REHABILITACIJA-PRAKTIČNI DIO 1.

Prema Konveciji ( 159) o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koje mjere je nepohodno preduzeti, na nacionalnoj osnovi, za razvoj službi profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom? Nadležne vlasti moraju poduzimati mjere za osiguranje i evaluaciju službi za profesionalnu rehabilitaciju, stručno osposobljavanje, posredovanje, zapošljavanje i ostalih srodnih službi kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da dobiju i zadrže zaposlenje, te da u tom zaposlenju napreduju. Moraju se poduzimati mjere za poticanje osnivanja i razvoja službi profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u ruralnim područjima i udaljenim zajednicam 2. Uslovi za sticanje prava za osposobljavanje za život i rad Pravo za osposobljavanje za život i rad ostvaruju djeca ometena u psihofizičkom razvoju i odrasla lica sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima na način i pod uvjetima utvrđenim federalnim i ovim zakonom. Lice koje se radi osposobljavanja za život i rad upućuje u internatski smještaj ima pravo na troškove smještaja ishrane i prevoza (zakon o socijalnoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata). 3. Na osnovu kojeg zakona i člana je donesen Pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti i osnovne odredbe Pravilnika Na osnovu člana 98. Stav 3.Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i člana 6 Statuta Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje BiH Upravni odbor Društvenog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje BiH, na sjednici održanoj 20.maja 1999 donosi:pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti. Ovim pravilnikom određuju se stručni organi za davanje nalaza, ocjene i mišljenja o invalidnosti osiguranika, o potpunoj nesposobnosti za rad i privređivanje, potpune nesposobnosti za privređivanje, potpune nesposobnosti za samostalan život i rad, postupak za utvrđivanje ovih činjenica, način vršenja kontrole nalaza o ocjeni mišljenja sadržaj nalaza o ocjeni mišljenja potrebna medicinska dokumentacija, sadržaj obrazaca koji se upotrebljavaju u postupku ocjene i druga pitanja od značaja za utvrđivanje činjenica od kojih zavisi ostvarivanje prava iz penzijsko invalidskog osiguranja. 4. Stručni organi za ocjenu radne sposobnosti Ocjenu radne sposobnosti i utvrđivanju drugih osnova za ostvarivanje prava iz PIO vrši stručni organ u sastavu od najmanje dva ljekara specijaliste.Stručni organ obrazuje se kao stručni organ u prvom stepenu i stručni organ u drugom stepenu.Stručni organ u prvom stepenu donosi nalaz ocjenu i mišljenje kada se ocjena radne sposobnosti, odnosno utvrđivanje drugih osnova za ostvarivanje prava iz PIO vrši povodom zahtjeva za ostvarivanje prava iz PIO. Stručni organ u drugom stepenu donosi nalaz ocjenu i mišljenje kada se ocjena radne sposobnosti odnosno utvrđivanje drugih osnova za utvrđivanje prava iz PIO vrši povodom žalbe na riješenje o ostvarenju prava u prvom stepenu.Nalaz ocjenu i mišljenje povodom žalbe na riješenje o ostvarivanju prava ne može dati stručni organ na osnovu čijeg je nalaza, ocjene i mišjenja doneseno prvostepeno riješenje o pravu. 5.Uz zahtjev za ocjenu radne sposobnosti prilaže se i druga dokumentacija. Koja? Uz zahtjev iz člana 11 pravilnika o ocjenjivanju radne sposobnosti dostavljaju se i sljedeći dokumenti:klinički nalazi, labaratorijski nalazi, nalazi funnkcionalne dijagnostike, specijalistički

