www.glassrpske.

com

Srijeda
30. jun 2010.

Broj 12.248 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Ustavne promjene samo u okviru presude iz Strazbura
странa 4

KROZ RS

Prona{ao tartufe u Gorwoj Mravici kod Prwavora
странa 10

HRONIKA

Bojan Goli} pristao na ~etiri mjeseca zatvora
странa 15

U AGENCIJAMA U REPUBLICI SRPSKOJ ZADOVOQNI PRODAJOM ARAN@MANA

Top destinacija ovog qeta Egipat za koji se u ovom periodu cijene kre}u od 319 evra pa navi{e. U Tunisu u hotelu sa tri zvjezdice sa avioprevozom iz Beograda deset dana na bazi polupansiona ko{ta 265 evra U agencijama u Srbiji isti~u da najve}e interesovawe vlada za Gr~ku, poslije koje ide Crna Gora. [to se ti~e drugih destinacija, Turska, Egipat i Tunis su standardno popularne pogotovo za porodice

Nikola [piri} obratio se UO PIC-a na po~etku zasjedawa

Posqedwi teroristi~ki akt u Bugojnu nas upozorava da smo svi zajedno jahali na sporednom kolosijeku, istakao [piri}
странa 2

Bawaluka

странa 7

DESTINACIJE EGIPAT I CRNA GORA
Marko Nicovi}, ~lan Svjetske asocijacije {efova policija

Komarci u rojevima napadaju stanovnike
странa 23

31

Revizorski izvje{taji o radu institucija BiH za 2009. godinu

Teroristi }e poku{ati napade u RS i Srbiji
странa 5

ne po{tuju Zakon o javnim nabavkama
Marko Nicovi} FOTO: GLAS SRPSKE

Radikalni islamisti o~igledno idu agresivno u osvajawe teritorije. Saudijska Arabija i Iran finansiraju takav plan u celom svetu. Mo`emo o~ekivati poja~avawe sli~nih naloga iz inostranstva, istakao Nicovi}

Naj~e{}i propusti napravqeni u procesu javnih nabavki, planirawu i kori{}ewu buxetskih sredstava, te naknada za smje{taj slu`benika. Ima institucija koje zaslu`uju negativno mi{qewe, smatra Majki}eva странa 3

2 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Miroslav Laj~ak

Ne mogu da shvatim qude koji sumwaju u ono {to rade bezbjednosne agencije u ovoj zemqi. Sadik Ahmetovi}, ministar bezbjednosti BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

Treba potisnuti pri~e iz pro{losti
MOSTAR - Ministar spoqnih poslova Slova~ke Miroslav Laj~ak rekao je ju~e u Mostaru da BiH treba da potisne pri~u o pro{losti, isti~u}i da je du`nost politi~ara tra`ewe rje{ewa za pitawa iz sada{wosti, prenijela je Srna. - Kada govorite o sada{wim otvorenim politi~kim pitawima, nemojte govoriti o pro{lim zlo~inima. Time neka se bave sudski organi, a du`nost politi~ara je tra`ewe rje{ewa iz sada{wosti - rekao je Laj~ak, dodaju}i da se u EU malo govori o pro{losti. Laj~ak je naveo da politi~ki lideri moraju da redukuju svoj strana~ki i tehni~ki subjektivizam i egoizam radi dostizawa zajedni~kog ciqa.

Pjer Mirel

BiH ne mo`e o~ekivati daqe ustupke od EU
SARAJEVO - BiH ne mo`e o~ekivati daqe trgovinske koncesije i ustupke od EU s obzirom na to da Ustav BiH jo{ nije uskla|en sa Evropskom konvencijom o qudskim pravima, ~ime je prekr{en i Privremeni sporazum izme|u BiH i EU, izjavio je direktor Odjeqewa za zapadni Balkan u Ge ne ral nom di re kto ra tu Evropske komisije za pro{irewe Pjer Mirel. Mirel je ju~e u Sarajevu kazao da je to jedna od neposrednih posqedi ca, a os ta le posqedice ako se Ustav dovoqno brzo ne uskladi sa ovom konvencijom, sigurno }e uslijediti. - Rok za implementaciju presude Suda u Strazburu je istekao, a ako uskla|ivawe Ustava potraje previ{e dugo, Evropska komisija }e sa dr`avama ~lanicama EU morati da razmotri posqedice - rekao je Mirel poslije sastanka Privremenog odbora za pra}ewe sprovo|ewa Privremenog sporazuma. @. D.

Sjednica PIC-a u Sarajevu

Nikola [piri} se obratio UO PIC-a na po~etku zasjedawa

Posqedwi teroristi~ki akt u Bugojnu nas upozorava da smo svi zajedno jahali na sporednom kolosijeku i da je to u su{tini najozbiqnija opasnost za BiH u vremenu ispred nas, istakao [piri}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

BiH sve vi{e postaje podijeqeno dru{tvo
akt u Bugojnu nas upozorava da smo svi zajedno jahali na sporednom kolosijeku i da je to u su{tini najozbiqnija opasnost za BiH u vremenu ispred nas. Da li su ciqevi i uslovi koje je postavqala me|unarodna zajednica ka tobo`wem zatvarawu OHR-a bili samo maska ispred ogledala, u kojem mnogi ne `ele da se vide, pokaza}e vrijeme. Blijeda slika OHR-a danas potvr|uje da su se mnogi umorili od `onglirawa ~ija je cijena izuzetno velika - naglasio je. Dodao je da o~ekuje standarde politi~ke pristojnosti, me|usobnog po{tovawa i nepristrasnosti i od me|unarodne zajednice prisutne u BiH. - Slawem poruka {ta bi bilo dobro za gra|ane BiH, kao i poruka da bi postoje}i establi{ment trebalo da plati cijenu u oktobru i da je BiH potrebna alternativa, samo }e proizvesti kontraefekat i na dr`a vnom ni vou mo`e stvoriti situaciju koju smo imali u Mostaru poslije lokalnih izbora - kazao je [piri}. Istakao je i da se imenovawa u in sti tu ci ja ma BiH ~esto ispolitizuju i problematizuju. Dodao je da je ulazak BiH u MAP dat uslovno, pod pretpostavkom da se rije{i pitawe vojne imovine, ali i da se to pitawe svakim danom sve vi{e politizuje i postaje predmetom predizborne kampawe. Naglasio je da samo u dr`avi poput BiH ne predstavqa prvorazredni politi~ki skan dal ~iweni ca da ambasadori zemaqa ~lanica PIC-a ra zma tra ju pi tawe buyeta BiH bez prisustva ijednog nadle`nog doma}eg sagovornika. Upravni odbor PIC-a ju~e poslijepodne zapo~eo je dvodnevnu sjednicu u Sarajevu, a po sli je ju ~e ra{weg za sje dawa ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki} istakao je da je na sjednici konstatovano da u BiH nema napretka, te da se treba “ma nu ti po li ti kan stva i okre nu ti eko nom skim re formama“.

Pjer Mirel

FOTO: GLAS SRPSKE

Predstavni~ki dom PS BiH

Rasprava o zakonu o popisu stanovni{tva
BAWALUKA - Predstavni~ki dom Parlamenta BiH danas bi, u drugom ~itawu, trebalo da razmotri Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH 2011. godine, ~iji je tekst pripremila posebna parlamentarna komisija. Poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Du{anka Majki} nije optimista o pitawu dono{ewa zakona o popisu stanovni{tva na nivou BiH. - Bo{wa~kim politi~arima su sada va`niji izborni rezultati i, znaju}i wihov domet, o~ekujem da glasaju protiv ovog zakona - istakla je Majki}eva. Prema wenim rije~ima, sporni ~lan 48, kojim se ka`e da }e poslije regulisawa kompletnog povratka zakon o popisu stupiti na snagu, je “toliko rastezqiv i mo`e zna~iti da se to ne}e dogoditi nikada“ i istakla da je za SNSD samo ovaj ~lan problemati~an. V. [.

SARAJEVO - BiH sve vi{e postaje podijeqeno dru{tvo i dru{tvo paralelnih svjetova bez dodirnih ta~aka. Vi {e pu ta sam na ovu opasnost upozoravao predstavnike doma}ih i me|unarodnih in sti tu ci ja i, na`alost, ostao usamqen u nas to jawima da se ne {to promijeni. Rekao je to ju~e u obra}awu predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} na sjednici politi~kih direktora Upravnog odbora Sa vje ta za pri mje nu mi ra (PIC) u Sarajevu. - Posqedwi teroristi~ki

ME\UNARODNA zajednica mora da bude nepristrasna
Dodao je da ta mogu}nost svakako produ`ava potrebu za prisustvom me|unarodne zajednice u BiH, “a ako je to ciq, onda smo na dobrom putu“. - Izjave visokog predstavni ka ko ji po zi va gra |a ne BiH da na izborima iskoriste svoja tzv “bonska ovla{}ewa“ i promijene stawe tako {to }e izabrati nove qude, ne govori u prilog nepristrasnosti koju mi o~ekujemo od me|unarodne zajednice - rekao je [piri}.

Bugojno
Upravni odbor PIC-a ju~e je najo{trije osudio bomba{ki napad na policijsku stanicu u Bugojnu, ocijeniv{i da nije rije~ samo o ataku na ovaj grad, ve} i na institucije BiH i zajedni~ke vrijednosti, prenijela je Srna. Izra`avaju}i svoju solidarnost sa `rtvama i wihovim porodicama, Upravni odbor PIC-a istakao je da se ekstremistima “ne smije dozvoliti da na{tete dr`avi BiH“.

Lider SNSD-a na otvarawu Politi~ke akademije HDZ-a BiH u Mostaru

www.glassrpske.com
Nevjerovatno da bezbjednosne agencije u BiH nisu ni{ta preduzele da sprije~e teroristi~ki napad u Bugojnu, a znale su da u BiH postoji opasnost od napada. Svuda u svijetu, ako postoje i najmawe sumwe za napad, bezbjednosne agencije uvode vanredne mjere za{tite. Svuda u svijetu, osim kod nas. Email: maritalic@gmail.com Pitam se ho}e li zakon o popisu stanovni{tva ikada biti usvojen ili }emo jo{ najmawe deset godina `ivjeti u dr`avi u kojoj ne}emo znati koliko nas ima? Email: liska_kop@yahoo.com

Partneri po te{kim pitawima
MOS TAR - Po li ti ~ka akademija Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH ju~e je otvorena u obnovqenoj zgradi Doma HDZ-a BiH u Mostaru, javila je Srna. Lider Saveza nezavisnih so ci jal de mo kra ta (SNSD) Milorad Dodik ~estitao je HDZ-u BiH na dosada{wim rezultatima i istakao da je ova stranka stabilan politi~ki faktor u BiH. Prema wegovim rije~ima, to je razlog {to je SNSD izabrao HDZ BiH za partnera na mnogim te{kim pitawima u ovom i u budu}em vremenu. - Zato smo mi iz SNSD-a ve} odranije opredijeqeni za to da podr`imo va{eg kandidata za hrvatskog ~lana Predsje dni{ tva BiH i bu di te sigurni da }e svi na{i ~lanovi i simpatizeri glasati za Borjanu Kri{to - rekao je Dodik na otvarawu Politi~ke akademije HDZ-a BiH.

HRVATSKA podr`ava BiH kao zemqu tri ravnopravna naroda
On je dodao da je akademija dobra poruka drugim strankama, jer to zna~i usmjeravawe snage u stvarawe budu}nosti. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} je istakao da

otvarawe obnovqene zgrade sjedi{ta HDZ-a BiH predstavqa veliki dan za BiH. - HDZ `eli da bude predvodnica u BiH - rekao je ^ovi}. Glavni sekre tar HDZ-a Hrvatske Branko Ba~i} rekao je, u ime predsjednice hrvatskog HDZ-a Jadranke Kosor, da Hrvatska podr`ava BiH na evroatlantskom putu kao zemqu tri ravnopravna naroda.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 3

Pripreme Oru`anih snaga BiH za Avganistan
SARAJEVO - Zamjenik ministra odbrane BiH Marina Pende{ odr`ala je ju~e sastanak sa ekspertskim timom Oru`anih snaga Danske koji ima zadatak da pripremi pje{adijsku jedinicu OS BiH za upu}ivawe u misiju ISAF u Avganistanu u sastavu danskog kontingenta Regionalne komande Jug. Tokom posjete danskog tima razgovarano je o obuci, sertifikaciji, finansijama, terminima obuke i upu}ivawu jedinice, logisti~koj podr{ci jedinici i drugim zna~ajnim pitawima u vezi sa pripremom i upu}ivawem pje{adijske jedinice za obezbje|ivawe OS BiH u misiju ISAF.

Institucije ne po{tuju Zakon o javnim nabavkama
Naj~e{}i propusti napravqeni u procesu javnih nabavki, planirawu i kori{}ewu buxetskih sredstava, te naknada za smje{taj slu`benika. Ima institucija koje zaslu`uju negativno mi{qewe, smatra Majki}eva
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Revizorski izvje{taji o radu institucija BiH za 2009. godinu ili pozitivni ili sa rezervom

BAWALUKA - Kancelarija za reviziju institucija BiH obja vi la je ju ~e revizorske izvje{taje o poslo vawu 63 in sti tu ci je BiH za 2009. godinu, od kojih nijedan nije bio negati van, a ve }i na in sti tu ci ja do bi la je mi{qewe sa rezervom. Me|u institucijama koje su dobile mi{qewe sa rezervom uglavnom su one koje su i ranije imale ili negativne revizorske izvje{taje ili mi{qewe sa rezervom. Prema izvje{tajima revizora, naj~e{}i propusti napravqeni su u procesu javnih nabavki, planirawu i kori{}ewu buyetskih sredstava. Neke institucije nisu otklonile nedostatke iz 2008. godine prema preporuci revizora. Iz vje {taj za re zer vom dobili su, izme|u ostalih, Ministarstvo odbrane BiH, In sti tut za nes ta la li ca BiH, Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo inostranih po slo va BiH, ko ji su me |u institucijama koje su najlo{ije poslovale. U iz vje {ta ju o Mi nis tarstvu odbrane BiH se me|u broj nim ne re ali zo va nim preporukama navode nea`urnost u kretawu i kwi`ewu

Mnoga ministarstva BiH ne posluju dobro

FOTO: GLAS SRPSKE

do ku men ta ci je i dos tavqawa is te za pla }awe, {to je pre ma iz vje {ta ju, ozbiqan problem Ministarstva. U revizorskom izvje{taju o radu Instituta za nestala lica navodi se, izme|u os ta log, da pro ces pla ni rawa u ovoj us ta no vi ni je efikasan, da nisu preduzete efikasne mjere s ciqem po{tovawa procedura propisa nih za spro vo |ewe postupaka javnih nabavki. - Nije uspostavqen sistem koji obezbje|uje dosqe-

PROGRAMI
Mada izvje{taj o radu Ministarstva za qudska prava i izbjeglice nije usvojen na sjednici Savjeta ministara, iz wega je vidqivo da svi zadaci nisu realizovani i da aktivnosti Ministarstva nisu u potpunosti pratile plan i program rada za 2009. godinu, pi{e u izvje{taju revizora.

dnu primjenu procedura propisanih Pravilnikom o na~inu kori{}ewa sredstava Instituta za ekshumacije i iden ti fi ka ci je - pi {e u izvje{taju. Mi{qewe sa re zer vom do bi lo je i Mi nis tar stvo za izbjeglice i qudska prava, a u izvje{taju je navedeno da pro ce du re ja vnih nabavki nisu bile sprovedene u skladu sa odredbama Zako na o ja vnim na bav ka ma BiH. Re vi zo ri skre }u pa`wu na slabosti sistema internih kontrola u vezi sa popisom imovine i obaveza. Revizori su utvrdili i odre|ene nedostatke i propuste koji se odnose na sistem in ter nih kon tro la, a nisu sprovedene ni odre|ene preporuke revizora za otklawawe ne dos ta ta ka ko ji su uo~eni revizijom u 2008. godini.

Kada je rije~ o naknadama tro{kova smje{taja zvani~nika, mjese~na naknada za smje {taj za mje ni ka mi nistra bila je 800 maraka, a za savjetnika zamjenika minis tra 550 ma ra ka, {to je vi{e od predvi|enog.

VELIMIROVI]: Izvje{taj pokazao neopravdanost osnivawa Instituta
Re vi zo ri su skre nu li pa`wu na nekoliko nepravilnosti i u Upravi za indirektno oporezivawe. - Tu, prije svega, mislimo na pitawe isteklog mandata direktora i nekim od ~la no va Upra vnog odbo ra. Pro ces za po{qavawa u UIO je tako|e imao odre|enih nedostataka i propusta navodi se u izvje{taju. Dodaje da unutra{wa organizacija Uprave nije u po-

tpu nos ti uspos tavqena na zadovoqavaju}i na~in. Dodato je da su odre|eni nedostaci i propusti uo~eni i pri realizaciji teku}ih iz da ta ka (pla te, naknade i sl.), kao i kod organizacije slu`be za javne na bav ke, evi den ti rawu i pra}ewu potencijalnih finan sij skih efe ka ta zbog sudskih sporova - Nije u redu to {to su svi izvje{taji Kancelarije za reviziju institucija BiH pozitivni ili sa rezervom, jer je sigurno da ima institucija koje zbog svog pona{awa u raspolagawu javnom imovinom zaslu`uju negativno mi{qewe - re kla je “Glasu Srpske“ predsjedavaju}a Komisiji za finansije i buyet Doma naroda Parlamen ta BiH Du {an ka Maj ki}. Do da la je da pred sto je

izbori, pa }e uslijediti zati {je, ali da }e po sli je izbo ra oni ko ji bu du kon stru isa li vlast mo ra ti ozbiqnije da se pozabave revizorskim izvje{tajima. Direktor Centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina RS Janko Velimirovi}, komen ta ri {u }i iz vje {taj o radu Instituta, rekao je da je ovo dokaz da ta instituci ja jo{ ni je za `i vje la u svom punom kapacitetu. - Neophodno je otkloniti sve nerealizovane preporu ke ko je su do bi li u izvje{taju i utvrditi za{to to nije ura|eno, jer je krajwi rezultat nezadovoqstvo rezultatima rada Instituta - is ta kao je Ve li mi ro vi}. Do dao je da ovaj iz vje {taj pokazuje da nije opravdana ideja koja je postojala kada se osnivao Institut i da je on kori{}en u druge svrhe.

Nastavak ro~i{ta u “slu~aju Starovlah“
SARAJEVO - U Sudu BiH danas bi trebalo da se odr`i novo ro~i{te po tu`bi koju su Jeremija i Aleksandar Starovlah podnijeli protiv BiH za naknadu {tete, nakon {to su ih pripadnici SFOR-a brutalno pretukli 1. aprila 2004. godine u Parohijskom domu u Palama. Za danas je najavqeno svjedo~ewe vje{taka medicinske struke doktora Faruka Kulenovi}a i @arka Savi}a, koji su izjave trebalo da daju na ro~i{tu 17. maja. Wihovo svjedo~ewe je odgo|eno po{to se nisu mogli izjasniti o umawewu radne sposobnosti Starovlaha. Advokat Starovlaha Milko Pucar za ro~i{te je zatra`io i vje{ta~ewe doktora Jelice Kojovi} iz Bawaluke.

Ostavke zbog teroristi~kog napada u Bugojnu
BUGOJNO - Reis-ul-ulema IZ u BiH Mustafa Ceri} izjavio je ju~e u Bugojnu tokom posjete porodici policajca Tarika Qubu{ki}a, koji je ubijen u teroristi~kom napadu vehabija na policijsku stanicu, da bi naj~asnije bilo da oni ko ji ni su u stawu da obezbijede gra|anima da mirno spavaju, podnesu ostavke i prepuste onima koji znaju, ho}e i mogu da ~uvaju red i mir. - Uznemiruje ~iwenica i pretpostavka da ima jo{ qudi koji bi u na{em dru{tvu i zajednici mogli da po~ine ovako ne{to - istakao je Ceri}, prenose agencije.

Preduzetnik se ubio kod gradona~elnika Vr{ca
VR[AC - Privatni preduzetnik L. L. poku{ao je samoubistvo tokom ju~era{weg sastanka sa gradona~elnikom Vr{ca u wegovom kabinetu. Poslije operacije je podlegao povredama, javio je B92. U saop{tewu Skup{tine op{tine Vr{ac navodi se da je L. L. tokom sastanka ju~e ujutro u 8.40 ~asova izvukao pi{toq i pu cao se bi u sto mak. Po vri je |e nom je uka za na qekarska pomo} i operisan je u vr{a~koj bolnici, ali je u popodnevnim ~asovima preminuo. Sastanku na kome se desio incident su, pored gradona~elnika, prisustvovala i dva slu`benika op{tine, ali osim preduzetnika, niko nije povrije|en.

4 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: S. ILI]

Komentar dana
Pi{e: Vawa [TRBAC

Politi~ki popis
Vremena za dono{ewe potrebnog zakona o popisu stanovni{tva na nivou BiH sve je mawe, a prema onome {to se posqedwih dana moglo ~uti, sve vi{e blijede izgledi da }e ovaj zakon biti usvojen i da }e BiH idu}e godine popisati svoje stanovni{tvo kao sav normalan svijet. Po sla ni ci Par la men ta Zvani~nici u BiH su polovinom {estog Srpskoj spremni mjeseca u prvom ~itawu usvojili Prijedlog zakona o posu na dogovor, su novni{tva koji je ali sve su mawe pislistatoga dospio u amanpo je optimisti~ni o dmansku fazu. ^inilo se da pitawu usvajawa bi do rje{ewa moglo do}i uz zakona o popisu mawe, ali rje{ive prepreke, jer je ve}ina bila spremna na stanovni{tva dogovor. BiH. Ho}e li Tada su jedini, koji su katezakon biti gori~ki odbijali principe usvojen, osta}e ovog zakona, bili ~lanovi neizvjesno do Stranke za BiH. Kod ostalih samog glasawa je pos to ja la do bra voqa i vidqiva `eqa za usvajawem. Me|utim, u amandmanskoj fazi Zajedni~ka komisija za ekonomske reforme i razvoj Parlamenta BiH, iako je i u drugom ~itawu podr`ala prijedlog ovoga zakona, nije usvojila niti jedan od 17 predlo`enih amandmana. A tim su amandmanima predstavnici RS tra`ili da se izbri{e jedan ~lan iz Prijedloga zakona koji sa popisom stanovni{tva nema ama ba{ nikakve veze, odnosno kojim je predvi|ena raspodjela vlasti u budu}em periodu. Samim tim, i ovaj zakon bi mogao da do`ivi neuspjeh, da BiH bude jedina zemqa u Evropi koja }e 2011. godine biti bez popisa stanovni{tva. U svijetu druga, uz Bocvanu. Ne}e BiH izgleda, ka`u svjetski zvani~nici, trpjeti sankcije zbog neusvajawa zakona, ako to bude epilog ove dugogodi{we agonije. Jedina sankcija koja }e sna}i BiH, bi}e sramota, ako ostane bez najva`nijeg dokumenta za razvoj svake dr`ave. I to, zbog nemogu}nosti dogovora i neusagla{enosti, zbog vje~itog problema - politizacije. Politizacije ne~ega {to nikako ne bi smjelo da bude stvar politike, jer to i nije nigdje u svijetu. Osim u BiH. Zvani~nici u Srpskoj spremni su na dogovor, ali sve su mawe optimisti~ni kad je u pitawu usvajawe ovog zakona. Upravo svjesni mogu}nosti propadawa ovog dogovora na nivou BiH, poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske na pro{lom zasjedawu su usvojili Zakon o popisu stanovni{tva na nivou RS. Mo`da ovaj zakon ne}e omogu}iti pribli`avawe BiH evropskim integracijama, ali }e sigurno Srpskoj obezbijediti boqi ekonomski polo`aj, jer }e svjetska preduze}a znati s kim posluju i za koji broj stanovnika proizvode, pa ne}e strahovati od rizika da izgube mno{tvo novca ula`u}i u nepoznato. Ho }e li za kon o po pi su sta no vni{ tva na ni vou BiH biti usvojen, osta}e neizvjesno do samog glasawa. Treba u tome svemu samo jedno imati na umu: ovo je, zaista, posqedwi voz.

Sjednica Senata RS

Senatori RS podr`ali stavove Vlade RS o vojnoj i dr`avnoj imovini

Promjene Ustava BiH samo u dijelu presude
Zakqu~ak Senata da je Dejton u mnogo ~emu naru{en, ali da i pored toga on mora da ostane kao temeq i osnova ove dr`avne tvorevine. Ako bi Dejton bio “zbrisan sa lica prava i pravde“ onda nema ni dr`ave, rekao Perovi} PI[E: VEDRANA KULAGA Bugojno dr`ao ukidawe viznog re`ima dr`avne tvorevine. vedranak@glassrpske.com
BAWALUKA - Do promjene Ustava u BiH poslije izbora mo`e do}i samo u dijelu koji se odnosi na sprovo|ewe pre su de Evrop skog su da za qudska prava u slu~aju “Sejdi} – Fin ci“, je dan je od zakqu~aka sa ju~era{we ~etvrte sje dni ce Se na ta Re pu bli ke Srpske odr`a ne u Bawaluci. Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} koji je predsjedavaju}i Senata RS, istakao je da Senat smatra da me|uentitetski odnosi i odnosi entiteta prema BiH nisu na zadovoqavaju}em nivou, te da bi morali biti znatno boqi. Zakqu~ak Senata je i da je Dejton u mnogo ~emu naru{en, ali da i pored toga on mora da ostane kao temeq i osnova ove Senatori su podr`ali i stavove Vlade RS o vojnoj i dr`avnoj imovini, odnosno da imovina koja se nalazi na teritoriji entiteta wemu i pripada. Srpska je spremna da 23 perspektivna objekta preda voj sci na traj nu upo tre bu. Zakqu~ili su i da podr`avaju popis stanovni{tva na nivou BiH, ali da iskqu~uju mogu}nost podjele vlasti prema popisu iz 1991. godine poslije obavqenog popisa. Govore}i o regionalnoj sa radwi izme |u Hrvat ske, Srbije, BiH i Crne Gore, Kuzmanovi} je naveo da je ona ocijewena visokom ocjenom, a da }e Senat od politi~ara tra`iti jo{ ve}e anga`ovawe, jer od toga zavise mir i stabilnost. Dodao je da je Senat poi ocijenio da je BiH ispunila sve obaveze, a da sada od drugih zavisi liberalizacija. Kuzmanovi} je rekao da je bilo rije~i o tome na koji na~in se sprovodi Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivawu i da je konstatovano da je za BiH dodat dio zahtjeva o stabilizaciji, dok su druge zemqe imale sporazum o pridru`ivawu. Senat RS o{tro je osudio teroristi~ki napad u Bugojnu i izrazio zabrinutost za eventualnu eskalaciju terorizma, a Rajko Kuzmanovi} je rekao da Senat zbog toga daje punu podr{ku i zahtijeva od institucija BiH, istra`nih organa, tu`ila{tava i sudova da energi~no rade na ovom pitawu. jedno od pitawa je kako }e jedna dr`avna tvorevina sa elementima protektorata postati ~lan Evropske unije - rekao je Pe ro vi} i do dao da je ova ~iwenica povod za daqa razmi{qawa i pre du zi mawe odre|enih koraka. Istakao je da je zakonodavstvo u BiH naru{eno od strane onih me|unarodnih organa koji su nadle`ni da se staraju o po{tovawu odredbi Dejtonskog sporazuma. - Ako bi Dejton bio “zbrisan sa lica prava i pravde“ onda nema ni dr`ave - rekao je Perovi}. Senator Vladimir Luki} je istakao da }e se o Dejtonu jo{ mnogo govoriti, jer je on taj “koji }e ovdje sa~uvati da ne do|e do rata“.

KUZMANOVI]: Senat podr`ao ukidawe viznog re`ima
- Zakqu~ili smo da se sve institucije zalo`e za ostvarivawe ovog sporazuma, a s druge strane da se uputi poruka da me|unarodna zajednica vi{e ne pro{iruje svoje zahtjeve rekao je Kuzmanovi}. Senator Slobodan Perovi} je naglasio da EU do sada nije imala nijedan slu~aj da u ~lanstvo primi dr`avnu konstituciju kao {to je dr`avno ure|ewe BiH. - Ova ~iwenica je na neki na~in sama za sebe prepreka, ~ak i u slu~aju dobre voqe, i

EKONOMSKI ODNOSI
Senator Du{ko Jak{i} istakao je da su ekonomski odnosi BiH sa inostranstvom veoma lo{i i neefikasni te da dr`ava nema institucija koje su dovoqno efikasne i koje obavqaju svoju funkciju na pravi na~in, {to se odra`ava na ekonomski polo`aj. - Sa druge strane, entiteti nemaju legitimitet da sami nastupaju i suo~eni smo sa ~iwenicom i pitawem kako prevazi}i tu barijeru - rekao je Jak{i} i dodao da postoje brojni problemi u podru~ju CEFTA.

Rajko Kuzmanovi}, predsjednik Republike Srpske
Usvajawe zakona o dr`avnoj imovini Republike Srpske nije provokacija, a Srpska }e dati svu imovinu koja bude potrebna Oru`anim snagama BiH.

Odbor Vlade Srpske za wegovawe tradicija oslobodila~kih ratova

Dan stradawa Srba u Podriwu 12. jul
SREBRENICA - U organizaciji Odbora Vlade Republi ke Srpske za wego vawe tradicije oslobodila~kih ratova u Bratuncu i Srebrenici 12. jula, na Petrovdan, bi}e obiqe`ena godi{wica stradawa Srba u Podriwu. Saop{tio je to ju~e novinarima predsjednik Pododbora za obiqe`avawe tog doga|aja Velimir Duwi}, poslije sastanka u Bratuncu. Dodao je da je to veoma va`an doga|aj, jer svijet napokon treba da zna da su Srbi stradali u Podriwu od hordi Nasera Ori}a 1992. i 1993. godine i to uglavnom na pravoslavne praznike, kao i to da su stradali 1994. i 1995. godine iz za{ti}enih zona Ujediwenih nacija, rekao je Duwi}. 1995. godine ubijena 3.282 srpska civila i vojnika. U Bre`anima kod Srebrenice danas }e biti obiqe`ena 18. godi{wica stradawa 32 srpska civila i vojnika u tom selu, saop{tila je op{tinska Bora~ka organizacija. Parastos i polagawe cvije}a bi}e organizovani kod spomenika koji su mje{tani izgradili u znak sje}awa na svoje stradale srodnike i kom{ije. Pre`ivjeli mje{tani podsje}aju da su jake muslimanske snage iz Srebrenice i okolnih sela upale u Bre`ane u zoru 30. juna 1992. godine i po~inile masakr nad mje{tanima, koje su zatekli na spavawu. - Veliki broj civila uhvatili su `ive, a poslije mu~ewa su ih masakrirali i zapalili. Sve ku}e, a bilo ih je 60, opqa~kane su i zapaqene - podsje}a Mileva Ranki}, kojoj su 30. juna ubili dvojicu sinova i supruga. Za zlo ~i ne, po ~iwene u Bre`anima, kao i drugim srebreni~kim selima, jo{ niko nije odgovarao. K. ].

Oleg Mili{i}, direktor komunikacija OHR-a
Usvajawe Nacrta zakona o statusu dr`avne imovine je smi{qena provokacija Vlade RS sa namjerom podizawa politi~kih tenzija u predizbornom periodu.

U BRE@ANIMA danas obiqe`avawe stradawa 32 Srba
- @rtve, koje su stradale u Podriwu i Bir~u obavezuju sve nas da 12. jul obiqe`imo na dostojanstven na~in - naglasio je Duwi}, napomiwu}i da su u ovom dijelu Srpske od 1992. do

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 5

Marko Nicovi}, ~lan Svjetske asocijacije {efova policija

Ministarstvo bezbjednosti BiH

Radikalni islamisti o~igledno idu agresivno u osvajawe teritorije. Saudijska Arabija i Iran finansiraju takav plan u celom svetu. Mo`emo o~ekivati poja~avawe sli~nih naloga iz inostranstva, istakao Nicovi}
Marko Nicovi} RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Teroristi }e poku{ati napade u RS i Srbiji
~kih akata opravdaju pomo} i pa re ko je do bi ja ju od tih dr`ava. Osim teroristi~kih napada, treba o~ekivati i da oni po~nu da se tuku izme|u sebe za prostore, gdje }e izvoditi svoje akcije. Time }e dokazivati da su aktivniji od druge grupe u istoj ili drugoj dr`avi. Ali sve to }e biti na {tetu bezbednosti qudi u ovom regionu. Zbog tih donacija radikalni islamisti }e dokazivati svoju aktivnost, pravovernost, ostra{}enost, fanatizam i privr`enost toj ekstremnoj islamskoj ideji. GLAS: Da li }e se teroristi zaustaviti na napadu u Bugojnu? NICOVI]: Ne, ovo je tek po~etak, de{ava}e se uskoro ve}i broj sli~nih slu~a je va. Ubrza no je povezivawe aktivnosti ekstremnih islamskih organizacija u Sanyaku i u BiH. I uop{te, aktiviraju se ti ek-

Stro`e kazne za finansijere terorista
SARAJEVO - Ministarstvo bezbjednosti BiH izradilo je i uputilo u proceduru Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spre~avawu prawa novca i finansirawa teroristi~kih aktivnosti, koji predvi|a stro`e sankcije, prenijela je Srna. Iz kabineta ministra Sadika Ahmetovi}a saop{teno je da Nacrt izmjena zakona predvi|a novi institucionalni okvir za Fi nan sij sko-oba vje {taj no odjeqewe Dr`a vne agencije za istragu i za{titu ~ime se obezbje|uje wegovo daqe ja~awe kao kqu~ne agencije za prevenciju prawa novca i finansirawa teroristi~kih aktivnosti. Izmjenama zakona nastoji se obezbijediti lak{a prohodnost fi nan sij sko-oba vje {taj nih po da ta ka pre ma svim agencijama za sprovo|ewe zakona u BiH.

Tawa Fajon

Napad u Bugojnu ne uti~e na ukidawe viza za BiH
Vidi se koliko su aktivni islamski vjerski poglavari, recimo muftija Muamer Zukorli} ve} postavqa zahteve predsedniku Srbije Borisu Tadi}u u vezi sa Sanyakom. Oni su pre neki dan na silu zauzeli za{ti}eni istorijski spo me nik. Oni, da kle, o~i gle dno idu agre si vno u osvajawe teritorije. Saudijska Arabija i Iran finansi ra ju ta kav plan u ce lom svetu. Mo`emo o~ekivati poja~avawe sli~nih naloga iz inostranstva. GLAS: Koliko su jake veze ra di kal nog islam skog pokreta u Sanyaku i u BiH? NICOVI]: To je jedna organizacija. Dobijaju novac od istih dr`ava kojima odgovara stvarawe jedne dr`ave koja je ~isto muslimanska u kojoj }e Srbi i Hrvati biti gra|ani drugog reda. GLAS: Ho}e li saradwa bezbjednosnih agencija BiH, Srbije i Hrvatske, koja je intenzivirana u posqedwe vrijeme, mo}i da stane na put tom zlu? NI CO VI]: Mo ra }e mnogo iskrenije da se sara|uje po tom pitawu, jer su ti ekstremi opasnost za svaku od tih dr`ava. One }e morati da poja~aju kontrolu tih islamskih ekstremnih pokreta i wihovih saradnika. Vreme je i da se organizuje multinacionalni centar za pra}ewe ekstre mnih mu sli man skih organizacija na prostorima jugoisto~ne Evrope. BAWALUKA - Izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju za zemqe zapadnog Balkana Tawa Fajon navela je da BiH napreduje u procesu ispuwavawa uslova za ukidawe viza, a napad u Bugojnu ne bi trebalo da uti~e na dobijawe “bijelog {engena“. Fajonova je za “Doj~e vele“ izjavila da o~ekuje da u BiH po~etkom jula budu usagla{eni krivi~ni zakoni, {to bi trebalo da bude dovoqno da evropska ekspertska misija iza|e sa pozitivnim izvje{tajem. - Nadam se da }e ta ocjena, po ~et kom sep tem bra, bi ti pozitivna. Do 12. jula spremi }u na crt iz vje {ta ja za Evrop ski par la ment i na dam se da ne}e do}i do neo~e ki va ne si tu aci je ni sa na{e strane niti sa strane vlasti u BiH - rekla je Fajonova.

Napadi islamskih terorista mogu se o~ekivati u Republici Srpskoj i u Srbiji, jer oni moraju da opravdaju novac koji dobijaju od islamskih dr`ava, da poka`u da su aktivni i da rade na toj op{toj stvari formirawa muslimanske dr`ave. Izjavio je to u intervjuu “Glasu Srpske“ ~lan Svjetske asocijacije {efova policija Marko Nicovi}, dodaju}i da su primjetne ubrzane aktivnos ti ek stre mnih islam skih organizacija u Sanyaku i u BiH. - Ubrzano je povezivawe i akti vnos ti svih ek stre mnih muslimana koji se usmeravaju na jugoistok Evrope. I}i }e agresivno u osvajawe teritorije. Saudijska Arabija i Iran finansiraju takav plan u celom svetu. Mo`emo o~e ki va ti po ja ~a vawe sli~nih naloga iz inostranstva - ka`e Nicovi}. GLAS: Koji su motivi i ciqevi teroristi~kog napada na policijsku stanicu u Bugojnu? NICOVI]: To je opravdavawe novca koji su pripadnici radikalnog islamskog pokreta dobili iz inostranstva. Pokroviteqi ekstre mnih muslimanskih pokreta su u Saudijskoj Arabiji, Turskoj, Iranu, Pakistanu, Avganis ta nu. Ne vla di ne i hu ma ni tar ne or ga ni za ci je trude se da preko teroristi-

stremni muslimani koji se usme ra va ju na ju go is tok Evro pe. To zna ~i da tre ba o~e ki va ti wiho ve uda re. Oni mogu da udare bilo gde i bilo kad. Te islamske ekstremne organizacije imaju na hiqade ~la no va. To }e biti veliki problem za svaku dr`avu u EU, u regionu kao i za jugoistok Evrope.

TERORISTI }e se tu}i i izme|u sebe
GLAS: Mogu li se o~ekivati napadi islamskih tero ris ta u Re pu bli ci Srpskoj i na koji na~in? NI CO VI]: Mo gu se o~ekivati wihovi napadi i u RS. Radikalni islamisti moraju da u javnosti prave utisak da su aktivni i da rade na toj op{toj stvari formirawa muslimanske dr`ave. Napadi se mogu o~ekivati i u Srbiji.

Rje{ewe
GLAS: Na koji na~in se boriti protiv finansirawa i djelovawa takvih nevladinih i humanitarnih organizacija? NICOVI]: Kontrolom finansija, onako kako se to radi u Rusiji. Tamo nijedan dolar ne mo`e da do|e izvana kao pomo} nevladinoj ili humanitarnoj organizaciji u zemqi bez kontrole. Ta kontrola priliva novca tamo se vr{i preko centralne banke Rusije. Treba da se zabrani u~e{}e izvana u takvim fondovima na teritoriji zemqe, ako je zemqa suverena. Oni su tako eliminisali Soro{ovu organizaciju, ali i mnoge druge organizacije koje su radile na destabilizaciji Rusije.

Tawa Fajon

FOTO: GLAS SRPSKE

Poslije odluke Patrika Robinsona

Milan Gvero stigao iz Haga u Beograd
BEOGRAD - Milan Gvero pu{ten je ju~e na prijevremenu slobodu iz pritvora Ha{kog tribunala i stigao je avionom u Beograd, izjavio je Srni wegov advokat Dragan Krgovi}. Krgovi} je naveo da Gvero nema ograni~ewa u pogledu kretawa, ali da, budu}i da presuda u wegovom slu~aju jo{ nije pravosna`na, ne}e davati izjave za {tampu, iako u vezi sa tim nema direktno ograni~ewe. Predsjednik Ha{kog tribunala Patrik Robinson odobrio je molbu odbrane Milana Gvere za pu{tawe na slobodu prije odslu`ewa petogodi{we kazne zatvora, na koju ga je Tribunal osudio zbog wegove uloge u zlo~inima u Srebrenici u julu 1995. godine, kada je bio pomo}nik komandanta za moral, pravna i vjerska pitawa Glavnog {taba Vojske Republike Srpske.

Tu`ila{tvo BiH sumwi~i pet lica za napad na policijsku stanicu u Bugojnu

Teroristi~ki akt na pravnu dr`avu
BUGOJNO - Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko oci je nio je ju ~e da ek splo zi ja u Bu goj nu pred stavqa teroristi~ki akt, ne samo na taj grad, ve} i na pravnu dr`avu. On je ju~e posjetio Bugojno i porodice policajca pogi nu log u na pa du Ta ri ka Qubu{ki}a (41) i te{ko povri je |e ne po li caj ke Edi ne Hi ni} ~i je je zdrav stve no stawe i daqe te{ko. - Drago mi je da su organi vlasti i policija ve} uradili svoj posao, a Tu`ila{tvo BiH i pravosu|e treba da u~ine sve ostalo - rekao je Incko.

VALENTIN Incko posjetio porodice nastradalih
Za teroristi~ki napad na policijsku stanicu u Bugojnu u kome je poginuo jedan, a povri je |e no pet po li ca ja ca, osumwi~eni su vehabije Naser Palislamovi} (37) iz Kqu~a i Haris ^au{evi} zvani Oks. Za u~e{}e u napadu Tu`ila{-

tvo BiH tereti i [. N., O. E. i K. N. koje tu`ila{tvo BiH sumwi~i da su pru`ali podr{ku u bjekstvu i skrivawu osumwi~enog Palislamovi}a. Ju~e je uhap{en i A. G. koji je pu{ten na slobodu. - Pet zasad osumwi~enih lica za u~e{}e u napadu }e poslije policijske obrade biti predati Tu`ila{tvu koje }e poslije saslu{awa odlu~iti o pokretawu prijedloga za odre|ivawe pritvora i drugim mjerama - rekli su u Tu`ila{tvu BiH.

Ra ni je je po li ci ja zbog ovog napada uhapsila i Nermina Avdiba{i}a i Yemala Tojagi}a, ali oni nisu predati Tu`ila{tvu. Pa li sla mo vi} je osumwi~en za organizatora napada i dovodi se u vezu sa teroristi~kom grupom Rijada Rus tem pa {i }a ko jem se pred Sudom BiH sudi za tero ri zam, i ~i ja gru pa je, izme |u os ta log, pla ni ra la na pa de na obje kte i Vla du RS i EUFOR. N. T.

Neobi~na kra|a zabiqe`ena je pro{log vikenda u jednom karlova~kom ugostiteqskom objektu, u kojem su sa ra`wa “od{etala“ tri praseta spremna za pe~ewe, javili su ju~e hrvatski mediji. Vlasnica restorana pripremila je prasad za pe~ewe i ostavila ih u dvori{noj ku}ici na ra`wu, ali kada se vratila, na ra`wevima nije bilo ni{ta, prasad su nestala, a gosti ostali praznih tawira. Policija se dala u potragu za gladnim lopovima, a materijalna {teta procjewuje se na ~ak 1,2 hiqade evra.

6 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Vajki} i daqe otpu{ta radnike Urbanisti~kog zavoda

Dru{tvo
Savez sindikata RS

BAWALUKA - Vr{ilac du`nosti direktora Urbanisti~kog zavoda RS Goran Vajki} poslao je u ponedjeqak u Poresku upravu RS nove odjave za pet radnika ovog preduze}a, saznaje “Glas Srpske“. Predsjednik sindikata Urbanisti~kog zavoda Igor Kqaji} rekao je da nema informaciju koji su

radnici odjavqeni, ali da je ovo dokaz da Vajki} i daqe kr{i Zakon i da ga niko u tome ne spre~ava. - Poreska uprava nastavqa da odjavquje radnike Zavoda iako je inspekcija utvrdila da su raniji otkazi bili nelegalni - naglasio je Kqaji}. M. ^.
FOTO: GLAS SRPSKE

Potro{a~ka korpa pokrivena sa 48 odsto
BAWALUKA - Majsku sindikalnu potro{a~ku korpu za ~etvoro~lanu porodicu u Srpskoj koja je ko{tala 1.608,27 KM prosje~na neto plata u istom mjesecu od 774 KM pokrivala je sa svega 48 odsto, prenijela je Srna. Indikativno je da je prosje~na neto plata u maju za 12 KM mawa od prosje~ne plate ispla}ene u aprilu ove godine, navodi se u saop{tewu Saveza sindikata RS. Osim tro{kova prehrane korpa sadr`i izdatke za stanovawe i komunalne usluge, teku}e odr`avawe doma}instva, tro{kove za nabavku odje}e, obu}e, odr`avawe wege i higijene zdravqa, prevoza, obrazovawa i kulture.

Naseqe Dobor u Modri~i

Hranom i vodom snabdijeva se 90 doma}instava
BAWALUKA - Zbog poplava koje su prethodnih dana zahva ti le na seqe Do bor u Modri~i, oko 90 doma}instava snabdijeva se i daqe hranom i vodom za pi}e putem Crvenog krsta, a podijeqeni su im i du{eci za spavawe. Rekao je ovo portparol Republi~ke uprave civilne za{tite Dragan [tark i dodao da se voda za pi}e dostavqa i stanovnicima naseqa Skugri} i Borovo Poqe u Modri~i. - U Derventi se u kolektivnom smje{taju i daqe nalazi oko 40 lica - kazao je [tark i dodao da se vodom za pi}e snabdijeva 16 doma}instava u nasequ Dowe Barice u Brodu. M. Mi.
FOTO: S. ILI] Konferencija u Bawaluci

Centar za radioterapiju u KC Bawaluka bi}e najsavremeniji na Balkanu

Opremawe Centra za radioterapiju u Bawaluci u zavr{noj fazi

Radioterapija od 2. avgusta u KC
Najva`nije je da }e bolesnicima sa malignim bolestima biti omogu}eno pravovremeno i najefikasnije lije~ewe svim savremenim terapijskim modalitetima, a dosada{wa praksa ~ekawa na terapiju zra~ewem posta}e pro{lost, rekao Staneti}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Unaprije|eno visoko obrazovawe u Srpskoj
BAWALUKA - Zajedni~ki rad Ministarstva prosvjete i kulture RS i Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta nastave dao je izvanredne rezultate u unapre|ewu visokog obrazovawa u Srpskoj, posebno na zakonodavnom planu i primjeni zakonske regulative u toj oblasti, rekao je ju~e na konferenciji za novinare ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}. On je naglasio da je Vlada RS iz Razvojnog programa do sada u 113 projekata obrazovawa i kulturu ulo`ila oko 80 miliona maraka. Na~elnik Odjeqewa Ministarstva za visoko obrazovawe Biqana Vojvodi} rekla je da se na prijemni ispit koji je odr`an ju~e na fakultetima u Bawaluci ove godine prijavilo 4.283 kandidata te da je odobren upis za 3.390 bruco{a. - Na Univerzitetu u Isto~nom Sarajevu je odobreno 2.488 upisnih mjesta, a prijavilo se 3.103 kandidata - kazala je Vojvodi}eva. M. Mi.

BAWALUKA - Gradwa i opremawe Radioterapijskog cen tra, ko ji se na la zi u sklopu Klini~kog centra Bawaluka, u zavr{noj je fazi, a prvi tretman bolesnika radioterapijom obavi}e se 2. avgusta, saop{teno je iz KC Bawaluka. Generalni direktor Klini ~kog cen tra Bawalu ka Mirko Staneti} rekao je da }e Centar za radioterapiju predstavqati najsavremeniji centar za lije~ewe pacijenata zra~ewem na cijelom Balkanu. - Najva`nije je da }e sa po~etkom rada Centra za radioterapiju bolesnicima sa ma li gnim bo les ti ma bi ti omo gu }e no pra vo vre meno i

najefikasnije lije~ewe svim savremenim terapijskim modalitetima - istakao je Stane ti} i do dao da }e dosada{wa praksa ~ekawa na terapiju zra~ewem postati pro{lost. Centar za radioterapiju gradi kompanija “Euromedik interne{nel” i KC Bawaluka po principu javno-priva-

tnog partnerstva. - Trenutno se sve finalizuje, gradwa, opremawe i vawsko ure|ewe. Sada se postavqa opre ma ko ja }e slu `i ti u svrhe tretmana - navodi se u saop{tewu KC Bawaluka. Dodaje se da }e se tretman teleterapijom vr{iti na dva linearna akceleratora u bunkerima, specijalno dizajnira-

nim za te svrhe sa posebnim za{titnim vratima.

VRIJEDNOST investicije izme|u 33 i 35 miliona
- Tretman brahiterapijom vr{i}e se u odvojenom bunkeru. Ova oprema je trenutno u fazi montirawa, testirawa i prijema - isti~e se u saop{tewu. Ostatak opreme koji je potreban za simulaciju tretmana tako|e je u fazi monta`e. U Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite RS rekli su da je investitor gradwe i opremawa Centra za radioterapiju firma “Euromedik inter ne {nel”, a vri je dnost investicije je izme|u 33 i 35 miliona maraka.

OBUKA
U Klini~kom centru Bawaluka ka`u da osobqe prolazi kroz obuku za upravqawe opremom, te da 5. jula zapo~iwe on-sajt aplikacioni trening u toku kojeg }e medicinski radnici Centra dobiti detaqna uputstva za rad na opremi. - U me|uvremenu je izvr{en dio specijalizovanih obuka u inostranstvu za medicinske fizi~are i IT in`ewera u [vajcarskoj i Wema~koj, a drugi dio obuke planiran je u idu}em periodu u SAD, [vajcarskoj i Ma|arskoj istakli su u KC Bawaluka.

Popuwavawe kapaciteta u ~etiri doma Studentskog centra Pale

Konkurs za smje{taj 550 studenata
ISTO^NO SARAJEVO, BAWALU KA - Kon kurs za smje{taj 550 studenata u ~etiri doma Studentskog centra Pale objavqen je ju~e, dok }e konkurs za smje{taj 1.300 studenta u tri paviqona SC “Nikola Tesla“ u Bawaluci biti raspisan po~etkom septembra. Di re ktor Stu den tskog centra Pale Drago Ivanovi} rekao je da pravo na smje{taj u domovima ima 550 redovnih studenata Univerziteta Isto~no Sarajevo. - Studenti se smje{taju u domovima Koran, Kalovita brda i Stambul~i} u Palama i u domu u Fo~i, a prijem dokumenata za bruco{e vr{i}e se od 30. avgusta do 15. septembra - rekao je Ivanovi} i dodao da }e se dokumenta za studente druge, tre}e i ~etvrte godine studija primati od 4. do 29. oktobra. tara od mjesta studirawa - rekao je Ivanovi}. Di re ktor Stu den tskog cen tra “Ni ko la Te sla“ u Bawaluci Milan Komqenovi} rekao je da je studentima na raspolagawu 1.300 kreveta. - Kon kurs za smje {taj studenata u domove objavi}emo po~etkom septembra, a pra vo kon ku ri sawa ima }e redovni studenti Univerziteta Bawaluka ~ije je stalno mjes to bo rav ka izvan grada, udaqeno vi{e od 20 ki lo me ta ra - is ta kao je Komqenovi}. S. T.

Fabrika duvana Bawaluka

Odba~en statut, blokirano poslovawe
BAWALUKA - Skup{tina akcionara Fabrike duvana Bawaluka ju~e nije usvojila novi statut preduze}a uskla|enog sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima RS, zbog ~ega je do{lo do blokade poslovawa ovog preduze}a, prenosi Srna. Za statut je glasalo 66, 65 odsto akcionara, dok je za usvajawe bilo potrebno 66,67 odsto akcionara preduze}a. Ve}inski vlasnik Fabrike du va na Bawalu ka Ne boj {a Antoni} rekao je da mu nije jasno za{to radnici koji su mawinski akcionari nisu podr`ali novi statut preduze}a, s obzirom na to da na taj dokument nisu imali primjedbe.

ZA BRUCO[E prijem dokumenata od 30. avgusta do 15. septembra
- Prilikom utvr|ivawa rang-liste, odnosno onih koji }e dobiti smje{taj u domu, uzima}e se u obzir uspjeh iz prethodnog {kolovawa a prednost }e imati kandidati ~ije je mjes to pre bi va li {ta udaqeno od 50 do 200 kilome-

Cijene
U SC Pale rekli su da studenti tokom {kolske godine pla}aju 85 maraka mjese~no za krevet i tri obroka, a ako ostaju preko qeta, od 15. jula do 20. avgusta, onda hranu i spavawe pla}aju po neznatno ve}oj cijeni. U studentskim domovima u Bawaluci krevet u dvokrevetnoj sobi ko{ta 15, a u trokrevetnoj deset maraka mjese~no, dok je doru~ak 0,50, ru~ak 1,20, a ve~era 0,80 maraka.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 7

Mawe u~enika u {kolama u BiH
SARAJEVO - U BiH je na po~etku {kolske 2009/2010. godine u 1.920 osnovnih {kola upisano 350.206 u~enika, {to je za 9.696 u~enika mawe nego prethodne {kolske godine, javila je Srna. Na po~etku {kolske godine u nastavni proces u BiH bilo je ukqu~eno 24.360 nastavnika, a od toga 16.823 `ena ili 69 odsto, podaci su Agencije za statistiku BiH.U 310 sredwih {kola u BiH u pro{loj {kolskoj godini bilo je upisano 146.914 u~enika, {to je za 1.186 u~enika mawe nego {kolske 2008/2009. godine. U nastavni proces bilo je ukqu~eno 11.660 nastavnika.

U turisti~kim agencijama u Srpskoj zadovoqni prodajom aran`mana za qetovawe

Vijesti
Radovan Markovi}

Najtra`enije destinacije Egipat i Crna Gora
Top destinacija ovog qeta Egipat za koji se u ovom periodu cijene kre}u od 319 evra pa navi{e. U Tunisu u hotelu sa tri zvjezdice sa avioprevozom iz Beograda deset dana na bazi polupansiona ko{ta 265 evra. Cijene u apartmanima u Crnoj Gori kre}u se oko 40 evra po danu
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpsek.com

Vratiti Srbima zemqi{te
GLA MO^ - Na ~el nik op{tine Glamo~ Radovan Markovi} izjavio je da su op{tinske vlasti zvani~no zatra`ile da se stoti ne he kta ra zemqi {ta, ugla vnom srpskog sta no vni{tva, na vojnom poligo nu u ovoj op {ti ni oslobode i vrate vlasnicima kako bi se mogli bavi ti poqo pri vre dom i sto~arstvom, od ~ega `ivi ve}ina povratnika u ovoj si ro ma {noj op {ti ni, prenijela je Srna.

BAWALU KA - Naj tra `enije destinacije za odlazak na qeto vawe me |u sta no vni ci ma Re pu bli ke Srpske ove go di ne su Tur ska, Tunis i Egipat, za koje je potrebno odvojiti minimal no 350 evra po oso bi, dok je od do ma }ih naj po `eqnija Crna Gora u kojoj se mo`e qetovati i za 300 maraka. U agenciji “U{}e travel“ iz Trebiwa istakli su da su najtra`enije destinaci je Tur ska, Egi pat i Tu nis, a ne{to mawe interesovawe vlada za Crnu Goru i Gr~ku. - U ovom periodu u Tunisu u hotelu sa tri zvjezdice sa avioprevozom iz Beograda deset dana na bazi polupansiona ko{ta 265 evra. Osim ovog sta no vni ci ko ji se odlu ~e za Tu nis tre ba da plate i aerodromsku taksu koja ko{ta 82 evra - kazala je me nayer ove tu ris ti ~ke agencije Sla|ana Gaji}. Dodala je da deset dana na ba zi po lu pan si ona u Egiptu u hotelu sa tri zvjezdi ce ko {ta 309 evra plus aerodoromska taksa 37 evra. Cijene u apartmanima u Crnoj Gori kre}u se oko 40 evra po danu, dok polupansi-

Sarajevo

Za boqi `ivot djece 700.000 evra
SARAJEVO - U Sarajevu se ju~e odr`ala zavr{na konferencija projekta pod na zi vom “Osi gu ra vawe prava na kvalitetniju socijalni za{titu, za kvalitetniji `ivot ugro`enih kategorija djece“ za koji su EU i nevladina organizacija “Spasimo djecu“ obezbijedili 700.000 evra, javila je Srna.

Stanovnici Srpske zainteresovani i za Tursku i Tunis

FOTO: ARHIVA

on u hotelima u prosjeku ko{ta oko 32 evra. Prema rije~ima Gaji}eve, ove godine vlada ve}e inte re so vawe za qeto vawa u odnosu na pro{lu godinu. - U junu ove u odnosu na jun pro {le go di ne mi smo imali duplo ve}i posao - kazala je Gaji}eva. U turisti~koj agenciji “Se bas ti jan“ iz Bawalu ke ka`u da je top destinacija ovog qeta Egipat za koji se

SRBIJA
U agencijama u Srbiji isti~u da me|u gra|anima Srbije najve}e interesovawe vlada za Gr~ku, poslije koje ide Crna Gora. - [to se ti~e drugih destinacija, Turska, Egipat i Tunis su standardno popularne pogotovo za porodice, jer imaju jako dobre uslove za djecu kojima negdje ~ak i do 15 godina daju gratis smje{taj - ka`u u agencijama.

u ovom periodu cijene kre}u od 319 evra pa navi{e. - Taj pa ket ukqu~u je 11 no}ewa, polupansion i avionski prevoz iz Beograda, a u ci je nu ni je ura ~u na ta aero drom ska ta ksa od 53 evra i vi za ko ja ko {ta 50 maraka. Ima interesa i za Gr~ku, posebno za autobuski po la zak iz Bawalu ke, jer postoji mogu}nost kolektivnih vi za. Pre voz i de set no }ewa u ju lu u Gr~koj ko {ta 248 evra. Na tu cijenu ide doplata 25 maraka za vizu sa po li som osi gu rawa kazali su u ovoj agenciji i dodali da su dosta tra`eni i Turska i Tunis. Dodaju da se u Crnoj Gori uvijek dobro prodaje vila “Sebastijan” u kojoj dnevni na jam apar tma na za dvi je

osobe u julu iznosi 30 evra. U Turisti~koj agenciji “Jahorina turs“ iz Pala su istakli da su kod wih trenutno najtra`enije Crna Gora i Bugarska koje su i najpovoqnije.

OVE GODINE vlada ve}e interesovawe za qetovawa
- U ovom periodu desetodnevni smje{taj u Bugarskoj ko{ta 318 maraka, a osim toga pla}a se i viza 70 maraka, komunalna taksa 14 maraka po oso bi i 120 ma ra ka za prevoz. Najpovoqnija ponuda u Crnoj Gori je odmarali{te Ze le ni ka u ko je ugla vnom idu porodice. To je i najpovoqnija ponuda, a po-

trebno je izdvojiti oko 300 maraka u svim terminima kazali su u ovoj agenciji. U bijeqinskoj agenciji “Bobar turs“ isti~u da je od inodestinacija najve}e interesovawe za Egipat, a od do ma }ih za Crnu Go ru. U ovoj agenciji ka`u da deset no}ewa u egipatskom hotelu sa pet zvjez di ca, za dvi je osobe sa ukqu~enim taksama i vi zom ko {ta oko 1.200 evra. - U ho te li ma sa dvi je ili tri zvjezdice ko{ta oko 350 evra, ali mi ih nemamo u po nu di. Naj jef ti ni je {to imamo u ponudi u Crnoj Gori je deset polupansiona za 360 ma ra ka u ek sklu zi vnoj vili u Zelenici - kazala je {ef ove agencije Qiqana @ivanovi}.

@eqeznice RS

Utovar tereta ve}i za 50 odsto
DO BOJ - Se kci ja @eqeznica RS za saobra}ajno-tehni~ke djelatnosti Bawaluka u prvih pet mjeseci ove godine ostvarila je utovar tereta ve}i za 50 odsto, a prevoz putnika mawi za 15 odsto u odno su na is ti pe ri od pro{le godine, objavqeno je u “Glasu `eqezni~ara“, a prenijela je Srna.

Univerzitet u BL

Predavawe ameri~kim studentima
BAWALUKA - Univerzitet u Bawaluci predstavio je ju~e svoj rad tre}oj grupi ameri~kih polaznika Qetne {kole Instituta za me |u na ro dno obra zo vawe stu de na ta Univerziteta u Frajburgu, javila je Srna. Prorektor za nas ta vu bawalu ~kog uni ver zi te ta Va le ri ja [aula rekla je da je posje ta or ga ni zo va na u okviru programa “Zemqe zapadnog Balkana i Turska i wihova perspektiva u odnosu na EU” koji orga ni zu je Uni ver zi tet u Fraj bur gu za stu den te ameri~kih univerziteta.

