Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

ISSN
Broj
2 -1840-0671
Strana 19

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA MOSTARA

Broj

2

Godina VI

Mostar, 23. 02. 2010. godine

bosanski, српски i
hrvatski jezik

PREGLED SADRŽAJA
GRADSKO VIJEĆE
3. PROGRAM rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2010.godinu (bosanski jezik)...................... 22
ПРОГРАМ рада Градског вијећа Града Мостара за 2010.годину (српски језик)...................... 30
PROGRAM rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2010.godinu (hrvatski jezik)........................ 38
4. ODLUKA o davanju saglasnosti na imenovanje Glavnog savjetnika Grada Mostara
(bosanski jezik) ................................................................................................................................ 47
ОДЛУКА о давању сагласности на именовање Главног савјетника Града Мостара
(српски језик) .................................................................................................................................. 47
ODLUKA o davanju suglasnosti na imenovanje Glavnog savjetnika Grada Mostara
(hrvatski jezik)................................................................................................................................... 47
5. ODLUKA o rasporedu viška namjenskih prihoda iz 2008.godine (bosanski jezik) ........................ 47
ОДЛУКА о распореду вишка намјенских прихода из 2008.године (српски језик) ................. 49
ODLUKA o rasporedu viška namjenskih prihoda iz 2008.godine (hrvatski jezik) ......................... 50
6. IZVJEŠTAJ o utrošku budžetskih sredstava Grada Mostara za period od 01.01.31.12.2008.godine (bosanski jezik)................................................................................................... 52
ИЗВЈЕШТАЈ о утрошку буџетских средстава Града Мостара за период од 01.01.31.12.2008.године (српски језик).................................................................................................... 73
IZVJEŠĆE o utrošku čunskih sredstava Grada Mostara za razdoblje od 01.01.31.12.2008.godine (hrvatski jezik).................................................................................................... 95
7. ODLUKA o obavljanju komunalnih djelatnosti za 2009.godinu (bosanski jezik)......................... 116
ОДЛУКА о обављању комуналних дјелатности за 2009.годину (српски језик) .................... 118
ODLUKA o obavljanju komunalnih djelatnosti za 2009.godinu (hrvatski jezik)........................... 121
8. ODLUKA o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za period 01.01.
do 31.12.2009.godine (bosanski jezik)............................................................................................ 123
ОДЛУКА о доношењу Програма одржавања комуналне инфраструктуре за период
01.01.до 31.12.2009.године (српски језик)................................................................................... 125
ODLUKA o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.
do 31.12.2009.godine (hrvatski jezik)............................................................................................. 126
9. ODLUKA o proširenju djelatnosti Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „LOS ROSALES“ Mostar (bosanski jezik)................................................................... 128
ОДЛУКА о проширењу дјелатности Јавне установе Центар за дјецу и омладину са
посебним потребама „ЛОС РОСАЛЕС“ Мостар (српски језик).............................................. 129
ODLUKA o proširenju djelatnosti Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „LOS ROSALES“ Mostar (hrvatski jezik).................................................................... 129

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 2 - Strana 20

10. ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravila Javne ustanove Centar za
djecu i omladinu sa posebnim potrebama „LOS ROSALES“ Mostar (bosanski jezik)................ 130
ОДЛУКА о давању сагласности на измјене и допуне Правила Јавне установе
Центар за дјецу и омладину са посебним потребама „ЛОС РОСАЛЕС“ Мостар
(српски језик)................................................................................................................................ 130
ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Centar za
djecu i omladinu sa posebnim potrebama „LOS ROSALES“ Mostar (hrvatski jezik)................. 130
11. ODLUKA o davanju saglasnosti za promjenu sjedišta Javne ustanove Druga gimnazija
Mostar (bosanski jezik)................................................................................................................... 131
ОДЛУКА о давању сагласности за промјену сједишта Јавне установе Друга
гимназија Мостар (српски језик)................................................................................................ 131
ODLUKA o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta Javne ustanove Druga gimnazija
Mostar (hrvatski jezik).................................................................................................................... 132
12. ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjenu Pravila Javne ustanove Druga gimnazija
Mostar (bosanski jezik)................................................................................................................... 132
ОДЛУКА о давању сагласности на измјену Правила Јавне установе Друга
гимназија Мостар (српски језик)................................................................................................. 132
ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Javne ustanove Druga gimnazija
Mostar (hrvatski jezik).................................................................................................................... 133
13. ODLUKA o davanju saglasnosti za promjenu sjedišta Srednje medicinske škole
Mostar (bosanski jezik)................................................................................................................... 133
ОДЛУКА о давању сагласности за промјену сједишта Средње медицинске школе
Мостар (српски језик)................................................................................................................... 133
ODLUKA o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta Srednje medicinske škole
Mostar (hrvatski jezik).................................................................................................................... 134
14. ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjenu Pravila Srednje medicinske škole
Mostar (bosanski jezik)................................................................................................................... 134
ОДЛУКА о давању сагласности на измјену Правила Средње медицинске школе
Мостар (српски језик)................................................................................................................... 134
ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Srednje medicinske škole
Mostar (hrvatski jezik).................................................................................................................... 135
15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Javnog preduzeća
„MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar (bosanski jezik)................................................................. 135
ОДЛУКА о измјенама и допунама Одлуке о формирању Јавног предузећа
„МОСТАР ПАРКИНГ“ д.о.о. Мостар (српски језик)................................................................ 136
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Javnog poduzeća
„MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)................................................................... 137
16. ZAKLJUČAK u vezi Programa o održavanju komunalne infrastrukture za 2010.godinu
(bosanski jezik).............................................................................................................................. 138
ЗАКЉУЧАК у вези Програма о одржавању комуналне инфраструктуре за
2010.годину (српски језик).......................................................................................................... 138
ZAKLJUČAK u svezi Programa o održavanju komunalne infrastrukture za 2010.godinu
(hrvatski jezik)............................................................................................................................... 138
17. ZAKLJUČAK u vezi tematske sjednice..................................................................................... 139
ЗАКЉУЧАК у вези тематске сједнице....................................................................................... 139
ZAKLJUČAK u vezi tematske sjednice......................................................................................... 139
GRADONAČELNIK
7. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića
Mostar (bosanski jezik).................................................................................................................... 140

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 2 - Strana 21

РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу предсједника Школског одбора Основне школе Марина
Држића Мостар (српски језик).................................................................................................... 140
RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića
Mostar (hrvatski jezik).................................................................................................................... 140
8. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole
Marina Držića Mostar (bosanski jezik)............................................................................................ 141
РЈЕШЕЊЕ о привременом именовању предсједника Школског одбора Основне
школе Марина Држића Мостар (српски језик).......................................................................... 141
RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole
Marina Držića Mostar (hrvatski jezik)............................................................................................. 141
9. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar............. 142
РЈЕШЕЊЕ о именовању привременог Надзорног одбора Ј. П. „ДЕПОНИЈА“ д.о.о. Мостар.... 142
RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar............. 143

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

GRADSKO VIJEĆE
3.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara” broj:
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09) i
člana 78. stava 1. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 12/04), na prijedlog predsjednika
Gradskog vijeća Grada Mostara, Gradsko vijeće
Grada Mostara na 5. sjednici, održanoj dana
18.02.2010.godine, donosi

PROGRAM RADA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA MOSTARA
za 2010.godinu
Član 1.
Gradsko vijeće Grada Mostara u 2010.godini
djelovati će u pravcu unapređenja vladavine prava,
ustavnosti i zakonitosti u uspostavljanju socijalne
pravde, provođenja reformi u oblasti društvenoekonomskog, privrednog, obrazovnog, kulturnog
života, te poboljšanje standarda za sve građane
Grada Mostara .
Program rada sadrži zadatke Gradskog vijeća
koji su u njegovoj ovlasti u skladu sa Ustavom,
zakonom, Statutom Grada, te utvrđenom politikom
razvoja Grada .
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci
Gradskog vijeća, njihov sadržaj, nosioci poslova i
zadataka , kao i rokovi za donošenje akata (odluka,
izvještaja i dr.) .
S tim u svezi u Programu rada Gradskog
vijeća Grada Mostara za 2010.godinu (u daljem
tekstu : Program) kao prioritetni zadaci Gradskog
vijeća Grada Mostara biti će :
JANUAR
1.1. Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti za 2009.godinu
1.2. Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti za 2010.godinu
Rok: januar 2010.godine, odnosno po
usvajanju Budžeta Grada za 2010.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove

Broj 2 - Strana 22

2.1. Odluka o donošenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u
2009.godini
2.2. Odluka o donošenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u
2010.godini
Rok: januar 2010.godine, odnosno po
usvajanju Budžeta Grada za 2010.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju J.P. „Mostar Parking“ d.o.o.
Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove
4. Zaključak o usvajanju Lokalnog
ekološkog akcionog plana / LEAP/
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove
5. Odluka o vršenju ovlaštenja i obaveza
organa Grada Mostara u privrednim
društvima na osnovu državnog kapitala
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove
6. Odluka o davanju saglasnosti na Pravila
ustanove Gradska ljekarna-apoteka
Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
7. Odluka o proširenju djelatnosti Javne
ustanove Centar za djecu i omladinu
sa posebnim potrebama „Los Rosales“
Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
8. Odluka o davanju saglasnosti za
promjenu sjedišta Javnih ustanova
8.1 Promjenu sjedišta Javne ustanove Druge
gimnazije Mostar
8.2 Promjenu sjedišta Srednje medicinske
škole Mostar

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
9. Odluke o davanju saglasnosti na izmjene
i dopune Pravila Javnih ustanova:
9.1 Izmjene i dopune Pravila Javne ustanove
Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „Los Rosales“ Mostar
9.2 Izmjena Pravila Javne ustanove Druge
gimnazije Mostar
9.3 Izmjena Pravila Srednje medicinske škole
Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
10. Odluka o utvrđivanju fakulteta koji
se smatraju fakultetima za deficitarna
zanimanja (za akademsku 2009/2010.
godinu)
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
11. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine
FEBRUAR
1.

2.

3.

4.

Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava
Grada Mostara za period od 01.01. do
31.12.2008.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine
Odluka o rasporedu viška namjenskih
prihoda iz 2008.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine
Odluka o uslovima i načinu davanja
u zakup poslovnih zgrada i poslovnih
prostorija u vlasništvu Grada, sa
posebnim naglaskom na poticaj razvoja
starih zanata i izrada registra poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine
Nacrt Budžeta Grada Mostara za 2010.
godinu

Broj 2 - Strana 23

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine
5. Odluka o utvrđivanju platnih razreda
i koeficijenata za plaće državnih
službenika i namještenika Gradske
uprave Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o administrativnim taksama sa tarifom
Grada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu
7. Izvještaj o radu Odjela za privredu,
komunalne i inspekcijske poslove za
2009.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke
o pristupanju izradi izmjena i dopuna
Provedbenog urbanističkog plana
„Centralni dio“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
9. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju
izradi prostornog plana Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
10. Odluka o usvajanju smjernica za izradu
prostornog plana Grada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
11. Odluka o usvajanju Programa i plana
aktivnosti za izradu prostornog plana
Grada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
12. Rješenje o imenovanju Savjeta
Prostornog plana grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 24

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

13. Izvještaj o realizaciji Projekta
„Rekonstrukcija i obnova devastiranih
stambenih zgrada na području Grada
Mostara“ sa finansijskim pokazaocima
zaključno sa 31.01.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
14. Odluke o pristupanju izradi Regulacionih
planova u obuhvatu:
14.1 ulica kralja Tvrtka, kralja Zvonimira,
kralja Tomislava i Splitske
14.2 ulica Stjepana Radića, kralja Tomislava,
Hrvatske mladeži i Dubrovačke
14.3 ulica Stjepana Radića, kralja Tomislava,
Zrinski Frankopana i kralja Petra
Krešimira IV
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
15. Odluka o usvajanju i provođenju
Regulacionog plana „Sjeverni logor“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
16. Odluka o usvajanju i provođenju izmjena
i dopuna Regulacionog plana „Centar II“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
17. Odluka o usvajanju Programa uređenja
17.1 Regulacionog plana „Sjeverni logor“
17.2 Regulacionog plana „Centar II“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
18. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne
građevinske cijene 1 m2 korisne stambene
površine i visine rente
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
19. Program rada Gradskog vijeća Grada
Mostara za 2010.godinu
Predlagač : Predsjednik Gradskog vijeća
Obrađivač. Stručna služba Gradskog vijeća
20. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

MART
1.

Informacija o raspoloživim sredstvima
i realizovanim projektima iz sredstava
prikupljenih po osnovu „Naknada za
građevinsko zemljište“, zaključno sa
31.12.2009.godine (Odjel za finansije
i nekretnine i Odjel za urbanizam i
građenje)
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

2.

Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava
Grada Mostara
2.1 za period od 01.01. do 31.03.2009.godine
2.2 za period od 01.04. do 30.09.2009.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine
3.

Prijedlog Budžeta Grada Mostara za
2010.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

4.

Odluka o imenovanju 2 člana Izborne
komisije Grada Mostara
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Odbor za izbore

5.

Odluka o naknadama vijećnicima za rad
u Gradskom vijeću Grada Mostara
Predlagač: Predsjednik
Obrađivač: Stručna služba

6. Izvještaj o radu
6.1 Javnog pravobranioca Grada Mostara za
2009.godinu
6.2 Agencije Stari grad za 2009.godinu
6.3 Direkcije za izgradnju kulturnosportskog centra u Mostaru za 2009.
godinu
6.4 Zavoda za prostorno uređenje za 2009.
godini
6.5 Službe civilne zaštite i vatrogastva za
2009.godinu
6.6 Jedinice za implementaciju projekta
Vihovići za 2009.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
7. Odluku o utvrđivanju matičnog područja
Grada Mostara i mjesnih matičnih ureda

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu
8. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o organizaciji gradske uprave Grada
Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu
9. Odluka o predlaganju predstavnika
Gradskog vijeća Grada Mostara u
Komisiju za utvrđivanje prijedloga
Liste prioriteta za dodjelu stanova na
korištenje u naselju „Buffer“ u Mostaru
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
10. Odluka o uslovima, kriterijima i postupku
dodjele stanova iz člana 6. Zakona o
vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
11. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju
izradi izmjena i dopuna Regulacionog
plana „Centralna zona rekonstrukcija“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
12. Razmatranje urbanističke osnove i nacrta
izmjena i dopuna:
12.1 Regulacionog plana Rondo I
12.2 Regulacionog plana Rondo II
12.3 Regulacionog plana „Širi kompleks
putničkog, željezničkog i autobusnog
terminala“
12.4 Regulacionog plana „Industrijska zona
Bišće polje“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
13. Razmatranje urbanističke osnove i nacrta
Regulacionog plana „Etno selo – Borina“Gradsko područje Sjever
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
14. Prezentacija softvera za izradu Programa
razmještaja posuda za otpad na području
grada

Broj 2 - Strana 25

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
15. Odluka o primopredaji stanova krajnjem
korisniku takvog stepena završenosti
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
16. Odluka o raspodjeli novoprojektovanih
stanova
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
17. Odluka o imenovanju komisije za
davanje stručnih ocjena
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
18. Izvještaj o radu javnih preduzeća za
2009.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Javna preduzeća i Odjel za
privredu, komunalne i inspekcijske poslove
19. Problematika mladih u Gradu Mostaru
sa prijedlogom aktivnosti za poboljšanje
stanja
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
20. Izvještaj o radu Žalbenog vijeća za 2008.
i 2009.godinu
Izvjestilac: Predsjednik žalbenog vijeća
21. Rješenje o imenovanju članova Žalbenog
vijeća Grada Mostara
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Obrađivač: Stručna služba Gradskog vijeća
22. Izvještaj Službe unutrašnjeg nadzora
Grada Mostara
- Izvještaj o realizaciji Odluka i Rješenja
Gradskog vijeća Grada Mostara u kojima postoji
finansijska obaveza za 2007. i 2008.godine;
- Izvještaj o rashodima po sudskim
postupcima u 2007., 2008. i 2009.godine;
- Izvještaj o nadzoru poslovanja ustanova
: Gradska ljekarna Mostar i Apoteka „Stari grad“
Mostar;
- Izvještaj o nadzoru uredskog poslovanja
i distribucije finansijskih dokumenata u Odjelu

Februar / Veljača 2010.

za privredu, komunalne i inspekcijske poslove i
Odjelu za urbanizam i građenje;
- Izvještaj o nadzoru potraživanja od
zakupnina poslovnih prostora Grada Mostara po
raskinutim ugovorima od 5-og mjeseca 2009.
godine;
- Izvještaj o nadzoru nad poslovanjem
Službe civilne zaštite i vatrogastva Grada Mostara;
Predlagač: Šef Službe
Obrađivač: Služba unutrašnjeg nadzora
23. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

6.1 ulica kralja Tvrtka, kralja Zvonimira i
kneza Domagoja
6.2 „Centar I“ (riječ je o prostoru centralne
zone-distrikta)
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
7. Odluka o pristupanju izradi izmjena i
dopuna Regulacionog plana „Južni logor“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
8. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
MAJ

APRIL
1.

Broj 2 - Strana 26

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta gradske
uprave Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu

2.

Izvještaj o radu i poslovanju za 2009.
godinu ustanova iz oblasti kulture kojima
je Grad Mostar osnivač
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

3.

Izvještaj o radu i poslovanju za 2009.
godinu Sportskog saveza Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

4.

Izvještaj o radu i poslovanju za 2009.
godinu ustanova iz oblasti socijalne
zaštite i zdravstva kojima je Grad Mostar
osnivač
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

5. Usvajanje Programa razmještaja posuda
za selektovano prikupljanje otpada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
6. Odluka o pristupanju izradi Regulacionih
planova u obuhvatu:

1.

Izvještaj o izvršenju odluke o
privremenom finansiranju Grada Mostara
za period 01.01. do 31.03.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

2. Prijedlog/inicijativa za imenovanje
Radne grupe za izradu Strategije Grada
Mostara u oblasti odgoja i obrazovanja
za period od 5 godina /od 2010. do 2015.
godine/
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
3. Odluka o pristupanju izradi izmjena i
dopuna provedbenog urbanističkog plana
„Orlac“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
4. Razmatranje urbanističke osnove i nacrta
regulacionog plana „Golf tereni“ I i II
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
5.

Odluka o uređenju i standardizovanju
reklamnih panoa uz saobraćajnice, na
trotoarima i drugo
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje i
Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske
poslove
Inicijator: Odbor za infrastrukturu i promet

Februar / Veljača 2010.

6. Izvještaj o radu Komisiji za procjenu
prometne vrijednosti nekretnina za 2008.
i 2009.godinu
Obrađivač : Komisija
7. Rješenje o imenovanju Komisije za
procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Predlagač: Komisije za izbor i imenovanja
Obrađivač: Stručna služba Gradskog vijeća
8. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine
JUNI
1.

Razmatranje urbanističke osnove i
nacrta regulacionog plana „Turističko
rekreaciono područje Rujište”
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

2.

Odluka o usvajanju i provođenju izmjena
i dopuna regulacionih planova:
Rondo I-Gradsko područje Jugozapad
Rondo II-Gradsko područje Jugozapad
„Širi kompleks putničkog, željezničkog i
autobusnog terminala“
„Industrijska zona Bišće polje“ i dijela
provedbenog urbanističkog plana na
potezu Most „Franje Blaževića - M 17“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

Broj 2 - Strana 27

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Odluka o usvajanju Programa uređenja
izmjena i dopuna Regulacionih planova:
Rondo I
Rondo II
„Širi kompleks putničkog, željezničkog i
autobusnog terminala“
„Industrijska zona Bišće polje“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

JULI
1.

Prijedlog Dokumenta okvirnog Budžeta
Grada Mostara za period 2011. – 2013.
godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

2. Informacija o stanju školskih objekata
osnovnih i srednjih škola čiji osnivač je
Grad Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
3. Informacija o upisu učenika u prvi razred
osnovnih škola za školsku 2010/2011.
godinu
Predlagač: Gradonačelnik
4. Odluka o usvajanju i provođenju
Regulacionog plana „Etno selo – Borina“Gradsko područje Sjever
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
5. Odluka o usvajanju Programa uređenja
Regulacionog plana „Etno selo – Borina“Gradsko područje Sjever
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
6. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine
SEPTEMBAR
1.

Informacija o raspoloživim sredstvima
i realizovanim projektima iz sredstava
prikupljenih po osnovu „Naknade za
građevinsko zemljište“ zaključno sa
30.06.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

2.

Izvještaj o izvršenju Budžeta za period
januar-juni 2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 28

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

3. Izvještaj o radu za školsku 2009/2010.
godinu i poslovanju za 2009.godinu
predškolskih ustanova i osnovnih škola
kojima je osnivač Grad Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
4. Izvještaj o radu za školsku 2009/2010.
godinu srednjih škola kojima je osnivač
Grada Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
5. Usvajanje prostorne osnove Prostornog
plana Grada Mostara,
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
6. Razmatranje urbanističke osnove i nacrta
izmjena i dopuna Regulacionog plana
„Južni logor“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
7. Usvajanje urbanističke osnove i
nacrta izmjene i dopune provedbenog
urbanističkog plana „Orlac“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
8. Izvještaj o radu Odjela za privredu,
komunalne i inspekcijske poslove za
period 01.01.-30.06.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove

OKTOBAR
1.

Nacrt Budžeta Grada Mostara za 2011.
godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

2. Odluka o utvrđivanju fakulteta koji
se smatraju fakultetima za deficitarna
zanimanja (za akademsku 2010/2011.
godinu)
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
3. Odluka o usvajanju i provođenju
Regulacionih planova
3.1 „Turističko-rekreaciono područje Rujište“
3.2 „Golf tereni“ I i II
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
4. Izvještaj o poduzetim mjerama na zaštiti
okoline
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove
5.

Izvještaj o turizmu i projektima koji su u
toku
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove

6. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

9. Izvještaj o radu javnih preduzeća za
period 01.01.-30.06.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove

1.

10. Izvještaj o gradskoj deponiji Uborak
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove

Prijedlog Budžeta Grada Mostara za
2011.godini
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

2.

Usvajanje nacrta Prostornog plana Grada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

3.

Razmatranje urbanističke osnove i nacrta
Regulacionog plana u obuhvatu ulica

11. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

NOVEMBAR

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

kralja Tvrtka, kralja Zvonimira i kneza
Domagoja
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
4.

5.

Nacrt Programa rada Gradskog vijeća
Grada Mostara za 2011.godinu
Predlagač: Predsjednik Gradskog vijeće
Obrađivač: Stručna služba Gradskog vijeća
Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine
DECEMBAR

1.

2.

Odluka o usvajanju i provođenju izmjena i
dopuna Regulacionog plana „Južni logor“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
Odluka o usvajanju i provođenju izmjena
i dopuna provedbenog urbanističkog
plana „Orlac“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

3.

Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti u 2011.godini
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove
Rok: decembar 2010.godine (odnosno po
usvajanju Budžeta za 2011.godinu)

4.

Odluka o donošenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2011.godini
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove
Rok: decembar 2010.godine (odnosno po
usvajanju Budžeta za 2011.godinu)

5.

Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za finansije i nekretnine

Član 2.
Predlagač svih odluka, informacija i
zaključaka iz nadležnosti Gradske uprave Grada
Mostara je Gradonačelnik.

Broj 2 - Strana 29

Član 3.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća
kontinuirano će razmatrati dokumente iz sadržaja
Programa, davati će Gradskom vijeću mišljenja
i zauzimati stavove u skladu sa odredbama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara.
Član 4.
Realizacijom zadataka postavljenih u
Programu stvoriti će se pretpostavke za bolje
funkcionisanje Grada, ostvarivanje prava građana i
drugih subjekata, te unapređenje stanja u mnogim
oblastima života .
Za izvršenje zadataka iz Programa rada,
u pravilu je zadužen Gradonačelnik, te odjeli
odnosno službe za upravu i upravni subjekti –
nosioci javnih ovlasti.
Član 5.
Sadržajem Programa ne ograničavaju se
ovlašteni subjekti da u skladu sa odredbama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara
podnese incijative, nacrte odnosno prijedloge
akata na razmatranje Gradskom vijeću .
Član 6.
Pored naznačenih zadataka u ovom Programu,
Gradsko vijeće će razmatrati i odlučivati o drugim
pitanjima i donositi propise kada je određeno
zakonom, odnosno kada se ukaže potreba da
se razmatra određena problematika ili donese
odgovarajući propis.
Član 7.
Obrađivač i predlagač dužni su da prilikom
obrade materijala iz Programa, osiguraju aktivno
učešće stručnih institucija u čiji djelokrug spada
problematika tih materijala.
Obrađivač je dužan da prilikom pripremanja
materijala ostvari saradnju s nadležnim tijelima
Gradskog vijeća.
Obrađivač i predlagač dužni su u prijedlogu
akata navesti zakonske osnove akata, kao i
obrazloženja u skladu s utvrđenom metodologijom
za donošenje akata Gradskog vijeća.
Predlagač je dužan prijedlog akta dostaviti
Gradskom vijeću u pismenoj i elektronskoj formi
u jednom primjerku na jezicima konstitutivnih
naroda.

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 30

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Član 8.
Program će se objaviti u „Službenom glasniku
Grada Mostara“ .

ЈАНУАР

Broj: 01-02- 3/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________

1.1. Одлука о обављању комуналних
дјелатности за 2009.годину
1.2. Одлука о обављању комуналних
дјелатности за 2010.годину
Рок: јануар 2010.године, односно по
усвајању Буџета Града за 2010.годину
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове

На основу члана 28. Статута Града
Мостара („Градски службени гласник Града
Мостара” број: 4/04), Одлуке о Измјени
Статута Града Мостара („Службени гласник
Града Мостара“ број 8/09) и члана 78. става
1. Пословника Градског вијећа Града Мостара
(„Градски службени гласник Града Мостара“
број 12/04), на приједлог предсједника
Градског вијећа Града Мостара, Градско вијеће
Града Мостара на 5.. сједници, одржаној дана
18.02.2010.године, доноси

2.1. Одлука о доношењу Програма
одржавања комуналне инфраструктуре
у 2009.години
2.2. Одлука о доношењу Програма
одржавања комуналне инфраструктуре
у 2010.години
Рок: јануар 2010.године, односно по
усвајању Буџета Града за 2010.годину
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове

ПРОГРАМ РАДА
ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА ГРАДА МОСТАРА
за 2010.годину
Члан 1.
Градско вијеће Града Мостара у 2010.
години дјеловати ће у правцу унапређења
владавине права, уставности и законитости у
успостављању социјалне правде, провођења
реформи у области друштвено-економског,
привредног, образовног, културног живота, те
побољшање стандарда за све грађане Града
Мостара .
Програм рада садржи задатке Градског
вијећа који су у његовој овласти у складу
са Уставом, законом, Статутом Града, те
утврђеном политиком развоја Града .
Програмом рада утврђују се послови
и задаци Градског вијећа, њихов садржај,
носиоци послова и задатака , као и рокови за
доношење аката (одлука, извјештаја и др.) .
С тим у свези у Програму рада Градског
вијећа Града Мостара за 2010.годину (у даљем
тексту: Програм) као приоритетни задаци
Градског вијећа Града Мостара бити ће :

3. Одлука о измјени и допуни Одлуке о
оснивању Ј.П. „Мостар Паркинг“ д.о.о.
Мостар
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове
4. Закључак о усвајању Локалног
еколошког акционог плана / ЛЕАП/
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове
5. Одлука о вршењу овлаштења и
обавеза органа Града Мостара у
привредним друштвима на основу
државног капитала
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове
6. Одлука о давању сагласности на
Правила установе Градска љекарнаапотека Мостар
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач:
Одјел
за
друштвене
дјелатности

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

7. Одлука о проширењу дјелатности
Јавне установе Центар за дјецу и
омладину са посебним потребама „Лос
Росалес“ Мостар
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности
8. Одлука о давању сагласности за
промјену сједишта Јавних установа
8.1 Промјену сједишта Јавне установе
Друге гимназије Мостар
8.2 Промјену сједишта Средње
медицинске школе Мостар
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности
9. Одлуке о давању сагласности на
измјене и допуне Правила Јавних
установа:
9.1 Измјене и допуне Правила Јавне
установе Центар за дјецу и омладину
са посебним потребама „Лос Росалес“
Мостар
9.2 Измјена Правила Јавне установе Друге
гимназије Мостар
9.3 Измјена Правила Средње медицинске
школе Мостар
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности
10. Одлука о утврђивању факултета
који се сматрају факултетима за
дефицитарна занимања (за академску
2009/2010.годину)
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности
11. Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
ФЕБРУАР
1.

Извјештај о утрошку буџетских
средстава Града Мостара за период од
01.01. до 31.12.2008.године
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

Broj 2 - Strana 31

2.

Одлука о распореду вишка намјенских
прихода из 2008.године
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

3.

Одлука о условима и начину давања
у закуп пословних зграда и пословних
просторија у власништву Града, са
посебним нагласком на потицај развоја
старих заната и израда регистра
пословних простора у власништву
Града Мостара
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

4.

Нацрт Буџета Града Мостара за 2010.
годину
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

5. Одлука о утврђивању платних разреда
и коефицијената за плаће државних
службеника и намјештеника Градске
управе Града Мостара
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за организацију, правне
послове и опћу управу
6. Одлука о измјенама и допунама
Одлуке о административним таксама
са тарифом Града
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за организацију, правне
послове и опћу управу
7. Извјештај о раду Одјела за привреду,
комуналне и инспекцијске послове за
2009.годину
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове
8. Одлука о стављању ван снаге Одлуке
о приступању изради измјена и допуна
Проведбеног урбанистичког плана
„Централни дио“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 32

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

9. Одлука о измјени Одлуке о приступању
изради просторног плана Града
Мостара
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
10. Одлука о усвајању смјерница за израду
просторног плана Града
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
11. Одлука о усвајању Програма и плана
активности за израду просторног
плана Града
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
12. Рјешење о именовању Савјета
Просторног плана града Мостара
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
17. Одлука о усвајању Програма уређења
17.1 Регулационог плана „Сјеверни логор“
17.2 Регулационог плана „Центар II“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
18. Одлука о утврђивању просјечне
коначне грађевинске цијене 1 м2
корисне стамбене површине и висине
ренте
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
19. Програм рада Градског вијећа Града
Мостара за 2010.годину
Предлагач : Предсједник Градског вијећа
Обрађивач. Стручна служба Градског
вијећа

13. Извјештај о реализацији Пројекта
„Реконструкција и обнова
девастираних стамбених зграда
на подручју Града Мостара“
са финансијским показаоцима
закључно са 31.01.2010.године
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

20. Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

14. Одлуке о приступању изради
Регулационих планова у обухвату:
14.1 улица краља Твртка, краља Звонимира,
краља Томислава и Сплитске
14.2 улица Стјепана Радића, краља
Томислава, Хрватске младежи и
Дубровачке
14.3 улица Стјепана Радића, краља
Томислава, Зрински Франкопана и
краља Петра Крешимира IV
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

1.

15. Одлука о усвајању и провођењу
Регулационог плана „Сјеверни логор“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
16. Одлука о усвајању и провођењу
измјена и допуна Регулационог плана
„Центар II“

МАРТ
Информација о расположивим
средствима и реализованим пројектима
из средстава прикупљених по основу
„Накнада за грађевинско земљиште“,
закључно са 31.12.2009.године (Одјел
за финансије и некретнине и Одјел за
урбанизам и грађење)
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

2.

Извјештај о утрошку буџетских
средстава Града Мостара
2.1 за период од 01.01. до 31.03.2009.године
2.2 за период од 01.04. до 30.09.2009.године
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
3.

Приједлог Буџета Града Мостара за
2010.годину

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
4.

5.

Одлука о именовању 2 члана Изборне
комисије Града Мостара
Предлагач: Комисија за избор и именовање
Обрађивач: Одбор за изборе
Одлука о накнадама вијећницима за
рад у Градском вијећу Града Мостара
Предлагач: Предсједник
Обрађивач: Стручна служба

6. Извјештај о раду
6.1 Јавног правобраниоца Града Мостара
за 2009.годину
6.2 Агенције Стари град за 2009.годину
6.3 Дирекције за изградњу културноспортског центра у Мостару за 2009.
годину
6.4 Завода за просторно уређење за 2009.
години
6.5 Службе цивилне заштите и
ватрогаства за 2009.годину
6.6 Јединице за имплементацију пројекта
Виховићи за 2009.годину
Предлагач: Градоначелник
7. Одлуку о утврђивању матичног
подручја Града Мостара и мјесних
матичних уреда
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за организацију, правне
послове и опћу управу
8. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке
о организацији градске управе Града
Мостара
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за организацију, правне
послове и опћу управу
9. Одлука о предлагању представника
Градског вијећа Града Мостара у
Комисију за утврђивање приједлога
Листе приоритета за додјелу станова
на кориштење у насељу „Буффер“ у
Мостару
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности

Broj 2 - Strana 33

10. Одлука о условима, критеријима и
поступку додјеле станова из члана 6.
Закона о враћању, додјели и продаји
станова
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности
11. Одлука о измјени Одлуке о
приступању изради измјена и допуна
Регулационог плана „Централна зона
реконструкција“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
12. Разматрање урбанистичке основе и
нацрта измјена и допуна:
12.1 Регулационог плана Рондо I
12.2 Регулационог плана Рондо II
12.3 Регулационог плана „Шири комплекс
путничког, жељезничког и аутобусног
терминала“
12.4 Регулационог плана „Индустријска
зона Бишће поље“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
13. Разматрање урбанистичке основе и
нацрта Регулационог плана „Етно село
– Борина“- Градско подручје Сјевер
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
14. Презентација софтвера за израду
Програма размјештаја посуда за отпад
на подручју града
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
15. Одлука о примопредаји станова
крајњем кориснику таквог степена
завршености
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
16. Одлука о расподјели
новопројектованих станова
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
17. Одлука о именовању комисије за
давање стручних оцјена

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 34

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
18. Извјештај о раду јавних предузећа за
2009.годину
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Јавна предузећа и Одјел за
привреду, комуналне и инспекцијске послове

23. Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
АПРИЛ
1.

20. Извјештај о раду Жалбеног вијећа за
2008. и 2009.годину
Извјестилац: Предсједник жалбеног вијећа

Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији
радних мјеста градске управе Града
Мостара
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за организацију, правне
послове и опћу управу

2.

21. Рјешење о именовању чланова
Жалбеног вијећа Града Мостара
Предлагач: Комисија за избор и именовања
Обрађивач: Стручна служба Градског
вијећа

Извјештај о раду и пословању за 2009.
годину установа из области културе
којима је Град Мостар оснивач
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности

3.

Извјештај о раду и пословању за
2009.годину Спортског савеза Града
Мостара
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности

4.

Извјештај о раду и пословању за 2009.
годину установа из области социјалне
заштите и здравства којима је Град
Мостар оснивач
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности

19. Проблематика младих у Граду
Мостару са приједлогом активности за
побољшање стања
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности

22. Извјештај Службе унутрашњег
надзора Града Мостара
- Извјештај о реализацији Одлука
и Рјешења Градског вијећа Града
Мостара у којима постоји финансијска
обавеза за 2007. и 2008.године;
- Извјештај о расходима по судским
поступцима у 2007., 2008. и 2009.
године;
- Извјештај о надзору пословања
установа : Градска љекарна Мостар и
Апотека „Стари град“ Мостар;
- Извјештај о надзору уредског
пословања и дистрибуције
финансијских докумената у Одјелу за
привреду, комуналне и инспекцијске
послове и Одјелу за урбанизам и
грађење;
- Извјештај о надзору потраживања од
закупнина пословних простора Града
Мостара по раскинутим уговорима од
5-ог мјесеца 2009.године;
- Извјештај о надзору над пословањем
Службе цивилне заштите и ватрогаства
Града Мостара;
Предлагач: Шеф Службе
Обрађивач: Служба унутрашњег надзора

5. Усвајање Програма размјештаја посуда
за селектовано прикупљање отпада
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
6. Одлука о приступању изради
Регулационих планова у обухвату:
6.1 улица краља Твртка, краља
Звонимира и кнеза Домагоја
6.2 „Центар I“ (ријеч је о простору
централне зоне-дистрикта)
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
7. Одлука о приступању изради измјена
и допуна Регулационог плана „Јужни
логор“

Februar / Veljača 2010.

Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
8. Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финанције и некретнине
МАЈ
1.

Извјештај о извршењу одлуке о
привременом финансирању Града
Мостара за период 01.01. до 31.03.2010.
године
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

2. Приједлог/иницијатива за именовање
Радне групе за израду Стратегије
Града Мостара у области одгоја и
образовања за период од 5 година /од
2010. до 2015.године/
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности
3. Одлука о приступању изради измјена
и допуна проведбеног урбанистичког
плана „Орлац“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
4. Разматрање урбанистичке основе и
нацрта регулационог плана „Голф
терени“ I и II
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
5.

Broj 2 - Strana 35

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Одлука о уређењу и стандардизовању
рекламних паноа уз саобраћајнице, на
тротоарима и друго
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
и Одјел за привреду, комуналне и
инспекцијске послове
Иницијатор: Одбор за инфраструктуру и
промет

6. Извјештај о раду Комисији за процјену
прометне вриједности некретнина за
2008. и 2009.годину
Обрађивач : Комисија

7. Рјешење о именовању Комисије
за процјену прометне вриједности
некретнина
Предлагач: Комисије за избор и именовања
Обрађивач: Стручна служба Градског
вијећа
8. Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
ЈУНИ
1.

Разматрање урбанистичке основе
и нацрта регулационог плана
„Туристичко рекреационо подручје
Рујиште”
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

2.

Одлука о усвајању и провођењу
измјена и допуна регулационих
планова:
Рондо I-Градско подручје Југозапад
Рондо II-Градско подручје Југозапад
„Шири комплекс путничког,
жељезничког и аутобусног терминала“
„Индустријска зона Бишће поље“ и
дијела проведбеног урбанистичког
плана на потезу Мост „Фрање
Блажевића - М 17“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

Одлука о усвајању Програма уређења
измјена и допуна Регулационих
планова:
Рондо I
Рондо II
„Шири комплекс путничког,
жељезничког и аутобусног терминала“
„Индустријска зона Бишће поље“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
ЈУЛИ
1.

Приједлог Документа оквирног Буџета
Града Мостара за период 2011. – 2013.
године
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

2. Информација о стању школских
објеката основних и средњих школа
чији оснивач је Град Мостар
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности
3. Информација о упису ученика у први
разред основних школа за школску
2010/2011.годину
Предлагач: Градоначелник
4. Одлука о усвајању и провођењу
Регулационог плана „Етно село –
Борина“- Градско подручје Сјевер
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
5. Одлука о усвајању Програма уређења
Регулационог плана „Етно село –
Борина“- Градско подручје Сјевер
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
6. Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
СЕПТЕМБАР
1.

Информација о расположивим
средствима и реализованим
пројектима из средстава прикупљених
по основу „Накнаде за грађевинско
земљиште“ закључно са 30.06.2010.
године

Broj 2 - Strana 36

Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
2.

Извјештај о извршењу Буџета за
период јануар-јуни 2010.године
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

3. Извјештај о раду за школску 2009/2010.
годину и пословању за 2009.годину
предшколских установа и основних
школа којима је оснивач Град Мостар
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности
4. Извјештај о раду за школску 2009/2010.
годину средњих школа којима је
оснивач Града Мостар
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности
5. Усвајање просторне основе Просторног
плана Града Мостара,
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
6. Разматрање урбанистичке основе и
нацрта измјена и допуна Регулационог
плана „Јужни логор“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
7. Усвајање урбанистичке основе и
нацрта измјене и допуне проведбеног
урбанистичког плана „Орлац“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
8. Извјештај о раду Одјела за привреду,
комуналне и инспекцијске послове за
период 01.01.-30.06.2010.године
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове
9. Извјештај о раду јавних предузећа за
период 01.01.-30.06.2010.године
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

10. Извјештај о градској депонији Уборак
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове

Broj 2 - Strana 37

Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
НОВЕМБАР
1.

Приједлог Буџета Града Мостара за
2011.години
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

2.

Нацрт Буџета Града Мостара за 2011.
годину
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

Усвајање нацрта Просторног плана
Града
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

3.