nalazi, dijegnoze i mišljenja odgovarajučih organizacija odnosno ljekara kod kojih se osiguranik liječi i drugi dokazi koji su od značaja za ocjenu radne sposobnosti, sa obaveznim minimumom medicinske dokumentacije utvrđeni ovim pravilnikom izvještaj sa nalazom i mišljenjem nadležnog ljekara obrazac P2, podaci o radnom mjestu na kojem je osiguranik radio prije pokretanja postupka za ostvarenje prava po osnovu invalidnosti, tehničko-tehnološke i organizacione karakteristike rada, uslovi rada, i mjerama zaštite na radu obrazac P3. 6.Po kojim kriterijima se određuje invalidnost I kategorije ? Kada se utvrdi da je osiguranik postao nesposoban za obavljanje poslova radnog mjesta koje je obavljao prije nastanka invalidnosti i da ne može da obavlja druge poslove koje odgovaraju njegovim psihofizičkim sposobnostima sa ili bez prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije, stručni organ donosi nalaz, ocjenu i mišljenje da kod osiguranika postoji I kategorija invalidnosti. 7.Po kojim kriterijima se određuje invalidnost II kategorije? Nalaz, ocjenu i mišljenje da postoji II kategorija invalidnosti, stručni organ donosi kada utvrdi da je osiguranik postao potpuno nesposoban za obavljanje poslova radnog mjesta koje je obavljao prije nastanka invalidnosti i da se promijenjenom radnom sposobnošću s punim radnim vremenom može raditi na drugim poslovima koje odgovaraju njegovim psihofizičkim sposobnostima, ili se prekvalifikacijom, odnosno dokvalifikacijom može osposobiti za drugi odgovarajuči posao. 8.Kada se dijete smatra potpuno nesposobno za samostalan rad i privređivanje? Potpuna i trajna nesposobnost za rad, od koje zavisi pravo na porodičnu penziju smatra se kod dijeteta.Potpuna nesposobnost za samostalan život i rad prije navršene 15 god života postoji kada se dijete ne može osposobiti za rad pod redovnim a ni pod posebnim uvjetima.Potpuna i trajna nesposobnost za život i rad postoji kada dijete postanene sposobno za samostalan život i rad poslije 15 god života. 9.Uloga i rad stručnog organa u drugom stepenu po Pravilniku o ocjenjivanju radne sposobnosti. Stručni organ u II stepenu ocjenjuje pravilnost nalaza, ocjene i mišljenja stručnog organa u I stepenu, povodom žalbe na prvostepeno riješenje, a na zahtjev službe nadležne za riješavanje o pravima iz PIO u II stepenu.Nalaz ocjena i mišljenje stručnog organa u II stepenu obrazac D2 sadrži:lične podatke o osiguraniku, ocjenu i mišljenje stručnog organa u I stepenu bitne navode žalbe osiguranika kojima se osporava pravilnost nalaza, dopunu kliničkih i drugih nalaza, dijagnoza bolesti, mišljenje o pravilnosti nalaza, obrazloženje nalaza, mišljenje o potrebi ponovnog pregleda. 10.Kontrola nalaza, ocjene i mišljenja stručnog organa Nalaz, ocjena i mišljenje stručnog organa obavezno podliježu kontroli.Kontrolu vrši ljekar specijalista sa dugogodišnjim iskustvom na ocjeni radne sposobnosti.Kada ljekar kontrolor u obavljanju kontrole nalaza opcjenje i mišljenja utvrdi da je pravilno ocjenjena radna sposobnost osiguranika odnosno utvrđeni drugi osnovi za utvrđivanje prava iz PIO, daje saglasnost na nalaz, ocjenu i mišljenje stručnog organa svojim potpisom i pečatom.U slučaju da ljekar-kontrolor ne prihvati nalaz, ocjenu i mišljenje stručnog organa vraća nalaz ocjenu i mišljenje stručnog organa, ukazujući na uoćene nedostatke i daje upustva za njihovo otklanjanje u pismenoj formi. 11.Postupak za upućivanje osiguranika na ocjenu radne sposobnosti prema Pravilniku o ocjenjivanju radne sposobnosti.

