NAJST.

ARIJI KUCNI LlJEKOVI

MLlJE.I:it;O Pna lI:ju.dSkal. hrana [e mli-

~ekQ. U'mlijelru se nallaze me hran]! ve sastavhlE;! kQj,e sulij udska-m tljelJu, petrebne, MRijek{)se u.lXltrebUava ne same za manu vee] za ]ij,ek. lIifuogi se tute daga ne mogu ·podnooitl, osebito gradska d.jecat koj'Oj U ve6ini sweajev,a manjka kretanje po svjefern -zraku i suneu, NijerazlQ.:g 'li tome da mRiljeik'41 neprija" ~ sto [e lwhano mlije-iIro te7le probavlji VQ odn~a:nogj i, ,§to treba -d~ ~. uzima 111 manje] 'kQlicinji~ ,a: ne mn:Qgo «ij~. Kod Iji udi 'k:oj.i ne podnose mlijeko,a u ve6:!J ga a.ron~ini 00] ednom '1l1ZimU:l :usirl sei teSlro lez! 'll ~eluC\U. pa se usljed toga ,pogotw-o t-eSko probavija. Stoga treba znatr k<l1kD ss mIii~ uzima, NehthanQ mMjeko i.ma SlfOJ'llI potpunu vrfjednoot i hranIjivoot.i lal.Se jie PI"(Fbavljivo od kil1nanog, Swg-a ga ]@ bolje p.rijesnog" ·tiek malo ug.rijanog 1!lzimat'1i. :Misijenje da s:e kuhanjem mlijeka unistaV'ajlll bad,til nije beRo. [er .~eustan:!CIv" Ijeno da se U obienokuhanom mHjeku. kaje kuhalilj em dostigne VI''tIC.i.nu do 720 ] nalaze ]00 Ill-vij ek Zl vi. baeih, K!iX1 mlijek13l se mara pazitc.i jediine na W da je od zdrave zfvot-inje i da SEe drii ~Ulilr1o ci,5fum sudu._ Mli~clw trobauzlmati iU ~to manjoj koHCini da SiEf

3(13

zeludae edjednom ooviSe ne aptereti,. pogot()VID kod ljudi kQji ga doorene podnose, Ovima se 'P~l'uca da mHjeko mijesaju sa cajetn ,00 samljevenog '~omIOroc<li (I v,eJii.lcu rkasH~"il na % Iitre. vode.~ ,[0 min.kuh.aU) iIi neka ga mi,]eSaju sa odvarem osusene ·korice 00. limima ikomadom citcaV'Og cirneta (talcine); a uz mltjeko neka UZIDn po zaIogaj raeen:og hljeba ill hlje-ba ed prekrupe, Frl§ko nekuhano, te:.~ pomuzene mlijeko (do :2 Iitra dnevno), nenaknadiva je hrana za slabokrvne, bljedlobolne, suS1.Cave osobe, I{ao j! za One bolesne na hubr~in1ra~ sadahu, vratnan b oiJIestlma i rastrejenim Zilveima.- .Mlije\ko ua hl'anji"ii"Ost, h1adi i polufui.jll~ Iagano rastvaranje I izluclvanje l,ooill sokeva iz tijela, Ljeti niSta toliko ne 05<vjiezuje· kao kL"elo ml1jeko. Ne:kuhhno Jds.elo m.1jj4Ykn (kada se _kajm.a:k skin,e) Vl'l(1 .jie laiko- p1'Obav.ljlvo,. rasterseuje zeludia.c, p,ooto l,e vee prokislo i pralazi ravno 'U kr-v. Kiselto m:Uj eko S~ malo sooe.r:a I efmeta i k'omadioem razenag hljeba je osobito omiljena i dobra. hrana za djfecu. R iselo rnli] eko spreca va g.ru.sanj e krvi, stoga se osoblto preporuca ked bolesti sa vi\sookom tempera. m.wcllt'l"Ji, kao kod gripe,. dii!lcl:'['ije; tifusa, _grozniC!e I secerne belesti, lVl1adil sir, rabljen kao oblog, izvlac] vatru i upotrebljava se Ikod. upa'Ie plu1ca; porebriee, crvenog vjetra (vrbanca), vrncib otekllina i Cireva" upaljenih o.ciju i svih ostalfh upala. Kada se'stav]jajru ,001021 na 6ci, nakoe skidanja obloga, ne smije se ba .. rem % sata ]z&61 na jaiko sVj"etio. OMozi se :r.nijen~aj1l! citn postanu 'Ifl'1Jci, svako 314-1 sat. bvrsna hrana ptotivZlel~canih. beiesti je mlad; sir, pomijeli~m sa 1~2, kaSike samJjev.enQg komQra-ea" 'kima" malo ~sCa od rute, crvenog luka, vlakanaca (Sch.nitttauch) i rna e[0 s-oli, sa raze:nim tli hlj ebom odprekrupe. Kao, lij ek. usima .se svako,g sata po [ kruika O'Vako pripravlj,enog slra sa zalogalem hljeba i kod r,~ka iar,eva u~e:~'U.,eu i svih, drugfh t!elueanih bolesti. Fijenje siNtl.;;;e, 2.......:3 case~~V:i:lo, C]sti krv j izvrsno dj,eluje pmHv cireva

u zetucu. Kada osa, prela ill ik'Oji dl'lttgi iklukac itlj,ed;e; nam<de se IUjed !kairo.:akQm i tbroo pro~ .. Ili !k.ad 00 dj,eei. ed Vl"Ucme izas:pu oobu1j.iice iIi krastice ~o iieru ili'~, naanarn se lkajm.a!lrom i brzo~ iP~[~: ,K?~je ml]jeko sp.ooeav,a O¥<;'IpI!l.]€;nje 1(~.Je) ZiiIla i seeemu ~lest., a\kQ ga se dnevno dva, & bi lim pij,e. Sv,aiki bi i5Qvjek trebcm, a'loo ,;reli dar l;mde zdra'V, a~ ()SOhi'to onaj koji je SV'tOjim. 2N'aIlj'em. p.~an na sjedenje, da prije'spavanja pop,ij~ 1/2---1 Iitar k:i.se"~, slatk,og"a :n.ajoo:lje! kozij eg mJlij@jk;a.

Kmije ,mlijeiklo sa mOOoon, ~"h~ sata p<!I·lkOl.sik!u, Ujteci t najteti marvi ikaSalj.

Moo je 00 irtru-lline ~at i vrl'!)) omiljrennarodfli li;"" jek. k;Dcji l'03e ookoVce I1.ltij em l'astapa i izluCiuje; a ujedml iJrrijepi m-ganizam; ja,ca i &:ti ,Ikr-v. Na cireve, .razne rane i raniee, sta"ljase mad. pomij·eSan na jed:nake dije1o'\1'e sa pSenifuhn. br-dnoIn I sa malo vode I'a2M1!lcen. ()v!l\j lijrek b]aii ibol~ iz, rana izvla:a_ ne~ti, b:r~ fuh zamIaduj e. K~da na tdknu zglooov:l! .uslJoo. reume, namaZe se lanena krpa i p.revije na ote(:.ena,. mj-esta, zatim suborn. ~ i ~plo:.m vunenem mazamom zawije: Moo rll!Sta'P-a oteklinu i izivillaCi bol, IQvi se (Iblozi .li. kOO -g,1Ih:ta sa vrle dab-rim 'lllSpjehoonr,aJ;)'e. U:z ow (liblagBAJ:e' ue:ba drtevru::iI po 2.~v:eJfike <k:O:'I;~.ike media IPO'jes:ti, IUmanjnu ,Obroc.ima, I. kalklvo sredstVIO zai O'wor mem.

Mam.ji cttm JU s;toIDa!ku :I:ijeeese jooe!ll.jem meda 3~ ~ ,d!nevno. Mad ih Okiuplj a" sazrije.v<l!.,izlu,ooje' ~ ~ad;ttje zarazae mjes:ta. N eevozni IjiU.di neka za ~e:nje' Zivaca prlije lijre.g'aDjla u hem il.llZlnU 1 mafu miilru meda, Djeci. za j3Jcanje t.teba dnev-no da~t-i ds pop:i.jlll 1 CaSu ohladens, sa medom prokuhana vooe. Ljiudi wljed .pIiuCnili. j drugili bolesti oslabljeni

i star! Ijudi, neka dnevno p(]l>piju za jacanje :2-,3 fi,a.;;;e sa medom 'Pl'Muhane vod.e. (J,oon.a velika ika~lka meda Ikuha se 5 min. sa 1/1 Iitre vode). Kod upaljenog grta, te§kQg gutanja Hi upaljenih 'vratrrin ili}ero!l- rabi se ova medovina ZaL grgotanj<e. Za jac'<mjle i bistrenje mutnih ociju rabi sa ova medovina z:a, ispriranje i oblaganje o6ju. Kada SEl 1)blog o::.-U;;i, treba ga promijeniti. Kome rad iziskuje napt'e2(lnjeoeiji1.l; neka svaJk!u veeer stavt ovakav oblog na ,oei. Kada seo!blog sa oeijUl skine, ne m1!ije' se harem 112 saec na ]a!ko svj etlo izani.

Da se 'O'Svj edZYcimo da h] e rned cist 1 pc.eUn1 I, stavi se u staklo 2 ikasike meda i 6 k~jika cistLlg spirita, dobro u vrueo] vodi ugtije i pr.omu6ka, Pravi pcelinj'il med rastopiti ce $ sasvim, napootw; mmjetno pra vIj en, esta vlja na dnu bij eli 'taJQg.

SoIRCE Pranj e 'sir&et'Jom 'i. vodom

'cisti loozUL~ otvara pore, ja-

.cat it obvrduj1e ;Oslabl,j €!ni o'rgan~zam i, osirn fuoiga, ouva nas ad zarazmh i druglLhra:znihhocl-esti! koje nas rado posje6uju usljed nagle promj,ene vremena, a holesnike stiti da usljed d~gGfg leianja ne 11;lVlllku posljediee. Oblozi sa pola 'rode it pula sireeta izvrsno S1I1 sredstvo za odvaj anj e lo.sih so!kova iz tijreJ,a., p,a se rabe ik'Od sarl'.ahdi~ 'lJ.spik::a it drugili komifl belestl. Mi}enIaju SEl svaiko ~/4-111~ sata, Kod bolesti ~i'Vac,a jacaju Zivce I blaze belove, Ked navals kl"vl 11 gla.v:u stavljaju se topli obl'O!ci sa. sireetli vodom na ta'bme i listoVlel at na eelo, pOotiljak< ]s.ijlll stavljaju s€'; hladni oblo2.i i rnijenjajru ,S"ilRIkih 10 mlnuta. KDd g:r;Ceva rabe se ~inOOJll t'Oplii 'O'hlozi sa sire,etli VoDdOO1. Koo nep.t"atVimog lk<\J'la~ nj a krvi :uzima se 'VT!Uca banj a IU veli!kojl ~-{adi, a nakon ove banje opere 'se tij,el'Oo 'hladni_m sr6etom it VQdOlIn, Kml nesvjestice tiljajiu se sljepoocni.ce! eelo i

3006

zalUlSnlce samirn sireetom i stavlja sa pod nos ,srn::e. K~ udara 'kapi i, uzoetosti udova trljaju seoduzeta mJ esta 3---4 pu ta dnevno po I -2 min, jia1:mkov]m, sire:ei»m,pcm:rijesa.nim gao zejtinom od matlcnjaka, lItoj em j e' pridoda to mal10 kamfo.ravog SpITi:ta. - Kada se leod -pod,ag.re I gihta belna mjesta robl~.1 liSt:ern j[ leorijenom od Ijlubi.('Ie ru sir&etru kruhanim; nedostii_wo je sreds1,lv:o, za ola!k:sanje boli, Povraeanje !krvi obustavlja kada se bolesniku daje svako 'i!~,-t/2 sata po 1 ~la ~a.SLka. caja 00 pola sir6eta:~ najb.olje je trpkov~11'e. 1 ~ola, VlOd.e', u ~.oja] .J.le ~OOBill!lt metvica. (Mefviea, ]oo,J:a pdlU'a.j vode raste, Mentha .aquad.ca, 20 .gr n,a 1/4 Irtra) .. Koo otravanja ra"bi Be slf>ce sa crnom kafem, Dalak (me'lt-:lina ~. rebra) :izlijeei se obla'g~j~ jeCirneno~ 'hraima ~~iuhanug, u tijesto sa j,ak~ .sirCeton:' Kada se po vrelom ielje.zu, c:hgl:i, iIi ienJep1l. preJli]e sW6eta (~itQ j'e dooro sil'c'@ od 00.zlce) l',aslwfuje se i ,emU zraJk ru sohi. N;M nanod vrlo cijeni kao lije.k 'sil"~~ 00. wike, ooroitQ kod ·glarvob_l:~je i n~iestke" Ono se lllPQtreblja'\ra:. za oblog nil. ~lJl, . ~ 1 I~~ .gla.y~. pr~ ~e ikaOOve [e vrste gla.'lWho,]] a. ~UIDno srree pravi se 'Ovallt,o: napuni se s'baIklo sa rnalJo..U! hladu 'P:r~iUtom ruZi.oom (cn.rene ~ze. m, n~emlj€ne majske ruziceJ.Zattm. 00 preli~e Jakim vinskim, j8:~rlrovirn lli sircet~ 00 trplro-

rVl~e .. Dobro se zaeepi,.1 ostavi na suneu hl_i toplODle ~Jestlu; ~ 8 S1edmica± ~'ig_pQt~ . .nQ, m~ Sl!! I prlJ~. ~abiti~,.~bro, 2ldmvo,~~_j;~:+ilWje jfe za IlJ'ek 'OS[)bI~aarii5 snezemo i saml nap!r11rviti ova-

) k-o: U~e se staklo poSll'Io'kog grla oil 5--6 Iitara i napuni se do ~II; i\l, Mad'll lpmVenlU.tim.! mladim i soC'rum. ilwptivarrna, be pridoda 4-5 lm:mada ~Qg 00- mura., Za,tim seprelije sa 2 litra villa i nadolnje' ttitiko \ pt:dk!nhM1e verde, .clIa u stak1u ostme prn:xan ,~tor za \ 3-4 p:rsta,povefese ;pa.pirI:)m i. ,06mrvi :3:-4 sedrniee

In.a suneu ili toplome mjeslru!.. Nalkou toga IU2J.'l;');,e· &; ikIo- _nea hljeba (15 dkg) 'pii"epdi I ooa:kQl toplaostavi 8

2P"

"~ ___.-----....__ ,~H)!f -

,.

dana u 'Vins1ro sirce, na·kon ,3 dana. iz:vadi Iz slreets i ostavl opet 8-12 dana -u sireetu, lroje smo sa klopriLVOID I vinom samk napravlli. Zatim l(lcij,edi siree u Cista stakla I dobro zaeepi. OV.o je siree joS bolje ako SH ima ljusaka od j!abl1k<l Hi ikada se stavi po saJku-dvi] e 00 ba od trpkovine, Sla.OOkrvni Ijudi 1. IIJni koj i naginj u . na susicu neka ns j eO.:lJl jela pripra v Ijena sa sirfutom.

ZiEI'l'1N ([ll..JE) Od n~jstatijih vremena,

pOI j oS i danas, mpotrebljava se zejtin za Iijek. Ked. svlh moguCih bolova III leaima,'mtima, prslma, z.~luou, trbuhu i otecenim slezenima, rabi se topao zejtin za tdjan.je. Zapaljenje prsi.iu 1. svaku g)lJ!SQjoolju. lije6~ 100blczi sa Yl'Ucim zejtinom, Kne se I(Ihla:bu sa u pepelu iii i.2lteclnjaku pee:€tnim lU!lrorn, kojeg tnID<1I izgnjeciti, pa v:relim zejtinom preliti i na otlOlk priviti. KOO valike vatre i r:ar:zn.ih upala kao: pluca. po;rebri.ce, .slijepogctijlOOIll i drugih, usima aeIsprva svako 1/:-1 sat po jedna mala kaSika .zejtma~ kasnije po 5-6· ka.~jka, a kada vatra popusti, 2---;3 ka~ dm'j\''1l(l..~o file mote sam rejtlrn del. uzme, neka gat lIlZme sa malo Iimunova soka, sitrup a od jagoda" malma, ikonJaka, mlijeka .Hi erne kalf,e (bez c:ikoi:ije).Za cod vaian.je· kamenj a iz. iIu:ci Hi bubrega pije se zejtina oct ] OO~3 OOgr sa. limunovim S'O'kOim. iIi kojim sinipom .. Zejtin sa IjHjan.o.vim. liicetn iIi ikol'.ijen(J'IlJ uztma se ikod otrovanj a krvi, svak{),g sa ta po 1 mala kMilka. OzIje>de od prignjeeen()lsti.,. cif\il!va.. ubcda osa ill peela, rta.0uljala mjesta od lezanja ili [ahanja namaht se Ijiljran<O'Vim z~jtinom. i.firm zamladuju, Na oz]jedce '00 pr1g;nie~oo.sti iIi cireve stavljaju se, osirn toga, svak<o i/2 .salt! obloei od pula sirceta i pola vode. Zejtin sa. -b~demQmuzima Sle dnevno .3---4 puta po' 1 kdika ked upale smznica u prsima, dusniku i crij e-

308

vima, Pije11jem oJVOg :zej,tina popravl:ja se prnbava -otkJan.lanadim. vjetrovi t nejreloot. Kada uS! zaiOOle'~ :sipa s.e U loolesno 1011,0 '7'-8 'kapii hademQVog zeit.ma: ?mgline ]ak$e naravi n~. se ·kojM!. god Zlejtlnmn 1 .pOOp~ .. &B.ooljiU. ~ji~ sa glistama i mravlj'im ~pi_ n.tom liJel!~ 001 u dame.una., hrprenja~t krstilnaJ, 'bednma, ~gr6ene i modre::Hle po, Ilstovima, razne vNte ot<dta 1 r~la", Sa :polat zej~'lla ! pola spiri:ta .iistrljaj>u. se boln;B ~]esta 2--3 puta ii dobro toplo previju, Uz 'OVlO' ~l!:"lJ an] e mlO·ra, se pili Ikalk_aV cajza ci:s.cenJe duvi d ~etl !k~, '$recisf;v;o !ZIll p~st.

S p tr its a .rn r a v I j 0 m k i s e l i nom: U jednc staiklO metn.e se male meda, zatim sa stahl'!) ,stavi. do grlau m:ravinjalk:.Za krabkO vrijeme napuni Be staklo mravima, ikoji se PlIeliju sa 5{1-60!)/~ eistim ;Sipidroru. 8taJk!.o- se zatien 'o\lobro zatvori I OOUtvi 12~Jt4 dana:. na tloplrnn mjestu.

.. ~. ~ ~ _~ ti. ~ . (I d 1 j il j an a: Na saku izrezamog Iisca. 111 .k<ln~ena ~ Ijiljana (<krina, LAtium candidv.m) ~a':l se 3/,1 Iitra l!:lstag masllnovog zej.tina, lagane zaCej:H pamwJrnm.. i ostavi 4---il: sedmiea ..

~ ej tin s a bad em 0 m: Na. ~14 litr1li~i'stQg ma:sllf.lj()V'O'g Ziej tina S'Wl;,'i ,80 ][8 di.~ ILl havanu istluca'nih o?i§CenIJ: badema. Boca se lagano zaeepi pamukom 1 ostaVl 4----'6, sedmics .. (Bademi sestave ;111 v.riJueu 'VIOdu s: puste da ]OOIl'Om PJrT11Vl:IJj da im se Ijus:k~

rooZoe Iageno skinuti). .

L

Poznat j'e kaostaeo ikuCno sredstvo. Protiv oolovQ U maternici, tibuhu ii ieliUlou, '!what se liUk III .mlij eikin i d?bir1il' ~b) .pile po .?~3 oo,ljiicl9 ·dnevno. Kod :upaljenlh, suznih i k.rnnel]I'Vili (leij u, sa nabuhlim vjedama :tre~.a 5-6puta dneeno 0Ci ispiratt crveillJm l.ubJan u nlllJeku ,~ban1m1 uz plid-odataJk: ]. ik~'ike meda nil l.~.-

LUK. C'RVB,NI

~Q,1jicu mlijr,eika.Kada se kiU!ha Iuk u mliJekiu. i djecl daje naste Sl:ce i n8lVeCe:r prije spa!Vauja 4-5 ikB.'siika, i~{mi gUste. Kana stane mokraea, kuh,B se IllJk ,u,v'tlrli sa dosta meda l pije sa ,S'\'B!k_O 2: sata :PiO 3-4 kaiiilk,~, PI'olk'l.r vooene bol~sti izvl'sno j,~ s:redsl~() litad,lil se ikuha erveni liUk sa 1-2 male grtlntice I''WJmmna 1\1 pola vina i pola ViOde i 00. ~ Vlnil1l pije svaJkio;g ijiatil. po 1 ka~i1ka. P'rotl'V vj,wa 1 zil\{.vora jed:' sa pi3e,mi, lui:::, ili se cljedi sdlt: iz ["Wka ipomijria sa jednakim dije- 10m l'akij e i ;(lileradtij e ~o ]J'C'pij e po 2-3 caSice. Iseijeden &O!k' i~ ]u.ka 'obit bel i rastapa, pal. se ovim sokcen nlaZu i zavi] a.ju rane 00 prlgnj'ec.encsfi. i rvruCi oteci, Gn-Q13fverane i Ntevi n.aj prije S€! opiIDJl j akim odvarom luikaj :zatim pattn'Ulkom (lSU1Se i prirvi.je se na njih d.oboo mekanQ pet-en erveni lu'k p:omijeiSan sa cistom .sv1njskom ma~6l1. Cvverri lu"k isjecan i pomij~san sa. solju. i zejltinom stavlja sa na stopala i Sij,u kocl. 'V'.lU~e vatre i mijenja se ~im, se l1JJgri.j't;!. K'Od glavooolj stav:lj sa na ce-liOi 6]j~n.ice. J5cijed.en .ook S~ mecl\om u sir-up uik.uhant Uj,ek lie 00, ruprue grl~r Pl',(lffi'!,lIk]OOU, kdlja i prooobolje. U.liMna se ,~_Q Z sata 'PO 1 mala 1i:,dilk~ ...

BIJBLI LUK '1 Kada se dnevno pojede po

(lmSNJiAK) ~ 2-3 c,es:na bije:log luka sa

slarnnom i hlje'oom ad prekrupe, predobrana j'e od ffiJSi:ce, a preperuea sa I nervno l'as,wojenim ljudima. Jedenie bijelOig hik<l same SOl hlj~b?m goni ~a, mokrenja, lij,ek [e 00 vo~:lene bol,~,ti,trbClbolje! pfO'ljeva, isl'oostroo q jacanj'e ielu~[I", Proti V kfl§lia, neuredne skllice! te z~ j,~~m.j ill' leI uca i en'lj eva [ede se bij eU liul~ is t'U,can i po'lnij etM sa medom. P~otl'V IDO!kra&m::wg lkrunena treba pi'fl vina 1=-3 cde u l~oj€fiji je ~Qn bijeli Lulk. Protiv trulosti U IU stimu 'jQ~lha se Ibij eli luk: U slI'Cetu 1 'wilm se

:no

I' KUPUS I ~'l~PU~ ~lat~"lti i kiseli, pri-

J egan 1 kuhan, ne semo da :ie vrto zdrava hrana vee se rabi i kao Uj elk. protiv mnogrh bolesti. Svj'eli€l pretueano loupu:so'vo lis6e hladi l .. ada se njime oblatu. upaljene otakline, ott'lcene !l-~. ~i:revi i l'att'rt,Q drmge >UJ]?l'Ile. I(ise]i 1lru;pus ra:sta;pili

1 od~aJ~ ]~e. sdill:!>ve jz tijelf!, t,!!'cisti 1. jii1,~tr. ~,:rrv. Sla~ bdlu·'Vnt ~ ud l h ~l,{l, l;~Oe j'oou lDJ.".ij- :san kis,eli 'WUPlUii sa. CI'VImlm lrllkDffl" k~m (:ki1.U!ninOOI'D.)~ zej tinlJlID i h.l,le~ od preik ~llpe. Ovirn j elem ne;ka seiS~WI;e i ~Jn.l.'dl. ~utI'ID'je.niih ~iv,jjlca 'bi;! oni Ikioji oolru.ju ad ;l;~Nca, kl'Gnlt; n.c>.g zatvora, 00 'bolesU grudnQg kosa, ~kOirhuta. reurne, gill ta i uloga, Kod ,wih bolesti teeba da se

j ~.e n~stu s~:,e 'd,-ulje vremena i probava ee se lJ1I'editi .. Za 'PI'OC1St ] za zastarjeli kasalj 'PU,e 'Sa rasol svako t/'2 sata po llka$ika, a .ako je odvise slan.rtreba ,g~.rlobro vod~raztijediti. Protiv ·kaJija trebaga pit! ~-!fj sedmiea Kod nagluhosti uslied zapaljenja

u u,':i!m,n ili sk.!'ut!:'),iU te tJlsne mastl, iUAtrcava sa l'f\~l U u_ho i tiJ:me ~i'e postt:zavaju ~owVQ nevj(m!;i'V,atni wpj,~, si, ~£1 oU1psJ.e 'us]J~ 11Ijooa pO~le:, ose ili dvug.e r.koj'e:-bu~~j 1 !ka.d ~ana i i!:'il'Cya ~tal'l)']jaj-u se (;I:blo~ ed kfs€<log; ~UPU~?, 'Clm _SQ Ulgf'_l]e, w~o J.1'J:----v/~L sa:ta, tr~b.a ih ~toml]e.~iti.. A1ro ob~~i j<i&:u griz!.l, razbla1ruj,t! &eoodem, P1Jen]etll l-Z ease rasola l1iU~bij~. S~ mafilrrJ'L'-,--

:311

luk. Protiv ,cirev,a u st<lma!k:u I {~r.i.jevima pij:e se sV1l!ko 1/2-1 sat po IleaS uka do bro :razcij edenog:raoola. Kada sa kupus kiseU, n,eka se st9.'vlja. izmedu drupu:saroo lisca vinQve loge, gro2'-d.aj na kri§k'e narezane trun]~, j abUike, kWt-Ul'lu~a) boba ,S'mIreiwvth" k:u:m.in,1il, {ikiml8;) i kom'Ofal!oi .Ill somi ga ill: ne smijl oovile.Ov,aU'l:Ci' kisell. ~rupus odgOlll ra i ea [elo i :till lijek, ~ro,jLm se i '\frIo fl.apredill l':Larodi~ Ikoo Eng'le~ i RUB! ImnOifO :s11d~. EUp:Wl Se ne smije vm:iti u bakrentm oodoTi!'imfl.

IliOVACA Ilovaca je [edan od naj-

stari] ih pcirodn:ihlij ekovdi Koj,i ]e.itz zaboraca na povrsinn imio fupniik Kneipp. Ujeeenjem Hmracrm:l sluze se III sadnje vrije;m,e i rtU'l"l)gi lij'E!enid i ~tifu ,ugpjehe. nwa~a sadrl:a,'\18 mnogo elektrlne i otuda j,oj tol!:ka Ij~rovi:ta moe. noV~(;U I Uroj a !ile za Iij elc iLl potreblj ava" treba ~1lo dubl] e 12: :;r;eml~@ (1 me~ar. a ~1iL (lWo,l'me ttme: tz 18~ roo trm dubm, ) 1s1ltopaU. b. z:em.lje se' najprije odstl'me lc:a~ men~ici, zatim se hmo, QSl1~i na ~tednjalku (c!!g:[Jjillw) tll ua suneu, i ]stal"e' u .prah. Karla se 'llpo'treblja.va' za obloge, onda se razrnuf sa ~12 Htra 1Jdra'Vog' vinskog, j abu~n{}g m s:il'teta: od trpkovine I -po]a vode, iIi Sat OdVfll'OOD od presltce ill p-oljske ste:1'e. Razmuoena ilCMvaci) treba da iz-gleda kae kakav maa (mast) .. U nuMi mok se uzet! ( s:vjezan€!promL~lilna. r,emlja:

Zaliha '4Iemlj,e knju smo za lijek spremili zatvorise u c~istl biielim pe1l"gam.en~api.roon obloien. sanduCic i osta."l'D I mebu' dru 'b(jko pod ~lj~:m. ObIoe;i "Od flova~- Qbla~Lli1J odmah bot i:wla,~e vatru, r~tap<ij'll, i iz]u~uj.u looe ; ~10I~,e soorove i. ~sti 1:1:; tijela -. Up<lb< ·t'fL~blJava Sf" ~"od svih vrsta utiutamJih i v~njskih IUpala, kan: Il'!}iille 'P1'I!l~a. por~bI'~ce,'I»ll)Va u. ,krstwtll, "Llpal:Ienil, lie1.jn.tsti,zu1bnin fig,l;uls." proil:ren.ja !ila (K'I'l'fj'npf,ndel'), g11'lta, :re'Umoe '11 zglobovlma, guta. na

312

koljenima (Knie,s'chwlI.m.m), belova 1.1 stopalu.ramih osipa (lisa:jeva) i r!3znili rana od uj:eda, 'prignje6enostill iscasenosti, aadanih noZe!Ill1 k;uri'mmmn (n.asn·el:janIm} m inflCe za:d.oboi'V'enih rutl'isnnih. rana, K!Od &'Ila'kev:r,s,te vra tob~lj e Stl v~U1004'n vatrom stav]j aju se <>blw.l Q]ro, vrata, Kod bolova ,u ~ lucu sa pavratanjem., !is 2.eJ.rud~c, ,pri oovi~e ja:koon krvarenju ik:od *'enaJ owbiilo ZQ vrijeme mijl,~.e (WeC'h.~eZ)I. na OOn~'i trbuh, Oblozi oS'!! mOl'aju" gdj'e gOOse sta'Vlj~.'ljrl.l, suhim itopUm previtl, da .ullik. nil s jedn\~ strane do Uje];:I. :ne mOOe 'doprijietlL Same iOva.kvim dbla'giJIl1jern postiiu se ~]jeni ·usp~jesi. Oblorg se mij'enja. prema visini'vatre, S'\rako 2~34 sata ili d va pu fa dnevno, ne prij e dok se ne ,oouS:l., SID boles:nik ooJ.eti, jet' rkad je Olblng: suh, nesoo'san [e, Kada se stav]ja 'dbJ~l1a mjfilSta 'k.oja su cUaik<ml Qbras,la, stav! se pre&:(l HilJVace u istu tekuHnu Ikoj om j e ikw a~ a rm.r.m!iJcena: komadU: sasvim ri ~ jetkog 'tkivll,mu)<l ill gaza, pa onda tele privij'e se' na bolno m.j'e8to" Tt'H'll):e se rama,ze r~mnu~rana nov~aa ~p'r8rom deb~lIo ,po vlazl10j kl·pi. najbo'lj'~ po 1 neno], kojlli. se prtje~oga nam.«i u teili:u,i!1nu, ko1mn je flov,a~a :l:'Uinil.l1CenGi. i sta'vi l'Ui boo 11"l1omj es.OO, Sv,oo.eni:k Kneip zabilje!l(l [e ievanredne uspJche dblozima:od ilOVB.Oe razmueene sa j~k irn ad varom ad presliee, ci(lka,. poti:bj'ela i hrarswvt~ 'kore Ikod uzasnih rak-rana i LupU'sa. Kod vlainClg IiSaja. t otverenih Lana na nmi (K i1u';'erjuss) poottgnu ti su vrlo do br; usp] esi i primjenam p:ri!Skfll il[)v<l,&l!,. Lisajeva mjesta Hi rane izap~,se \lwj_!m j<li~ilm ~v.arom od: cicka, p:e~ice m po.I~ske stem.!, zabJm clsbm pernnkom osuse 1 epet clrrugiln Cisttrn pamukom PI'eInRZU Ijdljanovim in samim. masli'fllO'V'iln z.ejtjn-oUlJ iIi ci!itoon svinj~ masti 1 ddbro P06WU p'faSincm. UCl'VelC@, ~ zatim 1!>AVlj1.'L Dnevno se mor0i~'!l 'Mll'I'e iii U§aj i pratt [ nanevo n.ilnU\Z~ ti i plIwiti. nova~a je sred-stvo 'Iooje 5e ne mo.ze ni~im, :r.a.mij emf tL 1 1M j,e j edoom oprob.ao ni enu Ij'ek:ovH;u mreJ uvljek l5e ,se 'u ne:volji ilovacom sluzit.i.

313

SAiBlRAN JE LJEKOVITIH TRA V A

Biline se sakupljaju ZD: lij,C'pf}g i smho:gvn:~meI1[jKada 59 saibiraju,ne srniju biti nih od kise niti ad rose vThafuej sfuoga ne val] a nakon \l€Hikili ~LSa~ ni odniah izaebflne I"OS€J' biline sahirati. Korijenje &8, naprotiv, vadi iza obilne ikiSe, kada j e zemlja dobro raskvasena .. Bilje, kojle divlje raste po livadaana, polj:ima, gpa.snjOlcima:, Qg.mncima, bremljcima. i Sum.ailna, mnogo je l}e:'kovltij,e 00 Dnog u base:i. iiUz,gajattlg" Zato s,~ ked -s:ahiiranja mora bili esobito oprsean da se ne pokupik:oja, sliena !bnjka etrovniea, BilJe sa lrvada i PQlja:.,kioja su umjetnsm dubrefuom dLTIhrena,. iIi bi1je usprasne ceste, Hi. sa .odv]se 'ffioevarnog tla, ne vri[edi sabirati, ono ·bi nanijelo prije stet'€' nego ik:oX'isH. Za sakupl] anje vdj ooi. samo Etste i zdraee hilje. A'l«l kod sakupljanja nismo sig!iimi za K!O]U biIinu Hi droriijen" onda ili ne treba ni dirati, BHje treba da najprije ocistimo ad. ik:Qwva i trava, IK.Qj,:e i::esto bilimi obvijaj,u, JIS!. ih sfuo rjede razastremo na ciste daSlk'e m. papir I stavimo na pmmaj'1!l, gd.je nema sunea. Ked s1Usenja treba bHje dkretati. AJko (kHla d'll!lj;e vremena pada, pa hladan i. v l:(l!zO, n 7.:r<J: k sprecava $U.~enje bilj a, onda ga trebastavi ti na urn] ereno toplo miesto, Kada se [e bilje tolilro QS.U'sHo da iU njemu n~a viii,e vlage, alii danije presuseac, onda ga treba ---

:s.taviti da sto j i. >1 sedrnice u :k,alkav S<l'ndU.ClC sa. poklopeem ill leu tiju, cia se o!znoJij.isto tat;o bM:l i sijeno kada ga III plast sktupim:o. OvalkQ spremno Ibilj e ne samo da je 1jek,O'Vito, posta Jnuse- .snaga u toThkoj mjerl usljed ishla.p]jivanja nije odvojUa, vee je I ugodn~ mirisa i dobro prija ...

Ko r ii ] e n j e se kebacetkam. r vodom od zemIje dobro oci:stitf i opra fi, Naik-on toga. S!(!' iz:reiZe, nanize 'CIa j~-{ lkionac Hi ,lranal'u i stavi :t'!a promaju, gdje nema sunea, da se dobI"o DiOOSl.

B Q b e ko] e se suse, treba razastrt (porij etko, po narOCl tim od zicapTetenim spremarna, d Q. zrak sa svih stran a moze dopl'ijeti, usljed cegase bobe btzo ·osu:§e i estanu socnij'e, 'llkusnije i Ije<kovitiie. Bdibe trebaistona promaji i dobra tto:pkim. mje.stu osusiti, Od . pt ic a' cerna ih {}&iJvtJlti .ailro in Po'hl.j,emeo rij etikilm tk:iW1m, koprenrnn Hi. bij dim (ittga;nd:mom. ..

Kada ] e 'OJ ij e dobro osuseno, treha SV®JKO napose jos jednom. pr'eg]ooati." da Ii je do.bro snhe, cmw i zdravo, ina~e bi! apljesml:a, a pljesnivone valja, £ ne smije se rabrtt

Nako{)ln pregleda, f>'Va~lrn se nepose smrvl i -,stay! u kssiee od pap]r~ ili xu tij e 'On ipl'3lpi fa i na 8Va!KU kesu rli kUtiljUl napiSe se kvju biiIjkJU sadl'zi ..

Niz.e donosimo abecednim redom opis na] znarnanitijeg Ijek<lvit:ug bilja I njegOl'ilU 'Ulporabu ZaJ razne bolestl, U w,~ ·uporabi. ima mnogo t®i:nih J:ragDcjenih savjeta, !tojl. nijesu ]1[<l!.prijed k'OO. bolesti spomenutL Od l'jelie poenatih bHina donesimo siike na 4: tabIiee, i1k'O'je se nalaze na tkraj1.10Ve knjige. Billne cije sHk<ed(mosim~ o!Zllaeene su:?"yi'eroicmn;

OPIS LJEKOVITOG B]LJ A I NJEGOV A UPO, TRERA KOD RAZNIHBOLESTI

Ima Il ~ 1 metar vi;SOilm~ uspr;:!VIl'U, granatu,sa" ,pahuljavlm cUaCIca;,ma pokrivenu rupl]'U sta.bljihlU, sa .cfuruglasto nazu blj'et:!:lID, S)rednj im ~v()stnllko perastim, a gomjim uskisn lancelastim liscern.. Cvate od [ula do augusta u siicima, si't:inim. bijellm.cvijecima. Pojoo:ini cvjettwi i~ad.u _petemozub:u ca81ru, vj ene:i.coo :1 Ia tiea, 5 ,p·t~~ka 1 podraslu dvogradu plodnicu .. Plod j,e ~<lila'V.~, koji se dijeli; llH skuplja se ciLta>va biiJ.jkaijeti, sjeme u septembru, a lkorljell ud voj e, Biljrka oda] {!;"~,at:1 sladdbliSffil miris, Za Hjak jesen hli druge goo.ine 1;1 pE~Ije&e ..

A-ko se P'OipiJe dnevno po 2 ooijice caja, sv,aOCQ;g i/riic---l sat 'PO t,asi-kru od .(]' gr ni prah istueaneg kQrijetla, pnropljerrog 12 ,~ati 1 kuhanog 5 min, sa 1/tS lttra vina i 1/'/1 litra VOOB 1. 2 k~'jke meda, ova] caj odvaja ill: tijela:. loSe ookov€l,cisti krv .1 porlra&:uje zi;'i,1ce. Ctsti ad sluzi pmca, Zicludac, .mj ehur i bubrege, j 8i.,ca probavna organe, otk1anj<J. vj etrove, popratVlj a neurednc mj,€'seCno pr.anje. It ~.~~. <UZlelu(:u i tlYbuhu.

Isto se poiliueuje caj errn 00 samlj eYlenog sjemena (v.B!riti U'!:aoii !rodjen) ili kada se dnevno uzme 3---4 puta na vrhu ]J[OO<ll Ql. prah ist;ucauO'g .sjem:enat i ~ijce sa mBill:o vina:i.1i vOOJ e, Pretl v ttucanj,a i protivne-

Am~. ()NLIZ IL!Ii.

SLA'I'KIJANlTZ (PRIMPINELLA .. '\'l"ilsUM. 1L.)

~anic,: .u~e se na vr~L! nQza U prah istuc.an&g ikorilena ]11 sJernena. Pra§a:k sa ~dmn pom.ij,~an Hj,eel ~da]jjblazi hoi prsiju, uzime se i protiv gl'lCeNa u zelueu i trottbu, PraAa:k. anjj;fl~ kuba se 15-20 gram.a Uti: j/'I! Utr~ V'ode, rabise za ispi,;ranj1e i pranje ru.f1bil1 o<~iju. Z~l j'i!~anje pro'Oatvnlh ctgana- sta'vi se u. s-tlrld>o od 1 Ull"a 50 gl' samljevenlh ani~a, 50 gr Ikoono:ra~a 1 2,5 g1' (lSuXl1: 'U prah istucill1e 'k..grioo od. li1nullli I, l/~ k~ Zutog SOOe'ftJil pa ostavt dolbro .zae-eplje-l1:o 4--6 sedmica na booplom mjestu, Uzima, se dnevno naste srce I mala caSh;a. Banje u 00. varu Cita'Ve hi1jke eiisie pore, j acajiU i podrazu] u :Zl vee. Djeci, 'kada ih pate v),etrovi. iU ikasalj. kuha. see mala kasitka semljevenog sjemena sa IkaSitkom eneda i soljicom m1ijaka 5-10 minuta,

All"TA, BVUJAN.

UAJiATUA ILl ADJ!lOVIN -,

'lSAMDUCUS, EBULU,S. L.)O)

JednogOO:imja je zeijM<lL bHjfka sa 1 metar viookorn gtablj~rom" se veHkimne_par,no per,as'tim, na~u blj e .. nirnj ,~Gi'!li slicnmn liiSCem.

Cv,ate u pasUci.ma malenim niZicastimj rijetlk,o bijelitn mirisavim cvijecima. C~ijet je malo 'uduhljen~ napetercraseijepan vjenci~ sa pet prasnilka i podraslcm plodnteom. Ovate od jula 00 '~lIJgusta" PJo.d j flo malena crna DkrugLa 'hob~ .. Za: Hjak slmplja: se kQrijenj{! i hobe U 'O'ktohru.