Od zemaqa u regionu hrana najskupqa u Hrvatskoj i Crnoj Gori

Hrana u BiH jeftinija za 23 odsto nego u EU
BAWALUKA - Hrana u Bosni i Hercegovini jeftinija je za 23 odsto u odnosu na Evropsku uniju, dok od zemaqa u regionu hranu skupqe pla }a ju sa mo sta no vni ci Hrvatske i Crne Gore. Cijene hrane u Hrvatskoj dos ti `u 94 od sto pro sje ka EU, dok u Crnoj Gori iznose 79 odsto prosjeka, podaci su agen ci je za sta tis ti ku Evropske unije - Evrosat za 2009. godinu, prenose agencije. - Od os ta lih ze maqa u regionu, najjeftinija je Makedonija, gdje je hrana skoro du plo jef ti ni ja, odno sno iznosi 52 odsto prosje~nih cijena hrane u EU. U Srbiji su cijene hrane jeftinije za 30 odsto nego u EU, a u Albaniji za 28 odsto - pokazuje Evrostat. U regionu i po cijenama al ko ho la predwa~i Hrvat ska, gdje su one za deset odsto vi{e od prosje~ne cijene u EU. U ostalim zemqama cijene al ko ho la ni `e su od evropskog prosjeka, ali svega deset i mawe procenata, osim u Ma ke do ni ji gdje su cijene ni`e za 31 odsto. baniji 92, a Crnoj Gori 95. Najve}a razlika izme|u EU i na{eg regiona je u cijenama duvanskih proizvoda. U Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji cigarete ko{taju svega 30 odsto od prosjeka EU. U Albaniji i Bosni i Hercegovini to je 33 odsto, a u Hrvatskoj 67 procenata. Izvr{ni direktor udru`ewa ekonomista SWOT Sa{a Gra bo vac ka zao je da stanovnici EU imaju ve}i standard `ivota i ve}a primawa {to dovodi i do ve}ih cijena proizvoda. Kada je u pitawu akcizna roba, Grabovac ka`e da bi bilo dobro da sve zemqe u re gi onu ima ju us kla |e ne cijene da ne bi dolazilo do nelegalne trgovine ovom robom. - Zemqe Evropske unije nastoje da visokim akcizama na alkoholna pi}a i cigarete smawe kupovinu te vrste robe - rekao je Grabovac. M. Mi.

CIJENE alkohola u BiH skoro iste kao u EU
Alkoholna pi}a u Bosni i Her ce go vi ni ko {ta ju 97 odsto od prosje~ne cijene u EU, u Srbiji 90 odsto, u Al-

8 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Ambasador Kine u BiH posjetio Doboj

Kroz RS
Zavr{en festival u Lakta{ima

DOBOJ - Ambasador Kine u BiH Liu Venksin boravio je ju~e u Doboju, gdje je sa zamjenikom na~elnika op{tine Mladenom Mi}i}em razgovarao o unapre|ewu saradwe izme|u privrednih subjekata iz Doboja i Kine.

- Moj zadatak je da poja~amo privrednu saradwu izme|u BiH i Kine, koja se intenzivno razvija. Prije tri i po godine obim trgovine izme|u ove dvije zemqe iznosio je oko stotinu miliona dolara, a sada je {est puta ve}i - rekao je Venksin. Sl. P.
FOTO: K. ]IRKOVI]

“Zlo~estofobija“ najboqa predstava
LAKTA[I - Zavr{en je Peti internacionalni festival amaterskog pozori{ta u Lakta{ima, a stru~ni `iri je za najboqu predstavu proglasio “Zlo~estofobiju” Gradskog pozori{ta mladih iz Viteza, saop{tili su iz Turisti~ke organizacije Lakta{a. - Nagradu za gluma~ka ostvarewa dobili su Amina Omerovi} i Senad Milanovi} iz predstave “Igre u pijesku”, teatar “Fedra” iz Bugojna, Hrvoje Horvat iz predstave “Mi ovdje wegujemo dobre odnose”, grupe “DUB” Dramskog studija dje~ijeg kazali{ta Dubrava, Nenad Juri{i} i Nikola Gluvaji} iz predstave “Kako se pravi pozori{te”, dramskog studija “D.A.S.K.E.” iz Lakta{a i Mirna Mi{kovi} iz predstave “Zlo~estofobija” - navodi se u saop{tewu Turisti~ke organizacije op{tine Lakta{i. M. Mi.

Gorwi Detlak kod Dervente

O{te}en prilaz mostu

Odbornici Skup{tine op{tine Srebrenica

U SO Srebrenica pukla koalicija Saveza SDA-Stranka za BiH sa SDS-om

Pavlovi} ponovo predsjednik SO
Put prema mostu potpuno uni{ten FOTO: ^. VUJI^I]

Pavlovi} vra}en na funkciju predsjednika SO Srebrenica. Cvjetinovi} prije ukidawa odluke o wegovom imenovawu podnio neopozivu ostavku
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com

DERVENTA - Veliku {tetu posqedwa poplava pri~inila je i u Gorwem Detlaku kod Dervente. Najvi{e neda}a Ukrina je nanijela poqoprivrednim proizvo|a~ima, a dio puta koji vodi do mosta potpuno je uni{ten. Pe de se tak do ma }in sta va os ta lo je bez poqo pri vre dnih usjeva, po{to je {teta

na wivama uz Ukrinu totalna. Ta ko |e, uni {te ni su prilazni putevi sa jedne i dru ge stra ne mos ta ko ji obezbje|uje normalnu komuni ka ci ju sa prwavor skom op{tinom. Pred sje dnik Sa vje ta MZ Gorwi De tlak Sa vo Va ji} o~e ku je po mo} na dle `nih op{tinskih organa. ^. V.

“Konferencija beba“ u Zvorniku

SRE BRE NI CA - Ra do mir Pavlovi} (SNSD) vra}en je na fun kci ju predsjednika SO Srebrenica na kon {to su ve }i nom glasova odbornika ukinute odluke o wegovom razrje{ewu kao i imenovawu Mom~ila Cvjetinovi}a (SDS), koje su donesene prije dva mjeseca. Ovakva odluka donesena

je poslije razmatrawa dopisa Mi nis tar stva upra ve i lokalne samouprave RS, koje je ne da vno oba vi jes ti lo Skup{tinu da odluke o razrje{ewu i imenovawu predsje dni ka ni su do ne se ne u skla du sa va `e }im skup {tinskim aktima. Pri je ra zma trawa dne vnog re da pot pred sje dnik SO Zul fo Sa li ho vi} (Stranka za BiH) obavijes-

tio je Skup {ti nu da klub odbornika te stranke istupa iz koalicije sa SDS-om, koju su prije dva mjeseca formirali Savez SDA-Stranka za BiH i Sa vez srpskih stranaka Srebrenice u kojem je SDS sa tri od ukupno pet odbornika.

FORMIRANA nova skup{tinska ve}ina
Cvje ti no vi} je pri je ukidawa odluke o wegovom imenovawu podnio neopozivu os tav ku na fun kci ju predsjednika srebreni~kog par la men ta. U obra }awu odbornicima istakao je da je uvidio da nema dovoqno podr{ku u Skup{tini te da u skla du sa de mo krat skim

Mali{ani se takmi~ili u tr~awu i puzawu
ZVORNIK - Oko 80 mali{ana, me|u kojima i bebe iz dje~ijeg vrti}a “Na{a radost“ u ponedjeqak uve~e su u~estvovali u manifestaciji “Konferencija beba“ koja je odr`ana pod sloganom “Qep{a Srpska, brojnija Srpska“. Tokom manifestacije odr`ano je takmi~ewe u tr~awu i puzawu po starosnim grupama, gdje je me|u bebama pobijedila Ana \oki}, a u najstarijoj grupi Filip Petrovi}. Izabrano je i tro~lano predsjedni{tvo “Konferencije“ u sastavu Duwa Tomi} kao najmla|a beba, Kristina Tomi} kao najstarija beba i Matija Jerki} kao beba iz najbrojnije porodice. Svi u~esnici ove manifestacije dobili su prigodne poklone. S. S.
FOTO: S. SAVI]

TEMATSKA SJEDNICA
Redovnoj sjednici prethodio je nastavak tematske sjednice koja je dva puta odgo|ena i to 11. i 21. juna na zahtjev SDA. Na toj sjednici donesena je odluka o razrje{ewu sva tri ~lana Upravnog odbora Doma zdravqa te odluka o raspisivawu javnog konkursa za nove ~lanove UO te ustanove.

principima dostojanstveno podnosi neopozivu ostavku. Oba vi jes tio je op {tin ski parlament da se odri~e {estomjese~nih primawa na koja ima pravo kao smijeweni op{tinski funkcioner. Kako “Glas Srpske“ saznaje u SO Srebrenica formirana je nova skup{tinska ve }i na, ko ju ~i ne SNSD, SDA i SDP BiH. U toku ju~era{we redovne sjednice skinute su sa dnevnog reda odluke o razrje{ewu du `nos ti di re kto ra Doma zdravqa, Narodne biblioteke, Centra za socijalni rad i Dje~ijeg obdani{ta “Poletarac“, koji su imenovani kao kadrovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a ~iju smjenu je predlo`io Klub odbornika SDS-a.

Potpisani ugovori izme|u Zavoda za zapo{qavawe RS i poslodavaca srba~ke op{tine

Posao dobija 17 pripravnika
SRBAC - U okviru programa Zavoda za zapo{qavawe RS “Prvi po sao“ u srba ~koj op {ti ni }e bi ti zaposleno 17 pripravnika, koje }e anga`ovati devet poslovnih subjekata. Ovaj do go vor je pos ti gnut ju~e u op{tini Srbac gdje je obavqeno po tpi si vawe ugovora o sufinansirawu pla ta pri pra vni ka izme|u predstavnika Zavoda za zapo{qavawe RS, lokalne uprave i srba~kih poslodavaca. Nove pripravnike zaposli}e op{tina Srbac, Javna ustanova “Centar za kulturu i sport”, Osno vna {ko la “Jo van Jo va no vi} Zmaj”, Klaonica peradi “Perutnina Ptuj”, Zdravstvena ustano va “Li bra farm”, Am bu lanta op{te stomatologije “Modent” i preduze}a “Tona komerc”, “Dijana tekstil” i “Novkovi} komerc”. vet miliona - rekao je direktor Zavoda za zapo{qavawe RS Bo{ko Tomi}. Na~elnik Srpca Mirko Ko ji} je re kao da je za po{qavawe 17 no vih pri pra vni ka kru pna stvar za tako malu op{tinu. - Na{ privredni kolektiv zavr{io je pro{lu godi nu sa 179 za po sle nih, a ve} sa da ima 216 ra dni ka. Po ovom programu primi}emo pet mladih pripravnika sa visokom spremom - rekao je direktor Klaonice peradi “Perutnina Ptuj” Srbac Svarun Udovi~. D. J.

U~estvovale bebe iz vrti}a “Na{a radost“

DEVET preduze}a }e zaposliti pripravnike
- Projekat zapo{qavawa pri pra vni ka sa vi so kom stru~nom spremom realizujemo u saradwi sa Vladom RS. Projekat je vrijedan 15 mili ona ma ra ka, od ~e ga je Vlada RS obezbijedila de-

Zvornik
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Zbog zamu}enosti izvori{ta ote`ano snabdijevawe vodom dijela Srpske varo{i i prigradskih naseqa. POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo i jedno naru{avawe javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a.

Poslodavci potpisuju ugovore

FOTO: D. JOVI^I]

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 9

Odr`an prijemni na Medicinskom fakultetu u Fo~i
FO^A - Na Medicinskom fakultetu u Fo~i ju~e su odr`ani prijemni ispiti za ~etiri studijska programa medicina, stomatologija, defektologija i zdravstvena wega, javila je Srna. Prema rije~ima prodekana za nastavu Milana Kuli}a na Odsjeku medicine polagalo je 111, na stomatologiji 29, defektologiji 45 i zdravstvenoj wezi 19 kandidata. On je dodao da bi rezultati trebali biti objavqeni najkasnije 3. jula do 14 ~asova na veb stranici fakulteta i oglasnoj tabli. Drugi ispitni rok trebalo bi da bude odr`an u avgustu.

Savjet za bezbjednost saobra}aja op{tine Zvornik

Ve}ina puteva nije bezbjedna
Najnepreglednije raskrsnice kod Osnovne {kole u Driwa~i, kod Kamenog mosta izme|u Driwa~e i Zvornika, raskrsnica u Tr{i}u, kao i dva prikqu~na puta na magistralnu saobra}ajnicu kod Doweg [epka, rekao Radovi}

Poetski pomen na vojni~kom grobqu

FOTO: B. GAJEVI]

Pjesni~ki susreti u Sokocu

Poveqa \or|u Sladoju
SOKOLAC - Na Osamnaestim vidovdanskim pjesni~kim susretima, odr`anim u Sokocu, u organizaciji Kwi`evnog kluba “Romanija“, u~estvovali su pjesnici iz Republike Srpske, Srbije i dijaspore. Susreti su po~eli poetskim pomenom i polagawem cvije}a na Vojni~kom spomen-grobqu, gdje je sahraweno gotovo hiqadu boraca Otaybinskog rata sa podru~ja sarajevsko-romanijskog regiona. Dobitniku poveqe Osamnaestih vidovdanskih pjesni~kih susreta \or|u Sladoju ovo priznawe je, na pjesni~koj ve~eri, uru~io na~elnik op{tine Sokolac Du{an Kova~evi}. Poveqa se dodjequje od 2000. godine za doprinos srpskoj kwi`evnosti i kulturi, a prvi dobitnik bio je Matija Be}kovi}. U prigodnoj besjedi, Sladoje je rekao da ovo priznawe pri ma s po se bnom ra do{ }u, jer ima vi dov dan sku simboliku. - Vidovdan, 1389. godine, je najva`niji datum u na{oj istoriji, a doga|aj koji se tada odigrao na Kosovu poqu umnogome je odredio sudbinu srpskog naroda - kazao je Sladoje, koji je ro|en u okolini Kalinovika, a sada `ivi u Novom Sadu. Autor je osam kwiga pjesama i dobitnik brojnih nagrada. B. G.

KRITI^NO kod Osnovne {kole u Driwa~i

Op{tina Petrovo

Sufinansirawe plata za pet pripravnika

Raskrsnica kod autobuske stanice PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: S. SAVI]

ZVOR NIK - Sa vjet za bezbjednost saobra}aja op{tine Zvornik ocijenio je da dionica regionalnog puta od Zeliwa do Driwa~e i magistralnog puta od Driwa~e do Pilice nije bezbjedna, rekao je sekretar ovog savjeta Milija Radovi}. Ra do vi} je re kao da je ova ocjena data jer na ovoj dionici puta, koja je duga~ka oko 52 ki lo me tra, ima 78

ras krsni ca i 255 prikqu ~nih ta~aka. On je istakao da u mnogo slu~ajeva postoji nedovoqna preglednost, zbog ~ega dolazi do ve}eg broja saobra}ajnih nesre}a. - Nakon {to su ~lanovi Savjeta i pripadnici saobra }aj ne po li ci je za je dno obi{li sve prikqu~ne ta~ke i raskrsnice, izra|ena je In for ma ci ja o bez bje dnos ti sao bra }a ja na ras krsni ca ma i prikqu ~nim ta~kama na dionici puta Ze-

liwe - Driwa~a - Pilica, koja je dostavqena Skup{tini op{tine Zvornik - rekao je Radovi}.

NA RASKRSNICAMA

neophodno postaviti znak “stop“
Prema wegovim rije~ima, na mno go ras krsni ca bez bje dnost je ne do voqna, jer je preglednost smawena i one mo gu }u je bez bje dno ukqu~ivawe u saobra}aj. - Najnepreglednije su raskrsnice kod Osnovne {kole u Driwa~i, potom kod Kamenog mos ta izme |u Driwa~e i Zvor ni ka, ras krsni ca u Tr{i}u, kao i dva prikqu~na puta na magistralnu saobra}ajnicu kod Doweg [epka pojasnio je Radovi}. Ra do vi} je pre ci zi rao da na regionalnom putu Ze-

PARKIRANA VOZILA
Ra do vi} je is ta kao da i u Zvor ni ku ima ve li ki broj ras krsni ca ko je ni su bez bje dne zbog sta ci oni ra nog sao bra }a ja, odno sno par ki ra nih vo zi la ko ja za klawaju vi dik pri li kom ukqu~i vawa na ma gis tral ni put Zvor nik Bi jeqina.

liwe - Driwa~a, koji je duga ~ak 6,8 ki lo me ta ra, ima 12 raskrsnica i 47 prikqu~nih ta~aka i dodao da je na ovom pu tu pro sje ~an go di{wi dne vni sao bra }aj 1.029 vozila na dan. On je is ta kao da po se ban problem u bezbjednosti saobra}aja predstavqa dio ma gis tral nog pu ta kroz Brawevo, gdje na du`ini od oko 1,5 kilometara postoje ~ak 24 prikqu ~na pu ta. - Op{tina Zvornik morala bi da pla ni ra odre |e na sredstva da bi se raskrsnice obiqe`ile saobra}ajnim znakom “stop“, zatim bi na mjes ti ma, gdje se pre gle dnost ne mo`e obezbijediti na dru gi na ~in, tre ba lo postaviti ogledala za bezbjedno ukqu~ivawe u saobra}aj - rekao je Radovi}.

Sa potpisivawa ugovora u Petrovu

FOTO: S. LAZAREVI]

Crveni krst dijeli pomo} poplavqenim doma}instvima u Derventi

Hrana i }ebad za ugro`ene
DER VEN TA - Op {tin ska or ga ni za ci ja Crve nog krsta Derventa od Direkcije za robne rezerve RS dobila je osam to na bra {na i 27.000 konzervi mesnog nareska i pa{teta, dok je od Crvenog krsta RS upu}ena pomo} od 4.600 komada svije}a, 750 }ebadi, 100 vre}a za spavawe i 80 plasti~nih kanistera. - Pomo} se prvo dijeli po plavqenim po ro di ca ma koje su i prije poplave bile socijalno ugro`ene, a onda i ostalim porodicama. Do sa da je dis tri bu isa na po mo} u Lu`anima, Beglucima, Der ven tskom Lu gu i Agi}ima, a od ju~e se pomo} do djequje i po plavqeni ma na podru~ju grada - ka`e sekretar Crvenog krsta Radislav Kujunyi} i dodaje da je pomo} dobilo i ~etrdesetak porodica koje su bile smje{te ne u Osno vnoj {ko li “Nikola Tesla”. Ina~e, op{tina Derventa je upu ti la broj ne ape le tra `e }i po mo} u hra ni i os ta lim po trep {ti na ma, ali je na djelimi~no razumi je vawe nai {la sa mo u Direkciji za robne rezerve. velikih pro ble ma sa obez bje|ivawem hrane. Osim toga {to su sve za li he uni {te ne, pro blem pred stavqa i ~iweni ca da obrok nema gdje da se spremi, po{to je uni{ten i sav namje{taj i ku}ni aparati ka`u u derventskoj op{tini. Sta no vni{ tvu ~i ja su doma}instva uni{tena u popla vi po tre bno je go to vo sve. Od hrane, odje}e, obu}e, namje{taja...

PETROVO - Na~elnik op{tine Petrovo Zoran Blagojevi} i direktor dobojske Fi li ja le Za vo da za za po{qavawe Re pu bli ke Srpske Zlatko Kuzmi} ju~e su u Petrovu potpisali Ugovor o sufinansirawu plata za pet pripravnika. Ugo vo rom je Za vod za za po{qavawe RS op{tini Petrovo odobrio bespovratna sredstva u iznosu od 29.748 KM. Po jednom pripravniku odo bre no je 826,34 mar ke, {to je 70 odsto prosje~ne neto plate u RS u 2009. godini. Rukovodilac Filijale republi ~kog Za vo da za za po{qavawe Do boj Zlat ko Kuzmi} rekao je da o~ekuje

}e Pro gram za po{qavawa pripravnika sa vi so kom stru~nom spremom “Prvi posao“ biti uspje{no realizovan i u op{tini Petrovo. - Ostvarewem prvih zarada mla dim stru~waci ma bi }e omogu}eno da na po~etku radne karijere steknu dragocje no is kus tvo ko je }e im pomo}i u opstanku na tr`i{tu rada - rekao je na~elnik op{tine Petrovo Zoran Blagojevi}. On je najavio da }e poslije obavqenog pripravni~kog sta`a mladi stru~waci biti anga`ovani u realizaciji vi{e razvojnih programa u op{tini Petrovo. S. L.

[amac
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je osam pacijenata. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni naru{avawa javnog reda i mira.

STANOVNI[TVU potrebno gotovo sve
- Na po plavqenom po dru ~ju sta no vni{ tvo ima

10 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Dovoqno mjesta za mali{ane u kotorvaro{kom vrti}u
[kolski centar “Petar Ko~i}“ u Srpcu
KOTOR VARO[ - Na posqedwoj sjednici Upravnog odbora kotorvaro{kog Dje~ijeg vrti}a “Larisa [ugi}“ donesena je odluka da se u {kolskoj 2010/2011. godini primi 35 djece, od ~ega 15 u jasli~koj, a po deset u mje{ovitoj i starijoj grupi. Prema rije~ima v.d. direktora Dje~ijeg vrti}a Neboj{e Markovi}a, s obzirom na to da je raspolo`ivi kapacitet ove vaspitno-obrazovne ustanove oko 150 djece, u sqede}oj {kolskoj godini nastoja}e se udovoqiti zahtjevima svih roditeqa. D. K.

Ostalo jo{ 77 slobodnih mjesta
SRBAC - U [kolskom centru “Petar Ko~i}“ Srbac u prvom upisnom roku upisano je 115 u~enika, a ostalo je jo{ 77 slobodnih mjesta. Ministarstvo za prosvjetu i kulturu Republike Srpske dalo je saglasnost da u prve razrede sredwih {kola u ovaj centar u {kolskoj 2010/2011. godini bude upisano osam odjeqewa sa ukupno 192 u~enika. Di re ktor Cen tra Krsto ^a vor re kao je ju ~e da su iz vr{ene sve pripreme za drugi upisni rok u~enika u prve razrede sredwih {kola koji }e trajati 1. i 2. jula. On je dodao da je za upis u Gimnaziju op{teg smjera ostalo deset slobodnih mjesta, za Ekonomsku {kolu 13, Ma{insku 24 i Turisti~ku {kolu 20 slobodnih mjesta. ^a vor ka `e da je os ta lo i de set slo bo dnih mjes ta za trogodi{wa zanimawa i to pet automehani~ara, ~etiri trgovca i jednog konobara. O rezultatima upisa u drugom upisnom roku u~enici }e bi ti oba vi je {te ni 5. ju la, po sred stvom ogla sne ta ble centra. D.J.

Veliki uspjeh prwavorskog gqivara Vladimira Deketa
FOTO: B. RADULOVI]

Prona{ao tartufe u Gorwoj Mravici
Za tartufe se vjerovalo da uop{te ne uspijevaju na ovom podru~ju. Mom iznena|ewu nije bilo kraja kada sam prona{ao ove gqive, koje nikada ranije nisam vidio, osim u literaturi, rekao Deket
PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net Vladimir Deket sa otkrivenim tartufom

FOTO: ARHIVA

Drugi upisni rok 1. i 2. jula

Festival folklora “Ribnik 2010“

[arenilo no{wi na ribni~kim ulicama
RIBNIK - ^etvrti festi val fol klo ra “Ri bnik 2010“ okupio je pet kulturno-umje tni ~kih dru {ta va iz Broda, Zalu`ana, Borkovi}a, [ipova i Temerina. Sva dru{ tva su se pred stavila igrama i pjesmama iz krajeva iz kojih dolaze, a naj vi {e pa`we ri bni ~koj pu bli ci pri vu kli su naj mla|i ~lanovi folklora. Osim igre na fes ti va lu se i pjevalo. Svojim glasom fes ti val je uqe p{a la i

@eqana Ve se li no vi} iz Broda koja je otpjevala pjesmu “Ne pla~i, Stano, mori“. Pre ma ri je ~i ma pred sje dni ce KUD-a “Ri bnik“ Ma ri je Mi tro vi}, ciq fes ti va la je o~u vawe tra di ci je kao i ja ~awe prijateqstva me|u ~lanovima folklornih dru{tava. Festival je organizovalo Kulturno-umjetni~ko dru{tvo “Ribnik“, a pod pokroviteqstvom op{tine Ribnik. V. K.

PRWAVOR - Ho da ju }i {um skim pros tran stvi ma prwavor ske op {ti ne, ve li ki qubi teq pri ro de Vla di mir De ket ni je mo gao ni da pretpostavi da }e u Gorwoj Mravici prona }i ne obi ~nu vrstu gqive, za ko ju se vje ro va lo da uop {te ne uspi je va na ovim prostorima. Pro na {ao je ne ko li ko tar tu fa, ko je je po nio ku }i sa dru gim vrsta ma gqiva ko je je tog da na ubrao. - Odmalena sam sa ocem brao gqive, pa sam upoznao razne vrste. Znam da treba bi ti ma ksi mal no opre zan. Do sada mi se nije dogodilo da po gri je {im. Mom iznena|ewu nije bilo kraja ka da sam pro na {ao i

ove primjerke, koje nikada ra ni je ni sam vi dio, osim u li te ra tu ri - pri ~a De ket.

KILOGRAM suvih tartufa ko{ta 4.000 evra
Ovaj gqivar se odmah ra spi tao kod, ta ko |e, do brih po zna va la ca gqiva, ali ni je mo gao da do bi je po uz da nu pot vrdu, jer ni os ta li ni su ima li ta kvo otkri}e. - Prelistao sam mnogo literature o gqivarstvu i na fo to gra fi ja ma vi dio sli~nost izme|u ve} poznatih vrsta i ove ko ju sam prona{ao. Identi~ne su, a ove ko je sam pro na {ao pri pa da ju ta ko zva noj bi je -

loj vrsti tar tu fa - re kao je Deket. On je is ta kao da }e prona|ene primjerke, ipak po sla ti na ana li zu u bawalu~ki Zavod “Dr Vaso Bu to zan“ ili ne ku dru gu nau ~nu in sti tu ci ju, ka ko bi do bio i zva ni ~nu pot vrdu svog otkri}a. Po sli je obil nih pa da vi na u junu, ko je ni su za obi {le ni prwavor sk u op {ti nu, gqive su izu ze tno do bro “ro di le“, pa su obron ci pla ni na Qubi}, ^av ka, Mo ta ji ca, kao i drugi lokaliteti pod pravom na jez dom be ra ~a. Po sli je po ja ve tar tu fa u Gorwoj Mra vi ci “in va zi ja“ }e se nastaviti. Poznato je da ki lo gram su vih tartufa ko{ta i do ~etiri

hiqade evra. Ova ~iweni ca mo gla bi da predstavqa istinsku atra kci ju, pa bi i na dle `ne in sti tu ci je, pri je svih Op {tin ska tu ris ti ~ka organizacija mogla da se posveti tom fenomenu.

Lokacije
Tartufi kotiraju kao izuzetno rijetka i na tr`i{tu skupa vrsta, a do sada su otkriveni tek na nekoliko lokacija na prostoru biv{e Jugoslavije. Najprisutniji su u Istri, gdje postoje posebne vrste pasa traga~a, koji ih otkrivaju pod zemqom.

Sjednica Skup{tine op{tine ^elinac

Najmla|i u~esnici odu{evili publiku

FOTO: V. KEVAC

Po pla ve odni je le mi li one
^ELINAC - Na~elnik op{tine ^elinac Mom~ilo Zeqkovi} izjavio je ju~e da tri komisije koje procjewuju {tetu od poplava jo{ nisu za vr{i le po sao, ali da je sasvim izvjesno da je rije~ o vi{emilionskom iznosu. Zeqko vi} je na ju ~e ra{woj sjednici Skup{tine op {ti ne in for mi sao odbor ni ke o {te ti ko ju je nedavno pri~inila nezapam}ena poplava. - Po plavqeno je vi {e sto ti na do ma }in sta va, ja vnih i privrednih objekata. Nanesena je ogromna {teta na pu te vi ma, mos to vi ma i poqoprivrednim posjedima. Zabriwavaju}e je {to su se pojavila i brojna klizi{ta - rekao je Zeqkovi}. mo }i - do dao je Zeqko vi}. Po{to je poplava devastirala i skup{tinsku salu u zgradi op{tine, ju~era{wa sje dni ca odr`a na je u ma loj sali. B.M.
FOTO: B.MAKSIMOVI]

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni naru{avawa javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

POJAVIO se veliki broj klizi{ta
Zeqkovi} je naglasio da je 300.000 maraka, koliko je Vlada Republike Srpske na ime interventne pomo}i dodijelila ovoj op{tini, ve} na raspolagawu lokalnoj zajednici. On je dodao da }e odbornici biti informisani o raspodjeli ovih sredstava. - Ovaj iznos ni pribli`no ni je do voqan da po krije na~iwenu {tetu i mi se na da mo zna ~aj ni joj po -

Prijedor
VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. POLICIJA Zabiqe`eno sedam krivi~nih djela, dvije saobra}ajne nesre}e i dva naru{avawa javnog reda i mira. PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak. HITNA POMO] U slu`bi hitne pomo}i pregledano 39 pacijenata.

Odbornici Skup{tine op{tine ^elinac

OGLASI
A.D. TVORNICA PRE^ISTA^A - u ste~aju ROGATICA Broj: 112/10 Datum: 28.6.2010. god. Na osnovu ~lana 29; 55; 105. i 107. Zakona o ste~aju (“Slu`beni glasnik RS” br. 26/10 pre~i{}eni tekst) i na osnovu odluke odbora povjerilaca 111/10 od 24.6.2010. god., ste~ajni upravnik raspisuje

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 11 A.D. “ROMANIJAPUTEVI” SOKOLAC - Upravni odbor – Broj: UO/02-2692/10 Datum, 28.6.2010. god. Na osnovu ~lana 304. stav 1. ta~ka v), u vezi sa ~lanom 267. i 272. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik RS” br. 127/08 i 58/09), Upravni odbor A.D. “Romanijaputevi” Sokolac na sjednici odr`anoj dana 28.6.2010. godine donio je odluku kojom

OGLAS
O prodaji zaliha i nekretnina izvan fabri~kog kruga A.D. Tvornica pre~ista~a - u ste~aju Rogatica putem dostavqawa pismenih ponuda u zatvorenim kovertama i usmenim javnim nadmetawem (kombinovanom metodom) I Prodaja zaliha gotove robe i robe na konsignaciji vr{i se u paketu (u cjelini) sa evidentiranim stawem u specifikaciji istaknutoj na oglasnoj tabli preduze}a, na dan prodaje po po~etnoj prodajnoj cijeni 101.263,03 KM. Pojedina~na prodaja se nastavqa do dana odr`avawa zakazane licitacije po cijeni umawenoj za 30% od procijewene cijene. Izvr{ena prodaja od navedenih zaliha od dana dono{ewa odluke do dana zakazane prodaje, umawi}e se vrijednost prodaje od postignute kupoprodajne cijene. II Prodaja zaliha repromaterijala, nedovr{ene proizvodwe i rezervnih dijelova vr{i se u paketu (u cjelini) sa evidentiranim stawem u specifikaciji istaknutoj na oglasnoj tabli preduze}a, na dan prodaje po po~etnoj prodajnoj cijeni 519.762,03 KM. Vr{i se prodaja imovine (ste~ajne mase) izvan fabri~kog kruga, a koju sa~iwavaju nekretnine: - zemqi{te u ul. Hafizovi}a, I gradska zona, povr{ine 443 m2 po po~etnoj prodajnoj cijeni 7.531,00 KM, upisano u ZK ulo`ak 4 KO Rogatica 1, na parceli br. 1043/0 i - zemqi{te u ul. Starine Novaka (Behlulovina) II gradska zona, povr{ine 481 m2 po po~etnoj prodajnoj cijeni 6.974,50 KM, upisano u ZK ulo`ak 4 KO Rogatica 1, na parceli br. 829/0 III Prodaja se vr{i kombinovanom metodom dostavqawem pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, a najve}a ponu|ena cijena ~ini}e po~etnu cijenu za usmeno javno nadmetawe. IV Ponu|ena cijena ni`a od po~etne cijene ne}e se razmatrati. V Predmeti prodaje, zaliha gotovih proizvoda, robe na konsignaciji, repromaterijala, nedovr{ene proizvodwe i rezervnih dijelova prodaju se u vi|enom stawu bez prava na reklamaciju. VI Prodaja zemqi{ta se vr{i u vi|enom stawu i u postoje}em pravnom statusu bez prava na reklamaciju. VII Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja, dan prije odr`avawa licitacije, uplate 10% od po~etne prodajne cijene zalihe u paketu, odnosno 10% od po~etne prodajne cijene zemqi{ta, odnosno 10% namjerene pojedina~ne kupovine po~etne cijene na `iro ra~un br. 565726-30000004-70, Bobar banka A.D. Bijeqina. Ukoliko se zalihe prodaju u paketu, polog za pojedina~nu kupovinu se vra}a. VIII Dostavu pismenih ponuda izvr{iti sat prije po~etka odr`avawa licitacije. Uvid u stawe zaliha, odnosno u stawe imovine i potrebne dokumentacije mo`e se vr{iti svakog radnog dana od 8 do 13 ~asova u krugu preduze}a. IX Ostali uslovi bi}e regulisani ugovorom o kupoprodaji. X Usmeno javno nadmetawe (kombinovanom metodom) odr`a}e se 9.7.2010. god. XI Uplatu kupoprodajne cijene izvr{iti u roku do 15 dana od dana kupovine, u protivnom, smatra}e se da je kupac odustao od kupovine i time odrekao upla}enog u~e{}a. XII Potrebne informacije i pravila saop{ti}e se prije po~etka usmenog javnog nadmetawa (licitacije). XIII Porezi i svi tro{kovi padaju na teret kupca. XIV Za potrebne informacije obratiti se na telefon 058/415-165. Ste~ajni upravnik Jovi} Stojan, dipl. ecc

SAZIVA
Redovnu - Godi{wu Skup{tinu akcionara A.D. “Romanijaputevi” Sokolac, koja }e se odr`ati dana 30.7.2010. godine (petak) u prostorijama Dru{tva sa po~etkom u 12 ~asova, za koju se predla`e sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) Komisije za glasawe b) Zapisni~ara v) Dva ovjeriva~a Zapisnika 2. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja komisije za glasawe, 3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa {este sjednice Skup{tine akcionara odr`ane dana 10.7.2009. godine, 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o finansijskom poslovawu Dru{tva za 2009. godinu, sa mi{qewem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora, 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora za 2009. godinu. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu, 7. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu, 8. Usvajawe Prijedloga odluke o raspodjeli dobiti za 2009. godinu, 9. Informacija o Planu poslovawa Dru{tva za 2010. godinu, 10. Razmatrawe i davawe saglasnosti na ugovore: a) Ugovor o dugoro~noj poslovno-tehni~koj saradwi izme|u: 1. Gra|evinskog preduze}a “DOM” A.D. Beograd 2. CBC Consseco Buildings & Constructions A.D. Beograd 3. “Romanijaputevi” A.D. Sokolac b) Ugovor o osnivawu Dru{tva za gra|evinski in`ewering “RC-DI” d.o.o. Beograd izme|u: 1. “Romanijaputevi” A.D. Sokolac 2. “CBC” A.D. Beograd 3. “Institut za puteve” a.d. Beograd 11. Razmatrawe i usvajawe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva, 12. Verifikacija pre~i{}enog teksta Statuta Dru{tva, 13. Usvajawe Poslovnika o radu Skup{tine akcionara, 14. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora, 15. Izbor ~lanova Upravnog odbora, 16. Prijedlog Odluke o razrje{ewu predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora, 17. Izbor ~lanova Odbora za reviziju. 18. Izbor internog revizora, 19. Prijedlog Odluke o razrje{ewu predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine, 20. Izbor predsjednika Skup{tine Dru{tva, 21. Prijedlog Odluke o naknadama za ~lanove Upravnog odbora, Odbora za reviziju, Internog revizora i predsjednika Skup{tine, 22. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010. godinu. NAPOMENA: U slu~aju da se Skup{tina akcionara ne odr`i usqed nedostatka kvoruma ponovna sjednica Skup{tine akcionara sa istim dnevnim redom se zakazuje 6.8.2010. godine (petak) sa po~etkom u 12 ~asova u istim prostorijama. Svi materijali za rad Skup{tine dostupni su akcionarima u Upravi Dru{tva u Sokocu, Podromanija bb, svakog radnog dana od 7 do 15 ~asova. Poziv za Skup{tinu objavqen je na internet stranici Dru{tva: WWW.romanijaputevi.com UPRAVNI ODBOR

Bonel AD Bawaluka Ul. Veselina Masle{e br.23 Broj: 04-314 /2010. Bawaluka, 29.6.2010. god. Na osnovu odluka Upravnog odbora Bonel AD Bawaluka br. 05-103-3/09 od 25.3.2009. god., 05-2574/09 od 26.10.2009. god. i 05-94-7/10 od 25.2.2010. god., Komisija za prodaju rabqenih motornih vozila “Bonel“ AD Bawaluka, imenovana rje{ewem direktora Dru{tva br. 01-341-1/09 od 15.12.2009. god., o b j a v q u je

PONOVQENU LICITACIJU
za prodaju rabqenih putni~kih i teretnih motornih vozila Dru{tva putem prikupqawa pisanih ponuda, koja }e se odr`ati u petak, 9.7.2010. god., sa po~etkom u 14 ~asova (otvarawem koverata sa ponudama), na parkingu “Veleprehrane“ Bawaluka, ul. Dunavska 1c (ispred skladi{ta Bonel-a Bawaluka). Predmet prodaje: 1. Putni~ko vozilo [KODA FABIA, proizvedeno 2001. god............sa po~etnom cijenom 4.900,00 KM. 2. Teretno vozilo RENO F-40, proizvedeno 1994. god......................sa po~etnom cijenom 1.050,00 KM. 3. Teretno vozilo MERCEDES-814, proizvedeno 1993. god.............sa po~etnom cijenom 8.400,00 KM. 4. Putni~ko vozilo MERCEDES 210, proizvedeno 2000. god...... ...sa po~etnom cijenom 10.500,00 KM. Vozila se mogu pogledati na dan licitacije 9.7.2010. god. od 8 do 12 ~asova na parkingu “Veleprehrane“ a.d. u Bawaluci, ul. Dunavska 1c. Ponude iskqu~ivo u pisanoj formi, u zatvorenoj koverti prima}e se do 12 ~asova, 9.7.2010. god., u sjedi{tu Dru{tva u Bawaluci, ul. Veselina Masle{e br.23, sa naznakom “ponuda za licitaciju vozila“. Uslovi u~e{}a i prodaje: - Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na dan zakazane licitacije, do 10 ~asova, na blagajni Bonel-a u Bawaluci, ul. Veselina Masle{e br.23 (ulaz iz Batinog prolaza) polo`e depozit u iznosu 10% od po~etne cijene licitiranog vozila. - Prodaja vozila vr{i se po principu vi|eno- kupqeno: Naknadne reklamacije se ne}e uva`iti. - U~esnici u licitaciji su du`ni prije po~etka prodaje dokazati svoj identitet li~nom kartom, putnom ispravom i ispravom o zastupawu. - Kupac na licitaciji du`an je izvr{iti uplatu razlike izme|u prodajne cijene i polo`enog depozita i PDV na ukupnu prodajnu cijenu, u roku od tri dana od dana odr`avawa licitacije. U suprotnom depozit }e biti zadr`an, bez prava na povrat. - Ponu|a~ima na licitaciji koji nisu kupili predmet prodaje depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon licitacije. - Sve obaveze za kupqenu robu (porez, transport, osigurawa,...) preuzima kupac. - Predaja vozila kupcu vr{i se nakon {to isti preda dokaze o pla}awu svih obaveza proisteklih iz kupovine, uz izdavawe potvrde o kupovini. - Ukoliko ova licitacija ne uspije, druga se zakazuje pod istim uslovima dana 16.7.2010. god. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 9 do 14 ~asova, pozivom na broj: 065-518173. PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA LICITACIJU Zoran Jakovqevi}, predsjednik Firma: Iskra AE Komponente d.o.o. Nemawina 35 78250 Lakta{i Stru~na sprema: VSS Potrebna znawa i Op{ti uslovi koji su propisani zakonom vje{tine Za popuwavawe radnog mjesta : 1. Ma{inska struka: dipl. ma{. in`. (2 pripravnika), obavili bi obuku rade}i na poslovima: konstruktora, tehnologa, planera i kontrolora 2. Ekonomska struka dipl. ecc (1 pripravnik), obavili bi obuku rade}i na poslovima robno-materijalnog i finansijskog kwigovodstva, te na komercijalnim poslovima; nabava, prodaja i {pedicija. Dokumentacija: 1. Ovjerena kopija diplome o zavr{enom fakultetu 2. biografija (CV) Prijave sa tra`enom dokumentacijom o ispuwavawu uslova oglasa dostaviti po{tom ili li~no na gore navedenu adresu. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.

12 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

“Mond“ spasavaju Pigas, Nil i Ber`e

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

PARIZ - Nadzorni odbor najpresti`nijeg francuskog dnevnog lista “Mond“ podr`ao je ponudu trojca kojeg ~ine bankar Matje Pigas, internet milijarder Gzavije Nil, koji je bogatstvo stekao na pornografiji, te modni mecena Pjer Ber`e, jedan od osniva~a modne ku}e “Iv Sent Loran“, koji
FOTO: GLAS SRPSKE

bi trebalo da pomognu listu da pokrije gubitke i vrati dugove. Iz “Monda“ je saop{teno da bi pregovori trebalo da traju tri mjeseca, a ponu|a~i su obe}ali ulagawe od deset miliona evra do 5. jula, prenijele su agencije.

16.07

0.49

4,822.00

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

21.50 4.00 28.00

0.06 -9.09 3.97

30,103.34 1,200.00 2,691.50

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo AGROKOMERC D.D. VELIKA KLADU[A ELEKTROBOSNA D.D. JAJCE FAMOS D.D. SARAJEVO FOTO OPTIK D.D. SARAJEVO REMONTMONTA@A D.D. TUZLA
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

456.00 0.38 -20.83 455.00 0.13 -13.33 558.00 0.00 3.00 45.00 -35.25 10,620.00 0.00 196,000.00 70.00

[tedi{e od ~etvrtka mogu da raspola`u sa 2.000 KM

[trajkovi u Gr~koj i [paniji

Sukob policije i radnika u luci Pirej
ATINA, MADRID - Gr~ka specijalna policija sukobila se ju~e u atinskoj luci Pirej sa radnicima koji su se pridru`ili generalnom {trajku gr~kih sindikata zbog predlo`ene reforme rada i penzijskog sistema. Policija je koristila suzavac, dok su demonstranti poku{avali da blokiraju luku Pirej pewu}i se na brodove koji su pristajali uz dok, prenijele su agencije. U nekoliko gr~kih gradova okupilo se nekoliko hiqada demonstranata, a tokom generalnog {trajka ne rade javne slu`be, saobra}aj je ote`an, a bolnice primaju samo hitne slu~ajeve. Petom generalnom {trajku sindikata od februara ove godine pridru`ili su se i mediji, pa se ju~e na kioscima nije pojavila dnevna {tampa, a elektronski mediji nisu emitovali vijesti. Gr~ki parlament je ju~e zapo~eo raspravu o predlo`enim reformama, a o~ekuje se da ona traje vi{e od sedmice i da predlo`ene mjere budu usvojene. [panski radnici, koji ve} drugi dan protestuju zbog smawewa plata, obustavili su ju~e rad metroa u Madridu, ~ime su prekr{ili dogovor o obezbje|ivawu minimuma rada.

Ministarstvo finansija RS danas upla}uje dio verifikovane {tedwe

Za ovu isplatu obezbije|eno je ukupno 10.018.179 maraka, {to predstavqa sredstva za gotovinske isplate za {tedi{e koji su se prijavili na verifikaciju od 31. marta do 31. decembra 2009. godine, isti~u u Ministarstvu finansija RS
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Po~iwe isplata stare devizne {tedwe
|eno je ukupno 10.018.179 maraka, {to predstavqa sredstva za gotovinske isplate za {tedi{e koji su se prijavili na verifikaciju od 31. marta do 31. decembra 2009. godine isti~e se u saop{tewu. Iz Ministarstva finansija napomiwu da je ova gotovinska isplata sastavni dio ure|enog procesa verifikacije i izmirewa obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tedwe, {to je potvrdila i presuda Evropskog sud za qudska prava u Strazburu u slu~aju “Suqagi} protiv BiH“. Ovom odlukom, obja{wavaju, potvr|eno je da su zakoni kojima se rje{ava pitawe stare devizne {tedwe u BiH i RS u skla du sa Kon ven ci jom o qudskim pravima, te da sve {tedi{e u BiH treba da budu ispla}ene u skladu sa tim zakonima. - Odlu kom iz Stra zbu ra nalo`eno je i da se produ`i rok, odnosno otvore novi rokovi za verifikaciju, kako bi svi oni koji nisu pristupili ovom procesu mogli to i da u~ine - navodi se u saop{tewu Ministarstva finansija RS.

Kina i Tajvan

Potpisan istorijski trgovinski sporazum
PEKING - Kina i Tajvan po tpi sa li su ju ~e kqu ~ni trgovinski sporazum o sni`ewu carina kojim se podsti~u me|usobne trgovinske veze i daqe ubla`avaju politi~ke tenzije, {est decenija poslije razdvajawa ove dvije zemqe poslije gra|anskog rata sredinom pro{log vijeka. Peking se nada da }e ovaj spo ra zum do ves ti do ot klawawa politi~kih nespora zu ma, dok Taj van o~e ku je ~vr{}e eko nom sko po ve zi vawe sa Kinom, prenijele su agencije. Sporazumom je predvi|eno smawewe carina za stotine petrohemijskih, tekstilnih i drugih proizvoda i otvarawe 11 kineskih tr`i{ta usluga, ukqu~uju}i bankarske i zdravstvene, za tajvanske firme. On bi trebalo da pod sta kne bi la te ral nu trgovinu koja ve} dosti`e oko 110 mi li jar di do la ra godi{we. Odno si izme |u dvi je zemqe, razdvojene 1949. posli je gra |an skog ra ta, ve} decenijama su zategnuti.

BAWALU KA - Mi nis tarstvo finansija Republike Srpske uplati}e danas na ra~une vlasnika dio verifi ko va ne sta re de vi zne {tedwe, a {tedi{e }e u ~etvrtak mo}i da raspola`u sa iznosom od 2.000 maraka. U saop{tewu Ministarstva finansija RS navodi se da }e se gotovinska isplata {tedwe na ra ~un vla sni ka obaviti na osnovu izvje{taja Agencije za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge (APIF) Bawaluka, koji je dostavqen Ministarstvu. - Za ovu isplatu obezbije-

GOTOVINSKA isplata vr{i}e se preko 28 banaka
Go to vin ska is pla ta }e, nagla{avaju u Ministarstvu, biti dozna~ena posredstvom 28 komercijalnih banaka za 6.405 vlasnika, dok }e preostali dio verifikovane stare devizne {tedwe biti realizovan kroz emisiju obveznica.

Rok
U Ministarstvu finansija Republike Srpske naglasili su da je rok za verifikaciju u RS otvoren 5. aprila i da traje do 31. decembra ove godine.

Sve spremno za veliku investiciju u oblasti elektronike u Svilajncu

"Panasonik" gradi fabriku
BEOGRAD - Multinacionalna kompanija za proizvodwu elektronskih ure|aja “Panasonik“ gradi}e fabriku u Svilajncu, a konkurs za posao za prve in`ewere bi}e objavqen u julu, rekao je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mla|an Dinki}, prenijele su agencije, On je dodao da }e “Panasonik“ krenuti sa radom 15. oktobra, a najprije }e od svojih wema~kih kolega iz fabrike za proizvodwu auto-dijelova “Rojm“ u Svilajncu iznajmiti dio hala, a zatim }e graditi potpuno novu fabriku. - U maloj op{tini Svilajnac imamo ~ak dva velika investitora - nema~ku kompaniju “Rojm“, koja proizvodi auto-delove, ovde zavr{ava svoju fabriku, a u oktobru treba da krene sa radom i “Panasonik“, koji je odabrao da ovde proizvodi elektroniku - rekao je Dinki}. Ministar ekonomije smatra da se time ostvaruju osnovni prioriteti Vlade Srbije, razvoj automobilske industrije, elektronike i informacionih tehnologija. Dinki} je rekao da }e na osnovu svih dosada{wih ugovora koje su Vlada Srbije i op{tina Svilajnac zakqu~ile sa investitorima, u ovoj industrijskoj zoni, uskoro raditi 1.000 qudi. Poslije dolaska “Panasonika“, dodao je Dinki} i druge svjetske kompanije koje proizvode elektronske ure|aje prepozna}e Srbiju kao povoqnu lokaciju za svoja ulagawa, prenijele su agencije.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING BP PLC VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
53.91 301.55 142.2 41.85 267.95

Promjena
-2.71 -2.17 -2.6 -3.68 -6.1

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC INTEL CORP MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS

Cijena
14.65 14.3 19.81 23.78 21.69

Promjena
-3.87 -4.63 -2.7 -2.18 -3.26

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 13

Cijena nafte pala ispod 77 dolara za barel
LONDON - Cijena nafte pala je ju~e za dva odsto ispod 77 dolara za barel, nakon {to se na tr`i{tima pojavila nova zabrinutost u vezi sa du`ni~kom krizom u evrozoni, prenijele su agencije. Dolar je oja~ao u odnosu na evro {to je dovelo do smawewa
FOTO: GLAS SRPSKE

interesovawa za sirovine, ~ije su cijene izra`ene u ameri~koj valuti. Barel sirove nafte za isporuke u avgustu pojeftinio je na berzi u Wujorku za 1,75 na 76,50 dolara, dok je na Londonskoj berzi cijena nafte pala za 1,60 na 75,99 dolara za barel.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 27,49 91,00 1,25 Promjena Promet 0,47 165.180,61 1,11 0,00 90.474,93 4.446,15 4.212,80 3.280,02 3.190,00 Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - стара девизна штедња 1 Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 1

Rje{ewe Inspekcije o Spoqnotrgovinskoj komori BiH u posjedu “Glasa Srpske“

28,46 -5,18 29,82 -0,90 29,00 -0,38

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,40 5,00 3,05 2,51 6,80 0,04 3,00 4,20 3,60 1,51 1,10 3,00 3,29 4,08 0,00 4,82 0,00 0,00 -1,45 -4,76 0,00 -1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 64,60 5.115,00 0,00 92,87 136,00 1.860,60 336,00 84,00 316,80 30,20 0,00 0,00 0,00 4.514,67

Qubomir Klincov

Aktivnosti pojedinaca Spoqnotrgovinsku komoru dovele su u nezavidnu situaciju, a sa malo voqe mogla se izbje}i “op{ta blama`a i iskakawe Komore sa zakonskog kolosijeka“, rekao Klincov
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SA RA JE VO - Rje {ewem In spe kcije za upravni nadzor Ministarstva pravde BiH od 24. juna, koje je u posjedu “Glasa Srpske“, generalnom sekretaru Spoqnotrgovinske komore BiH Ta ri ku \o |i }u na la `e se da pre du zme akti vnos ti ko ji ma }e se obe zbi je di ti obus tavqawe spro vo |ewa daqih pravnih posqedica ovog rje{ewa. Inspekcija je \o|i}u nalo`ila i da u roku od deset dana od dana prijema ovog rje{ewa pismeno obavijesti upra vnog in spe kto ra o pre du ze tim akti vnos ti ma na ot klawawu ut vr|e nih nepravilnosti u Komori. In spe kci ja za upra vni nad zor ovim rje{ewem jasno potvr|uje da je “Odlu ka o ime no vawu Ko mi si je za obavqawe pripremnih radwi, kandido vawe i sa zi vawe Sk up {ti ne Spoqnotrgovinske komore za mandatni period od 1. jula 2010. do 30. juna 2014. godine od 5. maja ove godine nezakonita“. Pot pred sje dnik Spoqno trgo vin -

Ministarstvo
Iz Ministarstva spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH rekli su da se dogovara sastanak sa organima Komore i da }e najvjerovatnije biti odr`an danas. Dodali su i da se priprema Informacija o stawu u Spoqnotrgovinskoj komori BiH.

ske komore BiH Qubomir Klincov ka`e da su aktivnos ti po je di na ca Spoqnotrgovinsku komoru do ve le u ne za vi dnu si tu aciju i da se sa malo voqe mogla izbje}i “op{ta blama `a i is ka kawe Ko mo re sa zakonskog kolosijeka“. - Od po ~et ka smo upo zo ra va li da Spoqno trgo vin ska ko mo ra tre ba da se vra ti u za kon ske okvi re. Skup {ti na ko ja je sa zi va na mi mo znawa pred sje dni ka Skup {ti ne bi la je ne le gal na ka ko su i ut vrdi li in spe kto ri Mi nis tar stva prav de BiH. [te ta je {to je do {lo do sve ga ovo ga, jer je kom ple tna izbor na pro ce du ra Rje{ewe Inspektorata Ministarstva pravde BiH spro ve de na skri ve no od obavijestio delegate da im je mandat pred sje dni ka Skup {ti ne Ko mo re, od istekao 7. juna. Time je u~iweno praUpra vnog i Nad zor nog odbo ra, kao i vno nasiqe - rekao je Klincov i dood dvo ji ce pot pred sje dni ka iz re da dao da su samim tim i organi koji su srpskog i hrvat skog na ro da - re kao iza bra ni na za sje dawu ne le gal ne je Klin cov i do dao je ci je lom ovom Skup{tine nelegalni. pro ce su svje sno da ta po li ti ~ka i Pred sje dnik skup {ti ne Spoqnna ci onal na di men zi ja. o trgo vin ske ko mo re BiH Mi haj lo Bu ti gan re kao je ra ni je da se na da CIJELOM PROCESU da }e sas tan ku pred sta vni ka Ko mo svjesno data politi~ka i re sa mi nis trom spoqne trgo vi ne nacionalna dimenzija i eko nom skih odno sa BiH Mla de nom Zi ro je vi }em pri sus tvo va ti i Isti~e da prema Statutu Spoqno- pred sta vni ci bo{wa ~kog na ro da, trgovinske komore Skup{tina i svi te da }e na tom sas tan ku ko na ~no ostali organi imaju mandat do 30. ju- bi ti ri je {e ni pro ble mi u ra du Ko na. mo re. - Sekretar Ko more je samovoqno

Vanredna sjednica Savjeta ministara BiH

Prekinuta rasprava o Odluci o gorivu
BAWALUKA - Savjet ministara BiH ju~e je na vanrednoj sjednici raspravqao o izmjenama i dopunama Odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva u BiH, ali je sjednica prekinuta i bi}e nastavqena danas, saznaje “Glas Srpske“. Produ`ewe va`ewa Odluka o kvalitetu te~nih goriva naftnih derivata, koja isti~e danas, tra`eno je kako bi se izgradwom novih postrojewa u Rafineriji nafte Brod obezbijedila proizvodwa bezolovnih benzina i mazuta, koja bi bila uskla|ena sa standardima Evropske unije. Predsjedavaju}i i ~lanovi Savjeta ministara BiH posjetili su krajem pro{le sedmice Rafineriju kako bi se upoznali sa aktuelnim stawem i razmotrili potrebu dono{ewa izmjena i dopuna Odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva. M. ^.

Licitacija u “@itoproduktu“

Nema zainteresovanih za imovinu preduze}a
BAWALUKA - Na licitaci ji za pro da ju imo vi ne “@itoprodukta“ ju~e se nije prijavio nijedan kupac, rekao je ste~ajni upravnik u pre du ze }u Ra do van Ja kovqevi} i dodao da je ju~e bio posqedwi rok za uplatu depozita od 50.000 maraka za u~e{}e na licitaciji. Na osno vu Odlu ke Skup {tine povjerilaca u “@ito pro du ktu“, ste ~aj ni upravnik je 26. maja objavio oglas za pro da ju imo vi ne ovog pre du ze }a, ko ja je u Bawalu ci pro ci jewena na 6,8 miliona, a u Kne`evu na 2,6 miliona maraka. Prema Odluci Skup{tine kupac imovine “@itoprodukta“ u Bawaluci obavezuje se da u sqede}ih pet godina zaposli najmawe 60, a u Kne`evu 20 radnika na neodre|eno vrijeme. S. T.

Skup{tina Srbije usvojila izmjene Zakona o Narodnoj banci

Guvernera predla`e predsjednik
BEOGRAD - Skup{tina Srbije usvojila je ju~e izmjene i dopune Zakona o Narodnoj banci Srbije (NBS), prema kojima }e guvernera ubudu}e predlagati predsjednik Republike. Guvernera bira Skup{tina Srbije ve}inom glasova svih poslanika, na period od {est godina, sa pravom ponovnog izbora, a on rukovodi NBS, zastupa i predstavqa tu instituciju, prenio je Tanjug. Do sada je guverner biran na prijedlog skup{tinskog Odbora za finansije. Organe NBS ~ine Izvr{ni odbor, koga ~ine guverner i viceguverneri, guverner i Savjet guvernera. Osnovni ciqevi usvojenih izmjena, kako je navela NBS, koja je zakon i predlo`ila, jesu ja~awe polo`aja centralne banke, prije svega wene nezavisnosti i samostalnosti, precizirawe i unapre|ewe wenih ciqeva i fun kci ja, te or ga ni zo vawe upravqawa i kontrole nad poslovawem. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jela{i} podnio je u martu ostavku na ovu funkciju, obrazla`u}i je li~nim razlozima.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 30.6.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.369081 1.522745 27.106560 0.075756 0.261921 0.680339 1.801256 0.565032 0.246689 0.204843 1.471519 1.010693 2.407379 1.599393 1.870723

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.372512 1.526561 27.174496 0.075946 0.262577 0.682044 1.805770 0.566448 0.247307 0.205356 1.475207 1.013226 2.413413 1.603402 1.875412

Prodajni za devize
1.955830 1.375943 1.530377 27.242432 0.076136 0.263233 0.683749 1.810284 0.567864 0.247925 0.205869 1.478895 1.015759 2.419447 1.607411 1.880101

ZIF Balkan investment fodn Krajinaauto a.d. Bawaluka a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

5,00

4,82%

0,10

16,67%

14 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Aktivirana eksplozivna naprava kod otpada

Hronika
Bijeqina

ZENICA - U blizini samostalne zanatske radwe - otpada, vlasni{tvo B. R. u ulici Gora`danska, u Zenici preksino} je oko 23 ~asa do{lo do sna`ne eksplozije nepoznate naprave, javile su ju~e agencije.

Portparol MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona Aldina Ahmi} izjavila je agencijama da je uvi|aj o ovom doga|aju u toku. Radilo se o ja~oj detonaciji koja se osjetila na podru~ju cijelog grada, a povrije|enih osoba nije bilo.

FOTO: A. ^AVI]

La`nim diplomama do prevoza putnika
BIJEQINA - Centar javne bezbjednosti Bijeqina podnio je u ponedjeqak Okru`nom tu`ila{tvu u tom gradu izvje{taj protiv pet osoba zbog osnova sumwe da su tokom 2006. i 2007. godine nabavili falsifikovane diplome Tehni~ke {kole Bawaluka. “Glas Srpske” saznaje od izvora bliskog istrazi da su osumwi~eni Bijeqinci Goran Radi}, Jovan Vu~urovi}, Milo{ Vu~urovi}, Blagoje Panti} i Jadranko Ku~kovi} la`ne diplome prilo`ili u Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti op{tine Bijeqina i na taj na~in dobili rje{ewa kojima se odobrava obavqawe djelatnosti javnog prevoza, saop{tila je bijeqinska policija.

[amac

Pijani voza~ napao policajca
[AMAC - Policija [amca uhapsi la je D. C. iz Doweg @abara jer je pijan napao policajca koji ga je kontrolisao u saobra}aju, saop{teno je ju~e iz CJB Doboj. Policija je D. C. zaustavila na putu Ora{je - Pelagi}evo i kontrolom utvrdila da ima alkohola u krvi vi{e nego {to je dozvoqeno. - Voza~ je zahtijevao da se uradi analiza alkohola u krvi i urinu u Domu zdravqa, {to mu je i omogu}eno. Dolaskom u zdrav stve nu us ta no vu, D. C. je provocirao i ometao rad zdravstvenih radnika, psovao i pri je tio po li ci ji, pre do mi{qaju}i se da uradi analizu, a sprije~en je u poku{aju napada na policiju - istakli su u policiji. N. T.