Ocjena radne sposobnosti i utvrđivanje drugih osnova za ostvarivanje prava iz PIO vrši se po zahtjevu za ostvarivanje prava iz PIO(član 2).Zahtjev za ocjenu iz člana 2 pravilnika dostavlja stručnom organu služba nositelja osiguranja nadležna za riješavanje o pravim iz PIO.Zahtjev sadrži podatke o osiguranuku adresu prebivališta podatke o svojstvu osiguranika, o stručnoj spremu, o penzijskom stažu, da li postoji invalioditet po drugom osnovu, po tome da li je ranije i kada vršeno ocjenjivanje, kao i šta treba utvrditi ocjenjivanjem. 12.Na osnovu kojeg zakona i člana je donesen Pravilnik o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama i koje su osnovne odredbe Pravilnika? Pravilnik o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i maldim sa posebnim potrebama donešen je na osnovu člana 6 i 31 zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom i člana 81 zakona o kantonalnoj upravi.Opće odredbe-ovim pravilnikom propisuje se:način otkrivanja, obrazovanja, sastav i rad stručnih komisija za utvrđivanje sposobnosti i određivanje podrške djeci i maldim sa posebnim potrebama, postupak ocjenjivanja sposobnosti i evidencije djece sa posebnim potrebama vrsta i stepen ometenosti, određivanje podrške, sadržaj nalaza i mišljenja i potrebni obrasci za pristupanje komisija. 13.Način otkrivanja djece sa posebnim potrebama prema Pravilniku o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama. Otkrivanje djece i omladine sa posebnim potrebama vrše roditelji, ustanove zdravstvene djelatnosti, odgojno obrazovne ustanove, centri za socijalni rad i invalidska udruženja.Prijedlog za pokretanje dijagnosticiranja i određivanja podrške djeci i mladim vrše stručni timovi u zavisnosti od uzrasta pri akušerskoj klinici, savjetovališta za djecu Doma zdravlja, pedrijatrijske klinike, obdaništa, osnovne škole i druge institucije.Vrijeme, mjesto i način opservacije predlažu nadležni timovi. 14.Uloga centara za socijalni rad u procesu procjene sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima. Postupak za određivanje sposobnosti i određivanje podrške djeci i omladini sa posebnim potrebama pokreće i vodi centar za socijalni rad po službenoj dužnosti ili po prijavi lica odnosno ustanove.Centar za socijalni rad prikuplja svu stručnu dokumentaciju koju dopunjava socioanamnestičkim podacima i listu dostavlaj prvostepenoj komisiji.Po prijemu dokumentacije i podataka predsjednik prvostepene komisije saziva komisiju, predaje nalaze i mišljenja na sjernici. 15.Utvrđivanje sposobnosti i određivanje podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama prema Pravilniku o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama. Utvrđivanje sposobnosti i odeđivanje podrše djeci i omladini sa posebnim potrebama vrše stručne komisije uz obavezno praćenje stanja.Stručne komisije rade u I i II stepenu.Prvi stepen je na kantonalnom nivou a drugi na federalnom.Komisiju za utvrđivanje sposobnosti i određivanje podrške djeci i omladini sa posebnim potrebama uobrazuje u prvomi drugom stepenu kantonalno ministarstvo ili druga institucija kojoj ministarstvo povjeri poslove ocjene. 16.Nadležnosti i sastav stručnih komisija za procjenu sposobnosti djece i mladih Prvostepenu stručnu komisiju čini: Za djecu i mlade sa oštečenjima vida:pedijatar, odnosno ljekar specijalista školske medicine, oftamolog, klinički psiholog, defektolog, neuropsihijatar i socijalni radnik.