KOl"ijen ad aplovine pozoaro joe s:redstvo za odvaj. nje l~h $'Okova lZ tije-la,lkl'o'Z rnokraeu, U II?'fM istueen k01"ij:~fl. d'U f.i. ZSi (;a); na jOOl\;U g(}ljlu vode 1\.1.~ S .na vdku nO'!:n t'Og praMi:a, pteHj e V rijut600n vooom .I kuhn fJ miruuia, t.G wima se dne"Vl1o po. ] !'tllja 8V!l~ ko 1-:/. sata ,po futljn.j. Pij,e S~ za ~f£'e"l3nje bwol'eg'a, P!.'''tl'tiv ~ene bolesU i bolesti mokracnqg mjehura, J()i; bolle djeluje kada S~ ()v~i ~aj Ikuha sa zelenim

pet'3i.mmn i uz to j, ed!iJl bobe od smreke (1 O~ 1 Ii) bo-ba). Booe od aptovine ukuha:jfU se u sirup 'Sa. medom Hi ll:el:ll;rom i u4imlj,u po 2-3 tkasillte dnevno, uz druge tl·a.'V~ za proljetno Ili [esensleo ci§tenje ik~·vi. R~kija 00. bob a pecena :ndjeh. se u VOQOU za cbl.oge Pl'O U"!I v,oden e boles U.

Drvo [e 20--40 metara visoko, sa tankirn pogrru tim granamn, smedeervenom ispucanem !l<XJ1'Om i Silja:stom :kr'QSnj'Om. Fine i mekane ig'l.i.l.'f.t rastu zasebno, na dru gim izdanehna U 'kitical]ua po dvadeset do sezde-set, a u j eSeJI1 padaju, Cvate u ~pri1u crver:dm rnaeam~" .ei,j e ~.il ave Ij u'ske ·Ixh,''\l;;.!le i 'tvotl.'! ,j aj'Ql1ke, j adv ,3 am dugaoke ~e~el'i (si~nt'ice). RMie po vi~i.m !Toran:uIJ1, i po drugim ga mjes,'LiJna sade, Za. lij"e'k se Bk'lJlp1lajiU jlos zelene si~3_rice IU poolje6 i lXJceU!i:oan Ijeta~ igli~e u tJoIkn eijele' god lne , a smola i 'kota 1I jl:$E7l'l.

Kada se kJuha 1-1Ifg kg ig'Hc:a. i mIa.dill i.sj,ecanih '~(_";-er.a, u 10---12 Iitaravode 11/'.!-,2 sata .i. ()v,aj odvar pridoda u vodu za banju, ove se banje prepo.f'Iw:::uju nervno rastrcjenim, re!lor)fwaJeS{;entima i slabim ljudima, Izgnjecene' rnlade igHce rahese ZOJ obloge kod upruj.,enlh rana, prigl'ljeeenosti i cir,e'Va. Caj ad 20 gr 4..""Q-1."e, sa cet'Vrt litra villa i kasi!kolD medal 'kIuhan pol.a sata, {dnevno SIt3 popij~ pe 1 ooljla naste !'Iree) tjers. tHl. mok.renje i lljef:':i 'vOidenubolest u pe~iltJlnl, z,u tieu, f'mtm u tU zglob()vima, osip i ci:reve·, !{adiJ, SoC' 'pl'O'lmh~l ~~t'\lrt litra "ina 'S~ wi ]~a!lfke r009, Wn'Ie pridiOda 4 griIDlllL :mtole <Xi £lrisa i o.stavi ~artti nil vrueem mjestu 25 minuta, aatim -svSik-o dva sata -i.l2.imlje po ~ika, cist.i :zaeepljen'Uj'eh'l.I, drolbi i la-_--

AltlSGORSIU.

MEGESAcN LlSTVENmA. It I TIS (LARIX EUROl'AiEA D. G.BEISSEN;

sis

Tma debeo ik¢rijen I :W'~30 om -viwiku stahljiku sa nasuprotnjm, ,per.olikim,. na kraj'!ll tupo nazubIj:e;njrt'i: od ;]-15 Iisaka sastavljenim lli~m" Na gw"njim dijelovima siabljike stoji pogdjek"Qji rna]! listie. Cvate od jula do oktobra, u gronjama sa l'uzi,tasto-bijelim cvijectma, Baste po vlazntm llvadama, b~uljcimaJ jar1koPi.drua, a sije se i po ba.~arma. ZtJ, lijek se sikmpij'a !ki::J.rijenje za vrijeme cv aten] a, teka je Ijutog it mirise na biber,

Karla se kuha 1 () grama korijena, 6 grarna kadulje 4 grama kantarije sa pola Iitra vina i 2 kaSik'e meda i uzimlje svalrog sata po kaSilka, CL9ti se i jata hv 1. zivd~ !\J~ tij,ela 'seizlueuj'u l{\V~,i ooiknv i. lijek je protiv bolova ru, prsima, t-isii pluca i bubrege rod sluzi, Iagano odvaja mokraeno i bubre-::tnQ karnetlje i pijesak, a osooito 00 prepol'Uca ljudima kouji ooluju od gih ta, uktgama. i reume, Kada. se dnevno rumn€ u prah istucan.otg korljena rlva do tti puts. ria vrSku nota. S~ malo vma ill :mlij aka, fuzIuellj:1il se I~ S'iJik,rnri iz tijela, pDpra:rvJja se stolica .i jacaju pro)ba'l.rnl organi,

TQl j eo malena bil] cica sa d]ug;oljasm-j,ajoliJld:mt na .kl'aj u narovasenim en"€nim liOOem_ Cyij et j e' do 101

em dugac'ak. grow, sa rnz.ica:sto-modrlmc!vijecima, naliJk. na di'Vlju kl()priv~u, Cvate od jula do se;ptemhl"a na suhim li vadama. 'za Hje;k sa Skuplja za vrijeiI'I1!e c'Vatnje i lis6e i Q\«n:ijen.

. KadH.se Ikuha 15 rgrama o:rusenog lLSb sa. cewrt Iitra villa i kaSlko,m rneda, i 1Jzlrm.lje svaJkQg sata PQ ka31ika, lijece se f<lstmjeoni i s~<ilhj z]vc,i,padarvica,,~tica, zaduha, sl.u.zi za cwcenje pluca, ptot~v povra-

gano odvaja pijl'lsak i kamenje iz zu~i" bubrega i mokracnog mjehmBlt at 'kod upale grla raM za ,grgotanje.

BmERNELA. BJ1BE·R:UBA.

DRDiR:ENIeA ILl ,IA'ft(JUA TR_O\YA f,PIMP.INE'LLA MAGNA :1.)*)

J ednogodi~nja mirisava, zeliana hiljka, sa 30--40 em visoikom razgranj enom

BASILJICUM}< stablj.iikOml, jajoUkim, ria

kraju ~mastim h~em i ma~im ~jie~ (h"Orus~,a~ '~ij'edmaJ, koji sroje u pazuSCt~a li*a l!. tvore 'prsl]en. Cvate 00 jula do, augusta. Sije se po bascama. Za HjekVI'ijooi citava stabljika i sjeme.

Sok.izg;njeeeniz S'!lj ez.eg lis.ca 'U§t~av.a s~ ru us! rpri upali S:luSrnka I b~a~, a pl'Oti~. hun] a,V1L::e ~smT~ kava se 'IJ! nos. Caj 00 htave S'bbl]ike,s~ sJ.en:~((I'JJ]J zajedno, '00 10 gr na 6etvrt Iitra veda 1 1, 'kasi~:o:m meda, pije s13 dnevno U viSe .?hro~~ p~tiv :kasl]lB, bubreznih rbo!lesti, kada .mOikr.aca prza, vjetrova, glav:Qbcolje j_ 'OtuznostL ]BQ.lesnicima 8~:r~lik:~ ~troT? daje fie od OV'Og oo]a~og Icaj<l>1 ki?]l_ ~lazl .1bJad~ svak.qg sa ta po jOO'na kasiika za suzbJ[J 8J'1.]e vatre, Roo kaslja rika;vca, lbolesti grla i usta, kuhase. ~ g~ tanje, izapir,anje usta (16~ puta dnevno)~aJ:~ 20 grarna na!. retvtt Iitra ~ i ik~jjk!)m II_ll:~~. V~?·_ ru .kojEml je: 8-10 s<!itipotopl]ena 'cltaova biljNi:a bCI~J]]J~","a, [edna ~ka, na [edan Ii tar vina, gdje z€mdac i popra'Vlj~ probavu." Ovo vino na joonalke dij:erov~ sa 2e'jtinom pomijeesano lijek je protiv zatv()ra kada file popij.u3~4 CaS],ee dnevno,

BOSHr.IAK ][[;1 BOSD...JE (,.o\cmu.M

BE'JIOl'lo"IKA, CRVEN,A MEl'V1CA (BlETOll.':ICA OFFIClN1'ALlS L)'")

c~ni a. kFV:i.~ zga:ravicEl! V'Odene .. polestij reJ!.tm.e,. ulo:ga i g;l.h.ta. O~s'~n i ij prah. iunrvijen 'kQ~ije'l] 1~2 v'elite ~a§~)e .os. ~,ol<1 ;Htl'a mlijekajuzimljesep:l'o!iv_pwraC&n)l~pl"()ti 'I{' blllo !ri:ak vag otrovanj ,~. A s,vjej k-odjell u, rnliJI€'lij;~ ill vffiIu,~ulum~ lO~15 gl'ru;nQ ns ~t'Yrt M.r~~ ral:ll Ill!! Z;Ei pro~~§~en~I~'

1I:rna goLu 3(Jt......60 Cifll vise~u ,gran:atu stalblj.lku, sa nasupmmim j,a,jioUliim liseem!, tu.pc.g i cij elQgOkraj ka. Kada ga >spra:m ,svjletla. m()tr:iIDOj izgleda d:i;,3.~ da j e iXbu~en.o, <I. USpO:red okxajlkil im~de Cl:'ne ta~e,. Cvate, '!JJ gro'flJ:i v~~hoon stabijikie. ZuU cvje,..

,_ _ tovi 00. Ii 18 tic,a, OOo~do - sa.

,¢~m '&aC'kama,ima.dumtl!oo,o' [>f~ka ~. jednupod,~ l'asl u ploonklu. eva te 00 j ula GOI B:ugusta. :Rast.€: po whim 'brcl:u[jcUna i ,~]_n:miteZa mQill U u, Za. lijek ®e skupij a 'cv.ijleee iMce za vrijl,eme eva flenjla.

Caj od is grarna '. gospioog c,\,rIj.eta sa kastKoon mada, 1/8 hbavina i. lIs Utra vode, ikojlse pije dneVTLlt]! svake :poaa do j:ooan. sat po gut1~ a], Hjek [e ZaJ. ~luza \l"nst pltllca~. Ot.lLl:Znoot~ gla:voooijul.g;rceve- u tFtmhu l zelucu, gru~anje krvi, bolest-loo.brng<li" ~etml s_le~eoo i mCibacni mjehUI'~ Orobikl se~a. ikod. s:labosti 'ka~a se vooa ne ooCilZe¢lria:U. K .~ ~pi,. 12-]6 satl, 15 gram,a SMl(ltg H~6a oog~piologcvim j eta: S~ "/!./ l~ Utr8" vooe i k~iikommloom 1 u?iimJj ~ d:ulj ill Vrern~na, 'Uvil'e'k same 'po gutU!ilj, Ilj ek j e proUv~~m uriuta.l.'1ljm, dapil'~ 1 ven~.r~?:nih-oolle'3U. Ca~ «l PQ' 6 g').'!ml& gOtS;pin!.l. cvij eta sa lisc~ ZOiI) edno, ~dbj ela .i O!I'flan8, sa ,eetvrt ]i1t.r.ii), vm~ is j,e:dnom k;Mi~mm.eda,

BOGOB:ODIONA 'FRAV'A, 'OOSPIN CVJJE'I' .• GURAC,

IR.ANJIE.Nm::, S'l'"RASNO ZELlE, ~ZVONClie'.

PER.[KO'T 'FRA-VA, A.

ZOV{[ .m I .Kltv' SV~ rVANA-..: (.rrrPER1iCUM:' PERf'-(I,RA'l'tTM: In

Kiije& ~ie za zastal"jeU k:aiia]j i sJpl]i:.w1st .. Da SEl 'U'bla~e bolov1 00 OIpI'iotfnej iSca:§enja, l'elllILatieni I oolGvi u z,g]~O'Vhn~ Hi. bO.lO-vi u krstirna i ledi.ma., '()t~tcljne l\Ia 1 'kras:,hc~, :~OOlP, gOO OOl'aslib i dJ ece! rm.a~:us.e i ta~~ zejltll,~~. 00 g,ospbu1S cvi.j0'ta. Koo_ ~rc;eva ~a 'V':I:'",]eme cV.IJeta °U • ZI(!-rUll~ U~J.'U!: se (iva d<l tri puts. dnervno po 8~1 0 'K,iI,pi! zej tinFl.. :N 1111 z,e<j tm se uune pfeg:r~t nerase v,j etalih. ~1!l:PtJvaj oQsta vi. :Lh sa cia malo p;royetlll, ,za~tlm ~ stay~ u s.tw~) 00 ], Utar i prelije ~shm . mas]ntwm1! ~] ti'n'Dml~zaaepi slabc pamUk(lllil 1 osta vi na top1om .mj esw 1~8 sedmlca, -

BOz,UB IT' A'EIDNIA [made ikrn.tak podanek, ko-

O,FFiCIN AU'S~ ji j e ebr astac :zadeblj alim

, ~iilama i 'liJ$pravuu40,-70 c~ vi~ g'O~'u sta blj iku, aa dla:!laSoo razrez.anim; n~J ed~ako .r~a~~blJenlm" HMem. Veliki ~vj etcrvi. stoj e na VTh~, ~t,a b~Jld't~.,. '~flIi t;fi1fJ.d u zele~u petcrolap:nu ,oa, .. M~uj p:rl~vJIe:tn.e 1lsb~ ll'fifiogolahllM vjen~ic ra;;'.H~ Cl tih. ~h:U, boj,a,p©naj vise j e .I.'1.dL~ag:t ill- erven. Sacll. ee po b~cama., 'Ov',a, te U m~j u i jUllU.

Po IDoevamim planin&kim livadrun~rMte divlj,i 1bo-~ur I ,z~an lev1'O'p:~ planin!.':i.ca(TroUius e:oopa(fiJS:).~ $aV"e~l~lilloo:..~hm ~tlt.!m. cvijetorn. M:Imgobrojni ffMnlCli u sa~o:nikl?g_ bo~u~apr~~re se u pit~g ~ofu:r~ u c,vje:t:ne hs:tice, OtladvlJti!I 'Ir.r'S~ jednako Sill 1)~V1 =. Za hJ ek ,~ skupl] a 'k-orij!e:ni sj erne, U septB1Uibl"u. Kada Be uz::m.e dva d~ t.ri puta dnevn.o na ~!l;~ '~pZa,~ pIan is:tUCfltl~s;j,emen;a od bozura1 sa m:a1o vm~~U vede, lij ~i 3@: veHka 2].80 best, nE'nivj, c;. suea, 'V!'oog]av~ca, nav~b, 1..1"'",$ 1I gl81 vu, '1~{I.ltnr u prsj.~ ma, pl'Q'mwld(ist~ r,Qi!lWo] e:nooti zivaea. i "p!l!davict1:. U Pl'W:1_ tsbuca~"J1 !Iooflj«l~ :ti4f1 se duev:rl{l alta do ttipub'lI 'Iliml'e n.ril vmku h:oza. sa mahovin9.j lijle~i sl:'dob~lhl gtom:i.cu I .rastroj erne z;ivce'. K'Og;a SI'oe bolli, nekaPo

uzme 5 .gI"<1.1I'na u ~l'ah isl;l'lI!caoog fkmijena ine1ta fg®. kuha sa l/.!o 1i tra vlna it 1 1KaSi!kom meda, i neka lLt'Zhm.lje Siva1oog· sata po }ednu kaSiilw. Glloj'l-!v~e rome i eirev:i izapiraju 00 u ,od.""'·aru ad ldkg ibm:jena na 1 Htar vade i rp()$1plju mili.on toga prasknn 00 koriijena. KQ'· r.ij.ena I sy~na boiful;;a ne smije '81e oo.viSe uzh!.nat.l j!e:r draii na povraeanje,

Zimzelena j<e biljlka. sa. vrij efama ~oj,e plaze po zemlji, Ili se penju po drvecut stljenarna iliz:idinaTna.~ sa :!rorf.oatim It§6em raznoltkog oblika, Ovate ill oKtobrul vecin()m karla ostari i ikada je ,stabij ika vee edrvenila, 2elenJ.,.3sboZ11.ltim cvjietoVIJm®i. Cvjie'toVifum.adu ca§k;u 00 5 ]a'i!J"0"V3~ 'vjren~icod 5 Iatica, 5 pram'Lrka .i 11IU~~iU. Plod je crna boba, 'koja dospijeva Ill. ~roIjeee. Raste ;pn vlainiJm sumooni'l, a 'glOji se i po baScmna .. B,clljaJl<JlVO 1'LSee u vinu kuhano lijec.i. futiou! v.ooenu bolest, katar pluea, ZIeluca i crijeva, €i!;{oof.ule'. g!U!te, lrp~],e mopmaenog mjehura, zasto] mokrfl.ce. i kada. m~t<'Jit<ll reZ€'. Dwbi i ]2Jucuje kamenje .1 1P.ljtesRli.. iz bubrega, j eire i n<<<kra ~n~ heSilre.. Prj'e ,ge tri pnta dnevno po jedna ·caSa. BdljanlOvim OOya:I"Qro treba banj<ilti slabu, r1l!hl.Ucnu j, Skrof.u1iozllU djeou .. Ovim se odvarern ~:a.pil'aju i~<CIJaVie rane, ICir~i, kraste, lilsaj i UJPalien:e (li::i. BrSljanrn,I'O [lJS6e. u S~l'~et~ knhane stav lj at se na state zanemarene rene, [-{0j'e, ~,e(: zaudaraju .. Ako lwme noge QtI6u, neka poovre brl1.J£lnovDg IBCa u zejtl.nu ill 'mast! i time neka nag'eo oblaze. Kada Zienama .UlStane evijet a nisu trudne, neka .rIJiekrQ.~jjkiGI dana u~tnt1ju po 3....-4 puta dnevno po jednu kai;ilIm '0V'0g lij,eka:uZWL1.£ se mala ik!l!Siika '1!l prah. satrvenog ploda od b:llilj ana" :2 grama ill pr.ah sa trV'~.og Ih.~a ad mrte ill) grama lise a oil kadfl:llje i pO!llul.clia sa [ednom k~Uc()m meda,

~ ImS,LJ.i\N. il &1 BR,. ,STAN' ~ tBEDERA HEUS, 1.)

.

324

'T

BOKVICA, KONVULA, .ZILiOll.LAK ILl 'TRF'UTAC {PLANTAG OMA.JOR,.

MllHIll1A E'Jr LANCEOiLATA),

Bokvic& tmade debeo zatubast podanak sa prizemnim u krug raSikenim jajolikim lis.cem. od 5,-7 zilie-a, te; dugim peteljkama i po'i,ri5:e uglastih stabl] ilia hez Hsca, Na vrhu stabljl-

ke stojl dugacak klas, sa .sitnfm sivobijelim Ili ljubicastim cvj-eU.bma .. DuhlmJ klasa je l'aziihta, od 71-3,0 em. Bokvica rmade tri 'V:t:_ste, sa v~ikim okruglim, srednjirn i kiopJj afsti In llli-Cem. Sve tri VI'S!:.€! SU ljek(lvite. Sirnko i sreil..nje lis¢e WVU u narodu muskom bokvicom, te ju rabe vis,e za fane i O'hlo-ge. K(';plji~to lis0e zovu zensk om bokvicorn i rahi se 1Jl naredu viSe za pluene I unutarnje bolestl, Bokvica sa kopljastim lwc€m :ra;sLe v~in.(Jtn po U v-ari<ltma, a sa ffiraik i In lii5Cem po lrvadama iuz puteve. Cvate od aprlla do oktobra,

Za Iijek se Slruplja lliwrijen, lL~ee prije cvjetanja, a sjeme kada sazrije. SV]eZie izgnjeceno liMe rahi 59 Sa vrilo do-brim uspjehom kao oblog kOO. vrueih otoka, rana ko]e ~k:Qo zaml<l!Quju Lprotiv uboda pcela I GSBL. K.ada se sok iz' .svj~e izgnjeeene bUjkli3 nakapJje u ·svje:Z.urnnn; .1 rana svjezom ]zgnjecencrm hilj!kom ohloZi, zaustavTI.. sekrva:renje i TOlna. brzo zamladuje. Ova] sok [e stare i vrlo orniljeno sredstvo kod turls:ba,karla tm se nd velikog nepora noge ;upa;le i n:a:Zlllj~ju, jer oV'aj sok oostranju:je upalu, hbdi i liblazuJ~ bolove, Ovtl:g.a soka 2-=-3 velike kamJ1&e dnevno sa kmj'im mlijekom, i medom neka uzlmlju ij udl koji boluju od vlainog l'i:% aj a. Dz. to neka liSa] dnevno dva do hi puta izapirn tim sokom iIi j~imodvEl!rQm Od suhog Iisea (ldJkg 11i'l·1 Utar~",ooe). Svaku veee't' treba li.~.jeva mj estac.istim maslinevim :tIejt:inomnamazat'i i posuti u pn:ili istucanbm tlovaeo[m. Pijenjem svjez.e -izgnj.eC@nag sOk<a UjeCi se katat" dusnika, pluca l eriieva, krvarenje dusrrika, .}E:o-

ljev, ~garaV'~c:aj ~uiticS!lbolesti mate:mice~bij,eli cvijet

i bo],@:sti j eire. .

Kada d!o.~ ilj ama mJijiekCl ho6e da p:resusi, neka peru dojlke sokom ill. iZ:gti,j e~ene bokviee, Kada. ko lscasi :nGgu Hi fUku" neka. privij a SV)'8iz'e izgnjei:\enu iblLljku. Kame iZ1:tsta z;alL1!dara" t1.eka trlja znba, mueka usta :i W'i1o g:rgota svjeiim sokorn, Zimi se rabi edvar od SUhOg liisca. Odvarom 00 suhog lisca 1:ijlef:e sa vrln d.oorimU!spje:hom gnJHerane. Hz to treba}?iti caj: (lid 30 grama ()rSU~e'nf!.)l!~r lisca na pola nitre 'lode i avije kasik!e medal' 12 ~at:i d:rZaH potoplJeno~ 1'0 rnimrta kuhatli i :2;0 mimrta pal"iti. Ovog caja uzimJ.je se jitadna ~oljia n.aste sree I 1~2 fuljepreko danajsva.'kQg sata po kasika. Ova.] ,cisti s1uz i krv, teje lij€!.k prativ svth uuutarnjih bQlesti,ka(l gl'Qznice,krvav@g 'roo-, krenja, sbbooti U mjehLM"1J" hijelog ev:iji1eta, 'pfoQmu~ ldoo:U, ka~lja, grla ikO!d svihpluifriih. bolesti,

Pretiv prolljeva uzme sea~ putadnevnJO 11 pranlstucan-ogc sj emena na vrlku ~oza! ip:ijl€l! sa mravim ernim vhJ:Otn. S vinom 'kuhano suhe liMe lij.ek [e proHv svake grQzxrlc~. Ka4a kog:a:;r,ub zaooU,. isijt'l~e se svjezli, dobro OoCisce:ni kodien ad bekvice li stavl O;l)l'ez.nQ· "!.1,. uhesenu strsnu s k-Clj'E 1bo1izub ], boI De dosk!crtca uminutL Za sUSlcave, sla.bunj ave i prsobelnaesebe llooo.stliiv] j e lijek siru;p oClbokvice.

BOROvm:CA. CRN.A {V A.CCtN:ruM MYRTD..LUS Ll

Uspravan je 21~O am visok grm, sa, ,j B!.joUk.im sf tnimlpilOlisto nazu.b[jenlm liScern. Otombo,ljeni evJetovi imadnVl;1omalu ca-sku~ k&'O rub,ugla:d, hHj1edozele:n, crvemikasoo mahukacn vjooclc, 8 ]?1laEnika i podraslu.ploiinlic1ll, a. tj eraju pojedin,c€ 12: Usnih pazw!iac:a. Cv.a te odap:rila do. j l1lIllI..Pl00 je melena erna boba, Ras-t;e' osobito po gorama, u s-u-

326

m;ama li lilgWncima, Z.a llj,ek fire ruuliplja U [uln i to

1 • ~ , 1~' • • • li-":b . , f

dSC~, J&O:f.ll'en]e' ~ J.IVi. e •.

Kada: sa popije dn>evn.Q po 3-4~o[}e cajlaoo50 gI"9.01i3 o-suk'nog Jise:a sa [ednim Htrom 'lode ukuhanog do .pola. Iitra, .njek. [e za ~e6,emu lrodenu belest, slaOOi8ti mokira.cnog mjehura, acta: bise i za grgQta.nje kiOd krata:ra. u gdu. K.ada. se dnevno di!oibro sazvac.e i p~jede 20- :",30 osusenih boba, ZJaustavlja se pralle" •. ~llktUj["OI od boba izvrstan j,e Iijek 'Oil g,dfe i Sf\dobolje {vi.di :5:l'idooo]ja}, Pra&kom 00 istu.ca.llog i pI'06rj,an.~ :~G>r-,ijen<l, pm'i,plju se, nakon Izapir.a:nJa, rane 1 cmeVl, pa brse usljed toga. pmI.a:l:e i za:mJaae ..

" Tinktura od o.suS~nih bciba oollovnice. priPNIV'-

Ija -se ovakO': Na cdvrt Iitra o~usenih i probr®:nih bob>! stavi se $!~ FHra cil)be:Pr'epeke takijie, grozdovac:' n~ klekova~e.~to.,. CY1l.l1j,e bobe urakiji swje, ~aka:r .li 6-8 mJeOOC[l' tun vew snagu :i. lj~oviro\!3.it Imadu,

BOBOVKA B'RU"SmcA. 1fl'".'\[lCINIUM VI'l'I.S mAEA L)

Ma].en. je gnu sa ~VDran stim oblim staJblj ikama i :mmz~Iel"TJ.]m naOpa:l:ke jaj ollk hn~t:am.nlooe.1en lm,

sjaj nim,malo na'ZU bljenim 8 baj a zavrmrtim Ik~na t4m. HMem, k.oj e iJmade 000- . zdo ·tackice.B ijeU i1i ruZ-lCMti. cvjret]eI stoj;le na VI'seima stmbTj ilke rttPCUll1m pOonilkHm 'PT~a [edne] s.trani svraoonim grosdovima, Plod je kao ¥l:O'rallj ervena, nakisela boba, Haste 118. suhom zemljistu. po ,§umama ernogoriee, nat p:leskulj i i t.resetu,. po: ,tisokim gQFam~" Cv~teoo maja 00 juh:. Za .Uj.ek 5€ sku.pljaj1l1 ~o'be i Hsce U 8Ug'1J:stU i oktobrn.

. .. Kada iSle dnllje vremena pije c~j, svakog sata po ka.sik,aod :$ 0 gl'a:ma li~6a na pela li.tr-a VICKie i do. t1apo;Ia pusH u~uh<li.ti,rastapa SJEl j[ lagano odvaj!II

.321

kamenja i pi.jesak ri:z bubr-ega i mok,ra'Cntl'g mj ehur a, UjednQ jaea metkracni mjehur i Iijek je p;r:oHv roo-krenja poda se, Kada se ova] ~j kuha sa dvije kaSikemeda, tjeta zno], odv<'!,ja slua i ra:bi. se k.oo kataralmh nahlada, reume i gihta.Rak na prsima o-blaze 00' svj eie izgnjecenim bobama, Ovi QMozi blali1:e bel i blade. Svje!e izgnjocen scrk daje se kao (lsvjefuvajllce' pice bolesnictma sa velikom vatrom i od umora :i.znemog1ima"

Vitko je, 10 ....... 25· metara visoko drvo sa bankim ,gipkim, crveno-smedim granCicatna koje vise, i bijelom .glaitkom korom, 'koja sa dade odiupiti na kaQ:papir tanke Iisti 6e. Listovi su na peteljkama, koso C!:,etvorm Hi troku tni, z<iII?jUj eni i dvostruko pilasti, Cvij eme 3~ dugaelse rese :razvijaju se zajedno sa HM:em. Cvata koneem .aprila i u maju, Baste svu,gdj e i po v;isoktm plansnama .• pojedinat'1lQ Hi u s9.l;'1I1:p~nama. Na vlaznom Hi moevarnom tiu nalaz:imo~e naj6eSce. Za Uj,ek se s:kuplja wk, HiSte i kora ii. rese, ~k se vadi koneem februar& ·m poeetkum. maJria. Lisce za cijelo vrijeme vegeta,ci.le, a ;kora u jesen i. proaje6e. Caj od brezovog lilica poznat je llijek ed starine i kao 1. izvrsno sredstvo t.a odvaj a:nje .mdkrace. Rabi se sa vrlo dobrim uspj ehmn, kod vodene bt)kestil reume, gihta, uk a i protiv raznih osipa, apoenato j e i 'OMagaltlje bod napoonenutihoolestil. (Vldit vodena boiest i ulGl2loil P,roti V' povratna gtt)"l.tUce kuha se Cal 00. :30grmna· br·ez;!!Jve kore, sa cetvrt litrs vina i Cevrt Iitra vade, 12:--16 sati drZi. potopljer:ro, ikoha 15-200 miinu.ta. OVQg eaja pije se dnevno p, 2-3 s@lj,'e, svakQg gata po kasika, Svjete iscijede:n sok 1Z debla, kada ga se .dnevno uzme po 5--""'6 k.Mi.ka sa

B.I.mLA BREZA ILl BREZ U':ETllLA .,\:LBA L)

328

k::ozjim mhjekom i ID'OOOm., iH sa malo vina, rab.i se Iwd[ proljetnog lijecenja za ciScenje krvi i .losih sokova iz tijela" protiv sluzavosti piuea, bubrega, pije-ska, razmh osipa, a \fdi i kao izvrstan hjek protrv skotbuta, Da sok ne prokisne odvec brzo, stavi se U staklo 16-3 karamfila i komadie kortce od cimeta. (tareina) ili se odmah sa znedom u sirup ukuha, Ill sa prepekom ra!ki:ijom pom.i.j~esa:. Koone je slezena oteeena, neka pije' uaStie srce caj od20 gm.ma .kOf1E! 1. liO grama papraca (~!inovm.ca. Corlandrum sativum L) sa ~et.vrt Iitra bijelpgvfu.a kuhanog;, (Lisee od jasena i [ohe rabl se kod navederrih bolesti, takoder sa dobrirn "LiIspj ehom) ,

BAZGA, E.AZOVA, ZOVlK..o\. ILl mVA (SAMBUCUS mmtA)

Grm [e Hi sUlhlo sa raskrec enirn drvenim granarna], koje su pune bijele s:rflke. Kol'a. j e bli j edo-smeda ibra.davicava, Na-

suprotn i neparno perastl Iietovi. sab't,;;lv]jeni su od 3~-7 j.aiasto-duguljastih zaf;i1j emh i oo:tro pilastih Iisaka, Vrlo. mirisavi cvieto'Vi 'istjoruju na vellkrm, plosnim, sastavljanim pa,st1i.cama. Cvijet je =ru.tkasito-hijd, kolast, malo udubljen vie-ncii':. Plod je malena crna bobulja u grorijama ... Cvate od juna do [ula, Zova raste samcnikla u z;iv~cama, gajevime i ogumcima, til sade je i u bascama. Satire se ,liMe, cvijet, plod, kora i korijen. Lisee, kora i korijen u proljeee, cvijet Ijeti, a bobe u. je.90en, kada sazriju.

Od rnladog llsea 0-8: Iisaka za soljicu blja .i. 1 mala kasik~ rneda, v.rijucom vodom preliti i poisti.ha 10 minuta kuhati: pije se kac- Izvrsno sredstvo za eiscenje krvi, PTotl.V raznih osipa, bolesti pluca, bubrega, jetrc, ze1llJca, crrjeva, zaduhe J sla-

bog Stea. Roo uagl uhostl treba ubQ dva pu'ta dnsvno i!trcati odvarom od suhog iU svjezeg Usc,a. Kod espica it erljeniee da] e se dj eei dnevnc 2---3 veU~e kaSike seka od isicijeaenog svje2eg lisca. sa. mlij,ek;om. N a I §oljicu mlij'eka sta vI se 1 kaSika soka i lkaSU~a meda, Karla sa 6---,8, sedmica pije 'caj od! Hilea ZOV"e, najednake dij elcve pomij esan sa kunieom i kaduljorn lIZ prido.dat<'l!k meda, lijOOJ. se svaka. un,utra§nJ,a bolest, vaua. it hemorosdl.

Cv:i.je,t 00 zove Jos je lj~ekovitiji 1. li.jeci svenavedsne bolesti. N,a, j e{l]nake dij elove pornij eSan sa Uporn i smrekovim bobame, te medom i. 1imunovim sokom, tj'era na zno], pa se raibi ked 8\'1h v:rsta nahlade, katara, kaslja i zapaljenja sluznica, U jesen. treba 3""""'{ sedmlce dnevno pO'jest:i po 1 mali t<llnjnde it viiSe:kra tnim. obreelma ZT'€lih boha 'liwinih posutih sa majo seeerat !ill kCer:a i vma ili limuno:vog soka, ,J'edenjeboba prepo,rad:a cjelok.upniorganizam PoSto 'i (:is!i i stvara krv. Sirupod boba sa seClet'om 1. medom, ukuhan za simu, preporuea se osobama kojl€l mnogo s:j ede. Ta1sirop blago ~isti zeludatc .i

mokracm mj ehur, .

O:susenebobe U)ek su protiv srdobolje, kada se 1~15 booa saZvaoo i popije sa. 8o'1:j.kom c:rno~ vina, kuhanog sa 6 grama mla-dog hrastovog li~c<l. C.aj od 3-4 grsma zelene koriee (lik,Qv)" ko1 a SE!! n.ab:z'i is.pod sroe:de' kere, j.acs.. Ziel ucane ,wkO've i lU eei kronieni z,e~uCanika:tai". atada se dnevno naste srce, 2-=3 mjeseea, popije po 1 !:oljiea toga ~aja.. Caj ad korij.e-na zove ad neprocj:enjlve je \Ti.jecinosti kod vodene bolesti i bolest! .mokr:acnih organa, Za, ca]se 1l1ZJne 15 grama sltne isj,€K'ano:g korijena i potopiise u ·l~ Iitra zdravogvina, 16l-!20 sati, stoji. a n:ak(lff. bog/a kuha sa kaSik-om meda 15 min, i pari jo.§ I/-2 sata, Ovog ~a.j a. treba 'uzet.i jedan din naste srce, drogi dio pole. sata pred TUcak i weea d~o 1/2: sata ptfi.je

vetere. Dakako, da se uz pijenjoe ,cajn i dij'eta mora ddati.

N iaak j e gnn sa raskreeenun granama, trnatih ograaska sa Ianeelastim pllastim lisOem. Male'ni poput snijega, bijelJi cvj,etiCi pojave sepojedinaene lfi. udvo:ie utrcje, neposredno prijl'e Iistanja i tads ~ok.riv8jU ~esto Ht.a:ve graneiee. Vise puta pojave ss evjeh:rvi zajoono sarnladtm li.:U~em. Cvate cd aprHa do maja, Plod je malena, okrugla, ko!UunJftva,izv<ln~ toonotrpka; modrim pepe}Qm popala boba, ZV<:lD() trnina, trnula Hi kukinja, a moze se tek onda jesti kada ju je jakmra2:, ofurio,

Za Ujek s@ ;skupIja .kaF:ij,enjle u proljece i j'esE"'O cvijet za \Tijeme cva.t~nja, <I. plod nakontoga, posw ga 'je mraz oiurio" Caj, od evijeta poznat jle kao star! k1!ltni Uj ek za ~ acanj e k:tVi i zeluca" i k.ao bl"go sredstvo za Nscetl!],e zeluca. i oe!'!'iij eva, ZOII, ~aj se usme :3,5--4 (I grama svj eZeg cvijeta. m !5 grama omsenog ipreUje sa 1/4 1itra vriju{:.~ vode, kuha 1 min. 1. pari 10 mlnuts. Ovog caj,a popij,e sepo 1 soljies. dnevno, uvijek same po gutljaj, 3·---4 dana. Kada se ovaj cad p!'ocijed/i i prokuha sa kasikom meda i popije 2-·-3 soljiee dnevno, svako ~'2--1 sa:1t. po k~ikla,\1Tl0 je debar lijek protiv upale pluca i upal~ du~nika. Karla se daje'djeci kcia belujuod raznih osipa, da PO'Piju po 1 ooljicu cn!og c~ja na manje' obroke, za nekolikQ dana ce ozdravlti.

Ova.] cal se ne uzima duljeod :5,-6 dana. Debele osobe 'koje h,oee da omrsave nceka piju d!neVTIo 'JJ'O .~ soljie2 3-4 sedmiee eaj ed 6 gram®. CViJ;,t2L ernog trna i 6 grama pre-slice Sa ll~ Htra vo.de. 1 !5 rninuta kuhanog, Prottv Gebljine joo je belje 3-4

CRNl TRN (PRUNVS SPINOSA L)")

I

aao

331

Sl€!dmice uzimati Caj; od po :5 grama ,e:v"ijeta cmog tma, ruzmarina, karl ulje it 2 dkg pelina, 1/4 M tra vode it kuh~ se ,sa kasikm.n. meda, yrijuce prelije preko toga l pan aO-25 minuta,

_ Protiv zunce istuce se dcmja kera ko.rije:na it v_-an 5 grama osusene m 112 dkg svj.efLe kore sa I'f! litra zdravO'g vina, dok uvre treH'Oa. Ovog caja popije se jedan dio nil5t.e srce, drU:gi pted l'ul!ak, a tmffi m:o prije v:eeere. U 'CI'IlIom vinu kuhane beb E! izvrsten su lijcl;::: ZOI dizen t-@I'i..ju. B (JIbe 1.1 vinu fli 1":£1- ki ji potopl] ene izvrsnn dj el uj u tOld buibreznili belesti i bolesti mjehura. Ha:kija peeena O'd! boiboJ! erneg trna j,aca zeludac i probavne organe kad a. se dnevno n:!3l!te sree popije po ][ mala caSita.

Omalena je z:el,jasta bilina koja pomeeu podanka tra[e viSe godina .. Obile stabljdrk.@ ;lcie svQ'jiln donjim tijelom po tlu i pusmju \11aknasto kotijenje. ,Gar-, nji [e diOo pctdignut i dvoredno _ d!.lbv.. Jajiasto nasuprotno Usee na kratkim peteljkarna, mekann dlakavo, 'na rubu j e krupno na:ovaseno Ili kao pilla namhljeno. Iz pazujc~a gomjeg 1_ srednjeg liSCa. istjeraju evijeei u rijetkim grozrlovtna. Cvijet je iivoro:OOll.r" 'Sa 'tamnij:im zilicama preplet.@orl., koJeSiCu sliean vIe-nNe. Raste obilno po suhlm Ii vsdama, okraj eima suma us plotove iagumke" I~vate od maja do augusta. Skuplja. se cijela stabJjika,. 1 to za v.rijem,e cvatenja,

P:ij e se 'caj za Fred~brarnuoo susiee, Kada se pw.ni~'eSa _na, jiednake dijelove: S-3 kan:tal1ijo~ 'prmlicom 1 vOO.opiijQID. 1!1Z ·pTiii:ooahl meda I pb'pije dnevno po 2-3 :S:olj~ce, uv:i]'ek same po gut]jaj,. Izvestan

CESTOSLAVIC.A ZM1J1N.A. Z'V AN A, 'I [)'Ul'CAC 1 POZEMLJUSA lVERONloCA OFFlCrNALts Q')

332

j e li.j ek pro U v svih l'..tol est] prsa i pluea, posto pol ucUije lagano i sigurno izhroivanje sluzi, Kada 'Se ova] caj dulje vrernena pIje, lije6 se nervozna gkavobo1ja, a uz to pam ate protiv gihta i reume. .

~1p"VARKi(lCA ,(SErtIl"ERVIVUM 'I"ECTOR1lIlH L~

irnade I'uficu mesna tih jaj olikih list-ova, a iz sredine se raz.v:rijoe cvijetna, liskarna pokri vena stabl] ika, sa 11:Jitii2amom gr'oojo-m btje-Hh evjetova. Cvate Ijeti. Baste pl), krovovima, stijenama i zidovima, Za liijek 00 skuplja m6e za. vrijeme cvatenja Ijeti. Kada se uzme dnevno po 2-3 male kasike iz svje.zeg lise a iseijedenog soka, lijece se netvne rastrojenosti, padavice, prepadanja l1 snu, i prepada:nj,a male djeee,

Ovim se sokom maze osip i ,cirevL Kada seuzirna dnevno, :2-3 sedmlce, po 1-2 oo]jice caja, svak~g' sam. po kasikaod 12. grarne C!t-S'us,~.nog iIi 1 dkg svj'~zeg H[!,;l:'a na J 14 Ii tra "lode (15 min uta kubati) jfaca se io.sv]e2\JlJe eitav Olrganizarn i D:tldanj~ kod zlf!onfi. preobilno mjresecrl'O pranje. Za. vrijeme pranja treba da popiju po 1 soljieu ovog caj.a naste BI'C,e, a preko dana svakog sata po kasiku, Sa maseu cuvarkuce, ma~11 se. I oIbla'l;~ rane ed IJ.'}rit,"'tljeeendSti, udara, guke ili vrucl. otoei. Za mast se uzrne pregcit malo izgnjeeenog svj~leg list.a, 9 kasika vode i .2.(1 dkg 5I.rinjSk,og sala i z,ajronokliha, dok se stane mast odv,aj ati, a za tim kroz sito proei] 00'1.

