www.glassrpske.

com

Petak
14. maj 2010.

Broj 12.208 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Umjesto municije u sanducima metalne klamfe

HRONIKA

странa 2

BAWA LUKA Kod Jezera poginula majka ~etvoro maloqetne djece
странa 21

Obiqe`en Spasovdan, krsna slava grada Bawe Luke

странa 33

Ser` Bramerc

KOMISIJA ZA PRIPREMU ZAKONA O POPISU STANOVNI[TVA PO HITNOM POSTUPKU
FOTO: GLAS SRPSKE

Ratko Mladi} u Srbiji
странa 6

Mladen \urkovi}

Radislav Krsti} premje{ten iz Vejkfilda
странa 4

Posqedwi popis u BiH sproveden 1991. godine

DANAS

BEZ POPISA NEMA PRIBLI@AVAWA EU
Bez popisa stanovni{tva na podru~ju cijele zemqe BiH }e se suo~iti sa ozbiqnim preprekama u procesu pridru`ivawa EU. Ako se ne usvoji zakon, bi}e odaslana jo{ jedna negativna poruka o situaciji u BiH, rekao Kurkulas Poslanici iz RS do sada podr`ali sve prijedloge zakona o popisu stanovni{tva. Oni koji su glasali protiv moraju jasno javnosti i me|unarodnoj zajednici re}i zbog ~ega su to uradili, istakao @ivkovi}
FOTO: GLAS SRPSKE

странa 3

Privremena komisija dobila zadatak da do sqede}e sjednice Parlamenta BiH, koja je zakazana za 25. maj, sa~ini prijedlog zakona i po hitnom postupku ga uputi u parlamentarnu proceduru

Odbor za obiqe`avawe 11. jula u Poto~arima bez dogovora

Tra`e da reis Ceri} ne predvodi vjerski obred
Srebrenica ne}e progledati sve dok se wome budu bavili [efket Hafizovi} i Sadik Ahmetovi}, rekao Mehoqi}
странa 5
Memorijalni centar Poto~ari FOTO: GLAS SRPSKE

U Odboru za spoqnu politiku Kongresa SAD amandman na Zakon o imunitetu

Promjena zakona zbog Gregorijana
Kongresmen Berman sponzorisao i probo{wa~ku rezoluciju o BiH, koju je izlobirao Silajxi}
Rafi Gregorijan

странa 7

2 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Britanski analiti~ari

Izvrsna vijest za BiH je da }e Vilijam Hejg biti novi ministar inostranih poslova moje zemqe... Na{e politi~ke pozicije su druga~ije i zato pripadamo dvjema razli~itim strankama, ali kada je BiH u pitawu u potpunosti se sla`emo. Pedi E{daun, nekada{wi visoki predstavnik u BiH

Balkan ne}e biti na listi prioriteta
LONDON - Britanski analiti~ari ocjewuju da Balkan ne}e biti visoko na listi prioriteta nove konzervativno-liberalne vlade u toj zemqi, prenosi radio Bi-Bi-Si. Istori~ar i specijalista za Balkan Mark Almond vjeruje, me|utim, da je novi {ef diplomatije Vilijam Hejg zainteresovan za Balkan i posebno BiH, zbog gorkih iskustava sa ovim podru~jem koje je imala vlada Yona Mejyora u kojoj je Hejg bio ministar. Ovaj profesor na Oksfordu navodi da je Hejg bio jedan od onih koji su zastupali stav da je Mejyorova politika prema Balkanu samo pogor{ala situaciju prilikom raspada SFRJ i da se on kasnije vi{e priklonio {koli mi{qewa Margaret Ta~er, koja je devedesetih godina tra`ila da se muslimanima u BiH dozvoli da se naoru`aju.
FOTO: SRNA

Uni{tavawe
Simboli~nim uni{tavawem 85 razli~itih pu{aka, preko kojih je pre{ao tenk, ju~e je po~ela implementacija odluke Predsjedni{tva BiH i nove faze uni{tavawa kompletnog vi{ka lakog naoru`awa. Zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara za planove, programe i operacije SAD Tomas Masielo, koji je sa delegacijom SAD posjetio BiH, rekao je da SAD ~estitaju BiH na wenoj posve}enosti da na siguran na~in rije{i pitawe vi{ka naoru`awa.

Hanes Svoboda

Srbima na Kosovu dati status kao Srbima u BiH
NO VI SAD - Pot pred sjednik socijaldemokratske frakcije u Evropskom parlamentu Hanes Svoboda smatra da bi se kosovski problem mogao rije{iti tako da se Srbima na sjeveru Kosova i Metohije da status kakav su dobili Srbi u BiH Dej ton skim sporazumom. - U tom slu~aju potrebna je zajedni~ka odgovornost Beograda i Pri{tine za sjeverni dio Kosova, kao u slu~aju Ju`nog Tirola, gdje su garant autonomije Tirolaca i Be~ i Rim - rekao je Svoboda za novosadske medije. Do dao je da je Beo gra du, Pri{tini i Evropi potrebno rje{ewe koje ne bi dovodilo u pitawe nezavisnost Kosova, a obezbijedilo bi Srbima na Kosovu {iroku samoupravu.

Uni{tavawe oru`ja u Sarajevu

Kako su iz Oru`anih snaga BiH nestajali naoru`awe i municija

U jednom od sanduka sa oznakom municije “kalibar 14,4“ nalaze se metalne klamfe, u drugom se umjesto navedene nalazi izmije{ana municija kalibra 14,5 i 12,7 milimetara, naveo Miloj~i}
PI[U: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com @EQKA DOMAZET domazetz@glassrpske.com

Umjesto municije u sanducima klamfe
hni ~ko-ma te ri jal nih sred stava. - U dru gom san du ku se umjes to na ve de ne na la zi la izmije{ana municija kalibra 14,5 i 12,7 milimetara, dok se u tre }em san du ku na la zi la municija kalibra 14,5 milimetara u rinfuzi - naveo je Miloj~i} u izvje{taju. Ge ne ral Mi loj ~i} za “Glas Srpske“ ka`e da je ta~no da se to desilo, isti~u}i da je skladi{te “Brizjak“ u vlasni{tvu civilnih struktura i da su provjere za ove propuste jo{ uvijek u toku. - Na tome rade na{e obavje{tajno-bezbjednosne slu`be, a o svemu sam upoznao Ministarstvo odbrane. Poku{a va mo da re troa kti vnim kontrolama utvrdimo kome je to promaklo - ka`e Miloj~i}. Visoki zvani~nici Ministarstva odbrane i Oru`anih snaga BiH te EUFOR-a ju~e su izjavili da “nemaju saznawa da je oru`je iz BiH legalno ili ilegalno dospjelo u ru ke kri mi na la ca u Ita liji“.

Hanes Svoboda

Josipovi} - Tihi}

U hrvatskoj politici bilo gre{aka
ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} ponovio je ju~e u Zagrebu da je u hrvatskoj politici prema BiH bilo gre{aka i dodao da to priznawe ne treba slu`iti vra}awu u pro{lost ve} “otvarawu novih procesa saradwe“. Josipovi} je tokom susreta sa predsjednikom SDA Sulejmanom Tihi}em u Zagrebu razgovarao o potvrdi mirotvorne politike, ja~awu odnosa dvije zemqe i ravnopravnosti tri naroda u BiH. Tihi} je rekao da su odnosi Hrvatske i BiH od 1991. godine bili “uglavnom prijateqski“, ali da hrvatska politika prema BiH nije uvijek bila dosqedna. - Ravnopravnost hrvatskog naroda vezana je za sva tri naroda u BiH. Trono`ac ja~i od dvono{ca - istakao je Tihi}.

BAWA LUKA, SARAJEVO - Pri li kom kon tro le municije transportovane sa lokacije “Brizjak“ u Vitezu na lokaciju “Kozlovac“ u Tuzli po me to du slu ~aj nog uzorka ustanovqeno je da se u je dnom od san du ka sa ozna kom mu ni ci je “ka li bar 14,4“ umjesto navedene mu ni ci je na la ze me tal ne klamfe. Na ve de no je to u Iz vje {taju Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga (Z[ OS) BiH podnesenom Ministarstvu odbrane BiH 27. aprila 2009. godine, koji je u posjedu “Glasa Srpske“, a koji je potpisao na~elnik Z[ OS Miladin Miloj~i}. Radi se o izvje{taju u kome se navode propusti u realizaciji primopredaje te-

PROVJERE za propuste jo{ uvijek traju
Komandant EUFOR-a Bernhard Bair rekao je da ne raspola`e informacijama ili obavje{tajnim podacima da je bilo ilegalne prodaje oru`ja iz BiH. Mi nis tar od bra ne BiH Selmo Cikoti} rekao je da ovo ministarstvo “nema nikakvu vezu ili saznawa da ima ikakvu vezu“ sa oru`jem prona|enim u Italiji i da za sada ne spro vo di ni ka kvu istragu. Ita li jan ska po li ci ja uhapsila je nedavno na jugu

Italije desetine pripadnika razli~itih mafija{kih grupa i zaplijenila ve}u koli~i nu na oru `awa za ko je je utvr|eno da poti~e iz BiH. Por tpa rol Tu `i la{ tva BiH Boris Grube{i} rekao je “Glasu Srpske“ da to tu`ila{tvo sara|uje sa dr`avnim tu`ila{tvom Italije u akciji otkrivawa {verca naoru`awa iz BiH u Italiju. General Miloj~i} ka`e da nema nikakvu informaciju da je oru`je iza{lo iz skladi{ta Oru`anih snaga i da se na{lo na prostoru Italije. Prema wegovim rije~ima, u BiH, osim skladi{ta Oru`anih snaga BiH, “postoje i drugi kapaciteti koji posjeduju naoru`awe i dio vojne opreme, kao {to su MUP-ovi, policija, bezbjednosne agencije, namjenska industrija i crno tr`i{te“.

Ministar inostranih poslova Bugarske boravio u Bawoj Luci

Budu}nost zapadnog Balkana u Evropi
BAWA LUKA - Bugarska je ubije|ena da je budu}nost zapadnog Balkana u Evropi i spremni smo da radimo sa svim susjedima da bi se ukinule prepreke za regionalni razvoj. Rekao je to ju~e u Bawoj Luci bugarski ministar inostranih poslova Nikolaj Mladenov poslije sastanka sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. - Bugarska i BiH imaju jo{ mnogo toga da urade. Najbitnije je da podijelimo iskustva sa ci je lom BiH. Do {ao sam u BiH da bih se uvjerio da evroatlantske integracije imaju podr{ku svih u BiH - istakao je Mladenov. tu. Do dik je izra zio za do voqstvo ~iwenicom da Bugarska po dr`a va put BiH ka evroatlantskim integracijama. - Bilateralni odnosi su u DODIK: BiH U uzlaznoj putawi, ali postoji budu}nosti bez OHR-a potreba za ja~awem ekonomskih odnosa. Iskustvo Bugarske na putu ka EU sigurno mo`e biti Milorad Dodik je rekao da od koristi, da bi BiH lak{e je Bugarska dala nesumwiv do- prevazi{la probleme i izbjeprinos stabilizaciji prilika gla gre{ke - rekao je Dodik. u BiH i da }e wena sada{wa Istakao je da u budu}nosti pozicija u Evropskoj uniji do- BiH vidi bez OHR-a, protedatno i sa vi{e razumijevawa ktorata u kojem se nalazi i sa pomo}i BiH na evropskom pu- poja~anim unutra{wim dijalogom, naglasiv{i da su evropske integracije jedan od prioriteta. - RS `eli da zauzme svoje mjesto u ustavnom kapacitetu u evrop skim in te gra ci ja ma. Uvjeren sam da postoji unutra{wa potreba za dijalogom, da }e biti mawe spoqnog intervencionizma i da }e sva rje{ewa biti na{a vlastita rekao je Dodik i dodao da RS u budu}nosti vidi ekonomski stabilnijom i institucionalno ja~om. V. K.

www.glassrpske.com
Vojska RS spasila je narod i da we nije bilo, danas u BiH ne bi bilo ni jedan odsto srpskog `ivqa. Zbog toga je obiqe`avawe Dana VRS od velikog zna~aja i zasluge junaka, poginulih i rawenih nikada ne smijemo zaboraviti. Email: Srbo78@yahoo.com Popis stanovni{tva u BiH je od velike va`nosti kako bi se osujetile zloupotrebe popisa iz 1991. godine i razno licitirawe `rtvama proteklog rata. Zbog toga u FBiH i ne `ele popis. Email: Mica_prica@gmail.com

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 3

Alkalaj se pona{a kao slobodni strijelac
SARAJEVO - Ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj od po~etka mandata se pona{a kao slobodni strijelac i vi{e je nego o~igledno da iskqu~ivo zastupa stavove Stranke za BiH, izjavila je Srni zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Tri{i}Babi}. Prema wenim rije~ima, tu`no je da se predstavnici me|unarodne zajednice i Evropske unije, uva`avaju}i realnosti u BiH, pona{aju kao ve}i prijateqi zemqe od Alkalaja i predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajxi}a.

Bez popisa stanovni{tva nema pribli`avawa EU
Komisija za pripremu zakona o popisu stanovni{tva po hitnom postupku
Privremena komisija za pripremu prijedloga zakona o popisu stanovni{tva i doma}instava BiH 2011. godine dobila zadatak da do sqede}e sjednice Parlamenta BiH, koja je zakazana za 25. maj, sa~ini prijedlog zakona i po hitnom postupku ga uputi u parlamentarnu proceduru
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SARAJEVO - Bez popisa stanovni{tva na podru~ju cijele zemqe, BiH }e se suo~iti sa ozbiqnim preprekama u procesu pridru`ivawa EU, rekao je za “Glas Srpske“ {ef delegacije Evropske komisije Dimitris Kurkulas. On je dodao da }e, ako ne usvoji zakon, BiH biti jedina zemqa u Evropi, a me|u rijetkima i u svijetu, koja nije organizovala popis. - Ovim }e se oda sla ti jo{ jedna negativna poruka o situaciji u BiH. Vlasti RS su potpuno svjesne toga da popis stanovni{tva samo u RS ne bi zadovoqio nijednu od potreba EU, odnosno me|unarodne zajednice u cjelos ti, pa pre ma to me ne predstavqa rje{ewe na{eg problema. Jedini na~in za rje{avawe problema je da se postigne dogovor o popisu na podru~ju cijele BiH - rekao je Kurkulas. Privremena komisija za pripremu prijedloga zakona o popisu stanovni{tva i doma}instava BiH 2011. godine dobila je zadatak da do sqede}e sjednice Parlamenta BiH, koja je zakazana za 25. maj, sa~ini prijedlog zakona i po hitnom postupku

Privremena komisija za popis stanovni{tva

FOTO: GLAS SRPSKE

ga upu ti u par la men tar nu proceduru. Ova komisija, koja je radila jedan mjesec, nije mogla da postigne saglasnost oko dva sporna pitawa, koja se odnose na to da li }e se dijaspora koja }e se popisiva ti uvrsti ti u etni ~ku

strukturu ili ne, te gdje }e se vr{iti prebrojavawe popi sa nog sta no vni{ tva – u Bawoj Luci ili Sarajevu. Predsjedavaju}i komisije Branko Doki} rekao je za “Glas Srpske“ da se mo ra ulo `i ti do da tni na por i dobro izvagati poruka koju

su vlas ti ma BiH upu ti li ko me sar za pro {i rewe Evrop ske uni je [te fan File i komesar za ekonomska i monetarna pitawa EU Oli Ren.

ADRESA ZA pisma centrale SDA i SBiH
- Na svima nama u BiH je od go vor nost da li }e mo ura di ti ovaj po sao, izu ze tno va`an za BiH i do}i do popisa. Ukoliko do|emo do popisa, BiH }e imati velike koristi od toga, a ukoliko ne budemo imali sluha i do{li do kompromisa i zako na, BiH }e bi ti ta ko ja }e snositi posqedice. Ukoli ko se ne do |e do za kon -

@IVKOVI]
Predsjedavaju}i Parlamenta BiH Milorad @ivkovi} rekao je da je i danas jasno ko je odgovoran {to nije do{lo do zakonskog prijedloga o popisu. - Poslanici iz Republike Srpske su do sada podr`ali sve prijedloge zakona o popisu stanovni{tva. Oni koji su glasali protiv zakonskih prijedloga moraju jasno i javnosti i me|unarodnoj zajednici re}i zbog ~ega su to uradili - kazao je @ivkovi}.

skog prijedloga o ovom izuzetno va`nom pitawu, onda se mo ra ja sno re }i ko ja je adresa odgovorna {to do toga nije do{lo - kazao je Doki}. ^lan komisije Milica Mar ko vi} ka za la je da je SNSD u~i nio sve da bi kompromis bio postignut. - Brzo smo se usaglasili da se izja{wavawe o nacionalnoj, vjerskoj i jezi~koj pripadnosti uvrsti kao neoba ve zno izja{wavawe. Pristali smo i na zahtjev SDA da se popi{e i stanovni{ tvo ko je se na la zi u inostranstvu vi{e od jedne go di ne, ali ni smo mo gli pris ta ti da ne re zi den tno stanovni{tvo koje van BiH

boravi vi{e od godinu bude ura ~u na to u etni ~ku stru ktu ru sta no vni{ tva BiH. To, uostalom, jasno stoji i u zahtjevima Evrostata i samo iz tih ra zlo ga ni je se do {lo do dogovora - ka`e ona. [ef Klu ba SNSD-a u Parlamentu BiH Drago Kalabi} ka`e da popis blokira ju SDA i Stran ka za BiH. - Zato adresa na koju su File i Ren trebali da upute svoje pismo su centrale te dvije stranke - kazao je. Posqedwi popis u BiH sproveden je 1991. godine, a neo dr`a vawe po pi sa 2011. godine, upozorili su evropski zva ni ~ni ci, udaqilo bi BiH od Evropske unije.

Krsti}eva porodica u utorak kod Robinsona
BEOGRAD - Advokat Tomislav Vi{wi}, branilac generala Radislava Krsti}a, izjavio je ju~e Tanjugu da }e predsjednik Ha{kog tribunala Patrik Robinson u utorak primiti ~lanove porodice i odbranu Krsti}a. Ha{ki tribunal demantovao je da je Robinson nalo`io da Krsti} bude vra}en u pritvorsku jedinicu UN u [eveningenu ili da bude preba~en u neku drugu dr`avu. - Predsjednik Tribunala bio je u kontaktu sa britanskim zvani~nicima, sa Krsti}evim advokatom i sa Vladom Srbije - izjavila je portparol Tribunala Nerma Jela~i}. Dodala je da su “zatvorski uslovi za osobe osu|ene u Hagu u skladu sa zakonodavstvima dr`ava u kojima se slu`i kazna“.

Policija traga za Ratkom Panto{em
BIHA] - Policija Unsko-sanskog kan to na i daqe tra ga za Ratkom Panto{em (32) iz Prijedora, koji je 11. maja pobjegao iz Ka zne no-po pra vnog za vo da na Lu ka ma u Bi ha }u, pot vrdio je Srni portparol kantonalnog MUP-a Ale [iqdedi}. Panto{ je petogodi{wu kaznu zatvora izdr`avao u KPZ-u Zenica od novembra 2007. godine, odakle je po~etkom januara ove godine zbog u~e{}a u pobuni zatvorenika u toj ustanovi preba~en u Biha}. Iz dvori{ta KPZ-a Biha} pobjegao je 11. maja oko 11 ~asova presko~iv{i zid.

Trivan: Nadam se pozitivnom izvje{taju
BEOGRAD - Portparol DS-a Jelena Trivan izrazila je ju~e nadu da }e glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc u predstoje}em izvje{taju Savjetu bezbjednosti UN pozitivno ocijeniti saradwu Srbije sa tim sudom, i da }e to omogu}iti nastavak evropskih integracija, javio je Tanjug. - Poruka koju Beograd {aqe u posledwe dve godine je poruka koja je prepoznata od strane i me|unarodnih institucija i me|unarodnih organizacija, pre svega Evropske unije, a to je da proces reformi i saradwe po~iva pre svega na interesu Beograda da reformi{e sopstvenu dr`avu i sopstveno dru{tvo i da ispuni sve svoje me|unarodne obaveze - izjavila je Trivanova u Beogradu.

4 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: @eqka DOMAZET

KRSTI]A jica napala tro muslimana

Dono{ewe zakona o popisu stanovni{tva u BiH jedan je od velikih testova za vlast u ovoj zemqi i wihovo stalno deklarisawe da su za evropsku perspektivu i evropske integracije. Popis stanovni{tva koji se u BiH desio gotovo prije dvije decenije i podaci iz tog perioda kojima se i danas operi{e, kao i dono{ewe razvojnih projekata na bazi razli~itih procjena, ~iwenice su koje vi{e nijedna zemqa u Evropi, pa ni u svijetu, ne `eli da uzima zaozbiqno prilikom bilo kakvog posla sa ovom zemqom. Da }e evropska perspektiva BiH biti debelo dovedena u pitawe i da }e taj put Popis stanovni{tva ove zemqe debelo krenukoji se u BiH desio ti na stranputicu, upozorili su najvi{i gotovo prije dvije zvani~nici Evropske decenije i podaci unije u pismu koje su priiz tog perioda je nekoliko dana uputili na adresu zvani~nika kojima se i danas BiH. Da je rije~ o veoma operi{e, kao i dono{ewe razvojnih ozbiqnom upozorewu, izi gleda da su shvatili projekata na bazi svi ozbiqni politi~arazli~itih procjena, ri BiH, pa su stoga dali jo{ jednu {ansu da se ~iwenice su koje vi{e nijedna zemqa politi~ke stranke poku{aju dogovoriti i zau Evropi, pa ni u kon o popisu svijetu, ne `eli da stanovni{tva donijeuzima zaozbiqno ti ne pet do dvanaest, nego u terminu koji je ve} debelo pre{ao trenutak kada se kazaqke poklapaju na dvanaestici. Zvani~nici iz Republike Srpske, otkako su po~eli da zajedni~ki rade u institucijama BiH, u vi{e navrata tra`ili su da se u BiH obavi popis stanovni{tva, ali do sada nisu do{li do ozbiqnih sagovornika o ovom izuzetno va`nom pitawu. Glasali su i za prijedlog koji je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara, kao i za debele kompromise u me|uparlamentarnim razgovorima u posebnoj komisiji koja se jedan mjesec bavila ovim pitawem, ali su se i tu nalazili dodatni zahtjevi koji se nisu mogli progutati i koji su u debeloj koliziji sa onim {to propisuje Evrostat. Od bo{wa~kih stranaka na jednom tasu se na{ao zahtjev da se popisuje kompletna dijaspora i ura~unava u etni~ku strukturu stanovni{tva, bez obzira na to {to je van zemqe vi{e od godinu, a na drugom da se u popis ne ukqu~uje izja{wavawe o nacionalnoj, vjerskoj i jezi~koj pripadnosti. Mada su pristali da se dijaspora u cjelosti popi{e, predstavnici RS nisu mogli sa prihvate da se nerezidentni dr`avqani BiH ura~unavaju u weno stanovni{tvo, jer tako ne{to ne prihvataju ni Evrostatova pravila, kao ni na osporavawe izja{wavawa o nacionalnoj pripadnosti, zbog ~iwenice da bi takvo {ta bio direktni udar na ustavno ure|ewe ove zemqe. Da li }e se svi oni koji tra`e nerazumna zakonska rje{ewa urazumiti do sqede}e sjednice Parlamenta i ponuditi mu prihvatqiv zakon, ostaje da se vidi. Zakon o popisu bi}e svakako proba za sve razumne snage u BiH. Ne bude li toga, jasno je svima da je ova zemqa debelo zalupila vrata Evropske unije, koja ih jo{ izvjesno vrijeme za BiH strpqivo dr`i otvorenim.

Popis, test za razumne

Zatvor Vejkfild

Poslije poku{aja ubistva biv{eg generala VRS u Velikoj Britaniji

Krsti} iz zatvora Vejkfild transportovan rano ju~e na nepoznatu lokaciju. Novo mjesto wegovog boravka jo{ nije saop{teno zbog bezbjednosnih razloga
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Krsti} premje{ten iz zatvora Vejkfild
vi ve~eras. Kad je ju~e oko devet ~asova lokalni paroh po dogovoru do{ao da posjeti Krsti}a u zatvoru, re~eno mu je da on vi{e nije u Vejkfildu. Ni wemu nije re~eno gdje je premje{ten ka`e \urkovi}.

BAWA LUKA, BEOGRAD, HAG - Penzionisani general Vojske Republike Srpske Radislav Krsti} premje{ten je iz britanskog zatvora Vejkfild, u kome su u pro{li petak poku {ala da ga ubiju trojica zatvorenika. “Glas Srpske” od izvora bliskom Ha{kom tribunalu saznaje da je Krsti} iz zatvora Vejkfild transportovan rano ju~e na nepoznatu lokaciju. Novo mjesto wegovog boravka, re~eno je, jo{ nije saop{teno zbog bezbjednosnih razloga. Krsti}ev zet Mladen \urkovi} potvrdio je “Glasu” da Krsti} vi{e nije u Vejkfildu, ali da ni wemu nije poznato gdje se on trenutno ta~no nalazi. - O~ekujem da se Krsti} ja-

NIJE POZNATO gdje se Krsti} nalazi
Direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta za saradwu sa Ha{kim tribunalom Du{an Igwatovi} ka`e da je predsjednik Ha{kog tribunala Patrik Robinson zatra`io od britanskih vlasti informaciju o napadu na Krsti}a. - Predsednik Nacionalnog saveta Rasim Qaji} dobio je odgovor od predsednika Tribunala u kome se navodi da je zatra`io od engleskih vlasti da

Ser` Bramerc
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc rekao je ju~e u Beogradu da je upoznat o incidentu u zatvoru u Velikoj Britaniji. Objasnio je da ha{ko tu`ila{tvo nema nikakve kompetencije u tom domenu. - Predsjednik i sekretar Ha{kog tribunala tim povodom odmah su kontaktirali vlasti u Velikoj Britaniji. Izme|u Tribunala i Velike Britanije postoji normalan i profesionalan odnos - rekao je Bramerc.

ispitaju {ta se dogodilo i da ga o tome izveste - rekao je novinarima Igwatovi}. Robinson je engleske vlasti obavijestio, ka`e Igwatovi}, i o Qaji}evom pismu u kome je Beograd zatra`io da Krsti} bude premje{ten i da mu se omogu}i da slu`i kaznu u skladu sa garantovanim standardima Ha{kog tribunala. - Zahvalili smo za brzo reagovawe i nadamo se da }e te akcije dovesti do toga da se ovo ne po navqa - rekao je Igwatovi}. Branilac generala Krsti}a, advokat Tomislav Vi{wi}, rekao je “Glasu” da je, pored Vlade Srbije, zahtjev za premje{taj Krsti}a iz zatvora Vejkfild od predsjednika Ha {kog tribunala Patrika Robinsona tra`io i advokat u Engleskoj Ra sel Hopkins, koji radi na tom slu~aju. Gener a l

Krsti}, koji zatvorsku kaznu od 35 godina po ha{koj presudi slu`i od pro{le godine u britanskom zatvoru u zapadnom Jork{iru, u Velikoj Britaniji, pretu~en je i isje~en po licu i vratu u svojoj }eliji, koja je bila otvorena za vrijeme doru~ka. Napala su ga trojica muslimanskih zatvorenika, od kojih je jedan Albanac. Krsti} je prethodno bio u zatvoru Duhram Frankland, na granici Engleske i [kotske, gdje nije imao nikakvih neprijatnosti. General Krsti} bio je komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, a po ha{koj potjernici uhap{en je u decembru 1998. godine.
FOTO: GLAS SRPSKE Radislav Krsti}

Stjuart Xons, pomo}nik ameri~kog dr`avnog sekretara, o BiH

Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH iz RS
Du`nost svih institucija u BiH, koje imaju tu nadle`nost, jeste da ispitaju ta~no o ~emu se radi da bismo skinuli qagu sa cjelokupne BiH.

Predlo`ene mjere EU i SAD minimum
VA [IN GTON - Pri je dlozi procesa reformi u BiH koje su zajedno predlo`ili SAD i Evropska unija i daqe su na snazi, iako nisu prihva}eni od ve}ine stranaka u~esnica. A ako vam se ne dopadaju na{i prijedlozi, iza|ite pred nas sa svojim vlastitim idejama, ali predlo`ene mjere su neophodan minimum da biste vi dobili kandidatski status u EU i oja~ali svoje perspektive za ulazak u NATO. Rekao je to pomo}nik ameri~kog dr`avnog sekretara Stju art Yons na tri bi ni u Centru za strate{ke i me|unarodne studije u Va{ingtonu, prenosi Glas Amerike.

BiH TREBA da popravi svoj Ustav
- Proces reformi koje su zajedno predlo`ili SAD i Evropska unija, kroz nekoliko posjeta koje su predvodili zamjenik dr`avnog sekretara Yejms [tajnberg i predstavnik tada{we predsjedavaju}e EU, [vedske, Karl Bilt, kao ideju je imao da se bosanskim

Selmo Cikoti}, ministar odbrane BiH
Za sada su spekulacije i tvrdwe da je oru`je u BiH umjesto uni{tavawa prepakivano i {vercovano, jer za to niko jo{ nije pokazao nijedan validan dokaz.

stranama i strankama uka`e na konkretne mjere koje oni treba da preduzmu i urade specifi~ne reforme, da bi mogli os tva ri ti mi ni mum za kvalifikaciju za kandidatski status u EU i da oja~aju svoje perspektive za ulazak u NATO - istakao je Yons. Dodao je da BiH treba da popravi svoj ustav da bi svi bh. gra|ani ravnopravno mogli da se nadme}u za politi~ka prava i odgovornosti. - To jednostavno treba popraviti. Evropski sud za qudska prava je tako presudio -

naveo je Yons. Go vo re }i o bu tmir skom procesu, rekao je da on sadr`i i takozvanu EU klauzulu koja poja{wava ulogu dr`ave i entiteta u kontaktu i poslovawu sa EU u stvarima koje su od interesa za Uniju. - I opet, to je neophodno da bi BiH na~inila novi korak ka kandidatskom statusu. To su, dakle, te propozicije, ali one su sad u limbu, jer pred BiH su izbori u oktobru i te{ko bi bilo reformisati Ustav prije oktobarskih izbora naglasio je Yons.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 5
FOTO: GLAS SRPSKE

Organizacioni odbor za obiqe`avawe 11. jula u Poto~arima bez dogovora

Valentin Incko u Be~u

U Sarajevu samo najava termina ukidawa viza
BE^ - Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je u Be~u da ekonomska kriza ne}e uticati na proces {irewa Evropske unije na Balkan. Govore}i o predstoje}em regionalnom sastanku koji }e se odr`ati 2. juna u Sarajevu, Incko je istakao da ne o~ekuje da }e biti konkretnih prijedloga, ve} najvjerovatnije samo najava termina vizne liberalizacije za gra|ane BiH. - Va`no je da lideri Evrope potvrde svoju opredijeqenost da BiH napreduje i da nije zaboravqena. Neki qudi na Balkanu imaju osje}aj da je Evropa umorna od pro{irewa i da }e Hrvatska kao posqedwa biti primqena u ~lanstvo EU - rekao je Incko i naglasio da proces pro{irewa ne postoji zbog Balkana, ve} su to perspektive EU.

Jan Bratu, norve{ki ambasador u BiH

Kao realnost da se prihvati EU
GRADI[KA - BiH mora da prihvati EU kao realnost, jer nema drugog izbora, poru~io je ju~e norve{ki ambasador u BiH Jan Bratu, javila je Srna. - Moja poruka je da se EU mo ra pri hva ti ti kao re al nost, pridr`avati se evropskih pra vi la, pro pi sa i stan dar da, jer ne ma dru gog izbora - rekao je Bratu u Gradi{ci. Is ta kao je da je pro ces evropskih integracija dugoro~an i da postoji mnogo izazova, ali da je svaki od wih mogu}e prevazi}i. - U BiH ima dosta profesionalizma i qudi koji mogu zado voqiti uslo ve EU, ali postoji i desetak hiqada pravnih normi i dokumenata koje treba primijeniti i sprovesti - naveo je Bratu.

Memorijalni centar Poto~ari

Porodice imaju pravo da biraju ko }e klawati xenazu prilikom ukopa i ako to bude predvodio Ceri}, ja }u za svog oca i brata xenazu posebno organizovati, rekao Hakija Mehoqi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbrs@teol.net

SREBRENICA - Organi za ci oni odbor za obiqe`a vawe go di{wice stradawa Bo{waka 11. jula u Poto~arima ju~e nije utvrdio program za obiqe`avawe 15. go di{wice, a jedan dio ~lanova decidno je tra`io da vjerski obred pri li kom uko pa ek shu mi ra nih ne slu `i po gla var Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri}. Zbog o{trih polemika, predsjednik Odbora i na~elnik Sre bre ni ce Osman Suqi} proglasio je zavr{enim sastanak prije wegovog kra ja i ra zma trawa svih predlo`enih ta~aka dnevnog reda.

^lan Odbo ra Ha ki ja Mehoqi}, koji 11. jula treba da uko pa pos mrtne os tatke oca i brata u Memorijalnom centru, zatra`io je od Organi za ci onog odbo ra da se izjasni o wegovom zahtjevu da vjerski obred tog dana ne predvodi reis Ceri}.

MUSTAFI] ne zna da }e dozvoliti ukop identifikovanog brata
- Sma tram da po ro di ce imaju pravo da biraju ko }e klawati yena zu pri li kom ukopa i ako to bude predvodio Ceri}, ja }u za svog oca i brata yenazu posebno orga ni zo va ti - re kao je Me hoqi}.

On je, poslije prekinutog sastanka Odbora, izjavio “Gla su Srpske“ da je nezadovoqan odnosom predstavnika Stranke demokratske akcije kada je u pitawu Srebrenica. - Srebrenica ne}e progledati sve dok se wome budu bavili [efket Hafizovi} i Sadik Ahmetovi}. Oni su sve po dre di li svo jim li ~nim interesima, ali izvan Srebrenice i zato ovdje ne mo`e pro}i ni{ta konstrukti vno i u in te re su svih gra|ana Srebrenice - rekao je Mehoqi}. Prijeratni predsjednik Izvr{nog odbora op{tine Srebrenica, prijeratni posla nik SDA u Skup {ti ni BiH i autor kwige “Plani-

Prijedlozi
^lanovi Odbora ju~e je trebalo da se izjasne o uvr{tavawu pristiglih prijedloga u program obiqe`avawa godi{wice i aktivnostima Pododbora za realizaciju odre|enih aktivnosti u vezi sa pripremom i odr`avawem komemoracije. ra ni ha os“ Ibran Mus ta fi} predlo`io je da se ukop nas tra da lih 1995. go di ne obavi uz vojne po~asti, isti~u}i da je u dilemi da li }e dozvoliti ukop identifikovanog brata ako se to ne obezbijedi i ako vjerski obred bu de pre dvo dio Ce ri}. Sas ta nak Odbo ra odr`an je u prostorijama Memo ri jal nog cen tra. U Memo ri jal nom cen tru u Po to ~a ri ma sva ke go di ne 11. ju la odr`a va se ko me mo ra ci ja u znak sje }awa na Bo{wake stradale jula 1995. godine.

Jan Bratu

FOTO: GLAS SRPSKE

Britanska ambasada u BiH o “slu~aju Gani}“

RADOMIR PAVLOVI]
Komentari{u}i nedavnu smjenu predsjednika Skup{tine op{tine Srebrenica Radomira Pavlovi}a, Mehoqi} je rekao da su Ahmetovi} i Hafizovi} tra`ili da se to “uradi na brzinu“. - Kao da se radi o poplavi ili po`aru, pa treba {to br`e reagovati - rekao je Mehoqi} i ponovio da je “toj dvojici kadrova SDA uglavnom sve podre|eno li~nim interesima“.

Vlada nema stav o pro{losti u BiH
BAWA LUKA - Pravni postupak u slu~aju Ejupa Gani}a ni na koji na~in ne predstavqa bilo kakvu diplomatsku ili politi~ku izjavu britanske vlade, niti stav o de{avawima u pro{losti. Ovo je ju~e saop{teno “Glasu Srpske“ iz britanske ambasade u BiH, povodom o{trih optu`bi koje je na ra~un Velike Britanije istakao savjetnik predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajyi}a i ~lan pravnog tima za odbranu optu`enog za ratne zlo~ine Ejupa Gani}a, Damir Arnaut. U saop{tewu se dodaje da “britanski pravosudni organi, koji funkcioni{u nezavisno od vlade, svoje du`nosti obavqaju u skladu sa britanskim Zakonom o ekstradiciji“. Arnaut je u srijedu o{tro napao britansku spoqnu politiku i rekao “da BiH ne bi postojala da je 1992. godine Velika Britanija odlu~ivala na me|unarodnoj sceni“. V. K.

Izbori iskqu~ivo stvar RS i BiH
BAWA LUKA - Kakav god da bude rezultat oktobarskih izbora u BiH mi }emo ga prihvatiti, jer je to iskqu~ivo unutra{wa stvar zemqe i enti te ta, BiH i Re pu bli ke Srpske, re kao je “Gla su Srpske“ ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko. - Mi u svakom slu~aju sa svima sara|ujemo i vjerujem da }e mo i daqe sa ra |i va ti na najboqi na~in, nezavisno od re zul ta ta izbo ra. Re zul ta te izbora po{tujemo kao i u svakoj zemqi - istakao je BocanHar~enko. Dodao je da “polaze i polazi}e od toga da svako rje{ewe mo `e da pos to ji dugotrajno i da bude efikasno samo ako je utemeqeno na kompromisu, dogovoru, na doma}em ugovoru“. - Ali do promjene mo`e da do |e sa mo ako bu de pri hvatqivog kompromisa, uva`avaju}i interese svih naroda, entiteta i BiH u cjelini na temequ ravnote`e, po{tuju}i i ukqu~uju}i i interes Republike Srpske - zakqu~io je Bocan-Har~enko. S. T.

Aleksandar Bocan-Har~enko, ambasador Ruske Federacije u BiH

USTAVNE promjene samo uz kompromis
- Ne}emo prihvatiti nikakve pritiske - istakao je on. Dodao je da ako bude kompromisa, ne vidi ni{ta sporno u tome da do|e do promjene Ustava.

TURSKA
Bocan-Har~enko je istakao da i Turska, kao i sve ~lanice PIC-a, ima interesa da bude prisutna u regionu. - Svaka zemqa, pa i Rusija, `eli da bude {to prisutnija na ovom prostoru. Sa Turskom imamo razvijen i politi~ki dijalog, a u okviru politi~kog dijaloga pri~amo i o situaciji na Balkanu, sara|ujemo i vjerujem da }emo kao ~lanice PIC-a raditi na temequ principa koji su zajedni~ki usvojeni - aistakao je Bocan-Har~enko.

Policija u jednom malom ameri~kom gradu je priznala da nikako ne uspijeva da se oslobodi ogromne koli~ine marihuane od preko 90.000 kilograma, zbog visokih tro{kova wenog uni{tewa, prenose agencije. Zaplijeweni kanabis, uskladi{ten u prostorijama policijske stanice, gomilao se tokom deset posqedwih godina. Za lokalnog {erifa uni{tewe droge je pitawe od najve}eg prioriteta, ali je cijena wenog spaqivawa suvi{e velika za malu policijsku stanicu. Kako su prenijeli ameri~ki mediji, koji iz razumqivih razloga ne objavquju ime grada, mawak radnika za uklawawe plasti~ne ambala`e u koju je upakovana marihuana tako|e predstavqa te{ko rje{ivi problem.

6 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: TANJUG

Du{an Igwatovi}

Precizirana optu`nica protiv Ratka Mladi}a
BEOGRAD - [ef Kancelarije za saradwu sa Ha{kim tribunalom Vlade Srbije Du{an Igwatovi} ka`e da izmjena optu`nice protiv Ratka Mladi}a ne zna~i weno pro{irewe ve} precizirawe, javio je Tanjug. Igwatovi} podsje}a da je va`e}a optu`nica protiv Mladi}a do sada vi{e puta precizirana. - Mi jo{ ne znamo detaqno {ta se nalazi u novom zahtevu, ali ono {to znamo jeste da je, posle posledwih izmena 2002. godine, aktuelna optu`nica protiv Mladi}a sadr`ana u 15 ta~aka, a da je prema saop{tewu Tu`ila{tva u preciziranoj optu`nici sadr`ano 11 ta~aka, {to ukazuje da ne bi trebalo se govori o wenom pro{irewu - kazao je Igwatovi}.

Apelaciono vije}e Suda BiH

Po~eo glavni pretres u “slu~aju Ivani}“
SARAJEVO - Pred Apelacionim vije}em Suda BiH ju~e je, ~itawem precizirane optu`nice Tu`ila{tva, po~eo glavni pretres u slu~aju protiv biv{eg premijera RS Mla de na Iva ni }a, ko ji je 2008. godine prvostepenom presudom osu|en na 18 mjeseci zatvora zbog nesavjesnog rada u slu`bi, javila je Srna. Tu`ilac Oleg ^avka rekao je ju~e da je Ivani} kriv {to je kao predsjednik Vlade RS nasavjesno vr{io du`nost. - Na sjednici 18. januara 2001. godine Vlada je na prijedlog optu`enog donijela odluku o vansudskom poravnawu za fir mu “Trgo ko merc“, iako prema toj firmi Vlada RS nije imala nikakvih dugovawa - naveo je ^avka. U optu`nici je navedeno da je na osnovu ove sporne odluke firma “Trgokomerc“ izvr{ila sje~u {ume u [umskom gazdinstvu Ribnik i na taj na~in ovo gazdinstvo i RS o{tetila za 512.000 KM. Branilac optu`enog Sini{a \or|evi} nije iznio uvodnu rije~, jer je tek u srijedu dobio novu optu`nicu.

Ser` Bramerc u Beogradu

Ser` Bramerc, glavni tu`ilac Ha{kog tribunala, u Beogradu

Mladi} u Srbiji
Nema razloga da vjerujem da se Ratko Mladi} nalazi van Srbije. To je utisak koji dijele i moji sagovornici. Veoma detaqno analiziramo za{to do hap{ewa Mladi}a jo{ nije do{lo, istakao Bramerc
BEOGRAD - Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc izjavio je ju~e u Beogradu da na osnovu podataka koje je dobio nema razloga da vjeruje da se ha{ki optu`enik Ratko Mladi} nalazi van Srbije, javqa Radio-televizija Srbije. - To je utisak koji dijele i moji sagovornici. Veoma detaqno analiziramo za{to do hap{ewa Mladi}a jo{ nije do{lo - rekao je Bramerc na ju~era{woj konferenciji za novinare poslije razgovora sa akcionim timom za locirawe i hap{ewe ha{kih bjegunaca odr`anim u srijedu uve~e. Bra merc je re kao da ne mo `e bi ti al ter na ti ve ha p{ewu Mla di }a i Go ra na Hayi}a i da od na dle `nih slu`bi u Srbiji o~ekuje da u~ine sve u prakti~nom smislu kako bi oni bili privedeni pravdi, a od politi~ara da ih podr`e u tom poslu. tacije, ostvarivawa uvida u ar hi ve dr`a vnih or ga na, osloba|awa svjedoka du`nosti ~uvawa tajne i svim drugim te hni ~kim aspe kti ma, odvija kontinuirano, profesionalno i bez ikakvih pote{ko}a. Predsjednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi} rekao je poslije ju~era{weg sastanka sa Bramercom da je Srbija u po tpu nos ti po sve }e na sa radwi sa Ha{kim tribunalom i izrazio o~ekivawe da }e glavni tu`ilac u predstoje}em izvje{taju Ujediwenim na ci ja ma ima ti ra zlo ga da pozitivno izvijesti o naporima Srbije na ostvarivawu pune saradwe. - Dosada{wi stepen saradwe jasan je dokaz da se nepres ta no pre du zi ma ju svi mogu}i napori kako bi preostala dvojica okrivqenih bila privedena pravdi - navedeno je u saop{tewu Vlade Srbi je po sli je sas tan ka Cvetkovi}a i Bramerca. Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari} izjavio je da jo{ nije ostvaren kona~an rezultat da Ratko Mladi} i Goran Hayi} budu u Hagu i da se ne mo`e uhvatiti neko ko jo{ uvijek nije lociran. - ^im neko od wih bude

Deklaracija o Srebrenici

@elimir Bari}

Nema spoqnih uticaja na Vrhovni sud RS
SARAJEVO - Predsjednik Vrhovnog suda RS @elimir Bari} izjavio je ju~e da ne postoje nikakvi spoqni uticaji izvr{ne i zakonodavne vlasti u RS na rad ovog suda, javila je Srna. Bari} je rekao da je jedina problematika sa kojom se sudije su sre }u pri ra du u ovom dru gos te pe nom su du ve za na iskqu~ivo za priliv i konkretno rje{avawe predmeta. - Sada su se pojavili predmeti ratnih zlo~ina, o~ekujemo pove}an priliv revizionih predmeta kad po~nu da funkcioni{u okru`ni vi{i privredni sudovi u RS, kao i eventualno priliv upravnih predmeta kada krene procedura oko revizije bora~kih invalidnina - ka`e Bari}.

VEKARI]: Postoji svakog ~asa mogu}nost hap{ewa
U razgovoru Bramerca sa predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradwu sa Tribunalom Rasimom Qaji}em ocijeweno je da se sa radwa Srbi je i Tu `i la{ tva u oblasti dostavqawa dokumen-

Komentari{u}i dono{ewe Deklaracije o Srebrenici u srpskom parlamentu, Bramerc je rekao da taj gest vlasti Srbije ne}e biti pomenut u sqede}em izvje{taju Savjetu bezbjednosti UN, koji }e biti podnesen u junu. - To nije ne{to {to }u pomenuti u izvje{taju o saradwi jer to je politi~ka izjava. Naravno, to je korak u dobrom smjeru, ali nadam se da je on u~iwen zbog budu}nosti Srbije i wenog naroda, a ne zbog Ha{kog tribunala - rekao je Bramerc.
lo ci ran, bi }e uha p{en i predat. Postoji mogu}nost da se to desi svakog ~asa - istakao je Vekari} za B92. Prema wegovim rije~ima, regionalna saradwa bi}e va`na kada se zatvori Ha{ki tribunal, zbog ~ega je potrebno ostvariti preduslove da bi ona bila boqa i rije{iti slu~ajeve kao {to su “Gani}“ i “Tuzlanska kolona“. Vekari} je rekao da doma}e tu`ila{tvo smatra da ima dovoqno dokaza da Ejup Gani} bude izru~en Beogradu.

IZMIJEWENA OPTU@NICA
HAG - Tu`ila{tvo Tribunala u Hagu podnijelo je sudijama prijedlog izmijewene optu`nice protiv biv{eg komandanta VRS Ratka Mladi}a za genocid i zlo~ine protiv ~ovje~nosti nad nesrbima tokom rata u BiH, saop{tio je ju~e Sud u Hagu. Izmijewenom optu`nicom, koju po pravilima Tribunala mora da potvrdi sudija, Mladi}u se na teret u 11 ta~aka stavqaju genocid, zlo~ini protiv ~ovje~nosti nad nesrbima i kr{ewa zakona i obi~aja rata tokom sukoba u BiH 199295. godine, javqa RTS. Izmijewena optu`nica protiv Mladi}a usmjerena je na etni~ko ~i{}ewe muslimana i Hrvata {irom BiH, odnosno, kako se tvrdi, kampawu terora artiqerijskim napadima na civile tokom opsade Sarajeva, genocid u Srebrenici u julu 1995. i uzimawe me|unarodnih talaca.

Osamnaest godina od stradawa pripadnika JNA na Br~anskoj malti
@elimir Bari} FOTO: GLAS SRPSKE

Sve spremno za obiqe`avawe "Tuzlanske"
BAWA LU KA - Sve je spremno za obiqe`avawe 18. godi{wice stradawa pripadnika JNA u “Tuzlanskoj koloni“ na Br~anskoj malti. Rekla je to “Glasu Srpske“ predsjednik Pododbora za obiqe`avawe godi{wice stradawa vojnika u “Tuzlanskoj koloni“ Branka [qivar. - U kontaktu smo sa nevladinim sektorom iz Bijeqine, za sada je sve kako smo planirali. Obezbije|en je prevoz u~esnicima ovoga skupa, svi su dobili uputstva za pona{awe, a redari svoja ovla{}ewa - navela je [qivareva. Obiqe`a vawe go di{wice “Tuzlanske kolone“, u kojoj su stradali pripadnici JNA 15. maja 1995., ove godine }e prvi put biti odr`ano na mjes tu do ga |a ja u Tu zli, paqewem svi je }a i po la gawem bijelih ru`a. postignutog dogovora. Pri pa dni ci ek stre mne organizacije “Patriotska liga“, uz pomo} lokalnih vlasti, su na Br~anskoj malti napali ko lo nu vo zi la JNA, ko ja je trebalo da napusti BiH i pre|e preko Bijeqine u Srbiju. Taj napad je direktno prenosila lokalna televizija, na ~ijim snimcima se vidjelo da se na ko lo nu pu ca ~ak i sa zgrade tuzlanske bolnice. U napadu na kolonu ubijena su najmawe 92 vojnika, rawena naj mawe 33 pri pa dnika JNA i uni{ten ve}i broj vojnih i sanitetskih vozila. V. [.

Ambasada BiH u Beogradu

Dozvola
Portparol MUP-a Tuzlanskog kantona Miralem Malki} ju~e nije mogao da potvrdi da li je odobreno obiqe`avawe “Tuzlanske kolone“ na mjestu doga|aja, ali prema wegovim rije~ima, razloga za zabranu nema. - Nama je najva`niji aspekt bezbjednosti, a u ovom momentu nema nikakvih problema za organizovawe pomena stradalima - naveo je Malki}.

Jugoslav Petru{i} dostavio dokumenta
SARAJEVO - Biv{i pripadnik nekoliko obavje{tajnih slu`bi Jugoslav Petru{i} dostavio je dokumentaciju o ratnim zlo~inima po~iwenim na prostoru biv{e Jugoslavije Ambasadi BiH u Beogradu, koja je proslije|ena MIP-u BiH, potvrdio je ju~e Srni {ef Konzularnog odjeqewa ambasade Oliver Mi}i}. - Petru{i} je 9. decembra 2009. dostavio sedam svesaka dokumentacije i {est CD-ova, koja se, kako je naveo, odnosi na wegova saznawa o licima koja su po~inila ratne zlo~ine. Svi ti materijali su 15. decembra proslije|eni MIPu BiH - rekao je Mi}i}, dodaju }i da pri li kom pre da je dokumentacije nije zatra`io bilo kakav vid konzularne za{tite.

PRVI put obiqe`avawe stradawa na mjestu doga|aja
Napad na kolonu JNA u Tuzli izvr{ile su muslimanske snage 15. maja 1992. godine pri li kom po vla ~ewa ne na oru `a ne voj ske iz tog gra da na osno vu pret ho dno

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 7

Promjena zakona zbog Rafija Gregorijana
Kongresmen Berman sponzorisao i probo{wa~ku rezoluciju o BiH koju je izlobirao Silajxi}. Silajxi} preko sarajevske kompanije “Mims“ u SAD anga`ovao lobisti~ku ku}u “Alston&Bird LLP“, koja preduzima politi~ke aktivnosti u ime wegovog kabineta
PI[E: MILENKO KINDL milenko@glassrpske.com

U Odboru za spoqnu politiku Kongresa SAD amandman na Zakon o imunitetu

Vijesti
Vojislav Ko{tunica

BiH ~ine tri naroda
BEO GRAD - Pred sje dnik DSS-a Vojislav Ko{tunica kazao je za RTS da BiH ~ine tri naroda, dva entiteta, prema Dejtonskom sporazumu, i da takvu dr`avu po{tuje. - Ho}u BiH da po{tujem i gledano sa strane unutra{we politike, a to je da je ~ine dva entiteta kazao je Ko{tunica.

VA[INGTON - Odboru za spoqnu politiku ameri~kog Kongresa 26. aprila demo krat ski kon gre smen i predsjednik Odbora Hauard Berman iz Kalifornije podnio je amandman kojim se tra`i pro{irewe imuniteta i za ameri~ke dr`avqane ko ji se tre nu tno na la ze u OHR-u u BiH i Ci vil noj misiji na Kosovu. Diplomatski izvori navode da je ova izmjena Zakona o imunitetu upu}ena u proceduru zbog ameri~kog diplomate u OHR-u u BiH Rafija Gregorijana, kojeg bi na taj na~in imunitet {titio i po povratku u SAD. Kongresmen Berman predlo`io je da se postoje}em Zakonu o imunitetu doda 17. po glavqe, u ko me tre ba da stoji: - Odredbe zakona se pro{iruju i na Kancelariju visokog predstavnika u BiH,

kao i na wegove zvani~nike i zaposlene, kao i na Kancelariju me|unarodnog civilnog predstavnika na Kosovu (i sve zvani~nike i zaposlene), u istom smislu i obimu kao i na sve javne me|unarodne organizacije u ~ijem radu u~estvu ju SAD sho dno bi lo spo ra zu mi ma ili odlu ka ma Kon gre sa ko ji odo bra va ju u~e{}e u takvim aktivnostima. Nadle`nost ovog zakona je pro{irena na sve zvani~nike i zaposlene u Kancelariji visokog predstavnika u BiH ili Kancelariji me|unarodnog civilnog predstavnika na Kosovu, ~ak i nakon {to te institucije prestanu sa radom.

Dragan ^ovi}

HDZ BiH o listama 7. juna
MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dra gan ^o vi} izjavio je ju~e u Mostaru da }e ova stranka 7. juna u @ep~u, na sjednici Predsjedni{tva, po~eti razgovore o izbornim listama, istakav{i da je ju ~e do go vo re no da se sqede}ih mjesec ne bave raspodjelom stolica. ^ovi} je kazao da je kre{evska {es tor ka traj na vrijednost i da }e daqe ko rek tno nas ta vi ti da razgovara sa predstavnicima stranaka iz ove grupacije, javila je Srna.

IMUNITET se tra`i i poslije zatvarawa OHR-a
Vla da RS 26. no vem bra 2008. go di ne Tu `i la{ tvu BiH podnijela je krivi~nu prijavu za zlo~ina~ko udru`i vawe pro tiv Re pu bli ke Srpske protiv Rafija Gregorijana, prvog zamjenika visokog pred sta vni ka u BiH i jo{ osam lica. Oni su, pre ma ocje ni Vla de RS, is ko ri{ }a va li slu`beni polo`aj i ovla{}ewa i time RS, Vladi, premijeru i ministrima Vlade RS nanijeli {tetu i povrijedili wihova prava. Pro{le godine Vlada RS navela je da pored tu`be protiv Pedija E{dauna, biv{eg visokog predstavnika me|una ro dne za je dni ce u BiH, priprema tu`bu i protiv Rafija Gregorijana pred sudovi ma u inos tran stvu. Oni na vo de da je Gre go ri jan u mnogim slu~ajevima kao slu`benik OHR-a prekora~io ovla{}ewa i kr{io me|unarodno pravo. Nedavno je premijer RS Milorad Dodik kazao da je

Institut za nestale

Lobisti
Haris Silajxi} pro{le godine tu`io je Ustavnom sudu BiH Vladu RS tra`e}i da im sud zabrani lobisti~ke aktivnosti. Istovremeno, 1. maja pro{le godine anga`ovao je lobiste u SAD preko kompanije “Mims“. Prema ugovoru, mjese~no za te usluge lobisti dobijaju 20.000 dolara. Sva aktivnosti ove lobisti~ke grupe vodi senator Bob Dol, koji kontakte u SAD obezbje|uje Silajxi}evim savjetnicima Damiru Arnautu i Elviru ^amxi}u.

Ekshumacija kod Kotor Varo{a
BAWA LU KA - Na lo kalitetu {ume Sjelina u op {ti ni Ko tor Va ro{ ju~e je po~ela ekshumacija ma so vne gro bni ce za ko ju se pre tpos tavqa da se u woj nalaze posmrtni os ta ci {est ci vi la hrvatske nacionalnosti, pot vrdi la je Srni por tparol Instituta za nesta la li ca BiH Lej la ^engi}. Pretpostavqa se da su u pi tawu hrvat ske `rtve iz su sje dnog se la Plane.

Rafi Gregorijan

FOTO: GLAS SRPSKE

ta tu`ba u “velikoj mjeri ve} pripremqena“. Izvori bliski srpskom kokusu u SAD navode da je upravo zbog toga kongresmen Hauard pokrenuo izmjenu Zakona o imunitetu. Kongresmen Hauard Berman sponzorisao je pro{le godine i probo{wa~ku rezoluciju o BiH koja je 13. febru ara 2009. upu }e na u kongresnu proceduru i koju je izlobirao Haris Silajyi}. Prijedlogom te rezolucije zahtijeva se ~vr{}i anga-

`man SAD u BiH, uz ostanak OHR-a. Rezolucija predvi|a i daqu centralizaciju BiH i tra`i imenovawe specijalnog ameri~kog izaslanika za Balkan. Silajyi} je preko sarajev ske kom pa ni je “Mims“, vlasni{tvo Muje Selimovi}a, u SAD anga`ovao ameri~ku lo bis ti ~ku ku }u “Alston&Bird LLP“. U izvje{taju Ministarstvu pravde SAD Alston navodi da pored lobirawa za promociju proizvoda firme “Mims“, predu-

zima i konkretne politi~ke aktivnosti u ime kabineta Harisa Silajyi}a. U vla sni{ tvu “Mims“ kompanije u BiH nalaze se i dva dnevna lista, “Oslobo|ewe“ i “San”, pa analiti~ari na vo de da se i kroz pri bli `a vawe me di ja pod Silajyi}evom kontrolom i onih u vlasni{tvu “Mimsa“ odavno jasno vidi bliskost po ro di ce Se li mo vi} i SBiH. Omiqeni diplomata tih me di ja upra vo je Ra fi Gregorijan.

Nikola [piri}

Usvojene izmjene Zakona o Senatu RS
BAWA LUKA - Poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske usvojili su ju~e Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Senatu RS sa 46 glasova za, pet protiv i 12 uzdr`anih. S obzirom na to da va`e}im Za ko nom o Se na tu RS nije propisano da je predsjednik Republike ~lan Senata, iako predsjedava sjednicama Senata, ovim izmjenama i dopu na ma pro pi sa no je da je predsjednik Republike ~lan Senata i da ostaje ~lan i posli je pres tan ka obavqawa funkcije predsjednika Republike.

Zasjedawe Narodne skup{tine Republike Srpske

“Uspjeh okupqa bitne qude“
MOSTAR - Predsjedavaju }i Sa vjeta mi nis ta ra BiH Ni ko la [pi ri} izra zio je ju ~e za do voqstvo {to je Hi dro elek tra na “Mos tar sko blato” pu{tena u probni rad i istakao da je uspjeh “Elek tro pri vre de HZ Her ceg-Bo sne“ us pjeh i BiH u cjelini, javila je Srna. [pi ri} je re kao da ni{ta tako sna`no ne mo `e da oku pi bi tne qude iz BiH poput uspjeha, bez ob zi ra na ko jem po dru ~ju u zemqi se on realizuje.

PRIJEDLOG zakona o popisu stanovni{tva 35. ta~ka dnevnog reda
Ju ~e ra{we za sje dawe NSRS po ~e lo je prvom ta ~kom dnevnog reda poslani~ka pi tawa i od go vo ri “Aktuelni ~as“, koja je zbog

slu`benog odsustva ve}ine ministara u utorak, odgo|ena za tre}i dan zasjedawa. U okviru ove ta~ke ministar industrije, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac najavio je da }e pogo ni te sli }kog pre du ze }a “Nova Borja“ vjerovatno biti pu{teni u pogon u idu}ih petnaest dana. Poslanici NSRS odgodili su razmatrawe Prijedlo ga za ko na o po pi su stanovni{tva, doma}instava

i stanova u 2011. godini u RS i on }e biti na dnevnom

redu kao 35. ta~ka. V. [.

RADOJI^I]
Predsjednik NSRS Igor Radoji~i} rekao da parlament Srpske funkcioni{e normalno, ali da “medijima rad ove institucije nikada ne vaqa“. - Ako parlament u toku dana uradi deset ta~aka, onda ka`u: “Poslanici nisu ozbiqni, ne gledaju {ta rade.“ Ako ne uradimo ni{ta, ili jednu ta~ku dnevnog reda, ka`u da smo spori - rekao je Radoji~i} i naveo da je od utorka do danas zavr{eno vi{e od deset ta~aka dnevnog reda.

8 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Tr`i{ni inspektori izrekli kazne u vrijednosti 100.000 KM

Dru{tvo
Ranko [krbi} o novom gripu

BAWA LUKA - Tr`i{na inspekcija Republike Srpske izrekla je, prilikom kontrolisawa, kazne u vrijednosti 100.616 KM privrednim subjektima koji nisu po{tovali propise, javila je Srna. Inspektori su prilikom kontrolisawa 771 privrednog subjekta ustanovili neizda-

vawe ra~una u 18 slu~ajeva, a ostale nepravilnosti u 174 slu~aja, saop{teno je iz Republi~ke uprave za inspekcijske poslove. Podaci o subjektima koji nisu posjedovali fiskalnu kasu, u 49 slu~ajeva, i onima koji nisu izdavali ra~une dostavqeni su Poreskoj upravi RS.
FOTO: G. [URLAN

Vakcinacija od septembra
BAWA LUKA - Agencija za kontrolu lijekova iz Beograda potvrdila je ispravnost 30.000 doza vakcina protiv novog gripa H1N1 koje je Srpska nabavila, tako da bi vakcinacija trebalo da po~ne krajem septembra ili u oktobru. Rekao je ovo ministar zdravqa i socijalne za{tite RS Ranko [krbi} i naglasio da Evropa vi{e nije pod uticajem virusa H1N1, te da u RS trenutno nema oboqelih, zbog ~ega imunizacija stanovni{tva u ovom trenutku ne bi bila toliko efikasna kao pred zimski period. Iz Ministarstva zdravqa i Instituta za za{titu zdravqa RS najavquju i dodatnu vakcinaciju djece i mladih do 19 godina protiv rubeola, morbila i paratitisa. [krbi} je rekao da citostatika “onkovin“, neophodnog za hemoterapije, u bolnicama u Srpskoj ima dovoqno. D. K.

Zdravstveno-sanitarna inspekcija RS

Nedozvoqene koli~ine pesticida nisu utvr|ene
BAWA LU KA - U do sa da{wim ispitivawima vo}a u Republici Srpskoj ove godine, a ni u ranijem periodu nisu utvr|ene nedozvoqene koli~ine pesticida, rekao je glavni republi~ki zdravstveno-sanitarni inspektor Desimir Miqi}. U Hrvatskoj danima vlada pa ni ka me |u po tro {a ~i ma zbog limuna uvezenog iz [panije, ~ija kora nije za jelo, jer je tretirana pesticidima, a ovi proizvodi pojavili su se i u radwama u Srbiji. Miqi} je rekao da je propisima RS regulisano da se ostaci pesticida ra~unaju na kilogram ukupnog sadr`aja vo}a, a za odre|ene vrste kao {to su banane, na sadr`aj bez kore. M.^.

Urbanisti~ki zavod RS

Sve spremno za pokretawe ste~aja
Ste~aj }emo najvjerovatnije danas pokrenuti. Nedostaje jo{ jedan dio dokumentacije, ali ona bi u toku dana trebalo da bude pripremqena, kazao Igor Kqaji}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Radnici Urbanisti~kog zavoda RS pripremili dokumentaciju

Obiqe`avawe Dana pobjede nad fa{izmom

Izlo`ba dje~ijih crte`a
BAWA LUKA - Povodom obiqe`avawa 65 godina od pobjede nad fa{izmom, ju~e je u Dje~ijem pozori{tu RS u Bawoj Luci otvorena izlo`ba likovnih radova u~enika osnovnih {kola iz Bawe Luke, Modri~e i Broda, na temu “Kako vidimo slobodu“. Ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko uru~io je prvu nagradu za likovni rad Milanu Yaji}u, u~eniku {estog razreda O[ “Branko Radi~evi}“ iz Bawe Luke. - Rusija je dala ogroman doprinos u borbi protiv fa{izma i veliku ulogu u toj pobjedi odigrao je i srpski narod. Zbog toga }e Rusija uvijek imati dobre odnose sa Republikom Srpskom i Srbijom - naglasio je Har~enko. U umjetni~kom programu u~estvovala je i beogradska umjetnica Ivana @igon, a izvedena je i predstava Dje~ijeg pozori{ta RS “Folklorna magija“. Organizator sve~anosti bilo je preduze}e “Nestro optima grupa“ iz Modri~e. S. T.
FOTO: V. STOJAKOVI]

BAWA LUKA - Radnici Ur ba nis ti ~kog za vo da RS najvjerovatnije }e danas pokrenuti ste~aj ovog preduze}a, potvrdio je ju~e “Glasu Srpske“ predsjednik Sindikalne organizacije Zavoda Igor Kqaji}. On je rekao da su radnici Urbanisti~kog zavoda RS i daqe u generalnom {trajku, te da je poslodavac prekinuo pregovore sa sindikatom svojim kona~nim prijedlogom za prekid {trajka kojeg je sindikat odbio. Radnici Zavoda {trajkuju od ~etvrtog maja. - Ste~aj }emo najvjerovatnije danas pokrenuti. Nedos ta je jo{ je dan dio dokumentacije, ali ona bi u to ku da na tre ba lo da bu de pri premqena - ka zao je Kqaji}. On je podsjetio da su radnici iznijeli jasne zahtjeve za prekid {trajka, ali da direktor Zavoda Goran Vajki} nije ponudio ni{ta konkretno.

- Ponudio nam je zaostale plate u idu}a tri mjeseca ali nigdje nije jasno precizirano iz kojih sredstava planira da obezbijedi taj novac. Ur ba nis ti ~ki za vod ra di specifi~ne poslove koji se rade mjesecima i wihova naplata dosta zavisi od naru~ioca, ali poslovi ne stoje zbog ra dni ka - ka zao je Kqaji}.

SASTANAK sa premijerom RS mogu} danas
Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mi{i} rekla je da su radnici Zavoda na svoje zahtjeve dobili ponudu direktora, koja ne nudi nijednu platu da bi radnici nastavili sa radom. - Radnici `ele da rade i jako su zabrinuti za sudbinu Urbanisti~kog zavoda RS, jer podaci sa kojima oni raspola`u govore o jednom rasulu. Oni su u pripremi da podnesu zahtjev za pokretawe ste~aj nog pos tup ka {to je wihovo legitimno pravo, a

na sudu je da procijeni da li ima osno va za ta ko ne {to ili ne -rekla je Mi{i}eva. Ona je navela da je Sindikat Urbanisti~kog zavoda RS zatra`io od we da slu`beno zatra`i sastanak sa premijerom RS Miloradom Dodikom, te da je ona poziv uputila u srijedu. - Do sastanka bi moglo da do|e danas ili po povratku premijera sa puta idu}e sedmice - kazala je Mi{i}eva. Pre mi jer RS Mi lo rad Dodik rekao je ranije da je Vlada spremna da kupi Urbanis ti ~ki za vod RS, ako u ovom preduze}u bude pokrenut

ste~aj. Najve}i akcionar Urbanisti~kog zavoda, sa 48,8 odsto akcija, je kontroverzni bawolu~ki biznismen Jovan Vidovi}. CJB Bawa Luka nedavno je Okru `nom tu `i la{ tvu Bawa Luka uputio izvje{taj, koji je vra}en na dopunu, u kojem je Vidovi}a i ~etiri di re kto ra u Za vo du osumwi~io da su Za vod i buyet RS o{tetili za vi{e od milion maraka. Izvje{taj protiv Vidovi}a i wegovih direktora iz Zavoda Okru`nom tu`ila{tvu podnijela je i Poreska uprava RS.

INSPEKCIJA
Na poziv direktora Urbanisti~kog zavoda RS Gorana Vajki}a u Zavodu je ju~e bila inspekcija rada i za{tite na radu. Inspekcija je napravila zapisnik, ali radnicima, kako saznajemo, nije re~eno po kom osnovu je inspekcija pravila zapisnik. Ranka Mi{i} je istakla da }e s obzirom na posjetu inspektora rada na zahtjev poslodavca, insistirati da do sastanka sa premijerom do|e danas. - Postoji osnovana sumwa radnika u cjelokupnu kontrolu, tako da oni zapisnik nisu `eqeli da potpi{u - kazala je Mi{i}eva.

Osnovci crtali na temu “Kako vidimo slobodu“

“Bosnalijek“

Ostvarili prihod od 21,7 miliona KM
SA RA JE VO - Far ma ce ut ska kompanija “Bosnalijek“ ostvarila je u prvom kvartalu ove godine ukupan prihod od 21,7 miliona KM, od ~ega je 15,1 milion KM realizovano na tr`i{tu BiH, a 6,6 mi li ona KM na izvo znim tr`i{tima, javila je Srna. Vode}e izvozno tr`i{te u ovom pe ri odu je Ru si ja, a zna~ajne stope rasta ostvarene su u Ukrajini 224,2 i Hrvatskoj 66,5 odsto. Iz “Bosnalijeka“ je saop{te no da je na izvo znim tr`i{tima ostvaren prihod na istom nivou kao u prvom kvartalu pro{le godine.

Uskoro ugovori sa 85 ustanova
BAWA LUKA - Na javni poziv za konsultativno-specijalisti~ku zdravstvenu za{ti tu Fon da zdrav stve nog osigurawa RS prijavilo se 85 zdravstvenih ustanova i ve }i na ispuwava po tre bne uslove. Ovo je rekla portparol Fonda Nikolina Du{ani} i do da la da je u to ku izra da ugovora koji }e biti upu}eni ustanovama. Prema wenim rije~ima, na konkurs su se prijavile 42 pri va tne or di na ci je i 15 specijalista koji namjeravaju da registruju privatnu praksu.

Osiguranicima FZO RS dostupnija specijalisti~ka zdravstvena za{tita

MAKSIMALAN rok ~ekawa sedam dana
Du{ani}eva je naglasila da su prijave stizale iz svih kra je va Srpske, a naj ve }i

broj wih odnosi se na specijalisti~ke oblasti. Ona je re kla da, za hvaquju}i ovim ugovorima, pacijenti vi{e ne}e morati da putuju do specijaliste vi{e od 30 kilometara. - Ugovorom }e biti definisan i maksimalan rok ~ekawa na spe ci ja lis ti ~ki pregled. Za ve}inu oblasti taj rok ne}e biti du`i od sedam dana - rekla je Du{ani}eva.

Prema wenim rije~ima, stanovnicima Srpske ovim pro je ktom bi }e dos tu pni je specijaliste nego do sada, a pregled }e im zakazivati tim porodi~ne medicine. Du{ani}eva je dodala da }e osiguranici Fonda mo}i pod istim uslovima da koriste usluge javnih i privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima Fond bude potpisao ugovor. M. Mi.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 9

Dobri rezultati u~enika bawolu~ke Medicinske {kole
BAWA LUKA - Prvo mjesto osvojeno na takmi~ewu “Darvin danas“ predstavqa veliko dostignu}e u~enika bawolu~ke Medicinske {kole, jer su oni kao generacija koja danas odrasta uz ra~unare uspjeli spojiti Darvinovu teoriju evolucije sa modernom kompjuterskom tehnologijom, izjavila je ju~e Srni na~elnica Odjeqewa za sredwe obrazovawe u Ministarstvu prosvjete i kulture RS Slavica Kupre{anin. - Portret pjesnika Sergeja Jesewina, rad u~enika umjetni~ke sekcije ove {kole, predstavqen je u galeriji “Koraci” - dodala je Kupre{anin nakon sastanka na kome su predstavnici Medicinske {kole u Bawoj Luci predstavili rad svojih u~enika u protekloj {kolskoj godini.

U sredwim {kolama u Srpskoj planirano mawe odjeqewa deficitarnih zanimawa

Vijesti
Mirko Staneti}

Za gra|evince oko 500, a gimnazijalce 3.000 mjesta
U gotovo svim gra|evinskim {kolama na odsjeku geodezija bi}e formirano po jedno odjeqewe koje u prosjeku broji 24 u~enika, a ovog kadra na prostoru Srpske nema dovoqno
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Majski pulmolo{ki dani
BAWA LUKA - Udru`ewe pne umof ti zi olo ga RS i Klinika za plu}ne bolesti Klini~kog centra Bawa Luka organizuju stru~ni skup “Majski pulmolo{ki dani 2010“ koji traje od 13. do 15. maja u Bawa Vru}ici u hotelu “Kardial“. Ciq odr`avawa stru ~nog sku pa je pro{irewe znawa o karcinomu bronha i H1N1 pandemij skoj gri pi, re kao je predsjednik Udru`ewa pneumoftiziologa RS Mirko Staneti}. S. T.

BAWA LUKA - Iako su gra|evinarstvo, elektrotehnika i ma{instvo progla{e ni de fi ci tar nim zanimawima, ove godine u 91 sredwoj {ko li u Srpskoj planiran je upis oko 3.800 |aka iz ovih oblasti, dok je za ekonomiste i gimnazijalce ostavqeno vi{e od 5.500 mjesta. Prema planu upisa u~enika u prvi ra zred sredwih {kola u RS koji je izradilo Mi nis tar stvo pros vje te i kulture za {kolsku 2010/2011. godinu svega 493 u~enika bi}e upi sa no u gra |e vin ske {kole. U gotovo svim gra|evinskim {kolama na odsjeku geodezija bi}e formirano po jedno odjeqewe koje u prosjeku broji 24 u~enika, a ovog kadra na prostoru Srpske, prema procjenama nadle`nih, nema dovoqno. Ne {to ve }i broj odjeqewa bi}e formiran na smjeru gra|evinski tehni~ar. - [to se ti~e obrazovawa kadra iz oblasti elektrotehnike, u prvi razred upisa}e se ukupno 1.340 sredwo{kolaca. Bawolu~ka Elektrotehni-

Mitropolit Nikolaj

Slu`io liturgiju u Podgrabu
PALE - Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj slu`io je ju~e, na Spasovdan, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesewa Gospodweg u Podgrabu kod Pala, javila je Srna. Poslije liturgije obavqen je slavski obred i li ti ja oko hrama, saop{teno je iz Informativne slu`be Mitropolije dabrobosanske. Kum i doma}in slave bio je Zoran [kobo.

