Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

ISSN
Broj 11840-0671
- Strana 1

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA MOSTARA

Broj

1

Godina VI

Mostar, 29. 01. 2010. godine

hrvatski, bosanski i
српски jezik

PREGLED SADRŽAJA
GRADSKO VIJEĆE
1. ODLUKA o utemeljenju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Mostara (hrvatski jezik)...................3
ODLUKA o formiranju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Mostara (bosanski jezik)..................5
ОДЛУКА о формирању радних тијела Градског вијећа Града Мостара (српски језик)............7
2. ZAKLJUČAK u svezi izrade Programa rada Gradskog vijeća Grada Mostara za
2010.godinu (hrvatski jezik)...............................................................................................................9
ZAKLJUČAK u vezi izrade Programa rada Gradskog vijeća Grada Mostara za
2010.godinu (bosanski jezik)..............................................................................................................9
ЗАКЉУЧАК у вези израде Програма рада Градског вијећа Града Мостара за
2010. годину (српски језик)............................................................................................................10

GRADONAČELNIK
1. RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole likovnih umjetnosti
Gabrijela Jurkića Mostar (hrvatski jezik).........................................................................................10
RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole likovnih umjetnosti
Gabrijela Jurkića Mostar (bosanski jezik) ....................................................................................... 11
РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу члана Школског одбора Средње школе ликовних
умјетности Габријела Јуркића Мостар (српски језик)................................................................ 11
2. RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole likovnih
umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar (hrvatski jezik)........................................................................12
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole likovnih
umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar (bosanski jezik) .....................................................................12
РЈЕШЕЊЕ о коначном именовању члана Школског одбора Средње школе
ликовних умјетности Габријела Јуркића Мостар (српски језик)...............................................12
3. RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Javne ustanove Srednje građevinske
škole Mostar (hrvatski jezik)............................................................................................................13
RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Javne ustanove Srednje građevinske
škole Mostar (bosanski jezik) ..........................................................................................................13
РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу члана Школског одбора Јавне установе Средње
грађевинске школе Мостар (српски језик)..................................................................................13

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 1 - Strana 2

4. RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Javne ustanove Srednje
građevinske škole Mostar (hrvatski jezik)........................................................................................14
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Javne ustanove Srednje
građevinske škole Mostar (bosanski jezik) ......................................................................................14
РЈЕШЕЊЕ о коначном именовању члана Школског одбора Јавне установе Средње
грађевинске школе Мостар (српски језик)...................................................................................15
5. RJEŠENJE o razrješenju članova Školskog odbora Srednje medicinske škole sestara
milosrdnica Mostar (hrvatski jezik)..................................................................................................15
RJEŠENJE o razrješenju članova Školskog odbora Srednje medicinske škole sestara
milosrdnica Mostar (bosanski jezik) . ..............................................................................................15
РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу чланова Школског одбора Средње медицинске школе
сестара милосрдница Мостар (српски језик)...............................................................................16
6. RJEŠENJE о kоnačnоm imenоvanju članоva Škоlskоg оdbоra Srednje medicinske škоle
sestara milоsrdnica Mоstar (hrvatski jezik)......................................................................................16
RJEŠENJE о kоnačnоm imenоvanju članоva Škоlskоg оdbоra Srednje medicinske škоle
sestara milоsrdnica Mоstar (bоsanski jezik) ....................................................................................17
РЈЕШЕЊЕ о коначном именовању чланова Школског одбора Средње медицинске
школе сестара милосрдница Мостар (српски језик)...................................................................17

Siječanj / Januar 2010.

Broj 1 - Strana 3

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

GRADSKO VIJEĆE

vjerskim zajednicama i nevladinim
organizacijama;
d) Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava,
žalbe i predstavke;
e) Povjerenstvo za suradnju i udruživanje
lokalnih vlasti;
f) Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja;
g) Povjerenstvo za posebne kategorije
stanovništva;
h) Povjerenstvo za povratak izbjeglih i
raseljenih osoba;
i) Povjerenstvo za mlade;
j) Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

1.

Na temelju članka 64. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Narodne novine Hercegovačko
neretvanske županije“ broj: 4/00), članka 37.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj: 4/04), Izmjena Statuta Grada
Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:
8/09), članka 45. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj: 12/04), Odluke o osnivanju
Povjerenstva za ravnopravnost spolova („Službeni
glasnik Grada Mostara“ broj: 6/07) i Odluke
o osnivanju Povjerenstva za mlade („Službeni
glasnik Grada Mostara“ broj: 6/07), Gradsko
vijeće Grada Mostara na 4. sjednici održanoj dana
27.01.2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o utemeljenju radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Mostara
Članak 1.
U Gradskom vijeću Grada Mostara utemeljuju
se Odbori i Povjerenstva kao stalna radna tijela.
Radna tijela se utemeljuju u cilju kvalitetnije
pripreme i realiziranja odluka Vijeća. Odredbe
Statuta Grada Mostara i Poslovnika o radu Gradskog
vijeća koji se odnosi na Vijeće primjenjuje se i na
Odbore i Povjerenstva.
Članak 2.
U Gradskom vijeću se utemeljuju sljedeći:
Odbori:
a) Odbor za financije i poreznu politiku;
b) Odbor za stambeno-komunalne poslove;
c) Odbor za infrastrukturu i promet;
d) Odbor za urbanizam, građenje i zaštitu
okoliša;
e) Odbor za ekonomski razvoj;
f) Odbor za društvene djelatnosti.
i
Povjerenstva:
a) Povjerenstvo za Statut, pravne akte i
nadzor zakonitosti;
b) Povjerenstvo za izbor i imenovanje;
c) Povjerenstvo za odnose sa