Tijelo nesre}ne `ene izvukli ronioci

Kod Mosta grada Patre u Bawaluci izvu~eno tijelo Doste Topi}

Otkriven poku{aj prevare u Doboju

Sa la`nim papirima u invalidsku penziju

Ubila se zbog tuge za preminulim suprugom
Topi}eva se u rijeku Vrbas bacila u nasequ Karanovac u blizini svoje ku}e, a weno be`ivotno tijelo jedan ~as kasnije iz vode izvukli ronioci “Buka“ u blizini Mosta grada Patre u Bawaluci Policija PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] Weno tijelo u rijeci prvi dom je utvr|eno da ne daje znantomasevic@glassrpske.com

Dobojlija prijavqen Okru`nom tu`ila{tvu

FOTO: GLAS SRPSKE

DOBOJ - Policija iz Doboja ju~e je Okru`nom tu`ila{tvu u tom gradu dostavila izvje{taj protiv sugra|anina, zbog sumwe da je po~inio krivi~no djelo prevare, radi dobijawa invalidske naknade, saop{teno je ju~e iz CJB Doboj. Prijavqeni prilikom podno{ewa zahtjeva i dokumentacije za priznavawe statusa ratnog vojnog invalida kod Op{tinskog sekretarijata za pitawe boraca i `rtava rata Doboj nije predo~io ~iwenice i medicinsku dokumentaciju o povredama koje je zadobio prije ratnih de{avawa, a koju je podnio prilikom podno{ewa zahtjeva za ostvarivawe prava na invalidsku penziju kod Fonda PIO. On je time doveo u zabludu qekarsku komisiju oko utvr|ivawa stepena tjelesnog o{te}ewa kao osnov za priznavawe vojnog invaliditeta.

BAWALU KA - Dos ta To pi} (53) iz Ka ra nov ca kod Bawalu ke uto pi la se ju ~e u ri je ci Vrbas na kon {to se bacila u rijeku oko 11 ~asova u blizini svoje ku}e zbog tuge za preminulim suprugom. Weno ti je lo izvu kli su oko 12 ~asova ronioci “Buka“ u blizini Mosta grada Patre u Bawaluci. Izvor blizak istrazi rekao je da je u pitawu klasi~no samoubistvo i da se pretpostavqa da se ne sre }na `e na ubi la zbog tu ge za su pru gom Du{kom koji je preminuo prije nekoliko dana od mo`danog udara.

su pri mi je ti li gos ti i ko no bar mo te la “Dra ga na“ u Ka ra nov cu i po zva li po liciju.

TIJELO PRVI primijetili gosti motela “Dragana“
- Vi dio sam ka ko ti je lo pluta sredinom rijeke i odmah sam pozvao policiju. Kasnije sam saznao da je rije~ o snahi jednog na{eg radnika ~iji je mu` preminuo prije nekoliko dana - kazao je konobar pomenutog motela ne `ele}i da se predstavi. Poslije izvla~ewa tijela nesre}ne `ene iz vode pregle-

kove `ivota, nakon ~ega je tije lo pre kri ve nom crnom vre}om i ostavqeno uz obalu Vrbasa. Samo nekoliko metara od mjes ta gdje je izvu ~e na utopqeni ca na la ze se ba {te resto ra na i spla va “Sve ti Stefan“, ali ve}ina gostiju ni je bi la ni upu }e na u ono {to se de {a va lo pred wiho vim o~ima. Stu den tkiwe Elek tro te hni~kog fakulteta u Bawaluci Adrijana S. i Aleksandra K., go{}e lokala na splavu, su ispri~ale da su vidjele ronioca ka ko iz Vrba sa iz vla ~i “ne {to {to je li~ilo na lutku“. - Mislile smo da je u pi-

Bawalu~ka policija je, navode}i wene inicijale, saop{tila da na tijelu nema tragova nasiqa, koji bi ukazali na to da se radi o krivi~nom djelu. tawu neka vje`ba i da izvla~e lutku. Vidjele smo ronioca da sa sredine Vrbasa vu~e ne{to kao lutku, a zatim mu je drugi ~ovjek sa obale dobacio konopac koji je ronilac zavezao za wu. Me|utim, tek poslije dolaska policije i inspektora ko ji su sklo ni li crnu ke su, vidjeli smo da je rije~ o nekoj `eni - ispri~ala je Adrijana S.

Produ`en pritvor ]ulumovim pomaga~ima
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWALU KA - Vi je }e bawalu ~kog Okru `nog su da produ`ilo je ju~e pritvor za jo{ dva mjeseca Dejani Mitra{inovi} (24), djevojci Slavi{e ]u lu ma (26), Bo ja nu [ikmanu (23), Draganu Puzi}u (22) i Nemawi Drqa~i (22) iz Bawaluke. Oni su osumwi~eni da su ]ulumu, koji je uhap{en poslije 40 dana skrivawa, 21. maja

pomogli u pqa~ki Prokredit banke u bawalu~kom nasequ Zalu`ani, iz koje je ukradeno 11 hiqada KM.

^ETVORKA jo{ dva mjeseca iza re{etaka
Mitra{inovi}eva je osumwi~ena da je ~uvala stra`u, dok su banku pqa~kali ]ulum, [ikman, Puzi} i Drqa~a. Wu policija sumwi~i i za kra|u

automobila “audi 80” u Lakta{ima kojim su se taj dan dovezli u pqa~ku. Puzi} i [ikman se terete za razbojni{tvo i kra|u vozila, a Drqa~a za pomagawe u razbojni{tvu i kra|u vozila. Wiho vim ha p{ewem za vr{ena je akcija bawalu~ke policije “Kasper“, koja je pokrenuta 24. aprila, dan nakon {to je ubijen Slavi{in mla|i brat Nedeqko ]ulum (19), a rawen Jovan Jo{ilo. Slavi{a ]ulum

osumwi~en je za poku{aj ubistva Jo{ila, a Jo{ilo za ubistvo mla|eg ]uluma. Do obra~una je do{lo kod ben zin ske pum pe “Par ma trend“, poslije klasi~ne sa~eku{e, koju su za Jo{ila pripremili bra}a ]ulum, Dejan Kosti} i Dejan ^aji} (24). Poslije toga je do{lo do jurwave ulicama i pucwave u kojoj je mla|i ]ulum pogo|en u glavu. Ubrzo po sli je pucwave, Kosti} i Jo{ilo su uhap{eni,

a pobjegli su ^aji} i stariji ]ulum. ^aji} je uhap{en 10. maja, a, ]ulum 31. maja, poslije 40 dana skrivawa i odmah je upu}en u pritvor, koji mu je odre|en dok je bio u bjekstvu. Sukobu je prethodila sva|a i pucwava izme|u ]ulumove grupe i grupe Sini{e [aki}a Kineza, po~etkom marta ove godine u bawalu~kom nasequ Lau{, ka da je ]u lum rawen u rame. Od tada su u bjekstvu [aki} i Aleksandar Babi}.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 15

Novosa|anka te{ko povrije|ena kod Bawaluke
BAWALUKA - Bojana ^abanov (21) iz Novog Sada te`e je povrije|ena u ponedjeqak u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na putu Bawaluka - Prwavor u mjestu Drugovi}i, saop{tila je ju~e policija navode}i wene inicijale. ^abanovi}eva se nalazila u vozilu “kedi“ koji je vozio Sa{a Popovi}, a koje se sudarilo sa kamionom “mercedes“, za ~ijim volanom je sjedio Sa{a Vukovi}. Uzrok ove nesre}e, rekli su u policiji, bi}e utvr|en istragom. N. T.

Policija

Bojan Goli} pristao na ~etiri mjeseca zatvora
Okru`ni sud Bawaluka ukinuo pritvor Goli}u na prijedlog tu`ila{tva. Sporazum o priznawu treba da prihvati sud da bi bio validan. Goli}a Specijalno tu`ila{tvo sada tereti za nesavjestan rad u slu`bi
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Biv{i direktor Investiciono-razvojne banke RS priznao krivicu

Vijesti
Bawaluka

Dubi~anin zate~en u kra|i
BAWALUKA - Pripadnici bawalu~ke policije priveli su R. D. iz Kozarske Dubice ko ga su zatekli u kra|i u prodavnici “Lav“ u Bawaluci, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Bawaluka. N. T.

BAWALU KA - Biv {i di re ktor In ves ti ci onora zvoj ne ban ke Re pu bli ke Srpske Bojan Goli}, optu`en za nesavjestan rad u slu`bi u vezi sa manipulacijom cijenama akcija predu ze }a “Me di cin ska elek tro ni ka“, sklo pio je sporazum o priznawu krivice sa Specijalnim tu`ila{tvom RS. - Prema tom sporazumu, Go li} bi tre ba lo da bu de osu|en na ~etiri mjeseca zatvo ra - sa op {ti lo je ju ~e Specijalno tu`ila{tvo RS. Goli}u je Okru`ni sud Bawaluka ukinuo pritvor na prijedlog tu`ila{tva. Sporazum o priznawu treba da pri hvati sud da bi on bio validan. Go li }ev advo kat Zo ran Bubi} rekao je da je tu`ilac odustao od optu`bi protiv wegovog klijenta za zlo~ina~ko udru`ivawe i zloupotre bu slu `be nog po lo `a ja usqed nedostatka dokaza. Sada ga tereti za bla`e djelo nesavjestan rad u slu`bi. - Wega su ranije teretili da se udru`io sa ostalim optu`enim u “slu~aju Medicinska elektronika“ i da je gla sao za {te tnu odlu ku o prodaji kapitala tog preduze}a

Sokolac

Provalnici odnijeli 11 hiqada KM
SOKOLAC - Mje{tanin Podromanije D. K. prijavio je policijskoj stanici u Sokocu da mu je iz porodi~ne ku}e ukradeno oko 11 hiqada maraka u raznim apoenima. U toku je operativni rad na otkrivawu po~inilaca ovog krivi~nog djela, saop{teno je ju~e iz CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Isto~no Sarajevo

Bez kontrole dr`ao opasnog psa
ISTO^NO SARAJEVO Policijska stanica Isto~no Sarajevo podnijela je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv @. M. zbog po sje do vawa opasnog psa bez kontrole, istakli su ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. G. O.
Privo|ewe Bojana Goli}a (desno) FOTO: GLAS SRPSKE

Mili Radi{i}u. Me|utim, za to nema dokaza i sada se te re ti da ni je bri`qivo pro u~io in for ma ci je o stawu u “Medicinskoj elektronici“ i da je zbog nemara gla sao za odlu ku o prodaji kapitala koja Akcije je {tetna za to predu ze }e - ka zao je Bubi}. Do dao je da Akcije “Medicinske elektronivjeruje da }e sud ke“ su nekoliko mjeseci prije prihvatiti spoprodaje vrijedile 45, a Invesra zum o pri ticiono-razvojna banka ih je na znawu kri vi ce kraju prodala za 5,5 feninga. w e g o v o g brawenika.

Goli} je uhap{en u martu ove go di ne za je dno sa biv{im direktorom “Medicin ske elek tro ni ke” @eqkom Katalinom, ~lanovima Nadzornog i Upravnog odbora tog preduze}a Draganom Ce rov cem i Ni ki com Baji}em, te ve}inskim vlasnikom “Elektronike“ Miletom Radi{i}em. Baji} je poslije hap{ewa pu{ten, a os ta li ma je odre |en pri tvor. Specijalno tu`ila{tvo Go li }a i os ta le te re ti za ma ni pu la ci ju ci je na ma akcija preduze}a “Medicin-

ska elektronika“. Radi{i} se sumwi~i za organizatora zlo~ina~kog udru`ewa.

ODUSTALI od optu`bi za zlo~ina~ko udru`ivawe
Na te ret im se stavqa da su nezakonito manipulisali cijenama 3,5 miliona akci ja “Me di cin ske elek tro ni ke“ i ta ko o{te ti li buyet RS za mi li on ski iznos. Osumwi~e ni Ra di -

{i} je 34 od sto ka pi ta la “Medicinske elektronike“ ku pio 19. av gus ta pro {le godine za svega oko 180.000 KM, a to su mu, prema optu`nici, omogu}ili Cerovac i Ba ji} ko ji su bi li u to vrijeme i rukovodioci odjeqewa u IRB-u. Poslije manipulacija i sni `a vawa ci je ne “Me di cinske elektronike“, IRB RS je bawalu~kom biznismenu Ra di {i }u pro da la sav dr`a vni ka pi tal, odno sno akci je Akcij skog fon da i Fonda za restituciju Republike Srpske.

^ajni~e

Izvje{taji zbog tu~a
^AJNI^E - Policija u ^ajni~u podnijela je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv M. P. i R. Z. zbog toga {to su u selu Ponikve naru{avali javni red i mir tu~om. Prekr{ajne prijave podnesene su i protiv L. K. i N. [. zbog toga {to su u ulici Pavla \uri{i}a u ^ajni~u naru{avali javni red i mir me|usobnom tu~om, naveli su ju~e u policiji. G. O.

Napadnuti policajci prilikom hap{ewa
TU ZLA - Slu `be ni ke tu zlan ske po li cij ske sta ni ce Za pad u po ne djeqak oko 17 ~a so va u uli ci Pe je Mar ko vi }a u tu zlan skoj mje snoj za je dni ci Li pni ca na pao je Pe jo M. (54) iz te mje sne zajednice dok su hap si li wego vog su gra |a ni na Ve dra na P. (20), ja vi le su ju ~e agen ci je. U MUP-u Tuzlanskog kantona je potvr|eno da je Pejo M. fizi~ki napao slu`benike policije kako bi ih sprije~io da uhapse Vedrana P. Napada~ je ubrzo savladan i uhap{en, te priveden u slu`bene prostorije PS Zapad. Sa doga|ajem je upoznata kantonalna tu`iteqka Jasminka Djedovi}.

Sarajlija rawen u Zenici Za jedan dan u Federaciji hicem iz vatrenog oru`ja BiH 56 krivi~nih djela
ZENICA, MAGLAJ - Sarajlija J. H. zadobio je te`e tjelesne povrede nakon {to ga je nepoznata osoba pogodila hicem iz vatrenog oru`ja, saop{teno je ju~e u sarajevskoj policiji. Oru `a ni na pad na Sa raj li ju do go dio se u po ne djeqak u 12.15 ~asova na raskrsnici zeni~kih ulica Bulevar Kulina bana i Jalijski put. Istog dana je R. K. na lokalnom putu u mjestu Domislica kod Maglaja fizi~ki napao Y. K. koji je tom prilikom zadobio te{ke tjelesne povrede. Policija iz Maglaja oko 11.50 ~asova uhapsila je R. K. nad kojim je zavedena kriminalisti~ka obrada. SARAJEVO - Na podru~ju FBiH u ponedjeqak je evidentirano 56 krivi~nih djela, navedeno je u izvje{taju operativnih centara kantonalnih ministarstava unutra{wih poslova i Federalne uprave policije. Krivi~na djela se odnose na razbojni{tvo, dva nasiqa u porodici, tri o{te}ewa tu|e stvari, dva izazivawa op{te opasnosti, 19 te{kih kra|a, {est kra|a i 23 ostala krivi~na djela. Evidentirano je i 50 naru{avawa javnog reda i mi ra, pri ~e mu su dvi je oso be za do bi le la k{e tje le sne ozqede. Dogodila se 51 saobra}ajna nesre}a. Te{ko je povrije|ena jedna osoba, dok su tri zadobile lak{e povrede.

16 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Poslije vijesti o pripremi atentata

Moramo da pro~e{qamo situaciju u lokalu i ni po babi ni po stri~evima ka`emo, bez obzira na pripadnost, ko je dobar i damo mu jo{ ja~u podr{ku i promenimo onoga ko je lo{. Mla|an Dinki}, ministar ekonomije u regionalnog razvoja Srbije

BIA provjerava bezbjednost Nikoli}a
BEOGRAD - BIA ima informaciju da je ugro`ena bezbjednost Tomislava Nikoli}a i to se provjerava, izjavio je ju~e direktor Bezbjednosno-informativne agencije Sa{a Vukadinovi}. On je za B92 rekao da BIA tu informaciju nije dobila od MUP-a, ali nije naveo od kog dr`avnog organa je stigla. Tu`ila{tvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu povodom navoda iz beogradskog lista “Blic“ da je Vojislav [e{eq iz Haga naru~io ubistvo Tomislava Nikoli}a. Zamjenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vu~i} ka`e da su nadle`ni dr`avni organi toj stranci u petak popodne dostavili prva obavje{tewa o mogu}em atentatu na Tomislava Nikoli}a, koji je ju~e izjavio da informacija o pripre mi aten ta ta na wega po ti ~e od Mi lo {a Si mo vi }a, osu|enog za ubistvo premijera Zorana \in|i}a. Radikali su ju~e najavili da }e podnijeti krivi~nu prijavu protiv lista “Blic“ zbog {irewa la`nih vijesti.

[aba~ka policija

Potpisivawe ugovora u Beogradu

Uhap{en osumwi~eni za smrt djevoj~ice
[A BAC, LO ZNI CA [aba~ka policija ju~e je, u sa radwi sa pri pa dni ci ma grani~ne policije, uhapsila Jovicu @ivanovi}a (37) iz Lo zni ce, ko ji je po bje gao nakon {to je u saobra}ajnoj ne sre }i auto mo bi lom us mrtio osmogodi{wu djevoj~i cu pro {log se dmi ce u Loznici, javila je Srna. - @ivanovi} je li{en slobode zbog osnovane sumwe da je iza zvao sao bra }aj nu ne sre }u pu tni ~kim vo zi lom “golf 2”, u kojoj je smrtno nas tra da la osmo go di{wa devoj~ica, a zatim pobjegao sa lica mjesta - saop{tio je MUP Srbije.

Na ovaj na~in mi zajedni~ki {aqemo poruku da nema sigurne ku}e ni u Srbiji ni u Hrvatskoj za mafije ili kriminalce, istakla Malovi}eva
BEO GRAD - Mi nis tri pravde Srbije i Hrvatske Sne`ana Malovi} i Ivan [imonovi} potpisali su ju~e u Beogradu Ugovor o me|usobnom izru~ewu osoba koje su okrivqene i osu|ene za organizovani kriminal i korupci ju i oci je ni li da je to znak jasnog i ~vrstog opredjeqewa za obra~un sa krimi na lom, pre ni je le su agencije. Malovi} i [imonovi} su na konferenciji za novinare rekli da se radi o istorijskom ugovoru za obje zemqe jer nije poznato ni u regionalnoj pravnoj praksi ali ni u svijetu da su dvije dr`ave potpisale sli~an ugovor. Dodali su da }e sporazum privremeno po~eti odmah da se primjewuje, a zvani~no poslije ratifikacije u obje dr`ave. - Ovim ugo vo rom is puwavaju se dva ciqa srpske politike, a to su evropske integracije i intenzivirawe borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije - ocijenila je Malovi}eva. Ona je dodala da je taj spora zum re zul tat za je dni ~kog opredjeqewa Beograda i Zagreba da unaprijede me|usobnu saradwu u oblasti pravosu|a i navela da on podrazumijeva da }e “svako lice koje je po~inilo krivi~no delo organizovanog kriminala ili korupcije u Srbiji ili Hrvatskoj, bez obzira na dr`avqanstvo biti izru~eno zemqi u kojoj je delo po~inilo ili koja ga potra`uje“.

Kraj kriminalnog bratstva u regionu
PRIVREMENA primjena ugovora po~iwe odmah
- Na ovaj na~in mi zajedni~ki {aqemo poruku da nema sigurne ku}e ni u Srbiji ni u Hrvatskoj za mafije ili kriminalce - istakla je Malovi}eva. [imonovi} je dodao da je ovaj sporazum odraz “jasne i ~vrste namjere“ da se Hrvatska i Srbija kroz saradwu suprot sta ve or ga ni zo va nom kriminalu i korupciji koja je sa wim tijesno povezana. - Za obje zemqe najopasni ji vid or ga ni zo va nog kri mi na la je re gi onal ni organizovani kriminal i on mo`e djelovati po dr`avu veoma destabilizuju}e kao u slu~aju ubistva premijera Zorana \in|i}a - rekao je [imonovi}. On je ocijenio da potpisa ni spo ra zum odra `a va “visok stepen povjerewa izme|u Srbije i Hrvatske“ i odnosi se ba{ na dje la organizovanog kriminala i korupcije, jer su ona “posebno opasna u obje dr`ave“. Na pitawe kada }e biti izru~en jedan od osu|enih za ubistvo \in|i}a, Sretko Kalini}, [imonovi} je rekao da to zavisi od odluke `upanijskog suda u Zagrebu, kome je proslije|en srpski zahtjev, a taj sud }e kada bude odlu~ivao o wemu imati u vidu danas potpisani sporazum. - Mogu re}i da ako se osoba ~ije se izru~ewe tra`i ne bude protivila da bi to moglo i}i vrlo brzo, za mawe od mjesec dana, a ako bi se osoba protivila to bi moglo trajati ne{to du`e, ali ne du`e od nekoliko mjeseci - naveo je [imonovi}.

Srbija i Hrvatska potpisale Ugovor o izru~ewu kriminalaca

Nastavak hap{ewa krijum~ara droge

Privedeni dileri
NI[ - Policija u Ni{u uhapsila je ju~e jo{ tri osobe, umije{ane u pucwavu koja se dogodila 23. juna, u trenutku prodaje i preuzimawa droge, prenio je ju~e RTS. U pucwavi je smrtno stradao Vlado N. (30) iz Ni{a, a policija je odmah uhapsila Marka T. (28) iz Negotina, koji je pucao na wega, i sa sobom kao taoca poveo maloqetnu M.M., re~eno je u policiji. U nastavku akcije uhap{eni su jo{ Dragan S. (33) iz Ni{a, Ivica V.(30) iz Negotina i Slavica Z. (25) iz Negotina, re~eno je na konferenciji za novinare. Marko T. se sumwi~i da je izvr{io krivi~no djelo ubistva, trgovine qudima, nedozvoqene proizvodwe, dr`awa, no{ewa i prometa oru`ja.

FOTO: AGENCIJE

Sreten Joci}
Malovi}eva je rekla da }e su|ewe Sretenu Joci}u za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukani}a biti zavr{eno u Srbiji. Ona je na taj na~in odbacila mogu}nost izru~ewa Joci}a Hrvatskoj, dok traje glavni pretres. Malovi}eva je rekla da }e se i protiv ostalih optu`enih protiv kojih se vode odvojeni postupci za to ubistvo u Srbiji i Hrvatskoj zavr{iti u onim dr`avama u kojima je protiv wih podignuta optu`nica, odnosno po~eo glavni pretres.

Privo|ewe dilera

DOBRA VIJEST

NOVI SAD
Na podru~ju Novog Sada jo{ nije progla{en prestanak epidemije virusnog meningitisa, a na Klinici za infektivne bolesti Klini~kog centra Vojvodine trenutno le`i 30 oboqele djece. Direktor Klinike Jovan Vukadinov ka`e da je me|u hospitalizovanim pacijentima najvi{e male djece.

BEOGRAD
Iz IPA fondova Evropske unije obezbije|eno je oko 20 miliona evra za koje }e mo}i da konkuri{u sve op{tine u Srbije koje imaju spremqene projekte koji se ti~u Dunava i o~uvawa te rijeke, izjavio je ju~e potpredsjednik Vlade Srbije Bo`idar \eli}. Za rje{avawe otpadnih voda koje se izbacuju u Dunav potrebno je oko 600 miliona evra.

Vehabijama ubla`ene kazne
BEOGRAD - Vije}e Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu ubla`ilo je ju~e kazne pojedinim pripadnicima vehabijskog pokreta, ranije osu|enim zbog terorizma i nedozvoqenog dr`awa oru`ja i eksploziva, javile su agencije. Kako se navodi u sa op{tewu suda, vije}e kojim je predsjedavao sudija Zoran Savi} ubla`ilo je kazne nekada{weg Okru`nog suda u Beogradu za Adnana Hota, Fuada Hoyi}a, Mirsada Prenti}a i Erhana Sma ilovi}a.

Odluka Apelacionog suda u Beogradu

PLANIRALI ubistvo muftije Zukorli}a
Hotu je kazna sa osam godina zatvora smawena na sedam godina i {est mjeseci, a Fuadu Hoyi}u sa

LO[A VIJEST

sedam godina i {est mjeseci na sedam godina zatvora. Mirsad Prenti} i Erhan Smailovi} }e u zatvoru provesti {est godina i {est mjeseci, prvostepenom presudom trebalo je da odslu`e sedam godina. Grupa vehabija osu|ena je 3. jula 2009. godine pred Specijalnim sudom. Vo|a novopazarske grupe Senad Ramovi} tada je osu|en na 13 godina zatvora. Optu`bi su

oslobo|eni Mehmedin Koq{i i Safet Be}irovi}. Sud je utvrdio da su oni nabavili ve}e koli~ine oru`ja s namjerom da razviju strah i nesigurnost kod gra|ana, kao i da su bili sposobni za specijalna teroristi~ka dejstva. Utvr|eno je da su detaqno planirali ubistvo muftije Muamera Zukorli}a, napad na yamiju i na policijsku stanicu u Novom Pazaru.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 17

Odobreno u~e{}e pripadnika Vojske Srbije u mirovnim misijama
BEOGRAD - Skup{tina Srbije odobrila je ju~e u~e{}e pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama UN koji predvi|a dvije nove mirovne misije - u Libanu i na Kipru, javile su agencije. Po odluci o u~e{}u pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2010, planirano je i u~e{}e u mirovnim operacijama u Kongu, Liberiji, Obali Slonova~e, ^adu i Centralnoafri~koj Republici. Sve mirovne misije imaju humanitarni karakter.

MMF odobrio ~etvrtu reviziju stend-baj aran`mana

Vijesti
Gorwi Milanovac

Srbija za sada povla~i samo 56 miliona evra
Odlu~eno da, od 383 miliona evra,bude povu~en samo dio rate zbog toga {to su devizne rezerve Srbije stabilne i radi umawewa tro{kova tog kreditnog aran`mana, saop{tila NBS
BEOGRAD, VA[INGTON - Izvr{ni odbor Me|unarodnog mo ne tar nog fon da (MMF) odobrio je ~etvrtu reviziju stend-baj aran`mana sa Srbijom ~ime joj je omogu}e no po vla ~ewe no ve ra te kredita od 383 miliona evra namijewenih za podr{ku deviznim rezervama, a Narodna banka Srbije najavila je da }e za sada povu}i 56 miliona evra. Iz MMF-a je saop{teno da su eko nom ski re zul ta ti Srbije i daqe zadovoqavaju}i, uprkos slabijem makroekonomskom okru`ewu u prvoj polovini 2010. go di ne, ja vi le su agencije. - Pozicija Srbije u eksternom finansirawu izrazito se popravila, pozicija rezervi je komotna, a inflacija ostaje pod kontrolom. Ali, uprkos tom pozitivnom razvoju, Srbija ostaje izlo`ena nepovoqnim uticajima iz regiona - navodi se u saop{tewu zamjenika direktora MMF-a Muriqa Portugala. Me|utim, Narodna banka Srbije najavila je da }e danas od Me|unarodnog monetarnog fonda povu}i oko 56 miliona evra ili 15 odsto od ~etvrte rate kredita namijewenog ja-

Klizi{ta ugro`avaju doma}instva
GORWI MILANOVAC - Oko 170 doma}instava u op{tini Gorwi Milanovac ugro`eno je zbog klizi {ta, re kao je ju ~e potpredsjednik op{tine Milisav Mirkovi}. On je agencijama izjavio da je Gorwem Milanovcu sada hi tno po tre bna stru ~na po mo} na dle `nih re pu bli~kih institucija u za{ti ti i sa ni rawu posqedica klizi{ta.

[vedska - Srbija

Izru~en razbojnik
BEOGRAD - [vedska je izru~ila Srbiji Milana Jankulovi}a (38) koji je osu|en u Srbiji zbog razbojni{tva i protiv kojeg se vo di is tra ga za vi {e kri vi ~nih dje la. Jan ku lo vi}, za ko jim je beogradski sud 2007. godine raspisao potjernicu, izru ~en je u pe tak, sa op {tio je ju ~e MUP Srbi je. Jan ku lo vi} je tra`en radi izdr`avawa kazne zatvora u trajawu od dvije godine i deset mjeseci zbog razbojni{tva.

Delegacija MMF-a u Srbiji dok su trajali pregovori

FOTO: ARHIVA

~awu deviznih rezervi. U saop{tewu se navodi da je odlu~eno da bude povu~en samo dio rate zbog toga {to su devizne rezerve Srbije stabilne i zbog potrebe da se umawe tro{kovi tog kreditnog aran`mana. Poslije povla~ewa 15 odsto ~etvrte tran{e, kako se precizira, ukupna suma koja je iz stend-baj aran`mana iskori{}ena iznosi}e oko 1,47 mili jar di evra, odno sno 263

odsto kvote Srbije u MMF. - Pri tome, NBS ima mogu}nost da u svakom trenutku povu~e preostala sredstva ~etvrte tran{e, ako se ocijeni da je to po tre bno ra di spro vo |ewa Programa sa Fondom i dogovorene ekonomske politike - isti~e srpska centralna banka. Vlasti u Srbiji, isti~e se u saop{tewu iz MMF-a, ostaju sna`no privr`ene strukturalnim reformama s ciqem poboq{awa poslovnog okru`ewa,

unapre|ewa privatnog investirawa i ja~awa izvoznih kapa ci te ta, ukqu~u ju }i privatizaciju i razvoj infrastrukture.

EKONOMSKI rezultati zadovoqavaju}i
U maju je sa predstavnicima MMF-a dogovoreno da se deficit buyeta, zbog mawka javnih prihoda, pove}a sa prvobitno planiranih ~etiri, na 4,8 odsto bruto dru{tvenog proizvoda (BDP) ili na oko 140 milijardi dinara. Dogovoreno je i da se do septembra odgodi dono{ewe Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji }e omogu}iti smawewe javne potro{we na 41 odsto BDP-a za ~etiri godine. Vri je dnost kre di tnog stend-baj aran`mana Srbije sa MMF-om, koji je odobren 2009. godine, iznosi oko tri milijarde evra.

Aran`man
Me|unarodni monetarni fond je, 15. maja 2009. godine, odobrio Srbiji kreditni stend-baj aran`man od 2,6 milijardi specijalnih prava vu~ewa, {to je trenutno 3,14 milijardi evra. Predvi|eno je da aran`man traje do aprila 2011. godine.

Sjedi{te MMF-a u Va{ingtonu

Prema Portugalovim rije~ima, strategija fiskalnog prilago|avawa srpskih vlasti je usred sre |e na na sredworo~wu konsolidaciju i bi }e omo gu }e na upo tre ba “automatskih stabilizatora“, kao kratkoro~nih odgovora na mawak poreskih prihoda. Planirani Zakon o fiskalnoj odgovornosti, naveo je, poja~a}e kredibilnost fiskalne politike Srbije. Portugal je rekao i da je stalno smawewe inflacije omogu}ilo postepeno ubla`avawe monetarne politike, ali je upozorio da je neophodan oprez zbog neusidrenih inflatornih o~ekivawa i mogu}eg preno{ewa efekata slabqewa dinara. Finansijski sektor Srbije, istakao je, pokazao se otpornim i ni vo fi nan si rawa stranih mati~nih banaka ostao je stabilan, iako je novim dogovorom u okviru Be~ke inicijative dozvoqeno smawewe tog nivoa.

Sa{a Dragin

Biomasa se ne koristi dovoqno
BEO GRAD - Sa mo ko ri{}ewem drvnih ostataka, u Srbiji bi moglo da se obe zbi je di do voqno ener gi je za po tre be oko 800.000 do ma }in sta va, izjavio je ju~e ministar poqoprivrede, {umarstva i vo do pri vre de Srbi je Sa{a Dragin. On je istakao da ne samo da se biomasa ne koristi dovoqno ve} i da u qetwem periodu predstavqa opasnost, jer mo`e lako da se zapali.

Prijete da }e se useliti Nema promjene stava SPC o nezavisnosti KiM u zgradu op{tine
KUR[UMLIJA - [esto~lana porodica Kujovi} iz kur{umlijskog sela Matarova, na liniji sa Kosovom, zaprijetila je ju~e da }e se useliti u zgradu Skup{tine op{tine Kur{umlija jer ih niko nije za{titio od napada Albanaca sa Kosova, prenijele su agencije. Milo{ Kujovi} (55) je kazao da su Albanci pre{li liniju razdvajawa i iz wihovog dvori{ta odveli tri krave. Prema wegovim rije~ima, mje{tani Matarova `ive u strahu, jer je do sada vi{e puta sa Kosova pucano na wih, a Albanci su im krali stoku i vrednije stvari. Kujovi} je dodao da je pratio tragove krava koje su mu ukradene i qudi koji su ih odveli i da su vodili do podujevskog sela Dubnica. BEOGRAD, BE^ - Episkop ba~ki Irinej Bulovi} izjavio je ju~e u Be~u da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije do{lo do promjene stava prema jednostrano progla{enoj nezavisnosti Kosova, iako je do{lo do promjene na vrhu Episkopije ra{ko-prizrenske, javile su agencije. - U Srbiji nema nikog ko bi mogao ili `eleo da prizna jednostranu progla{enu nezavisnost Kosova, pa tako ni SPC. Crkva zastupa stav svog naroda, i mi{qewa je, kao i Vlada i narod, da se radi o protivpravnoj akciji - rekao je Irinej. On je istakao da je na Kosovu i Metohiji do{lo do ve}e otvorenosti Srpske pravoslavne crkve, ali ne i do promjene stava prema samostalnosti Kosova.

Korejske kompanije ula`u u srpsku privredu
BEOGRAD, SEUL - Premijeri Srbije i Ju`ne Koreje Mirko Cvetkovi} i ^ung Un ^an dogovorili su se ju~e u Seulu o intenzivnijoj ekonomskoj saradwi dvije zemqe i konstatovali da su ko rej ske kom pa ni je za in te re so va ne da ula `u u privredu Srbije, prenio je Tanjug. Tokom razgovora je istaknuto da je za Seul i Beograd veoma zna~ajna saradwa i u oblasti nauke, razvoja, kao i obrazovawa i kulture. Cvetkovi}, koji je prvi premijer Srbije koji je poslije 20 godina od uspostavqawa diplomatskih odnosa posjetio Ju`nu Koreju, izjavio je da ova posjeta treba da poslu`i za intenzivirawe svih oblika saradwe. On je kazao da je korejskom premijeru uru~io poziv da posjeti Srbiju.

Romi

Izabrali predsjednika Savjeta
NO VI SAD - Vi to mir Mihajlovi} izabran je za predsjednika Nacionalnog savjeta romske nacionalne mawine, saop{tio je ju~e Nacionalni savjet Roma u Srbiji. Savjet navodi da su na konstitutivnoj sjednici ve ri fi ko va ni man da ti svih 35 ~lanova Savjeta, a Mi haj lo vi} je do bio 33 glasa.

18 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Region
Hrvatski helsin{ki odbor

Darinko Kosor nije dobro informisan o referendumu, jer tvrdi da ne mo`e ko{tati vi{e od 60 miliona kuna. Jadranka Kosor, predsjednik Vlade Hrvatske

Ukinuti presudu djevojci iz Srbije
ZAGREB - Hrvatski helsin{ki odbor (HHO) zatra`io je od vrhovnih pravosudnih institucija u Hrvatskoj da bude ukinuta, kako su naveli, sramotna presuda kojom je dvadesetogodi{wa djevojka iz Beograda ka`wena sa 300 kuna (oko 38 evra), zbog no{ewa {ajka~e sa grbom Srbije na komemoraciji `rtvama usta{kih zlo~ina u Jadovnom, javile su agencije. HHO je pozvao nadle`ne institucije da se izjasne o ovom slu~aju, isti~u}i da je po~iwena ozbiqna pravna gre{ka i da su povrije|ena civilna i qudska prava mlade Beogra|anke. - Ne samo da u Hrvatskoj nema nikakve zakonske zabrane stranih slu`benih obiqe`ja - zastava i grbova koje vidimo svakog dana na majicama stranih turista, ali i vlastitih gra|ana, nego je potpuno neprihvatqivo da se u Jadovnom brani isticawe simbola bilo kojeg naroda - navodi se u saop{tewu HHO-a.

Oslobo|eni osumwi~eni za silovawe na Hvaru
ZAGREB, SPLIT - Petorica kadeta zagreba~kog vaterpolo kluba Mladost osumwi~ena za poku{aj silovawa 18-godi{we Britanke na Hvaru, pu{te na su na slo bo du, a istra`ni postupak se nastavqa, javili su ju~e hrvatski mediji. Dr`a vno tu `i la{ tvo u Splitu nije tra`ilo wihovo pritvarawe, jer do sada niko od wih nije bio osumwi~en niti postoji opasnost od bjekstva. Istra`ni sudija ispitao je ~etvoricu maloqetnika i jednog 19-godi{waka, koji su u ponedjeqak privedeni zbog sumwe da su na Hvaru poku{ali da siluju mladu Britanku. U splitskoj bolnici je utvr|eno da Britanka ima povrede nogu i izmjereno joj je 1,75 promila alkohola, ali i da nije bilo seksualnog odnosa.

Dr`avno tu`ila{tvo u Splitu

Davorin Kobak

Podignuta optu`nica protiv biv{eg {efa “Hrvatskih `eqeznica“

Protiv Davorina Kobaka i wegovih saradnika sprovedena opse`na istraga o prawu novca u H@ zbog sumwe da je “Agit“ godinama pla}ao nepostoje}e fakture
ZAGREB - Protiv biv{eg predsjednika Uprave Holdinga “Hrvatskih `eqeznica“ (H@) Da vo ri na Ko ba ka i jo{ troje qudi ju~e je, poslije jednogodi{we istrage, podi gnu ta op tu `ni ca, zbog sumwe da su na osnovu fiktivnih faktura prebacili oko 3,7 miliona evra na ra~une ~etiri of-{or kompanije u Aus tri ji i BiH, ja vi le su agencije. Kancelarija za suzbijawe korupcije i organizovanog kriminala u Zagrebu podigla je optu`nicu protiv Kobaka i biv{eg direktora “Agita“, jednog od preduze}a iz sastava H@, Biser ke Ro bi}. Op tu `e ni su i weni saradnici iz “Agita“ Andrija Sari} i dr`avqanin Srbije Vladimir Vasiqevi}. Optu`nica je podignuta zbog udru`ivawa s ciqem izvr{ewa krivi~nih djela, zloupo tre be po lo `a ja i ovla{ }ewa i pri kri vawa pro tiv za ko ni to do bi je nog novca. Kobak, Robi}eva i Sari} optu`eni su da su zajedno sa Vasiqevi}em iz “@eleznica Srbije“, od 2003. do 2008. godine, na osnovu fiktivnih faktura, prebacili oko 3,7 miliona evra na ra~une ~etiri of-{or kom pa ni je u Austriji i BiH, koje su bile osnovane samo za iz vla ~ewe dr`a Novac vnog novca iz H@. Optu`eni Ne zna se gdje je zavr{io novac koji {efovi H@ bisu optu`eni biv{i direktori podigli za ovih {est godina, ali su preli su ovla{}eni ma pisawu hrvatskih medija p r ed s t a v n i c i istra`ioci u Kobakovom sefu u jetih kom pa ni ja, dnoj banci u Zagrebu na{li 100.000 tako da su i lievra i skupocjeni ~asovnik “roleks“. ~no podizali no-

Pronevjereno 3,7 miliona evra

Prona|ena mrtva `ena u Vrbovcu

Policija potvrdila da je starica ubijena

Hrvatske `eqeznice

FOTO: ARHIVA

Uvi|aj u Vrbovcu

FOTO: INDEX.HR

vac sa wihovih ra~una, otvorenih u poslovnicama Folksbanke u Gracu i Zagreba~ke banke u Mostaru.

VRBOVAC - Starija `ena prona|ena je ju~e mrtva u svojoj ku}i u Vrbovcu, prenose hrvatski mediji. Policija je prvo saop{tila da je rije~ o sumwivoj smrti, a ne{to kasnije potvr|eno je da se radi o ubistvu. Prema nezvani~nim informacijama, `ena je ro|ena 1929. godine i ima povrede po tijelu. Starica je `ivjela sama, a weno tijelo prona{li su sin i unuk. - Poslije prvog dijela uvi|aja, na teren su pozvani istra`ni sudija i dr`avni tu`ilac - rekla je portparol PU zagreba~ke. Pripadnici Hrvatske gorske slu`be spasavawa prona{li su ju~e u prokopu iznad magistrale u mjestu Roki}i kod [ibenika tijelo mu{karca ~iji je nestanak prijavqen jo{ 17. juna.

TROJKA UHAP[ENA i pritvorena u julu pro{le godine
- U optu`nici protiv Kobaka i Robi}eve predlo`eno je produ`ewe istra`nog zatvora - saop{tilo je hrvatsko dr`avno tu`ila{tvo. Kobak, Robi}eva i Sari} uhap{eni su 15. jula 2009. godine i pritvoreni. Protiv

wih je sprovedena opse`na istraga o prawu novca u H@ zbog sumwe da je “Agit“ godinama pla}ao nepostoje}e fakture. Kobak je poslije smjene u februaru 2009. godine javno odbacio takve tvrdwe, kao i medijske tvrdwe da je kra|u dr`avnog novca dogovarao sa biv{im direktorom “@eleznica Srbije“, rekav{i da su “medijski napadi na wega pokrenuti kako bi se skrenula pa`wa sa nekih drugih problema u H@“.

DOBRA VIJEST

ZADAR
Gliser, ~iji je vlasnik 55godi{wi Slovenac, u potpunosti je izgorio, a jo{ tri susjedna plovila znatno su o{te}ena u toku velikog po`ara koji je izbio ju~e u uvali Jaz u Bibiwu kraj Zadra. Vlasnik izgorjelog glisera Franc J. tvrdi da je gliser bio dobro odr`avan i da je motor na wemu bio sasvim nov.

Prva banka u sukobu sa zakonom
POD GO RI CA - Pred sjednik Savjeta Centralne ban ke (CB) Crne Go re Qubi{a Krgovi} izjavio je da je Prva ban ka, ~i ji je najve}i suvlasnik Aco \uka no vi}, brat pre mi je ra Mila \ukanovi}a, “u sukobu sa za ko nom, pod za kon skim aktima, me|unarodnim standardima i direktivama Evropske unije“. - Ja ne mam su kob sa Prvom ban kom - re kao je Krgovi} podgori~kom listu “Vijesti“ kojem je tako|e kazao da Prva banka ve} dugo vr{i pri ti sak na ja vnost “da se pre ma woj pos tu pa druga~ije u odnosu na druge banke“. Najve}i suvlasnik Prve banke, sa preko 46 odsto kapi ta la, jes te Aco \u ka no vi}, brat crno gor skog premijera Mila \ukanovi}a. Sam pre mi jer ima 2,86 odsto akcija u Prvoj banci. CB Crne Go re i Prva banka su odavno u sporu zbog na~ina poslovawa Prve banke, a Krgovi} u vezi sa tim ka`e da CB jedina ima kapaci tet i ovla{ }ewa da ocjewuje stawe u nekoj banci. Krgovi} napomiwe, stoga, da nije u sukobu ni sa premijerom \ukanovi}em. {tuju}i Ustav i zakon i da u okviru toga sara|ujem sa vladom - rekao je Krgovi}. On je ka zao da je Prva banka ve} dvije godine pod kontrolom CB, ali da mjere kontrole nisu dale rezultate, pa se za to tra `e dru ga rje{ewa. Krgovi} nije `elio da objasni kako je Prva banka vratila Vladi Crne Gore 44 miliona evra koje je ranije dobila kao pozajmicu, a {to je bilo predmet politi~ke kritike u Crnoj Gori.

Qubi{a Krgovi} o pritiscima iz banke Ace \ukanovi}a

SKOPQE
Prosje~na neto plata u Makedoniji u aprilu iznosila je 335 evra, dok je bruto plata 493 evra, podaci su dr`avnog Zavoda za statistiku. Prosje~na neto plata u aprilu ove godine ve}a je za 1,4 odsto nego u istom mjesecu lani, a pove}awe plata rezultat je uve}awa ispla}enih neto plata zaposlenih u obrazovawu.

PREMIJER ima 2,86 odsto akcija u Prvoj banci
- Ni sam u su ko bu, sa mo imam oba ve zu da {ti tim dr`avu i javni interes, po-

LO[A VIJEST

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 19

20 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN

Svijet
Australijski Vrhovni sud

Ameri~ki Vrhovni sud odlu~io je da drugi amandman Ustava SAD ne dozvoli vlastima da zna~ajno ograni~e pravo gra|ana da dr`e i nose oru`je. Tijesnom ve}inom od pet prema ~etiri, su-

dije su, ipak, ocijenile da bi mawe o{tra ograni~ewa mogla da ostanu na snazi. Sud je odlu~ivao po tu`bi protiv restriktivnih zakona koji su na snazi u ^ikagu i jednom od predgra|a tog grada.
FOTO: AGENCIJE

“Doktor smrt“ kriv
SIDNEJ - Australijski Vrhovni sud ju~e je proglasio krivim ameri~kog hirurga ro|enog u Indiji Yejenta Patela zbog smrti tri pacijenta koje je operisao u australijskim bolnicama izme|u 2003. i 2005. godine, izvijestili su australijski mediji. Patel, poznat i kao “Doktor smrt“, optu`en je za smrt pacijentkiwe Merijen Yon Moris u junu 2003, Yejmsa Edvarda Filipsa u maju 2003, Yeralda Vilelmuasa Gosevinusa Kempsa u decembru 2004. i nano{ewe te{kih povreda Janu Rodniju Voulsu nestru~nim operacijama od oktobra 2004. do aprila 2005. godine. Patelu, koji se izjasnio da nije kriv, prijeti kazna do`ivotnog zatvora, a kako je najavqeno, sud }e izre}i presudu u ~etvrtak, prenio je Rojters. Patel, koji je u vrijeme podizawa otpu`nice boravio u SAD, izru~en je iz te zemqe u julu 2008. godine.

“Forbsova“ lista najmo}nijih poznatih li~nosti

Opra Vinfri opet prva
Vinfrijeva (56) koja }e 2011. godine pokrenuti sopstveni televizijski kanal, na ~elu liste na{la se ~etvrti put. Drugo mjesto zauzela je pjeva~ica Bijonse Nouls sa zaradom od 87 miliona dolara, a na tre}em je rediteq Xejms Kameron
Opra Vinfri po ~etvrti put na ~elu najmo}nijih

Kina

Vojni manevri
PEKING - Kina }e danas po~eti vi{ednevne vojne mane vre u is to ~nom di je lu zemqe na obali, prenijeli su kineski mediji. Kineska vojska }e zabraniti svim brodovima da ulaze u pristani{ta obala na istoku zemqe od srijede u pono} do ponedjeqka. Analiti~ari smatraju da je ovo saop{tewe kineskih vlasti odgovor na najavqene vojne vje`be na @utom moru vojske SAD i Ju`ne Koreje. - Prem da ki nes ka vla da nije ni{ta rekla o tim vje`bama, svako ko se razumije u vojnu strategiju mo`e da pogodi da su te dvije vje`be (kineske i ameri~ko-ju`nokorejske) povezane - rekao je stru~wak [i Jinhong.

od 87 miliona dolara, a na tre}em je rediteq Yejms Kameron. Autor filma “Avatar“ ostvario je ve}u zaradu od Bijonse i ona iznosi 210 mi li ona do la ra, ali je mawe mo }an od we, obja{wava ju u ~a so pi su “Forbs“ dodaju}i da se on na listu vratio prvi put od 1999. godine.

godine je ostvarila zaradu u iznosu od 58 miliona dolara, jedva ne{to vi{e od oskarovke Sandre Bulok koja je zaradila 56 miliona dolara.

AN\ELINA Xoli pala na 18. mjesto
Xejms Kameron

Indija

Nasiqe u Ka{miru
[RINAGAR - Najmawe pet pobuwenika i tri indijska voj ni ka po gi nu li su u su ko bu u Ka {mi ru, ka da su po buwenici poku{ali da pre|u u pakistanski dio tog podru~ja, saop{teno je ju~e u [rinagaru. Tenzije su sve ve}e na tom podru~ju, gdje je na protestu poginulo osam osoba u posqedwe dvije sedmice. Demonstranti tra`e nezavisnost Ka{mira od Indije. Policija je upozorila lokalno stanovni{tvo da ne izlazi na ulice i u~estvuje u protestima. Konflikti zbog Ka{mira izme|u Pakistana i Indije traju posqedwih 60 godina, a indijski dio Ka{mira je popri{te ~estih napada islamskih ekstremista.

LOS AN\ELES - Prvo mjes to na ovo go di{woj listi najmo}nijih poznatih li ~nos ti na svi je tu ameri~kog ~asopisa “Forbs“ zauzela je ameri~ka tele vi zij ska vo di teqka Opra

Vinfri koja je pro{le godi ne os tva ri la za ra du od 315 miliona dolara. Vinfrijeva (56), koja }e 2011. godine pokrenuti sopstveni televizijski kanal, na ~elu liste na{la se ~etvrti put. Pro{le godine bila je na drugom mjestu. Holivudska glumica An|elina Yoli, koja je Vinfrijevu 2009. U2 po ti snu la sa prvog mjes ta, Na deset prvih mjesta ovogodi{we ovog puta je pala “Forbsove“ liste najmo}nijih poznana 18. mjesto. tih li~nosti nalaze se Amerikanci sa Drugo mjesto izuzetkom irske grupe U2, koja je na zauzela je pjevasedmom mjestu sa zaradom od 130 mi~i ca Bi jon se liona dolara i Kana|aninom Xejmsom Nouls sa zaradom Kameronom, na tre}em mjestu.

Novo ime na listi je pjeva~ica Ledi Gaga koja je zauzela ~et vrto mjes to sa za ra dom od 62 miliona. Tu je i wena kole g i n i c a B r i t n i Spirs ko ja se sa za ra dom od 64 miliona dolara sa 13. mjes ta po pe la na {esto. Igra~ golfa Tajger Vuds s ostvarenom zaradom od 105 miliona dolara odr`ao se na petom mjestu. Poznata pjeva~ica Madona skli znu la je sa tre }eg mjesta na deseto, a pro{le Bijonse Nouls

na drugom mjestu

DOBRA VIJEST

AVGANISTAN
Vi{e od 100 stranih vojnika poginulo je u Avganistanu u junu, {to je najve}i broj `rtava me|unarodnih snaga tokom osam i po godina sukoba u toj zemqi, saop{teno je danas u Kabulu. Do sada je najvi{e savezni~kih vojnika poginulo u avgustu 2009. godine, kada je stradalo 77 stranih intervencionista.

RUSIJA
Rusija je, kao ~lanica “bliskoisto~ne pregovara~ke ~etvorke“, zainteresovana za stvarawe uslova za obnavqawe direktnih palestinsko-izraelskih pregovora, izjavio je {ef ruske diplomatije Sergej Lavrov, poslije susreta sa izraelskim kolegom Avigdorom Libermanom.

Malen: “Sankcije ne}e zaustaviti Iran“
VA[INGTON - Iran }e nastaviti svoj nuklearni program i pored dodatnih sankcija Teheranu, smatra na~elnik zdru`enih snaga ameri~kog general{taba vojske, admiral Majk Malen. On je rekao da je za Iran “izuzetno opasno“ da proizvede nuklearno oru`je i da ne treba vjerovati uvjeravawima da imaju nuklearni program u mirnodopske svrhe. Malen je kazao da ne o~ekuje da }e Iran po{tovati me|unarodne propise, ne navode}i kakve planove SAD ima prema Iranu i dodao da bi vojni napad na Iran bio “veoma destabilizuju}i faktor“ za region. Savjet bezbjednosti UN uveo je ranije ovog mjeseca ~etvrti, stro`i paket sankcija Iranu, kojim je predvi|eno zamrzavawe imovine 40 iranskih kompanija i organizacija povezanih sa proizvodwom balisti~kih raketa.

Ubijen kandidat za guvernera
MEKSIKO - Kandidat za guvernera meksi~ke dr`ave Tamaulipas Rodolfo Tore i jo{ najmawe ~etvoro qudi ubijeni su u blizini glavnog grada te dr`ave, rekao je ministar unutra{wih poslova Fernando Gomes. Gomes je iznio pretpostavku da je ubistvo Torea, kandidata Institucionalne revolucionarne partije (PRI), djelo zara}enih narko-kartela, u ~ijim okr{ajima je posqedwih mjeseci u toj meksi~koj dr`avi ubijeno stotine qudi. U me|uvremenu, 21 osoba je ubijena u Meksiku u no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka, saop{tile su lokalne vlasti i dodale da je vjerovatno u pitawu obra~un narko-kartela. Tijela su prona|ena u raznim podru~jima na granici sa SAD, a najvi{e u Sjudad Huaresu, gdje je od 2009. ubijeno 2.600 osoba.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 21

Po~eli obolijevati od naftne mrqe
VA[INGTON - Najmawe 162 qudi, me|u kojima 128 radnika na platformama i ~i{}ewu nafte u Meksi~kom zalivu, prijavilo je da je oboqelo zbog izlagawa nafti, sredstvima za ~i{}ewe i wihovim parama, javqaju ameri~ki mediji. Oboqeli se naj~e{}e `ale na iritaciju grla i o~iju, pote{ko}e u disawu, ka{aq, mu~nine i glavoboqu. Ve}ina oboqelih u dobi je od 18 do 64 godine.

Uhap{eni ruski {pijuni
Velika akcija Federalnog istra`nog biroa
Ri~ard i Sintija Marfi, Viki Pelez i Huan Lazaro, samo su neka od imena osoba koje su, prema optu`bama ameri~kih vlasti, pod maskom i za{titom la`nih imena i biografija, prikrivale duboku i dobro skrivenu aktivnost ruskih {pijuna
VA[INGTON Ameri~ke vlasti objavile su da su uhapsile deset osoba, ukqu~uju}i i ~etiri bra~na para, pod sumwom da su ruski tajni agenti, prenijele su agencije. Jedanaesti osumwi~eni je u bjekstvu poslije racija koje su, tokom vikenda, vlasti izvele u isto~nom dijelu Sjediwenih Dr`ava. U saop{tewu ameri~kog Ministarstva pravde se navodi da je najmawe osam od deset uhap{enih osoba jo{ od devedesetih godina, koriste}i la`na imena, kr{tenice i diplome, bilo anga`ovano na dugoro~no planiranim tajnim zadacima. Ri~ard i Sintija Marfi, Viki Pelez i Huan Lazaro, samo su neka od imena osoba koje su, prema optu`bama ameri~kih vlasti, pod maskom i za{titom la`nih imena i biografija, prikrivale duboku i dobro skrivenu aktivnost ruskih {pijuna.

Vijesti
SAD

Papa kao svjedok
VA[INGTON - Najnovi ja odlu ka ame ri ~kog Vrhovnog suda otvara mogu}nost, malo vjerovatnu dodu{e, da bilo koji federalni sud pozove papu za svjedoka. Ne priznaje se vi{e imunitet onima koji su pod sumwom da su po~inili ili prikrivali pedo fi li ju u crkve nim redovima. Sveta stolica, koja je uspostavila diplomatske odnose sa SAD-om 1984, nedavno se pozvala na diplomatski imunitet prema zakonu iz 1976.

KORISTILI hladnoratovske tehnike
U tome su, tvrdi ameri~ki Federalni istra`ni biro,
Crte` iz sudnice tokom saslu{awa FOTO: AGENCIJE

Rumunija

Tragi~ne poplave
BUKURE[T - U poplavama koje su preksino} zahva ti le sje ve ro is to ~ni dio Rumunije stradalo je {est li ca, dok se je dna oso ba vo di kao nes ta la. Prema izvje{tajima agencije A|erpres, stanovnici tog di je la zemqe su stradali po{to se izlila ri je ka Bu hai i iza zva la odrone zemqe.

OBJA[WEWE
Rusija o~ekuje od Va{ingtona obja{wewe u vezi sa hap{ewem grupe lica u SAD pod optu`bom za {pijuna`u u korist Rusije, izjavio je danas {ef ruske diplomatije Sergej Lavrov. “Nisu nam objasnili o ~emu se radi. Nadam se da }e objasniti. Jedino {to mogu da ka`em jeste da je trenutak u kom je to u~iweno izabran naro~ito elegantno“, rekao je Lavrov novinarima.

koristili vje~ite hladnoratovske tehnike: Morzeovu azbuku i nevidqivo pisawe ali i savremena ~uda elektronike. Amerikanci tvrde da su navodni {pijuni komunicirali sa centralom, sjedi{tem ruske obavje{tajne slu`be SVR u blizini Moskve. Dvoje {pijuna `ivjeli su u ku}i u Wu Yersiju.

U jednoj od presretnutih i de{ifrovanih poruka tako stoji da je wihova prevashodna misija da tragaju za vezama u politi~kim krugovima u Sjediwenim Dr`avama, da takve kontakte razvijaju i da na taj na~in pribavqene obavje{tajno interesantne podatke dostavqaju centrali. Ameri~ki mediji, pozivaju}i se na FBI, objavquju

da su neki od kontakata uhap{enih bili i nekada{wi visoko rangirani slu`benik ameri~ke vlade zadu`en za nacionalnu bezbjednost, osoba koja je radila na nuklearnim bojevim glavama za razbijawe ukopanih bunkera i wujor{ki finansijer, poznat u politi~kim krugovima i donator neimenovane politi~ke stranke.

22 srijeda, 30. jun 2010.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

7

dje~aka

3

djevoj~ice

Brojna stajali{ta gradskog prevoza neure|ena ili o{te}ena

Autobuske stanice u blatu i bez nadstre{nica
Autobuska stanica u Aleji Svetog Save kod tr`nog centra “Merkator“ nije ure|ena. Moram da idem uz zemqano brda{ce, koje je nekada bilo zelena povr{ina, da bih do{la do autobusa. Bojim se da }u se pri ulasku okliznuti i pasti, rekla Du{anka Savi}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Dobar dio auto bus kih sta ni ca u Bawalu ci ni je odvo je n od sao bra }aj ni ce, nema nadstre{nice ili se do autobusa mora prelaziti pre ko ze le ne po vr{i ne. Zbog neodgovornih pojedinaca, koji uni{tavaju nadstre {ni ce, ki sne mo dok ~ekamo autobus. Ovim rije~ima se Redakciji “Glasa Srpske“ obrati lo vi {e Bawalu ~a na, tra`e}i da se o stanicama gradskih autobuskih linija povede vi{e ra~una. - Auto bus ka sta ni ca u Ale ji Sve tog Sa ve, kod tr`nog centra “Merkator“ uop{te nije ure|ena. Moram da idem uz ne ko zemqano brda{ce, koje je nekada bilo zelena povr{ina, da bih do{la do autobusa. Znam da u prigradskim naseqima ima mno go ne ure |e nih sta ja li {ta, ali kada u {irem centru gra da je dna sta ni ca izgleda ovako, onda i nije ~u dno {to je stawe u pri gradskim naseqima lo{e rekla je penzionerka Du{anka Savi}. Ona je do da la da je na pomenutom stajali{tu te{ko u}i u autobus kada pada ki{a. - Stvori se blato i trava

Gra|anima pri ulasku u autobus problem predstavqa blato

FOTO: N. LUGI]

je mokra. Bojim se da }u se pri ulasku u autobus okliznuti i pasti. Osim toga neiz bje `no je da se pu tni ci uprqaju - rekla je Savi}eva. Iz Admi nis tra ti vne slu `be gra da ka `u da kod opremawa prioritet imaju odlazne stanice. - Stajali{ta na kojima autobuse ~eka vi{e putnika su prioritet u odnosu na ona pri kraju linija, gdje putni-

ci samo izlaze - naglasila je koordinator za odnose s javno{}u Odjeqewa za komunal ne, stam be ne i po slo ve saobra}aja Danira Pipi}Manojlovi}.

BAWALUKA ima 350 autobuskih stajali{ta
Do da la je da u gra du Bawaluci ima 350 autobus-

kih stanica. - Odr`avawe autobuskih stajali{ta je u nadle`nosti Odjeqewa za ko mu nal ne i stambene poslove i poslove saobra}aja. Pro gra mom za je dni ~ke ko mu nal ne po tro{we sa mo za sa na ci ju i odr`a vawe nadstre{nica na autobuskim sta ni ca ma pre dvi |e no je 35.000 ma ra ka - is ta kla je Pipi}-Manojlovi}.