Upis u sredwe {kole po~iwe 14. juna

FOTO: ARHIVA

~ka sredwa {kola planirala je upis 224 u~enika, s tim da }e for mi ra ti sa mo je dno odjeqewe tehni~ara elektroenergetike, iako ovog kadra u RS nema dovoqno - rekli su u Mi nis tar stvu pros vje te i kulture. Elektrotehni~ka {kola u Prijedoru upisa}e ukupno 144

Broj planiranih mjesta u {kolama

Gimnazija Ekonomska Ma{instvo Elektrotehni~ka Gra|evinska

u~enika za zanimawa tehni~ar ra~unovodstva, elektroenergetike, autoelektri~ar i elektri~ar, uglavnom po jedno odjeqewe. U Mrkowi} Gra du na smjeru Elektrotehnike bi}e upisano jedno odjeqewe od 24 u~enika, a u Ribniku 20 elektri~ara u Sredwo{kolskom centru “Lazar \uki}“. U Ma {in ske {ko le za obrazovne profile ma{inski tehni~ar, automehani~ar, instalater, obra|iva~ metala rezawem u RS upisa}e se oko 2.000 u~enika. Prema planu upisa, mawe mjesta planirano je za ma{inske tehni~are koji kasnije mogu nastaviti studirati na fakultetima. - Za zanimawe bravar u ma {in skim {ko la ma bi }e upisano ukupno 288 u~enika, najvi{e u Bijeqini, dok }e za

zanimawe varilac biti slobodno 164 mjesta za upis - stoji u planu Ministarstva za upis sredwo{kolaca.

ZA VARIOCE planirano 164 mjesta
Naj ve }i broj u~e ni ka u {kolskoj 2010/2011. godini, tradicionalno }e se upisati u Gimnazije i to ukupno 2.976 u~enika, najvi{e u Bawoj Luci 280 u~enika, kao i u Ekonomske {kole u kojima ima

mjes ta za 2.610 svr{e nih osnovaca. Ovogodi{wi upis u~enika u sredwe {kole obavqa}e se u junskom upisnom roku od 14. do 28. juna i u julskom roku od 1. do 9. jula. Dokumenta za upis prvo }e predavati u~enici sa ostvarenih 60 bodova iz osnovne {ko le i to za upis u ~etvorogodi{we sredwe {kole, poslije ~ega }e se primati dokumenta u~enika sa mawe od 60 bodova za preostala mjesta u ~etvorogodi{wim i trogodi{wim sredwim {kolama.

Ekonomijada

U~estvuje 1.500 studenata
ISTO^NO SARAJEVO Na Ekonomijadi koja se ove godine odr`ava na Jahorini u~estvuje vi{e od 1.500 studenata ekonomskih fakulteta sa pros to ra biv {e Jugoslavije, rekao je ju~e Srni predsjednik Organizacionog odbora Ekonomijade “Jahorina 2010“ Nikola Stoji{i}.

Pove}awe mjesta
Iz Ministarstva prosvjete i kulture ka`u da, ako se u prvi razred sredwih {kola prijavi ve}i broj zainteresovanih od planiranih mjesta, {kola mo`e pove}ati broj u~enika u odjeqewu i broj odjeqewa jedino uz saglasnost Ministarstva.

[kole u Livnu

Patrijarh srpski Irinej o posjeti Republici Srpskoj

Srpski narod da bude jedna du{a
BI JEQINA - Wego va sve tost pa tri jarh srpski Irinej izjavio je da mu je drago {to je wegova prva posjeta izvan Srbi je bi la upra vo Re pu blici Srpskoj, jer je jedna od wego vih ve li kih `eqa da se srpski narod {to vi{e zbliIsku{ewa `i i osje }a kao je dno srce i je Patrijarh Irinej je istakao da vjeruje da dna du{a. }e srpski narod odoqeti svim iskuPo gl a v a r {ewima dana{weg vremena, navode}i da Srpske pra vo je to narod koji “nosi Boga u svom srcu, slavne crkve pohri{}anski, pravoslavni narod, nazidan ru~io je srpskom i utemeqen na najve}im vrednostima nana ro du da se {e istorije, vere i kulture“. dr`i svo je vje re, jer je Crkva uvijek bila sa wim u vrijeme najve}ih stradawa.

Inspekcija odustala od zatvarawa
LIVNO - Uprava za inspekcijske poslove Livawskog kantona prihvatila je prijedlog kantonalnog Ministarstva obrazovawa da se odustane od zatvarawa tri podru~ne osnovne {kole u op{tini Livno kako bi u~enici redovno zavr{ili ovu {kolsku godinu, javila je Srna. Direktor ove uprave Dubravko Kova~evi} rekao je da je rije~ o {kolama u selima Goliwevu, Megdanu i Dr`anlijama koje ne}e biti zatvorene po rje{ewima sanitarnog inspektora.

PORUKA da se Srbi vi{e okrenu Crkvi
- Vezujte svoje male li~ne ~am~i}e za brod koji se na zi va Crkva, jer }e te si gurno, tako privezani za veli ki brod, sa vla da ti sve sile i biti privedeni svome pristani{tu - rekao je

patrijarh Irinej za Radioteleviziju RS. On je istakao da je ovaj na rod stra {no stra dao i izra zio na du da }e Go spod sa~uvati svoj narod, Crkvu i duhovno bi}e. Patrijarh Irinej smatra da su po ku {a ji stva rawa pra vo sla vnih crka va u Crnoj Gori, ranije u Makedo ni ji i sa da u Hrvat skoj epizode prolaznog karaktera. - Svugdje je bilo izdaj-

nika. Slu~aj Makedonije je ne {to sta ri ji i ne {to ozbiqniji, ali na}i }e se put i `eqa je da se to prevazi|e. Sada je to ne{to te`e nego prije nekoliko godina, ali nadamo se da }e to biti samo epizoda - rekao je patrijarh Irinej. Dodao je da je vjeronauka veoma zna~ajna za hri{}ansko vaspitawe, jer se wome pre no si bo ga to du ho vno i kul tur no nasqe|e srpske kulture i srpskog duha.

10 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Od oktobra u Vlasenici Fakultet biotehni~kih nauka

Kroz RS
Krsna slava op{tine Isto~no Novo Sarajevo

ISTO^NO SARAJEVO - U Vlasenici }e od oktobra po~eti sa radom novoosnovani Fakultet biotehni~kih nauka Univerziteta u Isto~nom Sarajevu koji }e imati odsjeke {umarstvo i prerada drveta, javila je Srna.

Rektor Univerziteta u Isto~nom Sarajevu Mitar Novakovi} i na~elnik op{tine Vlasenica Mladen Popovi} potpisali su ju~e sporazum, na osnovu kojeg se nekada{wa upravna zgrada kompanije “Boksit“ u Vlasenici daje na kori{}ewe Univerzitetu.
FOTO: R. MIJANOVI]

Razvojni projekti uprkos krizi

Delo`irana peto~lana porodica ratnog vojnog invalida iz Trebiwa

ISTO^NO NOVO SARAJEVO - U hramu Svetog \or|a u Miqevi}ima, u op{tini Isto~no Novo Sarajevo, ju~e je slu`ena sveta liturgija i obavqeno lomqewe slavskog kola~a u okviru obiqe`avawa Spasovdana, krsne slave op{tine, javila je Srna. Predstavnici lokalne vlasti i brojni stanovnici koji su prisustvovali ovom ~inu, polagawem cvije}a na Centralnom krstu na Vojni~kom grobqu, odali su po~ast poginulim borcima u proteklom otaybinskom ratu i prikqu~ili se litiji koja je iz Lukavice krenula prema zgradi op{tine. Na~elnik op{tine Isto~no Novo Sarajevo Gojko Dra{kovi} istakao je povodom obiqe`avawa Spasovdana da ova op{ti na, uprkos te {kim vre me ni ma glo bal ne eko nom ske krize, napreduje u svim segmentima `ivqewa. - I pored ekonomske krize, `ivot u Isto~nom Novom Sarajevu je svakim danom sve boqi i grad se sve vi{e razvija. Po~eli smo mnoge projekte, poput zgrade sa 20 stanova za stanovnike u kolektivnom centru u biv{oj Kasarni “Slavi{a Vajner ^i~a“, koji }e do kraja godine dobiti krov nad glavom - rekao je Dra{kovi}.

Donacija kiseqa~kom Domu

Mali{ani obradovani igra~kama i slatki{ima
ZVORNIK - Predstavnici republi~kog i op{tinskog Crvenog krsta uru~ili su ju~e slat ki {e, vo }e i dru ge pre hram be ne ar ti kle, te odje }u, pe {ki re, piyame i igra ~ke Do mu za dje cu i omla di nu u Ki seqaku kod Zvornika. Stru ~ni sa ra dnik za rad sa podmlatkom i omladinom i za socijalno-humanitarnu dje la tnost Crve nog krsta RS Veselinka Trobok istakla je da je ova posjeta uprili ~e na u okvi ru Ne djeqe Crvenog krsta. - Ovo je ustanova koju redovno po sje }u je mo u Ne djeqi Crvenog krsta, ali i u Nedjeqi djeteta i drugim prili ka ma ka da ovoj dje ci donosimo skromne donacije - rekla je Trobok. Direktor Doma Zoran Radosavqevi} je rekao da djeca uspje{no privode {kolsku godinu kraja, a nakon toga svi }e otputovati na qetovawe. - Od 1. juna neka od djece }e i}i u Kumbor, od 18. juna na Si ci li ju, a ne ki }e qetovati u Domu “Mladost“ u Bijeloj, tako da }e svi oti}i na zaslu`eno qetovawe rekao je Radosavqevi}. S. S.

Moje muke nastale kada sam pre{ao u ve}i stan koji mi je dodijelila op{tina. Za povrat stana javila se k}erka biv{eg vlasnika stana, iako je za stalni boravak prijavqena u Sarajevu, kazao Iliji}
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Sveto Iliji}

TREBIWE - Peto~lana porodica 80-odstotnog ratnog vojnog invalida Sveta Ili ji }a iz Tre biwa mora da se odseli iz stana u kojem je `ivjela godinama, ali trajnog rje{ewa za smje{taj ove porodice jo{ nema. Op {ti na je po ro di ci Iliji} 1993. godine dodijelila ve}i stan od onoga koji im je jo{ osamdesetih godina dodijelio “Novoteks“ u kojem je Sveto tada radio. Novi stan, koji je nekada{wi tre biwski ru ko vo di lac Nas ko Vo li} na pustio jo{ osamdesetih godina, prelaskom u Sarajevo na novu du`nost, bio je, za razliku od 54 kvadrata u koji ma su `i vje li Ili ji }i, ve}i za dvadesetak kvadrata. Oba stana se nalaze u dvori{tu op{tinske zgrade, pa je

zbog toga Sveto pristao da pre|e. - Moje muke nastaju nekoli ko go di na po sli je to ga, kada se za povrat stana javila Voli}eva k}erka, iako je i ona iz Trebiwa odjavqena i za stalni boravak prijavqena u Sarajevu 1985. godine - ka`e Ili} koji je svoj pro blem iznio i pred odbornicima Skup{tine op{tine.

VOLI] dobio stan u Sarajevu
Od tada do danas nekoliko puta je dobijao nalog za delo`aciju koju je uspijevao da odgodi, a ju~era{wi nalog je kona~an i porodica Iliji} po~iwe da prebacuje stvari u poslovni prostor u neposrednoj blizini zgrade koji im je besplatno ustupio

Veqko Miqanovi}. U me |u vre me nu, wegov stan op{tina Trebiwe prodaje Fondu PIO koji ga je do di je lio svo me ra dni ku Slavku Vu~urevi}u, a budu}i da je Vu~urevi} stan otkupio i prodao on nije vi{e ni wegov. Iliji}i }e preseli ti u na mje {ten stan u blizini, a op{tina }e pla}ati kiriju. Ipak, pos tavqa se pi tawe ka ko je Nas ko Vo li} mo gao da os ta ne no si lac sta nar skog pra va sta na u

Tre biwu, na kon {to mu je osamdesetih godina, po preseqewu u Sa ra je vo, do di jeqen drugi dru{tveni stan u glavnom gradu BiH. Ili ji} se pi ta ka ko je Jasna Voli}, tada maloqetno di je te, mo gla pos ta ti no si lac sta nar skog pra va, ako to ve} nije otac bio, budu}i da nije dijete iz specifi ~ne po ro di ~ne sre di ne gdje su ro di teqi umrli i sli~no, pa dijete u takvom slu~aju postaje nosilac stanarskog prava.

]UK
Na~elnik op{tine Trebiwe je kategori~an da porodica Iliji} ne smije na ulicu. - Ovo je prije svega sudski slu~aj. Problem se rje{ava na sudu i sa~eka}emo sudski epilog. Ako Sveto Iliji} izgubi na sudu onda }e op{tina u odre|enoj proceduri, u granicama mogu}nosti, iz kontingenta stanova namijewenih porodicama poginulih boraca i invalida na}i na~in da rije{i ovaj problem - kazao je na~elnik op{tine Trebiwe doktor Dobroslav ]uk.

Prije izbora treba sravniti ra~une
DO BOJ - Ako Bo ra ~ka organizacija op{tine Doboj pri je odr`a vawa izbor ne sjednice Skup{tine ne podnese finansijski izvje{taj za pro te kle dvi je go di ne, Udru`ewe gra|ana “Branioci Doboj 2. maj 92“ zatra`i}e od Okru`nog tu`ila{tva u Doboju da pokrene istragu
Predstavnici Crvenog krsta sa djecom
FOTO: S. SAVI]

Udru`ewe “Branioci Doboja“ tra`i istragu protiv Bora~ke organizacije Doboj

[amac
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je osam pacijenata. POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni saobra}ajnih nesre}a. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom je uredno.

Sjednica
Prema Petrovi}evim rije~ima na sjednici }e biti izabrano novo rukovodstvo i organi Bora~ke organizacije tako da na dnevnom redu ne}e biti razmatrawe finansijskog izvje{taja.

protiv wenog rukovodstva. To se navodi u saop{tewu za javnost koje je danas izdalo ovo udru`ewe. - Saznali smo da je za 21. maj ove godine zakazana izbor na sje dni ca Skup {ti ne Bora~ke organizacije op{tine Doboj na kojoj ne}e biti razmatran finansijski izvje{taj. Obavije{teni smo, tako|e, da su sada{wi rukovodioci @eqko Petrovi} i Radojica Igwi} radili samostalno, bez konsultacija sa ~la no vi ma Pred sje dni{ tva koje nije donosilo nikakve odlu ke - ka `e pred sje dnik branilaca Doboja Slobodan Devi} u ime vi{e od hiqadu

~lanova tog udru`ewa. Zbog to ga je Udru `ewe branilaca zatra`ilo da postoje}e rukovodstvo Bora~ke organizacije podnese kompletan finansijski izvje{taj.

PETROVI]: Nikada nisu utvr|ene nepravilnosti
- Tra `i mo to s pu nim pravom, jer finansijski izvje{taj nije podno{en dvije godine, a prema na{im saznawima putem Bora~ke organizacije potro{eno je vi{e od tri miliona maraka - tvrdi Devi}.

Pred sje dnik Pred sje dni{tva Bora~ke organizacije @eqko Petrovi} ka`e da bi bio sre}an da je toliko novca pro{lo kroz kasu, jer bi to zna ~i lo da je to li ko pa ra podijeqeno bora~koj populaciji. - To je proizvoqna ocjena, a ako neko smatra da ovdje ne{to nije u redu, neka se sa dokazima obrati nadle`nim organima. Tu`eni smo do sada u vi{e navrata, ovdje su dolazili kontrolni finansijski organi, predstavnici MUP-a, ali ni su ut vrdi li nikakve nepravilnosti, {to zna~i da je sve u redu - isti~e Petrovi}. Sl. P.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 11

Dobojski Crnogorci kolektivno posje}uju zavi~aj
DOBOJ - Na prvoj godi{woj skup{tini Udru`ewa Crnogoraca “Wego{“ u Doboju ju~e je donesena odluka o kolektivnoj posjeti zavi~aju, 22. i 23. maja, te pokrenuta inicijativa za osnivawe crnogorske biblioteke, prenijela je Srna. Predsjednik “Wego{a“ Cvijetin Gordani} rekao je da je ovo udru`ewe osnovano 30. maja pro{le godine i okupqa oko 150 Crnogoraca i wihovih potomaka sa dobojske regije i jedno je od dva takva udru`ewa u Republici Srpskoj.
FOTO: S. PUHALO

Obiqe`en Spasovdan u Derventi

Slu`ba na starom crkvi{tu
DERVENTA - Od ru{ewa Srpske pravoslavne crkve u Derventi, posve}ene Uspeniju presvete Bogorodice, ju~e, na Spasovdan, navr{ilo se 18 godina. Tim povodom, na mjestu gdje je nekad bila crkva, vladika zvorni~ko-tuzlanski Vasilije, sa sve{tenicima derventskog namjesni{tva, slu`io je liturgiju, poslije koje se obratio vjernicima. - Ru{ewe crkve ne treba da zaboravimo, ali hri{}anski je pra{tati i trebamo oprostiti onima koji su ovo u~inili - istakao je vladika Vasilije. Tradicija bogoslu`ewa na starom crkvi{tu zapo~eta je pro{le godine. Ina~e, derventska crkva, koju su 4. juna 1992. godine sru{ili pripadnici hrvatsko-muslimanskih snaga, sagra|ena je sredinom 19. vijeka. ^. V.

DOBOJLIJE ne pla}aju naknadu za zemqi{te

Op{tina Doboj

Nedoma}inski odnos op{tine Doboj prema imovini

Ne znaju ni {ta imaju
Nadle`ne slu`be op{tine Doboj jo{ nisu ustanovile ni ta~an broj poslovnih prostora, gara`a i ostalog ~ime raspola`u. Zato se ne zna ta~no ko preostale resurse i po kom osnovu koristi, ka`e Lazi}
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Vladika Vasilije slu`io liturgiju

FOTO: ^. VUJI^I]

Petrovo

Vatrogasci dobili opremu na poklon
PETROVO - “Grave osigurawe“ poklonilo je Vatrogasnoj je di ni ci iz Pe tro va komplete od sedam vatrogasnih kaciga i odijela. Starje{ina Dobrovoqne vatro ga sne je di ni ce Pe tro vo Dragan Petkovi} rekao je da }e ova oprema poboq{ati aktivnosti ove jedinice, koja je osno va na kra jem sep tem bra 2009. godine. - Poslije stotinu ~asova teoretske i prakti~ne obuke u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Doboj, na{i vatrogasci osposobqeni su za ga{ewe po`ara na teritoriji cijele op{tine, ali i {ire - istakao je Dragan Petkovi}. Predstavnik “Grave osigurawa“ Sini{a Ivani{evi} rekao je da ova osiguravaju}a ku}a pru`a razne vrste pomo}i lokalnim zajednicama, a da je oprema za vatrogasce iz Petrova znak zahvalnosti na dosada{woj uspje{noj saradwi. Najavio je da }e ubrzo obradovati i ~lanove ko{arka{kog kluba iz Petrova, kojima }e pokloniti dresove. S. L.

toje ta~ni podaci o imovini.

DOBOJ - Op{tina Doboj nedoma}inski se odnosi prema svojoj imovini jer nadle`ne slu `be jo{ ni su ustanovile ni ta~an broj poslovnih prostora, gara`a i ostalog ~ime raspola`u, ovo tvrdi opozicija u SO Doboj. U izvje{taju Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove navodi se da korisnici za zakup poslovnih prostora, gara`a i javnih povr{ina, i na ime komunalne naknade za kori{}ewe gradskog zemqi{ta u vlasni{tvu op{tine, za pro{lu godinu duguju 1.014.370 maraka. Odbornik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Zoran Lazi} istakao je da se u tom dokumentu nagla{ava da ne pos-

LAZI]: Op{tina o{te}ena za vi{e od milion maraka
- Na prijedlog na~elnika op{tine u aprilu pro{le godine odbornici su donijeli odluku da jedna od mjera prevazila`ewa ekonomske krize bude ta da se napravi ta~na baza po da ta ka, ka ko bi op {ti na znala kojim resursima raspola`e i da se oni stave u funkciju gra|ana. To nije ura|eno, tako da se ne zna ta~no ko preostale resurse i po kom osnovu koristi. Izvjesno je jedino to da takse i druge da`bine za kori{}ewe te imovine ne idu u buyet - ka`e Lazi}. Dodaje da je op{tina zbog

toga o{te}ena za vi{e od milion maraka, ne ra~unaju}i milionski dug za pro{lu godinu. Lazi} isti~e da najnovija odluka o izmirewu obaveza komunalne i naknade za gradsko gra |e vin sko zemqi {te, na osnovu koje je na~elnik op{tine ovla{}en da mo`e zakqu~iti ugovor da se polovina duga uplati odmah, a ostatak u 12 jednakih rata, samo je na prvi pogled povoqna. - Stanovnici Doboja nisu

du`ni da pla}aju naknadu za gradsko gra|evinsko zemqi{te, nego samo komunalnu, a ra~uni im se ispostavqaju zajedno za obje stavke. Situacija mo`e da bude paradoksalna jer se vr{e represivne mjere prema gra|anima da pla}aju ono {to nisu du`ni. Sasvim je izvjesno da }e op{tina taj spor izgubiti na sudu, pa }e onda novcem gra|ana pla}ati sudske tro{kove onima koje je tu`ila - smatra Lazi}.

NAKNADE
- Op{tine koje vode ra~una o svojim stanovnicima donijele su odluke da se naknada za gradsko gra|evinsko zemqi{te ne pla}a. To je jedino ispravno, jer su gra|ani kupovinom stana istovremeno kupili i zemqi{te tamo gdje se stan nalazi obja{wava Lazi}.

Asfaltirawe puteva na podru~ju derventske op{tine

DER VEN TA - Op {ti na Derventa ve} godinama veliku pa`wu posve}uje asfaltirawu seoskih puteva, a trenutno je u planu prva faza modernizacije

Sela povezati sa gradom
putnog pravca Malica – Gorwi Cerani, za {ta je Vlada RS obezbijedila 76.000 maraka, rekao je na~elnik op{tine Derventa Milorad Simi}. On je istakao da }e tokom prve faze biti asfaltirana tri kilometra puta. - Radi se o putnom pravcu koji je veoma zna~ajan za veliki dio op{tine - rekao je Simi}.

U PRVOJ FAZI asfaltirana tri kilometra puta
Dodao je da je u idu}em periodu ostalo da se asfaltira putni pravac Tri kru{ke – Mala So~anica, o kojem je nedavno bilo govora i na sjednici Skup{tine op{tine. - U ovogodi{wem buyetu

Radovi na putu Malica – Gorwi Cerani

FOTO: ^. VUJI^I]

za ovaj put obe zbi je |e no je 60.000 maraka. Od tog iznosa 20.000 prikupili su mje{tani, a za jo{ 80.000 maraka ~eka se odgovor Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS - rekao je Simi}. Mje{tanin Malice David \eki} rekao je da }e ovo selo kona~no da dobije moderan put, koji }e ovo mjesto povezati sa gradom. - Zadovoqni smo ~iwenicom da je ko na ~no po ~e lo asfaltirawe. Ovaj put je izuzetno fre kven tan i bi lo je krajwe vrijeme za wegovu modernizaciju - rekao je \eki}. ^. V.

Nova oprema olak{a}e rad vatrogascima

FOTO: S. LAZAREVI]

Doboj
POLICIJA Registrovana ~etiri krivi~na djela. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. PORODILI[TE Ro|ena jedna djevoj~ica i tri dje~aka. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

12 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Novi protesti u Gr~koj

Biznis

ATINA - ^lanovi sindikata javnih slu`benika i zaposleni u gr~kom privatnom sektoru mar{irali su ju~e ulicama Atine

u znak protesta zbog promjene Zakona o penzijama, koji je dio opse`nog vladinog programa {tedwe, prenijele su agencije.
FOTO: GLAS SRPSKE

Aleksandar Xombi}

Aleksandar Xombi}, ministar finansija Republike Srpske

Komisija za izbor direktora ove banke donije}e kona~nu odluku i uputiti je ve} danas Nadzornom odboru, poslije ~ega }e idu}ih dana uslijediti imenovawe direktora IRB-a, rekao Xombi}
BAWA LUKA - Nadzorni odbor Investiciono-razvojne ban ke Re pu bli ke Srpske (IRB) imenova}e novog direktora ove banke u sqede}ih nekoliko dana, rekao je ju~e u Bawoj Luci ministar finansija RS Aleksandar Yombi}. On je istakao da }e Komisija za izbor direktora ove banke donijeti kona~nu odluku i uputiti je ve} danas Nadzornom odboru, poslije ~ega }e idu}ih dana uslijediti imenovawe direktora IRB-a. - Na raspisani konkurs za izbor direktora ove banke stiglo je 13 prijava, od kojih dvi je ni su bi le kom ple tne, tako da je ostalo 11 kandidata sa kojima su ve} obavqeni razgovori i koji su ve} rangi ra ni - re kao je Yom bi}, prenijela je Srna. Pret ho dni vr{i lac du `nosti direktora IRB-a Bojan Goli} smijewen je sa te funkcije nakon {to je u martu uhap{en u slu~aju “Medicinska elektronika“, sa jo{ ~etiri oso be, zbog sumwe da su po~inili krivi~na djela orga ni zo va nog kri mi na la i o{tetili buyet RS za milionski iznos. Mi nis tar fi nan si ja je kazao da }e se u roku od dva mjeseca u Narodnoj skup{tini RS na}i revidirani finansijski izvje{taji o poslovawu IRB-a za 2009. godinu. Yombi} je rekao da je u Ministarstvo finansija RS stigla inicijativa Agencije za dr`avnu upravu, kako bi ono dalo saglasnost za raspisivawe konkursa za izbor direktora i izvr{nih direktora Poreske uprave RS. Dodao je da je u postupku odobrewe, poslije ~ega }e biti raspisan konkurs za izbor direktora i tri do ~etiri izvr{na direktora PURS-a.

Imenovawe direktora IRB-a sqede}ih dana
prema deponentima, ukqu~uju}i i Vladu RS i stanovni{tvo - rekao je Yombi}.

MMF
Aleksandar Xombi} je kazao da RS nema nikakvih problema u ispuwavawu uslova iz kreditnog aran`mana BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom. Dodao je da ostaje da se vidi da li }e te uslove mo}i da ispuni i FBiH. Rekao je da je RS pro{le godine dobila 132 miliona maraka kredita, a u 2010. godini drugu i tre}u tran{u kredita ukupne vrijednosti 89 miliona maraka.

USKORO konkurs za direktora Poreske uprave RS
Go vo re }i o bawolu ~koj IEFK banci, koja je u ruskom vlasni{tvu, i u kojoj Vlada RS ima 2,9 miliona maraka depozita, Yombi} je naglasio da ova banka normalno radi. - IEFK banka je solventna, ima dovoqan iznos likvidnih sredstava, od kojih se najve}i dio nalazi u Centralnoj banci BiH i nesmetano mo`e da izvr{i svoje obaveze

Rekordan mawak u ameri~kom dr`avnom buxetu

Deficit SAD 83 milijarde dolara
VA[INGTON - Ameri~ko Ministarstvo finansija objavilo je da je buyetski deficit SAD u aprilu dostigao rekordnih 83 milijarde do la ra, dok je u is tom mjesecu pro{le godine deficit bio 20 milijardi dolara. Ovo je 19. mjesec zaredom u ko jem se u SAD biqe`i buyetski deficit, javile su agencije. Administracija predsjednika Baraka Obame predvi|a da }e do kraja septembra, kad za vr{a va ova buyet ska go di na, de fi cit izno si ti 1.600 milijardi dolara. Predsjednik Obama je u februaru imenovao dvostrana ~ki pa nel ko ji tre ba da prou~i ameri~ki deficit i podnese detaqan izvje{taj do 1. decembra. Predsjednik Ameri~kih feralnih rezervi Ben Bernanke upozorava da je ameri~ki buyet na “ne mo gu }em pu tu“, {to }e, ako se po tro{wa ne smawi, zna~ajno pogor{ati ekonomsko stawe zemqe. Naj no vi ji iz vje {ta ji ukazuju da u mnogim dijelovima svijeta raste potra`wa, {to je znak ekonomskog oporavka. Ekonomija evrozone, koju ~ini 16 zemaqa koje koriste evro, prema najnovijim izvje{tajima, porasla je u prva tri mjeseca ove godine za 0,2 odsto, uprkos krizi u Gr~koj.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BT GROUP PLC BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA INTEL CORP GENERAL ELECTRIC CISCO SYSTEMS PFIZER INC

Cijena Promjena
59.72 48.52 137.65 133.4 326.05 0.35 0.25 -0.22 10.7 -0.84

Cijena Promjena
17.07 23.09 18.44 26.74 16.9 -0.52 3.64 2.44 3 -0.65

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 13

Prepoznatqivi po brzoj isplati {teta
Pro{le godine u{li smo u oblast osigurawa od auto-odgovornosti, izvr{ili dokapitalizaciju u iznosu od dva i po miliona maraka tako da je ukupni akcionarski kapital “Mikrofin osigurawa“ pove}an na 5,5 miliona maraka, rekao Stupar
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Brane Stupar, direktor “Mikrofin osigurawa“ a.d. Bawa Luka

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 30,20 30,00 1,42 30,00 Promjena Promet 0,42 0,00 0,00 0,00 36.622,41 13.902,90 8.856,00 7.718,40 50,82 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 2 РиТЕ Гацко а.д. Гацко

0,12 -0,82

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,05 5,30 3,50 3,10 7,30 0,04 3,17 4,15 4,45 1,51 1,10 4,05 2,71 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,70

“Mikrofin osigurawe“ je, zakqu~no sa prvim kvartalom 2010. platilo sve {tete isti dan po obradi, iako zakonski rok iznosi 14 dana, izjavio je u intervjuu za “Glas Srpske“ direktor “Mikrofin osi gu rawa“ a.d. Bawa Lu ka Brane Stupar, - Obrada {teta se, tako|e, obavqa u propisanom zakonskom roku. Upravo je jedan od na{ih strate{kih ciqeva da postanemo prepoznatqivi po potpunoj i brzoj isplati {teta i na taj na~in se pozicioni ra mo na tr`i {tu. To smatramo jednim od najbitnijih segmenta na tr`i{tu osigurawa - ka`e Stupar. GLAS: Kako ocjewujete poslovawe “Mikrofin osigurawa“ u toku pro{le godine i u prvom kvartalu 2010.? STU PAR: “Mi kro fin osi gu rawe“ je u 2009. za biqe`ilo rast fakturisane premije od 87 odsto, odnosno sa oko 800.000 KM na 1,5 miliona KM. La ni smo, ta ko |e, za biqe`ili pozitivan finansij ski re zul tat u izno su od 96.000 KM, {to je napredak u odnosu na 2008. kada je ostvaren gubitak od 235.000 KM. Ono {to je va`no re}i za pro{lu godinu je da smo u{li u oblast osigurawa od auto-odgovornosti, izvr{ili dokapitalizaciju u iznosu od dva i po miliona KM tako da je ukupni akcionarski kapital “Mikrofin osigurawa“ pove}an na 5,5 mi li ona KM, ~i me ispuwavamo uslove za uvo|ewe svih proizvoda osigurawa izuzev `ivotnog. U prvom kvartalu ove go di ne smo zna ~aj no iskora~ili u auto-odgovornosti koja je pove}ala u~e{}e u ukupnoj fakturisanoj premiji na oko 40 odsto. GLAS: Kakav je plan poslovawa “Mikrofina osigu-

rawa“ do kraja godine? STUPAR: Zacrtani plan za 2010. ko ji je pos ta vi la Skup{tina akcionara dru{tva je premija u iznosu od 1,88 miliona KM i vjerujemo da }emo ga ispuniti s obzirom na to da smo u prva ~etiri mjeseca prebacili plan za deset odsto. Plan ra zvo ja pro daj ne mre`e bi}e orijentisan na vlastite resurse, odnosno ulagawe u edukaciju na{ih radnika, i do kra ja go di ne planiramo investirati slobodna sredstva u izgradwu barem je dnog ser vi sa za te hni ~ki pregled vozila u Bawoj Luci. Uradili smo i analizu tr`i{ta FBiH i do kraja godine o~ekujemo otvarawe predsta- Brane Stupar vni{tva u tom entitetu. Za pozul ta ti si gur no bi li jo{ ~e tak pla ni ra mo po kri ti boqi da na tr`i {tu ni su Sarajevo, Zenicu i Tuzlu. prisutne odre|ene devijacije, prije svega u segmentu auto-odOTVARAWE go vor nos ti, ali i os ta lim predstavni{tva u oblastima. Kod auto-odgovorFBiH do kraja godine nosti su prisutni problemi od nelojalne konkurencije i spuGLAS: Koliko neure|eno {tawa cijene ne vode}i ra~ustawe na tr`i {tu osi gu na da li }e se i ka da rawa RS uti~e na poslovawe isplatiti {tete. Izra`enije “Mikrofina“? probleme u tom pogledu, ipak, STUPAR: Po ostvarenim ima ju ve }a osi gu ra va ju }a rezultatima bi se moglo re}i dru{ tva ~iji je por tfo lio da ne uti~e, ali bi na{i remahom baziran na auto-odgo-

FOTO: GLAS SRPSKE

DEVIJACIJE
GLAS: Postoji li reakcija Agencije za osigurawe RS na navedene devijacije? STUPAR: Agencija je uo~ila sve probleme koji su prisutni na tr`i{tu osigurawa. To je prije svega potkapitalizovanost osiguravaju}ih dru{tava, jer se u bilansima za 2009. mo`e vidjeti da odre|ena dru{tva moraju pove}ati kapital kako bi ispunila zakonski cenzus kapitala od pet miliona KM za ne`ivotna i tri miliona KM za `ivotno osigurawe. Mislim da je kontrola pokrivenosti tehni~kih rezervi i adekvatnost kapitala prioritetan zadatak Agencije i da dru{tva koja su ugrozila svoje poslovawe stave pod kontrolu da ne bi kasnije jo{ vi{e ugrozila tr`i{te. U svakom slu~aju, Mikrofin osigurawe u potpunosti podr`ava i pozdravqa sve napore koje Agencija ula`e u regulisawe i uvo|ewe reda na tr`i{tu osigurawa.

vornosti, pa su prakti~no postali “taoci“ zastupnika i saradnika u toj oblasti. Na taj na~in su u{li u za~arani krug u kojem moraju imati konstantan priliv sredstava od premi ja da bi sa ~u va li svo ju likvidnost i solventnost. Takva po slo vna po li ti ka ve} pra vi ne ga ti vne efe kte u wihovim bilansima, {to je saop{tila i Agencija za osigu rawe RS. Do brom di je lu dru{tava ve} nedostaju sredstva za pokri}e tehni~kih rezer vi, dok im je mar gi na solventnosti ugro`ena. GLAS: Pomenuli ste nelojalnu konkurenciju i u drugim vidovima osigurawa. O ~emu se konkretno radi? STU PAR: Ugla vnom je problem kod tendera za javna preduze}a koji su raspisivani po standardnom Zakonu o javnim preduze}ima zbog ~ega dolazi do bodovawa pri kojem se cijena smatra presudnom stav kom za oda bir naj po voqni jeg dru{ tva. Tu on da osiguravaju}a dru{tva ne nude cijene po svojim tarifama ve} po naho|ewu samo da dobiju posao koji }e im pove}ati likvidnost.

ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

17.95

-0.25 49,177.81

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIF BONUS D.D. SARAJEVO ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

2.50 5.07

-0.79 -0.39

2,020.00 2,165.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.38 10.40 92.17 3.80 85.00 42.64

-0.66 -6.31 -2.98 2.70 0.00 -5.24

2,458.46 1,008.80 3,318.04 3,800.00 10,200.00 5,373.15

Narodna banka Srbije

Devizne rezerve ve}e za 323,7 miliona evra
BEOGRAD - Devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) pove}ane su u aprilu za 323,7 miliona evra i na kraju mjeseca iznosile su 10,76 milijardi evra. U saop{tewu NBS navode da je najve}i uticaj na pove}awe deviznih rezervi u aprilu imalo povla~ewe dijela kredita od MMF-a u iznosu od 180 miliona evra. Tokom aprila ostvareni su i prilivi po osnovu kori{}ewa kredita u iznosu od 77,6 mi li ona evra, kao i od iz dva jawa oba ve zne devizne rezerve banaka u neto iznosu od 32,3 miliona evra.

Mirko Cvetkovi}, predsjednik Vlade Srbije

Pora{}e broj radnih mjesta
BEO GRAD - Pre mi jer Srbi je Mir ko Cvetkovi} rekao je da }e ve}ina gra|ana narednih mjeseci osjetiti boqitak, jer }e broj radnih mjesta po~eti da raste. Cvetkovi} je naglasio da je prosje~na plata u martu ove godine ve}a za blizu deset odsto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. - Pri~a o pove}awu plata nas tek ~eka u aktuelnim razgovorima sa MMF i tada }e se doneti odluka. Na{e opredeqewe jeste da se ide na pove}awe plata i penzija ako svi prora~uni, koji su u toku, poka`u da za to imamo kapaciteta. Jasna je `eqa Vlade da se plate i penzije pove}aju, ali se{}emo sa predstavnicima MMF-a i na stru~nom nivou sagledati da li za to postoji mogu}nost - rekao je Cvetkovi}, javqa B92. Naglasio je da je jedini problem rast nezaposlenosti. Cvetkovi} je istakao da “Telekom Srbije“ ne}e biti prodat po svaku cijenu, ve} je va`no da ponuda bude adekvatna i po cijeni i po kvalitetu ponu|a~a.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 14.5.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.392932 1.526557 26.896168 0.076761 0.262266 0.716072 1.667613 0.565032 0.251816 0.204703 1.392435 1.020900 2.287152 1.549964 1.951636

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.396423 1.530383 26.963577 0.076953 0.262923 0.717867 1.671792 0.566448 0.252447 0.205216 1.395925 1.023459 2.292884 1.553849 1.956527

Prodajni za devize
1.955830 1.399914 1.534209 27.030986 0.077145 0.263580 0.719662 1.675971 0.567864 0.253078 0.205729 1.399415 1.026018 2.298616 1.557734 1.961418

Veletrgovina a.d. Gradi{ka
Cijena (KM) Promjena

Imako a.d. Mili}i
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,31

3,33%

0,165 -10,81%

14 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Elektrotehni~ki fakultet Na osnovu odluke Upravnog odbora Univerziteta u Isto~nom Sarajevu broj: 01-UO-31XXV/10 od 25. marta 2010. godine Elektrotehni~ki fakultet raspisuje

SPP “PLAMEN” a.d. BAWA LUKA Jaroslava Plecitija 17 Broj: 41-05/2010. Datum: 12.5.2010. godine Na osnovu odluke Skup{tine akcionara Dru{tva od 22.1.2010. godine Upravni odbor objavquje:

JAVNU PRODAJU
koja }e se odr`ati 26. maja 2010. godine u Sobi za profesore (Elektrotehni~ki fakultet u Lukavici, Vuka Karayi}a 30, 71123 Isto~no Sarajevo), sa po~etkom u 11 ~asova. Predmet prodaje: Putni~ki automobil marke Volkswagen, model POLO 1.2 12V, broj {asije WVWZZZ9NZ3Y193202, broj motora: AZQ254517, godina proizvodwe 2003. snaga motora 47 kW, radna zapremina 1198 cm3, boja: siva metalik, pre|eno kilometara 165.000. Registrovano do 30.5.2010. Auto je redovno servisiran i izuzetno o~uvan. Na~in prodaje: JAVNA AUKCIJA Po~etna cijena (utvr|ena procjenom osiguravaju}e ku}e): 6.100,00 KM Pove}awe prodajne cijene ne mo`e biti mawe od 50 KM. KUPAC PLA]A PDV NA POSTIGNUTU CIJENU! Auto se mo`e pogledati od 24. i 25. maja od 8 do 14 ~asova ispred zgrade fakulteta. Uslovi u~e{}a i prodaje: • Pravo u~e{}a na aukciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na blagajni fakulteta polo`e depozit u iznosu 10% od po~etne cijene. Depoziti se primaju sve do 15 minuta prije po~etka aukcije. • Prodaja auta vr{i se po principu vi|eno-kupqeno: Naknadne reklamacije se ne}e uva`iti. • U~esnici u aukciji su du`ni prije po~etka prodaje dokazati svoj identitet li~nom kartom, putnom ispravom i ispravom o zastupawu. • Kupac na aukciji du`an je izvr{iti uplatu razlike izme|u prodajne cijene i polo`enog depozita i PDV na ukupnu prodajnu cijenu, u roku tri dana od dana odr`avawa aukcije. U suprotnom depozit }e biti zadr`an, bez prava na povrat. • Ponu|a~ima na aukciji koji nisu kupili predmet prodaje depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon aukcije. • Sve obaveze za kupqenu robu (porez, transport, osigurawa,...) preuzima kupac. • Predaja automobila kupcu vr{i se nakon {to isti preda dokaze o pla}awu svih obaveza proisteklih iz kupovine, uz izdavawe potvrde o kupovini. • Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 9 do 14 ~asova pozivom na broj: 057-342-788. • Na aukciji ne mogu u~estvovati zaposleni na ETF-u, niti lica koja su u rodbinskom odnosu sa nekim od ~lanova Komisije za prodaju do tre}eg koqena linijskog i pobo~nog srodstva.

OGLAS
Za prodaju nekretnina u posjedima SPP “PLAMEN“ a.d. ul. Jaroslava Plecitija 17, Bawa Luka. U vi|enom stawu se prodaju nekretnine Dru{tva upisane u zemqi{no kwi`ni izvadak broj: 13219 i 13155 k.o. Bawa Luka, odnosno PL br. 2470/2 k.o. Bawa Luka. Iste se mogu vidjeti radnim danom od 9 do 15 ~asova na navedenoj adresi. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Sve informacije o prodaji se mogu dobiti na telefon: 051/301-033 PREDSJEDNIK UO

UNIONINVEST AD ISTO^NO SARAJEVO - Upravni odbor – Datum: 12.5.2010. Na osnovu ~lana 314. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lanova 108. i 110. Statuta AD “Unioninvest”, Upravni odbor AD “Unioninvest” na sjednici odr`anoj 29.4.2010. god. donio je odluku da se raspisuje Za izbor i imenovawe direktora AD “UNIONINVEST” Za direktora Dru{tva mo`e biti imenovano lice koje ispuwava sqede}e uslove: 1. Da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu tehni~kog, ekonomskog ili pravnog smjera. 2. Da ima najmawe 3 godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima iz oblasti djelatnosti Dru{tva (izvo|ewe elektro, hidro i ma{inskih instalacija) 3. Da nije osu|ivan na kaznu zatvorom i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti originale ili ovjerene fotokopije: 1. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 2. Diplomu o stru~noj spremi, 3. Potvrdu o radnom iskustvu u struci iz oblasti djelatnosti Dru{tva. 4. Uvjerewe da nije osu|ivan i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. 5. Kratku biografiju o kretawu u struci. Rok za podno{ewe prijave je 10 dana od dana objavqivawa. Prijave dostaviti li~no ili na adresu: “UNIONINVEST” AD Ravnogorska bb. 71123 ISTO^NA ILIYA UPRAVNI ODBOR

KONKURS

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 15

16 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 17

18 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 19 Na osnovu ~lana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik RS” br. 101/04), ~lana 56. Statuta Grada Isto~no Sarajevo (“Slu`bene novine Grada Isto~no Sarajevo, br. 20/05) i ~lana 3. Pravilnika o kriterijima, na~inu i postupku raspodjele sredstava Buyeta Grada Isto~no Sarajevo za finansirawe ili sufinansirawe projekata iz oblasti omladinske politike br: 02-022-7/10 od 10.5.2010. god. gradona~elnik Grada Isto~no Sarajevo raspisuje:

REPUBLIKA SRPSKA REPUBLI^KI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU I METROLOGIJU BAWA LUKA

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPQAWE PONUDA ZA IZNAJMQIVAWE LABORATORIJSKOG PROSTORA 1. Predmet ogla{avawa Predmet ogla{avawa je prikupqawe pismenih ponuda i izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za iznajmqivawe laboratorijskog prostora za potrebe Republi~kog zavoda za standardizaciju i metrologiju, Bawa Luka za Laboratoriju za hemijska ispitivawa, odnosno za ispitivawe predmeta od dragocjenih metala, min. povr{ine 35 m2. Prostor treba da zadovoqava sqede}e kriterijume: • da ga ~ine 2 (dvije) prostorije sa ~vrstim ili demonta`nim unutra{wim zidom i to: 1.1. jedna prostorija min. povr{ine 25 m2 za laboratorijsku opremu i 1.2. jedna prostorija min. povr{ine od 10 m2 za administrativne potrebe ▪ da se ne nalazi u stambenoj zgradi niti neposredno uz stambenu zgradu, ▪ podloga poda mora biti ravna i izra|ena od tvrdog materijala, ▪ mora imati mokri ~vor, funkcionalnu vodovodnu i kanalizacionu mre`u; ▪ mora biti izgra|en od ~vrstog materijala; ▪ kompletan prostor mora imati trofazno napajawe el. energije, obezbije|eno grijawe i telefonsku liniju; ▪ mora da ~ini kompaktnu cjelinu tj. da su prostorije me|usobno povezane, ▪ mora da ima samostalno brojilo potro{we elektri~ne energije i ▪ mora imati obezbije|en parking prostor za najmawe dva putni~ka vozila. 2. Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica vlasnici poslovnog prostora u Bawoj Luci, koji se nalazi na udaqenosti mawoj od 10 000 metara od centra grada (RK “Boska“). 3. Uslovi ponude Ponuda obavezno mora da sadr`i: ▪ podatke o vlasniku prostora, ▪ adresa ponu|enog prostora, ▪ ukupnu povr{inu ponu|enog prostora, ▪ cijenu po kvadratnom metru i ukupnu cijenu, ▪ uslove investicionog i teku}eg odr`avawa prostora, ▪ na~in pla}awa, ▪ rok iznajmqivawa i ▪ udaqenost od grada. Va`nost ponude mora biti min. 60 dana. Uz ponudu se obavezno dostavqa: ▪ dokaz o vlasni{tvu ili posjedovawu poslovnog prostora, ▪ upotrebna dozvola za kompletan ponu|eni poslovni prostor, (prednost }e imati prostor za laboratorijsku namjenu), ▪ prikaz tlocrta ponu|enog prostora sa ozna~enim veli~inama, rasporedom prostorija i korisnom povr{inom pojedinih prostorija, ▪ opis prostora prema svim kriterijumima iz ta~ke 1. kao i sqede}e informacije: visina stropa, materijal gradwe, razvod vodovodne i kanalizacione mre`e, polo`aj prostora u odnosu na okolne objekte i saobra}ajnice i druge informacije koje dokazuju wegovu funkcionalnost te, ▪ izjavu ponu|a~a o wegovoj saglasnosti za adaptaciju laboratorijskog prostora za specijalne potrebe naru~ioca (bez izmjena osnovnog izgleda i namjene objekta) kao npr. postavqawe ventilacionog odvoda, veli~ine otvora min. Ø 200 mm, izvedenim do vrha objekta; prilago|avawe vodovodne i kanalizacione mre`e rasporedu opreme u prostoru i sl. Ponuda mo`e sadr`avati i druge informacije. Mo`e se ponuditi i prostor koji ne ispuwava najvi{e jedan kriterijum iz ta~ke 1, ali uz obaveznu izjavu ponu|a~a da }e u razumnom roku, ali prije eventualnog iznajmqivawa prostora, o svom tro{ku dovesti prostor u sklad sa ovdje utvr|enim zahtjevima. Samo kompletna, uredna i blagovremeno dostavqena ponuda }e biti uzeta u razmatrawe. 4. Kriterijumi za vrednovawe ponude su ▪ funkcionalnost prostora, odnosno wegova uslovnost za planirano kori{tewe (kao prioritetan kriterij), ▪ cijena po kvadratnom metru i ukupna cijena, ▪ uslovi investicionog i teku}eg odr`avawa prostora, ▪ udaqenost od grada ▪ na~in pla}awa i ▪ rok iznajmqivawa 5. Dostavqawe ponuda Ponude se dostavqaju na adresu: Republi~ki zavod za standardizaciju i metrologiju, Bawa Luka, Radoja Domanovi}a br. 2B. Ponuda mora biti u koverti, na strani adrese primaoca nazna~iti “Ponuda za iznajmqivawe laboratorijskog prostora“, a sa druge strane koverte navesti punu adresu ponu|a~a. Rok za dostavqawe ponuda na protokol naru~ioca je 28.5.2010. godine u 15 sati. Ponude stigle posle ovog roka ne}e biti razmatrane. Ponude }e se otvarati i vrednovati dana 1.6.2010. godine u 15 sati. Naru~ilac mo`e, u toku procjene ponuda tra`iti dodatne informacije i obja{wewa pojedinih elemenata ponude, a za formalno ispravne ponude, obavezno }e izvr{iti uvid u ponu|eni prostor. O rezultatima oglasa svi u~esnici }e biti obavije{teni, u roku od 30 dana od dana otvarawa ponuda. Naru~ilac zadr`ava prvo da ne prihvati ni jednu od pristiglih ponuda. Kontakt osoba: Milo{ Jovani}, tel. 051 219-545 i 219-515, svakim radnim danom od 8 do 15 sati. DIREKTOR mr Petar Mila{inovi}, dipl. in`.

JAVNI KONKURS
za raspodjelu sredstava Buyeta Grada Isto~no Sarajevo za 2010. godinu za finansirawe projekata iz oblasti “Omladinska politika Grada Isto~no Sarajevo 2008-2012. god.“ I Predmet javnog konkursa je raspodjela planiranih sredstava iz Buyeta Grada Isto~no Sarajevo za 2010. godinu u iznosu od 29.500,00 KM namijewenih za finansirawe ili sufinansirawe projekata iz oblasti “Omladinska politika Grada Isto~no Sarajevo 2008-2012. god” planiranih za 2010. godinu. II Pravo u~e{}a na javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju sva nevladina udru`ewa, udru`ewa gra|ana, neprofitne organizacije, obrazovne, kulturne i zdravstvene ustanove, kao i javna preduze}a i ustanove koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, imaju sjedi{te u Gradu Isto~no Sarajevo i prete`ni dio svojih aktivnosti realizuju na podru~ju Grada Isto~no Sarajevo. Navedenim sredstvima Buyeta Grada namijewenim projektima omladinske politike, mogu se finansirati ili sufinansirati samo oni projekti koji se realizuju na podru~ju Grada Isto~no Sarajevo. III Prijava za javni konkurs (podnosi se na propisanom obrascu) dokument “Omladinska politika Grada Isto~no Sarajevo 2008-2012. godina” mogu se preuzeti u Odjeqewu za privredu i dru{tvene djelatnosti Grada u: - Lukavici (Elektrotehni~ki fakultet, Ulica Vuka Karayi}a br. 30, kancelarija br. 5), - Palama (Objekat Kikinda, Jahorinski put bb, kancelarija br. 19) ili na web stranici Grada www.gradistocnosarajevo.net Prijave koje ne budu dostavqene na propisanom obrascu se ne}e razmatrati. IV Uz propisanu prijavu je obavezno dostaviti: 1. Projekat iz oblasti omladinske politike koji se prijavquje na javni konkurs 2. Izjavu ovla{tenog lica da aplikant nije dobio sredstva od drugog donatora ili iz drugih izvora u ukupnoj vrijednosti prijavqenog projekta. 3. Rje{ewe o registraciji V Raspodjela sredstava Buyeta Grada namijewenih za projekte omladinske politike, utvr|uje se na osnovu Pravilnika o kriterijima, na~inu i postupku raspodjele sredstava Buyeta Grada Isto~no Sarajevo za finansirawe ili sufinansirawe projekata iz oblasti omladinske politike. Pravilnik je objavqen na web stranici Grada Isto~no Sarajevo www.gradistocnosarajevo.net. Ocjena projekata }e se vr{iti na osnovu sqede}ih kriterija: 1. Dosada{wi rad u oblasti omladinske politike-reference aplikanta a) Kratak istorijat b) Broj realizovanih projekata u prethodnoj godini c) Kvalifikovanost ~lanova za realizaciju projekta 2. Va`nost projekta iz pojedinih oblasti usvojene omladinske politike Grada za omladinsku populaciju i Grad Isto~no Sarajevo u cjelini. 3. Ciqevi projekta u sladu sa definisanim ciqevima po pojedinim oblastima usvojene omladinske politike. 4. Kontinuitet i samoodr`ivost projekta/da li }e projekat proizvoditi pozitivne dugoro~ne efekte na omladinsku populaciju i lokanu zajednicu uz uslove samofinansirawa. 5. Ukupna vrijednost projekta finansijsko u~e{}e aplikanta ili drugih donatora i iznos tra`enih sredstava (prednost imaju projekti koji se sufinansiraju iz drugih izvora i koji zahtijevaju mawe u~e{}e Grada kao i projekti koji se sufinansiraju sredstvima iz buyeta op{tina u sastavu Grada Isto~no Sarajevo). Ponu|eni projekat ne smije sadr`avati vi{e od 15% sredstava za finansirawe administrativnih i materijalnih tro{kova. 6. Dinami~ki plan - vrijeme potrebno za implementaciju projekta (prednost imaju projekti koji zahtijevaju kra}i period za realizaciju). 7. Uticaj projekta na lokalnu zajednicu i ciqane korisnike (omladinska populacija). VI Ne}e se razmatrati oni projekti: 1. Koji nisu podneseni na propisanom obrascu. 2. Koji nemaju potpunu dokumentaciju ili nedostaju kqu~ne informacije za ocjenu projekta. 3. Kod kojih iznos tra`enih sredstava prelazi ukupno planirana sredstva. 4. Koji se implementiraju van podru~ja Grada Isto~no Sarajevo. 5. Za koje ne postoji zainteresovanost Grada. 6. ^iji podnosilac nije dostavio narativno finansijski izvje{taj za pravdawe dodijeqenih sredstava (ukoliko su bili korisnici sredstava) iz Buyeta Grada za prethodnu buyetsku godinu. VII Javni konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa. Prijava za Javni konkurs podnose se u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti na adresu “Grad Isto~no Sarajevo - Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti, sa naznakom “Komisiji za raspodjelu sredstava Buyeta Grada Isto~no Sarajevo za 2010. god. za finansirawe ili sufinansirawe projekata iz oblasti Omladinska politika Grada Isto~no Sarajevo 2008-2012. god.“ Jahorinski put bb. PALE, a predaje se u prijemnoj kancelariji Grada u Lukavici ili Palama, li~no ili po{tom. VIII Odluka o raspodjeli odobrenih sredstava Buyeta Grada Isto~no Sarajevo za 2010. godinu za projekte iz oblasti omladinske politike, bi}e objavqena na oglasnoj plo~i i web stranici Grada Isto~no Sarajevo u roku od 5 (pet) dana do dana dono{ewa Odluke. Broj: 02-012-1-7/10. Datum, 12.5.2010. g. Isto~no Sarajevo GRADONA^ELNIK Dr Vinko Radovanovi}

20 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Opqa~kana benzinska pumpa u Bukovici kod Doboja

Hronika
Povrije|eni supru`nici kod Doboja

DOBOJ - Nepoznate osobe su u mjestu Bukovica kod Doboja u srijedu provalile u prostorije benzinske pumpe preduze}a “Petrol“ Bawa Luka i ukrale razne vrste cigareta, alkoholnog pi}a i motorno uqe.

Iz Centra javne bezbjednosti Doboj ju~e je saop{teno da su provalnici razbili prozor na izlogu i na taj na~in u{li u prostorije pumpe. Vlasnik }e se naknadno izjasniti o visini materijalne {tete. G. O.
FOTO: GLAS SRPSKE

“Tomosom“ udarili u otvorena vrata xipa
DOBOJ - Supru`nici Milan (48) i Slavica \uri} (44) iz Gorwe Rje~ice kod Doboja povrije|eni su ju~e u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na lokalnom putu u Dowoj Paklenici. U CJB Doboj su saop{tili da je do nesre}e do{lo kada je voza~ yipa “ford maverik“ Q. S. (66) iz Doboja zaustavio vozilo i `ele}i da iza|e, otvorio predwa desna vrata - jer je upravqa~ na desnoj strani - u koja je udario motocikl “tomos“ bez registarskih tablica na kojem su bili supru`nici. - Prilikom pada Milan i Slavica \uri} te`e su povrije|eni. Wihovo zdravstveno stawe je dobro - rekli su u dobojskoj bolnici. Sl. P.

Bawa Luka

]ulum osumwi~en i za poku{aj iznude
BAWA LUKA - Bawolu~anin Slavi{a ]ulum (26), odranije poznat policiji po brojnim krivi~nim djelima, a koji je u bjekstvu poslije obra~una u kome je 24. aprila u bawolu~kom nasequ Rakova~ke bare ubijen wegov brat Ne deqko (19), sumwi~i se i za poku{aj iznude. Protiv wega je CJB Bawa Luka podnio izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu kojim se tere ti za po ku {aj iznu de 2,5 hiqada KM. Prema tom izvje{taju, ]ulum je 2. februara u bawolu~koj ulici Cara Lazara napao jednu osobu i tra`io novac koji mu ovaj navodno duguje. Kada je to o{te}eni odbio, ]ulum ga je udario pesnicom u lice i vi{e puta ga pozivao telefonom i prijetio da }e ga ubiti ako mu ne vrati tra`eni novac. Protiv ]uluma je podignuto deset optu`nica za razna krivi~na djela, a sud je u {est pre dme ta izre kao osu |u ju }e presude. N. T.
Novi Grad

Mario Mar~eta nastradao kod gradske pla`e u Novom Gradu

Udario glavom u beton i utopio se
Zoran Grubqe{i} ispri~ao da su on i Mar~eta sjedili na obali rijeke i pri~ali. U jednom trenutku Mar~eta se iznenada otkotrqao i pao u vodu. Grubqe{i} ga izvukao, ali mladi}u nije bilo spasa
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Stojkovi}i kod Novog Travnika

Davor Lubura se ubio u vojnoj bazi

NO VI GRAD - Ma rio Mar~eta (24) iz Novog Grada utopio se u rijeci Uni kod grad ske pla `e na kon {to je upao u vodu i udario gla vom u be ton u ko ri tu rijeke, potvr|eno je u policiji. Pre ma izvo ru blis kom istrazi, Mar~eta je prethodno pio alkohol zajedno sa

kolegom Zoranom Grubqe{i}em. Po sli je to ga je, dok su {etali pored rijeke u blizini rije~ne pla`e u Novom Gradu, izgubio ravnote`u i pao u vodu. Grubqe{i} je novinarima ispri~ao da su on i Mar~eta sjedili na obali rijeke i pri~ali i da se u jednom trenutku Mar~eta iznenada otkotrqao i pao u vodu.

- Tr~ao sam skoro trideset metara i kada sam uspio da ga izvu ~em, ni je da vao znakove `ivota, ve} je bio sav modar - rekao je novinarima Grubqe{i}.

POLICIJA obavila uvi|aj
On i dru gi o~e vi ci su is pri ~a li da je pri li kom pada nesre}ni mladi} gla-

vom udario u betonski dio korita ili kamen. Policija je uz prisustvo mrtvozornika obavila uvi|aj na obali rijeke. O do ga |a ju je oba vi je {ten i de `ur ni tu `i lac Okru`nog tu`ila{tva Bawa Luka, kancelarija u Prije do ru Qubo Ma ca no vi}, ali nije nalo`ena obdukcija, jer nema elemenata krivi~nog djela.

Uvi|aj obavila federalna policija

FOTO: AGENCIJE

POZNANICI
Poznanici Mar~ete u Novom Gradu ispri~ali su da je on bio miran i povu~en i da nije imao problema sa zakonom. Dijete je razvedenih roditeqa i `ivio je kod majke, a otac mu se odselio u Beograd. Dodali su da je Mar~eta zavr{io sredwu {kolu, da je bio dobar |ak i da se “borio da prona|e posao u ovim te{kim vremenima“. Wegovi roditeqi jo{ imaju starijeg sina koji je o`ewen.

NOVI TRAVNIK - Tridesetogodi{wi Davor Lubura iz Isto~ne Iliye ubio se ju~e u vojnoj bazi Stojkovi}i kod Novog Travnika, potvr|eno je “Glasu Srpske“ u policiji. Pretpostavqa se da je Lubura bio pripadnik Oru`anih snaga BiH i da se ubio hicem iz vatrenog oru`ja. Lubura je navodno ostavio i opro{tajno pismo. Uz asistenciju pripadnika MUP-a Sredwobosanskog kantona, uvi|aj su obavili de`urni kantonalni tu`ilac i pripadnici Ministarstva odbrane BiH. G. O.

Pretresena ku}a Dragi{e Furtule u nasequ Miqevi}i kod Sokoca

Prona|eni droga, oru`je i ukradeni predmeti
ISTO^NO SARAJEVO Policija Isto~nog Sarajeva je 12. maja u ku}i koju koristi Dragi{a Furtula (39) u mjestu Miqevi}i prona{la 9,2 grama kokaina, poluatomatski pi{toq “{korpion“, kao i 43 tablete medicinske droge i razne predmete koje je dobijao od zavisnika u zamjenu za drogu, saznaje “Glas Srpske“ u policiji. Fur tu lu je dan ra ni je uhapsila policija u Federaciji BiH i kod wega prona{la 50 grama heroina i on je pu{ten poslije saslu{awa. U policiji Isto~nog Sarajeva su rekli da se Furtula, navode}i wegove inicijale, mora javiti u CJB Isto~no Sarajevo i ako to ne uradi u predvi|enom roku, za wim }e biti raspisana potraga. Wegova ku}a pretresena je na osnovu naredbe Osnovnog suda Sokolac, a pretresu je prisustvovala Furtulina supruga. Prilikom pretresa prona|ena je ve}a koli~ina alata i zanatskih ma{ina za koje se sumwa da su ukradeni.

FURTULU PRIJE pretresa uhapsila policija FBiH
Furtula je odranije poznat policiji i rije~ je o ~ovjeku koji iza sebe ima vi{e izvje{taja koji ga terete za razna krivi~na djela i trgovinu drogama.

Fur tu la se kao ku pac opojne droge heroin pomiwao u optu`nici protiv Ibrahima [e fi ta gi }a, Mi lo ra da Bir ne ra, Ne boj {e Sa vi }a, Danka Arbiwe, Slobodana Radowe, Pre dra ga Badwara i Sla ven ka Ko ~e vi }a, ko ju je Okru`ni sud Isto~no Sarajevo po di gao jo{ u no vem bru 2008. godine. Pre ma toj op tu `ni ci, Fur tu li je dro gu pro da vao Birner. N. T.

Predmeti zaplijeweni u Furtulinoj ku}i

FOTO: GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 21

Trebiwac uhap{en zbog napada na policajca
TREBIWE - Pripadnici Policijske stanice Trebiwe uhapsili su sugra|anina @. M. jer je u srijedu u tom gradu fizi~ki napao policajca, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Trebiwe. U ovom centru su istakli da su pripadnici Policijske stanice Bile}a uhapsili sugra|anina M. T. zbog sumwe da je fizi~ki napao i nanio tjelesne povrede M. K. Protiv uhap{enih slijedi izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu. G. O.

Policija

Te{ka saobra}ajna nesre}a kod mjesta Peru}ica na putu Jezero - [ipovo

Vijesti
^elinac

U "BMW"-u poginula majka ~etvoro maloqetne djece
Vozilo “BMW“, kojim je upravqao Simo Savi~i}, sletjelo sa puta u jarak i prevrnulo se na bok. Od posqedica udara Milanovi}eva umrla ~etrdesetak minuta poslije nesre}e. Automobil imao la`ne registarske tablice

Otu|eno 100 `eqeznih markera
^ELINAC - Radnik preduze}a “SWIETELSKY-ALPINE“ iz Bawe Luke prijavio je u srijedu policiji da je od 25. aprila do tre}eg maja sa trase `eqezni~ke pruge Doboj - Bawa Luka, u naseqenim mjestima Umka i Mlinska Rijeka, nepoznato lice ukralo 100 `eqeznih markera u vrijednosti oko 6.825 maraka, saop{teno je ju~e iz CJB Bawa Luka. G. O.

Kotor Varo{

Nastradala Jovanka Milanovi}

Ukradeno 120 litara nafte
KOTOR VARO[ - Policijskoj stanici Kotor Varo{ u srijedu je prijavqeno da je no} ranije iz ne zakqu~anog rezervoara bagera vlasni{tvo preduze}a “MG Mind“ u mjestu Vagani kod Kotor Varo{a ukradeno oko 120 litara nafte vrijedne oko 230 KM, potvr|eno je ju~e u CJB Bawa Luka. G. O.

Trebiwe
Voza~ Simo Savi~i} PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com Automobil u kojem je poginula Milanovi}eva FOTO: S. DAKI]

JEZERO - Jovanka Milanovi} (29) iz Dabraca kod Mrkowi} Grada, koja privremeno `ivi u Kotor Varo{u, poginula je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e oko tri ~asa na regionalnom putu Jezero - [ipovo, kod mjesta Peru}ica. Do nesre}e je do{lo kada je vozilo “BMW“, kojim je upravqao Simo Savi~i} (44) iz [ipova, a u kome se na la zi la Mi la no vi }e va, majka ~etvoro djece, na putu prema [ipovu sletjelo u jarak i prevrnulo se na bok. Od posqedi ca uda ra i najvjerovatnije nagwe~ewa grudnog ko{a nesre}na `ena umrla je u Domu zdravqa u [ipovu ~etrdesetak minuta poslije nesre}e.

Milanovi}eva je u Hitnu slu `bu {i po va ~kog Do ma zdravqa do ve ze na u bes vje snom stawu i iako je doktor Milo{ Mitri} poku{ao da je reanimira, ubrzo je umrla. U vo zi lu su, osim nas tradale Milanovi}eve i Savi ~i }a (44), bi li i Bo ro Duvwak (52) iz ^ifluka kod [ipova i Mirza Muminovi} (26) iz [ipova. Savi-

~i} i Duvwak su lak{e povrije|eni i poslije ukazane qekarske pomo}i upu}eni su na ku}no lije~ewe.

VOZA^ i jo{ jedan putnik lak{e povrije|eni
- Ne sre }a se do go di la kod sela Peru}ica u jednoj krivini, kada je vozilo sle-

tjelo s puta najvjerovatnije zbog velike brzine, neprilago|ene uslovima na putu, jer je kolovoz zbog ki{e bio mo kar i kli zav. Vo zi lo je sletjelo u jarak, a potom se pre vrnu lo na bok i to na stranu gdje se nalazila Jovanka Milanovi}, {to je i prouzrokovalo wenu smrt rekao je komandir Policijske stanice za bezbjednost

Djeca
Predsjednik Udru`ewa roditeqa sa ~etvoro i vi{e djece “Radost MG“ Miqka Anti} rekla je da Jovanka Milanovi} ima ~etvoro maloqetne djece, Dra`enka (9), Petra (5) i Dragana (3), a najstariji Miroslav (13) usvojen je i nalazi se kod jedne porodice u Italiji. Milanovi}eva je `ivjela sa nevjen~anim suprugom Veqkom Borojom. - Brigu o djeci, dok Centar za socijalni rad ne rije{i pitawe wihovog trajnog zbriwavawa, vodi}e Boroja - kazala je Anti}eva. Ina~e, Milanovi}eva poti~e iz vi{e~lane porodice i wena majka Cvijeta Milanovi} iz Dabraca ima devetoro djece. Otac joj je poginuo u ratu.

sao bra }a ja Mrkowi} Grad Goran Roqi}. Napomenuo je da je automobil “BMW“ (registarskih oznaka 862 T 863), kojim je upravqao Savi~i}, imao la`ne registarske tablice, koje su ski nu te sa dru gog vozila. Istraga }e pokazati ko jem su vo zi lu pri pa da le registarske tablice. - U Domu zdravqa u [ipovu voza~u Savi~i}u uzeti su uzor ci krvi i urina da bi se moglo utvrditi da li je vozio pod dejstvom alkohola. Tijelo nastradale Milano vi }e ve upu }e no je na obdukciju u Klini~ki centar u Bawoj Luci, a “BMW“, kojim je upravqao Savi~i}, bi}e upu}en na vje{ta~ewe na dle `noj in sti tu ci ji u Bawoj Lu ci - re kao je Roqi}.

Provaqeno u prodavnicu “KiM”
TREBIWE - Policijskoj sta ni ci Tre biwe pri javqeno je da su nepoznata lica ili vi{e wih provalila u prodavnicu “KiM” vlasni{tvo B. [. odakle su ukrali novac iz kase, kafu i cigarete, potvr|eno je ju~e u CJB Trebiwe. G. O.

^ajni~e

Lopov odnio dijelove sa brente
^AJNI^E - Policijskoj stanici ^ajni~e M. K. je prijavio da je nepoznato lice sa wegove brente, koja se nalazi u mjestu Paonikve, ukralo razne dijelove i `eqezne profile, re~eno je ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

^etvoro te{ko povrije|eno u nesre}i kod Travnika
TRAVNIK - ^etiri lica te{ko su povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e ujutro na magistralnom putu u mjestu Stara Bila kod Travnika, saop{teno je Srni iz policije. Te{ke povrede zadobili su Osman [abanovi}, Damir Kadri}, [erif Hodaj i Nifa Ali}, svi iz Banovi}a. U ne sre }i su u~es tvo va li kom bi vla sni{ tvo fir me “Miteks“ Bawa Luka, kojim je upravqao tridesettrogodi{wi Mladen Kanyi} i automobil “opel kadet“, koji je vozio Osman [abanovi}. U “kadetu“ su se nalazili Da mir Ka dri} iz Ba no vi }a, [e rif Ho daj i Ni fa Ali}.

Predlo`en pritvor za ubicu Nik{i}anin la`no snahe u Modri~i prijavio kra|u “audija A6”
DOBOJ - Okru`no tu`ila{tvo Doboj ju~e je predlo`io pritvor za Veqka Luki}a (74) iz Modri~e zbog sumwe da je ubio svoju snahu Qubicu Luki} (47), potvr|eno je “Glasu Srpske“ u ovom tu`ila{tvu. Luki} je u srijedu oko 6.20 ~asova do{ao pred porodi~nu ku}u svoje snahe Qubice i lupao na vrata da mu otvori. Kada je ona to odbila, on je oti{ao ku}i i vratio se sa lova~kom pu{kom. - Pu{kom je razbio prozor na sobi i opalio hitac prema snahi koju je pogodio u stomak. Kada su maloqetna djeca odvukla majku u hodnik, Luki} je do{ao do vrata, razbio prozor i iz pu{ke pogodio Qubicu u glavu - re~eno je u srijedu u policiji. G. O. TREBIWE - Trebiwska policija podnijela je izvje{taj protiv Mila Popovi}a (35) iz Nik{i}a zbog osnova sumwe da je po~inio krivi~no djelo la`no prijavqivawe krivi~nog djela. Prije dva dana M. P. je prijavio da mu je sa parkinga u ulici Obala Luke Vukalovi}a u Trebiwu ukraden “audi A6” vlasni{tvo rentakar agencije iz Beograda. Odmah po prijavi, trebiwska kriminalisti~ka policija ustanovila je da se ne radi o krivi~nom djelu te{ke kra|e. Policija je utvrdila da je vozilo vi{estruko obezbije|eno od kra|e i da je GPS ure|aj za satelitsko pra}ewe vozila skinut u Crnoj Gori. Vozilo je na|eno i vra}eno vlasniku. R. Mi.

22 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Kristina Herodes, portparol EULEX-a
PRIZREN - EULEX policija je u srijedu pretresla ku}u biv{eg pripadnika Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK) Yem{ita Krasni}ija u Prizrenu, koji se sumwi~i za ratne zlo~ine, potvrdila je ju~e portparol EULEX-a Kristina Herodes. Ona je, u izjavi kosovskim medijima, rekla da u trenutku pretresa Krasni}i nije bio kod ku}e, a porodica Krasni}ija je navela da je pretres izvr{en na osnovu odluke Okru`nog suda u Mitrovici. - Istraga se vodi za ratni zlo~in. Toliko mogu da ka`em, jer je istraga u toku - rekla je Herodes. Tokom akcije EULEX policije, nije bilo uhap{enih ali je odnijeto ne{to opreme i uniforme Yem{ita Krasni}ija, koji je savjetnik u Skup{tini op{tine Prizren iz redova Demokratske partije Kosova.

Smatram da je za razvoj sistema odbrane neophodna ~vr{}a saradwa sa svim klubovima. Dragan [utanovac, ministar odbrane Srbije

FOTO: ARHIVA

Pretresena ku}a veterana OVK

Srbi ispred {atora u kojima `ive

Poslije pogibije `andarma u Kraqevu

Istraga zbog smrti policajca
BEO GRAD - Po vo dom smrti pripadnika @andarme ri je Jo vi ce Si mo vi }a (37), MUP Srbije je saop{tio da }e formirati pose bnu ko mi si ju ko ja bi trebalo da ispita okolnosti pod kojima je on nastradao u srijedu na poligonu za obuku, javio je ju~e RTS. Simovi} je preminuo, uprkos na po ri ma qeka ra Zdravstvenog centra Studenica u Kraqevu, koji su se

vi{e od pet sati borili za wegov `ivot. Do nesre}e na poligonu @andarmerije je do{lo kada su se aktivirale neeksplodirane mine, koje je pripadnik @andarmerije poku{ao da pokupi. Zamjenik premijera i ministar unutra{wih poslova Ivi ca Da ~i} upu tio je izraze najdubqeg sau~e{}a porodici tragi~no preminulog `andarma Jovice Simi}a.