333

Imade dugacak ;&i.vO'smeB vretenast ko,rijen i 1 ~ 1,510 metra visoku granatu stabljiku, Usee j e- velikc a:rclOiHko i runjavo, CvJeta

u glavk:ama sa grimizno~rvenim ejevastim, gusto zbijenim 'cvj,eti.eima, kojil imade zakaeke, te se hvataju na ooijela. Cvate od [ula-a ugusta. Raste uz pu teve po !iJgumchn~, lrvadama i tI.eobra.d"enoffizceroljis;1;u. Za Hj,ek: vri~edi korijen" lisce i sjeme. DV'Og'odisnje korijenjie sakuplla se u proijeee :i.'li u jes'8'ThJ .lisce dok j;'E! joo, mlado, a sjeme kada sazrije,

~I'CAK. KEpUB"

P ALug,INA ILl. CKALJ fLAP'PA OFFWINALIS A1L.~')'

. Kada se od prosusenog li~ kuha caj (n~ .'4

lHl'IE! vode 6-'8gtarn\fJI) li dnevno popije po :I. so[jia Mste srce i 1-2 soljice preko dana taJ~c.a.J~'l hladii

". & ..!t" 11 I ,

ntklanja vjetrove i zapaljenje Zelucajte je vrlo do-

bro sredstvo protiv raznih osipa, Cireva, gnojavih rana i grinte, Uz pijenje toga caja treba osip i rane ispira U i ako je n uzno, tim od varom i ,,~bloge, stavIjati, Na 1 Iitar vode uzme se Jl dkg s.uSenog liSc<li. OV3!~ je od var v.r le dccro sredstvo za grgotanj e protw trulosti i ranica u ustima, Lisee u vinu kuhano Iijek je protiv kamenca, Caj ad korij,ena odvaj aJ. mokracu .i Msti krv; kada se poplj,e 1 901]8 naste srce i 1",...,2 preko dana, A tab:!. se za lli.jeeenie venerifuih boh!lsti, skr:ohi1a, ,<tInt®! ........ .,:1,"'".",..,. Z;OIs~ ..

'_1 . . ~ .• F'-"-'--e~-,

jeie reume, vodene bolestl, ffi'.~h vrsta ckreva i etre-

vanja zivoro.. Kod clffiva treba uz pijienj,e Baja, (:irev:e.j~cim Q~va_:rom. [ista mjer.a. kao i ked liSea) is~ira ti 1 oblaga tiobloeima,

Kada se svjez korijen Istuca uhavanu sa 1.---:2 kasike vinskog sircet.a, za tim sok istisne i toga soka 8-9 dana naste sree popije po [edna kasiktl; izgonl se trakavica, Istucan ,kol'ijen iz ci{'1ka. ,poonij,eSan sa

.i1JeCi,j im salem izvla,ci strana tij,elaizrana .. 'KorR'e se usta iskrenu, neka isroc'e kori,jlen iliSce od ci,E:ka sa Mom sta.bljmrnn i privij,e namravu stranuvPro'tiv kila. is1:uce SIe 1Ii prah .ko,r.ije'na od malog ~icka i pospe dobro po kbuhu, z;a tim prirvij,e sa Q~bl0gom ~Qd r~k~je+ Uz: 10 treba tri puta dnevno Ul:Zeti n,a VI',S1ro noz.a pra5ka Old koti~i;ena. i popiti sa malo vma ill vode, 'Kada 'bijesna ~ivutinj.a ujedi.e', uzima se tri puta dnevnona vriku uOOa istu.canog s.j ernena, da se krv §to p:rl,je otrova, oslobodi. Sjeme od ,ci&a joS j a.~e dj eluje ad korij enOl i l~:a. Za ja,canj e kose 1, protiv peruti treba sed:mieno 2-3 puta glavup:rati ,odyarom nd korijena, i 2,-3 puta Sledmicno koiu dobrolstrljati zejUnom od ~i~ka.

Protiv ispadania kose, natare se kOLa na gl~vi sireetosn 00. Clcka d va puta: dnevno.. Karla mala dJ ec.aplacu, stavlia ims~, svjeie?s6esa Dalic~em _na trbu~C'lc i odrnah s€ umrre, svaln otok dobrc lEi! oblagati svjezim i cistirn mit em. Mlado liSee i .":r:s~~e so. i zdrava hrana, kada se obare u slanoj vodi, III anrbl i zaeine ;tej tinom i lirnunovim sokom nimladim maslorn .. Korijen od cicka, sko joe starijiL .~ ~odinu ~a:na; nema vise lj.ekovitosti U sebi i ne vrijedi ga I"abI1j.

Za zejtrn. se mane dobra seka izr;erzanog korijena, dvije kasike sjemena u staklo i preli] e sa 80~ _ ,90'0/(1 :spirit:Orrl, dabto z;a.c,epi li ostavi 10.-12 dana na toplom ·mjestu. O:nda se :Spirit procljedi i pomij'e.sa sa 3/4 Iitra zejtina., pamukom zRe,epi i ostavi pnnovo 4---fi sedmica na toplome mjestu, I sa spiritom li Sa zejtinom mora sesaddaj stakla dnsvno promlUCkati.

Irna ll2: _, 11;2 metal' viSOR u uspravnu gus1l.im puslom pokrrvenu sta.bl:tiku, sa sjedeeim WQkim, ]ajo-' J ikim pustenim liStem. U p:ry()j se godini r<;lzvije sumo rU.Z1ca prizenmih Itstova, a druge se godine :razvij evisoka staib-lj ika sa vellkim kao Unum zuHm, levj etovima 1.1 eupereima, kojii tvore veliki grozd na vehu stabij]ike .. Rasite .PO ::>1iIDc<mLim kaaneni tim ~~~uljcim:a i pjeskovitom tlu, Cvate od julia do <august~l. Za lij]ek SEl skuplja za vrtieme evatnje ,i Usee i cVijet"

Svjeze lis!ce 1 d~g na 1 mar mlliji,e.'!.;;a kuhano rabi se za rastapatjuce' obloge na otoke', hsmorolde i liSaj. Na divlje meso iprivija sa svjeiie h:.gnje<:e-n list. Caj od osu§enog li!Vij eta, pomi] esan sa slj ezom, podbjelom., kaduljom i medom, H}eCibolesU pluca. kasalj,r prsobolju, gtoZI:ci<:u I k.rvaVco pl}uvanje .• Za grg'ohimje Ikod. 'UipaIe grla i za" im.piranje RClS8. nenatkrivljivo je sredstvo ova] Coaj. Z'ejtin ed divizme izWID)\) je sredstvo ea .m,a,z:anJe belesnih ociju (dlnev(to 2~3 puta) i za trljanje protiv reuma i kosttilbolje. U prah Istucan evljet rabi se za posipanje rana koje t~ko zamladuju. Za~jtin napuni se stakle do poIovine .iskriZaJrrim liscem dfvizme i prelijEf!- Cistim maslinovim zejtrinom, za1cepi. slabo pamukom iO\Stavil na suncu illi toploone mjestu. 4~6 sedmiea, Divizm e imade vise VTSi!a; i SVe su jednako 1,j ekhVite-

DIVIZMA, VO{\.U REP', SVUECNJfAK ZU'}1I)C\,UET ILl OSLJI pgUN (Vl!1:!RBAS CUM TAPSUS L)*)

D'ESI"m, Ima 11:2 - 1. m:eu:a Wsoku

I,A,VENDEL, ILl [~tverosrhu 1.s:tab].Jlik~ sa

PRAY ATRMA aspramnim uskim lance-

'f.II~.O\VANDULA lastim ~st'~ed..J.;

VERA fli. 'C.}.) , 'i ::i _ .$,1 •. =~m

eavrnutog rubali§:6em.

Moor! cvjetovi ISa; k1.ru;ovi~ maod pr5Jje.na, frnadu peIDro~hu i:aSku, d~t

vJencict sa' dva ,raz\.1j ena prasnfka i nadraslu plOl:1- aiell., :Cvate od jul~ do' augusta.. Sije se po baSf:ama .. t.;~, JJi]ek s.~ simp.lja u septembru ,eljela sta:b~jika. i hst~,., .. ~ CVl:jet u augustu. Odv.:n' od 1=] 112 kg ettaVI€: staibljtke, kuhan J1J.2---":2s-a:ta sa ]2 limm vade .• prld.odase' 'II ~u za banju, O-va;kve banje ja~'aju Qslab.Ijene osobe 1 .. Q~jajU 001 materniee, P~~em. OV?g odv~u~ ]l]:eClse . reuma, g,iht, neuredsn i bi:je-U CVIJEft. Protiv naiv,aie Ik;rvi u g.klJvu. nervosne glavohoIje; vj-ettova i 'greeva u maternici,2ielucu i -c:rijevirna uzme 'Sapo 10 bpi ~ej:tin.a na Sel:ero. Za. zeltm se uzme pregrst proven utog ,evijeta) stavi u staklo ad I Ii t.T,a,· pre1ijemaslinoviin ze-jtinom,. za~epi slaoo pam ukoon i oste.vi na toplrnne mjestu 6---B sedmica. KI~ ~rervO:2:tl~ ~~~vo~Ije' n~~ru se slit~~ po.-diilSfllce; 6elo 1 !:il] eovim z~]bn.om.

DOBRICJ:CA ]iLl Maiena je trajnazelen, sa

SAMOBOJKA !pmaV'om cetve:rouglasmm

(GLECUONA I stabljilkom i dlakav:im us-

=--_l_IE_D_E_' RA_' '_C_'E_._.\_L...;,)...,;*l;...' ~I' Pl'!l:Vll&m ,ev,duMm !$tabl] i~

kama. Ix fSit.a!blj:ike t.jler~ju:. mnogvbl'ojne vrije2.e, lkoj'e SlIi! po zemlji' na stranu ra;§irH, na uzlevima ~rij'~e' i ~ju nove sta!bljikesa cvjetovi.ma. Listovi S,U naSUprotni, sre~~ruglasti. Hi gotovn blll'b'l'1eZa.sm. i krupno narovaseni,

J'1l!S110Ij'llbiCarsti cvjett)vi imadu pete:rtmu;b.uEjev'kastu .caSku~ dvousnat vjenL'1t i 'cetiri praSnika, a st.oj e u J?MuScima lisOo'lta: i !vore pri vidni 'PrSljen. Cvate ad' aprila do juna, Baste uz plotove, po iivi(la.[lla, grmlju i gajevima, Za lijek se upob:ehljava lili6e kada Sa je dobra raz,v.ilo-. Skupljia se za cijelo vrijeme vegetacije,

Caj 00. llSca do\bricice ods.tramj,uje' svaku s:uz, :17; n:a.~ega tijel'? irabi se kod ooles,ti pluta, prsiju, bubrezne sluzavosti, kam.enj,a" pijeska i. ctreva u b:ubl',ezima .i ieluc'U, futice :I. glavoho:Ije koja dl.oi1.azi usljed prok.varenog zeiluca. Za caj sa uzme 12 grarr~a ~Senog Hosea, pte1ije sa. 1!~ litra 'Vrij'Uce vede, pridodaje dvije kasik.e meda I kuha 6-10 minuta, Jus jeoo1je aka se kv,asi 12 sati i 5, mjnuta kuba. Dvog caja .pije sa nB!§te sree 1 manja sllija a pT'ekQ' dana svako.g satapo k<liS.i.ke.. Protiv :2;u,tic.e neka se prideda joo, 3grama peline,

Ked up-aljenO's; g.;rla za grgotanj,e usme sa 30 .grama dobrlicice, 1 kMikat meda, jeilna. osmirHi! Iitra zdr.av,og siir6eta, j edna _oo:nrlna, Ii tra vode .i kwa H).--15 mmuta, Kod zubebolje m.ookaju. S!1! ovnn odvaromusi;a. I za iStrea.vanje u.s.ijurabil ae sa vrlo dobrim uspjehrnn kada se .na uho gnoj i slug odvaja, LiMe u samom sireetu (najooljre jabukovom) vareno, st,av:1j,a se iran dobro topli .o\blorli .p:o~v ulega, krstobolje i reums, USnui!tavanj,em SVJ,eze lzgn]eoeno.g wka, na [ednake dij~1ovepomijeSanog sa jaJbukovim sir6etomJ llijeci" se g],avQoolja. Ovo usmikavanje j<l!ca i ~ivce' i oCi.

338

Ga.ve-z imade' Ih - ,8/4. U1e~ tra visoku 'uglastu koe.inj avu !Stabljiku" sa velikim d~jastQ-oo:trljastim ;hlS-

6em bez drska ivclilcim. oblQ-z\'on~-tim blijedoz.ulim! Du2~ca.::;till1. Ili crvenan ovJetovima~ Cvj etovl stoie', vise njih, zajedno, tvore Wibofujistitac i Cine 'b:i.l!jku upadnom, Cvateod :maja 00 septemora, Haste po viaznim Itvadama, grabama uz potoke i vode, Za Iijek vrijed..iL lisc.e .i kori~mm .Ko:dje:n See' skup:hja.rano u prolj!eCe ikasno u j,esen. Kor:i.jen s,e opere i~ da ne .izgubi OI.cl"!;ri$e,od svog sl UZatV'O:g sokat najptije ci-tav pr-OOuSi, prosusen rese .na .komaijj.ce- i do kraja proou= S;i na k>p1o:nu~ mjestu. Svjeie ~jHcen.Q liSCe p:civijac se na rane od uhoja. MladQ li~ce od. ga:veza pripl"avlja sa za salatu i ra:bi kod prQljeC-nog lije(;lenja,

liscijedeu sok Iz svjeZeg kDI1i.jen.a zausta.vlJa krv kod svjeiih ram'! .. I prijesafll i osusen korijett:'l gavua sluzi ked prijedo.ra. Ca.j od pros1llienog tko.r'ije:n.a imr~ sno djeJluje kod svih p:lul:niihL boiestij• kao 1!J.ipale phica~ haeanj a krVii~ v,elik.og~j <Ii. sa. t~kim izbaeiva.njem sluzi~ r~.nih upala, bWbl'eZne s.J!uzavosti i 1'1'.0- lj eva, Dnevno treba..UZi€!'t naste srce j,edn.u solj u topJog eaJa i uveeer prije spa'\.~anja jednu .oo~j'Uj a preko ,sW!ikog sata 2-3 :kaSik-e. Kor.ijlfm sa pola vina i pols. 'Vode kuban. daje se bolesnicima svako po:la do 1 sat po kasika, kod ·teSke upale pi uca, v,@like vatre :it p1'l)ti V iedi" kod svake bolestt,

Rod grc~va u trbuhu uzme se ujutre naste srce i uvwer pri] e spavanja II!!iJI jedan veH WdzaJl1i. oV"Og c.l;Ija. Za c<'lIj se uzme 201-25 gr osuSenog ko:rijena nat :po:la Utr.a vode, ili vode i vln,a i kil.lhai 25.--30 minuta. Od korijena 11 mtij€!ku. fli u pivu u ka.iu 'raskuhanoon. stavljaju se ohloz! kod prelomakosttju, ugni~'eno-

GJ\l"EZ (SYMl'Hl.'Ttl~1 OFFICIN ALE. .L}i"'~

339

sti Q'twdmiIih otolka Ii kada ,ote1mu mQSnj,~ 1JLcoOvj,eka ni' dj eteta, ,ill kada se ko mil nj ih 1ibij e. Oblog treba nak"on 24 sats prOIrl&j~nit1. N~on 3- 4, obloga ob.i,c.no b'iva bolje, Aka je ko~a Ispod ob101ga, pobijeIje,ha, priv~~,a se svjde iz:gnjeeeno liS'iie bok-~e! ,8, kasnij,e poI!\i~p1je sa U pl'ah lsLu.oonW suhim mt:~ ad. kuplna. too. p~telQmfA kos;tijlu ,ostavlj a se ob.vO'J po 13 d~na't nakw S dana zam'\jeni Sri!' drug-,im.

Pripada najpo~tijem drveeu naiHh ,k;taj eva. 0r)L dosegne visinu i do. 40 metara la debljmu ,2-,2 1/~ metra i starost ad vi~e stolj,e~ 6a.-Stalblo imade ve1liku 1woonjfU sa rasIO",e(iEmiIP svmutil'.n granru»a, i a.ubo:1I:o w:pucmu. mJ:"kiosivu mek~nu kO'ftl. Na g,Of'njiln jt granama k.ofa ervenkata. 19l'a,tka. Li!6e- J' _ ~Q'Z,elen,o na kntlclm peteljWama pm-as,to k:rp!il.sto i ~ohjlt ~ra~ ne Sl)!o'. £:utooelem cvj erovl S1~ r~~vlj aj u ~iOOno SS! JiMrun. Plod. (~irm.ml'\ld) je dugruj~ J~jm O~,sei6" edosde oplmlj,en drvenim ovoj em, @,tcupkoni) sl~C:rJ.]m zd:j alici, Hrastova imade mn.(!I.g:.o vfsta.. z~ bljet se upotreWja \11<1: n.aj viie hrast luinilk koj i Taste 'svugdj e po ravniei, li,ede po brdima, i cesmina il~ crnika {Quercus: Hex L), koja se n'al~i kao grm ill dJ."VO sa vazda zruanim kolf.:.Uatim Hseem raznog ob-

, _~ d •

Iika, Raste u ]uznijim kraj,evim.a. nr.\l5el"l,omovme"

Hel'cegov.ini, na.lma.ciji i HI'vatsikom ptim..o,rju .. Z,"" 11j~ Sr:!J upotre-blja,va i 9lwplln! sasvim rolOOQ' liS6e i mlada 1\00'8 U pl'olje6e'~ a plod O~ir) u [esen,

WBido hT~'Uii'klvo l:iMe ra bIj ene kao ,~aj ne rno~,e SI:! dosta pteporncitii £.aibim IjrUditrnn" fek?nv,a1~!.m: time; susi~avim, dapa,ce i na ~Cl1 bolesnlma. Za l\a]

lIltAS'll'L~ DUB. LtfZN,I.~K ILl GORUN' (QUERCUS FEDUN~JULi\'TA EmtH.)·)

340

se uzme j ednakaSika meda :i. ?l',()kuha sa jednom P'S'.minom zdravog ,C'cnog vUm ij ednom osminom Iitra \7!I}deJ vrijuce preHje prek,(') 25 grams: malo prevenutoR' SV'j'eZeg llsca, pusti joS jecioQID cia proYre i ostavl parlti 2.5 l:ni n uta, 'uzimlj.~ se svak{l' poln do, 1 sat po gutljiaj. Ovaj je ~aj ~o~ b0-1ji It:ada, se20 gl"a'fiW 1:11'1- stovog lisc; poomijeb, ft 3 gram,a l'l:antatrije i 2 gf'iIi;E rna pelina. OVliJij ,!n~ ~aj pije i ~aJ ciscenje i sa iaeil.I1JIil krv i .1 ze:]uca. i protiv c:i.reva. 5Va'ke~. Lisee u pola sireata i pdla vade lwhOOlQlllij,eci ziulxrboljiU:, Katla se kuhaJ. ,soSik:a wade iU:&'ltioV,e k(lif\e sa 1 li'tar mlijekal, i pij,e dQK nastupi povraea;nje, akn se na vrije:me upctrebi dok obov j 00 ukrv nii e usao, sigtn-an j e protuotrov prativ otrovanja.. kQje je uslijedilo odkojeg bflo otrovnog hH,ja m g~ji'lra.

Odvar mlade ht~stQve kQl"1e (40 gr,ama ns l!etvrt liba vuda vola sa:ta kuhati) rahi sa :m grg()~afije kod u;pa[e grla, m kad o,teknu. vratne !I'ijecm.e, pretlv promu.k],ostl iIi gl1.t~C, U2: grgotanje s'tavljaj'l.l se 0')11:0 Vi'1:iib, Qb]@1 sa j stim odvM'om i mij eli.j'a~ U sVIliklh :2 ~30 mj_nu ta, POVf~c~nJ e lli:tvi iz ,i;!hll:!'~ Hi plu.t: a, Itodproolje-va aa krv]ju, Ikoler~, gri~a j £ist1iil,ii. 1.1 C;m'flI'U, lijicl:i i 'll'stavlja krv, kana se svako ,cetwt do pol~ sate. uzme po gutUaj caja erd j-ednl1! osmfne lit,ra viM, Jeane .osrr:drio Iitra vode, 1 kaiMke meda i 4,1) gr hrastove kore, sto treba 20 min. kuha.ti ..

Kod fistula u em-em i kome ispada zadnje erijevo, "!;reba uz pi'jenje ovog i!:a]a da uzme dnevno ldizmll od 25 grama l'iore n,a ~etvrt lin-a v,ode, OOl;l! ~fl,ta kuhatl~ isprV'BI dnevne a k8:snlje sedmicrlo 2-3 dobro top-le !'!ijede-6e beflje za 20-25 minute od ~e'tvrt k~ hrastove kol''l, lu.~b.iJnQ 1 B.at sa 15-'2.0 1itar~, vO'de.

Kflfa 00 ~ira lijek j(;!o Z!'J. malaJ{Salost, slBbOOttvnest, nQr-VO,{;~1. besanlcu, k{)stobolju, t':amotinju, _w:nna trQrrI.O'SU, f.ahitis, prattv guk<l (skTofula) i eurenja

i:z usiju. Uzima se 1-2 manje ,solje. dnevno, Za djecu neka se mijesa ria j·oonake dijelove sa p~~eIlCrm raZi. .Za kafu se .ZiT olju.~ti :i. zma kora skine, zatirn prdije vodom i kuha dok postane mekan, Nakon toga izgnjooi kao kasa, dobro osusi, zatimpreprzi, dok se malo zarumeni. Ovako pripravljen z.ir kuha fie u mlijeku s:as~ertlm 'kao kakao, IsH zir kao prava kala mrrt:·e see i dva puta kuhati. Uzimlj"e se 1 mala kasika na 1 oolju. OV'B!kr) pripravljen 211" vrlo [eukusan, t<8 ga i djeca rado uzimaju,

ZIT samoolj usten, isprren i kao ka:la sam11 even, jako gorei .• ali jace djeluje, preporuea se za Oi:Sc.enj,~ kt'Vi, 1kOO. seCer.lll.E!' ;hole:sti, :;Siulj eva (It V01renrn i za we>renih, -prOitiv nadima i guka (skro£u la) ..

WELA fVJSCUM Zirnzelen j,e gnnic ko] t .2:1-

ALBt:IM L) vi J, ao nametnik na drve-

Cu bjelogoriee, sa raSljastim granama, koznatim H~~em i zelenoeutim evijeeima, PIO'd j e Ijeplj iva bij ela bobulja, eva te 00, februara do ma.t'ta.Za lijek se s.a1nlP1jaju Ikasno 111 jesen. i ziml. mlade mekane gran·flee i Usee. Cal od 15 grama imele sace·twt Iitra vina kuban 1{)< minute, a!ko s:e dnevnc popije svakog saba po jed.na kaSi'krl, lijeci ZlVlcanu rastrojenost, kronicne g;rceve.; padavi- 00 i il.:r~etost, jer poopj eSuje .prawn" kolanj e 1trvi. iPovracanje krvi,krvare.n.je i't 'P·l:ut~, krvavo .plJiuvanjp. i ikrvot-oik ked zen-a, ebnstavl]a se piyenjeffi fuja od imeile. Na..jprije \;reba 1 solju cajapopi.ti,. a kamije svakopola' do 1 gat po kasiku. Uz pije:nje ca~'8. treba na Zeludac', prsa m. trbUh s~acvl51ati Qb,li():ge iJrl ]loQllil8.Ce. U mlijeku kuhana funela, 10 grama na 1 rolj'u, da.i'e 00' d1eci protiv' gliste, ,C.ai S'a ib'jle1SIIl'Ceio:m ad ),.,.jeta pije se poobv krvavih i;lUljeva.U prah !stuican

Iist, kada se pije dva puta dnevno na vrhu noM, tistl krv t ;uz;irnJje se ked ven.e:ricnihbolesti. Xo pan 00 goropa~:tine, neka uz:imlje· fi sedimica. na.ste srce na vrhun,oZa, prasa·k od irne Ie sa raalo V()~ de m. kozjeg mlijeta, i neka za godinu dana. ne [ede who ni sVjel'M!! 'meso o'd svinj,e,k(loo, tuke i gU~9J:n~! 1 svako dtugo· [elo koje nadirnlje, kao pasulj (grah) i drugo sativa. Na.jbo.lje usluge Ciill imela sa hrastova drveta, OJi1C1bftto ked krvarenja.

Sastoji :se '(k'j uspravne gr.rrru gl'icne·~ maslinastesele, .ne :ili smedkaste sre.ljke, sa tamno1tuYjcastLm. Hi bijelim okriJ.,jcim{i. Na najgorn] im plosna UItJi. sitno rojtavlm cjepkama,' razvijaj,u se, ali vrlo rijetko, plitibsU smedi plodle],

Cvij etanema. Raste po :zemJ!ji u sku1phNlma, po suhom thr, a Ol%ibi to uSU\mama cnl'OgoI'ke ·po visoktm planinama, gdj e eesto ]Jakriva veliki prostor, a rnjestrmiee raste rpo ravnieams. Kod. nas j e mno-go imade na Tre.ska.vic.i.. a nalazi se i. po dl'ugimt ~kim planinarna. Skuplja 51;: .u. prQljeee i jesen, Prlje upotrebe i karla se sprerna, mora se op<r~o oci-Btiti.

Islandski H~aj mora fSe najprije 8-10 sati drz~ti potoplje:.I1, a. _na'kon toga 11 istoj' vodi kW1a.tI., dok postane dobro sluzav. Na pola litre vode stavi se 30--40 grama liSaj.a, 1 ka£ik0i samljevenog ·aniza i 2 kaSike meda. Ovo.g' eaja treba popiti. najmanje po 2~3 s,olje dnevnoj 1 solju naste STCe I '1 uvecel', a!. preko dana vee spram boll svako pola do ! __ sat po

I.8LANns·KA,

M" ;:\.l-lOVOi'A" .ISLANll-SKI LISA!,

llSLA.NDISKA .

I'LETIKA ILl

PU.rCNilK ,tCF:r..."1'RA:mA ISLANDICA. AC1-l"ARlUS)

343

kaSiku. Ova:j! ~.aj je izvrsno sredstw prot-LV' svlih upaIa i nahlada, :ka'O: promuklosti, pr:soboljej p:tue.l1!l),g kaoorr-a, ,gteevi,tog kaMj a; isuSice, jer cis:ti i ] aca pl uca. osim toga cisti i j aoo probavnu sluzrrteu ~eluc~, erijeva, ;sle'Zen!ul jetru, ZIij,ezdu gU§tera:cu) bub1"eg~ i 'fn{lkracni mjehur, stoga je 1ijekza slabu probavu, proljiev, neurednu stolieu, sla!ba Ct"ije\~a, cireve Ul erlj emma i zelu.cu, Zu.tiou i se;Cenml bolest (i ako imade u njemu dosta sktoba). Ova] S€' caj osobito preporuea s'iaibun]!a:vim trudrdm :r.enama, za ja,:;anj e svoj e i sv.og peroda, Ai drugi slaot Ijudli~nSk:onva.lescent;i -i djeea n€!ka g.a piju barem po 1-:2: ,soije dn,evn.o.

N.i 001',30 vim neCe skoditi ako ga: od vremena do vremenacpo 8-1 il dana piju za ciscenj e i jacanj e sluanica.

Baste 'UZ obale .rij eka 1 V{i ~ da neteea. Podanak mu je polosen Ikao prst de-ben, :nm-a'Ste 60--120 em, Lisc~ j e' macu slicn.o, trouglaSID, kao trav:a: ozeleno, 90-120 'em du.g{.lckO,Ba1tvo eili tuljak j1e dvosjeean, a klip koj1. j!e gusto sitnim ~eJenkastOOutim cV'jetovima zbijenlm osut, izbija po strani i'z sre!d!i.ne ba t\-"a. Cvj eta u j unu i julu. P\x1anaik ima osebito jak rrI:h:,is t gorkog je OIkus3;, z'a lij,ek wpotrebljaiva se podanak, koji se kopau pt"'011jeee, iii u "jiesennakon evatenja, posto [e i llL<iee· pceeln da vane, P()danak- ne valja oguliti, oguljen IOdvlik isblapi, Kaida se sprema 'kao slatk('j iU osecenm samo, enda ga treba ogulitt

JIdirot j e' izvrstan Hjelk proti v ~r~jee, pa j e :z.ato zamocva6i'ne i vlame krajeve ed nepr:oejenjiv,e vrijednosti. ldi:rot kao ,eaj] 6,-8 grama na eeblTI Htra vdde i'H vina, im:rsno [e sredstvo za ja'canje ~.eh~-

IDR.OT ~AroR1!S OALAMUS).,

344

ea I 7.iv.aea, lii~ proti'V' nadh:lla.nja, slabe p:ro-bav'e, sluzavnostl hubregal ub)ga, lupanja srca, raznih nahlada, k~'qja, upaljenih sluznica, sandZi-JaLlfIOW31tnih groznice, omaglice, otuinootl,podTjg;ivanj.a', ~ut.ice I Pl"otiv guka, Hteva i kosWoolje. Kada se pomijesa na j ednake dijelove sa preslieom i pelinom, izvrsno j e sredstvo protiv ;vddene' bolesti, j er cisU, j <lca i popravlja krv I odstramjuje looe sokova u rtijelu .. Sa pelinom i medom popra.v11 a prabaV1U,nej elost, neuredan evijet kod ien.a. I slahunj'avoji djeci treba davati dnevno po }ed'ffn.fiM~a]1[ tog' cruja naSte'sl'Ce.

Ked raznih C1revaj uloga i k'OstOloolje, ,itavlj'aju se ohlozi Sat pra§kc;m od iairom i. prepekom rakijom.. Ptoti v w.bobolj e kuha' se "korijro ad ie!:irota u'i.dnskGmSirc~tu sa: prrdO'datlk-om meda j kol!ik:o je meguce trpJetivruce mavlja, sa na bolno mjesto; Ralfdjfl, ad id:iI'1o<ta ralbi se za ispffimje usta, odstr~juje trulez I ucmcuje zubno meso, Kod nesv] estiee, podtlgivanj a i ottrlnow, treba uzeti 15t--20 kapi ove raki] e rut ca'Su vooeili kQmadic seeera. litela.nh<oHcarl i hlpolhondd neka clLnevTl.O- uzlma] u dvap1!.l1t~ Ui-:2'o kapi z,~jtin~, ooid:ir-ota, :na,linm:w.dicu seCe:ra, uz to neka istaru sljepoofutlce, poduSnke i vratne zHe istim zej tmom.

.JAGODAZVANA I I\UmCA (FHAGAiRIA 'VESCAL),

tma obao kos podanak 1.Z kojeg lzbija liMe, evjetovi ] tanke poval] enevrij eze, ko je mj estimice opet ko-

rij;enje p~w'j1ll- Listo:vi su n a d ugackoj rpete:].j ki Sa. till. j ajoli'ke na mju,narubljene liske, Liske su .om2id,Q' mvoze'lene i svilevlasom iSH pot.rlte". N a. kl'a;lU oopavih staibljika. stoji pilistitac sa ,nekoliko evjetova.. CviJe"t le pI"a'Vilan v_j..en;~ic sa

;5 latica i nmogD zu,tih tookova" R.ast.e ukol00i}iWirn..a, na prlkl'a'Jldm:a. suma, ogv,mcima i brdima, Cvate odl aprfla dlo, [une, r-u,pJ<I\tr,e'blj ava se cv.itjet ] liMe" a slruJpIja se Zdi. vrij€1:r!e cvatenja,

Suho liMa .ra'bi 'S'e kao cajb na jednake dij'elove po:mijdan sa ,mj1cem ktupi~e; ],az;a:rk:in~~> k.aduIje, m.ajcme d\u~oe~ 'ooba ;5mll"exo:Vih, Sat plodtom iii same 'Slj,0018'l1ikom del dl'Vlje 1ru!Z~. OsdlbiIto ae opre;pG'I",wcaza dne)1lIlu "U)pCtt:'albu ]-2 solje nafulJu W'O:5, grama., QSQbarna ZiY,CffilO r~tro~ e:n.ian,· te lla zu'iii, blii)rezhna j .mokr.atnOO'l m:j Mum -holesnima, Caij ck5,ti, k~l ii odlvaja Iwed{)Veu t:ij,el,a. Kacla::,;:e u tQm.4-6 ~:hnic~ pojetle dnevnoocli 1/:2<-1 Ut:ra, zre1ih lOOIba \J(1! jagooa sa mlijekoffi" vi:tl(lm liH Iimunem, po!lucl1je 'Seizl'l1'Civa- - 11] e pij esika .. ~ k amen.] a. ill: Ibliibre-g:a. i 'ZILlCi, lijee i '~uttcu. j.aca S'f'ce~ ot'klanjifl; bel 1.1 bokovima, sluzi kao Qiklrepa ~'a I'eokoovaJe9cente posto odvaja u:glji15nu 'kis~lin 1,1 iz tijela i e:lst:i JuT,{. Sirup ad bo<ba cini veHk!e 'lJiSluge ROO plucnih b~liest,i i .ve1ike vatre, kada se daje bolesnicima sa vodom -pamijeSan..iNin.ogi 1]uclll dCfbiju nakon u:ZU:].:::il;. j'ag"ooa mirp pO, lieu. i tij elu, ~pcj~ je vdo nedusan, To se moze spriJ.jeeJtL l,.aida. .&e j'a:gode pamraju CIa, se odije1e 00 'Sj'emen1ci. Jagoda v1l1j,a pas irati no. sito od strune, nlipoot'o na sito od .zioe.

JE'FRlEN.1iACA, BUELl ':F1E'I'RLJAN, ILl MAcCINA TRAV,A D1I'VL.'1AK.4 (MARRlmWM VULGAItE L)

Imade 30-50 00l: v~, graU1aj::;u, sivobij eUm dla'kama pokri venu stabljik:u, jajoUko nameruia;no dlaka \1'01 ]i\Sce li si tn.<e bij.~le C'V'j-etice sa dlakavcm ea-

st.om. Cvatce' od j una. do k:asno u jesen, BHjka J.e vrlo u;g'{ldnog nillrs<'l, a lll-sicEo; lju tcOg' ~i g'O~kogClk:usa:.,. Baste po necbradenom U U, HZ plotove i puteve, Za ltjek sa .~kuplj8L .lisee' dje10 ljeto,

Caj od li'SCa 0!Ve bilJk:e uibra,.ja se' moon najhJ],]€ lij ek:ove za laganoodskarnj en] e &lwli. i rabl se aa. 11!ajb()!l}lm liSpj eshn"<l kiod teik.:og' kaIMja. cisti ·0Id. si:tW pluea i bub:rege, ib'Iaiibo1QlIl~U jetri" otl;;:'lan;ja. zutycu i vodenu bolestllL po(jetka, pOipravljia n~eQan cvi[et, lij,ek;: j~ p:rm1i'1l slal'i:)rjkrv;n:o~ti, bljooob6JJe,. ;eeluca'l1ih i 9I1jevnih bolesU,suRjeva It ra.sU-cQJjenm.z.ivaea, Za tajS€' ~aj nzima, 20 grarne ~en~ lisca, pompljello se d1":li 12 sail u l:'etvnt liU'a IDije1mg v.ina ieeWJr't Iitra vode oi' kuha 'Sa hi. ikaSilke meda 10 min'l.l'h .. Uz:i,rolje -se n~'e sree jedna: ![fia!la ~oilTIa, a p.rBko diana '$WIko 'PO'la, d3ljoo~. iSat ~o !§\lutljaI..

Zvana i jagltfc, ,ga]8na ill yj~nar~at j.aiE'a, poo:lj1etna j e hn}ka ,sa ~1:0 iilicav]m poda:n!looo,n" sa j,OOn& ill v:ne cvj etnili batawa hez ~a i ru'-Z'l!rlOlll!prizero:illh

lisEOova.

Li~tQivi oSU dU!gidjatsw-jajasti~ nann~, neroV8Semi perca&timzilieama.

Cvijet. j e rnirisav, hLiJ,edozUlt, Ij ~k,Qvit: vj Em!~ic: na 30-30 em v:lsdkom barvu, k.ojJi ima na b-aju jedn()~tran stiita.c ohu:stensi t.n1m zaHscima,

Cvate u aprrlu i rnaju.

Haste po sehim Ilvadama, ~umsikl!m. rubovima, grmlju i 1W'oplanci.ma.

Skuplja sa u m$ju, za lije-k vdjedi ]isce,. evijet i ~ korij en. Mlado [i~ee s~uzi sa lirrruRom i Z)ej imam za sal~tu. 1li Z<JiUkUEnO varireo :i. 'Zei1jam1oo, :za pro]jemo lilijeb';'nje~ Sufio]isce rabi :see za, (:;aj Sl,lL vrlo dobrim cspjenom pmt:i.v gbvo:boljejUZJ"U;j,ffil.oot:i~ v.rtogl~V'i:ce,. nava'1e k:rvi u gla.vu i korl ZivC;anora-, sWQjelJdh Ijudt, jet kl!'ijepi. ~zi,vee.Uzme se 20_grama

J1 AGOMl!;KA rmruSA.V A. VISOKA. ill.! GAI.CmA(PIUMULA OFF1CIN.~LlS

· ~ Sira i~i j abukovo vhID preporuea He za pice adVIse debellm lj udima da OTf.IrS8. ve 'bez looih. '},XI'Sljediea za zdravlje, Ovo [e vino blagotvorn» ?:i.ce za svakoga, a OS01mt(} 2.8. ljude kojl boluju Old raz:.l'lih liSajeva i osip<a po rul neutastenijej, na bubrezima, i mokraeno] be§.iei, oji imaju slabu probavu, oma.glicuj sulje:ve, lwpanje. srca, su","iSnu lkL'5eiinu ill stornaku, okobcl] U . ()sliJbi to ~o _ j e od .5ktofu] a, neka piju dnevno po 3-4 case. ~O'IDLl1e tteb'1, uz ito pice dnevno j:ednoondblagl3!ti kuhanim slatkim i. altnim secerom. pO'S,u Urn ja b:UkOlma,... Ovaj j.e oblog dobar i za d~uge_ bol~ti. S:vaku.kukobOllju (iSijas:) lij.ece obion oct trulfh, allplje.snj:ivi!h jabuika, kada se dnevno obIaze 10-14 dana,

, Kod navale krvi u glavu treba3-4 puta uimrkavati ~abuko..;r,a slIleeta. SirCe od ja!buke divlj,ake joo [e ·korisnije. Proti.v ueetosti b'e-ba' uzeta mjesta· ttIjati ii par.iti jalbuklOivIm sl-vcetom, 'uzoo ih i toplo oblaga U istucefiom. u j abukovom ,mootl!l i vodi (po p01a,) kuhanom .zohi, -Svaki otokrastjerujuobloei sa jahukovim sirtew~, U?;, to k'elba ruSnn:ikavati. sirca i u,-ze:ti za ,ot~or, Karla se stavi !5--43! litfrra jaibulmva su"'6eta: U vodu zabanjanje, lij,eei se ukctenost, hiJ?() .. hondrija I melanholija, Protiv nervne glavooolj-e treba potiljek i vratne ~ile oolagatii topHm o'blozima od jahuk,ovog sh-Ceta .. Protiv reumerazva.re se u; ja,bukovom siri:etu pretuca'll@ bOb@; od SITIT@ke-, zatim proeljede i ovim S43: razmuti Ilovaea i oblazu bolna mjesta, Rod reurne dobro je istrljati bolna mjesta s!rtet.om Lzejtinom, Navruea oteke stavlja se swjeZiIil hf,'11jt!ce;no jabukovo lisce i mijenja svaka 3,-----4 sata, Kada se [abukovo vino prelije po evijetu odlazarice, j agodama, iskriza.nim breskvam a Hi naraneama, vrlo je ugodno (lISvjei:avaju.62l pice za velike z.ege. Jabukovaea sa malinovim slrupom izvrsee jle pice protiv zedi.

35.0

KADUL1.-\ rLl :i!'iALFIJA., KUS I LJEKOVlTA SLAVULJ.A ~SALVIA OFFIClNTAL.l'S)

To jle ,30~6U em viook po'lu-gnn. StahIHk:a: [e uspravna, oetv.e:;rouglasta, :sa mlrlsavim, ,STcasto-j,aj:astim, nameruaanim, a na

kraju dvastruko. narovasentm lise-em. Lisee kao :i stabljika sivim je pustcm pokriveno, Veliki tamnoljubieastf ev] etovi SUI. u klasovirna ad prsljena sastavljeni. Cvij,et je dvcusnat, a caSika iv-j enCic imadu 2:J.j ezdaste dl ake. Raste dlvIje po. ka:.meru:tim~ neplodnan mjestima, a goji 5~ i po ba$Cama. Cvab~ ad maja do jma.

.. , Za. lij,e!t se skupl:j a . Jiisce I 'mIad~ granl:ice,. i to prl.J ~c'Va.tn~,e. Imade I li vadna ikru:i'l.tlJa (SalVia Pratensis), ali ova. nije tolike ljeko:vita. pa ako sa za lijek upotrtjebi, v,alja jle dvo,struko uZeti. Kada se pije sm viSe to:paoca:j 004<5 grama kadu1je. 2:0 min uta kuhane na pola Iitra mlijeka i 1 kasikom meda, Jijeei se promuklost, 'Sa pola villa i pola vode ku~ hana, cisti i jaca krv I zkvoce'lgrije 2lelWac., otkhn.ja vj etrove, pomame I$::o,d ~V'aike vrste nah'lade, btaa'a 1 influence. l"t'lfl"stan j e Uje!k :ia. 6iscenj e jie-be i prot]v bumega i. proti v noin'Og ~oje:nja. Pomijei.ana sa bobama od smreke i pelin(ltn. lij elk :j e pretl v trbusong tifusa, U.Z pridoda taktiliJktur,e od nIDO!ravke, 50-:-6-0 kapi na c.aSu caja~ ,raibi sa za grgotfUl,je ked difterije, svih bolesti duSiHka i izapiranje gnojavih

renica U ustima, .