OBIQE@AVAWE
Ocrtavawe autobuskih stajali{ta u Bawaluci po~elo je prije nekoliko dana. - U sklopu redovnog horizontalnog ozna~avawa saobra}ajnica iscrtavaju se i autobuske stanice. Buxetom grada predvi|ena su sredstva od 299.000 maraka za cijelu godinu i ona su raspore|ena na ocrtavawe saobra}ajnica, autobuskih stajali{ta, parkinga i saobra}ajne infrastrukture oko {kolskih objekata - rekla je Danira Pipi}-Manojlovi}.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Prema wenim rije~ima po je di na sta ja li {ta zbog uvo|ewa novih linija i novih stanica nisu opremqena komunalnom opremom. - Nova stajali{ta imaju samo oznaku na kolovozu. U skla du sa ra spo lo `i vim sredstvima u sqede}em periodu nas ta vi }e se wiho vo opremawe - rekla je Pipi}Manojlovi}. Jo{ je do da la da su o{te }ewa i {a rawe nad stre{nica dosta ~esta pojava. - ^esto se skidaju i uni{tavaju i redovi vo`we koji se nalaze na autobuskim staja li {ti ma - na gla si la je Pipi}-Manojlovi}. Pipi}-Manojlovi} je istakla da se asfalt na autobuskim stanicama odr`ava u okviru redovnog odr`avawa saobra}ajnica.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ PRI^A O IGRA^KAMA 3 - animirani/sinhronizovan re`ija: Li Unkrih glasovi: Dragoqub Qubi~i}, Gordan Ki~i}, Dubravko Jovanovi} termini: 17.30, 19.45, dodatni termini subotom i nedjeqom u 12 ~asova PLAN B - romanti~na komedija re`ija: Alen Pol uloge: Xenifer Lopez, Aleks, Olaflin termini: 18.30, 20.30, 22.30 ~asova STRIT DENS - muzi~ki re`ija: Dawa Peskvin uloge: [arlot Rempling, Rej~el Mekdouel, Kris Vilson termini: 22 SEKS I GRAD 2 - komedija re`ija: Majkl Patrik King uloge: Sara Xesika Parker, Kim Katral, Kristin, Dejvis termini: 18.15, 21 [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animirani/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi} termini: subotom i nedjeqom u 14.15 DJE^IJE POZORI[TE RS Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan BANSKI DVOR KULTURNI CENTAR Koncert dje~ijeg hora “Vrap~i}i“, tvr|ava Kastel u 19 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawaluka - ambijentalni i gra|anski identitet“

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 23

Zagrijavawe pred “Exit 2010“
U bawalu~kom Domu omladine, a u sklopu promovisawa ovogodi{weg “Exit“ festivala, prvog jula bi}e odr`an “Exit Promo Party“. - @urka po~iwe u 22 ~asa, a ulaz za sve posjetioce je bespla-

tan. Jedan od vode}ih DJ-eva sa ovih prostora, DJ Fe|a Knajdl, za bawalu~ku publiku priredio je specijalni tro~asovni set. Svi oni koji do|u ima}e u ~emu da u`ivaju - rekla je portparol “Exit“ tima Bawaluka Milica Stojakovi}. N. L.

FOTO: S. ILI]

GRADSKE VIJESTI

Asfaltirawe puta u MZ Sara~ica
U toku je pro{irewe i asfaltirawe puta u du`ini od 250 metara u mjesnoj zajednici Sara~ica. Put povezuje ^okorska poqa sa Pervanom, a zavr{etak ovih radova se o~ekuje za desetak dana. Potvrdio je ovo “Glasu Srpske“ predsjednik Savjeta gra|ana ove MZ Radomir Jovi}. - Put se radi po projektu Direkcije za puteve Republike Srpske, koja ga ujedno i finansira. Postavqawe novog asfal tnog slo ja na ovom pu tnom prav cu bi }e od velike va`nosti za oko 2.000 doma}instava kojima }e se olak{ati, izme|u ostalog, i prikqu~ivawe na magistralni put Bawaluka - Sanski Most - pojasnio je Jovi}. Jo{ je dodao da se sve radi kako bi se na ovom podru~ju stvorili {to boqi uslovi za `ivot. S. J.
Velika koncentracija komaraca u parku “Mladen Stojanovi}”

Bawalu~ani se i daqe `ale na probleme sa insektima

Zamijewena vodovodna cijev na Star~evici
De `ur ne eki pe bawalu ~kog “Vodovoda“ ju~e su sanirale kvar na primarnom cje vo vo du u uli ci Prve kraji{ke brigade u mjesnoj zajednici Star~evica, koji je ovaj dio naseqa privremeno ostavio bez vode. Ovo je “Gla su Srpske“ potvr|eno u Slu`bi odr`avawa “Vodovoda“. - Kvar je uzro ko van do trajalo{}u cijevi, ali i slijegawem zemqe, koje su uzrokovale obilne padavine. Cijev je zamijewena, a snab di je vawe vo dom je normalizovano - saop{teno je iz Slu `be odr`a vawa “Vodovoda“. S. J.

Komarci u rojevima napadaju stanovnike
Volio bih da qudi iz gradske uprave i ovi koji tvrde da su zapra{ivali komarce odu u park "Mladen Stojanovi}" nave~e pa da na svjetiqkama vide rojeve komaraca koji napadaju narod, ka`e Radakovi}
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Bawaluka je jedini grad na Balkanu u kojem je najezda komaraca. Ovih dana sam boravio u Novom Sadu, Beogradu, Smederevu i nije da nema pokojeg komarca, ali da napadaju u rojevima kao {to su me ne pri je ne ko li ko ve ~e ri izujedali u parku “Mladen Stojanovi}”, to nema nigdje. Tako pri~a trgova~ki putnik Sla|an Radakovi}, koji se ju~e javio redakciji “Glasa Srpske“. - Do{ao sam u park, bio pet minuta i pobjegao glavom bez obzira zbog komaraca. Volio bih da qudi iz Administrativne slu`be grada i ovi koji tvrde da su zapra{ivali komarce odu u park “Mladen Stojanovi}” u ve~erwim ~aso-

vima pa da na svjetiqkama vide rojeve komaraca. Oni napadaju {eta~e. Mislim da tome pogoduje visoka trava pa bi i ovi koji odr`avaju zelenilo u gradu trebalo boqe da urade svoj po sao - do dao je Ra da kovi}. Mje {ta nin Star ~e vi ce Mirko Macanovi} kazao je da dje cu ne mo `e izves ti na obli`we igrali{te u nasequ jer je puno komaraca. - Stawe je isto i u ostalim dijelovima grada, posebno je alarmantno stawe na {etali{tu pored Vrbasa koje u posqedwe vrijeme izbjegavam ba{ zbog komaraca, ~iji broj se pove}ava iz dana u dan - po`alio se Macanovi}. U preduze}u “Eko-bel”, koje je zadu`eno za dezinsekciju na podru~ju grada, isti~u da su aktivnosti na zapra{ivawu

komaraca zapo~eli prije 20 dana. - Tada smo radili kompletan larvicidni tretman, kao i tretmane odraslih formi komaraca sa zemqe i to na najugro`enijim gradskim lokacijama. Me|utim, zbog ki{a koje su padale u posqedwih 20 dana nismo bili u stawu da zavr{imo kompletan avionski tretman zapra{ivawa komaraca, kao i tretman sa zemqe, a to je uzro ko va lo po ve }awe broja ovih insekata - rekao je direktor “Eko-bela“ Vladimir [u{war.

DEZINSEKCIJA najavqena za idu}u sedmicu
Pre ma wego vim ri je ~ima, ovi tretmani nisu zavr{eni na mjestima uz priobaqe i pritoke Vrbasa, potom na mjes ti ma gdje ni je ri je {en problem kanalizacione mre`e. - To su naj~e{}e prigradska na seqa kao {to su Zalu`ani, Kuqani, Debeqaci, ^esma gdje imamo probleme pa u tim kanalima ima puno vode i puno larvi komaraca - pojasnio je [u{war.

Dezinsekcija
Iz Odsjeka za javnost u Administrativnoj slu`bi grada saop{teno je da su iz buxeta grada izdvojena sredstva za akcije dezinsekcije. - Za potrebe suzbijawa insekata predvi|ena su nov~ana sredstva u iznosu od 115.000 maraka - rekla je {ef ovog odsjeka Nevena Podri}-Blagojevi}.

Prema wegovim rije~ima, ~im se poboq{aju vremenski uslovi nastavi}e se zapo~eti posao, a to se o~ekuje idu}e sedmice. - Mo ra }e mo po no vi ti i kompletan larvicidni tretman kako bismo suzbili novu generaciju ovih insekata koja treba da “izleti“ - rekao je [u{war. Jo{ je dodao da }e ekipe ovog preduze}a idu}ih dana utvr|ivati brojnost komaraca u vremenu od 19.30 do 21 ~as kako bi se utvrdilo koja gradska podru~ja su najkriti~nija. - Is te akti vnos ti smo preduzeli i prije tri dana, kada se pokazalo da je stawe u 90 odsto naseqa zadovoqavaju}e. Ne{to ve}i broj komaraca smo imali u naseqima Zalu`ani, Ada, ^esma i dijelovima Star~evice, ali i to }e se u idu }em pe ri odu sre di ti. Ina~e, ova godina je najte`a za uni{tavawe komaraca ne samo kod nas ve} i u Evropi, jer vremenske prilike ne idu naruku - istakao je [u{war. Iz bawalu ~kog Do ma zdravqa pre po ru ~u ju na no {ewe na ko`u raznih krema i losiona koji {tite od ugriza komaraca i drugih insekata.

U~iteqi proslavili 55 godina mature
FOTO: N. LUGI]

Na slavqe do{li iz svih dijelova biv{e Jugoslavije

Generacija u~enika 1951-1955. U~iteqske {kole u Bawaluci okupila se minulog vikenda i proslavila 55 godina mature. - Prisjetili smo se davnih {kolskih dana, te koliko smo voqeli i uva`avali na{e profesore koji su nam ~itavog `ivota bili uzori - rekla je Dragica Karan-Pe}anac. Prema wenim rije~ima, bilo je lijepo ponovo vidjeti stare {kolske drugove. S wenim rije~ima slo`io se Rade Pilipovi}. - Bilo je prepri~avawa mnogih komi~nih situacija, a prisjetili smo se i kako je u to vrijeme bilo raditi kao u~iteq. Mnogi od nas su radili u seoskim {kolama, `ivjeli na selu i pomagali na razne na~ine, ne samo u~enicima ve} svim seqanima - kazao je Pilipovi}. On je dodao da su na proslavu do{li “maturanti” iz svih krajeva biv{e Jugoslavije. N. L.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Aleksandar Brkovi}, sin Dejana i Ru`ice; Anastasija [tiklica, k}i Sr|ana i Ali se; Te odo ra Za lad, k}i Pe tra i Na de; Tawa \u ri}, k}i Bra ni sla va i Renate; Dejan Bjelajac, sin Mio dra ga i Dra `e ne; Kristina Mi{i}, k}i Rodoquba i Dra ga ne; Ma tej Do ci}, sin Ju go sla va i Spo men ke; Ni ko li na Du ki}, k}i Gradimira i Nade; Danijel Ivankovi}, sin Nevenka i Danijele; Sergej Lu ~ar, sin Sta ni sla va i Ma ri je le; En na Zem bi}, k}i Eni sa i Sawe; Ivan Ka la man da, sin Bo ja na i Dra `en ke; La na Bo `i}, k}i Ogwena i Jelene; Mia Dokmanovi}, k}i Jasmina i Sla|ane; Petar Milivojevi}, sin Sa{e i Gordane; Fi lip Bo `i}, sin Ve li mi ra i Dra ga ne; Mi haj lo Mar ja no vi}, sin Dar ka i Dragane; Luka Paspaq, sin @eqka i Vesne; Sla|ana i An|ela Li~ina, k}eri \ukana i Vinke.

PA@WA
Dijelovi ulica bez struje
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas }e do}i do povremenih prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom u dijelovima naseqa ^okori, Medeno poqe u periodu od devet do 15 ~asova kao i u dijelovima ulica Bra}e Kavi}a, Te{ana Podrugovi}a od 11 do 13 ~asova, Branka Radi~evi}a, Nikole Tesle od 8.30 do 12 ~asova, Starog Vujadina od 8.30 do 10.30 ~asova. S. J.

24 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Nacionalna galerija u Londonu

Goran Petrovi}, OPSADA CRKVE SVETOG SPASA
FOTO: S. ILI]

Milorad Milinkovi}, FANTOM TRAMVAJ

Falsifikati pod lupom
LONDON - U Nacionalnoj galeriji u Londonu ve~eras }e biti otvorena izlo`ba “Pod lupom: falsifikati, gre{ke i otkri}a“ koja }e publici predstaviti slike koje su eksperti pogre{no pripisali drugim autorima, javile su agencije. Ugledni britanski muzej je iz zbirke koja broji vi{e od 2.000 djela izdvojio ~etrdesetak kako bi ilustrovao izazove sa kojima su vijekovima bili suo~avani najve}i poznavaoci kada je rije~ o atribuciji umjetni~kih djela. Zahvaquju}i modernim tehnikama (ispitivawe infracrvenom svjetlo{}u, rendgenskim zracima, elektronskom mikros ko pi jom, spek tro me tri jom ma se) nau ~no odjeqewe Nacionalne galerije, osnovano 1934. godine, uspjelo je da rije{i neke misterije. Neka otkri}a bila su prijatna iznena|ewa, ali je bilo i onih drugih.

Sajam kwiga

Koncert i izlo`ba u Londonu

U ~ast Lazi Kosti}u
BEO GRAD - Fond “La za Kosti}“ i Ambasada Srbije u Londonu u salonu Ambasade 18. i 22. juna uprili~ili su dva umje tni~ka doga|aja pod nazivom “Laza i Vilijam - Srbija kao inspiracija i Srbija inspiracija drugima“, povodom obiqe`avawa 100. godi{wice smrti velikog srpskog pjesnika, koji je bio jedan od na{ih najve}ih {ekspirologa, javio je Tanjug. - Zahvaqujem Fondu “Laza Kosti}“ {to na ovaj na~in

brine o kulturnoj ba{tini, trude}i se da istakne kako je Srbija imala svoje mesto na evropskoj kulturnoj sceni jo{ u 19. veku - rekao je ambasador Srbije Dejan Popovi}, otvoriv{i diplomatski kon cert, sa op {tio je ju ~e Fond. U okviru programa odr`an je kon cert i pred stavqen kompakt disk, koji }e iza}i po~etkom jula, kao jedan od glavnih projekata Fonda u go di ni obiqe`a vawa 100. godi{wice smrti Kosti}a.

Kwige putuju ka novim ~itaocima
Qetni mini-sajam obilazi gradove BiH
Vi{e od 35 izdava~a, sa oko 3.500 najnovijih naslova iz pro{le i ove godine predstavilo se u Bawaluci, a ve} od sutra bi}e u Mostaru
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Izdava~ka ku}a “Alnari“

Objavqena “Prqava igra“
BEO GRAD - Izdava~ka ku}a “Alnari“ obja vi la je no vi na slov autorke Sandre Bra un, pre nio je Mon do. “Prqavu igru“ u iz dawu “Alnari ja“, svjetski kriti~ari opi su ju kao “re mekdjelo“ i “roman koji nikako ne smije te pro pus titi“. Pri ~a go vori o osramo}enom kvoterbeku dalaskih “Kaubojsa“ koji izlazi iz zatvora poslije pet godina robije. Grif Barket nikada ne}e mo}i da se vrati `ivotu kakav je imao prije nego {to je osu|en za namje{tawe utakmice. U gradu u kojem je fudbal svetiwa, Grif je po~inio najte`i grijeh i to mu niko ne}e oprostiti.

BAWALUKA - Putuju}i mini-qetni sajam kwiga u organizaciji Udru`ewa izda va ~a Re pu bli ke Srpske ovih dana privla~i pa`wu brojnih poklonika pisane rije~i u Bawaluci. U centru grada predstavilo se vi{e od 35 izdava~a, sa oko 3.500 najnovijih naslova iz pro{le i ove godine, koji }e ve} od sutra biti izlo`eni u Mostaru. - Kao prvi grad qetnog saj ma kwiga oda bra li smo

Bawaluku, gdje na 12 {tandova u “parki}u“ qubiteqi kwige mogu da prona|u {irok opus stru~ne, {kolske, dje~ije, ali i zabavne litera tu re - re kao je za “Glas Srpske“ organizator sajma kwiga Nenad Novakovi}.

PROMOCIJA doma}ih izdava~a
Do dao je da Udru `ewe izdava~a RS okupqa sve ono {to je naj vre dni je u Srpskoj, a osnovni ciq je promocija doma}ih izdava~a.

Za namjenu promocije izdava~a iz Republike Srpske kreiran je poseban {tand, na ko jem se mo `e na }i za nimqiva i kvalitetna literatura. Na svakom {tandu su i popusti na sva izdawa, koji se kre}u od 30 do 50 odsto, {to je privuklo veliki broj poklonika dobre kwige. - Od zna~ajnih izdava~a koji su se i ove godine na{li na zajedni~kom {tandu Udru `ewa iz da va ~a Re pu bli ke Srpske su “Mar so“, “Klio“, “Slovo“, Zajednica “Va sa Pe la gi}“, “Gra fo mark“, “Glas Srpske“, “Besjeda“ i drugi. Na ostalim {tandovima se mo`e na}i literatura po veoma atraktivnim cijenama izdava~a iz Sarajeva, ali i iz Srbije i Crne Gore. - Jedan od ciqeva na{eg mi ni-saj ma kwiga je da u ovom qetnom “mrtvom“ periodu po nu di mo gra |a ni ma BiH najnovije i najatraktivnije naslove, a vjerujem da

}e zaista svako na}i ne{to za sebe - ka`e Novakovi}. Ovo go di{wa ma ni fes ta ci ja odr`a va se pod okriqem Ministarstva civilnih poslova BiH i Minis tar stva pros vje te i kulture Republike Srpske. Po sli je Bawalu ke, mi ni-qetni sajam kwiga se seli u Mos tar, pa Tre biwe, Sarajevo, Doboj i Zenicu.

Kwi`evne ve~eri
- Istovremeno sa mini-sajmom kwiga odr`avaju se kwi`evne ve~eri i razgovori, koje organizuje svaka izdava~ka ku}a. Tako imamo jednu cjelovitu kulturnokwi`evnu manifestaciju, koju }e u septembru zaokru`iti nau~no-stru~ni okrugli sto “Kadrovi u kulturi i kulturnim institucijama u BiH” - rekao je Nenad Novakovi}.

Prijateqi poma`u [taqinu izlo`bu
BAWALU KA - Po sli je teksta o pripremi izlo`be i monografije posve}enih Enveru [taqi, objavqenog 19. ju na u “Gla su Srpske“, Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske javilo se nekoliko poznanika i prijateqa porodice [taqo koji su izrazili `equ da daju svoj doprinos predstoje}oj izlo`bi i pozajmili su djela Envera [taqe za izlo`bu. - Kako smo ve} i ranije naglasili, ova izlo`ba najavqena za 8. juli 2010. godine i ne bi bila mogu}a bez pomo}i porodice [taqo i velikog broja wegovih prijateqa koji su nesebi~no pomogli pri prikupqawu djela, fotografija i dokumentacije na osnovu kojih je i nastao materijal za monografiju i sam koncept izlo`be - saop{teno je iz Muzeja savremene umjetnosti RS.

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske

DJELA pozajmqena za izlo`bu
Zbog toga Muzej savremene umjetnosti RS jo{ jednom poziva sugra|ane koji u svojim kolekcijama imaju djela Envera [taqe da posudbom slika doprinesu trajnom o~uvawu uspo me ne na sve ono

{to su Enver [taqo i grupa “^etvorica“, u~inili za razvoj slikarstva i time i zadu`ili Bawaluku. Na izlo `bi }e bi ti predstavqeno pedesetak djela, uqa na platnu, akvarela, crte`a i keramike, iz svih stva ra la ~kih fa za En ve ra [taqe. Autor monografije “En ver [taqo“, odno sno kustos izlo`be je Sarita Vujkovi}. A. R.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 25

Pozori{te Radeta [erbexije slavi jubilej
BEOGRAD - Pozori{te “Ulysses“ glumca Radeta [erbexije obiqe`i}e deset godina postojawa 10. jula koncertom u pulskoj “Areni”, javio je B92. Na obiqe`avawu jubileja gostova}e Vanesa Redgrejv, Franko Nero i \or|e Bala{evi}. [erbexija je poznat po spajawu dvije qubavi - glume i muzike. Ipak, me|u najve}im qubavima Rade uvijek isti~e pozori{te “Ulysses“, koje djeluje na Brionima. Koncert “Odiseja“ okupi}e mnoge muzi~are.

Predstava “Sladak kupus s ov~etinu“ na Kastelu

Vijesti
Galerije

Komedija na drugu loptu
Najjednostavnije re~eno predstava je oma` mom bratu Slavku Simi}u, se}awe na wega. Mada mi je on stalno govorio da to mora da igra debeo glumac, a ne mr{av. Zato za tu priliku moram da se “ugojim“ pomo}u kostima, rekao Nikola Simi}
Scena iz predstave "Kupus" PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com FOTO: G. [URLAN

Tri decenije "Singidunuma"
BEO GRAD - Ga le ri ja “Singidunum“ obiqe`i}e 30 godina izlaga~kog rada grupnom izlo`bom ~lanova Udru `ewa li ko vnih ume tnika primewenih umetnosti i di zaj ne ra Srbi je (ULUPUDS), koja }e biti otvo re na ve ~e ras, na dan prve postavke od prije tri decenije, javio je Tanjug. Na pos tav ci }e bi ti pred stavqena djela 85 umjetnika koji su u tom periodu samostalno izlagali u ovoj zna~ajnoj beogradskoj galeriji.

Film

Vil Smit u “Cvije}u“
LOS AN\ELES - Glumac Vil Smit igra}e u adaptaci ji ro ma na “Cvi je }e za Algernona“ Danijela Kiza, javio je Mondo. Pisac je istoimenu kratku pri~u objavio 1959. godine, a roman 1966. Pri~a prati ^arlija, ~ovjeka ~iji je IQ 68 i koji u~estvuje u nau~nom eksperimentu kako bi mu se pove}a la in te li gen ci ja. Ek sperimentalna tehnika ve} je testirana na laboratorijskom mi{u Algernonu, ali mi{ po sli je krat kog napretka iznenada ugine.

BAWALUKA - Predstava “Sladak kupus s ov~eti-

nu pa izvol’te na samoubistvo“, koja je izvedena u pone djeqak na bawalu ~koj tvr|avi Kastel, dotakla se

Nikola Simi}

FOTO: G. [URLAN

na duhovit na~in sindroma pretjeranog gurmanluka. Duo komedija u izvo|ewu Nikole Simi}a i Sowe Kosti} otvara pri~u o tome {ta sve jedan imu}an srpski doma}in pojede i popije u toku dana. Po zna ti srpski glu mac Nikola Simi} kroz lik gazda Nikole ispri~ao je kako od ranog jutra do kasne ve~eri u`iva u slanim i slatkim de li ka te sa ma, “ne ma re }i mno go za sa la te i mle ~ne proizvode“. U ulozi mlade doktorke ko ja ne mo `e da po vje ru je {ta sve wen pacijent pojede za jedan dan, na{la se Sowa Kosti}. - Najjednostavnije re~eno ova pred sta va je oma` mom bratu Slavku Simi}u, se}awe na wega. Mada mi je on stalno govorio da to mora da igra debeo glumac, a ne mr{av. Zato za tu priliku moram da se “ugojim“ pomo}u kostima - rekao je Nikola Simi}.

On do da je da je za do voqan bawalu ~kom pu bli kom, koja je dokazala da voli pozori{te. - Rea kci je pu bli ke su uvek odli ~ne, gde god da igra mo ovu pred sta vu. Ovo nije komedija na prvu loptu. Ona je stvorene za pozori{ne sladokusce - ka`e Nikola Simi}. Po{to je sr` predstave upravo pretjerana `eqa za hranom, Simi} se osvrnuo na pre hram be ne na vi ke kod Srba.

Simi} ka`e da mu privatno nije ni sli~an. - Posle predstave nisam gladan i ne idem da jedem, {to se i vidi na meni. Sigurno je da predstava otvara apetit, hteli vi to ili ne rekao je Nikola Simi}.

Beograd

Pas
Tokom izvo|ewa predstave “Sladak kupus s ov~etinu pa izvol’te na samoubistvo“ na scenu tvr|ave Kastel do{etao je pas. Iako se zadr`ao petnaestak minuta na sceni, mirno je posmatrao gluma~ki par kako vodi dijalog. - U jednom trenutku do{ao sam u isku{ewe da ka`em psu: “Toliko sam gladan da }u i tebe da pojedem“. Ali ipak sam odustao od toga, jer bi ovi iz dru{tva za za{titu `ivotiwa mogli da se pobune - ka`e Nikola Simi}.

Premijera "Pomra~ewa"
BEOGRAD - Tre}i nastavak svjetski popularne filmske sa ge “Su mrak“ “Pomra~ewe“ bi}e premijerno prikazan ve~eras u velikoj sali Centra “Sava“, javio je Tanjug. Ovoga puta re `i ju po tpi su je Dej vid Slejd, a u gluma~koj ekipi su ponovo okupqeni Kristen Stjuart, Robert Patinson, Tejlor Lautner, E{li Grin, Bili Burk, Piter Fasineli, Elizabet Rizer, Niki Rid, Dakota Fening.

OMA@ glumcu Slavku Simi}u
- Mi smo nacija koja voli da jede. Ono {to se pojede na srpskoj sva dbi ne ki zapadni narod bi to jeo po godinu-dve dana - na{alio se Nikola Simi}. Iako se dobro u`ivio u lik gaz da Ni ko le ko ji ne prestaje da pri~a o hrani, ali i da ne pres ta no je de,

Wujork

Donatorski koncert u Banskom dvoru

Srpski dirigent u Portugaliji

Kwiga Stefani Majer
WUJORK - No va kwiga ameri~ke kwi`evnice Stefani Majer, autorke vampir ske sa ge “Su mrak“, prodata je u vi{e od milion primjeraka u SAD, javile su agencije. Kwiga “The Short Se cond Li fe of Bree Tanner: an Eclipse Novella“ pu{tena je u prodaju 5. juna. Izdava~ka ku}a “Litl, Braun buks“ saop{tila je da je djelo Stefani Majer do sa da naj pro da va ni ja kwiga ove godine.

Ve~e operskih arija
BAWALUKA - U Banskom dvoru Kulturnom centru ve~eras u 20 ~asova bi}e odr`an koncert solo pjesme i arija u izvo|ewu Sne`ane Savi~i}-Sekuli}, soliste Opere Narodnog pozori{ta u Beogradu i profesora Akademije umjetnosti u Bawaluci. Koncert, koji organizuje `enski Rotari klub “Glorija“, donatorskog je karaktera, a prihod od prodaje ulaznica namijewen je kupovini opreme za poboq{awe kvaliteta `ivota polaznika Centra za vaspitawe i obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora u Bawaluci. - Svi zainteresovani gra|ani donatorske ulaznice za koncert po cijeni od 15 maraka mogu da kupe u Mu zi ~kom pa viqonu parka “Petar Ko~i}“, u periodu od 17 do 20 ~asova - rekla je Ma ja Komqenovi} iz `enskog Rotari kluba “Glo- Sne`ana rija“. M. P. Savi~i}-Sekuli}

Zapa`en nastup Savi}a
BEOGRAD - Istaknuti dirigent Dejan Savi}, {ef dirigent Narodnog pozori{ta, uspje{no je gostovao u Portugaliji, gdje je nastupio sa Orkestrom oblasti Algarve, izvode}i djela Dvor`aka, [opena i [umana, saop{ti lo je ju ~e wego vo ma ti ~no pozori{te, javqa Tanjug. Kon cer ti su or ga ni zo va ni u okviru festivala u mjestu Lule, kao i u je dnom od cen ta ra ove oblasti, gradu Portimao. Publika u crkvi Svetoga Martina u Luleu, kao i novog Regionalnog pozori{ta u Portimaou, odli~no je primila nastup sjajnog internacionalnog Orkestra Algarvea pod upravom srpskog maestra. Savi} je tim povodom ve} pozvan da tokom sqede}e sezone realizuje jo{ dva koncerta kao i dirigentski kurs za mlade umjetnike po~etkom godine, navedeno je u saop{tewu.

26 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ONI MORAJU UMRETI (Vje{ta~ko jezero za istinsku smrt)

(4)

Pomorske bitke pred pola miliona gledalaca
DANIJEL P. MANIKS

Prvu pomorsku bitku priredio 46. godine prije n.e. Julije Cezar. - Zdravo Cezare! Pozdravqaju te oni koji moraju umrijeti! - To od vas zavisi, prijateqi! otpozdravi veselo Cezar. Dobri Cezare - uzvikivale su posade - da zavisi od nas, borbe ne bi ni bilo! Hiqadu devet stotina dobro naoru`anih o~ajnika moglo je udru`eno da predstavqa opasnu silu, pa je stoga jezero opkoqeno te{ko naoru`anim ~etama. Padine bre`uqaka, kao prirodni amfiteatar, bile su ispuwene gledaocima, kojih je bilo vi{e od 500.000

Zahtevi rimskog naroda, ne samo za ve}im i boqim igrama, ve} i za novinama u wima, stalno su se pove}avali. Rimske su vlasti morale pru`ati sve savr{enije spektakle i smi{qati stalno nove. Najsavr{enija me|u wima bila je naumahija ili pomorska bitka. Prvu pomorsku bitku priredio je 46. godine pre n.e. Julije Cezar, koji je u tu svrhu na Marsovom poqu, u blizini Rima, dao da se iskopa jezero. U bici je u~estvovalo {esnaest ratnih brodova, ~etiri hiqade vesla~a i dve hiqade vojnika. U 2. godini n.e. car Avgust priredio je jo{ sjajniji spektakl. On je za ove bitke dao na~initi, podaqe od reke Tibra, stalno jezero, 1800 stopa dugo i 1200 stopa {iroko. Oko jezera podignute su za gledaoce mermerne tribine. Jo{ se i danas mogu videti ostaci ovog gigantskog gra|evinskog projekta.

Ludi car Klaudije
U spomen na bitku kod Salamine sukobile su se na jezeru dve flote, svaka od dvanaest brodova. Posade su zajedno brojale tri hiqade qudi, ne ra~unaju}i vesla~e. Jedna je strana nosila gr~ke, a druga persijske odore. Kasnije je car Tit dao da se jezero prekrije pokrovom od debelih dasaka. Prvog dana igara odr`avale bi se gladijatorske borbe, drugoga trka, a tre}eg dana uklonio bi se pokrov i bila bi prire|ena naumahija, u kojoj se sukobilo tri hiqade qudi. Najve}u naumahiju svih vremena izveo je Klaudije. Kako je Avgustovo jezero bilo premalo, ludi car je odlu~io da upotrebi Fu~insko jezero, danas Lago di Fu}ino, udaqeno 60

miqa isto~no od Rima. Ovo jezero nije imalo prirodnog odliva, pa bi u prole}e poplavilo okolna zemqi{ta. Da bi se ovo spre~ilo, prokopan je u ~vrstoj steni tunel, du`ine tri i po miqe. Wime je suvi{na voda jezera oticala u reku Litis. Radovi na kopawu tunela trajali su jedanaest godina, a u wima je u~estvovalo trideset hiqada radnika. U ~ast otvarawa kanala, car Klaudije je na jezeru inscenirao pomorsku bitku izme|u dve flote. Ratni brodovi koji su se prethodno koristili u takvim okr{ajima bili su mawih dimenzija i samo sa jednim redom vesala. Za ovu bitku je upotrebqeno dvadeset i ~etiri trireme (troveslarke) i dvadeset i {est birema (dvoveslarke), sve odreda brodovi za ratovawe na debelom moru. Ova je armija podeqena na dve flote od kojih je svaka imala dvadeset i pet brodova. Posadu je ~inilo hiqadu i devetsto ka`wenika pod zapovedni{tvom dvojice ~uvenih gladijatora. Je dno je bro dovqe pred stavqalo Ro dos, a drugo Siciliju. Obe su grupe bile odevene u odgovaraju}u odoru. Hiqadu devet stotina dobro naoru`anih o~ajnika moglo je udru`eno predstavqati opasnu silu, pa je stoga jezero opkoqeno te{ko naoru`anim ~etama. Pored toga je - nekoliko vojnih jedinica postavqeno na splav, opremqeno katapultima, da u slu~aju potrebe potope ratne brodove. Pa di ne okol nih bre `uqaka ko je su predstavqale prirodni amfiteatar, bile su jo{ od jutra ispuwene gledaocima, kojih je bilo preko 500.000. Jezero je bilo udaqeno od Rima svega nekoliko sati, te je narod sa sobom poneo hranu i pi}e.

ja je opkoqavala jezero, iza kraqevske porodice, nalazio se odred kowanika na divnim sicilijanskim atovima. Da bi se svetina lak{e kontrolisala, padine bre`uqaka podeqene su u sekcije, o kojima je brinuo visoki dr`a vni ~i no vnik. Za rawene u bi ci po di gnut je ve li ki {a tor. Ko na ~no, za robqenika je bilo malo, pa je pre`ivele trebalo ponovo koristiti u drugim spektaklima.

Pomorski spektakli
[ator je poslu`io i u druge svrhe. Petnaest `ena me|u gledaocima porodilo se za vre me bit ke, pa su ih smes ti li u {a tor. ^iwenica da su `ene u poodmakloj trudno}i proputovale po {ezdeset miqa da ne propuste naumahiju, svedo~i o strasti koju je narod gajio prema ovakvim spektaklima. ...Na dat signal, uz zvukove fanfara i lupu bubweva, brodovi s posadama i oru`jem na pozdrav, pribli`i{e se kraqevskoj tribini. Trireme su bile oko sto stopa duga~ke, a svaka je na pramcu bila opremqena gvozdenim kqunom ili “ovnom“. Na pramcu se propiwala du ga gre da ~i ji se je dan kraj zavr{avao {iqkom, dok je drugi bio pri~vr{}en za pramac te{kom sarkom. Bio je to “cor vus“ ili “ga vran“. Kad je kor vus bio usmeren na protivni~ki brod, {iqak bi se zario u drvo i ~vrsto vezao brodove. Napada~i su tada mogli gredu koristiti kao mosti}. Brodovi su imali samo jedno ~etvorougaono jedro, koje je bilo delotvorno jedino ako bi vetar duvao u krmu. Zbog toga su brodovi bili iskqu~ivo zavisni od vesala. Vesla~i nisu bi li sme {te ni u utro bi bro da, ve} su sedeli na svojevrsnoj dogradwi koja je str~ala s bo~nih strana broda. Ovim su vesla~i imali boqe upori{te, jer pokrenuti jedan od tih velikih brodova, ~ak i sa pedeset vesla~a, mora da je bio naporan posao. …Kombinovana flota kretala se u mimohodu, a kada je stigla nadomak kraqevskoj tribini, zaorio se tradicionalni uzvik: Zdravo Cezare! Pozdravqaju te oni koji moraju umreti! - To od vas zavisi, prijateqi! otpozdravi veselo Klaudije; mislio je time re}i, da ne}e umreti ako pru`e dobru borbu. – Dobri Cezare – uzvikivale su posade – da zavisi od nas, borbe ne bi ni bilo! (Nastavi}e se)

BRODOVI IMALI samo jedno ~etvorougaono jedro, koje je slu`ilo ako ima vjetra
Osvanuo je lep dan. Kako je povr{ina jeze ra izno si la go to vo dve sto ti ne miqa, Za vladavine imperatora Nerona raspadalo bitka je bila ograni~ena na wegovu jugose Rimsko carstvo. Odr`avawe ogromne rimske zapadnu stranu. Brojni splavovi povezani vojne sile mnogo je ko{talo narod koji je ve} u polukrug ozna~avali su granicu manevarskog prostora. Car Klaudije je sedeo gladovao. Nema vi{e na~ina da se zaustave pona specijalno prire|enom postoqu, u vebune. Tribun je povikao: Moramo da odvratimo li~anstvenom zlatnom oklopu preko koga misli naroda od porazne stvarnosti… Za~as je bio preba~en purpurni pla{t. Pored sve je zaboravqeno. Veliki stadion koji je mowega sedela je wegova majka Agripina, gao da primi 385.000 posjetilaca bio je ve} ogrnuta zlatnim ogrta~em. Uz pe{adiju koprepun. Igre su po~ele... Gozba...

Igre i glad

30. jun 1876. godine

30. jun 1913. godine

30. jun 1934. godine

Podr`an ustanak Srba u BiH
1876 - Srbija je objavila rat Turskom carstvu da bi podr`ala ustanak srpskog naroda u Hercegovini, Bosni, Ra{koj oblasti i Polimqu. Postojalo je uvjerewe da }e ulazak Srbije u rat biti uvod u op{ti ustanak na Balkanu, ali se to nije dogodilo, jer je na intervenciju velikih sila rat zavr{en. Godine 1878. na Berlinskom kongresu Srbiji je uz teritorijalno pro{irewe priznata i potpuna suverenost. Od strane Austrougarske izvr{ena je aneksija Bosne i Hercegovine.

Po~ela Bregalni~ka bitka
1913 - Iznenadnim no}nim napadom bugarske ^etvrte i Pete armije na srpske polo`aje, ~ime je izazvan Drugi balkanski rat, po~ela je Bregalni~ka bitka, okon~ana 9. jula 1913. potpunim slomom Bugara. Poslije poraza Bugarska je kapitulirala, a mirovnim ugovorom u Bukure{tu, 10. avgusta 1913. utvr|ene su nove granice izme|u balkanskih dr`ava. Srbija je tada oslobodila Staru i Ju`nu Srbiju (danas Kosovo i Metohija i Makedonija). Bugarska je u svojim pohodima i napadima i u kasnijim ratovima ~esto izvodila no}ne napade i u vrijeme vjerskih praznika.

No} dugih no`eva
1934 - U krvavom obra~unu s bliskim saradnicima, poznatom kao “no} dugih no`eva“ Adolf Hitler je pod optu`bom za zavjeru likvidirao komandanta “juri{nih odreda“ (SA) Ernsta Rema i jednog od najvi{ih nacisti~kih glave{ina Gregora [trasera. Te no}i je ubijeno ili uhap{eno i stotine drugih politi~kih i vojnih zvani~nika, ve}inom oficira SA, a nacisti su iskoristili priliku da ubiju i Hitlerovog suparnika, biv{eg wema~kog kancelara generala Kurta fon [lajhera.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 27

REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web: www.zzrs.org

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
filijala BAWA LUKA
ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Isto~no Sarajevo – Pale Filijala Bawaluka Migracioni servisni centar Migracioni servisni centar vam pru`a: - informacije, - savjete i - upu}uje vas na nadle`ne slu`be o migracijama u Evropsku uniju, [vajcarsku, SAD, Kanadu, Novi Zeland i Australiju. Na}i }ete informacije o: - vizama, - zaposlewu i uslovima `ivota, - studirawu u inostranstvu, - imigracionim programima, - pravima migranata i podr{ci, - spajawu porodica i - programima reintegracije u Bosni i Hercegovini za migrante koji su se vratili. Napomena: Migracioni servisni centar nije predstavnik ambasade, ni konzulata, ne posreduje pri zapo{qavawu, ni ti obra |u je vi ze i pru `a dru ge konzularne usluge. Adresa: Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske Filijala Bawaluka Save Mrkaqa 14 Telefon: 051/ 214-959 E-mail: msc2010@teol.net Website: http://www.migrantservicecentres.org REPUBLIKA SRPSKA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ul. Boraca srpskih br. 12. Mrkowi} Grad JAVNI OGLAS za prijem pripravnika sa visokom stru~nom spremom I Prijem pripravnika vr{i se u Centru za socijalni rad Mrkowi} Grad , i to: Diplomirani ekonomist ...........................1 izvr{ilac II OPIS POSLOVA Pripravnikom se smatra lice koje je zavr{ilo fakultet, koji se prvi put zapo{qava u svom stru~nom zvawu, a kome je uslov za samostalan rad polo`en stru~ni ispit ili prethodno radno iskustvo u wegovom stru~nom zvawu. Prijem pripravnika se vr{i na odre|eno vrijeme od jedne godine. III OP[TI USLOVI - da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH, - da je stariji od 18 godina - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost i - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci, ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Centru. IV POSEBNI USLOVI Svi kandidati obavezni su dostaviti dokaz o zavr{enoj stru~noj spremi iz ta~ke I ovog oglasa. V POTREBNA DOKUMENTACIJA U prijavi za javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: uvjerewe o dr`avqanstvu izvod iz mati~ne kwige ro|enih ovjerenu fotokopiju diplome o {kolskoj spremi uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo u~e{}e u razgovoru sa poslodavcima, u~e{}e u postupku selekcije i izbora kandidata, kontakti sa klijentima na terenu, u~e{}e u marketin{kim aktivnostima u sektoru posredovawa Pored op{tih uslova kandidati treba da ispuwavaju sqede}e posebne uslove: - VSS (menayer za qudske resurse, dipl.ecc, dipl. psiholog), - napredni nivo poznavawa engleskog jezika, - voza~ka dozvola B kategorije i iskustvo u vo`wi, - poznavawe MS Office Potrebne li~ne karakteristike: - Energi~na, vedra i komunikativna osoba, `eqna dokazivawa i postizawa ciqeva Prijave slati na nazna~enu adresu. Oglas je otvoren do 10.7.2010. g. MINISTARSTVO POQOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE AGENCIJA ZA UZGOJ I SELEKCIJU U STO^ARSTVU Vuka Karayi}a br.4 Bawaluka JAVNI KONKURS I Raspisuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme pripravnika - 2 izvr{ioca. II Op{ti uslovi: - da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. III Posebni uslovi: - visoka stru~na sprema (VII stepen), Poqoprivredni fakultet, dipl. in`ewer poqoprivrede, smjer sto~arstvo. IV Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - ovjerenu kopiju diplome ili uvjerewa o zavr{enom fakultetu i - uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak. V Sa kandidatima koji u potpunosti ispuwavaju uslove iz Javnog konkursa, Komisija za izbor }e obaviti prethodno intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VI Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa Javnog konkursa. VII Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za uzgoj i selekciju u sto~arstvu, Ul. Vuka Karayi}a broj 4, Bawaluka, sa naznakom “Javni konkurs za prijem pripravnika“. O[ “BRANKO ]OPI]“ Bjelajce 70260 Mrkowi} Grad KONKURS za prijem pripravnika na odre|eno vrijeme (12 mjeseci) 1. Nastavnik srpskog jezika i kwi`evnosti - 1 izvr{ilac – pripravnik. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, prijavqeni kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove iz ~l. 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj:74/08.). Kandidati uz prijavu trebaju da dostave: - diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti koje je izdala nadle`na zdravstvena ustanova; - uvjerewe nadle`nog suda i MUP-a da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Konkurs za popunu radnog mjesta ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijavu sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti na adresu {kole. Pripravnik - diplomirani pravnik VSS bez radnog iskustva (1 izvr{ilac) Op{ti uslovi za prijem u radni odnos: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH 2. da je stariji od 18 godina 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci Posebni uslovi: Visoka stru~na sprema, diplomirani pravnik, bez radnog iskustva. Na~in prijavqivawa: Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti sqede}a dokumenta: - diplomu o zavr{enom fakultetu - uvjerewe o dr`avqanstvu - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak - kra}u biografiju i - kopiju li~ne karte Dokumenti koji se prila`u moraju biti originalni ili ovjerene kopije, Kandidati koji ispuwavaju naprijed navedene uslove bi}e pozvani na razgovor Rok za prijavu na oglas iznosi 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijavu sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova kandidat mo`e poslati po{tom ili predati li~no na adresu: JAVNA USTANOVA CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TU@ILACA U REPUBLICI SRPSKOJ BAWALUKA, BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVI]A 60 SA NAZNAKOM “ZA OGLAS“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatrawa iskqu~ivo na osnovu pola, rase, boje ko`e kandidata, na osnovu wegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerewa, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti sa nacionalnom mawinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili wegovog statusa po ro|ewu. AGENCIJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ MRKOWI] GRAD Ul. Svetog Save bb 70260 Mrkowi} Grad Tel/faks: 050/214-257 E-mail: dam@teol.net JAVNI KONKURS Za prijem jednog pripravnika sa visokom stru~nom spremom, i to: - Diplomirani ekonomista....................1 izvr{ilac. II Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH i da ima prebivali{te u Republici Srpskoj; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. III Posebni uslovi: 1. VSS – zavr{en Ekonomski fakultet. IV Procedure i na~in konkurisawa: Procedure oko prijema pripravnika obavi}e posebna komisija Agencije za privredni razvoj. Kandidati koji budu ispunili op{te i posebne uslove podlije`u razgovoru – intervjuu sa ~lanovima komisije. O vremenu i mjestu razgovora svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Uz prijavu, kandidati su du`ni da dostave dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, i to: izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), uvjerewe da nije osu|ivan (ne starije od 3 mjeseca), ovjerenu fotokopiju diplome i qekarsko uvjerewe (naknadno, samo za kandidata koji bude izabran). Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, dostavqaju se na adresu Agencije za privredni razvoj op{tine Mrkowi} Grad, ulica Svetog Save bb, 70260 Mrkowi} Grad ili li~no na protokol Agencije za privredni razvoj. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa javnog konkursa. Uslovi: - Za rad na ma{inskom ~i{}ewu fabri~kih postrojewa, podova i skladi{ta u Bawaluci; - Da je sposoban za fizi~ki rad; - Da nema fobiju od visine ( maks. 12m sa za{titnom opremom); Probni rad od 30 dana, nakon ~ega stupa u stalni radni odnos. Kontakt tel.: 065/387-785 Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. SPECIJALNA BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA RS Ul. Frana Supila 31f Bawaluka JAVNI KONKURS Za prijem pripravnika u Specijalnu biblioteku za slijepa i slabovida lica Republike Srpske Pripravnik - diplomirani in`iwer informati~kog smjera, jedan izvr{ilac Mjesto rada: Bawaluka I – Op{ti uslovi za prijem pripravnika 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajawu od najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u slu`bi Biblioteke, 5. da ranije nije zasnivao radni odnos u svom zanimawu, odnosno da nije obavio pripravni~ki sta` u svom zanimawu. II – Posebni uslovi - zavr{en fakultet odgovaraju}eg smjera - voza~ka dozvola B kategorije - poznavawe engleskog jezika III – Potrebni dokumenti Uz prijavu, kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - diplomu o zavr{enom fakultetu; - uvjerewe o dr`avqanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; - izvod iz Mati~ne kwige ro|enih; - qekarsko uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti; - uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci, i to za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Biblioteci, - ovjerenu li~nu izjavu pod punom krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u da ranije nije zasnivao radni odnos u svom zanimawu, odnosno da nije obavio pripravni~ki sta` u svom zanimawu. Kandidati su du`ni dostaviti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije. IV - Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa Javnog konkursa. Postupak za prijem pripravnika na radno mjesto sprovodi se u roku od 15 dana od isteka roka za prijavqivawe kandidata, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatima koji, u cijelosti, ispuwavaju uslove navedene u Javnom konkursu. Prijave na Javni konkurs dostavqaju se li~no, ili putem po{te, na adresu: Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS, Frane Supila 31 f, Bawaluka. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. MINISTARSTVO RADA I BORA^KO INVALIDSKE ZA[TITE Trg Republike Srpske 1 Bawaluka Tel./faks: 051/338-602;338-845 E-mail: mpb@mpb.vladars.net KONKURS za prijem pripravnika I Prijem pripravnika izvr{i}e se u Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite i to: 1. pripravnik, diplomirani pravnik .....................................................................1 izvr{ilac - sjedi{te Ministarstva u Bawaluci Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TU@ILACA U REPUBLICI SRPSKOJ ul. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovi}a 60 Bawaluka Tel/faks 051 430 420, e-mail rsjtc@blic.net.,www.rs.cest.gov.ba OGLAS za prijem pripravnika na odre|eno vrijeme do godinu dana Javni konkurs }e se objaviti i na oglasnoj tabli Agencije za privredni razvoj. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. “CENTRINO“ d.o.o. Preduze}e za trgovinu i usluge Ul. Zelengorska bb Bawaluka Tel.: 065/387-785 POTREBAN - Radnik sa SSS .......................................1 izvr{ilac

Sa svim kandidatima, Komisija za izbor }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Rok za podno{ewe prijava sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova je 8 dana od dana objavqivawa javnog oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu Centra za socijalni rad Mrkowi} Grad, sa naznakom “Komisija za izbor“. Agencija za posredovawe pri zapo{qavawu Spektar Vase Pelagi}a 18 78000 Bawaluka tel: 051/ 321 930, 314 163 faks: 051/ 321 931 e-mail: info@agencijaspektar.com OGLAS za prijem u radni odnos pripravnika sa VSS Podru~je rada: menayment qudskih resursa Rad u sektoru za posredovawe pri zapo{qavawu: obavqawe razgovora sa licima koja tra`e posao,

28 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE
2. pripravnik, diplomirani pravnik .................... .....................................................................1 izvr{ilac - Odjeqewe Ministarstva u Palama II Pripravni~ki status: Pripravnikom se smatra lice koje nakon zavr{enog fakulteta prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu {kolske spreme, odnosno koje nema radno iskustvo u odre|enoj struci. Pripravni~ki sta` sa visokom stru~nom spremom traje 12 mjeseci. Nakon provedenog pripravni~kog sta`a u navedenom trajawu i provedene obuke prema programu poslodavca, pripravnik sti~e uslov za polagawe stru~nog ispita. Radni odnos sa pripravnikom zasniva se na odre|eno vrijeme do isteka pripravni~kog sta`a. III Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH 2. da je stariji od 18 godina 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u republi~kom organu uprave IV Posebni uslovi: 1. za radno mjesto pod 1 i pod 2. – zavr{en Pravni fakultet, VSS-VII stepen stru~ne spreme 2. da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske. V Postupak odabira kandidata: Sa kandidatima }e se obaviti intervju pred komisijom Ministarstva imenovanom radi sprovo|ewa postupka prijema pripravnika nakon ~ega }e ministar na prijedlog komisije odlu~iti o prijemu pripravnika. O vremenu i mjestu intervjua kandidati }e biti naknadno obavije{teni. VI Na~in i rokovi podno{ewa prijave: Prijave na konkurs se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu : Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite, Trg Republike Srpske broj 1, 78000 Bawa Luka. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova (dokaz o ispuwavawu op{te zdravstvene sposobnosti-qekarsko uvjerewe zahtijeva}e se nakon izvr{enog izbora kandidata), u obliku originala ili ovjerenih fotokopija isprava. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Rok za podno{ewe prijava je osam (8) dana od dana objavqivawa. MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA -SEKTOR ZA QUDSKE RESURSEUl. Mladena Stojanovi}a 45 Bawaluka Tel./faks: 051/332-303; 332-336 JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA 1. Poreska uprava Republike Srpske po Projektu zapo{qavawa pripravnika visoke stru~ne spreme u Republici Srpskoj “PRVI POSAO“ vr{i prijem pripravnika:
Organizaciona jedinica 1.1. Ekonomisti/ Menayeri Pravnici In`iweri/ Informati~ari

OGLASI
bi}e objavqeni na internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org i na oglasnim tablama u Sjedi{tu Poreske uprave i Podru~nim centrima. Prijave na konkurs dostavqaju se li~no ili putem po{te na jednu od sqede}ih adresa: - Sjedi{te Poreske uprave i Podru~ni centar Bawaluka,ulica Mladena Stojanovi}a 45. - Podru~ni centar Prijedor, ulica Vo`da Kara|or|a 15 - Podru~ni centar Doboj, ulica Svetog Save1 - Podru~ni centar Bijeqina, ulica Jovana Du~i}a 2 - Podru~ni centar Zvornik, Trg Kraqa Petra Prvog bb - Podru~ni centar I. Sarajevo, ulica Kara|or|eva 13 - Podru~ni centar Trebiwe, ulica Kraqa Petra Prvog Oslobodioca 35 6. Kandidati su uz prijavu du`ni dostaviti kopiju diplome o zavr{enoj {kolskoj spremi (ne mora biti ovjerena – ne}e se vra}ati kandidatima), i uvjerewe da se lice vodi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske. 7. Kandidati se prijavquju u Sjedi{tu Poreske uprave ili jednom od Podru~nih centara prema li~nom izboru. 8. Izabrani kandidati su, prije zakqu~ivawa ugovora o obavqawu pripravni~kog sta`a, du`ni dostaviti sqede}u dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije): - diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - rodni list, - qekarsko uvjerewe, - radnu kwi`icu. 9. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa, a bi}e objavqen i na internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org, i na oglasnim tablama u Sjedi{tu Poreske uprave i Podru~nim centrima. REKTOR UNIVERZITETA U BAWALUCI Bulevar Petra Bojovi}a 1A Tel.: 051/321-171; 321-174 Faks: 051/315-694 E-mail: uni-bl@blic.net KONKURS I ZA IZBOR NASTAVNIKA: Za u`e nau~ne/ umjetni~ke oblasti: 1. Matemati~ka analiza i primjene, na nastavnim predmetima: Matemati~ka analiza 1, Matemati~ka analiza 2, Diferencijalni i integralni ra~un 1 i Diferencijalni i integralni ra~un 2 – 1 izvr{ilac 2. Ra~unarske nauke, na nastavnim predmetima: Uvod u programirawe, Uvod u ra~unarstvo, Ra~unarski praktikum 1, Ra~unarski praktikum 2 i Primjena ra~unara u prirodnim naukama – 1 izvr{ilac 3. Tekstilne tehnologije i in`ewerstvo, na nastavnim predmetima: Konstrukcija odje}e I i II, Tehnologija izrade odje}e I i II, Projektovawe odje}e, Primjena CAD-CAM sistema, Fiziologija odijevawa i Ma{ine i ure|aji u konfekciji – 1 izvr{ilac 4. Teorija, metodika i metodologija u fizi~kom vaspitawu i sportu, na nastavnim predmetima: Osnove menaymenta sa menaymentom u sportu, Menayment sportskih organizacija i Menayment sportskih takmi~ewa – 1 izvr{ilac 5. Pedago{ka i {kolska psihologija, na nastavnim predmetima: Psihologija nastave i u~ewa i Metodika nastave u psihologiji sa praktikumom – 1 izvr{ilac 6. Specifi~ne kwi`evnosti-srpska kwi`evnost, na nastavnom predmetu Srpska kwi`evnost 20. vijeka – 1 izvr{ilac 7. Specifi~ni jezici-srpski jezik, na nastavnom predmetu Savremeni srpski jezik 3 – 1 izvr{ilac 8. Op{te studije kwi`evnosti, na nastavnim predmetima: Komparativno prou~avawe ju`noslovenskih kwi`evnosti 1 i 2 – 1 izvr{ilac 9. Specifi~ne kwi`evnosti-francuska kwi`evnost, na nastavnim predmetima: Francuska kwi`evnost 3 i 5 – 1 izvr{ilac 10. Automatika i robotika – 1 izvr{ilac 11. Interna medicina, na nastavnim predmetima: Klini~ka praksa I i II – Prva pomo} – 1 izvr{ilac 12. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, na nastavnim predmetima: Optimizacija konstrukcije podzemnih, proizvodnih sistema, Odvodwavawe u rudarstvu, Ventilacija u rudarstvu – 1 izvr{ilac 13. Psihologija rada, na nastavnom predmetu Psihologija sporta – 1 izvr{ilac 14. Teorija, metodika i metodologija u fizi~kom vaspitawu i sportu, na nastavnim predmetima: Statistika u sportu, Metodologija istra`ivawa u sportu – 1 izvr{ilac 15. Kineziologija u sportu, na nastavnim predmetima: Plesovi, Ples, Aerobik i fitnes, Stre~ing – 1 izvr{ilac 16. Kineziologija u sportu, na nastavnom predmetu: Antropomotorika – 1 izvr{ilac II ZA IZBOR SARADNIKA: Za u`e nau~ne/ umjetni~ke oblasti: 1. Ra~unarske nauke, na nastavnim predmetima: Uvod u programirawe, Uvod u ra~unarstvo, Ra~unarski praktikum 1, Ra~unarski praktikum 2 i Primjena ra~unara u prirodnim naukama – 1 izvr{ilac 2. In`ewerski menayment, na nastavnim predmetima: Organizacija preduze}a, Menayment proizvodwe, Upravqawe proizvodnim sistemima, Upravqawe sistemima kvaliteta i Savremene metode i tehnike upravqawa proizvodwom u procesnoj industriji – 1 izvr{ilac 3. Specifi~ne kwi`evnosti-srpska kwi`evnost, na nastavnim predmetima: Kwi`evnost renesanse i Kwi`evnost baroka – 1 izvr{ilac 4. Specifi~ne kwi`evnosti-francuska kwi`evnost, na nastavnim predmetima: Francuska kwi`evnost 3 i 5 – 1 izvr{ilac 5. Specifi~ni jezici-engleski jezik, na nastavnom predmetu Savremeni engleski jezik – 1 izvr{ilac 6. Paradontologija i oralna medicina – 1 izvr{ilac 7. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, na nastavnim predmetima: Izrada podzemnih prostorija, Metode podzemne eksploatacije, Projektovawe u podzemnoj eksploataciji – 1 izvr{ilac 8. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina i Povr{inska eksploatacija mineralnih sirovina, na nastavnim predmetima: Ventilacija u rudarstvu, Odvodwavawe u rudarstvu, Geomehanika, Mehanika stijena i tla – 1 izvr{ilac Uslovi za izbor u zvawe nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osobqe propisani su odredbama ~lana 74 - 78. Zakona o visokom obrazovawu Republike Srpske. Kandidati za izbor u nau~no-nastavna, odnosno umjetni~ko-nastavna zvawa na u`e nau~ne oblasti, uz prijavu na konkurs du`ni su dostaviti sqede}u dokumentaciju: Pod rimskim brojem I: - ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o nau~nom stepenu doktora nauka iz nau~ne oblasti za koju se vr{i izbor, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - dokaz o izboru u zvawe (ako je ranije biran), - kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispuwenosti uslova za izbor u zvawe u koje se bira u skladu sa ~lanom 74. i 75. Zakona o visokom obrazovawu, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji. Pod rimskim brojem II: - ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o nau~nom stepenu magistra ili o zavr{enoj VSS iz nau~ne oblasti za koju se vr{i izbor, - kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispuwenosti uslova za izbor u zvawe u koje se bira u skladu sa ~lanom 74. Zakona o visokom obrazovawu, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavqivawa Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta: I ZA IZBOR NASTAVNIKA: - pod rednim brojevima 1. i 2., PRIRODNO-MATEMATI^KOM FAKULTETU, Mladena Stojanovi}a 2, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojem 3. TEHNOLO[KOM FAKULTETU, Vojvode Stepe Stepanovi}a 73, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojevima 4., 14., 15. i 16. FAKULTETU FIZI^KOG VASPITAWA I SPORTA, Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1 A, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojevima 5. i 13. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1 A, 78 000 Bawaluka; pod rednim brojevima 6., 7., 8. i 9., FILOLO[KOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojem 10., ELEKTROTEHNI^KOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojem 11., MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkaqa 14, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojevima 12., RUDARSKOM FAKULTETU, Save Kova~evi}a bb, 79 000 Prijedor II ZA IZBOR SARADNIKA: - pod rednim brojem 1., PRIRODNOMATEMATI^KOM FAKULTETU, Mladena Stojanovi}a 2, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojem 2., MA[INSKOM FAKULTETU, Vojvode Stepe Stepanovi}a 77, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojevima 3., 4. i 5., FILOLO[KOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojem 6., MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkaqa 14, 78 000 Bawaluka; - pod rednim brojevima 7. i 8., RUDARSKOM FAKULTETU, Save Kova~evi}a bb, 79 000 Prijedor; li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawe djeteta i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. III Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. IV Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u navedenom roku na adresu (ili predati li~no sekretaru {kole): Poqoprivredno-prehrambena {kola Prijedor, Ul. Nikole Pa{i}a br. 4 Tel. 052/211-209 UGOSTITEQSKO-EKONOMSKA [KOLA PRIJEDOR Broj: 646/10 Datum: 24.6.2010. god. KONKURS Za popunu radnog mjesta psihologa Na neodre|eno vrijeme: - Psiholog .....................................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu – Pre~i{}eni tekst (“Sl. glasnik RS“, broj 55/07), kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove. Posebni uslovi: 1. da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent – Pravilnik o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim {kolama (“Slu`beni glasnik RS“, broj: 91/09), 2. da imaju qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, 3. da nisu pravosna`nom presudom osu|ivana za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva i li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog ili drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licima. Radni odnos se zasniva od 1.9.2010. godine. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti li~no ili na adresu: Ugostiteqsko-ekonomska {kola, Ul. Vuka Karayi}a broj 16, Prijedor. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. O[ “PETAR ME]AVA“ Broj: 303/10 Dana: 24.6.2010. godine KONKURS Za popunu radnih mjesta 1. Nastavnik matematike (16 ~asova) na odre|eno vrijeme ... 1 izvr{ilac 2. Psiholog – 80% norme do povratka radnika sa porodiqskog odsustva ... 1 izvr{ilac 3. Nastavnik razredne nastave – na odre|eno vrijeme ... 1 izvr{ilac 4. Nastavnik fizike (14 ~asova) na neodre|eno vrijeme ... 1 izvr{ilac 5. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (9 ~asova) na neodre|eno vrijeme ... 1 izvr{ilac 6. Vjerou~iteq pravoslavne vjeroispovijesti (18 ~asova) na neodre|eno vrijeme ....... 1 izvr{ilac 7. Vjerou~iteq islamske vjeroispovijesti (2 ~asa) na neodre|eno vrijeme ... 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Sl. glasnik RS“ broj 74/08) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a (“Sl. glasnik RS“ br. 77/09). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - ovjerenu kopiju diplome o potrebnoj stru~noj spremi, - ovjerenu kopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu (ukoliko se ne prijavi niko od kandidata sa polo`enim stru~nim ispitom u obzir dolaze i pripravnici) - izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerewe o neka`wavawu, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu: O[ “Petar Me}ava“ Ul. Vase Pelagi}a bb 79 224 Kostajnica