Članak 3.
U ODBORE
IMENUJU SE:
I

GRADSKOG

VIJEĆA

Odbor za financije i poreznu politiku
1. Zdravko Rozić, predsjednik
2. Adil Šuta, zamjenik predsjednika
3. Obren Lozo, član
4. ___________ , član
5. Vahida Bebanić-Crnalić član

II Odbor za stambeno-komunalne poslove
1. Zoran Sopta, predsjednik
2. Milenko Paunovski, zamjenik
predsjednika
3. Elvedin Gadara, član
4. Azemina Kurtović-Turkić, član
5. Andro Vujević, član
III Odbor za infrastrukturu i promet
1. Marko Gilja, predsjednik
2. Slađana Gotovac, zamjenik predsjednika
3. Mensur Turkić, član
4. Slađan Bevanda, član
5. Elvir Zlomušica, član
IV Odbor za urbanizam, građenje i zaštitu
okoliša
1. Faruk Ćupina, predsjednik
2. Ilija Vrljić, zamjenik predsjednika
3. Ibrahim Rahimić, član
4. Mirsad Huseinagić, član
5. Neđeljko Prljeta, član

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

V Odbor za ekonomski razvoj
1. Mladen Čabrilo, predsjednik
2. Elvir Zlomušica, zamjenik predsjednika
3. Suad Hasandedić, član
4. Vinko Komšić, član
5. Danijel Vidović, član
VI Odbor za društvene djelatnosti,
1. Murat Ćorić, predsjednik
2. Davor Pehar, zamjenik predsjednika
3. Adis Zilić, član
4. Selma Jakupović, član
5. Danijel Vidović, član
U POVJERENSTVA GRADSKOG VIJEĆA
IMENUJU SE:
I Povjerenstvo za Statut, pravne akte i nadzor
zakonitosti
1. Faruk Ćupina, predsjednik,
2. Radmila Komadina, zamjenik
predsjednika
3. Živko Budimir, član
4. Ibro Husnić, član
5. Milenko Paunovski, član
II Povjerenstvo za izbor i imenovanja
1. Zdravko Rozić,
2. Suad Hasandedić,

3. Davor Pehar,

4. Vahida Bebanić-Crnalić,
5. Elvir Zlomušica,
6. Zoran Sopta,

7. Mirsad Huseinagić
III Povjerenstvo za odnose sa vjerskim
zajednicama i nevladinim organizacijama
1. Milenko Paunovski, predsjednik
2. ____________, zamjenik predsjednika
3. Adis Zilić, član
4. Ćazim Lulić, član
5. Marko Romić, član
IV Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava,
žalbe i predstavke
1. Slađana Gotovac, predsjednik
2. Elvedin Gadara, zamjenik predsjednika
3. Adem Macić, član
4. Branko Božić, član
5. Živko Budimir, član

Broj 1 - Strana 4

V Povjerenstva za suradnju i udruživanje
lokalnih vlasti:
1. Marko Gilja, predsjednik
2. Murat Ćorić, zamjenik predsjednika
3. Ilija Vrljić, član
4. Elvir Zlomušica, član
5. Zdravko Rozić, član
VI Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja
1. Radmila Komadina, predsjednik
2. Ibro Husnić, zamjenik predsjednika
3. Obren Lozo, član
4. Vahida Bebanić-Crnalić, član
5. Danijel Vidović, član
VII Povjerenstvo za posebne kategorije
stanovništva,
1. Mladen Čabrilo, predsjednik
2. Vinko Komšić, zamjenik predsjednika
3. Azemina Kurtović-Turkić, član
4. Ćazim Lulić, član
5. Selma Jakupović, član
VIII Povjerenstvo za povratak izbjeglih i
raseljenih osoba
1. Ibrahim Rahimić, predsjednik
2. Neđeljko Prljeta, zamjenik predsjednika
3. Mensur Turkić, član
4. Branko Božić, član
5. Vahida Bebanić-Crnalić, član
IX Povjerenstvo za mlade
1. Adil Šuta, predsjednik
2. Andro Vujević, zamjenik predsjednika
3. Adem Macić, član
4. Danijel Vidović, član
5. Mensur Turkić, član
X Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
1. Selma Jakupović, predsjednik
2. Slađan Bevanda, zamjenik predsjednika
3. Adis Zilić, član
4. Radmila Komadina, član
5. Marko Romić, član
Članak 4.
Odbori i Povjerenstva kao stalna radna tijela
vijeća izvršavaju poslove i radne zadatke sukladno
odredbama članaka
45. do 74. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Mostara, članka 2. Odluke
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Siječanj / Januar 2010.

Broj 1 - Strana 5

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Odbori:
a) Odbor za finansije i poreznu politiku;
b) Odbor za stambeno-komunalne poslove;
c) Odbor za infrastrukturu i promet;
d) Odbor za urbanizam, građenje i zaštitu
okoline;
e) Odbor za ekonomski razvoj;
f) Odbor za društvene djelatnosti.

i članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za
mlade.
Članak 5.
Stručne i administrativno-tehničke poslove
za Odbore i Povjerenstva izvršavaju Stručna
služba Gradskog Vijeća i odgovarajuće službe
Gradske uprave
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.

i
Komisije:
a) Komisija za Statut, pravne akte i nadzor
zakonitosti;
b) Komisija za izbor i imenovanje;
c) Komisija za odnose sa vjerskim
zajednicama i nevladinim organizacijama;
d) Komisija za zaštitu ljudskih prava, žalbe i
predstavke;
e) Komisija za saradnju i udruživanje
lokalnih vlasti;
f) Komisija za odlikovanja i priznanja;
g) Komisija
za
posebne
kategorije
stanovništva;
h) Komisija za povratak izbjeglih i raseljenih
osoba;
i) Komisija za mlade;
j) Komisija za ravnopravnost spolova.