2. Одлука о утврђивању факултета
који се сматрају факултетима за
дефицитарна занимања (за академску
2010/2011.годину)
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за друштвене дјелатности

Разматрање урбанистичке основе
и нацрта Регулационог плана у
обухвату улица краља Твртка, краља
Звонимира и кнеза Домагоја
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

4.

Нацрт Програма рада Градског вијећа
Града Мостара за 2011.годину
Предлагач: Предсједник Градског вијеће
Обрађивач: Стручна служба Градског
вијећа

5.

Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине

11. Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и некретнине
ОКТОБАР
1.

3. Одлука о усвајању и провођењу
Регулационих планова
3.1 „Туристичко-рекреационо подручје
Рујиште“
3.2 „Голф терени“ I и II
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење
4. Извјештај о подузетим мјерама на
заштити околине
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове
5.

6.

Извјештај о туризму и пројектима који
су у току
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове
Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник

ДЕЦЕМБАР
1.

Одлука о усвајању и провођењу
измјена и допуна Регулационог плана
„Јужни логор“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

2.

Одлука о усвајању и провођењу
измјена и допуна проведбеног
урбанистичког плана „Орлац“
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за урбанизам и грађење

3.

Одлука о обављању комуналних
дјелатности у 2011.години

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове
Рок: децембар 2010.године (односно по
усвајању Буџета за 2011.годину)
4.

5.

Одлука о доношењу Програма
одржавања комуналне инфраструктуре
у 2011.години
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за привреду, комуналне
и инспекцијске послове
Рок: децембар 2010.године (односно по
усвајању Буџета за 2011.годину)
Имовински акти из надлежности
Службе за некретнине по захтјевима и
приоритетима
Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјел за финансије и
некретнине

Члан 2.
Предлагач свих одлука, информација и
закључака из надлежности Градске управе
Града Мостара је Градоначелник.
Члан 3.
Стална радна тијела Градског вијећа
континуирано ће разматрати документе из
садржаја Програма, давати ће Градском вијећу
мишљења и заузимати ставове у складу са
одредбама Пословника Градског вијећа Града
Мостара.
Члан 4.
Реализацијом задатака постављених у
Програму створити ће се претпоставке за боље
функционисање Града, остваривање права
грађана и других субјеката, те унапређење
стања у многим областима живота .
За извршење задатака из Програма рада,
у правилу је задужен Градоначелник, те одјели
односно службе за управу и управни субјекти –
носиоци јавних овласти.
Члан 5.
Садржајем Програма не ограничавају се
овлаштени субјекти да у складу са одредбама
Пословника Градског вијећа Града Мостара

Broj 2 - Strana 38

поднесе инцијативе, нацрте односно приједлоге
аката на разматрање Градском вијећу .
Члан 6.
Поред назначених задатака у овом
Програму, Градско вијеће ће разматрати и
одлучивати о другим питањима и доносити
прописе када је одређено законом, односно
када се укаже потреба да се разматра одређена
проблематика или донесе одговарајући
пропис.
Члан 7.
Обрађивач и предлагач дужни су да
приликом обраде материјала из Програма,
осигурају активно учешће стручних институција
у чији дјелокруг спада проблематика тих
материјала.
Обрађивач је дужан
да приликом
припремања материјала оствари сарадњу с
надлежним тијелима Градског вијећа.
Обрађивач и предлагач дужни су у
приједлогу аката навести законске основе
аката, као и образложења у складу с утврђеном
методологијом за доношење аката Градског
вијећа.
Предлагач је дужан приједлог акта
доставити Градском вијећу у писменој и
електронској форми у једном примјерку на
језицима конститутивних народа.
Члан 8.
Програм ће се објавити у „Службеном
гласнику Града Мостара“ .
Број: 01-02- 3/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, c.p.
_______________________________________
Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara” broj:
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09) i
članka 78. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 12/04), na prijedlog predsjednika
Gradskog vijeća Grada Mostara, Gradsko vijeće
Grada Mostara na 5. sjednici, održanoj dana
18.02.2010.godine, donosi

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

PROGRAM RADA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA MOSTARA
za 2010.godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Mostara u 2010.godini
djelovati će u pravcu unapređenja vladavine prava,
ustavnosti i zakonitosti u uspostavljanju socijalne
pravde, provođenja reformi u oblasti društvenoekonomskog,
gospodarskog,
obrazovnog,
kulturnog života, te poboljšanje standarda za sve
građane Grada Mostara .
Program rada sadrži zadatke Gradskog vijeća
koji su u njegovoj ovlasti sukladno sa Ustavom,
zakonom, Statutom Grada, te utvrđenom politikom
razvoja Grada .
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci
Gradskog vijeća, njihov sadržaj, nositelji poslova
i zadataka , kao i rokovi za donošenje akata (
odluka, izvješća i dr.) .
S tim u svezi u Programu rada Gradskog
vijeća Grada Mostara za 2010.godinu ( u daljem
tekstu : Program ) kao prioritetni zadaci Gradskog
vijeća Grada Mostara biti će :
SIJEČANJ
1.1. Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti za 2009.godinu
1.2. Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti za 2010.godinu
Rok: siječanj 2010.godine, odnosno po
usvajanju Proračuna Grada za 2010.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove
2.1. Odluka o donošenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u
2009.godini
2.2. Odluka o donošenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2010.godini
Rok: siječanj 2010.godine, odnosno po
usvajanju Proračuna Grada za 2010.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju J.P. „Mostar Parking“ d.o.o.
Mostar

Broj 2 - Strana 39

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove
4. Zaključak o usvajanju Lokalnog
ekološkog akcionog plana / LEAP/
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove
5. Odluka o vršenju ovlasti i obveza
organa Grada Mostara u gospodarskim
društvima na temelju državnog kapitala
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove
6. Odluka o davanju suglasnosti na Statut
ustanove Gradska ljekarna-apoteka
Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
7. Odluka o proširenju djelatnosti Javne
ustanove Centar za djecu i omladinu
sa posebnim potrebama „Los Rosales“
Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
8. Odluka o davanju suglasnosti za
promjenu sjedišta Javnih ustanova
8.1 Promjenu sjedišta Javne ustanove Druge
gimnazije Mostar
8.2 Promjenu sjedišta Srednje medicinske
škole Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
9. Odluke o davanju suglasnosti na izmjene
i dopune Statuta Javnih ustanove:
9.1 Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove
Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „Los Rosales“ Mostar
9.2 Izmjena Statuta Javne ustanove Druge
gimnazije Mostar
9.3 Izmjena Statuta Srednje medicinske škole
Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

10. Odluka o utvrđivanju fakulteta koji
se smatraju fakultetima za deficitarna
zanimanja (za akademsku 2009/2010.
godinu)
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
11. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
VELJAČA
1. Izvješće o utrošku proračunskih sredstava
Grada Mostara za razdoblje od 01.01. do
31.12.2008.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
2. Odluka o rasporedu viška namjenskih
prihoda iz 2008.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
3. Odluka o uvjetima i načinu davanja
u zakup poslovnih zgrada i poslovnih
prostorija u vlasništvu Grada, sa posebnim
naglaskom na poticaj razvoja starih
zanata i izrada registra poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
4. Nacrt Proračuna Grada Mostara za 2010.
godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
5. Odluka o utvrđivanju platnih razreda
i koeficijenata za plaće državnih
službenika i namještenika Gradske
uprave Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o administrativnim pristojbama sa
tarifom Grada

Broj 2 - Strana 40

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu
7. Izvješće o radu Odjela za gospodarstvo,
komunalne i inspekcijske poslove za
2009.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke
o pristupanju izradi izmjena i dopuna
Provedbenog urbanističkog plana
„Središnji dio“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
9. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju
izradi prostornog plana Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
10. Odluka o usvajanju smjernica za izradu
prostornog plana Grada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
11. Odluka o usvajanju Programa i plana
aktivnosti za izradu prostornog plana
Grada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
12. Rješenje o imenovanju Savjeta
Prostornog plana grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
13. Izvješće o realizaciji Projekta
„Rekonstrukcija i obnova devastiranih
stambenih zgrada na području Grada
Mostara“ sa financijskim pokazateljima
zaključno sa 31.01.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
14. Odluke o pristupanju izradi
Regulacijskih planovau obuhvatu:
14.1 ulica kralja Tvrtka, kralja Zvonimira,
kralja Tomislava i Splitske

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

14.2 ulica Stjepana Radića, kralja Tomislava,
Hrvatske mladeži i Dubrovačke
14.3 ulica Stjepana Radića, kralja Tomislava,
Zrinski Frankopana i kralja Petra
Krešimira IV
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
15. Odluka o usvajanju i provođenju
Regulacijskog plana „Sjeverni logor“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
16. Odluka o usvajanju i provođenju izmjena
i dopuna Regulacijskog plana „Centar II“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
17. Odluka o usvajanju Programa uređenja
17.1 Regulacijskog plana „Sjeverni logor“
17.2 Regulacijskog plana „Centar II“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
18. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne
građevne cijene 1 m2 korisne stambene
površine i visine rente
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
19. Program rada Gradskog vijeća Grada
Mostara za 2010.godinu
Predlagač : Predsjednik Gradskog vijeća
Obrađivač. Stručna služba Gradskog vijeća
20. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
OŽUJAK
1.

Informacija o raspoloživim sredstvima
i realiziranim projektima iz sredstava
prikupljenih po temelju „Naknada
za građevno zemljište“, zaključno sa
31.12.2009.godine (Odjel za financije
i nekretnine i Odjel za urbanizam i
građenje)
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine

Broj 2 - Strana 41

2.

Izvješće o utrošku proračunskih
sredstava Grada Mostara
2.1 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2009.
godine
2.2 za razdoblje od 01.04. do 30.09.2009.
godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
3.

Prijedlog Proračuna Grada Mostara za
2010.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine

4.

Odluka o imenovanju 2 člana Izbornog
povjerenstva Grada Mostara
Predlagač: Povjerenstvo za izbor i imenovanje
Obrađivač: Odbor za izbore

5.

Odluka o naknadama vijećnicima za rad
u Gradskom vijeću Grada Mostara
Predlagač: Predsjednik
Obrađivač: Stručna služba

6. Izvješće o radu
6.1 Javnog pravobranitelja Grada Mostara
za 2009.godinu
6.2 Agencije Stari grad za 2009.godinu
6.3 Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog
centra u Mostaru za 2009.godinu
6.4 Zavoda za prostorno uređenje za 2009.
godini
6.5 Službe civilne zaštite i vatrogastva za
2009.godinu
6.6 Jedinice za implementaciju projekta
Vihovići za 2009.godinu
Predlagač: Gradonačelnik
7. Odluku o utvrđivanju matičnog područja
Grada Mostara i mjesnih matičnih ureda
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu
8. Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o organizaciji gradske uprave
Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

9. Odluka o predlaganju predstavnika
Gradskog vijeća Grada Mostara u
Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga
Liste prioriteta za dodjelu stanova na
korištenje u naselju „Buffer“ u Mostaru
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

Broj 2 - Strana 42

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
17. Odluka o imenovanju povjerenstva za
davanje stručnih ocjena
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

10. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku
dodjele stanova iz članka 6. Zakona o
vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

18. Izvješće o radu javnih poduzeća za 2009.
godinu
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Javna poduzeća i Odjel za
gospodarstvo, komunalne i inspekcijske
poslove

11. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju
izradi izmjena i dopuna Regulacijskog
plana „Središnja zona rekonstrukcija“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

19. Problematika mladih u Gradu Mostaru
sa prijedlogom aktivnosti za poboljšanje
stanja
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

12. Razmatranje urbanističkog temelja i
nacrta izmjena i dopuna:
12.1 Regulacijskog plana Rondo I
12.2 Regulacijskog plana Rondo II
12.3 Regulacijskog plana „Širi kompleks
putničkog, željezničkog i autobusnog
terminala“
12.4 Regulacijskog plana „Industrijska zona
Bišće polje“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
13. Razmatranje urbanističkog temelja i
nacrta Regulacijskog plana „Etno selo –
Borina“-Gradsko područje Sjever
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
14. Prezentacija softvera za izradu Programa
razmještaja posuda za otpad na području
grada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
15. Odluka o primopredaji stanova krajnjem
korisniku takvog stupnja završenosti
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
16. Odluka o raspodjeli novoprojektovanih
stanova

20. Izvješće o radu Žalbenog vijeća za 2008. i
2009.godinu
Izvjestitelj: Predsjednik žalbenog vijeća
21. Rješenje o imenovanju članova Žalbenog
vijeća Grada Mostara
Predlagač: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Obrađivač: Stručna služba Gradskog vijeća
22. Izvješće Službe unutarnjeg nadzora
Grada Mostara
- Izvješće o realizaciji Odluka i Rješenja
Gradskog vijeća Grada Mostara u kojima
postoji financijska obveza za 2007. i
2008.godine;
- Izvješće o rashodima po sudskim
postupcima u 2007., 2008. i 2009.godine;
- Izvješće o nadzoru poslovanja ustanova :
Gradska ljekarna Mostar i Apoteka „Stari
grad“ Mostar;
- Izvješće o nadzoru uredskog poslovanja
i distribucije financijskih dokumenata
u Odjelu za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove i Odjelu za
urbanizam i građenje;
- Izvješće o nadzoru potraživanja od
zakupnina poslovnih prostora Grada
Mostara po raskinutim ugovorima od
5-og mjeseca 2009.godine;
- Izvješće o nadzoru nad poslovanjem
Službe civilne zaštite i vatrogastva Grada
Mostara;

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 43

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Predlagač: Šef Službe
Obrađivač: Služba unutarnjeg nadzora
23. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
8. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
SVIBANJ

TRAVANJ
1.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta gradske
uprave Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za organizaciju, pravne
poslove i opću upravu

1.

2.

Izvješće o radu i poslovanju za 2009.
godinu ustanova iz oblasti kulture kojima
je Grad Mostar osnivač
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

3.

Izvješće o radu i poslovanju za 2009.
godinu Sportskog saveza Grada Mostara
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

2. Prijedlog/inicijativa za imenovanje
Radne grupe za izradu Strategije Grada
Mostara u oblasti odgoja i obrazovanja
za razdoblje od 5 godina /od 2010. do
2015.godine/
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

4.

Izvješće o radu i poslovanju za 2009.
godinu ustanova iz oblasti socijalne
zaštite i zdravstva kojima je Grad Mostar
osnivač
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

5. Usvajanje Programa razmještaja posuda
za selektirano prikupljanje otpada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
6. Odluka o pristupanju izradi
Regulacijskih planova u obuhvatu:
6.1 ulica kralja Tvrtka, kralja Zvonimira i
kneza Domagoja
6.2 „Centar I“ (riječ je o prostoru središnje
zone-distrikta)
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
7. Odluka o pristupanju izradi izmjena i
dopuna Regulacijskog plana „Južni logor“

Izvješće o izvršenju odluke o
privremenom financiranju Grada
Mostara za razdoblje 01.01. do
31.03.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine

3. Odluka o pristupanju izradi izmjena i
dopuna provedbenog urbanističkog plana
„Orlac“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
4. Razmatranje urbanističkog temelja i
nacrta regulacijskog plana „Golf tereni“
I i II
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
5.

Odluka o uređenju i standardiziranju
reklamnih panoa uz prometnice, na
trotoarima i drugo
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
i Odjel za gospodarstvo, komunalne i
inspekcijske poslove
Inicijator: Odbor za infrastrukturu i promet

6. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu
prometne vrijednosti nekretnina za 2008.
i 2009.godinu
Obrađivač : Povjerenstvo

Februar / Veljača 2010.

7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Predlagač: Povjerenstvo za izbor i
imenovanja
Obrađivač: Stručna služba Gradskog vijeća
8. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
LIPANJ
1.

Razmatranje urbanističkog temelja i
nacrta regulacijskog plana „Turističko
rekreacijskog područja Rujište”
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

2.

Odluka o usvajanju i provođenju izmjena
i dopuna regulacijskih planova:
Rondo I-Gradsko područje Jugozapad
Rondo II-Gradsko područje Jugozapad
„Širi kompleks putničkog, željezničkog i
autobusnog terminala“
„Industrijska zona Bišće polje“ i dijela
provedbenog urbanističkog plana na
potezu Most „Franje Blaževića - M 17“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

Odluka o usvajanju Programa uređenja
izmjena i dopuna Regulacijskih planova:
Rondo I
Rondo II
„Širi kompleks putničkog, željezničkog i
autobusnog terminala“
„Industrijska zona Bišće polje“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
SRPANJ

1.

Broj 2 - Strana 44

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Prijedlog Dokumenta okvirnog Proračuna
Grada Mostara za razdoblje 2011. – 2013.
godine

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
2. Informacija o stanju školskih objekata
osnovnih i srednjih škola čiji osnivač je
Grad Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
3. Informacija o upisu učenika u prvi razred
osnovnih škola za školsku 2010/2011.
godinu
Predlagač: Gradonačelnik
4. Odluka o usvajanju i provođenju
Regulacijskog plana „Etno selo –
Borina“-Gradsko područje Sjever
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
5. Odluka o usvajanju Programa uređenja
Regulacijskog plana „Etno selo –
Borina“- Gradsko područje Sjever
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
6. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
RUJAN
1.

Informacija o raspoloživim sredstvima
i realiziranim projektima iz sredstava
prikupljenih po temelju „Naknade
za građevno zemljište“ zaključno sa
30.06.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine

2.

Izvješće o izvršenju Proračuna za
razdoblje siječanj - lipanj 2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine

3. Izvješća o radu za školsku 2009/2010.
godinu i poslovanju za 2009.godinu
predškolskih ustanova i osnovnih škola
kojima je osnivač Grad Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 45

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

4. Izvješća o radu za školsku 2009/2010.
godinu srednjih škola kojima je osnivač
Grada Mostar
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti
5. Usvajanje prostorne osnove Prostornog
plana Grada Mostara,
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
2. Odluka o utvrđivanju fakulteta koji
se smatraju fakultetima za deficitarna
zanimanja (za akademsku 2010/2011.
godinu)
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za društvene djelatnosti

6. Razmatranje urbanističkog temelja i
nacrta izmjena i dopuna Regulacijskog
plana „Južni logor“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

3. Odluka o usvajanju i provođenju
Regulacijskih planova
3.1 „Turističko-rekreaciono područje Rujište“
3.2 „Golf tereni“ I i II
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

7. Usvajanje urbanističkog temelja i
nacrta izmjene i dopune provedbenog
urbanističkog plana „Orlac“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

4. Izvješće o poduzetim mjerama na zaštiti
okoliša
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove

8. Izvješće o radu Odjela za gospodarstvo,
komunalne i inspekcijske poslove za
razdoblje 01.01.-30.06.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove

5.

9. Izvješće o radu javnih poduzeća za
razdoblje 01.01.-30.06.2010.godine
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove

6.

Izvješće o turizmu i projektima koji su u
tijeku
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove
Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
STUDENI

10. Izvješće o gradskoj deponiji Uborak
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove

1.

Prijedlog Proračuna Grada Mostara za
2011.godini
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine

11. Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine

2.

Usvajanje nacrta Prostornog plana Grada
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

3.

Razmatranje urbanističkog temelja i
nacrta Regulacijskog plana u obuhvatu
ulica kralja Tvrtka, kralja Zvonimira i
kneza Domagoja
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje

LISTOPAD
1.

Nacrt Proračuna Grada Mostara za 2011.
godinu

Februar / Veljača 2010.

4.

5.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Nacrt Programa rada Gradskog vijeća
Grada Mostara za 2011.godinu
Predlagač: Predsjednik Gradskog vijeće
Obrađivač: Stručna služba Gradskog vijeća
Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine
PROSINAC

1.

2.

3.

Odluka o usvajanju i provođenju izmjena i
dopuna Regulacijskog plana „Južni logor“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
Odluka o usvajanju i provođenju izmjena
i dopuna provedbenog urbanističkog
plana „Orlac“
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za urbanizam i građenje
Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti u 2011.godini
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove
Rok: prosinac 2010.godine (odnosno po
usvajanju Proračuna za 2011.godinu)

4.

Odluka o donošenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2011.godini
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove
Rok: prosinac 2010.godine (odnosno po
usvajanju Proračuna za 2011.godinu)

5.

Imovinski akti iz nadležnosti Službe za
nekretnine po zahtjevima i prioritetima
Predlagač: Gradonačelnik
Obrađivač: Odjel za financije i nekretnine

Članak 2.
Predlagač svih odluka, informacija i
zaključaka iz nadležnosti Gradske uprave Grada
Mostara je Gradonačelnik.
Članak 3.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća
kontinuirano će razmatrati dokumente iz sadržaja
Programa, davati će Gradskom vijeću mišljenja i

Broj 2 - Strana 46

zauzimati stavove sukladno odredbama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Mostara.
Članak 4.
Realizacijom zadataka postavljenih u
Programu stvoriti će se pretpostavke za bolje
funkcioniranje Grada, ostvarivanje prava građana i
drugih subjekata , te unapređenje stanja u mnogim
oblastima života .
Za izvršenje zadataka iz Programa rada,
u pravilu je zadužen Gradonačelnik, te odjeli
odnosno službe za upravu i upravni subjekti –
nositelji javnih ovlasti.
Članak 5.
Sadržajem Programa ne ograničavaju se
ovlašteni subjekti da sukladno sa odredbama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara
podnese incijative, nacrte odnosno prijedloge
akata na razmatranje Gradskom vijeću .
Članak 6.
Pored naznačenih zadataka u ovom Programu,
Gradsko vijeće će razmatrati i odlučivati o drugim
pitanjima i donositi propise kada je određeno
zakonom, odnosno kada se ukaže potreba da
se razmatra određena problematika ili donese
odgovarajući propis.
Članak 7.
Obrađivač i predlagač dužni su da prilikom
obrade materijala iz Programa, osiguraju aktivno
učešće stručnih institucija u čiji djelokrug spada
problematika tih materijala.
Obrađivač je dužan da prilikom pripremanja
materijala ostvari suradnju s nadležnim tijelima
Gradskog vijeća.
Obrađivač i predlagač dužni su u prijedlogu
akata navesti zakonske osnove akata, kao i
obrazloženja sukladno s utvrđenom metodologijom
za donošenje akata Gradskog vijeća.
Predlagač je dužan prijedlog akta dostaviti
Gradskom vijeću u pismenoj i elektronskoj formi
u jednom primjerku na jezicima konstitutivnih
naroda.
Članak 8.
Program će se objaviti u „Službenom glasniku
Grada Mostara“ .
Ur.Broj: 01-02-3/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

4.

Na osnovu člana 28. a u vezi sa članom 51.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj: 4/04), Odluke o Izmjeni
Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 8/09), a na prijedlog gradonačelnika
Grada Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara
na 5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.godine,
donosi
ODLUKU
o davanju saglasnosti za imenovanje Glavnog
savjetnika Grada Mostara
Član 1.
Po prijedlogu Gradonačelnika, a nakon
konzultacija sa Klubom vijećnika srpskog naroda
u Gradskom vijeću Grada Mostara, daje se
saglasnost za imenovanje Radmile Komadine,
diplomiranog pravnik iz Mostara, za glavnog
savjetnika Grada Mostara .
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“ .
Broj: 01-02-4/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 28. а у вези са чланом
51. Статута Града Мостара („Градски
службени гласник Града Мостара“ број: 4/04),
Одлуке о Измјени Статута Града Мостара
(„Службени гласник Града Мостара“ број 8/09)
а на приједлог градоначелника Града Мостара,
Градско вијеће Града Мостара на 5. сједници
одржаној дана 18.02.2010.године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности за именовање
Главног савјетника Града Мостара
Члан 1.
По приједлогу Градоначелника, а након
конзултација са Клубом вијећника српског
народа у Градском вијећу Града Мостара, даје
се сагласност за именовање Радмиле Комадине,

Broj 2 - Strana 47

дипломираног правник из Мостара, за главног
савјетника Града Мостара .
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавит ће се у „Службеном гласнику Града
Мостара“ .
Број: 01-02-4/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, c.p.
_______________________________________
Na temelju članka 28. a u svezi sa člankom 51.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj: 4/04), Odluke o Izmjeni
Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 8/09) a na prijedlog gradonačelnika
Grada Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara
na 5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.godine,
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za imenovanje Glavnog
savjetnika Grada Mostara
Članak 1.
Po prijedlogu Gradonačelnika, a nakon
konsultacija sa Klubom vijećnika srpskog naroda
u Gradskom vijeću Grada Mostara, daje se
suglasnost za imenovanje Radmile Komadine,
diplomiranog pravnik iz Mostara, za Glavnog
savjetnika Grada Mostara .
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“ .
Broj: 01-02-4/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
5.

Na osnovu člana 74. Zakona o Budžetima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:
19/06,76/08 i 5/09), člana 33. stav (2) tačka c.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj: 4/04), Odluke o Izmjeni
Statuta Grada Mostara ( „Službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 8/09), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.
godine, donijelo je

ODLUKU
o rasporedu viška namjenskih
prihoda iz 2008. godine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 2 - Strana 48

Član 1.
Ovom Odlukom se raspoređuje višak
namjenskih prihoda iz 2008. godine u iznosu od
8.833.303,00 KM.
Član 2.
Novčani iznos iz člana 1. ove Odluke
raspoređuje se po namjeni na iznose kako slijedi
u tabeli:

Ukupno prenesena sedstva u 2008. godini
Višak prihoda po osnovu naknada od cesta
 
Višak prihoda po Gradskim područjima
Sjever
Stari grad
Jugoistok
Jug
Jugozapad
Zapad
Grad
 
Otali prihodi od imovine ( po sporazumu za prodaju
Stare bolnice)
Komisija za tehnički prijem
Komisija za procjenu nekretnina

8.833.303
184.830
 
1.863.028
 
225.416
 
75.581
 
644.018
918.013
 

Tekući grantovi
Federalno ministarstvo saobraćaja i veza-Direkcija
za civilnu avijaciju -sanacija pristupnog puta za VHF
komunalnu stanicu
Donacija Italijanske vlade za realizaciju projekta Pearl.EU
Donacija Švedske vlade za Centar za loalni razvoj
Primljeni grantovi od Republike Srpske - za realizaciju
projekta rekonstrukcije devastiranih objekata
Ministarstvo prosvjete i obrazovanja -za II Gimnazija
Ministarstvo prosvjete i obrazovanja-za OŠ Zalik
HNK -Uprava za prognane
Ministarstvo prosvjete i obrazovanja-Druga gimnazija
Grant od FBIH-za urbani mobilijar
Fond za povratak- za realizaciju projekta rekonstrukcije
devastiranih objekata
Donacija-ESP.COOP.INTERN.PARA – podrška za
Turizam
Federalno ministarstvo finansija/prostornog uređenje-grant
za izradu prostornog plana Starog grada

2.135.407

3.631.623
170.397
14.750

10.000
11.481
10.643
225.000
50.000
75.000
750.000
70.043
15.100
653.046
166.246
98.848

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
Kapitalni primici
Most Sutina
JP EPHZHB- vodovod Kruševo
HNK Cesta Zalik
HNK Cesta Zalik
HNK Cesta Zalik
Put za Zalik
 

Član 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjel
za finansije i nekretnine.
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a primjenjivat će se od 01.01.2009.godine i bit
će objavljena u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 01-02-5/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 74. Закона о Буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:
19/06, 76/08 и 5/09), члана 33. став (2) тачка ц.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 2 - Strana 49

 
833.268
536.778
130.000
20.000
15.000
11.490
120.000
 

Статута Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број:4/04), Одлуке о
Измјени Статута Града Мостара („Службени
гласник Града Мостара“ број 8/09), Градско
вијеће Града Мостара на 5. сједници одржаној
дана 18.02.2010.године, донијело је
Одлуку
о распореду вишка намјенских
прихода из 2008. године
Члан 1.
Овом Одлуком се распоређује вишак
намјенских прихода из 2008. године у износу
од 8.833.303,00 КМ.
Члан 2.
Новчани износ из члана 1. ове Одлуке
распоређује се по намјени на износе како
слиједи у табели:

Укупно пренесена седства у 2008. години
Вишак прихода по основу накнада од цеста
 
Вишак прихода по Градским подручјима
Сјевер
Стари град
Југоисток
Југ
Југозапад
Запад
Град
 
Отали приходи од имовине ( по споразуму за продају
Старе болнице)
Комисија за технички пријем
Комисија за процјену некретнина

8.833.303
184.830
 
1.863.028
 
225.416
 
75.581
 
644.018
918.013
 
3.631.623
170.397
14.750

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Текући грантови
Федерално министарство саобраћаја и веза-Дирекција
за цивилну авијацију -санација приступног пута за ВХФ
комуналну станицу
Донација Италијанске владе за реализацију пројекта Пеарл.ЕУ
Донација Шведске владе за Центар за лоални развој
Примљени грантови од Републике Српске - за реализацију
пројекта реконструкције девастираних објеката
Министарство просвјете и образовања -за ИИ Гимназија
Министарство просвјете и образовања-за ОШ Залик
ХНК -Управа за прогнане
Министарство просвјете и образовања-Друга гимназија
Грант од ФБИХ-за урбани мобилијар
Фонд за повратак- за реализацију пројекта реконструкције
девастираних објеката
Донација-ЕСП.ЦООП.ИНТЕРН.ПАРА – подршка за
туризам
Федерално министарство финансија/просторног уређење-грант
за израду просторног плана Старог града
 
Капитални примици
Мост Сутина
ЈП ЕПХЗХБ- водовод Крушево
ХНК Цеста Залик
ХНК Цеста Залик
ХНК Цеста Залик
Пут за Залик
 

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјел за финансије и некретнине.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
примјењиват ће се од 01.01.2009 године и бит
ће објављена у „Службеном гласнику Града
Мостара“.

Broj 2 - Strana 50

2.135.407
10.000
11.481
10.643
225.000
50.000
75.000
750.000
70.043
15.100
653.046
166.246
98.848
 
833.268
536.778
130.000
20.000
15.000
11.490
120.000
 

točka c. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni
glasnik Grada Mostara“ broj:4/04), Odluke o
Izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik
Grada Mostara“ broj 8/09), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.
godine, donijelo je
Odluku
o rasporedu viška namjenskih
prihoda iz 2008. godine

Број: 01-02-5/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, c.p.
_______________________________________

Članak 1.
Ovom Odlukom se raspoređuje višak
namjenskih prihoda iz 2008. godine u iznosu od
8.833.303,00 KM.

Na temelju članka 74. Zakona o Proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:
19/06, 76/08 i 5/09), i članka 33. stavak (2)

Članak 2.
Novčani iznos iz članka 1. ove Odluke
raspoređuje se po namjeni na iznose kako slijedi
u tabeli:

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 2 - Strana 51

Ukupno prenesena sedstva u 2008. godini
Višak prihoda po osnovu naknada od prometnica
 
Višak prihoda po Gradskim područjima
Sjever
Stari grad
Jugoistok
Jug
Jugozapad
Zapad
Grad
 
Otali prihodi od imovine ( po sporazumu za prodaju
Stare bolnice)
Povjerenstvo za tehnički prijem
Povjerenstvo za procjenu nepokretnosti

8.833.303
184.830
 
1.863.028
 
225.416
 
75.581
 
644.018
918.013
 

Tekući grantovi
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija-Direkcija
za civilnu avijaciju -sanacija pristupnog puta za VHF
komunalnu stanicu
Donacija Italijanske vlade za realiziranje projekta Pearl.EU
Donacija Švedske vlade za Centar za loalni razvoj
Primljeni grantovi od Republike Srpske - za realiziranje
projekta rekonstrukcije devastiranih objekata
Ministarstvo prosvjete i obrazovanja -za II Gimnazija
Ministarstvo prosvjete i obrazovanja-za OŠ Zalik
HNŽ -Uprava za prognane
Ministarstvo prosvjete i obrazovanja-Druga gimnazija
Grant od FBIH-za urbani mobilijar
Fond za povratak- za realiziranje projekta rekonstrukcije
devastiranih objekata
Donacija-ESP.COOP.INTERN.PARA – podrška za
turizam
Federalno ministarstvo financija/prostornog uređenje-grant
za izradu prostornog plana Starog grada
 
Kapitalni primici
Most Sutina
JP EPHZHB- vodovod Kruševo
HNK Cesta Zalik
HNK Cesta Zalik
HNK Cesta Zalik
Put za Zalik
 

2.135.407

3.631.623
170.397
14.750

10.000
11.481
10.643
225.000
50.000
75.000
750.000
70.043
15.100
653.046
166.246
98.848
 
833.268
536.778
130.000
20.000
15.000
11.490
120.000
 

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 52

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Članak 3.
Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Odjel za
financije i nekretnine.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 01.01.2009 godine i bit

će objavljena u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 01-02-5/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.

_______________________________________
6.

Na osnovu člana 73. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 19/06, 76/08 i 5/09) i člana 33. stav (2) tačka c. Statuta Grada
Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 8/09) i Odluke o produženju privremenog finansiranja Grada
Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/09), Gradsko vijeće Grada Mostara na 5. sjednici
održanoj dana 18.02.2010.godine, usvojilo je
Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava
Grada Mostara za period od 01.01. – 31.12.2008.godine
I OPĆI DIO

Član 1.

A. PRIHODI :

710000

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

711100

713000
 
 
714000
 
 
 
 
717000

 

PRIHODI

 
1. POREZNI PRIHODI
  DIREKTNI POREZI
  POREZ NA DOBIT POJEDINACA
Porez na dobit od privredne i prof.
711111
djelatnosti
711113 Porez na osnovu autorskih honorara
711114 Porez na ukupan prihod od fizičkih lica
711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
  POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU
713111 Porez na plaću i druga lična primanja
713113 Porez na dodatna primanja
  POREZ NA IMOVINU
714111 Porez na imovinu
714121 Porez na naslijeđe
714131 Porez na promet nekretnina
714191 Porez na vozila
  INDIREKTNI POREZI
Domaći porez na proizvode i usluge po
715000
propisima do 31.12.2005.god.
Prihod od indirektnih poreza
717100
(717121+717141)
Prihodi od indirektnih poreza koji
717131
pripadaju Gradu Mostara za puteve

35.784.000
15.924.000
1.684.000
484.000

364.937

75

350.000
360.000
490.000
8.700.000
5.100.000
3.600.000
5.540.000
1.100.000
70.000
3.700.000
670.000
19.300.000

160.156
148.388
493.721
7.155.437
4.216.605
2.938.832
5.746.291
1.143.717
66.982
4.329.349
206.243
16.591.110

46
41
101
82
83
82
104
104
96
117
31
86

700.000

377.391

54

17.400.000

15.046.790

86

1.200.000

1.166.929

97

Budžet za
2008. godinu

Index

Ek.kod

 

Izvršenje
budžeta
za period
01.01.-31.12
2008. g.
31.359.429
14.068.930
1.167.202

88
88
69

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

719000

Broj 2 - Strana 53

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

  OSTALI POREZI
Porez za zaštitu od prirodnih i drugih
 
719115
nepogoda
 
719113 Porez na preduzeće
720000
 
2. NEPOREZNI PRIHODI
2.1. PRIHODI OD PODUZETNIČKIH
721000
 
AKTIVNOSTI
 
721112 Naknada od elektroprivrednih preduzeća
Naknade za građevinsko zemljište i
 
 
renta
Naknada za građevinsko zemljište i renta–
 
 
SJEVER
Naknada za građevinsko zemljište i renta 
 
STARI GRAD
Naknada za građevinsko zemljište  
 
JUGOISTOK
Naknada za građevinsko zemljište i renta
 
 
- JUG
Naknada za građevinsko zemljište  
 
JUGOZAPAD
Naknada za građevinsko zemljište i renta 
 
ZAPAD
Naknada za građevinsko zemljište i renta 
 
GRAD
 
721191 Kamata od imovinskih računa
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih
 
721122
prostora
Prihodi od privatizacije (prodaje
 
721614
nekretnina)
Ostali prihodi (Po sporazumu o prodaji
 
721231
stare bolnice)
 
721212 Prihodi od kamata za depozite u banci
2.2. NAKNADE I TAKSE OD JAVNIH
722000
 
USLUGA
 
722131 Administrativne takse
 
722321 Komunalne takse
Općinske naknade-upotreba grba Grada
 
722431
Mostara
 
722432 Naknade za osiguranje od požara
Naknade po osnovu zauzimanju javnih
 
722433
površina
 
722438 Tehnički prijemi
 
722438 Komisija za procjenu nekretnina
Komunalne naknade i ostale općinske
 
722439
naknade
722530
  Cestovne naknade
Naknada za korištenje cesta za vozila
 
722531
pravnih lica
Naknada za korištenje cesta za vozila
 
722532
fizičkih lica

560.000

699.389

125

560.000

659.407

118

 
14.444.000

39.982
17.816.875

 
123

8.720.000

8.338.227

96

4.000.000

4.228.406

106

4.720.000

4.109.821

87

550.000

394.976

72

450.000

459.257

102

220.000

279.980

127

450.000

243.741

54

1.000.000

1.096.118

110

550.000

695.860

127

1.500.000

939.889

63

12.000

24.187

202

600.000

928.574

155

40.000

7.015

18

 

3.631.623

42.000

33.433

80

3.820.000

3.802.349

100

950.000
800.000

1.115.458
761.946

117
95

 

14.308

 

300.000

268.473

89

250.000

262.131

105

250.000
70.000

340.794
64.575

136
92

1.200.000

974.664

81

950.000

720.862

76

180.000

167.819

93

420.000

422.671

101

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

777779
722600

 

 

 

 

722611

 

 

722631

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

722636
722639
 
723139
 
731111
732110

 

 

732119

723000
 
730000

811000

 

 

 

 

811100

 

 

 

 

 

812214

 

 

811912

 

 

811900

 

 

 

 

 

 
821000

 

 

 

 

82100

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
613724

 
 
 
 

613724

 

 

Broj 2 - Strana 54

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Uplata obaveza naknada od cijena naftnih
derivata
Prihodi od pružanja javnih usluga
Prihod od pružanja usluga građanimaKatastar (722515,722516,722611)
Prihod od pružanja usluga – „Službeni
glasnik“
Prihod od javnog nadmetanja
Prihodi od sudskih sporova
2.3. NOVČANE KAZNE
Novčane kazne po općinskim propisima
3. TEKUĆI GRANTOVI
Primljeni grantovi iz inostranstva
Primljeni grantovi od ostalih nivoa vlasti
Primljena sredstva od Zavoda za
zapošljavanje po programu za prijem
pripravnika
4.KAPITALNI GRANTOVI
Primici od prodaje stalnih sredstava –
prodaja gradskih nekretnina
Kapitalni grant od Federacije BiH
-sufinansiranje zajedničkih projekata
Kapitalni grant od Kantona-sufinansiranje
zajedničkih projekata
Ostali kapitalni grantovi-sufinansiranje J.P.
„Vodovod“ područ. slivova Jadranskog
mora
Ostali kapitalni primici
UKUPNI PRIHOD TEKUĆEG
PERIODA 1+2+3+4
Prenešena sredstva iz ranijih godina
Višak prihoda po Gradskim
područjima
Gradsko područje – SJEVER
Akumulirani višak iz ranijih godina
SJEVER
Gradsko područje - STARI GRAD
Gradsko područje – JUGOISTOK
Akumulirani višak iz ranijih godina
JUGOISTOK
Gradsko područje - JUG
Gradsko područje – JUGOZAPAD
Akumulirani višak iz ranijih godina
JUGOZAPAD
Gradsko područje – ZAPAD
Gradsko područje - GRAD
Višak prihoda iz naknada za ceste
Višak prihoda po osnovu naknada od cesta
Donacija za ceste od Federalnog
ministarstva za izbjegla i raseljena lica

350.000

130.372

37

240.000

319.697

133

190.000

175.129

92

10.000

1.287

13

40.000
 
20.000
20.000
1.830.000
150.000
1.500.000

124.431
18.850
10.908
10.908
3.069.955
216.647
2.853.308

311
 
55
 
168
144
190

180.000

 

4.300.000

4.547.124

106

2.000.000

848.106

42

850.000

3.060.000

360

950.000

396.942

42

500.000

108.408

22

 

133.668

 

56.358.000

56.793.383

101

14.243.910

9.654.093

68

7.139.610

5.945.312

83

309.856

264.006

85

 

36.818

 

279.230
508.076

279.230
508.076

100
100

 

24.319

 

104.037
1.747.988

104.037
1.747.988

 

54.556

2.498.602
1.691.821
819.084
789.084

2.140.900
785.381
789.084
789.084

30.000

0

 