1.2. 1.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Sjedi{te Poreske uprave i Podru~ni centar Bawaluka Podru~ni centar Prijedor Podru~ni centar Doboj Podru~ni centar Bijeqina Podru~ni centar Zvornik Podru~ni centar I. Sarajevo Podru~ni centar Trebiwe Ukupno

4 2 4 1 1 5 1 18

5 2 1 1 1 10

2 2

filijala PRIJEDOR
POQOPRIVREDNO-PREHRAMBENA [KOLA PRIJEDOR KONKURS Za {kolskog psihologa 1. [kolski psiholog 1 (jedan) izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme: - diplomirani psiholog - profesor psihologije - diplomirani {kolski psiholog i - profesor ravnopravne grupe predmeta od kojih je jedan psihologija (~l. 3 ta~ka b Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama (“Sl. glasnik RS“ broj 91/2009.). II Kandidati, osim uslova utvr|enih Zakonom o radu (Pre~i{}eni tekst – “Sl. glasnik RS“ broj 55/07); moraju ispuwavati i uslove iz ~lana 75. ta~ka 1. (a; v; g;) Zakona o sredwoj {koli (“Sl. glasnik RS“, broj 74/2008.), a to su: 1. da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent 2. da imaju qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima i 3. da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva

2. Op{ti uslovi 3.1. Da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH 3.2. Da je stariji od 18 godina 3.3. Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost 3.4. Da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu od najmawe {est mjeseci ili krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave 3.5. Da se vodi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske i da nema radnog iskustva u svom zanimawu 3. Posebni uslovi VII stepen stru~ne spreme: diplomirani ekonomista, diplomirani menayer iz oblasti ekonomije, diplomirani pravnik, diplomirani in`iwer elektrotehnike/elektronike, diplomirani informati~ar ili diplomirani menayer iz oblasti informacionih tehnologija. 4. Sa prijavqenim kandidatima komisije za prijem obavi}e intervju. Intervju }e se obaviti u Sjedi{tu Poreske uprave i Podru~nim centrima (prema mjestu prijave na konkurs), dana 26.7.2010. godine u 9 sati. Rezultati o izboru pripravnika

filijala BIJEQINA
Republika Srpska Op{tina Srebrenica Osnovna {kola “Kosta Todorovi}“ “Komisija za izbor“ Tel. 056/ 471-107, 471-407 75436 Skelani KONKURS Za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme na 3 (tri) mjeseca

OGLASI
1. Pomo}ni radnik – sprema~ica u centralnoj {koli, puno radno vrijeme .......1 izvr{ilac u trajawu Uslovi: - da je lice starije od 18 godina, - da je zdravstveno sposobno, - da je dr`avqanin RS, odnosno BiH, - da nije, pravosna`nom presudom, osu|ivano na bezuslovnu kaznu zatvora, - i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - da ima zavr{enu osnovnu {kolu. Potrebna dokumentacija: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - qekarsko uvjerewe, - uvjerewe o neka`wavawu, - diploma o ste~enom obrazovawu, odnosno svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA Okru`no tu`ila{tvo u Bijeqini Ul. Vuka Karayi}a broj 3. Na osnovu ~lana 6. stav 1 i ~lana 33. stav 1 Zakona o tu`ila{tvima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik RS“ broj 55/02, 85/03, 115/04) i ~lana 65. i 66. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i poslovawu Republi~kog tu`ila{tva Republike Srpske i okru`nih tu`ila{tava Republike Srpske, Glavni okru`ni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Bijeqini, objavquje OGLAS za popunu radnog mjesta 1. PRIPRAVNIK – 2 izvr{ioca Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme. OP[TI USLOVI: - da je dr`avqanin BiH, da je punoqetan, da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za ka`wivo djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u dr`avnom organu. POSEBNI USLOVI: - VSS – zavr{en Pravni fakultet Prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo kao volonteri. Uz prijavu na oglas kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome, ovjerenu fotokopiju li~ne karte, uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak koje nije starije od {est (6) mjeseci, uvjerewe o neka`wavawu koje nije starije od {est (6) mjeseci, uvjerewe o dr`avqanstvu BiH koje nije starije od {est (6) mjeseci, izvod iz MKR koji nije stariji od {est (6) mjeseci, dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (qekarsko uvjerewe) dostavi}e izabrani kandidat po zavr{etku izborne procedure. Rok za podno{ewe prijava je 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova mogu se dostaviti li~no ili po{tom. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Republika Srpska Op{tina Osmaci O[ “ALEKSA [ANTI]“ OSMACI Tel. 056 / 337 – 303 Na osnovu ~lana 129. Zakona o osnovnoj {koli (“Sl. glasnik RS“ broj 74/08), i na osnovu ~lana 11. Zakona u posredovawu u zapo{qavawu (“Sl. gl. RS“ broj 30/10), direktor {kole, r a s p i s u j e: KONKURS Za prijem pripravnika VSS u skladu sa projektom zapo{qavawa Pripravnika u RS “Prvi posao“ 1. Nastavnik fizi~ke kulture – pripravnik ........................................................................1 izvr{ilac USLOVI KONKURSA: Visoka ili vi{a {kolska sprema prema ~lanu 106. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA NVO Centri civilnih inicijativa (CCI) sinisa@ccibh.org Bijeqina Na osnovu Odluke Upravnog odbora ZZRS i pokretawu projekta “Prvi posao“, od 4.6.2010. godine, NVO Centri civilnih inicijativa (CCI) raspisuje KONKURS za prijem pripravnika na period od 12 mjeseci Radno mjesto: kancelarija Bijeqina Osnovni uslovi konkursa: dr`avqanstvo BiH; VSS - zavr{en fakultet dru{tvenog smjera (politikologija, filozofija, `urnalistika, sociologija, pravo ili srodne oblasti; kandidat ne mo`e imati odra|en pripravni~ki sta`, i mora biti prijavqen u Zavodu za zapo{qavawe RS Posebni uslovi: Kandidat treba da poznaje sistem i strukturu vlasti u BiH, da poznaje osnove rada na ra~unaru, ima izra`ene organizacione i komunikacione sposobnosti i bude spreman na timski rad. Poznavawe engleskog jezika je po`eqno. Od kandidata o~ekujemo analiti~nost, samoinicijativnost i kreativnost u radu. Konkurs ostaje otvoren do 7.7.2010. godine. Prijave na konkurs u formi biografije/CV-a i eventualna pitawa u vezi konkursa, slati iskqu~ivo elektronskom po{tom na adresu sinisa@ccibh.org. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na razgovor. Ul. Vojvode R. Putnika br. 8 71123 Isto~no Sarajevo Tel: 057/316-491 Tel.faks 057/316-488 raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. Armira~ .................................................4 izvr{ioca Uslovi: KV ili VKV armira~ Radno iskustvo najmawe 2 godine u struci na istim ili sli~nim poslovima. Pored navedenih posebnih uslova za radno mjesto, kandidat treba da ispuwava sqede}e op{te uslove i to: - da je dr`avqanin BiH, - da je fizi~ki i psihofizi~ki sposoban za obavqawe poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Li~ni dohodak po dogovoru. Isplata redovna –svakih 10 (deset) dana. Poslovi }e se obavqati do zavr{etka radova na “DELTA MAXI“. Izbor kandidata }e se izvr{iti nakon pojedina~no obavqenih razgovora sa kandidatima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova donijeti li~no ili dostaviti na adresu: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u “ALEKSANDRIJA COMERC“ d.o.o. Isto~no Sarajevo, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 8, sa naznakom: “Prijava na konkurs“. AKCIONARSKO DRU[TVO ZA GRA\EVINARSTVO “BUDU]NOST“ a.d. ISTO^NO SARAJEVO Ul. Vojvode R. Putnika br. 8, 71123 Isto~no Sarajevo Tel: 057/316-491 Tel.faks 057/316-488 raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Gra|evinski in`ewer .........................1 izvr{ilac Uslovi: VSS- diplomirani in`ewer gra|evinarstva. - smjer visokogradwa. - radno iskustvo 2 godine na poslovima rukovodioca gradili{ta. 2. Diplomirani in`ewer ma{instva ......................................................................1 izvr{ilac Uslovi: VSS- diplomirani in`ewer ma{instva – energeti~ar - radno iskustvo 2 godine na poslovima upravqawa sistemima klimatizacije ( grijawe hla|ewe) Pored navedenih uslova za radno mjesto, kandidati treba da ispuwavaju sqede}e op{te uslove i to: - da je dr`avqanin BiH, - da protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak, - da je fizi~ki i psihofizi~ki sposoban za obavqawe poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Izbor kandidata }e se izvr{iti nakon pojedina~no obavqenih razgovora sa kandidatima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova donijeti li~no ili dostaviti na adresu: Akcionarsko dru{tvo za gra|evinarstvo “BUDU]NOST“ a.d. Isto~no Sarajevo, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 8, sa naznakom: “Prijava na konkurs“. DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U “ALEKSANDRIJA NOVA“ d.o.o. ISTO^NO SARAJEVO Ul. Vojvode R. Putnika br. 8 71123 Isto~no Sarajevo Tel.faks 057/316-259 raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Tehnolog-pripravnik ...........................1 izvr{ilac Kandidat treba da ispuwava sqede}e uslove: - VSS- tehnolog prehrambenog smjera, - Bez radnog iskustva ( pripravnik), Pored navedenih posebnih uslova za radno mjesto, kandidat treba da ispuwava sqede}e op{te uslove i to: - da je dr`avqanin BiH, - da protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak, - da je fizi~ki i psihofizi~ki sposoban za obavqawe poslova radnog mjesta na koje se prijavio, - da je registrovan na Birou za zapo{qavawe. Izbor kandidata }e se izvr{iti nakon pojedina~no obavqenih razgovora sa kandidatima. Izabrani kandidat }e biti u obavezi da po zasnivawu radnog odnosa dva mjeseca provede na obuci u “DA@“ doo Bijela, Herceg Novi, gdje poslodavac ima svoje pogone.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 29
Nakon zavr{etka obuke kandidat nastavqa sa radom u “ALEKSANDRIJA NOVA“ d.o.o. Isto~no Sarajevo. Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti na adresu: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u “ALEKSANDRIJA NOVA“ d.o.o. Isto~no Sarajevo, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 8, Telefon za informacije (057) 316-259. JAVNA USTANOVA ZA KULTURU “KULTURNI CENTAR“ PALE Ul. Srpskih ratnika br. 4 71420 Pale E-mail:kcpale@paleol.net raspisuje KONKURS za prijem pripravnika po Projektu zapo{qavawa pripravnika 1. Diplomirani ekonomista, na odre|eno vrijeme u trajawu od 1 godine ................................1 izvr{ilac II Op{ti uslovi - Da je dr`avqanin Republike Srpske i BiH, - Da je stari od 18 godina, - Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - Da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. III Posebni uslovi - Visoka stru~na sprema (VII stepen) – diplomirani ekonomista, bez radnog iskustva, - Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske. IV Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova : - Uvjerewe o dr`avqanstvu ( ne starije od {est mjeseci), - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Qekarsko uvjerewe ( ne starije od {est mjeseci), - Uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak ( ne starije od {est mjeseci), - Ovjerenu kopija diplome o zavr{enoj stru~noj spremi, - Dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe RS. Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove iz Konkursa, direktor JU “Kulturni centar“ Pale }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti obavije{teni. V Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 8 dana od dana objavqivawa. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Javna ustanova za kulturu “Kulturni centar“ Ul. Srpskih ratnika br. 4, 71420 Pale sa naznakom – Komisija za sprovo|ewe postupka prijema pripravnika. DJE^IJI CENTAR “BUBA – MARA“ PALE Tel. 057/223-772 raspisuje KON KU RS za prijem pripravnika po Projektu zapo{qavawa pripravnika I 1. Diplomirani pedagog VSS..................1 izvr{ilac 2. Diplomirani psiholog VSS ..............1 izvr{ilac 3. Diplomirani ekonomista VSS............1 izvr{ilac Konkurs se raspisuje na odre|eno vrijeme u trajawu od 1 godine. II Op{ti uslovi - Da je dr`avqanin Republike Srpske i BiH - Da je stariji od 18 godina - Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost - Da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak - Da nemaju radnog iskustva u struci i da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe RS. III Posebni uslovi h Visoka {kolska sprema – odgovaraju}i fakultet Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske IV Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - Uvjerewe o dr`avqanstvu - Rodni list - Dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti - Uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak - Diplomu o zavr{enom obrazovawu - Dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe RS (svi dokazi ne mogu biti stariji od 6 mjeseci) - Svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na razgovor – intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. V Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 8 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Dje~iji centar “Buba-mara“ Pale, Ul. B. ]opi}a br. 2, sa naznakom “Komisija za sprovo|ewe postupka prijema pripravnika u Dje~ijem centru “Buba-mara“ Pale. O rezultatima konkursa kandidati }e biti obavije{teni u roku od 8 (osam) dana od dana izbora.

filijala DOBOJ
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA “MARKOS PORTUGAL“ DOBOJ VIDOVDANSKA BB Tel: 053/225-161 KONKURS za popunu radnih mjesta Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik muzike – odsjek klavira.....4 izvr{ioca 2. Nastavnik muzike – odsjek gitare .......2 izvr{ioca 3. Nastavnik muzike – odsjek violine.....1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 4. Nastavnik muzike – odsjek klavira (6 ~asova)1 izvr{ilac 5. Nastavnik muzike – odsjek gitare (10 ~asova)1 izvr{ilac 6. Nastavnik muzike – odsjek violine (20 ~asova)1 izvr{ilac 7. Nastavnik muzike – odsjek harmonika (15 ~asova)1 izvr{ilac Uslovi: 1) zavr{ena akademija (sedmi stepen) – diplomirani muzi~ar pijanista, gitarista, violinista i akordeonista. 2) diplomirani muzi~ki izvo|a~ ili pedagog, sa prethodno zavr{enom sredwom muzi~kom {kolom, obrazovni profil muzi~ki izvo|a~. Uz pismenu prijavu dostaviti dokaz o zavr{enom obrazovawu, uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka. Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. Nakon informativnog razgovora kandidati su du`ni dostaviti uvjerewe o radnoj sposobnosti. Prijave dostaviti na adresu: Osnovna muzi~ka {kola “Markos Portugal“ Doboj, Vidovdanska bb. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u obzir. O[ “VASO PELAGI]“ PELAGI]EVO 76 256 PELAGI]EVO Tel: 054/810-006 e-mail: os152@teol.net KONKURS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1. [KOLSKI PEDAGOG........................1 izvr{ilac Poslove {kolskog pedagoga u osnovnoj {koli mogu da obavqaju: 1. profesor pedagogije, 2. diplomirani pedagog i 3. profesor pedagogije – psihologije. Uslovi konkursa 1. Kandidati treba da ispuwavaju uslove iz Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i ~lana 5. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a, to jest da imaju visoku stru~nu spremu sa zvawem: profesor pedagogije, diplomirani pedagog ili profesor pedagogije – psihologije. 2. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. 3. Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa obavi}e se razgovor. 4. Svi kandidati }e pismenim putem biti obavije{teni o odluci o prijemu pedagoga {kole u roku od 8 dana od dana dono{ewa odluke. 5. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave ne}e se razmatrati. 6. Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a, dostaviti na adresu {kole: O[ “Vaso Pelagi}“ Pelagi}evo, Centar broj 518, 76 256 Pelagi}evo.

filijala ISTO^NO SARAJEVO
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U “ALEKSANDRIJA COMERC“ D.O.O. ISTO^NO SARAJEVO

30 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE
OP[TINA ROGATICA Ul. Srpske sloge br. 93, 73220 Rogatica Tel. 058/415-406 raspisuje KONKURS za prijem tri pripravnika na odre|eno vrijeme u Administrativnu slu`bu Op{tine Rogatica I - Na~elnik op{tine u funkciji rukovodioca Administrativne slu`be Op{tine Rogatica, raspisuje konkurs za prijam tri pripravnika na odre|eno vrijeme, i to: 1. Dva pripravnika – VSS diplomirani ekonomista 2. Jedan pripravnik- VSS diplomirani pravnik II - Kandidati iz prethodnog poglavqa moraju ispuwavati sqede}e op{te i posebne uslove: a) Op{ti uslovi 1. da je dr`avqanin Republike Srpske odnosno BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi, 5. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, b) Posebni uslovi - pod rednim brojem 1, VSS – ekonomski fakultet, - pod rednim brojem 2, VSS- pravni fakultet. - da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske. III - Potrebna dokumenta: 1. uvjerewe o dr`avqanstvu, 2. rodni list, 3. dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, 4. uvjerewe da nije osu|ivan (komisija }e pribaviti slu`benim putem), 5. uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, 6. diplomu o zavr{enom obrazovawu, 7. dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske ( ne starije od {est mjeseci). Potrebna dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, Komisija }e obaviti razgovor- intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. IV - Rok za podno{ewe prijava: Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 30 dana od dana objavqivawa istog u dnevnom listu “Glas Srpske“, Zavodu za zapo{qavawe Republike Srpske – Filijala Isto~no Sarajevo – Biro Rogatica i oglasnoj tabli Op{tine Rogatica. Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok za podno{ewe prijava ra~una}e se od dana posqedweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu; Op{tina Rogatica, ulica Srpske sloge br. 93, sa naznakom “Komisiji za sprovo|ewe postupka prijema tri pripravnika u Administrativnoj slu`bi op{tine Rogatica“. [KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE ISTO^NO NOVO SARAJEVO E-mail:os196@teol.net Telefon: 057/340-194 raspisuje KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta Ukoliko se na konkurs ne javi diplomirani nastavnik ili nastavnik odgovaraju}e struke u radni odnos }e se primiti radnik koji ima najve}e {anse da do kraja godine diplomira ili ima najsrodniji profil zanimawa na odre|eno radno vrijeme, najdu`e za jedno polugodi{te. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u “Glasu Srpske“. Prijave slati na adresu: [kola za osnovno muzi~ko obrazovawe Ul. Dra`e Mihajlovi}a br. 40 71126 Isto~no Novo Sarajevo JU STUDENTSKI CENTAR U LUKAVICI E-mail:s.centar@spinter.net Tel: 057/342-354 raspisuje OGLAS za prijem pripravnika na odre|eno vrijeme 1. Diplomirani pravnik 1 (jedan) izvr{ilac 2. Diplomirani ekonomista 1 (jedan) izvr{ilac Prema programu za osposobqavawe pripravnika sa VSS uz prijavu kandidati treba da dostave: 1. Diplomu o zavr{enom fakultetu (ovjerenu dopiju), 2. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca), 3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ovjerena kopija), 4. Uvjerewe da nisu osu|ivani odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak (original ili ovjerena kopija ne starije od tri mjeseca), 5. Poznavawe rada na ra~unaru MS, OFFICE, 6. Dokaz da nisu zasnivali radni odnos po zavr{etku fakulteta, 7. Kratka biografija. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

OGLASI

Na osnovu ~lana 7. Uredbe o kriterijumima za utvr|ivawe korisnika i na~inu raspodjele dijela prihoda od igara na sre}u (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 32/10), i ~lana 7. Pravilnika o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu dijela prihoda od igara na sre}u (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 42/10) Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SRE]U ZA PRVO POLUGODI[TE 2010. GODINE I - Raspodjela dijela prihoda od igara na sre}u vr{i}e se za finansirawe projekata i programskih aktivnosti. II FINANSIRAWE PROJEKATA a) Prvi dio dijela prihoda od igara na sre}u u iznosu od 187.500,00KM dodjequje se organizacijama i udru`ewima gra|ana, ustanovama socijalne za{tite i socijalno humanitarnim organizacijama za finansirawe projekata, koji se odnose na: socijalnu za{titu i humanitarnu djelatnost, probleme i zadovoqavawe potreba lica sa invaliditetom, borbu protiv droge i svih oblika zavisnosti, razvoj civilnog dru{tva u oblasti socijalne za{tite. b) Za finansirawe navedenih projekata mo`e se dodijeliti iznos do 15.000,00 KM po projektu. v) Ocjewivawe i vrednovawe projekata vr{i}e se na osnovu sqede}ih kriterijuma: - doprinos projekta smawewu stawa socijalne ugro`enosti pojedinca, porodice ili grupe gra|ana, - doprinos projekta smawewu stawa socijalne iskqu~enosti dru{tveno marginalizovanih grupa gra|ana, - doprinos projekta op{tem dru{tvenom interesu djelovawa prema socijalno osjetqivim grupama gra|ana, - usmjerenost efekata projektnih aktivnosti prema zadovoqavawu socijalnih i humanitarnih potreba gra|ana na nivou lokalne zajednice, - predvi|eni nivo saradwe sa centrima za socijalni rad odnosno slu`bama socijalne za{tite, u izvo|ewu projektnih aktivnosti, - kvalitet projektne prijave (ciqevi projekta, projektna aktivnost, buyet projekta, vlastiti doprinos i u~e{}e organizacije). III FINANSIRAWE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI a) Drugi dio dijela prihoda od igara na sre}u u iznosu od 50.000,00KM dodjequje se organizacijama i udru`ewima gra|ana ~ije su programske aktivnosti usmjerene na za{titu socijalno ugro`enog stanovni{tva, te za{titu i unapre|ewe polo`aja lica sa invaliditetom. b) Za finansirawe navedenih programskih aktivnosti mo`e se dodijeliti iznos do 12.000,00 KM po programu. v) Ocjewivawe i vrednovawe programskih aktivnosti vr{i}e se na osnovu sqede}ih kriterijuma: - doprinos programskih aktivnosti organizacija i udru`ewa za{titi i podr{ci socijalno ugro`enim grupama stanovni{tva, - doprinos programskih aktivnosti organizacija i udru`ewa gra|ana u za{titi i unapre|ewu polo`aja lica sa invaliditetom, - zna~aj programskih aktivnosti organizacija i udru`ewa gra|ana za {iri dru{tveni interes, - nivo razvijenosti kapaciteta organizacija i udru`ewa gra|ana: brojnost ~lanstva, postojawe mre`e organizacija, obezbije|ene prostorije za rad, na~in finansirawa, - prethodno ostvareni rezultati organizacija i udru`ewa gra|ana u unapre|ewu oblasti socijalne za{tite i polo`aja lica sa invaliditetom, - kvalitet programske prijave (ciqevi programa, programske aktivnosti, buyet programa, vlastiti doprinos i u~e{}e organizacije). IV - Prijave na konkurs za finansirawe navedenih projekata i programskih aktivnosti treba da sadr`e: - popuwen prijavni obrazac, koji treba da sadr`i sqede}e podatke: naziv (organizacije, udru`ewa, ustanove), adresa, kontakt osoba, telefon, faks, e-mail, broj `iro ra~una, naziv banke, jedinstven identifikacioni broj, ciqevi osnivawa, svrha i podru~je djelovawa, naziv projekta odnosno programa, - projektnu dokumentaciju odnosno opis programskih aktivnosti, -detaqno obrazlo`ewe na~ina finansirawa projekta odnosno programskih aktivnosti. V - Uz prijavu na konkurs potrebno je prilo`iti sqede}a dokumenta: - izvod iz sudskog registra o osnivawa organizacija i udru`ewa, - finansijski izvje{taj za prethodnu godinu, - spisak prethodno realizovanih projekata odnosno programskih aktivnosti u prethodne dvije godine. VI- Zainteresovani za u~e{}e na konkurs treba da dostave potpunu dokumentaciju u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite, 78000 Bawaluka, Trg Republike Srpske 1, sa naznakom “za Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sre}u“. Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs ne}e biti razmatrane. VII - Konkurs }e biti objavqen u dnevnom listu “Nezavisne novine“, dnevnom listu “Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite. Broj: 11/05-122-41/10 23. jun 2010. godine Bawaluka MINISTAR Prof. dr Ranko [krbi}

filijala TREBIWE
JU MUZI^KA [KOLA “TREBIWE” TREBIWE Stepe Stepanovi}a bb Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu i ~lana 76. Zakona o sredwom obrazovawu i vaspitawu (“Sl. gl. RS“ br. 74/08), direktor JU Muzi~ke {kole Trebiwe, raspisuje KONKURS za upra`weno radno mjesto profesora za {kolsku 2010/11. godinu 1. profesor op{te muzi~ke pedagogije za teoretske predmete - 1 izvr{ilac OP[TI USLOVI - da je dr`avqanin RS i BiH - da je stariji od 18 godina - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak POSEBNI USLOVI - zavr{ena Muzi~ka akademija teoretskog odsjeka Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwenosti uslova konkursa: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o dr`avqanstvu - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli - qekarsko uvjerewe o zdravstvenim i psihofizi~kim sposobnostima za rad sa djecom Prijave o dokazima o ispuwenosti uslova konkursa dostaviti po{tom na adresu: JU Muzi~ka {kola “Trebiwe“, ul. Stepe Stepanovi}a bb. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu “Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

Centralna {kola u Lukavici: 1. Nastavnik gitare Izvr{ilaca 2 Puna norma 2. Nastavnik violine Izvr{ilaca 1 Puna norma 3. Nastavnik harmonike Izvr{ilaca 1 Puna norma Podru~no odjeqewe Pale: 1. Nastavnik gitare Izvr{ilaca 1 Puna norma 2. Nastavnik klavira Izvr{ilaca 1 Puna norma 3. Nastavnik violine Izvr{ilaca 1 Pola norme Podru~no odjeqewe Vojkovi}i: Nastavnik gitare Izvr{ilaca 1 Puna norma Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na odre|eno vrijeme, za {kolsku 2010/2011. godinu. Uslovi: Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, kandidati moraju ispuwavati uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnoj {koli (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br. 74/08). Uz prijavu dostaviti: Diplomu o {kolskoj spremi, Uvjerewe o dr`avqanstvu, Uvjerewe da nisu osu|ivani i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, Uvjerewe biroa da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih, Uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e primqeni kandidati. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavi}e se intervju o ~emu }e kandidati biti obavije {teni.

Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objav-qivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas - konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispu wavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 31

NAJKUTAK REPUBLIKE SRPSKE
И ви можете учествовати у избору “Најкутак Републике Српске” тако што ћете дати глас оном простору који је по вашем мишљењу заслужио да буде изабран као најљепши кутак Републике Српске. На тај начин стичете право на једну од награда које су намијењене управо вама. JAVNE POVR[INE

1. Crkva u Strojicama - [ipovo

2. Eko centar Qekarice - Prijedor

3. Trg pjesnika - Trebiwe

4. Dom zdravqa - Han Pijesak

5. O[ “Ivan Goran Kova~i}“ - Mrkowi} Grad

6. O[ “Dositej Obradovi}“ Blatnica - Tesli}

7. Dom zdravqa Rogatica

8. Dom zdravqa - Gradi{ka

9. HE na Drini - Fo~a

10. Aqua park - Bawaluka

PRIVATNE POVR[INE

11. Nada Nikoli} - ^elinac

12. Sla|ana Stevanovi} - Jahorina

13. Konstantin Dragi} - Pelagi}evo

14. Qubica \uki} [tadler - Lakta{i

15. Dragan Ivkovi} - Nevesiwe

16. Milorad Bo`i} - Stri~i}i Bawaluka

17. \or|e Lu~i} - Vi{egrad

18. Du{ko Kova~evi} - Bistrica Bawaluka

19. Du{ko Tanasijevi} - Trebiwe

20. Qubinka Kliki} - Trn Bawaluka

SMS-om glasate tako {to, na broj 091/510-101 po{aqete poruku koja sadr`i rije~ GLAS zatim redni broj prostora. Primjer, ako `elite glasati za prijedlog pod rednim brojem 8, tekst SMS poruke glasi: GLAS 8. Broj va`i za sva tri operatera mobilne telefonije u BiH. Cijena poruke je 0,80 KM+PDV

Име и презиме: Број телефона: Гласам за простор под редним бројем:
Испуните потребне податке и пошаљите купон на адресу: “Глас Српске” (за Најкутак Републике Српске), Улица Bra}e Pi{teqi} 1, 78000 Бањаlука

OP[TINA LAKTA[I

OP[TINA K. DUBICA

OP[TINA DERVENTA

OP[TINA PRIJEDOR

OP[TINA TREBIWE

32 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Posva|ao se Lala sa punicom i poku{ava da je baci sa balkona u dvori{te. Ali, kako se ona ~vrsto uhvatila rukama da ne padne, Lala je po~ne udarati ~eki}em po prstima. - Ej, ~ovje~e, jesi li normalan, za{to tako udara{ `enu, ho-

}e{ da padne i da se polomi - re~e kom{ija, koji je upravo nai{ao kraj Laline ku}e? - Nije mi ovo `ena, ve} punica! - Uh, kako se dobro dr`i - re~e kom{ija i produ`i daqe!

Selidba u Novi Sad
Da bi udovoqila `eqama k}erki Mie i Lune, nekada{wa hrvatska pop zvijezda Marina Perazi} rije{ila je da se na jesen preseli u Novi Sad, gdje `ivi wen biv{i suprug i u~esnik srpskog rijaliti serijala “Farma“ Ivan Fece Fir~i. Na ovakav korak ova harizmati~na dama odlu~ila se prije svega zbog mla|e k}erke, koja je imala `arku `equ da stanuje u istom gradu gdje i wen otac. Da bi mogla da se izdr`ava u novoj sredini, Perazi}eva }e u vojvo|anskoj prestonici dr`ati ~asove zumba plesa. Ina~e, nedavno je dobila potreban sertifikat za taj posao. - Nisam bila za to da se preselim u Srbiju, ali Mia i Luna su me nagovorile. Izrazile su `equ da `ive u Novom Sadu, gdje }e biti u blizini oca, tako da sam morala da im je ispunim. Shvatila sam da mi Rijeka kao grad nije pru`io ni{ta, a imala sam mnogo interesantnih poslovnih ideja, pa sam odlu~ila da odem u neku drugu sredinu. U Novom Sadu planiram da radim kao instruktor zumbe i poma`em `enama da oblikuju liniju i izbace svu negativnu energiju, a ambicije su mi da kasnije zavr{im potrebnu {kolu da mogu da poma`em qudima i u prevazila`ewu wihovih psihi~kih problema - objasnila je Marina za magazin “Hello“. Karakteristika kineske kuhiwe je izbor kvalitetnih namirnica i duga pretpriprema rezawem i sjeckawem. Sama priprema je kratka, jer se hrana kuva na visokim temperaturama u voku ili se pr`i u dubokom uqu. Kombinacija mesa, za~ina i povr}a u ovom receptu daje odli~an rezultat. Vrijeme pripreme ovog jela je oko 25 minuta.

Meso s povr}em u voku

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

RJE[EWE: ANSELM, NEKRST, MIK, LIJA, PRIJA, ATAK, LENA, MED, DIJALIZA, KAME, E, PRIJEDOR, EU, UR, OMARSKA, N[, SRP, PROTIVNIK, ODGODA, KO, PERJATI, [, ZORAN ^ALI], A, IDI, RADU, KT, IKS, RE[, URAN, VOSAK, PIPATI BILO.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 33

Bukti po`ar u jednom stanu. Vatrogasac iznosi kroz prozor stariju gospo|u. Moraju da sko~e na razapetu

mre`u, pa vatrogasac ka`e: - Sada jako stisnite zube! - Ne mo gu, os ta li su na sto lu!

Razgovaraju dva ribara: - Ne znam jesam li ti pri~ao za onoga soma kojeg sam posqedwi put upecao?

- Ma jesi bar deset puta do sada, samo ne znam da li taj som jo{ uvijek raste?

Sastojci
(za 4 osobe) 4 150 g 300 g ka{ike uqa mrkve paprika (zelene, crvene, `ute) praziluka mesa po izboru (piletina, }uretina, junetina ili sviwetina) ka{ike sosa od soje “fant“ mje{avina za meso s povr}em u voku

Priprema
1. U vok ulijte dvije ka{ike uqa i zagrijte. 2. Mrkvu, papriku i praziluk nare`ite na trake i svako posebno pr`ite dva minuta na uqu. Kad je povr}e popr`eno, izvadite ga i ostavite sa strane. 3. Meso nare`ite na trake. U vok dodajte preostalo uqe, zagrijte ga, a zatim dodajte narezano meso i pr`ite ga dok te~nost ne ispari. 4. Dodajte popr`eno povr}e, soja sos, zalijte sa 400 mililitara mlake vode i umije{ajte sadr`aj vre}ice “fant“ mje{avine za meso s povr}em u voku. Dobro promije{ajte i kuvajte jo{ pet minuta. 5. Po `eqi mo`ete da dodate nekoliko kockica ananasa.

Cijene u KM
uqe mrkva paprika praziluk meso soja sos za~in 0,4 0,4 1,2 0,8 3,5 0,5 0,6

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Osje}ate sna`nu potrebu za qubavqu, imate snagu da se borite sa izazovima i izuzetnu stvarala~ku mo}. Ne navaqujte na partnera silom, ako `elite da do`ivite lijepe, ~ak nezaboravne trenutke. Budite we`niji, suptilniji, ne pokazujte grubo svoja osje}awa. Sre}ni ste.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Osje}ate se dobro i `elite da takvo stawe podijelite sa najbli`ima. Po{to pripadate jednom od najnesebi~nijih astrolo{kih znakova, umijete da dijelite i dobro i zlo sa okolinom. Posebno ste uspje{ni u onom prvom. Zato ste voqeni i rado vi|eni na svakom mjestu.

200 g 300 g

Poslu`ivawe
Poslu`ite uz ri`inu tjesteninu ili kuvanu ri`u.

Bik

[korpija
(23.10 - 22.11) Da li ste primijetili da ~esto mislite kako ste najpametniji. Niste ni svjesni koliko okolini smeta va{a samouvjerenost i va{e samozadovoqstvo. Te mane morate hitno da savladate, jer u protivnom mo`e da trpi ne samo prijateqstvo ve} i qubav i brak.

4

1

Savjet
Za ovaj recept mo`ete da upotrijebite piletinu, }uretinu, sviwetinu ili junetinu. Mo`ete da dodate i neko drugo povr}e, sojine klice, bambusove izdanke, {itake gqive i sli~no.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5) Iskoristite pravi trenutak da ostvarite poslovnu ideju; nema sumwe da }ete uspjeti. Po{to sre}a obi~no ide u kompletu, ne mo`ete se po`aliti ni na osobu pored sebe. Ona ~ini sve da vam ugodi i olak{a obaveze. Pod uslovom da ste usamqeni, izlazite {to vi{e i dru`ite se.

7,4

Blizanci
(21.5 - 20.6)

Strijelac
(23.11 - 20.12) Prikrivate la`nu sliku koju o sebi stvarate pred drugima. Posao ne smije da osjeti va{e slabosti, ali zato porodica mo`e. Ona je odli~an ventil za pra`wewe. Da li ste se zapitali dokle }e mo}i da izdr`i ovakvo pona{awe? Ne brinite - uskoro }ete biti kao novi.

Pou~ne poruke iz bajki
Bajke poma`u djetetu u prepoznavawu i razvijawu istinskih vrijednosti poput prijateqstva, odanosti i hrabrosti, a poistovje}uju}i se s najdra`im likovima djeca u~e da izra`avaju `eqe, strahove i o~ekivawa
Uz pri~e, bajke su prvi dje te tov do dir s kwi`e vno{}u. Lijepim re~enicama i stal nim mo ral nim po ru ka ma na naj je dnos ta vniji na~in djeca se uvode u svijet, te promovi{e dobro ta i po zi ti vne vri je dnosti. Svojim sadr`ajima i likovima pri~e otvaraju brojne svjetove ma{te. Stru~waci na vo de da bajke poma`u djetetu u prepoznavawu i razvijawu istinskih vrijednosti, poput pri ja teqstva, oda nos ti i hrabrosti, a poistovje}uju}i se s naj dra `im li ko vi ma dje ca u~e da izra `a va ju `eqe, strahove i o~ekivawa. Uz pozitivan efekat na djetetovo psiholo{ko zdravqe, ~itawe pri~a razvija i mo`danu aktivnost, pogotovo kod dje ce pred {kol skog uzrasta, ali i beba. Slu{aju}i onog koji ~ita, djeca povezuju zna~ewe slova s izgovorenom rije~i te na taj na~in razvijaju koncentraciju i br`e nau~e da ~itaju. ^itawe bajki poma`e i u ja~awu veze izme|u djeteta i roditeqa, jer atmosfera blis kos ti ko ja se stva ra ~itawem ja~a me|usobnu pove za nost i stva ra ba zu za prisniji odnos u kasnijem `i vo tnom do bu. Za pos ti zawe `eqnog ciqa vrlo je va`an i izbor kwige. Potre bno je bi ra ti pri ~e i baj ke s po zi ti vnom i mo ral nom po ru kom, jer one omogu}uju djetetu da nau~i ka ko da se s op ti mi zmom nosi sa stresnim i nepredvi|enim situacijama. Bajke djeci {aqu mnogobrojne pouke i savjete za daqi `ivot. Pri ~a o oda nos ti i brat skoj quba vi: Kao i mnoge druge bajke s moral-

Ukoliko sebi zadate nemogu}e i precijenite sopstvene mogu}nosti, napetost }e neminovno nastupiti. Stoga morate da smawite apetite. Okupiraju vas poslovi. Dan je povoqan za sklapawe ugovora i razmi{qawa o tome. Strijelci su dobitna kombinacija.

Rak
(21.6 - 20.7) Kratak predah koristite da napunite baterije, jer su pred vama novi `ivotni okr{aji. Trenutno su prijateqi i qubav zaslu`ni za stawe sre}e i lijepog izgleda. Jo{ kad biste uspjeli da smawite porciju i da se disciplinujete u ishrani, gdje bi vam bio kraj? nom porukom, klasik bra}e Grim “Ivi ca i Ma ri ca“ {aqe po ru ku o va `nos ti bratske qubavi, odanosti i dje~je qubavi prema roditeqima. Ka ko ~i ta ti baj ku: Za ~i tawe baj ke po tre bno je pri bra ti se, za bo ra vi ti svakodnevnu `urbu, jer tako }emo se u potpunosti opusti ti i uni je ti u baj ku. Prostorija u kojoj ~itamo ne smi je bi ti na trpa na stvarima koje odvla~e djeteto vu pa`wu, ve} tre ba da zra~i mirom. S obzirom na to da bajka govori na nivou osje}aja, a ne racionalnog, potrebno je naglasiti osje}aj do bro do {li ce i ugo dnos ti. Va `no je obezbijediti mirnu atmosferu i eliminisati eventu al na ome tawa. Osim vi{estruke koristi za razvoj dje ce, pri ~awe baj ke pru `a dje ci ve li ki u`i tak. Stoga, u`ivite se u liko ve iz baj ke i pru `i te svojoj djeci ugodne, opu{tene trenutke radosti, savjetuju stru~waci!

Jarac
(21.12 - 19.1) Uspje{an poslovni period. Po{to ste spremni za saradwu i kompromise, sa lako}om ostvarujete ideje. I vi{e od toga: odli~no se osje}ate, jer vladate situacijom na svim poqima. Posebno se radujete ~iwenica da ste uspjeli da stavite pod kontrolu sebe.

Lav
(21.7 - 21.8) I daqe ste pod utiskom izvjesnih doga|aja. Niste se nadali da }e stvari krenuti ovim tokom, ali ste imali puno sre}e. Dobro se osje}ate, raspolo`eni ste i komunikativni. Imate vremena za sve, pa i za qubav, koju {irite je na sve strane.

Vodolija
(20.1 - 18.2) Iako situacija zahtijeva provjeru nerava, uspje{no je prevazilazite. Brzopleto donosite odluke, muwevito dejstvujete, ali brzina razvoja doga|aja odgovara va{em temperamentu. Savjetuje se odmor i pasivno komunicirawe u vidu vo|ewa prepiske.

BAJKE pri~iwavaju djeci veliki u`itak
Ro di teqski sa vje ti {tite od opasnosti: U bajki “Crven ka pi ca“ is ti ~e se va`nost slu{awa roditeqskih savjeta. Ova bajka vrlo je ko ri sna jer dje cu upozorava na opasnost pri~awa s nepoznatim qudima i ri zi ke zbog lu tawa bez roditeqske kontrole. Ma{ta i kreativnost su bi tni ji od nov ca: “101 dalmatinac“, ova moderna bajka obja{wava negativne posqedice okrutnosti prema `ivotiwama.

Djevica
(22.8 - 22.9) Nervoza je prate}e osje}awe koje vas u mnogome mo`e blokirati. Poku{ajte da na wu ne obra}ate pa`wu, ve} se okrenete poslu i stvarima koje vam pri~iwavaju zadovoqstvo. Ne ulazite u rasprave. Budite tolerantniji, ne precjewujte svoje mogu}nosti.

Ribe
(19.2 - 20.3) Ribe biznismeni mogu da o~ekuju poslovni uspjeh. Bi}e povoqnih aran`mana, a i para. Svi kritikuju jadne Rakove da su zavisnici o novcu, ali ih we`ne Ribice u tome nadma{uju. Dodu{e, one mrze novac, pa je to jedan od razloga zbog kojeg ga tako muwevito tro{e.

34 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza Incela, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u, 120 m 2 , u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m 2 , u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem brvnaru 3,5h2,5 m bez zemqi{ta, tel. 066/248-231. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem ku}u 156 m2 na parceli 1070 m 2 , papiri uredni, Qe v~anska ulica, tel. 066/174-334. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m2, u ^elincu dowem preko puta mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Glamo~anima, 120 m2 korisnog prostora, useqiva, 3.000 m 2 oku}nice sa vo}wakom, 1.300 m 2 {ume, tel. 065/920-111; 051/385-172. Prodajem ku}u na sprat Bawaluka, Trive Amelice 17, Rosuqe na placu od 400 m 2 , tel. 051/318-239. Hitno prodajem mawu useqivu ku}u u ^elincu kod benzinske pumpe "Nafta trans" sa gara`om na placu 300 m2, 1/1 cijena, 36.000 KM, tel. 066/307-643, 051/214-368. Prodajem ku}u 300 m2, dva trosobna stana plus poslovni prostor plus grijawe, cijena 250.000 evra, uz zapadni tranzit kod motela “Nana”, tel. 066/625-282. Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u, tvrda gradwa, dva stana 10 h 9, papiri 1/1, Buyak (Dervi{i), super sanirana, plac 500 m2, cijena 250.000 KM, tel. 051/388-189; 066/497-701. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (~etiri {uma, ostalo obradivo) struja, gradska voda, cijena 40.000 KM u ^arda~anima, tel. 00381-11-2150443,065/657-630. Prodajem useqivu ku}u v.p. kod “Kosmosa”, uredni papiri, tel. 065/528-247. Prodajem ku}u i 40 dunuma obradive zemqe, struja, voda, asfalt, Glamo~ani, tel. 051/585-613. Prodajem ku}u 14h11 m na 550 m2 ku}i{ta u nasequ Nova varo{, mogu}nost sanacije ili gradwe novog poslovno-stambenog objekta, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u na parceli na kojoj je predvi|ena izgradwa lamela u nizu, ul. Ranka [ipke, tel. 051/303-038, 065/180-753, 051/307-514.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u u centru Kre{eva, cijena povoqna, tel. 065/795-091. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku, na dobroj lokaciji, plac 1.000 m2, ogra|en, ku}a ukwi`ena, 1/1, tel. 38765/513-928. Prodajem novu ku}u, useqiva, Gavrila Principa, veliki dnevni boravak, ni{a, kupatilo, tri sobe, centralno, balkon, tel. 387 65/572929. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935191. Prodajem ku}u br. 13 u Obili}evu, iznad "Alibabe", povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem ku}u u Kne`evu, tel. 065/641-682. Prodajem ku}e u Bawaluci od 45.000 do 2.500.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem u Dervi{ima ku}u, stari gradi{ki put sa placem 370 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Kuqanima 11h10, sve uplaweno, struja, voda, asfalt, na 1.150 m2 placa, vlasnik 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu, Pofali}i na lijepom mjestu iznad “Fabrike duvana”, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Romanovcima i plac 2.000 m2, cijena povoqna, tel. 065/788-215. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m 2 , 10 h 9 prizemqe, sprat, potkrovqe, nije izra|eno, tel. 065/448-763.

Presa~e, prodajem u ul. Te{ana Podrugovi}a sa prate}im objektima ku}u, 10h9, na placu od 2.700 m 2 , cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem nedovr{enu ku}u u Rami}ima na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, mo`e i zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/935191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem na glavnom putu u Trnu novu ku}u P+1+M (11h10) u prizemqu poslovni prostor, na placu od 750 m2, cijena 200.000 evra, tel. 065/516-927. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u na podru~ju Bawaluke, hitno, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`u u Varawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307514. Prodajem kod Zavoda dis trofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P 220 m2 korisnog prostora, 212 m2 placa, uredni papiri, 155.000 KM, tel. 065/011-065. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}e u Lazarevu (Buyak) 150.000 KM do 850.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}e u Buyaku i Centru, 650.000 KM, tel. 065/549-687. Prodaje se ku}a sa oku}nicom, 800 m 2 , u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom kod “Glasa Srpske”, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na [ibovima, nova gradwa, nedovr{ena, tel. 065/758-680. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem novu ku}u, useqiva, Gavrila Principa, sve 1/1, na sprat, cijena po dogovoru, tel. 065/572-929. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor - pekara sa dvori{nom zgradom, sa

Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5m na 300 m2 zemqi{ta kod restorana "Studenac" cijena 200.000 KM, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116. Prodajem ku}u sa dva lokala po 50 m 2 na dobroj lokaciji, Bawaluka, u ul. Zelengorska br. 3, tel. 051/217-986. Prodajem ili mijewam ku}u sa dva stana (80 m2) u Vrbawi za stan sa centralnim grijawem u Bawaluci, tel. 051/423-138; 065/497-711; 065/649-225. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom na placu od 1.300 m2, voda, struja, sa gra|evinskom dozvolom, Ko~i}evo - Gradi{ka, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u u Slatini ili mijewam za stan, tel. 066/369-864. Prodajem ku}u, nova gradwa, Desna Novoselija, 50 m od {kole nova gradwa, prizemnica s potkrovqem. Mo`e zamjena za mawi stan uz dogovor, tel. 065/033631; 066/470-791. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m2 zemqe u Osje~anima (kod {kole), op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582340. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem povoqno useqivu ku}u 1/1 u Drakuli}u blizu {kole, tel. 066/953-807. Prodajem ku}u 9h9 sa pomo}nim objektom, ku}e sa dvije eta`e, dva balkona, 1/1, Prije~ani, tel. 051/385-370. ZAMJENA Mijewam komfornu ku}u u Kru{evcu za stan ili ku}u u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/663203. IZDAVAWE Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz, ul. Natalije Jovi} br. 6, zaposlenim licima, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 066/495-414. Izdajem vikend ku}u u Zeleniki pet minuta do mora-autom. Le`aj {est evra, sobe, kuhiwa i kupatilo, tel. 065/ 952 - 967; 065/ 396 -736. Izdajem veoma povoqno namje{tenu ku}u u Motikama, uz malu pomo} i doma}insko odr`avawe, tel. 065/644-500. Dajem ku}u u zakup, dva trosobna stana + poslovni prostor sa grijawem 300 m2 uz autoput kod motela “Nana”, tel. 066/625-282. Izdajem namje{ten sprat ku}e u Prwavoru, tel. 065/491-921.

STANOVI
PRODAJA

Prodajem dvosoban stan na Star~evici, tel. 065/809-391. Prodajem troiposoban stan, 91 m2, centar grada, drugi sprat sa gara`om i dvori{tem, pogodno i za kancelarije, tel. 38765/572-929. Prodajem stan u ulici Skendera Kulenovi}a, 53 m 2 preko puta “Glasa Srpske”, renoviran i klimatizovan, tel. 38765/732-203. Prodajem stan u Bijeloj, 30 metara od mora, 64 kvadrata, parking, dvori{te, ostava, u zgradi ili mijewam za Bawaluku, cijena 99.200 evra, tel. 387 65/161-284.

Prodajem stan u Korduna{koj, 70 m 2 , prvi sprat, Borik, tel. 066/235-816. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m 2 , osmi sprat, Bawaluka, Reqe Krilatice (kod {kole i supermarketa), dobar raspored, tel. 387 65/885-111. Prodajem dva stana u novogradwi od 61 m2 i 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan u Bawaluci, Milo{a Obili}a 52, 50 m2 95.000 KM, tel. 065/881-644. Prodajem trosoban stan, 73 m2, drugi sprat, {upa, naseqe Lorka, 2.100 KM/m2, tel. 065/510-146. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawaluci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem nov, useqiv stan 48 m2 + {upa tri m2, tre}i sprat, ulica Sredwo{kolska bb kod "Tempa", cijena 2.000 KM/m2, tel. 066/661107. Prodajem dvosoban stan, blizu centra, na mjese~ne rate po dogovoru, Bawaluka, tel. 065/609-893. Prodajem jednoiposoban stan, naseqe \ure \akovi}a, 52 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem jednosobni renoviran stan, ima lift sedmi sprat, u centru, naseqe Sime Matavuqa, ili mijewam za Herceg Novi ili Igalo, tel. 065/870-004. Prodajem stan u ul. Stepe Stepanovi}a, 54 m 2 , dvosoban, drugi sprat, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/698-012. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165323. Prodajem stan, 61 m2, u centru, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 065/986-453. Prodajem stan 51 m2 u centru, Jevrejska ulica, tel. 066/812-816. Prodajem stan u strogom centru grada, 81m2, tre}i sprat, ul. Kraqa Alfonsa, tel. 066/235-816. Prodajem dvoiposoban stan 58 m 2 , ~etvrti sprat kod CSB Bawaluka, tel. 065/516-927. Prodajem dvosoban stan 49 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, naseqe Petri}evac, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/511121. Prodajem kod Muzi~ke {kole dvosoban stan 61 m2, tre}i sprat, renovirana kuhiwa i kupatilo, tel. 065/371-611.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 35

Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, blizu {kole, fakulteta, ul. St. Stepanovi}a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem stan 44 m2, peti sprat, cijena 55.000 KM na Lau{u, tel. 065/698-012. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana "Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904603. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za mawi uz dogovor do 30 m2, Borik, tel. 065/419-294. Prodajem u Bawaluci jednosoban stan 42 m2, visoko prizemqe, ul. Romanijska, tel. 065/785-526. Prodajem stan 69 m2 u centru, prvi sprat, Nikole Pa{i}a, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem stan 71 m2 namje{ten i stan 46 m2, Obili}evo, tel. 065/549687. Prodajem ku}u u Dervi{ima Bawaluka, stara gradi{ka cesta na placu 270 m2, tel. 065/404-644. Prodajem stanove u 86 i 91 m2 , tre}i sprat na Star~evici i stan 94 m2, ~etvrti sprat u Pentagonu, tel. 065/549-687. Prodajem stan 46 m2, drugi sprat, Obili}evo - Mejdan, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem trosoban stan ulica Vase Pelagi}a, osmi sprat, tel. 051/300-452,315-382. Prodajem stan, 43 m2, namje{ten, nova gradwa, u centru grada, 115.000 KM, tel. 065/465-962. Prodajem dvoiposoban stan 64 m2, prvi sprat, u centru grada, ul. Jevrejska, cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem stan u Novoj varo{i, 35 m2, ul. Romanijska, prvi sprat, tel. 066/235-816. Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi (jednosoban ili dvosoban), tel. 065/262-917. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan, 66 m2, drugi sprat u kuli kod {kole u Novoj varo{i, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawaluka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, drugi sprat, 61 m2, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan 66 m2 , Ravnogorska 10, u Novoj varo{i Bawaluka, tel. 065/624-186. Prodajem hitno stan u nasequ Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636545. Prodajem jednosoban stan u dowem dijelu Star~evice, 36 m2, drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545. Prodajem ili mijewam za mawi troiposoban useqiv stan, 94 m2, Obili}evo, gradwa 1986, {esti sprat, 1.000 evra/m2, tel. 051/460-840. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m2, u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem u Bawaluci u ulici Romanijska, jednosoban stan, 42 m2, VP, tel. 065/239-082.

Prodajem stan, 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, u centru, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem stanove na Slovena~kom primorju. www.coagens.si, tel. +386-31-440-785. Prodajem u Dervi{ima dvosoban stan 67m 2 , prvi sprat - novogradwa, 1/1, cijena 53.000 KM, tel. 065/239-082. Prodajem stan 66 m 2 , Nova varo{, tel. 065/624-186. Prodajem stan 44m2 ul. Kolubarska 4, Hiseta preko puta restorana "Orhideja", tel. 066/742581. Prodajem stan, 69 m2, prvi sprat, u centru grada, 2.000 KM/m2, ul. Vase Pelagi}a, tel. 065/705-460. Prodajem stan 69 m2 u \. Kecmanovi}a 7, tel. 065/621-017, 051/303-378. Prodajem ~etvorosoban stan, 116 m2, drugi sprat, lift novogradwa ekstra ure|en odmah useqiv naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m 2 , tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan, u Boriku, Reqe Krilatice 15, useqiv od 1. avgusta, tel. 061/760-439. Prodajem dvosoban stan sa trpezarijom i ni{om 50 m2+3 na drugom spratu, terase+{upa, 15 minuta busom od centra u Beogradskom nasequ, renoviran, cijena 53.000 evra, Beograd, tel. 062/504127; 00381643016897. Prodajem stan na Star~evici, 90 m2 prvi sprat ili mijewam za mawi do 50 m2, tel. 051/437-064. Prodajem ~etvorosoban stan, 71 m2, tre}i sprat, ekstra ure|en, namje{ten, odmah useqiv, cijena 135.000 KM, tel. 065/511-121. Prodajem jednosoban stan u Boriku 45 m2, visoko prizemqe, cijena po dogovoru, ul. Reqe Krilatice 15, kod {kole, tel. 051/305563. Hitno prodajem namje{ten dvoiposoban stan, 78 m 2 , nova gradwa, peti sprat, Lazarevo, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/097-158. Prodajem dvije barake 52 m2 i 58 m2 u Buyaku, tel. 065/549-687. Prodajem jednosoban stan u Boriku, 38 m2, cijena 73.000 KM, tel. 065/864-301. Prodajem stan 62 m 2 na Star~evici, prvi sprat, mir i zelenilo, tel. 065/416-580. Prodajem jednosoban stan 40m2 u centru grada, tel. 062/148-081. Prodajem trosoban stan, 80 m2, Novice Cerovi}a 13, Borik, cijena po dogovoru, tel. 051/308-686. Prodajem ku}u na Du{anovcu Beograd sa dva lokala na {est ari placa, tel. 011/247-3711. Prodajem jednosoban stan, novogradwa 47,56 m2, drugi sprat, sa novim namje{tajem, u Trebiwu, klima. Stan nije kori{}en, tel. +387 66-636-737. Izdajem namje{tenu garsoweru u novoj zgradi, na du`i period, Bulevar S. Stepanovi}a, tel. 066/754280. Prodajem stan u Slatini, 42 m2, cijena po dogovoru, tel. 051/532452; 065/197-063. Prodajem stan 78 m2 u centru grada, Jevrejska ulica, tel. 066/812-816. Izdajem stan ul. Du{ana Joki}a 10, Bawaluka, tel. 051/280-333. Prodajem stan, ku}u, Star~evica 125 m2, dvije eta`e, poseban ulaz, tvrda gradwa (marlesova), 1.450 KM/m2, tel. 065/825-393. Prodajem stan u Bawaluci, naseqe Lazarevo, kod O[ “Borisav Stankovi}“, nova grad-

wa, drugi sprat, povr{ine 45 m2, cijena 1.750 KM sa ukqu~enim PDV-om, tel. 387 65/896-422. Prodajem trosoban stan (93 m2), prvi sprat + podrum, gara`a u centru Bawaluke, cijena po dogovoru, tel. 051/219-798; 065/979-805. Prodajem stan u centru grada kod hotela “Bosna”, 43 m2, drugi sprat, cijena 3.000 KM/m2, tel. 066/264693. Prodajem stan visoko prizemqe, 59 m 2 , ul. Ogwena Price, Star~evica, cijena 47.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem stan, 50 m2, prvi sprat na Lau{u kod “Ardora”, cijena 1.500 KM/m 2 , tel. 065/820-586, 066/402-222. Prodajem baraku u odli~nom stawu, renovirana demit fasada, novi krov, gara`a, klima, ugodno dvori{te, povoqno, blizu Intereksa, tel. 065/541-491; 063/998576. Prodajem mawi dvosoban stan 41 m2 drugi sprat u Obili}evu, Cara Lazara (preko puta Gale), cijena 80.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem nov useqiv trosoban stan u centru Bawaluke, 86 m2, cijena 2.450 KM/m2 sa PDV-om, tel. 301-622, 301-626. Izdajem trosoban stan 75 m2, tre}i sprat, ul. Ravnogorska, Nova varo{ od 1.7.2010. godine, tel. 065/524-505. Prodajem jednosoban stan 38 m2, na Star~evici , Rajka Bosni}a 4a, tel. 051/212-482, 211-622. Hitno prodajem odmah useqiv trosoban stan u centru Bawaluke, drugi sprat, 81 m2, cijena 1.900 KM/m2 sa PDV-om obezbije|en parking, tel. 065/687-643. ZAMJENA Mijewam stan u Sarajevu, 64 m2, za stan u Bawaluci, jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobrwi 1, tel. 065/355-540. Mijewam jednosoban stan 41 m2, u centru Bawaluke za dvosoban uz doplatu, tel. 065/969-287. Mijewam dvosoban stan 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889959. Mijewam useqivu ku}u kod “Kosmosa” za stan u Bawaluci, tel. 065/528-247. IZDAVAWE Izdajem nov jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), ul. Vojvode Sin|eli}a (300 m od Klini~kog centra), tel. 065/611-441. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem prazan stan, dvori{na, tel. 352-707. Izdajem garsoweru u Mejdanu, 33 m2 , u novogradwi. Cijena 350 KM plus re`ije, tel. 065/520-202. Izdajem sobe i garsoweru u Novoj varo{i, slobodne od 15.7.2010, tel. 065/567-535 i 051/304-038. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem dvosoban komforan stan u Novoj varo{i od 1. jula, zvati na, tel. 387 65/603-345. Izdajem ve}i jednosoban stan sa grijawem u ku}i, odvojen ulaz, samo za bra~ne parove, tel. 051/316-696. Izdajem prazan stan 80 m2, visoko potkrovqe, poseban ulaz, ul. Podgrme~ka br. 40, Lau{, tel. 051/280-028; 051/280-632. Izdajem namje{ten dvosoban stan, tre}i sprat, na du`i period, naseqe Obili}evo, ul. Milo{a Obili}a. Stan useqiv 1.7.2010., tel. 065/491-112. Izdajem jednosoban namje{ten stan, 52 m2, struja odvojena, u Lazarevu kod ambulante, tel. 051/372-040.

