www.glassrpske.

com

Petak
2. april 2010.

Broj 12.174 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

DRU[TVO

Irinej: Vaskrs izvor vjere i nade u zemaqskom `ivotu

KROZ RS

странa 7

Maska u~enice Zorane Derikowa krasi galeriju u Japanu
странa 9

BIZNIS

[piri}: Stend-baj aran`man MMF-a nije ugro`en

странa 15

FOTO: GLAS SRPSKE

CJB BAWA LUKA PODNIO IZVJE[TAJ TU@ILA[TVU U PREDMETU “URBANISTI^KI ZAVOD RS“
Vlasnik kontrolnog paketa akcija Jovan Vidovi}, biv{i direktori Nedeqko Roqi}, Dalibor Bjelica i Borislav Bijeli} i biv{i predsjednik UO Zavoda Aleksandar Risti} osumwi~eni za {tetu nanesenu Zavodu u iznosu od najmawe 906.033 KM, a buxetu RS od najmawe 90.603 marke Istraga utvrdila da je Vidovi} kao lice ovla{}eno za raspolagawe sredstvima na ra~unima od 2003. do 2010. uticao na sve direktore Zavoda da mu ne fakturi{u i ne naplate izvr{ene usluge. Time protivpravno stekao najmawe 906.033 KM

U sedam gradova u FBiH odr`ane tribine sa pozivima za prelazak na islam

Doma}ini bili i predstavnici IZ
странa 4

Odluka NBS

DANAS

странa 5

KK Crvena zvezda u ste~aju
странa 46 Kolegijumu Skup{tine Srbije podijeqen Nacrt deklaracije

O[TETIO BUXET I ZAVOD ZA VI[E OD MILION KM
Slavica \uki}-Dejanovi}, predsjednik Skup{tine Srbije, za “Glas Srpske“

zlo~ina nad Srbima poslije praznika

Deklaracija ne}e nanijeti {tetu ni Srbiji ni Srpskoj
Srbija poslala poruku da ne}e zaboraviti svoje `rtve i da }e insistirati da odgovorni za wihovo stradawe do|u pred lice pravde странa 3

странa 2

2 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Nikola [piri} o “Madridskoj deklaraciji“

EU i Gr~ka molili su za pomo} MMF-a, pa kada nama taj novac ne treba, onda ga mo`emo uputiti Grcima, da bar jednoj dr`avi pomognemo. Vjekoslav Bevanda, ministar finansija FBiH

FOTO: TANJUG

Nije put do dr`ave iz snova
BAWA LUKA - Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} izjavio je da najava “Madridske deklaracije“ o ustavnim promjenama u BiH mo`e ugroziti sprovo|ewe odluke suda u Strazburu u slu~aju “Sejdi} i Finci“, jer postoje neke adrese u BiH koje misle da }e dokumenta koja dolaze izvana izgraditi dr`avu iz snova. [piri} smatra da za BiH nije dobro da zemqa, ~lanica EU, kada predsjedava iznese svoje politi~ke dionice na me|unarodno tr`i{te i posveti ih BiH, jer poslije toga stignu {upqe deklaracije od kojih niko nema koristi ni interesa.

Kolegijumu Skup{tine Srbije podijeqen Nacrt deklaracije

Holandski ekspert

“Deklaracija omogu}ava od{tetu od Srbije“
LONDON - Profesor me|unarodnog krivi~nog prava na Univerzitetu u Utrehtu Girt van Knops rekao je za Bi-Bi-Si da bi porodice `rtava zlo~ina u Srebrenici mogle da podnesu zahtjeve za od{tetu pred sudovima u Srbiji, zato {to se u usvojenoj Deklaraciji Skup{tine Srbije izra`ava sau~e{ }e i izviwewe {to dr`ava Srbija nije u~inila vi{e kako bi sprije~ila tragediju u Srebrenici. To je, sma tra pro fe sor Knops, dovoqan osnov za tu`bu. - Usvojena je Deklaracija u kojoj se jasno ka`e da se Srbija nije ponijela korektno u slu~aju Srebrenice i zbog toga se ~ak i izviwava. Smatram da to mijewa stvari u odnosu na presudu Haga i stvara novu pravnu situaciju koja omogu}uje podno{ewe zahtjeva za od{tetu pred sudovima u Srbiji - odgovorio je Knops.
^lanovi Kolegijuma Skup{tine Srbije

Skup{tina Srbije najo{trije osu|uje zlo~ine u~iwene na {tetu svojih dr`avqana i svih pripadnika drugih naroda tokom oru`anih sukoba u Hrvatskoj, BiH, na Kosovu i Metohiji, kao i za vreme NATO bombardovawa, pi{e u Nacrtu deklaracije
PRIREDILA: NADA VRANKOVI] nadav@glassrpske.com

Glavni muftija IZ Srbije

U ime Bo{waka odbacio Deklaraciju
NOVI PAZAR - Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} odbacio je ju~e kao “neadekvatnu, nesvrsishodnu i nipoda{tavaju}u“ Deklaraciju srpskog parlamenta o osudi zlo~ina u Srebrenici. - U ime Bo{waka i svih humanih qudi odbacujem Deklaraciju o osudi zlo~ina u Srebrenici koju je usvojila Skup{tina Srbije rekao je Zukorli} agencijama u me{ihatu Islamske zajednice u Srbiji u Novom Pazaru. On smatra da su usvojenom Deklaracijom vlasti u Srbiji pokazale svoju “moralnu, politi~ku i civilizacijsku nemo} i propusti le pri li ku da otvo re no vu be lu stra ni cu odno sa sa Bo{wacima, potvr|uju}i time da su taoci politike koja je dovela do genocida“.

BEOGRAD - [efovima poslani~kih grupa na Kolegijumu u Skup{tini Srbije ju~e je podijeqen tekst Nacrta de kla ra ci je o osu di zlo~ina nad Srbima, a prijedlog tog akta na}i se na dne vnom re du par la men ta odmah po sli je vas kr{wih praznika. - Skup{tina Srbije najo{ tri je osu |u je zlo ~i ne u~iwene na {te tu svo jih dr`avqana i svih pripadnika drugih naroda tokom oru`a nih su ko ba u Hrvat skoj, Bo sni i Her ce go vi ni, na Kosovu i Metohiji, kao i za vreme NATO bombardovawa, pi{e u Nacrtu deklaracije o osudi zlo~ina nad Srbima. Sje dni ci Ko le gi ju ma predsjedavala je predsjednica parlamenta Slavica \uki}-Dejanovi}, a prisustvova li su {ef po sla ni ~kog kluba “Za evropsku Srbiju“ Nada Kolunyija, {efovi posla ni ~kih klu bo va SPS, PUPS, SRS, LDP i mawina. [ef po sla ni ~ke gru pe Nove Srbije Velimir Ili}

rekao je da je napustio sjedni cu Ko le gi ju ma jer je na woj “podeqen Nacrt deklaracije o osudi zlo~ina nad srpskim narodom koji je za tu stranku neprihvatqiv, jer se ne pomiwu konkretni zlo~ini“. Predstavnici DSS-a tako|e nisu u~estvovali u konsul ta ci ja ma. [ef po sla ni~ke grupe te stranke Milo{ Aligrudi} rekao je da se “dono{ewem ute{ne, drugo ra zre dne de kla ra ci je o osudi svih zlo~ina, nevine `rtve vre|aju“ i pozvao poslanike da ne usvoje novu deklaraciju.

UPOZNATI svijet sa zlo~inima nad Srbima u 20. vijeku
On je op tu `io vla da ju }u koaliciju da je “neodgovorno, nepotrebno, nemoralno i pro ti vno in te re si ma srpskog na ro da i dr`a ve na me tnu la usva jawe De kla ra ci je o Sre bre ni ci“ i dodao da }e negativni dugoro ~ni efe kti De kla ra ci je

bi ti vidqivi tek u bu du }nosti. U pre dlo `e nom tek stu deklaracije o zlo~inima po~iwenim nad Srbi ma jo{ stoji da “Skup{tina pru`a punu podr{ku svim organima i institucijama u ~ijoj je nadle`nosti da istra`uju podatke o zlo~inima u~iwenim na {te tu srpskog na ro da i prikupqaju dokaze u skladu sa najvi{im krivi~no pravnim standardima“. Ta ko |e, Skup {ti na po dr`ava saradwu sa me|unarodnim i or ga ni ma dru gih dr`ava u gowewu osumwi~enih za ove zlo~ine i insisti ra da se svjet ska ja vnost na pri kla dan na ~in upo zna sa zlo~inima koje je srpski na rod trpio to kom 20. vijeka. U tek stu se is ti ~e da par la ment pru `a pu nu po dr{ku pravnom timu Srbije u postupku protiv Hrvatske pred Me |u na ro dnim su dom pravde. - Skup{tina Srbije poziva sve narode i nacionalne mawine biv {e Jugoslavije da nastave proces pomirewa i da u~iweni zlo~ini

vi {e ni ka da ne bu du po novqeni - zakqu~u je se u Na crtu de kla ra ci je ~i ji je po tpi snik pred sje dnik Skup{tine Slavica \uki}Dejanovi}.

Kolegijum
Kolegijum parlamenta Srbije ustanovqen je nedavno usvojenim Zakonom o Narodnoj skup{tini. Saziva ga predsjednik parlamenta radi koordinacije rada i obavqawa konsultacija u vezi sa radom najvi{eg zakonodavnog tijela. To tijelo ~ine predsjednik, potpredsjednici i predsjednici poslani~kih grupa, a sastancima mogu da prisustvuju i oni koji nisu ~lanovi, na poziv predsjednika parlamenta. Prva sjednica Kolegijuma odr`ana je prije sedmicu, kada je ~lanovima podijeqen tekst Deklaracije o osudi zlo~ina u Srebrenici.

Muamer Zukorli}, glavni muftija IZ Srbije

FOTO: AGENCIJE

Korak ka pomirewu u regionu
VA [IN GTON, STRA ZBUR - Sjediwene Ameri~ke Dr`ave pozdravile su Deklaraciju Skup{tine Srbije kojom je najo{trije osu|en zlo~in u Sre bre ni ci, u ju lu 1995. godine, kao pozitivan korak ka pomirewu, javio je Tanjug. - Pozdravqamo rezoluciju kao pozitivan korak ka pomirewu, okretawu zlo~iniWUJORK - Generalni sekretar UN ma iz pro {los Ban Ki Mun pozdravio je ju~e usvati, ja~awu regijawe Deklaracije na na~in utvr|en onalnih odnosa i presudom Me|unarodnog suda pravunapre|ewu stade. Svaki korak ka pomirewu u kribil nos ti u reznim dijelovima svijeta je gi onu - re kao je dobrodo{ao, kazao je on. predstavnik za {tam pu Stejt de par tmen ta Mark Taner.

SAD pozdravile usvajawe Deklaracije o Srebrenici u parlamentu Srbije

www.glassrpske.com
Drago mi je {to }e kona~no u Srpskoj sa radom po~eti privredni sudovi. Nadam se da }e se tada kona~no rasteretiti osnovni sudovi, koju su pretrpani svakakvim predmetima. Email: majci03@gmail.com @alosno je da je sve mawe i mawe qudi koji nikuda ne mogu da odu. Iako su turisti~ke ponude iz godine u godinu sve povoqnije, qudi nemaju para da putuju. Ima, {to je `alosno, i onih koji nikada nigdje nisu otputovali i ni{ta nisu vidjeli. Email: momcilo_mk@yahoo.com

SRBIJA voqna da ra{~isti sa pro{lo{}u
On je na konferenciji za {tampu kazao da Va{ington pozdravqa, kao dio tog procesa, ri je {e nost Srbi je, izra`enu u Deklaraciji, da nastavi napore da u potpunosti sara|uje sa Ha{kim tribunalom, ukqu~u ju }i na po re za hva tawe i izru ~ewe Rat ka Mladi}a i Gorana Hayi}a.

Ban Ki Mun

Izvjestilac Parlamentarne skup{tine Savjeta Evrope Pjetro Marsenaro pozdravio je dono{ewe Deklaracije, ocjewuju}i da predstavqa “korak ka pomirewu“ u regionu. Marsenaro je istakao da je taj dokument znak da je “Srbija voqna da ra{~isti sa pro{lo{}u i u~vrsti svoje mjesto u Evropi po{tovawem mira i zajedni~kih vrijednosti“. Usvajawe deklaracije pozdravili su i zvani~nici EU, Holandije, Francuske i Italije, ocjewuju}i da je to va`an korak za Srbiju.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 3

SARAJEVO - Poslanik SDS-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Savo Eri} povrijedio je Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, zbog ~ega mu je Centralna izborna komisija BiH ju~e izrekla kaznu zabrane kandidovawa u sqede}e ~etiri godine, javila je Srna.

Savi Eri}u ~etvorogodi{wa zabrana kandidovawa

Eri} je istovremeno obavqao funkciju poslanika i funkciju ~lana Skup{tine AD “Zvornikputevi“ Zvornik, koje je sklapalo ugovore sa institucijama koje se finansiraju iz buxeta u iznosu ve}em od 5.000 KM godi{we. Eri}u je izre~ena i nov~ana kazna od 7.000 KM, saop{tio je CIK.

Srbija poslala poruku svima da ne}e zaboraviti svoje `rtve i da }e insistirati da odgovorni za wihovo stradawe do|u pred lice pravde, kazala Slavica \uki}-Dejanovi}
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Deklaracija ne}e nanijeti {tetu ni Srbiji ni Srpskoj
izme|u `rtava. Srbija je time poslala poruku svima da ne}e zaboraviti svoje `rtve i da }e insistirati da odgovorni za wihovo stradawe do|u pred lice pravde.

Slavica \uki}-Dejanovi}, predsjednik Skup{tine Srbije za “Glas Srpske“

Usva jawem De kla ra ci je o osudi zlo~ina u Srebrenici u Skup{tini Srbije, ni ti je Srbi ja ni ti Re pu bli ka Srpska pre trpje la po li ti ~ku ili bi lo ka kvu dru gu {te tu, izja vi la je u in ter vjuu “Gla su Srpske“ pred sje dnik Skup {ti ne Srbije Slavica \uki}-Dejanovi}. - Srbija i Srpska ovom deklaracijom ne mogu imati nikakve negativne me|unaro dno-pra vne po sle di ce. Ovaj tekst treba da skine i posledwu sumwu da su neke dr`ave ili narodi odgovorni za zlo ~i ne po je di na ca {to je su {ti na sa dr`a ja Deklaracije - rekla je \uki}-Dejanovi}. GLAS: Ko ja je osno vna po ru ka ko ju je par la ment Srbi je po slao do ma }oj i me |u na ro dnoj ja vnos ti usva jawem De kla ra ci je o osudi zlo~ina u Srebrenici? \UKI]-DEJANOVI]: Usvajawem Deklaracije zatvorili smo jedno od tragi~nih po glavqa na {e pro{losti, ali smo otvorili i nove perspektive genera ci ja ma ko je do la ze. Osnovna poruka Deklaracije je da Srbija ne stoji iza po ~i ni la ca tog zlo ~i na, ali i da ne pravi razliku

PARLAMENTI susjednih zemaqa treba da osude zlo~in nad Srbima
GLAS: Od kakve }e koristi za Srbi ju bi ti ova deklaracija? \UKI]-DEJANOVI]: Deklaracija o Srebrenici je ci vi li za cij sko pi tawe, koje, pre svega, treba da poka `e da Srbi ja gle da na pro{lost sa punom odgovorno{ }u i da mo `e da vo di zemqu ka prosperitetu. Istovremeno, hteli smo da istaknemo da nema posledica po Srbiju ili po Republiku Srpsku, kao i da doprine se mo po mi rewu u re gi onu. Uve re na sam da smo ovim ~inom Srbiji poboq{ali me|unarodni kredibilitet i ugled. @ao mi je {to nismo smogli snage ranije da osudimo zlo~in u Sre bre ni ci i sve dru ge zlo ~i ne na par la men tar nom nivou. Uverena sam da }e, ~im se bude jasnije sagledala potreba parlamentar nog izno {ewa sta va o osudi zlo~ina, da }e i parla men ti su se dnih ze maqa na sli ~an na ~in izra zi ti

Slavica \uki}-Dejanovi}

FOTO: GLAS SRPSKE

NEMA RAZLIKE
GLAS: Da li je Srbija usvojila Deklaraciju o Srebrenici pod me|unarodnim pritiskom? \UKI]-DEJANOVI]: Ne. Skup{tina Srbije je usvojila Deklaraciju, jer je smatrala to neophodnim. A na{ je interes, kao i me|unarodne zajednice da svaki zlo~in bude procesuiran, da svaki zlo~inac odgovara i da nema razlika me|u `rtvama.

osudu zlo~ina nad Srbima. GLAS: Ka ko ko men ta ri {e te sta vo ve opo zi ci onih partija u parlamentu Srbi je i pred sta vni ka vlas ti Srpske da je ovom De kla ra ci jom u~iwena “istorijska gre{ka“? \UKI]-DEJANOVI]: Usva jawem De kla ra ci je o Sre bre ni ci u Skup {ti ni Srbije, niti je Srbija niti pak Republika Srpska pretrpela politi~ku ili bilo ka kvu dru gu {te tu. Ne ma ju nikakve negativne me|unaro dno-pra vne po sle di ce. Ovaj tekst treba da skine i posledwu sumwu da su neke dr`a ve ili na ro di od go vorni za zlo~ine pojedinaca {to i jes te su {ti na sadr`aja Deklaracije. GLAS: Pred sta vni ci ne vla di nih or ga ni za ci ja

iz Srpske, ko ji su Vam prije nekoliko dana predstavili ~iwenice o stradawu srpskog na ro da u BiH, ta ko |e su oci je ni li da je izdvojeno posmatrawe zlo ~i na u Sre bre ni ci za wih neprihvatqivo? \UKI]-DEJANOVI]: Oni su me, u veoma sadr`ajnom razgovoru, informisali u ve zi sa sa dr`a jem deklaracije. Naglasila sam, u raz go vo ru, da usva jawem Deklaracije o osudi zlo~ina u Srebrenici, mi pokazuje mo ra zu me vawe za `rtve dru gog na ro da, ali ta ko |e da }e mo ovim do ku men tom po zva ti dru ge zemqe da sa svoje strane osude sve vrste zlo ~i na ko ji su po ~iweni na prostorima biv{e Jugoslavije. Mi ne}emo zaboraviti na{e `rtve i za nas je

ja ko va `no da po ka `e mo odnos pre ma `rtva ma dru gih, ne poni{tavaju}i i ne ne gi ra ju }i `rtve ko je smo mi imali. GLAS: Iako je par la ment Srbi je je di ni u re gi onu usvo jio ova kvu de kla ra ci ju, bo{wa ~ki po li ti ~a ri iz Sa ra je va ne za do voqni su . Me | u t i m , w i ho v o t u m a ~ ewe Deklaracije sigurno }e biti upereno protiv Srpske. Da li im je Par la ment Srbi je u to me po mo gao ovom deklaracijom? \UKI]-DEJANOVI]: Pa`qivo smo odme ra va li svaku sugestiju, ali u Skup{tini se donose politi~ke deklaracije, a ne pravne defi ni ci je i ovim tek stom smo hte li da pos ti gne mo {to vi{i stepen konsenzusa

i ve}i broj poslanika koji }e podr`ati takvu osudu. GLAS: Mo `e li na javqena deklaracija Skup{ti ne Srbi je o osu di zlo~ina nad Srbima biti ravnopravan balans Deklaraciji o Srebrenici? \UKI]-DEJANOVI]: Ko le gi jum Skup {ti ne Srbi je, pot pred se dni ci, {efovi poslani~kih grupa i ja, razmatrali smo tekst de kla ra ci je o zlo ~i ni ma nad Srbi ma u~iwenim na prostorima biv{e Jugoslavi je. Ovim tek stom }e mo pozvati na odgovornost sve zemqe u okru`ewu koje treba da se na isti na~in posta ve pre ma to me. Uve re na sam da }e se i tekst ove dekla ra ci je brzo na }i pred po sla ni ci ma Na ro dne skup{tine Srbije.

Osnovati institut za nestala lica RS
BR^KO - Organizacija porodica zarobqenih i poginulih bo ra ca i nes ta lih ci vi la RS us ko ro }e po kre nu ti aktivnosti na formirawu instituta za nestala lica RS i osposobqavawu postoje}e laboratorije za DNK analizu kako bi se zaustavila manipulacija `rtvama, koju ve} dvije godine ~ini Institut za nestala lica BiH, a proces tra`ewa i identifikacije `rtava Srba pokrenuo sa mrtve ta~ke. Predsjednik Organizacija porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila RS Nedeqko Mitrovi} rekao je ju ~e Srni u Br~kom da je Or ga ni za ci ja du bo ko razo~arana dosada{wim rezultatima rada Instituta.

Lagumxija dao izjavu Tu`ila{tvu BiH
SARAJEVO - Predsjednik SDPa BiH Zlatko Lagumyija ju~e je u Tu`ila{tvu BiH dao izjavu povodom pri ja ve ko ju je pro tiv ru ko vod stva te stran ke po dnio direktor “ASA Holdinga“ Nihad Imamovi}. Iz SDP-a BiH je saop{teno da je Lagumyija dao izjavu na li~no insistirawe. Imamovi} je prijavio ~lanove rukovodstva SDP-a da su od wega i drugih privrednika poku{ali da iznude 2,2 miliona KM.

Gavrilo Grahovac podnio ostavku
SARAJEVO - Ministar kulture i sporta Federacije BiH Gavrilo Grahovac podnio je ju~e ostavku na tu funkciju, prenosi Federalna televizija. Grahovac, koji je i potpredsjednik Vlade FBiH, podnio je ostavku i na sve funkcije u Stranci za BiH. U izjavi za FTV, Grahovac je rekao da je ostavku podnio iz principijelnih razloga. Grahovac je, prenose mediji, pismeno obavijestio nadle`ne da “vra}a mandat ministra i zamjenika premijera SBiH, te da daje ostavku na mjesto potpredsjednika te politi~ke partije“. U oba slu~aja, Grahovac je decidirano naveo da je to wegova kona~na odluka. On je ministar u Vladi FBiH posqedwa tri mandata, jo{ od 2001. godine.

4 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Slobodan DAKI]

(Ne)dosti`na pravda
Ako je ta~na narodna izreka da je pravda spora, ali dosti`na i ako va`e me|unarodne konvencije prema kojima ratni zlo~in ne zastarijeva, onda }e porodice 364 `rtve u Mrkowi} Gradu, koje su za 117 dana okupacije podru~ja ove op{tine likvidirali pripadnici Oru`anih snaga Hrvatske i HVO pravdu, jednoga dana, ipak do~ekati. Naime, mnogima u SaMnogima u Sarajevu rajevu i Zagrebu, ali i u i Zagrebu, ali i u Ha {kom tri bu na lu Ha{kom tribunalu o~ito nije stalo do o~ito nije stalo do pravde, jer kako druga~i je pro tu ma ~i ti pravde, jer kako ~iwenicu da 14 godina druga~ije od zlo~ina u jesen 1995. protuma~iti godine nad 181 srpskim ~iwenicu da 14 civilom i vojnikom ekgodina od zlo~ina shumiranim iz masovne u jesen 1995. godine grobnice u Pravoslavnom grobqu u Mrkowi} nad 181 srpskim Gradu niko jo{ za zlocivilom i vojnikom ~in nije odgovarao. Mou Mrkowi} Gradu `da je jo{ poraznija niko za zlo~in jo{ ~iwenica to {to niko u Sudu BiH ni prstom nije odgovarao nije mrdnuo da bi se po~elo sa procesuirawem naredbodavaca i izvr{ioca zlo~ina. Kao da srpske `rtve nisu `rtve. Zar dokazi i obimna dokumentacija, te{ka vi{e od 40 kilograma koju je prije deset godina tada{wi Biro Vlade RS za saradwu sa Ha{kim tribunalom dostavio Tu`ila{tvu u Hagu nije bila dovoqna da istra`iteqi ne{to urade? Dokaza je bilo na stotine, a patolog dr Zoran Stankovi} koji je sa stru~wacima sa Vojnomedicinske akademije iz Beograda oko dva mjeseca obavqao obdukcije tijela, utvrdio je da su nad `rtvama ~iweni zlo~ini koje normalan qudski um ne mo`e da razumije. Qudi, `ene i djeca ubijeni su tupim predmetima i maqevima. @rtvama su razbijane lobawe, o{trim predmetima sje~ene ruke, noge... Bio je to stravi~an prizor za patologe, istra`iteqe, a naro~ito za porodice `rtava. Svu dokumentaciju poslije nekoliko godina “kupqewa pra{ine“ po fiokama, Ha{ki tribunal vratio je u Sud BiH u Sarajevu, a dokumentaciju je Sud “pohranio“. Sva nastojawa istra`nog tima MUP-a Republike Srpske, mrkowi}ke op{tine, Saveza logora{a, rodbine `rtava da Sud BiH kona~no pokrene pitawe procesuirawa ratnog zlo~ina nad nedu`nim `rtvama u Mrkowi} Gradu ostali su uzaludni. Jednostavno, nekom u Sarajevu strate{ki je ciq da se odugovla~i sa predmetom za zlo~ine u mrkowi}koj, ali i susjednim op{tinama Krajine. Za{to? Da li se neko pla{i mo`da da }e se ako do|e do procesuirawa zlo~inaca iz Mrkowi} Grada promijeniti su{tina rata u BiH, jer }e tada nedvosmisleno biti dokazano i potvr|eno da su Hrvatska i wena vojska bili agresori u BiH? Da li je nekome mo`da malo 364 `rtve i 1.608 spaqenih i poru{enih ku}a? Za porodice `rtava tra~ak nade pojavio se nedavno kada je Savez logora{a RS kompletnu dokumentaciju o ratnom zlo~inu po~iwenom nad Srbima u Mrkowi} Gradu dostavio Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije. Porodice `rtava od toga tu`ila{tva o~ekuju da preduzme konkretne mjere na procesuirawu odgovornih i izvr{ioca zlo~ina. I pitaju se ima li pravde.

Predavawe u Biha}u

U sedam gradova u FBiH odr`ane tribine sa pozivima za prelazak na islam

Organizator tribine me|unarodno Udru`ewe “Poziv u raj“, ~ije djelovawe je usmjereno na pozivawe ~ovje~anstva u jedinu ispravnu vjeru islam, rekao uvodni~ar na skupovima u Sanskom Mostu i Biha}u. Prema snimcima, predava~i vehabije
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Doma}ini bili i predstavnici IZ
hri{ }an stva pre {li na islam. Na saj tu or ga ni za ci je “Po ziv u raj” ve} su pos tavqeni snimci sa tribina u Sanskom Mostu i Biha}u 25. i 26. marta, na kojima se vide prepune sale posjetilaca. Iako se Islamska vjerska zajednica BiH ogradila od organizatora na tribini u Sanskom Mostu, kao doma}in pojavio se tamo{wi predsjednik Meylisa Islamske zajedni ce Mir sad efen di ja Spahi}. Organizator tribine u Biha}u bio je i Islamski pe da go {ki fa kul tet u tom gradu. Na oficijelnoj veb stranici “Poziv u raj” navodi se da se radi o me|unarodnoj organizaciji ~ije je sjedi{te u Tuzli. - Organizator ove tribine je me|unarodno Udru`ewe “Poziv u raj“, ~ije djelovawe je usmjereno na pozivawe ~ovje~anstva u jedinu ispravnu vjeru islam - rekao je uvodni~ar na skupovima u Sanskom Mostu i Biha}u.

BAWA LUKA - Organizacija “Poziv u raj - Poziv u yenet“ u posqedwih nekoliko dana u sedam gradova u FBiH odr`ala je tribine o pre las ku ne mu sli ma na na islam “Na{ put u islam“, a doma}ini na nekima od wih bi li su i pred sta vni ci Islamske zajednice BiH. Tribine su odr`ane u Biha}u, Sanskom Mostu, Maglaju, Zenici, Sarajevu, Travniku i Tuzli. Ovim povodom oblijepqeni su i plakati kojima se gra|ani pozivaju da prisustvuju tribini ~iji su predava~i Grk Efstatios Tsionis i Nijemac Sven Lau, koji su iz

POSEBNO uznemireni hri{}ani u Maglaju
Prema snimcima, evidentno je da se, sude}i po fizi~kom izgledu predava~a, radi o vehabijskom pokretu. Tribina je posebno uznemirila stanovnike Maglaja jer je poziv za wu stigao na adrese pravoslavne i katoli~ke crkve. Poziv je uba~en u sandu~e katoli~ke crkve, a tri letka su li~no predata i jednoj ~asnoj sestri. Jakov Filipovi}, `upnik iz Maglaja, ka`e da ne zna {ta je pozadina ovoga, ali da je kod Hrvata izazvalo uznemirewe. Maglajski paroh, protojerej Dalibor \eki}, ka`e da su letke sa pozivom na javnu tribinu donijela dva ~ovjeka na wegovu adresu.

Na~elnik
- U~ini}emo sve {to je u na{oj mo}i da se za{tite sva qudska prava i slobode. Ne}emo dozvoliti nikome da naru{ava ove dobre i te{ko ste~ene tekovine i {titi}emo ih svim sredstvima - navodi se u saop{tewu na~elnika Maglaja Mehmeda Mustaba{i}a.

Ju ~e je u Ma gla ju za to odr`an sastanak predstavnika sve tri vjerske zajednice iz ove op{tine – paroha \eki}a, `upnika Filipovi}a i gla vnog ima ma Izu di na Kru{ke sa na~elnikom op{tine Mehmedom Mustaba{i}em. - Kao predstavnici vjerskih za je dni ca u Ma gla ju osu|ujemo svaku provokaciju i uznemiravawe bilo koga, kao i ne pri mje re no po na {awe pojedinaca ili udru`ewa - navode predstavnici vjer skih za je dni ca u sa op {tewu objavqenom posli je sastanka. Istakli su da ovi doga|aji u Maglaju nisu stvarna slika ove op {ti ne, “uku pnih odnosa, saradwe i me|usobnog uva`avawa“. “Poziv u raj“ je na svom sajtu objavio i spisak svih onih u BiH koji su u protekloj godini bili protiv muslimana i islama. Me|u wima je i novinar “Glasa Srpske“ Goran Maunaga, zbog tekstova o naoru`avawu vehabija, ali i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, zbog intervjua koji je dao jednom katoli~kom ~asopisu.

Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH iz RS
Izbori ne mogu da budu neva`e}i, jer }e biti sprovedeni u skladu sa Ustavom i zakonom.

Neizvjestan popis stanovni{tva
SARAJEVO - Ako BiH ne usvoji zakon o popisu stanovni{tva, doma}instava i stano va u BiH 2011. go di ne, zapa{}e u velike probleme i bi}e jedina zemqa u Evropi i jedna od dvije zemqe u svijetu, zajedno sa Bocvanom koje ne}e imati popisano stanovni{tvo. Rekla je to “Glasu Srpske“ ~lan Privremene komisije za pripremu prijedloga zakona o popisu stanovni{tva BiH, Milica Markovi}. Mada je ju~e istekao rok do kada je Komisija trebala da iza|e sa kona~nim usagla{enim prijedlogom, to se nije desilo i novu {ansu }e imati 6. aprila kada }e se ponovo sastati. jawa bi Agencija za statistiku pokrenula aktivnosti i pri pre me za pro bni po pis to kom ove i ko na ~ni popis sqede}e godine. - Me|utim, prema raspolo `ewu ko je je vla da lo na posqedwoj sjednici Komisije, nema mjesta za optimizam i male su {anse da do dogovo ra do |e. Sta vo vi ko je su iznijeli SDA i SBiH potpuno su suprotni stavovima stranaka iz RS. Razmimoilazimo se oko nekih kqu~nih stvari, a ne oko sitnica preko kojih bi se moglo pre}i istakla je Markovi}eva. Dodala je da ako BiH ne usvoji zakon o popisu stanovni{tva, Republika Srpska }e popis obaviti sama. Predsjedavaju}i Komisije, Branko Doki} ka`e da su su{tinski ostala nerije{ena dva pitawa o kojima }e ~la no vi Ko mi si je oba vi ti dodatne konsultacije sa svojim strankama. @. D.

Milica Markovi}, ~lan Komisije za pripremu prijedloga zakona o popisu

Kimo Sasi, ~lan Monitoring komiteta Parlamenta Savjeta Evrope
Zaprijetio da bi oktobarski izbori u BiH mogli biti progla{eni neva`e}im zbog presude Suda u Strazburu.

NOVI SASTANAK Komisije 6. aprila
Mar ko vi }e va ka `e da bi prijedlog zakona trebalo da se tokom aprila uputi u par la men tar nu pro ce du ru i po sli je usva -

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 5

CJB Bawa Luka podnio izvje{taj Tu`ila{tvu u "predmetu Urbanisti~ki zavod"

Tu`ila{tvo BiH

FOTO: ARHIVA

Istraga o zlo~inu HV u Mrkowi} Gradu
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH vodi istragu o zlo~inu koji su pripadnici hrvatskih oru`anih snaga po~inili u Mrkowi} Gradu u jesen 1995. godine kada su ubili 181 srpskog civila i vojnika, potvrdio je ju~e Srni portparol Tu`ila{tva Boris Grube{i}. Grube{i} nije mogao dati vi{e detaqa o istrazi. Patolozi su prilikom ekshumacije tijela iz masovne grobnice utvrdili da su `rtve mu~ene i likvidirane. Ha{ki tribunal predmet o ovom zlo~inu svojevremeno je ustupio Sudu BiH, ali za wega jo{ niko nije odgovarao. Na zahtjev porodica `rtava, Udru`ewe logora{a RS predmet o zlo~inima u Mrkowi} Gradu prije dva mjeseca dostavilo je Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije u Beogradu.

Luis Mekenzi o ratu u BiH

Dokazi da su muslimani granatirali svoje civile
OTAVA - Penzionisani kanadski general Luis Mekenzi, ne ka da{wi ko man dant UNPROFOR-a tokom sukoba u BiH, izjavio je za kanadski list “Otava sitizen“ da posto je po sre dni do ka zi da su ne ke mi no ba ca ~ke gra na te ko je su pa da le me |u mu sli manske civile u Sarajevu ispaqene sa te ri to ri je pod kontrolom bosanskih muslimana, a ne sa srpske strane, javila je Srna. Mekenzi je naveo da mu je Alija Izetbegovi} rekao da }e, ka da bu de bi lo de set hiqada mrtvih, dobiti stranu intervenciju. Od go va ra ju }i na pi tawe novinara kanadskog dnevnika da li smatra da su Amerikan ci od go vor ni za gra|anski rat u BiH, Mekenzi je rekao: “Recimo to ovako - da je Lisabonski sporazum bio pri hva }en i da se sa wim saglasio Alija Izetbegovi}, prema mom mi{qewu, ne bi bilo sukoba u BiH”.

Jovan Vidovi}

Vlasnik kontrolnog paketa akcija Jovan Vidovi}, biv{i direktori Nedeqko Roqi}, Dalibor Bjelica i Borislav Bijeli} i biv{i predsjednik UO Zavoda Aleksandar Risti} osumwi~eni za {tetu nanesenu Zavodu u iznosu od najmawe 906.033 KM
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com BAWA LU KA - Pri pa dnici Sektora kriminalisti~ke policije Centra javne bezbjednosti Bawa Luka podnijeli su ju~e Okru`nom tu`i la{ tvu Bawa Lu ka izvje{taj o krivi~nom djelu po~iwenom u predmetu “Urbanisti~ki zavod RS” protiv J. V. (57), N. R. (56), D. B. (39), B. B. (52) i A. R. (31), saop{tila je policija. Prijava o izvr{enom krivi~nom djelu podnesena je protiv bawolu~kog biznismena i vlasnika kontrolnog paketa akcija u Zavodu Jovana Vidovi}a, biv{ih direktora Nedeqka Roqi}a, Dalibora Bjelice i Borislava Bijeli}a, te biv{eg predsjedniku Upravnog odbora Zavoda Aleksandra Risti}a. Oni su osumwi~eni da su Za vo du pri ~i ni li {te tu u iznosu od najmawe 906.033, 64 KM i da su za taj iznos pribavili imovinsku korist, a da su buyet RS o{tetili za najmawe 90.603 marke. Vidovi} se sumwi~i da je po~inio krivi~no djelo pomagawe u izvr{ewu krivi~nog djela zloupotreba slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. Istraga je utvrdila da je Vidovi} kao akcionar Zavoda i kao lice ovla{}eno za raspolagawe sredstvima na ra~unima Zavoda u periodu od 2003. do 2010. godine vr{io uticaj na sve direktore Zavoda da mu 1. decembra 2008. godine Zavodu nanio {tetu u iznosu od najmawe 563.678 KM, a buyetu RS {tetu od najmawe 56.367 maraka. Bijeli} se tereti da je od 1. decembra 2008. godine do 22. februara 2010. godine na sli~an na~in Zavod o{tetio za najmawe 158.108 KM buyet RS za za najmawe 15.810 maraka. Risti} se sumwi~i da je u dogovoru sa Vidovi}em i BijeVIDOVI] li}em u namjeri pribavqawa protivpravno stekao protivpravne imovinske ko906.033 KM na {tetu risti za “Servis Vidovi}“ 30. Zavoda novembra 2009. godine grubo prekr{io zakon i pravila poslovawa u odnosu na raspolaPolicija tereti Roqi}a, gawe, kori{}ewe i upravqawe Bjelicu i Bijeli}a da su po~i- imovinom i donio nezakonitu nili krivi~no djelo zloupo- odlu ku ko jom odo bra va treba slu`benog polo`aja ili stavqawe hipoteke na zgradu ovla{}ewa i produ`eno kri- “Urbanisti~kog zavoda RS”. “Glas Srpske“ ranije je vi~no djelo utaja poreza i doprinosa. Bijeli} i Risti} se objavio spisak oko 180 projesumwi~e za kri vi ~no dje lo kata koje je Zavod besplatno razloupotreba ovla{}ewa u pri- dio za Vidovi}a kao fizi~ko lice i wegove druge firme. vredi. Roqi} se tereti da je u do- Ovim je o{te}en Zavod kao pogovoru sa Vidovi}em da mu se sebno pravno lice, ali i dr`aizvr{e a ne naplate usluge Za- va za iznos poreza za te usluge. Inspektori Poreske upravoda od 27. marta 2003. godine do 23. oktobra 2003. godine is- ve RS, krim policije i UIO koristio svoj slu`beni polo- BiH jo{ uvijek kontroli{u `aj i nije naplatio usluge od poslovawe Vidovi}a kao fizinajmawe 184.246 KM na {tetu ~kog lica i wegovih firmi Zavoda, a na {tetu buyeta RS “Urbanisti~ki zavod RS”, “Beton gradwa”, “Autoservis cennajmawe 18.426 KM. Bjelica je osumwi~en da tar”, “Kameni agregati”, “Audi je na sli~an na~in u periodu centar”, “Cvje}ar”, “Servis od 23. oktobra 2003. godine do Vidovi}“ i “Autokomerc VS”. ne fakturi{u i ne naplate izvr{ene usluge. Tako je stekao protivpravnu imovinsku korist od najmawe 906.033 KM na {te tu Zavoda. Na taj iznos Zavod nije obra~unao ni uplatio porez na do bit u izno su od naj mawe 90.603 KM i poreza na promet usluga u za sada neutvr|enom iznosu, a na {tetu buyeta RS.

Luis Mekenzi

FOTO: GLAS SRPSKE

Hipoteka
Borislav Bijeli} osumwi~en je i da je 30. novembra 2009. godine na osnovu la`nih podataka i nezakonite odluke Upravnog odbora zakqu~io ugovor o zasnivawu zalo`nog prava, odnosno hipoteke, na nekretninama Urbanisti~kog zavoda sa preduze}em “Servis Vidovi}“, vlasni{tvo Jovana Vidovi}a. Urbanisti~ki zavod digao je kredit za “Servis Vidovi}“ u iznosu od 974.113 KM i stavio pod hipoteku svoju imovinu.

Sudsko vije}e Ha{kog tribunala

Su|ewe Karaxi}u zakazano za 13. april
HAG - Sudsko vije}e Ha{kog tribunala zakazalo je za 13. april nastavak su|ewa Radovanu Karayi}u. Do kraja aprila zasjeda}e se po tri dana u sedmici, poslije ~ega }e biti donesen novi nalog. Od Tu`ila{tva je zatra`eno da do 6. aprila preda novi spisak svjedoka, ako je do{lo do promjene u wihovom rasporedu u odnosu na po~etak marta, dok je optu`enom nalo`eno da do 9. aprila dostavi svoju procjenu koliko }e mu vremena trebati za unakrsno ispitivawe, prenosi Srna. U odluci pretresnog vije}a navodi se i da }e advokat u pripravnosti Ri~ard Harvi mo}i da prisustvuje zasjedawu 13. aprila, zajedno sa jo{ jednim ~lanom svoga tima.

[evaqevi} predsjednik komisije
BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske imenovala je Savu [evaqevi}a za predsjednika Komisije za reviziju privatizacije dr`avnog kapitala u preduze}ima i banka ma, umjes to Bo ri sla va Bijeli}a, javio je RTRS. Biro Vlade RS za odnose sa javno{}u saop{tio je da je Vlada Odluku o izmjeni odluke o imenovawu komisije donijela na sjednici u srijedu i ona stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku RS“.

Vlada RS imenovala predsjednika Komisije za reviziju privatizacije
direktor Osigurawa ZOIL, Filijala Sarajevo, i direktor UPI Sa ra je vo OUR Ugostiteqstvo. [evaqevi} je bio osniva~ i di re ktor “Me ri di ja na“ u tri man da ta, za tim osniva~ i direktor Osigura va ju }eg za vo da “Kra ji na Kopaonik“, posjeduje licencu investicionog menayera

BIJELI]A smijenila Vlada RS
Sa vo [e vaqevi} bio je

i ste ~aj nog upra vni ka i u~estvovao je u formirawu “Euro in ves tment fon da“ Bawa Luka. Vlada Republike Srpske 19. februara razrije{ila je Bijeli}a du`nosti predsjednika Komisije za reviziju privatizacije dr`avnog kapitala u preduze}ima i bankama.

Japanska vlada je ju~e objavila nove smjernice o radnom vremenu koje imaju za ciq da “natjeraju“ zaposlene da koriste vi{e godi{weg odmora, budu}i da ve}ina ne iskoristi dvije nedjeqe odmora na koje imaju pravo, prenose agencije. Neobavezuju}e smjernice japanskog ministarstva zdravqa, rada i socijalne politike ukazuju na potrebu skra}ewa duga~kog radnog vremena i uravnote`ewa izme|u radnog i privatnog `ivota zaposlenih. Zvani~nik ministarstva zadu`en za pitawa radnog vremena je pozvao kompanije da ne dozvole da im radnici “sagore na poslu“, uz obja{wewe da su dugi radni sati glavni razlog za nastanak mentalnih problema kod zaposlenih.

6 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Dru{tvo
Ministarstvo prosvjete i kulture

BAWA LUKA - Stanovnici Srpske }e Vaskrs provesti uz suvo i toplo vrijeme, sa najvi{om dnevnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusa, kazao je de`urni meteorolog u Hidrometeorolo{kom zavodu RS Igor Kova~i}. - U nedjequ poslije podne do}i }e do postepenog naobla-

Za vikend temperature do 18 stepeni Celzijusovih

~ewa, dok bi krajem dana Srpsku mogla zahvatiti ki{a. Jutarwe temperature za vikend kreta}e se od minus dva do tri stepena u ni`im krajevima, a u ostalim krajevima od jedan do pet stepeni Celzijusa - kazao je Kova~i}. M. Mi.
FOTO: A.^AVI]

U~enici na proqe}nom raspustu
BAWA LUKA – Proqe}ni raspust za oko 109.000 u~enika u osnovnim i 47.000 u sredwim {kolama u RS traja}e od ponedjeqka, petog do petka, devetog aprila, saop{teno je ju~e iz Ministarstva prosvjete i kulture RS. Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipovi} po`elio je svim u~enicima, nastavnicima, u~iteqima i vannastavnom osobqu da ugodno provedu raspust i u sre}i do~ekaju predstoje}e vaskr{we praznike. - Volio bih da ovaj proqe}ni predah iskoristite da se odmorite, ali i {to boqe pripremite za nastavu, kako biste na kraju godine ostvarili maksimalan rezultat - po`elio je Kasipovi} svim u~enicima. M. Mi.

U RS prona|ene sumwive `itarice

Musli sa kamewem i ko{picama
BAWA LUKA - Poslije informacija da je na proizvodima makedonskog proizvo|a~a “Vitalija“ navedeno da mogu sadr`avati ostatke ko{pica i kamen~i}e, op{tinskim inspektorima je nalo`eno da te proizvode povuku iz prodaje. Rekao je to glavni republi~ki zdravstveno-sanitarni inspe ktor De si mir Miqi} i dodao da nije dopu{teno da se u deklaraciji navodi podatak da proizvod mo`e sadr`avati strane primjese. - Ovakav na~in deklarisawa mo`e biti poku{aj proizvo|a~a da se za{titi od od{tete za eventualno o{te}ewe zdravqa potro{a~a, ali da on nije dozvoqen - kazao je Miqi}. Sanitarni inspektori grada Bawe Luke povukli su ju~e iz vi{e objekata pahuqice “musli“ na ~ijim je deklaracijama navedeno da mogu sadr`avati ostatke ko{pica i kamen~i}e. M.^.
Tradicionalna konferencija za novinare u Bawoj Luci

Prijem kod predsjednika Srpske

Policija RS uspje{no obavqala posao
BAWA LUKA - Policija RS je u protekloj godini uspje{no obavqala posao, u skladu sa profesionalnim standardima, zakonom i Ustavom RS, izjavio je ju~e predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}, javila je Srna. Tokom prijema za delegaciju Ministarstva unutra{wih poslova RS, koju je predvodio ministar Stanislav ^a|o, povodom 4. aprila - Dana policije RS, Kuzmanovi} je naglasio da je zadovoqan politi~kom i bezbjednosnom situacijom u Srpskoj.

Usu|ujemo se tvrditi da je hri{}anska vjera, koja po~iva na Hristovom uskrsnu}u, najsigurnija i najutje{nija vjera, jer je utemeqena na tvrdwi da }e se sve zavr{iti dobro, da `ivot pobje|uje smrt, a qubav mr`wu, naglasio biskup Komarica
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Isusovo uskrsnu}e predznak vje~nosti
- Usu|ujemo se tvrditi da je hri{}anska vjera, koja po~i va na Hris to vom us krsnu }u, naj si gur ni ja i na ju tje {ni ja vje ra, jer je ute meqena na tvrdwi da }e se sve zavr{iti dobro, da `ivot pobje|uje smrt, a qubav mr`wu - naglasio je Komarica. jeta - naglasio je Komarica. On je rekao da o~ekuje da }e politi~ari prestati manipulisati s vlastitim narodom i stra{iti ga nekim drugim. - Uvjeren sam da konstrukti vnost mo ra po bi je di ti destrukciju - rekao je Komarica. On je istakao da se nada se da }e u BiH “proraditi nor mal ni moz go vi ko ji }e re}i da ne mo`emo jedni bez drugih, i da trebamo jedni druge i mo`emo jedni s drugi ma, za je dni ~ki pu no do brog ura di ti, ne go je dni protiv drugih ili mimo drugih“. Komarica je izrazio nadu da }e na ovim prostorima budu}nost imati onaj narod koji tu `eli `ivjeti.

Bawolu~ki biskup Frawo Komarica vjernicima ~estitao Uskrs

Prijem za predstavnike MUP-a RS

FOTO: S. ILI]

Pravoslavni kalendar
Veliki petak
Srpska pravoslavna crkva danas obiqe`ava Veliki petak - dan kada je Isus Hristos stradao na krstu - najtu`niji dan u godini. Hristova `rtva i wegova smrt na krstu je radi spirawa grijeha cijelog qudskog roda i prethodila je najve}em doga|aju - Vaskrsu - kojim je Bogo~ovjek pobijedio smrt i vje~nu pogibeq, kao posqedice grijeha. Po{to je Veliki petak najtu`niji dan u godini, na taj dan zvona ne zvone, ve} se slu`ba ozna~ava klepetalima, udarcima drvenim batovima u drvenu plo~u.

BAWA LUKA - Bawolu~ki biskup Frawo Komarica ~es ti tao je ju ~e Us krs svim qudi ma do bre voqe koji ovaj praznik slave po novom i starom kalendaru i po `e lio im sre }an, ra dostan i blagosloven ovaj “praznik svih praznika“. - Radosna srca ~estitajmo jedni drugima ovaj jedinstveni, za nas presudni doga|aj istakao je Komarica na tradicionalnoj konferenciji za novinare u Bawoj Luci. On je rekao da je poruka o uskrsnu}u najradosnija poruka za svijet i wegovu budu }nost, na gla {a va ju }i da Isusovo uskrsnu}e daje svima i svemu pozitivan predznak, predznak vje~nog, neuni{tivog postojawa.

PO@ELIO radostan praznik
Biskup Komarica je naglasio da ova vjera kroz svih dvadeset vijekova kao radosna vijest poru~uje qudima i cijelom svijetu da `ivqewe ima smisla. - [to je Krist zapo~eo mora se nastaviti kroz svu povijest ~ovje~anstva i svi-

^ESTITKE
Vjernicima katoli~ke vjeroispovijesti Uskrs su ~estitali premijer RS Milorad Dodik, ~lan Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{a Radmanovi}, predsjednik NSRS Igor Radoji~i}, predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri}, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, Kantonalni odbor SNSD-a Tuzla, predsjednica FBiH Borjana Kri{to, premijer FBiH Mustafa Mujezinovi}, kao i brojni drugi zvani~nici iz RS i FBiH.

Praznik koji daje smisao postojawu
BAWA LUKA - Hristovo vaskrsewe simbolizuje pobjedu `ivota nad smr}u i svjetlosti nad tamom. To je praznik koji daje smisao na{em postojawu, oja~a vjeru u Boga i qubav prema bli`wima. Navedeno je u vaskr{woj ~estitki, koju je predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} uputio Wegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju, arhijerejima, sve{tenstvu, mona{tvu i srpskom pravoslavnom narodu. - Neka nam Vaskrs pomogne da u duhu pra{tawa, pomirewa i me|usobnog po{tovawa pobijedimo te{ko}e sa kojima se suo~avamo i zajedni~ki nastavimo sa izgradwom dru{tva - dodaje se. Premijer RS Milorad Dodik ~estitao je pravoslavnim vjernicima Vaskrs sa `eqom da ih, u ovim svijetlim prazni~nim danima, obasja svjetlost Wegovog Vaskrsewa. - @elim da se srca ispune mirom, rado{}u i qubavqu, kako bismo se utvrdili na pravednom putu svjedo~ewa istine i ~iwewa dobrih djela, a odoqeli nasiqu, nepravdi i zlu navodi se u ~estitki. vi}, di re ktor Re pu bli ~kog se kre ta ri ja ta za vje re Jo vo Turawanin, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Milorad @ivkovi}, predsjednik NSRS Igor Radoji~i}, zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Du{anka Majki}, predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} i ostali zvani~nici iz Srpske i Federacije BiH. V. K.

Predstavnici institucija RS i FBiH uputili vaskr{we ~estitke

ODOQETI nasiqu, nepravdi i zlu
Vaskr{we ~estitke uputili su i ~lan Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{a Radmano-

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 7

Efikasnija raspodjela prihoda u op{tinama
BAWA LUKA - Ministar uprave i lokalne samouprave RS Zoran Lipovac izjavio je ju~e da je do septembra potrebno uraditi analizu aktuelnog stawa i razmotriti na koji na~in bi bilo mogu}e poboq{ati stawe u op{tinama u vezi sa raspodjelom prihoda od direktnih i indirektnih poreza. Lipovac je o ovom novom projektu, koji se odnosi na analizu na~ina raspodjele prihoda izme|u jedinica lokalne samouprave i vi{ih nivoa vlasti, ju~e razgovarao sa delegacijom Projekta upravne odgovornosti (GAP) koju je predvodio {ef GAP-a Dana Frej. M. ^.

Dana{wi ~ovek, obremewen brigama ovoga sveta i zaslepqen sebi~nim potro{a~kim mentalitetom, izbegava da se suo~i sa tajnom `ivota i smrti. “Prokleta pitawa“ kojima su se bavili velikani qudskog duha, poput Dostojevskog i mnogih drugih, u na{e vreme nemaju mnogo sledbenika, navodi se u Poslanici
PRIREDILA: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Vaskrs izvor vjere i nade u zemaqskom `ivotu

Vaskr{wa poslanica Wegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i arhijereja SPC

Vijesti
Vlada RS

Uro{ Pena razrije{en du`nosti
BAWA LUKA - Vlada RS donijela je rje{ewe o razrje{ewu Uro{a Pene sa du`nosti direktora Policije RS. Iz Biroa Vlade RS za odnose sa javno{}u saop{teno je da je Pena podnio zahtjev Vladi RS za ra zrje {ewe sa du `nos ti direktora Policije RS, s ob zi rom na to da je rje {ewem Savjeta ministara BiH imenovan za zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

BAWA LU KA - Wego va sve tost pa tri jarh srpski Irinej i arhijereji Srpske pravoslavne crkve naveli su ju~e, u tradicionalnoj Vaskr{woj poslanici, rije~ima sveradosne i pobjedonosne pjesme Vaskrsewa Hristovog, da je Vaskrs temeq Crkve i izvor vjere i nade u na{em `ivotu na zemqi. - Vaskrs je pe~at i kruna Bo `je quba vi pre ma ovo me svetu i ~oveku: “... Bog toliko zavole svet da je Sina svojega Jedinorodnoga dao da niko ko veruje u Wega ne propadne nego da svako ima `ivot ve~ni“ - navedeno je u Poslanici. U ovo go di{woj Vas kr{woj poslanici, Wegova sve tost pa tri jarh srpski Irinej pozdravio je bra}u i sestre, na{u duhovnu djecu, na Kosovu i Metohiji. - Pozdravqamo ih krsnovaskrsnim pozdravom, vide}i kako sve{tenstvo i verni narod Bo`ji u miru i qubavi, smirewu i poslu{nosti, poha|a svoje hramove i svetiwe i u~estvuje u bogoslu`ewu i pri ~e{ }u je se bo `an skim Tajnama Hristovim. Molimo se Bogu da se vrati mir i sloboda na na{e stradalno Kosovo, na{u duhovnu kolevku i

^UVAJMO jedinstvo svoje svete Crkve

Univerziteti u RS

Za kvalitet 50.000 evra
ISTO^NO SARAJEVO Re kto ri uni ver zi te ta u Is to ~nom Sa ra je vu i Bawoj Luci Mitar Novakovi} i Stanko Stani} i predstavnik organizacije VUS iz Aus tri je Di no Mujki} potpisali su ju~e ugovor za projekat osigurawa kvaliteta i praksi sistema revizije na ovim univerzitetima vrijedan 50.000 evra. M. K.

Patrijarh srpski Irinej

FOTO: TANJUG

Pravobranila{tvo

na{ Jerusalim, tamo gde su na{e najve}e svetiwe, koje su biseri pravoslavne kulture i sve uku pne hri{ }an ske ba {tine - navedeno je u Poslanici. Patrijarh Irinej obratio

se narodu koji `ivi u otaybini i rasijawu i poru~io im da `i ve i ra du ju se Vas krsewu Hristovom.

GOSPOD NIJE donio novu filozofiju, ve} novi `ivot
- Vaskrsewe nas poziva da ~uvamo jedinstvo svoje svete Crkve i da nikada svoje zemaqske interese ne pretpostavqamo interesu Zajednice i sveop{teg dobra - navodi se u Poslanici. Do da je se da u vri je me Vaskrsa Crkva uvijek isti~e

@ivot u qubavi
Wegova svetost patrijarh srpski Irinej pozvao je u Vaskr{woj poslanici sve qude da `ive u qubavi prema Bogu i bli`wima, hode}i tako putem koji vodi u vje~ni `ivot. - @ive}i tako, posta}emo i bi}emo sinovi i k}eri Vaskrsewa - napisano je u Poslanici patrijarha srpskog Irineja i arhijereja SPC.

vrijednost i svetiwu qudskog `ivota, od za~e}a pa do potpunog sazrijevawa svake neponovqive i bogolike qudske li~nosti, protive}i se bilo ka kvom obli ku na siqa nad wima. - Dana{wi ~ovek, obremewen brigama ovoga sveta i zaslepqen sebi~nim potro{a~kim mentalitetom, izbega va da se su o~i sa taj nom `ivota i smrti. “Prokleta pitawa“ kojima su se bavili velikani qudskog duha, poput Dostojevskog i mnogih drugih, u na {e vre me ne ma ju mno go sledbenika - navodi se u Po-

slanici. U Vaskr{woj poslanici patrijarha srpskog Irineja isti~e se da Gospod nije donio novu filozofiju, ili novu etiku, ve} novi `ivot, koji nam je darovan kao zalog Vaskrsewa u sve toj taj ni Kr{tewa. - Go spod Hris tos se na Golgoti prineo kao neporo~na @rtva za sve i sva, kako ispovedamo i predoku{amo u centralnom delu Liturgije Crkve, pri~e{}uju}i se Telom i Krvqu “radi nas Raspetoga i Vaskrsloga Hrista” dodaje se u Poslanici.

Na koristiti eksproprisano zemqi{te
BAWA LU KA - Pra vo bra ni la{ tvo RS oba vje {ta va ra ni je vla sni ke ne kre tni na sa po dru ~ja Doboja, Dervente, Prwavora i Lakta{a, ~ije su nekre tni ne ek spro pri sa ne ra di iz gradwe auto pu ta Bawa Luka - Doboj, da ne obavqaju ni ka kve poqo privredne i druge radove na ne kre tni na ma ko je su im ek spro pri sa ne, sa op {teno je ju~e iz Pravobranila{tva RS. M. ^.

Slu`ewe Ve~erwe sa izno{ewem pla{tanice
BAWA LUKA - Povodom Ve li kog pet ka da nas }e u svim pravoslavnim hramovima u Re pu bli ci Srpskoj i FBiH bi ti slu `e ne sve te arhijerejske liturgije. - Vjeruju}i i poklawaju}i se Vaskrsewu i mi, va{i mo li tve ni ci pred Go spo dom, u jedinstvu sa patrijarhom i svom puno}om crkve, pozivamo vas da se zajedno radujemo, sjediweni Duhom sve tim u je dnu po ro di cu i je dan dom - crkvu Bo `i ju, kao djeca carstva koje je Gospod Vas krsewem svo jim otpo ~eo i osi gu rao oni ma ko ji ga qube - po ru ~io je vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije vjer nom na ro du po vo dom pred sto je }ih vas kr{wih praznika. U trebiwskom Sabornom hramu danas, na Veliki petak, bi }e slu `e ni car ski ~asovi, a popodne Ve~erwe sa izno{ewem pla{tanice, dok }e uve~e biti slu`eno statije sa ophodom oko hrama. U crkvi Svetog velikomu ~e ni ka Ge or gi ja u Bi jeqini epis kop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije slu`i}e danas, na Veli ki pe tak, Ve ~erwe sa izno{ewem pla{tanice, i to u 15 ~asova u manastiru Svetog Vasilija Ostro{kog, a u 16.30 u hramu Svetog proroka Ilije u Jawi. proroka Ilije u Sokocu. Na Vas krs, 4. apri la, mitropolit dabrobosanski Nikolaj slu`i}e svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Ro|ewa presvete Bogorodice u Sarajevu. M. ^.

Povodom Velikog petka u hramovima u RS i FBiH svete arhijerejske liturgije

Bawa Luka

Malo stipendija
BAWA LUKA - Na Univerzitetu u Bawoj Luci malo je stu de na ta ko ji dobijaju stipendije za {kolovawe i stru~no usavr{avawe u inos tran stvu, a najvi{e zbog nepoznavawa procedura konkurisawa za ove stipendije i slabog poznavawa engleskog jezika, podaci su Univerzitetskog preduzetni~kog centra ove vi so ko {kol ske us ta no ve, javila je Srna.

POVRATAK
Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj pozvao je pravoslavne Srbe koji su izbjegli iz Sarajeva da se vrate, naglasiv{i da se ve} sada govori kako su Srbi mala zajednica u ovom velikom gradu. - Pravoslavni su nekada bili najbrojniji i najstariji na ovim prostorima, {to dokazuju i wihove bogomoqe, poput Stare crkve na Ba{~ar{iji, koja poti~e jo{ iz 8. vijeka - istakao je mitropolit Nikolaj.

PRAZNIK do~ekati sjediweni Duhom svetim
Wegovo visokopreosve{ten stvo mi tro po lit da bro bo san ski Ni ko laj na Veliki petak slu`i}e Ve~erwe sa izno {ewem pla {ta ni ce u hra mu Sve tog

8 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Kroz RS
Isto~no Novo Sarajevo

DOBOJ - Povodom 4. aprila, Dana policije, ju~e je na spomen-obiqe`ju sa uklesanim imenima i likovima 127 poginulih policajaca ispred zgrade Centra javne bezbjednosti u Doboju slu`en parastos, polo`eno cvije}e i vijenci i zapaqene svije}e.

U Doboju obiqe`en Dan policije

Pomen je slu`ilo dobojsko sve{tenstvo, a vijence i cvije}e polo`ile su delegacije CJB i op{tine Doboj, Op{tinska bora~ka organizacija i porodice poginulih policajaca. Prisutne na obiqe`avawu Dana policije pozdravio je zamjenik na~elnika CJB Doboj Mili} Lazarevi}. Sl. P.
FOTO: B. GAJEVI]

Stipendije dodijeqene 71 studentu
ISTO^NO NOVO SARAJEVO - Na~elnik op{tine Isto~no Novo Sarajevo Gojko Dra{kovi} potpisao je ju~e ugovore o stipendirawu 71 studenta sa podru~ja ove op{tine, koji }e mjese~no primati po 100 maraka. Dra{kovi} je istakao da je op{tina Isto~no Novo Sarajevo, uprkos recesiji i apelu da se {tedi na svim nivoima, izdvojila 60.000 maraka za stipendije, a ostatak }e nadoknaditi iz umawewa funkcionerskih plata. On je dodao da }e op{tina Isto~no Novo Sarajevo nastojati da svima, koji zavr{e {kolovawe, obezbijedi radno mjesto, kako bi ono, {to su nau~ili, primijenili u praksi i time doprinijeli razvoju lokalne zajednice. Jelena Cerovina, student druge godine Ekonomskog fakulteta na Palama, koja ve} drugu godinu prima ovu nov~anu naknadu, naglasila je da joj ova stipendija mnogo zna~i. M. K.

BUXET op{tine bio ezadu`en pr

Prodavci sa dobojske “buvqe“ pijace

Ponovo odlaze pred zgradu Vlade RS
DO BOJ - Zbog to ga {to nam dobojska inspekcija nije otpe~atila radwe, u utorak, 6. aprila, idemo ponovo pred zgra du Vla de u Bawu Luku da protestujemo, saop{tio je ju ~e pred sta vnik prodavaca sa ovda{we buvqe pijace, Savo Kapor. In spe kci ja se, pre ma wegovim rije~ima, oglu{ila o naredbu premijera RS Mi lo ra da Do di ka, ko ji je nalo`io na~elniku op{tine Doboj Obrenu Petrovi}u da otpe~ati “buvqak“, kako bi pro dav ci po sli je {est mjeseci nastavili da rade. - Ne ma mo dru gog izla za, ne go da po no vo ide mo u Bawu Lu ku. Ov dje ni ko ne slu{a nare|ewa, a mi ispa{tamo jer ne privre|ujemo ve} pola godine, koliko nam je uskra}eno pravo na rad, ne na {om kri vi com. Sa da su praznici pa ne mo`emo, ali odmah iza nedjeqe idemo pred zgradu Vlade po svoja prava - poru~io je Kapor. Na ~el nik Odjeqewa in spe kci je op {ti ne Do boj Slavko Kova~evi} rekao je da nije dobio nikakvu naredbu da se otpe ~a ti “buvqa pijaca“. Sl. P.

Du{an Kova~evi}

Skup{tina op{tine Sokolac usvojila na~elnikov izvje{taj za 2009. godinu

PI[E: BRANKO GAJEVI] krozrs@glassrpske.com

Za realizaciju raznih projekata direktno iz buxeta op{tine izdvojeno oko milion, od Vlade RS i fondova vi{e od pet miliona, a ostala ulagawa su oko 3,3 miliona maraka, rekao Kova~evi}
prezadu`en, a nelikvidnost je optere}ivala rad op{tinske administracije. Op{tina se kreditno zadu`ila na mi li on ma ra ka da bi se izmirile zate~ene obaveze rekao je Kova~evi}. pro je kta, vri je dna uku pno 200.000 maraka. Za jedan od wih rekonstrukciju kino-sale, ve} je raspisan tender, a u adaptaciju objekata Doma zdravqa ulo`eno je 330.000 maraka. Kova~evi} je informisao odbornike da }e uskoro po~eti adaptacija Instituta za fo ren zi ~ku psi hi ja tri ju u So ko cu. Izvo |a~ radova je odabran, a novac je ranije obezbijedila Vlada [vajcarske. - Projekat Me|uop{tinskih omla din skih spor tskih iga ra, ko ji ma }e Sokolac biti doma}in 2011. go di ne, u{ao je u pro gram Vla de Re pu bli ke Srpske, {to je ve oma zna ~aj no sa aspekta uspje{ne organizacije te velike sportske mani fes ta ci je - na gla sio je Kova~evi}.

U projekte ulo`eno devet miliona KM
Odbornici

Pobjedni~ka ekipa

FOTO: D. JOVI^I]

Srba~ki sredwo{kolci

Igrali fudbal za matursku ekskurziju
SRBAC - U~e ni ci [kol skog cen tra “Pe tar Ko ~i}“ Srbac organizovali su na Gradskom stadionu za male sportove u Srpcu trodnevni humanitarni turnir u malom fudbalu, s ciqem pri kupqawa sred sta va za odla zak u~e ni ka slabijeg imovnog stawa na matursku ekskurziju. Na turniru je u~estvovalo 20 mu{kih i {est `enskih ekipa ove {kole, koje su pla}ale kotizaciju u iznosu od 15 maraka. - Na ovaj na~in prikupili smo oko 400 maraka za qetovawe na{ih vicematuranata. Ovaj turnir ve} postaje tradici ona lan jer ga or ga ni zu je mo dru gu go di nu za re dom, a poslu`ilo nas je lijepo vrijeme, pa su i tribine bile solidno popuwene - rekao je profesor fizi~ke kulture Dra`en Dragosavqevi}. D. J.

SOKOLAC - Za realizaciju projekata u op{tini So ko lac u pro {loj godini ulo`eno je vi{e od devet miliona maraka, pri ~emu je direktno iz buyeta op{tine izdvojeno oko milion, od Vlade i fondova, ukqu~uju}i dokapitalizaciju “Nove Romanije“ vi{e od pet miliona maraka, a os ta la ula gawa su oko 3,3 miliona maraka. Ovo je re kao na ~el nik op {ti ne So ko lac Du {an Kova~evi}, obrazla`u}i izvje{taj o svom radu u 2009. go di ni na sje dni ci Skup {tine op{tine. On se osvrnuo na uslo ve ko je je zatekla sada{wa op{tinska vlast na po~etku pro{le godine. - Buyet op{tine bio je

VLADA [panije finansira dva projekta
Prema wegovim rije~ima, op{tinska administraci ja vo di la je ra ~u na o zahtjevima gra|ana i nevladinih organizacija i o saradwi sa wima. Ta ko su realizovani zna~ajni projekti. Pored ostalog, Sokolac je je dna od de set op {ti na ~iji }e se programi finansi ra ti iz sred sta va MDG fonda, koji obezbje|uje Vlada [panije. Rije~ je o dva

Izvje{taji o radu na~elnika op{tine i Administrativne slu`be i Finansijski izvje{taj o izvr{ewu buxeta op{tine Sokolac za pro{lu godinu usvojeni su ve}inom glasova. Nenad Samarxija obrazlo`io je razloge zbog kojih odbornici opozicionog SDS-a nisu glasali za ove izvje{taje. On je rekao da se na~elnik op{tine korektno odnosio prema odbornicima, ali da nisu uva`avani prijedlozi opozicije. Veliko je, prema wegovim rije~ima, kreditno zadu`ewe op{tine od oko 4,3 miliona maraka, buxetski deficit je 600.000 maraka, pove}ana su nenapla}ena potra`ivawa...

^uvawe nacionalne ba{tine Srba
BI JEQINA - U bi jeqinskom Muzeju Semberije otvo re na je izlo `ba dokumentarne fotografije, narodnih no{wi, nakita i gusala pod nazivom “Nekad bi lo“, te pro mo vi sa na kwiga “Magistrala `ivota i smrti“, autora Miodraga Mijatovi}a, javila je Srna. Izlo`bu, koja je otvorena u srijedu uve~e, organizo va lo je Udru `ewe izbjeglih i raseqenih Srba centralne Bosne, uglavnom zeni~ke regije, koji su istakli da je osnovni ciq bio da se od za bo ra va otrgne bar dio nacionalne ba{tine srpskog naroda tog kraja. Fo to gra fi je, odje }u, predmete, gusle i nakit Muze ju je us tu pi lo 18 sta no vni ka Bi jeqine, ne ka da{wih gra |a na cen tral ne Bo sne. Izlo `bu su otvo ri li na ~el nik Odjeqewa za dru{ tve ne dje la tnos ti op {ti ne Bi jeqina Slav ko Ba {i} i di re ktor Mu ze ja Sem be ri je Mir ko Babi}.

U bijeqinskom Muzeju Semberije otvorena izlo`ba

PROMOVISANA kwiga Miodraga Mijatovi}a
Ba bi} je is ta kao da je prvi put u ovoj ustanovi realizovana izlo`ba o materi jal noj kul tu ri je dnog di je la no vih sta no vni ka Bi jeqine ko ji su u ovom gradu na{li svoje uto~i{te po sli je Od bram be no-

Isto~no Sarajevo
VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. PORODILI[TE

Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela i dva naru{avawa javnog reda i mira. Dogodile su se dvije saobra}ajne nesre}e.

otaybinskog rata. - Go to vo 20 go di na od stra {nih ra tnih do ga |a ja nostalgija, ili neka vi{a qud ska po tre ba, ove qude bez svog izvornog zavi~aja tjera da se okupqaju u svojim zavi~ajnim klubovima, ma gdje oni `ivjeli - rekao je Babi}. Ba bi} je do dao da ova izlo`ba, koja }e biti otvore na do 28. apri la, pred stavqa izu ze tan do pri nos razvoju muzeolo{ke struke.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 9

SRBAC - Na~elnik op{tine Srbac Mirko Koji} potpisa}e u subotu ugovore sa stipendistima op{tine Srbac za {kolsku 2009/10. godinu. Na spisku stipendista op{tine Srbac za teku}u {kolsku godinu nalazi se 141 redovni student druge i vi{ih

Na~elnik potpisuje ugovore sa stipendistima

Aktiv mladih SNSD-a u Br~kom

godina studija, 17 studenata iz bora~kih i socijalno ugro`enih kategorija i osam postdiplomaca. Osim wih, stipendije }e dobiti 11 studenata prve godine koji su nosioci Vukove diplome i tri odli~na u~enika sredwih {kola iz socijalnih kategorija. D. J.

Prikupqeno 900 KM za Vesnu Zlatovi}
BR^KO - U okviru humanitarne `urke koju je u Br~kom organizovao Aktiv mladih SNSD-a za sugra|anku Vesnu Zlatovi} (22), oboqelu od leukemije, prodato je 450 od 500 ulaznica, javila je Srna. Ulaznica za `urku ko{tala je simboli~ne dvije marke, a na ulazu u kafi} “MD” bila je postavqena i kutija za dobrovoqne priloge na kojoj je pisalo “Pomozimo Vesni“. - Sav prihod sa {anka, gdje je pi}e slu`eno po cijeni od jedne marke, vlasnik kafea darovao je za Vesnu kao svoj prilog. Izuzetno smo zadovoqni rezultatom akcije - izjavila je tehni~ki sekretar Aktiva mladih SNSD-a Jelena Simi}. Humanitarnoj akciji pridru`ili su se poslanik u skup{tini RS i predsjednik SNSD-a u Br~kom \or|a Koji}, kao i poslanici ove stranke u lokalnom parlamentu. Svi qudi dobre voqe sredstva za pomo} mogu uplatiti na ra~un Nove banke Bijeqina, na ime Zlatovi} Maja: 555-003-81464994-75 i devizni ra~un: 555-260-10046311-19.

Zoranina maska krasi galeriju u Japanu
Na takmi~ewu mladih likovnih umjetnika u Japanu, izme|u 46.000 prikupqenih radova iz 60 zemaqa svijeta, Zorana Derikowa osvojila prvu nagradu za rad na temu “Maska”

Mlada slikarka iz Isto~nog Starog Grada osvojila prvu nagradu

Op{tina Berkovi}i

Povratnici dobijaju struju
BERKOVI]I - Op{tina Berkovi}i i “Elektrohercegovina” potpisali su ugovor o elek tri fi ka ci ji po vra tni ~kih na seqa Gorwi Br{ta nik, [}e pna Krst i dio naseqa Brijeg u rubnom dijelu op{tine Berkovi}i. Mi nis tar stvo za qud ska prava i izbjeglice BiH, Minis tar stvo za iz bje gli ce i ra seqena li ca Re pu bli ke Srpske i federalno Ministar stvo obe zbi je di li su 100.000 maraka za ovaj projekt. Fe de ral no Mi nis tar stvo pro ve lo je kan di da tu ru za obnovu ku}a prije dvije godine i trebalo bi u ovoj godini da budu implementirani ti re zul ta ti. Iz op {ti ne su planirali da izgrade i nekoliko ku}a za povratnike. - Po sli je iz gradwe elek tromre`e izgradi}emo i dese tak ku }a za po vra tni ke srpske i hrvatske nacionalnosti - rekao je na~elnik op{ti ne Ber ko vi }i Ran ko Lu~i}. Rok za izgradwu elektromre`e je 30 dana. Z. [.

Poqoprivreda u Bijeqini
Gradona~elnik Vinko Radovanovi} uru~io laptop Zorani Derikowa
FOTO: M. KEWI]

PI[E: MIQAN KEWI] krozrs@glassrpske.com ISTO^NO STARI GRAD - Zorana Derikowa, u~enica Osnovne {kole “Mokro” u Isto~nom Starom Gradu, je na presti`nom takmi~ewu mladih likovnih umjetnika u Japa nu izme |u 46.000 pri ku pqenih radova iz 60 zemaqa svijeta osvojila prvu nagradu za rad na temu “Maska”. Kako ka`e trinaestogo-

di{wa Zorana, za ovaj konkurs saznala je od svoje nastavnice likovne kulture Mirjane Jovanovi} koja je uvidjela da bi neko od wenih u~enika mogao da konkuri{e i po{aqe svoj rad. - Pomogla mi je nastavnica Mirjana koja mi je objasnila da se japanska kultura mnogo razlikuje od na{e i da su maske iz Japana vesele i razdragane. Nacrtala sam masku koja je u svojoj su{tini predstavqala

moje drugo ja - obja{wava Zorana. Ona je istakla da je wen crte` u~inilo posebnim to {to je koristila metod opti~kog mije{awa boja.