Ur.broj: 01-02-1/10
Mostar: 27.01.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
Na osnovu člana 64. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službene novine Hercegovačko
neretvanskog kantona“ broj: 4/00), člana 37.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj: 4/04), Izmjena Statuta Grada
Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:
8/09), člana 45. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj: 12/04), Odluke o osnivanju
Komisije za ravnopravnost spolova („Službeni
glasnik Grada Mostara“ broj: 6/07) i Odluke o
osnivanju Komisije za mlade („Službeni glasnik
Grada Mostara“ broj: 6/07), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 4. sjednici održanoj dana 27.01.2010.
godine, donijelo je
ODLUKU
o formiranju radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Mostara
Član 1.
U Gradskom vijeću Grada Mostara formiraju
se Odbori i Komisije kao stalna radna tijela.
Radna tijela se formiraju u cilju kvalitetnije
pripreme i realizaciju odluka Vijeća. Odredbe
Statuta Grada Mostara i Poslovnika o radu Gradskog
vijeća koji se odnosi na Vijeće primjenjuje se i na
Odbore i Komisije.
Član 2.
U Gradskom vijeću se formiraju sljedeći:

Član 3.
U ODBORE
IMENUJU SE:
I

GRADSKOG

VIJEĆA

Odbor za finansije i poreznu politiku
1. Zdravko Rozić, predsjednik
2. Adil Šuta, zamjenik predsjednika
3. Obren Lozo, član
4. ___________ , član
5. Vahida Bebanić-Crnalić, član

II Odbor za stambeno-komunalne poslove
1. Zoran Sopta, predsjednik
2. Milenko Paunovski, zamjenik
predsjednika
3. Elvedin Gadara, član
4. Azemina Kurtović-Turkić, član
5. Andro Vujević, član
III Odbor za infrastrukturu i promet
1. Marko Gilja, predsjednik

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

2. Slađana Gotovac, zamjenik predsjednika
3. Mensur Turkić, član
4. Slađan Bevanda, član
5. Elvir Zlomušica, član

Broj 1 - Strana 6

2. ____________, zamjenik predsjednika
3. Adis Zilić, član
4. Ćazim Lulić, član
5. Marko Romić, član

IV Odbor za urbanizam, građenje i zaštitu
okoline
1. Faruk Ćupina, predsjednik
2. Ilija Vrljić, zamjenik predsjednika
3. Ibrahim Rahimić, član
4. Mirsad Huseinagić, član
5. Neđeljko Prljeta, član

IV Komisija za zaštitu ljudskih prava, žalbe i
predstavke
1. Slađana Gotovac, predsjednik
2. Elvedin Gadara, zamjenik predsjednika
3. Adem Macić, član
4. Branko Božić, član
5. Živko Budimir, član

V Odbor za ekonomski razvoj
1. Mladen Čabrilo, predsjednik
2. Elvir Zlomušica, zamjenik predsjednika
3. Suad Hasandedić, član
4. Vinko Komšić, član
5. Danijel Vidović, član

V Komisija za saradnju i udruživanje lokalnih
vlasti,
1. Marko Gilja, predsjednik
2. Murat Ćorić, zamjenik predsjednika
3. Ilija Vrljić, član
4. Elvir Zlomušica, član
5. Zdravko Rozić, član

VI Odbor za društvene djelatnosti,
1. Murat Ćorić, predsjednik
2. Davor Pehar, zamjenik predsjednika
3. Adis Zilić, član
4. Selma Jakupović, član
5. Danijel Vidović, član
U KOMISIJE
IMENUJU SE:

GRADSKOG

VIJEĆA

I Komisija za Statut, pravne akte i nadzor
zakonitosti
1. Faruk Ćupina, predsjednik,
2. Radmila Komadina, zamjenik
predsjednika
3. Živko Budimir, član
4. Ibro Husnić, član
5. Milenko Paunovski, član
II Komisija za izbor i imenovanja
1. Zdravko Rozić,
2. Suad Hasandedić,

3. Davor Pehar,

4. Vahida Bebanić-Crnalić,
5. Elvir Zlomušica,
6. Zoran Sopta,

7. Mirsad Huseinagić
III Komisija za odnose sa vjerskim
zajednicama i nevladinim organizacijama
1. Milenko Paunovski, predsjednik

VI Komisija za odlikovanja i priznanja
1. Radmila Komadina, predsjednik
2. Ibro Husnić, zamjenik predsjednika
3. Obren Lozo, član
4. Vahida Bebanić-Crnalić, član
5. Danijel Vidović, član
VII Komisija za posebne kategorije
stanovništva,
1. Mladen Čabrilo, predsjednik
2. Vinko Komšić, zamjenik predsjednika
3. Azemina Kurtović-Turkić, član
4. Ćazim Lulić, član
5. Selma Jakupović, član
VIII Komisija za povratak izbjeglih i
raseljenih osoba
1. Ibrahim Rahimić, predsjednik
2. Neđeljko Prljeta, zamjenik predsjednika
3. Mensur Turkić, član
4. Branko Božić, član
5. Vahida Bebanić-Crnalić, član
IX Komisija za mlade
1. Adil Šuta, predsjednik
2. Andro Vujević, zamjenik predsjednika
3. Adem Macić, član
4. Danijel Vidović, član
5. Mensur Turkić, član

Siječanj / Januar 2010.

Broj 1 - Strana 7

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

X Komisija za ravnopravnost spolova
1. Selma Jakupović, predsjednik
2. Slađan Bevanda, zamjenik predsjednika
3. Adis Zilić, član
4. Radmila Komadina, član
5. Marko Romić, član
Član 4.
Odbori i i Komisije kao stalna radna tijela
vijeća izvršavaju poslove i radne zadatke u skladu
sa odredbama članova 45. do 74. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Mostara, člana 2. Odluke
o osnivanju Komisije za ravnopravnost spolova i
člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za mlade.