100
100
 
86
46
96
100
0

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 55

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

 

 

 

 

613329

 

 

614329

 

 

613991

 

 

614311

 

 

614311

 

 
 
 

613973
613973
614915

 
 
 

 

614311

 

 

615221

 

 

615211

 

 

615211

 

 

 

 

 

 

821211

 

 

821211

 

 

821614

 

 

821521

 

 

821611

 

 

821311

 

 

 

Višak prihoda po namjenama- tekući
grantovi
Otpremnine zbog odlaska u penziju
AG ESPANOLA Coopertion Internat- za
turizam
Donacija Švedske vlade za humani
povratak
Ministarstvo HNK-Strategija razvoja
Javnih preduzeća
Turistička zajednica Federacije BiH-za
Agenciju Stari grad
Federalno ministarstvo finansija i
Turistička zajednica Federacije BiH za
rekonstrukciju Partizanskog groblja
Komisija za tehnički prijem
Komisija za procjenu nekretnina
European Union-za razvoj male privrede
Federalno ministarstvo obrazovanja -za
Partizanskog groblje
Fond otvoreno društvo Odraz-za tvrđavu
Herceg Stjepan u Blagaju
Federalno ministarstvo za raseljena lica
Fond za povratak BiH-sufinansiranje
Mukoše
Višak prihoda po namjeni-Kapitalni
grantovi
Federalno ministarstvo -za Gardsku
vijećnicu
Sredstva za kupovinu zgrade „Urbinga“
Federalno ministarstvo obrazovanja
-zgrada Druge gimnazije
Mirakles za projekat Romskog naselja
Donacija Italijanske vlade za projekt
Parkovi prijateljstva
Federalno ministarstvo obrazovanja
-opremanje zgrade Konak
UKUPNI PRIHODI

2.500.162

2.290.652

92

51

51

100

195.583

89.426

46

18.621

18.621

100

25.000

 

 

40.000

 

 

50.000

50.000

100

133.319
10.776
57.893

131.614
10.776
21.246

99
100
37

30.000

30.000

100

138.919

138.919

100

1.500.000

1.500.000

100

300.000

300.000

100

3.785.054

629.045

17

3.000.000

 

300.000

300.000

100

350.000

214.295

61

11.500

10.750

93

19.554

 

104.000

104.000

100

70.601.910

66.447.476

94

 

 

Član 2.
B. RASHODI

 
 
 
 
 

 
611000
 
 
 

 

II. RASHODI

1. TEKUĆI IZDACI
 
  Bruto plaće i naknade
611100 Bruto plaće
611200 Naknade troškova zaposlenih
Naknade za rad vijećnika, tijela i komisija
611240
Gradskog vijeća

 
12.945.830
9.019.150
3.576.680
350.000

281.992

Budžet za
2008. godinu

Index

Ek. kod

 

Izvršenje
budžeta
za period
01.01-31.12
2008 godine
 
11.761.773
8.652.205
2.827.576

 
91
96
79
81

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 
 
 

612000
 
613000
 
 
 
 

 
612100
 
613100
613200
613300
613400

 

 

613500

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

613400
613600
613700
613800
613813
613900
613960
613990
613946

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
613329
614000
 
614100 614100
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
614200
 
 
 

Broj 2 - Strana 56

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
 
614200
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614300

 

 

 

Doprinos poslodavca
Doprinos poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prijevoza, goriva i
registraciju vozila
Izdaci za stručnu literaturu
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za osiguranje i bankarske usluge
Osiguranje vozila- za vozila na lizing
Ugovorene usluge
Zatezne kamate i troškovi spora
Troškovi inspekcijskog izvršenja
Deratizacija
Saradnja sa nevladinim organizacijama i
općinama u BiH (KONECT 35)
Projekat Gradskog vijeća (donacija)
Zaštita izvorišta
Tekući grantovi
Grantovi drugim nivoima vlasti
Transferi za izbore
Transfer za predškolski odgoj
Transfer za osnovno obrazovanje
Transfer za sport
Transferi za ustanove socijalne i
zdravstvene zaštite
Ostali nepomenuti izdaci
Sufinansiranje Centra za lokalni razvoj
Grantovi pojedincima
Novčana pomoć pojedincima
Stipendije studentima i učenicima
Alternativni smještaj
Subvencije građanima za komunalne
usluge
Sredstva za implementaciju Zakona o
dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica
Priključak na vodovodnu mrežu Željuša –
povratničko naselje
Priključak na elektro mrežu Željuša –
povratničko naselje
Grantovi neprofitnim organizacijama
Sufinansiranje aktivnosti u oblasti
zdravstva i socijalne zaštite

981.100
981.100
13.881.632
139.800
293.000
6.563.732
343.700

955.999
955.999
11.226.400
101.926
227.279
6.002.127
248.976

97
97
81
73
78
91
72

144.000

81.546

57

46.400
197.300
2.391.000
43.000
 
959.700
2.400.000
200.000
100.000

20.083
172.830
1.899.841
52.658
6.801
764.968
1.407.044
163.965
57.785

43
88
79
122
 
80
59
82
58

20.000

18.572

93

10.000
30.000
11.568.164
6.442.814
300.000
1.179.180
2.214.750
1.260.000

 
 
11.115.329
6.233.728
300.000
1.179.180
2.118.290
1.175.000

 
 
96
97
100
100
96
93

1.457.884

1.449.484

99

5.000
26.000
630.000
85.000
250.000
50.000

4.500
7.274
610.630
79.881
240.500
46.900

 
28
97
94
96
94

120.000

118.336

99

45.000

45.089

100

50.000

49.924

100

30.000

30.000

100

4.095.350

3.863.971

94

35.000

28.973

83

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Broj 2 - Strana 57

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

  Grantovi za političke partije
Grantovi neprofitnim organizacijama 
 
kultura
 
  Pokroviteljstvo Gradskih manifestacija
Novčana pomoć neprofitnim
614300  
organizacijama-jednokratne pomoći
 
  Manifestacije iz oblasti kulture
Grantovi nevladinim organizacijama -za
 
 
kulturu
Grantovi nevladinim organizacijama -za
 
 
socijalnu zaštitu
 
  Grantovi za ostale neprofitne organizacije
Grantovi za neprofit. organiz. proistekle
 
 
iz rata
Grantovi za neprofitne organizacije – „za
 
 
projekte“
 
  Grantovi za organizaciju sajmova
 
  Poslovni inkubator
 
  REDAH
 
  Izrada razvojne strategije Grada Mostara
 
  Promocija Grada Mostara
Održavanje baze podataka Privrednog
 
 
registra
Ostali nepomenuti izdaci- za socijalnu
 
 
zaštitu
Učešće u kreditno-garancijskom fondu
 
 
(podrška male privrede)
Sufinansiranje projekata sa donatorima od
 
 
interesa za Grad Mostar
 
  Projektni izdaci za BSC
 
  Izdaci za katastar
 
614311 Grant za finansiranje medija
614400
  Aerodrom Mostar
Kapitalni transferi za sufinansiranje
615000
 
projekata
680000
  Doznake nižim potrošačkim jedinicama
 
  Centar za socijalni rad Grada Mostara
 
  Javno pravobranilaštvo
 
  Služba za vatrogastvo i civilnu zaštitu
 
  Agencija Stari grad
Jedinica za implementaciju rudnika
 
 
Vihovići
Zavod za urbanističko planiranje Grada
 
 
Mostara
 
  Direkcija za izgradnju Sportske dvorane
530000
  Tekuća rezerva
 
  Ukupni tekući izdaci
820000
2.KAPITALNI IZDACI
 
 
821000 Kapitalni izdaci po gradskim područjima

500.000

483.309

97

1.589.445

1.590.885

100

30.000

24.800

83

75.000

74.214

99

680.555

653.107

96

78.100

78.100

100

162.800

162.800

100

52.450

52.200

100

269.000

269.000

100

200.000

200.000

100

25.000
20.000
30.000
30.000
20.000

24.973
10.000
28.000
 
9.706

100
50
93
 
49

10.000

1.404

14

5.000

4.500

90

100.000

100.000

100

 

 

15.000
100.000
68.000
400.000

 
 
68.000
407.000

 
 
 
102

2.720.000

2.570.159

94

6.713.074
1.049.760
300.000
2.894.335
848.979

5.704.137
1.043.760
295.000
2.962.215
878.979

85
99
98
102
104

100.000

104.183

104

320.000

320.000

100

1.200.000
500.000
49.309.800
7.048.200
4.720.000

100.000
489.074
43.822.871
5.506.068
5.156.729

8
98
89
78
109

 

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 58

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

821000
821000
821600
 
 
821000
821500

 

 

 

 

 

821211

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Jevrejski centar
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciona ulaganja
Nabavka opreme za Gradsku vijećnicu
Lizing za vozila
GAP- projekt
Nabavka softwera-licenca
Troškovi uklanjanja arhitektonskih
barijera za nesmetano kretanje ratnih
invalida
Sportska dvorana u Sjevernom logoru
Izgradnja vodovodne mreže – Gradsko
područje Jug
Pripremni radovi za most u Raštanima
Izgradnja Muzičke škole Musala
Drežnica-vodovod
Uređenje partera Podhum
Izdaci za rentu- Sportska dvorana Grada
Mostara
UKUPNI RASHODI TEKUĆE
GODINE (1+2)
Prenesena sredsta
UKUPNO

30.000
176.200
6.000  
300.000  
50.000
20.000
20.000

 
124.388

 
71
 
 
85
 
 

42.569
 
 

15.000

 

 

70.000

69.983

100

100.000

65.637

66

20.000
60.000
50.000
50.000

 
 
 
46.762

 
 
 
94

1.361.000

 

56.358.000

49.328.939

88

14.243.910
70.601.910

9.654.093
58.983.031

68
84

 

II POSEBAN DIO

Član 3.
Ostvareni prihodi u 2008.godini u iznosu od 56.793.383,00 KM utrošeni su na slijedeći način:
Org.
Ek.kod
Klasif.

O111
 
 
 

O100  
611000
 
 
 
 
 

 

 
 
611110
611120

 

 

 

611123

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

611126

 

 

 

 

 

611130
611200

 

 

611211

 

611221

 

611224

 

611225

 

611226

 

611227
611240

 

RASHODI
GRADSKO VIJEĆE
I. Izdaci za bruto plaće i naknade
Neto plaće
Porez na plaće
Poseban porez na plaću za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća 0,5%
Posebna vodna naknada na plaću
Doprinosi na teret uposlenih
Naknade troškova zaposlenih
Naknada za troškove prijevoza
Naknada za topli obrok
Regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Jubilarne nagrade
Pomoć u slučaju smrti ili teže
invalidnosti
Naknade za rad vijećnika, tijela i
komisija G.V.

1.925.130
318.730
170.000
8.500
850

649

76

 
79.700
59.680
880
33.900
9.900
11.000
 

649
61.090
47.318
910
25.497
7.361
10.917
2.632

 
77
79
103
75
74
99
 

4.000

 

350.000

281.992

Index

Funk.

Izvršenje
budžeta
za period
01.01.-31.12.
2008. g.
1.610.023
246.013
129.816
6.491

Budžet
za 2008.
godinu

84
77
76
76

 
81

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

612000

 

Doprinosi poslodavca

612100 Doprinosi poslodavca

 
613000

 

Izdaci za materijal i usluge

 

613100 Putni troškovi

 

613200 Izdaci za energiju

 

613300 Izdaci za komunalne usluge

 

613400 Nabavka materijala

 

613400 Izdaci za stručnu literaturu

 

 

613500

 

 

 

613600

 

 

 

613700

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

613900

 

 

613911

 

613912

 

613914

 

613915

 

 

613920

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

613970

 

613980

 

613934

 

613991

 

613991

 

 

 

613991

 

 

 

614311

 

 

 

614323

 

 

 

614121

 
 
 

 
 
 

 

O111

Broj 2 - Strana 59

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

614124
821000

 

 

821300

O300  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 

 

 

613934

 
613000

 

 

613100

 

613300

 

613400

 

613400
613900

 

Izdaci za usluge prijevoza, goriva,
registracija motornih vozila
Izdaci za unajmljivanje imovine
Izdaci za tekuće održavanje,opreme,
vozila, zgrada
Ugovorene usluge
Usluge medija
Usluge štampanja i oglašavanja
Troškovi reprezentacije
Ostale stručne usluge
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za ugovorene usluge
Izdaci za poreze za ugovorene usluge
Izdaci za kompjuterske usluge
Ostale nespomenute usluge
Projekat Gradskog vijeća (Donacija)
Sardnja sa nevladinim
organizacijama i općinama u BiH
(KONECT 35)
Grant za finansiranje medija
Finansiranje parlamentarnih grupa
(vijećnika) u Gradskom vijeću
Pokroviteljstvo Gradskih
manifestacija- transfer za kulturu
Transfer za izbore
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka opreme
SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJI
NADZOR
Administracija Odjela
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za stručnu literaturu
Ugovorene usluge
Troškovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge

28.700
28.700
305.700
22.000
19.000
28.000
40.000
4.400

21.954
21.954
175.549
13.961
6.252
18.807
11.524
320

76
76
57
63
33
67
29
7

24.000

10.331

43

12.700

7.150

56

24.000

10.177

42

131.600
5.000
45.000
33.000
15.000

97.027
3.370
35.258
26.559
8.447

74
67
78
80
56

5.000

 

16.800
4.800
4.000
3.000
10.000

14.400
4.464
3.896
633
 

86
93
97
21
 

20.000

18.572

93

38.000

38.000

100

500.000

483.309

97

30.000

24.800

83

300.000
24.000
24.000

300.000
19.835
19.835

100
83
83

46.100

14.295

31

16.100
1.000
2.500
2.500
2.000
8.100
2.000

 
8.201
490
1.135
1.271
1.207
4.098
1.800

 
51
49
45
51
60
51
90

3.600

2.298

64

1.000

 

 

 

 

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
O111

 
 
 

613990 Ostale nespomenute usluge

 
821000

 

 

821300

O200  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
613000

 

 

613100

 

613300

 

613400

 

613400
613900

 

 

613911

 

613914

 

 

613920

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

613971

 

613981

 

613934

 

613973

 

613990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614200

 

 

 

614200

 

 

 

614300

 

 

 

 

 

 

614000

 

 

 

821000

 

 

 

O141

 

821300

O400  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Broj 2 - Strana 60

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

613500

Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka opreme
SEKRETARIJAT
GRADONAČELNIKA
Administracija Odjela
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za stručnu literaturu
Ugovorene usluge
Usluge medija
Troškovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za ugovorene usluge
Izdaci za poreze za ugovorene usluge
Izdaci za kompjuterske usluge
Izdaci za rad komisija
Ostale nespomenute usluge
UNESCO - Projekt svjetske baštineobaveza učešća u konferencijama
Ostali izdaci-Ministarstvo prostornog
uređenjea- izrada Prostornog plana
Starog grada
Grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama
Novčana pomoć pojedincima
Novčana pomoć neprofitnim
organizacijama-jednokratne pomoći
Usluge medija
Sufinansiranje projekata sa
donatorima od interesa za Grad
Mostar
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(nabavka u Službi)
Nabavka opreme
ODJEL ORGANIZACIJE,
PRAVNIH POSLOVA I OPĆE
UPRAVE
Administracija Odjela
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za stručnu literaturu
Izdaci za usluge prevoza, goriva i
registracija motornih vozila

1.500
30.000
30.000

 
6.094
6.094

 
20
20

576.900

633.012

110

386.900
382.900
40.000
12.000
10.000
2.000
318.900
30.000
80.000

448.917
446.571
38.911
11.918
9.401
524
385.817
28.966
71.578

116
117
97
99
94
26
121
97
89

2.000

2.058

103

65.000
22.900
1.000
95.000
3.000

59.174
18.288
 
75.336
3.000

91
80
 
79
100

20.000

26.265

131

 

101.152

 

160.000

154.095

96

85.000

79.881

94

75.000

74.214

99

30.000

30.000

100

 

 

4.000

2.346

59

4.000

2.346

59

1.457.132

1.211.050

83

1.317.132
28.000
160.000
497.132
120.000
20.000

 
1.120.004
21.172
152.420
419.555
119.305
12.330

 
85
76
95
84
99
62

120.000

71.215

59

 

 

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

613600

 

 

 

613700

 

 

 

613710

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

613813
613900

 

 

613912

 

613914

 

 

613920

 
 
 
 

 
 
 
 

 

613934

 

613973

 

613975

 

613990

 

 

 

616332

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O142

821000

 

 

821310

 

823331

 

821500

 

821614

O500  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
611000

 

 

611110

 

 

 

 

611120

 

 

 

611123

 
 

 
 

 

611126

 

 

 

 

 

611130

 
 
 

 
 
 

 
 

611211

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

611221

 

 

 

611224

 

 

 

 

 

 

 

611225

 

 

 

611226

 
611200

 

Izdaci za unajmljivanje imovine i
15.000
opreme
Izdaci za tekuće održavanje
167.000
Izdaci za tekuće održavanje- mjesnih
50.000
zajednica
Osiguranje vozila- za vozila na lizing
 
Ugovorene usluge
140.000
Usluge štampanja i oglašavanja
108.000
Troškovi reprezentacije
5.000
Usluge obrazovanja i stručnog
10.000
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
 
Izdaci za rad komisija
5.000
Usluge preseljenja
7.000
Ostale nespomenute usluge
5.000
Naknada vezana za pozajmljivanje od
 
domaćeg pozajmljivača-lizing za vozila
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
140.000
Nabavka opreme
50.000
Lizing za vozila
50.000
Nabavka softwera-licenca
20.000
GAP- projekt II
20.000
ODJEL ZA FINANSIJE I
13.417.700
NEKRETNINE
Administracija Odjela
188.200
12.277.100
Izdaci za bruto plaće i naknade
Neto plaće za službenike i namještenike 5.620.000
Neto plaća za pripravnike
180.000
Porez na plaće za službenike i
273.000
namještenike
Poseban porez na plaću za zaštitu od
27.500
prirodnih i drugih nesreća 0,5%
Posebna vodna naknada na plaću
 
Porez za plaću za pripravnike
9.900
Doprinosi na teret uposlenih službenika
2.565.000
i namještenika
Doprinosi na teret pripravnika
84.700
Naknade troškova zaposlenih
3.517.000
Naknada troškova prevoza
165.000
Naknada za troškove prevoza -za
5.000
pripravnike
Naknada za topli obrok
1.845.000
Naknada za topli obrok -za pripravnike
75.000
Regres za godišnji odmor
407.000
Regres za godišnji odmor za
18.000
pripravnike
Otpremnine zbog odlaska u penziju900.000
prekobrojni
Jubilarne nagrade
 

Broj 2 - Strana 61

6.600

44

139.691

84

47.012

94

6.801
123.903
96.969
4.880

 
89
90
98

3.472

35

 
4.772
680
4.143

 
95
10
83

8.987

 

91.046
48.477
42.569
 
 

65
97
85
 
 

12.307.541

92

139.728
11.233.768
5.523.037
 

74
92
98
 

276.155

101

27.616

100

27.616
 

 
 

2.599.086

101

 
2.780.258
141.866

 
79
86

 
1.725.213
8.129
417.128
 

 
94
 
102
 

105.770

12

277.112

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

611227
612000

 

 

612110

 

 
613000

 

 

613100

 

613300

 

613410

 

613430

 

613800
613900

 

 

613914

 

 

613920

 

 

 

613934

 

 

 

613973

 
 

 
 

 

613973

 

613990

 

 

 

 

 

821000

 

 

821300

O600  

 

O111
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 

 
 

 

613934

 

613990

 

 

 

 

 

821300

 

 

 

821600

O821
 
 
 

 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

613600
613900

821000

 

 

 
O601 614000
 
614121
 
 
 
 
 
 
 

Pomoć u slučaju smrti ili teže
102.000
invalidnosti
Doprinosi poslodavca
952.400
Doprinosi poslodavca
922.000
Doprinosi poslodavca za pripravnike
30.400
Izdaci za materijal i usluge
183.200
Putni troškovi
5.000
Izdaci za komunalne usluge
4.200
Nabavka materijala
27.000
Izdaci za stručnu literaturu
6.000
Bankarske usluge
43.000
Ugovorene usluge
98.000
Troškovi reprezentacije
4.000
Usluge obrazovanja i stručnog
7.000
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
4.000
Izdaci za rad komisija-procjena
70.000
nekretnina
Izdaci za rad komisija
10.000
Ostale nespomenute usluge
3.000
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
5.000
(nabavka u Službi)
Nabavka opreme
5.000
ODJEL DRUŠTVENIH
10.564.164
DJELATNOSTI
Administracija Odjela
219.000
Izdaci za materijal i usluge
194.000
Putni troškovi
15.000
Izdaci za energiju
12.000
Izdaci za komunalne usluge
67.400
Nabavka materijala
50.000
Izdaci za stručnu literaturu
3.000
Izdaci za unajmljivanje imovine
36.600
Ugovorene usluge
10.000
Troškovi reprezentacije
3.000
Usluge obrazovanja i stručnog
3.000
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
2.000
Ostale nespomenute usluge
2.000
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
25.000
(nabavka u Odjelu)
Nabavka opreme
24.000
Rekonstrukcija i investiciono
1.000
održavanje
Služba za kulturu
2.548.100
Manifestacije iz oblasti kulture
680.555
Mostarski ljetni festival
70.000
Božićni koncert (Dva Božićna koncerta)
10.000

Broj 2 - Strana 62

105.040

103

934.045
934.045
 
136.960
1.440
1.890
16.265
815
52.658
63.892
2.751

98
101
 
75
29
45
60
14
122
65
69

2.343

33

116

3

49.825

71

7.828
1.029

78
34

2.768

55

2.768

55

9.808.538

93

159.841
136.132
10.088
8.052
51.357
23.580
1.045
36.504
5.506
2.647

73
70
67
67
76
47
35
100
55
88

870

29

1.989
 

99
 

23.709

95

23.709

99

 
2.372.092
653.107
72.733
10.000

 
93
96
104
100

Februar / Veljača 2010.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

OO1

 

OO2

 

OO3

 

OO4

 

OO5

 

 

 

OO6

 
 
 
 

 
 
 
 

 

OO7

 

OO8

 

OO9

 

O10

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

614126

614311

 

 

 

OO11

 

O13

 

O14

 

O15

 

O16

 

O17

 

O18

 

O19

 

O20

 

O21

 

O22

 

O23
615000

 

 

 

O602  

 

O411

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
614129

Broj 2 - Strana 63

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

O24

 

O25

 

O26

Bajramski koncert
Nova godina na otvorenom
Grantovi za manifestacije iz oblasti
kulture
Obilježavanje prigodnih godišnjica
Troškovi gostovanja ustanova na
međunarodnim i domaćim smotrama
Grantovi za kulturne manifesacije iz
reda konstutivnih naroda
Ostali nespomenuti izdaci
Grantovi nevladinih udruženja-za
kulturu
„Prosvjeta“ Mostar
„Matica Hrvatska“
„Preporod“ Mostar
„HKD Napredak“ Mostar
„Hrvatska glazba“ Mostar
Mostarske mažoretkinje „Zrinjski“
Mostar
Umjetničko društvo „Mostarske kiše“
„Kamarad“
HKUD „Sveti Ante“ Cim
KUD “Blagaj”
Grantovi neprofitnim
organizacijama-kultura
Muzej Hercegovine
Dječja biblioteka
HDHS Kosača
Kulturni centar Potoci
Centar za kulturu
Kulturni centar Blagaj
MC “Pavarotti”
Narodno pozorište
Mostarski teatar mladih
Lutkarsko kazalište
Pozorište lutaka
Simfonijski orkestar
Uređenje pozornice i rasvjete HDHS
Kosače
Uređenje i završetak izgradnje
Lutkarskog kazalšta
Služba za odgoj, obrazovanje, mlade
i sport
Tekući transferi za predškolski odgoj
Izdaci za tekuće poslovanje za
predškolski odgoj
JU Dječji vrtić „Ciciban“
Dječji vrtić Mostar
„Los Rosales“

5.000
90.000

5.000
87.472

100
97

145.000

146.102

101

30.000

7.300

24

20.000

21.500

108

300.555

300.000

100

10.000

3.000

30

78.100

78.100

100

13.500
6.000
13.500
13.500
6.000

13.500
6.000
13.500
13.500
6.000

100
100
100
100
100

6.000

6.000

100

4.800
4.800
5.000
5.000

4.800
4.800
5.000
5.000

100
100
100
100

1.589.445

1.590.885

100

163.600
134.809
157.240
39.810
243.290
40.310
168.000
100.185
69.784
192.110
172.313
107.994

163.600
134.809
157.240
39.810
243.290
40.310
168.000
101.625
69.784
192.110
172.313
107.994

100
100
100
100
100
100
100
101
100
100
100
100

100.000

 

100.000

50.000

50

4.961.380

4.849.670

98

1.264.180

1.263.680

100

1.179.180

1.179.180

100

455.645
634.395
42.720

455.645
634.395
42.720

100
100
100

 

Februar / Veljača 2010.

 
 
 

 
 
 

 

 

614129

 

 

 

615221

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

O86 Specijalna osnovna škola

 

O27 Dječiji vrtić „Sunčani most“

 

173 Dječiji vrtić „Sveti Josip“

614129

Broj 2 - Strana 64

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

 

O28

 

O29

 

O30

 

O31

 

O32

 

 

O33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O34

 

O35

 

O36

 

O37

 

O38

 

O39

 

O40

 

O41

 

O42

 

O43

 

O44

 

O45

 

O46

 

O47

 

O48

 

O49

 

O50

 

O51

 

 

613946

 

 

 

614129

 

 

 

614129

 

 

 

614129

 

 
 

 
 

614129

 

614129

 

 

 

614129

 

 

 

614322

 

 

 

614129

 

Ostali nepomenuti izdaci- za
predškolski odgoj
Investiciono održavanje i opremanje
objekata
Transferi za obrazovanje
Izdaci za materijal i usluge
II Osnovna škola
IV osnovna škola
VI osnovna škola
VII osnovna škola
Osnovna škola Zalik
Osnovna škola za djecu sa posebnim
potrebama
O.Š. A.B. Šimić
O.Š. S.S. Kranjčević
O.Š u osnivanju Ilići
O.Š u osnivanju Cim
III Osnovna škola
O.Š. Bartol Kašić
O.Š. Petar Bakula
Specijalna osnovna škola
O.Š. Blagaj
O Š. Gnojnice
O.Š Omer Maksumić
O.Š. Ivan Gundulić
O.Š. Ilija Jakovljević
O.Š. Marin Držić
O.Š u osnivanju Kruševo
O.Š. Bijelo Polje
O.Š. Vrapčići
O.Š. Drežnica
Troškovi deratizacije i dezinsekcije u
školskim objektima
Troškovi pregleda učenika-sistematski
pregledi
Troškovi prevoza učenika i zaposlenih u
osnovnim školama
Interventni troškovi grijanja u osnovnim
školama
Naknade za prevoz školskih odbora
Tekuće održavanje škola
Troškovi uvođenja muzičkih odjeljenja
u osnovnim školama
Manifestacije iz oblasti obrazovanja,
učenika takmičenjima, priredbe i slično
Ostali nepomenuti izdaci

16.420
20.000
10.000

16.420
20.000
10.000

100
100
100

5.000

4.500

90

80.000

80.000

100

2.214.750
808.682
55.412
53.636
22.396
31.718
33.886

2.118.290
806.378
55.412
53.636
22.396
31.718
33.982

96
100
100
100
100
100
100

13.800

13.800

100

50.852
44.468
15.336
21.480
37.766
31.008
59.396
13.800
29.094
26.818
19.470
48.628
37.420
36.676
14.600
58.660
26.044
26.318

50.852
44.468
15.336
21.480
37.766
31.008
59.396
11.400
29.094
26.818
19.470
48.628
37.420
36.676
14.600
58.660
26.044
26.318

100
100
100
100
100
100
100
83
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

36.130

45.572

126

72.725

72.725

100

905.500

833.265

92

50.000

49.910

100

18.000
261.713

13.560
236.351

75
90

22.000

22.000

100

30.000

29.831

99

10.000

8.698

87

Februar / Veljača 2010.

 

 

614234

 

 

 

614324

 

 
 
 
 
 
 
 
 
O811

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O52

 

O53

 

O54

 

O55

 

O56

 

O57

 

 

 

 

 

 

 

 

614311

O58

 

 

614122

 

 

 

614122

 

 

 

 

 

 

 

 

O61

 
 
 

 
 
 

 

O62

 

O63

 

O64

 

 

 

275

 

 

 

204

 

 

 

278

 
 
 

 
 
 

 

274

 

O67

 

O68

 

 

 
 

 
 

 

O69

 

O70

 

 

 

O71

 
 

 
 

 

O72

 

O73

 

 

 

O74

 

 

 

O87
 

 

614311

 

262

 
614324

Broj 2 - Strana 65

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

614239

Stipendije studentima i učenicima
Tekući transferi za ostale neprofitne
organizacije
Vijeće bošnjačkih intelektualaca
Srpsko građansko vijeće
Jevrejska općina Mostar
Udruženje Roma Neretva Mostar
Savez izviđača Grada Mostara- SIGMO
Vijeće mladih
Gorska služba spašavanja
OKC Abrašević
Izdaci za sport
Grantovi neprofitnim organizacijamaudruženjima
Sportski savez Grada Mostara
Gradsko kupatilo Banja -sredstva za
rad bazena ,troškovi grijanja i zaostali
računi za vodu J.P Vodovod
Zakup sportskih objekata
Služba za socojalne i stambene
poslove, zdravstvo,raseljene osobe i
izbjeglice
Transferi nevladine organizacije - za
socijalnu zaštitu
Udruga za radno osposobljavanje osoba
s potrebama „Nazaret“
Caritas
Merhamet Mostar
Crveni krst Grada Mostara
Udruženje građana oštećenog sluha
Grad Mostar
Udruženje gluhih i nagluhih osoba u
HNK-u „SLUH“
Udruženje slijepih i slabovidnih
građana Mostara
Udruga slijepih osoba HNK-a
Gradski savez penzionera
Žene BiH
Transferi za ustanove socijalne i
zdravstvene zaštite
Centar za stara i iznemogla lica
Dječji dom
Centar za posebne potrebe „Los
Rosales“
Javna/Pučka kuhinja
Dom zdravlja Mostar
Centar za prevenciju i izvanbolničko
liječenje
Sufinansiranje aktivnosti u oblasti
zdravstva i socijalne zaštite

250.000

240.500

96

52.450

52.200

100

6.000
4.800
4.800
4.800
4.800
250
15.000
12.000
1.260.000

6.000
4.800
4.800
4.800
4.800
 
15.000
12.000
1.175.000

100
100
100
100
100
 
100
100
93

 

 

1.090.000

1.065.000

98

20.000

20.000

100

150.000

90.000

60

2.226.684

1.912.846

86

162.800

162.800

100

70.000

70.000

100

9.000
9.000
22.000

9.000
9.000
22.000

100
100
100

10.000

10.000

100

10.000

10.000

100

10.000

10.000

100

10.000
6.800
6.000

10.000
6.800
6.000

100
100
100

1.457.884

1.449.484

99

495.363
136.348

495.363
136.348

100
100

101.310

101.310

100

448.657
140.000

440.257
140.000

98
100

136.206

136.206

100

35.000

28.973

83

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

614329 Ostali nepomenuti izdaci

 

 

 

 

614329

 
 

 
 

 

614200

 

614233

 

 

 

614231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O631

O604

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

O75

 

O76

 

O77

 

O78

 

 

 

O79

 

 

 

O80

 

 

 

O81

 

 

 

315

 

 

 

O82

 
 
 

 

 

O83

 

O84

 

 

614324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

821000

 

 

 

614300

 

615221

 

 
 

 
 

614324

Broj 2 - Strana 66

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

Sufinansiranje Centra za lokalni
razvoj
Grantovi pojedincima
Alternativni smještaj
Subvencije građanima za komunalne
usluge
Kapitalni transferi za sufinansiranje
projekata
Popravak stanova - alternativnog
smještaja
Sredstva za hitne intervencije na
zgradama
Sufinansiranje u stambene objekte
„Baffer naselje“
Izgradnja projektne dokumentacije za
škole u Zaliku
Sufinansiranje u kupovini prostora u
sklopu projekta „porodična medicina“
Služba za zaštitu prava branilaca i
njihovih porodica
Izdaci za organizacije proistekle iz
rata
Boračka populacija (udruženja)
proistekla iz rata 92-95
Jedinstvena organizacija boraca
Organizacija RVI
Organizacija porodica šehida
HVIDRA Mostar
Udruga dragovoljaca i veterana
domovinskog rata HZHB
Udruga udovica hrvatskih branitelja u
Domovinskom ratu
Udruga roditelja hrvatskih branitelja u
Domovinskom ratu
Udruga oboljelih od PTSP-ja
Hrvatska udruga logoraša Domovinskog
rata
Udruženje logoraša „Mostar“ Mostar
Udruga civilnih žrtava rata
Obilježavanje prigodnih godišnjica
Grantovi pojedincima -braniteljskih
populacija
Sredstva za imlementaciju Zakona
o dopunskim pravima branilaca i
članova njihovih porodica
Troškovi uklanjanja arhitektonskih
barijera za nesmetano kretanje
ratnih invalida
Grantovi za neprofitne organizacije
– „za projekte“ (NVO i pojedince)

5.000

4.500

90

26.000

7.274

28

170.000
50.000

165.236
46.900

97
94

120.000

118.336

99

370.000

94.579

26

30.000

21.961

73

 

 

40.000

37.623

94

100.000

34.995

35

200.000

 

 

 

 

 

329.000

314.089

95

269.000

269.000

100

36.000
36.000
36.000
36.000

36.000
36.000
36.000
36.000

100
100
100
100

36.000

36.000

100

18.000

18.000

100

18.000

18.000

100

12.000

12.000

100

4.000

4.000

100

4.000
8.000
25.000

4.000
8.000
25.000

100
100
100

 

 

45.000

45.089

15.000

 

200.000

200.000

 

 
100
 
100

Februar / Veljača 2010.

 

O700

 

O111
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 
 
 
 
1131

 
 
 
 
 
O703

 

613934

 

613973

 

 
 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

613600
613900

 

 

613991
821000

 

 

821300

 

 

 

 

615223

 

 

 

821600

 

 

 

615225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615226

 

O704  

 

 

 

 

O741

 

 

 

 

 

 

821000

Broj 2 - Strana 67

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

ODJEL ZA URBANIZAM I
GRAĐENJE
Administracija Odjela
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za stručnu literaturu
Izdaci za unajmljivanje imovine
Ugovorene usluge
Troškovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
Izdaci za tehnički prijem
Ostale nespomenute usluge
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka opreme
Služba za građenje i obnovu
Jedinica za implementaciju
Gimnazije Mostar
Nabavka opreme za Gradsku
vijećnicu
Kapitalni transferi za sufinansiranje
projekata
Sufinasiranje somen obilježja Slipčićidonacija od Vlade R Hrvatske
Izrada projektne dokumentacije za
devastirane objekte
Sufinansiranje obnove - zgrada
„Mukoša“ (komunalni prikljuci)
Sufinansiranje povratka -projekta „Sutra
II“- „PLOD“
Finansiranje svlačionica na stadionu u
Vrapčićima
Transfer za izgradnju Kampusa
(Sveučilište i Univerzitet)
Učešće u sufinansiranju ratom
devastiranih stambenih zgrada
Izgradnja i popravka liftova
Služba za građenje infrastrukturnih
objekata
KAPITALNI IZDACI PO
GRADSKIM PODRUČJIMA
Gradsko područje - SJEVER
J.P. „Vodno podrucje slivova
Jadranskog mora“

9.376.300

7.983.466

85

455.300
435.300
8.800
47.000
50.000
40.000
4.000
133.000
152.500
4.000

267.460
255.922
4.789
40.763
40.893
24.066
2.674
122.576
20.161
4.043

59
59
54
87
82
60
67
92
13
101

6.000

5.652

94

3.500
125.000
14.000
20.000
20.000
2.280.000

 
 
10.466
11.538
11.538
2.296.972

 
 
75
58
58
101

20.000

 

 

300.000

 

 

1.930.000

2.291.092

 

12.241

 

200.000

200.877

100

30.000

6.020

20

200.000

 

100.000

100.000

100

300.000

200.000

67

1.100.000

1.771.954

161

30.000

5.880

20

 

 

4.720.000

5.156.729

109

550.000

376.301

68

 

19.616

 

119

 

 

Februar / Veljača 2010.

Zavod za prostorno uređenje- nabavka

 

 

 

688151 stalnih sredstava u obliku prava (Izrada

 

O742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688151

 

O743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688151

 
 

 
O744

 

615221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O745

 

 

 

 

 

688151

 

O746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O747

 

 

 

 

 

 

688121

Broj 2 - Strana 68

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

podloga)
Gradsko područje - STARI GRAD
Primljeni grant od Federacije
BiH-- izgradnja javne rasvjetc na
magistralnom putu M- 17
Primljeni grant od Kantona- izgradnja
kanalizacije Gornji Zalik - izgradnja i
rekonstrukcija cesta Zalik
„Agencija za vodno podrucje slivova
Jadranskog mora“- izgradnja fekalne i
oborinske kanalizacije Nadharem
Zavod za prostorno uređenje- nabavka
stalnih sredstava u obliku prava (Izrada
podloga)
Gradsko područje - JUGOISTOK
Primljeni grant od Federacije BiHizgradnja lokalnog puta L.l 3 za
Podvelezje
Primljeni grant od Kantona - izgradnja
lokalnog puta L.13 za Podvelezje
Zavod za prostorno uređenje- nabavka
stalnih sredstava u obliku prava (Izrada
podloga)
Odraz- izrada puta u Podveležju
Gradsko područje - JUG
Primljeni grant od Federacije BiH Direkcija za ceste F BiH - izgradnja
puta Jasenica izgradnja puta Buna
Primljeni grant od Kantona- izgradnja
vodovoda Krusevo-Cule
„Agencija za vodno podrucje slivova
Jadranskog mora“- izgradnja vodovoda
Krusevo-Cule
Gradsko područje - JUGOZAPAD
Zavod za prostorno uređenje- nabavka
stalnih sredstava u obliku prava (Izrada
podloga)
Gradsko područje - ZAPAD
Jedinica za implementaciju rudnika
Vihovići- izrada puta
Primljeni grant od Federacije BiH Direkcija za ceste F BiH -izgradnja puta
Bogodol
Primljeni grant od Kuvajtskog fondapristupni putevi do mosta Vojno/ostatak
sredst.namjenjenih za izgradnju mosta
Vojno
Gradsko područje - GRAD
Primljeni grant od Federacije BiH
-izgradnja mosta Neretva- Sutina

 

19.500

 

450.000

217.117

48

 

600.000

 

 

63.510

 

 

20.000

 

 

17.550

 

220.000

265.986

121

 

300.000

 

 

150.000

 

 

15.340

 

 
450.000

20.000
168.524

 
37

 

100.000

 

 

16.942

 

 

26.614

 

1.000.000

1.085.335

 

17.293

 

550.000

 

 

 

59.966

 

 

60.000

 

 

3.668

 

1.500.000

28.067

2

 

1.463.222

 

109

Februar / Veljača 2010.