Pucano na {atore Srba povratnika
U selu @a~ na Kosovu ponovo napad na srpski kamp
Incident se dogodio u trenutku dok su povratnici zajedno sa predstavnicima slovena~kog KFOR-a gledali fudbalsku utakmicu
@A^ - Nepoznate osobe pu ca le su u sri je du ka sno uve~e iz automatskog oru`ja na {atore Srba povratnika u selu @a~ kod Istoka. U pucwavi koja je uznemirila povratnike, nema povrije|enih, a jedan {ator je izre{e tan, ja vi le su ju ~e agencije. U {atorima, na koje su nepoznate osobe oko 22 ~asa otvorile paqbu, smje{teno je dvadesetak predstavnika porodica koji su se krajem marta samoinicijativno vratili u selo sa namjerom da obnove svoje ku}e. Incident se dogodio u trenutku dok su povratnici za je dno sa pred sta vni ci ma slovena~kog KFOR-a gledali fudbalsku utakmicu. Povrije|enih nema, a jedan {ator je izre{etan. kamp pu ca no sa ve li ke udaqenosti. Keqmendi je rekao da je istraga odmah po~ela, a da su kori{}eni i policijski psi. U posqedwih dvadesetak dana Srbi povratnici bili su vi{e puta kamenovani, a Albanci su organizovali i demonstracije na ko ji ma su izra zi li ne sla gawe sa po vrat kom do ju ~e ra{wih kom{ija. Al ban ci su to kom pro testa ukazivali da me|u povratnicima ima Srba koji su u~es tvo vali u pro tje rivawu i ubistvima Albanaca tokom rata 1999. godine. Srbi povratnici tvrde da me|u wima nema krimina la ca i ubi ca i da su se vratili da obnove razru{ene i spaqene ku}e i obra|uju svoje wive. Tokom protesta ~ule su se i pri jetwe upu }e ne Srbima povratnicima. Albanci su ispred povratni~kog kam pa u go vo ri ma najavili da ako, kako su rekli, “dr`a va Ko so vo“ ne pre du zme ni {ta pro tiv even tu al nih po ~i ni la ca zlo ~i na, da }e oni “bi ti mrtvi“. Srbi su od na dle `nih tada zatra`ili da ih dodatno za{tite jer su im upu}ivane otvorene prijetwe. Albanci su najavili da }e o even tu al nom sqede }em pro tes tu oba vi jes ti ti ja vnost preko medija.

Predsjednik Srbije u Azerbejxanu

Tadi} i Alijev potpisali sporazume

NA KAMP pucano sa velike udaqenosti
Por tpa rol Re gi onal ne po li ci je u Pe }i Ze }ir Keqmendi rekao je da je na

Tadi} i Alijev na smotri u Bakuu

FOTO: TANJUG

Povratnici
U selo @a~ 28. marta vratilo se 29 predstavnika srpskih porodica koji ~ekaju da kosovsko Ministarstvo za povratak sa donatorima obnovi wihove razru{ene i spaqene ku}e. Prije rata u tom selu je `ivjelo oko 50 srpskih porodica sa oko 200 ~lanova. Bilo je i desetak albanskih ku}a i izme|u 50 i 60 ku}a Egip}ana, Roma i A{kalija.
FOTO: ARHIVA

BEOGRAD, BAKU - Predsjednici Srbije i Azerbejyana Boris Tadi} i Iqham Alijev ocijenili su ju~e da postoje dobre perspektive za saradwu dvije zemqe i izrazili uvjerenost da }e se srpsko-azebejyanski odnosi i daqe razvijati, prenijele su agencije. Poslije razgovora, potpisano je {est bilateralnih dokumenata koji, kako se ocjewuje u saop{tewu, stvaraju pravnu osnovu za razvoj srpsko-azerbejyanskih odnosa koji se nalaze u stadijumu izgradwe. Dvojica predsjednika usvojili su zajedni~ku deklaraciju kojom su utvr|eni osnovni pravci razvoja bilateralnih odnosa.

Protesti Albanaca zbog povratka Srba

DOBRA VIJEST

NI[
U sudaru putni~kog vozila “jugo“ i vozila Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u centru Ni{a ju~e je te`e povrije|ena jedna osoba, javio je Tanjug. Te{ke tjelesne povrede zadobila je pacijentkiwa u vozilu Hitne pomo}i Darinka S. (65) iz Ni{a, naveli su u policiji. Do sudara je do{lo zbog neustupawa prava prvenstva prolaza.

Uskoro sastanak sa EULEX-om
BEO GRAD - Za mje nik tu `i oca za ra tne zlo ~i ne Srbi je Bru no Ve ka ri} re kao je da }e se zbog otkrivawa masovne grobnice kod Ra{ke nadle`ni organi uskoro sastati sa EULEX-om. Vekari} smatra da bi, na osno vu ra zmi jewenih in for ma ci ja ili ~ak kri vi ~ne pri ja ve, bio po kre nut pos tu pak pro tiv NN li ca, prenio je Tanjug. - Postupak bi bio pokrenut kod doma}eg istra`nog sudije, koji bi potom mogao da na re di ot ko pa vawe te grobnice i preduzimawe istra `nih radwi - re kao je Ve ka ri}. On je is ta kao da se jo{ ne zna koliko se tijela nalazi u toj grobnici i da bi moglo da bude od 150 do 350 ti je la, a da je 250 broj ti je la ko ji je ut vr|en na osnovu izjava vi{e svjedoka. On je re kao da se Srbi ja prvi put otvo re no su o~a va sa svojom lo{om pro{lo{}u i da }e, uko li ko bu du prona|ena tijela, to sigurno bi ti al ban ska, ali da Tu`ila{tvo Srbije i prije svega Komisija za nestale i te kako traga za drugim grobnicama.

Bruno Vekari}, zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Srbije

BEOGRAD
Republi~ka vlada utvrdila je Program za o`ivqavawe velikih industrijskih centara - Ni{a, Zaje~ara, Kraqeva i Novog Pazara, i podru~ja ~iji je stepen razvijenosti ispod 50 odsto republi~kog prosjeka. Ciq Programa je smawewe regionalnih razlika kroz o`ivqavawe proizvodwe i otvarawe novih fabrika.

TRAGA se i za drugim grobnicama
Pre ma Ve ka ri }e vim ri je ~i ma, mo gu }e je pos to jawe ne samo grobnica Albanaca na teritoriji ju`ne Srbije, nego i grobnica Srba koji su po ko pa ni na Ko so vu i Metohiji.

LO[A VIJEST

Bruno Vekari}

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 23

Ve}e interesovawe za upis u vojne {kole
BEOGRAD - Za Vojnu akademiju kandidovalo se ove godine 60 puta vi{e mladi}a i devojaka nego samo pre ~etiri godine, odnosno na konkurs za prijem u Vojnu akademiju za 240 mesta javilo se 1.259 kandidata - rekao je ju~e ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac. On je rekao da su u Ministarstvu izuzetno zadovoqni ovogodi{wim interesovawem, jer na jedno mjesto konkuri{e vi{e od pet kandidata i podsjetio da se na isti konkurs 2006. godine javio 21 mladi}.

Glavni grad Srbije obiqe`io svoju krsnu slavu

Vijesti
Beograd

Ulice Beograda ukrasila spasovdanska litija
Spasovdan nam otkriva punu istinu i saznawe o Isusu Hristu kao sinu Bo`ijem koji je do{ao da nam vrati ono {to smo izgubili, poru~io patrijarh Irinej

Zatvor zbog pornografije
BEOGRAD - Vi{i sud u Beo gra du ju ~e je osu dio Lasla Budajija iz Kikinde na dvije godine zatvora zbog po sje do vawa por no graf skog ma te ri ja la se ksu al nog zlos tavqawa djece, javio je B92. Sudsko vije}e utvrdilo je u izre~enoj presudi da je Budaji kriv zbog po~iwenog krivi~nog djela prikazivawe, pri bavqawe i po sje do vawe pornografskog materijala i iskori{}avawe maloqetnika za pornografiju.

Dragan \ilas

Izdato 250 dozvola do sada
BEOGRAD - Otkad je stupio na snagu novi Zakon o planirawu i izgradwi, u Beogradu je izdato oko 250 lokacijskih dozvola, izjavio je ju~e gradona~elnik Beo gra da Dra gan \i las. On je, me|utim, dodao da je “samo desetak odsto onih koji su dobili odobrewe za iz gradwu na pra vi lo sqede }i ko rak, odno sno po tpi sa li ugo vor o zemqi{tu i dobili prijavu radova“.

Patrijarh predvodi litiju na ulicama Beograda

FOTO: TANJUG

BEO GRAD - U Va zne sewskoj crkvi pa tri jarh srpski Irinej slu`io je ju~e svetu liturgiju povodom Vaznesewa Gospodweg, u narodu poznatijeg kao Spasovdan, koji je i slava Beograda, poslije ~ega je tradicionalna spasovdanska litija pro{la centralnim gradskim ulicama, prenije su agencije. Patrijarh je slu`io svetu liturgiju povodom Vaznesewa Gospodweg u prisustvu episkopa, sve{tenstva, gradskih ~elnika i vjernika u prepunoj crkvi u Beogradu. On je osve{tao slavski kola~ grada Beograda i tom prilikom gradskim vlastima i svim `iteqima prestonice ~estitao slavu.

- Va zne sewe Go spodwe ili Spasovdan otkriva nam punu istinu i saznawe o Isusu Hristu kao sinu Bo`ijem koji je do{ao da nam vrati ono {to smo izgubili i da nas udostoji ve~nog `ivota poru~io je patrijarh Irinej.

MOLITVU na Terazijama gra|ani slu{ali preko razglasa
Na Terazijama je odr`ana prva molitva koju su gra|ani slu{ali preko razglasa. Poslije toga spasovdanska li ti ja kre nu la je beo gradskim ulicama, na ~ijem ~elu je no{en Jerusalimski krst, a zatim barjak Beograda, koji je ~uvan u crkvi u vrije-

me kad Grad nije obiqe`avao slavu. Po sli je pred sta vni ka SPC, kolonu su predvodili gradona~elnik Beograda Dragan \i las i pred sje dnik Skup{tine grada Aleksandar Anti}, a iza wih |aci Bogoslovske {kole, i {est policajaca na kowima.

OBNOVQENA SLAVA
Slava je obnovqena 1992. godine kada je za Spasovdan ulicama Beograda pro{la litija, prvi put poslije 46 godina. Od prije dvije godine ona je i zvani~no slava Grada Beograda. Slava grada bi}e obiqe`ena i u Skup{tini grada, kao i Spasovdanskim koncertom u porti Vaznesewske crkve.

Sud u Pri{tini

Odlu~uje o radnicima
GRA^ANICA - Kosovska po li ci ja po dni je la je prijavu sudu u Pri{tini protiv petorice radnika Te le ko ma Srbi je ko je je privela u srijedu u Badovcu kod Gra~anice zbog radova na popravci antena i pre daj ni ka mo bil ne i fiksne telefonije, javile su agen ci je. Po sli je trosatnog ispitivawa, policija je radnike pustila, uz oba ve zu da se ja ve na dle`nima.

Osve{tavawe slavskog kola~a u Vaznesewskoj crkvi

Kowi~ka policija obezbje|uje prolaz litije

Sombor

Po`ar u tri magacina
BEOGRAD - U velikom po`aru koji je ju~e izbio u tri magacina u firmi “Nelt“ u Dobanovcima, nije bilo povrije|enih, re~eno je za B92 u Vatrogasnoj slu`bi Beograda. U ga{ewu po`ara je anga`ovano 11 vatrogasnih vozila i vi{e od 30 vatrogasaca. Gorjela su dva spojena magacina, {to zna~i da je oko hiqadu kvadratnih metara bilo u plamenu. Poslije poziva vatrogasnoj slu`bi, prva su na mjesto po`ara stigla vatrogasna kola iz najbli`e stanice u Sur~inu. - Prostor obuhvata tri magacina, a goreo je sredi{wi i prvi deo magacina. [to se ti~e procene {tete, to }e pripadnici na{e ekipe utvrditi kasnije - rekla je na~elnica Uprave za vanredne situacije Sawa Vuksanovi}-@ugi}.

Enormna {teta zbog Ta~ijev ro|ak o{tetio buxet za nekoliko miliona iznajmqivawa satelita
PRI[TINA - Ro|ak kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija direktor javnih nabavki u KEK-u Nijazi Ta~i o{tetio je tu kompaniju za osam miliona evra, odlukama za kupovinu struje po 20 odsto vi{oj cijeni, prenosi ju~e pri{tinski list “Koha di to re“. U iz vje {ta ju ame ri ~kih sa vje tni ka iz USAID-a, navodi se da je Nijaz Ta~i odobrio kupovinu struje od novembra 2008. do maja 2009. godine 20 odsto skupqu nego {to je to uobi~ajeno. “Koha ditore“ prenosi navode izvje{taja savjetni~ke firme “PA Consulting“, upu}enog USAID-u, prema kojem se vidi da je u KEK-u nepotrebno potro{eno osam miliona evra, za {ta se sumwi~i upravo ro|ak aktuelnog kosovskog premijera. BEOGRAD - Pred sudom treba da se na|u odgovorni za “enormnu {tetu“ nanijetu Srbiji u slu~aju iznajmqivawa izraelskog satelita, tokom mandata tada{weg sa ve znog mi nis tra od bra ne Prvo sla va Davini}a, rekao je ju~e ministar odbrane u Vladi Srbije Dragan [utanovac. Srbija je izgubila spor po tu`bi izraelske kompanije “Imiyset“ o iznajmqivawu {pijunskog satelita, zbog ~ega }e morati da plati 36 miliona evra od{tete, zbog nepo{tovawa ugovora. - Ne vidim na koji je na~in mogu}e da dr`ava do|e u situaciju da duguje toliki novac, a da neko ko je zloupotrijebio slu`beni polo`aj jo{ nije pozvan da odgovora za to {to je u~inio - rekao je [utanovac.

Sna`ni vjetar odnio krov
SOM BOR - U oko li ni sala{kog naseqa Gradina kod Som bo ra “pi ja vi ca“ sna `nog vje tra, ko ji u Ame ri ci zo vu tor na do, odnijela je na jednoj ku}i po la kro va, i po ~u pa la dvadesetak bandera, javile su ju~e agencije. Da je zaista rije~ o olujnom vjetru tor na du pot vrdio je meteorolog \or|e Kartum iz Radarskog centra Baj{a.

24 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Region
Andrija Mandi}

Brojni turisti koje sam vidjela na Stradunu dobra su najava ovogodi{we turisti~ke sezone. Jadranka Kosor, predsjednik Vlade Hrvatske

“Uhapsiti Filipa Vukovi}a“
PODGORICA - Lider Nove i kopredsjednik Koalicije “Boqa Crna Gora“ Andrija Mandi} zatra`io je od vrhovne dr`avne tu`iteqke Ranke ^arapi} da nalo`i hitno hap{ewe gradona~elnika Pqevaqa Filipa Vukovi}a, zbog wegove javne podr{ke Darku [ari}u, koji je na Interpolovoj potjernici pod sumwom da je jedan od glavnih organizatora {verca narkotika na Balkanu. - Tra`im od Vas da, li{avaju}i slobode ovo lice, utvrdite ta~ne ~iwenice vezane za adresu na kojoj se sada nalazi Darko [ari} i ispitate odnose i povezanost pojedinaca iz vlasti sa tom organizovanom kriminalnom grupom - ka`e Andrija Mandi} u otvorenom pismu ^arapi}evoj. U pismu se isti~e da je “poruka o za{titi optu`enih lica za {verc narkotika, koju je u ime Demokratske partije socijalista poslao gradona~elnik Pqevaqa Filip Vukovi}, rekav{i da nikada ne bi rekao gdje je [ari}, jedna od najopasnijih koju je crnogorska javnost imala priliku da ~uje“.

Hrvatska - “afera Polan~ec“

“Sanader mora postati predmet istrage“
VUKOVAR - Saborski zastupnik HNS-a i predsjednik Nacionalnog odbora za pra}ewe pregovora oko pristupawa Hrvat ske EU Ve sna Pusi} izjavila je da ne vidi ka ko se afe ra oko biv {eg potpredsjednika Vlade Damira Polan~eca mo`e ra{~istiti, a da predmet istrage ne bu de i biv {i pred sje dnik Vlade Ivo Sanader, javile su agencije. - Ra{~i{}avawe korupciona{kih afera u ovom trenutku u Hrvatskoj dostiglo je nivo potpredsjednika Vlade, a iznad toga ima jo{ samo jedan nivo, a to je biv{i predsjednik Vlade - rekla je Pusi}.

FOTO: ARHIVA

Kapetan Dragan

Poslije hap{ewa Kapetana Dragana u Kanberi

Vasiqkovi} u zatvoru ~eka odluku o izru~ewu
Kapetan Dragan proveo no} u policijskom pritvoru u Kofs Harburu. U toku pripreme za prebacivawe Vasiqkovi}a u zatvor Silvervoter, gdje bi trebalo da ~eka izru~ewe Hrvatskoj
ZAGREB, SIDNEJ - Osumwi~eni za ratne zlo~ine u Hrvatskoj Dragan Vasiqkovi}, poznat i kao Kapetan Dragan, koji je uhap{en u srijedu u Australiji, proveo je no} u policijskom pritvoru u Kofs Harburu, a Federal na po li ci ja ju ~e je zvani~no obavijestila hrvatsko Ministarstvo pravde o hap{ewu i navela da se o~ekuje odluka o wegovom izru~ewu toj dr`avi. - O~ekuje se da }e australij ski mi nis tar unu tra{wih po slo va Bren dan O’Ko nor do ni je ti odlu ku kojom }e dopustiti i wegovo izru ~ewe - sa op {te no je u Sidneju. U sa op {tewu mi nis tra O’Ko no ra se na vo di da }e odlu ku o izru~ewu do ni je ti “~im se ste knu uslo vi za to”, pre ni je le su no vin ske agen ci je. - U toku su pripreme za prebacivawe Vasiqkovi}a u zatvor Silvervoter, gdje bi tre ba lo da ~e ka izru ~ewe Hrvat skoj - pi {e ju ~e aus tra lij ski list “Aus tra li jen“. usvojio `albu koju je direktor javnog tu`ila{tva Komon vel ta u ime Hrvat ske podnio protiv odluke Vije}a Federalnog suda Australi je od sep tem bra pro {le godine. Time je Vrhovni sud odobrio Va siqko vi }e vo izru ~ewe. Australijska policija ni je obja vi la gdje je Va siqko vi} uha p{en, ali wegov blizak prijateq kazao je za “Aus tra li jen“ da je uhva }en u bli zi ni Kofs Harbura. Vlasnik lanca hotela sa sjedi {tem u Sidneju Yory Bubalo rekao je da Vasiqkovi} nije pru`ao otpor prilikom hap{ewa. Bu ba lo, ko ji je i ~lan grupe “Srbi za pravdu“, kazao je da je srpska zajednica u Aus tra li ji za bri nu ta za Vasiqkovi}evu bezbjednost, bude li izru~en Zagrebu. - Ako Dragana po{aqete u Hrvatsku, onda ga {aqete u ru ke ne pri ja teqa. Ko }e mo}i do}i do wega u Zagrebu - rekao je Bubalo. Hrvat ska je zah tjev za izru~ewe Australiji uputila jo{ 2006. go dine, a Va siqko vi} je osumwi~en za ra tne zlo ~i ne nad za robqenim hrvatskim vojnicima i policajcima u Kninu i Bru{koj u februaru 1993. godine, te za ratni zlo~in protiv civila.

Pred nastup “Metalike“ u Zagrebu

Zara`eni kowi ugro`avaju koncert

VASIQKOVI] nije pru`ao otpor prilikom hap{ewa
Vasiqkovi} je uhap{en u Novom Ju`nom Velsu, a u bijegu je bio od 30. marta, kada je australijski Vrhovni sud

Hipodrom u Zagrebu

FOTO: AGENCIJE

ZAGREB - Na zagreba~kom hipodromu, na kome je za nedjequ zakazan koncert grupe “Metalika“, za koji je prodato oko 30.000 ulaznica, vlada epidemija leptospiroze, zbog ~ega su zara`eni kowi stavqeni u karantin, prenijele su ju~e agencije. Leptospirozom je zara`eno 60 od 175 kowa koji su smje{teni u ergeli na hipodromu. Leptospiroza je bolest `ivotiwa koja, u slu~aju da pre|e na qude, mo`e izazvati poba~aj, otkazivawe bubrega, pa i smrt. Direktora hipodroma Marijan Anti} rekao je da nema opasnosti od zaraze posjetilaca koncerta jer je publika udaqena 500 metara od {tala, a mi{evi i pacovi iz wih ne izlaze.

HRVATSKO PRAVOSU\E
Hrvatsko ministarstvo pravosu|a pozdravilo je uspjeh australijskih vlasti u pronala`ewu i hap{ewu Vasiqkovi}a, izraziv{i ~vrsto uvjerewe da }e ministar unutra{wih poslova Brendan O’Konor donijeti odluku kojom }e dopustiti wegovo izru~ewe da bi mu se u Hrvatskoj sudilo za kaznena djela ratnog zlo~ina.

Identifikovan ~etvrti {vercer oru`ja ubijen kod Skopqa

DOBRA VIJEST

BAR
Ro~i{te u postupku za {verc duvana protiv grupe italijanskih, crnogorskih i srpskih dr`avqana pred sudom u italijanskom gradu Bariju ponovo je odgo|eno, ovaj put za 17. maj, javio je ju~e Tanjug. Postupak je pokrenut protiv crnogorskog dr`avqanina Branimira Mi}unovi}a, te srpskih dr`avqana Andrije Dra{kovi}a i Stanka Suboti}a.

Krijum~ar oru`ja bjegunac od robije
SKOPQE, PRI [TI NA - Je dan od ~e tvo ri ce Albanaca i vo|a {vercerske grupe koja je u srijedu izginula u sukobu sa makedon skim spe ci jal ci ma na gra ni ~nom pre la zu izme |u Ko so va i Ma ke do ni je bio je kri mi na lac sa de be lim dosijeom, za kim se tragalo ra di slu `ewa do `i vo tne ro bi je, ja vi le su ju ~e agencije. Ha ru na Ali jua, vo |u krijum~ara, identifikovala je po ro di ca, a wego vo ti je lo se tre nu tno na la zi na ob du kci ji u Skopqu. Ali ju je imao du ga ~ak po li cij ski do si je, a za wim je po li ci ja tra ga la ra di izvr{ewa do`ivotne kazne zatvora na koju je osu|en u fe bru aru zbog ubis tva pripadnika specijalne policijske jedinice “Tigar“, 2008. godine. ^etiri osobe, me|u kojima jedna sa Kosova, poginule su u oru`anom sukobu sa makedonskom policijom u blizini sela Radu{a, na dijelu makedonske granice prema Kosovu i Metohiji.

PODGORICA
Vlada u Bratislavi donijela je odluku o otvarawu ambasade Slova~ke u Crnoj Gori. Prvi ambasador Slova~ke, koja }e ambasadu u Crnoj Gori otvoriti 15. juna, bi}e Franti{ek Lipka, nekada{wi predsjednik Referendumske komisije u Crnoj Gori, koji va`i za odli~nog poznavaoca crnogorskih politi~kih de{avawa, ali i crnogorske istorije i kulture.

HARADINAJ apelovao na Albance da ostave oru`je
Pred sje dnik Ali jan se za budu}nost Kosova Ramu{ Ha ra di naj upu tio je apel oso ba ma ko je ugro `a va ju bez bje dnost u Ma ke do ni ji da ostave oru`je, ocjewuju}i da wihove akcije ne po-

LO[A VIJEST

ma`u rje{avawu albanskog pitawa na Balkanu. Ha ra di naj, je dan od glavnih nosilaca oru`ane po bu ne na Ko so vu i Me to hi ji, re kao je da oru `a ni su ko bi na no se {te tu Al ban ci ma i fa vo ri zu ju os tale. Do dao je da na oru `a ne gru pe u Ma ke do ni ji {te te albanskom pitawu i pozvao sve biv {e voj ni ke i ofi ci re da ne pri hva te taj projekt i da mu ne poma`u.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 25

TOP STORIES CNN

Svijet

Desetogodi{wi dje~ak, jedini pre`ivjeli u nesre}i libijskog aviona koji se sru{io prekju~e na aerodromu u Tripoliji, se oporavqa. “Dijete je stabilno i nalazi se u

bolnici gdje se obavqaju sve pretrage“, objavio je libijski ministar transporta. U nesre}i su poginula 103 putnika i ~lana posade.

Blokirana imovina {est kriminalaca
Akcija bugarske policije protiv grupe “Oktopod“
Najbogatiji u grupi Plamen Stojanov, poznat kao Veliki Dambovac, posjeduje imovinu vrijednu oko 16 miliona evra, a sastoji se iz ~itavog stambenog bloka, 187 wiva, 91 {ume, 17 automobila, 90 kamiona, akcija u raznim firmama
SOFIJA - Bugarska komisija za vra}awe imovine ste ~e ne kri mi nal nim radwama blokirala je sve ra~une i imovinu {estorici kri mi na la ca uha p{e nih u akciji “Oktopod“, u iznosu ve}em od 20 miliona evra, izjavio je predsjednik ko mi si je Sto jan Ku {lev, javile su agencije. On je naveo da je najbogatiji u grupi Plamen Stoja nov, po znat kao Ve li ki Dam bo vac, ko ji po sje du je imovinu vrijednu oko 16 mi-

Vijesti
FSB

Ubijeni osumwi~eni za terorizam
MOS KVA - Rus ke sna ge ubi le su tri oso be osumwi~ene za organizovawe samoubila~kih napada u moskovskom metrou, nakon {to su pru`ile otpor prilikom poku{aja hap{ewa, saop{tila je ju~e Federalna slu `ba bez bje dnos ti (FSB). Pripadnici snaga bezbjednosti poku{ali su da privedu osumwi~ene, ali su oni pru `i li `es tok oru`ani otpor, poslije ~ega su eliminisani, izjavio je {ef FSB Ale ksan der Bortnikov.

Ujediwene nacije

Sve vi{e gladnih
WUJORK - Broj gladnih qudi u svijetu alarmantno se pove}ava. Prema najnovijim podacima, vi{e od milijardu qudi na svijetu gladuje, upozorila je na to UN organizacija za hranu i poqoprivredu. Iz organizacije su pokrenuli internetsku kampawu kojom po zi va ju na po tpi si vawe globalne peticije za borbu protiv gladi u svijetu, a peticija }e na kraju godine biti predata svjetskim vo |a ma u {ta bu Uje diwenih nacija.

Bugarska policija plijeni imovinu “Oktopoda“

FOTO: NOVINITE

liona evra, a sastoji se iz ~i ta vog stam be nog blo ka, 187 wiva, 91 {ume, 17 automobila, 90 kamiona, akcija u raznim firmama i sli~no. Wegov mla|i brat Jor dan Stojanov je, me|utim, da-

le ko “skro mni ji“. Wego va imo vi na vri je di oko 250 hiqada evra. - Bogat je i Nikolaj Velkov. Wemu smo blo ki ra li imovinu u iznosu od oko dva mi li ona evra - izja vio je

Ku{lev gostuju}i na sofijskoj televiziji bTV.

NAJBOGATIJI Plamen Stojanov
On je najavio da }e Komi si ja za tra `i ti odu zi mawe imo vi ne Ale kse ju Pe tro vu, ko ja je pro ci jewena na 1,65 mi li ona evra, a sadr`i nekretnine, stan, lo kal, pra vo na gradwu, skup auto mo bil i akcije u nekim preduze}ima. Mar~elo Yalatov posjeduje imovinu vrijednu 300 hiqada evra, a posqedwi - Mo m~il Krstev je “naj si ro ma {ni ji“ sa imovinom od oko 125 hiqada evra. P r ed s j e d n i k Ko mi si je izra zio je ne za do voqstvo {to iz MUP-a cure
Stojan Ku{lev

informacije. Bu gar ska kri mi nal na grupa “Oktopod“ razotkrivena je po~etkom godine.

Kazahstan

Od reketa do heroina
Prema operativnim saznawima policije, grupa se bavila iznu|ivawima, utjerivawem dugova i reketa, iskori{}avawem lica za pla}ene seksualne usluge, dilawem heroina, prawem novca, nepla}awem poreza, a tereti se i za nezakonito iskori{}avawe najve}e, sada ve} zatvorene bugarske `eqezare “KremiImovina Alekseja Petrova procijewena na 1,65 miliona evra kovci“.

Nazarbajev vo|a nacije
ASTANA - Senat Kazahstana ju~e je usvojio amandman na Us tav i za kon ko ji ma se pred sje dni ku Nur sul ta nu Na zar ba je vu zvani~no dodjequje titula “vo |e na ci je“. Se na to ri su usvojili dokument koji je pret ho dno po dr`an u Dowem do mu par la men ta, javile su agencije Interfaks-Kazahstan i Kazinform. Pred sje dnik Nazarbajev ima rok od 30 dana da odbaci ili potpi{e zakon.

Banka poslovala sa ratnim zlo~incima
BE^ - Austrijska banka Hipo Alpe Adria poslovala je u pro{losti sa ratnim zlo~incima i teroristima, tvrdi be~ki nedjeqnik “Wuz” na svom internet portalu. List ukazuje da je izaslanik za privredni kriminal ranijeg vlasnika wema~ke banke “BajernLB“ prilikom saslu{awa pred dr`avnim tu`iocem u Minhenu iznio da su kod sestrinskih firmi Hipo Alpe Adria izvan Austrije otkrivena 24 ratna zlo~inca i teroristi kao mu{terije banke. Izaslanik za privredni kriminal nije `elio da saop{ti konkretna imena. Wema~ki vlasnici, prilikom preuzimawa banke provjerili su podatke klijenata sa listama sankcija EU i UN, a na wima se nalaze osobe i firme sa kojima ne bi trebalo poslovati.

Vanredni sastanak ~elnika “Fejsbuka“
VA [IN GTON - ^el ni qudi naj po pu lar ni je stra ni ce za dru{ tve no umre `a vawe “Fej sbuk“ ju ~e su odr`a li van re dni sas ta nak na ko jem su ras pravqali o sve u~es ta li jim pri tu `ba ma ja vnos ti na tu stra ni cu kao i o no voj stra te gi ji rje {a vawa pro ble ma pri va tnos ti ko ri sni ka. Naime, najpopularnija stranica za dru{tveno umre`avawe posqedwih dana je pod velikim pritiskom javnosti, a korisnici se sve ~e{}e `ale na postavke privatnosti. Na nedavnoj konferenciji u Wujorku Eliot [rage, potpredsjednik “Fejsbuka“ za javnu politiku, bio je doslovno prisiqen da brani kompaniju za koju radi.

DOBRA VIJEST

RUSIJA
Potraga za 24 lica, koja se jo{ vode kao nestala poslije eksplozije u rudniku ugqa u Sibiru, kada je poginulo 66 rudara, obustavqena je zbog strahovawa od novih podzemnih eksplozija, izjavio je zvani~nik ruskog Ministarstva za vanredne situacije Pavel Plat.

POQSKA
Poqski premijer Donald Tusk ju~e je odlikovan nagradom “Karlo Veliki“, koju od 1950. godine wema~ki grad Ahen dodjequje istaknutim pojedincima i institucijama za posebne zasluge u mirovnim anga`manima i evropskom ujediwewu. Tusk je odlikovan za svoj anga`man za saglasnost za Lisabonski sporazum, kao i za unapre|ewe susjedskih odnosa Poqske sa Evropom.

LO[A VIJEST

26 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

U Kirgiziji nema mira

Demonstranti zauzeli regionalnu upravu
BI[KEK - Protivnici prelazne kirgiske vlade silom su u{li i zauzeli sjedi{te regionalne vlade u mjestu O{, na jugu zemqe. Kirgizija se jo{ nije stabilizovala od pobune u aprilu u kojoj je svrgnut predsjednik Kurmanbek Bakijev i uspostavqena prelazna vlada. Demonstranti su tra`ili da se biv{i guverner Mamasadik Bakirov vrati na du`nost. Wega je kirgiska prelazna vlada sklonila poslije aprilske pobune i bjekstva predsjednika Bakijeva u inostranstvo. Prema navodima jednog portparola regionalne uprave, Bakirov i oko 250 wegovih pristalica silom su u{li u zgradu regionalne vlade i zauzeli kancelariju vr{ioca du`nosti guvernera Soronbaija Jenbekova.

Meksi~ki zaliv

Pokvarena naprava
VA [IN GTON - Na prava koja je trebalo da sprije~i isticawe nafte iz izvora u Meksi~kom zalivu nakon eksplozije zbog koje potonula naftna platforma bila je pokvarena, saop{tili su ju~e is tra `i oci iz ame ri ~kog Kongresa. U saop{tewu se navodi da je nakon pregleda dokumenata britanske naftne kompanije “Briti{ petroleum“ i drugih firmi utvr|eno da je
FOTO: AGENCIJE

na “Ma{ini za spre~avawe iz du va“, ko ja se sas to ji od velikih ventila, probijena hidraulika i pokvarena baterija. [ef podkomiteta za nadzor i istragu u Predstavni~kom domu ameri~kog Kongresa Basrt Stupak rekao je da je istra gom ot kri ven niz zna ~ajnih problema sa BOP-om koji je osmi{qen da bi zaustavqao iznenadne i opasne nalete nafte i gasa.

Stopa samoubistava u porastu

^etiri `ene i jedan mu{karac ugu{ili se izduvnim gasom u automobilu. Trojica mladi}a oduzeli sebi `ivote u motelskoj sobi
SEUL - U Ju`noj Koreji osmoro osoba prona|eno je mrtvo, i svi su po~inili samoubistvo. ^etiri `ene i jedan mu{karac oduzeli su sebi `ivot u ju`nom predgra|u Seula tako {to su udisali gas koji su pustili u automobil. Prema informaciji policije, samoubice su ostavile poruku. U drugom slu~aju kolektivnog samoubistva koji se dogo dio na is to ku gla vnog grada `ivote su sebi oduzela tro ji ca mla di }a, pre no si AFP. Prona|eni su u motelskoj sobi, i najvjerovatnije su se ugu{ili gasom. Istra`uje se da li su ova samoubistva povezana i jesu li isplanirana preko interneta. Ju `na Ko re ja je ina ~e tre}a zemqa u svijetu po po~iwenim sa mo ubis tvi ma. Naj~e{}i razlozi zbog kojih se mla di qudi odlu ~u ju na taj korak je stres koji uzrokuje velika konkurencija viso koo bra zo va nih qudi na tr`i{tu rada. Pro{le godine policija je uhapsila jednog informati~ara koji je preko interne ta or ga ni zo vao gru pe potencijalnih samoubica i nakon osnivawa tih grupa 14 qudi po~inilo je samoubistvo za samo tri sedmice.

Ugu{ili se gasom
Kolektivna samoubistva u Seulu
UZROK samoubistava uglavnom stres
U ko rej skom mi nis tar stvu zdravqa ka`u da je svaki sto hiqadi ti Ju `noko re jac po~inio samoubistvo u 2007. godini, koja je imala najve}u stopu rasta samoubistava. Jun De-hjun, psihijatar u nacionalnoj bolnici u Seulu, rekao je da samoubistva u Ju `noj Ko re ji ni su neuobi~ajena te da je stopa sa mo ubis ta va u posqedwih nekoliko godina u porastu. ^oi \in-sil, je dna od najpoznatijih tamo{wih glumica, izvr{ila je samoubistvo prije dvije godine, dok je ove godine to isto u~inio wen mla|i brat, ^oi \injung. Biv {i pred sje dnik dr`ave Ro Mu-hjun ubio se pro{le godine nakon {to se otkrilo da je upleten u korupcioni skandal.
Glumica ^oi \in-sil

Dagestan

Osam mrtvih u napadu na konvoj
MOSKVA - Najmawe osam qudi ubijeno je ju~e u napadu na policijski konvoj u ruskoj republici Dagestanu, izvijestili su lokalni mediji. Nekoliko qudi je raweno u eksploziji i paqbi iz vatrenog oru`ja na konvoj, javio je Rojters, pozivaju}i se na rusku agenciju Interfaks. Dagestan, ^e~enija i susjedna Ingu{etija su popri{ta aktivnosti islamskih ekstremista. Prije ~etiri dana, u dvjema eksplozijama u Dagestanu poginulo je troje qudi.

Japan
Prema podacima Nacionalne policijske agencije, u Japanu je pro{le godine izvr{eno 32.845 samoubistava, {to je za 1,8 odsto vi{e nego 2008. godine. Posqedwih 12 godina broj samoubistava nije bio mawi od 30 hiqada. Godina sa najve}im brojem suicida je 2003. godina, sa 34.427 izvr{enih samoubistava. Japan je, me|u industrijski razvijenim zemqama, drugi po broju samoubistava, sa 24,4 na 100 hiqada qudi, a na prvom mjestu je Rusija sa 30,1 na 100 hiqada stanovnika.

KOLEKTIVNA SAMOUBISTVA
^un~on

Seul

Tri mladi}a prona|ena u motelskoj sobi

Hvasong ^etiri `ene i jedan mu{karac ugu{ili se izduvnim gasom u automobilu

Crne kutije nisu prona|ene
PARIZ - Pretra`ivawe podru~ja na kom je francuska mornarica mislila da je loci ra la crne ku ti je iz “Er Fransovog“ aviona na letu Rio-Pariz zavr{ilo se u srije du bez us pje ha i ta ko umawilo {anse da }e uskoro biti rasvijetqen uzrok nesre}e u kojoj je u junu 2009. `ivot izgubilo 228 qudi. Agen ci ja za is tra gu i analizu (BEA), zadu`ena za tehni~ku istragu, poslala je brod na podru~je na kom je francuska mornarica pretpos tavqala da bi se crne kutije mogle nalaziti. - Me|utim, po{to se uvjerila u optimalnu pokrivenost ~itavog podru~ja, BEA je odlu~ila da nastavi pretra`i vawe sje ve ro za pa dno od posqedweg poznatog polo`aja letjelice - isti~e Agencija. Zbog izostanka rezultata, BEA je odlu~ila da pretra`ivawe ponovo fokusira na zo nu u ko joj je prvo bi tno sprovodila istragu i gdje je u no}i na ~etvrtak trebalo da doplovi norve{ki brod “Sibed vorker“.

Istraga o nesre}i “Er Fransovog“ aviona

SVE mawe {anse za utvr|ivawe uzroka
- Najava francuske morna ri ce po bu di la je ve li ku nadu. Ovo je veliko razo~arawe - kazao je Robert Sulas, kom je u toj avionskoj nesre}i poginula k}erka. Francusko Ministarstvo

@ena sa sladoledom prolazi ispred izloga u Bugarskoj.

odbrane je ju~e objavilo da je us pje lo odre di ti po lo `aj crnih kutija na jednom drugom podru~ju, a ne na onom koje je BEA bila pretra`ivala. Ta vijest je uni{tila i posqedwu nadu da }e se prona}i olupina “Er Fransovog“ erbasa A330-200 i crnih kutija, koje su presudne za utvr|ivawe uzroka katastrofe koja jo{ nije rasvijetqena. BEA sma tra da je kvar ci je vi za mje rewe brzi ne aviona, imao ulogu u nesre}i.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 27

Avigdor Liberman o izgradwi jevrejskih naseqa

Nema dogovora sa Va{ingtonom
Mislim da je u pitawu jednostavno nerazumijevawe, tvrdi izraelski ministar spoqnih poslova. SAD upozorile da se ne preduzimaju akcije koje podsti~u napetost

“BAWALU^KA PIVARA “AD SLATINSKA 8 78 000 BAWA LUKA Na osnovu ~lana 11.2. Statuta AD “Bawalu~ka pivara” Bawaluka i ~lana 95. Zakona o igrama na sre}u (“Slu`beni glasnik RS“ br.110/08), i na osnovu Odluke o prire|ivawu nagradne igre broj:461/10 od 6.5.2010. god., generalni direktor AD utvr|uje

PRAVILA NAGRADNE IGRE “@IVOT JE LIJEP UZ NEKTAR ^EP“
Ovim pravilima propisuje se na~in prire|ivawa nagradne igre koju prire|uje “Bawalu~ka pivara“ AD Bawa Luka pod sloganom “@IVOT JE LIJEP UZ NEKTAR ^EP“ a sadr`e: podatke o prire|iva~u nagradne igre, svrhu prire|ivawa nagradne igre, vrijeme trajawa nagradne igre, fond nagrada i pojedina~na vrijednost svake nagrade, podatke o nagradnoj igri i uslove za u~estvovawe u nagradnoj igri, postupak prire|ivawa i sprovo|ewa nagradne igre i dobijawa nagrada, rok i na~in podizawa nagrada, na~in na koji u~esnici nagradne igre dobijaju nagrade ako su ispunili uslove propisane ovim pravilima, na~in rje{avawa mogu}ih sporova izme|u organizatora i u~esnika i druga pitawa vezano za provo|ewe nagradne igre. 1. PODACI O PRIRE\IVA^U NAGRADNE IGRE Akcionarsko dru{tvo “BAWALU^KA PIVARA“ Bawa Luka, Ul. Slatinska broj 8, mati~ni broj: 1041886, JIB 4400942290007, je prire|iva~ nagradne igre “@IVOT JE LIJEP UZ NEKTAR ^EP“ 2. SVRHA PRIRE\IVAWA NAGRADNE IGRE Nagradna igra “@IVOT JE LIJEP UZ NEKTAR ^EP“ se prire|uje u svrhu promocije i unapre|ewa prodaje sopstvenih proizvoda iz postoje}eg proizvodnog asortimana prire|iva~a “Bawalu~ka pivara“ AD Bawa Luka. 3. TRAJAWE NAGRADNE IGRE Nagradna igra “@IVOT JE LIJEP UZ NEKTAR ^EP“ }e trajati od 1. juna do 15. avgusta 2010. godine. 4. NAGRADNI FOND

Izgradwa ne}e stati

FOTO: ROJTERS

TEL AVIV - Izraelski ministar spoqnih poslova Avigdor Liberman izjavio je da ne postoji dogovor o zamrzavawu izgradwe u isto~nom, anektiranom dijelu Jerusalima, i da SAD ni{ta ni su di kti ra le Izra elu, tvrde}i da se taj problem pogre{no razumio. Na pitawe novinara izraelskog lista “Haarec“ da li Amerikanci la`u, kada tvrde su pro tno, {ef izra el ske di plo ma ti je je od go vo rio odre~no. - Mislim da je u pitawu jednostavno nerazumijevawe. Mi se ne suprotstavqamo svima, ukqu~uju}i Amerikance. Ne}emo prihvatiti nikakve

diktate. Uobi~ajeni `ivotni procesi }e se nastaviti i mi ih ne}emo naru{avati - kazao je Liberman u intervjuu datom telefonom iz Tokija gdje je u posjeti.

IZRAEL ne prihvata diktate
- Ali, ako Amerikanci ka`u da postoji zamrzavawe izgradwe, da li mo`e biti da im je premijer Bewamin Netanijahu to obe}ao, a da vi o tome ni{ta ne znate - pitao je novinar. Liberman, vo|a nacionalisti~ke partije Izrael na{ dom, odgovorio je da je Netanijahu po svoj prilici obja-

snio da postoje procedure koje zahtijevaju odre|eni period vremena ali da se sve nastavqa ba{ kao {to je bilo prije. Jedan neimenovani zvani~nik ameri~kog Stejt departmenta upozorio je preksino} i Izrael i Palestince da ne preduzimaju nikakve akcije koje podsti~u napetost. - Kao {to smo rekli, ako bilo koja strana preduzme zna~aj ne akci je to kom in di rek tnih pre go vo ra, za ko je smatramo da bi mogle ozbiqno da podriju povjerewe, odgovori}emo i pozvati je na odgovornost i da osigura nastavak pregovora - rekao je zvani~nik.

Za provo|ewe nagradne igre obezbije|en je nagradni fond u ukupnoj vrijednosti cca 109,000 KM i to iskqu~ivo za sqede}e robne nagrade: 50 200 100 300 3,000 5,000 h h h h h h Visa potro{a~ka kartica u vrijednosti od 1,000 KM Nektar le`aqka Nektar suncobran Ro{tiq Nektar poklon paket (majica, krigla, otvara~) Nektar pivo, pakovawe 6/1

Ni jedna nagrada iz nagradnog fonda se ne mo`e zamijeniti za novac. 5. PODACI O NAGRADNOJ IGRI - NA^IN PRIRE\IVAWA NAGRADNE IGRE U ciqu provo|ewa nagradne igre, Bawalu~ka pivara }e proizvesti pivo u bocama u koli~ini cca 12,8 miliona povratnih boca od 0,5L, cca 1,2 miliona povratnih boca od 0,33L i cca 840 hiqada nepovratnih boca od 0,33L sa ~epovima i etiketama u znaku nagradne igre. Spoqa{wost ~epova Nektar piva pomenutih pakovawa }e biti promotivno razli~ito obiqe`en u odnosu na redovne ~epove Nektar piva. Na unutra{woj strani dobitnih ~epova }e biti od{tampani simboli nagrada iz nagradnog fonda. 6. USLOVI I NA^IN U^E[]A U NAGRADNOJ IGRI Svaka punoqetna osoba koja u toku trajawa nagradne igre prona|e Nektar ~ep koji na unutra{woj strani ima od{tampan jedan od simbola nagrada iz nagradnog fonda smatra se dobitnikom te nagrade. U nagradnoj igri ne mogu u~estvovati radnici Bawalu~ke pivare, ~lanovi upravnog i izvr{nog odbora, odbora za reviziju i ~lanovi wihove u`e porodice (bra~ni drug i djeca). 7. NA^IN NA KOJI U^ESNICI NAGRADNE IGRE DOBIJAJU NAGRADE Lice koje prona|e Nektar ~ep koji na unutra{woj strani ima od{tampan jedan od simbola nagrada iz nagradnog fonda automatski postaje dobitnikom te nagrade koju dobija u zamjenu za taj ~ep u kontaktu sa radnicima Bawalu~ke pivare posebno ovla{tenim za podjelu nagrada u nagradnoj igri Bawalu~ke pivare. Dobitnici Visa poklon kartice od 1,000 KM podi`u svoju nagradu u prostorijama Bawalu~ke pivare, dok dobitnici svih ostalih nagrada imaju pravo da razmjene svoj ~ep za nagradu u diskontu Bawalu~ke pivare ili kod terenskih komercijalista koji }e najmawe jednom sedmi~no organizovati dodjelu nagrada u regiji koju opslu`uju. Dobitnik robne nagrade nema pravo zahtijevati da mu se, umesto bilo koje nagrade, isplati wena nov~ana protiv vrijednost. 8. ROK ZA PODIZAWE NAGRADA Rok za podizawe instant nagrada je najkasnije 90 dana nakon zavr{etka nagradne igre. 9. OBAVJE[TAVAWE JAVNOSTI O nagradnoj igri “@IVOT JE LIJEP UZ NEKTAR ^EP“ upozna}e se javnost putem sredstava javnog informisawa (radio stanice i novine) i putem bilborda i B2 plakata. Informisawe javnosti podrazumijeva: ¹ obavezno objavqivawe Pravila nagradne igre u jednom {tampanom listu dostupnom na teritoriji BiH najkasnije 15 dana prije po~iwawa nagradne igre, ¹ obavje{tavawe javnosti putem radio stanica, novina, bilborda i B2 plakata o pravilima nagradne igre, to jest o na~inu i uslovima za u~e{}e u igri, vremenu trajawa igre, vrsti i fondu dobitaka, na~inu utvr|ivawa dobitaka, na~inu preuzimawa dobitaka i krajwem roku za preuzimawe dobitaka. Sadr`aj teksta kojim se javnost upoznaje sa ovom nagradnom igrom ne mo`e odstupati od Pravila nagradne igre. 10. POREZ NA DOBITKE (NAGRADE) Porez po stopi od 15%, na dio dobitka koji prelazi iznos od 1,000 KM, pla}a “Bawalu~ka pivara“ kao prire|iva~ nagradne igre. 11. RJE[AVAWE SPOROVA Sve eventualne sporove izme|u prire|iva~a i u~esnika nagradne igre “@IVOT JE LIJEP UZ NEKTAR ^EP“ rje{ava}e se sporazumno, a ako se u tome ne uspije nadle`an je sud u Bawaluci. 12. PRIMJENA Ova Pravila su sastavni dio Odluke o prire|ivawu nagradne igre “@IVOT JE LIJEP UZ NEKTAR ^EP“, broj:461/10 od 6.5.2010. godine a primjewuju se na osnovu odobrewa Ministarstva finansija RS, Republi~ke uprave za igre na sre}u. Organizator: “Bawalu~ka pivara“ A.D. Generalni direktor: Nicholas Penny

Ru{ewe
U srijedu je izraelski ministar javne bezbjednosti Jicak Aharonovi~ najavio da }e Izrael sru{iti palestinske ku}e u isto~nom Jerusalimu u narednim danima, uprkos nedavnom po~etku indirektnih pregovora posredstvom SAD. To je navelo Stejt dapartment da ponovi svoj stav o Jerusalimu i izrazi uvjerewe u uspjeh indirektnih pregovora.

Avigdor Liberman

Eksplozija u hidroelektrani u Rusiji

Stradalo dvoje qudi
MOSKVA - U eksploziji u hidroelektrani Ni`wekamsk na rijeci Kama, u centralnom dijelu Rusije, poginulo dvoje i povrije|eno deset qudi, saop{tila je portparol tatarstanskog Ministarstva zdravqa Gulnara Sabirova. - Prema prvom izvje{taju smrtno je stradao poslovo|a (46), ali kada se dim razi{ao prona|eno je drugo be`ivotno tijelo, a deset qudi koji su imali razli~ite povrede, hospitalizovani su u Nabere`we ^elwi - rekla je Sabirova za rusku agenciju Itar Tass. Prema wenim rije~ima, hidroelektrana normalno radi, a istraga o havariji je u toku.

EKSPLODIRAO kompresor
Prema prvim informacija ma, ek splo di rao je kom presor u prostoru gdje su se nalaze turbine, a uzrok hava-

rije se utvr|uje, naveli su iz nadle`nog ruskog Istra`nog komiteta. U 16.30 po moskovskom vremenu vatrogascima je javqeno o jakoj eksploziji u hidroelektrani, {to je izazvalo veliki oblak dima u prostoriji sa tur bi na ma, de se tak mi nu ta prije eksplozije. Hidroelektrana Ni`wekamsk izgra|ena je prije 31 godinu u regionu Tatarstana, udaqenog oko hiqadu kilometara isto~no od Moskve.

28 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine

Dvije plavu{e putuju avionom za Kaliforniju. Poslije dva sata leta pilot se obrati putnicima: - Izgubili smo jedan motor, ali ne pani~ite, preostala su jo{ tri. Let }e trajati sat vremena du`e. Poslije pola sata pilot obavijesti putnike da je otka-

zao jo{ jedan motor, ali imaju jo{ dva i da }e let trajati jo{ sat vremena du`e. Tada jedna plavu{a re~e: - Ako izgubimo i preostala dva motora, osta}emo ovdje cijeli dan.

Dolazi seqak ku}i sa wive gdje je naporno radio, pa qutito pita `enu: - Je li istina da me vara{ sa ~ita-

vim selom?! Na to }e `ena: - Ma kakvo je to selo, ima samo 30 ku}a.

Razgovaraju dvije prijateqice, pa }e jedna drugoj: - Vidjela sam te sino} u zagrqaju s onim Englezom. Kako te samo strasno grlio i qubio!

Mogao ti je u~initi sve {ta je htio, a ti ni rije~i da mu ka`e{! - Pa, kako sam mogla, kad ne znam ni rije~ engleskog jezika.

Milica bez tajni
U~esnica “Operacije trijumf“ Milica Majstorovi}, koja je u februaru ove godine poku{ala sebi da oduzme `ivot, otkrila je detaqe o tom kobnom danu i stvarima koje su dovele do toga. - Tu no} mi se sve skupilo, sto puta sam u sebi izgovorila: “Ne mogu vi{e da `ivim, ho}u da se ubijem.” Uzela sam dve-tri tablete za sni`ewe pritiska i naizmeni~no kombinovala sa alkoholom, pri tom bolujem od anemije i organizam mi je veoma iscrpqen. Roditeqi su me u besvesnom stawu na{li u toaletu i pozvali Hitnu pomo}. Da mi se u tom trenutku pred rukom na{ao neki pogodan predmet, ko zna {ta bi bilo. Na pitawe kako je do{lo do poku{aja ubistva Milica ka`e: - Moji problemi ne traju od tada, ve} mnogo du`e. Ta~nije, otkako sam zavr{ila sredwu {kolu. Tada je krenuo sav taj cirkus oko “Operacije trijumf“, nisam upisala fakultet, a ~itavog `ivota `elela sam da se bavim muzikom, a ne estradom. Kada sam iza{la iz “Operacije trijumf“, ~itav svet mi se promenio i po~ela sam da `ivim u estradnom svetu, za koji nisam bila spremna. Ta vrsta karijere desila mi se odjednom i nisam znala {ta me je sna{lo. Jednostavno, nisam bila spremna za sve ono {to me je sa~ekalo po izlasku iz ku}e na Ko{utwaku - kazala je Milica za magazin “Stori“. Pripremqeni gula{ ne samo da je rafinisanog ukusa, nego je i privla~nog izgleda (naro~ito ako su gqive, u ovom slu~aju {ampiwoni, mali, pa mo`ete da ih prodinstate cijele). Ukoliko se odlu~ite za ovakav gula{ sa mesom i {ampiwonima, prema ovom receptu za pripremu je potrebno oko 80 minuta.

Sastojci
(za 4 osobe) 500 g 100 g junetine bez kostiju {ampiwona (veli~ina po izboru) maslaca su{ene slanine narezane mrkve usitwenog celera ka{ika mje{avine za~ina za gula{ i paprika{ nasjeckani per{un kisele pavlake

Priprema
1. Na dio ugrijanog maslaca stavite sitno narezanu slaninu i na kocke narezano meso. Sve dobro prepr`ite, dodajte mrkvu narezanu na koluti}e i usitweni celer te dinstajte oko tridesetak minuta, dolijevaju}i povremeno malo vode ili supe. 2. Zatim umije{ajte mje{avinu za~ina za gula{ i paprika{ razmu}enu u malo vode i dolijte jo{ oko 350 mililitara vode te dinstajte dok meso ne omek{a. 3. U me|uvremenu na preostalom maslacu prodinstajte {ampiwone, pa ih umije{ajte u gotov gula{. 4. Na kraju umije{ajte nasjeckani per{un i kiselu pavlaku.

Cijene u KM
junetina {ampiwoni maslac slanina mrkva celer za~in pavlaka 6 0,6 0,4 0,8 0,4 0,3 0,4 0,8

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Pravite planove o tome da nekuda otputujete ili da se u ne~emu usavr{avate. Po{to je u igri inostranstvo, obradova}e vas vijesti iz daleka. Ako je va{ posao vezan za putovawe, okrenuti ste kontaktima i razgovorima u tom smjeru. Od jednog sastanka puno o~ekujete.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Ne prenagqujte sa izlivima we`nosti ili bijesa. Izbjegavajte sukobe sa partnerom, jer }ete iz wih iza}i kao pora`ena strana. Mogu}e je da vam problemi hormonalne prirode ~ine neprijatnosti. Neki pripadnici znaka }e iznenada osjetiti sna`nu seksualnu potrebu.

60 g 60 g 100 g 40 g 1

Poslu`ivawe
Gula{ sa {ampiwonima, koji ste pripremili prema ovom receptu, poslu`ite s pireom od krompira, {irokim rezancima ili ri`om.

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Uspje{an poslovni dan pra}en gomilom obaveza, ali i konkretnim rezultatima. Kriza je za vama, pa mo`ete da u`ivate u sopstvenim ostvarewima. Mirni ste kao bubica, za razliku od prethodnih dana kada ste bili spremni da ujedate.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
De{avaju se zanimqive stvari - bar vam nije dosadno. Na momente ste nervozni, spremni da planete, da biste ubrzo splasnuli i bili mirni kao bubica. Ko uti~e na ovo raspolo`ewe? Voqena osoba, naravno. Uzalud poku{avate da je podjarmite.

100 ml

Savjet
Prilikom dinstawa {ampiwone mo`ete da posipate bijelim biberom.

Gula{ s mesom i {ampiwonima

9,7

Blizanci
(21.5 - 21.6)
@eqa imate mnogo, a mogu}nosti su male. To stawe vas mo`e dovesti do nezadovoqstva i op{te slabosti. Dan }ete provesti u nastojawu da prevazi|ete probleme. Kad boqe razmislite, shvati}ete besmislenost situacije i to da ste se uzalud nervirali.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Aktuelna tema ovih godina je rad na sebi i o tome treba razmi{qati. Da li ste svjesni sopstvenih mana? Koliko ste spremni da se mijewate? Da li uop{te znate zbog ~ega imate zdravstvenih problema? Pitawa ima bezbroj, a odgovor je jedan.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Uticaj ra~unara na djecu
Ra~unar djetetu treba predstaviti kao pomo}no sredstvo u u~ewu, ~ak i od najranijeg djetiwstva, u tre}oj godini. Djeca vole da u~e kroz igru, ali neka te ra~unarske igre budu obrazovne, savjetuju stru~waci
rezultate testirawa djece. ^ini se, pojednostavqeno re~eno, kao da i sama voqa za ma lo ra da na ra ~u na ru tje ra mo zak na tre ning, upo zo ra va vo di teq is tra `ivawa Melisa Atkins. Ame ri ~kim ro di teqima istra`ivawe sugeri{e upotrebu obrazovnih programa za djecu, koji zais ta po zi ti vno dje lu ju na mentalni razvoj, za razliku od kla si ~nih video-igara ko je ne uti ~u na rast ko eficijenta inteligencije. sredini, u pravoj mjeri koju sa mo ro di teqi zna ju, a na to nauka ipak ne mo`e dati odgovor. Istra`iva~i preporu~uju da je dobro ne os tavqati di je te bez nad zo ra pred ra ~u na rom, ne smjes ti ti ga u dje ~iju sobu te ograni~iti vrijeme za bavqewe ra~unarom, da ono zaista ne bi postalo medijem otu|ewa. Ra~unar dje te tu za to tre ba pred sta vi ti kao po mo }no sredstvo u u~ewu, ~ak i od naj ra ni jeg dje tiwstva, u tre}oj godini. Djeca vole da u~e kroz igru, ali neka te ra ~u nar ske igre bu du obrazovne. Ra~unar mo`e da obavi dobar posao u vezi s razvojem ko efi ci jen ta inte li gen ci je kod dje ce, ali glavninu “posla“ i razvoj emocionalnog koeficijenta inteligencije ipak nose roditeqi, zakqu~uju, izme|u ostalog istra`iva~i.

Rak
(22.6 - 21.7)
Pred vama su uzbudqivi doga|aji koji vas mogu, ako niste na wih spremni, debelo iznervirati. Po{to osobe ro|ene u ovom kobajagi naivnom znaku umiju na vrijeme da predosjete opasnost, nadajmo se da }ete je prevazi}i. Oprezno sa ku}nim aparatima!

Jarac
(22.12 - 20.1)
Vi{e okolnosti uti~u na novonastale probleme. I pored svega se hvatate u ko{tac sa “vjetrewa~ama“ i bezobzirno prevazilazite te{ko}e. Osje}ate da ste uskra}eni, mislite da drugi imaju prednost. Na emotivnom planu su mogu}a razdvajawa ili usamqenost.

Djeca koja u najranijem dje tiwstvu ima ju pris tup ra~unaru i proni~u u wegove taj ne, ima ju sve pre du slo ve za izu ze tan ra zvoj inteligencije, a mo`da i akademsku karijeru u budu}nos ti! Prem da bi ta tvrdwa mogla da motivi{e sve ne vjer ne ro di teqske Tome na “paqbu“ o tome kako ra~unari stvaraju male “asocijalce“, iz SAD sti`e nau ~ni do kaz o do bru koje ova “plasti~na kutija“ mo`e da u~ini za mentalni razvoj djeteta. Rije~ je o istra`ivawu pe di ja ta ra sa ame ri ~kog Ohajo univerziteta, koje je po ka za lo ka ko ma li {a ni ko ji se ba ve ra ~u na rom u sop stve noj ku }i ili ku }i nekog bli`weg, imaju boqe rezultate na testovima inteligencije i testovima za upis u osno vnu {ko lu, od

vr{waka koji nemaju pristup ra~unaru. Ciqna gru pa bi la je satavqena od 122 djece oba pola od tri do pet godina, iz ruralne sredine Zapadne Viryini je, iz po ro di ca slabijeg imovinskog stawa. Pe di ja tri su ispi ta li wihovo znawe, te vizuelne i motori~ke spo sobnosti. Najboqe su rezultate postigla djeca koja su se koristi la ra ~u na rom, bi lo u porodici, bilo izvan we, a u prosjeku su imali sedam do de set bo do va vi {e na ispitima od vr{waka koji ne koriste ra~unar, dok na razvoj motori~kih i vizuel nih spo so bnos ti ni je uo~en uti caj per so nal nog ra~unara. Pristup kompjuteru, zapra vo je kqu~ us pje ha, jer vri je me pro ve de no pred “kutijom“ nije uticalo na

Lav
(22.7 - 22.8)
Izuzetan dan u svakom pogledu. Zadovoqni ste saradwom, fizi~kim vezama, zajedni~kim iskustvima, jednom rije~ju, samim sobom. O~ekuje vas na izvjestan na~in izlazak u javnost, {to zavisi od toga ~ime se bavite. Neki u~estvuju u TV programu, neki idu na javni skup.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
[ta je to sa vama Vodolijama? [ta zapravo ho}ete? Ukoliko ni sami niste na~isto sa ovim pitawima, poku{ajte da se sa nekim posavjetujete. Sa Rakom ili Vagom, birajte. Obje osobe }e vam dati odli~an savjet. Ukoliko neko poku{a da vas omalova`i, te{ko wemu. Pokaza}ete mu zube.

PO@EQNA upotreba obrazovnih programa za djecu
Stvaraju li, dakle, roditeqi koji djeci ne postavqaju gra ni ce u prou~avawu ra~unara male otu|enike iz dru{tva ili male genijalce visoke inteligencije? Is ti na, ja sno, le `i u

Djevica
(23.8 - 23.9)
Kad shvatite gdje le`i uspjeh i na {ta mo`ete direktno uticati, bi}e vam lak{e. Po{to ste vi simbol odgovornog, poslovnog ~ovjeka, prona|ite rje{ewe u naprijed pomenutom. Okrenite se poslu i gledajte ono od ~ega se `ivi. Ne optere}ujte se partnerom.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Nude vam se odli~ne {anse za razvoj mentalnih i fizi~kih sposobnosti. Koliko }ete uspjeti da ih iskoristite, diskutabilno je. Planetarni aspekti su povoqni za pisce, slikare i vizionare. Svim Ribama se savjetuje oprez u komunikaciji i vi{e {etwe.

RJE[EWE: PODSJETNIK, EKOPATROLA, ROD, UNIJAT, S, OSKAR, ^A, EM, V, MAT, JEREMIJA, O, KATAMARAN, [IRI SPISAK, LI, IVA, ISPOMO], J, BAT, KORNAT, TA, QN, VODOSTAJI, IKEA, RTI, ATA, KORSAKOV, ADEL, AVIONSKO KRILO.

30 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
\ur|evdanski festival

Ivo Andri}, NA DRINI ]UPRIJA

Ar~ibald X. Kronin, CITADELA

Finale u dvorani “Borik“
BAWA LUKA - Finale 17. po redu \ur|evdanskog festivala dje~ije pjesme odr`a}e se ve~eras u Sportskoj dvorani “Borik“, na kojem }e biti izvedeno devet kompozicija. Finalno ve~e po~iwe u 18 ~asova, a RTRS }e direktno prenositi ovu manifestaciju. Kompozicije koje su “u{le“ u finale su: “Ma{ta“ u izvo|ewu Iri ne Su ba {i}, “Bo ja quba vi“ Mie Ma le {e vi}, “Ozbiqna pjesma“ Du{ice Novkovi}, Stefana Lopadi}a i Ivane Dedi}, “Vanzemaqci“ Ne|ice Mijajlovi}, “Prole}e se budi“ Jelene Dejanovi}, “Negdje u snovima“ Sare Bibi}, “Bawaluko“ Ane Kruq, “Niko nije savr{en“ @eqane Stani} i pjesma “San“ koju izvodi Nejra Muhi}. Pored ovih devet kompozicija, za “Gran pri“ festivala takmi~i}e se i devet pjesama iz inostranstva koje su se automatski plasirale u finale. N. L.
FOTO: GLAS SRPSKE

Otvoren

Robin

Prva projekcije filma u Kanu pro{la prili~no tiho, {to mnogi obja{wavaju “politi~kom korektno{}u“ novog Robina Huda, koji u ovoj verziji pri~e o doga|ajima u [ervudskoj {umi ima ozbiqne moralne dileme oko ubijawa u krsta{kim ratovima
KAN - Svjetskom premijerom filma “Robin Hud“ Ridlija Skota, sa Raselom Krouom u gla vnoj ulozi, po~eo je ovogodi{wi filmski festival u Ka nu, ja vi le su agencije. Film, koji je u Ka nu do bio i podnaslov “Gladijator u [ervudskoj {umi“, zbog ponovne saradwe tandema Ri dli Skot – Ra sel Krou, kao `en sku zvijezdu u filmu publici je predstavio i Kejt Blan{et u ulozi ledi Merijen. Prva projekcija filma u Kanu pro{la je prili~no tiho, {to mnogi obja{wavaju “politi~kom korektno{}u“ novog Robina Huda, koji u ovoj verziji pri~e o doga|ajima u [ervudskoj {umi ima ozbiqne moralne dileme oko ubijawa u krsta{kim ratovima.

Sa polufinala \ur|evdanskog festivala

Muzej savremene umjetnosti RS
BAWA LUKA - Na kulturnoj karti svjetske manifesta ci je “No} mu ze ja“ i ove godine se upisao Muzej savre me ne umje tnos ti RS sa bo ga tim kul tur no-umje tni ~kim programom. Sutra u 21 ~as nastupi}e gru pa “Ele men tal“ is pred Muzeja savremene umjetnosti. Centralni dio ve~eri je

“Elemental“ u No}i muzeja
interaktivna izlo`ba Jusufa Hayifejzovi}a, umjetnika iz Sarajeva, a u nastavku programa posjetioci mogu da prate projekcije filmova. Manifestacija je po~ela jo{ u uto rak is crta vawem zebre u Vidovdanskoj ulici, Miloja Mitrovi}a, umjetnika iz Vaqeva. Poseban vizuelni efekat manifestaciji da}e `ongleri sa vatrom. Poslije pono}i, pro gram se nas tavqa u “Demofest klubu“ uz nastup doma}ih muzi~ara. Muzej savremene umjetnosti ~itaocima “Glasa Srpske“ poklawa pet ma ji ca sa idej nim rje {ewem ovogodi{we “No}i mu ze ja“, ko je je di zaj ni rao Nemawa Mi}evi}. Pet najbr`ih ~italaca, koji od osam do 8.30 ~asova pozo vu re da kci ju “Gla sa“ na 051/342-900, dobi}e majice. M. P.

PAD broja prijavqenih filmova
Krou je na konferenciji za {tampu rekao da vjeruje da }e film do`ivjeti veliki uspjeh, kao i prethodne verzije, ali i da }e inspirisati qude da prou~avaju taj period istorije, ukqu~uju}i krsta{ke ratove i potpisivawe Magna Carte. - Filmom smo nastojali da probudimo qudsku radoznalost. To je uspjelo “Gladijatoru“, a vjerujem da }e to biti slu~aj i sa “Robinom Hudom“ - rekao je australijski glumac. Me|unarodni filmski festival u Kanu ove godi-

Rasel Krou i Kejt Blan{et

Helen Miren

ne mo ra }e da se su o~i sa krizom, kritikama filmova i prije wihove projekcije, ali i ne vre me nom ko je je prijetilo da }e ozbiqno da ugrozi odr`avawe smotre. Uku pno 19 os tva rewa u~es tvu je u ta kmi ~ar skom dijelu, ~ije }e pobjednike `iri, sa rediteqem Timom Bartonom na ~elu, nagraditi “Zlatnom palmom“ na sve~anom zatvarawu smotre 23. maja. Kriza u svjetskoj kinematografiji ogleda se i u ~iwenici da je prvi put ove godine zabiqe`en pad broja

Me|unarodni festival u Isto~nom Sarajevu

Muzej Republike Srpske

Muzika kroz vijekove
BAWA LUKA - “No} muzeja“ u Muzeju Republike Srpske ove godine obiqe`ava se pod nazivom “Muzika kroz vijekove“. U programu, koji po~iwe u subotu, 15. maja, u 18 ~asova, u~estvuju pet muzi~kih ansambala i mali glumci. Program otvaraju ~lanovi Dje~ijeg pozori{ta “Roda“ iz Bawe Luke lutkarskom predstavom “Pile Jole“. Potom }e igrokaz “Konekcija“ izvesti u~enici dramske sekcije Osnovne {kole “Petar Ko~i}“ iz Prijedora. Muzi~ki program po~iwe u 20 ~asova, a u~estvuju: studenti Akademije umjetnosti u Bawoj Luci, studenti solo pjevawa i etnomuzikologije, Etno-grupa “Trag“, sekstet “Libertango“ i Yez kvartet. Program koji je pripremio Muzej RS traja}e do jedan ~as iza pono}i. M. P.

Lutke iz Bugarske odu{evile publiku
ISTO^NO SARAJEVO ^etvrtog dana 11. me|unarodnog festivala lutkarskih po zo ri {ta za dje cu “Lut fest“ publici u Isto~nom Sarajevu predstavio se Lutkarski teatar Sliven iz Bugarske. Ovo pozori{te je u takmi~arskom programu izvelo predstavu “Rapunzel“. - Poruka ove bajke za djecu je da ne trebamo zaboraviti da su na{a djeca, prema drevnoj kineskoj poslovici, gosti u ku}i – prije ili kasnije napuste svoju ku}u i zato ih treba nau~iti i dati im pravo li~nog izbora, da uz na{u pomo} steknu znawe i iskustvo - rekao je selektor i direktor festivala Vitomir Mitri}. U Dje ~i jem odjeqewu Mati~ne biblioteke Isto~no Sa ra je vo, u pra te }em pro gra mu, dje ca osno vnih {kola u`ivala su u poeziji Tode Nikoleti}a.

“RAPUNZEL“ u takmi~arskom programu
Pred stavqena je i ra dionica “Lutka na koncu“, ura|ena u okviru festivala. M. K.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 31

“Mamurluku u Vegasu“ {est nominacija za MTV filmske nagrade
LOS AN\ELES - Najvi{e nominacija za ovogodi{we Em-Ti-Vi (MTV) filmske nagrade - {est - dobio je film “Mamurluk u Vegasu“, objavqeno je na sajtu te TV ku}e, javqa Tanjug. Drugi film iz vampirskog serijala “Sumrak“, “Mlad mjesec“, nominovan je u pet kategorija. “Mlad mjesec“ konkuri{e za nagrade za najboqi film, `ensku ulogu (Kristen Stjuart), mu{ku ulogu (Robert Patinson i Tejlor Lotner), najqep{i poqubac (Kristen Stjuart i Patinson) i globalnu superzvijezdu.

63. kanski filmski festival

Vijesti
Filharmonija

Hud donio ti{inu
Srpska kinematografija
Srpska kinematografija u Kanu bi}e predstavqena u takmi~arskoj selekciji mladih autora, u programu “Ateqe“ za razvoj projekata, na marketu i u zajedni~kom Regionalnom paviqonu filmovima “Ja ve} jesam sve ono {to `elim da imam“ Dane Komqena, zatim filmom “Krugovi“ Srdana Golubovi}a i dugometra`nim igranim filmom Janka Baqka “Plavi voz“. spava“ Olivera Stouna. Francuska }e kao doma}in pred sta vi ti ~e ti ri fil ma: “Tur ne ju“ Ma tjea Almarika, “O qudima i bogo vi ma“ Gza vi jea Bo voe, “Princeza od Monpensijea“ Bernara Tavernijea i “Kopi ja ori gi na la“ Aba sa Kja ros ta mi ja. Fes tival }e zatvoriti aus t r a l i j s ko - f r a n cuski film “Drvo“, re diteqke Yuli Beru~eli.

Donatorski koncert
BAWA LUKA - Ministar prosvjete i kulture Repu bli ke Srpske An ton Ka si po vi} i di re ktor Bawalu~ke filharmonije Damir Jovani}, umjetni~ki direktor Ivan Ota{evi} i dirigent Vanesa Kre me no vi} obja vi li su ju~e odr`avawe prvog koncerta i po~etak rada novoosnovane Filharmonije, javila je Srna. Prvi, donatorski koncert, namijewen pomo}i osnivawu Bawalu~ke filharmonije, odr`a}e Guda~ki orkestar ove filharmonije sutra u 20 ~asova u koncertnoj dvorani Banskog dvora.

Antologija

Srpska poezija na ruskom
^A^AK - U ^a~ku je tokom boravka Andreja Bazi lev skog, sa ra dni ka In sti tu ta za svjet sku kwi`e vnost u Mos kvi, predstavqena vi{etomna Antologija srpske poezije na ruskom jeziku, javqa Tanjug. Na 3.000 stranica pred stavqeno je 75 srpskih pje sni ka, od La ze Kos ti }a do Mir ja ne Bu latovi}.

Bijeqina
FOTO: ROJTERS

prijavqenih filmova. Ove godine me|u kandida ti ma za “Zla tnu pal mu“ na{ao se samo jedan ameri~ki film, “Pravedna igra“ Daga Lajmana, umjesto najmawe tri, koliko ih je bilo proteklih godina.

FRANCUSKA }e predstaviti ~etiri filma
Po red ovog tri le ra, u kome igraju Naomi Vots i [on Pen, u glavnoj selekciji nalazi se jo{ 18 ostvarewa iz 12 ze maqa, me |u

kojima su filmovi Abasa Kja ros ta mi ja, Ta ke {ija Kitana, Majka Lija, Nikite Mihalkova i Kena Lou~a. Kao na ro ~i to kon tro verzan ove godine u Kanu pomiwe se film “Pro gna nici“, al`irskog rediteqa Ra {i da Bu {a re ba, ko ji se bavi masakrom koji je 1945. godine po~inila francuska vojska u mjestu Setif. Ma da su pred stavqeni sa mo sa je dnim filmom u takmi~arskom dije-

lu, Amerikanci su prisutni u drugim programima festivala ostvarewima Vudija Alena “Upozna}e{ visokog crnog stranca“ i “Volstrit 2: Novac nikada ne

Uskoro sajam kwige
BI JEQINA - U Bi jeqini }e 19. maja biti otvoren Osmi me |u na ro dni sa jam kwige, nas ta vnih sredstava i grafi~ke indus tri je pod na zi vom “Kwiga 2010“, koji }e okupi ti ne ko li ko de se ti na izlaga~a, javila je Srna. Na otva rawu }e be sje di ti kwi`evnik Dobrica Eri}.

Bioskop
Benisio del Toro

Nastavak “Seksa i grada“
BAWA LUKA - Bioskopi u BiH po~e}e od 3. juna sa prikazivawem dugoo~ekiva nog nas tav ka kul tnog filma “Seks i grad“, za koji vlada veliko interesovawe ovda{we publike. Tvorac planetarno popularnog TV serijala mre`e HBO Majkl Petrik King vra}a se sa nastavkom blokbaster filma iz 2008. godi ne, u ko jem }e fil mofili ponovo gledati ~etiri naj boqe pri ja teqice Keri, Samantu, [arlot i Mirandu. M. P.