NACRTALA masku koja predstavqa weno drugo ja
Vijest o nagradi Zoranu je do~ekala u {kolskoj klupi, me|utim, ona ka`e da jo{ uvijek ne zna kakva nagrada je u pitawu, {to za wu predstavqa dodatno uzbu|ewe. - Svi uspje{ni radovi, a me|u wima i moj, su ve} bili izlo`eni na jednoj presti`noj izlo`bi u Japanu, a posebno mi je zadovoqstvo {to }e ostati da krasi wihovu galeriju -

Radovanovi}
- Zorana Derikowa samo je jadan od svijetlih primjera na{ih mladih i perspektivnih sugra|ana, a grad Isto~no Sarajevo, zajedno sa svojim op{tinama, nastavi}e da poma`e i stimuli{e mlade u wihovom napretku u svim oblastima - izjavio je gradona~elnik Vinko Radovanovi}.

rekla je mlada umjetnica. [to se ti~e planova za budu}nost, Zorana, iako jo{ uvijek nije razmi{qala o tome koju sredwu {kolu da upi{e, nema dileme da `eli da se bavi likovnim stvarala{tvom. - Ako bih u bu du }nos ti imala uslove koji su potrebni za likovnu umjetnost, ja bih voqela da nastavim stvarati djela koja }e osvajati nagrade na dru gim konkursima. To je najqep{i na~in da svoj grad i dr`a vu pred stavqam u naj boqem mogu}em svjetlu - ka`e Zorana. Da se mladi talenti ne zaboravqaju, pokazali su i gradona ~el nik gra da Is to ~no Sarajevo Vinko Radovanovi} i na~elnik op{tine Isto~ni Stari Grad Bojo Ga{anovi}, koji su joj uru~ili laptop.

Otvoren centar za otkup vo}a i povr}a
BIJEQINA - Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhakovi} i regionalni direktor kompanije “Delta maksi“ za BiH Milan Borota otvorili su ju~e u Bijeqini Regionalni centar za otkup vo}a i povr}a, prvi ove vrste u RS, u ~iju je izgradwu i opremawe kompanija ulo`ila 100.000 evra, javila je Srna. Objekat, povr{ine 550 metara kvadratnih i kapaciteta 150 tona, opremqen je u skladu sa najsavremenijim svjetskim standardima za skladi{tewe i ~uvawe vo}e i povr}a. Gluhakovi} je rekao da je otvarawem ovog objekta ostvarena `eqa Vlade RS i Privredne komore da se doma}i proizvodi prodaju u doma}em trgovinskom lancu. Gluhakovi} je dodao da }e plasman doma}ih proizvoda na jednom mjestu omogu}iti br`i protok robe koja se proizvodi na podru~ju Semberije, koja je mjesto “bogom dano za proizvodwu hrane“.

Maloqetnici sve vi{e piju alkohol
DOBOJ - Mladi u Doboju veoma rano probaju alkohol, a me|u osamnaestogodi{wacima samo wih ~etiri odsto ne pije. Ovaj zabriwavaju}i podatak pred stavqen je ju ~e na okruglom stolu o temi “Znamo li kada je previ{e“, koji je organizovao Centar za mentalno zdravqe Doma zdravqa u Doboju. - Alkoholizam u na{oj sredini je u porastu. U bolnici lije~imo najte`e slu~ajeve, a registrovano je samo oko 55 akutnih intoksikacija kod lica do 18 godina, {to je pora`avaju}e - istakao je na~elnik Odjeqewa neuropsihijatrije Op{te bolnice “Sveti apostol Luka“ u Doboju dr Vjekoslav Kova~evi}. ci ja i smawewe posqedi ca konzumirawa alkohola“. - Na{e aktivnosti bi}e usmjerene na edukaciju timova porodi~ne medicine, koji }e da prepoznaju qude koji upotrebqava ju al ko hol i da ih sprije~e u tome - rekao je pomo}nik ministra zdravqa i socijalne za{tite Milan Latinovi}. Na~elnik Slu`be hitne pomo}i Doma zdravqa dr Slobodan Tomani} je istakao da se mladi, uglavnom dje~aci od 15, 16 i 17 godina, nerijetko otruju alkoholom. - To se doga|a i djevojkama. Prije nekoliko dana, u ra nim ju tarwim ~a so vi ma, imali smo tri djevojke koje su se otrovale alkoholom. Jedna je bi la u ko ma to znom stawu i zadr`ana je dva do tri dana na lije~ewu na Odjeqewu ne urop si hi ja tri je, a ostale dvije smo mi uspjeli da oporavimo - ka`e Tomani}. Sl. P.
Po~eo otkup doma}ih proizvoda
FOTO: SRNA

U dobojskoj op{tini u porastu alkoholizam kod mladih

Trebiwe
PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana 24 pacijenta, a obavqeno je sedam ku}nih posjeta.

MLADI se ~esto otruju alkoholom
Na inicijativu Centra za mentalno zdravqe pokrenut je projekat pod nazivom “Preven-

10 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Poklon stanovnicima Pelagi}eva

BR^KO - Vlada Br~ko distrikta na posqedwoj sjednici usvojila je odluku o izdvajawu oko 8.000 maraka za tri doma}instva u kojima je zabiqe`eno 26 slu~ajeva bruceloze, javile su agencije. Konstatovano je da je broj slu~ajeva ove bolesti ovaca zane-

Vlada Br~ko distrikta poma`e sto~arima

marqiv u odnosu na okru`ewe. Istaknuto je da treba aktivirati slu`be inspektorata i policije distrikta na sprovo|ewu zakonskih odredbi koje zabrawuju nomadsku ispa{u na ovom podru~ju, jer se bruceloza uglavnom i prenosi na taj na~in.
FOTO: T. NESTOROVI]

Vaskr{wi koncert izvorne muzike
PELAGI]EVO - Kulturno-prosvjetno dru{tvo “Vaso Pelagi}“ iz Pelagi}eva prvi put ove godine, na Vaskrs, 4. aprila, organizuje koncert izvorne muzike u Domu kulture u Pelagi}evu. - Ve} du`e vrijeme stanovnici Pelagi}eva tra`e da organizujemo koncert izvorne muzike. Vaskrs, najradosniji praznik, idealna je prilika za to, a nastoja}emo da postane i tradicija. Vjerujem da }e Dom kulture u Pelagi}evu biti pretijesan da primi brojnu publiku - rekao je predsjednik KPD “Vaso Pelagi}“ Pajo Brki}. On je dodao da su svoje u~e{}e potvrdile izvorne grupe: “Bra}a Milinkovi}“, “Sara i Ozrenski izvori“, “Izvorni zvuci“, “Glas Posavine“, “Vrawa~ko jato“. Brki} je naglasio da ovo nije kona~an spisak i da }e biti jo{ izvo|a~a. Svi qubiteqi izvorne muzike mogu da do|u na koncert, koji }e biti odr`an za Vaskrs u Domu kulture u Pelagi}evu, sa po~etkom u 19 ~asova. V. S.
Poqoprivrednici kojima je poplavqeno zemqi{te

^lanovi KPD-a “Vaso Pelagi}“

FOTO: V. SAJLOVI]

Vrti} u Br~ko distriktu

Mali{ani upozoreni na opasnost od mina
BR^KO - U vrti}u “Na{a dje ca“ u Br~ko dis tri ktu odr`ano je predavawe za mali {a ne o opa snos ti ma od mina, javile se agencije. Ovo predavawe organizovao je Od sjek Ci vil ne za {ti te Odjeqewe za ja vnu bezbjednost, a zamjenik {efa Ti ma za de mi ni rawe i uklawawe ek splo zi vnih sred sta va Ne boj {a Stje pa novi} prezentovao je, prvi put dje ci pred {kol skog uzrasta, deminersku opremu. Mali{ani su vidjeli kako izgleda pancir, {qem i metalni detektor, a upoznati su i sa znakovima i trakama koje su postavqene kao upozorewe na minskim podru~jima. Stjepanovi} je rekao da je ovo je dan od na ~i na da se upo zo re dje ca {kol skog i pred {kol skog uzras ta na opasnosti i posqedice koje prouzrokuju mine i pirotehni~ka sredstva i dodao da }e Vla da Br~ko dis tri kta ra di ti na sli ~nim akti vnos ti ma i u sqede}em sqede}em periodu. Stjepanovi} je naveo da je pro {le go di ne primqeno oko 340 dojava gra|ana, prilikom kojih je deaktivirano vi{e od 1.000 raznih vrsta eksplozivnih sredstava. V. S.

Ako sistem za{tite od poplava u Semberiji ne bude obnovqen, ve} sqede}e godine ovoj ravnici prijeti pravi potop. Prepolovi}e se proizvodwa hrane, a hiqade seoskih doma}instava bi}e dovedene na rub propasti
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Semberskoj ravnici prijeti potop oranica
zemqa pored ove rijeke. U februaru je bilo mnogo padavina, pa su se pojavile takozvane dvadesetogodi{we vode, uprkos tome {to tri crpne stanice neprestano prebacuju vodu iz kanala u korito rijeke Save. Sve biv{e mo~vare, udoline i vodoja`e, koje su komasacijom pretvorene u obradivo zemqi{te, sada su pune vode i ne mogu da se obra|uju. Ove stanice od podzemnih i povr{inskih voda spasavaju oko 20 hiqada hektara, ali se voda i daqe nalazi na wivama, daleko od rijeke i tri-~etiri kilometra. Osim obnove sistema za za{titu od poplava u slivu rijeke Save, za {ta bi, prema poda ci ma Mi nis tar stva za poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu bilo potrebno oko 60 miliona evra, u Semberiji treba {to hitnije regulisati korito rijeke Drine. Ova rijeka svake godine pored Semberije odroni stotiwak hektara plodnih wiva. U posqedwem povodwu Drina je odnijela pedesetak hektara oranica u atarima sela Amajlije, Popovi, Me|a{i i Balatun. - Ako ne bude izgra|ena oba lo ut vrda, Dri na }e naj mawe za godinu odnijeti i odbrambeni nasip, poslije ~ega }e plaviti na hiqade hektara wiva - ka`e poqoprivrednik iz Balatuna Vojko Vasi}.

Zbog zapu{tenog sistema za{tite od poplava

BIJEQINA - Sistem za{tite od poplava u Semberiji nije obnavqan vi{e od 30 godina, pa se zato posqedice ve} uveliko osje}aju. Trenutno je pod povr{inskim i podzemnim vodama blizu dvije hiqade hektara oranica, a na jo{ hiqadu he kta ra zemqi{te je raskva{eno, pa se ne mogu primjewivati neophodne agrotehni~ke mjere. Stru~waci ka`u da, ako sistem za{tite od poplava u Semberiji ne bude obnovqen ve} sqede}e godine, ovoj ravnici prijeti pravi potop. To zna~i da }e se prepoloviti proizvodwa hrane, a nekoliko hiqada seoskih doma}instava bi}e dovedeno na rub propasti, jer im je sva obra di va

[teta
Poqoprivredno dobro “Semberija“ {tetu od povr{inskih i podzemnih voda ima na blizu hiqadu hektara, od ~ega je polovina zasijana p{enicom. - Najkriti~nije nam je na wivama pored rijeke Save u Batkovi}u, Ostoji}evu i Brocu, jer se na p{eni~nim poqima nalazi voda i usjev je u potpunosti uni{ten - ka`e direktor PD “Semberija“ Milorad Jovanovi}.

ZA ZA[TITU od poplava potrebno oko 60 miliona evra
- U sekundi prebacujemo gotovo pet hiqada kubika vode iz kanala, ali ona stalno doti~e i vjerovatno }emo jo{ raditi trideseta dana - ka`e ru ko va lac Crpne sta ni ce “Brodac“ Sini{a Cvijanovi}.

Dvorana za sve stanovnike op{tine
[AMAC - Sredwa {kola “Nikola Tesla“ u [amcu sve je bli`a danu kada }e weni u~enici imati priliku da na ~aso vi ma fi zi ~ke kul tu re u`ivaju u novoj sportskoj dvorani. - U toku je pokrivawe krova objekta, ~ija je gradwa po~ela pro{le godine - potvrdio je direktor ove {kolske ustanove Aleksa Mini}. Prema wegovim rije~ima, vri je dnost ra do va je oko 400.000 ma ra ka, od ko jih je 250.000 obezbijedila Vlada RS, a preostali iznos op{tina [amac. - Izgradwa sportske dvorane je zna~ajna ne samo za {kolu nego i cijelu op{tinu i trebalo bi da bude u funkciji svih wenih stanovnika, od najudaqenije mjesne zajednice Obudovac do prigradskih na seqa. Ko ris ti }e za ve}inu sportskih aktivnosti, jer }e zadovoqavati propisane ri, kojima }e se {kola odu`iti postavqawem panoa na kojem }e bi ti uz ve li ku zahvalnost pomenuti. Uz wihovu pomo} {kola je adaptirala i {kolsku biblioteku i nabavila nove kwige te opremila ma{insku radioni cu, a us ko ro }e bi ti i osvi jetqen pros tor i na pravqen novi hol u ovoj ustanovi. A. V. M.
FOTO: A. VASOVI] MILKI]

Izgradwa u Sredwoj {koli “Nikola Tesla“ u [amcu

Predavawe u vrti}u “Na{a djeca“

FOTO: AGENCIJE

U DVORANI }e biti organizovane manifestacije
standarde - nagla{ava Mini}. On je do dao da je osim ovog u toku povezivawe dva {kolska objekta, koji su do sad bili odvojeni. Mi ni} ka `e da su oko 50.000 maraka potrebnih za izgradwu tople veze izme|u dva objekta obezbijedili donato-

[amac
HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano je osam pacijenata. POLICIJA Nije bilo naru{avawa javnog reda i mira, ni saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

Sportska dvorana }e uskoro biti izgra|ena

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 11

RIBNIK - Vaskr{wi kros, u kojem }e u~estvovati oko 300 u~enika tri osnovne i sredwe {kole, bi}e odr`an u nedjequ, 4. aprila, u centru Ribnika. U vaskr{wim trkama u~estvova}e oko 300 u~enika tri osnovne i sredwe {kole, a pobjednicima }e biti uru-

U vaskr{wem krosu u~estvuje 300 u~enika

~ene nagrade. U okviru manifestacije odr`a}e se i “tucijada“, a u kilturno-zabavnom programu pored KUD-a “Ribnik“ i Plesne {kole “@ute duwe“ iz Previje u~estvova}e i u~enici sredwe {kole. V. K.

FOTO: B. MAKSIMOVI]

Zelene povr{ine u ^elincu pretvaraju se u gra|evinsko zemqi{te

^elinac je jedan od rijetkih gradova koji ne samo da nema park nego on nije ni predvi|en ni Regulacionim planom. Na zelenim povr{inama raste korov, legu se zmije i pretvaraju se u divqe deponije
PI[E: BORO MAKSIMOVI] krozrs@glassrpske.com

Grad bez parkova ostaje i bez zelenila

Ratarima odobreno 269 tona mineralnih |ubriva

Sjetva u ~elina~kom kraju

^E LI NAC - Iako je moto radne grupe za izradu Strategije razvoja ^elinca - “^elinac, lijepo mjesto za `ivot“, predstavnici op{tinske vlasti u praksi idu u suprotnom smjeru. To potvr|uje i ~iwenica da je ^elinac jedan od rijetkih gradova koji ne samo da nema park ne go on ni je ni pre dvi |en Re gu la ci onim planom. Milorad Yombi}, nekada{wi pred sje dnik Iz vr{nog odbo ra op {ti ne i istaknuti privrednik, ka`e da je prije rata daleko ve}a pa`wa po sve }i va na grad skom zelenilu i prirodnim qepotama ~elina~kog kraja nego danas, kada se lokalna vlast samo deklarativno za to zala`e. Yombi} je zbog toga i javno uputio inicijativu Radnoj gru pi za izra du Strategije razvoja da gradskom parku i ure|ewu javnih ze le nih po vr{i na po sve ti ozbiqnu pa`wu. Me |u tim, to ne }e bi ti

Podsticaj za 320 ratara
^ELINAC - Republi~ko Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede ~elina~kim poqoprivrednicima za regresirawe proqe}ne sjetve odobrilo je 269 tona mineralnih |ubriva i 90 tona dizel goriva. Gorivo poqoprivrednici ve} preuzimaju na “Petrolovim“ pumpama u Bawoj Luci, Prwavoru i Lakta{ima, a isporuka |ubriva za poqoprivrednike sa podru~ja op{tine ^elinac od po~etka sqede}e sedmice obavqa}e se u poslovnom krugu preduze}a “Torineks“. - Slu`bi za poqoprivredu op{tine ^elinac 339 ratara dostavilo je izjave o zasijanim povr{inama, a resorno Ministarstvo nije prihvatilo zahtjeve 19 poqoprivrednika koji nisu izmirili obaveze za pro{lu godinu prema Republi~koj direkciji za robne rezerve - ka`e portparol Op{tinske uprave Jelena Koprivica. B. M.

Ve~e humora i satire u Mrkowi} Gradu

Nekada{wi park ~esto na meti vandala

FOTO: B. MAKSIMOVI]

Satiri~na pandemija hara Balkanom
MRKOWI] GRAD Bawolu ~kim sa ti ri ~a ri ma Mi la di nu Be ri }u i \u ri [eferu iz Sremca kod Rume pripala je nagrada “Zlatni aforizam“, dok su nagradu za pozla}eni aforizam dobi li @iv ko \u za iz Mrkowi} Gra da i Ra de \ergovi} iz [apca. Oni su u~es tvo va li na kon kur su “[ta nam mo gu svjet ske pan de mi je?“, ko ji tra di ci onal no Klub umje tni~kih du{a raspisuje povo dom obiqe`a vawa 1. aprila, Dana {ale. Najuspje{niji radovi promovisani su na Ve~eri humora i sa ti re u Kul tur nom centru “Petar Ko~i}“ u Mrkowi} Gradu. Na kon kurs je pris ti glo oko 250 ra do va sto tiwak autora iz svih biv{ih jugoslo ven skih re pu bli ka. Od prispjelih radova sa~iwene su tri kwige, a najuspje{niji su birani u tri kategorije: afo ri zam, sa ti ri ~na pri~a i pjesma i akrostih. - Na{ konkurs kao virus i pandemija pro{irio se balkanskim prostorima. Svoje radove poslali su najpoznatiji humoristi i satiri~ari sa prostora Balkana, ali i iz [vajcarske, [vedske, Wema~ke… - rekao je predsjednik Kluba umjetni~kih du{a Slobodan ]o}kalo. S. D.

lako, jer su za tu namjenu pogo dne po vr{i ne ugla vnom rasprodate kao gradsko gra|evinsko zemqi{te. [to je jo{ gore, mnoge od wih nisu ve} go di na ma pri ve de ne krajwoj na mje ni, pa se ne mogu makar privremeno pre-

tvoriti u cvjetwake i zelene povr{ine. Umjesto toga na wima raste korov, legu se zmi je i pre tva ra ju se u divqe deponije.

GRA\EVINCI sve vi{e sijeku {ume
Nekada{wi park, u kojem je spo men-obiqe `je `rtvama fa{izma, davno je izgubio i posqedwi kvadrat zelenila i ~esto je na meti van da la, dok je po vr{i na namijewena za gradski park po sli je ra ta do di jeqena Srpskoj pravoslavnoj crkvi

RADNA GRUPA
Radnu grupu za izradu Strategije razvoja ^elinca imenovala je Op{tinska uprava pro{le godine i ona najavquje skori zavr{etak posla - vjerovatno bez parka. Iako su i gradski parkovi i zone po kojima su ^elin~ani rado {etali nestali, ^elinac nije postao ni lijep urbani centar, a sve zbog nedosqednosti u po{tovawu Urbanisti~kog plana.

i na toj lokaciji privodi se kraju gradwa hrama. I park-{u me oko grad skog jezgra su devastirane, jer ih sa svih strana “napadaju“ gra|evinci, a radnici [um skog gaz din stva tvrde da su bo ro vi oboqeli, te da moraju da budu ukloweni. Go di na ma una zad ni je odr`a na ni je dna sje dni ca Skup{tine op{tine na kojoj nije bilo makar jedne ta~ke dne vnog re da o izmjenama i dopunama regula ci onih pla no va, ~ak i onih koji se usvoje na prethodnom zasjedawu.

Sje}awe na Mladena Stojanovi}a
PRI JE DOR - Po vo dom 114. go di{wice ro |ewa i 68. godi{wice pogibije naro dnog he ro ja dr Mla de na Stojanovi}a ju~e je odr`an istorijski ~as i polo`eni vi jen ci is pred spo me ni ka legendarnom partizanskom komandantu. Vijence su polo`ile delegacije SUBNOR-a, ustanova i spor tskih dru {ta va ko ji no se ime dr Mla de na Stojanovi}a, Bora~ke organizacije, op{tine Prijedor i su sje dnih pot ko zar skih op{tina. - Mladen je bio ~ovjek za pri mjer, re vo lu ci onar od naj ra ni je mla dos ti pa do kraja `ivota, najpopularnija li~nost ustanka na Kozari, Krajini i mnogo {ire. Bio je jedan od najhrabrijih boraca i rukovodilaca Narodnooslobodila~ke borbe. Zato je wegov lik ostao da `ivi u sje}awu sa slavom heroj ske Ko za re - re kao je predsjednik Op{tinske orga ni za ci je SU BNOR-a Veqko Rodi}. Pot pred sje dnik Skup {tine op{tine Prijedor dr Vesna Jela~a je podsjetila da je Mladen Stojanovi} u vri je me po gi bi je, apri la 1942. godine, bio komandant Drugog kozarskog narodnooslobodila~kog odreda i naFOTO: S. TASI]

U Prijedoru obiqe`ena 114. godi{wica ro|ewa narodnog heroja

~elnik Operativnog {taba za Krajinu. - Stojanovi} je i prije pogibije postao legenda, jer su ga krasili humanizam, revolucionarni duh, odmjerenost i po{tewe - rekla je Jela~a. S. T.
FOTO: S. DAKI]

Kulturni centar “Petar Ko~i}“

REVOLUCIONAR od najranije mladosti pa do kraja `ivota
On je do dao da je pred sada{wim i budu}im generacijama zadatak da ~uvaju i weguju tekovine NOR-a podsta knu te tim ne iz mjer nim herojstvom.

Prijedor
POLICIJA Dogodila su se ~etiri krivi~na djela i jedno naru{avawe javnog reda i mira. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledana 33 pacijenta.

Delegacija SUBNOR-a polo`ila vijenac

12 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Kolektivni centar u Dowim Kladarima

Poklon paketi za korisnike centra

TESLI] - Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica RS izdvoji}e 200.000, a op{tina Tesli} 60.000 maraka za asfaltirawe dva kilometra puta u tesli}kom povratni~kom nasequ Bardaci, rekao je resorni ministar Omer Brankovi}.

Za asfaltirawe dva kilometra puta 260.000 maraka

On je ju~e tokom posjete op{tini Tesli} razgovarao sa na~elnikom op{tine Tesli} Savom Kasapovi}em o izgradwi stambene zgrade za potrebe izbjeglih i raseqenih lica u tesli}kom nasequ Rudnik, prenijela je Srna.

Podjela pomo}i za stanare Kladara

FOTO: S. JOVI^I]

MODRI^A - Povodom vaskr{wih praznika, predstavnici op{tine Modri~a posjetili su ju~e kolektivni centar u Dowim Kladarima, te korisnicima centra uru~iti poklon pakete. Kolektivni centar u Kladarima ima 28 korisnika, od ~ega su 22 pojedinci i tri porodice po dva ~lana. Na~elnik op{tinskog Odjeqewa op{tih poslova u Modri~i Bosa Novakovi} ka`e da lokalna zajednica ve} du`i niz godina vodi brigu o stanarima Centra. - Uz ovu pomo} `elimo da stanarima ovog centra po`elimo dobro zdravqe i da do narednog Vaskrsa budu u svojim domovima rekla je Novakovi}eva. U kolektivnom centru u Kladarima sa sinom `ivi i Petrovka ]osi} iz Knina koja je kazala da bi joj najve}i poklon bilo da idu}i Vaskrs do~ekaju u svom domu. Buyetom op{tine Modri~a za 2010. godinu predvi|eno je 10.000 maraka za pomo} korisnicima kolektivnog centra u Kladarima Dowim. S. J.

Doboj
PORODILI[TE Ro|ena jedna djevoj~ica i jedan dje~ak. POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela, naru{avawa javnog reda i mira nije bilo. Dogodile se tri saobra}ajne nesre}e. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

TE SLI] - Za po no vno otvarawe porodili{ta u Tesli}u stvoreni su zakonski preduslovi, ali nedostaju stru~ni kadrovi koji bi radili u ovoj ustanovi. Tesli}ko porodili{te zatvoreno je prije osam godina zbog Zakona o zdravstvenoj za{titi kojim nisu predvi|ena porodili{ta u okviru domova zdravqa. - Pojedina naseqa tesli}ke op{tine udaqena su od dobojskog porodili{ta i do 80 kilometara i zato bi bilo neophodno u~initi sve da se ustanova, u kojoj se godi{we ra |a lo i do 500 be ba, {to prije otvori - ka`u Tesli}ani. Od 2002. godine, kada je prestalo sa radom traju intenzivne aktivnosti na pono-

vnom otvarawu ove ustanove. Direktor tesli}kog Doma zdravqa “Sveti Sava“ Goran Grandi} ka`e da je zbog dodatnog poo{travawa uslova za pokretawa porodili{ta, te{ko se mo`e o~ekivati da bi ono mo glo us ko ro i da proradi.

PORODILI[TE zatvoreno 2002. godine
Prilikom nedavne posjete tesli}kom Domu zdravqa ministar zdravqa i socijalne za{tite RS Ranko [krbi} rekao je da je Ministarstvo spremno da nabavi neophodnu opremu porodili{tu, ali da bi se morala da obezbijedi najmawe tri stru~na radnika koji moraju biti osposobqeni za najslo`enije poslove u ovoj oblasti kao {to je izvo|ewe

FOTO: GLAS SRPSKE

PI[E: VITO TOPI] krozrs@glassrpske.com

Pojedina naseqa tesli}ke op{tine udaqena su od dobojskog porodili{ta i do 80 kilometara, i zato bi bilo neophodno u~initi sve da se ustanova {to prije otvori, ka`u Tesli}ani

Preduslovi postoje, nedostaju kadrovi

Tesli}ani pri`eqkuju ponovno otvarawe porodili{ta

U tesli}kom porodili{tu godi{we se ra|alo 500 beba

carskog reza i sli~no. Osim toga, neophodan je anes te zi olog i aku {er ska sestra. Po mo} kod po no vnog otvarawa porodili{ta obe-

}ao je i na~elnik op{tine Tesli} koji je rekao da “op{tina ne}e biti posmatra~ projekata koji }e doprinijeti boqoj zdravstvenoj za{titi gra|ana“.

Na Panevropskom univerzitetu “Apeiron“ u Bawoj Luci prof. dr Slobodan Marinkovi} je odr`ao predavawe “Mozak i umjetnost“

Studenti, nastavnici i brojni gosti Panevropskog univerziteta “Apeiron“ u Bawoj Luci, prisustvovali su ne obi~nom stru~nom i nau~nom predavawu na temu “Mozak i umjetnost“ univerzitetskog profesora iz Beograda Slobodana Marinkovi}, doktora medicine i profesora anatomije, ~ije ime je poznato svjetskoj stru~noj i nau~noj javnosti. Doktor anatomije, Slobodan Marinkovi}, fasciniran umjetnicima i wihovim stvara la{tvom, potra`io je odgovor na pitawe “{ta se to de{ava u qudskom mozgu“ i kako to umjetnici stvaraju trajna umjetni~ka djela kojima se dive generacije? Iz impozantne biografije profesora Marinkovi}a izdvajamo samo neke od svjetskih univerziteta i instituta na kojima je predavao. Bio je anga`ovan u radu brojnih svjetskih ustanova, kao {to su Univerzitet u Bafalu (1998. godine), [in{u Univerzitet u Japanu (1990, 1995. i 2010), Univerzitet u Cirihu u [vajcarskoj (1991. i 1993) Kitasato Univerzitet u Japanu (1992. i 1995), u Kraqi~inoj Univerzitetskoj bolnici u Londonu (1997), na Univerzitetu u Litl Roku (2002) i Sent Luisu u Americi (2002), Yorytaun Univerzitet u Va{ingtonu kao i na Akademiji nauka Crne Gore (2009), na Univerzitetu u Beogradu i Panevropskom univerzitetu “Apeiron“ u Bawoj Luci. Profesor je isto predavawe prvi put odr`ao u februaru ove

Slobodan Marinkovi}, doktor anatomije i univerzitetski profesor, tvrdi da je mozak najkomplikovanija materija u kosmosu [ta se to de{ava u qudskom mozgu dok umjetnik stvara, a kako se pona{a mozak posmatra~a, osobe koja voli umjetnost

Prof. dr Slobodan Marinkovi}

godine, na Kongresu neuroradiologa Japana u Tokiju gdje je wegov nau~ni pogled o vezi funkcije mozga i umjetni~kog do`ivqaja, bio veoma zapa`en. Mo`ete li nam re}i kakav utisak je ostavilo Va{e predavawe na Kongresu neuroradiologa u Tokiju ? - Bili su odu{evqeni, reakcija je bila fantasti~na. Naime, ja sam na kongres bio pozvan da dr`im predavawe u vezi sa krvnim sudovima mozga, po{to radim jednu posebnu metodu koju na mozgu niko ne primjewuje, a ina~e se primjewuje na drugim

organima. Ali sam odr`ao i predavawe o vezi mozga i umjetnosti. Na Kongresu su bili stru~waci koji rade na nuklearnoj magnetnoj rezonanci, multislajs skeneru, pozitronskoj ajs tomografiji, dakle na najsavremenijim imiying – metodama. Aplauz je bio dugotrajan, a pitawa brojna. Profesore Marinkovi}u, otkud u centru Va{e pa`we, ba{ mozak i umjetnost? - Kada razmi{qamo o umjetnosti, mi ne povezujemo mozak i umjetnost, kao da je umjetnost nastala sama od sebe. A u stvari je

umjetnost direktan produkt mozga, a kako to izgleda ja sam prikazao u svom predavawu. To jeste vrlo komplikovan proces, kao {to su uostalom komplikovane i druge funkcije mozga. U mom predavawu se jasno vidi na koji na~in, bar ono {to do sada znamo, funkcioni{e mozak jednog umjetnika u toku procesa stvarawa i kako se sa druge strane pona{a mozak posmatra~a, osobe koja voli umjetnost i koja gleda razna umjetni~ka djela, slike, skulpture, fotografije. Da li }e Va{a fascinacija mozgom i istra`ivawe

dobiti jo{ neke konkretnije forme? - Kwigu o mozgu pi{em ve} sedam godina, to je jedan veliki projekat, mo`da i moje `ivotno djelo. Nikako da je zavr{im iz razli~itih razloga, a najvi{e zbog brojnih svakodnevnih obaveza. Drugo, mozak je, {to ja imam obi~aj da ka`em, najkomplikovanija materija u kosmosu i zahtijeva strahovit i neprekidan rad i prou~avawe literature i svega onoga do ~ega su do{li drugi nau~nici, uz ono malo skromno, do ~ega sam ja do{ao. Tako|e, neprekidno sti`u nove informacije i mi smo zaista bombardovani novim informacijama. Nadam se da }u uskoro zavr{iti ovu kwigu, u roku od godinu dana. To }e biti unikatna kwiga koja }e biti multidisciplinarna, jer }e mozak biti prikazan sa svih mogu}ih aspekata. PR

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 13

U~enicima besplatne ~lanske karte za biblioteku
SREBRENICA - Povodom 2. aprila, Me|unarodnog dana dje~ije kwi`evnosti, direktor srebreni~ke Narodne biblioteke Vesna Ko~evi} posjetila je Osnovnu {kolu “Petar Petrovi} Wego{“ i prva~i}ima uru~ila besplatne ~lanske karte, a {kolskoj biblioteci po-

klonila desetak kwiga. - Besplatne ~lanske karte biblioteke dobi}e i u~enici koji poha|aju nastavu u podru~nim odjeqewima te {kole, kao i |aci iz O[ “Kosta Todorovi}“ iz Skelana - rekla je Ko~evi}. K. ].
FOTO: K. ]IRKOVI]

FOTO: GLAS SRPSKE

PRAVOSLAVNI hram posve}en Svetom proroku Iliji

Jednokratna pomo} pove}ana na 50 KM

Skup{tina Udru`ewa penzionera Rogatica

Vi{e novca za pomo} najugro`enijima
ROGATICA - Udru`ewe penzionera iz Rogatice usvojilo je na redovnoj godi{woj sjednici Skup{tine Udru`ewa program rada i finansijski plan za 2010. godinu, kojim se predvi|a pove}awe jednokratne nov~ane pomo}i penzionerima sa 40 na 50 maraka. Programom rada za ovu godinu u centru pa`we bi}e rje{avawe te{kog materijalnog polo`aja penzionera kroz pru`awe pomo}i najugro`enijima. U ovoj godini, naglasili su iz Udru`ewa, pomo} porodicama umrlih penzionera i supru`nika, sa dosada{wih 200, odnosno 130, pove}ana je na 250, odnosno 150 maraka. Udru`ewe penzionera iz Rogatice tokom pro{le godine za pomo} svojim ~lanovima sa najni`om penzijom, kao i za qekarsku pomo}, izdvojilo je ukupno 15.000 maraka. Udru`ewe je, re~eno je na Skup{tini, sa po 200 maraka lani pomoglo i 72 porodice umrlih penzionera i 11 supru`nika umrlih penzionera. Obezbije|en je i ogrev na odlo`eno pla}awe za vi{e od 500 penzionera. S. M.

U Bjelovac se vratila polovina predratnih stanovnika

Izgradwa kanalizacije je prioritet, s obzirom na to da otpadne vode iz septi~kih jama mogu da ugroze izvori{te pitke vode, rekao Ron~evi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com

Kanalizaciona mre`a do kraja ove godine
wenih nacija zainteresovani su da iz Razvojnog programa finansijski podr`e realizaciju tog projekta, a dio sredstava obezbijedi}e i mje{tani - rekao je Ron~evi}.

U Bjelovcu kod Bratunca u toku obnova infrastrukture

Udru`ewe potro{a~a gasa Zvornik

BRATUNAC - Predstavni ci bra tu na ~ke mje sne zajednice Bjelovac o~ekuju da }e do kraja ove godine biti izgra|ena kanalizaciona mre`a u du`ini od 2.000 metara, te da }e reali za ci jom ovog pro je kta biti stvoreni boqi uslovi za `i vot u ovom po driwskom selu. Predsjednik Mjesne zajedni ce Bje lo vac Bo `i dar Ron~evi} ka`e da je u toku izrada projektne dokumentacije za projekat ~ija se vrije dnost pro cjewuje na oko 70.000 maraka. - Pred sta vni ci Uje di-

MJE[TANI uspjeli da vrate `ivot u selo
On isti~e da je svih 60 do ma }in sta va u Bje lov cu problem otpadnih voda rije{ilo izgradwom septi~kih jama, koje se nalaze u neposre dnoj bli zi ni bu na ra gradskog vodovoda. Ron~evi} napomiwe da je u toku i izrada plana za sanitarnu za{titu izvori{ta

gradskog vodovoda i odre|ivawe zona za{tite izvori{ta u Bjelovcu. - Izgradwa kanalizacione mre `e je pri ori tet, s ob zi rom na to da otpa dne vode iz septi~kih jama mogu da ugroze izvori{te pitke vo de - oci je nio je Ron ~e vi}. Od predratnih 600 stano vni ka, u ovo po driwsko selo, koje se nalazi uz regionalni put Bratunac – Skela ni, vra ti lo se vi {e od polovine mje{tana. Selo je sravweno sa zemqom 14. decembra 1992. godine. - Uspjeli smo da vratimo `i vot u ovo se lo. Ve }i na

mje{tana obnovila je svoje ku}e, a u posqedwih pet godina izgradili smo vodovodnu mre`u i uli~nu rasvjetu - rekao je mje{tanin Krsto Ranki}, isti~u}i da je u tom selu izgra|en i pravoslavni hram posve}en Svetom proroku Iliji. U znak sje}awa na stradale Bjelov~ane na toj crkvi nedavno je postavqena spomen-plo~a. - Bilo je te{ko zapo~eti novi `ivot u opusto{enom selu, ali mje{tani su odlu~ni da se vra te na svo ja imawa. Osim ra tar stvom, povratnici se bave proizvodwom mlijeka i uzgojem vo}a - kazao je Ranki}.

Energent koristiti sa poja~anim oprezom
ZVORNIK - Predsjednik Upravnog odbora zajednice eta `nih vla sni ka zgra de “Lamela A” i predsjednik zvor ni ~kog Udru `ewa po tro{a~a gasa Mile Mili} upoznao je stanare ove zgrade sa mjerama bezbjednosti prilikom kori{}ewa gasa. Mili} je upozorio stanare da ukqu~ivawe ventilatora u kupatilu, a posebno kuhiwske nape, mo`e dovesti do stvarawa potpritiska u stanu i vra}awa sagorjelih ga so va iz dimwaka, te do trovawa ugqen-monoksidom. - Smatram da je potrebno ukazati na brojne opasnosti koje ovaj energent donosi, ako wego vi ko ri sni ci ni su upo zna ti sa mje ra ma bez bje dnos ti pri wego vom kori{}ewu - rekao je Mili}. U pre du ze }u “Zvor nik stan“ utvrdili su da u ovoj zgra di ni je bi lo cu rewa gasa. S. S.

Potpisani ugovori za obnovu 16 ku}a
SREBRENICA - Predstavnici ameri~ke humanitar ne or ga ni za ci je CRS potpisali su ju~e u Srebreni ci ugo vo re sa 12 od 16 oda bra nih no si la ca do ma }instva, kojima }e biti obnovqene ku }e u okvi ru projekta “Trajna rje{ewa za korisnike kolektivnih centara“. Menayer projekta Danijel Leki} rekao je da su, tako|e ju~e, potpisani ugovori sa 16 korisnika ovog projekta sa podru~ja op{tine Bratunac i napomenuo da je naknadno odobren novac za obnovu jo{ pet ku}a na podru~ju srebreni~ke op{tine.

Predstavnici ameri~ke humanitarne organizacije CRS u Srebrenici

PROSJE^NA vrijednost jedne ku}e 20.000 maraka
- Najve}i dio novca obezbijedila je holandska ambasa da iz Sa ra je va, a finansijsku podr{ku u obnovi ku}a za Bo{wake koji `ive u kolektivnim centrima u Federaciji BiH i za interno raseqene Srbe koji `ive u alternativnim smje{tajima pru`ila su resorna entitetska ministarstva, kao i minis tar stva za iz bje gla i raseqena lica Sarajevskog i Zeni~ko-dobojskog kantona -

PROJEKTI
Predsjednik op{tinske Komisije za povratak i obnovu Munir Habibovi} najavio je da }e ove godine biti jo{ nekoliko projekata za obnovu ku}a na podru~ju Srebrenice. On je rekao da je Vlada RS obezbijedila 300.000 maraka za obnovu srpskih i bo{wa~kih ku}a, te jo{ 90.000 maraka za obnovu infrastrukture u srebreni~kim selima.

rekao je Leki}, navode}i da je prosje~na vrijednost jedne ku}e oko 20.000 maraka. Predstavnici CRS-a potpisali su ju~e ugovore sa 11 Bo{waka i jednom Srpkiwom, a prema rije~ima Leki}a, ostaje da se potpi{u ugovori sa jo{ devet Srba na podru~ju Srebrenice. Leki} je rekao da je ve} izabran izvo|a~ radova, koji bi trebalo da budu zavr{eni za tri mjeseca. - Porodice koje su obuhva}ene ovim projektom dobi}e i pomo} u poqoprivrednom alatu, hrani i ogrevu, te ma{inama ili stoci radi odr`ivog povratka - istakao je Leki}. K. ].

Mile Mili}

FOTO: S. SAVI]

Zvornik
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo, javni red i mir naru{en dva puta, dogodila se jedna saobra}ajna nezgoda. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] Nije bilo intervencija.

14 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

“Po{te” pokre}u postupak pripajawa “Po{tanske {tedionice“

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

BAWA LUKA - Nadzorni odbor “Po{ta Srpske” pokrenu}e postupak statusne promjene spajawa uz pripajawe, ~ijim }e sprovo|ewem “Po{tanska {tedionica“ iz Bawe Luke prestati da postoji. Ovim }e, bez likvidacije, imovina i obaveze “[tedionice” biti prenijete

na "Po{te Srpske", objavqeno je ju~e na Bawalu~koj berzi. Uprave i Nadzorni odbori preduze}a anga`ova}e sudskog vje{taka radi procjene vrijednosti preduze}a i izrade nacrta Ugovora o spajawu uz pripajawe “[tedionice“ “Po{tama Srpske“. V. K.

FOTO: G. [URLAN

16.79

-0.46

20,654.24

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kurs kursa

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO

4.18 3.85 3.90

1.71 -2.04 -4.65

29,430.20 562.10 1,209.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO JP HT D.D. MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO

21.23 5.39 12.52 96.13 4.30 10.00 30.00

-1.45 1.70 4.31 -0.52 2.38 -4.76 0.00

3,863.59 107.80 11,390.93 12,400.76 73.10 140.00 300.00

Aleksandar Litviwenko prima priznawa za Rafineriju

Be~ki dnevnik "Prese"

Analiti~ari ne o~ekuju ve}e kamate u evrozoni
BE^ - Sve mawe ekonomskih eksperata smatra da }e Evropska centralna banka (ECB) ove godine pove}ati kamatnu stopu u evrozoni. ECB, zbog problema u Gr~koj i jo{ nekim zemqama, ove godine najvjerovatnije ne}e podi}i kamatu koja je sada na istorijskom minimumu od jedan odsto, pi{e be~ki dnevnik “Prese“, prenijele su agencije. ECB }e osmog aprila odlu~ivati o pove}awu kamatne stope.

PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Lani u Rafineriji pokrenute nove linije za proizvodwu naftnih derivata, a u ovoj godini nastavqamo aktivnosti na pove}awu kvaliteta derivata i obima proizvodwe, rekao Litviwenko
cionalnoj manifestaciji “Izbor na jus pje {ni jih u pri vre di Re pu bli ke Srpske“, ko ju or ga ni zu je Pri vre dna ko mo ra RS, u srijedu uve~e u Bawoj Luci pripala je posebna nagrada za doprinos porastu fizi~kog obi ma proi zvodwe u 2009. go di ni, na gra da za najve}i doprinos u oblasti zapo{qavawa, kao i prvo mjesto u kategoriji za najzna~ajniju investiciju. Di re ktor Ra fi ne ri je nafte Brod Aleksandar Litviwenko rekao je da su lani u Rafineriji pokrenute nove linije za proizvodwu naftnih derivata, te za ovu godinu najavio aktivnosti na pove}awu kvaliteta deri va ta i obi ma proi zvodwe. Mi nis tar in dus tri je, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac kazao je da ova manifestacija pokazuje da u RS postoji zna~ajan broj privrednika i preduze}a koja uspje{no posluju. Dodao je da je Srpska u pravo vrijeme uspjela da realizuje neke od krupnih investicija kao i mje re za su zbi jawe posqedica ekonomske krize. {nije malo privredno dru{tvo pri pa lo je pre du ze }u “Mlin Pavlovi}“ iz Bijeqine. U sektoru bankarstva najuspje{niji su bili “Nova ban ka“ AD Bawa Lu ka, “NLB Ra zvoj na ban ka“ AD Bawa Luka i “Bobar banka“ iz Bijeqine. Nagrade za najus pje {ni ja no voo sno va na pre du ze }a do di jeqena su “Mqekari Pa|ani“ iz Bile}e, “Metal tehnici“ iz Dervente i preduze}u “Tisa mod“ iz Zvornika.

Rafinerija nafte pobrala nagrade

Izabrani najuspje{niji u privredi Republike Srpske 2009.

BAWA LUKA - Rafineriji nafte Brod, na tradi-

“DIFEN“ GEL I“ KAMFART“ KREMA OTKLAWAJU REUMATSKI BOL

Kako ubla`iti ili otkloniti bolove kod reume, lumbaga, i{ijasa ...
Naj~e{}e bolesti lokomotornog sistema tj. sistema za kretawe ~ovjeka su reumatske bolesti u koje, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, spadaju sva naj~e{}a bolna stawa povezana sa sistemom za kretawe tj. bolna stawa povezana sa zglobovima, kostima, mi{i}ima i tetivama. Reumatske bolesti predstavqaju vode}i uzrok invaliditeta me|u osobama starosne dobi od 65 godina i starijim. Qudi koji boluju od reumatskih bolesti u jednom su sli~ni: svi imaju iste simptome, a to su bol i og rani~ena pokretqivost reumatskom bole{}u zahva}enog dijela tijela. Od svih reumatskih oboqewa naj~e{}i je tzv. degenerativni reumatizam kojeg karakteri{e stawewe i kompletno ogoqavawe zglobne hrskavice pri ~emu na periferiji zglobova dolazi do bujawa nove kosti i stvarawa ko{tanih izdanaka tzv. osteofita. Naj~e{}e se javqa degenerativna bolest koqenog zgloba tzv. artroza koqena. Proizvodi, provjerenog, vrhunskog kvaliteta koji se primjewuju u lokalnom lije~ewu bolesti i povreda sistema za kretawe ~ovjeka su “difen“ gel i “kamfart“ krema. Klini~ki je dokazano da “kamfart“ krema efikasno otklawa bolove u le|ima kod lumbaga i i{ijasa, reumatske bolove, bolove nastale upalom `ivaca, bolove u zglobovima i mi{i}ima koji nastaju usqed prenaprezawa ili sportskih i traumatskih povreda. Na mjestu primjene izaziva blago crvenilo, prijatan osje}aj toplote, te poja~anu prokrvqenost. Drugi proizvod koji je, izme|u ostalog, namijewen za olak{awe bolova kod razli~itih stawa reumatske prirode je “difen“ gel. Aktivni sastojak “dife n“ gela je diklofenak koji prodire kroz ko`u do oboqelog tkiva, otklawa bol, smawuje ote~enost i istovremeno poboq{ava pokretqivost zglobova. “Difen“ gel se tako|e primjewuje i za otklawawe bolova i smawewe otoka koji su posqedica udara, te kod istegnu}a, uganu}a i i{ ~a {ewa koja naj~e{}e nastaju usqed sportskih povreda mi{i}a i mi{i}nih tetiva, ligamenata i zglobova. U po vrije |e nom tkivu nakon traume nastaje o{te}ewe nakon ~ega slijedi krvarewe i upala kao odgovor tj. reakcija tkiva na traumu. Zahvaquju}i svom protivupalnom djelovawu “difen“ gel nakon primjene na povrije|eni dio tijela uklawa bol u mirovawu i kretawu, relaksira mi{i}e, te smawuje otok i mi{i}ni gr~. Na taj na~in usporava daqwe napredovawe bolnog stawa. “Difen“ gel i “kamfart“ krema se mogu nabaviti u svim apotekama bez qekarskog recepta. Vedrana Kulaga

“MIRA“ najuspje{nije veliko privredno dru{tvo
Predsjednik Privredne komore RS Borko \uri} istakao je da je, uprkos globalnoj eko nom skoj kri zi, privreda RS u brojnim segmen ti ma po ka za la vi tal nost i uspjehe. Prvo mjesto u kategoriji velikih privrednih dru{tava pripalo je fabrici keksa “Mira“ iz Prijedora, za najuspje{nije sredwe privredno dru{tvo progla{ena je bawolu~ka firma “Lanako“, a prvo mjes to za na jus pje -

Izvoznici
Priznawa u kategoriji izvoznika finalnih proizvoda pripala su bawolu~koj firmi “SHP Celex“, “Mlijekoproduktu“ iz Kozarske Dubice i preduze}u “Sanino“ iz Dervente.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN HSBC HLDGS PLC BARCLAYS PLC

Cijena Promjena
63.99 150.5 44.64 669.5 363 1.94 -0.99 1.45 0.22 0.75

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
3M CO ALCOA INC AMERICAN EXPRESS AT&T INC UNITED TECH CORP

Cijena Promjena
83.57 14.24 41.26 25.84 73.61 0 0 0 0 0

“Kamfart“ krema je posebno pogodna za primjenu kod svih lak{ih i umjereno te{kih bolnih stawa kod kojih `elimo smawiti ili izbje}i upotrebu peroralnih antireumatskih lijekova. “Difen“ gel nakon primjene na oboqeli ili povrije|eni dio tijela brzo otklawa bol, smawuje otok, poboq{ava pokretqivost.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 15

BAWA LUKA - Upravni odbor Agencije za osigurawe depozita BiH donio je ju~e odluku o pove}awu iznosa osiguranog depozita sa dosada{wih 20.000 na 35.000 KM. Ova odluka stupila je na snagu danom dono{ewa, saop{teno je iz Agen-

Osigurani depozit pove}an na 35.000 maraka

cije. Navode da je opredjeqewe UO Agencije da se u pristupu ovom pitawu ide postepenim koracima te je za sada limit utvr|en u iznosu od 35.000 maraka. V. K.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња 2 Република Српска - стара девизна штедња 1 Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Република Српска - измирење ратне штете 3 Нова банка а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 1 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Електрокрајина а.д. Бања Лука Prosje~na cijena Promjena Promet 25.355,33 23.355,00 16.173,40 7.220,40 6.531,41 4.284,00 2.252,16 1.500,00 1.118,48 1,34 -2,90 86,50 -0,57 89,83 0,92 0,33 -1,49 27,46 -1,43 1,20 0,30 0,84 0,00 27,20 -2,86 0,41 -9,09

Vlada i Narodna skup{tina RS, kao i Savjet ministara i Parlament BiH, ispunili sve uslove za povla~ewe tre}e tran{e iz aran`mana. Vlada FBiH tako|e je ispunila svoje obaveze, ali federalni Parlament nije, rekao [piri}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Stend-baj aran`man MMF-a nije ugro`en

Odr`ana sjednica Fiskalnog savjeta BiH u Bawoj Luci

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,15 5,30 3,54 3,87 0,04 3,27 4,70 5,50 1,50 1,10 4,05 2,30 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 -6,04 0,00 0,00 637,20 0,00 662,40 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151,00 630,00

BAWA LUKA - Stend-baj aran`man BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) u ovom trenutku nije ugro`en, rekao je ju~e u Bawoj Luci poslije sjednice Fiskalnog savjeta BiH predsjeda va ju }i Sa vje ta Ni ko la [piri}. On je istakao da su Vlada i Narodna skup{tina Republi ke Srpske ispu ni le sve uslo ve za po vla ~ewe tre }e tran{e iz aran`mana, te da su i Savjet ministara i Parlament BiH tako|e uradili svoj dio posla. - Iako je Vla da FBiH ispunila obaveze za povla~ewe tre}e tran{e, federalni Parlament u srijedu nije usvojio zakon o platama i naknadama u federalnim organima vlasti, koji je uslov za nastavak aran`mana sa MMF-om - rekao je [piri}. On je za idu}u sedmicu najavio razgovore sa predstavnici ma MMF-a ka ko bi se vidjelo na koji na~in se mo`e do}i do zakona o platama koji }e biti prihvatqiv federalnom Parlamentu. - Vjerujemo da }emo uspjeti prona}i odgovaraju}e rje{ewe ka ko ne bi bi le ugro `e ne tran{e koje zna~e stabilizaciju fiskalnog sistema u BiH - kazao je [piri}. Naveo je da je na sjednici razmatran i globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH od 2011. do 2013. godine, te da su u tom smislu data zadu`ewa Savjetodavnoj

7,20 -10,00

Centralna banka BiH
FOTO: A. ^AVI]

Nikola [piri} poslije sjednice Fiskalnog savjeta

Vi{e od 57 miliona KM buxetu institucija BiH
SA RA JE VO - Upra vni sa vjet Cen tral ne ban ke BiH (CBBiH) usvojio je finansijske izvje{taje za 2009. godinu i Odluku o raspodjeli ~istog profita, tako da }e vi{e od 57 miliona maraka biti usmjereno na ra~un buyeta institucija BiH, saop{teno je ju~e iz ove banke. Isti~u da }e od oko 95 miliona ~istog profita CBBiH za 2009. godinu, vi{e od 38 miliona maraka biti upla}eno na ra~un generalne rezerve CBBiH. V. K.

grupi sa rokovima do kada treba da bude ura|en prijedlog tog dokumenta. Stavovi za ovaj dokument, dodao je, trebalo bi da budu usagla{eni do kraja maja.

IDU]E SEDMICE razgovori sa predstavnicima MMF-a
- Razgovarali smo i o raspodjeli sredstava makrofinan sij ske po mo }i od EU, o ~emu su se ranije dogovarali entitetski ministri i ministar finansija BiH. Dogovoreno je da se sredstva predvi|ena za stabilizaciju buyeta raspodijele po principu 60 odsto FBiH, 30 odsto RS i deset odsto institucijama vlasti BiH - kazao je [piri}. Istakao je da je Fiskalni savjet donio zakqu~ak da se za-

du`e odgovaraju}e institucije da u okviru Uprave za indirektno oporezivawe BiH izvr{e poravnawe dugovawa za 2006, 2007. i 2008. godinu u roku od 60 dana. - Tu se radi o zna~ajnim dugovawima prema buyetu RS, ali i prema ostalim buyetima i jako je bitno da se izvr{i to poravnawe - kazao je [piri}.

On je naveo da je Fiskalni savjet zakqu~io i da se zatra `i hi tna sje dni ca Upravnog odbora UIO, kao i da bude sastavqena analiza stawa u Upravi, te da se pozovu nadle`ne institucije radi preduzimawa neophodnih koraka kako ono ne bi ugro`avalo stabilnost fiskalnog sistema.

Investiciono-razvojna banka RS

MILAN CUC
Predstavnik MMF-a u BiH Milan Cuc rekao je da }e MMF ostaviti vlastima FBiH jo{ nekoliko dana za usagla{avawe zakona o platama i naknadama koje se osiguravaju iz federalnog buxeta, iako je rok za to istekao 31. marta, javile su agencije. On je pojasnio da je MMFu trenutno va`nije dono{ewe kvalitetnog zakona nego rok do kojeg }e on biti usvojen. - Neusvajawe zakona u ovom obliku dobra je prilika da se neki wegovi dijelovi poprave - naglasio je Cuc.

Odobren 31 kreditni zahtjev
BAWA LUKA - Kreditni odbor Investiciono-razvojne banke (IRB) RS odobrio je 31 kreditni zahtjev ukupne vri je dnos ti 9.113.488 maraka, saop{teno je ju~e iz IRB-a. Od odo bre nih kre di tnih zahtjeva, devet se odnosi na kreditnu liniju za preduzetnike i preduze}a od oko pet miliona maraka, dok su iz kre di tne li ni je za poqo privredu odobrena tri kredita u iznosu od 1,8 miliona maraka. Kreditni odbor odobrio je i 19 stam be nih kre di ta u izno su od oko 1,4 mi li ona maraka.

AD “Bawa Guber“ iz Srebrenice planira pro{irewe kapaciteta

Za bawske objekte 30 miliona KM
SREBRENICA - Uprava Akcionarskog dru{tva “Bawa Guber“ iz Srebrenice dobila je urbanisti~ku saglasnost za gradwu novih objekata, za {ta }e biti ulo`eno oko 30 mi li ona ma ra ka, re kao je na ~el nik Odjeqewa za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Srebrenice Mirsad Mustafi}. On je dodao da je u neposrednoj blizini hotela “Argentarija“ predvi|ena izgradwa jo{ jednog hotela za prijem pacijenata, a na izvori{tu Crnog Gubera jo{ dva objekta, kao i punionica za pakovawe qekovite vode za tr`i{te. - Na ovaj na~in zaokru`i}e se tre}a faza izgradwe hotelskih kapaciteta, {to }e omogu}iti razvoj bawskog turizma uz stalno kori{}ewe qekovitih voda Gubera, koje je jo{ Austrougarska pakovala u boce i izvozila na evropsko i ameri~ko tr`i{te -rekao je Mustafi} i dodao da su u toku pripremni radovi za po~etak planirane gradwe. K. ].

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 2.4.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.328526 1.432199 26.858400 0.076854 0.262054 0.736815 1.544932 0.565032 0.243356 0.200532 1.375937 0.952561 2.204826 1.448574 1.958500

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.331856 1.435788 26.925714 0.077047 0.262711 0.738662 1.548804 0.566448 0.243966 0.201035 1.379385 0.954948 2.210352 1.452205 1.963409

Prodajni za devize
1.955830 1.335186 1.439377 26.993028 0.077240 0.263368 0.740509 1.552676 0.567864 0.244576 0.201538 1.382833 0.957335 2.215878 1.455836 1.968318

Kozaraputevi a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veterinarska stanica a.d. Novi Grad
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

1,08

8,00%

0,21 -19,23%

16 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Lopovi odnijeli nakit i pare

Hronika
Gustovare kod Mrkowi} Grada

[AMAC, PELAGI]EVO - Nepoznata lica u srijedu su u [amcu provalila u ku}u S. G. odakle je ukraden zlatni nakit i mawi iznos novca, ~ime je pri~iwena {teta od oko 250 maraka, potvr|eno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Doboj.

U ovom centru su dodali da je istog dana u mjestu Porevrice kod Pelagi}eva provaqeno u ku}u G. L., koja se nalazi na radu u inostranstvu. Po dolasku vlasnice bi}e utvr|eno {ta je ukradeno i kolika je materijalna {teta. G. O.
FOTO: GLAS SRPSKE

Prona|en qudski skelet
MRKOWI] GRAD - Zoran Boroja (42) iz Gustovare, sela udaqenog desetak kilometara od Mrkowi} Grada prijavio je u srijedu u 18.15 ~asova policiji da je prona{ao qudski skelet na lokalitetu [iber, dok je slu~ajno tuda prolazio. Na lice mjesta iza{li su pripadnici kriminalisti~ke policije Mrkowi} Grada i skelet poslali u Bawu Luku na forenzi~ku i DNK analizu. Mje{tani Gustovare pretpostavqaju da se radi o posmrtnim ostacima nekog od ubijenih srpskih civila ili vojnika u jesen 1995. godine, za vrijeme okupacije mrkowi}ke op{tine od strane regularne Hrvatske vojske. Jo{ nije razja{wena sudbina iz tog perioda 14 lica sa podru~ja op{tine Mrkowi} Grad koji se jo{ vode kao nestali. S. D.

PROTIV uhap{enih slijedi izvje{taj

Uhap{ena tri lica u Sarajevu

Na|en kokain vrijedan 300.000 KM
SARAJEVO - Pripadnici Dr`avne agencije za istragu i za{titu (SIPA) prekju~e su u Sarajevu uhapsili Fuada Memovi}a (35) i Arifa Adilovi}a (28), oba iz Prijepoqa, te Adnana Hamzi}a (37) iz Priboja. - Tokom pretresa prona|ena je ve}a koli~ina ~istog kokaina ~ija se tr`i{na vrijednost procjewuje na oko 300.000 KM. Uhap{eni su osumwi~eni da su se bavili me|unarodnom trgovinom drogom - kazao je agencijama portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. Prema wegovim rije~ima, Tu`ila{tvo je ju~e uputilo Sudu BiH prijedlog za odre|ivawe pritvora. Veoma ~ist kokain prona|en je krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu. Grube{i} nije `elio da otkrije gdje je kokain ta~no prona|en ali je SIPA nekoliko ~asova pretresala i magacin sarajevske firme “Atal grup“ koja se bavi prodajom i distribucijom bezalkoholnih pi}a.

Centar javne bezbjednosti Bawa Luka

Pretresom stana Antonija Ardali}a iz Prwavora prona|eno 178 komada sjemenki marihuane, a u prostorijama koje koristi Jovo [olaja iz Gradi{ke, prona|eno pola grama heroina. Kod Zorana Luki}a prona|en pu{komitraqez i 117 metaka
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Dvojica privedena zbog trgovine drogom
Srpske“ u policiji. Privedeni [olaja i Ardali} su poslije kriminalisti~ke obrade pu{teni da se brane sa slobode. Prema rije~ima izvora bliskog istrazi, protiv Arda li }a bi }e po dne sen zah tjev za po kre tawe prekr{ajnog postupka Osnovnom sudu u Prwavoru zbog proizvodwe i prometa opojnih droga. Protiv [olaje }e nadle`nom tu`ila{tvu biti dostavqen izvje{taj koji }e ga te re ti ti za ne do zvoqenu proizvodwu i promet opojnih droga proizvodwe i prometa opojnih droga CJB Bawa Luka saop{teno je u policiji. U sa op {tewu se do da je da prilikom pretresa stana A. A. iz Prwavo ra na |e no 178 komada sjemenki marihuane. U izvje{taju je navedeno da je pretresom stana J. [. Prona|eno i oduzeto 0,5 grama heroina. “Glas Srpske“ saznaje da je u okviru akcije pretresen i stan Zorana Luki}a zvanog Zola iz Prwavora gdje prona|en pu{komitraqez M72 kalibra 7,62 milimetara, te tri okvira za pomenuto oru`je i 117 komada metaka. Luki} se tereti za neovla{}enu proizvodwu i promet oru`ja ili eksplozivnih materija.

Bawolu~ki Centar javne bezbjednosti sproveo akciju “Vrbas“

“Golf“ koji je udario Miqana [e{liju

FOTO: M. KEWI]

Isto~no Novo Sarajevo

Motociklista povrije|en u sudaru sa “golfom“
ISTO^NO NOVO SARAJEVO - Voza~ motocikla Miqan [e{lija te{ko je povrije|en u ju~era{wem sudaru sa automobilom “golf 2” u Spasovdanskoj ulici u Isto~nom Novom Sarajevu. Prema rije~ima o~evidaca, [e{lija se kretao Spasovdanskom ulicom kada mu je u jednom momentu voza~ “golfa“ Miroslav Ateqevi} oduzeo pravo prvenstva prilikom ~ega je do{lo do udara u kojem je [e{lija zadobio te{ke tjelesne povrede glave. U policiji su kazali da je [e{liji prilikom udara pukla za{titna kaciga {to je i izazvalo povrede glave. Wegovo zdravstveno stawe je stabilno. M. Ki.

BAWA LUKA - Pripadnici bawolu~kog Centra javne bezbjednosti priveli su Jovu [olaju (34) iz Gradi{ke i Antonija Ardali}a (35) iz Prwavo ra i zaplijenili 178 sjemenki marihuane, pola grama hero ina i mawu ko li ~i nu oru `ja, sa zna je “Glas

UHAP[ENI pu{teni da se brane sa slobode
U CJB su saop{tili da su hap{ewe dva lica i tri pre tre sa na pros to ru Prwavo ra i La kta {a obavqeni u nastavku akcije “Vrbas“ u srijedu, 31. marta. - Akci ja je spro ve de na za je dni ~kom sa radwom ra dnika policijskih stanica Prwavor i Gra di {ka, te Odjeqewa za spre ~a vawe

POZNATI POLICIJI
[olaja, Ardali} i Luki} odranije su poznati policiji po raznim krivi~nim djelima. Luki} je poznat po te{kim kra|ama, a dovodio se u vezu sa drogama, kao i Ardali}. [olaja je hap{en u februaru ove godine u policijskoj akciji “Mre`a 2010“, kada je pretreseno ukupno 120 lokacija, a policija je obavila kriminalisti~ku obradu nad 118 lica.

Zatra`eno produ`ewe pritvora za optu`ene
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWA LUKA - Specijalno tu`ila{tvo RS zatra`ilo je ju~e od Vije}a bawolu~kog Okru`nog suda da produ`i pritvor za 12 uhap{enih u akciji “Gradina 3” u novembru pro{le godine zbog trgovine drogama. Produ`ewe pritvora zatra`eno je za Dra`ena \oki}a (39), Davida Masli}a (51),

Bakira Mulaosmanovi}a (52), Nenada Kr{i}a (43), Enesa Ali~i}a (54), Marija Mari}a (29), Ne|u Stojanovi}a (37), Alena Dolami}a (34), Nihada Hoyi}a (47), Darka Pavlovi}a (28), Zorana @ivkovi}a (44) i Mirsada Be{i}a (29). \oki} i Masli} se terete da su bili organizatori kriminalne grupe kojoj su pripadali ostali, a koja se od aprila do novembra pro{le godine bavila trgovi-

nom kokaina, heroina i skanka na teritoriji Republike Srpske i FBiH.

U PRITVORU 12 uhap{enih u akciji “Gradina 3”
U akciji “Gradina 3“ u novembru pro{le godine uhap{en je i Du{ko Paji} (30) koji je poslije saslu{awa pu{ten jer je pristao na saradwu

sa Tu`ila{tvom. On se nagodio sa Specijalnim tu`ila{tvom da }e dobiti zatvorsku kaznu od dvije godine i devet mjeseci, te da svjedo~i protiv ostalih optu`enih. Advokat Mulaosmanovi}a Gordana Mitrovi}, ju~e je pred sudskim vije}em potvrdila da je wen klijent dogovorio sporazum o priznawu krivice sa Specijalnim tu`ila{tvom RS i tri godine i devet mjeseci zatvora.

Ali~i} tako|e pregovara sa tu`ila{tvom o zakqu~ewu sporazuma o priznawu, potvrdio je wegov advokat Svetozar Davidovi}. U akciji “Gradina 3” u RS i FBiH uhap{eno je ukupno 35 osoba, a prona|eno je vi{e od sedam kilograma skanka, te vi{e od 200 grama heroina i spida. Vrijednost zaplijewenih narkotika procijewena je na oko 20.000 maraka.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 17

ZENICA - [ezdesetjednogodi{wi R. [. u srijedu ujutro je u Bulevar Kulina bana u Zenici aktivirao je eksplozivnu napravu u svom stanu, saop{teno je ju~e iz MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona.

Starac se ubio aktiviraju}i eksplozivnu napravu

Na licu mjesta upu}ena je policija, kao i de`urni qekar Slu`be hitne medicinske pomo}i, koji je konstatovao smrt ovog Zeni~anina. Po nalogu kantonalnog tu`ioca le{ je prevezen u prosekturu Kantonalne bolnice Zenica.

Policija

Dva nepoznata razbojnika “golfom“ se dovezli do pumpe i uz prijetwu pi{toqem i no`em natjerali dva radnika pumpe da u|u u automobil. Razbojnici su im tokom vo`we oteli oko 1.000 maraka i istjerali ih iz vozila

Oteli radnike, pa im uzeli oko 1.000 maraka

Opqa~kana benzinska pumpa OMV u Bawoj Luci

Vi{egrad

Vijesti

Ukrali deset tona `eqeza
ISTO^NO SARAJEVO Nepoznati izvr{ilac ili vi {e wih otu |i li su oko deset tona `eqeza iz kruga “Hi dro elek tra ne“ Vi {e grad uku pne vri je dnos ti oko 50.000 KM, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Po li ci ja tra ga za izvr{iocima. G. O.

Isto~no Sarajevo

Priznali kra|u ma{ine
ISTO^NO SARAJEVO D. [. (27) i M. @. (39) priznali su da su u Isto~nom Novom Sarajevu ukrali moto kul ti va tor is pred ku }e lica O. B. Tokom kriminalisti~ke obrade oni su priznali kra|u, navode}i da je motokultivator do{ao u posjed kod lica V. [. i da je daqe transportovan do W. B. u Kalinovik, kazali su ju~e u policiji. G. O.

RAZBOJNICI nosili perike

Han Pijesak

Udario in`ewera u glavu
FOTO: G. [URLAN

Opqa~kana benzinska pumpa OMV PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

BAWA LUKA - Dva maskirana i naoru`ana razbojnika ju~e ujutru opqa~kali su radnike benzinske pumpe OMV ko ja se na la zi u bawolu ~koj uli ci Kra ji {kih brigada i tom prilikom ote li su oko 1.000

maraka. U Cen tru ja vne bez bje dnosti Bawa Luka rekli su da je policiji razbojni{tvo prijavqeno oko 4.30 ~asova. - Policija je odmah iza{la na lice mjesta i utvrdila da su se dva ne po zna ta lica automobilom “golf 2” dovezli do pumpe i uz pri-

RANIJE PQA^KE
OMV pumpa je i ranije bila na meti pqa~ka{a. Nepoznati mu{karac je 14. jula 2008. godine prijete}i pi{toqem opqa~kao pumpu i od radnika oteo oko 1.040 maraka. Radnici benzinske pumpe tada su ispri~ali da se sve odigralo veoma brzo, a za kasom je u vrijeme pqa~ke bila samo radnica A. \.

jetwu pi{toqem i no`em natjerali dva radnika pumpe da sjednu u wihov automobil rekli su policiji. Dodali su da su upla{eni radnici sjeli u automobil, a ra zboj ni ci su im tokom vo`we oteli oko 1.000 maraka, te ih istjerali iz automobila u Bulevaru cara Du{ana u Bawoj Luci. Jedan od radnika OMV pumpe ispri~ao je da ju~e ujutru nije radio, ali da je kad je do {ao na po sao sa znao {ta se desilo wegovim kolegama. - ^uo sam da su, kada se “golf“ parkirao, moje kolege pri{le da uslu`e putnike

u auto mo bi lu. U vo zi lu su vidjeli dvije nepoznate osobe koje su na glavi imale neke `en ske pe ri ke, a pre ko lica nosili su maske. Odmah su prema wima uperili pi{toq i no` i natjerali ih da sjednu u “golf“ i da odu sa wima. Sva sre}a pa ih nisu povrijedili - dodao je radnik ove pumpe.

RADNICI nisu povrije|eni
U policiji su rekli da tra ga ju za ra zboj ni ci ma. Bawolu~ka policija 19. marta po dni je la je Okru `nom tu `i la{ tvu u Bawoj Lu ci

iz vje {taj pro tiv Da vo ra Trivunye (31) iz ovog grada, zbog sumwe da je 17. januara na suo go ri vo na “OMV” pumpi i nije ga platio ve} pi{toqem prijetio radnicima. Policija je tada utvrdila da se Tri vunya do ve zao automobilom “golf 3” i od radnika zahtijevao da mu nato~i gorivo. - Kad mu je radnik nato~io 47 litara goriva, on je pozvao radnika kroz suvoza~ev prozor i upitao ga: Ho}e{ li da ti pucam u glavu, da li trebam ne{to da platim poslije ~ega se odvezao re~eno je tada u policiji.

HAN PI JE SAK - In `ewer u [umskom gazdinstvu “Viso~nik“ R. R. prijavio je policijskoj stanici Han Pijesak da ga je u mjestu Neva~ka, pri li kom te hni ~kog prijema {umskih radova, fizi~ki napao M. T. udariv{i ga pesnicom u glavu, istakli su ju~e u policiji. G. O.

Nevesiwe

Posjekao dr`avnu {umu
NEVESIWE - Policijska stanica Nevesiwe prekju~e je Okru `nom tu `i la{ tvu Trebiwe dostavila izvje{taj protiv sugra|anina N. ^. (48) zbog sumwe da je bespravno posjekao sedam kubnih metara drva, kazali su ju~e u CJB Trebiwe. Z. [.

Autobus udario i te{ko povrijedio pje{aka
TRAVNIK - Amra Skopqak (21) te`e je povrije|ena kada je na wu na magistralnom putu u mjestu Turbe kod Travnika naletio autobus, saop{teno je ju~e iz policije. Poslije ukazane qekarske pomo}i u bolnici u Travniku, Skopqako va je pre ve ze na na ne uro hi rur {ko odjeqewe Klini~kog centra u Sarajevu. - Pacijentkiwa ima te{ke povrede glave, prelom baze lo bawe sa krva rewem iz de snog uva. Smje {te na je ne urohirur{ko odjeqewe Klini~kog centra u Sarajevu radi daqeg pra}ewa - izjavio je Srni hirurg ove bolnice Omer Lepara.

Dvadesetogodi{wak optu`en za ubistvo `ene
TUZLA - Kantonalno tu`ila{tvo Tuzla poslije sprovedene istrage podiglo je optu`nicu protiv Jasmina Nuki}a (20) zvanog Jasko iz @ivinica, vi{e puta osu|ivanog, koji se trenutno nalazi u pritvoru po rje{ewu Kantonalnog suda u Tuzli zbog krivi~nog djela ubistva. Nuki} je 1. januara oko jedan ~as u mjestu Brlo{ci kod Kladwa, u{av{i na sprat ku}e u vlasni{tvu Fatime Halilovi}, kroz nezakqu~ana balkonska vrata, vlasnicu nekoliko puta sna`no pesnicom udario u glavu od kojih je pala na pod, a zatim je nastavio udarati nogama, {to je dovelo do wene smrti. G. O.

Udario “fijatom“ u stub rasvjete i sletio s puta
TUZLA - U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e oko 1.30 ~asova u ulici Husinskih rudara u Tuzli dvije osobe zadobile su lak{e tjelesne povrede, prenose agencije. Do saobra}ajne nesre}e je do{lo kada je A. S. (24) iz Tuzle upravqaju}i automobilom “fijat stilo“ u krivini izgubio kontrolu nad vozilom, udario u drveni stub uli~ne rasvjete i sletio s puta. U MUP-u TK potvr|eno je da je uzrok saobra}ajne nesre}e neprilago|ena brzina uslovima i stawu na putu. Lak{e tjelesne povrede kod voza~a A. S. i wegovog suvoza~a, dvadesetjednogodi{weg E. M. iz Tuzle, konstatovali su qekari u Univerzitetskom klini~kom centru Tuzla. G. O.