Da zubi bijeli I Cisti ostanu, a zubna ee[jll.St zdrava i C\1Tsta, valiacd vrernena do vremana zube i celjust svjeZim li~'temtrl~ati, !ill !R ,!prah tucanim suhim 1 j Uem Cisti ti, Starei guoj ave I'81nebt:z:o zamladuju kada ih se iEzap[ra i Q\bla~eoov,aro()m od kaduije, Kada se 3-4 sedrnice urimlje tri pub. dneV'ru;l nat vr§ku noza u prah i.'Stucall'O:g :~iSCaod k.arlulje, izvrsno djeluje na citeV' org'anizamj jer ,eisti-kl"v

3i51

i jai!~ ~ell!jcane sokove, Isto se ptilucuje pijerrjmn 2-3 caS~ce vina 00 ·kaduJ.je. Zat vine se uzme jedna pregrst svjezeg cr,stog lisca, preUje :sa 1 ]ita!' :lxlravog vina i ostavl a~10 dana doom z.a6¢plje!Ilo. ViiSe pnta u teku dana valj a prCl:muckati boeu sa :ti:seem i vinom.

Irma 15-30 'ern visoku brazdi.cav1U: 'razgranj,enu stuhlj iku, sa,k:alOpero tanko :ra§¢ijani:rn ]i.~cemj bijeHh na 0'0001:1 glaviee uzvraeenih a usredin; z.utih. cvijetaka. CVjelni drl"ci. i cunja.sto c:vjetiSte je §u~lie.

Cvi,jet je pasehnort:lg()®og aurisa, a evata 00. juna do jlula. Raste po teiatnom zemljj~tl!l, po pnljima iu'Z puteve, Z,a ljjek se .skuplja. liSte i cv.ijet u junu i juilu. Kada se 15 g)ra!illa kamlfice prelijs soljQmvrij-u~e vode, zt\,timpo.klo.pi: 1 ostavi 101 minuta, i taj ca:j top.a~ popije, bla.!1 belove :i. gi'lcev,e 00 nahlade, ot:klanj a. navalu k::r\.'i u giavu I 'otklanja vjetrove, umiruje z.ivee, popravlja stoltcu j gtije ze]udac:. A karla se t{).ga c<aja papijetri puta dne\'1r.lJO pc> jedna ooljla,. tjel'a. na .2ID.CI'j i lijlek j.e ed llervn€l t~s:tr(l.j enosti, halest! jetre, bubrega, mokra'Cl!1og' mjehura i. ituljeva. Kamilica! 'tl vre6icattna 00 poIa do jednog kilograma, vrijucim sircetom prelivena, vruea se oblaze na l'€1illllatien€ otekhne, guke, midnu, cireve ill po{k<)inja.ki8,. tvrda o·tew:oa jetra Ill slezena, Takav oblog zameksa, rastapaI otklanja otok, uz to blaH i bolove. Obloai se mijenjaju svako Ih-~ seta, Uz ove obloge treba dnevno popiti po 1--2 ~olje li2aja od <1 gr gorke b"OHske, 4 g;r pelma i 6 gr kadulje na 1 solj.u vode, za odvajanje l-oSih SI!,:iw;1J3 iz tijela kroz izmet I mokl'<1Icu.

KAMlLlCA, 'FilmIC!A, K.4MOMILA, B.A_MAN, ItOK.OTNJAK. n.[ TEl.ENAK {M:ATRICARL'\.

CAMOm'LLA L)

Ima 20-3.0 em vlsoku, cetverosrhu, vrnom razgranjsnu st~bljiku, sa duguljasto-jajollkim nasuprotnnn li.scern i kitlcama

crveuo.ruztc;<)JsHh cvjeiil'ia. .Cvate od jula do septembra, a eviieci se otvaraju same na suncanom svjetlu.. Za lijek se skuplja Hsc.e Ii evljet za vrijema evatenja. Dnevno sapopije po '0 50- lja caja,. Uivi.ie·k same po gutlja], od 10 grama kantaTile sa '2fiij htra vode, Ova.j ca.j jaea zelucane sokove •. o~ldanja bolove u zelucu, 5lu~ Iz z,eIuca, crijeva, j:e..;. tre i bubrega, zgara.viCUi, nejelnst, ,glavobolju., popravlja neurednu probavu i neuredan evijet u zena. Kada se ~uha 10 grarna kantarije sa 2 kasike meda i 4!: grama pelina, otklanja se otvrdenje pluea, kojle je c'esto posljedita. upale pluta i. zucno kamenje i kasaH rik.avac. 'O'drasU uzirnaju svakopola sata, a djec?~ svaki gat po kasiku .. Caj 00 ]1]1 grama kantarije 110 grams kadulje na cetvrt Iitra vnde, pije $Ie dnevno po 2-3, so1}e protivcit~'Va i osipa, Za jacanje mtsi~a i protiv groznice kuha. se 45 grama kantarija u ~/4 Iitra vina. Rakija II kojo] [e potopljena kanatariia uziml ie se dnevno 2-3.puta po 20 k'api kod svih navedenih bol,e'sii, sa vrlo dobrim uspjehom. Za cspr~H"'ljanjel:'aki le napuni se staklo do dvtie trecine orovemrtim Hsc:em j cvijetorn, natdoUje rakij(l.nl i stavi na suncu 6--:8 sedmiea,

I{AN'F A RU .I!..

KITWA. OORCilCA IU GROZNI.t.AVKA (ERYTfU:{;,\ ¥"A C1i:NTA mt.P~KS.*)

I DIVL.IJI Kf:S'TEN ELI I 'VeIiko j€ O1"VO' 20---30. me-

. l\IIAD.JiA.L tara visoko, sa velikom

~ (A;ES~~lLU~" gusto Iisnatom krosnjO~ i

HIPPOC.ASTANUM) ispucanom srnedom IN)"

rom. Na debelim granCi~ eama razvrjaju fie u aprilu i rna.ju ve:liki sjajni pupovl, od kQj'ih Ijuske (prid.an.kovi Iistovi) daju neku

k:~ smolu ]jepijiw t~v'ar .. U 'l:lTIutrakljooti pupova, evim IJ uskama zaSt:!,ceni od zimske studeni razvijiaj 1.1 se 113mv! :i. cvjetovL Listov:i. sn "veHki .~ na dugaCkim peteljkama sa. '7, kaa prsti na dlanu, sastavljenihlisaka" a liske SUl klmaste i kao pila dVOiStrnko naz,uhlijene. Ujepi Silrri.etrijsk.i, bijel0., ZU~JI)iiltU~~~asto-pjegavi evjetovi :sto~e u ispravmm kltama, Cvitjet img,de caSku kao zvonce, 4-5 neje:dlnakih lalica ii 7 svi n.U tihpra~nirka koj i "lire na;po]j e" (Imade dii:vlith kestena.koji erveno l'zuto evatul, Plod je badljikav . tobolae sa 1--4 vrlo velike sjajno-smede sjemenke,

~a Hje~ sa skupljajn pupovi i cvijetu prolje6e, 91. u ]eserLs]'emenke (kesLen). Pupovi i cv~jet vrlo SUo doom sredstv(l protl'it reumatiemh bnlova, uloga, neuraIgije i glhta, Staklo, posira.hog grla, napuni sa ,svj-e~e ubranim it malic prosusenim pupevima i cvi[atom od divlijeg kestena, prelije sa 60---'70% ,c:i.stiln spidtom, dQ.[);(Q zatvori i ostavi na suncu illli toplome mjestu fii-3 sedmica, Jos bplje :i djduje ii lLjeHre,., nm U I ulnge kadase staklo n apuni do. polcvine hrusLevima (MaikaJe:r) a polovina pu~lIcima in cvijetom, prelije SpiritQm i ostavi lCl-12.se-d.mdc<L SVf..ki 00. evih ,spirita 'PGil:'l!ljj~a se po po-]a sa. terpentinovim uljem, bolna mjesta time dobre .islr~jaju i t'!Oplp previju. K~da se c~t'\TI'til1a nastrug.mog kestens uzimlje .~. dana naste srce sa malo vode, lijeC:.i sa groznica end. nseebe, pijenjem rakije otklianja'ju se nadim i vje:trovL Protiv proljeva nastruze se polovina ke.stena. i po:pij III ilii sa l!mhanim crnim vinom, Hi crnom kafnm bez cikorije dnevno 2-3 puta. Kr'a.j toga, z.eludae I tr bun dobro ttl:uotati]. a PQd tabane .stavi. t.i toplecigle umotane ukrpa sireetom nakvasene.

s : K1SELICA (R'UM~X. '111 T.raj":a~ .. ,J.·e_zele.nsa 'Ii1Sp._ ...• ra.~~

I .A:C!E'I'OSA L) noon 35 em. de ]metar vi-

. . '. . sokom HSrlatom stabljlkom,

Ll:St{)~l su strelicasta oblika, donji ']1.1 ptiHcno dlu.~im p elte]j kama, dok gumji sjede b~z peteljke na stablj~lc~ ,ll.faleni dvoJ.ooni c~venk astozeleni c'Vj e1ov1 tvore metljicu na vrhu stabljike, Cva:te ad maja oe <}1ilgl~8ta. Baste svugqj,,~ po Iivadarna, a. zbog: ugodThng nakiselog ukusa sadi se sa je's nekim vrstama po 0iEtSt:arna. Za lijek se sakupljarrslado ]j'§ce u proljeee, SJ emejpol uzrelo Jj eli]. a svj eta se 'i:lUj ka rabi dje:lo vrijeme vegetacije. Kl:q,eI:[ci liva.dnQj srodn<!i je i sirako]isna scavlika, ~tavrje, steia trava m erveni ~Ur (Rumexo;quo:ticu.'l'1:.- d MeT.c:UTW[is annua et pe'l"enni:s), koj a raste po v lazrrim Iivadarna, a pons] visauz jarkove, puteve i pe neobradenom zemljistu, Sve vrste klselies ljekovite S'U, at u:potr~bljujUl se .zaciscenJe krvi, i\flado se Lisee prepomc9J osobito za pmlije~no cisliSenje lkrvi,a rabi se u obliku svje.ze lzguje6encg soka, kada &e uzme dnevno po 1-2 kasike u. vinu. mHjeku, vodi, medu Ili sirupu, Hi '1iJ. ob1lku corbe, umaka, .salate, variva, tjestenine, a osobito je prij <tf..na pj.fa sa. mladim sirom, Kada se uzme 10 dkg $vJ'txZeg Iisca i 1 d.kg osusenog (Otsuseno :seliiSce pofctjfljie-no ddt 12--Hi sati) I iku.:ha 20-25 min." 'Sa ~h Iitra vina j v.~ Iitra vode I od (lV't;g r5aja popije dnevno po 3-4 ?iolje, ]ijei;i se tl'bobolja,· zl~Hca, .!inlij,e\-'i, neuredan cvijet kod rena iosip {lisaj)j p(l,~to 1::.1'02. mokracll odvaja sve Inse sokove iz tijela, Ptotiv ovih bolesti vrijedi i s:vjeze izgnjeeen sok, Karla ee svjeze li~ce istuca i njime 'o(bla.zu tabani, lizvlaci se v2!tr'i'l. iz ti]cla i rabi se kada bolesnlk iraa visoku temperaturu, Kada se unaljena mjesta oblasu sivje~im malo izgnjec-enimliiscemj koje je 1:'2,-1 sat- bilo potopljeno u sil"cetu, 'i.2vl:El!Ci se vatra i bol, Kada ~ene rode, a prsa itn: otvronu], neka ih premsau cr$h~rn

Zl~

svinjskom masti i 0'01028 svjezimi.zgnjecenim liscem od kis:eHce. Kada ze:n'e Imaju pre-vise mlljeka, neka prsa 0 bla1:u svj eze lzgnie~enim 1i§cem. Kod s.aTbok~ ~blja se dnevno 4,-.-;5 puta zubno meso svjeibn h$.cem kiselice, a ranjava se mjesta oblafu izgnjecenJrn u @rcetu. potoplj,enim .hlscem. Uz to treba dnevno popit! po 2,-:3,ka:Sike svje~e izgnjeeenog ooka sa malo rneda I vina, lzgnjeceno t sa svinjskom maseu u melem Istrveno USee stavlja se na erni prist, !tojl: 00 toga -sazrijeva i otvara S'Cl. Sjeme lid kisellee u prah istueano i pomlij esano sa sjemenom bokvice, 1ijeci srdobolju [prcljev), kada se dnevno uzme 2---:3. puta uvij'ek po 1 kasika sa malo zdravog vina. Caj, ed osusenog lisca 30 grama na 112 li tra vode i % htra vma, 12 sati pobJplj.enGg i 15 mtnutakuhanog cisti i j'aca IuV'. Va tru b:. upal] enih rana ad uzimaju oblozi ovog odvara.Ljudi" kojibolujiu na pIuchna ] raznim ielul:a.nlm. bolestima, neka ne rabe kiselicu, 1a~o je zaJ druge navedana ,bO'lesti Izvrstan lijek ..

Gnn je raznolik'og oblika, sa mnogo vifkih, dugacki.hl' povmutfh i bodljika.vih grana. Peroliko lise-e, na okrajcima ie pilasto narubljleuo i sastavljeno od.

3-5 Ilsaka, Cva:te u kitama, ruzid sUc:nim bitje.lim in blijedo'ruzicastim 'cvijledma. Cvj,etov'i stcie na past:ku" Imaju 5 Iapova ~aS:ke, 5 .1atica vjenc:lca i mno,gobroj ne prMnili:.e. Cvate od juna dQ a ugus ta, Plod lie sjajne-crna ·tei::na. boba u kupine pepelju.,~> modrim jlepepelj korn posu t it kiselkast, Raste po grmlju.j ogumcima I poljima. Za lijek se skuplja ko.rijen u;prnlje(:e I j/eiSeu, .. mlado liilte i izdancl u

RUFINA B'RESTOW~., OSTRUGA ILl KUPlNA PIEPELJlJGA fRonus

ntl1'f[OOS.US;. :IT' R. CA!ESIUS L)

356

J_,

prolj.e6e, cvljet to. vl,"ijeme evatenja, bobe zelene j karla sazrjju,

Ca} Cl.d .mlad-og ~isca~ pomijesanna [ednake dijeJove sa l1l1cem ed .Jagoda, .laaarkmjcm i majcinom dlilldco:m, rabi S~ umjesto rlrugog· (:aja za svako.dn~Yvnu uporabu, OV<l<jl l:aj hEadi i bl~,go iz.luC:uje loSe ~~kove iz ttjela S<I mokraeom, Caj .(1'.[)[ Usee h mladih izdanaka rabi se za grg"'otanje kod bolest! grla ] des-· ni, Caj od cvijeta pomijesan sa liseem i graneicama Imele (bez boba) 0 bustav liJa. krvotok kod. zana,

Caj ad korljena pospjesuje probavu i mokraeno it.h1.civanje. Caj nd ma i korijena, u ernom vlnu kuhan, obustavlja ki::votokkoo 'ze'o®i za vrijerne rnijene (Wechseljahre}. Slab zeludae jfl~i'I. kada se jedu svjeze zrele bobe sa vincm, seeerom i cimetom. Sirup od boha i':ini dobre usluge 1::00. bolestl sa velikom vatmm.} jer hladi, osvjeiuje i krijepl .• stoga . se irekltln.valescen tima preporueujs,

KD imade trakavlcu, neka se :3 dana vtl,O' slabo hraruharmgom, sunkoni i. cOr b om, a ko ima zrelih kupina, njih neka ~to' vise jede .. Cetvrti dan 'neka nista ne jed!e i neka uzrne 2kasi,ke rieinnsovog ulja sa, dosta sirupa, oslobodiee se traka,vic·e. Od zrnja. prijes.nih boba i sirupa razboli se tI'akav]ca' ~ bez veUke make rzlazl.

_ Osusene zelene babe lijeee proljev" kada se u prah istuku i uzme toga praska na vrhu na,za 2--3--4 puta dnavno li popije S~ mdo voda m vlna, Ko je slab .?a ~elucll, nekauzma dnevno 1-2 male ~asi(!e rakije I od zrelih boba ojaeat ee i popravit Ice .Zeludac. Za takh:u se uzm·e dobra pregrst oz.r-elih bO'ba, 1'4: kg iutog (kaild..li.'l:) ;etera., preHjH se ] Iitrom prepeke rakij,e i. estavina suncu '6,-8 sedmiea.

.351

1mB! viooku IlJS'pravnl!l,mjehlozalenu ill erveno-erna= au, CaSce i granatu sta.:bIj1ilku, sa vlses'truc.no kae 'pero l'azdijeljenim dlasavim liicem i .sitrrili i 1!l

rpIoosnatu gronju sastavljenih" :bljel.ih i ruzjca.~to bi] elm glavica c'Vilj eia. CV<il:~e od jlllU18 do ektobra, Baste ,po Itvadama, paSn,jacITn<li, putevima i 61.:!-D.canimGlbl'cm:reima. Za lijelk 51€: Sikup-' [j1a ddela ,stab~ji:ka. ikoli.!'Cem maja do jula, Salk. ~ije= den iz 'svj,'E!2:e mlede IbHjke rpij e se dnevno 1-2 kaiSi!ke uz pridod:atark meda, za c.iscenj e krvi i jacanje probavnih organa. Osi;l'bitQ se ~repol'uca. osebama koje boluju na jetri, 61~ni,gu§teraCj" ed zutke:,oo navale ~t"Vi 'U glavu, katara u ctij<evimaJ i ooliu:cu, grtevima, groaniei, Inp<I'llju srea, bolovrmau led:Mn3 i krstima, neurednom mj ~OIm pran] u, hij elom evljetu, krvavim i zatvorernm suljevillla, od nesanice i rasnih oslpa i Nre-va. K.oiJ. kron1c:ue upah;' jetre, tr'eiba dnevno PtJ1P,j ti PQ,2-3, ,soljice c,~j"a ed 1 0 ~ evijern. od kuntce, 6 gr goopina cvij-e'ta od ernog-tma na % vode s j,edn.om :kaiikOOl meda, ~3ij od 10 gr kunice, 6 gr goepina ,ev.i.j,eta, 3 gr peUna i k:aS:iike meda na 1/,,- litra 'V00e, pije se dnevno po 1-2 soljiee, prntiv reume, gliteva !UJ.~'el'l1cu i protiv bolesti pluca. Cal od oousenog cll.!jeta 10 gr rna ~ Iitra YO-de, os [ednom tka-silkom meda rabi se sa istim uspjehom .koo. svih ~n3Nedetlih bolesti .. S~jeze izgn.jee'eno lisce 'privija S~ na -pr8a prl povratno] groeaici, na rane, eJ:r€v',e i vruee otoke. i!J prah Istueano i prosijano lisce i, cvijet uzima S~ _2_:a 'p'uta dnevno na vciku no:ZEI. za j.a~anj e, i cise€m.j ekrvi i zelu.c,a" U pran listuca.no I prosijan.o lis,ce i cvIjet uzEma se 2~3 pula dne;""1l1) 'Prot!v svili ila:vedenih bole&~ po 3-4. male kas&e.

KUNICA.

STQLISNIK.

BAJDU(1KA TR.AVA I ILl KOSTENI'CA (ACHlLLE.o\.

MlLLEFOLIUM)"')

... -,

I KOI'RJV.A .. ]1.1 .. ~ARA I lmapuzav .podana!k 1 us-

I 'IURTICApra vnu 6etverougl~tu sta-

" DIOICA Ll' bljlik.uj sa naseprotnim

. _. .."'.. 8l"C"astim, aaslljenim, krup-

no, narubljenim h.s6em sa kratkim peteljkama. Li-

see i peteljke pokrtveni su fal(}kama, koje ISU na vrhu kttkaste, <li pri dnu debale, Kada i.h dodirnemo, 00- ~ome~e ,I iZ1ij~l n~m $voj ostar soik U kozu, kQji nas ~.aJk~ z~n. CVJ!et je strmogledna metlica, lk!o~ja izb]ja 13 Iisn ill pa zusaca, sa neuglednim d vodem im zelenRasHm cvijeelma, Cvate oct jula do. septem,br®i.Ra.s'~eikao korov uZ puteve, plctove, u gajevlma ipiamnama i svugdje po zrupu.soon1m rojestima., Za HJeik ~akuplja se korijenje U pl'()ljeee i jesen, l:!.SC,B i vrsike u proljeee, citava stablji.!ka Cit~'VU g.o:di'!lU, a sjeme u ,augrustu i septembru.

Caj ed cita-ve .smbljike, zajedno sa iko'rij enj em, 25 dilrg $'Y,jeie bilj'k€l ili ,3 dkg osu.Sen,e na 2 Iitra vo-de •. 12:-16 sati drzati petopljene 1/2 sata poistiha poklopijeno kuhati i 112: sata pariti, ro\.y,aja. sluz it: pluea, ci:s.ti. zeh.~da.cj' [etru, ~'rij;evaj' Iijek je pmtiv ~abCtkl"vnQlSti, :ih..lJje;.·B!" zutic.e.; a 'IlaU i kat,} Izvl!'Stw srsdstvo frotiv malarije ! drugih groznica, :po§io najvis,e kroa md~ra,cu odvaja sve looe soikov'eJz tijelu. Kada se 10 dlkg mea i 'korijen;a koprsve pomij:Ei£a sa :~ dkg bokvice i 1 dkg pretucanih bob a srnrekovili i lPotopi 12-16 sati sa 1 Iitrom zdravog crn'Qjg vlna i kuha 1/<:: sata sa 4 ~jke meda i pari l/2: sata ~. uzima~.mlalki. &ill sv~ ~t :po 1 veth, ~ [~J~~ se eirevi u stomaku i crijevim..BI .. Ovaj se ~aj ra bl h za grgotaoj e prall v slusavosti 1\.1, vratu,

_ Caj od 1 dl\.g SVjH.ze.g 1i~~a -kGlpI'ive~ 1. d!kg ooicn,: kilSeoUce in sC<livli:ke (stavlje Hi stir) i 1 {llkg bok'!lH:i;' kClplja~ih:lg Usca, na 1 Iitar vode, 12 sati drlati pc>toplj eno, 10m: n, kuha ti sa 2, k:aSike meda Ii 20 min, patitl, ,eisti i ,mvara krv, -poopjeSuje RfDbavu i

359

otik.1anja UZl'll.janost i besanieu, Toga ,c.aja treba uzeti naste .srce 1 solj.icu, a preko dana svlllkog sata po kasiku.

Kada se uzme 20 dkg svj ei:eg kmij en a ad koprive Hi :3 dkg oourien-og· i piJ'fuoplj£:m!Cl< drii. 16 sat! u 2 Iitra zdra vog, n.epr'epar:iranog ernng v ina, za tim k uha sa '8 kasika med~lL 112 "Sa ta i 1 sat pari,pa uzlma svako lh, ~. 1 'Sat po kasika, vrlo [e debar lijek proti v vodeneboleett, uloge, gih ta, j etre, bubrega, nesviestiee, nesaniee, strahovanja, dapa.ce i veneri6- nih b oli.,BlSU.

Od mladog USea koprive prig,ofovljavaj,u se LBI.:zna jelat koja SEl esobito prepomeuru -slaboktvnima. Oblozi od pvj e2:eg liSeal, istucanog sa nesto soli, ubb.iuj,lIl raumu U zgloocvtma. Iscijeden sok i.z svjl,ezeg J.iS,Ca. rJk:ao oblog' st~,vljati na oe], lijl,e.ci upalu oeiju.

K(I 'h'pii na ulozim,a, ill reumi, neka belna mj-e,sta dnevno isma 2~ puta '.S.vjezim keprivama, zatim da Iegne u krevet barem 1 sat. Za vrljeme~lba:~ nja mora se i:\uvati od p rom aj e."

:8Oik iz ;J;r,;opri,ve lijeci mucanje, kada ee dnevno 4-··5 pute, 2,-.~: k.a'pi ovog .sdk a. 'ftaJpne na j ezik, .2'.a mujesil Ianutra istu'lru. se jnlade z,He Ikl)pI"ive i pomije!aju sa zdravim .medom 1 rnladim maslom (buterom) i uzima 5=6 jutara naste srce po kdikili. U$ml"kavatlj em (lsu,sena.g 1Jl prah iunrv ]jenog lliea: uste. v",j a S~ preClbilno krvarenj e iz nosa,

Kada lS19 dnevno 5-6 pub uzme na vrslcu noza. osWienog lisca ipopijl,e sa malo vina Hi ,caja. 11- jeci. se mS,l.ca u tpoCet'ku~ krvarenje iz pluca, hemoroidi i menstrualna krvarenja, srdobolja, kasalj i K05tobolja. U istu se svrau upotrebljava i ~$cijed.en so\k iz s:vjeze biljke, kada se' dnevno uzme :5.-15 kasika tog soka,

L]sce od kopeive osusl se fI.lhladu na promaj], satare i kroz iskl pl'ooije. U koga S'iU sa ognojilera-

ne uslJed (I,zegHna it ne mogu cia produ, neka ih pospe ovim p.raskom i premase maslinov.m zejtinom. ,Kada se po razgorlto] .ze.ravici plJ'Spe sjerne od koprrve i time' n.a'kaduju cirevi1, brzo proluze ..

Sjeme S vinom, kada s,; 1 mala!" kasika ipopijc" bla~i gflceve u zelucu L trbuhu, 1 dojiljema d.a ima;du vi~e mUjE_J-i::OI iavrsne sluz:i sjeme od kopri ve .. KadOl se u llrah Istucano l:sce i korijen od koprivs privija nekoliko dana na stopala (tabane) izgoni gujavice (gliste], K®rijen od koprive u hladu osusen, zatim aa 24. sata .stavljen u raikiju i ponovc U hladu osusen, lijek je protiv zubobolje, Kada zubzaboll, stavi sekomadie (lV,og korije:l1<l U zub i doekoraee bol uminuti.

Da kosa ne opada ji da bujnije raste, uzme se Z:ila 00 koprive, milcduha (Jj,'u:pcac hli iiop) i. lisca od ja:blana (erne tcpole), sve zajedno kuha 1h sata i 'I)vimoov,arQm gla va ,pere i k,o,z;a na gla vi dobroist:rija.

!ma 1-1lh metra visoku, slvozelenu g'tllnatu -stabljiku sa trostruko perastlm liscem. C vale metli.jicom sa sttnim zutim glavic<'l.ma od j,un.a do

oktobra. Citava bilika i Izgledoa; i mmsom nalici na pelin, Za U[ek 'sa sakU1plja djeU za vrijem.e cvatenja, I lisce I evijet; Rod velike slebosti I slaboari probavnih Ot'gana pij,oe se rl~nev:no .9 puta po 1 mala so]jic8J (flldj;an) caja od 15 gr ikomtmj~ke, !5 min. kuhane sa ~/lrJ Irtra vode. Kod 'veHke ,slabooti >u crijevima, sa eestim pr,cjljevom. i oovaj,anjem ..s:llLl.Zi, kod- grc8-ya

KOilr'lONJIKA., METllUKA ILl mvul FEUN (AR:nn.ilISIA

tma 100-120 'CffivisOOru stabljVku, sa llMem na duglrn peteljkama, sastavIjen.m od 3, liske i kao Iimun 2utl!mj smedjmzilieama jl;:;iPn.i:ganlrrn, "Ida mirisavim, tnalenim, lepirastim evijecirna, na dugacklm grozdovima. Cvate ,00 j ula do septembra .. Raste p<)polj u, UVad2lm;l 1 putevjma, Za lijek se ru;;uplja 1.isce,· a osobito evijet, U .1uIu 1. u augustu, Karla 'se 5 min. Ieuba 0 gr osusenog lisea i cvijeta sa pkasiko-m media] 'lfu.I littOl vina i pupije pn 1 sal'jica dnevno, uvijek same po gutlja], tjera na mokrenje i (':isti pluea od aluzi kod nallb.de." 'Tvrc~. :otod, reumatiene guke, gnojave rane, upaljene zlijezde, ispadan] e cri] eva, OS'kp I eirevi peru se i ob la1,u oo~ \'.H"Om od. 70 gr asu.senog cvijeta na 1 litar vade (.<!O min. kuhatl), Karla u uslma trga i ~ujl>. treba ill naparlti ovim odvarom. Kod reume, gihta, uloga i .reumaticne glavo~{)]je, leuha se cvijet 11 pcla sireeta i pola vode I ovirn ibolna mj esta toplo ool aZu-

Ima 80-1 :2.0 em visoku . 5uplju i granatu stabljiku, sa jaskim na pero iscijepanim, t<un.l!'iI,()I1!1zi~-

stirn liik.'elli.. Cvate u s ti-

eima 00 jula do septembre, sitnim zlatort;utim cvijeelena. Plod j,e kalavae, sa dvijle sjemenke. Za lij~k He sabire sjeme karla dozrije .. Kada se [edna kasfka samlievenog sjemena 10 min. tuha sa 1 soljrieoon mlljeka i ovo mlijeko tnplopije .s:vB!kog sata po .~:!l.:sib, ]ijecI se kaf>alj" bolovi u -pl'S'1m~~ greevl. VJ~trovi, 10GB. probava, nahlada, a osobito se prepornc,a ·lmd g-rlJpe i ctrovanja jodom, Djeci se dajll1! 'Po 1 ma-

proba \tn.ill organa, pevratne groealce, vodene .bolemi, zutlce, ibl}edobdije, i nell"TOOnog mjeseenog pranja, uzima se O'Vog caja svalkog sata po k<iSilka, kasnijlf! svaJko 2 sate i kiOnacno [lO 3 fildi;mB. dnevno, R.aJk1ja Old komD:njI-k;e uzima se kod ~ih na vedenih bnlesti rnjesto eajfaj• dnevno .2-3 pu:La pe :2.~25 ,ka.~ pi. Z.s. I'akiju se stavru staklo od 1 ritar ,30 gI'komon] . .ik@. po 15 gr ;korijena od Iineure .i :zutog .K3ol'anfnic<li~ 10 gr pr,ehlcOO1og 'Sojem,ena 001. ljupeaca i po 3: gl' od osusene Ikarice od llmuna, eimeta I karan fila, nadol~j e 'P.:rerpet:om rakij om, i ostavi 4-6 sedmi,ca nateplome mjestu.

KOKOIl'A'C NOKAT.A.C, GUNIVA ILl ZD1tALlIKA (:r\f.fl:UTo::rns

OF FICINALIS 1")*)

·1 KOPARMmISAVI (ANE'l'BUM

GRA'VEOLENS, L),

,

Ima 8t't---lOO em, sil'oikul, Suplj:u i granatu stalblfi.~ku; sa tiSkkn kao pero iscijepanim l~!em .. Cva:t.e u sticama 00 [una do septembra, sa si tnrm ZIl tim evi ~ [eclma, Plod je Ikalarvac sa dvije sjeme:iJ::Jke. Za. li}e'k sa ·muplja. li~te pooei!kom Ijeta. l :s~em.e kada ;saz:rJ.[e •. Ko trpi ad nesaniee, ~eka uv,eCe:r papije I s[jlji. 'C'U caja, kuhanog ,5 mIn. sa 6 gr OSuSffilog li.Bca l kasL'{om meda, Odvar cijele bUjke' upotrebljava 00' za paren] €I i polubanje, kod gr~eV'<1I, u trbuhu, bolova '1Il rna ternlei, n eur,edno;g ptooj a li. bij,elog c:vij e'ta.,Kada se 10 gr ~S@ffilj.evenog rcvijeta preUje sa 1/41 Iit.r,a, vina, lwj e j e 5 min. kuh,alo 'Sa kaiiikom -meda, ili ,aJim se sjeme j moo sa vinom poil:opi 12--16 satl pa od ovog vina popije dnevno 1-2 manje case, Hjeei sa tr.b obolja, greevi u ZieJ.ncu. i vjetro"l,ri. Ovo vino guni n a zuo] :i mokren] e i ea lDJ)lkracom oovaj a ]_o~e soIlwve Iz tij ela,

. KOl'l'lOD:.AC ILl l\1:08 . .!\C (FIOENICUL liJM: {)FFICJN ALE. ALL.} "

hrastovim liscem kod svih lkoznih lH:l'l~ti i oslpa. Korijen sa vlnom i vodom kuhan izlu.cuje. ot.rovne i pokvarene sokove Iz krvi, zeluca. i crijeva, te otklanja nadimanje, trboboliu i venertcne bolesti, OiZerltcriju, .gr~ev,e'j otvorene .1 zatvoren:e .§1J~.~ev,e', s:re bolesti zeluca .• igaravicu, sluzi 11 prsima 1 balE."Sti. grla, Korijen u rcik.i.ji it u prah istucan" .rabi. S8 odv3tJka~a kao kuen! Iijek protiv svake alaboett. Mlada stahl]l.ka I drsei. karla su stopu vlsoki, u maju ili junu, os'truzu $Ie; 'l"8ZU USi podugacke komade I ku.haju ~ secern. kao slalik.o . Ovo slatko izvrsno d,JeluJ,e: na lac8- nje zelu(,8 I dobru probavu. Sjeme i sv,jeze :b.i:.ljke

rabe ae za okrepljujuca banja. .

Kravojac je'jeilna od najstarij~h bil,jki, '~,QjaJ joo i .danas 1.1. svojo] vrijed':nooti n.iil~a izgublla ruje ", ~da je u Evropi harala kuga, svijet IS€" je u .. najvise sJ.ucajeva obrvao tOj bolesti 'Llporabo:m . korljena oct kravojca, stoga [e i dooio n~ziv. and~~l ru sv.e.d korijen, jel" da ga. je andeo ddhnm ljudima (lzn~:C:1o kao Uj,ek protiv "erne smrti«, kafka su kugu naZo1v~H. Ova bi]jka bila [e u medlcinl, doduse, mnogo p.n}e toga VHC poznata. Nerv'oznim. Ij,u,dlma pl'(..""POroc~l.I.J e se j astuNe 00. svj,'Erze o;susenog h~ea za spa vanj e.

la 'kaSik-a svakog sata uz prirlodataik meda, ptofiV nahlade, vjetrova i zatvorene stoliea, Kod bolesti bubrega,. slabostl zeluca j crijeva, kuha se sjeme sa lh sireeta od trpkovlna i. 2h vode, Sjeme U v100i kuhano rabi se :z.ai9ptranJe i parenje ~labih ,i upaljenth: ociju. Kada se 3--4 sedmiee uzima dnevno po 1-2 puts. na vrSku nfiZa samljevenog komol'ata." sa mate vina ill. vode, pQpr:a:Vllja SI1l ipmbava ijaca zeIudae ..

D vogodiEnj a j e biljka, Glavni podanak j epuza v, v·se puta i 1 metal;' dugac<lik, sa mnogo zila, koje znadu bitt kao mali 'Prst debele i 15--1,8\ em dugaL~.ke.KorijelJl :9tahljiike je kratak .2lh - 5 em debeo .. Stabijiika je 1~P/2 metal" visoka i sllplja" vise iputa ruZ:iCasto nab ukana, a razgranj 1LI.j e se samo !i(l: gornjim dijelovima, Li~6e je veliko, ]2tju1iiko, d_vootn.liko, i troolruko razdijeljeno, nat 'kraju naaubljeno na debelom, ,supljem. i granatcm ddku. Cvijet je .sti~a~ Sa zelenkastim Hi zul:k~,"iltobjjelim cvijecima, P'Oj,edim drsel i .stapike pokrivene su njeznlm dlaeicama, Divlje raste po ,]bmima, po hvadama, lIZ vodu ipo vlaznirn mjl;!St.j.m.a., a sije se i po ba-S~&ma i po ltvadama, Cvate u Juju I ,au\&,"ushl..

Za lijek wijedi korijen, lS"ta.bljiika, lisce i sjeme, Korijen se kopa dl"uge goailJ1.e u kasnu jesen il] trere godlne u :proljec~. Mirise na V<ilinilij1l.l. Karla SIB svje~i '1wrijen nare7.Ii?1,potece iz njeg<l. sok kao mljsc.ita, Rod. sablranja fiJf'!l.i?bUjke treba bit! (!l..~ooit() oprezan, POlSto rnnogo slIcl na '!)trovnu truheljku, Caj ed liscH grije stomak, CisU krv i mokraeni mjebur, Zboog svoje ljekovttosti rabl se sa kadutjcm i

P.DtEVIN'A S[vlZ, ZUBAl:A.

ANDEOSKI na SVE'I'I K:ORillIEN

~ANG!ELICA.

SYL VESTR.FS}'·~

Zelena je h'Jj'ka, sa 25~ -50 em vlsokom gran.atom ·staibtljikoon. Donje [e liSe e perasto nasuprotnn i nazebljeno 'Sa '1 lisaka, gornj e j,'e trolisno sa.:? paIistiea. Cvijel je zlatnozut ruz.icat.St vjencic, sa 5> na-

opaOke jajoI:i.ldh, kratkeldincomtihlaHca. Cvate ad luna do septembra. Haste kraj plotova 1.1 vlaznim sumama 1. grrnlju. Osu-

!' 2;U'I'1 KtLlt.4NFIl • .IC, I z\rAN I ZE.CUA

STOPA. Z,ECI.JE OKO, M1TROVmA ILl LI.JEK l'1Wrrn' SVIJU BOLESTI

. fGEIH''1~

URBA_.N[!JM)i·~

sen IRanjan mirlse !kao rkaranffl. Za ]ijek vrijedJi. saroo kori.jet:l, a ,sk_'tIJplja se uproljeC~ .. Karla 00 ko.rijen u prah l'Stu_ean ra hi kao _ ca:j" 1 mala 'ka6lilr;:a na s()lj iC1Jl V00.0 (za dJectl'Se polovrna uzme) i 5, min. kuha ojaca]u~e)e sr~tvo protlv engleske bol~,. a' Hjek Iprotiv :§kwful,a, povratne grosnlee, bolesti jetre, slabe prc!bave, diz.entel'jje." proljeva, bIjelog cv:i.je'ia, sluzu--:og krvaren]a, uopee svih teSkllh. bolesti, ,kojie (lJrgamzam jaiko uniSw. vaj u, Kada se 30 gr si tno is.t'Ueanog korij ena :kuha2:0 min. 'Sat 1 lita'1" vode, "do j e ?o~rQ sred .. stvo za Th'PiTanje rana i ;protiv IktvaI'enja !Stili, ka,dat se ovhn odvarom oblozl '&t<:l;vlijaju. MeIanhOilil:al"i i .lju.d1sa slablm sreem i slablen stomakom neka dnevno UZIllU 1-2 puta nat Vl~U J10lZa ·u p:-ahrstu;canog ikoojen a, sa c..sicam ddbrog zdravog VIDa. Ovirn se pi.eem razlhija melanholija, 'PO~to Izv.~roono. j.ai;a sree i zeludac. U raikiji potopljen rko~ rijen rabl SH t.akodel"ikod will navedenih Iboil'.ootJ.. Na st<'dklo od 1 Iltar stavi ISe' saJka sitno Istucanog 'korijena, prelije 050' prepekern rakijom i ostavi dohra za~epljeno na snncu ili toplom mjootu 6-.8 sedmica. Dnevno se moze od ·D'Ve ,I'oukije uzeti 3--4 male kaSike, 11Iajbolje 'Sea ~.ruiiikom. meda U pDOIkuhanojl vodl,

NjezimJi. HI em il 30-60' em vlsoka stabljika nastavlja u zetnlj,i vodoravan podanak, 1K:Qj i nosi na SVQj lm 'llzl-!JV lma [)granke '1 korijenje. Dla:kavCl, ponajvise bijelo pjegavo su-

protno unskrsteno liS'ce

~, , sa petehjkama srcoliko Je

:za:sll]'eTlo, a na kraju lkruprlo nejoona!k(.! pilasto, V,~ lhld bijel], ervenl Hi zUti evjetovl tvore u Iisnim pa-

DIVL.J.4. K:O'PRIV ~ BI.TELO, CRVENO H.Ji .tUTOCV JETiN A. ,ZV.AN.A 1\'lEDIlC.

PJE'GAVI tLAMlUl\1 ALBA. PURPllREAM LU'l'EUl'If L) - -

oo.~cima priljen. Cvijet ja dvousnOlt vjenClc sa i:!!i@k,om zvoneu slttllom. Raste U l'llSevinama,. c;gumeima, medu grml] en, rpI'l~l"aj elma $n:m.a I ,1"lZ ·potclke. Cvate ad aprlla do C1k:tobra. S:aJbil.'e se samo cvi~eL

Cvijet ed sve tri vrste jedrnako je ljekovitc., Rabi se kao caj kod. bije]o.g evijeta i srdobolje, ked ramID bolesti uha za parenje. Sa p;r-avtJm, &l::uprivom pomijeSan lijeCi 'prsobolju i ,kasalj. Nagluhfun Ij'Urllrna prepe>futa se c.sj od divlje Ikoprive. jag()rC:~ei dalhricI'ce i lazarkin}e na jednske dijelove pomLjesoo. Ov'Og caja 'Pije se 1313 2.so1jice dnevno sa .iprirloda:tkom meda. lila-do li§6e '0(1 divlje koprive d.aje trlrUS:t10 i. IjekO'vitQ vanvo.

Ova bill'ka raste u ~rntri.m lzvorima, potocirna i j ezerima. Imsde 'PI) nek,o<Uko 15-:20 em duga6kih tJtabIjika, koje plaze Ui tplivaj u po vodl, a vric' s,tab-

ljiK,e diiu se iznad vode, Li-!lte j~ nepa:rno' perasto, douje SIll U.sI,,.e jajQl&e, gornje kotplijicaste, pruii sldi!!ne_ Cvete u mallm gronjama, sitnim bijelim evijecirna. Cvate Oil maja do septembra. Skuplja se u, proljeee .it ljeto, a rabi li:\i6=~ koje ima t,e]{ na rortk.\1U. U mnog.fm -predje~ima Francuske i Nj,ema~£e siju ovu hUjku za salatu, U proljeee je ova biljka najsoeni].a, stega ] n,aj1lji:ako'vitija.

l'Scijeden ook od (lve bilj'ke, ik.ad ga se dnevno popije 50-100 gr, izvrsno j.e sredstvo protiv §l;:or-' butarholest cdkoja Klon1!l udal o<zubina gnjllje it ktV' se od los1hrokOi'lJa truje, &tk 00 kl'Sw-wnJiXa1, kelja. rotkve, hrena, llmuna, na.rance :i. rlblala (rneruzalke)l vrlo je dobar lijek za (}VU bolest .. Usta treba dnevno 5-6 pula 18p,.irati najibO'lj,e sa mlakjm j8Jbu-

KRS'FOVNm" DRAGUSAC, l'O'l'OC.ARKA ILl UGAS ~ASTlJRTmM OFFICIN"A.LE B. B'r.)·)

361·

kov im -sireetom m Sh'C,e'tODl od trpkovine. Kad se '1 dkg ,$vjeieg bokvieinog lisca 'preIij,e VI1'UCO'ITI: vodom, koja [e kuhala 5 min. sa 1 kaS~k,om, meda, i p~i poJdopljeno 1,'2 sere, zatim proeijedi i p.ridocl!.aju. 2 kas~ke isc.ijede:nog sok a od krstovnika, dohije, sa caj koji odstranjuje sluz iz pluea i crijeva, otklanja zutieu, vodenu bolest i osip po tijelu, Ovog caja treba uzeti 1. soljicu naste srce i drugu SQlji,cu preko dana u vij ek po kas,j,k1t:i.