Narodno pozori{te Republike Srpske

Gradsko pozori{te “Jazavac“

Ulaznice ~itaocima
BAWA LUKA – “Glas Srpske“ u sa radwi sa Na ro dnim po zo ri {tem Republike Srpske nagra|uje ~itaoce. Pet najbr`ih ~italaca koji se jave u redakciju “Glasa“ na broj telefona 051/342-900 dobi}e po dvije karte za predstavu “@e ni dba i uda dba“, u re `i ji \ur|e Te{i}, koja je na repertoaru ve~eras u 20 ~asova, a jo{ pet ~italaca nagradi}emo sa po dvije ulaznice za predstavu “Balon od kamena“, koja je u subotu u 20 ~asova. M. P.

Gostovala “Doktorska bajka“
BAWA LUKA - Bawolu~ko Gradsko pozori{te “Jazavac“ u srijedu je ugostilo PIR pozori{te iz Lakta{a, koje je premijerno izvelo predstavu “Doktorska bajka“. Predstava je nastala prema bajci velikog ~e{kog pisca Karela ^apeka, za koju re`iju potpisuje Jelena Medi}, a posvetili su je djeci iz Doma “Rada Vrawe{evi}“ u Bawoj Luci. Pred sta va je na mi jewena prven stve no djeci, ali je interesantna i odrasloj publici, zbog mno{tva cirkuskih elemenata koji, uz dosta muzike i igre, predstavqaju po~etak novog cirkusa na na{im prostorima. - “Doktorska bajka“ je jedna od bajki Karela ^apeka koja je ~esto postavqana na scenama biv{e Jugoslavije. Za na{u dramatizaciju uzet je samo jedan wen dio: Bajka o sulejmanskoj princezi - rekla je re`iser i predsjednik PIR-a Jelena Medi}. M. P.

32 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

2

dje~aka

7

djevoj~ica

Na jesen u klupama oko 1.600 |aka prvaka
@elio sam da vidim kako napreduju testirawe i pripreme za upis u prve razrede u {kolama u Bawoj Luci i Republici Srpskoj. Lijepo se radi i o~igledno je da djeca dolaze djelimi~no pripremqena za obrazovawe u |a~kim klupama, rekao Kasipovi}
rawa, na osno vu ko jih se formiraju ujedna~ena odjeqewa, obavqaju {kolski pedagog i psiholog. - Ciq nam je da stvorimo odjeqewa sa je dna kim ili pribli`no jednakim brojem u~enika koji su pokazali natprosje~ne, prosje~ne i onih sa rezultatima ispod prosjeka - pojasnio je Kne`evi}. Po red prva ~i }a ra dost nisu krili ni roditeqi koji djecu upisuju u {kolu. - Sre }na sam {to sam svo ju dje voj ~i cu upi sa la u prvi razred i nadam se da je dovoqno pripremqena. @elim joj svu sre}u u {kolovawu - re kla je maj ka prva~i}a Simone, koju smo zatekli u {koli Mila [mugovi}. Ona je dodala da su ona i mu` pri pre ma li wiho vu k}erku za prve {kolske dane. - Moj mu` radi u prosvjeti, tako da smo se trudili da na{u Simonu {to boqe pripremimo za po~etak {kolovawa. Ve} je svjesna koliko je obrazovawe va`no i da mora da se trudi i vrijedno u~i istakla je [mugovi}eva.

Ministar Anton Kasipovi} pratio testirawe djece u O[ “Jovan Cviji}“

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044
Testirawe budu}ih u~enika O[ “Jovan Cviji}“ FOTO: N. LUGI] PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

U 19 {kola na podruju grada Bawe Luke do sada se u prve razrede upisalo 1.213 prva~i}a. Sedam {kola jo{ ni je dos ta vi lo po dat ke o broju upisanih u~enika, a o~ekujemo da se u {kolsku 2010/11. godinu upi{e pribli`an broj |aka kao pro{le {kolske godine, kada ih je upisano oko 1.600. Izjavio to je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipovi} prilikom ju~era{we posjete Osnovnoj {koli “Jovan Cviji}“, gdje je prisustvovao tes-

tirawu djece za upis u prvi razred, te posjetio produ`eni boravak i dru`io se sa ovogodi{wim prva~i}ima. - @elio sam da vidim kako ide testirawe i pripreme za upis u prve razrede u {kolama u Bawoj Luci i Republici Srpskoj. Vidim da se lijepo radi i da djeca o~igle dno do la ze dje li mi ~no pripremqena za obrazovawe u |a~kim klupama - rekao je Kasipovi}. Jo{ je po`elio svim djevoj~icama i dje~acima, koji ove godine prvi put sjedaju u {kolske klupe, mnogo sre}e u {kolovawu.

- @elim svim prva~i}ima da uspje{no u~e i zavr{e svoje osnovno {kolovawe, te da kasnije idu ka vi{im nivoima obrazovawa - dodao je Kasipovi}.

CIQ da se formiraju ujedna~ena odjeqewa
Prema rije~ima direktora O[ “Jovan Cviji}“ Nedeqka Kne`evi}a, ova {kola sva ke go di ne upi su je sve mawi broj prva~i}a. - Do sada smo upisali 51 u~enika, {to je mawe nego pro{le godine. Svake godine

opada broj prva~i}a koji se upisuju u na{u {kolu, te ove godine imamo tri odjeqewa mawe. Je dan od ra zlo ga je {to u ovom dijelu grada nema in ten zi vne gradwe - obja snio je Kne`evi}. On je naglasio da testi-

TROTOAR
- Problem trotoara i prilaza O[ “Branislav Nu{i}“ bi}e uskoro rije{en. Ministarstvo prosvjete i kulture i grad Bawa Luka rade zajedno na rje{avawu ovog problema - izjavio je ministar Anton Kasipovi} na sjednici Narodne skup{tine odgovaraju}i na poslani~ko pitawe o problemu |aka na podruju bawolu~kog naseqa Srpske toplice.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS” ROBIN HUD - istorijski spektakl re`ija: Ridli Skot uloge: Rasel Krou, Kejt Blan{et, Vilijam Hart termini: 16.15, 19, 21,22 ~asova DADIQA MEKFI I VELIKI PRASAK - porodi~na komedija/bajka re`ija: Sjuzan Vajt uloge: Ema Tompson, Megi Smit, Ris Ajfans termini: svakog dana u 16.45, 18.45, dodatni termini vikendom u 12.30 i 14.30 ALISA U ZEMQI ^UDA 3D - avantura/fantazija re`ija: Tim Barton uloge: Xoni Dep, Mia Vasikovska, En Hadavej termini: subotom i nedjeqom u 14 SUDAR TITANA 3D - SF spektakl re`ija: Luis Leterijer uloge: Sem Vortington, Lajam Nison, Ralf Fins termini: 18.15, 22.30 ~asova KAKO DA DRESIRATE SVOGA ZMAJA 3D - animirani re`ija: Kris Sanders glasovi: Xerard Batler, Xej Baru~el, Amerika Ferera termini: subotom i nedjeqom u 12 “KIK ES” - tinejxerska komedija re`ija: Metju Von uloge: Mark Strong, Nikolas Kejx, Ejron Xonson termini: 16 PRESTUPNA GODINA - romanti~na komedija re`ija: Enend Taker uloge: Ejmi Adams, Metju Gud, Adam Skot termini: 20.30 ~asova DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Pinokio“ Karlo Kolodi, rediteq: Slav~o Malenov, 15. maj u 18 ~asova “Tu`ni princ“ Predrag Bjelo{evi}, rediteq: Biserka Kolevska, 16. maj u 11 ~asova Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan NARODNO POZORI[TE RS “@enidba i udadba“ komedija Jovana Sterije Popovi}a, Velika scena, ve~eras u 20 ~asova KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Izlo `ba sli ka Mi haj la Ni ko li }a, Veliki izlo`beni salon, ve~eras u 19 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stal na izlo `be na pos tav ka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Mul ti me di jal na izlo `ba “Ban i Bawa Luka - ambijentalni i gra|anski identitet“

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 33

Povi{ena koncentracija polena trave, koprive, bora i jele
Na podru~ju grada Bawe Luke ju~e je zabiqe`ena povi{ena koncentracija polena trave, koprive, bora i jele, {to je kod izuzetno osjetqivih osoba izazvalo alergijske reakcije. Ni prognoza za sqede}e dane nije optimisti~na, jer }e koncentracija polena
FOTO: S. ILI]

trave i koprive rasti, a bora i jele opadati. Koncentracija polena ambrozije nije zabiqe`ena na podru~ju grada Bawe Luke. N. L.

GRADSKE VIJESTI

Sve~ano otvarawe kru`nog toka
Kru`ni tok na raskrsnici magistralnog puta M16.1 i ulica Ivana Gorana Kova~i}a i Marije Dimi} danas }e, sve~anim presijecawem vrpce, u saobra}aj pustiti predsjednik Vlade RS Milorad Dodik, gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi} i direktor JP “Putevi RS“ Mladen Lazendi}. Potvrdila je ovo “Glasu Srpske” portparol JP “Putevi RS“ Natalija Popadi}. Iz CJB Bawa Luka saop{tili su da }e danas, zbog pu{tawa u funkciju kru`ne raskrsnice, u periodu od 12.45 do 13.45 ~asova, saobra}aj na toj raskrsnici biti privremeno obustavqen, te preusmjeren na druge ulice u gradu. N.L.

Izlo`ba oldtajmera na Trgu Krajine
U organizaciji Oldtajmer kluba “Veteran“ u subotu se odr`ava Deveti me|unarodni skup oldtajmer vozila. Ovo je izjavio predsjednik OTK “Ve te ran“ Svje tlan Savi}. - O~ekuje se da }e se na izlagawu pojaviti oko stoti nu sta rih auto mo bi la. O~ekujemo goste iz Austrije, Ma |ar ske, Slo ve ni je, Srbi je, Hrvat ske i BiH. Svi oni izlo `i }e svo je qubimce na Trgu Krajine od 10.30 do 13.30 ~asova, a posli je za vr{et ka izlo `be na pra vi }e mo “po ~a sni“ krug po Bawoj Luci, da bi ove jedinstvene automobile mogli da vide i oni koji ne bu du pri sus tvo va li izla gawu - rekao je predsjednik OTK “Ve te ran“ Svje tlan Savi}. N. L.

Okretawe slavskog kola~a u Hramu Hrista Spasiteqa

Bawa Luka i Hram Hrista Spasiteqa obiqe`ili krsnu slavu

Spasovdan slava grada i duhovnosti
Svetu arhijerejsku liturgiju slu`ili vladika bawolu~ki Jefrem, mitropolit zagreba~ko-qubqanski i cijele Italije Jovan i episkop sremski Vasilije
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Obiqe`en Sveti Vasilije Ostro{ki

Spasovdan, koji je krsna sla va gra da Bawe Lu ke i Sa bor nog hra ma Hris ta Spasiteqa, vrijeme je kada se tre ba po mo li ti i po `eqeti mir, zdravqe i sre}u svim qudima u Srpskoj. Sre }an sam {to se pro slavqa prva slava ovog hrama i vjerujem da }e litija oko hra ma bi ti uspos tavqena kao tradicionalni dio obiqe`avawa slave hrama i grada. Ovo je ju~e, poslije svete arhijerejske liturgije u Hramu Hrista Spasiteqa u Bawoj Luci, izjavio premijer Republike Milorad Dodik. Svetu arhijerejsku liturgi ju slu `i li su vla di ka bawolu~ki Jefrem, mitropolit zagreba~ko-qubqanski i cijele Italije Jovan i episkop sremski Vasilije. Sve~anos ti su pri sus tvo va li brojni dru{tveno-politi~ki

radnici Bawe Luke i Republike Srpske, kao i ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko. Poslije liturgije obavqeno je osve}ewe slavskog `ita i kola~a.

SVE^ANOSTI prisustvovao i Aleksandar Bocan-Har~enko
- @elim da izrazim duhovno zadovoqstvo i da zahva-

lim svima {to su do{li da uveli~aju ovaj veliki pravoslavni praznik koji je ujedno slava na{eg grada kao i ovog ve le le pnog Hra ma Hris ta Spasiteqa - kazao je episkop bawolu~ki Jefrem. Gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi} istakao je da su i ovogodi{wu krsnu slavu Grada realizovali uz veliku podr{ku Pravoslavne parohije i Crkvene op{tine Bawa Luka. - Posebno sam ponosan na

~iweni cu da po prvi put krsnu slavu slavimo u ovom hramu - rekao je Davidovi}. Brojni Bawolu~ani su do{li da uveli~aju obiqe`avawe krsne sla ve gra da i hrama. Penzioner Marko Vesi} istakao je da je bio posebno sre}an {to je kona~no do~ekao da u Hramu Hrista Spasiteqa do~eka Spasovdan. - Po se bno mi je dra go {to smo slavu grada proslavili u ovom prelijepom hramu, na kojem nam mnogi mogu pozavidjeti - kazao je Vesi}.

Oko 300 ~lanova Udru`ewa uveli~alo slavu

FOTO: N. LUGI]

Litija
Po prvi put, poslije dugo vremena, u Bawoj Luci je formirana spasovdanska litija trohodni ophod oko hrama. Litiju je povremeno prekidala ki{a.

Udru`ewe Hercegovaca u Bawoj Luci obiqe`ilo je u srijedu, 12. maja, krsnu slavu Svetog Vasilija Ostro{kog ^udotvorca, a tim povodom u prostorijama restorana “^ajavec“ uprili~en je slavski obred pred vi{e od 300 ~lanova i gostiju Udru`ewa. - Na{e udru`ewe po drugi put slavi krsnu slavu, i to je prilika da se bar jednom godi{we svi ~lanovi okupe na jednom mjestu i uz bogat kulturni program na neki na~in o`ive duh rodne Hercegovine - rekao je predsjednik Udru`ewa Hercegovaca Milorad Telebak. Uz bogatu trpezu i doma}e hercegova~ko vino sve prisutne su zabavili guslari Radomir Luketa i Vasilije Elez, grupa “Nevesiwci“ sa tradicionalnim pjesmama, u narodu poznatim kao “gange“, te Luka [ekara, Radovan Brati} i Branko Br|anin koji su recitovali pjesme o Hercegovini. N.L.

PA@WA
Tri naseqa bez struje
Po po vi}, k}i @eqomi ra i Dra ga ne; Ner mi na Mu {a no vi}, k}i Ner mi na i \a ne; Du {an Bi la no vi}, sin Go ra na i @eqane; Ale ksan dra Sta ni}, k}i Miroslava i Gorane; Ana Ni{evi}, k}i Vladimira i Ma ri ne; Sa ra \u ri}, k}i Sla vi {e i San dre; Anel Mu {i no vi}, sin Mirsada i Indire; \or|e Kne`evi}, sin Deana i Mirjane. Zbog izvo|ewa planiranih radova na elektroenergetskim objektima danas }e bez snabdijevawa elektri~nom energijom biti potro{a~i u dijelu naseqa Kadina Voda u periodu od 8.30 do 10.30 ~asova, te dijelovi naseqa Ponir i Bijeli Potok od 8.30 do 14 ~asova, saop{teno je iz “Elektrokrajine“ . U saop{tewu se navodi da je u toku akcija iskqu~ewa du`nika. N.L. Biqane; Ana Doj~inovi}, k}i Dragana i Tawe; Kata ri na To do ro vi}, k}i Mla de na i Ni ko li ne; Duwa Ba{i}, k}i Bobana i Dra ga ne; Mi haj lo Pe kez, sin Mi le ne; La na

MATI^NI URED
Ro|eni:
An |e la Mi tro vi}, k}i Wego {a i Sla |a ne; Mi lan Po po vi}, sin Bo {ka i Dra ga ne; La zar Bo jan di}, sin Sla vi {e i

34 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ISTORIJA EVROPE 1945 - 1992. (Separatizam i nacionalne mawine)

(14)

Osamdesetih poquqana stabilnost Jugoslavije
VOLTER LAKER

Razli~ita obja{wewa mogu se na}i povodom bu|ewa nacionalisti~kih zahtjeva. S jedne strane to su sve ve}a demokratizacija Evrope i sve ve}e politi~ke slobode u [paniji, Jugoslaviji i Sovjetskom Savezu Krajem osamdesetih politi~koj destabilizaciji u Jugoslaviji doprinijele i pobune Albanaca i otpor koji su pokazali Hrvati i Slovenci prema dominantnom srpskom elementu

Nova Evropa, koja je nastala 1945. godine, etni~ki je bila homogenija nego ranije, jer su povu~ene nove granice i stanovni{tvo je raseqeno. Me|utim, ako uzmemo u obzir istoriju Evrope, potpuna homogenost nikad nije bila mogu}a, niti je bila po`eqna. Jugoslavija, [vajcarska i Belgija su o~igledni primeri dr`ava u kojima `ivi vi{e od jednog naroda. Na drugim mestima u Evropi etni~ke zajednice su imale odre|eni stepen autonomije; neki nisu ni tra`ili punu nezavisnost, a neki je nisu dobili od centralne vlasti. Tokom prvih dvadeset godina posle rata, u ovim “nacijama unutar dr`ave“ nacionalizam nije imao zna~ajniju ulogu; me|utim, sedamdesetih i osamdesetih godina do{lo je do primetne promene. Razli~ita obja{wewa mogu se na}i povodom tog bu|ewa nacionalisti~kih zahteva. S jedne strane, to su sve ve}a demokratizacija Evrope i sve ve}e politi~ke slobode u [paniji, Jugoslaviji i Sovjetskom Savezu. Naravno, nacionalna svest i ranije je postojala me|u Baskijcima, Slovencima, Azerbejyancima - da navedemo samo neke primere.

Irska i Baskija
Me|utim, pod Frankom, Titom i sovjetskim re`imom pre glasnosti, problemi su re{avani po kratkom postupku kad god bi mawine pre{le usko odre|ene granice regionalne autonomije. Na drugim mestima u Zapadnoj Evropi obnova nacionalizma me|u mawinama bila je deo op{teg procesa koji ima i ekonomske i kulturne razloge.

Istorija poznaje te nacionalne napetosti u svim primerima zajedni~kog `ivota razli~itih etni~kih grupacija u jednom gradu, ili jednoj oblasti, ~ak i u [vajcarskoj (konflikt u Juri) i me|u skandinavskim zemqama. Neki su sukobi re{eni mawe-vi{e mirnim putem, na primer, Alto Adi|e (Ju`ni Tirol) u Italiji i na Sardiniji. U Belgiji arrangement communautaire nije bio tako uspe{an, krizna stawa bila su ~esta, ali gotovo da nije bilo nikakvog nasiqa. U ekstremnim slu~ajevima, napetost bi dovela do teroristi~kih napada, kao u Severnoj Irskoj i u Baskiji na severu [panije. U oba slu~aja, nacionalisti~ka stremqewa su dugog veka. Me|utim, pobuna je u{la u svoju akutnu fazu po~etkom sedamdesetih. Iako su ekstremisti me|u Baskijcima i irskim katolicima u su {ti ni mawina unu tar mawine, centralne vlasti su imale velike probleme zbog oru`anih napada. Separatizam pra}en nasiqem postavqa brojna zanimqiva pitawa. Jedno se ti~e opipqive razlike izme|u wihove zvani~ne doktrine (koja je internacionalisti~ka i levo orijentisana) i stvarnih motiva, kao i pre du ze tih akci ja, ko je se za sni va ju na iskqu~ivom nacionalizmu.Nije sasvim jasno ni za{to druge nacionalnosti, na primer Katalonci, koji mogu da navedu sli~ne zamerke centralnoj vlasti, poku{avaju da ostvare ciq politi~kim a ne teroristi~kim sredstvima. Mo`da relativno mala grupacija, u koju spadaju Baskijci, ja~e ose}a pritisak od brojnijih Katalonaca, jer strepe da vreme nije na wihovoj strani, da }e se wihova kultura i na~in `ivota izgubiti u sve ve}em prilivu {panskih doseqenika na wihovo rodno tle.

za otcepqewe. Na potowim izborima {kotski nacionalisti ni izdaleka se nisu pribli`ili prethodnim rezultatima.

Teroristi~ki napadi

Razlike
Drugi svjetski rat zakqu~io je jedno od najte`ih i najnesre}nijih poglavqa qudske istorije. Sa posqedicama tog velikog rata morale su da `ive sve evropske zemqe kroz mukotrpnu i sporu obnovu. Krize u svijetu nisu prestale. Ipak razvija se hri{}anska demokratija. Ali razlike ostaju. Novi re`imi i ideologije se sudaraju i daqe, stvarani su blokovi, vjerske iskqu~ivosti su izra`ene. U takvim uslovima `ivi novi svijet.

Ni bretonski i korzikanski nacionalizam nije neka nova pojava, ali je do o`ivqavawa nacionalisti~kih ideja do{lo tako|e sedamdesetih godina. Nerazvijenost i nezadovoqstvo zemqoradnika imalo je zna~ajnu ulogu; bilo je i nekih teroristi~kih napada nevelikih razmera. U jo{ nekoliko primera akutnih nacionalisti~kih sukoba u Evropi siroma{tvo i nedovoqna ra zvi je nost ima li su va `nu ulo gu. Severna Irska je o~igledan primer. Na drugim mestima zna~ajan ~inilac je bila tradicionalna verska netrpeqivost; opet bismo mogli da navedemo Severnu Irsku, a uz wu i Albance muslimane na Kosovu. Me|utim, Baskijci su dobri katolici kao i wihovi susedi [panci; osim toga, oblast Baskije spada u najbogatije i najrazvijenije regije [panije. Svaki poku{aj da se sukob sa ratobornim nacionalnim mawinama objasni uz pomo} jednog ili dva odre|ena razloga nave{}e nas na pogre{an zakqu~ak; mada u nekim slu~ajevima to mo`e biti ta~no, u drugim je sasvim bezna~ajno. Ne mo`e se tvrditi ni da vlasti u jednom slu~aju uspeju da re{e, ili bar umire, sukobe, a u drugom to ne mogu da u~ine. Diktatorski re`imi mogu surovom prinudom da potisnu javno ispoqavawe sukoba; masovnim raseqavawem stanovni{tva mo`da mogu i da do|u do re{ewa. Me|utim, sa postepenom demokratizacijom Evrope, takva sredstva su iskqu~ena. Prema tome, separatisti~ko nasiqe se nastavqa. U toku dvadeset godina u Severnoj Irskoj je palo vi{e od dve hiqade `rtava, dve U PADU ^AU[ESKUA UDIO tre}ine poginulih su civili, ne borci. Me|uimao i wegov represivni odnos tim, uprkos poku{ajima da se teroristi~ke opeprema ma|arskoj mawini u Rumuniji racije prebace i na tle Engleske, dru{tveno tkivo nije pretrpelo ozbiqnije poreme}aje. U su{tini, od polovine sedamdesetih broj U slu~aju nacionalizma u [kotskoj, posre`rtava u Severnoj Irskoj se postepeno smawuje. di je otpor prema vlasti iz daleka. Sa sve ve}im slabqewem op {te eko nom ske i Politi~ki su mnogo ozbiqniji nacionalni sudru{tvene situacije u Engleskoj, sve je gla- kobi u Isto~noj Evropi. U padu ^au{eskua svoj sniji bio zahtev za “otcepqewem“ (devoluti- udeo ima i wegov represivni odnos prema maon); porast nacionalizma verovatno ima |arskoj mawini u Rumuniji. Krajem osamdesetih veze i s otkri}em zna~ajnih naftnih poqa politi~koj destabilizaciji u Jugoslaviji donedaleko od {kotske obale. Na op{tim prineli su i pobune Albanaca i otpor koji su izborima 1974. {kotski nacionalisti su pokazali Hrvati i Slovenci prema dominanosvojili 30 odsto ukupnog broja glasova; na tnom srpskom elementu. (Nastavi}e se) referendumu 1979. godine 32 odsto je glasalo

14. maj 1610. godine

14. maj 1796. godine

14. maj 1932. godine

Ubijen kraq Anri IV
1610 - Francuskog kraqa Anrija IV, prvog monarha iz dinastije Burbona, u Parizu je ubio jedan katoli~ki vjerski fanatik. Na prestolu ga je naslijedio devetogodi{wi Luj XIII, s kraqicom majkom Marijom Medi~i kao regentom. Do 1589. Anri IV je kao kraq Navare i vo|a hugenota (francuskih protestanata) u sukobu s katolicima, a potom je kao kraq Francuske zemqi povratio mir 1598 “Nantskim ediktom“. Edikt je predvidio me|usobnu toleranciju rimokatolika i protestanata. U~vrstio je politi~ki Francusku i oja~ao kraqevsku vlast.

Vakcina protiv bogiwa
1796 - Engleski qekar Edvard Xener uspje{no je vakcinisao jednog osmogodi{weg dje~aka protiv velikih bogiwa, polo`iv{i time temeq moderne imunologije. Ideju o vakcini protiv smrtonosne bolesti dobio je kad je dvadesetak godina ranije uo~io da qudi zara`eni kravqim bogiwama ne dobijaju velike bogiwe ni u vrijeme epidemija i poslije dvije decenije rada razvio je vakcinu koja je ubrzo u cijelom svijetu prihva}ena kao pouzdana za{tita od velikih bogiwa. Bio je to revolucionarni doprinos u razvoju svjetske medicine.

Umro ^edomiq Mijatovi}
1932 - Umro je srpski politi~ar, ekonomista, diplomata, istori~ar i pisac ^edomiq Mijatovi}, predsjednik Srpske kraqevske akademije, utemeqiva~ Narodne banke Srbije, profesor ekonomije na Velikoj {koli u Beogradu. Kao {ef srpske diplomatije potpisao je Tajnu konvenciju sa Austrougarskom 1881, a kao ministar finansija uveo je dinar kao nov~anu jedinicu Srbije i metarski sistem mjera. Djela: “Izvod iz politi~ke ekonomije“, “Nauka o dr`avnom gazdinstvu ili nauka o finansiji“, “Istorija trgovine“, “Finansije srpskog kraqevstva“...

OGLASI
Na osnovu ^lana 267. Zakona za o privrednim dru{tvima RS (“Sl. gl. RS“ br.127/08 od 25.11.2008. god.) i ^lana 33., 34., 35. i 36. Statuta Robne ku}e “BOSKA” Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka broj OPU-672/09 od 24.7.2009. godine i Odluke o sazivawu XIV sjednice Skup{tine akcionara Robne ku}e “BOSKA” Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka, broj: 41 od 12.5.2010. godine, Upravni odbor Robne ku}e “BOSKA” Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka objavquje javni oglas kojim XIV sjednicu Skup{tine akcionara Robne ku}e “BOSKA” Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka XIV sjednica Skup{tine akcionara Robne ku}e “BOSKA” Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka, saziva se za dan 15.6.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova, u poslovnim prostorijama Robne ku}e “BOSKA” Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka, koje se nalaze u Bawoj Luci, Trg Krajine 1. Za XIV sjednicu Skup{tine akcionara Robne ku}e “BOSKA” Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka predla`e se sqede}i dnevni red: DNEVNI RED 1. Verifikacija Spiska u~esnika XIV sjednice Skup{tine akcionara 1.1 Izbor Komisije za verifikaciju mandata akcionara u~esnika XIV sjednice Skup{tine akcionara. 1.2 Usvajawe izvje{taja Komisije za verifikaciju mandata akcionara u~esnika XIV sjednice Skup{tine akcionara. 2. Izbor: 2.1 Predsjedavaju}eg XIV sjednice Skup{tine akcionara. 2.2 Kandidacione komisije za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora Robne ku}e “BOSKA” Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka. 2.3 Zapisni~ara i broja~a glasova XIV sjednice Skup{tine akcionara. 3. Usvajawe Zapisnika sa XIII Skup{tine akcionara Robne ku}e “BOSKA” Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka. 4. Razmatrawe i usvajawe 4.1 Godi{weg obra~una i Izvje{taja o poslovawu za 2007. i 2008. godinu. 4.2 Godi{weg obra~una i izvje{taja o poslovawu za 2009. poslovnu godinu. 4.3 Odluke za izbor eksternog revizora za 2010. godinu. 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora Robne ku}e “BOSKA” Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka za period 24.7.2009 - 5.5.2010. godine. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora Robne ku}e “BOSKA” Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka za 2009. godinu. 7. Razmatrawe i usvajawe: 7.1 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Robne ku}e “BOSKA” Trgova~kog akcionarskog dru{tva, Bawa Luka u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima RS. 7.2 Usvajawe pre~i{}enog teksta Statuta Robne ku}e “BOSKA” a.d., Bawa Luka 8. Razmatrawe i usvajawe: 8.1 Odluke o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora Robne ku}e “BOSKA” Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka, 8.2 Odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora Robne ku}e “BOSKA” Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka. 8.3 Odluke o izboru i imenovawu ~lanova Upravnog odbora Robne ku}e “BOSKA” Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka. 9. Teku}a pitawa Pravo u~e{}a na XIV sjednici Skup{tine akcionara neposredno ili putem punomo}nika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari koji imaju u vlasni{tvu akcije Dru{tva s pravom glasa i bili su upisani u Kwigu akcionara Dru{tva koja se vodi kod Centralno registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske na dan 12.5.2010. god., kao dana sazivawa XIV sjednice Skup{tine akcionara. Punomo} za zastupawe, u~estvovawe u radu i glasawe na XIV sjednici Skup{tine akcionara mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadle`nog organa, u skladu sa va`e}im propisima. Akcionari Dru{tva imaju pravo i mogu}nosti da izvr{e uvid u tekst prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Robne ku}e “BOSKA”, Trgova~kog akcionarskog dru{tva, Bawa Luka, ~ije je razmatrawe i usvajawe predla`e pod ta~kom dnevnog reda broj 7.1., u poslovnim prostorijama Robne ku}e “BOSKA”, Trgova~kog akcionarskog dru{tva, Bawa Luka Trg Krajina 1, kao i uvid u tekst prijedloga odluka uvr{tenih u dnevni red XIV sjednice Skup{tine akcionara svakim radnim danom od 9 do 14 ~asova. Broj: 41a Datum: 12.5.2010. god. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Vera Bakovi}, s. r.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 35
JP “AQUANA“ d.o.o. Bawa Luka Na osnovu ~lana 7. stav 1. ta~ka d) i ~lana 11. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS“ br. 75/04) i ~lana 28. stav 1. ta~ka 5. i ~lana 43. Statuta preduze}a, a u ciqu provo|ewa odluke Nadzornog odbora JP “Aquana“ d.o.o. Bawa Luka br.011-2080/10 od 4.5.2010. godine, Nadzorni odbor preduze}a raspisuje

SAZIVA

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVAWE IZVR[NIH DIREKTORA PREDUZE]A 1. Nadzorni odbor preduze}a }e imenovati izvr{ne direktore preduze}a, ~ije su nadle`nosti propisane ~lanom 10. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS“ br. 75/04) i ~lanom 41. Statuta preduze}a i to: a) izvr{ni direktor za tehni~ke poslove; b) izvr{ni direktor za ekonomske poslove. Mandat izvr{nih direktora je ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog izbora. 2. Kandidat za direktora mora ispuwavati sqede}e kriterijume i uslove: I – OPŠTI USLOVI: - da posjeduje op{tu zdravstvenu sposobnost za rad; - da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od 3 godine prije objavqivawa javnog konkursa; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za ka`wiva djela koja ga ~ine nepodobnim za obavqawe poslova direktora preduze}a, odnosno da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak; - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH ( da ne slu`i kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nije pod optu`nicom tog suda, a da se nije povinovao nalogu da se pojave pred sudom); II - POSEBNI USLOVI - visoka stru~na sprema (VSS), - za ta~ku 1. pod a) VII stepen , ma{inske struke ili gra|evinske struke-hidro smjer; - za ta~ku 1. pod b) VII stepen, ekonomske struke; - najmawe pet (5) godina iskustva u struci ili radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; - poznavawe procesa rada preduze}a. III – SUKOB INTERESA Za izvr{nog direktora preduze}a ne mo`e biti izabran kandidat koji obavqa du`nost/aktivnost ili je na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano odredbama ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Sl. glasnik RS“ br. 34/02), ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik“ br. 75/04) i ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima (“Sl. glasnik RS“ br. 41/03). IV – POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu za javni konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: a) uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca); b) uvjerewe o dr`avqanstvu ( ne starije od {est mjeseci ); c) izvod iz mati~ne kwige ro|enih ( ne stariji od {est mjeseci); d) ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli; e) uvjerewe o radnom sta`u-iskustvu; f) biografija o kretawu u slu`bi; g) uvjerewe nadle`nog organa o neka`wavawu i nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak; Za dokaze iz alineje 4. i 6. OPŠTIH USLOVA i ta~ke IV SUKOB INTERESA, kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu i izjavu o nepostojawu sukoba interesa, koje moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa. V OBJAVQIVAWE KONKURSA Ovaj konkurs }e biti objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“ i jednom dnevnom listu. VI ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVE Rok za podno{ewe prijava je petnaest (15) dana od dana objavqivawa. Prijave se dostavqaju li~no ili preporu~eno putem po{te na adresu Javno preduze}e “AQUANA“ vodeni park d.o.o. Bawa Luka, Ul. Aleja Svetog Save br. 80., sa naznakom: “Komisija za izbor izvr{nog direktora preduze}a za tehni~ke poslove“ ili “Komisija za izbor izvr{nog direktora preduze}a za ekonomske poslove“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Radmila Cvejanovi}, dipl. in`. el. teh.

Na osnovu ~lana 59. Statuta Fakulteta, Sekretarijat Filozofskog fakulteta Isto~no Sarajevo

Na osnovu ~lana 59. Statuta Fakulteta, Sekretarijat Filozofskog fakulteta Isto~no Sarajevo

Na osnovu ~lana 44. Statuta Fakulteta, Sekretarijat Filozofskog fakulteta Isto~no Sarajevo

javnu odbranu doktorske disertacije mr Ane Sti{ovi}-Milovanovi} “Princip instrumentalnog konceptualizma u prou~avawu kwi`evnosti” dana 1. juna 2010. godine, u 13 ~asova, u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu, Pale. Doktorsku disertaciju zainteresovana lica mogu pogledati u Biblioteci Filozofskog fakulteta svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. SEKRETAR Svjetlana [arovi}

OGLA[AVA

javnu odbranu doktorske disertacije mr Mi}e Mileti}a “Kona~ne geometrije i geometrija Branislava Petronijevi}a” dana 28. juna 2010. godine, u 14 ~asova, u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu, Pale. Doktorsku disertaciju zainteresovana lica mogu pogledati u Biblioteci Filozofskog fakulteta svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. SEKRETAR Svjetlana [arovi}

OGLA[AVA

OGLA[AVA
JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA Marije Stepanovi} Problem slobode u filozofiji istorije Nikolaja Ber|ajeva i Bo`idara Kne`evi}a Dana 29. juna 2010. godine, u 12 ~asova, u amfiteatru Filozofskog fakulteta Pale, Ulica Aleksa [anti}a 1, Pale Magistarski rad zainteresovani kandidati mogu pogledati u Biblioteci Filozofskog fakulteta svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. SEKRETAR Svjetlana [arovi}, dipl. pravnik

UNIVERZITET ZA POSLOVNI IN@EWERING I MENAYMENT BAWA LUKA

“PAMO-PROMET” ad MODRI^A Datum: 13.5.2010. Kontakt Milojevi} Ranka 053/810-004

OGLA[AVA
JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA Kandidat Renata Smlati} brani magistarski rad “ORGANIZACIONO PONA[AWE U FUNKCIJI UPRAVQAWA POSLOVNIM SISTEMIMA“, dana 21.5.2010. godine (petak) u 15 ~asova na Univerzitetu za poslovni in`ewering i menayment u Bawoj Luci, ul. Despota Stefana Lazarevi}a bb.

Vr{i se izmjena i dopuna dnevnog reda za IV Skup{tinu akcionara objavqena 8.5.2010. u “Glasu Srpske“ Bawa Luka. Ta~ka 5. mijewa se i glasi - Usvajawe izvje{taja Revizora finansijskih izvje{taja za 2009. god. Ta~ka 6. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti. Ta~ke 6 i 7 postaju 7 i 8. Predsjednik Upravnog odbora

36 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE
“AUTO CENTAR BAWA LUKA” d.o.o. TRIVE AMELICE 1b BAWA LUKA Tel: 051/332-500 332-517 Faks: 051/332-599 Broj: 022/10 Datum, 12.05.2010. god.

OGLASI

DRVNA INDUSTRIJA “SJEME]“ AD u ste~aju ROGATICA Broj: 89 0 St 009322 09 St/199 Datum, 12.5.2010. godine Na osnovu ~lana 148 i 149. Zakona o ste~ajnom postupku (“Sl. glasnik RS” broj 26/2010), a u skladu sa odlukom Skup{tine povjerilaca, ste~ajni upravnik u postupku ste~aja nad imovinom akcionarskog dru{tva “Sjeme}“ Rogatica, objavquje preliminarni ZA ISKAZIVAWE INTERESA ZA KUPOVINU PREDUZE]A KROZ POSTUPAK REORGANIZACIJE Pozivamo zainteresovana preduze}a iz oblasti prerade drveta i ostala pravna lica da prijave svoju zainteresovanost za kupovinu i ulagawe u ste~ajnog du`nika kroz postupak reorganizacije koju provodi ste~ajni sud sa ciqem nastavka poslovawa u djelatnosti. Zainteresovana lica du`na su da dostave svoje PISMO NAMJERE odnosno izjavu o iskazivawu interesa sa osnovnim podacima o preduze}u, a naro~ito, naziv i adresu firme, godinu osnivawa-registracije, osnovnu djelatnost, JIB, ime odgovornog lica i kontakt telefon, podatke o tr`i{tu plasmana svojih proizvoda i druge podatke kojim }e {to potpunije prezentovati svoje preduze}e. Pismu }e obavezno prilo`iti finansijski izvje{taj za 2009. godinu sa svim obaveznim obrascima prema Zakonu o ra~unovodstvu. Imovina i kapaciteti ste~ajnog du`nika su sqede}i: zemqi{te, odnosno ure|en krug sa infrastrukturom povr{ine cca 70.000 m2, proizvodna hala primarne prerade drveta sa opremom, kotlovnica sa dva kotla na drvni otpad sa prate}im instalacijama, proizvodna hala gra|evinske stolarije sa dijelom opreme povr{ine 6.500 m2, proizvodna hala namje{taja sa opremom za masivni i plo~asti namje{taj povr{ine 6.347 m2, tri su{are za rezanu gra|u kapaciteta cca 300 m3, pumpe za vodu za napajawe hidrantske mre`e iz rijeke, prate}im radionicama za obradu metala, dru{tvenom ishranom sa opremom i upravnom zgradom. Ukupno procijewena vrijednost imovine sa zate~enim zalihama iznosi cca 5.000.000 KM. Uvid u dokumentaciju, razgledawe lokacije, objekata i opreme mo`e se izvr{iti svakog dana u toku trajawa oglasa uz prethodno usagla{avawe termina sa ste~ajnim upravnikom na telefon 065-626-576 ili licem odgovornim za proizvodwu na telefon 065-524-723. Svi prijavqeni subjekti koji u roku dostave pismo namjere sa tra`enim sadr`ajem bi}e pozvani da u~estvuju u postupku kona~nog odabira partnera za reorganizaciju, a ponu|eni elementi iz pisma namjere uze}e se u obzir kod izrade koncepta Ste~ajnog plana. Pismo namjere, odnosno izjavu o iskazivawu interesa za kupovinu preduze}a kroz postupak reorganizacije dostaviti na adresu Drvna industrija “Sjeme}“ AD u ste~aju, ulica Radni~ka broj 1. Rogatica, u roku od 60 dana od dana objavqivawa. Ste~ajni upravnik Vlade Simovi}, dipl. ecc

KONKURS ZA RADNO MJESTO
Pozivamo zainteresovane da se jave na konkurs za radno mjesto na neodre|eno vrijeme: 1. Kontrolor tehni~ke ispravnosti vozila 2 izvr{ioca 2. Voditeq stanice tehni~kog pregleda 1 izvr{ilac Za radno mjesto pod brojem 1. kontrolora tehni~ke ispravnosti vozila potrebni uslovi: - Zavr{ena sredwa stru~na sprema - Licenca kontrolora tehni~ke ispravnosti vozila - Radno iskustvo na poslovima kontrolora najmawe 3 godine - Poznavawe rada na ra~unaru - Voza~ka dozvola B-C kategorije Za radno mjesto pod rednim brojem 2. voditeqa stanice tehni~kog pregleda potrebni uslovi: - Zavr{ena visoka stru~na sprema in`. ma{instva ili in`. saobra}aja - Licenca voditeqa stanice tehni~kog pregleda - Poznavawe rada na ra~unaru - Voza~ka dozvola Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objave, prijave za konkurs sa biografijom i kopije potrebnih dokumenata o ispuwavawu uslova slati na adresu preduze}a: Auto Centar Bawa Luka d.o.o. Trive Amelice 1b 78000 Bawa Luka Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

OGLAS

“KOMUNALAC” A.D. DERVENTA NADZORNI ODBOR Broj: 501/10 Datum: 12.5.2010. god. Na osnovu ~lana 5. i 7. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS” br. 75/04) i ~lana 44. Statuta “Komunalac” A.D. Derventa Nadzorni odbor na 2. sjednici odr`anoj 12.5.2010. godine, donio je :

ODLUKU
o sazivawu 8. sjednice Skup{tine akcionara “Komunalac” A.D. Derventa, koja }e se odr`ati u utorak, 15.6.2010. godine, sa po~etkom u 10 ~asova u prostoriji Doma penzionera u ulici 1. maja bb Derventa DNEVNI RED 1. Izbor verifikacione komisije, zapisni~ara, broja~a glasova i predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara “Komunalac” a.d. Derventa. 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa 7. sjednice Skup{tine akcionara “Komunalac” a.d. Derventa. 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu i poslovawu Komunalac” a.d. Derventa u 2009. godini. 4. Razmatrawe i usvajawe Finansijskih izvje{taja za 2009. godinu. 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja za 2009. godinu. 6. Dono{ewe Odluke o kwi`ewu gubitka po Finansijskim izvje{tajima za 2009. godinu. 5. Razno U slu~aju da se sjednica Skup{tine akcionara ne odr`i u zakazano vrijeme, ponovqena sjednica odr`a}e se istog dana, sa po~etkom u 12 ~asova na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom. Uvid u materijale mo`e se izvr{iti svakog radnog dana od 10 do 14 ~asova, u Upravnoj zgradi “Komunalac” a.d. Derventa, ulica Wego{eva 1, a dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 053/333-466. Nadzorni odbor, predsjednik Borislav Raili}

KOMUNALNO PREDUZE]E “GRADSKA ^ISTO]A” a.d. GRADI[KA Tel. 051-813-225 Faks: 051-814-790 Broj: 02-248/10 Datum: 13.5.2010.

Dopuna DNEVNOG REDA
DNEVNI RED za {estu godi{wu sjednicu Skup{tine akcionara Komunalnog preduze}a “Gradska ~isto}a” a.d. Gradi{ka, u ta~ki 3 preformuli{e se tako da ista glasi: - Dono{ewe Odluke o usvajawu revizorskog izvje{taja o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja, Ta~ka 8. glasi: - Dono{ewe Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dru{tva u skladu sa zakonom o privrednim dru{tvima, tako da se ostale ta~ke pomi~u za jedno redno mjesto. Predsjednik privremenog Nadzornog odbora: Lazi} Veselko, s.r.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 37

Dana 15.5.2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne i bolne godine od tragi~ne smrti na{eg dragog i nikad nepre`aqenog sina i brata

Dana 20.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

RADOVAN (Pere) DUTINA
U subotu, 15.5.2010. godine, u 9.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u i odr`ati jednogodi{wi pomen na crkvenom grobqu u selu Quti do - Berkovi}i. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sinovi Dragoqub, Petar i Zoran sa porodicama 38/04 B-2 E Pomen U maju 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{ih voqenih

NEMAWE MI[I]A
U subotu, 15.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kumove da nam se pridru`e u ovom bolnom ~inu. NECO, sine, te{ki su dani bez tebe. Umjesto qubavi i sre}e ostaje nam bol, suze i gorka istina. Nezamislivo je koliko Te osoba mo`e voqeti... Koliko srce mo`e patiti, jer te ne mo`e vratiti... Kako se naviknuti na `ivot ovakav, vez tebe nikakav, na bol, patwu i suze. Ostaje{ vje~no voqen i nezaboravqen u srcima onih koji te najvi{e vole. Uvijek }e te voqeti tvoji mama, tata i sestre. Tvoji: tata Nenad, mama Nevena, sestre Dajana i Jovana 1636 B-5 G
Dragi na{ ujko

DRAGICA (Novice) DUTINA
1928 - 3.5.2007.

MILAN (Pere) DUTINA
1930 - 4.5.2007.

DU[AN (Pere) DUTINA
1932 - 4.5.2007.

Dana 15.5.2010. godine u 9.30 ~asova posjeti}emo wihove grobove na crkvenom grobqu u selu Quti do - Berkovi}i i odati im du`no po{tovawe. Wihovi najmiliji 38/04 B-2 E
Tu`no sje}awe na voqenog unuka Tu`no sje}awe na voqenog druga

NECU
Sa qubavqu koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i, pos ta je{ i tra je{ kroz najqep{e uspomene koje bolno podsje}aju na tebe. Volimo te! Tvoji: baka \uka, deda Nenad i tetka Joja 1636 A-3 G Tu`no sje}awe na voqenog brata i ujaka Tu`no sje}awe na dragog brata

NECU
Godine prolaze i mnoge }e jo{ pro}i, a mi }emo uvijek biti oni mali drugari iz V1, jer }e nas uspomena i sje}awe na Tebe vje~no pratiti... Tvoji drugari iz VII1 i tvoja u~iteqica Borka Masla} 1595 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca

VID (Nikole) OBRADOVI]
Vrijeme prolazi, a mi te{ko prihvatamo ~iwenicu da te vi{e nema. Sa tobom je oti{la i sva tvoja toplina i qubav kojom si nas nesebi~no darivao. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima i tako }e{ i daqe `ivjeti sa nama. Tvoje Du{anka, Jela i Borka sa porodicama 1604+1606 B-2 M Dana 18.5.2010. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

VIDA OBRADOVI]A
Oti{ao si rano sa ovoga svijeta, ali iz na{ih srca ne}e{ nikada. Sestra Borka sa porodicom 1605 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog oca

VIDA OBRADOVI]A
Bog nam je uzeo tebe, a mi nismo bili spremni na to, koliko god da boli, toliko i vi{e te vole tvoji Brat \uro i snaha Dragica sa porodicom 1607 A-3 M

SLAVKA RA^I]A
14.5.2006 - 14.5.2010. S qubavqu Supruga Nevenka i sin Dragan sa porodicom 1659 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog oca

SREDOJE ZEKANOVI]A
U subotu, 15.5.2010. godine, u 11 ~asova u Rebrova~koj crkvi odr`a}e se parastos, a poslije toga posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Qubinka, k}erka Svetlana, sin Igor, zet Jelenko, snaha Daliborka, unu~ad Predrag, Nevena, Jelena, Danilo i Aleksandra 1637 B-2 G

SLAVKA RA^I]A
S qubavqu K}erka Vera s porodicom 1659 A-1 M

SLAVKA RA^I]A
S qubavqu K}erka Gordana s porodicom 1659 A-1 M

38 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE
Dana 20. maja 2010. godine navr{ava se jedanaest godina od smrti na{e drage majke, supruge i bake Dana 17.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{a draga supruga, majka i baka Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 12.5.2010. godine u 71. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

GROZDE (ro|. Jawetovi}) ZAVI[I]
U subotu, 15.5.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, na grobqu “Sveti Pantelija” u Boriku i polo`iti cvije}e. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali te ~uvamo u na{im srcima. Porodice: Zavi{i} i [ipka 1594 A-8 G Dana 15.5.2010. godine u 11 ~asova obiqe`i}emo godi{wice smrti na{ih dragih tetke i tetka

MIRA RISOJEVI]
Obavje{tavamo sve ro|ake, prijateqe i kom{ije da }emo u subotu, 15.5.2010. godine u 11 ~asova posjetiti wenu vje~nu ku}u, na Novom grobqu u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica Risojevi} 1627 A-8 G Navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

GRUJO (Danila) BUNI]
1939-2010. Sahrana }e se obaviti 14.5.2010. godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu Mali Prwavor - Star~evica. O`alo{}eni: supruga Milosavka, sin Radivoje, k}erke Smiqana, Qiqana, Biqana i Dijana, sestre Stojna, Draga i Mila, zetovi Slavko, Novo i Simo, unu~ad te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi. 1628 A-8 G Dana 15.5.2010. godine navr{ava se pet godina od smrti na{e drage

MIQKE
2008-2010.

i

FRAWE
2007-2010.

QUBANA BRKI]A
U subotu, 15.5.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 1630 A-8 G Pribli`ava se 40 te{kih i tu`nih dana od kada je zauvijek oti{la na{a draga majka

GAGULA
Pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e, jer }emo toga dana obi}i wihovu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Marko” u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Lela sa porodicom 1619 A-9 G Dana 17.5.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti moga oca

ZAGORKE - CICE SIMEUNOVI]
Toga dana u 11.30 posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica Simeunovi} 1631 A-8 G Dana 15.5.2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog

STOJANA MALINOVI]A
S qubavqu, K}erka Milka, zet Mitko, unu~ad Dado, Biqana i Nina 1620 A-8 G Petnaest godina nije sa nama na{a draga snaha, ujna i strina

CVIJETA ]UTKOVI]
Dana 15.5. (subota) u 10.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Te{ko je `ivjeti bez tebe, draga majko. Vole te tvoji sinovi i k}eri: Marinko, Zorka, Nevenka, Drenka, Zoran, Stevo i Milena. 1612 A-8 G Dana, 15.5.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti moje drage majke, a 18 tu`nih godina navr{ava se od smrti moga dragog oca

VIDA (Nikole) OBRADOVI]A
U subotu, 15.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 1639 A-8 G Dana 17. maja 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage Tu`no sje}awe na dragu majku

DRAGICA (ro|. Adami}) PERDUV
1995-2010. Nisi zaboravqena, uvijek si voqena i nepre`aqena. Tvoji Perduvi Tu`no sje}awe na dragu majku 1626 A-8 G

i

CVIJETA

JOVAN

STOJE (ro|. Mila{inovi}) \UR\EVI]
U subotu, 15.5.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 1551 A-4 M Tu`no sje}awe na dragu majku

CVIJETU ]UTKOVI]
Sin Stevo sa porodicom 1612 A-3 G Tu`no sje}awe na dragu majku

]UTKOVI]
K}erka Nevenka sa porodicom 1617 A-9 G Tu`no sje}awe na dragu majku Tu`no sje}awe na dragu majku

Tu`no sje}awe na dragu majku

CVIJETU ]UTKOVI] CVIJETU ]UTKOVI]
Sin Marinko sa porodicom 1612 A-3 G

CVIJETU ]UTKOVI]
K}erka Zorka sa porodicom 1612 A-3 G

CVIJETU ]UTKOVI]
K}erka Nevenka sa porodicom 1612 A-3 G

CVIJETU ]UTKOVI]
K}erka Drenka sa porodicom 1612 A-3 G

CVIJETU ]UTKOVI]
Sin Zoran sa porodicom 1612 A-3 G

K}erka Milena sa porodicom 1612 A-3 G

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 39
Dana 18.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{eg voqenog sina i brata Tu`no sje}awe na voqenog unuka Dana 18. maja 2010. godine je {est mjeseci od kada nije sa nama na{

SR\ANA LOJI]A
U subotu, 15.5.2010. godine u 11 ~asova odr`a}e se parastos u crkvi Uspewe Presvete Bogorodice, a potom }emo iza}i na grobqe, posjeti}emo Sr|anovu vje~nu ku}u, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe, kom{ije, Sr|anove drugare, saigra~e, profesore i trenere da nam se pridru`e. Vje~no o`alo{}ena majka Gordana, otac Milomir i sestra Aleksandra 1634 A-8 G Dragi moj sine

SR\ANA LOJI]A
Kada bi qubav mogla `ivot da ti vrati, moja bi ti qubav podarila vje~nost. Imam samo jednu `equ koju bih tra`ila od Boga, ali uzaludna je ona, jer Bog ne da an|ela svoga. Hvala ti na qubavi i dobroti koju si poklonio svojoj baki. Ni{ta ne mo`e ubla`iti bol i tugu za tobom. Neutje{na tvoja baka Koviqka 1634 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenog

MILOVAN - MIKI MAR^ETA
1959 - 2009. Pomen voqenom suprugu, sinu i bratu odr`a}emo u subotu, 15.5.2010. godine u 11 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. Supruga Gordana, otac Milorad i brat Radovan sa porodicom 1629 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenog supruga

SR\ANA

SRKI
Nesnosno boli tvoj odlazak. Tetka Jelena, te~o Nenad, Nina, Ba}ko i tvoj mali Branko 1634 A-2 G

SR\ANE
U srce mi je urezana ta prokleta majska no} kada zaspa{e najqep{e o~i tvoje, kada nestade najqep{i osmijeh tvoj, ali je ostala duboka rana i suze koje nikada ne prestaju, niti }e prestati da teku. Majka se nikada ne}e pomiriti sa sudbinom koja mi te je uzela. Suze koje teku u mojoj samo}i i koje niko ne vidi nikada ne}e presu{iti, a du{a krvari i izgara od bola. An|ele mamin, radosti moja prva i tugo moja vje~na. Tvoja mama 1634 A-8 G Sine moj

Bio si i ostao ponos cijele familije. Neutje{na baka Joka i ujak Milenko sa porodicom 1634 A-2 G An|ele na{

MILOVANA - MIKIJA MAR^ETU
Ostavio si tragove koji se ne bri{u, sje}awa koja ne blijede, dobrotu koja se pamti. Te{ko je `ivjeti rawene du{e, vidjeti te svuda, a nigdje te na}i. ^uvam te u mislima i srcu. Po~ivaj u miru. Tvoja Goga 1629 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog zeta i te~u

SR\ANE
S velikim ponosom ~uvamo uspomenu na tebe, bio si predobar za ovaj svijet. Tet ka Do bri la, te ~o Ne boj {a, Iva i Ogi 1634 A-2 G

SR\ANE
Bio si na{a velika nada, na{ ponos, radost i uzor u svemu. Vole te tvoji: stric Mile, strina Maja, Mirela i Igor 1634 A-2 G Godi{wi pomen dragom

MIKIJA

SR\ANE
Sa tobom je oti{ao i dio mene, kako }u daqe bez tvog osmijeha i tvoje dobrote. Ne mogu pri~ati o tebi u pro{losti, jer ne mogu prihvatiti da te nema vi{e. @elim se probuditi iz ovog najru`nijeg sna. Kako da smognem snagu za `ivot kada si ti bio moj `ivot? Svako jutro kada se probudim osjetim bol neopisivu, zami{qam tebe i kako bi sve bilo druga~ije da si tu. Voli te tvoj tata 1634 A-8 G Dragi moj brate

Tu`no sje}awe na dragog

@ivot nestaje u trenutku, a qubav i sje}awa ostaju trajno. Po dobroti i qubavi te pamtimo i u srcu vje~no nosimo. Punica Milka, porodice Kosori} i @ivkovi} 1629 A-6 G Dana 15.5.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

SR\ANA LOJI]A
od Dra gi ce Os to ji}, @eqe i Branke. 1643 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

SR\ANU
Vje~no voqen i nezaboravqen! Tetka Zora, Slobodan i Tamara 1649 A-1 G Dana 16.5.2010. godine navr{ava se 15 godina od smrti na{eg dragog

RAJKA JOVANOVI]A
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu kod crkve, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe, kumove i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 1599 A-6 M Dana 23.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

SRKI
Kao kula od karata sru{ili su se moji snovi, sru{ili su se temeqi moga `ivota, nije ostao ni trag mog veseqa i moje sre}e. A gdje si sada moj voqeni brate...? Da li u zvijezdama ili si cvijet u nebeskome poqu? Jesi li osjetio bol ili je smrt do{la istodobno? Samo bog zna koliko si ponos u mojoj du{i, {ta zna~i{ srcu mom, koliko je suza skliznulo niz moje lice? Svemu si me brate nau~io, pa i strpqewu, zato me ~ekaj tamo gdje bol prestaje. Tvoja Aca 1634 A-8 G Dana 19.5.2010. godine navr{ava se 18 tu`nih godina otkako nije sa nama Tu`no sje}awe na Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog

SR\ANA
Ujna Grozda i Zoran 1649 A-1 G Dana 17.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog

NEBOJ[E JOVANOVI]A
Tvoji najmiliji 1608 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog svaka

GROZDE MIRNI]
U subotu, 15.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na ^eni}a grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 1613 A-6 G

MILE JANKOVI]
1947 - 1992. Vje~no }e{ `ivjeti u sje}awu sa nama. Brat Miroslav sa porodicom 1590 A-3 G

LAZARA STUPARA
14.5.2006 - 14.5.2010. @i vot je tre nu tak, a sje }awe vje~no. Supruga Gospova, k}erka Slavica i sin Goran sa porodicama 1565 A-3 M

NOVAKA KREMENOVI]A
U subotu, 15.5.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Baji}i - ^okorska poqa, odr`ati pomen i polo`iti cvije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Perka, k}erke Dragana i Jelena 1611 A-4 M

NOVAKA
od Rose sa porodicom. 1611 A-1 M

MIRKA TRI[I]A
14.5.2008 - 14.5.2010. K}erka Gordana, unuke Sawa i Tawa A-2 1633 G

MIRKA TRI[I]A
14.5.2008 - 14.5.2010. Sna ha Sav ka, unu ci Dra gan i Mi{o A-2 1633 G

40 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE
Tu`no sje}awe Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 11.5.2010. godine, u 55. godini `ivota, nakon kra}e i te{ke bolesti preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom bratu

DU[AN KOVA^ VLAJI] JOVAN
1965 - 2010. Zahvalna porodica Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 13.5.2010. godine, u 92. godini `ivota, preminuo na{ dragi

VLAJI] SMIQA
1992 - 2010.

VLAJI] ZDRAVKO
2002 - 2010. 1628 A-7+A-1 G Posqedwi pozdrav dragom dedi

Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u petak, 14.5.2010. godine, u 14 ~asova na grobqu Sjenica na Star~evici. O`alo{}eni: sestre, supruga i ostala rodbina i prijateqi 1641 A-6 G Dana 15.5.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

DU[ANU
od brata Nikole, tetke Mare, Petra, Nikoline i Jasne. 1642 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

SLAVKA PEROVI]A NENADU
od Milice i Stefana. Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Brestov~ina, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica Perovi} 1647 A-6 G Dana 20.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog Neizmjerna tuga za bratom

URO[A BO[WAKA
[urjak Zoran [olak sa porodicom 1565 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog zeta

NENAD TODORINOVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u subotu, 15.5.2010. godine, u 15 ~asova na grobqu “Sveti Pantelija” u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Du{anka, k}erke Koviqka i Qiqana, unu~ad Denis, Damir i Milica, praunuk Stefan, zet Nihad i ostala rodbina i prijateqi 1644 A-8 G Dana 14.5.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage

1644 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

NENADU
od Slobodana Jovanovi}a sa porodicom. 1645 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

URO[A BO[WAKA
U subotu, 15.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Bo{waci - Gorwa Piskavica, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 1564 A-4 M Tu`no sje}awe osamnaeste godine od pogibije

URO[EM BO[WAKOM
Sestra Trivuna 1603 A-1 M

URO[A
[urjak Stojan sa porodicom 1646 A-1 G

Dana 20.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

VUKOSAVE - SEKE NOVKOVI]
U subotu, 15.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: suprug Milan, sinovi Dragoslav i Mika, snaha Sanda i unuka Tamara 1615 A-8 G Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 13.5.2010. godine, u 67. godini `ivota, preminuo na{ dragi

NENADU
od porodice Milojevi}. 1645 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu sestru

JOVE PASTIRA
NENADA - MI[KA (Radovana) AN\U[I]A
sa Iliye 14.5.1992 - 14.5.2010. S tugom i bolom ~uvamo te od zaborava, dragi na{ Mi{ko, a misao o tebi ostaje u nama uvijek ista. Tvoji: ujak Rale sa Nevenom i Bojanom 37/04 A-3 E Dana 14.5.2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage U subotu, 15.5.2010. godine, u 10.30 ~asova na Novom grobqu, odr`a}emo parastos, osve{tati spomenik, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Sava, sin Mirko i k}erka Jelena 1653 A-8 M Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo dana 15.5.2010. godine (subota), u 11 ~asova, obiqe`iti 40 dana na grobqu u Romanovcima Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo dana 15.5.2010. godine, u 11 ~asova, na grobqu Barakovac - ^elinac obiqe`iti ~etrdesetodnevni pomen od smrti na{e drage majke i bake

VUKOSAVU

MILO[ - BAJS KOSI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 14.5.2010. godine u 15 ~asova na mjesnom grobqu Jablan. O`alo{}eni: supruga Zdravica, sin Aleksandar, k}erka Tatjana, snaha Dragana, te ostala rodbina i prijateqi 1648 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu

Sestra Zora sa porodicom 1616 A-2 G Tu`no sje}awe na dragu sestru

STEVI DO[ENOVI] -PAHUQA OLGE JOKI]
S qubavi i po{tovawem Tvoji najmiliji: suprug, sin, snaha i unuka 1597 A-2 G Dana 16.5.2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{eg dragog oca i supruga Bio si na{a qubav, smjernica i sre}a. Tvoj odlazak zauvijek je promijenio na{e `ivote, a bol zbog gubitka vje~no }e ostati u nama. Porodice Do{enovi} 1655 A-4 M Tu`no sje}awe na dragog sina

DANKE PREDI]
O`alo{}ena porodica 1654 A-4 M Tu`no sje}awe na dragog brata, djevera i strica

VUKOSAVU MILO[U
od sestre Bebe sa porodicom. 1648 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILO[U
od sestre Jovanke Gaji} sa porodicom. 1648 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

Brat Ratko-Braco sa porodicom 1616 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MILO[U
od sestre Nade sa porodicom. 1648 A-1 G

MILO[U
od brata Dragana i Sa{ke. 1648 A-1 G

MILO[U
od prijateqa Radovana, Nene i Ivone. 1648 A-1 G

\OR\A [OLAJE
S qubavqu i po{tovawem Tvoje k}erke Zorica i Milica i supruga Qiqana 1618 A-3 G

MILOVANA - MI[U MAR^ETU
Otac Milorad 1660 A-2 M

MILOVANA - MI[U MAR^ETU
Radovan, Vesna, Lana i Vawa 1660 A-2 M

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 41

Voqena na{a

Dana 15.5.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

40 dana od smrti na{eg dragog

MILENKA LOLI]A
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Dragiwa, sin Bojan i k}erka Sanela 1651 A-6 M 40 dana od smrti na{eg dragog 40 dana od smrti na{eg dragog

MILENKA
Brat Nedeqko sa porodicom 1651 A-1 M 40 dana od smrti na{eg dragog

MILENKA
Sestra Milena 1651 A-1 M

MILENKA
Sestra Ru`a sa porodicom 1651 A-1 M 40 dana od smrti na{eg dragog

MILENKA
Sestra Zora sa porodicom 1651 A-1 M 40 dana od smrti na{eg dragog

BIKICE
15.5.2001 - 15.5.2010.

40 dana od smrti na{eg dragog

MILENKA Devet godina si u vje~nosti na{ih misli, u du{ama koje se bore da `ive sada{wost, a tuguju sa tobom zauvijek. Parastos }e biti slu`en u subotu, 15.5.2010. godine u Hramu Svete Trojice u 11 ~asova, a potom }emo posjetiti vje~nu ku}u na{e Biqe na grobqu “Sveti Pantelija“. Vole te: tata, mama i Gogo
Brat Dragan sa porodicom 1651 A-1 M 40 dana od smrti na{eg dragog

MILENKA
Snaha Dragojla sa porodicom 1651 A-1 M 40 dana od smrti na{eg dragog

MILENKA
Svastika Mica i pa{o Marinko sa porodicom 1651 A-1 M 40 dana od smrti na{eg dragog

1657 B-5 M
Sje}awe na voqenu Sje}awe Tu`no sje}awe na voqenog

MILENKA
[urjaci Rade i Dragoqub 1651 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog |aka

MILENKA
Pa{o Tomo sa porodicom 1651 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

MILENKA
Sinovac Jasminko sa porodicom 1651 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog unuka

BIQU
Ako je `ivot morao stati, sje}awe na tebe }e vje~no trajati. Baka Smiqka i tetka Mirjana sa porodicom 1657 A-2 M

BIQO
Uvijek te se rado sje}am. Vlado 1657 A-2 M

SR\ANA LOJI]A
Bio si na{ an|eo na zemqi, sve si imao samo ne i krila, iznenada su do{li po tebe i dali ti krila, da bi nas ostavio i odletio u nebo zajedno sa an|elima. Tetka Mira sa porodicom 1664 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog

NEMAWU MI[I]A -NECU
Wegova u~iteqica Bora 1649 A-1 M Pomen povodom 15 godina od smrti

NEMAWU MI[I]A
Vladan, Nina i Bo{ko 1650 A-1 M Pomen povodom 15 godina od smrti

NEMAWU MI[I]A
Baka Stana 1650 A-1 M Dvogodi{wi pomen

Dana 15.5.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

NEDEQKA RISTI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu Seryani - Krupa na Vrbasu. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Gordana, sinovi Dalibor i Dragan, snaha Quba, unu~ad Nedeqko, Milica i Milo{ 1656 A-6 M Tu`no sje}awe na dragog dedu Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca

SR\ANA LOJI]A
Voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. Tetka Mileva sa porodicom 1664 A-2 M

NEBOJ[E
Tetka Miqa sa porodicom 1662 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog oca

NEBOJ[E
Sestra Tawa Bera sa porodicom 1662 A-1 M Pomen povodom 15 godina od smrti

NEMAWI MI[I]U
Stric Ostoja i strina Ru`a 1650 A-1 M

NEDEQKA
Unu~ad Nedeqko, Milica i Milo{ 1656 A-1 M

NEDEQKA
Supruga Gordana i sin Dragan 1656 A-1 M

NEDEQKA
Sin Dalibor i snaha Quba 1656 A-1 M

NEBOJ[E
Sestra Dijana Jotanovi} sa porodicom 1662 A-1 M

42 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku na dobroj lokaciji, plac 1.000 2 m ogra|en, asfalt, voda, struja, telefon, grijawe, ukwi`eno, 1/1, tel. 38765/513-928. Prodajem ku}u - novogradwa, Gavrila Principa, na atraktivnoj lokaciji, veliki dnevni boravak, ni{a, kupatilo, tri sobe, sa balkona pogled na {umu, tel. 387 65/572-929. Prodajem ku}u na autoputu izme|u “Ideal” pumpe i “Termo klime”. Mogu}nost gradwe poslovnog objekta. Urbanisti~ka saglasnost, tel. 38765/531-923. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawa Luka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za mawi stan u Bawoj Luci, tel. 066/626-734. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10h9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Na lijepom mjestu u Karanovcu prodajem ili za mawi stan mijewam ku}u 9 h 8, P + S + P, na 500 m2 oku}nice, tel. 051/212-357. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu, Pofali}i na lijepom mjestu iznad “Fabrike duvana”, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u sa gara`om kod "Kosmosa", tel. 065/528-247. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”, povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat, 10h9, uredna dokumentacija, Lazarevo - Dervi{i, cijena 120.000 evra, tel. 051/388-189. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m 2 zemqe u Osje~anima kod {kole, op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. Prodajem ku}u 9,5h10 m Petri}evac 2, PR+PTK, nova gradwa, namje{tena, na placu 550 m2, urbanisti~ka dozvola, cijena 86.000 evra, tel. 065/182-675 i 065/145-158. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem na glavnom putu u Trnu novu ku}u P+1+M (11h10) u prizemqu, poslovni prostor, na placu od 750 m2, cijena 200.000 evra, tel. 065/516-927. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem u Lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10h10, u prizemqu poslovni prostor, na placu 1.000 m 2 , cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u na podru~ju Bawe Luke, hitno, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u kod “Vo}ar prometa”, tel. 065/631-613. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m 2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod “Pe{tana” na placu od 600 m2 ili mijewam za stan na Star~evici, tel. 065/560-386, 065/596-526. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u visoku prizemnicu sa poslovnim prostorom kod gorwe kapije “Kosmosa”, ulica Trla, tel. 051/437-934; 065/763-941. Bawa Luka, Rosuqe, Trive Amelice 17, prodajem ku}u na sprat na parceli od 400 m2, tel. 051/318-239. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631613. Prodajem ku}u u centru 330.000 evra, tel. 065/549-687. Izdajem mawu dvori{nu ku}u u Obili}evu, tel. 066/328-896. Prodajem ku}u, 10h10, pod plo~om, ul. 1.300 kaplara 65, voda, struja, put, sve za 45.000 KM, Bawa Luka, tel. 061/241-527. Prodajem ku}u 14h11 m na 550 m2 ku}i{ta u nasequ Nova varo{, mogu}nost sanacije ili gradwe novog poslovno-stambenog objekta, tel. 065/511-121. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama u Bawoj Luci, u`i i {iri dio grada, tel. 065/698-012. Prodajem nedovr{enu ku}u 11 h 10 sa 2.000 m2 zemqe u Vrbawi na dobroj lokaciji, tel. 065/522-208. U Dervi{ima prodajem ku}u P+1 sa placem od 370 m 2 , uz stari gradi{ki put, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u centru grada, naseqe Dolac, Milana Raki}a 13, tel. 065/732-818. Prodajem ku}e u Buyaku 150.000 KM, 200.000 KM i 300.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5m na 300 m2 zemqi{ta kod restorana "Studenac" cijena 200.000 KM, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u, visoku prizemnicu, sa 4.700 m2 zemqi{ta, u Drago~aju strana, voda, struja, asfalt, cijena 45.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona, gara`a u Vrawici kod Trogira, 80 m od mora, tel. 051/303-038, 058/180-753. Prodajem nezavr{enu ku}u u Kuqanima na povr{ini 1.600 m2, tel. 065/650-442. Prodajem ku}u, visoku prizemnicu, sa 300 m2 zemqi{ta - dvori{te, na Lau{u, ulica Vladike Nasti}a - Varnave, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stariju ku}u prizemnicu sa 5.000 m2 zemqi{ta kod jezera u Trnu, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 KM do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u magistralni put 18 Palem, sa dva dvosobna stana 160 m2 i 1.009 m 2 zemqe, tel. 057/225-819; 057/344-593. ZAMJENA Mijewam ku}u - visoku prizemnicu sa gara`om i podrumom u centru Srpca za stan u Bawoj Luci, tel. 065/843-851. IZDAVAWE Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz, ul. Natalije Jovi} br. 6, zaposlenim licima, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 066/495-414. Izdajem dvori{ni objekat, ku}ica namje{tena, povoqno, tel. 051/354543. Izdajem praznu ku}u, ul. Baje Pivqanina 13 (od centra 1.500 m), vlasnik u inostranstvu, tel. 066/543354. Izdajem namje{tenu ku}u kod "Kosmosa" porodici ili zaposlenima, tel. 065/528-247.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem dvije ku}e na Lau{u sa pet stanova, kod "Jadranke", tel. 066/780-624; 974 M.
Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem ku}u u Glamo~anima i 50 dunuma zemqe preko nadvo`waka kod “Robota”, tel. 065/560-345. Prodajem u Lazarevu ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2 u ul. Hajduk Veqka cijena 165.000 KM, tel. 065/582-223. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u, 120 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Glamo~anima i 40 dunuma zemqe, obradive, tel. 585-613. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem kuj}u na [ibovima Bawa Luka, tel. 065/758-680. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawoj Luci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem poslovno-stambenu ku}u na placu 600 m2 u B. Luci kod fabrike “Rudi ^ajavec”, tel. 065/413-509. Prodajem ku}u u Kuqanima iznad kasarne, 11h10 m, i oku}nice sa prodavnicom, {talom i 1.150 m2 placa, sve 1/1, struja, voda i telefon, tel. 065/351-431. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (~etiri {uma, ostalo obradivo), struja, gradska voda, 40.000 KM, ^arda~ani, tel. 051/314523; 00381-11-2150-443; 065/657-630. Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Hitno prodajem u ^elincu kod benzinske pumpe "Nafta trans" (naseqe Marijanovi}i) mawu useqivu ku}u sa velikom terasom i gara`om 1/1, cijena 38.000 KM, tel. 066/307-643; 065/906-356. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od Lakta{a kanalom i jedan km u selo, tel. 065/306-116; 051/310089. Prodajem nedovr{enu ku}u, visoku prizemnicu 8h11 sa deset dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem u Herceg Novom stan 27 m 2 , renoviran, preko puta Doma zdravqa, ukwi`en kao poslovni prostor. Cijena 46.000 evra, tel. 387 66/790-244 i 382 68 595-904.

Prodajem dvosoban stan na Star~evici, tel. 065/809-391. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636545. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem stan - baraku 75 m 2 u Buyaku - samica, tel. 065/549-687. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawoj Luci nove stanove svih veli~ina, tel. 066/165323. Prodajem u Bawoj Luci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem dvosoban stan 49 m2 kod Olimpijskog bazena u Bawoj Luci, novogradwa, odmah useqiv, cijena 86.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem stan 59 m 2 , visoko prizemqe, ul. Ogwena Price, Star~evica, cijena 47.000 evra, tel. 065/ 935-191. Prodajem povoqno stan, 31 m 2 , Obili}evo, hitno, tel. 051/463-795; 065/167-174. Izdajem stan, strogi centar, 40 m2, prvi sprat, parno grijawe, tel. 051/315-321, 065/271-894. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165323. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ul. Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan, 63 m2, na Star~evici, ul. Ogwena Price, ~etvrti sprat, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan u Novoj varo{i, Ravnogorska, 3 5 m2, ~etvrti sprat, tel. 066/235-816. Prodajem stan, tel. 065/631-613. Prodajem dvosoban komforan stan, 57 m2, @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi uz dogovor do 30 m2, Borik, tel. 065/419-294. Prodajem dvosoban stan na mjese~ne rate po dogovoru, tel. 065/609-893. Prodajem nov stan 42 m2, prvi sprat kod MUP-a, ul. S. Stepanovi}a, tel. 065/516-927. Prodajem dvosoban stan 49 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, naseqe Petri}evac, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem u ulici Majke Jugovi}a (kod Studentskog doma) nov dvosoban stan 66 m2, ~etvrti sprat, lift, tel. 065/371-611. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan, 83 m2, na po~etku Star~evice, kod “Aleksandrije”, tre}i sprat, tel. 065/371-611. Prodajem stan 69 m2, tel. 065/621017;. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem ili mijewam dvosoban stan u Gradi{ci i tri dunuma zemqe na periferiji grada. U ra~un uzimam noviji automobil, tel. 051/532-426. Prodajem trosoban stan u centru Bawe Luke, prvi sprat, cijena 1950 KM/m 2 , sa gara`om ili bez, tel. 051/219-798; 065/979-805. Prodajem dvosoban stan 58 m 2 , ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, blizu {kole, fakulteta, ul. St. Stepanovi}a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/511-121.