18 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

“KOMPANIJA MERKUR” d.o.o. - u ste~aju Isto~no Sarajevo Vojvode Radomira Putnika br. 34 JIB 4402320280007 Na osnovu odluke Odbora povjerilaca broj 01/10 - od 31.3.2010. godine ste~ajni upravnik “Kompanija Merkur“ u ste~aju Isto~no Sarajevo raspisuje

Na osnovu ~lana 272. st. 1. 4 i 5 Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik RS” broj 127/08), Upravni odbor A.D. “Novi Grad” Ugqevik objavquje:

POZIV
Za sjednicu redovne godi{we skup{tine akcionara Redovna godi{wa skup{tina akcionara A.D. “Novi Grad” Ugqevik odr`a}e se dana 4.5.2010. sa po~etkom u 14 ~asova, u prostorijama preduze}a Trg Dra`e Mihajlovi}a bb. DNEVNI RED 1. Usvajawe finansijskog izvje{taja i izvje{taja upravnog odbora u vezi sa izvje{tajem 2. Izbor ~lanova upravnog odbora 3. Dono{ewe odluke o pove}awu osniva~kog kapitala 4. Dono{ewe odluke o organizovawu i uskla|ivawu Statuta sa Zakonom o privrednim dru{tvima. 5. Izbor odbora za reviziju 6. Teku}a pitawa Svaki akcionar mo`e zahtijevati da razgleda kopije predlo`enih odluka i akata u sjedi{tu dru{tva u redovno radno vrijeme. Predsjednik upravnog odbora

o prvoj javnoj prodaji ste~ajne mase u paketu
Odre|uje se prva javna prodaja ste~ajne mase u paketu ste~ajnog du`nika “Kompanija Merkur” d.o.o. u ste~aju, Isto~no Sarajevo za dan 19.4.2010. godine u prostorijama “Kompanija Merkur” d.o.o. u ste~aju, Isto~no Sarajevo sa po~etkom u 12 ~asova. Utvr|uje se po~etna cijena u iznosu od 24.000,00 KM (50% od prodajne cijene). Prodaja se vr{i u vi|enom stawu. Pokretne stvari se mogu pogledati svakog radnog dana do zakazane javne prodaje na navedenoj adresi od 10 do 13 ~asova kao i izvr{iti uvid u popisne liste. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka javne prodaje uplate depozit u iznosu od 2.400,00 KM na transakcioni ra~un Prodavca broj 5520040002556302 ili na blagajni Prodavca najkasnije jedan sat prije po~etka prodaje. Prije po~etka prodaje svaki u~esnik je du`an predo~iti dokaz o uplati depozita. U protivnom ne}e imati pravo u~e{}a na prodaji. Kupoprodajnim ugovorom regulisa}e se uslovi i rok uplate kupoprodajne cijene. Ponu|a~ sa najve}om ponudom du`an je da pristupi potpisivawu Ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana objavqivawa rezultata javne prodaje i plati cijenu u roku utvr|enu ugovorom, a ako to ne u~ini drugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bi}e du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom. Ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim tri najboqa ponu|a~a depozit }e se vratiti odmah nakon zakqu~ewa javne prodaje. Kupac snosi tro{kove uplate PDV-a. Za sve potrebne informacije obratite se na tel: 057/342-916, 065/513-183, 066/902-422. Ste~ajni upravnik Igwat El~i}, dipl. ecc

OGLAS

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 19

20 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Oliver Duli}

Posledwih dana slu{am {to emisije na televiziji, {to gra|ane koji se javqaju - `eleli bi u svom selu da imaju internet i to je ne{to {to Srbija treba da obezbedi, to je jedno od qudskih prava, kao i pravo na rad. Boris Tadi}, predsjednik Srbije

FOTO: ARHIVA

Ekolo{ke takse na elektri~ne ure|aje
BEOGRAD - Ministar `ivotne sredine i prostornog planirawa Srbije Oliver Duli} rekao da je od ju~e po~ela primjena Uredbe o uvo|ewu ekolo{kih taksi, koja podrazumijeva pla}awe taksi za proizvode koji }e poslije upotrebe postati otpad, javio je Tanjug. Duli} je kazao da je rije~ o elektri~nom i elektronskom otpadu, akumulatorima, baterijama, otpadnim uqima i azbestu, a da se tokom godine planira uvo|ewe taksi na polovna vozila i druge vrste otpada poput medicinskog. - Namera je da se ta sredstva od ekolo{kih taksi preusmere za za{titu `ivotne sredine - objasnio je Duli}, dodav{i da su te takse veoma va`ne i da postoje i u drugim zemqama.

Su|ewe zbog fizi~kog napada

Ili} svjedok na su|ewu svom napada~u
BEO GRAD - Li der No ve Srbije Velimir Ili} trebalo bi u utorak da svjedo~i na su|ewu Dejanu Stojadinovi}u koji ga je po ~et kom fe bru ara fizi~ki napao tokom strana~kog skupa u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, javio je ju~e Tanjug. Ili} }e pred sudijom Vi{eg suda u Beogradu biti saslu{an u svojstvu svjedoka o{te}enog, a pored wega svoje svjedo~ewe o doga|aju trebalo bi da iznesu i wegova zamjenica Dubravka Filipovski, kao i o~evici doga|aja Jovan Mari} i Miroslav Marki}evi}. Stojadinovi} iz Azawe na po~etku su|ewa 10. marta je izjavio da nije imao namjeru da fizi~ki napadne lidera NS, ve} je htio da s wim raspravi za{to mu “wegovi prijateqi prijete smr}u i ne daju mu da pro|e Knez Mihajlovom“.

Luka Bar

U~e{}e na tenderu bi bilo dobro za srpska preduze}a i ube|en sam da }emo neku formu na}i u ponovqenom postupku, rekao Mrkowi}
BEO GRAD - Pre du ze }a iz Srbije }e sasvim sigurno u~estvovati u ponovqenom tenderu za kupovinu dijela luke Bar, najavio je ju~e ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkowi}, prenijele su ju~e agencije. - Smatram da bi to bilo dobro za srpska preduze}a i ube |en sam da }e mo ne ku for mu na }i u po novqenom tenderu, vide}emo kako - rekao je Mrkowi} u sri je du uve~e za RTS. On je izjavio da je bilo o~ekivano da se niko ne prijavi na javni konkurs za privatizaciju luke Bar, ~iji je rok istekao ju~e. Mrkowi} je ocijenio da je objavqivawe tog tendera “bilo ishitreno“. - Insistirao sam da ranije po~nu dogovori oko toga kako da u|emo u luku Bar, ali je Vlada Crne Gore bila nestrpqiva - rekao je Mrkowi} i dodao da je Crna Gora isto postupila i sa tenderom za autoput Bar-Boqere, za koji, tako|e, jo{ nije na|en partner. Mrkowi} sma tra da je Luka Bar veoma interesantna za ukupnu srpsku privredu i da Srbi ja ima politi~ki interes da iza|e

Srbija u~estvuje na tenderu za Luku Bar

Milutin Mrkowi}, ministar za infrastrukturu

U septembru u u~ionice ulazi 79.600 u~enika

[kolstvo

FOTO: AGENCIJE

Milutin Mrkowi}

FOTO: ARHIVA

Po~eo upis |aka u prvi razred
BEOGRAD - Upis u {kolu za budu}e |ake prvake po~eo je ju~e i traja}e do kraja maja, iako roditeqi mogu da upi{u djecu sve do po~etka {kolske godine, javio je RTS. U prvi razred kre}u mali{ani ro|eni od 1. marta 2003. godine. Besplatne uybenike dobija}e u~enici prvog i drugog razreda. Ovog septembra u u~ionicu prvi put ulazi 79.600 prvaka, odnosno 1.600 mali{ana vi{e nego pro{le godine. U Beogradu je petnaest i po hiqada prvaka. Ispitivawe djeteta i provjeru spremnosti obavqa psiholog i pedagog djeteta na wegovom materwem jeziku.

Transport
Mrkowi} je rekao da Vlada Srbije ne `eli i nema mogu}nosti da svojim novcem u|e u kupovinu barske luke, zbog ~ega je formirala koncern srpskih kompanija koje }e se, kako o~ekuje pojaviti na tenderu. - Tu su velike kompanije koje imaju nesporni interes za transport vlastitih proizvoda i robe preko luke Bar rekao je srpski ministar i ocijenio da }e transport preko crnogorske luke biti mnogo efikasniji i jeftiniji od postoje}eg preko luka u Konstanci, Kopru, Rijeci.

na more. - Srbija ima politi~ki in te res da iza |e na mo re, ali tvrdim da je u osnovi te ide je eko nom ski in te res Srbije - rekao je Mrkowi}.

LUKA BAR interesantna za srpsku privredu i politiku
Ranije je bilo najavqeno da su tendersku dokumentaciju otkupile neke firme iz Libana i Ujediwenih Arap-

skih Emirata, i jedna kompanija koju je osnovala Vlada Srbije. - Kupovina Luke Bar bi za Srbiju mogla da bude dobar strate{ki potez, ali je veliko pitawe da li bi to bilo istovremeno i ekonomski opravdano. Osnovni problem je taj {to ku po vi na Luke Bar ne zna~i ni{ta ako se istovremeno ne izgradi autoput i rekonstrui{e pruga Beograd-Bar - kazali su ranije stru~waci Instituta za evropske studije.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
U nasequ Umka, preko puta fabrike “Zelengora“, na|en je le{, izjavila je ju~e Tanjugu portparol Hitne pomo}i Nada Macura. Ona je kazala da je ekipa Hitne pomo}i, koja je o tome obavije{tena u srijedu mogla samo da konstatuje smrt te osobe. Istraga je u toku.

NOVI SAD
Srbija je sa zemqama potpisnicama CEFTA sporazuma u prva dva mjeseca ove godine ostvarila suficit od 135 miliona dolara, objavio je ju~e Republi~ki zavod za statistiku. Izvoz Srbije u CEFTA region iznosio je 322 miliona dolara, a uvoz 187 miliona dolara. Suficit je rezultat izvoza poqoprivrednih proizvoda.

Bez priznawa izbora na Kosovu
BEOGRAD - [ef Me|unarodne civilne kancelarije na Kosovu Piter Fejt izjavio je ju~e da ne}e priznati izbore na sjeveru Kosova koje organizuju vlasti u Srbiji 30. maja, javile su agencije. - Kao me|unarodni civilni predstavnik, moram da ka`em da ne mo`emo priznati rezultate izbora koje organizuje Srbija i kao {ef MCK `elim da ponovim da }emo se mi fokusirati na izbore koji }e biti odr`ani u organizaciji vlasti u Pri{tini - rekao je Fejt.

Piter Fejt o izborima i kancelariji EU na sjeveru Kosova
kaz je privr`enosti EU dopuni strategije o sjeveru Kosova koju su usvojili MCK i Vlada Kosova. Predstavnici EU su ranije saop{tili da strategija za integraciju sjevernog, mahom srpskog dijela Kosova, nije wihov dokument. Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} odbacio je tvrdwe me|unarodnog civilnog predstavnika na Kosovu Pitera Fejta da je otvarawe

FOKUS na izborima koje }e organizovati Pri{tina
Prema wegovim rije~ima, otvarawe kancelarije Evropske unije na sjeveru Kosova do-

LO[A VIJEST

kancelarije EU na sjeveru Koso va do kaz o pri vr`e nos ti Unije da se dopuni strategija za taj dio Kosova. - Kancelarije EU na sjeveru nema nikakve veze sa Piterom Fej tom. U izja va ma predstavnika EU za sjever Kosova Mikaela \ifonija i {efa EULEX-a Iva de Kermabona bilo je vi{e nego o~igledno da ne `ele da budu povezani sa Fejtovim planom rekao je Ivanovi}.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 21

BEOGRAD - Vi{e javno tu`ila{tvo u Beogradu podiglo je ju~e optu`nicu protiv Aleksandra Golubovi}a, poznatijeg kao Kristijan, i jo{ {est pripadnika wegove grupe zbog trgovine drogom, javio je Tanjug. Optu`nica je podignuta protiv Golubovi}a i wegove majke Milanke Golubovi}, Safeta Ibrovi}a, Mirsada

Podignuta optu`nica protiv Kristijana Golubovi}a

Fujaqki}a, Uro{a Vukovi}a, Ferata Skenderovskog i Marka Poqaka. Ova grupa je, po nalogu Golubovi}a, trgovala narkoticima na liniji Novi Pazar - Beograd, u periodu od avgusta 2009. do januara ove godine. Svi ~lanovi grupe, sa Golubovi}em na ~elu, nalaze se u pritvoru.

Nastavak oporavka ekonomije trebalo bi da prati balansirani sredworo~ni rast bruto doma}eg proizvoda. Potrebne ja~e strukturne i fiskalne mjere, porast produktivnosti, izvoza i {tedwe, rekao Portugal
BEOGRAD, VA[INGTON - Me |u na ro dni mo ne tar ni fond (MMF) odobrio je danas tre}u reviziju stend-baj aran`mana sa Srbijom, ~ime je omogu}eno povla~ewe tre}e rate kredita od oko 360 miliona evra, javile su agencije. U saop{tewu MMF-a navodi se da srpske vlasti plani ra ju da po vu ku po lo vi nu rate, tako da }e ukupan iznos do sada iskori{}enih sredstava iz kredita od 2,9 milijardi evra za ja~awe deviznih rezervi, bi ti oko 1,3 mi li jar de evra. - Srbija je nastavila da ostvaruje dobre rezultate prema ekonomskom programu podr`anom aran`manom sa MMF-om ocijenio je zamjenik direktora MMF-a Muriqo Portugal poslije sjednice Odbora Fonda na kojoj je odobrena tre}a revizija kredita. Prema wegovoj ocjeni, mjere Vlade Srbije uvedene zbog svjetske finansijske krize pomogle su da se umawi uticaj krize na srpsku ekonomiju, tako da je pad proizvodwe bio ograni~en, a pad doma}e tra`we je doveo do zna~ajnog smawewa trgovinskog deficita.

Odobreno povla~ewe tre}e rate kredita

Me|unarodni monetarni fond donio odluku u korist Srbije

Rasim Qaji}

Vijesti

O~ekuje pozitivniji izvje{taj
BEOGRAD - Ministar Rasim Qaji} ka`e da o~ekuje da }e sqede}i izvje{taj glavnog tu`ioca Ha{kog tribu na la Ser `a Bra mer ca biti na nivou ili pozitivniji od prethodnog, javio je Ta njug. Sqede }i iz vje {taj }e, podsjetio je on, Savjetu bezbjednosti UN biti podnesen u junu, a Bramerc }e, kako se o~ekuje, tokom maja posjetiti Beograd.

Kragujevac

Uzeo novac za neizgra|ene stanove
KRAGUJEVAC - Kragujeva~ka policija uhapsila je ju ~e vla sni ka pre du ze }a “Mark dom” Le po mi ra M. (40), osumwi~enog da je uzeo no vac za stam be ne obje kte koji nikada nisu izgra|eni, javio je B92. Prema navodima po li ci je, u no vem bru 2009. godine osumwi~eni je od Zo ra na M. iz Beo gra da primio vi{e od 49 hiqada evra za iz gradwu mon ta `nog stam be nog obje kta u tom gradu, a taj posao nije obavio.

Predstavnici MMF-a sa zvani~nicima Srbije

FOTO: ARHIVA

- Nastavak oporavka ekonomije trebalo bi da prati balansirani sredworo~ni rast bru to do ma }eg proi zvo da (BDP). Potrebne su i ja~e strukturne i fiskalne mjere, porast produktivnosti, izvoza i {tedwe - dodao je Portugal. Zamjenik direktora MMF-

a je naveo da je ciq strategije srpskih vlasti smawewe visokog strukturalnog fiskalnog deficita kroz ograni~avawe rasta penzija i plata u javnom sektoru, uz pove}awe ulagawa u infrastrukturu.

REFORME
Portugal je rekao da bi Srbija trebalo da sprovede strukturne reforme, posebno kroz reformu i privatizaciju javnih preduze}a da bi pove}ala ekonomski rast. MMF je 15. maja 2009. odobrio Srbiji kreditni stend-baj aran`man od 2,9 milijardi evra, a Srbija je do sada za ja~awe deviznih rezervi povukla dvije rate kredita u iznosu od 1,12 milijardi evra. Odbor direktora MMF-a je istovremeno sa tre}om revizijom aran`mana zavr{io i procjenu op{teg stawa u ekonomiji Srbije, a izvje{taj o tome, kako je navedeno, bi}e objavqen naknadno. Prema ranijim najavama, ~etvrta revizija kreditnog aran`mana planirana je za maj.

SRBIJA ostvarila rezultate u skladu sa dogovorom
Por tu gal je re kao da su buyet i fiskalni rezultati Srbije u 2009. godini ostvareni u skla du sa pro gra mom MMF-a, ali da su uglavnom bili zasnovani na jednokratnim mjerama, koje bi trebalo zamijeniti trajnijim izmjenama strukture potro{we. Te izmjene, istakao je, trebalo bi da budu planirana refor ma pen zij skog sis te ma, strukturne izmjene u sistemu

obrazovawa, zdravstva i administracije, uz odr`avawe nivoa socijalne za{tite stanovni{tva. - Usvajawe zakona o fiskalnoj odgovornosti trebalo bi da pomogne pove}awu disci pli ne u tro {ewu buyet skih sredstava - naveo je Portugal. Procjena stawa u finansijskom sektoru, rekao je, pokazala je da je bankarski sektor u Srbiji dobro kapitalizovan i

visoko likvidan i da je uspje{no prebrodio svjetsku finan sij sku kri zu, ali da je neophodno nastaviti nadzor u toj oblasti. Portugal je ocijenio i da je dogovor u okviru Be~kog sporazuma o postepenom smawewu obaveze o odr`avawu nivoa kredita na srpskom tr`i{tu sa bankama osniva~ima banaka u Srbi ji, od go va ra ju }i i u skladu sa smawewem spoqnih finansijskih pritisaka.

Beograd

Jajima ga|ao Skup{tinu
BEOGRAD - Pokret “Volim Srbiju“ saop{tio je da je predsjednik ove organiza ci je Ne nad Ja }o vi} ju ~e tokom protestne akcije pokva re nim ja ji ma ga |ao Skup{tinu Srbije. Razlog je izos ta nak bi lo ka kvog odgovora Skup{tine Srbije na ini ci ja ti vu ve li kog broja gra|ana i op{tina da se usvoje mjere koje }e pospje{iti borbu protiv narkomanije, saop{tio je ovaj pokret.

“Slu~aj Vilovski“
Tre}a rata kredita iznosi 360 miliona evra

Tra`e izuze}e sudije
BEOGRAD - Advokat Branislav Tapu{kovi} koji brani arhimandrita Simeona Vilovskog izjavio je ju~e Tanjugu da je podnio zahtjev za izuze}e istra`nog sudije Vi{eg suda u Beogradu Du{ana Milenkovi}a, jer mu je uskratio pravo da pri sus tvu je sa slu {awu svjedoka. Tapu{kovi} je objasnio da mu Milenkovi} nije dozvolio da prati svjedo~ewe blagajnika Eparhije ra{koprizrenske, navode}i da mu je prijetio da }e pozvati obezbje|ewe ako ne napusti sudijski kabinet.

U pritvoru zbog kra|e slika
ZREWANIN - Zrewaninski Osnovni sud odredio je ju~e pritvor do 30 dana Borivoju B. (25) i Branku S. (27), obojici iz Banatskog Dvora, te Robertu ^. (20) iz obli`weg Torka zbog sumwe da su iz ku}e poznatog slikara @ivojina \eli}a 20. i 21. marta ukrali umjetni~ka djela ~ija se vrijednost procjewuje na vi{e od milion evra, javila je Srna. Policija procjewuje da je vrijednost pokradenih djela iz \eli}eve ku}e u Banatskom Dvoru oko 1,5 miliona evra, dok Osnovno tu`ila{tvo u zahtjevu za pokretawe istrage navodi da je rije~ o oko 1,2 miliona evra. \eli} je naveo da samo dvije ukradene slike holandskih majstora iz 17. vijeka, “Crkva“ i “Mrtva priroda“, vrijede oko ~etiri miliona evra.

Izgorjelo deset autobusa u gara`i
BEOGRAD - U po`aru, koji je izbio ju~e u gara`i u nasequ Altina u Zemunu, potpuno je izgorjelo deset autobusa, izjavio je Tanjugu {ef smjene Vatroga sno-spa si la ~ke bri ga de Beograd Mi lo{ Majstorovi}. On je rekao da je jo{ nekoliko autobusa o{te}eno, da povrije|enih osoba nije bilo i da je vatrogasno-spasila~ka ekipa ubrzo po dolasku na lice mjesta uspjela da lokalizuje po`ar. Majstorovi} je objasnio da je izgorjela gara`a povr{ine hiqadu metara kvadratnih. - Gara`a u nasequ Altina koja je izgorela pripada “Beobusu“ - rekao je de`urni dispe~er Gradskog saobra}ajnog preduze}a Slobodan Vu~enovi}.

Firer uskoro u Beogradu
BEOGRAD - Goran Davidovi}, zvani Firer, uskoro bi trebalo da bude preba~en iz Wema~ke u Srbiju, jer je odobrena wegova ekstradicija, rekao je ju~e ministar policije Srbije Ivica Da~i}, javio je Tanjug. Davidovi} je 3. februara uhap{en u Traun{tajnu u Wema~koj, na osnovu potjernice srpskog Interpola jer je napustio Trst u kojem je ~ekao odluku italijanskog pravosu|a o izru~ewu Srbiji. Apelacioni sud u Trstu usvojio je septembra pro{le godine zahtjev srpskog Ministarstva pravde za ekstradiciju i donio odluku da se Davidovi} izru~i Srbiji, ali je na tu odluku u me|uvremenu odbrana okrivqenog ulo`ila `albu. Davidovi} je osu|en na godinu zatvora zbog izazivawa nacionalne, rasne i vjerske mr`we i netrpeqivosti.

22 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Region
Makedonija i Crna Gora

Mislim da potpredsjednik Vlade nema {ta procjewivati da li je premijerka u~inila ne{to moralno ili ne. Branko Ba~i}, glavni sekretar HDZ-a

FOTO: ARHIVA

Sporazum o ukidawu putnih taksi
SKOPQE - Makedonija i Crna Gora potpisale su Sporazum o liberalizaciji u prevozu qudi i robe, kojim se ukidaju putne takse za makedonske prevoznike u teretnom saobra}aju, javile su ju~e agencije. Sporazum, koji su potpisali ministri saobra}aja Makedonije i Crne Gore Mile Janakievski i Andrija Lompar, doprinije}e ve}oj konkurentosti. Bi}e uspostavqene i nove autobuske linije, {to }e zavisiti od inicijativa makedonskih i crnogorskih prevoznika. Oni }e ubudu}e imati isti tretman u obje zemqe, kada je rije~ o putnim taksama i pla}awu putarine.

POLAN^EC bio desna eru ruka Sanad

Nova dr`ava u regionu

“Prirodna Albanija“ do 2013. godine
PODGORICA - Albansko pitawe na Balkanu trebalo bi da bude rije{eno do kraja 2013. go di ne for mi rawem dr`a ve ko ja }e obu hva ti ti sve te ri to ri je na ko ji ma `i ve Al ban ci, osno va je platforme koju je napisao biv{i zvani~nik albanske Vla de Ko ~o Da naj, pi {u podgori~ki mediji. “Prirodna Albanija“, kako je Da naj na zi va u do ku men tu objavqenom na 200 stranica, obuhvata Albaniju, Kosovo i dijelove Crne Gore, Makedonije, Srbije i Gr~ke u kojima `ive Albanci. Platformom se predvi|a da nova albanska dr`ava bu de for mi ra na po sli je pre go vo ra sa su sje dnim dr`avama. Danaj smatra da predstavnicima Albanaca u su sje dnim dr`a va ma tre ba da ti pra vo da se na re fe rendumu izjasne da li `ele da budu dio nove dr`ave.
Ivo Sanader

Prema te`ini kaznene prijave protiv Polan~eca rekao bih da u ovom slu~aju istraga ne vodi prema biv{em premijeru, rekao Nobilo
ZAGREB - U aferi “Podravka do sada niko od osumwi~e nih ni je ni je dnom rije~ju spomiwao ili za ne{to teretio Ivu Sanadera, a advokat uhap{enog Damira Polan~eca Anto Nobilo ka`e da su pogre{na naga|awa javnos ti da is tra ga pro tiv wegovog brawenika vodi prema biv{em premijeru, prenijele su ju~e agencije. Iz neslu`benih, ali pouzdanih izvora hrvatski mediji saznaju da nijedan od {efova koprivni~kog preduze}a “Podravka“, koji su mjesecima boravili u zatvoru Remetincu, u svom iskazu nije spomiwao nekada najmo}nijeg ~ovjeka u Hrvatskoj, premda se u kuloarima i daqe spekuli{e da bi neko od osumwi~enih mogao postati “svjedok pokajnik“. Posqedwa i za sada “najkrupnija riba“ slu~aja “Podrav ka“ je biv {i potpredsjednik Vlade Hrvatske Damir Polan~ec, koji je bio Sanaderova desna ruka.

Sanader za sada nije na meti USKOK-a
BIV[EG premijera niko ne tereti za u~e{}e u aferi
Polan~ecov advokat Anto Nobilo izjavio je da }e javnost biti razo~arana kada vidi o ~emu je zaista rije~. Na pitawe vodi li istraga protiv wego vog braweni ka pre ma biv{em premijeru Ivi Sanaderu, kao {to naga|aju neki mediji i politi~ari, odgovorio je negativno. Prema pisawu hrvatskih medija navodno je i sam Polan~ec izjavio da je Sanader meta, a on kolateralna `rtva. - Prema te`ini kaznene prijave protiv Polan~eca rekao bih da u ovom slu~aju istraga ne vodi prema biv{em premijeru, ali ne znam istra`uju li policija i USKOK jo{ ne{to - rekao je Nobilo. Prema rije~ima zagreba~kog advokata Veqka Miqevi}a, koji je i branilac biv{eg predsjednika Uprave i NO “Podravke“ Darka Marinca, dosada{wi razvoj cijelog slu~aja nije iznena|uju}i. - Istraga u posqedwih trideset dana vodila je u ovom smjeru. Ovo za mene nije neo~ekivan razvoj situacije, ali tek }emo vidjeti da li je sve pravno utemeqeno. U ovoj fazi istraga je bila usmjerena na prenos kredita iz Meril Li~a prema OTP banci - zakqu~uje advokat Veqko Miqevi}. Predsjednik Uprave “Podravke“ Miroslav Vitkovi} nije htio da komentari{e navode Ante Nobila o tome da je biv{i potpredsjednik Vlade posqedwih sedmica poku{avao da pomogne svojim kolegama u “Podravci“. Damir Polan~ec od srijede je u pritvoru na Remetincu, a sudija je odlu~io da }e tamo provesti 30 dana, dok ne budu ispitani svjedoci.

Ne slije`e se pra{ina oko afere “Podravka“ u Hrvatskoj

Jadranka Kosor i Borut Pahor

FOTO: ARHIVA

Borut Pahor

Slovenija vi{e ne blokira Hrvatsku
ZAGREB - Slovenija vi{e nema razloga da blokira otvarawe poglavqa 31 (spoqna, bezbjedonosna i obrambena politika) u hrvatskim pregovorima sa EU, rekao je ju~e u Zagrebu slovena~ki premijer Borut Pahor. On se nada se da }e wegova vlada i parlament dati saglasnost za otvarawe poglavqa. Rekao je da su slovena~ke diplomate u Belgiji ve} dobile uputstva da obavijeste svoje kolege o odluci Qubqane. Premijer Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da o~ekuje otvarawe svih i zatvarawe ve}ine poglavqa do kraja {panskog predsjedawa EU. Na osnovu informacija koje je dobila od Pahora uvjerena je da }e se i u Sloveniji uskoro ratifikovati arbitra`ni sporazum.

Josipovi}
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} ju~e nije htio da komentari{e hap{ewe Damira Polan~eca, koji je osumwi~en za zloupotrebu polo`aja i ovla{}ewa, kojima je “Podravci“ nanesena vi{emilionska {teta. On je rekao da je to “stvar pravosu|a“. Dodao je da o wegovom hap{ewu ne}e razgovarati na sastanku s premijerkom Kosor. - Svako ko je za ne{to odgovoran treba da odgovara. To je stvar pravosu|a i u tom slu~aju treba sprovesti sve po zakonu. Ako je to kazneno djelo, onda je sigurno da je “Podravci“ nanesena {teta - rekao je Josipovi}.

DOBRA VIJEST

PODGORICA
Potpredsjednik Pokreta za promjene i ~lan skup{tinskog Odbora za evrointegracije Branko Radulovi} ocijenio je ju~e da Crna Gora nikada ne}e postati ~lanica EU. Crna Gora je daleko od onoga {to je uslov za EU, a to je borba protiv organizovanog kriminala, ekolo{ki standardi, konkurentnost privrede, socijalna i solidarna politika.

ZAGREB
Ve}ina gra|ana Hrvatske podr`ava ~lanstvo ove zemqe u NATO, kojem je pristupila prije ta~no dvanaest mjeseci. Stanovnici Slavonije i Dalmacije osje}aju se bezbjedno u Hrvatskoj, to smatra 64,6 odsto anketiranih, dok 50,2 odsto ispitanika smatra da je oja~ao me|unarodni polo`aj zemqe.

LO[A VIJEST

ZA GREB, BEO GRAD Advokati Dragana Vasiqkovi}a ne uspijevaju da sa wim stupe u kontakt otkako je sud u Australiji presudio da bi mo gao da bu de izru ~en Hrvatskoj, saznaje B92. Australijska savezna policija ozbiqno sumwa da je Dragan Vasiqkovi}, poznatiji kao kapetan Dragan, u bjekstvu i ula`e sve napore

Ne zna se gdje je Vasiqkovi}
da poku{a da ga locira.

Advokati ne mogu da stupe u kontakt sa kapetanom Draganom

HRVATI tvrde da bi Vasiqkovi} imao fer su|ewe
Je dan od Va siqko vi }e vih pra vnih sa vje tni ka i prijateqa Ilija Gli{i} rekao je da ne mo`e da zakqu~i da li je Va siqko vi}, ko ga

hrvatska tra`i zbog ratnih zlo~ina, zaista pobjegao. On isti~e da se sa Vasiqko vi }em posqedwi put telefonom ~uo prije odluke Vrhovnog suda Australije i da mu od tada ne polazi za rukom da do|e do wega. Hrvat ski mi nis tar pravde Ivan [imonovi} rekao je da je Hrvatska upozorila vlasti Australije na

mo gu }nost da Va siqko vi} po bje gne, jer ima dvoj no dr`avqan stvo i srpsko i australijsko, pa samim tim i dva paso{a. [i mo no vi} je jo{ je dnom ponovio tvrdwu da bi Va siqko vi} u Hrvat skoj imao fer su |ewe, {to je svojom najnovijom odlukom pot vrdio i aus tra lij ski Vrhovni sud.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 23

Svijet

Vo|a libanskog Hezbolaha Hasan Nasralah upozorio je preksino} da Izrael planira da uni{ti xamiju Al Aksa u Jerusalimu i da je samo pitawe vremena

TOP STORIES CNN

kada }e taj grad pretvoriti u ekskluzivno jevrejski. Nasralah je ocijenio da ne postoji stvarni nesporazum izme|u Izraela i SAD.

Jo{ jedna eksplozija automobila u sjevernokavkaskoj republici. Medvedev u nenajavqenoj posjeti Dagestanu. @ene-samoubice vjerovatno u Moskvu do{le iz dagestanskog grada Kizqara

No vi na pad u Da ges ta nu

Rusija suo~ena sa terorizmom islamskih ekstremista

Vijesti
Pariz

Porodica pqa~kala zlatare
PARIZ - Protiv osam ~lanova jedne porodice francuska policija podignula je u srijedu optu`nicu zbog pqa~ki nekoliko juvelirnica. Oni su pomo}u hidrauli~nih bu{ilica probijali zidove i plafone. Vlasti su istra`ivale sedam sli~nih pqa~ki po~iwenih krajem 2009. u okolini Pariza. Analiza DNK na|ene u jednoj provaqenoj zlatari dovela je policiju do osumwi~enog, wegovog ro|aka i ro|akovog oca (56) koji su vr{ili provale, kao i jo{ pet ~lanova porodice koji su ukradenu robu prodavali.

Ukrao nov~anik ministarki
Transport povrije|enog u eksploziji u Dagestanu

MOSKVA - Dvije osobe su poginule, a jedna te{ko rawena u eksploziji automobila pre ksi no} u rus koj sjevernokavkaskoj republici Dagestan. Ka ko je sa op {te no, ek splozija se dogodila u Hasavjurtovskom rejonu, u blizini sela Totur Bijkal. - Nije iskqu~eno da su u kolima “lada“ prevozili ru~no napravqenu eksplozivnu napravu - naveli su zvani~nici Dagestana. Policija je navela da su sva trojica putnika iz Dagestana i da se istraga nastavqa. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev stigao je ju~e u nenajavqenu posjetu Dagesta-

nu, dan poslije dvostrukog samoubila~kog napada u toj nestabilnoj kavkaskoj republici, sa op {tio je por tpa rol Kremqa.

IDENTIFIKOVAN terorista iz Dagestana
Medvedev je po dolasku izjavio da treba preduzeti nove “o{tre i stroge “ antiteroristi~ke mjere. - Spisak mjera za borbu protiv terorizma treba da se pro{iri. Te mjere ne treba samo da budu efikasnije ve} i o{tre, stroge i preventivne rekao je Medvedev, po dolasku u dagestanski glavni grad Ma-

ha~kalu. U me|uvremenu, Ministarstvo unutra{wih poslova Rusije ustanovilo je da je jedan od terorista-samoubica koji su prekju~e aktivirali eksplo ziv u Kizqaru 22-go di{wi sta no vnik tog dagestanskog grada Daud Magomedov, javio je Itar-Tass. U saop{tewu MUP-a navodi se da je Magomedov odranije operativno obra|ivan kao pristalica vehabizma. Dnevnik “Komersant“ pi{e da je u lokalnoj policiji

Sahrana `rtava u Moskvi

Magomedov bio u evidenciji od pro{log qeta, kada je sa drugim vehabijama zapo~eo tu~u u yamiji sa pristalicama tradicionalnog islama. Taj ruski dnevni list pi{e i da su, po jednoj verziji istrage, dvije `ene-samoubice, koje su po~inile teroristi ~ke akte u mos kov skom metrou, dva dana ranije, u glavni grad Rusije doputovale iz Kizqara. - Osobe sa potjernice ~es-

to koriste tu mar{rutu, jer je Kizqar blizu administrativne granice sa ^e~enijom, a pri ulasku u prevoz od Maha~kale do Moskve niko na usputnoj sta ni ci ne tra `i dokumenta - rekao je “Komersantu“ jedan od u~esnika u istrazi. U Moskvi je ju~e sahrawena ve}ina od 39 poginulih u samoubila~kom napadu. Dvije `rtve napada sahrawene su prekju~e izvan grada.

BE^ - Austrijskoj ministarki saobra}aja Doris Bures, jedan yeparo{, u supermarketu ukrao je nov~anik, pa je ostala bez novca, bankomat-kartice i li~nih isprava. Kra|a se dogodila u ponedjeqak, za vrijeme podnevne pauze. Politi~ari su sve ~e{}e `rtve lopova u Austriji. Tako je qeta 2008. ministarki unutra{wih poslova Mariji Fekter tokom jedne ve~ere ukradena ta{na, a u novembru pro{le godine bez ta{ne je ostala i biv{a vicekancelarka Suzane Ris-Paser.

Malezija

Manekenka po{te|ena batinawa
KUALA LUMPUR - Malezijska manekenka Kartika Sari Devi (32) [ukarno bila je osu|ena na {est udaraca {tapom zbog ispijawa piva u javnosti. Ali, sultan od Pahanga joj je kaznu preina~io u dru{tveno korisni rad. Tako }e [ukarno, koja je uhap{ena 2007. godine jer je pila pivo u hotelskom baru, odraditi tri sedmice u jednom dje~ijem domu. Iako je ispijawe alkohola zabraweno za muslimane, kazne za prekr{ioce su rijetke, a pogotovo za `ene.

DOKU UMAROV
Lider ~e~enskih pobuwenika Doku Umarov preuzeo je odgovornost za bomba{ke napade u moskovskom metrou, u kojima je 39 qudi poginulo, a vi{e desetina raweno. Umarov, ili Abu Usman, koji sebe oslovqava sa “emirom Kavkavskog Emirata“, u video-snimku postavqenom na internet sajtu Kavkazcentar, ka`e da napadi u Moskvi predstavqaju osvetu za ubistva civila koja su po~inile ruske snage bezbjednosti 11. februara u jednom selu u Ingu{etiji. “Obje operacije su izvedene po mojoj komandi i, tako mi Alaha, ne}e biti posqedwe“, rekao je Umarov.

Dmitrij Medvedev u Maha~kali

Muslimanski intelektualci osudili terorizam
DUBAI - Muslimanski intelektualci iz desetak dr`ava osudili su ju~e samoubila~ke bomba{ke atentate islamisti~kih pobuwenika u Moskvi i Dagestanu i nazvali ih “kriminalnim teroristi~kim napadima“, koji kr{e wihovu vjeru. Ovih 24 intelektualca, me|u kojima i pet muftija iz Rusije, govorili su i protiv nedavnog nasiqa u Iraku i uputili izraze sau~e{}a `rtvama i wihovim porodicama. “Islam apsolutno podr`ava svetost qudskog `ivota i nijedna patwa, ~ak i onda kada je legitimna, nikada ne mo`e biti iskori{}ena da opravda takva smrtonosna i zla djela“, navodi se u saop{tewu muslimanskih intelektualaca, izdatom u Dubaiju. Me|u potpisnicima saop{tewa su muftije iz Egipta, Sirije, Libana i BiH, kao i predsjednik Ruskog savjeta muftija.

Bez opoziva bugarskog predsjednika
SOFIJA - Poslanici bugarskog parlamenta nisu podr`ali prijedlog vladaju}ih stranaka da se pokrene procedura opoziva predsjednika dr`ava Georgija Prvanova. Za prijedlog da se pokrene opoziv pred Ustavnim sudom glasalo je 155 od 240 poslanika, ali je za usvajawe prijedloga bilo potrebno da glasa 161 poslanik. Prijedlog za opoziv podnijela je vladaju}a stranka Gra|ani za evropski razvoj Bugarske (GERB) premijera Bojka Borisova. Oni su optu`ili Prvanova da je prekr{io ustav time {to je javno objavio privatni razgovor sa ministrom finansija Simeonom \ankovom. Predmet razgovora bili su \ankovovi komentari o predsjedniku koje je iznio u jednoj televizijskoj emisiji. U GERB-u navode da ministar \ankov nije znao da se taj razgovor snima i da }e kasnije biti objavqen.

DOBRA VIJEST

^E[KA
Korupcija iz zdravstva u ^e{koj izvu~e godi{we ~itavu desetinu novca od javnog zdravstvenog osigurawa, {to je preko milijardu evra godi{we. Za taj novac moglo bi da se lije~i 17 hiqada pacijenata sa rakom debelog crijeva, koji je jedan od naj~e{}ih uzro~nika smrti ^eha.

BUGARSKA
Bugarski carinici zaplijenili su 24,5 kilograma heroina na grani~nom prelazu Vidin, na sjeverozapadu zemqe. Droga je prona|ena u putni~kom vozilu, marke “kia” bugarskih registarskih oznaka. Vozilom je upravqao tridesetdvogodi{wi bugarski dr`avqanin iz ]ustendila, a sa wim je putovala i 24-godi{wa saputnica.

LO[A VIJEST

24 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Me|unarodna donatorska konferencija

FOTO: AGENCIJE

Deset milijardi dolara Haitiju
WUJORK - Haitiju je obe}ano skoro 10 milijardi dolara kako bi se izvukao iz posqedica katastrofalnog zemqotresa. Sredstva su prikupqena na donatorskoj konferenciji. Generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Ki Mun izjavio je da su donatori okupqeni na konferenciji za Haiti u~inili “daleko vi{e od o~ekivanog“. Na konferenciji za novinare na kraju donatorske konferencije za Haiti Ban Ki Mun je rekao da je ve}i dio te sume – 5,3 milijarde dolara prikupqen od vlada i me|unarodnih partnera i da }e to biti sredstva za prve dvije godine obnove.

Zdravstveni sistem u Britaniji

Gori od Slovenije
LONDON - Britance je {okirao prekju~era{wi izvje{taj ko ji je po ka zao da je o~ekivani `ivotni vijek `ena u wihovoj zemqi ni`i od os ta lih za pa dnoe vrop skih zemqa, pa ~ak i jedne isto~nije – Slovenije. @ena ro|ena u Engleskoj mo`e o~ekivati da }e `ivjeti 81 godinu i 11 mjeseci, ali Slo ven ka }e `i vje ti dva mje se ca du `e, iako ta biv{a jugoslovenska zemqa tro{i mnogo mawe na zdravstve no osi gu rawe, pi {e “Dejli mejl“. Britanci su u posqedwoj godini pali sa 14. na 16. mjesto, a prestigle su ih zemqe koje su me |u posqedwima u{le u Evropsku uniju, Slovenija i Malta. Zemqe koje su do prije dvadeset godina “u`ivale“ u socijalizmu, Slovenija i ^e{ka, od Ve li ke Bri ta ni je imaju i mawu smrtnost novoro|en~adi.
Velika akcija FBI

Belgijski {ef diplomatije Steven Vanaker

Radikalna milicija, koja sebe naziva “Hutari“, smatrala policiju za svoje neprijateqe jer su vjerovali da oni djeluju kao agenti “novog svjetskog poretka“
DETROIT - Osam pripadnika radikalne milicije “Hri{}anski ratnik“, koji su optu`eni da su planirali da ubiju jednog pripadnika po li ci je i da na sa hra ni `rtve izvr{e bomba{ke napade kako bi pokrenuli ustanak protiv ameri~ke vlade, izjasnili su se ju~e pred Saveznim sudom da se ne osje}aju krivim, javile su agencije. Dr`avni tu`ilac Ronald Voterstrit rekao je da je lider grupe, 45-godi{wi Dejvid Brajan Stoun, planirao da preuzme kontrolu nad tri do ~etiri ruralne oblasti na jugoistoku dr`ave Mi~igen i da odatle iz zasjede napada i ubija pripadnike ameri~kih snaga bezbjednosti. Prema wegovim rije~ima, radikalna milicija, koja sebe naziva “Hutari“, smatrala je policiju za svoje neprijateqe jer su vjerovali da oni djeluju kao agenti “novog svjetskog poretka“. Tu`ila{tvo je u sudnici pustilo audio-snimke koje je snimio jedan od federalnih agenata koji je uspio da se ubaci u grupu. Na snimcima Stoun ~i ta go vor ko ji je pripremio za sastanak sa ostalim istomi{qenicima u Kentakiju u februaru, koji na-

Planirali napade na policiju
posqetku nije odr`an zbog swe`ne oluje. Advo kat Viqem Svor, koji zastupa Stouna, rekao je da je wegov klijent koristio svoje ustavno pravo na slobodu govora.

U SAD po~elo su|ewe pripadnicima radikalne hri{}anske milicije

Zapadnoevropska unija pred ukidawem

FEDERALNI agent uba~en u grupu
Advo kat de ve tog osu mwi~enog Tomasa Pjateka (46) iz Vaj tin ga, iz ame ri ~ke dr`ave Indijana, Yeri Flin saglasio se sa procjenom svog kolege. Ameri~ki Federalni istra`ni biro saop{tio je da je kod Pjateka prona|eno skoro 50 komada vatrenog naoru-

Steven Vanaker

BRISEL - Deset zemaqa ~lanica Zapadnoevropske unije objavquje zajedni~ko saop{tewe u kome se najavquje zatvarawe organizacije, saop{tio je belgijski ministar spoqnih poslova Steven Vanaker. Ministar spoqnih poslova dodao je da je i belgijska vlada dala pristanak za prestanak rada te organizacije. Zapadnoevropska unija brojala je deset ~lanica (Wema~ka, Belgija, [panija, Francuska, Gr~ka, Italija, Luksemburg, Holandija, Portugalija i Britanija), 18 zemaqa pridru`enih ~lanica, zemaqa posmatra~a i pridru`enih partnera.

Dejvid Stoun Xunior

Dejvid Stoun Senior

Xo{ua Stoun

Xo{ua Klou

Xejkob Vord

`awa i vi{e hiqada metaka. Sudija iz Indijane naredio je da Pjatek bude preba~en u Mi~igen, gdje }e mu biti su|eno uz ostatak grupe. Na internet stranici ove milicije navodi se da su se pri pre ma li za “posqedwe bitke kako bi odr`ali u `ivo tu svje do ~an stvo Isu sa Hrista“. Logo grupe je krst sa inicijalima “CCR“ {to je skra }e no od Ko lo ni jal na hri{}anska republika i to ime zna~i “Hri{}anski ratnik“. Na video-snimku objavqenom na internet stranici milicije prikazana je grupa jako na oru `a nih qudi u voj noj opremi kako zamjewuje spaqenu zastavu UN svojom, nakon {to se pretvaraju da su ubi li voj ni ke sa pla vim {qemovima. U slu~aju da budu progla{eni krivim, ~lanovi mili ci je su o~a va ju se sa do`ivotnom robijom.

Optu`nica
Optu`nica, koja je otpe~a}ena tokom protekle sedmice u Detroitu, tereti osam mu{karaca i jednu `enu za udru`ivawe, poku{aj upotrebe naoru`awa za masovno uni{tewe i posjedovawe vatrenog naoru`awa.
Tomas Pjatek Tina Stoun Kristofer Sikls Majkl Miks

Odobrena istraga o sukobima u Keniji
HAG - Me|unarodni krivi~ni sud odobrio je istragu o sukobima poslije predsjedni ~kih izbo ra u Ke ni ji 2007. godine, ~ime se pove}ava {ansa da se kenijski lideri suo~e sa sudskim procesom u Hagu, javile su agencije. Tu`ilac je podnio povjerqivu listu od 20 imena onih koji “snose najve}u odgovornost“ za postizborna de{avawa u Keniji krajem 2007. godine. - Me|unarodni krivi~ni sud }e uraditi svoj dio, ali Kenijci }e predvoditi - naveo je tu`ilac tog suda Luis Moreno-Okampo i dodao da ne}e biti “imuniteta za one najodgovornije“, prenosi Rojters. Moreno-Okampo je u novembru pro{le godine pokrenuo preliminarnu istragu o mogu}im ratnim zlo~inima u Keniji, gdje su politi~ki lideri organizovali i sproveli napade na civile kada je 1.220 qudi ubijeno, na stotine si lo va no i vi {e od 350.000 prisilno preseqeno tokom etni~kih sukoba koji su izbi li po sli je “spor nih“ predsjedni~kih izbora.

Me|unarodni krivi~ni sud

POLITI^ARI organizovali napade na civile
Ko men ta ri {u }i odlu ku suda, zamjenik predsjednika kenijske Nacionalne komisije za qudska prava Omar Hasan oci je nio je da je Mo re no-Okam po vo sa op {tewe ve oma va `no zbog

Ruski kosmonauti Fjodor Jur~ikin i Oleg Skripo~ka vje`baju u simulacijama beste`inskog stawa u svemirskom centru “Zvjezdani grad“ kod Moskve.

“borbe protiv imuniteta u Keniji“. Na stotine qudi je ubijeno poslije 27. decembra 2007. godine, kada su odr`ani predsjedni~ki izbori na kojima je zvani~no pobijedio aktuelni {ef dr`ave Mvai Kibaki, mada je opozicija tvrdila da su izborni rezultati namje{teni i da je pobjedu zapravo odnio wegov protivkandidat i li der opo zi cionog Na ranyastog demokratskog pokreta Rail Odinga.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 25

Novi talas nasiqa u Meksiku

Vijesti
Bagdad

Ubijen zvani~nik sa porodicom
BAGDAD - Visoki ira~ki funkcioner ubijen je u svom domu u Bagdadu, a tijela wegove supruge i k}erke sa tragovima nasiqa prona|ena su na ulici u sjevernom dijelu glavnog grada, saop{tio je ju~e izvor iz Ministarstva unutra{wih poslova. “Naoru`ana lica upala su u ku}u i ubila Mohameda Yalaba Ahmeda, zamjenika generalnog direktora Ministarstva zdravqa. Ahmed je ubijen u ba{ti“, potvrdio je izvor.

Glave ~etvorice mladi}a bile poredane uz kip biv{eg meksi~kog predsjednika u gradu Apatsinganu. Sumwa se na ~lanove kartela La familija, poznatog po ovako okrutnim egzekucijama
MORELIJA - Odsje~ene gla ve ~e tvo ri ce mla di }a na|ene su na glavnoj ulici zapadnog meksi~kog grada Apatsingana, gdje je od po~et ka go di ne ve} 14 qudi ubijeno na isti na~in u ratu izme|u narko-kartela, saop{tilo je ju~e tu`ila{tvo. Glave su bile poredane uz kip biv{eg meksi~kog predsjednika Lazara Kardenasa u sre di {tu kru `nog to ka u centru grada, u kojem je uvijek poja~an saobra}aj. Zvani~nici poku{avaju da utvrde da li su qude ubili ~lanovi kartela La familija, po zna tog po to me {to odrubquje gla ve svo jim `rtvama. Dr`ava Mi~oakan, u kojoj se nalazi ovaj grad od 100 hiqada stanovnika, upori{te je ovog kar te la ko ji va `i za najnasilniji u zemqi. Rat narko-kartela je izgleda eskalirao u Meksiku kada su u utorak naoru`ani qudi u koordiniranim napadima napali dvije vojne baze na sjeveru zemqe, a u razmjeni vatre koja je uslijedila ubijeno je 18 napada~a, saop{tile su meksi~ke vlasti.

Bukure{t
Vojska i policija ne odustaju od uni{tewa narko-kartela

[trajk u javnom prevozu
BUKURE[T - Bukure{t je ju~e bio paralizovan zbog iznenadnog {trajka zaposlenih u javnom gradskom pre vo zu, sa op {te no je iz kompanije koja je zadu`ena za javni gradski saobra}aj u Bukure{tu (RATB). “Nijedan gradski autobus, tramvaj ni trolejbus ne saobra}aju. Ne znamo kada }e ponovo po~eti da saobra}aju, jer sve zavisi od pregovora“, izjavio je portparol kompanije. Vi{e od dva miliona putnika dnevno koristi linije javnog gradskog prevoza.

DR@AVA Mi~oakan upori{te La familije
Pripadnici narko-kartela su u utorak u blindiranim kolima, naoru`ani ru~nim bombama i kala{wikovima, napali garnizone u grani~nim dr`avama Tamaulipas i Nuevo Leon, gdje se posqedwih mjeseci nasiqe poja~alo. Ubijeno je 18 napada~a,

Egzekutori meksi~kih bandi nemaju milosti

dvoje ih je povrije|eno, a sedam uhap{eno. Jedan vojnik je zadobio lak{e povrede. Zaplijewene su 54 pu{ke, 61 ru~na bomba, zoqe, bombe ru~ne izrade i {est blindiranih vozila koje su napada~i koristili. Ge ne ral Lu is Viqegas re kao je da su ovi na pa di

Zaplijeweno oru`je kartela

FOTO: AGENCIJE

“o~ajni~ka reakcija kriminalnih bandi na napredak saveznih vlasti“ u borbi protiv narko-kartela u Meksiku. Sjeverne dr`ave Meksika su takore}i pod opsadom zbog eskalacije nasiqa vezanog za narko-bande. U me|uvremenu, meksi~ki zvani~nici izjavili su da je Rikardo Vales, koji je uhap{en poslije smrtonosnog napada na radnike ameri~kog konzulata u Meksiku, priznao svoje Huares u~e{}e u ubistvima. Savezna meksi~ka policija preuze}e od Pre ma ri je vojske odgovornost za borbu protiv ~ima zvani~nika, kriminala u pograni~nom gradu Huares. Vales, koji je naU tom gradu od 1,3 miliona stanovnika vodni ~lan ozlopro{le godine u nasiqu povezanom sa gla {e ne ban de narko-bandama poginulo je preko 2.600 Los Aztekas, requdi, a ove godine 500. kao im je da je bio

na stra`i za narko-bandu i da je meta napada u gradu Sijudad Huarezu bio ~uvar u ameri~kom zatvoru. ^uvar Artur Redelfs i wegova supruga Lesli Enrikez, koja je radila u ameri~kom konzulatu, ubijeni su u napadu. U odvojenom napadu stradao i Meksikanac Salsido, koji je bio o`ewen radnicom konzulata. Vales je istra`iteqima rekao da mu je lider bande naredio da locira “bijelo terensko vozilo“ koje je vozio Redelfs. Motiv ubistava jo{ nije poznat, ali istra`iteqi vjeruju da je u pitawu osveta Redelfsu koji je radio u zatvoru preko granice u SAD, gdje su smje {te ni broj ni ~la no vi bande.

[panija

Zaplijewen kokain
MADRID - [panska policija zaplijenila je 2,5 tona kokaina koji je brodovima stigao iz Kolumbije i Meksika i uhapsila trojicu [pa na ca, sa op {ti lo je {pan sko Mi nis tar stvo unutra{wih poslova. Kokain je bio sakriven u robi ko jom su bi li na puweni kontejneri, me|u elektri~nim generatorima, sokovima i drugim proizvodima koji su stigli u {pansku luku Valensija, prenijeli su {panski mediji.

Angela Merkel

"Qubav pobijedila mr`wu"
RIM - Ko ali ci ja pre mijera Silvija Berluskonija na regionalnim izborima u Italiji osvojila je vi{e glasova u {est oblasti, preuzev{i vlast od opozicione qevice u ~ak ~etiri regiona, ukqu~u ju }i La cio sa prestonicom Rimom, prenijeli su italijanski mediji. Ko ali ci ja de snog cen tra, osim u Laciju, pobijedi la je u Lom bar di ji i Venetu na sjeveru zemqe, u Kalabriji i Kampaniji na jugu, kao i u Pijemontu. Opozicioni lijevi centar sa~uvao je vlast u sedam od 13 regija. Ita li jan ski pre mi jer Silvio Berluskoni izjavio je da rezultati regionalnih izbora pokazuju da je “qubav pobijedila mr`wu“ i da su bi ra ~i oda li pri znawe wegovoj vladi za dosada{wi rad, pre no se ita li jan ski mediji. ktivu za stabilnost politi~kog sistema, kao i da }e sada “biti mogu}e sprovesti ne op ho dne re for me za mo dernizaciju i razvoj zemqe“. - Svim srcem zahvaqujem svim bira~ima koji su vjerovali u nas i dali nam glas uprkos u`a snoj kam pawi bla}ewa i kleveta kojoj smo bi li izlo `e ni posqedwa dva mje se ca. Jo{ je dnom qubav je pobijedila zavist i mr`wu - poru~io je italijanski premijer. Por tpa rol ita li jan ske vlade Paolo Bonajuti ocijenio je da re zul tat izbo ra predstavqa “uspjeh“ za vlada-

Silvio Berluskoni o uspjehu wegove koalicije na regionalnim izborima

Pohvale Katoli~koj crkvi
BER LIN - Wema ~ka kan ce lar ka An ge la Mer kel pohvalila je ju~e reakci ju Ka to li ~ke crkve u toj zemqi na skandal koji je izbio oko maltretirawa i seksualnog zlostavqawa djece u crkvenim zborovima u posqedwih nekoliko decenija. Merkel je u intervjuu televiziji RTL kazala da je do bro {to je crkva uspostavila poseban telefon na koji se mogu javiti `rtve. Ona je, tako|e, pozdra vi la na ja vu wema ~kih biskupa da }e cijeli slu~aj ispitati do kraja, kako bi se otkrila istina.

OPOZICIONI lijevi centar sa~uvao vlast u sedam od 13 regija
Berluskoni je ocijenio da izbor ni re zul tat pred stavqa “najboqe priznawe vladi za wen rad“ i perspe-

Silvio Berluskoni

ju}u koaliciju, pogotovo zbog ~iwenice da se oni odr`ava ju na po lo vi ni man da ta

vlade i da je to obi~no prilika za bira~e da upute upozorewe aktuelnim vlastima.

26 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

S ciqem smawewa gu`vi uskoro }emo laboratoriju u Platonovoj, u kojoj se sada rade samo hematolo{ke analize, opremiti i opremom za biohemijske analize, rekla Du{ica Stankovi}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com Bawolu~ani koji su primorani ili `ele da obave osnovne biohemijske analize, odnosno da dobiju krvnu sliku, moraju da ~ekaju sedam da na da bi do {li na red u la bo ra to ri ji Do ma zdravqa. Potvrdilo je to vi{e gra|ana koji su proteklih dana zva li re da kci ju “Gla sa Srpske“ - Ni je nor mal no da za analizu krvi ~ekam sedam dana. Kada sam do{la rekli su mi da me mogu naru~iti tek idu}e sedmice, jer su za ovu ve} svi termini popuweni. Mo`da u me|uvremenu i ozdravim, jer dok ~ovjek do|e na red, mo`e sva{ta da mu se desi - rekla je pacijentkiwa Tamara Dragi~evi}, koju smo zatekli pred vratima laboratorije na Poliklinici. Stru ~ni sa ra dnik za odno se s ja vno{ }u u Do mu zdravqa Du{ica Stankovi} istakla je da }e velike gu`ve za osnovna ispitivawa krvi uskoro biti smawene ili }e potpuno nestati, jer se pored cen tral ne la bo ra to ri je na bawolu ~koj Po li kli ni ci planira otvarawe jo{ jedne u objektu u Platonovoj 4. - S ciqem efi ka sni jeg djelovawa, uskoro }emo laboratoriju u Platonovoj, u kojoj

Bolesni sedam dana ~ekaju na va|ewe krvi

Velike gu`ve u bawolu~kom Domu zdravqa

2

dje~aka

10

djevoj~ica

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Bawolu~ani strpqivo ~ekaju na analizu krvi

FOTO: S. ILI]

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

se sada rade samo hematolo{ke ana li ze, opre mi ti i opremom za biohemijske analize - rekla je Stankovi}eva. Prema wenim rije~ima, gu`ve u centralnoj laborato ri ji na Po li kli ni ci su prisutne jer se broj pacijenata iz godine u godinu pove}ava.

- Na{i gra|ani tradicionalno najvi{e dolaze u central nu la bo ra to ri ju, jer je prepoznatqiva i radi dugo. Qudima je poznato gdje i kako se u Po li kli ni ci obavqaju hematolo{ke i biohe mij ske ana li ze i on da stalno dolaze tu - pojasnila je Stankovi}eva.

DJE^IJA LABORATORIJA
U sklopu centralne laboratorije na Poliklinici radi i dje~ija. - Ovdje se primaju djeca do 15 godina bez naru~ivawa sa uputnicom od pedijatra ili porodi~nog qekara. Tu nema gu`vi i nalazi su istog dana - rekla je Du{ica Stankovi}.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

RJE[EWE otvarawe laboratorije u Platonovoj
Ona je dodala da su uveli jo{ jedan na~in na koji nastoje da smawe gu`ve i ~ekawe

pacijenata. - U posqedwe vrijeme uvedeno je naru~ivawe pacijenata. Hitni slu~ajevi se odmah primaju, a prednost za labora to rij ske ana li ze ta ko |e imaju ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca i trudnice - istakla je Stankovi}eva. Me|utim, kako ka`u pacijenti, ni to nije dovoqno, jer su gu`ve i daqe konstantne. - Ni ka ko da do |e mo na red. Pro{le sedmice smo ~ekali tri dana samo da bi nas naru~ili za pregled, odnosno da bismo dali krv za najosnovnije analize - rekli su pa-

cijenti koje smo zatekli u ~ekaonici Centralne laboratorije za djecu i odrasle na Poliklinici. U Domu zdravqa isti~u da se mora po{tovati procedura, te da se mnogi pacijenti `ale, a ne donesu ni uputnicu od porodi~nog qekara. - Bez upu tni ca ne ma ni analiza. Ina~e u centralnoj laboratoriji na Poliklinici sva ko dne vno se obra de uzroci za 350 do 400 pacijenata, odnosno u prosjeku se uradi od 3.000 do 3.500 hematolo{kih i oko 2.000 biohemij skih ana li za - re kla je Stankovi}eva.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ VOJSKA PALIH AN\ELA - triler/fantastika re`ija: Skot Stjuart uloge: Pol Beteni, Denis Kvejd, Dag Xons, Lukas Blek termini: 16.40, 20,22.15 ~asova NEKA OSTANE ME\U NAMA - doma}i re`ija: Rajko Grli} uloge: Predrag Miki Manojlovi}, Bojan Navojec, Ksenija Marinkovi}, Darija Lorenci termini: 21.15, 23 [PIJUN IZ SUSJEDSTVA - akciona komedija re`ija: Brajan Levan uloge: Xeki ^en, Amber Valeta, Xorx Lopez termini: 16, 18, 21.15 PRI^A O PRVAKU - biografski/sportski re`ija: Xon Li Henkok uloge: Sandra Bulok, Tim Mekgrou, Lili Kolins, Rej Mekinon termini: 18.45 ~asova ALISA U ZEMQI ^UDA - 3D avantura/fantazija re`ija: Tim Barton uloge: Xoni Dep, Mia Vasikovska, Helena Bonem Karter termini: 19 LEDENO DOBA 3: POVRATAK DINOSAURA - animirani/sinhronizovani re`ija: Karlos Saldana, Majkl Turmajer termini: subota i nedjeqa u 12 i 14 PADA]E ]UFTE - animirani re`ija: Ron Klements, Xon Masker termini: subota i nedjeqa u 12.30 i 14.30 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS “[kola za pa~i}e“, tekst i re`ija: Predrag Bjelo{evi} subota u 18 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotografija: “Sje}awe na budu}nost“, autor: Aleksandar Sa{a Grandi} MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba “Florijan Mi}kovi} i sinovi“ GALERIJA “UDAS“ Izlo`ba “KO SAM JA?”, autor: Zdeno Be}arevi}

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 27

Povodom nastupaju}ih vaskr{wih praznika mje{tani bawolu~kog naseqa Star~evica prvi put organizova}e danas, na Veliki petak, u 13 ~asova u prostorijama Zajednice eta`nih vlasnika u ulici Prve kraji{ke brigade 1 takmi~ewe u bojewu vaskr{wih jaja.

Takmi~ewe u bojewu jaja na Star~evici

- Pozivamo sve zainteresovane mali{ane da ponesu boje, flomastere, naqepnice... i u~estvuju u farbawu jaja. Za najboqe pripremili smo nagrade - istakao je organizator takmi~ewa Milorad Arlov. S. J.

FOTO: S. ILI]

GRADSKE VIJESTI

Djeca iz “Zotovi}a“ na izletu u Slatini
Djeca iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}“ povodom vaskr{wih praznika ju~e su proveli dan u prirodi, na izleti{tu u Slatini, gdje su se takmi~ili u kategorijama “farbawe jaja“, “brzo jedewe {ampita“ i “obuci i pojedi ~okoladu“. - Ivana Martinovi} je dobila nagradu za najqep{e ofarbano jaje, Bo{ko Luki} i Veronika Pezer podijelili su prvo mjesto u kategoriji brzog jedewa {ampita, a Milan Hayi} je osvojio prvo mjesto u igri “obuci i pojedi ~okoladu“ - rekla je slu`benik za odnose s javno{}u u Zavodu Nata{a Trampa. Ona je dodala da je ovo bila prilika za djecu da iska`u svoju kreativnost, ali i da se odmore od {kolskih i rehabilitacijskih obaveza. S. T.

Apoteka “1. maj” radi}e neprekidno tokom praznika

Vi{e pa`we o~uvawu Vrbasa
Ekolo{ka situacija u slivu rijeke Vrbas je alarmantna i vi{e pa`we treba da bude posve}eno edukaciji stanovni{tva o zna~aju vode, zakqu~eno je na okruglom stolu, koji je pod nazivom “Voda za `ivot“, odr`an ju~e na bawolu~kom Fakultetu za ekologiju. Ovo je za “Glas Srpske“ izjavio predsjednik Kluba sportova na divqim vodama “Argonaut“ Berislav \uri}. - Gotovo svi u~esnici skupa su se slo`ili u jednom, a to je da vi{e pa`we treba posvetiti o~uvawu Vrbasa, wegovog biqnog i `ivotiwskog svijeta. A treba i to naglasiti da su okruglom stolu prisustvova li i u ra du u~es tvo va li predstavnici svih op{tina du` Vrbasa i nekoliko eminentnih stru~waka iz raznih oblasti - rekao je \uri}. On je dodao da je jo{ razgovarano o sanaciji divqih deponija du` Vrbasa, nelegalno podignutim ku}ama ... S. G.

Tokom vaskr{wih praznika izmijewen radni re`im gradskih slu`bi

Autobusi gradskog i prigradskog saobra}aja danas, u nedjequ na Vaskrs i u ponedjeqak vozi}e po nedjeqnom re`imu, s tim da }e prijepodnevni polasci biti ~e{}i, dok }e za subotu va`iti uobi~ajen re`im, rekao Star~evi}
PI[E: SVJETLANA GAJI] svjetlanag@glassrpske.com

De`urne ekipe rade ~etiri dana
subotu i ponedjeqak radi}e skra}eno do 13 ~asova. Iz Admi nis tra ti vne slu `be gra da je sa op {te no da prijemna kancelarija 16 da nas i u po ne djeqak ne }e raditi. slu`be grada Ankica Kremenovi}. U bawolu ~kom Do mu zdravqa re kli su da }e za predstoje}e praznike raditi de `ur ne eki pe u dvi je ambulante, kao i Hitna pomo}. - “Pun kto vi“ za ti mo ve po ro di ~ne me di ci ne bi }e ambulante u Platonovoj ulici i na Poliklinici - rekli su u Domu zdravqa. Kao {to je to broj nim Bawolu~anima ve} poznato, apoteka “Prvi maj” bi}e de`urna. - Radi}emo 24 ~asa dnevno to kom vas kr{wih pra zni ka - pot vrdi la je {ef

U ~e ti ri da na vaskr{wih praznika gradske zdravstvene slu`be, autobuski prevoz i trgova~ko-ugosti teqski obje kti ima }e pra zni ~ni, odno sno izmi jeweni radni re`im. - Auto bu si grad skog i prigradskog saobra}aja danas, u nedjequ na Vaskrs i u ponedjeqak vozi}e po nedjeqnom re `i mu, s tim da }e prijepodnevni polasci biti ~e{}i, dok }e za subotu va`i ti uobi ~a je ni re `im. Van re dnih po la za ka i do lazaka ne}e biti - rekao je “Glasu Srpske“ izvr{ni direktor Sektora saobra}aja u bawolu ~kom “Auto pre vo zu“ Goran Star~evi}. On je dodao da danas ne}e raditi {alteri na kojima se prodaju mjese~ne karte, a u

DE@URNE ambulante u Platonovoj i Poliklinici
- S obzirom na ~iwenicu da su vaskr{wi praznici porodi~ni, radno vrijeme ugosti teqskih obje ka ta na podru~ju Bawe Luke za vrijeme praznika ostaje uobi~ajeno. Vlasnici ugostiteqskih objekata mogu na zahtjev da dobiju odobrewe o produ`enom radnom vremenu - kazala je slu`benik iz Odjeqewa za privredu Administrativne

apoteke “Prvi maj” Sawa Bu}ma. Gradski dragstori }e tako |e sve vri je me pra zni ka ra di ti non-stop, a ve li ki trgova~ki centri ima}e svoj po se ban re `im, jer ve }i na wih ne}e ratiti u nedjequ, na Vaskrs. Di re ktor bawolu ~kog “Vodovoda“ Milan Mazalica naglasio je da o~ekuju da }e snab di je vawe vo dom bi ti uredno. - Ni smo pla ni ra li iskqu~ewa i radove na vodovodnoj mre`i, a na{e de`urne eki pe }e obe zbi je di ti do voqne koli~ine vode za pi}e - istakao je Mazalica.

Mali{ani “An|elka“ {arali jaja
Povodom vaskr{wih praznika djeca Pravoslavnog vrti}a “An|elak“ ju~e su ukra{avala jaja, pripremaju}i se tako za najve}i hri{}anski praznik. - Na tradicionalan na~in obiqe`ili smo vaskrsewe Hristovo i djeca su sa odu{evqewem bojila jaja. Na{ vrti} ve} deset godina uspje{no organizuje ovu aktivnost za djecu - rekla je rukovodilac ovog vrti}a Danica Siki}. Mali{ani iz “An|elka“ su boje}i jaja na razne na~ine pokazali svoju kreativnost. - Presre}na sam {to sam sa svojim drugarima iz vrti}a bojila jaja za Vaskrs. Nacrtala sam cvjeti}e mojom omiqenom crvenom bojom - rekla je ~etvorogodi{wa Valentina A}imovi}. S. J.

“ELEKTROKRAJINA“
Iz “Elektrokrajine“ su saop{tili da ne}e biti planiranih radova na elektroenergetskim objektima a ni iskqu~ewa za vikend. - Tehni~ke slu`be de`ura}e u vrijeme predstoje}ih praznika u slu~aju da do|e do kvarova na elektromre`i rekao je de`urni dispe~er u ovom preduze}u.
Mali{ani pokazali kreativnost
FOTO: S. JOKI]

PA@WA
Autobusi voze po redu vo`we za nedjequ

MATI^NI URED
Ro|eni:
Lana Jankovi}, k}i Jovana i Merime; Milo{ Petro vi}, sin Bo ri {e i An|elke; Mia \ukanovi}, k}i Zo ra na i Mi li ja ne; Aleksandra Kravqa~a, k}i Predraga i Marine; Awa Sta ki}, k}i Ra do sla va i Biqane; Magdalena Kuruzovi}, k}i @arka i Suzane; An |e la Sa vi}, k}i Slavi{e i Dijane; Petar Ra di {i}, sin @eqka i @eqke; Lena Li~ina, k}i Go ra na i Ma ri ce; Jo va na Ki ~i}, k}i Zlat ka i Mire.

Invalidima petoro kolica
Gradska organizacija Crvenog krsta organizovala je ju~e akciju donirawa invalidskih kolica za petoricu invalida. - Gradska bora~ka organizacija predlo`ila je pet invalida kojima su potrebna invalidska kolica i wima smo ih ju~e uru~ili. Kolica je doniralo Udru`ewe izbjeglih i raseqenih iz Hrvatske, kojem zahvaqujemo - istakla je sekretar GOCKa @eqkica Ili}. S. J.

Umrli:
[e fi ka (Ejub) Ba li}, ro |e na 1936. go dine; Zo ran (Qubo) Bu di}, ro |en 1939. go dine.

28 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine
Djevojka pred kojom je glumac Sergej Trifunovi} `elio da se poka`e kao buntovnik, kome saobra}ajna pravila ni{ta ne zna~e je Marina Peki}, Crnogorka iz Bara, sa prebivali{tem u Novom Sadu, otkrivaju pojedini mediji u Srbiji. Marina, koja radi u producentskoj ku}i “Emou{n“, bila je sa glumcem u kolima, dok ga je “Paparaco potera“ snimala kako redom prolazi kroz ~etiri crvena svjetla na semaforu. Ova djevojka je navodno i glavni razlog zbog koga je Sergej raskinuo vezu sa Anom Vu~eli}, }erkom Milorada Vu~eli}a. - Sergej i Marina upoznali su se u novosadskom klubu “Studio“ u novembru. Tada je po~elo wihovo "muvawe". Prvo preko popularnog sajta “Fejsbuk“, a zatim su po~eli tajno da se vi|aju, po{to je glumac u to vreme bio u vezi s Vu~elinom k}erkom. Kada je u februaru raskinuo s Anom, Sergej je i zvani~no zapo~eo vezu s Marinom izjavio je neimenovani izvor. Glumac je navodno veoma zaqubqen u mladu Baranku, pa joj ~esto na “Fejsbuku“ ostavqa komentare poput ovog: “Ima bronzani ten i svetli sva, sjajna si, xepna venerice, tih ugqenisanih o~iju, crne kose i belog osmeha, ti si san... zabavno stvorewe, zabava sa tobom dobija smisao ...”

Idu dva Crnogorca preko strme litice. Prvi se pla{i visine pa ne smije ni pogledati u ponor, a ovaj drugi ga kura`i da se ne boji. Odjednom kamen izmakne ispod noge onog pla{qivog, on jauknu i upade u ponor. Drugi se skameni od straha, a

kad se malo pribra pogleda doqe boja`qivo, pa iz sveg glasa viknu: - Milune jesi li `iv, javi se? - Ja{ta, nego da sam `iv! - za~u se glas iz provalije. - Kako si `iv kad je ponor toliko dubok? - Pa, glupane jo{ letim!

Jedan gost pozva konobara u jednom prigradskom beogradskom restoranu: - [ta bre, burazeru, tra`i ova

muva {to pliva u mojoj supi? - Pa {ta ti ho}e{, drugar, da za cenu te supe na|e{ {arenog leptira?

Upada ~ovjek kod kom{ije u stan, na~isto izbezumqen i vi~e: - Pomagaj kom{ija, molim te, ho}e ta{ta da sko~i kroz pro-

zor. - Pa ne znam {ta ja tu mogu da uradim. - Mo`e{ da mi pomogne{ da otvorim prozor!

Romansa sa Marinom

Sastojci
(za 3 osobe) 3 Kraqica brzih poto~nih voda ili hladnih jezera - pastrmka priprema se na bezbroj na~ina, a jedan od wih je i ovaj sa ri`om. Bogate omega-3 masnim kiselinama koje smawuju holesterol, te proteinima, mineralima i vitaminima, pastrmke pripadaju zdravoj i vrlo ukusnoj hrani, u ovom slu~aju pogodnoj za dane posta. Za pripremu jela po ovom receptu potrebno je oko 70 minuta. pastrmke sredwe veli~ine so mqeveni crni biber ruzmarin ka{i~ice maslinovog uqa ~ena bijelog luka sok od 1/2 limuna polovina limuna doma}eg crnog vina {oqa (3 dl) ri`e

Priprema
1. O~i{}ene i oprane pastrmke dobro posu{ite upijaju}im papirom. Posolite ih i za~inite biberom i ruzmarinom. 2. Zemqanu ~iniju u kojoj }e se pastrmke pe}i podma`ite maslinovim uqem, pa ribu naslo`ite i nalijte sok od pola limuna i decilitar dobrog crnog vina. 3. Uz ribu slo`ite neoqu{ten, samo malo no`em zgwe~en bijeli luk, kao i jednu polovinu limuna. 4. Ako zdjela nema poklopac, zatvorite je dobro alu folijom. 5. Ribu pecite u rerni na 200 stepeni Celzijusovih. 6. Neka se riba pe~e tako ne{to vi{e od tridesetak minuta. U me|uvremenu, ri`u samo malo prokuvajte, otprilike dopola. 7. Izvadite posudu iz rerne, skinite alu foliju i prethodno ocije|enu ri`u rasporedite pored ribe. Pastrmka je pustila sok, koji se pomije{ao sa crnim vinom i limunom, a oni nisu isparavali, jer je posuda bila zatvorena. Ri`a neka bude potopqena u te~nost. 8. Vratite u rernu na jo{ oko 15-ak minuta da se ri`a zape~e i da ve}ina te~nosti ispari.

Cijene u KM
pastrmke so, biber ruzmarin uqe luk limun vino ri`a 7,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,8 0,9

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
U prvom planu je zarada. Ulagawe u razne berzanske transakcije vi{estruko }e se isplatiti. Puni ste snage, pa se bavite fizi~kim aktivnostima i sportom. Budite oprezni. Morate ulo`iti maksimum snage kako biste ostvarili dana{we obaveze. Emotivno zadovoqstvo!