MJado liSce na salatu prlipnniljeno sa lim unovim So'kCl>ID, sa glavicom cn.renogil.uka, zejtinorn -] biberom zaeinjeno, ostavi se3 sata da stoji, Ova sa:- 1~) to preporueuj e .se slabokrvntm, pO-St.o 'ei-stili li mnoti krv, j,aca zeludac, ot.klanja. zawar, i: lijek je IJI"o'l..iv holestl bubrega, [etre i pluea, dapaee i onih 00- Iest; sa ,gnojavirn iwa civanj em.

KRIl:S,,][,USICA. GORKA ILl KRSTASlCA (POLYG'ALA

AM.UCA)·)

dana po gutlja], Pij;enj;em, oveg caja odstranjuje Sle! slu:>.: 1Z -phtca~ H,j eeii se :prolj.ev sa Mvaj an] em sluzi, jacajl!l z.ivd i ieludac i popravlja probava,

Malena je bil1jcica. sa ce.tvoroiUtglasltoon. stabl] i1koffiJ jajolikim sirCJkim Hscem i $VjeHocrvoe.nim cvijecirna. koji S'E! otvaraiu istn kao i u misj,<.Jldnj e, na suneanom ,svj_e:;tlu. Cva'te od j ala do ok tcbra. R''.lste po ba.§cama, vincgrarlima. po'irma i 'Strn.iSW:. Za Ujsk skup!ja. se za vl:'ijem:e evatenjia ~!tava. s:tablJilk,a. :s.vjei.a i~gnjeCena; bi~jka ,SMlv]ja se kao ooIoGg za fane od ugnj,eeenostil, .ooara, na vru.ce ob::i.lte iii o.zlij ede, Ovak vlooloei izcv lac,E! vat.ni i spr1ecavaju upalu, Zatrovane i .z.ive rane 'peru se .dnevnn 5---16 puta odvarcm 00 60 gr csuseae stabljike, Iml1<me 15, min. sa 112 htra vade, nakon ispiranja sta.vlj,aj'll's9 i ebloz! sa ovim odvarom, Uz:dbla;gan.~e I ispit<'llnje rana, treba dnevno p.opttii. 1~2 manje §()lj e c:aj a" SV$O 1- 2 sa,L~ pe gutl] 2.J od: IO gr 001.1- iene S't®Ifike, 5 min. kuhane sa . .kaakommwa i1/il Iitra villa .. Ova] caj ci..sH krv, tjera na mOjenje i rookl'llenje, Hj~i i-U!Uc~ ri vodenu boI,e;,~) ci.sti jet-ru, (1:1;'"(1- hi i lagano izlucujek.amenje ili pij1esak jz buibrega .it mOR:r.a<::r:!,tJ!g mjehura, a p.ranje oe.i.jru evim odvarnm jac-a orne zlv.ce i bi'Stri l"OOnC.cu. -. U sireetu kuhana blljka ralbi. se za (lIblaganj,e ked, gilita. i uloga ..

TOo jeze],ena 30--40 em visaka biljka, nalilk na 'pernuR" sa. zljebastom clanikovi tom i swpij,oor:t staibljiJ'kolffi. SvjetlocZf'"leno lisee ima naZ1ibljemu, dl<Ukavlil~ trostrnko rasei.j<ep.anu plojku i slrc:ik. rukavac, koji :stalhljilku riSuhv;:lI,ca.

HltIKAI PELEN'IK:A D,J! CRVEN:I GRlJAVA!C (ANAGAUS ARVENSIs L*")

Malena [e biljk<li~ sa 10- -15 em vi!sok:i:rn st.atblli.~ kama i lop;:l!tid s1icnim Jkoznatim pr lz:emoim. Ii§- 6ern, koje . tVOI1'I rUZ1CU. Maleni, simettijiski svj'eUomodt'i iIi bij~M c\ljetitij izbIjaju duz vrSi'ka. stabljike i tvore cvljetni klas sa kopljastim pal~?,1cem. Cvate 00. maja do jUI1B!.. Ras1l.e pod . tra vom~ obraslim mjestima i s1.J.rrn~ma~ bre.zuljeima i Iivadama. Za Ujek sa slkuplja kcrljen ill po'cetku cvatenja,

Korjjen ove bHj'ke ubraja SJ(;' medunajbolje li.j"BkOVlEl prot!v pI"SO'bolje i pluco'ih baile'sm. Na l/~ IHra 'lode stavi se 12 gr osusenog kor:ijena, potopi 12 8<'111 i kuh a sa 1 kasikom .meda:%: sa tao Ovog caj a uzme sa naste srce 1 mala SQijJ.ca"a ostalo popil'e 'p:reko

K.ROS RneA (ANTPIlIS CUS CERi'f'OLI~f.

BOFM)")

Cvate u jUin~ prljaV!.l,lbi]ellim. evijed:m!'!~ koji ,~oje u gl'onJi. Sije SJ@ po baic.a-ma. Za lijek fi€ skU!pl'j.a Usee cijelag ]jeta. Kada fie 3-4 sedrnice dn.e'vno uzme po 2-.3 k.a§ike iz svj€'2eg UAca iscijed'enog soka, pr,OrCisU se 1. Qjillca krv. A kada s' uztma 2~3 kasd .. e dnevno iscj}edenog I na jedllake dijelove' 'Pomlj~<lltl,og iic&a 0.1;1: k~'ooulj lee, la:l:ru:'lce (~]i~1'lIjtl.klil.) i s~rkJe trolilll;;:'I1!, f:zvtstM je Ujek pr'oUv polja~ln,e (~ko!!)l'butal; u~eplj ena j atre, bclestl bubrega, .sJezt ne, mokracnog mjehlu'a, :i:'lltk>e'; pr;rvratmegroznice., ~;ltvorene stolice'i saljeva (h~oroida).Kada dojnjam~ prsa otv~\dm!J, OIhla:zu se svj ei;e iz.gnj ecen im 1 i~c.e:mt a; ikada se Usee ugl'ije; .za:Plljenm ga treba cS'vjeiim .. Ovi obleei v:ade bol, rastapaju tvrdoeu, lzvlaca vatrn i otldanjaju upalu, liz obfoge neka se nekollko dana pije .izgnj,e:c,enI sok iZ svjez~ l~ta.

Grm j€!' 'ilrroonje ve:li~lfi@ sa g)@.~klm~ BltJ.€a,(\!' 1 bilelo pjl,eg,a'Vimg,ran~Ica,fi1~ i

napr.EIJl1UliIn, el ipHcnirn;;

Izmj enl to razmj ritenl m

li~cem. Lisee imade peteljke I oijelog [e okr.ajka Maleni zeleno-bijall, peteroelani cvjletovi stoje u pas.ticama. Cvate od rnaja do [una, Plod je sitna modru-crna kootunja'Va boba. Z;a lijek se skupljak.or:a, za vri}eme' cvatenja, sa jaHhgra.ncictli. Kada se poto:pi 12-1.6 sat!. 8 gl' kore SIa 1-8 litre vode, i uzi'WHl sv a!l:;:o 2~3 sa.ta po kaSl'k:u~, be~ bolcva etvara ~to] j CUi, Uj 'eM :!!:a<:ep 1.j 'entl j eo'h'u1, slesenu i s,u.!j ~ve. Ov,og C!llj a se n~ S!ilij~ odvlSe ',I1JZi!ll'UlLtl., jGf ,fna~e p~o-Irl%f\oomj e belove u tthuh u. Od var :z:eletu1!~ kO~lCr.\'! (;I~medu s{s·bla i gomjc kore)~ .rnbi r8'~ za Ispiranje gr'wte, krastica i oslpa,

-

,U;;IU{AYINA lid KllU:!U:NA Ott1AMMUS FRANGlJLAL.)

370

..

I

K1tAVLJAK, I'ROSTRELrnNlCA.

ILl SIKAVAC '(CARLIN4-. .AeA ULrS) L,*)

Ima de!beo vretenast :1\;;,0- rijen, koji dubQko U zernlju tadi.re i kratku stabljl!kl.~ sa ruiticQm prizemnih velildh elipW~i\ih, kae rperc, na cje-pNce' b:Verugano' rU<lij~'I!n.~h ]iS1Lovo, m v €:'l ilk u hjj elo~2u eu cvj €Itnl.t gillivicu bez stllllblj ik~'l itojlJil. lei-I na zer.nlji,a a:pko]je'na je mnOS'Qbrojnlm UliO!i:lttii" suhlm, Qv,ojkovlm na unutarnjo] stranl sjajno bijeHm liScem, kojii su poput :zv.ijezde ra,2:aiSh:U. eva~ te od juna do septembra, R~e 'Po suhlm gorSkh:n Iivadarna I ohroneima, Za l1i'~ se s1ru:plja kor.ijen. za vrrjeme cvatenja, Kada sa knba 15~:~O min. 8 gr korijena sa kasil"om meda, 'h~ Jitra vode i l/xO' Iitra vina, 1 pOJpije polovlna toga. fla~le srce, a polovlna u-, v~erJ od.\.'ajaju se ml>kracom loSi S9rko'V'i iz tije-la, ~.i,'S'1i se fe]ud ... e, crijeva i bubreoz.i od sluzi, jlacaj,u !ivci, blaie bo,lov~ prslju, l1jra-k: jle pr!>tiv IUsta, voden~ boleSl'.i i ~Ll~h;:'e. Kada se UZ!n' ' dnevno POI '2 pu~ ta ria v r~ku n oiht u prah lstucan o.g: Ik,t>rije..n a sa malo \l'ini!i.~ U6pji e~nol dj el uj e proti,v sviti .I1.Olvedenih bole,stt Odvar 00 40 gr kor~jet.l.a k;unW1o<g 20-'25 min. sa ~ f ~ litra slreeta OG. trpiko'V in e I ~ 14 11 ~ a v,od.e, taM :Se salsplranje i Obla,g.'ltlje: cueva, rana i osipa.

)[.AZARKINJA, MIltISNA,.

MARINKA ILl PRVF.NA<C) ~ASPEn 'Ul..A OIl ORATA L~")

]'1l3dena. je bnjka sa ~lankevitim podankom (kori[enom], koji daleke plazi I 15--20 em vis.()Ikom, US~

p t<lV11O¢':l'1, f:e-~vel'o ugl astom! n'~ra2lgnnjenom st(iJ.~ bljLkom. U pr~lj,~nima porasle lancelaste (~dljj su(:'no) , na kraju o§tto lisee, imade u gOI"'njlm prsljenjlma po 8, a u dcmjim po 6 lis<liku, Na V'r~ku stab-

Iji'ke razviju se p,agtioe:i. sa malenim mirisavirm bijelim cvljecima. Cvijd je Iijevku sllean naeetvoro rascijepan "jen'cit, sa :~~ri:ijalom cask[}m, 4: prdnik,i;iI, i nadvoje rascij~anim pesticem. Cva·te ad rnaJIl do, jU1l.tlJ. RaGte: po bJa]O'go:ricil:dm sjenovitim Jy .. malna, OSOil:llto po buik:Vicima.. Za Ujek vrIjedi l~~~, a skuplja ee prlje cvjIGl.t~nja.

ZilJ ,ru.scllnje krvl p:ripravlja Se -fra!l,.ozvani svl .. banjski napltak sa \"10010 1 s'ocerQm, koj,i. j,e vrlo ugodnog teka 1 mlrisa, Uzme sepr-egl'!;t Iezarklnje, os.ta.vi u hladu dOl malo provene i. sta vi uernai lirani in :temljani sud. Zatim se na ;kolute, narezu 2-3 11- [epe narance (kOO,I:Jic.e SlE! odstrane), pomeeu preko Iazarklnje, POSlPu doibl'o sa seeeroim, ostavl p(ijklopIjeno 11/2-2. sata da stoji. NliIlkon to.ga prelije se dobrim starim b!jellm vlnom .~ POtlCWO' p~tavi da stoji, :0& ledu iIi hlado'onl'e mjesL.u 1~11j4 sa'c. Prije nego s naip,j.' korn slii!:lmoj treba gfl! p'l'ocljOOtti, a 1:.1 l: '!e se slavl po nekolHt,o ))o-bo 'I1ivjle~ih zrelih ja,goda i S'tru(:w.: svjl'~~ lazarltinje. PiJe se d.neVlIQPO 2,-3 ~~e 3-4 sedmlee,

Karla se svjeze izgnjeZ:enhn Uscem obavija o,el0, lijeei gJ<JivotH)lja, a stavlja se ·i na gulke i vruee otoke, jell izv1aci vatru. O.suseno lis'~e na jednallt1e dljelove pomijesano sa liscem od Jagoda) d~br:cice, dupcae-aj, ljeeru:e i maticnjaka, rahi sa za dnevru; uporabumjesto drugO'g cajla,. v'do je doibI"DglLtkusa i mirlsa, a HZ to Izvanredno dobru djeluje kod vodene po]~t i ~ kamenc a, trbusnih belova, i bolova j ewe 1 ~le'i;el')e . .ovos l:aja tre-b1l! dnevnc po 3 iiJQlje dobra topll>g pop!U us p1"ldodataik meda, (Na jOOn'U !oljk:u ~zme se 5---6 ,gr, ]2 Si!ti d.1:1i potopijenot 5 min. kuhill).

t.AZARICA. Dvogo(illinja je bilj,ka sa

:2iLl',CN'JAK. j ako.m. ,g.rana,torn ISGICnom

OZi,CrCA .ILI sta.blj.ilkom. ra.zNci.te veli-

(CO=~1uA ci'rle i ruzi:~om pri~enmiht

OFFI'CIN,AUS}I na du-ga&'lmdri'crm8 I~~

coli!lOh ootOVI1l. Jlljoliko, Ovrtno llii:e po, S!tabljl!cl mnogo je manje i b~ 'pe-ti2'l'jQ.d. BijeH .s:l:tnl c~djecl 6 !poo~.tka su !druient u groniuJ a kasnije, kana se evjetne petelike Ip'rodu~ ljet razvijaju 'SIe U gl'o2id., C"ijet ima {\aik;u cd >4 Iapa~ vjen~ic od 4: Usn.ate bijele Iatiee, 6 prainik.a i dvolSlp<"1u nedraslu pladnlcu. CVB!.te od maja do juna." KO'd nas S'E! sadl 'U 1;?ai§.c:llma ka,o uredna bilj)Ka, a u sjevernoj Evropi raste divlje nat cbalama mora.

Z<) lijek se skwplja za vrirjem.~ cvat.enj,a Iisce t, (':'111.j et, MIBldo HSe'e j edie' se sa limun~ i .f;ej tinom ne. salatu, 'kao Ujek. za ,aHi&~llje Ikrv,i" Sv:;Je!e ll§e:e i c'I,dje't, iUI mUjeku ill vinu 1Ituh!i1.l:lJo, 2=3 d'kg na 1 l!i~ tar I 4kt1~lke m, dat j os i,e boljl' m;edistvo ZI a~eenJ e krvt Caju ed 2agr kadulje .1 25, ,tI.r .pN!8llCI\'! na ,.k ml'~, voo.e i ,9, k.a~l~~' meda :pridooa S~ ,4---5 lkatika SakB 00 h;gnjee@tle mrjei:e bUrke, to, je n,en.a1lk:i""1ljllv lijek I raM s€: za grg,otanj,e 6-8 puts. dnevne pl'"Qtiv tmLootli 11 ustlma (Skorbut) i cirev<l! u grin i 'na wb~ nom mesu, Uz g,l:'gotanje tcf'eba dn,e'Vno JXl'Piti 1-2 solje ca~]a od :1.5 gr karlulje, preslice i laz3i.rice sa Z ka:&lke med.a na % Htra vode, Ovaj ,eajgorui na znojl it m.Clikrenje,. izlufuje sluziz pma. lllJ,eik. jle ,protiv vodene il:l()l~ti i rmt.me.

372

Ima 6.0-70 em vmCHku" okru,glu, glatku stalbljiku i debeo Izvana SIlled; koris jen, LlS6e donje sa peteljkalma, go.mje· bez peteljkl, ovece j e i j a:j oliko sa 5< iiilc:a. U Iisnim poolcicim.a stoje .mnog;p.bro1ni zu:M cvjetovi, koji iSU pogdjekad i crveno-pjegavl. Baste ria krcevit:)ITlc tlu, po gorskirn Iivadama i pa!njacimao Cvjeta od [ula do augusta.

Skuplja se u Ijeto, sa Ujek ~luzi same 'koI"ijen koj f ,j e vrlo go.rkog l$.kulsa.

Ugla\i'nom sluii za okrepu ieluean:i.h sokova, zivaca ] krvi, Lijeei live bolesti i grozniee koje do laze 00, rastrojenog zeh.lca, kao: :knLar, nesvjestieu, omaglieu, greeve I v,eli.ku slabost. Rab-i se kao ca.j; kada se uzme 10 gn_"ID<i korijena I1S, cetvrL Iitra vode, 15 mlnuta ~ku"ha it preko dana uvijek sarnc po gutIjaj

popij.e. _

2ivcan,o rastrojeni i slabi Ijudi neka uzmu dnevno 15 do 2'(1 ka pi tin k ill re ad Ii ncure n a seceru ill ~ tople] vooi) grij;e stomas i polucuje probavu, Za. ovu ti:nkturu uzme S€ 2%~3 dkg ioS~tl1j€nog ko:rij-oo'a kinOOrcE:1, pola kilogrema meda i 1 Irtar 'Ciste pre-peke r.a.'l<:ilje pa ostavi 3-4. sedmice na toplom mjestu. Ova tinktura je Jiij,ek protiv skwplja:nja vjetrova i slabokrvl1ostL Protiv svake groznice treba uzett naste srce po '2.-,3 grarna u prah istueanog kori] eaa Ilncure u caski prep-.eike raklje, Ked valike groznice pe dvij·e c~sice uzeti,

Ima tanku uspra vnu 30'- 60 C'n1. visoku (j:~tv'I2l"Ciffi:hu, gtan,atu stabijiku, sa us-kim lanc~la.o;;tim izmjcniUrn liStem. Kao nebo momi cvijeci, koji. se otvaraju ujutro, at pOSlijB llodne

UNCURA ZV ANA I KOSUTNIK, SRrnNllt,SVlS R.I.

RAYiF.N (GENTIANA Ltl1$A L.r1

I L,>\N'(li:.:rNUM

. usn A 'FIS8IMlJM L)

zatvaraju. stoie na Vlicirna U rehavu ·g.roxd'U.,a furnaju 5 ovojnih Iapova, 5 kllnastth modrih Iatiea, 5, pI"aSnika i nadraslujslodnicu sa 5 vratova, Plod Ie tobolac 'Sa S smooth svjeUucavm si'emenlki. Cvate' ~. maja do septembra, SOOt se pu p,rjljima. Za H~el!!:. se skuplja sjeme pd dozrijevallj,ll .. Kad.a se kuha U, minuta jedna kasika ]an.,enog. sjernena sa '~etvrt Iltra vode i s kasrkom rneda i pCJIP1je 1-:2 ,soljle dnevno, avako pola do jl,edan sat po kdlka,. razmeksava set rsstapa i Iagann odvaja sluz, st~a se rabi kao lijek ,proUv nahlade, kaslj.aj• p::romuJdooti;; poma:zt:i bod balesti mokrila, lose probave, ,sandz:ija (probadaoja)', .Suljeva I .wSlcavim. Dobra, sluzav ,~:a:j!. kada se uzirna svakog sata po b:Sika sa 6, kapi zej1tina od aI']za, o-tklalDja zatvor. Doom sluzav caj 'poonijeSan sa cal em 00 kamiliea rab~ S!e za IkHzmu, :1>;;00 teSkag, .za",· tvora 1. slaboo:U tJ. c:rijevima. Samljeveno sjeme za:mueeno vrijucOnlvoonm ina. prst debelo razmazane, pe Ianeno] krpi, tabi Sf! za taple Dologe, -kO'ji la~ gano stezu, hlade, rastapaj 1il i Izv la~e nei!ist iLz, rsna, kod ICJot;vrdnutih upaljenih doJld., guka) rana, Hreva i drugih (lrt9k1ina, Uz OVC' Gthlage treoa uzett za o:tVID" 'faj 00 kra vojca, Ci6-ka., lk~a: ed zova i k.adulj e ..

Veliko, je drvo 15"-;".0 metara visoko, sa gusto zatvorenom kro§:nj om i zagasi tozelenim s !lca dlakavim, a s nalicja pustenim, koso sflc'astim~zaSnj@'nlm i pilastlm Ilseem, Zeleno-zu ti mlrisa vicvij,eci im.adu ~a§llm 00 5 la pa, iist!.'! b@je vj..en(,!16 od 5 Ia tics, mnogo 'Pra~nika 1: nadraslu plodnicu> a sroje 2.-5 u piBStici:ma i sf.asli su donekle sa zeleno-zutan prlevjetnhn. listom .. Cvate ad 'luna do jula, -itl:lste poje-

LlIPA.11ELELISTA (':FILlA GRANDIFnLIA EH_RII.)

375

dinaeno po planin ama i sade j e ces;w u redove 'kraj pU!I;evCl. Lip a m a lo .Ii s t a (T l 1 i a 'p a r v it 0- 1 Ia E h r h.) evate 14 dana. ~~njje! III 28. lijek se rabi sa i:dhn u~pjehctm.. C V i jl e [ 0 d. s r e b r en ,e 1 i P e (T i 1 i a tom en Los a L) 'bt'l'Z, Vl."ljledn~tii ja i ne villja gs ,sIk;'IJ.l?,!jaU. Zlii li}1!!ik se i9.1mplja cvlj~'t dOll:;: se jO'~ nije csve rescvae. Kod 'Sflibil'fUlj:a uzm'l!! 50 k'l'sQlbtifl.t1 S~ 'kU!kc'ffi., z(l!kaCi (I gran10 i u nj,eg se stavlju oWclnut'o drveee, Prlje SiLrsenja trelb<l od cvl~ [eta otJl.rinutl pricvjetne listic@. Caj 00 lipe podrazujeZivce, Nsti krv i tjer,~ na znoj, Za cl'scenje krvi p"je se dnevno d!ulje vrernena 1-2 .fulj,e ,ca.j.~ od 25 grarna cvlj eta i cetvrt Irtra vode, kada se ukuha do u polcvimi, pridcda se kao kava mlijeku 'koje je sa kaU{om rneda PI"i)'VTdo. Kad a se uzrml] e3------4 m.j eseca, svakc 1~2 satapo kaEl:nj;,a, vina, kJ(l~em [e na ,~~1Vl't Iltra vlna S,fI: 'Ii:~.iiko:m meda 12-lfi sati bllu ~;tQ:pljeno 25 gnm.~ cvijetaj l1j~i '::i 'blj'dobolj~. l gr"evi i ja~aju zeliu.dac 1 zlvci. lCadtl se pom11€!ob. vi .. IlC) u [to,j Em j e bllo 12-16 sa ti nil ,cet vrt lit 1'0. potopIjeno 10 .gro.mlil. Upe, Hlgl'uIDa IDa:tienj ka (Melissa o£ficLfiL~H5 L'j i :2: fkai]_~I1!' medaj ~,®:j ad 2: dkg sitno :isjecane pueava pirike, kuiuune ISa pola H tra voo~, dok 'lie do u polovlnu fie ukuha i cd ovog odvara uzitnrlj,esv~.o:.g Satta po taS.:ka,lijeCi se svaka nervna . r<tstroj anost, pada vica, .h isterij a, .i camO'tin.j <1:. Kod nahladie, k.aslja, s:lu:ta\~ti u grlu, pwima i bub]['em.~ ma, pije se dnevno po 2,-3 ,§oljle l:01Ija cd 12 gTanla! lifpe na 1 ~(Jlju caja i 'pridoda 1 kas:rka meda i. pcdo~tQ llm:un.ovog 'S'oika. Ol"ld,a ~. mora u krevetu ootati radi ja«'i:og znQjenjtli. Cumu\' od: UpovCJig drveta U pl'an. W:~u.C'·i!1ln i ,prOO.ij,ll1! da.je Sf! ,(.po 1 ,l~alllkil u mllje-klJ; U vi nu iH u k~;kV'om j.~nu) ljlud~a f.la ~,~hu::u n crijevima slabim. A !:lad prolj~a ill srdQbolj-'e tr'!1!ba uzeti DVOg pra.ska po 2=3 .kail!ke dnevno. i(DobivlJ

376

sa u apoteei]. Caj (I1d 30 grarna li.pCI'VOgcvije.ta prokuhan sa kas1ikom meda L t.:hll libra vina daje se pnrodHjama. kada ddbij'lJ gl"\Cev.i;~e trudove,

]mQ okrug1:u 30-5,0 em 'V t.sCil tu 'go,h... ~talblj ,ilk.1.1 l debeo kOI,'1Ljen 1to]1 d.ubiJ~ ko 'I.l! zemlju z:tIdJre. Listovi sou prizemnl, nasu-

'pro tni, na dugiTIl pet~lj)kaiIl:ll!:I~ prstasto salStav 1] enl 00 5 na ikraju pi1asto nazublienih Iisaka, Cvijet [e ,glavlea, sasta\V'ljena ad eltno I"i.l'Zi5a!sto-bijeHh pru.gavih ,evjeticaj a sboji iU stici.ma na vrhu stablji'ke. GV<lte 00 maja do juna. Ra.'Slt~ .po iskreen.iln. s1.hlna.ma, kamenjarlma i si:praz,jma. .. Za lijetk se ~plja. C:itava ~tab]j i~a, prij e cVCI!benja, a g~o.r~j en~ lj eli i 1.1 jles~n. .ova [e biljka stare lu~"O I!iir~'Llj'o Ip:rotiv svi'h VIrstil. rana :i krv.il',enj'.riI..Kada. se kocl svjeflh r:arrUl, i prlgnj~·!loo·t~ 'priv'lje s;;vjll'b" ma.lo, 12lgnje.e'ena bil}k~ Ueeure" zauilitavija iSe kl"V, jz,v-la.t:l va.b:'a t n,~isl ~ rane" otlkla:nrja upala i btzo I'<lII1.a zamladujie. 'C~jl 00. 9Vj'e2e~ biljike (40--50 gram a na ootvrt 1 i tra v.ode" vrijueom vodom pil'eHti i ,jednom . .sa 'kM1kom ~ "ProVT~t1. i 2:0 minl.hta ostaviti da "Se pari), cisti ()d sta- 2li pluctll, zelu'dac i crijeva .. Izvanredno [edobro ~ . -dstvo protlv krvarenj.a sv,aikevrste' i prroot,jvCirevau !'>to,m.~(ku i e:rijev1ma ..

Ova Ibiljka steZe, pa s@: r~bi za o:blog,e kJod Upiiljeniih !Uj.emOli, vrucih ,o'~oka, rana i ~irev~~ i svjeZe ~njef!e.n.a i. OOl.ldena. Osu§~lIa se u~i'mljellA--2 illk'g'.n~ lUar voo' z oblO'gel.o. kao eaj za pUle 5-6 grflll\\fJJ, 1'18" j ~nu ~olj 'U. vade. E,ol~h~ dje1rtl,j e' k ada, se prije k'uhanja 12-16 Bill'Ll potopi i SB istom vockm1. kuha 5 minuttl: 'liZ pridooata!..: meda, a sa (";'bl()ge 15, ·-20 minuta. Oblozi sa svjeiom IjeeUl"OOll, w- ,odva-

rom od OOtlSeTJ!Dg liSca, Skuplj.aju~ ra2iITl.emalvO}ju, rasta'Paj u .i. izvlaee svu nE.{:i.st i.gnoj iz rana Ra1po!lj e, a nakon 'W~a ih zamlad'llju. J,oo bo]je djeluju karla se uz obloge po<pi]e dnevno 1~2 s(IIije ·caj,a, sa pridedO'Jtlkom meda, Caj sa medom r.:;:hi &e! za gr:gm<llnje usta, 'koo 0i "eva ,\4 grl\u ~ ustima, ID), ne .fl1LQ--ze. Cislo iz.gova:mti~ pa mu se jezik plete, neka v8.r..i Ijel:ul!'1il u pola vlna I ,IJ[)']a VQde~.7' pri..dcd~ tak meda i neka pije taj cajl sto toplij] ] toplrm neka grgorta I poo.ulje u usti rna ad), To neka Clni 5-6 puta dnevno, be i]eden suk i~ 'Sl1jeZe biljke 3---4 ~asJke dnevno, odvaja -kroz mokra6u looe tvarl iz tij ela i j a~-a (llrga.nlzam, Os.usle.no smrv Ij eno lI.§~e 2-.1 iPuta dnev'lliO na vrSku noea uzetl, j are<!i ze1u.dac i ofiikl.anj a nejelo~t., Korij en sa pola vooe i pola vina varen oMdamj a. greeve .j odvaia mclktal~u.

Odvar od citav,ebiiljke liet""Ufe, zajedne sa korijenom i 'korijenjem. 00 mve,(3/4 kg na '],5 liltara vode, dohr(l)p-ok_] oplj,.eno 3. sa ta IkUhatl.L Ii] eeL gill t, kada 'SB dnevl1.o5----6 dana u ovOtm dQuro V11Ucem oova_I"u uzlrnlju banje za noga dio ko-ij:e.na25- 30' min. N akonban] e treba u ~t~vet [ocL

LJUPOAC. lma .1 JAl-2 (ffi vhsodru 'su-

~nLODUH IU ,plju, 'Prng<llStu~ grantrtu.

1'2101" (L,EVIS'IIClli"d: .ma.'b[jlfuku sagolim sjaj nim

OFFICIN ALE ""'" O'u1 [astirn ~ "i'lln13!0ke 'lU-

KOCH. lot} ~'r\t::o. ; ....-:~ 'N!!"",. ~.. .J

"--.".... __ ..,...-_-..".,......".. __ -.J! jastim, malo narubljenim,

j,edt).l(l$;truko Hi dvostruko pe:ro:l.ik:im liscem. Cvate U .stidma'SOI. m,a:]e\l1im zutim cvij eeima. CviJ eci im<ildu caSlm ik,ao vlas tank ih Iapova i vj en.c'i6 od ;) la-ilea i 5 pl'aSH"ilka..Cvate odj un a -dQau;,guS<ta_ Haste di'lllje po pla.ninama i nrnogo se sadi u ."bascrunal radi ugodn~. i ja:kog rnirisa .. Za lije-k se Uipotn~bljavi3i ~.iw.\l'a stablj.iJk.a i km'iJen.K;o-rij€'nje 00 iSta:rih hiljaka, .\Ia!dl

se u prMjeCe~ llice i mladi \~ci [Jell, a sjleme 11 ak-

tobIu. -

Sa shf.et"am inlOO:&m ikuiham m~e' raei 00' Z8, grgota._uje Prig. dG'!bo.tji. KOO.-, .. I. b(}1.0VIl._ U. In.aternid l.i kaod. greevaooijed kamenea t'reJ.ba se IilaJpariH -na edvaru citaJve stablj.ike. Citava. biljka sa kor1je:njem i sjemenjem.1 svjeia ili ,0000sena~ potopi S.e 12,__.U(sa-· :U, zatim ~'uha poklopl] ene .r 1"1J sa ta i ovlm se pari. Ova:!t®<v $Ie odvar proei] edii i pridoda tak.oder u YOO U. za banju, Ovakve hallje jarcaju ~ivoo:, cist~ kO'zu. 1. po1u~u]u ktoopore 131uEiva'nje 105m. sekovaiz tijela, osooito, ~e prep<JI'I1J.J.'Cuj)U :reka:nvale:scentima i ma.la;k.sa1im. o;s!Olbam.a.

Po-]ubanJif! 00. ja·~~ oo~.ii p!Henje preporo~lij;u s:e~enamak'O:Jle hn~tiu neuredno pranj.e i b~jeli Ilrvijetc... Uz oveuipora'be treba. da piju dnevnn ]~·2 iolje ca~a od 3 gr<lima ~enog kodj ena ill 30 gram&. svj eZ<eg na ~et.V'rt Iitra vOOet .$Vj ei;i koei] en Vl"Uf-oon voorOm pre-liU i 1 (I minuw.pa:riti; osu~eni .11.2 san po.tClpi ti, 1~15 minute kuhati,

IC'.aj .kcd}ooa OOVRja. :!"i~UX~ grije~e],udalc :[ j,.a~", tivce, mbi se jol Pl'I()tii v ,boleeti. pLu!Ca, s]uzavost-lt bubf\ega, mokr,ac.t1og mj:enu:x:a, vodena bolesti, zll!.tice~ 11 ,b o1e:sti probavnih org1ana. OsUSlell U pra1ii$tuCall kO.l1':ij en na mku noia (Hi. -svj ei o~r:eridan 1 mala k:aiSiika) pomij es~n sa malom .kaSikmn. narendanO<g hrena, ikasi!l!tom meda i n:tladog masla (On.te.ra) Iij Ieli:!:: [e ed -soo.ic1ej kada se '1!:I2imlje dnevno' 2=3--4 mUE! ka§ik,e.

Caj ad 2 grarna 1:::011'i] en,a m sj emena sa I gr amom rute, 2-3 narezanesmaikve, kasikom meda, j ednom esminom 1!.i tra vina i j ednem esminom Ii tra vooe, :lruhan. 5-UI minuta, bllaZi 'p~bolju ii te§Jd k$:alij.

C®ij od 2: g'rama 'korijrnJa pomijeSan sa :1 malom kaliikom saml] avenog sj emena odkmnoI'·ac,a~· t 1 ka-

s:lkom sjemena 00 des;p&a (,anib) u ce'tvTI Iltra mlij eka !kuhan ]. (I min uta P~"'Pj esu] e prooavu, 'cffitj buDreg-,e, oMdarnja vjetrove (nadan), lij€lk [e za il.lticu i guj aviee, Za j aeanj e zeluca i dOibru, pro-bam uzme S!? na jedna!ke dljlelove sJemen~ od IjU!p~aca, komora~a despfika i c.imeta, istu1::e u prah i dnevno POtP,Ije sa mafo vina 2-=3 male kas}ke" (na.ste srce, U podne i UIV,eeer tlvij ~ po j ednu kaSilk'i.!.).,

jlev.ima nastnpa olalksica. Karla Be uzme po 1 dikg :svjl~ zeg iIi po 20 grama suhog cvljeta, li~c~ Hi vrijez!lJ, oil IJubka, USe-a. ad kunlce, kadulje, nlske metvlce .§to HZ vcdu rasta i cetvri 'kilO'grama meda, te se sa; 1 i poHtar VrijllC~ mlljeka cetvrt sata dobra poklopIj,eno pad, onda procijlool i svakog sata dade po ka ... §iku djeei kada boluju cd esplea, sOlir1i.aha" Skrofulo.znih m drugIh osipa, breo 1 Iagano prebole te bo][,esti. Skrofulo::me osipe treba U::il to oblaga ti tim s:vj@!1m:! dobro oc,i$6enirn i izgnje.ceIlim travama, Kod glavoo(l;lje, ftvjwe izgnjeeenu stablji'ku 1 Usee od Ijnoice na ce.Jo i zatiljak privrti. To vrljedl za vruee ot6ke, i"rui:fjeruje ih kada lS;e na njih privija, c.im se liSce -wgri.je" valja ga .wje.zim zamijenlti. z~ podagru i giht vari se 3 d1t:g svj ezeg iIi 1 dkg ()8uSenog korij ana 1~ ubtce u Ili.i tarprsvog vinsk,og slreeta pola sata sasvtm poistiha, a jos je bolje kada sa korIjen pnj e va ren] a, 12 's,Mi. potopi. Oblo'Zi ad tog oo.vara, stavljeni na bolna mjesta blaZe holUllE! i lijec,e.

L.mSlC.A Zvana i Ijubldca i ii,]oll-

mRtS.AVA. ca, prvlj,etna j e bilj'ka" i~

~'IOLA OiDOR.!!.TA) rna vlatknwst podanaka

nadzemnim vrij,e2ama.

Prizemno j e Usee srcOiliko i narov Mello, imade ,duge pm;eljke i usko blljedo paliSce.

i'alfrmlJlIDoori mlrisavi cvjet::ooV]~ ,rijeWm hijeli~ sOOj'i! poj edina.{;no na 'PI"HiifulO dugim stapkama, evate ed marta, do maja,

Basta pe sjenovmm mj~tima> 'Pri!krajc1ma. SlIrna, grmlju, travnjaeima i ogumcima, Sije se ii. po bascama" Skuplja se u prolje6e. Za lijek vrIj edi Iisee, i cvijet i korije'u_ ProUv zaduhe, :'lltl:ib::e,.- glavobolje, nadimanja, podagra, glhta, zapaljenja grla, sv,i3!kov.:I.".sl"lili, pa i :§kro,fulO'zni,h oslpa, ospica, sarIaha 1 pluenog katva" vari se Usee oct Ijubiee, 50 grama svjez'eg iIi 10 grarna euho.g lisca 1 1 mala 1"as1ka meda prelije. se sa 6etwt Iitra vdjuceg mli}t?lka i PStavi dobm poklapl}eno cetvrt sata. Taj se lij~ uzlmlje svakog sam po kas,liku .4-6 sedmica., Ova] caj se esoblto prepomca protiv b.slja.dkarvca ked male dj eee, te kod vj etrova u stomaku i trbuhu, Kada se CVi],eE od l,juhice ukuha kao ,slatko ud rnfice sa zuthn ,\:ieee-rom. Lmedom, pa daje s1rll~avim SVaK(I' 1-:2 <sata PI) 1 ka:si!ka, i 11 najtei;i,;ro sluea ..

To je nizak i mirlsav poiugrrrtak od 6-12cm sa tanikimpovalj enim, Hi prldlgnu tim stalblj ikarna i malim ckruglastim, elipticnim m prugastlm llicem na kratk.m pete]jkama. Cijela ]e biljka. vise iIi. me,nje dlakava, Obli!k liSca i dlakavost r!>t~ljilke kOld ave' su bilj-ke, vrlo prom] enljl vi.

S.itni ruzicoot(jcl'V'eni Ili modrl cvjetiC1 'S8:brani su prslj enima l!! ,;~ lice. Raste po suhim suneanlm Hr.-adama, bl"eiuijc!ma i uvratlnama, Cvate od maja do septem bra,

Sabire se djie]a, biIj'kal I to za vrijeme evatenja. Kao eaj sluzi protiv vjefrtl'va, neuredne prohave i greeva ked mjesoonog pranja .. Kada se ova] c~i

MAJ,CINAI!I:USJ)CA (THYMUS :SEItPHThLUM),

380

_,..- -

uzlm1je' 'Sa m,edcm~ jarca sree iz€:lud~c, stvara krv~ stoga se 'Pr~ oru6uj e sla.bokl'Vniima. Oslm tOlga. lil'eC,'i katar, ka.§'alj i bunjavieu. U v~n'lJ. lw'}]_anuzp:rldcda t:),Jkkorij ena otJ sta.&ta i komoraca uMazuj"e zaduhu i Hje.Cl. krvavi kGlj. KO<l! slabih z-i"vaca,. Tf:Ume, iSCai3enwj• dl'Marvili. ill ~lj erurtih udoy.Q~ rabi. se za ].MtuCice, cfuloge in banje, Rod 9Ilih. ovlh bclestl upotrebljuje Si.E': zeJtin Hi ~~jt od ove 1hi1j.ke za tdjanje,

Za dnevnu upo:raibu :mj esto drugog. caja u;;;:me se jedan clio. ma]cln~e dusice, dva dij.,ela la:zarkinje, mR<Jjd~ litlt<JI, 00 j~gode i kThpine .. Ova] je caj vrlo d.abl\.'lg ,l1Iikm:a a za .z:tir<.nrlj e VIe-aIDa kamtan.

Ima oko 60 cmvi.sO'ku ~ ].j astu stahl] ilku, lK:O'j a mjrise Jcao lirmm, sa jfajoli~ kim, na]pramnim"un<ilkr$.-

tenim, s krnja nazublje. nim Iiscem ii sitnim b.i.]e'lim~ c~o ru.iica;.sto nahukanimj, dvousnatirn cvijeeima kojii stoje lU p,a;z.mci·rna listova 1. tvon~ooprSlj €'nas:astavlij enklas, Cvate ad j ula do septembra, a uz:,gaj asepc baSC<M'I'li-l, Za; lijeok se sku-plja lisce pred cvjetanje Hi -karla j,e tek; pocelo da Gvj eta ...