Prodajem stan 82 m 2 , ul. Cara Du{ana 4 u centru, papiri uredni 1/1, cijena po dogovoru - mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986453. Prodajem stan u potkrovqu na Star~evici, veoma povoqno, tel. 063/982-324, 065/636-282. Prodajem trosoban stan 89 m 2 , ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana "Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. Prodajem stan u centru grada ul. Aleja Svetog Save, prvi sprat, 66 m2, tel. 066/235-816. Prodajem stan u Novoj varo{i, ul. Dragi{e Vasi}a, 29 m 2 visoko prizemqe, tel. 066/235-816. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan u centru grada ul. Srpska, 78 m2, prizemqe, tel. 066/235816. Izdajem jednoiposoban namje{ten stan za dvije osobe, privatna ku}a, poseban ulaz - Lau{, cijena 150 KM, tel. 051/281-218. Prodajem stan u centru grada kod {oping centra 54 m2, drugi sprat, tel. 066/235-816. Prodajem u Aleji Sv. Save trosoban stan 82 m 2 + {upa 5 m 2 sa dva balkona, peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem stan u Novoj varo{i, ulica Dragi{e Vasi}a, 30 m 2 prizemqe, tel. 066/235-816. Prodajem stan na Star~evici, Josipa Pan~i}a, 44 m2, visoko prizemqe, renoviran, tel. 066/235-816. Prodajem nov useqiv stan 79 m2, tre}i sprat, ul. Romanijska (centralno grijawe, lift), cijena 1890 KM/m2, tel. 065/524-505. Povoqno prodajem trosoban stan 73 m2, drugi sprat, ul. An|e Kne`evi}, tel. 065/721-612. Prodajem stan u Obili}evu, ulica Stepe Stepanovi}a, 46 m 2 , drugi sprat novogradwa, tel. 066/235-816. Prodajem stan u Boriku, 52 m2, peti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan u centru B.Luke, Bulevar Cara Du{ana, prvi sprat, tel. 051/216-067; 061/350-108. Prodajem dvoiposoban stan 64 m2, prvi sprat, u centru grada, ul. Jevrejska, cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/511121. Prodajem jednosoban (44 m 2 ) i trosoban (79 m2) stan, ul. Kosovke djevojke, cijena 1.650 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem u neboderu u Boriku potpuno renoviran stan, peti sprat, lift, 51 m2, dvije spava}e sobe, tel. 065/516-927. Prodajem renoviranu baraku u odli~nom stawu, gara`a, klima, novi krov, fasada, 64 m2, povoqno, blizu “Intereksa”, tel. 065/542-491; 066/ 998-576. Prodajem jednosoban stan, 44 m2, prvi sprat, Garsije Lorke, Centar dva, tel. 065/524-505. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 m2 i ve}i stan 90 m2, ulica Nikole Pa{i}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi (jednosoban ili dvosoban), tel. 065/262917. Prodajem stan, 46 m2, u Rosuqama, prvi sprat, tel. 065/966-808; 065/581773. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem trosoban stan 64 i 68 m2, novogradwa, ul. Stepe Stepanovi}a, blizu fakulteta, cijena 2.050 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505.

OGLASI
Prodajem stan, 54 m2, tre}i sprat, renoviran, vlasni{tvo 1/1, Obili}evo, tel. 065/640-056. Prodajem trosoban stan, 86 m 2 , naseqe Sunca, u ul. Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem stan, 86 m2, ~etvrti sprat, ima lift, totalno saniran, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan, 69 m2, drugi sprat, naseqe Sunca, sa kompletnim namje{tajem, cijena 1.950 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem stan, 71 m 2 , prizemqe, ulica Reqe Krilatice u Boriku, pogodno i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem grobnicu sa {est mjesta na grobqu "Sveti Pantelija", tel. 051/319-451: 065/514-227; 216-067. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, prvi sprat, 48 m2, kod supermarketa, tel. 065/636-545. Prodajem nov ~etvorosoban stan, 100 m2, drugi sprat, ul. Vase Pelagi}a, cijena 2.400 KM/m2, hitno, tel. 065/524505. Prodajem hitno stan u Karingtonki, kod MUP-a, 48 m2 i stan u nasequ Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636545. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636545. Prodajem u centru grada dva stana od po 55 m2, jedan na drugom, a drugi na ~etvrtom spratu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan 37 m2, prvi sprat, naseqe Ante Jaki}a, tel. 065/698-012. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m2, u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem stan 45 m2 Obili}evo ul. Krfska, tel. 065/227-134. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem nov useqiv petosoban stan 120 m2, ul. Kraqa Petra Kara|or|evi}a (centar), cijena 2.300 KM/m2 sa PDVom, hitno, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan 53 m2, ul. Jovana Du~i}a, centar, cijena 1.850 KM/m2, hitno, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan, 61 m 2 , prizemqe Kozarska 12, 116.000 KM, tel. 051/464-468; 065/872-000. Prodajem stan 68m 2 , prvi sprat, po~etak Borika, tel. 065/698-012. Prodajem garsoweru u Igalu, 23 m2, cijena 1.800 E/m2, tel. 065/296-860. Prodajem jednoiposoban stan 45 m2, drugi sprat, centralno grijawe, klima, balkon, cijena 1.650 KM/m2, ul. Konstantina Draga{a, tel. 065/524505. Prodajem nov useqiv dosoban stan 37 m2 i 49 m2, `ute zgrade cijena 1900 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan u Bawoj Luci, Milo{a Obili}a 52, peti sprat, 97.000,00 KM, tel. 065/881-644. Prodajem ~etvorosoban stan, 116 m2, drugi sprat, lift novogradwa ekstra ure|en odmah useqiv naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m2, tel. 063/904-603. Prodajem stan 54 m2 drugi sprat, u centru Bawe Luke, ul. Milana Tepi}a, tel. 063/118-488. Prodajem ~etvorosoban stan, 71 m2, tre}i sprat, ekstra ure|en, namje{ten, odmah useqiv, cijena 135.000 KM, tel. 065/511-121. Prodajem trosoban stan od 60 m2, novogradwa po 1.600 KM/ m2 na Lau{u, tel. 065/562-426. Prodajem jednoiposoban stan, 45 m2, ul. Milana Radmana, Nova varo{, nova gradwa, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem dvosobne stanove na vi{e lokacija svi odmah useqivi, tel. 065/562-426. Prodajem stan 69 m 2 ul. \. Kecmanovi}a, tel. 051/303-378. Prodajem jednosoban stan 35 m2, ~etvrti sprat, renoviran sa balkonom u nasequ Sunce, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem dvoiposoban stan, 75 m2, novogradwa, ul. Svetog Save u Bawoj Luci,povoqno, tre}i sprat, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan, nov, 57 m2, ~etvrti sprat - lift, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 051/437-934; 065/ 763-941. Prodajem stanove u Bawoj Luci 32, 38, 42, 48, 49, 50, 55, 89, 91, 94, i 110 2 m , tel. 065/549-687. Izdajem mawi dvosoban stan u stambenoj zgradi preko puta TAS-a, zvati poslije 16 ~asova, tel. 051/277068. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Hani{tu, prvi sprat, ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije, hitno (stambena zgrada), tel. 065/636-545; 065/910-914. Izdajem jednoj osobi garsoweru, tel. 051/215-756. Izdajem stambeno-poslovni prostor veli~ine 70 m2, namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstavni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817000; 051/211-701. Izdajem nov, dvosoban, namje{ten stan sa gara`nim mjestom kod dvorane “Obili}evo” (iza ambulante), cijena 500 KM plus re`ije, tel. 065/492-516. Izdajem jednosoban namje{ten stan - Obili}evo, tel. 051/388-057, 065/ 194-296. Izdajem namje{tenu garsoweru u novogradwi, tel. 051/436-125. Potrebna cimerka u dvosobnom stanu u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711. Izdajem prazan stan, 80 m2, visoko potkrovqe, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-028; 280-632. Izdajem nov dvosoban namje{ten stan kod Ekonomskog fakulteta, useqiv od 1.6.010. ugra|en kalorimetar, tel. 065/671-664. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno i sve odvojeno, a posebno jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem stan, 30 m2, u dvori{noj zgradi, naseqe Srpske toplice, cijena 100 KM + re`ije, zvati iza 17 ~asova, tel. 062/752-598. Izdajem komforan dvosoban namje{ten stan u B. Luci, naseqe Sunca, tel. 066/286-178. Izdajem garsoweru namje{tenu za jednu osobu, zvati poslije 18 ~asova, Lau{, stadion, 150 KM, tel. 065/653433. Izdajem garsoweru u Rosuqama. Obezbije|en parking, dva kreveta po 125 KM, pla}ene sve re`ije, tel. 065/988-590. Izdajem prazan dvosoban stan, privatna ku}a, tel. 051/211-653. Iznajmqujem jednosoban, namje{ten stan u centru grada, 40 m 2 , tel. 065/620-322. Izdajem ~etvorosoban stan, komplet namje{ten u ul. Starine Novaka u nasequ Obili}evo, tel. 065/511-121. Primam djevojku u dvokrevetnu sobu u stanu, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 063/547-711. Izdajem namje{ten trosoban stan sa gara`om u nasequ Sunce, cijena 600 KM + re`ije, tel. 051/229-900; 065/588-999. Izdajem dvosoban namje{ten stan ispod Star~evice 61 m2, ul. Jug Bogdana 76, ~etvrti sprat, tel. 066/137-371. Izdajem dvosoban stan kod “Tasa”, ul. Poqski partizanski bataqon 10, tel. 051/352-751. Izdajem dva stana u centru 80 i 100 m2, tel. 065/549-687. Izdajem stan u privatnoj ku}i (cijeli sprat) u ulici @arka Zgowanina 28 C, tel. 051/454-192. Izdajem namje{ten trosoban stan sa gara`om na du`i period u nasequ Sunce, prvi spat, tel. 051/229-900, 065/588-999. Izdajem dvosoban namje{ten stan (ku}a), poseban ulaz, ul. Franca [uberta, tel. 065/535-220. Izdajem dvosoban stan na Bulevaru za ~etiri djevojke (studentkiwe), tel. 066/835-865. POTRA@WA Porodici potreban namje{ten stan do 230 KM + re`ije na Hisetima ili Mejdanu, mo`e i ku}a na ~uvawe u blizini O[ “Jovan Cviji}“, tel. 065/252-946. Kupujem stan u Bawoj Luci, oko 50 m2, prednost Star~evica, tel. 065/529401 i 065/495-251.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 43
Prodajem poslovni prostor 45 m2 u podno`ju Star~evice, ul. Sime Miqu{a, namjena za sve, cijena 2.500 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu ul. Cara Lazara 45 m2 na dvije eta`e, tel. 066/235-816. Prodajem poslovni prostor 136 m2 i 51 m2 na Lau{u, Kara|or|eva, tel. 066/235-816. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu 15 m2, ulica Vilsonova, tel. 066/235-816. Prodajem stan (baraka) Lazarevo, 64 m 2 renovirana, useqiva, tel. 065/720-500. Prodajem lokal od 46 m2 i 64 m2, ulica Sime Miqu{a u Bawoj Luci, tel. 051/217-585, 051/217-569. Prodajem poslovno-stambeni objekat sa oko 700 m2 korisnog prostora u strogom centru grada, novogradwa, odmah useqivo, tel. 065/511-121. Prodajem poslovni prostor, nov, 68 m2 i 80 m2 u centru, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor u strogom centru za vi{estruku namjenu, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem poslovni prostor 170 m2, ul. Tine Damjanovi}a 14, Obili}evo, tel. 051/466-831; 453-623. Prodajem poslovni prostor, 337 m2, u "^ajavecu"- podrumski prostor u zgradi N.I.C.-a, tel. 051/271-315; 051/214-929. Prodajem nov poslovni prostor 68 m2 u Mejdanu, povoqno, tel. 065/549687. Prodajem ili izdajem poslovni prostor 20 m2, trenutno trgovina elektormaterijala, ul. Dragi{e Vasi}a b.b, Bawa Luka, tel. 066/656897. Prodajem poslovne prostore 30, 43, 44, 68, 82, 95, 160, 186, 216, 700, 1.260, 1.464 m2, tel. 065/549-687. Prodajem halu - Trn, tel. 065/631613. KUPOVINA Kupujem mawi poslovni prostor u B. Luci, prizemqe, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Izdajem namje{ten kancelarijski prostor 27 m2, u “`utoj zgradi” kod Mqekare, tel. 065/538-602. Izdajem razra|enu trgovinu sa svom potrebnom opremom, 20 m2 i veliki vawski izlog, naseqe Sunca, tel. 38765/517- 664 i 051/217-659. Povoqno izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, Moslova~ka 12, BL, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem namje{ten kancelarijski prostor, 70 m2, u Novoj varo{i, tri kancelarije, tri telefona, centralno grijawe, tel. 065/565-513. Izdajem poslovni prostor, 60 m2, dvije kancelarije i skladi{te za vi{e namjena, osim maloprodaje, cijena 450 KM, tel. 051/213-166. Izdajem vi{enamjenski lokal u centru Bawe Luke kod "Lovca", 35 m2, tel. 065/624-169. Izdajem prostor do 120 m2, pogodan za apoteku, predstavni{tvo, ambulantu i kancelarije, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532; 213-177. Iznajmqujemo poslovne prostore, namjena tekstil - odje}a i obu}a u strogom centru grada, V. Masle{e Gospodska, odmah useqiv, tel. 051/216384; 065/522-802. Iznajmqujemo kancelarijske prostore u strogom centru grada, Gospodska ulica, tel. 051/216-384; 065/522 -802. Iznajmqujem 170 m2 sre|enog kancelarijskog prostora (klima, grijawe, ~etiri parking mjesta, ogra|eno dvori{te) kod glavnog MUP-a, cijena 1.600 KM + re`ije, tel. 065/371611. Izdajem - prodajem lokal u Novoj varo{i 27 m2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/525-010. Izdajem poslovni prostor u Obili}evu, ul. Stepe Stepanovi}a, 26 m2, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor 20 m2 kod hrvatskog konzulata, Borik, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor, 75 m2 kancelarijske namjene u strogom centru grada, ul. M. Tepi}a, tel. 063/ 118-488.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor, 45 m2, u Jevrejskoj, strogi centar grada, tel. 066/235-816.

Prodajem dvosoban stan 56 m2 u centru, po~etak Skendera Kulenovi}a sa balkonom i ostalo, godina gradwe 2004. ukwi`en vlasnik 1/1, cijena 67.000 evra, tel. 065/679-844; 1171 G.
Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, tel. 065/624-186. Hitno prodajem dvoiposoban stan 78 m 2 , peti sprat, nova gradwa, Lazarevo, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/097-158. Prodajem stan, ku}u, Star~evica 125 m2, dvije eta`e, poseban ulaz, tvrda gradwa (Marles), 1.450 KM/m2, tel. 065/825-393. Prodajem stanove 89 i 94 m2 u Pentagonu, tel. 065/549-687. Prodajem mawi dvosoban stan 41 m2, ul. Cara Lazara, drugi sprat, Obili}evo (preko puta Gale), cijena 80.000 KM, tel. 065/935-191. KUPOVINA Kupujem u ^elincu garsoweru ili jednosoban stan, tel. 065/183-388. Kupujem mawi stan u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 063/956-300. ZAMJENA Mijewam stan u Sarajevu 64 m2 za stan u Bawoj Luci, jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobrwi 1, tel. 065/355-540. Mijewam dvosoban stan 66 m 2 , drugi sprat u Kuli kod {kole, Nova varo{, za stambeni objekat u izgradwi (pokriven), zvati od 15.30 do 21 ~as, tel. 065/180-753, 051/303-038. Mijewam jednosoban stan, 41 m2, u centru za dvosoban uz doplatu, tel. 065/969-287. Mijewam stan u Sarajevu, 64 m2, za stan u Bawoj Luci, jednosoban, po dogovoru, stan se nalazi na Dobriwi u FBiH, tel. 065/366-540. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom za Bawu Luku, tel. 065/889959. IZDAVAWE Izdajem dvosoban stan u Kuqanima, tel. 051/368-292 i 065/249-183. Izdajem dvosoban stan u centru Gradi{ke, centralno grijawe, prvi sprat, tel. 38765/846-199, 065/672-835. Izdajem kompletno namje{ten dvosoban stan, novogradwa, sa gara`om, tel. 38766/766-920. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, tel. 38765/513-433, 051223-850 i 065/885-429. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem namje{ten mawi jednosoban stan u dvori{nom objektu kod dvorane “Obili}evo”, tel. 065/915-860. Izdajem kompletno namje{ten jednosoban stan za studente, u blizini parka "Mladen Stojanovi}", Bawa Luka, tel. 065/837-269; 051/213-629. Izdajem stan u Mejdanu, cijena po dogovoru, tel. 066/770-621. Izdajem poslovnim qudima i strancima dvosoban komforno namje{ten stan u strogom centru Bawe Luke kod “Master” restorana, tel. 065/618-241. Izdajem trosoban komforno namje{ten stan u centru Bawe Luke poslovnim qudima i strancima du`e vrijeme, tel. 065/618-241.

Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawa Luka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 38765/ 666-435.
Izdajem poslovni prostor, 50 m, u strogom centru grada, ima upotebnu dozvolu, tel. 063/118-488. Izdajem poslovne prostore 250 m2, 300 m 2 , 200 m 2 , 340 m 2 , mogu}nost kori{}ewa komore re`im + 200 m3 i 250 m3, u Dervi{ima, parking 800 m2, asfalt, tel. 065/404-644. Izdajem poslovni prostor 22 m2, upotrebna dozvola, cijena 150 KM, Kara|or|eva 445, B. Luka, tel. 282106; 065/635-449. Izdajem super lokal 42 m2 i dvije kancelarije, 42 m2, Bawa Luka, Nova varo{, Tina Ujevi}a 9, tel. 066/819345. Izdajem poslovni prostor u Wego{evoj ulici povr{ine 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem poslovni prostor 250 m2 + kancelarija 30 m2 u blizini "Tempo" marketa (Lazarevo) sa vi{e parking mjesta, povoqno, tel. 065/365-144. Izdajem poslovni prostor 80 m2, u ul. Mirka Kova~evi}a 35, pogodan za prodavnice, butike, uz mogu}nost i sladi{ta od 100 m2, tel. 065/698-488. Izdajem ku}u sa poslovnim prostorom 80 m 2 , vi{enamjenski, upotrebna dozvola, Kara|or|eva 311, a mo`e i pojedina~no, tel. 065/725186,065/535-220.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem monta`no-demonta`nu gara`u, dimenzija 5 h 3 m2, idealno za organizaciju gradili{ta i sl, tel. 051/213-952; 065/707-386. IZDAVAWE Izdajem gara`u na Bulevaru, kod kwi`are “Kultura” u Bawoj Luci, tel. 050/220-390. Izdajem gara`u (povoqno), ul. Mirka Kova~evi}a 7, BawaLuka, tel. 065/008-183. Izdajem gara`u za radwu, 45 m2, Qev~anska F1, tel. 051/310-062.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem 9 dunuma zemqe i 4 dunuma {ume uz asvalt u Kolima (8 kilometara od Bawe Luke). Telefon: 065/613-113. Prodajem plac u Glamo~anima 586 m 2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem 1.000 m kvadratnih zemqi{ta u Rami}ima, Bawa Luka, plac je ogra|en, papiri 1/1, cijena 5.000 evra, tel. 38765/687-451. Prodajem plac od 1.000 m2, 850 m2 i tri od 400 m 2 iznad kasarne u Zalu`anima, tel. 38765/543-499.

Izdaje se dvosoban stan u glavnoj ulici - centar, tel. 061/350-108; 1583 G.
Izdajem stan 50 m2, privatna ku}a, nova gradwa sa grijawem za dva studenta, 130 KM po osobi plus utro{ak struje, tel. 065/270-797.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323.

44 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE
Bawa Luka, Prije~ani, placevi u blizini Lova~kog bara, razli~itih povr{ina, gradska voda, struja, kanalizacija, put, ravan teren, odli~na lokacija, tel. 387 65/161-284. Prodajem ve}e imawe u Glamo~anima i 40 dunuma zemqe, op{tina Lakta{i, tel. 051/585-613. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516927. Prodajem deset dunuma zemqe u [u{warima, struja, voda, telefon, asfalt, tel. 051/216-140; 065/310-057. Prodajem placeve u Adi - Lakta{i, kod “Niskogradwe”, voda, struja, telefon, asfaltni put u blizini placeva, tel. 065/907-904. Prodajem 2.650 m2 zemqe u Velikom Bla{ku, uz put, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/817'374. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8, pokriven, 1/1, uz asfalt, u Drago~aju, cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac na moru, 227 m 2 , Milna - Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482249; 066/286-594. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac 4.000 m2, iznad “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem plac 2.100 m2 kod Toplane, tel. 065/631-613. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa, tel. 065/516-927. Prodajem devet dunuma zemqe i ~etiri dunuma {ume uz asfalt u Kolima, osam kilometara od Bawe Luke, tel. 065/613-113. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor - Bawa Luka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem dva placa u [argovcu, jedan 560 m2, drugi 940 m2, dozvoqena gradwa, 1/1, tel. 066/252-990; 051/388094. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251263. Prodajem {est dunuma zemqe u Glamo~anima, 150 metara od autoputa prema Popovi} otpadu, dozvoqena gradwa, tel. 065/692-136. Prodajem plac u [u{warima, 1.605 m2, udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem deset dunuma {ume u Aleksi}ima - Carevina, tel. 065/560345. Povoqno prodajem placeve na po~etku [argovca, struja, voda, 1/1, tel. 0049/73-17-23-614. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Kla{nicama, cijena povoqna, tel. 00381 62/593-027. Prodajem plac 1.700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od “Vodovoda”, tel. 065/605-445; 051/413257. Prodajem plac, 700 m2, u ul. Franca [uberta, dozvoqena gradwa, asfalt, voda, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem plac na Paprikovcu ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/009-593. Prodajem plac u Karanovcu, pored potoka, 1.400 m2, ravan teren (voda, struja, asfalt) povoqno, tel. 065/365144. Prodajem zemqu u Rami}ima 16.000 m2 uz magistralni put za Prijedor i zemqu uz autoput, tel. 065/698-012. Prodajem ~etiri placa raznih veli~ina u Kuqanima, sve ukwi`eno, isparcelisano, struja, voda, asfalt, sve 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem dva placa u [argovcu kod prodavnice “Jabuka”, 1.300 m2, 1.200 2 m , uredna dokumentacija 1/1, tel. +385/44-535 503. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u Drakuli}u, povoqno 1/1, tel. 065/926261; 051/381-249. Prodajem plac u Drago~aju, papiri 1/1, 300 metara od centra, tel. 065/972-883; 051/462-587. Prodajem dunum zemqe u Kla{nicama, blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem plac u Lakta{ima 1.250 m2 po krajevima zasa|en {qivama i tre{wama Tri{i}a brdo, cijena povoqna, tel. 065/970-900. Prodajem gra|evinski plac sa UT uslovima za stambeno-poslovnu zgradu kod novog “Incelovog” mosta, tel. 065/528-555. Prodajem plac 1.700 m2 za gradwu ku}e, vikendice, naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem plac 3.700 m2 u Drago~aju iza “Elektroprenosa” (struja, voda) cijena 40.000 KM, tel. 065/811-058. Prodajem plac - gra|evinsku parcelu, ul. Koste Jari}a, tel. 065/ 785-526. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543-601. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih objekata u gradu i {irem gradskom podru~ju, tel. 065/511-121. Prodajem placeve na vi{e lokacija za individualnu i stambenu izgradwu, tel. 065/562-426. Prodajem plac, 930 m 2 , u Debeqacima, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac, 1.200 m2, obuhva}en regulacionim planom, na asfaltu u ^esmi gorwoj, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem placeve na Rebrovcu, u Dervi{ima i [argovcu, sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698012. Prodajem zemqu, 13.600 m2, uz autoput, tel. 065/698-012. Prodajem zemqi{te - {uma, 1.800 m2, u Debeqacima, prilaz asfaltom, pogodno za vikendicu, tel. 051/437934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te 32.000 m 2 u Kuqanima (pogodno za hale) na magistralnom putu Trn - Rami}i, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem 20 dunuma zemqe oranice, Aleksi}i, blizu ckrve, tel. 065/560345. Prodajem plac 920 m2 u Vrbawi kod Zelenog vira, tel. 051/464-458. Prodajem plac 560 m2 u Drakuli}u, 28.000 KM (voda - struja i gra|evinska dozvola), tel. 065/549-687. Prodajem u Kuqanima plac povr{ine 3.648 m2, tel. 051/454-360; 066/408-499. Prodajem 2.650 m2 zemqe u Velikom Bla{ku, uz put, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/817-374. Prodajem baru 2.613 m 2 , Gorwa Piskavica kod Jovani} mlina, tel. 051/310-062. Prodajem plac za ku}u 500 m2, 1/1, sa papirima, kraj asfalta, Tuzlanska 76 Star~evica, Bawa Luka, tel. 051/424-876, 066/449-920. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462-366. Prodajem plac 4.000 m2 u Jablanu Gorwem, cijena 35.000 KM, tel. 065/811-058. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa, sve pogodonosti za gradwu, tel. 066/467750. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/549687. Prodajem plac 2.600 m2 za halu, 200.000 KM, tel. 065/549-687. KUPOVINA Kupujem plac ili mawu vikendicu od Krupe na Vrbasu prema B. Luci, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Dajem u zakup 25 dunuma zemqe u Pavi}a poqu za 250 KM, pogodno za uzgoj krompira, Stri~i}i, tel. 066/253-259.

OGLASI

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem namje{tenu sobu za dvije djevojke sa upotrebom kupatila i kuhiwe, centralno grijawe, Mejdan, tel. 065/846-196.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “alfu romeo” 155 g. pr. 1995, motor 2.0 tvin spark, ima plin, cijena 4.000 KM, tel. 387 65/687-451. Mercedes 220 CDI 2000. god., ful oprema, ekstra stawe, mo`e i pod garanciju, tel. 065/510-186. Prodajem povoqno kamper “fijat”, 90. g. p. ili mijewam za automobil, gra|u ili plac uz doplatu, tel. 38765/513-897. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “golf 2” TD, god. proizvodwe 1989, u dobrom stawu, registrovan 23.3.2010, tel. 065/428-446. Prodajem ili mijewam “golf 3” turbo dizel 1.9.1993. godine, za “golf 4” dizel prve izvedbe uz doplatu, tel. 38765/519-306. “Nisan patrol”, 2003. g. p., pre{ao 50.000 km, rolbarovi, nove gume, registrovan, ekstra stawe ili mijewam za “mercedes 4-matik”, pos. prostor, tel. 38765/513-897. Prodajem "golf 2" 1,6 D, godina 1986, tel. 065/817-374. Prodajem "pe`o 307", dizel, 2002. godi{te, mo`e zamjena, tel. 065/528247. Prodajem "pe`o 605", dizel, 94. godi{te, registrovan do kraja godine, tel. 065/528-247. Prodajem “ladu samaru”, cijena po dogovoru, tel. 066/770-621. Prodajem "opel vektru" 1,6 i, proizveden 89, al. feluge, centralna brava, boja trula vi{wa, registrovan godinu dana, tel. 065/917-113. Prodajem prikolicu sa dvije osovine aluminijumsku nosivosti 1.560 kg, tel. 065/520-668. Prodajem “alfu 156”, 1,8 benzin, godi{te 2001, ili mijewam za yip honda CR-V uz doplatu, tel. 065/621017; 065/585-834. Prodajem “mercedes” 190 dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem automobil "reno 18", 83. godi{te, registracija istekla pro{le godine, tel. 051/300-551. Prodajem nov skuter “Keeway Hurricane”, trajna registracija, 49 cm3, tel. 065/491-112. Prodajem yip “ford eksplerer”, 1993, automatik, registrovan, o~uvan, tel. 065/829-601. Prodajem “ford fijestu”, g. p. 1991, 1.1 cm3, troje vrata, registrovana do 3/2011, u dobrom stawu, tel. 066/469299. Prodajem "ford fijestu" 1,3, tel. 065/668-044. Prodajem “sitroen AX” 1992, g. p., registrovan do aprila, cijena 1.300 KM, tel. 065/523-768. Prodajem “fijestu 1,6”, dizel 87. god. crvena, registrovan godinu dana, 1.400 KM, Bawa Luka, tel. 065/560-386. Prodajem “fijat bravo 1,8”, g. p. 1996, klima, dobro o~uvan, cijena 4.500 KM, tel. 066/928-436. Prodajem “polo”, stranac, 93. godi{te, tel. 051/461-408; 066/499-709. Prodajem “nisan patrol” g. pr. 1988. dizel, petoro vrata, osam sjedi{ta, tel. 065/513-672. Prodajem vozilo “jugo 45”, registrovan do nove godine, u dobrom stawu, prva ruka, tel. 065/327-792. Prodajem “ladu samaru”, 89. godi{te, neregistrovana, tel. 066/800-064. Prodajem “ladu nivu”, 1996. godi{te, motor 1,7, na plin, kuka, dobro o~uvana, tel. 065/276-550. Prodajem “pasat” 1.9 dizel, 130 KS, 2002. godi{te, povoqno, tel. 066/785934. Prodajem "polo", 83. god. pr., u odli~nom stawu, registrovan do 11.2010, cijena po dogovoru, tel. 051/461-408; 066/499-709. Prodajem BMW 5,3,0 turbo dizel, g.p. 2004. pre{ao 45.000 km, cijena 25.000 evra, tel. 065/725-186. Prodajem “jugo” u veoma dobrom stawu, g. p. 1989, Bawa Luka, tel. 065/448-763. Prodajem novu nekori{tenu registrovanu “mazdu M-3”, proizvedena 2009, crvena metalik, 26.000 KM, tel. 063/965-490.

Izdajem jednokrevetnu sobu, ul. Vrba{ka, Borik 2, cijena 180 KM, u cijenu ura~unato grijawe, tel. 38765/369-047.
Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebnom kuhiwe i kupatila zaposlenoj `enskoj osobi ili studentkiwi, Buyak, nov namje{taj, tel. 065/717-694. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi (mu{karcu) u privatnoj ku}i, kuhiwa, kupatilo, parking, Borik, tel. 051/304-704; 066/183-040. Izdajem dvjema u~enicama dvokrevetnu sobu u stanu sa upotrebom kuhiwe, tel. 051/437-794; 065/773-403. Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546-658. Potrebna cimerka u dvokrevetnoj sobi (stambena zgrada), kuhiwa, kupatilo, grijawe, kablovska, poseban ulaz, Borik, tel. 051/304-704; 066/183040. Izdajem sobu sa kupatilom studentu nepu{a~u, Borik, tel. 065/878-614. Izdajem sobu u centru Bawe Luke kod hotela "Palas" u~enici, studentkiwi ili zaposlenoj djevojci, zvati od devet do 16 ~asova, tel. 051/212601. Izdajem dvjema `enskim osobama sobu sa dva le`aja i upotrebom kuhiwe, tel. 051/438-251. Izdajem sobu u Obili}evu, stambena zgrada, namje{teno, tel. 065/742-677. Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku, upotreba kuhiwe, kapatila, kablovska TV, tel. 065/670-587. Izdajem dvokrevetnu sobu kod Gradskog mosta uz Vrbas za studentkiwe, sve novo, tel. 065/544-189. Izdajem dvokrevetnu sobu u stanu sa upotrebom kuhiwe dvjema u~enicama, tel. 051/437-794, 065/773-403. Izdajem zaposlenoj djevojci jednokrevetnu sobu, centar, svi uslovi, tel. 051/215-169. POTRA@WA Starijoj `eni potrebna nenamje{tena soba ili dvori{na zgrada do 100 KM, tel. 066/253-259.

Prodajem “opel astru” karavan benzinac 18,85 KW, 16 V metalik siva, servo, el. podiza~i, klima centralna, 96. godi{te, cijena 6.200 KM, tel. 065/575-692. Prodajem BMV 530, TDI, g. p. 2000. karavan, tel. 065/535-220. Prodajem “opel astru 2.0 i sprint”, pet brzina, 88. god., u odli~nom stawu, povoqno, zvati od 16 do 19 ~asova, tel. 051/463-419; 051/487-710. Prodajem “golf 2” 1,6 D, godina proizvodwe 1986, tel. 065/817-374. Prodajem auto-prikolicu za kampovawe za ~etiri osobe sa pripadaju}im du{ecima, fiksna cijena 1.000 KM, tel. 051/211-552; 065/616833. Prodajem kombi "fijat dukato" 2,8 JTD g. p. 1999, tel. 065/215-323, 065/524-259. Prodajem "volvo 940" karavan, proizvodwa 94, 2.000 cm3, ima ugra|en plin, tel. 065/517-781. Prodajem "Daewoo Matiz", crvena boja, benzinac, 99. godi{te, tel. 051/461-575. Prodajem “reno senik”, g. p. 2000, 1,6, 16 V, aluminijumske felge, digitalna klima, tel. 065/761-738. ZAMJENA Prodajem "lan~u tema" 2.0 i.e, 88. g. p. registrovan, cijena 1950 KM, tel. 065/938-401. DIJELOVI I OPREMA Prodajem razne gume, tel. 065/931383. Prodajem kompletna peta vrata sa branikom za "pasat" karavan (6), tel. 051/465-687; 065/870-573. Prodajem prikolicu sa dvije osovine za traktor, a posjeduje i kuku, tel. 065/513-672. Pordajem gume 225-45R17 i 19550R15, tel. 065/931-383. Prodajem gume 265-60 R18 i 255-50 R19, tel. 065/931-383.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “Matalac SB-26 profesional MK -2”, ispravna, kao nova, tel. 061/473-481. Prodajem ispravan elektri~ni mlin za `itarice, trofazni motor 5 KW, cijena po dogovoru, tel. 051/501642,065/658-758. Prodajem presu za slamu za kombajn “133 zmaj”, nova neupotrebqavana, upola cijene, tel. 050/278-437; 065/824-028. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine kombinovane stolarske ma{ine, ma{ine za vo}e i povr}e, mrvilice, {rotalice, cirkulare, hoblarice i druge alate za doma}instva, tel. 051/532-426.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodaje se vikendica, voda, struja od centra Bawe Luke sedam kilometara, cijena po dogovoru, tel. 051/318-829. Prodajem brvnaru, bez zemqe, veli~ine 3,5h2,5 m,, tel. 066/248-231. Prodajem vikendicu, hitno i povoqno, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu sa 6.000 m2 zemqe u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/514-837; 051/437-698. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150, 065/964-929. Prodajem vikendicu na glavnom putu prije mosta u Karanovcu, tel. 065/955-895. Prodajem vikendicu u Kobatovcima (Lakta{ima), tel. 065/620-186. Prodajem nedovr{enu vikendicu sa 12.000 m2 zemqi{ta na glavnom putu kroz Kr~marice, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vikendicu ve}u, 1.000 m2 zemqe u ^elincu, cijena 25.000 evra, tel. 216-806 066/679-335. Prodajem vikendicu u ^arda~anima, struja i voda, tel. 065/966808; 065/581-773. Prodajem vikend ku}u u centru ^elinca, a mo`e zamjena za jednosoban stan ili garsoweru u Bawoj Luci, tel. 051/462-416; 065/389-259. Prodajem vikendicu, sedam dunuma zemqe, asfalt, voda, struja, vo}e, sve ogra|eno, cijena ~etiri KM/m2, tel. 051/413-199; 066/870-370. Prodajem nedovr{enu vikendicu na podru~ju Slatine, cijena 23.000 KM, tel. 065/468-320.

TRGOVINA
PRODAJA
Prodajem tri rashladna ure|aja, vertikalnu kru`nu vagu 20 kg, fiskalnu kasu “alteru”, tel. 065/817374.

ZANATSTVO
PRODAJA
Prodajem pekaru opremqenu, tel. 065/631-613.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem grajfer za utovar |ubriva, tel. 065/931-383. Prodajem kukuruzanu dimenzije 7h2h1 m od hrastove gra|e, tel. 065/513-672. Prodajem traktor “rakovica 65” 91. godi{te, tel. 065/368-563. Prodajem kombajn “masej ferguson” 520, tel. 065/978-315.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem aluminijumske panele debqine ~etiri cm, du`ine 4,50 m i {irine 0,80 m po vrlo povoqnoj cijeni, tel. 051/315-890; 065/530-861. Prodajem crijep polovan, 560 komada, tel. 051/354-846.

OGLASI
Prodajem rezanu krovnu konstrukciju od suve hrastovine za ku}u ili vikendicu, veli~ine 5 h 6 m, zvati oko 20 ~asova, tel. 051/300-551. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598. svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520223. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Sve vrste hidroizolacija, ravni krovovi, popravke ravnih krovova, podrumi, tel. 051/584-790, 065/426134. Prevoz putnika i robe na podru~ju Bawe Luke i BiH sa kombijem “mercedes” 8+1, tel. 066/469-299. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Elektri~ar mijewa elektroopremu, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Prevoz i selidbe kamionom sa radnicima ili po dogovoru, povoqno i odgovorno, tel. 065/198-933, 063/541688. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129-558. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Molersko-lakirerski poslovi, vodoinstalacije, popravke, ot~epqewe odvoda, tel. 065/882-511. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Ozbiqna `ena sa iskustvom ~uvala bi dijete od jedne godine nadaqe, relacija Bawa Luka - Aleksandrovac, tel. 065/758-680. Tapetar nudi usluge presvla~ewa kau~a, ugaonih garantura, sve vrste tapeciranog namje{taja, i u kafi}ima, povoqno, tel. 065/817-021. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja i roletni. Staklim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-149. Profesor engleskog jezika daje ~asove i prevodi tekstove, tel. 065/229-553, 051/467-148. VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe 4 KM/m2, tel. 066/850-695. Tepih servis prawe tepiha odvoz dovoz besplatan, tel. 066/899-187; 065/956-080. Pravim sve od `eqeza, cerade, tende, stala`e, natkrivam balkon, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Majstor minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf” 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/538-048. Usluge kre~ewa, gletovawa, postavqawa tapeta, unutra{we fasade, izolacije, dekoracije i stavqawe rigipsa, laminata, plo~ica i razne sanacije, tel. 065/343-745. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573349. ^istila bih stanove i poslovne prostore u Novom Srpskom Sarajevu, tel. 033/628-271. Ozbiqna `ena sa iskustvom, tra`i posao, ~uvawa djeteta, tel. 065/461666. Obuka na ra~unaru, internetu, vord, grupno ili pojedina~no, tel. 066/441274. Nastavnica razredne nastave daje instrukcije u~enicima od prvog do petog razreda iz matematike, srpskog jezika, usluge pisawa zada}e, tel. 065/956-000; 065/411-222. Popravka i nadogradwa gumenih, PVC, poliester ~amaca, kajaka, dajaka, kanua, povr{inskih bazena, du{eka, ronila~kih i ribarskih odijela, tel. 065/990-944. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938-401. Vr{im usluge cijepawa drva hidrauli~nim cjepa~em i rada motornom pilom, tel. 065/345-604. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885944.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 45
dvije osobe, pokrivna plo~a i obloge od crnog mermera, tel. 051/308-613. Prodajem grobnicu betonsku, opremqenu za tri mjesta (mo`e ~etiri), pravoslavno grobqe Borik, Bawa Luka, tel. 066/402-307. Prodajem {ator za ~etiri osobe sa kabinom, tel. 065/513-672. Prodajem pu{ku lova~ki karabin CZ-7,9 sa dozvolom po dogovoru, tel. 051/424-797. Prodajem ve}i fitnes kros trena`er, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem baletanke, “Jugoplastika” - Split crne i bijele, brojevi od 27 do 41, veoma povoqno, kom. 90, tel. 065/794-702. Prodajem porodi~nu grobnicu (6) u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/673-364. Prodajem stari novac u metalnim apoenima, tel. 066/634-794. Prodajem elektri~ni {poret i fri`ider, cijena povoqna, tel. 065/355-143. Prodajem radi selidbe nov ugostiteqski namje{taj hidro fah za vodu, agregat za struju, prskalicu motornu za vo}e i povr}e, ma{inu za mqevewe vo}a i povr}a i druge alate, tel. 051/532-426. Prodajem jednoeta`nu pe} za pice, cijena po dogovoru, tel. 061/621-082. Prodajem lova~ki karabin "bereta" ccal. 6,5 mm, sa papirima, tel. 066/634-794. Prodajem dva grobna mjesta na grobqu Pavlovac, Bawa Luka, tel. 065/566-996. Prodajem harmoniku 96 basova, deset registara, cijena 600 KM, tel. 051/413-199; 066/870-370. Prodajem pleksiglas staklo veli~ine 60 h 76 cm, debqine pet milimetara, providno, tel. 065/773403, 051/437-794. Prodajem pesijskog ma~ka, starog dvije godine, kastriran, cijena 100 KM, tel. 066/711-638.

ZAPO[QAVAWE
Kafe-poslasti~arnica "Calvados" prima konobare i radnice za {ankom, tel. 38765/531-182. Potrebni nk radnici, “Kre~ana” d.o.o. ^elinac, tel. 387 65/332-828 i 051/551-332. Cepter kompanija tra`i samostalnu i ambicioznu osobu za poslove direktne prodaje za gradi{ku regiju, mogu}nost stalnog zaposlewa pozovite, tel. 387 65/514-288. Internacionalna kompanija "Cepter" tra`i kreativnu, komunikativnu i upornu osobu, fleksibilno radno vrijeme, Bawa Luka, tel. 38765/514-288. Internacionalna kompanija “Cepter” tra`i saradnike ili menayere za posao na podru~ju Doboja, Modri~e, Dervente i Broda. Kontakt telefon, tel. 387 65/411101. “Cepter” internacionalna kompanija tra`i saradnike koji su komunikativni, uporni, kreativni, samouvjereni za prodavace, tel. 065/656-907. Tra`im `enu za pomo} u ku}i. Po potrebi obezbije|en stan i hrana, tel. 065/790-484. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Potreban radnik u ugostiteqskom objektu, tel. 065/585-573. “Adria” - potrebni komercijalisti, tel. 065/591-823. Restoranu “Mala stanica” hitno potreban konobar - sa iskustvom u restoranu, tel. 065/938-939. PONUDA Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 065/653-232.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem dva DVD plejera 40 i 50 KM, tel. 065/011-065. Prodajem ili mijewam plasti~nu kacu od 1.000 litara za dvije po 500 litara, tel. 051/281-331. Prodajem 60 komada salonit tabli po povoqnoj cijeni, tel. 051/281-331. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem perilicu - dozator za kreme i masti, Du{ka Ko{~ice 22, Bawa Luka, tel. 065/526-532; 213-177. Prodajem dva kreveta, puno drvo, jelovina, mo`e i na sprat za djecu, tel. 065/609-893. Prodajem “bagat” {iva}u ma{inu (“jadranka 1”) , no`ni pogon, 120 KM, tel. 065/192-390. Prodajem ko{nice sa p~elama, mo`e i p~ele na okvirima, prodajem prirodne rojeve p~ela, tel. 052/233256, 065/418-396. Bicikli mu{ki, `enski i dje~iji sa brzinom i bez brzina, sportski i gradski, ful oprema, uvoz iz Slovenije, Italije i Austrije, povoqno, tel. 066/881-576, 065/894-241. Prodajem spomenik, dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, B. Luka, tel. 051/216-254. Prodajem unikatnu umjetni~ku sliku “Pred oluju”, 140h88 cm, ra|ena uqanim bojama na platnu, tel. 065/986-453. Banovi~ki i |ur|evi~ki ugaq za centralno grijawe i ogrevno drvo bukva, hrast sa provozom, povoqno, tel. 066/881-576. Prodajem umivaonik, tri nove ~esme za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom, novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane i mali fri`ider “gorewe”, tel. 216358; 066/137-133. Prodajem dva nova le`aja na rasklapawe, cipelar sa ladicama, ormar sa ogledalom, hitno, tel. 066/485-832. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, {oqu za WC, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem povoqno skupocjeni vuneni tepih 3h2, malo kori{}en, Bawa Luka, tel. 066/253-259. Prodjem dje~iji krevetac sa du{ekom, tel. 066/709-448. Prodajem grobnicu sa {est mjesta "Sveti Pantelija" u B. Luci - povoqno, tel. 065/514-227; 319-451; 051/216-067. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinovu lozu, vo}e, paradajz i pulceve za gra|evinare Bawa Luka, tel. 065/206-060. Prodajem na Rebrova~kom grobqu novoizgra|enu betonsku grobnicu za

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku Dallape Organtone, 140 basova, dugmetara registri pet plus dvanaest. Hitno, cijena povoqna, tel. 38765/582-485. Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60, 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206-060.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem novi elektro{poret i stari fri`ider, cijena povoqna, hitno, tel. 065/355-143. Prodajem kombinovani fri`ider “gorewe”, elektri~ni {poret, kolor televizor, “panasonik” 100 HZ (83 cm) i profesionalni gramofon “pionir”, tel. 051/308-028; 065/403-843. Prodajem zamrziva~ mali “Kon~ar” 50 l, ~etiri plasti~ne vrtne stolice, ormari} za cipele, itison sivi 18 m2, tel. 065/811-058. Prodajem nov televizor, 55 cm, tel. 066/491-498.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem vrlo povoqno trosjed, dvosjed i dvije foteqe, tel. 051/216-689, 065/381-999. Prodajem tepih, 2,5h3,5, malo kori{}en, hitno, tel. 051/218-481; 065/948015. Prodajem vrlo povoqno trosjed, dvosjed i dvije foteqe, tel. 065/381-999. Prodajem ve{-ma{inu, el. {poret, pola plin, kadu za kupawe, trpezarijski sto, tepih vuneni 4h3 m, sve 750 KM, tel. 066/664-569.

Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, novu ma{inu za vo}e i porvr}e, pla}awe po dogovoru, tel. 051/324-426.
Prodajem 500 kompleta 1/6 navlaka za slu{alice (spu`va) vokman na 1, mp 3, kancelarijsku stolicu drvenu, tel. 065/811-058. Prodajem rakiju od kru{ke crnice karamut, cijena 15 KM, tel. 065/222309; 065/614-001. Prodajem pi{toq 7,62 licu sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena 200 KM, tel. 063/956-300. KUPOVINA Kupujem sklopivi prenosni sto za masa`u, tel. 38765/867-271. IZDAVAWE Izdajem pikado sa `etonima, podru~je Bawe Luke i okoline, tel. 066/469-299. PONUDA Dje~ija duboka kolica dajem besplatno, tel. 051/461-533.

TURIZAM
IZDAVAWE
Izdajem apartman u centru Vodica (kod [ibenika), blizu pla`e, za dvije do pet osoba, tel. 051/437-880; 065/996-090.

USLUGE
OSTALO
Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. rad na podru~ju Bawe Luke, Kozarske Dubice, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. ^i{}ewe i odr`avawe stanova i dubinsko usisavawe i prawe madraca, tepiha i namje{taja od mebla, ~i{}ewe i prawe unutra{wosti automobila, tel. 38766/437-100. Profesor fizike kvalitetno instruira u~enike i studente, iskqu~ivo fizika, dolazim ku}i, dvo~as (90 min.)25 KM, tel. 38766/634-805. Povoqno kucam diplomske, seminarske, magistarske i maturske radove, tel. 065/615-028. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Kucam maturske, seminarske, diplomske i magistarske, kwige, {tampam, narezujem na CD, tel. 065/984-971. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja i roletni. Staklim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-149. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 38765/773-852, 051/311-263. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 godina iskustva, tel. 38765/773-852, 051/311263. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati

LI^NI KONTAKTI

Momak 39 godina, visok, crn, mladolik, povu~en, ne pije, ne pu{i, `elio bi upoznati ozbiqnu emotivnu djevojku radi braka, prednost visokim vitkim djevojkama, Lakta{i, tel. 065/825.215, 051/530-574 1603 M.
Galantan gospodin visokog nivoa zrelih godina iz EU u Bawoj Luci, ne pu{i. @eli da upozna djevoku, damu ~istog duha i blage naravi, vitku lijepog izgleda, tel. 387 65/821831.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 387 65/668-978 i 051/381-851.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

46 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Igra~i Partizana su izvanredni momci, pravi profesionalci. Jako sam zadovoqan wihovim odnosom posle dva produ`etka u Parizu, umora, nepravdi koje smo do`iveli, ali oni su pokazali kakvi su qudi. Nije vulkan na Islandu, ve} je vulkan Partizan. Du{ko Vujo{evi}, trener KK Partizan

“Crno-bijeli“ ve~eras u polufinalu Evrolige
FOTO: M. RADULOVI]

Ivi} pogodio za Ligu {ampiona
Srpski internacionalac u redovima gr~kog POAKa Vladimir Ivi} postigao je jedini gol u me~u sa Olimpijakosom u 33. minutu me~a, ~ime je solunskom timu donio nastup u Ligi {ampiona sqede}e sezone.

Vladimir Vujasinovi} (Partizan)

Poraz Vemi}a i Karlovi}a
Srpski teniser Du{an Vemi} i Hrvat Ivo Karlovi} izgubili su u prvom kolu dubla na turniru Masters serije u Madridu od Izraelca Endija Rama i Austrijanca Julijana Knovlea sa 4:6, 4:6. ATP turnir Masters serije u Madridu igra se za ukupni nagradni fond od 3.700.000 evra, a pobjednicima u dublu pripa{}e 177.850 evra i 1.000 poena.

Znam da ne}emo uzmicati pred Pro Rekom i da}emo sve od sebe da stignemo do trona Evrope. Jedino ~ega se pomalo pla{im je kriterijum su|ewa, koji je izmewen u odnosu na dosada{wi deo sezone, rekao Milanovi}
Stipendije Olimpijskog komiteta BiH u visini od 10.000 dolara uru~ene su ju~e Milici Savi} (xudo), Eldinu Omerovi}u (xudo), Meliki Kasumovi} (atletika), Dragani Bosi} (streqa{tvo) i Zlatku Ali}u (plivawe). Oni }e od 14. do 26. avgusta u Singapuru u~estvovati na prvim qetnim OI mladih. Ukoliko @oze Muriwo na kraju sezone napusti mjesto trenera Intera, na klupu “neroazura“ sje{}e nekada{wi proslavqeni srpski fudbaler Sini{a Mihajlovi}, koji trenutno vodi Kataniju. Pored toga Mihajlovi} je `eqa i vlasnika Intera Masima Moratija.
NAPUQ - Vaterpolisti Partizana ve~eras od 18 ~asova igraju polufinalnu utakmicu protiv Pro Reka na “Fajnal-foru“ u Napuqu. Beogra|ani ove sezone ne znaju za poraz u svim takmi~ewima koja su igrali, te su osvojili 23. titulu prvaka Srbije kao i regionalnu Evrointer ligu. Prvak Srbije poslije tri godine ponovo }e igrati na “Fajnal-foru“, a do sada je ukupno {est puta bio najboqi na Starom kontinentu, posqedwu titulu je osvojio 1976. godine. Wihov sqede}i rival je najbogatija ekipa na svijetu, koja je aktuelnu sezonu igrala sa dva tima. Prvim kvalitetnim u Evroligi i drugim u italijanskom prvenstvu. Rije~ je o sjajnoj ekipi koja je prepuna iskustva i znawa, gotovo na svakoj poziciji je popuwena sa po dva veoma kvalitetna igra~a, koji bukvalno jednim maestralnim potezom mogu da rije{e svaku utakmicu. Kapiten reprezentacije Srbije Vawa Udovi~i} nametnuo se kao lider ekipe, dok veliku podr{ku ima u dvojici “delfina“ Filipu Filipovi}u i Slobodanu Niki}u. Igru Pro Reka zna~ajno dopuwuju prekaqeni ma|arski internacionalci Tama{ Ka{as, Tibor Benedek i Nopbert Madara{, dok se od doma}ih igra~a isti~u golman Stefano Tempesti i sidra{ Alesandro Kalkatera.

Satnica
Prvi polufinalni susret na rasporedu je od 18 ~asova, a drugi, u kojem }e snage odmjeriti Primorac i Jug, od 20 ~asova. Utakmica za tre}e mjesto igra se u subotu od 18, a finale od 20 ~asova.
oprez u takvim situacijama. Znam da mi ne}emo uzmicati pred Pro Rekom i da}emo sve od sebe da stignemo do trona Evrope. Jedino ~ega se pomalo pla{im je kriterijum su|ewa, koji je izmewen u odnosu na dosada{wi deo sezone. Nadam se da nikakve “produ`ene ruke“ nisu u pitawu. Me|utim, toga se ne pla{imo, sigurni smo u sebe - istakao je Milanovi}.

FINALE na rasporedu u subotu
Prema rije~ima trenera Partizana Igora Milanovi}a, glavna odlika igre Pro Reka je “zastra{uju}i presing tokom ~itave utakmice, koji sudije prili~no toleri{u“. - Ekipa Pro Reka je u stawu da izvede vrlo brzu tranziciju iz faze odbrane u napad i za ~as napravi seriju pogodaka. Tra`i}u od igra~a maksimalan

Foto dana

Put do Napuqa
Takmi~ewe po grupama: Budva - Partizan 3:9, Partizan - Honved 12:7, Partizan - Olimpijakos 8:3, Olimpijakos - Partizan 9:10, Honved - Partizan 6:9, Partizan - Budva 12:6, ~etvrtfinale: Eger - Partizan 4:12, Partizan - Eger 10:5.

Ispali smo, vrati}emo se
Moramo da pogledamo realnosti u o~i i priznamo da smo ispali iz Premijer lige BiH. To nije tragedija, najva`nije je da sada ne klonemo duhom. Moramo da se konsolidujemo i ve} sqede}e sezone, igraju}i u Prvoj ligi Republike Srpske, osvojimo trofej i izborimo povratak u bh. elitu. U sqede}em periodu odsloni}emo se na sopstveni igra~ki kadar, jer u Modri~i ima fudbalskog potencijala. Ko zna za{to je sve ovo i dobro. Ipak, osta}e mi nejasno kako je klub, koji je poslije jesewe sezone imao 21 bod, uspio na proqe}e da ispadne iz lige? Mislim da je bio problem u odre|enim qudima koji se nisu razumjeli u fudbal i vo|ewe kluba. Sada su u Modri~a Maksimi osobe koje vole klub i `ive za wega. Imamo odre|ewa obe}awa od na~elnika op{tine Modri~a Mladena Kreki}a i direktora Rafinerije uqa Pere Dugi}a da }e stati uz klub i pomo}i nam da se vratimo

Nikola NIKI], trener FK Modri~a Maksima
“Nije tragedija pasti ve} je tragedija ne ustati i nastaviti put”

Teniski me~ izme|u Rafaela Nadala i Aleksandra Dolgopolova posmatrali su fudbaleri Real Madrida Kristijano Ronaldo i Raul Gonzalez te su se poslije susreta slikali sa [pancem.

tamo gdje pripadamo. Znamo da je pred nama te`ak i mukotrpan posao, ali vjerujem u uspjeh. Po prirodi sam borac i nikada ne odustajem. Vjerujem u ono {to radim. Do kraja prvenstvene trke ostala su jo{ tri kola. Nastoja}emo da ih odigramo po{teno, u skladu sa mogu}nostima i jo{ jednom na djelu provjerimo igra~e na koje najozbiqnije ra~unamo u budu}nosti. Za wih }e ovo biti jedna velika fudbalska {kola, jer su ve} na startu karijere osjetili “barut“ elite. Probleme kroz koje je klub prolazio u ovoj sezoni treba da rije{imo tako {to o wima ne}emo razmi{qati, ve} }emo sve ovo gledati sa vedrije strane protkane optimizmom. Fudbalski klub Modri~a Maksima }e se sigurno vratiti u Premijer ligu BiH, jer nam je tu i mjesto. Uspje}emo! Nije tragedija pasti ve} je tragedija ne ustati i nastaviti put!

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 47

[iroki poveo trku
Samo na trenutke smo pokazali `equ i voqu da se igrom suprotstavimo rivalu. Sada je na nama pritisak, ali nadam se duga~koj finalnoj seriji, rekao Drago Karali}
[IROKI IGOKEA 80 68
(17:17, 26:16, 20:14, 17:21) DVORANA: “Pecara“ u [irokom Brijegu. Gledalaca: 3.500. Sudije: Ademir Zurapovi}, Edin Husari} (Tuzla), Medin Du{kaj (Sarajevo). [IROKI: [temberger 6, Planini} 2, ^olak, Milekovi} 5, Naletili} 2, Ramqak, [praqa 12, Puqko 13, Longin 14, Petkovi}, Mejson 15, Grgat 11. Trener: Ivan Veli}. IGOKEA: Batler 5, Jawu{evi} 10, Bocka, \urica, Zujovi} 9, Komatina 2, Popovi}, \ikanovi} 18, \urkovi} 5, \erasimovi} 11, Blan{ard, Masi 8. Trener: Drago Karali}.

Po~ela finalna serija ko{arka{kog prvenstva BiH

Real Madrid

Teo na meti
ATINA - Gr~ki mediji spekuli{u da je madridski Real zainteresovan za usluge Milo{a Teodosi}a, ali da gazde Olimpijakosa ne pomi{qaju da prihvate ponudu za srpskog reprezentativca i MVP-a Evrolige. Novac Madri|anima nije nikada bio problem, pa je predsjednik Florentino Perez rije{io da reno vi ra tim za sqede }u sezonu i da kona~no napadne evropsku titulu koju ~ekaju 15 godina. Teo ima ugovor sa Olimpijakosom do juna 2012, a slobodan je ovog qeta uz obe{te}ewe Grcima od 1,3 miliona evra. Po klauzuli u ugo vo ru Mi lo{ }e os ta ti u Olim pi ja ko su ukoliko mu klub iz Pireja ponudi identi~nu ili ve}u platu od Reala.

Drago Karali} PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

[I RO KI BRI JEG Prva runda finalne serije ko{arka{kog {ampionata BiH pripala je aktuelnom prvaku [irokom, koji je na svom par ke tu po bi je dio Igokeu rezultatom 80:68. Doma}in je do premijerne pobjede do{ao zahvaquju}i do mi na ci ji u sko ku (49-41), po go to vo na pa da ~kom (17-10), ve}em broju raspolo`enih igra~a, te mawe proma{enih penala. Uprkos to me, Ale ksan -

SU\EWE
Pitawe pobjednika nisu odlu~ili arbitri, ali su sudije bile blagonaklone prema doma}inu. Igokea je u svakoj ~etvrtini vrlo brzo “ispucavala“ bonus, [irokom je dozvoqena grubqa igra pod ko{evima, pa su gosti poslije tri dionice imali mnogo ve}i broj faulova, da bi razliku u prekr{ajima arbitri ubla`ili u fini{u, kada je pitawe pobjednika bilo rije{eno.

drov ~a ni su bi li po tpu no ra vno pra van pro ti vnik u prvih 17 minuta, ali se nisu predavali ni u drugom poluvre me nu, iako je do ma }in kontrolisao rezultat. U fini{u prvog dijela [i ro ki je ne pri mje tno stvorio osjetniju prednost, a on da je troj kom Hrvo ja Puqka oti {ao na odmor s vo| stvom od de set ko {e va razlike (43:33). Kod rezultata 54:47 doma}in je napravio se ri ju 9:0, pa je na ulasku u posqedwi kvartal imao ve li kih 16 ra zli ke (63:47). Iskusni Savo \ikanovi} ~etiri minuta prije kra ja smawio je na 63:70, ali je to bi lo sve {to su gosti napravili.

KK Partizan

Igra~i ostaju

DRUGI ME^ u subotu u Aleksandrovcu
- O~ekivali smo te`ak me~ i ta kav je bio. Za do voqan sam pristupom svojih igra~a jer su svih 40 minuta igrali mu{ki i krvavo se borili za svaku loptu. Dominirali smo u skoku i to nam je donijelo pobjedu. Sada ide mo u Ale ksan dro vac rastere}eniji, gdje }emo po-

Duel Milekovi}a i Masija

FOTO: GLAS SRPSKE

ku{ati da odigramo dobru utakmicu - istakao je trener pobjedni~kog tima Ivan Veli}. Wegov kolega na drugoj strani, Drago Karali}, ~estitao je [irokom na pobjedi, a za tim se os vrnuo na igru: - Samo na trenutke smo pokazali `equ i voqu da se

igrom suprotstavimo rivalu. Ka da nam je [i ro ki otvarao mogu}nost da ga sustignemo, mi to nismo znali da iskoristimo. Nismo imali koncentracije sa slobodnih ba cawa i ka da proma{i{ 14 penala, poraz je neminovan. Mislim da se mo`emo podi}i poslije ovog poraza i u subotu ostvariti

pobjedu pred svojim navija~ima. Sada je na nama pritisak, ali nadam se duga~koj finalnoj seriji - bio je jasan Karali}. Drugi me~ serije, koja se igra na tri do bi je ne uta kmice, na programu je u subo tu u Ale ksan drov cu, a tre}i opet u srijedu, u [irokom Brijegu.

BEO GRAD - Ko {ar ka {ki klub Partizan poku{a}e da zadr`i najboqe igra ~e i idu }e se zo ne. Iako je finansijski efekat ogro mnog us pje ha srpske klupske ko{arke vi{e nego skroman, postoje naznake da bi kona~no mogli sti}i boqi dani za “crno-bijele“, koji su posli je osva jawa ~et vrtog mjesta u Evroligi dobili 139.500 evra. - Da}emo sve od sebe da ti momci i slede}e sezone budu na{i ~lanovi. Znamo da je nekima sigurno sko~ila cena, ali potpuno su nas {okirale cifre koje se pojavquju u medijima. Uostalom, jasno nam je da se ta kve in for ma ci je pla si ra ju da bi, vaqda, postalo jasno da Partizanu nije potrebna pomo} – rekao je direktor Mla|an [ilobad.

Superliga

Nastavqena agonija "crveno-bijelih"
BEOGRAD - Ko{arka{i Hemofarma u derbiju sedmog kola Superlige Srbije glatko su po bi je di li Crve nu zvezdu u “Pioniru“ (82:69), pa sa Partizanom i daqe dije le li der sku po zi ci ju, uz skor 6-1. Vr{~ani su vodili od samog po~etka me~a i osim krajem prvog i po~etkom drugog poluvremena ta prednost je konstantno bila dvocifrena. Nemawa Bjelica je sa 31 poenom bio ubjedqivo najzapa`eniji pojedinac me~a, a za nimqivo je da ni ko od wegovih saigra~a nije uspio da postigne dvocifren broj poena. Kod pobjednika su se is ta kli Mi lan Ma ~van sa 20, Boban Marjanovi} sa 17 i Stefan Markovi} sa 11 ko{eva. Partizan se sa evropske uspje{no vratio na doma}u scenu, jer je u prepunoj Hali sportova u Vaqevu bio boqi od Metalca, 81:57. [ampion je imao problema u prvoj ~etvrtini, da bi sredinom druge dionice preuzeo vo|stvo i pitawe pobjednika od tada se nije postavqalo. je zadr`ao nadu da mo`e do jednog od prva ~etiri mjesta, a u sqede}em kolu o~ekuje ga susret sa direktnim konkurentom, koji ih je i savladao na wihovom terenu, ekipom Crvene zvezde. Radni~ki je nastavio sa dobrim izdawima i kao gost savladao Borac (76:68), zadr`av{i tako tre}u poziciju. Re zul ta ti se dmog ko la: Crvena zvezda - Hemofarm 69:82, Ta mi{ - Par ti zan 57:81, FMP - Tami{ 92:68, Borac - Radni~ki 68:76. Plasman: 1. Partizan 6-1, 2. Hemofarm 6-1, 3. Radni~ki 5-2, 4. FMP 4-3, 5. Crvena zvezda 3-4, 6. Tami{ 2-5, 7. Borac 1-6, 8. Metalac 1-6.

Hemofarm lako do{ao do bodova u “Pioniru“

Bjelica MVP
BEOGRAD - Uprkos novom porazu Crvene zvezde, Nemawa Bjelica je jo{ jednom bio najkorisniji igra~ Superlige. Zvezdin reprezentativac je u sedmoj rundi stigao do MVP titule sa indeksom korisnosti 40 u susretu sa Hemofarmom. Uz Bje li cu, blis tao je jo{ jedan ~lan nacionalnog tima, Miroslav Raduqica, koji je u pobjedi FMP-a nad Ta mi {em imao indeks 38. Preostala tri mjesta u idealnoj petorci pripala su igra~ima Hemofarma Bobanu Marjanovi}u (indeks 27), Mi la nu Ma ~va nu (23) i Stefanu Markovi}u, koji je imao indeks 19, kao i plejmejker Partizana Bo Mekejleb.

PARTIZAN nastavio sa trijumfima

Milan Ma~van (Hemofarm)

FOTO: AGENCIJE

Ko{arka{i FMP-a savladali su Tami{ sa 92:68. “Panteri“ su cijeli posao zavr{ili ve} u prvih deset minuta igre. Poslije ovog trijumfa tim iz @eleznika

48 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: M. RADULOVI]

Premijer liga BiH za rukometa{ice
Pi{e: Slavko BASARA

Kup Republike Srpske u{ao je u samu zavr{nicu, preostalo je da se odigra jo{ finalna utakmica ili utakmice izme|u Kozare i Radnika. Ti me~evi treba da budu na{ fudbalski praznik! Ovogodi{we finale ima specifi~nost, jer se slavi vijek fudbala u Republici Srpskoj i zbog toga Kozara i Radnik imaju dodatnu obavezu u finalu. I ne samo zbog toga. Kup je uvijek bio i mora da ostane svetiwa. Posebno Kup Republike Srpske, koji je zapo~et u te{kom vremenu, 1993. godine pod ki{om granata, kada se tek stvarala na{a republika. Zato je Kup simbol Srpske i moramo da ga ~uvamo i wegujemo. Na`alost, posqedwih godina bili smo svjedoci wegove degradacije, ali se iskreno nadamo da }e se, kad-tad, ponoviti onih 20.000 gledalaca s Gradskog stadiona u Bawoj Luci dvadesetak dana poslije potpisivawa Dejtonskog sporazuma. Za taj dan svi treba da `ivimo! Slika koja je tada, u decembru 1995. godine, poslata u svijet treba da bude na{a fudbalska ulaznica u Evropu. Zato neka u finalu ovogodi{weg na{eg najmasovnijeg takmi~ewa pobijedi fudbal i neka finale rodi istinskog junaka, budu}eg asa svjetskog formata. To i jeste svrha loptawa na prostorima Srpske, jer smo siroma{ni nov~ano, ali zato duhovno i fudbalski imamo nepresu{no bogatstvo i izvor talenata. Narod koji nema nacionalni kup, fudbalski nije obrazovan!

Neka bude praznik

Klinac (Borac) i Kuzmanovi} (“Mira“)

derbi u Prijedoru
Jedno od najprijatnijih iznena|ewa sezone “Mira“ ugosti}e pred svojim navija~ima neprikosnovene {ampionke iz Bawe Luke
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

“Trka slobode 2010“

U~estvuje 650 takmi~ara
NOVI GRAD - U organizaciji Dru{tva pedagoga fizi~ke kulture op{tine Novi Grad, a pod pokroviteqstvom op{tine, povodom obiqe`avawa Dana oslobo|ewa grada na u{}u rijeke Sane u Unu i Dana pobjede nad fa{izmom danas }e se odr`ati atletska uli~na “Trka slobode 2010“. - O~ekujemo da }e u~estvovati vi{e od 650 takmi~ara, od djece iz vrti}a “P~elica Maja“, do u~enika svih razreda {est osnovnih i dvije sredwe {kole. Za najboqe pojedince i ekipe obezbijedili smo prigodne nagrade - najavio je sekretar Dru{tva organizatora ove smotre Dejan Blagojevi}. Po~etak trka na Trgu Mladena Oqa~e je poslije sve~anog otvarawa propra}enog kulturno-umjetni~kim programom, predvi|enim za 17 ~asova. N. \.

BAWA LU KA - Pred stavnici Srpske u Premijer li gi BiH ru ko me ta {i ca, “Mi ra“ i Borac, u ve~era{wem me|usobnom okr{aju }e spustiti za vje su na jo{ je dnu sezonu. Prijedor~anke su jedno od naj pri ja tni jih izne na |ewa {am pi ona ta, dr`e odli~nu ~etvrtu poziciju sa pet bodova “minusa“ u odnosu na drugoplasirani Qubu{ki, a od svo jih na vi ja ~a `ele da se oproste jo{ jednom dobrom partijom. - Preostala nam je jo{ ova je dna utakmica protiv apsolutnog favorita. Svje-

sni smo s kim igramo i koliko rival vrijedi, a mi }emo po ku {a ti da pru `i mo najja~i otpor i odigramo u okviru svojih maksimalnih mo gu }nos ti. Bo rac je u posqedwih nekoliko godina neprikosnovena ekipa, o ~emu naj boqe go vo re wego vi rezultati. Ovaj duel ujedno }e nam biti lijepa prilika da prvi ~es ti ta mo no vom {ampionu, kojem }e u Prijedoru biti uru~en pobjedni-

~ki pehar - realan je strateg doma}ina Zlatko Josi}.

BAWOLU^ANKE `ele sezonu bez poraza
S druge strane, Bawolu~anke ve} godinama dominiraju bh. scenom, a da im nema ravnog potvrdile su i u ovom prvenstvu, koje `ele da zavr{e sa maksimalnim u~inkom.

Satnica
U 20. kolu Premijer lige BiH za rukometa{ice sastaju se, petak: TUZLA: Jedinstvo - Ilixa (17.30 ~asova), PRIJEDOR: “Mira“ - Borac (19), GORA@DE: Gora`de - Qubu{ki (19.30), 20. maj: HAXI]I: @eqezni~ar - Zriwski (17.30).

- Prije svega, pri`eqkujem jo{ je dnu do bru igru svo jih iza bra ni ca, pro tiv eki pe ko ju izu ze tno re spe ktu je mo. Pri je dor ~an ke su tokom cijele sezone bile jedno od ugo dni jih izne na |ewa lige, ali se nadam da nam ne}e pokvariti slavqe, po{to }emo poslije me~a dobiti medaqe i pehar za novu krunu. Kod igra~ica, stru~nog {taba i svih u klubu postoji velika `eqa da sezonu zavr{imo bez ijednog poraza. Nadam se da }emo u to me i us pje ti, te se on da okrenuti pripremama za novi izazov - finalni turnir Kupa BiH - istakao je strateg novih-starih {ampionki Rade Un~anin. DERVENTA BORAC m:tel 26 (12) 35 (15)

Borac m:tel boqi od Dervente u ~etvrtfinalu Kupa Srpske

Ili} i Stojanovi} povrije|eni
BEOGRAD - Kako se bara` za odlazak na SP protiv ^e{ke bli`i, selektor rukometa{a Srbije Veselin Vukovi} ima sve vi{e problema, a novi razlog za glavoboqu su povre de Mo mi ra Ili }a i Aleksandra Stojanovi}a. Jedan od najboqih igra~a Kila i “orlova“ povrijedio je desno koqeno na me~u sa Libekom, a precizne prognoze o~ekuju se u ponedjeqak, kada }e

Glavoboqa za Vukovi}a
se znati da li }e biti spreman za odlu~uju}i derbi u Wema~koj sa HSV-om u Hamburgu, odnosno, “Fajnal-for” Lige {ampiona. S druge strane, desni bek Kadetena je zbog “{etawa“ koqena pro pus tio du el sa Ami ci ti om, a pa uza je uslovqena i `eqom stru~nog {taba da jedinu soluciju na ovoj poziciji sa~uvaju do finala Kupa EHF sa wema~kim Lemgom.

I trener dijelio pravdu

Dvorana: Kulturno-sportskog centra u Derventi. Gledalaca: 300. Sudije: Milan Suzi}, Miroslav Tovilovi} (Doboj). Sedmerci: Derventa 7 (3), Borac m:tel 2 (-). Iskqu~ewa: Derventa 2, Borac m:tel 8 minuta. DERVENTA: Blagov~anin, Mari} 3, \ur|evi}, Sibin~i} 6 (1), Todori}, Mi{anovi}, Zemunovi} 2, [krga 5 (2), ^usti}, Novi}, Banovi} 4, Bjeli}, Mili{i}, Gavri} 1. Trener: Neboj{a Kqaji}. BORAC m:tel: Bla`evi}, Mali} 1, Gari} 1, Pucarevi} 2, Rakocija 4, Pani} 1, Pijetlovi} 4, Halilbegovi} 5, Dejanovi}, Miki} 3, Trkuqa 3, Me|edovi} 4, Ja{ki} 7, Kara~i}. Trener: Dra{ko Budi{a.

Vladan Rakocija (Borac m:tel)

FOTO: S. ILI]

Momir Ili}

FOTO: AGENCIJE

DER VEN TA - Su sret starih sportskih prijateqa, Der ven te i Bor ca m:tel, igran u okviru ~etvrtfinala Kupa Republike Srpske, pro te kao je u kva li te tnoj borbi, a na kraju su se radovali gosti - 35:26. U derbiju ~etvrtfinalne runde najmasovnijeg takmi ~ewa do ma }i su uspje{no odolijevali punih 45 mi nu ta, po sli je ~e ga su

favorizovani gosti “dodali gas” i stigli do sigurnog trijumfa.