Vaga
(24.9 - 23.10)
Ukoliko `udite za neobi~nim stvarima, dobi}ete ih. Uzbudqiv dan je pred vama. Prija vam dru`ewe sa umjetnicima i boemska atmosfera. Situacija se iskristalisala. Znate na ~emu ste. Rje{avate problem sa partnerom, pa mo`ete da predahnete. U`ivajte u svakom trenutku.

2 3

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Hvatate se u ko{tac sa velikim izazovima i poduhvatima. Uspje{no ih rje{avate, pa nema razloga za nervirawe. Zahvaquju}i preduzima~kom duhu, nadajte se najboqem. Po`eqno je biti racionalan po pitawu fizi~kog iznurivawa, jer su mogu}e sr~ane smetwe.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Imate osje}aj kao da vam je kamen pao sa srca, jer vi{e ne zavisite od qubavnih impulsa, pa mo`ete normalno da di{ete. Prikupite snagu za nov nalet emocija koji }e biti daleko intenzivniji od prethodnog. Mawe reagujte srcem, jer ono grije{i.

1 dl 1

Pe~ene pastrmke sa ri`om

Poslu`ivawe
Ovako spremqena pastrmka je dovoqno so~na i ne raspada se. Ri`a je blago kiselkasta, {to joj daje jednu novu notu.

10,8

Blizanci
(21.5 - 21.6)

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Bi}ete u situaciji da nekome u~inite uslugu, {to }e vam se vi{estruko isplatiti. Iako ne polazite sa ra~unicom, dobro se dobrim vra}a. Intuicija je poja~ana, u`ivawe u muzici izra`eno. U dobrom ste raspolo`ewu jer ste u skladu sa samim sobom.

Umjesto telefonom, male goste na ro|endansko ili neko drugo dje~ije slavqe pozovite ma{tovitim pozivnicama koje je po`eqno da izradite zajedno s djetetom, predla`u stru~waci roditeqima
bice. Pozivnicu potom prekrij te pro zir nom plas ti ~nom folijom plave boje u istoj veli~ini te je na krajevima fiksirajte qepqivom trakom ili qepilom. I {arene lizalice koje djeca obo`avaju mogu se iskoristiti za izradu ma{tovi tih po zi vni ca. Na one najve}e prive`ite pozivnicu te ih potom li~no uru~ite, a one male jednostavno zalijepite na klasi~nu pozivnicu, sta vi te u ko ver tu i po {aqite po{tom. Djecu }e razve se li ti i po zi vni ca u obliku velikih bombona. U tu svrhu tekst poziva napi{i te na me ka ne, la ko sa vitqive papire u veselim bojama narezane na pravougaonike veli~ine lista male sveske. Na sredinu papira stavite neke okrugle slatki{e ili gumene loptice veli~ine onih za ping-pong koje

Ma{tovitost na dje~iji na~in
potom zamotajte poput bombona i proslijedite gostima. Vrlo su zgodne i pozivnice-bojalice. Za ove pozivni ce naj pri je crnim flomasterom nacrtajte ro|endansku tortu sa {to vi{e detaqa, a potom crte` umno`ite fotokopirnim aparatom na ~vr{}i kar ton. Pozivnice potom po{aqite za je dno s ma lom ku ti jom drvenih bojica kako bi gost mogao u`ivati ne samo u pozivu nego i u bojewu ro|endan ske tor te. Ako ne ma te dovoqno vremena, obi~ne pozivnice mo`ete u~initi posebnim i tako da u kovertu dodate neku sitnicu, npr. gumicu za kosu ili ukosnicu, bro{, bey, balon, {koqkicu, privjesak ili ne{to sli~no. Osim toga, pozivnicu mo`ete utaknuti i u kutiju ~okola de ili do da ti vre }i ci bombona.

Pravite povoqan preokret u profesiji. Zahvaquju}i ranijem iskustvu i poznanstvima, uspjeh je neizbje`an. Po{to se nalazite u stawu preosjetqivosti i pove}ane intuicije, iskoristite to na pravi na~in. Ne pani~ite, ve} poku{ajte da izvu~ete maksimum koristi.

Rak
(22.6 - 21.7)
Sa partnerom ste u harmoniji, sa roditeqima i prijateqima tako|e. Emotivnost je izra`ena. Nagla{ena je privr`enost domu i porodici. Potreba da se o nekome brinete tako|e je izra`ena. Prema partneru se odnosite roditeqski, {to ga pomalo nervira.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Imali ste prili~no burne trenutke ili ste ih tako do`ivqavali. Nervirawa su za vama. Sada ste u fazi kratkog predaha i regeneracije. Poku{ajte da normalizujete odnose ne samo sa partnerom ve} i sa bli`om okolinom. Razmislite koliki je va{ udio u tome.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Po zva ti ma le gos te na dje~ji ro|endan telefonom, SMS porukom ili elektronskom po{tom vrlo je jednosta vno, brzo i pra kti ~no. Me|utim, kada samostalno izradite pozivnice, a potom ih po{aqete po{tom ili li~no uru~ite mnogo je ma{tovi ti je, za nimqivi je i uzbudqivije. Prona|ite, stoga, vremena te zajedno s djetetom odabe ri te ide ju ko ja vam se najvi{e svi|a ili pak prijedloge iskoristite samo kao podsticaj za pozivnicu koja }e izmamiti osmijeh na lice i slavqenika i onoga kome je na mi jewena, sa vje tu ju stru~waci. Ako pripremate tematsku ro|endansku zabavu, ni{ta lak{e jer pozivnicu morate samo uskladiti s konceptom proslave koju pripremate. Na primjer, za “balon parti“ na-

bavite raznobojne balone pa ih naduvane zajedno s kartonskim pozivnicama prive`ite na drve ne {ta po ve te potom uru~ite malim uzvanicima.

Lav
(22.7 - 22.8)
Zra~ite qubavqu, sre}om i harmonijom. Osje}ate se voqeno, a za to treba zahvaliti partneru, koji vas obasipa we`no{}u. Razlog za dobro raspolo`ewe nije samo qubav ve} i zapo~iwawe ne~eg ~ega ste se ranije pribojavali. Glavoboqa je posqedica naprezawa.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Qubav i prijatna uzbu|ewa ~ine zanimqivim sqede}e trenutke. Jedna osoba vas stalno spopada. Niko ne sumwa u to da }ete prihvatiti wen izazov i krenuti u qubavno osvajawe. Jo{ ako se radi o Vagi ili Biku, prijatnih iznena|ewa }e biti na pretek.

POZIVNICE uskla|ene s konceptom proslave
Kao prigodne pozivnice za “gusarski parti“ mogu poslu`iti brodi}i od papira izra|eni zajedni~kim snagama, na koje potom napi{ite tekst poziva. Pozivnice }e biti gusarske i ako ih smotane stavite u staklene boce i za~epite ~epom od pluta, a potom kao da ih je voda donije la kri {om os ta vi te na pragu uzvanika. Nadaqe, ako je tema morska, onda i pozivnice mogu biti morske. U tu svrhu slavqenik neka na malo ~vr{}i papir naslika ri-

Djevica
(23.8 - 23.9)
Iako ste sre}no prebrodili opasnost, morate i daqe biti oprezni. Vrijeme pred vama povoqno je za poslove koji podrazumijevaju intuiciju i imaginaciju. Mislite da je Riba trajno rje{ewe. Blizanac vam vi{e odgovara. Mogu}i su stoma~ni problemi.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Boqe je da vi ~inite uslugu i poma`ete drugima nego da bude obrnuto. Danas ste u takvoj situaciji. Neka vas ne iznenade poja~ana intuicija i interesovawe za okultne teme. Ribe su izuzetni mediji i veliki mistici. Kad sve saberete, Ribe vole novac.

RJE[EWE: BAROSKOP, SKOK, ULA, VITAKER, E, KO[PE, RAZVOJ, AN, OTPLATA, BT, SAMARI]ANKA, PODOFICIR, ALT, U, URO\ENIK, AO, PP, STOJANA, LUKINICA, KAVANI, @S, AKABA, ANUK, RALA, ALETA, PREZIMENIK, OI, ANIKI]I.

30 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Uspjeh Paskaqevi}evog filma

Lorenco Karkatera, GANGSTER

Metju Rajli, SEDAM SVJETSKIH ^UDA
FOTO: AGENCIJE

Gran pri za “Medeni mesec“
BEOGRAD - Film “Medeni mesec“ Gorana Paskaqevi}a dobitnik je Gran prija na 34. me|unarodnom festivalu u Klivlendu, u SAD, koji dijeli sa ruskim filmom “Antikomformisti“ Valerija Todorovskog, javile su agencije. “Medeni mesec“, prva srpsko-albanska koprodukcija, po~asno je prikazan i na drugim festivalima, u Torontu, Santa Barbari i Majamiju, a bi}e prikazan i u Vankuveru i Wujorku. Redovna ameri~ka distribucija predvi|ena je za septembar. Paskaqevi}a je vijest o priznawu zatekla na Me|unarodnom filmskom festivalu u Hongkongu, gdje se “Medeni mesec“ prikazuje u presti`noj selekciji “Velikani svjetskog filma“, uz najnovija djela Frensisa Forda Kopole, Romana Polanskog, Alena Renea, Marka Belokija, And`eja Vajde, bra}e Koen i Tea Angelopulosa.

"Avatar"

Prijedorska biblioteka

Obiqe`en Svjetski dan dje~ije kwige
PRIJEDOR - Povodom 2. aprila, Me|unarodnog dana dje~ije kwige, grupa od 24 mali{ana iz Dje~ijeg vrti}a “Ra dost“ ju ~e je po sje ti la Gradsku ~itaonicu. Direktor Narodne biblioteke “]irilo i Metodije“ Sne`ana \iki} rekla je da su za mali{ane pripremili zabavnoedukativni program s ciqem da djeci pribli`e kwigu. - Dan ro|ewa Hansa Kristijana Andersena nije slu~ajno izabran za Me|unarodni dan dje~ije kwige, jer je to jedan od najve}ih dje~ijih pisaca sa ~ijim se bajkama djeca susre}u od najranijeg djetiwstva - rekla je \iki}eva. Tokom aprila Narodna biblioteka “]irilo i Metodije“ besplatno }e u~lawivati djecu pred{kolskog i {kolskog uzrasta, a sve radi popularizacije kwige. U maju besplatnu ~lansku kartu mo}i }e da dobiju i sredwo{kolci. S. T.

Multipleks “Palas“ jedini 3D bioskop u BiH, pa u goste dolaze i gledaoci iz Sarajeva, Prijedora, Zenice, Tuzle, Prwavora, Dervente, Kozarske Dubice, Gradi{ke, Bijeqine
PI[E: MARINA HRVA]ANIN marinah@glassrpske

Godina u znaku 3D do`ivqaja
bioskopa ve} sama otpla}uje. - Po{to je izra`ena zain te re so va nost za tro di men zi onal ne pro je kci je filmova, za ovu godinu planirali smo projekcije 36 3D os tva rewa - is ta kao je Qevar. Prva 3D pro je kci ja u multipleksu Palas – “Avatar“ skinut je sa repertoara poslije tri mjeseca prikazivawa. Kako isti~u u “Oskar filmu“, procjewuje se da rekord gledanosti koji je postav i o ne}e uskoro biti “potu~en“. Kako ka`e Gaukova, bajka Tima Bartona “Alisa u zemqi ~u da“ pri vu kla je pa`wu ra zli ~i tih ge ne ra cija. akcija “Vojska palih an|ela“, ani mi ra ni 3D film “Pri~a o igra~kama 2”, roman sa “Sve {to `e lim to si ti”, triler “Iz Pariza s qubavqu“, ani mi ra ni 3D film “Ka ko iz dre si ra ti svog zma ja“, 3D spe ktakl “Sudar titana“ - nabrojala je Gaukova. Za maj su na javqeni: “Ro bin Hud”, “Stra va u Ulici brijestova“, “No} za pam}ewe, “Princ Persije“ i dra ma Ja smi le @ba ni} “Na putu“, koja je nominova na za na gra du “Zla tni med vjed“ na ovo go di{wem berlinskom filmskom festivalu.

Svjetski filmski hitovi u multipleksu “Palas“

Narodna biblioteka "]irilo i Metodije"

FOTO: S. TASI]

Aukcija u Wujorku

BAWA LUKA - Uvo|ewe 3D pro je kci ja fil mskih spektakala poput “Avatara“ i “Alise u zemqi ~uda“ dovelo je do porasta posje}enosti u bawolu~kom multipleksu “Palas“. Portparol “Oskar filma“ @ana Gauk rekla je da je ovakvom rezultatu doprinijela i ~iwenica da je multipleks “Palas“ jedini 3D bioskop u BiH, pa u goste dolaze i gledaoci iz Sarajeva, Prijedora, Zenice, Tuzle, Prwavora, Dervente, Kozarske Dubice, Gradi{ke, Bijeqine. Di re ktor “Os kar fil ma“ Vladimir Qevar kazao je da je investicija za kupovinu opreme za 3D proje kci je izno si la oko 100 hiqada evra, ali da se s obzirom na posje }e nost

OVE GODINE 36 filmova 3D projekcije
- Istovremeno, porasle su i po sje te os ta lim fil movima koji nisu ra|eni u 3D tehnologiji. Zato smo za sqede }e mje se ce spre mi li `an ro vi ma bo gat re per to ar. Tako nas u aprilu o~ek u je nau ~no fan tas ti ~na

Fredi ponovo napada
Novi film iz kultnog horor serijala “Strava u Ulici brijestova“, koji }e imati priliku da vidi i bawolu~ka publika, jo{ jednom }e nas posjetiti kako ofucani bezazleni {e{ir, rukavica, par makaza i xemper sa prugastim uzorkom mogu da budu stra{ni. Pogotovo kada ih nosi ope~eno lice...

Slika Anrija Matisa
WUJORK - Slika francuskog impresioniste Anrija Matisa, nastala povodom prve proslave Dana Bastiqe poslije Prvog svjetskog rata, bi}e ponu|ena na prodaju na aukciji u Wujorku, objavio je Bi-Bi-Si. Slika pod nazivom “Buket za 14. jul 1919“ bi}e na aukciji kod “Sotbija“ 5. maja, a o~ekuje se da bi mogla da postigne cijenu izme|u 18 i 25 miliona dolara. Privatni kolekcionar iz Evro pe ku pio je to pla tno 1982. za 1,3 miliona dolara, {to je u ono vrijeme bio rekord za neki Matisov rad. [ef Odjeqewa za impresioniste kod “Sotbija“ Emanuel di Dona izjavio je da ta slika odra`ava Matisovu radost i optimizam poslije zavr{etka rata i te{kog perioda u privatnom `ivotu kroz koji je pro{ao.

"Alisa u zemqi ~uda"

BAWA LU KA - Film “32. de cem bar“, mla dog bawolu~kog rediteqa Sa{e Haj du ko vi}, do `i vio je u srijedu uve~e sarajevsku premijeru u bioskopu “Meeteng Piont“. Na sarajevskoj premijeri bili su rediteq Sa{a Hajdukovi}, glumci Nikolina \or|evi}, Slobodan Peri{i}, Dra ga na Ma ri} i Qubi{a Savanovi}, kao i

Pozitivne reakcije publike
producenti Zoran Gali} i Borivoje Jev|eni}. Pre mi je ri u Sa ra je vu prisustvovao je i ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}.

Premijera filma “32. decembar“ u Sarajevu

NA PROJEKCIJI 150 qudi
- Pre mi je ra u Sa ra je vu protekla je u prijatnoj, intimnoj atmosferi, pred 150

qudi. Prve reakcije sarajevske publike su dobre - rekao je za “Glas Srpske“ Zo ran Gali}. Hajdukovi}ev film premijerno je prikazan u decembru u Bawoj Luci, pogledala ga je pu bli ka na beo grad skom FEST-u, poslije ~ega su se po ja vi le po zi ti vne ocjene filmske kritike. “32. decembar“ je pri~a sa bawolu ~kih uli ca, ali

mogla bi da se smjesti bilo gdje u okru`ewe. Pri~a dono si do ga |a je iz no vo go di{we no}i, gdje se susre}u naivne djevojke i korumpirani policajci, razma`ene bogate tinejyerke i vje~ito neodrasli mu{karci, optimis ti `eqni da uspi ju i oni koje prati lo{a sre}a. Kada se wihove sudbine sudare, nastaje “32. decembar“. A. R.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 31

Pol Gringras snima rimejk “Fantasti~nog putovawa“
LOS AN\ELES - Poslije filma o Iraku “Green Zone“, britanski rediteq Pol Gringras pregovara o snimawu rimejka nau~nofantasti~nog trilera “Fantasti~no putovawe“ iz 1966, objavquje specijalizovana holivudska {tampa. Film snimaju studio “Tventiet sen~eri foks“ i producentska ku}a Xejmsa Kamerona “Lajtstorm entertejnment“. “Fantasti~no putovawe“, snimqeno tokom hladnog rata, govori o timu nau~nika koji bivaju smaweni do veli~ine atoma i poslati na minijaturnu podmornicu kako bi spasili `ivot prebjeglom sovjetskom nau~niku.

Bilo je i gorih dana, a poezija je pre`ivqavala. Sa poezijom se kao sa utjehom, jednako kao i sa religijom, lak{e podnosi svijet, ka`e Rajko Nogo
PI[E: MARINA HRVA]ANIN marinah@glassrpske.com

Poezija pre`ivqava i najte`a vremena

Rajko Petrov Nogo, kwi`evnik

Vijesti
Beograd

Jubilej hora
BEOGRAD - Andergraund hor obiqe`i}e sutra u Domu omladine deset godina rada, prenosi Mondo. Horkestar }e koncertom rekapitulirati desetogodi{wi rad i zahvaliti svima koji su bili dio ovog projekta, saop{teno je iz DOB-a. Od poletnih radni~kih pjesama na po~etku, pjevawa pjesni~kih stihova (Dizdara, Vinavera, Radovi}a) preko netipi~nih obrada wu vejv, pank, pa ~ak i rep i elektro, do autorskih pjesama, horkestar nastavqa da istra`uje - kao umjetni~ka ideja koja istrajava.

Nema nijednog vremena ni doba gdje izvjesni postotak qudi ne ~ezne za poezijom. Bilo je i gorih dana, a poezija je pre`ivqavala. Sa poezijom se kao sa utjehom, jednako kao i sa religijom, lak{e podnosi svijet. Poezija i religija su sestre. Re kao je ovo za “Glas Srpske“ istaknuti srpski pjesnik Rajko Petrov Nogo, koji je sa svojim kwigama u{ao u domove mnogih generacija. Pisac koji za sebe ka`e da “nije siguran koliko ima dara, ali da tuge ima za trojicu“ svoje znamenite stihove kazivao je nedavno i u bawolu~koj Gimnaziji, ~ime je jo{ jednom potvrdio snagu i autenti~nost svoje pjesni~ke rije~i. Pjesnik “Nedremanog oka” ne da nikad ne drijema, nego kao vitez naoru`an perom, svojom poezijom i daqe obasjava sve na{e puteve i ne gubi vjeru u uticaj kraqice umjetnosti na kolektivnu svijest naroda. Nogo ka`e da rado govori stihove, zato {to smatra da je `ivi kontakt s publikom najboqi odjek, najboqa akustika i najboqi putokaz pjesniku. - Dok je bilo reda, to jest dok svijet nije poludio, a poludio je, po poeziji su se narodi prepoznavali i poznavali.

JA SAM pisac pro{log vijeka

"Jarboli"

“Bu|awe prole}a“ na internetu
BEOGRAD - Album “Bu|awe prole}a“, grupe “Jarboli“, objavqen je ju~e na saj tu www.exi tmu sic.tv i svim posjetiocima sajta dostupan je za besplatno pre uzi mawe, javqa B92. Beogradski sastav “Jarboli“ ima status kultne doma}e grupe, koja je u `i`u interesovawa u{la svojim jedinstvenim zvukom. Iskren i ma{tovit stav prema temama kojim se bave u svojim pjesmama ~ini ih vi{e od decenije jednim od omiqenih bendova na ovim prostorima.

Rajko Nogo

FOTO: G. [URLAN

A po ~emu se danas poznaju, vi, mla|i nara{taji, boqe znate nego ja, isto kao {to boqe znate i ko su junaci na{eg doba. [to bi moj dragi prijateq Mo mo Ka por re kao, ja sam ipak pisac pro{log vijeka rekao je Nogo. Wegovo nadahnuto kazivawe poezije i reakcije koje je izazvao kod bawolu~kih gimnazijalaca pokazale su da je

wegovo stvarala{tvo svevremeno i da u wemu svaki ~italac pronalazi ne{to za sebe. - Vidjeli ste ova lica dok sam govorio stihove. Ona su mi najboqi dokaz da za ovaj svijet ipak jo{ ima nade - ka`e Nogo.

TUGA iskonski izvor poezije
Nogo smatra da }e Srbi, ako se do go di da za bo ra ve svoju poeziju, zaboraviti i sebe, jer su “~itavu svoju istoriju ropstva pod Turcima upjevali u najsna`niju formu na{eg pjesni{tva - epski deseterac“. - Kroz poeziju je ~obanin, jednako kao i nau~nik, znao

Prozna lirika
“Je~am i kaloper“ je Nogova kwiga koju neki opisuju kao pjesmu u prozi, a neki kao proznu liriku. Kako pisac ka`e, pisao je cijelog vijeka. - Ovaj mozaik utihnulih glasova sam sebi je na{ao formu. Po wenom tonu, to je opelo koje dr`im svojoj porodici, i svim zaboravqenim kostima u jamama Hercegovine - kazao je Rajko Nogo.

sve {to treba znati. Tako su, poslije Vukovih pjeva~a, radili svi na{i veliki pisci, zakqu ~no sa Crwan skim i Andri}em. Ako te vertikale nestane, bojim se za Srbe - ka`e Nogo. Iako mnogi smatraju da poezija izumire, Nogo ne prihvata wen poraz. - Statistike mogu da poka`u sva{ta. Iako mo`da ne kupuju kwige, ne odustajem od ovog naroda tako lako - kazao je Nogo. On smatra da su na{i nastavni programi, lektire i uybenici, napravqeni tako da poezija nema mnogo u~e{}a u obrazovawu, pa bilo to nevje{to ili planirano. - Tu bi trebalo napraviti ogroman preokret - i najve}e

vri je dnos ti us tu pi ti svim uzrastima, na primjer kako to rade Francuzi, pa ne mijewaju svoje programe ~itav jedan vijek, jer su gotovo savr{eni poja{wava Nogo. Za sebe tvrdi da je “odvratno tu`an ~ovjek“ i da je tuga iskonski izvor wegove poezije. - To se vi di po mo joj biografiji, mojim ranim jadima i djelima. Razlog moje tuge posebno je o~igledan u zbir ci “Je ~am i ka lo per“. Na pros to, i da ni je ta ko, pjesnici su po prirodi melanholici. A kad stare, jo{ ve }i. Ako sam u mla dos ti bio siro~e - sad sam jo{ ve}e siro~e. Tamo gdje idem, ni{ta ne}u ponijeti - ka`e Nogo.

Lakta{i

Karikature “Bez rije~i“
LA KTA [I - Izlo `ba karikatura “Bez rije~i“, akademskog slikara Leonile Jo~i} i wenih studenata Ninoslava Kova~evi}a i Dra{ka Bo{waka, otvorena je sino} u galeriji Centra za kulturu i obrazovawe u Lakta{ima. Izlo`ba je organizovana povodom 1. apri la, Svjet skog da na smijeha.

Konkurs za humor i satiru

Pozori{ne nagrade

Novi Sad

“Zlatni aforizam“ Beri}u
MRKOWI] GRAD - Aforizmi Miladina Beri}a iz Bawe Luke i \ure [efera Sremca iz Rume ponijeli su epitet “zlatnog aforizma“ na javnom konkursu humora i satire koji je raspisao Klub umjetni~kih du{a iz Mrkowi} Grada povodom 1. aprila, Dana {ale, javila je Srna. Tema konkursa bila je “[ta nam mogu svjetske pandemije?”. - Na konkurs se javilo vi{e od 250 autora, pi{u}i o ovoj te mi afo ri zme, sa ti ri ~ne pri~e, epigrame, satiri~ne pjesme, basne, viceve i {ale, a stigao je i jedan pozori{ni komad - rekao je predsjednik ovog kluba Slobodan ]o}kalo. \uro [efer Sremac iz Rume najkompletniji je autor, koji je kroz sve do zvoqene oblike satire odgovorio na temu konkursa. Aforizmi deset autora ponijeli su epitet “pozla}eni“, me|u kojima su i oni @ivka \uze iz Mrkowi} Grada. Ukupno 16 autora je napisalo “najizazovniji aforizam“.

“Milo{ @uti}“ Bojanu @irovi}u
BEOGRAD - Nagrada “Milo{ @uti}“ za 2009. godinu dodijeqena je glumcu Bojanu @irovi}u, saop{teno je ju~e iz Saveza dramskih umetnika Srbije, javile su agencije. @irovi} je priznawe dobio za tu ma ~ewe li ka Kris ti ja na u pred sta vi “Proslava“ (Tomas Vinterberger, Mogens Rukov) u re`i ji Ive Mi lo {e vi} i pro du kci ji beo grad skog “Ateqea 212”. U konkurenciji za nagradu koja se dodjequje za najboqe gluma~ko ostvarewe u doma}im pozori{tima bilo je deset glumaca. Jednoglasnu odluku o ovogo di{wem la ure atu do nio je `i ri u sas ta vu: glum ci Mio drag Krsto vi} (pred sje dnik), Na da [ar gin i Vo jin ]et ko vi}, po zo ri {na kriti~arka Ana Tasi} i rediteqka \ur|a Te{i}Popovi}.

Srpsko-ruski kulturni centar
NO VI SAD - Srpskorus ki kul tur ni cen tar otvo ren je ju ~e u zgra di Naftne industrije Srbije povodom 65. godi{wice pobjede nad fa{izmom u Drugom svjetskom ratu, prenosi Tanjug. Centar je otvorio ruski ambasador u Srbiji Ale ksan dar Ko nu zin, a smje{ten je u prostorije NIS-a jer je zgrada u ve}inskom vlasni{tvu Ruske Federacije.

Miladin Beri}

32 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

VARVARSTVO U IME HRISTOVO Vatikanska kanxa (Majska i Krfska deklaracija)

(7)

DRAGOQUB @IVOJINOVI], DEJAN LU^I]

Samo katoli~ka vjera postala dr`avna
}nost Ju`nih Slovena uop{te, ukqu~uju}i i wihovu versku snagu. Za{tita koju Mahni~ `eli da pru`i Srbima iz Monarhije, udru`uju}i ih sa katoli~kim Hrvatima i Slovencima, otkriva stalno prisutan prozelitski duh u wegovim politi~kim i nacionalnim istupawima. Wegove re~i su doprinele da Majska deklaracija dobije {irok odjek i bude brzo prihva}ena. Stav bosansko-hercegova~kih katolika, klerikalaca i frawevaca, pokazivao je razli~ite sklonosti i primetno razila`ewe sa episkopatom u drugim jugoslovenskim zemqama. U tom pogledu dr`awe [tadlera predstavqa primer za sebe. Po~etkom jula 1917. godine, “Hrvatski dnevnik“, [tadlerovo glasilo, pisao je da nadbiskup u ime Hrvata-katolika prihvata rezolu ci ju od 30. ma ja kao “po dlo gu i uslov politi~kog opstanka i kao jednu realnu bazu za politi~ki razvoj hrvatskih zemaqa“. U razgovoru sa Jozom Sunari}em i Danilom Dimovi}em, vo|om Srba u bosanskom Saboru, Spin~i} je saznao da bi se i Sabor jednoglasno izjasnio za Majsku deklaraciju. Za wu su bili Hrvati i Srbi a prihvatili bi je i muslimani. Delom iz straha od ovakvog razvitka doga|aja, a delom zbog svoje nepomirqive srbofobije, [tadler je, u jesen, radikal no pro me nio svoj stav. U “Hrvat skom dnevniku“ objavio je 17. novembra, u ime grupe bosansko-hercegova~kih katolika, izjavu u kojoj se zahtevalo da se jugoslovensko pitawe u Monarhiji re{i u skladu sa hrvatskim dr`avnim pravom i da se o~uva hrvatska dr`avna individualnost.

Polo`aj pravoslavne vjere u zami{qenoj dr`avi Hrvata, Slovenaca i Srba pod `ezlom Habzburgovaca, ostao bi nepromijewen. Ustav Monarhije i odredbe Konkordata odre|ivali su katoli~anstvo kao dr`avnu vjeru Prihvatawe Srba kao ravnopravnih gra|ana u dr`avno-nacionalnom pogledu, nije podstaklo donosioce Deklaracije da u skladu s tim predlo`e i ravnopravnost katoli~ke i pravoslavne vjere

Posebno shvatawe i razumevawe Majske deklaracije i wenog zna~aja za sve Ju`ne Slovene izneo je biskup Mahni~. “Hrvatska stra`a“, Mahni~evo glasilo, posvetilo je vi{e napisa ovom problemu. Mahni~ je, ina~e, o{tro osudio notu Antante od 10. januara 1917. godine i wenu pretwu Monarhiji. Za wega je Antanta bila odgovorna za prolivawe krvi i produ`ewe rata. Bez obzira na to, on je smatrao da Hrvati i Slovenci, ako ho}e da se za{tite od Nemaca, moraju tra`iti ravnopravnost naroda i jezika i garancije za nacionalni i privredni prosperitet svih. U ~lanku “O preinaci Ustava u Austriji“, odobravan je rad Jugoslovenskog kluba, wegovo jedinstvo i saradwa sa drugim narodima. Priznavalo se da Slovenci “zaista majstorski vode na{u politiku“.

Bugojna i Vare{a, me|u kojima i Sunari}, o{tro su osudili [tadlerovu izjavu “uperenu protiv poznate Majske deklaracije Jugoslovenskog kluba“; u izjavi uglednih katolika tvrdilo se da oni stoje “nepokolebqivo na stanovi{tu jugoslavenske deklaracije“ i napadala se [tadlerova politika kao poku{aj slabqewa narodnih snaga.

Sukob s vjernicima

Autonomna teritorija
Wihova saradwa sa Hrvatima i Srbima trebalo je da se nastavi bez obzira na otpor koji su toj politici pru`ali hrvatsko-srpska koalicija i frankovci. U zagreba~koj “Narodnoj politici“ Mahni~ se otvoreno suprotstavio sna`ewu tu|ih uticaja u slovenskom svetu, a svaki takav poku{aj ozna~io je kao nasiqe i otima~inu. “Po~itikom Svibawske deklaracije“, pisao je biskup, “mi se branimo i za{ti}ujemo hrvatstvu, srpstvu i slovenstvu ne samo narodne poli ti ~ke aspi ra ci je i in te re se, ne go u eminentnijem smislu tako|e i vjersko kulturne“. Mahni~eve re~i otkrivaju strah za budu-

STAV BH. KATOLIKA razilazio se sa episkopatom u drugim jugoslovenskim zemqama
Tim predlogom bi se Hrvatska, Slavonija, Dalmacija, Bosna i Hercegovina i hrvatski deo Istre ujedinili u politi~ko-finansijski autonomnu dr`avnu teritoriju pod Habzburgovcima. Iako su Slovenci bili iskqu~eni, suprotno zahtevima katoli~kih prelata, [tadler je izrazio spremnost da im pomogne u nastojawu da o~uvaju svoj nacionalni identitet. [tadlerova izjava nai{la je na otpor mnogih, a uskogrudnost wegovih pogleda i predloga na kritiku me|u katolicima, posebno frawevcima. Ugledni katolici Sarajeva,

Interesi
Tokom 20. vijeka o doga|ajima na jugoslovenskim prostorima postojala su i razli~ita mi{qewa i stavovi. Kroz te stavove do{lo se i do novih saznawa o dr`awu Vatikana i li~nosti koje su bile na wegovom vrhu, a koji se odnose na Jugoslaviju i wene narode. Vatikanska kanxa (prvi dio kwige) je opomena da papstvo ne treba potcjewivati. To je imperija koja ostvaruje svoje interese pod pla{tom qubavi i u ime Hristovo.

Ovoj izjavi pridru`ili su se katolici i kler Bawa Luke, koji su optu`ili [tadlera i tvrdili da jedino Majska deklaracija mo`e da obezbedi “na{u politi~ku slobodu, na{ prosvetni, dru{tveni i ekonomski razvitak.” Katolici Livna tako|e su osudili [tadlera. Provincijali frawevaca u Bosni i Hercegovini podr`ali su ideju ujediwewa Jugoslovena i izrazili svoju saglasnost sa Majskom deklaracijom. Podr{ka akciji Jugoslovenskog kluba do{la je od frawevaca iz Visokog, [irokog Brijega, Huma, Kowica, Gradni}a, Glavati~eva, Hrasnog, Mostarskog Gradca i drugih mesta. Deklaracija Jugoslovenskog kluba nai{la je na potpunu i bezrezervnu podr{ku katoli~kog klera i episkopata. [tadler je bio jedini izuzetak, pa je tako do{ao u otvoren sukob sa ve}inom svojih vernika i biskupima. Zna~aj Majske deklaracije u politi~kom pogledu bio je u tome {to je ona prihvatala na~elo narodnosti kao program ujediwewa, ali je isticala hrvatsko dr`avno pravo. U diskusijama o wenom sadr`aju, versko pitawe nije bilo spomenuto nijednom re~ju. To je bilo prirodno, s obzirom da je ona predstavqala program Slovenske qudske stranke. Polo`aj pravoslavne vere u toj zami{qenoj dr`avi Hrvata, Slovenaca i Srba pod `ezlom Habzburgovaca, ostao bi nepromewen. Ustav Monarhije i odredbe Konkordata odre|ivali su katoli~anstvo kao dr`avnu veru i ono bi kao takvo u`ivalo za{titu i podr{ku dr`ave, iako su mnogi zakoni taj polo`aj dovodili u pitawe. Prihvatawe Srba kao ravnopravnih gra|ana u dr`avno-nacionalnom pogledu, nije podstaklo donosioce Deklaracije da u skladu s tim predlo`e i ravnopravnost katoli~ke i pravoslavne vere. U tom pogledu `eleo se o~uvati status quo. Takav program, jednostran i nepovoqan za pravoslavce, nije mogao me|u wima da izazove povoqnu reakciju. Tu i tamo pru`a se otpor tom programu. (Nastavi}e se)

2. april 1840. godine

2. april 1861. godine

2. april 1917. godine

1840 - Ro|en je francuski pisac Emil Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalisti~kog romana. Pisao je i pripovijetke, drame, kwi`evnu i umjetni~ku kritiku i polemi~ke ~lanke. Djela: romani “Nana“, “@erminal“, “Slom“, “Trova~ica“, “Zvijer ~ovjek“, “Novac“, “Zemqa“ (iz

Ro|en Emil Zola

ciklusa od 20 romana pod zajedni~kim naslovom “RugonMakarovi, prirodna i dru{tvena istorija jedne porodice pod Drugim carstvom“), “Plodnost“, “Rad”, “Istina“ (iz ciklusa “^etiri jevan|eqa“), “Tri grada: Lurd, Rim, Pariz“, rasprava “Eksperimentalni roman“.

1861 - U Sremskim Karlovcima pod predsjedni{tvom patrijarha Josifa Raja~i}a zapo~eo je Blagove{tenski sabor, pretposqedwi crkveno-narodni sabor Srba u habzbur{kim zemqama. Zatra`ena je posebna teritorija za Srbe pod nazivom Vojvodina Srpska, s vojvodom na ~elu i sopstvenom administracijom, ali

Sabor u Sremskim Karlovcima

Ugarski sabor potom nije `elio ni da razmotri te zahtjeve. Odr`avawe Sabora odobrio je austrijski car Franc Jozef, ali ga je dvor u Be~u iskoristio da zapla{i nelojalni dio ma|arske aristokratije i umawi wihove aspiracije. Sabor je ipak zna~ajan za istoriju Srba u Vojvodini, kao i srpskog naroda uop{te.

1917 - Pred srpskim vojnim sudom za oficire u Solunu je po~eo proces protiv grupe oficira, poznate kao “Crna ruka“ i wihovog lidera Dragutina Dimitrijevi}a Apisa. Bio je to obra~un regenta Aleksandra Kara|or|evi}a i prvaka Radikalne stranke Nikole Pa{i}a sa Apisom i

Oficiri pred vojnim sudom
oficirima koji su 1903. ubili kraqa Aleksandra Obrenovi}a i kraqicu Dragu. Optu`eni su da su pripremali teroristi~ke aktivnosti i ubistvo regenta Aleksandra i predsjednika vlade Nikole Pa{i}a. Sud je osudio devet optu`enih na smrt i dvojicu na 15 godina robije.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 33

Laboratoires Mayoly Spindler raspisuje konkurs za prijem 2 izvr{ioca za poziciju: - STRU^NI SARADNIK Za poslove: • obilazak qekara, farmaceuta i zdravstvenih institucija • organizovawe stru~nih skupova, sprovo|ewe zadate marketing strategije i komercijalnih aktivnosti u ciqu ostvarivawa prodajnih ciqeva • kontinuirano pra}ewe kretawa i trendova na tr`i{tu, analiza aktivnosti konkurencije • analiza rezultata i periodi~no izvje{tavawe o rezultatima aktivnosti na datoj teritoriji • aktivno u~e{}e u kreirawu i implementaciji inovativnih marketin{kih strategija Osnovne kvalifikacije: • Farmaceutski, Medicinski ili Stomatolo{ki fakultet • Poznavawe rada na ra~unaru (MS Office, Internet Explorer) • Po`eqno znawe engleskog jezika • Voza~ka dozvola B kategorije Osobine: Odgovoran, ambiciozan, komunikativan, spreman na dodatno zalagawe, spreman na timski rad, samoinicijativan i proaktivan, fokusiran na performanse i orijentisan ka ostvarivawu ciqeva. Probni rad u trajawu od 3 (tri) mjeseca. Ukoliko ste zainteresovani za poziciju stru~nog saradnika, molimo Vas da Va{ CV i propratno pismo po{aqete na e-mail tijana.milic@phoenix.ba ili po{tom na adresu: PHOENIX Veleprodaja lijekova d.o.o. Bijeqina (za Laboratoires Mayoly Spindler), ul. Stefana De~anskog bb, 76 300 Bijeqina, sa napomenom ZA KONKURS, najkasnije 7 dana od dana objavqivawa oglasa. Baza kandidata se tretira kao poslovna tajna. Za dodatna pitawa kontakt tel. +387 55 231 200.

Poziv na seminar:

PRVI KORACI PREMA NEPOVRATNIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU - MILIONI EURA ZA DOBRE IDEJE I PROJEKTE BANJA LUKA, 7. i 8. 04. 2010. MOSTAR, 5. i 6. 05. 2010.

Cilj seminara je predstaviti mogućnosti za korištenje nepovratnih sredstava Evropske unije i reći gdje i kako ih dobiti, te pokazati učesnicima kako povući sto više novca iz EU za svoju organizaciju/instituciju. Predavači na seminaru su praktičari sa višegodišnjim iskustvom u radu na projektima EU i projektnim aplikacijama u vodećoj firmi u regiju na području dobivanja i korištenja nepovratnih sredstava RR & CO. Knowledge Centre Ltd. iz Ljubljane.

Dodatne informacije i prijave : Josipa Terzić, Apriori organizacije BiH Koordinatorica projekta Tel: 063 408 597 Fax: 036 343 440 E-mail: mostar@apriori.ba Web: www.eu-partners.eu / www.apriori.ba

34 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA Novo Gora`de Na~elnik Administrativna slu`ba Broj: 01/1-052-2-6-1/10 Datum, 30.3.2010. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Sl. glasnik RS” broj: 41/03), ~lana 6. o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova upravnih odbora u javnim ustanovama ~iji je osniva~ SO-e Novo Gora`de i Nadzornog odbora u JKP “Novo Gora`de” Novo Gora`de (“Sl. glasnik op{tine Novo Gora`de” 12/09) i Zakqu~ka o raspisivawu ponovnog javnog konkursa broj: 01/1-052-2-6-1/10 od 23.3.2010. godine, Na~elnik op{tine Novo Gora`de raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe upravnih odbora u javnim ustanovama ~iji je osniva~ SO-e Novo Gora`de i Nadzornog odbora u JKP “Novo Gora`de” Novo Gora`de 1. Raspisuje se ponovni javni konkurs za izbor i imenovawe ~lanova upravnih odbora u Domu zdravqa Novo Gora`de, Centru za socijalni rad Novo Gora`de, Op{tinskoj turisti~koj organizaciji Novo Gora`de i Nadzornog odbora u JKP “Novo Gora`de” Novo Gora`de. 2. Mandat Mandat ~lanova upravnih odbora i Nadzornog odbora traje 4 (~etiri) godine. 3. Op{ti uslovi koje je svaki prijavqeni kandidat du`an ispuwavati su: - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avqanin RS i BiH, - da ne slu`i kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nije pod optu`bom tog suda a da se nije povinovao nalogu da se pojavi pred Sudom (~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavqawa upra`wene pozicije, - da nije osu|ivan za krivi~na djela koje ga ~ine nepodobnim za obavqawe navedene du`nosti, odnosno da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. 4. Posebni uslovi: Za imenovawe ~lanova Upravnog odbora Doma zdravqa: - najmawe sredwa stru~na sprema - SSS, - poznavawe problematike iz djelatnosti kojom se bavi ustanova, odnosno poznavawe iz oblasti zdravstva, - poznavawe sadr`aja i na~ina rada Upravnog odbora Za imenovawe ~lanova Upravnog odbora Centra za socijalni rad: - najmawe sredwa stru~na sprema - SSS - poznavawe problematike iz djelatnosti kojom se bavi ustanova, - poznavawe sadr`aja i na~ina rada Upravnog odbora. Za imenovawe ~lanova Upravnog odbora Op{tinske turisti~ke organizacije - najmawe sredwa stru~na sprema - SSS, - poznavawe problematike iz djelatnosti kojom se bavi ustanova, odnosno poznavawe iz oblasti turizma, - poznavawe sadr`aja i na~ina rada Upravnog odbora. Za imenovawe ~lanova Nadzornog odbora JKP “Novo Gora`de”: - najmawe sredwa stru~na sprema - SSS, - poznavawe problematike iz djelatnosti kojom se bavi preduze}e, odnosno poznavawe komunalne djelatnosti, - poznavawe sadr`aja i na~ina rada Nadzornog odbora. 5. Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH. Prilikom izbora kandidata, vodi}e se ra~una o zastupqenosti konstitutivnih naroda i polnoj zastupqenosti izabranih kandidata. 6. Potrebna dokumentacija: 1. biografija o kretawu u slu`bi, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, 5. uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~na djela koja ga ~ine nepodobnim za obavqawe du`nosti, 6. potpisanu i ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz alineje 3.3. i 3.4. 7. diploma ili svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli. 7. Sa kandidatima koji u potpunosti ispuwavaju uslove konkursa Komisija za provo|ewe postupka izbora obavi}e intervju. 8. Rok za podno{ewe prijava: Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa javnog konkursa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od posqedweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Skup{tina op{tine Novo Gora`de - Komisiji za provo|ewe izbora, ul. Centar 1 bb, sa naznakom “Za konkurs za izbor i imenovawe upravnih odbora u ustanovama ~iji je osniva~ SO-e i Nadzornog odbora u JKP “Novo Gora`de” Novo Gora`de. NA^ELNIK Dalibor Ne{kovi}

OGLASI “POQOPROIZVOD” AD PRIJEDOR OMARSKA, Svetosavska bb Tel: 052/331-060 Broj: 01-36-1/10 Datum: 31.3.2010.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 35

“POQOPROIZVOD” A.D. PRIJEDOR Svetosavska bb, Omarska Tel. 052/331-060 Upravni odbor Na osnovu ~lana 27. stav 3. Statuta “POQOPROIZVOD” A.D. Prijedor, Upravni odbor “POQOPROIZVOD” A.D. Prijedor

Na osnovu ~lana 28. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, broj 36/09) i ~lana 20. Pravilnika o reviziji finansijskih izvje{taja u Republici Srpskoj (“Sl. glasnik RS”, broj 120/06), “POQOPROIZVOD” A.D. Prijedor raspisuje

SAZIVA
TRINAESTU (redovnu) sjednicu Skup{tine akcionara “POQOPROIZVOD” A.D. Prijedor. Sjednica }e se odr`ati u srijedu, 28. aprila 2010. godine u prostorijama Dru{tva, u Omarskoj, ulica Svetosavska bb, sa po~etkom u 14 sati DNEVNI RED: 1. Izbor radnih tijela, 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine, 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora, 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora, 5. Razmatrawe i usvajawe: - Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu i - Finansijskog izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu, 6. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti odnosno pokri}u gubitka, 7. Utvr|ivawe Plana poslovawa dru{tva za 2010. godinu, 8. Dono{ewe odluke o izboru revizorske ku}e, 9. Dono{ewe odluke o razrje{ewu ~lana Upravnog odbora, 10. Dono{ewe odluke o izboru ~lanova Upravnog odbora, 11. Teku}a pitawa U slu~aju da se sjednica zakazanog dana ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati u srijedu, 5. maja 2010. godine na istom mjestu i u isto vrijeme. Uvid u materijale za ovu sjednicu Skup{tine akcionari mogu izvr{iti u prostorijama u sjedi{tu Dru{tva u Omarskoj: Svetosavska bb, svakog radnog dana od 12 do 14 sati. Poziva se predstavnik FOND-a PIO, FOND-a za restituciju i akcionari da li~no ili preko punomo}nika u~estvuju u radu Skup{tine akcionara. Potpis davaoca punomo}i mora biti ovjeren kod nadle`nog organa ili ovla{tenog lica u Dru{tvu. UPRAVNI ODBOR

KONKURS ZA IZBOR REVIZORA FINANSIJSKIH IZVJE[TAJA ZA 2010. GODINU
PREDMET: Revizija finansijskih izvje{taja “Poqoproizvod” a.d. Prijedor za 2010. godinu USLOVI U^E[]A: U~e{}e je otvoreno pod jednakim uslovima svim doma}im revizorskim ku}ama koje ispuwavaju zakonom propisane uslove i standarde za obavqawe ove djelatnosti. Od ponu|a~a se o~ekuje da ukqu~i istorijat ku}e i referensnu listu iz koje se vidi iskustvo ponu|a~a i sposobnost u pogledu revizije. KRITERIJUMI ZA VREDNOVAWE: Ponude }e se vrednovati na osnovu: - iskustva u obavqawu poslova revizije, - terminskog plana, - plana i metodologije revizije, s obrazlo`ewem na~ina na koji }e revizija ispo{tovati me|unarodne ra~unovodstvene standarde, - ponu|ene cijene, - preporuke (nije neophodno) u pisanoj formi od drugih klijenata za koje je ponu|a~ obavio sli~ne revizije u protekle tri godine. Prilikom pripreme ponuda revizorske ku}e podatke o poslovawu “Poqoproizvod” a.d. Prijedor mogu prona}i na Web stranicama: 1. Bawalu~ke berze a.d. Bawa Luka ROK ZA PREDAJU PONUDA: Ponude se mogu predati li~no ili preporu~eno po{tom, najkasnije do 23. aprila 2010. godine zakqu~no na adresu: “Poqoproizvod” a.d. Prijedor, 79 203 Omarska, Ul. Svetosavska bb. Ponude moraju biti u zatvorenim i zape~a}enim kovertama, sa napomenom: “NE OTVARAJ-PONUDE ZA REVIZIJU” OTVARAWE PONUDA: Komisija za tender “Poqoproizvod“ a.d. Prijedor }e otvoriti pristigle ponude do 27. aprila 2010. godine. Ponu|a~i }e biti obavije{teni o izboru najboqe ponude u roku 7 dana od dana dono{ewa Odluke na godi{woj skup{tini akcionara “Poqoproizvod” a.d. Prijedor. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 052/331-060.

UTAD LEOTAR TREBIWE BOSNA I HERCEGOVINA – REPUBLIKA SRPSKA 89101 TREBIWE, Obala Luke Vukalovi}a 1 tel: + 387 (0) 59 261 086; 261 084; 261 082 faks: 387 (0) 59 261 087 E-mail: utad.leotar@paleol.net Na osnovu ~lana 272. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. glasnik Republike Srpske” broj. 127/08 i 58/09) Upravni odbor UT AD “Leotar” Trebiwe

Preduze}e “4. SEPTEMBAR” AD TESLI] Na osnovu ~lana 246. Zakona o preduze}ima (“Sl. glasnik RS” 24/98) i ~lana 67. i 68. Statuta preduze}a “4. SEPTEMBAR” AD Tesli}, Upravni odbor preduze}a “4. SEPTEMBAR” AD Tesli}, na sjednici odr`anoj dana 27.3.2010. godine

SAZIVA
devetu redovnu Skup{tinu akcionara “4. Septembar” A.D. Tesli} Skup{tina akcionara }e se odr`ati 30.4.2010. godine (petak) sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama uprave “4. Septembar” A.D. Tesli} ul. Aleksandra Rajkovi}a bb Za sjednicu se predla`e sqede}i 5. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti 6. Izvje{taj o radu Upravnog odbora 7. Izvje{taj o radu Nadzornog odbora 8. Usvajawe Plana poslovawa za 2010. godinu 9. Razno Ukoliko Skup{tina ne bude imala kvorum za rad i odlu~ivawe, ponovqena }e se odr`ati istog dana sa po~etkom u 11 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Materijal za Skup{tinu, kao i sve potrebne informacije u vezi sa odr`avawem Skup{tine, bi}e dostupni u~esnicima Skup{tine u sjedi{tu Dru{tva u Tesli}u, kontakt telefon 053- 430-022. Tesli}, 29.3.2010. godine UPRAVNI ODBOR “4. SEPTEMBAR” A.D. TESLI]

SAZIVA
Redovnu godi{wu Skup{tinu akcionara UT AD “Leotar” Trebiwe za dan 5.5.2010. godine u prostorijama hotela “Leotar” u Trebiwu sa po~etkom u 11 ~asova. Za Skup{tinu je predvi|en sqede}i DNEVNI RED: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne Skup{tine akcionara. 3. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o finansijskom poslovawu Dru{tva za 2009. godinu 4. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja Upravnog odbora o poslovawu Dru{tva u 2009. godini. 5. Informacija o revizorskom izvje{taju o finansijskom poslovawu Dru{tva u 2009. godini 6. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja Nadzornog odbora za 2009. godinu 7. Dono{ewe Odluke o usvajawu Statuta Dru{tva uskla|enog sa Zakonom o privrednim dru{tvima 8. Izbor Nezavisnog revizora za 2010. godinu. 9. Dono{ewe Odluke o III emisiji akcija po osnovu pove}awa osnovnog kapitala privatnom ponudom uz kori{}ewe prava pre~e kupovine postoje}ih akcionara. 10. Dono{ewe odluke o osloba|awu obaveze objavqivawa javne ponude za preuzimawe akcija. 11. Dono{ewe Odluke o zajmu Pravo da u~estvuju u radu Skup{tine imaju svi akcionari li~no ili zastupani po punomo}nicima sa uredno ovjerenom punomo}i. U slu~aju da se Skup{tina zbog nedostatka kvoruma ne odr`i dana 5.5.2010. godine, ponovqena Skup{tina akcionara }e se odr`ati dana 20.5.2010. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Predsjednik Upravnog odbora

DNEVNI RED: 1. Izbor verifikacione komisije i verifikacija mandata ~lanovima Skup{tine 2. Izbor predsjedavaju}eg i zapisni~ara Skup{tine 3. Usvajawe zapisnika sa prethodne Skup{tine akcionara 4. Usvajawe godi{weg obra~una i Izvje{taja o poslovawu za 2009. godinu

D.O.O. DRVOPRODEX KARANOVAC 3 BAWA LUKA Tel: 051/427-485; 427-465

OGLAS
za prijem u radni odnos na poslove: rukovodilac proizvodwe ............................... 1 izvr{ilac Uslovi: - VSS drvoprera|iva~ke ili ma{inske struke - potrebno da ima organizacione sposobnosti i osje}aj za timski rad. Molbe sa kratkom biografijom dostaviti u prostorije preduze}a. Oglas je otvoren 15 dana od dana objavqivawa.

36 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878 i 065/995-608. Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971-583. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku na dobroj lokaciji, plac 1000 m2 ogra|en, asfalt, struja, voda, telefon, grijawe, ukwi`eno 1/1., tel. 38765/513-928. Prodajem ku}u, [ibovi, Bawa Luka, papiri 1/1.Cijena povoqna, tel. 387 65/256-838; 065/758-680. Prodajem mawu ku}u i 10 dunuma zemqe na magistralnom putu Bawa Luka - Prijedor, preko puta "Petog neplana", ili mijewam za mawi stan u Bawoj Luci, tel. 066/626-734. Prodjem polovinu nedovor{enog dupleksa P+I+II+P 220 m2 korisnog prostora, 212 m2 placa, uredni papiri, tel. 065/011-065. Prodajem ku}u na Lau{u i ku}u u Zalu`anima na glavnoj ulici, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajemo seosko imawe, ku}u i 40 dunuma zemqe obradive, Glamo~ani, tel. 585-613. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10h9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem odmah useqivu ku}u u Kne`evu, prizemqe, sprat i visoko potkrovqe, gara`a, plac 1.430 m2 pod vo}wakom, sve 1/1. Cijena 55.000 KM, tel. 051/591-968, 061/468-511 i 061/349-399. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu Pofali}i na lijepom mjestu iznad “Fabrike duvana”, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Trnu 350 m2 stambenog i poslovni prostor, tel. 065/671-964. Prodajem ku}u visoku prizemnicu sa poslovnim prostorom kod gorwe kapije “Kosmosa”, ulica Trla, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem nedovr{enu ku}u na sprat 10 h 7 sa potkrovqem, 6 dunuma zemqe, 4 pod vo}em, 9 km od Bawe Luke, tel. 065/624-480; 065/329-765. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”, povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u 9x8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m2 zemqe u Osje~anima kod {kole, op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381642959859; 065/544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/516-927. Prodajem ku}u na podru~ju Bawe Luke, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u sa velikim placem na glavnom putu u Zalu`anima, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165323. Prodajem ku}e u Buyaku, 105.000 KM, 200.000 KM, 280.000 KM i 300.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 KM do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Mijewam ku}u u Slavonskom Brodu RH za Bawu Luku i u Novoj Gradi{ci mijewam za Bawu Luku ili prodajem, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. U Bawoj Luci prodajem novu ku}u na dva sprata sa poslovnim prostorom, tel. 051/380-798. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7x4 m, dozvoqena gradwa dvije ku}e, lokacija veoma dobra za stanovawe, tel. 065/663-787; 051/831-232. Prodajem u Lazarevu ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2 u ul. Hajduk Veqka cijena 165.000 KM, tel. 065/582-223. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 2 m , ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u, 120 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqo, uz put, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Glamo~anima i 40 dunuma zemqe, obradive, tel. 585613. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem dvije ku}e plus dvori{ni objekat, povoqno za dvije porodice, udaqenost 1.800 m, od “Boske”, Bawa Luka, tel. 065/800040. Prodajem ku}u i placeve u Rami}ima i prodajem {umu i zemqu kod Srpca, tel. 051/461-064; 065/322834; +385/98-9645-745. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawoj Luci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem dvije starije ku}e na parceli 1.000 m2, Paprikovac, tel. 066/174-334. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji, ul. Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Prodajem useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom ogra|eno sa placem 1.300 m2, voda, struja, sa gra|evinskom dozvolom, u Ko~i}evu, op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-581. Hitno prodajem u ^elincu (naseqe Marjanovi}i) kod pumpe "Nafta trans" mawu useqivu u ku}u sa gara`om na placu 300 m2 1/1; 39.000 KM, tel. 065/906-356; 066/307643; 051/214-368. Prodajem ku}u 9,50h8, m podrum, sprat, potkorovqe, nedovr{ena 531 m2 oku}nice u Srpcu, tel. 065/005464; 065/677-138. Prodajem ku}u u Trnu sa 4 stana i poslovni prostor, plac 900 m2, tel. 065/585-824. Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, tel. 051/437-187. Prodajem ku}u povoqno sa placem, od “Tempa” pet minuta automobilom, tel. 066/953-807. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod “Pe{tana” na placu od 600 m2 ili mijewam za stan na Stra~evici, tel. 065/560-386; 065/596-526. Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u u centru kod “^ajaveca” po novom regulacionom planu dozvoqena gradwa zgrade, 15 h 12, P+2+M, tel. 066/446-903. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od Lakta{a kanalom i jedan km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Prodajem ku}u i zemqu u Biha}u, mo`e zamjena za Bawu Luku, tel. 065/535-685; 051/305-597. Prodajem ku}u kod “Vo}ar prometa”, tel. 065/631-613. Bawa Luka, Rosuqe, Trive Amelice 17, prodajem ku}u na sprat na perceli od 400 m2, tel. 051/318-239. Prodajem ku}u sa 1.700 m2 oku}nice, visoko prizemqe 7x7, voda, put, struja, 7 km od Bawe Luke uz magistralni put za Jajce, cijena 30.000 evra, mo`e i zamjena za Beograd ili Budvu, tel. 065/773-740. Prodajem dvije ku}e na placu od 1.600 m2 na Tuwicama, tel. 065/562426. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama u Bawoj Luci, u`i i {iri dio grada, tel. 065/698012. Prodajem na Pobr|u ku}u sa placem od oko 230 m2, tel. 065/698012. U Dervi{ima prodajem ku}u P+1 sa placem od 370 m2, uz stari gradi{ki put, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na sprat u centru Slatine ili mijewam za mawi stan u Bawoj Luci uz doplatu, tel. 065/575-758.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u 8h9 na sprat, ul. Avalska 46, tel. 051/423-274. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom na atraktivnoj lokaciji, gara`a i podrum, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem ku}u u Bawoj Luci Buyak blizu "Intereksa", prizemqe +sprat, dvije gara`e, tel. 065/370779. Prodajem ku}u, Star~evica 125 m2, "marles", tvrda gradwa, cijena 1.520 KM/m2, blizu fakulteta, {kole i vrti}a, tel. 065/825-393. Prodajem ili mijewam za stan useqivu prizemnu ku}u, Pionirska 33, B. Luka, tel. 065/972-569. Prodajem useqivu ku}u kod “Kosmosa”, mo`e zamjena za stan, tel. 065/528-247. Prodajem vikend ku}u na tri eta`e 7h7, dunum zemqe, ogra|eno, 1/1, papiri uredni, voda, struja, tel. 051/318-829. Prodajem nedovr{enu visoku prizemnicu 8h11, sa deset dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem ku}u kod Bawe Kula{i 5+S, gara`a, kotlovnica, 300 m2 placa, namje{teno, odmah useqivo, bez ulagawa, tel. 065/518-947. ZAMJENA Mijewam ku}u u Livnu za ku}u u Bawoj Luci ili oko Bawe Luke, tel. 051/380-798. Mijewam ku}u u Bawoj Luci za ku}u ili stan u Igalu, Herceg Novom, sve 1/1, tel. 065/635-904. Mijewam ku}u u Bawoj Luci za Vir ili okolinu, tel. 00385/99-5901809. IZDAVAWE Izdajem namje{ten dvori{ni objekat B. Luka, tel. 38765/224-551. Izdajem u prizemqu ku}e stan, ul. Alekse [anti}a kod “Sirana”, tel. 066/748-681. Izdajem sprat ku}e u centru preko puta zgrade Vlade, studentkiwama i ozbiqnim zaposlenim djevojkama, tel. 065/900-365; 051/305-702. Izdajem namje{tenu dvori{nu ku}u u Obili}evu, tel. 066/328-896. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631613. Izdajem porodi~nim ili zaposlenim osobama namje{tenu ku}u kod “Kosmosa”, tel. 065/528-247. POTRA@WA Ozbiqan bra~ni par tra`i ku}u sa mawom oku}nicom oko Bawe Luke na ~avuwe, tel. 065/894-894; 051/305-597. PONUDA Vlasenica, potreban mla|i bra~ni par - mo`e i sa djecom. Mi smo stariji i nemamo djece, imamo ku}u i solidno imawe. Detaqi po dogovoru, tel. 065/714-562.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan u nasequ Sime Matavuqa, prizemqe, okrenut glavnoj ulici, pogodan za poslovni prostor, tel. 38766/119-960, 051/439033. Prodajem stan 52 kvadrata, Obili}evo, ul. Krfska, prvi sprat, u odli~nom stawu ili mjewam za ve}i u Obili}evu, tel. 387 65/542032. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , 8. sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, novi liftovi, useqiv, tel. 38765/885-111. Prodajem dvosoban stan 40 m2, II sprat, lift i garsoweru 28 m2 na

istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 387 65/518-567. Prodajem stanove u ^elincu od 27 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, mogu}nost kreditirawa, tel. 38765/ 332-828, 051/551-332. Prodajem dvosoban stan, 69 m2, u centru, bez posrednika 2.250 m2, ul. Vase Pelagi}a, tel. 38765/705-460. Prodajem useqiv dvosoban stan 74 m2 u Bawoj Luci, Aleja centar, novogradwa, vlasnik 1/1, tel. 387 65/732-208. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem stan 46 m2 u crvenim zgradama, Rosuqe, tel. 065/581-773; 065/966-808. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, tel. 066/165323. Prodajem u Bawoj Luci nove stanove svih veli~ina, tel. 066/165323. Prodajem u Bawoj Luci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan, 35 m2, visoko prizemqe, u Boriku, ul. Rade Vrawe{evi}, tel. 051/437-934; 065/763-941. Trosoban stan, 76 m2 u Boriku 8. sprat, 2 balkona, pogled na Vrbas, mijewam za ku}u do 10 km od centra, zvati od 17 do 20 ~asova, tel. 065/ 328-538. Prodajem stan u Novoj varo{i, 42 m2, tre}i sprat, cijena 2.150 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan 37 m2 + ostava (novogradwa), tel. 065/894-510. Prodajem stan 54 m2 tre}i sprat, renoviran vlasni{tvo 1/1 Obili}evo, tel. 065/640-056. Prodajem dvosoban stan, 59 m2, drugi sprat, u Boriku, sre|en, cijena 106.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, centar, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986453. Prodajem stan u Novoj varo{i, 29 m2, prizemqe, ul. Dragi{e Vasi}a, tel. 066/235-816. Prodajem stan u ulici Stepe Stepanovi}a, 46 m2, novogradwa, drugi sprat, tel. 066/235-816. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165323. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ul. Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan, 63 m2, na Star~evici, ul. Ogwena Price, ~etvrti sprat, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan, baraka u Buyaku, ulica Marka Lipovca, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan u nasequ Ada, 50 m2, novogradwa, tel. 066/235-816.

OGLASI
Bawa Luka, Obili}evo, Krfska 42, prodajem stan 74 m2, prizemqe, dvije spava}e sobe, dvije terase, klime, podrum, tel. 061/404-625. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, tel. 065/516-927. Prodajem nov stan 42 m2, prvi sprat, kod MUP-a, ul. S. Stepanovi}a, tel. 065/371-611. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan, 83 m2, na po~etku Star~evice, kod “Aleksandrije”, tre}i sprat, tel. 065/371-611. Prodajem kompletno renoviran trosoban stan 69 m2, \ede Kecmanovi}a 1, tel. 065/621-017; 051/303378. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem stan u Aleji Svetog Save, 66 m2, prvi sprat, tel. 066/235-816. Prodajem stanove svih struktura u staroj i novoj gradwi na podru~ju grada Bawe Luke, tel. 065/511-121. Prodajem stan u Boriku 78 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, tel. 066/235-816. Mejdan, prodajem nove stanove, tel. 065/569-294. Prodajem stan u Srpskoj ulici, Borik, 78 m2, prizemqe, tel. 066/235816. Prodajem stan 36 m2, osmi sprat na atraktivnoj lokaciji, Carice Milice 4, cijena 2.000 KM/m2, ura~unat porez, tel. 066/488-396,051/314-148. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem nov stan, 57 m2, ~etvrti sprat, ulica Stepe Stepanovi}a, cijena 2.350 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem jednosoban stan, 35 m2, u Boriku, cijena 69.000 KM, tel. 066/235-195. Prodajem u Aleji Sv. Save trosoban stan 82 m2 , peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem stan, 89 i 94 m2, Pentagon, i baraku u Lazarevu, tel. 065/ 549-687. Prodajem dvoiposoban stan na Bulevaru , 56 m2, drugi sprat, tel. 066/208-807. Prodajem stan u Boriku, 52 m2, peti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan, 41 m2, ul Cara Lazara 50, Obili}evo, tel. 066/977-724. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 m2 i ve}i stan 90 m2, ulica Nikole Pa{i}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem trosoban stan, 86 m2, naseqe Sunca, u ul. Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan, 86 m2, ~etvrti sprat, ima lift, totalno saniran, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem stan, 71 m2, prizemqe, ulica Reqe Krilatice u Boriku, pogodno i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stan 44 m2, ul Kolubarska 4 kod restorana "Orhideja", Hiseta, tel. 066/742-581. Prodajem stan, 45 m2, u Novoj varo{i, Ravnogorska 15, drugi sprat, cijena 90.000 KM, tel. 065/858-557. Prodajem stan, 50 m2, u centru Bawe Luke - Jevrejska ulica, tel. 051/211656; 066/148-420. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, prvi sprat, 48 m2, kod supermarketa, tel. 065/636-545. Povoqno prodajem novoizgra|eni stan 44 m2 u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/400-145. Prodajem hitno stan u Karingtonki, kod MUP-a, 48 m2 i stan u nasequ Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636-545. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545. Prodajem u centru grada dva stana od po 55 m2, jedan na drugom, a drugi na ~etvtom spratu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan na Lau{u 57 m2, drugi sprat, mo`e automobil u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem trosoban stan 77 m2, drugi sprat, sa centralnim grijawem i kablovskom, tel. 066/360097; 066/641-487. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m2, u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stanove u Bawoj Luci 32, 38, 41, 48, 49, 50, 55,89, 91 i 94 i 110 m2, tel. 065/549-687. Prodajem dva nova stana od 33 i 61 m2, drugi sprat u Novoj varo{i, preko puta zgrade Vlade, tel. 065/516-927. Prodajem stan, 62 km, Slavka Rodi}a 2A, Bawa Luka, tel. 066260062; 350-365. Prodajem stan 45 m2, Obili}evo, ul. Krfska, tel. 065/227-134. Prodajem stan, tel. 065/631-613. Prodajem nov, useqiv trosoban stan, 79 m2, tre}i sprat, ul. Romanijska (grijawe, lift) , cijena 1.890 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan, 74 m2, na trgu u Prwavoru, prvi sprat, tel. 065/636-733. Hitno, jeftino, povoqno, nevjerovatno, prodajem stan od 61 m2, ispod Star~evice, ul. Jug Bogdana 76 , ~etvrti sprat, lift i ostava, tel. 066/137-371; 051/315-362. Prodajem trosoban stan u Boriku (92m2) ili mijewam za mawi (jednosoban ili dvosoban), tel. 065/262917. Prodajem nov dvoiposoban stan, 53 i 64 m2 i trosoban, 68 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, cijena 2.150 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, 66 m2, tel. 065/624-186. Prodajem jednosoban stan, 44 m2, prvi sprat, ul Garsije Lorke (naseqe Petra Preradovi}a), centar dva, fasadna cigla, tel. 065/524-505. Prodajem jednosoban stan, 37 m2, ~etvrti sprat, Jug Bogdana 2, tel. 065/815-527; 051/460-938. Prodajem petosoban stan od 128 m2 u "marlesovim" zgradama komplet renoviran po cijeni od 1550 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem 4-soban stan od 120 m2 novi, nadgradwa u Mejdanu po 1.200 KM/m2, tel. 065/526-426. Prodajem trosoban stan od 51 m2 novogradwa po 1.950 KM po m2, tel. 065/526-426. Prodajem trosoban stan od 60 m2, novogradwa po 1.600 KM/ m2 na Lau{u, tel. 065/526-426. Prodajem trosobne stanove od 60, 61, 63, 68 i 71 m2 na vi{e lokacija, tel. 065/526-426. Prodajem dvosobne stanove od 46, 47, 50, 56 i 60 m2, tel. 065/526-426. Prodajem jednosobne stanove od 28, 37 i 40 m2, tel. 065/526-426. U strogom centru Bawe Luke prodajem stan 40 m2, tel. 065/698-012. Prodajem super komforan dvosoban stan 60 m2, ~etvrti sprat u B. Luci, tel. 065/698-012. Prodajem vi{e stanova na razli~itim lokacijama u novogradwi od 30-84 m2, tel. 065/698-012. Prodajem stan 69 m2 u centru grada, prvi sprat, dva balkona ul. Vase Pelagi}a 160.000 KM, tel. 065/514-520; 065/396-584. Prodajem dvosoban stan 62 m2, drugi sprat, Mejdan - Krfska, Bawa Luka, tel. 065/623-493. Prodajem stanove, nova gradwa od 30, 42, 46, 48, 50, 80 i 84 m2, tel. 065/ 698-012. Prodajem jednosoban stan u Boriku 35 m2, cijena 69.000 KM, tel. 066/235-195. Prodajem trosoban stan u centru Bawe Luke, kod Okru`nog suda, prvi sprat + podrum + gara`a ili mijewam za ku}u u Biha}u, tel. 051/219-798; 065/979-805. Prodajem dvoiposoban stan, 56 m2, II sprat, Bulevar, tel. 066/208-807. Prodajem stan u Sarajevu na Grbavici, 53 m2, tel. 00381/63-8161416. Prodajem dvosoban stan 52 m2, prvi sprat, novogradwa, ul. Stepe Stepanovi}a, povoqno, tel. 065/497846; 051/216-155. Prodajem stan, 74 m2, Bawa Luka, Obili}evo, Krfska, prizemqe, dvije terase, podrum, klime, dva kupatila, tel. 066/697-771. KUPOVINA Kupujem mawi stan u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 063/956-300. Kupujem jednosoban i dvosoban stan u B. Luci, tel. 065/497-846; 051/216-155. ZAMJENA Bawa Luka, trosoban stan 83 m2 mijewam za ku}u sa dva stana do 5 km od grada ili prodajem, tel. 387 65/952-162; 066/435-416; 00381 64/3319178. Mijewam stan, 82 m2, za mawi, oko 50 m2, ul. Cara Du{ana 4/4, centar Bawe Luke, tel. 065/986-453. Mijewam jednosoban stan 41 m2 u centru Bawe Luke za dvosoban u centru, tel. 065/969-287. Mijewam dvosoban stan 66 m2, 2. sprat u Kuli kod {kole, Nova varo{, za stambeni objekat u izgradwi (pokriven), zvati od 15.30 do 21 ~as, tel. 051/307-514. Dvoiposoban stan, 60 m2, u Sarajevu, mijewam za Beograd, Novi Sad, U`ice, Bawu Luku, Bijeqinu ili prodajem, tel. 065/482-414; 033/545439; 545-435. Mijewam dvosoban stan u Novoj varo{i, ~etvrti sprat, za sli~an u prizemqu, tel. 065/497-846; 051/216155. Mijewam trosoban stan na Star~evici (papagajke) 82 m2 za dvosoban u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/513-313. Mijewam trosoban stan, 76 m2, Borik, tre}i sprat za dvosoban u Boriku, prvi ili drugi sprat, tel. 065/696-347. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom za Bawu Luku, tel. 065/889959. Bawa Luka, trosoban stan 83 m2, mijewam za ku}u do pet km od grada ili prodajem, tel. 011/64-331-9178; 066/435-416. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem dvosoban stan u Prwavoru, tel 065/491-921. Izdajem jednosoban, a mo`e i dvosoban, stan sa grijawem, odvojen ulaz, namje{ten, ulica Bo`idara Ayije. Telefon 065/697-037. Izdajem jednosoban stan (dvori{na ku}a) namje{ten ili polunamje{ten, u ulici Jovice Sa vinovi}a 123, Petri}evac, tel. 051/301-555. Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Vida We`i}a, Rebrovac, Bawa Luka 065400722, tel. 387 65/400-722. Poslovnim osobama iznajmqujem potpuno namje{ten stan 40 m2, lamele M. Jugovi}a, B. Luka, tel. 387 65/079-083.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 37
Izdajem zaposlenim samcima namje{ten jednosoban stan u zgradi, centar, tel. 38765/567-648. Izdajem jednosoban namje{ten stan studentkiwama. Ul. Vida We`i}a, Rebrovac, Bawa Luka, tel. 387 65/400-722. Izdajem jednosoban stan, Borik, kod fakulteta, tel. 065/530-055. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan u nasequ \. \akovi}a, tel. 051/200-074; 066/255-799. Izdajem namje{ten stan mo`e i po le`ajima, Paprikovac, B. Luka, tel. 066/529-015. Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem, poseban ulaz, privatna ku}a, tel. 051/214-057; 065/205-109. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Apartman u Igalu izdajem povoqno na du`i period, sa dvije odvojene sobe, tel. 00382/31-335-144. Izdajem stan od 48 m2, namje{ten, centralno i izdajem ku}u za stanovawe ili za kancelarije, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/989645-745. Izdajem stan 50 m2, privatna ku}a, nova gradwa sa grijawem za dva studenta, 130 KM po osobi plus utro{ak struje, tel. 065/270-797. Izdajem komplet namje{ten dvosoban stan blizu PMF-a, Nova varo{, tel. 065/629-100. Izdajem namje{ten dvosoban stan na Star~evici ul. Rajka Bosni}a, tel. 051/436-190; 065/735-075. Izdajem polunamje{ten stan u prizemqu ku}e, cijena 220 KM, Alekse [anti}a, tel. 065-639-674; 066/748-681. Izdajem dva trosobna stana u ulici Jaroslava Ha{eka, preko puta kasarne “Kozara”, tel. 065/609-016. Izdajem prazan stan u ku}i, 53 m2, na spratu, kablovska, internet, useqiv od 1.4.2010, ul. Trive Amelice, tel. 051/316-173. Izdajem jednosoban stan, polunamje{ten, tel. 065/526-338, 051/305892. Izdajem stambeno-poslovni prostor veli~ine 70 m2, namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstavni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817-000; 051/211-701. Izdajem dvosoban stan, ul. Carice Milice 39, tel. 413-538; 066/978721. Izdajem jednosoban stan polunamje{ten, Kara|or|eva 445, Bawa Luka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdaje se jednosoban stan, namje{ten u zgradi, prvi sprat, centar, tel. 051/302-623. Izdajem jednosoban stan ili garsoweru, namje{teno, na Paprikovcu, tel. 065/697-806. Izdajem poslovnim qudima i strancima trosoban komforno namje{ten stan u centru B. Luke, tel. 065/618-241. Izdajem namje{ten jednosoban stan, centralno grijawe, nova gradwa, kablovska TV, tel. 051/214120; 065/337-218. Izdajem prazan stan dvosoban, Srpskih rudara 48, Lau{, tel. 051/280-922. Izdajem ekstra namje{ten stan povr{ine 88 m2 u strogom centru Bawe Luke, cijena do dogovoru, tel. 065/580-880. Izdajem dvoiposoban prazan stan, prizemqe, ul. Mirka Kova~evi}a, Mejdan, tel. 066/405-965. Izdajem jednoiposoban stan, namje{ten, u centru grada, cijena 400 KM, tel. 065/936-588. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, privatna ku}a, poseban ulaz, ul. B. @eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem u `utim zgradama nov do sada nekori{}en, namje{ten trosoban stan, drugi sprat, lift, centr. grijawe, kablovska, prednost stranci, tel. 065/516-927. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i , poseban ulaz, sve odvojeno, tel. 051/280-990. Izdajem prazan stan, 80 m2, visoko potkrovqe, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-028; 280-632. Izdajem dvosoban stan u prizemqu ku}e i sobe u potkrovqu, Prwavor, tel. 065/491-921. Izdajem namje{ten dvosoban stan, 64 m2, novogradwa, u ul. Branka ]opi}a br. 3/I (kod Akvane), tel. 065/531-062. Besplatno izdajem namje{tenu ku}u u Motikama uz malu pomo} u doma}inskom odr`avawu, tel. 065/644-500. Izdajem namje{ten dvosoban stan, Obili}evo, tel. 066/521-047. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Nova varo{, ul. Srpskih pilota, tel. 065/525-010. Izdajem dvosoban stan, namje{ten, ul. Stepe Stepanovi}a 206, kod “Incela”, tel. 065/707-190. Izdajem jednosoban stan (dvori{na ku}a) namje{ten ili polunamje{ten, u ulici Jovice Savinovi}a 123, Petri}evac, tel. 051/301-555. Izdajem komforno namje{ten stan u B. Luci, samo za poslovne qude ili strance, tel. 066/286-178. Izdajem dvosoban stan kod “Tasa”, ul Poqski partizanski bataqon 10, tel. 051/352-751. POTRA@WA Ozbiqna pedantna osoba tra`i stan ili ku}u na ~uvawe, uz pla}awe re`ije, relacija Trapisti - Ko~i}ev vijenac, tel. 065/789-106. PONUDA Primam cimerku u dvosobnom stanu, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem skladi{ni prostor na Tuwicama oko 250 m2 + dva stana, tel. 065/569-294. Prodajem u TC “Borik” poslovni prostor - kiosk. Papiri uredni, cijena 8.000 KM, mo`e zamjena za automobil, tel. 065/540-835. Prodajem poslovne prostore, 44, 48, 60 i 160 m2, tel. 065/549-687.

