www.glassrpske.

com

Petak
5. mart 2010.

Broj 12.150 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Dodik: Moskva podr`ala zajedni~ke projekte
strana 5.

HRONIKA

Savi} oslobo|en optu`be za ubistvo Gari}a
strana 17.

KROZ RS

Sve vi{e mladih u Semberiji se bavi ratarstvom
strana 8.

FOTO: GLAS SRPSKE

\or|e Trifunovi}, posqedwi predsjednik Vojnog suda u Beogradu koji je vodio predmet “Dobrovoqa~ka“
Obarajte stabla da se ne mogu ni milimetra maknuti. Nema prilaza UNPROFOR-ovim vozilima dok predsjednik ne bude u Predsjedni{tvu. Odmah zarobiti sve. Neka sve jedinice koje su blizu Dobrovoqa~ke dejstvuju po vojsci, glasilo Gani}evo nare|ewe, potvrdio Trifunovi} Ministarstvo pravde Srbije pripremilo 310 stranica dokumentacije potrebne za izru~ewe Ejupa Gani}a Srbiji, koja }e u najskorije vrijeme, uz molbu za wegovu ekstradiciju, biti upu}ena vlastima Velike Britanije, potvr|eno “Glasu Srpske“ u tom ministarstvu

Dokazi u predmetu ve}inskog vlasnika Urbanisti~kog zavoda RS Jovana Vidovi}a

Vidovi} investitor u projektima za koje nije pla}ao usluge ni porez
Prema izvje{tajima Slu`be za tehni~ki prijem i kontrolu tehni~ke dokumentacije Zavoda za izgradwu Bawa Luka, koji su u posjedu “Glasa Srpske”, Vidovi} je li~no bio investitor u projektima vi{emilionske vrijednosti koje je besplatno radio Urbanisti~ki zavod strana 7.

DANAS

Srpski tim ne mo`e u “formulu 1“

Stefan GP varao javnost

strana 46.

\or|e Trifunovi}

strane 2. i 3.

RS idu}ih dana o~ekuje drasti~no zahla|ewe uz obilne padavine

Sadik Ahmetovi} onemogu}io da Mladen Mrkaq postane pomo}nik ministra

Spre~avaju imenovawa srpskih kadrova

Pad temperature i za 12 stepeni Celzijusa

Sadik Ahmetovi}

Mrkaqu, koji je zadovoqavao sve uslove konkursa i imao najboqe stru~ne kvalifikacije, dodijeqen mawi broj bodova na pismenom ispitu. Konkurs oboren, jer Bakir Dautba{i} planira da na tu poziciju dovede Srbina koji je bio u Armiji RBiH, ka`e izvor “Glasa Srpske“ iz Parlamenta BiH strana 5.

Zbog nagle promjene temperature, vazdu{nog pritiska i nivoa vlage meteoropate, sr~ani i hroni~ni bolesnici mogli bi da imaju dodatne zdravstvene tegobe, upozoravaju qekari

strana 6.

2 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Vojislav Ko{tunica

Nasuprot Ejupu Gani}u, znam vrlo dobro ko su Englezi. Kre}em se samo po slobodnoj teritoriji. Stjepan Kquji}, ~lan ratnog Predsjedni{tva RBiH

FOTO: GLAS SRPSKE

Pravosu|e Srbije pripremilo obimnu dokumentaciju protiv Ejupa Gani}a

Jednom deklaracijom osuditi sve zlo~ine
BEOGRAD - Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica izjavio je ju~e u Beogradu da bi skup{tine Srbije i Republike Srpske trebalo da zajedno usvoje jednu deklaraciju kojom se osu|uju svi zlo~ini, javila je Srna. - Mi smo jedini narod nad kojim je izvr{en genocid, a ~ija Skup{tina na silu ho}e da proglasi da su Srbi po~inili ge no cid. Ko da je pra vo da se Sre bre ni ca odvo ji od Bratunca, “Oluje“, “Bqeska“ i raznih drugih strati{ta {irom biv{e Jugoslavije. Bezumno je i duboko nepravedno razdvajati nevine `rtve - rekao je Ko{tunica. Prema wegovim rije~ima, ako se usvoji posebna rezolucija o Srebrenici, to zna~i da su nevine srpske `rtve ipak krive zbog toga {to su Srbi.

Sarajevo

Najavili protest pred Ambasadom Britanije
SA RA JE VO - Pro tes tom pred zgra dom Am ba sa de Ve li ke Bri ta ni je u Sa ra je vu u pe tak u 13 ~a so va pri pa dni ci bo ra ~kih or ga ni za ci ja FBiH, stu den ti i sta no vni ci ovog gra da, is ka za }e ne za do voqstvo zbog odlu ke Ve li ke Bri ta ni je o ha p{ewu i za dr`a vawu u pri tvo ru Eju pa Ga ni }a. Okupqawe demonstranata po ~e }e u 12.30 ~a so va na Trgu oslobo|ewa - Ali ja Ize tbe go vi}, is pred Eko nomskog fakulteta u Sarajevu, javqaju agencije. Oda tle }e u~e sni ci pro testa krenuti prema Ambasadi Velike Britanije, gdje }e se sastati s Koordinacionim odborom bora~kih organizacija FBiH.

Srbija ima rok da do 7. aprila dostavi prate}u dokumentaciju i molbu britanskim vlastima za izru~ewe Ejupa Gani}a. Dokumentacija }e odmah po obavqenom prevodu biti dostavqena i to pre roka, ka`u u Ministarstvu pravde Srbije
PI[U: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Srpske vlasti o~ekuju izru~ewe Gani}a

Sud BiH

Vehabija osu|en na dvije godine zatvora
SARAJEVO - Sud BiH osudio je vehabiju Amira Ibrahimija na dvije godine zatvora za krivi~no djelo protiv op{te bez bje dnos ti qudi i imo vi ne ko je je za posqedi cu imalo eksploziju u tr`nom centru “FIS“ Vitez, i to nakon {to je Tu`ila{tvo BiH postiglo sporazum o priznawu krivice, prenose agencije. Ibrahimi je pristao i na svjedo~ewe protiv Suvada \idi}a, koji se tereti za terorizam. Amir Ibrahimi je priznao da je uputio nepoznatu osobu Suvadu \idi}u koji mu je napravio eksplozivnu napravu te da je mogao znati da takva naprava mo`e biti aktivirana na mjestu na kojem se okupqa ve}i broj qudi kao {to je i “FIS“ u Vitezu.

BEOGRAD, SARAJEVO Ministarstvo pravde Srbije pripremilo je 310 stranica dokumentacije potrebne za izru~ewe Ejupa Gani}a Srbiji, koja }e u najskorije vrijeme, uz mol bu za wego vu ekstradiciju, biti upu}ena vlastima Velike Britanije, potvr|eno je “Glasu Srpske“ u tom ministarstvu. - Srbija ima rok da do 7. aprila dostavi prate}u dokumentaciju i molbu britanskim vlastima za izru~ewe Ejupa Gani}a na{oj zemqi, ali doku men ta ci ja }e odmah po obavqenom prevodu biti dostavqena u London i to pre ovog roka - ka`u u Slu`bi za informisawe Ministarstva pravde Srbije. Sud u Londonu u srijedu je odbio zahtjev da Gani} uz kauciju bude pu{ten na slobodu i odredio mu pritvor do kona~ne odluke. Gani} je 1. marta uhap{en u Londonu na osnovu zahtjeva Srbije za izru~ewe zbog ratnih zlo~ina u maju 1992. godine u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu nad pripadnicima

JNA i ubistva 42 nenaoru`ana voj ni ka u po vla ~ewu iz BiH, o ~emu postoje dokazi. Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} rekao je da bi “slu~aj Gani}“ tre ba lo pre pus ti ti pravosudnim institucijama i da se treba uzdr`ati od politi~kih ocjena. - Ako je neko nevin ne treba da se boji ni britanskog pravosu|a, ni pravosu|a Srbije, ni BiH. Ne vidim razloga za nervozu nego za pravno postupawe - rekao je [piri}. Do dao je da se ja vnos ti {aqu razli~ite poruke i da ne bi trebalo polemisati oko toga nego prepustiti pravosu-

dnim institucijama da rade svoj posao i da se to ~ini po istim ar{inima.

[PIRI]: “Slu~aj Gani}“ prepustiti pravosu|u
- Treba da pitamo porodice `rtava u Dobrovoqa~koj kako se one osje}aju. Na kraju, treba svi da budemo pred licem pravde jednaki - kazao je [piri}. Komentari{u}i protestne note iz BiH, koje su upu}ene prema Srbiji i Velikoj Britaniji, [piri} je kazao da “samos tal no po na {awe pojedinaca koji nastupaju u

ARNAUT NANOSI [TETU BiH
U Kabinetu ~lana Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{e Radmanovi}a tvrde da je Damir Arnaut, savjetnik Harisa Silajxi}a, koji je nedavno imenovan za ambasadora BiH u Australiji, istupima u vezi sa hap{ewem Ejupa Gani}a prekr{io me|unarodno priznate diplomatske norme i pravila pona{awa. - Ambasadori nigdje u svijetu ne smiju da komentari{u sudske presude. Ovo {to radi Arnaut je nevi|ena sramota za BiH i wega samog. Time nanosi ogromnu {tetu BiH i sebi kao ambasadoru - ka`u u Radmanovi}evom kabinetu. Isti~u da Arnaut nema pravo da ovako djeluje i da je rije~ o “diplomatskoj nekulturi“. - Arnaut u Londonu djeluje iskqu~ivo u ime Silajxi}a dodaju.

ime institucija BiH vi{e nanosi {tete BiH, nego koristi i vi{e nanosi {tete Gani}u nego {to mu poma`e“. - Politizovawe i zloupotreba zajedni~kih institucija BiH u “slu~aju Gani}“ ne doprinosi stabilizaciji politi~kih prilika u BiH i wenoj sposobnosti da odgovori potrebama evropskih integracija - saop{tio je izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi}. Ambasador BiH u Velikoj Britaniji Jadranka Negodi} i Damir Arnaut, pravni savjetnik bo{wa~kog ~lana Predsje dni{ tva BiH Ha ri sa Silajyi}a i novoimenovani ambasador u Australiji ju~e su u zatvoru u Londonu posjetili Ejupa Gani}a. Arnat je prisustvovao i ro~i{tu u londonskom sudu u svojstvu Gani}evog pravnog savjetnika. Zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Tri{i}-Babi} ju~e je zvani~no upu ti la do pis am ba sa do ru Srbije u BiH Grujici Spasojevi}u u kojem je navela da protestna nota ovog ministarstva upu}ena Ambasadi Srbije u vezi sa hap{ewem Ejupa Gani}a ni je usa gla {e na u MIP-u BiH, niti predstavqa politi~ki stav ovog ministarstva.

Pravosu|a BiH, Srbije i Crne Gore tra`e izru~ewe Veselina Vlahovi}a

Batko priznao da je ubio 100 qudi
Teroristi~ki napad u “FIS-u“ FOTO: ARHIVA

www.glassrpske.com
Pored snimaka i brojnih svjedoka Tu`ila{tvo BiH ni{ta nije uradilo o pitawu procesuirawa odgovornih za zlo~in u Dobrovoqa~koj ulici. Nije mi jasno kakvi im jo{ dokazi trebaju. Da se sve to dogodilo u nekoj drugoj zemqi Ejup Gani} i drugi odgovorni odavno bi bili osu|eni. Email: miki_miro@yahoo.com Upali su 1. marta u Parlament BiH ~lanovi jedne nevladine organizacije, provalili vrata i odr`ali sjednicu. I poslije toga se pi{u nekakvi izvje{taji, a sankcije niko i ne spomiwe. Sramno! Email: lidia.zem@gmail.com

SARAJEVO - Ministarstvo pravde BiH uputilo je ju~e zahtjev [paniji za ekstradiciju Veselina Vlahovi}a zvanog Batko, koji je u toj dr`avi uhap{en, a osumwi~en je da je po~inio ratne zlo~ine nad civilnim stanovni{tvom u BiH. Zahtjev za izru~ewe Batka podnijele su i Srbija i Crna Gora. [panski list “El pais“ objavio je ju~e da je tokom ispitivawa u policiji Vlahovi} priznao zlo~ine. - Ubio sam vi{e od 100 Muslimana i zapalio wihove le{eve. Ubio sam ih zato {to su oni ubili moju `enu i djecu, i

jo{ }u samo re}i da se zbog toga ne kajem. Ne `alim ni za ~im {to sam uradio, tad je bio rat i u ratu se de{avaju takve stvari prenosi “El pais“ Vlahovi}evu izjavu.

TRI me|unarodna naloga za hap{ewe Vlahovi}a
List daqe navodi da je {panska policija godinama pratila tragove Krunoslava Godeca i Mijodraga Petrovi}a, dok nije poslije du`eg vremena shvatila da je zapravo rije~ o jednoj osobi, i to Veselinu Vla-

hovi}u. Prema podacima {panskih vlasti, postoje tri me|unarodna naloga za hap{ewe Vlahovi}a. U [paniji je on osumwi~en za vi{e pqa~ki i u~e{}e u pucwavi u jednom no}nom klubu. Vlahovi}a Srbija tra`i radi izdr`avawa zatvorske kazne od sedam godina na koju je pravosna`no osu|en zbog ubistva. Zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva po~iwenog na teritoriji BiH, protiv Vlahovi}a se vodi postupak i pred Vi{im sudom u Crnoj Gori.

U Ministarstvu pravde Crne Gore ka`u da Vlahovi}a tra`e jer je wihov dr`avqanin, kao i zbog ~iwenice da nije do kraja izdr`ao zatvorsku kaznu na koju je osu|en 1999. godine odlukom Vi{eg suda u Podgorici. Vlahovi} je prvi put uhap{en u Crnoj Gori 1998. godine, a godinu kasnije, odlukom Vi{eg suda u Podgorici, osu|en je na tri i po godine zatvora zbog razbojni{tva i nasilni~kog pona{awa. Iz zatvora u Spu`u pobjegao je 2001. godine, a poslije toga je u Srbiji izvr{io jedno ubistvo. G. O.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 3

Interes Srbije i Hrvatske {to stabilnija BiH
ZAGREB - Interes Srbije i Hrvatske treba da bude {to stabilnija Bosna i Hercegovina i wen put ka evropskim integracijama, kako bi na kraju ta zemqa kona~no u{la u Evropsku uniju. Ovo je ju~e u Zagrebu istakao ambasador Srbije u Hrvatskoj Stanimir Vuki}evi} tokom susreta sa predsjednikom Odbora za spoqnu politiku Hrvatskog sabora Franom Matu{i}em, javile su agencije.

\or|e Trifunovi}, posqedwi predsjednik Vojnog suda u Beogradu koji je vodio predmet “Dobrovoqa~ka ulica“

Vijesti
[vedska i [vajcarska

Obarajte stabla da se ne mogu ni milimetra maknuti. Nema prilaza UNPROFOR-ovim vozilima dok predsjednik ne bude u Predsjedni{tvu. Odmah zarobiti sve. Neka sve jedinice koje su blizu Dobrovoqa~ke dejstvuju po vojsci, glasilo je Gani}evo nare|ewe, potvrdio Trifunovi}
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Gani} naredio napad i rukovodio masakrom
GLAS: Da li je ta~no da postoji i snimak koji svjedo~i da je general Jovan Divjak poku{ao da sprije~i taj napad? TRIFUNOVI]: Da, ta~no je to. Taj snimak svedo~i da je Divjak bio protiv toga da se napadne kolona JNA. On je govorio svim jedinicama da to ne rade, da je napad suprotan me|unarodnom pravu i da bi mogao da se napravi me|unarodni problem. Govorio je da ne prave Vukovar od Sarajeva, jer su oko grada raspore|ene jedinice JNA koje mogu da uni{te grad. Zatim se u radiovezu ubacio Juka Prazina i rekao mu da “dolazi da ga zakoqe ako mu je `ao ~etnika“. O~igledno je da je u ovom slu~aju prevagnula Gani}eva komanda. GLAS: Gani} je li~no naredio napad na kolonu JNA u Dobrovoqa~koj? TRIFUNOVI]: Ta~no. Snimak radio-veze koji je Vojni sud u Beogradu predao Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije dokaz je da je Gani} rukovodio masakrom u Dobrovoqa ~koj. On iz da je ovu komandu: “Nare|ewe za sve jedinice, sva pokretna vozila neprijateqa uni{titi. Pripremiti zapaqive smjese i sve paliti. Blokirati jedinicu i odmah po wima. Obarajte stabla da se ne mogu ni milimetra maknuti. Nema prilaza UNPROFOR-ovim vozilima dok predsjednik Alija Izetbegovi} ne bude u Predsjedni{tvu. Odmah zarobiti sve. Neka sve jedinice koje su blizu Dobrovoqa~ke dejstvuju po ovoj vojsci“. Posle ubijawa, za-

Okon~ana podr{ka IDC-u
SA RA JE VO - Am ba sa de [ved ske i [vaj car ske okon ~a le su fi nan sij sku podr{ku Istra`iva~ko-doku men ta ci onom cen tru (IDC) iz Sa ra je va, zbog mogu}ih zloupotreba, javila je Srna. Iz ovih ambasada sa op {te no je da je ta odlu ka mo ti vi sa na ne da vnim nalazima pregleda naru ~e nim od Am ba sa de [vedske zbog navodne zloupotrebe i pogre{nog upravqawa dijelom doniranih spoqnih sredstava upravi IDC-a.

BAWA LUKA - Na snimku radio-veze koji je Vojni sud u Beogradu predao Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije Ejup Gani}, koji je bio rukovodilac masakra u Dobrovoqa~koj ulici, izdaje sqede}u komandu: “Nare|ewe za sve jedinice, sva pokretna vozila neprijateqa uni {ti ti. Pri pre mi ti za paqive smjese i sve paliti. Blokirati jedinicu i odmah po wima“. Re kao je to u in ter vjuu “Gla su Srpske“ posqedwi predsjednik Vojnog suda u Beogradu \or|e Trifunovi}, koji je prije 13 godina zavr{io istragu u predmetu “Dobrovoqa~ka ulica“. Isti~e da je istraga protiv Gani}a zavr{ena i da je po tjer ni ca ra spi sa na jo{ 1996. godine, ali da je wegovo ha p{ewe pri li kom po sje te Beogradu te godine sprije~eno sa najvi{eg politi~kog nivoa. GLAS: Tonski zapisi koji su bili u posjedu Vojnog suda u Beogradu jasno dokazuju da je napad na kolonu JNA u povla~ewu iz Sa ra je va na re dio Ejup Gani}? TRIFUNOVI]: Da, to je jedan od glavnih dokaza Gani}evog protivpravnog delovawa s obzirom na to da to nije bila borbena kolona. Protivno svakom pravu on je naredio napad na jednu mirnu kolonu vojske ko ja izla zi iz cen tra grada. Sama ~iwenica da se napada kolona koja je me|unarodno pravno za{ti}ena je protivpravna i ima obele`ja krivi~nog dela.

^a|o i Pena

Susret sa {panskim ambasadorom
BAWA LUKA - Ministar unutra{wih po slo va RS Stanislav ^a|o i direktor Po li ci je RS Uro{ Pe na razgovara}e danas sa {panskim am ba sa do rom u BiH Alehandrom Alvargonzalesom San Martinom, javqa Srna.

SDS
\or|e Trifunovi} dok je bio predsjednik Vojnog suda u Beogradu FOTO: GLAS SRPSKE

robqeni vojnici JNA su poni`avani. Primorali su ih da se svuku, pa su ih gole sproveli kroz grad.

ZA GANI]EM raspisana potjernica jo{ 1996. godine
GLAS: Za Gani}em je zbog Dobrovoqa~ke bila raspisana potjernica jo{ 1996. godine? TRI FU NO VI]: Voj ni sud je vodio tu istragu i ona je pra kti ~no okon ~a na sa slu {awem aktera do kojih se moglo do}i. To su bili najvi{i pripadnici vojske, svedoci i novinari koji su bili akreditovani u tamo{woj vojnoj koman di. Za Ga ni }em i jo{ nekima bila je raspisana poternica na unutra{wem planu. Zbog odnosa me|unarodne zajednice to nije moglo da se veri fi ku je ona ko ka ko je trebalo. GLAS: Gani} je te godine s privrednom delegacijom BiH zvani~no posjetio Beograd, ali nije uhap{en? TRIFUNOVI]: Mi smo do tada zavr{ili svoj deo posla i poternica je ve} bila raspisana. Za{to Gani} nije uhap{en to bi trebalo da odgovori neko drugi. Vrlo je mogu}e da je odluka da se Gani} ne uhapsi tada donesena na

KUKAWAC
GLAS: General Kukawac nije ispo{tovao prijave obavje{tajaca i organa bezbjednosti da }e kolona biti napadnuta? TRIFUNOVI]: On je jednostavno odbio ta saznawa zbog uveravawa predstavnika mirovnih snaga UN da }e kolona biti obezbe|ena i da ne}e biti iznena|ewa. Me|u wima je bio i {ef misije kanadski general Luis Mekenzi. Kukawac je u toku razgovora pokazao Mekenziju obave{tewe obave{tajnih izvora da }e kolona biti napadnuta, ali je rekao i to da veruje Mekenziju. To je bilo obave{tewe o tome da je svim jedinicama MUP-a i TO BiH izdata naredba da opkole komandu Druge armijske oblasti, da ih ima hiqade spremnih da napadnu kolonu JNA. Naredbu TO i MUP-u BiH da se napadne kolona JNA snimila je vojna bezbednost. Na{i oficiri su predlagali da do izlaska kolone predsednik Predsedni{tva Alija Izetbegovi} bude zadr`an u Lukavici, pa da se tek tada izvr{i razmena. Ali Kukawac je naredio da ga dovedu kao garanta kolone pa je izdao nare|ewe da kolona krene. Kukawac je imao pogre{nu procenu.

najvi{em politi~kom nivou. GLAS: Ko je jo{ bio na toj optu`nici? TRIFUNOVI]: Bilo je desetak politi~ara, ministara, oficira Armije RBiH, osniva~a Zelenih beretki i Patriotske lige, komandanata specijalnih jedinica. Tu se nisu na{la imena direktnih izvr{ilaca zlo~ina jer tada jo{ nismo bili do{li do wih. Mogu}e je da je optu`nica Tu`ila{tva za ratne zlo~ine u tom predmetu pro{irena jo{ nekim licima. GLAS: Sje}ate li se svjedo~ewa tada{weg ministra unutra{wih poslova RBiH Alije Delimustafi}a koje je dao vojnom istra`nom sudiji u januaru 2002. godine i u kome je rekao da su masakrom rukovodili Gani} i Hasan Efendi}? TRIFUNOVI]: Se}am se tog svedo~ewa, ali po{to nemam spis pred sobom ne mogu da iznesem sva imena koja je rekao da ne bih ne{to pogre{io. Ali mogu da potvrdim da je ta~no da je dao takvu izjavu istra`nom sudiji Vojnog suda, a ne direktno meni. Koliko znam i koliko se se}am, Delimustafi} nije direktno u~estvo vao u na pa du u Dobrovoqa~koj, iako bi po svojoj tada{woj nadle`nosti trebalo da jeste. Stekao sam

utisak da on nije imao neku borbenost u tom smislu i da je vi{e bio ekonomista, politi~ar. Mislim da je krajem juna iza{ao i iz vlasti. GLAS: Vo|ena je istraga i protiv generala Milutina Kukawca? TRIFUNOVI]: Istra`ivano je da li je Kukawac preduzeo sve potrebno da bi jedna takva vojna kolona bila za{ti}ena, odnosno koliko je odgovoran za dovo|ewe qudi u opasnost. Ta istraga koju je vodilo Vojno tu`ila{tvo nikad nije dovedena do kraja jer je general u me|uvremenu preminuo. U Tu`ila{tvu je razgovarano o tome da on mora biti optu`en za nepreduzimawe mera za za{titu vojnih jedinica. To je vojno krivi~no delo vezano za komandnu odgovornost. Jo{ pre doga|aja u Dobrovoqa~koj bilo je govora da on treba da se iseli iz grada, ali on je smatrao da je to sve prolazno pa ni{ta nije preduzimao. GLAS: I BiH i Srbija su od Velike Britanije tra`ile Ga ni }e vo izru ~ewe. Va {a prognoza? TRIFUNOVI]: S obzirom na to da je Vojska Srbije sledbenik JNA i VJ, i da se radi o stradawu tih vojnika, bilo bi logi~no da Gani} bude izru~en Srbiji.

Referendum odr`ati u oktobru
BAWA LU KA - Srpska demokratska stranka zatra`ila je da se po va`e}em Zakonu o referendumu raspi{e referendum gra|ana Republike Srpske na kojem bi se, istovremeno sa oktobarskim izborima, izjasnili da li su za ulazak RS i BiH u NATO, saop{teno je ju ~e iz ove stran ke. SDS tra`i da se do referenduma sta vi mo ra to ri jum na sve aktivnosti oko ulaska u NATO, prenosi Srna.

Velimir Sakan

Staviti van snage Zakon o PIO
BAWA LU KA - Par ti ja de mo krat skog pro gre sa obe }a va da }e u okto bru staviti van snage Zakon o izmjenama i dopunama Zako na o PIO Re pu bli ke Srpske, ~ijom primjenom je oko 42.000 penzionera dobilo penzije mawe i za 50 odsto, rekao je ju~e u Bawoj Lu ci pot pred sje dnik Iz vr{nog odbora PDP-a Veli mir Sa kan, pre no si Srna.

4 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: @. DOMAZET

Komentar dana
Pi{e: Marina ^IGOJA

Boravi{na taksa
Zbog nepla}awa boravi{ne takse Republika Srpska godi{we u prosjeku gubi izme|u 250.000 i 300.000 maraka. Tako ka`u zvani~ni podaci. Me|utim, ako se ovome doda neprijavqivawe gostiju, odnosno “siva ekonomija“ u turizmu, dolazimo Da se pla}awe do ci fre ko ja je boravi{ne takse znatno ve}a od pomenute. mahom izbjegava, Pre ma pro cje ni pokazuju i podaci Ministarstva Republi~kog zavoda vine za statistiku, prema trgoali i i turizma RS, svih relekojima je u RS u 2009. vantnih faktora u godini ostvareno turizmu, najmawe 30 564.091 no}ewe, dok od sto pro me ta u je upla}ena taksa za tu ri zmu spa da u “sivu ekonomiju“. 384.890 no}ewa Ne pla }awe bo ra vi{ne takse i neprijavqivawe gostiju predstavqaju jo{ jedan od udara na buyet Republike Srpske. Time su direktno o{te}ene op{tinske i Turisti~ka organizacija Republike Srpske, ali i razvoj turizma Republike Srpske uop{te. Kako turizam promovisati, kako ga pospje{iti, bez novca, pitawe je sa kojim se susre}u zaposleni u turisti~kim organizacijama. S druge strane, kako “ilegalnom“ boravku u Srpskoj stati u kraj i rije{iti ovaj problem, ~ini se, za sada niko ne zna. Poku{aji postoje, ali za sada nisu dali dobre rezultate. Da se pla}awe takse mahom izbjegava, pokazuju i podaci Republi~kog zavoda za statistiku, prema kojima je u RS u 2009. godini ostvareno 564.091 no}ewe, dok je prema uplatama boravi{ne takse ostvareno 384.890 no}ewa. Razlika u no}ewima je o~igledna, u nov~anom iznosu jo{ o~iglednija. Samo pro{le godine zbog nepla}awa takse izgubqeno je 280.000 maraka. I tako iz godine u godinu. I tako }e i biti. Sve dok nadle`ni ne po~nu da rade svoj posao i kontrolama i ka`wavawem natjeraju ugostiteqe u Srpskoj da svoje obaveze ispuwavaju. Stawe u ovoj oblasti se mo`e popraviti odlu~nom akcijom Poreske uprave RS, koja }e biti usmjerena na naplatu boravi{ne takse obveznicima koji je nisu platili, ili su je platili u umawenom iznosu u odnosu na ukupan turisti~ki promet. Osim kontrola, potrebno je obezbijediti i informativni sistem u turizmu, putem kojeg }e se uvezati svi turisti~ki subjekti i na taj na~in boqe koordinisati. Tako|e, jedan od na~ina poboq{awa stawa u ovoj oblasti mogao bi da bude promjena propisa u pogledu kretawa i boravka stranaca i na~ina wihovog prijavqivawa nadle`nim organima. Poznato je i da u Srpskoj egzistira zna~ajan broj neregistrovanih objekata, koji onemogu}ava uvid u stvarno stawe o broju dolazaka i no}ewa turista. Sve se to mo`e rije{iti, samo ako se zaista `eli.

Nikola [piri} na konferenciji za novinare

Savjet ministara o Akcionom planu primjene presude Suda u Strazburu

Plan predvi|a da se presuda implementira do raspisivawa izbora da bi se moglo promijeniti i izborno zakonodavstvo, iako u presudi pi{e da Sud za qudska prava o~ekuje da do 22. juna bude obavije{ten o potezima BiH
PI[E: @EQKA DOMAZET glass@teol.net

Presudu sprovesti do op{tih izbora
tri predstavnika iz Doma naroda i tri predstavnika Savjeta mi nis ta ra. Mi smo ve} odredili predstavnike Savjeta ministara - istakao je [piri} poslije ju~era{we tematske sjednice koja je bila posve}ena evropskim integracijama. presude i ne bi bilo dobro da se to pretvori u politikantstvo - kazao je [piri}. Naglasio je da je Ministarstvo pravde BiH zadu`eno da Akcioni plan brani pred oba doma Parlamenta BiH i da radna grupa treba da bude formirana u roku od sedam dana. Kazao je da }e Akcioni plan radna grupa proslijediti Savjetu ministara na usvajawe, a potom Parlamentu BiH na potvrdu. - Ako svi budu na visini zadatka, taj akcioni plan bi}e realizovan. To je propusni ventil kojim }e se mijewati slika BiH izvan BiH na na{em evroatlantskom putu. Ubije|en sam i da }e dobro do}i u obez bje |i vawu MAP-a na evroatlantskom putu BiH, ali i za liberalizaciju viznog re`ima, iako nije jedan od uslova - kazao je [piri}, dodav{i da bi se na taj na~in poslala po-

Pravilnik
Savjet ministara usvojio je i Pravilnik o na~inu kontrole prenosa oru`ja i municije preko granice BiH, koji }e sprovoditi policijski slu`benici Grani~ne policije, carinici i slu`benici Uprave za indirektno oporezivawe, {to je tako|e bila jedna od tehni~kih obaveza iz Mape puta za liberalizaciju viznog re`ima. [piri} je najavio da }e sqede}e sedmice biti izvr{eno imenovawe direktora Direkcije za koordinaciju policijskih agencija u BiH, {to je posqedwa obaveza BiH za ukidawe viza.
zitivna poruka i poboq{ao kredibilitet BiH.

SARAJEVO - Akcionim planom implementacije presude Suda za qudska prava u Strazburu u predmetu “Sejdi} i Finci protiv BiH“, koji je ju~e razmatrao Savjet ministara BiH, predvi|eno je da ta presuda bude sprovedena do datuma raspisivawa sqede}ih izbora u BiH. Akcioni plan sa~inila su ministarstva pravde, civilnih poslova i Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice BiH. Wime je predvi|eno formirawe radne grupe koja }e se baviti implementacijom te pre su de, a pre ma ri je ~i ma predsjedavaju}eg Savjeta ministara Nikole [piri}a, radnu rupu ~ini}e 13 ~lanova. - U radnoj grupi bi}e sedam ~lanova Predstavni~kog doma Parlamenta BiH, po jedan predstavnik svakog od klubova,

[PIRI]: Potrebna minimalna spremnost za implementaciju
Dodao je da je rije~ o ambicioznom Akcionom planu kojim se predvi|a da se presuda implementira do datuma raspisivawa izbora da bi se moglo promijeniti i izborno zakonodavstvo, iako u presudi pi{e da Sud za qudska prava od BiH o~ekuje da do 22. juna bude obavije{ten o potezima BiH u implementaciji presude. - Potrebna je minimalna spremnost za implementaciju

Ana Tri{i}-Babi}, zamjenik ministra inostranih poslova BiH
Protestna nota koju je Ambasadi Srbije u BiH uputila Jasmina Pa{ali}, a koja se odnosi na slu~aj Ejupa Gani}a, nije zvani~ni stav Ministarstva inostranih poslova BiH. Pomo}nik ministra ne mo`e potpisivati nikakve note.

Izbor policijskih slu`benika u policijskim institucijama na nivou BiH

Odbor danas utvr|uje rang-listu
SARAJEVO - Nezavisni odbor za izbor policijskih slu`benika danas }e u Sarajevu da utvrdi rang-listu 13 kandidata koji su konkurisali za ~elne pozicije u policijskim institucijama na nivou BiH sa kojima je protekle sedmice obavqen razgovor. Rekao je to “Glasu Srpske” predsjednik Nezavisnog odbora za izbor policijskih slu`benika @iko Kruni}. - Deveto~lani Nezavisni odbor sabra}e bodove i utvr|enu rang-listu preko Ministarstva bezbjednosti predati Savjetu ministara na odlu~ivawe - rekao je Kruni}. Razgovori su obavqeni sa Novom Blagojevi}em, Markom Dominikovi}em, Vinkom Duman~i}em, Enesom Ga~aninom, Borisom Ivankovi}em, Seadom Liskom, Mirzom Li{inovi}em, Uro{em Penom, Draganom Luka~em, Zlatkom Mileti}em, Himzom Selimovi}em i Nijazom Spahi}em. Oni su se prijavili na konkurse za imenovawe direktora i zamjenika direktora Grani~ne policije, zamjenika direktora Agencije za istrage i za{titu (SIPA), te direktora i dva zamjenika za koordinaciju policijskih tijela. sazna}emo tek kada obavimo bodovawe. Neki od wih su konkurisali na vi{e pozicija istakao je Kruni}. Napomenuo je da je, s obzirom na to da se prilikom predlagawa kandidata mora voditi ra~una o nacionalnoj zastupqenosti, jasno da }e po dvije pozicije pripasti svakom od tri konstitutivna naroda. Imenovawe na ove pozicije jedan je od uslova za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH. @. D.

Jasmina Pa{ali}, pomo}nik ministra inostranih poslova BiH za bilateralne odnose
Uputila protestnu notu Ambasadi Srbije u BiH povodom hap{ewa ~lana ratnog Predsjedni{tva RBiH Ejupa Gani}a u Velikoj Britaniji. U noti se, izme|u ostalog, Srbija optu`uje za naru{avawe odnosa sa BiH.

PO DVIJE pozicije svakom od tri konstitutivna naroda
- Svi kandidati sa kojima smo razgovarali dugo rade u policiji i imaju odre|eni kvantum znawa. Odgovor na pitawe ko je od koga boqi,

leg.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 5

Sadik Ahmetovi} onemogu}io da Mladen Mrkaq postane pomo}nik ministra
FOTO: GLAS SRPSKE

Xerard Selman

Spre~avaju imenovawa srpskih kadrova

Srpska {titila interese gra|ana
BAWA LUKA - Ministar pravde Republike Srpske Yerard Selman rekao je Srni da je Srpska nastojala da za{titi interese gra|ana kada je rije~ o zamjeni nekretnina, ali je odluka OHR-a dala uputstvo sudovima da na poseban na~in rje{avaju takva pitawa. - Jo{ smo u decembru 2007. godine predlo`ili izmjene i dopune Zakona o izvr{nom postupku, gdje smo rekli da se pravosna `ne pre su de ko je se ti ~u za mje ne ne kre tni na mo gu izvr{avati samo na osnovu reciprociteta - istakao je Selman, reaguju}i na najavu predstavnika Udru`ewa gra|ana “Zajedno do istine“ da }e podnijeti pojedina~ne tu`be protiv RS. Selman je naglasio da je podno{ewe tu`bi osnovno pravo svakog od u~esnika u postupku.

Kolegijum Narodne skup{tine RS

O popisu stanovni{tva na sjednici 16. marta
BAWA LUKA - Nacrt zakona o popisu stanovni{tva Republike Srpske 2011. godine nalazi se na dnevnom re du sje dni ce par la men ta Srpske, koja je zakazana za utorak, 16. mart. Predsjednik Narodne skup{ti ne RS Igor Ra do ji ~i} rekao je da je na dnevnom redu te sjednice 36 ta~aka, me|u kojima po 11 prijedloga i nacrta zakona. - Po hitnom postupku bi}e razmatrani vladini prijedlozi dopuna i izmjena zakona o izvr{nom postupku, o privatizaciji dr`avnog kapitala, o prekr{ajima, o za{titi `ivotne sredine i o stvarnim pravima - rekao je Ra do ji ~i} no vi na ri ma u Bawoj Luci poslije sjednice Kolegijuma.

Sadik Ahmetovi}

Mrkaqu, koji je zadovoqavao sve uslove konkursa i imao najboqe stru~ne kvalifikacije, dodijeqen mawi broj bodova na pismenom ispitu. Konkurs oboren, jer Bakir Dautba{i} planira da na tu poziciju dovede Srbina koji je bio u Armiji RBiH, ka`e izvor “Glasa Srpske“ iz Parlamenta BiH
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Dragan ^ovi}, lider HDZ-a BiH

Ne treba ograni~avati podatke prilikom popisa
SARAJEVO - Lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi} rekao je “Glasu Srpske“ da ne treba ograni~avati podatke koji se prikupqaju prilikom popisa stanovni{tva. - Bilo je razmi{qawa da li unositi podatke o nacionalnosti, jeziku i vjeri. Imamo razli~ite stavove, ali ne vidim nijednog razloga zbog ~ega ne bismo unijeli te podatke, pogotovo kada znamo kakva je BiH i kakve probleme imamo u woj - istakao je ^ovi}. Dodao je da ti podaci nisu usmjereni ni protiv koga, niti se mogu na bilo koji na~in zloupotrebqavati. Oni su stvarni, bez obzira na to da li ih dobili kroz popis 2011. godine ili ih dr`ali u statisti~kim zavodima, kazao je ^ovi}. @. D.

BAWA LUKA - Ministar bez bje dnos ti BiH Sa dik Ahmetovi} i sekretar tog mi nis tar stva Ba kir Dautba{i} opstruisali su imenovawe Mladena Mrkaqa za pomo}nika ministra u se kto ru za in formatiku i telekomunikacije, iako je ispuwavao sve uslove za tu poziciju, da bi one mo gu }i li pos tavqawe Srba u tom resoru. Sa zna je to “Glas Srpske“ od izvora iz Parlamenta BiH. Ovaj izvor otkriva da je u Ministarstvu bez bje dnos ti BiH ne da vno svjesno oboren konkurs za tu po zi ci ju, a Mrkaqu do di jeqen mawi broj bodova na pismenom ispitu, iskqu~ivo radi odr`avawa bo{wa~ke do mi na ci je u ovom ministarstvu i spre~avawa Srba da do|u na va`ne funkcije.

Dodaje da je Mrkaq zadovoqavao sve uslove konkursa i imao najboqe stru~ne kvalifikacije, ali da ni to nije bilo dovoqno.

BO[WACI dominantni u Ministarstvu bezbjednosti BiH
- Kon kurs je obo ren uz obrazlo`ewe da niko od kandidata nije pro{ao na pismenom ispitu. Dautba{i} planira da na ovu poziciju dovede svog ~ovjeka, navodno Srbina, koji je bio u Armiji RBiH - navodi na{ izvor. Dodao je da su komisiju, koja je Mrkaqu svjesno dala 73,3 boda, a bilo je potrebno 75, ~inili potpuno nestru~ni qudi i da je u woj kqu~nu ri je~ imao po mo }nik ministra za civilnu za{titu i spasavawe Samir Agi}. Isti~e da je Ahmetovi} nastavio da spro vodi dis-

kri mi na tor sku po li ti ku biv{eg ministra bezbjednosti BiH Ta ri ka Sa do vi }a pre ma Srbi ma u tom ministarstvu. - Bo{waci nas tavqaju beskrupuloznu igru i dominaciju u Ministarstvu bezbje dnos ti BiH - ka `e ovaj izvor. ^lan Za je dni ~ke ko mi si je za od bra nu i bez bje dnost Parlamenta BiH Mir ko Oko li} re kao je da je konkurs za prijem novih slu`be ni ka u Mi nis tar stvo bezbjednosti BiH bio samo formalno raspisan. - Bo{waci su planirali da postave svoje qude, a pripadnike drugih naroda su samo for mal no po zi va li na intervju. S takvom praksom se mora prestati, ako `elimo da imamo pravi~nu nacionalnu stru ktu ru u in sti tu ci ja ma BiH - kazao je Okoli}. Srpski poslanici u Parlamentu BiH ranije su tvrdi-

li da je u Ministarstvu bezbjednosti BiH izuzetno nepo voqna na ci onal na struktura, jer od 162 zaposlena, 81 mjesto pripada Bo{wacima, 47 Srbima, 29 Hrvatima i pet mjesta ostalim narodima. Naveli su da je najve}i problem to {to Bo{wacima pripadaju rukovode}e pozicije, i to u odjeqewima za bor bu pro tiv te ro ri zma i or ga ni zo va nog kri mi na la, baze podataka, informacionu bez bje dnost, za {ti tu granica i aerodroma...

Odgovor
Mirko Okoli} ka`e da }e zatra`iti od Ministarstva bezbjednosti BiH informaciju o tome za{to je oboren konkurs za popunu radnih mjesta u Ministarstvu bezbjednosti BiH u slu`bi za informatiku.

Premijer Republike Srpske zavr{io trodnevnu posjetu Ruskoj Federaciji

Moskva podr`ala zajedni~ke projekte
MOS KVA - Pre mi jer Srpske Milorad Dodik izjavio je ju~e Srni da su politi ~ki i eko nom ski raz go vori koje je delegacija Vlade RS vodila u Moskvi bili veoma uspje{ni i da su projekti koje je RS ostvarivala zajedno sa ruskim partnerima u pro{losti, kao i oni ko ji su pla ni ra ni u bu du }nos ti, ap so lu tno do bi li podr{ku najvi{ih institucija Ruske Federacije. - To se, prije svega, odnosi na projekat gasovoda u RS od Zvornika preko Bijeqine, daqe prema Doboju i Bawoj Luci do Novog Grada, koji bi trebalo da bude u sastavnom dijelu globalnog projekta “Ju`ni tok“. O tome smo razgovarali sa potpredsjedni kom “Gas pro ma“ Ale ksan drom Me dve de vim u nastojawu da operativno razradimo ono {to je ranije dogovoreno sa predsjednikom Rusije Dimitrijem Medvedevim - rekao je Dodik na kraju trodnevne posjete Moskvi. On je istakao da je dogovoreno da u idu}im sedmicama ek sper ti sa gle da ju sve dodatne, kao i ve} raspolo`i ve ele men te ka ko bi se pristupilo izradi studije izvodqivosti.

U MOSKVI otvoreno predstavni{tvo RS
- Izvjesno je i sa sigurno{}u se mo`e re}i da }e ga so vod “Sa va“ u RS bi ti gra|en idu}ih godina, naravno shodno dinamici koja je predvi|ena za globalni projekat - rekao je Dodik. Pred sje dnik Vla de RS

podsjetio je da je u srijedu razgovarao i sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovim koji je dao punu podr{ku svim projektima ruskih privrednika u Srpskoj. - Otvorili smo i Predstavni{tvo RS, koje su posjetili predstavnici Kabineta predsjednika Ruske Fede ra ci je i Mi nis tar stva inostranih poslova, gradona~elnika Moskve i drugi predstavnici kompanija sa kojima sara|ujemo - istakao je Dodik.

Dragan ^ovi}

FOTO: GLAS SRPSKE

U [vajcarskoj je po~ela prodaja ekstra malih kondoma namijewenih dje~acima od 12 do 14 godina starosti, prenose agencije. Kondom nazvan “hot{ot“ proizveden je nakon {to je vladino istra`ivawe pokazalo da danas mnogo vi{e djece tog uzrasta upra`wava seks nego prije deset-dvadeset godina. - [okiralo nas je saznawe da se mladi dje~aci upu{taju u seks bez za{tite i da su u ve}ini slu~ajeva lo{e obavije{teni o seksu. Ne shvataju posqedice onoga {to ~ine i ostavqaju djevoj~icama da ih one same rje{avaju - istakla je Nensi Bodmer, koja je sprovela istra`ivawe.

6 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Krompir u Poqoprivrednom institutu 0,54 marke po kilogramu

Dru{tvo
Kompanija “Bosnalijek“

BAWA LUKA - Poqoprivredni institut RS raspola`e sa oko 120 tona sjemenskog krompira koji kupci mogu da nabave za proqe}nu sjetvu po cijeni od 0,54 marke po kilogramu, saop{tili su iz Instituta. - Cijena sjemenskog krompira u Institutu je najni`a na

tr`i{tu RS. Do sada je isporu~eno oko 30 tona krompira i u slu~aju promjene cijene sjemenskog krompira na tr`i{tu, mi }emo zadr`ati postoje}u cijenu - kazali su u Poqoprivrednom institutu RS. M. Mi.
FOTO: GLAS SRPSKE

Cijene lijekova na vrijeme usagla{ene
SARAJEVO - Iz farmaceutske kompanije “Bosnalijek“ ju~e je saop{teno da ne postoji nikakav nesporazum izme|u Zavoda zdravstvenog osigurawa kantona Sarajevo i “Bosnalijeka“ i da se na esencijalnoj listi lijekova, koja se primjewuje od 1. marta, nalazi 108 “Bosnalijekovih“ lijekova. - Zavod je tra`io saglasnost proizvo|a~a za cijene wihovih lijekova na listi, a “Bosnalijek“ je na vrijeme dao saglasnost za sve lijekove, osim za wih 11, jer su predlo`ene cijene bi le zna tno ni `e od na {ih tro {ko va proi zvodwe saop{teno je iz “Bosnalijeka“. V. K.

Odr`ana sjednica Vlade RS

Utvr|en poseban re`im izvr{ewa kazne zatvora
BAWA LUKA - Vlada RS utvrdila je na ju~era{woj sjedni ci Pri je dlog za ko na o posebnom re`imu izvr{ewa kazne zatvora kojim se reguli{e izvr{ewe kazne zatvora prema osu|enim licima visokog bezbjednosnog rizika. Vlada RS je utvrdila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima, ~ime su stvorene pravne pretpostavke
FOTO: G. [URLAN

da Vlada uzme u~e{}e u ovoj oblasti, saop{teno je iz Biroa Vlade za odnose sa javno{}u. Vlada na osnovu utvr|enog Prijedloga mo`e da sprovede djelimi~nu privatizaciju ili je ne sprovede da bi prenosom prava svojine nad akcijama dr`avnog kapitala kompenzovala ranije ste~eno pravo pravnog su bje kta iz ne ke od biv{ih jugoslovenskih republika. V. K.

Idu}ih dana o~ekuju se obilnije swe`ne padavine

RS sqede}ih dana o~ekuje drasti~no zahla|ewe uz obilne padavine

Zbog nagle promjene temperature, vazdu{nog pritiska i nivoa vlage meteoropate, sr~ani i hroni~ni bolesnici mogli bi da imaju dodatne zdravstvene tegobe, upozoravaju qekari
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpskecom

Temperature ni`e i za 12 stepeni
Meteorolozi za predstoje}e dane najavquju obilne padavine, snijeg i izuzetno hladno vrijeme. - Naj hla dni je }e bi ti izme|u subote i ponedjeqka, kada }e se temperatura spustiti za deset do 12 stepeni Cel zi ju so vih, a po ~et kom sqede}e sedmice postoji mogu}nost i za vi{e snijega rekao je de`urni meteorolog u Republi~kom hidromete oro lo {kom za vo du RS Igor Kova~i}. Qekari upozoravaju da bi zbog nagle promjene temperature, vazdu{nog pritiska i ni voa vla ge me te oro pa te, sr~ani i hroni~ni bolesnici mogli da imaju dodatne zdravstvene tegobe. di ci ne bawolu ~kog Do ma zdravqa dr Nevena Todorovi}. Ona upozorava da hladno vrijeme posebno lo{e uti~e na osjetqive i starije qude, koji ja~e reaguju na promjene vremena. - Usqed atmo sfer skih promjena vazdu{nog pritiska nivo te~nosti koja obavija zglobove se mijewa, {to prouzrokuje bol u kostima objasnila je dr Todorovi}. Nagle promjene vremena te{ko padaju i osobama starijim od 50 godina, a qekari ka`u da su osobe mla|e od 15 godina tako|e osetqivije na promjenu vremena, jer vi{e od ostalih slijede instinkte i reaguju na uticaj elektromagnetnih talasa koji se mijewaju u skla du s ras tom `ive u termometru.

Sjednica Vlade

Zavod distrofi~ara RS

Radnici invalidi od ponedjeqka na poslu
BAWA LUKA - Otpu{teni radnici invalidi Zavoda distrofi~ara RS trebalo bi do ponedjeqka da budu vra}eni na posao, rekao je ju~e “Glasu Srpske“ predstavnik radni ka Mio drag Do bri je vi} po sli je sas tan ka sa potpredsjednikom Vlade RS Antonom Kasipovi}em i ministrom rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Radom Ristovi}em. Ministar Ristovi} je kazao da }e Vlada RS najprije socijalno zbrinuti radnike i preuzeti obaveze iz ste~ajnog postup ka po osno vu po re za i do pri no sa i uve zi vawe sta `a zaposlenima. - Nadamo se da }emo u potpunosti podi}i rad Zavoda distrofi~ara, o~uvati i pove}ati broj zaposlenih radnika rekao je Ristovi}. V. K.