KQAJI] zamijenio povrije|enog Tovilovi}a
Osim lijepe rukometne pred sta ve, ovaj du el }e se pamtiti i po jednom neobi-

~nom detaqu. Naime, deset minuta prije kraja utakmice, zbog povrede sudija Miroslav Tovilovi} morao je u svla~ionicu, a u ulozi arbitra zamijenio ga je trener do ma }e eki pe Ne boj {a Kqaji}. Na `a lost, odi gran je jo{ sa mo je dan ~et vrtfi nalni okr{aj u kojem je Lokomotiva tijesno porazila Leotar u Trebiwu (31:30), te

se ta ko prikqu~i la Bor cu na zavr{noj smotri. Tesli} je odustao od takmi~ewa, pa je Sloga dobila duel slu`benim rezultatom, ba{ kao i Par ti zan, ko me na me gdan ni je do pu to vao Cepelin. Upravo }e tim iz Kozarske Du bi ce bi ti do ma }in finalnog turnira, koji }e se odigrati 22. i 23. maja. B. R.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 49

Miroslav Stevanovi}, graditeq igre bawolu~kog Borca

Nepravilnosti u FS BiH

"Ne odustajemo od trofeja"
Bez obzira na to {to je @eqezni~ar, mo`da, u povoqnijem polo`aju, vjerujem da mo`emo da osvojimo bar jedan trofej, a postoji {ansa i za oba, rekao Stevanovi}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Proli} ktitor Pilavu
SARAJEVO - Vje~iti derbi izme|u Sarajeva i @eqezni~ara u subotu na “Ko{evu“ sudi}e sarajevski arbitar Elmir Pilav koji ina~e u Savezu obavqa funkciju sekretara stru~nog {taba A reprezentacije BiH. Wemu }e kontrolor biti jo{ jedan zaposlenik u Savezu, sekretar Sudijske organizacije Salem Proli}. Tu ni{ta nije ~udno da Proli} jesenas, u 15. kolu dok je bio kontrolor su|ewa na susretu Rudar Prijedor - Lakta{i (2:0) nije zvao delegata Ferida ^ov~i}a iz Gora`da i kontrolora su|ewa Ranka Ra~i}a iz Bawe Luke i “lobirao“ za {to ve}u ocjenu Pilavu na me~u Modri~a Maksima - Vele` (1:1). - Molim te, pripazi mi malog Pilava on mi je kao sin, a dobar je momak. Daj mu najve}u ocjenu - tada je u lo`i na Gradskom stadionu u Prijedoru govorio Proli}. Eto, sada on ima priliku da “svome sinu“ da visoku ocjenu za arbitra`u u vje~itom derbiju za kojeg ve} sada u javnosti pri~aju da }e biti zavr{en “fiksem dva”. S. B.

Vezista Leotara se oporavio

Kruni} opet u timu
TREBIWE - Poslije petnaestodnevne pauze u tim Leotara se vra}a internacionalac Branislav Kruni}, koji je odsustvovao sa terena zbog povrede rebara nas ta lih po sli je pada na treningu. On }e biti na raspolagawu treneru Goranu Skaki}u za me~ protiv Zriwskog. [to se ti~e ostalih, jedino odvojeno trenira Jovica Vico. Ipak, ne}e biti iznena|ewe ukoliko i on zauzme svoje mjesto u startnoj postavi u subotu. - Dobra je vijest da nam je na raspolagawu Branislav Kruni}. Sa wim }e protiv Zriwskog biti mnogo lak{e, jer on, a i svi ostali fudbaleri, `ele da daju doprinos novoj po bje di pro tiv ko m{i ja iz Mostara - rekao je {ef struke trebiwskog premijerliga{a Goran Skaki}. ^. M.

BAWA LUKA - Bez obzi ra na to {to je @eqe zni ~ar, mo `da, u po voqnijem polo`aju, vjerujem da mo `e mo da osvo ji mo bar je dan tro fej, a pos to ji {an sa i za oba. Sve dok postoji nada bori}emo se, davati maksimum na terenu i nas to ja ti da do |e mo do ciqa. Ovo je za “Glas Srpske“ istakao vezista Fudbalskog kluba Borac Miroslav Stevanovi}. On }e biti velika uz da ni ca tre ne ra Zo ra na Mari}a u subotwem susretu u Vra p~i }i ma pro tiv Ve le`a. - Pred nama je izuzetno va`na utakmica u Mostaru. Po zna je mo eki pu Ve le `a, radi se o kvalitetnom sastavu iz vrha tabele koji igra odli~no na svom terenu. Najo pa sni ji je Adin Yafi}, prvi strijelac Premijer lige BiH. Atmosfera u ekipi je odli ~na pred gos to vawe “ro|enima“ i o~ekujemo trijumf kojim bismo nastavili trku sa @eqezni~arom - kazao je Stevanovi}. Prema rije~ima mladog gra di teqa igre “crve noplavih“, Borac se nalazi u po voqnoj si tu aci ji da se-

Miroslav Stevanovi}, fudbaler Borca

FOTO: V. STOJAKOVI]

zonu zavr{i osvajawem trofeja.

POSLIJE Mostara u Me|ugorje
- Je dan ili oba pe ha ra bi mno go zna ~i li na ma igra~ima, navija~ima, ali i svima onima kojima je Borac u srcu. Za igra~e koji su du`e u klubu bila bi to prava satisfakcija, a za nas mla|e mo tiv i pod strek za bu du }nost. Nadam se da }emo sezonu ukrasiti sa bar jednim peharom - optimista je dugokosi fudbaler bawolu~kog premijerliga{a.

Stevanovi} je istakao da agilna uprava Borca preduzima sve da obezbijedi {to boqe uslove igra~ima u fini{u sezone. - Imali smo dva slobodna dana, odmorili smo se i psihi~ki i fizi~ki, napunili akumulatore za presudne borbe. Poslije utakmice

u Mostaru oti}i }emo nekoliko dana u Me|ugorje, gdje }emo se spremati za revan{ me~ finala Kupa na “Grbavici“. ^elnici kluba se zais ta tru de da nam obe zbi jede idealne uslove. Nadam se da }emo opravdati povjerewe i odu`iti se trofejima - zavr{io je Stevanovi}.

Branislav Kruni} (lijevo Leotar)

FOTO: ^. MUCOVI]

SKAKI] NA “GRBAVICI“
Dragan Skaki} iz Gradi{ke sudi}e revan{ susret finala Kupa BiH @eqezni~ar - Borac, u srijedu, 19. maja, na “Grbavici“. Wemu }e pomagati Adnan Alispahi} (Zenica) i Dalibor Dra{kovi} (Isto~no Sarajevo), dok je ~etvrti arbitar Marinko Jeli} ([iroki Brijeg). Kontrolor su|ewa je Izet ^ejvanovi} (Tuzla), a delegat susreta Radoslav Kunda~ina (Trebiwe). Me~ po~iwe u 20.15 ~asova.

Mile Kova~evi}, predsjednik FSRS

Dvije opcije za finale

Kozara izborila plasman u finale Kupa Srpske

Poletarci iz Gradi{ke sve zreliji
GRADI[KA - Fudbaleri Kozare zahvaquju}i prvenstveno pobjedi u Doboju 3:1, i pored remija sa Slogom u revan{u u Gradi{ci 1:1, plasirali su se u fi na le Ku pa Re pu bli ke Srpske. Za gradi{ke fudbalere predvo|ene trenerom Vinkom Marinovi}em ovo je uspjeh, trofej je na dohvat ruke. - Ostvarili smo plasman u finale Kupa Srpske {to je za ovu mladu generaciju fudbalera Kozare potvrda kvaliteta, ali i stimulans za daqi rad. Rezultati su jedino mjerilo i barometar vrijednosti svake ekipe. Pored Kupa i u prvenstvu, iako podmla|eni, djelujemo sve zrelije. Drago mi je {to smo poslije du`e pauze ponovo stigli u zavr{nicu najmasovnijeg takmi~ewa jer je ovo za Kozaru peto finale - rekao je Marinovi}. li `equ da mirno, prepu{taju}i gostima inicijativu, prive de mo uta kmi cu kra ju, ~uvaju}i se za subotwu utakmicu u Zvorniku. Na kraju primili smo gol, ali to gostima koji su bili izuzetno korektni nije pomoglo ni{ta - rekao je mladi strateg koji je istakao da je zadovoqan prikazanim igrama svojih fudbalera. Zanimqivo je da je Kozara bila u~esnik premijernog finala Kupa Srpske 1994. godine i da je u wemu upravo pobijedila dobojski tim poslije boqeg izvo|ewa jedanaesteraca 7:6 (0:0). Z. V.

GRADI[KA - Utakmici izme|u Kozare i Sloge u Gradi{ci prisustvovao je i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kova~evi}. Bio je zadovoqan prikazanim fudbalom, a za finalni me~ Kozara - Radnik je ponudio dvije opcije. - Za odigravawe i termin finalne utakmice imamo dvije opcije i sqede}ih dana donije}emo odluku. Prva opcija je da se igraju dvije utakmice u gradovima finalista, a druga je da se u okviru obiqe`avawa 100 godina FK Sloboda finale igra na stadionu “Mlakave“ u Novom Gradu. Sa ovim prijedlozima upozna}emo klubove finaliste i poslije wihove saglasnosti donije}emo kona~nu odluku gdje }e biti odigrano finale - istakao je Kova~evi}. Z. V.

FK Mladost (Dowa Slatina)

Zadovoqni ura|enim
DOWA SLATINA - I pored poraza u revan{ susretu polufinala Kupa Srpske od Radnika (0:4), u Bi jeqini, u redovima novog prvaka Regionalne lige, grupa “centar“, Mladosti iz Dowe Slatine, vlada veliko zadovoqstvo ostvarenim u ovogodi{wem na{em najmasovnijem takmi~ewu. - Bez obzira na poraz od Radnika, mi smo ispunili svoj ciq. Ostvarili smo najve}i klupski uspjeh samim plasmanom u polufinale Kupa. Radnik je za is ta bio boqi i sportski smo ~estitali rivalu. Kada pogledamo iza sebe, uspjeli smo da elimini{emo premijerliga{a Rudar Prijedor, te prvoliga{e Qubi} i Mladost iz Gacka, onda na{ uspjeh dobija na te`ini - rekao je kapiten Mladosti Neven Bijeli}. V. S.

U SUBOTU PROTIV zvorni~ke Drine
Nekada{wi fudbaler Borca i Crvene zvezde je potom dodao: - Mislim da je rezultat iz prve utakmice od 3:1 presudio, tako da u Gradi{ci nismo odigrali maksimalno koliko mo`emo. Bili smo dobri u prvom poluvremenu, poveli 1:0 i ima-

Vinko Marinovi}, trener Kozare FOTO: ARHIVA

50 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa zapad, 27. kolo

Sloboda zasjela na vrh
@UPA MILKA 5 (2) @EQEZNI^AR (D) 0 (0)
Strijelci: 1:0 Gudura{ u 12, 2:0 Bosi} u 32, 3:0 Kosi} u 49, 4:0 Savi} u 81, 5:0 Kosi} u 83. minutu. Stadion: @upe Milka u Milosavcima. Gledalaca: 100. Sudija: @arko Ratkovi} (Prijedor) 7. @uti kartoni: Vujinovi}, ^iki} (@upa Milka), Mihajlovi} (@eqezni~ar, Doboj). Igra~ utakmice: Igor Savi} (@upa Milka) 7,5. @UPA MILKA: Crn~evi} -, Rajli} 7, ^egar 7, Grmu{a 7, Vujinovi} 7, ^iki} 7, Savi} 7,5, Gudura{ 7,5 (od 46. minuta \uri} 7), Kosi} 7, Bo`i} 7 (od 67. minuta Burdeq -), Bosi} 7,5 (od 52. minuta Teodorovi} 7). Trener: Slobodan Crnadak. @EQEZNI^AR (DOBOJ): @igi} 6, Mihajlovi} 6,5, Xabi} 5, Mitrovi} 5, Dugi} 5,5, Plav{i} 5, Petrovi} 5, Milutin 5, Naki} 6 (od 46. minuta Mi{kovi} 5), Cvijeti} 6 (od 40. minuta Tadi} 5), Nari} 5 (od 40. minuta Tutwevi} 5). Trener: Vladimir [uvak. B. R.

Fudbaleri iz Mrkowi} Grada pobijedili Ravan u Me|e|i sa 2:1 i sada imaju dva boda prednosti u odnosu na Crvenu zemqu iz Nove Vesi, koja je igrala nerije{eno, 0:0 sa Ozrenom u Petrovu
FOTO: V. SAJLOVI]

SLOGA (S) GOMIONICA

4 (1) 1 (0)

Strijelci: 1:0 G. Zelenac u 13, 2:0 Adamovi} u 68, 3:0 Gli{i} u 75, 3:1 Mal~i} u 79, 4:1 Ani~i} u 86. minutu. Stadion: FK Sloga u Srpcu. Gledalaca: 100. Sudija: Slavi{a Mitrovi} ([amac) 8. @uti kartoni: G. Zelenac, Kuvaqa, Adamovi}, Panteli} (Sloga, Srbac), Mu~alovi}, Plav{i}, Babi}, Gligi} (Gomionica). Crveni kartoni: Bojan Maxar (Gomionica) u 68. minutu. Igra~ utakmice: Sr|an Maleti} (Sloga, Srbac) 8. SLOGA (SRBAC): Vuji} 7,5, Dabi} 6,5 (od 55. minuta Jejini} 7), Maleti} 8, Kuvaqa 8, R. Zelenac 7,5, G. Zelenac 8, Stojkovi} 8 (od 73. minuta Panteli} -), Ani~i} 7, Savi} 7,5, Adamovi} 7,5, Plav{i} 6 (od 46. minuta Gli{i} 7,5). Trener: Zoran Kresojevi}. GOMIONICA: Xonli} 5, Gligi} 5, Babi} 5, Muwiza 5, Laki} 5, Plav{i} 5,5 (od 67. minuta Surtov -), Maxar 5, Mu~alovi} 5 (od 46. minuta Macanovi} 5), Mal~i} 6, Gaji} 5,5, Aleksi} 5,5 (od 46. minuta Quboja 5). Trener: Predrag Divqak. D. J.

Ekipa Fudbalskog kluba Sloga DIPO PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

PELAGI]EVO BORAC ([)

5 (3) 2 (0)

Strijelci: 1:0 Maksimovi} u 10, 2:0 Markovi} u 12, 3:0 Markovi} u 25, 4:0 Markovi} u 61, 4:1 Simendi} u 72, 4:2 Pup~evi} u 77, 5:2 Smiqi} u 87. minutu. Stadion: “Ravwa{“ u Pelagi}evu. Gledalaca: 100. Sudija: Vedran Simi} (Doboj) 8. @uti kartoni: Markovi}, Borojevi} (Pelagi}evo), Stankovi}, \ur|evi} (Borac, [amac). Igra~ utakmice: Dejan Markovi} (Pelagi}evo) 8,5. PELAGI]EVO: Moranki} 8, Gatarevi} 8, Maksimovi} 8, Dujkovi} 8, Muratovi} 8 (od 75. minuta Jusufovi} -), Kara} 8, Bajraktarevi} 8, [ari} 8, Borojevi} 8, Doborac 8 (od 72. minuta Smiqi} -), Markovi} 8,5 (od 88. minuta \or|i} -). Trener: Savo Mrkowi}. BORAC ([AMAC): Smajlovi} 5, Bijeli} 5 (od 46. minuta \ur|evi} 5), Tutwevi} 5, Simendi} 6, Pup~evi} 6, Mokri} 5,5, A}i} 5, Zori} 5 (od 70. minuta Susakovi} -), Miri} 5 (od 55. minuta Josipovi} -), Stankovi} 5,5, Ili} 5. Trener: Goran Bo`anovi}. V. S.

SLOGA DIPO JEDINSTVO (@)

1 (0) 0 (0)

Strijelac: 1:0 Zrni} u 48. minutu. Stadion: Sloge DIPO u Gorwim Podgradcima. Gledalaca: 200. Sudija: Sla|an [krbi} (^elinac) 7. @uti kartoni: Peji}, Zrni}, Majstorac (Sloga DIPO), Guberovi}, Tomi}, S. Beri} (Jedinstvo, @eravica). Igra~ utakmice: Pantelija Zrni} (Sloga DIPO) 7,5. SLOGA DIPO: Vasi} 7, N. Puqarevi} 7, Travar 7, Borjanovi} 7,5 (od 82. minuta Slijep~evi} -), Zrni} 7,5, Majstorac 7, D. Puqarevi} 7, Peji} 7, Gigovi} 7, Todorovi} 7, N. Petrovi} 7 (od 65. minuta Veqi} -). Trener: Milo{ Poji}. JEDINSTVO (@ERAVICA): Ra~i} 7, Stojanovi} 6,5, B. Beri} 7, Tomi} 7, Mrki} 6, Guberovi} 7, Dragi~evi} 6,5, Kasagi} 7, (od 86. minuta Zekowa -), S. Beri} 7, Blagojevi} 7, [ari} 6 (od 46. minuta Husi} 6). Trener: Dragan Skaki}. Z. V.

BAWA LUKA - U 27. kolu Dru ge fu dbal ske li ge Republike Srpske, grupa zapad, Sloboda iz Mrkowi} Grada zabiqe`ila je pobjedu u Me|e|oj protiv Ravni od 2:1 i preuzela prvo mjesto na ta be li. Sa da Mrkowi}a ni ima ju dva bo da prednosti u odnosu na Crvenu zemqu iz Nove Vesi, koja je u ovom kolu igrala nerije {e no, 0:0, sa Ozre nom u Petrovu. U su sre tu odi gra nom u Me|e|i izabranici Dragana Vu k{e po ve li su u se dmom minutu golom Travara, koji se poslije jednogodi{we pauze zbog povrede ustalio u prvom ti mu i u posqedwe tri utakmice bio strijelac. In |i} je sa li je ve stra ne idealno centrirao, a Travar glavom matirao Milankovi}a. Doma}i fudbaleri izjedna ~i li su u 22. mi nu tu go lom Zgo di }a, ko ji je sa dvadesetak metara {utirao, a gol man Slo bo de @i li} lo{e procijenio let lopte i ona je zavr{ila iza wegoTEKSTILAC KRAJINA 0 (0) 1 (0)

vih le|a. Do cijelog plijena Mrkowi}ani su do{li u 55. mi nu tu, ka da je In |i} izvanrednim {utem iz slobodnog udarca sa 20 metara pogodio desni ugao, a golman Milinkovi} je samo pogledom ispratio put lopte u mre`u. I jedni i drugi imali su jo{ po nekoliko prili ka, a u ve oma ner vo znoj utakmici sudijska trojka na ~e lu sa Dra `e nom Va siqevi}em iz Doboja podijeli la je ~ak 11 `u tih kartona, sedam fudbalerima Ra vni i ~e ti ri igra ~i ma Slobode.

KRAJINA pobijedila u Derventi sa 1:0
Crvena zemqa nije uspjela da sa~uva lidersku pozici ju po sli je re mi ja u Pe tro vu. Do ma }a eki pa je pu no boqe u{la u su sret, imala terensku inicijativu, koju nisu uspjeli da reali zu ju. S dru ge stra ne, fu dba le ri tre ne ra Mi tra Lu ki }a, ni su ozbiqni je ugrozili golmana ]ukovi}a. Igra~i Ozrena su imali sedam, osam izglednih prilika, ali se na kra ju mre `a golmana Miladinovi}a nije zatresla. Treba ista}i da je na golu gostiju ponovo sta-

Strijelac: 0:1 Beri} u 65. minutu. Stadion: Tekstilca u Derventi. Gledalaca: 100. Sudija: Branko Trkuqa (Prijedor) 7. @uti kartoni: Brkovi}, Mandi} (Tekstilac), Bogi}evi} (Krajina). Igra~ utakmice: Miroslav [tekovi} (Krajina) 7,5. TEKSTILAC: Bobar 6,5, Dal. Kulaga 6 (od 46. minuta Trutina 6), Dragi{i} 6, Brkovi} 6, Vidakovi} 6,5, Sarajki} 6, Blagojevi} 6, Dar. Kulaga 6, @ivani} 6 (od 56. minuta Hrece{in 6), Mandi} 6, ]ori} 6,5. Trener: Predrag Drini}. KRAJINA: Pavlovi} 7, ]utkovi} 7, Latinovi} 7, [tekovi} 7,5, Doj~inovi} 7, Mali} 7 (od 78. minuta Ivakovi} -), Preradovi} 7,5, Bogi}evi} 7, Raj~evi} 7, [urlan 6 (od 46. minuta Milo{evi} 6), Beri} 7 (od 85. minuta Dubravac -). Trener: Bo`idar Petrovi}. B. R.

jao igra~ Miladinovi}, koji je zbog suspenzije golmana Perduha i bolesti wegovog kolege Keki}a, primoran da ve} drugu utakmicu bude me|u stativama. Fudbaleri @up Milka stigli su bez mnogo truda do najubjedqivije pobjede u sezo ni sa vla dav {i do boj ski @eqe zni ~ar sa 5:0. Ve} u 12. minutu tresla se mre`a @i gi }a. Pro dor de snom stranom i centar{ut Bosi}a dobro je pratio Gudura{ i preciznim udarcem glavom zatresao mre`u “@eqe“. Na iden ti ~an na ~in, ali u obrnutim ulogama asistenta i strijelca, doma}i su povisili rezultat u 32. minutu. Kada je efektnim lob udarcem Kosi} u 49. minutu matirao @igi}a, bilo je jasno da }e gosti do`ivjeti rezultatski debakl. U naj boqoj uta kmi ci ovog proqe}a, fu dba le ri Pe la gi }e va po bi je di li su kom{ije iz [amca sa visokih 5:2. Ve} u 25. minutu, doma }i fu dba le ri su sjaj nu igru kru ni sa li sa tri po gotka, preko Maksimovi}a u 10, Markovi}a u 12. i 25. minutu. Najboqi pojedinac susre ta, De jan Mar ko vi} i tre}i put je savladao golmana Smaj lo vi }a za 4:0 u 61. minutu. Gosti iz [amca us-

Tabela
1. Sloboda (MG) 27 2. Crvena zemqa 27 3. Sloga (S) 27 4. Jedinstvo (@) 27 5. Borac ([) 27 6. @upa Milka 27 7. Pelagi}evo 27 8. Omarska 27 9. Gomionica 27 10. Ozren 27 11. Ravan 27 12. Krajina 27 13. Mladost (KV) 27 14. Sloga DIPO (-3)27 15. @eqezni~ar 27 16. Tekstilac 27 23 22 14 14 12 12 11 11 11 10 8 8 8 8 7 3 0 1 4 3 3 3 5 5 4 5 7 7 6 7 3 5 4 4 9 10 12 12 11 11 12 12 12 12 13 12 17 19 63:17 74:22 50:37 59:44 47:44 42:41 39:56 32:50 49:36 37:46 39:44 29:40 31:43 32:45 27:61 31:55 69 67 46 45 39 39 38 38 37 35 31 31 30 28 24 14

MLADOST (KB) OMARSKA

1 (0) 0 (0)

Strijelac: 1:0 Jankovi} u 79. minutu. Stadion: Mladosti u Kotor Varo{u. Gledalaca: 150. Sudija: Zoran Struni} (Gradi{ka) 8. @uti kartoni: Varo{i}, Petru{i} (Mladost, Kotor Varo{), D. Ni{evi}, Obradovi} (Omarska) Igra~ utakmice: Dragan @ari} (Mladost, Kotor Varo{) 8. MLADOST (KOTOR VARO[): Durakovi} 7,5, @ari} 8, Pe{evi} 7,5, Vu~enovi} 7,5, Varo{i} 7,5, \. Te{i} 7,5, Tabakovi} 7,5, Petru{i} 7,5, Maleti} 7,5 (od 75. minuta Jankovi} 7,5), S. \akovi} 7,5, O. \akovi} 6,5 (od 46. minuta Drqa~a 7,5). Trener: Branko Ponorac. OMARSKA: Rau{ 7, Luki} 6,5 (od 60. minuta Lazi} 6,5), Grkovi} 6,5, Obradovi} 6,5, B. Ni{evi} 6,5, D. Ni{evi} 6,5, Miqevi} 7, Bari{a 6, Pani} 6, Kreceq 7,5, Zrni} 6,5. Trener: Goran Samarxi}. D. K.

pjeli su preko Simendi}a u 72. i kapitena Pup~evi}a u 77. minutu da ubla`e poraz, a ko na ~nih 5:2 pos ta vio mladi Smiqi} u 87. minutu. Golom Beri}a u 65. minutu bawolu~ka Krajina zabiqe`i la je vri je dnu po bje du od 1:0 u Der ven ti pro tiv “fewera {a“ Tek stilca, a istim rezultatom ko tor va ro {ka Mla dost na svom te re nu po bi je di la je Omarsku. Strijelac jedinog gola bio je mladi Jankovi} u 79. minutu. OZREN CRVENA ZEMQA 0 0

RAVAN SLOBODA (MG)

1 (1) 2 (1)

Rezultati 27. kola
GORWI PODGRADCI: Sloga DIPO - Jedinstvo (@) 1:0, PELAGI]EVO: Pelagi}evo Borac ([) 5:2, SRBAC: Sloga - Gomionica 4:1, ME\E\A: Ravan - Sloboda (MG) 1:2, KOTOR VARO[: Mladost Omarska 1:0, DERVENTA: Tekstilac - Krajina 0:1, PETROVO: Ozren - Crvena zemqa 0:0, MI LO SAV CI: @u pa Milka - @eqezni~ar (D) 5:0.

Parovi 28. kola
U 28. kolu, koje se igra u nedjequ od 17 ~asova sastaju se: @ERAVICA: Jedinstvo @u pa Mil ka, DO BOJ: @eqezni~ar - Ozren, NOVA VES: Crvena zemqa - Tekstilac, BAWA LUKA: Krajina Mladost, OMARSKA: Omarska - Ra van, MRKOWI] GRAD: Sloboda - Sloga (S), BRONZANI MAJDAN: Gomioni ca - Pe la gi }e vo, [A MAC: Borac - Sloga DIPO.

Stadion: “Lu`awak“ u Petrovu. Gledalaca: 500. Sudija: @eqko Vuki} (Bawa Luka) 7. @uti kartoni: Mikelini, Pupavac, Tadi}, ]ukovi} (Ozren), Pilipovi} (Crvena zemqa). Igra~ utakmice: Neboj{a Pupavac (Ozren) 8. OZREN: ]ukovi} -, S. Simi} 7, Rakanovi} 7,5, Bo`i} 8, Pupavac 8, Todi} 7, [e{lak 7,5, Petrovi} 8, Katani} 7,5 (od 89. minuta Stefanovi} -), V. Simi} 8, Mikelini 7 (od 72. minuta Jokanovi} -). Trener: Qubi{a Tripunovi}. CRVENA ZEMQA: Miladinovi} 7,5, S. Ili} 7, Lovri} 7, D. Ili} 8, Te{i} 7, Vrhovac 7, Glamo~i} 7,5, Ra|enovi} 7, Zeqkovi} 7,5, Pilipovi} 7 (od 77. minuta Butkovi} -), Zelenac 7,5. Trener: Mitar Luki}. V. S.

Strijelci: 0:1 Travar u 7, 1:1 Zgodi} u 22, 1:2 In|i} u 55. minutu. Stadion: FK Ravan u Me|e|oj. Gledalaca: 150. Sudija: Dra`en Vasiqevi} (Doboj) 8. @uti kartoni: Utje{inovi}, Mari}, Babi}, Tati}, Mostarac, Ilin~i}, Sekuli} (Ravan), \uranovi}, ]ulum, Bogunovi}, Stanivuk (Sloboda, Mrkowi} Grad). Igra~ utakmice: \or|e In|i} (Sloboda, Mrkowi} Grad) 7,5 RAVAN: Milankovi} 7, Mari} 6,5 (od 72. minuta Brki} -), Kesi} 6,5, Zvjerac 7, Ilin~i} 6,5, Mostarac 6,5, Utje{inovi} 6,5, Vla~ina 7, Trivi} 6 (od 60. minuta Radi} 6), Tati} 6 (od 79. minuta Sekuli} -), Zgodi} 7. Trener: Miodrag Petrakovi}. SLOBODA (MRKOWI] GRAD): @ili} 6,5, Kula{ 7, Vuji~i} 7, Kecman 7, Bogunovi} 7, ]ulum 7,5, In|i} 7,5, \uranovi} 7 (od 65. minuta Stjepanovi} 7), Ma{i} 6,5 (od 80. minuta Stanivuk -), Travar 7, \ekanovi} 7. Trener: Dragan Vuk{a. S. D.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 51

Remi Napretka u Velikoj Obarskoj
Lider iz Doweg [epka igrao nerije{eno na gostovawu kod Mladosti 1:1. Podriwe iz Jawe pobijedilo na svom terenu Hercegovac iz Bile}e sa 5:0 i primaklo se na tri boda zaostatka lideru
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa istok, 27. kolo

Tabela
1. Napredak 2. Podriwe (J) 3. Jedinstvo (B^) 4. Rudar (U) 5. Gorica 6. Glasinac 7. Mladost (VO) 8. Jedinstvo (BR) 9. Mili}i 10. Proleter (D) 11. Mladost (R) 12. Lokomotiva 13. Vele` (N) 14. Vlasenica 15. Bratstvo (B) 16. Hercegovac 27 18 27 18 27 16 27 13 27 12 27 12 27 8 27 11 27 10 27 10 27 10 27 8 27 8 27 8 27 4 27 3 8 1 60:16 5 4 53:14 8 3 48:27 8 6 41:26 7 8 36:23 4 11 33:27 12 7 32:25 3 13 47:46 6 11 28:35 4 13 41:58 3 14 36:41 8 11 36:35 6 13 27:48 5 14 29:32 4 19 23:74 3 21 14:57 62 59 56 47 43 40 36 36 36 34 33 32 30 29 16 12

BAWA LUKA - Fudbaleri Napretka iz Doweg [epka u 27. ko lu Dru ge fudbalske lige Republike Srpske, grupa istok, igrali su nerije{eno 1:1 u Velikoj Obarskoj protiv Mladosti. Po sli je ovog re mi ja wihova prednost u odnosu na naj bli `eg pra ti oca Po driwe iz Jawe smawena je na samo tri boda. Naime, izabranici Mirsada Alajbegovi }a za biqe`i li su ubjedqivu pobjedu na svom terenu nad Hercegovcem iz Bile}e od 5:0. Mla dost iz Ve li ke Obar ske po ve la je pro tiv li de ra u 61. mi nu tu go lom [u ba ri }a. Zla ta vri je dan bod drugoliga{u iz Doweg [epka donio je Jovanovi} u 78. minutu. Ekipa iz Jawe rutinski je do{la do visoke pobjede nad “fewera{om“ iz Bile}e. Golovima Hayi}a u drugom i Vu~i}a u desetom i 21. minutu izabranici Mirsada Alajbegovi}a su veoma brzo obezbijedili pobjedu. U nastavku susreta u listu strijelaca se jo{ dva puta upisao “rezervista“ Karja{evi}. Jedinstvo iz Br~kog pora`eno je u Ugqeviku od Ruda ra sa 0:2 i sa da za Napretkom zaostaje {est bodova. Gosti su na ovo gostovawe do {li sa ve li kim ambicijama, ali nisu uspjeli da ostvare povoqan rezultat. Jedan od krivaca je i wihov na pa da~ Pe ren di ja, koji u prvom dijelu utakmice nije iskoristio dvije kolosalne prilike pred golom Simi}a. U nastavku kvalitetnija igra Rudara krunisana sa dva pogotka, Darka Lazi}a u 59. i Dragana Simiki}a u 69. minutu za kona~nih 2:0 i nas ta vak uspje{ne serije Ugqevi~ana u proqe}nom dijelu prvenstva sa tre ne rom Go ra nom Qubojevi}em na klupi. GORICA GLASINAC 1 (0) 1 (1)

PROLETER (D) JEDINSTVO (BR)

2 (0) 1 (0)

Strijelci: 0:1 Maksimovi} u 54, 1:1 Jefti} u 66, 2:1 Jefti} u 77. minutu. Stadion: Proletera u Dvorovima. Gledalaca: 300. Sudija: Dalibor Te{i} (Bijeqina) 8. @uti kartoni: Milo{evi} (Proleter, Dvorovi), Maksimovi}, Staki}, Ivkovi}, Krsti}, Jovanovi}, Teodorovi} (Jedinstvo, Brodac). Igra~ utakmice: Nenad Jefti} (Proleter, Dvorovi) 8,5. PROLETER (DVOROVI): Simojlovi} 7,5, Novakovi} 7, @. Ivanovi} 7, A. Ivanovi} 7,5, Krsmanovi} 7, Gudalo 7, \or|i} 7 (od 75. minuta Vukovi} -), Jawi} 7, Jefti} 8,5 (od 89. minuta Todorovi} -), Eri} 6,5 (od 46. minuta Milo{evi} -), Jovi} 7. Trener: Dragi{a Kati}. JEDINSTVO (BRODAC): Tomani} 7, Ivkovi} 6,5, Krsti} 7, Jelisi} 7, Staki} 6,5, Panti} 6,5, Jovanovi} 6,5, Filipovi} 6,5 (od 77. minuta Gra~an -), Teodorovi} 7, Maksimovi} 7, Manojlovi} 7. Trener: Miroslav Timi}. I. S.

Vlado Ivanovi} (Napredak, desno)

FOTO: ARHIVA

Rogati~ka Mladost je zabiqe`ila vrijedan trijumf u borbi za opstanak, savladav{i Vele` iz Nevesiwa sa 3:0.

BR^ANSKO Jedinstvo pora`eno u Ugqeviku sa 0:2
Prvo po lu vri je me ove utakmice nije bilo vrijedno po me na. Ali, za to su se u drugom dijelu susreta razgoropadili doma}i igra~i i uz tri postignuta gola pogodili su jo{ pre~ku, dva puta stativu i proma{ili jedan penal. Samo {to je po~elo

dru go po lu vri je me efek tnim volejom Ristanovi} je na~eo mre`u Vele`a. Na 2:0 po vi sio je naj boqi igra~ utakmice mladi Bjelica, a na 3:0, poslije prave opsade go la gos ti ju, po ve }ao je agil ni To {o vi}, ko ji je pro pus tio vi {e iz gle dnih prilika, pa i opravdano dosu|e ni penal u posqedwem minutu utakmice. Gosti iz Nevesiwa bili su potpuno bez ide je i ni su stvo ri li nijednu ozbiqniju {ansu. Vlase ni~ani su jo{ jednom razo~arali i na svom terenu igrali bez golova sa

Mili}ima. Poslije ovog remi ja iza bra ni ci Sla |a na Stankovi}a nalaze se u te{koj bodovnoj situaciji. U susretu sa Mili}anima mogli su bez problema da do|u do ci je log pli je na, ali je penal u 89. minutu, koji je izveo E}imovi}, golman gostiju Jovi} odbranio. Fudbaleri Lokomotive po bi je di li su Brat stvo iz Bratunca sa 3:1 i tako zna~ajno pove}ali svoje {anse za opstanak. Najboqi akter

susreta Stevi} u 27. minutu prvi put je savladao golmana Bratstva Pavlovi}a. Do kraja prvog dijela susreta ekipa iz Bra tun ca, ko ja je u Br~ko doputovala sa samo 11 fudbalera, stigla je do izjedna~ewa. Bilo je to u 45. minu tu, a stri je lac je bio ]ir ko vi}. Ipak, nas ta vak susreta donio je puno boqu igru “lokosa“, koji su preko Vuji}a u 66. i Berovi}a u 80. mi nu tu do {li do vri je dne pobjede.

RUDAR (U) JEDINSTVO (B^)

2 (0) 0 (0)

Parovi 28. kola
U 28. kolu, koje se igra u nedjequ od 17 ~asova, sastaju se: DOWI [EPAK: Napredak - Podriwe (J), BILE]A: Hercegovac - Lokomotiva, BRATUNAC: Bratstvo - Mladost (R), NEVESIWE: Vele` - Vlasenica, MILI]I: Mili}i - Proleter (D), BRODAC: Jedinstvo - Rudar (U), BR^KO: Jedinstvo - Gorica, SOKOLAC: Glasinac - Mladost (VO). PODRIWE (J) HERCEGOVAC 5 (3) 0 (0) MLADOST (R) VELE@ (N) 3 (0) 0 (0)

Strijelci: 1:0 D. Lazi} u 59, 2:0 D. Simiki} u 69. minutu. Stadion: Gradski u Ugqeviku. Gledalaca: 200. Sudija: Qubi{a Risti} (Bijeqina) 8. @uti kartoni: Radovanovi} (Rudar, Ugqevik), Vasi}, Vasiqevi} (Jedinstvo, Br~ko). Igra~ utakmice: Dragan Simiki} (Rudar, Ugqevik) 8. RUDAR (UGQEVIK): Simi} 7, S. Mitrovi} 7, M. Mitrovi} 7 (od 82. minuta Kosti} -), Blagojevi} 7, Markovi} 7, Radovanovi} 7 (od 83. minuta M. Lazi} -), G. Simiki} 7, D. Simiki} 8, D. Lazi} 7,5, Stjepanovi} 7 (od 71. minuta Stevanovi} -), Cviji} 7. Trener: Goran Qubojevi}. JEDINSTVO (BR^KO): Smaji} 6, Ibrahimovi} 6, Kara~ 6, Bo{kovi} 6, Vasi} 7, Babi} 7, Gaji} 6, ]irkovi} 6, Perendija 6, ^ardaklija 6 (od 70. minuta Leti} -), Vasiqevi} 6 (od 58. minuta Xonli} ). Trener: Xevad Beki}. I. S.

Rezultati 27. kola
VELIKA OBARSKA: Mladost - Napredak 1:1, PU^ILA: Gorica - Glasinac 1:1, UGQEVIK: Rudar - Jedinstvo (B^) 2:0, DVOROVI: Proleter - Jedinstvo (BR) 2:1, VLASENICA: Vlasenica - Mili}i 0:0, ROGATICA: Mladost - Vele` (N) 3:0, BR^KO: Lokomotiva - Bratstvo (B) 3:1, JAWA: Podriwe - Hercegovac 5:0. MLADOST (VO) NAPREDAK 1 (0) 1 (0) LOKOMOTIVA BRATSTVO (B) 3 (1) 1 (1)

Strijelci: 0:1 Krsmanovi} u 29, 1:1 Andri} u 88. minutu. Stadion: FK Gorica u Pu~ilama. Gledalaca: 200. Sudija: Zoran Dragojevi} (Br~ko) 7. @uti kartoni: Kova~, ]irjani}, Ra{evi} (Mili}i) Igra~ utakmice: Sr|an Delipara (Glasinac). GORICA: Manojlovi}, Ma{anovi} (od 46. minuta Radi}), Antunovi}, Novakovi}, Mi{kovi}, Male{evi}, Novak, Buha, Pavlovi} (od 46. minuta Andri}), Suboti}, Mari}. Trener: Miro Jawi~i}. GLASINAC: V. Jolovi}, Vuji~i}, ]erani}, ]irjani}, Delipara, \eri}, Kova~, Borov~anin (od 83. minuta Ra{evi} -), N. Jolovi} (od 90. minuta Ga{evi} -), Pqevaq~i}, Krsmanovi} (od 51. minuta \urovi}). Trener: Milan Renovica.

Strijelci: 1:0 [ubari} u 61, 1:1 Jovanovi} u 78. minutu. Stadion: FK Mladost u Velikoj Obarskoj. Gledalaca: 200. Sudija: Mladen Miri} (Bijeqina) 7. @uti kartoni: Mioni}, Petrovi} (Mladost, Velika Obarska). Igra~ utakmice: Milenko Jovanovi} (Napredak) 7,5. MLADOST (VELIKA OBARSKA): Trnini} 7, A. Vasi} 7, Vukovi} 6,5, An|eli} 6,5, Br. Staji} 7, Kapikul 7, Mioni} 7, [ubari} 7, Petrovi} 6,5, Papovi} 6,5 (od 79. minuta Bo. Staji} -), Q. Vasi} 7. Trener: Diko Jovanovi}. NAPREDAK: Panteli} 7, D. Milo{evi} 6,5, Ze~evi} 6,5 (od 56. minuta D. Simi} 6,5), Stefanovi} 6,5, M. Simi} 7, Ivanovi} 7, Vasiqevi} 6,5, Torbica 6,5 (od 69. minuta G. Milo{evi} -), Gaji} 6,5 (od 52. minuta Karaman 7), Jovanovi} 7,5, Lazi} 7. Trener: Dragoslav Obadovi}. I. S.

Strijelci: 1:0 Stevi} u 27, 1:1 ]irkovi} u 45, 2:1 Vuji} u 66, 3:1 Berovi} u 80. minutu. Stadion: FK Lokomotiva u Br~kom. Gledalaca: 100. Sudija: Milo{ Panti} (Bijeqina) 7. @uti kartoni: Kiki}, Stevi} (Lokomotiva), Tripi}, Cvjetinovi} (Bratstvo, Bratunac). Crveni karton: Boris Markovi} (Lokomotiva) u 50. minutu. Igra~ utakmice: Ilija Stevi} (Lokomotiva) 7,5. LOKOMOTIVA: Pani} 7, Savi} 7, Markovi} 7,5, Simiki} 6,5 (od 75. minuta Ili} -), Bawanin 7, Stevi} 7,5, Nikoli} 7, Kiki} 6,5 (od 46. Berovi} 7,5), \or|i} 7, Vuji} 7,5, Rexi} 7. Trener: Milenko Radi}. BRATSTVO (BRATUNAC): Pavlovi} 6, Divqanovi} 5,5, Tripi} 6, Cvjetinovi} 5,5, Mi}i} 6, Alempi} 6,5, Stanojevi} 6, Mati} 6,5, Novakovi} 5,5, Maksimovi} 6, ]irkovi} 6,5. Trener: @eqko Lazi}. V. S.

Strijelci: 1:0 Haxi} u 2, 2:0 Vu~i} u 10, 3:0 Vu~i} u 21, 4:0 Karja{evi} u 66, 5:0 Karja{evi} u 81. minutu. Stadion: Podriwa u Jawi. Gledalaca: 500. Sudija: Danilo Jasika (Vi{egrad) 7. @uti kartoni: Haxi} (Podriwe, Jawa), Kapor (Hercegovac). Igra~ utakmice: Dejan Vu~i} (Podriwe, Jawa) 8. PODRIWE (JAWA): Mileti} -, D. Arnautovi} 8, A. Arnautovi} 8, Jusufovi} 8,5, Milki} 8, Arsenovi} 8 (od 46. minuta Bukvi} 7), Be{i} 8, \oki} 8 (od 52. minuta Karja{evi} 8), Vu~i} 8 (od 30. minuta M. Arnautovi} 7), Meri} 8, Haxi} 8. Trener: Mirsad Alajbegovi}. HERCEGOVAC: Milojevi} 6, St. Boki} 6 (od 52. minuta B. Kuqi} 6), Kapor 6 (od 46. minuta Radovanovi} 6), Spaji} 6, Miq. Mili} 6, Buha 6 (od 71. minuta M. Kuqi} -), Milidragovi} 6, Mihi} 6, Dakovi} 6, Sr. Boki} 6, Starovi} 6. Trener: Rajko Mile ni}. I. S.

Strijelci: 1:0 Ristanovi} u 46, 2:0 Bjelica u 53, 3:0 To{ovi} u 85. minutu. Stadion: Sportsko-rekreacioni centar u Rogatici. Gledalaca: 150. Sudija: Slavoqub Gogi} (Isto~no Sarajevo) 7. @uti kartoni: M. Zurovac, Guti}, [iqegovi}, Brati} (Vele`, Nevesiwe). Igra~ utakmice: Miodrag Bjelica (Mladost, Rogatica) 8. MLADOST (ROGATICA): Simsija 7, Bjelica 8, Cerovi} 7. Zl. Rajak 7,5, Bjelakovi} 7, Sokolovi} 6,5 (od 73. minuta Milovi} -), Mi}o Rajak 6,5, To{ovi} 7,5, Mil. Rajak 7 (od 86. minuta Neri} -), Jakovqevi} 6,5 (od 52 minuta Obradovi} 6), Ristanovi} 7,5. Trener: Jadranko Jawi}. VELE@ (NEVESIWE): M. Zurovac 5,5, Kova~ 5,5, Romovi} 5,5, D. Brati} 5 (od 65. minuta Guti} 5), Ninkovi} 5,5, Petkovi} 5,5, Bejatovi} 5,5, Vuleti} 5 (od 37. minuta ^okorilo 5,5), [iqegovi} 5,5 (od 82. minuta Te{anovi} -), Gruba~i} 5,5, Milidrag 5. Trener: Mijat Mi{eqi}. S. M.

VLASENICA MILI]I

0 0

Stadion: Gradski u Vlasenici. Gledalaca: 400. Sudija: Nemawa Vujadin (Isto~no Sarajevo) 7. @uti kartoni: D. Kova~evi}, Sladoje, Ma. Pejanovi} (Vlasenica), Panti}, Jovanovi} (Mili}i). Igra~ utakmice: Goran Jovi} (Mili}i) 8. VLASENICA: D. Kova~evi} 6,5, Stanimirovi} 6 (od 58. minuta Vidovi} 6), Mirovi} 6, Ma. Pejanovi} 6, Sladoje 6,5, Ml. Pejanovi} 6, A. Pejanovi} 6,5, Radoj~i} 5,5, Bojani} 7, N. Kova~evi} 6, E}imovi} 6. Trener: Sla|an Stankovi}. MILI]I: Jovi} 8, ^owi} 6,5, Lalovi} 7, [alipurevi} 6,5, @ugi} 7, Petkovi} 5,5 (od 46. minuta Kipi} 6), \eri} 6, \uri} 6, Todorovi} 5,5, \ukanovi} 6, Panti} 6. Trener: Zoran Majstorovi}. D. G.

52 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: ROJTERS Slavqe fudbalera Atletika

Atletiko Madrid trijumfovao u finalu Lige Evrope

Forlan donio trofej poslije 48 godina
Junak finala u Hamburgu bio je Urugvajac Dijego Forlan, koji je sa dva gola donio trijumf madridskom klubu u veoma zanimqivom duelu protiv londonskog Fulama
HAMBURG - Fudbaleri Atletiko Madrida pobi je di li su po sli je produ`etaka Fulam sa 2:1 i osvojili prvo izdawe Lige Evrope. Ju nak fi na la u Hamburgu bio je Urugva jac Di je go Forlan ko ji je sa dva go la do nio tri jumf madridskom klubu u veoma zanimqivom duelu pro tiv londonskog Fulama. vih gol prilika, ali je tri minute prije kraja Urugvajac sjajno reagovao na asisten ci ju Ser hi ja Agu era i savladao odli~nog golmana Marka [varcera. Atletiko je potpuno zaslu`eno do{ao do prvog evropskog trofeja po sli je osva jawa Ku pa po bjednika Kupova 1962. godine. - Jo{ uvijek nismo svjesni {ta smo na pra vi li, ali shvati}emo to uskoro. Bi li smo boqi od sa mog po ~et ka uta kmi ce i za slu `ili smo titulu. Drago mi je da su mo ji go lo vi bi li odlu~uju}i. Sada je vrijeme za slavqe, a po sli je to ga }emo razmi{qati o finalu Ku pa kraqa. Ovu po bje du posve}ujem svim na{im navi ja ~i ma te svo jim pri ja teqima, po ro di ci i dje vojci - izjavio je Forlan. Trener “jorganyija“ Enrike “Kike“ San~ez Flores po sli je slavqa na “Nor dnbank Are ni“ po no sno je komentarisao doga|aje.

ATLETIKO zaslu`eno do{ao do trofeja
- Imali smo priliku da ostvarimo veli~anstven uspjeh i us pje li smo u to me. Prije svega, mislim da slava mora biti usmjerena na mo je igra ~e jer su oni na maj stor ski na ~in oba vi li svoj dio posla protiv jakog pro ti vni ka. Ve li ka je ovo stvar za klub koji nije ~esto odla zio do kra ja u evrop skim ta kmi ~ewima, ma kar de ce ni ja ma ima mo ta kav ugled. Ali, ovu priliku smo zgrabili na najboqi mogu}i na ~in - re kao je San ~ez Flores. [ef stru~nog {taba Fulama, Roj Hoyson, nije bio pretjerano nezadovoqan po-

razom u finalu. - Nijedan poraz ne donosi ra zlog za za do voqstvo. Ovog smo do`ivjeli u produ`etku, ali ja nemam nijedne rije~i kritike za svoje igra~e. Mislim da su odigra li sjaj no, kao {to su igrali i tokom cijele sezone u Ligi Evrope. Shvati}e to i na{i navija~i. Susret je rije{io Forlan. Ovo su gus te uta kmi ce ko je u tre nutku rje{avaju igra~i-grabe`qiv ci. Ta kav je i on. Mi slim da smo na wemu i na Serhiju Agueru odigrali dobru odbranu. Samo, nismo je igrali dovoqno dugo - rekao je Hoyson i osvrnuo se na pi sawe po je di nih en gles kih me di ja o wego vom odlasku. - Jo{ uvijek imam ugovor i koliko znam i daqe }u biti menayer Fulama - istakao je Hoyson.

ATLETIKO FULAM

2 (1, 1) 1 (1, 1)

Strijelci: 1:0 Forlan u 32, 1:1 Dejvis u 37, 2:1 Forlan u 116. minutu. Stadion: HSV “Nordbank Arena“ u Hamburgu. Gledalaca: 49.000 Sudija: Nikola Ricoli (Italija). @uti kartoni: Raul Garsija, Forlan, Salvio (Atletiko M.), Hangeland (Fulam). ATLETIKO M.: De Gea, Lopez, Domingez, Perea, Ujfalu{i, Simao (od 68. minuta Hurado), Garsija, Asunsao, Rejes (od 78. minuta Salvio), Aguero (od 119. Valera), Forlan. Trener: Enrike San~ez Flores. FULAM: [varcer, Kon~eski, Hageland, Hjuz, Bird, Dejvis, Marfi (od 118. minuta Grining), Etuhu, Daf (od 84. minuta Wuland), Gera, Zamora (od 55. minuta Dempsi). Trener: Roj Hoxson. Statistika Atletiko M. - Fulam [utevi 27 11 Van okvira 12 5 Prekr{aji 15 17 Ofsajdi 0 9 Korneri 9 2 Posjed lopte 53 47 Pretr~ani metri 156.275 151.325

Navija~i
Na Neptunu, jednom od glavnih madridskih trgova, poslije trijumfa u Ligi Evrope okupilo se oko 50.000 navija~a Atletika. Sve je pro{lo bez nereda, a igra~i, na `alost, nisu stigli, zbog haosa u avio saobra}aju. Dominirale su pjesme Forlanu koji je junak finala, ali i uvrede na ra~un gradskog rivala. Bilo je dosta transparenata koji su aludirali na novac

Po sli je prvog gola Forlana u 32. mi nu tu, en gles ki tim se brzo vra tio i ve} u 37. izjedna~io preko Saj mo na Dej vi sa. U nas tav ku nije bilo pra-

Lista strijelaca
1. Klaudio Pizaro (Verder) 9 golova 2. Oskar Kardozo (Benfika) 9 3. Xonatan Legear (Anderleht) 6 4. Fernando Qorente (Atletik) 6 5. Dijego Forlan (Atletiko) 6 6. David Viqa (Valensija) 6 7. Mladen Petri} (Hamburg) 6 8. Bobi Zamora (Fulam) 6 9. Zoltan Gera (Fulam) 6 10. @erviwo (Lil) 5...

Dijego Forlan (Atletiko)

potro{en od strane Florentina Pereza i prazne ruke,

kada su trofeji u pitawu omra`enog gradskog rivala.

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 53

Odigrane utakmice 29. kola Jelen Superlige Srbije u fudbalu

Arsenal

Fabregas na pragu Barse
BAR SE LO NA - [pan ski list “El Mundo Deportivo“ tvrdi da }e kapiten Arsenala Sesk Fabregas ovog qeta poja ~a ti Bar se lo nu, a pri ~u potkrepquje podatkom da se reprezentativac [panije navodno ve} pohvalio porodici i prijateqima da se vra}a u redove Katalonaca. Fabregas bi navodno trebalo da potpi{e ~etvorogodi{wi ugovor sa klubom u kojem je ponikao, prije nego {to je oti{ao u Ar se nal. Pre ma {pan skom listu transfer bi ko{tao oko 40 miliona evra. Pored Fabregasa Arsenal bi ovog qeta moglo da napusti jo{ nekoliko fudbalera, a na transfer lis ti se na la ze Ar{avin, Kli{i, Galas, Rosic ki, Edu ar do, Sen de ros, Silvestre i Merida.

Golovima Klea i Brane Ili}a “crno-bijeli“ osvojili Karaburmu, dok je Crvena zvezda na “Marakani“ izgubila od “davqenika“ BSK-a iz Bor~e
BEOGRAD - Fudbaleri Par ti za na osvo ji li su, kolo prije kraja prvenstva, tre }u uzas to pnu ti tu lu prva ka Srbi je, a 22. uku pno, po{to su ju~e na Karabur mi sa vla da li OFK Beograd rezultatom 3:0. U 29 susreta Beogra|ani nisu do`ivjeli nijedan poraz. Prvi pogodak postigao je Brazilac Kleo jo{ u devetom minutu, a ne{to kasnije je zbog povrede napustio teren. Rezultat je iz kontranapada povisio Brana Ili}, a ta~ku na susret stavio je reprezentativac Ra dosav PeTabela
1. Partizan 29 2. C. zvezda 29 3. OFK Beograd 29 4. Spartak ZV 29 5. Vojvodina 29 6. Jagodina 29 7. Javor H. 29 8. Metalac 29 9. Rad 29 10. Smederevo 29 11. Borac 29 12. BSK Bor~a 29 13. Napredak 29 14. Hajduk 29 15. ^ukari~ki 29 16. M. radnik 29 23 6 0 22 2 5 15 5 9 14 7 8 12 6 11 11 7 11 8 13 8 10 5 14 9 7 13 8 10 11 9 7 13 8 6 15 7 8 14 7 8 14 8 5 16 5 10 14 57:14 52:17 38:32 34:26 44:30 36:34 21:22 24:36 35:39 23:28 21:33 26:37 30:37 27:39 24:46 19:41 75 68 50 49 42 40 37 35 34 34 34 30 29 29 29 25

tro vi}. Bio je ovo {es ti me~ tre ne ra Ale ksan dra Stanojevi}a na klupi “crnobijelih“ i {esta pobjeda. Crvena zvezda se izblamirala na “Marakani“ jer je pora`ena od BSK-a iz Bor~e 1:3. Gos ti su osvo ji li vrlo va`ne bodove u borbi za opstanak.

^UKARI^KI deklasirao Mladi radnik
Vrlo va `nu po bje du za o~uvawe elitnog statusa ostvarilo je Smederevo koje je na doma}em terenu savladalo Spartak Zlatibor vodu 2:0, klub ko ji je izbo rio pla sman na me|unarodnu scenu. ^u ka ri ~ki je de kla si rao kao gost “fewera{a“ Mladi Radnik 4:1 i po svemu sude}i osvojio bodove opstanka, dok je prvi gol za Napredak protiv Ra da pos ti gao biv {i fu dba ler Bor ca i Crve ne zvezde Ogwen Vrawe{. Re zul ta ti i stri jel ci 29. kola: ^A^AK: Borac Hajduk 1:1 (Kosti} 7 - @iva no vi} 41), BEO GRAD: Crvena zvezda - BSK Bor~a 1:3 (Sa vio 45 - \u ki} 50,

Bugarska
Fudbaleri Partizana opet najboqi u Srbiji FOTO: AGENCIJE

Krsti} 74, Ra du no vi} 82), IVAWICA: Ja vor Ha bi tfarm - Voj vo di na 1:1 (Silva 74 - Mr|a 7), KRAGUJEVAC: Metalac - Jagodi na 2:3 (Be to lin gar 23, Simovi} 26 - Novkovi} 13, Bojovi} 22, \ilas 86), PO@AREVAC: Mladi radnik - ^u ka ri ~ki Stan kom 1:4 (Ceni} 55 - Grubje{i} 38, @ivanovi} 41, Petronijevi} 75, Trajkovi} 82), KRU[E VAC: Na pre dak - Rad 2:1 (Vrawe{ 19, Mitrovi} 53, penal - Kalu|erovi} 45), BEOGRAD: OFK Beograd Par ti zan 0:3 (Kleo 9, B. Ili} 88, Pe tro vi} 90), SMEDEREVO; Smederevo Spartak Zlatibor voda 2:0

(Sto ja no vi} 9, Mi lo savqevi} 20). U posqedwem 30. ko lu 16. maja od 17 ~asova se sastaju: NOVI SAD: Vojvodina - Napredak, BEOGRAD: Rad Metalac, JAGODINA: Jagodi na - Sme de re vo, SU BO -

TI CA: Spar tak Zla ti bor voda - Crvena zvezda, BEOGRAD: BSK Bor ~a - OFK Beograd, BEOGRAD: Partizan - Mladi radnik, BEOGRAD: ^ukari~ki Stankom Borac, KULA: Hajduk - Habitfarm Javor.

Kraj za Berbatova
SOFIJA - Dosada{wi kapi ten re pre zen ta ci je Bu gar ske na pa da~ Man ~es ter junajteda Dimitar Berbatov, objavio je zavr{etak reprezentativne karijere. Berbatov je na konferenciji za novinare, odr`anoj na stadionu “Vasil Levski“ u So fi ji re kao da je ovo za wega “vrlo te {ka odlu ka“, ali da “svako od nas nekada u `ivotu mora da donese sli~ne odluke“. On je debitovao u dresu bugarskog dr`avnog tima 1999. godine, a do sada je zabiqe`io 74 nastupa. Sa 48 postignutih golova najboqi je strijelac u istoriji bugarske reprezentacije.

INCIDENT NA SU\EWU
Su|ewe jednom od vo|a navija~a FK Crvena zvezda Veliboru Duwi}u i jo{ dvojici optu`enih za poku{aj ubistva Andreja ^oguri}a na splavu “Kalipso“ u aprilu 2008. godine, obiqe`io je ju~e incident sa fotoreporterom lista “Alo” poslije ~ega je novinarima zabrawen ulazak u sudnicu. Sudija Sla|ana Markovi} nije dozvolila novinarima da prisustvuju su|ewu, po{to je fotoreporter Masanori Jo{ida fotografisao optu`ene prilikom dovo|ewa u sudnicu iz pritvora bez wihove dozvole. Wemu je oduzeta memorijska kartica sa fotografijama i nije mu vra}ena.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prete`no sun~ano
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

25 oC 15 oC

Magla po kotlinama
Tokom jutra umjereno obla~no u sjevernoj polovini Republike Srpske uz maglu lokalno, du` rije~nih tokova i po kotlinama. U ju`noj polovini zemqe prete`no, a na istoku potpuno obla~no. Tokom dana promjenqivo obla~no sa sun~anim intervalima, ponegdje i prete`no sun~ano. Poslijepodne novo naobla~ewe sa jugozapada, koje }e u toku no}i pre}i u ki{u prvo na jugozapadu i zapadu, a zatim }e se pro{iriti prema centralnom pojasu i na sjever. Duva}e umjeren, ponegdje i poja~an, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 8 na planinama i pojedinim kotlinama, u ve}ini krajeva od 10 do 16, a najvi{a dnevna od 15 do 23 stepena Celzijusa.

Zenica Sarajevo Pale

U Srbiji }e preovladavati prete`no sun~ano vrijeme sa veoma malo obla~nosti. Minimalna temperatura od 6 do 8 na planinama i pojedinim kotlinama, u ve}ini krajeva od 10 do 15, a najvi{a dnevna od 15 do 27 stepeni Celzijusa.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

25 oC 9 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 9 30 14 15 15 12 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 16 19 13 25 11 14 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 12 12 15 26 15 11 Prag Rim Sofija [tokholm Var{ava @eneva 13 15 20 20 13 10

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 petak, 14. maj 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top{op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama 14.00 Ofsajd, film 16.00 Vijesti 16.30 Stawe nacije 17.00 Otvorena vrata, serija 18.00 Sve o `ivotiwama 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Otvorena vrata, serija 22.00 Tornado, film 0.00 Vijesti 0.30 4400, serija 1.20 Indija, serija Info

Lovac na potezu

2110
RTRS

Uloge: Kristofer Lambert, Dajan Lejn, Tom Skerit, Danijel Boldvin Re`ija: Karl [enke

Djevojka sa lampom

2300
RTRS

Uloge: Maja Sabqi}, Quba Tadi}, Olga Savi}, Irfan Mensur Re`ija: Mi{a Radivojevi}

Posqedwe qeto u rodnom Po`arevcu Milena Pavlovi}-Barili provela je u tra`ewu i nala`ewu slikarskih rje{ewa koja }e joj donijeti svjetsku slavu. Film opisuje magi~no qeto kroz prizmu mlade, savremene glumice, koja, spremaju}i ulogu, `eli da sazna Mileninu tajnu.

Foks
6.50 7.40 8.40 9.30 10.00 11.00 11.10 11.40 13.10 15.00 15.30 16.20 17.00 Take{i Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Ludi kamen Va`ne stvari Vijesti Cirkus Masimo Tito i ja, film Pri~e iz Los An|elesa, film Vijesti ^ari, serija Hiqadu i jedna no}, serija Seka Aleksi} 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 0.00 0.40 0.50 2.50 3.50 4.50 Vijesti Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no}, serija Seka Aleksi} Dosije Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em Vijesti ^ari, serija [oker, film Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Tito i ja, film

U igri na `ivot i smrt samo jedan pogre{an potez mogao bi da bude i posqedwi. [ahovski velemajstor je u~esnik velikog turnira, ali kada wegova qubavnica bude prona|ena bez kapi krvi u tijelu, on postaje sumwiv. Uskoro se javqa ubica koji ga poziva da povu~e sqede}i potez. [ahista kontaktira sa policijom i psihologom, ali i daqe ostaje sumwiv, jer se ubistva nastavqaju. Pobjednik na festivalu policijskih filmova u Kowaku 1992. godine.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 Info Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Crtani film Paso{ za Ju`nu Ameriku Magazin Vijesti U fokusu Drezdenovi dosijei, serija Largo, serija Tito - crveno i crno Panorama Zvornika Srpska danas TV Bingo 17. \ur|evdanski festival dje~ije pjesme - finale Dnevnik Lovac na potezu, film Djevojka sa lampom, film Mama i ja 6, film Nasqedstvo, film Ponosni qudi, film Paso{ za Ju`nu Ameriku

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Jagodica Bobica, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Prava avantura, film 15.00 Poslovni kurs 16.00 Vijesti 16.20 Nijemi svjedok, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Crni Gruja, serija 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 19.50 Amplituda 21.30 Potraga 22.00 Jo{ jedan dan u raju, film 0.00 Nijemi svjedok, serija 1.00 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Raweni orao, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Grlom u jagode, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Istra`iteqi iz Majamija, serija Vrijeme je za bebe Tito - crveno i crno Vijesti TV lica Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Istra`iteqi iz Majamija, serija Dnevnik [erif, serija Oni, film Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Da mo`da ne Oko Razglednica

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Misterije Rima 7.50 Zverilija, crtani film 8.10 Pepa prase, crtani film 8.40 Vje~ni sjaj djetiwstva 9.10 Znakopis 9.20 Razglednice 10.00 Kontekst 10.30 Tra`e}i Beograd 11.00 @ivot i standardi 11.30 Put humanizma 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Vje~ni sjaj djetiwstva 14.20 Razglednice 15.30 Tehnologija danas 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Pokretna pro{lost 17.00 Kao mjehur od sapunice 17.50 Vaterpolo: Pro Reko - Partizan 19.00 Zverilija, crtani film 19.20 Pepa prase, crtani film 20.00 Estetika i etika reza 20.20 Lov i ribolov 20.50 Tabloid, serija 21.50 Prazne fla{e, film 23.30 Koncert Radeta Radivojevi}a 0.20 Tehnologija danas 0.50 Trezor 1.50 Vaterpolo: Pro Reko - Partizan 2.50 Kao mjehur od sapunice 3.30 Estetika i etika reza 4.00 Pokretna pro{lost 4.30 Koncert Radeta Radivojevi}a 5.30 Lov i ribolov

Fox Life
7.10 Ali Mekbil, serija 8.00 Vil i Grejs, serija 8.30 Slobodni strijelci, serija 8.50 Sta`isti, serija 9.20 Talasi strasti, serija 10.10 Bostonski advokati, serija 11.00 @ivot po Ximu, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 Porodi~na praksa, serija 13.30 [apat duhova, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 1.40 Ali Mekbil, serija Ko `iv ko mrtav, serija Svita, serija Vil i Grejs, serija Sta`isti, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Bostonski advokati, serija Da draga, serija Najgora nedjeqa mog `ivota, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Momci s Medisona, serija @enske pri~e, serija

10.20

11.00 11.05

10.50 11.00

11.30 12.00 12.10 13.00

12.00 12.10 12.30 12.40

13.30 14.00 15.00 15.10 15.50 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.30

13.40 14.30 15.20

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 U ritmu dana 13.00 Vijesti 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Argumenti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00 zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

16.00 16.40 18.00

20.30 21.10

23.00

Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

0.40 2.20 3.50 5.30

GLAS SRPSKE petak, 14. maj 2010. 55

Tornado

22

00

B92

Uloge: Hari Din Stenton, Suzi Ejmis, Krispin Glover, Dilan Mekderomont Re`ija: Majkl Almerejd

Banda sa terena

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 7.00 Xeki ^en, crtani film 7.20 Tomica i prijateqi, crtani film 7.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 In magazin 12.00 Farma 13.00 Provjereno 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.10 In magazin 18.50 Upitnik 19.10 Dnevnik 20.00 Farma 22.20 Gimnazija za divqake, film 23.50 Manxurijski kandidat, film 2.10 Ezo TV 3.10 Vo`wa smrti, film 4.40 Perike {qokice i perje, film

0

30

PINK BH

Uloge: Dvejn Xonson, Ekzibit, L. Skot Kaldvel Re`ija: Fil Zoanu

Dvejn Yonson je dobio odli~ne kritike za harizmati~nu interpretaciju trenera koji uvodi red me|u delikvente i vodi ih do pobjede. Igra upravnika popravnog doma u kojem se nalaze maloqetne ubice, dileri droge i ~lanovi bandi. Frustriran ~iwenicom da ve}ina djece za koju je zadu`en zavr{i na kraju u zatvoru ili pogine na ulicama, on sa svojim saradnikom Murom osmisli plan da ih nau~i disciplini i odgovornosti kroz fudbal.

K3
Neobi~na porodica Klivlend ostaje zarobqena u svojoj velikoj ku}i na farmi u trenutku dolaska razaraju}eg tornada. Ali, brzo se ispostavqa da su wihovi poreme}eni me|uqudski odnosi, strahovi i problemi mnogo ve}a opasnost od olujnog vjetra. Otac porodice, Juyin, je penzionisani bogati vlasnik fabrike gaziranih pi}a. Wegova `ena je umrla u du{evnoj bolnici, ali on to krije od svoje ve} odavno odrasle djece, Morin i Haudija, koji i daqe `ive sa wim i tragaju za izgubqenom majkom. 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Stav Autovizija Hrana i vino 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 4.00 TV ordinacija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Turizam plus Novosti [kola za zavodnice, film Astrologija Ubica me|u nama, film No}ni program RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Paparaco potjera 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawa Luka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Seks i selo, serija 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma 21.00 Grand {ou 22.30 Farma 0.30 Banda sa terena, film 2.30 Sarajevo na liniji 2.40 Mejd in Bawa Luka 2.50 Sportisimo 3.00 Grand {ou 4.30 Film 6.30 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Frenderi u~e slova 9.10 Mini-{kola 9.15 Ma{a na granici 9.30 Najboqa emisija za mlade 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Lajfstajl magazin 13.10 Mostarsko proqe}e 13.20 Djevojka iz ru{evina 14.10 Vijesti 14.30 Put u Saharu 15.00 U~ilica 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi, crtani film 15.35 Mini-{kola 15.50 Patkograd, crtani film 16.10 Info 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Kona~no petak 18.50 Mi{ i ma~ak, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Godine prolaze, serija 20.10 Dnevnici jedne dadiqe, film 22.00 Vijesti 22.10 Bosanski ste}ak 2010 22.40 Qubavnice, serija 23.40 Ulica ~uda, film 2.00 Kona~no petak

HRT 1
5.40 Trenutak spoznaje 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Dolina sunca, serija 9.50 Vijesti 10.10 [arena planeta 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.30 Glas domovine 15.00 Drugo mi{qewe 15.30 Nau~na petica 16.00 Hrvatska u`ivo 17.50 Iza ekrana 18.20 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Tito 21.00 Crnci, film 22.30 Lica nacije 23.20 Vijesti 23.50 Emisija o pozori{tu 0.50 Zvjezdane staze, serija 1.30 U dolini, film 3.20 Pet zvjezdica, serija 4.00 Opra {ou 4.50 [arena planeta 5.40 Moj grijeh, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Dora istra`uje, crtani film 7.00 Krsti}-kru`i} 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Pokojo, crtani film 7.30 Jutarwi program 8.30 Ajronmen, crtani film 9.00 Udri mu{ki 10.00 OBN Star Model 10.20 Skrivena kamera 10.40 [mekeri u kuhiwi 11.20 Odred za ~isto}u 11.50 Info 12.30 Top 10 13.30 Telering 14.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 15.40 Ekskluziv 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Odred za ~isto}u 18.10 [mekeri u kuhiwi 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 OBN Star Model 21.10 Neprocjewivo, film 23.00 Crveni tepih 0.30 OBN Star Model 3.10 Neprocjewivo, film 4.10 Fudbal

HRT 2
6.40 7.00 7.20 7.40 8.10 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Tajni dnevnik patke Matilde Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Zabavni program Kranford, serija Duh za{titnik, film Povratak na novo, serija Moja `ena i djeca, serija Pet zvjezdica, serija 14.50 15.10 15.20 15.40 15.50 16.10 17.00 18.00 18.20 18.50 19.20 19.40 19.50 21.10 22.40 23.00 0.20 Kod Ane Puni krug Izazovi TV vrti} Tajni dnevnik patke Matilde Zvjezdane staze, serija Emisija o pozori{tu Vijesti @upanijska panorama Otkad si oti{la, serija Xoni Bravo, crtani film Crtani film Vaterpolo: Primorac - Jug Koncert Vijesti Najboqe od Porina Izlazak, serija

8.20 9.00 9.20 10.00 10.40 13.20 13.50 14.10

RTL
6.40 Mifi, crtani film 6.50 Looney Tunes, crtani film 7.10 Joho i prijateqi, crtani film 7.30 Ritam zona 9.50 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Pod istim krovom, serija 11.10 Rejmond, serija 11.40 Bibin svijet, serija 12.10 Magazin 12.30 Ve~era za pet 13.20 Najqep{i urok, serija 14.10 Drugo lice, serija 15.40 Kobra 11, serija 16.30 Kraq Kvinsa, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.30 Rejmond, serija 18.00 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Hrvatska tra`i zvijezdu 22.00 Instruktor, serija 23.00 Hrvatska tra`i zvijezdu 23.50 Vijesti 0.00 Aeon Fluks, film 1.30 Astro {ou

BN
6.30 8.40 9.10 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.30 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Svijet na dlanu Bulevar Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju 16.00 Novosti 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 3.00 Film Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Folk talenti Renomea Pregled dana Svijet Renomea Astro~et Satelitski program

Batler posva|ao Kejt i Xenifer
Yeni fer Anis ton i Kejt Hadson su u `estokom okr{aju, a sve to zbog jednog frajera, Yerarda Balera. Izgleda da je cijeli svijet poludio za seksi [kotom! Ve} je dobro poznato kako se Yenifer Aniston na snimawu filma “Lovac na glave“ zbli`ila sa planetarno popularnim glumcem. Najnoviji tra~evi o stras tve noj afe ri izme |u wega i Kejt Had son po pri li ~no su uznemirili glu mi cu, koja je uspjela da izgubi jo{ je dnog mu{karca. Yerard je navodno proveo va tre nu no} sa simpati~nom Kejt, a vi|eni su i kako se zabavqaju i ispijaju koktele. Iako Yenifer i Batler nika da slu `be no ni su obja vi li svoju vezu, Yen je poludjela kada je saznala kako je Kejt upala na wenu teritoriju. Glumica vjeru je ka ko se `e ne ne smi ju petqati sa tu|im frajerima, a tu lekciju je nau~ila iz prve ruke. Ostaje da se vidi kako }e se ova pri~a zavr{iti, ali ~ini se ka ko je pri ja teqstvo izme|u Yenifer i Kejt do{lo do samog kraja.

Luda planeta

Grudwak za uzgajawe ri`e
Japanska kompanija doweg rubqa “Trijumf“ predstavila je grudwak u kojem se uzgaja ri`a. Na takvu ideju su se odlu~ili nakon {to su shvatili da se sve vi{e gradskih stanovnika odlu~uje baviti poqoprivredom. Sada, zahvaquju}i grudwaku u kojem se uzgaja ri`a, sve djevojke se mogu baviti poqoprivredom, ali i jesti hranu vlastite proizvodwe.

Izigrao povjerewe po{te
Britanski po{tar Paul Noga (38) u posqedwe dvije godine nije isporu~io na hiqade ro|endanskih poklona, bankovnih ra~una, li~nih pisama i poklon paketa za stanovnike britanske pokrajine Northumberland. Svu tu po{tu on je zapravo krao i skrivao je u stanu u kojem je sam `ivio. Me|utim, na kraju je stan toliko pretrpao da se morao preseliti kod svoje majke, jer u wegovom stanu vi{e nije bilo mjesta za `ivot. Policijskom istragom utvr|eno je da je u stanu bilo 76.000 po{iqki!

[on Pen osu|en na 300 sati rada
LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac [on Pen mora}e da odradi 300 sati dru{tveno korisnog rada zato {to je pro{log oktobra u Los An|elesu pretukao fotografa koji ga je slikao. Poznatom glumcu je dozvoqeno da kaznu izdr`i rade}i za svoj dobrotvorni fond u korist postradalih u zemqotresu na Haitiju, prenio je Bi-Bi-Si. Sud u Los An|elesu je zbog vandalskog pona{awa osudio 49-godi{weg Pena na tri godine zatvora uslovno i odredio mu je 36 ~asova terapije za kontrolu bijesa. Pen, koji je pro{le godine osvojio drugog Oskara za ulogu u filmu “Milk“, poznat je po lo{im odnosima sa paparacima. Godine 1987. bio je osu|en na 60 dana zatvora zbog napada na fotografa, a uspio je da se potu~e sa jednim pa pa ra com i na sa hra ni svog bra ta Kristofera, 2006. godine.