Члан 1.
У Градском вијећу Града Мостара
формирају се Oдбори и Kомисије као стална
радна тијела.
Радна тијела се формирају у циљу
квалитетније припреме и реализиoвања одлука
Вијећа. Одредбе Статута Града Мостара и
Пословникa о раду Градског вијећа који се
односи на Вијеће примјењује се и на Oдборе
и Kомисије.
Члан 2.
У Градском вијећу се формирају сљедећи:
Oдбори:
а) Одбор за финансије и порезну
политику;
б) Одбор за стамбено-комуналне послове;
ц) Одбор за инфраструктуру и промет;
д) Одбор за урбанизам, грађење и заштиту
околине;
е) Одбор за економски развој;
ф) Одбор за друштвене дјелатности;

Član 5.
Stručne i administrativno-tehničke poslove
za Odbore i Komisije izvršavaju Stručna služba
Gradskog Vijeća i odgovarajuće službe Gradske
uprave
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.

и

Broj: 01-02-1/10
Mostar: 27.01.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r
_______________________________________
На основу члана 64. Закона о локалној
самоуправи („Службене новине Херцеговачконеретванског кантона“, број: 4/00), члана 37.
Статута Града Мостара („Градски службени
гласник Града Мостара“ број: 4/04), Измјена
Статута Града Мостара („Службени гласник
Града Мостара“ број 8/09),
члана 45.
Пословника Градског вијећа Града Мостара
(„Градски службени гласник Града Мостара“
број: 12/04), Одлуке о оснивању Комисије
за равноправност сполова („Службени
гласник Града Мостара“ број: 6/07) и Одлуке
о оснивању Комисије за младе („Службени
гласник Града Мостара“ број: 6/07), Градско
вијеће Града Мостара на 4. сједници одржаној
дана 27.01.2010. године, донијело је
ОДЛУКУ
о формирању радних тијела Градског
вијећа Града Мостара

Комисије:
а) Комисија за Статут, правне акте и
надзор законитости;
б) Комисија за избор и именовање;
ц) Комисија за односе са вјерским
заједницама
и
невладиним
организацијама;
д) Комисија за заштиту људских права,
жалбе и представке;
е) Комисија за сарадњу и удруживање
локалних власти;
ф) Комисија за одликовања и признања;
г) Комисија за посебне категорије
становништва;
х) Комисија за повратак избјеглих и
расељених особа;
и) Комисија за младе;
ј) Комисија за равноправност сполова.
Члан 3.
У
ОДБОРЕ
ИМЕНУЈУ СЕ:
I

ГРАДСКОГ

ВИЈЕЋА

Одбор за финансије и порезну политику
1. Здравко Розић, предсједник
2. Адил Шута, замјеник предсједника

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 1 - Strana 8

3. Обрен Лозо, члан
4. ___________ , члан
5. Вахида Бебанић-Црналић, члан

3. Живко Будимир, члан
4. Ибро Хуснић, члан
5. Миленко Пауновски, члан

II Одбор за стамбено-комуналне послове
1. Зоран Сопта, предсједник
2. Миленко Пауновски, замјеник
предсједника
3. Елведин Гадара, члан
4. Аземина Куртовић-Туркић, члан
5. Андро Вујевић, члан

II Комисија за избор и именовања
1. Здравко Розић,
2. Суад Хасандедић,

3. Давор Пехар,

4. Вахида Бебанић-Црналић,
5. Елвир Зломушица,
6. Зоран Сопта,

7. Мирсад Хусеинагић

III Одбор за инфраструктуру и промет
1. Марко Гиља, предсједник
2. Слађана Готовац, замјеник
предсједника
3. Менсур Туркић, члан
4. Слађан Беванда, члан
5. Елвир Зломушица, члан
IV Одбор за урбанизам, грађење и заштиту
околине
1. Фарук Ћупина, предсједник
2. Илија Врљић, замјеник предсједника
3. Ибрахим Рахимић, члан
4. Мирсад Хусеинагић, члан
5. Неђељко Прљета, члан
V Одбор за економски развој
1. Младен Чабрило, предсједник
2. Елвир Зломушица, замјеник
предсједника
3. Суад Хасандедић, члан
4. Винко Комшић, члан
5. Данијел Видовић, члан
VI Одбор за друштвене дјелатности,
1. Мурат Ћорић, предсједник
2. Давор Пехар, замјеник предсједника
3. Адис Зилић, члан
4. Селма Јакуповић, члан
5. Данијел Видовић, члан
У КОМИСИЈЕ ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА
ИМЕНУЈУ СЕ:
I Комисија за Статут, правне акте и надзор
законитости
1. Фарук Ћупина, предсједник,
2. Радмила Комадина, замјеник
предсједника

III Комисија за односе са вјерским
заједницама и невладиним организацијама
1. Миленко Пауновски, предсједник
2. ____________, замјеник предсједника
3. Адис Зилић, члан
4. Ћазим Лулић, члан
5. Марко Ромић, члан
IV Комисија за заштиту људских права,
жалбе и представке
1. Слађана Готовац, предсједник
2. Елведин Гадара, замјеник предсједника
3. Адем Мацић, члан
4. Бранко Божић, члан
5. Живко Будимир, члан
V Комисија за сарадњу и удруживање
локалних власти,
1. Марко Гиља, предсједник
2. Мурат Ћорић, замјеник предсједника
3. Илија Врљић, члан
4. Елвир Зломушица, члан
5. Здравко Розић, члан
VI Комисија за одликовања и признања
1. Радмила Комадина, предсједник
2. Ибро Хуснић, замјеник предсједника
3. Обрен Лозо, члан
4. Вахида Бебанић-Црналић, члан
5. Данијел Видовић, члан
VII Комисија за посебне категорије
становништва,
1. Младен Чабрило, предсједник
2. Винко Комшић, замјеник предсједника
3. Аземина Куртовић-Туркић, члан
4. Ћазим Лулић, члан
5. Селма Јакуповић, члан