BAWA LUKA - Poslije ovonedjeqnih temperatura ko je su dos ti za le i do 16 stepeni, stanovnike Republike Srpske od sutra o~eku je na glo za hla |ewe, a `iva u termometru spusti}e se i za 12 stepeni Celzijusovih.

POPLAVE
U op{tini Srbac zbog obilnih padavina ve} tri dana pod vodom su desetine hektara obradivog zemqi{ta, a blokirano je oko deset doma}instava u MZ Bajinci. - Vodostaj Save kod Srpca ju~e je dostigao nivo od 836 centimetara, {to je samo 24 centimetra mawe od ta~ke kada je progla{ena redovna odbrana od poplava - rekao je na~elnik Slu`be Civilne za{tite Srbac Stojan Bilanovi}. U trebiwskoj Slu`bi Civilne za{tite ka`u da visok vodostaj rijeke Trebi{wice prijeti da poplavi sela ^ava{ i Ora{je u Popovom poqu.

SLIJEDE izuzetno hladni dani
- Bronhitis, ~ir na `elucu i infarkt samo su neke u nizu zdravstvenih tegoba koje su izazvane promjenom vremena. Ni`e temperature vazduha zgu{wavaju krv i tako podi`u rizik od sr~anog i mo`danog udara - rekla je specijalista porodi~ne me-

Rade Ristovi} o nastavku razgovora sa Sindikatom i poslodavcima
Promovisana kwiga o ambroziji

Na podru~ju RS biqka najra{irenija u Evropi
BAWA LUKA - Podru~je RS i BiH na mapi Evrope ozna~e no je crve nom bo jom kao prostor na kojem je najra{irenija ambrozija, upozorio je {ef Laboratorije za biotehnologiju Poqoprivrednog in sti tu ta RS Vo ji slav Trkuqa. On je na promociji kwige o ambroziji preksino} u Bawoj Luci kazao da su ratna de{avawa u proteklom periodu doprinijela da znatne povr{ine zemqi{ta ostanu neobra|e ne i pos ta nu `a ri {ta odakle se ambrozija {iri. Ministar zdravqa i socijal ne za {ti te RS Ran ko [krbi} oci je nio je da je kwiga o am bro zi ji va `an pro je kat, jer ovaj ras pros traweni korov predstavqa jedan od najve}ih alergenskih problema u regionu jugoisto~ne Evrope.

Uskoro poznat datum novog sastanka
BAWA LU KA - Da tum novog sastanka predstavnika Vlade RS, Saveza sindikata RS i Unije udru`ewa poslodavaca RS bi}e poznat idu}e sedmice, rekao je ministar rada i bora~ko-invalid ske za {ti te RS Ra de Ristovi}. On je dodao da je kqu~no pi tawe pre go vo ra i daqe po tpi si vawe op {teg ko le ktivnog ogovora. - Sindikat ima zamjerke i na rad na crno, kao i na smawewe plata, ali ono {to je kqu~no je da, pored Zakona o radu, moramo imati i op {ti ko le kti vni ugo vor koji bi definisao kompletan am bi jent ka da je u pi tawu rad poslodavaca, ali i pra va ra dni ka - ka zao je Ristovi}. Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mi{i} kaza la je ju ~e u Der ven ti poslije sastanka sa predstavnicima sindikalnih organizacija sa podru~ja Doboja, Bro da, Te sli }a, [am ca i Modri~e da je Predsjedni{tvo Saveza sindikata RS doni je lo zakqu~ak da se organizuje generalni {trajk. Ovo je ju~e jednoglasno pri hva tio i Sin di kat me talske industrije i rudarstva RS. M. ^.

Ekonomska kriza
Ministar Ristovi} je rekao da Vlada RS, i pored posqedica ekonomske krize koja se osje}a i kod nas, nastoji da zadr`i stopu zaposlenosti. - Me|utim, ako Sindikat i poslodavci ne usaglase stavove, Vlada }e morati da izna|e na~in u kojem pravcu treba da defini{e kompletan privredni ambijent u Srpskoj - kazao je Ristovi}.

KOLEKTIVNI ugovor i daqe najsporniji
Ponovio je da najavqeni {trajk nikome ne odgovora i da nema potrebe da se “podi`e pra{ina“ oko toga.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 7

Uz CD Zdravka ^oli}a "m:tel" daruje “frend“ startni paket
BAWA LUKA - Kompanija “m:tel“ svojim korisnicima, koji od danas kupe novi album Zdravka ^oli}a “Kad pogleda{ me preko ramena“ po cijeni od pet maraka, daruje “frend“ startni paket sa brojem i pet maraka na ra~unu, saop{teno je ju~e iz kompanije “m:tel“. U saop{tewu se dodaje da }e korisnici koji redovno budu dopuwavali ra~un do kraja juna osvojiti besplatne ulaznice za koncert Zdravka ^oli}a u Sarajevu. V. K.

Dokazi u predmetu ve}inskog vlasnika Urbanisti~kog zavoda RS Jovana Vidovi}a

Vidovi} investitor u projektima za koje nije pla}ao usluge ni porez
Prema izvje{tajima Slu`be za tehni~ki prijem i kontrolu tehni~ke dokumentacije Zavoda za izgradwu Bawa Luka, koji su u posjedu “Glasa Srpske“, Vidovi} je li~no bio investitor u projektima vi{emilionske vrijednosti koje je besplatno radio Urbanisti~ki zavod
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWA LUKA - Bawolu~ki biznismen Jovan Vidovi} li ~no je bio in ves titor u nekim od projekata za ko je pro je ktan tu Ur ba nisti~kom zavodu RS nije platio usluge, i na taj na~in o{tetio i buyet Republike Srpske. Prema izvje{tajima Slu`be za te hni ~ki pri jem i kontrolu tehni~ke dokumenta ci je Za vo da za iz gradwu Bawa Luka, koji su u posjedu “Glasa Srpske“, u nekima od projekata investitor nisu bila druga preduze}a u vlasni{tvu Vidovi}a i wegove porodice, nego on kao privatno lice.

Tako je prema izvje{taju Slu`be za tehni~ki prijem i kon tro lu te hni ~ke do ku mentacije ZIBL-a od 8. decem bra 2008. go di ne Vidovi} bio investitor izvo|ewa poslovnog objekta Fabrike betona u Zalu`anima kod Bawe Luke u ulici Nenada Kosti}a.

ZAVODU NIJE pla}ao ni projekte ra|ene li~no za wega kao investitora
Pre ma po da ci ma ko je “Glas Srpske“ objavio ranije, za tu investiciju Vidovi} Ur ba nis ti ~kom za vo du RS, kao projektantu nadzora nad izgradwom te fabrike, nije platio oko 100.000 KM. Vidovi}, koji je vlasnik 48,88 akcija Urbanisti~kog za vo da RS, Za vo du ni ka da ni je is pla tio uku pno oko pet miliona KM za 174 projekta koje su radnici Zavoda radili za druga preduze}a u wegovom vlasni{tvu. Nepla}awem tih projekata buyet RS za ki nuo je neu pla }i vawem poreza u iznosu oko milion maraka. Pre ma iz vje {ta ju Slu `be za te hni ~ki pri jem ZIBL-a od 12. de cem bra 2008. go di ne o iz vr{e noj

Policija
Na~elnik Uprave kriminalisti~ke policije Gojko Vasi} rekao je da je Krim-policija po nalogu Specijalnog tu`ila{tva RS u utorak po~ela provjeru dokumentacije i poslovawe Urbanisti~kog zavoda RS. - MUP zajedno sa drugim institucijama provjerava stawe u Urbanisti~kom zavodu - rekao je Vasi} agenciji Srna.

kon t r o l i tehni~ke dokumentacije za to plo tnu pod s t a n i c u sa vre lo vo dnim prikqu~kom za po slovni objekat Auto-servis i sa lon “[ko da“ u Bulevaru Srpske voj ske 13, investitor je tako|e Vidovi}. Prema tom dokumentu proje kat je ra dio Ur ba nis ti ~ki zavod RS. Wego va vri je dnost je oko 50.000 KM i ta ko |e ni je pla }en Za vodu. - In ves ti tor je Jo van Vidovi} i po izvje{taju Slu`be za tehni~ki prijem ZIBL-a od 21. januara 2010. godine. Izvr{e na je kon tro la te hni ~ke do ku men ta ci je za le ga li za ci ju po slo vnog objekta u ulici P. N. Kosti}a 1 u Bawoj Luci - navedeno je u izvje{taju koji su potpisali direktor ZIBL-a ^edo Savi} i {ef slu`be

Vidovi} li~no investitor, projekte radio Urbanisti~ki zavod RS

Stevan Jovanovi}. Projekat je radio Urbanisti~ki zavod RS. Ovi izvje{taji dodatni su dokaz da je Urbanisti~ki zavod radio projekte za Vidovi}eve firme, a da su neki od tih projekata ra|eni za wega li ~no. U Za vo du tvrde da nikada nisu pla}eni za te projekte.

U po sje du “Glasa Srpske“ su i iz vje {ta ji Slu `be o re zul ta tu te hni ~kog pre gle da po slo vnog obje kta Auto-sa lo na i auto-servisa “[ko da“ sa spoqnim ure|ewem u Bu le va ru Srpske voj ske 13, od 18. februara ove godine te Zapisnika Ko mi si je za te hni ~ki pre gled tog objekta. Prema izvje{tajima Komisije za tehni~ki pregled o iz gradwi stam be no-po slo vnog kom ple ksa od ~e ti ri lamele u ulici Majke Jugovi}a b. b. investitor je Jovan Vidovi}, a projekat je radio Urbanisti~ki zavod. Ista situacija je i kada je u pitawu prva faza stam-

be no-po slo vnog obje kta od tri la me le u uli ci Ili je Gara{anina b. b., te poslovni objekti u ulici Milo{a Obi li }a b. b., kao i druga faza stambeno-poslovnog objekta od tri lamele u uli ci Ili je Ga ra {a ni na b. b. Vi do vi} je Vla di RS, ko ja ve} du go po ku {a va da Zavod, koji je od strate{kog interesa za RS, vrati u vlasni{tvo, uputio pismo namje re za pro da ju pa ke ta akcija preduze}a u kojem je oba vje {ta va da po sje du je 1.037.892 akcije koje prodaje po ci je ni od 2,91 mar ku, {to ukupno iznosi 3.020.265 KM. U me|uvremenu, Vidovi} je uti cao da Skup {ti na akcionara donese odluku o pro da ji imo vi ne UZ RS, kao i same zgrade Zavoda koja se nalazi u centru Bawe Luke.

Mali{ani u zabavi{tima u~e matematiku, likovno, fizi~ko

U vrti}ima pripremna nastava za petogodi{wake
BAWA LUKA - Pripremna nastava za petogodi{wake, ~iji je ciq da se djeca psihi~ki i fizi~ki pripreme za nastupaju}e {kolske obaveze, bi}e organizovana i ove godine u vrti}ima u RS koji za to imaju mogu}nosti. Kazali su ovo u Ministarstvu prosvjete i kulture RS i dodali da se pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe mo`e organizovati pred polazak djece u {kolu, a traje najmawe tri mjeseca. - U okviru pripremne nastave petogodi{waci kroz igru u~e osnove jezi~ke komunikacije, matematiku, likovno i fizi~ko, a najbitnija komponenta ovog programa jeste socio-emocionalna u okviru koje vaspita~i u~e djecu da se odvajaju od ku}e, navikavaju na obave ze, va spi ta ~e, u~i teqe i pona{awe u grupi - rekli su u Ministarstvu. Direktor bawolu~kog Centra za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe Nata{a Radulovi} kazala je da se pripremna nastava za budu}e prva~i}e ve} nekoliko godina u ovoj ustanovi organizuje od 1. marta do 31. maja.

PRIPREMNA nastava za djecu nije obavezna
- Petogodi{waci svaki dan provode po tri sata na pripremnoj nastavi, a mjese~ni tro{kovi boravka u zabavi-

{tima pla}aju se 60 maraka rekla je Radulovi}eva. Ona je objasnila da ona djeca koja ve} idu u vrti} ne moraju da poha|aju pripremnu nastavu i da ona nije obavezna za sve mali{ane. - Roditeqi su prili~no zainteresovani da svojim budu}im |acima prvacima omogu}e pripremnu nastavu - zakqu~ila je Radulovi}eva. U Ministarstvu su dodali da }e u idu}e tri godine nastojati da sve petogo-

di{wake obuhvate ovim progra mom ko ji }e se odvi ja ti u skladu sa Nastavnim pla-

nom i pro gra mom za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe. V. K.

AKTIVNOSTI
Ministarstvo prosvjete i kulture RS, u saradwi sa organizacijom “Save the children“ organizuje pripremnu nastavu u op{tinama koje nemaju mogu}nosti da je same pripreme. - Pro{le godine je pripremna nastava organizovana u op{tinama Dowa Previja kod Ribnika, Kostajnica, Petrovo, Vukosavqe, Bratunac, Han Pijesak, Rudo i Kasindol rekli su u Ministarstvu.

8 petak, 5. mart 2010 GLAS SRPSKE

Predlo`en buxet ve}i za gotovo 300.000 maraka

Kroz RS
Sastanak u Rogatici

SREBRENICA - Skup{tina op{tine Srebrenica razmatra}e danas odluku o usvajawu ovogodi{weg op{tinskog buxeta koji bi, prema prijedlogu na~elnika op{tine Osmana Suqi}a, trebalo da iznosi 7.878.263 KM, javila je Srna. Ukoliko ovaj prije-

dlog bude usvojen, buxet op{tine Srebrenica bi}e ve}i za 284.763 KM od pro{logodi{weg. Najve}i dio sredstava, u iznosu 4.488.833 KM, planiran je za plate zaposlenih i tro{kove neophodne za normalno odvijawe rada op{tinskih slu`bi i ustanova.
FOTO: T. NESTOROVI]

Za sufinansirawe izvoza 15 miliona KM
ROGATICA - Vlada Republike Srpske ove godine }e preduze}ima u Srpskoj za sufinansirawe i podsticaj izvoza obezbijediti 15 miliona KM bespovratnih sredstava, rekao je ju~e u Rogatici pomo}nik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo RS \uro Grbi}. Grbi}, koji je razgovarao sa na~elnikom op{tine Radomirom Jovi~i}em i predstavnicima lokalnih drvoprera|iva~a, podsjetio je da je pro{le godine Vlada RS za sufinansirawe i podsticaj izvoza izdvojila deset miliona KM. Na sastanku je bilo rije~i o aktuelnoj problematici u Drvnoj industriji “Sjeme}“ te privrednim problemima lokalnih preduze}a “Stara gora“ AD, “Jasna“ AD, “Fabrika pre~ista~a“ i “Roteks“. On je rekao da je donesena odluka da se u Drvnoj industriji “Sjeme}“ obnovi proizvodwa i zadr`i odre|eni broj radnika. Prema wegovim rije~ima, preduze}e “Sjeme}“ ima perspektivu da kroz ste~ajni postupak prona|e najboqe rje{ewe radi nastavka proizvodwe i u prvoj fazi bi trebalo da zaposli 50 radnika.

Qubi{a Luki}, poqoprivrednik iz Johovca

Semberska i podmajevi~ka sela ne}e ostati pusta

Povratnici u op{tinu Pelagi}evo

Ove godine ku}e za 52 porodice
PELAGI]EVO - Izgradwa ku}a za 52 porodice u povratni~kim naseqima Turi} i Tramo{nica u op{tini Pelagi}evo bi}e zavr{ena ove godine, rekao je ju~e na~elnik te op{tine Simo Staki} poslije razgovora sa potpredsjedni kom Re pu bli ke Srpske Davorom ^orda{em. Staki} je podsjetio da je projekat izgradwe ku}a za povratnike pokrenut pro{le godine, te da je op{tini odobren i projekat elektrifikacije povratni~kih naseqa. ^orda{ je rekao da je ciq wegove posjete da se informi{e u kojoj su fazi ti projekti, navode}i da je Fond za povratak BiH pro{le godine obezbijedio oko 500.000 KM za povratnike i 47.000 KM za elektrifikaciju povratni~kih naseqa. - Zadovoqan sam onim {to mi je na~elnik op{tine sa svojim saradnicima prezentovao - rekao je ^orda{. V. S.

Sve vi{e mladih se bavi poqoprivredom
Ve}ina mladih poqoprivrednika je zasnovala porodicu te stvaraju uslove da `ivot u doma}instvu bude sli~an onom kojim `ive wihovi vr{waci u gradovima
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Na stalnu postavku se ~ekalo 18 godina

FOTO: S. PUHALO

U Muzeju u Doboju

Otvorena stalna muzejska postavka
DOBOJ - “^ovjek na tlu sjeverne Bosne“ naziv je stalne postavke koja je ju~e otvorena u Muzeju u Doboju. Na to se ~ekalo punih 18 godina, koliko je dobojski Muzej bio bez svoje stalne postavke. - Na otprilike 300 kvadratnih metara, u tri izlo`bene sale i hodniku, izlo`eno je oko 700 eksponata kojima uz prate}e fotografije i dokumente dajemo op{ti okvir za sagledavawe kulturno-istorijske pro{losti podru~ja koje Muzej iz Doboja pokriva. Postavka je dopuwena odgovaraju}om publikacijom - rekao je direktor Muzeja Neboj{a Dragojlovi}. Sl. P.

BI JEQINA - Uprkos te{kim ekonomskim prilikama u agraru, u semberskim i po dma je vi ~kim selima sve je vi{e mladih qudi ko ji su odlu ~i li da `i ve u se lu i da se ba ve proizvodwom hrane. To su, izme |u os ta lih, u~inili Milan Daki} i Jovica \oki} iz ^a|avice, Radi{a Rikanovi} iz Broca, Jovica Novakovi} iz Velike Obarske, Darko Milo{evi} iz Tutwevca, Mladen Marjano vi} iz Ve li nog se la i drugi. Ve}ina ih je zasnovala porodicu te stvaraju uslove da `ivot u doma}instvu bude sli ~an onom ko jim `i ve wihovi vr{waci u gradovima. Neki od wih, da bi imali us pje ha na tr`i {tu, specijalizovali su proizvo-

dwu. Rikanovi} i Marjanovi} opre di je li li su se za ra tar stvo, Da ki} i Mi lo {evi} za vo}arstvo, Novakovi} za uzgoj sviwa i sli~no. Za `ivot na selu i agrar opre di je lio se i dva de se tpetogodi{wi Qubi{a Luki} iz se la Jo ho vac u semberskom Podriwu.

U NEKIM selima problem snabdijevawe vodom
- Mo gao sam da bi ram gdje }u `ivjeti i kojim }u se po slom ba vi ti, ali sam se ~vrsto opre di je lio za moj Johovac i poqoprivredu. Te{ko jeste, grca se u dugovima i dos ta se ra di, ali takav na~in `ivota i rada me ni od go va ra - ka `e Lu ki}. Kra jem fe bru ara na ba vio je dovoqno mineralnog

|ubriva da prihrani ozime usjeve, ali se prijavio i za pod sti ca je ko je je re sor no mi nis tar stvo omo gu }i lo u nas tav ku proqe}wih ra do va. - Imao sam osno vu za stvarawe uslova za solidan `ivot u selu, jer su mi roditeqi u inostranstvu. Izgra|eni su neophodni objekti, ali sam ja ulo `io sve da {tale i obore napunim stokom, da imam mehanizaciju za wive i druge poslove. Kada su u sve to ulo`ena sredstva, sa da to mo ra da se odr`ava - ka`e Qubi{a. On je dodao da je Johovac lijepo selo sa izgra|enom in fras tru ktu rom. Po dje dna ko su mu udaqeni Loznica i Bijeqina, a i do drugih mjesta brzo se i lako sti`e. Jedini problem u selu jeste zdrava voda za pi}e. Kada bi se jo{ izgradio vo-

dovod, onda qep{eg mjesta za `ivot od Johovca ne bi bilo.

Seminari
Uprkos tome {to je mlad i {to se samo nekoliko godina samostalno bavi proizvodwom hrane, Luki} ve} ima solidno znawe o ekonomskom vo|ewu doma}instva i primjeni savremenih agrotehni~kih mjera. I on i ostali mladi semberski i podmajevi~ki poqoprivrednici nastoje da upotpune svoja znawa iz agrara i zato su ove zime prisustvovali brojnim seminarima i stru~nim predavawima koja su organizovana u wihovim selima i op{tinama.

Planovi Planinarskog dru{tva “Trebevi}“

Prioritet ure|ewe staza Trebevi}a
IS TO ^NA ILIYA ^la no vi Pla ni nar skog dru{tva “Trebevi}“ planiraju da u toku ove godine urede planinske staze na Trebevi}u, koje su zbog toga {to ve} go di na ma wima ni ko ni je prolazio postale neprohodne. Sekretar Planinarskog dru{tva “Trebevi}“ Dejan Romi} ka`e da planiraju i po{umqavawe Tre be vi }a u sa radwi sa “[u ma ma Srpske“. - Pro{le godine razgovarali smo sa ~elnicima tog preduze}a i dogovorili smo se da nam doniraju sadnice koje }emo postaviti na dijelovima planine koji su najugro`eniji - istakao je Romi}. Dodao je da }e u okviru te akti vnos ti nas ta vi ti ure |ewe staza i ~i{}ewe lokaliteta Klanac, gdje je lani ura|eno dosta posla. - Planirani su i usponi na planine Tara, Treskavica, Majevica, Magli}, Romanija i Lelija - istakao je Romi}. Do dao je da }e upra va dru{tva u~initi sve da se barem jednom mjese~no organizuje izlet na Trebevi}. - Na{i planinari }e u maju ove godine u sopstvenoj organizaciji i}i pje{ke u manastir Ostrog - istakao je Romi} i dodao da ovo planinarsko dru{tvo ima odli~nu saradwu sa drugim planinarskim dru{tvima iz Sarajeva i Isto~nog Sarajeva. M. K.

Trebiwe
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 26 pacijenata, a obavqeno i osam ku}nih posjeta.

U PLANU i po{umqavawe i brojni izleti
Planinari “Trebevi}a“ }e u ovoj go di ni u sklo pu izletskih aktivnosti obi}i Peru}icu, a planiraju i da u~estvuju na ve} tradicionalnom “Fru{kogorskom maratonu“.

OSNIVAWE
Planinarsko dru{tvo “Trebevi}“ osnovano je 12. oktobra 2008. godine jer na prostoru op{tina Isto~na Ilixa i Isto~no Novo Sarajevo nije postojalo nijedno planinarsko dru{tvo ili sekcija. “Trebevi}“ aktivno u~estvuje u obiqe`avawu godi{wice osnivawa Oklopnog bataqona Sarajevsko-romanijske brigade.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 9

Boqa informisanost ~lanova Udru`ewa RVI
ZVORNIK - Zvorni~ko Udru`ewe ratnih vojnih invalida otvorilo je sajt adresu, koja bi trebalo da doprinese boqoj informisanosti ~lanova o radu ovog udru`ewa. Predsjednik Udru`ewa Dragislav Mijanovi} rekao je ju~e da se posredstvom sajta www.urvi-zvornik.com ~lanovi, kao i svi zainteresovani, mogu informisati o radu, teku}im aktivnostima, aktima i svim drugim djelatnostima. Udru`ewe je pozvalo ~lanove da na ovaj na~in daju doprinos radu ove ustanove.

Op{tina Rogatica

Javni poziv za dodjelu kredita
ROGATICA - U op{tini Rogatica u toku je drugi javni poziv za dodjelu kreditnih sredstava od 625.000 KM, koja }e biti plasirana putem NLB Razvojne banke pravnim licima, privatnim preduzetnicima i porodi~nim poqoprivrednim gazdinstvima, javila je Srna. Dodjela kreditnih sredstava vr{i se na ime potopqenog zemqi{ta u ovoj op{tini od vi{egradske hidrocentrale. Na~elnik rogati~kog Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti Radovan Rosi} rekao da pravna lica mogu dobiti do 50.000 KM, plus 10.000 KM dodatnih sredstava za svakog zaposlenog novog radnika, privatnici mogu dobiti do 25.000 KM, plus 5.000 KM za svako zaposleno novo lice, a porodi~na poqoprivredna gazdinstva mogu dobiti do 15.000 KM, plus 2.500 dodatnih sredstava za svako zaposleno novo lice. Godi{wa kamatna stopa je od 4,2 do 4,5 odsto, a javni poziv je otvoren od 1. do 26. marta.

Sredwo{kolci iz Mili}a pokrenuli humanitarnu akciju

@elimo da pomognemo Predragu Milo{evi}u, kome je neophodna transplantacija bubrega. Po~eli smo da prikupqamo novac, a planiramo da organizujemo akciju u svim sredwim {kolama u RS, rekao Stefan Mili}
PI[E: GORAN PERI] krozrs@glassrpske

Prikupqaju novac za operaciju kolege

U MZ Skelani kod Srebrenice

MILI]I - Omladinski savjet op{tine Mili}i uputio je javni apel za u~e{ }e u hu ma ni tar noj akciji prikupqawa pomo}i za lije~ewe dvadesetogo di{weg Pre dra ga Mi lo {e vi }a iz Mi li }a, studenta prve godine Ma{inskog fakulteta u Isto~nom Sa ra je vu, ko me je neophodna transplantacija bubrega. Pred sje dnik Upravnog odbora Omladinskog savjeta Stefan Mili} izjavio je da je akcija pokrenuta na inicijativu mili}kih sredwo{kolaca, koji na taj na~in `e le da po mo gnu ne ka da{wem {kolskom kolegi i u~eniku generacije u 2009. godini u Sredwo{kolskom centru u Mili}ima. - Prikupqawe novca po odjeqewima ve} je u toku, a uporedo sa tim Savjet u~enika Sredwo{kolskog centra upu tio je do pis sa mol bom za or ga ni zo vawe akcije u svim sredwim {kolama u RS. Planiramo, tako|e, da organizujemo i jednu kul tur nu ma ni fes ta ci ju u Mili}ima, gdje bismo, kao u nekim ranijim slu~ajevima,

Otvorena podru~na biblioteka
SREBRENICA - U Skelanima je poslije vi{emjese~nih pri pre ma i ure |ewa prostora u Osnovnoj {koli “Kosta Todorovi}“ otvorena po dru ~na bi bli ote ka sa 1.300 kwiga. Direktor srebreni~ke Narodne biblioteke Vesna Ko~e vi}, ko ja je otvo ri la podru~nu biblioteku, ka`e da su na bavqeni te hni ~ka opre ma, kan ce la rij ski na mje{taj i literatura. - Tako najmla|i Skelanci, ali i svi drugi stanovnici okol nih i od Sre bre ni ce udaqenih mjesnih zajednica, mogu da u`ivaju u ~itawu i no vim na slo vi ma, kao i kwigama za |a~ku lektiru, ko je se na la ze na spis ku obavezne {kolske literature - istakla je Ko~evi}eva, istakav{i dobru ponudu doma}ih i stranih pisaca klasi ~ne kwi`e vnos ti i beletristike za ne{to starije ~itaoce. Ona ka`e da je primarni ciq ovog pro je kta bio da naj na seqeni ja mje sna za je dnica, koja je oko 50 kilome ta ra udaqena od admi nis tra ti vnog cen tra, bude povezana sa Narodnom bibliotekom. K. ].

Komunalci u Prijedoru

Uskoro ukra{avawe grada cvije}em
Predrag Milo{evi} sa takmi~ewa iz matematike FOTO: G. PERI]

prihod namijenili za humanitarne svrhe - rekao je Mili}. Pre dra gov otac Mi lo mir ka `e da je wegov sin tre nu tno na di ja li zi u Kli ni ~kom cen tru u @iro-ra~un Isto~nom Sarajevu, a ope ra ti vni za hvat transplantaci je bu bre ga Objavqen je i ra~un kod Unikredit trebalo bi uskobanke iz Bawe Luke, na koji se mo`e ro da bu de uplatiti prilog za lije~ewe Predraobavqen u Kliga Milo{evi}a (transakcijski ra~un ni~kom centru u - 5514802515720349, teku}i ra~un Beogradu. - 45097269000). Stawe mladi-

}a veoma je ozbiqno i `ivotno je ugro`en, jer je 1995. go di ne imao ope ra ci ju na mo kra }nim ka na li ma, po slije ~ega je do{lo do o{te}ewa jednog bubrega.

MLADI]U nijedan bubreg nije u funkciji
Milomir Milo{evi} je re kao da se stawe po no vo pogor{alo u januaru, kada je mladi} preba~en u Klini~ki cen tar, pa su mu sa da, prakti~no, oba bubrega van

funkcije. - Dobili smo potvrdu od Fonda zdravstvenog osigurawa RS da }e snositi tro{ko ve ope ra ci je, ali prate}i tro{kovi su veoma veliki i sve to snosi porodica. Novca mora da bude u svakom momentu, jer je u pitawu `ivot - rekao je Milomir, ko ji za pla tu od 400 KM ra di na obez bje |ewu banke u Mili}ima. Do na tor bu bre ga bi }e Predragova majka Milosava, koja je ve} obavila neophodne preglede.

PRIJEDOR - Preduze}e “Komunalne usluge“ iz Prijedora proizve{}e u svojim rasadnicima oko 50.000 sadnica cvije}a za gradske javne povr{ine i za tr`i{te. Rukovodilac Radne jedinice “Javna higijena“ Milka Grbi} navela je da se oko 80 odsto rasadni~ke proizvodwe cvije}a koristi za ure|ewe parkovskih i drugih javnih povr{ina u gradu i na podru~ju op{tine, a ostatak je namijewen prodaji. Komunalci }e, ~im to vremenske prilike dozvole, po~eti zamjenu jesewih aran`mana novim, kao i druge proqe}ne poslove na zelenim i drugim javnim povr{inama. S. T.

Razvoj poqoprivredne proizvodwe na podru~ju prijedorske op{tine

Podsticaje tra`i vi{e od 1.000 ratara
PRIJEDOR - Sa podru~ja Pri je do ra 1.032 poqo pri vre dni ka u dva ro ka pri ja vi la su se za ko ri{ }ewe regresiranog evrodizel go ri va i vje {ta ~kog |ubriva koje treba da obezbi je di Mi nis tar stvo poqoprivrede, {umarstva i vo do pri vre de RS kao pod sticaj jesewoj i proqe}noj sjetvi. Prema izjavama ratara, obra |e nim u pri je dor skom Od sje ku za una pre |ewe poqoprivrede, u jesen 2009. go di ne ozi mim kul tu ra ma uku pno je za si ja no 1.510,7 hektara.

PLANIRANA sjetva na 2.427 hektara
Oko 986 he kta ra je pod `itaricama (p{enica, ra`, je ~am, zob i tri ti ka le), a krmnim biqem i uqanom repicom zasijano je oko 75 hektara obradivih povr{ina. Pri je dor ski poqo pri vrednici na proqe}e plani-

raju da zasiju 2.427,78 hektara, od ~ega kukuruzom 2.051, jarim `itima 261 i krmnim biqem 93 hektara, a ostale sjetvene povr{ine bi}e zasijane povr}em, uqaricama i qekovitim biqem. Za regres za odr`avawe vo}waka i vi no gra da pri javqene su ukupne povr{ine od 101,3 hektara. Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivre de RS, pla nom ko ri{ }ewa pod sti caj nih sredstava u poqoprivredi za

2010. go di nu, iz dvo ji lo je finansijska sredstva za regresirawe nabavke evrodizel go ri va i vje {ta ~kog |ubriva. Pravo na ovaj vid regresa os tva ru ju re gis tro va ni poqoprivredni proizvo|a~i za povr{ine koje su ve} zasijane u jesewoj sjetvi 2009. go di ne, za pla ni ra ne po vr{i ne za sje tvu/sadwu poqo pri vre dnih kul tu ra u proqe}noj sjetvi, kao i za povr{ine vo}waka/vinograda za odr`avawe. S. T.

Cvije}e spremno za sadwu

FOTO: S. TASI]

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Policiji Isto~nog Sarajeva nije prijavqeno nijedno krivi~no djelo. Registrovana su dva naru{avawa javnog reda i mira. Nije evidentirana nijedna saobra}ajna nesre}a. VODA Snabdijevawe vodom je uredno. STRUJA Napajawe elektri~nom energijom je uredno. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba.

10 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Po~elo iskqu~ivawe du`nika sa vodovodne mre`e
Udru`ewe mqekara u [ipragama
KOSTAJNICA - Radnici kostajni~kog Komunalnog preduze}a po~eli su sa iskqu~ivawem du`nika sa vodovodne mre`e, jer potra`ivawa od doma}instava i pravnih lica prema{uju 70.000 maraka, javila je Srna. - Kao upozorewe svim fizi~kim i pravnim licima iskqu~ili smo sa vodovodne mre`e tri potro{a~a koji utro{enu vodu nisu platili u posqedwih nekoliko mjeseci i ~ija dugovawa se kre}u od 150 do 300 KM rekao je direktor ovog preduze}a Ha{im Vaqevac.

Ciq pove}awe proizvodwe mlijeka
KO TOR VA RO[ Novoformirano Udru`ewe mqekara u [ipragama doprinije }e po ve }awu proi zvodwe i kva li te ta mlijeka, izjavio je ju~e pred sje dnik Udru `ewa Esad Kazi}. K a zi} je izra zio o~e ki vawe da }e rad Udru `ewa po dr`a ti lo kal na za je dni ca i Mi nis tar stvo poqo pri vre de, {u mar stva Dabova~ka mqekara izmirila obaveze i vo do pri vre de RS, koji su finansijskom podr{kom omogu}ili da mqekara “Vitmark“ iz Dabovaca pokrene proizvodwu. On je naveo da je dabova~ka mqekara u ci je los ti izmi ri la oba ve ze za ispo ru ~e no mli je ko u protekla dva mjeseca i da se nada nastavku uspje{ne saradwe. Kazi}, koji je vlasnik farme sa 20 muznih krava u Gorwim [ipragama, naveo je da }e Udru`ewe radi za{tite proizvo|a~a incirati potpisivawe ugovora sa dabova~kom mqekarom “Vitmark“ o isporuci mlijeka. Osniva~koj skup{tini Udru`ewa mqekara, za ~ijeg je potpredsjednika proteklog vikenda izabran Kasim Kalakovi}, prisustvovalo je dvadesetak sto~ara iz {ipra{ke i ostalih mjesnih zajednica sa podru~ja op{tine Kotor Varo{. D. K.
FOTO: D. KEREZOVI]

FOTO: B. MAKSIMOVI]

Tro{kovi rasvjete se iz godine u godinu zna~ajno uve}avaju

U buxetu op{tine ^elinac nedovoqno novca za komunalne poslove

Ekolo{ki pokret iz Podra{nice

Zelenkovac okupqa qubiteqe relija

Mora se tra`iti na~in smawewa tro{kova javne rasvjete, pogotovo ako se uzme u obzir ~iwenica da mnogi u ~elina~koj op{tini opravdano nisu zadovoqni snabdijevawem strujom, rekao Pero ]ori}
vi{e u odnosu na pro{lu godinu. Za pla}awe javne rasvjete ^ELINAC - Iz buyeta op{tine ^elinac za odr`a- predvi|ena je ~ak 91.000 KM, vawe objekata komunalne za- za ~i{}ewe i prawe ulica je dni ~ke po tro{we ove 31.000 KM, odr`avawe pargodine predvi|eno je ne{to kova, obala vodotoka i druvi {e od 164.000 ma ra ka, gih javnih povr{ina 16.000, {to je za skoro 40.000 KM a za odvo|ewe padavina sa javnih grad skih po vr{i na 8.000 maraka. Direktor ~elina~kog preduze}a “^isto}a i ze le ni lo“ Dra gan Prawe ulica Yombi} rekao je da su za ~i{ }ewe grada predvi|ena Dragan Xombi} je rekao da se, previ{e nego skroma planu, gradske ulice peru samo mna sred stva i dva puta godi{we {to nije dovoqno, da sa tim iznojer poqoprivredna i gra|evinska som ovo preduzemehanizacija svakodnevno nanose }e ni ove godine blato na saobra}ajnice. ne}e mo}i da urePI[E: BORO MAKSIMOVI] krozrs@glassrpske.com

Za pla}awe rasvjete planirana 91.000 KM
di grad u skladu sa `eqama. - Ve li ke po vr{i ne zemqi {ta u ^e lin cu ni su privedene krajwoj namjeni, a kroz grad sku zo nu pro ti ~u ~ak ~etiri vodotoka, tako da je u vrijeme bujawa vegetacije neophodno ~esto ko{ewe trave - naglasio je Yombi}. ~ak i najprometnije ulice u mraku. Pero ]ori}, odbornik i pred sje dnik Op {tin skog odbora SNSD-a, naglasio je da se mo ra tra `i ti na ~in smawewa tro{kova javne rasvjete, pogotovo ako se uzme u obzir ~iwenica da mnogi u ~elina~koj op{tini opravdano nisu zadovoqni snabdijevawem strujom. Na~elnik op{tine Mom~ilo Zeqkovi} potvrdio je da je odr`avawe javne rasvjete problemati~no, jer op{tina ne mo`e da na|e preduze}e koje je za to osposobqeno. Vi{e odbornika je upozori lo da je ri je~ o ne ra ci onal noj po tro{wi iona ko skro mnih sred sta va za ovu namjenu.

Vo`wa terenaca po bespu}u Lisine

FOTO: S. DAKI]

OSVIJETQENI seoski putevi, najprometnije ulice u mraku
Na ne da vnoj sje dni ci Skup{tine op{tine najve}a pa`wa ipak je usmjerena na tro{kove javne rasvjete, koji se iz godine u godinu zna~ajno uve}avaju. S jedne strane, osvijetqena su brojna sportska igrali{ta i seoski putevi, dok su, s druge strane,

MRKOWI] GRAD - Dugo najavqivani auto-reli “Mrkowi} Grad 2010”, u organiza ci ji Eko lo {kog po kre ta “Zelenkovac” iz Podra{nice i Auto-mo to dru{ tva “Balkana” iz Mrkowi} Grada, odr`a}e se ovog vikenda na te re ni ma Ze len kov ca i planine Lisine u mrkowi}koj op{tini. Ovaj reli spretnosti voza~a “divqih” vozila bio je zaka zan po ~et kom i kra jem februara, ali nije odr`an

zbog nepovoqnih vremenskih prilika i visokog snijega. Pred sje dnik or ga ni za ci onog odbora relija Borislav Boro Jankovi} je istakao da su u~e{}e na reliju prijavila 22 voza~a iz BiH. - Prvog dana relija, u subotu, odr`a}e se takmi~ewe u rejonu Lan~inog potoka, a za nedjequ je zakazana revijalna vo`wa na vrh pla ni ne Lisine visok 1.468 metara rekao je Jankovi}. S. D.

Saradwa op{tine Mrkowi} Grad i Fondacije “Mozaik”

Za omladinske projekte 20.000 KM
MRKOWI] GRAD - Na~el nik op {ti ne Mrkowi} Grad Zoran Tegeltija i izvr{ni direktor Fondacije “Mozaik” Vesna Baj{anski Agi} potpisali su sporazum o saradwi, zahvaquju}i kojem }e za projekte mladih ove godine biti izdvojeno 20.000 maraka. Polovinu novca obezbijedila je op{tina Mrkowi} Grad, a polovinu Fondacija “Mozaik” uz pomo} Balkanskog fonda za demokratiju. Ciq programa Omladinske ban ke je akti vi rawe mladih qudi, jer oni mogu zna~ajno da doprinesu razvoju lokalne zajednice.

Prijedor
PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak i jedna djevoj~ica. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana 23 pacijenta. POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo i jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

GRUPE MLADIH mogu da apliciraju do 30. aprila
- Ne for mal ne gru pe mladih mogu do 30. aprila da apliciraju za sredstva za svo je pro je kte kod Kre di tnog odbo ra Omla din ske banke. Visina sredstava za projekte mo`e maksimalno da izno si 2.000 ma ra ka. Mla di iz Mrkowi} Gra da naj boqe zna ju {ta je to wima najpotrebnije i koje projekte `ele da realizuju -

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. STRUJA Bilo je mawih kvarova na niskonaponskoj mre`i. VODA Ure dno snab di je vawe vo dom.

rekla je Baj{anski Agi}. ^la ni ca Kre di tnog odbo ra Omla din ske ban ke Gor da na Ja kovqevi} za do voqna je {to je obnovqen sporazum i saradwa izme|u op{tine i Fondacije “Mozaik”. - Omladinska banka ima odli~ne rezultate u realizaciji pro je ka ta za mla de. Pro{le godine mladi su realizovali 13 projekata u koji ma je u~es tvo va lo 280 volontera, {to pokazuje koliko su zna~ajni ovi projekti - rekla je Jakovqevi}eva. S. D.

Projekti
Realizacija programa Omladinske banke u mrkowi}koj op{tini traje dvije godine, a do sada je u projekte mladih investirano 40.000 maraka. Mladi su novac iskoristili za ure|ewe dru{tvenih prostorija za okupqawe mladih, ure|ewe igrali{ta za male sportove, bazena za kupawe, nabavku sportskih rekvizita, ure|ewe zelenih i povr{ina za okupqawe {kolske omladine.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 11

Poklowena oprema mladim ko{arka{icama
VLASENICA - [ef vlaseni~ke Filijale mikrokreditne organizacije “Mikrofin“ Milada Kova~evi} uru~ila je u srijedu uve~e komplet dresova i pet ko{arka{kih lopti mladim ko{arka{icama “Vlasenice“ koje su aktuelni prvak RS u konkurenciji pionirki. Kova~evi}eva je rekla da je poklon znak podr{ke koju “Mikrofin“ pru`a mladim talentima u sredinama u kojima djeluje i radi. G. P.
FOTO: S. MITROVI]

Zbriwavawe porodica iz kolektivnog centra u Bjelovcu kod Bratunca

Bra}a Malinovi} dosawala topli dom
Djeca se ve} raduju, jer }e imati svoju sobu, kupatilo i sve {to nemamo u kolektivnom centru. Iako suprug i ja nismo zaposleni uspijevamo da pre`ivimo od dje~ijeg dodatka i povremenih poslova, ka`e Dragica Malinovi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com Ciq podr{ka razvoju privatnog preduzetni{tva

Osnovano udru`ewe u Rogatici

Prava privatnika }e biti boqe za{ti}ena
ROGATICA - Poslije vi{e poku{aja u Rogatici, kao posqedwoj op{tini u regiji, formirano je Udru`ewe privatnih preduzetnika. Izabrano je rukovodstvo Skup{tine, Upravni odbor i ostali organi koji }e poku{ati da objedine interese vi{e od 210 fizi~kih i oko 70 pravnih lica koliko ih se u ovoj op{tini bavi nekom od privrednih djelatnosti. - Ciq je da se za{tite prava i interesi privrednih preduzetnika kroz zaustavqawe trenda zatvarawa preduzetni~kih radwi i prestanka rada djelatnosti kao pojavu koja je po~etkom ove godine posebno intenzivirana. Uz to, poku{a}emo i da se izradom projekata stvore uslovi da {to ve}i broj preduzetnika mo`e pristupiti fondovima ~iji je ciq podr{ka razvoju privatnog preduzetni{tva koje obezbje|uje Vlada Srpske i drugi - rekao je prvi predsjednik Skup{tine udru`ewa, Milomir E}imovi}. S. M.

Dje~aci pri`eqkivali da porodica dobije stan

FOTO: K. ]IRKOVI]

BRATUNAC - Nedeqko i Dragica Malinovi} nadaju se da }e idu}u zimu do~ekati u svom domu. Iako sa sinovima Nemawom (11), Zoranom (9) i Nikolom (7) ve} sedam godina `ive u prostorijama biv{e osnovne {kole u Bjelovcu, ka`u da za wih dolaze boqi dani, jer ispuwavaju sve uslove za stan. - Djeca se ve} raduju, jer }e imati svoju sobu, kupatilo i sve {to ovdje nemamo. Iako nismo zaposleni uspijevamo da pre`ivimo od dje~ijeg dodatka i povremenih poslova - ka`e Dragica i isti~e da je krov nad glavom najva`niji i najpotrebniji, a da }e za drugo zaraditi ona i Nedeqko. @ive}i u skromno oprem-

qenoj sobi dje~aci su ma{tali kako da do|u do stvari, koje ve}ina wihovih vr{waka ima. Najstariji Nemawa dosjetio se prije dvije godine da bi i oni mogli pisati Djeda Mrazu. - Iznenadili smo se kad su, poslije na{eg pisma, stigle

sanke. Jedva smo ~ekali da padne snijeg - ka`e Nemawa i ponosno dodaje da je odli~an |ak. Zahvaquju}i wemu Malinovi}i su nedavno dobili i ra~unar. - Kada smo u {koli u Bjelovcu organizovali savjetovawe za poqoprivrednike sa

DODJEQIVAWE STANOVA
I druge porodice, koje `ive u alternativnom smje{taju u Bjelovcu, Kravici i Fakovi}ima imaju ~emu da se raduju. Wima }e u Bratuncu do kraja ove godine biti dodijeqen 31 stan. - Sredstva za izgradwu stambene zgrade u Bratuncu u iznosu od 1,5 miliona maraka obezbijedili su Ministarstvo za izbjegla i raseqena lica RS i Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice BiH, preko Fonda za povratak - rekao je na~elnik op{tine Nedeqko Mla|enovi} dodaju}i da je op{tina izdvojila oko 200.000 maraka za zemqi{te i infrastrukturu na lokaciji Lamele, gdje se o~ekuje po~etak gradwe.

tog podru~ja, Nemawa je pomogao na{em predava~u da postavi ra ~u nar i dru gu opre mu. Rekao je da bi volio da ima ra~unar i mi smo uspjeli da mu to obezbijedimo, preko jednog donatora - rekao je na{em listu direktor Regionalne savjetodavne slu`be u Bratuncu Branislav Mi}i}.

Projekti u op{tini [ekovi}i

Po~ela izgradwa gradske pijace

VI[E OD 14 godina ~ekaju trajni smje{ta
Kada je po~eo rat, Nedeqko Malinovi} izbjegao je iz Travnika u Hayi}e gdje je, pred potpi si vawe Dej ton skog sporazuma, upoznao i o`enio se Dragicom. Do{li su u Bratunac, gdje vi{e od 14 godina ~ekaju trajni smje{taj za svoju porodicu.

U izgradwu ulo`eno 120.000 KM

FOTO: G. PERI]

Na podru~ju Zvornika planiraju da ula`e u obnovu saobra}ajnica

Ulice i trotoari u lo{em stawu
ZVORNIK - Ulice na podru~ju Zvornika su u vrlo lo{em stawu s obzirom na to da su, izuzev Majevi~ke, Srpskih junaka i Bra}e Stefanovi}a, sve ostale ulice, rekonstruisane ~ak prije 32 godine. Na~elnik Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove i poslove saobra}aja op{tine Zvornik, Petar Maksimovi} rekao je da o~ekuje da }e najavqeni projekat rekonstrukcije glavnih gradskih ulica sredstvima Vlade RS i op{tine po~eti u ovoj godini, naglasiv{i da bi rekonstrukcija svake ulica trebalo da obuhvati i rekonstrukciju podzemnih instalacija. sitne kocke, a nema ni slivnika za odvod povr{inskih voda. - Ovakvo stawe u najve}em broju slu~ajeva posqedica je prekopavawa koja se naj~e{}e obavqaju zbog dotrajale vodovodne i kanalizacione instalacije, kao i nepropisnog sanirawa prekopanih povr{ina - naglasio je Maksimovi}. Prema wegovim rije~ima, i trotoari, naro~ito u glavnoj ulici, su u lo{em stawu. Maksimovi} ka`e da bi samo za rekonstrukciju pet glavnih ulica sa podzemnim instalacijama bilo potrebno oko 3.000.000 maraka, dok se za ostale nije ni ra~unalo, jer, kako je ocijenio, nema smisla, s obzirom na to, da bi ukupan iznos prema{io ~itav op{tinski buyet.

[EKOVI]I - U [ekovi}i ma je po ~e la iz gradwa gradske pijace, u koju }e investitori, Jedinica za koordinaciju poqoprivredenih pro je ka ta u re sor nom Mi nistarstvu RS (IFAD) i op{ti na [e ko vi }i ulo `i ti oko 120.000 maraka. Na ~el nik op {ti ne Sne `an So ki} re kao je da je planirano da izgradwa ovog “poslovnog inkubatora“, kako je projektni naziv pijace, bude zavr{ena za 60 dana i da tada bude i zvani~no pu-

{tena u rad. - Vje ru je mo da }e pi ja ca omo gu }i ti kva li te tni je snab di je vawe sta no vni ka [ekovi}a, a s druge strane o~ekujemo da }e stimulisati qude iz seoskih podru~ja da svoje poqoprivredne proizvode ovdje donesu i ponude na pijaci. Sada }e imati dobre uslove za plasman proizvoda - istakao je Soki}. Izgradwa pijace povjerena je zvor ni~koj gra |evinskoj firmi “Joki} invest“. G. P.

Zvornik
POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela i jedno naru{avawe javnog reda i mira. VODA Vodosnabdijevawe uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

Vertikalna signalizacija
Petar Maksimovi} je najavio da }e do kraja ove godine, s obzirom na to da je ugro`eno odvijawe saobra}aja, nastojati da poprave i zamijene znakove vertikalne signalizacije. Takvi znakovi na 34 lokacije nedostaju, izblijedili su ili su o{te}eni.