Kr{teni bijeli medvjedi
Pro{la je prva nedjeqa od ro|ewa bijelih medvjeda, koji pored toga {to dobro napreduju, sad imaju i imena - Du{an i Jelena. Wihova imena su puna simbolike. Car Du{an Silni, jedan od na{ih najuticajnijih vladara, a poznato je da je lav predator i kraq svih `ivotiwa. Wegova supruga bila je carica Jelena, koju u istoriji opisuju kao jaku i uticajnu `enu - rekao je Bojovi}.

NEKAD BILO...
Na dana{wi dan 1912. godine umro je {vedski pisac Johan August Strindberg, najkontroverznija li~nost {vedske kwi`evnosti. Bio je istovremeno naturalisti~ki psiholog i folklorista, istori~ar i mistik. Razbio je stare dramske forme, prete~a je mnogih savremenih strujawa. @enu je smatrao prirodnim neprijateqem mu{karca, a protivqewe emancipaciji `ena, o ~emu je pisao u novelama “Brakovi 1” i “Brakovi 2”, antihri{}anstvo i naturalisti~ki stil donijeli su mu mnogo glavoboqa i sukoba. Ostala djela: romani “Slu`avkin sin”, “Crvena soba“, “Stanovnici Hemsea“, “Odbrana jednog ludaka“, “Gotske sobe“, “Pri~e nadzornika karantina“, “Pakao“, “Na ostrvima“, “Legende“, “Crne zastave“, drame “Majstor Uluf“, “Otac“, “Gospo|ica Julija“, “Pqa~ka{i“, “Zajmodavac“, “Put u Damask 1-3”, “Ples smrti“, “Igra snova“, “Oluja“, novele “Novo carstvo“.

POSQEDWA
Viktorija Bekam ima najru`nija stopala
Od ru`nih stopala u svijetu slavnih, Viktorija Bekam ima najru`nija. Barem tako misli 71 odsto ispitanika koji su u~estvovali u britanskoj anketi. ^ak 61 odsto wih smatra kako bi Po{ trebalo da hirur{kim putem uredi svoja, prema wihovom mi{qewu, odvratna stopala. Supruga fudbalera Dejvida Bekama, poznata po tome {to se samo u vrlo rijetkim prilikama skida iz vrtoglavo visokih {tikli, tako je dobila novu titulu slavne osobe sa najru`nijim stopalima. Uprkos tome {to su mo`da ba{ {tikle krive za izgled Viktorijinih stopala, 81 odsto ispitanih `ena izjavilo je kako se sigurno ne bi odrekle potpetica u kojima svakoj `eni noge izgledaju du`e. Pomodni ispitanici priznali su i kako na wihov izbor odje}e i obu}e koju kupuju, silno uti~e ono {to nose wihovi omiqeni likovi sa {oubiznis scene.

Umro Johan August Strindberg

Глас Српске
15 - 21. maj 2010.

Crtani filmovi na programu

Poslastica za najmla|e
2040 [e}erna vodica
RTRS

subota

2140 Dvostruka nevoqa
B92

Awa Stani}

2100 Ku}a debele mame
srijeda
RTRS

petak

subota, 18.20

Rani radovi @ivka Nikoli}a

Majstor
Uloge: Sowa Savi}, Svetislav Gonci}, Bata @ivojinovi} Re`ija: Svetislav Bata Preli} Uloge: Denis Liri, Stiv Bu{emi, Elizabet Harli Re`ija: Tom di ^ilo Uloge: Martin Lorens, Nia Long, Pol \amati Re`ija: Raja Gosnel

filma
недјеља , 13.50

8 26. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 15 - 21. maj 2010.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 3 9 2008. 15 - 21. maj

Izdvajamo iz programa RTRS-a

Za ko rak is pred
Muzi~ki gosti sqede}e emisije “Od bisera grana“ bi}e Danka Stojiqkovi}, bra}a Baji}, Milan Din~i} Din~a i Maja Nikoli}. Zabavite se uz izbor najpoznatijih i uvijek rado slu{anih narodnih pjesama
Me|unarodni festival do ku men tar nog fil ma Beldoks, nedjeqa, 22.20 Samo na programu Televizije RS mo`ete da pogle da te pri ~u o naj no vi jim os tva rewima u svi je tu do kumentaris ti ke i do ku men tarnog filma. Donosimo vam reporta`u o Beldoksu, jednom od naj pres ti `nijih festivala dokumentarnog filma na Balkanu. U toku osam dana festivala prikazano je pre ko pe de set fil mo va iz svijeta i regiona. O dokumentarizmu, wegovom zna~aju, potencijalu i budu}nosti govore eminentna svjetska imena, auto ri, pro du cen ti, direktori poznatih festivala dokumentarnog filma. Gomboce, srijeda, 10.20 Gomboce su iz Gombolenda i provode dane tra`e}i odgovore na jednostavna pitawa o svijetu. Oni putuju svijetom u svojim gomobilima i trude se da nau~e koliko god mogu o `ivotu na Zemqi. Pop si kret - crta ni film, ~etvrtak, 10.00 Gru pu Pop si kret ~ini Kali (van ze maqac) Lo li i Mije. One rade za De ha osa. De ha os je wihov vo |a, one su pjeva~ice i odli~ni tajni agenti. Trip tih o sve ti tequ, ~et vrtak, 18.30 U tre}oj emisiji “Triptih o svetitequ“ mo`ete da pogledate snimke Gorweg i Doweg manastira, ~ujete izjave vjernika, ali i molitvu nad mo{tima svetog Vasilija. Evropska unija i mi, petak, 16.00 BiH na pu tu evrop skih integracija. Kako iskustva parlamentaraca iz Kraqevine [panije mogu da pomognu do ma }im za ko no dav ci ma u sprovo|ewu reformi? Jutro u Srpskoj, subota, 8.10 Ove subote emisiju “Jutro u Srpskoj“ pri pre ma ju kolege iz ITC-a Bijeqina. Znatan dio emisije bi}e posve}en wihovim mladim i uspje {nim su gra |a ni ma. Upozna}emo Igora Tomi}a, dobitnika nagrade za inovacije i Sa{u Strevi}a, mladog mo dnog kre ato ra. Bijeqina }e ovih dana biti do ma }in u~e sni ci ma Maj skih mu zi ~kih sve ~a nos ti, hor skog fes ti va la, ali i izvi|a~ima, gdje }e se okupiti ve li ki broj izvi |a ~kih odre da iz BiH, Srbi je i Crne Gore. Sviraj ne{to narodno, subota, 20.10 U emisiji “Sviraj ne{to narodno“, koja je na programu u subotu u ve~erwem terminu, gost je poznati Kragujev~anin Ra di {a Uro {e vi}. Uz kafu i {etwu Kalemegdanom, pri~a kako je po~eo da se bavi muzikom, koji instrument je nau~io da svira sa samo sedam go di na, ko li ku mu po dr{ku pru`a porodica sve ove godine. Sa rado{}u se sje}a djetiwstva i {kolskih dana, koji su mu, kako ka`e, bili najboqi i najsla|i. “Tuzlanska kolona“, subota, 22.20 U su bo tu, 15. ma ja, na vr{ava se 18 godina od zlo~i na u Tu zli nad pri pa dni ci ma ta da{we JNA. Do sada su identifikova na 92 li ca ko ja su sa hrawena u za je dni ~koj gro bni ci na grad skom grobqu u Bijeqini. Ha{ki tribunal je predmet vratio

Tu `i la{ tvu BiH, ali jo{ ni ko ni je osu |en zbog tog zlo~ina. U dokumentarnoj reporta`i “Tuzlanska kolo na, 18 go di na po sli je“ pre `ivjeli u~es n i c i svje do ~e o toj tra ge diji. Ogwi{ta, ne djeqa, 13.00 Krajem de ve tna es tog vijeka, posebno poslije bune 1875. go di ne, po ~iwe na seqavawe kraji{kih sela. U Budimli} Japru tada sti`u broj ne po ro di ce iz Li ke, Dalmacije, Banije… Porodice doneso{e i razne obi~aje, svetkovine, slave. Selo ima {ko lu, am bu lan tu, crkvu, {alter po{te, bawu i jednu kafanu. Nedavno je dobilo i

asfaltni put prema Novom Gradu i sada se do wega br`e i lak{e sti`e. Mje{tani Budimli} Japre ponosni su na svo ju pro{lost, a usta su im puna kada izgovara ju ime \ o r | a Kre}e, poznatog skulptora, koji je ostavio brojn a umjetni~ka dje la izra |e na od drve ta. Autor emisije “Ogwi{ta“ Mihajlo Orlovi} zabiqe`io je u ovom se lu broj ne za nimqivosti koje }ete mo}i vidjeti u emisiji koja je na programu u nedjequ. Od bi se ra gra na, ne djeqa, 20.10 Muzi~ki gosti sqede}e emisije “Od bisera grana“

bi }e Dan ka Sto jiqko vi}, bra}a Baji}, Milan Din~i} Din~a i Maja Nikoli}. Zabavite se, uz izbor najpoznatijih i uvijek rado slu{anih na ro dnih pje sa ma. Ni ovaj put ne propustite narodne igre u ko reo gra fi ji naj boqih kulturno-umjetni~kih dru{tava.

Novi rijaliti {ou na RTRS-u - “Moj biznis“

Svi oni koji imaju dobru ideju, nezaposleni su, ostali su bez posla ili `ele da pokrenu sopstveni posao, “Moj biznis“ je prava prilika da ostvare svoje poslovne snove. Mogu da se prijave na audicije koje }e biti odr`ane {irom Republike Srpske, i to: 25. maj - Bawa Luka 28. maj - Mrkowi} Grad 29. maj - Prijedor 30. maj - Doboj 31. maj - Br~ko 1. jun - Bijeqina 2. jun - Zvornik 3. jun - Isto~no Sarajevo 4. jun - Fo~a 5. jun - Trebiwe 8. jun - Bawa Luka (selekcija 12 takmi~arskih parova) Sve informacije o u~e{}u u rijaliti {ouu “Moj biznis“ potra`ite na www.rtrs.tv.

Po sao iz sno va

Prijave za u~e{}e na audicijama {aqite putem mejla mojbiznis@rtrs.tv ili do|ite na audiciju. Kamere Televizije Republike Srpske }e u gradovima, odakle su takmi~ari, svakodnevno pratiti wihove korake u pri kupqawu po da ta ka za izradu uspje{nog biznis plana.

Stru~ni `iri, koji }e ~initi ekonomski stru~waci, konsultanti u preduzetni{tvu, predstavnici banaka i institucija koje podr`avaju razvoj malih i sredwih preduze}a odlu~iva}e o tome ko zaslu `u je da do bi je epi tet budu}eg preduzetnika. Najboqe o~ekuju vrijedne nagrade.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 15 - 21. maj 2010.

Глас Српске

Hit serija na RTRS-u

Ponedjeqak Vidjev{i da iz Evinog automobila curi uqe iz ko~nica, Kristijan u panici poku{ava da je sustigne. Toni otvoreno ka`e Sofiji da je ona jedina `ena u Jablanovu koja ga zanima. Nata{a se razveseli kada joj Karlo u povjerewu ka`e da je Augustina trudna. Renata je quta, jer joj je @a re ja vio da wegov plan nije uspio. Ines mo li An dri ju da pri je su |ewa jo{ je dnom ra zmo tre cijeli slu~aj. Kristijan ka`e Evi da od sada mora biti opre zna, jer joj o~i gle dno neko `eli nauditi. Renata pred Gordanom glumi da je iznena|ena u vezi s Evinom nezgodom. Kristijan predlo`e Ivanu na koji na~in mogu da preduhitre Renatine planove. Vidjev{i kako se Ron pona{a prema Nata{i, Ju ran ga u bi je su uda ri. Kristijan ka`e Gordanu da ~o vjek ko ji se vrzmao oko Evinog auta nosi lanac oko vrata i da mu je glava obrijana. Utorak Renata postaje nervozna

kada Ines privede @areta pod sumwom da je sabotirao ko~nice na Evinom autu. Rene javi Gordanu da ih je Rena tin advo kat oba vi jes tio da je ona privedena zajedno sa svojim saradnikom @arkom. Lada dovede Veru da popri ~a s Otom u ve zi s problemom odlaska pacijenata, ali Oto je povrije|en i izbjegava razgovor. Kristijan i Julija ne mogu vjerova ti da je @a re Re na tin saradnik i da je umije{an u Evinu nezgodu. Karlo poku-

{ava da objasni Nata{i kakav je zaista Juran, ali ona ga uporno brani. Renata se quti na Ju ra na {to je ne promi{qeno udario Rona i po`uruje ga da s advokatom rije{i pitawe imovine Vitezovi}a. Fra Jakova brine Lovrina ideja da razori Nata{in i Juranov brak. Stela nazove Evu iz Amerike i ka`e da su je vlasti pritvorile. Srijeda Ota {okira i razo~ara vijest da Lada odlazi da ra-

di sa Verom. Fra Jakov se iznenadi kada mu do|e Juran sa `eqom da obnovi zavjete s Nata{om kako bi brak po~eli ispo~etka. Julija sretne Ines i di rek tno joj ka`e da }e podnijeti prijavu protiv we jer se privatno zanima za Andriju. Vera dolazi kod Ota da mu se izvini zbog La de. Na ta {a te {ko prikriva zabrinutost zbog Ju ra no ve ide je da obno ve bra ~ne za vje te. Augus ti na sve poziva na proslavu u pivni cu. Ju li ja ka `e Evi da misli kako je prenaglila s Ines, ali da je morala da joj uka `e na to da je An dri ja wen. Renata ne mo`e da vjeruje da se Kristijan usudio da po~ne radove na sistemu za navodwavawe, jer }e joj to sada onemogu}iti bilo kakvu gradwu. Fra Jakov ka`e Nata{i da se mora odlu~iti izme|u Lovre i Jurana, a ona ga mo li da od go di za vje te. Gordan se zabrine kada mu Ron ka `e da se Ste la ne smije vratiti ako je ne{to saznala. ^etvrtak Ju ran je izne na |en jer

mu je Nata{a pre}utala za Augus ti ni no slavqe u pi vnici. Eva ne mo`e da vjeru je da je Ve ra izdejstvovala da Stelu puste iz pritvora. Kristijan sretne Miwu i ka`e joj da mu je `ao {to se nisu sreli u dru ga ~i jim okol nos ti ma. Nata{a tra`i od Jurana da se odlu~i izme|u svoje majke i ostatka porodice, jer Rena ta o~i gle dno u`i va u wihovoj nesre}i. Gordanov voza~ pokazuje Gordanu fotografije na kojima su Eva i Kristijan. Poslije razgovora s Nata{om, Juran govori Re na ti da mo ra da uspostavi boqu komunikaci-

ju sa porodicom. Julija tra`i od Gordana da joj ponovno poka`e sve ateste koji se odno se na Ma je ro vu te hno lo gi ju. Eva za te kne Miwu kako se pakuje za povratak u Belgiju jer ne `eli da bude dio sumwivog poslovnog svijeta u kojem je wen otac. Renata govori @aretu da `eli {to prije da se rije{i Eve. Petak Renata pobjesni kad sazna da ju je @are prevario i pobjegao s wenim parama. Loreta ostane u nevjerici kada se pojavi wen odbjegli zaru~nik Zvonko. Oto i Vera, na obos tra no za do voqstvo, pro na la ze zajedni~ki jezik. Gordan ka`e Evi da je trebalo da ga oba vi jes ti o Miwinom izne na dnom odlas ku, ali Eva mi sli da je ona do voqno zrela za samostalne odlu ke. To ni je po ma lo zbuwen, ali sre}an poslije no}i provedene sa Sofijom. Kroni predlo`i Evi da zaposle Andriju kao turisti~kog vo di ~a. La bo rant sa op {ti Re na ti da se u otpa dnim vo da ma fa bri ke pojavila zabriwavaju}a koli~ina otrovnih materija, a ona ga u bijesu otjera. Renata ima plan kako da se rije{i Eve i ka `e Ju ra nu da pozove porodicu na ru~ak, a ona }e obavijestiti Gordana i Evu da do|u.

RTRS, nedjeqa, 13.50, Radovi @ivka Nikoli}a

Majstor dokumentarnog filma
1. @drijelo Iz zaba~enog sela, zarobqenog sa svih strana liticama, postoji samo jedan izlaz – @drijelo – kroz koji se iz tog siroma{nog kraja mo`e pobje}i u “sre}niji svijet“. Onima koji nisu uspjeli da odu, ostaje samo kajawe, ali nisu sre}ni ni oni koji su oti{li, jer vjeruju da su odlaskom vi{e izgubili. 2. Polaznik Kad smrt nai|e u Crnoj Gori, qudi se pokrenu i okupqaju. 3. Bauk Slika osje}awa trenutka prilikom ubijawa jo{ nero|enog djeteta koje je unaprijed progla{eno suvi{nim za ovaj “na{ svijet“. 4. Marko Perov Marko Perov sjedi pored puta i gleda kako qudi prolaze. 5. Prozor Jedna `ena u prikrajku `ivi – dva svijeta. 6. Oglav Jedno magare (a i ne mora biti magare) cijelog `ivota vezano je oglavom (ularom) oko vrata. Kad prestane da bude od koristi, skidaju mu oglav i pu{taju na slobodu, ali i osude na smrt.

Veliko finale
Iako su svi izvo|a~i polufinalne ve~eri 17. me|una ro dnog \ur |ev dan skog fes ti va la dje ~i je pje sme “Bawa Lu ka 2010“, ko je je odr`a no u or ga ni za ci ji RTRS-a, do ni je li qubi teqima dje~ijih nota nove, prelijepe pjesme, devet kompozicija se sabirawem glasova stru~nog `irija i publike plasiralo u finale. To su: - “Vanzemaqci“ - Ne|ica Mijajlovi} - “San” - Neira Muhi} - “Negdje u snovima“ - Sara Bibi} - “Niko nije savr{en“ @eqana Stani} - “Prole}e se budi“ - Jelena Dejanovi} - “Bo ja quba vi“ - Mia Male{evi} - “Bawaluko“ - Ana Kruq - “Ozbiqna pjesma - Du{ica Novkovi}, Ivana Dedi}, An |e la Mar ko vi} i Stefan Lopandi} - “Ma{ta“ - Irina Suba{i} Polufinalistima }e se u petak, 14. maja, u dvorani “Borik“ sa po~etkom u 18 ~asova pridru`iti djeca iz Japana, Hrvat ske, Ita li je, Ru si je, Poqske, Srbije, Rumunije, Bugarske i Ukrajine. Voditeqi finala \ur|evdanskog fes-

RTRS, petak, 14. maj, Me|unarodni \ur|evdanski festival dje~ije pjesme

tivala bi}e Nikola Mari} i glumica \ur|a Vuka{inovi}, koji }e o temi ekologije odgovoriti neobi~nim stilom – pou~nim porukama.

U revijalnom dijelu festivala nastupi}e pobjednici prvog muzi~kog {ou programa u Srbiji “Ja imam talenat“ – Pilerovi.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 5 9 2008. 15 - 21. maj

Marina Majki}, Sa{a Berendika i Ernest Zavila - Redakcija kulturnog programa Televizije Republike Srpske

[to nas ne ubije, oja~a}e nas
Redakcija kulturnog programa Televizije Republike Srpske je nesumwivo jedan od najboqih i najkompetentnijih timova koji iz dana u dan prati doga|awa na kulturnoj sceni Republike Srpske i regiona
da ste se odlu~ili da radite ba{ u Redakciji kulturnog programa Televizije Republike Srpske? ERNEST ZAVILA: Ja se i privatno rado bavim kulturom, tako da je moj prvi izbor kada sam do{ao na RTRS bila Redakcija kulturnog programa. I naravno, nisam se pokajao. Moje kolege su zabavne i uvijek spremne da pomognu u nepredvi|enim situacijama. Naravno, tu su i na{e urednice koje uvijek sa pa`wom slu{aju na{a mi{qewa i, {to je jo{ va`nije, uva`avaju ih kada su potkrijepqena argumentima. MA RI NA MAJ KI]: Hvali urednice da bi u idu}e dvije sedmice imao mawe posla, ali ne}e se izvu}i (smijeh). Elem, kultura je izabrala mene (smijeh), da se to nije desilo sada ne bih bila novinar. SA[A BERENDIKA: To je bio logi~an izbor, s obzirom na to da sam sebi glavni predmet istra`ivawa cijeli `ivot, ula`em u sebe (smijeh), tako da qudi koje susre}emo i sa ko ji ma sa ra |u je mo poma`u mom psihosomatskom razvoju. GLAS SRPSKE: [ta vam je najve}i novinarski izazov? SA [A BE REN DI KA: Smontirati emisiju od pola sata za jedan sat. To je rekord za sada. Sve televizijske pri~e, osim onih koje se snimaju u studiju, nastaju u monta`i. Zna~i, prvo izaberete temu, na|ete sagovornike, lokacije. Snimateq ih sni ma. Novinar to sve pregleda, pravi pri~u. Ali, tek u monta`i pri~a postaje ono {to gledaoci vide. I za to tre ba mno go vi {e vre me na, da bi te le vi zij ski sa dr`aj bio pri mamqiv za oko posmatra~a. Ali televizija i wena brzina, ~esto vremenski onemogu}avaju novinara da iska`e svoju kreaciju. MA RI NA MAJ KI]: Uraditi prilog iz kulture za Dnevnik, a da u minut stane sve. ERNEST ZAVILA: Nekada je zaista mnogo posla, koli~inski naprosto. Po~etkom qeta i jeseni posebno, jer tada se odr`avaju brojni festivali. Kao {to je volio re}i onaj rezignirani brko: “[to nas ne ubije, oja~a}e nas“. GLAS SRPSKE: Kako zainteresovati gra|ane u RS da vi{e prate kulturnu scenu? SA [A BE REN DI KA: Kultura!? Ako pogledamo sve medije zajedno, i elektronske i {tampane vidje}emo koliko je, zapravo mali udio kulture i wenih rubrika. Za{to? Pitajte one koji o tome odlu~uju. U tim srazmjerama se u svakodnevnom dru{tvenom `ivotu kod nas kultura i vrednuje. Ne

RAZGOVARALA: MARINA HRVA]ANIN marinah@glassrpske.com

Tri mlada novinara Marina Majki}, Sa{a Berendika i Er nest Za vi la ve} su stekli povjerewe ne samo kulturnih pregalaca, nego i ukupne kul tur ne ja vnos ti. Emisija “O kulturi u 18“ koju ovaj mladi tim radi pod uredni ~kim vo| stvom Ta tja ne Marjanovi} i Jelene Kojovi}Tepi} ima izuzetno visoku gledanost, a u~e{}e u woj postala je stvar kulturnog i intelektualnog presti`a. GLAS SRPSKE: ^esto radite intervjue sa najzna~ajnijim umjetnicima iz regiona, a va{i sagovornici su bili i Du{an Kova~evi}, Emir Kusturica, Dobrica ]osi}, i mnogi drugi. [ta je najve}i izazov kada razgovarate sa ovako priznatim umjetnicima? SA [A BE REN DI KA:

Najve}i izazov je fokusirati teme u razgovoru sa takvim li~nostima koje imaju ogromnu reputaciju i ugled. Naj~e{}e su vrlo britki na jeziku i mogu da bu du ve oma nez go dni prema novinaru. Mada, prema nama nikada nisu bili neugodni. (smijeh) ER NEST ZA VI LA: Da, svakako. Kvalitetna priprema je veoma va`na. Qudi koji su ozbiqno posve}eni svom radu, o~ekuju ozbiqno pripremqenog novinara. Ukoliko se novinar ne poka`e kao takav, oni }e jednostavno prekinuti intervju, jer ne `ele da gube vrijeme. MARINA MAJKI]: Tu se znaju dogoditi i pomalo komi~ne situacije. Nekada se ispostavi da umjetnikov rad poznajete, usqed temeqne pripreme boqe i od samog sagovornika, koji je ~esto umoran od puta i nekih stvari naprosto ne mo`e da se sjeti. To

ih jednostavno odu{evi do te mjere da se razgovor nastavi satima nakon ga{ewa kamera. GLAS SRPSKE: Kako to

mo `e te le vi zij ski pro gram da nau~i qude da vole i posje}uju koncerte, izlo`be, pozori{ta i sli~no. [ta je sa prosvjetom? [ta je sa porodicom? [ta je sa egzistencijom? [ta je sa poli ci jom? [ta nam je sa dr`avom? MA RI NA MAJ KI]: Kulturnu scenu treba animirati i poboq{ati, pa tek onda mo `e mo go vo ri ti o interesovawu za kulturu. Oni kojima je umjetnost hrana za du{u nalaze je na drugim mjestima, ali ne i u kulturnim in sti tu ci ja ma Srpske. Za {to? Zato {to je sve bajato. Za{to? Zato {to nema para za novo. Za{to nema para za novo? Zato {to kapital ne mari za kulturu. ERNEST ZAVILA: Kvalitetom. Mogao bih sada pri~a ti dva da na, ali sve se svodi samo na tu jednu rije~. GLAS SRPSKE: Kako sebe vidite, u profesionalnom smislu za pet godina? SA [A BE REN DI KA: Bogat, debeo, veseo i slavan. Pecawe i vinogradarstvo... a profesionalno? MA RI NA MAJ KI]: Svi|a mi se Sa{in plan, s tim da ja ne planiram da budem debela, a ni pecati, boga mi. (smijeh) ERNEST ZAVILA: Ja nemam problem sa tim da budem debeo. Ali, s obzirom na to koliko radimo, ne vjerujem da }e se ta debqina desiti, kako u mom, tako i u Sa{inom slu~aju (smijeh). Hajde da se malo uozbiqimo. Siguran sam da }emo se i daqe baviti kulturom kroz ozbiqno pripremqene projekte. SA [A BE REN DI KA: Iako nam je dodatak za topli obrok svima jednak, ja ipak duplo vi{e jedem! Gdje je tu pravda?

RTRS, subota, 18.20, “Samo vas gledamo“ - emisija o pozori{tu

[es to iz dawe emi si je o pozori{tu donosi pri~u o neizmjernoj qubavi Katari ne Bu sin ger-Iva no vi} prema “daskama koje `ivot zna ~e“. Bi la je glu mi ca u prvoj lutkarskoj predstavi pri Centru za vaspitno-za-

Pri ~a o quba vi
ba vni `i vot da vne 1956. go di ne. Ku }a od sno va je mjesto gdje se rado vra}a i danas, kao najvjerniji gleda lac re per to ara Dje ~i jeg po zo ri {ta RS. [ta ~e ka mla de glum ce ka da di plo mi ra ju? Awa Sta ni} je s

uspjehom uplovila u profesionalne vode, ali kuda daqe? Emisija otvara te mu: Ima li mjes ta u obra zo vnom sis te mu za dram sku umje tnost? Ta le nat za pozori{te - porodi~na tradicija.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 15 - 21. maj 2010.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak Obe}av{i da }e predo ~i ti do ka ze ko ji }e osloboditi Julijana, Karmelo insistira da se Lukrecija uda za wega, ali ona ga odbije. Julijanu je do di jeqen bra ni lac po slu`benoj du`nosti koji mu pre dlo `i da se izja sni krivim. On ga otjera i ka`e ocu da se mo`e sam braniti. Fidel posje}uje Karmela kako bi ga ucijenio jer je zakqu~io da je on ubio Gabina i ~eka}e dok ne dobije nasqedstvo. Paulino zatra`i zajam u banci, ali ondje mu savjetu ju da pro da sve ne kre tnine kako bi se izvukao iz problema. Utorak Pa uli no se sru {i u vo}waku i odvoze ga u bolnicu gdje mu dijagnostiku ju mo `da ni udar. Ro sa rio ne `e li re }i Lukreciji {ta se dogodi-

lo wenom ocu, ali Delfina ostavqa poruku za wu i ona odmah odlazi u bolnicu. Hoze odlazi kod Rodolfa ka ko bi mu re kao da sutradan odlazi. Rodolfo mu ka`e kako bi trebao da ostane i da bude uz brata, ali on mu odgovara da `eli da zapo~ne novi `ivot. Asuncion ka`e Karmelu da }e oti}i na policiju ako on to ne u~ini kako bi oslobodio Julijana. Juli jan sa zna da }e bi ti odvezen na sud kako bi dao izja vu. Lu kre ci ja pri ma poruku od Karmela u kojoj pi{e da, osim {to mo`e da izbavi Julijana, tako|e mo`e spasiti wenog oca od bankrota ako se uda za wega. Srijeda Odlu~eno je da }e Julijana odvesti u Tukstlu, a u me|uvremenu Karmelo uvjerava da mo`e da oslobodi Julijana ako se Lu-

kre ci ja odlu ~i uda ti za wega. Ona se napokon slo`i i opros ti se s wim priznaju}i mu da ga voli, a on ni {ta ne po sumwa. Karmelo tra`i od Asuncion da mu preda pi{toq i krvavu ko{uqu, ali ona mu ne da je ni {ta jer je, ka ko ka `e, spa li la ko {uqu i ri je {i la se pi {toqa da spri je ~i jo{ ne ko ubis tvo. Lu kre ci ja odlazi u vo}wak i naredi Mo des tu da po ~ne s piqewem bolesnih stabala kako bi posadili nova. Otac Matijas posumwa da se Lu kre ci ja pris ta la udati za Karmela i ona to potvrdi uvjeravaju}i ga da ovog puta Rosario nije zaslu`na za wenu odluku. ^etvrtak Lukrecija razgovara s Julijanom i ka`e mu da to ~i ni zbog wega i svog oca, a wihova qubav je donijela samo nesre}u. Julijan odla zi u ka fi} i na pi je se dok ga wegov otac tra`i po gradu. Mati jas ga pro na la zi ka ko sjedi na ulici i odvodi ga ku }i. U bol ni ci se Pa ulino budi i pita Lukreciju za{to pla~e. Ona mu odgovara da su to suze radosnice jer je sre}na {to mu je boqe. Asuncion zamjeri Karmelu {to je natjerao Lukreciju da se uda za wega i ka`e mu da je gori od wenog oca, ali dr`a}e se wihovog dogovo ra i }u ta }e. Ro dol fo

ka`e Matijasu da ga je Justina molila za opro{taj i razmi{qa da joj da jo{ jednu priliku. U tom trenutku ulazi Julijan i govori mu da bi trebao biti ponosan nakon onoga {to mu je Justina u~inila. Petak Nakon {to Fidel poku{a da ucijeni Karmela uzimawem dijela wegovog nasqedstva, sazna da su se stva ri okre nu le pro tiv wega i ako ne odustane od svoje ideje mogao bi biti

osumwi~en kao Ga bi nov ubica. U trenutku slabosti Lukrecija pla~e i govo ri Ro sa rio da ne zna ho}e li mo}i `ivjeti bez Ju li ja na. Na kon {to sa zna da Ro dol fo pla ni ra da `ivi u wenoj ku}i, Justina vjeruje da }e spavati u spava}oj sobi, ali on joj ka`e kako }e se on koristi ti wome sa da ka da su si novi oti{li. Ro sario `eli da Lukrecija nosi wenu vjen~anicu ne znaju}i da se ova ne `eli vjen~ati u crkvi.

NOVA

Ponedjeqak Zrinka je quta na Krunu ko ji je po bje gao pred bom bom. Sa {ka i Ema odlaze iz sela Loreninim autom. Filip priznaje da je on donio fotografiju Sa{ke i Tome, ali tvrdi da slika nije namje{tena. Kruno se boji }elavosti. Bi je sni \u ka za brawuje Laleu i wegovom sinu da dolaze u gostionicu. Tomo bezuspje{no uvjerava Lorenu da su fotografije namje{tene. Sa{kin i Emin bijeg ne ide kako su plani-

rale. Danica, Bo`o i Ru`a kre}u u potjeru za Emom. U Drago{je dolaze otmjena dama Beba i wen bolesni suprug Hans. Bo`i je Hans sumwiv, a Beba je Ankina majka. Lorena do`ivi nervni slom pred Mirom. Utorak Sa{ku i Emu spasava {u mar Jan ko nu de }i im pomo}, ali ubrzo se na|u zakqu~ane u wegovoj ku}i. Ru`a ne odustaje od potrage. Beba upoznaje Lorenu i po ma `e joj da iz dr`i

stresne situacije s proscima. Anka je razo~arana pojavom Bebe i optu`uje je da sistematski truje svoje mu`eve. Bo`o otima Hansa prisje}aju}i se wegovog pravog identiteta iz Drugog svjetskog rata. Srijeda Lorena se budi sa vjereni~kim prstenom na ruci, no ne sje}a se ni~ega. Svi saznaju da se Lorena vjerila, {to najvi{e mu~i Filipa, dok ne sazna da Tomo nije u igri. Lorena

Глас Српске

mora da vodi Hansovu sahranu. Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom, koje bje`e od {umara. Dolaze na `eqe zni ~ku stra ni cu u Rudinama, ali Sa{ka otkriva da je pokradena. Lorena na sahrani shvata da je Bo`o wen misteriozni vjerenik. Bo`o je presre}an, za razliku od Lorene. Be ba je ra zo ~a ra na kad shvati da joj Hans nije ostavio ni{ta. Ru`a susti`e Emu i Sa {ku. Sva |a dvije majke dovodi Emu u `ivotnu opasnost.

^etvrtak To mo spa sa va Emu od smrti. Vra }a je na zad u Drago{je i zabrawuje Sa{ki i Ru`i da imaju bilo kakav kontakt s Emom. Lo re na sa zna je od Bo `e {ta se ta~no dogodilo u no}i kad se pristala udati za wega. Bo`o odbija pomisao na raskid vjeridbe. Zvjez da na i Se bo obavje{tavaju Anku i Petra da je Zvjez da na tru dna. An ka ne vje ru je i `eli da Dra`en potvrdi trudno}u.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 7 9 2008. 15 - 21. maj

RTL

Kapetan Lares predstavi pravu Analiju Izabel i Mauriciju, te je zamoli da im ispri~a kroz {ta je sve pro{la zadwih godina. Armando poka`e Robertu dosijee o Analiji i Marijani. Sara sumwa kako Danijel od we ne{to krije. Riki se `eli {to pri je vjen ~a ti sa Analijom, ali woj se nimalo ne svi |a wego va na srtqivost. ^etvrtak Na kon {to ga odbi je zbog wegovog pijanstva, Riki umalo da ubije Analiju. Marlen je ta koja je spasi. Ana li ja za mo li Ma ja gu eza da pra}ewem mobilnog signala otkrije gdje se ta~no sa da na la zi Da ni jel. Ma uri cio Ana li ji po nu di predsjedni~ko mjesto u kompaniji, ~ime bi zamijenila Ma ri ja nu. Kar men za vo di Gorda. De te ktiv Bra un uhap si Karmen zbog ubistva bolni~ara u psihijatrijskoj ustano vi. Jo ja na pu {ta ku }u Montijelovih, a Kristobal saznaje za Montanino skrovi {te. Er nes to tra `i od Izabel poziciju na kojoj }e mo}i uspje{no da rukovodi dionicama firme. Kako bi spa si li fir mu, Er nes to, Miguel, Viki, Izabel, Ma-

urico i Analija se udru`uju. Petak Riki zaprijeti Analiji da joj ne}e dati {ansu da voli ikog dru gog ne bu de li upravo on izabranik wenog srca. Sve to radi zato {to je o~ajan zbog saznawa kako ga ona nimalo ne voli. Izabel i Mauricio sumwaju kako je zapo{qavawe Analije bi la ve li ka gre {ka. Jo ja

odlazi na Marijanin grob, gdje susre}e Dakotu. Razgovaraju}i s Danijelom, Sara mu predlo`i da postanu Rikijevi partneri u novoj, jo{ ve}oj firmi. Roberto je svakog dana sve vi{e fasciniran Armandovim eksperimentima. Nakon {to za~uje Karmenino priznawe, Er nes to je do slov ce slomqen. Da ni jel tra `i Izabel kako bi je uputio u svoje planove.

Ponedjeqak Sa ra i Re ne su upra vo uspjeli da zavr{e operaciju tran sfe ra nov ca, za {ta vrlo brzo saznaje Viki. Danijelu je izrazito te{ko da prihvati sve {to mu je Roberto rekao. Umjesto dokazi vawa, bi ra odla zak na medeni mjesec. U rezidenciji Montijel svi su zabrinuti jer znaju kako je Karmen po bje gla iz psi hi ja trij ske ustanove. Ana li ja se po javquje pred kapetanom Laresom ko-

ji ne mo `e vje ro va ti ka ko postoje dvije Analije. Utorak Danijel otkriva Ernestu kako Karmen nije prava Ma ri ja ni na maj ka. Iza bel zamoli Joju da Ernestu ka`e cijelu istinu. Karmen uspije va da na go vo ri Gor da da tu`i porodicu u vrijednosti pola wene imovine. Anali ja se ja ko naquti na Laresa kada je ovaj povu~e sa slu~aja Rikija Montane. Roberto predlo`i Armandu da

Marijani vrate weno lice. Srijeda Karmen se vra}a u ku}u Montijel kako bi preuzela stva ri za ko je tvrdi da joj pripadaju. U razgovoru s Olgom, Ernesto joj ka`e kako bi je volio za{tititi te uskoro i o`eniti. Lares upita Izabel i Mauricija znaju li Anin pra vi iden ti tet. Poma`u}i joj da iznese svoju imo vi nu iz ku }e, Gor do shvata kako je Karmen potpuno i bespomo}no luda.

NOVA

to li ko unu ku na brak, jer mno gi `e le wegov no vac. Ma ri ja Ho ze pi ta Ele nu je li ona imala dijete u [paniji, jer je naslikala dijete. Elena to porekne, ali to ka`e Horgeu i on joj odlu~i poja~ati terapiju. Utorak Mateo sti`e na Maurinu zabavu. Maura upoznaje Katiju i Matea. On joj daje pi}e s drogom i wih dvoje vode qubav. Sudija ne odobrava Robertu starateqstvo nad djevoj~icom osim ako ne doka`e da je Rakel izlo`ila dijete opasnosti ili da je sklona alkoholu. Paula tra`i Mariju Hoze (Sandru) kako bi je pozvala na vo`wu, a ona joj od go va ra da je quta, jer je wen brat izi grao. Pa ula joj obja{wava da su imali problem s bolesnim ro|akom koji je umro. Srijeda Marija Hoze tra`i neke fotografije i prisjeti se da je dojila dijete koje izgleda ba{ kao dijete koje je ona naslikala. Maura ka`e Bruni da je Aleks rekao da se Marija Hoze probudila iz kome te da to zna~i: ili da je Sandra boqe ili da je Aleks znao ci je lu is ti nu te da je za to oti{ao prona}i Mariju Hoze. Bruno govori Eleni i Horgeu da je Alehandro zapravo odveo Ma ri ju Ho ze, ali oni ga mo gu optu`iti da je oteo Sandru. Horge im ka`e da moraju re}i da je Ulises doveo Mari ju Ho ze wima re kav {i im da je to Sandra, da je ona sad u komi, ali da }e se probuditi.

^etvrtak Alehandro ka`e Mariji Hoze da su weni otac i majka predstavili Sandru svima kao da je ona zapravo Marija Hoze kako bi naslijedili djedovo bogatstvo. Histeri~na Marija Hoze odgovara da je to la` i da on vjerovatno `eli wen novac. Ka`e mu da `eli da se vrati u Toluku. Gabrijel ka`e Pauli da se wegove skulpture dobro prodaju i da }e uskoro mo}i da kupi malu ku}u za Me~e, te da }e sebi kupiti automobil kako bi mogao izvesti Paulu. Dolaze Elena i Bruno. Vidjev{i ih, Marija Hoze ih zamoli da je vrate. Viktorija ih pozove unutra kako bi rije{ili situaciju.

Petak Ma ri ja Ho ze je ga nu ta ka da ugle da svog sina. Medicinska sestra govori Mariji Hoze o wenom ocu. Bruno ka`e Katiji da se sas ta nu u ho te lu. Ona mu se po `a li zbog mawka quba vi i op tu `i ga da je on iskoristio kako bi od we dobio informacije o Alehandru. Zaprijeti Bruni da }e svima re}i {ta je ~inio i da je spavao s wom uprkos ~iwenici da je maloqetna. Bruno joj pokazuje video-snimak na kojoj se vidi kako su ona i Mateo inti mni. Ale han dro odvo di Pe dra Ma ri ji Hoze.

Ponedjeqak Marija Hoze govori majci da Nikolas nije do{ao na wihov sastanak. Ona joj odgo vo ri da je ve }i na mu {ka ra ca ta kva. Por fi rio ka `e Emi li ja nu da San drin udvara~ ima firmu s nazivom “Hidalgo“. Emilijano mu go vori da je ta firma la `na, jer ga je Fernando molio da to istra `i. Sa vje tu je mu da ne pri siqava

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 15 - 21. maj 2010.

Blockbuster

Глас Српске

Ajronmen 2 (Iron Man 2)
@anr: akcija, SF Godina: 2010. Zemqa: SAD Trajawe: 124 Re`ija: Xon Favre Uloge: Robert Dauni Jr., Skarlet Johanson, Semjuel L. Xekson, Gvinet Paltrou, Miki Rurk, Sem Rokvel

Ajronmen se u ovom nastavku bori protiv `estoke konkurencije i sukobqava s novim zlikovcem - Viple{om (Miki Rurk). Sad kada svijet zna da je superbogati industrijalac Toni Stark Ajronmen, To ni po ku {a va da na gla si pre dnos ti Aj ron me no vog odi je la otvarawem ekstravagantne izlo`be “Stark Ek spo“, ko ju je po kre nuo wegov po koj ni otac i na ko joj se izla`u qudske inovacije inspirisane wegovom tehnologijom. Dok ameri~ka vlada insistira na to me da To ni to re vo lu ci onar no oru`je preda vojsci, Ivan Vanko-Vi-

ple{, mis te rio zni ~o vjek iz pro {losti porodice Stark, poku{ava da uni{ti Tonija otkrivawem sopstvenog razaraju}eg oru`ja koje se zasniva na Starkovoj tehnologiji. Napadnut sa svih strana i suo~en sa svojim li~nim demonima, Toni je kona~no primoran da pozove svoje saveznike - stare i nove - da mu pomognu u bor bi pro tiv si la ko je pri je te wemu i ~itavom ~ovje~anstvu. U nastavku jednog od najkvalitetnijih filmova nastalih po superjuna ci ma iz stri po va po javquju se gotovo svi glavni likovi iz prvog dijela. Nove snage u filmu su Miki

Rurk koji glumi Viple{a, negativca u kojem su spojene karakteristike istoimenog lika i jo{ jednog zlikovca iz is tog stri pa, Krim so na Di na ma. Poja~awe u gluma~koj ekipi je i Sem Rokvel koji glumi Yastina Hamera, multimilijardera i poslovnog konkurenta Tonija Starka, kojeg i ovaj put glumi Robert Dauni Jr. Film zasad ima osredwe kritike, ali to si gur no ne }e uti ca ti na wegovu gledanost. Kriti~ari isti~u da se fanovi prvog filma ne}e dosa|ivati, a iako hvale glavne glumce, nagla{avaju da film nije u rangu prvog dijela.

Pri~a o igra~kama 2 - 3D (Toy Story 2 - 3D)
@anr: animirani, dje~iji Trajawe: 92 Godina: 2010. Re`ija: Xon Laseter, Li Unkrih, E{ Branon, Endrju Pejx Zemqa: SAD Glasovi: Tom Henks, Tim Alen, Xoan Kjuzak, Kelsi Gremer, Don Rikles, Xim Varni, Valas [oun, Xon Racenberger

odva`noj potjeri da vrate Vu di ja ku }i pri je ne go {to se Endi vrati. Nastavak “Pri~e o igra~kama“ ponovo je okupio isti kreativni tim koji je stvorio i original, ukqu~uju}i i Endrjua Stantona ko ji je, kao je dan od scenarista “Pri~e o igra~kama“, bio nominovan za Igra~ke se udru`uju i kre}u da spasu Vudija koga je oteo zli kolekcionar igra~aka. Drugi nastavak serijala o igra~kama, ovaj put i u 3D bioskopima. Radwa “Pri~e o igra~kama 2“ po~iwe u trenutku kada Endi odlazi u kaubojski kamp i ostavqa svoje igra~ke. Stvari se po~nu komplikovati kada opsesivni kolekcionar igra~aka Al Mekvigin otme Vudija za koga se ispostavi da je vrijedan raritet iz televizijske emisije koja je bila popularna pedesetih godina. Vudi upoznaje ostale igra~ke iz te televizijske emisije - kaubojku Yesi, kowa Bulsaja i Prospektor Pita. Baz Svjetlosni i ostale igra~ke iz Endijeve sobe kre}u da spasu svog prijateqa da ne bi zavr{io kao muzejski eksponat. Igra~ke srqaju iz jedne nevoqe u drugu u nagradu “Oskar“. Rediteq Yon Laseter li~no je nadgledao kreativnu stranu konverzije filma “Pri~a o igra~kama“ u 3D animaciji, uz svoju po-

znatu ekipu tehni~kih ~arobwaka koji su obavili sve potrebne korake u procesu transformacije. Ra~unarska animacija izuzetno je napredovala u nekoliko godina koliko je proteklo od snimawa “Pri~e o igra~kama“ koji je bio prvi animirani film te vrste. “Piksar“ je izdvojio zna~ajna sredstva da bi stvorio i poboq{ao alate i aplikacije za potrebe animacije. Kao i os ta li “Pi ksa ro vi“ fil mo vi, i ovaj je dobio sve same pohvale. Kriti~ari su izjavili da film jo{ jednom pokazuje kako animacija mo`e da bude zabavna i ma{tovita, a progla{avali su ga i filmom godine.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 9 9 2008. 15- 21. maj

Crtani filmovi na programu ATV-a

Pokojo predano i neustra{ivo istra`uje svijet oko sebe. Uz sebe uvijek ima svoje vjerne prijateqe - `utog patka Patoa, ru`i~astu slonicu Eli, naranxasto ku~ence Lulu i tirkiznu pti~icu Spavalicu
Za najmla|e gledaoce na ATV-u radnim danom od 9 ~asova najboqi crtani filmovi. Za dje~ake i djevoj~ice svakog jutra se ni`u no ve epizode wihovih omiqenih juna ka Pokoja, Aladina, Bajkera, Vinks dru`ine, a od sada su tu i Jagodica Bobica te Spektakularni Spajdermen. Pokojo Po ko jo je ani mi ra na se ri ja {pan ske produkcije. Glavni lik Pokojo je mali dje~ak velikog srca. On je radoznao, veseo i razigran i uvijek spreman da krene u istra`ivawe. Bez obzira na to da li je sa svojim drugarima na posebnoj misiji u svemiru, ili posprema svoju sobu, za wega je svaki dan avantura. U svom plavom odijelu, sa plavom kapicom, Pokojo predano i neustra{ivo istra`uje svijet oko sebe. Uz sebe uvijek ima svoje vjerne prijateqe - `utog patka Patoa, ru`i~astu slonicu Eli, naranyasto ku~ence Lulu i tirkiznu pti~icu Spavalicu. Budite sigurni da }e vas osvojiti wihov {arm, ali i podsta}i na edukativno u~estvovawe u crta}u. Uz mnogo pri~e i smijeha svaki mali gledalac }e postati aktivni dio pri~e i pri tome obogatiti svoj rje~nik. Pokojev svijet je bogat veselom muzikom, ali i `ivim, svijetlim bojama i jednostavnim oblicima. Serija je namijewena djeci pred{kolskog uzrasta, a nastala je iz `eqe da se djeca inspiri{u da oslu{kuju svijet oko sebe i krenu u istra`ivawe.

Jagodica Bobica Jagodica Bobica - je omiqena junakiwa dru`ine koja `ivi u Zemqi jagoda. Uvijek raspolo`ena za dru`ewe i nove avanture, jedna je od najpopularnijih animiranih likova. Jagodica Bobica, suverena kraqica dje~jih kanala, lutkica, majica, torbica, {nalica... Vrlo popularna osamdesetih, Jagodica je tako|e prije nekoliko godina do`ivjela svoj veliki povratak. Spajdermen Spaj der men je ima gi nar ni su per ju nak “Marvel komiksa“ koga su stvorili Sten Li i Stiv Ditko. Spajdermen je ~ovjek sa sposobnostima pauka proporcionalnima qudskoj ve li ~i ni. Nas tao je kad je stu den ta Pitera Parkera ugrizao genetski modifikovani pauk. Svoje je mo}i po~eo da koristi u dobre svrhe te je zbog toga napravio kostim ^ovjeka-pauka. Najja~i zlikovci s kojima se ikada borio su bili Doktor Oktopus, Zeleni patuqak (Green Goblin), Venom, Carnage i mnogi drugi...

Vinks Vinks klub je italijanska animirana serija koju je stvorio Iginio Strafi. Serija je prvenstveno namijewena djeci od ~eti ri do ~e trna est go di na. Tu su sjaj ni likovi - vila Blum koja dolazi iz Gardenije, a napustila je kad je spoznala svoje mo}i i odlu~ila da se {koluje u “Alfeji“. To je {ko la za na jam bi cio zni je vi le. Wena strast su ~arolije, a wene sposobnosti baziraju se na zmajevoj snazi i vatri. Hrabra je i otvorenog srca, ka`u da je najharizmati~nija i najtemperamentnija vila. Sa wom je uvijek wen ze~i} Kiko. Stela dolazi sa Solarije. Roditeqi su joj kraq i kraqica. Voli da nosi odje}u po posqedwim trendovima, u`iva u kupovini i wen ormar s odje}om najve}i je u Magi~noj dimenziji. Flora dolazi sa Limfeje gdje su ~arolije dio svakida{wice. Bez biqa i prekrasnog mirisa cvije}a za wu nema `ivota. O wezi lica zna sve. Uvijek je obu~ena u ne{to cvjetno. Zatim su tu jo{ i Muza, Tehna i Lejla te Roksi.

Filmski program na ATV-u

ATV, radnim danom, 17.30 “Kulinarski qetopis“

Za qubiteqe akcije i komedije
Do kraja maja na programu ATV-a gledaoci mogu da o~ekuju odli~ne filmske hitove. Ra di se o akci onim hi to vi ma sa Brus Li jem u glavnom ulozi, kao i dobrom doma}em humoru. Ciklus filmova legendarnog borca - Brus Lija. Brus Li je najvi{e zapam}en po tome {to je popularizovao kineske borila~ke vje{tine u zapadnom svijetu. Wegovi fil mo vi pro du ci ra ni u Hongkongu i Holivudu podigli su tradicionalni honkon{ki borila~ki film na novi nivo popularnosti i ugleda. Jedno od wegovih najve}ih dostignu}a proisti~e iz zalagawa za osloba|awe borila~kih vje{tina od krutos ti i ogra ni ~ewa ko je pripadawe odre|enom stilu pretpostavqa. On sam je uzimao elemente iz razli~itih borila~kih vje{tina i koristio ih u svom jedinstvenom na~inu borbe. A za qubiteqe doma}eg humora tu su sva ~etiri dijela nenadma{ne “Tesne ko`e“ u ko ji ma le gen dar ni Di mi trije Panti} i Sre}ko [oji} vo de vje ~i tu bor bu u nastojawu da istjeraju pravdu ili boqe re~eno da ostvare svo je in te re se. Dok glavni junaci poku{avaju da se izbore za rje{ewe svojih problema - dobiti unapre|ewe, prona}i posao, istjera ti pod sta nar ku ili dobiti glavni dobitak na

sportskoj prognozi, s one strane zakona drugi glavni junaci tra`e svoj dobitak. Uloge: Nikola Simi}, Milan Gutovi}, Ru`ica Soki}, Rahela Ferari, Danica Maksimovi}, Voja Brajovi} i dr.

Voki Kosti} komponovao je originalnu i veoma bogatu simfoniju isprobanih recepata za pripremawe najgurmanskijih i najzdravijih jela i napisao najduhovitiju gas tro nom sku kwigu, izmi jeweno do puweno i is pravqeno iz dawe kwige “Kako sam pojeo sebe“. “Ovo pisanije se bitno razlikuje od srodnih gastronomskih kwiga i pisanih saveta za slabqewe. Do sada su ih uvek pisali profesionalni kuvari ili lekari, koji ih nisu ni probali. Ovo je rezultat moga ukusa, znawa i ma{te“, rekao je Voki Kosti}. Vo ki je po zna ti kom po zi tor, pi sac, feqtonista i javna li~nost {iroke kulture i {arma. Nije se proslavio samo kao profesionalac u umjetnosti, nego je stvorio i jedan na~in konverzacije, kulturni stil, u li~nim formama neposrednosti gradske kulture i wene mitologije. Jedna od wegovih optimisti~kih i hedonisti~kih posveta `ivotu je i ovaj kuvar, pro`et is kus tvom, {ar mom, uku som i umje tni ~kom do mi{qato{}u. Ku hiwa je kultura, ona je umjetnost, a ukus je ~ovjek, kao {to je ~ovjek i stil. Ovaj kuvar je demonstracija stila, dostojanstva i qepote `ivqewa i himna `ivotu. Narodno predawe ka`e: “Ne vaqa jesti iz povezanog lonca jer }e{ biti zavezan u go vo ru“. Pri mi jewena na Vo ki ja

Kos ti }a, auto ra emi si je “Ku li nar ski qetopis“, ova poslovica uop{te ne va`i. U svom stilu Voki }e nas upoznati sa drevnim na~inima pripreme hrane, u vezi sa povezanim loncem i raznim wegovim prete~ama kroz istoriju. Zelena pijaca je prvo mjesto od koga tre ba po ~e ti ka da se spre ma bi lo ko ji obrok. Kvalitet sastojaka je bitan koliko i wihova priprema. Tako|e, Voki Kosti} sma tra da se men ta li tet je dnog na ro da najboqe upozna na pijaci. I zato - prvo pijaca. Ne propustite ovaj jedinstven kulinarski TV {ou.

8 6. i 7. 21. maj 2010.2009. GLAS PLUS 10 15 - decembar

Глас Српске

program

TV

RTRS

20.40

PINK BH

10.30

[e}erna vodica
Mlada djevojka koju zbog izgleda zovu “De~ka“ ne uspijeva da ostvari svoj integritet i rije{i problem djevoja{tva. Svoje adolescentske traume, nevoqe i ispade koje ~ini sebi i drugima, pravda svojim “groznim“ izgledom – velikim nosom i ogromnim stopalima. Zato odlu~i da se “promijeni“ i odlazi na plasti~nu operaciju. Uloge: Sowa Savi}, Svetislav Gonci}, Bata @ivojinovi} Re`ija: Svetislav Bata Preli}

Mahovina na asfaltu
Dje~ak-pjesnik, u~enik-pje{ak, `ivi u naizgled romanti~noj sredini planinskog sela. Drugovi su mu mali pas, bijeli zec, snijeg i kro{we drve}a, to~ak vodenice. U tom ambijentu nastaju i wegovi prvi stihovi. Iznenada sve se mijewa. Potrebno je tom malom ~ovjeku mnogo snage kako bi pobijedio nesporazume sa novom sredinom, sa ritmom velikog grada u koji je pre{ao da `ivi. Uloge: Dragomir Felba, Du{an Jani}ijevi} Re`ija: Jovan Ran~i}
13.00 14.00 14.40 16.50 17.50 18.50 19.10 20.00 21.30 23.40 2.30 4.20 Ke~eri Evropska liga, pregled Balto: Vu~ja potraga, crtani film Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Info Magazin OBN star model FILM Uspavanka za mafiju OBN star model Tre}a planeta Fudbal 19.00 19.30 19.40 19.50 21.10 22.00 22.20 23.00 2.00 2.30 3.40 4.40 Vrele gume Total tenis Reli Vaterpolo Tenis Svijet ribolova Muzika No} muzeja, prenos Vrele gume Tenis Vaterpolo Tenis

RTRS
6.00 6.30 7.10 7.40 8.00 8.10 9.00 10.00 10.30 11.20 11.30 11.40 12.00 12.10 12.40 13.00 13.40 15.50 16.40 17.00 17.10 18.00 18.20 18.50 19.30 20.10 20.40 22.20 22.40 22.50 0.40 1.00 1.50 2.30 3.00 4.50 5.10 Info kanal Muzika Ogwi{ta Ah ta planeta Vijesti Jutro u Srpskoj Kvizolog Mali dnevnik Kliford, veliki crveni pas, crtani film Porodica Nes, crtani film Bijela hronika Svemirski brod Zemqa Vijesti Pravoslavqe Rije~ vjere Turizam plus \ur|evdanski festival dje~ije pjesme, snimak Pod obru~em, serija Ah ta planeta Vijesti Dolina sunca, serija Za.Druga Samo vas gledamo Put na SP 2010. Dnevnik Sviraj ne{to narodno FILM [e}erna vodica Tuzlanska kolona Vijesti Ko{arka: Igokea - [iroki TT Kabeli Svjetski sport Prvi talas, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija Put na SP 2010. FILM [e}erna vodica Pravoslavqe Pod obru~em, serija

9.00 9.50 10.30 12.00 12.20 14.00 14.05 14.10 14.20 15.00 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 19.30 20.20 21.00 23.00 1.00 2.00 4.00 4.10 5.50 6.00 7.40

BH net Robna ku}a FILM Mahovina na asfaltu Info Gold mjuzik Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Grand poga~a Farma Info Qubav je vje~na, serija [ou tajm Info Ivkova slava, serija Ni{ta za sakriti Seks i selo, serija Farma FILM Ultraviolet Farma FILM Aktivni stelt Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold mjuzik
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 10.50 11.00 12.30 13.00 13.10 13.30 14.10 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.50 22.55 0.40 1.00 1.30 3.10 4.00 4.50 5.20 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Na tatinom mjestu Dnevnik Sport plus Srbija na vezi Vi i Mira Adawa Polak Vijesti TV lica Vijesti Selo gori a baba se ~e{qa, serija FILM Druga @ikina dinastija Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija FILM Most Vijesti FILM Lewingrad Policajac sa Petlovog brda, serija Vijesti FILM Druga @ikina dinastija Vi i Mira Adawa Polak TV lica Kvadratura kruga Slagalica 5.50 6.50 7.20 7.50 8.00 10.00 10.10 10.50 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.40 16.20 16.30 16.40 17.10 17.40 18.30 19.00 19.10 19.30 20.00 22.00 22.30 23.20 1.10 2.50 4.40 5.20

HRT 1
Mu{karci na stablima, serija Nau~na petica Iza ekrana Vijesti FILM [ejn Vijesti Ku}ni qubimci Veterani mira Dnevnik Moj grijeh, serija Prizma Duhovni izazovi Reporteri Obrazovni program Vijesti Kulturna ba{tina Josip i wegova porodica Ekologija Svirci moji Luda ku}a, serija Tajni dnevnik patke Matilde Loto Dnevnik Dodjela diskografske nagrade “Porin“ Vijesti Mamutica, serija FILM Pravedan ciq FILM Oslobodi nas Eve FILM Devet `ivota Dok. program Moj grijeh, serija

Xuboks

BHT 1
7.00 7.20 8.00 8.05 8.20 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 12.40 13.10 13.50 15.10 15.20 15.50 16.20 18.00 19.00 19.30 20.10 22.00 22.10 23.00 0.40 1.30 3.10 Odrednice Godine prolaze, serija Vijesti Mini {kola FILM Zaboravqeni klavir Vijesti Govor ti{ine Pra{ki student, serija Vijesti Tribunal Zakoni zdravqa Ekspedicija Rakitnica F1, kvalifikacije Vijesti Majstori brzine Liga {ampiona, magazin FILM Dama s kamelijama Snaga planete Dnevnik Moja porodica, serija Ko{arka: Igokea - [iroki TT Kabeli Vijesti Dive subotom uve~e
FILM

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 11.30 11.50 12.00 13.30 14.00 15.00 17.00 19.00 19.40 20.00 22.00 0.00 1.40 Crtani film Jutarwi program Vijesti Oliver i Oliva, crtani film Sporti}i Vijesti
FILM

HRT 2
7.00 7.30 7.50 8.00 8.10 8.15 8.30 8.40 8.50 9.20 9.40 10.40 11.20 12.00 13.50 15.10 16.00 19.30 19.50 20.10 101 dalmatinac, crtani film Moj prijateq Tigar i Pu, crtani film TV vrti} Danica Ninin kutak ^arobna plo~a Navrh jezika Izazovi Kokice Ton i ton Ni da ni ne Briqantin Majstori svira~i Misa F1, kvalifikacije ^etiri zida Tenis Stranci u Americi, serija Crtani film FILM Ko je ovdje lud

RTS 2
6.10 7.10 8.00 9.40 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 13.50 16.00 16.30 17.20 17.50 Brazde TV lica Pri~a jednog psa Vjerski mozaik Srbije Klinika Vet Profil i profit Kwiga utisaka Agroinfo Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Tenis Borba za `ivot Leti, leti, pjesmo moja mila TV feqton Vaterpolo
FILM

Auto {op magazin Najlu|e godine, serija FILM No}ni let FILM Vatreni ring Vijesti Muzika FILM Traga~ FILM Vojnik Brus Li, serija Sudar, serija

Pra{ki student, serija FILM Dama s kamelijama Snaga planete

OBN
6.00 7.20 7.30 7.50 8.10 8.30 9.00 9.30 12.00 OBN star model An|eli i prijateqi, crtani film Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ajronmen, crtani film Tre}a planeta OBN star model Lonci i poklopci

PINK BH
7.10 7.20 7.30 8.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Qubav je vje~na, serija

subota, 15. maj

GLAS PLUS 6. i 7.15 - 21. maj 2010. 119 decembar 2008.

PINK BH

23.00

Ultraviolet
Na kraju 21. vijeka alternativni qudski rod nastao je kao posqedica genetskog poreme}aja zbog bolesti sli~ne vampirskom sindromu – nova rasa znatno je br`a i eksplozivnija, izdr`qivija i inteligentnija, ali i odvojena od normalnih qudi. Svijet se nalazi na rubu gra|anskog rata, koji za ciq ima potpuno uni{tewe zara}ene populacije. Usred tog sukoba nalazi se Ultraviolet, koja po~iwe da ~uva devetogodi{weg dje~aka ozna~enog za uni{tewe. Uloge: Mila Jovovi~, Kameron Brajt, Nik ^inlund Re`ija: Kurt Vimer
21.50 FILM Ludo krstarewe 23.40 Ritam nedjeqe 0.20 Istorija svjetskih fudbalskih prvenstava 1.20 No} u pozori{tu

K3
10.00 10.10 11.10 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.40 18.40 19.30 20.00 21.40 22.40 0.30 2.30 3.10 5.00 6.00 Vijesti Top 10 Dok. program Vijesti Turizam plus SMS Party Vijesti TV ordinacija Dok. program Super hitovi Poznati Novosti Dnevnik RTS Panorama regije Mega saund FILM Kako se o`eniti i ostati samac FILM [angajska zavjera Dok. program Poznati Dobro ti ve~e RTS

NOVA TV
6.20 7.50 9.20 9.50 10.00 10.30 11.30 12.30 13.30 15.10 17.00 17.10 17.40 19.10 20.00 22.30 0.30 2.10 3.10 4.40 6.10 Do-gooders FILM Istra`iteqka Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Dodir s neba, serija Frikovi, serija ^arobnice, serija FILM Do-gooders Farma Vijesti Farma FILM Gimnazija za divqake Dnevnik Krvavi dijamant, film Talac, film FILM Vo`wa smrti Ezo TV FILM Projekat: Meduza Projekat: Meduza 2, serija Frikovi, serija
FILM

22.00 23.00 23.30 0.30 1.20 -

Top Gear, serija Vijesti Cage Rage Dedvud, serija Gradona~elnik Sanset Stripa Info

200
PINK BH

Aktivni stelt

FOX LIFE
6.50 7.40 8.40 9.30 10.10 10.40 11.00 11.50 12.10 12.30 13.20 14.10 14.50 15.40 16.30 16.50 17.10 18.00 18.50 19.30 20.20 21.10 22.00 22.40 23.10 23.30 0.20 0.40 1.30 Momci s Medisona, serija Alo alo, serija Ali Mekbil, serija Bra~ne vode, serija Vil i Grejs, serija @ivot po Ximu, serija Bostonski advokati, serija Slobodni strijelci, serija Razvedeni Gari, serija Doktor Haus, serija [ta je sa Brajanom, serija Svita, serija Kupidon, serija Ru`na Beti, serija Vil i Grejs, serija Slobodni strijelci, serija Da, draga, serija Najgora nedjeqa mog `ivota, serija Doktor Haus, serija Alo alo, serija Bra~ne vode, serija O~ajne doma}ice, serija Uvod u anatomiju, serija Razvedeni Gari, serija @ivot po Ximu, serija [ta je sa Brajanom, serija Vil i Grejs, serija Kupidon, serija Bostonski advokati, serija

kartela Salvatorea. Uz pomo} Oni uspijevaju da pozovu pomo} i da se izvuku, ali Rifkin, Mar- Rejnoldsa on }e se pripremiti za tajnu akciju spasavawa korisfijev najboqi prijateq i ratni drug, nestaje u toj akciji. Poslije te}i specijalno konstruisan avion koji ne mo`e detektovati godinu, do Marfija sti`e glas ni narko-grupa, ali ni vladine da je wegov prijateq `iv, ali da snage. je u rukama glavnog vo|e narkoUloge: Danijel Boldvin, Hanes Jaenicke, Liza Vidal Re`ija: Fred Olen Rej

FTV
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 9.00 9.30 12.00 12.05 12.30 14.20 14.40 15.10 16.00 16.50 17.00 17.20 19.10 19.30 20.30 21.30 22.10 22.20 0.00 0.20 Povratak u Zavidovi}e Pri~a o {argi Vijesti Lutkokaz Fil iz budu}nosti, serija To je prava Raven, serija ZIZ Vijesti Mozaik religija FILM Kamionxije opet voze Rezovi, serija Abeceda zdravqa Skoro istina o Montiju Pajtonu Dok. program Vijesti Sarajevska hronika FILM Idi mi do|i mi Loto Dnevnik Dobri qudi Lud, zbuwen, normalan, serija Vijesti FILM Predsjednikova k}i Rezovi, serija FILM Kamionxije opet voze

2000
B92

RTL
6.20 7.10 7.30 8.00 8.20 9.00 10.40 12.30 14.30 17.20 18.30 19.00 20.00 22.00 23.30 1.30 Mifi, crtani film Dva glupa psa, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Skrivene poruke, serija FILM Roki i Bulvinkl FILM Edi FILM Tajna mog uspjeha Hrvatska tra`i zvijezdu Zvijezde ekstra Vijesti Qubav je na selu FILM Dozvola za brak FILM Gas do daske FILM Zvjeriwak Astro {ou

Jovana Lukina

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.10 19.30 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 0.00 0.05 Jutarwi program Vijesti Korijeni, emisija o nacionalnim mawinama Vijesti Riznica znawa Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko-zabavno popodne Vijesti Dnevnik Vijesti Tkanica od nota Vijesti Muzi~ka emisija, zabavna muzika Muzika naroda Vijesti Evergrin klub Vijesti Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Vijesti No}ni program

razaraju}i wenu predstavu o Jovana je lijepa mlada `ena sopstvenom `ivotu kao mirkoja `ivi sa mu`em usamqeno, nom, idili~nom toku. Bez svoje u pusto{i kamewara. Put koji voqe ona je uvu~ena u zlo druprolazi pokraj wihove ku}e gih koje raste do zla u woj dovodi im qude razli~itih susamoj. dbina, koje se u Jovani talo`e Uloge: Merima Isakovi}, Boban Petrovi}, Krunoslav [ari} Re`ija: @ivko Nikoli}

BN
6.30 9.00 11.00 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00 16.10 17.00 18.30 19.30 20.00 20.20 22.30 23.00 0.00 1.40 Jutarwi program FILM Progon Svijet na dlanu Auto{op Putevi zdravqa Glot frket Tu|e sla|e Novosti Luda ku}a Kao kod svoje ku}e Tu|e sla|e Monitor Vitafon - zvuk koji lije~i Uz {ank Pregled dana Muzi~ke zvijezde FILM Chill Out FILM Moje ime je Modesti

B 92
7.00 8.00 8.30 9.00 10.00 10.30 12.00 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 Znawe na poklon Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vodi~ za roditeqe Nove avanture Zeke Rexija Sto~i}u postavi se Dolina sunca, serija Hitna pomo}, serija Bu|elar Magazin FILM Tornado Vijesti Pri~i nikad kraja Popodne Vijesti Afri~ki lavovi Sun|er Bob, crtani film FILM Jovana Lukina

2000
ATV

Traga~

wegovog prijateqa usko poveSpirsu, privatnom detektivu iz L.A., javqa se stari prija- zana sa kineskom mafijom, ali osje}awa koja jo{ gaji teq s lo{im vijestima. Prijateqeva sestra Kim, ujedno i prema Kim ipak prevladavaju, pa odlazi u Wujork s ciqem Spirsova biv{a djevojka, da je spasi. Uskoro uvi|a da oteta je. Spirs u po~etku ne wen `ivot u potpunosti zavi`eli da se mije{a, posebno si od wega. kada sazna da je porodica Uloge: Kasper van Dien, Fransoa Robertson, Rasel Vong Re`ija: Xef [ehter

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 15 - 21. maj 2010.

Глас Српске

program

TV

RTRS

21.00

PINK BH

10.00

Kakav deda takav unuk
Boba i Marija su zaposleni, imaju stan i sina i naizgled je sve u redu. Ali, dok su oni zauzeti svakodnevnim brigama, wihovog sina ~uvaju djedovi i tu nastaju problemi. Wegov otac `eli da unuka oblikuje po svojoj mjeri, a wen otac `eli da mu obezbijedi klasi~no obrazovawe: muziku, jezike, itd. Zbog toga dolazi do niza sukoba i komi~nih situacija. ^etvrti nastavak serije zapo~ete filmom “Lude godine“. Uloge: Gidra Bojani}, Marko Todorovi}, Jelena @igon Re`ija: Zoran ^ali}

Kapetan Le{i
Zadatak hrabrog kapetana Ramiza Le{ija je da sa jedinicama KNOJ-a likvidira zaostale balisti~ke bande na Kosmetu. Me|u balistima je i kapetanov brat. Smjelim akcijama Le{i uni{tava baliste i uspijeva da vrati brata na pravi put. Uloge: Aleksandar Gavri}, Abdurahman [aqa, Pavle Vujisi} Re`ija: @ivorad Mitrovi}
22.10 22.50 23.50 2.50 4.10 Vil i Grejs, serija Doktor 90210 OBN Star Model Tre}a planeta Fudbal 16.20 18.30 20.10 21.00 22.40 23.10 23.30 0.20 1.50 2.30 4.00 Fudbal: Spartak - Crvena zvezda Tenis Vizije budu}nosti O~e na{ gdje si Jelen superliga Integracije Uspon novca Muzika Vikend Evronet Fudbal: Spartak - Crvena zvezda Tenis

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.10 9.00 10.20 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.20 13.50 15.30 16.00 17.00 17.05 18.30 18.50 19.30 20.10 21.00 22.20 22.40 23.10 23.40 23.50 1.20 2.50 4.20 4.50 5.10 Info kanal Muzika Doktorologija Zdravqe je lijek Vijesti Jutarwi program Kliford veliki crveni pas, crtani film Porodica Nes, crtani film Hronika \ur|evdanskog festivala Kvizolog Vijesti Snop Ogwi{ta Sviraj ne{to narodno Rani radovi @ivka Nikoli}a Specijalna redakcija, serija Od bisera grana Vijesti FILM Sok od {qiva Put vina Pri~e o pjesmama Dnevnik Od bisera grana FILM Kakav deda takav unuk Me|unarodni festival dok. filma “BELDOCS“ Sportski pregled Magazin Lige {ampiona Vijesti FILM Sok od {qiva FILM Kakav deda takav unuk Rani radovi @ivka Nikoli}a Dnevnik Muzika Snop

14.20 14.30 15.00 16.00 16.30 18.00 18.20 19.00 20.00 22.30 1.30 3.30 3.40 3.50 4.20 6.10

Mejd in Bawa Luka Farma Ni{ta za sakriti Seks i selo Farma Info Robna ku}a Sve za qubav Balkan Music Awards Farma FILM Unakrsna vatra Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Grand hitovi Film Xuboks

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.10 14.40 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.30 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.50 23.00 0.00 0.10 1.00 1.50 2.00 3.00 3.40 4.20 4.50 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Hana Montana, serija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti SAT Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Rockovnik Pri|i bli`e, serija Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija FILM Djevojka mog brata Vijesti Harperovo ostrvo, serija Dnevnik Egzit Egzit Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija SAT Balkanskom ulicom Sasvim prirodno Slagalica

HRT 1
5.50 6.20 7.00 7.30 8.00 8.10 9.10 10.00 10.20 11.00 12.00 12.30 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.30 18.30 19.10 19.30 20.10 21.10 21.50 22.20 22.50 0.30 1.30 2.40 3.40 4.20 5.10 Eko zona Glas domovine Obrazovni program Duhovni izazovi Vijesti Muzika Opera Vijesti Monk, serija Monk, serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti Oskar, film Lijepom na{om U istom loncu Loto Dnevnik Ko `eli biti milioner Stipe u gostima, serija Paralele Vijesti FILM Porodi~ni posao Monk, serija Monk, serija Lijepom na{om U istom loncu Plodovi zemqe More

BHT 1
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 9.00 9.20 10.00 10.05 10.30 11.10 12.00 12.10 13.00 13.50 15.40 15.50 16.20 18.40 19.00 19.30 20.00 20.50 21.20 22.00 22.10 22.40 0.10 0.50 1.40 Odrednice Moja porodica, serija Vijesti Zombi hotel, crtani film Slagalica Kineski moreplovac, crtani film Najboqa emisija za mlade Vijesti TV Liberti Josip Pejakovi}: U ime naroda Duhovni mostovi Vijesti Debate o debatama Savana, serija F1 - Velika nagrada Monaka Vijesti Smawi gas Odbojka: BiH - Gruzija Bijela hronika Dnevnik Magazin Mafioza - klan, serija Odbrojavawe do Evrosonga Sport Vijesti Global FILM Ameri~ki bufalo Savana, serija Mafioza - klan, serija Global

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 10.50 11.30 12.00 13.00 13.40 16.00 16.30 17.50 18.40 19.00 19.30 21.00 23.00 Crtani film Jutarwi program Vijesti Kulinarski letopisi Spektakularni Spajdermen, crtani film Sporti}i Ulica Sezam Rokeri iz koko{iwca, crtani film Stipe u gostima, serija FILM La Bamba Sinema magika Studio Najlu|e godine, serija Kulinarski letopisi Vijesti Fudbal: Barselona - Vaqadolid FILM Neprijateq FILM Vrana 4

RTS 2
6.00 7.00 7.40 8.00 9.00 9.20 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 11.50 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.10 15.40 16.10 Muzika za dobro jutro Amen a|es Agroinfo Dozvolite Mala matura veliko srce Male pri~e Zanimawe dijete Bleja Igraj fudbal budi sre}an Moj qubimac Brazde UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Trag u prostoru Kulturako aresipe Srpski isto~nici Srbi u Sloveniji Bijele staze Srbije Magazin Lige {ampiona Mi smo tim

HRT 2
6.30 6.50 7.20 9.00 10.00 10.50 11.00 12.00 13.00 13.30 13.50 16.00 16.10 18.00 18.10 20.00 20.20 22.10 22.50 Tom i Xeri, crtani film Paulino qeto, serija FILM Fia i klovnovi Prijateqi Nora Fora Biblija Misa Standardni i latinoameri~ki plesovi Magazin Lige {ampiona F1 F1 - Velika nagrada Monaka Olimp Tenis Olimp Ko{arka: Zagreb - Cibona Olimp FILM Elektra Gara`a Istorija svjetskih fudbalskih prvenstava 23.40 Muzika 0.40 Putevi vjere

OBN
6.00 7.20 7.30 7.50 8.10 8.30 9.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.50 14.00 15.00 16.40 18.40 18.50 20.00 OBN Star Model An|eli i prijateqi, crtani film Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ajronmen, crtani film Tre}a planeta Skrivena kamera Vil i Grejs, serija Dejana tok {ou Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne OBN Star Model An|eli i prijateqi, crtani film Info FILM Zauvijek

PINK BH
8.00 8.10 8.30 9.00 10.00 12.00 12.10 14.00 14.10
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Ivkova slava, serija BH net FILM Kapetan Le{i Info Gold ekspres Info Sarajevo na liniji

nedjeqa, 16. maj

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 139 2008. 15 - 21. maj

RTRS

17.05

Sok od {qiva
Miki Rudinski je popularni disk xokej provincijske radio stanice, ~iji se na~in rada ~esto ne poklapa sa ustaqenim normativima. Za svoj “hepening u prirodi“ uspio je da zainteresuje i “[qivo kombinat“, najve}u radnu organizaciju u mjestu. Na nesre}u, datum odr`avawa wegovog “hepeninga“ poklopio se sa danom proslave godi{wice osnivawa Kombinata, koji nije `alio truda ni novca da to bude {to sve~anije. Zbog propagirawa svoje ideje preko radija Miki dolazi u sukob sa rukovodiocima koji ga suspenduju, a borba za publiku i izvo|a~e vodi se svim sredstvima. Za koga }e da se opredijele stanovnici mjesta i okoline? Uloge: Branko Cveji}, Miki Manojlovi}, Bata @ivojinovi} Re`ija: Branko Baleti}

130
PINK BH

Unakrsna vatra

NOVA TV
7.20 8.20 8.40 9.00 9.20 10.20 10.50 11.20 11.50 12.50 13.50 15.20 17.30 19.10 20.00 21.00 22.50 0.10 0.40 2.30 3.50 5.00 5.30 Dodir s neba, serija Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Ulica sje}awa, serija Automotiv Magazin Lige {ampiona Novac Zbogom biv{i, serija @ene ameri~kih vojnika, serija FILM Projekat: Meduza FILM Projekat: Meduza 2 FILM Istra`iteqka Dnevnik Farma FILM Ku}a na jezeru Crveni tepih Televizijska posla, serija FILM Taoc FILM Sonata Crveni tepih Automotiv Novac

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 0.30 2.30 4.10 6.00

Let let bubamaro Panorama regije Hrana i vino Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Kafanska pri~a Scena FILM Qeto na brodu FILM Kako se o`eniti i ostati samac, Dok. program Cinenews RTS

FOH LIFE
6.50 7.40 8.40 9.30 10.10 10.40 11.00 11.50 12.10 12.30 13.20 14.10 14.50 15.40 17.40 18.00 18.50 19.30 20.20 21.10 22.00 22.40 23.10 23.30 0.20 0.40 1.30 Xoi, serija Alo alo, serija Ali Mekbil, serija Bra~ne vode, serija Vil i Grejs, serija @ivot po Ximu, serija Svi gradona~elnikovi qudi, serija Slobodni strelci, serija Razvedeni Gari, serija Ru`na Beti, serija Sve je relativno, serija O~ajne doma}ice, serija Uvod u anatomiju, serija Kugar Taun, serija Vil i Grejs, serija Bruka, serija Peper Denis, serija Alo alo, serija Bra~ne vode, serija Doktor Haus, serija Bruka, serija Razvedeni Gari, serija @ivot po Ximu, serija [ta je sa Brajanom, serija Vil i Grejs, serija Ko `iv ko mrtav, serija Bostonski advokati, serija

Poslije akcije ameri~kih marinaca na Filipinima vojska ostavqa kapetana Ejmi Xenings na ne ba{ prijateqski nastrojenoj teritoriji, prepunoj terorista. Ubrzo poslije toga ona je zarobqena kako bi vo|a teroristi~ke jedinice do{ao do otkupnine. Uz to ima i ne~asne planove koji ukqu~uju pu{tawe antraksa u slobodni opticaj. Ti su doga|aji povod osnivawa elitne jedinice koja }e krenuti u spasila~ku misiju u xungli. General Frenk Levis usmjerava jedinicu u samo srce teroristi~kog djelovawa sa zadatkom da spasi Xeningsovu.