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

614233

 

614233

 

821513

 

821522

 

 

 

821211

 

 

 

821293

 

 

 

821295

 

 

 

821211

 

 

 

821617

 

 

 

821291

 

 

 

821212

 

 

 

 

O800  

 

O110
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 
 
 

 
 
 
 

 

613934

 

613991

 

613973

 

613991

 

 

 
 
1341
 
 
 
 
 

 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400
613900

 

821000

 

 
 
 
 
O801  
614300
 
 
 
 
 
 
 

821300

 

 

Broj 2 - Strana 69

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

821600
 
 
614311
614311
614311
614915

„Agencija za vodno podrucje slivova
Jadranskog mora“-izrada elaborata za
izvorista Studenac-Radobolja
Javna rasvjeta u naselju Željuša
Vodovodna mreža u naselju Željuša
Izdaci za Katastar
Jevrejski centar
Sportska dvorana u Sjevernom
logoru
Izgradnja vodovodne mreže –
Gradsko područje Jug
Pripremni radovi za most u
Raštanima
Izgradnja Muzičke škole Musala
Uređenje i sanacija korita rijeke
Drežanke
Uređenje partera Podhum
Izdaci za rentu- Sportska dvorana
Grada Mostara
ODJEL ZA PRIVREDU
KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE
POSLOVE
Administracija Odjela
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za stručnu literaturu
Ugovorene usluge
Troškovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
Biznis servis centar
Izdaci za rad komisija
Ostale nespomenute usluge
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(nabavka u Službi)
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono ulaganje
Služba za privredu
Ekonomski poslovi
Poslovni inkubator
REDAH
Grantovi za održavanje sajmova
Izrada razvojne strategije Grada
Mostara

 

42.178

 

30.000
50.000
100.000  
30.000

30.000
49.924
 

100
100
 
 

70.000

69.983

100

100.000

65.637

66

20.000

 

 

60.000

 

 

50.000

 

 

50.000

46.762

1.361.000

 

9.381.500

8.160.758

87

337.000
312.800
20.000
55.000
78.000
54.200
5.000
100.600
8.500

196.228
186.607
11.075
19.792
46.443
43.564
1.168
64.565
4.247

58
60
55
36
60
80
23
64
50

10.500

3.084

29

2.400
67.400
4.800
7.000

1.053
48.140
3.298
4.743

44
71
69
68

24.200

9.621

40

19.200
5.000
635.000
235.000
20.000
30.000
25.000

9.621
 
581.083
174.083
10.000
28.000
24.973

50
 
92
74
50
93
100

30.000

 

94
 

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

614915

 

 

 

614311

 

 

 

613991

 

 

614315

 

O750

O802

 

 

 
 

 
 

613300
 

613217

 

 

 

613726

 
 
 
 
 
 
1211

 
 
 
 
 
 
 

 

613324

 

613328

 

613328

615227

 

613946

 

613329

 

613700

 

 

 

 

613725

 

613724

 

 

 

 

613991

 

 
 
O300 O8O3
 
 
 
 
 
 
 
 

614000
 

 

 
614000

O310

1200

 

 

 

 

 

 

 

688131

 

 

 

681431

O820

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688160

 

 

 

688160

 

 

 

688160

 

 

 

688160

 

 

 

688160

680000

Broj 2 - Strana 70

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

Učešće u kreditno-garancijskom fondu
(podrška male privrede)
Promocija Grada Mostara
Održavanje baze podataka Privrednog
registra
Aerodrom Mostar
Služba za komunalne poslove i
okolinu
Zajednička komunalna potrošnja
Troškovi utroška javne rasvjete
Tekuće održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete
Održavanje čistoće i zelenila
Urbani mobilijar i dekoracija
Nabavka komunanog mobilijara
Održavanje spomen obilježja
Deratizacija
Zaštita izvorišta
Saobraćaj i komunikacije
Tekuće održavanje horizontalne i
vertikalne signalizacije
Održavanje cesta
Služba za inspekcijske poslove
Izdaci za javni red i sigurnost
Troškovi inspekcijskih izvršenja
Projektni izdaci za BSC
Projektni zadaci BSC-a
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I
VATROGASTVO
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
doprinosi uposlenika)
Namjenska sredstva za zaštitu od
prirodnih i drugih nepogoda
Namjenska sredstva za osiguranje od
požara
AGENCIJA STARI GRAD
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
doprinosi uposlenika)
Revitalizaciji Partizanskog spomen
obilježja (učešće Grada Mostara)
Revitalizacija objekata u Starom
Gradu
Hidraulične zapreke u Starom
Gradu
Revitalizacija objekta - Stara
biskupija
Revitalizacija nacionalnog spomen
obilježja-Kajtazova kuća

100.000

100.000

100

20.000

9.706

49

10.000

1.404

14

400.000

407.000

102

8.194.500

7.219.483

88

5.824.500
1.500.000

5.410.129
1.469.042

93
98

350.000

338.209

97

3.474.500
300.000
200.000
90.000
100.000
30.000
2.150.000

3.394.908
207.970
 
48.608
57.785
 
1.702.961

98
69
 
54
58
 
79

340.000

329.763

97

1.810.000
200.000
 
200.000
15.000
15.000

1.373.198
163.965
 
163.965
 
 

76
82
 
82
 
 

2.894.335

2.962.215

102

2.034.335

2.034.335

100

560.000

603.710

108

300.000

324.170

108

848.979

878.979

104

364.719

364.719

100

200.000

200.000

100

120.000

120.000

100

50.000

50.000

100

50.000

50.000

100

 

30.000

 

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
O320

 
1400

 

 

 

 

O620

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681431

 

 

 

681120

 

 

 

688100

O750

1600

 

 

 
 

 
 

 

 

 

681397

 

1700

 

 

 

 

 

681110

 

1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

688100

 

 

 
613000

613960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O741

 

 

82100

 

 

 

 

O742
O743

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

821000

 

Nabavka stalnih sredstava
64.260
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
300.000
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
295.000
doprinosi uposlenika)
Izdaci za nabavku stalnih sredstava i
5.000
rekonstrukciju
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
1.049.760
GRADA MOSTARA
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
858.000
doprinosi uposlenika)
Finansiranje djelatnosti po Zakonu o
180.000
socijalnoj zaštiti
Naknada za rad upravnih odbora
5.760
Izdaci za nabavku stalnih sredstava i
6.000
rekonstrukcija
JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU
100.000
RUDNIKA VIHOVIĆI
Tekući troškovi poslovanja
100.000
Ostale ne spomenute usluge
 
ZAVOD ZA PROSTORNO
320.000
UREĐENJE
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
320.000
doprinosi uposlenika)
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
KULTURNO-SPORTSKOG
1.200.000
CENTRA MOSTAR
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
100.000
doprinosi uposlenika)
Izdaci za izgradnju Kultunog-sportskog
1.000.000
centra Mostar
Izdaci za naknadu -atomsko sklonište
100.000
OSTALI IZDACI
2.900.000
Zatezne kamate i troškovi spora
2.400.000
Tekuća rezerva
500.000
TEKUĆI IZDACI
56.358.000
Neutrošena sredstva - višak prihoda
14.243.910
iz 2007.
 
 
Višak prihoda po Gradskim
7.139.610
područjima
Gradsko područje - SJEVER
309.856
Izdaci iz akumuliranog viška iz ranijih
 
godina- SJEVER
Gradsko područje - STARI GRAD
279.230
Gradsko područje - JUGOISTOK
508.076
Izdaci iz akumuliranog viška iz ranijih
 
godina-JUGOISTOK

Broj 2 - Strana 71

64.260
295.000

 
98

295.000

100

 

 

1.043.760

99

858.000

100

180.000

100

5.760

100

 

 

104.183

104

100.000
4.183

100
 

320.000

100

320.000

100

100.000

8

100.000

100

 

 

 
1.896.118
1.407.044
489.074
49.328.939

 
65
59
98
88

9.654.093

68

 

 

5.945.311

83

264.006

85

36.818

 

279.230
508.076

100
100

24.319

 

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

O744
O745

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O746
O747
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1211

 

613724

 

 

 

613724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O411

 

613329

 

O611

 

614329

 

O751

 

613991

 

 

 

614311

 

O751

 

614311

 

O111
O142

 
 

613973

 

613973

 

 

 

614915

 

 

 

614311

 

 

 

615221

 

 

 

615211

 

 

 

615211

 

 

 

 

 

 

 

 

821211

 

 

 

821211

 

 

 

821614

 

 

 

821521

 

 

 

821611

 

 

 

821311

 

 

 

 

Gradsko područje - JUG
104.037
Gradsko područje - JUGOZAPAD
1.747.988
Izdaci iz akumuliranog viška iz ranijih
 
godina-JUGOZAPAD
Gradsko područje - ZAPAD
2.498.602
Gradsko područje - GRAD
1.691.821
Višak prihoda iz naknada za ceste
819.084
Višak prihoda po osnovu naknada od
789.084
cesta
Donacija za ceste od Federalnog
30.000
ministarstva za izbjegla i raseljena lica
Višak prihoda po namjenama- tekući
2.500.162
grantovi
Otpremnine zbog odlaska u penziju
51
AG ESPANOLA Cooperation Internat.195.583
za turizam
Donacija Švedske vlade za humani
18.621
povratak
Ministarstvo HNK-Strategija razvoja
25.000
Javnih preduzeća
Turistička zajednica Federacije BiHza Agenciju Stari grad (rekonstrukcija
40.000
poslovnog prosora agencije)
Federalno ministarstvo finansija i
Turistička zajednica Federacije BiH za
50.000
rekonstrukciju Partizanskog groblja
Komisija za tehnički prijem
133.319
Komisija za procjenu nekretnina
10.776
European Union-za razvoj male
57.893
privrede
Federalno ministarstvo obrazovanja -za
30.000
Partizansko groblje
Fond otvoreno društvo Odraz-za
138.919
tvrđavu Herceg Stjepan u Blagaju
Federalno ministarstvo za raseljena lica 1.500.000
Fond za povratak BiH-sufinansiranje
300.000
Mukoše
Višak prihoda po namjeni-Kapitalni
3.785.054
grantovi
Federalno ministarstvo -za Gradsku
3.000.000
vijećnicu
Sredstva za kupovinu zgrade „Urbinga“
300.000
Federalno ministarstvo obrazovanja
350.000
-zgrada Druge gimnazije
Mirakles za projekat Romskog naselja
11.500
Donacija Italijanske vlade za projekt
19.554
Parkovi prijateljstva
Federalno ministarstvo obrazovanja
104.000
-opremanje zgrade Konak
UKUPNI RASHODI
70.601.910

Broj 2 - Strana 72

104.037
1.747.988
54.556

100
100
 

2.140.900
785.381
789.084

86
46
96

789.084

100

 

 

2.290.652

92

51

100

89.426

46

18.621

100

 

 

 

 

50.000

100

131.614
10.776

99
100

21.246

37

30.000

100

138.919

100

1.500.000

100

300.000

100

629.045

17

 

 

300.000

100

214.295

61

10.750

93

0

 

104.000

100

58.983.031

84

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 73

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Član 4.
Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava Grada Mostara za period od 01.01. – 31.12.2008.godine
stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.
Broj: 01-02-6/10
Mostar, 18.02.2010.godine

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________

На основу члана 73. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 19/06, 76/08 и 5/09) и члана 33. став (2) тачка
ц. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број: 4/04), Одлуке о
Измјени Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 8/09) и Одлуке о
продужењу привременог финансирања Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број:
4/09), Градско вијеће Града Мостара на 5. сједници одржаној дана 18.02.2010.године, усвојило
је
Извјештај о утрошку буџетских средстава
Града Мостара за период од 01.01. – 31.12.2008.године
I ОПЋИ ДИО

Члан 1.

А. ПРИХОДИ :

710000

 

ПРИХОДИ

 
 
 

1. ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ
ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПОЈЕДИНАЦА
Порез на добит од привредне и проф.
Дјелатности
Порез на основу ауторских хонорара
Порез на укупан приход од физичких
лица
Порез на приход од имовине и
имовинских права
ПОРЕЗ НА ПЛАЋУ И РАДНУ
СНАГУ
Порез на плаћу и друга лична примања
Порез на додатна примања
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслијеђе
Порез на промет некретнина
Порез на возила
ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ

 
 
 

 

 

 

711111

 

 

711113

 

 

711114

 

 

711115

711100

713000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
714000
 
 
 
 
717000

 
713111
713113
 
714111
714121
714131
714191
 

35.784.000
15.924.000
1.684.000
484.000

364.937

75

350.000

160.156

46

360.000

148.388

41

490.000

493.721

101

8.700.000

7.155.437

82

5.100.000
3.600.000
5.540.000
1.100.000
70.000
3.700.000
670.000
19.300.000

4.216.605
2.938.832
5.746.291
1.143.717
66.982
4.329.349
206.243
16.591.110

83
82
104
104
96
117
31
86

Буџет за
2008. годину

Индеx

Ек.код

 

Извршење
буџета за
период
01.01.-31.12
2008. г.
31.359.429
14.068.930
1.167.202

88
88
69

Februar / Veljača 2010.

 

 

715000

 

 

717100

 

 

717131
719000

 
 

 

 
 

 

 

 
719115

720000

719113
 

721000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721191

 

 

721122

 

 

721614

 

 

721231

 

 

721212

721112
 

722000

 

Broj 2 - Strana 74

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 
 

 
 

722131
722321

 

 

722431

 

 

722432

 

 

722433

 
 

 
 

722438
722438

Домаћи порез на производе и услуге
по прописима до 31.12.2005.год.
Приход од индиректних пореза
(717121+717141)
Приходи од индиректних пореза који
припадају Граду Мостара за путеве
ОСТАЛИ ПОРЕЗИ
Порез за заштиту од природних и
других непогода
Порез на предузеће
2. НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ
2.1. ПРИХОДИ ОД
ПОДУЗЕТНИЧКИХ АКТИВНОСТИ
Накнада од електропривредних
предузећа
Накнаде за грађевинско земљиште
и рента
Накнада за грађевинско земљиште и
рента– СЈЕВЕР
Накнада за грађевинско земљиште и
рента- СТАРИ ГРАД
Накнада за грађевинско земљиште ЈУГОИСТОК
Накнада за грађевинско земљиште и
рента - ЈУГ
Накнада за грађевинско земљиште ЈУГОЗАПАД
Накнада за грађевинско земљиште и
рента- ЗАПАД
Накнада за грађевинско земљиште и
рента- ГРАД
Камата од имовинских рачуна
Приходи од изнајмљивања
пословних простора
Приходи од приватизације (продаје
некретнина)
Остали приходи (По споразуму о
продаји старе болнице)
Приходи од камата за депозите у
банци
2.2. НАКНАДЕ И ТАКСЕ ОД
ЈАВНИХ УСЛУГА
Административне таксе
Комуналне таксе
Опћинске накнаде-употреба грба Града
Мостара
Накнаде за осигурање од пожара
Накнаде по основу заузимању јавних
површина
Технички пријеми
Комисија за процјену некретнина

700.000

377.391

54

17.400.000

15.046.790

86

1.200.000

1.166.929

97

560.000

699.389

125

560.000

659.407

118

 
14.444.000

39.982
17.816.875

 
123

8.720.000

8.338.227

96

4.000.000

4.228.406

106

4.720.000

4.109.821

87

550.000

394.976

72

450.000

459.257

102

220.000

279.980

127

450.000

243.741

54

1.000.000

1.096.118

110

550.000

695.860

127

1.500.000

939.889

63

12.000

24.187

202

600.000

928.574

155

40.000

7.015

18

 

3.631.623

42.000

33.433

80

3.820.000

3.802.349

100

950.000
800.000

1.115.458
761.946

117
95

 

14.308

 

300.000

268.473

89

250.000

262.131

105

250.000
70.000

340.794
64.575

136
92

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

722439

 

722530

 

 

 

722531

 

 

722532

 

 

777779
722600

 

 

 

 

722611

 

 

722631

 
 
 

 
 

722636
722639
 

 

 

723000

723139
730000

 
 

 

 
731111

 

 

732110

 

 

732119
811000

 

 

 

 

811100

 

 

 

 

 

812214

 

 

811912

 

 

811900

 

 

 

 

 

 
821000

 

Broj 2 - Strana 75

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

82100

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Комуналне накнаде и остале опћинске
накнаде
Цестовне накнаде
Накнада за кориштење цеста за возила
правних лица
Накнада за кориштење цеста за возила
физичких лица
Уплата обавеза накнада од цијена
нафтних деривата
Приходи од пружања јавних услуга
Приход од пружања услуга грађанимаКатастар (722515,722516,722611)
Приход од пружања услуга –
„Службени гласник“
Приход од јавног надметања
Приходи од судских спорова
2.3. НОВЧАНЕ КАЗНЕ
Новчане казне по опћинским
прописима
3. ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ
Примљени грантови из иностранства
Примљени грантови од осталих нивоа
власти
Примљена средства од Завода за
запошљавање по програму за пријем
приправника
4.КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ
Примици од продаје сталних средстава
– продаја градских некретнина
Капитални грант од Федерације БиХ
-суфинансирање заједничких пројеката
Капитални грант од Кантонасуфинансирање заједничких пројеката
Остали капитални грантовисуфинансирање Ј.П. „Водовод“ подруч.
сливова Јадранског мора
Остали капитални примици
УКУПНИ ПРИХОД ТЕКУЋЕГ
ПЕРИОДА 1+2+3+4
Пренешена средства из ранијих
година
Вишак прихода по Градским
подручјима
Градско подручје – СЈЕВЕР
Акумулирани вишак из ранијих година
СЈЕВЕР
Градско подручје - СТАРИ ГРАД
Градско подручје - ЈУГОИСТОК
Акумулирани вишак из ранијих година
ЈУГОИСТОК
Градско подручје - ЈУГ

1.200.000

974.664

81

950.000

720.862

76

180.000

167.819

93

420.000

422.671

101

350.000

130.372

37

240.000

319.697

133

190.000

175.129

92

10.000

1.287

13

40.000
 
20.000

124.431
18.850
10.908

311
 
55

20.000

10.908

 

1.830.000
150.000

3.069.955
216.647

168
144

1.500.000

2.853.308

190

180.000

 

4.300.000

4.547.124

106

2.000.000

848.106

42

850.000

3.060.000

360

950.000

396.942

42

500.000

108.408

22

 

133.668

 

56.358.000

56.793.383

101

14.243.910

9.654.093

68

7.139.610

5.945.312

83

309.856

264.006

85

 

36.818

 

279.230
508.076

279.230
508.076

100
100

 

24.319

 

104.037

104.037

100

 

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 76

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

613724

 

 

613724

 

 

 

 

 

 

 

 

613329

 

 

614329

 

 

613991

 

 

614311

 

 

614311

 

 
 

613973
613973

 
 

 

614915

 

 

614311

 

 

615221

 

 

615211

 

 

615211

 

 

 

 

 

 

821211

 

 

821211

 

 

821614

 

 

821521

 

 

821611

 

 

821311

 

 

 

Градско подручје - ЈУГОЗАПАД
Акумулирани вишак из ранијих година
ЈУГОЗАПАД
Градско подручје – ЗАПАД
Градско подручје - ГРАД
Вишак прихода из накнада за цесте
Вишак прихода по основу накнада од
цеста
Донација за цесте од Федералног
министарства за избјегла и расељена лица
Вишак прихода по намјенаматекући грантови
Отпремнине због одласка у пензију
АГ ЕСПАНОЛА Цоопертион
Интернат- за туризам
Донација Шведске владе за хумани
повратак
Министарство ХНК-Стратегија развоја
Јавних предузећа
Туристичка заједница Федерације
БиХ-за Агенцију Стари град
Федерално министарство финансија
и Туристичка заједница Федерације
БиХ за реконструкцију Партизанског
гробља
Комисија за технички пријем
Комисија за процјену некретнина
Еуропеан Унион-за развој мале
привреде
Федерално министарство образовања
-за Партизанског гробље
Фонд отворено друштво Одраз-за
тврђаву Херцег Стјепан у Благају
Федерално министарство за расељена
лица
Фонд за повратак БиХ-суфинансирање
Мукоше
Вишак прихода по намјениКапитални грантови
Федерално министарство -за Гардску
вијећницу
Средства за куповину зграде
„Урбинга“
Федерално министарство образовања
-зграда Друге гимназије
Мираклес за пројекат Ромског насеља
Донација Италијанске владе за пројект
Паркови пријатељства
Федерално министарство образовања
-опремање зграде Конак
УКУПНИ ПРИХОДИ

1.747.988

1.747.988

100

 

54.556

2.498.602
1.691.821
819.084

2.140.900
785.381
789.084

86
46
96

789.084

789.084

100

30.000

0

0

2.500.162

2.290.652

92

51

51

100

195.583

89.426

46

18.621

18.621

100

25.000

 

 

40.000

 

 

50.000

50.000

100

133.319
10.776

131.614
10.776

99
100

57.893

21.246

37

30.000

30.000

100

138.919

138.919

100

1.500.000

1.500.000

100

300.000

300.000

100

3.785.054

629.045

17

3.000.000

 

300.000

300.000

100

350.000

214.295

61

11.500

10.750

93

19.554

 

104.000

104.000

100

70.601.910

66.447.476

94

 

 

 

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 77

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Члан 2.
Б. РАСХОДИ

 
 
 
 

 
611000
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

612000
 
613000
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
614000
614100
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИИ. РАСХОДИ

1. ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ
 
  Бруто плаће и накнаде
611100 Бруто плаће
611200 Накнаде трошкова запослених
Накнаде за рад вијећника, тијела и
611240
комисија Градског вијећа
  Допринос послодавца
612100 Допринос послодавца
  Издаци за материјал и услуге
613100 Путни трошкови
613200 Издаци за енергију
613300 Издаци за комуналне услуге
613400 Набавка материјала
Издаци за услуге пријевоза, горива и
613500
регистрацију возила
613400 Издаци за стручну литературу
613600 Унајмљивање имовине и опреме
613700 Издаци за текуће одржавање
Издаци за осигурање и банкарске
613800
услуге
613813 Осигурање возила- за возила на лизинг
613900 Уговорене услуге
613960 Затезне камате и трошкови спора
613990 Трошкови инспекцијског извршења
613946 Дератизација
Сарадња са невладиним
  организацијама и опћинама у БиХ
(КОНЕЦТ 35)
  Пројекат Градског вијећа (донација)
613329 Заштита изворишта
  Текући грантови
614100 Грантови другим нивоима власти
 
Трансфери за изборе
  Трансфер за предшколски одгој
  Трансфер за основно образовање
  Трансфер за спорт
Трансфери за установе социјалне и
 
здравствене заштите
  Остали непоменути издаци
Суфинансирање Центра за локални
 
развој

 
12.945.830
9.019.150
3.576.680
350.000

281.992

81

981.100
981.100
13.881.632
139.800
293.000
6.563.732
343.700

955.999
955.999
11.226.400
101.926
227.279
6.002.127
248.976

97
97
81
73
78
91
72

144.000

81.546

57

46.400
197.300
2.391.000

20.083
172.830
1.899.841

43
88
79

43.000

52.658

122

 
959.700
2.400.000
200.000
100.000

6.801
764.968
1.407.044
163.965
57.785

 
80
59
82
58

20.000

18.572

93

10.000
30.000
11.568.164
6.442.814
300.000
1.179.180
2.214.750
1.260.000

 
 
11.115.329
6.233.728
300.000
1.179.180
2.118.290
1.175.000

 
 
96
97
100
100
96
93

1.457.884

1.449.484

99

5.000

4.500

 

26.000

7.274

28

Буџет за
2008. годину

Индеx

Ек. код

 

Извршење
буџета за
период
01.0131.12 2008
године
 
11.761.773
8.652.205
2.827.576

 
91
96
79

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

614200
 
 
 

Грантови појединцима
Новчана помоћ појединцима
Стипендије студентима и ученицима
Алтернативни смјештај
Субвенције грађанима за комуналне
 
 
услуге
Средства за имплементацију Закона
 
  о допунским правима бранилаца и
чланова њихових породица
Прикључак на водоводну мрежу
 
 
Жељуша – повратничко насеље
Прикључак на електро мрежу Жељуша
 
 
– повратничко насеље
Грантови непрофитним
 
614300
организацијама
Суфинансирање активности у области
 
 
здравства и социјалне заштите
 
  Грантови за политичке партије
Грантови непрофитним
 
 
организацијама-култура
Покровитељство Градских
 
 
манифестација
Новчана помоћ непрофитним
614300
 
организацијама-једнократне помоћи
 
  Манифестације из области културе
Грантови невладиним организацијама
 
 
-за културу
Грантови невладиним организацијама
 
 
-за социјалну заштиту
Грантови за остале непрофитне
 
 
организације
Грантови за непрофит. организ.
 
 
проистекле из рата
Грантови за непрофитне организације
 
 
– „за пројекте“
 
  Грантови за организацију сајмова
 
  Пословни инкубатор
 
  РЕДАХ
Израда развојне стратегије Града
 
 
Мостара
 
  Промоција Града Мостара
Одржавање базе података Привредног
 
 
регистра
Остали непоменути издаци- за
 
 
социјалну заштиту
Учешће у кредитно-гаранцијском
 
 
фонду (подршка мале привреде)
Суфинансирање пројеката са
 
  донаторима од интереса за Град
Мостар
 
  Пројектни издаци за БСЦ
614200
 
 
 

Broj 2 - Strana 78

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

630.000
85.000
250.000
50.000

610.630
79.881
240.500
46.900

97
94
96
94

120.000

118.336

99

45.000

45.089

100

50.000

49.924

100

30.000

30.000

100

4.095.350

3.863.971

94

35.000

28.973

83

500.000

483.309

97

1.589.445

1.590.885

100

30.000

24.800

83

75.000

74.214

99

680.555

653.107

96

78.100

78.100

100

162.800

162.800

100

52.450

52.200

100

269.000

269.000

100

200.000

200.000

100

25.000
20.000
30.000

24.973
10.000
28.000

100
50
93

30.000

 

20.000

9.706

49

10.000

1.404

14

5.000

4.500

90

100.000

100.000

100

 

 

 

15.000

 

 

 

Februar / Veljača 2010.

 
 
 

 
 
614400

 

615000

 

680000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

530000
 
820000

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Broj 2 - Strana 79

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

  Издаци за катастар
614311 Грант за финансирање медија
  Аеродром Мостар
Капитални трансфери за
 
суфинансирање пројеката
Дознаке нижим потрошачким
 
јединицама
Центар за социјални рад Града
 
Мостара
  Јавно правобранилаштво
Служба за ватрогаство и цивилну
 
заштиту
  Агенција Стари град
Јединица за имплементацију рудника
 
Виховићи
Завод за урбанистичко планирање
 
Града Мостара
Дирекција за изградњу Спортске
 
дворане
  Текућа резерва
  Укупни текући издаци
2.КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
 
Капитални издаци по градским
821000
подручјима
821000 Јеврејски центар
821000 Набавка опреме
Реконструкција и инвестициона
821600
улагања
  Набавка опреме за Градску вијећницу
  Лизинг за возила
821000 ГАП- пројект
821500 Набавка софтwера-лиценца
Трошкови уклањања архитектонских
  баријера за несметано кретање ратних
инвалида
821211 Спортска дворана у Сјеверном логору
Изградња водоводне мреже – Градско
 
подручје Југ
Припремни радови за мост у
 
Раштанима
  Изградња Музичке школе Мусала
  Дрежница-водовод
  Уређење партера Подхум
Издаци за ренту- Спортска дворана
 
Града Мостара
УКУПНИ РАСХОДИ ТЕКУЋЕ
 
ГОДИНЕ (1+2)
  Пренесена средста
 
УКУПНО

100.000
68.000
400.000

 
68.000
407.000

 
 
102

2.720.000

2.570.159

94

6.713.074

5.704.137

85

1.049.760

1.043.760

99

300.000

295.000

98

2.894.335

2.962.215

102

848.979

878.979

104

100.000

104.183

104

320.000

320.000

100

1.200.000

100.000

8

500.000
49.309.800
7.048.200

489.074
43.822.871
5.506.068

98
89
78

4.720.000

5.156.729

109

30.000
176.200

 
124.388

 
71

6.000  
300.000  
50.000
20.000
20.000

 
42.569
 
 

 
85
 
 

15.000

 

 

70.000

69.983

100

100.000

65.637

66

20.000

 

60.000
50.000
50.000

 
 
46.762

1.361.000

 

56.358.000

49.328.939

88

14.243.910
70.601.910

9.654.093
58.983.031

68
84

 
 
 
94
 

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 80

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

II ПОСЕБАН ДИО
Члан 3.
Остварени приходи у 2008.години у износу од 56.793.383,00 КМ утрошени су на слиједећи
начин:

Орг.
Ек.код
Клас.

О111
 
 
 

О100  
611000
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ

 

ГРАДСКО ВИЈЕЋЕ
И. Издаци за бруто плаће и накнаде
Нето плаће
Порез на плаће
Посебан порез на плаћу за заштиту
од природних и других несрећа 0,5%
Посебна водна накнада на плаћу
Доприноси на терет упослених
Накнаде трошкова запослених
Накнада за трошкове пријевоза
Накнада за топли оброк
Регрес за годишњи одмор
Отпремнине због одласка у пензију
Јубиларне награде
Помоћ у случају смрти или теже
инвалидности
Накнаде за рад вијећника, тијела и
комисија Г.В.
Доприноси послодавца
Доприноси послодавца
Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Издаци за енергију
Издаци за комуналне услуге
Набавка материјала
Издаци за стручну литературу
Издаци за услуге пријевоза, горива,
регистрација моторних возила
Издаци за унајмљивање имовине
Издаци за текуће одржавање,опреме,
возила, зграда
Уговорене услуге
Услуге медија
Услуге штампања и оглашавања
Трошкови репрезентације
Остале стручне услуге
Услуге образовања и стручног
усавршавања

 
611110
611120

 

 

 

611123

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

611126

 

 

 

 

611240

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

612000

 

 

 

611130
611200

 

 

611211

 

611221

 

611224

 

611225

 

611226

 

611227

 

612100
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

 

613500

 

 

 

613600

 

 

 

613700

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

613900

 

 

613911

 

613912

 

613914

 

613915

 

613920

1.925.130
318.730
170.000
8.500
850

649

76

 
79.700
59.680
880
33.900
9.900
11.000
 

649
61.090
47.318
910
25.497
7.361
10.917
2.632

 
77
79
103
75
74
99
 

4.000

 

350.000

281.992

81

28.700
28.700
305.700
22.000
19.000
28.000
40.000
4.400

21.954
21.954
175.549
13.961
6.252
18.807
11.524
320

76
76
57
63
33
67
29
7

24.000

10.331

43

12.700

7.150

56

24.000

10.177

42

131.600
5.000
45.000
33.000
15.000

97.027
3.370
35.258
26.559
8.447

74
67
78
80
56

5.000

 

Индеx

Функ

Извршење
буџета за
период
01.01.-31.12.
2008. г.
1.610.023
246.013
129.816
6.491

Буџет
за 2008.
годину

84
77
76
76

 

 

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 

 
 
 
 

 

613970 Издаци за уговорене услуге

 

613980 Издаци за порезе за уговорене услуге

 

613934 Издаци за компјутерске услуге

 

613991 Остале неспоменуте услуге

 

 

 

613991

 

 

 

613991

 

 

 

614311

 

 

 

614323

 

 

 

614121

 

 

 

614124

 

 

 

 

О111

821000

 

 

821300

О300  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 

 
 

 

613934

 

613990

 

 

 

 

О111

 
613000

 

 

613100

 

613300

 

613400

 

613400
613900

821000

 

 

 

821300

О200  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
613000

 

 

613100

 

613300

 

613400

 

613400
613900

Broj 2 - Strana 81

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

613911

 

613914

 

613920

Пројекат Градског вијећа
(Донација)
Сардња са невладиним
организацијама и опћинама у БиХ
(КОНЕЦТ 35)
Грант за финансирање медија
Финансирање парламентарних
група (вијећника) у Градском
вијећу
Покровитељство Градских
манифестација- трансфер за
културу
Трансфер за изборе
Издаци за набавку сталних
средстава
Набавка опреме
СЛУЖБА ЗА УНУТРАШЊИ
НАДЗОР
Администрација Одјела
Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Издаци за комуналне услуге
Набавка материјала
Издаци за стручну литературу
Уговорене услуге
Трошкови репрезентације
Услуге образовања и стручног
усавршавања
Издаци за компјутерске услуге
Остале неспоменуте услуге
Издаци за набавку сталних
средстава
Набавка опреме
СЕКРЕТАРИЈАТ ГРАДОНАЧЕЛ
НИКА
Администрација Одјела
Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Издаци за комуналне услуге
Набавка материјала
Издаци за стручну литературу
Уговорене услуге
Услуге медија
Трошкови репрезентације
Услуге образовања и стручног
усавршавања

16.800
4.800
4.000
3.000

14.400
4.464
3.896
633

10.000

 

20.000

18.572

93

38.000

38.000

100

500.000

483.309

97

30.000

24.800

83

300.000

300.000

100

24.000

19.835

83

24.000

19.835

83

46.100

14.295

31

16.100
1.000
2.500
2.500
2.000
8.100
2.000

 
8.201
490
1.135
1.271
1.207
4.098
1.800

 
51
49
45
51
60
51
90

3.600

2.298

64

1.000
1.500

 
 

30.000

6.094

20

30.000

6.094

20

576.900

633.012

110

386.900
382.900
40.000
12.000
10.000
2.000
318.900
30.000
80.000

448.917
446.571
38.911
11.918
9.401
524
385.817
28.966
71.578

116
117
97
99
94
26
121
97
89

2.000

2.058

103

 

86
93
97
21
 

 
 

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

613971 Издаци за уговорене услуге

 

613981 Издаци за порезе за уговорене услуге

 

613934 Издаци за компјутерске услуге

 

613973 Издаци за рад комисија

 

613990 Остале неспоменуте услуге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614200

 

 

 

614200

 

 

 

614300

 

 

 

 

 

 

614000

 

 

 

821000

 

 

 

 

821300

О141 О400  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

 

613500

 

 

 

613600

 

 

 

613700

 

 

 

613710

 

 

 

613813

 
 
 

 
 
 

 

613912

 

613914

 

 

 

613920

 
 
 
 

 
 
 
 

 

613934

 

613973

 

613975

 

613990

613900

Broj 2 - Strana 82

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

65.000
22.900
1.000
95.000
3.000

УНЕСЦО - Пројект свјетске баштине20.000
обавеза учешћа у конференцијама
Остали издаци-Министарство
просторног уређењеа- израда
 
Просторног плана Старог града
Грантови појединцима и
160.000
непрофитним организацијама
Новчана помоћ појединцима
85.000
Новчана помоћ непрофитним
75.000
организацијама-једнократне помоћи
Услуге медија
30.000
Суфинансирање пројеката са
донаторима од интереса за Град
 
Мостар
Издаци за набавку сталних
4.000
средстава (набавка у Служби)
Набавка опреме
4.000
ОДЈЕЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
ПРАВНИХ ПОСЛОВА И ОПЋЕ
1.457.132
УПРАВЕ
Администрација Одјела
 
Издаци за материјал и услуге
1.317.132
Путни трошкови
28.000
Издаци за енергију
160.000
Издаци за комуналне услуге
497.132
Набавка материјала
120.000
Издаци за стручну литературу
20.000
Издаци за услуге превоза, горива и
120.000
регистрација моторних возила
Издаци за унајмљивање имовине и
15.000
опреме
Издаци за текуће одржавање
167.000
Издаци за текуће одржавање- мјесних
50.000
заједница
Осигурање возила- за возила на
 
лизинг
Уговорене услуге
140.000
Услуге штампања и оглашавања
108.000
Трошкови репрезентације
5.000
Услуге образовања и стручног
10.000
усавршавања
Издаци за компјутерске услуге
 
Издаци за рад комисија
5.000
Услуге пресељења
7.000
Остале неспоменуте услуге
5.000

59.174
18.288
 
75.336
3.000

91
80
 
79
100

26.265

131

101.152

 

154.095

96

79.881

94

74.214

99

30.000

100

 

 

2.346

59

2.346

59

1.211.050

83

 
1.120.004
21.172
152.420
419.555
119.305
12.330

 
85
76
95
84
99
62

71.215

59

6.600

44

139.691

84

47.012

94

6.801

 

123.903
96.969
4.880

89
90
98

3.472

35

 
4.772
680
4.143

 
95
10
83

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Накнада везана за позајмљивање

616332 од домаћег позајмљивача-лизинг за

 
821000

 

 

821310

 

823331

 

821500

 

821614

О142 О500  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

611110

 

 

 

 

 

 

 

611120

 

 

 

611123

 
 

 
 

 

611126

 

 

 

 

 

611130

 
 
 

 
 
 

 

 

 

611211

 

 

 

 

 

 

 

611221

 

 

 

 

 

 

 

611224

 

 

 

 

 

 

 

611225

 

 

 

611226

 

 

 

611227

 
 

 
 

 

612110

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
611000

611200

612000

613000

 

 

 

 

 

613100

 

613300

 

613410

 

613430

 

613800

 
возила
Издаци за набавку сталних
140.000
средстава
Набавка опреме
50.000
Лизинг за возила
50.000
Набавка софтwера-лиценца
20.000
ГАП- пројект ИИ
20.000
ОДЈЕЛ ЗА ФИНАНСИЈЕ И НЕКР
13.417.700
ЕТНИНЕ
Администрација Одјела
188.200
Издаци за бруто плаће и накнаде
12.277.100
Нето плаће за службенике и
5.620.000
намјештенике
Нето плаћа за приправнике
180.000
Порез на плаће за службенике и
273.000
намјештенике
Посебан порез на плаћу за заштиту
27.500
од природних и других несрећа 0,5%
Посебна водна накнада на плаћу
 
Порез за плаћу за приправнике
9.900
Доприноси на терет упослених
2.565.000
службеника и намјештеника
Доприноси на терет приправника
84.700
Накнаде трошкова запослених
3.517.000
Накнада трошкова превоза
165.000
Накнада за трошкове превоза -за
5.000
приправнике
Накнада за топли оброк
1.845.000
Накнада за топли оброк -за
75.000
приправнике
Регрес за годишњи одмор
407.000
Регрес за годишњи одмор за
18.000
приправнике
Отпремнине због одласка у пензију900.000
прекобројни
Јубиларне награде
 
Помоћ у случају смрти или теже
102.000
инвалидности
Доприноси послодавца
952.400
Доприноси послодавца
922.000
Доприноси послодавца за
30.400
приправнике
Издаци за материјал и услуге
183.200
Путни трошкови
5.000
Издаци за комуналне услуге
4.200
Набавка материјала
27.000
Издаци за стручну литературу
6.000
Банкарске услуге
43.000

Broj 2 - Strana 83

8.987

 

91.046

65

48.477
42.569
 
 

97
85
 
 

12.307.541

92

139.728
11.233.768

74
92

5.523.037

98

 

 

276.155

101

27.616

100

27.616
 

 
 

2.599.086

101

 
2.780.258
141.866

 
79
86

 
1.725.213
8.129
417.128
 

 
94
 
102
 

105.770

12

277.112

 

105.040

103

934.045
934.045

98
101

 
136.960
1.440
1.890
16.265
815
52.658

 
75
29
45
60
14
122

Februar / Veljača 2010.