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

VIII Комисија за повратак избјеглих и
расељених особа
1. Ибрахим Рахимић, предсједник
2. Неђељко Прљета, замјеник
предсједника
3. Менсур Туркић, члан
4. Бранко Божић, члан
5. Вахида Бебанић-Црналић, члан
IX Комисија за младе
1. Адил Шута, предсједник
2. Андро Вујевић, замјеник предсједника
3. Адем Мацић, члан
4. Данијел Видовић, члан
5. Менсур Туркић, члан
X Комисија за равноправност сполова
1. Селма Јакуповић, предсједник
2. Слађан Беванда, замјеник предсједника
3. Адис Зилић, члан
4. Радмила Комадина, члан
5. Марко Ромић, члан
Члан 4.
Одбори и Kомисије као стална радна
тијела Bијећа извршавају послове и радне
задатке у складу са одредбама чланова 45.
до 74. Пословника Градског вијећа Града
Мостара, члана 2. Одлуке о оснивању Комисије
за равноправност сполова и члана 2. Одлуке о
оснивању Комисије за младе
Члан 5.
Стручне и административно-техничке
послове за Одборе и Комисије извршавају
Стручна служба Градског Вијећа и одговарајуће
службе Градске управе
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а бит ће објављена у „Службеном
гласнику Града Мостара“.
Број: 01-02-1/10
Мостар: 27.01.2010. године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКA
Слађана Готовац, с.р.
_______________________________________
2.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:

Broj 1 - Strana 9

4/04), Izmjena Statuta Grada Mostara ( „Službeni
glasnik Grada Mostara“ broj: 8/09) , članka 78., 79.,
121. stavak 1. i članka 128. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj: 12/04), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 4. sjednici održanoj dana 27.01.2010.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
u svezi izrade Programa rada Gradskog vijeća
Grada Mostara za 2010.godinu
Članak 1.
Zadužuju se Gradonačelnik Grada Mostara
i nadležni odjeli Gradske uprave da u roku od 7
dana dostave svoje prijedloge za Program rada
Gradskog vijeća Grada Mostara za 2010.godinu.
Članak 2.
Zadužuju
se
predsjednik,
zamjenici
predsjednika i tajnik Vijeća da dostavljene
prijedloge objedine i naprave prijedlog Programa
rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2010.
godinu, te u roku od 15 dana sazovu sjednicu
Gradskog vijeća Grada Mostara, na kojoj će isti
biti razmatran.
Članak 3.
Potrebito je da u Programu rada Gradskog
vijeća Grada Mostara za 2010. godinu obvezno
budu uključene stavke iz prethodnog Programa
rada, koje nisu bile na Gradskom vijeću, kao
i točke koje su bile predložene a Gradsko vijeće
Grada Mostara ih nije razmatralo.
Članak 4.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.
Broj: 01-02-2/10
Mostar, 27.01.2010.godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, v.r.
_______________________________________
Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara
(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:
4/04), Izmjena Statuta Grada Mostara ( „Službeni
glasnik Grada Mostara“ broj:8/09) , člana 78.,

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

79., 121. stav 1. i člana 128. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj: 12/04), Gradsko vijeće Grada
Mostara na 4. sjednici održanoj dana 27.01.2010.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
u vezi izrade Programa rada Gradskog vijeća
Grada Mostara za 2010. godinu

Broj 1 - Strana 10

(„Градски службени гласник Града Мостара“
број: 12/04), Градско вијеће Града Мостара на
4. сједници одржаној дана 27.01.2010.године,
донијело је
ЗАКЉУЧАК
у вези израде Програма рада Градског
вијећа Града Мостара за 2010.годину

Član 1.
Zadužuju se Gradonačelnik Grada Mostara
i nadležni odjeli Gradske uprave da u roku od 7
dana dostave svoje prijedloge za Program rada
Gradskog vijeća Grada Mostara za 2010. godinu.

Члан 1.
Задужују се Градоначелник Града Мостара
и надлежни одјели Градске управе да у року од
7 дана доставе своје приједлоге за Програм
рада Градског вијећа Града Мостара за 2010.
годину.

Član 2.
Zadužuju
se
predsjednik,
zamjenici
predsjednika i sekretar Vijeća da dostavljene
prijedloge objedine i naprave prijedlog Programa
rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2010.
godinu, te u roku od 15 dana sazovu sjednicu
Gradskog vijeća Grada Mostara, na kojoj će isti
biti razmatran.

Члан 2.
Задужују се предсједник, замјеници
предсједника и секретар Вијећа да достављене
приједлоге обједине и направе приједлог
Програма рада Градског вијећа Града Мостара
за 2010.годину, те у року од 15 дана сазову
сједницу Градског вијећа Града Мостара, на
којој ће исти бити разматран.

Član 3.
Potrebno je da u Programu rada Gradskog
vijeća Grada Mostara za 2010. godinu obavezno
budu uključene stavke iz prethodnog Programa
rada, koje nisu bile na Gradskom vijeću, kao i
tačke koje su bile predložene a Gradsko vijeće
Grada Mostara ih nije razmatralo.

Члан 3.
Потребно је да у Програму рада Градског
вијећа Града Мостара за 2010.годину обавезно
буду укључене ставке из претходног Програма
рада, које нису биле на Градском вијећу, као и
тачке које су биле предложене а Градско вијеће
Града Мостара их није разматрало.

Član 4.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Mostara“.

