P. 1
Zagadjenje i Zastita Vode

Zagadjenje i Zastita Vode

|Views: 9,661|Likes:
Published by brankica1107

More info:

Published by: brankica1107 on May 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

je osnovni preduslov za život svih živih bića na Zemlji;
• predstavlja jedinjenje 2 atoma vodonika i atoma
kiseonika;

praktično pokriva ¾ zemljine površine;

za normalan život živih bića, mora imati ispravan
hemijski sastav i prirodne karakteristike;
• najčistije vode u prirodi predstavljaju meteorološke
(atmoserske! vode, koje sadrže najmanje količine
mineralnih materija i po pravilu vrlo kvalitetne su
podzemne vode"

kada voda usled uti#aja čoveka promeni hemijski i
biološki sastav, kažemo da je za$a%ena"


Može biti:
1) hemijsko
2) fizičko
3) biološko

Prema tome postoje i različiti kriterijumi određivaja kvaliteta
!za"ađeosti) vode# koji se kotroliše: fizičkim# hemijskim# biološkim#
bakteriološkim# virusološkim i radiološkim postup$ima za aalizu%

&' pro$esu prirodo" kružeja vode mo"e za"ađuju(e materije
!mierala đubriva# mierali# or"aske i eor"aske# sedimete#
radioaktive materije i otpada toplota)# koje čovek proizvodi u okviru
svojih razovrsih aktivosti# dospevaju u prirode vode i to a slede(e
ačie# koji se o"ledaju u )*+,-)M. *./.0123.%


4irekti
&! 'ndustrija (industrijske
otpadne vode!
2! (omaćinstva (komunalne
otpadne vode!
)! *odeni saobraćaj
+! ,avarije i nesreće

)direkti
&! -oljoprivreda
2! .točarstvo
/o$u biti0 direkti i idirekti


Oblici zagađenja vode
Oblici zagađenja vode

Pojava značajnih koncentracija novih otrovnih
materija u vodi (soli teških metala, žive i olova, ulja,
pesticidi, deterdženti, deponije otpada...);

Značajno poveanje koncentracije pojedinih
elemenata, kao npr. !"#$%#% i &'(&%#% iz
veštačkih )u*riva;

Pojava velike količine sitnih le*deih čestica koje
mute vodu i talože mulj na dno;

Pojava pato+enih or+anizama, *akterija i virusa,
usled izlivanja velike količine ,ekalija u vodu;


Pojava radioaktivno+ materijala koji u vodu dospeva
usled havarija ili smišljeno+ odla+anja nuklearno+
otpada na dno okeana, na,te usled sudara tankera i
kvarova na na,tnim plat,ormama;

Značajno povišenje temperature vode na mestima
izlivanja toplih voda koje su hladile reaktore u
elektranama.

#oksične materije, hemikalije iz industrijskih
procesa, sedimentne materije itd...


1
-osledi#e koje nastaju usled
pro#esa 234567'89:';2 su i0

Gušenje vodenih
organizama i njihovog
staništa;

Oštećenje
respiratornog sistema
riba;

Smanjenje
produktivnosti biljaka;

Smanjenje dubine vode.

Promene sastava ivog
sveta
1
nastaju usled izlivanja tople
vode koja hladi postrojenja
elektrana"
1
<a takvim mestima temperatura
može prevazići =>?:, a živi
svet sačinjavaju jednostavni
or$anizmi (al$e, bakterije i
poneki beskičmenjak!"!"ivina bolest@
1
prouzrokavana je zaraženom
ribom, u čijim telima se
nakupila živa, koja je ispuštena
u more iz abrika"

#rtve reke
1 trovanje toksičnim materijama i
pato$enim or$anizmima izaziva
velike promene u čitavom
vodenom ekosistemu, remeti
prirodne odnose u bio#enozi, a
može uništiti #elokupan njihov
svet"

!Populaciona
eksplozija$
planktonskih algi
1
ova pojava se naziva !%vetanje
vode$.
1
3sled velike količine nitrata i
osata prenamnožene al$e su u
stanju da potroše $otovo sav
kiseonik iz vode, izazivajući
u$inuće riba i dru$ih vodenih
životinja"