JA, AHMETAGI] FADIL IZ PRIJEDORA ODRI^EM SE SVOJE K]ERKE AHMETAGI] \ULE, RO\ENE 19.9.1972. GODINE U BAWALUCI.

AHMETAGI] FADIL Ul. Jove \uki}a 4, Prijedor

38 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE
Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, Cara Lazara, 45 m2, na dvije eta`e, tel. 066/235-816. Prodajem ili izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije), 65 m2, kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/516-927. Prodajem poslovni prostor, 30 m2, kafi} u radu u zgradi “^ajavec” kod stadiona u B. Luci, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem poslovne prostore od 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m2 u Rosuqama, tel. 065/371-611. Prodajem nov poslovni prostor, 80 m2, u centru i 68 m2 u Mejdanu, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem kafi} u Rosiqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, 15 m2, Vilsonova ulica, tel. 066/235-816. Prodajem poslovne prostore od 60 do 150 m2 u gradu i poslovno proizvodne objekte na {iroj gradskoj lokaciji, tel. 065/511-121. Prodajem nekori{}en poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom, 55 2 m , Kraqa Alfonsa 48A, cijena 4.500 KM/m2, tel. 065/511-087. Prodajem poslovno-stambeni objekat 155 m2/90 m2, iza apoteke "1. maj, ul. Bra}e Panti}a 6, tel. 065/214-745. Prodajem poslovne prostore: 30, 43, 44, 68, 82, 95, 160, 186, 216, 360 m2, 700, 1.260 i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Prodajemo kancelarijske prostorije u Tehni~koj zgradi 900 m2 i atomsko skloni{te 330 m2 “^ajavec”, tel. 051/214-929. Prodajem pekaru, 160.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem kiosk u Tr`nom centru “Kastel” u Boriku, tel. 066/253-490. Prodajem - iznajmqujem opremqen kafe-bar 50 m2 + 26 - vlasnik, Bawa Luka, tel. 065/900-040. Pordajem atomsko skloni{te oko 330 m2 renovirano, u “^ajevcu”, tel. 051/271-315. Prodajem kancelarijske poslovne prostore od 100 do 800 m2 u Tehni~koj zgradi u “^ajavecu”, tel. 051/271-315. Prodajem poslovni prostor 80 m2, centar, tel. 065/631-613. Prodajem opremqenu pekaru, tel. 065/631-613. Prodajem halu, Trn, tel. 065/631-613. KUPOVINA Kupujem mawi poslovni prostor u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Izdajem namje{ten kancelarijski prostor (70 m2) u Novoj varo{i, centralno grijawe, 3 kancelarije, tri telefona, tel. 065698-508; 065/565513. alarm, parking, ba{ta, tri mokra ~vora, tel. 065/673-376; 387 65/990830. Izdajem povoqan prostor za prodaju vozila povr{ine 1.800 m2 sa kancelarijom, na glavnoj ulici u Trnu, tel. 387 65/539-888. Izdajem razra|eno stovari{te gra|evinskog materijala sa svom prate}om opremom u Trnu na glavnoj ulici, tel. 387 65/539-888. Izdajem poslovni prostor u centru grada 75 m2 kod NLB banke sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235816. Izdajem poslovni prostor u Boriku, 20 m2, tel. 066/235-816. Izdaje se poslovni prostor 20 ili 45 m2 sa upotrebnom dozvolom za razne namjene, ul. Wego{eva 55 a, B. Luka, tel. 065/530-030. Izdajem tri kancelarije u baraci, ul. Jovana Du~i}a 40, Bawa Luka, tel. 051/214-933. Izdajem poslovni prostor 42 m2 u strogom centru Bawe Luke ul. Prvog kraji{kog korpusa 19, novogradwa, tel. 051/454-864. Izdajem poslovni prostor ,kancelarija i skladi{te ili dvije kancelarije, 36 m2 kod restorana "^ajavec", cijena 360 KM, tel. 066/446-903. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor u Obili}evu Bulevar V. S. Stepanovi}a 26 m2, tel. 066/235-816. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i centralnim grijawem, Majevi~ka 20 E, B.Luka, kod `utih zgrada, tel. 065/065/784-849. Izdajem povoqno vi{enamjenski poslovni prostor 80 m2, ul. Mla|e ]usi}a bb, na glavnom putu, tel. 065/973-561; 065/063-311. Izdajem poslovni prostor, 145 m2, pet kancelarija, mo`e pojedina~no, 10 KM/m2, ul. Jevrejska - pored kluba “Kruna” (dva mokra ~vora, klima, alarm) - biv{a {kola “Dialogos”, tel. 065/623-658. Izdajem poslovni prostor u centru grada 50 i 75 m2, sa upotrebnom dozvolom, tel. 063/118-488. Izdajem poslovni prostor, 100 m2, za kancelarije, cijena 600 KM/mjesec, tel. 065/549-687. Izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, Moslova~ka 12, B. Luka, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem poslovni prostor 22 m2, ima upotrebna dozvola, namjena prodavnica mje{ovite robe, cijena 150 KM, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem poslovne prostore od 136 m2 i 51 m2 na Lau{u (po~etak) Kara|or|eva, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor, 60 m2 sa dvije kancelarije i skladi{tem za vi{e namjena, osim maloprodaje, cijena 500 KM, tel. 051/213-166. Izdajem lokal 21 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, Bawa Luka, mo`e za kancelariju ili prodavnicu, tel. 065/947-834. Izdajem poslovni prostor u Jevrejskoj ulici 74 m2, povoqno, tel. 065/936-831. Izdajem poslovni prostor u centru grada, 50 m2, sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 30 m2, ul. Branka Popovi}a 97, tel. 051/371-527; 065/566-527. Izdajem poslovni prostor, 60 m2, povoqno, tel. 065/526-338. Izdajem poslovni prostor 40 m2 i kancelarije 42 m2, Nova varo{, tel. 066/819-345. Izdajem poslovni prostor u centru grada, 45 m2, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor oko 60 m2 za mirnu djelatnost (kancelarije, salon, ordinacije i sli~no), ulica I. F. Juki}a, centar, tel. 063/904603. Lokal veli~ine 21 m2 izdajem u B. Luci, Stepe Stepanovi}a 175, tel. 065/489-288. Izdajem poslovni prostor, 40 m2, odmah useqiv, sa dokumentacijom, tel. 051/370-298. Izdaju se kancelarijski prostori, 37 i 49 m2, povoqno, strogi centar grada, tel. 051/226-800; 065/514-170. Izdajem poslovni prostor, centar - 1, glavna ulica, novogradwa, 41 m2, parking, ekskluzivan, za sve namjene, tel. 065/418-777. Izdajem poslovni prostor na dobroj lokaciji u Bawoj Luci, ul.Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Izdajem poslovni prostor, 42 m2, za sve namjene, cijena po dogovoru, Kozarska 35, Hiseta, tel. 065/835361. Izdajem poslovni prostor 45 m2, Nova varo{, tel. 066/847-036. Izdajem poslovne prostore na Petri}evcu, ul. Wego{eva kod `utih zgrada za apoteku i specijalisti~ku ambulantu, mo`e i za druge namjene, tel. 065/565-919. Izdajem u centru grada poslovni prostor, 50 m2, prizemqe (tri kancelarije), kod apoteke “1. maj”, Milana Tepi}a 27, tel. 065/729-212. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije sa parking prostorom, Star~evica, tel. 065/512-035. Izdajem poslovni prostor 80 m2 sa vi{e parking mjesta u blizini Sajma,, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor 120 m2, vi{estruka djelatnost, osim trgovine i ugostiteqstva, Me{e Selimovi}a 19, tel. 065/517-121; 051/226-930. Izdajem poslovni prostor 27 m2 u nasequ Petra Preradovi}a iza Medicinske elektronike, tel. 065/051-306. Izdajem povoqno poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinaciju, kancelariju i sl., ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303722; 065/367-413. Dajem u zakup poslovni prostor 140 m2, dobra lokacija, za vi{e nemjena, trenutno ugostiteqstvo, tel. 065/068-663; 065/297-493. Izdajem poslovni prostor, 20 m2, sa upotrebnom dozvolom, ul. Maksima Gorkog 23, naseqe Sunca, Bawa Luka, tel. 051/217-650; 65/701851. Izdajem lokal 24 m2, Aleja Svetog Save 59, slobodan od 1.4.2010., tel. 065/567-011. uta, ekstra lokacija, tel. 387 65/514070; 065/528-882; 051/308-223. Lakta{i, Jablan, prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem zemqi{te, 15.500 m2 (jedna cjelina) u Dowim Barlovcima sa pomo}nim objektom, asfalt, struja, voda, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem 1.800 m2 zemqe u poqu na po~etku [u{wara, 300 m od autobuske stanice, tel. 065/624-480; 065/329-765. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516-927. Prodajem 5 dunuma zemqe sa 50 vo}aka, brdovit predjel, sun~ana strana, 300 m od autobuske stanice, cijena 3.000 KM po dunumu, tel. 065/624-480; 065/329-765. Prodajem {umu, 1.800 m2, u Debeqacima, uz asfalt, pogodno za vikendicu, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem zemqi{te, 3.800 m2, uz stalni potok i na glavnom putu, blizu autobuskog stajali{ta, Dowi Barlovci, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem plac 450 m2 na Paprikovcu sa UT uslovima, papiri uredni, tel. 065/251-944. Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e na Stra~evici, ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, tel. 065/666197. Prodajem 2.650 m2 zemqe u Velikom Bla{ku, uz put, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/640-056. Prodajem zemqi{te, 32.000 m2, u Kuqanima (pogodno za hale), tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8, pokriven, 1/1, uz asfalt, u Drago~aju, cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 20.000 evra, tel. 065/687-913; 051/435-685. Prodajem zemqu u Peto{evcima uz glavni put kod firme “Oroz”, mo`e u placevima, svi papiri uredni, tel. 065/877-566. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem gra|evinski plac, 440 m2, na Petri}evcu kod nove crkve, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem u ^esmi deset dunuma zemqe sa starom ku}om, tel. 065/539699. Prodajem plac sa temeqom u Drakuli}u, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/424-620; 065/639-295. Prodajem 9 dunuma zemqe u selu Tro{eqi, prema Srpcu, 100 m od gavnog puta, tel. 066/360-880; 755436. Prodajem plac 450 m2 sa mawom tro{nom ku}om u Dowoj Novoseliji (Begbunar), cijena 25.000 KM, tel. 065/923-213. Prodajem plac, 487 m2, dozvoqena gradwa, asfalt, voda, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, Lau{, tel. 051/437-862. Prodajem plac od 500 m2, ul. Tuzlanska 76 na Star~evici, papiri uredni, tel. 051/424-876. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac 4.000 m2, iznad “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima, i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem povoqno dva dunuma zemqe u [argovcu, voda, struja i asfalt, tel. 066/257-465; 066/923-769. Prodajem placeve kod Roguqi}a

OGLASI
jezera u okolini B. Luke, dozvoqena gradwa i papiri ~isti+, tel. 00385915518619. Prodajem plac, 1.700 m2, za gradwu ku}e - vikendice, naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa, tel. 065/516-927. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216-155. Povoqno prodajem plac 600 m2, naseqe Pavlovac, za gradwu ku}e ili vikendice, ~etiri i po km od centra grada, cijena 7.000 KM, tel. 066/742-581. Prodajem zemqi{te za gradwu individualnih stambenih, poslovnostambenih i poslovno-privrednih objekata, tel. 065/511-121. Prodajem uz autoput kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, tel. 065/371611. Prodajem gra|evinske placeve od 400 do 800 m2 u Kuqanima, voda, struja, telefon, UT uslovi, 1/1, tel. 065/839-767. Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e na Star~evici, ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, tel. 065/666197. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor - Bawa Luka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem u Motikama kod {kole 1.650 m2 zemqe (dva placa), pored puta, cijena 30.000 KM, tel. 065/671420. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251263. Prodajem plac u Vrbawi kod Zelenog vira, 920 m2, tel. 464-458. Prodajem plac, 4.000 m2 zemqe, u Prijakovcima, voda, struja na placu, tel. 065/549-687. Prodajem {est dunuma zemqe u Glamo~anima, pored autoputa prema “Popovi}“ otpadu, dozvoqena gradwa, tel. 065/692-136. Prodajem zemqi{te za grobnicu na Novom grobqu, Bawa Luka, tel. 065/398-605. Prodajem placeve u Bawoj Luci, tel. 066/165-323. Prodajem plac u [u{warima, 1.605 m2, udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650289. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem 2,5 dunuma zemqe sa vo}wakom i vikendicom, tel. 051/437-308; 066/434-345. Prodajem plac 420 m2 za vikendicu uz rijeku Vrbawu, tel. 065/549-687. Prodajem plac 1.700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od “Vodovoda”, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem plac, 700 m2, u ul. Franca [uberta, dozvoqena gradwa, asfalt, voda, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem plac na Paprikovcu ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/009-593. Prodajem plac za gradwu stambeno-poslovnog objekta sa potrebnim papirima, tel. 065/635-904. Prodajem zemqu u Rami}ima uz magistralni put za Prijedor i zemqu uz autoput, tel. 065/698-012. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/549687. Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel. 065/607-043. Prodajem parcelu 1.070 m2 na Paprikovcu, tel. 066/174-334.

GARA@E
IZDAVAWE
Izdajem gara`u u centru, iza SUP-a, ima vodu, struju i grijawe, cijena po dogovoru, tel. 051/460-698.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih, reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora. Bawa Luka, centar, {est parking mjesta, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 38765/666-435. Izdajem lokal, 100 m2, u Novoj varo{i, upotrebna, telefon, klima,

PLACEVI
PRODAJA
Prodaje se plac u nasequ Ada V prigradski put od 700 m2, tel. 00381112336007 i 065/530-578 Prodajem plac u Glamo~anima 586 m2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem plac u Lakta{ima, u blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 38765/493-216, 051/351-478. Prodajem dva placa, ul. Du{ana i Vlade Kopawe, 3 km od centra, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo, 1/1, tel. 38766/658-066. Prodajem plac, ~etiri dunuma zemqe u Jakupovcima, 400 m od glavnog puta, tel. 38765/997-963. Gradi{ka, Rovine2, plac sa temeqom, pomo}nim objektom i gra|evinskom dozvolom., tel. 38765/641-017. Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2 iznad kasarne Zalu`ani, 1/1, i tri od 400 m2., tel. 387 66/129-644. Prodajem plac za poslovnu izgradwu u Glamo~anima pored autop-

OGLASI
Prodajem zemqi{te u Drugovi}ima, ~etiri dunuma sa svim papirima, 1/1, tel. 051/318-170. Prodajem dva placa u [argovcu kod prodavnice “Jabuka”, 1.300 m2, 1.200 m2, uredna dokumentacija 1/1, tel. +385/44-535 503. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u, povoqno 1/1, tel. 065/926261; 051/381-249. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752;. Prodajem dva dunuma zemqe u selu Milo{evci, lakta{ka op{tina, tel. 051/217-986. Prodajem dva odvojena placa od {est i sedam dunuma zemqe u Karanovcu, tel. 066/242-599. Prodajem dva dunuma zemqe, 1/1, Pavlovac, iznad tvornice ko`e, tel. 066/897-469. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543-601. Prodajem placeve u Drago~aju, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/462-587; 065/972-883. Prodajem deset dunuma zemqe uz asfaltni put Prwavor - ^elinac, mogu}e sve namjene, tel. 065/636-733. Prodajem gra|evinske placeve 1.250 m2 op{tina Lakta{i, Tri{i}a brdo, tel. 065/970-900. Prodajem plac, 2.100 m2, kod “Toplane”, tel. 065/631-613. Prodajem plac 1/1 u Glamo~anima, dozvoqena gradwa, tel. 065/696-286. Prodajem placeve kod Roguqi}a jezera, Bawa Luka, 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 00385 91/551-86-19; 065/826-730. Prodajem plac u Prija~anima, temeq, voda, struja, asfalt, povoqno, tel. 065/450-302. Prodajem placeve u Vrbawi, Preswa~ama, povoqno, tel. 065/526-426. Prodajem placeve na vi{e lokacija za individualnu i stambenu izgradwu, tel. 065/526-426. Prodajem placeve na Rebrovcu i u Dervi{ima, sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima 100 m od firme “Elim”, tel. 065/034-932. Prodajem zemqu 13.500 m2 uz autoput Bawa Luka - Gradi{ka, tel. 065/698012. Prodajem zemqu 16.000 m2 uz magistralni put za Prijedor, Bawa Luka Rami}i, tel. 065/698-012. Prodajem plac od 500-1.100 m 2, Prije~ani, 6 km od centra Bawe Luke, 1/1, ku}i{te, uvedena struja, voda i asfalt na placu, tel. 065/970068, 066/847-606. Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod auto-praonice “Dado”, vlasnik 1/1, dozvoqena gradwa, uz sami asfaltni put, tel. 065/679-481. Prodajem plac 1.210 m2 u Trnu kod {kole, dozvoqena stambena gradwa, tel. 051/584-455. Prodajem 1.500 m2 placa u Trnu, u ulici Milo{a Obili}a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem placeve u Adi kod "Niskogradwe", 3 km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904. KUPOVINA Kupujem zemqu, od 5 do 10 hektara, okolina Prwavora, tel. 387 65/336869. Kupujem plac ili vikendicu uz Vrbas, od Krupe na Vrbasu prema Bawoj Luci, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Mijewam plac za gradwu stambenoposlovnog objekta sa potrebnim papirima za gradwu za stan ili ku}u u Igalu ili Herceg Novom, tel. 065/635-904. dente veoma povoqno. Zvati do 16 ~asova. Tel. 051/213-590. Izdajem le`aj za jednog studenta, Solunska 12, tel. 066/897-469. Izdajem studentu namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, Borik, tel. 065/878-614. Izdajem namje{tenu sobu u nasequ Obili}evo, blizu fakulteta, tel. 065/301-515. Izdajem sobu sa kupatilom, poseban ulaz, Rosuqe, tel. 051/351-062. Izdajem sobu djevojci studentkiwi, nepu{a~u, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik 1, tel. 051/306467. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu, upotreba kuhiwe sa svim aparatima, ma{ina za prawe ve{a, centralno grijawe, prizemqe, tel. 065/544-189. Izdajem dvokrevetnu sobu, upotreba kuhiwe i kupatila, naseqe Obili}evo, tel. 065/846-196. Izdajem studentu namje{tenu jednokrevetnu sobu, tel. 051/215-169. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem i kupatilom u Novoj varo{i, poseban ulaz, tel. 065/306-483. Izdajem mu{karcu, studentu, nepu{a~u sobu u centru grada, tel. 065/797-368. Izdajem namje{tene sobe, centralno grijawe, nova gradwa, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/337-218. Izdajem ve}u namje{tenu sobu, sa kupatilom i hodnikom, poseban ulaz, nova gradwa, tel. 051/280-488. Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu sa kupatilom, poseban ulaz , centralno grijawe, tel. 051/304-996. Primam studentkiwu (cimerku) u udobno namje{tenu dvokrevetnu sobu. Mir, ti{ina, sigurnost, odli~no grijawe, tel. 065/370-556. 86. godi{te, registrovana do 9 mjeseca, cijena povoqna, tel. 066/521-976. “Golf 2” 1,6 D, 1986. god., registrovan do marta, metalik sivi, u dobrom stawu, 2.900 KM, tel: 065/037-119. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel.065/971-583 i 065/410-485. Prodajem elektropodiza~e stakla za "golf II" sa 4 vrata sa prekida~ima i instalacijom, cijena 130 KM, tel. 065/894-570. Prodajem “mercedes gen{er” ugra|en plin, ful oprema, motor i limarija dobri, tel. 051/461-397. Prodajem “reno megan 1.9 DCI”, 2004. godi{te, registrovan godinu dana, petoro vrata, alu-felge u ekstra stawu, cijena 12.300 KM, tel. 065/040-404. Prodajem teretni kombi “folksvagen” T-2. godina proizvodwe 1990. u dobrom stawu, tel. 065/169-469. Prodajem prikolicu za traktor sa 2 osovine ili mijewam za sviwe, tel. 065/5133-672. Prodajem "fijestu" 1,6 dizel, g.p. '87, crvena - 1.200 KM Bawa Luka, tel. 065/560-386. Prodajem “zastavu 128”, tel. 065/406-506. Prodajem ve}u auto-prikolicu sa arwevima, krovom, du`ina 1,90 cm, {irina 1,10 cm, visina 90 cm, tel. 065/543-295. Prodajem motocikl “tomos” automatik, u voznom stawu, cijena 220 KM, tel. 051/501-642. Prodajem “pe`o 306”, 1.4, benzin, 2000. god., registrovan, petoro vrata, kao nov, fabri~ki lak, klima, cijena 6.900 KM, tel. 065/040-404. Prodajem automobil “reno megan”, “sport sedan” 1,6 benzin, 2007. godi{te, jo{ pod garancijom, alufelge, servo volan, metalik boja, trula vi{wa, tel. 051/315-890; 065/530-861. Prodajem “audi jaje” 1,6 dizel, 87. godi{te, povoqno, registrovan do kraja juna, tel. 065/784-098. Prodajem “reno megan”, 1996. godi{te, sve osim klime, cijena 5.500 KM, tel. 065/567-214. Prodajem “kavasaki” GPK-750+R, 89. crveno-bijeli, remus, istekla registracija, vlasnik, 3.100 KM, tel. 065/317-474. Prodajem "fijat uno", 90. godi{te, metalik plavi, 55 KS, registrovan do 9/010, tel. 065/805-000. Prodajem “mercedes” C'220 CDI, o~uvan, registrovan, klima, silver, alu. felge, kuka, vlasnik, 16.500 KM, tel. 065/988-062. Prodajem “kadet” 1,6 dizel, 1988. godi{te, registrovan do septembra, vlasnik, motor odli~an, cijena 1.150 KM, tel. 065/351-431. Prodajem skuter “jamaha” 125, 93. o~uvan, 100 km/h, istekla regisracija, ~etvorotaktni, hitno, 500 evra, tel. 065/606-380. Prodajem motocikl “kavasaki” ZX-1000-RX Niwa, o~uvan, crvenocrni, 87. istekla registracija, 2.000 KM, zamjena za automobil, B. Luka, tel. 063/962-774. Prodajem “opel kadet 1.6 D”, 88. g. p. karavan, u ispravnom stawu, registrovan do 9/10. g, cijena 1.000 KM, tel. 065/690-031. Prodajem “ford sijeru” 1.8 ghia, 1990, registrovan 10.10. bordo, o~uvan, {iber, naslowa~, podiza~i, spojler, 2.100 KM, tel. 065/843-252. Prodajem “mercedes” 190 dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem “orion dizel” 1600, 1987, o~uvan, pet brzina, mi{ boja, ~etvoro vrata, 1.600 KM + registracija, na rate, tel. 065/485-955. Prodajem “fijat bravo 1,8”, g.p.1996, klima, dobro o~uvan, cijena 4.500 KM, tel. 066/928-436. Prodajem vozila “BMW” 324 TD, 1990. godine, alu. felge, {iber,

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 39
registrovan, 3.000 KM, “pasat” 2.5. TDI, englez, 2004. g. pr. 82.000 km, ko`a, alu. felge, ksenoni, 4.800 evra, “golf” 1.6, benzin-plin, 1987. g. pr., registrovan godinu dana, 2.600 KM, tel. 065/909-128. Prodajem kamion TAM-2000 u ispravnom stawu - povoqno, tel. 065/425-135. Prodajem skuter Keeway Hurricane, malo kori{ten, pre{ao 400 KM, trajna registracija, 49 cm3, tel. 065/491-112. Povoqno prodajem automobil “reno 18” (1983) u voznom stawu, registracija iza{la pro{le godine, zvati u 20 ~asova, tel. 300-551. Prodajem "fijat uno" 1,7 d. 1987. god, reg. do 3.2011, cijena 1.400 KM, metalik, tel. 065/687-825. Prodajem "pe`o" 306, karavan, 98. godi{te, benzinac, tel. 065/708-747. Prodajem skuter “piaggio-liberty”, 50 cm, trajno registrovan, u odli~nom stawu, tel. 065/566-030. Prodajem “askonu” automatik, '83. godi{te, benzin, 1,6, istekla registracija, cijena 700 KM, tel. 551783. Prodajem yip “micubi{i pajero”, dizel 2.300, 62 KW, povoqno, registrovan do kraja godine, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem povoqno “golf 2”, registrovan do decembra, tel. 051/781188. Prodajem ili mijewam za mawi automobil "pe`o 605" 2,0 dizel, 94. godi{te, registrovan do kraja godine, tel. 065/528-247. Skuter “Piaggio Free 50”, 2002. godina proizvodwe, pre{ao 15.000 km, u odli~nom stawu, trajno registrovan, cijena 950 KM, tel. 065/833-659. Prodajem "golf 2", benzin, 87. g. p.e, hitno, vrlo povoqno, tel. 065/907-969. KUPOVINA Kupujem stare motore iz II svjetskog rata ili samo dijelove u bilo kakvom stawu, tel. 065/342-713. Kupujem predwu {ajbnu za “fijestu 1,1”, tel. 065/454-780; 065/919895. ZAMJENA Mijewam "lancia thema" 2.0 i.e, 88. g.p. registrovan, za mawi auto, tel. 065/938-401. DIJELOVI I OPREMA Prodajem elektropodiza~e stakla za "golf II" sa 4 vrata sa prekida~ima i instalacijom, cijena 130 KM, tel. 065/894-570. Prodajem desni far od “mercedesa” C klase, okowa i novu vodenu pumpu za “nisana” 83-93. godi{te, tel. 065/931-383. Prodajem razne felge za automobil, prodajem far za “audi 6” i “korsu”, tel. 065/931-383. Prodajem “pireli” gume 225-50-50 R 19m+s, ~etiri komada, tel. 065/931-383. Prodajem kanyu za vozilo “pe`o 206”, za{tita od kra|e, tel. 065/696422. Prodajem farove, `migavce, {top svjetla, retrovizore, zadwi trap, lafete, za “mercedes 124”, tel. 065/218-600. ma{ine, kombinovane stolarske ma{ine, cirkulare, hoblarice, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem komplet tokarsku radwu, strug, bu{ilica, presa 10 t, univerzalna brusilica i propratni alat, tel. 065/845-715. Prodajem novu ma{inu za vo}e i povr}e, prodajem nov ugostetqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem mlin kameni za bra{no, tel. 065/931-383. Prodajem punionicu “koka-kole”, “fante”, “sprajta”, “radenske”, 200 l/h, kompletna, savjeti, recepti, kompletna 3.000 KM ili zamjena za automobil, tel. 065/518-850. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac SB-26 profesional MK-2”, ispravna, kao nova, tel. 061/473-481. Prodajem liniju za dejonizaciju vode i ma{ine za proizvodwu gaziranih, negaziranih sokova, sirupa, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297493. Prodajem liniju za izgradwu lamperije - brodskog poda, ukrasne lajsne -povoqno, tel. 051/584-455.

TRGOVINA
PRODAJA
Prodajem tri rashladna ure|aja, vertikalnu kru`nu vagu 20 kg, fiskalnu kasu “alteru”, tel. 065/640-056. Prodajem proizvodno trgovinsko, transportno preduze}e, nije radilo, cijena 1.200 evra, tel. 065/068-663; 065/297-493.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem ugostiteqsku pe}, kombinacija struja-plin, sa rernom, proizvo|a~ “Igo” Qubqana, tel. 065/588-889. Prodajem profesionalni kafeaparat, tri grupe, o~uvan, ispravan, ili mijewam za automobil, motor, tel. 065/204-890.

VIKENDICE
PRODAJA
Samo 15 km od centra grada prodajem vikendicu, 7 dunuma zemqe vo}e, voda, struja, asfalt,tel. 051 413-199,zvati poslije 16 ~asova, tel. 38766/870-370. Prodajem vikendicu P+S+PK, dimenzije 7h7, sa 1.400 m2 zemqi{ta, na rijeci Vrbawi, naseqe Vrbawa, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vikendicu - ku}u, cijena po dogovoru, sedam kilometara od centra B. Luke, tel. 051/318-829. Prodajem brvnaru vikendicu bez zemqe veli~ine 3,5 h 2,5 m, zvati poslije 19 ~asova, tel. 066/248-231. Prodajem vi{e vikendica na podru~ju Bawe Luke i Lakta{a, tel. 065/671-420. Prodajem vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendicu 5h5 sa 3.100 m2 zemqe, zasa|eno vo}e, Desna Novoselija kod pilane “Partalo”, tel. 461-956. KUPOVINA Kupujem vikendicu ili mawu ku}u do 40.000 KM, po`eqno na relaciji Bawa Luka - ^elinac, tel. 065/540835.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem farmu za uzgoj sviwa i dva hektara zemqe prve klase u Peto{evcima, ~etiri km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem rezanu gra|u, betonske cijevi i blokove, mre`e i `eqezo i ostali gra|evinski materijal, tel. 38765541743. Prodajem klozet {oqu, umivaonik, nove tri ~esme za sudoper i umivaonik, novu tu{ bateriju sa crijevom, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216358; 066/437-725. Prodajem bla`ujike i termo pe} “tri”, tel. 065/617-480. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastovine sa stropnim gredama za vikendicu ili ku}u dimenzija 5h6 m, zvati u 20 ~asova, tel. 300-551. Prodajem hrastove suve madre ne{to vi{e od kubika, pod kubik, tel. 051/280-990. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598. Prodajem petostepenu trofaznu pumpu za bunare i bazene (12 m3/~as)

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem "golf 2" 1,6 D, godina 1986, tel. 065/640-056.
Prodajem yip "reno skenik", 4x4, 2002. godina, pre{ao 48.000 km. Tamnozeleni metalik, benzin, kao nov, cijena 14.000 KM, tel. 387 65/513-510.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Motokultivator sa prikqu~cima: prikolica nosivost 400 kg, freza, kosa~ica vrtna,plug. Neraspakovano pod garancijom, zvati poslije 17 ~asova, tel. 38765/808-172 i 054/662495. Prodajem liniju za obradu metala - novo, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174794. Prodajem tokarski stroj (morando) sa mjernim i reznim alatom, tel. 065/646-013. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu za stu-

Prodajem "feliciju" 1,3 MPI 2000. g. p. reg. do 12/10, uvoz iz DDR, o~uvana, u odli~nom stawu, tel. 387 65/697-159; 065/146-991. Prodajem “ford fijestu” 1,6 D,

40 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE
700 KM i obra|ena gazi{ta, hrast, 13 komada, za stepenice 250 KM, tel. 066/918-898. kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520223. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 066/268-938. Tepih servis - Obili}evo (Mejdan) prawe tepiha, odvoz - dovoz besplatan, tel. 066/899-187; 066/ 863-900. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe, radi ~uvawa djece na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Dajem instrukcije iz hemije za osnovnu {kolu, tel. 065/358-500. Elektri~ar vr{i zamjenu elektroopreme, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129-558. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Profesor ruskog jezika prevodi sve vrste tekstova sa ruskog na srpski i obrnuto, tel. 065/232-644. Ure|ewe dvori{ta, kre~ewe, rezidba vo}aka i `ivice, prskawe vo}a i stru~ni savjeti, tel. 065/364424. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Majstor Minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf” 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/538-048. Radila bih u ku}i kod odraslih qudi mo`e i starijih i bolesnih, tel. 065/448-767. Usluge kre~ewa, gletovawa, postavqawa tapeta, unutra{we fasade, izolacije, dekoracije i stavqawe rigipsa, laminata, plo~ica i razne sanacije, tel. 065/343-745. Profesor matematike daje ~asove gimnazijalcima, tehni~arima i studentima ekonomije, priprema maturante za prijemni ispit., tel. 051/217-260; 065/837-295. VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe, cijena 4 KM/m2 i ostale poslove, tel. 066/850-695. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938-401. Usluge cijepawa drva hidra uli~nim cjepa~em i usluge rada motornom pilom, tel. 065/345604. Potreban mla|i bra~ni par radi pomo}i oko odr`avawa imawa u Vlasenici, mo`e i sa djecom. Mi smo stariji qudi bez djece, tel. 065/714-562. Ozbiqna `ena ~uvala bi stariju osobu ili radila kao pomo} u ku}i, tel. 065/251-124. Profesor wema~kog jezika i sudski tuma~ daje instrukcije i usluge intenzivnog u~ewa jezika, tel. 065/511-087. Elektri~ar - ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, indikatora, interfona, monta`a bojlera, instalacije itd, tel. 065/566-141. Kupujem prvu kasetu “Vrap~i}a” sa pjesmom “Nikoqdan”, tel. 065/462880; 051/433-222. Prodajem hrastovu kukuruzanu, tel. 065/513-672. Prodajem pi{toq 7,62 licu sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena 200 KM, tel. 063/956-300. Prodajem karabin 30-06 optika “cajs”, sa~maricu “suhl” 12 mm, dvogled 20h60, lova~ko sve~ano odijelo br. 50, tel. 065/528-966. Prodajem kompjuterski sto za kancelariju, veoma povoqno, tel. 051/371-527; 065/566-527. Prodajem grobnicu sa {est mjesta "Sveti Pantelija" u B. Luci - povoqno, tel. 065/514-227; 319-451; 051/216-067. Prodajem puwa~ za videokamere, digitalne fotoaparate, mobilne telefone sa problemom puwewa, 30 KM, B. Luka, tel. 066/345-056. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinograde i pulceve za gra|evinarstvo, tel. 065/206-060. Prodajem grobnicu betonsku, opremqenu za tri mjesta (mo`e ~etiri), pravoslavno grobqe Borik, Bawa Luka, tel. 066/402307. Prodajem {ator za ~etiri osobe sa kabinom, a mo`e i zamjena, tel. 065/513-672. Prodajem doma}e vino od kupina, rakiju {qivu i jabukova~u, tel. 065/265-314. Prodaje se betonska grobnica za ~etiri sanduka u grobqu Drakuli}, tel. 051/380-798. Prodajem unikatnu umjetni~ku sliku “Pred oluju” 140h88 cm, ra|ena uqanim bojama na platnu, tel. 065/986-453. Prodajem gliser sa prikolicom i motorom "jamaha" 40 ks, tel. 065/927086. Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209-268. Prodajem pi{toq 7,65, o~uvan, jeftino, posjedujem dozvolu, tel. 065/056-482. Prodajem bojler od 80 l, nov, jeftino, bijele boje, tel. 065/056482. Prodajem “{imano” bicikl, tel. 065/174-022. Prodajem "ergoline" solarijum sa garancijom, prevoz i monta`a gratis, tel. 065/174-022. Prodajem sedam ko{nica dobrih i zdravih p~ela, tel. 065/215-522. Prodajem 25 p~eliwih dru{tava u LR sanducima sa 20 ramova, mo`e i bez sanduka, tel. 065/491-406. Prodajem pivske gajbe sa fla{ama, povoqno, tel. 065/707-190. Prodajem porodi~nu grobnicu, “{estica” na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534-748. Prodajem rakijski kotao, rosfraj, 130 litara sa automatikom na vi{e vrsta goriva, ru~ni rad, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem baletanke crne i bijele, ko`a, biv{a "Jugoplastika" Split, svi brojevi od 32-41, cijena po dogovoru, tel. 065/794-702.

OGLASI
Prodajem el. {poret, fri`ider, ve{-ma{inu, {iva}u ma{inu, polovan kau~, dvije foteqe i bure za rakiju, tel. 066/210-170. Prodajem euro kuku sa instalacijom za “vektru”, prodajem zapre`na kola gumewak ili mijewam za prikolicu za traktor uz doplatu, tel. 066/918-898. Prodajem p~eliwa dru{tva ekstra kvalitetna, cijena po dogovoru, tel. 066/870-776. Prodajem ve}i fitnes step trena`er, cijena 200 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. KUPOVINA Kupujem kontejner za stanovawe, tel. 065/824-108; 051/301-289.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem povoqno `ensku garderobu radi zatvarawa butika, tel. 065/767-888. Veleprodaja italijanske garderove na sni`ewu, do|ite i uvjerite se u na{ kvalitet, tel. 065/165.747. Povoqno prodajem mu{ku i `ensku polovnu ko`nu jaknu, cijena 30 KM po komadu, tel. 065/462-880; 051/433-222. Prodajem i iznajmqujem vjen ~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491-942; 065/642-920.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA Prodajem mobilne telefone o~uvane, garancija, 30-350 KM, dijelovi, maske, servis, baterije, fletovi, B. Luka, tel. 066/138-032.

MUZIKA
PRODAJA
Prodaje se harmonika DALLAPE ORGANTONE 140 basova, dugmetara. Registri Pet plus Dvanaest. Hitno, cijena povoqna, tel. 38765/582-485. Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60 , 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206-060.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem ku}ni bicikl,steper i veslo. Uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 387 65/516-441; 051/216-969. Prodajem gotov spomenik, dva grobna mjesta na Gradskom grobqu B. Luka, tel. 051/216-254. Prodajem radni sto za u~enike, veoma komforan, tel. 065/475-467. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem su|e i stolove za 300 osoba, {ator za 120 mjesta, tel. 066/266-629. Prodajem novu ma{inu “danicu elektronik” sa svim operacijama, cijena povoqna, tel. 051/311-140. Prodajem fiskalnu kasu "altera", tel. 065/666-130. Prodajem tablete za smawivawe potro{we goriva za benzinske i dizel motore kod putni~kih i teretnih vozila, u{teda do 30% goriva, uputstvo za upotrebu, tel. 066/174-794. Prodajem gara`na vrata 240h240 drvena, pe} na drva, gusana, dizel motor i mjewa~, tel. 065/617-480. Prodajem TA pe}, tel. 051/380-798. Prodajem vitafon, tel. 051/214551. Prodajem porodi~nu grobnicu na grobqu u Drakuli}u, tel. 051/380798. Prodajem pi{toq marke "zbrojovka" kalibar 7,65 mm, povoqno, tel. 319-370. Prodajem umivaonik, tri nove ~esme za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom, novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane i mali fri`ider “gorewe”, tel. 216-358; 066/137133. Prodajem tepih, trokrilni ormar, sanduk za posteqinu, tri garni{le, komode, mo`e za prase, jagwe ili suvo meso, tel. 065/767-888. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, {oqu za WC, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem skije sa vezovima i pancerice br. 42, tel. 065/657-384.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Poklawam malo {tene, rasni mje{anac, malog rasta i umiqato, qubiteqi `ivotiwa javite se, tel. 051/319-806. Poklawam napu{tenog pekinezera, molim dobre qude da ga usvoje, Star~evica, tel. 051/437-407.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem TV, stereo, teletekst, sivi, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 38765/516-441, 051/216-969. Prodajem pe} na ~vrsto gorivo 23 kW (centralno) povoqno, tel. 065/671-327. Prodajem ve{-ma{inu “gorewe”, {iva}u ma{inu “slavica bagat”, televizor “~ajavec” u boji i fri`ider 80 l, tel. 051/315-890; 065/530-861. Prodajem televizor (veliki ekran) tri godine star, ispravan, "sony trinitrn" kolor, povoqno, tel. 065/517-910. Prodajem plinski {poret sa 4 ispravna kola, povoqno, tel. 051/308749. Prodajem ve{-ma{inu i fri`ider wema~ke proizvodwe, tel. 052/333666. Prodajem “grudig” televizor crnobijeli, ispravan, povoqno, tel. 051/308-749.

ZAPO[QAVAWE
Potrebna radnica u ugostiteqskom lokalu, kafe "Odisej". Kontakt, tel. 065/614-854. Regionalni tim Cepter kompanije tra`i saradnike za kancelarijsku prodaju. Uslovi: odgovornost i komunikativnost, tel. 38765/179-750. Vrijedni, perspektivni qudi, neophodni inostranoj kompaniji, puno radno vrijeme, tel. 066/537853. Nezaposleni i oni koji `ele dopunski raditi kao saradnici menayeri u kompaniji "Zepter" neka se jave, tel. 065/642-094. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Predstavni{tvu inokompanije potreban voza~ sa soopstvenim kombijem za prevoz saradnika, tel. 065/882-209. Potrebna konobarica, tel. 065/ 588-889. Potrebni saradnici za rad u osigurawu, mo`e i dopunski posao, tel. 065/932-539. Potrebna konobarica za rad u kafe-baru, tel. 065/523-020.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem regal i dva le`aja, br. tel. 065/034-723. Prodajem po veoma povoqnoj cijeni kuhiwski sto sa stolicama i vitrinom, te jedan krevet sa du{ekom i ladicama za posteqinu i dva tepiha, tel. 065/215-522.

USLUGE
OSTALO
Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Vr{im dubinsko prawe tepiha i tapaciranog namje{taja. Bawa Luka. Nazovite na broj, tel. 387 65/882-606; 066/449-592. Ovla{}eni sudski tuma~ za ruski i engleski jezik, tel. 387 66/311-721. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. [temawe, rezawe i bu{ewe u armiranom betonu i asfaltu, tel. 38766/ 228-620. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 godina iskustva, tel. 38765/773-852, 051/311263. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za

LI^NI KONTAKTI
Momak, 33 godine, visok, sme|, `ivi i radi u Bawoj Luci, upoznao bih usamqenu djevojku ili damu za dru`ewe i ozbiqnu vezu. Prvi kontakt SMS, tel. 387 66/746-491. Gospodin sredwih godina, radi na Zapadu tra`i {lang `enu od 40 do 50 godina, tel. 38766/435-416 i 0038164/9210417. Slobodan momak upoznao bi slobodnu djevojku, mo`e MMS, SMS, mogu}a veza, tel. 38766/738-331.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 41 Dana 2.4.2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dani prolaze s tugom i bolom. Na{a voqena i hrabra

\URE BULI]A

U subotu, 3.4.2010. godine, u Rebrova~koj crkvi u 11 ~asova odr`a}e se parastos, a potom }emo posjetiti wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: supruga Drenka, k}erke Marijana i Sretenka 472 B-3 G
Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 1.4.2010. godine, u 79. godini `ivota, preminula na{a draga majka Posqedwi pozdrav dragoj majci

MILEVI
od k}erke Vidosave, unu~adi Brankice, Milkice, Bojana i Bojane, praunu~adi Nevene i Elene. 486 A-1 G

BRANKA [INDI]

MILEVA PANTO[
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u subotu, 3.4.2010. godine, u 13 ~asova na porodi~nom grobqu Gole{i. O`alo{}eni: sinovi Jovan i Branislav, k}erke Vidosava, Tomka, Mara, Darinka i Gordana, sestra Jela, djever Novak, zaova Milica, snahe Nevenka, Mira i Milkica, zetovi @arko, Mirko, Aleksa i Dragan, 22 unu~adi, 11 praunu~adi, te ostala mnogobrojna rodbina 484 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

Posqedwi pozdrav dragoj majci

vi{e nije s nama. Wen plemeniti lik s ponosom ~uvamo u srcima. ^etrdesetodnevni pomen obavi}e se u subotu, 3. aprila 2010. godine, u 11.30 ~asova na bawolu~kom grobqu Lazarevo. Weni najmiliji MILEVI
od k}erke Tomke, zeta @are i unuka Davora sa porodicom. 486 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

398 B-5 G
Na Veliki petak, 2.4.2010. godine, navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e plemenite

MILEVI
od k}erke Mare, zeta Mirka, unu~adi Milomira, Darke i Bojane, praunu~adi Ivane i Jovane. 486 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

MILEVI
od k}erke Dare, zeta Alekse, unu~adi i praunu~adi. 486 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

MILEVI
od sina Branislava, snahe Milkice, unu~adi Gordane, Miodraga i Gordana. 486 A-1 G Dana 4.4.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

MILEVI
od k}erke Gordane, zeta Dragana, unu~adi Dare i Stefana. 486 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj snahi

MILEVI
od sina Jove, snahe Mire, unu~adi Dejane, Jovane i Danila. 486 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri

QUBICE SUBOTI]
Koja nam neizrecivo nedostaje i koju pomiwemo sa qubavqu neprekidno, svakoga dana. Beskrajno tu`ni zbog fizi~kog rastanka, tiho, sa iskrenim po{tovawem, oni u kojima je za vje~nost ostavila dio sebe i toga dana zapali}e svije}e na wezinom grobu. S qubavqu, Wezini najmiliji 390 B-2 G Dana 3.4.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

QEPOSAVE (ro|. Vukeli}) GRANOLI]
U subotu, 3.4.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 388 A-4 G Tu`no sje}awe na ujnu

MILEVI
od djevera Novaka i sinovca Nikole. 486 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

MILEVI
od sestre Jele i zeta Drage sa porodicom. 486 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

MILEVI
od unuke Brankice sa porodicom. 486 A-1 G

MILEVI
od unuke Milkice i Luj|ija. 486 A-1 G

QEPOSAVU (ro|. Vukeli}) GRANOLI]
4.4.2009 - 4.4.2010. od Slavice Klari} sa porodicom. 389 A-2 G

MIRJANE LATAS
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija“ u Boriku. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 483 B-2 G

42 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE
S tugom i po{tovawem sje}amo se na{ih dragih roditeqa Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 31.3.2010. godine u 57. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom sinu Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu

MILADINU
od majke Dragiwe.

MILADINU
od su pru ge Du {an ke i si no va Bojana i Borisa. 477 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILORADA
4.4.2000 - 4.4.2010.

BOSIQKE
8.10.2009 - 8.4.2010.

MILADIN MILOJEVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 3.4.2010. godine u 13 ~asova na grobqu Gorwi Pervan. Prevoz je obezbije|en sa Lau{a - Ko`ara preko tranzita u 11 ~asova. O`alo{}eni: majka Dragiwa, supruga Du{anka, sinovi Bojan i Boris, sestra Zora sa porodicom, bra}a Predrag, Nedeqko i Milenko sa porodicama, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 476 A-8 G Bolno sje}awe na

477 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

POPOVI]
Dana 3.4.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wihove grobove. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Pomen daju sinovi i k}eri Mirko, Dule, Mira i Kristina sa porodicama 474 A-9 G Dana 3.4.2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

MILADINU
od sestre Zore i zeta Rade sa porodicom. 477 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILADINU
od brata Nedeqka i snahe Cvijete sa porodicom. 477 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

DARKA MARJANOVI]A
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Kme}ani. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Du{anka, sinovi Zoran, Goran i @eqko sa porodicama 487 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog supruga, oca, svekra i dedu

DRAGOQUBA DRAGU [MITRANA
2.4.2009 - 2.4.2010. Pro{la je godina dana puna bola i tuge od kako je napustio svoj dom koji je toliko volio. Okrutna sudbina bila je ja~a od wegove `eqe za `ivotom. Za istinsku tugu i bol nisu potrebe rije~i, jer `ivot je okrutan, smrt kona~na, a rastanak vje~an i bolan. Voqenom suprugu Tuguju}a supruga Helena 392 A-8 G Dana 5.4.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

MILADINU
od brata Predraga i snahe Jadranke sa porodicom. 477 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom priki

MILADINU
od brata Milenka i snahe Novke sa porodicom. 477 A-1 G Posqedwi pozdrav

MILADINU
od porodice Dragojevi}. 477 A-1 G

MILADINU
od Miroslava i Tawe Brkqa~. 477 A-1 G Posqedwi pozdrav

VLADU KOMARA
2.4.2008 - 2.4.2010. U subotu, 3.4.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegov grob, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Milka sa djecom 463 A-8 G Dana 7.4.2010. godine navr{ava se tu`nih godinu dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i pradjeda

BRANKA RA^I]A
U subotu, 3.4.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}ena porodica 436 A-8 G Dana 2.4.2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti na{eg dragog

Tu`no sje}awe na dragog kuma

DRA[KA FILIPOVI]A
Zlatan Gu{i} sa porodicom 470 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog kuma i prijateqa

MILADINU
od @eqka i Swe`ane Paji}. 477 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog prijateqa

JOVE OBRADOVI]A
U subotu, 3.4.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S neizmjernom qubavqu i velikim po{tovawem uvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji 438 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na dragog brata i strica

DRA[KA FILIPOVI]A
O`alo{}ena porodica 423 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog brata i ujaka Dana 9.4.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od rastanka sa na{im voqenim

DRA[KA FILIPOVI]A
2.4.2006 - 2.4.2010. Karali} Mladen, Qiqa, Karolina i Karmen 391 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog prijateqa

DRA[KA FILIPOVI]A
2.4.2006 - 2.4.2010. Momo sa porodicom 391 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog prijateqa

JOVU OBRADOVI]A
Brat \uro, snaha Dragica i sinovac Sini{a 439 A-3 G

JOVU OBRADOVI]A
Brat Vid sa porodicom 441 A-3 G

JOVU OBRADOVI]A
Sestra Borka sa porodicom 441 A-3 G

JOVICOM AMIYI]EM
U subotu, 3.4.2010. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. O`a lo{ }e na ba ka Ko viqka i ostala rodbina 424 A-3 G

DRA[KA FILIPOVI]A
2.4.2006 - 2.4.2010. Trivi} Dule sa porodicom 391 A-2 G

DRA[KA FILIPOVI]A
2.4.2006 - 2.4.2010. Vlado, Jasna i Filip 391 A-2 G

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 43
Dana 3.4.2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od prerane smrti na{eg dragog Dana 9.4.2010. godine navr{ava se deset godina od smrti dragog supruga Dana, 2.4.2010. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog Dana 2.4.2010. godine navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{a draga

@IVKA TATI]A

DRAGANA PANYE
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Dragi sine, prolaze dani, a nama je sve te`e. Tuga je sve ve}a. Dok `ivimo nosi}emo te u svom srcu. O`alo{}eni: otac Ratko i majka Gospova 457 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog

Dana 3.4.2010. godine u 11 ~asova po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i odati mu du`no po{tovawe. Supruga Milka 415 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog oca

URO[A [OBOTE
Supruga Jelisavka, k}erke Gorda na, Swe`a na, Su za na i Qiqana sa porodicama 480+481 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog oca

ZORKA LAZI^I]
Vrijeme prolazi, bol ostaje. O`alo{}ena porodica 500 A-8 M Dana 3.4. 2010. godine (subota) navr{ava se 40 tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg najmilijeg i nikad pre`aqenog

@IVKA
Sin Du{an s porodicom 415 A-1 M

@IVKA
Sin Dragoqub sa porodicom 415 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog djevera

DRAGANA
Gago, puno nam nedostaje{. Sestra Dubravka i zet Ne|o 458 A-2 G

DRAGANA
Dragi bato, nikada te ne}u zaboraviti. Sestra Dragana 458 A-2 G

Tu`no sje}awe na dragog oca

DRAGE POWEVI]A
1958 – 2010. Toga dana u 9.30 ~asova iza}i }emo do wegove vje~ne ku}e na grobqu u Mi{inom Hanu, gdje }e biti obavqen pomen, a nakon toga u ku}i o`alo{}enih parastosni ru~ak. Pozivamo kom{ije, radne kolege, kumove, rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e u pomenu. O`alo{}ena porodica Powevi} 493 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog zeta Dana 5.4.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

@IVKA
K}erka Du{anka sa porodicom 415 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu k}erku

@IVKA
Snaha Koviqka sa porodicom 415 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu sestru

DARINKA [UKALO
Dana 2.4.2010. godine navr{ava se 12 godina od tvoje prerane smrti. U subotu, 3.4.2010. godine u 11 ~asova na Perduvovom grobqu posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u i upaliti svije}e. O`alo{}eni: Sr|an i Branislav 442+443 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog brata Dana 4.4.2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti na{eg dragog oca

QIQANU (ro|. Trapara) MILI]EVI]
2003 - 2010. Dok `i vi mo mi k}e ri na {a, `ivje}e{ i ti u na{im srcima. Zdravko i Dragica 4/31 A-2 E Tu`no sje}awe na

QIQANU (ro|. Trapara) MILI]EVI]
2003 - 2010. Voqeni ne umiru, oni `ive vje~no u na{im srcima, onih koji ih vole. Vida i Swe`ana sa porodicama 4/31 A-2 E Tu`no sje}awe na tatu i supruga

@IVKA TATI]A
Snaha Koviqka sa djecom 494 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

\OR\A VU^I]A
U su bo tu, 3.4.2010. go di ne u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na mjesnom grobqu Spahinci u Jagarama. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Porodica Vu~i} 499 A-3 M Godi{wi pomen dragom ocu

IGORA GORANA KASAPOVI]A
od sestre Goranke, zeta Dra{ka i djece Dragana i Isidore. 402 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog

BO[KA SKENDERIJE
Sin Miro, k}erke Milka i Momirka sa porodicama 467 + 468 A-2 G Sje}awe

IGORA MILINOVI]A
Dana, 5.4.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada si nas napustio dragi Igore. U su bo tu, 3.4.2010. go di ne u 10.30 ~asova posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u i zapaliti svije}e. Tvoji najmiliji 460 A-4 G Dana 3.4.2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

IGORA MILINOVI]A
Tvoje Mia i Silvana 459 A-1 G Tu`no sje}awe na zeta

Ujak, uj na, brat Ogi i ses tra Mirela sa porodicom 497 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

\OR\I VU^I]U
Jako boli kad neko poseban najednom nestane iz na{ih `ivota i ostavi samo sje}awe. K}erka Gorana, zet Marko, unuci Bojan i Nemawa 499 A-3 M

IGORA MILINOVI]A IGORA
Punica Radmila i punac Dragomir 461 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog Majka Milena, brat Mile, snaha Danka i sinovac Mihajlo 471 A-2 G Tu`no sje}awe

Dana 7.4.2010. godine navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

BRANKA RA^I]A
Maja i Nikola 465 A-1 G Sje}awe

MILAN PETKOVI]
4.4.1997 - 4.4.2010. S qubavqu i ponosom. Porodica 435 A-1 G In memoriam

BORISLAVA TATI]A
U subotu, 3.4.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. Supruga Koviqka, k}erke Branka i Ranka sa porodicom. 494 A-3 M

DRAGOSLAVA POPOVI]A TOMISLAV PETKOVI]
2009 - 2010. S qubavqu i ponosom, Porodica 435 A-1 G

SPASOJE KNE@EVI]
2.4.2008 - 2.4.2010 Porodica 450 A-1 M

@i vot je tre nu tak, a sje }awe vje~no. Supruga Dragana i k}erka Danijela 497 A-4 M

IGORA
Tvoji: Ivana, Duwa, Goga i Marinko 462 A-1 G

NOVKA (ro|. Radi}) KELE^
3.4.2008 - 3.4.2010. S qubavqu, Tvoji Radi}i 492 A-1 M

44 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 45

46 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Smetam, jer sam odlu~an da istjeram istinu na ~istac i {to sam zaveo apsolutnu finansijsku disciplinu kroz redovne izvje{taje o finansirawu kluba. Milenko Grabovac, predsjednik FK Modri~a Maksima

Narodna banka Srbije objavila spisak privrednih subjekata ~iji su ra~uni blokirani vi{e od tri godine

FOTO: AGENCIJE

^etiri poja~awa za “malene“
@enski ko{arka{ki klub Mladi Kraji{nik poja~ale su ~etiri ko{arka{ice za nastupe u “Ligi 4“ BiH. Rije~ je o Krstini [urlan koja igra na poziciji beka, Armini Jusufagi} (krilo), Mariji Kova~i} (centar) i Biqani Pavi~evi} (krilni centar).

UEFA prijeti RTS-u
Zvani~nici Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) razgovara}e sa predstavnicima Radio-televizije Srbije (RTS) o odluci da ne emituje direktan prenos utakmice ~etvrtfinala Lige {ampiona, umjesto kojeg je u utorak emitovan prenos sjednice Skup{tine Srbije. U saop{tewu, UEFA navodi da su pitawa kazni i kompenzacija povjerqiva informacija.

Vladislav Lu~i}

Darko Vojvodi} doju~era{wi {ef stru~nog {taba jeseweg prvaka Prve lige Republike Srpske, Sutjeske iz Fo~e u nastavku {ampionata predvodi}e fudbalere tesli}kog Proletera. On je postigao dogovor sa upravom kluba sa stadiona “Radolinka“. Biv{i predsjednik Fudbalskog saveza BiH Jusuf Pu{ina dobio je podr{ku u FS Kantona Sarajevo za izbor na mjesto ~lana Predsjedni{tva bh. “ku}e fudbala“. Pored wega kandidati iz bo{wa~kog naroda su: Fuad ^olpa i Sulejman ^olakovi}.

Me|u skoro 11 hiqada preduze}a, izme|u ostalih, nalaze se ko{arka{ki, rukometni i vaterpolo klub Crvena zvezda
BEO GRAD - Ko {ar ka {ki klub Crve na zvez da nalazi se na spisku firmi u kojima }e zbog dugotraj ne blo ka de ra ~u na automatski biti pokrenut ste~aj. Na ro dna ban ka Srbi je (NBS) je na svom saj tu obja vi la spi sak pri vre dnih su bje ka ta ~i ji su ra ~u ni blo ki ra ni du `e od tri go di ne, i na ko je }e biti primijewene odredbe uvo|ewa automatskog ste~aja. Me |u sko ro 11 hiqada preduze}a, izme|u ostalih, nalaze se ko{arka{ki, ruko me tni i va ter po lo klub Crve na zvez da. Uk u pno 10.977 fir mi, udru `ewa, za dru ga i spor tskih dru {ta va na la zi se na lis ti firmi koje }e biti uga{ene ukoliko u roku od 60 dana ne upla te pre du jam za pokretawe ste~aja, podnesu plan re or ga ni za ci je ili bar na je dan dan od blo ki raju ra~un. {e od 12 mi li ona evra. Osno vni ra ~un klu ba je u blokadi jo{ od kraja 2004. godine. Sredinom marta ra~un je bio blo ki ran zbog du ga od oko 2,1 mi li ona evra. Ju~e je odr`ana i hitna sje dni ca Sa ve ta za sport, koju je sazvala ministarka omladine i sporta Sne`ana Sa maryi}-Mar ko vi} zbog novonastale situacije ko ja se odno si na su dbi nu pojedinih sportski klubova usqed pri mje ne no vog Zakona o ste~aju. NBS }e podatke o firma ma ~i ji su ra ~u ni du `e od tri go di ne u blo ka di dos ta vi ti pri vre dnim su do vi ma, pre ma sje di {tu fir mi, ko ji }e po kre nu ti predste~ajni postupak.

KLUB DUGUJE vi{e od 12.000.000 evra
KK Crvena zvezda, kako je sredinom pro{log mjeseca obja vio no vi pred sje dnik klu ba Vla di slav Lu~i}, trenutno duguje vi-

Foto dana

Osim na KK Crvena zvezda, odredbe pokretawa automatskog ste~aja odnosi}e se i na FK Obili}, FK Hajduk, FK KMG iz Beograda, FK Palilulac, FK @eleznik, KK Vo`dovac, [ahovski klub Partizan, RK Radni~ki, Sportsko dru{tvo “21. maj”, kao i mnogi fudbalski klubovi iz unutra{wosti Srbije.

Ostali klubovi

Titulu vrebamo iz prikrajka
S obzirom na to da smo na po~etku sezone dosta izmijenili sastav i prili~no kasno po~eli sa pripremama, zbog u{tede na finansijama, rezultati u tom periodu nisu bili na onom nivou koje smo o~ekivali te smo upisali nekoliko poraza. U tom momentu smo pomislili da }e biti jako te{ko igrati ligu i ponoviti uspjeh od pro{lih sezona. Me|utim, onda smo po~eli sa dobrim igrama i ostvarili skor od devet pobjeda i {est poraza te na kraju zauzeli ~etvrtu poziciju na tabeli i na taj na~in izborili plasman na Fajnal-for u Gospi}u. Smatram da je velika stvar to {to smo izborili plasman me|u ~etiri najboqe ekipe pogotovo ako se uzme u obzir ~iwenica da smo najmla|a ekipa u ligi. Tako|e, u toku sezone mijewali smo igra~ice, neke su odlazile druge dolazile i to bez velikih uslova. Us pje li smo to da pre va zi |e mo i formiramo dobar tim koji koja je na kraju pokazao svoju snagu. Kroz takmi~ewe u regionalnoj ligi uspjeli smo da afirmi{emo na{e ko{arka{ice, a tu prije svih mislim na Milicu Deuru i Tamaru Kapor, koje su pokazale svoj kvalitet te se na wih mora obratiti pa`wa u narednom periodu. Kada je u pitawu nastup u “Ligi 4“, ove sezone bi}e jako te{ko do}i do titule po{to su se sve ostale ekipe dodatno poja~ale, te ima ju se dam-osam igra ~i ca u rotaciji. Rezultat iz prvog dijela sezone daje nam snagu da mo`emo parirati i sigurno je da nikome ne}e biti lako protiv nas. Iako su pro{lih sezona timovi osvajali prvenstvo bez poraza mislim da to ne}e biti slu~aj ove godine. Dvije ekipe izbori}e nastup u regionalnoj ligi sqede}e sezone i moramo se potruditi mi budemo jedna od wih. Ekipa smo koja iz prikrajka “ni{ani“ {ampionsku titulu te je sigurno da imamo adute da to uradimo.

Zoran Mike{, trener @KK Mladi Kraji{nik
Kada je u pitawu nastup u “Ligi 4“, ove sezone bi}e jako te{ko do}i do titule po{to su se sve ostale ekipe dodatno poja~ale, te imaju sedam-osam igra~ica u rotaciji
Aktuelni {ampioni NBA lige, LA Lejkersi, proveli su se kao bosi po trwu na gostovawu kod Atlante, o ~emu najboqe govore izrazi lica Dereka Fi{era i Kobija Brajanta.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 47

Aleksandrov~ani do`ivjeli ubjedqiv poraz u Tuzli
FOTO: G. [URLAN

Uzbudqiva no} u NBA ligi

Sjajni Mili~i}
WUJORK - Odli~na partija Darka Mili~i}a, koji je zabiqe`io 15 poena i deset skokova, te dobro izdawe Aleksandra Pavlovi}a, strijelca 11 ko{eva, pomogle su Mineso ti da pre ki ne niz od 16 uzas to pnih po ra za. Na ime, Timbervulvsi su zabiqe`ili prvu pobjedu jo{ od 23. februara, a `rtva su bili Sakramento Kingsi. I Nenad Krsti} sa svojom Oklahomom je slavio pobjedu u duelu protiv Bostona, a kapiten reprezentacije Srbije je u trijumfu u~estvovao sa {est poena i osam skokova. Rezultati: Toronto - LA Klipers 114:92, Klivlend - Milvoki 101:98, Atlanta - LA Lejkers 109:92, [arlot - Filadelfija 103:84, Detroit - Majami 81:98, Wu Yersi - Feniks 105:116, Boston - Oklahoma Siti 104:109, Memfis - Dalas 102:106 poslije produ`etka, Minesota - Sakramento 108:99, Wu Orleans - Va{ington 91:96, San Antonio - Hjuston 119:102, Por tland - Wujork 118:90, Ju ta - Gol den Stejt 128:104.

^etvrtfinale Evrokupa

Ubjedqiva Valensija
Drago Karali} (Igokea)

PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Imali smo ~ak 25 izgubqenih lopti, bili smo spori u organizaciji, lo{e smo reagovali na wihovu kombinovanu odbranu, bili slabi u skoku, rekao Karali}
nio ni{ta novo na parketu. Indisponirani tim Drage Karali}a dopustio je da doma}in stekne ~ak 26 poena vi {ka (68:42), te do |e do slavqa. slabi u skoku... Kada se sve to sabere, ni{ta drugo osim neuspjeha nismo ni mogli o~eki va ti - po ru ~io je {ef struke Aleksandrov~ana Drago Karali}. Pri li ku za po pra vni Igokea }e imati u subotu, kada u Sportski centar “Nenad Ba{tinac“ sti`e ^apqina. Re zul ta ti dru gog ko la: TUZLA: Sloboda - Igokea 87:71, SA RA JE VO: Bo sna Zriwski 72:62, ^APQINA: ^apqina - [iroki 61:72. U tre}em kolu sastaju se, petak: [iroki - Bosna, subota: MOSTAR: Zriwski - Sloboda, ALEKSANDROVAC: Igokea - ^apqina. SLOBODA IGOKEA 87 71

BARSELONA - Odigrane su revan{ utakmice ~etvrtfinala Evrokupa poslije kojih je poznato da }e na finalnom turniru igrati Bilbao, Valensija, Alba i Panelinios. Najubjedqivija je bila Valensija, koja je poslije trijum fa u So lu nu, sa vla da la Aris i pred svojim navija~ima. Alba je protiv Hapoela iz Jerusalima nadoknadila {est poena minusa, dok je Panelinios uprkos porazu na

Kanarskim ostrvima, pro{ao me|u ~etiri najboqa tima. Finalni turnir odr`ava se 17. i 18. aprila u Vitoriji, a u polufinalu se sastaju Alba - Bilbao i Valensija Panelinios. Rezultati: Al ba - Ha po el Je ru sa lim 72:59 (prvi me~ 61:67), Bil bao - Nim burk 46:52 (59:47), Gran Kanarija - Panelinios 75:68 (70:81), Va len si ja - Aris 85:67 (71:64).

TU ZLA - Ko {ar ka {i Igo kee do `i vje li su ubjedqiv poraz u drugom kolu “Lige 6”. Aleksandrov~ani su iz gu bi li na gos to vawu kod Slobode u Tuzli, sa 71:87, {to je i prvo iznena|ewe glavne faze takmi~ewa. Na po~etku me~a doma}i su vodili 4:0, gosti uzvratili sa 6:4, nakon ~ega su Tuzlaci na pra vi li se ri ju 6:0, stekli dvocifrenu prednost (16:6), koju nisu ispu{tali do kraja. Doma}in je i u drugom periodu nastavio sa sigurnom igrom, pa je na odmoru imao velikih “plus 20“ (45:25). Nastavak susreta nije do-

U SUBOTU protiv ^apqine
- Odi gra li smo nes hvatqivo lo{e. Na startu me~a u{li u kon tra ri tam, nakon ~ega se u ekipu “uvukao“ strah. Poslije toga nismo mogli do}i do svoje igre i po raz je bio ne mi no van. Ima li smo ~ak 25 iz gubqenih lop ti, bi li smo spori u organizaciji, lo{e smo re ago va li na wiho vu kombinovanu odbranu, bili

(25:14, 20:11, 21:17, 21:29). DVORANA: “Mejdan“. Gledalaca: 1.000. Sudije: Petar Obradovi} (^apqina), Bojan Jovani} (Bawa Luka), Ante Drmi} (Tomislavgrad). SLOBODA: Halilovi} 10, Adamovi} 20, Hrn~i} 8, Halilbegovi}, Jefti}, Per{i} 14, Suqagi} 7, Tanasilovi} 4, Hoxi} 2, Buli}, Albijani} 20, Gak 2. Trener: Senad Muminovi}. IGOKEA: Butler 7, Jawu{evi}, Bocka 6, \urkovi} 9, \urica, Zujovi} 9, \ikanovi} 7, Fekete, [ekularac, \erasimovi} 15, Blan{ard 10, Masi 8. Trener: Drago Karali}.

Tabela
1. [iroki 2. Bosna 3. Sloboda 4. Igokea 5. ^apqina 6. Zriwski 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 162:138 151:137 164:161 157:157 136:151 132:158 4 4 3 3 2 2

Sa Ga ri }em na Zriwski
BAWA LU KA - Na kon sjajnog izdawa i trijumfa u Gora`du, rukometa{e Borca m:tel, barem na papiru, o~ekuje lak{i zadatak u doma}em okr{a ju pro tiv Zriwskog. Me~ se igra ve ~e ras u “Bo ri ku“ (18 ~a so va), u okvi ru 18. ko la Pre mi jer lige BiH, a ono {to ohrabruje je i povratak Gorana Ga ri }a u sas tav bh. vi ce {ampiona, koji je nanizao pet liga{kih trijumfa. - Gari} je i u Gora`du bio u ekipi, ali nije ulazio u igru. Ovog puta je sigurno da }e nastupiti, potpuno je u{ao u sistem i spreman je za me~. Mi }emo, kao i u svaku utakmicu, u}i maksimalno, sa `eqom da pru `i mo jo{ jednu dobru partiju, te do|emo do novih bodova - poru ~io je {ef stru ke Bawolu ~a na Dra {ko Bu di {a. Strateg “crveno-plavih“ je pozvao na oprez, bez obzira na to {to se Mostarci bore za opstanak.

Rukometa{i Borca m:tel na novom ispitu

Lebron Xejms

Svjetsko ko{arka{ko prvenstvo

“CRVENO-PLAVI“ `ele {esti vezani trijumf
- Zriwski je iskusna eki-

pa ko ja ima dva, tri pre kaqena igra~a. Igraju zrelo, ne tro{e puno lopti, forsiraju dug i disciplinovan napad. Bez obzira na ~iwenicu da je rival u dowem dijelu tabele, moramo biti oprezni. Oni }e za si gur no do }i sa

`eqom da nas probaju iznenaditi, a mi ih moramo sprije ~i ti u to me - is ta kao je Budi{a. Sloga i Lokomotiva u subotu igraju protiv ^elika, odnosno Grada~ca. De. M.

“Ameri“ bez Xejmsa
WUJORK - Kapiten ko{arka{ke reprezentacije SAD sa posqedwih Olimpijskih igara i igra~ Klivlenda Lebron Yejms jo{ jednom je nagovijestio da najvjerovatnije ne}e igrati na Mundobasketu u Turskoj. - Bez obzira na to {to bih volio da igram za reprezentaciju u Turskoj vjerovatno }u presko~iti ovu akciju, po{to me o~ekuje naporno qeto. Trebalo bi da rije{im dosta stvari tako da su velike {anse da ne}u biti dio tima - rekao je Yejms. Ono {to o~ekuje Lebrona tokom qeta je potpisivawe novog vi{emilionskog ugovora, po{to mu aktuelni sa Kavalirsima isti~e na kraju sezone te }e “kraq“ postati slobodan agent.

Kvalifikacije za EP rukometa{ica

Prvi poraz Srbije
ZAJE^AR - Najboqe srpske rukometa{ice do`ivjele su prvi poraz u kvalifikacijama za EP 2010. Poslije pobjeda nad Turskom i Gr~kom, Srpkiwe su izgubile u Zaje~a ru od vi ce {am pi on ki Evrope, selekcije [panije sa 22:21 (10:12). Vi|ena je veoma zanimqiva i ne iz vje sna uta kmi ca, a [pawolke su se boqe sna{le u zavr{nici i stigle do pobjede. Interesantno je da je u posqedwih osam minuta dosu|eno ~ak pet vezanih sedmeraca za goste, ali je i pored to ga do ma }in imao {ansu za remi. Ali, slabe litvanske sudije zaustavile su poku{aj Jovane Barto{evi} zbog navodnog prestupa i to je bio kraj svih nada. Najefikasnije kod pora`enih bile su Katarina Krpe` sa pet golova, te Jovana Barto{i} i Sawa Damwanovi} sa po ~etiri pogotka.

Goran Gari}

FOTO: S. ILI]

48 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: ROJTERS

[panac o~itao lekciju Vilfredu Congi
Pi{e: Slavko BASARA

“Vje~na lovi{ta“
Tu`nim srcem javqamo sportskoj javnosti da je Fudbal ski/No go me tni sa vez BiH, po sli je du ge i ne izqe~ive bolesti, preminuo u 18. godini. Iako je prvi april me|unarodni dan {ale, ovo je istinita informacija, ju~e potvr|ena iz ku}e pokojnika u sarajevskoj ulici Ferhadija 30! Spasa nije bilo! Nepo{tewe i |avolske navike, neiskrenost i me{etarstvo, kriminal i korupcija, niz afera i mu}ke su ubile plemenitu igru na ovim prostorima. Potvrda smrti saveza stigla je sa dvije ~iwenice: Prva, Evropska fudbalska federacija UEFA poslala je dopis u FS BiH da Sarajevo mora da dobije bodove protiv Slobode u “slu~aju Gavari}“. Time su oborene sve odluke komisija FS BiH. Druga, Fudbalski klub @eqezni~ar rukovodi savezom i postavqa svoja pravila igre, {to se i te kako vidjelo u odlukama Takmi~arske i Disciplinske komisije u “slu~aju Grbavica“. Takav Fudbalski savez BiH jednostavno je bio “osu|en“ da se preseli u “vje~na lovi{ta“. Moli}emo se za wegovu du{u... S priznawem grijeha lak{e je `ivjeti. Kad se do|e na raskrsnicu carstva nebeskog, Bogu na istinu, obi~no postoje dvije opcije. Pokojni FS BiH, zajedno sa onima koji ga sa`aqevaju, a tjerali su ga u ponor, putuje prema paklu... Molimo se da ostane bar zrno dobra kako bi fudbal sa ovih prostora prona{ao svoje mjesto i kod an|ela, u raju. Jer, onaj ko je |avola poznavao i prizivao, od wega i strada. To se upravo desilo |avolskoj organizaciji zvanoj Fudbalski savez BiH, koju su mra~ne sile zavele. Fudbal je svugdje u svijetu ja~i od bilo koje religije, ali vjera u zajedni~ku igru na prostorima nelogi~ne BiH odavno je izgubila smisao. Ne postoji! Iskreno se nadamo da }e bar fudbalska organizacija Republike Srpske biti iscijeqena od svih zala. I da }e se okrenuti vje~nom `ivotu, {to fudbal i zaslu`uje. U ime fudbala, i Svetog duha. Amin!