Ova [e biljka .nena1ikriljivl) sredstvo ikoo rastrojenin ziv:iv:ca. JBanje i pcranje odvaroon ova biljke porazuj u i j a-caj u ZhIC~.. Kada 00· lIlzitplj e sva:k:crg sa ta po 1 bsFka vina '1:,1. kejem seje na ce-wrt Iitra 10 min uta kuh ale B gram a lisca sa .kasi.ikom meda, d'oustavlja se lupa.nje srea, otklanjaP'l!J8IanhoUja, histerija, nervozno bt2®:.nje" sla-bost srca, nesvjestiea, strahovanje i grcenje .Zivaca. Roo. kataralnih nahlada,

MATtON..,. AK. liL,I MAGIN A TRA.V.A prroMA. {l!t;m.USSA OFFJCIN.AUS L)-)

grl.je i jaka, bx]) bolova u .Zlel1LlCll I crijevima drazi opnu slusnice nabolliji ra.Qjolknanja vj,etmvg i J,aca pfOna'VIle O"l'gane. Osobito, S'B preporu~l1]e trudnina zenamaj KOJi,e pate 00 p(lvro.Canj,a, i maloj clljrec:i se 'da,j e pn n ekoliko·. k<liSika ovog vina:. kada in ~aboli trbuS~i~. Kada rrlatJernka spadna Hi k.ada jle ze<na gl,aha. pa ne moze da zatrudni, uzimlj u Sleoanj e sa edvarom ad macina trave I pi]!il dnevnc, d ulj e 'liremena, po :3~ sol~e caj,~ od maeina trave, na jednak.e dij ellC'iVl~ ·sa metvlcom pam],] eSane~ u vinu Hi. vodi sa medom kuhane,

Kod glavcmolJ e~ - pOgotWD ~O. j e . 00 nervoze, <l"blozi se celo i .sija svje:zim maeinun llseem, Svje-ze izgO]OOeIlO lisce stavlij<:l .se . I .kao O'blooi na rane, kojle c:i;!lH~ hladi .i blq.&;.1 bol, Nervozn.li. Ijudl. neka n.ap-rave j $tu,ci~ za.. spevan] e oil ~""IJ$eon.o;g l:isca, ~ava:t ce mtmo .I ok:replfen.i ce se probudih. Ka4®! se ljdi me.sOOrhlozli s:vieZlm hl.scern~ neee :g:a,. muhe naplju:vati, Mj~o vinaili l:.aja mq.ze se uzimati p()5-6~3 puta dnevno 00 1'2.--::1.5 ka.pi f~kije, U m1i~eku sa. medora i komoracem prokuhane Hi sa malo vina ili. voo.e. Z®j-liillOilllOO macine trave trlJaju se u~eti dijel!ovi . mjela ]'1i kada navale reumatii;ni zigovL 'Za ra!k.ij'U 8,e napuni boca proverm tim lisClem, nadoli] e se prep€:'k[)11'l mkijom m 40-5'(tt1lj ~ ~i5tim ~piri tom t osta vi .M suncu iI3~S .sedmica doom ~fI.·cepljen(). Za. zejtin fie tste ovako napuni liseem I nadolije clstirn rnaslinuvim ~ej tinoea, ali slabo pam U'Kom :zacep.i i ostavl 4=-6 sedmica n.aroplome mj estu,

Ima debaol Ikorj jlen~ ikojl dIU ibClkQU zemlji pto-bija 1. prizemno i krupno testerssto U~ce" Cvijet [e glaviea Stusl~wlj ena od zutih jez,i:c~ eu sU.cnim cvjetieima, Iko[a 'Sooji na vrhu 15f-20 em visG!kog sup]j eg batva,

Ma:slacak je jewa od

prvih 'Pmljetnihbiijki i evata kasno u [esen, Raste po Iivadama, travnjacima, p,a:1:lnJacima i bastarna kao korov .. Citava biljka, osobito sU'plj.a batva, imade u sebi gol"ke mljeC~ike" Za li ]Iet. se rabi ~r]j en i c1 ta V 131 bill] ka, K,or.ij enj 18 sa Slkllipl.ja u proljeee 1. jesen, najbolje ga je skUlpljati. u proljeee doik je najsocnije, Odrvenjen I true ikor.i.jen ne valja za lijEik. Liili6'es:e skuplia prij'e evatenja,

,Ti·€iha 3--4 sedmics dnevno popiti po .3----4 velike lkaS.:,ke isclijed!euog seka iz svjeze biljke i knrijena, i to po 2;'· k~lke na 1 solju najb()l.je ikmjeg 'm11- jeka i s 1 malum kasikorn meda naste srce, i pt!ekol dana ]-2 kasike soka sa mlijekom i medora u snanjim obroc'ma, Pic€l:m._:S.Y~ izgnjeeeuo<g soika og maslaeka po Iravlja.. se poruseno oo.r<lv.!fe i tamtl gru.e_

)e5i~. S~kfll ~a:izg@j~l<l.. O~raj saik ~mti .i jalca Erv. fe se ,OGO' 1 _ 0 preporuea osobama bolesnim na jetri,huhrezima,. slezeni, mjehuru, fuuci. ~uljev]:ma I(h emoro-idjma) i svalkovrsnim groznicama, te slabckrvnima i koji pate od bljedobolj,e . Is to je tako dobar Hjek protiv reume, cireva, csipa, glavobolje ] zatvora, po;sto iz.lucuje sve nezdrave IC€h-ti Iz tijeIa kros mokraeu, Uz to ~I'SU i sluznlcu pluea, zeiluca i erijeva,

Sasvim mlado liSee, prij'e cvatenja I na tanka Iistlce rezano korijenje, ~aclni se zejtinom, pridoda malo 11m unova soka, ostavl 3:-4 sata, naJkcm toga se

MASLA,l::lAK 2UCANIK, \'ERI'tN .JA'bA, SlNDZIRAe, ZUrI m~IACt l\n;IE(1.I\:C, POP]N A. .POGAlC!JJCA JiLl: I TALUANSRA SALAT'.I!. (TARAXACUM

OF!FIC!lNALE)

jade. Ov8kva salaea je vr!I.o Ukusna a. za slaib(l!krvne ad neproc] enlji VB .j e wij ednooti poi5to stvara, oilsti :i. popravlja lkl:v.

Kada -.se pije' caj 0008u.§enCig lisee (10 gor na cetvrt li tra voo.e, 12: :s,at! petopi ti j 10 mimrta sa. 1 ka·SJlkom meda kuhati), jedna manja s()lja haSte· srce i [edna veea $olja preko dana. umanjim ¢rocima" izvrsno djeluje kod S'vih ooveden~h or)l-esti. U' O\'l,pr'ilu S'e 1,.1Qme pregcit ooscenQft I sima izrezanog Jk:o-rijena, sta.vi u s:taiklo 100 1 (1/4 Itfra,. nalije ptepclOOm. rokij.t)ffi i ostavi na wpl'o:me mj,esW ,4-6 sedmtea, Ove l"akij e neka piju Ji:jrudi kojj Imaju kalkV'U b 01 u prsima, zeIueu iii c:tij evlrna 1l 0 lednu m;alu CaSlCU naMe sree, pola sata pred rue:ak i pola sata prsd veeeru. Masla.cak 111 koJem god se o'bliku uzanao, ne . .s;nij e' ae du-

Ij e 00 6 sedmiea uzimati, j er hi probavm organi "bili prevee OIptereCooi.

Metviceimadu tliSpra'VDU ,~etvel'OOrbu granatu dlakavu .stabljiku sa napramnim, pustemm, unakriitemm, jajoIiko-Siljastim, na kraievima pilasti;rn., ,odo=zgo -.tamnoo·elenbn sj,aj:nim, aooozd!o svij,e.ft!O-Zelenim ll.§cem. CvatuL od juna &0 a"UgUsta:j• u Ik.lasCiiViirna

00 p.rSijena sasta:vljcenim, sa I"lri;lC8!Sthm dvonsnatim evijeeima, Rastu po vliamim. mjesti!ma,grabama 'i: l1Z vodu,. a ~je .~ i po has'c<ml<IL.. Za Jlijek se s.k.u;pl~ a liSee za vrij erne evatenja, Za jaeanje zivacail lIltffibe rabi seoo'V',aJ['

METVI-CE'" METVlCA P.o\l"Rlil;NA aI KUlilJil.AVA I(Mf;N'I'HA I'If'ERITA). ME'l'VICA ~OK.OR.NJ[A.VA (MENTHA CRISF'A) I METVICA NI'S'Kll ItMENTHA AQUA'I'.JiCA)

385

ed metviee {l~l % k.g} zaparenje, hanjanje i oblaganje, Kadase diU.lje vremenapije caj oil. 1?,gra,1'r.I~ metvlee Sa k.aSiik<r<m meda, HI minuta kuban l 12 sati potopljen u ~etvrt htra vode, ilios:mj(floU Iitra vina :i osmin.u vode, dnevno pojedna w~ja naste srce i jl,e-, dna sOllja 'u"\recer ~ a p:reko dana svako 1-:2 ~ta po kasika" umiruju se ziv;oi~ lij,ec~i ne'~.Bl :ras,t.r0)e~.oot~ glavolbolj,a, xuj,an.~,e uu~'tmBl, c.amotin1a, h1!iSt:nJaI, 1 hipohoncirij:a, gI'"(I,'ljii,cait w<l.ibost i uOO:!Q zuQjenlet etikJanjaju rvjetro.vIt podrigivauje, ()tl1lzn~t.J,puw<1il:~nje, gri;,evi u iellucu i maternici, 'Po3pj&~je ;kola:nle krvi, ured'lilje neuredno IDj8:Se('110 pranje, jata matermea i iprobavni urgani, lijeci ntihladla, .prm:n~l-o:st, k~alj i 1Sa'.ndeiie {hC8iac)., 1(00 vel:iike halest! ~ 'bdJedQlbolj e· treba 3-4 sedmlca d nevno u;r;im.a,ti po 2:--3 ,kasike i:z: ISvjeZ'8! .b~Il'ke izgnjeeeTIog s()ka poonijlesanog sa unalo meda i j ednom kasiJk.om u rprBih sa tl'\rena.g islan.~;(Jg lisaja. Ko jezilkom. z2.plic'e, ~a dnevno po 4-5 puta 'natr1ja j"ez,Lk .svjeice izgnjeeemm sokom, tli sv] €lz-im Iiseem, Grcevi u tr.bUlhu brzo se 1)nk!1o~

ne pijenjem metviea sa kasiikQtn komoraea u mHje- 1m ikuhanoID... KQ ima.de l-os zailah 12: usta, neka usta izarpir8 i grlo izO'tgOua dnevno po ,3--4 'putta jednom kaf;i'kom sirceia ~ meb\rke nil, lt11l! Utl"a vode. Za sh:te se napuni st~klo do polovine vmetvicom ipnla ili'Cnj,aikom (laaaricom), pr:iJd.odaju dvije ,kasi[te pe~ cene . stipse i nailije sirE:etom ad Wpi'k:(lI'Jine, pa:: ostavi na SUfl01.l 6'-8 sedmlea dobro z~cepljien'O. Proti v reume I slalbih zivaca dobro se je t.djati. zejtlnom od metvice i maeine trave, Metvi.c.e koje divlje rastu Ijefuo'virt:ije ~u od onih u hasH gzyj,enih. Vi!Soka ~~ena metvica, koja narsste lJlreko 1 metal' visms .(AienHm sylmzsw1.:'?) nema v,@Hke vcijednostL

386

:MORA VKA. [rna 30---40 em viSaku.

VEPBOV A,C' IU, laikim pUstom jpdk:ri.\venu

BRD:ANlKA stab1jilku,. sa zutim iIi na-

M~;~~;1).) r~~er:d'm. . cvje~o-

. VIrna. Lim~e Je Pf~Q>

du,gulj asto i oStI"lj;iiI1rt-O, s-a 3-5 Zflfi:~ i tjera. 12: podanka ,po vise n.jih zajoono,. Cvijet jeruzica s jezi.castim vjl,encicem na wh:u. .stabljike 1: prostranim C\rjetovim~, koj'i iWadu ptiicv}eotn:e 11s1ice. Haste po E.il·mm Iivadarna, C11brooclma i brdlma, Cvate od j una do jula.

Za Uj9k vrijedi cvijet i iK-orijeon. Skuplja se evijet za 'Vrijem,e' ev:atenj~ a kQtijenje u p1~C)ljeCe. Ji ,cvijet i kO\rijen m.oravke 'Wilja brzo osusiii, da OOvis.e ne lshla,Pli.. Od Pl'esus.'enili, ne potpunQ osusenih cvj etova, !p!l"a-vi se poznata amika· tinktllu".~Il. Za. tink'tum s,11lUZ1lne I$'t-akl'l pooirckog, ·grla,. napuni c:V'i_j.e:eem, preUje 60'-7'00/0 cistim Spil'itom, siakl(!l dQbl'O zawon i ostavi na SiU'llCU 6~8 sedmica. Razri] edenom tinlkturom (U<1. 1 litar $lr.o!k:uhane vode stavi se 3-4 kasike ti:.nikture) iza:pi:raju se rane, Nakon izapiranja i~tisnR; ~ zaostala ]lOCitst iz rane, rana poneVI), iZaipere i poveZ:e sa J,ednostrukoro Ianenom krpom. N,a O-VU kt'pU .stavi se '1:Ln!lct;uTPID dohro nafuvasena cetveroo-h1l1lka 'kI1pieal :zatim f:ma poV'eoZe.Cirn ~ kvpi>ca oou.Si, ild bar-em. s'i,r8..ika 2-3 sa:ta, treba je ponovno n-aJirvalSiti. Ako se iz rane gt'lClj odlv.ajaj onda treba .ran-a d"nevn.Qo 5-6 puta illa!pi-a.ti. Ova r-azrij,€.dena tinll!dUT<I. vrlo je doboo sredstvo ik.,oo bolemi grIa za g;rgotam.j e,. us W, se vrat izvana i.'rldj a neraerijederromtink:frurom, a sa fflD'ijei!euonl tUl.~turom st:~ o<biozi dko' vrata, Ova1kvi o'bllozi ,stavljaju se .i na prlJgnjeee-na I otecena m~est;a Ikrvlj'u ;pcki1buhla, ra.zrtjedi se tinktura -sa pola vode 1 pola vinskog sirce{a,

_---

2:5~

Kada se boluje od gihta, reurne ili ik..ada]cr;sta bole, treba i:strlja!i bolna mjesta nerazrijeden:om tinlkturom. Kodeireva u stomalku uzimlja se ~a'kog sata pOI 1 'k8l~ika dobra prokuhane hladne VOO£:I koio~ sa pridoda na 1/4 li:tr~ 5,O~60 '~8!pi . fintkture. Kod pI'oonQlklosti. treba sv:hlti;h. 10 mmu,ta grlo ,u,grgotati razrijederl'om tinktUl"Om; 1.0 kapi not 1 :koo.iku vode, Ovakve razrij'edene timtu:re n:eka uzmu za j~can}e glasovnica, 2-.3, kas:i!ke preko dana, Ijudi 'kl}j i moraj.u mnogo govoriti. Kodv,elill<:e sIabostil~ pri te9kI m bolt"lstJma" kao upale pluea iii 'WuSat~ -gdj e' srce napustairad, daje se bolesnfku ova] t:aj,; uzme se 3 ,grama korijena moravke, korijena ool(lo1jena I mladih sntra1wvi~ v~§iiKa na pola Iitra vode i p()la sara ;po· klepljeno kuha, Na 'sva1ku ~()lju eaja. prid,ooa; Be .20 -80kapi tllikture. Dj eci 20 lkapi, <>rli'a:slim 3'(:JI-60 :kapi, a jaki,m .ijudimQ; i d0080 kapi. O\olog~aja daje''S'e'IlaSw srce pD 1 selja, a 'P~ko dana flVa'kog sata !pO' 1 ka_Sika, KOod slabosti srea v31ja oolesniku davati vi~e: subu hranu, a. pittJ. goo manje. Ovaj ,c\l.j 'poSpj.esu.j.e kdlarnj e ikl'Vi i odlicno j e srod.s~1l0 za izlucivan'j'e zno[a i mokraee,

Ko.rij Em sa polavode 1. po;la vine1wg siMm: kuhan I"Cfbise sa vrlo dolbl'im 'lli'~pj'ehom za oblO1g:e kod bolovau trbuhn i materniei, Obloge ~rva !Wakog sata, a krumij e waka. dva sata mijenja ti. Svaki db~ log whim i toplim 'previti. Kada se nar desatinu litra Cls:wg maslinovog zej tina s;l;avi likasllk:a tiniktu~'e i time masu od du,gD:g ]eianianai.uJ.jaila i ranjava miesta, brzo zrunJaduju; ruz to oval zejtin "blaii 001 i hladi rane, Ko pati ad. povraean] a,' ne.~a uzme 5___J!) kaMka vode sa '2 -B ka pi tirllkture. Tln\ktura od moravke sabrezovim s:oko:m iz-v~no je sredstvo pr:ati.v ipe-, mti i. 2:3 .p()rastkOflle.~tuI'a od meravke pram se na oya], naein: j edna boca sirokog" grla napuni se suhim cvijeeem moravke (Arnica M,on.ta:n,a, LJi, na-

NiEVEN z,lJ'I'ELJ~ zmmlll)D 11.1 Bn..EK. (G,A.J..ENDULA OFFICIN ALIS'·)

Ima UlBpravnu, gl.1matu i prulgas1JU staihlj iku, sa dugu1jalStim izmj'ffil'ito raz·mj-eiStenhn liscem, koj e 0-

'". b1l1hvata stabljiiku.. Cvate

00 Juna do. Eeptembra 111 glavicasna tsmnosu tim Zu-

~" ~r ~ . I

~Lmn ,!!i~ nal'ancamim clTj et;ovima. Sarli, se po- baJiCama,

19~{)ib!ju. Z;a li.j.a~ sa s.~uplja 1:iflce za vrijeme C'Vaten]a 1 g~,aVlce ,c'viji'~ta: dok see jos lili>u posVerascvale_ LiS'D: . i cvij roe j e wIG neugodnog' minsa, C.a.jl 00.. ;) gr ll§t.a na ~/l!~ li:tr~a.vooe, sa ka5iIkom meda kuhatn r~t~ cdv~)ia i tj era zno]. Prepo~u_,¢a fS€: dn~p~ 1 Sal]lea, U""JJe;k same po gut1ji~j uzeti, Ijudimaoron~., . iSlabH;ri i . zi:vc~:o ,kkm.ulim, allii~ jeprotiv za.tvOil"a;futice; bolesti ,z;,ell!uca i (!ri.jeva. a n~:i.to orm_ra u. :z.elucu. i erijevima. :gada: se kuit~ 10 gr li~ ~.~ l, ~'i11Jet.a ill ~t~~. mra vina i 1/10 J[i:iJravooe ;i (:IvaJ ca'Jd~bro topaJ.pl]e svakog.;';la!tapo· k~. li~eCi se kli'V'avo molkf'en)'tl'i kada mduaca priL Odvarom od 80~ grlisc'a i ~vi~et~n~ 1 lit.ar vode, ispiraju se i ob~zu r~~~. OSl'p. ]_ ~llreVl. Ovim. ,oovarom tnfua iU;p:aljeoe ,()C14-5 puta dnevno ispirati. Rane ~e i, ~oj.a'V'ej' ko] e se !:We viie rrustvara:jju" tr'eba~~£'vIl.i!i) 2-3 iputa ovirn OO'Val'OID 1lIPI"ati, pamulllwm osumtt za;fim. i'b. zaliti svj,fiZe .~n],eCenim sokom litlca .i evljefa i jprev.i. ti Ianenom, ne\i'!mOVDm rnasti narrnazarnom ~~:I ~. dobro~o.tatL Za mast se uzm;e i ,soljiicac s~ ~J:,e([enog JZ h~a: i ,cvijeta, 2 soljice cis.te~ ikoo. :!ttl:ce lb-'tCTlj~H~ svmjSke .matrti, pela so.ljiictl' ~aJ .• '!b se sve zajedno sta,vi na vaw i. mijffiH! dok se JOOno s d'tmglln spoji.. Ova se mast upotrebljava. i lIrod

drugi'h 'l:'aml, oi.eeenih 2Ujezda; guta, basta i ostpa. Uz to Cl!blaga!l1je 11'I1!ba dnevno ~p'opiti 1 solJilcu !Caja 00 U$ca i ,evijeb.

Jrna do. 1 . metar vtsoom vise 'puta i viSu, na gOl"njfim. dijel!())\oima ta2gr<linj 6!lU .stablijiku. Korljen

·17 ." .J. .n....h:l_ ~

AO)l U"Jlt~O u zemJju za-

dire" deb eo j e' i mesnat, Lisee j e ~spr~av.iTo" v~l~ko" iiU~avQ~ sh~Oiko i dwguljaS:fo'~n a dugackim. drncrma, O'dozg,o, hrapavo, s n,aj]jC[a hijello i pustom po;kriveID, a na kl~aju nazublje.~o. Ve:l~i Ziuti cvj,e:tlOf"vi izbija~u. na vmilki i po strtmi. lz'Staibl,]iket e:a,poveli.!kim p:rlcCV'jietn.fum li*'etn, a 'naHk su na malisunookret.. CVj etaiXi jula, do sE1Pterrnb.~~. Sarl~ ~e ~ajy~HleFob~cama. Za Jijek ""rijadikorijen, cV']Jet j h'see. Kr)r~jen sa 'Babiroe' ill p':mljeee i

j,es~a lisice 1. ~vij€t :zawijeme:c:v,at:nje. .

Kada se prijesan kOl'ljen odhma'tla nastl"uie i11 naremda i pomij:~. 'ria jadnsike' dije.love sa medom te uzfma 3-4 puta dnevno po jedna kaSik,a,izlvmta~ }'€ nj~k ~"Otiv. ka§lj,a"za,duhe i .pnsooolj e, [er po,,'{)Il~no dljcluJe nat lagano izluciv8Inj@s3:UBi, c,isti pluea on d.le:n?, te ~tsti i jaca kr-v. SuSiCa.~ i ljiudima koji oo~Ju, 00, .I?'i]~tt U ~ubre~~ i mdk:ratn.om. mje~uro, o~.~'J J e hJeIk. veliika oR~i'Ca< Kada nema svj e,. :zeg ~~J:enat uzme se u opraih isbuean suhl konjffil i p~m:HJesa sat maiom.. Pl'a:5~ suhog :kodJena od 'wl1}aka u viau varen, a '~'OH. 1/~~ litl'a vinaI llkas-i:ka medat lijeik je pretiv vodene bolesti, billQ'V8 U matemiei, gr():Znice,reum.e, a smamju.je' i kiilu. Ova] lij€lk t~a 6---8 .s~ica .1ll:zimalt'i, ;poob: XlJaStesrce, a pela pn]l,e ~"palv~nJa. Koo. reume i idli'e treba boina mjestca ,wlagahsa fopJ.1m U vinu varenim liscem i evijec:m. K~a se4 g:r: ujrrah .istucanog kO-ri!jena pot04Pl 12 sati sa l! 4. litra vina ili vode zatim kuiha 15 min., 1 vrijuee prelije sa 4. rgl' 'ooui'ien:lJIg evijeca i ku~ ~ .~ kasikom ~eda jl'oo 5 min" jaca t~ne zene I Mili lh ed .pobaCl'VOll'oja. Ljudi sa~la'bi.m -St()maikoIl1

01tlA..."il"~ U"'NJAK..

TUSCAJ( ILl IVANJ~SKO ZELJE, ,(INlJLA NELENIVM ~).~

Pomatojestab<lo. Za lijleik se Skurplj~u mladce vrsjk,e u prol]eCe, itgli'Ce tokom citave gad.l.fl1e!, aSi-

sarike dok su ]00 zelene, .

Kada 5,e isjeca .2 kg ·~eMna ilii. :Il'W!dihV"liilka-m zelenilh s.i5arnca. ;, kulha sa I 0-12 li'ta'!',a vode,

,"I 211 . .,. t . ..:; ... -' -"~ . :..;1",..) -

.;,- , d! sa: a"z,a:~m (}'Va]1 !.JU,VaT pl"lUvya u vodu za ba-

nj ru;tj ej o<vakve banje j at:;llj;uJ i k:rij ape oola'bl1,en. 0:1'-' g'!'nlzam i Z:ivce, pa _t1}e 'p;r.eparufuje nervno rastroje~llD.! na plu6ima bolesnim i Ijud'iroa lrojii lbobljll 00 Clr.eva, razmug O:Sipa. reurne, gihta i utoga, P:arenj e ovnn edvarom prepOO'iUCul,e 'fie p1'(IIti'v %adlllhe i ~~ (',e. Za tOlPle oblo:s,e rabi se GV,atJ oovat protiv guika; reume, gihta, uJroga i!protiv vr.ato-bQlje; a netv\l1'O rastrojerdrn oS!o'bama treha ur.n~tati Cita"vo tijeto u vroc ~'ariav illmocen 1.1 ovaj odvar. Za grgo\ooje lkooUlpa,Ie gtla ra'bi se hladan OOVal'.

Kada, ISe caj ed !5 koro<lJda msarica sa 1 litar vode i. 3kaS.ilke medea. ;uk.uha. u pofu,v.llnu I ,pij e; "SVa1ro ~-2: ~ po kaSilku, ~iS'ti krv, gooi na m:dkrenjej jaca prsa i glasovnice, Hj elk j e za bolove U ip'l"Si:ma, zaduh u, Tame tmutall'nje upaiJ:e i prepor.ueil!, se m:abim. ljudtrnai re!konval"ffiCen:tima za j aCa!l.'l~e. Od si8arica pravi se sirup, (vldi ~od hO'lesti p::l.u.ca), <I .. zejtinflm od SiSall"ica. treba dnevno 2-3 ipUta .~stdjati na 'kitCini .i od suSice. o>boljiele. Z.a ze-jti:ru. Sf! i'Si'tni 5--6 :fj,ili.arica i prtdije 'Sa 60B!(l Cistim Sp:iritOim, zaeep:i i ooavi 2-3 sedrniee na bJ;plome mjestfil i sadm:aj svaki dan promu&a" 'Zatims.e ocij'ed.i i pridcda 1 lital£ masiinovog zej ti!na. i bganQ pamu~(}m map±.

31H

,390

neka popiju dnevno 2-3 male rakijake camoe .vina, u koje [e ko'd, V'I'i~enja (u mlado vino, moot, kada vti.j.e) stavljeno nat 10-15 lUaM vina 12-15 dik·g isitnjerwgkM"i~ena 00 omana. U ~l!o ad. :Ph Iirtar, sta'1li se po :w gr u prah isitnjeno:g kO'r.ij'eIlJIa ed '00- ilJ aJka,istucanog sj@lnlenaooa!mZa. i ~ emena od PH.kujca, troUimjraka .ZVB:rU;;g 1- ikandfika, 20 gr,ama pelina, 20 grama kalfital'ije i 2 dkg veliIkfugroMica, j;z ~Cfji~, 'se'izVoade ~fiee,: nad:o'li,je·.~ p'repElk,~. rak~]Om'l ostavi na StOOOO 4-6 ~,~a. Overaiki]H 1IJIZ;me se dn,evno ntlisteSI"ce; 1 mala ~ajiLca, a lilek j,e protiv Sia'bosti i vj!,etrow u iel!ucu, troobolj e I zUllce, zaeeplj-enooti jetre i ra:z.Iliih oslpa ..

OUR (JUNGLAN'S ~11.1 glecin0 ~e. i:. ~o 10-~-.2.'5

REiGIAL) Ii metara Vlliioko., s¥-alk:om

, doom poenate drvo, Za Iijek se s!.wplja liSCe u prtilje6e, neereo plod. u [unu

a zreo u ] esen, .

Mlla;dIo OSiI1SenO, J!jg6e :rab,j ~ ,~ rprid,Cldatak meda, kao ~j za ,C:ifiCenje, pobO'ijsanje I jiaclll1!.je .krvi, jacanjezeluca, dewb:ru pl'IOIba'Vill:. pr.ot'i'V' raznih cireva, guik:a. 9krofuh, gnoja:y-ih rena S'Ilake VISte i ZaL 'spiTa'nje' i o'hJa>ganje upa.1jenih oci.j!u. Za ~aj se uzme 10 ,gr ~!lg Ili 50 gr s:vj~ lisca na i!~ hua ,",ooe' i 1 kasi:!:a moo.<ll.. Vrij1ll6e .p:reliti i ,5-10 min. ku.hati, 2.-.3 ,roljiice dnevno :popiti': svakog I!4_112 sata pe lka!iku. Guke, rane, cirev,e i s:1trC)fu:h~, b::Elba u:zpijenje caja IspiraH i obloge' stavljati sa odva:rQIID ad':Ah, d'kg' liSCa i. 1 dik:g zelen1h IjrU$iil.!ka sra ] Iita.ri 20 min, 1'!!:uhati, Ovom. :S:I\!'; odvaru na'jh, 'li'l.l'a

..... -...l,,;i _,.::I '1 Ik~;.o,:.:lI- ,~_J - ii" ~..::J~ ~ •

Y'_:."..,uuH '. .==~ n:~~ p~ , }.~!:O'm, pr~eL-~ 1; ra-

bh se za grgotam]e 1 ·~an,]e cireva u grin I lI5funa.

Zeleni orasi) ttl same ze'1ene 1juSk,e} prcl:iju se vodom i kuhajiu poi'istilia dohl."o pClk1opljeno P/2'--2

sa ta. .Z atirn se oei] edi i. !prid'ooa dva puta tolika medal lk.o:1i!ko ima odvara i'kuha dalje, ddk se doom zgusne u eirup, Ovag ISle sirups uzima za SV€' navedene bolesti .mjle.sto~aja. 3--4 mule kaSlb."\e crn.ffi1lI)o. Za: g;rgotanj e uZlrn€! S€! i kaS:ii'ka sirupa na Casu vode. Da se ova] eirup U:loolj,e drZt, sta:vi se u svako staiklo odozgo na sillUlp .ill 'cirst~g Spirita, iU ipl'epelke raikij e,

Banje saoovarom ad. Uses.. jaeaj,uo'l"g9Jnizrun i i~, dj~ruju na od.va:j<trrjje losth mkorva iz tijela RmOe se kod shtbuonj ave dj roe, ral'mm crsiJpa. t8lkI'o-fata. KaJda sa na 1 Ka6Ek.U. 'S.i.:ru;p~ stave 2 kaiSiike C::ime svi.njske masti _1 dobro razmnti, to je lijek protiv Skrofula i guta, ika:da se TIme trllja<ju i dblaZ:li.l.. Kod peremeeene probaee U'iIDW se dnevno 1-2 maile c~-, ilice :ra[tiij e ~ koj O:~ j,~ 'baSel] j os: mekan zelen pl.od. Umne se :I. 2-15 ilromada zelenlh r.rZiI"eZaud'n oraha, stavi u posudu od 1112, litre, pridoda 3:0 ,~ osuseae ~rice ad narance, jedan komad eimeta i 6-8 karanfila, prelije rakijom Hi spiritom 40 % iostavt na toplome mjestu 6=S~ sedmica, Prsenau prah istueana ]ezgxia 00 orahe, usirna s.e2-$ puta dnevno na vrsku ooZe. proti v nadimenja, U prah istueana priena. ljuska od zrelog oraha pomazekada se zaustavt mokraea, uzima se 2-3 puta dnevno sa malo vina navrsku noza.

nJ!!.A J.l'IUI'.t:..G! ~

Imade 81)..-1160 em viseku, granatu, gDlu sarno pr<izemno, dl~r.:ama !pO'" krivenu, Su.pld,u tspruganus.taJbl j,.illrn:, sa l'8!ZllOlVTiS-

nim lisceIn. Do-nje li~te je nasuprotno, neparno IperalSto raseijepano, na dugaeklm peteljakama, sa 10. thsaka i jednOln lW..r'QID

ODOLJEN, K~LIC.

Z'VAN I' MACINA 'li'KAVA. (,T,\LE.It.lIAN.A OFFICIN ALiS I..)~~,

na vrh u, Gornj'e li®Ce, s:to" j e v!'Se,tr~ ima krace peIDE':lij!ke I sa manje }e lisaka, dok j e ;I'J:ajgOO'nj~ bOldI.1 I sh'.Cn:o, pila'l3:tog dkl'ajlka" bez \pet.ell]kL 1! sa ~a&ifim '\.1,81- kim 'li!Ska_ma citavog Wo::ra:j'kaj, '~,a J'i!ab6ju sa rna 10 dla6ca. C'vl3!te u gronjama vrhom sta:bIIike~ sa iutJm ili Mj e'lo-r~iZtca!Shm .siitmm 00] ectms. ,e V"llje,t j eo PHkie.ijepatl, iijeVIku. iSiliefl!ll vjenlC~e, pri dnu je kvr~ gM Hi lQSt.rm.\g-a'$~" Pri dloo:r:ij€fVanju ieraste .z:,alkau kuna'd ru, 'k-o.j'a se na, -snncu r~h'i, a. za 1ciso:V!itog vremena ~.up.i" Cv.a te tid juna d.o j ula, Haste (:)'0 meevarnim l:llvadama, vla:znim. $ilmama;. d'uz ja-rab, uzdbwle: ] qm ohrancim!lJ, M.il'ir:; stw..bdJike." a Gl&dbi to' kQI'ij'~na je OO:vratan.,. ali maCk.arna neqoi.cno drag.

Za lijek se skJuplja u pmljece. prij'e cvatenja i 00 man] iih sta:lblj~. Korijenje se' vadi ](lI5 i u j ElS;8n u septemb.ru. l\ (liktl)"oru. Korijoo i'Zg~eda kao da j e podresan, a sa svih stran a ~i:o je ~je'l.:1~.Me Zile" Nod. slkuplj anjia treba 'lbilti asdbito na QjpElezu da se ne hiza:mij,mro, otrovn!Oll'll %uik.'U;\;:om.Ku:djen. 000- 1j ena, umJe'J'E:Ill'O ra!])~jetl, prava j e bl.ag:ooa.t za !>Vie vrste z~v'Ca:n~h ofJlestL Caj 00.8 gr osusenog u peab ilstl1c.a:nDg kodje'l'la poto:Pi~ ,se 12F-16 rg.ati u j/~ libEl vede, Kada. se O'VClg ~ruja:. t!z~na- 3 sad\mioe (.nediu-lje) ~o 2 sa ta tpo 1 ilrn:SiJkaj ;pol\'u,euj'U se ]zvanr.edno G(IIhl'i 'USp;jesi. ik!Od. pal:l&v;ice, h~gtentie, hi~QnlId'rijet gci:eya (!1m srea, nervoenih greeva III du:;ntlktl, tpTsiIT! a 'llNlil! astme~zaki][lbeh ~ellUcu i cri~'E!lvirna, nervne [ednoetavne gi~iVcIOOlje, ·glavcfuo1je ~'C>ilu rprou;zITik:!]_~ [u g'lIcevi 1Io51j.00. nadimaJ:llja, GmlagHce:, vrtoglavice, 'POVTaTCcanj a i gt'c~va ikoo. d$,ec-e~[kQJe gJi.ste pmuzrokUj11L Djeei se da,je \P'O' jedna mala. ~;avena ikallika, Hi sasvim :ma.1a "kaSi-kilCa ~ caj a. .Mjesfu l':a:!§a moze se ml:mati. i 'U .~~. istu.cam kQrijen. 2-4 [pu.ta: dneovno 00 1-1 ~/~-2 gr najvi~e, sa. malo 'Il:ode m vina, najbolj e ga je uzeti U e.(!lju '00 kamiiliC>B. KO'd svHl nav.€id.erdh bole:sti moi"..-e se u!Zlmarti hi puta

394

dnevno po 30 kapi l',aklj,e u lw}oj [e pCl'toplj€'Jl ikQdj en ooo1jena, (60 gr u prah istucanog !ko;['1;jena 000- ijen,a i30 g;r idtrota" na 1 H~:[~ prepebe u!kije., 6~8 sedrnica I[.lo.toplijeno' drzia.f:li na -suneu ili tuploone rnjestu). I .raikit,iu jl,e na]bolje umnatl u caju ad k-am..ilicej a mW-iI? se u~etl i na .seee:ru. i sa vOOOO11.

Kod t~i~ bolestl, [irao padarvi:ce, hllSter~j e, i druglh, trelsanaik-o;n3 sedrniee u:lf.mati 2 serl::mi:ce. ~aj, 00 ]"lute. Na lll~ mll.~. vode uzme se' :1 g.r 'I'Ulte, VITJllcom vodwn prelije~ Ilroja. je 'kuhwla sa malo meda 5 .mi.n. i .parl Uj, min, Ovog cajla treba dcevno uzati dva 'Puta po 1 'gl' i. m:lalko :pCt.-p::iti,uvkjek ,po guftljlaj.:

Naik~)n 2 .sedmioo, uz:ima se dnevn:o ::: sedmice ,c:aj ed 5 gr m.aitffujalk·a_ na l!~ l~tra rujelerg vina, 12 sati potoptti i. sa. kaSikrnn. moo<l2,.--;3jp!l1ct:a uzavret:L NaUIDn oV'~ caj a ojpet3. sedmiee uzimab .caj 00 odoljen<3l. OV:aOCvlm i'mli1.j enienlm pij:en,j,e.m mill 6)j ~-VBl iJ osti.g'~ftU:ti suo :1 kod n1ij:gorfh ibolesi-i najibolji ll'Sp}OOl.

C~ '00 oi!.oIj ena . ri.e smije ISle uzlma ti usastopce d:ulj e' od 3 soomice, j er bi se poremetrla ·pta.ba'V8._l. a tea treba da ],e;u redu, in:a:CQ nelIrHi ztlravlja. Ked nervoz.nog gr-cenjla c:rlj eva; treba uz.J..ru.ati kl~zmu od 20 ,gr· u prah lstueanog. korije:naj 1p:f1eJiVB'llGig sa 1 ]1- ta!t' vriju6e vode, i ostaviti dok. 'iS€: ,ohladi to:J1ilk.o da j e samo malo mJl.a:il:a., Karla se ] 0 gr fuitn.~ enOlg kwi _ jena u :Jh lara zd:rl:rv~;og' nep.aJ!:vo:ren.cr,gi nepirE:lpaPnl- n:ag v-i-na patopi 12-16 sari, ~aHmka:<o:z krpicu. ~l>:i:'?~ cijedi i pre_1:;:!C~ }loci o!b]ozi na ot.i s:tavljaju, ja.C®iJU oem z.i'Vd i bish'i l'Iocmk:a.

T jj_ lJJ. ~ tu r a 0- d. 0 d Q 1 je n a: na 2(1) g.r nasitno izrezanO'g korijena oil oooil)tna nalije se 1 Ittar ,~iBtepAPeke. i mtaov:i 4--6 nedjelj<JI na suncu Hi topL{)me mjestu,

395

TOe ] e boolj ikav grm m drvo koje diostigne 4.-:5 metara Vi!$ine~ sa dlbfun granama, ko}e za vrs.ava,r-. j_u Jakim. ostrlm trrrom. i uapratnnim,. 7)utozelenim

j<lj?1i~ilm, sit-no n~ulb]jen1tnffi6em i otPada]ul:irn zal L'.9:i~~_ Zelem,k.wt&;u tI c('!tve~lani cVj etQVistoj e Up3~t1{~Una po 5-6. ZajedrbD i tjeF$]U iz palka llitova, Cvate od maja do [una, Plod je malena ~-{oStu~ nja va SlJl'j.etl!Dcl!_·l],a boba, Haste po vla~nim mjesti:Illa~ ~~au Z1vicom I sumam8J. ZOl l'ijE4. se s.kup.,Ejaju bobe 'kada sazriju u 'Septem:bru. ioiktclbm._

Solk oct boba, ;knje 'ml..kao vino provrde uz pt'idm:latWk seC€ra Hi meda, cist1 krv, tjeran:a zno] s,to1ieu. i mokr,enje, i Sa mC\'kr~,6O!m i izrn.etorn izhfe:U~' ju se JDSi sokuvi 1.2 tijela. Ovaj S€. lijek uzima od vremena do Vffimena sa ct5Olb~tn d:ah1f"Nn. '111qpj ehom kod z;'l:cepljetJe jetre, trerne 'Pwha.'ve, reume,zuticie .1 ktonie:n.og osipa, OdhOoha se pray! !Sirup za ,ci~6~ nje, (Vidi ci'S{:enje U'trobe),

PASDRI.:lEN 'ornAM.NUS CAR'1I'RAR1I'ICAJ;~)

Clfu1im Sum.ama :i im1~u gtll)}ja: j zl'Vi.oe. Za Lijl1!ik. V"1lj edi koM.j en I l:iS6e. Sakup"~j a se Ij'e;U.

Kelda. 215 u~eg8ilia ffiitn] 'eIl.og k.orij ena 'ipI'~je sa 1 litar rorav'Dg c rnog villaJ, ~,tOlpi 1 ~-2,[I. s~~, nsfuDil toga Kuha poidoplji8[l(l 15 min .. , zatrrn pre¥l e sa $lOla sake ir.zrez:an<lg llli\ea. i.~uha J)O.m",v,05 m~.~ naJk:Gfi togapsa'l'i dobra poklOlpI]el1.o ~12 sata, dO!hl~e se i!zvr&tan. lijek protiv psdavrce, b~lorva, :1 mat~r~ei, rp:rotl:.v gnisamj,a kt'vi i .: zacii§6~J,e krvi, Toga cajauzme se naste sres 1 .5o~j:ica, _ ~ preko dana SVi3~O l/g-ll ,sat po kaSllka".C,aj ook.O't~jen1,l!~ 1 dikg na .1. H~ tar 'V-OOe.l2;-·] 6sa,ti PQltG@iti 11/2 'sat ipodsti!ha liruJha i-J sa 2; kde meda, raibi j>f.i! sa gJrgo'~.je i :1ije~i 1Up~lu gr'la. Salka tsi't;nj enog ;kmij~na, ~ta.~~:e u s,takbo ~ ... ][ Htar~p~i:}.e C80ID pr,epek011fi r~Jom l~ta-Vl. ~a sunce in roplomcj1es:to ~6 sedmtea, Ova le .rak:i:]<lJ vmlo, ttobll"l]} SJ['wstvo:za. grgota,nj e ked 'oaiesh grla, h'jek j~:FOti v kaSJj a~krOOl.icno.g~~ i ospica. Ove rwitje u'ZilIJ(JJe se dnevno 3---4 mete C:~l"c€'"

Pl:ucnJ alk j e j edan ocT prvilh. !pI'OO~ etnih 'bi1Jjki. imaqJe kos :podml$i1t i U:5~ pra vnu Ikoeinj OIVU 3bb-

lj iku ,

L,i.i§6e je ta!HU1OOciBflO, perasto rebreno, _ ,di~.,a~, c~e i bijel0 pjl~la'Vo. KOJi'B tjer~ iJz: pr.iz~[Ja,).l)'J.fi~e pe1eiljke, .a Oibllka je jajaillmg HisrooH~wg, '~ l~(l\Re tjlera, ~2; t3tab]jike~ bez peteljki jl'Elj dugul'jasto 1 00furljsto.