 Smanjenje koli&ine svetlosti
i manjak kiseonika' krupne
alge
1 nastaje zbo$ povećanja kon#entra#ija
hranljivih soli (nitrata i osata!, što
dovodi do uvećano$ razvoja planktona
i al$i (koji imaju izraženu potrebu za
kiseonikom!"
1 1njihovim razvojem dolazi do
blokiranja vodnih tokova i vremenom,
njihovim raspadanjem do otežano$
prolaska svetlosti u dubine i smanjenja
kon#entra#ija 62"
1 povećane količine hranljivih materija,
mo$u prouzrokovati pojavu krupnih
al$i A vodeno$ korova i uništiti čitavu
zajedni#u dna (npr"zajedni#u koralno$
$rebena!"

(ini mulj
1
može u$roziti zajedni#u dna
vodenih ekosistema, tako
što0prekriva dno, smanjuje
prozračnost i sprečava prodor
svetlosti"
1
mulj najčešće dolazi sa obale na
kojoj se iz$ra%uju putevi, luke
ili seku šume"


BBB.ve navedene posledi#e dovode do pomora
vodenih or$anizama i trovanja mno$ih dru$ih
or$anizama koji se, kroz lana# ishrane, hrane
zaraženim mesom životinjaBBB


). Smanjenje koli&ine štetnih materija;
1
podrazumeva postavljanje od$ovarajućih iltera i
posebnih sistema taložnika na mestima $de se izlivaju
otpadne vode, kao i obavezno hla%enje toplih voda pre
izlivanja u reku"
1
4reba zaštiti vodene tokove i izvorišta, postavljanjem
%ubrišta i deponija dalje od vodotokova, smanjenjem
upotrebe pesti#ida i %ubriva u poljoprivredi, kao i
masovnim pošumljavanjem i čuvanjem zemljišta od
erozija"
1.ve mere zaštite mo$u se podeliti u ) $rupe0

*. +liminacija uzroka zagađivanja;
,. Posebne mere &išćenja vode
1 mo$u biti0 &!hemijske i 2! biološke
&! ,emijske mere podrazumevaju korišćenje hemijskih
sredstava i hemikalija koje se uba#uju u vodu i neutrališu
opasne materije (postupak sterilizacije A da bi se smanjili
inek#ijski a$ensi, neutralizacija A smanjenje kiselosti,
postupak hlađenja A sniženje temperature! "
2! Ciološke mere se zasnivaju na korišćenju metabolizma
mikroor$anizama, pri čemu oni svojim enzimima
raz$ra%uju pojedine or$anske materije"
1 ovaj pro#es može biti- aeroban i anaeroban"

-ostupak prečišćavanja otpadnih voda

(eli se na0 &!primarno, 2!sekundarno i )!ter#ijalno
prečišćavanje"
&! -rimarne aze podrazumevaju korišćenje odre%enih
mehaničkih sredstava (rešetke, sedimenta#ija,
lota#ija! pri čemu se odstranjuje većina
suspendovanih čvrstih česti#a iz vode"
2! .ekundarne aze obuhvataju uklanjanje čvrstih
česti#a iz neor$anske soli"
)! 3 ter#ijalnoj azi se uklanjaju rastvorena neor$anska
jedinjenja (nitrati, osati! i biološki neraz$radiva
jedinjenja"

-tednja vode
• -odizanje nivoa opšte ekološke svesti o značaju vode za
opstanak je veoma važno"
• 6tvorena slavina u našem domu u minuti potroši && 1 &2 l
vodeB
• 9ko pustimo da voda otiče iz slavine dok peremo zube,
nepotrebno iz$ubimo oko +> A D> l vode"
• 9ko voda otiče dok se čovek brije, iz slavine isktekne oko
+> A => l vode"
• 9ko automobil peremo polivajući $a vodom iz $umeno$
#reva potrošimo oko D>> l vode"


Zanimljivosti
Zanimljivosti

Roboti u obliku ribe, koje su izumeli britanski
stručnjaci, biće naredne godine pušteni u
more uz severnu obalu Španije, da bi otkrili
eventualna zagađenja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->