Nadal kao nekada

Rafael Nadal

Igrao sam dobro. Congin servis je uvijek te`ak, ali mislim da sam i ja dobro servirao. Moram da budem fokusiran iskqu~ivo na svoju igru, rekao Nadal
MAJAMI - [panac Rafael Nadal igra}e protiv Amerikanca Endija Rodika u po lu fi na lu mas ter sa u Majamiju. Rodik je sa 6:3, 6:3 savladao [panca Nikolasa Almagra, dok je Nadal prikazao izvan re dnu igru pred prepunim tribinama i dekla si rao Fran cu za @oa Vilfreda Congu sa 6:3, 6:2. Od tog trenutka, Nadal je po ka zao igru ko ja ga je kra si la dok je bio prvi svjetski teniser. Velika raznovrsnost udaraca i prepoznatqiva upornost bili su mu dovoqni da sa ~u va Congin servis je uvijek te`ak, ali mislim da sam i ja do bro ser vi rao. Mo ram da budem fokusiran iskqu~ivo na svo ju igru. Da bu dem agresivan prilikom riterna. I sqede}i protivnik je odli~an server. Rodik je veliki takmi~ar i prije svega veoma dobar igra~ - rekao je Nadal. U no}i izme|u ~etvrtka i petka odigrana su dva preostala ~etvrtfinala, u kojima su se sastali ^eh Toma{ Berdih i [panac Fernan do Ver das ko, odno sno Rus Mihail Ju`wi i [ve|anin Robin Soderling.

BELGIJSKO polufinale kod dama
Con ga je na po~etku svih osam brejklopti koje je imao Conga tokom me~a. - Igrao sam do bro.

“Prvi reket“ svijeta van stroja

Serena i daqe odmara
RIM - Prva teniserka svijeta Serena Vilijams nema namjeru da se vrati na teren ni za jedan mjesec. Amerikanka se ve} du`e vrijeme odmara, a nije se prijavila ni za u~e{}e na WTA turniru u Rimu, koji po~iwe 3. maja. Direktor turnira Ser|o Palmijeri ostavio je mogu}nost da Serena ipak zaigra, najaviv{i da }e za wu sa~uvati jednu vajld-kartu. Najboqa teniserka svijeta zbog povrede koqena nije odigrala nijedan me~ jo{ od kraja januara, kada je trijumfovala na Australijen openu.

TENISERKE
do brim ser vi si ma uspijevao da parira raspolo`enom Nadalu, ali nije mogao da se oporavi poslije se dmog ge ma, ka da je [pa nac prvi put na pravio brejk.
Kim Klajsters
FOTO: ROJTERS

U konkurenciji dama, Belgijanke Kim Klajsters i @istin Enan igra}e polufinalni duel. Enanova je mjesto u polufinalu zaradila pobijediv{i drugog nosioca Karolinu Voznijacki iz Danske sa 6:7 (5), 6:3, 6:4.

S druge strane, Klajstersova je pobijedila Australijanku Samantu Stosur sa 6:3, 7:5. U drugom polufinalu igra}e trostruka pobjednica u Majamiju Venus Vilijams i Francuskiwa Marion Bartoli.

Novi izazov za Amerikanku

^etvrta etapa relija u Abu Dabiju

Lindzi u TV seriji
WUJORK - Najboqoj svjetskoj skija{ici Lindzi Von dosadilo je da osvaja zlatne medaqe, pa je odlu~ila da se opro ba i u ne kim dru gim pro fe si ja ma. Ne da vno se slikala za “Sport ilustrejtid“, a sada je odlu~ila da se oproba u glumi. Na ime, kre ato ri se ri je “Zakon i red” objavili su da }e se Amerikanka pojaviti u finalu serije u ulozi `ene koja pru`a va`an detaq u razotkrivawu slu~aja. Scene u kojima }e se pojaviti skija{i ca bi }e snimqene 9. aprila u Wujorku. Vo no va je po nu du za po javqivawe u se ri ji do bi la tokom Zimskih olimpijskih iga ra u Van ku ve ru, gdje je osvojila zlatnu i bronzanu medaqu, a ove sezone osvojila je i tre}i uzastopni “Veliki globus“.

Sagmajster sve br`i
ABU DA BI - Mo to ci klista iz Srbije Gabor Sagmajster osvojio je 25. mjesto u generalnom plasmanu ~etvrte etape relija Abu Dabi, dok je u kla si do 690 ku bi ka bio osmi. - I{ao sam 95 od sto od maksimuma, dobro sam se ose}ao, na vi kao sam se na ove uslove. Znam kako da pri|em dini, kako da se popnem, da ih razlikujem. Nemam uop{te vi{e problema. Za 314 kilometara dina, samo sam jednom pao. Ina~e, za vreme specijalnog ispita popijem {est litara vode, dnevno izme|u osam i deset litara. U ovoj etapi je bilo 47 stepeni Celzijusa, oh kako je vrelo - izjavio je Gabor Sagmajster, ~etvorostruki {am pi on Srbi je u mo to krosu. Iskusni motociklista je govorio i o te{kim uslovima na ovom takmi~ewu.

TEMPERATURA dostizala 47 stepeni Celzijusa
- Spavamo u {atorima koje nam je obezbedio organizator. Veoma su interesantni, komotni, po ~etiri osobe su u {a to ru. Hra na je odli ~na, boqa nego na Dakaru. Raznovrsnija je i bogatija, a slatki {i, ko ji me ne po se bno zanimaju, fenomenalni su. U

Gabor Sagmajster

FOTO: AGENCIJE

Lindzi Von

FOTO: AGENCIJE

posledwoj, petoj etapi o~ekuje nas 304 km specijale, potom se vra }a mo u Abu Da bi. Sve u svemu, ovo je neverovatno lepo

i dra go ce no is kus tvo - za vr{io je Sagmajster. Pobjednik ~etvrte etape bio je [on Gaugan.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 49

Odr`ana sjednica Skup{tine Fudbalskog saveza Srbije

Na{ neposredni zadatak u slede}oj godini bi}e da barem na {est do osam stadiona ugradimo elektri~no osvetqewe, rekao Karaxi}
BEO GRAD - Buyet Fu dbalskog saveza Srbije za 2010. godinu trebalo bi da izno si bli zu 17 mi li ona evra (blizu 34 miliona maraka), a ovako visoka svota obezbije|ena je zahvaquju}i plasmanu reprezentacije na prvenstvo svijeta u Ju`noj Africi, sponzorima i radu svih zaposlenih u Savezu. Ovo je na sje dni ci Skup {ti ne re kao pred sje dnik FS Srbije Tomislav Karayi}. On je istakao da su svi sponzorski ugovori, ko ji omo gu }u ju fu dbal skoj organizaciji mirno poslovawe u sqede }em pe ri odu, potpisani do kraja 2012. godine. - Na{a najve}a investicija je pokretawe inicijative i ulazak u posao izgradwe srpske ku }e fu dba la. Od UEFA i dr`ave smo dobili blizu {est miliona evra za tu investiciju, a zbog plasmana na Svetsko prvenstvo na {em sa ve zu pri pa da jo{ osam miliona. Kako smo se ranije dogovorili, 2,4 miliona evra pripa{}e fudbaleri ma na ime na gra de, a ostala sredstva bi}e podeqena u Sa ve zu na ime tro {ko va i dru gih oba ve za rekao je Karayi}. Prvi ~ovjek srpskog fudba la je po no vio da FSS trenutno radi bez kreditnih zadu`ewa i da ima dovoqno rezerve za predstoje}i period, pa }e do kraja oktobra, kako je on predvidio, biti u po tpu nos ti za vr{e na ku }a fudbala u Staroj Pazovi, na povr{ini od 12 hektara. - Na{ neposredni zadatak u slede}oj godini bi}e da ba rem na {est do osam stadiona ugradimo elektri~no osvetqewe - istakao je Karayi}.

Zlatnu zna~ku FSS za izuzetan rad i doprinos razvoju fudbala dobili su proslavqeni srpski treneri Miqan Miqani} i Vujadin Bo{kov. Priznawe je pripalo i dugogodi{wem doktoru raznih nacionalnih selekcija Miloradu Ercegu, a specijalnu plaketu FSS dobio je potpredsjednik UEFA Marios Leftaridis. Najperspektivniji mladi fudbaler u protekloj godini je biv{i ~lan Partizana Adem Qaji}. Najperspektivniji trener u 2009. godini je trener Spartaka Zoran Milinkovi}.

Priznawa

BUXET saveza 34 miliona maraka
Generalni sekretar FSS Zo ran La ko vi} de taqno je obrazlo`io finansijsku situaciju saveza za koju je rekao da je “u pozitivi“ i da ima stalni trend pozitivnog poslovawa. Predsjednik Karayi} je, me|utim, imao dosta zamjerki na doma}e takmi~ewe, naro~ito na ~arke izme|u pojedinih fun kci one ra {to “ne doprinosi stabilnosti i po-

Tomislav Karaxi}, predsjednik FS Srbije

FOTO: ARHIVA

pu la ri za ci ji fu dba la“, i izrazio nezadovoqstvo radom Zajednice Superlige. Istovremeno, Karayi} je najavio da }e poslije prijateqske uta kmi ce u Ja pa nu

usli je di ti do go vor da od sqede}e godine u Zajednici Superlige budu ~elni qudi ili generalni sekretari, kako bi ta asocijacija dobila “na te`ini i ozbiqnosti“.

Skup{tini su prisustvovali mnogi gosti iz Evropske fudbalske unije (UEFA), kao i ministar za omladinu i sport u Vladi Srbije Sne`ana Samaryi} Markovi}.

FOTO: AGENCIJE

Do ni ra li pet hiqada ma ra ka

Ekspedicija Partizana posjetila izlo`bu “Obnova Hilandara“

Nasiqe u Beogradu

Pretu~en disciplinac Drag~e Dimitrijevi}
BEOGRAD - Zamjenik disciplinskog sudije Zajednice superliga{a Srbije Drag~e Dimitrijevi} pretu~en je u ~etvrtak ujutro ispred svog stana u Balkanskoj ulici u Beogradu, objavio je na konferenciji za novinare general ni se kre tar te organizacije Miodrag Jankovi}. Nepoznati napada~ je, kako je novinarima pojasnio Jankovi}, Dimitrijevi}u rekao: “Ovo ti je zbog fu dba la“. Dimitrijevi} je primqen u Urgentni centar sa “te{kim povredama glave, otocima i rasjekotinama“. - Za je dni ca su per li ga {a najo{trije osu|uje taj ~in i bilo kakav drugi vid nasiqa - rekao je Jankovi} poslije vanredne sjednice Izvr{nog odbora Zajednice superliga{a sazvane upravo zbog dizawa ten zi je u srpskom fudbalu, koju su me|usobnim optu`bama izazvali i predsjednici pojedinih klubova. On je poku{ao da pojasni odre|ene stvari. - Ne mislimo da je Dimitrijevi} pretu~en po ne~ijem nalogu. To je, verovatno, delo nekog bolesnog uma, nekoga ko je pomislio da sam mo`e da deli pravdu, jer je ne ko ka znio pred se dni ka wegovog kluba - naveo je Jankovi}. Dimitrijevi} je posqedwu kaznu izrekao predsjednicima Crvene zvezde, Partizana i Jagodine, Vladanu Luki}u, Dra ga nu \u ri }u i Go ra nu Mi la no vi }u, ko ji su zbog “prepucavawa“ po medijima samo opomenuti. Zvezda i Partizan su raspravu nastavili i poslije te kazne i upravo su ta dva kluba najve}i razlog zbog kojeg je sjednica Izvr{nog odbora Za je dni ce i odr`a na. Predstavnici Zvezde i Partizana Goran Vasilijevi} i Ratomir Babi}, me|utim, na ju ~e ra{wem sas tan ku ni su de ci dno re kli {ta sme ta tim klubovima. Vasilijevi} je, kako je prenio Jankovi}, kazao “da misli da se protiv Zvezde vodi zavera“, dok je Babi} samo konstatovao da se “stvara velika nervoza zbog de{avawa u fudbalu i da to treba da prestane“. Niko od klubova nije prihvatio odgovornost za takvo stawe, pa ni fi nan si jer Haj du ka iz Ku le Ni ko la Yomba, predsjednik kru{eva ~kog Na pret ka Dra gi {a Bini} i sportski direktor suboti~kog Spartaka Miodrag Mora~a, koji su proteklih dana u dnevnoj {tampi glasno govorili o navodnom la `i rawu me ~e va u Je len Superligi Srbije.

Delegacija Partizana u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti

BEOGRAD - Fu dba le ri Partizana, predvo|eni {efom stru~nog {taba Goranom Ste va no vi }em i legendarnim golmanom Milutinom [o{ki}em, posjeti li su izlo `bu “Obno va Hilandara, {est godina od ve li kog po `a ra“, ko ja je pos tavqena u ga le ri ji Srpske aka de mi je na uka i umjetnosti i uru~ili ~ek od 250.000 di na ra u ime FK Partizan. Predstavnike Partizana su do~ekali direktor zadu`bi ne go spo din Mi li voj Ran|i}, Stevica Tripkovi}, autor izlo `be, i Ste fan Sr|an Milenkovi}. Gostima se prvo obratio Ran|i}, sa

kratkim osvrtom na istorijat Hilandara. Kada su se svi okupili is pred ma ke te ma nas ti ra, Milutin [o{ki} je direktoru zadu`bine predao ~ek na iznos od 250.000 dinara (blizu pet hiqada maraka) u ime FK Partizan, kao donaciju za pomo} obnovi Hilanda ra, uz ri je ~i da iznos mo`da nije veliki, ali da je iz dubine srca i du{e.

^EK predao Milutin [o{ki}
- Svi mi u Partizanu se nadamo da }e i ostali, ne samo sportski i privredni ko-

lektivi, ve} i gra|ani, sledi ti na{ pri mer, ka ko bi najve}a svetiwa srpskog naroda, u ~ijim se riznicama ~uvaju gotovo svi bitni pisani tragovi o na{oj istoriji, {to pre vratila svoj prvobitni velelepni izgled - rekao je [o{ki}. Milivoj Ran|i} se obratio rije~ima da je za obnovu ma nas ti ra sva ki do pri nos bitan, naglasiv{i da je FK Partizan “jedini klub koji je organizovano posetio Hilandar i ve} nekoliko puta donirao pomo} za mnoge manastire u Srbiji“. Poslije male lekcije iz istorije i uru~ivawa donacije, goste je preuzeo Stevica

Tripkovi}, autor izlo`be, koji ih je proveo kroz kompletnu postavku, zaustavqaju}i se kod svakog eksponata uz po ja{wewe {ta on predstavqa. U razgovoru sa doma}inima saznali smo da je restauracija i obnova manastira izuzetno te`ak i pipav posao i da je vrijeme potrebno za vra}awe starog sjaja otprilike deset godina od po~etka obnove. Pored dr`ave Srbije, Hilandar nov~ano najvi{e poma`e vlada Gr~ke, koja je zainteresovana za obnovu Hi lan da ra, jer su i Grci pravoslavne vjeroispovijesti i ma nas tir se na la zi na wihovoj teritoriji.

50 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Prioritetni ciq je Evropa. Imamo {ansu na dva fronta, u prvenstvu i Kupu BiH. Lideri smo na tabeli, a sa Slavijom smo u Isto~nom Sarajevu igrali 2:2 u polufinalu Kupa, rekao Jandri}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

"Dva puta vode do Evrope"

Oliver Jandri}, kapiten bawolu~kog Borca, mjerka trofeje

BAWA LUKA - Koliko god je puta Borac gostovao kod Zriwskog, toliko puta je u bawolu~kom timu bio i iskusni vezista Oliver Jandri}. Je dan od fu dba le ra ko ji su odi gra li naj vi {e prvenstvenih utakmica u Premijer ligi BiH, i u subotu }e biti jedan od “crveno-plavih“ aduta trenera Zorana Yimija Mari}a. - ^eka nas te`ak me~. Me|utim, imamo svoju ra~unicu i u Mostar putujemo sa odre|enim ambicijama. Prije svega dobrom igrom i pozitivnim rezultatom `elimo da poka`emo da nismo slu~ajno lideri na tabeli Premijer lige BiH - is ta kao je ka pi ten bawolu ~kog klu ba Oli ver Jandri}. Zriwski je jo{ uvi jek aktu el ni {am pi on BiH. Ipak, u ovoj sezoni “plemi}i“ ne igraju na {ampionskom nivou, upali su u krizu rezultata. - Bez obzira na ne{to lo{ije rezultate u proqe}nom dijelu, Zriwski ima dobru ekipu koja u svakom me~u zna {ta `eli i ho}e. Proba}emo da se nadigravamo i vjerujem da mo`emo sti}i do boda ili sva tri - rekao je Jandri}. Do kraja prvenstva ostalo je jo{ deset kola, u opticaju je 30 bodova. Jo{ uvijek je rano pri~ati o raspletu za {ampionsku krunu. To mi{qewe dijeli i Jandri}.

Oliver Jandri}, kapiten Borca

FOTO: V. STOJAKOVI]

- Mnogo toga nepredvi|enog jo{ mo`e da se desi. Pred nama je i derbi na “Grbavici“ protiv prvog pratioca. Iako je @eqezni~ar odmah iza nas, ni po koju cijenu ne smi je mo da za bo ra vi mo na [iroki Brijeg, Sarajevo i Zriwski. Sve su to ekipe podjednakog kvaliteta. Vidje}emo {ta }e bi ti - ka zao je vezista Bawolu~ana.

Po sli je 18 go di na bawolu~ki fudbaleri imaju priliku da izbore plasman na me|unarodnu fudbalsku scenu.

ISTORIJSKA {ansa ove generacije
- To bi bio veliki uspjeh. Ova generacija ima snagu za

to, da u|e u klupsku istoriju. Prioritetni ciq je Evropa. Imamo {ansu na dva fronta, u prvenstvu i Kupu BiH. Lideri smo na tabeli, a sa Slavi jom smo u Is to ~nom Sarajevu igrali 2:2 u polufinalu Kupa. To nam daje {ansu da poslije 2004. godine ponovo zaigramo u finalu najmasovnijeg takmi~ewa. Lijepo je kao kapiten podi}i pehar na-

mijewen najboqem - optimista je Jandri}. Fudbaleri Borca na put u

Mostar putuju danas u 14 ~asova poslije jutarweg treninga i ru~ka.

TANDEM IZOSTAJE
Protiv Zriwskog u subotu od 20.15 ~asova (TV prenos) stru~ni {tab Borca ne}e mo}i da ra~una, po svemu sude}i, na dva igra~a. Du{ko Sakan je protiv Zvijezde zaradio iskqu~ewe i automatski je suspendovan za ovo kolo. Dragomir Vukobratovi} se prethodnih dana `alio na povredu, tako da je wegov nastup pod znakom pitawa.

Radmilo [ipovac, direktor Borca

Stimulativna mjera za izgrednike
BAWA LUKA - Fudbalski savez BiH nema iste ar{ine prema svim klubovima, odnosno zahvaquju}i sekretaru Nijazu Brkovi}u @eqezni~ar je “pomilovan“ zbog incidenta protiv Slavije. O odlukama Takmi~arske i Disciplinske komisije FS BiH direktor Borca Radmilo [ipovac ima svoj stav. - Pla{im se da je blaga kazna za @eqezni~ar samo stimulativna mjera za sve izgrednike i huligane. Radmilo [ipovac Tako|e, ona podsti~e i klubove da vr{e, na razne na~ine, pritisak da do|u do bodova. ^ini mi se da odluke Takmi~arske i Disciplinske komisije FS BiH nisu u interesu fudbala - kazao je [ipovac. Prvi operativac premijerliga{a s Gradskog stadiona je jo{ dodao: - Ne znam {ta se krije iza svega. Poku{avam da vjerujem da nije u pitawu dekret po kojem }e titula oti}i na “Grbavicu“. Ako je tako, u subotu }emo od Zriwskog tra`iti {ampionski pehar da ga odnesemo “@eqi“ kako se Sarajlije ne bi izlagale tro{ku. Vi{e od samog napada na golmana Ratka Dujkovi}a zastra{uje me ~iwenica da se na tribinama “Grbavice“ ~ulo “Ubij Srbina“. Htjeli to da priznamo ili ne, to je realnost u BiH i slika dru{tva u kojem `ivimo - rekao je [ipovac. S. B.

"Tra`i}u suspenziju stadiona Grbavica"
BAWA LUKA - ^lanovi Takmi~arske i Disciplinske ko mi si je Fu dbal skog saveza BiH ni su ispo {to va li pro ce du ru u “slu ~a ju Grba vi ca“. Sim bo li ~na kazna koja je izre~ena Fudbal skom klu bu @eqe zni ~ar vi {e je ne go smije{na. Oti{li su u pogre{nom pravcu. Ovo je re kao pred sje dnik Komisije za stadione i bezbjednost Novak Damjanovi}. On je dodao da }e li~no tra`iti da se stadion “Grbavica“ suspenduje, kao {to je u istom slu~aju sankcije do`ivio i bawolu~ki Gradski stadion 2004. godine. - Ovo je to tal no ne is kre na pri ~a. U pro ce du ri je presko ~e na na {a ko mi si ja ko ja je mo ra la da da su ges ti je i pri je dlo ge za sve ono {to se de {a va lo na uta kmi ci @eqe zni ~ar - Sla vi ja. O~i gle dno je, a i TV sni mak je pot vrdio, da je do {lo do na ru {a vawa bez bje dnos ti sa mih akte ra su sre ta i slu `be nih li ca. Ne bih se mi je {ao da je spo ran igra~ ko ji je igrao sa tri `u ta kar to na. Ali, ovo je dnos ta vno ne smi je da pro |e is ta kao je Da mja no vi}. Pred sje dnik Ko mi si je za sta di one i bez bje dnost je ka zao da je oba vio kon sul t a c i j e sa ~ l a no v i m a ko ji su s wim u Ko mi te tu.

Novak Damjanovi}, predsjednik Komisije za stadione i bezbjednost FS BiH

NIJE po{tovana procedura
- U utorak }emo odr`ati sjednicu i zauzeti stav. Tra`i}emo da se odluke Takmi~arske i Disciplinske komisije FS BiH poni{te. Osim toga, od javnog tu`ioca FS BiH Mile Kova~evi }a za tra `i }e mo is to, odno sno da sta vi ve to na odluke pomenutih komisija. Ko mi si ja ko jom pred sje da vam morala je da bude prva u lancu procesa, ali smo jednostavno presko~eni - rekao je Damjanovi}. On je poku{ao da obrazlo`i zbog ~ega je do{lo do toga. - Dos ta je vi {e skri -

Novak Damjanovi}

vawa. Nijaz Brkovi}, sekretar @eqe zni ~a ra iz Ta kmi ~ar ske ko mi si je FS BiH, je “pro gra mi rao“ odluku koja odgovara wegovom klubu. Nisam vi{e sigu ran da li su Mir ko Milo{evi} i \or|e Vu~i-

ni} iz FSRS u ovoj komisi ji bi li za su spen zi ju “Grbavice“ ili ne. Sve nekako “smrdi“. Bojim se da su pred sta vni ci FSRS sa mo igra~ke u komisijama zajedni~kog saveza - rekao je na kraju Damjanovi}. S. B.

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 51

U derbiju “istoka“ drugoliga{ iz Doweg [epka pobijedio Br~ake sa 4:0, dok su u Vlasenici istoimeni doma}in i Podriwe iz Jawe igrali nerije{eno, 0:0
PI[U: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com DRAGO GAJI] dragogajic@teol.net

Napredak presli{ao Jedinstvo
Tabela istok
13 12 11 9 9 9 8 7 6 7 7 7 7 6 3 2 1. Napredak 19 2. Podriwe (J) 19 3. Jedinstvo (B^) 19 4. Rudar (U) 19 5. Gorica 19 6. Glasinac 19 7. Vlasenica 19 8. Lokomotiva 19 9. Mladost (VO) 19 10. Jedinstvo (BR) 19 11. Vele` (N) 19 12. Mladost (R)19 13. Proleter (D) 19 14. Mili}i 19 15. Bratstvo (B) 19 16. Hercegovac 19 5 5 6 4 3 2 3 5 7 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 6 7 8 8 7 6 9 9 10 10 10 13 15 37:10 33:10 36:22 28:21 26:17 24:20 26:23 27:23 26:21 31:30 20:28 27:32 34:48 18:27 14:49 11:37 44 41 39 31 30 29 27 26 25 24 24 23 23 21 12 8

Odigrano pet odgo|enih utakmica 16. kola drugih liga Republike Srpske

Tabela zapad
1. Sloboda (MG) 19 2. Crvena zemqa 19 3. Jedinstvo (@) 19 4. Sloga (S) 19 5. @upa Milka 19 6. Ozren 19 7. Pelagi}evo 19 8. Gomionica 19 9. Borac ([) 19 10. Omarska 19 11. Mladost (KV) 19 12. Krajina 19 13. Ravan 19 14. @eqezni~ar 19 15. Sloga D. (-3) 19 16. Tekstilac 19 17 16 10 9 9 9 8 8 8 8 5 4 4 5 4 2 0 0 2 3 3 2 4 3 3 3 5 7 6 3 4 4 2 3 7 7 7 8 7 8 8 8 9 8 9 11 11 13 46:11 62:18 42:30 30:25 28:28 31:32 27:37 40:26 33:31 21:39 22:33 19:29 25:34 21:38 18:36 21:39 51 48 32 30 30 29 28 27 27 27 20 19 18 18 13 10

DOWI [EPAK - Odigrano je pet odgo|enih utakmica drugih liga Republike Srpske, ~etiri u grupi istok i jedna u grupi zapad. U derbiju grupe istok Napredak iz Doweg [epka je deklasirao Jedinstvo iz Br~kog sa 4:0. Najboqi akter utakmice bio je Vasiqevi}, koji je postigao posqedwa dva gola za doma}ina pri kraju utakmice, a golman Napretka Panteli} je odbranio jedanaesterac, koji je izveo Vasi} u 86. minutu. Doma}i su bili nadmo}ni tokom ~itave utakmice, ali je prvo poluvrijeme zavr{eno bez golova. Mre`u gostiju na~eo je Karaman u 57. minutu udarcem glavom poslije centar{uta Milo{evi}a a na 2:0 povisio je \ukanovi} poslije kontre doma}ih, kada je pre{ao i golmana Babi}a i smjestio loptu u mre`u. Susret u Vlasenici izme|u istoimenog doma}ina i Podriwa iz Jawe zavr{io je bez golova, 0:0. Ova utakmica visokog rizika protekla je u prijateqskoj atmosferi, a igralo se kao na treningu, bez pravih prilika. Najupe~atqiviji utisak sa utakmice je bu~no navi-

Vaskrsija Kara} (Pelagi}evo)

FOTO: V. SAJLOVI]

jawe pristalica obje ekipa, koje je razdvajao pove}i broj policajaca.

PELAGI]EVO i Krajina igrali nerije{eno, 1:1
Sokola~ki Glasinac je na svom terenu zabiqe`io i ~etvrtu uzastopnu pobjedu i savladao Jedinstvo iz Brodca sa 3:0, a

bodove je osvojila i Gorica iz Pu~ila, koja je pobijedila Vele` iz Nevesiwa sa 1:0. Jedini pogodak za doma}ina postigao je najboqi igra~ utakmice Pavlovi} glavom u 18. minutu na centar{ut Ma{anovi}a. Fudbaleri Gorice su tokom cijelog susreta bila boqi, a u 70. minutu Suboti} je proma{io penal. U jedinom susretu odigra-

nom u grupi zapad Pelagi}evo i bawolu~ka Krajina igrali su nerije{eno 1:1. Gosti su poveli u 36. minutu. Bogi~evi} je “ukrao“ loptu Bajraktare vi }u na ne kih 20 me ta ra. Potom je uspio da pre|e dvojicu doma}ih fudbalera, a potom sa 15 metara neodbrawivo

poslao loptu u mre`u golmana Moranki}a. [est minuta kasni je pos tavqen je ko na ~an rezultat. Borojevi} je pro{ao po lijevoj strani, potom centri rao, a na pra vom mjes tu bio je Bajraktarevi} i sa nekih sedam metara pogodio za 1:1.

GLASINAC JEDINSTVO (B)

3 (2) 0 (0)

NAPREDAK JEDINSTVO (B^)

4 (0) 0 (0)

PELAGI]EVO KRAJINA

1 (1) 1 (1)

VLASENICA PODRIWE (J)

0 0

GORICA VELE@ (N)

1 (1) 0 (0)

Stadion: Gradski u Vlasenici. Gledalaca: 300. Sudija: Slavoqub Gogi} (Isto~no Sarajevo) 8,5. Igra~ utakmice: Bojan Mileti} (Podriwe, Jawa) 7,5. VLASENICA: D. Kova~evi} 6,5, Bojani} 6,5, Purkovi} 6,5, Sladoje 7, Ma. Pejanovi} 6,5, Ml. Pejanovi} 6, Radoj~i} 6,5, A. Pejanovi} 7, Vidakovi} 5,5 (od 75. minuta \ur|i} -), N. Kova~evi} 6, E}imovi} 6. Trener: Sla|an Stankovi}. PODRIWE (JAWA): Mileti} 7,5, D. Aranutovi} 6,5, M. Arnautovi} 7, Hoxi} 7, Milki} 6, Arsenovi} 6,5, Be{i} 6, ]oki} 6, Meri} 6,5, A. Arnautovi} 6, Vu~i} 6,5. Trener: Mirsad Alajbegovi}. D. G.

Strijelac: 1:0 Pavlovi} u 18. minutu. Stadion: FK Gorica u Pu~ilama. Gledalaca: 200. Sudija: Stevo Simi} (Ugqevik) 8. @uti kartoni: Ninkovi}, ]uk, Guti} (Vele`, Nevesiwe). Igra~ utakmice: Aleksandar Pavlovi} (Gorica) 7,5. GORICA: Manojlovi} -, Ma{anovi} 7, Antunovi} 7, Ostoji} 7, Vasi} 7, Mi{kovi} 7, Radi} 6 (od 58. minuta Andri} 6), Buha 6, Pavlovi} 7,5, Suboti} 7, Mari} 7. Trener: Miro Jawi~i}. VELE@ (NEVESIWE): Zurovac 7, ^okorilo 6 (od 53. minuta Vu~eti} 6), Ml. Kova~ 6 (od 86. minuta Te{anovi} -), Ninkovi} 5, Gruba~i} 6, Brati} 6 (od 46. minuta Tomi~i} 5), ]uk 7, Bejatovi} 6, Romovi} 7, Mi. Kova~ 6, Guti} 6. Trener: Mijat Mi{eqi}. I. S.

Strijelci: 1:0 Gavrilovi} u 6, 2:0 Delipara u 37, 3:0 N. Jolovi} u 82. minutu. Stadion: “Bara“ u Sokocu. Gledalaca: 100. Sudija: Dobro Skakavac (Isto~no Sarajevo) 7. @uti karton: ]erani} (Glasinac). Igra~ utakmice: Sr|an Delipara (Glasinac) 7,5. GLASINAC: V. Jolovi} 7, Vuji~i} 7, ]erani} 6,5, Pajevi} 7, ]irjani} 7, Delipara 7,5, N. Jolovi} 6,5, Krsmanovi} 6,5 (od 57. minuta Kova~ 6), Pqevaq~i} 6 (od 72. minuta Ba{evi} ), \eri} 6,5 (od 46. minuta \urovi} 6), Gavrilovi} 7. Trener: Milan Renovica. JEDINSTVO (BRODAC): Jawi} 6, Panti} 5,5, Jovanovi} 5,5, Petri~evi} 6, Jalisi} 6, Mijatovi} 6, Krsti} 6, Markovi} 5,5, Teodorovi} 6, Gruji~i} 6, ]aji} 6. Trener: Miroslav Timi}. B. G.

Strijelci: 0:1 Bogi~evi} u 36, 1:1 Bajraktarevi} u 42. minutu. Stadion: “Ravwa{“ u Pelagi}evu. Gledalaca: 100. Sudija: Zoran Struni} (Gradi{ka) 7,5, @uti kartoni: Gatarevi} (Pelagi}evo), Bogi~evi}, Krneti} (Krajina). Igra~ utakmice: Aleksandar Bogi~evi} (Krajina) 7,5. PELAGI]EVO: Moranki} 7,5, Gatarevi} 6, [ari} 6, Dujkovi} 6,5, Muratovi} 6, Kara} 7, Bajraktarevi} 6, Jusufovi} 6 (od 73. minuta Smiqi} -), Borojevi} 6,5, Doborac 6,5, Markovi} 6,5. Trener: Stevo Blagojevi}. KRAJINA: Pavlovi} 6,5, ]utkovi} 6,5, Latinovi} 6, [tekovi} 7, Doj~inovi} 7, Drini} 6 (od 73. minuta Ivankovi} -), Krneti} 6,5, Raj~evi} 6,5, Preradovi} 6 (od 46. minuta Vukovi} -), Bogi~evi} 7,5, Strika 6,5 (od 81. minuta ]ulum -). Trener: Bo`idar Petrovi}. V. S.

Strijelci: 1:0 Karaman u 57, 2:0 \ukanovi} u 80, 3:0 Vasiqevi} u 85, 4:0 Vasiqevi} u 90. minutu. Stadion: Napretka u Dowem [epku. Gledalaca: 200. Sudija: Milomir Kruni} (Fo~a) 7,5. @uti kartoni: Panteli}, Simi}, Ivanovi}, Gaji}, Jovanovi}, Nikoli} (Napredak), Svitlica, Vasi}, Perendija (Jedinstvo, Br~ko). Igra~ utakmice: Dragan Vasiqevi} (Napredak) 8. NAPREDAK: Panteli} 7, Torbica 7, Lazi} 7,5, Stefanovi} 7, Simi} 7,5, Ivanovi} 7,5, Vasiqevi} 8, Milo{evi} 7 (od 61. minuta Ze~evi} -), Gaji} 7, Jovanovi} 7,5 (od 76. minuta \ukanovi} -), Karaman 7. Trener: Dragoslav Obadovi}. JEDINSTVO (BRODAC): I. Babi} 5,5, Svitlica 5, Kara} 6,5, Divqanovi} 6,5, Vasi} 6, M. Babi} 6,5, ]irkovi} 6,5, ^ardaklija 6,5 (od 43. Te{i} 6), Bari{i} 6, Perendija 6,5 Leti} 5 (od 73. minuta Obradovi} -). Trener: Savo Obradovi}. D. G.

Mladi igra~i zalog za budu}nost
BAWA LUKA - Fudbalski klub Krupa iz Krupe na Vrba su na po ~et ku se zo ne 2009/2010. ukqu~io se u ta kmi ~ewe i nas tu pa u ^et vrtoj fu dbal skoj li gi Republike Srpske, odnosno u Po dru ~noj fu dbal skoj li gi Bawa Luka. Trenutno se nalazi na sedmom mjestu u konku ren ci ji 13 eki pa, ali u ovom klubu nisu optere}eni plasmanom. - FK Krupa osnovana je 1983. i nesmetano je radio do po~etka ratnih zbivawa. Rad je obnovqen 1996. godine, ali je se ni or ski tim nas tu pao sam dvije sezone i sve do pro{le jeseni nije se nigdje takmi ~io. Ta da je na ini ci ja ti vu pred sje dni ka Dra{ka Ili}a i direktora Dra go mi ra Ili }a po no vo oformqen prvi tim, ali i poja~an rad sa ostalim selekcijama. U dogovoru sa ~elni ci ma klu ba is pla ni ra ni su ciqevi za sqede}ih nekoliko godina, a ja sam imenovan za {efa stru~nog {taba - istakao je Miroslav Balaban, ne ka da{wi fu dba ler Bor ca, Na pri je da i Omla dinca, potom direktor Omladin ca, tre ner Na pri je da i [kole fudbala “Sport tim”. Ve} sada u Krupi ima 89 registrovanih fudbalera.

Fudbalski klub Krupa krupnim koracima grabi naprijed

Kup FSP Prijedor

Petarda Dubi~ana
PRIJEDOR - Odigrano je preostalih pet utakmica prvog kola Kupa Fudbalskog saveza podru~ja Prijedor, a tri su odlu~ene udarcima sa bijele ta~ke. Trnopoqe i Omladinac iz Drakseni}a eliminisali su poslije penala drugoliga{e Omarsku, odnosno Ravan iz Me|e|e, dok je Bratstvo iz Kozarca bilo boqe od prijedorske Gomjenice Celpak. Rezultati: Trnopoqe - Omarska 5:4 (u regularnom dijelu susreta 1:1), Berek 1975 (Prijedor) - @itopromet (Prijedor) 3:1, Gomjenica Celpak (Prijedor) - Bratstvo (Kozarac) 5:6 (0:0), Borac (Kozarska Dubica) - Radnik (Kozarska Dubica) 5:0, Omladinac (Drakseni}) - Ravan (Me|e|a) 6:5 (1:1). Ranije su plasman u drugo kolo obezbijedili: Tukovi, Sloga iz Rakeli}a, FSA Masterwood (Pri je dor), Ru dar (Bla gaj), Partizan (Kostajnica) i Plamen iz Doweg Vodi~eva, kao i Kne`opoqac (Kne`ica) i Brzi iz Busnova, koji su bili slobodni u prvom kolu. N. \.

U KLUBU registrovano 89 fudbalera
- Osim se ni ora u klu bu postoje predtakmi~ari, pjetli}i, pioniri i kadeti, koji se takmi~e u gradskoj ligi. Ka de ti su u pro te kloj Zim skoj ligi Bawe Luke osvojili prvo mjesto, iznenadili mnogo poznatije ekipe i pokazali da su pravi zalog za budu}nost. Trenutno nemamo juniorske ekipe, jer ve}ina igra~a tog uzrasta nastupa za seniorski tim, u kojem je najpo zna ti je ime Mi haj lo Bu ~in ski, ne ka da{wi igra~ Omladinca, ^elika, Travnika, Osijeka i Karlovca - nastavio je Balaban. Fudbalski klub Krupa je jedini u Republici Srpskoj

Seniorska ekipa Fudbalskog kluba Krupa

FOTO: G. [URLAN

koji koristi teren sa plasti~nom travom. - Tokom zimske pauze nismo samo mi na wemu radili i trenirali, ve} mnogi klubo vi. ^ak 49 klu bo va iz svih rangova takmi~ewa dola zi lo je na tre nin ge ili igralo prijateqske utakmice, a me|u poznatijima premi jer li ga {i: Bo rac, Ru dar Pri je dor, La kta {i i Zvi jez da, te prvo li ga {i Srpske: BSK, Ko za ra, Slo boda, Qubi} i Sloga (Trn). Va `no je na po me nu ti da su svi oni svo je ter mi ne ko ristili potpuno besplatno - dodao je Balaban. Treba dodati da su trojica igra ~a Kru pe nas tu pi la ne da vno za re pre zen ta ci je Podru~nog fudbalskog saveza Bawa Lu ka u svo jim sta ro snim kategorijama. Rije~ je o kadetima Sr|anu Ducanovi}u i Nemawi Vidovi}u, te pioniru Mladenu Ili}u. D. P.

52 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Remi na "Emiratima", Fabregas slomio fibulu
Bojim se da je ne{to ozbiqno puklo. Zapeo sam iz sve snage kada sam {utirao penal i shvatio sam da ne mogu da hodam ~im sam krenuo po loptu koja je bila u golu skepti~an je Fabregas

Arsenal i Barselona igrali nerije{eno u prvoj ~etvrtfinalnoj utakmici Lige {ampiona

LONDON - Arsenal i Barselona igra li su ne ri je {e no (2:2) u prvom ~etvrtfinalnom okr{aju, dok je Inter savladao CSKA rezultatom 1:0. U reprizi finala Lige {ampiona iz 2006. godine Katalonci su pove li u 24. se kun di dru gog poluvremena, kada je Zlatan Ibrahimovi} iskoristio dug pas i lobovao istr~alog Manuela Almuniju. I drugi gol za Barsu postigao je {vedski reprezentativac koji je izbjegao ofsajd zamku i iskosa sa desne strane, sna`nim udarcem zatresao mre`u. Poslije apsolutne dominacije katalonskog kluba malo ko je o~ekivao povratak “tobyija“, ali je ulazak Tea Volkota u igru promijenio odnos snaga na terenu. Samo tri minuta poslije ulas ka Vol kot je vra tio na du doma}inu, koji je smawio na 2:1. U samom fini{u, Karles Pujol oborio je

Milo{ Krasi} i Dejan Stankovi}

FOTO: AGENCIJE

ARSENAL BARSELONA

2 (0) 2 (0)

Strijelci: 0:1 Ibrahimovi} u 46, 0:2 Ibrahimovi} u 59, 1:2 Volkot u 69, 2:2 Fabregas iz penala u 85. minutu. Stadion: “Emirati“ u Londonu. Gledalaca: 59.572 Sudija: Masimo Busaka ([vajcarska). @uti kartoni: Song, Fabregas, Diabi, Ar{avin (Arsenal), Pike (Barselona). Crveni karton: Karles Pujol (Barsleona) u 84. minutu. ARSENAL: Almunia, Galas (od 44. minuta Denilson), Sawa (od 67. minuta Volkot), Vermalen, Kli{i, Song, Fabregas, Nasri, Daibi, Ar{avin (od 27. minuta Ebue), Bendtner. Trener: Arsen Venger. BARSELONA: Valdes, Pujol, Alve{, Maksvel, Pike, ^avi, Keita, Serhio Buskets, Mesi (od 87. minuta Milito), Ibrahimovi} (od 77. minuta Anri), Pedro. Trener: Pepe Gvardiola.

Statistika Golovi 2 2 Posjed lopte% 38 62 [utevi u okvir 3 11 [utevi van okvira 3 6 Korneri 0 4 Ofsajdi 2 4 Prekr{aji 18 11 Pretr~ani metri 113.557 113.920

Seska Fabregasa u kaznenom prostoru, a sudija je dosudio jedanaesterac za doma}ina koji je Fabregas pretvorio u vo|stvo. Tom prilikom kapiten gostiju je zaradio crveni karton. Kapiten Arsenala, po svemu sude}i, izveo je penal sa frakturom fibule desne noge, a kasnije je izdr`ao jo{ desetak minuta na terenu, da bi sa posqedwim sudijskim zvi`dukom pao na travu i sa terena je odnesen na nosilima. - Nisam dobro. Moramo da sa~ekamo da vidimo te`inu povrede, ali se nadam da }u igrati prije kraja sezone. Bojim se da je ne{to ozbiqno puklo. Zapeo sam iz sve snage kada sam {utirao penal i shvatio sam da ne mogu da hodam ~im sam krenuo po loptu koja je bila u golu - skepti~an je Fabregas, koji zbog `utih kartona svakako ne bi igrao u revan{u sqede}eg utorka na “Kamp Nou“ Osim Fabregasa, u redovima Arsenala povrijedili su se jo{ i Andrej Ar{avin i Vijam Galas. Rus je iza{ao u 27. mi nu tu, a te `i na wego ve po vre de jo{ uvijek se ne zna, dok se za Fran cu za strahuje da je za wega se zo na zavr{ena. Vesli U Barse-

loni `ale {to su ispustili veliku prednost, a svoju {ansu vide u revan{u, u kojem }e biti li{eni usluga {toperskog para Pujol-Pike, koji ne}e igrati zbog kartona.

REVAN[I se igraju 6. i 7. aprila
- Remi na strani u Ligi {ampiona nikada nije lo{. Mislim da }e nam biti lak{e u revan{u oci je nio je po vra tnik na “Emirate“ Tijeri An ri, ko j i

Snajder (Inter)

j e do `i vio ova ci je od navija~a Arsenala i priznao da mu je to jedan od najsre} n i j i h trenutaka u karijeri. U duelu Intera i CSKA italijanski {ampion

je propustio priliku da stvori ve}u prednost za revan{. Jedan od najboqih pojedinaca na terenu bio je kapiten reprezentacije Srbije Dejan Stankovi}, dok se Milo{ Krasi} poslije odli~nog po~etka utakmice utopio u sivilo “armejaca“. - Imali smo problema u prvom delu, bilo smo pod pritiskom, CSKA se odli~no branio. Ali, uz sjajan timski duh i borbenost, stigli smo do po be de. Mo gla je da bu de i ubedqivija, ali ni ovako nije lo{e. Nismo primili gol, ~eka nas te`ak revan{, ali verujem u Inter - rekao je Stankovi}. Trener CSKA Leonid Slucki ka`e da je rezultat dobar, jer je Inter imao jo{ prilika. - Svakako bi bilo boqe da smo izvukli remi, ali s obzirom na razvoj situacije, rezultat je prihvatqiv. Imali smo neke {anse, ali je Inter odigrao odli~no drugo poluvrijeme. Mnogo su jaki, osjetili smo to na svojoj ko`i. Ne}emo imati Krasi}a i Aldowina u revan{u - kazao je Slucki. U me~evima igranim u utorak postignuti su sqede}i rezultati: Olimpik Lion - Bordo 3:1 (Lisandro 10, 77, Bastos 32 - [amak 14), Bajern - Man~ester junajted 2:1 (Riberi 76, Oli} 90+2 - Runi 2). Revan{ utakmice na rasporedu su 6. i 7. aprila.

Sesko Fabregas

INTER CSKA

1 (0) 0 (0)

Strijelac: 1:0 Milito u 65. minutu. Stadion: “\uzepe Meaca“ u Milanu. Gledalaca: 69.398 Sudija: Havard Veb (Engleska). @uti kartoni: Materaci (Inter), Krasi}, Aldowin (CSKA). INTER: Ulio Cezar, Materaci, Maikon, Samjuel, Snajder, Kambijaso, Stankovi}, Zaneti, Eto, Milito, Pandev (od 90. minuta Mariga). Trener: @oze Muriwo. CSKA: Akinfejev, V. Berezucki, [emberas, Igwa{evi~, A. Berezucki, [enikov, Honda (od 69. minuta Yogaev), Krasi}, Aldowin (od 75. minuta Rahimi}), Mamaev (od 73. minuta Gonzalez), Nesid. Trener: Leonid Slucki.

Junak
Dijego Milito (Inter) Argentinski napada~ u redovima Intera Dijego Milito bio je strijelac jedinog gola za svoju ekipu protiv CSKA. On je iskoristio asistenciju Estebana Kambijasa i donio radost “nero-azurima“. Tako su Italijani stekli prednost pred revan{ u Moskvi.

Tragi~ar
Karles Pujol (Barselona) Kapiten Barselone Karles Pujol napravio je prekr{aj nad Seskom Fabregasom te je sudija Masimo Busaka dosudio jedanaesterac koji je Fabregas iskoristio te donio izjedna~ewe svojoj ekipi. Pujol je pri tom zaradio direktan crveni karton i ne}e nastupiti u revan{u na “Kamp Nou”.

Statistika Golovi 1 0 Posjed lopte% 57 43 [utevi u okvir 9 4 [utevi van okvira 8 5 Korneri 9 4 Ofsajdi 5 0 Prekr{aji 9 22 Pretr~ani metri 106.808 112.042

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 53

Ugovor sa Interom isti~e mu tek za dvije godine, a mo`da }emo poslije toga potpisati novi. Svako ima pravo na izbor, ali se ne pla{im wegove nostalgije, rekao je Morati
MI LA NO - Pred sje dnik italijanskog fudbalskog {am pi ona In te ra Ma si mo Mo ra ti, re kao je da tre ner @o ze Mu riwo ne}e napustiti klub. - Od ka da je do {ao u Ita li ju Mu riwo pri ~a da mu mnogo nedostaje Engleska. Ali, ugovor sa Interom isti~e mu tek za dvije godine, a mo`da }emo poslije toga po tpi sa ti no vi. Sva ko ima pravo na izbor, ali se

Muriwo ostaje u Interu
ne pla{im wegove nostalgije - rekao je Morati. Biv {i tre ner ^el zi ja rekao je u utorak da je sre}an u In te ru, ali da ne u`i va u ita li jan skom fu dbalu. - Ne volim italijanski fu dbal, po {to me ta mo ne vole. To je jednostavna stvar - rekao je Muriwo.

Predsjednik Intera Masimo Morati opovrgao napise u medijima

Milan

Tasoti umjesto Leonarda
MI LA NO - Pra ksu do vo |ewa biv{ih igra~a na mjesto trenera kluba u Milanu planiraju da nastave. Naime, ukoliko do|e do prekida saradwe sa Leonardom, za koga se sve ~e{}e spekuli{e da bi mogao da bude novi selektor Brazila, “rosonere“ }e u narednoj sezoni najvjerovatnije voditi Mauro Tasoti. Biv{i desni bek Milana i nekada{wi reprezentativac Italije ve} je radio u stru~nom {ta bu vi {es tru kog prvaka Italije i to kada je eki pu sa klu pe pre dvo dio Karlo An}eloti. Ukoliko zaista Tasoti postane novi trener Milana, wegov pomo}nik bi bio jo{ jedan od legendarnih igra~a kluba iz osamdesetih godina pro{log vijeka, Filipo Gali.

SA PORTOM osvojio Ligu {ampiona
Portugalac je od dolaska u Inter u stalnom sukobu sa medijima i ~elnicima itali jan skog fu dbal skog saveza, zbog ~ega je u nekoliko na vra ta izja vio da `e li da se vra ti u Pre mi jer ligu. U ka ri je ri Mu riwo je trenirao Benfiku, Leiriju, Porto i ^elzi, a 2008. godine preuzeo je Inter. Sa Por tom je osvo jio {est trofeja, od kojih Ligu {am pi ona u se zo ni 20032004. I sa lon don skim klubom je osvojio {est trofeja, a do sada je sa “neroazu ri ma“ tri jum fo vao u {am pi ona tu i Su per ku pu Italije.

Radomir Anti}

Baloteli
Sva|a izme|u trenera Intera @ozea Muriwa i napada~a Marija Balotelija okon~ana je prije po~etka ~etvrtfinalnog me~a protiv CSKA. Baloteli je razgovarao sa trenerom, po`elio mu uspjeh, a prije i poslije susreta bio je u svla~ionici sa saigra~ima. To je protuma~eno kao otopqavawe odnosa, a ju~e je ve} trenirao i dogovorio se sa Muriwom da se vrati u ekipu. Tako }e poslije 20 dana Baloteli biti u konkurenciji za tim.

Ovo nije krajwi domet
BEOGRAD - Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radomir Anti} istakao je da plasman “orlova“ na Mundijal u Ju`noj Africi nije krajwi domet selekcije i da bi wegov tim mogao da postigne do bar re zul tat na smotri najboqih svjetskih selekcija. - Napravili smo pozitivnu atmosferu u ekipi {to je dopri ne lo na {em sa mo po uz dawu. Za nas je reprezentacija kao jedna velika porodica. Zahvaquju}i takvom pristupu napravili smo veliki napredak. Moje ambicije se na zavr{avaju samo na plasmanu na Mundijal - rekao je Anti}.
www.glassrpske.com

Masimo Morati i @oze Muriwo

FOTO: AGENCIJE

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Promjenqivo obla~no
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Subotica

Tokom prijepodneva obla~no sa povremenom ki{om na sjeveru, u planinskom dijelu i na jugu, gdje mo`e biti i pquskova sa grmqavinom, a jedino na jugozapadu i dijelom na istoku uz promjenqivo obla~no vrijeme kra}i sun~ani intervali. Tokom dana, zona padavina, uz zahla|ewe }e se premje{tati prema centralnom dijelu zemqe, a poslijepodne }e zahvatiti i istok, gdje }e tada biti i pquskova. Na zapadu, poslijepodne prestanak padavina i uve~e razvedravawe. Jutarwa temperatura vazduha od nula na planinama, u ostalim krajevima od pet do devet stepeni Celzijusa. Najvi{a dnevna, na zapadu ni`a i kreta}e se od deset do 15, na istoku do 18, na planinama do pet stepeni Celzijusa.

Promjenqivo obla~no

Sarajevo

Mostar

Promjenqivo obla~no, mjestimi~no sa kratkotrajnom ki{om i pquskovima, ujutro i prije podne na sjeveru i zapadu zemqe, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Duva}e slab i umjeren vjetar, zapadni i sjeverozapadni. Jutarwa temperatura bi}e od jedan do osam, a maksimalna od 13 na sjeveru i zapadu, do 19 stepeni na jugu.
Nik{i}

Maks. Min.

Beograd
16 oC 7 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Trebiwe

Maks. Min.

Bawa Luka
14 oC 6 oC
Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 7 23 13 13 11 9 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 19 17 8 23 11 18 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 12 16 11 13 7 14 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava Cirih 12 21 17 13 18 10

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 petak, 2. april 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.10 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Medijum, serija Vijesti Neobi~ne `ivotiwe Fudbal Vijesti Stawe nacije UEFA - Liga Evrope, pregled 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 0.30 1.20 2.00 Neobi~ne `ivotiwe Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Indija, serija Kraqevi mamba, film Vijesti Medijum, serija Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Info

Testament

2200
RTRS

Uloge: Danilo Bata Stojkovi}, Gizela Vukovi}, @ivka Mati} Re`ija: Milo{ Radivojevi}

Nasqedstvo

2320
RTRS

Uloge: Meredit Bakster, Tom Konti, Kari [ajn, Tomas Gibson Re`ija: Bobi Rot

Baziran na skoro otkrivenom rukopisu Lujze Mej Alkot, “Nasqedstvo“ je pri~a o porodici, qubavi, gubitku i ~asti. Edit Adelon, prelijepu siroticu, jo{ kao dijete u Ameriku dovodi gospodin Hamilton. Ona postaje prijateqica i tutor wegove k}erke Emi. Kako je Editino porijeklo misterija, ona nalazi veliku sre}u u ku}i Hamiltona, a g|a Hamilton pazi na wu kao da joj je druga k}erka. Kada joj ro|aka, Ida Glen{ou, do|e u posjetu, g|a Hamilton u~vr{}uje Edit u svoj plan da spoji Idu i Yejmsa Persija, prijateqa porodice.

Foks
6.00 6.50 7.40 8.40 9.30 10.00 11.00 11.10 11.40 12.20 13.10 Srce na dlanu, serija Take{i Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Ludi kamen Va`ne stvari Vijesti Cirkus Masimo Wipeout Everest Obra~un u Kazino kabareu, film 15.00 Vijesti 15.30 ^ari, serija 16.20 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 0.00 23.05 0.50 2.00 4.00 Hiqadu i jedna no}, serija Wipeout Vijesti Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no}, serija Moja desna ruka Dosije Made in Yu, film Vijesti ^ari, serija Divqa stvorewa Duboki san, film Ukradena sre}a, serija Vrativ{i se, poslije fizi~ke smrti, u sopstveni `ivot junak filma poku{ava da identifikuje svoje progoniteqe, koji su stvarnost ili posqedica manije gowewa. U poku{aju da svlada osje}awe tjeskobe i usamqenosti i osmisli `ivot, odlu~uje se na borbu sa tim neprijateqem u kojoj, kao prvo, likvidira samog sebe.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.30 10.50 12.00 12.10 12.40 13.10 14.20 15.40 16.00 16.10 16.30 17.00 17.50 18.00 18.30 18.50 19.30 20.00 Info Liturgija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pravoslavqe Veliki petak Otmica, film Vijesti Liturgija ^uvari Kosmeta Crni \or|e Beskona~ni rat Manastir Krka Jaje u hri{}anstvu Pla{tanica Srpska danas Dolina sunca, serija Klepalo ^uvari Kosmeta ^uvari sje}awa Mostar koga vi{e nema Dnevnik Razgovor sa wegovom svetosti patrijarhom srpskim gospodinom Irinejom Nepogodan za sva vremena - Ivan Frawo Juki} Posqedwa audijencija, serija Testament, film Nasqedstvo, film Put za Santjago, film ^uvari sje}awa Mostar koga vi{e nema

ATV
7.00 Viktorija, serija 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Vinks, crtani film 10.40 Ple{i ple{i, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Srce qeta, serija 15.00 Poslovni kurs 16.00 Vijesti 16.20 Nijemi svjedok, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Crni Gruja, serija 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 19.50 Amplituda 21.30 Krug Zetske Svete gore 22.00 Dani groma, film 0.00 Nijemi svjedok, serija 1.00 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 14.00 14.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 2.30 3.00 3.10 4.10 4.40

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Sjaj trulog novca, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [iqa, crtani film Vijesti Odrastao, film Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Istra`iteqi iz Majamija, serija Dnevnik Tor~vud, serija Ve~era sa prijateqima, film Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Oko Razglednica

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Mali medvjed Mi{a, crtani film 7.50 Holini heroji, crtani film 8.10 Ozi Bu, crtani film 8.15 Vje~ni sjaj djetiwstva 8.40 Neobi~no o biqkama 9.00 Pri~a o Indiji 10.00 Kontekst 10.30 Crvena linija 11.00 @ivot i standardi 11.30 Lovci 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Vje~ni sjaj djetiwstva 14.20 Neobi~no o biqkama 14.30 Pri~a o Indiji 15.30 Tehnologija danas 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Datum 16.50 Liturgija 17.20 Liturgija 18.00 Vlado Georgiev 18.20 Lov i ribolov 19.00 Tenis 21.30 Lovci 22.00 Sjaj trulog novca, serija 22.50 Wu{kalo, film 0.20 Muzika 1.00 Tenis 2.40 Trezor 3.40 Tehnologija danas 4.00 Vlado Georgiev 4.30 Lovci 5.30 Lov i ribolov

7.30 8.00 10.00 11.00

Bel

12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30

22 ~asa Jutarwi program Divqi svijet Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Now, emisija o igricama Korijeni Film [areni kuvar

16.00 Vijesti 16.30 Play Now, emisija o igricama 16.40 Mobile, emisija o autima 16.50 Bonaventura 17.30 Autosprint, emisija o automobilizmu 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 TV Liberti 20.00 Bel tribina 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film 0.00 Horoskop

Vikom
7.00 7.30 8.00 9.00 10.30 11.00 Narodna muzika Tele{op Tele{op Pismo glava, putopis Tele{op Zabrawena qubav, serija 12.00 Radio i TV 14.30 Tele{op 15.00 Zabrawena qubav, serija 16.00 Tele{op 16.40 Folk 10 18.30 Misterije postawa 19.30 Dnevnik RTS 20.30 Gost s povodom 22.00 Narodna muzika 2.00 Erotski program

6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10

Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti

Radio RS

20.05 Kultura u ogledalu 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Rok portret 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Higijena `ivota 1.00 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

20.20 21.00 22.00 23.20 0.50 5.20 5.40

GLAS SRPSKE petak, 2. april 2010. 55

Put za Santjago

0

50

RTRS

Uloge: Entoni Kvin, ^arlton Heston, Robert Vagner Re`ija: Robert Jang

Meteorolog

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 7.00 Xeki ^en, crtani film 7.30 Jagodica Bobica, crtani film 8.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 8.10 Bumba, crtani film 8.15 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 In magazin 12.00 Farma 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.10 In magazin 18.50 Upitnik 19.10 Dnevnik 20.00 Farma 22.20 Nestali za 60 sekundi, film 23.40 Napu{tena, film 1.10 Vidoviti Milan 2.10 Gospodin pravi, film 3.40 Vozi ili umri, film 5.10 In magazin 6.00 Na{a mala klinika, serija 17.50 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Profa, serija 21.00 Turizam plus 22.00 Novosti 22.30 Face s faksa, film 0.30 Astrologija 2.30 Divqi i `estoki, film No}ni program RTS

0

30

PINK BH

Uloge: Nikolas Kejx, Majkl Kejn, Houp Dejvis Re`ija: Gor Verbinski

Dejv Spric ima pohvalnu karijeru kao meteorolog u ^ikagu. Qudi ga i vole i mrze. Wegov privatni `ivot je u haosu, otac mu umire, wegova djeca nisu ba{ najboqa djeca na svijetu, a `ena ga ba{ i ne obo`ava. Poku{avaju}i da se nosi sa svim problemima, on `eli da se wegov otac ponosi wime prije nego {to umre, `eli da pomogne djeci da postanu boqi qudi i `eli da vrati svoju `enu. Ali to i nije ba{ tako lak zadatak.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 Neobi~ni likovi, fantasti~ni eksterijeri. Scena za veli~anstven triler. Jedinstvena prilika da se upozna zavjetni put hodo~asnika do groba Sv. Jakova. 13.30 15.00 15.05 16.00 17.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Stav Autovizija TV ordinacija

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 Magi~na privla~nost, serija 12.00 Info 12.10 Paparaco potjera 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawa Luka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Kuku Vasa, serija 19.00 Magi~na privla~nost, serija 20.00 Farma 21.00 Grand {ou 22.30 Farma 0.30 Meteorolog, film 2.30 Sarajevo na liniji 2.40 Mejd in Bawa Luka 2.50 Sportisimo 3.00 Grand {ou 4.30 Film 6.30 Xuboks 7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.50 16.10 16.40 17.30 18.50

BHT 1
Dobro jutro Frenderi u~e slova Mini {kola Vanzemaqac Najboqa emisija za mlade Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Lajfstajl Nikson Vijesti Put u Saharu U~ilica Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Patkograd, crtani film Info Avenija Okean, serija Kona~no petak Moko dijete svijeta, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Godine prolaze, serija Ko{arka: [iroki TT Kabeli Bosna ASA BH Telekom Vijesti Qubavnice, serija Devlin, film Kona~no petak

HRT 1
5.40 Trenutak spoznaje 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Dolina sunca, serija 9.50 Vijesti 10.10 Dan kad se Beni probudio iz kome 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.30 Glas domovine 15.00 Drugo mi{qewe 15.30 Nau~na petica 16.00 Hrvatska u`ivo 17.50 Iza ekrana 18.20 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 [kriwa 21.00 Kri`ni put iz Koloseuma 22.50 Vijesti 23.10 Biblija: Isus, serija 0.50 Najboqa igra, film 2.40 Xoni Belinda, film 4.20 Opra {ou 5.10 Moj grijeh, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Dora istra`uje, crtani film 7.00 Super Bili, crtani film 7.10 Krsti}-kru`i} 7.20 Pokojo, crtani film 7.30 Jutarwi program 8.30 Nimboli, crtani film 9.00 Udri mu{ki 10.00 Kulinarski {ou 10.30 Ekskluziv 11.00 Skrivena kamera 11.20 Sto za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.30 Fudbal: Fulam - Volfsburg 15.40 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Bitange i princeze, serija 17.40 Odred za ~isto}u 18.20 [mekeri u kuhiwi 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 OBN Star Model 20.40 Kolex, film 22.40 Crveni tepih 0.10 OBN Star Model 2.00 Kolex, film Fudbal

HRT 2
6.40 Delta-stawe, crtani film 7.00 Vatrogasne pri~e, crtani film 7.20 TV vrti} 7.30 Tajni dnevnik patke Matilde 8.00 Krava i pile, crtani film 8.20 Ulica Somerset 11, serija 9.00 Hana Montana, serija 9.20 Muzika 10.00 Sutkiwa Ejmi, serija 10.40 Xoni Belinda, film 12.20 Pola ure kulture 12.50 Vedran 13.30 Prijateqi, serija 13.50 Zovem se Erl, serija 14.10 Ru`na Beti, serija 14.50 Kod Ane 15.10 Puni krug 15.20 Izazovi 15.40 TV vrti} 15.50 Tajni dnevnik patke Matilde 16.10 Zvjezdane staze, serija 17.00 Kamen na kamen 18.00 Vijesti 18.20 @upanijska panorama 18.50 Imotska pasija 20.00 Deset zapovijedi, film 23.50 Na{i `ivoti 1.00 Klape u Areni

RTL
7.20 Looney tunes, crtani film 7.50 Mifi, crtani film 8.10 Drugo lice, serija 10.00 Kraq komedije, serija 10.30 Dadiqa, serija 11.10 Rejmond, serija 11.40 Bibin svijet, serija 12.10 Magazin 12.30 Ve~era za pet 13.20 Najqep{i urok, serija 14.10 Drugo lice, serija 15.50 Kobra 11, serija 16.40 Kraq Kvinsa, serija 17.00 Dadiqa, serija 17.30 Rejmond, serija 18.00 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Hrvatska tra`i zvijezdu 22.30 Ameri~ka pita 2, film 23.30 Hrvatska tra`i zvijezdu 0.00 Film - nastavak 0.50 Vijesti 1.00 Kobra, film 2.30 Astro {ou

18.55 19.00 19.30 20.00

BN
6.30 8.40 9.10 10.00 10.05 10.50 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.30 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Auto{op Skrivena kamera Bulevar Novosti Svijet na dlanu Pri~e iz Francuske Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.20 22.30 23.00 0.10 0.30 3.00 Novosti Film Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Folk talenti Renomea Loto Pregled dana Svijet Renomea Rezervisan termin Astro~et Satelitski program

22.00 22.10 23.10 1.00

Xesika Alba spretna u to~ewu benzina
Holivudska glumica Yesika Alba vi|ena je na benzinskoj pumpi u Los An|elesu kako to~i benzin. Iako mala i krhka, Alba je uspje{no ulila benzin u svoj veliki automobil. Yesika Alba u svim izdawima izgleda neodoqivo, pa tako i kada to~i benzin. Vitka i niska Alba vi|ena je na benzinskoj stanici u Los An|elesu kako izlazi iz velikog automobila da bi nato~ila benzin. U uskim farmericama i kratkoj ko`noj jakni, preko koje je ogrnula {al, Yesika je, kao i obi~no, izgledala tip-top. Lijepo lice skrivala je velikim sun~anim nao~arima. Iako se na prvi pogled ~inilo da }e sitna i krhka Alba morati da potra`i pomo}, ona je to odradila bez ikakvih problema. Izgleda da Yesika Alba veoma uspje{no mo`e da se transformi{e i u privatnom `ivotu, jednako kao i na filmu. Poslije razli~itih filmskih uloga, Alba je pokazala da joj odli~no ide i snala`ewe u raznim svakodnevnim situacijama.

Luda planeta

Vjen~awe “Kremenko“
Gajla Votson i wen vjerenik, veliki zaqubqenici odlu~ili su da se na vjen~awu obuku kao omiqeni junaci iz crtanog filma, kao Vilma i Fred Kremenko. Na neobi~nom vjen~awu nisu samo mladenci bili obu~eni poput likova iz animiranog filma nego i kumovi koji su bili obu~eni kao Barni i Beti. Ceremonija vjen~awa odr`ana je u Devonu u Velikoj Britaniji, a mladenci su imali ~ak i automobil identi~an onome iz slavnog crta}a.

Djevoj~ica na `ici
Kineski zoolo{ki vrt napadnut je od strane javnosti, jer je trogodi{woj djevoj~ici dopustio da balansira na `ici, razapetoj na visini od osam metara, iznad kaveza gladnih tigrova. Djevoj~ica je u zoolo{kom vrtu u provinciji Jiangsu, hodala po 130 metara duga~koj `ici, iznad kaveza u kojem se nalazilo {est sibirskih tigrova. Ona je izvela dio ta~ke koju izvode dva odrasla akrobata koji se po `ici kre}u uz pomo} bicikla.

Pola vijeka legendarnih “martinki“
“Martinke“ su ju~e proslavile 50. ro|endan. Prije 50 godina, niko nije mogao ni da sluti da bi radni~ke ~izme mogle da postanu kultni modni detaq. ^izme “Dr Martens“ dizajnirane su u Wema~koj, a proizvedene u Nortemptonu, u Velikoj Britaniji, 1960. godine. Kao zvani~an datum po~etka proizvodwe, nazna~en je 1. april te go di ne. Kre aci ju Ni jem ca dr Klausa Martensa u po~etku su najvi{e nosili po{tari, radnici u fabri~kim pogonima i voza~i kamiona i autobusa. Me|utim, u sedamdesetim i osamdesetim godinama pro{log vijeka postale su zna~ajno obiqe`je stila mladih i buntovnih, prije svega qubiteqa panka, koji su ih kombinovali sa ko`nim motociklisti~kim jaknama i farmerkama. Danas postoje brojne varijacije na originalni model “1460“, pra ve se u jar kim bo ja ma, ukra {e ne cvjeti}ima... U Nortemptonu je organizovana izlo`ba pod nazivom “Dr Martens“ u pedesetoj: Stvarawe ikone“.

Silikonski bandit
Jedna Amerikanka dobila je {est mjeseci zatvora jer je koristila tu|i identitet, kako bi platila liposukciju i plasti~nu operaciju pove}awa grudi. @ena iz Kalifornije, poznata kao Silikonski bandit je priznala optu`be za provalu i kra|u identiteta koji je koristila da plati tro{kove plasti~nih operacija, vrijednih 17 hiqada ameri~kih dolara. Ona je zamijenila stare implantate u grudima novima i obavila liposukciju pod tu|im imenom.

NEKAD BILO...

Otkrivena Florida

[panski istra`iva~ Ponse de Leon otkrio je Floridu na dana{wi dan 1513. godine. Florida je ostala pod {panskom vla{}u do 1763. godine. Glavni grad ove zemqe na krajwem jugoistoku SAD je Talahasi. Ve}i gradovi su Majami, Orlando i Tampa. Najrazvijeniji je turizam. Od poqoprivrednih kultura uzgajaju se duvan, jabuka, kru{ka, {e}erna trska i kikiriki. Industriju ~ine prerada drveta, papira, prehrambena, svemirska tehnologija, hemijska industrija i brodogradwa. Ima nalazi{ta nafte i fosfata. Majami je grad smje{ten u jugoisto~nom uglu Floride i drugi najve}i grad u dr`avi. [ire podru~je Majamija mjesto je gdje se susre}u brojne kulture i nalazi se pod sna`nim uticajem velike populacije etni~kih Latinoamerikanaca i karipskih ostrvqana, od kojih su mnogi izvorni govornici {panskog i hai}anskog jezika.

POSQEDWA
Pijana i ra{~upana Gvinet Paltrou
Najpoznatija veganka i jedna od najve}ih zavisnica o ~i{}ewu organizma, glumica Gvinet Paltrou, uhva}ena je u no}nim satima pri izlasku iz restorana u ne ba{ sjajnom izdawu. U prvi plan upadala je wena masna i ra{~upana kosa, dok weno posrtawe mediji pripisuju alkoholu. Poslije podu`e pauze glumica Gvinet se vra}a u filmske vode. Ali, kako se ~ini, dru`ewa sa prijateqima u kasne no}ne sate ne podnosi najboqe. Poslije ve~ere u elitnom restoranu, Gvinet je iza{la pognute glave, pridr`avaju}i se za prijateqa. Frizura joj je bila ra{~upana, a kosa masna. Kako je glumica ~esto izjavqivala da `ivi zdravo i da izbjegava alkohol, mo`da joj povratak na posao stvara neizdr`ivi pritisak, pa ponekad ipak zaviri u ~a{icu.

Глас Српске
3 - 9. april 2010.