Kasnije se ispostavqa da su oni samo prethodnica velikog napada u koji nije ukqu~ena nikakva akcija spasavawa.

Uloge: Mark Dakaskos, Tereza Rendl, Rutger Hauer Re`ija: Brajan Klajd

Zauvijek

2000
OBN

FTV
7.00 8.00 8.05 8.30 9.00 9.30 11.50 12.05 12.20 13.00 14.40 15.50 15.55 17.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.40 23.10 23.30 0.00 Hladnokrvno Vijesti Lutkokaz Zak i Kodi, serija To je prava Raven, serija ZIZ Vijesti Zelena panorama Sedmica FILM Balkan ekspres 2 Dobri qudi Vijesti Izdaja FILM Predsjednikova k}i Hranoqupci Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM Kontrolori leta Paralele Vijesti Magazin Lige {ampiona FILM Balkan ekspres 2

RTL
6.20 6.50 7.30 7.50 8.20 8.40 9.50 10.40 12.30 13.00 15.40 17.30 18.30 19.00 20.00 21.30 22.20 0.00 Skrivene poruke, serija Mifi, crtani film Dva glupa psa, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Rat u ku}i, serija Jedna od de~kiju, serija FILM Dozvola za brak Odred za ~isto}u FILM U slu`bi Wenog Veli~anstva Kolumbo, serija Pre`ivjeti divqinu Vijesti Magazin FILM Daleko od ku}e Mjesto zlo~ina: Majami, serija Zakon bra}e, serija FILM Gas do daske

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 1.00 5.00 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Korijeni Sje}awa Pono}ne vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Emisija za selo

Pit je iskusni pilot ~iji je po- Pitov se avion ru{i te on gine, ali wegov duh nastavqa da sao opasan i nepredvidiv. Nadlije}e {umska podru~ja za- boravi u ovom svijetu kako bi pomogao momku koji ga je nahva}ena po`arom i gasi plaslijedio u pilotirawu. Ali, men iz aviona. Pit je u ovaj }e se zaqubiti u Dorinqubavnoj vezi sa Dorindom, tako|e pilotom - navigatorom. du. Uloge: Ri~ard Drajfus, Holi Hanter, Bred Xonson, Xon Gudman Re`ija: Stiven Spilberg

1340
ATV

La Bamba
Ovo je istinita pri~a o Ri~iju Valensu, mladom pjeva~u koji tragi~no gine u avionskoj nesre}i u 17. godini `ivota. Pri~a prati Ri~ija od wegovih dana u Paikomi u Kaliforniji, gdje je wegova porodica vodila skroman `ivot zara|uju}i na planta`ama, do wegovog uspona me|u zvijezde. Saznajemo sve o Ri~ijevom prijateqstvu, ali i rivalstvu s wegovim starijim bratom Bobom, te o wegovom odnosu s Donom, wegovom djevojkom.

B 92 BN
6.30 8.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.30 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 23.30 1.00 Koktel Svijet Renomea Pri~e zavi~ajne Selo Nijesmo mi od ju~e, serija Cvr~ak na sat Zavi~aju mili raju Muzi~ki izlog Servis Karamela Bez maske Nedjeqno popodne Monitor Luda ku}a Pazi mogu}e je Nijesmo mi od ju~e, serija FILM Orlovi rano lete Slu~ajni partneri Astro~et 7.00 8.00 8.30 11.00 11.30 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 0.10 1.10 1.40 Nove avanture Zeke Rexija Sto~i}u postavi se Znawe na poklon Potraga Dolina sunca, serija Drugi svjetski rat u boji FILM Jovana Lukina Vijesti Pri~i nikad kraja I to je sport Top Gear, serija Vijesti Afri~ki lavovi Sun|er Bob, crtani film Lord of Dance Utisak nedjeqe Vijesti Patrola Jelen Top 10 Belgrade Rocks Drugi svjetski rat u boji Info

K3
9.00 Izvorwaci 10.00 Zemqa izvor `ivota

Uloge: Lu Dajmond Filips, Esai Morales, Rozana de Soto Re`ija: Luis Valdez

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 15 - 21. maj 2010.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

21.30

PINK BH

2.00

U paukovoj mre`i
Igra daleko od toga da je zavr{ena. Kongresmenova k}erka biva oteta iz privatne {kole i to od strane insajdera iako je bila pod za{titom Tajne slu`be. U slu~aj }e se upetqati detektiv Aleks Kros, iako se on jo{ uvijek nije oporavio od gubitka svog partnera. Uloge: Morgan Frimen, Majkl Vinkot, dilan Bejker Re`ija: Li Tamahori

Osam milimetara 2
Ti{ Harington je k}erka ameri~kog ambasadora pred kojom je blistava karijera pravnice. Ambasadorov savjetnik za pravna pitawa Dejvid Haksli je vjeren sa wegovom k}erkom, {to on ne odobrava. Mladi vjerenici odlaze na kratak odmor u Ma|arsku gdje Ti{ priprema iznena|ewe svom dragom. Rije~ je o prekrasnoj manekenki koja im se pridru`uje u krevetu u jednono}noj avanturi. Nedugo potom Ti{ dobija pismo sa nekoliko slika wihovih no}nih aktivnosti utroje. Znaju}i da bi slike mogle uni{titi o~evu i wenu karijeru kre}e u o~ajni~ku potragu za dokaznim materijalom. Zajedno sa svojim vjerenikom istra`uje onu stranu Budimpe{te, prestonice seks industrije prepune prqav{tina, intriga i sumwivih tipova. Uloge: Xonatan [e~, Lori Huring, Brus Dejvison Re`ija: J. S. Kardone
13.30 14.10 15.40 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 23.00 23.50 2.30 4.40 Vil i Grejs, serija Crveni tepih Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Magazin Zakon bra}e, serija FILM Vrhovi sjevera Ke~eri OBN Star model
FILM

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 14.30 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.30 22.00 23.00 23.20 23.30 0.10 1.40 2.10 2.50 3.20 3.40 4.10 5.30 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Bajke - Pepequga Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu Drezdenovi dosjei, serija Largo, serija I ovo je povratak Vijesti Tito - crveno i crno Pitajte tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Presing Doktorologija Duel struna Info profil Sjednica NS RS, pregled Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Tribunal Largo, serija Srpska danas Pitajte tra`imo odgovor Dnevnik Presing Paso{ za Ju`nu Ameriku

12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.30 23.30 0.00 2.00 4.00 4.10 4.20 4.30 6.10

Info Grand {ou Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma FILM U paukovoj mre`i Opasna igra, serija Farma FILM Osam milimetara 2 Sarajevo na liniji Made in Bawa Luka Sportisimo
FILM

18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 21.00 21.50 23.30 0.10 0.40 1.40 2.30 2.50

Eurosong - odbrojavawe Misterije Rima Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Atletika Put do Ju`ne Afrike Tabloid, serija FILM Stvar srca Muzika Tehnologija danas Trezor Put do Ju`ne Afrike Atletika Eurosong - odbrojavawe

Fudbal

HRT 1
5.40 6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.40 15.30 16.10 17.30 18.10 18.30 19.30 20.00 20.40 21.20 22.20 23.10 23.40 0.40 1.20 2.10 2.50 Mir i dobro Drugo mi{qewe Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti [arena planeta Tre}e doba Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Normalan `ivot Mijewam svijet Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Vjerovawa Potro{a~ki kod Putovawe na{ih predaka Otvoreno Vijesti Na rubu nauke Zvjezdane staze, serija Pet zvjezdica, serija Doktor Haus, serija Varke i ~e`we, serija

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.55 10.00 10.30 11.00 11.50 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 16.00 16.10 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 3.10 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Raweni orao, serija Vijesti Lov i ribolov Ekologija Grlom u jagode, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Istra`iteqi iz Majamija, serija
FILM

Xuboks

BHT 1
7.00 9.10 9.30 10.00 10.05 10.50 11.00 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.35 15.40 15.50 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.30 21.20 22.00 22.10 22.40 23.50 1.00 1.30 Dobro jutro Zombi hotel, crtani film Kineski morepolovac, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Odbrojavawe do Eurosonga Global ^udni dani na planeti Zemqi Vijesti Bosanski ste}ak U~ilica Mini {kola Mali kuvari, crtani film Nema problema Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa FIFA: Holandija i Argentina Putevi zdravqa Mi{ i ma~ak, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Retrovizor Naked.TV Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Moda Vijesti Tema dana Dimenzija vi{e
FILM

ATV
7.00 7.40 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 16.00 16.20 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 1.10 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
Глас Српске

Ple{i ple{i, serija Iksmen, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i, ple{i, serija Najboqe godine, serija Studio Vijesti Nijemi svjedok, serija Kulinarski letopisi FILM [arp Vijesti Najboqe godine, serija Dosije FILM Maratonac Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma ^ini, serija

Vijesti Visoki napon Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Bingo i pjesma Upitnik Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija FILM Izgubqeni autoput Upitnik

HRT 2
6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 9.00 9.10 9.50 10.30 12.10 12.50 13.30 13.50 14.10 14.50 15.10 15.20 15.40 15.50 16.10 17.00 18.00 18.20 18.50 19.20 19.40 20.10 21.00 21.50 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} ^arobna plo~a Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Zabavni program Kranford, serija FILM Minoes Ritam tjedna Picigin na ba~vicama Povratak na novo, serija Moja `ena i djeca, serija Pet zvjezdica, serija Kod Ane Ton i ton Kamenita vrata TV vrti} ^arobna plo~a Zvjezdane staze, serija Na rubu nauke Vijesti @upanijska panorama Ina Delta Reli Xoni Bravo, crtani film Garfild, crtani film TV Bingo {ou Tra~erica, serija Vijesti

RTS 2
6.00 6.10 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.25 8.50 9.20 10.00 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.30 14.50 15.20 16.00 16.30 17.00 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Agroinfo Kuvati srcem Misterije rima Zverilija, serija Pepa prase, crtani film [kolski program Obrazovni program Stvarawe istorije Vrele gume Total tenis Reli Svjetski izazov Obrazovni program Muzika Trezor [kolski program Obrazovni program Stvarawe istorije Tehnologija danas Ovo je Srbija Obrazovni program Ekologija

FIFA: Holandija i Argentina Mjesto zlo~ina: Wujork, serija

OBN
6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.40 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program An|eli i prijateqi, crtani film Udri mu{ki OBN Star model Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Top 10

PINK BH

ponedjeqak, 17. maj

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 159 2008. 15 - 21. maj

HRT 2

23.00

Skriveno
@or` Loren ugledan je kwi`evni kriti~ar i voditeq presti`ne televizijske emisije o kulturi, `ivi u Parizu sa An, obrazovanom suprugom i sinom. Wihov skladni privatni `ivot iznenada jednog dana naru{e po{iqke nepoznatog po{iqaoca, bez teksta, ali s videokasetama na kojima su snimci zgrade u kojoj oni stanuju. Kako je po{iqaka sve vi22.10 Doktor Haus, serija 23.00 FILM Skriveno 1.00 Pri~e Rut Rendel, serija 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport Monitor Sponzoru{e, serija Koktel Pregled dana FILM Tigar Astro~et Satelitski program 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 0.40 1.40 2.30 -

{e i vi{e, strah Lorenovih postaje sve ja~i, tim vi{e {to nikako ne mogu do}i do ideje ko bi to mogao biti. Iznenada, @or`u padne na um jedan bizaran ~ovjek iz wegovog djetiwstva, koji bi jedini imao ~vrstih razloga da napakosti wegovoj porodici. Uloge: Daniel Autil, Xulijet Bino{, Valid Afkir Re`ija: Mihael Haneke
Stawe nacije Otvorena vrata, serija Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Potraga specijal Luj Teru Vijesti Re`i me, serija Re`i me, serija Indija, serija Info kanal

Vrhovi sjevera

2100

NOVA TV
6.10 7.00 7.30 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.40 5.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Najboqe godine, serija Farma Navy CIS, serija Vijesti Heroji, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV FILM Sonata Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 17.10 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Autosprint Dok. program Hrana i vino Plej Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Potez Vijesti FILM Paralelni svjetovi Astrologija Vijesti FILM Dodir RTS

OBN Saga o dva planinarska para koji su se osmjelili da osvoje {vajcarske Alpe sa nepristupa~ne Sjeverne litice, u osnovi ima istinitu pri~u iz 1936. godine. Nacisti~ki pokret naro~ito je podr`avao ovaj opasan poduhvat, smatraju}i ga zgodnom prilikom da jo{ jednom istaknu premo} arijevske rase. Eiger je bio jedini do tada neistra`eni vrh Alpa i poku{aj wegovog osvajawa nosio je ogromne rizike, sa kojima su ovi mladi qudi odlu~ili uhvatiti se u ko{tac. Da li }e i uspjeti u svojoj nakani.

FOX LIFE
7.10 8.00 8.30 8.50 9.20 10.10 11.00 11.30 12.20 12.40 13.30 14.10 14.40 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 1.40 Ali Mekbil, serija Vil i Grejs, serija Slobodni strelci, serija Sta`isti, serija Talasi strasti, serija Bostonski advokati, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Vil i Grejs, serija Podorid~na praksa, serija [apat duhova, serija Slobodni strelci, serija Darma i Greg, serija Ali Mekbil, serija Da draga, serija Najgora nedjeqa mog `ivota, serija Vil i Grejs, serija Sta`isti, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strelci, serija Darma i Greg, serija Bostonski advokati, serija Doktor Haus, serija Uvod u anatomiju, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Momci sa Medisona, serija @enske pri~e, serija

Uloge: Beno Furman, Florian Lukas, Johana Vokalek, Ulrih Tukur Re`ija: Filip Stolzl

Sonata

320
Mla- NOVA TV du Megan wena je previ{e za{titni~ki nastrojena majka zakqu~ala u ku}u tajni te ona `ivi u vlastitoj stvarnosti. Kada joj zagonetni stranac po~ne slati {ifrovana qubavna pisma, majka pretpostavi da je Megan bje`ala iz ku}e bez wenog znawa. Majka }e ubrzo saznati da je istina o zagonetnom strancu puno stra{nija i ubojitija nego {to je to ikad mogla zamisliti.

RTL
6.00 6.10 6.40 7.00 9.10 9.40 10.20 10.50 11.30 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.40 23.20 23.30 1.10 Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet FILM Delta Fors 2 FILM Tarzan i izgubqeni grad Vijesti Vatreni de~ki, serija Astro {ou

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 13.50 14.20 14.40 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 23.10 23.30 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Garfild, crtani film Pozitivna geografija Zelena panorama Mozaik religija Dnevnik Dolina sunca, serija Trka}a staza, serija Sedmica Sarajevska hronika Paralele Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta FILM Bra}a po materi Dnevnik FILM Mala Noche

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio globus Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

Uloge: Tim Halpin, Nikol Duport, Ani Skot Roxers, Xozefin Zeitlin Re`ija: Boris Undorf

2200
ATV

Maratonac

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 16.00 16.10 Jutarwi program Svijet na dlanu Muzi~ki izlog Novosti Svijet na dlanu Gradske pri~e Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti FILM Chill Out Novosti FILM Velika frka

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama Utisak nedjeqe Vijesti

U Wujorku u jednoj saobra}ajnoj nesre}i gine brat zloglasnog nacisti~kog ratnog zlo~inca. Ubrzo nakon toga neko, jednog po jednog, po~iwe ubijati ~lanove vladine grupe po imenu “Divizija”. Uskoro se sa ovim slu~ajevima ubistava povezuje nastojawe biv{eg zubara SS jedinice, “Bijelog an|ela” iz Au{vica, da prokrijum~ari neprocjewivo vrijedne dijamante iz SAD-a. Uloge: Dastin Hofman, Lorens Olivie, Roj [eier Re`ija: Xon [lezinger

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 15 - 21. maj 2010.

Глас Српске

program

TV

NOVA

1.00

ATV

22.30

Viki, Kristina, Barselona
Konvencionalna Viki, vjerena sa Dagom, putuje u Barcelonu da bi provela qetne praznike u ku}i prijateqa svojih roditeqa sa svojom nekonvencionalnom i otvorenom prijateqicom Kristinom. Dok su u restoranu, s wima o~ijuka rastavqeni slikar Huan Antonio Gonzalo i poziva ih da otputuju u Ovijedo s wim. Viki se to ne svi|a i odbija poziv, ali Kristina pristane. Uloge: Rebeka Hol, Skarlet Johanson, Havijer Bardem, Penelope Kruz Re`ija: Vudi Alen

Tesna ko`a 3
Slu`benik Panti}, u gu`vi gradskog autobusa, izgubi ta{nu sa poslovnim projektima, a na|e sli~nu, punu deviza. Taj novac mijewa wegov `ivot i privatni i poslovni, a uti~e i na ambicije drugih. Wegov direktor planira da se pomo}u wih “razdu`i“ kod gangstera, ali Panti}, uprkos svemu, ostaje mali, po{ten ~ovjek i vra}a novac vlasniku od kojeg ne dobija ni o~ekivanu nagradu. Me|utim, dolazi do preokreta kojim su svi iznena|eni. Uloge: Milan Gutovi}, Nikola Simi}, Gojko Baleti} Re`ija: Aleksandar \or|evi}
10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.30 15.50 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.50 23.50 2.30 Kulinarski {ou Stol za 4 Info Top 10 Ke~eri Zakon bra}e, serija Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv FILM Trinaest izazova FILM Vrhovi sjevera OBN Star Model
FILM

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.50 22.40 23.20 23.30 0.10 1.30 2.20 3.10 3.40 4.00 4.30 5.20 5.30 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Bajke - Xek i drvo pasuqa Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu Drezdenovi dosijei, serija Zoopis Largo, serija Vijesti Tito - crveno i crno Bawalu~ka panorama Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Nekad bilo Mjesto zlo~ina, serija Poaro, serija Info profil Sjednica NS RS, pregled Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Largo, serija Drezdenovi dosijei, serija Srpska danas Bawalu~ka panorama Dnevnik Tito - crveno i crno Muzika Paso{ za Ju`nu Ameriku

11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.30 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 1.00 2.40 2.50 3.00 3.10 4.40 6.20

^ini, serija Info Grand hitovi Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma Mahala{i, serija Grand parada Farma FILM Prva mo} Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand parada
FILM

Fudbal

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.40 13.20 15.00 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 20.50 21.40 21.50 0.00 0.10 0.50 1.40 3.40 4.00 4.20 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Raweni orao, serija Vijesti Kvadratura kruga Razglednica Vijesti Grlom u jagode, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Vitez u Kamelotu Vijesti Pri|i bli`e, serija Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija 48 sati - svadba Vijesti FILM Pokera{i Dnevnik Mjesto zlo~ina: Wujork, serija [erif, serija FILM Romanti~na Engleskiwa Oko Vijesti Kvadratura kruga

17.20 17.40 18.00 18.30 18.50 19.20 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 22.50 23.40 0.50 1.10 2.10 2.40 3.00 3.30 4.00 4.50

Moja ulica Enciklopedija Koncert Bajage i instruktora Misterije Rima Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film TV mre`a Drugi vijek Tabloid, serija Obrazovni program Nau~ni program Likovna kolonija Muzika Tehnologija danas Trezor Dok. program Moja ulica Koncert Bajage i instruktora Drugi vijek Likovna kolonija Muzika

HRT 1
5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 11.30 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.20 16.00 17.30 18.10 18.30 19.30 20.00 21.40 22.10 23.10 23.40 0.30 1.20 2.00 2.50 3.30 4.00 4.30 5.00 Normalan `ivot Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti [arena planeta Xems Martin u Bretawi Kulturna ba{tina Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Me|u nama Emisija iz kulture Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Globalno sijelo Poslovni klub Otvoreno Vijesti Drugi format Zvjezdane staze, serija Pet zvjezdica, serija Zlo~ina~ki umovi, serija Pri~e Rut Rendel, serija Emisija iz kulture Globalno sijelo Poslovni klub Moj grijeh, serija

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.05 9.10 9.20 9.30 9.55 10.00 10.50 11.00 11.50 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 15.50 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.10 22.50 0.20 0.50 1.40 Dobro jutro Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Mali kuvari, crtani film Nema problema Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Putevi zdravqa Moda Dimenzija vi{e Vijesti Naked.TV U~ilica Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini-{kola Popni se visoko Ahmede Aladinove pri~e, crtani film Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa FIFA: D.N.R. Koreja i Republika Koreja Dru{tvo znawa Mi{ i ma~ak, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Atentat na [arla de Gola Crta Doktor @ivago, serija Vijesti Tema dana FILM Brza hrana FIFA: D. N. R. Koreja i Republika Koreja Doktor @ivago, serija Crta

ATV
7.00 7.40 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 0.30 1.30 Ple{i ple{i, serija Iksmen, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Dosije VIP Vijesti Nijemi svjedok, serija Kulinarski letopisi FILM [arp Vijesti Najboqe godine, serija Jedan na jedan Duda sat {ou FILM Tesna ko`a 3 Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
6.50 7.10 7.30 8.00 8.20 9.00 9.20 10.00 10.40 12.20 13.10 13.30 14.10 14.50 15.00 15.40 16.00 16.50 17.50 18.20 18.50 19.20 19.40 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Zabavni program Tree Hill, serija FILM Abeltje lete}i liftboj Dokuteka Povratak na novo, serija Odbrojavawe do Eurosonga Pet zvjezdica, serija Kod Ane Koga briga TV vrti} Zvjezdane staze, serija Drugi format Vijesti @upanijska panorama Serija Xoni Bravo, crtani film Garfild, crtani film

RTS 2
6.00 6.10 7.00 7.30 7.50 8.10 8.50 9.10 9.40 10.00 11.00 11.30 11.50 12.50 13.50 14.10 14.40 14.50 15.20 16.00 16.50 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Misterije Rima Zverilija, serija Pepa prase, crtani film Umjetnost u Nacionalnoj galeriji Enciklopedija Izme|u igre i matematike Sportski pregled Trag Gra|anin Muzika Trezor Umjetnost u Nacionalnoj galeriji Enciklopedija za radoznale Izme|u igre i matematike [kolski program Tehnologija danas Ovo je Srbija Dok. program

OBN
6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.40 9.00 10.00 10.20 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program Gusarska akademija, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma

utorak, 18. maj

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 179 2008. 15 - 21. maj

HRT 2

10.40

Abeltje lete}i liftboj
Abeltje `ivi s mamom u jednom holandskom selu. Mama ima gara`u i benzinsku pumpu, a Abeltje provodi dane na skejtbordu, dru`e}i se s prijateqicom Laurom. Igrom slu~aja, jednog dana postane liftboj, ali lift kojim }e upravqati nije obi~an. To je ~arobni lift i Abeltje }e to otkriti kad prvi put stisne gorwe dugme, za koje mu je wegov poslodavac, neobi~no obu~en tajanstveni ~ovjek, rekao da ga ne koristi. Kad je pritisnuo dugme, lift je poletio kroz krov visoko u nebo, a wegovi putnici - gospodin Tamp, gospo|a Klaterhen, Laura i Abeltje - vri{tali su od straha. Poslije kratkog leta lift ih je odvezao u Wujork. A ondje je gospo|a Smit, neobi~no nalik Abeltjeovoj mami, samo neuporedivo bogatije obu~ena, zamalo pala u nesvijest kad je vidjela Abeltjea, uvjerena da je to wen oteti sin Xoni. Uloge: Rik van Gastel, Soeja Smit, Anet Malherb, Marisa van Ejle Re`ija: Ben Sombogart
20.10 21.20 21.40 22.30 23.20 0.10 Nepokoreni grad, serija Vijesti Zlo~ina~ki umovi, serija Fali~ni pansion, serija Pri~e Rut Rendel, serija Pri~e Rut Rendel, serija 14.10 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.10 22.30 23.00 0.40 3.00
FILM

Tigar

NOVA TV
6.10 7.00 7.30 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.40 23.50 0.20 0.50 2.20 3.10 4.40 5.10 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Najboqe godine, serija Farma FILM Viki, Kristina, Barselona Vijesti Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV FILM Viki, Kristina, Barselona Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija

FILM Najboqi Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Glot frket Loto Pregled dana FILM [kola za zavodnice Astro~et Satelitski program

Novosti

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.30 2.00 3.00 4.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija Hrana i vino Poznati Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo FILM Psi lutalice Astrologija Vijesti FILM Paralelni svjetovi Video top 10 RTS

14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.40 0.00 0.30 1.30 2.20 -

Luj Teru Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Vijesti Stawe nacije Potraga specijal Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija FILM Dvostruka nevoqa Vijesti Re`i me, serija Re`i me, serija Indija, serija Info kanal

Trinaest izazova

2000
OBN

izazova, zaraditi ogroman Zadu`eni tridesetogodi{wak iznos novca. Od vrlo jednostakoji je izgubio posao dobija preko mobilnog telefona zago- vnih zadaci postaju sve te`i i okrutniji, pa je protagonist netni poziv koji mu nudi u~esprimoran da dovede u `ivotnu tvovawe u interaktivnoj igri, opasnost i sebe i druge qude. gdje }e - savlada li trinaest Uloge: Krisada Terens, Ahita Vutinounsurasit, Sarunju Vongkrahang Re`ija: ^ukiat Sakverakul

FOX LIFE
7.10 8.00 8.30 8.50 9.20 10.10 11.00 11.30 12.20 12.40 13.30 14.10 14.40 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 1.40 Ali Mekbil, serija Vil i Grejs, serija Slobodni strijelci, serija Sta`isti, serija Talasi strasti, serija Bostonski advokati, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Ali Mekbil, serija Doktor Haus, serija Uvod u anatomiju, serija Vil i Grejs, serija Sta`isti, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Bostonski advokati, serija Ru`na Beti, serija Peper Denis, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Momci s Medisona, serija @enske pri~e, serija

RTL
6.30 6.40 7.10 7.30 9.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 23.20 1.10 Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Kolexicom po svijetu Hrvatska tra`i zvijezdu Qubav je na selu Vijesti Vatreni de~ki, serija Astro {ou

Brza hrana
Ne{to malo `ivota, qubavi i mudrosti pomije{a}e se tokom jedne no}i u kuhiwi, gdje je `ivot kratak i sve su naruxbe kratke. Da li }e se Paulo, vlasnik “Mediteranea“, osvetiti neslavnom Bilu Doxeru, te{ko

2250
BHT 1

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.10 18.00 19.00 19.30 20.10 20.30 22.30 23.20 1.00 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Bo u pokretu, crtani film Pozitivna geografija Ekovizija Magazin Lige {ampiona Dnevnik Dolina sunca, serija Trka}a staza, serija 60 minuta Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Loto FILM Odbjegla porota Dnevnik FILM Nedjeqni ru~ak Hajd u park

uhvatqivom svjetskom putniku i grebatoru koji je izazvao svjetsku epidemiju pojave da qudi izbjegavaju pla}awe ra~una u restoranima? Ili }e Pedro, wegov lojalni {ef sosova, ubiti kriti~ara hrane.

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti iz unutra{we politike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

Uloge: Ema de Kaunes, Rade [erbrexija, Kozma [iva Hagen, Xek Di Re`ija: Entoni Birn

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 12.40 13.00 14.00 14.05 Jutarwi program Koktel Novosti Svijet na dlanu Prije i poslije Novosti Sponzoru{e, serija Muzi~ki izlog Pri~e iz Francuske Novosti Vitafon

Prva mo}

100
PINK BH

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama

mu je |avoqa snaga. Policajci Ubica koji je po~inio nekoliko koji su ga uhvatili ranije momonstruoznih ubistava biva osu|en na smrt u gasnoj komori. raju da na|u na~in da ga uhvate ponovo. Wegov duh je slobo|en i data Uloge: Dajmond Filips, Trejsi Grifit, Xef Kober Re`ija: Robert Resnikof

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 15 - 21. maj 2010.

Глас Српске

program

TV

ATV

22.00

HRT 2

23.40

Gra|ani opasnih namjera
Nakon {to supruga jednog univerzitetskog profesora, agent FBI, pogine u antiteroristi~koj operaciji FBI, on postaje opsjednut kulturom ovih opasnih grupa. Dolazak novih kom{ija uqep{ava mu tmuran `ivot. Oni su veoma qubazni i dragi, a wegov sin po~iwe da se dru`i s wihovom djecom. Po~iwe ~ak da vi|a drugu `enu. Ipak, sumwa u to da se u ku}i wegovih divnih kom{ija de{ava ne{to ~udno, jer mu ne daju da vidi neke dijelove ni neke nacrte koje u woj ~uvaju. Da li su wegove kom{ije teroristi ili je gubitak supruge izazvao paranoju? Uloge: Xef Brixis, Tim Robins, Xoan Kjuzak Re`ija: Mark Pelington

Valcer s Ba{irom
Jedne ve~eri u baru stari prijateq re`iseru je ispri~ao svoj ko{mar koji se stalno vra}ao, u kojem ga juri 26 bijesnih pasa. Svake no}i isti broj zvijeri. Prijateqi zakqu~uju da je san povezan sa wihovim slu`ewem u izraelskoj vojsci u prvom libanskom ratu, po~etkom osamdesetih. Ari shvata da se ni~ega vi{e ne sje}a iz tog perioda `ivota. Zaintrigiran ovim saznawem on odlu~uje da intervjui{e svoje saborce {irom svijeta. @eli da sazna istinu o tom periodu svog `ivota i o sebi samom. [to dubqe zadire u ovu misteriju, Arijevo sje}awe po~iwe da se odmotava kroz nadrealne slike. Uloge: Ron Ben-Ji{ai, Roni Dajag, Gadi Erel, Jehezkel Lazarov Re`ija: Ari Folman 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.10 0.00 4.30 Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Dejana tok {ou Distrikt, serija FILM Kqu~ OBN Star Model Fudbal 20.00 20.30 21.00 21.50 23.50 0.40 1.00 2.00 3.30 3.50 4.20 4.40 5.10 U svijetu Beokult Tabloid, serija FILM Qubav u qetnikovcu Mina Lazarevi} Tehnologija danas Trezor Ko{arka Beokult U svijetu Obrazovni program Ekologija Mina Lazarevi}

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 12.50 13.40 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.00 21.40 22.30 22.50 0.30 0.40 1.30 2.50 3.40 4.20 5.00 5.30 7.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 1.00 6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40
Глас Српске

Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Gamboci Bajke - Pinokio Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu Drezdenovi dosijei, serija Triptih o svetitequ Largo, serija Vijesti Tito - crveno i crno Panorama Isto~nog Sarajeva Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Ko{arka: [iroki TT Kabeli - Igokea Rt gweva, serija Vijesti Fudbal: @eqezni~ar - Borac Sjednica NS RS, pregled Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Largo, serija Drezdenovi dosijei, serija Srpska danas Dnevnik Paso{ za Ju`nu Ameriku Ple{i ple{i, serija Vinks, crtani film Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Jedan na jedan VIP Vijesti Nijemi svjedok, serija Kulinarski letopisi Vizita Vijesti Najboqe godine, serija Potraga specijal Gra|ani opasnih namjera, film Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma ^ini, serija Info Grand parada Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka

13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 2.00 2.10 2.20 2.30 3.30 5.30 7.00 9.00 9.10 9.15 9.20 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.00 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 15.45 16.00 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.10 22.30 22.40 23.20 1.00 1.20 1.50 6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.40 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.50 14.20 15.40

Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma Paparaco potjera Farma FILM Vatreni obra~un Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Paparaco potjera
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.40 13.20 14.00 14.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.10 3.00 3.10 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Raweni orao, serija Vijesti Trag Robna ku}a Vijesti Vi{e od igre, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vi i Mira Adawa Polak Gastronomad Da ti ka`em, Kamenko Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Svjedok Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija FILM Maler Vijesti Svjedok Oko Trag

HRT 1
5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.30 16.00 17.30 18.10 18.20 19.10 19.30 20.10 21.00 21.50 22.20 23.20 23.50 0.50 1.30 2.20 3.00 3.50 4.30 5.00 Me|u nama Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti [arena planeta Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Religijski program No}na smjena Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Loto Dnevnik A sad u Evropu Dossier.hr Proces Otvoreno Vijesti e-Hrvatska Zvjezdane staze, serija Pet zvjezdica, serija Serija Dossier.hr A sad u Evropu No}na smjena Moj grijeh, serija

Xuboks Dobro jutro Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Popni se na visoko, Ahmede, drama Aladinove pri~e, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dru{tvo znawa Atentat na [arla de Gola Crta Vijesti Misliti zeleno U~ilica Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini-{kola Uradi sam, uradi sama Redakcija D Frenderi, crtani film Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa FIFA: [panija i Danska Euroimpuls Mi{ i ma~ak, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik @ivot i ostalo Fudbal: @eqezni~ar - Borac Vijesti Tema dana Ko{arka FIFA: [panija i Danska Euroimpuls @ivot i ostalo Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program Nimboli, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Top 10 Sedam ratnika, serija Lonci i poklopci Ekskluziv

BHT 1

ATV

HRT 2
6.50 7.10 7.40 8.10 8.30 9.00 9.20 10.00 13.40 14.10 14.50 15.10 15.40 16.10 17.00 18.00 18.20 18.50 19.20 19.40 20.00 20.20 22.40 22.50 23.40 1.10 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Zabavni program Sjednica Hrvatskog sabora Odbrojavawe do Eurosonga Pet zvjezdica, serija Kod Ane Koga briga TV vrti} Zvjezdane staze, serija e-Hrvatska Vijesti @upanijska panorama Serija Xoni Bravo, crtani film Crtani film Fudbal, emisija Fudbal: Austrija - Hrvatska Vijesti Neka vrsta pravde, serija FILM Valcer s Ba{irom Pri~e Rut Rendel, serija

RTS 2
6.00 6.10 7.00 7.25 7.50 8.10 8.25 8.50 9.20 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.20 14.40 15.20 16.00 16.50 17.20 17.50 19.30 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Misterije Rima Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Klinika Vet Likovne tehnike Animalija Interfejs TV mre`a Ekologija Obrazovni program Muzika Trezor Klinika Vet Likovne tehnike Animalia Tehnologija danas Ovo je Srbija Obrazovni program Ekologija Ko{arka: Radni~ki - Partizan Pepa prase, crtani film

OBN

PINK BH

NOVA TV
6.10 7.00 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film

srijeda, 19. maj

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 199 2008. 15 - 21. maj

B92

14.00

Dvostruka nevoqa
Tri isprepletane pri~e u vezi sa stanarima jedne zgrade. Rej Pluto je wujor{ki policajac koji nikako ne mo`e da se oporavi od pogibije svoje `ene i k}erkice u saobra}ajnoj nesre}i prije nekoliko godina. Sve vrijeme je odsutan, nesiguran u sebe i progowen krivicom. Stvari se dodatno pogor{avaju poslije wegovog neuspje{nog poku{aja da zaustavi pqa~ka{e restorana, u kojem se sve na kraju dobro zavr{i samo zahvaquju}i slu~ajnim prolaznicima. Poslije toga, Rej odlazi na psihijatrijski tretman kod prelijepe doktorke Ane Bimer, sa kojom, me|utim, ulazi u qubavnu vezu. S druge stare, Rejov kom{ija Huan Benitez ima problema sa vaspitawe svoje k}erke Maribel, tinejxerke koja nikako ne `eli da se povinuje wegovim rigidnim i konzervativnim pravilima. Kona~no, u tre}em stanu u istoj zgradi `ivi mladi bra~ni par scenarista, koji poku{avaju da napi{u scenario za kriminalisti~ki film, ali kako `ele da on bude {to uvjerqiviji, odlu~uju da se i sami upuste u malu kriminalnu aktivnost. Uloge: Denis Liri, Stiv Bu{emi, Elizabet Harli Re`ija: Tom Di ^ilo 7.30 7.40 8.00 8.10 10.10 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.10 2.20 3.20 4.50 5.10 Tomica i prijateqi, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Najboqe godine, serija Farma Privatna praksa Vijesti Nestali, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV FILM Stanari Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija 21.00 21.50 22.30 23.00 0.40 3.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 Crno na bijelo Pazi mogu}e je Pregled dana FILM Qeto na brodu Astro~et Satelitski program Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Kafanska pri~a Cinenews Hrana i vino Hronika Doboja Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti FILM ^ovjek zvani Dijamant Astrologija Vijesti 19.30 20.00 21.00 21.40 0.00 0.30 1.30 2.10 Pingvini s Madagaskara, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija FILM Nastojnik Vijesti Re`i me, serija Re`i me, serija Indija, serija Info

K3

000
PINK BH

FOX LIFE
7.10 8.00 8.30 8.50 9.20 10.10 11.00 11.30 12.20 12.40 13.30 14.10 14.40 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.20 22.50 23.20 0.00 0.50 1.40 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Ali Mekbil, serija Vil i Grejs, serija Slobodni strijelci, serija Sta`isti, serija Talasi strasti, serija Bostonski advokati, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Ali Mekbil, serija Ru`na Beti, serija Peper Denis, serija Vil i Grejs, serija Sta`isti, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Bostonski advokati, serija O~ajne doma}ice, serija Kugar Taun, serija Sofi Parker, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Momci s Medisona, serija @enske pri~e, serija Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

Vatreni obra~un
Napeti triler o jednoj od najve}ih i najObra~un izme|u policije i petorice oskrvavijih pqa~ki u istoriji SAD 1980. umwi~enih, naoru`anih do grla. Uloge: Dejvid Kubit, Kristin Lehman, Xesika Stin Re`ija: Kari Skogland

2140
B92

RTL
6.20 6.40 7.10 7.20 9.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 21.50 22.40 23.30 23.40 1.40 Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mentalist, serija Put osvete, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Vijesti Vatreni de~ki, serija Astro {ou

18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 FILM RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.10 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 22.00 23.00 23.30 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Grimove bajke Pozitivna geografija Ekovizija Pjesmom da ti ka`em Dnevnik Dolina sunca, serija Trka}a staza, serija Povratak u Stolac Po~eci jezika Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik FILM Zlo~esti momci Odgovorite qudima Dnevnik Koncert Kemal Monteno

Nastojnik
Lui Kriki je beskrupulozni stanodavac, koji je toliko zapustio svoj stan za izdavawe, da mu prijeti ~ak i zatvorska kazna. Sudija mu ipak daje jo{ jednu {ansu i osu|uje ga da u sqede}a ~etiri mjeseca mora da `ivi u tom stanu dok ga ne dovede u Uloge: Xo Pe{i, Ruben Blejds, Stejsi Trevis Re`ija: Ro Denijel pristojno stawe. Osim pacova, buba{vaba i bu|i, Lui mora nekako da iza|e na kraj i sa nezgodnim kom{ijama, kivnim zbog wegove nemarnosti, ali i nekim biv{im stanarima, ukqu~uju}i i dilera droge Marlona.

RADIO RS

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 Jutarwi program Svijet na dlanu Muzi~ki izlog Novosti Svijet na dlanu Stem 011 Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti FILM Cigla Novosti FILM Bumerang Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama FILM Dvostruka nevoqa Vijesti Stawe nacije Otvorena vrata, serija Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film

20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00

320
NOVA

Stanari

Na najvi{em spratu napu{tene ku}e Hari armint, aktivista za prava crnaca, koji Leser bori se da zavr{i roman koji pi{e `eli da postane poznati pisac, doseli u gotovo deset godina. Sve }e se promijenidrugi dio zgrade, da bi radio na sopstveti u Harijevom `ivotu kada se Vili Spenoj kwizi. Uloge: Dilan Mekdermot, Snup Dog, Majk Boland, Sera Demira Re`ija: Deni Grin

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 20 15 - 21. maj 2010.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

23.00

B92

21.40

^etvrti rat
Dva ponosna heroja, a niko protiv koga bi se borili, osim jedan protiv drugog. Drama iz vremena “hladnog rata“ na granici ^ehoslova~ke i Wema~ke, o dvojici grani~ara komandosa koji vode svoj li~ni rat. Uloge: Roj [ejder, Jirgen Pro~nou, Tim Rid Re`ija: Xon Frankenheimer

Sitni prevaranti
U jednom od svojih rijetkih krimikomedija Vudi Alen glumi sitnog lopova Reja Vinklera, koji sa svojim drugovima odlu~uje da opqa~ka banku tako {to }e prokopati tunel iz napu{tene picerije odmah pored. Da bi ih “pokrivala”, wegova `ena, ina~e biv{a striptizeta Fren~i, otvara mali kiosk za prodaju kola~i}a ispred ulaza u piceriju. Uloge: Vudi Alen, Trejsi Ulman, Hju Grant Re`ija: Vudi Alen
11.20 11.50 12.30 13.40 14.30 15.50 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 20.50 21.50 23.50 2.50 4.30 Stol za 4 Info Top 10 Evropska liga, pregled Dejana tok {ou Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Peper Denis, serija FILM Opsjednuta pro{lo{}u OBN Star Model
FILM

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 14.00 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.50 23.10 23.50 1.20 2.00 2.30 2.50 3.20 3.50 4.40 Info Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pop sikret, crtani film Gamboci Bajke - dje~ak koji je vikao vuk Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu Drezdenovi dosijei, serija Zoopis Largo, serija Vijesti Tito - crveno i crno Panorama Prijedora Srpska danas Dolina sunca, serija U susret “Banjaluka Rock Open Air 2010“ festivalu Triptih o svetitequ Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Pe~at Heroji i fenomeni Naslovi Grad svinga, serija Info profil Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Largo, serija Srpska danas Panorama Prijedora Dnevnik Muzika Pe~at Paso{ za Ju`nu Ameriku

13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 1.00 3.00 3.10 3.20 3.30 5.00

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma Zabraweni forum FILM ^etvrti rat Farma Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Gold ekspres
FILM

Fudbal

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 10.50 12.00 12.10 12.20 12.30 13.30 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 22.50 22.55 23.40 0.00 0.50 2.20 2.40 3.00 3.30 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Raweni orao, serija Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vi{e od igre, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM ^udesna stijena Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Raspakivawe Vijesti Istraga Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija FILM Najamni radnik Svijet ribolova Raspakivawe Vijesti UNHCR - povratak: Kosovo Oko Sasvim prirodno

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.20 9.25 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 11.50 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 16.10 16.30 17.30 17.35 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.10 22.50 23.00 23.50 1.30 2.00 2.20 Dobro jutro Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Uradi sam uradi sama Redakcija D Frenderi, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Euroimpuls Retrovizor @ivot i ostalo Vojo Dimitrijevi}, slikar Vijesti Misliti zeleno U~ilica Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Zakoni zdravqa Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Bijela hronika FIFA: Srbija i Novi Zeland Nedirnuta priroda Japana Mi{ i ma~ak, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Put u Saharu Josip Pejakovi}: U ime naroda Kulturna ba{tina Lajfstajl Vijesti Tema dana Mostarsko proqe}e Vladavina terora FILM Uli~ni rokeri FIFA: Srbija i Novi Zeland Nedirnuta priroda Japana Kulturna ba{tina u Jugoisto~noj Evropi

14.40 15.20 15.30 16.00 16.50 17.50 18.30 18.50 19.20 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 22.50 23.20 23.40 0.40 1.40 2.40 3.10 3.40 4.10 4.40 5.30

Seksperti [kolski program Tehnologija danas Ovo je Srbija Bardovi teatra Pjevajte moje pjesme Misterije Rima Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film @ivot i standardi Rezervisano vrijeme Tabloid, serija Metropolis Kontekst Muzika Tehnologija danas Trezor ju~e Koncert Masima Savi}a Bardovi teatra Pjevajte moje pjesme Metropolis @ivot i standardi Kontekst Rezervisano vrijeme Muzika

HRT 1
5.40 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.30 16.10 17.40 18.20 18.30 19.30 20.10 21.10 21.50 22.20 23.20 23.50 0.20 1.00 1.50 2.30 3.10 4.10 4.40 5.10 Religijski program Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti [arena planeta Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Trenutak spoznaje Nebeski vitezovi slavonske ravni Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Ko `eli biti milioner Dome slatki dome, serija Pola ure kulture Otvoreno Vijesti Indeks Zvjezdane staze, serija Pet zvjezdica, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Opra {ou [arena planeta Dok. program Pola ure kulture Moj grijeh, serija

ATV
7.00 8.20 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 12.00 13.00 14.00 15.00 16.20 17.30 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 1.00 Ple{i ple{i, serija Vinks, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Vizita VIP, serija Nijemi svjedok, serija Kulinarski qetopisi Auto {op magazin Poslovni kurs Vijesti Najboqe godine, serija Ispuni mi `equ FILM Bagzi Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
6.50 7.10 7.40 8.00 8.30 9.00 9.20 10.00 13.40 14.10 15.00 15.10 15.40 16.10 17.00 17.30 18.00 18.20 18.50 19.20 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Muzika Sjednica Hrvatskog sabora Odbrojavawe do Eurosonga Pet zvjezdica, serija Kod Ane Kokice TV vrti} Zvjezdane staze, serija Siti Folk Indeks Vijesti @upanijska panorama Serija Xoni Bravo, crtani film

RTS 2
5.50 6.00 6.50 7.20 8.00 8.20 8.30 8.50 9.20 9.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.10 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Misterije Rima Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Umjetnost u Nacionalnoj galeriji Ho}u da znam Seksperti Enciklopedija Igraj fudbal budi sre}an U svijetu Ekologija Trag u prostoru Muzika Trezor Umjetnost u Nacionalnoj galeriji Ho}u da znam

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10
Глас Српске

OBN
6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00 10.20 10.40 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program Ogi i `ohari, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Kulinarski {ou

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma ^ini, serija Info Sve za qubav

~etvrtak, 20. maj

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 219 2008. 15 - 21. maj

OBN

21.50

Opsjednuta pro{lo{}u
Svijet mrtvih i svijet `ivih su na putu strahovitog sudara. Poslije zabave koja je trajala cijelu no}, mlada studentkiwa Kesi i weni prijateqi postali su `rtve stravi~ne nesre}e koja se pretvara u fantasti~nu pri~u sa elementima natprirodnog. Obuzeta nevjerovatnim halucinacijama, Kesi ima osje}aj da joj se iz groba `eli pridru`iti wen momak [on, koji je poginuo u nesre}i. Weni zabrinuti prijateqi Met i Anabel poma`u joj da nastavi i zaboravi [ona, no wen dodir sa stvarno{}u sve vi{e blijedi. Uloge: Kejsi Aflek, Ves Bentli, Luk Vilson Re`ija: Stiven Karpenter
19.40 20.10 22.10 22.20 23.10 Garfild, crtani film FILM Rupe Vijesti Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Sedam razdobqa roka 14.05 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Crno na bijelo Novosti Pad u raj, film Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Puls Pregled dana FILM Burdu{ Astro~et Satelitski program 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.40 0.00 0.30 1.30 2.20 Vijesti Stawe nacije Otvorena vrata, serija Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija FILM Sitni prevaranti Vijesti Re`i me, serija Re`i me, serija Indija, serija Info

320
NOVA

No}ne more

NOVA TV
6.10 7.00 7.30 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.30 5.00 5.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Najboqe godine, serija Farma Provjereno Vijesti Nestali, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV FILM No}ne more Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija In magazin

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 16.40 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 4.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Dok. program Hrana i vino Scena Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Stav Novosti FILM Ubica me|u nama Astrologija Vijesti FILM ^ovjek zvani Dijamant RTS 7.10 8.00 8.30 8.50 9.20 10.10 11.00 11.30 12.20 12.40 13.30 14.10 14.40 15.00 15.50 16.40 17.10 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 1.40

FOX LIFE
Ali Mekbil, serija Vil i Grejs, serija Slobodni strijelci, serija Sta`isti, serija Talasi strasti, serija Bostonski advokati, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Ali Mekbil, serija O~ajne doma}ice, serija Kugar Taun, serija Sofi Parker, serija Vil i Grejs, serija Sta`isti, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Bostonski advokati, serija Ko `iv ko mrtav, serija Svita, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Momci s Medisona, serija @enske pri~e, serija

glavi i oni ostanu zarobqeni Poslije saobra}ajne nesre}e u laboratoriji. Tamo prona|u u planinama Montane, {est dva mrtva nau~nika i tre}eg prijateqa, Xej-Xej, wen brat koji je potpuno poludio i shXo{, Bag, Holi, Piter i vati}e da je tim nau~nika Karen, odlu~uju da se sklone obavqao eksperimente na od hladne no}i. Svi osim serijskom ubici koji je u Karen provali}e u zgradu kokomi. riste}i u`e, ali ono se zaUloge: Tara Rid, Alis O’Konel, Rasel Karter Re`ija: Anja Kamileri

2010
HRT 2

Rupe

RTL
6.20 6.40 7.10 7.20 9.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.00 22.40 23.40 23.50 0.30 1.40 2.40 Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Mjesto zlo~ina: Majami, serija Uvod u anatomiju, serija Doma}ice, serija Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mentalist, serija Astro {ou Zaboravqeni slu~aj, serija

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 15.10 15.20 16.00 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 22.00 22.30 1.10 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Fil iz budu}nosti, serija Pozitivna geografija Ka`iprst Ha{ki dnevnik Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad ugoditi, serija Odgovorite qudima Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Po{teno Dokumentarni ~etvrtak Dnevnik FILM 200 cigareta Koncert Kemal Monteno, 2. dio

koja ne dr`i pod disciplinom Stenli Jelnats IV je tinejxer samo svoje {ti}enike, nego i kojeg, poput ve} nekoliko genmu{ki dio osobqa - stra`ara eracija wegove neobi~ne gospodina Sira i psihologa porodice, jednostavno prati Pendanskog. Jedini oblik “prezla sre}a. Nakon {to ga vaspitavawa“ koji se primjewdoslovno s neba pogodi par uje na dnu isu{enog jezera jest ukradenih patika, zavr{ava u cjelodnevno kopawe rupa u pitaboru za maloqetne delikvente. Upravnica je zla `ena jesku pod pustiwskim suncem. Uloge: Sigorni Viver, Xon Vojt, Patri{a Arket, Tim Blejk Nelson Re`ija: Endrju Dejvis

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno re~eno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti No}ni program

2200
ATV

Bagzi
`ivot, filmovi i najvi{e od svega, odlu~na Virxinija Hil, zadr`avaju dok ga porodica ~eka kod ku}e. Putovawe do kockarnice usred pustiwe po imenu Las Vegas mu daje veliku ideju.

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 Jutarwi program FILM Sre}na porodica Novosti Svijet na dlanu Stil Novosti Sponzoru{e, serija Svijet na dlanu Novosti 6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00

B 92
Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top{op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama FILM Nastojnik

Gangster iz Wujorka Ben Bagzi Zigel ide na kra}i poslovni put u Los An|eles. Temperamentni `enskaro{ koji voli lijepo da se obla~i, Zigel ne oklijeva da ubije bilo koga ko ga prevari. U Los An|elesu ga

Uloge: Voren Biti, Harvi Kajtel, Ben Kingzli Re`ija: Beri Levinson

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 15 - 21. maj 2010.

Глас Српске

program

TV

RTRS

21.00

PINK BH

0.30

Ku}a debele mame

FBI agent Malkolm Tarner poznat je kao majstor preru{avawa. Zadatak ga {aqe u gradi} Xorxiju u potragu za bjeguncem iz zatvora, pqa~ka{em banke za kojeg vjeruju da }e kontaktirati biv{u djevojku [eri i wenog sina. Uz pomo} svojih sposobnosti preru{avawa Malkolm se pretvara u debelu staricu. Potpuno se u`ivqava u ulogu odlaze}i na nedjeqne mise, poma`u}i pri poro|aju, kuvaju}i doma}u hranu i sl. Uloge: Martin Lorens, Nia Long Re`ija: Raja Gosnel

Jezgro
Geofizi~ar dr Kejs je do{ao do zastra{uju}eg otkri}a, Zemqino jezgro je prestalo da se rotira. Sada se Zemqino elektromagnetno poqe raspada i za par mjeseci Zemqa }e se raspasti. Jedina nada le`i u elitnoj grupi nau~nika, koja predvo|ena dr Kejsom, treba da ode do samog jezgra i aktivira nuklearku koja }e ponovo pokrenuti Zemqino jezgro. Uloge: Aron Ekhart, Kristofer [ajer, Rej Galeti Re`ija: Majkl Tolin
17.30 18.10 18.50 19.10 20.00 21.10 23.00 0.30 2.30 Odred za ~isto}u [mekeri u kuhiwi Info Ekskluziv OBN Star Model FILM Orkanski visovi Crveni tepih OBN Star Model
FILM

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.30 14.35 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 22.40 0.30 1.10 2.40 Info Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pop sikret, crtani film Gamboci Bajke - ma~ak u ~izmama Paso{ za Ju`nu Ameriku Magazin Vijesti U fokusu Film Zoopis Muzika Vijesti Tito - crveno i crno Evropska unija i mi Srpska danas Dolina sunca, serija TV Bingo Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Intervju FILM Ku}a debele mame FILM Bu|ewe iz mrtvih 2000 Malibu Road, serija FILM Tjelesne povrede FILM Slu~ajni susret

14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.30 0.30 2.30 2.40 2.50 3.00 4.30 6.30

Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma Grand {ou Farma FILM Jezgro Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand {ou
FILM

Fudbal

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.00 15.00 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Raweni orao, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Vi{e od igre, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vrijeme je za bebe SAT Vijesti TV lica Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija FILM Podizawe Arizone Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Da mo`da ne Oko Razglednica

Xuboks

17.50 18.30 18.50 19.20 20.00 20.30 20.50 21.50 23.30 0.20 0.50 1.50 2.20 3.10 3.40 4.10 4.40 5.30

Ivana Jordan Misterije Rima Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Dok. program Lov i ribolov Tabloid, serija Festival festivala Sergej ]etkovi} {ou Tehnologija danas Trezor Ivana Jordan Kao mjehur od sapunice Pokretna pro{lost Rezervisano vrijeme Dok. program Sergej ]etkovi} {ou Lov i ribolov

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 13.20 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.50 16.10 16.40 17.30 17.50 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 23.10 0.40 2.20 Dobro jutro Frenderi u~e slova Mini {kola Abeceda zvi`dawa Najboqa emisija za mlade Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Lajfstajl magazin Mostarsko proqe}e Vladavina terora Vijesti Put u Saharu U~ilica Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Patkograd, crtani film Info Ples `ivota, serija Muzika Arhitektura na morskoj obali Mi{ i ma~ak, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Godine prolaze, serija
FILM

HRT 1
5.40 7.00 9.00 9.50 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.50 18.20 18.30 19.30 20.10 21.00 22.40 23.30 0.00 1.00 1.40 3.20 4.20 5.10 Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti [arena planeta Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Glas domovine Drugo mi{qewe Nau~na petica Hrvatska u`ivo Iza ekrana Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Tito
FILM

ATV
7.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 15.00 16.00 16.20 17.30 18.00 19.00 19.40 19.50 21.30 22.00 0.00 1.00 Ple{i ple{i, serija Vinks, crtani film Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija FILM ^uwoglavci Poslovni kurs Vijesti Nijemi svjedok, serija Kulinarski letopisi Crni Gruja, serija Vijesti Muzika Amplituda Potraga FILM Silver Siti Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

Lica nacije Vijesti Emisija o filmu Zvjezdane staze, serija FILM U `drijelu smrti Pet zvjezdica, serija [arena planeta Moj grijeh, serija

Vijesti Qubavnice, serija
FILM FILM

HRT 2
6.40 7.00 7.20 7.40 8.10 8.20 9.00 9.20 10.00 13.30 13.50 14.10 14.50 15.10 15.20 15.40 15.50 16.40 17.10 18.00 18.20 18.50 19.20 19.40 20.10 21.00 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Tajni dnevnik patke Matilde Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Zabavni program Sjednica Hrvatskog sabora Povratak na novo, serija Moja `ena i djeca, serija Pet zvjezdica, serija Kod Ane Puni krug Izazovi TV vrti} Tajni dnevnik patke Matilde Put do Ju`ne Afrike Zvjezdane staze, serija Vijesti @upanijska panorama Serija Xoni Bravo, crtani film Garfild, crtani film ^arolija, serija Mu{karci na stablima, serija

Arhitektura na morskoj obali

OBN
6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.30 15.40 16.20 16.50 17.00 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program Ajronmen, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Odred za ~isto}u [mekeri u kuhiwi Info Top 10 Telering Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera 6.00 6.10 7.00 7.30 7.50 8.10 8.40 9.10 9.20 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.20 15.30 16.00 16.30 17.00

RTS 2
U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Misterije Rima Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Vje~ni sjaj djetiwstva Znakopis Razglednice Kontekst Metropolis @ivot i standardi Estetika i etika Muzika Trezor Vje~ni sjaj djetiwstva Razglednice Tehnologija danas Ovo je Srbija Pokretna pro{lost Kao mjehur od sapunice

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma ^ini, serija Info Paparaco potjera Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info

Глас Српске

petak, 21. maj

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 239 2008. 15 - 21. maj

RTRS

22.40

Bu|ewe iz mrtvih
Pri~a filma “Bu|ewe iz mrtvih” doga|a se po~etkom bombardovawa, krajem marta 1999. godine, u Beogradu i u malom gradu u unutra{wosti Srbije. ^etrdesetogodi{wi Miki, neostvareni pisac, razo~arani docent na Katedri za umjetnost, obeshrabreni demokrata i “i{utirani” (otpu{teni) kolumnista tira`nih dnevnih novina, izlazi iz vlastitog groba i ulazi u vlastiti `ivot. Obilazi svoju malu porodicu u Beogradu, starog, na smrt bolesnog oca u malom gradu u kome je ro|en, prijateqe, qubav iz mladosti, i kroz kontakte i pri~u sa wima osloba|a i wih i sebe, vlastitih iluzija. Ono {to nije uspio godinama “za `ivota” poku{ava da obavi “za smrti” tokom samo 48 ~asova, ne bi li na neki na~in, “post mortem“, spasao obraz vlastite sredine i plemena, ne misle}i pri tome mnogo o svom. Uloge: Svetozar Cvetkovi}, Quba Tadi}, Anita Man~i} Re`ija: Mi{a Radivojevi}
21.50 22.00 23.30 0.10 Vijesti @rijeb - vaterpolo EP, snimak Izlazak, serija Pono}na predstava 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 3.00 Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Folk talenti Renomea Pregled dana Svijet Renomea Astro~et Satelitski program
FILM Sitni prevaranti Vijesti Stawe nacije Otvorena vrata, serija Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Otvorena vrata, serija 21.40 FILM Crnac u du{i 0.00 Vijesti 0.30 Re`i me, serija 1.30 Re`i me, serija 2.10 Indija, serija Info

NOVA TV
6.10 7.00 7.30 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 22.20 0.00 1.40 2.40 3.50 5.20 6.00 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Provjereno Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Farma FILM Stjuardese lete u nebo FILM Vremeplov Ezo TV FILM Naoru`an i opasan FILM Grad Djeda Mraza In magazin Na{a mala klinika, serija

14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00

030
RTRS

2000 Malibu Road
bje`i od svoje pro{losti, LinPri~a o ~etiri `ene koje zajedno `ive u ku}i na pla`i: Xejd, dzi, budu}a glumica poku{ava da dobije ulogu s kojom }e se biv{a prostitutka koja poku{ava da se izvu~e iz te profe- proslaviti i Xoj, Lindzina dvoli~na i pokvarena sestra. sije, Peri, mlada pravnica Uloge: Liza Hartman, Dru Barimor, Xenifer Bils Re`ija: Xoel [umaher

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 4.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Stav Autovizija Hrana i vino TV ordinacija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Turizam plus Novosti FILM [kola za zavodnice Astrologija Vijesti FILM Ubica me|u nama No}ni program RTS

Fox Life
7.10 8.00 8.30 8.50 9.20 10.10 11.00 11.30 12.20 12.40 13.30 14.10 14.40 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 Ali Mekbil, serija Vil i Grejs, serija Slobodni strijelci, serija Sta`isti, serija Talasi strasti, serija Bostonski advokati, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Ali Mekbil, serija Ko `iv ko mrtav, serija Svita, serija Vil i Grejs, serija Sta`isti, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Bostonski advokati, serija Da draga, serija Najgora nedjeqa mog `ivota, serija Vil i Grejs, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija @enske pri~e, serija

Crnac u du{i
Kada otac odlu~i da mu uskrati finansijsku podr{ku za studije, jedina stipendija koju Mark Votson mo`e da dobije za neki od uglednih fakulteta je od fonda, koji finansira samo Afro amerikace. Uz malo specijalnih pilula za ten i dubinu glasa, malo posebnog pudera i novu frizuru, uspijeva da prevari komisiju da je crnac i upi{e Harvard. Ubrzo me|utim shvata kako nije ba{ lako biti pripadnik mawine, na fakultetu gdje preko 95 2140 odsto studenata ~ine biB92 jelci. Uloge: Tomas Hauel, Arja Gros, Re Don ^ong, Xejms Erl Xons Re`ija: Stiv Majner

RTL
6.20 6.40 7.10 7.20 9.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 22.20 23.10 23.50 0.40 1.00 3.00 Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Hrvatska tra`i zvijezdu FILM Divqe sestre Hrvatska tra`i zvijezdu Film - nastavak Vijesti FILM No}na stra`a Astro {ou

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.00 21.20 22.00 23.40 0.00 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Fil iz budu}nosti, serija Pozitivna geografija Abeceda zdravqa Hajd u park Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad ugoditi, serija Po{teno Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou Lud zbuwen normalan, serija FILM [ta se zgodi kad se qubav rodi Dnevnik FILM Marebiti

Orkanski visovi

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

BN
6.30 8.40 9.10 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 16.10 17.10 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Svijet na dlanu Bulevar Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju Novosti FILM Burdu{ Svijet na dlanu

2110
OBN

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top{op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama

Hindli i Keti su djeca bogata{a Irn{oua, dvoje razma`enih koji `ive bezbri`nim, lagodnim `ivotom. Sve }e se promijeniti kada jednog dana wihov otac ku}i dovede siro~e s ulice, dje~aka Hitklifa. Irn{ou zavoli prido{licu, te mu posve}uje vi{e pa`we nego svojoj djeci. To se nimalo ne}e svidjeti Hindliju koga izjeda qubomora. S druge strane, Keti i Hitklif sve se vi{e zbli`avaju. Poslije o~eve smrti Hindli izbacuje Hitklifa na ulicu. To ne}e sprije~iti Keti u odlasku za svojom prvom, jedinom pravom qubavi. Wen }e odlazak pokrenuti slijed doga|aja koji }e dovesti do tragi~ne nesre}e. Uloge: Tom Hardi, [arlot Rili, Endrju Linkoln Re`ija: Koki Gidrojk

FILMSKA KARIJERA

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman i Roberto Roselini se na snimawu filma “Stromboli“ zaqubquju, i odlu~uju da riskiraju svoj ugled i brakove, {to }e, u skladu s tada{wim dru{tvom, zapravo jedino Ingrid ispa{tati
Ingrid Bergman (29. avgust 1915 - 29. av- blanku“ s Hemfrijem Bogartom, film koji je gust 1982) nakon smrti svog oca, adolescenci- defini{e u poziciji misti~ne zvijezde. Ameju provodi s ujakom i wegovom porodicom, ri~ki filmski institut 2002. progla{ava upoznaju}i film u kojem pronalazi mogu}nost ovaj film najboqom ameri~kom qubavnom svog li~nog i profesionalnog ostvarewa. Za- pri~om, stavqaju}i ga ispred “Prohujalo sa qubquje se u mirisnu traku i glasni proje- vihorom“ i “Pri~a sa zapadne strane“, {to postaje ironi~no kad se zna da su i Bogart i ktor. Do 1939. kad prelazi u Holivud ostvarila Bergman u nekoliko navrata htjeli prekinuti je zavidnu filmsku karijeru u rodnoj [ved- snimawe smatraju}i radwu i likove “glupim skoj i zahvaquju}i odli~nom “Intermecu“ i neuvjerqivim“. Bergman je tako|e kasnije (scenario i re`ija Molander) iz 1936. biva dodala kako se nada da }e ga prestati prikaprepoznata od strane ameri~kog producenta zivati kad ona umre. Dejvida O. Selznika koji kupuje prava za riPoslije “Kazablanke“ svi weni filmovi mejk filma s Ingrid u glavnoj ulozi. Holipostaju hitovi, a ona 1943. biva nominovudska verzija uspijeva, a ona potpisuje vana za Oskara, za najboqu `ensku ulogu u “Za kim zvona zvone“ u sedmogodi{wi ugovor sa Selznikom za kojem nastupa sa Garijem Kuvrijeme kojeg snima i dva filma u perom. Oskara osvaja sqede}e [vedskoj, nastupa 1940. u pozori“Kazablank a“ godine filmom “Plinska {noj produkciji “Liliom“ na Bro- put do svjetlost“ Yorya Kjukora, a dveju, glumi u raznim produkcijama, zvijezda 1945. }e opet biti nominovadok }e za Selznika snimiti samo na sa “The Bells of St. Marys“ dva filma. gdje joj Oskara oduzima Yoan [vedska glumica o~arava ameriKravord. Sqede}a dva filma u ~ku publiku, te kulminira osvajawem saradwi su s Hi~kokom: “Spellbound“ tri Oskara, dva Emija i jednim Tonijem. Udata za {vedskog zubara, kasnije neurohirur- (1945) s Gregorijem Pekom i “Ozlogla{ena“ ga, Petera Lindstroma, s kojim 1938. ra|a (1946) s Kerijem Grantom. Godine 1947. osvaja k}erku Fridel Piu, utjelovquje tada{wu Tonija za ulogu Jovanke Orleanke na Brodveju, normu sretne supruge i majke te savr{eno ko- a 1948. opet tre}u nominaciju za Oskara u re spon di ra ka ko sa svo jim gla mu ro znim filmskoj verziji predstave koju ipak nije poimiyom na platnu, tako i s moralnim o~eki- pratio komercijalni uspjeh. I, 1949. po~iwu problemi. Ingrid istinvawima epohe. Uloge u holivudskim filmovima do da tno su po ten ci ra le na ve de nu ski op~iwena filmskom umjetno{}u i upoperspektivu, pa ona odlu~uje gluma~ki ekspe- znata sa evropskom produkcijom, pi{e pismo rimentisati i predla`e MGM-u i reditequ italijanskom reditequ Robertu Roseliniju u Viktoru Flemingu da u novom filmu “Doktor kojem izra`ava svoje divqewe prema wegovom Yekil i gospodin Hajd“ u kojem ima rolu da radu i `equ da glumi u jednom wegovom filzamijeni ulogu s Lanom Tarner {to bi joj mu. Polaskani Roselini priawa na posao i omogu}ilo izlazak iz gluma~kog {ablona. pi {e ulo gu za wu u svom no vom fil mu MGM odobrava, a Bergman opravdava povje- “Stromboli“ koji snimaju iste te, za Ingrid sudbonosne 1949. Glumica i rediteq se na rewe. Godine 1942. snima, po mnogim teori- snimawu zaqubquju, i odlu~uju riskirati svoj jijama i javnom mwewu, svevremensku “Kaza-

ugled i brakove, {to }e, u skladu s tada{wim dru{tvom, zapravo jedino Ingrid ispa{tati. Ona se razvodi, on se razvodi, ona ostaje trudna, cijela Amerika ustaje protiv we, ~ak i senator Kolorada; prozivaju je kao nemoralnu i zlu. Ipak, ona 1950. ra|a sina Roberta Ingmara, malo poslije par se i vjen~ao, a 1952. donosi na svijet i blizanke, Izabelu i Izotu. U periodu do 1949. do 1955., `ivi u Ita, liji i snima samo za svog mu`a: “Evropa 51“ (1952), “Viaggio in Italia“ (1953), “La Paura“ (1954) i jo{ jedna “Giovanna dArco al rogo“ (1954). Tek 1956. prihvata ponudu koja se ne odbija, naime ponuda sti`e od strane @ana Renoara s kojim }e snimiti svoj povratni~ki film (iako je u Italiji u`ivala slavu) “Elena et les hommes“. Slijedi veliki povratak u Holivud i tri bitne stvari; snimawe filma “Anastazija“ za kojeg 1956. osvaja svog drugog Oskara koji }e kreditovati wenu zabludjelu osobu, razvod od Roselinija 1957., i udaja za {vedskog pozori{nog producenta Larsa [mita. Nakon toga Bergman se potpuno posve}uje poslu glume}i na filmu, televiziji i u pozori{tu osvajaju}i i daqe razne nagrade. Godine 1974. pokupi}e i tre}eg Oskara za sporednu ulogu u “Ubistvu u Orijent ekspresu“.

U godinama nakon Roselinija Bergman je vratila po{tovawe i ugled ostvaruju}i i daqe respektabilnu karijeru koju, po broju nagrada, nadma{uje jedino Ketrin Hepbern. Ipak nakon posqedweg Oskara uslijedio je put na jug. Razvodi se 1975. od svog tre}eg supruga [mita i otkriva da ima rak dojke. Uprkos sve lo{ijem zdravqu nastavqa da ra di i 1978. do vr{a va svoj posqedwi film u kojem majstorski parira Liv Ulman, i opet biva nominovana za Oskara. Posqedwa uloga koju }e odigrati bi}e u mi ni-se ri ji “@e na zva na Gol da“, 1982., a onda iste te godine, na svoj 67. ro|endan umire u Londonu izgubiv{i sedmogodi{wu bitku s rakom. “Gluma je najboqi lijek na svijetu - ako se ne osje}a{ dobro, ubrzo zaboravi{, jer si usredsre|en na ne{to {to nisi ti. Mi glumci smo zaista jako sretni qudi“, rekla je jednom prilikom.

Izabrana filmografija:
Kazablanka Za kim zvone zvona Plinsko svjetlo Zvona svete Marije