CvjetOlVi. stoje na ]OOnoottar>iClm pasti?U, .. ~_koo. cvj~,etan~a su I"L1:ziCa&ti, a kasn:ije moilrol]utll:casti. CVijetr je nad.u.ven i Ije'Vka;st vjEmi:ic. Cvate-oo maT~ tado :ro-a;.ja. :R.aste po &mn,am.a, koIooi.jecJma. i.uz po-

PLU(}NJAK [[;1. Pl.UK ~mNAm:A.

O:F.FIcmA.1LFS 1.)''')1

[made 00 HO .Cih vlli{!lku

PISKA'VJCA, okrogru s:talhljiku s:a'Pri~

l'RESKOCICA,

CE:ItTOGRIZ IU zerm: 1m pemli:ka sas:tav-

FRZEN1iCA .I'OJLJSKA ljenim lisc'illTI. oa7 prsta-

(iSUOCrsSA sto du.guJ.j8!$Uh lils<lin"

r:~J~=S:r~1i Cvi~ei je blijerl~l]uiblca~

KNAU'I'IA. sta piosnata glavic.a, sas-

ARVEN'SFS}·) t<l(vlj~na od sitnfh ~ etc-

'-=--~-~-- -~-~~ va, kojisu na pOldln'l zaU- 3k~a. 00 glavrvJg .~tica o~lwlje.1"J;L C:viJct izbijia na vrnu 1 po. si:r<1l.ni st<l:blji!kl~. Postrani .. cv-J,etavi s;a paHs..cern. ~zbij aju ~z: paztiJsca pticvjlEtnin:l:iSt;o.va. CVave Old maja do a'UguEta. Haste po ooh im Jivadam<l} :i.slu':-

imadu e~aSke ad 5 larpa i vj en.hlc od 5 2;utih Iatlca, Cvate od. j:una do kasno u [esen, Raste po gustim Sumama, po jiendeciima. ivlaU1:'im Iivadaena -. Za. Ilje'k se skiuJpl1ia kmil'en za vrijeme cvatenja, Caj od II]: ,grkm:-ij,ena na 'ZboThtrn 'lode, -stde' iZaJUStavlja krva:renje rane, pO¥l"<licanj,e krvi, pt'oilJev sa ikrvlju i ,srozy,bQlju. Ovog ~aj a treea 'protiv ove nev,{)lj e plti lspI"Va tsvaRdh 1.5: min. pe 1 kaiSilk;,u, at ikasnije svak:1)g .sata po kaiiku. Kada se o,va1 cajl ikuha sa. p-01a viua i pola vode, .odwj a iz: ti.j,e"h otrovna plinQNe i wko'V'e} cist,i za:Cepljenu jtrtru i (pIluca" l'i~OOi lP{)Ilfl"atfin gI"02;ni.cu~ fu.tiCu i vene;rl'6ne 'boileati. OdvuQ!ln 00 1 Olkg korij,ena na 1 ntat' vorle ispir,aju. se dne'/lt'l.O ~6 puta Illipalje'ne 1 -podltruhme o(':i. rane, clre'\>..J. i (Epit te Oiteeene ni1,em;e .i gu,lkej.v.l'uCi otoci, gIlojlave ran€ i e:irevi.. 'Ram.e od prrlg]]jeCen(}~U iloi or! ujeda iiV\Dtinja ob!~u se ovim topUm odvarom. KQ.dj.en {30 btt' na 1/, fltra) u sircetu kuha'I1, l'albi se za 'Vol'1i,tC,e a<:bloge p,ro.tirv kostobolje I reume. Ka'Cla se wmne 3--4 puta dnevno, na vrlllrn. noza istUC,ilil1og \k()lt'ij ena, sa mru.o, vina ilfu vode, iz['U!ooj1Jl se iz ti),eJla i ocrvi svi loSi ·sokovi :i. otrovm plinovi, t.e se lij,ec.e sve navedene bolesti. Iste sepolucuje t 'l'akijom, ikada se uzme d.ne\o'llo 3-------4.puta po 15-20 kapl rskiie. Za raik-i;i'u se mmlfl do pola st~la sitno ~sjecanc:g korl[ena i prelije prepek:om ra'kijom i ,emavi dobro zac,epljeno na suncu {i.-B sedmica. Ci:reve, ]jjaj i. rane dobro je oblag.ati ,CiEtom sv'injlSkOlll l1'lam, k'oju treba pomijefiabsa 'U prah listucanim I prooijanirm korljenom ad .st~e.

~~ce. ~.uplj<IL.se U .maj,u i jURlJ!, a wpotrebljav,a, se eitava bllJ.:ika. Mlado lisee stmi kao ~ata sa Iimunom i zejtinom zacinjenoza proljetno, :Jije&;mje. Ost, .,' iseno se rabi kao ca.] za we .boib.e\Sti miutCaJ. ~~''':{ia

",,11" , ," 11:' t ;r.,.ag, ~ ,

V'~uvan~a .1,CTVi. iZ~'Pilj,~a gr:1a .. OOObito blago dj,e-

hJJe kod 1z1ucI11an]a sl!uzl"

,!zm~ se 1.5 gl',ama, prucnj,aka, pc;;dbj1e1a, n.twniool ~a:k::?Ce" l!;l1land:s'kog Ii:saja;, mac}ne'tt'asv:e i 2;0 grama:

Iro~~ od om~naj na 2 lifbraoo.rnvog m~ 1;-16 satieidl .. poklipl]en() IS vih'oon .• pa prldoda ihkg'Ci~~j' 'pr.arvog meda, kuha 'SalSVim poistma ll! sata i j os .. l!'Po sata nakon tog,a 'parit a onda procijedi .U, &'00 ~al~l(l. T.aj. je. ~ijelk oocihito dobar -za veilld kaialj. karla. se bolesnilku dafe $valk:~g sata pi) !ka&~ jer blaZ]bol, lagam.o od.va] a slua, ill 1lJ!2;; to Cisti i li~ ~i. frio. ipliuca .. Hz ta,ji.,~aj, valja 5~pu1ta ~ilo '1xli diu1>]~e lzg~tat:i. m1aknn (!dIV.aTQm 00 kadu!ljeilip.res~

l~ce. N a . ~o. gr d~ 1 'cnt:g wme ~e 1 Iita~r vode, potopIJesno drl1. 12 sati, sa lstom vodorn stavi kuh8iti'i sa~ p;t:&:tiha: kl.lha 10 iIl1hl. I:'sct1ooen sdk iz s:vj Bi.e lHijk.e )a£a pluca, kada $€; uz.:iIma J--4 sOOimice dnev~o :?O ,3 maile kaS1ke. N a. 1 ~lji'CU m1i:j ekaj n~j'OOl:i e k~~, uzme sa 1 mada ikaS.illta jsc.i:jedenog soka 00, plucnjaka i 1 ,ka§ika mooa,

399

Petoliso'ka _'pl.lZava· .hnade pO,legle'~ ~ama pridi,gnute~ stalbljike" sa r,Mgfanje:nim ikori1'em:0Im. ,t;~ji duibOiko 11 2e!lnljiu: za.dllire, a Cij I ~viti vl\aikiia&fd Izdallci (iHe) dootignu dru-

ljinsu (.1 3.0--40 CIn •. Ll~' ,6e j e i>l:t3-mst{}1 dooje' na dtlgaok:im. pete1jkama 'sa 5 :J..malka, a gUl"'nje 15B!. 3 .li,sk~ ~j.edi, nepoore.dno nOlistajbl~i!ci. Liiice i stabl]ika pokrivetll 00 .S'Vilovlasoan. Na 'uaju 8tablj:1k~. stoj.i . paBtirt.ac sa malobrojimm wtim na ru2i.oCU naillt evij eeima, Cviji,et j-e pravNan. vj enCic sa5' fu.tih ialttea i ~ ]aporva.eaM!:e, ttlcizglecla, kao da hna do 101 Iatica, Cvjeta u .mar:bul i aprilu i.11 j E$~ ponovne, Remc,elJ?o V"~ Uvadama"uz .'I,!'Qd:u, JaiI'lko.ve. po !pl':IDojIri:m b:rif£1.llj c~ i stijiepama.. .Z a. 1tj.~ se" ~lj.a koriji,en U ,p:roijeC@; i. Ijeto, ,iili. liSce ,cijelo vr~jeme v~etacije.,

oCaj odl li'iCa klLlhan u/mlijeku lijek. j e 00, :pD'VI"amegroznice, hbclbolj.e i grGeval!l ~~cri. Nat l~O:L]i-' (!U m3.ijek:.a ~e, se4 gi osu.Sen,~ lliSc~ i 'kiuha 1'0 min." 0(1-2 :sO'lj:ice dnevno), Pro"tiv proijeva :illi~terije sa krvl,j'U lruha. se 6 gr ]isca na i ,solj'icu ~aC" vog cmog villa 10-Hi min+ i popije 2-& scdj'ilce dnevno,

Zat, t~~ ':I'akijil,l. stavi. se uSitaJd"o ,poSj.'tokog gr:;[a. 4:0 g:r ~j ecariqg korijena 00 pWJ.ilske', 40 gr kQl"ij:ena poljske steZe~·. 25, gt ~kmlij'lma bibeimele (bedr,eruce), saka pelma i 200 zrna 'Px:-ebuean'ili svjei!ih b.db'H smrekovih, pr,a.nje SSi. 11/2 litre prepelk~ r3lkije, ddbro, za.tvorl :i esta vi na SLl1.l0U sEEt do, OOaHli sedmica. Preporuca ~ Ij·udJma sa slelbom 'P:ro'ba~j ill starijim~ d$ dn,evn.o·w,mu naste ~Stte ill. prije .li'ji,eganja u kl'lewt po 30 kalpi ove I'akije na k:OOladl00 secera sa malo, vode. Ova rakirja jlata krv, gd:je' relu-

PETOPB8T RANI.

PETOUSKA. PUZAV A. TRA. VA OD SHCA ILI s:':IE1:NIK PUZA,VI WiOl"EN'TIUA RfEPT:ANS, L. ILl 1'. FABERNA.ml:IONTA.NJ}1

401

dae i pospjei&uje prebsvu. JK.() nije ,p~j81tcl:j i'akije~ netta, stavI Q'VfU k.oliNnu trava na 5,_6 l~taia vrna .. Na'kcm..6-8 sedmica ,oci],edi se it pije dnevno 2--3 mrue casice,

Imade ipOdanaK sa ovora-

PfE'll'OLlST GUSJI. ...M;,...,.. .:I., ~.t.a .. "' . .:. . .,.;.z +~ .... mil.anci.-,

SItEBBENKA. ",,,"",",,:> U_~ .... ~J.l..I.:l

I'E'l'OLlSi'A s~ Pl,aI, puzan.E! stablj&e Sal,

IL,I TRA VAOl!l' s:tav1j;en~ nep'llll'll,o pera-

'GItCBV'A iStkm.. na !k:raju. .na:m.l:ilj,&-

tI'MENTILL~. rum ~J kioje je na

ANSER-INA L)) ~H.·X· ... ' . b··.~·" I' ""' ...• .,..r,.,.. .

n_1U ' ·1.~Jl.:lJ:lIIl f''''''' "",ID

~Neno i du.gatkirnl. golim' Stap"kama. lillje n006 !flO jaUiID. Zuti CViijet. Cvi-, jet imade c~u ~oo ,5 l:apri:'ll~ aplkdlij enih sa :1 l.aIt:ica. izvanja caske i vjenCiC 00 ,5 tu.tih. latica;, ~ prasnilka i vise tuCkov!.'I!., Cvate Old maja do [ula, Ra:ste po ptltev1m8.~ ga:-abama. iv'laZn,im Jlvadama. .Z,a, Iijek LS'e: Sikuplja ~1\Se@t I to lieU.

Caj od lliiea ove biijke nenatikrilJi:v:o ] e srdW'O p.rotbv greave. w,aIke VJ:'I5te. Kada \5e:.!POpi~e j~ Soljic:a ·dQb.I''O roplog mli;jeka !lroje je !kfgha'lo I) m'm .. sa 10 gt' m~ca srebrenk:e, 6 gr roo.n~alk:a!, ,6 .gr n:i$ke metvice, (Men.:tha aquaeiee) i 19r 'I'ill!t~ i pr-.ocij~enomdoda 50 kapi tinKtu:re 00 OO:.o'l,enal pom<liZe .kod najzeSc.HI gn:::,evasrea (Pili±. Cem.u se .mota :bo~~J1k:u pclako caj u usta lijev,ati); gr:ma IU pnfuna, Zeillucu; trouhu, greevite glavOiboqe,pc!IVI'a6anja k'l:V:i. dll ~oljev:a sapwr.a6anjem. Ovakvim n&voljnicim.a. treba na.k.-oo !h, sata ~QVQ dati pcilil. .sO'ljice ovik~ iktuhaI!1(}g rnlijel{;a., all b.ez' rute .i "b~ od~jena i kaLSnL'je Sev:siki .1-2: sata po kaBllk.u. il.ko nema. svillh. ov;i!h. brava, moile se l! sama ~brenika U2jeti,u tQnl ~ur6a5ru 2:0 grama. I "U vodi lruhana ublafu,je gneeve'j ali ne l!l rolikC)j roje-Ii kao karl je kuharo-a u. mlljeku.

Ljudi 1Sa. r,wtroj~ Zl.vi-cln:1a nekadulj:e 'VI'emena pi] u dn&vno po 2: OOljice mlijeka' na ~il:kLl soljicu . neka se kulha 10 min, H) gr ~en~ ill 1 dWg 6VJOOeg Hiea. L,j,udi koji MUlu od cestib g1'Cevau.ielucu neka na 114litra mlijeka stave 10 gr prebrentse, 1 .maliJkaSik'Il. meda i 10 mirnrta nek:a lk!uhaju, Ova] Icaj w-elba, uzjmati dn.e'vno3~ sed:n1i~ pe 1-2. wljic:f;l'.

TQje Jif!dna ad prvm ~roIjetnih.bilj!lti .. Podan,a!k; j o] dulbdkD zadir,e uzem{ju, a I"allQ U pro1j'eCe '8,)USta

. . IjuSkava 'M~ e:lo"''Vunama 20

--~o ~m .... >iJ.W,~a .haw,a,. s j,ednron '(!Vjetxn.om g1a.v.i.cotn, koje, ~e ~ rp()\De~ opk(Jljena mn~o'br()jnim m<:lkim ~.rlo!::VJ:ettn1im .. ~tO'Vlnla. Cvate U Imam .• prije nego'Se h~;rvl; ra!ZV1'JiU, '1J. glaM.iCama, mn"1lgohr:ojniun wtim evijecrma, na:hk na iIIl8&]aealk, V...." ... ~~i <;JI~·-n~l·~'''''.·· ._

_ ,~ . " ~..,.,.." use. """i"!j SI"

~as:t-f1' na kraju naw\biijemliSt(Wili.!m:adru. duga&<e' petel~ilire. na -goo:'i1oj W strami g;:cd.Ii. i m1ilmo:zeb.~ln.i1 a rra ~l1j~ ru bjel~~Wn pusf:om p~eni. Ra!Zll!.jaju se naik?'ll ,cva~Ja. Ra'Ste po 'VI1Mniim livada!l'l1a, gra~a.rm.a 1 Cibronenna, najlb61j-e lliipi-]etva na ilo-vaa. Za ~'.ek se Iskuplja cvij et rano u pl'.()lj eee, a IiSC,e III junu 1 Jlulu .. Kada se plpije 1 sol]ica Oalja uru;te ~Tce, a pr~.o dana sva&:a.g sata po k!l!silka od 10 gr CV!i'jeta 1 hsia od ~jlela :i. 10 gr cv.i3eta ,oodi-viz;me Hi Slj,eza . na ~/ ~'~ h~ntvt!de't,kuhaJl1<lg EtlL k<~Qm !ID€'da i ~d1~ k~,~?m~a! I(:lls,te Be'oo. LSll1.rt~ pluca ldu~::l~I' .1~J~. se !L{<I!E;rl~, zacim,a, sandiij,(t (bodae) i ,hr()~cn;t pl~t:m katar. Rabi se i. za Zil'l'O;jenJe .koo, bolestl sa velikem vai'ttom,. pro.iiv ~u1a i ,za iz,goellll mr.tvog. pI,oda .. ~~ p.iijenje caja~treba, bc;;lna mje5~ QbLagatl. sa sVj.eziID,malo izgnjeeenim i oisliom ma-

PODBJEL lid KOiNJSKO KOP'ITO (TUSSILA:OO - FAIlF AJtA)

402

*

I

sti nam~:z~:nim liSee-m 00 podbjeiLa. LiSee od podbjeill ,izvla-ci vatlm:l rastapa otd,_.:;: i bL::&i bOl,te se rabi ked starlh g-nQj avihrasia, li{oJe su ()kru.zene morlh:lim ~ ci:"tiim pj egama, oteCenfuh 2lijc~da, gutat Citr,erva, v:rucih otoka, rana ad prignjeeenosti I crvenog vj,etra, Karla se uzme 2---3 puta na vr§lm 'n(}~;3. U prah VstUC-<"ii.ll~ lisca Hi ·cvij.eta. ad [iodb}e-1a, l~jeCise boll u ·prsl.ma, cizte' pIue,a ad ~lu:ti i lijelk j,e ,protiv svlh llSvelderrih bolesu, Osuseno liSce ad pOObjela~ sa osuSm:lID:I. 1lscem. ad Iazarikinje, sitno se 1skrtlzoa) ral'bi se za p1USai.je 'mjesto duhana. Pu.senje o,vag '1lii.ca jaca 'pllut~ i pov,();ljl1o djeluj,e na eijeli organizam. OSm5e'nIDi i u. prah .istucaJIThm liSCem i cvijetom od podlb1e- 13!~ posilpaju se zive cane (gnj.iIetZ kost:iju) i druge gn.,ojl,a ve rane i Icirer"ri.

Ima 1-11i~ virok1.lj Cik,'r'lU-' gl'llj bl"ac;:dic.awu i granatu staClb1jiiku 'Sa !perasRi-nl ]~-, cela'f;tiim. ["lb~ern. Stabkji~a i Hs,ce pokriveni 9U ~'V'o~bij eolim pust.()m.. Cve;te u gr!£yulu, &l tnim sunovratim gl,a'V·icarrna. Cvij,e·t se sastOoJi ad ..caSke t>a'\.ls'kl'l'n 1 ilEk ann a, bl'ije'do~utWg, ljevkastog na o.kraj'Cimanapetero Tascij'Gpanog, vjenc.ica. 5 prasni,ka i nadraslim pmti6em. Cvate ad jula 'do alJ.tg.lffita Raste divJje n<'f OO!llrC2!nQ;ID neobi:aslom t1lu, a sadise radi ve'lilke Ijek;o';1tasti po b~~cama. Za lijek ss skulplJa l'ilSce 1] je'sen.

I"ELIN,P'1U .. Ut 11,1 AKCENAC {AR.TIIIEMISIA. ABS[NTH[l.MJ

Pelin j e vrl (iI _gark'Og ukusa, <tl!i ~anrednoSl"eds'h.~ za cisceonjie kl"iJi ] j aCainj e Zeilurca;, RaIl?i sa ka,() li.j,ek ~ti'v lose rprobav,i1l,TIllldi'Dlfl'nja, (lotllZ:nooti, neje'l\(l\Sii, podrigivanja,zgamvice, gH.sta., bolesti [etrs,

4.£13

,slemne, bu1br~~ iu1ice, gr~, grn~ania hvi, m()M:a-Cll.Olg mjehm:a., vodene bWetrti, ~:fula i osipa,

PrOOiV 9VeOOl,esti pij'iilse ~b ez... prelk!id'anj~ hi mje.s.eca -u,j'Utro naste sree, pols !Sata Fed rucOllk: i pola sata prije voo.e; .. e, po j,edna. miaa sdija, ~aj,a ,oom g~ pellila (v:rijncoon vodom pTelitiJ jadnom. provreti i 1'0 minnta pari,ti). Bole.mhna na jetrl: i >S.1a:bo~,pr'ewol'l1Jta se d<li uzimaju dnevno ,PO trtpu ta na vriku lliooZ:a u ~prah rsa,trvenog liSCa i cvi:j8l~ sa malo vode, vina, milijeka Hli u eovm. U prah isl:.rvenpe:lin na jednalke di:jel'OV'e rpOollli1'€!San sa u prah Istrvenim lliU:em od matiCnj8ika, kada se uzme dnevno ,3'-4·pufa na ~,U! nob, pOOraZuje z:i. vee, Prepom.ca se Mkc;mvaJl~tima i lij ek ]e promv tl'OIDOSti, ~a¢inje i tSlabog pam6en.ja. Proti.v nej!elost;i. iSk:riia se tnladog 1i:Sca, pomi] eS3. sa medam. i l!Zin:tlje dnevno na*te &rce po ,k~lk8!..

Ko lmade za~tl neka 3-4 dana kruha a, grama' pel14a: sa Soij om ikooi;jeg 'amij eka .ji p'opije m1ako nafii-e srce, I!ro:u'V za:du'hekruha se peNn u bijeloon VIDU ] pije naSte'SJlc:e. Koone jr,e wrlda slesena ,ffij ate<!ena. Jetr.a" ,naka na bolna mj esta privij',a sa malo, zdr,avog sir6:eta pClkvaiSenu, iStucanu lSV'j~1,l hi1lku 1(Ki: peooa (da.'brG' toplo, prevl til. Ko lmade s.an.mij e, n~a dCil'brn agrlj,e jedan crijep, zamm. na nj'eg.a stavi caSu-dvi~>e' p€ilina i IHceH:je· hijefun vinoon il!i. jabuk<livlLm '~i'r6et~ a kada S~, ,toliko l:a~]daw Imlillko to,.... plo 'bOle!Snik moZe' poo.m,j,em, stavlj a ron se gdje udaraju ~andtij e.

Protiv da1ka 'Viarl Sf pelm u m&<:llitl,mrom zej,tinu dok zejtin pocrni i, stav:lja,ju 'rnron nila:kiim. zejtilnmn nakv~e ~an~e :krJ?e ma ,(i~aIk :i topl:o, prlvij,e .. Bijiel:i. kQ'ri~en od jpeooa: (koa i crve;n,og) ~ia se ina si,tnekomad1ce), stavi u~, ,prelli..jIe Z'drarim. sir'~eWmi reta,v;i ~10 dana.

I

1 __

Z,a. prolj~o I j:~'senjSko 'ciOOenje krn n~ase U21Ine dn~o 4--6 -sEid!mica !pO' 3-4 :male ~e i p(lpijle sa vincm, m.1ijrekom ~li vodom, .na j,edDake dijelove u 'prah satrvend UIlij€'t i msc:e od peihlna, ,sjernena od IJ~t.a:c@l., kmn~a, d~spMI:flj' '~ina (cimeta). KCIc irma. 'kr~st'a i pjega. rpo lieu, neka :i.rzgnjeC.i svje.zeg' pelma, pr€dl'je' vodom, ]pdkIlopi :it OSitav.'i da s;Wji jerla'u dan. -3atlm sa sa Ol'ilOOD vOOonn 3---4 pUta dnevno ruaniva, fb,rn;o ce mu p!"OCi. U ~'Oiga i1IU oel pomueene, neka uzme ove vode'cewrt Iitra, 'PTOVTI! 'Sa j edin,om kr!i.S1tlieoon meda i ipl~'e!ro nOCi ostavi 'rJblotg na eel.

II PR~ICA POI.JSK.\" I VOS:CE ILl KONJSKl

Imapuza\r podanak i do ,30 CnlvilOOke, ~llpije~ Clanikovl te m~Blene S'tarbljri ~ ke, kOlj;e nOSIe na 51and~ velilke' &m.ooe ~lliSneWko--

ve, 'kioji w:na 8--10 r.ezanja :r~cijepOO1 1 na vrhu vaJljkaLSt crijetni Iklas .. Cvate od maja do juna, Za Jijek se'Sku'P1,j3 u roartu 1. E.'Pr:H!u '~i tava -stalbljiika. RraBte 'PO ffiOC.varnoon tlu, ;Po gra'bam.a. ipjeskovi1rlm ltvadarna, prujma i du,z zeljlemiiCIkili tracnica, Caj ed pl'oolke ~lja; :Qdva[a, steZie, ~i:sti. i jaC-a. Kada. rse 'kuha I-Jl/2 kg svjeZi~ preslice il'i :2 5; d!li!:g ~ene u 10-12 iii t~at vOOIe j[ ov31jodvat raihi za pa'l'enj,e, n.enatkriljivo1 je sredstvo od ko1 eg ornnah pres~ teSki i nmI:1lOSl1i gree'vi", 1;::0] i na!Stm'P~jru ,cd\ra.j Clnj,em 'kamenaiz'bu.'br,E;:gaj zU'Ci i. llllc&::reccne be§ike,. Orlvail' ad 1 do Ill:! dikJg CiaUs~ne ~~ce na 1 lit~H' vode rab~ se za ispiI:anje' ;, atilaganj-e shwih gnOlj a'Vili rana, Ci::re\:ra, ooipa, kTasia, 'SUhog i rvImnog I~ajaj' 'Xa cgr:gO-~fije k:~polipa u i:d:dj er!1J", za i1;~iranj e desni, za uSrn:r.ki V'a.nj e i izapwanj €I nosa, 4::od polilpa u noou, :i ~oblcugaJllj e ,1Si-

REP (EQUlS.E'FUM ARWNCIll, L)·)

405

PJ:lt.lllU. PUZA V A. 1'1

TBQSKOT,OALAC.

WBA~. GLlSN1K ILl I' ASa' A PSE·NlCA I ~AGiRO;pYltlJM UPENSJ'

406

.±ooe u porodu j,a~:a.. i zaUJSta'Vlj a Url. 'k,rvotak. Plrika se ffime sapravom 3a2Vati metlom Ikoja eim gdje stlgne.

Jednog.octi'Snja je biJjika, a vretcen8!StJun kovijenom i prizeroniim veeilnom pe-ras:to i:scij epanimThSoom, ko~ e 'wwI TeS.iTenU ru.:Zi. BU" StiUblJ:lka ie ~a.'V1na do 40cm. ~r sa .m~ mjeni:to Ianeeiastarn 11;5:-

cem, kO'j'esta;bljiku o'buhvaea, MaJ.wi bijell'i :n.eugJledni cvje'tiCi, 'sa ca§kom. 00 -ili3,pa i vjenC:i.cem 00 4- bijeile latiee, iro.ij,aj.u UD,3,krst du':z: .s¢aibljik.,e i tvore sa malom gt'Onj,iernR na vr$'l:ki stabljike gro':?;ti.; koji ~ 'k8!S'llijie p:roouljli. na 10--15 em ,dlllljine'. Plod j e naopa6k.e b:ukutna· [ploonata k~u8ica (mmunica) sa ut*im pretincem. Cva,te '00 aprila do katsrto 'U [esen, RaBte pe puBtiom, .i karl closadan m()l'lOl\i' po 'o~ad.en()1ID. zemlHstu, Na. {Jibradenem je:z.emljisw bHjika mn~~o jal!<I. i sa veeim ,J e liUem, dok na 'l?lWtrnn :ZffinI'j iitu cesto 'Z.a&ri;lj <11. Za Hj elk: se si'Cl.l!plj a za vri.j ernie cvatenja ci tava Ihi!!ljka sa cv:iijet01m" li~cem ikomumcwma.

Kada.. se 10 d!kg svj,eze ibtljke p,relijoe jEdn:i!m. 11- trom 'V'rijuteg vina, zatim l]mrha pokloplje'!lo 1Q mimrta i pari j 00 j edan sat. ~j elk [e proti v krvarenj.a ptuca, kada sa uzmenaBte srce ma:nja.. soilja ovO'g ,Ca.j a, zartJiim svalkopol<li. "6ata IJRI. jedan, a kaanij e ,wako '(£V'8. sata ipO kdi'ka. Kod 'krv aren.j at iz z!eilw:.'a~illID)le se nats:te sree jedn~ sc;.1ja~ m~rije svaiko ~etvIt· do pela sam po lkaSiika. PlIPm'll ii2fuad.va..'iI)jla k.1W-il!ve sluri~ bolova u trbuhu it preveJikog IDilID5tl'Tu.amo.g krvare-

RUSOMACA, SKRlZltN. StJiRL1N CEiSLIKA. GORAMUK.

GlJS'OMAC.A,. ILl PASTIRSKA ][,ORBICA (CAPSELLA BUMA I" ASTOUS)*)'

reva, lisaja i rana, 4te za pranje Ilea ako se ~po hen j~pu bobuljice i C:il"tci Lice treba 'l1a,iknn prandra. namazati cisitom ms:sti pomi1elSaJnoon sa u prah l.l'inucenim ,ki)ngienj em. od pooj:sk:e .steZe. Karla -se' ,kuh.a. 10 ~rama presliee .i 10 grama pretucanih bOo'ba 1Sml"ekovih sa cetVTt linra vode iOlV'og Ca].a pije ~a!kog sata po gu tlj aj, j a~a se it &ti zeludac ad dlena, za,eepljlena j etra., itm'brez:i. i mok.1'a&nim.j ehur ,OtI kam~nja._ i pirjeska, lijeCi nervno ralSt.rajen~ rOrga;ne 'ID'(Jkrii:il.a 1. poonQie i2f]I.le.i V>an] e 8Vfu orrovuioh SlD&{!Illa i p!lino'llau. tijeliu, Ovaj se carj ·u;zim.ljemJlalk~ nsSte sree, po 1 manja salja, a preko dana rsva!ko pola d'o j,e-

dan 'soa:t po kamk.a. -

Ima pmaV'U, pS:enici slienu ·stabljiIk.;u. Nalaeii. se

kao vr~?r,a2lgranj'e:n K?NV" kO'j 1 .soe gotevo 1 ne da 'isbrije'biti, na~tw po. IpOIj ima.izmoou ¥iem<:ej.nl-

Zlj' k!trlru.rt.rza i !dru!gog zi-, ta, Za lilj'ek se lSkupJja. Ilmrilj'ffill za 'cij 0!()I vrij eme vegetacije, Kooa ee na 1. li.ta'll vode 'kuha 1 saJka sibil\) l}asjecBmOg korijena, doom ,pok'laplj"eno i poisttiha, d()tk na ipCNlwinu. uvre, d toga. ca!ja ~j1e u manjim. obrocima po 2-3 oCa:Se dnevno, ea 6-8 sedmica 00- lOOlo'dit cemo ·svoju krv 00. S\7ake neC.i~tOCe, ()trQvnih plinova :i. sokova. Ovaj se ca.j UBipijemo rabi za CIl.5C@nje I jareanjie i krvi i ziv,aca" a Ikao lttje& pr:otiv raznih Uil1utamj~h upala kao: plu{a, poreb~li:cer ma:t~~niee, gtOZIn'ice i kaiSlja., a sa ITI16dO!m i kas~1.a;dka;v"oa, sipn.j e, 'su.l<j eva, otvorenfh i zabmrenilll, mokraea kada pri'lL ikada stane, iilu.t·icet vodene 'br:fiestij, ,8 .~ilstJ,i i j a.c::li. i na radpoostice .sluzniOlil zeruca, ,crijreva" j eke, I gWrleraeu" lij'e:Ci bijeli cv:ii~et, venerienebo:l:esti. i

407

njaJ" mme se ,svako :p6]a sam po [edna wlja Ol\>TC<g vtima. doik bOIl Hi krvarenje ne IJXlI.p'I.$tt. 'a kasnije sva ... :gog lSata i1i 'SVako dva sata lpO' kaSiika} ddk: ~'m p~e. Koje zene za me::nstrnJ;acijiE!' 'OOvffie mol gu~ be, ne~a svak:i put za vrijeme mentruacile ipOIpiljn.:l dnevno po trl s()]j e ad 1 O,dkg $Vj cie hiiljke na j e-' dan Mta,,z; vode {pr:ilgOtt()vi'lic kae I gat.n!.ji is viJrn.rnm.J.

Ova] je odvar i:tvrishm lije!k:: I kCld svjeiJlb rena iU p.rignJeeEmosU. R<lIIl'E'l lSenajipl"iJE!! izap~u ovim odvarom, a :zatim. ~stim, odvarom sta'1!lIaj!iJ.oUJlOzaj, koji Sf! mijenjajiu cim rpoIStaln'U vI1l1:Cii. e'eSCe zzmla,cluju ovak!Ve rane v,e6 za 12-14 sati,

Pije:n:j em C!vog caj a, dnevno jpo tri rolje; odvajiaj U 00 ~: m.okraeu loo€! cooti iz tijieila Ipa mnugi-· rna J}omate i od groznice, Svje:ze ixgnj ocett1.a,. sfurtetom rpdkvaSena bUjka. l"US(lI[D.fl.ee, hladi i biat'i !llpaljenle-oteldin:e. BOll uha prestaje a:koo se illl uho illS-' trea 7---.;S, k~l. SV'jei:e ['St-isnru.t.og ~a. OsuSena. 1Il p.itath ~cana I kroz: rsito promjooa: Dijeila bi~j~a sa cvtjeeeIn" l1!Cem i kllmuSkama vrijed:i za sve navedena boJles!i- kad~ se ~,jesvakQ ipO~_a do 1, iH. 2 S'a.ta na vrSku noaa sa mal},\o 2illr,av;Qg 'VIDa.. Ovim se p:raskom UjeCe I svjeie rane, karla se njim.e! posip-

lj\u. .

Karla k'Od zena ~astu.pi rrrim ena (Wech13eijahro) pa tam. q,godtlltn gulb'i!! ,Qdvl~"1il lkl"'Vi ~ !leks. UZim.U !pO 20 grama 'OOUSellog Usee: rusomaee, 20 grama ipraillce, 20 grama .M~<ll L mladih. ,WaifiCka (ibez:, boba) oil unels, 20 gt<lm3 Wi tnj mog ~enog .ili 2 ilikg svjelieg korijena 6d gaveZa i lOgrarn:a santallovog drveta jz apoteke (Ptecal"'p1.l.'S sanif::aill!U'U5 L" F.) i 'POtwi u [ed!nrnn Utrt.l. zd:ravog Cl'V'OO,,'Og vina 1..2-16 sati, ~n toga Jruh;aju [pO:istd'ha pole sata i paJri pola sata .. Ovog ca.j.a. ~e'ba:pG!ptiidnev:no 'Po 3 :SOIlj,e sv;ako ipOla: do jeda.u ISat !pO ~tlj!l!j. Osim 1i()gat treoa na donji t;rbuh s.m.lvl,jati (jbil-og~ 00 ilov'aiCe, E'~jed@1e sa. pola

40a

vade i pola s:i.l"6eta, joil :hoojeoo odV8!l"QiID, 00 presliice iJi poljske s1teZe ill 1 dk1g pfel!ilioe na 1 li.:t:ar vode, pgt:OpL 12 sati i lru)ha;iI 20-25mmuta.. Oblmlt. se mi-: j€ml:jaju ,~im se oouseili ~~a ,,3 sata; Sv~~ ,Oblog tr:re.ba suhim i topJtim pmev~ijj, da zrak: do ti:lei:a 1118' mooe d~.i.Tati.

.Kad'a se pile ,eaj od 2,-3 gral1.!C.i~e fuEJ..ar;ma ~ ~etvrt 1i.tr:a vode ], :p1!Sti J~ dina . treema t.druhalti, pa

'Polovina ovog iCa.ja ipCl!pi'je' l)aSte 'Sree, a:. p()ll~a ~~JVe.-' ~er llii'·~i se na vala ikrvi U ,glaVill!!, Tastrol'erl.1. Zl'llCl,

, '~. _ .' . .' . _I. . ~~ . ....r-~ " ~. 1', .;J'

vrtl,)g~m(;a" .nejelosti, J~ PJ."lO-I.I'a.v~, ,a, ,eb~ ~ Zel.'llul:l!!C:

cd 'S:luzi. Ruzma:riukruhan 'U dvillje RreClne' vade 1 jed!noJ tre6ini vina, lije!k.je.~ ~~:e ro'Uhre'~a. Karla se'isuil:a jedrla sa!ka suhih m 5VJeZi.h ,gr,an~'ca ~ stavi u staklo od jed!nQg Jjitra pa nadO!1i.j'e vinom i nakon !5~6, dana wog vina pije dnevno :po 3-4 kaSik,e' izjutra:ii 'li'Ve6er, tjera na m~krenje' q lijeClii vodenu 'brdl..:m. Z~ trna se uzin:l1j,e 8- UI krapi; dva ipU'ta dnevno nil. koma.:dieu ie6era, a raikije :po .20-25 k~i. Ko 6u t:i 'S11labost u nCig~ iii, i~a ,TI'~eCene 1"1'0'ge, n&.ta in dnevno ~3 ~.re ~are. spInt,IJrr! O~,~llrunarina, a [kod. sla.blh ()!!8]'u neka. tare sIlE11_poocnu::e:

Rod l1llil~a, giMa) room€! :lilit~aSenja, ·~;a;Z.u SEl 1 wljaju tolna .mj &ta. zej ilin;Q!IU 00, 'l"l..PZ!M~.a, 5-~ ~pu ta dnevno, Ruz:rnarjn se ne Sfi'llije rpre'VIlSe' u@lDlati, :jer prwzrdkuje proljev.

RlJZMAmN '(Il:.OSMJ\RmUIS OWlOINAUSL)

409

aOSO:PAS, ~~ RUSA,ZMUINO M::LIJEKI1) lLI 'ERA VA on ZllTlCE ~CBELmoNlUM MAJIH:J)·)

lma deboo viakfiast ~damta.rk i 30-50 em visoku uspravuo ra:Slj~, granatu rstalbljiku, ik(Yja imade mj'..wtilmfr:ce :C:upeIlke ill~ka i odeblj a[a llIDJ:rn enca, Lie-

tovi su per,iiU5to 1lIrnZart1i., odozgcra mu.t.TI;~ni a OO!~ mctfJ:looe]eni. Malobrojn:i !:Vjeltovi 'Stoje ;u sticama na du:g~ stapkama. 'Cvtj et Ie siv-ozut vj ~c 'sa 4: la(illtce i 22'jEfllenwasta. cat'kina Iapa, koj:i. cvtjet 1!lmatajllJ d(iik, je u JPU-' polj,ku·t ~ Ob'J)arloo itaida se -rascv.ate. Plod [e valjkasial m.aJh unica s muogocrno-tSmooib fSj ajni'h .sj emenkil., .lk:oje ima'<hl malen lJj ei1kast pI".htj:,esalk. Ovate KGln.cem arprila do kamo u j esen, Raste po stij,e.'1ama, W; oo(]lve~ u.~ivkam.a i us esste, LalkGl5!e raspozna] e. kada se otk~ne JJsit, teee iz staJbilj.ilke t~ltofuto' (;na.rani;:a.sro) mhjeiko ko'je grize, K:ori:jen i bil!:jika puna

]e toga sDlli,a. .

RaiS!O!p1BS se sabire za vrijeqn,~ evatenja i. lSuiSi. citava ~1:jH1 ka, p:r~'1lsena .maZie na lkomad~t:e. Ratso'P~ rreba s~ sv] ezij i pr:er.ad'i van;, pOOto 'SU5Mj'eID gubi S,(lI!l/B anUj~nog soka. Kada se stavlja 'U 1',I.l.iki.ju, napurri se st'Blkl0 sa rpretu<:anom, Isvj mom sta:blj iikom, prel!ije sa komovieom rBikijO!l1l i IOO~ na ISUnCu doboo z.~~'e,p11 eno 4-6 sedmica, Za si!I"u,'p uzme se jedam di;(l is_cij,ed~nog ~~il i d:va dijoeila meda (ipGila 11- tra soka, [edan Iitar meda) i lJ!ktuih.a gusto 'kao si:ru'P'. ~u?ati t;eba n_agio. U mnalj'lTriil1l1dm .rSl!.ttll i pjlenu 6ltidati, Zatrm. se stavi u staikla, iU svak:o staklo Gdozgo!:' Bta\oi ,eistog St)i1rita Hi prepeke !Takije pa dwl'o zatvori, da 1S16 b o..:Ij e drzi.

Ovaj 'Si'rU'p", Ill 'karl sa uzme ddbra saika~iSta od rosopasi, na19H:n'O itsjeca i !pomij'eSa sa oe-tvrt ki1o.grarna zdra'Vtlg meda, pau2:,im1.je u.Ju1:ro Jl.ailw sree i

410

uveeer 'Pri.je spav,anja tpojedna kaSfuka, -li;j~ rumeu, ot,ece:n'IJ j etm 1. slezerru, vodenlu bolest, me1amh(),lUu (<:amatiinju); z.~jeli KaZ:ni ooi!p' .], h--i1av~. Kod kHa \1(fSti treba uzeti 15, dlkg stahijlike I Ikorij ena kuha ti sa dva litt"o'a vode ssviim pois'tiiiha j ed.an 'Sat. Ovim odvarom treba ~t.aVl]j~ti dnevno 3..........j, ,pu.ta obloge na 'ki'}u duk oW.r ne spadne,

Kod k.ronienC>g astpa ioobuijica:., tr-eha sa ooevno ovim odvarom l'!.~a;ni.ti, a u'Vreer sa komovleom u koj oj j fl' kllden l"iOOOP~, sa pola kOIDOV'ke I pol81 zej,ti.!na dbla,g.ati. Pti .g-l"Icevima u ::ma1;;e:rniciLI kamencu u bcilcl,bu!brmima :i!li ruel, ~o ipOIDaie parenje ad varom suhe ilii. j;oo boJ::I:lj-e swjwualW.e od resopasa. Nakom 'pare;nja: tTbuih i ikrsLa vrueom travcm rjlhlo~ ~itt I dobro roplQ 'Pr-e\ribi..