PINK BH

Vaskr{wi program

000 Mala crna kwi`ica

srijeda

nedjeqa

Uloge: Keti Bejts, Holi Hanter, Britani Marfi Re`ija: Nik Haran

PINK BH

030 Spengli{

petak

Uloge: Adam Sendler, Tea Leoni, Paz Vega Re`ija: Xems L. Bruks

2010 Sveti Georgije ubiva a`dahu
RTRS

nedjeqa

Uloge: Lazar Ristovski, Nata{a Jawi}, Milutin Milo{evi} Re`ija: Sr|an Dragojevi}

8 26. i-7. april 2010. 2009. GLAS PLUS 3 9. decembar

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 3 9 2008. 3 - 9. april

Izdvajamo iz programa RTRS

U specijalnom vaskr{wem izdawu emisije “Od bisera grana”, gledaoce o~ekuje obiqe narodne muzike. Odabrane su rado slu{ane pjesme koje }e izvoditi provjereni izvo|a~i
Mali dnevnik, subota, 9.20 Koliko djeca ~itaju Bibliju, o {koli ikonopisawa Odigitrija u Bijeqini, kako se mali{ani Trebiwa pripremaju za najve}i hri{}anski praznik, najmla|i Prijedor~ani govore o Vaskrsu, vjeri i qubavi. Osim ovih pri~a, u “Malom dnevniku” gledajte kako je bilo na republi~kom takmi~ewu u modernom baletu u Isto~nom Sarajevu, i na takmi~ewu muzi~kih {kola RS u Bawoj Luci. Vaskr{wa poslanica Wegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, subota, 19.00 Wegovo preosve{tenstvo patrijarh srpski gospodin Irinej prvi put otkako je izabran za patrijarha uo~i praznika nad praznicima uputi}e Vaskr{wu poslanicu svim pravoslavnim vjernicima. Ekskluzivno, samo na RTRS. Vaskr{wa liturgija iz Hrama Hrista Spasiteqa u Bawoj Luci, subota, 0.00 Poslije obnove i osve{tawa Sabornog hrama Hrista Spasiteqa u Bawoj Luci, bi}e prvi put u ovoj svetiwi slu`ena Vaskr{wa liturgija. Najve}i dan u hri{}anskom i pravoslavnom svijetu, Vaskrsewe Hristovo - Vaskrs, po~iwe direktnim prenosom Svete arhijerejske liturgije, koju }e slu`iti episkop bawolu~ki gospodin Jefrem. Rim - Urbi et Orbi, nedjeqa, 11.50 Papa Benedikt [esnaesti udijeli}e tradicionalni blagoslov Urbi et Orbi (Gradu i Svijetu) na dan Hristova uskrsnu}a. Sve~anost koja se odr`ava na trgu Svetog Petra ispred istoimene Bazilike u Vatikanu, mo`ete i ove godine u direktnom prenosu pratiti na programu Televizije Republike Srpske. Od bisera grana, nedjeqa, 18.00 U specijalnom vaskr{wem izdawu emisije “Od bisera grana”, gledaoce o~ekuje obiqe narodne muzike. Odabrane su rado slu{ane pjesme koje }e izvoditi provjereni izvo|a~i od kojih se izdvajaju: Vasilija Radoj~i}, Predrag Gojkovi} Cune, Brankica Vasi} i Dragica Radosavqevi}. Prati}e ih, kao i do sada, odli~an Narodni orkestar pod upravom Vlade Panovi}a, a vaskr{wi program bi}e upotpuwen i prigodnom koreografijom u izvo|ewu najpoznatijih kulturno-umjetni~kih dru{tava. Igrale se delije, nedjeqa, 23.10 Na Vaskrs 4. aprila, na programu RTRS pogledajte muzi~ku emisiju “Igrale se delije nasred zemqe Srbije”. U ovoj emisiji predstavi}e vam se ~lanovi Amaterskog kulturno-umjetni~kog dru{tva “Lola“ iz Beograda. U srpskom jeziku rije~ lola sinonim je za ~ovjeka koji voli da ple{e, igra i pjeva, pa }ete tako i vi, {ezdesetak minuta mo}i da u`ivate uz odabrane narodne pjesme i igre. Gosti su Cune Gojkovi}, Gordana Lazarevi}, Merima Wegomir, Marija Jovi~i}, duet Biqana Petkovi} i Vesna Dimi} i hor i orkestar AKUD-a “Lola“. Uskrsna misa u Bawoj Luci, ponedjeqak, 12.40 Na dan Uskrsnu}a Isusovog 4. aprila, mo`ete pogledati snimak Svete mise, koju u katedrali Svetog Bonaventure u Bawoj Luci predvodi, biskup bawolu~ki Frawo Komarica. Pravoslavqe - vaskr{wi specijal, ponedjeqak, 20.10 Vaskr{wa emisija “Pravoslavqe” bi}e kola`nog tipa: u kratkoj dokumentarno-narativnoj formi bi}e prikazan `ivot Gospoda Isusa Hrista, pojasni}e najzna~ajnije doga|aje koji su u vezi sa Vaskrsewem Gospodwim: od Lazareve subote do Vaznesewa i Duhova rije~ju i slikom u~enika vjeronauke. Nezaobilazni dio emisije bi}e i muzi~ki spotovi o Vaskrsu, od kojih je jedan novi u izvo|ewu grupe “Stupovi“. Dizajneri (Nemam {ta da obu~em), srijeda, 21.00 Pun vam je ormar, a nemate {ta da obu~ete - u pomo} sti`u tri dizajnera koji }e od starog napraviti novo, od nemogu}eg mogu}e. Mo`da neke uspomene ne treba ~uvati, mo`da im samo treba novi sjaj. Na programu RTRS od srijede mo`ete pratiti novi zabavni program, pod nazivom “Dizajneri (Nemam {ta da obu~em)“. Moje pjesme, moji snovi, srijeda, 22.10 Od srijede gledaoci RTRS-a }e mo}i da prate novi serijal muzi~kih emisija pod nazivom “Moje pjesme, moji snovi”. U prvoj emisiji predstavi}e vam pozori{nog rediteqa Sini{u Kova~evi}a. Pi{e za radio, televiziju, pozori{te i film. Bavi se filmskom, pozori{nom i televizijskom re`ijom. Pjesme za koje je posebno vezan i

koje izdvaja su: “Zna{ li, dragi, onu {qivu ranku”, “Ti si me ~ekala”, “Ivanova korita” i “Kasaba”. U prvoj emisiji iz serijala “Moje pjesme, moji snovi” pjeva}e nam: Cune Gojkovi}, Merima Wegomir, Predrag @ivkovi} Tozovac, Jordan Nikoli}, Nenad Gaji} i Vesna Dimi}. @ena danas, ~etvrtak, 18.00 Ekonomija brige - ovo je radni naslov jo{ jedne iz ciklusa emisija “@ena danas”, koji RTRS realizuje sa Helsin{kim parlamentom gra|ana i Udru`enim `enama Bawe Luke, uz podr{ku fondacije Kvina til Kvina iz [vedske. Da li je ve} u prvom krugu glo-

balne ekonomske krize stradala upravo `enska radna snaga? Za{to `ena nema dovoqno u sferama gdje se dijeli profit? Da li je kr{ewe prava izra`enije kod privatnih poslodavaca? Kako javno vrednovati `enin nepla}eni rad? Odgovore }emo saznati od mr Jelene Milinovi} iz Yender centra Republike Srpske i Miwe Damjanovi} iz Udru`enih `ena Bawe Luke koje su go{}e emisije. Naslovi, ~etvrtak, 21.30 U “Naslovima” pogledajte pri~u o `enama koje su odlu~ile da odu u samostan i postanu ~asne sestre. Kako su se odlu~ile na taj poziv, kako je

reagovala wihova okolina i {ta za wih zna~i `ivot u samostanu? Interesantna svjedo~ewa o ~asnim sestrama u vremenu komunizma. Kako su krile svoj identitet i tako zavr{ile studije? Evropska unija i mi, petak 16.00 Radi {to boqeg informisawa gra|ana o EU i procesu pridru`ewa BiH, od ove emisije nova rubrika pod nazivom “Pojmovnik Evropske unije”. Go{}a emisije Karolin Ravo, specijalna predstavnica generalnog sekretara Savjeta Evrope, povodom presude Evropskog suda za qudska prava u slu~aju Sejdi} i Finci.

RTS 1, subota, 20.20
“Selo gori a baba se ~e{qa” - epizoda 62.

Sveta Petka
U Petlovcu je prazni~ni dan, Sveta Petka. Sin Dragan je vidno utu~en i razo~aran. Sakriva o~ev no` i odlazi iz dvori{ta. O~igledno je da ne{to smjera. Upu}uje se prema crkvi. Dok se Mila{in sprema da do~eka goste, u dvori{te ulazi Ciga (Sa{a Panti}) i zahtijeva da mu se isplati od{teta za pretrpqen du{evni bol. Yama (Svetislav Gonci}) i Jakoje (Nikola Yami}) privode kraju pripreme za gasifikaciju. Poku{avaju da podmite popa \or|a da ima pomogne u tome. Radojka od

Smiqane saznaje gdje se nalazi doktorka Ivana sa bebom, dok Radoslav za to vrijeme odlu~uje da prati patrona`nu sestru ne bi li saznao gdje mu

je k}erka. Dragojlo je neobi~no veseo. Odlazi kod Rada{ina po vino. Tu saznajemo da wemu u goste dolazi gospo|a Izolda koju je nedavno sreo.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 3 - 9. април 2010.

Глас Српске

Ponedjeqak Ivan, Adela i Juran su u {oku kada ugledaju na vratima Renatu, Ju ra no vu maj ku. Kris ti jan je zbuwen poslije nezgodnog susreta s nepoznatom djevojkom, a Oto mu ka`e da mu se javi u slu~aju vrtoglavi ce. Vi{wa se na |e u ne voqi kada joj Toni bez razmi{qawa ka`e da ho}e da bude otac wenog djete ta. Re na ta ka `e da ima ne kog po sla u gra du i da }e bi ti do voqno da joj se pri pre mi wena stara soba. Sowa te{ko skriva radoznalost zbog iznenadnog dolaska Ju ra no ve maj ke, ali Ju ran ne `eli da razgovara s wom. Kristijan odlazi kod Jane u prodavnicu da sazna {ta je skrivila misteriozna djevojka i za~udi se kad ~uje da je ukrala samo bo~icu vode. Eva za bri nu to pus ti dje voj ku u pansion nakon {to joj se po`ali-

la da je gladna i `edna. Ivan zabrinuto ka`e Renati da se prestane ja da ti i ka `e im za {to je zapravo do{la, a ona mu drsko odgovara kako sada namjerava da osta ne na kon {to su je ona ko izba ci li. Fra Ja kov se opre zno predstavqa Gordanu i zatra`i od wega prilog za zvonik, na {ta mu Gordan daje pozama{nu svotu. Eva se veoma iznenadi kada se pojavi Gordan i kad ga tajanstvena djevojka Miwa pozdravi s “Bok, tata“. Fra Jakov tje{i Nata{u, jer osje}a da je i on kriv za La di no stawe. Eva je pod utis kom Miwinog dolaska i ukratko ispri~a Sofiji {ta se dogodilo. Utorak Miwa sretne Kristijana pored fabrike i poku{ava da ga izbjegne. Juran pita Renatu otkad to

ona sara|uje s Tomekom i kako mu to on nije spomenuo. Oto se po`ali Sowi da ni {ta ne sti `e da uradi otkako nema Lade. Adela poku{ava da smiri Ivana zbog Renati ne ba ha te izja ve ka ko ne namjerava da ode. Augustina ka`e Juliji da joj Renata izgleda u redu i da joj nije bilo lako {to su svi bili protiv te trudno}e. Eva se izne na di ka da ugle da Miwu s Kristijanom, a on odmah shvati da je Miwa Gordanova k}erka. Renata ka`e Juranu kako nema boqeg na~ina da mu se odu`i nego da mu pomogne da uspije u poslu i bestidno se obogati. Eva ka`e Juliji da mora da pro na |e Vje kin di kta fon kako bi pomogla Andriji. Gordan za mo li Miwu da mu obe }a da }e bi ti do bra dok je u Ja bla no vu. Sowa odbije Renatinu ponudu da za dobru sumu novca ostavi wenog sina, jer ga ne vidi u vezi sa slu{kiwom. Ru `a za bri nu to pi ta Lovru {ta }e s Nata{om, a on joj odgovara da je o~ito da ona voli Jurana. Adela pita Ivana za{to ne po zo ve Kris ti ja na da se su prot sta vi Re na ti. Fra Ja kov sumwa da je Sowa ukrala novac za zvonik, jer je vi|ena u crkvi. Renata pita Sowu je li razmislila o wenoj ponudi, ali joj Sowa odlu~no ka`e da ne treba ni~iji novac i po~iwe da pakuje svoje stvari. Srijeda Ivan izne na |en pi ta Ade lu gdje je Sowa oti{la, a ona mu pru`i napisanu poruku koju je ostavi-

la. Andrija zaustavi @areta kako bi s wim popri~ao, ali ih prekine inspektorka Ines kazav{i Andriji kako je boqe da ne stvara probleme jer, za razliku od wega, @are ima alibi. Nata{a ka`e Juranu da joj je Kristijan ponudio posao u kantri klubu {to wega ne veseli, jer to zna~i da }e opet biti konoba ri ca. Evu izne na di Miwa pi tawem zbog ~ega je u vezi sa wenim ocem. Oto je po ti {ten zbog Sowinog odlaska i zbog toga {to nije uvidio da ona nije ukrala novac iz crkve. Stela se quti na Andri ju {to je tra `io @a re ta i htio da ga tu~e da bi saznao istinu. Fra Jakov poku{ava da ohrabri Ota govore}i kako }e se Sowa sigurno javiti, ali ne mo`e da pre`a li vlas ti tu glu post jer su se taman zbli`ili. Renata ka`e Nata{i kako bi voqela da popri~a s wom i sazna vi{e o sinovoj supruzi. Oto bezuspje{no poku{ava da sa zna od Ju ra na za {to je Sowa oti{la. Lovro se iznenadi ugledav{i Karla i Augustinu koji su mu do{li re}i da nema smisla da ne razgovaraju, jer ipak su prijateqi. Renata ka`e Kristijanu da je zanima sve o Juranovom poslovawu i zbog ~e ga ga Kris ti jan kontroli{e. Eva je zate~ena kad joj Gordan ka`e da je Miwa kleptomanka. Andrija ka`e iznena|enom Juranu da je Sowa @aretova polusestra i da su posqedwi doga|aji povezani i vode u Juranovom pravcu, {to zna~i da je on umije{an u Zori}evo ubistvo.

^etvrtak Juran je {okiran kada mu Renata prizna da je ona dala @aretu nalog da ubije Zori}a jer je postao pre vi {e ri zi ~an. Vi{wa tje {i utu~enog Ota da se ne obazire na pri~e da je Sowa uzela novac iz crkve i pobjegla iz Jablanova. Juran zabrinuto ka`e Renati kako je istina da `eli sve za sebe, ali ne po cijenu ubistva. Eva gun|a Sofiji kako je Gordan previ{e razmazio Miwu. Kristijan razgovara s Renatom o wenim zahtjevima da dobije polovinu imawa. Eva poku{a va da otvo re no raz go va ra s Miwom te joj ka`e kako joj se ~ini da zbog ne~ega nije sre}na. Gordan ka`e Renati da mu se ne svi|a Juran jer je previ{e slab, ali mu ona odgovori da nije uvijek u pravu, jer tek }e se vidjeti kakav je Juran. Karlo ka`e Lovri da mu po`eli sre}u jer }e Augustina re}i svojima da su ponovo zajedno. Renata se iznenadi kada joj Juran ispri~a za Adelu i Ivana. @are je zate~en kada mu Juran ~estita na dobro ~uvanoj tajni ko je wegov pravi {ef. Julija komentari{e za doru~kom kako je Renata prili~no aktivna i malo je u ku}i, na {ta Ivan izmijeni pogled s Adelom. Renata upita Ju ra na da li je ra zmi slio o sve mu i ho }e li za je dno ra di ti. Eva ka`e Gordanu kako misli da Miwu ne{to mu~i i kako bi trebalo da razgovara s wom. Kristijan vi di Miwu ka ko sto pi ra prema Bistrici i poveze je. Nata{a pita Augustinu ho}e li ponovo posjetiti Ladu, ali joj Augustina ka`e da joj je prete{ko gledati je takvu. Petak Ponesena emocijama Nata{a je na tre nu tak pri hva ti la Lo vrin poqubac, ali ga odgurne od sebe i ka `e da je to {to ra de po tpu no krivo. Renata zainteresovano posma tra si tu aci ju na kon {to je Augustina priznala svojima da je ponovo s Karlom. Toni poku{ava da razvedri Andriju jer vidi da je utu~en. Lovro je zami{qen poslije doga|aja s Nata{om. Adela pita Ivana da li je siguran da `eli ula zi ti u kon flikt s Re na tom s obzirom na wenu narav. Sofija se zbuni pri susretu s Tonijem. Ivan ka`e Renati da je odlu~io da ili mora oti}i ili prestati da se mije{a u wihove stvari. Sofija se raspituje ko je Toni, jer ga je do sada vi|ala po Jablanovu. Miwa ka`e Evi da }e joj pomo}i u pansionu samo ako joj bude zabavno. Fra Ja kov tje {i Ota zbog Sowinog odlaska. Juran iznenada posje}uje Lovru koji mu ka`e da nikad ne}e shvatiti za{to je Nata{a s wim, na {ta ga Juran udari svom snagom. Ivan je okupio sve u salonu i ka`e im da u pro{losti nije bio fer prema Renati i da je to gre{ka, na {ta Renata ka`e da samo `eli ono {to joj pripada.

Hris tos vos kre se, ne djeqa, 7.00 Za Vaskrs, najve}i hri{}anski praznik, vezani su mnogi lijepi obi~aji, a jedan posebno lijep je cjelodnevni Otvoreni program na BN televiziji posve}en ovom prazniku. Pored Vaskrsa, zajedno sa svojim gledaocima ekipa BN televizije proslavqa godi{wicu, a ove

Dva na es ti ro |en dan
godine slavi dvanaesti ro|endan. Kako se Vaskrs proslavqa u gradovima {irom Srpske, reporteri BN te le vi zi je su pri pre mi li za nimqive reporta`e pa }ete saznati kako se u svakom kraju obi~aji razlikuju, ali kako su svi lijepi i sve~ani i koji posebno vesele djecu. U studiju }e ugostiti mnogobroj ne gos te glum ce, spor tis te,

Izdvajamo iz programa BN televizije

politi~are i muzi~are koji }e zapjevati u`ivo i koji }e podijeliti svoje utiske o zna~aju Vaskrsa. BN koktel, ponedjeqak, 21.00 Specijalno izdawe emisije u kojem u~estvuju poznati tekstopisci i kom po zi to ri: Ba ne Va si}, Srki boj i Pe ri ca Zdrav ko vi}. Autor i voditeq emisije je Goran ^omor.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 5 9 2008. 3 - 9. аpril

RTRS, nedjeqa

Vaskr{wi program

U okviru “Otvorenog programa“ vidje}ete zanimqive pri~e o qubavi i dobrim djelima iz ~itave RS. Sazna}ete kakvi su obi~aji do~eka i proslave Vaskrsa u nekim seoskim sredinama, ali i gradovima na{e Republike

Ove, kao i prethodnih godina, Radio-televizija Republike Srpske povodom najve}eg hri{}anskog praznika Vaskrsa priprema raznovrstan i bogat vaskr{wi program. Jutro po~iwe snimkom vaskr{we liturgije, a od 11 ~asova gledaoci mogu da pra te i vas kr{wi specijal emi si je “MTS magazin“. Od 13 ~asova

mo`ete da gledate “^uvare Kosmeta“ - epizodu o igumaniji Makariji. “Otvoreni program - Sre}an praznik“ je na programu od 15 ~asova. U okviru “Otvorenog programa“ vidje}ete zanimqive pri~e o qubavi i dobrim djelima iz ~ita-

ve RS. Sazna}ete kakvi su obi~aji do~eka i proslave Vaskrsa u nekim seoskim sredinama, ali i gradovima na{e Republike. Ukoliko budete uz RTRS i “Otvoreni program“, mo}i }ete da u~estvujete u Velikoj vaskr{woj nagradnoj igri, u kojoj mo`ete da osvojite deset bogatih poklon-korpi, a iznena|ewe za sve gledaoce je se dam vi kend bora-

vaka na Jahorini. Ove godine pravoslavni i katoli~ki vjernici na isti dan obiqe`avaju veliki praznik, tako da }ete u okviru “Sre}nog praznika“ mo}i da pogledate kako katoli~ki vjernici proslavqaju Uskrs. Osim za -

nimqivih pri~a i nagradnih igara, gledaoce o~ekuje i mnogo zabave. Zvijezda emisije je Radi{a Uro{evi}, koji }e pjevati stare narodne pjesme. Gledaoci }e tako|e imati priliku da ~uju i vide kako Kiki i weni prijateqi izvode stare narodne pjesme. U okviru “Otvorenog programa“ bi}e promovisan Orkestar RTRS, koji }e pratiti ovo prazni~no veseqe. Voditeqi tro~asovne emisije su dobro po zna ta li ca RTRS-a Miqa Milo{evi} i Radivoje Obrenovi}. Da bis te pri ja tno proveli Vaskrs, budite uz RTRS i “Otvoreni pro gram“.

Dokumentarni program na RTRS-u
Neimar, subota, 20.10 “Neimar“ je dokumentarni film za koji je scenario napisao i re`irao Nikola Lorencin, a inspirisan je vi{egodi{wim prijateqstvom i graditeqskim djelima dvojice neimara, Nijemca i Srbina, koji su rade}i za dobrobit svojih naroda stvarali mostove povjerewa. Film prati i napore ovih graditeqa, sada i pobratima, da dugogodi{wim radom poka`u veli~inu svoje vjere, svog prijateqstva i uzajamnog podsticawa na stvarala ~ko dje lo. U Wema ~koj, kod gra da Gifhorna, Horst Vrobel ve} 25 godina gradi etno-park, a u Srbiji, pod Sokolskim planinama, vladika Lavrentije zavr{ava izgradwu manastirskog i kulturnog centra posve}enog sv. Nikolaju. Tajne uspona velikih sila, srijeda, 13.10 Na programu RTRS-a od srijede mo`ete da pratite novi dokumentarni serijal pod nazivom “Tajne uspona velikih sila“. Serijal }e biti emitovan svakog radnog dana u terminu od 13.10 ~asova. Portugalija, [panija, Holandija, Velika Britanija, Francuska, Wema~ka, Japan, Rusija i SAD u neko istorijsko doba nisu ni{ta zna~ili. I onda, u razli~ito vrijeme, postali su velike sile koje vladaju svijetom. Ovo je prvi dokumentarni serijal koji na interesantan, a opet ~iweni~no i istorijski vjerodostojan na~in, obja{wava evoluciju velikih svjetskih kolonijalnih sila. U serijalu u~estvuje vi{e od 100 eksperata i nau~nika, a kori{}eni su originalni materijali sa svih strana svijeta. Vje~nom qubavqu, ~etvrtak, 18.30 Tra`e}i odgovor na pitawe - Da li postoji vje~na qubav i kako je prona}i, ekipu Radio-te le vi zi je Re pu bli ke Srpske Dra gan [ari} doveo je u Lipqe. Heroji i fenomeni, ~etvrtak, 21.10 Dokumentarni film “Boje moje du{e“ sigurno }e uticati na boju va{e du{e. Pri~a je to o Biqani Nedi}, mo`da svakodnevna mo`da obi~na, ali opet ni po ~emu sli~na drugima. Wena `ivotna borba ne oslikava se u wenom po na {awu i na ~i nu `ivqewa. Biqani je sve ~ime se bavi va`no, a slikawe je prozor u wenu du{u. Veliki kineski zid, petak, 2.20 Ep ska do ku men tar na dra ma o Ge ne ra lu Kiju, geniju koji je projektovao kineski Veliki zid, najve}u gra|evinu svih vremena. Struktura je duga~ka oko pet hiqada kilometara, a za gradwu je kori{}eno stotinu miliona to na zemqe, 15 bi li ona ci gli i `rtvovano bezbroj `ivota. Zid se prote`e od velike pustiwe Gobi na zapadu, do nepristupa~ne Isto~ne obale i koja prelazi preko {irokih rijeka, visokih planina i prostranih dolina.

RTRS, ponedjeqak, 7.05

"Jutarwi program"- Vaskr{wi ponedjeqak

Vaskrs je najve}i hri{}anski praznik. O zna~aju ovog praznika govori i to da je svaka nedjeqa tokom godine posve}ena Vaskrsu i da je svaka nedjeqa mali Vaskrs. Za Vaskrs su tako|e vezani lijepi obi~aji u na{em narodu. U cijelom hri{}anskom svi je tu, pa i kod nas Srba, za ovaj praznik po{tuje se obi~aj poklawawa vas kr{wih jaja. Ja je je sim bol obnavqawa pri ro de i

`ivota. I kao {to badwak na ogwi{tu daje posebnu ~ar bo`i}noj no}i, isto tako vaskr{we crveno jaje zna~i radost i za one koji ga daju i koji ga primaju. Na Vaskr{wi ponedjeqak budite uz Jutarwi program RTRS-a i va{u porodi~nu televiziju. Sa vama }e podijeliti radost ovog velikog hri{}anskog praznika. Pri~e o obi~ajima pravoslavnog naroda, radost i ve seqe Vas krsa obiqe`i}e zajedni~ko tro ~a so vno dru`ewe.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 3 - 9. april 2010.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak [ef po li ci je Gar za `e li ispitati Lukreciju u Oaksaci u vezi s ubistvom Magdalene Rivas. Kako bi sprije~ila da porodica bude upletena u skandal, Rosario po zi va advo ka ta Es tra du i on uspije srediti da djevojku ispitaju u ^iapasu. Gabino pita Juliana zanima li ga wegova k}erka, a kada mladi} to porekne Gabino ka`e kako se nada da ne}e promijeniti mi{qewe. Teresa priredi Lukreciji zabavu dobrodo{lice i poziva Juliana koji odbije wen poziv obja{wavaju}i joj kako nema ni{ta zajedni~ko s tom djevojkom. Gabino po{aqe Karmela da nau~i {to je vi{e mogu}e o poslu s jabukama. Utorak Renata i Manuel na|u Lukreciju uz rijeku s Julianom, a Lukrecija upozna Renatu s Julianom. Karmelo pozove Renatu da iza|u zajedno, te joj on u restoranu ispri~a pri~u o porodici Kordoba. Rosario ka`e Lukreciji da joj je odlu~ila prirediti zabavu dobrodo{lice u svojoj ku}i te da }e se oko svega dogovoriti s Terezom. Paulino ~uje razgovor o planovima za zabavu i uzruja se jer }e ga to ko{tati. Lukrecija ka`e Delfini da je Julian poqubio i da joj se to svidjelo. Srijeda Justina o{amari Lukreciju govore}i joj da se vi{e ne pribli`ava wenim sinovima i baca joj pismo koje je poslala Julianu. Ne{to poslije Rosario `eli znati za{to je Justina bila ondje. Blanka ka`e Matijasu da se `eli vratiti u Zakatekas i sve{tenik

posumwa da se ne{to ozbiqno doga |a s wego vom ne }a kiwom. Na Terezino iznena|ewe, Justina je uvjerava da je Julian zainteresovan za wu i obe}ava joj da }e joj pomo}i da se Tereza uda za wega. Ma nu el di rek tno ka `e Blan ki kako ne `eli da qudi misle da su wih dvoje u vezi, a ona prizna da je u~inila neke stvari zbog kojih se sada stidi. ^etvrtak Lukrecija zatekne Gabina i Justinu zajedno u ambaru i govori im {ta mi sli o wima. Jus ti na ka`e Gabinu da u~ini ne{to da ih Lukrecija ne bi odala, ali on joj odgovara da mogu samo poricati ono {to ona bude rekla. Paulino ispituje Renatu o wenom finansijskom stawu, na {ta mu ona odgovara da joj je otac ostavio dosta novca, ali da mora da ri je {i ne ke for mal nos ti. Lu krecija ka`e Julianu da ne vjeruje Ga bi nu i po sli je ~u je ka ko Gabino na telefon razgovara s Ernestom o mogu}nosti zavr{etka partnerstva s Paulinom. Justi na ka `e Ro dol fu da je Lukrecija mrzi te da je spremna u~initi sve kako bi je uni{tila i prekliwe ga da je brani ako se ne{to dogodi. Petak Na kon {to je za tra `i la obja{wewe, Julian ne `eli Lukreciji re}i ko je Lorena. Posli je sa zna je da mu je Lo re na bi la dje voj ka. Kar me lo odvo di Renatu na “El Milagro” i oni se strastveno poqube. Lukrecija ih posmatra s prozora svoje spava}e sobe. Justina se odlazi ispovjediti kod oca Matijasa i ka`e mu

da su ona i Gabino qubavnici dugi niz godina te dodaje da nemaju namjeru prekinuti tu vezu. Ciq wene ispovijedi je da natjera oca Matijasa da nikome ne spomene wihovu vezu. Paulino tra`i od advokata Estrade da {to je prije mogu}e sazna sve {to mo`e o oporuci koju je otac ostavio Renati, a in for ma ci je mo `e do bi ti u Oaksaci jer je ondje pohrawena sva dokumentacija. Lukrecija pita oca je li bio u vezi s Justinom

i on joj od go va ra da su bi li u qubavnoj vezi prije nego {to su se oboje vjen~ali. Gabino pokloni Lukreciji prekrasnog kowa, ali ona ga ne prihvata govore}i mu da zna da je to poku{aj da je u}utka. Poslije joj Gabino pokazuje fotografiju Paulina i Justine na kojoj se qube. Po datumu na fotografiji vidi se da je foto gra fi ja snimqena ne ko li ko godina nakon Paulinovog i Rosarijinog vjen~awa.

NOVA

Ponedjeqak Tomo i Andrija zati~u Krunu u crkvi dok poku{ava da doku ~i rje {ewe za go net ke. To mo izvu~e iz Jane da je Kruno locirao nalazi{te – Loreninu ku}u - te se `eli pridru`iti potrazi. Od potrage ne}e biti ni{ta bez Lo re ni ne do zvo le. To kom bla go siqawa Us krsa An dri ja pre tje ra s al ko ho lom, a se os ki mom ci za du `e ni su za ~u vawe tra di ci onal ne pra zni ~ne va tre. Utorak Tomo uz Mirinu pomo} pronalazi na~in da nagovori Lorenu da im dozvoli kopawe u wenoj ku}i. Tomo i Kruno po~iwu s potragom. Ru`a je na sto muka radi Emine `eqe da se Sa{ka preseli kod wih. Sa{ka je presre}na zbog selidbe, a Lorena zbog traga~a mora potra`iti privremeni smje{taj kod Andrije. Srijeda Ja ni na zadwica trpi posqedice Vawinog treninga ga|awa lukom i strijelom. Andrija je nervozan, jer je kriv {to Tomo

Глас Српске

i Kruno kopaju u Loreninoj ku}i. Tomo se brine za rawenu Janu. Lo re ni je ne udo bno i nelagodno `ivjeti s ocem. Marko {pi ju ni ra Kru nu i To mu i misli kako je Kruno terorista. Lale zakqu~i kako mu je sin homoseksualac, a Tomo wegov qubavnik. Zrin ka vi {e ne mo `e

podnijeti depresiju i odlazi u Wema~ku kod Damira. ^etvrtak Lo re na pos ta je qubo mor na zbog An dri ji nog in ten zi vnog dru`ewa s Vawom. Korana i Sebas ti jan se ozbiqno po sva |a ju, ona ga optu`uje da wegovi poslo-

vni poduhvati i daqe ne donose za ra du. Sa {ka se pri ma va spi tawa i shvata da je Ema tvrd orah. Ru`a se osje}a iskqu~eno pa sve vi{e pa`we posve}uje Jani, Miri i To mi. Kru no i To mo nas tavqaju s projektom suvenirnice koji slu`i kao paravan za Krunina arheolo{ka iskopavawa.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 7 9 2008. 3 - 9. april

RTL

znaci upu}uju kako Marijana od we ne{to tra`i. U me|uvremenu, Joja posje}uje Antoniju u zatvoru kako bi je zamolila da ve} jednom ka`e Olgi istinu. Kao vjen~ani poklon, Mauricio Analiji daje automobil. Ernesto je vrlo deprimiran zbog smrti svojih k}eri. Sari se nikako ne svi|a {to je Riki wu nazvao na radno mjesto. ^etvrtak Vi ki da je Ana li ji po datke koje je ova dugo tra`ila, i ka `e joj ka ko su u Sa ri nom kom pju te ru bi li zavedeni pod la`nim imenima. Antonija prizna Analiji kako je Sara Rikijeva po slo vna par tner ka. Sve {to je saznala, Analija ka`e Izabeli. Riki planira testirati Kristobala. Petak Iako omamqen, Kristobal uspijeva prona}i put do Gato Verdea, u kojem namjerava da ubije Rikija. Me|utim, ^ino mu ka`e kako je sve to bio test koji je trebao utvrditi wegovu odanost Mon ta ni noj or ga ni za ci ji. ^anikua obavijesti Miguela da }e roditi wegovo di-

jete. Kristobal naredi Kamili da razgovaraju s Anali jom ka ko bi ve} je dnom razrije{ili slu~aj. Kancelarija tu`ioca izdaje nalog za privo|ewe Ane. Man de la se ne sla `e s inspektorom Brandom o planu hap{ewa Analije na dan wenog vjen~awa, smatraju}i kako je rije~ o velikoj ne-

pravdi. Joja se izvini ocu Benitu {to je bila Karmenina saradnica, te ka`e kako je za pu ni opro {taj spre mna Ol gi re }i ci je lu is ti nu o Ma ri ja ni. U crkvi, Danijel je izrazito nestrpqiv zbog Analijinog ka{wewa. U crkvu sti`e i Sara s planom zaustavqawa vjen~awa.

Utorak Sa ra ko na ~no uspi je va uvje ri ti Kar men ka ko bi trebala da optu`i Analiju, i to upravo na vjen~ani dan, kako bi poni`ewe bilo jo{ i ve}e. Karmen prijeti Joji jer sumwa kako je ova ne{to otkrila ocu Benitu. Joja odgovara kako je sve bilo izre~eno na ispovijedi. Ernesto po zi va Mi gu ela i Ka mi lu na ve~eru, na koju planira

da po zo ve i Ol gu. Kar men odlazi u policijsku stanicu da preda optu`nicu protiv Ana li je za Ma ri ja ni nu smrt. Srijeda Joja poku{ava da smiri Karmen nakon {to je ova u ogledalu vidjela Marijanin odraz. Analija ispituje Danijela o wegovom odnosu s Ma ri ja nom. Jo ja pri zna je

Kar men ka ko se ka je zbog svega {to je u~inila. Kapetan Lares moli Kristobala da ne ode na ve~eru koju su dogovorili Montana i Muri lo, sma tra ju }i ka ko je previ{e riskantno. Ernesto dolazi na ve~eru kod Olge, koja mu priznaje kako je jednom dobila mrtvoro|en~e. Kar men odla zi kod vje {tice koja joj govori kako

ATV

ho}e li biti wegova djevojka i ona to prihvata. Jeronimo govori Henriju da je zamalo rekao Viktoriji o Enrikeu i Tatijani, ali da se predomislio u posqedwem trenutku. ^etvrtak Enrike priznaje Gerardu da ga je Tatijana zavela, a da on nije mogao odoqeti. Paula zo ve g. Ta hu ma ka i oba vje {ta va ga da ne}e mo}i do}i na posao, jer mora da rije{i neke li~ne probleme. Paula govori Vikto ri ji da Se bas ti jan na mje ra va odves ti Viki od we i da ona to nikako ne mo`e da dozvoli. Gerardo govori Enrikeu da }e prije ili kasnije morati Felipea odvesti ostatku porodice i da }e mu biti sve te`e bude li to odugovla~io. Sebastijan obavje{tava i Enrikea {ta se desilo i govori mu

da je upra vo zbog to ga naj boqe da ode iz wegove firme. Enrike mu govori da }e ga preporu~iti drugoj advokatskoj firmi jer je dobar advokat i ~ovjek. Petak Jeronimo moli Martina da provede no} kod djeda, jer sprema romanti~nu ve~eru za wega i Penelope. Andres govori Marijani da se ponijela kao pravi heroj i da je profesionalno razgovarala sa slu{aocem koji joj je putem etera predlo`io sastanak. Estrela odlazi kod Santijaga. Santijago je sre}an {to je vidi. Viktorija obavje{tava Enrikea da Kamila planira organizovati veliku zabavu. Andres qubi Marijanu, ali woj se vra}aju uspomene {ta je sve pro`ivjela dok je bje`ala.

Ponedjeqak Paula se sva|a sa Sebastijanom jer je wu ostavio samu na Enrikeovom ro|endanu. Kamila govori Bernardu da ostane kod ku}e, a na pitawe - za{to, ona mu kratko odgovara zato {to je neodoqiv. Bernardo govori Kamili da ne mo`e ostati, jer se mora na}i s jednom prijateqicom. Kamila je sve vi{e qubomorna. Sebastijan poku{ava da objasni Pauli {ta se desilo s Dijanom, ali Paula ga prekida i govori mu da nema vremena sada da razgovara o tome jer kasni na posao. Utorak Viktorija pita Sebastijana za{to jo{ uvijek nije rekao Pauli {ta desilo s Dijanom, jer bi bilo mnogo boqe kada bi ona sa-

znala to direktno od wega. Santijago poku{ava da razgovara s Estrelom, ali ona to uporno odbija, ali na Lukasovo insistirawe ona pristaje. Santijago govori Estreli da je razgovarao s Frankom i da je on prihvatio da wih dvoje budu zajedno. Srijeda Tatijana se pozdravqa s Valerijom koja odlazi na put. U istom trenutku dolazi Enrike. Valerija govori Tatijani da ako `eli mo`e odgoditi putovawe. Iako bi to Tatijani odgovaralo u ovom trenutku ona to odbija. Sebastijan predla`e Pauli da zbog svega {to se desilo najboqe bi bilo da se razvedu. Kamila prigovara Viktoriji {to je dozvolila Enrikeu da je posjeti. Andres pita Marijanu

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 3 - 9. април 2010.

Blockbuster

Глас Српске

Qupke kosti (Lovely Bones)
@anr: triler, fantastika, drama Trajawe: 135 Zemqa: SAD, V. Britanija, Novi Zeland Godina: 2010 Re`ija: Piter Xekson Uloge: Rej~el Vajs, Mark Valberg, Suzan Sarandon, Majkl Imperioli, Niki Soho
koji je Yekson zapo~eo okupio je brojne slavne glumce (Mark Valberg, Rej~el Vajs, Suzan Sarandon, Stenli Taki), a buyet filma procijewen je na 65 miliona dolara. Ipak, film nije ispunio o~ekivawa, zaradio je samo oko 40 miliona dolara u Ameri ci, za {ta je vje ro va tno kriv i lo{ marketing filma koji je ciqao i na fanove “Sumraka“. Kriti~ari su uprli prstom i u rediteqa Yeksona i koscenaristkiwe koji su ubla`ili mra~ni ton kwige. Kritike su optu`ile rediteqa da je od pri~e o ubistvu 14-godi{wakiwe napravio film bez pravih emocija, te da se vi{e igrao ra~unarskim efektima nego smi{qao dobar scenario. Ipak, dio kriti~ara pohvalio je Yeksona za adaptaciju kompleksne pri~e, a najvi{e pohvala ide na ra~un Stenlija Takija i mlade Saoir se Ro nan ko ja se do ka za la u “Oka jawu“.

Djevoj~ica je ubijena i s drugog svijeta posmatra ubicu i svoju o`alo{}enu porodicu. Adaptacija romana Alis Sebold u re`iji Pitera Yeksona. U sredi{tu pri~e nalazi se iskrena, duhovita i hrabra Suzi Salmon koja, napustiv{i ovaj svi jet pre ra no, pa zi na `i ve iz ta jan stve nog li ~nog pros to ra, gdje mo `e imati sve {to po`eli ili zamisli, osim da opet bude s onima koje voli. Iz tog svijeta, odvojenog od na{eg, Suzi posmatra svoju porodicu koja se poku{ava nositi s ogromnim gubitkom.

Dok se porodica poku{ava uhvatiti u ko{tac s tugom i sve ve}om frustracijom zbog neuspje{nih poku{aja policije da rije{i zlo~in, Suzi poku{ava pomo}i svom ocu da otkrije identitet ubice. Zahvaquju}i snazi qubavi i saosje}awa koje osje}a prema oni ma ko je je os ta vi la, Su zi s vre me nom shvata da mora po}i daqe svojim putem kako bi omogu}ila svojoj porodici da prihvati wenu smrt i prona|e kakav-takav mir. Ka da se 2002. ro man “Qup ke kos ti“ Alis Sebold pojavio niotkuda, gotovo trenutno je postao klasik na{eg vremena, duboko dirnuv{i ~itaoce i kriti~are {irom svijeta. Piter Yekson je ba{ radio na postprodukciji filma “Gospodar prstenova: Dvije kule“, kada je pro~itao taj roman koji su mu dale wegove dugogodi{we saradnice Fran Vol{ i Filipa Bojens, velike obo`avateqke romana, koje }e kasnije s Yeksonom napisati scenario za ovaj film. Projekat

Ha~iko: Pri~a o psu (Hachiko: A Dog’s Story)
@anr: drama, porodi~ni Trajawe: 93 Godina: 2009 Zemqa: SAD, V. Britanija Re`ija: Lase Halstrom Uloge: Xim Seibel, Pol Mejson, Ri~ard Gir, Bil Xonson

Dirqiva istinita pri~a o psu koji prati svog vlasnika do `eqezni ~ke sta ni ce, a ka da se on ne vrati - svejedno ga ~eka jo{ godinama i godinama. Nevjerovatna istinita pri~a je ame ri ~ka adap ta ci ja ja pan ske pri~e o vjernom psu zvanom Ha~iko. Svakog dana Ha~iko prati svog vlasnika do `eqezni~ke stanice i do~ekuje ga nakon posla na istom mjes tu. Na `a lost, je dno ga da na wegov vlasnik ode na posao, ali se zatim vi{e ne vra}a. Uprkos tome, Ha~iko }e sqede}ih devet godina svakog dana dolaziti u isto vrije-

me na isto mjesto na `eqezni~koj stanici, o~ekuju}i svog vlasnika da se vrati. Rediteq Lase Halstrom trenutno ima dva no va fil ma ko ja su skoro istovremeno krenula u distribuciju - “Sve {to `elim to si ti” i “Ha~iko: Pri~a o psu”. Kao {to se vidi iz radwe tih filmova, Halstrom voli dirqive pri~e

koji }e mnogi nazvati presentimen tal nim, pa je ta ko odlu ~io obraditi japanski hit iz 1987. Kriti~ari nazivaju film “we`nim i zanimqivim“ djelom koje prikazuje pri~u o prijateqstvu i odanosti, a isti~u i veliku “hemiju izme|u psa i Ri~arda Gira“. Ta ko |e, po se bno pre po ru ~u ju originalnu japansku verziju.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 9 9 2008. 3 - 9. april

ATV, nedjeqa

@ivi dio programa po~iwe u 8.00 iz studija ATV-a, gdje nas o~ekuje uigrana voditeqska ekipa u dru{tvu brojnih, zanimqivih gostiju, a me|u wima izdvajamo etnologa Irenu Medar, ~lanove RKUD-a “Pelagi}“ i Tambura{ki orkestar Bawa Luka
U duhu najve}eg hri{}anskog praznika – Vaskrsa, na programu ATV gledaoci }e biti u prilici da prate prigodan prazni~ni program sas tavqen od `i vog pro gra ma, odli~ne muzike, zanimqivih dokumentaraca, ali i zabavnih emisija i filmova. @ivi dio programa po~iwe u 8.00 iz studija ATV-a, gdje nas o~ekuje uigrana voditeqska ekipa u dru{tvu brojnih, zanimqivih gostiju, a me|u wima izdvajamo etnologa Irenu Medar, ~lanove RKUD-a “Pelagi}“ i Tambura{ki orkestar Bawa Luka. Od 11 ~asova slijedi animirani film “Sinbad – legenda o sedam mora“. Legendarni Sinbad moreplovac zapo~iwe jo{ jednu nevjerovatnu avanturu. sa {e{irom“. Brat i sestra - Konrad i Seli su sami kod ku}e i stra{no se dosa|uju. Ali misteriozni neznanac zakuca na wihova vrata i potpuno promijeni tok stvari. Za nedjeqno popodne prepo ru ~u je mo: Do ku men tar ni program iz ATV produkcije u bogatoj kulturnoj i duhovnoj ba{tini Zetske Svete gore po se bno se izdvajaju drevni ma nas ti ri, wih {esnaest, koji poput draguqa krase obale i ostrva Skadarskog jezera. Rijeka Crnojevi}a sa Obodom, manastiri Kom, Be{ka, Star~eva Gorica, Mora~nik samo su neke od svetiwa na Skadarskom jezeru koje ~ine jedinstveni duhovni prostor – Zetsku Svetu goru. Od 14.00 – nastavqa se `ivi dio programa iz ATV studija. Za ugodno popodne preporu~uje mo od 17.00 do ma }u ko me di ju “Majs tor i [am pi ta“ – u ko joj glavne uloge tuma~e Sowa Savi} i Dragomir Bojani} Gidra. Mlada novinarka [ampita istra`uje kako se u maloj privredi obr}e veliki no vac. Upo zna je maj sto ra, vlasnika butika koji je slab prema mladim damama. [ampita poku{ava da ga iskoristi za svoju pri~u. Poslije niza nesporazuma i peripetija, op{ta zbrka se razrje{ava u bolnici. A za tim sli je di Ku li nar ski letopis – Prvi srpski ustanak. Izdawe Kulinarskog letopisa u nedjequ govori o Prvom srpskom ustanku. Voki Kosti} u novoj epizodi, uz mno{tvo podataka o ishrani ustanika, otkriva i podatke o prvoj kwizi {tampanoj na srpskom jeziku, a radi se, naravno, o Kuvaru iz da tom da vne 1804. go di ne. Uz

U duhu najve}eg hri{}anskog praznika

Vaskr{wi program

Ovoga puta da bi spasio prijateqa mora da prona|e dragocjenu Kwigu mira i krstari sa svojom posadom preko sedam mora. Slijedi dje~iji film “Ma~ak

mnoga jednostavna jela koja su krasila Kara|or|evu trpezu, vidje}emo i kako se sprema pikantna mu}kalica. Poslije zabavnog popodneva, za termin od 20 ~asova ATV preporu~uje da se zabavite uz vi{estruko nagra|ivanu komediju Sidnija Polaka “Tutsi“. Das tin Hof man tu ma ~i lik anonimnog glumca koji ve} du`e

vrijeme ne uspijeva da dobije anga`man. U o~a ju, pri javquje se na audiciju na kojoj se tra`i glumica. Za divno ~udo, filmska ekipa ne ot kri va wegov pra vi iden ti tet, {tavi{e - dodjequju mu ulogu. Me|utim, stvari se komplikuju kada se Tutsi (wegov `enski lik) zaqubquje u je dnu dje voj ku. U os ta lim ulogama: Yesika Lang, \ina Dejvis i Bil Marej.

B92, utorak-petak, 21.00

RTRS, utorak, 20.30

Sapunica na brazilski na~in
Najskupqa i najgledanija brazilska telenovela svih vremena i dobitni ca pres ti `ne na gra de “Emi“ prikazuje se na B92. Osim mno{tva zapleta, karakteristi~nih za ju`noameri~ke sapunice, “Indija“ ispituje i sli~nosti i ra zli ke u vri je dnos ti ma i vje ro vawima izme|u istoka i zapada, i veoma je po pu la ri zo va la in dij sku kulturu, tradiciju i obi~aje u Brazilu. Po~etak pri~e je smje{ten u pedesete godine pro{log vijeka, u vrije me ka da je In di ja po la ko zavr{avala tranziciju u modernu republiku. Najve}i dio radwe odvija se tokom posqedwih 20 godina na relaciji Rahastan – Dubai – Rio de @aneiro, a centralni zaplet se okre}e oko zabrawene qubavi dvoje mladih Indijaca iz razli~itih kasti - Maje i Bahuana. Maja je vesela i pametna djevojka, koja poti~e iz bogate porodice proizvo|a~a parfema. Bahuan je zavr{io studije u Americi, ali nikako ne mo`e da zaboravi na poni`ewa koja je trpio kao dijete, zbog toga {to je bio pripadnik ni`e kaste. [tavi{e, wegovi roditeqi su ubijeni samo zato {to su gre{kom dodirnuli gazdu – a tjelesni kontakt sa pripadnicima vi{e kaste za wih je u to doba bio najstro`e zabrawen. Kada Maji do|e vrijeme za udaju, weni roditeqi odlu~uju da joj na|u partnera i dogovaraju se da se uda za Rayu Anandu, sina bogatog trgovca Opa{a. Ali, Maja u me|uvremenu upoznaje Bahuana i wih dvoje se sna`no zaqubquju jedno u drugo. Kao pre pre ka wiho voj ve zi po javquje se Bahuanovo porijeklo, jer weni nikako ne `ele da pristanu da im se k}erka uda za pripadnika ni`e kaste. Ni porodica Ananda ne `eli da se odrekne dogovora oko `enidbe koji su postigli sa Majinim roditeqima. Dodatni problem vezi Maje i Bahuana predstavqa i to {to se Bahuan zapo{qava u brazilskoj kompaniji, pa stalno mora da putuje u Rio de @aneiro i Dubai. A tamo upoznaje nove qude i nove djevojke. Sa druge strane, Maja ostaje u Rahastanu, izlo`ena stalnom nabacivawu Raye Anan de, ali i mno gih dru gih li je pih i bo ga tih mo ma ka. Mo`e li wihova qubav da opstane uprkos tolikim preprekama i izazovima? Spoj tradicionalnog i modernog. Bogatstva i siroma{tva. Klasne podijeqenosti i jednakosti. Mno{tvo prelijepih prizora sa dva udaqena, ali po mnogo ~emu bliska kontinenta i kulture – Ju`ne Amerike i Azije. U glavnim ulogama pojavquju se: Marsio Garsija, Julijana Paes, Rodrigo Lombardi, Toni Ramos, Laura Kardoso, Debora Bloh. Seriju su re`irali Roberto Karminarti i Frederiko Majnrik.

Telenovela “Indija“

Liga {ampiona: Barselona - Arsenal

Okr{aj divova
Uz neprikosnovenu Barselonu, samo jo{ jedan evropski klub nosi epitet tzv. fudbalskih romanti~ara. Zadivquju}a qepota igre i izvedba najvi{ih estetskih standarda za{titni je znak “tobyija sa Emirata“. Jedino {to navija~e Arsenala, za razliku od Barseloninih, u`ivawe u qepoti igre ~esto zna da ko{ta prekomjernog tro{ewa nerava. Fudbalski stru~waci kao glavnu manu Vengerovog tima vide prekomjernu kombinatoriku i bezbrojna dodavawa, {to im ~esto otupquje konkretnost u napadu. Upravo iz tog razloga Barselonu ve}ina fudbalskih zaqubqenika do`ivqava kao velikog favorita protiv Arsenala. Katalonci su i atraktivni i konkretni, i jedini na~in na koji im se mo`e suprotstaviti je kvalitetnom defanzivom. ^elzi je to lani uspio, ali veliko je pitawe mo`e li i Arsenal. “Tobyije“ s Vengerom jednostavno ne znaju da igraju na taj na~in.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
10 3 - 9. april 2010.

Глас Српске

ATV

22.00

RTRS

14.00

program

TV

Federalna za{tita

Frenki Karbone je napravio karijeru od kra|e auta u ^ikagu. Poku{aj ubistva vo|e mafije kre}e po zlu i Frenki se sveti, ali zavr{ava u rukama federalaca. Frenki pristaje da svjedo~i protiv mafija{a i wegov `ivot najednom postaje bezvrijedan, osim ako se podvrgne federalnoj za{titi. FBI mu daje novo ime, Hauard Akers, i prebacuje ga u mirno predgra|e Litl Roka. Tu ga primijeti divna kom{inica Li. Uloge: Arman Asante, An|ela Federstoun Re`ija: Entoni Hikoks

Zagreb - Beograd preko Sarajeva

Upoznav{i se u bolnici ~asnih sestara u Zagrebu (gdje se lije~io i Ivo Andri}), poslije tek zavr{enog Prvog svjetskog rata (iz koga se Milo{ Crwanski vra}ao ratuju}i na drugoj strani, austrijskoj) i tek formirane nove dr`ave Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca – Andri} i Crwanski nalaze se na mogu}em zajedni~kom putovawu, u vozu od Zagreba za Beograd. Uloge: Radomir Lazarevi}, Nikola Kojo Re`ija: Milo{ Radovi}
23.40 0.10 0.40 1.30 2.00 3.40 5.20 Svijet ribolova Art zona Emina Jahovi} Vrele gume Fudbal: Man~ester junajted - ^elzi Fudbal: Barnli - Man~ester Siti Olimpijski krugovi

RTRS
6.00 7.00 7.30 8.00 8.10 9.00 9.20 9.50 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 13.10 13.40 14.00 15.00 15.50 16.40 17.00 17.10 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 23.50 0.00 2.30 3.20 4.10 4.40 5.30 U susret prazniku nad praznicima Liturgija Ogwi{ta Vijesti Nepogodan za sva vremena - Ivan Frawo Juki} Crtani film Mali dnevnik Svemirski brod Zemqa Serija Oratorijum Vijesti Liturgija ^uvari Kosmeta Dolinom Ibra kroz vijekove Velika subota FILM Zagreb - Beograd preko Sarajeva @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Poaro, serija Intervju sa Wegovom svetosti patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem Vijesti Za.Druga Samo vas gledamo ^uvari Kosmeta Put na SP 2010. Vaskr{wa poslanica Wegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja Dnevnik Neimari Serija FILM Gospo|ica O Vijesti Vaskr{wa liturgija Koncert Neimari Za.Druga Krst u umjetnosti Dolinom Ibra kroz vijekove

9.00 9.50 10.30 12.00 12.10 12.20 12.30 14.00 14.10 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 19.30 20.20 21.00 23.00 1.00 2.00 4.00 4.10 5.50 6.00 7.40

BH net Robna ku}a FILM Orkestar jedne mladosti Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold mjuzik Info FILM Bog je umro uzalud Info Qubav je vje~na, serija [ou tajm Info Tik, serija Sva ta ravnica, serija Seks i selo, serija Farma FILM Pravila drevne igre Farma FILM Boa protiv pitona Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold mjuzik
FILM

19.10 20.00 21.30 0.40 1.50 4.20

Ekskluziv OBN star model FILM Perl Harbur FILM Kolex OBN star model Fudbal

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 10.50 11.00 12.30 13.00 13.05 13.30 14.10 15.30 15.50 15.55 16.50 18.30 19.00 19.30 20.20 21.30 23.30 23.50 2.10 3.00 3.10 4.30 5.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Mo`e i druga~ije, serija Dnevnik Srbija na vezi Fudbal: Man~ester junajted - ^elzi Vijesti Muzika Vijesti Selo gori a baba se ~e{qa, serija FILM Kakav deda, takav unuk Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Vaskr{wa poslanica Uskr{wa poslanica Selo gori a baba se ~e{qa, serija FILM @ivot je lijep Dnevnik Pono}na vaskr{wa liturgija Selo gori a baba se ~e{qa, serija Vijesti FILM Kakav deda, takav unuk Kvadratura kruga Slagalica

HRT 1
6.00 6.40 7.10 7.40 8.00 10.00 10.10 11.40 12.00 12.30 13.10 14.00 14.30 15.40 16.20 16.30 16.40 17.10 17.40 18.30 19.00 19.10 19.30 20.00 20.20 21.50 22.30 0.00 1.30 2.40 3.30 4.30 5.00 Nau~na petica Iza ekrana Ku}ni qubimci Vijesti FILM Visoki qudi Vijesti ^udnovate zgode {egrta Hlapi}a, crtani film Crtani film Dnevnik Moj grijeh, serija Prizma Duhovni izazovi Reporteri Obrazovni program Vijesti Kulturna ba{tina Dok. program Ekologija Svirci moji Luda ku}a, serija Tajni dnevnik patke Matilde Loto Dnevnik Uskrsna ~estitka Zvijezde pjevaju Vijesti Biblija: Isus, serija FILM Prevara FILM Around the Bend Svirci moji Reporteri Dok. program Moj grijeh, serija

Xuboks

BHT 1
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 9.00 9.40 9.50 11.00 12.00 12.10 12.40 13.10 13.40 15.40 15.50 18.00 19.00 19.30 20.10 22.00 22.10 23.10 0.30 1.30 Prirodna ba{tina BiH Godine prolaze, serija Vijesti Slagalica Najboqa emisija za mlade Govor ti{ine Vijesti F1, kvalifikacije Osma ofanziva, serija Vijesti Tribunal Zakoni zdravqa Engleska Premijer liga, pregled Fudbal: Man~ester junajted - ^elzi Vijesti Fudbal: Arsenal - Vulverhempton Ju`ni Pacifik Dnevnik Moja porodica, serija Fudbal: Zriwski - Borac Vijesti Ve~eras sa Xulsom Holandom If the Shoe Fit, film Osma ofanziva, serija Ju`ni Pacifik

RTS 2
6.10 7.10 8.00 9.40 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.20 13.50 14.30 15.00 15.30 16.00 17.40 18.10 18.40 19.00 19.30 21.10
FILM Dvorac moje majke Vjerski mozaik Srbije Klinika Vet Profil i profit Kwiga utisaka Agroinfo Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Leti, leti, pjesmo moja mila Dolinom Ibra kroz vijekove Metohijska zvona TV feqton Tenis Olimpijski krugovi Vrele gume Total tenis Reli Sve~ano slavqe uskr{weg bdijewa Fudbal: Barnli - Man~ester Siti 22.50 Svijet sporta 23.20 Jelen superliga

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 11.30 11.50 12.00 13.30 14.00 15.00 17.00 19.00 19.40 20.00 22.00 0.00 1.00 Crtani film Jutarwi program Vijesti Jura bje`i od ku}e, crtani film Vitafon Vijesti FILM [arp Auto {op magazin Najlu|e godine, serija FILM Ameri~ki ninxa FILM ^uwoglavci Vijesti Muzika Fudbal: Barselona - Atletik Bilbao FILM Federalna za{tita Brus Li, serija FILM Okean snova

Brazde TV lica

HRT 2
6.50 7.10 7.40 7.50 7.50 8.00 8.10 8.30 8.40 9.10 9.50 11.10 12.40 14.00 14.40 16.10 17.50 19.30 20.00 22.00 101 dalmatinac, crtani film 101 dalmatinac, crtani film TV vrti} Danica Ninin kutak ^arobna plo~a Izazovi Navrh jezika Kokice Briqantin F1, kvalifikacije 25. godi{wica djevoja~kog hora “Zvjezdice“ Hrvatski pisci na TV ekranu ^etiri zida Biblija: Isus, serija Rukomet: Barselona - Zagreb Rukomet: Hrvatska - Makedonija Stranci u Americi, serija Fudbal: Rijeka - Dinamo Volim fudbal

OBN
8.00 9.00 10.30 10.50 11.00 11.20 13.00 13.30 15.10 17.00 18.00 18.50 Cezar i Zain Kad zemqa zatutwi Nimboli, crtani film Nimboli, crtani film Nimboli, crtani film Barbi u Krcku Ora{~i}u, crtani film Evropska liga, pregled OBN star model FILM Kolex Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Info

PINK BH
7.10 7.20 7.30 8.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Qubav je vje~na, serija

subota, 3. april

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 119 2008. 3 - 9. april

ATV

17.00

Beldar i Prajmat ~ine par vanzemaqaca s planete Remulak, ~ija je idu}a misija invazija Zemqe. Kada do`ive nesre}u s letjelicom, ostaju zarobqeni na novoj planeti s nepoznatom vrstom. Jedino {to im sada preostaje je da se prilagode `ivotu na Zemqi i ~ekaju da ih wihova vrsta spasi. Kako vrijeme prolazi, ~uwoglavci shvate da `ivot na “Tre}em kamen~i}u od sunca“ i nije tako lo{, pa odlu~e da pro{ire svoju porodicu. Dobijaju k}erku Koni, pronalaze poslove, sprijateqe se sa kom{ijama, a jedino {to ih razlikuje od tipi~ne ameri~ke porodice su wihove glave u obliku ~uweva, koje postanu sumwive agentu Gormanu. Ameri~ka idila brzo zavr{i kada ih wihova vrsta spasi i vrati na rodnu planetu. Beldar sada ima novu misiju – mora da se vrati na Zemqu i uni{ti je. Uloge: Den Akrojd, Xejn Kartin, Mi{el Burk, Majkl Mekin Re`ija: Stiv Baron
23.10 Ritam nedjeqe 0.00 No} u pozori{tu 11.10 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.40 18.40 19.30 20.00 21.40 22.40 0.30 2.30 3.10 5.00 6.00 Dok. program Vijesti Turizam plus SMS Party Vijesti TV ordinacija Dok. program Super hitovi Poznati Novosti Dnevnik RTS Panorama regije Mega saund FILM Dan D FILM Face s faksa Dok. program Poznati Dobro ti ve~e RTS 20.00 22.00 23.00 23.30 0.30 FILM Kraj rata Top Gear, serija Vijesti Cage Rage Dedvud, serija Info

^uwoglavci

NOVA TV
7.30 8.50 9.10 9.30 9.50 10.20 11.20 12.20 13.20 14.40 17.00 17.10 19.10 20.00 22.20 0.20 1.50 2.50 4.30 6.10
FILM Asteriks i 12 zadataka Superheroj Spajdermen, crtani film Timi Tajm, crtani film Dora istra`uje, crtani film U slu~aju frke, serija Dodir s neba, serija Frikovi, serija ^arobnice, serija FILM Asteriks i 12 zadataka Farma Vijesti FILM Radio Dnevnik FILM Zoro: Maskirani osvetnik FILM Pravedno ubistvo FILM Udar slobode Vidoviti Milan FILM Za dobra stara vremena FILM Pravedno ubistvo Frikovi, serija

2200
RTRS

BEL
8.30 9.00 9.30 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 0.00 1.00 22 ~asa Crtani film Bistro, emisija o ribolovu Rijeke Evrope Iskoristi trenutak, putopis Vijesti Bilding {op, emisija o gra|evinarstvu Vrele gume, emisija o automobilizmu Play now Stil Pravo lice Muzi~ki zid Bela, emisija o kulturi
FILM

Film je ekranizacija ~uvenog romana “Gospo|ica O” Vladimira Nabokova. Ovo je poznata drama o dadiqi i dvojici dje~aka u Rusiji 1906. godine,

Gospo|ica O

wihovom djetiwstvu, pobunama, nesta{lucima i upornosti Gospo|ice O da pri|e wihovom emotivnom bi}u, u ~emu kona~no i uspijeva.

Uloge: Maite Nahir, Anton Mina~kin, Jelena Safonova Re`ija: @erom Fulon

FTV
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 9.00 9.30 12.00 12.05 12.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.50 17.00 17.20 19.10 19.30 20.30 21.30 22.10 22.20 0.00 0.20 Potraga za izgubqenim civilizacijama Mediteranska ogrlica Vijesti Lutkokaz Fil iz budu}nosti, serija To je prava Raven, serija ZIZ Vijesti Mozaik religija FILM Izmi{qeni prijateq Rezovi, serija Abeceda zdravqa Posu{je: Mocart, koncert Mjesto zlo~ina: Majami, serija Vijesti Sarajevska hronika FILM Protivotrov Loto Dnevnik Dobri qudi, {ou Lud, zbuwen, normalan, serija Vijesti FILM Ku}a Velike mame Rezovi, serija FILM Voz smrti

RTL
7.00 7.50 8.30 9.00 9.20 10.00 10.30 11.50 13.40 15.40 17.20 18.30 19.00 20.00 22.10 0.20 2.10 Najqep{i urok, serija Mifi, crtani film Deksterova laboratorija, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Skrivene poruke, serija FILM Pusti vodu da mi{evi odu FILM Izgubqeni u Evropi Fudbal: Man~ester junajted - ^elzi FILM Kengur Xek Zvijezde ekstra Vijesti Hrvatska tra`i zvijezdu FILM Zvjezdana pra{ina FILM Qubav nema pravila FILM Voqeni Astro {ou

Koale, crtani film Bel dan Edzmond, serija Put vina Mali grad u Montani, serija 22 ~asa
FILM

2300
PINK BH

Bela, emisija o kulturi Horoskop

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.10 19.30 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 0.00 0.05 Jutarwi program Vijesti Korijeni, emisija o nacionalnim mawinama Vijesti Riznica znawa Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko-zabavno popodne Vijesti Dnevnik Vijesti Tkanica od nota Vijesti Muzi~ka emisija, zabavna muzika Muzika naroda Vijesti Evergrin klub Vijesti Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Vijesti No}ni program

Samo jedan ~ovjek mo`e da operativac koji ima veliko stane na put jakuzama. Kada je iskustvo sa kulturom i obi~ajedan visoki vladin zvani~nik jima jakuza i on po~iwe istraubijen, anga`ovan je ameri~ki gu na sebi svojstven na~in. Uloge: Stiven Sigal, Metju Dejvis, Vilijam Aterton Re`ija: Mink

Pravila drevne igre

200
PINK BH

BN
6.30 9.00 10.50 12.20 13.00 14.30 16.00 16.20 17.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.10 22.30 23.00 0.00 4.30 5.10 Jutarwi program FILM Boj na Kosovu Svijet na dlanu Auto{op Glot frket FILM Aleks i Ema Novosti Bulevar Kao kod svoje ku}e Pri~e zavi~ajne Zapisi pored puta Monitor Vitafon - zvuk koji lije~i FILM Kamionxije ponovo voze Pregled dana Muzi~ke zvijezde Da se ne zaboravi Starinska pjesma u Etnografskom muzeju Nekad i sad

B 92
7.00 7.20 7.50 8.20 9.00 10.00 10.30 12.05 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.00 Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vodi~ za roditeqe FILM Anastazija FILM Crvenkapa Dolina sunca, serija Hitna pomo}, serija Bu|elar Magazin Kraqevi Mamba, serija Vijesti Pri~i nikad kraja Popodne Vijesti Sun|er Bob, crtani film

Boa protiv pitona
Preambiciozni poslovni ~ovjek odlu~uje da transportuje ogromnog pitona u SAD. Divovska zmija uspijeva da pobjegne u kanalizaciju, gdje joj se gubi svaki trag, izuzev{i qudske `rtve koje ostavqa iza sebe. FBI agent kojem je povjeren slu~aj tra`i pomo} od stru~waka za

zmije koji smi{qa originalan plan kako da uhvati pitona hu{kaju}i na wega bou, vrstu opasne zmije kojoj u mozak ugra|uju ~ip kako bi vidjela isto {to i piton. U me|uvremenu, grupa lovaca pla}enika nastoji da uhvati pitona ne znaju}i na kakvu su se zvijer namjerili.

K3
10.00 Vijesti 10.10 Top 10

Uloge: Dejvid Hjulet, Xejmi Bergman, Kirk BR Vuler Re`ija: Dejvid Flores

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 3 - 9. april 2010.

Глас Српске

RTRS

13.20

PINK BH

10.30

program

TV

Varalica i lopov zvani Knedla bje`i iz zatvora i sti`e u ugledni institut doktora [trukla u Melem bawi. Doktor je specijalista za mr{avqewe i gojewe, a wegove usluge tra`e mnoge va`ne li~nosti, jer se specijalizovao u bolnici u [vajcarskoj. Knedla, otkriv{i da je fizi~ki sli~an doktoru, vidi u tome {ansu da ga onesposobi i preuzima wegov posao, {to dovodi do niza komi~nih zapleta. Uloge: Branko Vidakovi}, Danica Maksimovi}, Dragan Zari} Re`ija: Svetislav Bata Preli}

Debeli i mr{avi

Na svom putu oko svijeta, Jovan~a Mici}, trgovac iz Jagodine, do`ivqava mnoge avanture i uzima u~e{}e u doga|ajima u zemqama u kojima boravi. U Pe{ti se fiktivno `eni, na Divqem zapadu je `rtva napada na po{tanska kola i postaje {erif, zatim je zarobqenik gusara, na}i }e se me|u kupcima djevojaka na dvoru u Kini, u haremu u Persiji. Uloge: Miodrag Petrovi} - ^kaqa, Rade Markovi}, Dara ^aleni} Re`ija: Soja Jovanovi}
4.10 Tenis

Put oko svijeta

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.40 10.00 11.00 11.50 12.30 13.00 13.20 15.00 18.00 19.30 20.10 Muzika Zdravqe je lijek Vijesti Vaskr{wa liturgija \ur|evdanske zvjezdice Serija MTS magazin Rim - Urbi et Orbi Liturgija ^uvari Kosmeta Debeli i mr{avi, film Vaskr{wi program Od bisera grana Dnevnik FILM Sveti Georgije ubiva a`dahu 22.10 Serija 23.10 Igrale se delije 0.10 Magazin Lige {ampiona 0.30 Svjetski sport 1.00 FILM Debeli i mr{avi 2.30 Dnevnik 3.00 MTS magazin 3.50 FILM Gospo|ica O

19.00 20.00 21.00 22.30 0.30 2.00 3.50 4.00 4.10 4.50 6.30

Sve za qubav [esto ~ulo Grand [esto ~ulo Farma FILM Manipulator, Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dvogled Film Xuboks

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 0.00 0.10 1.10 1.50 2.00 3.00 3.40 4.20 4.50 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Hana Montana, serija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Vijesti SAT Vijesti Bijela la|a, serija Robna ku}a Pri|i bli`e, serija Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija FILM Hristovo stradawe, film Dnevnik Egzit Egzit Vijesti Bijela la|a, serija SAT Balkanskom ulicom Sasvim prirodno Slagalica

HRT 1
5.50 6.20 7.00 7.30 8.00 8.10 9.10 10.00 10.10 11.50 12.40 13.00 14.00 14.30 15.10 15.20 18.30 19.10 19.30 20.10 21.10 21.50 22.10 23.40 0.30 1.30 2.00 2.40 3.10 3.40 4.20 5.10 Ekologija Glas domovine Obrazovni program Duhovni izazovi Vijesti Muzika Opera Vijesti Misa Vatikan, prenos Dnevnik Plodovi zemqe More Mir i dobro Vijesti FILM Najve}a pri~a koja je ikad ispri~ana U istom loncu Loto Dnevnik Ko `eli biti milioner Odmori se zaslu`io si, serija Vijesti Biblija: Samson, serija Putevi vjere Koncert klasi~ne muzike Opera Fotografija u Hrvatskoj Dok. program Gara`a U istom loncu Plodovi zemqe More

BHT 1
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 9.00 10.30 11.50 12.30 12.40 13.30 15.00 15.20 15.50 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.20 22.30 23.00 23.30 0.20 1.10 Prirodna ba{tina Moja porodica, serija Vijesti Kineski moreplovac, crtani film TV Liberti Vaskr{wa liturgija Uskr{wa misa Urbi et Orbi Vijesti Debate o debatama F1, Velika nagrada Malezije Vijesti Smawi gas Fudbal: Birmingem Siti - Liverpul Andrea Bocelli Dnevnik Superzvijezde Qudi sa medisona, serija Kod ku}e je najboqe Vijesti Global Sport The Doha Debates Andrea Bocelli Global

ATV
7.00 7.20 8.00 9.50 10.00 11.00 12.30 14.00 17.00 18.40 19.00 20.00 22.00 Iksmen, crtani film Sporti} Vaskr{wi program Vijesti Hrana i vino Sinbad, legenda sa sedam mora, crtani film Ma~ak u {e{iru, film Vaskr{wi program Majstor i [ampita, film Kulinarski qetopis Vijesti FILM Tesna ko`a FILM Ta ~udna qubav

HRT 2 RTS 2
6.00 7.00 7.40 8.00 8.20 8.55 9.00 11.00 12.00 12.20 12.50 14.30 14.50 16.50 19.00 21.30 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 2.30 Muzika za dobro jutro Amen a|es Agroinfo Interfejs Igraj fudbal budi sre}an Vaskr{wa ~estitka Vaskr{wa liturgija Znawe imawe UNHCR - povratak: Kosovo Srpski isto~nici Rukomet (`): [panija - Srbija Mi smo tim Fudbal: Partizan - Spartak Fudbal: Everton - Vest Hem Tenis Hristos voskrese Nedjeqom uve~e Magazin Lige {ampiona Muzika Vikend Evronet Fudbal: Partizan - Spartak Fudbal: Everton - Vest Hem 6.50 7.20 7.40 9.20 12.10 12.40 14.20 16.00 17.20 18.10 19.30 20.00 22.00 23.30 0.00 Tom i Xeri, crtani film Paulino qeto, serija FILM Gepardice 2 F1, Velika nagrada Malezije Crtani film Zvijezde pjevaju Biblija: Isus, serija Koncert duhovne muzike Kamen na kamen FILM The Cheetag Girls: One World Magazin LP FILM Pa~ Adams Uskrsfest ,09 Gara`a Xez

OBN
8.00 9.00 10.00 10.30 11.40 12.30 14.00 14.50 16.10 16.40 17.10 17.50 18.20 18.40 18.50 20.00 21.30 23.20 23.50 1.00 4.10 Kad zemqa zatutwi Indijanci tenkovi topovi Vil i Grejs, serija Ke~eri Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne Fashion Police Viktorija Silveted Viktorija Silveted Skrivena kamera Nimboli, crtani film Nimboli, crtani film Info OBN Star Model FILM Prqavi ples Vil i Grejs, serija Doktor 90210 OBN Star Model Fudbal

PINK BH
8.00 8.10 8.30 9.00 10.30 12.00 12.10 14.00 14.10 14.20 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.20
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Tick, serija BH net FILM Put oko svijeta Info Gold ekspres Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Mahala{i, serija Sva ta ravnica, serija Seks i selo Grand hitovi Dvogled Info Robna ku}a

NOVA TV
7.00 7.40 8.10 8.20 8.50 9.50 U slu~aju frke, serija Superheroj Spajdermen, crtani film Timi Tajm, crtani film Dora istra`uje, crtani film Ulica sje}awa, serija Automotiv

nedjeqa, 4. april

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 139 2008. 3 - 9. april

RTRS

20.10

Godine 1914. u selu u Srbiji na obali rijeke Save, prirodne granice sa mo}nim Austrougarskim carstvom. Stanovni{tvo u selu je podijeqeno izme|u dvije radikalno suprotstavqene struje. Na jednoj su fizi~ki sposobni seqani, potencijalni vojni regruti, na drugoj invalidi veterani iz prethodna dva balkanska rata. Izme|u te dvije grupe vlada veliki animozitet. Ubrzo po~iwe Prvi svjetski rat i zdravi mje{tani su mobilisani. Invalidi koji su ostali u selu poku{avaju da iskoriste `ene i sestre vojnika. Ove vijesti dopiru do srpskih vojnika u rovovima nekoliko dana prije o~ekivanog neprijateqskog napada. Da bi sprije~ila pobunu, srpska Komanda odlu~uje da po{aqe invalide na front i tako rije{i “neprijatnost“. Ovi neobi~ni doga|aji, zasnovani na istinitoj pri~i, pozadina su nesre}nom qubavnom trouglu koji ~ine mladi ratni invalid, lokalni policajac i wegova `ena. Uloge: Lazar Ristovski, Nata{a Jawi}, Milutin Milo{evi} Re`ija: Sr|an Dragojevi}
10.10 10.40 11.10 12.10 13.10 14.30 16.30 16.40 19.10 20.00 21.00 23.10 0.30 1.00 2.40 4.10 5.20 5.40 Magazin Lige {ampiona Novac Zbogom biv{i, serija @ene ameri~kih vojnika, serija FILM Asteriks i velika bitka FILM Za dobra stara vremena Vijesti FILM Zoro: Maskirani osvetnik Dnevnik Farma FILM Hi~ - doktor za qubav Crveni tepih Televizijska posla, serija FILM Tim Amerika FILM Dobre namjere Crveni tepih Automotiv Novac 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 0.30 2.30 4.10 6.00 Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Kafanska pri~a Scena FILM Izgubqeni u prevodu FILM Dan D Dok. program Cinenews RTS

Sveti Georgije ubiva a`dahu

200
PINK BH

Manipulator

BEL
8.30 9.00 10.10 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 14.00 15.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.50 22 ~asa Crtani film Sre}ko i baka Kata, crtani film Tojotin svijet prirode Manastiri Srbije Rije~ vjere Vijesti Film Kreni u prirodu Mali grad u Montani, serija Tojotin svijet prirode Biqana za vas Koale, crtani film Bel dan Edzmond, serija Bel ordinacija Dobra ti ve~e 22 ~asa Odjeqewe za istragu, serija Biqana za vas Horoskop

FTV
7.00 8.00 8.05 8.30 9.00 10.30 11.50 12.30 12.30 13.00 13.30 14.40 14.45 15.20 15.55 16.20 17.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.40 23.10 23.30 0.00 Pavle Aksentijevi} i grupa Zapis Vijesti Dok. program Dok. program Vaskr{wa liturgija Uskr{wa misa Urbi et Orbi Vijesti Zelena panorama Sedmica Dobri qudi Vijesti Svjedok vjere Uspe}e Mitinog raspela Dru`ba sestara k}eri Bo`je qubavi Bojno poqe: Umjetnost ratovawa Ku}a Velike Mame, film Hranoqupci Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM @ivot ili ne{to sli~no Paralele Vijesti Magazin Lige {ampiona FILM Po tvojoj slici

Nasqednik tekstilne kompani- nasiqa, optu`en je za ubistvo je Vejlend, te`ak alkoholi~ar prostitutke Elizabet, ~ije i kompulsivni la`ov, sklon gu- je prepolovqeno tijelo probitku pam}ewa u trenucima na|eno u parku. Uloge: Kris Pen, Elen Barstin, Tim Rot Re`ija: Xonas Pate, Xo{ Pate

Dobre namjere

240
NOVA

RTL
6.40 7.10 7.50 8.10 8.40 9.00 9.40 11.20 13.30 15.40 17.30 18.30 19.00 20.00 21.30 23.10 1.10 Skrivene poruke, serija Mifi, crtani film Deksterova laboratorija, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Jedna od de~kiju, serija FILM Faca poput Majka FILM Qubav nema pravila FILM Zvjezdana pra{ina Kad krave polude, crtani film Diskaveri Vijesti Magazin FILM Ledeno doba 2: Zatopqewe FILM Samo nebo zna FILM No} nad Menhetnom FILM Vojni~ina

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 1.00 5.00 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Korijeni Sje}awa Pono}ne vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Emisija za selo

Pri~a ispri~ana iz tri ugla. Maks upoznaje Elizabet; oni `ive zajedno, ali kad ona spomene brak, on odustaje. Postaje vrlo qubomoran, vjerovatno bez razloga, i misli da se ona spetqala s wegovim prijateqem Xekom. Elizabet, koja je pogo|ena Maksovim odbijawem

da se vjen~a, zapada Xeku za oko, ali prijateqstvo izgleda nevino. Lena, koja radi s Maksom, voli Maksa i shvata da mo`e manipulisati wegovom qubomorom i mo`da, ~ak, uticati da do|e do wegovog rastanka s Elizabet.