Za djecu i mlade sa oštečenjem sluha:pedijatar, otorinolaringolorog, klinički psiholog, defektolog, neuropsihijatar i socijalni radnik. Za djecu i mlade sa poremečajima glasa govora i jezika:pedijatar, otorinolaringolorog, klinički psiholog, defektolog neuropsihijatar i socijalni radnik. Za djecu i mlade sa tjelesnim oštečenjima i hroničnim bolestima:pedijatar, fizijatar, klinički psiholog, defektolog, neuropsihijatar i socijalni radnik. Za djecu i malde sa kombinovanim smetnjama:pedijatar, klinički psiholog, defektolog iz odgovarajučih područja, neuropsihijatar i socijalni radnik. Za djecu i malde sa poremečajima u ponašanju:pedijatar, klinički psiholog, socijalni pedagog, neuropsihijatar i socijalni radnik. Drugostepena stručna komisija sastoji se od pet članova:pedijatra, klinički psiholog socijalni radnik, defektolog, ljekar specijalista odgovarajuče specijalnosti zavisno od kategorije djece i mladih sa posebnim potrebama. 17.Postupak za procjenu sposobnosti i određivanje podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama. Postupak za procjenu sposobnosti i određivanje podršeke djeci i omladini sa posebnim potrebama pokreće i vodi centar za socijalni rad po službenoj dužnosti ili po prijavi lica.centar za socijalni rad prikuplja svu stučni dokumentaciju koju prikuplja socioanamnestičkim podacima i listu dostavlja prvostepenoj komisiji.U prijemu dokumentacije i prethodnih podataka predsjedink prvostepene komisije saziva komisiju, koja daje nalaz i mišljenja na sjernici. 18.Vrste i stepen teškoća u razvoju Djeca i mladi sa posebnim potrebama su: 1.sa oštećenjem vida 2.sa oštećenjem sluha 3.sa poremečajima glasa govora i jezika 4.sa tjelesnim oštečenjima i hroničnim bolestima 5.sa teškoćama u psihičkom razvoju 6.djeca i mladi sa hroničnim bolestima 7.sa kombinovanim smetnjama 8.sa poremećajima u ponašanju i psihičkim bolestima 19.Sadržaj nalaza i mišljenja o procjeni sposobnosti djece i mladih. Nalaz i mišljenje pvostepene komisije sadrži: -lične podatke, porodično, rođeno i očevo ime, dan, mjesec i god rođenje, mjesto zanimanje roditelja i prebivalište -iscrpnu ličnu i porodičnu anamnezu -opis socijalnog stanja sa bližim podacima o ličnom, porodičnom i materijalnim prilikama i uslovima života -potpunu dijagnozu sa potrebnim kliničkim i drugim nalazima -obrazloženje nalaza o sposobnosti lica ometenog u razvoju

-mišljenje o mjerama koje je potrebno preduzeti za njegovo liječenje, zaštitu, vaspitanje, obrazovanje i osposobljavanje za život -datum kada treba izvršiti ponovni pregled sa kratkim obrazloženjem potrebe za takvim pregledom 20.Na osnovu kojeg zakona je donesen Pravilnik o ocjenjivanju oštećenja organizma kod lica sa invaliditetom i koje su njegove osnovne odredbe? Na osnovu člana 18 zakona o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata zaštite porodica sa djeom federalni ministar rada i socijalne politike donosi "pravilnik o ocjenjivanju oštećenja organizma kod lica sa invaliditeta u postupku ostvarivanja prava po zakonu o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom". Ovim pravilnikom uređuje se postupak i način ocjenjivanja oštećenja organizma kod lica sa invaliditetom kod riješavanja njihovih prava po zakonu o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i porodica sa djecom. 21.Ko donosi nalaz,ocjenu i mišljenje o procentu oštećenja organizma, koja prava imaju osobe sa oštećenjem organizma i od čega zavise ta prava? Nalaz ocjenu i mišljenje o procentu oštečenja organizma na osnovu kojeg lice sa invaliditetom imaju prava na ličnu invalidninu, nalaz ocjenu i mišljenje o oštećenju organizma na osnovu kojeg lica sa invaliditetom imaju prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i prava na ortopedski dodatak donosi stručni organ za ocjenjivanje radne sposobnosti federalnog zavoda za PIO. 22.Postupak za ocjenjivanje oštećenja organizma prema Pravilniku o ocjenjivanju oštećenja organizma kod lica sa invaliditetom Stručni organ u I stepenu donosi nalaz, ocjenu mišljenje na pismeni zahtjev centra za socijalni rad ili općinske službe za upravu kojoj su povjereni poslovi socijalne zaštite.Stručni organ u II stepenu po žalbi ili postupku revizije donosi nalaz ocjenu i mišljenje na pismeni zahtjev federalnog ministarstva rada i socijalne politike. 23.Uvjeti za sticanje prava za osposobljavanje za život i rad-ponavlja se drugo pitanje 24.Kada i gdje je usvojena Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom , koja je njena svrha i opšte obaveze? Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom usvojena je u Njujorku 13 decembra 2006 godine. Svrha ove konvencije je unapređenje zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba sa invaliditetom i unapređenje poštivanja nihovog urođenog dostojanstva.Osobe sa invaliditetom su one osobe koje imaju7 dugotrajna tjelesna mentalna intelektualna ili osjetilna oštečenja koja u međudjelovanju sa različitim preprekama mogu spriječavati njihovo puno i efikasno sudjelovanje u društvu na ravnopravne osnove sa drugima. 25.Objasniti prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, žena sa ivaliditetom ( član 6), djeca sa invaliditetom( član 7) i podizanje svijesti ( član 8). Države članice će poduzimati sve odgovarajuče mjere radi osiguranja punog razvoja, napretka i osnaživanja položaja žena kako bi im zajamčile korištenje i uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda navedenih u ovoj konvenciji.(član 6)

Države članice osigurat će da djeca sa teškoćama u razvoju imaju prava slobodno izraziti svoje stavove o svim pitanjima koja se tiču, a njihovim ćće se stavovima dati odgovarajuče značenje sukladno njihovoj dobi i zrelosti, ravnopravno sa drguom djecom a u ostvarivanju njihovog prava biti će im pružena pomoć u skladu sa razinom teškoća u razvoju i uzrastu (član 7) Države članice se obavezuju usvojiti efikasne i primjerene mjere u svrhu:podizanja razine svijesti u svim segmentima društva, borbe protiv stereotipa i predrasuda, unašpređenje svijesti o sposobnostim i doprinosu osoba sa invaliditetim.Mjere za postizanje navedenih ciljeva uključuju:pokretanje i provođenje djelotvornih kampanja podizanje svijesti i javnosti s ciljem:senzibiliranja javnosti za prava osoba sa invaliditetom, promovisanje pozitivne percepcije osoba sa invaliditetom, pronicanje priznavanja vještina, vrijednosti i sposobnosti osoba sa invaliditetom, njegova stava o poštivanju prava osoba sa invaliditetom na svim razinama obrazovnog sistema poticanje svih srestava javnog prioćavanja na predstavljanje osoba sa invaliditetom na način usklađen sa svrhom ove konvencije. 26.Objasniti prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, pravo na život, rizične situacije i humanitarna krizna stanja! Prtavo na život- države članice potvrđuju urođeno pravo na život svih ljudskih bića i poduzet će sve potrebne mjere kako bi osigurale efikasno uživanje tog prava osobama sa invaliditetom na jednakoj osnovi sa drugima.Države članice poduzet će u skladu sa svojim obavezama proisteklim iz međunarodnog prava uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo koje obuhvata ljudska prava, sve potrebne mjere za osiguranje zaštite i sigurnosti osoba sa invaliditetom u rizičnim situacijama, uključujući situacije oružanog sukoba humanitarnih kriza i prirodne katastrofe. 27.Pojasniti član 12 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, uporediti ga sa aktuelnim zakonodavstvom i navesti obaveze država potpisnica koje proizilaze iz ovog člana Države potpisnice potvrđuju da osobe sa invaliditetom imaju poravo svugdje biti priznate kao osobe jednake pred zakonom, države će prihvatiti da osobe sa invaliditetom imaju pravnu sposobnost, države će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osobama sa invaliditetom osigurale pristup podršci koja bi im bila potrebna za ostvarenje pravne sposobnosti, države će osigurati da sve mjere koje se odnose na ostvarivanje pravne sposobnosti predvide odgovarajuće i djelotvorne zaštitne mehanizme koji će spriječavati zloupotrebu sa skladom sa međunarodnim pravom koje obuhvata ljudska prava, države će poduzeti odgovarajuće ii djelotvorne mjere radi osiguranja jednakih prava osoba sa invaliditetom da posjeduju ili nasljeđuju imovinu, kontroliraju svoje finansijske poslove te će osigurati da osobe sa invaliditetom nebudu bez vlastite volje lišene svog vlasništva. 28.Sloboda od iskorištavanja, nasilja i zlostavljanja, neovisno življenje i uključenost u zajednicu prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom Sloboda od iskorištavanja, nasilja i zlostavljanja- države će poduzeti sve prikladne zakonodavne, upravne socijalne obrazovne i druge mjere radi zaštite osoba sa invaliditetom ksko unutar tako i izvan njihovog doma od svih oblika izrabljivanja nasilja i zlostavljanja, uključujući i aspekte istih vezanih uz spol. Države će poduzeti sve primjerene mjere radi sprečavanja svih oblika izrabljivanja i zlostavljanja, osiguravajući osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama i njegovateljima odgovarajuće oblike pomoći i potpore koji uvažavaju njihovu spol i dob, uključujući i osiguravanje informacija i edukacije o tome kako izbjeći, prepoznati i izvjestiti o slučajevima izrablivanja nasilja i zlostavljanja.