Уговорене услуге

 
 

 
 

 

613914 Трошкови репрезентације

 

 

 

613920

 

 

 

613934

 

 

 

613973

 
 

 
 

 

613973

 

613990

 

 

 

 

 

613900

821000

 

 

 

821300

О600  

 

О111
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 

 
 

 

613934

 

613990

 

 

 

 

 

821300

 

 

 

821600

 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

613600
613900

821000

О821 О601 614000
 
 
 
 
 
 

 

 

 
614121
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614126

Broj 2 - Strana 84

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

98.000
4.000

Услуге образовања и стручног
7.000
усавршавања
Издаци за компјутерске услуге
4.000
Издаци за рад комисија-процјена
70.000
некретнина
Издаци за рад комисија
10.000
Остале неспоменуте услуге
3.000
Издаци за набавку сталних
5.000
средстава (набавка у Служби)
Набавка опреме
5.000
ОДЈЕЛ ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТ
10.564.164
НОСТИ
Администрација Одјела
219.000
Издаци за материјал и услуге
194.000
Путни трошкови
15.000
Издаци за енергију
12.000
Издаци за комуналне услуге
67.400
Набавка материјала
50.000
Издаци за стручну литературу
3.000
Издаци за унајмљивање имовине
36.600
Уговорене услуге
10.000
Трошкови репрезентације
3.000
Услуге образовања и стручног
3.000
усавршавања
Издаци за компјутерске услуге
2.000
Остале неспоменуте услуге
2.000
Издаци за набавку сталних
25.000
средстава (набавка у Одјелу)
Набавка опреме
24.000
Реконструкција и инвестиционо
1.000
одржавање
Служба за културу
2.548.100
Манифестације из области културе
680.555
Мостарски љетни фестивал
70.000
Божићни концерт (Два Божићна
10.000
концерта)
Бајрамски концерт
5.000
Нова година на отвореном
90.000
Грантови за манифестације из
145.000
области културе
Обиљежавање пригодних годишњица
30.000
Трошкови гостовања установа на
20.000
међународним и домаћим смотрама
Грантови за културне манифесације
300.555
из реда констутивних народа
Остали неспоменути издаци
10.000
Грантови невладиних удружења-за
78.100
културу

63.892
2.751

65
69

2.343

33

116

3

49.825

71

7.828
1.029

78
34

2.768

55

2.768

55

9.808.538

93

159.841
136.132
10.088
8.052
51.357
23.580
1.045
36.504
5.506
2.647

73
70
67
67
76
47
35
100
55
88

870

29

1.989
 

99
 

23.709

95

23.709

99

 

 

2.372.092
653.107
72.733

93
96
104

10.000

100

5.000
87.472

100
97

146.102

101

7.300

24

21.500

108

300.000

100

3.000

30

78.100

100

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ОО1

 

ОО2 „Матица Хрватска“

 

ОО3 „Препород“ Мостар

 

ОО4 „ХКД Напредак“ Мостар

 

ОО5 „Хрватска глазба“ Мостар

 

 

 

ОО6

 

 

 

ОО7

 
 
 

 
 
 

 

ОО8

 

ОО9

 

О10

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

614311

 

 

ОО11

 

О13

 

О14

 

О15

 

О16

 

О17

 

О18

 

О19

 

О20

 

О21

 

О22

 

О23
615000

 

 

 

О602  

 

О411

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

614129

 

 

 

615221

 

 
 
 

 
 
 

 

 
614129

 

 

О24

 

О25

 

О26

 

О86

 

О27

 

173

614129

Broj 2 - Strana 85

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

 

О28

„Просвјета“ Мостар

Мостарске мажореткиње „Зрињски“
Мостар
Умјетничко друштво „Мостарске
кише“
„Камарад“
ХКУД „Свети Анте“ Цим
КУД “Благај”
Грантови непрофитним
организацијама-култура
Музеј Херцеговине
Дјечја библиотека
ХДХС Косача
Културни центар Потоци
Центар за културу
Културни центар Благај
МЦ “Паваротти”
Народно позориште
Мостарски театар младих
Луткарско казалиште
Позориште лутака
Симфонијски оркестар
Уређење позорнице и расвјете
ХДХС Косаче
Уређење и завршетак изградње
Луткарског казалшта
Служба за одгој, образовање, младе
и спорт
Текући трансфери за предшколски
одгој
Издаци за текуће пословање за
предшколски одгој
ЈУ Дјечји вртић „Цицибан“
Дјечји вртић Мостар
„Лос Росалес“
Специјална основна школа
Дјечији вртић „Сунчани мост“
Дјечији вртић „Свети Јосип“
Остали непоменути издаци- за
предшколски одгој
Инвестиционо одржавање и
опремање објеката
Трансфери за образовање
Издаци за материјал и услуге
II Основна школа

13.500
6.000
13.500
13.500
6.000

13.500
6.000
13.500
13.500
6.000

100
100
100
100
100

6.000

6.000

100

4.800

4.800

100

4.800
5.000
5.000

4.800
5.000
5.000

100
100
100

1.589.445

1.590.885

100

163.600
134.809
157.240
39.810
243.290
40.310
168.000
100.185
69.784
192.110
172.313
107.994

163.600
134.809
157.240
39.810
243.290
40.310
168.000
101.625
69.784
192.110
172.313
107.994

100
100
100
100
100
100
100
101
100
100
100
100

100.000

 

100.000

50.000

50

4.961.380

4.849.670

98

1.264.180

1.263.680

100

1.179.180

1.179.180

100

455.645
634.395
42.720
16.420
20.000
10.000

455.645
634.395
42.720
16.420
20.000
10.000

100
100
100
100
100
100

5.000

4.500

90

80.000

80.000

100

2.214.750
808.682
55.412

2.118.290
806.378
55.412

96
100
100

 

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 86

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
 
 
 

 
 
 
 

 

О29 IV основна школа

 

О30 VI основна школа

 

О31 VII основна школа

 

О32 Основна школа Залик

 

 

 

О33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О34

 

О35

 

О36

 

О37

 

О38

 

О39

 

О40

 

О41

 

О42

 

О43

 

О44

 

О45

 

О46

 

О47

 

О48

 

О49

 

О50

 

О51

 

 

613946

 

 

 

614129

 

 

 

614129

 

 

 

614129

 

 
 

 
 

614129

 

614129

 

 

 

614129

 

 

 

614322

 

 

 

614129

 

 

 

614234

 

 

 

614324

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

О52

 

О53

 

О54

 

О55

Основна школа за дјецу са посебним
потребама
О.Ш. А.Б. Шимић
О.Ш. С.С. Крањчевић
О.Ш у оснивању Илићи
О.Ш у оснивању Цим
III Основна школа
О.Ш. Бартол Кашић
О.Ш. Петар Бакула
Специјална основна школа
О.Ш. Благај
О Ш. Гнојнице
О.Ш Омер Максумић
О.Ш. Иван Гундулић
О.Ш. Илија Јаковљевић
О.Ш. Марин Држић
О.Ш у оснивању Крушево
О.Ш. Бијело Поље
О.Ш. Врапчићи
О.Ш. Дрежница
Трошкови дератизације и
дезинсекције у школским објектима
Трошкови прегледа ученикасистематски прегледи
Трошкови превоза ученика и
запослених у основним школама
Интервентни трошкови гријања у
основним школама
Накнаде за превоз школских одбора
Текуће одржавање школа
Трошкови увођења музичких
одјељења у основним школама
Манифестације из области
образовања, ученика такмичењима,
приредбе и слично
Остали непоменути издаци
Стипендије студентима и
ученицима
Текући трансфери за остале
непрофитне организације
Вијеће бошњачких интелектуалаца
Српско грађанско вијеће
Јеврејска опћина Мостар
Удружење Рома Неретва Мостар

53.636
22.396
31.718
33.886

53.636
22.396
31.718
33.982

100
100
100
100

13.800

13.800

100

50.852
44.468
15.336
21.480
37.766
31.008
59.396
13.800
29.094
26.818
19.470
48.628
37.420
36.676
14.600
58.660
26.044
26.318

50.852
44.468
15.336
21.480
37.766
31.008
59.396
11.400
29.094
26.818
19.470
48.628
37.420
36.676
14.600
58.660
26.044
26.318

100
100
100
100
100
100
100
83
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

36.130

45.572

126

72.725

72.725

100

905.500

833.265

92

50.000

49.910

100

18.000
261.713

13.560
236.351

75
90

22.000

22.000

100

30.000

29.831

99

10.000

8.698

87

250.000

240.500

96

52.450

52.200

100

6.000
4.800
4.800
4.800

6.000
4.800
4.800
4.800

100
100
100
100

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

О56

 
 
 
О811

 
 
 
 

 

О57

 

О87

 

 

 

 

 

 

 

 

614311

О58

 

 

614122

 

 

 

614122

 

 

 

 

 

 

 

 

О61

 
 
 

 
 
 

 

О62

 

О63

 

О64

 

 

 

275

 

 

 

204

 

 

 

278

 
 
 

 
 
 

 

274

 

О67

 

О68

 

 

 
 

 
 

 

О69

 

О70

 

 

 

О71

 
 

 
 

 

О72

 

О73

 

 

 

О74

 

 

 

 

 

614329

 

 

 

614329

 
 

 
 

 

614200

 

614233

 

 

262

 
614324

614311

Broj 2 - Strana 87

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

614239
 

Савез извиђача Града МостараСИГМО
Вијеће младих
Горска служба спашавања
ОКЦ Абрашевић
Издаци за спорт
Грантови непрофитним
организацијама- удружењима
Спортски савез Града Мостара
Градско купатило Бања -средства
за рад базена ,трошкови гријања и
заостали рачуни за воду Ј.П Водовод
Закуп спортских објеката
Служба за соцојалне и стамбене
послове, здравство,расељене особе
и избјеглице
Трансфери невладине организације
- за социјалну заштиту
Удруга за радно оспособљавање
особа с потребама „Назарет“
Царитас
Мерхамет Мостар
Црвени крст Града Мостара
Удружење грађана оштећеног слуха
Град Мостар
Удружење глухих и наглухих особа у
ХНК-у „СЛУХ“
Удружење слијепих и слабовидних
грађана Мостара
Удруга слијепих особа ХНК-а
Градски савез пензионера
Жене БиХ
Трансфери за установе социјалне и
здравствене заштите
Центар за стара и изнемогла лица
Дјечји дом
Центар за посебне потребе „Лос
Росалес“
Јавна/Пучка кухиња
Дом здравља Мостар
Центар за превенцију и
изванболничко лијечење
Суфинансирање активности у
области здравства и социјалне
заштите
Остали непоменути издаци
Суфинансирање Центра за локални
развој
Грантови појединцима
Алтернативни смјештај

4.800

4.800

100

250
15.000
12.000
1.260.000

 
15.000
12.000
1.175.000

 
100
100
93

 

 

1.090.000

1.065.000

98

20.000

20.000

100

150.000

90.000

60

2.226.684

1.912.846

86

162.800

162.800

100

70.000

70.000

100

9.000
9.000
22.000

9.000
9.000
22.000

100
100
100

10.000

10.000

100

10.000

10.000

100

10.000

10.000

100

10.000
6.800
6.000

10.000
6.800
6.000

100
100
100

1.457.884

1.449.484

99

495.363
136.348

495.363
136.348

100
100

101.310

101.310

100

448.657
140.000

440.257
140.000

98
100

136.206

136.206

100

35.000

28.973

83

5.000

4.500

90

26.000

7.274

28

170.000
50.000

165.236
46.900

97
94

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О631

 

614231
615221

 

 

О604  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

О75

 

О76

 

О77

 

О78

 

 

 

О79

 

 

 

О80

 

 

 

О81

 

 

 

315

 

 

 

О82

 

 

 

О83

 
 

 

О84

 

 

614324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

821000

 

 

 

614300

 

614324

Broj 2 - Strana 88

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

Субвенције грађанима за комуналне
услуге
Капитални трансфери за
суфинансирање пројеката
Поправак станова - алтернативног
смјештаја
Средства за хитне интервенције на
зградама
Суфинансирање у стамбене објекте
„Баффер насеље“
Изградња пројектне документације за
школе у Залику
Суфинансирање у куповини простора
у склопу пројекта „породична
медицина“
Служба за заштиту права
бранилаца и њихових породица
Издаци за организације проистекле
из рата
Борачка популација (удружења)
проистекла из рата 92-95
Јединствена организација бораца
Организација РВИ
Организација породица шехида
ХВИДРА Мостар
Удруга драговољаца и ветерана
домовинског рата ХЗХБ
Удруга удовица хрватских бранитеља
у Домовинском рату
Удруга родитеља хрватских
бранитеља у Домовинском рату
Удруга обољелих од ПТСП-ја
Хрватска удруга логораша
Домовинског рата
Удружење логораша „Мостар“
Мостар
Удруга цивилних жртава рата
Обиљежавање пригодних годишњица
Грантови појединцима
-бранитељских популација
Средства за имлементацију Закона
о допунским правима бранилаца и
чланова њихових породица
Трошкови уклањања
архитектонских баријера за
несметано кретање ратних
инвалида
Грантови за непрофитне
организације – „за пројекте“ (НВО
и појединце)

120.000

118.336

99

370.000

94.579

26

30.000

21.961

73

 

 

40.000

37.623

94

100.000

34.995

35

200.000

 

 

 

 

 

329.000

314.089

95

269.000

269.000

100

36.000
36.000
36.000
36.000

36.000
36.000
36.000
36.000

100
100
100
100

36.000

36.000

100

18.000

18.000

100

18.000

18.000

100

12.000

12.000

100

4.000

4.000

100

4.000

4.000

100

8.000
25.000

8.000
25.000

100
100

 

 

45.000

45.089

15.000

 

200.000

200.000

 

 
100

 

100

Februar / Veljača 2010.

 

О700  

 

О111
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 
 

 
 
 

 

613934

 

613973

 

613991

 

 

 
1131

 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

613600
613900

 

821000

 

 
 
О703  

821300
 

 

 

 

615223

 

 

 

821600

 

 

 

615225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615226

 
 
 
 

О704  
 
О741  
 

 
821000

 

Broj 2 - Strana 89

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
 
 

ОДЈЕЛ ЗА УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕЊЕ
Администрација Одјела
Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Издаци за енергију
Издаци за комуналне услуге
Набавка материјала
Издаци за стручну литературу
Издаци за унајмљивање имовине
Уговорене услуге
Трошкови репрезентације
Услуге образовања и стручног
усавршавања
Издаци за компјутерске услуге
Издаци за технички пријем
Остале неспоменуте услуге
Издаци за набавку сталних
средстава
Набавка опреме
Служба за грађење и обнову
Јединица за имплементацију
Гимназије Мостар
Набавка опреме за Градску
вијећницу
Капитални трансфери за
суфинансирање пројеката
Суфинасирање сомен обиљежја
Слипчићи- донација од Владе Р
Хрватске
Израда пројектне документације за
девастиране објекте
Суфинансирање обнове - зграда
„Мукоша“ (комунални прикљуци)
Суфинансирање повратка -пројекта
„Сутра II“- „ПЛОД“
Финансирање свлачионица на
стадиону у Врапчићима
Трансфер за изградњу Кампуса
(Свеучилиште и Универзитет)
Учешће у суфинансирању ратом
девастираних стамбених зграда
Изградња и поправка лифтова
Служба за грађење
инфраструктурних објеката
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ПО
ГРАДСКИМ ПОДРУЧЈИМА
Градско подручје - СЈЕВЕР
Ј.П. „Водно подруцје сливова
Јадранског мора“

9.376.300

7.983.466

85

455.300
435.300
8.800
47.000
50.000
40.000
4.000
133.000
152.500
4.000

267.460
255.922
4.789
40.763
40.893
24.066
2.674
122.576
20.161
4.043

59
59
54
87
82
60
67
92
13
101

6.000

5.652

94

3.500
125.000
14.000

 
 
10.466

 
 
75

20.000

11.538

58

20.000
2.280.000

11.538
2.296.972

58
101

20.000

 

 

300.000

 

 

1.930.000

2.291.092

 

12.241

 

200.000

200.877

100

30.000

6.020

20

200.000

 

100.000

100.000

100

300.000

200.000

67

1.100.000

1.771.954

161

30.000

5.880

20

 

 

4.720.000

5.156.729

109

550.000

376.301

68

 

19.616

 

119

 

 

Februar / Veljača 2010.

 
 

 

Завод за просторно уређење- набавка

688151 сталних средстава у облику права

 

О742  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688151

О743  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688151

 
 
О744  

615221

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О745  

 

 
 
 

 

 

688151

О746  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О747  

 

 

688121

Broj 2 - Strana 90

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

(Израда подлога)
Градско подручје - СТАРИ ГРАД
Примљени грант од Федерације
БиХ-- изградња јавне расвјетц на
магистралном путу М- 17
Примљени грант од Кантона- изградња канализације Горњи Залик- изградња и реконструкција цеста Залик
„Агенција за водно подруцје сливова
Јадранског мора“- изградња фекалне
и оборинске канализације Надхарем
Завод за просторно уређење- набавка
сталних средстава у облику права
(Израда подлога)
Градско подручје - ЈУГОИСТОК
Примљени грант од Федерације
БиХ- изградња локалног пута Л.л 3 за
Подвелезје
Примљени грант од Кантона изградња локалног пута Л.13 за
Подвелезје
Завод за просторно уређење- набавка
сталних средстава у облику права
(Израда подлога)
Одраз- израда пута у Подвележју
Градско подручје - ЈУГ
Примљени грант од Федерације БиХ Дирекција за цесте Ф БиХ - изградња
пута Јасеница изградња пута Буна
Примљени грант од Кантонаизградња водовода Крусево-Цуле
„Агенција за водно подруцје сливова
Јадранског мора“- изградња водовода
Крусево-Цуле
Градско подручје - ЈУГОЗАПАД
Завод за просторно уређење- набавка
сталних средстава у облику права
(Израда подлога)
Градско подручје - ЗАПАД
Јединица за имплементацију рудника
Виховићи- израда пута
Примљени грант од Федерације БиХ Дирекција за цесте Ф БиХ -изградња
пута Богодол
Примљени грант од Кувајтског
фонда- приступни путеви до моста
Војно/остатак средст.намјењених за
изградњу моста Војно
Градско подручје - ГРАД

 

19.500

 

450.000

217.117

48

 

600.000

 

 

63.510

 

 

20.000

 

 

17.550

 

220.000

265.986

121

 

300.000

 

 

150.000

 

 

15.340

 

 
450.000

20.000
168.524

 
37

 

100.000

 

 

16.942

 

 

26.614

 

1.000.000

1.085.335

 

17.293

 

550.000

 

 

 

59.966

 

 

60.000

 

 

3.668

 

1.500.000

28.067

2

109

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614233

 

 

 

614233

 

 
 

 
 

821513

 

821522

 

 

 

821211

 

 

 

821293

 

 

 

821295

 

 

 

821211

 

 

 

821617

 

 

 

821291

 

 

 

821212

 

 

О800  

 

О110
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 
 
 

 
 
 
 

 

613934

 

613991

 

613973

 

613991

 

 

 

 

 

821300

 

 

 

821600

1341
 
 
 

 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400
613900

821000

О801  
614300
 
 
 
 
 

Broj 2 - Strana 91

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 
 
614311
614311

Примљени грант од Федерације БиХ
-изградња моста Неретва- Сутина
„Агенција за водно подруцје сливова
Јадранског мора“-израда елабората за
извориста Студенац-Радобоља
Јавна расвјета у насељу Жељуша
Водоводна мрежа у насељу
Жељуша
Издаци за Катастар
Јеврејски центар
Спортска дворана у Сјеверном
логору
Изградња водоводне мреже –
Градско подручје Југ
Припремни радови за мост у
Раштанима
Изградња Музичке школе Мусала
Уређење и санација корита ријеке
Дрежанке
Уређење партера Подхум
Издаци за ренту- Спортска
дворана Града Мостара
ОДЈЕЛ ЗА ПРИВРЕДУ
КОМУНАЛНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Администрација Одјела
Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Издаци за енергију
Издаци за комуналне услуге
Набавка материјала
Издаци за стручну литературу
Уговорене услуге
Трошкови репрезентације
Услуге образовања и стручног
усавршавања
Издаци за компјутерске услуге
Бизнис сервис центар
Издаци за рад комисија
Остале неспоменуте услуге
Издаци за набавку сталних
средстава (набавка у Служби)
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо
улагање
Служба за привреду
Економски послови
Пословни инкубатор
РЕДАХ

 

1.463.222

 

 

42.178

 

30.000

30.000

100

50.000

49.924

100

100.000  
30.000

 

 
 

70.000

69.983

100

100.000

65.637

66

20.000

 

 

60.000

 

 

50.000

 

 

50.000

46.762

1.361.000

 

9.381.500

8.160.758

87

337.000
312.800
20.000
55.000
78.000
54.200
5.000
100.600
8.500

196.228
186.607
11.075
19.792
46.443
43.564
1.168
64.565
4.247

58
60
55
36
60
80
23
64
50

10.500

3.084

29

2.400
67.400
4.800
7.000

1.053
48.140
3.298
4.743

44
71
69
68

24.200

9.621

40

19.200

9.621

50

5.000

 

635.000
235.000
20.000
30.000

581.083
174.083
10.000
28.000

94
 

 
92
74
50
93

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

614311 Грантови за одржавање сајмова

 

 

 

614915

 

 

 

614915

 

 

 

614311

 

 

 

613991

 

 

614315

 

О750

О802

 

 

 
 

 
 

613300
 

613217

 

 

 

613726

 
 
 
 
 
 
1211

 
 
 
 
 
 
 

 

613324

 

613328

 

613328

615227

 

613946

 

613329

 

613700

 

 

 

 

613725

 

613724

 

 

 

 

613991

 

 
 
О300 О8О3
 
 
 
 
 
 
 
 

614000
 

 

 
614000

О310

1200

 

 

 

 

 

 

 

688131

 

 

 

681431

О820

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688160

 

 

 

688160

680000

 

25.000
Израда развојне стратегије Града
30.000
Мостара
Учешће у кредитно-гаранцијском
100.000
фонду (подршка мале привреде)
Промоција Града Мостара
20.000
Одржавање базе података
10.000
Привредног регистра
Аеродром Мостар
400.000
Служба за комуналне послове и
8.194.500
околину
Заједничка комунална потрошња
5.824.500
Трошкови утрошка јавне расвјете
1.500.000
Текуће одржавање објеката и уређаја
350.000
јавне расвјете
Одржавање чистоће и зеленила
3.474.500
Урбани мобилијар и декорација
300.000
Набавка комунаног мобилијара
200.000
Одржавање спомен обиљежја
90.000
Дератизација
100.000
Заштита изворишта
30.000
Саобраћај и комуникације
2.150.000
Текуће одржавање хоризонталне и
340.000
вертикалне сигнализације
Одржавање цеста
1.810.000
Служба за инспекцијске послове
200.000
Издаци за јавни ред и сигурност
 
Трошкови инспекцијских извршења
200.000
Пројектни издаци за БСЦ
15.000
Пројектни задаци БСЦ-а
15.000
СЛУЖБА ЗА ЦИВИЛНУ
2.894.335
ЗАШТИТУ И ВАТРОГАСТВО
Текући трошкови пословања
(бруто плаће, накнаде, материјални
2.034.335
трошкови и доприноси
упосленика)
Намјенска средства за заштиту од
560.000
природних и других непогода
Намјенска средства за осигурање
300.000
од пожара
АГЕНЦИЈА СТАРИ ГРАД
848.979
Текући трошкови пословања
(бруто плаће, накнаде, материјални
364.719
трошкови и доприноси
упосленика)
Ревитализацији Партизанског
спомен обиљежја (учешће Града
200.000
Мостара)
Ревитализација објеката у Старом
120.000
Граду

Broj 2 - Strana 92

24.973
 

100
 

100.000

100

9.706

49

1.404

14

407.000

102

7.219.483

88

5.410.129
1.469.042

93
98

338.209

97

3.394.908
207.970
 
48.608
57.785
 
1.702.961

98
69
 
54
58
 
79

329.763

97

1.373.198
163.965
 
163.965
 
 

76
82
 
82
 
 

2.962.215

102

2.034.335

100

603.710

108

324.170

108

878.979

104

364.719

100

200.000

100

120.000

100

Februar / Veljača 2010.

Хидрауличне запреке у Старом

 

 

 

 

 

 

 
О320

 
1400

 

 

 

 

О620

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681431

 

 

 

681120

 

 

 

688100

О750

1600

 

 

 
 

 
 

 

 

 

681397

 

1700

 

 

 

 

 

681110

 

1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

50.000

50.000

100

50.000

50.000

100

 

30.000

 

Набавка сталних средстава
64.260
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
300.000
Текући трошкови пословања
(бруто плаће, накнаде, материјални
295.000
трошкови и доприноси
упосленика)
Издаци за набавку сталних
5.000
средстава и реконструкцију
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
1.049.760
ГРАДА МОСТАРА
Текући трошкови пословања
(бруто плаће, накнаде, материјални
858.000
трошкови и доприноси
упосленика)
Финансирање дјелатности по
180.000
Закону о социјалној заштити
Накнада за рад управних одбора
5.760
Издаци за набавку сталних
6.000
средстава и реконструкција
ЈЕДИНИЦА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ РУДНИКА
100.000
ВИХОВИЋИ
Текући трошкови пословања
100.000
Остале не споменуте услуге
 
ЗАВОД ЗА ПРОСТОРНО
320.000
УРЕЂЕЊЕ
Текући трошкови пословања
(бруто плаће, накнаде, материјални
320.000
трошкови и доприноси
упосленика)
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
КУЛТУРНО-СПОРТСКОГ
1.200.000
ЦЕНТРА МОСТАР
Текући трошкови пословања
(бруто плаће, накнаде, материјални
100.000
трошкови и доприноси упосленика)
Издаци за изградњу Култуног1.000.000
спортског центра Мостар
Издаци за накнаду -атомско
склониште
100.000
ОСТАЛИ ИЗДАЦИ
2.900.000
Затезне камате и трошкови спора
2.400.000
500.000
Текућа резерва
ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ
56.358.000

64.260
295.000

 
98

295.000

100

 

688160 Граду

 

688160 бискупија

 

688160 спомен обиљежја-Кајтазова кућа

Ревитализација објекта - Стара
Ревитализација националног

 

 
 

 

 

 

688100

 

 
613000

Broj 2 - Strana 93

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

613960

 

 

 

 

 

 

1.043.760

99

858.000

100

180.000

100

5.760

100

 

 

104.183

104

100.000
4.183

100
 

320.000

100

320.000

100

100.000

8

100.000

100

 

 

 

 

1.896.118
1.407.044
489.074
49.328.939

65
59
98
88

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

О741

 

 

 

 

 

О742
О743

 
 

 

 

 

 

О744
О745

 
 

 

 

 

 

О746
О747
 

 
 
 

 

1211

 

613724

 

 

613724

 

 

 

 

 

 

О411

 

613329

О611

 

614329

О751

 

613991

 

 

614311

О751

 

614311

О111
О142

 
 

613973

 

 

614915

 

 

614311

 

 

615221

 

 

615211

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Неутрошена средства - вишак
14.243.910
прихода из 2007.
   
 
Вишак прихода по Градским
 
7.139.610
подручјима
82100 Градско подручје - СЈЕВЕР
309.856
Издаци из акумулираног вишка из
 
 
ранијих година- СЈЕВЕР
  Градско подручје - СТАРИ ГРАД
279.230
  Градско подручје - ЈУГОИСТОК
508.076
Издаци из акумулираног вишка из
 
 
ранијих година-ЈУГОИСТОК
  Градско подручје - ЈУГ
104.037
  Градско подручје - ЈУГОЗАПАД
1.747.988
Издаци из акумулираног вишка из
 
 
ранијих година-ЈУГОЗАПАД
  Градско подручје - ЗАПАД
2.498.602
  Градско подручје - ГРАД
1.691.821
  Вишак прихода из накнада за цесте
819.084
Вишак прихода по основу накнада од
 
789.084
цеста
Донација за цесте од Федералног
  министарства за избјегла и расељена
30.000
лица
Вишак прихода по намјенама 
2.500.162
текући грантови
  Отпремнине због одласка у пензију
51
АГ ЕСПАНОЛА Цооператион
 
195.583
Интернат.- за туризам
Донација Шведске владе за хумани
 
18.621
повратак
Министарство ХНК-Стратегија
 
25.000
развоја Јавних предузећа
Туристичка заједница Федерације
БиХ-за Агенцију Стари град
 
40.000
(реконструкција пословног просора
агенције)
Федерално министарство финансија
и Туристичка заједница Федерације
 
50.000
БиХ за реконструкцију Партизанског
гробља
  Комисија за технички пријем
133.319
  Комисија за процјену некретнина
10.776
Еуропеан Унион-за развој мале
 
57.893
привреде
Федерално министарство образовања
 
30.000
-за Партизанско гробље
Фонд отворено друштво Одраз-за
 
138.919
тврђаву Херцег Стјепан у Благају
Федерално министарство за расељена
 
1.500.000
лица
 

821000

 

 

 
 

613973

Broj 2 - Strana 94

9.654.093
 

68
 

5.945.311

83

264.006

85

36.818

 

279.230
508.076

100
100

24.319

 

104.037
1.747.988
54.556

100
100
 

2.140.900
785.381
789.084

86
46
96

789.084

100

 

 

2.290.652

92

51

100

89.426

46

18.621

100

 

 

 

 

50.000

100

131.614
10.776

99
100

21.246

37

30.000

100

138.919

100

1.500.000

100

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 95

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

821211

 

 

 

821211

 

 

 

821614

 

 

 

821521

 

 

 

821611

 

 

 

821311

 

 

 

 

615211

 

Фонд за повратак БиХ300.000
суфинансирање Мукоше
Вишак прихода по намјени3.785.054
Капитални грантови
Федерално министарство -за Градску
3.000.000
вијећницу
Средства за куповину зграде
300.000
„Урбинга“
Федерално министарство образовања
350.000
-зграда Друге гимназије
Мираклес за пројекат Ромског насеља
11.500
Донација Италијанске владе за
19.554
пројект Паркови пријатељства
Федерално министарство образовања
104.000
-опремање зграде Конак
УКУПНИ РАСХОДИ
70.601.910

300.000

100

629.045

17

 

 

300.000

100

214.295

61

10.750

93

0

 

104.000

100

58.983.031

84

Члан 4.
Извјештај о утрошку буџетских средстава Града Мостара за период од 01.01. – 31.12.2008.
године ступа на снагу даном доношења и објавити ће се у „Службеном гласнику Града
Мостара“.
Број: 01-02-6/10
Мостар, 18.02.2010.године

ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, c.p.
_______________________________________

Na temelju članka 73. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 19/06, 76/08 i 5/09) i članka 33. stavak (2) točka c. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada
Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 8/09) i Odluke o produženju privremenog finansiranja
Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/09), Gradsko vijeće Grada Mostara na 5.
sjednici održanoj dana 18.02.2010.godine, usvojilo je
Izvješće o utrošku proračunskih sredstava
Grada Mostara za razdoblje od 01.01. – 31.12.2008.godine
I OPĆI DIO

Članak 1.

A. PRIHODI :

 
 
 

710000
 
711100

 

PRIHODI

 
 
 

1. POREZNI PRIHODI
DIREKTNI POREZI
POREZ NA DOBIT POJEDINACA

Proračun za
2008. godinu
35.784.000
15.924.000
1.684.000

Index

Ek.kod

 

Izvršenje
proračuna
za razdoblje
od 01.01.31.12 2008.
g.
31.359.429
14.068.930
1.167.202

88
88
69

Februar / Veljača 2010.

 

 

711111

 
 

 
 

711113
711114

 

 

711115
713000

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

715000

 

 

717100

 

 

717131

713111
713113
 
714111
714121
714131
714191
 

714000
 
 
 
 
717000

719000

 
 

 

 
 

 

 

Broj 2 - Strana 96

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
719115

720000

719113
 

721000

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721191

 

 

721122

 

 

721614

721112
 

Porez na dobit od privredne i prof.
djelatnosti
Porez na osnovu autorskih honorara
Porez na ukupan prihod od fizičkih lica
Porez na prihod od imovine i imovinskih
prava
POREZ NA PLAĆU I RADNU
SNAGU
Porez na plaću i druga lična primanja
Porez na dodatna primanja
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na naslijeđe
Porez na promet nekretnina
Porez na vozila
INDIREKTNI POREZI
Domaći porez na proizvode i usluge po
propisima do 31.12.2005.god.
Prihod od indirektnih poreza
(717121+717141)
Prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju Gradu Mostara za puteve
OSTALI POREZI
Porez za zaštitu od prirodnih i drugih
nepogoda
Porez na preduzeće
2. NEPOREZNI PRIHODI
2.1. PRIHODI OD
PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI
Naknada od elektroprivrednih preduzeća
Naknade za građevno zemljište i renta
Naknada za građevno zemljište i renta–
SJEVER
Naknada za građevno zemljište i rentaSTARI GRAD
Naknada za građevno zemljište JUGOISTOK
Naknada za građevno zemljište i renta –
JUG
Naknada za građevno zemljište JUGOZAPAD
Naknada za građevno zemljište i rentaZAPAD
Naknada za građevno zemljište i rentaGRAD
Kamata od imovinskih računa
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih
prostora
Prihodi od privatizacije (prodaje
nekretnina)

484.000

364.937

75

350.000
360.000

160.156
148.388

46
41

490.000

493.721

101

8.700.000

7.155.437

82

5.100.000
3.600.000
5.540.000
1.100.000
70.000
3.700.000
670.000
19.300.000

4.216.605
2.938.832
5.746.291
1.143.717
66.982
4.329.349
206.243
16.591.110

83
82
104
104
96
117
31
86

700.000

377.391

54

17.400.000

15.046.790

86

1.200.000

1.166.929

97

560.000

699.389

125

560.000

659.407

118

 
14.444.000

39.982
17.816.875

 
123

8.720.000

8.338.227

96

4.000.000
4.720.000

4.228.406
4.109.821

106
87

550.000

394.976

72

450.000

459.257

102

220.000

279.980

127

450.000

243.741

54

1.000.000

1.096.118

110

550.000

695.860

127

1.500.000

939.889

63

12.000

24.187

202

600.000

928.574

155

40.000

7.015

18

Februar / Veljača 2010.

 

 

721231

 

 

721212
722000

 

 

 
 

 
 

722131
722321

 

 

722431

 

 

722432

 

 

722433

 
 

 
 

722438
722438

 

 

722439

 

722530

 

 

 

722531

 

 

722532

 

 

777779
722600

 

 

 

 

722611

 

 

722631

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

722636
722639
 
723139
 
731111
732110

 

 

732119

723000
 
730000

811000

 

Broj 2 - Strana 97

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

811100

 

 

 

 

 

812214

 

 

811912

 

 

811900

Ostali prihodi (Po sporazumu o
prodaji stare bolnice)
Prihodi od kamata za depozite u banci
2.2. NAKNADE I PRISTOJBE OD
JAVNIH USLUGA
Administrativne pristojbe
Komunalne pristojbe
Općinske naknade-upotreba grba Grada
Mostara
Naknade za osiguranje od požara
Naknade po osnovu zauzimanju javnih
površina
Tehnički prijemi
Komisija za procjenu nekretnina
Komunalne naknade i ostale općinske
naknade
Cestovne naknade
Naknada za korištenje cesta za vozila
pravnih lica
Naknada za korištenje cesta za vozila
fizičkih lica
Uplata obveza naknada od cijena naftnih
derivata
Prihodi od pružanja javnih usluga
Prihod od pružanja usluga građanimaKatastar (722515,722516,722611)
Prihod od pružanja usluga – „Službeni
glasnik“
Prihod od javnog nadmetanja
Prihodi od sudskih sporova
2.3. NOVČANE KAZNE
Novčane kazne po općinskim propisima
3. TEKUĆI GRANTOVI
Primljeni grantovi iz inostranstva
Primljeni grantovi od ostalih nivoa vlasti
Primljena sredstva od Zavoda za
zapošljavanje po programu za prijem
pripravnika
4.KAPITALNI GRANTOVI
Primici od prodaje stalnih sredstava –
prodaja gradskih nekretnina
Kapitalni grant od Federacije BiH
-sufinanciranje zajedničkih projekata
Kapitalni grant od Kantona-sufinanciranje
zajedničkih projekata
Ostali kapitalni grantovi-sufinanciranje
J.P. „Vodovod“ područ. slivova
Jadranskog mora
Ostali kapitalni primici

 

3.631.623

 

42.000

33.433

80

3.820.000

3.802.349

100

950.000
800.000

1.115.458
761.946

117
95

 

14.308

 

300.000

268.473

89

250.000

262.131

105

250.000
70.000

340.794
64.575

136
92

1.200.000

974.664

81

950.000

720.862

76

180.000

167.819

93

420.000

422.671

101

350.000

130.372

37

240.000

319.697

133

190.000

175.129

92

10.000

1.287

13

40.000
 
20.000
20.000
1.830.000
150.000
1.500.000

124.431
18.850
10.908
10.908
3.069.955
216.647
2.853.308

311
 
55
 
168
144
190

180.000

 

4.300.000

4.547.124

106

2.000.000

848.106

42

850.000

3.060.000

360

950.000

396.942

42

500.000

108.408

22

 

133.668

 

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

 

 

 
821000

 

 

 

 

82100

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
613724

 
 
 
 

613724

 

 

Broj 2 - Strana 98

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

 

 

 

 

613329

 

 

614329

 

 

613991

 

 

614311

 

 

614311

 

 
 
 

613973
613973
614915

 
 
 

 

614311

 

 

615221

 

 

615211

 

 

615211

 

 

 

 

 

 

821211

UKUPNI PRIHOD TEKUĆEG
PERIODA 1+2+3+4
Prenešena sredstva iz ranijih godina
Višak prihoda po Gradskim
područjima
Gradsko područje – SJEVER
Akumulirani višak iz ranijih godina
SJEVER
Gradsko područje - STARI GRAD
Gradsko područje – JUGOISTOK
Akumulirani višak iz ranijih godina
JUGOISTOK
Gradsko područje - JUG
Gradsko područje - JUGOZAPAD
Akumulirani višak iz ranijih godina
JUGOZAPAD
Gradsko područje – ZAPAD
Gradsko područje - GRAD
Višak prihoda iz naknada za ceste
Višak prihoda po osnovu naknada od cesta
Donacija za ceste od Federalnog
ministarstva za izbjegla i raseljena lica
Višak prihoda po namjenama- tekući
grantovi
Otpremnine zbog odlaska u penziju
AG ESPANOLA Coopertion Internat- za
turizam
Donacija Švedske vlade za humani
povratak
Ministarstvo HNK-Strategija razvoja
Javnih poduzeća
Turistička zajednica Federacije BiH-za
Agenciju Stari grad
Federalno ministarstvo financija i
Turistička zajednica Federacije BiH za
rekonstrukciju Partizanskog groblja
Komisija za tehnički prijem
Komisija za procjenu nekretnina
European Union-za razvoj male privrede
Federalno ministarstvo obrazovanja -za
Partizanskog groblje
Fond otvoreno društvo Odraz-za tvrđavu
Herceg Stjepan u Blagaju
Federalno ministarstvo za raseljena lica
Fond za povratak BiH-sufinanciranje
Mukoše
Višak prihoda po namjeni-Kapitalni
grantovi
Federalno ministarstvo -za Gardsku
vijećnicu

56.358.000

56.793.383

101

14.243.910

9.654.093

68

7.139.610

5.945.312

83

309.856

264.006

85

 

36.818

 

279.230
508.076

279.230
508.076

100
100

 

24.319

 

104.037
1.747.988

104.037
1.747.988

 

54.556

2.498.602
1.691.821
819.084
789.084

2.140.900
785.381
789.084
789.084

30.000

0

0

2.500.162

2.290.652

92

51

51

100

195.583

89.426

46

18.621

18.621

100

25.000

 

 

40.000

 

 

50.000

50.000

100

133.319
10.776
57.893

131.614
10.776
21.246

99
100
37

30.000

30.000

100

138.919

138.919

100

1.500.000

1.500.000

100

300.000

300.000

100

3.785.054

629.045

17

3.000.000

 

100
100
 
86
46
96
100

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 2 - Strana 99

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

821211 Sredstva za kupovinu zgrade „Urbinga“
Federalno ministarstvo obrazovanja
821614
-zgrada Druge gimnazije
821521 Mirakles za projekat Romskog naselja
Donacija Italijanske vlade za projekt
821611
Parkovi prijateljstva
Federalno ministarstvo obrazovanja
821311
-opremanje zgrade Konak
UKUPNI PRIHODI
 

300.000

300.000

100

350.000

214.295

61

11.500

10.750

93

19.554

 

104.000

104.000

100

70.601.910

66.447.476

94

 

Članak 2.
B. RASHODI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II. RASHODI

1. TEKUĆI IZDACI
 
611000
 
Bruto plaće i naknade
 
611100 Bruto plaće
 
611200 Naknade troškova zaposlenih
Naknade za rad vijećnika, tijela i
 
611240
komisija Gradskog vijeća
612000
Doprinos poslodavca
 
 
612100 Doprinos poslodavca
613000
Izdaci za materijal i usluge
 
 
613100 Putni troškovi
 
613200 Izdaci za energiju
 
613300 Izdaci za komunalne usluge
 
613400 Nabavka materijala
Izdaci za usluge prijevoza, goriva i
 
613500
registraciju vozila
 
613400 Izdaci za stručnu literaturu
 
613600 Unajmljivanje imovine i opreme
 
613700 Izdaci za tekuće održavanje
 
613800 Izdaci za osiguranje i bankarske usluge
 
613813 Osiguranje vozila- za vozila na lizing
 
613900 Ugovorene usluge
 
613960 Zatezne kamate i troškovi spora
 
613990 Troškovi inspekcijskog izvršenja
 
613946 Deratizacija
Saradnja sa nevladinim organizacijama i
 
 
općinama u BiH (KONECT 35)
 
  Projekat Gradskog vijeća (donacija)
 
613329 Zaštita izvorišta
614000
Tekući grantovi
 
614100 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti
   
Transferi za izbore
 
  Transfer za predškolski odgoj

 
12.945.830
9.019.150
3.576.680
350.000

281.992

81

981.100
981.100
13.881.632
139.800
293.000
6.563.732
343.700

955.999
955.999
11.226.400
101.926
227.279
6.002.127
248.976

97
97
81
73
78
91
72

144.000

81.546

57

46.400
197.300
2.391.000
43.000
 
959.700
2.400.000
200.000
100.000

20.083
172.830
1.899.841
52.658
6.801
764.968
1.407.044
163.965
57.785

43
88
79
122
 
80
59
82
58

20.000

18.572

93

10.000
30.000
11.568.164
6.442.814
300.000
1.179.180

 
 
11.115.329
6.233.728
300.000
1.179.180

 
 
96
97
100
100

Proračun za
2008. godinu

Index

Ek. kod

 

Izvršenje
proračuna
za period
01.01-31.12
2008 godine
 
11.761.773
8.652.205
2.827.576

 
91
96
79

Februar / Veljača 2010.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
614200
 
 
 

 
 
614200
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614300

Broj 2 - Strana 100

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer za osnovno obrazovanje
Transfer za sport
Transferi za ustanove socijalne i
zdravstvene zaštite
Ostali nepomenuti izdaci
Sufinanciranje Centra za lokalni razvoj
Grantovi pojedincima
Novčana pomoć pojedincima
Stipendije studentima i učenicima
Alternativni smještaj
Subvencije građanima za komunalne
usluge
Sredstva za implementaciju Zakona o
dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih obitelji
Priključak na vodovodnu mrežu Željuša –
povratničko naselje
Priključak na elektro mrežu Željuša –
povratničko naselje
Grantovi neprofitnim organizacijama
Sufinanciranje aktivnosti u oblasti
zdravstva i socijalne zaštite
Grantovi za političke partije
Grantovi neprofitnim organizacijamakultura
Pokroviteljstvo Gradskih manifestacija
Novčana pomoć neprofitnim
organizacijama-jednokratne pomoći
Manifestacije iz oblasti kulture
Grantovi nevladinim organizacijama -za
kulturu
Grantovi nevladinim organizacijama -za
socijalnu zaštitu
Grantovi za ostale neprofitne organizacije
Grantovi za neprofit. organiz. proistekle
iz rata
Grantovi za neprofitne organizacije – „za
projekte“
Grantovi za organizaciju sajmova
Poslovni inkubator
REDAH
Izrada razvojne strategije Grada Mostara
Promocija Grada Mostara
Održavanje baze podataka Privrednog
registra
Ostali nepomenuti izdaci- za socijalnu
zaštitu
Učešće u kreditno-garancijskom fondu
(podrška male privrede)

2.214.750
1.260.000

2.118.290
1.175.000

96
93

1.457.884

1.449.484

99

5.000
26.000
630.000
85.000
250.000
50.000

4.500
7.274
610.630
79.881
240.500
46.900

 
28
97
94
96
94

120.000

118.336

99

45.000

45.089

100

50.000

49.924

100

30.000

30.000

100

4.095.350

3.863.971

94

35.000

28.973

83

500.000

483.309

97

1.589.445

1.590.885

100

30.000

24.800

83

75.000

74.214

99

680.555

653.107

96

78.100

78.100

100

162.800

162.800

100

52.450

52.200

100

269.000

269.000

100

200.000

200.000

100

25.000
20.000
30.000
30.000
20.000

24.973
10.000
28.000
 
9.706

100
50
93
 
49

10.000

1.404

14

5.000

4.500

90

100.000

100.000

100

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 101

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 
 
 
 

 
 
 
614400

 
 
614311
 

 

615000

 

 

680000

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
530000
 
820000
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

821211

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
821000
821000
821000
821600
 
 
821000
821500

Sufinanciranje projekata sa donatorima od
interesa za Grad Mostar
Projektni izdaci za BSC
Izdaci za katastar
Grant za financiranje medija
Aerodrom Mostar
Kapitalni transferi za sufinanciranje
projekata
Doznake nižim potrošačkim
jedinicama
Centar za socijalni rad Grada Mostara
Javno pravobranilaštvo
Služba za vatrogastvo i civilnu zaštitu
Agencija Stari grad
Jedinica za implementaciju rudnika
Vihovići
Zavod za urbanističko planiranje Grada
Mostara
Direkcija za izgradnju Sportske dvorane
Tekuća rezerva
Ukupni tekući izdaci
2.KAPITALNI IZDACI
Kapitalni izdaci po gradskim područjima
Jevrejski centar
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciona ulaganja
Nabavka opreme za Gradsku vijećnicu
Lizing za vozila
GAP- projekt
Nabavka softwera-licenca
Troškovi uklanjanja arhitektonskih
barijera za nesmetano kretanje ratnih
invalida
Sportska dvorana u Sjevernom logoru
Izgradnja vodovodne mreže – Gradsko
područje Jug
Pripremni radovi za most u Raštanima
Izgradnja Muzičke škole Musala
Drežnica-vodovod
Uređenje partera Podhum
Izdaci za rentu- Sportska dvorana Grada
Mostara
UKUPNI RASHODI TEKUĆE
GODINE (1+2)
Prenesena sredsta
UKUPNO

 

 

 

15.000
100.000
68.000
400.000

 
 
68.000
407.000

 
 
 
102

2.720.000

2.570.159

94

6.713.074

5.704.137

85

1.049.760
300.000
2.894.335
848.979

1.043.760
295.000
2.962.215
878.979

99
98
102
104

100.000

104.183

104

320.000

320.000

100

1.200.000
100.000
500.000
489.074
49.309.800 43.822.871
7.048.200
5.506.068
4.720.000
5.156.729
30.000
 
176.200
124.388
6.000  
300.000  
50.000
42.569
20.000
 
20.000
 

8
98
89
78
109
 
71
 
 
85
 
 

15.000

 

 

70.000

69.983

100

100.000

65.637

66

20.000
60.000
50.000
50.000

 
 
 
46.762

 
 
 
94

1.361.000

 

56.358.000

49.328.939

88

14.243.910
70.601.910

9.654.093
58.983.031

68
84

 

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 102

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

II POSEBAN DIO
Članak 3.
Ostvareni prihodi u 2008.godini u iznosu od 56.793.383,00 KM utrošeni su na slijedeći način:
Org.
Ek.kod
Klasif.