Члан 4.
Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавит ће се у „Службеном гласнику Града
Мостара“.

Broj: 01-02-2/10
Mostar, 27.01.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slađana Gotovac, s.r.
_______________________________________

Број: 01-02-2/10
Мостар, 27.01.2010.године
ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
Слађана Готовац, с.р.
_______________________________________

На основу члана 28. Статута Града Мостара
(„Градски службени гласник Града Мостара“
број: 4/04), Измјена Статута Града Мостара
( „Службени гласник Града Мостара“ број:
8/09), члана 78., 79., 121. став 1. и члана 128.
Пословника Градског вијећа Града Мостара

GRADONAČELNIK
1.

Na temelju članka 25. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94), članka 61. Zakona o

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine Hercegovačko neretvanske županije“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i članka 43. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Gradonačelnik Mostara, kao
odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Školskog odbora
Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrijela
Jurkića Mostar
Članak 1.
Razrješava se dužnosti člana Školskog
odbora Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrijela
Jurkića Mostar na osobni zahtjev :
1. BORIS JOVANOVIĆ, član iz reda
uposlenika.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 06/2-40-12219/09
Mostar, 18.12.2009.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.
_______________________________________
Na osnovu člana 25. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 61. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene
novine Hercegovačko neretvanskog kantona“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i člana 43. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Gradonačelnik Mostara, kao
odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Školskog odbora
Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrjela
Jurkića Mostar
Član 1.
Razrješava se dužnosti člana Školskog
odbora Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrijela
Jurkića Mostar na lični zahtjev:

Broj 1 - Strana 11

1. BORIS JOVANOVIĆ, član iz reda
zaposlenika.
Član 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 06/2-40-12219/09
Mostar, 18.12.2009.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.
_______________________________________
На основу члана 25. Закона о установама
(„Службени лист Републике Босне и
Херцеговине“ број 6/92, 8/93 и 13/94), члана 61.
Закона о средњошколском одгоју и образовању
(„Службене новине Херцеговачко неретванског
кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04 и 8/06) и
члана 43. Статута Града Мостара („Градски
службени гласник Града Мостара“ број 4/04),
Градоначелник Мостара, као одговорни јавни
службеник, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског одбора
Средње школе ликовних умјетности
Габрјела Јуркића Мостар
Члан 1.
Разрјешава се дужности члана Школског
одбора Средње школе ликовних умјетности
Габријела Јуркића Мостар на лични захтјев:
1. БОРИС ЈОВАНОВИЋ, члан из реда
запосленика.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавити ће се у „Службеним
новинама Федерације Босне и Херцеговине“ и
„Службеном гласнику Града Мостара“.
Број: 06/2-40-12219/09
Мостар, 18.12.2009.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић, с.р.
_______________________________________

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

2.

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“ broj 34/03), članka 61.
Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine Hercegovačko neretvanske
županije“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članka 43.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj 4/04) i članka 14. Odluke
o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač
je Grad Mostar, te njihovim pravima, obvezama i
odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 5/05), Gradonačelnik Mostara, kao odgovorni
javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o konačnom imenovanju člana Školskog
odbora Srednje škole likovnih umjetnosti
Gabrijela Jurkića Mostar
Članak 1.
U Školski odbor Srednje škole likovnih
umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar imenuje se :
1. ILIJA KEGELJ, član iz reda uposlenika.
Članak 2.
Mandat člana iz članka 1. ovog Rješenja traje
do kraja vremena na koje je imenovan Školski
odbor.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 6/2-40-12219/09-1
Mostar, 18.12.2009.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.
_______________________________________
Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“ broj 34/03), člana 61.
Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
(„Službene novine Hercegovačko neretvanskog

Broj 1 - Strana 12

kantona“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 43.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj 4/04) i člana 14. Odluke o
kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač
je Grad Mostar, te njihovim pravima, obavezama
i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 5/05), Gradonačelnik Mostara, kao odgovorni
javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o konačnom imenovanju člana Školskog
odbora Srednje škole likovnih umjetnosti
Gabrijela Jurkića Mostar
Član 1.
U Školski odbor Srednje škole likovnih
umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar imenuje se :
1. ILIJA KEGELJ, član iz reda zaposlenika.
Član 2.
Mandat člana iz člana 1. ovog Rješenja traje
do kraja vremena na koje je imenovan Školski
odbor.
Član 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 6/2-40-12219/09-1
Mostar, 18.12.2009.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.
_______________________________________
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Федерације
Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“ број 34/03),
члана 61. Закона о средњошколском одгоју и
образовању („Службене новине Херцеговачко
неретванског кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04
и 8/06), члана 43. Статута Града Мостара
(„Градски службени гласник Града Мостара“
број 4/04) и члана 14. Одлуке о критеријима
и поступку за именовање управних одбора/
управних вијећа јавних установа чији оснивач
је Град Мостар, те њиховим правима, обавезама
и одговорности („Службени гласник Града

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Мостара“ број 5/05), Градоначелник Мостара,
као одговорни јавни службеник, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о коначном именовању члана Школског
одбора Средње школе ликовних умјетности
Габријела Јуркића Мостар
Члан 1.
У Школски одбор Средње школе ликовних
умјетности Габријела Јуркића Мостар именује
се:
1. ИЛИЈА КЕГЕЉ, члан из реда
запосленика.
Члан 2.
Мандат члана из члана 1. овог Рјешења
траје до краја времена на које је именован
Школски одбор.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавити ће се у „Службеним
новинама Федерације Босне и Херцеговине“ и
„Службеном гласнику Града Мостара“.
Број: 6/2-40-12219/09-1
Мостар, 18.12.2009.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић, с.р.
_______________________________________
3.