Stan u Boriku, prvi sprat, za dvije u~enice, bez prisustva vlasnika, tel. 065/337-843. Izdajem u centru trosoban, lijepo namje{ten stan strancima i poslovnim qudima, tel. 065/733555. Izdajem dvosoban komforan namje{ten stan u strogom centru Bawaluke, kod "Master" restorana, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618-241. Izdajem prazan jednosoban stan, poseban ulaz, ul.Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem prazan dvosoban stan ku}a kod ambulante -Lau{ sa dvori{tem ul. Kara|or|eva 153, tel. 051/280-462. Izdajem potpuno namje{ten stan 60 m2, vi{e~lanoj porodici, centar Borika, cijena vrlo povoqna, tel. 051/319-370. Izdajem dvosoban komforan stan, privatna ku}a, Starog Vujadina 51, Star~evica, tel. 051/460534. Izdajem stan (ku}a) u blizini “Zmaj Jovine” {kole, tel. 051/463084. Izdajem komforno namje{ten dvosoban stan u Bawaluci, tel. 066/808-770. Izdajem jednosoban stan ul. Marka Kraqevi}a 12 (Mejdan), tel. 065/364-919; 051/427-496. Izdajem namje{ten dvosoban stan od 60 m2, ul. Poqski partizanski bataqon br. 10, Lazarevo kod fabrike alatnih strojeva, tel. 352-751. Izdajem namje{ten jednosoban stan na du`i period, mladom bra~nom paru, tel. 065/179-764. Izdajem dvoiposoban stan, namje{ten, ulica Kraqa Petra Drugog 55, Rosuqe, crvene zgrade, tel. 065/614-359. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan na spratu ku}e, ul. Kara|or|eva 274, tel. 065/692-936. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, ul. Kara|or|eva 510, cijena 150 KM, tel. 051/282-208. Izdajem dva stana 80 i 100 m2 u centru Bawaluke, tel. 065/549-687. Izdajem poslovnim qudima trosoban namje{ten stan, dva kupatila, novogradwa, centralno grijawe, klima, kablovska, tel. 051/306-737; 065/623-914. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, cijena 150 KM, Kara|or|eva 445 Bawaluka, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem dvosoban namje{ten stan, drugi sprat, zgrada, novogradwa, u ul. M. Gorkog u Bawaluci, klima, centralno grijawe, sigurnosna vrata, videointerfon, tel. 065/523-093. Izdajem namje{tenu garsoweru u Bawaluci (naseqe Mjesec) slobodno od 10.7.2001, tel. 0675/523768. Izdajem jednoiposoban namje{ten stan u centru grada, cijena 350 KM, tel. 065/936-588. Izdajem namje{ten jednosoban stan dvjema zaposlenim djevojkama ili mladom bra~nom paru, poseban ulaz, {iri centar grada, tel. 066/883-230. Izdajem namje{ten komforan stan 40 m 2 Bra}e Jugovi}a 70 Obili}evo, od 10 do 16 ~asova, tel. 062/181-603. Izdajem namje{ten jednosoban stan ul. Ranka [ipke 27, tel. 065/188-728. Izdajem trosoban namje{ten stan 90 m2, sprat ku}e, poseban ulaz, sa balkonom, centralno grijawe, kablovska, dvori{no parkirawe auta, ul. Zelengorska, tel. 051/218-175, 218-179. Izdajem jednosoban namje{ten stan u stambenoj zgradi, prvi sprat, centr. grijawe, kablovska TV, kod “Medicinske elektron-

ike”, ne studentima, tel. 065/512811. Izdajem dvosoban namje{ten stan za zaposlene `ene, Rosuqe, tel. 312-181; 066/628-337. Izdajem namje{ten dnevni boravak, kuhiwu i kupatilo zaposlenim dvjema ili jednoj osobi, tel. 051/436-619. Izdajem dvosoban stan, namje{ten, ul. Poqski partizanski bataqon 10, Lazarevo, tel. 352-371. Izdajem nov dvosoban namje{ten stan, drugi sprat, ugra|en kalorimetar, ul. Tre}i prigradski put, tel. 065/671-664. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan, 42 m2, stambena zgrada, ul. Ravnogorska br 12, Nova varo{ kod dje~ijeg vrti}a, tel. 065/566030. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno i sve odvojeno, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem stan u ku}i u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdajem namje{ten stan, tel. 051/305-892. Izdajem namje{ten apartman, za jednu osobu, Lau{, kod crkve, cijena 150 KM, tel. 065/639-433. Izdajem ~etvorosoban stan, komplet namje{ten u ul. Starine Novaka u nasequ Obili}evo, tel. 065/511-121. Izdajem u centru grada dvosoban stan, renoviran u potpunosti, drugi sprat, tel. 066/264-693. Izdajem garsoweru na du`i period, novogradwa, blizu fakulteta, tel. 051/436-125. Izdajem namje{tenu garsoweru sa posebnim ulazom, tel. 051/216786. Izdajem dvosoban stan, ul. Carice Milice 39, tel. 413-538; 066/978-721. Izdajem jednosoban prazan stan, nova gradwa, grijawe, poseban ulaz, kod “Kosmosa”, tel. 051/215639. Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, povoqno, tel. 051/305-892. Izdajem jednosoban namje{ten stan u dvori{nom objektu, tel. 051/304-855. Izdajem namje{ten stan pod Star~evicom, tel. 462-896. Izdajem namje{ten dvosoban stan, tre}i sprat, na du`i period, naseqe Obili}evo, ul. Milo{a Obili}a, useqiv od 1.7.2010., tel. 065/491-112. Izdajem dva namje{tena stana u centru grada, tel. 051/211-684, 063/118-488. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Obili}evu, tel. 065/565229. Izdaje se dvosoban stan, prvi sprat u ku}i sa gara`om, zvati od 13 do17 ~asova, tel. 051/478-353. Izdajem stan u Trnu kod {kole, mogu dva mu{karca, djevojke, porodica, tel. 051/585-578; 066/ 157-733. Izdajem na du`i period na mje{tenu garsoweru u novogradwi, tel. 051/436-125. POTRA@WA Potrebna tre}a cimerka (nepu{a~) u trosobnom stanu kod Gimnazije, cijena 135,00 KM + re`ije, slobodno od 16.7.2010, tel. 065/984-771. Tra`im dvije cimerke u dvosobnom stanu kod fakulteta (jedna u stanu), tel. 066/369-864.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem poslovni prostor u Bawaluci 175 m 2 iza Poliklinike, tel. 065/881-644.

36 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem nov poslovni prostor 80 m2 u centru i prostor od 68 m2 u Mejdanu (povoqno), tel. 065/549687. Kotor Varo{, poslovni objekat 3.276 m2, sa zemqi{tem 10.000 m2, tel. 065/896-422. Prodajem-izdajem poslovni stambeni objekat 700 m2 u Bawaluci Dervi{i na staroj gradi{koj cesti P+P+S, tel. 065/514-851. Prodajem - izdajem poslovni prostor 300 m2 P+S+P na placu 130 m2 u Bawaluci - Dervi{i, tel. 065/404644. Prodajem poslovne prostore 216, 360 m2, 700, 1.260 i 1460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovno-stambeni objekat sa oko 700 m2 korisnog prostora u strogom centru grada, novogradwa, odmah useqivo, tel. 065/511-121. Prodajem poslovne prostore 68 m2, 72 m2 i 82 m2, povoqno, tel. 065/549687. KUPOVINA Kupujem poslovni prostor 30 m2, tel. 065/522-516. IZDAVAWE Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora u Bawaluci: centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem poslovni prostor 15h15 m2, centar “Olimpus”, namjena trgovina, tel. 387 65/208-318. Izdajem razra|eno stovari{te gra|evinskog materijala sa svom prate}om opremom u Trnu na glavnom putu., tel. 387 65/539-888.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, na po~etku, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem ili prodajem poslovni prostor 18 m2 u Tr`nom centru "TOM", Isto~no Sarajevo, tel. 065/952 - 967; 065/396 - 736. Izdajem kancelarijski prostor 70 m2, drugi sprat, lamela jedan, ul. Jevrejska, Bawaluka, tel. 065/577098. Izdajem poslovni prostor u centru grada, namijewen za zubnu ordinaciju ili ambulantu, tel. 063/118.488, 051/211-684. Iznajmqujem 170 m 2 sre|enog kancelarijskog prostora (klima, grijawe, ~etiri parking mjesta, ogra|eno dvori{te) kod glavnog MUP-a, cijena 1.600 KM + re`ije, tel. 065/371-611. Izdajem - prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 27 m 2 , sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/525010. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinacije i kancelarije, ul. Jovana Ra{ kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367413.

Izdajem poslovni prostor 84 m2 u centru Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. 7 sa upotrebnom dozvolom, tel. 051/212-499; 065/582-251. Izdajem vi{enamjenski lokal 35 m 2 u centru Bawaluke, kod “Lovca”, tel. 065/624-169. Izdajem povoqno poslovni prostor 30 m2 vi{e namjena Branka Popovi}a 97, tel. 051/371-527; 065/566-527. Izdajem poslovni prostor 50 m2, ulica 1.300 kaplara br. 6, tel. 051/462-535. Izdajem poslovni prostor na Star~evici, 21 m 2 u blizini zanatskog centra, u zgradi, cijena 250 KM, tel. 065/769-917. Iznajmqujem kancelarijski prostor, povr{ina 33 m2, u sklopu prodajnog centra “Centrum” Lakta{i, namje{teno, sa grijawem i hla|ewem, tel. 065/896422. Izdajem poslovni prostor na glavnoj ulici, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 33 (Hani{te), tel. 066/253-490. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i centralnim grijawem, na du`i period, povoqno, Majevi~ka ulica br. 20 E, Bawaluka Petri}evac, tel. 065/784-849. Izdajem poslovni prostor 22 m2, cijena 150,00 KM, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem lokal preko puta dvorane Borik, Aleja Svetog Save, tel. 065/567-011. Izdajem poslovni prostor od 40 m2 sa dokumentacijom, prazan, ulica Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem lokal 50 m2 na dobroj lokaciji Bawaluka, ul. Zelengorska br. 3, tel. 051/217-986. Izdajem poslovni prostor 250 m2 +kancelarija 30 m2 u blizini "Tempo" marketa (Lazarevo) sa vi{e parking mjesta, povoqno, tel. 065/365-144. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ulica Bra}e Ma`ar i majke Marije, tel. 065/588-889. Izdajem vrlo povoqno kancelarijski prostor 37 i 42 m2 u strogom centru grada, tel. 051/226-800; 065/514-170. Izdajem lokal, `uta zgrada, kod Mqekare, tel. 065/538-602. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527849. Izdajem poslovni prostor 40 m2 i kancelarije 42 m2 Nova varo{, povoqno, tel. 066/819-345; 066/847036.

odli~na lokacija, povoqno, grijawe, telefon, parking, tel. 065/805-371. Izdajem poslovni prostor 80 m2 u ulici Mirka Kova~evi}a 35, pogodan za prodavnicu, butik, pekoteku i ostalo uz mogu}nost i skladi{ta od 100 m2 + pet parking mjesta, tel. 065/698-488.

GARA@E
PRODAJA

Prodajem drvenu gara`u, 15 m2, monta`nu, idealna za organizaciju gradili{ta i sli~no, tel. 065/707-386. Prodajem zidanu gara`u 800 KM/m2 Milo{a Obili}a 54, blok gara`a, tel. 065/895-971 i 303-908. Prodajem gara`u kod CJB Bawaluka, tel. 065/549-687. IZDAVAWE Izdajem gara`u u Bawaluci, ul. Ive Andri}a, cijena 70 KM, tel. 065/471-260. Izdajem gara`u u nasequ Sunce, M. Gorkog 17, tel. 051/229-900; 065/588-999.

PLACEVI
PRODAJA

Iznajmqujem dva poslovna prostora 2h75 m2, porodi~na ku}a, parking, grijawe, alarm, pogodno za predstavni{tvo, ambulantu, ul. Zdrave Korde 6, kod penzijskog fonda, tel. 065/985-898; 2742 M.
Izdajem poslovni prostor 28 m2 u centru grada (kod Ferhadije), tel. 065/472-836. Izdajem poslovni prostor pogodan za razne djelatnosti, 35 m2 sa grijawem, tel. 051/355-933. Izdajem namje{tenu mesnicu u Novoj varo{i, povoqno, tel. 066/935-000, 051/303-212. Izdajem ili prodajem poslovni prostor 27 m 2 sa upotrebnom dozvolom u Novoj varo{i, tel. 065/525-010. Izdajem poslovni prostor 38 m2 sa toaletom - grijawe, klima, prvi sprat, Jevrejska, kod “Boske”, tel. 066/897-405; 051/427-123. Izdajem kancelarijski prostor prizemqe, 64 m2, u`i centar -

Prodajem vi{e placeva u Sara~ici (^okorska poqa), tel. 065/200-279. Prodajem zemqi{te u Kolima, 10 km od Bawaluke, 20 metara od glavnog puta, telefon, voda, struja, pogodno za ku}u, vikendicu, vo}wak. Tel. 065/202-157, 065/473476. Prodajem plac u nasequ Ada, V prigradski put od 700 m2, tel. 00381112336007 i 065/530-578. Prodajem 9 dunuma zemqe i 4 dunuma {ume uz asfalt u Kolima (8 kilometara od Bawaluke). Telefon: 065/613-113. Prodajem plac u Glamo~anima, 586 m2, sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem pet dunuma zemqe u Bakincima, struja, voda, put. Pogodno za vikendicu i ribwak, tel. 387 66/264-113; 051/580-138. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, 1/1, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Prodajem plac 3.134 m2 u Novoj Topoli 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336869. Prodajem plac u Kuqanima, 540 metara kvadratnih, 200 metara od po{te, kontakt, tel. 387 65/306147. Prodajem plac 355 m2, nalazi se u ^esmi - Ma|iru, kod stadiona “Sin|eli}“, tel. 065/395-901; 051/312-360. Prodajem dva dunuma zemqe u Prije~anima, hitno i povoqno!, tel. 066/453-888, 051/433-222. Prodajem 2.100 m 2 zemqe u ^arda~anima, struja, mogu}nost prikqu~ka vode, tel. 051/300-099. Prodajem 1.650 m 2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem ~etiri dunuma zemqe blizu glavnog puta pogodno za sve namjene ^arda~ani, tel. 051/501634. Prodajem ~etiri placa u Kuqanima iznad kasarne, struja, voda, asfalt, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem plac u Trnu, vlas ni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem 14 dunuma zemqe u Zalu`anima (mo`e u parcelama) op{tina Lakta{i, tel. 065/032655.

Prodajem plac 1.300 m 2 u Barlovcima, kraj asfalta, udaqen kilometar od kasarne u Zalu `anima, cijena 23 KM/m2, tel. 066/294-008. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem plac na Paprikovcu 450 m 2 , sa uslovima, papiri uredni, tel. 065/251-944. Prodajem 3.000 m 2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u, povoqno, 1/1, tel. 051/381249, 065/926-261. Prodajem zemqi{te u Kolima, deset km od Bawaluke, 20 m od glavnog puta, telefon, voda, struja, pogodno za ku}u, vikendicu, vo}wak, tel. 065/202-157; 065/473476. Prodajem plac u Drakuli}u od spomenika 1000 m, sa gra|evinskom dozvolom i projektom, cijena 16.500 KM, tel. 065/588-889. Prodajem plac 450 m2 sa mawom neupotrebqivom ku}om u Desnoj Novoseliji, ul. Mileti}a 2, tel. 065/923-213. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac u Bawaluci, tel. 065/671-420. Prodajem tri dunuma zemqe na Kr~maricama kod Bigovog oda{iqa~a, tel. 065/564-720. Prodajem dva placa u [argovcu, jedan 560 m2, drugi 940 m2, dozvoqena gradwa, 1/1, tel. 066/252-990; 051/388-094. Prodajem plac u Jablanu Gorwem, 4.000 m2, cijena 25.000 KM, tel. 065/811-058. Prodajem zemqu i {umu u Han Kolima pored glavnog puta, voda, struja, tel. 065/613-113. Prodajem plac u Lakta{ima 600 m2, 6.000 KM na brdu, okru`en {umom, tel. 065/719-875. Prodajem {est dunuma zemqe u Glamo~anima 150 m od autoputa prema “Popovi}“ otpadu, dozvoqena gradwa, tel. 065/692-136. Hitno prodajem plac, 1.100 m2, Prija~ani, Bawaluka, struja, voda i asfalt, 1/1, tel. 065/970-068. Prodajem plac 1.700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od “Vodovoda”, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem plac 3.648 m2 i 900 m2 u Kuqanima (raskrsnica za Rami}e), tel. 051/464'360, 066/408499. Prodajem dva dunuma zemqe, 1/1, Lau{, Ko`ara, mo`e i pola dunuma, tel. 066/897-469. Prodajem plac u Karanovcu, pored potoka, 1.400 m2, ravan teren (voda, struja, asfalt) mo`e automobil i doplata, tel. 065/365-144. Prodajem plac 500 m2, ura|en temeq, ozidano 2,80 m visine, ura|ena druga plo~a, 10h9, sa urbanisti~kom dozvolom, ul. Sime Pandurovi}a Bawaluka, tel. 066/605-565. Prodajem u Rebrovcu plac, 750 m2, tel. 065/733-555. Prodajem vi{e placeva na ^okorskim poqima, Sara~ica, tel. 065/200-279. Prodajem plac u Drago~aju, stara prijedorska cesta, 500 m2 uz asfalt, struja, voda i telefon, tel. 065/612-983. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel.

066/467-752. Prodajem plac u Glamo~anima 650 m2, voda, struja, asfalt, 15 km od B. Luke sa pomo}nim objektom od 12 m2, tel. 066/672-196. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462366. Prodajem plac 1.700 m2, naseqe Pavlovac, za gradwu ku}e, vikendice, tel. 051/282-106; 065/635-449. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem ekstra plac u Slatini 3.000 m2, blizina centra 30.000 KM, tel. 065/823-088. Prodajem gra|evinski plac sa UT uslovima za stambeno-poslovnu zgradu kod novog Incelovog mosta, tel. 065/528-555. Prodajem osam dunuma zemqe, ravnica, pogodno za sve namjene, 150 m od glavnog puta, ^arda~ani, cijena 6.000 KM po dunumu, tel. 051/314-523, 065/657-630. Prodajem plac u Karanovcu, 623 m2 uz Vrbas, tel. 065/978-775. Prodajem plac na moru 227 m2 Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem placeve uz autoput kod Prijedorske petqe za hale i stambene objekte, tel. 065/549-687. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, asfalt, voda, kanalizacija, u blizini trofazna struja, ul. Franca [uberta, naseqe Lau{, tel. 051/437-862. Prodajem zemqu i {umu oko 50 dunuma kod Nove Topole, tel. 065/636-423; 051/314-537. Prodajem plac kraj Vrbasa, 650 m2 i devastiran objekat, cijena 35.000 KM, tel. 066/264-138. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih objekata u gradu i {irem gradskom podru~ju, tel. 065/511-121. Prodajem u ^esmi, Dervi{ima i Motikama placeve sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem 1,5 dunuma zemqe sa podumentom, cijena 30.000 KM, nalazi se blizu Kla{nica kod novog autoputa, tel. 00381/62-593027. Prodajem plac od 1.000 m 2 u Kla{nicama, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem mawi plac u Lazarevu kod “Intereksa”, cijena 60.000 KM, tel. 065/288-628. Povoqno prodajem {est dunuma zemqe, 1/1, kod “Unisa”, Rami}i na staroj prijedorskoj cesti, tel. 065/684-212. Prodajem plac 1.000 m2 sa dva monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, 500 m od bazena Lakta{i, tel. 051/308-686. Prodajem plac, {umu i vo}e u Motikama, tel. 272-457. Prodajem plac u Rije~anima (Lakta{i), voda, struja, ogra|eno, gra|evinska dozvola, prizemqe, tel. 066/266-629. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u [u{warima, 100 m od firme “Elim”, tel. 065/034-932. Veoma povoqno prodajem mawe placeve u Jablanu, hitno, mo`e dogovor, tel. 065/613-849. Prodajem 16 dunuma zemqe u Lakta{ima uz rijeku Vrbas, tel. 066/839-737. Prodajem sedam dunuma zemqe, lijepu vikendicu, asfalt, struja, voda, vo}e sve ogra|eno, cijena 4 KM/m2, tel. 051/413-199; 066/870370. Prodajem u Kuqanima plac povr{ine 3.648 m2 (raskrsnica za Rami}e), tel. 051/454-360; 066/408499. Prodajem plac u [u{warima i 1.605 m2 i sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, voda, struja, telefon

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 37

i asfalt, tel. 051/539-006, 065/650289. Prodajem plac za ku}u, 500 m2, 1/1, sa papirima, kraj asfalta, Tuzlanska 76, Star~evica, Bawaluka, tel. 051/424-876, 066/449-920. Prodajem plac za vikendicu u Lakta{ima, 10KM/m2, tel. 065/719875. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u, povoqno, 1/1, tel. 051/487658, 066/533-717. Prodajem zemqi{te u Stanarima, blizu lokacije termoelektrane, 7.300 m 2 i 18.700 m 2 , pored asfaltnog puta, tel. 065/175-305. Prodajem plac u Trnu, vlas ni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263. Prodajem plac 796 m2 vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, Glamo~ani iznad “Pe{tana”, tel. 065/805-815. Prodajem plac 610 m 2 u Glamo~anima, tel. 065/010-723. Prodajem dva dunuma zemqe u Bawaluci, naseqe Rosuqe kod crvenih zgrada, tel. 065/850-409. ZAMJENA Mijewam 16 dunuma zemqe u Lakta{ima uz Vrbas za stan u Bawaluci, tel. 066/839-737. IZDAVAWE Izdajem jednosoban namje{ten stan za dvije osobe, privatna ku}a, Lau{, cijena 150 KM, tel. 051/281218.

KIOSCI
PRODAJA

Prodajem kiosk sa tendom 20 m2, proizvo|a~ “Metalka”, Bawaluka, tel. 065/920-070. Prodajem ili izdajem kiosk u tr`nom centru “Kastel” u Boriku, tel. 065/989-126, 065/826-945.

Prodajem u Lakta{ima monta`nu vikendicu 1.035 m2 placa, voda, struja, ogra|eno, tel. 065/660459. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 051/588-150, 065/964929. Prodajem vikendicu na glavnoj cesti prije mosta u Karanovcu, tel. 065/955-895. Prodajem vikendicu u Kobatovcima (Lakta{ima), tel. 065/620-186. Povoqno prodajem vikend ku}u u Velikom Bla{ku, tel. 051/ 462883. Prodajem mawu vikendicu i 100 m2 zemqe, 1/1, Drago~aj - Gradina, tel. 065/097-158. Prodajem vikend ku}u, 1.000 m2 oku}nice sa vo}wakom u ^elincu, Tukovi bb, tel. 066/679-335; 066/748-681. Prodajem vikendicu na glavnom putu Bawaluka-Jajce, prije mosta u Karanovcu, tel. 051/303-038; 051/307-514. Vikend ku}a, ~vrsta gradwa, prizemqe i sprat, 50 m 2 plus gara`a, 15 m 2 , zemqe 1.300 m 2 , struja, voda, cijena 32.000 KM kod ribnika u Topniku, Sarajevo, tel. 062/157-926. Prodajem vikendicu, dunum zemqe, struja, asfalt, voda, 8 km od grada Bawaluke, papiri uredni, tel. 051/318-829. Prodajem vikendicu sa 6.000 m2 zemqe u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/514-837; 051/437-698.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA “Ford mondeo”, dizel, 2002, ekstra, fam. auto, povoqno, odli;no stawe, tel. 387 65/705-527. Prodajem “alfa romeo” 155 g.p.1995, motor 2.0 tvin spark, ima plin, servisirana cijena 4.400 KM, tel. 38765/687-451. Prodajem “golf 2” TD, god. proizvodwe 1989, u dobrom stawu, registrovan 23.3.2010, tel. 065/428-446. “Mercedes 220” CDI 2000. god., ful oprema, ekstra stawe, mo`e i pod garanciju, tel. 065/510-186. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971583 i 065/410-485. Prodajem nov trka}i bicikl “rog” deset brzina, tel. 065/491112. Prodajem kompletan “reno 4 GTL”, motor sa mjewa~em, u odli~nom stawu, dajem garanciju, tel. 066/896-438. Prodajem “fijat tipo 1,4”, benzin, 12. mjesec 1995, u odli~nom stawu, tel. 065/513-894. “Fijesta 3” dizel, g. p. 86, cijena po dogovoru, zvati svaki dan od 21 do 23 ~asa, tel. 051/660-163; 066/540-042. Prodajem peglicu vodno hla|ewe 800,00 KM, tel. 066/863-909. Prodajem LT kamion ili mijewam za kombi T2, tel. 065/758-680. Prodajem nov skuter, tel. 065/491-112. Prodajem “ford fijestu” 1,8 D, g. p. 1992, kao dostavno ili servisno vozilo, tel. 065/034768. Prodajem o~uvanog “juga” sa ugra|enim plinom, registrovan prije 30 dana, tel. 051/532-426. Prodajem “nisan sani 1,5 gl”, 1984. godina, 400 KM, registrovan, tel. 065/484-909. Prodajem “reno” 18 (1983) registrovan 2009. registracija istekla, zvati oko 20 ~asova, tel. 051/300-551. Prodajem “golf 2”, cijena 4.000 KM, tel. 051/301-033.

SOBE
IZDAVAWE

Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 066/703101. Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546-658. Izdajem sobu studentu, upotreba kuhiwe, Skendera Kulenovi}a 103, tel. 051/461-574. Izdajem namje{tenu sobu s kupatilom i ~ajnom kuhiwom, poseban ulaz, Obili}evo, tel. 065/513-795. Od 1. jula slobodna jednokrevetna soba u Boriku kod "Merkatora" za zaposlene mladi}e ili djevojke, tel. 051/350-753; 066/834-204. Zlatibor sobe za prijatan odmor, zelenilu i ti{ini, povoqno, tel. 064/239-1344, 031585-763. Izdajem namje{tene dvije jednokrevetne sobe, cijena po dogovoru, zvati od 16 do 19 ~asova, tel. 051/218-930. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom i kuhiwom - Obili}evo, tel. 066/636-693. Izdajem lijepo namje{tenu dvokrevetnu sobu sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{, tel. 065/530-861; 051/315-890. Izdajem mu{karcu sobu sa grijawem, kupatilom, posebnim ulazom, u centru, Obili}evo, tel. 066/617682; 051/462-986.

VIKENDICE
PRODAJA

Prodajem “opel astru 1.4”, limuzina, g.p. 92, registrovana do 6/11, ABS ko~nice, centralna brava, boja trula vi{wa, u odli~nom stawu, cijena po dogovoru, tel. 065/458-621. Prodajem “mercedes” karavan 230 jumba{, dizel, registrovan, cijena povoqna, a mo`e i zamjena za ogrevno drvo, tel. 065/683-440. Prodajem nov skuter, tel. 065/491-112. Prodajem “opel korsu 1,2”, 88. godi{te, registrovan - cijena 1.200 KM, tel. 065/659-282. Prodajem “ford fijestu”, g. p. 1991, crna, troja vrata, 1,1, benzin, u dobrom stawu, registrovana, Bawaluka, tel. 066/469-299. Prodajem ili mijewam za jeftinije “pe`o 307” HDI, dizel, 2002. godine, tel. 065/528-247. Prodajem yip “honda” CR-V z. 2.0 benzin, 2001. godina, tel. 065/621017. Prodajem (mijewam) “lan~u temu” 2.0, '88. g. p., metalik, cijena 1.950 KM, tel. 065/938-401. Prodajem “fijat uno” 1986, 1.300 cm3, 48 KW, tel. 051/225.240; 065/537-290. Prodajem “fijat” 126 “bis” reg. do 17.7.2010. peglica, tel. 066/863909. Prodajem “pe`o 605”, dizel, 1994. g.p., registrovan do kraja godine, tel. 065/528-247. Prodajem “reno senik” 1.6, 16 V, g.p. 2000, klima, aluminijumske felge, cijena 7.700 KM, tel. 065/761-738. Prodajem “opel vektru” 1,8 benzin, 1992. g. p. registrova do 12.2010. ima {iber, aluminijumske felge, alarm, centralna brava, kanya, cijena 4.700 KM zvati od 19 do 21, tel. 051/300-936. Prodajem ili mijewam za jeftiniji automobil “mercedes A klase”, 1,7 dizel, 2001. god., tel. 065/528-247. Prodajem “golf 1” u dobrom stawu, tel. 051/315-530. Prodajem “zastavu 101”, g. pr. 1985, registrovana do septembra, tel. 065/034-768. DIJELOVI I OPREMA Prodajem “mercedes 190”, dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem gume 255-55-R19, tel. 065/931-383. Prodajem elektropodiza~ za “golf 2” sa ~etvoro vrata i kuku za “golf 2” povoqno, tel. 065/742388. Prodajem “pe`o 405” benzinac, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600. Pordajem zadwe {top svjetlo za “fijat fjorino” 93. god. Nova, zapakovana, povoqno, tel. 066/284124. Prodajem gume 215-65-R 16, osam komada, povoqno, tel. 065/931-383. Prodajem kuku za “golf 2”, tel. 065/742-388. Izra|ujem lamele, pakne, disk plo~ice, servisiram ko~ne sisteme, tel. 065/900-444. Prodajem ~etiri ~eli~ne felge za “ford fokus”, 15 cola, ~etiri rupe, tel. 065/931-383. Prodajem motor za ~amac, tel. 065/034-768.

Prodajem trofazni el. motor sa prirubnicom 7,5 KW, 2.900 obrtaja, tel. 065/931-383. Prodajem ma{ine za spajawe uramqiva~kih lajsni za slike i za isijecawe kartona, tel. 065/411-504. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac” SB-26 profesional MK-2, ispravna, kao nova, tel. 061/473-481. Prodajem grafi~ku presu {irine 70h100 cm, tel. 065/621017. Prodajem pumpu za cisternu preko kardana, tel. 065/931-383. Prodajem prevrta~ za sijeno, tel. 065/931-383. Prodajem cirkular za rezawe, trofazni, tel. 065/621-017.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem {poret, u dobrom stawu, kombinacija plin-struja, tel. 051/437-310. Prodajem ve{-ma{inu “gorewe” ispravna, kao nova, povoqno, tel. 051/460-999; 066/299-280.

NAMJE[TAJ
PRODAJA

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem stolove i stolice za ugostiteqske objekte, pe} za bureke hot-dog i ostali inventar, fiskalnu kasu, tel. 065/655-401. Prodajem vi{e novih stvari ugostiteqski namje{taj, elektroagregat za struju, hidrofor za vodu, motornu prskalicu, sto sa dva brenera i drugi alat za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem profesionalni ugostiteqski {poret, "igo" Qubqana, kombinacija plin struja, tel. 065/588-889. Prodajem elektri~ni {poret sa tri eta`e, 1 kom rostfraj, prodajem dva ugostiteqska plinska {poreta, povoqno, tel. 065/527-783. Izdajem u centru vi{enamjenski lokal 40 m2 +10 m2, terase, tel. 066/264-693.

POQOPRIVREDA
PRODAJA

Prodajem novu frezu 4KW, sa vrtnom kosom i ostalim prikqu~cima, cijena 2.200,00 KM, tel. 051/314-200,065/524-756.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodajem vikendicu u ^ar da~anima, struja, voda, povoqno, tel. 065/966-808; 065/581-773; 051/318-739. Hitno prodajem useqivu vikendicu kod Bronzanog Majdana, tel. 051/436-213. Prodajem vikendicu od centra Bawaluke 7 km, asfalt, struja, voda, papiri uredni, cijena po dogovoru, dunum zemqe, sve ogra|eno, nova gradwa, tel. 051/318-892.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem magnet za plo~asto `eqezo, tel. 065/931-383. Prodajem trokarski stroj “morando” i alat, tel. 065/646-013. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine za vo}e i povr}e, kombinovane stolarske ma{ine i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532426.

Prodajem hrastovu gra|u, tri kubika, 1.500 KM, tel. 387654/94674. Prodajem nove PVC prozore 140h80, 58h37 i PVC sa aluminijumskim {tokom 158h95, tel. 065/342-713. Prodajem nove drvene prozore 250h222 za izlog iz tri dijela, jedna vrata, dva prozora 136h186 s tri krila, tel. 065/342-713. Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388094; 066/252-990. Prodajem gradili{te 920 m2, u Vrbawi blizu Zelenog vira, tel. 464-458. Prodajem polovan crijep proizvodwa Novi Be~ej, tel. 051/355-288. Prodajem povoqno dva prozora sa roletnama, dimenzija 170h150, mo`e i bez roletni, tel. 051/355933. Prodajem nove drvene prozore 173h58, 168h58, 160h58, 140h58, tel. 065/342-713. Prodajem polovne drvene prozore 190h135, 158h77, 140h77, 167h200 sa aluminijumskim roletnama, tel. 065/342-713.

Prodajem vitrinu (jasen), trpezarijski sto (jasen), drvena vrata sa {tokom (890 cm), tel. 065/973-429. Prodajem ugaonu garnituru sa foteqom, tel. 051/315-518,065/362844. Prodajem dvosjed na rasklapawe od eko ko`e, cijena po dogovoru, tel. 051/314-046,066/285'525. Prodajem komade bijele “Marlesove” kuhiwe i plave ormari}e za bawu, tel. 065/416-580. Prodajem dvije ekskluzivne stilske ko`ne garniture, bivoqa ko`a, tik drvo, ru~ni rad, tel. 065/896-422. Prodajem povoqno regal, trosjed, dvosjed, le`aj, spava}u sobu i dje~iju sobu i zamrziva~ 310 l, tel. 066/298-511. Prodajem kombinovanu pe}, dva kola, plin, ~etiri elektri~ne i kamin, novo, tel. 065/242-873. Prodajem TV “iskra” 55 cm, vitrinu od punog drveta, itison sivi 18 m2, tepih bukle, telefonsku sekretaricu, tel. 065/811-058. Prodajem drvenu vitrinu cipelar, kanc. stolicu (drvena) sa to~ki}ima, itison sivi, 18 m2, tepih, 500 kompleta 1/6 spu`vica za slu{alice (vokmen), tel. 065/811-058. Prodajem dva {poreta na drva "smederevac", tel. 066/641-405. Prodajem stakleni stoli} sa dvije police za dnevni boravak, tel. 065/416-580. Prodajem regal “div”, “Vrbas”, Bawaluka, veoma povoqno, regal nov, neraspakovan, tel. 303-267. Prodajem ve{-ma{inu uvoz iz Wema~ke, tel. 065/931-383. Prodajem elektri~ni {poret s ravnom plo~om, malo upotrebqavan, tel. 065/657-665. Prodajem polovnu kuhiwu bijele boje, vise}i elementi, tri dijela, 130h60h30, radni sto iz jednog dijela sa dvoje vrata i pet ladica 130h60h80 i dvije foteqe na to~ki}e, tel. 065/999-984. Pordajem ugaonu garnituru, francuski le`aj, kau~, kuhiwski sto i sto za dnevni boravak, tel. 065/034-768. Prodajem kuhiwski sto sa stolicama, vitrinu, krevete sa du{ecima i ladicama za posteqinu i dva tepiha, tel. 065/215522.

USLUGE
OSTALO

MUZIKA
PRODAJA

Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60, 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206060.

Ozbiqna `ena zainteresovana za ~uvawe djece, tel. 065/677-483. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670639. Povoqno kucam diplomske, seminarske, magistarske i maturske radove, tel. 065/615-028. Kucam maturske, seminarske, diplomske i magistarske, kwige, {tampam, narezujem na CD, tel. 065/984-971. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, pri ru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizitkarti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119221.

38 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja i roletni. Staklim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-149. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852 i 051/311-263. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma. 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Profesor engleskog jezika daje ~asove i prevodi tekstove, tel. 38765/236-727 i 051/467-148. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223.

Ovla{}eni prevodilac stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Prijem dokumenata od 8 h do 20 h, tel. 38765/535-820 i 066/497-868.
Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938-401. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Primamo saradnike na obuku za finansijski marketing, tel. 066/247-277.

Intenzivni kursevi engleskog i ruskog jezika. Prijave, tel. 38765/535-820.
Izvodim povoqno bravarske radove, tel. 051/385-026. Elektri~ar mijewa elektroopremu, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Dajem instrukcije iz matematike, informatike, engleskog jezika svim uzrastima, povoqno, tel. 051/437-407; 065/895-931. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129-558. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318227. Pru`am usluge prevoza robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. Odgovorna, pedantna i komunikativna `ena, tra`i posao ~uvawa djece, pomo}i u ku}i ~i{}ewa lokala, pru`awa wege starijim osobama, Doboj, tel. 065/969-391. Profesor matematike daje ~asove sredwo{kolcima i studentima ekonomije, priprema maturante za prijemni ispit za fakultet, tel. 051/217-260; 065/837-295. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Pravim sve od gvo`|a, cerade, tende, stela`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Izra|ujem lamele, pakne, disk plo~ice, servisirane ko~ione sisteme, tel. 065/900-444. Majstor minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf” 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/538-048.

Usluge kre~ewa, gletovawa, postavqawa tapeta, unutra{we fasade, izolacije, dekoracije i stavqawe rigipsa, laminata, plo~ica i razne sanacije, tel. 065/343-745. Presvla~im kau~e, ugaone garniture i tapaciram namje{taj, povoqno, tel. 065/817-021. Zidar radi malterisawe, kvalitetno i jeftino, i ostale poslove, tel. 066/850-695. Dom za wegu lica i penzionera “Mildom” - Trn, ulica Cara Du{ana 40, tel. 051/585-402; 065/206-349. Usluga prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. Izdajem beyeve po naruybi za sve skupove i manifestacije, tel. 051/300-174. VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno kompletan moleraj, tel. 051/482-249, 066/286-594. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za prijemne, popravne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465553; 066/430-105. Ozbiqna `ena sredwih godina, ~uvala bih djecu, nalazim se u Dervi{ima, tel. 065/976-375. Ozbiqna `ena ~uvala bi dijete, tel. 065/011-065. Vr{im ma{insko cijepawe drva hidrauli~nim cjepa~em, rad motornom pilom, ma{insko o{trewe lanca motorne pile, tel. 065/345-604. Prevoz, selidbe komiona sa radnicima ili po dogovoru, odgovorno i povoqno, tel. 051/313-116, 065/317-840, 063/541-688.

GARDEROBA
PRODAJA

Prodajem dva grobna mjesta na grobqu Pavlovac, Bawaluka, tel. 065/566-996. Prodajem povoqno `ensku graderobu radi zatvarawa butika, sanduk za posteqinu, tel. 065/767888. Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491-942; 065/642-920. Pordajem komplet opremu za p~elare i LR sanduke, tel. 065/933-431. Prodajem 50 odsto jeftinije `ensku, novu garderobu iz Wema~ke, tel. 066/253-259. Radi zatvarawa butika prodajem vrlo povoqno paket nove garderobe iz Wema~ke, pogodno za butik i pijacu, tel. 066/253-259.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem aluminijumski radijator 20 ~lanaka, tel. 352-707. Prodajem pe} za grijawe, tel. 352-707. Prodajem OSB plo~e debqine 18 mm, tel. 387 65/539-888. Prodajem kasa pultove za markete sa komplet instalacijom, pokretna traka, bijela boja, tel. 065/896-422. Prodajem “cepter” kuhiwsku garnituru, sto okrugli i ~etiri stolice, sanduk za posteqinu, sto za TV, radio i video, dnevnu sobu, drvo, sto, kau~, dvije foteqe, tabure, tel. 065/767-888. Prodajem grobnicu sa {est mjesta, "Sveti Pantelija", tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216067. Radim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od

metala, tel. 051/463-329; 066/257534. Prodajem hitno i povoqno kamp prikolicu za ~etiri osobe, neupotrebqavanu lutvansku, cijena 1.000 KM, tel. 051/211-558; 065/616-833. Prodajem strelice, pera i {piceve za pikado, veoma kvalitetno, tel. 066/469-299. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206060. Prodajem kutiju za `ito 1.000 m2, tel. 065/822-331. Prodajem Vilerovu “Tajnu ve~eru”, tel. 065/650-258. Prodajem metalni izlog sa vratima (2,85 h 1,85), vrata metalna (82 h 1m), tel. 065/973-429. Prodajem polovne pe}i za centralno grijawe na ~vrsto gorivo i stariju sa dodacima, tel. 066/313-727. Prodajem radni sto za u~enike, veoma komforan i pogodan za rad, uklapa se u sve, tel. 312-339. Prodajem dje~iji krevetac, mo`e se pakovati za vo`wu u automobilu, tel. 066/769-335. Prodajem tendu, 6h2,5 m i tri bambusove barske stolice, tel. 065/450-546; 051-307-182. Prodajem nov trka}i bicikl “rog”, deset stepenskih brzina, tel. 065/491-112. Prodajem boksove za pra{ewe krma~a, tel. 065/931-383. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinovu lozu, vo}e, paradajz i pulceve za gra|evinare, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem dva grobna mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 065/577795. Prodajem 300 kompleta 1/6 spu`vica za slu{alice za vokmen, velike i male, kancelarijsku stolicu, tel. 065/811-058. Prodajem aparat koki~ar (na plin) za pravqewe kukuruznih kokica sa pomo}nim tezgicama na aparatu, cijena 300 KM, tel. 065/673-010. Prodajem slike Omera i Mersada Berbera, crte`i 72, 84. godina, tel. 066/897-469. Prodajem kamp prikolicu “adrija 305”, tel. 065/909-484. Prodajem baletanke, “Jugoplastika” - Split, crne i bijele, brojevi od 27 do 41, veoma povoqno, tel. 065/794-702. Prodajem dva polovna prozora, ku}na vrata sa {tokom, dva kau~a, dvije foteqe, hrastovo bure za rakiju, 85 l, TA pe}, ormari} za kupatilo sa dva ogledala, nov drveni {ah, {oqu za kupatilo, umivaonik, tri nove ~esme, novo crijevo sa tu{ baterijom, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem pumpu za eta`no grijawe, proizvodwa Slovenija, tel. 051/355.-288. Prodajem nov dje~iji bicikl, povoqno, tel. 065/398-182.

Prodajem lova~ku pu{ku karabin, cijena po dogovoru, imam dozvolu, tel. 051/424-797. Prodajem su|e, stolove, klupe i {ator za izdavawe, tel. 066/266629. Prodajem `enski bicikl, tel. 051/437-310. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu - Perduvovo grobqe, tel. 051/308-686. Prodajem harmoniku (hohnerica) 96 basova 7+3 registra, cijena 500 KM (hitno), tel. 051/413-199; 066/870-370. Prodajem p~eliwe rojeve, stara p~eliwa dru{tva, med i ostale p~eliwe proizvode, tel. 065/336786. Prodajem grobnicu betonsku sa dva, tri i ~etiri mjesta, pravoslavno grobqe Borik, Bawaluka, tel. 066/494-024.

Vr{im otkup zlata, tel. 066/223-259, 2750.
Prodajem ro{tiq - plin i ugaq, tel. 065/215-522. Prodajem unikatnu umjetni~ku sliku “Pred oluju”, vel. 140h88cm, ra|ena uqanim bojama na platnu, tel. 065/986-453. Prodajem {iva}u ma{inu "danicu" automatik, tel. 051/303-633. Prodajem {ator za 130 osoba i {ator za 150 osoba, tel. 051/280912. KUPOVINA Kupujem lap-top pokvaren “fujitsu-siemens lifebook”, tel. 387 65/336-869. POTRA@WA Tra`im pisa}u ma{inu “portabl” novu ili tra`im servis majstora za popravku, tel. 051/302769.

alnu obuku, tel. 387 65/179-750. "Cepter" tra`i tri saradnike za direktnu prodaju, besplatna obuka, besplatni eksponati zarada neograni~ena, pozovite, tel. 38765514288. Potrebni saradnici za sklapawe koverti u vlastitom domu u slobodno vrijeme. Sedmi~na zarada do 200 evra, tel. 387 65/661218. Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 051/215-144. Potreban maniker i frizer sa najmawe tri godine radnog iskustva, tel. 066/278-987. Potrebna tri saradnika za marketing obezbi|ena je obuka napredak u karijeri, ekonomska i li~na nezavisnost, tel. 066/247277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawaluka, tel. 051/303-011. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawaluci, tel. 065/412-112. Tra`im partnera za zajedni~ki rad, posjedujem poslovni prostor, pogodan za razne djelatnosti, tel. 051/355-933. Potrebne radnice za rad u kafi}u. Plata po dogovoru, tel. 065/976-375.

TURIZAM
PONUDA

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem {tenad samojeda stari dva mjeseca. Posjeduju rodovnike. Pelcovani su i o~i{}eni od parazita. Cijena 250 KM, tel. 387 65/960-078. Prodajem {tenad wema~kog ov~ara od odli~nih roditeqa ili mijewam za {to mi treba, tel. 066/829-204. Poklawam umiqate wegovane ma~i}e stare dva mjeseca, ma~i}i nau~eni na pijesak, tel. 065/732712. Prodajem {tence 2 mjeseca mali bijeli ameri~ki eskimo, mu`jaci (kao samojedi), tel. 051/315-982, 065/535-737.

Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 9. jula 2010. godine sa trodnevnim boravkom u Budvi, tel. 051/465-210; 065/644-500. IZDAVAWE Iznajmqujem apartman i sobe u vikendici, 250 od mora, kuhiwa, parking, TV itd. Cijena deset evra po osobi. ^iovo - Trogir, Hrvatska, tel. 066/184-804. Izdajem sobe i apartmane 50 m od mora, \enovi}i, tel. 0038268/644-766. Povoqno izdajem apartmane i sobe u Igalu, obezbije|en parking, tel. 00382/313-3574; 067/421805. Vodice (kod [ibenika) povoqno izdajem apartman za dvije do pet osoba u centru Vodica, pet minuta do pla`e, povoqno, tel. 38751437880; 065/996-090. Izdajem apartmane u Meqinama kod Herceg Novog, udaqeno od pla`e 150 m, cijena 8 evra po osobi, tel. 00 382 68 678-840,00 382 31 348-125.

ZAPO[QAVAWE
“Cepter” internacionalna kompanija tra`i saradnike koji su komunikativni, uporni, krea tivni, samouvjereni za prodavace, tel. 065/656-907. Kompanija “Cepter” tra`i odgovorne i komunikativne osobe za rad uz besplatnu profesion-

LI^NI KONTAKTI
Mladi} 35 godina, lak{i invalid, situiran, `eli upoznati radi braka ozbiqnu djevojku za zajedni~ki `ivot u Beogradu, tel. 00 381/11-31-93-400. Momak tra`i djevojku bez obaveza, za povremeno dru`ewe, tel. 387 66/656-059.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka

Tekst:

Telefon:

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 39

40 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 41

AKCIONARSKO DRU[TVO ZA PROIZVODWU, PRERADU I PROMET DERIVATA NAFTE RAFINERIJA UQA MODRI^A Broj: 01-984/10 Datum: 28.6.2010. godine Na osnovu ~lana 30. stav 2. Statuta Akcionarskog dru{tva za proizvodwu, preradu i promet derivata nafte Rafinerije uqa Modri~a, direktor “Rafinerije uqa Modri~a“ a.d. Modri~a dana 28.6.2010. godine raspisao je

OGLAS
za dostavqawe ponuda radi sanacije dijela hidrantske mre`e koja obuhvata sqede}e objekte na prostoru nove Rafinerije: novo auto i vagon istakali{te, tankvane broj 1, 2 i 9, skladi{te rezervnih dijelova, skladi{te zapaqivih materijala i postrojewe vakum destilacije. Sanacija hidrantske mre`e podrazumijeva kompletnu zamjenu dotrajalog ~eli~nog cjevovoda u du`ini 1200 m sa cjevovodom od polimernih cijevi sqede}ih dimenzija: 4“ – 40 m, 6“ – 380 m, 8“ – 780 m. Novi cjevovod se pola`e prema postoje}oj trasi na dubini od 1 do 1,2 m. Postoje}i cjevovod je na ve}oj dubini i ne}e se vaditi tokom sanacije. Novi cjevovod }e se spajati sa postoje}im ventilima i nadzemnim hidrantima. Predvi|eni radni pritisak vode u cjevovodu je do 10 bara (ispitni je 15 bara). Ponuda treba da sadr`i sqede}e: - ukupna vrijednost ponude sa posebno nazna~enim vrijednostima zemqanih radova i ugra|enog materijala, - rok izvo|ewa radova, - rok i na~in pla}awa, - ateste za materijale koji se ugra|uju, - garanciju kvaliteta za ugra|ene materijale i izvedene radove. Uz ponudu obavezno dostaviti: - pun naziv i adresu ponu|a~a, brojeve telefona i telefaksa, i-mejl adresu, - ovjerenu kopiju registracije firme, ne stariju od tri mjeseca, - kopiju uvjerewa o registraciji PDV obveznika, - potvrdu o likvidnosti, - referenc listu. Ponude dostaviti do 12.7.2010. godine u zatvorenim kovertama na adresu: Rafinerija uqa Modri~a ad, Vojvode Stepe 49, 74480 Modri~a, sa naznakom “za sanaciju hidrantske mre`e“. Kontakt osoba za sve dodatne informacije – Boris Jenko, tel. 053/ 810 160, 810 111, lokal 283 ( radnim danom od 7 do 15 ~asova). DIREKTOR Dr Pero Dugi}

Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Slu`ba za poslove sa strancima

Bosna i Hercegovina Ministarstvo bezbjednosti Slu`ba za poslove sa strancima

Broj:19.7.1-34.2-3220-5/10 Sarajevo: 28.6.2010. godine Na osnovu ~lana 5. stav 4. Pravilnika o postupku premje{taja i postavqewa dr`avnih slu`benika u slu~aju prenosa ili preuzimawa nadle`nosti od strane institucija BiH (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 28/04 i 26/06), direktor Slu`be za poslove sa strancima; upu}uje

POZIV
Svim zainteresovanim kandidatima koji ispuwavaju uslove za ogla{ene pozicije da se prijave na JAVNI OGLAS za popuwavawe radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Slu`bi za poslove sa strancima. Agencija za dr`avnu slu`bu obavijestila nas je da }e u ime Slu`be za poslove sa strancima objaviti Javni oglas, dana 30.6.2010. godine na slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu BiH (www.ads.gov.ba) sa krajwim rokom za podno{ewe prijava 8.7.2010. godine. DIREKTOR Mekti} Dragan

Bosna i Hercegovina DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU

Bosna i Hercegovina DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU

U skladu sa ~lanom 4.7 Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH“, br. 7/02), ~lanom 78. Pravilnika o javnim raspravama (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 38/05) Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju, daje O ODR@AVAWU JAVNE RASPRAVE Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju obavje{tava zainteresovane da }e u srijedu 30. juna 2010. godine, na uvid javnosti staviti Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikqu~ku. Pravilnik o prikqu~ku (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 95/10) usvojen je oktobra 2008. godine. Praksa je pokazala da postoje neke proceduralne prepreke u postupku prikqu~ewa elektroenergetskih objekata na prenosnu mre`u koje je neophodno otkloniti. U tom ciqu pripremqen je Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o prikqu~ku. Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremqene nacrte u sjedi{tu DERK-a, ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba. Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja }e biti odr`ana u sjedi{tu DERK-a u Tuzli, Mi{ka Jovanovi}a 4/II, u utorak 20. jula 2010. godine u 12 sati. DERK }e u razmatrawe uzeti i pisane komentare dostavqene na adresu DERK-a najkasnije do 21. jula 2010. godine.

OBAVIJEST

42 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Izdajem kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.
Tvornica papira SHP Celex a.d. Bawaluka UPRAVNI ODBOR Broj: 2997/10 Datum: 14.6.2010. g SVIM AKCIONARIMA Tvornica papira SHP Celex a.d. BAWALUKA PREDMET: Obavijest o prijedlogu novog Statuta Dru{tva i prava nesaglasnih akcionara. Odlukom Upravnog odbora sazvana je XI redovna sjednica Skup{tine akcionara, kojom je utvr|en je i prijedlog dnevnog reda za istu. U dostavqenom prijedlogu dnevnog reda nalazi se i prijedlog novog Statuta, kao osniva~kog akta Dru{tva te prijedlog odluke o usvajawu istog. Ovim Upravni odbor izjavquje da se novi Statut Dru{tva donosi radi uskla|ivawa istog sa Zakonom o privrednim dru{tvima, {to ste mo`e vidjeti iz predlo`enog dnevnog reda. Tako|e Vas obavje{tavamo da, ukoliko `elite, po pravu nesaglasnih akcionara, imate mogu}nost na naknadu vrijednosti Va{ih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima. To zna~i da svaki akcionar mo`e da tra`i od Dru{tva pla}awe iznosa jednakog tr`i{noj vrijednosti wegovih akcija ako glasa protiv ili se uzdr`i od glasawa za promjene osniva~kog akta Dru{tva, a sve u skladu sa odredbom ~lana 435. Zakon o privrednim dru{tvima. S po{tovawem. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Daniel Krchnavy

Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 8/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popuwavawe radnih mjesta rukovode}ih dr`avnih slu`benika u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 1/01 Direktor 1/02 Zamjenik direktora 1/01 Direktor Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi radom Agencije. Osigurava izvr{avawe odredaba Zakona, Statuta, Pravilnika o unutra{woj organizaciji i drugih op{tih akata. Predstavqa i zastupa Agenciju u zemqi i inostranstvu. Utvr|uje politiku i strategiju rada Agencije. Organizuje i osigurava zakonito i efikasno obavqawe poslova. Donosi op{te akte za koja je ovla{ten i preduzima druge mjere iz nadle`nosti Agencije. Koordinira rad tijela Agencije. Odlu~uje u skladu sa zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima dr`avnih slu`benika i zaposlenika u vr{ewu slu`be. Neposredno izvr{ava najslo`enije poslove u Agenciji. Osigurava provo|ewe propisa o sigurnosti hrane na teritoriji BiH. Organizuje i zajedno sa Upravnim odborom Agencije priprema izradu propisa iz oblasti sigurnosti hrane i hrane za `ivotiwe. Donosi rje{ewa o zasnivawu radnog odnosa, obavqa izbor izme|u kandidata koji konkuri{u za zasnivawe radnog odnosa uz obezbje|ivawe i odgovaraju}e nacionalne strukture. Donosi rje{ewe o prestanku radnog odnosa i odlu~uje o disciplinskoj odgovornosti dr`avnih slu`benika i zaposlenika. Osigurava ravnopravnu upotrebu slu`benih jezika i pisama u radu Agencije. Donosi odluku o saradwi sa drugim Agencijama i sli~nim ustanovama u zemqi i inostranstvu. Potpisuje akta Agencije, osim onih za koje je svojim aktom pismenim ovla{tewem ovlastio drugo lice. Posebni uslovi: VSS - VII1 stepen stru~ne spreme; veterinarski ili poqoprivredni fakultet; pet (5) godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni (javni) ispit; poznavawe jednog svjetskog jezika; poznavawe rada na ra~unaru. Pripadaju}a osnovna neto plata: 2.745 KM Status: rukovode}i dr`avni slu`benik na polo`aju sekretara sa posebnim zadatkom. 1/02 Zamjenik direktora Opis poslova i radnih zadataka: Mijewa direktora Agencije u wegovoj odsutnosti, ukoliko direktor nije u mogu}nosti izvr{avati svoja ovla{tewa i obaveze. Poma`e u radu direktora Agencije. Neposredno izvr{ava najslo`enije poslove u Agenciji. Potpisuje akta Agencije i na osnovu pismenog ovla{tewa koje je donio direktor Agencije. Posebni uslovi: VSS - VII1 stepen stru~ne spreme, veterinarski ili poqoprivredni fakultet; pet (5) godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni (javni) ispit; poznavawe jednog svjetskog jezika; poznavawe rada na ra~unaru. Pripadaju}a osnovna neto plata: 2.241 KM Status: rukovode}i dr`avni slu`benik na polo`aju sekretara sa posebnim zadatkom. Broj izvr{ilaca: Za svako od ogla{enih radnih mjesta tra`i se po jedan (1) izvr{ilac. Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoqavati i op{te uslove propisane ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke {kolske spreme. - Za sprovo|ewe procedure po ovom javnom oglasu bi}e formirana jedna (1) Komisija za izbor. Potrebni dokumenti: - ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovawe stekli po bolowskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; va`e}e li~ne karte; uvjerewa o polo`enom stru~nom upravnom ispitu ili polo`enom javnom ispitu (u ciqu osloba|awa od javnog ispita); potvrde ili uvjerewa kao dokaza o tra`enom radnom iskustvu u struci; dokaz o poznavawu jednog svjetskog jezika; popuwen obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu koji se mo`e dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu BiH ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba. Mole se kandidati da ne dostavqaju dokumentaciju koja nije tra`ena tekstom javnog oglasa jer se ista ne}e uzimati u razmatrawe. - Kandidati koji budu uspje{ni na pismenom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavqa zajedno s drugim dokumentima, u protivnom ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerewe na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimawa du`nosti, u suprotnom skida se sa liste uspje{nih kandidata. Javni oglas se sprovodi u skladu sa Odlukom o na~inu polagawa javnog i stru~nog ispita (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 96/07 i 43/10). Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polagawe javnog ispita utvr|eni su Programom polagawa javnog ispita (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 28/08). Sve tra`ene dokumente, osim uvjerewa o nevo|ewu krivi~nog postupka koje se dostavqa na intervjuu, treba dostaviti najkasnije do 17.7.2010. godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine “Javni oglas za popuwavawe radnih mjesta rukovode}ih dr`avnih slu`benika u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine“ 71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1 Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene ne}e se uzimati u razmatrawe.

SHP CELEX A.D. BAWALUKA PRAVNI ODBOR BROJ: 2996/10 DATUM: 14.6.2010. Na osnovu ~lana 304 stav 1, a u vezi ~lana 272 Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik RS” br. 127/08 i 58/09) Upravni odbor Tvornice papira SHP Celex a.d. Bawaluka je na sjednici odr`anoj dana 14.6.2010. godine, donio o sazivawu XI redovne sjednice Skup{tine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Bawaluka, za 10.8.2010. godine u prostorijama Tvornice papira SHP Celex a.d. Bawaluka (daqe: Dru{tvo), u Ulici Veqka Mla|enovi}a bb, sa po~etkom u 9 ~asova. U slu~aju da se u zakazano vrijeme ne odr`i XI Skup{tina akcionara, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati 10.8.2010 sa po~etkom u 12 ~asova u mjestu odr`avawa XI Skup{tine. Za sjednicu Skup{tine predlo`en je sqede}i DNEVNI RED Izbor predsjednika Skup{tine akcionara 1.1. Izbor Komisije za glasawe, 1.2. Izbor zapisni~ara, 1.3. Izbor ovjeriva~a zapisnika, 2. Usvajawe zapisnika sa X Skup{tine akcionara Dru{tva; 3. Prijedlog Odluke o usvajawu Izvje{taja o finansijskom poslovawu Dru{tva u 2009. godini sa mi{qewem nezavisnog revizora, 4. Prijedlog Odluke o usvajawu Izvje{taja Nadzornog odbora, 5. Prijedlog Odluke o usvajawu Izvje{taja Upravnog odbora o poslovawu Dru{tva, 6. Prijedlog poslovne politike i plana Dru{tva za 2010. godinu, 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti i pokri}u gubitka 8. Prijedlog Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskog izvje{taja za 2010. godinu 9. Prijedlog Odluke o usvajawu Statuta Dru{tva uskla|enog sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima RS (“Sl. glasnik RS”, br. 127/08 i 58/09), 10. Prijedlog Odluke o usvajawu Poslovnika o radu Skup{tine akcionara, 11. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora, 12. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lanova Upravnog odbora, 13. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora, 14. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lanova Odbora za reviziju, 15. Prijedlog Odluke o izboru internog revizora, Ova Odluka o sazivawu Skup{tine akcionara Dru{tva, sa prijedlogom dnevnog reda je objavqena na Internet stranici Dru{tva www.shpgroup.eu Sve informacije i materijale predlo`ene dnevnim redom, akcionari mogu dobiti li~no u sjedi{tu Dru{tva, svakim radnim danom od 9 do 15 ~asova. Pozivaju se svi akcionari, fizi~ka i pravna lica, da li~no ili putem punomo}nika ili glasawem pismenim putem u~estvuju u radu Skup{tine Dru{tva. Punomo} fizi~kih lica mora biti ovjerena od strane notara ili nadle`nog organa uprave, a punomo} pravnog lica pe~atom i potpisom zakonskog zastupnika pravnog lica. Uz prijavu o u~e{}u u radu Skup{tine Dru{tva punomo} se mora dostaviti najkasnije tri dana prije odr`avawa Skup{tine Dru{tva. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Daniel Krchnavy

ODLUKU

OGLASI
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA O[ “SVETI SAVA“ BIJEQINA BROJ: 983/2010 DATUM: 24.6.2010. god. Na osnovu ~lana 125. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08 i 71/09) i ~lana 3. stav (2) Pravilnika o uslovima i na~inu izbora direktora {kole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 112/09) i Odluke o raspisivawu konkursa za izbor direktora, broj 982/2010, [kolskog odbora O[ “Sveti Sava“ u Bijeqini na sjednici odr`anoj dana 24.6.2010. god. raspisuje

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 43

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora O[ “Sveti Sava“ u Bijeqini I – Objavquje se javni konkurs za izbor i imenovawe direktora O[ “Sveti Sava“ u Bijeqini. II – Mandat Imenovawe direktora se vr{i na period od ~etiri godine. III - Op{ti i posebni uslovi za izbor i imenovawe direktora su: a) da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, b) da ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, v) ima najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti, g) nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, d) ima predlo`en program rada i isti~e se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u {koli. IV - Dokumentacija koju su kandidati du`ni prilo`iti uz prijavu: a) izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), b) uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), v) diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, g) va`e}u licencu za obrazovno-vaspitni rad ili dokumenta kojim dokazuje da ispuwava uslove za izdavawe licence u skladu sa propisima koji reguli{u oblast osnovnog obrazovawa i vaspitawa, d) potvrdu kojom dokazuje da ima najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti, |) qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od {est mjeseci), e) uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od tri mjeseca), `) uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), z) prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem mandatu, i) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat zaposlen i j) kratku biografiju sa podacima o kretawu u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu. V – Objavqivawe Konkursa Ovaj Konkurs }e biti objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske“. VI - Podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. [kolski odbor }e pismenim putem obavijestiti sve u~esnike Konkursa o odluci o imenovawu direktora u roku od osam dana od dana dono{ewa odluke. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te, na adresu: Osnovna {kola “Sveti Sava“, Ulica Svetog Save broj 26, Bijeqina 76300. Predsjednik [kolskog odbora, Dragi{a Maksimovi}, dipl. in`. el. teh.