O111
 
 
 

O100
 
 
 

 

 

 

 
611000

 

 

611110

 

611120

 

 

611123

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

611126

 

 

 

 

611240

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

612000

 

 

 

611130
611200

 

 

611211

 

611221

 

611224

 

611225

 

611226

 

611227

 

612100
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

 

613500

 

 

 

613600

 

 

 

613700

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

613900

 

 

613911

 

613912

 

613914

 

613915

 

 

613920

 
 

 

613970

 

613980

RASHODI
GRADSKO VIJEĆE
I. Izdaci za bruto plaće i naknade
Neto plaće
Porez na plaće
Poseban porez na plaću za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća 0,5%
Posebna vodna naknada na plaću
Doprinosi na teret uposlenih
Naknade troškova zaposlenih
Naknada za troškove prijevoza
Naknada za topli obrok
Regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Jubilarne nagrade
Pomoć u slučaju smrti ili teže
invalidnosti
Naknade za rad vijećnika, tijela i
povjerenstava G.V.
Doprinosi poslodavca
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za stručnu literaturu
Izdaci za usluge prijevoza, goriva,
registracija motornih vozila
Izdaci za unajmljivanje imovine
Izdaci za tekuće održavanje,opreme,
vozila, zgrada
Ugovorene usluge
Usluge medija
Usluge štampanja i oglašavanja
Troškovi reprezentacije
Ostale stručne usluge
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za ugovorene usluge
Izdaci za poreze za ugovorene usluge

Index

Funk.

Izvršenje
Proračun proračuna
za 2008.
za period
godinu 01.01.-31.12.
2008. g.
1.925.130
1.610.023
318.730
246.013
170.000
129.816
8.500
6.491

84
77
76
76

850

649

76

 
79.700
59.680
880
33.900
9.900
11.000
 

649
61.090
47.318
910
25.497
7.361
10.917
2.632

 
77
79
103
75
74
99
 

4.000

 

350.000

281.992

81

28.700
28.700
305.700
22.000
19.000
28.000
40.000
4.400

21.954
21.954
175.549
13.961
6.252
18.807
11.524
320

76
76
57
63
33
67
29
7

24.000

10.331

43

12.700

7.150

56

24.000

10.177

42

131.600
5.000
45.000
33.000
15.000

97.027
3.370
35.258
26.559
8.447

74
67
78
80
56

5.000

 

16.800
4.800

14.400
4.464

 

 
86
93

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 103

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
 
 

 
 
 

 

613934 Izdaci za kompjuterske usluge

 

613991 Ostale nespomenute usluge

4.000
3.000
10.000

3.896
633
 

97
21
 

 

613991 Projekat Gradskog vijeća (Donacija)

 

 

 

613991 organizacijama i općinama u BiH

20.000

18.572

93

 

 

 

614311

38.000

38.000

100

 

 

 

614323

500.000

483.309

97

 

 

 

614121

30.000

24.800

83

 
 
 

 
 
 

 

300.000
24.000
24.000

300.000
19.835
19.835

100
83
83

46.100

14.295

31

16.100
1.000
2.500
2.500
2.000
8.100
2.000

 
8.201
490
1.135
1.271
1.207
4.098
1.800

 
51
49
45
51
60
51
90

3.600

2.298

64

1.000
1.500
30.000
30.000

 
 
6.094
6.094

 
 
20
20

576.900

633.012

110

386.900
382.900
40.000
12.000
10.000
2.000
318.900
30.000
80.000

448.917
446.571
38.911
11.918
9.401
524
385.817
28.966
71.578

116
117
97
99
94
26
121
97
89

2.000

2.058

103

65.000
22.900
1.000
95.000
3.000

59.174
18.288
 
75.336
3.000

91
80
 
79
100

O111

Saradnja sa nevladinim

614124
821000

 

 

821300

O300  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 
 
 

 
 
 
 

 

613934

 

613990

O111

 
613000

 

 

613100

 

613300

 

613400

 

613400
613900

821000

 

 

 

821300

O200  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
613000

 

 

613100

 

613300

 

613400

 

613400
613900

 

 

613911

 

613914

 

 

613920

 
 
 
 
 

 

613971

 

613981

 

613934

 

613973

 

613990

(KONECT 35)
Grant za finansiranje medija
Financiranje parlamentarnih grupa
(vijećnika) u Gradskom vijeću
Pokroviteljstvo Gradskih
manifestacija- transfer za kulturu
Transfer za izbore
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka opreme
SLUŽBA ZA UNUTARNJI
NADZOR
Administracija Odjela
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za stručnu literaturu
Ugovorene usluge
Troškovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
Ostale nespomenute usluge
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka opreme
SEKRETARIJAT
GRADONAČELNIKA
Administracija Odjela
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za stručnu literaturu
Ugovorene usluge
Usluge medija
Troškovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za ugovorene usluge
Izdaci za poreze za ugovorene usluge
Izdaci za kompjuterske usluge
Izdaci za rad komisija
Ostale nespomenute usluge

 

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614200

 

 

 

614200

 

 

 

614300

 

 

 

 

 

 

614000

 

 

 

821000

 

 

 

O141

 

821300

O400  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

 

613500

 

 

 

613600

 

 

 

613700

 

 

 

613710

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

613813
613900

 

 

613912

 

613914

 

 

613920

 
 
 
 

 
 
 
 

 

613934

 

613973

 

613975

 

613990

 

 

 

616332

 
 
 
 

 
 
 
 

821000

 

 

821310

 

823331

 

821500

UNESCO - Projekt svjetske baštine20.000
obaveza učešća u konferencijama
Ostali izdaci-Ministarstvo prostornog
uređenjea- izrada Prostornog plana
 
Starog grada
Grantovi pojedincima i neprofitnim
160.000
organizacijama
Novčana pomoć pojedincima
85.000
Novčana pomoć neprofitnim
75.000
organizacijama-jednokratne pomoći
Usluge medija
30.000
Sufinansiranje projekata sa
donatorima od interesa za Grad
 
Mostar
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
4.000
(nabavka u Službi)
Nabavka opreme
4.000
ODJEL ORGANIZACIJE,
PRAVNIH POSLOVA I OPĆE
1.457.132
UPRAVE
Administracija Odjela
 
Izdaci za materijal i usluge
1.317.132
Putni troškovi
28.000
Izdaci za energiju
160.000
Izdaci za komunalne usluge
497.132
Nabavka materijala
120.000
Izdaci za stručnu literaturu
20.000
Izdaci za usluge prevoza, goriva i
120.000
registracija motornih vozila
Izdaci za unajmljivanje imovine i
15.000
opreme
Izdaci za tekuće održavanje
167.000
Izdaci za tekuće održavanje- mjesnih
50.000
zajednica
Osiguranje vozila- za vozila na lizing
 
Ugovorene usluge
140.000
Usluge štampanja i oglašavanja
108.000
Troškovi reprezentacije
5.000
Usluge obrazovanja i stručnog
10.000
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
 
Izdaci za rad komisija
5.000
Usluge preseljenja
7.000
Ostale nespomenute usluge
5.000
Naknada vezana za pozajmljivanje od
 
domaćeg pozajmljivača-lizing za vozila
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
140.000
Nabavka opreme
50.000
Lizing za vozila
50.000
Nabavka softwera-licenca
20.000

Broj 2 - Strana 104

26.265

131

101.152

 

154.095

96

79.881

94

74.214

99

30.000

100

 

 

2.346

59

2.346

59

1.211.050

83

 
1.120.004
21.172
152.420
419.555
119.305
12.330

 
85
76
95
84
99
62

71.215

59

6.600

44

139.691

84

47.012

94

6.801
123.903
96.969
4.880

 
89
90
98

3.472

35

 
4.772
680
4.143

 
95
10
83

8.987

 

91.046
48.477
42.569
 

65
97
85
 

Februar / Veljača 2010.

 
O142

 

821614 GAP- projekt II

 

O500  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
 
611000

 

 

611110

 

 

 

 

611120

 

 

 

611123

 
 

 
 

 

611126

 

 

 

 

 

611130

 
 
 

 
 
 

 

 

 

611211

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

611221

 

611200

 

 

 

 

611224

 

 

 

 

611225

 

 

 

611226

 

 

 

611227

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

612000
 

 
612110

 

 
613000

 

 

613100

 

613300

 

613410

 

613430

 

613800
613900

 

 

613914

 

 

613920

 

 

 

613934

 

 

 

613973

 
 

 
 

 

613973

 

613990

 

 

821000

 

20.000
ODJEL ZA FINANCIJE I
13.417.700
NEKRETNINE
Administracija Odjela
188.200
12.277.100
Izdaci za bruto plaće i naknade
Neto plaće za službenike i namještenike 5.620.000
Neto plaća za pripravnike
180.000
Porez na plaće za službenike i
273.000
namještenike
Poseban porez na plaću za zaštitu od
27.500
prirodnih i drugih nesreća 0,5%
Posebna vodna naknada na plaću
 
Porez za plaću za pripravnike
9.900
Doprinosi na teret uposlenih službenika
2.565.000
i namještenika
Doprinosi na teret pripravnika
84.700
Naknade troškova zaposlenih
3.517.000
Naknada troškova prevoza
165.000
Naknada za troškove prevoza -za
5.000
pripravnike
Naknada za topli obrok
1.845.000
Naknada za topli obrok -za pripravnike
75.000
Regres za godišnji odmor
407.000
Regres za godišnji odmor za pripravnike
18.000
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu –
900.000
prekobrojni
Jubilarne nagrade
 
Pomoć u slučaju smrti ili teže
102.000
invalidnosti
Doprinosi poslodavca
952.400
Doprinosi poslodavca
922.000
Doprinosi poslodavca za pripravnike
30.400
Izdaci za materijal i usluge
183.200
Putni troškovi
5.000
Izdaci za komunalne usluge
4.200
Nabavka materijala
27.000
Izdaci za stručnu literaturu
6.000
Bankarske usluge
43.000
Ugovorene usluge
98.000
Troškovi reprezentacije
4.000
Usluge obrazovanja i stručnog
7.000
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
4.000
Izdaci za rad povjerenstava - procjena
70.000
nekretnina
Izdaci za rad komisija
10.000
Ostale nespomenute usluge
3.000
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
5.000
(nabavka u Službi)

Broj 2 - Strana 105

 

 

12.307.541

92

139.728
11.233.768
5.523.037
 

74
92
98
 

276.155

101

27.616

100

27.616
 

 
 

2.599.086

101

 
2.780.258
141.866

 
79
86

 

 

1.725.213
8.129
417.128
 

94
 
102
 

105.770

12

277.112

 

105.040

103

934.045
934.045
 
136.960
1.440
1.890
16.265
815
52.658
63.892
2.751

98
101
 
75
29
45
60
14
122
65
69

2.343

33

116

3

49.825

71

7.828
1.029

78
34

2.768

55

Februar / Veljača 2010.

 
 

 

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

821300 Nabavka opreme

 

O600  

 

O111
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 

 
 

 

613934

 

613990

 

 

 

 

 

821300

 

 

 

821600

O821
 
 
 
 
 

O601
 
 
 
 
 

 

 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

613600
613900

821000

614000

 

 

 

 

614121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

OO1

 

OO2

 

OO3

 

OO4

 

OO5

 

 

 

OO6

 
 
 
 

 
 
 
 

 

OO7

 

OO8

 

OO9

 

O10

614126

 

5.000
ODJEL DRUŠTVENIH
10.564.164
DJELATNOSTI
Administracija Odjela
219.000
Izdaci za materijal i usluge
194.000
Putni troškovi
15.000
Izdaci za energiju
12.000
Izdaci za komunalne usluge
67.400
Nabavka materijala
50.000
Izdaci za stručnu literaturu
3.000
Izdaci za unajmljivanje imovine
36.600
Ugovorene usluge
10.000
Troškovi reprezentacije
3.000
Usluge obrazovanja i stručnog
3.000
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
2.000
Ostale nespomenute usluge
2.000
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
25.000
(nabavka u Odjelu)
Nabavka opreme
24.000
Rekonstrukcija i investiciono
1.000
održavanje
Služba za kulturu
2.548.100
Manifestacije iz oblasti kulture
680.555
Mostarski ljetni festival
70.000
Božićni koncert (Dva Božićna koncerta)
10.000
Bajramski koncert
5.000
Nova godina na otvorenom
90.000
Grantovi za manifestacije iz oblasti
145.000
kulture
Obilježavanje prigodnih godišnjica
30.000
Troškovi gostovanja ustanova na
20.000
međunarodnim i domaćim smotrama
Grantovi za kulturne manifesacije iz
300.555
reda konstutivnih naroda
Ostali nespomenuti izdaci
10.000
Grantovi nevladinih udruženja-za
78.100
kulturu
13.500
„Prosvjeta“ Mostar
„Matica Hrvatska“
6.000
„Preporod“ Mostar
13.500
„HKD Napredak“ Mostar
13.500
„Hrvatska glazba“ Mostar
6.000
Mostarske mažoretkinje „Zrinjski“
6.000
Mostar
Umjetničko društvo „Mostarske kiše“
4.800
„Kamarad“
4.800
HKUD „Sveti Ante“ Cim
5.000
KUD “Blagaj”
5.000

Broj 2 - Strana 106

2.768

55

9.808.538

93

159.841
136.132
10.088
8.052
51.357
23.580
1.045
36.504
5.506
2.647

73
70
67
67
76
47
35
100
55
88

870

29

1.989
 

99
 

23.709

95

23.709

99

 

 

2.372.092
653.107
72.733
10.000
5.000
87.472

93
96
104
100
100
97

146.102

101

7.300

24

21.500

108

300.000

100

3.000

30

78.100

100

13.500
6.000
13.500
13.500
6.000

100
100
100
100
100

6.000

100

4.800
4.800
5.000
5.000

100
100
100
100

Februar / Veljača 2010.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

614311

 

 

OO11

 

O13

 

O14

 

O15

 

O16

 

O17

 

O18

 

O19

 

O20

 

O21

 

O22

 

O23
615000

 

 

 

O602  

 

O411

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

614129

 

 

 

615221

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

614129

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
614129

Broj 2 - Strana 107

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

O24

 

O25

 

O26

 

O86

 

O27

 

173

 

 

 

O28

 

O29

 

O30

 

O31

 

O32

 

 

O33

 
 
 
 
 
 
 

 

O34

 

O35

 

O36

 

O37

 

O38

 

O39

 

O40

Grantovi neprofitnim
organizacijama-kultura
Muzej Hercegovine
Dječja biblioteka
HDHS Kosača
Kulturni centar Potoci
Centar za kulturu
Kulturni centar Blagaj
MC “Pavarotti”
Narodno pozorište
Mostarski teatar mladih
Lutkarsko kazalište
Pozorište lutaka
Simfonijski orkestar
Uređenje pozornice i rasvjete HDHS
Kosače
Uređenje i završetak izgradnje
Lutkarskog kazalšta
Služba za odgoj, obrazovanje, mlade
i sport
Tekući transferi za predškolski odgoj
Izdaci za tekuće poslovanje za
predškolski odgoj
JU Dječji vrtić „Ciciban“
Dječji vrtić Mostar
„Los Rosales“
Specijalna osnovna škola
Dječiji vrtić „Sunčani most“
Dječiji vrtić „Sveti Josip“
Ostali nepomenuti izdaci- za
predškolski odgoj
Investiciono održavanje i opremanje
objekata
Transferi za obrazovanje
Izdaci za materijal i usluge
II Osnovna škola
IV osnovna škola
VI osnovna škola
VII osnovna škola
Osnovna škola Zalik
Osnovna škola za djecu sa posebnim
potrebama
O.Š. A.B. Šimić
O.Š. S.S. Kranjčević
O.Š u osnivanju Ilići
O.Š u osnivanju Cim
III Osnovna škola
O.Š. Bartol Kašić
O.Š. Petar Bakula

1.589.445

1.590.885

100

163.600
134.809
157.240
39.810
243.290
40.310
168.000
100.185
69.784
192.110
172.313
107.994

163.600
134.809
157.240
39.810
243.290
40.310
168.000
101.625
69.784
192.110
172.313
107.994

100
100
100
100
100
100
100
101
100
100
100
100

100.000

 

100.000

50.000

50

4.961.380

4.849.670

98

1.264.180

1.263.680

100

1.179.180

1.179.180

100

455.645
634.395
42.720
16.420
20.000
10.000

455.645
634.395
42.720
16.420
20.000
10.000

100
100
100
100
100
100

5.000

4.500

90

80.000

80.000

100

2.214.750
808.682
55.412
53.636
22.396
31.718
33.886

2.118.290
806.378
55.412
53.636
22.396
31.718
33.982

96
100
100
100
100
100
100

13.800

13.800

100

50.852
44.468
15.336
21.480
37.766
31.008
59.396

50.852
44.468
15.336
21.480
37.766
31.008
59.396

100
100
100
100
100
100
100

 

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O41 Specijalna osnovna škola

 

O42 O.Š. Blagaj

 

O43 O Š. Gnojnice

 

O44 O.Š Omer Maksumić

 

O45 O.Š. Ivan Gundulić

 

O46 O.Š. Ilija Jakovljević

 

O47 O.Š. Marin Držić

 

O48 O.Š u osnivanju Kruševo

 

O49 O.Š. Bijelo Polje

 

O50 O.Š. Vrapčići

 

O51 O.Š. Drežnica

 

 

613946

 

 

 

614129

 

 

 

614129

 

 

 

614129

 

 
 

 
 

614129

 

614129

 

 

 

614129

 

 

 

614322

 

 
 

 
 

614129

 

614234

 

 

 

614324

 

 
 
 
 
 
 
 
 
O811

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O52

 

O53

 

O54

 

O55

 

O56

 

O57

 

 

 

 

 

 

 

 

614311

O58

 

 

614122

 

 

 

614122

 

 

 

 

 

 

O87
 

 

262

 
614324

Broj 2 - Strana 108

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

Troškovi deratizacije i dezinsekcije u
školskim objektima
Troškovi pregleda učenika-sistematski
pregledi
Troškovi prevoza učenika i zaposlenih
u osnovnim školama
Interventni troškovi grijanja u
osnovnim školama
Naknade za prevoz školskih odbora
Tekuće održavanje škola
Troškovi uvođenja muzičkih odjeljenja
u osnovnim školama
Manifestacije iz oblasti obrazovanja,
učenika takmičenjima, priredbe i slično
Ostali nepomenuti izdaci
Stipendije studentima i učenicima
Tekući transferi za ostale neprofitne
organizacije
Vijeće bošnjačkih intelektualaca
Srpsko građansko vijeće
Jevrejska općina Mostar
Udruženje Roma Neretva Mostar
Savez izviđača Grada Mostara- SIGMO
Vijeće mladih
Gorska služba spašavanja
OKC Abrašević
Izdaci za sport
Grantovi neprofitnim organizacijamaudruženjima
Sportski savez Grada Mostara
Gradsko kupatilo Banja -sredstva za
rad bazena ,troškovi grijanja i zaostali
računi za vodu J.P Vodovod
Zakup sportskih objekata
Služba za socijalne i stambene
poslove, zdravstvo, raseljene osobe i
izbjeglice
Transferi nevladine organizacije - za
socijalnu zaštitu

13.800
29.094
26.818
19.470
48.628
37.420
36.676
14.600
58.660
26.044
26.318

11.400
29.094
26.818
19.470
48.628
37.420
36.676
14.600
58.660
26.044
26.318

83
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

36.130

45.572

126

72.725

72.725

100

905.500

833.265

92

50.000

49.910

100

18.000
261.713

13.560
236.351

75
90

22.000

22.000

100

30.000

29.831

99

10.000
250.000

8.698
240.500

87
96

52.450

52.200

100

6.000
4.800
4.800
4.800
4.800
250
15.000
12.000
1.260.000

6.000
4.800
4.800
4.800
4.800
 
15.000
12.000
1.175.000

100
100
100
100
100
 
100
100
93

 

 

1.090.000

1.065.000

98

20.000

20.000

100

150.000

90.000

60

2.226.684

1.912.846

86

162.800

162.800

100

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

O61

 
 
 

 
 
 

 

O62

 

O63

 

O64

 

 

 

275

 

 

 

204

 

 

 

278

 
 
 

 
 
 

 

274

 

O67

 

O68

 

 

 
 

 
 

 

O69

 

O70

 

 

 

O71

 
 

 
 

 

O72

 

O73

 

 

 

O74

 

 

 

 

 

614329

 

 

 

614329

 
 

 
 

 

614200

 

614233

 

 

 

614231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O631

O604

 

 

 

 

614311

615221

 

 
 

 
 

614324
 

 

614239

 

Broj 2 - Strana 109

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
 

Udruga za radno osposobljavanje osoba
s potrebama „Nazaret“
Caritas
Merhamet Mostar
Crveni krst Grada Mostara
Udruženje građana oštećenog sluha
Grad Mostar
Udruženje gluhih i nagluhih osoba u
HNK-u „SLUH“
Udruženje slijepih i slabovidnih
građana Mostara
Udruga slijepih osoba HNK-a
Gradski savez penzionera
Žene BiH
Transferi za ustanove socijalne i
zdravstvene zaštite
Centar za stara i iznemogla lica
Dječji dom
Centar za posebne potrebe „Los
Rosales“
Javna/Pučka kuhinja
Dom zdravlja Mostar
Centar za prevenciju i izvanbolničko
liječenje
Sufinanciranje aktivnosti u oblasti
zdravstva i socijalne zaštite
Ostali nepomenuti izdaci
Sufinanciranje Centra za lokalni
razvoj
Grantovi pojedincima
Alternativni smještaj
Subvencije građanima za komunalne
usluge
Kapitalni transferi za sufinanciranje
projekata
Popravak stanova - alternativnog
smještaja
Sredstva za hitne intervencije na
zgradama
Sufinanciranje u stambene objekte
„Baffer naselje“
Izgradnja projektne dokumentacije za
škole u Zaliku
Sufinanciranje u kupovini prostora u
sklopu projekta „porodična medicina“
Služba za zaštitu prava branilaca i
njihovih porodica
Izdaci za organizacije proistekle iz
rata
Boračka populacija (udruženja)
proistekla iz rata 92-95

70.000

70.000

100

9.000
9.000
22.000

9.000
9.000
22.000

100
100
100

10.000

10.000

100

10.000

10.000

100

10.000

10.000

100

10.000
6.800
6.000

10.000
6.800
6.000

100
100
100

1.457.884

1.449.484

99

495.363
136.348

495.363
136.348

100
100

101.310

101.310

100

448.657
140.000

440.257
140.000

98
100

136.206

136.206

100

35.000

28.973

83

5.000

4.500

90

26.000

7.274

28

170.000
50.000

165.236
46.900

97
94

120.000

118.336

99

370.000

94.579

26

30.000

21.961

73

 

 

40.000

37.623

94

100.000

34.995

35

200.000

 

 

 

 

 

329.000

314.089

95

269.000

269.000

100

 

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 

 
 
 
 

 

O75 Jedinstvena organizacija boraca

 

O76 Organizacija RVI

 

O77 Organizacija porodica šehida

 

O78 HVIDRA Mostar

 

 

 

O79

 

 

 

O80

 

 

 

O81

 

 

 

315

 

 

 

O82

 
 
 

 

 

O83

 

O84

 

 

614324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

821000

 

 

 

614300

 

 

O700

 

O111
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

613914

 

 

 

613920

 
 
 
 
 
1131

 
 
 
 
 
O703

 

613934

 

613973

 

613991

 
 

 
 
613000

 

 

613100

 

613200

 

613300

 

613400

 

613400

 

613600
613900

821000

Broj 2 - Strana 110

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

 

821300

 

 

 

 

615223

 

 

821600

Udruga dragovoljaca i veterana
domovinskog rata HZHB
Udruga udovica hrvatskih branitelja u
Domovinskom ratu
Udruga roditelja hrvatskih branitelja u
Domovinskom ratu
Udruga oboljelih od PTSP-ja
Hrvatska udruga logoraša
Domovinskog rata
Udruženje logoraša „Mostar“ Mostar
Udruga civilnih žrtava rata
Obilježavanje prigodnih godišnjica
Grantovi pojedincima -braniteljskih
populacija
Sredstva za imlementaciju Zakona
o dopunskim pravima branilaca i
članova njihovih porodica
Troškovi uklanjanja arhitektonskih
barijera za nesmetano kretanje
ratnih invalida
Grantovi za neprofitne organizacije
– „za projekte“ (NVO i pojedince)
ODJEL ZA URBANIZAM I
GRAĐENJE
Administracija Odjela
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za stručnu literaturu
Izdaci za unajmljivanje imovine
Ugovorene usluge
Troškovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
Izdaci za tehnički prijem
Ostale nespomenute usluge
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka opreme
Služba za građenje i obnovu
Jedinica za implementaciju
Gimnazije Mostar
Nabavka opreme za Gradsku
vijećnicu

36.000
36.000
36.000
36.000

36.000
36.000
36.000
36.000

100
100
100
100

36.000

36.000

100

18.000

18.000

100

18.000

18.000

100

12.000

12.000

100

4.000

4.000

100

4.000
8.000
25.000

4.000
8.000
25.000

100
100
100

 

 

45.000

45.089

15.000

 

200.000

200.000

100

9.376.300

7.983.466

85

455.300
435.300
8.800
47.000
50.000
40.000
4.000
133.000
152.500
4.000

267.460
255.922
4.789
40.763
40.893
24.066
2.674
122.576
20.161
4.043

59
59
54
87
82
60
67
92
13
101

6.000

5.652

94

3.500
125.000
14.000
20.000
20.000
2.280.000

 
 
10.466
11.538
11.538
2.296.972

 
 
75
58
58
101

20.000

 

 

300.000

 

 

 
100
 

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

615225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615226

 

O704  

 

 

 

 

O741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688151

 

O742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688151

 

O743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688151

 
 

 
O744

 

615221

 

 

821000

Broj 2 - Strana 111

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

Kapitalni transferi za sufinanciranje
projekata
Sufinaciranje somen obilježja Slipčići donacija od Vlade R Hrvatske
Izrada projektne dokumentacije za
devastirane objekte
Sufinanciranje obnove - zgrada
„Mukoša“ (komunalni prikljuci)
Sufinanciranje povratka -projekta
„Sutra II“- „PLOD“
Financiranje svlačionica na stadionu u
Vrapčićima
Transfer za izgradnju Kampusa
(Sveučilište i Univerzitet)
Učešće u sufinanciranju ratom
devastiranih stambenih zgrada
Izgradnja i popravka liftova
Služba za građenje infrastrukturnih
objekata
KAPITALNI IZDACI PO
GRADSKIM PODRUČJIMA
Gradsko područje - SJEVER
J.P. „Vodno podrucje slivova
Jadranskog mora“
Zavod za prostorno uređenje- nabavka
stalnih sredstava u obliku prava (Izrada
podloga)
Gradsko područje - STARI GRAD
Primljeni grant od Federacije
BiH-- izgradnja javne rasvjetc na
magistralnom putu M- 17
Primljeni grant od Kantona- izgradnja
kanalizacije Gornji Zalik - izgradnja i
rekonstrukcija cesta Zalik
„Agencija za vodno podrucje slivova
Jadranskog mora“- izgradnja fekalne i
oborinske kanalizacije Nadharem
Zavod za prostorno uređenje- nabavka
stalnih sredstava u obliku prava (Izrada
podloga)
Gradsko područje - JUGOISTOK
Primljeni grant od Federacije BiHizgradnja lokalnog puta L.l 3 za
Podvelezje
Primljeni grant od Kantona - izgradnja
lokalnog puta L.13 za Podvelezje
Zavod za prostorno uređenje- nabavka
stalnih sredstava u obliku prava (Izrada
podloga)
Odraz- izrada puta u Podveležju
Gradsko područje - JUG

1.930.000

2.291.092

119

 

12.241

 

200.000

200.877

100

30.000

6.020

20

200.000

 

100.000

100.000

100

300.000

200.000

67

1.100.000

1.771.954

161

30.000

5.880

20

 

 

4.720.000

5.156.729

109

550.000

376.301

68

 

19.616

 

 

19.500

 

450.000

217.117

48

 

600.000

 

 

63.510

 

 

20.000

 

 

17.550

 

220.000

265.986

121

 

300.000

 

 

150.000

 

 

15.340

 

 
450.000

20.000
168.524

 
37

 

 

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O745

 

 

 

 

 

O746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O747

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

614233

 

 

821211

 

 

821293

 

 

821295

 

 

821211

 

 

821617

 

 

821291

 

 

821212

 
O110
 
 
 

614233
821513
821522

O800  
 
 
 
 

 
613000
 
 

Primljeni grant od Federacije BiH Direkcija za ceste F BiH - izgradnja
puta Jasenica izgradnja puta Buna
Primljeni grant od Kantona- izgradnja
 
vodovoda Krusevo-Cule
„Agencija za vodno podrucje slivova
  Jadranskog mora“- izgradnja vodovoda
Krusevo-Cule
  Gradsko područje - JUGOZAPAD
Zavod za prostorno uređenje- nabavka
688151 stalnih sredstava u obliku prava (Izrada
podloga)
  Gradsko područje - ZAPAD
Jedinica za implementaciju rudnika
 
Vihovići- izrada puta
Primljeni grant od Federacije BiH   Direkcija za ceste F BiH -izgradnja puta
Bogodol
Primljeni grant od Kuvajtskog fondapristupni putevi do mosta Vojno/ostatak
 
sredst.namjenjenih za izgradnju mosta
Vojno
  Gradsko područje - GRAD
Primljeni grant od Federacije BiH
 
-izgradnja mosta Neretva- Sutina
„Agencija za vodno podrucje slivova
  Jadranskog mora“-izrada elaborata za
izvorista Studenac-Radobolja
  Javna rasvjeta u naselju Željuša
  Vodovodna mreža u naselju Željuša
  Izdaci za Katastar
  Jevrejski centar
Sportska dvorana u Sjevernom
 
logoru
Izgradnja vodovodne mreže –
 
Gradsko područje Jug
Pripremni radovi za most u
 
Raštanima
  Izgradnja Muzičke škole Musala
Uređenje i sanacija korita rijeke
 
Drežanke
  Uređenje partera Podhum
Izdaci za rentu- Sportska dvorana
 
Grada Mostara
ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
 
KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE
POSLOVE
  Administracija Odjela
  Izdaci za materijal i usluge
613100 Putni troškovi
613200 Izdaci za energiju
 

688121

Broj 2 - Strana 112

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

100.000

 

 

16.942

 

 

26.614

 

1.000.000

1.085.335

 

17.293

 

550.000

 

 

 

59.966

 

 

60.000

 

 

3.668

 

1.500.000

28.067

2

 

1.463.222

 

 

42.178

 

30.000
50.000
100.000  
30.000

30.000
49.924
 

100
100
 
 

70.000

69.983

100

100.000

65.637

66

20.000

 

 

60.000

 

 

50.000

 

 

50.000

46.762

1.361.000

 

9.381.500

8.160.758

87

337.000
312.800
20.000
55.000

196.228
186.607
11.075
19.792

58
60
55
36

109

94
 

Februar / Veljača 2010.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

613300 Izdaci za komunalne usluge

 

613400 Nabavka materijala

 

613914

 

 

 

613920

 
 
 
 

 
 
 
 

 

613934

 

613991

 

613973

 

613991

 

 

 
 
1341
 
 
 
 

613400 Izdaci za stručnu literaturu

 
613900

 

821000

 

 
 
 
 
O801  
614300
 
 
 
 
 
 
 

821300
821600
 
 
614311
614311
614311

 

 

 

614915

 

 

 

614915

 

 

 

614311

 

 

 

613991

 
O750
 
 

 
O802
 
 

614315

 

 

 

 

613217

 

 

 

613726

 
 
 
 
 
 
1211

 
 
 
 
 
 
 

 

613324

 

613328

 

613328

615227

 

613946

 

613329

 

613700

 

 

 

 

613725

 

613724

 

 

 
 
O300 O8O3
 
 
 
 
 
 
 
 

613300

 

 

 

613991

 

614000
 

Broj 2 - Strana 113

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 
614000

Ugovorene usluge
Troškovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i stručnog
usavršavanja
Izdaci za kompjuterske usluge
Biznis servis centar
Izdaci za rad povjerenstava
Ostale nespomenute usluge
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(nabavka u Službi)
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono ulaganje
Služba za gospodarstvo
Ekonomski poslovi
Poslovni inkubator
REDAH
Grantovi za održavanje sajmova
Izrada razvojne strategije Grada
Mostara
Učešće u kreditno-garancijskom fondu
(podrška male privrede)
Promocija Grada Mostara
Održavanje baze podataka Privrednog
registra
Aerodrom Mostar
Služba za komunalne poslove i okoliš
Zajednička komunalna potrošnja
Troškovi utroška javne rasvjete
Tekuće održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete
Održavanje čistoće i zelenila
Urbani mobilijar i dekoracija
Nabavka komunanog mobilijara
Održavanje spomen obilježja
Deratizacija
Zaštita izvorišta
Saobraćaj i komunikacije
Tekuće održavanje horizontalne i
vertikalne signalizacije
Održavanje cesta
Služba za inspekcijske poslove
Izdaci za javni red i sigurnost
Troškovi inspekcijskih izvršenja
Projektni izdaci za BSC
Projektni zadaci BSC-a

78.000
54.200
5.000
100.600
8.500

46.443
43.564
1.168
64.565
4.247

60
80
23
64
50

10.500

3.084

29

2.400
67.400
4.800
7.000

1.053
48.140
3.298
4.743

44
71
69
68

24.200

9.621

40

19.200
5.000
635.000
235.000
20.000
30.000
25.000

9.621
 
581.083
174.083
10.000
28.000
24.973

50
 
92
74
50
93
100

30.000

 

100.000

100.000

100

20.000

9.706

49

10.000

1.404

14

400.000
8.194.500
5.824.500
1.500.000

407.000
7.219.483
5.410.129
1.469.042

102
88
93
98

350.000

338.209

97

3.474.500
300.000
200.000
90.000
100.000
30.000
2.150.000

3.394.908
207.970
 
48.608
57.785
 
1.702.961

98
69
 
54
58
 
79

340.000

329.763

97

1.810.000
200.000
 
200.000
15.000
15.000

1.373.198
163.965
 
163.965
 
 

76
82
 
82
 
 

 

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

O310

1200

 

 

 

 

 

 

 

688131

 

 

 

681431

O820

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688160

 

 

 

688160

 

 

 

688160

 

 

 

688160

 

 

 

688160

 
O320

 
1400

 

680000

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

688100

 

O620

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681431

 

 

 

681120

 

 

 

688100

O750

1600

 

 

 
 

 
 

 

 

 

681397

 

1700

 

 

 

 

 

681110

 

1900

 

 

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I
2.894.335
VATROGASTVO
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i 2.034.335
doprinosi uposlenika)
Namjenska sredstva za zaštitu od
560.000
prirodnih i drugih nepogoda
Namjenska sredstva za osiguranje od
300.000
požara
AGENCIJA STARI GRAD
848.979
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
364.719
doprinosi uposlenika)
Revitalizaciji Partizanskog spomen
200.000
obilježja (učešće Grada Mostara)
Revitalizacija objekata u Starom
120.000
Gradu
Hidraulične zapreke u Starom
50.000
Gradu
Revitalizacija objekta - Stara
50.000
biskupija
Revitalizacija nacionalnog spomen
 
obilježja-Kajtazova kuća
Nabavka stalnih sredstava
64.260
JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO
300.000
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
295.000
doprinosi uposlenika)
Izdaci za nabavku stalnih sredstava i
5.000
rekonstrukciju
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
1.049.760
GRADA MOSTARA
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
858.000
doprinosi uposlenika)
Financiranje djelatnosti po Zakonu o
180.000
socijalnoj zaštiti
Naknada za rad upravnih odbora
5.760
Izdaci za nabavku stalnih sredstava i
6.000
rekonstrukcija
JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU
100.000
RUDNIKA VIHOVIĆI
Tekući troškovi poslovanja
100.000
Ostale ne spomenute usluge
 
ZAVOD ZA PROSTORNO
320.000
UREĐENJE
Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
320.000
doprinosi uposlenika)
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
KULTURNO-SPORTSKOG
1.200.000
CENTRA MOSTAR

Broj 2 - Strana 114

2.962.215

102

2.034.335

100

603.710

108

324.170

108

878.979

104

364.719

100

200.000

100

120.000

100

50.000

100

50.000

100

30.000

 

64.260
295.000

 
98

295.000

100

 

 

1.043.760

99

858.000

100

180.000

100

5.760

100

 

 

104.183

104

100.000
4.183

100
 

320.000

100

320.000

100

100.000

8

Februar / Veljača 2010.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O741

 

 

 

 

 

O742
O743

 
 

 

 

 

 

O744
O745

 
 

 

 

 

 

O746
O747
 

 
 
 

 

1211

 

613724

 

 

613724

 

 

 

 

 

 

O411

 

613329

O611

 

614329

O751

 

613991

 

 

614311

O751

 

614311

O111
O142

 
 

613973

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Tekući troškovi poslovanja (bruto
plaće, naknade, materijalni troškovi i
100.000
doprinosi uposlenika)
Izdaci za izgradnju Kultunog-sportskog
 
1.000.000
centra Mostar
  Izdaci za naknadu -atomsko sklonište
100.000
 
OSTALI IZDACI
2.900.000
613960 Zatezne kamate i troškovi spora
2.400.000
 
500.000
Tekuća rezerva
 
TEKUĆI IZDACI
56.358.000
Neutrošena sredstva - višak prihoda
 
14.243.910
iz 2007.
   