Na temelju članka 25. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94), članka 61. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine Hercegovačko neretvanske županije“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i članka 43. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Gradonačelnik Mostara, kao
odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Školskog odbora Javne
ustanove Srednje građevinske škole Mostar
Članak 1.
Razrješava se dužnosti člana Školskog
odbora Javne ustanove Srednje građevinske škole
Mostar:

Broj 1 - Strana 13

1. SENAD OMERIKA,
uposlenika.

član

iz

reda

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 06/2-40-378/10
Mostar, 14.01.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.
_______________________________________
Na osnovu člana 25. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 61. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene
novine Hercegovačko neretvanskog kantona“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i člana 43. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Gradonačelnik Mostara, kao
odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Školskog odbora Javne
ustanove Srednje građevinske škole Mostar
Član 1.
Razrješava se dužnosti člana Školskog
odbora Javne ustanove Srednje građevinske škole
Mostar:
1. SENAD OMERIKA, član iz reda
zaposlenika.
Član 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 06/2-40-378/10
Mostar, 14.01.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.
_______________________________________
На основу члана 25. Закона о установама
(„Службени лист Републике Босне и
Херцеговине“ број 6/92, 8/93 и 13/94), члана 61.

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Закона о средњошколском одгоју и образовању
(„Службене новине Херцеговачко неретванског
кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04 и 8/06) и
члана 43. Статута Града Мостара („Градски
службени гласник Града Мостара“ број 4/04),
Градоначелник Мостара, као одговорни јавни
службеник, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског одбора
Јавне установе
Средње грађевинске школе Мостар
Члан 1.
Разрјешава се дужности члана Школског
одбора Јавне установе Средње грађевинске
школе Мостар :
1. СЕНАД ОМЕРИКА, члан из реда
запосленика.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавити ће се у „Службеним
новинама Федерације Босне и Херцеговине“ и
„Службеном гласнику Града Мостара“.
Број: 06/2-40-378/10
Мостар, 14.01.2010.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић, с.р.
_______________________________________
4.

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“ broj 34/03), članka 61.
Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine Hercegovačko neretvanske
županije“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članka 43.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj 4/04) i članka 14. Odluke
o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač
je Grad Mostar, te njihovim pravima, obvezama i
odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 5/05), Gradonačelnik Mostara, kao odgovorni
javni službenik, donosi

Broj 1 - Strana 14

R J E Š E NJ E
o konačnom imenovanju člana Školskog
odbora Javne ustanove
Srednje građevinske škole Mostar
Članak 1.
U Školski odbor Javne ustanove Srednje
građevinske škole Mostar imenuje se:
1. GALIB BEGOVIĆ, član iz reda
uposlenika.
Članak 2.
Mandat člana iz članka 1. ovog Rješenja traje
do kraja vremena na koje je imenovan Školski
odbor.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 6/2-40-378/10-1
Mostar, 14.01.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.
_______________________________________
Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“ broj 34/03), člana 61.
Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
(„Službene novine Hercegovačko neretvanskog
kantona“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 43.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj 4/04) i člana 14. Odluke o
kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač
je Grad Mostar, te njihovim pravima, obavezama
i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 5/05), Gradonačelnik Mostara, kao odgovorni
javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o konačnom imenovanju člana Školskog
odbora Javne ustanove
Srednje građevinske škole Mostar
Član 1.
U Školski odbor Javne ustanove Srednje
građevinske škole Mostar imenuje se:

Siječanj / Januar 2010.

1. GALIB BEGOVIĆ,
zaposlenika.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara
član

iz

reda

Član 2.
Mandat člana iz člana 1. ovog Rješenja traje
do kraja vremena na koje je imenovan Školski
odbor.
Član 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.

Broj: 6/2-40-378/10-1
Mostar, 14.01.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.
_______________________________________
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Федерације
Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“ број 34/03),
члана 61. Закона о средњошколском одгоју и
образовању („Службене новине Херцеговачко
неретванског кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04
и 8/06), члана 43. Статута Града Мостара
(„Градски службени гласник Града Мостара“
број 4/04) и члана 14. Одлуке о критеријима
и поступку за именовање управних одбора/
управних вијећа јавних установа чији оснивач
је Град Мостар, те њиховим правима, обавезама
и одговорности („Службени гласник Града
Мостара“ број 5/05), Градоначелник Мостара,
као одговорни јавни службеник, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о коначном именовању члана Школског
одбора Јавне установе
Средње грађевинске школе Мостар
Члан 1.
У Школски одбор Јавне установе Средње
грађевинске школе Мостар именује се:
1. ГАЛИБ БЕГОВИЋ, члан из реда
запосленика.
Члан 2.
Мандат члана из члана 1. овог Рјешења
траје до краја времена на које је именован
Школски одбор.

Broj 1 - Strana 15

Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавити ће се у „Службеним
новинама Федерације Босне и Херцеговине“ и
„Службеном гласнику Града Мостара“.

Број: 6/2-40-378/10-1
Мостар, 14.01.2010.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић, с.р.
_______________________________________
5.

Na temelju članka 25. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94), članka 61. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine Hercegovačko neretvanske županije“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i članka 43. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Gradonačelnik Mostara, kao
odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Školskog odbora
Srednje medicinske škole sestara milosrdnica
Mostar
Članak 1.
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora Srednje medicinske škole sestara
milosrdnica
Mostar zbog prestanka statusa
roditelja učenika:
1. LJUBICA RAJIČ, član iz reda roditelja i
2. VERA MARIĆ, član iz reda roditelja.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.
Broj: 06/2-40-523/10
Mostar, 18.01.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.
_______________________________________
Na osnovu člana 25. Zakona o ustanovama
(„Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“
broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 61. Zakona o

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene
novine Hercegovačko neretvanskog kantona“
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i člana 43. Statuta
Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada
Mostara“ broj 4/04), Gradonačelnik Mostara, kao
odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Školskog odbora
Srednje medicinske škole sestara milosrdnica
Mostar

Broj 1 - Strana 16

сестара милосрдница Мостар због престанка
статуса родитеља ученика:
1. ЉУБИЦА РАЈИЧ, члан из реда
родитеља и
2. ВЕРА МАРИЋ, члан из реда родитеља.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавити ће се у „Службеним
новинама Федерације Босне и Херцеговине“ и
„Службеном гласнику Града Мостара“.