PREKOPAVAWE ulica uni{tava kolovoz
On je istakao je da gotovo nema ulice bez ve}eg ili maweg o{te}ewa kolovoza, a najte`e stawe je na Bairu i Fetiji gdje je kolovozni zastor od

Srebrenica
VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRU JA Uredno snabdijevawe elekNedostaje znak o zabrani skretawa udesno FOTO: S. SAVI]

tri~nom energijom. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledana tri pacijenta.

12 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 13

Predavawe za osnovce o {tetnosti droga
PELAGI]EVO - U Osnovnoj {koli “Dowi @abar“ u Dowem @abaru, Civilna za{tita organizovala je za u~enike predavawe o {tetnosti alkohola, duvana i droga. Osnovci su saznali brojne negativne efekte kori{}ewa ovih poroka. Predava~ je bio dr Ozren
FOTO: V. SAJLOVI]

Stanimirovi} iz Doma zdravqa u [amcu. - Pojava ovih poroka me|u najmla|ima, opredijelila nas je da poku{amo, putem predavawa, da ih za{titimo, da shvate {tetnost konzumirawa droga – istakao je dr Stanimirovi}. V. S.

Forum za bezbjednost Pelagi}eva

Sve vi{e nasiqa u porodici
PELAGI]EVO - Na sjednici Foruma za bezbjednost gra|ana op{tine Pelagi}evo najvi{e se raspravqalo o nasiqu u porodici. U protekloj godini znatno je pove}an broj evidentiranih slu~ajeva nasiqa u porodici, istakli su predstavnici Policijske stanice u Pelagi}evu. - Kod nas se jo{ uvijek prijava nasiqa u porodici smatra velikom sramotom. Dobro sara|ujemo sa Centrom za socijalni rad u Pelagi}evu - rekao je zamjenik komandira Policijske stanice u Pelagi}evu Boris Kne`evi}. Na sastanku je donesen zakqu~ak da se u narednom periodu formira Koordinaciono tijelo, u koje }e u}i predstavnici Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, op{tine i Udru`ewa `ena, koji bi trebalo da napravi plan rada. - @elimo da odre|enim mjerama i aktivnostima, poku{amo u znatnijoj mjeri smawiti nasiqe u porodici, kao i da pomognemo `rtvama nasiqa - isti~e predsjednik Foruma za bezbjednost gra|ana op{tine Pelagi}evo Niko Savki}. V. S.

Na~elnik Simo Staki} sa majkama i bebama

Na podru~ju Pelagi}eva evidentan negativan prirodni prira{taj

Op{tina stimuli{e ra|awe mali{ana
U ovogodi{wem op{tinskom buxetu, planirali smo ukupno 15.000 maraka za mlade bra~ne parove iz na{e op{tine, koji }e u 2010. godini dobiti dijete, rekao Simo Staki}
PI[E: VOJO SAJLOVI] krozrs@glassrpske.com

Boris Kne`evi}

FOTO: V. SAJLOVI]

Bijeqinsko preduze}e “Duvan“

Besplatne su{ionice za ve}u proizvodwu
BIJEQINA - Bijeqinsko preduze}e “Duvan“ svake godine kooperantima obezbje|uje repromaterijal, a onima koji `ele da pro{ire proizvodwu zakupi}e zemqi{te i dati besplatne su{ionice, rekao ru ko vo di lac proi zvodwe u ovom preduze}u @eqko Simojlovi}, javila je Srna. On o~ekuje da }e se ove godine podsticajnim mjerama uspjeti dosti}i cijenu od 1,50 marku po kilogramu duvana, sa kojom su duvanari prije dvije godine bili zadovoqni. U ovom preduze}u smatraju da duvanari mogu o~ekivati boqi po lo `aj ako se dio sred sta va pri kupqenih iz akciza na duvanske proizvode usmjeri na primarnu proizvodwu. - Da bismo rije{ili problem proizvodwe duvana u Republici Srpskoj, neophodno je donijeti zakon o duvanu na nivou BiH, a entitetske zakone uskladiti sa wim – istakao je Simojlovi}. Direktor bijeqinskog “Duvana“ Svetislav Mihajlovi}. je naglasio da treba izmijeniti Zakon o akcizama, tako da proizvo|a~ bude finansiran iz tog fon da, a ne iz agrarnog fonda formiranog pri Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS.

PE LA GI ]E VO - Op {ti na Pe la gi }e vo, prvi put, od ove godine, u svom buyetu za 2010. godinu, planirala je sredstva za stimulisawe ra|awa djece na po dru ~ju ove po sav ske op {tine. Sredstva, koja su predvi|ena za ove namjene iznose 15.000 maraka. Pre ma ri je ~i ma na ~el ni ka op {ti ne Pe la gi }e vo Si me Sta ki }a u to ku je izra da pro gra ma, ko ji }e pre ci zni je re gu li sa ti na ~in isplate ovih sredstava. - U ovo go di{wem op {tinskom buyetu, planirali smo ukupno 15.000 maraka

za mlade bra~ne parove, stanovnike na{e op{tine, koji u 2010. godini dobiju dijete. U toku je izrada programa, kojim }e biti ta~no regulisan na ~in ka ko ro di teqi, mogu dobiti ova sredstva rekao je na~elnik Staki}. On je dodao da jo{ uvijek nisu precizirali iznose, ali najvjerovatnije }e za prvo i drugo dijete biti izdvojeno 300 maraka, za tre}e dijete 500, a za ~etvrto dijete 800 maraka. - Ovim sredstvima, `elimo da podstaknemo ra|awe na podru~ju na{e op{tine, jer je evidentan negativan prirodni prira{taj na podru ~ju na {e op {ti ne, a ovim `elimo da imamo {to

vi {e na {ih no vih sta no vnika - ka`e Simo Staki}. Staki} je naglasio da su tokom pro{le godine, u sklopu projekta nevladine organi za ci je “Be bin izbor“, svim no vo ro |e nim be ba ma po di jeqeni pa ke ti sa hra nom i bebi-opremom.

ZA TRE]E dijete 500, a za ~etvrto 800 KM
Po {to se ve }i na dje ce sa podru~ja op{tine Pelagi}evo, ra|a u Br~kom, Bijeqini ili Doboju, te{ko je utvrditi ta~an broj novoro|ene djece u jednoj kalendarskoj godini. Me|utim, prema podacima iz Osnovne {kole “Vaso Pelagi}“ u Pelagi}e-

vu, evi den tno je smawewe broja novih u~enika. - Iz godine u godinu, u na {oj {ko li sve je mawe u~enika. Protekle tri godine, u prosjeku smo upisivali oko 35 u~enika, {to je prema lo za na {u op {ti nu od oko 8.000 stanovnika. U ovoj {kolskoj godini, prvi put imamo mawe od 400 u~enika, od wenog osnivawa 1969. godi ne – re kao je di re ktor O[ “Vaso Pelagi}“ u Pelagi}evu Milan Nestorovi}. Nes to ro vi} is ti ~e da trenutno ovu {kolu poha|a 387 u~enika, a sedamdesetih i osamdesetih godina pro{log vijeka, bilo je po 800 u~enika u u~ionicama ove {kole.

Stambeno zbriwavawe bora~kih kategorija u Bijeqini

Krov nad glavom za ~etiri porodice
BIJEQINA - Na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i} uru ~io je ju ~e u Jawi kqu~eve za ~etiri stana porodicama poginulih boraca koje su bile u programu stambenog zbriwavawa, a ~iju je izgradwu finansirala op{tina, javila je Srna. Mi}i} je rekao da Bijeqina svake godine sa Ministarstvom bora~ko-invalidske za {ti te Re pu bli ke Srpske u~es tvu je u pro gra mu zbriwavawa bora~ke populacije i dodao da od 1.700.000 KM koje se na godi{wem nivou izdvajaju iz buyeta, op{tina otprilike polovinu izdvaja za stambenu izgradwu.

PLANIRANA gradwa jo{ 16 stanova
On je naglasio da je pro{le godine obezbije|eno 36 stanova. - Ove godine planirana je gradwa jo{ 16 stanova, za {ta imamo obezbije|enu infras-

trukturu i svu dokumentaciju koja je obaveza op{tine. Ova ~etiri stana su dodatna jer op{tina ima jo{ mnogo, vi{e od 100 porodica koje nemaju krov nad glavom - rekao je Mi}i} poslije uru~ewa kqu~eva. Prema wegovim rije~ima, namjera op {ti ne je da ove godine bude ura|eno jo{ 16 sta no va u Amaj li ja ma, na pravqena staza do Amajlija, radi stvarawa boqih uslova za `ivot ovih qudi. Jelena i Qubo [u{wik,

roditeqi borca poginulog u Odbrambeno-otaybinskom ratu 1994. godine na Majevici Zorana [u{wika, do sada su `ivjeli u alternativnom smje{taju. - Radosna sam danas zbog stana, ali uvijek `alosna {to sam izgubila sina - rekla je Jelena [u{wik i navela da su uslo vi u al ter na ti vnom smje{taju bili veoma te{ki, da je bilo tijesno i neuslovno, te da ve} u nedjequ planiraju da pre|u u novi stan.

Semberci zainteresovani za proizvodwu duvana FOTO: ARHIVA

[amac
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano deset pacijenata. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. POLICIJA Nije bilo naru{avawa javnog reda i mira, ni saobra}ajnih nesre}a.

14 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

“Fijat“ iz Kragujevca proizvodi za “Krajsler“

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

BEOGRAD - Jedan od dva modela koje “Fijat“ planira da proizvodi u Kragujevcu bi}e izra|en za grupaciju “Krajsler“, rekao je izvr{ni direktor “Fijata“ Ser|o Markione.

On je kazao da je “Fijat“, koji je strate{ki partner “Krajslera“, odlu~io da umjesto proizvodwe dva mawa automobila u fabrici u Kragujevcu proizvodi dva ve}a modela, javile su agencije.
FOTO: ROJTERS

17.53

-2.64

29,811.12

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kurs kursa

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

4.01 5.70 4.00

-4.52 0.00 2.56

228.57 2,228.70 660.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 21.81 21.81 124,823.55 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 5.50 9,350.00 5.50 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 100.00 100.00 18,000.00 JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 31.96 31.96 294,461.42 2,641.00 MAPEX D.D. MAGLAJ 1.39 1.39

\or|o Napolitano

Potreban evropski monetarni fond
BRISEL - Italijanski predsjednik \or|o Napolitano smatra da bi bilo potrebno stvoriti evropski monetarni fond, prema uzoru na Me|unarodni monetarni fond. On je objasnio da bi razlika bila u tome {to bi evropski pandan MMF-a djelovao u slu~aju da nekoj od ~lanica evrozone zatreba finansijska pomo}. To bi, prema mi{qewu italijanskog predsjednika, rije{ilo aktuelne probleme jer se pokazalo da na evropskom finansijskom poqu nedostaje sli ~na in sti tu ci ja ko ja bi bi la spo so bna da po ma `e zemqama kakva je danas Gr~ka, prenio je Tanjug.

Sindikalni aktivisti ispred Ministarstva finansija

Sindikati blokirali gr~ko Ministarstvo finansija

Radnici protestima odgovaraju na prije dva dana usvojeni paket mjera vlade premijera Jorgosa Papandreua
ATI NA - ^la no vi gr~kih ra dni ~kih sin di ka ta blo ki ra li su ju ~e Mi nis tar stvo fi nan si ja u centru Atine u znak protes ta pro tiv no vih o{ trih mje ra vla de za pre vla da vawe eko nom ske krize u zemqi. Vi {e de se ti na sin di kalnih aktivista sprije~ilo je za po sle ne u Mi nis tar stvu da u|u u zgradu, a pri tom su uzvikivali parole protiv vladine po li ti ke. Za po sle ni u “Olimpik erlajnzu“ blokirali su glavnu zgradu firme u ko ju ne pu {ta ju za po sle ne, ja vi le su agen cije. Protesti gr~kih sindika ta pred stavqaju od go vor na prije dva dana usvojeni paket mjera vlade premijera Jorgosa Papandreua, kojim se predvi|a u{teda od 4,8 milijardi evra. Ovaj paket ukqu~uje pove }awe po re za na do da tu vri je dnost za dva od sto, smawewe bonusa slu`benicima u dr`avnim slu`bama i zamrzavawe penzija.

Protesti sindikata zbog mjera {tedwe
for mi da bi se smawio buyet ski de fi cit od 12,7 odsto, tri puta ve}i od limi ta Uni je, i dug od oko 300 milijardi dolara.

Obveznice
Gr~ka je ju~e na tr`i{tu ponudila nove desetogodi{we dr`avne obveznice u vrijednosti od pet milijardi evra, a investitori su za samo sat dali ponude za ~ak sedam milijardi. Gr~ka, ~iji je dr`avni dug dostigao 300 milijardi evra, planira da se ove godine zadu`i za 54 milijarde.

BLOKIRAN i “Olimpik erlajnz“
Sin di kat za po sle nih u javnim slu`bama ADEDI za 16. mart je zakazao 24-~asovni {trajk, tre}i od po~etka go di ne, kao pro test protiv mjera {tedwe. Evropska unija od vlade u Ati ni za hti je va ri go ro zan pro gram {tedwe i re -

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
ROYAL BK SCOTLAN LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC HSBC HLDGS PLC

Cijena Promjena
39.22 53.58 146.95 333.8 689.5 3.43 1.52 -0.71 1.18 -1.49

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA PFIZER INC GENERAL ELECTRIC CISCO SYSTEMS INTEL CORP

Cijena Promjena
16.37 17.32 16.03 24.84 20.52 -0.55 -1.59 0.82 0.93 -0.86

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 15

“BH erlajnz“ zainteresovan za uvo|ewe avio-linije Beograd - Sarajevo
BEOGRAD - Aviokompanija “BH erlajnz“ izrazila je ozbiqnu namjeru da od 1. maja organizuje direktnu avionsku liniju Beograd - Sarajevo, saop{teno je iz beogradskog aerodroma “Nikola Tesla“, prenijele su agencije. Iz beogradskog aerodroma navode da je prema planu, iznesenom na ju~era{wem sastanku poslovodstva “Nikola Tesla“ i predstavnika kompanije iz BiH, letovi bi se obavqali {est puta nedjeqno, svim danima osim subote, avionima tipa ATR 72.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 0,36 1,36 29,01 1,17 0,75 29,17 0,45 Promjena Promet 1,43 0,00 4,62 0,00 1,35 8,01 0,00 46.587,20 39.991,52 38.070,35 23.617,25 11.882,25 8.560,57 4.932,59 4.129,24 3.753,00 1.581,78 356,97 299,00 Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград

Dr`avni paket akcija u “Telekomu Srbija“ na tenderu za prodaju u oktobru

Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 3 Нова банка а.д. Бања Лука Хидроелектране на Врбасу а.д. Мркоњић Град Република Српска - измирење ратне штете 1 Електрокрајина а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 2 Нова банка а.д. Бања Лука Електро Добој а.д. Добој Електро - Бијељина а.д. Бијељина Рафинерија уља а.д. Модрича

Dr`avni vrh Srbije ovakvu odluku donio poslije pregovora sa najozbiqnijim kupcem “Doj~e telekomom“, koji preko gr~kog “Otea“, ~iji je suvlasnik, ve} posjeduje 20 odsto akcija srpskog operatera, javqaju srpski mediji

Nijemci kupuju "Telekom Srbija"

28,41 10,00 1.251,0 -4,50 0,63 -0,63 0,42 -2,79 0,13 -8,45

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 2,91 5,20 3,99 3,87 7,52 0,05 3,31 4,50 5,00 1,50 1,10 4,50 2,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 -2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 902,40 14,13 66,20 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00 150,00 473,00

Spoqnotrgovinska komora BiH

Udvostru~en izvoz bezalkoholnih pi}a
Poslovna zgrada “Telekom Srbija“ u Beogradu FOTO: AGENCIJE

BEOGRAD - Dr`avni paket akcija u “Telekomu Srbija“ bi}e prodat na tenderu u oktobru ove godine po po~etnoj ci je ni od mi li jar du evra, a kupac bi mogao da bude wema~ki telekom operater “Doj~e telekom“, javili su srpski mediji. Oni navode da je dr`avni vrh Srbije ovakvu odluku donio poslije pregovora sa najozbiqni jim kup cem “Doj ~e telekomom“, koji preko gr~kog “Otea“, ~iji je suvlasnik, ve} posjeduje 20 odsto akcija srpskog operatera. Na~elan dogovor o prodaji putem tendera na jesen, kona ~no je pot vr|en pro {le sedmice tokom posjete predsje-

dnika Srbije Borisa Tadi}a Berlinu, javqaju mediji, Iako po~etna cijena nije utvr|ena, kao ni ta~an procenat dr`avnog paketa akcija koji }e se prodavati, kao najvjerovatnija, pomiwe se prodaja 30 odsto plus jedna akcija po po~etnoj cijeni od milijardu evra.

PO^ETNA CIJENA 30 plus jedne akcije milijardu evra
Toliko akcija je “Doj~e telekomu“ potrebno da do|e do ve}inskog paketa u “Telekomu Srbija“, a to, daqe, zna~i i u “Telekomu Srpske“ i crnogorskom “m:telu“, ~iji je vlasnik

“Telekom Srbija“. “Doj~e telekom“ kao suvlasnik u “Telekomu Srbija“ ima pravo pre~e kupovine, zbog ~ega je dogovor sa Nijemcima, kako prenose srpski mediji, neminovan. Ovim dogovorom zavr{eni su dugi pregovori, tokom kojih se kao mogu}a opcija pomiwala i prodaja direktnom po-

godbom bez tendera, s obzirom na to da pravo pre~e kupovine wema~kog partnera odvra}a druge kupce i na javnom nadmetawu. Od direktne pogodbe se ipak odustalo, jer bi za to bio po tre ban ili me |u dr`a vni sporazum (kao za Naftnu indus tri ju Srbi je) ili ne ka vrsta “leks specijalisa“.

SARAJEVO - Izvoz bezalkoholnih pi}a BiH pro{le godine iznosio je oko 18,6 miliona maraka ili 53,7 odsto vi{e nego 2008. godine, podaci su Grupacije bezalkoholnih pi}a Spoqnotrgovinske komore BiH. Navode da je u BiH pro{le godine uvezeno bezalkoholnih pi}a u vrijednosti od oko 135 miliona maraka ili devet odsto mawe nego 2008. godine, prenijela je Srna. - Najvi{e bezalkoholnih pi}a izvezeno je u Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Crnu Goru i SAD - ka`u u Spoqnotrgovinskoj komori.

Ministri finansija EU

AKCIONARI
“Telekom Srbija“ kao akcionarsko dru{tvo, vlasni{tvo je javnog preduze}a PTT saobra}aj “Srbija“ i gr~ke telekomunikacione kompanije “Otea“. Osim u “Telekomu Srbija“, gr~ka kompanija ima udio u vlasni{tvu i u drugim, balkanskim operaterima i to u Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji.

Kreditne rejtinge da sastavqa Evropska banka
FRANKFURT - Ministri finansija ~lanica Evropske uni je pre dla `u da Evrop ska cen tral na ban ka (ECB) ra zra di sop stve ni sistem kreditnih rejtinga za ~lanice evrozone, objavio je wema~ki poslovni dnevnik “Handelsblat“, prenijele su agencije. Ministri smatraju da bi na taj na~in mogli da u~ine evrozonu nezavisnom od ocjena me|unarodnih agencija za rej tin ge “Stan dard end Purs“, “Mudis“ i “Fi~“.

“Mikrofin osigurawe“ Bawa Luka

Ispla}eni svi od{tetni zahtjevi
BAWA LUKA - “Mikrofin osigurawe“ iz Bawe Luke pro{le godine isplatilo je sve zahtjeve za naknadu {tete iz 2008. godine i vi{e od 90 odsto zahtjeva koji su stigli u 2009. godini u ukupnom iznosu od 304.059 maraka. - Prosje~an period od pribavqawa kompletne dokumentacije za obradu {tete do isplate {tete iznosi deset dana. Mo`emo se pohvaliti da je ve}ina zahtjeva rije{ena u prvostepenom postupku, odnosno da nije bilo primjedaba osiguranika na predlo`enu visinu od{tete, te da do sada nismo imali nijedan sudski spor u vezi sa isplatom ili visinom od{tetnog zahtjeva - saop{teno je iz “Mikrofin osigurawa“. Navode da u 2010. godini o~ekuju daqi rast premije koji }e se zasnivati na fer i korektnom odnosu prema svakom osiguraniku, odnosno na kvalitetu pru`ene usluge, brzini isplate {teta i dodatnim proizvodima osigurawa, a ne i na nelojalnom sni`avawu cijena.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 5.3.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.287834 1.386497 26.852855 0.075566 0.262142 0.733381 1.614215 0.565032 0.242338 0.200240 1.333338 0.923741 2.155735 1.427379 1.957555

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.291062 1.389972 26.920155 0.075755 0.262799 0.735219 1.618261 0.566448 0.242945 0.200742 1.336680 0.926056 2.161138 1.430956 1.962461

Prodajni za devize
1.955830 1.294290 1.393447 26.987455 0.075944 0.263456 0.737057 1.622307 0.567864 0.243552 0.201244 1.340022 0.928371 2.166541 1.434533 1.967367

Hidroelektrane na Drini Popovo poqe a.d. Vi{egrad a.d. Trebiwe
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,355

1,43%

0,30 -65,91%

16 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Prona|eni ukradeni predmeti iz dobojske “Bosanke“

Hronika
Kotor Varo{

DOBOJ - Policiji u Doboju u srijedu je prijavqeno da je u prethodna tri dana iz kruga preduze}a “Bosanka“ Doboj ukradeno vi{e metalnih kontejnera, poklopaca za {ahtove, metalnih stubova za ogradu i inoks cijev. IZ CJB Doboj ju~e su naveli da je istog dana policija u uli-

ci Svetog Save u Doboju uo~ila zapre`na kola kojima su prevo`eni ukradeni predmeti. Prona|eni predmeti su vra}eni vlasniku, a protiv A. H. je podnesena krivi~na prijava. G. O.
FOTO: K. ]IRKOVI]

Uhap{eni mladi}i zbog provala u ku}e
KOTOR VARO[ - Policija Kotor Varo{a uhapsila je pet lica zbog sumwe da su u februaru provalili u pet porodi~nih ku}a, saop{teno je na ju~era{woj konferenciji za novinare Centra javne bezbjednosti Bawa Luka. “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi saznaje da su uhap{eni Sla|an \uki} (23), Dalibor Tovilovi} (21), Dejan Kr~i} (23), Dejan Jerkovi} (51) i Velibor Jerkovi} (22). - Kriminalisti~kom obradom je utvr|eno da su provalili u pet porodi~nih ku}a u mjestu Grabovica kod Kotor Varo{a, ~iji vlasnici privremeno borave u inostranstvu. Iz ku}a su ukrali tehni~ku robu, aparate za doma}instvo, novac, odjevne predmete, alat, oru`je i municiju - re~eno je u policiji. Prilikom hap{ewa kod pomenutih je na|en ve}i broj ukradenih predmeta, dva pi{toqa, jedna lova~ka pu{ka i 32 komada metaka, a oni su poslije saslu{awa pu{teni da se brane sa slobode. N. T.

Policija odnosi tijelo Dalibora Gruji~i}a

Za dva dana u Republici Srpskoj se dogodila tri samoubistva

Gradi{ka

Pje{aka usmrtio “Autoprevozov“ autobus
GRA DI [KA - Pje {ak Stanko Stojanovi} (74) preminuo je od posqedica povreda koje je ju~e zadobio kada ga je na putu Gradi{ka - Kozarska Du bi ca uda rio auto bus “Autoprevoza“, saznaje “Glas Srpske“ u policiji. Stojanovi} je poslije nesre}e sa te{kim povredama pre ba ~en na li je ~ewe u bawolu~ki Klini~ki centar. U ovom centru su rekli da je on imao dosta te{kih povreda i qekari nisu uspjeli da mu spa se `i vot uprkos broj nim po ku {a ji ma o`ivqavawa. N. T.

Mladi} pucao u sebe iz lova~ke pu{ke
Dalibor Gruji~i} ubio se pucaju}i sebi u grudi iz lova~ke pu{ke. M. L. izvr{ila samoubistvo vje{awem, a Zorka Joki} se ubila sko~iv{i sa petog sprata Klini~kog centra u Bawoj Luci
PI[U: KRISTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

CJB Doboj

Oduzeta ve}a koli~ina oru`ja i municije

Zaplijeweno oru`je

FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Na podru~ju koje pokriva CJB Doboj prona|ena je i izuzeta ve}a koli~ina oru`ja, municije, eksplozivnih materija i vojne opreme, saop{tio je ju~e na konferenciji za novinare na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije Radojica ]eli}. On je istakao da je rije~ o nastavku akcije “Mre`a 2010“, koju MUP RS sprovodi zajedno sa pripadnicima CJB Doboj. - Tokom 2. i 3. marta pretreseni su stambeni objekti i automobili na dvanaest lokacija i tom prilikom je na devet lokacija prona|ena i izuzeta ve}a koli~ina oru`ja, municije, eksplozivnih materija i vojne opreme - rekao je ]eli}. Policija je oduzela 27 pu{aka, dva vojna snajpera, ru~ni baca~ raketa, dva tromblona i dvije ru~ne bombe, sporogore}i {tapin, 16.700 pu{~anih metaka razli~itih kalibara, tri “{korpiona“, ~etiri pi{toqa “CZ“... Sl. P.

SREBRENICA - U Republici Srpskoj tokom protekla dva da na po li ci ji su prijavqena ~ak tri samoubistva. Dalibor Gruji~i} (22) iz Solo}u{e prona|en je ju~e ujutru mrtav u {umarku iznad porodi~ne ku}e u tom srebreni~kom prigradskom nasequ. Wegov otac \or|e ispri~ao je da je uvi|ajem utvr|eno da je Dalibor izvr{io samoubistvo pucaju}i sebi u grudi iz lo va -

~ke pu{ke. - Ne znam za{to je i kada Dalibor po~inio samoubistvo. Kada sam ujutru oko pet ~asova krenuo na posao, nisam primijetio ni{ta neobi~no - re kao je upla ka ni \or|e.

NIKO NE MO@E da pretpostavi za{to se Gruji~i} ubio

Dodao je da je Dalibor imao djevojku i da je ona pro{le no}i bila s wim u sobi, ali da ona nije primijetila kada je iza{ao iz ku}e. Da li bor je pri je osam mjeseci po~eo da radi kao elektri~ar u srebreniDrugo ~kom Rudniku olova i cinka “Sase“. samoubistvo Wego va dje voj ka Ne la ni je Ovo je drugo samoubistvo u Sre`eqela da govobrenici u posqedwih petnaestak ri o stra {noj dana. Mujo Siru~i} (53) izvr{io je tragediji i rasamoubistvo u porodi~noj ku}i puzlo zi ma ko ji su caju}i sebi u grudi iz automatske nesre}nog mladipu{ke.

}a naveli da po~ini samoubistvo. Daliborove kom{ije ka`u da su za tragediju saznali ju~e ujutru, kada se iz ku}e Gru ji ~i }a za ~u la kukwava wegove majke Vere. - Bio je dobar i vrijedan mladi}. Nije pio, a nedavno je po~eo da radi u rudniku ka`u kom{ije u nevjerici, poku{avaju}i da na|u razlog za Daliborovo samoubistvo. Wegov prijateq @eqko Simi} kazao je da ga je ova vijest {okirala. - Nije imao problema ni sa kim. Bio je zaposlen, imao djevojku i nikada se nije `alio da mu ne{to smeta ili fali. Ne mogu da povjerujem da se to moglo dogoditi - rekao je Simi}. U sre bre ni ~kom Do mu zdravqa ka`u da je de`urna ekipa odmah po dojavi do{la na lice mjesta. - Konstatovali smo smrt i nije bilo potrebe za reanimacijom be`ivotnog tijela Gruji~i}a - rekao je de`urni

\or|e Gruji~i}, Daliborov otac

qekar Nenad Milo{evi}. Policijskoj stanici ^ajni~e u srijedu oko 15 ~asova M. L. je prijavio da je u mjestu Veliki Bani}i Z. L. (74) izvr{ila samoubistvo. Policija i de`urni qekar Doma zdravqa iza{li su na lice mjesta i konstatovali da je smrt nastupila vje{awem. Zorka Joki} (75) ubila se sko~iv{i sa petog sprata bawolu~kog Klini~kog centra u srijedu oko 14.10 ~asova. Joki}eva, koja je sr~ani bolesnik, sko~ila je kroz prozor koronarne jedinice gdje se lije~ila.

PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Razli~iti stavovi vje{taka
bawolu~kom Okru`nom sudu Ivan~evi}evoj i Miri [uvaku (51) iz Kozarske Dubice koje Specijalno tu`ila{tvo RS tereti za prevare i falsifikovawe.

BAWA LUKA - Vje{tak tu`ila{tva Zorica Lazarevi} rekla je ispred tima vje{taka Psihijatrijske klinike na Sokocu da je Mira Ivan~evi} (52) iz Dervente, optu`ena za pre va re, mo gla da shva ti posqedice onoga {to ~ini i da ne boluje od du{evne bolesti. Lazarevi}eva je ovo kazala na ju ~e ra{wem su |ewu u

OPTU@ENA podlo`na uticajima drugih
Ovaj stav tima vje{taka sa Sokoca suprotan je tvrdwama vje{taka odbrane Bogdana Stojakovi}a i Mladena Markovi-

}a koji su na pro{lom ro~i{tu istakli da je optu`ena Ivan~evi}eva bila ograni~enih mentalnih sposobnosti i nije mogla da shvati da je po~inila milionsku prevaru. Svi vje{taci se sla`u da je Ivan~evi}eva podlo`na uticaju druge osobe. Me|utim, za vje{take sa Sokoca Ivan~evi}eva ima koeficijent inteligencije 88, dok je prema mi{qewu vje{taka odbrane wena inteligencija tek 67 jedinica. Kao svjedok Specijalnog

tu`ila{tva izjavu je dao i Milutin Gaji}, ocijewen kao “mozak“ milionske prevare firmi “Dep-ot“ i “Elektroprivrede RS”. On je rekao da je znao da je Branko Zelenika anga`ovao Ivan~evi}evu i [uvaka, ali ih nije poznavao li~no. Ispri~ao je da je znao da su [uvak i Ivan~evi}eva bili zadu`eni da na {altere NLB Razvojne banke, odnosno Balkan investment banke, odnesu falsifikovane naloge za isplatu vi{e od milion maraka sa ra-

~una dr`avnih firmi “Depot“ i “Elektroprivreda RS”. Specijalno tu`ila{tvo RS te re ti Ivan ~e vi }e vu i [uvaka da su bili ~lanovi organizovane zlo~ina~ke grupe koju je osnovao Milutin Gaji}, biv{i slu`benik za internet bankarstvo Unikredit banke iz Bawe Luke. Ovoj grupi je pripadao i Branko Zelenika koji je u me|uvremenu priznao krivicu, te Frano Relota koji je najavio priznawe krivice.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 17

Prona|en heroin kod `ene u autobusu
TRAVNIK - Sara Salihovi} (29) iz Kqu~a uhap{ena je i zadr`ana u prostorijama Policijske stanice u Travniku zbog posjedovawa heroina, saop{teno je iz MUP-a Sredwobosanskog kantona, javila je Srna. Policija je pretresom autobusa ju~e ujutro kod we prona{la bijeli prah koji asocira na heroin. Istra`ioci Policijske stanice Dowi Vakuf prona{li su heroin u autobusu koji je saobra}ao na relaciji Kqu~ - Sarajevo.

Policija

Okru`ni sud izrekao presudu za ubistvo predsjednika OO SDS-a Doboj

Vijesti
Zvornik

Savi} oslobo|en optu`be za ubistvo Gari}a u Doboju
Sud prihvatio nalaze tima vje{taka, neuropsihijatara iz UKC Tuzla i neuropsihijatra [efika Hexi}a, koji su ustvrdili da je Savi}, koji godinama boluje od epilepsije, u vrijeme ubistva bio u sumra~nom stawu, odnosno neura~unqiv

Ukrali aparate za igre na sre}u
ZVORNIK - U mjestu Oraovac kod Zvornika nepoznata lica su u protekla dva dana provalila u objekat “Qubavna no}“ i ukrala dva aparata za igre na sre}u vlasni{tvo firme “Big trejd“ iz [apca, ~ime je pri~iwena {teta od oko 10.000 maraka, saop{teno je ju~e iz CJB Bijeqina. G. O.

Pale

Potukli se ispred
PALE - Policija iz Pala podnijela je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv V. G. (18), W. G. (18) i S. P. (19) zbog toga {to su ispred Sredwo{kolskog centra “Pale“ naru{avali javni red i mir me|usobnom tu~om, re~eno je ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. M. K.

Isto~no Sarajevo

Izricawe presude Rajku Savi}u PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Rajko Savi} iz Do bo ja oslo bo |en je op tu `be da je 26. aprila 2009. godine ubio potpredsjednika Skup {ti ne op {ti ne Do boj i pred sje dni ka OO Srpske demokratske stranke Doboj Branislava Gari}a, jer je u vri je me tog doga|aja bio neura~unqiv.

Predsjednik Vije}a Okru `nog su da Do boj su di ja Vojka Pre{i} pro~itala je rje{ewe u kome se navodi da se Savi} osloba|a optu`be Okru `nog tu `i la{ tva za krivi~no djelo ubistvo. Pre ma na vo di ma op tu `nice, Savi} je 26. aprila 2009. godine u prostorijama OO SDS-a u Vi dov dan skoj ulici u Doboju sa udaqenos-

SDS
Srpska demokratska stranka ju~e je saop{tila da je osloba|awe Rajka Savi}a potvrdilo ranija upozorewa SDS-a da je rije~ o politi~ki smi{qenom ubistvu ~iji su inspiratori omogu}ili da se oslobodi ubica. U SDS-u pitaju Okru`ni sud u Doboju kako to da ubica koji je navodno neura~uwiv da se pusti na slobodu, a ne uputi na lije~ewe, ve} mu se izri~e mjera oduzimawa oru`ja na {est mjeseci.

ti od metar i po ispalio u Gari}a pet metaka kalibra de vet mi li me ta ra iz pi {toqa “bereta“. Zbog rawavawa u grudni ko{ do {lo je do is krvavqewa iz ras cje pa gru dne aorte, prostrelina plu}a i raskidanih krvnih sudova, zbog ~ega je Gari} podlegao na licu mjesta. Sud je prihvatio nalaze tima vje{taka, neuropsihija ta ra iz Uni ver zi tet skog kli ni ~kog cen tra Tu zla i ne urop si hi ja tra [e fi ka Heyi}a, koji su ustvrdili da je Savi}, koji godinama boluje od epilepsije, u vrijeme ubis tva bio u su mra ~nom stawu, odnosno neura~unqiv. Rje {ewem su da pre ma Savi}u se preduzimaju mjere

oduzimawa pi{toqa “bereta 900S“, a u isto vrijeme osloba|a se pla}awa tro{kova pretresa.

GARI]EVA porodica napustila sudnicu tokom ~itawa presude
Poslije ~itawa presude niko od aktera ovog su|ewa, koje je izazvalo veliko interesovawe ne samo u Doboju, nego i u cijeloj RS, nije `elio da ko men ta ri {e ta kvu odluku. ^la no vi po ro di ce Ga ri} jo{ u vri je me ~i tawa presude napustili su sudnicu i nisu `eqeli pred novinare. Wihovu `equ po{tovao je i wihov opu no mo }e nik Mile Antoni}.

Zastupnik optu`be okru`ni tu`ilac Goran Rubil tako|e nije htio da komentari{e odluku suda. Novinare su ju~e izbjegli i Rajko Savi} i wegov advokat Milenko Radowi}. Stanovnik Doboja Dra`o Tutwevi}, koji je prisustvo vao izri cawu pre su de, smatra da ubistvo nije smjelo ni da se dogodi. - Kada se ve} dogodilo, osloba|awe nije po mjeri ka`e Tutwevi}. S druge strane, Savi}ev poznanik An|elko Todorovi} ka`e da Savi} boluje od djetiwstva. - Nema tog suda koji mo`e da osudi bolesnog ~ovjeka. Zato hvala ovom sudu, mi u wega vjerujemo - rekao je Todorovi}.

IS TO ^NO SA RA JE VO Policija u Isto~nom Sarajevu u srijedu je oko 17 ~asova na lokalitetu Iliwa~a kod Isto~ne Iliye prona{la napu{teni automobil “volvo“ bez registarskih oznaka, pored ko jeg se na la zi la ra zvaqena ukradena metal na kasa, saop{teno je ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Sokolac

Otkriven ukradeni kombi
SOKOLAC - Policija iz Sokoca u srijedu oko 16 ~asova u ulici Pere Kosori}a u ovom gradu prona{la je napu{te ni kom bi “fol ksva gen T4” za koji je utvr|eno da je ukraden sredinom januara na podru~ju Kantona Sarajevo. Vozilo }e biti vra}eno vlasniku, navodi se u saop{tewu iz CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Prijavqeno osam lica zbog premla}ivawa navija~a
BAWA LUKA - Bawolu~ka policija otkrila je “vinovnike“ obra~una navija~a Partizana i Borca u kojem su povrije|ena ~etiri mladi}a 16. februara u bawolu~koj ulici @ivojina Mi{i}a, re~eno je na ju~era{woj konferenciji za novinare CJB Bawa Luka. Zamjenik na~elnika CJB @eqko Domazet je rekao da }e zbog ovog obra~una nadle`nom tu`ila{tvu policija prijaviti osam lica koja se terete za nano{ewe te{kih i lakih tjelesnih povreda. On je dodao da je tokom istrage ovog doga|aja hap{eno troje i saslu{avano 14 lica. N. T.

Pritvor Rumunima zbog kra|e para sa bankomata
BAWA LUKA - De`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Prijedor predlo`io je pritvor za trojicu Rumuna osumwi~enih za falsifikovawe kreditnih i kartica za bezgotovinsko pla}awe. Pritvor je protiv Danijela Antonija (36), Georgija Korana (46) i Rada Lucijana (31) upu}en Osnovnom sudu u Prijedoru, a oni se sumwi~e da su la`nim karticama sa bankomata Balkan investment i Hipo Alpe Adria banke podigli 35.000 maraka. Kod wih je prilikom hap{ewa na|eno 12.700 evra. Jedan od wih je u policiji u Prijedoru zate~en u toaletu kako poku{ava da odbaci hartije koje bi mogle da sadr`e serijske brojeve kartica. N. T.

Trebiwci pretukli i opqa~kali sugra|anku
TREBIWE - Trebiwska policija uhapsila je ju~e sugra|ane Milana Ratkovi}a (26) i Nenada Vuji~i}a (30) zbog krivi~nih djela razbojni{tvo i te{ka kra|a, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. Oni su u utorak oko 20 ~asova nanijeli te{ke tjelesne povrede Slavki Dereti} (51), iz Trebiwa, od kojih se ona oporavqa na hirur{kom odjeqewu trebiwske bolnice, a zatim joj ukrali torbu u kojoj je bilo 320 evra i 20 dolara. Dereti}eva je kazala da je napadnuta kod Osnovne {kole “Vuk Karayi}“. Prema wenim rije~ima, napad je bio smi{qen, jer je jedan od napada~a wen kom{ija iz trebiwskog sela Orovac. R. Mi.

18 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
MUP Srbije

Srpska pravoslavna crkva jo{ nema poverewa u Policiju Kosova i svako povla~ewe vojnika KFOR-a koji ~uvaju srpske manastire imalo bi negativne posledice po srpsku zajednicu. Vladika Atanasije, privremeni administrator Eparhije ra{ko-prizrenske

Uhap{ena `ena zbog la`nih dojava o bombi
BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutra{wih poslova priveli su Zoricu Veselinovi} (38) iz Beograda, koja je tokom prva tri dana marta upu}ivala la`ne dojave o postavqenoj bombi na telefon Delegacije Evropske komisije u Srbiji, izjavio je ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i}. - Protiv Zorice Veselinovi} bi}e podneta krivi~na prijava zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{ila krivi~no delo izazivawe panike i nereda - rekao je Da~i}.

Prvi osnovnu sud u Beogradu

Osu|en zbog prijetwi novinarki Stankovi}
BEO GRAD - Ste fan Hayiantonovi} iz Beograda osu|en je nepravosna`no pred Prvim osnovnim sudom zbog prijetwi upu}enih novinarki B92 Brankici Stankovi}. Postupak je vo|en po optu`nici Prvog osnovnog javnog tu`ila{tva u Beogradu, zbog krivi~nog djela ugro`avawa bez bje dnos ti, po {to je Hayiantonovi} uputio prijetwe novinarki na dru{tvenoj mre `i “Fej sbuk“. Okrivqeni je priznao djelo i izvi nio se no vi nar ki. Hayiantonovi}u je zbog ugro`avawa bezbjednosti izre~ena kazna od godinu dana zatvora. Me|utim, po{to je prethodno bio osu|en uslovno na ~eti ri mje se ca zbog dje la nasilni~ko pona{awe, ju~e mu je izre~ena jedinstvena kazna od godinu dana i tri mjeseca zatvora.
Pripadnici EULEX -a na Kosovu

Iv de Kermabon, {ef EULEX-a o stawu u Kosovskoj Mitrovici

Vlada Srbije

U pripremi socijalna karta za najugro`enije
BEOGRAD - Vlada Srbije, uz pomo} EU, priprema pravu socijalnu kartu za najugro`enije potro{a~e i doma}instva, a ko }e biti korisnik te karte, te koje }e povlastice dobiti, utvrdi}e ministarstva rada i socijalne politike, energetike i trgovine, javile su ju~e agencije. Na osnovu toga bi}e odre|eno kojom vrstom povlastice i na koji na~in se mo`e pomo}i siroma{nom doma}instvu ili pojedincu. Redovna sjednica Vlade Srbije odr`ana je ju~e, a ranije je najavqeno da }e do qeta Vlada ponuditi bar okvirni prijedlog socijalne karte, a da }e sprovo|ewe projekta zapo~eti od sqede}e godine.

EULEX `eli da se sudi optu`enima za organizovani kriminal, kao i onima koji se terete za ratne zlo~ine, bez obzira da li su Albanci ili Srbi, rekao De Kermabon
BEOGRAD - Pred misijom EULEX-a je mno{ tvo izazova na Kosovu, ali prioritet je da svi gra|ani Kosova imaju pristup pravdi, jer sada{we stawe odgovara samo kriminalu. Rekao je to {ef EULEX-a Iv de Kermabon i istakao da je zbog toga neophodno da ponovo po~ne da radi sud u sjevernoj Mitrovici, javile su agencije. Na pitawe za{to se insistira na otvarawu suda u sjevernoj Mitrovici i borbi protiv kriminala na sjeveru Kosova kada veliki problemi u tim oblastima postoje i u dijelu koji kontroli{e Vlada Kosova, {ef EULEX-a je kazao da misija EU sprovodi iste aktivnosti na cijeloj teritoriji Kosova. po korak. Nismo tu da bilo {ta name}emo silom. Tu smo da obezbijedimo vladavinu prava za sve - rekao je De Kermabon. Prema wegovim rije~ima, EULEX `eli da se sudi optu`enima za organizovani kriminal, kao i onima koji se terete za ratne zlo~ine, bez obzira da li su Albanci ili Srbi. De Kermabon je dodao da je misija EU od UNMIK-a naslijedila “mnogo te{kih slu~ajeva i da sada “predano rade na wima“. - EULEX `e li da {to prije zavr{i pojedine slu~ajeve za koje zna da su posebno va`ni za Srbiju i srpsku zajednicu na Kosovu. Borbe protiv kriminala i pravde ne mo`e biti tamo gdje ne rade sudovi, {to je sada slu~aj u sjevernoj Mitrovici - rekao je De Kermabon.

Zbog kri mi na la ne op ho dan sud
GRA\ANI Kosova imaju pravo na pravdu
Povodom strategije za integraciju sjevera Kosova iza koje stoje Me|unarodni civil ni pred sta vnik Pi ter Fejt i Vlada Kosova, De Kerma bon je na veo da to ni je plan EU. - EULEX je na sjeveru Kosova vi{e od godinu dana i napredujemo pa`qivo - korak

POVRATAK SRBA
De Kermabon je kazao da povratak izbjeglica, odnosno Srba u Pri{tinu i druge ve}e sredine na Kosovu, nije u mandatu wegove misije, ali da je “{teta {to nema vi{e uspjeha u toj oblasti“. - Ako obavimo dobar posao u oblasti pravosu|a i policije mo`emo da ohrabrimo qude da se vrate na Kosovo. Moramo da vratimo povjerewe, da poka`emo da svi mogu da se vrate - rekao je De Kermabon.

Sjednica Vlade Srbije

FOTO: TANJUG

Iv de Kermabon

FOTO: AGENCIJE

DOBRA VIJEST

NOVI SAD
Mobing je sve ~e{}a pojava u Srbiji, a problem predstavqa {to u toj oblasti jo{ nisu definisane procedure Inspekcije rada i sankcije za poslodavce. Zaposleni kasno prijavquju da ih poslodavci maltretiraju, kada je radni odnos ve} prekinut i Inspekcija vi{e ni{ta ne mo`e da u~ini.

Mje{tani sela Marine na Kosovu pisali peticiju protiv imama

BEOGRAD
Nivo vodostaja Crnog i Belog Timoka je u drasti~nom opadawu i nije bilo evakuacija stanovni{tva, saop{teno je ju~e iz Ministarstva unutra{wih poslova. Vodostaj Crnog Timoka iznosi 290 centimetra, a Belog 130 centimetra, navodi se u saop{tewu. Crpqewem vode obezbijedilo se redovno napajawe elektri~nom energijom na terenu.

Zatvorena xamija zbog vehabizma
PRI[TINA - Yamija u se lu Ma ri ne, u op {ti ni Srbica na Kosovu je zatvorena, a imam Yemaiq Duka je deportovan jer je istragom ut vr|e no da su se u yami ji, pod ru ko vod stvom imama, odvijale aktivnosti ra di kal nog islam skog po kre ta ve ha bi ja, ja vi la je Srna. Portparol Kosovske policijske slu`be (KPS) Besim Ho ti na veo je da je nalog o zatvarawu yamije i de por ta ci ji ima ma iz dao Glavni {tab KPS-a, na prijedlog istra`iteqa EULEXa, te da su Duku do granice sa su sje dnom Al ba ni jom sproveli pripadnici specijalne jedinice KPS-a. rine. Mje{tani, koje je podr`a lo ne ko li ko ne vla di nih organizacija, prijavili su po li ci ji da imam Du ka po sred stvom hu ma ni tar ne or ga ni za ci je “Ra hma Mersy“, registrovane u Londonu, propagira aktivnosti vehabija i da se tokom obreda “wegu ju“ i {i re akti vnosti vehabista, “{to nije opredjeqewe muslimana Kosova“. Osim mje{tana Marine, kako navodi Hoti, inicijatori zatvarawa yamije i deportacije imama Duke bili su akti vis ti ne ko li ko ne vla di nih or ga ni za ci ja za qudska prava. - Situacija je alarmantna, ne samo u Srbici, ve} i na ci je lom Ko so vu. Na kon rata pojavila se sekta koja vodi gra|ane Kosova u vjerski ekstremizam i prijeti da preraste u islamski fundamentalizam - napisala je u prijavi inicijator peticije Ajni{ahe Haqimi.

SITUACIJA alarmantna na cijelom Kosovu
Ho ti je re kao da je za tvarawu yamije i deportovawu ima ma pret ho di la peticija mje{tana sela Ma-

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 19

Pola milijarde evra investicija u nauku
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} najavio je ju~e da }e u narednih nekoliko godina u razvoj nau~ne i tehnolo{ke infrastrukture u Srbiji biti ulo`eno blizu pola milijarde evra, javio je Tanjug. Tadi} je, na ceremoniji potpisivawa sporazuma o ulagawu 200 miliona evra u nau~nu i tehnolo{ku infrastrukturu sa Evropskom investicionom bankom, naglasio da je ulagawe u nauku jedna od najva`nijih investicija u ekonomski razvoj Srbije, ~iji je bitan element zaustavqawe “odliva mozgova“.

Opse`na potraga za ubicom pripadnika MUP-a Srbije

Oteo pi{toq i ubio policajca
Ze~evi} je upravqao slu`benim vozilom prilikom privo|ewa Fahrudina Mavri}a (23), poslije intervencije u Ribari}ima. U mjestu Batrage, Mavri} je oteo Ze~evi}u slu`beni pi{toq iz futrole i ranio ga u le|a

UBICA isko~io iz vozila i pobjegao

Put kod sela Batrage gdje je ubijen policajac

FOTO: AGENCIJE

NOVI PAZAR - Policajac @eqko Ze ~e vi} (40) ubijen je u srijedu uve~e na putnom pravcu Ribari}i Mehov Kr{, kod Tutina, a policija je ju~e blokirala cijeli taj kraj zbog opse`ne potrage za Fahrudinom Mavri}em (23), koji je od policajca oteo pi{toq u pucao u wega.

Mi nis tar unu tra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} re kao je da se in ten zi vno traga za Mavri}em i da je poli ci ja od sri je de uve ~e na tragu ubici. - Policija kontroli{e sve raskrsnice, a na terenu je i pre ko sto pri pa dni ka @an dar me ri je - re kao je Da~i} i najo{trije osudio

ubistvo policajca i naglasio da Srbija mora da promijeni kaznenu politiku. Napad na slu`beno lice, ka`e Da~i}, predstavqa napad na dr`avu i to je tako u svim zemqama na svijetu.