Uloge: Dru Barimor, Xenifer Bils, Dezire Kasado Re`ija: Adam Park

B 92
7.00 7.50 8.30 9.00 11.00 11.30 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 0.10 1.10 1.40 Anastazija Crvenkapa Vodi~ za roditeqe Znawe na poklon Potraga Dolina sunca, serija Drugi svjetski rat u boji FILM Kraj rata Vijesti Pri~i nikad kraja Vrlo va`ni Top Gear, serija Vijesti Sun|er Bob, crtani film Sun|er Bob, crtani film Hitna pomo}, serija Utisak nedjeqe Vijesti Patrola Jelen Top 10 Belgrade Rocks Drugi svjetski rat u boji

BN
7.00 19.30 20.10 21.00 Hristos voskrese Otvoreni program Reporta`e Specijalna emisija Gostovawe u studiju Muzika u`ivo Monitor [ou Sne`ane \uri{i} Filmski maraton

2000

Pe~ Adams

HRT 2

K3
9.00 10.00 11.00 12.10 13.00 14.00 15.00 17.00 18.40 Izvorwaci Zemqa, izvor `ivota Rodni kraju, mili raju Panorama regije Hrana i vino Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti

Hanter “Pe~“ Adams 1969. godine svojevoqno odlazi u psihijatrijsku bolnicu. Tamo shvata da pomagawe prijateqima daje smisao wegovom `ivotu. Tada napu{ta bolnicu i obe}ava samom sebi da }e postati qekar i profesionalno pomagati qudima. Uskoro shvata da se medicinski fakul-

tet zasniva na bezosje}ajnoj filozofiji, bez ideje na koji na~in zadovoqiti emocionalne potrebe pacijenata i poboq{ati im kvalitet `ivota. Pe~ Adams odlu~an je u `eqi da na|e na~in kako da im pomogne, iako posqedice wegovog kr{ewa pravila mogu biti ozbiqne.

Uloge: Robin Vilijams, Daniel London, Monika Poter Re`ija: Tom [ediak

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 3 - 9. april 2010.

Глас Српске

ATV

22.00

PINK BH

20.00

program

TV

Utjeriva~ pravde
Bruklinski policajac \ino Felino saznaje da je wegov najboqi prijateq, Bobi Lupo ubijen usred dana pred `enom i dvoje djece. Ubio ga je gangster Ri~i Madano, koji je \inov i Bobijev neprijateq jo{ od djetiwstva. Tokom potrage za Madanom, \ino otkriva stvarne motive Bobijevog ubistva. Uloge: Stiven Sigal, Vilijam Forsajt, Xer Orbah Re`ija: Xon Flin
15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 22.00 23.10 0.00 2.00 4.00 4.10 4.20 4.30 6.10 7.00 9.10 9.30 10.00 10.05 10.50 11.00 12.00 12.10 13.40 14.10 14.30 15.00 15.35 15.40 15.50 16.10 16.30 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.20 20.00 20.30 21.20 22.00 22.10 22.40 23.40 2.00 2.50 6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.00 14.30 15.40 Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Kuku Vasa, serija Magi~na privla~nost, serija FILM Recept za qubav Farma Opasna igra, serija Farma FILM Kupovina krave Sarajevo na liniji Made in Bawa Luka Sportisimo Film Xuboks Dobro jutro Mumijevi, crtani film Kineski morepolovac, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Kod ku}e je najboqe Global Vijesti Liga {ampiona, magazin U~ilica Mini {kola Mali kuvari, crtani film Nema problema Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Putevi zdravqa Moko dijete svijeta, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Premijer liga BiH Naked.TV Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Moda Vijesti Tema dana Dimenzija vi{e FILM Regtajm Mjesto zlo~ina: Wujork, serija U me|uvremenu Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Pokojo, crtani film Jutarwi program Nimboli, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Kulinarski {ou [mekeri u kuhiwi Info Top 10 Fashion police Vil i Grejs, serija Crveni tepih Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 23.00 23.50 1.50 2.50 4.00 4.40 6.00 6.05 8.00 8.10 8.55 9.00 9.10 9.30 9.55 10.00 10.30 10.50 10.55 12.00 12.10 12.20 13.40 13.50 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 2.30 3.00 3.10 4.10 4.40 6.00 6.10 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.15 8.40 9.00 10.00 10.30 10.40 11.00 11.30

Recept za qubav

Mrzovoqan, napet, 64-godi{wi Badhadev Gupta `ivi lagodan i bogat `ivot u Londonu, sve dok se jednog dana u wegovom `ivotu ne pojavi sasvim neobi~na djevojka. Gupta je 64-godi{wi arogantan, egoisti~an, pompezan mu{karac kojem je jedina strast u `ivotu kuvawe. On je potvr|eni ne`ewa koji nikada nije bio zaqubqen, sve do onog trenutka kada se u wegovom restoranu ne pojavi Nina, mlada i {armantna djevojka. Postupno, wih dvoje se zaqubquju jedno u drugo i `ele se vjen~ati, ali postoji samo jedan problem: wegove godine. Uloge: Amitab Bahan, Pare{ Raval, Tabu Zohra Segal Re`ija: R. Balakri{nan
Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Zakon bra}e, serija FILM Besmrtna qubav Ke~eri OBN Star Model Ke~eri Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Fudbal Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom telu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Sjaj trulog novca, serija Dnevnik Sport plus Dinosaurus, crtani film Vijesti FILM Asteriks na Olimpijadi Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Bingo i pjesma Upitnik Vijesti Istra`iteqi iz Majamija, serija Dnevnik Tor~vud, serija FILM Sve Eko karavan Vijesti Upitnik Oko Lov i ribolov U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Agroinfo Kuvati srcem Mali medvjed Mi{a, crtani film Holini heroji, serija Ozi Bu, crtani film Pri~e iz divqine [toperica Pri~a o Indiji Vrele gume Total tenis Reli Vaskrs u Prizrenu Obrazovni program 12.00 12.20 12.50 13.50 14.10 14.30 15.35 15.50 16.30 16.40 17.00 17.30 17.40 18.00 19.10 19.40 20.00 21.00 21.40 23.00 0.00 1.00 1.20 2.20 3.20 3.40 4.00 5.30 5.40 6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 10.40 11.10 12.00 12.30 13.20 15.00 15.30 17.30 18.10 18.30 19.30 20.10 22.00 22.20 23.50 0.40 1.20 1.50 2.20 3.00 5.00 6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 8.50 9.10 9.50 10.30 12.00 12.50 Hristos voskrese Mladi talenti Trezor Pri~e iz divqine [toperica Pri~a o Indiji Tehnologija danas Ovo je Srbija Vaskr{wa ~estitka Liturgija Liturgija Sre}an uskrs Srpski isto~nici Vaskr{wi koncert Blagosloven je ko dolazi u ime Gospodwe Razglednica Pregled Premijer lige Sjaj trulog novca, serija Prijateqi o Me{i FILM U potrazi za Fidelom Pono}ni bluz Tehnologija danas Trezor Pregled Premijer lige Srpski isto~nici Blagosloven je ko dolazi u ime Gospodwe Vaskr{wi koncert Razglednica Mir i dobro Drugo mi{qewe Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Putne biqe`nice Putne biqe`nice Tre}e doba Dnevnik Moj grijeh, serija FILM Doru~ak kod Tifanija Vijesti Auti, film Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik FILM Dr`’te lopova Vijesti Biblija: Samson, serija Zvjezdane staze, serija Ru`na Beti, serija Putne biqe`nice Putne biqe`nice Nabrijani, serija Reprizni program Moj grijeh, serija Delta-stawe, crtani film Vatrogasne pri~e, crtani film TV vrti} ^arobna plo~a Krava i pile, crtani film Ulica Somerset 11, serija Hana Montana, serija Muzika Sutkiwa Ejmi, serija FILM Posu|iva~i 10. festival @udija Dok. program

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 10.00 10.50 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.20 16.30 17.00 18.00 18.20 19.30 20.10 20.40 22.10 23.10 23.30 0.10 1.40 3.10 3.30 4.00 4.30 5.30 7.00 7.40 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.40 11.50 12.00 13.00 14.00 16.00 16.20 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 1.10 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10
Глас Српске

Info kanal Liturgija Vijesti Jutarwi program Serija Dolinom sunca, serija Magna Aura, serija Vijesti Liturgija Uskrsna misa MTS magazin Od bisera grana FILM Sveti Georgije ubiva a`dahu Srpska danas Dolina sunca, serija ^uvari Kosmeta Igrale se delije Dnevnik Pravoslavqe FILM Igra sudbine Duel struna Info profil Profajler, serija Pakov svijet, serija FILM Igra sudbine FILM Magna Aura Srpska danas Dnevnik Muzika Pravoslavqe Viktorija, serija Iksmen, crtani film Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Binsk, crtani film Ple{i, ple{i, serija Vijesti Viktorija, serija Najboqe godine, serija Studio Vijesti Nijemi svjedok, serija Hrana i vino [arpova ~ast, serija Vijesti Najboqe godine, serija Dosije FILM Utjeriva~ pravde Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma Magi~na privla~nost, serija Info Grand {ou Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma

RTS 1

BHT 1

HRT 1

ATV

OBN

RTS 2

PINK BH

HRT 2

ponedjeqak, 5. april

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 159 2008. 3 - 9. april

HRT 1

13.20

Pol Varjak mladi je pisac koji ~esto ima problema sa tragawem za inspiracijom, a i optere}en je svojom vezom sa imu}nom `enom. Jednog dana useli se u novi stan i privu~e ga zgodna, vrckasta Holi, djevojka koja `ivi sama u stanu ispod wegovog. Sprijateqi se s wom i primijeti da ona obo`ava skupe izlaske na kojima osvaja svojim {armom i duhovito{}u. Izme|u wih dvoje po~iwe se razvijati romanti~na
13.30 13.50 14.20 15.00 15.10 15.40 15.50 16.10 17.00 17.20 18.40 19.20 20.10 21.10 22.50 23.00 0.30 6.10 6.50 7.20 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.40 5.00 5.30 6.50 7.10 7.30 8.50 10.40 13.20 15.00 16.40 18.30 18.50 19.00 20.00 Prijateqi, serija Zovem se Erl, serija Ru`na Beti, serija Kod Ane Ton i ton TV vrti} ^arobna plo~a Zvjezdane staze, serija Vijesti FILM Tajna starog tavana Muzika Doktor Hu, serija TV Bingo {ou Jozo Kqakovi} Vijesti FILM Le silence de Lorna Nabrijani, serija Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Najboqe godine, serija Farma Navy CIS, serija Vijesti Heroji, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV FILM Porodi~ne brige Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija In magazin 12.30 14.00 15.00 15.40 17.30 19.30 20.10 21.30 2.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 17.10 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.00 0.30 2.30 7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 13.50 14.20 14.40 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 23.10 23.30 6.00 10.00 10.30 11.10 11.50 13.00 13.30
FILM Klopka Bez maske Servis Karamela FILM Radio Vihor zove An|eliju Da se ne zaboravi Monitor BN koktel Filmski maraton Satelitski program

Doru~ak kod Tifanija

igra, ali on iznenada shvati da je lepr{avost ove djevojke samo wena fasada: naime, ona pati od neuroza, svaka joj veza zavr{i time {to ostavi mu{karca nakon {to dobije skupe poklone, a i redovno posje}uje mu{karca koji odslu`uje zatvorsku kaznu u Sing-Singu. Uloge: Odri Hepbern, Xorx Pepard, Miki Runi, Patri{a Nil Re`ija: Blejk Edvards
Utisak nedjeqe Vijesti Stawe nacije Indija, serija Smrtonosnih 60 Vijesti Sun|er Bob, crtani film Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Potraga FILM Opasna dubina Vijesti Medijum, serija Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Info kanal 22 ~asa Jutarwi program Divqi svijet Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Now, emisija o igricama Bel tribina
FILM

Igra sudbine
Sudbina ih je jednom spojila. Za drugi put }e morati sami da se potrude. Xonatan i Sara su Wujor~ani, koji se slu~ajno sretnu kupuju}i novogodi{we i bo`i}ne poklone. Qubav na prvi pogled je o~igledna i Xontan odmah predla`e da iza|u ponovo, ali Sara odlu~uje da postavi interesantnu igru sudbine. Po woj, ako su zaista suo~eni jedno drugome, bar jedno od wih trebalo bi da sazna broj telefona onog drugog u narednih nekoliko dana. To se me|utim ne dogodi, ali uprkos svemu Xonatan ne prestaje da misli na Saru, ali ni ona na wega, pa oboje odlu~uju da uprkos protivqewu sudbine poku{aju da prona|u onog drugog, uz pomo} svojih najboqih prijateqa.

2040
RTRS

K3
Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Autosprint Dok. program Hrana i vino Play Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Potez Vijesti FILM Aj, Karamela Vijesti Astrologija FILM Izgubqeni u prevodu RTS Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Garfild, crtani film Pozitivna geografija Zelena panorama Mozaik religija Dnevnik Dolina sunca, serija Badi Faro, serija Sedmica Sarajevska hronika Paralele Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta FILM Hajka Dnevnik FILM Japon Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Medijum, serija Vijesti Neobi~ne `ivotiwe

14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 0.30 1.20 2.10 7.30 8.00 10.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 16.30 16.40 16.50 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 0.00 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10

Uloge: Xon Kjuzak, Kejt Bekinsejl, Dejvid Sperov Re`ija: Piter ^elsom

Kupovina krave

200
PINK BH

BEL

NOVA TV

FTV

[areni kuvar Vijesti Play Now, emisija o igricama Mobile, emisija o autima Emblema, emisija o enterijeru Bella Koale, crtani film Bel dan Muzi~ki zid Fair Play, sportski magazin Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa
FILM

Horoskop Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio globus Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

RADIO RS

Poslije petogodi{we veze, Sara obavje{tava Dejvida da odlazi u Wujork na dva mjeseca dok on ne odlu~i da li je spreman za brak. Dejvid slu{a savjete svojih prijateqa `enskaro{a i u svom lutawu po Los An|elesu upoznaje misterioznu `enu. Sara u me|uvremenu dobija ponudu od svog zgodnog {efa, koju vjerovatno ne}e mo}i da odbije. Dejvid dolazi do neo~ekivanih rezultata tra`e}i qubav svog `ivota Uloge: Xeri O’Konel, Brixit Vilson, Alisa Milano Re`ija: Volt Beker

2010
HRT 1

Dr`’te lopova

RTL
Krava i pile, crtani film Mifi, crtani film Neustra{ivi Spirit, crtani film FILM Poli FILM Hari Poter i odaja tajni [arlotina mre`a, crtani film FILM Maskin sin FILM Xumanxi Vijesti Magazin Ve~era za pet FILM Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoru`ana 21.50 FILM Mirotvorac 0.10 Vijesti 0.20 Re`i me, serija 2.00 Astro {ou

B 92

BN
9.00 Svijet Renomea 10.30 JV komerc: Cvr~ak na sat 11.30 Muzi~ke zvijezde

Amerikanac Xon Robi zvani Ma~ak povukao se iz posla te mirno i bogato `ivi na francuskoj rivijeri. Kad se u luksuznom hotelu po~nu doga|ati kra|e na isti na~in na koji je on nekad radio, Robi mora da prona|e pravog krivca kako bi dokazao da je nevin. Pri tom se na wegovom putu nalaze `ene koje mu, svaka na svoj na~in, poma`u: bogata Xesi Stivens vjeruje u wegovu nevinost; wena prelijepa, razma`ena k}i Frensis ne vjeruje mu ni{ta, ali se bezglavo zaqubi, a dra`esna Francuskiwa Daniel neprekidno mu je za petama. Uloge: Keri Grant, Grejs Keli, Brigit Ober Re`ija: Alfred Hi~kok

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 3 - 9. april 2010.

Глас Српске

ATV

22.30

PINK BH

1.00

program

TV

U vremenu kada najrazli~itiji mediji, a posebno internet, obiluju pri~ama o zavjerama i zata{kavawima, wujor{ki taksista Xeri Fle~er skupqa i najmawe komadi}e glasina i pri~a, djeli}e informacija i komadi}e svoje nejasne pro{losti, od ~ega konstrui{e teorije zavjere o svemu na {ta nai|e: od vanzemaqaca do zakulisnih politi~kih spletki. Osim {to svoje teorije objavquje na internetu, Fle~er ih prezentuje i vladinom pravniku Alis Saton, `eni koju posmatra izdaleka i za koju osje}a posebnu povezanost. Uloge: Mel Gibson, Xulija Roberts, Patrik Stjuart Re`ija: Ri~ard Doner

Teorija zavjere

Povu~eni mladi} Trevis, poslije o~eve smrti, ostaje da `ivi sam na farmi. Otac ga je ~esto zlostavqao i sada Trevisa te uspomene mu~e i u snu. Me|utim, to je malo mjesto u kojem se svi poznaju, pa se preko svega }utke prelazi. [erif, koji nikad ne koristi oru`je, jer za to nema potrebe, pona{a se prema Trevisu gotovo kao prema sinu. Jednog dana pred farmom se iskrca zgodna autostoperka Keli En. Ona treba da stigne do gradi}a udaqenog pedesetak kilometara u kojem }e nastupati u pozori{tu. Uloge: Petsi Kensit, Stiven Boldvin Re`ija: Djuen Klark
10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.30 15.50 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 23.00 1.10 3.10 3.20 Kulinarski {ou Stol za 4 Info Top 10 Ke~eri Zakon bra}e, serija Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Distrikt, serija FILM Sredwo{kolac na tajnom zadatku FILM Besmrtna qubav OBN Star Model Ke~eri Fudbal 11.50 12.50 13.50 14.20 14.50 15.10 15.30 16.00 16.50 17.20 18.00 18.30 19.00 19.50 20.10 20.30 21.10 22.00 22.30 23.00 23.30 0.00 0.50 1.20 2.20 4.00 5.00 Muzika Trezor Pri~e iz divqine Enciklopedija za radoznale Religije svijeta Izme|u igre i matematike Tehnologija danas Ovo je Srbija Liturgija Liturgija Muzika Mali medvjed Mi{a, crtani film Holini heroji, serija TV mre`a Liga {ampiona, emisija Bunt Sjaj trulog novca, serija Obrazovni program Staro srpsko pisano nasqe|e ^itawe pozori{ta Dani komedije u Jagodini Bijelo dugme Tehnologija danas Trezor Fudbal: Barselona - Arsenal Liga {ampiona Bijelo dugme

Gorka `etva

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 12.40 13.10 14.00 14.05 14.50 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.20 19.00 19.05 19.30 20.10 20.30 22.50 23.20 0.10 1.40 2.30 2.50 3.20 3.40 4.10 Info kanal Liturgija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Leonardo, crtani film Magna Aura, serija MTS magazin Vijesti Liturgija ^uvari Kosmeta [umska sonata Herbarijum Klinika, serija Zoopis Vijesti Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Bawalu~ka panorama Srpska danas Dolina sunca, serija ^uvari Kosmeta O qubavi i kreativnosti Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Liga {ampiona, emisija Fudbal: Barselona - Arsenal Info profil Liga {ampiona, pregled Pakov svijet, serija Klinika, serija Magna Aura, serija Srpska danas Bawalu~ka panorama Dnevnik
FILM

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.30 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 1.00 2.40 2.50 3.00 3.10 4.40 6.20

Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma Magi~na privla~nost, serija Info Dvogled Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Kuku Vasa, serija Magi~na privla~nost, serija Farma Mahala{i, serija Grand parada Farma FILM Gorka `etva Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand parada
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 20.40 22.30 23.30 23.50 0.40 1.30 3.10 4.10 4.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Kvadratura kruga Razglednica Vijesti Sjaj trulog novca, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Istra`iteqi iz Majamija, serija Mulan, crtani film Vijesti Pri|i bli`e, serija Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Fudbal: Barselona - Arsenal Liga {ampiona, pregled Dnevnik Istra`iteqi iz Majamija, serija Tor~vud, serija FILM Gejmeri Pri|i bli`e, serija Oko Kvadratura kruga

Xuboks

HRT 1
5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.20 16.00 17.30 18.10 18.30 19.30 20.00 20.40 22.00 22.30 23.30 0.00 0.50 1.40 2.20 3.10 4.00 4.30 5.00 Normalan `ivot Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Era poslije nafte Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Me|u nama Emisija iz kulture Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Globalno sijelo Dr`ava selo grad Poslovni klub Otvoreno Vijesti Drugi format Zvjezdane staze, serija Ru`na Beti, serija Zlo~ina~ki umovi, serija Nabrijani, serija Globano sijelo Poslovni klub Moj grijeh, serija

BHT 1
7.00 9.00 9.05 9.10 9.20 9.30 9.55 10.00 10.50 11.00 11.50 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 16.20 16.50 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.10 22.40 0.30 1.30 Dobro jutro Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Mali kuvari, crtani film Nema problema Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Putevi zdravqa Moda Dimenzija vi{e Vijesti Naked.TV U~ilica Frenderi, crtani film Mini {kola Avenija Okean, serija Dru{tvo znawa Ko{arka: [iroki TT Kabeli - Igokea Moj prvi izbor Dnevnik Ubistvo Aleksandra Kara|or|evi}a Crta Hotel Babilon, serija Vijesti Tema dana Fudbal - Liga {ampiona Hotel Babilon, serija Crta

ATV
7.00 7.40 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.40 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.30 18.00 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 0.30 1.30 Viktorija, serija Iksmen, crtani film Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Ple{i ple{i, serija Vijesti Viktorija, serija Najboqe godine, serija Dosije VIP, serija Vijesti Nijemi svjedok, serija Hrana i vino Vitafon [arpova ~ast, serija Vijesti Najboqe godine, serija Jedan na jedan Duda sat {ou FILM Teorija zavjere Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
6.40 7.00 7.30 8.00 8.20 9.00 9.20 10.00 10.40 12.20 13.10 13.30 14.10 14.50 15.10 Delta-stawe, crtani film Vatrogasne pri~e, crtani film TV vrti} Krava i pile, crtani film Ulica Somerset 11, serija Hana Montana, serija Muzika Sudija Ejmi, serija Unexpected Mrs. Pollifax, film Dokuteka Prijateqi, serija Zovem se Erl, serija Ru`na Beti, serija Kod Ane Koga briga

RTS 2
5.50 6.00 7.00 7.50 8.20 8.40 8.45 9.10 9.40 10.00 10.10 11.00 11.30 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Mali medvjed, crtani film Holini Heroji, serija Ozi Bu, crtani film Pri~e iz divqine Enciklopedija za radoznale Religije svijeta Izme|u igre i matematike Pregled Premijer lige Trag @ivot i standardi

OBN
6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00 10.20 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Pokojo, crtani film Jutarwi program Nimboli, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo
Глас Српске

utorak, 6. april

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 179 2008. 3 - 9. april

HRT 2

10.40

Gospo|a Emili Polifaks ostala je udovica. Mnogo vremena provodi na mu`evom grobu, a i u svim drugim situacijama vodi zami{qene razgovore sa svojim nepre`aqenim Virxilom. Qekar joj savjetuje da se po~ne baviti ne~im {to je mo`da oduvijek `eqela, ali nije imala vremena, ne~im poput vrtlarewa, {ivawa i sli~no. Sigurno nije o~ekivao ono {to je gospo|a Polifaks rekla: oduvijek je `eqela da bude {pijun. Ne odga|aju}i ni trena, ona odlazi u CIA, na razgovor s jednim od {efova. Razo~arana je kad sazna da mo`e da postane {pijun tek na preporuku svog kongresmena. U tom se trenutku dogodi zabuna: agent koji je s wom razgovarao nakratko izlazi iz kancelarije, a ulazi jedan od {efova koji ima dogovoren sastanak s nepoznatom gospo|om konspirativnog nadimka Taristika. Uloge: An|ela Lansburi, Tomas Ian Grifit, Ed Bi{op Re`ija: Entoni Pulen [ou
15.40 16.10 17.00 18.00 18.10 18.50 19.20 20.10 22.20 22.40 23.30 0.10 TV vrti} Zvjezdane staze, serija Drugi format Vijesti @upanijska panorama Muzika Doktor Hu, serija Nepokoreni grad, serija Vijesti Zlo~ina~ki umovi, serija Fali~ni pansion, serija Nabrijani, serija 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.10 22.30 23.00 0.40 3.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.00 0.30 2.30 Novosti Poznati Skrivena kamera Prije i poslije Skrivena kamera Novosti Pri~e iz Francuske Stem 011 Novosti FILM Kordon Novosti Fojlov rat, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Glot frket Loto Pregled dana FILM Marija milosti puna Astro~et Satelitski program Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija Hrana i vino Poznati Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Utorkom u`ivo FILM Spice World Vijesti Astrologija Video top 10 RTS 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 0.30 1.20 2.10 Smrtonosnih 60 FILM Opasna dubina Vijesti Stawe nacije Potraga specijal Smrtonosnih 60 Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Indija, serija Vijesti, film Vijesti Medijum, serija Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Info kanal

Unexpected Mrs. Pollifax

300
NOVA

Vo|a
je policijska jedinica koju vodi wegova biv{a `ena koja nosi oznaku. Wega mu~e dok ne pristane da u|e u hri{}ansku grupu u zatvoru, da bi ubili Ilaju Koena, hri{}anskog vo|u koji je ostao na slobodi. Tom i dvojica odmetnika susre}u se u zatvoru i planiraju bijeg.

NOVA TV
6.10 6.50 7.20 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 20.40 22.40 23.00 23.30 0.00 0.30 1.00 2.00 3.00 4.40 5.00 5.30 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Najboqe godine, serija Fudbal - Liga {ampiona Vijesti UFC specijal Liga {ampiona, pregled Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV FILM Vo|a Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija In magazin

Dva antihri{}anska odmetnika, Xeri i Brodi ukradu automobil prijatequ koji je tako|e odbio da nosi oznaku. Kad stignu na mjesto doga|aja, shvate da se predomislio i da je puno sre}niji. Odmetnici su uhva}eni i odvedeni u zatvor. Toma Wumena, krijum~ara, uhvatila

Uloge: Stiven Boldvin, Erik Roberts, A.R. Vajt, Kevin Dauns Re`ija: Kevin Dauns

Bel
7.30 8.00 10.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 16.20 16.30 16.40 17.10 17.40 18.10 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 0.00 22 ~asa Jutarwi program Divqi svijet Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Now, emisija o igricama Fair Play, sportski magazin
FILM

K3

[areni kuvar Vijesti Play Now, emisija o igricama Mobile, emisija o automobilima TV Liberti Tojotin svijet prirode Iznad i poslije, emisija o nauci Vrele gume, emisija o automobilizmu Koale, crtani film Bel dan Bonaventura Bel gost Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa
FILM

2200
Mu{karce je ponekad lak{e privu}i nego odbiti. Dvije godine poslije razvoda 37-godi{wa Sara Harlih nijednom nije iza{la na sastanak i sada je potpuno odlu~na da promijeni situaciju. Ne znaju}i kako da upozna slobodne mu{karce, Sara se hrabro javi na oglas slomqenih srca, ali ~ovjek koji je do~eka ne poka`e se

Voli{ li pse

RTL

RTL
7.20 7.50 8.10 10.00 12.10 12.30 13.20 14.10 15.50 16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.40 0.00 0.40 1.40 2.40 Krava i pile, crtani film Mifi, crtani film Maskin sin, film FILM Xumanxi Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Dadiqa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Hrvatska tra`i zvijezdu Qubav je na selu FILM Voli{ li pse Vijesti Sara Konor: Hronike, serija Re`i me, serija Astro {ou Re`i me, serija

Horoskop

ispuwewem wenih snova. Sarina sestra Kerol nagovori je da se ne obeshrabri nego da sama objavi svoj oglas te, iz nekih nepoznatih razloga, u wega ukqu~i i pitawe “Voli{ li pse?”, iako Sara sama ne posjeduje psa. Na wen se oglas javi mnogo mu{karaca, svi redom qubiteqi pasa, pa Sara mora da posu|uje i psa svog brata.

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti iz unutra{we politike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

Uloge: Dajan Lejn, Xon Kjuzak, Dermot Malroni, Elizabet Perkins Re`ija: Gari Dejvid Goldberg

FTV
7.00 8.50 9.00 12.00 12.10 13.00 16.40 17.10 18.00 19.00 19.30 20.10 20.30 22.40 23.10 23.50 0.30 Dobro jutro Vijesti Otvoreni program povodom 6. aprila Dnevnik Dolina sunca, serija Otvoreni program Federacija danas Dolina sunca, serija Dodjela [estoaprilskih nagrada Upitnik Dnevnik Loto Fudbal - Liga {ampiona Dnevnik Pregled Lige {ampiona Planine u mom srcu Hajd u park

1400
B 92

B 92
6.00 10.00 10.30 11.10 11.50 13.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Vijesti

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Vodena planeta 9.10 Svijet na dlanu

Ketrin je vrlo va`an gost na da joj se bilo {ta desi. Kre}u ameri~kom brodu, a oni su jena putovawe koje se sve vi{e dinica mornari~kih specijakomplikuje: od bande terorislaca, sna`ni, izvje`bani ta koji preuzimaju komandu momci na specijalnom zadatnad brodom do nuklearne kaku. Zadatak je, naime, da paze tastrofe i prijete}eg velikog na Ketrin, k}erku velike talasa koji nosi sve pred sozvjerke, koji ne}e tolerisati bom. Uloge: Xejms Koburn, Kostas Mandilor, Finola Hjuxis Re`ija Xon Pu~

Opasna dubina

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 3 - 9. april 2010.

Глас Српске

ATV

22.00

PINK BH

0.00

program

TV

Dobronamjerni genije stvara virtuelnu rijaliti video-igru u kojoj, poslije napada virusa, wegov unuk ostaje zarobqen. Otac dje~aka ulazi u virtuelni svijet igre da bi pobijedio virus i spasio sina prije nego {to i jedan i drugi ostanu zauvijek zarobqeni. Uloge: Don “Dragon“ Vilson, Sintija Rotrok, Lorenco Lamas Re`ija: Art Kama~o

SCI borac

Stejsi Holt je koproducent dnevnog tok {oua, koji vodi Kipi Ken. Stejsi frustrira to {to wen momak ne `eli da razgovara o svojim biv{im vezama. Uz podr{ku svoje koleginice Barb odlu~i da prokopa po wegovom ru~nom ra~unaru, ne bi li saznala {togod o biv{im djevojkama. Koriste}i emisiju kao varku, a Barb kao vodi~a, Stejsi intervjui{e te djevojke i sprijateqi se s wima i otkriva da su mu neke biv{e jo{ uvijek sada{we. Uloge: Keti Bejts, Holi Hanter, Britani Marfi Re`ija: Nik Haran
10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.50 14.20 15.30 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 0.20 3.50 4.30 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 14.20 15.00 15.05 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 20.40 Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Top 10 Sedam ratnika, serija Lonci i poklopci Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Dejana tok {ou FILM Ucjena OBN Star Model Ke~eri Fudbal 14.00 14.20 14.40 15.30 16.00 16.30 17.00 17.20 17.50 18.40 19.00 20.00 20.20 20.40 21.10 22.00 23.30 0.00 0.30 1.30 3.20 4.00 4.20 5.00 5.30 Klinika Vet Srpsko slikarstvo 1900-1941 Pri~a o Indiji Tehnologija danas Ovo je Srbija Liturgija Obrazovni program Ekologija Pink Martini Mali medvjed Mi{a, crtani film Holini heroji, serija U svijetu Liga {ampiona Beokult Sjaj trulog novca, serija FILM Kako iznajmiti suprugu U susret beogradskom festivalu igre Tehnologija danas Trezor Fudbal: Man~ester Junajted - Bajern Liga {ampiona U svijetu Pink Martini Beokult U susret beogradskom festivalu igre

Mala crna kwiga

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 12.40 13.10 14.00 14.50 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.30 22.10 23.10 23.40 1.20 2.10 3.00 3.20 3.50 4.10 4.40 5.00 7.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.40 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 1.00 6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
Глас Српске

Info kanal Liturgija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Leonardo, crtani film Magna Aura, serija MTS magazin Vijesti Liturgija ^uvari Kosmeta Uspon velikih sila Klinika, serija Herbarijum Vijesti Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Panorama isto~nog Sarajeva Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik [tikla Dizajneri (nemam {ta da obu~em) RT gweva, serija Moje pjesme moji snovi Info profil Fudbal - Liga {ampiona Uspon velikih sila Klinika, serija Magna Aura, serija Srpska danas Panorama Isto~nog Sarajeva Dnevnik Muzika [tikla

12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 2.00 2.10 2.20 2.30 3.30 5.30 7.00 9.00 9.10 9.15 9.20 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.00 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 15.50 16.00 16.10 16.30 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.30 22.40 22.50 23.30 23.50 0.20 6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00

Info Grand parada Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Kuku Vasa, serija Magi~na privla~nost, serija Farma Paparaco potjera Farma FILM Mala crna kwiga Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Paparaco potjera Xuboks
FILM

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Trag Robna ku}a Vijesti Sjaj trulog novca, serija Dnevnik Sport plus Fudbal: Japan - Srbija @ivot je `ivot Vijesti Ekspedicija Gvajana Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Fudbal: Man~ester Junajted - Bajern 22.30 Liga {ampiona, pregled 23.30 Dnevnik 23.50 Istra`iteqi iz Majamija, serija 0.40 Tor~vud, serija 1.30 FILM Doroti Dandrix 3.20 Fudbal: Japan - Srbija

BHT 1
Dobro jutro Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Otvori prozor Aladinove pri~e, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dru{tvo znawa Ubistvo Aleksandra Kara|or|evi}a Crta Vijesti Misliti zeleno U~ilica Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Dobro do{li u moju zemqu Uradi sam, uradi sama Frenderi, crtani film Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Euroimpuls Moko dijete svijeta, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Sudska hronika Sportska srijeda Fudbal - Liga {ampiona Vijesti Tema dana Liga {ampiona, pregled U me|uvremenu Euroimpuls

HRT 1
5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.30 16.00 17.30 18.10 18.20 19.10 19.30 20.10 21.00 21.50 22.20 23.20 23.50 0.50 1.30 2.20 3.00 3.50 4.30 5.00 6.50 7.10 7.40 8.10 8.30 9.00 9.20 10.00 13.30 14.00 14.20 14.40 15.10 15.40 16.30 Me|u nama Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti U svijet bez leda Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Religijski program Dok. program Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Loto Dnevnik A sad u Evropu Dossier.hr Proces Otvoreno Vijesti e-Hrvatska Zvjezdane staze, serija Urednica tabloida, serija Nabrijani, serija Dossier.hr A sad u Evropu Dok. program Moj grijeh, serija

ATV
Viktorija, serija Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Ple{i ple{i, serija Vijesti Viktorija, serija Najboqe godine, serija Jedan na jedan VIP, serija Vijesti Nijemi svjedok, serija Hrana i vino Vizita Vijesti Najboqe godine, serija Dok. program FILM SCI borac Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

RTS 2
6.00 6.10 7.00 7.25 7.50 8.20 8.25 8.50 9.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Mali medvjed Mi{a, crtani film Holini heroji, crtani film Ozi Bu, crtani film Klinika Vet Srpsko slikarstvo 1900-1941 Pri~a o Indiji Interfejs TV mre`a Ekologija Obrazovni program Muzika Trezor

HRT 2
Delta-stawe, crtani film Vatrogasne pri~e, crtani film TV vrti} Krava i pile, crtani film Ulica Somerset 11, serija Hana Montana, serija Muzika Sjednica Hrvatskog sabora Muzika Prijateqi, serija Kod Ane Koga briga TV vrti} Zvjezdane staze, serija e-Hrvatska

PINK BH
Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma Magi~na privla~nost, serija

OBN
Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Pokojo, crtani film Jutarwi program Nimboli, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model

srijeda, 7. april

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 199 2008. 3 - 9. april

B92

14.00

Manolo Bonila je novinar latinoameri~ke tabloidne televizije koji odlazi u Ekvador da izvje{tva o slu~aju ubistva troje djece `rtava serijskog ubice poznatog kao “monstrum iz Babahoja“. Na shrani djece, trgovac Vinisio Sepeda slu~ajno kolima udari jedno dijete. Pobjeswela masa vadi nesre}nog voza~a iz kola i kre}e da ga lin~uje. Manolo ipak uspijeva da ga spasi od sigurne smrti, a kasnije, kada ga posjeti u zatvoru, Sepeda mu se povjerava da zna ko je “monstrum iz Babahoja“, kao i da zna gdje je zakopao svoje ostale `rtve. Sepeda `eli da mu da informacije u zamjenu za slobodu, ali Malono odlu~uje da ne obavijesti policiju ve} da sam krene da istra`i slu~aj. Uloge: Xon Leguizamo, Damian Alkazar, Peki Andino re`ija: Sebastian Kordero
17.20 19.20 20.00 20.40 22.30 23.20 0.10 6.10 6.50 7.20 7.40 8.00 8.10 10.10 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 21.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.50 5.30 7.20 7.50 8.10 10.00 10.30 11.10 11.40 12.10 12.30 13.20 14.10 15.50 16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 21.50 22.40 23.30 23.40 1.20 6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 Fudbal: Hajduk - Dinamo Doktor Hu, serija Liga {ampiona, emisija Fudbal Liga {ampiona, pregled Urednica tabloida, serija Nabrijani, serija 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 22.30 23.00 0.40 3.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.20 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 22.00 23.00 23.30 1.10 6.00 10.00 10.30 11.10 11.50 13.00 Novosti
FILM

Vijesti

NOVA TV
Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Najboqe godine, serija Farma Vijesti Privatna praksa, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV FILM Kancelarijski ubica Medij, serija In magazin

Novosti Fojlov rat, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Crno na bijelo Pazi mogu}e je Pregled dana FILM Istok je isto~no Astro~et Satelitski progtram

Marija milosti puna

K3
Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Kafanska pri~a Cinenews Hrana i vino Hronika Doboja Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Dobro ti ve~e Novosti FILM Empajer Stejt Astrologija Muzika RTS

Smrtonosnih 60 FILM Vijesti Vijesti Stawe nacije Indija, serija Smrtonosnih 60 Vijesti Sun|er Bob, crtani film Pingvini s Madagaskara, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Indija, serija 22.00 FILM Ubiti kraqa 0.00 Vijesti 0.30 Medijum, serija 1.20 Sve }e biti dobro, serija 2.00 Bitange i princeze, serija Info kanal

13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30

320
NOVA

Kada Dorin Daglas, lektor za jednog od svojih kolega, otkri~asopis “Constant Consumer“, va da ubistvo mo`e da unese zbog smawewa broja radnika `ivost u wen osamqen `ivot, mora da po~ne da radi kod kua kancelarija u wenom podru}e, ne zna kako s tim da se no- mu pretvara se u sablasno si. Nakon {to slu~ajno ubije mjesto. Uloge: Kerol Kejn, Moli Ringvold, Xini Triplhorn, Barbara Sukova Re`ija: Sindi [erman

Kancelarijski ubica

Bel
7.30 8.00 10.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 16.30 16.40 16.50 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 0.00 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 22 ~asa Jutarwi program Divqi svijet Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Now, emisija o igricama Bel gost [areni kuvar Vijesti Play Now, emisija o igricama Mobile, emisija o autima Iskoristi trenutak, putopis Velikani 20. vijeka Koale, crtani film Bel dan Muzi~ki zid Puls grada, gradski magazin Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Horoskop
FILM FILM

1405
BN

Marija milosti puna

RTL
Krava i pile, crtani film Mifi, crtani film Drugo lice, serija Kraq Kvinsa, serija Dadiqa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Dadiqa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mentalist, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Put osvete, serija Vijesti Re`i me, serija Astro {ou

FTV
Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Grimove bajke Pozitivna geografija Ekovizija BH pjesmarica Dnevnik Dolina sunca, serija Badi Faro, serija Pregled Lige {ampiona Dok. program Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik FILM San qetwe no}i Odgovorite qudima Dnevnik Fudbal - Liga {ampiona Vlatko Stefanovski

Sedamnaestogodi{wa Marija moran, a stroga pravila moraAlvarez je veoma religiozna. ju da se po{tuju. Jedinu razno@ivi u malom gradu sjeverno vrsnost u wen `ivot unose do Bogote sa majkom, bakom, proslave na pija~nom trgu koje sestrom i sestrinim malim siposje}uje sa svojim momkom tonom. Radi na velikoj planta`i kom vikenda. Jednog dana upada ru`a - posao joj je da ~isti u sva|u sa {efom i brzo donotrwe sa stabqika. Posao je za- si odluku da prizna poraz. Uloge: Katalina Sandino Moreno, Virxini Ariza Re`ija: Xo{ua Marston

RADIO RS
Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

2300
BN

BN
Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Poznati Skrivena kamera Stem 011 Skrivena kamera Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske

B 92
Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Medijum, serija Vijesti

Radwa ovog filma se doga|a sjedstvu. Xorxa to suvi{e ne 1971. u Man~esteru, sumornom brine, kao ni eskaliraju}i inindustrijskom gradu gdje pakisdijsko-pakistanski sukob oko tanski imigrant Xorx Kan sa Ka{mira i Banglade{a. Ono svojom engleskom suprugom Elom {to ga najvi{e mu~i je to da se dr`i malu trgovinu. Wegov kowegovo sedmoro djece previ{e m{ija g. Morhaus je pristalica dobro adaptiralo na svoju novu rasisti~kog politi~ara Enoha otaxbinu, svijet koji se mijewa Pauela, te organski ne mo`e da brzinom koja {okira ~ak i starosjedioce. smisli Pakistance u svom suUloge: Om Puri, Linda Base, Xordan Rotlix Re`ija: Damien O’Donel

Istok je isto~no

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
20 3 - 9. april 2010.

Глас Српске

ATV

22.00

PINK BH

23.00

program

TV

Kramer protiv Kramera

Ted Kramer je ~ovjek od karijere kome je posao ispred porodice. Wegova supruga Xoana to vi{e ne mo`e da trpi i odlu~uje da ga napusti. Ted je sad suo~en sa zadacima odr`avawa ku}e i brige o sebi i svom sinu Biliju. Kad je nau~io da prilagodi `ivot novim odgovornostima, Xoana se pojavquje i `eli Bilija. Ted odbija da ga preda majci pa zavr{avaju na sudu gdje se bore za starateqstvo nad svojim sinom. Uloge: Dastin Hofman, Meril Strip, Xejn Aleksander Re`ija: Robert Benton

Fanati~na i netolerantna ~asna sestra mora}e da se suo~i sa `ivotima koje je uni{tila kada nekolicina wenih biv{ih u~enika odlu~uje da upadne na wen bo`i}ni ~as. Uloge: Dajan Kiton, Brajan Benben, Valas Langam Re`ija: Mar{al Brikma
8.50 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.40 14.30 15.50 16.20 16.50 17.00 17.30 18.10 18.50 19.10 20.00 20.40 21.00 23.00 23.30 0.20 3.20 Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Top 10 Evropska liga, pregled Dejana tok {ou Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Evropska liga, emisija Fudbal: Volfsburg - Fulam Ke~eri Fudbal, pregled OBN Star Model Fudbal 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.20 14.40 15.00 15.30 16.00 16.50 17.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 22.50 23.20 0.40 1.40 2.40 3.20 3.50 4.10 4.40 5.10 U svijetu Ekologija Trag u prostoru Muzika Trezor Pri~e iz divqine Kaligrafija Brojevi Seksperti Tehnologija danas Ovo je Srbija Bardovi teatra Vaterpolo: Beograd - Vojvodina Mali medvjed Mi{a, crtani film Holini heroji, serija @ivot i standardi Seoba Sjaj trulog novca, serija Metropolis Kontekst Muzika Tehnologija danas Vaterpolo: Beograd - Vojvodina Bardovi teatra Muzika Metropolis @ivot i standardi Seoba Kontekst Muzika

Sestra Meri sve obja{wava

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 12.40 12.50 13.10 14.00 14.50 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.50 23.10 0.40 1.30 2.20 2.50 3.20 3.40 4.10 4.20 5.00 Info Liturgija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Leonardo, crtani film Magna Aura, serija MTS magazin Vijesti Liturgija Herbarijum Muzika Uspon velikih sila Klinika Zoopis Vijesti Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Panorama Bijeqine Srpska danas Dolina sunca, serija @ena danas Vje~nom qubavqu Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Pe~at Heroji i fenomeni Naslovi Largo, serija Info profil Pakov svijet, serija Uspon velikih sila Klinika, serija Magna Aura, serija Srpska danas Panorama Bijeqine Dnevnik Muzika Largo, serija Pe~at

9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 1.00 3.00 3.10 3.20 3.30 5.00 7.00 9.00 9.10 9.15 9.20 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 11.50 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 16.10 16.30 17.30 17.35 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.10 22.40 23.30 1.10 1.40 2.00

BH net Farma Magi~na privla~nost, serija Info Sve za qubav Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Kuku Vasa, serija Magi~na privla~nost, serija Farma Zabraweni forum FILM Sestra Meri sve obja{wava Farma Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Gold ekspres
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 14.40 15.00 15.10 15.50 15.55 16.50 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 0.00 0.10 1.00 1.40 3.10 4.00 4.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti Sjaj trulog novca, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Istra`iteqi iz Majamija, serija Mulan 2, crtani film Kulinarski qetopis Vijesti Ekspedicija Gvajana Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Raspakivawe Vijesti FILM [kola straha 2 Dnevnik Istra`iteqi iz Majamija, serija Tor~vud, serija FILM Mafija{i Ekspedicija Gvajana Oko UNHCR - Povratak: Kosovo

BHT 1
Dobro jutro Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Dobro do{li u moju zemqu Uradi sam uradi sama Frenderi, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija okean, serija Vijesti Euroimpuls Sudska hronika The Doha Debates Vijesti Misliti zeleno U~ilica Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Zakoni zdravqa Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa Bijela hronika U me|uvremenu Nedirnuta priroda Japana Moko dijete svijeta, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Put u Saharu Josip Pejakovi}: U ime naroda Dobrodo{li u region Lajfstajl Vijesti Tema dana Sva ^eova lica FILM Tujin brak U me|uvremenu Nedirnuta priroda Japana Dobrodo{li u region

HRT 1
5.40 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.30 16.10 17.40 18.20 18.30 19.30 20.10 21.10 21.50 22.20 23.20 23.50 0.20 1.00 1.50 2.30 3.10 4.40 5.00 Religijski program Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti U svijetu bez leda Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Trenutak spoznaje Dok. program Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Ko `eli biti milioner Dome slatki dome, serija Pola ure kulture Otvoreno Vijesti Indeks Zvjezdane staze, serija Ru`na Beti, serija Zavr{ni udarac, serija Opra {ou Dok. program Pola ure kulture Moj grijeh, serija

ATV
7.00 8.20 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.40 12.00 13.00 14.00 15.00 16.20 17.30 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 1.00 Viktorija, serija Hrana i vino Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Ple{i ple{i, serija Viktorija, serija Najboqe godine, serija Vizita VIP, serija Nijemi svjedok, serija Hrana i vino Auto {op magazin Poslovni kurs Vijesti Najboqe godine, serija Ispuni mi `equ FILM Kramer protiv Kramera Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
6.40 7.00 7.30 8.00 8.20 9.00 9.20 10.00 13.30 13.50 14.10 15.00 15.10 15.40 Delta-stawe, crtani film Vatrogasne pri~e, crtani film TV vrti} Krava i pile, crtani film Ulica Somerset 11, serija Hana Montana, serija Muzika Sjednica Hrvatskog sabora Prijateqi, serija Zovem se Erl, serija Ru`na Beti, serija Kod Ane Kokice TV vrti}

RTS 2
5.50 6.10 7.00 7.20 7.40 8.10 8.15 8.40 9.10 9.20 10.00 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Mali medvjed Mi{a, crtani film Holini heroji, crtani film Ozi Bu, crtani film Pri~e iz divqine Kaligrafija Brojevi Seksperti Igraj fudbal budi sre}an

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00
Глас Српске

OBN
6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.30 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Pokojo, crtani film Jutarwi program Nimboli, crtani film

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija

~etvrtak, 8. april

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 219 2008. 3 - 9. april

NOVA

3.20

Grej Evans je filmska zvijezda na zubu upornih, sveprisutnih paparaca. Privatnost mu je svedena na ~etiri zida wegovog stana, dok novinari selebriti ~asopisa kopaju po wegovom `ivotu ne bi li do{li do so~nog {tiva. U centru pa`we tabloida je Grejov ne ba{ veseli brak s glumicom Miom koja vrijeme provodi s drugim, {to wega izlu|uje. Sve se te`e nosi sa stresnom svakodnevicom te se zatvara u sebe posvetiv{i se vlastitoj opsesiji. Bacio je oko na nepoznatu djevojku koju je fotografisao u blizini stana. Rije~ je o studentkiwi filma koja ga podsje}a na minulo, daleko le`ernije razdobqe `ivota. Jednu za drugom, razvija cijeli niz wenih slika. Uloge: \ovani Ribisi, Kristina Ri~i, Xudi Grir, Xo{ua Xekson Re`ija: Adam Goldberg
16.10 17.00 17.30 18.00 18.20 18.40 19.20 20.10 21.00 23.00 23.50 0.40 Zvjezdane staze, serija Dok. program Indeks Vijesti @upanijska panorama Muzika Doktor Hu, serija Fudbal, emisija Fudbal - EL Fudbal, pregled Zavr{ni udarac, serija Muzika 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.00 15.30 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Novosti Poznati Skrivena kamera Pri~e iz Francuske Skrivena kamera Novosti Skrivena kamera Bulevar Novosti Crno na bijelo Raskr{}a Vitafon Novosti Fojlov rat, serija Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Puls Pregled dana FILM Ro|eni Amerikanci Astro~et Satelitski program 23.30 Panonija i ja, koncert

Potamweli sjaj

2330
BHT

B 92
6.00 10.00 10.30 11.10 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 0.00 0.30 1.20 2.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Medijum, serija Vijesti Smrtonosnih 60 FILM Ubiti kraqa Vijesti Stawe nacije Indija, serija Smrtonosnih 60 Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Fudbal - Liga Evrope Cage Rage Vijesti Medijum, serija Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze Info

Tujin brak
Tuja je po`rtvovana Mongolka ~iji je mu`, goni~ stoke, na radu ostao paralizovan pa je na wu pala briga o porodici. Zbog te{kog rada i sama po~iwe da pobolijeva. Zato odlu~i da se sporazumno rastane od mu`a

Batera ne bi li prona{la boqi `ivot. Tvrdoglava i senzibilna, Tuja novom mu`u postavi uslov da mora izdr`avati wenog biv{eg mu`a i djecu. To nije lak zadatak, ali odlu~na Tuja nije `ena koja se lako predaje.

NOVA TV
6.10 6.50 7.20 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 5.00 5.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Najboqe godine, serija Farma Provjereno Vijesti Nestali, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV FILM Potamweli sjaj Sajnfeld, serija In magazin

Igraju: Nan Ju, Bater, Sen’ge, Zaja Re`ija: Kjuanan Vang

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 16.40 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 3.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Dok. program Hrana i vino Scena Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Stav Novosti FILM Moondance Astrologija
FILM

RTL
7.20 7.50 8.10 10.00 10.30 11.10 11.40 12.10 12.30 13.20 14.10 15.50 16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 21.00 22.40 23.40 23.50 0.30 1.20 2.20 Krava i pile, crtani film Mifi, crtani film Drugo lice, serija Kraq Kvinsa, serija Dadiqa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Dadiqa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Mjesto zlo~ina: Majami, serija Uvod u anatomiju, serija Doma}ice, serija Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mentalist, serija Astro {ou Zaboravqeni slu~aj, serija

RTS

7.30 8.00 10.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 16.20 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 0.00

BEL

22 ~asa Jutarwi program Divqi svijet Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Now, emisija o igricama Puls grada
FILM

1400
B92

Ubiti kraqa

[areni kuvar Vijesti Play Now, emisija o igricama Biqana za vas Bel ordinacija Koale, crtani film Bel dan Put vina Korijeni Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa
FILM

Horoskop Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno re~eno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti No}ni program

la`e da se kraq po{tedi i da Tokom 1645. godine engleski se sa wim napravi trajni komgeneral Tomas Feirfeks propromis. Ali, Oliver Kromvel slavqa pobjedu u gra|anskom ratu, zajedno sa svojom desnom predvodi grupu radikalnih rukom - Oliverom Kromvelom. vojnika koji zahtijevaju da se kraqu sudi i da bude likvidiSa druge strane, zarobqeni ran. Kromvelova grupa na kraq ^arls Prvi polako poskraju odnosi pobjedu, ^arls taje sve intimniji sa Feirfeksovom `enom Anom. Ne Prvi biva ubijen, a Feirfeks znaju}i za to, Feirfeks se za- polako gubi vlast. Uloge: Tim Rot, Dagrej Skot, Rubert Everet, Olivia Viliams Re`ija: Majk Barker

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 15.10 15.20 16.00 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 22.10 23.00 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Fil iz budu}nosti, serija Pozitivna geografija Ka`iprst Ha{ki dnevnik Dnevnik Dolina sunca, serija Badi Faro, serija Odgovorite qudima Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Po{teno Dokumentarni ~etvrtak Vrati}e se rode, serija Dnevnik

BN
6.30 Jutarwi program 8.40 Vodena planeta 9.10 Svijet na dlanu

6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10

RADIO RS

2300
BN

Ro|eni Amerikanci
Kada se tri mlada Amerikanca koji putuju Evropom na|u zarobqeni u ruskom zatvoru, bez nade da }e im ameri~ka vlada poUloge: Majk Noris, Stiv Daram, Dejvid Koburn Re`ija: Reni Harlin

mo}i, shvataju da moraju sami da se izbave, ina~e }e provesti nepoznati broj godina u zatvoru kao “neoficijelni“ zarobqenici.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 3 - 9. april 2010.

Глас Српске

ATV

22.00

ATV

22.00

program

TV

Avanture Pluto Ne{a
Nakon {to je wegov uspje{ni no}ni klub spaqen, Pluto i wegova ekipa kre}u u potragu za krivcem. Pluto zajedno sa Brunom i Dinom posje}uje jedan sumwivi motel i kasino, gdje se avanture redaju jedna za drugom, sve da bi na kraju saznao kako je mo`da sam kriv za nesre}u. Uloge: Edi Marfi, Rendi Kved, Rozario Douson Re`ija: Ron Andervud

Neboder
Ana Nikol Smit glumi pilota helikoptera koji prevozi misterioznog klijenta na visokotehnolo{ku zgradu koja je obezbje|ena do maksimuma. Iznenada, ona biva zarobqena u zgradi s pla}enicima koji ne prezaju ni od ~ega da bi do{li do onoga {ta `ele. Uloge: Ana Nikol Smit, Ri~ard Steinmec, Kalvin Levels Re`ija: Rejmond Martino
17.30 18.10 18.50 19.10 20.00 22.10 23.50 2.00 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 15.40 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 2.30 3.00 3.10 4.10 4.40 6.00 6.10 7.00 7.30 7.50 8.10 8.15 8.40 9.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 12.50 13.50 14.20 14.30 15.30 Odred za ~isto}u [mekeri u kuhiwi Info Ekskluziv FILM Djevojke iz St. Tiniana Crveni tepih OBN Star Model FILM Djevojke iz St. Tiniana Fudbal 16.00 Ovo je Srbija 16.50 Kao mjehur od sapunice 18.00 U susret beogradskom festivalu igre 18.30 Mali medvjed Mi{a, crtani film 19.00 Holini heroji, serija 20.00 Lovci 20.30 Lov i ribolov 20.50 Sjaj trulog novca, serija 21.50 FILM 23.30 25 godina Bajage i instruktora 0.20 Tehnologija danas 0.50 Trezor 1.50 Muzika 2.20 Kao mjehur od sapunice 3.00 U susret beogradskom festivalu igre 3.30 Put humanizma 4.00 25 godina Bajage i instruktora 5.00 Lovci 5.30 Lov i ribolov

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 12.40 13.10 14.00 14.50 14.55 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.10 19.30 20.10 21.00 22.30 0.20 2.20 4.00 Info Liturgija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Leonardo, crtani film Magna Aura, serija Magazin Vijesti Liturgija Poslu{aj Uspon velikih sila Klinika, serija Herbarijum Zoopis Vijesti Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Evropska unija i mi Srpska danas Dolina sunca, serija Vaskr{wi TV Bingo Miniskule, crtani film Dnevnik Intervju FILM Ucijewena pravda FILM Snovi, `ivot, smrt Filipa Filipovi}a Isto~no od raja, serija Veliki kineski zid FILM Snek bar Budimpe{ta

13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.30 0.30 2.30 2.40 2.50 3.00 4.30 6.30

Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Kuku Vasa, serija Magi~na privla~nost, serija Farma Grand {ou Farma FILM Spengli{ Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand {ou
FILM

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Sjaj trulog novca, sreija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Istra`iteqi iz Majamija, serija FILM Krokodil Dandi 3 Vijesti Vrijeme je za bebe Kulinarski qetopis Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Istra`iteqi iz Majamija, serija Dnevnik Tor~vud, serija Zavjera, film Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Da mo`da ne Oko Razglednica

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.50 16.10 16.40 17.30 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 23.10 0.30 2.20 6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 15.40 16.20 16.50 17.00 Dobro jutro Frenderi u~e slova Mini {kola Samo naprijed Najboqa emisija za mlade Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Lajfstajl Sva ^eova djeca Vijesti Put u Saharu U~ilica Be Ha Te bebe Frenderi, crtani film Mini {kola Patkograd, crtani film Info Avenija Okean, serija Kona~no petak Moko dijete svijeta, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Godine prolaze, serija FILM Vremenski banditi Vijesti Qubavnice, serija FILM Confessions of a Sorority Girl FILM Vremenski banditi Kona~no petak

HRT 1
5.40 7.00 9.00 9.50 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.50 18.20 18.30 19.30 20.10 21.00 23.00 0.00 0.30 1.20 2.10 4.30 6.30 Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Fregata pod morem Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Glas domovine Drugo mi{qewe Nau~na petica Hrvatska u`ivo Iza ekrana Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Tito FILM Nije kraj Lica nacije Vijesti Emisija o filmu Zvjezdane staze, serija FILM Nouvelle-France Muzika Moj grijeh, serija

ATV
7.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.40 11.50 12.00 13.00 15.00 16.00 16.20 17.30 18.00 19.00 19.40 19.50 21.30 22.00 0.00 1.00 6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 Viktorija, serija Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Ple{i ple{i, serija Vijesti Viktorija, serija FILM Avanture Pluto Ne{a Poslovni kurs Vijesti Nijemi svjedok, serija Hrana i vino Crni Gruja, serija Vijesti Muzika Amplituda Potraga FILM Neboder Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
6.40 7.00 7.20 7.30 8.00 8.20 9.00 9.20 10.00 13.30 13.50 14.10 14.50 15.10 15.20 15.40 15.50 16.10 17.00 18.00 18.20 18.50 19.20 20.00 Delta-stawe, crtani film Vatrogasne pri~e, crtani film TV vrti} Tajni dnevnik patke Matilde Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Ulica Somerset 11, serija Hana Montana, serija Muzika Sjednica Hrvatskog sabora Prijateqi, serija Zovem se Erl, serija Ru`na Beti, serija Kod Ane Puni krug Izazovi TV vrti} Tajni dnevnik patke Matilde Zvjezdane staze, serija Posebni dodaci Vijesti @upanijska panorama Muzika Serija ^arolija, serija

RTS 2
U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Mali medvjed Mi{a, crtani film Holini heroji, crtani film Ozi Bu, crtani film Vje~ni sjaj djetiwstva Znakopis Pri~a o Indiji Kontekst Seoba @ivot i standardi Put humanizma Muzika Lovci Trezor Vje~ni sjaj djetiwstva Znakopis Pri~a o Indiji Tehnologija danas

OBN
Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Pokojo, crtani film Jutarwi program Nimboli, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Kulinarski {ou Sto za 4 Info Top 10 Fudbal: Volsfsburg - Fulam Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera

PINK BH
Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma Magi~na privla~nost, serija Info Paparaco potjera Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka

Глас Српске

petak, 9. april

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 239 2008. 3 - 9. april

RTRS

22.30

Snovi, `ivot, smrt Filipa Filipovi}a
Pri~a o `ivotu i snovima prvog sekretara Komunisti~ke partije Jugoslavije obuhvata one dijelove wegovog `ivotnog puta o kojima postoje izvjesni pouzdani istorijski podaci. To je svjedo~anstvo o `ivotu jednog izuzetnog ~ovjeka, komuniste, profesora matematike, sawara, od wegovog ro|ewa 1878. pa do smrti u Staqinovim ~istkama 1938. godine. Uloge: Aleksandar Ber~ek, Milena Dravi}, Rade Markovi} Re`ija: Mi{a Radivojevi}
21.10 Mu{karci na stablima, serija 21.50 Vijesti 22.10 Orkanski visovi, serija 23.20 Aerodrom, koncert 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.20 22.30 23.00 0.30 3.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.00 21.20 22.10 22.40 23.10 23.40 6.00 10.00 10.30 11.10 11.50 13.00 13.30 Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Folk talenti Renomea Loto Pregled dana Svijet Renomea Astro~et Satelitski program 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 0.30 1.20 2.00 7.30 8.00 10.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 16.30 16.40 16.50 17.30 Fudbal - Liga Evrope Vijesti Stawe nacije UEFA - Liga Evrope, pregled Smrtonosnih 60 Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Indija, serija FILM Izbori Vijesti Medijum, serija Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Info

2100
RTRS

NOVA TV
6.10 6.50 7.20 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 22.20 0.10 2.00 3.00 5.00 6.40 7.20 7.50 8.10 10.00 10.30 11.10 11.40 12.10 12.30 13.20 14.10 15.50 16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 22.00 23.00 23.30 0.30 0.40 2.20 6.30 8.40 9.10 10.00 10.05 10.50 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 16.10 18.00 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Farma FILM Prirodne plavu{e FILM Qubavni zov Vidoviti Milan FILM Vatreni ples FILM Qubavni zov In magazin

K3
Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Stav Autovizija Hrana i vino TV ordinacija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Turizam plus Novosti FILM Nepovratno Astrologija FILM Moondance No}ni program RTS

Bel
22 ~asa Jutarwi program Divqi svijet Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Now, emisija o igricama Korijeni
FILM

Monika Baret je cijewen sudi- pretvara Monikin davno pri`eqkivani odmor u ko{mar. ja, udovica sa k}erkom u kaMonika mora da donese te{ku snim dvadesetim godinama. odluku, da pritaji incident, Nakon {to je nominovana za ili da preuzme veliki rizik sudiju ameri~kog Vrhovnog suprijavquju}i ga, a da pri tome da, sre}e Xeka Salivena koji se po sopstvenim rije~ima, i pouzdano utvrdi da li je sve povremeno bavi pisawem. Is- posqedica neracionalnog potina je daleko od toga, i svana{awa jednog psihopate, ili kako zastra{uju}a. postoji skrivena politi~ka Kriminalac i psihopata Xek pozadina. Uloge: En Ar~er, Majkl [enks, Erin Karpluk Re`ija: Xorx Mendeluk

Ucijewena pravda

Izbori

2200
B92

RTL
Krava i pile, crtani film Mifi, crtani film Drugo lice, serija Kraq Kvinsa, serija Dadiqa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Dadiqa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Hrvatska tra`i zvijezdu FILM Putovawe porodice Xonson Hrvatska tra`i zvijezdu Film - nastavak Vijesti FILM Zora `ivih mrtvaca Astro {ou

FTV
Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Fil iz budu}nosti, serija Pozitivna geografija Abeceda zdravqa Hajd u park Dnevnik Dolina sunca, serija Badi Faro, serija Po{teno Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou Mjesto zlo~ina: Majami, serija Lud zbuwen normalan, serija BH pjesmarica Dnevnik
FILM

18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 FILM 0.00 Horoskop 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00

[areni kuvar Vijesti Play Now, emisija o igricama Mobile, emisija o autima Bonaventura Autosprint, emisija o automobilizmu Koale, crtani film Bel dan TV Liberti Bel tribina Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa

[ta se desi kada se demokratija uvu~e u mafija{ke krugove? Sa preko 50 hiqada qudi pod svojom komandom, kriminalna grupa Vo [ing je najve}a i najja~a trijada u Hongkongu. Kada weni komandanti odlu~e da im je potreban novi lider, dogovaraju se da se organizuju izbori. Kandidati za novog {efa su hladnokrvni Lok i agresivni i temperamentni Big Di. Na kraju, odlu~i glas ujka Venga, koji svoj blagoslov daje promi{qenijem Loku. To se Big Diju me|utim nikako ne dopadne i on otima {tap, koji simboli~ki pripada vo|i trijade. Uloge: Sajmon Jam, Toni Leung Kar-Fai, Vong Tin-Iam Re`ija: Xoni To

Spengli{

030
PINK BH

RADIO RS
Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

BN
Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Auto{op Skrivena kamera Bulevar Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju Novosti FILM Sutra ujutro Danas u Srpskoj

B 92
Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Medijum, serija Vijesti Smrtonosnih 60

Xon Kaski je predani otac ~ije je kuvarsko umije}e wegovoj porodici omogu}ilo lagodan `ivot, ukqu~uju}i i ku}u za odmor u Malubuu i novu doma}icu Flor. Ona i wena k}erka su nedavno emigrirale u L.A. iz Meksika i bore se za boqi `ivot. Kad se usele kod Klaskijevih preko qeta, Flor mora da se bori za du{u svoje k}erke, kada otkrije da je `ivot u novoj zemqi pun opasnosti. Posebno ako vas pod svoje uzme bogata ekscentri~na ameri~ka porodica. Uloge: Adam Sendler, Tea Leoni, Paz Vega Re`ija: Xems L. Bruks

FILMSKA KARIJERA

Atom Egojan je rediteq koji specifi~nom, nelinearnom upotrebom monta`e povezuje pro{lost i sada{wost likova u klupko koje se pred o~ima gledalaca polako odmotava kako film ide prema svome kraju
Atom Egojan ro|en je 1960. u Kairu, u porodici jermenskog porijekla. Roditeqi su mu bili slikari, a neobi~no ime dobio je u ~ast otvarawa egipatske nuklearne elektrane, koja je s radom po~ela u godini wegovog ro |ewa. Ubrzo sa po ro di com se li u Kanadu, gdje sa 18 godina upisuje studije me|u na ro dnih odno sa i kla si ~ne gi ta re na Univerzitetu u Torontu. Negdje u to vrijeme po~iwe se baviti filmom, snimaju}i niz kratkih filmova koji bizarnim pri~ama najavquju neke teme kojima }e se kasnije ozbiqnije baviti. Tako u “Peep Showu“ (1981) gledaoca posmatra kao pre dmet ek splo ata ci je, a u “Open Ho use“ (1982) govori o poreme}enom prodava~u nekretnina koji na silu poku{ava da proda ru{evnu ku}u mladom paru. Osim kratkih filmova, radio je na televiziji, ali i u operi, a wegova qubav prema Vagneru do izra`aja }e do}i u kasnijim radovima, naro~ito u filmu “Dobro ~uvane la`i“ (2005). Godine 1984. re`ira svoj dugometra`ni prvenac “Next of Kin“ s pri~om o mladi}u koji, nezadovoqan porodi~nim `ivotom, odlazi na posebnu videoterapiju sa svo jim ro di teqima. Ta mo na ila zi na snimke jedne jermenske porodice koju mu~i krivica zbog napu{tawa djeteta u siroti{tu, pa se odlu~uje predstaviti kao wihov davno izgubqeni sin. Slo`eni okvir slike u slici koristio je kako bi do~arao otu|ewe, npr. “Felicijino putovawe“ iz 1999., u kojem opisuje psihopa tu i se rij skog ubi cu pro gowenog snimcima svoje najdra`e mamice (glumi ju Egojanova supruga Arsine Kavian, koja se pojavquje u gotovo svim wegovim filmovima) ili na specifi~an na~in tretirao isto ri ju (jer men ski ge no cid u “Ara ra tu“, 2002). Filmovima kao {to su “Family Viewing“ (1987), “Speaking Parts“ (1989) i “The Adjuster“ (1991) razvija svoj specifi~an stil i tematiku i polako skre}e pa`wu svjetske (fil mske) ja vnos ti na svoj rad. U prvom filmu opisuje raspad jedne porodice koriste}i ~itav niz tehnika: ku}ne snimke, televizijske i pornografske isje~ke, pa ~ak i snimke nadzornih kamera. U “Speaking Parts“ ~ija se radwa odvija u hotelu, istra`uje sli~nost izme|u iluzije koju stvara hotelska soba i iluzije koju stvara filmsko platno. A “The Adjuster“ je bizarna pri~a o bra~nom paru (osiguravalac i cenzorka) koji na nagovor drugog para pristaju na neobi~an ek-

speriment. za film dobio kada ga je nakon jedne presiPa`wu svjetske kritike definitivno ce u Kanu novinar pitao bi li se “Slatka privla~i 1994. u Kanu, kada “Exotica“ dobija budu}nost“ mogla shvatiti kao metafora na nagradu Fiprescija. Rije~ je o filmu s rad- ge no cid, jer film se ba vi ne gi rawem i wom u klubu istog naslova u kojem Egojan na wegovim posqedicama. I za{to se tim prohronolo{ki ispremje{tan na~in govori o blemom nije pozabavio direktnije. “Bilo je grupi me|usobno povezanih likova: stripti- to dobro pitawe“, ka`e Egojan. “Ararat“ tako govori o reditequ koji zeti, wenom biv{em de~ku, wenoj stalnoj mu{teriji i vlasniku radwe ku}nih qubi- odlu~uje da snimi film na temu genocida, s maca. Egojan je izjavio kako je filmskom radwom u 1915. godini. Zami{qaju}i djelo strukturom opona{ao proces striptiza u kao film unutar filma, Egojan je izjavio kojem svaka nova slika ogoquje emotivni sa- kako je na neki na~in `elio da ubla`i nadr`aj koji se krije iza povr{ine stvari. siqe koje je kao istorijska ~iwenica neizPo mnogima wegov najuspje{niji film, bje `no, ali ta ko |e i na gla si pro ces “Slatka budu}nost“ (1997) govori o tragedi- negirawa doga|aja kao i wegove posqedice. ji sa kojom su suo~eni stanovnici gradi}a, Osim toga, nelinearnost pri~e naglasila je kada se 14 djece u {kolskom autobusu utopi u transkulturalnu i me|ugeneracijsku probleledenom jezeru. U gradi} tada sti`e nadobu- matiku filma koja proizlazi iz nerije{ene dni advokat (Ian Holm) koji uvjerava stano- prirode samog genocida. Wego vo ko ke ti rawe sa `an rov skim vnike kako je tragediju najboqe prebroditi usmjeriv{i svoj gwev prema nekome. Sudski filmom kulminiralo je u “Dobro ~uvanim proces na povr{inu priziva uspomene na la`ima“, {to i nije neobi~no. wihovu djecu, a razrje{ewe slu~aja zaTa ko je Lin da Rut Vi li jams u visi o svjedo~ewu jedine pre`ivjesvojoj analizi istakla da film le djevoj~ice, 13-godi{we Nikol po {tu je sve obras ce erot skog Prevladal a trilera koji je bio popularan (Sara Poli). qubav Ma kar si nop sis dje lu je kao krajem osamdesetih i po~etkom prema onaj pro sje ~nog te le vi zij skog devedesetih godina pro{log vioperi filma, Egojan pa`qivo gradi mejeka. Postoji dakle smrt pod talanholi~nu atmosferu cjeline, kojanstvenim okolnostima povezana sa seksom te mlada djevojka koja se ris te }i se te hni ka ma ne li ne ar ne tokom istra`ivawa uplete u mre`u zavonaracije i ~estim vremenskim skokovima kako bi {to boqe do~arao emotivno stawe |ewa. Kako je `anr erotskog trilera ionako likova, kao i slo`enost situacije. Film je namijewen mu{koj publici, obaveznoj sceni ina~e pobrao tri nagrade u Kanu (Velika lezbijskog seksa suprotstavqa se poku{aj nagrada `irija, Ekumenska nagrada i na- konkretizacije (tabuiziranog) homoseksualgrada Fiprescija), Egojanu donio dvije no- nog odnosa dvojice glavnih likova - poku{aj minacije za Oskara, a ~ak je i autor romana koji uni{tava wihovo prijateqstvo i zaRasel Benks izjavio kako je film boqi od vr{ava smr}u jedne djevojke. kwige. Tako je Egojan pri~om ukazao na neke Si nop si si wego vih fil mo va po ~iwu konvencije samog `anra, operi{u}i unutar sve vi{e nalikovati na `anrovske filmo- meinstrima bez da je kompromitovao svoj ve. Mo`da wegovo kori{}ewe `anrovskog film kojekakvim ustupcima. A svoje vje~ne okvira psiholo{kog trilera u “Feliciji- preokupacije varqivom prirodom istine i nom putovawu“ i nije toliko neobi~no. Nas- subjektivno{}u stvarnosti jo{ je jednom tao prema romanu Vilijama Trevora, film predstavio u novom i originalnom svjetlu. Nakon “Dobro ~uvanih la`i“ filmski govori o susretu trudne djevojke Felicije i psihopate progowenog vlastitom majkom ko- je set zamijenio kanadskom operskom ku}om ji ubija “zalutale djevojke“ poput we. Film gdje je re `i rao Va gne ro vu ope ru “Die ne nudi jednostavna obja{wewa, ali na su- Walkire“. gestivan na~in do~arava trenutnu motivaci ju li ko va. Sa da{wost se ta ko pu ni IZABRANA sje}awima, snovima i slikama s televizijFILMOGRAFIJA skog ekrana, ba{ kao {to ubica iz filma puni }urku po uzoru na svoju majku. Daleko od we U “Araratu“ iz 2002. godine na direDobro ~uvane la`i ktan na~in progovara o turskom genocidu Felicijino putovawe nad Jermenima 1915. Egojan ka`e da je ideju