Naziv kole Mjesto kole Nastavni predmet: kolska godina: Razred i odjeljenje: Datum rada

:

PRIPREMA NASTAVNIKA ZA SAT Tema: Nastavna jedinica: Odgojni cilj sata: Obrazovni cilj sata: Funkcionalni cilj sata: Tip nastavnog sata: a) obrada, b) utvr ivanje, c) ponavljanje, d) sistematizacija, e) uvje bavanje, f) pismena provjera, g) usmeno provjeravanje, h)_________________ Nastavne metode: a) razgovor, b) usmeno izlaganje, c) demonstracije, d) laboratorijski i eksperimentalni radovi, e) tekst metoda, f) metoda grafi kih radova, g) ilustrovani radovi, h) istra iva ka, i) aktivna nastava, j) projektna nastava Oblici rada: a) frontalni, b) grupni/ timski, c) individualni, d) rad u parovima, e) individualizirani rad Nastavna sredstva: Korelacija sa drugim predmetima: Upotreba audiovizuelnih sredstava: Inovacije: Literatura: ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA Uvodni dio sata: Glavni (srednji) dio sata: Zavr ni dio sata:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.