NAPAD na slu`beno lice je napad na dr`avu
Na~elnik uprave policije Mladen Kuribak rekao da se nada da }e po~inilac tog te {kog kri vi ~nog dje la u najskorije vrijeme biti priveden pravdi. Kuribak je rekao da dr`a vni or ga ni moraju efikasnije da rade i za{tite policijske slu`benike. Prema saop{tewu MUPa, Ze~evi}, ina~e iz Tutina,

SINDIKATI
Udru`ewe policije “Solidarnost“ najo{trije je osudilo ubistvo policajca @eqka Ze~evi}a i uputilo sau~e{}e porodici nastradalog kolege. Policijski sindikat Srbije u`asnut je ubistvom Ze~evi}a i zahtijeva maksimalne kazne za ubice policajaca. U saop{tewu sindikata podsje}a se da je to tre}i policajac koji je za mawe od godinu dana poginuo brane}i javni red i mir. Tokom posqedwe dvije decenije, u Srbiji je vi{e od 1.000 policajaca izgubilo `ivot na du`nosti.

ubijen je u srijedu uve~e oko 19.30 ~asova, tokom obavqawa slu`bene du`nosti. Ze~evi} je upravqao slu`benim vozilom prilikom pri vo |ewa Fa hru di na Ma vri}a (23), poslije intervencije u Ribari}ima. U mjestu Batrage, Mavri} je oteo Ze~evi}u slu`beni pi{toq iz futrole i ranio ga u le|a. Po li ca jac Se ad Ha ~ko vi}, koji je sa Ze~evi}em bio u patroli, uspio je Mavri}u da oduzme pi{toq. Me|utim, napada~ je isko~io iz vozila i po bje gao u ne po zna tom pravcu. Ha~kovi} nije nastavio potjeru, jer je Ze~evi} obilno krvario i bio bez svijesti. Na putu do doma zdravqa raweni Ze ~e vi} po dle gao je povredama.

Polo`aj novinara mizeran
BEOGRAD - Polo`aj novinara u Srbiji je mizeran, plate su im ispod prosjeka, predstavqaju obespravqenu kastu, tretiraju se kao roba i ~esto su `rtve prevara, ocijeweno je na okruglom stolu u Beogradu pod nazivom “Novinari - radna snaga ili roba“. Direktor medijske organizacije “Kros medija“ i novinarka nedjeqnika “Vreme“ Tamara Skroza ka`e da se prava novinara u Srbiji uglavnom ne po{tuju i da je svaki, makar jednom u karijeri, bio “namagar~en“. - Prevareni novinari nemaju kome da se obrati za pomo}, a ako bi to i uradili dokraj~ili bi ga - navela je Skroza, dodaju}i da novinari ~esto prave i profesionalne gre{ke, ali zbog toga do`ivqavaju napade poslije kojih nemaju kome da se obrate.

JAT pozvao dr`avu da sprije~i {trajk
BEOGRAD - Kompanija “JAT tehnika“ ju~e je pozvala nadle`ne da “u~ine sve {to je u wihovoj mo}i“ da bi se izbjegao generalni {trajk, koji su za 8. mart najavili ~lanovi Samostalnog sindikata licenciranih vazduhoplovnih mehani~ara Srbije i Samostalnog sindikata zaposlenih u “JAT tehnici“, javio je Tanjug. Sindikati su ranije najavili stupawe u generalni {trajk ako im ne bu du is pla }e ne sve za os ta le za ra de, spro ve de ne per so nal ne pro mje ne u ru ko vod stvu “JAT te hni ke“ i ispo {to van do go vor o res tru ktu ri rawu tog pre du ze}a. - Molimo za razumevawe jer nije u pitawu ne~iji hir, ve} molba za pomo} u tra`ewu pravog re{ewa - navedeno je u saop{tewu “JAT tehnike“.

20 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Region
Neboj{a Medojevi}

Nisu dobili posao u Crnoj Gori, ’ajmo }a napraviti alternativu u Splitu. @eqko Kerum, splitski gradona~elnik

Austrijsko tu`ila{tvo istra`uje u~estvovawe Zagorca u pronevjeri

Kraj sada{we vlasti u Crnoj Gori
PODGORICA, VA[INGTON - Predsjednik opozicionog Pokreta za promjene (PZP) Neboj{a Medojevi} najavio je iz Va{ingtona da “po~iwe kraj“ sada{we crnogorske vlasti. - Ovo nije kraj re`ima, ali je, sasvim sigurno, po~etak kraja - prenijeli su podgori~ki mediji rije~i Medojevi}a koji boravi u SAD. Medojevi} je, tako|e, najavio da }e posjetu Va{ingtonu, “zbog velikog interesovawa produ`iti za dva dana“. On je istakao da su sve institucije u SAD “obasute“ informacijama “o kriminalnim aktivnostima“ premijera Crne Gore Mila \ukanovi}a.

Predsjednik vlade Hrvatske

Istraga o Hipo grupi pro{irena na Zagorca
Biv{i hrvatski general osumwi~en da je dobijao kredite za finansirawe gra|evinskih i drugih projekata u Hrvatskoj i to bez ispuwavawa uslova potrebnih za odobravawe kredita
ZA GREB - Aus trij sko dr`a vno tu `i la{ tvo u Klagenfurtu istragu u predme tu Hi po Al pe Adria gru pe pro {i ri lo je i na biv{eg hrvatskog generala Vladimira Zagorca i slovena ~kog bi zni sme na Mi ra Obla ka, pi {e aus trij ski dnevnik “Standard“. - Dr`avno tu`ila{tvo za sada istra`uje u~estvovawe Zagorca i Oblaka u pronevjeri, ali bi istraga, vjerovatno, mo gla da se pro {i ri i na u~estvovawe u prevari - rekao je portparol Koru{kog dr`avnog tu`ila{tva Helmut Jamnig. Zagorec je, kako navodi “Standard“, osumwi~en da je u dogovoru s biv{im ~elnim ~ovjekom Hipo grupe Gunterom [tridingerom dobijao kredite za finansirawe gra|evinskih i drugih projekata u Hrvat skoj i to bez ispuwavawa uslova potrebnih za odobravawe kredita. Banka je do sada uvijek negirala glasine o navodnih 250 miliona kredita za Zagorca i priznaje “samo“ 70 miliona evra. Hipo banka je tako|e dala novac koji je Zagorec dao otmi~arima wegovog sina za wegovo osloba|awe.

Prijevremenih izbora ne}e biti
ZLA TAR - Pred sje dnik hrvatske vlade i HDZ-a Jadranka Kosor izjavila je u srijedu uve~e da, {to se ti~e HDZ-a, pri je vre me nih izbora u Republici Hrvatskoj ne}e biti niti su oni potrebni, prenose agencije. - Mi znamo {ta ho}emo i kuda idemo. [to se privrede ti~e, idemo prema izlasku iz kri ze. [to se EU ti~e, idemo prema zavr{etku pre go vo ra ko ji }e za vr{i ti 2010. da bi smo 2011. potpisali pristupni ugo vor za ula zak u EU, u dru{tvo gdje oduvijek pripadamo - rekla je premijer Kosor u Zlataru na proslavi 20. go di{wice osni vawa HDZ-a u Kra pin sko-za gor skoj `upaniji. Oci je ni la je da svi ko ji prizivaju izbore to ~ine iz politikantskih razloga.

Vladimir Zagorec

FOTO: ARHIVA

Protesti u Hrvatskoj

Seqaci kre}u traktorima ka Zagrebu

HODAK tvrdi da je sve bilo legalno
[to se ti~e slovena~kog biznismena Oblaka, on ima mjesto boravka u Klagenfurtu i ku pio je po sli je ra spa da biv{e Jugoslavije plac u Piranskom zalivu novcem dobijenom od Hipo banke. Oblak je, tako|e, sara|ivao sa Zagorcem oko poslova nabavke naoru`awa za hrvatsku vojsku i, kao i biv{i hrvatski general, preko [tridingera do{ao do sumwivih kredita.

Danono}ni protesti poqoprivrednika u Hrvatskoj

ZAGREB - Nakon {to su propali pregovori poqoprivrednih proizvo|a~a sa ministrom poqoprivrede Petrom ^obankovi}em, seqaci su nastavili svoje proteste na putevima u Hrvatskoj i najavquju da }e traktorima krenuti ka Zagrebu, prenose agencije. ^obankovi} je izjavio da se jo{ razmatraju mogu}nosti pomo}i poqoprivrednicima. - Poku{avamo da izna|emo neke mogu}nosti kompenzacije kroz repromaterijal. Da li }emo uspjeti da na|emo optimalna rje{ewa koja }e mo}i da zadovoqe poqoprivrednike, u ovom trenutku mi je te{ko re}i - kazao je ^obankovi}. Seqaci poru~uju da ih nikakve kompenzacije ne zanimaju, te su najavili nastavak protesta dok se ne ispune wihovi zahtjevi.

Zagor~ev advokat Zvonimir Ho dak re kao je da je wegov klijent kredite dobio legalno i da nema podatak da je Zagorac pod istragom. - Sve je bilo legalno i imamo dokumentaciju iz koje se vi di da je vri je dnost kupqenih nekretnina 30 odsto ve }a od sa mog kre di ta, {to su procijenile me|unarodne finansijske ustanove. Ako je banka dala kredit, to nije problem ~elnog ~ovjeka nego banke i ne znam za{to bi Zagorec zbog toga odgovarao - rekao je Hodak. Dodao je da u slu~aju nevra}awa kredita banka mo`e da preuzme nekretninu, iz we sve naplati

i pri tome jo{ da zaradi. - Ne znam u ~emu je problem. Austrijanci poku{avaju da rije{e problem, jer se u Hipo banku zbog gubitaka moralo “upumpati“ tri milijarde evra. Sad se istra`uje zbog ~ega je do toga do{lo. To je samo zato {to je Hipo banka na tapetu austrijskih istra`iteqa - zakqu~io je Hodak. On sma tra da Za go rec mo`e biti optu`en, ali po dokumentaciji, ka`e, “nemaju nikakve {anse“. - U slu~aju da Zagorec bude optu`en, Austrija mo`e da prepusti hrvatskom pravo su |u da vo di taj slu ~aj dodao je Hodak.

STOIBER I SANADER
Biv{i premijer savezne pokrajine Bavarske Edmund Stoiber tako|e je iskoristio svoje dobre veze sa biv{im premijerom Hrvatske Ivom Sanaderom, te uz wegovu pomo} ostvario prodaju Hipo banke u Hrvatskoj wema~koj banci Bajern LB. Sanader je Hipo banci pomogao da otvori poslovawe u Hrvatskoj, za {ta je dobio ogromnu proviziju.

Hipo banka u Zagrebu

Andrija Lompar, ministar saobra}aja i pomorstva Crne Gore

DOBRA VIJEST

ZAGREB
Swe`na me}ava u Lici zabijelila je Gospi}, Korenicu, Plitvice, a najvi{e snijega ima u velebitskim predjelima, {to ote`ava saobra}aj. Zbog bure na Jadranskoj magistrali od Sewa do Svete Marije Magdalene i na Kr~kom mostu zabrawen je saobra}aj za motocikle, autobuse na sprat i vozila s kamp prikolicama.

Hrvatska nema pravo na od{tetu
POD GO RI CA, ZA GREB Is ti na je da je “Kon stru ktor“ imao odre |e ne tro {ko ve, ali je pre ma do go vo ru sa Vla dom Crne Gore bio obavezan da zatra`i saglasnost za sve rashode. Oni to nisu u~inili i ne o~ekujem od wih bilo kakve zahtjeve za od{tetu. Rekao je to ministar saobra }a ja i po mor stva Crne Gore Andrija Lompar odbaciv {i sva ku mo gu }nost da dr`a va vra ti no vac “Kon struktoru“ za radove koje je do sa da obavqao, pre no se agencije.

SKOPQE
Makedonska akademija nauka i umjetnosti (MANU) formirala je novu deveto~lanu multietni~ku redakciju za izradu drugog izdawa Makedonske enciklopedije. Za urednika je izabran akademik Mitko Maxunkov koji }e naslijediti Bla`eta Ristevskog, ~ija je enciklopedija izazvala buru reakcija.

CRNA GORA ne vra}a novac “Konstruktoru“
- “Konstruktor“ je dostavio dokumentaciju prema kojoj su tri ban ke is ka za le spre mnost da fi nan si ra ju projekat, ali je ona bila nepotpuna. Naime, jedna banka dostavila je pismo o namje-

LO[A VIJEST

rama, druga garancije, dok je u tre}em slu~aju bio nepotpisan ugovor, {to je za nas bilo neprihvatqivo - objasnio je Lompar, dodaju}i da je drugi dio dokumentacije osiguravao set potpisanih ugo vo ra s fon dom ko ji je osiguravao novac. Pa`qivom ana li zom tog finansijskog sporazuma, ka`e Lompar, utvr|eno je da on nije kona~an i da slijedi potpisivawe jo{ jednog seta finansijskih dokumenata.

- Ni u tom slu~aju nisu zadovoqeni uslovi iz ugovora - rekao je Lompar. Kada je rije~ o izraelskogr~kom kon zor ci ju mu “Aktor“, Lompar je izrazio nadu da }e uspjeti da smawi cijenu smawewem tro{kova za gradwu autoputa i odr`avawe, ko je se pla }a to kom tra jawa kon ce si je. Gr~koizraelski konzorcijum imao je za milijardu evra ve}u cijenu od ponude “Konstruktora“, Tehnike i IGH-a.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Mornarica Singapura primila je upozorewe da teroristi~ka grupa planira napad na tankere za prevoz nafte u moreuzu Malaka, kqu~nom morskom prolazu za svjetsku

trgovinu. Mornarica Singapura preporu~uje brodovima koji koriste ovaj moreuz izme|u Indonezije i Malezije da poja~aju mjere bezbjednosti na brodovima.

Su|ewe islamskim ekstremistima u Diseldorfu

Vijesti
Ukrajina

Zatvorske kazne zbog terorizma

Tur~inov privremeni premijer
KIJEV - Prvi vicepremijer Ukra ji ne Ale ksan dar Tur~inov obavqa}e du`nost pred sje dni ka ukra jin ske vlade do izbora novog kabineta ministara, objavqeno je ju~e na internet stranici vlade u Kijevu. Na inici ja ti vu Par ti je re gi ona novog predsjednika Ukrajine Vi kto ra Ja nu ko vi ~a, Vrhovna rada (skup{tina) izglasala je prekju~e nepovjerewe vladi Julije Timo{enko, pora`enoj u drugom krugu predsjedni~kih izbora 7. februara.

Strazbur
Danijel [najder Fric Gelovic Adem Jilmaz Atila Zelek

Dva Nijemca i dva Tur~ina se terete da su, kao ~lanovi Islamisti~ke xihad unije, planirali napade na ameri~ke objekte u Wema~koj, aerodrome i diskoteke, kako bi prisilili wema~ku vojsku da se povu~e iz misije u Avganistanu
BERLIN - U jednom od najve}ih procesa zbog terori zma u Wema ~koj, Vi {i zemaqski sud u Diseldorfu osu dio je ju ~e na vi {e go di{we kazne zatvora ~etvoricu mladi}a iz takozvane “Zauerland grupe“, javile su agencije. Na po 12 godina su osu|eni Fric Gelovic i Danijel [naj der, Ni jem ci ko ji su pre{li u islam, Tur~in Adem Jilmaz osu|en je na 11 godina, a wihov pomaga~, Tur~in s wema ~kim dr`avqan stvom Atila Zelek, na pet godina zatvora. [najder, Jilmaz i Gelovic uhap{eni su u spektakular noj akci ji po li ci je u septembru 2007. godine, u jednoj vikendici u Zauerlandu (odakle i naziv grupe), u pokrajini Severna Rajna Vestfalija. Zelek je uhap{en nekoliko mjeseci kasnije u Turskoj. Poslije po~etnog }utawa, osu|eni, stari izme|u 24 i 31 godine, priznali su optu`be o ~lanstvu u teroristi~koj grupi i planovima. Prvo op tu `e ni Ge lo vic to kom pro ce sa je de taqno opi si vao svo je vi |ewe “yihada“, obuku za rukovawe oru`jem u jednom logoru u Pakistanu, kroz koju je pro{ao, pripreme za napade u Evropi, susret sa ostalim osumwi~enim na jednom hodo~a{}u u Meki 2005. godine... - Mi smo ima li is ti odnos prema yihadu - rekao je Gelovic. Oni se, kako pi{e wema~ka {tampa, terete da su, kao ~lanovi Islamisti~ke yihad unije, planirali napade na ame ri ~ke obje kte u Wema ~koj, aerodrome i diskoteke, kako bi prisilili wema~ku vojsku da se povu~e iz misije u Avganistanu. me mu~enika“, na kojima video-filmovi veli~aju borbu protiv nevjernika. Ti video-filmovi, uglavnom mla dim qudi ma, da ju osje}awe snage. ^ini se da oni to ina~e ne mogu da na|u u svom svakodnevnom `ivotu u Wema ~koj, ta ko bar pre tpostavqaju stru~waci wema ~ke kon tra oba vje {taj ne slu`be. “Al-Kaida“ i ostale organizacije odavno su uvidjele mogu}nosti i domet takve propagande, ka`e wema~ki dr`a vni tu `i lac i {ef Odjeqewa za bor bu pro tiv terorizma Rajner Grisbaum: - Poznate su nam linije vo diqe “Al-Ka ide“: je dan operativni stub - zna~i napadi, jedan logisti~ki - finansirawe ili regrutacija, i jedan propagandni - preko interneta.

Saslu{awe po tu`bi Hodorkovskog
STRAZBUR - Evropski sud za qudska prava po~eo je ju~e sa slu {awe po tu `bi biv{eg ruskog naftnog giganta “Jukosa“ protiv ruske vla de. Osni va~ “Ju ko sa“ Mihail Hodorkovski optu`io je ranije Kremq da je wegovu kompaniju, koriste}i se nelegalnim metodima, izba cio iz po sla sa naftom.

Wujork

Kosovo
Wema~ki mediji su pro{le godine pomiwali Kosovo u vezi sa “Zauerland grupom“. Mediji su, naime, pisali da su u Wema~ku, za potrebe “Zauerland grupe“, prokrijum~areni upaqa~i za eksplozive. Transport i nabavku ukupno 26 upaqa~a - od kojih je {est stiglo sa Kosova i 20 iz Turske - organizovala je, kako se pretpostavqa, mre`a qudi, okupqenih oko Mevlita K., Tur~ina ro|enog i odraslog u Ludvigshafenu.

TROCIFREN broj radikalnih islamista
Wema~ki organi bezbjednosti procjewuju da je broj radikalnih islamista, spremnih na nasiqe - trocifren. Do radikalizacije dolazi na dva na~ina: preko interneta i radikalnih propovjednika, koji u ve}im grupama qudi za in te re so va nih za fundamentalni islamizam, biraju one koji se ~ine posebno pri kla dnim za “sve ti rat“, navodi Doj~e vele. Na internetu su to stranice kao na primjer “Vrije-

Dijete navodilo avione
WUJORK - Ame ri ~ke vlasti istra`uju pod kojim je okolnostima jednom djetetu omogu}eno da navodi avi one na me |u na ro dnom aerodromu “Yon Kenedi“ u Wujorku, jednom od najprometnijih u zemqi. Slu~aj je obje lo dawen ka da je u ja vnost doprla traka na kojoj je snimqen glas dje~aka kako navodi nekoliko pilota spre mnih za po li je tawe. Dje~ak je, po svemu sude}i, bio sa ocem, zva ni ~nim kontrolorom leta, ~iji se glas tako|e ~uje na traci.

Regrutacija preko interneta

Prva mutacija virusa H1N1
MEKSIKO - Meksi~ke vlasti objavile su da je potvr|ena prva mutacija virusa H1N1 meksi~kog gripa. Mutacija je zabiqe`ena kod jedne djevoj~ice koja je pre`ivjela infekciju. Meksi~ki ministar zdravqa Hoze Anhelo Kordova kazao je da je rije~ o prvom potvr|enom slu~aju mutacije tog virusa, iako se naga|a da je do mutacije do{lo u jo{ 423 slu~aja, prenose agencije. Djevoj~ica kod koje je zabiqe`ena mutacija virusa lije~ila se od zaraze prije dva mjeseca u jednoj bolnici u Sijudad Meksiku. Bila je prikqu~ena na respirator, a oboqela je i od te{ke upale plu}a, ali je uspjela da se oporavi. Kordova je ponovno pozvao posebno ugro`ene grupe na vakcinaciju protiv virusa, naglasiv{i kako “virus mo`e da mutira svakog trenutka“, a posqedice, kako je rekao, mogu da budu ozbiqne.

Hamnei poziva na jedinstvo protiv Izraela
TEHERAN - Iranski vrhovni vjerski vo|a ajatolah Ali Hamnei pozvao je na jedinstvo islamskih zemaqa protiv Izraela, koji je nazvao “malignim tumorom“, javila je ju~e iranska dr`avna televizija. - Islamske vlade moraju da brane jedinstvo muslimana i wihova prava, posebno protiv malignog tumora, Izraela, i onih koji podr`avaju jevrejsku dr`avu - izjavio je Hamnei na sve~anosti povodom godi{wice ro|ewa proroka Muhameda. Hamnei je izrazio `aqewe {to je jedinstvo islamskog svijeta, kako je kazao, “pogo|eno ameri~kim i britanskim zavjerama usmjerenim na uno{ewe razdora me|u {iite i sunite“. [iiti ~ine deset odsto muslimana u svijetu i ve}ina wih `ivi u Iranu i Iraku.

DOBRA VIJEST

SJEVERNA KOREJA
Jedan stanovnik Sjeverne Koreje javno je pogubqen zato {to je razgovarao kineskim mobilnim telefonom sa sjevernokorejskim prebjegom koji `ivi u Ju`noj Koreji, javio je ju~e Otvoreni radio Sjeverne Koreje sa sjedi{tem u Seulu.

JEMEN
Snage bezbjednosti Jemena uhapsile su 11 osumwi~enih pripadnika teroristi~ke mre`e “Al-Kaida“ u raciji u prestonici Sani. Snage bezbjednosti izvele su ju~e raciju u nekoliko ku}a u Sani.

LO[A VIJEST

22 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Pakistan

Ubijeno 30 ekstremista
HAR - Pakistanske snage bezbjednosti su u nemirnoj plemenskoj oblasti na sjeverozapadu zemqe ubile najmawe 30 ekstremista, saop{tili su zvani~ni izvori. U oru`anoj borbi sa ekstremistima preksino} u oblasti Mohmand, blizu avganistanske granice, poginuo je jedan vojnik, a ~etvoro je raweno, rekla su dvojica dr`avnih zvani~nika i jedan zvani~nik iz bezbjednosnih struktura koji nisu `eqeli da im se navede ime. Ovaj napad se dogodio blizu oblasti Bayur, nekada{weg upori{ta ekstremista, za koje je vojska ove sedmice objavila da ga je o~istila u uspje{noj operaciji.

Stampedo u Indiji

Stradalo najmawe 60 osoba
WU DELHI - U Utar Prade{u, najmnogoqudnijoj indij skoj sa ve znoj dr`a vi, smje{tenoj na sjeveru zemqe, u stampedu je poginulo najmawe 60 qudi, a vi{e od 20 je raweno. Prema pisawu indijskih medija, najvjerovatniji uzrok stampeda je bila podjela besplatne odje}e. Nesre}a se dogodila nakon {to je vi{e hiqada qudi poku{alo da u|e u hram u gradu Kundi, koji je od prijestonice savezne dr`ave Utar Prade{, Lu kno va, udaqen 180 kilometara. Stam pe da sa smrtnim posqedi ca ma su u In di ji ~esta, jer se nerijetko u malim ku}ama i objektima nala zi i vi {e sto ti na ili hiqada qudi. Prije dvije godine u stampedu u hinduisti~kom hramu poginulo je 145 qudi.
Po`ar zbog zemqotresa

Poslije ^ilea i Tajvan pogo|en prirodnom katastrofom

U zemqotresu najmawe 12 povrije|enih
Sna`an zemqotres ja~ine 6,4 stepeni pogodio ju`ni Tajvan. Zemqotres izazvao paniku, kvarove na elektri~noj mre`i, prekide u saobra}aju i bar jedan po`ar, prenijele su tajvanske vlasti
`ar, prenijele su tajvanske vlasti. Za sada nema informacija o ve}oj materijalnoj {teti. Poslije ovog potresa nije izdato upozorewe za cunami. Cen tar zemqo tre sa re gistrovan je na oko 70 kilometara sjeverno od glavnog ju`nog grada ostrva Kaohsijunga, javio je ameri~ki geofizi~ki institut. Zemqo tres se osje tio ~ak u glavnom gradu Tajpeju, koji se nalazi oko 400 kilometara sjeverno od epicentra. Oblast Kao hsi jung je pro{log avgusta opusto{io tajfun Marakot, u kojem je poginulo oko 700 qudi. Jedan zvani~nik iz ove oblasti rekao je za lokalnu televiziju da su se sru{ile neke privremene zgrade izgra|ene za one koji su ostali bez kro va nad gla vom u pro{logodi{wem tajfunu. Prema izvje{tajima zvaTAJ PEJ - Jak zemqo tres ja~ine 6,4 stepeni pogodio je ju~e ujutro ju`ni Taj van, a pre ma do sa da{wim informacijama u wemu je po vri je |e no naj mawe dva na es to ro qudi, prenijele su agencije. Zemqotres je izazvao pani ku, kva ro ve na elek tri ~noj mre `i, pre ki de u sao bra }a ju i bar je dan po ni~nika najmawe osam qudi je povrije|eno, jedan ~ovjek kada se sru{ilo stablo na wega dok je jedna `ena povrije|ena kada se zid obru{io na wen motocikl. Te le vi zij ske sta ni ce pre no se izja ve sta no vni ka iz te oblasti o tome koliko su se upla {i li i ka ko su izletjeli iz ku}a na ulice zbog potresa.

Kruzer “Luj Ma`esti“

Jaki talasi udarili u brod
VALETA - Dvoje putnika, koji su putovali na kruzeru “Luj Ma`esti“, koji plovi pod zastavom Malte, poginulo je kada su jaki talasi visine desetak metara udarili u brod. Prema pisawu tamo{wih medija, nesre}a se dogodila na brodu koji je prevozio 1.790 putnika, a putovao je iz Barselone u \enovu. Na brodu je u trenutku nesre}e bilo i 580 ~lanova posade. Na brodu se nalazilo i 56 Slovenaca, od kojih je troje pretrpjelo lak{e povrede. U trenutku nesre}e jo{ najmawe 14 osoba je povrije|eno. Me|u 14 povrije|enih se nalazi i 62-godi{wakiwa kojoj su slomqene obje noge.

^ile
Naknadni potres magnitude 6,1 po Rihteru osjetio se u srijedu nave~e u centralnom dijelu ^ilea, ~etiri dana poslije razornog potresa, u kojem je `ivot izgubilo vi{e od 800 osoba. Prema saop{tewu Ameri~kog geolo{kog instituta, koje prenosi Rojters, epicentar potresa bio je pod morem na dubini od 34 kilometra, 39 kilometara zapadno od grada Valparaisa.

ZEMQOTRES se osjetio u glavnom gradu
@eqezni~ki saobra}aj u ju`nom i centralnom Tajvanu je prekinut, kao i moderna pod ze mna `eqe zni ca u gra du Kao hsi jun gu, dru gom po veli~ini gradu u Tajvanu sa milion i po stanovnika. Kaohsijung se nalazi na oko 400 ki lo me ta ra ju `no od Tajpeja. Po zna ti taj van ski glu mac ^u ^ung-heng rekao je za lo kal ne me di je da su on i drugi putnici bili u pani-

ci kada je brzi voz u kojem su putovali po~eo da se trese na {inama zbog potresa. - Mnogi qudi u mom vagonu su vri{tali, a ja sam bio toliko upla{en da nisam mo gao da pus tim glas. Voz se jako tresao i mislio sam da }e se prevrnuti - rekao je glumac. Direktor seizmolo{kog centra u Centralnom meteorolo{kom zavodu rekao je da ovaj zemqotres geolo{ki nije povezan sa sna`nim potresom koji je pogodio ^ile pro {le su bo te, ali da je wegova ja~ina neoubi~ajena za ovu oblast. Zemqo tres ja ~i ne 7,6 stepeni pogodio je centralni Tajvan 1999. godine i u wemu je po gi nu lo 2.300 qudi.

Prijevremeni rezultati lokalnih izbora u Holandiji

Uspjeh Stranke slobode
AM STER DAM - Pre ma prijevremenim rezultatima objavqenim u ~etvrtak, holandska Stranka slobode (PVV) Gerta Vildersa, poznata po krajwe ekstremnim stavovima prema islamu i useqeni{tvu, osvojila je najvi{e glasova u gradu Almereu, u sklopu prekju ~e odr`a nih lo kal nih izbora u toj zemqi, javile su agencije. U Almereu je PVV osvojila 21,6 odsto glasova, a Radni~ka stran ka, ko ja je pobijedila na prethodnim lokalnim izborima, ove je godine u tom gradu osvojila 17,6 odsto glasova bira~a. Do sada su prebrojani glaso vi na 96 od 98 bi ra ~kih mjesta u Almereu. U Hagu je PVV osvojila drugo mjesto, iza Radni~ke stranke, koja je ondje zadr`ala prvo mjesto.

POBJEDA u Almereu
- Ponavqawe dobrih rezultata iz Haga i Almerea mogu}e je i u drugim holandskim gradovima. To je odsko~na daska za na{u pobjedu - rekao je kontroverzni lider stranke Vilders. Stranka je osnovana 2006, a na lokalnim izborima u~estvuje prvi put. Na lawskim

izborim za Evropski parlament osvojila je 16,7 odsto glasova. Vilders je svojevremeno izjavio da `eli da se bori “protiv islamizacije Holandije“. Oko 12 miliona Holan-

|ana u srijedu je glasalo na lo kal nim izbo ri ma za 393 grad ske skup {ti ne, {to je provjera raspolo`ewa bira~a tri mjeseca prije prijevremenih parlamentarnih izbora 9. juna.

Dje~ak ja{e na slonu, kome ne smeta saobra}ajna gu`va na ulicama indijskog grada Gauhatija.

Gert Vilders

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 23

Vijesti
Pakistan

Oteli britanskog dje~aka
ISLAMABAD - Petogodi{wi Britanac pakistanskog po ri je kla otet je tokom pqa~ke u Pakistanu, saop{tila je ju~e policija. Dje~ak je otet preksino} iz po ro di ~ne ku }e u gra du Yelumu, 120 kilometara jugoisto~no od Islamabada, prenio je Rojters. “Pqa~ka{i su odnijeli 150.000 rupi ja (oko 1.750 do la ra) i zlatni nakit. Kada je porodica po~ela da zapoma`e, odveli su i dijete“, izjavio je visoki funkcioner policije [ahbaz Ahmed Hanyra.

FOTO: ARHIVA

Obama okru`en zdravstvenim radnicima

Barak Obama predstavio kona~nu verziju zakona o reformi zdravstva

Ugo ^aves

Prijedlog vrijedan hiqadu milijardi dolara
Nova verzija predstavqa kompromisni plan koji kombinuje najboqe ideje demokrata i republikanaca. Obamina administracija suo~ena sa protivqewem republikanske opozicije
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama pred sta vio je ko na ~nu verziju zakona o reformi zdravstva i pozvao Kongres da stavi prijedlog na glasawe u idu}ih nekoliko sedmica, javile su agencije. Obama je kazao da je gotovo hiqadu milijardi dolara vrijedan prijedlog kompromisni plan koji kombinuje najboqe ideje demokrata i republikanaca. Zamolio je Kongres da “zavr{i svoj posao“ i okon~a jednogodi{wu `u ~nu ras pra vu o gla vnom unutra{wopoliti~kom prioritetu wegove administracije. - Sve {to se mo`e re}i o zdravstvu je re~eno i gotovo su svi govorili. Sada je vrijeme za dono{ewe odluke o tome kako da kona~no reformi{emo zdravstvenu brigu, tako da bude djelotvorna, ne samo za osiguravaju}a dru{tva, ve} za ameri~ke porodice i ameri~ka preduze}a - rekao je Oba ma na po se bnom predstavqawu u Bijeloj ku}i, dok su iza govornice stajali qekari i medicinske sestre u radnoj odje}i. Obama je tako|e podr`ao pro ti vrje ~ni za ko no da vni manevar poznat kao “uskla|ivawe“, koji bi omogu}io da se promjene zakona o zdravstvu prihvate u Senatu sa samo 51 gla som, odno sno obi~nom ve}inom glasova. U uobi~ajenoj proceduri za tako va `ne za ko ne tra `i se kva li fi ko va na ve }i na od tri petine glasova, dakle 60 gla so va, za ko ju Oba mi nim demokratama nedostaje jedan glas. }ini u Predstavni~kom domu i Senatu, ve} godinu ne uspijeva da donese zakon o zdravstvu, su o~e na s odlu ~nim protivqewem republikanske opozicije i mo}ne industrije osigurawa, koja je u kampawu lo bi rawa pro tiv reforme ulo`ila gotovo 300 miliona dolara. U ameri~kom zdravstvenom sistemu 2009. godine je potro{eno 2.500 milijardi dolara, ili 17,3 bruto nacionalnog proizvoda. Uprkos zdrav stve noj po tro{wi od oko osam hiqada dolara po stanovniku godi{we, oko 47 miliona Amerikanaca nema zdravstveno osigurawe, pa je po kvalitetu zdravstva SAD na 32. mjestu liste Svjetske zdravstvene organizacije. Prema navodima Bijele ku}e, Obaminim prijedlogom obezbijedilo bi se dodatnih 31 milion qudi, pa bi bez osigurawa ostali ve}inom ilegalni doseqenici, kojih je oko 12 miliona.

Odbacio navode [panije
KARAKAS - Predsjednik Ugo ^aves odbacio je tvrdwe [panije da Venecuela podr`ava teroristi~ke grupe, nakon {to je {panski sud objavio da je utvrdio postojawe veze venecuelanske vlade sa pripadnicima ETA i kolumbijskog FARC-a. [panski predsjednik Hose Luis Sapatero je zatra`io od Venecuele da se izjasni povodom objave visokog suda u [paniji da su venecuelanski vojnici i ~lan ETA koji, navodno, radi za vladu u Karakasu, organizovali sastanak separatista iz Baskije i pobuwenika FARC-a, koji se u Evropi tretiraju kao teroristi~ke grupe.

POTRO[ENO 2.500 milijardi dolara
- Za kon za slu `u je is tu vrstu glasawa koja je kori{}ena kod dono{ewa poreskih ola k{i ca i so ci jal ne re forme za vrijeme predsjednika Yorya Bu {a. U pi tawu sada nije samo na{a sposobnost da rije{imo ovaj problem, ve} na{a sposobnost da rije{imo bilo koji problem - rekao je Obama. Wegove rije~i odra`avaju utisak u ameri~koj javnosti o ne dje lo tvor nos ti sis te ma odlu ~i vawa u Va {in gto nu, jer Oba mi na admi nis tra ci ja uprkos uvjerqivoj demokratskoj ve-

Bugarska

Preuzimawe
Republikanci su stalno ponavqali da je Obamin prijedlog vladino preuzimawe privatnog zdravstvenog sistema, koje }e pove}ati ionako ogromne tro{kove zdravstva, te pozivali da se s reformom krene ispo~etka.
Ogromni tro{kovi za zdravstvenu za{titu

Premijer prima pisma
SOFIJA - Bugarski premijer Bojko Borisov u proteklih sedam mjeseci, koliko se nalazi na ~elu vlade, dobio je 11.694 pisma gra|ana. Prema podacima iz wegovog kabineta, gra|ani pi{u Borisovu tri puta vi{e nego {to su pisali prethodnom premijeru Sergeju Stani{evu. Mjese~no u prosjeku u vladu stigne oko 1.700 pisama, {to je gotovo 60 dnevno. Oko 11 odsto upu}eni su Internetom.

Kampawa za predsjedni~ke izbore u Austriji

Kan di dat ko ke ti ra sa ne ona cis ti ma
BE^ - Kandidat ultradesne Slo bo dar ske par ti je Aus tri je na pred sto je }im pred sje dni ~kim izbo ri ma Barbara Rozenkranc je jo{ prije po~etka predizborne kampawe pokazala da koketira sa neonacistima, jer se zalo`ila za ukidawe Zakona o zabrani veli~awa neonaci zma, ocjewuju }i da je on pro ti van slo bo di izra `a vawa mi{qewa. - Apsurdna i osporavaju}a mi{qewa moraju da budu dozvoqena - kazala je Rozenkranc u in ter vjuu aus trij skom dr`avnom radiju. Na direktno pitawe da li ona sumwa da su postojale gasne komore u nacisti~kim logorima, Rozenkranc je odgovorila da “ona ima znawe ko je je je dan Aus tri ja nac stekao u {koli izme|u 1964. i 1976. godine“.

Belgija

FOTO: AP

ODBIJA da se izjasni o gasnim komorama
Is to ri ~ar Ber tran Perc kazao je austrijskoj novinskoj agenciji APA da u to vrijeme nacionalsocijalizam, koncentracioni logo ri i ga sne ko mo re u ve}ini {kola nisu bile teme. - Rozenkranc nedostatke ta da{we nas ta ve ko ris ti

kao izgovor da ne bi iznijela svoj stav - dodao je ovaj istori~ar. [to se ti~e zabrane veli~awa nacionalsocijalizma, od izmjene zakona 1992. se ka`wava “ne gi rawe, ubla `a vawe, odo bra vawe ili pravdawe genocida nacionalsocijalista i drugih na ci onal so ci ja lis ti ~kih zlo ~i na pro tiv ~o vje ~nos ti“. Pre dvi |e na ka zna za ovo djelo iznosi od jedne do deset godina zatvora. Ina~e, suprug Horst Jakob Ro zen kranc je iz da va~ publikacije “Fakti“, koja je okarakterisana kao ekstremno de sni ~ar ska i bio je

aktivan za negirawe holokausta osu|enog Gerda Honsika. - Moj suprug izdaje ~asopis u kojem pi{u veoma ugledne oso be - obja sni la je Rozenkranc. Wene izja ve o po tre bi uki dawa Za ko na o za bra ni veli~awa Tre}eg rajha, kao i neodgovarawe na pitawe o stavu prema gasnim komorama u na cis ti ~kim kon cen tra ci onim lo go ri ma nai{li su na `estoku kriti ku svih os ta lih po li ti ~kih partija u Austriji, koje su is ta kle da ta kva oso ba ni je za pred sje dni ka ove dr`ave.

Akcija protiv PKK-a
BRISEL - Oko 300 belgijskih policajaca pretra`ilo je ju~e 25 domova i kancelarija {irom zemqe u okviru operacije protiv pripadnika Radni~ke partije Kurdistana (PKK), kurdske grupe koja se bori za nezavisnost od Turske. Pretra`eni su stanovi u Briselu, Antverpenu, [arlroau, Namuru i Vervjeru, kao i kancelarije kur dske te le vi zi je ROJ u gradu Denderleuvu, javio je Roj ters, po zi va ju }i se na izvor iz policije.

Barbara Rozenkranc

24 petak, 5. mart 2010.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

4

dje~aka

5

djevoj~ica

Odjeqewe za inspekcijske poslove Administrativne slu`be grada

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Investitor je ulo`io `albu na ru{ewe drugog objekta, koji je privremenog karaktera. Me|utim, `alba ne odla`e izvr{ewe i mi }emo se opredijeliti, u narednom periodu, da li da prinudno uklonimo i ovaj objekat, rekao Novak Petra{
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

U Lazarevu po~elo ru{ewe nelegalnog objekta

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Na osnovu rje{ewa Odjeqewa za inspekcijske poslove Admi nis tra ti vne slu `be grada, 3. marta ove godine zapo~elo je ru{ewe bespravno izgra|enog objekta u ulici Ilije Gara{anina. Ovo je ju~e izjavio na~elnik Odjeqewa za inspekcijske poslove, Novak Petra{. - Krajwi rok za ru{ewe objekta je 8. mart. Gra|evinska inspekcija je jo{ tokom pro{le godine donijela rje{ewa o ru{ewu dva poslovna objekta na raskrsnici ulice Ilije Gara{anina i zapadnog tranzita. Vla snik obje kta je preduze}e “IMO invest“ koji je to kupio od Jovana Brati}a rekao je Petra{. On je pojasnio da je jedan od ova dva objekta bio nelegalan, i da se pristupilo wegovom ru {ewu, dok je dru gi objekat imao gra|evinsku i upotrebnu dozvolu privremenog karaktera. - Radi se o stambenom objektu, koji je pretvoren u poslovni 2001. godine u kojem je bio “Auto sitroen“. Taj objekat je bio privremen sa dozvolom do privo|ewa lokacije namjeni u skla du sa

U toku uklawawe nelegalno izgra|enog objekta

FOTO: S. ILI]

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

re gu la ci onim pla nom. Tim planom je na toj lokaciji, predvi|en potpuno novi tip stambe no-po slo vnog obje kta sa podrumom, prizemqem plus tri sprata - rekao je Petra{. On je istakao da je investitor za taj objekat imao urbanisti~ku saglasnost, koja je izdata 2007. godine - U me|uvremenu, saglasnost je jednom produ`avana i istekla je 1. februara 2010. godine. S obzirom na to da investitor nije Ju~e nismo uspjeli da kontaktiramo sa podnio zahtjev za vlasnicima objekta, odgovornim u preizdavawe gra|eduze}u “IMO invest“ kako bismo savinske dozvole, to znali wihov stav o ru{ewu nelegalnog zna~i da sada viobjekta na raskrsnici ulice Ilije Ga{e nema ni urbara{anina i zapadnog tranzita. n i s t i ~ k e

saglasnosti - kazao je Petra{. On je naglasio da je izgradwom ulice Ilije Gara{anina, van funkcije stavqen pris tu pni put pre ma ovim objektima, a wihovo daqe kori{ }ewe ugro `a va bez bje dnost sao bra }a ja na toj lokaciji.

Vlasnici

KRAJWI ROK za ru{ewe 8. mart
- In ves ti tor je ulo `io `albu na ru{ewe drugog objekta, koji je privremenog karakte ra. Me |u tim, `al ba ne odla`e izvr{ewe i mi }emo se opredijeliti, u narednom periodu, da li da prinudno uklonimo i ovaj objekat - zakqu~io

je Petra{. Urbanisti~ko-gra|evinska inspekcija, pro{le godine je obavila ukupno 3.383 kontrole. - Izdata su rje{ewa za uklawawe 36 bespravno podignutih gra |e vin skih obje ka ta. Sru{eni su jedno skladi{te, jedan objekat koji je imao prizemqe i mansardu, jedna prizemni ca, tri ru ine, osam pomo}nih zidanih objekata, sedam privremenih kioska... Svi ti objekti nisu imali validnu gra|evinsku dokumentaciju - rekao je Petra{. Jo{ je dodao da je inspekcija izdala i 37 prekr{ajnih naloga kojima su izre~ene kazne od 67.600 maraka. - Izdato je i 167 rje{ewa kojima su obustavqeni gra|e-

vinski radovi na pojedinim objektima - zakqu~io je Petra{.

Stanari
- Razgovarao sam i sa predstavnicima stanara zgrade u ulici Stojana Novakovi}a gdje je nalo`eno ru{ewe jednog sprata i mansarde. Oni nisu imali primjedbi na rad inspekcije ve}, ka`u, da su ogor~eni na investetitora koji ih je prevario. Najavili su da }e se obratiti Skup{tni grada za pomo} kao i Sudu gdje }e zatra`iti odbranu svojih prava - izjavio je Petra{.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ ALISA U ZEMQI ^UDA - avantura/fantazija re`ija: Tim Barton termini: 12, 17. 40, 20, 22.20 ~asova DAN ZAQUBQENIH - romanti~na komedija re`ija: Geri Mar{al termini: 19, 21.30 VUKODLAK - horor/triler re`ija: Xo Xonston termini: 20.30, 22.30. PERSI XEKSON I OLIMPIJCI: KRADQIVAC MUWA - avantura/fantastika re`ija: Kris Kolambus termini: 18 ARTUR I MALTAZARDOVA OSVETA animirani/sinhronizovan re`ija: Luk Beson termini: subota i nedjeqa u 12.30, 14.45, 16.45 PRINCEZA I @ABAC - animirani/sinhronizovan re`ija: Ron Klements, Xon Masker termini: subotom i nedjeqom u 13 i 15 AVATAR - sf spektakl (3D) re`ija: Xejms Kamerun termini: 14.30 NARODNO POZORI[TE RS “@enidba i udadba“, komedija Jovana Sterije Popovi}a, Velika scena, ve~eras u 20 ~asova KULTURNI CENTAR - BANSKI DVOR Povodom obiqe`avawa manifestacije “2010. godina [opena“, koncert Karol Raxivonovi~, klavir (Poqska), Koncertna dvorana, 6. marta u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotografija: “Sje}awe na budu}nost“, autor: Aleksandar Sa{a Grandi} GRADSKO POZORI[TE “JAZAVAC“ Koncert “Glumci pjevaju“ za 8. mart u 20 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS “[kola za pa~i}e“ tekst i re`ija: Predrag Bjelo{evi}, 6. mart u 18 ~asova GALERIJA “UDAS“ Izlo`ba eksperimentalne fotografije “Tragovi svjetlosti“, autor: Sr|an Kosi}

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 25

Besplatno kupawe za 8. mart
Gradski olimpijski bazen ~asti}e pripadnice qep{eg pola u ponedjeqak, 8. marta, besplatnim kupawem i kori{}ewem teretane u Sportskom centru, u suterenu bazena. - Povodom Me|unarodnog dana `ena, odlu~ili smo da toga dana svim damama, ukqu~uju}i i najmla|e, kao mali znak pa`we poklonimo besplatan ulaz na bazen, kao i besplatno kori{}ewe teretane u Sportskom centru Gradskog olimpijskog bazena - rekla je za Srnu portparol GOB-a Dijana Vrhovac.
FOTO: GLAS SRPSKE

GRADSKE VIJESTI

IVANKOVI] o~ekuje pomo} za operaciju

Bawolu~ani drugi na “Ekonomijadi“
U~enici Ekonomske {kole osvojili su drugo mjesto na takmi~ewu ekonomskih {kola koje su u~estvovale na ovogodi{woj “Ekonomijadi“ odr`anoj u Beogradu od 25. do 28. februara. - Ciq “Ekonomijade“ bila je razmjena iskustava svih {kola u~esnica. Na{i u~enici su osvojili presti`no drugo mjesto na kvizu “Pametna ekonomija“. Organizator ove smotre znawa bila je Prva ekonomska {kola iz Beograda, a pored doma}ina i na{e {kole u~estvovale su ekonomske {kole iz Zagreba, Tuzle, Sarajeva, ^a~ka i Podgorice - izjavio je direktor Ekonomske {kole Predrag Damjanovi}. M. H.

Prodajna izlo`ba radova {ti}enica sigurne ku}e
Pod mo tom “Za je dna ke mo gu }nos ti“, a po vo dom Me|unarodnog dana `ena 8. marta, u Muzeju savremene umjetnosti RS ve~eras u 19 ~a so va bi }e otvo re na pro daj na izlo `ba ra do va {ti}enica sigurne ku}e. Or ga ni za to ri izlo `be su nevladine organizacije “Udru`ene `ene“ i “Helsin{ki parlament gra|ana“. - Posjetioci }e dolaskom i ku po vi nom izlo `e nih predmeta pomo}i `enama i dje ci, `rtva ma po ro di ~nog nasiqa. Potrebno je da svi izrazimo solidarnost sa onima koji nemaju jednake mogu}nosti kao i ostali gra|ani RS - istakla je por tpa rol Mu ze ja sa vre me ne umje tnos ti RS Branka [esti}. M. H.