Akcionarsko dru{tvo za eksploataciju i preradu ruda “JAPRA” Novi Grad, Blatna bb. Broj: 1029-1/10 Datum: 29.6.2010. godine Na osnovu ~lana 18. stav 2. Statuta AD “Japra” Novi Grad, ~lana 3. stav 2. i ~lana 4. Poslovnika o radu Skup{tine Akcionarskog dru{tva za eksploataciju i preradu ruda “Japra” Novi Grad i ~lana 272. stav 6. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. glasnik RS” broj:127/08 i 58/09), Upravni odbor AD “Japra” vanrednu Skup{tinu akcionara AD “Japra” Novi Grad, koja }e se odr`ati dana 16.7.2010. godine (petak) sa po~etkom u 12 sati u prostorijama Upravne zgrade Dru{tva u Blatni. dnevnog reda ili budu suzdr`ani od glasawa (nesaZa sjednicu se predla`e sqede}i: glasni akcionari), da imaju pravo na procjenu i naknadu vrijednosti, odnosno otkup svojih akcija DNEVNI RED: 1. Izbor radnih tijela: predsjedavaju}eg, zapi - od akcionarskog dru{tva u skladu sa odredbama sni~ara, 2 ovjeriva~a zapisnika i Komisije za bro- ~lana 435. i 436. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/08 i 58/09). jawe glasova, 2. Usvajawe zapisnika sa XII redovne Skup{tine Svim akcionarima zainteresovanim za kompletnu dokumentaciju vezanu za odobrewe i zakqu~ewe akcionara Dru{tva odr`ane dana 16.6.2010. gopravnog posla iz ta~ke 3. dnevnog reda, Dru{tvo }e dine, obezbijediti uvid i kopije kompletne doku3. Dono{ewe Odluke o davawu saglasnosti na zakqu~ewe Ugovora o zasnivawu zalo`nog prava mentacije svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 ~asova, u Upravnoj zgradi Dru{tva u Blatni. (hipoteke) na imovini Dru{tva velike vrijednosti. UPRAVNI ODBOR A.D. Obavje{tavaju se akcionari koji budu glasali pro“JAPRA” Novi Grad tiv dono{ewa Odluke iz ta~ke 3. predlo`enog

SAZIVA

Zepter Broker a.d. Jevrejska bb, 78 000 Bawaluka www.zepterbroker.com Telefon: +387 233 170 Faks:+387 51 233 180 e-mail: zepterbroker@teol.net Na osnovu ~lana 149. stav 6. Pravila Bawalu~ke berze, Bawalu~ka berza objavquje

OGLAS
Bawalu~ka berza organizuje aukciju za prodaju paketa akcija sqede}eg preduze}a: Red. br. 1. Oznaka hartije od vrijednosti MKOS-R-A Predmet prodaje (paket) Po~etna prodajna Standard Broj % od ukupnog cijena po akciji pove}awa u KM cijene u KM akcija broja akcija preduze}a 3.000 5,454546 110,00 2,00 Naziv preduze}a “Mikrofin osigurawe“ a.d. Bawaluka

Aukcija }e se odr`ati na Bawalu~koj berzi a.d. Bawaluka, dana 5.7.2010. godine, prema rasporedu odre|enim Priru~nikom za trgovawe Bawalu~ke berze broj: 03-153/09 od 27.2.2009. godine. Rok pla}awa je T+3. Sredstvo pla}awa je novac.

44 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI
“KRAJINALIJEK“ A.D. BAWALUKA Ilije Gara{anina 6, 78000 Bawaluka Na osnovu ~lana 304. stav 1. ta~ka v., a u vezi sa ~lanom 267. i 272. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08 i 58/09), ~lana 24. Statuta “Krajinalijek“ a.d. Bawaluka i Odluke Upravnog odbora “Krajinalijek“ a.d. Bawaluka sa sjednice odr`ane 21.4.2010. godine, Upravni odbor Dru{tva donosi

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 45 JP “Vodovod i kanalizacija“ a.d. Rogatica Ul. Preobra`enska bb Mati~ni broj : 01145673 JIB:4400609950008 @iro ra~un: NLB-Razvojna banka : 562-001-00002687-48 Upisani kapital: 581.808,00 KM Broj : 06-172 /10 Datum : 29.6.2010. godine Na osnovu ~lana 2. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik RS“ br.75/04) i ~lana 267. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. glasnik RS“, broj:127/08 i 58/09) i 48. Statuta JP “Vodovod i kanalizacija“ a.d. Rogatica, Nadzorni odbor je donio

XVI REDOVNE SJEDNICE SKUP[TINE AKCIONARA KRAJINALIJEK AD BAWALUKA XVI redovna sjednica Skup{tine akcionara “Krajinalijek“ a.d. Bawaluka (u daqem tekstu: Dru{tvo), odr`a}e se dana 2.8.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova u Bawaluci u prostorijama Dru{tva, ulica Ilije Gara{anina broj 6. Za XVI redovnu sjednicu Skup{tine akcionara predla`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: - Predsjedavaju}eg sjednice Skup{tine akcionara - Komisije za glasawe - Zapisni~ara - Dva ovjeriva~a Zapisnika 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa prethodne – XV redovne sjednice Skup{tine akcionara, 3. Razmatrawe i usvajawe: - Izvje{taja o radu Upravnog odbora za 2009. godinu - Izvje{taja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu - Izvje{taja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu - Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu - Finansijskog izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu - Prijedloga Odluke o raspodijeli ostvarene dobiti Dru{tva u 2009. godini 4. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za 2010. godinu, 5. Razmatrawe i usvajawe prijedloga Odluke o izboru revizorske ku}e za reviziju finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2010. godinu 6. Teku}a pitawa NAPOMENA: Pravo da u~estvuju u radu zasjedawa Skup{tine imaju svi akcionari li~no ili zastupani po punomo}niku koji mora imati ovjerenu punomo} za zastupawe akcionara potpisanu od strane akcionara – fizi~kog lica ili zastupnika akcionara – pravnog lica i ovjerenu od nadle`nog organa ili Dru{tva. Akcionari imaju mogu}nost uvida u materijale za sjednicu Skup{tine Dru{tva u radnom vremenu u prostorijama sjedi{ta Dru{tva. Akcionari ili grupa akcionara s najmawe 10% ukupnog broja akcija s pravom glasa imaju pravo pismeno predlo`iti dopunu dnevnog reda, uz navo|ewe razloga, Upravnom odboru Dru{tva najkasnije sedam dana od dana objavqivawa obavje{tewa o sazivawu Skup{tine Dru{tva. Ugovor o udru`ivawu glasova akcionara i zajedni~kom punomo}niku mora biti ovjeren. Oglas o sazivawu Skup{tine objavi}e se na oglasnoj tabli Dru{tva i u dnevnom listu “Glas Srpske“. U slu~aju da se XVI redovna sjednica Skup{tine ne odr`i u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati isti dan, 2.8.2010. godine u 14 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

OBAVJE[TEWE O SAZIVAWU

ODLUKU
Saziva petu sjednicu Skup{tine akcionara JP “Vodovod i kanalizacija“ a.d. Rogatica koja }e se odr`ati u (petak) dana 30.7.2010. godine u prostorijama preduze}a u 11 ~asova u Rogatici ul. Preobra`enska bb. Za petu sjednicu Skup{tine akcionara predla`emo sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine (predsjednika Skup{tine, komisija za glasawe, zapisni~ar i dva ovjeriva~a zapisnika) 2. Podno{ewe izvje{taja Komisije za glasawe 3. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara 4. Verifikacija Odluka sa sjednica Skup{tine akcionara odr`anih 21.4.2005. god., 8.7.2005. god., 11.9.2006. i 8.5.2007. godine 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacija“ a.d. Rogatica za 2009. godinu 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu dru{tva za 2009. godinu 7. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora po finansijskim izvje{tajima za 2009. godinu 8. Dono{ewe Odluke o izboru Nezavisnog revizora za finansijske izvje{taje za 2010. godinu JP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Rogatica 9. Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja Dru{tva za period 1.1.2009 - 31.12.2009. godine 10. Razmatrawe i usvajawe Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti 11. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa Dru{tva za 2010. godinu 12. Razmatrawe i usvajawe trogodi{weg Plana poslovawa Dru{tva za 2010., 2011. i 2012. godinu 13. Prijedlog novog Statuta i dono{ewe Odluke o usvajawu 14. Prijedlog Poslovnika o radu Skup{tine akcionara i dono{ewe odluke o usvajawu 15. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu ~lana Nadzornog odbora Dru{tva zbog isteka mandata 16. Dono{ewe Odluke o imenovawu privremenog Nadzornog odbora Dru{tva 17. Odluka o utvr|ivawu uslova, standarda i kriterija za imenovawe dva ~lana Nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Rogatica ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawaluka 18. Odluku o raspisivawu javnog konkursa za imenovawe dva ~lana Nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Rogatica ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawaluka 19. Odluka o imenovawu predsjednika i ~lanova komisije za sprovo|ewe javnog konkursa za izbor dva ~lana Nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacija“ a.d. Rogatica 20. Teku}a pitawa U slu~aju da se peta sjednica Skup{tine akcionara ne odr`i dana 30.7.2010. godine, ponovqena Sjednica Skup{tine akcionara odr`a}e se 2.8.2010. u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijala se mo`e izvr{iti svakog radnog dana od 8 do 14 ~asova u Upravnoj zgradi preduze}a ul. Preobra`enska bb Rogatica. Pozivaju se zastupnici Fonda PiO RS i akcionara li~no, ili putem punomo}nika u~estvuju u radu pete sjednici Skup{tine akcionara. Potpis davaoca punomo}i mora biti ovjeren kod nadle`nog organa. Predsjednik Nadzornog odbora Branko Uji}

REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO SAOBRA]AJA I VEZA Trg Republike Srpske 1, Bawaluka, tel: 051/339603, faks: 051/339649, E-mail:msv@msv.vladars.net Broj: 13.02/033- 1731 /10 Datum: 28.6.2010. godine Na osnovu ~lana 82. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br.118/08), a u vezi Projekta zapo{qavawa pripravnika visoke stru~ne spreme u Republici Srpskoj “Prvi posao“, Ministarstvo saobra}aja i veza r a s p i s u je za prijem pripravnika Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u Ministarstvo saobra}aja i veza Republike Srpske -pripravnik: 3 izvr{ioca Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u tra`enom stepenu obrazovawa. Kandidat mora da ispuwava sqede}e uslove: A) Op{ti uslovi 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, 2. da je punoqetan 3. da ima propisanu stru~nu spremu, 4. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. B) Posebni uslovi: 1. VSS-diplomirani in`ewer gra|evine...........................1 izvr{ilac 2. VSS diplomirani pravnik.................................................1 izvr{ilac 3. VSS-diplomirani ekonomista...........................................1 izvr{ilac Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. 1. biografiju, 2. ovjerenu kopiju diplome 3. uvjerewe o dr`avqanstvu (original) 4. izvod iz mati~ne kwige ro|enih (original) 5. uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak (original). Sa svim kandidatima koji ispuwavaju op{te i posebne uslove Izborna komisija obavi}e intervju. O vremenu i mjestu intervjua svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske“. Prijave sa dokazima dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu: Ministarstvo saobra}aja i veza, Bawaluka, ul.Trg Republike Srpske br.1, sa oznakom “konkurs“. Neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. MINISTAR Nedeqko ^ubrilovi}

“GRADI[KA TR@NICA” a.d. KOZARSKIH USTANIKA 36/1 GRADI[KA Tel./faks 815-354 Broj: 250/10 Datum: 29.6.2010. Na osnovu Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/08 i 58/09), Upravni odbor je donio odluku da se objavi: objavqenog dana 18.6.2010. o sazivawu IX Skup{tine akcionara “Gradi{ka tr`nica” a.d. Gradi{ka zakazane za 17.7.2010. godine U oglasu o sazivawu IX Skup{tine akcionara “Gradi{ka tr`nica” a.d. Gradi{ka, objavqenog 18.6.2010. godine, mijewa se datum odr`avawa IX Skup{tine akcionara, koja }e se umjesto 17.7.2010. god. odr`ati 24.7.2010. god. sa po~etkom u 11 ~asova u prostorijama Uprave. Dnevni red se mijewa tako {to: Ta~ka 10. mijewa se i glasi: razmatrawe izvje{taja o radu Upravnog odbora i verifikacija svih odluka Upravnog odbora Dodaju se sqede}e ta~ke dnevnog reda: 11. Izvje{taj Nadzornog odbora i usvajawe izvje{taja Nadzornog odbora 12. Razmatrawe i usvajawe odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2009. godinu 13. Dono{ewe odluke o izboru nezavisne revizorske ku}e za reviziju finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2010. godinu. 14. Teku}a pitawa UPRAVNI ODBOR

KONKURS

ISPRAVKA OGLASA

46 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 29.6.2010. godine, u 74. godini `ivota, preminuo na{ dragi

LUKA (Rade) STIJAKOVI]
Sahrana }e se obaviti 30.6.2010. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu Gorwe Motike - Sara~ica. O`alo{}eni: supruga Radojka, sinovi Rade, Slavko i Nenad, k}erka Nada, bra}a Milovan i Branko, sestra Radojka, snahe Slavojka, Zorica i Natalija, zet Milan, unu~ad, praunuka, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 2883 B-7 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu

LUKI
od supruge Radojke. Po~ivaj u miru Bo`ijem.

3883 B-7 M

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 47

Posqedwi pozdrav dragom ocu, svekru i djedu

Posqedwi pozdrav dragom ocu i djedu

LUKI

LUKI

od sina Rade, snahe Slavojke, unu~adi Danijele, Qubi{e i Igora, Natalije i praunuke Ivane. Po~ivaj u miru Bo`ijem.

od sina Slavka, snahe Zorice, unuke Milice i unuka Nikole. Po~ivaj u miru Bo`ijem.

2883 B-5 M Posqedwi pozdrav dragom ocu, puncu i djedu Posqedwi pozdrav dragom ocu, svekru i djedu

2883 B-5 M

LUKI

LUKI

od k}erke Nade, zeta Milana, unu~adi Nata{e i Marka. Po~ivaj u miru Bo`ijem.

od sina Nenada, snahe Natalije, unuka Luke i Ogwena. Po~ivaj u miru Bo`ijem.

2883 B-5 M

2883 B-5 M

48 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE
Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom stricu Posqedwi pozdrav dragom stricu

LUKI LUKI
od brata Mile sa porodicom. 2885+2886 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav od sestre Rade i zeta Rajka sa porodicom. 2885 A-1 M Posqedwi pozdrav kumu

LUKI STIJAKOVI]U
od brata Brane Stijakovi} sa porodicom. 2890 A-1 M Posqedwi pozdrav

LUKI STIJAKOVI]U
od sinovke Brankice Milakovi} sa porodicom. 2890 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom zetu

LUKI STIJAKOVI]U
od sinovca Ace sa porodicom. 2890 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom zetu

LUKI
od porodice Ani~i}. 2885 A-1 M Dana 30.6.2010. godine navr{ava se godina od smrti moje majke

LUKI STIJAKOVI]U
od kumova Miroslava i Qiqe [trbac sa djecom. 2892 A-1 G Dana 30.6.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

LUKI STIJAKOVI]U
od porodice [trbac. 2892 A-1 G Posqedwi pozdrav

LUKI STIJAKOVI]U
od sinovca @eqke sa porodicom. 2892 A-1 G

LUKI STIJAKOVI]U
od Vu~i} Vase i Nade sa porodicom. 2893 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

LUKI STIJAKOVI]U
od Vu~i} Rade i Ru`e sa porodicom. 2893 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom zetu

Posqedwi pozdrav dragom

ZORKE [EVO
Postoje qudi koji se nikada ne mogu i ne}e zaboraviti. To si Ti, majko moja. ^ekaj me kad do|e vrijeme, opet }emo biti skupa. Tvoj sin Drago sa porodicom 2877 A-3 G

@ARKA DRAGI^EVI]A
S qubavqu i po{tovawem Wegovi najmiliji: brat Rajko, sestre Milica, Milija i Dobrila sa porodicama 2872 A-3 G

LUKI STIJAKOVI]U
od porodice Puziga}a. 2892 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca

LUKI
od Jankovi} Mile sa porodicom. 2898 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog oca

LUKI
od Aleksandra Jankovi}a sa porodicom. 2899 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog oca

LUKI STIJAKOVI]U
od Ninkovi} Stake i Uro{a sa porodicom. 2893 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom zetu

Dana 30.6.2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog

AN\ELKA STJEPANOVI]A
30.6.2009 - 30.6.2010. Supruga Vinka, sinovi Stanislav i Milanko, k}eri Milanka i Milivojka sa porodicama 013435 A-2 ^N

AN\ELKA
K}erka Milanka sa porodicom 013435 A-1 ^N

AN\ELKA
K}erka Milivojka sa porodicom 013435 A-1 ^N

LUKI STIJAKOVI]U
od Vu~i} Brane i Miqe sa porodicom. 2893 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

Sje}awe na na{eg voqenog

DRA[KA ^AVI]A
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Kola, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Kako je te{ko `ivjeti bez tebe, znamo samo mi koji smo te mnogo voqeli, a rano izgubili. Supruga Ilinka, sin Sini{a, k}erka Danica, zet Milenko, snaha Milanka, unuci Stefan i Aleksandar 2870 A-8 G Tu`no sje}awe na

Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca

LUKI AN\ELKA
Supruga Vinka i sin Milanko 013435 A-1 ^N Tu`no sje}awe na dragog oca

OSTOJU - BAJU KUZMANOVI]A
30.6.2000 - 30.6.2010. @ivot bez tebe je prazan, ali mi ga ispuwavamo sje}awima na dane provedene zajedno. Porodice: Kuzmanovi}, Marjanovi}, Predi} i Joti} 013436 A-8 ^N Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 29.6.2010. godine u 69. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi

od Dubravka Jovi}a sa porodicom. 2899 A-1 G Predragovom ocu

DRA[KA ^AVI]A
Rije~ima je te{ko iskazati koliko nam nedostaje{. Svojim ~asnim `ivotom, velikom qubavqu i plemenitim srcem zaslu`io si vje~no po{tovawe. Svastike Mira i Ki}a sa porodicama 2870 A-8 G Pomen Sedam dana je pro{lo od smrti na{e majke

\UR\U AN\ELKA
Sin Stanislav sa porodicom 013435 A-1 ^N Tu`no sje}awe na brata

\URA\ - \UKA (Jove) MAJI]
1941-2010. Sahrana }e se obaviti 30.6.2010. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Zora, sinovi Aleksandar i Predrag, sestra Jovanka, bra}a Branko i Qubo, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi A-6 F

od radnih kolega {tampe i “Glas srpski – Grafika”. A-1 F Dana 1.7.2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga i oca

AN\ELIJE (ro|. Aleksi}) KUKI]
udove Qubana Kuki}a Ostajemo sa beskrajnom qubavi i dubokim po{tovawem. K}eri Kosana i Du{anka sa porodicama 2879 A-6 M

DRA[KA ^AVI]A
Voqeni nikada ne umiru, oni `ive dok `ive oni koji ih vole. Sestra Milomirka sa porodicom 2889 A-2 M

OSTOJE MILETI]A
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}ena porodica 2871 A-3 G

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 49

Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini i prijateqima da je dana 28.6.2010. godine u 58. godini `ivota, nakon kratke i te{ke bolesti preminula na{a draga

Posqedwi pozdrav dragoj majci

Posqedwi pozdrav dragoj

MIRI
od Omladinske zadruge SOS Mile Erceg. 2895 A-1 G

MIRI
od sina @eqka. 2894 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

Posqedwi pozdrav dragoj

MIRI
od Radovana Gari}a sa porodicom.

MIRA (Du{ana) MARI]
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 30.6.2010. godine, u 14 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: sin @eqko, k}erka @eqka, brat Milovan, sestra Lela, zet Danko, unu~ad Milana, Aleksandar i Sara, te ostala rodbina, kumovi i prijateqi 2894 B-5 G
Posqedwi pozdrav @eqkovoj majci
Posqedwi pozdrav dragoj

2896 A-3 G

MIRI
od k}erke Mocowa @eqke, zeta Danka, unu~adi Milane, Aleksandra i Sare. 2894 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj

SLOBODAN CRNOGA]A
29.12.2009 - 29.6.2010. Sestre, brat i ostala rodbina 2891 A-1 G Posqedwi pozdrav

MIRI
od Mari} Nikole, Stanimirke, Gorane, Zorana i Jelene. 2894 A-3 G Posqedwi pozdrav na{em dedi

MIRI
od porodice Te{anovi} Ilije, An|e, Darke, Seke i Danijele. 2894 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

MIRI MARI]
Kolektiv Omladinske zadruge KAB Bawaluka 2887 A-3 M Tu`no sje}awe

MIRI
DIMITRIJU GRUBA^U
od radnih kolega iz Ministarstva. B-2 F Obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je dana 29.6.2010. godine u 88. godini `ivota, preminuo na{ dragi
od Oqe, Batka i Bate. 2900 A-2 G Stanari iz zgrade Ive Andri}a 43... 2900 A-2 G

DIMITRIJU GRUBA^U RADOMIR ]URKOVI]
30.6.2004 - 30.6.2010. Wegove: Boba, Sofija i Suzana 2897 A-3 G

DIMITRIJE (\or|a) GRUBA^
Sahrana }e se obaviti 30.6.2010. godine u 14 ~asova na grobqu “Sveti Pantelija”, Borik O`alo{}eni: sinovi Slobodan i Goran, snahe Slavica i Mira i unu~ad Olgica, Darko i Ogwen te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 2888 B-2 M

50 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 51

52 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Od selektora Milovana Rajevca nau~ili smo pone{to iz srpskog jezika, ve}inom psovke, ali i mnogo toga na fudbalskom terenu. Asamoa Gijan, fudbaler Gane

Novak \okovi} u ~etvrtfinalu Vimbldona
FOTO: ROJTERS

Srbija sa najja~im adutima
Teniska reprezentacija Srbije suprotstavi}e se Hrvatskoj u Splitu od 9. do 11. jula najja~im sastavom u ~etvrtfinalu Svjetske grupe Dejvis kupa. “Orlove“ }e predstavqati Novak \okovi}, Viktor Troicki, Janko Tipsarevi}, Nenad Zimowi}, te Ilija Bozoqac.

Bini} prijeti tu`bom UEFA
Predsjednik Napretka Dragi{a Bini} zatra`io je od Fudbalskog saveza Srbije da dostavi kriterijume za igrawe u Superligi, jer gotovo polovina klubova ne ispuwava uslove za nastup u eliti iz koje su Kru{evqani ispali, a ~ak je najavio i da }e tra`iti za{titu od UEFA.

Novak \okovi}

Nole u ~etiri seta savladao Lejtona Hjuita, te tako izborio duel sa Jen-Hsun Luom iz Tajpeha, koji je senzacionalno eliminisao Endija Rodika
LON DON - No vak \o ko vi} se pla si rao u ~et vrtfi na le Vim bldo na po{to je poslije dva sata i 53 mi nu ta igre po bi je dio Australijanca Lejtona Hjuita sa 7:5, 6:4, 3:6, 6:4. Najboqi srpski teniser je odli~no po~eo me~ i sigur nom igrom do bio prva dva seta, ali su se u tre}em pojavili stari zdravstveni pro ble mi. Uspio je No le po sli je uka za ne qekar ske pomo}i da nastavi duel, ali je djelovalo da mu se ne pi{e dobro. Ipak, smogao je snage da prevazi|e sve probleme i zabiqe`i pobjedu. - Malo sam izgubio koncentraciju, a mu~ili su me i pro ble mi sa sto ma kom. Lejton se vratio u me~ kada je napravio brejk i tada je pi tawe po be dni ka po no vo otvoreno. Da sam napravio dupli brejk na startu ~etvrtog, mo `da bih la k{e slavio, ali on se vratio i zato je veliki igra~, nikada ne posustaje. Nisam znao {ta }e se do go di ti, imao sam sre }e da na pra vim brejk u fini{u, a onda sam sasvim dobro odservirao za pobedu - rekao je \okovi}. \okovi}ev rival u ~etvrtfi na lu bi }e Jen-Hsun Lu iz Tajpeha, koji je u pet setova senzacionalno elimi ni sao pro {lo go di{weg finalistu Endija Rodika. Ne nad Zi mowi} i Sa manta Stosur opravdali su ulogu prvih nosilaca, te su u drugom kolu lako savladali bri tan ski par Ko lin Fleming i Sara Borvel sa 6:1 i 6:4, te izborili duel sa Bel gi jan ci ma Ksa vi je rom Ma li sem i Kim Klaj sters.

Najboqi odbojka{i Srbije na Svjetskom prvenstvu, koje se od 25. septembra do 10. oktobra odr`ava u Italiji, smje{teni su u grupu F sa Wema~kom, Kanadom i Poqskom. Prvi me~ ~eta Igora Kolakovi}a igra}e protiv “pancera“ 25. septembra, od 20 ~asova. Predsjednik KK Crvena zvezda Vladislav Lu~i} i ~lanovi Upravnog odbora vjerovatno }e podnijeti ostavke na funkcije u klubu, po{to je ju~e istekao rok da se odblokira ra~un koji je vi{e od tri godine u “minusu“, tako da }e, po svemu sude}i, na Mali Kalemegdan do}i “prinudna uprava“.

NOLE imao zdravstvenih problema
No vak se os vrnuo i na probleme sa stomakom. - Mi{i}i su mi postali ma lo “umor ni“ i bio sam sve sporiji i sporiji. Nisam se ba{ ose}ao sjajno u tre}em setu, nisam se dobro kre tao i ni sam mi slio o svo joj igri, ve} o ne kim drugim stvarima. Ali onda mi je doktor pomogao i sve je bilo u redu u ~etvrtoj deonici - zakqu~io je Nole.

Pironkova
Za iznena|ewe dana pobrinula se Cvetana Pironkova, koja je u ~etvrtfinalu pobijedila drugog nosioca Amerikanku Venus Vilijams sa 6:2, 6:3. U drugom duelu iste runde Vera Zvonarjeva je savladala Kim Klajsters - 3:6, 6:4, 6:2. Rezultati osmine finala, teniserke: Serena Vilijams (SAD, 1) - Marija [arapova (Rusija, 16) 7:6, 6:4, Klara Zakopalova (^e{ka) - Kaja Kanepi (Estonija) 2:6, 4:6, teniseri: PolAnro Metju (Francuska) - Rafael Nadal ([panija, 2) 4:6, 2:6, 2:6, Novak \okovi} (Srbija, 3) - Lejton Hjuit (Australija, 15) 7:5, 6:4, 3:6, 6:4, Sem Kveri (SAD, 18) - Endi Marej (Velika Britanija, 4) - 5:7, 3:6, 4:6, Jen-Hsun Lu (Tajpeh) Endi Rodik (SAD, 5) 4:6, 7:6 (3), 7:6 (4), 6:7 (5), 9:7, Robin Soderling ([vedska, 6) - David Ferer ([panija, 9) 6:2, 5:7, 6:2, 3:6, 7:5, @ulien Beneto (Francuska, 32) - @o-Vilfred Conga (Francuska, 10) 1:6, 4:6, 6:3, 1:6, Tomas Berdih (^e{ka, 12) - Daniel Brands (Wema~ka) 4:6, 7:6 (1), 7:5, 6:3.

Foto dana

Ostaje tro~lano Predsjedni{tvo
Nova runda razgovora sa predstavnicima Evropske i Svjetske fudbalske federacije Marselom Bencom i Evom Paskije ne bi trebalo da donese zna~ajnije promjene u organizacionoj strukturi Fudbalskog saveza BiH. Nije sporno da se odre|ene stvari u Statutu izmijene, dodaju i izbri{u, ali tro~lano Predsjedni{tvo FS BiH mora da ostane. O tome smo ve} razgovarali mnogo puta i sve fudbalske strukture, po~ev od entitetskih saveza do zajedni~kih tijela, su se slo`ile da ne treba ni{ta mijewati. Ipak, u posqedwe vri je me bo{wa ~ki predstavnici u FS Federacije BiH `ele da promijene ono {to su usvojili, vjerovatno pod ne~ijim nagovorom sada su odjednom promijenili plo~u i tra`e da se ispune stavovi UEFA i FIFA. To je nedopustivo i u takvoj situaciji postavqa se logi~no pitawe: ~iji su bo{wa~ki predstavnici u Izvr{nom odboru Fudbal skog sa ve za BiH? Ko ga oni u stva ri predstavqaju? ^ije interese {tite? Sada dolazimo u situaciju da bo{wa~ki predstavnici u federalnom savezu #guraju# jednu, a u Izvr{nom odboru drugu pri~u. I to je jedna od nelogi~nosti koju `elimo da objasnimo gospodi iz Niona i Ciriha. Osim toga tro~lano Predsjedni{tvo i Skup{tina FS BiH su izglasali da ostaje ovo tijelo, Izvr{ni odbor zajedni~kog saveza je tako|e rekao svoje. Me |u tim, pos to je odre |e ni kru go vi qudi ko ji ma tre nu tno stawe ne od go va ra, oni `ele da stvore svoj mikrosvijet oko sebe. Stav Fu dbal skog sa ve za Re pu bli ke Srpske po ovim pitawima je jasan. O svemu mo`emo da pri~amo i dogovaramo se, ali tro~lano Predsjedni{tvo jednostavno mora da ostane, jer je na tom principu organizovana i BiH kao zemqa. To je stav ko ji su iz gla sa li na {i Iz vr{ni odbor i Skup{tina.

Rodoqub PETKOVI], generalni sekretar FSRS
“O svemu mo`emo da pri~amo i dogovaramo se, ali tro~lano Predsjedni{tvo jednostavno mora da ostane“

Popularna pjeva~ica [akira sa tribina Vimbldona zdu{no je bodrila Rafaela Nadala, sa kojim je nedavno snimila spot za pjesmu “Xipsi“.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 53

Pre svega bih zahvalio predsedniku Predragu Danilovi}u i sportskom direktoru Draganu Todori}u, a posebno Du{ku Vujo{evi}u, ~ija preporuka iz vi{e aspekata zna~i mnogo, rekao Jovanovi}
BEO GRAD - No vi tre ner ko{arka{a Partizana je Vla da Jo va no vi}, do sa da{wi po mo }nik Du {ka Vujo{evi}a. Ovako je odlu~io Upravni odbor “crnobi je lih“, ko ji je mla dom stru~waku dao jednoglasnu podr{ku. - Bi ti i kan di dat za prvog trenera KK Partizan za mene je bila velika ~ast, a sa da, ka da je i zva ni ~no odlu~eno da }u slede}e sezone vo di ti klub iz Hum ske, mogu samo da konstatujem da sam veoma zahvalan na poverewu. Pre svega bih zahvalio pred se dni ku Pre dra gu Danilovi}u i sportskom direktoru Draganu Todori}u, a posebno Du{ku Vujo{evi}u, ~ija preporuka iz vi{e aspe ka ta zna ~i mno go. Ve oma sam im zahvalan {to su mi prepustili ovaj zahtevan i delikatan posao - poru~io je Jovanovi}. Mla di stru~wak je do dao da mu je ~ast {to }e biti tre ner ve li kog klu ba, koji je dokazao veli~inu u Evropi. - Trudi}u se da u slede}em periodu, pre svega radom, odno som pre ma po slu,

KK Partizan rije{io pitawe {efa struke

Povjerewe Jovanovi}u

SP mladih ko{arka{a

Srbi osvajaju Hamburg
BEOGRAD - Selektor mu{ke ko{arka{ke reprezentacije Srbije do 17 godina Nenad Truni} odredio je 12 igra~a koji }e svoju zemqu predstavqati na Svjetskom prvenstvu koje se od 2. do 11. jula odr`ava u Hamburgu. Na put u Wema~ku kre}u sqede}i ko{arka{i: Nemawa Bezbradica (FMP, 1993. godi{te, 204 centimetra), Aleksandar Cvetkovi} (Crvena zvezda, 1993, 185), Marko ]irovi} (He mo farm, 1993, 204), Ni ko la ^vo ro vi} (Crve na zvezda, 1994, 197), Nemawa Dangubi} (Kris kros Pan~evo, 1993, 196), Nikola Jankovi} (FMP, 1994, 200), Nemawa Krsti} (Hemofarm, 1993, 198), Nenad Miqenovi} (FMP, 1993, 194), \or|e Milo{evi} (Hemofarm, 1993, 198), Luka Mitrovi} (Hemofarm, 1993, 204), Nikola Radi~evi} (Partizan, 1994, 195), Marko Radowi} (Crvena zvezda, 1993, 190).

Novi problemi za Zvezdu

Kvartet di`e sidro
BEOGRAD - Marko Ke{eq, Nemawa Nedovi}, Elmedin Ki ka no vi} i La zar Ra do savqevi} zatra`ili su raskid ugo vo ra sa Crve nom zvezdom. Oni }e kao slobodni igra~i potra`iti novu sredinu za nastavak karijere, a pravo na ovaj gest ima ju po odre dbi ugo vo ra, jer ni su redovno pla}eni. Me|utim, mnogo je va`nije {ta }e se de{avati sa klubom sa Malog Kalemegdana, ako se zna da je ju~e istekao posqedwi rok za od blo ki rawe ra~una. Zvezda }e u}i u ste~aj, iako su ~elnici “crveno-bijelih“ tra`ili odbacivawe ste~ajnog pos tup ka. Kao gla vni ar gu ment za to na ve li su “ne usa gla {e nost Za ko na o ste ~aj u i Za ko na o udru `ewu gra|ana“, kako je defi ni san klub sa Ma log Kalemegdana.

Srpski centar promijenio klub

Perovi} u Barsi
BARSELONA - Srpski ko{arka{ Kosta Perovi} novi je ~lan prvaka Evrope Barselone, a sa klubom iz Katalonije potpisa}e trogodi{wi ugovor. Srpski centar pro{le sezone igrao je za Valensiju i sa tim klubom dogovorio se o raskidu ugovora. Perovi} je u Valensiju pre{ao 2008. godine, pro{le sezone je osvojio Evrokup i prosje~no biqe`io 8,4 poena. - Velika ~ast za svakog igra~a je da obu~e dres Barselone. To je prava premija. Drago mi je da sam postao deo takvog giganta. Nadam se da }e i u slede}im sezonama nastaviti osvajawe trofeja - poru~io je Perovi}. Biv{i centar Partizana nalazi se na spisku selektora Dude Ivkovi}a za SP u Turskoj, a igrao je i pro{log qeta na Evropskom prvenstvu u Poqskoj.

Vlada Jovanovi}

FOTO: AGENCIJE

klubu i igra~ima to ukazano poverewe na najboqi mogu}i na~in i opravdam - istakao je no vi tre ner prvog tima Partizana. Vlada Jovanovi} je osnovnu i sredwu {kolu zavr{io

u ^a~ku. Diplomirao je na Vi {oj tre ner skoj {ko li 1999. godine u Beogradu. Apsol vent je na Fa kul te tu spor ta i fi zi ~kog va spi tawa, odsjek ko{arka.

Milosavqevi}
Nakon {to su rije{ili pitawe trenera, u Partizanu su po~eli sa “sklapawem“ ekipe. Tako je novi ~lan “crno-bijelih“ postao dosada{wi bek kragujeva~kog Radni~kog Dragan Milosavqevi}, koji je i na {irem spisku reprezentacije za predstoje}e Svjetsko prvenstvo. Jedan od najtalentovanijih mladih igra~a Srbije potpisao je trogodi{wi ugovor, ima 21 godinu, a visok je 198 centimetara.

JOVANOVI] selektor srpskih juniora
Igrao je ko{arku za sve mla |e se le kci je, kao i za prvi tim Borca i @elezni~ara iz ^a~ka. Trenerskim poslom po~eo je da se bavi 1997. godine. Bio je trener

mla|ih selekcija Borca, Zemuna i Partizana. Od 2006. je sa prvim timom “crno-bijelih“. Osvo jio je pet ti tu la prvaka dr`ave, ~etiri titule prva ka NLB li ge i tri Kupa “Radivoja Kora}a“. Od pro{log qeta je selektor juniorske reprezentacije Srbije, sa kojom je na Evrop skom prven stvu u Fran cus koj osvo jio zla tnu medaqu. Istu selekciju predvo di }e i ovog qeta na Evropskom prvenstvu u Litvaniji.

Ivkovi} trener Olimpijakosa
ATINA - Ako je vjerovati gr~kim medijima, selektor ko{arka{ke reprezentacije Srbije Du{an Ivkovi} postigao je dogovor sa ~elnicima Olim pi ja ko sa, pa se poslije 11 godina vra}a na kormilo ekipe iz Pireja. Prema gr~kom sajtu “Super bas ket.gr“, Iv ko vi} i Olimpijakos dogovorili su dvogodi{wu saradwu, a proslavqeni stru~wak bi za taj pe ri od tre bao in ka si ra ti 2,5 miliona evra.

Iskusni stru~wak vra}a se u Pirej

DOGOVORENA saradwa na dvije godine
Istu vijest objavio je i {panski sajt “acb.com“, navode}i da trofejni srpski trener mijewa na klupi Panajotisa Janakisa, koji uprkos ogro mnim ula gawima nije uspio da donese ekipi tro fej u do ma }em {am pi onatu i Evroligi. Olim pi ja kos, do du {e, jo{ nije potvrdio ovaj posao, kao ni Ivkovi}, niti wegov pravni zastupnik Mi{ko Ra`natovi}.

Ivkovi} i Teodorsi}

FOTO: AGENCIJE

Du da je 1997. go di ne osvojio titulu prvaka Evrope sa Olimpijakosom, a iste se zo ne i du plu kru nu u Gr~koj. Selektor reprezentacije Srbije prije nekoliko dana potvrdio je da je bio u Atini na razgovoru sa gazdama Olimpijako sa, ali da nije po tpi sao ugo vor, jer `e li da najprije razgovara sa ~elnicima Ko{arka{kog saveza Srbije. Tako|e, Ivkovi} je rekao da mu je re pre zen ta ci ja u ovom trenutku prioritet i da }e sigurno voditi nacionalni tim na predstoje}em Svjetskom prvenstvu u Turskoj.

Kosta Perovi}

FOTO: ARHIVA

Metalac dobio trenera

Klupa Ga{i}u
VAQEVO - Is ku sni ko {arka{ki stru~wak Velimir Ga{i} preuze}e mjesto {e fa stru ~nog {ta ba Me talca iz Vaqeva. - Ga{i} je stru~wak dostojan zahteva kluba kakav je Me ta lac. Stru ~nost, upor nost, hra brost i oda nost po slu, kao i uspe si, naj boqa su preporuka da zapo~ne mo sa radwu, ve ru jem na obos tra no za do voqstvo izjavio je jedan od ~elnika vaqevskog kluba Bo{ko \ukanovi}. Ka ri je ru ko {ar ka {kog tre ne ra Ga {i} je po ~eo 1984. go di ne, a ra dio je u brojnim klubovima sa ovih prostora, me|u kojima su Borac iz Bawalu ke, beo grad ski Ra dni ~ki, tu zlan ska Sloboda, Partizan i novosadska Vojvodina. - @elim da u Vaqevu stvorimo mlad tim ~ije }e oru`je, po red naj va tre ni je publike, biti jaka odbrana, mo}an napad i psiholo{ka ~vrsti na - po ru ~io je Ga {i}.

54 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Sastanak povodom osnivawa Regionalne lige rukometa{a
FOTO: GLAS SRPSKE

Pi{e: Dejan MARI]

Jovanovi} pravi izbor
Iako je odlazak Du{ka Vujo{evi}a sa kormila Ko{arka{kog kluba Partizan zabrinuo mnoge pristalice #crno-bijelih# i poklonike igre pod obru~ima, razloga za paniku nema. Jer, imenovawe Vlade Jovanovi}a za Duletovog nasqednika ve} sada mo`e da se okarakteri{e kao jo{ jedan pun pogodak ~elnika tima iz Humske. Rije~ je o mladom i talentovanom stru~waku koji, iako jo{ nije napunio 37 godina, mo`e da se pohvali bogatim iskustvom. Trenerskim poslom se bavi ve} 13 godina, a posqedwih pet sezona #zanat# je u~io od Du{ka Vujo{evi}a. Vlada zna kako se pobje|uje i osvajaju trofeji, a iskustvo koje je stekao rade}i sa Vujo{evi}em bi}e mu od neprocjewive vrijednosti. Jovanovi} #u du{u# zna sve igra~e, tako da ni s te strane problema ne}e biti. Da vrijedi kao trener, ^a~anin je dokazao i pro{le godine kada je juniorsku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu u Francuskoj odveo do zlata. Ako se tome doda da }e uz wega i daqe biti jedna od ikona kluba, direktor Dragan Todori}, te predsjednik Predrag Danilovi}, onda je jasno da Partizan i predstoje}e sezone mo`e da konkuri{e za najvi{i plasman na svim frontovima. Ve} postoje najave da }e kostur ekipe ostati na okupu. Aleks Mari} i Jan Veseli gotovo izvjesno ostaju, dok je ostanak Boa Mekejleba i Lorensa Robertsa pod znakom pitawa. Bilo kako bilo, pred Vladom Jovanovi}em je novi veliki izazov, jer nije lako #usko~iti# na mjesto trenera kakav je Du{ko Vujo{evi}. Ali, ako taj isti #ko{arka{ki vuk# za svog nasqednika predlo`i upravo Jovanovi}a, onda je svima jasno da momak stvarno vrijedi.

Detaq sa me~a Borac m:tel - Kolubara

Zajedni~ko takmi~ewe moglo bi da po~ne ve} na jesen, a najve}a prepreka bi}e uskla|ivawe termina sa doma}im prvenstvima i evrokupovima
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

“Kup Jadrana 2010“

Famos drugi
ISTO^NO SARAJEVO - Takmi~ari Yudo kluba Famos ostvarili su zapa`en uspjeh na turniru “Kup Jadrana 2010“ osvojiv{i 11 medaqa, od ~ega {est zlatnih, tri srebrne i dvije bronzane, {to im je donijelo ukupno drugo mjesto. - Kada se na jednom mjestu na|u takmi~ari iz dvanaest zemaqa, me|u kojima takve yudo sile kao Holandija, Slova~ka, Ukrajina, Austrija i Belgija, to dovoqno govori na kakvoj smo smotri pokazali kvalitet - rekao je trener u YK Famos @eqko [iqegovi}. Zlatne medaqe osvojili su: Slaven Dubovina, Goran Komlenovi}, Dejana Komqenovi}, Dragana [iqegovi}, Stefan [iqegovi} i Marko Vukovi}, srebra su pripala Vawi Kewi}, Sr|anu Mijanovi}u i Sa{i Bjelici, dok su se bronzama okitili Marko Samoukovi} i Jovan Skakavac. G. I.

SA RA JE VO - Pred sta vni ci ru ko me tnih sa ve za BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedoni je i Ma |ar ske da nas i su tra }e u Sa ra je vu ras pravqati o pokretawu Regionalne lige. Prvi sastanak odr`a}e se danas sa po~etkom od 18 ~asova, a bi}e prisutni predsjednici i generalni sekretari saveza, te predstavnici zainteresovanih klubova. - Interes klubova za Regionalnu ligu je veliki, ali i saveza, jer bi novo takmi~ewe pove}alo interes kako medija tako i sponzora za na{

sport. Tako|e, do{lo bi i do po ve }awa kva li te ta. Sva ka zemqa ima po dva-tri kvalitetna tima koji odigraju nekoliko derbija u toku sezone, {to je malo. Za to je i pokrenuta ovo inicijativa kako bismo imali kvalitetne me~eve tokom cijele sezone - rekao je generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i}.

SASTANAK traje dva dana
Neizvjesno je da li }e liga po~eti ove ili sqede}e godine, a ve}ina je zainteresovana da takmi~ewe krene ve} na jesen. Isti stav imaju i predsta-

vnici potencijalnog generalnog sponzora [parkase banke, sa ko jim }e sas ta nak bi ti odr`an u ~etvrtak. - Nadamo se da }emo uspjeti da prona|emo zajedni~ki jezik. Termini su najve}i problem i ukoliko uspijemo da uskladimo kalendar sa doma}im takmi~ewem i evropskim kupovima, liga bi mogla da po~ne ve} ove godine. Uz to, tre ba da ut vrdi mo pra vi la pod kojima }e se liga odvijati, bi}e govora o prohodnosti prema evrokupovima, te na~inu popuwavawa lige. Imamo dosta posla i razmi{qamo o svim detaqima - zakqu~io je Kara~i}.

Plej-of
Ukoliko za`ivi ideja o Regionalnoj ligi, mo`e se o~ekivati da do|e do promjene sistema takmi~ewa u mnogim ligama, ukqu~uju}i Premijer ligu BiH. - Tabela }e biti jedino mjerilo za ulazak u Regionalnu ligu. Ako BiH bude imala dva predstavnika, to }e biti Bosna i Borac m:tel. Tako|e, mo`e se o~ekivati i da promijenimo sistem takmi~ewa u doma}em prvenstvu, a najrealnija opcija je uvo|ewe plej-ofa - dodao je Kara~i}.

Sportski objekti u Derventi pod vodom

Potopqena sportska dvorana
DER VEN TA - Spor tska dvorana u Derventi je jedan od naj re pre zen ta ti vni jih obje ka ta u Srpskoj. Me |u tim, stalne poplave sa kojima se su o~a va pri je te da okrwe ili potpuno uni{te taj re no me. Jer, sva ki put kad Ukrina nado|e i po~nu da se skupqaju povr{inske vode, ve}i dio dvorane zavr{i pod vodom. - Analizirali smo uzroke plavqewa i izgradili za{ti tni zid oko dvo ra ne, {to nas je mnogo puta do sada spaslo od poplave - rekao je di re ktor dvo ra ne Mi ro Simi}. Me|utim, posqedwe dvije poplave ipak je bilo nemogu}e zaustaviti, pa je voda u dvorani u posqedwih dvadesetak dana bila dva puta. Po se bno tra gi ~na bi la je poplava koja se dogodila tokom pro te kle se dmi ce, po {to je naj vi {i ni vo vo de izmjeren u dvorani bio preko dva metra. To zna~i da je stradalo sve {to je bilo u prvoj eta`i objekta: svla~ionice, kupatila, mokri ~vorovi, ostave, teretana...

OGROMNA {teta u teretani
- U teretani gdje su insta li ra ne no ve i mo der ne sprave, {teta je ogromna dodao je Simi}.

Detaq sa prijema

FOTO: S. TASI]

Prijem kod Marka Pavi}a
PRIJEDOR - Na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi} organizovao je prijem za karatistu Dra`ena Vlajni}a, ~lana Karate kluba “[odan“ koji je na nedavno zavr{enom Sedmom evropskom prvenstvu u karateu u VKC verziji osvojio bronzu. - Nadam se da je ovaj rezultat samo jo{ jedan podstrek ~lanovima ovog kluba, ali i svim prijedorskim sportistima, da se svojski bore za svoje ime, ali i ime svog kluba i

Osim imovine ove ustanove, stradala je i imovina klubova ~ije prostorije su u Sportskoj dvorani. - Uni{teno je prakti~no sve. Ostali smo bez legitimacija i ostale dokumentaci je, a po ku {a va mo da spasemo ne{to opreme i nekoliko lopti. Me|utim, neizvjesno je ho}emo li uspjeti - naglasio je trener RK Der-

venta Neboj{a Kqaji} i dodao da ni{ta boqa situacija nije ni sa odbojka{kim klubom. Osim Sportske dvorane, pod vodom su bili zgrada i teren Tekstilca, pa su i oni stra da li. Ta ko je, po red posqedweg mjes ta i ispa dawa iz Dru ge li ge, ovaj sportski kolektiv pretrpio jo{ jedan poraz. ^. V.

^estitke Vlajni}u
grada. Najboqi ambasadori na{eg grada su upravo sportisti koji po cijelom svijetu posti`u dobre rezultate i na taj na ~in pro mo vi {u na{ grad - rekao je Pavi}. Dra`en Vlajni} progla{en je za najboqeg sportistu grada za 2008. godinu. - Volio bih da ostanem u svom gradu poslije zavr{enog {kolovawa jer je Prijedor dosta u~inio za mene, na ~emu sam veoma zahvalan - rekao je Vlajni}. S. T.

Teretana sportske dvorane

FOTO: ^. VUJI^I]

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 55

Pripreme fudbalera bawalu~kog Borca u Novom Sadu

Pored lijevog bo~nog fudbalera sarajevske Slavije sa Bawalu~anima trenira i biv{i napada~ Radni~kog [umadije 1923 koji je ro|en u Nigeriji
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

NOVI SAD - Vuka{in Benovi} iz Slavije i Nigerijac Piter Oladotun pridru`ili su se ekspediciji Borca na pripremama u Novom Sadu. - Radi se o lijevom bo~nom igra~u i tamnoputom napada~u, ali jo{ nisu postali na{i ~lanovi. Tu su i mladi igra~i Neven Markovi} (Vaslui) i Nemawa Vidakovi} (Gaz Metan) koji su ponikli u OFK Beo gra du. U sqede}ih nekoliko dana, poslije konsultacija sa {efom stru~nog {taba Zoranom Ma ri }em vi dje }e mo {ta i kuda daqe, da li su za do voqili kri te ri ju me is ta kao je Dar ko Qubo je vi}, po mo }nik spor tskog direktora Muhameda Ibrahimbegovi}a Fi{era, zadu`en za sportski sektor. Redove “crveno-plavih“ poja~a}e i biv{i ~lan Boris Raspudi} koji danas treba da doputuje iz Irana, gdje je odigrao sezonu za drugo-

liga{a Petrohimi. - Raspudi} je dijete Borca i wegov povratak }e nam mnogo zna~iti. Iza wega je na por na se zo na i naj boqe bi bilo da se po dolasku iz Irana malo odmori poslije naporne sezone. Ne `elimo da rizikujemo bilo {ta - kazao je u telefonskom razgovoru Qubojevi}.

Komisija FS BiH
Nihad Hoxi} i Selmo Turkovi} iz Komisije za licencirawe FS BiH ju~e su posjetili Gradski stadion u Bawaluci ~ija je rekonstrukcija u toku. - Optimisti~ni smo, kada je rije~ o zavr{etku radova, da }e Borac na svom stadionu mo}i da igra evropske utakmice. Zadovoqni smo intenzitetom radova i o svemu }emo obavijestiti Evropsku fudbalsku federaciju, kojoj }emo poslati zahtjev za vanrednu inspekciju rekao je predsjednik Komisije Hoxi}. O~ekuje se da }e predstavnici UEFA posjetiti Bawaluku 15 - 18. jula. ista su uslovi izvanredni. Trenira se dva puta dnevno, igra~i odli~no podnose napore - kazao je Qubojevi}. Izabranici trenera Zorana Mari}a }e u Novom Sadu odi gra ti i pet kon trol nih uta kmi ca kroz koje }e tra`iti takmi~arsku formu i dobitnu kombina ci ju za dvo me~ pro tiv Lozane u kvalifikacijama za UEFA Evropsku ligu. - Prvi rival je ni`eliga{ Banovci s kojim }emo se sastati danas. Tra`ili smo lak{eg protivnika za uvodni me~. Poslije toga odmjeri }e mo sna ge sa OFK Beogradom 3. jula, dva dana kasnije protivnik je Srem, pa 7. jula Vojvodina. Ciklus utakmica zavr{i}emo sa Novim Sadom 9. jula. Ciq je da se {to boqe spre mi mo za izazove koji nas ~ekaju - rekao je Qubojevi}.

RASPUDI] najvjerovatnije ide na odmor
Uslovi u Sportskom centru “Vu ja din Bo {kov“ su odli~ni. Bawalu~ani imaju sve na raspolagawu neophodno za kvalitetan rad i pripreme za novu sezonu kako na do ma }oj, ta ko i me |u na ro dnoj sceni. - Qudi iz Vojvodine su nam zaista na usluzi, odli~ni su do ma }i ni, gos to primqivi. Hotel “Park“, u kojem smo smje{teni, izgleda odli~no, komforan je. U Sportskom centru “Vujadin Bo{kov“ ima pet terena, za-

Vuka{in Benovi}

FOTO: ARHIVA

Jovi~i} na `rijebu
Sekretar Fudbalskog kluba Borac Mile Jovi~i} putova}e sutra u Sarajevo na izvla~ewe takmi~arskih brojeva Premijer lige BiH za sezonu 2010/11. - Na{ ciq u novoj sezoni je da poku{amo da ponovimo i nadma{imo uspjeh iz pro{le. @rijeb ima mnogo uticaja na to i nadam se da }e biti povoqan za nas - kratko je rekao Jovi~i}.

Piter Oladotun

Veterani Vrbasa remizirali sa vr{wacima iz Kosovske Mitrovice

Fudbalski klub Slavija

^astan remi na Vidovdan
KO SOV SKA MI TRO VICA - Veterani Fudbalskog klu ba Vrbas iz Bawaluke odigrali su tradi ci onal ni su sret sa vr{wacima Trep~e u Kosovskoj Mitrovici, a rezultat je bio 1:1. Ve} nekoliko godina Bawalu~ani i Mitrov~a ni se dru `e igra ju }i utakmice, a ovo je bila revan{-po sje ta igra ~a iz Bawaluke bra}i sa Kosova i Metohije koji su prije nekoliko mjeseci bili u najve}em gradu Republike Srpske. - Dru`ewe je bilo na visokom nivou, a na{i doma}ini su se potrudili da nam pri re de bo gat pro gram u obi las ku srpskih sve tiwa na Kosovu i Metohiji. Posjetili smo i Prizren i Gazi mes tan. Tra di ci onal no ve} nekoliko godina igramo bratske utakmice protiv veterana Trep~e - istakao je u ime ve te ra na Fu dbal skog klu ba Vrbas Mi lo rad Ar lov.

Arsenijevi} u Sarajevu
ISTO^NO SARAJEVO - Branislav Ivanovi}, fudbaler Slavije, karijeru }e nastaviti na “Ko{evu“. On je potpisao ugovor sa premijerliga{em Sarajevom i bi}e veliko poja~awe za “bordo“ tim koji `eli da izbori plasman na me|unarodnu fudbalsku scenu. - Drago mi je {to sam do{ao na “Ko{evo“, Sarajevo je klub sa ugledom i renomeom i nadam se da }u opravdati ukazano povjerewe - istakao je Arsenijevi}. G. I.

BAWALU^ANI posjetili i Prizren
Bawalu ~a ni su ima li tro dne vni izlet u ju `nu srpsku po kra ji nu ~i me su uve li ~a li ve li ki srpski praznik - Vidovdan. - Biti na Kosovu i Metohiji za Vidovdan je ne{to posebno. I pro{le godine smo bili na Gazimestanu i uvijek je to novi do`ivqaj. Svi znamo {ta zna~i Koso-

Zajedni~ki snimak veterana Vrbasa i Trep~e FOTO: GLAS SRPSKE

vo i Metohija za sve Srbe, ma gdje bili - rekao je kapiten veterana Vrbasa Qubi{a Babi}. Pored veterana Trep~e, stal ni spor tski pri ja teq Bawalu~ana je i Fudbalski klub Ru{aw iz okoline Beograda koji treba da do|e u grad na Vrbas da odigra revan{ me~. - @elimo da uspostavimo saradwu s mnogim klubovi ma ma gdje bi li. Za oktobar imamo poziv Mirosla va Ste vi }a i Min he na 1860 da do|emo u Wema~ku, a postoji mogu}nost da odemo i do Rumunije. To su za sada planovi, nadamo se da }e biti i realizovani - kazao je Arlov. S. B.

Po~eo tre}i “Bubamara kup 2010“

Smotra mladosti
NOVI GRAD - Na terenu sa vje{ta~kom travom u Novom Gra du po ~eo je tre }i turnir “Bubamara kup 2010“ na kojem u~estvuje blizu 120 dje ~a ka po di jeqenih u tri uzrasne kategorije. Takmi~ewe je organizovala [kola fudbala “Bubamara“ ko ja dje lu je pri prvo li ga {u Re pu bli ke Srpske Slobodi, a ove godine odr`a va se i u okvi ru obiqe`avawa vijeka postojawa ovog spor tskog ko le kti va. Za vr{na sve ~a nost predvi|ena je za 7. jul kada }e po sli je fi nal nih uta kmica biti progla{ene najus pje {ni je eki pe i pojedinci kojima }e pripasti prigodne nagrade. N. \.

56 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: ^. MUCOVI]

Fudbalski savez BiH

Opet o Statutu
SARAJEVO - U prostorijama Fudbalskog saveza BiH ju~e je odr`ana sjednica Predsjedni{tva na kojoj su Sulej man ^o la ko vi}, Bo gdan ^e ko i Iqo Do min ko vi} poku{ali da pribli`e stavove pred dana{wi razgovor s ~elnicima UEFA i FIFA. Marcel Benz i Eva Paskije u Sarajevo sti`u sa jasnom namjerom, da ubijede ~elnike bh. fudbala u izmjene i uskla|ivawe Statuta sa organizacijama iz Niona i Ciriha. Benc i Paskije `ele da se promjene Statuta FS BiH urade na sqede}oj sjednici Skup{tine saveza, zakazanoj za 16. jul. Benz i Paskije }e danas odr`ati sastanke i sa predstavni ci en ti tet skih sa ve za, a ku }u fu dba la iz Bawalu ke zastupa}e predsjednik Mile Kova~evi}. Wih dvo je su si no} raz go va ra li i sa ~la no vi ma Iz vr{nog odbora FS BiH. S. B.

Odigran fudbalski Kup Trebave

Pehar Na{im krilima
DOBOJ – Tre}eliga{ Na{a krila iz Kostajnice kod Doboja pobjednik je prvog “Vidovdanskog kupa Trebave“ u fu dba lu po {to je u fi na lu sa vla dao eki pu Sku gri }a iz op {ti ne Mo dri ~a sa 4:1 (3:0). Tre }e mjes to osvo jio je BSK iz Bu{leti}a koji je savladao do ma }u Tre ba vu po sli je izvo|ewa penala sa 5:4 Na takmi~ewu, ~iji je tehni ~ki or ga ni za tor bio FK Tre ba va iz Osje ~a na, gdje je tur nir i odr`an, nastupilo je osam ekipa iz do boj ske i mo dri ~ke op {tine. Pobjedni~ka ekipa ima la je i na jis ta knu ti je pojedince u svojim redovima. Za najboqeg igra~a progla {en je Igor Fi li po vi}, a za naj si gur ni jeg ~uvara mre`e Nenad @igi}. Najefikasniji strijelac bio je Pero Filipovi} (Skugri}) sa ~etiri gola. Rezultati (~etvrtfinale): Hajduk (Ko`uhe) - Skugri} 1:2, BSK (Bu{leti}) – Vrawak 2:1, Na{a Krila (Kostaj ni ca) Par ti zan (Ko pri vna) 2:0, Tre ba va (Osje ~a ni) – Tre ba vac (Vrawak) 5:0, polufinale: Skugri} – BSK 2:0, Trebava – Na{a krila 0:1. Utakmica za tre}e mjesto: Trebava – BSK 0:0 pe na li ma 4:5, finale: Na{a krila – Skugri} 4:1. Sl. P.
Goran Skaki}, Veselin Klimovi} i Predrag Vuki}evi}

Ho}u samo "ratnike"
Nemamo vremena za odga|awe, moramo da krenemo sa radom, a sve probleme rje{ava}emo u hodu. Kao i do sada, od svakog pojedinca tra`im red, rad i disciplinu, rekao Skaki}
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

Goran Skaki} nastavqa misiju na trebiwskim “Policama“

Milenko Jovanovi}, fudbaler Napretka

Trofeji u nizu

ZVORNIK – Milenko Jovanovi} sa 35 godina, jedan je od najboqih fudbalera Napretka iz Doweg [epka koji je ove sezone osvojio titulu prvaka u Drugoj ligi, grupa istok i plasirao se u najvi{i stepen takmi~ewa u Srpskoj. U bogatoj karijeri promijenio je vi{e klubova, ali je sa svakim osvajao titule. Po do las k u u Zvor nik po~eo je da igra za Jedinstvo iz Malog Zvornika, a zatim je jedno vrijeme bio ~lan Ru da ra iz Bra si ne. Po povratku u ekipu Drine 1996. godine osvojio je titulu prvaka u Drugoj ligi i vratio Zvorni~ane u Prvu ligu. - To mi je je dan od naj dra`ih titula jer smo jedne sezone ispali ali se i vra ti li u Prvu li gu. Naravno da su mi i ostale ti tu le dra ge na svoj na ~in. Nadam se da }e ih biti jo{ - re kao je Jovanovi}, koji je dugo godina bio i kapiten Drine. D. G. Milenko Jovanovi}

TREBIWE - Novi-stari {ef stru ~nog {ta ba trebiwskog Leotara Goran Ska ki} 1. ju la, oba vi }e prozivku na “Policama“ i odmah krenuti sa treninzima za novu sezonu u Premi jer fu dbal skoj li gi BiH. U klubu o~ekuju da se na prozivci pojave svi oni koji su za vr{i li pret ho dno prvenstvo, a u klubu ra~unaju i na do ju~e suspendovane fudbalere, koji su zbog toga

nov~ano ka`weni, a prema stavu Upravnog odbora ima}e isti status kao i svi ostali igra~i u klubu. - Prvog dana sedmog mjeseca kre}emo sa radom. Svi po zna va oci pri li ka u Fu dbalskom klubu Leotar znaju da je slo`ena situacija. Mi vi{e nemamo vremena za odga|awe, moramo da krenemo sa radom, a sve probleme rje{ava}emo u hodu. Kao i do sa da, od sva kog po je din ca tra`im red, rad i disciplinu. Tra`im ratnike, koji }e dostojanstveno braniti boje

Leotara - istakao je trener Trebiwaca Goran Skaki}.