 
Višak prihoda po Gradskim
 
7.139.610
područjima
82100 Gradsko područje - SJEVER
309.856
Izdaci iz akumuliranog viška iz ranijih
 
 
godina- SJEVER
  Gradsko područje - STARI GRAD
279.230
  Gradsko područje - JUGOISTOK
508.076
Izdaci iz akumuliranog viška iz ranijih
 
 
godina-JUGOISTOK
  Gradsko područje - JUG
104.037
  Gradsko područje - JUGOZAPAD
1.747.988
Izdaci iz akumuliranog viška iz ranijih
 
 
godina-JUGOZAPAD
  Gradsko područje - ZAPAD
2.498.602
  Gradsko područje - GRAD
1.691.821
  Višak prihoda iz naknada za ceste
819.084
Višak prihoda po osnovu naknada od
 
789.084
cesta
Donacija za ceste od Federalnog
 
30.000
ministarstva za izbjegla i raseljena lica
Višak prihoda po namjenama- tekući
 
2.500.162
grantovi
  Otpremnine zbog odlaska u penziju
51
AG ESPANOLA Cooperation Internat. 
195.583
za turizam
Donacija Švedske vlade za humani
 
18.621
povratak
Ministarstvo HNŽ-Strategija razvoja
 
25.000
Javnih preduzeća
Turistička zajednica Federacije BiH  za Agenciju Stari grad (rekonstrukcija
40.000
poslovnog prosora agencije)
Federalno ministarstvo finansija i
  Turistička zajednica Federacije BiH za
50.000
rekonstrukciju Partizanskog groblja
  Povjerenstvo za tehnički prijem
133.319
  Povjerenstvo za procjenu nekretnina
10.776
 

 
613000
 
 

821000

 

 

 
 

613973

Broj 2 - Strana 115

100.000
 

100
 

 
1.896.118
1.407.044
489.074
49.328.939

 
65
59
98
88

9.654.093

68

 

 

5.945.311

83

264.006

85

36.818

 

279.230
508.076

100
100

24.319

 

104.037
1.747.988
54.556

100
100
 

2.140.900
785.381
789.084

86
46
96

789.084

100

 

 

2.290.652

92

51

100

89.426

46

18.621

100

 

 

 

 

50.000

100

131.614
10.776

99
100

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 

 

614915

 

 

 

614311

 

 

 

615221

 

 

 

615211

 

 

 

615211

 

 

 

 

 

 

 

 

821211

 

 

 

821211

 

 

 

821614

 

 

 

821521

 

 

 

821611

 

 

 

821311

 

 

 

 

European Union-za razvoj male privrede
57.893
Federalno ministarstvo obrazovanja -za
30.000
Partizansko groblje
Fond otvoreno društvo Odraz-za
138.919
tvrđavu Herceg Stjepan u Blagaju
Federalno ministarstvo za raseljena lica 1.500.000
Fond za povratak BiH-sufinansiranje
300.000
Mukoše
Višak prihoda po namjeni-Kapitalni
3.785.054
grantovi
Federalno ministarstvo -za Gradsku
3.000.000
vijećnicu
Sredstva za kupovinu zgrade „Urbinga“
300.000
Federalno ministarstvo obrazovanja
350.000
-zgrada Druge gimnazije
Mirakles za projekat Romskog naselja
11.500
Donacija Italijanske vlade za projekt
19.554
Parkovi prijateljstva
Federalno ministarstvo obrazovanja
104.000
-opremanje zgrade Konak
UKUPNI RASHODI
70.601.910

Broj 2 - Strana 116

21.246

37

30.000

100

138.919

100

1.500.000

100

300.000

100

629.045

17

 

 

300.000

100

214.295

61

10.750

93

0

 

104.000

100

58.983.031

84

Članak 4.
Izvješće o utrošku proračunskih sredstava Grada Mostara za razdoblje od 01.01. – 31.12.2008.
godine, stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.
Broj: 01-02-6/10
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Mostar, 18.02.2010.godine
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
7.

Na osnovu člana 2. i člana 3. Zakona
o komunalnoj djelatnosti („Službene novine
Hercegovačko-neretvanskog kantona” broj 4/04),
člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni
glasnik Grada Mostara”, broj 4/04), Odluke o
Izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik
Grada Mostara“ broj 8/09), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 5.sjednici održanoj dana 18.02 2010.
godine, donosi
ODLUKU O OBAVLJANJU KOMUNALNIH
DJELATNOSTI ZA 2009.GODINU
Član 1.
Ovom Odlukom uređuju se uslovi i način
obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu
Mostaru za 2009. godinu i to:
1. DJELATNOSTI INDIVIDUALNE
KOMUNALNE POTROŠNJE:

 Snabdijevanje pitkom vodom;
 Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda;
 Snabdijevanje toplotnom energijom;
 Prevoz putnika u javnom saobraćaju;
 Održavanje čistoće;
 Zbrinjavanje komunalnog otpada;
 Tržnice;
 Održavanje grobalja, te obavljanje
pogrebnih poslova
 Obavljanje dimnjačarskih poslova;
2. DJELATNOSTI ZAJEDNIČKE
KOMUNALNE POTROŠNJE:
 Održavanje javnih površina;
 Održavanje nekategorisanih puteva;
 Javna rasvjeta;
 Kafilerijski poslovi;
 Urbani mobilijar i dekoracija
 Odvodnja oborinskih voda sa javnih
površina

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Član 2.
Djelatnosti individualne komunalne potrošnje, iz člana 1. tačka 1. ove Odluke, obavljaju
privredna društva koja su osnovana za obavljanje
djelatnosti od javnog interesa i nad kojima Grad
Mostar ima ovlaštenje i obaveze po osnovu
udjela u vlasništvu - svako za djelatnosti za koje
su osnovani, i to: „Vodovod“ d.o.o. Mostar, J.P.
„Komunalno“ d.o.o. Mostar, J.P. „Uborak“ d.d.
Mostar i „Mostar-Bus“ d.o.o. Mostar (u daljem
tekstu: davaoc komunalne usluge).
Sredstva za obavljanje ovih djelatnosti
obezbjeđuju se iz cijene komunalne usluge.
Cijena komunalne usluge, plaća se davaocu
usluge direktno, a obaveznik plaćanja je vlasnik ili
korisnik nekretnine odnosno primalac komunalne
usluge.
Član 3.
Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje,
iz člana 1. tačka 2. ove Odluke, obavljaju
privredna društva iz člana 2. ove Odluke prema
PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE za 2009.godinu (u daljem
tekstu: Program).
Sredstva za obavljanje ovih djelatnosti
obezbjeđju se iz komunalne naknade, gradskog
budžeta i ostalih izvora.
Član 4.
Djelatnosti individualne i zajedničke
komunalne potrošnje, koje ne obavljaju privredna
društva iz člana 2. ove Odluke mogu obavljati:
- pravna i fizička lica registrovana za
obavljanje komunalnih djelatnosti kojima
je odlukom Gradonačelnika povjereno
obavljanje komunalnih djelatnosti nakon
provedenog javnog nadmetanja,
- pravna i fizička lica na osnovu ugovora
o koncesiji.
(u daljem tekstu:davaoc komunalne usluge).
Član 5.
Program iz člana 3. ove Odluke donosi
Gradsko vijeće.
Programom se utvrđuju vrste poslova, visina
potrebnih sredstava, kao i raspored sredstava za
svaku vrstu poslova pojedinačno i po namjenama.
U skladu sa Programom , sa svakim davaocem
komunalne usluge potpisuje se poseban (godišnji)
ugovor.

Broj 2 - Strana 117

Član 6.
Davaoc komunalne usluge dužan je da
obezbjedi, naročito:
- trajno i nesmetano pružanje komunalnih
usluga korisnicima pod uslovima, na
način i prema normativima utvrđenim
Programom i potpisanim ugovorom
, te propisanih zakonom i drugim
propisima;
- ispravnost i funkcionalnost komunalnih
objekata i uređaja;
- određenu
kvalitetu
komunalnih
usluga koja podrazumijeva naročito:
zdravstvenu i higijensku ispravnost
prema propisanim standardima i
normativima, zaštitu okoline i tačnost u
pogledu dinamike i rokova isporuke.
U slučaju da nakon isteka važećeg, novi
program ne bude donesen i ne bude potpisan
novi ugovor, davalac komunalne usluge je
dužan nastaviti obavljati sve poslove predviđene
prethodnim Programom i Ugovorom do donošenja
novog programa i zaključenja ugovora ukoliko
ne dobije od Grada Mostara izričitu izjavu koja
govori suprotno.
Član 7.
O planiranim ili očekivanim smetnjama
ili prekidima koji će nastati ili mogu nastati u
pružanju komunalnih usluga, davaoc komunalne
usluge dužan je, u sredstvima javnog informisanja
ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnike
komunalnih usluga, najkasnije tri dana prije
očekivanog prekida u pružanju tih usluga.
U
slučaju
nastupanja
neočekivanih
poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih
usluga, odnosno u obavljanju komunalnih
djelatnosti, davaoc komunalne usluge dužan je ,
odmah po saznanju, o tome obavijestiti nadležni
gradski organ uprave u čijem su djelokrugu
komunalni poslovi i istovremeno preduzeti mjere
za otklanjanje uzroka poremećaja i za osiguranje
pružanja usluga.
Za sve smetnje, prekide i poremećaje u
pružanju usluga iz stava 1. i 2.ovog člana, a do
kojih je došlo krivicom ili krajnjom nepažnjom
davaoca usluga, odgovoran je davalac usluga.
Član 8.
Komunalna usluga ne može se, po pravilu,
uskratiti korisniku.

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Izuzetno, komunalna usluga može se uskratiti
korisniku, ako:
- izvrši priključenje na komunalnu mrežu
bez odobrenja,
- nenamjenski koristi komunalnu uslugu;
- ne plati iskorištenu komunalnu uslugu
šest mjeseci uzastopno, pod uslovom
da to tehničke mogućnosti dopuštaju
i da se ne ugrožavaju drugi korisnici
komunalnih usluga.
Član 9.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši
Gradonačelnik putem Odjela gradske uprave u
čijem su djelokrugu komunalni poslovi.

Broj 2 - Strana 118

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja ako se radi
o poduzimanju hitnih mjera u općem interesu, koje
se ne mogu odlagati ili ako bi uslijed odlaganja
izvršenja bila nanesena znatna materijalna šteta,
ili ako bi bili ugroženi životi i zdravlje ljudi.
Komunalni inspektor koji je donio rješenje
može, na obrazloženi zahtjev žalioca, odložiti
izvršenje naređenih mjera, ako žalilac učini
vjerojatnim da bi uslijed izvršenja naloženih mjera
nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi
način ne može otkloniti, a odlaganje se ne protivi
opštem interesu.
Član 12.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam
(8) dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku Grada Mostara“.

Član 10.
Poslove
inspekcijskog
nadzora
vrši
komunalni inspektor.
U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni
inspektor je ovlašten da:
- kontroliše da li se komunalne usluge
pružaju u skladu sa Programom i
propisanim uslovima;
- kontroliše održavanje i korištenje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture kao
što su: javne saobraćajne površine u
naselju, javne zelene površine, objekti
za snabdijevanje pitkom vodom, objekti
za prečišćavanje i odvodnju otpadnih i
oborinskih voda, objekti za deponovanje
otpada, objekti za proizvodnju i
distribuciju toplote,
- kontroliše vršenje pogrebne djelatnosti,
- kontroliše
vršenje
dimnjačarske
djelatnosti,
- kontroliše održavanje i korištenje i
drugih komunalnih objekata kao što su:
željezničke i autobusne stanice i stajališta,
javna kupatila i kupališta, česme i bunari,
javna skloništa, javni nužnici, septičke
jame, dječja igrališta, tržnice, stočne i
druge pijace i slično,
Komunalni inspektor vrši i druge poslove za
koje je ovlašten Zakonom i Odlukom Gradskog
vijeća.

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин
обављања комуналних дјелатности у Граду
Мостару за 2009.годину и то:

Član 11.
Komunalni inspektor rješenjem naređuje
izvršenje određenih mjera i određuje rok za
njihovo izvršenje u skladu sa Zakonom odnosno
odlukom Gradskog vijeća.

1. ДЈЕЛАТНОСТИ ИНДИВИДУАЛНЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ:
 Снабдијевање питком водом;
 Одводња и пречишћавање отпадних
вода;

Broj: 01-02-7/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 2. и члана 3. Закона о
комуналној дјелатности („Службене новине
Херцеговачко-неретванског кантона“ број
4/04), члана 28. Статута Града Мостара
(„Градски службени гласник Града Мостара“
број 4/04), Одлуке о Измјени Статута Града
Мостара („Службени гласник Града Мостара“
број 8/09), Градско вијеће Града Мостара на
5.сједници одржаној дана 18.02.2010. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
ЗА 2009. ГОДИНУ

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

 Снабдијевање топлотном енергијом;
 Превоз путника у јавном саобраћају;
 Одржавање чистоће;
 Збрињавање комуналног отпада;
 Тржнице;
 Одржавање гробаља, те обављање
погребних послова
 Обављање димњачарских послова;
2. ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ:
 Одржавање јавних површина;
 Одржавање некатегорисаних путева;
 Јавна расвјета;
 Кафилеријски послови;
 Урбани мобилијар и декорација
 Одводња оборинских вода са јавних
површина
Члан 2.
Дјелатности индивидуалне комуналне
потрошње, из члана 1. тачка 1. ове Одлуке,
обављају привредна друштва која су основана
за обављање дјелатности од јавног интереса
и над којима Град Мостар има овлаштење
и обавезе по основу удјела у власништву свако за дјелатности за које су основани, и то:
„Водовод“ д.о.о. Мостар, Ј.П. „Комунално“
д.о.о. Мостар, Ј.П. „Уборак“ д.д. Мостар и
„Мостар-Бус“ д.о.о. Мостар (у даљем тексту:
даваоц комуналне услуге).
Средства за обављање ових дјелатности
обезбјеђују се из цијене комуналне услуге.
Цијена комуналне услуге, плаћа се
даваоцу услуге директно, а обавезник плаћања
је власник или корисник некретнине односно
прималац комуналне услуге.

Broj 2 - Strana 119

привредна друштва из члана 2. ове Одлуке
могу обављати:
- правна и физичка лица регистрована
за обављање комуналних дјелатности
којима је одлуком Градоначелника
повјерено
обављање
комуналних
дјелатности након проведеног јавног
надметања,
- правна и физичка лица на основу
уговора о концесији.
(у даљем тексту: даваоц комуналне услуге).
Члан 5.
Програм из члана 3. ове Одлуке доноси
Градско вијеће.
Програмом се утврђују врсте послова,
висина потребних средстава, као и распоред
средстава за сваку врсту послова појединачно
и по намјенама.
У складу са Програмом , са сваким
даваоцем комуналне услуге потписује се
посебан (годишњи) уговор.

Члан 3.
Дјелатности
заједничке
комуналне
потрошње, из члана 1. тачка 2. ове Одлуке,
обављају привредна друштва из члана 2. ове
Одлуке према ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ за 2009.
годину (у даљем тексту: Програм).
Средства за обављање ових дјелатности
обезбјеђју се из комуналне накнаде, градског
буџета и осталих извора.

Члан 6.
Даваоц комуналне услуге дужан је да
обезбједи, нарочито:
- трајно
и
несметано
пружање
комуналних
услуга
корисницима
под условима, на начин и према
нормативима утврђеним Програмом и
потписаним уговором , те прописаних
законом и другим прописима;
- исправност
и
функционалност
комуналних објеката и уређаја;
- одређену
квалитету
комуналних
услуга која подразумијева нарочито:
здравствену и хигијенску исправност
према прописаним стандардима и
нормативима, заштиту околине и
тачност у погледу динамике и рокова
испоруке.
У случају да након истека важећег, нови
програм не буде донесен и не буде потписан
нови уговор, давалац комуналне услуге
је дужан наставити обављати све послове
предвиђене претходним Програмом и Уговором
до доношења новог програма и закључења
уговора уколико не добије од Града Мостара
изричиту изјаву која говори супротно.

Члан 4.
Дјелатности индивидуалне и заједничке
комуналне потрошње, које не обављају

Члан 7.
О планираним или очекиваним сметњама
или прекидима који ће настати или могу

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

настати у пружању комуналних услуга, даваоц
комуналне услуге дужан је, у средствима јавног
информисања или на други погодан начин
обавијестити кориснике комуналних услуга,
најкасније три дана прије очекиваног прекида
у пружању тих услуга.
У случају наступања неочекиваних
поремећаја или прекида у пружању комуналних
услуга, односно у обављању комуналних
дјелатности, даваоц комуналне услуге дужан
је , одмах по сазнању , о томе обавијестити
надлежни градски орган управе у чијем су
дјелокругу комунални послови и истовремено
предузети мјере за отклањање узрока
поремећаја и за осигурање пружања услуга.
За све сметње, прекиде и поремећаје у
пружању услуга из става 1.и 2.овог члана,
а до којих је дошло кривицом или крајњом
непажњом даваоца услуга, одговоран је давалац
услуга.
Члан 8.
Комунална услуга не може се, по правилу,
ускратити кориснику.
Изузетно, комунална услуга може се
ускратити кориснику, ако:
- изврши прикључење на комуналну
мрежу без одобрења,
- ненамјенски
користи
комуналну
услугу;
- не плати искориштену комуналну
услугу шест мјесеци узастопно, под
условом да то техничке могућности
допуштају и да се не угрожавају други
корисници комуналних услуга.
Члан 9.
Надзор над провођењем ове Одлуке врши
Градоначелник путем Одјела градске управе у
чијем су дјелокругу комунални послови.
Члан 10.
Послове инспекцијског надзора врши
комунални инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора
комунални инспектор је овлаштен да:
- контролише да ли се комуналне услуге
пружају у складу са Програмом и
прописаним условима;
- контролише одржавање и кориштење
објеката
и
уређаја
комуналне
инфраструктуре као што су: јавне
саобраћајне површине у насељу,

Broj 2 - Strana 120

јавне зелене површине, објекти за
снабдијевање питком водом, објекти за
пречишћавање и одводњу отпадних и
оборинских вода, објекти за депоновање
отпада, објекти за производњу и
дистрибуцију топлоте,
- контролише
вршење
погребне
дјелатности,
- контролише вршење димњачарске
дјелатности,
- контролише одржавање и кориштење
и других комуналних објеката као
што су: жељезничке и аутобусне
станице и стајалишта, јавна купатила
и купалишта, чесме и бунари, јавна
склоништа, јавни нужници, септичке
јаме, дјечја игралишта, тржнице,
сточне и друге пијаце и слично,
Комунални инспектор врши и друге
послове за које је овлаштен Законом и Одлуком
Градског вијећа.
Члан 11.
Комунални инспектор рјешењем наређује
извршење одређених мјера и одређује рок за
њихово извршење у складу са Законом односно
одлуком Градског вијећа.
Жалба не одлаже извршење рјешења ако
се ради о подузимању хитних мјера у опћем
интересу, које се не могу одлагати или ако би
услијед одлагања извршења била нанесена
знатна материјална штета, или ако би били
угрожени животи и здравље људи.
Комунални инспектор који је донио
рјешење може, на образложени захтјев
жалиоца, одложити извршење наређених мјера,
ако жалилац учини вјеројатним да би услијед
извршења наложених мјера наступила знатна
материјална штета која се на други начин не
може отклонити, а одлагање се не противи
општем интересу.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу у року од осам
(8) дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Града Мостара“.
Број: 01-02-7/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, c.p.
_______________________________________

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na temelju članka 2. i 3. Zakona o komunalnoj djelatnosti („Narodne novine Hercegovačkoneretvanske županije“ broj 4/04), članka 28.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni
Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 8/09), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.
godine, donosi
ODLUKU
O OBAVLJANJU
KOMUNALNIH DJELATNOSTI
ZA 2009. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način
obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu
Mostaru u 2009. godini i to:
1. DJELATNOSTI INDIVIDUALNE
KOMUNALNE POTROŠNJE:
 Opskrba pitkom vodom;
 Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda;
 Opskrba toplinskom energijom;
 Prevoz putnika u javnom prometu;
 Održavanje čistoće;
 Zbrinjavanje komunalnog otpada;
 Tržnice;
 Održavanje grobalja, te obavljanje
pogrebnih poslova;
 Obavljanje dimnjačarskih poslova.
2. DJELATNOSTI ZAJEDNIČKE
KOMUNALNE POTROŠNJE:
 Održavanje javnih površina;
 Održavanje nekategoriziranih puteva;
 Javna rasvjeta;
 Kafilerijski poslovi;
 Urbani mobilijar i dekoracija
 Odvodnja oborinskih voda sa javnih
površina
Članak 2.
Djelatnosti
individualne
komunalne
potrošnje, iz članka 1. točka 1. ove Odluke,
obavljaju gospodarska društva koja su osnovana
za obavljanje djelatnosti od javnog interesa i nad
kojima Grad Mostar ima ovlaštenje i obveze po
osnovu udjela u vlasništvu - svako za djelatnosti
za koje su osnovani, i to: „Vodovod“ d.o.o. Mostar,

Broj 2 - Strana 121

J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar , J.P. „Uborak“
d.d. Mostar i „Mostar bus“ d.o.o. Mostar (u daljem
tekstu: davatelj komunalne usluge).
Sredstva za obavljanje ovih djelatnosti
osiguravaju se iz cijene komunalne usluge.
Cijena komunalne usluge, plaća se davatelju
usluge direktno, a obveznik plaćanja je vlasnik ili
korisnik nekretnine odnosno primatelj komunalne
usluge.
Članak 3.
Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje,
iz članka 1. točka 2. ove Odluke, obavljaju
gospodarska društva iz članka 2. ove Odluke
sukladno
PROGRAMU
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2009.
godini (u daljem tekstu: Program).
Sredstva za obavljanje ovih djelatnosti
osiguravaju se iz komunalne naknade, gradskog
proračuna i ostalih izvora.
Članak 4.
Djelatnosti individualne i zajedničke
komunalne potrošnje, koje ne obavljaju
gospodarska društva iz članka 2. ove Odluke
mogu obavljati:
- pravne i fizičke osobe registrirane za
obavljanje komunalnih djelatnosti kojima
je odlukom Gradonačelnika povjereno
obavljanje komunalnih djelatnosti nakon
provedenog javnog nadmetanja,
- pravne i fizičke osobe na osnovu ugovora
o koncesiji.
(u daljem tekstu: davatelj komunalne usluge).
Članak 5.
Program iz članka 3. ove Odluke donosi
Gradsko vijeće.
Programom se utvrđuju vrste poslova, visina
potrebnih sredstava, kao i raspored sredstava
za svaku vrstu poslova
pojedinačno i po
namjenama.
Sukladno Programom , sa svakim davateljem
komunalne usluge potpisuje se poseban (godišnji)
ugovor.
Članak 6.
Davatelj komunalne usluge dužan je da
osigura, naročito:
- trajno i nesmetano pružanje komunalnih
usluga korisnicima pod uvjetima, na

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

način i prema normativima utvrđenim
Programom i potpisanim ugovorom , te
propisanih zakonom i drugim propisima;
- ispravnost i funkcionalnost komunalnih
objekata i uređaja;
- određenu kvalitetu komunalnih usluga
koja podrazumijeva naročito: zdravstvenu
i higijensku ispravnost prema propisanim
standardima i normativima, zaštitu
okoline i točnost u pogledu dinamike i
rokova isporuke.
U slučaju da nakon isteka važećeg, novi
program ne bude donešen i ne bude potpisan
novi ugovor, davatelj komunalne usluge je
dužan nastaviti obavljati sve poslove predviđene
prethodnim Programom i Ugovorom do donošenja
novog programa i zaključenja ugovora ukoliko
ne dobije od Grada Mostara izričitu izjavu koja
govori suprotno.
Članak 7.
O planiranim ili očekivanim smetnjama
ili prekidima koji će nastati ili mogu nastati u
pružanju komunalnih usluga, davatelj komunalne
usluge dužan je, u sredstvima javnog informiranja
ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnike
komunalnih usluga, najkasnije tri dana prije
očekivanog prekida u pružanju tih usluga.
U
slučaju
nastupanja
neočekivanih
poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih
usluga, odnosno u obavljanju komunalnih
djelatnosti, davatelj komunalne usluge dužan je ,
odmah po saznanju , o tome obavijestiti nadležni
gradski organ uprave u čijem su djelokrugu
komunalni poslovi i istovremeno preduzeti mjere
za otklanjanje uzroka poremećaja i za osiguranje
pružanja usluga.
Za sve smetnje, prekide i poremećaje u
pružanju usluga iz stavka 1. i 2. ovog članka, a
do kojih je došlo krivicom ili krajnjom nepažnjom
davatelja usluga, odgovoran je davatelj usluga.
Članak 8.
Komunalna usluga ne može se, po pravilu,
uskratiti korisniku.
Izuzetno, komunalna usluga može se uskratiti
korisniku, ako:
- izvrši priključenje na komunalnu mrežu
bez odobrenja,
- nenamjenski koristi komunalnu uslugu;
- ne plati iskorištenu komunalnu uslugu

Broj 2 - Strana 122

šest mjeseci uzastopno, pod uvjetom da
to tehničke mogućnosti dopuštaju i da se
ne ugrožavaju drugi korisnici komunalnih
usluga.
Članak 9.
Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši
Gradonačelnik putem Odjela gradske uprave u
čijem su djelokrugu komunalni poslovi.
Članak 10.
Poslove
inspekcijskog
nadzora
vrši
komunalni inspektor.
U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni
inspektor je ovlašten da:
- kontrolira da li se komunalne usluge
pružaju sukladno Programom i propisanim
uvjetima;
- kontrolira održavanje i korištenje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture kao
što su: javne prometne površine u naselju,
javne zelene površine, objekti za opskrbu
pitkom vodom, objekti za prečišćavanje
i odvodnju otpadnih i oborinskih voda,
objekti za deponiranje otpada, objekti
za proizvodnju i distribuciju toplinske
energije,
- kontrolira vršenje pogrebne djelatnosti,
- kontrolira
vršenje
dimnjačarske
djelatnosti,
- kontrolira
održavanje i korištenje i
drugih komunalnih objekata kao što su:
željezničke i autobusne postaje i stajališta,
javna kupatila i kupališta, česme i bunari,
javna skloništa, javni nužnici, septičke
jame, dječja igrališta, tržnice, stočne i
druge pijace i slično.
Komunalni inspektor vrši i druge poslove za
koje je ovlašten Zakonom i Odlukom Gradskog
vijeća.
Članak 11.
Komunalni inspektor rješenjem naređuje
izvršenje određenih mjera i određuje rok za
njihovo izvršenje sukladno Zakonu odnosno
Odluci Gradskog vijeća.
Žalba ne odlaže izvršenje rješenja ako se radi
o poduzimanju hitnih mjera u općem interesu, koje
se ne mogu odlagati ili ako bi uslijed odlaganja
izvršenja bila nanesena znatna materijalna šteta,
ili ako bi bili ugroženi životi i zdravlje ljudi.

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Komunalni inspektor koji je donio rješenje
može, na obrazloženi zahtjev žalitelja, odložiti
izvršenje naređenih mjera, ako žalitelj učini
vjerojatnim da bi uslijed izvršenja naloženih mjera
nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi
način ne može otkloniti, a odlaganje se ne protivi
općem interesu.

Broj 2 - Strana 123

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam
(8) dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-7/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________

8.

Na osnovu člana 18. stav 6. Zakona o komunalnoj djelatnosti („Službene novine Hercegovačkoneretvanskog kantona“ broj 4/04) , člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 8/09),
a u skladu sa članom 3. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti za 2009.godinu („Službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 2/10) Gradsko vijeće Grada Mostara, na 5. sjednici održanoj 18.02.2010.godine, donosi
ODLUKU O DONOŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2009. GODINE
Član 1.
Gradsko vijeće Grada Mostara donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Mostaru za period 01.01. do 31.12.2009.godine
Ukupna vrijednost programa iznosi 6.681.042 KM kako slijedi:
Redni
broj

OPIS

1

Troškovi utroška javne rasvjete u gradu

2

Tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u gradu

3

Odobrena
sredstva u 2008.
(KM)

Planirana
sredstva u
2009.(KM)

1.500.000

1.469.042

350.000

240.000

Održavanje čistoće u gradu
Čišćenje javnih saobraćajnih i drugih površina
Kafilerijski poslovi
Ostali troškovi, pojačani intenziteti čišćenja uz određene
manifestacije i čišćenje dvorišta

1.115.000
980.000
100.000
35.000

1.101.500
963.000
100.000
38.500

4

Održavanje zelenila u gradu
Održavanje zelenih javnih površina
Pomoć pri uređenja groblja i harema (dva puta godišnje)
Saniranje posljedica nevremena
Popunjavanje drvoreda mladim sadnicama
Potkresivanje i zalijevanje stabala
Čišćenje fontana
Održavanje park dvorišta

760.000
667.000
15.000
10.000
25.000
33.000
10.000
0.000

793.850
587.000
12.000
24.000
18.000
99.000
7.000
46.850

5

Održavanje hidrotehničkih objekata u gradu
• Mašinsko čišćenje slivnika sa priključnim kanalima
• Mašinsko čišćenje oborinske kanalizacije
• Utrošak vode za javne potrošače
• Interventne aktivnosti
• Čišćenje pjeskolova
• Rekonstrukcija javnih izliva (česme i fontane)

690.000
526.200
(slivnici +kanal.)
99.450
52.650
11.700
00.000

1.254.500
531.982
350.377
120.000
95.000
47.141
110.000

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 2 - Strana 124

6

Aktivnosti na zaštiti okoline u gradu
• Podrška projektima proizišlih iz LEAP-a
• Realizacija projekta LEAP-a
• Održavanje vodotoka i bujičnih kanala
• Saniranje površina koje su devastirane nekontrolisanim
odlaganjem otpada
• Mjerenje kvaliteta zraka i jačine UV zračenja
• Saradnja sa školama i eko sekcijama
• Uništavanje alergenata (Ambrosia , topole,…)
• Održavanje park šuma

345.000

93.150
0.000
25.250
49.700
0.000
0.000
2.500
5.850
9.850

7

Urbani mobilijar i dekoracija u gradu
• Nabavka i obnova mobilijara gradskih okupljališta
• Nabavka i obnova mobilijara u funkciji revitalizacije
susjedstva
• Dekoracija grada povodom praznika
• Pozitivne ili urgentne intervencije

500.000
200.000
180.000
80.000
40.000

130.000
20.000
20.000
80.000
10.000

8

Održavanje spomen obilježja
• Hrvatskih branitelja
• Šehitluci
• Židovsko spomen obilježje
• Partizansko spomen groblje

90.000

48.000

9

Tekuće održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije u
gradu
• Održavanje semaforskih uređaja
• Održavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne
signalizacije

340.000

330.000

140.000
200.000

130.000
200.000

1.810.000
1.500.000
310.000
0.000

1.221.000
851.000
360.000
10.000

8.064,500

6.681.042

10

Održavanje nekategorisanih cesta u gradu
• Održavanje kolničkih površina ulica, lokalnih i
nekategorisanih cesta
• Zimsko održavanje cesta
• Izrada projekata novih autobusnih stajališta
UKUPNO

Član 2.
Ovaj Program se realizovao putem privrednih društava iz člana 2., odnosno putem pravnih i fizičkih
lica iz člana 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti za 2009. godinu.
Član 3.
Realizacija ove Odluke je izvršena putem službi gradske uprave, u čijem su djelokrugu predmetni
komunalni poslovi a prema jediničnim cijenama utvrđenim Odlukom o donošenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu u iznosu odobrenom Budžetom Grada Mostara za 2009.
godinu.
Član 4.
Program je važio za period 01.01.2009. do 31.12.2009.godine, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 01-02-8/10
Mostar, 18.02.2010.godine

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.

Februar / Veljača 2010.

Broj 2 - Strana 125

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

На основу члана 18. став 6. Закона о комуналној дјелатности („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“ број 4/04) , члана 28. Статута Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број 4/04), Одлуке о Измјени Статута Града Мостара („Службени гласник
Града Мостара“ број: 8/09) а у складу са чланом 3. Одлуке о обављању комуналних дјелатности
за 2009.годину („Службени гласник Града Мостара“ број 2/10) Градско вијеће Града Мостара, на
5. сједници одржаној 18.02.2010.године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2009. ГОДИНЕ
Члан 1.
Градско вијеће Града Мостара доноси Програм одржавања комуналне инфраструктуре у
Граду Мостару за период 01.01. до 31.12.2009.године
Укупна вриједност програма износи 6.681.042 КМ како слиједи:
Редни
број

ОПИС

1

Трошкови утрошка јавне расвјете у граду

2

Текуће одржавање објеката и уређаја јавне расвјете у граду

3

Одржавање чистоће у граду
Чишћење јавних саобраћајних и других површина
Кафилеријски послови
Остали трошкови, појачани интензитети чишћења уз
одређене манифестације и чишћење дворишта

4

5

6

Одобрена
средства у
2008. (КМ)
1.500.000

Планирана
средства у
2009.(КМ)
1.469.042

350.000

240.000

1.115.000
980.000
100.000
35.000

1.101.500
963.000
100.000
38.500

Одржавање зеленила у граду
Одржавање зелених јавних површина
Помоћ при уређења гробља и харема (два пута годишње)
Санирање посљедица невремена
Попуњавање дрвореда младим садницама
Поткресивање и залијевање стабала
Чишћење фонтана
Одржавање парк дворишта

760.000
667.000
15.000
10.000
25.000
33.000
10.000
0.000

793.850
587.000
12.000
24.000
18.000
99.000
7.000
46.850

Одржавање хидротехничких објеката у граду
• Машинско чишћење сливника са прикључним
каналима
• Машинско чишћење оборинске канализације
• Утрошак воде за јавне потрошаче
• Интервентне активности
• Чишћење пјесколова
• Реконструкција јавних излива (чесме и фонтане)

690.000
526.200

1.254.500
531.982

(сливници +канал.)

350.377
120.000
95.000
47.141
110.000

345.000

93.150
0.000
25.250
49.700
0.000
0.000
2.500
5.850
9.850

Активности на заштити околине у граду
• Подршка пројектима произишлих из ЛЕАП-а
• Реализација пројекта ЛЕАП-а
• Одржавање водотока и бујичних канала
• Санирање површина које су девастиране
неконтролисаним одлагањем отпада
• Мјерење квалитета зрака и јачине УВ зрачења
• Сарадња са школама и еко секцијама
• Уништавање алергената (Амбросиа , тополе,…)
• Одржавање парк шума

99.450
52.650
11.700
00.000

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

7

Урбани мобилијар и декорација у граду
• Набавка и обнова мобилијара градских окупљалишта
• Набавка и обнова мобилијара у функцији
ревитализације сусједства
• Декорација града поводом празника
• Позитивне или ургентне интервенције

8

Одржавање спомен обиљежја
• Хрватских бранитеља
• Шехитлуци
• Жидовско спомен обиљежје
• Партизанско спомен гробље

9

10

Broj 2 - Strana 126

500.000
200.000
180.000
80.000
40.000

130.000
20.000
20.000
80.000
10.000

90.000

48.000

Текуће одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације у граду
• Одржавање семафорских уређаја
• Одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне
сигнализације

340.000
140.000
200.000

330.000
130.000
200.000

Одржавање некатегорисаних цеста у граду
• Одржавање колничких површина улица, локалних и
некатегорисаних цеста
• Зимско одржавање цеста
• Израда пројеката нових аутобусних стајалишта
УКУПНО

1.810.000
1.500.000
310.000
0.000

1.221.000
851.000
360.000
10.000

8.064,500

6.681.042

Члан 2.
Овај Програм се реализовао путем привредних друштава из члана 2., односно путем правних
и физичких лица из члана 4. Одлуке о обављању комуналних дјелатности за 2009.годину.
Члан 3.
Реализација ове Одлуке је извршена путем служби градске управе, у чијем су дјелокругу
предметни комунални послови а према јединичним цијенама утврђеним Одлуком о доношењу
Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2008.годину у износу одобреном Буџетом
Града Мостара за 2009.годину.
Члан 4.
Програм је важио за период 01.01.2009. до 31.12.2009.године, а објавити ће се у „Службеном
гласнику Града Мостара“.
Број: 01-02-8/10
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Мостар, 18.02.2010.године
Слађана Готовац, c.p.
_______________________________________
Temeljem članka 18. stavak 6. Zakona o komunalnoj djelatnosti („Narodne novine Hercegovačkoneretvanske županije“ broj 4/04), i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:
8/09) a sukladno članku 3. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti za 2009.godinu („Službeni
glasnik Grada Mostara“ broj 2/10) Gradsko vijeće Grada Mostara, na 5. sjednici održanoj 18.02.2010.
godine, donosi
O D L U K U O DONOŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2009. GODINE

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 2 - Strana 127

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Mostara donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Mostaru za razdoblje 01.01. do 31.12.2009.godine
Ukupna vrijednost programa iznosi 6.681.042 KM kako slijedi:
Redni
broj

OPIS

1

Troškovi utroška javne rasvjete u gradu

2

Tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u gradu

3

Održavanje čistoće u gradu
Čišćenje javnih prometnih i drugih površina
Kafilerijski poslovi
Ostali troškovi, pojačani intenziteti čišćenja uz određene
manifestacije i čišćenje dvorišta
Održavanje zelenila u gradu
Održavanje zelenih javnih površina
Pomoć pri uređenja groblja i harema (dva puta godišnje)
Saniranje posljedica nevremena
Popunjavanje drvoreda mladim sadnicama
Potkresivanje i zalijevanje stabala
Čišćenje fontana
Održavanje park dvorišta
Održavanje hidrotehničkih objekata u gradu
• Mašinsko čišćenje slivnika sa priključnim kanalima
• Mašinsko čišćenje oborinske kanalizacije
• Utrošak vode za javne potrošače
• Interventne aktivnosti
• Čišćenje pjeskolova
• Rekonstrukcija javnih izliva (česme i fontane)
Aktivnosti na zaštiti okoliša u gradu
• Podrška projektima proizišlih iz LEAP-a
• Realiziranje projekta LEAP-a
• Održavanje vodotoka i bujičnih kanala
• Saniranje površina koje su devastirane nekontrolisanim
odlaganjem otpada
• Mjerenje kvaliteta zraka i jačine UV zračenja
• Saradnja sa školama i eko sekcijama
• Uništavanje alergenata (Ambrosia , topole,…)
• Održavanje park šuma
Urbani mobilijar i dekoracija u gradu
• Nabavka i obnova mobilijara gradskih okupljališta
• Nabavka i obnova mobilijara u funkciji revitalizacije susjedstva
• Dekoracija grada povodom praznika
• Pozitivne ili urgentne intervencije
Održavanje spomen obilježja
• Hrvatskih branitelja
• Šehitluci
• Židovsko spomen obilježje
• Partizansko spomen groblje
Tekuće održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije u
gradu
• Održavanje semaforskih uređaja
• Održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije

4

5

6

7

8

9

Odobrena
Planirana
sredstva u 2008. sredstva u 2009.
(KM)
(KM)
1.500.000
1.469.042
350.000

240.000

1.115.000
980.000
100.000
35.000

1.101.500
963.000
100.000
38.500

760.000
667.000
15.000
10.000
25.000
33.000
10.000
0.000
690.000
526.200
(slivnici +kanal.)
99.450
52.650
11.700
00.000
345.000

793.850
587.000
12.000
24.000
18.000
99.000
7.000
46.850
1.254.500
531.982
350.377
120.000
95.000
47.141
110.000
93.150
0.000
25.250
49.700
0.000
0.000
2.500
5.850
9.850

500.000
200.000
180.000
80.000
40.000
90.000

130.000
20.000
20.000
80.000
10.000
48.000

340.000
140.000
200.000

330.000
130.000
200.000

Februar / Veljača 2010.