Mladi Bawolu~anin vjeruje u ozdravqewe

Borisu Ivankovi}u neophodna transplantacija pankreasa i bubrega

Padova jedina nada za ozdravqewe
Sada, kada je Boris ispunio uslove za transplantaciju, jedini problem je novac, jer je za uplatu avansa potrebno 100.000 evra. Toliko nam je potrebno u ovom trenutku da bi krenuo u Italiju, rekla Jelka Ivankovi}
}emo se svim snagama da sakupimo sredstva da bi {to pri je mo gao da otpu tu je u Italiju - naglasila je Ivankovi}eva. Boris je ratne 1993. godi ne, kao dva na es to go di{wi dje ~ak, do `i vio stres, kad je ~uo da mu je stari ji brat Bo gdan na ra ti {tu ostao u neprijateqskom okru`ewu. nada. Vjerujem u pomo} dobrih qudi, dru{tvenih orTridesetjednogodi{wi ga ni za ci ja, po je di na ca i Boris Ivankovi} vratio se preduze}a... kako bismo sasa pred tran splan ta ci one kupili 100.000 evra za uplaobrade, koja je obavqena na tu avan sa bol ni ci u Voj no-me di cin skoj aka de - Italiji. Sada kada je Boris miji u Beogradu, te su tako ispu nio uslo ve za tran stvoreni preduslovi da se splan ta ci ju, no vac nam je obavi transplantacija bu- najve}i problem. Sakupili brega i pankreasa u itali- smo oko tridesetak hiqada ma ra ka, ali nam ne dos ta je janskoj Padovi. Pot vrdi la je to “Gla su jo{ mnogo - rekla je BorisoSrpske“ Borisova majka Jel- va majka Jelka Ivankovi}. Ona je na gla si la da je ka Ivankovi}. - Pa do va nam je je di na po tre bno da se ope ra ci ja uradi u sqede}a tri mjeseca, da ne bi pro{la vrijednost ura |e nih na la za na VMA. @iro ra~un - Naj bi tni je nam je da znamo da je Boris ispunio Broj `iro ra~una na koji svi oni uslo ve da ode u koji `ele da pomognu da Boris Padovu. Do sada Ivankovi} pobijedi bolest mogu je on bio nepouplatiti nov~ana sredstva je 555kretan, pa je to 007-81434140-97 u Novoj banci u bi lo pro ble ma Bawoj Luci. ti ~no. Sa da je pokretan i boriPI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Aktivnosti za boqi status Roma
Plan akti vnos ti za po boq{awe sta tu sa Ro ma u dru{tvu bio je tema sastanka odr`anog ju~e u bawolu~koj kancelariji Misije OEBS-a. - Misija OEBS-a neprekidno radi na poboq{awu `ivotnog standarda Roma. Ovaj sastanak je odr`an kako bi sa predstavnicima Roma, nevladinih organizacija i lokalne vlasti isplanirali i unaprijedili zajedni~ke aktivnosti kojima bi rije{ili goru}e probleme romske populacije u ovoj godini. U okviru projekta “Dekada Roma 2005-2015“ nastojimo da se izborimo sa osnovnim preprekama za normalni `ivot Roma, a to su siroma{tvo, stambena nezbrinutost, visoka stopa nezaposlenosti, nizak nivo obrazovawa i lo{a zdravstvena za{tita izjavila je za “Glas Srpske“ slu`benik za odnose s javno{}u Misije OEBS-a Radmila Trifkovi}. M. H.
FOTO: GLAS SRPSKE

APEL ZA POMO] qudima dobre voqe
- Posqedica stresa bio je te{ki dijabetes, te mu je odmah ukqu~en in su lin. Wegovo zdravstveno stawe naglo je po~elo da se pogor{ava 2005. go dine, kada je po~eo da gubi vid, zbog ~ega je morao na operaciju o~iju. Da nas vi di si lu ete i tek toliko da se mo`e orijentisati u prostoru - ispri~ala je Jelka. Prema wenim rije~ima, iste godine je konstatovano

da su mu te{ko oboqeli bubrezi, te mu je ukqu~ena hemodijaliza. Ni tu nije bio kraj wegovim mukama, jer mu je bolest i daqe komplikovala `ivot, te je ostao nepokretan. - Na jesen 2008. godine podvrgnut je te{koj i veoma ri zi ~noj ope ra ci ji ki ~me, da bi mu bio zamijewen jedan pr{qen, te je ponovo uz pomo} {taka stao na svoje noge - rekla je Jelka. Boris je kratko rekao da ne sumwa da }e tokom sqede}a dva mjeseca, koliko mu va`e me di cin ski na la zi sa predtransplantacione obrade i dok je u dobroj fizi~koj i mentalnoj kondiciji, prikupiti i preostali dio sredstava. - Vjerujem da }u ve} ovoga qeta iz Padove, gdje se jedino u regionu obavqa ovaj vid transplantacije, u Bawu Lu ku do }i kao po bje dnik nad te{kom bole{}u - rekao je Boris.

U toku projekat “Dekada Roma 2005-2015“

PA@WA
Obustavqawe saobra}aja
Zbog izvo|ewa radova na izgradwi primarnog cjevovoda u ulici Kraji{kih brigada, u periodu od 6. do 8. marta bi}e u funkciji samo jedna saobra}ajna traka. - Za vrijeme radova privremena saobra}ajna signalizacija }e usmjeravati vozila u slobodan dio saobra}ajne trake - saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. S. J.

MATI^NI URED
Ro|eni:
An|ela Vra~ar, k}i Stanislava i Nata{e; Anastasija Ka~ar, k}i Rade i Bojane; Luka Kuzmanovi}, sin Bore i Sawe; Dejana ^iv~ija, k}i Du{ka i Jelice; Danica Selakovi}, k}i Dejana i Ranke; Katarina Stojanovi}, k}i Mladena i Dra`ane; Galina Kne`evi}, k}i Sa{e i Aleksandre; Mia [kaqac, k}i Slobodana i Da{e; Elena Perinovi}, k}i Marka i Branke; Luka Popovi}, sin Vedrana i Nine; Mirona Baji}, k}i Miladina i Sla|ane; Anabela Topi}, k}i Bra ne i Bo ba ne; Mi li ca Vuj mi lo vi}, k}i Dar ka i Darije; Novak Vi{i}, sin Marka i Maje; Bo`ana Ra~i}, k}i Sa{e i Milene.

26 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Promovisan roman Miroslava Kusmuka

Ivana Stefanovi}, PUT ZA DAMASK

En Lojd, 501 FILM KOJI MORATE VIDETI

FOTO: G. [URLAN

Duhovna snaga “Vuka”
IN\IJA - Roman “Vuk”, autora Miroslava Kusmuka, promovisan je u srijedu u Narodnoj biblioteci “Dr \or|e Nato{evi}“ u In|iji. - Drugo izdawe kwige “Vuk” ve} je nagrada piscu Miroslavu Kusmuku, a i nama koji se bavimo literaturom. Takav ~in je sam po sebi doga|aj, jer retkost je da prva kwiga do`ivi dva izdawa - rekao je kwi`evnik Nenad Gruji~i}. Izdava~ kwige, urednik “Princip Bonart presa“ Mi{o Vujovi}, istakao je da roman u kojem se prepli}u naravi vukova i qudi svjedo~i o autorovoj te`wi za vrijednostima, o wegovoj smirenosti, blagosti i vjeri, koje se ogledaju na svakoj stranici ove kwige. Jedna od promotora, Dragana Vu~i~evi}, naglasila je da iz kwige izbija nevjerovatna duhovna snaga. - “Vuka“ karakteri{u lepota re~enice, lepota stilsko-jezi~kih re{ewa i lepota lirskih prizora - rekao je Gruji~i}. Dodao je da }e novi roman Miroslav Kusmuka, koji je jo{ u rukopisu, biti ravnote`a spram ove kwige, koji }e tra`iti od wega da literaturi, kao i do sada, prilazi u najozbiqnijem obliku. D. Vu.
Izlo`ba u Muzeju "Mimara"

Izlo`ba o trapistima u Muzeju “Mimara“ u Zagrebu

Premijera “Lajfa“ u Studentskom pozori{tu

Suze i smijeh u publici
BAWA LUKA - Predstava “Lajf“ Tine Kosi, u re`iji mladog bawolu~kog rediteqa Aleksandra Pejakovi}a, premijerno je izvedena u srijedu uve~e na sceni bawolu~kog Studentskog pozori{ta. Premijerom je otvorena 34. sezona Studentskog pozori{ta iz Bawe Luke. Gluma~ku ekipu predstave ~ine Ana Radovanovi}, Jelena Stojakovi}, Goran Joki}, Radenka [eva i Pavle Jozi}. - Zadovoqni smo {to je publi ka ispu ni la sa lu do posqedweg mjes ta. Su ze i smijeh u publici govore da je predstava doprla do wih. Ako smo preko “Lajfa“ uspjeli da bar jednog tinejyera odvi kne mo od lo {ih navika, na{a misija je uspjela - rekao je rediteq Aleksandar Pejakovi}. A. R.

Izlo`eno 50 odabranih predmeta, prvenstveno crkvena oprema i djela primijewene umjetnosti, stare fotografije i dokumenta, rekla Lada Ratkovi}-Bukov~an
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Vrt umjetnina iz Bawe Luke
nih predmeta, prvenstveno crkvena oprema i djela primijewene umjetnosti, stare fo to gra fi je i do ku men ta, me|u kojima su i uputstva za proizvodwu sira. Tu su i panoi koji prikazuju svu slojevi tost dje lo vawa opa ti je, posebno wen socijalno-obrazovni i privredni aspekt re kla je autor ka izlo `be kustos Lada Ratkovi}-Bukov~an. ci stvarali u skrovitosti svojih samostana, u svom povu~enom `ivotu posve}enom mo li tvi i ra du, da le ko od o~iju javnosti - ka`e ministar kulture Hrvatske Bo`o Bi{kupi}. Biskup bawolu~ki Frawo Komarica podsjetio je da je ova izlo `ba sa mo dio obiqe`a vawa 140. go di{wice trapisti~ke opatije Marija Zvijezda.

“Vitalova“ nagrada

“Zlatni suncokret“ Slobodanu Vladu{i}u
BEOGRAD - “Vitalova“ kwi`evna nagrada “Zlatni suncokret“ uru~ena je ju~e u Kafeu “Teatar“ u Beogradu ovogodi{wem la ure atu Slo bo da nu Vla du {i }u za ro man “Forvard“, javile su agencije. Predsjednik `irija koji je odlu~ivao o nagradi, Jovan Zivlak, rekao je da se `iri odlu~io da Vladu{i}u dodijeli nagradu zato {to je u wemu vidio plodonosnu etiku pripovijedawa, sna`nu pripovjeda~ku kulturu i umjetni~ki odgovorno posmatrawe aktuelnog svijeta. Slobodan Vladu{i} je rekao da je roman “Forvard“ poku{aj da anticipira budu}nost, prije nego {to ona zakuca na vrata, {to je oduvijek bila qudska `eqa. Nagradu, koju ~ine diploma i nov~ani iznos, Slobodanu Vladu{i}u uru~ila je generalna direktorka “Vitala“ Sla|ana Ratkovi}.

ZAGREB - Povodom 140. go di{wice tra pis ti ~ke opatije Marija Zvijezda u Bawoj Luci, u srijedu uve~e u zagreba~kom muzeju “Mimara” otvorena je izlo`ba. Postavka obuhvata umjetni~ke slike, reqefe u drvetu, odje}u, dokumenta, koji su dio istorije samostana Marija Zvijezda. Otvarawu izlo`be prisustvovali su i ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}, ministar za ekonomske odnose i koordinaciju RS Ja sna Brki}, pot predsjednik Narodne skup{tine RS Nada Te{anovi} i bis kup bawolu ~ki Frawo Komarica. Tako|e, bili su i ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhakovi} i ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac. - Izlo`eno je 50 odabra-

- Qubav i pre dawe ne smiju imati granica, ni vremenskih ni geografskih, jer i jedno i drugo usre}uje. Istinske sre}e nema nigdje i nikada previ{e. Istinski usre}ivati mo`e samo onaj ko je ispuwen duhovnim bogatstvom. Jedan od mnogobrojnih primjera da je to istina jeste i ova, po mnogo ~emu do sada jedinstvena izlo`ba - istakao je Frawo Komarica.

ISTORIJSKA vrijednost postavke
Ona je dodala da su sve{tenici iz bawolu~kog samos ta na iz gra di li zgra de, am bu lan tu-bol ni cu, sa mos tansko siroti{te, ciglanu, silos, siranu, pilanu, su{ionicu za vo}e, pivaru, {tampariju sa bibliotekom. - Pred nama se otvara ~itav skroviti vrt umjetnina koje su nebrojeni sve{teni-

Anton Kasipovi} i biskup Frawo Komarica

Najprodavanije kwige u februaru

"Glasovi u vetru" na prvom mjestu
BEOGRAD - Roman “Glasovi u vetru“ Grozdane Oluji}, ovjen ~an NIN-ovom nagradom za roman godine, zauzeo je prvo mjesto na listi najprodavanijih kwiga u februaru prema anketi internet Knjizare.com, javio je Tanjug. “Glasovi u vetru“ stigli su na listu 20 najprodavanijih kwiga ve} u januaru, jer se tada znalo da je u naju`em izboru. Kona~na odluka saop{tena je 15. januara, {to je bilo dovoqno da se pozici oni ra na vi so ko {es to mjesto.

NAJTRA@ENIJA kwiga jo{ od januara
Pitawe je koliko dugo }e nagrada privla~iti pa`wu ~italaca, jer ako kwigu ne

Slobodan Vladu{i}

“podr`i“ usmena preporuka, te{ko da }e dugo dr`ati vode}e mjesto, kao {to se dogo di lo pro {le go di ne sa romanom Vladimira Pi{tala “Tesla, portret me|u maskama“, koji se cijelu godinu dr`ao u samom vrhu liste hitova, sada je na 11 mjestu. Popularnost Pi{talovog romana potvrdilo je prvo mjesto na listi ~itanosti koju je 28. februara objavila

Narodna biblioteka Srbije na osnovu ankete sprovedene u ci je loj mre `i (175) ja vnih biblioteka. Pro {lo mje se ~ni li der “Voda iz kamena“, Qiqane Habjanovi}-\urovi}, pomjerio se samo za jedno mjesto na dole (2), a taj roman se izuzetno vi so ko ({es to mjes to) plasirao i na listi naj~itanijih u 2009. godini, iako je {tampan tek u oktobru.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 27

Todu Filipsu nagrada za re`isera godine
LOS AN\ELES - Ameri~ki re`iser Tod Filips dobi}e nagradu za re`isera godine, koju dodjequju vlasnici bioskopa u SAD, objavio je list “Varajeti“. Filips }e nagradu primiti na godi{wem skupu vlasnika bioskopa “[ouvest“, koji traje od 15. do 18. marta. Ameri~ki re`iser za sobom ima veoma uspje{nu godinu, jer je wegov film “Mamurluk u Vegasu“ pro{le godine zaradio 467,3 miliona dolara. U bioskope na jesen sti`e wegov novi film “Due Date“, u kojem igraju Robert Dauni Junior, Zak Galifianakis, Mi{el Monagan, Xejmi Foks i Alan Arkin.

Awa Stani}, glumica

Vijesti
Gete institut

Svjetski glumci imaju 1001 talenat
U Evropi publika aktivno u~estvuje u jednom pozori{nom ~inu: pewu se na scenu, glume sa glumcima, kad neko ne{to pita, odgovaraju; nije ih sramota, {tavi{e, `ele da budu dio toga. Za ovo podnebqe to jo{ nije karakteristi~no
RAZGOVARAO: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Sedmica wema~kog filma
BAWA LUKA - Sedmica wema ~kog fil ma bi }e odr`ana u Bawoj Luci od 8. do 13. marta, saop{teno je iz Gete instituta. Sedmica wema~kog filma odr`a}e se u deset gradova BiH. Na programu }e biti {est velikih djela wema~ke kinema to gra fi je: “Posqedwi da ni“, “@i vot dru gih“, “Spava~“ , “Yella“, “Popodne“ i “Na drugoj strani najavqeno je iz Gete instituta. Projekcije }e biti u Domu omladine u Bawoj Luci, a ulaz je slobodan. A. R.

Gluma~ki poziv najvi{e okre ne ~o vje ka se bi, da se bavi sobom, svojim emocijama i mislima. Kad otkrijem ne{to lo{e u vezi sa ovim poslom, vjerovatno se ne}u wime baviti. Ovo je rekla mlada bawolu~ka glumica Awa Stani}, koja je nedavno dobila Gran pri za najboqe gluma~ko ostvarewe Me|unarodnog festivala glumca u Nik{i}u za ulogu Hani u predstavi “Staza divqa~i“ Narodnog pozori{ta Republike Srpske. Stani}evoj je ovo jedna u nizu nagrada koje je dobila za ulogu u ovoj predstavi. GLAS: Po ~emu je posebna uloga Hani, s obzirom na to da ste osvojili mnogo na gra da sa ovom pred sta vom? STA NI]: Stvar no se dobro osje}am dok igram tu pred sta vu. Sam rad na toj ulozi bio mi je izuzetno zna~ajan jer mi je to prva glavna uloga. Publika i kriti~ari su primijetili da je to dobra tran sfor ma ci ja, za to {to imam 25 godina, a lik koji igram ima 13. Uspjela sam da usvojim i psihologiju i fizi~ki izgled te djevoj~ice koju tuma~im. GLAS: [ta za Vas tako mladu zna~e nagrade? STA NI]: Za ovu ulo gu sam dobila {est nagrada i zna~e mi mnogo. One su potvrda da je ovo {to radim dobro, a sa druge strane, ja sam neko ko je na samom po~etku i to je veliki stimulans. GLAS: Kakvo iskustvo nosite sa rada na mjuziklu “Zvijezda je ro|ena“?

Los An|eles

De Niro progawa pisca
LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac Robert de Niro bi}e junak trilera “The Dark Fi el ds“, ko ji }e re `i ra ti Nil Berger, objavio je list “Varajeti“. U filmu, ~ije sni mawe po ~iwe u ma ju u Filadelfiji, igra}e i Bredli Kuper. “The Dark Fields“ bi}e pri~a o piscu (Kuper) koji dobija specijalni lijek koji uliva inteligenciju i osigurava uspjeh. De Niro }e igrati bogata{a koji progawa pisca.

Awa Stani}

FOTO: S.ILI]

STANI]: Ovaj mjuzikl radili smo dugo. Prvo smo imali dva mjeseca pripremnog perioda. Onda smo sa rediteqem radili na predstavi. Budu}i da nije rije~ samo o drami, imali smo pjeva~ke i plesne dijelove. Bilo je zanimqivo, zato {to do sada niko nije imao priliku da tako ne{to radi od ove ekipe, osim Sla|ane Zrni}. Svima nam je to bilo novo iskustvo iz koga smo mnogo nau~ili.

NAGRADE veliki stimulans
GLAS: Da li publika u Bawoj Luci reaguje na pravi na~in na predstave, imaju}i u vidu mjuzikl “Zvijezda je ro|ena“?

STANI]: Bawolu~ka publi ka ni je ima la pri li ku ranije da gleda ovakvu predstavu. Sa [avijinom ulogom probijena je rampa, taj ~etvrti zid; on ne postoji. Razbijena je jedna iluzija da bi se do bi la dru ga. On je je dnom prilikom tokom predstave tri-~etiri puta pitao jednu djevojku kako se zove. Ona nije odgovorila, iako je bilo sasvim jasno da se woj obra}a. Mo`da je bilo sramota, mo`da nije shvatila da tre ba da od go vo ri ~o vje ku. Qudi nisu navikli. Prva je pred sta va ta kve vrste. U Evro pi pu bli ka akti vno u~es tvu je u je dnom po zo ri {nom ~inu: pewu se na scenu, glume sa glumcima, kad neko ne{to pita, odgovaraju; nije ih sramota, {tavi{e,

`ele da budu dio toga. Za ovo podnebqe to jo{ nije karakteristi~no. Mo`da bi u budu}nosti moglo da za`ivi, ali sada ne. Prvo treba da se ponudi odre|ena forma, da se publika na to navikne. GLAS: Ka kav mo de ran glumac treba da bude? STANI]: Danas je gluma~ko tr`i{te ogromno. Na kastingu je bitna harizma, da ima{ ne{to {to nema ni-

ko drugi. To je ne{to {to nosi{ od ro|ewa i {to se podrazumijeva da ima{ kao glumac. A onda treba da dosta radi{ na sebi. Svjetski glumci sva{ta znaju, imaju 1001 talenat. Moderan glumac mora da bude spreman. Hamlet ka`e “Biti spreman, to je sve”. U svakom trenutku treba{ sve da zna{, ako ho}e{ da se ba vi{ ovim po slom.

Beograd

Uznemiruju}a atmosfera
BEOGRAD - Izlo`ba Biqane \ur|evi} pod nazivom “Ra sa dnik“ otvo re na je u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, javile su agencije. Predstavqeno je pet slika nastalih od novembra 2009. godine do marta 2010. godine. - Slikarski svet Biqane \ur|evi} odvija se na pozornici uznemiruju}e atmosfere, sa qudskim figurama skamewenih izraza lica, {irom otvorenih o~iju, bez daha, u mirnom i zagonetnom stavu - rekla je Aleksandra Estela BjelicaMladenovi}.

Nikolaj Koqada
Awa Stani} priprema diplomsku predstavu koja treba premijerno da se odigra 25. marta. - Rije~ je o komadu Nikolaja Koqade “Murlin Munro“. To je socijalna drama o uticaju tranzicije na pojedinca sa margine. Koqada je dobro napisao tekst, zao{trio neke situacije i uslove u kojima se nalaze likovi, tako da mi je zanimqivo za istra`ivawe i igrawe - kazala je Awa Stani}.

Muzej Republike Srpske

Salon kwiga u Novom Sadu

Dajak na fotografijama
BAWA LUKA - Izlo`ba fotografija “Dajak, vrbaski ~amac” otvorena je u srijedu uve~e u Muzeju Republike Srpske uz prisustvo velikog broja Bawolu~ana emotivno vezanih za rijeku i ~amac. Autor izlo`be je nastavnik fotografije u Tehnolo{koj {koli u Bawoj Luci Slobodan Ra{i} Bobara, kome je ovo tre}a samostalna izlo`ba. Izlo`bu je otvorio novinar Zoran [imunovi}. Posjetioci imaju priliku da pogledaju nekoliko stotina fotografija i video-zapise poznatog ~amca i rijeke Vrbas. Kako se ~ulo, ako Venecija ima gondole, Bawa Luka ima dajak, koji je u su{tini motka kojom se gura ~amac. Bawolu~ki pjesnik Jovan Joco Bojovi} nadahnuto je govorio stihove posve}ene Vrbasu i kawonu. D. Vu.

U~estvuje “Besjeda“
NO VI SAD - Na Me |u na ro dnom salonu kwiga koji je ju~e otvoren u Novom Sadu, bawolu~ka iz da va ~ka ku }a “Be sje da“ predstavi}e se sa vi{e od 500 naslova, od kojih je 105 objavqeno tokom protekle sajamske godine. Direktor “Besjede“ Nenad Novakovi} posebno isti~e nekoliko naslova. - Pa`wu ~itala~ke publike svaka ko }e pri vu }i “Ilir ska pi sma“ Ar tu ra Evan sa, kwiga epis ko pa Gri go ri ja “Pri ~a o starom kraqu“, kao i fototipsko iz dawe {est bro je va ~a so pi sa “Razvitak“ - rekao je Novakovi}. On }e na sajmu predstaviti i svoju kwigu “Poetika i jezik Petra Ko~i}a“. - Osim “Besjedinih“ izdawa, na na {em {tan du pro mo vi sa }e mo reprezentativna izdawa institucija kulture Republike Srpske, jer nam je ciq da na Salonu predsta vi mo Srpsku u {to boqem svjetlu - kazao je Novakovi}. D. Vu.

Jagodina

Konkurs "Srpsko pero"
JA GO DI NA - Sa vjet 25. kwi`evnog festivala “Srpsko pero“ i Narodna biblioteka Jagodine raspisali su konkurs za tradicionalnu nagradu “Srpsko pero 2010“, javio je Tanjug. Pravo u~e{}a ima ju pis ci do 35 go di na sta ros ti ko ji stva ra ju na srpskom jeziku, iz Srbije i srpske dijaspore.

28 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine

Stigao voz u stanicu na vrijeme, putnici su zbuweni, iznena|eni, prosto ne vjeruju ro|enim o~ima kako se to moglo desiti, jer su navikli na stalno ka{wewe! Situacija je napeta i sumwiva i niko ne ulazi u voz. Je-

dan hrabriji putnik upita najbli`eg `eqezni~ara: - Zar je uop{te mogu}e da je voz stigao na vrijeme? - Ne brinite, u pitawu je zabuna - to je voz koji je ju~e trebao da stigne u ovo vrijeme!

Sjede dvije plavu{e u kafi}u i pri~aju: - Je l’ zna{ da do~ek Nove godi-

ne pada u petak? - pita jedna od wih. - Joj, samo da nije trinaesti! - odgovara druga.

Na takmi~ewu u bacawu lopate udaq desilo se veliko iznena|ewe! Crnogorac bacio najdaqe! - Kako ste uspjeli da

postignete ovaj rekord? – pita jedan posmatra~. - Veoma jednostavno. Alat {to daqe od mene!

Sre}na zbog lutke
Materinski instinkt koji je legendarnoj srpskoj pjeva~ici Lepoj Luki} proradio u ku}i “Velikog brata“, kada su joj u jednoj od igara dodijelili lutku da se stara o woj, ne jewava. Naime, po zavr{etku rijaliti programa, organizatori su pjeva~ici poklonili lutku, kao {to su i obe}ali, a Lepa je odlu~ila da joj obezbijedi sve {to je bebi potrebno. Tako se u prodavnici, poslije konsultacija o modelu, Lepa odlu~ila za plasti~ni roze krevetac sa srcima. - Milica ima zaslu`eno i posebno mesto u mojoj ku}i. Krevetac sam joj kupila i sad smo kompletni. Mnogo sam sre}na i zahvalna “Velikom bratu“ {to mi je poklonio - izjavila je Lepa. Podsje}awa radi, u jednoj od igara u “Velikom bratu“, Lepa i Era Ojdani} su dobili ulogu bra~nog para, a lutka, kojoj je pjeva~ica dala ime Milica, bila im je k}erka. Problem je nastao kad se igra okon~ala i kad je trebalo da vrate bebu. Pjeva~ici je to toliko te{ko palo da se nalazila na ivici nervnog sloma. Plakala je u ispovjedaonici, gdje je ~ak izjavila da je lutku toliko zavoqela da }e je po okon~awu rijalitija, ako treba, otkupiti jer joj je ispuwena `eqa da makar na tri dana u `ivotu nekom bude majka. Ovo jelo nije komplikovano za pripremu, a veoma je ukusno. Mo`ete ga poslu`iti kao glavno jelo s prilogom od ri`e, tjestenine ili svje`e salate od paradajza, {to }e mu dati puni ukus i so~nost. Me|u izuzetno zdravim sastojcima isti~u se piwoli - ora{asti plodovi koji se odlikuju svojstvenom aromom, visokim sadr`ajem uqa, bjelan~evina i vitamina E.

Sastojci
(za 4 osobe) 600 g 2 tuwevine ~ena bijelog luka ka{i~ica za~ina (dodatak jelu) crnog luka maslinovog uqa patlixana vezica per{una bijelog vina ka{i~ice za~ina za ribu pasiranog paradajza piwola so

Priprema
1. Patlixane nare`ite na kocke, malo posolite i ostavite oko deset minuta, a zatim dobro isperite pod mlazom vode i posu{ite na upijaju}em papiru. 2. Na 50 mililitara maslinovog uqa kratko propr`ite luk narezan na kri{ke, dodajte patlixane, za~in, izgwe~eni bijeli luk i sve zajedno dinstajte 10 do 15 minuta. 3. U drugoj tavi na preostalom maslinovom uqu propr`ite tuwevinu narezanu na kockice, dodajte piwole, pasirani paradajz, za~in za ribu, pa dinstajte oko deset minuta. 4. Tuwevini dodajte pripremqene patlixane, promije{ajte, dodajte vino, nasjeckani per{un, pa sve zajedno kratko prokuvajte.

Cijene u KM
tuwevina luk za~in uqe patlixan per{un vino paradajz piwoli 5,5 0,2 0,3 0,4 1,2 0,8 0,6 0,3 0,4

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Blagi stresovi ne emotivnom planu ~ine vezu zanimqivijom. Nije vam dosadno. Ne pitate se dokle }e osoba pored vas da trpi takvo pona{awe. Niste svjesni sopstvenih slabosti, pa poku{avate krivicu da svalite na okru`ewe. Bitno je da }e ostati neko ko vas voli.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Polazi vam za rukom da obavite vi{e poslova koji su se u me|uvremenu nakupili. U`ivate u harmoniji, zadovoqni uspjesima najbli`ih. Mirno “predete“ na partnerovom ramenu, prave}i planove za nove poduhvate.

1

80 g 100 ml 400 g 1 100 ml 2

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Uzmite od `ivota sve {to vam danas bude ponudio, a ho}e. Odbaci}ete stvari koje vam ne prijaju, ali i osobe u ~ijem se dru{tvu neprijatno osje}ate. Pred vama je poslovni uspjeh pra}en finansijskim dobitkom. Ne mo`ete da se po`alite ni na qubav. Sve ide u kompletu.

Poslu`ivawe
Tuwevinu s patlixanima poslu`ite uz kuvanu ri`u ili tjesteninu.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Potreba za qubavqu i seksom zaista je sna`na, pa }ete shodno tome i funkcionisati. Ukoliko partner ne uspije da protuma~i va{e `eqe, sna}i }ete se, kako to obi~no biva, sa strane. Aktivni ste i sre}ni, svjesni qepote svakog trenutka. Alergija ili problemi sa grlom.

100 ml 30 g

Savjet
Piwole mo`ete prije upotrebe propr`iti na tavi, a zatim dodati propr`enoj tuwevini.

Tuwevina s patlixanima

9,7

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Sre|ujete me|uqudske odnose, rje{avate qubavne probleme. Napokon ste se odlu~ili na takav korak, po{to su se stvari iskomplikovale. Ono ~ega se najvi{e pla{ite jeste istina. Bilo bi vam lak{e da `ivite pod svakodnevnom presijom nego da istini pogledate u o~i.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
U{li ste u period od koga daleko vi{e o~ekujete nego {to to realne prilike dozvoqavaju. Morate se spustiti na zemqu, kako biste izbjegli proma{aje. U svom `ivotu morate ne{to iz korijena promijeniti. Jo{ uvijek ne znate {ta bi to moglo da bude. Lutate!

Skladan brak, zdravija djeca
Djeca iz brakova u kojima su roditeqi posve}eni jedni drugom `ive zdravije od onih ~ije majke su strast i `eqe usmjerile na djecu, a ne na mu`a, smatra Dejvid Kod, dugogodi{wi porodi~ni terapeut
To, vjeruje on, stvara su{tinski ispravnu sliku o svijetu i `ivotu. Ali, {ta ako je dijete samo po sebi zahtjevno i tra`i va{u pa`wu? Kod vjeruje da mnoge brige koje roditeqi imaju oko djece su u stvari vi{e usmjerene na wihovu anksioznost i brak. - ^esto mislimo da samo nemamo dovoqno vremena za svoje supru`nike. Ali, kada se dvoje rastane, jedan roditeq obi~no postane blizak djetetu {to zna~i da vremena ima, samo je pogre{no usmjereno. U takvim situacijama ro di teq ni ka ko ne smi je svoje dijete da tretira kao prijateqa i da o~ekuje da on to radi isto. U takvim odnosima te`e je po{tovati i postaviti granicu koja mora da postoji da bi se oblikovao dje~iji karakter. Ako mu stalno povla|ujete i ono uvijek istjera po svome, ~inite mu “medve|u uslugu“. Qudi u kasnijem `ivotu mu to ne}e trpjeti. U sre }nim bra ko vi ma rastu zdravija djeca: S druge strane, roditeqi koji otvoreno ka`u da ula`u sebe u odnos sa partnerom i odbijaju povremeno dje~ije zahtjeve, izlo`eni su javnoj sramoti. - Kada roditeqi otvoreno ka`u da se strasno i `arko vole, ~ak vi{e nego {to vole svoju djecu to je skandal, a u stvari je normalna stvar. Bilo bi divno kada bi svi razumjeli i znali da djeca iz brakova u kojima su roditeqi posve}eni jedno drugom `ive zdravije od onih ~ije majke su strast i `eqe usmjerile na dje cu, a ne na mu `a obja{wava Kod napomiwu}i da ovakav pristup ne zna~i drugu krajnost odnosno zanemarivawe najmla|ih uku}ana.

Rak
(22.6 - 21.7)
Ku}a je glavno popri{te svih dana{wih zbivawa. Nije iskqu~eno da }ete neke poslove obavqati u svom domu, kao ni to da }ete imati goste. Trenutno je doma}a atmosfera bjekstvo od stvarnosti u kojoj vrebaju mnoge zamke.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Imaginativne snage su u igri, {to je dobro za umjetnost, `ivot u svijetu ma{te i ideala, a lo{e za prakti~an `ivot. Ukoliko to znate, izbje}i }ete razo~arawa i finansijske gubitke. U protivnom - sekiracija, slabi nervi i besparica.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Ako `elite najboqe svom djetetu, prestanite da budete “helikopter“ koji stalno patrolira nad wegovim `ivotom. Dje ca iz bra ko va u kojima su roditeqi posve}eni jedno drugom `ive zdravije od onih ~i je maj ke su strast i `eqe usmjerile na djecu, a ne na mu`a, smatra Dejvid Kod, dugogodi{wi poro di ~ni te ra pe ut i autor svjetskog bestselera kwige “Odgajite sre}nu djecu, mislite na brak“. Djeca }e biti sre}na, ako ste i vi zadovoqni `ivotom. Interakcija roditeqa i djece je va`an dio odnosa, navodi ovaj terapeut. On dodaje da je dana{wi mit broj jedan u vezi roditeqstva “{to vi{e pa`we djeca imaju, to }e biti kasnije boqa“. Smatra i da je “navalentno roditeqstvo“ bolest modernog doba.

- Preza{ti}enost {teti razvoju djeteta. Kada je roditeq skoncentrisan samo na dijete, `rtvuje svoju sre}u i ugro`ava sopstveno postojawe. Ako je vrijeme tokom dana posve}eno samo najmla|ima, {ta }e jesti, kada }e jes ti, ka da }e se i s kim igrati…, to nije dobar model pona{awa. Roditeq je i qudsko bi}e sa svojim potrebama - ka`e Kod.

Lav
(22.7 - 22.8)
Na vas se trenutno sve lijepi: i qubav, i novac, i kilogrami. [to se ovog posqedweg ti~e, morate hitno da reagujete, jer }e va{ “vitki struk“ biti doveden u pitawe. Nezaboravni trenuci uti~u na to da se dobro osje}ate. Pripremite se za period stagnacije, koji je neminovan.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Ono {to druge izlu|uje vas ~ini potpuno ravnodu{nim. Mo`da je to jedan od razloga zbog ~ega vas okolina ne razumije najboqe? Trenutno funkcioni{ete zahvaquju}i sjajnoj intuiciji koja vam jasno daje do znawa {ta vaqa ~initi.

PREVELIKA za{ti}enost {teti razvoju djeteta
Ne tro{ite energiju na neprestani nadzor djece: On ~ak ide korak daqe u svom obja{wavawu, pa ka`e da je pretjerani nadzor djece “uzaludno tro{ewe energije“, a smatra da je najve}i dar koji mo`ete dati djetetu - da vi imate sre}an i uzoran brak.

Djevica
(23.8 - 23.9)
Rje{avate bitne stvari, ali po cijenu nervirawa. Nikako ne shvatite pona{awe osoba sa kojima ste u direktnoj vezi. Mislite da se one ne udubquju dovoqno u probleme, a zapravo ste vi pretjerali sa udubqivawem. Na|ite kompenzaciju u onim stvarima koje volite.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Prija vam saznawe da dobro radite, ali ne}ete ostati ravnodu{ni ni na novac. Planirate na duge staze, za {ta je potrebna energija finansijske prirode. Ukoliko osje}ate umor, prokontroli{ite krvnu sliku, jer je anemija mogu}a.

RJE[EWE: KAP, VOZ, PRUGA, KROZ, AMAN, RR, TALISMAN, FAN, S, RAZVIGORAC, PROTJERANIK, K, IT, KATANSKI, ], R, POLITIKANTI, SIMBOLIKA, ZAOVA, NS, IR, LIVENIK, SAMIT, LAZO, PSE]I JEZIK, ATS, SENIJA, DIOGEN, VAN.

30 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

DEMOKRATIJA (Epilog)

(17)

Pobijedila sloboda naroda koji su bili ja~i
LU^ANO KANFORA

Mo`da je suvi{no pomiwati da rije~ “demokratija“ ne postoji ni u ameri~kom ustavu, niti u ustavima koje je postepeno usvajala Prva francuska republika Kako stvari sada stoje, kao pobjednik je iza{la i najvi{e je dobila “sloboda“. Ona pobje|uje demokratiju. Naravno, ne sva~ija i svaka sloboda, ve} sloboda onih (nacija, regiona, pojedinaca), koji su se u trci pokazali “ja~i“

Termin demokratija imao je tri kratka, prili~no marginalna `ivotna veka u anti~koj Gr~koj od 500. do 200. godine pre n.e., da bi zatim, zapravo nestao iz zapadnog sveta za veoma dug period, i polako se pojavio mnogo kasnije, sa svojim posve}ewem posle Francuske revolucije (makar u svetu koji Englezi nazivaju Kontinentom). Na Britanskim ostrvima, sve do kraja devetnaestog veka termin je zadr`ao vrlo negativno zna~ewe. A jo{ pre dva veka, u kwizi Ka ve~nom miru (Zum ewigen Friden, 1795) Kant je pisao da je demokratija put koji vodi u despotizam. U monokulturalnosti, koja jo{ uvek odlikuje zapadni svet, le`i razlog nedostatka ozbiqnog prou~avawa drugih na~ina shvatawa i vo|ewa politike (u klasi~nom smislu re~i), u dru{tvima koja se razlikuju od na{eg, {to nas ~esto vodi u pogre{nu nedoumicu “demokratija ili diktatura“. Rajmon Panikar Osnovi demokratije

Monarhija i demokratija
Herodotskom dijalogu o oblicima vladavine dramati~nu snagu daje ~iwenica da se svi argumenti koje sagovornici postupno iznose, uzajamno potiru. U istorijskom smislu, Darije prevladava, a sa wim i hipoteza o monarhiji… …U krajwem slu~aju, postoji samo jedan argument u korist monarhije: upravo zapa`awe da degeneri{u}i se, pre ili kasnije druga dva sistema re{ewe pronalaze upravo u tom obliku vladavine. Celokupna rasprava vodi se o “degenerativnim“ ~iniocima: oni su vi{estruki, za

oba modela, i zajedno pokre}u tok, “ciklus“ konstituisawa (degeneracija jednog vodi uspostavqawu drugog). Da se takav tok zavr{ava monarhijom, Darije podrazumeva, ali ne pokazuje. Ako se podsetimo Platonovih i Ksenofontovih prikaza Sokratovih dijaloga na ovu temu sa najrazli~itijim sagovornicima, vidimo da su u Atini ovakve rasprave bile ~este u krugovima politi~ke elite. Dakle, novinu nije predstavqala tema Herodotove rasprave, ve}, kako se u wegovo vreme govorilo, zaprepa{}uju}a zamisao da se rasprava smesti u Persiju. U Atini se, naro~ito u vreme ratova, nije javno raspravqalo o vladaju}em politi~kom sistemu: {to zna~i da je, upravo iz ovog razloga, sme{tawe radwe u Persiju bilo sigurnije za autora. Trik je svakako bio i postavqawe radwe i otvarawe ovog pitawa na pozori{noj sceni (ali i ovde uz odre|enu predostro`nost). Bar jedanput je to uradio i Euripid, u Pribeglicama (mo`da posle 424. godine), ubaciv{i neobi~nu raspravu izme|u kraqa Tezeja, koji je u atinskoj patriotskoj legendi va`io za tvorca demokratije, i tebanskog poklisara koji ga provocira, usudiv{i se da u wegovom prisustvu postavi pitawe “ko je ovde tiranin“? Pitawe, u stvari, otprilike zna~i: Ko ovde zapoveda? Rasprava koja sledi, predstavqa pravi razgovor gluvih: Tezej opisuje blagodeti oblika vladavine u kojem “zapoveda narod“; poklisar nepokolebqivo otva ra pi tawe “ne na dle `nos ti“ naroda: kritika vladavine naroda, koja se kod Herodota odvija kroz stavove Megabiza i Darija.

ske“, a na~in vo|ewa politike svojih protivnika, opisivali kao “ambiciozan“. Tako|e su kao sinonim za “tiraniju“ koristili re~ “diktatura“, ne obaziru}i se previ{e na istorijsko zna~ewe ovih termina. Robespjer se 25. septembra 1792. brani od nametawa diktature“. A kada u dr`avnom udaru 9. termidora II godine bude pora`en, zaverenici }e okrenuti Konvent protiv wega, napadaju}i ga kao “tiranina“. Gotovo je suvi{no pomiwati da re~ “demokratija“ ne postoji ni u ameri~kom ustavu, niti u ustavima koje je postepeno usvajala Prva francuska republika…

Diktatura i tiranija
… ^iwenica je da ba{ zato {to nije oblik, nije vrsta ure|ewa, demokratija mo`e da postoji, mo`e delimi~no ili uop{te da ne postoji, ili mo`e ponovo da se afirmi{e u okviru najrazli~itijih ustavnopoliti~kih oblika. Ako dobro pogledamo, ovo je, u su{tini, smisao zagonetnog herodotskog dijaloga. … Me|utim, na kraju ili, ta~nije re~eno, kako stvari sada stoje, kao pobednik je iza{la i najvi{e je dobila “sloboda“. Ona pobe|uje demokratiju. Naravno, ne sva~ija i svaka sloboda, ve} sloboda onih (nacija, regiona, pojedinaca) koji su se u trci pokazali “ja~i“. Druga~ije i ne mo`e da bude, jer sloboda u sebi sadr`i to uznemiruju}e da je ili totalna - na svim poqima, podrazumevaju}i i pona{awe pojedinaca - ili je nema; a svaka prisila u korist mawe “jakih“ zna~ila bi upravo ograni~avawe slobode drugih. U tom smislu ta~ka je Leopardijeva postavka o neraskidivoj i neizbe`noj vezi izme|u slobode i ropstva. Iako je bio uveren da je inspiraciju za svoje ideje na{ao u delima Lengea i Rusoa, to je, zapravo, uspeh i vrhunac wegove filozofije. Lenge i Ruso ka`u mawe. To je ishodi{te i rezultat istorijskog procesa koji se potpuno potvr|uje tek u dana{wici, posle neuspeha strategija i eksperimenata koje je razvio Marks. Ropstvo je, naravno, geografski raspodeqeno, mudro pro{ireno i medijski pritajeno. (Kraj) (Od su tra no vi feqton “Gla sa Srpske“: HITLEROVI RATNICI. Autor Gvido Knop govori o najbli`im Hitlerovim saradnicima, koji su bili samo oru|e u rukama zlo~ina~ke ratne ma{inerije kojoj su slu`ili)

ROPSTVO GEOGRAFSKI raspodijeqeno, mudro pro{ireno i medijski pritajeno
Kada su u pitawu argumenti, i kod Euripida se rasprava zavr{ava bez pobednika i pobe|enih. Gr~ka misao ili, mo`da, prvenstveno atinska, dostigla je vrhunac, svest o neva`nosti politi~kih oblika kao oblika. Odvajawem pojma demokratije od pojma broj~ane ve}ine, Aristotel dosledno sledi potrebu da se do|e do su{tine stvari. … U politi~kom re~niku Revolucije re~ “demokratija“ se nije ~esto koristila. Govorili su radije o “jednakosti“, “slobodi“, republici“, “domovini“, “vrlini“, dok su sve druge vlade optu`ivali da su “tiran-

Evropa
Izme|u Atlantika, Azije i Afrike, Evropa je modelirana istorijom. Postoji jo{ od vremena kada su joj Grci dali ime. Jo{ od anti~kog doba Evropa je bila kreativna u jedinstvenosti, demokrati~nosti, s hri{}anskim na~elima… Oslawaju}i se na tradiciju, posebno posqedwih decenija, i ovdje je izmijewena istorijska nauka. @eqa i ovog dijela je da se odgovori na neka pitawa koja su pred onima koji stvaraju i stvara}e Evropu .

5. mart 1133. godine

5. mart 1827. godine

5. mart 1953. godine

Ro|en kraq Henri II
1133 - Ro|en je engleski kraq Henri II Plantagenet, osniva~ dinastije Plantageneta, koji je tokom vladavine od 1154. do smrti 1189. reformom sudstva znatno oja~ao kraqevsku vlast. Prije stupawa na engleski prijesto, 1150. postao je vojvoda od Normandije, 1151. grof od An`ua, a 1152. vojvoda od Akvitanije. Zapo~eo je osvajawe Irske i pro{irio vlast Engleske na dijelove Francuske. Naredio je 1170. pogubqewe kenterberijskog nadbiskupa Tomasa Beketa, zbog toga {to je odbio da polo`i zakletvu na kraqeva “Klarendonska pravila“.

Umro fizi~ar Laplas
1827 - Umro je francuski astronom, matemati~ar i fizi~ar Pjer Simon Laplas, koji je dokazao nepromjenqivost sredwih udaqenosti planeta od Sunca, izu~avao porijeklo velikih nejednakosti Jupitera i Saturna, Sun~ev sistem, oblik Zemqe, elipti~nost putawa planeta, plimu i osjeku. Tako|e je dokazao (Kant-Laplasova teorija) da je Sun~ev sistem nastao od rotiraju}e usijane gasovite mase od koje su se odvojili dijelovi formiraju}i planete. Zna~ajni su i radovi u matemati~koj teoriji diferencijalnih jedna~ina i teoriji gre{aka, aglebri, analizi. Razvio je teoriju vjerovatno}e (Laplas-Moavrova formula).

Kraj Staqinove ere
1953 - Umro je sovjetski lider Staqin, pravo ime bilo mu je Josif Visarionovi~ Xuga{vili. Upravqao je Sovjetskim Savezom 29 godina. Kao u~enik bogoslovije pristupio je socijaldemokratama, potom boq{evicima. Prije Oktobarske revolucije 1917. u{ao je u Politbiro. Od aprila 1922. do smrti u martu 1953. bio je generalni sekretar partije. Masovne ~istke je zapo~eo 1934. i likvidirao je brojne stare boq{evike, partijske, dr`avne i armijske rukovodioce, prvake Kominterne i ~itava rukovodstva stranih komunisti~kih partija.