PROZIVKA zakazana za 1. jul
Pred odla zak iz Tre biwa na kraju sezone Goran Skaki} je najavio da }e, ako ostane na klupi Leotara, on biti odgovoran za poja~awa koja }e sti}i na “Police“. Na tome se sada i radi. - Za sada ne mogu ni{ta da ka `em o to me. Na ra vno da je po tre bno ne ko li ko igra~a, koji bi ekipi donijeli odre|eni kvalitet, ali

o tome }u mo}i ne{to vi{e da ka `em ka da po ~nu pri preme. Svi koji budu do{li u klub mora}e da zadovoqe uslove koje sam gore naveo istakao je Skaki}. Nezvani~no smo saznali iz izvora bliskih klubu da }e se u naj sko ri je vri je me imenovati nosioci funkcija u klubu, uglavnom onih odgovornih vezanih za blisku sa radwu sa prvim ti mom. Leotar `eli i organizaciono da se oja~a poslije izbora \or |a Vu ~i ni }a na mjesto predsjednika kluba.

FOTO: D. GAJI]

Blistavo proqe}e u sezoni te{ko}a
RO GA TI CA – Te `u prvenstvenu sezonu od minule rogati~ki fudbalski drugoliga{ dugo nije imao. Zbog niza organizaciono-tehni~kih, finansijskih i drugih problema u jesewu polusezonu u{lo se ta ko re }i bez dana priprema. Zato je ta polusezona i okon~ana vrlo lo{e. Ostvareno je samo pet pobjeda i jedan nerije{en rezultat. Sa devet izgubqenih utakmica, od kojih neke i kod ku}e, Rogati~ani su prezimili na 14 mjestu i mnogi su Mladost ve} vidjeli u Tre}oj ligi Srpske. Tako, ipak, nisu mislili u klubu. - Upo re |u ju }i je sen i proqe}e mo`e se re}i da je nastavak prvenstva bio u znaku Mladosti. Osvojili smo 23 boda uz gol razliku 26:20. Da nam se nije desila administrativna gre{ka oko ra~unawa `u tih kar to na ne bi izgubili ni bodove sa Goricom iz Pu~ila koju smo pobije di li. U tom slu ~a ju na{ polo`aj na tabeli bio bi jo{ boqi - rekao je predsjednik Skup{tine kluba Ne boj{a Goli}.

Fudbalski klub Mladost (Rogatica) ostao drugoliga{

MLADOST osvojila 23 boda u nastavku prvenstva
I {ef stru~nog {taba Jadranko Jawi} `ali za bodovima protiv Gorice. Ne znaju}i da ima tri `uta kartona u

igru je uveo Sini{u Tadi}a kad je wegova ekipa vodila sa 2:0. - Na`alost izgubili smo dobijenu utakmicu. [ta da se radi. Na kraju se sve dobro zavr{ilo. @elim da pohvalim svoje fudbalere, posebno Nenada To{ovi}a - ^upu, koji nam se pridru`io u proqe}nom dijelu prvenstva i kon-

stantno bio me|u najboqima. Postigao je i nekoliko golova koji su odlu~ivali krajwi ishod utakmice. Kqu~na je bila utakmica u Bratuncu protiv Bratstva - kazao je Jawi}. Po mi{qewu Jawi}a standardno dobro igrao je i kapiten tima Zlatko Rajak, zatim Radomir \eri}, bra}a Milija i Mi}o Rajak... S. M.

Turnir u Novom Gradu

Ubjedqivo Raskr{}e Kamel
NO VI GRAD - Po sli je dvodnevne pauze nastavqeno je takmi~ewe po grupama na 14. Vidovdansko-Petrovdanskom tur ni ru u ma lom fu dba lu u or ga ni za ci ji Op{tinske bora~ke organizacije Novi Grad. Re zul ta ti: Bu tik Je le na (Svodna) - Gril Kaktus 1:4, SZR Ma li fe ra - FK Pla men (Dowe Vo di }e vo) 0:2, Omladi na op {ti ne No vi Grad - Auto elektrika Dra{ko i Mirko 0:1, Kafe bar B2 - Bra}a Mar~eta (Svodna) 2:1, Gagi trans - Raskr{}e Kamel 0:4. N. \.

Fudbalski klub Mladost

FOTO: S. MITROVI]

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 57

Dijego Maradona motivi{e svoje igra~e pred me~ sa “pancerima“

VIJESTI SA MUNDIJALA

Tu rimsku no} nikada ne}u zaboraviti. Na{ sqede}i protivnik je Wema~ka. Ne smijemo da zaboravimo 1990. godinu i no} kada je cijela Argentina plakala, rekao Maradona

"Nijemci }e plakati kao ja 1990. godine"

Ukradene replike “Zlatne bogiwe“
JOHANESBURG - Nepoznati lopovi provalili su u jednu od kancelarija FIFA u Ju`noj Africi i odnijeli sedam replika “Zlatne bogiwe“. Fudbaleri i novinari su imali posla sa lopovima, ali sada je na meti bila i FIFA. Provaqeno je u jedan od wenih objekata i odnesene su replike trofeja namijewenog najboqem na Mundijalu. Ina~e, i pored bojazni zbog odr`avawa SP u zemqi sa najve}om stopom kriminala na svijetu, do sada Mundijal proti~e bez ve}ih problema. Jake snage policije su odvratile kriminalce od napada.

Englezi stigli ku}i
SMRKNUTIH lica obu~eni u zva ni ~na odi je la se le kci je, re pre zen ta tiv ci En gles ke su se vra ti li u domovinu, ali su aerodrom na pus ti li u`ur ba no, vjerovatno da ne bi odgovarali na ne pri ja tna pi tawa uvijek o{tre {tampe na Ostrvu. Mo`da najvatreniji u svojoj osudi igrawa selekcije “tri la va“ bio je “Dej li mejl“. Komentator tog lista je uporedio prikazano na terenu sa Ratnom vojnom avija ci jom (FEW) u Dru gom svjetskom ratu. - Da nas je (FEW) ova ko branila, kao {to su to ~inili Kapelovi izabranici protiv “pancera“, danas bismo svi pri~ali wema~ki. Mi smo vi{e li~ili na lava kukavicu iz filma “^arobwak iz Oza”, ne go na prava tri lava - stoji u komentaru.

Dijego Maradona

FOTO: AGENCIJE

JOHANESBURG - Suze su tekle niz Maradonino lice kada je na Mundijalu u Italiji 1990. godine Argentina izgubila u finalu od Wema~ke. Iako je 1986. upravo Maradona doveo “gau~ose“ do titule prvaka svijeta u Meksiku, kada su u finalu savladali “pancere“, bolna rana je ostao poraz

od Nijemaca ~etiri godine kasnije. Kako je sve bilo. Sa jedne stra ne te re na bio je Maradona, a sa druge Lotar Mateus. Duel dvojice najboqih fudbalera svijeta. U 85. minutu sudija Eduardo Mendez je dosu dio pe nal za Wema ~ku. Mateus je penal prepustio Andreasu Bremeu, koji je bio pre-

cizan, a ispostavilo se da je taj pogodak donio tre}u titulu “pancerima“.

BREME POSTIGAO odlu~uju}i gol
Sada, 20 godina kasnije, Argentina i Wema~ka se sastaju u ~etvrtfinalu Mundijala u Ju`noj Africi. Maradona je opet akter, ali sa klupe Argentine. Sada je do{ao trenutak da se El Pi be osve ti Nijemcima. Poslije pobjede nad Meksikom u osmini finala Maradona je u{ao u svla~ionicu i po~eo besjedu svojim igra~ima. - Tu rimsku no} nikada ne}u zaboraviti. Na{ sqede}i pro ti vnik je Wema ~ka. Ne smijemo da zaboravimo 1990. godinu i no} kada je cijela Argentina plakala. Devedesetu

nikada ne}u zaboraviti. Nijemci }e sada plakati kao {to sam ja u Rimu - rekao je Maradona.

Neslagawe
Nekoliko igra~a Argentine nezadovoqno je tretmanom u reprezentaciji. Selektor Dijego Maradona rekao je da nezadovoqnih uvijek ima, ali da se te stvari rje{avaju unutar porodice. - Uvijek ima takvih problema, igra~i `ele da igraju, ali takve stvari rje{avamo u hodu - rekao je Maradona. Prije svega, tu se misli na Huana Sebastijana Verona i Valtera Samjuela koji su zapo~eli {ampionat, ali su se povrijedili i poslije oporavka nisu ponovo u timu.

Fudbaleri Engleske

FOTO: AGENCIJE

Fabio Kapelo ne opra{ta Savezu
SELEKTOR Engleske Fabio Kapelo ne}e popustiti ni peni, ako bude smijewen sa kormila “gordog Albiona“ i tra`i}e svih 12 miliona od engleskog saveza koji su mu zagarantovani ugovorom do 2012. godine. ^elnici engleskog fudbala }e saop{titi svoju odluku za dvije sedmice, dok je u me|uvremenu Italijan samo promijenio avion i oti{ao ku}i. Konsultovao je svog agenta i advokata, u pitawu je wegov sin Pjer-Filipo i jasno je da nema namjeru da odstupi. To, naravno, zna~i da ne}e mo}i da radi, ali on je ve} izjavqivao da mu je ovo posqedwi posao u `ivotu. Odbio je Juventus i Inter, sada }e imati ponudu da upi{e sumu i preuzme moskovski Spartak, ali wemu ne pada na pamet da ide u Rusiju.

Maradona 1990. godine

FOTO: AGENCIJE

Joakim Lev “uhva}en“

Uhap{en novinar zbog planirawa ulaska u englesku svla~ionicu

Za re`iju upada u zatvor
JOHANESBURG - Ju`noafri~ka policija objavila je da je uhapsila novinara engleskog tabloida “Sandej miror“ zbog sumwe da je “izre`irao“ famozni upad navija~a u englesku svla~ionicu poslije utakmice protiv Al`ira. Predstavnik ju`noafri~ke policije Beki Sele kazao je ju~e kako je novinar Sajmon Rajt uhap{en pod sumwom da je skri vao na vi ja ~a Pa vlo sa Yozefa u trenucima dok je policija tragala za wim. Daqa istraga je pokazala da je Rajt imao razloga za pru`awe skloni{ta Yozefu. Novinar je navodno izradio plan upada navija~a u svla~ionicu engleske reprezentacije kako bi potkopao sistem obezbje|ewa na Svjetskom prvenstvu i prikazao ga u lo{em svjetlu. Sele je potvrdio i da je Rajt imao ugovor sa Yozefom o ekskluzivnom intervjuu nakon {to izvr{i zadatak. Ju`noafri~ka policija potvrdila je i da }e biti jo{ hap{ewa u vezi sa ovim slu~ajem. dbalerima, a posebno se okomio na ~lana stru~nog {taba Dejvida Bekama. U kasnijem intervjuu za “Sandej miror“ Yozef je objasnio da je, u stvari, tra`io toalet, ali se izgubio u hodnicima stadiona u Kejptaunu.

IMAO UGOVOR na intervju
Podsje}awa radi, poslije utakmice Engleska - Al`ir (0:0) u drugom kolu grupe C, u svla~ionicu “gordog Albiona“ upao je navija~, kasnije identifikovan kao Pavlos Yozef, koji je odr`ao “bukvicu“ fu-

Joakim Lev

FOTO: AGENCIJE

Pavlos Xozef

FOTO: ROJTERS

NA utakmici osmine finala SP protiv Engleske selektor wema~ke reprezentacije Joakim Lev pokazao je pred kamerama jednu rijetku odvratnu naviku. Jo{ bi mu se i moglo oprostiti kopawe nosa, me|utim, degustacija “sadr`aja iz nosa“

jedan je od najodvratnijih prizora koje qudsko bi}e mo`e proizvesti. Na~in na koji je zadovoqio ~ulo ukusa na jeziku pred po mo }nim tre ne rom i igra~ima upu}uje na iskustvo i zavidnu kamufla`u, {to opet govori kako Lev isto praktikuje ve} jako dugo.

58 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

SVJETSKO PRVENSTV0 U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
FOTO: ROJTERS

- Za nekoliko reprezentativaca Meksika utakmica protiv Argentine vjerovatno je bila posqedwa na mundijalima, po{to je te{ko o~ekivati da }e Kvatemok Blanko, Rafael Markez, Herardo Torado, Karlos Salsido, Oskar Perez i Giqermo Franko igrati na Sop u Brazilu 2014. godine. - Napada~ Liverpula i {panske reprezentacije Fernando Tores potvrdio je da razmi{qa o odlasku iz engleskog tima, ali o tome }e rije~i biti tek poslije Mundijala.

- Defanzivac Argentine Valter Samjuel oporavio se od povrede zadwe lo`e, zbog koje je propustio zadwe dvije utakmice “gau~osa“ na SP i bi}e spreman za susret sa Wema~kom. - Fudbalska reprezentacija Engleske pokradena je u hotelu u kojem je boravila tokom SP, ali lopovi su brzo dolijali jer se radilo o `enama koje su u hotelu zaposlene kao ~ista~ice i kod kojih su prona|ene sve nestale stvari. - Napada~ Gane Asamoa Gijan povrijedio je sko~ni zglob na posqedwem treningu, ali je rekao da }e biti spreman za me~ Asamoa protiv Urugvaja. Gijan

Sep Blater

Igra~ dana Robiwo (Brazil)
Reprezentacija Brazila lako je savladala ^ile sa 3:0 i plasirala se u ~etvrtfinale Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. Svi igra~i odigrali su fantasti~no utakmicu, ali se najvi{e istakao Robiwo, strijelac drugog pogotka, koji je pokazao svoj rasko{ni talenat i izmamio aplauze sa tribina.

On je najavio da }e tokom jula, na sastanku borda FIFA najvi{e biti rije~i o uvo|ewu tehnologije u fudbal, ali da to ne zna~i da }e biti radikalnih promjena u tom segmentu
JOHANESBURG - Predsje dnik FI FA Sep Bla ter uputio je izviwewe engleskim reprezentativcima i navija~ima zbog gre{ke sudija koji nisu vidjeli regula ran gol Fren ka Lam parda protiv Wema~ke. Is to vre me no, prvi ~o vjek svjetske “ku}e fudbala“ izvinio se i Meksikancima, koji su tako|e o{te}eni na utakmici protiv Argentine, prilikom gola Karlosa Teveza, koji je postignut poslije “debelog“ ofsajda. - O~igledno je da bi na osnovu svega vi|enog na ovom Mundijalu bilo besmisleno ponovo ne razmotriti temu uvo |ewa te hno lo gi je u fu dbal. Li~no, te{ko mi je kada vidim da sudije naprave tako velike gre{ke, ali zbog toga ne bi trebalo da reprezentacije prestanu da se takmi ~e, da pres ta ne da se igra fudbal. federacija Engleske i Meksika, je da im se izvinim. Razumijem ih {to nisu sre}ni i {to navija~i kritikuju wihove reprezentacije izjavio je Blater. On je najavio da }e tokom jula, na sastanku borda FIFA najvi{e biti rije~i o uvo |ewu te hno lo gi je u fu dbal, ali da to ne zna~i da }e biti radikalnih promjena u tom segmentu. - Jedina stavka o kojoj }emo govoriti, a ti~e se uvo|ewa tehnologije na fudbalske utakmice, je u vezi sa time da li je, ili nije, lopta pre{la gol liniju - dodao je Blater.

Blater se izvinio
Video-bimovi
Kao glavne krivce za veliku pra{inu koja se digla na SP povodom pogre{nih sudijskih odluka FIFA je okrivila video-bimove na stadionima, na kojima je pu{ten sporni snimak. - To nikako nije smjelo da se desi. Usporeni snimci mogu da se emituju, ali samo pod uslovom da se ne radi o spornim situacijama. Ubudu}e }emo sprije~iti takve stvari - rekao je portparol FIFA Nikola Maino.

Prvi ~ovjek FIFA priznao sudijske gre{ke

SUDIJA “pokrao“ Englesku i Meksiko
Takve stvari se, jednostavno, doga|aju. Jedina stvar ko ju sam mo gao da ura dim, dok sam duboko zabrinut razgovarao sa predstavnicima

Tragi~ar dana Robert Vitek (Slova~ka)
Reprezentacija Slova~ke oprostila se od Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi porazom od Holandije 1:2. Robert Vitek kod rezultata 1:0 za “lale“ imao je dvije {anse za izjedna~ewe, ali mu to nije dozvolio Martin Stekelenburg. Na kraju, Slovaci su primili jo{ jedan gol, a Vitek je uspio da postigne po~asni pogodak u 93. minutu iz penala za opro{taj od Ju`ne Afrike.

Podnio ostavku zbog blama`e
PREDSJEDNIK Fudbalskog saveza Francuske @an Pjer Eskalet podnio je u ponedjeqak ostavku zbog blama`e “trikolora“ na SP u Ju`noj Africi. - Sma tram da je mo ja du `nost da podnesem ostavku i prihvatam moj dio odgovornosti za sve {to se doga|alo u ve zi sa re pre zen ta ci jom. Moja odluka je podstaknuta `eqom da se sa~uva i omogu}i razvoj Fudbalskog saveza Francuske, kojem slu`im decenijama - rekao je Eskalet. “Tri ko lo ri“ su u Ju `noj Africi takmi~ewe zavr{ili ve} poslije prvog kruga.

Ubio pastorku Ezil sa la`nim zbog pla~a TE KSA [KA po li ci ja paso{em
uhap si la je mu {kar ca, osumwi~enog da je na smrt pretu kao svo ju dvo go di{wu pastorku, jer je plakala dok je gledao fudbalski me~ izme|u SAD i Gane na SP. Policija iz grada Mekalena navela je da se o~ekuje da }e osumwi~eni Hektor Kastro (27) biti optu`en za ubistvo. [ef lokalne policije Viktor Rodriges je izjavio da je Kastro rekao da djevoj~ica nije prestajala da pla~e, dok je on u subo tu po ku {a vao da gle da fudbalsku utakmicu. Rodriges je kazao da je djevoj~ica brutalno pretu~ena i da joj je slomqeno vi{e rebara. HO LAN DSKI stru~wak Gus Hidink, koji sada sa klupe predvodi Tursku, izjavio za “Bild“ da vezni igra~ Wema~ke Mesut Ezil nema pravo nastupa za “pancere“ po{to ima falsifikovan paso{. - Dokumenta su falsifikovana kako bi Ezil igrao za Wema~ku. Nema pravo da nastupa za ovu reprezentaciju - rekao je Hidink. Jo{ ne ma in for ma ci ja o ~emu se ta~no radi, ali je sigurno da bi Hidink `elio da vidi Ezila pod turskom zas ta vom. Ta ko |e, ozbiqan trener poput wega ne bi ove optu`be iznosio bez dokaza.

Vatikan: Fudbal nastao u Paragvaju
ZVANI^NI list Rimokato, li~ke crkve “L oservatore Roma no“ se po zi va na tvrdwe jednog jezuite da su plemena Gvarani igrala fudbal krajem 18. vijeka. List navodi da je jezuita Huan Manuel Peramas u svojim hronikama tog doba opisao kako plemena Gvaranija igraju loptu nogama. - Lopta je, iako od te{ke gume, laka i brza, pa leti ~itavu vje~nost prije nego {to padne na zemqu. Za razliku od nas, ovi qudi je ne diraju rukom, ve} iskqu~ivo nogama. Veoma su spretni kad treba da je umire i udare nogom zapisao je ovaj misionar.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 59

Reprezentativac Francuske Maluda priznao da su igra~i pogrije{ili

"[trajk je bio gre{ka"

Tada smo samo `eqeli da reagujemo na ono {to nam se de{avalo. Ipak, sada vidim da je odluka bila pogre{na. To je pro{lost i ve} se okre}emo onome {to nas ~eka, izjavio Maluda
PARIZ - Reprezentativac Francuske Floran Maluda priznao je da je bojkot treninga nacionalnog tima na Svjetskom prvenstvu bio velika gre{ka. Igra ~i su uo~i du ela protiv Ju`ne Afrike u tre}em kolu takmi~ewa po grupa ma boj ko to va li tre ning

Pi{e: Milan VUJASIN
fudbalski stru~wak

Brazil di`e formu
Nastavak Svjetskog fudbalskog prvenstva u Ju`noj Africi donio je mnogo boqe utakmice nego {to je to bio slu~aj u prvom dijelu. Ekipe koje su ostale ulaze u pra vu ta kmi ~ar sku for mu i po ka zu ju svo ju na dmo} u odnosu na druge ekipe. Samo najkvalitetniji i najspremniji }e uspjeti da ostanu do kraja. Holandija - Slova~ka: U ovoj utakmici se pokazalo da Ho lan di ja ima mno go kva li te tni ji tim sa dos ta boqih pojedinaca te je pokriven odli~nim fudbalerima na svim pozicijama. Wihova najve}a snaga le`i u tome da svaki igra~ u skoro svakom trenutku jednim potezom mo" " `e da rije{i pitawe pobjednika. Lale su ~vrst tim koji prima malo golova po utakmici i sigurno je da }e ~etvrtfinalna utakmica protiv Brazila biti veoma zanimqiva. S druge strane Slovaci skoro da nisu imali {ta da tra`e u ovom susretu i za wih sam plasman u osminu finala predstavqa veliki uspjeh. Brazil - ^ile: Sli~no kao i u prvoj utakmici dana i ovdje je kvalitet jedne od ekipa do{ao do izra`aja. Brazilci su demonstrirali odli~nu igru, stvorili mnogo " " {ansi i na kraju zaslu`eno slavili pobjedu. Karioke igraju sve boqe i boqe te di`u svoju formu i vjerujem da }e pobijediti Holandiju i u}i u polufinale. Za razliku od utakmica u grupi, Brazil je igrao mnogo konkretnije, ofanzivnije, a igra~i su se br`e rje{avali lopte, {to je otvorilo put velikom broju {ansi. ^ak je igra u odbrani bila na visokom nivou, {to, moram priznati, nikad nije bila ja~a strana tima. ^ileanci se nisu pokazali kao dostojan protivnik, imali su ambiciju i nadu da se poka`u u najboqem svjetlu, ali se na tome sve zavr{ilo. Srbija: Za reprezentaciju Srbije veliki uspjeh je bio to {to se plasirala na Svjetsko prvenstvo. Sam nastup na Mundijalu je jedna epizoda koja se nije zavr{ila na o~ekivani na~in, mada su o~ekivawa nacije bila velika. Sre}a je bila presu dan fa ktor ko ji je ne dos ta jao u me ~u sa Australijom te su nijanse presudile pitawe pobjednika. Moraju se izvu}i pouke i nastaviti istim putem, po{to uskoro po~iwu i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Situacija je mnogo boqa od kada je na mjesto se le kto ra do {ao Ra do mir An ti} ne go kad on nije bio tu.

Floran Maluda

FOTO: ROJTERS

zbog odluke selektora Rejmona Domeneka da po{aqe ku}i napada~a Nikolasa Anelku, koji se posva|ao sa wim.

Loran Blan
Umjesto Domeneka, selekciju Francuske u sqede}em periodu vodi}e biv{i trener Bordoa Loran Blan. - Nadam se da }e Blan uspjeti da promijeni stawe stvari. O~ekivawa su velika, ali su qudi svjesni da nas ~eka veliki posao. Svi moramo da krenemo iz po~etka zakqu~io je Maluda.

- Tada smo samo `eqeli da re agu je mo na ono {to nam se de{avalo. Ipak, sada vidim da je odluka bila pogre{na. To je pro{lost i ve} se okre}emo onome {to nas ~eka - izjavio je Maluda za britansku televiziju Sky.

FRANCUSKA nije pro{la u drugi krug
Fudbaler ^elzija je, me|utim ostao pri tvrdwi da Domenek nije na adekvatan na~in rije{io probleme u ekipi. - Wego va odlu ka je

Loran Blan

stvar no bi la bru tal na, na kraju je sve izmaklo kontroli. Ne mo`e jedan igra~ da bu de od go va ran za ne us pjeh ekipe. Jednostavno, nije mi jasan taj na~in razmi{qawa - rekao je Maluda. Francuska je takmi~ewe u gru pi A za vr{i la na posqedwem mjestu, sa samo jednim osvojenim bodom i sa jednim golom, koji je postigao upravo Maluda. - Kao da ni smo umje li da igramo na rezultat. Izgubili smo samopouzdawe. Poku {a li smo da ga pro na|emo, ali nismo znali odakle da po~nemo - izjavio je Maluda.

^ile nemo}an protiv "karioka"
JO HA NE SBURG - Bez ve}ih problema fudbaleri Bra zi la izbo ri li su ~et vrtfi na le na Svjet skom prvenstvu, po{to su savladali ^ile rezultatom 3:0. - Ume mo da na pa dne mo, vidjelo se i to protiv ^ilea, ali uvijek treba biti oprezan pro tiv ova kvih eki pa. Oni su tim koji umije brzo da ra zvi je na pad, da u za vr{nicu u|u sa velikim brojem igra~a, ali im, sre}om, to nismo dozvolili. Ima tu prostora za napredak, ali to }u ostaviti za razgovore u svla~ionici. Brine me Kaka, dobija kartone, jer je izme|u ostalog i kriterijum ~udan. Talentovani igra~i su na meti sudija, a izvla~e se oni koji prave prekr{aje - rekao je selektor “karioka“ Karolos Dunga. Za plasman u polufinale Brazil }e igrati protiv Holandije, protiv koje je Dunga igrao na Sp u SAD 1994. godine isto u ~etvrtfinalu, kao i polufinalu Mundijala 1998. godine.

Reprezentacija Brazila plasirala se u ~etvrtfinale SP

BRAZIL sa Holandijom za polufinale
- Uvijek smo favoriti, jer smo Brazil, ali ime ne garantuje osvajawe Mundijala. Oni su solidan tim i bi}e veoma te{ko - dodao je Dunga. Tre ner ^i lea Mar se lo Bielsa nije odgovorio na piBRAZIL ^ILE

tawe da li ostaje na klupi, a ka`e da je Brazil prejak. - Vidjelo se u svakom trenutku, nismo uspjeli da ih uspo ri mo i za slu `e no smo izgubili. U prvih pola sata smo se dr`ali, ali to je bio period kada smo morali da da mo gol, da bi smo ste kli neku {ansu. Nemamo za ~im da `alimo, nisu nam dozvolili ni da se nadamo - rekao je Bielsa. 3 (2) 0 (0)

- Prvi me~ u istoriji Mundijala igrali su 14. jula 1930. Francuska i Meksiko (4:1). Stoti je bio u [vajcarskoj 1954 (Austrija - Urugvaj), 250. SR Wema~ka protiv DR Wema~ke (1974), 500. Argentina i Bugarska (1994) a 750. Paragvaj i Novi Zeland (2010). - Golom protiv Engleske Miroslav Klose je dostigao Pelea, sada obojica imaju po 12 pogodaka na svjetskim prvenstvima. Ispred su samo jo{ @ist Fonten (13), Gerd Miler (14) i Ronaldo (15). - Sa prosjekom od 24,9 godina Gana je najmla|i tim, ne samo me|u ~etvrtfinalistima ve} i na cijelom turniru. - Wema~ka i Brazil odigrali su po 96 utakmica na svjetskim prvenstvima, ali ~ak i da do|u do finala, “stotku“ }e proslaviti tek za ~etiri godine u Brazilu. - U Wema~koj 19,8 odsto stanovni{tva igra fudbal, najvi{e od svih u~esnika Mundijala u Ju`noj Africi. Najni`i procenat, samo dva odsto, ima Ju`na Koreja.

Strijelci: 1:0 @uan u 34, 2:0 Luis Fabijano u 38, 3:0 Robiwo u 59. minutu. Stadion: “Elis park“ u Johanesburgu. Gledalaca: 54.096. Sudija: Havard Veb (Engleska) 7. @uti kartoni: Kaka, Ramire{ (Brazil), Fuentes, Vidal, Miqar (^ile). Igra~ utakmice: Robiwo (Brazil) 8. BRAZIL: @ulio Cezar 7, @uan 7,5, Lusio 7, Dani Alve{ 7, Maikon 7, @ilberto Silva 7, Kaka 7,5 (od 81. minuta Kleberson -), Basto{ 7, Ramire{ 7, Robiwo 8 (od 85. minuta @ilberto Melo -), Luis Fabijano 7,5 (od 76. minuta Nilmar -). Selektor: Karlos Dunga. ^ILE: Bravo 5,5, Hara 55, Fuentes 5,5, Kontereras 5 (od od 46. minuta Teqo 5,5), Vidal 6, Gonzalez 5 (od 46. minuta Valdivija 6), Isla 5, 5 (od 62. minuta Miqar -), Bose`ur 5,5, Karmona 5,5, San~ez 5,5, Suazo 6. Selektor: Marselo Bielsa.

Kaka i Luis Abijano

FOTO: ROJTERS

60 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

SVJETSKO PRVENSTVO U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
Havijer Klemente

Nerealna o~ekivawa u Srbiji
PRETHODNIK Radomira Anti}a na klupi reprezentacije Srbije [panac Havijer Klemente istakao je da je svjestan da su navija~i u Srbiji imali velika o~ekivawa od svoje selekcije na Mundijalu, ali tvrdi da su ta o~ekivawa bila nerealna. To je potkrijepio pore|ewem sa vremenom kad je on bio selektor. - Razumijem da je razo~arewe u Srbiji poslije ispadawa u prvom krugu ogromno, ali to je zato {to su Srbi imali prevelika o~ekivawa. Srbi od reprezentacije uvijek o~ekuju vi{e od realnog, pa me ne iznena|uju kritike na Anti}ev ra~un - kazao je Klemente. On je podsjetio da je bio u istoj situaciji. - Bio sam u istoj situaciji u kvalifikacijama za EP 2008. Svi su o~ekivali da se bez problema plasiramo na zavr{ni turnir, iako to uop{te nije bilo realno. Tako je bilo i sada, ve} su navija~i vidjeli svoju reprezentaciju u ~etvrtfinalu - objasnio je Klemente.

Srpski reprezentativac Milo{ Krasi}, ~lan CSKA, jasan
FOTO: AGENCIJE

Aleksandar Kolarov

“Razo~arali me mediji“
ALE KSAN DAR Ko la rov, srpski fudbalski reprezentativac rekao je, gostuju}i u emisiji “Rt dobre nade“ na RTS-u, da se u medijima pojavqiva lo dos ta ne ta ~nih informacija o atmosferi u reprezentaciji. - Razo~aran sam, iznesene su u ja vnost ne is ti ne, a atmosfera u na{em taboru je bila dobra. Tako|e, pisalo se o mom transferu, a ja sam od januara sve prepustio me nayeru Ber ti ju i ni sam da vao ni ka kve izja ve o odlasku iz Lacija - rekao je Kolarov. Milo{ Ninkovi} je u istoj emi si ji stva ri na zvao pravim imenom. - Mislim da smo, s obzirom na to kakve igra~e imamo, pretrpeli neuspeh - bio je jasan fudbaler kijevskog Dinama.

"Ne}u u Man~ester"
Klub ne mo`e da me proda u Man~ester Siti jer ja tamo ne}u da idem. Mislim da sam zaslu`io da mi CSKA iza|e u susret poslije pet godina igrawa. @elim samo u Juventus, rekao Krasi}
BEO GRAD - Po ru ka srpskog fu dba le ra Mi lo {a Krasi}a moskovskom CSKA je ve oma ja sna i gla si: “Ili }ete me pustiti u Juven tus, ili }u ~e ka ti de cembar 2011. da mi istekne ugovor i da odem kao slobodan igra~“. ^elnici CSKA to ne mogu da rizikuju, jer ne}e dobiti ni evro. Srpski reprezentativac u razgovoru sa qudima iz kluba odbacio bilo kakvu mogu}nost da ode u engleski Man~ester Siti. Italijani ga ~e ka ju ra {i re nih ru ku. Krasi} `eli da odr`i svoju rije~. - Po navqam jo{ je dnom, klub ne mo`e da me proda u Man~ester Siti, jer ja tamo ne }u da idem. Mi slim da sam zaslu`io da mi CSKA iza |e u su sret po sli je pet godina igrawa. @elim samo u Juventus - poru~io je Krasi} u raz go vo ru sa rus kim novinarima. cembru 2011. godine, ~eka}u kraj i on da kao slo bo dan igra~ oti}i u Juventus - saop{tio je fudbaler CSKA. Drugim rije~ima, od planiranih 20 miliona dolara CSKA }e do bi ti ve li ko “ni{ta“, pa sasvim sigurno da Rusi to ne}e dopustiti. Oni su ve} anga`ovali Zorana To{i}a, planirali su novac od Krasi}eve prodaje u buyetu za novu sezonu, ali ne odus ta ju od 18 mi li ona evra, koliko nudi Man~ester Siti. Krasi} ne pomi{qa da ode u Englesku, u Juventusu ka`u da su oni ve} napravili gest dobre voqe, jer se krenulo od 13,5 miliona. Nemaju vi{e novca, trener Juventusa Lui|i del Neri `eli Srbina i Ma ro ta je ju ~e izja vio da klub nije odustao, ali da vi{e ni{ta ne mogu da u~ine. Ita li ja ni ra ~u na ju da }e CSKA morati da popusti, jer Krasi} `eli samo u Torino. Kako }e se sve ovo zavr{iti ostaje da se vidi, Juventus zbog kva li fi ka ci ja za Ligu Evrope, ve} krajem nedjeqe po ~iwe pri pre me i `eli {to prije da zavr{i poslove u vezi sa prelaznim rokom. Jedino su Italijani ostavili za drugu polovinu jula pri~e o anga`ovawu napada~a, jer prethodno moraju da prodaju Amaurija, Dijega i Trezegea.

Milo{ Krasi}

Srpkiwa u taboru Gane

Marijana uz Rajevca
POJA^AN je broj Srba u ~etvrtfinalu Mundijala u Ju`noj Africi. Selektor Gane Milovan Rajevac anga`ovao je doktorku Marijanu Kova~evi} kako bi spremio tim za me~ sa Urugvajem koji je na programu 2. jula. - Urugvaj je veliki protivnik, ali }emo i wega presko~iti ako na raspolagawu budem imao najboqe igra~e. Ve}i na stan dar dnih re pre zen ta ti va ca su ro vi ti i iscrpqeni. Sada im treba brz oporavak, a mi moramo da reagujemo, pa sam pozvao Marijanu da nam pomogne - rekao je Rajevac.

UGOVOR isti~e u decembru 2011.
Ako ne potpi{e ugovor sa “Starom damom“ srpski reprezentativac, koji }e ostati upam}en po proma{aju u duelu protiv Australije na Mundijalu u Ju`noj Africi, osta}e u moskovskom klubu. - Ugo vor mi is ti ~e u de -

Raspored
Osmina finala
26. jun 16.00 Port Elizabet Urugvaj - Ju`na Koreja

utakmica
Osmina finala

^etvrtfinale
2. jul 20.30 Johanesburg

^etvrtfinale
3. jul 16.00 Kejptaun

27. jun 20.30 Johanesburg Argentina - Meksiko

2:1
26. jun 20.30 Rustenburg SAD - Gana

3:1
27. jun 16.00 Blumfontejn Wema~ka - Engleska

Urugvaj - Gana
:

Polufinale
6. jul 20.30 Kejptaun

1:2
28. jun 16.00 Durban Holandija - Slova~ka

FINALE
11. jul 20.30 Johanesburg ........... - ...........

Polufinale
7. jul 20.30 Durban ........... - ...........

Wema~ka Argentina
:

4:1
29. jun 16.00 Pretorija Japan - Paragvaj

2. jul 16.00 Port Elizabet

........... - ...........

2:1
28. jun 20.30 Johanesburg Brazil - ^ile

Holandija - Brazil
:

:

:
ZA TRE]E MJESTO 10. jul 20.30 Port Elizabet ........... - ...........

3. jul 20.30 Johanesburg ........... - ...........

:

:
29. jun 20.30 Kejptaun [panija - Portugalija

:

3:0

:

:

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 61

Odigrana pretposqedwa utakmica osmine finala na Mundijalu

Paragvaj i Japan su ju~e na stadionu “Loftus Versfeld“ u Pretoriji odigrali najlo{iji i najnezanimqiviji susret ne samo osmine finala, ve} cijelog Svjetskog {ampionata
PRETORIJA - Fudbalska reprezentacija Paragvaja prvi put u svojoj istoriji izborila je plasman u ~etvrtfinale Mundijala.

Komano proma{io, Paragvaj
U prvoj utakmici koju su odlu~ili jedanaesterci na ovo go di{wem Svjet skom prvenstvu Ju`noamerikanci su svih pet udaraca sa 11 metara precizno izveli i zaslu`eno pro{li me|u osam najboqih selekcija na planeti, savladav{i Japan 5:3. Iza bra ni ci se le ktora Herarda Marti na u bor bi za po lu fi na le kopqa }e ukrstiti protiv boqeg iz du ela [panija - Portugalija koji je odigran sino} u Kejptaunu.

FOTO: AGENCIJE

Kengo Nakamura (Japan) i Husto Viqar (Paragvaj)

PRVI prevelikog rizika. me~ koji su Paragvaj i Japan su ju~e odlu~ili penali na stadionu “Loftus VerTre nu tak odlu ke de sio se u tre}oj seriji pena la ka da je Ju i}i Komano strahovito {utirao i pogodio pre~ku. To je bilo dovoqno Paragvajcima da trijumfuju po sli je lo {e pred sta ve ko ju su pri ka za li u uta kmici punoj opreza i bez sfeld“ u Pretoriji odigrali najlo{iji i najnezanimqivi ji su sret ne sa mo osmine finala, ve} cijelog Svjetskog {ampionata u Ju`noafri~koj Republici. Za 120 minuta oba rivala su zaista prikazali malo, gotovo i da nije bilo {ansi pa su jedanaesterci morali da odlu~e pobjednika.

Keisuke Honda (Japan)

Ju `a no ame ri kan ci su imali vi{e od igre, du`e su dr`ali loptu u svom posjedu, ali to ni su us pje li da materijalizuju. Upor ni Ja pan ci su se ~vrsto branili i iz kontranapada poku{avali da ugroze golmana Paragvaja Husta Viqara. Na kra ju lu tri ja zva na je da na es ter ci bi la je na strani Paragvajaca koje je sre}a pratila.

PARAGAVAJ JAPAN

penali 5 (0, 0) 3 (0, 0)

Strijelci iz penala: Bareto, Lukas Barios, Riverios, Valdez, Kardoso za Paragvaj, a Endo, Hasebe, Honda za Japan. Stadion: “Loftus Versfeld“ u Pretoriji. Gledalaca: 36.742. Sudija: Frank de Blekere (Belgija) 6,5. @uti kartoni: Riveros (Paragvaj), Nagamoto, Macui, Honda, Endo (Japan). Igra~ utakmice: Keisuke Honda (Japan) 6,5. PARAGVAJ: Viqar 6,5, Morel 5,5, Bonet 6, Santa Kruz 5,5 (od 94. minuta Kardozo -), Benitez 5,5 (od 60. minuta Valdez 6), Vera 6, Da Silva 6,5, Riveros 5,5, Lukas Barios 6, Ortihoza 6 (od 75. minuta Bareto -), Alkaraz 6. Selektor: Herardo Martino. JAPAN: Kava{ima 6,5, Abe 5,5 (od 81. minuta K. Nakamura -), Komano 5,5, Tulio 6, Nagatomo 6, Endo 6, Macui 5,5 (od 65. minuta Okazaki -), Okubo 6 (od 106. minuta Tamada -), Hasebe 5,5, Honda 6,5, Nakazava 6. Selektor: Take{i Okada.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Pquskovi sa grmqavinom
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Obla~no sa ki{om
U Republici Srpskoj ujutru i tokom prijepodneva preovladava}e malo do umjereno obla~no vrijeme sa sun~anim intervalima, a na sjeveroistoku i istoku promjenqivo obla~no, uz mogu}nost ki{e. Sredinom dana i tokom popodneva poja~an razvoj obla~nosti uslovi}e mjestimi~no ki{u i pquskove sa grmqavinom. Duva}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 na planinama na istoku, u ostalim krajevima od 13 do 18, a najvi{a dnevna od 19 do 28, na jugu do 31 stepeni Celzijusa.

Sarajevo

Mostar

U Srbiji }e biti obla~no sa ki{om i grmqavinama u ve}ini krajeva. Tokom dana mogu}i su i kra}i sun~ani intervali. Minimalne temperature kreta}e se od devet do 16 na planinama, a u ni`im krajevima od 15 do 19 stepeni Celzijusa. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od 16 do 19 na planinama, odnosno od 20 do 26 stepeni Celzijusa u ni`im krajevima.

Maks. Min.

25 oC 18 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

28 oC 16 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 26 27 28 28 28 26 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 27 23 23 22 18 28 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 25 32 25 24 18 27 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 26 31 21 23 26 23

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

62 srijeda, 30. jun 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vimbldon 16.00 Vijesti 16.30 18.30 19.00 22.00 Vimbldon Vijesti Vimbldon Kako ubiti kom{ijinog psa, film Vijesti Supernatural Indija, serija Supernatural Info

Nepoznate okolnosti

2350
RTRS

Uloge: Xad Nilsen, Vilijam R. Mozes, Rijus Huber, Izabel Glaser Re`ija: Robert Majkl Luis

Tajna afera

1320
OBN

Uloge: Bili Bob Tornton, [arliz Teron, Patrik Svejzi Re`ija: Xordan Bredi

Poslije dugo godina prijateqi se okupqaju na proslavi koja postaje no}na mora i borba za goli `ivot, kada ludi ubica (jedan od prijateqa) odlu~i da zadobije `enu svog dugogodi{weg prijateqa.

0.00 0.30 0.40 1.30 -

Foks
6.50 Ninxa ratnici 7.40 Opasne igre, serija 8.30 Srce na dlanu, serija 9.30 ^ari, serija 10.20 Seks i grad, serija 11.20 Banzuke 11.50 Izgubqeni, serija 12.40 Nebeski kapetan i svijet sutra{wice, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 Seks i grad, serija 18.00 Vijesti 18.30 Ludi kamen 19.00 Ninxa ratnici 20.00 Intervju: [eherezada i Onur 20.10 Hiqadu i jedna no}, serija 21.00 [ifra Sabqarka, film 23.00 Vijesti 23.10 Dobre kom{ije, film 1.00 Soba 401 1.30 Opasne igre, serija 4.00 Srce na dlanu, serija 5.00 Dobre kom{ije, film

Kendi i Loni je dnos ta vno vole da budu zajedno. Problem je {to je ona udata za Ro ja, a on je o`ewen Darlen. Do sada, to je bila taj na afe ra. Us ko ro }e taj status biti promijewen kada se ova ~e tvor ka odlu ~i na pu to vawe {i rom zemqe. Kad zas tanu u Renu, do}i }e do sa znawa koja }e promijeni ti wihov odnos. Roj saznaje da je wegov najboqi prijateq iz djetiwstva Loni imao aferu s wegovom suprugom Kendi, koja je ostala trudna. Tako je putovawe koje je trebalo da bude zajedni~ko u`ivawe i odmor preraslo u veliku sva|u.

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 Sestrice Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Heroji i fenomeni MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija Sandokan crni gusar, serija Godi{wa izlo`ba radova studenata Akademije umjetnosti u Bawaluci Srpska danas Dolina sunca, serija Vidovdansko predve~erje Vidovdanski pjesni~ki susreti na Romaniji Miniskule, crtani film Crtani film Dnevnik Tajne rata Razotkriveni Vidovdan u Temi{varu Info profil Neko da me ~uva, serija Nepoznate okolnosti, film Profajler, serija Sandokan crni gusar, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Muzika @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 8.00 Jutarwi program 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Timi, crtani film 9.35 Fifi, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Vizita 15.30 Muzika 15.50 Vijesti 16.10 Moje drage kom{ije, serija 17.30 Kulinarski letopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.30 Potraga 18.40 Mundijal uz Trik 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Dani grmqavine, film 23.00 Mundijal uz Trik 23.05 Moje drage kom{ije, serija 0.30 Nijemi svjedok, serija 1.30 Zauvijek susjedi, serija

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Sala{ u Malom Ritu, serija 10.00 Vijesti 10.05 Trag 10.30 Rockovnik 11.00 Vijesti 11.05 Izvo|a~i, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.20 U zdravom tijelu 12.40 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 13.20 Ekskluzivno 14.10 Gastronomad 14.30 @ivot je `ivot 15.00 Vijesti 15.05 Ekspedicija Gvajana 15.50 Vijesti 16.00 Policajac sa Petlovog brda, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.30 Beogradska hronika 18.20 Skijatos - planinska sjenka 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Policajac sa Petlovog brda, serija 21.00 Svjedok 22.00 Vijesti 22.05 Vreli dani u Alabami, film 0.10 Dnevnik 0.30 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 1.10 Evronet 1.20 Posrednik, serija 2.00 Krvavi novac, film 4.00 Ekspedicija Gvajana

RTS 2
6.00 Koncert za dobro jutro 6.50 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 Gomboce 7.50 Mali medvjed Mi{a, crtani film 8.10 Ozi Bu, crtani film 8.20 Klinika Vet 8.50 Palete 9.20 Animalija 9.40 Enciklopedija 10.00 Interfejs 10.30 TV mre`a 11.00 Vode Srbije 11.30 @ivot sa muzikom 12.00 Muzika 13.00 Trezor 13.50 Animalija 14.20 Kosovski boj 14.50 Klinika Vet 15.30 Tehnologija danas 15.50 Ovo je Srbija 16.50 Obrazovni program 17.20 Ekologija 17.50 Dadi Topi} 18.10 Gomboce 18.40 Mali medvjed Mi{a, crtani film 19.00 Ozi Bu, crtani film 19.50 U svijetu 20.20 Beokult 21.00 Izvo|a~i, serija 22.00 Mulen Ru`, film 0.10 Kamerna TV scena 1.00 Egzit interaktiv 3.00 Tehnologija danas 3.20 Trezor 4.20 Beokult 4.40 Kamerna TV scena

Fox Life
7.10 Ali Mekbil, serija 8.00 Vil i Grejs, serija 8.30 @ivot po Ximu, serija 8.50 Sta`isti, serija 9.20 Talasi strasti, serija 10.10 Ali Mekbil, serija 11.00 @ivot po Ximu, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 O~ajne doma}ice, serija 13.30 Prqavi seksi novac, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 Uvod u anatomiju, serija 15.50 16.40 17.30 18.00 18.50 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 22.20 22.50 23.20 0.00 0.50 Ru`na Beti, serija Peper Denis, serija Vil i Grejs, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija Kugar Taun, serija Sofi Parker, serija Vil i Grejs, serija Uvod u anatomiju, serija Prqavi seksi novac, serija @enske pri~e, serija

10.50 11.30 12.00 12.10

12.40 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00

16.30 17.05 18.00 18.40

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Porodica i zdravqe 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

19.00 19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40 23.10 23.50

Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

1.10 2.00 3.00 3.30 4.00 4.30 5.10

GLAS SRPSKE srijeda, 30. jun 2010. 63

Kako ubiti kom{ijinog psa

22

00

B 92

Uloge: Kenet Brana, Robin Rajt Pen, Lin Redgrejv Re`ija: Majkl Kalesniko

Jednog lijepog dana

Nova
6.20 Na{i najboqi dani, serija 7.20 Xeki ^en, crtani film 7.40 Bratz, crtani film 8.00 Pepa, crtani film 8.30 Dona Barbara, serija 10.30 U ime qubavi, serija 11.30 In magazin 12.00 Baywatch, serija 13.00 Na{a mala klinika, serija 14.00 Dona Barbara, serija 16.00 U ime qubavi, serija 17.30 Na{a mala klinika, serija 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.10 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.50 5.10 In magazin Dnevnik Farma specijal Navy CIS, serija UFC specijal Vijesti Nestali, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Heroji, serija Dilema jedne mlade, film Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija

20

10

HRT 1

Uloge: Mi{el Fajfer, Xorx Kluni, Mae Vitman, Aleks D. Linc, Xon Robin Baitz Re`ija: Majkl Hofman

Piter Mekgoven je srame`qivi pisac pozori{nih komada koji pati od nesanice. Prije desetak go di na bio je po znat po hi to vi ma ko ji su nailazili na pozitivne kritike i veliki odziv publike, ali u posqedwe vrijeme prate ga sami neuspjesi. @ivi sa sve senilnijom majkom dok se kom{ija, ~iji pas laje cije lu no}, predstavqa wegovim imenom i prezimenom. Uz to, `ena ga “priti{}e“ da joj napravi dijete, {to nije u mogu}nosti iz razloga {to je impotentan, a na vratu mu je i opsjednuti, poreme}eni obo`avalac. Uskoro se u susjedni stan do seqava majka sa osmogodi{wom k}eri u ko joj Pi ter na lazi inspiraciju, te na po kon po ~iwe sa pi sawem dje ~i je predstave. Kako se wihov odnos produbquje, Piter se sve vi{e zbli`ava sa djevoj~icom.

Ar hi te kta Me la ni, koja je rastavqena, mo ra jednog ju tra da odvede svog sina Samija u {kolu, odakle on ide na izlet. S wima treba da ide i malena Megi. Kad pozvone na Megina vrata, niko ne odgovara. Naime, majka je ostavi la Me gi kod svog biv {eg mu `a Yeka, koji je potpuno zaboravio na taj dogovor. Na kraju se Melani i Yek, zajedno s djecom, susre}u u gradskoj luci, ali prekasno, jer je izletni~ki brod ve} krenuo. Umjesto pristojnog upoznavawa slijedi prepirka oko toga ko je kriv za propu{teni izlet i rastanak sa `eqom da se nikad vi{e ne sretnu. Tako bi najvjerovatnije i bilo da Yek i Melani prilikom kratko traj nog su sre ta ni su za mi je ni li mo bil ne telefone. Znaju}i da taj dan oboje imaju vrlo va`ne poslovne obveze te da ne smiju ostaviti vragolastu djecu nasamo, Melani i Yek smiruju strasti i odlu~e da naizmjeni~no ~uvaju djecu.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Kafanska pri~a Dok. program Hrana i vino Hronika Doboja 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti Nepremostive razlike, film 0.30 Astrologija 2.30 Vijesti 3.00 Stanari, film RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawaluka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Gre{ne du{e, serija 9.00 BH net 10.00 Slomqeno srce, serija 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Grand parada 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawaluka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Alo alo, serija 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Slomqeno srce, serija 18.00 Info 18.20 Seks i selo, serija 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma specijal 21.00 Rat svjetova, film 23.00 Alo alo, serija 23.30 Mrtvi ne mogu da ple{u, film 1.30 Sarajevo na liniji 1.40 Mejd in Bawaluka 1.50 Sportisimo 2.00 Film 4.00 Film 5.30 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mumijevi, crtani film 9.30 Be Ha Te bebe 9.35 Mini-{kola 9.40 Aladinove pri~e, crtani film 9.50 Dje~iji festivali 10.00 Vijesti 10.05 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Ples `ivota, serija 12.00 Vijesti 12.10 Dru{tvo znawa 12.40 Hod 13.40 Vijesti 13.50 Tenis 17.40 Ples `ivota, serija 18.30 Moja mala kuhiwa 18.50 Frenderi, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 @ivot i ostalo 20.00 Reservation Road, film 22.00 Vijesti 22.10 \uzepe Verdi 23.40 Vimbldon, pregled 0.30 @ivot i ostalo

HRT 1
6.10 Siti Folk 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Zemqa - mo} planete 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.30 Siti Folk 15.00 Mermaid, film 16.40 Hrvatska u`ivo 18.10 Kod Ane 18.20 Dolina sunca, serija 19.10 Loto 19.30 Dnevnik 20.10 Jednog lijepog dana, film 21.50 Proces 22.30 Dnevnik 23.10 e-Hrvatska 0.10 Doktor Haus, serija 0.50 Sekretarica, film 2.50 Sutra je novi dan, serija 3.20 Siska, serija 4.50 Proces 5.10 Moj grijeh, serija

OBN
6.30 Jutarwi program 8.20 Kraq Kvinsa, serija 8.50 Udri mu{ki 9.50 Na{a mala klinika, serija 10.30 Kulinarski {ou 11.10 Stol za 4 11.50 Info 12.10 ^uvari planete 13.20 Tajna afera, film 14.50 Skrivena kamera 15.30 Na{a mala klinika, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.10 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Info Afrika 20.00 Moja desna ruka 21.00 Distrikt, serija 22.00 Kraq Kvinsa, serija 22.30 Moja desna ruka 23.30 Mu}ke, serija 0.10 Tajna afera, film 1.40 ^uvari planete 2.40 Distrikt, serija 3.00 Kraq Kvinsa, serija 3.40 Mu}ke, serija

HRT 2
7.00 [aolinski obra~un, crtani film 7.20 101 dalmatinac, crtani film 7.50 Na kraju ulice 8.00 TV vrti} 8.10 Garfild, crtani film 8.30 [kolarci obavje{tajci, serija 9.00 San o slavi, serija 9.20 Zabavni program 9.50 Sjednica Hrvatskog sabora 13.30 Simpsoni, serija 14.00 e-Hrvatska 14.30 Religijski program 15.30 Babe Jage 16.30 Zvjezdane staze, serija 17.10 Sutra je novi dan, serija 18.10 Xivs i Vuster, serija 19.00 Crno bijeli svijet 20.00 Afrovizija 21.00 Festival zabavne muzike Split 23.00 Vijesti 23.10 Siska, serija 0.20 [apta~ica duhovima, serija

RTL
7.30 Mifi, crtani film 7.50 Joho i prijateqi, crtani film 8.00 Ritam zona 10.10 Ve~era za pet 11.00 Kraq Kvinsa, serija 11.30 Rejmond, serija 12.00 Magazin 12.20 Punom parom 12.50 K.T. 2, serija 13.10 Najqep{i urok, serija 14.50 Los Viktorinos, serija 15.40 Nestala, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 22.40 23.40 23.50 1.30 Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se, Nina, serija L.A. Dragnet, serija Kosti, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti Kako do ozbiqne love, film Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Svijet na dlanu 9.00 Dobre vibracije 10.00 Novosti 10.05 UMS 11.00 Free Time 12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 13.00 Pri~e iz Ma|arske 13.30 Sport fle{ 14.00 Novosti 14.05 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 16.00 Novosti 16.10 Film 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.00 ^etiri `ene, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Pazi mogu}e je 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Tajno vjen~awe Megan Foks
Ameri~ka glumica Megan Foks udala se krajem pro{le sedmice za kolegu Brajana Ostina Grina na tajnoj ceremoniji na Havajima, prenio je “Wujork dejli wuz“ sa sajta “TMZ.com“. Zvijezda “Transformersa“ i glumac koji je igrao Dejvida Silvera u TV seriji “Beverli Hils 90210“ prvi put su se vjerili 2007, zatim pro{le godine raskinuli vjeridbu, da bi 1. juna saop{tili da su se ponovo vjerili. To je prvi brak za oboje. Grin ima osmogodi{weg sina iz jedne ranije veze. Kontroverzna glumica, po anketama mnogih mu{kih ~asopisa, najqep{a `ena svijeta, Megan Foks polako ali sigurno preuzima tron An|elini Yoli. Poslije manekenske karijere i filmskog debija 2001. godine, mlada Megan je za kratko vrijeme dospjela u `i`u javnosti. Uloga u filmu “Transformers“, iz 2007. godine, bila je presudna da se glumica, poznata samo po epizodnim ulogama u mawim TV serijama i fil mo vi ma, tran sfor mi {e u ve oma pre po znatqivu i tra`enu holivudsku li~nost. Ro |e na je pri je 24 go di ne u ame r i ~ k o j dr`avi Tenesi. Roditeqi su joj se ra zve li dok je bila mala, pa su wu i wenu sta ri ju ses tru odgajili majka i o~uh. Wenim venama te ku ir ska, francuska i indijanska krv. Ve} u petoj godini po~ela je da u~i ples i glumu, {to je nas ta vi la i poslije preseqewa porodice na Floridu.

Luda planeta

Toplesom protiv buke
O~ajna Kana|anka iza{la je u toplesu na ulicu ne bi li tako stala u kraj nemirnom dje~aku koji je svakodnevno divqao pod wenim prozorom. Ova taktika je upalila, ali joj je donijela i probleme sa policijom. Marika de Florio (56) iz Ontarija izjavila je na sudu kako je petogodi{wi dje~ak svakodnevno stvarao nepodno{qivu buku. Taktika je upalila, ali je dje~akov djed odmah pozvao policiju. Kanadski zakon dozvoqava pojavqivawe u toplesu u javnosti.

“Kosmopoliten“ zabrawen u zatvoru
Stiven Hadson iz Novog Zelanda, koji izdr`ava zatvorsku kaznu od 16 godina zbog ubistva, tu`io je upravu zatvora zbog toga {to mu nije dozvoqeno da ~ita ~asopis “Kosmopoliten“, javio je Mondo. Stiven u tu`bi navodi da uskra}ivawe prava da ~ita novine koje `eli predstavqa kr{ewe wegovih qudskih prava. Uprava zatvora saop{tila je da je zatvoreniku oduzet jedan broj “Kosmopolitena“, zbog toga {to se u wemu nalazio sadr`aj koji je zabrawen u kaznenim ustanovama.

Naomi Kembel }elava iznad desnog uva
Paparaci su uslikali “bolno mjesto“ supermodela Naomi Kembel - iznad desnog uva manekenka nema kosu. Iako se o woj pi{e samo kada udari nekoga ili kada se najavquje weno vjen~awe sa ruskim milijarderom Vladimirom Doroninom, Naomi je dos pje la na na slo vne stra ne zbog ne ~eg dru gog gubitka kose. Tokom snimawa editorijala za dizajnera Denisa Basoa u Wujorku, i pored stilista i frizera, paparaci su uspjeli da uslikaju da nema kosu iznad desnog uva. I ranije su objavqivane slike “problemati~nog razdjeqka“ Kembelove (40), ali slika koju je objavio britanski “Dejli mejl“ pokazuje da su godine i godine stavqawa umetaka kako bi imala {to bujniju kosu, uzele danak. Problem gubitka kose zbog pletewa, uvijawa kose i stavqawa umetaka, navodno imaju i Viktorija Bekam, Paris Hilton i Britni Spirs.

La`ni biznismeni
Kineski biznismeni unajmquju qude sa Zapada kako bi popravili svoj status u poslovnom svijetu i pokazali da su u kontaktu sa zapadnim tr`i{tima i poslovnim partnerima i da imaju pristup wihovom kapitalu. “BoingBoing“ donosi ispovijest Amerikanca koji je prihvatio ulogu la`nog biznismena u Kini. Ina~e zaposlen u filmskoj industriji bio je anga`ovan kao predstavnik jedne kanadske firme i morao je da odr`i govor o smawewu proizvodwe stakleni~kih gasova u budu}nosti.

NEKAD BILO... pisac, pozori{ni kriti~ar i diploSrpski
mata Milan Raki} umro je na dana{wi dan 1938. godine. Ro|en je 18. septembra 1876. godine u Beogradu. Osnovnu {kolu i gimnaziju zavr{io je u Beogradu, a prava u Parizu. Po povratku sa studija stupio je u diplomatsku slu`bu, u kojoj je bio skoro do smrti kao poslanik u inostranstvu. Izabran je za dopisnog ~lana Srpske kraqevske akademije 18. februara 1922, a za redovnog 12. februara 1934. Wegov otac je Mita Raki}, ministar finansija 1888. godine, a djed po majci akademik Milan \. Mili}evi}. Imao je veliku biblioteku i prevodio je Igoove “Jadnike“. On ne pjeva renesansne motive i blijede princeze, ve} pravoslavne i narodne svetiwe: Jefimiju, Simonidu, napu{tenu crkvu kraj Pe}i, Gazimestan.

POSQEDWA
Uhva}en albino slon
Rijedak primjerak bijelog slona uhva}en je u xungli na sjeverozapadu Mjanmara. [umari, koji su locirali slona zahvaquju}i dojavi, procijenili su da `ivotiwa ima 38 godina i da je visoka 2,2 metra. Bijeli albino slonovi stotinama godina su predmet obo`avawa u Mjanmaru, Tajlandu, Laosu i u drugim azijskim zemqama. ^uvali su ih i wegovali vladari, smatraju}i ih simbolom kraqevske mo}i i prosperiteta. Mediji nisu naveli gdje }e biti smje{ten slon, ~etvrti albino slon koji }e biti u zato~eni{tvu u Mjanmaru. Preostala tri se nalaze u parku Mindhama hil, u predgra|u Jangona, gdje `ive u ogra|enom prostoru. Na raspolagawu su im vodopadi, jezera, drve}e i druga vegetacija.

Umro Milan Raki}