Neovisno življenje i uključenost u zajednicu prema- države priznaju jednako pravo svim osobama sa invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, da će poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi olakšale osobama sa invaliditetom puno uživanje ovog prava i puno uključenje i sudjelovanje u zajednici uključujući i osiguranje sl: mogućnosti da osobe sa invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka, pristupa širokom rasponu usluga koje različite službe pružaju osobama sa invaliditetom,ravnopravni pristup osoba sa invaliditetom uslugama. 29.Poštovanje porodice i zdravstvena zaštita prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom Poštovanje porodice-države će poduzimati djelotvorne i odgovarajuće mjere otklanjanja diskriminacije protiv osoba sa invaliditetom u svim pitanjima vezanim uz brak, obitelj, roditeljstvo i lične odnose a posebno će osigurati na ravnopravnoj osnovi s drugima: -priznavanje prava svih osoba sa invaliditetom -prava osoba sa invaliditetom na slobodno i odgovorno odlučivanje o broju djece -da osobe sa invaliditetom očuvaju svoju plodnost, države će osigurati prava i odgovornost osoba sa invaliditetom u pogledu brige, starateljstva, hraniteljstva i posvojenja djece, države će osigurati da djeca sa teškoćama u razvoju imaju jednaka prava u pogledu porodičnog života, države će osigurati da dijete ne bude odvojeno od svojih roditelja protivno njihovoj volji osim ako nadležna tijela neutvrde da je odvajanje u najboljem interesu djeteta, države će u slučajevima ako uža porodica nije u stanju voditi brigu o djetetu sa teškoćama u razvoju poduzeti sve što je potrebno za alternativno zbrinjavanje u široj porodici. Zdravstvena zaštita-države priznaju pravo osobama sa invaliditetom na uživanje najviših ostvarivih životnih standarda bez diskriminacije na osnovu invaliditeta.Države će posebno osigurati sljedeće: -osigurati osobama sa invaliditetom isti kvalitet i standard besplatnih ili obzirom na cijenu dostupnih zdravstvenih usluga koje se pružaju drugim osobama -osigurati zdravstvene usluge koje su osobama sa invaliditetom posebno potrebne zbog njihovog invaliditeta -pružati ove zdravstvene usluge što je moguče bliže zajednicama u kojim osobe sa invalititetom žive -zahtijevati od zdravstvenih radnika pružanje iste kvalitete usluga osobama sa invaliditetom kao i drugima -zabraniti diskriminaciju osoba sa invaliditetom u pružanju usluga zdravstvenog osiguranja -spriječiti ldiskriminirajuće uskraćivanje zdravstvene zaštite ili zdravstvenih usluga na temelju invaliditeta. 30.Rad i zapošljavanje , sudjelovanje u političkom i javnom životu prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom31. Države priznaju pravo na rad osobama sa invaliditetom na ravnopravnoj osnovi sa drugima;ovo uključuje pravo na mogučnost zrađivanja za život i rad, slobodno odabranog ili prihvačenog na tržištu rada i u radnom okruženju koje je otvoreno uključujući i dostupno osobama sa invaliditetom.Države potpisnice će osigurati i unapređivati ostvarenje prava na rad uključujući pri tom i one koje steknu invaliditet tokom zaposlenja, poduzimanjem odgovarajučih koraka uključujući i zakonodavstvo s ciljem među ostalim:

-zabrana i diskriminacija na temelju invaliditeta u odnosu na sva pitanja vezana uz sve oblike zapošljavanja -zaštita osobe sa invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugima u pogledu ravnopravnih uvjeta rada -osiguravanja ostvarivanja radničkih sindikalnih prava osobama sa invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugim -zapošljavanje osopba sa invaliditetom u javnom sektoru. 31.Osnovne odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i osposobljavanju i zapošljavanju invalida Ovim zakonom uređuju se prava uslovi i postupak profesionalne rehabilitacije, osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom i smanjenom radnom spospobnošću, osnivanje organizacija i djelatnost ustanova, preduzeča i drugih organizacija koje se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanje invalida. 32.Invaliditet i smanjena radna sposobnost prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida Invalid je svako lice kod kojeg postoji čulno, mentalno i tjelesno oštečenje i mentalna retardacija koje za posljedice ima trajnu ili privremenu smanjenu mogučnost rada i zadovoljavanje ličnih potreba u svakodnevnom životu.Invalid smanjenih radnih sposobnosti je lice čiji invaliditet u odnosu na sposobnosti lica bez invaliditeta jednake ili slične životne dobi jednakog ili sličnog obrazovanja u jednakim ili sličnim uslovima rada ima za trajnu ili privremeno smanjenu mogučnost radnog osposobljavanja i zaposlenja na tržištu rada. 33.Profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida Invalid ima pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju pod opštim uslovima a ako je to potrebno zbog vrste i težine invaliditeta ili uspješnosti rehabilitacionog procesa u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju po prilagođenim ili posebnim programima. 34.Pravo na zapošljavanje i uslovi zapošljavanja prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida Invalidi imaju pravo na zapošljavanje na tržištu rada pod opštim ili posebnim uslovima.Pravo na zapošljavanje pod posebnim uslovima imaju invalidi sa najmanje 40% invalidnosti, lica sa najmanje 70% tjelesnog oštečenja i lica sa lakom i umjerenom mentalnom retardacijom. Pravo na zapošljavanje ima invalid kod koga je utvrđena preostala radna sposobnost ako i nije stekao uslove za ostvarivanje prava na bilo koju vrstu penzije.Ako se radno osposobljavanje brši dokvalifikacijom invalida radi zapošljavanja, taj vid radnog osposobljavanja može ostvariti invalid koji nije navršio 55 god života a koji se s obzirom na vrstu preosttale radne sposobnosti, može osposobiti za rad na odgovarajučem poslu s punim radnim vremenom. 35.Preduzeća i ustanove za zapošljavanje pod posebnim uslovima i zaštitne radionice prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida. Preduzeća i ustanove za zapošljavanje-zapošljavanje invalida pod posebnim uslovima podrazumjeva se zapošljavanje u ustanovama i preduzećima koja su za te svrhe osnovana.Kao preduzeća za zapošljavenje invalida smatra se preduzeće u kojem je zaposleno najmanje 50% invalida, ova preduzeća u svom sastavu mogu imati kapacitete za smještaj zaposlenih

invalida.Preduzeća za zapošljavanje invalida mogu osnovati:Republika, opština, odnosno jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanova kao i drugo pravno lice i građani Republike. Zaštitne radionice-osniva se u svrhu zapošljavanja i rada invalida kao ustanova ili preduzeće.Mogu je pojedinačno ili zajednički osnovati jedinica lokalne samouprave, preduzeće, udruženje invalida, udruženje poslodavaca, sindikat, humanitarna organizacija, vjerska zajednica ili drugo fizičko ili pravno lice.Ako su zaštitnu radionicu osnovala dva ili više osnivača, njihova međusobna prava i obaveze uređuju se aktom o osnivanju ili ugovorom. 