Član 1.
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora Srednje medicinske škole sestara
milosrdnica
Mostar zbog prestanka statusa
roditelja učenika:
1. LJUBICA RAJIČ, član iz reda roditelja i
2. VERA MARIĆ, član iz reda roditelja.

Број: 06/2-40-523/10
Мостар, 18.01.2010.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић, с.р.
_______________________________________

Član 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“ broj 34/03), članka 61.
Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine Hercegovačko neretvanske
županije“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članka 43.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj 4/04) i članka 14. Odluke
o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač
je Grad Mostar, te njihovim pravima, obvezama i
odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 5/05), Gradonačelnik Mostara, kao odgovorni
javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora Srednje medicinske škole sestara
milosrdnica Mostar

Broj: 06/2-40-523/10
Mostar, 18.01.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.
_______________________________________
На основу члана 25. Закона о установама
(„Службени лист Републике Босне и
Херцеговине“ број 6/92, 8/93 и 13/94), члана 61.
Закона о средњошколском одгоју и образовању
(„Службене новине Херцеговачко неретванског
кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04 и 8/06) и
члана 43. Статута Града Мостара („Градски
службени гласник Града Мостара“ број 4/04),
Градоначелник Мостара, као одговорни јавни
службеник, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Школског одбора
Средње медицинске школе сестара
милосрдница Мостар
Члан 1.
Разрјешавају се дужности чланови
Школског одбора Средње медицинске школе

6.

Članak 1.
U Školski odbor Srednje medicinske škole
sestara milosrdnica Mostar imenuju se :
1. VESNA ĆAVAR, član iz reda oditelja i
2. DANIJEL MIKULIĆ, član iz reda
roditelja.
Članak 2.
Mandat članova iz članka 1. ovog Rješenja
traje do kraja vremena na koje je imenovan Školski
odbor.

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 1 - Strana 17

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.

Broj: 6/2-40-523/10-1
Mostar, 18.01.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.
_______________________________________

Broj: 6/2-40-523/10-1
Mostar, 18.01.2010.godine
GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.
_______________________________________

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Федерације
Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“ број 34/03),
члана 61. Закона о средњошколском одгоју и
образовању („Службене новине Херцеговачко
неретванског кантона“ број 8/00, 4/04, 5/04
и 8/06), члана 43. Статута Града Мостара
(„Градски службени гласник Града Мостара“
број 4/04) и члана 14. Одлуке о критеријима
и поступку за именовање управних одбора/
управних вијећа јавних установа чији оснивач
је Град Мостар, те њиховим правима, обавезама
и одговорности („Службени гласник Града
Мостара“ број 5/05), Градоначелник Мостара,
као одговорни јавни службеник, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о коначном именовању чланова Школског
одбора Средње медицинске школе сестара
милосрдница Мостар

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“ broj 34/03), člana 61.
Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
(„Službene novine Hercegovačko neretvanskog
kantona“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 43.
Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik
Grada Mostara“ broj 4/04) i člana 14. Odluke o
kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač
je Grad Mostar, te njihovim pravima, obavezama
i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“
broj 5/05), Gradonačelnik Mostara, kao odgovorni
javni službenik, donosi

R J E Š E NJ E
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora Srednje medicinske škole sestara
milosrdnica Mostar
Član 1.
U Školski odbor Srednje medicinske škole
sestara milosrdnica Mostar imenuju se :
1. VESNA ĆAVAR, član iz reda oditelja i
2. DANIJEL MIKULIĆ, član iz reda
roditelja.

Члан 1.
У Школски одбор Средње медицинске
школе сестара милосрдница Мостар именују
се:
1. ВЕСНА ЋАВАР, члан из реда одитеља
и
2. ДАНИЈЕЛ МИКУЛИЋ, члан из реда
родитеља.
Члан 2.
Мандат чланова из члана 1. овог Рјешења
траје до краја времена на које је именован
Школски одбор.

Član 2.
Mandat članova iz člana 1. ovog Rješenja
traje do kraja vremena na koje je imenovan Školski
odbor.

Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавити ће се у „Службеним
новинама Федерације Босне и Херцеговине“ и
„Службеном гласнику Града Мостара“.

Član 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom
glasniku Grada Mostara“.

Број: 6/2-40-523/10-1
Мостар, 18.01.2010.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић, с.р.
_______________________________________

Siječanj / Januar 2010.

SLUŽBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 1 - Strana 18

nakladnik / izdavač ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje se
objavljuju u dijelu “Objave i oglasi”.
“SLUŽBENI GLASNIK GRADA MOSTARA”
Nakladnik / izdavač: GRAD MOSTAR
Za nakladnika / izdavača: Tajnik / sekretar Stručne službe Gradskog vijeća: tel.: 036 / 514-254,
514-250, faks: 514-250
List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2010. godinu iznosi 117,00 KM sa PDV-om. Pretplata,
prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Rade Bitange 13A u Mostaru. Žiro račun broj:
1610200009950649 kod Raiffeisen bank d.d. BiH GF Mostar.
Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne možemo garantovati prijem svih prethodno
izdatih brojeva.
Tisak / štampa: IC štamparija Mostar, Karađozbegova 1.
Naklada / tiraž: 200 primjeraka