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Adresa: Srebreničkog odreda bb, Адреса: Сребреничког одреда бб, Tel/Тел: 056/445–514, 445–501 Faks/Факс: 056/445–517 E-mail: nacelnik@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIC OF SRPSKA MUNICIPALITY OF SREBRENICA MAYOR OF MUNICIPALITY Adress: Srebrenickog odreda bb, Tel: 056/445–514, 445–501 Fax: 056/445–517 Email: nacelnik@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 31
Republika Srpska Op{tina Bijeqina O[ “Sveti Sava“ Crwelovo Broj: 112/10 Datum: 3.3.2010. Na osnovu ~lana 126. stava 2. pod |. i ~lana 127. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08 i 71/09), i ~lana 3. stav 1., 2., 3. i 4. Pravilnika o uslovima i na~inu izbora direktora {kole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 112/09), [kolski odbor Osnovne {kole “Sveti Sava“ Crwelovo, na sjednici odr`anoj 23.2.2010. godine, donio je odluku da r a s p i { e

Srebrenica: 1.3.2010. god. Broj: 01-014-94/10 Na osnovu ~lana 118., ~lana 119. stav 2., ~lana 120. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br: 101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 58. Statuta op{tine Srebrenica (“Bilten op{tine Srebrenica“, br. 10/05, 18/07, 66/07) a u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta op{tinske administrativne slu`be broj: 01-014-238/06 od 26.4.2006. godine te izmjena i dopuna istog, i na osnovu ukazane potrebe Na~elnik op{tine Srebrenica, r a s p i s u j e :

KONKURS
za izbor i imenovawe direktora {kole Op{ti uslovi Za direktora {kole mo`e biti imenovan kandidat koji ispuwava op{te uslove predvi|ene Zakonom o radu – Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 55/07): - Da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine – Republike Srpske, - Da je punoqetan i - Da posjeduje qekarsko uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti. Posebni uslovi Kandidat mora ispuwavati posebne uslove predvi|ene ~lanom 127. stav 2. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08 i 71/09), i ~lanom 2. stav 3. Pravilnika o uslovima i na~inu izbora direktora {kole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 112/09), i to: - Da ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskoj programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, - Da ima najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva u prosvjeti, - Da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - Da ima predlo`en program rada i da se isti~e u realizaciji ili organizaciji vaspitno - obrazovnog procesa u {koli. Potrebni dokumenti uz prijavu Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojem, kandidat je du`an ostaviti dokaze o ispuwenim uslovim i to: - Diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992. godine), - Va`e}u licencu za vaspitno - obrazovni rad ili dokumenta koja dokazuju da ispuwava uslove za izdavawe licence, u skladu sa propisima kojima se reguli{e oblast osnovnog obrazovawa i vaspitawa, - Potvrdu kojom se dokazuje da ima najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva u prosvjeti, - Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, - Uvjerewe nadle`nog okru`nog suda kojim se potvr|uje da se protiv podnosioca zahtjeva nije potvr|ena optu`nica, niti je izre~ena nepravosna`na osu|uju}a presuda za krivi~no djelo za koje je predvi|ena nov~ana kazna ili kazna zatvora do pet godina, - Prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem mandatu, - Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat zaposlen, - Kratku biografiju o kretawu u struci i dosada ostvarenim rezultatima u radu. Direktor {kole se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. Dokumenta prilo`ena uz prijave na konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Rok za podno{ewe prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu “Glas Srpske“. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e se uzimati u razmatrawe. [kolski odbor }e pismenim putem obavijestiti sve u~esnike konkursa o odluci o imenovawu direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dono{ewa odluke. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol ili preporu~enom po{tom, na adresu Osnovna {kola “Sveti Sava“ Crwelovo, 76328 Crwelovo sa naznakom “Konkurs za izbor i imenovawe direktora {kole“. Predsjednik {kolskog odbora @iko @ivi}

za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme I – Na~elnik op{tine u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta op{tinske administrativne slu`be, te ukazane potrebe raspisuje javni konkurs za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme kako slijedi: 1. Samostalni stru~ni saradnik za rad na info pultu u Odjeqewu za op{tu upravu ( jedan izvr{ilac), 2. Samostalni stru~ni saradnik za gra|anska stawa u Odjeqewu za op{tu upravu ( jedan izvr{ilac ), 3. Samostalni stru~ni saradnik za koordinaciju i razvoj turisti~kih potencijala u Odjeqewu za DD i javne servise ( jedan izvr{ilac ), 4. Samostalni stru~ni saradnik za rad na poslovima SO i Kolegija SO Srebrenica u Stru~noj slu`bi SO Srebrenica ( jedan izvr{ilac ), 5. Samostalni stru~ni saradnik za kontrolu i finansije u Odjeqewu za finansije ( jedan izvr{ilac), 6. Vi{i stru~ni saradnik za vo|ewe vojne evidencije u Odjeqewu za op{tu upravu ( jedan izvr{ilac ). II – Opis poslova: Pozicija I - Pru`a informacije gra|anima po pitawu ostvarivawa wihovih prava kod nadle`nih Odjeqewa administrativne slu`be, daje odgovore na pitawa gra|ana (oko postupka, od podno{ewa zahtjeva do dobijawa informacije), po potrebi uru~uje gra|anima odgovaraju}e formulare, obrasce i pismena uputstva, informi{e gra|ane o postupcima za koje Op{tina nije nadle`na i upu}uje ih nadle`nim organima, vr{i izradu informativnog materijala za potrebe lak{eg komunicirawa sa gra|anima, te vr{i urednu evidenciju i a`urirawe neophodnih obrazaca administrativne slu`be, osigurava neometan rad {alterskih slu`bi kroz koordinaciju i pravovremeno usmjeravawe korisnika op{tinskih usluga, te obezbje|uje provo|ewe op{tinske Odluke o administrativnim taksama. Pozicija II - Obavqa najslo`enije stru~ne i upravno-pravne poslove u postupku dono{ewa rje{ewa o odobravawu naknadnog upisa u MK, provodi upravi postupak u vezi sa Zakonom o mati~nim kwigama, obavqa poslove naknadnog upisa ro|ewa, naknadno upisa smrti, promjene li~nog imena, sticawa dr`avqanstva RS i BiH i otpusta iz dr`avqanstva RS-BiH, kontaktira sa relevantnim institucijama, obavqa poslove koordinacije mati~nih poslova sa mati~nim uredom, pribavqa potrebne dokaze radi utvr|ivawa ~iwenica na osnovu kojih se donese rje{ewa, obavqa poslove koordinacije mati~nih poslova sa mati~nim uredom, Obavqa i ostale poslove u skladu sa propisima o li~nom statusu gra|ana. Pozicija III - Obavqa poslove planirawa i u~estvuje u realizaciji projekata iz oblasti turizma i razvoja turisti~kih potencijala, predla`e i planira zajedno sa turisti~kim i zdravstvenim organizacijama razvoj turizma na podru~ju Op{tine, vr{i procjenu razvoja turisti~kih potencijala, te izra|uje informacije i izvje{taje o stawu u oblasti turizma na podru~ju Op{tine, u~estvuje u izradi i kreirawu informativnog materijala o turisti~kim potencijalima Op{tine /info letak, bro{ure, ukoliko je mogu}e i izrada video zapisa namijewenih za promociju turisti~kih potencijala/, sara|uje sa turisti~kom organizacijom i turisti~kim agencijama, sa zdravstvenim organizacijama i sportskim udru`ewima na promociji zdravstvenorekreativnog turizma Op{tine, vr{i godi{wi popis turisti~kih potencijala Op{tine, te obavje{tava na~elnika odjeqewa i na~elnika op{tine o stawu istih. Pozicija IV - Obavqa neophodne radwe vezane za odr`avawe sjednica Kolegija SO Srebrenica i sjednica SO Srebrenica, Priprema pozive i radni materijal za odr`avawe sjednica Kolegija SO Srebrenica, vodi zapisnik sa sjednice, vodi evidenciju i adresare o odbornicima i ~lanovima radnih tijela i wihovom prisustvu sjednicama, Vr{i prijem zahtjeva i drugih podnesaka podnijetih SO Srebrenica, te iste obra|uje i upu}uje na daqe rje{avawe u skladu sa va`e}om pravnom legislativom, aktivno u~estvuje na izradi /prikupqa i a`urira neophodni materijal/ i objavi Biltena SO Srebrenica , u~estvuje u izradi i objavi info letka. Pozicija V – Obavqa poslove vezane za finansije i finansijske transakcije, uredno vodi kwigu ulaznih i izlaznih ra~una, kontroli{e blagajni~ku dokumentaciju i obezbje|uje ovjeru su{tinske kontrole iste, pravi isplatni nalog i predaje blagajni na isplatu, vodi pomo}nu evidenciju i ~uva svu potrebnu dokumentaciju o kreditnom zadu`ewu i izdatim garancijama Op{tine, te sa~iwava izvje{taje Ministarstvu finansija, vodi pomo}nu evidenciju i ~uva svu potrebnu dokumentaciju o odobrenim kreditima te vodi ra~una o blagovremenoj uplati glavnice i kamate, blagovremeno kompletira i predaje dokumentaciju na kwi`ewe. Pozicija VI - Izra|uje, vodi i a`urira bazu vojne evidencije, izdaje uvjerewa iz oblasti vojne evidencije, vodi upravni postupak, priprema i donosi rje{ewa o kategorizaciji boraca kao i rje{ewa prilikom ostvarivawu prava nakon izvr{ene kategorizacije boraca, vr{i pripreme nacrta rje{ewa i donosi rje{ewe o bora~kom dodatku, Postupa u skladu sa instrukcijama i uputstvima resornog Ministarstva, Obavqa neophodne radwe prilikom preseqewa vojnih kartona prema mjesnoj nadle`nosti, Vr{i redovno i uredno a`urirawe podataka iz oblasti vojnih evidencija. III – Op{ti uslovi za zasnivawe radnog odnosa koje kandidati mora ispuniti su: 1. da je dr`avqani BiH, odnosno RS, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije osu|ivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci zatvora ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave IV – Posebni uslovi: Pozicija I - VSS/ VII stepen stru~ne spreme, - radno iskustvo: najmawe godina dana rada u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. Pozicija II - VSS/ VII stepen stru~ne spreme, diplomirani pravnik - radno iskustvo: najmawe godina dana rada u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi, - poznavawe rada na ra~unaru. Pozicija III - VSS/ VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet dru{tvenog smjera - radno iskustvo: najmawe godina dana rada u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. Pozicija IV - VSS/ VII stepen stru~ne spreme, diplomirani pravnik - radno iskustvo: najmawe godina dana rada u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi, Pozicija V - VSS/ VII stepen stru~ne spreme, - radno iskustvo: najmawe godina dana rada u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi, - poznavawe rada na ra~unaru. Pozicija VI - V[S/ VI stepen stru~ne spreme ili VSS/ VII stepen stru~ne spreme, - radno iskustvo: najmawe devet mjeseci rada u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi u okviru vi{e ili visoke stru~ne spreme. V – Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova konkursa: - uvjerewe o dr`avqanstvu / ne starije od {est mjeseci/, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o neka`wavawu/ ne starije od {est mjeseci/, - ovjerenu fotokopiju diplome o {kolskoj spremi, - uvjerewe/potvrda o radnom sta`u ili ugovor o radu nakon sticawa VSS, za poziciju VI i V[S, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u administrativnoj slu`bi, - dokaz o poznavawu rada na ra~unaru / za pozicije II i V / - dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidati po zavr{etku izborne procedure. Sa svim kandidatima koji budu u{li u u`i izbor , Komisija za prijem u administrativnu slu`bu }e obaviti razgovor – intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Napomena: Prilikom odlu~ivawa za prijem u administrativnu slu`bu op{tine Srebrenica, prednost }e imati kandidati iz reda drugih konstitutivnih naroda ili grupa Ostalih koji su neproporcionalno zastupqeni u Op{tinskoj administrativnoj slu`bi prema posledwem popisu stanovni{tva ukoliko ispuwavaju uslove iz javnog konkursa. VI – Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Srebrenica, Komisiji za prijem u administrativnu slu`bu op{tine Srebrenica, Srebreni~kog odreda bb, sa naznakom: “prijava na konkurs za rad u Administrativnoj slu`bi op{tine Srebrenica“. Javni konkurs bi}e objavqen u sredstvima informisawa, Oglasnoj plo~i op{tine i na op{tinskoj web. stranici “www.srebrenica-opstina.org“ . Na~elnik op{tine Osman Suqi}

JAVNI KONKURS

UNIVERZITET U BAWOJ LUCI MA[INSKI FAKULTET BAWA LUKA

OGLA[AVA
javnu odbranu doktorske disertacije mr \or|a ^i~e, dipl. in`. ma{instva Naziv teme: MODELIRAWE DINAMI^KOG PONA[AWA SISTEMA GLAVNO VRETENO-DR@A^ ALATA- ALAT Odbrana }e se odr`ati dana 10.3.2010. godine (srijeda) u 12 ~asova na Ma{inskom fakultetu u Bawoj Luci, ul. Vojvode Stepe Stepanovi}a 75, sala broj 19. Doktorsku disertaciju zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Ma{inskog fakulteta od 9 do 13 ~asova svakog radnog dana.

OBAVJE[TEWE
akcionarima o neto vrijednosti imovine ZIF-a “BORS INVEST FOND” A.D. Bawa Luka Mjesec (2010. godina) Februar Neto vrijednost imovine Fonda (u KM) 7.148.548,97 Neto vrijednost imovine po akciji Fonda (u KM) 5,66

Obavje{tavamo sve akcionare ZIF-a “BORS INVEST FOND” A.D. Bawa Luka da su izvje{taji o utvr|ivawu neto vrijednosti imovine fonda dostupni akcionarima u sjedi{tu Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima “BORS INVEST” A.D. Bawa Luka u ulici Kolubarska br. 2. u Bawoj Luci, svakog radnog dana od 9 do 13 ~asova, kao i na veb stranicama www.borsinvest.com i www.blberza.com.

32 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE GIMNAZIJA I SREDWA STRU^NA [KOLA “PETAR KO^I]“ ZVORNIK

OGLASI

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI USLUGE UGOVORNI ORGAN PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Gimnazija i sredwa stru~na {kola “Petar Ko~i}“ Zvornik Kontakt osoba: Filipovi} Sne`ana Adresa: Vuka Karayi}a br.69 Po{tanski broj: 75400 Grad: Zvornik Identifikacioni broj: : 4400242040000 Telefon: 056/ 232 410 i 056/ 232 412 Faks: 056/ 232 411 E-mail: ssrs62zv@rstel.net VRSTA UGOVORA Turisti~ka usluga OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1: Ekskurzija maturanata-Italija-Francuska-[panija LOT 2: Jednodnevni izleti USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz pismeni zahtjev, u kancelariji sekretara {kole, ili dostaviti putem elektronske po{te, svakim radnim danom od 7 do 13 ~asova, po~ev od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku BiH (kontakt osoba – Filipovi} Sne`ana), telefon 056/232 412. Za tendersku dokumentaciju pla}a se nadoknada u iznosu od 100,00 KM; primalac-Zvornik Gimnazija i sredwa stru~na {kola “Petar Ko~i}“ Zvornik svrha doznake: Uplata za tendersku dokumentaciju, Ra~un za prikupqawe javnih prihoda op{tine Zvornik –555-0060200165529 vrsta prihoda 722 591, buyetska organizacija: 0815062, op{tina : 119 Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 30.3.2010. do 12 ~asova, bez obzira na na~in dostave. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvarawe ponuda }e se obaviti 30.3.2010. g. godine u 13 ~asova u prostorijama Gimnazije i sredwe stru~ne {kole “Petar Ko~i}“ Zvornik, kancelarija direktora. Ostale informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. Direktor Bobar Vasilije

Na osnovu ~l. 6. stav 4. Zakona o posredovawu u osigurawu (“Sl. gl. RS“, br. 17/05, 64/06 i 106/09) “KOSIG DUNAV OSIGURAWE“ a.d. Bawa Luka objavquje

Na osnovu Pravilnika o uslovima i kriterijumima za stipendirawe perspektivnih sportista Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 15/07) i Pravilnika o kategorizaciji sportova sa Nomenklaturom sportskih grana i grana sporta u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 74/09), Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavquje:

OBAVJE[TEWE
o raskidu Ugovora o obavqawu poslova osigurawa “Kosig Dunav Osigurawe“ a.d. Bawa Luka objavquje da je dana 26.2.2010. god. raskinut Ugovor o obavqawu poslova osigurawa br. 01-1048/09, koji je zakqu~en dana 6.2.2009. god. sa Daliborkom Gari} iz Bawe Luke, JMBG:1005981105031, Rje{ewe o radu br. 05-397-193/07, registar Agencije za osigurawe RS br. RB-1-1.
BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Adresa: Srebreničkog odreda bb, Адреса: Сребреничког одреда бб, Tel/Тел: 056/445–514, 445–501 Faks/Факс: 056/445–517 E-mail: nacelnik@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIC OF SRPSKA MUNICIPALITY OF SREBRENICA MAYOR OF MUNICIPALITY Adress: Srebrenickog odreda bb, Tel: 056/445–514, 445–501 Fax: 056/445–517 Email: nacelnik@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima Republike Srpske koje se finansiraju iz buyeta Republike Srpske za 2010. godinu Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske }e pod uslovima utvr|enim ovim konkursom ukupno dodijeliti 90 stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. USLOVI KONKURSA: Pravo u~e{}a na konkursu imaju sportisti koji ispuwavaju sqede}e uslove: 1. Da je dr`avqanin Republike Srpske. 2. Da su ro|eni 1992, 1993, 1994, 1995 i 1996. godine. 3. Da je ~lan sportske organizacije - kluba koji je udru`en u sportski granski savez Republike Srpske. 4. Da se aktivno bavi sportskim aktivnostima u 2010. godini, te da je u prethodnim godinama ostvario zna~ajne rezultate na me|unarodnim zvani~nim takmi~ewima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmi~ewima u Republici Srpskoj i BiH. 5. Da aktivno ispuwava obaveze prema klubu, reprezentaciji Republike Srpske i drugim reprezentativnim selekcijama po izboru mati~nog saveza Republike Srpske. 6. Da redovno poha|a {kolu ili fakultet i da se zala`e na svom stru~nom obrazovawu. Za sportiste sa invaliditetom kojima }e se dodjeqivati stipendija ne va`e ta~ke 2. i 6. ovih uslova konkursa. Za potencijalne olimpijske kandidate kojima }e se dodijeliti stipendije ne va`i ta~ka 2. ovih uslova konkursa. POTREBNA DOKUMENTA: 1. Prijava – (obrazac prijave mo`ete dobiti na www:vladars.net Ministarstvo porodice, omladine i sporta). 2. Uvjerewe o dr`avqanstvu (original ili ovjerena kopija). 3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih (original ili ovjerena kopija). 4. Potvrdu da je ~lan sportske organizacije – kluba. 5. Potvrda mati~nog sportskog saveza Republike Srpske o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave. 6. Dokaz o redovnom {kolovawu (ovjerena kopija svjedo~anstva ili potvrda {kole sa obaveznim nazna~enim uspjehom u~enika). 7. Broj teku}eg ra~una i broj banke kod koje je ra~un otvoren. Sportisti moraju imati otvoren ra~un na svoje ime u bankama sa sjedi{tem u Republici Srpskoj. Krajwi rok za prijavu je 26.3.2010. godine. Prijedlogom plana buyeta za 2010. godinu predvi|ene su stipendije u iznosu od 170,00 KM za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom, i u iznosu od 250,00 KM za potencijalne olimpijske kandidate, na mjese~nom nivou po stipendisti. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti po{tom na adresu Ministarstva porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Bawa Luka, Odjeqewe za sport, sa naznakom “ZA SPORTSKE STIPENDIJE“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. NAPOMENA: Za dobijawe stipendije “potencijalni olimpijski kandidat“ mogu se samo prijaviti sportisti koji se takmi~e u sportskim granama odnosno u granama sporta koje su zastupqene na Qetnim i Zimskim olimpijskim igrama pod organizacijom Me|unarodnog olimpijskog komiteta (International Olympic Committee). MINISTAR Prof. dr Proko Dragosavqevi}

KONKURS

OBAVJE[TEWE
Da je u “Slu`benom glasniku BiH br. 11/10 od 15.2.2010. godine“ objavqeno : OBAVJE[TEWE O NABAVCI RADOVA Predmet je nabavka usluga za izradu zapo~etog vi{enamjenskog objekta u Skelanima op{tina Srebrenica Nabavka je podijeqena na sqede}e lotove : LOT 1 “Nabavka radova na izgradwi zapo~etog vi{enamjenskog objekta u Skelanima op{tina Srebrenica” Broj obavje{tewa: 01-014-638-3-1-ZS/07 Vrsta postupka: Otvoreni postupak Otvarawe ponuda: - 15.3.2010. u 12 sati Kontakt telefon: 056/445-515 Pozivaju se svi ponu|a~ koji su registrovani za obavqawe predmetne djelatnosti da dostave ponude u skladu sa uslovima datim u “Obavje{tewu o nabavci“ Na~elnik op{tine Osman Suqi}

OGLASI Akcionarsko dru{tvo “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a Doboj: 2.3.2010. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 14.12.2009. godine, Akcionarsko dru{tvo “Remonttrans” u ste~aju Modri~a, objavquje;

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 33

OGLAS
za prodaju pokretne imovine po specifikaciji zajedno sa nekretninama po tehnolo{kim cjelinama, (sve nekretnine se nalaze u ogra|enom krugu AD. “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a), posjed Akcionarskog dru{tva “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a 1/1, putem javnog nadmetawa. Akcionarsko dru{tvo “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a, prodaje putem javnog nadmetawa sqede}e nekretnine po tehnolo{kim cjelinama: 1. Servis putni~kih vozila sa infrastrukturom i zemqi{tem zajedno sa opremom po specifikaciji, 2. Servis privrednih vozila sa tehni~kim pregledom, portirnicom, infrastrukturom i zemqi{tem i 3. Transportna zgrada, magacin transporta i upravna zgrada sa infrastrukturom i zemqi{tem, i to: 1. Tehnolo{ku cjelinu - Servis putni~kih vozila sa infrastrukturom, zajedno sa opremom po specifikaciji i zemqi{tem povr{ine 11.480 m2 ~ine parcele: - k.~. broj 107/3, Poqe, wiva tre}e klase, povr{ine 910 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju {to odgovara k.~. broj 79/6, Poqe, wiva, povr{ine 910 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u slu~aju, po starom operatu. - k.~. broj 109/1, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 1.395 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 83/11, Poqe, wiva, povr{ine 1.395 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu, - k.~. broj 111/1, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 4.373 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 79/3, Poqe, oranica, povr{ine 2.970 m2 i k.~. broj 79/7, Poqe oranica, povr{ine 1.403 m2, obje upisane u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu, - k.~. broj 112/2, Poqe, vo}wak tre}e klase, povr{ine 1.964 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 75/5, upisana u Zk. ulo`ak 3049, K.O. Modri~a, po starom operatu (ne koriste van ograde). - k.~. broj 113, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 2.838 m2, upisane u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 75/4, upisana u Zk. ulo`ak 3049, K.O. Modri~a, po starom operatu (ne koriste van ograde). Sve navedene nekretnine iz ta~ke 1. oglasa - Servis putni~kih vozila sa infrastrukturom, zajedno sa opremom po specifikaciji i zemqi{tem povr{ine 11.480 m2 prodaju se po po~etnoj cijeni od 1.084.280,23 KM. 2. Servis privrednih vozila sa tehni~kim pregledom, zajedno sa opremom i rezervnim dijelovima po specifikaciji, portirnicom, infrastrukturom, te sa pravom slu`nosti u korist parcela k.~. broj 101/1 i k.~. broj 107/1 po novom operatu, {to odgovara k.~. broj: 80/1, 82/2 i 79/2 po starom operatu iz Zk. ul. broj 815, K.O. SP Modri~a: prolaza pje{ice, i provoza svim vrstama vozila preko k.~. broj 97/16 iz Pl. broj 2040. K.O. Modri~a, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m 2 iz Zk. ulo{ka broj 815, K.O. SP Modri~a i zemqi{tem povr{ine 16.725 m2 koje ~ine parcele: - k.~. broj 101/1, Poqe, wiva tre}e klase, povr{ine 16.446 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 80/1, Poqe, wiva, povr{ine 15.101 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, s pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju i k.~. broj 82/2 upisana u Zk. ulo`ak broj 3104 K.O. Modri~a, po starom operatu, (ne koriste van ograde). - k.~. broj 107/1, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 279 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 79/2, Kru{~ik, wiva, povr{ine 279 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans”Modri~a u ste~aju, po starom operatu. Sve navedene nekretnine iz ta~ke 2. oglasa - Servis privrednih vozila sa tehni~kim pregledom, zajedno sa opremom i rezervnim dijelovima po specifikaciji, portirnicom, infrastrukturom, te sa pravom slu`nosti u korist parcela k.~. broj 101/1 i k.~. broj 107/1 po novom operatu, {to odgovara k.~. broj; 80/1, 82/2 i 79/2 po starom operatu iz Zk. ul. broj 815, K.O. SP Modri~a; prolaza pje{ice, i provoza svim vrstama vozila preko k.~. broj 97/16 iz Pl. broj 2040 K.O. Modri~a, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2, iz Zk. ulo{ka broj 815, K.O. SP Modri~a i zemqi{tem povr{ine 16.725 m2 prodaju se po po~etnoj cijeni od 2.669.301,63 KM. 3. Transportna zgrada sa kancelarijskom opremom po specifikaciji, magacin transporta i upravna zgrada sa infrastrukturom, te da se parcela k.~. broj 97/16 optereti sa pravom slu`nosti u korist parcela k.~. broj 101/1 i k.~. broj 107/1 po novom operatu, {to odgovara k.~. broj; 80/1, 82/2 i 79/2 po starom operatu iz Zk. ul. broj 815, K.O. SP Modri~a; prolaza pje{ice, i provoza svim vrstama vozila preko k.~. broj 97/16 iz Pl. broj 2040 K.O. Modri~a, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m 2 , iz Zk. ulo{ka broj 815, K.O. SP Modri~a i zemqi{tem povr{ine 22.468 m 2 koju ~ine parcele: - k.~. broj 100, Poqe, wiva tre}e klase, povr{ine 1.900 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 78/2, Kamberu{a, wiva, povr{ine 1.900 m 2 , upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu. - k.~. broj 98, Kamberu{a, wiva tre}e klase, povr{ine 12.803 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 78/1, Kamberu{a, oranica, povr{ine 11.166 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans”Modri~a u ste~aju i k.~. broj 76/1, po starom operatu, (ne koriste van ograde). - k.~. broj 97/19. Poqe, trafo stanica, povr{ine 13 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu odgovara dijeli}u parcele k.~. broj 49/1. - k.~. broj 97/16, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 4.288 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu, (ne koriste van ograde). - k.~. broj 97/1, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 3.464 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu, (ne koriste van ograde). Sve navedene nekretnine iz ta~ke 3. oglasa - Transportna zgrada sa kancelarijskom opremom po specifikaciji, magacin transporta i upravna zgrada sa infrastrukturom, te da se parcela k.~. broj 97/16 optereti sa pravom slu`nosti u korist parcela k.~. broj 101/1 i k.~. broj 107/1 po novom operatu, {to odgovara k.~. broj:80/1, 82/2 i 79/2 po starom operatu iz Zk. ul. broj 815, K.O. SP Modri~a; prolaza pje{ice, i provoza svim vrstama vozila preko k.~. broj 97/16 iz Pl. broj 2040 K.O. Modri~a, po novom operatu, {to dogovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2, iz Zk. ulo{ka broj 815 K.O. SP Modri~a i zemqi{tem povr{ine 22.468 m 2 prodaju se po po~etnoj cijeni od 1.355.245,74 KM. Sva nepokretna imovina po tehnolo{kim cjelinama i pokretna imovina po specifikaciji se nalazi na lokalitetu Modri~a-[ama~ki put bb, (u krugu Akcionarskog dru{tva “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a); Javno nadmetawe za prodaju nekretnina i pokretne imovine navedene u ovome oglasu odr`a}e se dana 14.4.2010. godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog dru{tva “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a, u Modri~i, ulica [ama~ki put bb, sa po~etkom u 12 sati. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 50.000,00 KM za svaku tehnolo{ku cjelinu za ~ije se nadmetawe prijavquje na `iro ra~un broj 5620118077672046 Akcionarskog dru{tva “Remonttrans” u ste~aju - Modri~a, iz Modri~e, ulica [ama~ki put bb, dan prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog javnog nadmetawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije. Nekretnine i pokretna imovina po specifikaciji se prodaju u vi|enom stawu i pravnom i fakti~kom statusu i isti se mogu pogledati kao i dobiti specifikaciju pokretne imovine svakim radnim danom od 9 do 12 sati, s tim da se jave u upravnu zgradu Akcionarskog dru{tva “Remonttrans” u ste~aju-Modri~a, u Modri~i, ulica [ama~ki put bb, Modri~a. Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 065-532-418 od ste~ajnog upravnika \ur|evi} Laze iz [amca. Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina i pokretne imovine u ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik. Ste~ajni upravnik, \ur|evi} Lazo, dipl. ecc.

KLINI^KI CENTAR ISTO^NO SARAJEVO - Klinike i bolni~ke slu`be Fo~a Br: 182/010 Datum: 3.3.2010. godine Na osnovu odluke Upravnog odbora Klini~kog centra Isto~no Sarajevo od 26.2.2010. godine, Klinike i bolni~ke slu`be Fo~a, objavquju

“Integral in`ewering“ A.D.
Lakta{i, Majke Jugovi}a bb
Na osnovu odredaba ~lana 5. Pravilnika o radu “Integral in`ewering” a.d. Bawa Luka, raspisujem

OGLAS
o prodaji motornih vozila Klinike i bolni~ke slu`be Fo~a izvr{i}e, putem usmenog javnog nadmetawa, prodaju sqede}ih Vozila se nalaze u tehni~kom krugu ustanove u motornih vozila Fo~i i mogu se razgledati svakog radnog dana od 7 - “Volkswagen-passat” – 35 I, 1992. godina, 50 kW, do 15 ~asova. 1896 cm3, dizel, zelene boje, registrovan, po Javno nadmetawe zakazuje se za dan 15.3.2010. gopo~etnoj cijeni od . . . . . . . . . . . . . . . 7.800,00 KM dine, sa po~etkom u 12 ~asova u upravi klinika i - “VW passat” 32B-C, 1986. godina, 40 kW, 1570 bolni~kih slu`bi Fo~a. Pravo u~e{}a imaju sva cm3, dizel, `ute boje, registrovan, po po~etnoj ci- pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka nadjeni od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100,00 KM, metawa uplate kauciju u iznosu od 10% po~etne - “VW passat” – 35 I, sanitet, bijele boje, regcijene za vozilo koje `ele licitirati. Uplata se istrovan, 1992. godina, 55 kW, 1986. cm3, po mo`e izvr{iti na blagajni ustanove ili na `iro po~etnoj cijeni od. . . . . . . . . . . . . . . 6.500,00 KM ra~un br. 5620060000214474 kod NLB-Razvojna - Kombi “IVECO DAILY“ – 30.8, neregistrovan, banka Fo~a. 1996. godina, 78 kW, 3.150 cm3, dizel, po po~etnoj Kontakt osoba za ostale informacije: Stanoje Becijeni od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300,00 KM, govi}, tel. 058/210-132 - “ZASTAVA” 624 N, neregistrovana, dizel, snage 60 kW, 3456 cm3, 1980. godina, po po~etnoj cijeni ZA KLINIKE I BOLNI^KE SLU@BE FO^A od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700,00 KM. Prof. dr Veqko Mari} 1. Rukovaoci grejdera...........2 izvr{ioca 2. Asfalteri......................10 izvr{ilaca

OGLAS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme po`eqno je dostaviti i kratak opis poslova koje je kandidat obavqao. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa oglasa. Nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. O rezultatu oglasa kandidati }e biti pismeno obavije{teni. Prijave na oglas se dostavqaju na adresu: “Integral in`ewering” a.d. Lakta{i, ul. Majke Jugovi}a bb Lakta{i, a mogu se predati i neposredno na protokol u Kadrovskoj slu`bi Dru{tva u Jakupovcima, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 ~asova. Pored op{tih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispuwava i sqede}e posebne uslove: Za radno mjesto po rednim brojem 1: - uvjerewe o osposobqenosti za rukovawe navedenom ma{inom, - radno iskustvo od najmawe 5 (pet) godina. Za radno mjesto pod rednim brojem 2: - radno iskustvo od najmawe 5 (pet) godina na poslovima asfaltera. Uz prijavu na oglas i propisanu dokumentaciju,

34 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03). ~lana 18. stav 2. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 68/07) i Odluke o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawa organa upravqawa u ustanovama, ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine Isto~na Iliya (“Slu`bene novine Grada Isto~no Sarajevo”, broj: 25/09.), Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Centra za socijalni rad op{tine Isto~na Iliya i ZU Apoteka Isto~no Sarajevo, br: 02-023-84/10. od 24.2.2010. godine, op{tina Isto~na Iliya raspisuje: “MAGLI]“ HOLDING A.D. - u ste~aju, FO^A, K. Nikole 6 Tel/faks: 058/210-080

OGLASI

Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca “Magli}“ Holding A.D. u ste~aju Fo~a o odre|ivawu uslova i na~ina zajedni~kog unov~ewa imovine ste~ajnih du`nika preduze}a “Magli}“ iz Fo~e od 29.5.2009. godine i odluke Odbora povjerilaca od 24.2.2010. god. u smislu odredaba ~lana 99 i 101 Zakona o ste~ajnom postupku, ste~ajni upravnik,

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawa direktora Centra za socijalni rad op{tine Isto~na Iliya i direktora ZU Apoteka Isto~no Sarajevo I – Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovawa: 1. direktora Centra za socijalni rad op{tine Isto~na Iliya, 2. direktora ZU Apoteka Isto~no Sarajevo II – OPIS POSLOVA Direktori rukovode ustanovom, predstavqaju i zastupaju ustanovu i odgovaraju za zakonitost wenog rada. III – MANDAT Direktori ustanove biraju se na mandat od 4 (~etiri) godine. IV – OP[TI USLOVI Op{ti uslovi za kandidate su: 1. da su dr`avqani Republike Srpske ili BiH, 2. da su stariji od 18 (osamnaest) godina, 3. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 ({est) mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim da obavqaju du`nosti za koju se kandiduju, odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 4. da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH, po osnovu izricawa disciplinske mjere u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavqivawa ovog konkursa, 5. da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji odnosno da se na wih ne odnosi ~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH. V – POSEBNI USLOVI Posebni uslovi za kandidate su: 1. visoka stru~na sprema (VII stepen stru~ne spreme), medicinskog, farmaceutskog, pravnog, ekonomskog ili drugog fakulteta dru{tvenog smjera, 2. najmawe 3 (tri) godine radnog iskustva, 3. dokazani rezultati u prethodnom radu, 4. posjedovawe organizacionih sposobnosti, 5. nepostojawe sukoba interesa u vr{ewu funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. VI – SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nosti i aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to odre|eno Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/08.) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03.). Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u politi~koj stranci. VII – POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. izvod iz mati~ne kwige ro|enih 2. uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci) 3. ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {kolskoj spremi, 4. ovjerenu kopiju li~ne karte, 5. dokaz o radnom iskustvu, odnosno dosada{wem radnom anga`ovawu 6. biografiju o kretawu u slu`bi, 7. uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, (ne starije od tri mjeseca), 8. potpisanu i od nadle`nih organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu op{tih uslova iz podta~ki 4 i 5, ta~ke IV ovog konkursa. VIII – ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa konkursa u sredstvima javnog informisawa, dnevnom listu “Glas Srpske” i “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave na konkurs, mogu se dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Skup{tina op{tine Isto~na Iliya, ulica Vojvode Radomira Putnika br. 2., 71123 Isto~na Iliya, sa naznakom JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVAWA DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD I APOTEKE ISTO^NO SARAJEVO – ZA KONKURSNU KOMISIJU. IX – OSTALE ODREDBE Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, Konkursna komisija }e obaviti intervju – razgovor, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Dokumenta prilo`ena uz prijavu na konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Broj: 02-012-369/10. Isto~na Iliya, 25.2.2010. godine. PREDSJEDNIK SKUP[TINE OP[TINE ISTO^NA ILIYA Rade ]osovi}, dipl. in`. ma{.

OGLA[AVA
javno nadmetawe za prodaju imovine ste~ajnih du`nika prikupqawem pisanih ponuda Predmeti prodaje, nekretnine i oprema: 1. Fabri~ki krug Brod na Drini / bez fabrike iverastih plo~a / i to: privredne zgrade ukupne povr{ine cca 50.000 m2, na zemqi{tu ukupne povr{ine cca 155.000 m2, ozna~eno kao k.~. 201, upisano u Z.K. ulo`ak br. 30 i Pl. br. 48, KO Brod, zate~ena oprema, inventar i zalihe, sve kao cjelina, po po~etnoj cijeni od 2.500.000,00 KM, 2. Zgrada glavne direkcije u ulici Kwaza Nikole br. 6 u Fo~i, povr{ine zgrade u osnovi 658 m2, ukupne povr{ine 1.690,45 m2, izgra|ene na k.~. 1490/1, upisana u Pl. 2575/5, KO Fo~a i gara`a uz zgradu glavne direkcije, povr{ine 26 m2, izgra|ena na k.~. 1490/4, upisana u PL. 25755, KO Fo~a, po po~etnoj cijeni od 800.000,00 KM, 3. Poslovni prostor “Market” u ulici Wego{eva bb, ulaz br. 6 u Fo~i, povr{ine 180,00 m2, izgra|en na k.~. 1027, upisan u PL. 462, i kwigu ulo`enih ugovora – Izvod br. 77, po po~etnoj cijeni od 140.000,00 KM, 4. Zgrada “Centar” locirana u Brodu na Drini, povr{ine objekta u osnovi 483 m2 izgra|ena na k.~. 247, upisana u PL. 48/12. KO Brod, po po~etnoj cijeni od 120.000,00 KM, 5. Stambena zgrada zvana “Sama~ka” locirana u Brodu, povr{ine u osnovi 458,16 m2 izgra|ena na k.~. 270, upisana u PL. 48/12, KO Brod, po po~etnoj cijeni od 80.000,00 KM, 6. Motel “Fontana” locirana u Brodu, povr{ine objekta u osnovi 310 m2, izgra|ena na k.~. 462/1, upisana u Pl. 48/12, KO Brod, po po~etnoj cijeni od 80.000.00 KM, 7. Prodavnica “Brod” locirana u Brodu na Drini, povr{ine 135,30 m2, izgra|ena na k.~. 202, upisana u PL. br. 48/12, KO Brod, po po~etnoj cijeni od 40.000,00 KM, 8. Bife “Po{ta” locirana u Brodu na Drini, povr{ine 19,27 m2, izgra|en na k.~. 202, upisana u PL. 48/12, KO Brod, po po~etnoj cijeni od 10.000,00 KM 9. Zemqi{te / dio katastarske parcele predvi|en nacrtom regulacionog plana za gradwu / ozna~eno kao k.~. 455 upisano u PL. br. 48/12 KO Brod, povr{ine cca 400 m2 po po~etnoj cijeni od 7,00 KM/m2. Pravo u~estvovawa imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uredno dostave ponudu za jedan ili vi{e predmeta nadmetawa i dokaz o uplati depozita na blagajni ili na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 554-01200600004-44 kod Pavlovi} International bank AD, u visini od 10% od po~etne cijene za svaki predmet nadmetawa s tim da depozit za pojedina~ni predmet nadmetawa nije obavezan ve}i od 50.000,00 KM. Ponude se dostavqaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” na adresu prodavca “MAGLI]“ HOLDING AD – u ste~aju Fo~a, ul. Kwaza Nikole br. 6. u roku od 30 dana od dana objavqivawa. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponu|a~u, naziv predmeta nadmetawa i ponu|enu cijenu. U razmatrawe }e se uzimati samo ponude sa ponu|enim iznosima jednakim ili ve}im od po~etne cijene, uz ispuwavawe ostalih uslova oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Razgledawe imovine i uvid u raspolo`ivu dokumentaciju mo`e se vr{iti svakog radnog dana u periodu trajawa oglasa od 7 do 14 ~asova. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 058/210-080 ili 065/335-965. Ponu|ena imovina se prodaje u vi|enom stawu i postoje}em pravnom statusu i naknadni prigovori se ne}e uzimati u obzir. NA^IN IZBORA NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A Ste~ajni upravnik }e u prisustvu ve}ine ~lanova Odbora povjerilaca i prisutnih ponu|a~a izvr{iti otvarawe ponuda dana 14.4.2010. god. u 13 ~asova. Za najpovoqnijeg ponu|a~a bi}e izabran ponu|a~ koji ponudi najve}i iznos za pojedini predmet imovine. Prodavac tako|e zadr`ava pravo da ukoliko ne bude ponuda koje zadovoqavaju uslove iz oglasa razmotri i ponude za dijelove cjeline fabri~kog bazena (navedeno pod rednim brojem 1 oglasa) kao i zasebne ponude za opremu po tehnolo{kim cjelinama, bez obaveze da iste ponude i prihvati. U slu~aju da budu dostavqene ponude sa istim ponu|enim iznosom prednost }e se dati ponu|a~u ~ija je ponuda ranije predata na po{tu ili na protokol prodavca. Zakqu~ak o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a ste~ajni upravnik }e dostaviti na adresu kupca neposredno nakon otvarawa koverti. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene vrati}e se depozit po okon~awu javnog nadmetawa. Ukoliko ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u ostavqenom roku (ne kra}em od 30 dana) nazna~enom u zakqu~ku, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vra}awe obezbje|ewa, a za kupca }e se novim zakqu~kom odre|ivati sqede}i najpovoqniji ponu|a~ koji zadovoqava uslove oglasa. Svi tro{kovi vezani za promet imovine padaju na teret kupca. STE^AJNI UPRAVNIK

“Polara Invest“ a.d. Veselina Masle{e 1 Bawaluka

o neto vrijednosti imovine ZIF “Polara Invest Fond“ a.d. Bawaluka Neto vrijednost sredstava Fonda na dan 28.2.2010. godine iznosi: Ukupna neto vrijednost sredstava: 20.324.338,59 KM Neto vrijednost sredstava po akciji: 12,10 KM Akcionari mogu izvr{iti uvid u izvje{taj o utvr|ivawu vrijednosti imovine i obaveza i izra~unavawu neto vrijednosti imovine Fonda u sjedi{tu Dru{tva, radnim danom od 8 do 16 ~asova, ili na adresi www.polara-bl.com.

OBAVJE[TEWE

Na osnovu Pravilnika o izvo|ewu izleta, ekskurzija i {kole u prirodi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 67/09) i ~lana 20. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), a u vezi Sporazuma Osnovne {kole “Jovan Du~i}“ Kasindo i Osnovne {kole “Aleksa [anti}“ Vojkovi}i o izvo|ewu |a~ke ekskurzije, jednodnevnog izleta i {kole u prirodi [kolski odbor Osnovne {kole “Jovan Du~i}“ Kasindo objavquje:

OBAVJE[TEWE O USLUGAMA
I UGOVORNI ORGAN PUN NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Osnovna {kola “Jovan Du~i}“ Kasindo Kontakt osoba: Vesna Star~evi}, sekretar [kole Adresa: Mladi~ka br. 3 71 213 Kasindo Identifikacioni broj: 4400520200005 Telefon: 057 316 865 faks: 057 317 078 E-mail: osl87@teol.net II VRSTA UGOVORA Usluge III PREDMET UGOVORA LOT I Ekskurzija u~enika osmog razreda na bazi 3 puna pansiona, na relaciji I. Sarajevo – Vi{egrad – Vrwa~ka Bawa – Beograd – Isto~no Sarajevo, ekskurzija se izvodi u zadwoj sedmici maja 2010. godine. LOT II Jednodnevni izlet u~enika u aprilu 2010. godine, Jahorina, Tjenti{te, Dobrun. LOT III [kola u prirodi, Jahorina april / maj 2010. godine, u~enici ~etvrtog i petog razreda, na bazi {est punih pansiona. IV USLOVI U^E[]A U skladu sa tenderskom dokumentacijom. V USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Mo`e se dobiti do krajweg roka za podno{ewe ponuda, uz obavezan zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije i uplatnicom (sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije) u iznosu od 50,00 KM na RA^UN POSEBNIH NAMJENA BROJ: 551-001-00016039-24 VRSTA PRIHODA 722511 KOD [KOLE 0814186. VI ROK PRIJEMA PONUDA 22.3.2010. godine do 12 ~asova VII DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA 22.3.2010. godine u 17 ~asova u Osnovnoj {koli “Jovan Du~i}“ Kasindo VIII DODATNE INFORMACIJE Ponuda treba da sadr`i dokumenta u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente i koje ne stignu u nazna~enom roku ne}e se razmatrati. Ponude sa prate}om dokumentacijom dostaviti na adresu [kole, u zape~a}enoj koverti sa naznakom: PONUDA ZA IZVO\EWE EKSKURZIJE – NE OTVARAJ Predsjednik {kolskog odbora Dragan Jovovi}, prof.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 35

“ENERGOINVEST“ RASKLOPNA OPREMA a.d. I. SARAJEVO – LUKAVICA Na osnovu ~lana 32. Statuta i odluke Upravnog odbora “Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d. Isto~no Sarajevo-Lukavica br. 207 od 28.1.2010. godine objavquje se prodaja putem:

LICITACIJE
u KM/kom. Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 Vrsta Brusilica za okrug. bru{ewe Glodalica Bu{ilica Bu{ilica – Precis (Tro vretena) Strug univerzalni Strug-revol. Presa-ekscen. GRIMAR 50T BR. 14591 Ma{ina za sje~ewe Bu{ilica koordin.- Mikromat Bu{ilica dvanestovretena Rendisaqka Bu{ilica ~etverovr. O{trilica –brusilica Godina Nabavke 1962. 1964 – 1970. 1964. 1964. 1964 – 1979. 1962 – 1978. 1964. 1978. 1970. 1964. 1968. 1968 - 1970 1962. Kom. 1 4 3 1 6 6 1 2 1 1 2 1 Po~etna cijena 2.100,00 1.120,00 1.020,00 810,00 1.150,00 900,00 1.650,00 450,00 1.050,00 2.970,00 1.650,00 825,00 380,00

2. Pravo u~e{}a u licitaciji imaju pravna i fizi~ka lica. 3. Licitacija }e se odr`ati dana 11.3.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama “Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d., kancelarija monta`a TTS, ul. Vuka Karayi}a br. 17. 4. Oprema se mo`e pogledati radnim danom od 12 do 14 ~asova. - Oprema se prodaje u vi|enom stawu. - Obavezan polog kaucije na blagajni preduze}a u visini 10% od po~etne cijene. - Rok za uplatu pologa licitirane cijene je do 10 ~asova dana 11.3.2010. godine. - Kupac pla}a PDV. Upravni odbor

HOLDING “DRINATRANS” A.D. ZVORNIK Broj. 02-1082/10 Datum; 3.3.2010. godine Holding “Drinatrans” A.D. Zvornik na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 021080/10 od 3.3.2010. godine, objavquje sqede}e:

OBAVJE[TEWE
Redovna godi{wa Skup{tina akcionara Holding “Drinatrans” A.D. Zvornik, koja je sazvana za dan 25.3.2010. godine sa po~etkom u 14 ~asova, odr`a}e se dana 31.3.2010. godine (srijeda), sa po~etkom u 14 ~asova sa istim dnevnim redom objavqenim u oglasu o sazivawu Skup{tine od 1.3.2010. godine. Ukoliko se ne ispune uslovi za odr`avawe Skup{tine za dan 31.3.2010. godine, novo skup{tinsko zasijedawe odr`a}e se dana 15.4.2010. godine (~etvrtak) u 14 ~asova sa istim dnevnim redom i u istim prostorijama. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Jeremi} Darko, s.r.

36 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 37
Tu`nim srcem javqamo da je iznenada u 83. godini `ivota preminuo na{ suprug, otac i djed Dana 13.3.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage Dana 9.3.2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti na{e drage

@IVKO (Ostoje) TE[I]
1928 - 2010. Sahrana }e se odr`ati dana 5 (petak) 3.2010. godine u 14 ~asova na Rebrova~kom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Rosa, k}erke Miladinka i Vukica, zetovi Milan i Mile, unuk Sa{a sa suprugom Majom, unuci Dado i Danijela, sestra Darinka i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 015790 A-8 G Posqedwi pozdrav kom{iji Posqedwi pozdrav dragom djedu

QIQANE NINKOVI]
U subotu, 6.3.2010. godine, u 11.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: suprug Mla|o, k}erka Adrijana, sin Aleksandar, zet Aleksandar i unuk Aleksa 015805 A-8 G Tu`no sje}awe na na{u dragu Tu`no sje}awe na na{u dragu k}erku i sestru

JELKE ]ETKOVI]
U subotu, 6.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`a lo{ }e ni: su prug Qubo, sin Vi to mir, sna ha Ana na, unu ~ad Sowa, Nikola i Marko 016270 A-8 G Dana 10.3.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

ZORKE JANKOVI] @IVKU
od porodice Jankovi}. 015795 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

@IVKU
od unuka Dade. 015790 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom ujaku

QIQANU
Stric Pero sa porodicom 015806 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

QIQANU
Otac Stoj ko, maj ka Ne ven ka i brat Ostoja 015807 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu majku

U subotu, 6.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Rekavice, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 015765 A-6 M Tu`no sje}awe na dragu majku Tu`no sje}awe na dragu majku

@IVKU
od sinovca Zorana sa porodicom iz Novog Zelanda. 015790 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog oca i supruga

@IVKU
od sestri}a Ostoje Makivi}a sa porodicom. 015791 A-1 G

QIQANU
Porodica Gaji} 015806 A-1 G

ZORKU
Sin Jovo sa porodicom 015765 A-1 M

ZORKU
Sin Milan sa porodicom 015765 A-1 M

ZORKU
K}erka Nevena sa porodicom 015765 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu majku

Dana 8.3.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

Dana 6.3.2010. godine navr{ava se tu`nih 40 dana od smrti na{e drage

ZDRAVKO BOSANAC ZDRAVKA
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Su pru ga Bo siqka i k}er ka Biqana 015804 A-2 G Dana 6.3.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage U subotu, 6.3.2010. godine, u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Bosiqka i k}erka Biqana 015804 A-6 G Tu`no sje}awe na dragu majku Tu`no sje}awe na voqenu baku

PETRE VOLA[
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u D. Ratkovu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Po zi va mo ro dbi nu, pri ja teqe i ko m{i je da nam se pri dru `e. K}erka Mara, sinovi Ne|o i ^edo A-6 015800 G Tu`no sje}awe na voqenu majku Tu`no sje}awe na voqenu majku

ZORKU
K}erka Mla|enka sa porodicom 015765 A-1 M Tu`no sje}awe na snahu

NADU NADE OSTOJI]
Toga dana u deset ~asova posjeti }e mo wenu vje ~nu ku }u na grobqu Rami}i. O`alo{}eni sin Qubinko sa porodicom 015788 A-3 G Sje}awe na dragog oca i djeda K}erka Radinka, zet Nedeqko, unuk Milovan, unuka Sanita i praunuka Magdalena 016271 A-2 G

NADU
Osta}e{ vje~no voqena i nezaboravqena u srcima tvojih unuka Biqane i Ale ksan dre s porodicama. 016282 A-2 M

NADU
Draga majko, te{ko je shvatiti da vi{e nisi sa nama. Tvoja k}erka Qubinka sa porodicom 016282 A-2 M

NADU
Ve li ko ti hva la za qubav, pa`wu i radost koje si nam pru`ila. Tvoja k}erka Bogdana sa porodicom 016282 A-2 M

NADU OSTOJI]
Djever Petar sa porodicom 016279 A-1 M Dana 8.3.2010. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg voqenog sina i brata

Dana 6.3.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

Dana 6.3.2010. godine navr{ava se tu`nih 40 dana od smrti na{e drage majke i bake

DARKA BOJANI]A
U nedjequ, 7.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku }u, po lo `i ti cvi je }e i odati mu du`no po{tovawe. Otac Du{an, majka Miomirka i brat Dra{ko 016277A-3 M

BRANKA TOPI]A
2005 - 2010. U subotu, 6.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu. K}erka Nada i sin Jakov 015797 A-3 G

RADE LATINOVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu u Lakta{ima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 016281 A-8 M

SLAVKA - \UJA (ro|. Plav{i}) ]URKOVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji sinovi, snahe, unu~ad i praunu~ad 016280 A-8 M

38 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Dana, 11.3.2010. godine navr{ava se 40 dana kako nije sa nama na{a voqena

ZAHVALNICA
Porodice [indi}, An~i}, Papi}, Radi}, Kantar, @ivanovi}, Sibinovi}, Stegi} i ]etkovi} zahvaquju se brojnim prijateqima, kumovima, radnim kolegama, kolektivima, susjedima, nekada{wim u~enicima i studentima, {to su u ~asovima tuge i na{eg bola bili sa nama, {to prvog marta ove godine onako dostojanstveno na{u dragu, plemenitu i hrabru Branku [indi} isprati{e do vje~nog boravi{ta na grobqu Lazarevo u Bawaluci i wenu humku prekri{e pa`wom, cvije}em i suzama. Veliku zahvalnost iskazujemo u~enicima i profesorima Medicinske {kole u Bawaluci gdje je na{a Branka imala sve mogu}nosti da se kao pedagog i predava~ na najboqi na~in stvarala~ki ostvari. Zahvaqujemo se osobqu, qekarima, medicinskim sestrama i tehni~arima Klinike za anesteziju i reanimaciju u Bawaluci koji su znawem i zalagawem uporno i po`rtvovano Branku lije~ili od neizqe~ive bolesti. Posebnu zahvalnost iskazujemo u~enicima II-4 Medicinske {kole, u~enicima IV-3 generacija 1996/2000, u~enicima IV-3 generacija 2000/2004, u~enicima IV-7 generacija 2004/2008 kojima je Branka bila uzoran, po{tovan, voqen i omiqen razredni starje{ina i roditeq. Zahvaqujemo se ro|acima i prijateqima koji su svoje sau~e{}e na{im porodicama iskazali putem telefona i telegrama iz raznih krajeva nekada{we zajedni~ke domovine i inostranstva. Pomen }e se odr`ati u subotu, 6.3.2010. godine, u 11 ~asova na grobqu “Sveti Pantelija” u Boriku. O`alo{}ena porodica

SLAVICA [UPUT

016272 B-5 G Dana 6.3.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog
Pomen dragom kumu

015745 B-5 G

PETRU - BRACI TUTI]U
Vrijeme ne bri{e sje}awe, ne donosi zaborav i ne umawuje qubav u srcima onih koji su te voqeli. Tvoj kum Milorad Petre{ sa porodicom 015775 B-2 G Dana 9.3.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

PETRA - BRACE TUTI]A
Toga dana u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija“ u Boriku, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Uz du`no po{tovawe porodica

NENADA GRMU[E

i

BRANISLAVA GRMU[E
16.1.1992 - 6.3.2010.