10

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Održavanje nekategorisanih cesta u gradu
• Održavanje kolničkih površina ulica, lokalnih i
nekategorisanih cesta
• Zimsko održavanje cesta
• Izrada projekata novih autobusnih stajališta
UKUPNO

Broj 2 - Strana 128

1.810.000
1.500.000
310.000
0.000

1.221.000
851.000
360.000
10.000

8.064,500

6.681.042

Članak 2.
Ovaj Program se realizirao putem gospodarskih društava iz članka 2., odnosno putem pravnih i
fizičkih osoba iz članka 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti za 2009.godinu.
Članak 3.
Realiziranje ove Odluke je izvršeno putem službi gradske uprave u čijem su djelokrugu predmetni
komunalni poslovi ,a prema jediničnim cijenama utvrđenim Odlukom o donošenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2008.godinu u iznosu odobrenom Proračunom Grada Mostara za 2009.godinu
Članak 4.
Program je važio za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009.godine, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 01-02-8/10
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Mostar, 18.02.2010.godine
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
9. Na osnovu člana 14. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94) , člana 28. Statuta Grada
Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta
Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj: 8/09) Gradsko vijeće Grada Mostara, na
5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.godine,
donosi

ODLUKU
o proširenju djelatnosti Javne ustanove
Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „Los Rosales” Mostar
Član 1.
Proširuje se djelatnost Javne ustanove Centar
za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los
Rosales” Mostar (u daljem tekstu: Centar) na
sljedeću djelatnost:
40.114 Proizvodnja električne energije
Član 2.
Djelatnost Centra, uz proširenje djelatnosti iz
prethodnog člana, sada glasi:
80.101
Predškolsko obrazovanje
80.102
Osnovno obrazovanje
85.140
Ostala zdravstvena zaštita ljudi
- djelatnost zdravstvene zaštite ljudi koji

ne obavljaju bolnice, ljekari, već drugi
medicinski praktičari, legalno priznati
za obradu pacijenata, ovaj vid obuhvata
rehabilitaciju vida, sluha i govora.
85.310 Socijalna zaštita u ustanovama sa
smještajem
85.321 Djelatnost invalidnih organizacija
- stručna rehabilitacija za hendikepirane,
nezaposlene osobe s tim da je obrazovna
komponenta u drugim planu,
- djelatnost za poboljšanje socijalnog i
zdravstvenog stanja invalida, zadovoljenje
njihovih kulturnih, rekreativnih i drugih
potreba.
85.323 Ostale djelatnosti socijalne zaštite
bez smještaja
- osposobljavanje za život i rad djece sa
umanjenim psihičkim sposobnostima
40.114 Proizvodnja električne energije

Član 3
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-9/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

На основу члана 14. Закона о установама
(„Службени лист Републике Босне и
Херцеговине“ број 6/92, 8/93 и 13/94) , члана
28. Статута Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број 4/04), Одлуке о
Измјени Статута Града Мостара („Службени
гласник Града Мостара“ број: 8/09) Градско
вијеће Града Мостара, на 5. сједници одржаној
дана 18.02.2010.године, доноси

ОДЛУКУ
о проширењу дјелатности Јавне установе
Центар за дјецу и омладину са посебним
потребама „Лос Росалес” Мостар
Члан 1.
Проширује се дјелатност Јавне установе
Центар за дјецу и омладину са посебним
потребама „Лос Росалес” Мостар (у даљем
тексту: Центар) на сљедећу дјелатност:
40.114 Производња електричне
енергије
Члан 2.
Дјелатност Центра, уз проширење
дјелатности из претходног члана, сада гласи:
80.101 Предшколско образовање
80.102 Основно образовање
85.140 Остала здравствена заштита
људи
- дјелатност здравствене заштите људи
који не обављају болнице, љекари,
већ други медицински практичари,
легално признати за обраду пацијената,
овај вид обухвата рехабилитацију вида,
слуха и говора.
85.310 Социјална заштита у установама
са смјештајем
85.321 Дјелатност инвалидних
организација
- стручна
рехабилитација
за
хендикепиране, незапослене особе
с тим да је образовна компонента у
другим плану,
- дјелатност за побољшање социјалног
и здравственог стања инвалида,
задовољење
њихових
културних,
рекреативних и других потреба.
85.323 Остале дјелатности социјалне
заштите без смјештаја
- оспособљавање за живот и рад дјеце са
умањеним психичким способностима

40.114

Broj 2 - Strana 129

Производња електричне
енергије

Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Мостара“.
Број: 01-02-9/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, c.p.
_______________________________________
Na temelju članka 14. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94) članka 28. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta
Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 8/09) Gradsko vijeće Grada Mostara, na
5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.godine,
donosi
ODLUKU
o proširenju djelatnosti Javne ustanove
Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „Los Rosales” Mostar
Članak 1.
Proširuje se djelatnost Javne ustanove Centar
za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los
Rosales” Mostar (u daljem tekstu: Centar) na
sljedeću djelatnost:
40.114 Proizvodnja električne energije
Članak 2.
Djelatnost Centra, uz proširenje djelatnosti iz
prethodnog članka, sada glasi:
80.101 Predškolsko obrazovanje
80.102 Osnovno obrazovanje
85.140 Ostala zdravstvena zaštita ljudi
- djelatnost zdravstvene zaštite ljudi koji
ne obavljaju bolnice, ljekari, već drugi
medicinski praktičari, legalno priznati
za obradu pacijenata, ovaj vid obuhvaća
rehabilitaciju vida, sluha i govora.
85.310 Socijalna zaštita u ustanovama sa
smještajem
85.321 Djelatnost invalidnih organizacija

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

- stručna rehabilitacija za hendikepirane,
nezaposlene osobe s tim da je obrazovna
komponenta u drugom planu,
- djelatnost za poboljšanje socijalnog i
zdravstvenog stanja invalida, zadovoljenje
njihovih kulturnih, rekreativnih i drugih
potreba.
85.323 Ostale djelatnosti socijalne zaštite
bez smještaja
- osposobljavanje za život i rad djece sa
umanjenim psihičkim sposobnostima
40.114 Proizvodnja električne energije
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-9/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
10.

Na osnovu člana 95. stav 2. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene
novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“
broj 5/00, 4/04 i 5/04), Odluke o Izmjeni Statuta
Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 8/09), Gradsko vijeće Grada Mostara na 5.
sjednici održanoj dana 18.02.2010.godine donosi

ODLUKU
o davanju saglasnosti na izmjene i dopune
Pravila
JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „Los Rosales” Mostar
Član 1.
Daje se saglasnost na izmjene i dopune
Pravila JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „Los Rosales” Mostar.
Izmjene i dopune Pravila JU Centar za djecu
i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales”
Mostar donio je Upravni odbor Ustanove svojom
Odlukom broj: 01-2-1/09 od 19.01.2009.
godine.

Broj 2 - Strana 130

Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-10/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 95. став 2. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене
новине Херцеговачко-неретванског кантона“
број 5/00, 4/04 и 5/04), Одлуке о Измјени
Статута Града Мостара („Службени гласник
Града Мостара“ број 8/09), Градско вијеће
Града Мостара на 5. сједници одржаној дана
18.02.2010.године доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на измјене и допуне
Правила
ЈУ Центар за дјецу и омладину са посебним
потребама „Лос Росалес” Мостар
Члан 1.
Даје се сагласност на измјене и допуне
Правила ЈУ Центар за дјецу и омладину са
посебним потребама „Лос Росалес” Мостар.
Измјене и допуне Правила ЈУ Центар
за дјецу и омладину са посебним потребама
„Лос Росалес” Мостар донио је Управни одбор
Установе својом Одлуком број: 01-2-1/09 од
19.01.2009.године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Мостара“.
Број: 01-02-10/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, с.п.
_______________________________________
Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Hercegovačko-neretvanske županije“ broj 5/00,
4/04 i 5/04), članka 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),
Gradsko vijeće Grada Mostara na 5. sjednici
održanoj dana 18.02.2010.godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune
Statuta
JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „Los Rosales” Mostar
Članak 1.
Daje se suglasnost na izmjene i dopune
Statuta JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama „Los Rosales” Mostar.
Izmjene i dopune Statuta JU Centar za djecu
i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales”
Mostar donio je Upravni odbor Ustanove svojom
Odlukom broj: 01-2-1/09 od 19.01.2009. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-10/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
11.

Na osnovu člana 38. Zakona o srednjoškolskom
odgoju i obrazovanju („Službene novine
Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj 8/00,
4/04, 5/04 i 8/06), člana 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
( „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),
Gradsko vijeće Grada Mostara na 5. sjednici
održanoj dana 18.02.2010.godine, donosi
ODLUKU
o davanju saglasnosti za promjenu sjedišta
Javne ustanove Druga gimnazija Mostar
Član 1.
Daje se saglasnost za promjenu sjedišta Javne
ustanove Druga gimnazija Mostar.

Broj 2 - Strana 131

Školski odbor Ustanove svojom odlukom
broj: 08-806/09 od 14.12.2009.godine promijenio
je sjedište škole tako da se sada sjedište iste nalazi
u Univerzitetsko-sportsko-rekreacionom centru
„Mithad Hujdur-Hujka“ b.b. u Mostaru.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-11/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 38. Закона о
средњошколском
одгоју
и
образовању
(„Службене новине Херцеговачко-неретванског
кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04 и 8/06), члана 28.
Статута Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број 4/04), Одлуке о
Измјени Статута Града Мостара („Службени
гласник Града Мостара“ број 8/09), Градско
вијеће Града Мостара на 5. сједници одржаној
дана 18.02.2010.године, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности за промјену сједишта
Јавне установе Друга гимназија Мостар
Члан 1.
Даје се сагласност за промјену сједишта
Јавне установе Друга гимназија Мостар.
Школски
одбор
Установе
својом
одлуком број: 08-806/09 од 14.12.2009.године
промијенио је сједиште школе тако да се
сада сједиште исте налази у Универзитетскоспортско-рекреационом
центру
„Митхад
Хујдур-Хујка” б.б. у Мостару.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Мостара“.
Број: 01-02-11/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, с.р.
_______________________________________

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na temelju članka 38. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine Hercegovačko-neretvanske županije“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) , članka 28. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta
Grada Mostara ( „Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 8/09), Gradsko vijeće Grada Mostara na
5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.godine,
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta
Javne ustanove Druga gimnazija Mostar
Članak 1.
Daje se suglasnost za promjenu sjedišta Javne
ustanove Druga gimnazija Mostar.
Školski odbor Ustanove svojom odlukom
broj: 08-806/09 od 14.12.2009.godine promijenio
je sjedište škole tako da se sada sjedište iste nalazi
u Univerzitetsko-sportsko-rekreacionom centru
„Mithad Hujdur-Hujka” b.b. u Mostaru.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-11/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
12.

Na osnovu člana 41. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine
Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj 8/00,
4/04, 5/04 i 8/06), člana 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
( „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),
Gradsko vijeće Grada Mostara na 5. sjednici
održanoj dana 18.02.2010.godine, donosi

ODLUKU
o davanju saglasnosti na izmjenu Pravila
Javne ustanove Druga gimnazija Mostar

Broj 2 - Strana 132

Član 1.
Daje se saglasnost na izmjenu Pravila Javne
ustanove Druga gimnazija Mostar.
Izmjenu Pravila Javne ustanove Druga
gimnazija Mostar donio je Školski odbor Ustanove
svojom Odlukom broj: 08-806/09 od 14.12.2009.
godine.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-12/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 41. Закона о
средњошколском
одгоју
и
образовању
(„Службене новине Херцеговачко-неретванског
кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04 и 8/06), члана 28.
Статута Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број 4/04), Одлуке о
Измјени Статута Града Мостара („Службени
гласник Града Мостара“ број 8/09), Градско
вијеће Града Мостара на 5. сједници одржаној
дана 18.02.2010.године, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на измјену Правила
Јавне установе Друга гимназија Мостар
Члан 1.
Даје се сагласност на измјену Правила
Јавне установе Друга гимназија Мостар.
Измјену Правила Јавне установе Друга
гимназија Мостар донио је Школски одбор
Установе својом Одлуком број: 08-806/09 од
14.12.2009.године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Мостара“.
Број: 01-02-12/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, с.р.
_______________________________________

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na temelju članka 41. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine Hercegovačko-neretvanske županija“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članka 28. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta
Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 8/09), Gradsko vijeće Grada Mostara na
5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.godine,
donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta
Javne ustanove Druga gimnazija Mostar
Članak 1.
Daje se suglasnost na izmjenu Statuta Javne
ustanove Druga gimnazija Mostar.
Izmjenu Statuta Javne ustanove Druga
gimnazija Mostar donio je Školski odbor Ustanove
svojom Odlukom broj: 08-806/09 od 14.12.2009.
godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-12/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
13.

Na osnovu člana 38. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine
Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj 8/00,
4/04, 5/04 i 8/06), člana 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),
Gradsko vijeće Grada Mostara na 5. sjednici
održanoj dana 18.02.2010.godine, donosi
ODLUKU
o davanju saglasnosti za promjenu sjedišta
Srednje medicinske škole Mostar
Član 1.
Daje se saglasnost za promjenu sjedišta
Srednje medicinske škole Mostar.

Broj 2 - Strana 133

Školski odbor Ustanove svojom odlukom
broj: 02-864/09 od 01.10.2009.godine promijenio
je sjedište škole tako da se sada sjedište iste nalazi
u Univerzitetsko-sportsko-rekreacionom centru
„Mithad Hujdur-Hujka“ b.b. u Mostaru.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“
Broj: 01-02-13/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 38. Закона о
средњошколском
одгоју
и
образовању
(„Службене новине Херцеговачко-неретванског
кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04 и 8/06), члана 28.
Статута Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број 4/04), Одлуке о
Измјени Статута Града Мостара („Службени
гласник Града Мостара“ број 8/09), Градско
вијеће Града Мостара на 5. сједници одржаној
дана 18.02.2010.године, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности за промјену сједишта
Средње медицинске школе Мостар
Члан 1.
Даје се сагласност за промјену сједишта
Средње медицинске школе Мостар.
Школски
одбор
Установе
својом
одлуком број: 02-864/09 од 01.10.2009.године
промијенио је сједиште школе тако да се
сада сједиште исте налази у Универзитетскоспортско-рекреационом
центру
„Митхад
Хујдур-Хујка” б.б. у Мостару.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Мостара“
Број: 01-02-13/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, с.р.
_______________________________________

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na temelju članka 38. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine Hercegovačko-neretvanske županije“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) , članka 28. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04) , Odluke o Izmneni Statuta
Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 8/09), Gradsko vijeće Grada Mostara na
5.sjednici održanoj dana
18.02.2010.godine,
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta
Srednje medicinske škole Mostar
Članak 1.
Daje se suglasnost za promjenu sjedišta
Srednje medicinske škole Mostar.
Školski odbor Ustanove svojom odlukom
broj: 02-864/09 od 01.10.2009.godine promijenio
je sjedište škole tako da se sada sjedište iste nalazi
u Univerzitetsko-sportsko-rekreacionom centru
„Mithad Hujdur-Hujka” b.b. u Mostaru.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-13/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
14.

Na osnovu člana 41.Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine
Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj 8/00,
4/04, 5/04 i 8/06), člana 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),
Gradsko vijeće Grada Mostara na 5. sjednici
održanoj dana 18.02.2010. godine, donosi

ODLUKU
o davanju saglasnosti na izmjenu Pravila
Srednje medicinske škole Mostar

Broj 2 - Strana 134

Član 1.
Daje se saglasnost na izmjenu Pravila Srednje
medicinske škole Mostar.
Izmjenu Pravila Srednje medicinske škole
Mostar donio je Školski odbor Ustanove svojom
Odlukom broj: 02-864/2 od 01.10.2009.godine.
Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8)
dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-14/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На
основу
члана
41.Закона
о
средњошколском
одгоју
и
образовању
(„Службене новине Херцеговачко-неретванског
кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04 и 8/06), члана 28.
Статута Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број 4/04), Одлуке о
Измјени Статута Града Мостара („Службени
гласник Града Мостара“ број 8/09), Градско
вијеће Града Мостара на 5. сједници одржаној
дана 18.02.2010.године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на измјену Правила
Средње медицинске школе Мостар
Члан 1.
Даје се сагласност на измјену Правила
Средње медицинске школе Мостар.
Измјену Правила Средње медицинске
школе Мостар донио је Школски одбор
Установе својом Одлуком број: 02-864/2 од
01.10.2009. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Мостара“.
Број: 01-02-14/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, с.р.
_______________________________________

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na temelju članka 41. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine Hercegovačko-neretvanske županije“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) , članka 28. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04) , Odluke o Izmjeni Statuta
Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 8/09), Gradsko vijeće Grada Mostara na
5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.godine,
donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta
Srednje medicinske škole Mostar
Članak 1.
Daje se suglasnost na izmjenu Statuta Srednje
medicinske škole Mostar.
Izmjenu Statuta Srednje medicinske škole
Mostar donio je Školski odbor Ustanove svojom
Odlukom broj: 02-864/2 od 01.10.2009. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Grada Mostara“.
Broj: 01-02-14/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
15.

Na osnovu člana 311. stav 2. Zakona
o privrednim društvima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i
88/08, 07/09), u vezi s članom 3. Zakona o javnim
preduzećima („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“ broj 8/05, 81/08 i 22/09), Odluke
o uspostavljanju J.P. „MOSTAR PARKING“
d.o.o. Mostar ( „Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 6/08), člana 28. i 53. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
( „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),
Gradsko vijeće Grada Mostara na 5. sjednici
održanoj dana 18.02.2010.godine, donosi

Broj 2 - Strana 135

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Javnog preduzeća „MOSTAR PARKING“
d.o.o. Mostar
Član 1.
U Odluci o osnivanju Javnog preduzeća
„MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar („Službeni
glasnik Grada Mostara“ broj 6/08) član 6. mijenja
se i glasi:
„Član 6.
(1) Djelatnost Javnog preduzeća upisana je
u Registru društava, u skladu prema Klasifikaciji
djelatnosti Bosne i Hercegovine:
63.2163.210 Ostale prateće djelatnosti u
kopnenom saobraćaju
- prateće aktivnosti vezane za rad puteva,
mostova, tunela, parkirališta ili garaža, parkirališta
za bicikle i dr.
(2)
Djelatnost
Javnog
preduzeća
u
vanjskotrgovinskom
poslovanju
je:
vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane
djelatnosti.
(3) Javno preduzeće može obavljati i
druge poslove koji su uobičajeni u obavljanju
djelatnosti upisane u registar, u obimu i na način
koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju
obavljanje tih poslova kao redovnu djelatnost.“
Član 2.
U članu 12. u tački 1. riječi „ rad Uprave i“
brišu se.
Član 3.
Član 13. mijenja se i glasi:
„Član 13.
(1) Nadzorni odbor čini pet članova koje
imenuje Gradsko vijeće Grada Mostara na
osnovu Javnog konkursa u skladu sa Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 34/03) i
Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 70/08).
(2) Na prvoj konstituirajućoj sjednici,
Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za
predsjednika Nadzornog odbora.
(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje 4
(četiri) godine, s tim da po isteku perioda od dvije

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

godine od dana imenovanja, Skupština preduzeća
glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
(4) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara
Skupštini preduzeća.
(5)Skupština preduzeća može razriješiti
članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda
na koji su imenovani, u skladu sa zakonom, uz
saglasnost osnivača.“
Član 4.
U članu 19. iza riječi „važećim“ dodaje se
riječ „Međunarodnim“ (MRS).
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 01-02-15/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 311. став 2. Закона о
привредним друштвима („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“ број 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 и
88/08, 07/09), у вези с чланом 3. Закона о јавним
предузећима („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“ број 8/05, 81/08 и
22/09), Одлуке о успостављању Ј.П. „МОСТАР
ПАРКИНГ“ д.о.о. Мостар („Службени гласник
Града Мостара“ број 6/08), члана 28. и 53.
Статута Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“, број 4/04), Одлуке о
Измјени Статута Града Мостара („Службени
гласник Града Мостара“ број 8/09), Градско
вијеће Града Мостара на 5. сједници одржаној
дана 18.02.2010.године, доноси
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о
оснивању
Јавног предузећа „МОСТАР ПАРКИНГ“
д.о.о. Мостар
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа
„МОСТАР
ПАРКИНГ“
д.о.о.
Мостар

Broj 2 - Strana 136

(„Службени гласник Града Мостара“ број 6/08)
члан 6. мијења се и гласи:
Члан 6.
(1) Дјелатност Јавног предузећа уписана
је у Регистру друштава, у складу према
Класификацији дјелатности БиХ:
63.2163.210 Остале пратеће дјелатности
у копненом саобраћају
- пратеће активности везане за рад путева,
мостова, тунела, паркиралишта или гаража,
паркиралишта за бицикле и др.
(2)
Дјелатност
Јавног
предузећа
у
вањскотрговинском
пословању
је:
вањскотрговински
промет
из
оквира
регистроване дјелатности.
(3) Јавно предузеће може обављати и
друге послове који су уобичајени у обављању
дјелатности уписане у регистар, у обиму и
на начин који су потребни за пословање, а
не представљају обављање тих послова као
редовну дјелатност.“.
Члан 2.
У члану 12. у тачки 1. ријечи „ рад Управе
и “ бришу се.
Члан 3.
Члан 13. мијења се и гласи:
„Члан 13.
(1) Надзорни одбор чини пет чланова
које именује Градско вијеће Града Мостара
на основу Јавног конкурса у складу са
Законом о министарским, владиним и
другим именовањима у Федерацији Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“ број 34/03) и Законом
о сукобу интереса у органима власти у
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“ број
70/08).
(2) На првој конституирајућој сједници,
Надзорни одбор једног од својих чланова бира
за предсједника Надзорног одбора.
(3)Мандат чланова Надзорног одбора
траје 4 (четири) године, с тим да по истеку
периода од двије године од дана именовања,
Скупштина предузећа гласа о повјерењу
члановима Надзорног одбора.
(4) Надзорни одбор за свој рад одговара
Скупштини предузећа.

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

(5)
Скупштина
предузећа
може
разријешити чланове Надзорног одбора и прије
истека периода на који су именовани, у складу
са законом, уз сaгласност оснивача.“
Члан 4.
У члану 19. иза ријечи „важећим“ додаје
се ријеч „Међународним“ ( МРС)
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана
од дана објаве у „Службеном гласнику Града
Мостара“.
Број: 01-02-15/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, с.р.
_______________________________________
Na temelju članka 311. stavak 2. Zakona
o gospodarskim društvima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 23/99, 45/00,
2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08,
07/09), u svezi s člankom 3. Zakona o javnim
poduzećima („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“ broj 8/05, 81/08 i 22/09), Odluke o
uspostavljanju J.P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o.
Mostar ( „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:
6/08), članaka 28. i 53. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),
Gradsko vijeće Grada Mostara na 5. sjednici
održanoj dana 18.02.2010.godine, donosi

Broj 2 - Strana 137

63.2163.210 Ostale prateće djelatnosti u
kopnenom prometu
- prateće aktivnosti vezane za rad putova,
mostova, tunela, parkirališta ili garaža, parkirališta
za bicikle i dr.
(2)
Djelatnost
Javnog
poduzeća
u
vanjskotrgovinskom
poslovanju
je:
vanjskotrgovinski promet iz okvira registrirane
djelatnosti.
(3) Javno poduzeće može obavljati i
druge poslove koji su uobičajeni u obavljanju
djelatnosti upisane u registar, u obimu i na način
koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju
obavljanje tih poslova kao redovnu djelatnost.“
Članak 2.
U članku 12. u točki 1. riječi „ rad Uprave
i“ brišu se.
Članak 3.
Članak 13. mijenja se i glasi:

Članak 1.
U Odluci o utemeljenju Javnog poduzeća
„MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar („Službeni
glasnik Grada Mostara“, broj 6/08) članak 6.
mijenja se i glasi:

„Članak 13.
(1) Nadzorni odbor čini pet članova koje
imenuje Gradsko vijeće Grada Mostara na
temelju Javnog natječaja sukladno sa Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine” broj 34/03) i
Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine” broj 70/08).
(2) Na prvoj konstituirajućoj sjednici,
Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za
predsjednika Nadzornog odbora.
(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje
4 (četiri) godine, s tim da po isteku razdoblja
od dvije godine od dana imenovanja, Skupština
poduzeća glasuje o povjerenju članovima
Nadzornog odbora.
(4) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara
Skupštini poduzeća.
(5) Skupština poduzeća može razriješiti
članove Nadzornog odbora i prije isteka razdoblja
na koji su imenovani, u skladu sa zakonom, uz
suglasnost osnivača.“

„Članak 6.
(1) Djelatnost Javnog poduzeća upisana je
u Registru društava, sukladno Klasifikaciji
djelatnosti BiH:

Članak 4.
U članku 19. iza riječi „važećim“ dodaje se
riječ „Međunarodnim“ ( MRS).

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
utemeljenju Javnog poduzeća „MOSTAR
PARKING“ d.o.o. Mostar

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 01-02-15/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
16.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),
člana 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 12/04), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
u vezi Programa održavanja komunalne
infrastrukture
za 2010. godinu
Član 1.
Zadužuju se Odjel za privredu, komunalne i
inspekcijske poslove da prilikom izrade Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2010.
godinu sačini prijedlog mjera za poboljšanje stanja
komunalne infrastrukture u Gradu Mostaru.
Član 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 01- 02-16/10
Mostar, 18.02.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 28. Статута Града Мостара
(„Градски службени гласник Града Мостара“
број 4/04), Одлуке о Измјени Статута Града
Мостара („Службени гласник Града Мостара“

Broj 2 - Strana 138

број 8/09) члана 128. Пословника Градског
вијећа Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број 12/04), Градско
вијеће Града Мостара на 5. сједници одржаној
дана 18.02.2010.године, донијело је
ЗАКЉУЧАК
у вези Програма одржавања комуналне
инфраструктуре
за 2010. годину
Члан 1.
Задужују се Одјел за привреду,
комуналне и инспекцијске послове да
приликом израде Програма одржавања
комуналне инфраструктуре за 2010.годину
сачини приједлог мјера за побољшање стања
комуналне инфраструктуре у Граду Мостару.
Члан 2.
Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавит ће се у „Службеном гласнику Града
Мостара“.
Број: 01- 02-16/10
Мостар, 18.02.2010. године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, c.p.
_______________________________________
Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
( „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09) i
članka 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 12/04), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
u svezi Programa održavanja komunalne
infrastrukture
za 2010. godinu
Članak 1.
Zadužuju se Odjel za gospodarstvo, komunalne
i inspekcijske poslove da prilikom izrade Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2010.
godinu sačini prijedlog mjera za poboljšanje stanja
komunalne infrastrukture u Gradu Mostaru.

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 01-02-16/10
Mostar, 18.02.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
17.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),
člana 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 12/04), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Gradsko vijeće Grada Mostara održat će
tematsku sjednicu na kojoj će se utvrditi i usvojiti
principi ujedinjavanja i funkcionisanja svih
ustanova i preduzeća na području Grada Mostara.
Član 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 01-02-17/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________
На основу члана 28. Статута Града Мостара
(„Градски службени гласник Града Мостара“
број 4/04), Одлуке о Измјени Статута Града
Мостара („Службени гласник Града Мостара“
број 8/09), члана 128. Пословника Градског
вијећа Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број 12/04), Градско
вијеће Града Мостара на 5. сједници одржаној
дана 18.02.2010.године, донијело је

Broj 2 - Strana 139

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Градско вијеће Града Мостара одржат
ће тематску сједницу на којој ће се утврдити
и усвојити принципи уједињавања и
функционисања свих установа и предузећа на
подручју Града Мостара.
Члан 2.
Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавит ће се у „Службеном гласнику Града
Мостара“.
Број: 01-02-17/10
Мостар, 18.02.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, c.p.
_______________________________________
Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara
(„Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09) i
članka 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 12/04), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 5. sjednici održanoj dana 18.02.2010.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Mostara održat će
tematsku sjednicu na kojoj će se utvrditi i usvojiti
principi ujedinjavanja i funkcioniranja svih
ustanova i poduzeća na području Grada Mostara.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 01-02-17/10
Mostar, 18.02.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

GRADONAČELNIK
7.

Na osnovu člana 25. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 104.a Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine
Hercegovačko – neretvanskog kantona“ broj 5/00,
4/04 i 5/04) i člana 43. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“
broj 4/04), Gradonačelnik Grada Mostara, kao
odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednika Školskog odbora
Osnovne škole Marina Držića Mostar
Član 1.
Razrješava se dužnosti predsjednika
Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića na
lični zahtjev:
1. MIROSLAV SELMANIĆ, predsjednik iz
reda osnivača.
Član 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 02-40-12041/09
Mostar, 08.02.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.
_______________________________________
На основу члана 25. Закона о установама
(„Службени лист Републике Босне и
Херцеговине“ број 6/92, 8/93 и 13/94),
члана 104.а Закона о основном одгоју и
образовању („Службене новине Херцеговачко
– неретванског кантона“ број 5/00, 4/04 и 5/04)
и члана 43. Статута Града Мостара („Градски
службени гласник Града Мостара“ број 4/04),
Градоначелник Града Мостара, као одговорни
јавни службеник, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника Школског
одбора Основне школе Марина Држића
Мостар

Broj 2 - Strana 140

Члан 1.
Разрјешава се дужности предсједника
Школског одбора Основне школе Марина
Држића на лични захтјев:
1. МИРОСЛАВ СЕЛМАНИЋ, предсједник из реда оснивача.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавити ће се у „Службеним
новинама Федерације Босне и Херцеговине“ и
„Службеном гласнику Града Мостара“.
Број: 02-40-12041/09
Мостар, 08.02.2010.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић, с.р.
_______________________________________
Na temelju članka 25. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94), članka 104.a Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine
Hercegovačko – neretvanske županije“ broj 5/00,
4/04 i 5/04) i članka 43. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“
broj 4/04), Gradonačelnik Grada Mostara, kao
odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednika Školskog odbora
Osnovne škole Marina Držića Mostar
Članak 1.
Razrješava se dužnosti predsjednika Školskog
odbora Osnovne škole Marina Držića na osobni
zahtjev:
1. MIROSLAV SELMANIĆ, predsjednik iz
reda osnivača.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 02-40-12041/09
Mostar, 08.02.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.
_______________________________________

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

8.

Na osnovu člana 104. a. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovanju („Službene novine
Hercegovačko – neretvanskog kantona“ broj 5/00,
4/04 i 5/04) i člana 43. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), a u vezi sa članom 4. stav 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj
12/03), Gradonačelnik Mostara, kao odgovorni
javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o privremenom imenovanju predsjednika
Školskog odbora
Osnovne škole Marina Držića Mostar
Član 1.
U Školski odbor Osnovne škole Marina
Držića Mostar privremeno se imenuje do okončanja
postupka izbora kojim će se izvršiti konačno
imenovanje na način i u postupku propisanom
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine:
1. OLIVER SOLDO, predsjednik iz reda
osnivača.
Član 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 02-40-12041/09-1
Mostar, 08.02.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.
_______________________________________
На основу члана 104. а. Закона о основном
одгоју и образовању („Службене новине
Херцеговачко – неретванског кантона“ број
5/00, 4/04 и 5/04) и члана 43. Статута Града
Мостара („Градски службени гласник Града
Мостара“ број 4/04), а у вези са чланом 4. став
2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“ број 12/03), Градоначелник

Broj 2 - Strana 141

Мостара, као одговорни јавни службеник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању предсједника
Школског одбора
Основне школе Марина Држића Мостар
Члан 1.
У Школски одбор Основне школе Марина
Држића Мостар привремено се именује
до окончања поступка избора којим ће се
извршити коначно именовање на начин и у
поступку прописаном Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Федерације
Босне и Херцеговине:
1. ОЛИВЕР СОЛДО, предсједник из
реда оснивача.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавити ће се у „Службеним
новинама Федерације Босне и Херцеговине“ и
„Службеном гласнику Града Мостара“.
Број: 02-40-12041/09-1
Мостар, 08.02.2010.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић, с.р.
_______________________________________
Na temelju članka 104. a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine
Hercegovačko – neretvanske županije“ broj 5/00,
4/04 i 5/04) i članka 43. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
4/04), a u svezi s člankom 4. stavak 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj
12/03), Gradonačelnik Mostara, kao odgovorni
javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o privremenom imenovanju predsjednika
Školskog odbora
Osnovne škole Marina Držića Mostar
Članak 1.
U Školski odbor Osnovne škole Marina
Držića Mostar privremeno se imenuje do okončanja

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

postupka izbora kojim će se izvršiti konačno
imenovanje na način i u postupku propisanom
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine:
1. OLIVER SOLDO, predsjednik iz reda
osnivača.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 02-40-12041/09-1
Mostar, 08.02.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.
_______________________________________
9.

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
04/04 i 08/09), te člana 3. Odluke o vršenju
ovlaštenja i obaveza organa Grada Mostara u
privrednim društvima na osnovu društvenog
kapitala („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj
5/06) i Odluke o osnivanju javnog preduzeća za
gospodarenje komunalnim otpadom („Službeni
glasnik Grada Mostara“ broj 13/07), Gradonačelnik
Mostara, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar
Član 1.
Imenuje se privremeni Nadzorni odbor J. P.
„DEPONIJA“ d.o.o. Mostar u sastavu:
1. Rotim Marina
2. Džafić Mustafa
3. Karanović Radomir
Član 2.
Privremeni Nadzorni odbor će na svojoj
konstituirajućoj sjednici izabrati predsjednika.
Obaveze privremenog Nadzornog odbora
je pripremiti prijedlog Statuta društva u skladu
sa Zakonom o privrednim društvima („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 84/08)
i Zakonom o javnim preduzećima („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj

Broj 2 - Strana 142

81/08), te dostaviti skupštini društva na usvajanje,
kao i usuglasiti pravilnike i ostale akte društva
predložene od strane direktora, sa pozitivnim
propisima.
Član 3.
Mandat privremenog Nadzornog odbora je
60 (šezdeset) dana.
Član 4.
Naknada članovima privremenog Nadzornog
odbora utvrdit će se posebnom odlukom skupštine
društva.
Član 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 02-05-1537/10
Mostar, 09.02.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.
_______________________________________
На основу члана 43. Статута Града
Мостара („Градски службени гласник Града
Мостара“ број 04/04 и 08/09), те члана 3. Одлуке
о вршењу овлаштења и обавеза органа Града
Мостара у привредним друштвима на основу
друштвеног капитала („Службени гласник
Града Мостара“ број 5/06) и Одлуке о оснивању
јавног предузећа за господарење комуналним
отпадом („Службени гласник Града Мостара“
број 13/07), Градоначелник Мостара, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању привременог Надзорног
одбора
Ј. П. „ДЕПОНИЈА“ д.о.о. Мостар
Члан 1.
Именује се привремени Надзорни одбор Ј.
П. „ДЕПОНИЈА“ д.о.о. Мостар у саставу:
1. Ротим Марина
2. Џафић Мустафа
3. Карановић Радомир
Члан 2.
Привремени Надзорни одбор ће на
својој конституирајућој сједници изабрати
предсједника.

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Обавезе привременог Надзорног одбора
је припремити приједлог Статута друштва у
складу са Законом о привредним друштвима
(„Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“ број 84/08) и Законом о јавним
предузећима („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“ број 81/08), те
доставити скупштини друштва на усвајање,
као и усугласити правилнике и остале акте
друштва предложене од стране директора, са
позитивним прописима.
Члан 3.
Мандат привременог Надзорног одбора је
60 (шездесет) дана.
Члан 4.
Накнада
члановима
привременог
Надзорног одбора утврдит ће се посебном
одлуком скупштине друштва.
Члан 5.
Рјешење ступа на снагу даном доношења
и објављује се у „Службеном гласнику Града
Мостара“.
Број: 02-05-1537/10
Мостар, 09.02.2010.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић, c.р.
_______________________________________
Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj
04/04 i 08/09), te članka 3. Odluke o vršenju
ovlaštenja i obveza organa Grada Mostara u
gospodarskim društvima na temelju društvenog
kapitala („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj
5/06) i Odluke o osnivanju javnog poduzeća za
gospodarenje komunalnim otpadom („Službeni
glasnik Grada Mostara“ broj 13/07), Gradonačelnik
Mostara, donosi

Broj 2 - Strana 143

RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar
Članak 1.
Imenuje se privremeni Nadzorni odbor J. P.
„DEPONIJA“ d.o.o. Mostar u sastavu:
1. Rotim Marina
2. Džafić Mustafa
3. Karanović Radomir.
Članak 2.
Privremeni Nadzorni odbor će na svojoj
konstituirajućoj sjednici izabrati predsjednika.
Obveza privremenog Nadzornog odbora je
pripremiti prijedlog Statuta društva u skladu sa
Zakonom o gospodarskim društvima („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj
84/08) i Zakonom o javnim poduzećima („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj
81/08), te dostaviti skupštini društva na usvajanje,
kao i usuglasiti pravilnike i ostale akte društva
predložene od strane direktora, sa pozitivnim
propisima.
Članak 3.
Mandat privremenog Nadzornog odbora je
60 (šezdeset) dana.
Članak 4.
Naknada članovima privremenog Nadzornog
odbora utvrdit će se posebnom odlukom skupštine
društva.
Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 02-05-1537/10
Mostar, 09.02.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v. r.
_______________________________________

Februar / Veljača 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 2 - Strana 144

izdavač / nakladnik ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje se
objavljuju u dijelu “Objave i oglasi”.
“SLUŽBENI GLASNIK GRADA MOSTARA”
Izdavač / nakladnik: GRAD MOSTAR
Za izdavača / nakladnika: sekretar / tajnik Gradskog vijeća Grada Mostara: tel.: 036 / 514-254,
514-250, faks: 514-250
List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2010. godinu iznosi 117,00 KM sa PDV-om. Pretplata,
prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Rade Bitange 13A u Mostaru. Žiro račun broj:
1610200009950649 kod Raiffeisen bank d.d. BiH GF Mostar.
Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne možemo garantovati prijem svih prethodno
izdatih brojeva.
Štampa / tisak: IC štamparija Mostar, Karađozbegova 1.
Tiraž / naklada: 200 primjeraka