Kron1~na. se !utica N~e6 lkarla se uzma Salk,a Usca od rosopasa, saka cvI,jeta i lmca. cd !k-omQlj:i!ke, 12 grarna idi:rotaj rl.vije glavice bijelQ-g l'lJika. 8 Jk&~ika meda 1 vari sa j edan mar .2!draIV-ogV11na 2.0 rninarta, Ov,OS vina fnaS.te srce ~ti j.edn'l!l c'aS!OO, deugupelao salta prad fll~a!k, a tre6u pl"1J}e SpaVd&1ja

KasaJlj se Iljeti &a:da se lSkriZa liNEa 00 YOSClIp.a.sa i maio p:repm na puu'O '~ej1!ina(Ulj a) .zmim ipO'spe psenilCrL!lm b:ta~oon kaJe nije odvojeno ad mE!ki:n.ja, i napravi ad toga cicy,a.!l:'i.ca. Od ove cicvariee uzme se dnevno 'SVK() pal's do [edan s.aJt pe [edna mala kasik<l.. K.oga. srce 'boll, n~a uzme ipI-askaod osuse.nog liiSca j edoot mal u kaSikJu, pa ':PO'f.I1 ij eS-a sa znmenjcem jajeta i lruha UL ];:dJtiko-vu iiti od tf1lJko.v\I!ne srreetu i to po-j ede, boice mu lakSe.

Ked svih navedenih bolesti ne SID-tj e sa j esti mesa, 'Piti alkohola i :po IIl{Jigucn<lSti dufu.anodbac: i.t'i. Naj,boije ~e jasti mHjeCnu hranu Ii zelen sa-zejtinorn,

piraUdj e u koj oj j e na 1 H1:air 6---B sedmica. lbila po, ~lj ena saka. i>stueanlli sll"Wekmi!h boba. OVOOll.,- se r~om. na jednaike dij ~ovepoonijeSa.nmn sa zejltinoon ,od rute i maticnjiaika tr]j,arj,u 5-->6 puta dnevn(l uzetl dijelo'Vitli.jela., Koo lii~enja smrE!kOID, .mar-a se jesti lruhana. pSertiC',a i po m'Ogllenosti dijeta dcla.t:i.

Vmo' 00. ISIDlteik,e vrl0 :j e Ijekovi'flo-

U jedno bure sta;'l/i se 2:0 'kg p,rdbrrun:ah i 'opranih ,svj ezih. bebacd smreke 1 :211) :kg opr,amh zdrnvm kru~ Sa!ka taki'Sa. M;;;o ~ema svj e:i.:ilh k.ru5aka, mo~e se uz,eti 7 'kg Ck.'"Use.m'h. Naove okrmlke.1 smre1tu dolial£! se 1001i!tacr-a vode, ,i\.ilro nama d'Obre' vede, mora sa voda p1"i1j,e proku:bati 5.. rCfhla(te;IlIa u bu.ft sa'SU/:\i. Ovo se pure ,mo-ra driati na d.obro toplome Imjlesw, da ~ka it rkru~ke mogu dob:ro uzavrati Bure trooa zaiiep.iiti samo pamukom~ Ii 'to ne typ;io. Nakon 8 dflllUll mota se to vinQ ipretaCi'ti" ~'to kao karla se fMO'l a«Jd .. kmeJ:Og lrnP:USaJ, P'l'eta.eEl. N arkio.n 10-14 dana po preta\kanju s1~ ee se -taltrg i vim) j:e za pice prikladno .. Postepeno moze se 4!)-50 :litara vode d~n:j.evalt1. ulV'i-jelk kada se otoCi za p'iocej ns:dolfjev,ati po pola do Jrooam.litar.

Ovo j e yin'O prava 'blagoda:t za svadw kutu, jer fij,eCi nDloge holesti" koo:' \:renerlCnu Ii bubre!ne, vodenu b()l~z;atvor'enu. :i t&w ~'lic~ 1iuvavQ, i nec'fiSto mobenje"Q'Wore:ne ;guJ,je:ve (hemoroode) , glavobailj 11, rzaduool lij ek j e i prot'Iv f"a;mih. bolova. maternice, Cis'ti tIT i ~tili 0lIi ,svihmoguCih :u,r,aza.

SOLOMONOV Ima.i:z.razirul pec.atu slic..

PE~t;\T UGLASTI HoI minI utf1sc'inia p.rovi'deruu

PTIC;JA 'l'RAVA ].$Oi r~a.nj,en:ul otJ. 30-

WOL'!GONIJM . GOrno. dul]"ine uglast'o-

AV1ClJLAQ, L)")..!Ci'Voo:astu~ YrrilClVitu st<li~

. . btj Iku, 'ISla: dw 'I'€rla mal'ih ;ancela;stih. ,pona'j.ce*e tnod~le'n'iih liistl.tCa,ko'ji su ~e'Sto crye~kalSito'PrU\~~Yvi.,. I malim 'bje1lkas'tim jpa~iice.m. U Iisnlm pazu"§:c1h\a n.a'!lM:e se 'SJ.'tt:.ni b'ije101~elenij ot'01ll'i.boljeni. ovjeta.!Sti. evjetiCi, .zell~ruJg ill! l"UZiJC~~g oboti<ll 1113 ha·t.kllm drrlicima i i'\l('u:\~! ldUou 00 2r-5, cvJetiCa. Ov:<tte 'tid juta do se~mhfa. Haste po paJj~ slUm sta!~? -prolaZill1m putewma u jarug'icarna. kD'je voda za kl&.nog vremena stvara, po [arugasna u poljn kao 'kOCDV, a i krajem gra'dSkilh pute;~"a i!zmedu lkaldl~me kuila 1t~a otj.eee. Za Hjak se .skqpl1jia l~@! i m~.adi wei ost<'l!b1j.ilka -up:ro~l]e6e i !jet.L

Caj pod ave 'bUjtk.e rastapa, stefe i ,Cisti \In!utarnje ergane 00 svih lo\S:ih cestica. Ca;]1 'CIa. ce\tWit ~6!tra, villa i 15.;W'a:rn-<li ~Mene .s'taMlji'ke Ili samo Esca koje treba 'iiTl]U& vinom ·preJ.iti, :(Iaje 5e holt'Snicimla kad nam:V.e ~~i ik<l'd k:ame'n~a u btibr·eilma: ill mo:kr:ax:h'oj heslct. Pijenje:tl'!LovO'g ,c-aja -groov\i odm.aih. pl),pUSI;e. Ka~~ ~..e-l':lrlac ~~j,e je1Q ne moze da. p.r:oba:vi, tt':®a popiti )e:d;nu roIJu oV'Qg toplog rcaja. a bol~'e oidmah lun'lnutL Ka{J!a se pije S-lOsedrriie',a 1~2oo1j,e CaJa dn.ervno.uvIj.ek. po -gllltlj~j .• od .20~a. :solom~l'iI;'Iilvog p~a-ta, 10 ID'a:tna .pr~'tu.cwro:h .boiba sm:te'Jljovih .i I) grama pe'Iilna sa pula. Htlra :2ldtavog '~ vin.a.. i ee'tvr1; lUra vode, 1'2 sati pompi, 5 minuta kuilla i 10 miinu:ta: .pan,. 1~an jie HJ ekod tbtrh.r-€tW:ili bdlesll'J oole~'ti J etre 5. ~le:wne, ~ij elog ,eV:i.j at.&, .gttu;SaJlj a kril, 'O'h~dnjivanja .~eluca,. ieI'lll~,anih Ikr<v'a!l'enj.a, 'cireva '1.1 z-eluC'1Il i c:rij ~a., sll!lZa,,11h plueB:, filitula i d:rugtih ~va!lmvrsnilh. ax.i.Wot., a nedommv j e Jijek protiv kamenca u bubreWma i mo'kractl!oj 'oosi~~L .

Sr:odna j e biljika solomenovom peea tu u,.gIastom. Opb iblljikoe je is.ti s t(lm raillikom 'S'IIo j e staIbl] ika ove iIliJlj'ke D:krugla, sa. ne~ro veeim mcem n;a. pod.iIlIjim ipet~jka!IDB lruje lmal(l!e ru%i(!~a Ikoljenea. 'Orate. o'<1:.jula do sept@mbl":t. R~e po Jal'ugama ~ .v.-~ i svug,dje -po vla.znom "t!lu. iZa Iijek iS€! sk1!lJp]l]a h5Ce~

milade v1"'~ike i sta:!bl'j'ika, u ,pI'O.l'j e6e- i IjetL

Ca.j ad. 3~ClI gra1na oou~\enog ;\lisea, k,ooan~~ l?mi-

nuta sa p'()la l~rtr!ll b1j,elo;g vmat 'kRda P~J ~ .Jedn:a.

.g.ol~al a kasnij,e svalkog sata !PO jedna -, lC2:VI'sno

[e sredstw za abustavu povr8ccamja ktvL Ovaj ~j Ujocl sv.:OOku upallu 'zeluca; 1ka'illa ga se uzi:mlje duije vremena, svakog s~a pel jedna. lkasllika. Pmti:v ~t:'eva u z,e,luC1Jl ov.aj je '~aj vilo u.obro sradsl'vo,. .kaidl:a. se uzimlj e :svakoc ipOla 'sala 'Pok'~~. Od~~rom 0;tcB lijiljke, 1 dkg.n::1 1 Iltar vooe.!'2 satl pOroPl·t1, l? rrnn, ,kuha til, ra.lbi iSle sa Q'Obrim uS.p~eh'I)ID. Z<lI grgotanl]e -kod raznih up3l~a gda i fdrije1'a .. s.ta·re zalpu&t:ene ra~-e·~ ko~e 'V,ec .z;aUlda:r.aju, iz~ir'a:ju;S~ mrim ,~:rar()I:q, ~~ sa za:Jij U sokom iz S1fJ>eze fzg~:J eCen~. b'i'ljke 11. p~~'llI izgnj-e.tenom hiljkom. Uz to QI~lal~al_llle _t~elha ~lesrrik da p1je dnevno 'POI 1.---,2 illanJ€: ~olJe 'M)a, illVl],ek.. po

gutljal, O'd I) grama korilj.ena -o~. idirota, 6 'gt'~ .. k:o~ rijena .00 c~Oka,. 6 g:r;amB. k(l;rlJ'enao:d ko:pr'lve 1. po <Ii gram'& Hsca solCl:..M·o-n,ovvg EH~~~.al'ita:~ ktIp:lii"il'e, kadlwl].e

I bo"kvice.

Korlienj.e se poto-pi l2-' -16 sati sa 6etvrt itt·ra vode, i It:ra~ 51;! potope 12 sati sa 'cetvit !Irka vode, Korijeuje se kuha JI.~ .• mlnuta, v~~tree p.relije P.'ei-t0 trava I k'U'ha 'Sa 2. ka§ike medaj 00 .5, rairnrta, Ot;vorene rane po n'Ogarna oblaZu se svJeihe ~gnjei:enom blljkom. Ov:im. ob1a:ganjem ll!b1aiUjU 5-eoorovii 6. rane brio zamladuju.

80LOMONOV 1'ECft.'I' tOBL~. z-v ANI :I BUHAC CPOLYGONlEJM mUICA.UA Ll'

4Ui

SLmWVI :tma dE!lbeo,~ vaJjlk.ut T'H'-

. granjen poo\a:naik i ,s'O-120

I(MAlLV,ACEAQ . ..JI~

Bl'3'.EiLl IU ;Si'[!lMSKI em VlSv.!I1io(!! gI'm1atu rstalblji-

SWE"z '(DER ~ Jwo:ja. je 'ami. C-

EIJlISm, _.iUlEBEAj9il;a Ie :ht n]jeliWn -vu-

OFF1C:IN~UAS) nastfm ,puSt.mn ~ivena.

Dcmije Je 'l:isce dllall{)ll'k;o r,ebJ::~~to~ .n8.i~~'; a g\lrnje 'I!laitroje 'Uej,~anO:i, !kod pete:lj&:l3 ,] e Sil'9~hko a 13 iltt-ajta nejedtnalko [aa2:111bljeno. V unanasti ~$to~bljlili. :iti :oo:jel i rcvjekNi istj e~~jlill i'Z )p~~a:a .lidtiova pojedinaclliD i'livjge ~j'ih zaJ~lTo: • Cv]etoV'L ~ad.u .. ?~~ ,ca!sm roo 9 h1ipo<va i V;j€'flcic od 5 sr:aslih ~aticaj sa, .Imlog:o u sve~nj:OO sraSllh flI'a'&n!iiJka;. ~ :pl'Odruru aU:. 10-1fiBti'&!.. Cvn.1e ad jtma do 'SIePlem.br~ ~a$t~ ditvjJe po .sl?L'I],oou ilu 'tl grmllj n :i po vlm!:~ ~uma:n:tat a _ IBiru "veUlk;,e l]flkavi1tootL g;'O ji Sil!! uibaijCSffna'. N:~§lIaro~, Thpo\k~ljla\~@ ed b'iJe1O'g Sl.je~a naroC1it'O%or1Jen~ ocop S9 va'Ch rano .!Jll pro:lje6e i ti, ] esen, '. -at ,l~e i tC'vijet fl'e -sroplj iii. oza: tItl'ijeme tcv<li.teillija.

KadOl! se rinev4'l'C) ~p1je po 1-2 'sdllje taja:"s;vaikog s~ta [pOi .. k~aj Oid _10 gir<llffia d.$1.Ji:S.enQg' ,m 1/2 dkg Slro~o,g Ut~~e:na kulhanog 20-----25 mfntl,m sa jednoon esmmom Iltl'a ~e j[ ;jiednom. oornfuo:m litlra villa jj

:kaSJ;kom . ;n~d~iZv'~:rredniCI J@ sredE1V\} 'za. e:fACenj e ~ a bJe!k:. J e!p~k-v 'na!hlade, ~pro<m:uJk]_QStit ~a!Mj a, 'doao'Va uprsrma, kaltara 'U i~\Uc.u_ .1. crijevhna,. sluaa-

voolfi_ bui'b:re·g<l!:i mrur:ra:fuog mJOOrurB!, zuti'ce;. ~ "

ne jet:re,. :ii s]ezene~ up-aiIjene gu;SteraCe) iIZ OISfiO¥e

ell m-jopasnlje ihrljeve. Mvo!r'ene i zatvocene Wl materl1ice~ biD en cvijet 'i~eriCne:b.olestL Kod ~tl.J1j~ i bi] et~g ~Wjeta" WHle se I kg w]eZ~ (bi!Ijke sa IDlr]]efiirO~ pt'ellj e, .:re. sa 5--"'6 J!.it:a!ra voiie i kuha ·ddbiro pO'kill . .op!Jij eno ~ajholje.sao.U'SiIIm tra:ve ], ii ,po do 2r;a·ta I ?vrm~¥~ ee t~eha ltapaciJti. N:~o,n 5-fl ~~ IIJlIl ~ Je 001] e -(a viSe pu1a: se I pp-s-ve .w'dravi),aiH paren,)I.e 'treb.a. nas'ta:Vl~wakid:rugi rllSilll. d!!:\ik Js-e ~.av1. Uz pMOOje morn se :I. dalje pili ©a:j j nadm,:mj e

2I:":-t{ ifl~j~~~ca. KtJ;d. bij elogcvij et~ ;'ll0I"atju S!E! :S.polm dl}el0'vn_ tijela, .dnevnc dva puta 'lltIga'llioI'om i'zElJpr.ali. odvarem ad 1 dlkg asuiSeno-g lisca na j etlan Htal' TV'Ode (12: S®iti po,ropioti, 15 min uta. kuha ti).

TI.tANDOVH..JlE lma.8/4,-----1 m visoku US~

(A.I1I'HAEAR:OSEA pravnu dlaikaVQ-;cl:jezctastu,

CAV.) sta.:bljlku, gatJkru-gl'i!m na

5-7 cjep.aJka ucijep1jeni:m pustenim Hscern i veliiki.m.raz.nooo,jnim cvIjetem. Cvjetovinmadu dvostruku v.ruYj~kucaSkoJil, 'sa pete'l"I\lnim vj encicem.~ prasnieim:a: i 'plodnicom kao i bl'je;U

.," eva te od [tila do :septem'br:.~L Sa'di fYe po b~am~ _ btl ure~a bii].jka. Za li'jek se sk,Ulplja :~e j CVl!letza ,v1"]jem!3 cvai:enja ·\do1t se jloo mije poove rascvalo, Ka 0 naj Ij elirovi t:i.j i ~j et odnj tllj va.~e tam.nI,~~tovo crnocrvent cvj etovi,

X,ada se IXlpi:je dnevnopo .2-3: ~o1l:j,e .caja. S'VE'hlW pola do 1 'sa,t; po ka~ilka" 00 ]:5 grams. enj etakuih!a:nog sa jednoP:loomindm: li.tr:a vina ii jednom osmlnom IHl'a ~e'" i k$ikiOm rneda, Hj ~e se bolevi u .p:r'Sima, kasal) j <pTQm'll-lldoot ~.~a&::a 1.;alara8.na ;rI.<Ib.!laQla, pomo rastapa i lagano i'Z]u~lj e 511JZ,. pomijreiian. gacvrjetoiffi. 00 di visme j 00 oo]j e dj e']uje. K'Oga trga u vi3ima.) neka se dobrG na:piati, 'lJ:ajaikoID. odvarru.odev:i}eta .. 0vakvJ-m odov,a>l.'iom tr,eib®l j grloitz;gr'gotati J:.m'da. j e ~at oteeen i ~IQ 'Up:aIj ene, l()d.va:rom. od 25r giI"aJrna H§f:a . fie.]! 4 H\tra vooe~ 'peruse i oblafu l'.;il,ne, Grevi, gute i oi:Qe:i.

1mB! dug~a.kgra,nat lID.tli~ Jen sa 30-----60 em viro'ko;tn poIeglom iti3ka'Vom ,~t8:blj:i'kiom i okrugl0 sTco'li-

kim Hscett.l. na Xluga..arim peteljkama,na i5-,'Il.cje.pa'ka nacjepkarlim 1. '3 litraj\o,I. nazubljenim. Svj eUor.@c<ls\t'ii cvj etow nTIJI!oU.,osim

S.UlEZ ILl OlIl:stiJiA TRAl'1\. (MALVA ROTUNDJr.!F'OI.1lA U

4]6

417

napeterc nazlJlhlj,ene cruilJm, joii 1 ea$.icu sa 3 listie:!, ~jenl:!c od 5 sraslih latiea, sa 'PI'~cima kao i dF;u,gi ,nje:ZQivi. Cvate od [una -db septam!brB!. Baste W'!!: plctove, pute:ve, po rusev'i:na:ma i QgtilttIcima. Radii. ;i!}wi koju, sad.r1.~v,a vrlo Je ljeJkJovit, S]mplja: se dok o'liejri

nije' raz,cvjemo. LW6e 1 cvl'jet" '

'Caj ,odi 15 grauHl cvijeta sa je'dnoro ~~oln litra. vode i 'jwnom os-miJrom litrQ vina. i dvije kll~ sikeme'tia, 1:' astapa i lagano mtuooj.e slus, pa se ul)i pmti'V" svihvrsta kataralnih nahladai za,g;D:'g:otanj e H ist':im uspjehom kae i. trando'Viilj,e. Kada SH. u to1m 40 dana dnevno popi'j,e po 3 futjie cajaod. 20 grama kO'.djena. i C'vijata kuhanog sa dvlije ka~Hke meda, ocis'ti o'l'gtanizam ad sl uzi i ured:uj,e prob,aV'U.

Ima,20-3Qo em V1S0l1~11 sta,~ bljilm, sa li~6el'n l'Ul. duglm petelj'ka.ma sasta v 1j en lm ,00 11'1 'jajoiUlkla 'liS'l~e, Cvi~ jlet [e meU]l'C{J:, sa bij-elo-r..m.cll.smn, lltjevku. Isllillaim rll.scijanim cvijecima. Cvate od apriila do'm:aja.

Raste wugdj e na ffioevarnomz;emljistu. pokra] veda, dArt livadnih ja:rkova" blatu, moevarama, krajemj,e.ze'ra i 'llara. Za li'j,ek vr:i.j edt liscl1!.. ko] e j e vrlo 1101"k'Og teka, Skuplj a se kcncem rnaja .f juna karla se [e posve .razvllo. Gor~ina OiV'~ biljl'l:c kada.se pije kao e~j ~a.jll fie odmah Sil, z,el u~anom ~elinom! i .s;mj es ta. POitiaZEl, Zlili. ,liaj 'Sa 'U2;ITU,~' ~CI'lj a, VO'c1~, dQlC!ro prokima :sa. kMik:om m.ed!l.t prelijle preko 4 gt' oouSmlOg llilC~i ikuha 1 mmut jl pari jO's 10 m.inut.a, Ovaj 'caj oUrlanjll. nejel'Os,t, pob,. cuje dobru probavu, i~todobfiO' sluZi za ~i§E:el1je lr::rvi

te pospj.esuje' ra~dnju [etra i ~u~. '

TROLlS'l'AK GOrlKA TRAY,A GQafllCA., GmrKA 'fROLUiKA, VODENA IUflTELlNA n.I ZIM1C"NJ'AK

(fl.lIlE NY AN'DIEB T'IUFOLIA:TA L)·)

Kod bclova ill wblllhu" 1IJ!PHlematernice'~ otooeIlie jetre i lSile<z!ene. U2ltIt~ sepo 4 gr .1isl!:!.ll 00 gore'i.'Ce, kadtdje i oka:nlaTlje~ 2 gr peUna i2 ,b~ke meda, J:U!. "ho, Iitra vade, t.rave se vrijuCOm \'Pod'om, koja joe 5 miflU.til. k1:lh!il!l~ 'Sa med~ p~u, puste jc@dn'Om provreti, a 'Mtim pa.l'E!' 'pol'a S~W:. Ovaj se ll~j dnevne kuha i uZimlJie pr~ko dina uvijek 'P'o gUtlIjej.

Rakija ill k'OIJoj j,e kvaseD.o liMe ad goroice, :uzhn~ IjiS Sl! po 10 do 12. ka:pi ns tkotnadlc seeera, za btalju prtibavu naJko.n o:b:fi1nog rullk!lL 'i.ti~ vooere. Ko'd n~e., ~e.e iIli.-ljrudi 1Jroji boluju 00 sIaJbe pro'bave ill ria je'trl, nska u:zmu 15___:20 kapi,dva pu,ta dnevno m;e nklje,. Za. ra1dj u se nepuni staJd.ci sa 'nWo provenutim lioo~m" nadofijecistom \pi',epekoffi .raikijom iN sa 60-700/'0 &tiim SpID'toon I p,gtavi -na snncu i'li -taplome mjesm 6-8 s,edmica.

VOOOPIJ'A.,. !mil 'dug,It~a:k, mesnat i

:ZENETBGA., :f'Dgran!j'lU1 k;,ol'i:j,tmj kojije

V:OoDOPLAV. p'p .... , ,mN-):,i'n'll! i U~l',9.vnu

KONJO ~UtlZ 11.1 '''''''...,. ~ "'iI:'.

ZUDNIC:A aO-60' ctn vlisokuj taskre-

(CiCOOltWM ~ffno, gt"a'natu stabljlku,.

.lNTYBUS L) Prizemno Ie 'li~ce kos'ijEl'l"-

S'}ci ra'ZTezano~ a li§ee na stalb~j rei Iancelaatc j e lzverugano ..i 'n$Zub.ljeno~ Cvj eta jasnomodrim glavicama. Ovje'Wvi rioj'e u pmmscima H$WV8 i viSe n,jNJt zajeldino" Raste po neobradenum zeIclji'MiU, l1Z iputev~, po poIjima i ledinama, Skupl]8 se aa vrijerne: evatenja 1.;:1. l~iek 'VTij,~di !kio:rijen, Usee i evdjat.,

Oa; ,(lid 15 If li!~a 1 cvil!!ta n.aeewrt Iltr~ vode, tiil!lt;i i ~:ud!'lC, poprav]jll. prObR'VU~ OOV8JB pI'e~ k.cunj Mn 1.1 2u~, ~isti j;e;tru! 'blllbrq:'G i slnF.m.u, ~lj,~'l tu.t!cu i bljed~O'lj;U. Pro,tlV' 'Ove' ,oolesU tl'eOBi popitti ,pO 1 ~olju cajA nBtte sr,ee I illVOOel:', KOd u:pa:le' pore: brlee, 'sUjepog ,erijeva iii nahlade dOnj,e,g tijela, lSpil.1'i

4:1'9

liiSce ii. evijet 'P®I ;,::d~avom ..sil·,cetu i dobro toplo 'privij na boil,no mj esto,

Raikij,a, 'Orl vodopiie uzimlje se protiv svih haved.enID oQlest'i 2-3 puti'! dnevno po .20-30 kapi, Do r,abi .se i za trija:njeu:zetih dijelttva tije.I.a:,. pomijemna na jednaik,e dijelove 'Sa ~ejtinom od mati!fu1jaka i rute .. Za ra!kljlu sta.¥1 se U ,stawlo 00 1 litre saka sUno isje-cano,g :Jmnijena i ·saka 'liSCa i .r;:,vI:jetq., te pI'elije prepekom ralltijom, Ili 5ij__;Q·~)OI B ~i'3tim. ~pif~t,om" satim tvroo ~aIC~ i osta Vi rra 8111TICU 6-:8 sedmica, nnevil'O se mota sad:rza'j dClbro promll~alL

Grm je m drvo koje doSKig;nev'.tsinu. i 1(1 metara, sa si. vozelenorn 1rorom i debeltm zutnsme<ihn iIi ervenosmedim ,grancicama. Lilsce j e 'j-a,] rJfiko~ nareV!clffilcOj na Hcu ta11l!n:~~Ie.no ti goJoj na TUcliiC] ll: dlakavo,.s:a dva 'bubregu sli{;na dlakava za]§,ska i deOOiirrl v€illikim 'macatn'al 'ko,jese ·ra~,rijaju, vee u martu \puna pr~j'e It§;ca..R.astoe: ce$u,<:I u ,sUlii'ia·ma i O-guJncima..

I VRBA IVA ILl I M..o\.CK..OVINA (S.UAX ,I CAPR:BA. HI' I

. Viooko J~ e drvo sa cm:v'Om

VB,B.o\ BIJELA

'(SALIX ALBA L) ispueaiom ,ko·rom'ill velIadm

na k:ra.ju vitJ!d!m granarna.

IJi§c,e 113 :lancelasto i obraslo prileglim, srebrenastohi}e1im dlaka.ma. Mace i zalisei mnogo suo vHJkijli ne~o u woe ive.. Cva:t-e kO'llcem aprda 'i poeetkrun ma~ 8., kada Je 'VeC proUstala. Vrlha. imade viSe vmta ~ v,~~nan W grtm'Ov'i. Za :lij~ sa najv.iSe TRibe ovedJvl]€ navedene ·\1'>i".ste,as:kt.ij'ilia'j'iu Sie! vrici '1 pupolljeirnIJ,adin g)I'!l!:rOC:i:ca i mace ;j, ,pr-o[jieCe I a kora sa rs:tab'la i korijena cijelru gocl:rn u,

420

J ak od var 00 Jniladih. 'vriika. i pwprilj aka: (25 dlkg aa I!-oIJ!a Utra "lode ril pol"", li'tra vina, ;potopi se 16 sati i 3---4 ~aJt:a po1d()}11jeno poistlha lk.l!lba) jaca i.{"J.:stik:rv~ .odvaja Iose sClkove iz ti]elaj Ilj em s-ulj eve, Cirice,osip i gI"()rznicn, .8. O'StlI'bitO se prepol"Ula n.e:rvno .rastrojenlm Ijudilna., Uz±mlje se dnevno :21"""'""3 maJle sol~e" uvijek po guit!l:jaj. Ako kame noge Qti,',cu1 ,neka :s'fam svjezeg Ili suhog vrhovog It§ea u zdra vu si'rcet'u i vmee privije na noge .. Lisee 'Pula. sata uvinu rkuhomo I) d ISVj e~ ze-g 1iirea: uzme se :5, clIkg~ .D'd. oouiSeno-g. 50. gr na 1/4 litra vina i 15- una bibera, [ijeci ,greave u ttbuihu" ]z n*a iscijeden WK. sa. mailo s(}li omlJ_Je, -se po :2;-3 ka:Sike dnevno protiv mOlMrnth. groznlca, Sok iz lisca Ifje:Ci i svjeie rime. y .:vinu.'va,r~a kO't~. j~~ pepec ·Old. vrbove kore pomr:t:je'S<l'n sa sl'rceboon, lL,le'Cl hl"adavice i ~ku.rJ'e 0Ci..

Pranjem sa cljed,om. (lukNij:om) Qd '·pep~la bije-Ie vrbe 1ije:ee se 'l'azni ~ipi i prIi.fu!.vipo kOOl. Orlvar od 5 dkg osusenekore na 1 ~ltar vode, 1!~1 sat ki.iliati, ra!bi seza ,iza;ph,".a.nje s~aIke w~e ·r,a~.a i :raniiea i z;aisp,iranje ~lnili. ndeva protJri.t ibijel'Og' cviJeta.

TCIjp']e banja sa ,odva.rom ed vrbeve ~oll:'le, oovjezuju i jakaju C] elokupni. {lrganiQ:am osdbito se preporuCuju za slabun] avu dj eeu {2-3 lPuta ~edmie:n.o 1. Z.a odvaJanje lti5ih so1mva 1Z 'ti]ela, lli2in1e se naSte Bl"Ce, na vrhu noia u p:rlllh. itstucanog korijena i popije sa ca~om \S:vjeie v{)de ..

ZiEit:JI TRNILI '('~LADE2: (ONoms SPiNOS.o\)-)

Trna.t je polugrm. BtBih'Ijika rou jtil ervenesmeda, illBlka.'V3 dko' 4:0 em ~ka .. Usee je kUnu g]i6!o, augu1jasto, s 'kraj:a zadebljano i ll'BI.Z,lllblijeno- sa oJ:je stra.n~ cUakavo. Donje' je li5Ce sa 3 lliske kao u cltlete1!ne, a. gi)f'nji suj eOnO'Viti na kratk()ln d'l':§ku, b-

,421

vaju postrane o~ooljen.e groo.d.ave. Cvaoo u proIj eee,. veetnom u ma] u, Baste u ogumcim.a ~ swnama. po hrdima, a sade j e i po 'b~ca,ma. Lj e''ti se skuplja~jlu boba (plod) a u p:rolj e,ce i j~en di::ori':j 00.

Kora od t!'pkOiVJ,ne upotrebI:j'av,a se za pra:vljenje zut,e boje, Ca.j 'ad ko,rljenaJ (8 g.t' na 1/4 Ut:l'al, pOl"" v;ode. a. pola "",ina) odvaia -mdkr,a'6u :i cmti crijeva pa se pij,e 'protiv zu tiee, N a j-edna:'ke di'joebove poonijes.:an sa li§c.€!m ad breze, proemc:anim bobama smrekQvim. i pelinom, vrlo j,e dobar Iljek za bdJ..esti je'tre 1 iSlerene,

, Kada se lUiZ'me 1 'kd:ilka $il'iU'pa Hi svj eie bgnj eiCe:nog soka od boibewp.ko,vine i da'j e' :bole-snidma 11.1 velikoj . vatrl, razgaljuje "1 ra;s:hlatiuje' ~b. S~:r6e s))rem1jeno od boha ne pljesnivi, p:a s€ sroga up.otreblj.a.va za dman~ £ek!cij u knd t~f!!1$a i C'I'ij evnih 'bO;~esti.

Jedna je vrsta djet,~Une sa ,30-40. em visoktm hokorom i izmj.enUo !porruilim., sMtaV"ljen'im~ svi,je'tlo:oo1e-, nim, !"lalisoomp~sliim liS~,~. ;;_ lepi:ra'St~m :2,uf.im C'VIJeCIJrna. Plod ]e Imanllna, Raste iP'O Uv'adama, a evate ed [una do [ula, Za Hjek oS! skuplja sjeme u angustn. Sjemeserabl UVijek, samo samijeveno Ili tueano.

Sj erne od gnihl(liluSe prelij esc vrij;UCQffi vedom, 1::0 j oj 'Sa prtdoda zd:ra vag ,::;j,reeia, za-ml:tti da postane maz, ;z,aUm se na Ianenu k:npu prst debelo iiamaze i fiim.e sa ohlazu otecene zliJezde (guk.e ~1i gulte), atevii.Jsvake vrste rane 'Otvorem.e po 'Ilogama ,001::0 koj::ih. j e' i div 1j e meso perasle m i rane k:odkJoj ih pootoj i. bojaaanetrcvan] a lkI'vi. S;vug'dj e gdj e t~'Il!e-fjgt Iz rana izl1J'Ci>ti ] gcij,e treha da 8.€l otdk smel~..sa i rastopi,

danci zav;r,sa.'vaju ootrom bO"illjiiokom. b pa'Zu~e,a [li'Stova izhij aju Jl ojedini, ri'}etko po dva, I'uzi~asto-cl'¥eni cvj,etovt Cvljet oj e te}l.irast 'Vj,ene~c 'sa caiSkom i 5 nejOOna!kih Iatiea, Cvate od juna do [ula, Ras.te po suhim Iivadaena, .nepl'Odnim poiljima, i skraja po putevima, Za lij,ek sa upotr'l'!blj,OllIV'a kol'ijlen i lliie:e. K'r)rijen ee sabira nakJ)'n iireee godine u j~en m ~e'tvrte u prOlj ece .

.ca.j od lisca i 'korij'ena zooj,eg una siam j e i pro.kus.mo sI'€!dstvo proiiv ,giht~ ,pooagre inajtvmo.ko.rni}eg zastavjoe1.o,g l'eUma'ti'Zlffi8. Z.a ca:j 8e~e 'n'<1l ooljuvode 5-6groou:§enog i u prah istucan.og ~ori[ena, ill S8 pOil'nij.eJa po :pD~a saosmmim ljU;emt potopi 12 satil, u i\f'toj vodl u k:ojoj; j e (p'otopljen'Q' 10 rninuta k·uha I pad ]052:0 minuta. Ovog ~a1~ trei:!a 2-3 601je dnevno 'PClpiiii. Ked ):JO'lesnJ:ilta kola jereurna kao bogaJje uskrevet pI'iikovSlla i ,gdje nijedan lij!ek nije pomQgao~ pijen1em OoVug caja nastupila jle o1.aksica. vet nakon 5---8 dana, Protiv vodene bolesti, kamena i otvrdnucBL Z'lijem.a~ illzvrstan je lijek kada se UunE 3 d!kg korijena i ~,a]_.ene mla,de sta;blj~ke '00 pel"iJuna i po 6 ~ oousemog ikorij,e:rra od 'Z~j eg \l;rnaj, :prm.ee ), pretulcami1h boba. -smmovl~ sa 1/~ Iitra vode if lit litra vlna, 13 :sat! potopit 10 mimrta kuha sa 1-2 ,ka§ike medal 1 joo ostevt 20 min uta pdkloplj eno. Ovaj ,caj ooUeno od volld a mokrai!:u i sa ]l}dkrn.com sve de .ce.s:ti i7. tJj eta i krvi, a bez svake ,pogibelji za bubrege i cjelokupan '{),c:ganizam.

ZUTlLOYKA sVINJ:mJSA, GRADOIl'USA..

JKOZJ][ ROGFLI BO.~J.A. TRAY"", (m;fGONELLA FOENUM GRAEC,UM)o·)

422

sa najbOlljim se uspiehom fa/be 01,1'1 oblozi, jer izrvla~e vatru d. ;bo~ i ne daj:u otvor-enim ranama da pdje nego ,Ii se je sva necis't i't njih odvojila zamlada. Uz o\bl'Oge treba u~,eti svakog sata po JI. ka!siku caja, od 5, gr pelina na o~tvrt litre vode, I) min. 'NuhanO'g za C1sce~ ~je ,kI"V~ li odrvaj.anje lo;ij:h sokova preko izmst<ll i mekroce.

Kod \bolova U vratu, 'prsim:a, veli1ke vatre, sluzav,oot·i u piucima i p,rosire'nju. pl uea, kud te.ikilh napada astrne (rz:aduhe) te Cirev!i .u ze1ucUl i crijevima, treba u2ieti svakog ~ata po ka.§i!ku taja oct i m~le kaim'ke gra:ho:tuse i pola kalike ',g:amlij.evenog sjemena odkomoraca sa 1 'kasikom meda nil. celvrt Iitre VOlle. Vrnjueom vodom preHti I 1-2 minu't:,e ,kuhatti. Kod uzetosti j ez,i4i:a uslj ed udara 'kalpi, uzrne se 1 I) g-r kori~ j ena od tarkona i potopi u ,cetvrt H'tre vina ] 6 satl, zattm pridoda 1 mala ka5tka grahotuse, 1 kal.~ika meda i kuha l-.~ min. Ova] Ca~ treba n a 'tri pu ta. mla:k popiti i u ustima ga du~~ z.add<'lva1-i. To treba d ul'je vremena uzimati.

4.24

PASDRUEN amAMNU.;;; CANl'HAR'flCA L.}

LAZARKIN J A (11SPERU.l....A. ODORATA .L.J

LJ rRCAt' ILl MJUJVf.]H (1,/·:Vl.'r'1'IC'UM Of'PICI IV «u: 'WeN,)

ZU'l'lKA TRPKA u.:

TltPI{OVJN A (BERBERIS VUI-CARtS)

lHBERNELA ILl BEORENWA. fPiMPfNELLA MAGNA. L_'

SUMSKA TRTA ILl TA.RKON (ANACYCLUS m'If'lCIN AUS HAYNE)

1 R?"I';NIC/I I OLJSl{A u.t PISKAVICA fF:l'hlVTlJI. II.RVIrNS1.'iJ

MOHAVJ{A ILl Vl~PROVAC OlRIV1C/I MON'i';t!l.'..tj

APTA ILl BUR1AN (SAMBUCUS EBULUS z •. )

GAVEZ

KRAVOJAC ru PIREilJNA. 1.4NGELJCA SYLVESTRIS,

DESPlK lL.1 TRMA PRAV_4 (Lill/ANDURA. VERA D. c.,

KRIKA, lLI .PEL EN IKA, 'IANA,CALU AltVENS1S,

KRAVLJAK VEL!Kl ICARLINA ACAUL!S L.'

.~ RNl T RN J LI KIf KIN} A. lPRUMUS SPlNOSA L.J

ODOLJEN (VAJ.~:RI ANA OFFICIN AU~)

l<UNJCA ILl STOLlSNH{ (AC H! L LE AMi Ll.EF'OLl UM,

MATIC'NJ.AK ILL MACA TRAVA (MELISSA OfF1ClNA.LIS L.l

PETOPRST A STElA (POLENTIL.i"A AN.~ERINftL)

BOZJA TR.AV.4 ILl GRAHOTUS.4. (TRlGONELLA FOENU.'I!l' GRAECU M ~,.l

KRASULJICA (AN'TBR1SCfJS GiE'R.E'FOLlUM HOFFM.)

J.4.GORCIKA VISOKA MI1USAVA (PRlAWLA OFFIClNALlS lACY.,

OMAN ,0: .. 1 TVSCAK aNULA HELENIUM L.)

g.OMONJIKA ILl DIVLJ I F.ELIN (ART1i!Ml$JA VULGARIS L,j

BOGORODICNA TRAVA ILl GOSPfN CVIJET (.H¥P ERICU M PERFiQRATUM)

KOKO'TAC (M ~L.i! T01',U S OFl".lClN A.LE l.d

RUSOMACA (CA~",'U':t..l.A mJn.SA.~p;I,S·TOa IUS' L.~

DIV1ZMA (vz.ir'UIASCUM THI1PSUS L.)

ROSOPAS {CREUDONlUM MAlUS)

KOMARAC rFOENlCULUM OFFIClN.ALE L.,

ZUTI .K.ARANP1C ILl ZECUA. STOP A (CEVM URBANUM)

POLJSKA. STE!2:A 1£1 SRCA.NIK (f'OTENTILLA 'l'ORMEN TILL.A SIB'TU.)

ZE'CJI TRN (o.~rqQ.l'Us SPINOSA.)

KRES'l'USrCA. GORKA (.f'OLYGALA dM.A.R.AJ

NEVEN IC/I,LENDVLA OFP1C1NALlS)

GORKA T'ROl..1SKA ILl GOR.r:icA MIi:NYANTHES TRlf'OLIA TAIL..,

no.BRIC'ICA. ILl SAMOBOJKA (GLECHOMA HED.ERACEA .. L.)

P'LU Cht j AK' (PULMONARIA OFFlCINllL1S L.)

KANTARIJ A. ILl KITICA rERYTHRAEil. CENTA.URlUMl

LINCURA ((;ENTIA~fl,TA LUTEA .!L_J

LJECVRA ILl ZANIKL SANICULA EUROPAEA. L.)

KRSTOVNJK IL,I DRAGUS~4.C (NASTURTWM QFFIC1N N. SR.)

CICAKILI CKAL·J fLA.PPA. OF.FIClN ALlS ALL.;

METV1CA PAPRENA (MENTHA PIPERITA L.)

PRESLICA (EQUISETmw ARVENS.E

BETONJKii-ILI CRVEN11 METVICA (BE-TONJCA OF'FICINALIS L.J

IDlROT fACORUS CALA~mS L.J

SALDMUNOV PECAT UGLASTI

(pOL YGONUM AVICULA.Ri:)