015774 B-5 G

U subotu, 6.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wihove vje~ne ku}e na grobqu u Gorwim Borkovi}ima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 015796 B-2 G

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 39 Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je iznenada, 3.3.2010. godine, u 53. godini `ivota preminuo na{ dragi i voqeni sin, suprug, brat, stric i ujak
Dana 6.3.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage Dana 5.3.2010. godine navr{avaju se ~etiri godine kako sa nama nije na{ dragi brat

BO[KO (Rajka) BABI]
ro|. 1957. godine Sahrana }e se obaviti 5.3.2010. godine u Rijeci u 15 ~asova. O`alo{}eni: supruga Marijana, majka Mileva, brat Bo`idar, sestre @ivka i Milka i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 015798 B-2 G
Posqedwi pozdrav voqenom bratu Posqedwi pozdrav voqenom bratu Posqedwi pozdrav voqenom bratu

MILANKE MILE[I]
Toga dana u 12 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe, kumove i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ene porodice Mile{i} i Urumovi} 015746 A-8 G Dana 9.3.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti mog dragog supruga

SAFET HOYI]
Osta}e{ vje~no u na{im sr cima. Tvoje sestre 015783 A-4 G Dana 7.3.2010. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

SLAVI[E MACANOVI]A

BO[KU
od brata Bo`idara sa porodicom. 015798 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom sinu

BO[KU
od sestre @ivke Peri} sa porodicom. 015798 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom ujaku

BO[KU
od sestre Milke Plavqanin sa porodicom. 015798 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom ujaku

NEDEQKA (Branka) LEKANI]A
U nedjequ, 7.3.2010. godine, u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Qubica 015749 A-8 G Dana 6.3.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

2004 - 2010. U subotu, 6.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Ne bri{e te vrijeme, niti skriva tama, zvijezda si koja nas prati{ i `ivi{ u nama. Po~ivaj u miru, an|ele na{. Majka Ru`ica i sestra Sla|ana sa porodicom 015763 A-4 M Tu`no sje}awe na jedinog sestri}a

BO[KU
od majke Mileve. 015798 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom ujaku

BO[KU
od Dragana Peri}a sa porodicom. 015798 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom ujaku

BO[KU
od Darke Peri}a sa porodicom. 015798 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom stricu

SLAVI[U

JOVANKE GATARI]
Toga dana u 12 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 015780 A-8 G

Tvoj odlazak ostavio je samo tugu i bol na sje}awe. Tvoja tetka Dragica sa porodicom 015763 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu strinu

BO[KU
od Slobodanke Kajevi} sa porodicom. 015798 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom suprugu

BO[KU
od Slobodana i Qubice sa porodicom iz Beograda. 015798 A-1 G

BO[KU
od Dragane, Pe|e i Mike. 015798 A-1 G

Dana 9.3.2010. godine navr{ava se punih {est godina od smrti na{eg voqenog sina, oca, supruga i brata

Dana 8.3.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

JOVANKU GATARI]
Seka i Senka sa porodicom 015781 A-1 G

RADMILE BRKI]
u~iteqice u penziji

Posqedwi pozdrav suprugu na{e drage koleginice An|e

BO[KU
od supruge Marijane. 015798 A-1 G

U subotu, 6.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija“ u Boriku, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: porodice Bikicki i I{aretovi} 015756 A-6 G Dana 12.3.2010. godine navr{ava se devet tu`nih godina od smrti na{eg dragog

BOGDANA BRANKOVI]A
9.3.2004 - 9.3.2010. U nedjequ, 7.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. S ponosom te pomiwemo, s qubavqu nosimo u srcu, ali s velikom tugom `ivimo bez tebe. Majka Rosa, otac Du{an, sinovi \or|e i Ogwen, supruga Nada, brat Milan, sestre Milena, Du{anka i Jelena sa porodicama 015744 A-8 G Dana 6.3.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog Dana 9.3.2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{eg dragog

Dana 6.3.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

DRAGANU RADOJI
Kolektiv Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 015794 A-2 G Tu`no sje}awe na dragu

BOGDANA - BO@E GRBI]A
Toga dana u 11.30 ~asova odr`a}e se godi{wi pomen na grobqu “Sveti Pantelija”. Porodica 015684 A-8 G

DOBRINKA - DOBRIVOJA GUWI]A
Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo u subotu, 6.3.2010. godine, u 11 ~asova polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e na grobqu “Sveti Pantelija“. O`alo{}ena porodica 015787 A-4 G

MILANA (Luke) \URI]A
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na mjesnom grobqu u Kablovima. O`alo{}ena porodica 015785 A-3 G

VOJISLAVA QUBOJEVI]A
U nedjequ, 7.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Jazovac. O`alo{}eni: supruga Dragiwa i k}erka Mira 015754 A-3 G

ZORKU JANKOVI]
K}erka Jelena, zet Ivica i unu~ad 015782 A-1 G

40 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE
Sje}awe Dana 6.3.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog Tu`nim srcem javqamo da je dana 3.3.2010. godine, u 90. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula na{a draga Posqedwi pozdrav dragoj

BORI

MILE (\or|o) JO[ILO
12.2.2009 - 12.2.2010.

MILOSAV (\or|o) JO[ILO
27.1.2005 - 27.1.2010.

MILANA VUJAN^EVI]A
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na mjesnom grobqu Kablovi. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 015785 A-4 G Tu`no sje}awe na dragog prijateqa

od jetrve \uje sa djecom.

BORA (ro|. Blagojevi}) TATI]
1919 - 2010. Sahrana }e se obaviti 5.3.2010. godine u 13 ~asova na grobqu u Rekavicama - Masle. O`alo{}eni: suprug Milan, sinovi Drago, Rajko i Zdravko, k}erke Dragiwa i Bora, zetovi, snahe, unu~ad i praunu~ad 015801 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

015801 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav onima koji su vas voqeli. Zauvijek }ete biti u na{im srcima. Va{i najmiliji A-9 IP 04394 Dana 6.3.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

BORI
od unu~adi Bojane i Bojana. 015801 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

MLADENA

BORI
od sina Drage. 015801 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

BORI
od k}erke Boje i zeta Sretena sa porodicom. 015801 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

dipl. ing. MLADENA KUZMANOVI]A
Toga dana u 11 ~asova odr`a}e se parastos u Rebrova~koj crkvi, a potom posjetiti wegova vje~na ku}a na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Gara, sin Aleksandar, k}erka Aleksandra, snaha Mladenka, zet @eqko, unu~ad Marko i An|elina 015784 A-8 G Dana 6.3.2010. godine navr{ava se godinu dana od prerane smrti na{e drage majke i supruge

Nedi} Mikajlo i Dragica iz Bijeqine 015784 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog prijateqa

BORI
od unu~adi Sanele i Milana. 015802 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

MLADENA
Jonovi} ^edo i Dana iz Zaje~ara 015784 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog dedu

BORI
od sina Rajka i snahe Mire sa porodicom. 015801 A-1 G

BORI
od sina Zdravka i snahe Slobodanke sa porodicom. 015801 A-1 G

Dana 8.3.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti

BORI
od unu~adi Zorice i Dragana.

JASMINKE POPOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Zaspala je vje~nim snom i uzdigla se me|u zvijezde na{a draga mama i supruga. S neizmjernom qubavqu i vje~nim bolom weni najmiliji Stefan, Nemawa, Vladimir i Nedeqko 015793 A-8 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je na{a draga 016273 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki U subotu, 6.3.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Milena, sin Svetislav, snaha Qiqana i unuk Sa{a 016273 A-8 G Dana 6.3.2010. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog

015802 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj priji

VLAJKA
Unuka Sla|ana sa porodicom

VLAJKA PROLE
BORI
od porodice Vukoli}. 015803 A-1 G Dana 5.3.2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{eg dragog

GROZDA (ro|. Dragojevi}) VUKLI[EVI]
preminula 4.3.2010. godine, u 87. godini `ivota, nakon du`e bolesti. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 5.3.2010. godine u 13 ~asova na grobqu Pavlovac. Sprovod kre}e ispred kapele. O`alo{}eni: brat Bosiqko, sestre Senka, Dragica i Qiqana, te ostala mnogobrojna rodbina 015799 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki Posqedwi pozdrav dragoj tetki

GROZDI
od brati}a @arka Dragojevi}a sa porodicom. 015799 A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri

\URA\A ^AVI]A MILANA MIQEVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu u Bawoj Luci. K}erka Dijana Miqevi} On~ikus sa porodicom 015789 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog oca

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Stanka 015740 A-6 G Tu`no sje}awe na dragog oca Tu`no sje}awe na dragog oca

\URA\A ^AVI]A GROZDI
od Guzijan Zorana, Zdravka i Momira sa porodicama 015799 A-3 G

\URA\A ^AVI]A
K}erka Jasna sa porodicom 015740 A-1 G

GROZDI
od Dra`ana Guzijana.

GROZDI
od sestre Dragice sa porodicom.

Sin Mi}o sa porodicom 015740 A-1 G

MILANA
K}erka Olivera sa porodicom 015789 A-1 G

015799 A-3 G

015799 A-3 G

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 41
Dana 4. marta 2010. godine navr{ilo se sedam tu`nih dana od prerane i iznenadne smrti na{e drage Sje}awe na na{u dragu

MIRE NINKOVI]
Bila si nam oslonac, podr{ka i ponos. Dok `ivimo, `ivje}e{ i ti s nama. Otac Stanko, majka Marija, sestre Ranka i Jadranka sa porodicom 016284 A-6 M Pro|e sedam tu`nih dana od smrti na{e drage i plemenite

SLAVICU [UPUT
Tetka Jasna, tetak Petar, Svetozar, Nikola i Biqana Baji} 016287 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom tetku

LAZAR [U[ILOVI]
Obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da u subotu u 11 ~asova, 6. marta 2010. godine u selu Trubar kod Drvara dajemo ~etrdesetodnevni pomen. O`alo{}ena porodica 0162845 A-3 M

MIRE NINKOVI]
Nikad te ne}emo zaboraviti, na{a voqena Miro. Tvoji ujaci: Ilija, Kosta i Jovan sa porodicama 016284 A-6 M Sa dubokim bolom i tugom opra{tamo se od na{eg prijateqa - {kolskog druga iz Gimnazije

@IVKU TE[I]U
Bogoqub sa porodicom 014651 A-2 ^N

DRAGE RADOJE
Generacija u~enika Mu{ke realne gimnazije Bawa Luka, 1952/1956. godine: Milutin, Mlade, Dim{o, Nikola, [emso, Rade, Nail, Lazar, Esad, Brane, Mi{o, Ilija, Boro i Mirko 016286 A-6 M Dana 9.3.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{e drage

Posqedwi pozdrav dragom dedi

@IVKU
od unuka Sa{e i Maje. 016276 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom dedi

MIQKE CRNADAK
U subotu, 6.3.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Sinovi Slobodan i Slavoqub, k}erke Spomenka, Mirjana i Slobodanka, unu~ad, praunu~ad, snahe i zetovi. 016288 A-6 M Pro{lo je {est bolnih i tu`nih mjeseci od kada nisi sa nama Dana 9.3.2010. godine navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac i djed

@IVKU
od unuke Danijele. 016276 A-1 M Sje}awe na voqenog oca

MIRKO MITROVI]
Tvoj iznenadni odlazak zauvijek }e biti rana u mom srcu, suza u o~ima i velika bol u grudima. K}erka @eqka, zet Dra`en, unu~ad Awa i Marko 016275 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog supruga

NIKOLA BOJANI]
U subotu, 6.3.2010. u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Bistrici, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena supruga Marija sa djecom 016278 A-4 M Tu`no sje}awe na dragog brata i ujaka

NIKOLU BOJANI]A
Sin Goran sa porodicom 016278 A-1 M Sje}awe na voqenog oca

MIRKA
Vrijeme prolazi, a bol i tuga za tobom su jo{ ve}i. Supruga \uja 016275 A-2 M

NIKOLU BOJANI]A VLAJKA PROLU
Sestra Mara sa porodicom 06290 A-3 M K}erka Zora i unuk Dragan 016278 A-1 M Sje}awe na voqenog oca

NIKOLU BOJANI]A
K}erka Milija, zet i unu~ad 016278 A-1 M

42 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971-583. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku, na dobroj lokaciji, plac 1.000 2 m ogra|eno, voda, struja, telefon, asfalt, grijawe, ukwi`eno 1/1, tel. 38765/513-928. Prodajem ku}u sa 1.700 m2 zemqi{ta, visoko prizemqe 7,5 x 7,5, put, voda, struja, 7 km od B. Luke uz magistralni put za Jajce, cijena 30.000 evra, mo`e i zamjena za Beograd ili Budvu, tel. 065/773-740. Prodajem ku}u na autoputu izme|u “Ideal pumpe” i “Termo klime”. Mogu}nost gradwe poslovnog objekta. Urbanisti~ka saglasnost, tel. 38765/531-923. Prodajem dvije ku}e spratnice sa gara`ama u Desnoj Novoseliji, Bawa Luka, tel. 051/413- 418; 387 65/740-330. Prodajem ku}u radi selidbe 10 h 7, prizemqe, sprat, potkrovqe, nedovr{eno, osam dunuma zemqe, ~etiri pod vo}em, 9 km od Bawe Luke, tel. 065/329-765; 065/624-480. Prodajem ku}u, prva plo~a 10 h 10, sa 3.000 m2 zemqe za 45.000 KM, voda, struja, put, ulica 1300 kaplara 65, tel. 061/241-527. Prodajem ku}u, 9,50 h 8 m, podrum, sprat, potkrovqe, nedovr{ena 531 m2 sa oku}nicom, Srbac, tel. 051/280-037, 065/995/464. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (~etiri {uma, ostalo obradivo), struja, gradska voda, ^arda~ani, cijena 40.000 KM, tel. 00381/11-2150-443; 051/314-523. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu Pofali}i na lijepom mjestu iznad Fabrike duvana, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad Alibabe, povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem ku}u 8,5h7,5 nova gradwa i 2776 m2 zemqe Bawa Luka Rebrovac, mo`e zamjena za stan uz doplatu hitno, tel. 065/495-587. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Mejdanu - Potok, ul. Pionirska, cijena 420.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381642959859; 065/544952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem vikend ku}u u Jakupovcima, 650 m2 zemqe i gara`a, cijena 17.000 evra, tel. 065/674-557. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5 h 9,5 (P+1+M) na placu 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem nedovr{enu visoku prizemnicu 8h11 sa deset dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/516-927. Prodajem ku}u na podru~ju Bawe Luke, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9 h 10, prizemqe, sprat i potkrovqe, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u sa velikim placem na glavnom putu u Zalu`anima, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem ku}u sa preko 700 m2 zemqe u bawi Koviqa~i, 200 m od centra, povoqno i hitno, Radmila Opa~i}, tel. +381643510597, 065/636-282. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}e u Buyaku, 105.000 KM, 200.000 KM, 280.000 KM i 300.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u sa opremqenim lokalom, vo}wak, 100 dunuma zemqe u Petkovcu kod Novog Grada, tel. 0049(0)1621708-034. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 KM do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939969. Mijewam ku}u u Slavonskom Brodu RH za Bawu Luku i u Novoj Gradi{ci mijewam za Bawu Luku ili prodajem, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/989645-745. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u i 40.000 dunuma obradive zemqe u Glamo~anima, tel. 051/585-613. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem u Lazarevu ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2 u ul. Hajduk Veqka cijena 165.000 KM, tel. 065/582-223. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stariju ku}u (za renovirawe) sa 17 dunuma zemqe (4 {uma, ostalo obradivo), povoqno - ^arda~ani, tel. 00381-11-2150-443; 051/314-523. Prodajem ku}u, 120 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqo, uz cestu, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem ku}u sa dva trosobna stana na Petri}evcu, tel. 051/315-156. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e plus dvori{ni objekat, povoqno za dvije porodice, udaqenost 1.800 m, od “Boske”, Bawa Luka, tel. 065/800-040. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawoj Luci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom ogra|eno sa placem 1.300 m2, voda, struja, sa gra|evinskom dozvolom, u Ko~i}evu, op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-581. Hitno prodajem u ^elincu (naseqe Marjanovi}i) kod pumpe "Nafta trans"mawu useqivu u ku}u sa gara`om na placu 300 m2 1/1; 39.000 KM, tel. 065/906-356; 066/307-643; 051/214-368. B. Luka - kod Poliklinike prodjem ku}u na sprat sa dva dvori{na objekta, tel. 065/569-294. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod “Pe{tana” na placu od 600 m2, tel. 065/560-386. Prodajem dvije ku}e na placu 750 m2, skretawe za Rakova~ke bare, hitno i povoqno, tel. 065/635-030. Prodajem mawu ku}u sa gara`om u Rosuqama - povoqno, tel. 066/862-025. Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u u centru kod “^ajaveca” po novom regulacionom planu dozvoqena gradwa zgrade, 15 h 12, P+2+M, tel. 066/446-903. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Prodajem nedovr{enu ku}u 9 h 8,5 m, 80 m2 useqivo, na placu 862 m2, ulica Vlade Kopawe 28 A, Lau{, cijena 65.000 KM, tel. 066/275-094. Prodajem ku}u kod “Vo}ar prometa”, tel. 065/631-613. ZAMJENA Mijewam ku}u 10 h 7, na sprat, potkrovqe, nedovr{eno, {est dunuma zemqe, ~etiri pod vo}em, za trosoban stan, tel. 065/329-765; 065/624-480. IZDAVAWE Izdajem dvori{nu ku}icu, povoqno, tel. 387 65/224-551; 051/345-543. Izdajem nenamje{ten stan u Trnu kod mlina Vrbaska bb 80 m2 cijena 200 KM, nudimo i ~uvawe djece, tel. 051/586-809; 065/620-577. Izdajem sprat ku}e u centru preko puta zgrade Vlade, studentkiwama i ozbiqnim zaposlenim djevojkama, tel. 065/900-365; 051/305-702. Izdajem ku}u na Petri}evcu, mo`e student ili porodica, tel. 065/525542. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA
Stan 74 kvadrata, Obili}evo, cijena po dogovoru, tel. 38766986462. Prodajem stan u ulici Skendera Kulenovi}a , 53 m2 preko puta “Glasa Srpske”. Renoviran i klimatizovan., tel. 38765/732-203. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , VIII sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, useqiv, 1.750 KM/m2, tel. 387 65/885-111. Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 38765/518-567. Prodajem stanove u ^elincu od 27 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, mogu}nost kreditirawa, tel. 38765/332828, 051/551-332. Povoqno prodajem garsoweru! Kontakt, tel. 387 65/023-889. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636545. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem nov useqiv stan, 77 m2, drugi sprat, dva balkona, dva kupatila kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404-424. Prodajem na Papikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, tel. 066/165323.

Prodajem u Bawoj Luci nove stanove svih veli~ina, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawoj Luci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem stan u Obili}evu, 48 m2, tel. 066/235-816. Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi (jednosoban ili dvosoban), tel. 065/262917. Prodajem stan u Palama, prvi sprat, 64 m2, kod fakulteta, stan je nov i luksuzan, zidovi debqine 55 cm, tel. 065/197-793. Prodajem na Palama, nov dvosoban stan, luksuzan, od 64 m2, kod fakulteta, toplotna izolacija odli~na, zidovi debqine 58 m2, tel. 065/524-978. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, centar, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem jednosoban stan sedmi sprat, lift, renoviran u centru, 38 m2 ili mijewam za Igalo, tel. 065/870004. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Stra~evici, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ul. Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan, 63 m2, na Star~evici, ul. Ogwena Price, ~etvrti sprat, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan 60 m2 + podrum, visoko prizemqe - Kozarska kod restorana "Orhideje", tel. 065/698'088; 065/701.088. Prodajem stan 75 m2 (baraku u Buyaku), cijena 75.000 KM, tel. 065/ 549-687. Prodajem stan na Star~evici, 91 m2, tre}i sprat, cijena 150.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 94 m2, drugi sprat (Pentagon), cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan u Rosuqama (crvene zgrade) 46 m2, I sprat, {kola i vrti} u neposrednoj blizini, grijawe odli~no, tel. 051/318-739; 065/581-773. Prodajem ili mijewam ~etvorosoban stan, u najstro`em centru Sarajeva (kod Vje~ne vatre), za dvoiposoban ve}i u Bawoj Luci uz doplatu, zvati od 16 do 20 ~asova, tel. 065/220-667; 051/318-028. Prodajem trosoban i jednosoban stan u Bawoj Luci ili trosoban mijewam za Biha}, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Prodajem dvosoban i trosoban stan u B. Luci, tel. 065/497-846; 051/216155. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, tel. 065/516-927. Prodajem nov stan 42 m2, prvi sprat, kod MUP-a, ul. S. Stepanovi}a, tel. 065/371-611. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan, 83 m2, na po~etku Star~evice, kod “Aleksandrije”, tre}i sprat, tel. 065/371-611. Prodajem kompletno renoviran trosoban stan 69 m2, \ede Kecmanovi}a 1, tel. 065/621-017; 051/303378. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan, 55 m2, ul. Cara Milice u Obili}evu, preko puta ambulante, tel. 065/975-065. Prodajem stan u potkrovqu, Star~evica, 125 m2, 1160 KM/m2, hitno, tel. 065/636-282, 063/982-324. Prodajem nov dvosoban stan 37 m2 i 49 m2, useqiv, `ute zgrade, cijena

1.950 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524508. Prodajem stan u Boriku, 76 m2, tel. 066/235-816. Kupujem jednosoban stan u B. Luci, tel. 065/497-846; 051/216-155. Kupujem dvosoban ili trosoban stan u Bawoj Luci, tel. 065/497-846; 051/ 216-155. Prodjem dvosoban 62 m2 drugi sprat Mejdan - Obili}evo, Krfska, Bawa Luka, tel. 065/623-493. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan 46 m2, prvi sprat u Rosuqama (crvene zgrade), {kola i vrti} u neposrednoj blizini, tel. 051/318-739; 065/966-808. Prodajem jednosoban stan, 35 m2, u Boriku, cijena 69.000 KM, tel. 066/235-195. Prodajem stan, 80 m2, u centru Sarajeva ( 20 m od vje~ne vatre ) + podrum i tavan, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, tel. 033/215-138; 062/ 788-825. Prodajem u Aleji Sv. Save trosoban stan 82 m2 , peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem dva trosobna stana, ul. Stepe Stepanovi}a, novogradwa, odmah useqiv, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065562426. Prodajem stan na Star~evici 59 m2, B. Luka, ul. Ogwena Price, visoko prizemqe, cijena 1.700 KM/m2, (bez posrednika), tel. 065/935-191. Prodajem stan, 89 i 94 m2, Pentagon, i baraku u Lazarevu, tel. 065/549-687. Prodajem trosoban stan, 63 m2, u zgradama “apartmani” kod restorana “Marko Polo”, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan 44,50 m2 novogradwa, odmah useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a po 2.200KM/m2, tel. 065/562-426. Izdaje se jednosoban stan, namje{ten u zgradi, prvi sprat, centar, tel. 051/302-623. Prodajem dvosobni stan 43 m2, novogradwa, pvi sprat, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem vi{e dvosobnih stanova na vi{e razli~itih lokacija i cijena, tel. 065/562-426.

Iznajmqujem dvosoban stan od 60 m2 u centru grada u zgradi, cijena 450 KM sa re`ijama, pla}awe tromjese~no 300 KM/mjesec, re`ije prema potro{wi energije. Mogu}nost prodaje stana, tel. 319-370; 015716 G.
Prodajem stan na Lu{u 57 m2, drugi sprat, mo`e automobil u ra~un, novograwa, tel. 065/523-162. Prodajem trosoban stan 77 m2, drugi sprat u centru grada, Hani{te, centralno grijawe, kablovska TV, ima i {upu, tel. 066/641-487, 066/360-097. Prodajem garsoweru 28 m2, novogradwa sa balkonom, ul. Stepe Stepanovi} (kod fakulteta), tel. 065/524-505. Prodajem stan na Lau{u, 47 m2, drugi sprat, 2.100 KM/m2, novogradwa, tel. 065/687-903. Prodajem dvosobni stan 47,50 m2, novogradwa, odmah useqiv, kod "Lesnine", povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 m2 i ve}i stan 90 m2, ulica Nikole Pa{i}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem stan 61 m2, ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450281. Prodajem trosoban stan, 86 m2, naseqe Sunca, u ul. Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem stan, 86 m2, ~etvrti sprat, ima lift, totalno saniran, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; 065/939969.

OGLASI
Prodajem stan, 71 m2, prizemqe, ulica Reqe Krilatice u Boriku, pogodno i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stan u novim zgradama u bawolu~kom nasequ [argovac, 65 m2, dva balkona, prvi sprat. Hitno, tel. 066/819-323. Prodajem stan 44 m2, ul Kolubarska 4 Hiseta, kod Zelenog mosta, tel. 066/742581. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, prvi sprat, 48 m2, kod supermarketa, tel. 065/636-545. Povoqno prodajem novoizgra|eni stan 44 m2 u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/400-145. Prodajem hitno stan u Karingtonki, kod MUP-a, 48 m2 i stan u nasequ Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636-545. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636545. Prodajem trosoban stan 80 m2, dva velika balkona, najqep{i dio grada okru`en vrtovima, blizina velikog broja radwi, tel. 066/315-614. Prodajem u centru grada dva stana od po 55 m2, jedan na drugom, a drugi na ~etvtom spratu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m2, u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stanove u Bawoj Luci 32, 38, 41, 48, 49, 50, 55,89, 91 i 94 i 110 m2, tel. 065/549-687. Prodajem dva nova stana od 33 i 61 m2, drugi sprat u Novoj varo{i, preko puta zgrade Vlade, tel. 065/516-927. Prodajem stan, 45 m2, Obli}evo, ul. Krfska, tel. 065/227-134. Prodajem stan 63 m2 (baraka u Lazarevu) cijena povoqna, tel. 051/306425. Prodajem stan, tel. 065/631-613. Hitno, jeftino, povoqno, nevjerovatno, prodajem stan od 61 m2, ispod Star~evice, ul. Jug Bogdana 76 , ~etvrti sprat, lift i ostava, tel. 066/137-371; 051/315-362. Prodajem ku}u (“Marlesove”), Star~evica, tvrda gradwa, 125 m2, samo 1.550 KM/m2, mo`e stan u ra~un, tel. 065/825-393. Prodajem komforan dvoiposoban stan u Rosuqama, blizina {kole "Aleksa [anti}" ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 065/491-400; 051/309-814. KUPOVINA Kupujem garsoweru ili dvosoban stan u Prwavoru (strogi centar) prvi ili drugi sprat, tel. 38765/336-869. Kupujem stan od 40 do 50 m2, mo`e i novogradwa, prednost ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 051/436-009. Kupujem stan od 20 m2 do 40 m2, mo`e i ~uvawe starih osoba, tel. 065/778-665. Kupujem mawi dvosoban stan do 45 m2, bez posrednika, tel. 065/468/320. Kupujem mawi stan u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 063/956-300. Kupujem dvosoban stan oko 50 m2, prizemqe ne, stare gradwe, koji `elim renovirati. Prednost ulice Nikole Pa{i}a i Carice Milice, tel. 066/315-614. ZAMJENA Mijewam stan u Sarajevu (Iliya), 50 m2, za Bawu Luku, tel. 387 65/845-025. Mijewam stan u Beogradu (Srem~ica), 39,5 m2 za odgovaraju}i u Bawoj Luci, tel. 065/358-514. Mijewam dvosoban stan u Palama, 64 m2 za isti ili mawi, stan je nov i luksuzan, tel. 065/197-793. Mijewam dvosoban stanu Br~kom za odgovaraju}i u Bawoj Luci, 47 m2 naseqe Novo Br~ko, tel. 065/889-959. Mijewam dvosoban stan 66 m2, drugi sprat u kuli kod {kole, Nova varo{ za stambeni objekat u izgradwi (pokriven) u gradu, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Mijewam stan, 82 m2, za mawi, oko 50 m2, ul. Cara Du{ana 4/4, centar Bawe Luke, tel. 065/986-453. Mijewam gasoweru 30 m2 (nova) za jednosoban stan, tel. 065/443-751. Mijewam nov jednosoban stan, 41 m2, centar grada, za dvosoban, tel. 065/527-739. Prodajem ili mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban 30 m2, u Boriku uz doplatu, cijena 1.800 KM/m2, stan je odli~an, tel. 065/419294. Mijewam otkupqen stan ili prodajem, RH, za vikendicu u okolini Bawe Luke, tel. 065/829-601. IZDAVAWE Izdajem namje{ten jednosoban stan u ku}i, deset minuta od centra, poseban ulaz, tel. 38765/689-990. Izdajem nov dvosoban stan sa ostavom, 50 m2, prazan, useqiv odmah. Nalazi se u blizini “Venecija” mosta. Na du`i rok, tel. 38765/620783. Izdajem poslovnim osobama namje{ten jednosoban stan u novoj zgradi - centar, tel. 38766/266-312. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem dvosoban stan, cent. grijawe, poseban ulaz, ul. Ivana Milutinovi}a 37, tel. 065/952-646. Izdajem namje{ten stan po le`ajima, Paprikovac, B. Luka, tel. 066/529-015. Izdajem dvosoban namje{ten stan (apartman), sve odvojeno na spratu ku}e, B. Luka, tel. 065/697-037. Izdajem namje{tenu garsoweru, prvi sprat, u stambenoj zgradi, Srpski Milanovac, tel. 328-220. Izdajem namje{ten dvosoban stan, ul. Milo{a Obili}a 50, tel. 065/616966. Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem, poseban ulaz, privatna ku}a, tel. 051/214-057; 065/205-109. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Iznajmqujem jednosoban stan za tri studentkiwe ili studenta u Boriku, vrlo povoqno, detaqno namje{ten, cijena 450 KM sa re`ijom, tel. 319370. Izdaje se na du`e vrijeme namje{ten nov jednosoban stan na Star~evici, tel. 066/882-007. Izdajem jednosoban prazan stan, odmah useqiv, poseban ulaz, Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem stan od 48 m2, namje{ten, centralno i izdajem ku}u za stanovawe ili za kancelarije, tel. 051/461064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Izdajem komplet namje{ten dvosoban stan blizu PMF-a, Nova varo{, tel. 065/629-100. Izdajem trosoban namje{ten stan u zgradi, ul Maksima Gorkog 17 na du`i period, tel. 051/229'900, 065/588999. Izdajem garsoweru na Petri}evcu, ul. Zore Kova~evi} 17, tel. 51/355-905. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ku}i za dvije djevojke ili mladi bra~ni par, poseban ulaz, Ko~i}ev vijenac, tel. 051/211-165. Izdajem jednosoban stan 45 m2, nenamje{ten, ul. Sr|e Zlopogle|e 53, tel. 065/341-817. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Lau{u, tel. 065/353-418. Izdajem jednosoban stan u ul. Du{ana Joki}a 10, tel. 051/280-333. Izdajem jednosoban stan, polunamje{ten, tel. 065/526-338, 051/305892. Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem kod "^ajaveca", tel. 065/523-768. Izdajem stambeno-poslovni prostor veli~ine 70 m2, namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstavni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817-000; 051/211-701. Izdajem jednosoban stan polunamje{ten, Kara|or|eva 445, Bawa Luka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem namje{ten stan u prizemqu ku}e, 60 m2, bez gazda, Rosuqe, Bawa Luka, tel. 065/329-733. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ulici Cara Lazara, tel. 066/819-300. Izdajem jednoiposoban stan u centru grada, namje{ten, cijena 400 KM, na 6 mjeseci, a mo`da i du`e, tel. 065/936588. Iznajmqujem namje{ten dvosoban stan, 64 m2, u ul. Branka ]opi}a br. 3/I, tel. 065/531-062. Izdajem namje{ten stan 40 m2 u centru grada (Gajeva ulica), cijena 500 KM, tel. 065/620-322. Izdajem namje{tenu garsoweru u Rosuqama, parking, kablovska, tel. 065/988-590. Izdajem u `utim zgradama nov do sada nekori{ten, namje{ten trosoban stan, drugi sprat, lift, centr. grijawe, kablovska, prednost stranci, tel. 065/516-927. Izdajem prazan stan, Srpskih rudara 48, Lau{, tel. 280-922, 065/370-524. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i, tel. 280-990. Izdajem poslovnim qudima i strancima trosoban komforno namje{ten stan u centru B. Luke, tel. 065/618-241. Izdajem prazan stan, 80 m2, visoko potkrovqe, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-028; 280-632. Izdajem jednosoban namje{ten stan, 50 m2, Lazarevo jedan, Save Tekelije 15, sve zasebno, tel. 051/372-040; 065/913-798.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 43
Prodajem podrumski prostor, pogodan za poslovni prostor 30 m2, kod Gradskog parka, tel. 065/510-844. Prodajem poslovni prostor 80 m2, centar, tel. 065/631-613. Prodajem pekaru, opremqenu, tel. 065/631-613. Prodajem halu, Trn, tel. 065/631-613. KUPOVINA Tra`im da kupim poslovni prostor do 100 m2 oko centra grada, tel. 066/235-816. IZDAVAWE Izdajem na du`e vrijeme poslovni prostor, 46 m2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, blizu zgrade Vlade, pogodan za razne djelatnosti, tel. 38765/621-248. Izdajem dva poslovna prostora kod NLB banke, tel. 065/525-553. Izdajem poslovni prostor 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a uz ulicu, tel. 065/636-545. Izdajem lokal u ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a (Hani{te - glavna ulica ), tel. 066/253-490. Izdajem poslovni prostor, 40 m2, mo`e za vi{e namjena, odmah useqiv, sa dokumentacijom, Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Moslova~ka 12, tel. 051/308-084; 066/642-376.

Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawa Luka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 38765/ 666-435.
Izdaje se poslovni prostor 120 m2, ekskluzivno ure|en, vi{estruka namjena, tel. 065/517-121. Izdajem poslovni prostor 60 m2 sa dvije kancelarije i skladi{tem za vi{e namjena osim maloprodaje, tel. 051/213-166. Izdajem poslovni prostor uz magistralni put M-17, 90 m 2 parking obezbije|en, tel. 066/420/738, 065/ 813/323. Izdajem poslovni prostor, centar 1, glavna ulica, novogradwa, 41 m2, parking, ekskluzivan, za sve namjene, tel. 065/418-777. Izdajem poslovni prostor 63 m2 u pripremi, prizemqe, u strogom centru Bawe Luke, preko puta “Alpine” i “Unis tursa”, pje{a~ka zona, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/184-625. Izdajem poslovni prostor, 42 m2, za sve namjene, cijena po dogovoru, Kozarska 35, Hiseta, tel. 065/835-361. Izdaju se kancelarijski prostori, 37 i 49 m2, na drugom spratu, ul. Kraqa Alfonsa 13. br. 2, prostorije “Gradske pivnice” AD, tel. 051/226800; 065/514-170. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije sa parking prostorom, Star~evica, tel. 065/512-035. Izdajem - prodajem stolarsku radionicu, 150 m2, sa ma{inama, tel. 051/548-455.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor, 44 m2 na tranzitu, mo`e automobil u ra~un, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor sa vi{e parking mjesta, mogu}nost pregra|ivawa, tel. 065/523-162. Prodajem poslovni prostor, P. Preradovi}a 32 m2, tel. 066/235-816. Izdajem 5 kancelarija mo`e pojedina~no 10 KM/m2 ul. Jevrejska - pored kluba "Kruna" (2 mokra ~vora, klima, alarm) - biv{a {kola "Dialogos", tel. 065/623-658. Prodajem poslovne prostore, 44, 48, 60 i 160 m2, tel. 065/549-687. Prodajem ili izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije), 65 m2, kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/516-927. Prodajem poslovni prostor, Obili}evo 15 m2, tel. 066/235-816. Prodajem poslovne prostore od 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m2 u Rosuqama, tel. 065/371-611. Prodajem nov poslovni prostor, 80 m2, u centru i 68 m2 u Mejdanu, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem kafi} u Rosiqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem 60 m2 skladi{nog prostora u ulici Me{e Selimovi}a, tel. 065/512-345. Prodajem stan 36 m2, osmi sprat na atraktivnoj lokaciji, Carice Milice 4, cijena 2.000 KM/m2, ura~unat porez, tel. 066/488-396,051/314-148. Prodajem poslovne prostore: 30, 43, 44, 68, 82, 95, 160, 186, 216, 360 m2, 700, 1.260 i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor u centru grada 80 m2 sa uporebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Prodajemo kancelarisjke prostore 100 do 900 m2 u tehni~koj zgradi i skloni{te 330 m2 "^ajavec" uslu`ne djelatnosti, tel. 214-929. Prodajem pekaru, 160.000 evra, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 90 m2, klima, grijawe, alarm, parking 100 m2 za strana predstavni{tva, veleprehrana, maloprodaja, apoteke, ul. Branka Popovi}a 60 kod “Intereksa”, tel. 065/584-872.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem lokal od 35 m2 u ul. Branka Popovi}a (Lazarevo), glavna cesta, tel. 066/266-629. Izdajem poslovni prostor u centru grada, namjena ambulanta, ulica Milana Tepi}a 50 m2, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor 20 m2 u Tr`nom centru "TOM" Isto~no Sarajevo, tel. 065/952 - 967; 065/396 736. Izdajem poslovni prostor, kancelarija i skladi{te ili dvije kancelarije, 36 m2 kod “^ajaveca”, cijena 400 KM, tel. 066/446-903. Izdajem u centru grada poslovni prostor 50 m2 prizemqe (tri kancelarije) ul. Milana Tepi}a br. 27, tel. 065/729-212. Izdajem poslovni prostor, 100 m2, za kancelarije, cijena 600 KM/mjesec, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 22 m2, ima upotrebna dozvola, namjena prodavnica mje{ovite robe, Kara|or|eva 445, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem poslovni prostor, Jevrejska, 76 m2, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor (ekskluziva), 120 m2, mo`e i dva, ul. Me{e Selimovi}a 19, tel. 051/226930; 065/517-121. Izdajem poslovni prostor, 80 m2, sa vi{e parking mjesta, vi{enamjenski, tel. 065/523-162. Izdajem u centru grada poslvni prostor ({est kancelarija), {est gara`nih mjesta, klima, internet, strancima ili predstavni{tvima, tel. 066/235-816. Povoqno izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinaciju ili kancelariju, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem poslovni prostor, pogodan za apoteku, ordinacije, predstavni{tvo i kancelarije, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532. Izdajem poslovni prostor, 60 m2, povoqno, tel. 065/526-338. Povoqno izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad,

GARA@E
PRODAJA
Hitno prodajem gara`u, 14 m2, ul. Cara Du{ana, u centru, iza `utog nebodera, tel. 065/638-365. Prodajem ili izdajem gara`u kod MUP-a u centru, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem hitno gara`u, ul. Cara Du{ana u centru iza `utog nebodera, tel. 065/638-365.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2 iznad kasarne u Zalu`anima, 1/1, i tri od 400 m2, tel. 387 66/129-644. Prodajem plac u Kuqanima, 540 kvadratnih metara, 200 metara od po{te, kontakt, tel. 387 65/306-147. Prodajem ~etiri dunuma zemqe, dra~a - bagrem, ju`na strana (4.000 KM po dunumu), ^arda~ani, tel. 051/314-523; 065/657-630. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516927. Prodajem {est dunuma zemqe u brdu sa 50 mladih vo}aka, ima pogled na Vrbas, dunum 3.000 KM, tel. 065/329765; 065/624-480. Prodajem osam dunuma zemqe, ravnica, pogodno za sve namjene - 150 m od glavnog puta, ^arda~ani, cijena 7.000 KM po dunumu, tel. 051/314-523, 065/657-630. Prodajem ~etiri dunuma zemqe, visoravan, ju`na strana, pogodno za uzgoj vo}a i vinogradarstvo, ^arda~ani, pored te~e poto~i}, tel. 051/314-523; 065/657-630. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35,000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 20.000 evra, tel. 065/687-913; 051/435685. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482249; 066/286-594. Prodajem plac 2000 m2 mo`e i mawe, vrlo povoqno hitno, tel. 065/495-587. Prodajem u ^esmi deset dunuma zemqe sa starom ku}om, tel. 065/539699.

Iznajmqujemo poslovni prostor u prizemqu neto povr{ine 45 m2, kao i vi{e poslovnih prostora, namjena obu}a, odje}a i kancelarije (pje{a~ka zona) ul. Gospodska, tel. 051/216-384; 065/522-802; 015699 G.
Povoqno prodajem poslovni prostor 70 m2 u Tr`nom centru “Milenijum” u Derventi, tel. 065/329-162. Prodajem nov poslovni prostor, 55 m2, Kraqa Alfonsa 48, cijena 700 KM (mo`e i dogovor), tel. 065/511-087. Prodajem - iznajmqujem opremqen kafe-bar 50 m2 + 26 - vlasnik, Bawa Luka, tel. 065/900-040.

44 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE
Prodajem zemqu u Rije~anima (Lakta{i) ogra|eno, podrum, dozvola za gradwu, voda, struja, potok, sve 1/1, tel. 066/266-629. Prodajem plac, 487 m2, dozvoqena gradwa, asfalt, voda, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, Lau{, tel. 051/437862. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac 4.000 m2 vi{e “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima, i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva dunuma zemqe u poqu na po~etku [u{wara, tel. 065/329-765; 065/624-480. Prodajem plac, 1.700 m2, za gradwu ku}e - vikendice, naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa, tel. 065/516927. Prodajem 8 dunuma zemqe, ravnica, pogodne za sve namjene - 150 m od glavne ceste 7.000 KM po dunumu - ^arda~ani, tel. 051/314-523; 065/657-630. Prodajem 4 dunuma zemqe ju`na strana dra~a - bagrem povoqno ^arda~ani, tel. 051/314-523; 065/657630. Prodajem plac u Lakta{ima 780 m2 s gra|evinskom dozvolom, tel. 065/827089. Prodajem dva dunuma zemqe 1/1, kilometar od Tvornice ko`e, tel. 066/897469. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216-155. Povoqno prodajem plac 600 m 2, naseqe Pavlovac za gradwu ku}e ili vikendice, ~etiri i po km od centra grada, cijena 7000 KM, tel. 066/742-581. Prodajem {est dunuma zemqe u Glomo~anima prema “Popovi}“ otpadu, 150 m od autoputa, dozvoqena gradwa, tel. 065/692-136. Prodajem placeve od 600 i 700 m2 sa projektima i prikqu~cima vode i struje, naseqe Tuwice, B. Luka, 40 m od prijedorske ceste, tel. 065/541-760. Prodajem uz autoput kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, tel. 065/371-611. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu “Intereksa” UTE uslovi, kanalizacija, cijena 55.000 KM, tel. 065/288628. Prodjem 20 dunuma zemqe na tranzitnom putu Prijedor - Bawa Luka podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem u Motikama kod {kole 1.650 m2 zemqe (dva placa), pored puta, cijena 30.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem povoqno dva dunuma zemqe u [argovcu, voda, struja, asfalt, tel. 066/257-465; 066/923-769. Prodajem 4 dunuma zemqe pored rijeke u Kadiwanima, 100 m od glavnog puta, tel. 066/766-919; 051/306-478. Prodajem plac u Motikama 10 KM po m2, 1.500 m2, tel. 066/264-138. Prodajem plac u Rami}ima, 1.000 m2, kraj puta, UT-uslovi, predvi|ena gradwa, dobra lokacija, asfalt, struja, voda, povoqno, tel. 051/386-031; 065/329776. Prodajem plac, 4.000 m2 zemqe, u Prijakovcima, voda, struja na placu, tel. 065/549-687. Prodajem placeve u Bawoj Luci, tel. 066/165-323. Prodajem plac u [u{warima 1.605 m2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem placeve, 951 m2 i 3.648 m2 u Kuqanima, tel. 051/464-360; 066/408-499. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem plac u Karanovcu uz obalu Vrbasa, 620 m2 u blizini crkve, povoqno, hitno, tel. 065/251-851. Prodajem dva dunuma zemqe u Kla{nicama, sve pogodnosti za gradwu, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem plac u Gorwoj ^esmi oko 1.100 m2, cijena 30 KM po m2, tel. 066/606-554. Prodajem plac u Barlovcima 1.300 m2 od kasarne u Zalu`anima udaqeno jedan km. Plac je kraj asfalta i posjeduje svu infrastrukturu, tel. 066/294008. Prodajem plac 420 m2 za vikendicu uz rijeku Vrbawu, tel. 065/549-687. Prodajem plac 1700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od Vodovoda, tel. 065/605-445; 051/413257. Prodajem plac 700 m2 u ul. Franca [uberta, dozvoqena gradwa, asfalt, voda, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem placeve za ku}u, struja, voda i telefon, u Adi, tri km od Lakta{a, blizu preduze}a "Niskogradwa", zvati iza 17 ~asova, tel. 065/907-904, 051/530-370. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/549687. Prodajem placeve u Aleksandrovcu preko puta ambulante, gradawa dozvoqena, 1/1, parcelizacija izvr{ena, tel. 065/397-088. Prodajem devet dunuma zemqe u selu Tro{eqi, 3 km od Nove Topole prema Srpcu, 100 m od glavnog puta, tel. 755436; 066/360-888. Prodajem plac u Trnu 450 m2, papiri 1/1, dozvoqena gradwa, voda, struja, tel. 065/713-731. Prodajem plac, 330 m2, u Sarajevu, ul. Novopazarska 88 ili mijewam za odgovaraju}u u B. Luci, tel. 061/991-185. Prodajem plac u Trnu kod {kole, 1.210 m2, dozvoqena stambena gradwa, tel. 051/584-455. Prodajem zemqu u Drugovi}ima, ~etiri dunuma, imam sve papire, 1/1, tel. 318-170. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u, povoqno ,1/1 vlasni{tvo, tel. 051/381-249; 065/926-261. Prodjaem dva placa u [argovcu kod prodavnice "Jabuka" 1.300 m2, 1.200 m2, uredna dokumentacija 1/1, tel. *385 44 535 503. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu “Intereksa” UTE uslovi, kanalizacija, cijena 28.000 evra, tel. 065/996-568. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752;. Prodajem dva odvojena placa od {est i sedam dunuma zemqe u Karanovcu, tel. 066/242-599. Prodajem plac u Kuqanima 1.000 m2, dozvoqena gradwa, ima struja, voda i put, Zalu`ani, tel. 065/817-419. Prodajem placeve u Pavlovcu, preko puta “[eve”, UTE uslovi, struja, voda, tel. 065/755-410. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543601. Prodajem plac u Drago~aju 1/1, 300 m od centra, tel. 051/462-587; 065/972883. Prodajem plac 6.000 m2 u [u{warima, tel. 066/776-188. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/251-263. Prodajem gra|evinske placeve 1.250 m2 op{tina Lakta{i, Tri{i}a brdo, tel. 065/970-900. Prodajem plac, 2.100 m2, kod Toplane, tel. 065/631-613. Prodajem tri dunuma zemqe, pored puta Topola - Srbac u Razboju, Lijev~e, voda, struja, telefon, povoqno za gradwu ku}e, tel. 051/370-931. Prodajem plac u Lakta{ima, 1.000 m2, ima gra|evinska dozvola, tel. 065/815-527; 065/460-938. KUPOVINA Kupujem plac ili vikendicu uz Vrbas, od Krupe na Vrbasu prema Bawoj Luci, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Izdajem 3 dunuma zemqe uz autoput, preko puta “]ambele”, tel. 066/129181. prizemqu, blizu Gradskog mosta, pored Vrbasa, tel. 38765/544-189. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi, studentkiwi ili u~enici, stan je u prizemqu zgrade, Obili}evo, tel. 38766/993-322. Izdajem jednom studentu namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, Borik, tel. 065/878-614. Izdajem namje{tene sobe, Milo{a Obili}a 50, tel. 065/616-966. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, upotreba kuhiwe sa svim aparatima, ma{ina za prawe ve{a, centralno grijawe, prizemqe, tel. 065/544-189. Izdajem le`aj za jednog studenta, centralno grijawe, Solunska 12, tel. 066/897-469. Namje{tena jednokrevetna soba, za studenta, svi uslovi, tel. 051/215-169. Izdajem dvokrevetnu sobu sa grijawem za djevojke u {irem centru grada, tel. 065/546-658. Izdajem sobu u~enici ili studentkiwi u centru Bawe Luke, kod hotela “Palas”, zvati od 9 do 18 ~asova, tel. 051/212-601. Izdajem dvokrevetnu sobu sa upotrebom kupatila i grijawem, poseban ulaz, tel. 066/477-532; 354-475. Izdaje se dvokrevetna soba djevojkama, studentkiwama, poseban ulaz, centralno grijawe - Borik, tel. 051/315-982. Izdajem namje{tenu sobu za jednu osobu, ul. Kwaza Milo{a 45 a, Buyak 3, B. Luka, tel. 051/327-050. Iznajmqujem dvokrevetnu sobu, poseban ulaz, ul. Patrijarha Arsenija ^arnojevi}a, Obili}evo iza “Mistika”, tel. 066/110-064. Izdajem sobe jednoj u~enici ili studentkiwi, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik 2, tel. 066/293-959. Izdajem sobu studentu mu{karcu nepu{a~u sa dva le`aja, centar grada, tel. 065/797-368. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi za studenta, mu{karca, u Boriku preko puta Kampusa, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem dvokrevetnu sobu za studente veoma povoqno zvati do 16 ~asova, tel. 051/213-590. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz, grijawe, Borik, tel. 065/933-493. bil ili poslovni prostor, tel. 38765/513-897. Prodajem auto-prikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel.065/971-583 i 065/410-485. Prodajem povoqno "kamper fiat" 90. g.p. ili mijewam za auto, gra|u ili plac uz doplatu, tel. 387 65/513-897. Prodajem "reno megan" 1.6 benzin, 97. godi{te, u ekstra stawu, ful oprema, registrovan, cijena 5.800 KM, tel. 38765546398. Prodajem “opel astru 1.7D” u dobrom stawu, godina proizvodwe 1993, cijena po dogovoru, tel. 387 65/638051. Prodajem “{kodu feliciju”, 97 g., registrovana, tel. 38765/355-917. Prodajem vozilo "nisan", tip JN13, dizel, 40 kw, god. proizvodwe 1987. cijena po dogovoru, tel. 051/427-089. Prodajem teretni kombi "folksvagen" T-2. godina proizvodwe 1990. u dobrom stawu, tel. 065/169-469. Prodajem “golf 2”, 1,6 benzin, sivi, ~etvoro vrata, 87. godi{te, registrovan do kraja sedmog mjeseca 2010, hitno i povoqno, tel. 065/864-275. Prodajem “WV pasat, 1.9 TDI”, karavan, 2002, registrovan, sivi metalik, cijena 13.500 KM, tel. 065/040-404. Prodajem “fijat 128”, tel. 065/406506. Prodajem ve}u auto-prikolicu sa arwevima, krovom ,du`ina 1,90 cm,{irina 1,10 cm, visina 90 cm, tel. 065/543-295. Prodajem "golf 2", benzin, 1,6, 89. godi{te, dvoja vrata, alarm, registrovan do avgusta 2010., tel. 065/962386. Prodajem "fijat bravo", dizel 2001. godi{te, u odli~nom stawu, tel. 051/217-507. Prodajem motocikl "tomos" automatik u voznom stawu, cijena 220 KM, tel. 051/501-642. Prodajem "golf 2", benzin g.p. 84. registrovan do 7. jula 2010. Cijena 2.000 KM mo`e zamjena za "golf dizel 1" i "jugo 45", tel. 065/742-388. Prodajem "opel vektru" 1,6 i, 55 KW, 89. godi{te, centralna brava, CD, registrovan godinu dana, tel. 065/917113. Prodajem automobil “reno megan”, sport sedan 1,6 benzin, 2007. godi{te, jo{ pod garancijom, alu-felge, servo volan, metalik boja, trula vi{wa, tel. 051/315-890; 065/530-861. Prodajem prikolicu za traktor sa 2 osovine, pogodna za prevoz stoke sa arwevima, tel. 065/513-672. Prodajem “fijat punto” 1,2, 2001. godi{te, bijeli, cijena 4.600 KM, tel. 065/681-347. Prodajem "reno 9", 88. godi{te, u voznom stawu, neregistrovan, mo`e i za dijelove, cijena 450,00 KM, tel. 065/293-800. Prodajem ili mijewam za drva ili sli~no “ford eskort” 1,3, benzin, registrovan do {estog mjeseca 2010, tel. 051/424-979; 065/683-440. Prodajem “reno megan 1.9 DCI”, 2004. godi{te, registrovan godinu dana, petoro vrata, alu-felge u ekstra stawu, cijena 12.900 KM, tel. 065/040404. Prodajem “golf 1” 1,6 dizel, regisrovan godinu, aluminijumske felge, u ekstra stawu, cijena 2.200 KM, tel. 065/864-275. Prodajem "kawasaki" GPK-750+R, 89. crveno-bijeli, remus, istekla registracija, vlasnik, 3100 KM, tel. 065/317-474. Prodajem "reno megan" g.pr. 1996. sve osim klime, cijena 5.500 KM, tel. 065/567-214. Prodajem "mercedes" C'220 cdi, o~uvan, registrovan, klima, silver, alufelge, kuka, vlasnik, 16.500 KM, tel. 065/988-062. Prodajem skuter "jamaha" 125 93. o~uvan, 100 km/h, istekla registracija, 4-taktni, hitno 500 evra, tel. 065/606-380. Prodajem motocikl "kawasaki" ZX1000-RX Niwa, o~uvan, crveno-crni, 87. istekla registracija, 2000 KM, zamjena za auto, B. Luka, tel. 063/962-774. Prodajem "ford sijeru" 1.8 ghia, 90, registrovan 10.10. bordo, o~uvan, {iber, naslowa~, podiza~i, spojler, 2100 KM, tel. 065/843-252. Prodajem motor 200 dizel za "mercedes", tel. 065/218-600.