36.Radni centri, samozapošljavanje, zapošljavanje u porodičnoj ili samostalnoj djelatnosti prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida Radni centar-je javna ustanova koja obezbjeđuje rad invalidima koji se ne mogu zaposliti ili održati zaposlenost pod opštim ili posebnim uslovima ili u zaštitnim radionicama.Invalidom se smatra lice koje ne postiže radni učinak veči od 50% primjeren njegovoj dobi, stručnoj spremi i uslovima rada.Radni centar se osniva radi radno-terapijskih aktivnosti u okviru habilitacije i rehabilitacije invalida, mora imati na radu najmanje 80% invalida u odnosu na broj lica u radnom odnosu, mora za svoj rad ispunjavati uslove u pogledu proistora, opreme te stručnih radnika.Radni centar može osnovati Republika i jedinice lokalne samouprave. Samozapošljavenja-zapošljavanje pod posebnim uslovima invalida, smatra se i samozapošljavanje te zapošljavanje i rad u porodičnom preduzeču ili samostalnoj djelatnosti.Invalid i njegov poslodavac ostvarauju prava iz ovog zakona te prava na olakšice i oslobađanje predviđena drugim propisima. 37.Prema Preporuci br. R ( 99) o principima u vezi sa pravnom zaštitom onesposobljenih odraslih lica, objasniti princip ( 1) poštovanje ljudskih prava i princip ( 2) maksimalna zaštita sposobnosti. Poštivanje ljudskih prava-preporuka jasno naglašava da materijalno i procesno pravo kao i praksa vezana za zaštitu punoljetnih osoba sa umanjenim sposobnostima treba da se temelje na poštovanju dostojanstva svake osobe kao ljudskog bića kao i poštivanje njihovih ljudskih prava i osnovnih sloboda.Ovim se zagovara uspostavljanje širokog spektra fleksibilnih pravnih mjera i zaštite kojima se izbjegava trajno ogranočavanje ili lišenje poslovne sposobnosti ovih osoba, navodeči da zakonodavstvo mora prepoznati činjenicu da se nesposobnostdonošenja odluka može pojavljivati u različitim stepenima. Maksimalna zaštita sposobnosti-prema ovom dokumentu mjere zaštite punoljetnih osoba sa umanjenim sposobnostima ne treba da dotičnu osobu automatski liše njenog prava glasa prava da sačini testament ili da odbije odnosno da pristanak na bilo koju medicinski intervenciju ili da donosi druge odluke lične prirode. 38.Prema Preporuci br. R ( 99) o principima u vezi sa pravnom zaštitom onesposobljenih odraslih lica objasniti princip ( 9) - poštovanje želja i osjećanja dotičnog lica i princip ( 11) - pokretanje postupka . Poštivanje želja i osjećanja dotičnog lica-preporuka potpisuje da se u tom postupku moraju poštovati i uzeti u obzir želje dotične osobe, te da posebnu pažnju potrebno posvetiti u procjenjivanju sposobnosti staratelja da štiti i predstavlja njene interese i dobit. Pokretanje postupka-preporuka ističe da krug lica koja su ovlaštena da pokrenu postupak za ustanovljenje mjere zaštite treba da bude dovoljno širok da bi se obezbjedilo razmatranje mjera zaštite u svim onim slučajevima u kojima su neophodni, te utvrđuje da osoba mora biti

obavještena o postupku koji se tiče njene poslovne sposobnosti na jezik koji razumu+ije ili na drugi način. 39Prema Preporuci br. R ( 99) o principima u vezi sa pravnom zaštitom onesposobljenih odraslih lica objasniti princip( 12) - provjeru i procjenu, princip (13) - pravo na lično izjašnjavanje Provjera i procjena-prema ovom principu ni jedna osobe na može biti lišena poslovne sposobnosti na osnovu vještačenja koje nije utemeljeno na novijim informacijama. Pravo na lično izjašnjavanje-konkretna osoba ima pravo da bude lično saslušana tokom bilo kojeg postupka koji može uticati na njenu poslovnu sposobnost, takav postupak mora ispunjavati standarde Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, što znači da se u samom postupku punoljetnoj osobi sa umanjenim sposobnostim treba omogučiti da predstavi svoje i ispita dokaze koje sud prikupi iz drugih izvora.