OGLASI
Prodajem "mercedes" 180 E 86. g.p. kao nov original 174.000 km, tel. 065/218-600. Prodajem "orion diyel" 1600 87, o~uvan, 5 brzina, mi{ boja, 4 vrata, 1600 KM + registracija, na rate, tel. 065/485-955. Prodajem “fijat bravo 1,8”, g.p. 1996, klima, dobro o~uvan, cijena 4.800 KM, tel. 066/928-436. Prodajem vozila BMW 324 TD, 1990. godine, alu. felge, {iber, registrovan, 3.000 KM, "pasat" 2.5. TDI, englez, 2004. g. pr. 82.000 km, ko`a, alu. felge, ksenoni, 4.800 evra, "golf" 1.6, benzin-plin, 1987. g.pr., registrovan godinu dana, 2.600 KM, tel. 065/909-128. Prodajem yip “micubi{i 2300 D pajero”, dizel, registrovan, sve ispravno, povoqno, mo`e i zamjena, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem "mazdu 323", 1600 kubika, ajn{pric motor, 87. godi{te, u voznom stawu, cijena povoqna, tel. 065/934-624. Prodajem yip "ford eksplorer" 1993. automatik, gas - benzin, u ispravnom stawu, registrovan, mo`e zamjena, tel. 065/829-601. KUPOVINA Kupujem “reno 4 GTL” ispravan, neregistrovan, tel. 066/343-486. Kupujem "{kodu 105", tel. 051/488881. DIJELOVI I OPREMA Tra`im mjewa~ za kombi “reno trafik”, 94. godi{te, 2.500 kubika, hitno, tel. 38765/784-646. Prodajem elektro podiza~e stakla za “golf II” sa ~etvoro vrata sa prekida~ima i instalacijom, komplet wema~ki, cijena sve 130 KM, tel. 065/894-570. Prodajem desni far od "mercedesa C klase" okowa i novu vodenu pumpu za "nisana" 83-93. godine, tel. 065/931383. Prodajem vi{e felgi razli~itih colova za automobile, tel. 065/931383. Prodajem motor 200 dizel za “mercedes”, tel. 065/218-600. Prodajem “mercedes 190 E” u dijelovima i hladwak za “mercedes sprinter”, tel. 065/218-600.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem vikend ku}icu za ribolov na Stublaji (Barda~a), tel. 387 65/513897. Prodajem vikendicu u Kobatovcima (Lakta{i), tel. 065/620-186. Prodajem vikendicu, nedovr{enu na podru~ju Slatine, cijena 23.000 KM, tel. 065/468-320. Prodajem vi{e vikendica na podru~ju Bawe Luke i Lakta{a, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu u ^arda~anima 20 + 20 m2, 500 m2 placa, ogra|eno, ~vrsta gradwa, zavr{eno, tel. 051/318739; 065/581-773. Prodajem vikendicu u ^arda~anima 20+20 m2 ~vrsta gradwa, tel. 051/318739, 065/966-808. Prodajem vikendicu sa apartmanom na Jahorini, udaqenost od staza na Poqicama oko 200 m, iznad hotela "Kristal", tel. 065/512-761; 057/226285. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 kreveta, 50 KM dnevno, minimalno sedam dana, tel. 065/811-058.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem liniju za obradu metala novo, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174-794. Prodajem tokarski stroj (morando) i alat, tel. 065/646-013. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, kombinovane stolarske ma{ine, cirkulare, hoblarice, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532426. Prodajem novu ma{inu za vo}e i povr}e, prodajem nov ugostetqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem mlin kameni za bra{no, tel. 065/931-383. Prodajem sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931-383. Prodajem punionicu koka-kole, fante, sprajta, radenske, 200 l/h, kompletna, savjeti, recepti, kompletna 3000 KM ili zamjena za automobil, tel. 065/518-850.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem kafe aparat sa 3 grupe faema i polovne stolove i stolice, tel. 065/523-758. Prodajem ugostiteqsku pe}, kombinacija struja-plin, sa rernom, proizvo|a~ "Igo" Qubqana, tel. 065/588-889. Prodajem profesionalni kafeaparat, 3-grupe, o~uvan, ispravan, ili mijewam za auto, motor, tel. 065/204890. Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. IZDAVAWE Ozbiqnom ugostitequ dajem u zakup ugostiteqsku radwu, 140 m2, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
“Golf 2”, 1986. god., registrovan do marta, metalik sivi, u dobrom stawu, 3.000 KM, tel: 065/037-119.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu za studente veoma povoqno. Zvati do 16 ~asova. Tel. 051/213-590. Izdajem sobe u~enicama ili studentkiwama, Obili}evo, stan je u

Prodajem “PEUGEOT 307 XS” limuzina, 2006. godina proizvodwe, 2000 ccm, 103 kW, ful oprema, cijena 15.000 KM, zvati na telefon do 16 ~asova, tel. 051/231-077.
Prodajem “nisan patrol”, 2003 g.p., pre{ao 50.000 KM, rolbarovi, nove gume, godinu registrovan, ekstra stawe ili mijewam za mawi automo-

OGLASI
Prodajem o~uvanu TA pe} 3,5 kw kao i bra~ni krevet, mogu i odvojeno sa kasetama za posteqinu, tel. 066/315614. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne i sredwe {kole, rad sa jednim u~enikom, tel. 051/303-623. Prevoz automobilom, selidbe kamionom, sa radnicima ili po dogovoru. Odgovorno i povoqno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Majstor Minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/538-048. Mobilni tepih servis, profesionalno, brzo i povoqno dubinsko usisavawe i prawe tepiha u va{oj ku}i. Dolazimo po pozivu, tel. 065/892-540. Profesor daje instrukcije iz matematike i fizike, tel. 065/384495. Vo|ewe kwiga za STR, STD i preduze}a, izrada M4 obrazaca, tel. 063/124-874, 051/218-682.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 45
Povoqno prodajem kavez za hr~ke sa kompletnom opremom, tel. 065/462880. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem TA 5 pe}, u dobrom stawu, povoqno, tel. 065/899-737; 051/439935. Prodajem na Perduvovom grobqu dva grobna mjesta, tel. 065/577-795. Prodajem telefon "panasonik" fiksni sa prenosnom slu{alicom sa 20 brojeva potpuno ispravan cijena po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem nao~are sa dioptrijom od + 075 do + 4,00 ma|arsko porijeko cijena 5 KM, tel. 051/315-548. Prodajem novu ma{inu “danicu elektronik” sa svim operacijama, cijena povoqna, tel. 051/311-140. Prodajem tablete za smawivawe potro{we goriva za benzinske i dizel motore kod putni~kih i teretnih vozila, u{teda do 30% goriva, uputstvo za upotrebu, tel. 066/174-794. Prodajem na Rebrova~kom grobqu novoizgra|enu betonsku grobnicu za dvije osobe, pokrivena plo~om i obloge od crnog mermera, tel. 051/309-613. Prodajem dozator za masti i kreme, Du{ka Ko{~ice 22, Bawa Luka, tel. 065/526-532. Prodajem ve}i fitnes step trena`er, cijena 200,00 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem metalni sto okrugli 90 sa 4 kom. polufoteqa. Sve kao novo cijena po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem p~ele, mati~nu mlije~ i bagremov med, tel. 065/801-229. Prodajem posteqinu "vulmark" neupotrijebqenu (jastuk i }ebe) x 2, tel. 352-645. Akcija medicinskih uniformi visokog kvaliteta marke BP, informacije na telefon, tel. 051/389-530. Prodajem jeftino polovna 2 drvena prozora sa duplim krilima i drvena ulazna vrata, tel. 065/884-505. Prodajem pi{toq marke "zbrojovka" kalibar 7,65 mm, povoqno, tel. 319-370. Prodajem i pravim stolove za stoni tenis, cijena 380 KM, tel. 065/894-570. Prodajem polovnu stolarsku klupu, cijena 300 KM, tel. 065/329-765; 065/624-480. Prodajem dje~ija kolica, ~etiri gume 195 h 16 h 55, bundu od astrahana, skija{ke pancerice br. 44, metalne karni{le, stolwak ru~ni rad, vitrinu i prima}i stoli}, tel. 065/811-058. Prodajem pi{toq 7,62 licu sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena 200 KM, tel. 063/956-300. Prodajem burence za rakiju od 20 l i plave ormari}e za kupatilo, tel. 065/416-580. Prodajem karabin 30-06 optika "cajs" sa~maricu "suhl" 12 mm, dvogled 20h60, lova~ko sve~ano odijelo 50 br., tel. 065/528-966. Prodajem “Ergoline” slarijum sa garancijom, prevoz i monta`a gratis, tel. 065/174-022. Prodajem puwa~ za videokamere, digitalne fotoaparate, mobilne telefone sa problemom puwewa 30 KM, B.Luka, tel. 066/345-056. Prodajem pulceve i bagremovo koqe, tel. 065/206-060. Prodajem grobnicu betonsku, opremqenu za tri mjesta (mo`e ~etiri), pravoslavno grobqe Borik, Bawa Luka, tel. 066/402-307. Prodajem grobnicu sa {est grobnih mjesta, "Sveti Pantelija", vl. 1/1, povoqno, tel. 051/318-451; 065/514-227; 051/216-067. Prodajem kafe-aparat sa mlinom, tel. 065/429-104. Prodajem doma}e vino od kupina, rakiju {qivu i jabukova~u, tel. 065/265-314. Prodajem radni sto, veoma pogodan za upotrebu - {kolski radni sto, tel. 065/475-467. Prodajem “vulmark” posteqinu, neupotrebqavanu (jastuk i }ebe), tel. 352-645. Prodajem povoqno radnu povr {inu, tel. 065/275-555. Prodajem gliser sa prikolicom i motorom "jamaxa" 40 ks, tel. 065/927086. Prodajem cisternu marke "fap", za vodu, 7.000 l nosivosti, tel. 066/862025. Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209-268. Prodajem p~eliwa dru{tva, zdrava, cijena povoqna, tel. 065/976-375. Prodajem kwige raznog `anra, tel. 051/302-196. POTRA@WA Ako neko posjeduje mu{ki yepni sat JD @eqeznice, neka se javi, tel. 065/542-038.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem farmu za uzgoj sviwa (kapaciteta 200 tovqenika) i 20 dunuma zemqe prve klase, 4 km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904. Prodajem hrastovu kukuruzanu 7h2h1, pogodna za transport, tel. 065/513-672. Prodajem traktorski grajfer za utovar stajskog |ubriva, tel. 065/931-383. Prodajem traktor “rakovica 65”, 91. godina, sija~icu “olt” ~etvororedna, tel. 065/368-563.

USLUGE
OSTALO
Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520223. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole (VI-IX), tel. 051/302-196. Nastavnica razredne nastave nudi usluge ~uvawa djece pred{kolskog i {kolskog uzrasta, tel. 066/453-754; 051/464-416. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Nastavnik matematike dr`i ~asove i instrukcije od prvog do sedmog razreda osnovne {kole, tel. 065/976375. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 066/268-938. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe, radi ~uvawa djece na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Vodoinstalater radim nove instalacije, popravka starih i ku}ne popravke, tel. 065/561-474. Vodoinstalacije, popravci, ot~epqavawe odvoda, elektroradovi, moleraj, ostalo, povoqno - garancija, tel. 065/882-511; 438-116. Elektri~ar vr{i zamjenu elektroopreme, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Potrebni saradnici za dopunski posao oblast osigurawa, tel. 065/932539. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129558. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. ^istila bih ku}e, stanove, stubi{ta, kancelarije, tel. 066/207688. Izdr`avali bismo stariju osobu u Bawoj Luci u zamjenu za stan ili ku}u u nasqe|e, tel. 065/614-601. Profesor engleskog jezika - daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938-401. Potrebna `ena 40-50 godina za ~i{}ewe stana, tel. 066/122-106, 051/316-614. Dajem instrukcije iz engleskog, italijanskog i wema~kog jezika, povoqno, dolazim ku}i, tel. 065/697-005. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Ozbiqna `ena, ~uvala bih stariju osobu ili radila kao pomo}, tel. 065/251-124. Ure|ewe dvori{ta, kre~ewe, rezidba vo}aka i `ivice, prskawe vo}a i stru~ni savjeti, tel. 065/364424. Dje~ija igraonica “Ro|os” nudi igrawe za djecu, ~uvawe djece, proslave ro|endana po najpovoqnijim cijenama, tel. 065/561-952.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem rezanu gra|u, betonske cijevi i blokove, mre`e i `eqezo i ostali gra|evinski mat. povoqno, tel. 387 65/541-743. Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme nove za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem metalna staklena vrata jedan komad, drvena staklena vrata jedan komad, drvena puna vrata dva komada, bez {tokova, tel. 051/213-824. Prodajem aluminijumske cijevi F30 mm du`ina tri metra, tel. 066/216-765, 051/413-257. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem unikatne maturske haqine, a mo`e i po naruybi, tel. 065/902-804. Prodajem i iznajmqujem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491942; 065/642-920. Radi zatvarawa butika u "Zenitu" prodajem povoqno `ensku garderobu kostime, hla~e, sukwe, ko{uqe, veste, marame, {alove itd, tel. 065/767-888. Povoqno prodajem mu{ku i `ensku polovnu ko`nu jaknu, cijena 30 KM po komadu, tel. 065/462-880; 051/433222.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA
Prodajem mobilne telefone o~uvane, garancija, 30-350 KM, dijelovi, maske, servis, baterije, fletovi, B.Luka, tel. 066/138-032.

ZAPO[QAVAWE
Restoranu "Mala kafana" (TC “Zenit“, Bawa Luka) potrebna mla|a kuvarica za smjenu od 14 do 22 ~asa. Nedjeqa slobodna, tel. 3876/6234-320. Jeste li zainteresovani za rad sa qudima? Volite li izazove i samostalnost u poslu? Postanite na{ saradnik. Mogu}nost stalnog zaposlewa, tel. 38765/656-907. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, mogu se javiti i po~etnice, tel. 051/303-011. Imate automobil, nemate posao?! Javite se na brojeve, tel. 066/980-742; 051/300-896. Dodatna zarada i dru`ewe za one koji `ele da rade, mogu i penzioneri, tel. 051/466-488; 065/497318. Samohranoj majci hitno potreban posao, osim konobarisawa, vrijedna i iskusna, tel. 065/697-005. Potrebna djevojka (SSS), do 25 godina, sa poznavawem slijepog kucawa, za rad na prijemu oglasa. Zvati od 8 do 15 ~asova, tel. 051/222-220. Potrebna radnica za rad na poslovima konobarice, tel. 065/588889.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 38765668978 i 051 381851. Prodajem pe} na ~vrsto gorivo “koloreks”, kori{}ena, cijena povoqna, 50 KM, tel. 38766/541-304, 051/304-559. Prodajem P4 2.2 IBM, crni 130 KM i P4 3.2 crno-srebrni, cijena 200 KM. 17 in~a LCD, 120 KM, tel. 38765/540-885. Prodajem ku}ni bicikl, steper i veslo. Uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/216-969; 387 65/516-441. Prodajem P4 sa 17 LCD monitorom cijena 230 KM. Prodajem 19 in~a "samsung" monitor cijena 170 KM, "simens" 17 in~a 125 KM. Mijewam LCD za obi~ne monitore, tel. 387 66/814-691. Prodajem pe} za eta`no grijawe, tel. 051/304-559 Prodajem bika od 600 kg, prasad 30, 40 i 160 kg i pe~em, prodajem 50-100 m kukuruza, tel. 051/277-194. Prodajem iscijepana bukova drva, tel. 066/614-873. Prodajem gotov spomenik, dva grobna mjesta na Gradskom grobqu B. Luka, tel. 051/216-254. Prodajem su|e, stolove i klupe sa {atorom (120 mjesta) za 300 osoba, tel. 066/266-629.

MUZIKA
PRODAJA
Prodaje se harmonika, DALLAPE, ORGANTONE, plus 1, 140 basova, dugmetara, registri 5 plus 12, proizvedena 1963., tel. 38765582485. Prodajem harmoniku delicija 80 basova, 10 registara i harmoniku veltmaister 60 basova, 8 registara, u ispravnom stawu, tel. 065/206-060. Prodajem harmoniku "valtmaister" 120 basova sa koferom, povoqno, tel. 065/538-291.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem visoki fri`ider “gorewe”, tel. 38765/355-917. Prodajem dva el. {poreta, povoqno, oba 100 KM, tel. 066/748-681. Prodajem ve{-ma{inu "gorewe", {iva}u ma{inu "slavica bagat", televizor "~ajavec" u boji i fri`ider 80 l, tel. 051/315-890; 065/530-861.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem regal i dva le`aja, br. tel. 065/034-723. Prodajem trpezarijski sto i {est stolica bukva - tre{wa, tel. 38765/355917. Prodajem ugaonu garnituru sjede}ule`e}u, kau~, zamrziva~, tel. 387652 24551 i 051 354 543. Prodajem sudoper, dvodijelni, povoqno, tel. 065/538-291. Prodajem trokrilni ormar, tel. 051/312-629. Prodajem komodu sa velikim ogledalom, cijena povoqna, tel. 051/215-169. Prodjem sto i {est stolica, puno drvo, italijanski regal, ormar, ugaonu be` boje - eko ko`a, {kriwu "gorewe" 310 l, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/122-372. Prodajem sanduk za posteqinu, ~etvorokrilni ormar, tepih, du{ek, stalak za TV itd, tel. 065/767-888. Prodajem pe} za eta`no grijawe 23 kv (central) kori{}ena, cijena povoqna, tel. 065/671-327.

LI^NI KONTAKTI
Molim da mi privatna osoba, ako posjeduje, daruje sat za slijepog ~ovjeka, tel. 065/609-857.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

46 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Ronaldiwo i Pato nisu iskoristili prilike koje su imali. Igra~i dolaze i odlaze, a oni koji su bili u konkurenciji u me~u sa Irskom ~ini}e sr` ekipe koja }e nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi. Karlos Dunga, selektor Brazila

Srpski tim nije dobio dozvolu FIA za nastup u “formuli 1”

FOTO: AGENCIJE

Devet golova Stevanovi}a
Biv{i rukometa{ Borca \or|e Stevanovi} nastavio je sa sjajnim izdawima u dresu italijanskog Kasarana. Sjajni bek je postigao devet golova u gostuju}oj pobjedi wegovog tima protiv lidera Konversana (27:26), ~ime je nastavqena `estoka bitka za lovor.

Bjelica opsovao navija~a
Ko{arka{ Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Nemawa Bjelica te{ko je podnio kritike publike u susretu koji su “crveno-bijeli“ izgubili od Nimburka, pa je na jedno dobacivawe bijesnog navija~a nepristojno odgovorio i opsovao ga.
Zoran Stefanovi} sa saradnicima

Wema~ki mediji otkrili da reference Stefanovi}eve kompanije AMCO nisu u potpunosti ta~ne, zbog ~ega srpski tim vjerovatno nije ni dobio mjesto u {ampionatu
PA RIZ - Srpski tim Stefan GP ne}e nastupiti u novom {ampionatu “formule 1“, jer je FIA odlu~ila da ni ko ne bu de za mje na eki pi USF1, a wema ~ki list “Ekspres“ tvrdi da je Ste fa no vi }e va eki pa odbijena zato {to je poku{ao da prevari javnost. U krat kom sa op {tewu Svjetske automobilske fede ra ci je odlu ka je po ja{wena ri je ~i ma da je prekasno za dodavawe novih timova postoje}im u~esnicima prvenstva. “Ekipa USF1 nam je stavila do znawa da ne}e biti u po zi ci ji da u~es tvu je u ovoj se zo ni. Ra zma tra ju }i razli~ite opcije, FIA ovim potvr|uje da nije mogu}e da neka nova ekipa bude ovako ka sno prikqu~e na ta kmi ~ewu“ na vo di se u sa op {tewu FIA. k u, oda kle su do bi li za nimqiv odgovor. “Poslije konsultacija sa odgovornima na UAV sistemima KZO i LUNA, mo`emo da potvrdimo da tehnologije srpske kompanije AMCO nisu kori{}ene u proizvodima za Ministarstvo odbrane“, navodi se u saop{tewu Zavoda. U “Ekspresu“ su Stefanovi}a nazvali varalicom, smatraju}i da je zahvaquju}i la`nim referencama uspio da do go vo ri te hni ~ku sa radwu sa Tojotom i otkupi bolid za sezonu 2010.

U prvoj utakmici posqedweg kola grupne faze Lige {ampiona rukometa{i ^ehovskih medveda lako su kao gos ti sa vladali PAOK sa ubjedqivih 46:22. Ovim trijumfom “medvjedi“ su osi gu rali drugo mjesto u gru pi “A”, uo~i du ela osmine finala. Fudbalski klub Sarajevo dobi}e, po svemu sude}i, bodove protiv Slobode za “zelenim stolom“, zbog toga {to je igra~ Tuzlaka Stefan Gavari} igrao sa tri `uta kartona. Sloboda je me~ dobila sa 3:1, ali su Sarajlije ulo`ile `albu koja }e vjerovatno uroditi plodom.

U [AMPIONATU 12 timova
Me |u tim, no vi na ri “Ekspresa“ iz Kelna imaju svo ju ver zi ju do ga |a ja. Na ime, Nijemci su otkrili da in `iwer ska kom pa ni ja AMCO, ~iji je vlasnik gazda Stefan GP-a Zoran Stefa no vi}, ni je ra di la na pro je kti ma za Mi nis tar stvo od bra ne Wema ~ke, iako je ta ko na ve de no na saj tu kom pa ni je. Iz “Ek spresa“ su kontaktirali sa na dle `ni ma u wema ~kom Fe de ral nom za vo du za od branu, tehnologiju i nabav-

U^ESNICI
U novom {ampionatu u~estvova}e: Meklaren (voza~i Xenson Baton, Luis Hamilton), Mercedes GP (Mihael [umaher, Niko Rozberg), Ferari (Felipe Masa, Fernando Alonso), Reno (Robert Kubica, Vitalij Petrov), Red Bul (Sebastijan Fetel, Mark Veber), Vilijams (Rubens Barikelo, Niko Hulkenberg), Fors Indija (Adrijan Zutil, Vitantonio Liuci), Toro Roso (Sebastijan Buemi, Haime Algersuari), Zauber (Pedro de la Rosa, Kamui Kobaja{i), Lotus (Jarno Truli, Heiki Kovalainen), Ispawa rejsing (Bruno Sena, Karun ^andhok), Virxi (Timo Glok, Lukas di Grasi).

Foto dana

Cvetkovi} za spas srpskog rukometa
Jedino Jovica Cvetkovi} sada mo`e da izvu~e stvar, ne{to dobro da uradi sa srpski rukomet, ba{ kao {to je to uradio pre ~etiri godine. Tada je bilo pravo rasulo, raspad sistema, po~ev od pona{awa pa do raskola na svim nivoima reprezentacije. Ni~eg nije bilo. Cvetkovi} je vratio veru u prave vrednosti, probudio nacionalnu svest i odnos prema reprezentaciji. Na takav na~in je povratio poverewe da je same mogao da nas ostavi - radili bismo {ta je rekao. Na{i rezultati nisu bili zanemarqivi, pogotovo kada se pogleda kako smo katastrofalno pro{li u Austriji. A taman smo izborili pravo da budemo na Svetskom prvenstvu, dobro smo se u Hrvatskoj pokazali, pa se plasirali na Evropsko prvenstvo. Mnogi pomiwu neke nasle|ene medaqe osvojene u vreme stare Jugoslavije, ali to nisu na{i trofeji. Mi smo pre ~etiri godine krenuli od po~etka, sa dr`avom Srbijom, suo~eni sa mnogim propustima. I taman kada je krenulo, nasilno je prekinuto. Ne bih vi{e o tome, nema svrhe pri~ati, sad je va`no da se ispraviti {ta se ispraviti da. Svi se se }a mo ka ko je bi lo i za to tvrdim da nam treba Cvetkovi}. Osim toga {to nas je na neki na~in stvorio, kroz jednu veoma specifi~nu i jedinstvenu igru koja nas je krasila i kroz koju smo svi napredovali, on nas i najboqe poznaje. Nemam ni{ta protiv Qube Obradovi}a, daleko bilo, ali sada bi svaki novi selektor postavqao i tra`io ne{to svoje. Videli smo kako je bilo sa Hasanefendi}em, a mi prosto vi{e nemamo vremena. ^e{ka mora da se dobije u bara`u, od toga nam sve zavisi, pa i Olimpijske igre, kompletna budu}nost. Ako tu ne pro|emo, gubimo sve.

Ratko NIKOLI], rukometa{ Rejno de Navare
Cvetkovi} je vratio veru u prave vrednosti, probudio nacionalnu svest i odnos prema reprezentaciji

Golman wema~ke fudbalske reprezentacije Rene Adler u pravom smislu rije~i je poletio kroz vazduh, na prijateqskoj utakmici sa Argentinom, koju su “gau~osi“ dobili sa 1:0.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 47

Mladi Kraji{nik igra sa @eqezni~arom polufinale Kupa BiH
FOTO: GLAS SRPSKE

[panci pobijedili Marusi

Barselona u ~etvrtfinalu
BARSELONA - Ekipa Barselone je pobjedom nad Marusijem obezbijedila plasman u ~etvrtfinale i na neki na~in pomogla Partizanu, koji je igrao sino}, da se plasira me|u osam najboqih. Katalonce su do pobjede vodili Erazem Lorbek sa 14, Huan Karlos Navaro sa 13 i Terens Moris sa 12 poena, dok se u pora`enom timu istakao samo Bili Kiz sa 12 poena. U ~etvrtfinale se plasirao i CSKA zahvaquju}i pobjedi nad Unikahom, a moskovskim “armejcima“ se pridru`io Prokom koji je pora`en od @algirisa, ali je ipak uspje{niji u me|usobnim duelima. Cibona je pobjedom nad Himkijem u~inila uslugu Olimpijakosu koji je ve} sada siguran u~esnik idu}e runde takmi~ewa iz grupe H. Rezultati: grupa E: Marusi - Barselona 58:85, grupa G: @algiris - Prokom 93:88, Unikaha - CSKA Moskva 70:76, grupa H: Cibona - Himki 82:63.

Evrokup, peto kolo

Alba se nada prolazu
BER LIN - U posqedwoj utakmici petog kola Evrokupa ko{arka{i Albe su u Berli nu u me ~u gru pe I pobijedili Le Man rezultatom 83:71 i sa skorom od tri pobjede i dva poraza se izjedna~ili sa ekipama Arisa i Huventuda. Kolo prije kraja druge faze Evrokupa plasman u ~etvrtinu finala obezbijedile su samo ekipe Bilbaa i Paneliniosa koje igraju u grupi K, a jedna od wih bi}e i protivnik Crvene zvezde, pod uslovom da se “crve no-bi je li“ plasiraju u daqe takmi~ewe.

Osipa se rukovodstvo KK Crvena zvezda

Oti{ao i Drakuli}
Milica Deura (Mladi Kraji{nik)

Sve ekipe na zavr{nici turnira su se poja~ale i mnogo ulo`ile u igra~ki kadar, tako da }e ovo sigurno biti najneizvjesniji zavr{ni turnir Kupa BiH do sada, rekao Mike{
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

BEOGRAD - Predsjednik Skup{tine ko{arka{kog kluba Crvena zvezda i ~lan Upravnog odbora Zoran Drakuli} odlu~io je da napusti te funkcije zbog, kako je rekao, privatnih razloga. - Istina je da sam odlu~io da napustim Crvenu zvezdu. Razlozi su privatne prirode... Jednostavno, imam previ{e obaveza oko vo|ewa kompanije, pa nemam vremena za obaveze u Zvezdi rekao je Drakuli}. On je demantovao i da wegova odluka ima veze i sa nedavnim odlaskom biv{eg predsjednika kluba Slobodana Vu~i}evi}a.
FOTO: AGENCIJE

BAWA LU KA - Prva utakmica polufinala Kupa BiH u ko{arci igra se ve~eras od 17 ~asova, a u woj se sastaju Mladi Kraji{nik i @eqezni~ar iz Sarajeva. Bawolu~anke u Tuzli brane pehar osvojen pro{le godi ne ka da su u fi na lu sa vla da le upra vo eki pu @eqezni~ara. Bi}e to finale prije finala, po{to su ove dvije ekipe vjerovatno najkvalitetnije u BiH. “Malene“ su izborile nastup na

fajnal foru regionalne lige, dok Sarajke ne znaju za poraz u {am pi ona tu BiH, a takmi~ile su se i u Evrokupu.

FINALE na rasporedu u subotu
Tre ner Mla dog Kra ji {nika Zoran Mike{ naglasio je da se na da od bra ni tro fe ja osvo je nog pro {le go di ne, kao i to da je za vr{ni turnir ja~i nego ikad. - Na ovom turniru branimo trofej Kupa BiH i nadam

se da }emo ostvariti taj ciq. Ove sezone imamo mnogo te`i zadatak nego ranijih godi na. Sve eki pe na zavr{nici turnira su se poja ~a le i mno go ulo `i le u igra~ki kadar, tako da }e ovo sigurno biti najneizvjesniji zavr{ni turnir Kupa BiH do sada - rekao je Mike{. On je dodao da je protivnik u polufinalu mo`da i najte`i kojeg su mogli da dobiju. - Na{ protivnik u polufinalu @eqezni~ar je lider u Pre mi jer li gi BiH,

koji do sada ima 16 pobjeda, nepora`en je i ima trijumfe nad Jedinstvom i ^elikom. Ni smo ima li pri li ku da igramo ove sezone sa ekipama ko je su na tur ni ru, osim u pripremnom periodu, tako da sa ve li kom ne iz vje sno{ }u o~ekujemo duele, ali i nadom da }emo odbraniti trofej u najmasovnijem takmi~ewu istakao je Mike{. U drugom polufinalu od 19.30 ~asova }e se sastati Jedinstvo i ^elik. Finalni susret na rasporedu je subotu od 19.30 ~asova.

SL IAT Leotar obezbijedio opstanak u Ligi BiH
FOTO: ^. MUCOVI]

Dirk Novicki

Korektno do kraja prvenstva
TREBIWE - Trijumfom protiv Borac Nektara Leotar je obe zbi je dio op sta nak i sa da bez ve li kog pri tis ka mo `e da odi gra preostala tri kola. Iako je po sli je ne ko liko prvih kola slovio za glavnog kandidata za selidbu u ni `i rang, Le otar je uz ne ko li ko kva li te tnih po ja ~awa, pri je svih Ni ko le Gli {o vi }a i Pe tra Jo va no vi }a, uspio da za biqe`i odli ~ne rezultate. - Iako smo obezbijedili opstanak i u idu}a tri kola }emo igrati punom snagom, jer bi bilo nekorektno prema nekim ekipama da igramo sa slabijim timom i ne `elimo da uti~emo na regularnost takmi~ewa. Ima}emo isti pristup kao da se i daqe borimo za goli `ivot. Na ra vno, otva ra se i pros tor da {an su do bi ju mla|i igra~i, ali i daqe u sva koj uta kmi ci ide mo na pobjedu, jer i mi `elimo da imamo {to boqi plasman na kra ju prven stva - re kao je tre ner Le ota ra Ra do mir Kisi}. ni na~in da ko{arka u BiH napreduje. - Poslije mnogo godina Savez je donio pravu odluku {to se ti ~e Li ge BiH. U~e{}e Bosne i [irokog u prvenstvu }e natjerati, uslovno re~eno, mawe klubove da naprave boqe ekipe, jer niko ne `eli da gubi po 50 razlike od tih ekipa, koliko god one jake bile. Sa druge strane, ta liga bi privukla i ve}i broj gledalaca, sponzora i svega {to uz to ide. Tre ba lo bi i da se igra plej-of, tako da bi prvenstvo kasnije zavr{avalo, jer je veliki problem za sve nas koji zavr{imo prvenstvo u martu, da ~ekamo avgust da se ponovo ukqu~imo u rad dodao je Kisi}. ^. M.

Jubilej ko{arka{a Dalasa

Dirkova 900. utakmica
WUJORK - Junak ve~eri u NBA li gi bio je Ni je mac Dirk Novicki koji je odigrao svoju 900. utakmicu za Dalas Maverikse, a susret pro tiv Mi ne so te za vr{io je sa 22 poena. Ekipa Wu Orleansa pora`ena je na doma}em terenu od Memfis Grizlijsa rezulta tom 100:104. Ho net si ma ni je po mo glo ni 18 po ena Predraga Stojakovi}a koji je uz to dodao tri asistencije. Darko Mili~i} i Sa{a Pa vlo vi} ima li su skroman u~inak u redovima Minesote. Mili~i} je za 14 minuta zabiqe`io {est poena (bez pro ma {a ja iz igre), uz dva skoka. Pavlovi} je igrao deset minuta i imao je pet poena, uz jedan skok, tri asis ten ci je. Ne nad Krsti} podbacio je na utakmici Oklahoma Sitija sa Denverom i me~ zavr{io sa ~etiri poena, uz jo{ ~eti ri sko ka, dvi je asis ten cije. Rezultati: Atlanta - Filadel fi ja 112:93, Or lan do Golden Stejt 117:90, Boston - [arlot 104:80, Wu Yersi - Klivlend 92:111, Wujork Detroit 128:104, Wu Orleans - Memfis 100:104, Milvo ki - Va {in gton 100:87, Dalas - Minesota 112:109, Hjuston - Sakramento 81:84, Den ver - Okla ho ma Si ti 119:90, Portland - Indijana 102:79, LA Kli pers Feniks 101:127.

GLI[OVI] i Jovanovi} va`na poja~awa
Od sqede}e sezone ponovo }e se igrati liga u kojoj u~estvuju i Bosna i [iroki, mada jo{ uvijek postoje neke nedoumice oko wihovog u~e{ }a. Pre ma ri je ~i ma trenera Leotara, to je jedi-

Radomir Kisi}

48 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Zavr{ena prva faza vaterpolo Evrolige

FOTO: TANJUG

PI[E: Slavko BASARA

Pape i Sarajevo
Da je BiH nelogi~na dr`ava mo`e se zakqu~iti i po fudbalu. Safet Su{i} je debitovao na klupi reprezentacije koja je u minulim kvalifikacijama ispala u bara`u za Mundijal u Ju`noj Africi. Ni legenda sarajevskog fudbala i najboqi igra~ BiH po izboru UEFA u posqedwih 50 godina na svoje “Ko{evo“ nije mogao da privu~e gledaoce. Stadion je “zjapio“ prazan, a pitawe da li je bilo i “nabrojanih“ 10.000 gledalaca na sportskom zdawu koje mo`e da primi vi{e od 50.000 qubiteqa fudbala. Za{to? Kome treba ovakva reprezentacija BiH u kojoj se Srbi i Hrvati mjere “na ka{i~icu“, a Bo{waci je svojataju bez istinske podr{ke s tribina kada se igra u Sarajevu? Kome uop{te treba “nacionalna selekcija“ koja igra samo u dva grada? Grad na Miqacki je izmijenio svoju demografsku sliku, postao je jedan od etni~ki naj~istijih gradova u Evropi i svijetu {to se vidi i na primjeru fudbala. Kako mogu Sanyaklije i Albanci s Kosova i Metohije, koji su u dobroj mjeri naselili Sarajevo, da navijaju za BiH? O ~emu je tu rije~? Safet Su{i} je do{ao na kormilo reprezentacije, izme|u ostalog, i uz pomo} srpskih i hrvatskih glasova iz Izvr{nog odbora. Me|utim, vrlo dobro je poznato da stanovnici Republike Srpske navijaju za “orlove“ Radomira Anti}a. Identi~an slu~aj je i sa Hrvatima iz BiH koji su uz “kockaste“, a za “doma}u selekciju“ navija samo dijaspora. Pa nije tajna i da qudi koji sjede u zajedni~kom savezu iz Sarajeva vi{e vole Srbiju i Hrvatsku od BiH, za koju ih ve`e samo interes. I ni{ta vi{e! Otud brdo fudbalske nelogi~nosti na ovom par~etu brdovitog Balkana? Nobelovac Ivo Andri} je dobro napisao: “Gdje prestaje logika nastaje Bosna i Hercegovina...“ Sve }e ovo jednog dana biti fudbalsko ju~e. I, zapisana, istorija...

Andrija Prlainovi} (Partizan) i Denis [efik (Budva)

“Crno-bi je li“ u posqedwem ko lu po to pi li Bu dvu i ta ko os ta li je di ni tim sa ma ksi mal nim u~in kom
BEOGRAD - Vaterpolisti Partizana nastavili su sa po bje da ma, po {to su u posqedwem kolu prve faze Evrolige savladali Budvu (12:6) i tako ostali jedini tim sa maksimalnim u~inkom. S druge strane, Vojvodina je priredila iznena|ewe remizirav{i u Zagrebu protiv Mladosti - 11:11. “Crno-bi je li“ su i Bu dva ni ma o~i ta li le kci ju, ~i me su pot vrdi li prvo mjes to. Na je fi ka sni ji je bio Du{ko Pjetlovi} sa tri go la, dva je pos ti gao Ste fan Mitrovi}, dok su se po jednom u strijelce upisali Nikola Ra|en, Vladimir Vuja si no vi}, @iv ko Go ci}, Andrija Prlainovi} i Milo{ Korolija. {e zauzet pripremama svog ti ma, ui gra vawem na pa da. Sigurno }e biti nekih novina u ~etvrtfinalu - izjavio je Milanovi}. U velikom remiju Novosa|ana pet golova za Vojvodinu postigao je Miroslav Ran |i}, po dva Bo ris Va pen ski i Igor Ko va ~e vi}, po jednom strijelci su bili Uro{ Kalini} i Petar Fi li po vi}. Na taj na ~in Vojvodina se oprostila od evrop skog ta kmi ~ewa za ovu sezonu sa jednom pobjedom, re mi jem i ~e ti ri po raza. @rijeb za ~etvrtfinale bi}e odr`an u ponedjeqak, a po ten ci jal ni pro ti vni ci Partizana su Jadran iz Herceg Novog, dubrova~ki Jug i ma|arski Eger. JEDINSTVO BORAC 18 (8) 35 (18)

Grupa A
Jadran HN - Barseloneta 8:9, Mladost Zagreb - Vojvodina 11:11
1. Barseloneta 2. Jadran HN 3. Mladost 4. Vojvodina 6 6 6 6 4 4 1 1 1 0 2 1 1 2 3 4 60:53 55:42 45:46 44:63 13 12 5 4

Grupa C
Partizan - Budva 12:6, Olimpijakos - Honved 10:6
1. Partizan 2. Budva 3. Olimpijakos 4. Honved 6 6 6 6 6 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 5 60:34 48:52 51:51 43:65 18 9 6 3

Odbojka{ki savez BiH

VOJVODINA remizirala u Zagrebu
- Utakmica je bila kao {to sam i o~ekivao, po{to je re zul tat ski ne bi tna za obe eki pe. Za do voqan sam ma ksi mal nim za la gawem svojih igra~a. Odli~no smo po~eli me~, a kasnije je utakmica poprimila karakter prijateqske. Delovalo mi je kao da Budva jedva ~eka da se uta kmi ca za vr{i. ^e ka mo `reb, ali sam trenutno vi-

Objavqen spisak
SARAJEVO - Selektor mu{ke odbojka{ke reprezentacije BiH Nikola Matija{evi} objavio je spisak kandidata na koje ra~una u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Lista se sastoji od 32 igra~a, a do 4. aprila bi}e svedena na 22 imena. Na spis ku se na la ze, te hni ~a ri: Ru smir Ha li lo vi}, @eqko ^ori}, @arko Kisi}, Luka [ormaz, Nemawa Vidovi}, korektori: Milan Pepi}, Samir Salihovi}, Zoran Jova no vi}, Ne mawa Bo `i}, Da vor Yom bi}, li be ro: Amir ^uran, Velimir Gojkovi}, Dino Mehi}, prima~i: Ranko Pupi}, Sawin Bezdrob, Dejan Pelemi{, Abdel Zolota, Vladimir Mili~evi}, Dragan Blagojevi}, Armin Mustedanovi}, Nenad [ormaz, Bojan Novokmet, Drago Teodorovi}, Nenad Simeunovi}, sredwi blokeri: Darko Tesi}, Dalibor Mi~i}, Azur Eminovi}, Sr|an Cvijanovi}, \enan Pe~enkovi}, Aleksandar Kari{ik, Almir ^olo, Vladan ^erimiyi}.

Grupa B
Jug - Va{a{ 11:11, Panionios - Primorac 11:12
1. Primorac 2. Jug 3. Va{a{ 4. Panionios 6 6 6 6 5 2 2 1 1 2 1 0 0 2 3 5 62:48 60:57 58:54 47:68 16 8 7 3

Grupa D
Eger - Sintez 11:8, Pro Reko [turm 11:7
1. Pro Reko 2. Eger 3. Sintez 4. [turm 6 6 6 6 5 2 2 1 1 2 0 1 0 2 4 4 68:43 47:47 45:55 39:54 16 8 6 4

Rukometa{ice Borca ubjedqive i u Kupu BiH

Jedinstvo lako palo

Uo~i turnira u Poto~anima

DVORANA: “Mejdan“ u Tuzli. Gledalaca: 100. Sudije: Senad Kamberovi} (@ivinice), Mevludin [abi} (Gra~anica). Sedmerci: Jedinstvo 1 (1), Borac 5 (3). Iskqu~ewa: Jedinstvo 10, Borac 8 minuta. JEDINSTVO: Dubinovi}, Turudi} 6 (1), Levanti}, Ar. Omahi} 1, Ali}, Saletovi} 2, ]erimagi}, Avdi}, Ku{mi} 4, Zub~evi} 1, Kamari}, Demirovi}, Al. Omahi} 4. Trener: Zlatko Cipurkovi}. BORAC: Gudeq, Su~evi} 1, Keki} 2, Goji} 1, Radanovi} 1 (1), Bogojevi} 1, Rajili} 4, Mari} 3 (1), Dr. Kne`evi} 12, De. Kne`evi} 1, Crni} 6, Ostoji} 2 (1), Babi}, Klinac 1. Trener: Rade Un~anin.

Dame sti`u 30. put
PRWAVOR - U rukovodstvu [a hov skog klu ba PO[K u Po to ~a ni ma pri vo de kra ju pripreme za subotwi Osmomartovski `enski {ahovski turnir, koji }e imati 30. izdawe. Kao i ranije, mogu nastu pa ti sve za in te re so va ne {ahistkiwe, bez obzira na kategoriju i starosnu dob. - O~e ku je mo do la zak naj mawe 20 igra~ica iz gradova bawolu~ke i dobojske regije. Vremenske prilike su u ~etvrtak, dva dana prije turnira, bile nepovoqne, ali se nadamo da se to ne}e negativno odraziti na smotru - rekao je predsjednik PO[K-a Miroslav Popadi}. Pokroviteq }e biti na~elnik op{tine Darko Toma{, a obezbije|ene su nagrade za B. R. najboqe igra~ice.
Dragana Kne`evi}
FOTO: M. RADULOVI]

odgovorno, ~ime smo napravili dobru uvertiru pred Osmomartovski turnir na kojem }emo vidjeti koliko ova ekipa vrijedi - rekao je strateg pobjedni~kog tima Rade Un~anin.

U~esnici turnira pro{le godine

FOTO: B. RADULOVI]

TUZLA - Rukometa{ice Borca nastavile su sa sjajnim izdawima, po{to su u prvom ~etvrtfinalnom me~u Kupa BiH lako iza{le na kraj sa Jedinstvom u Tuzli, slave}i sa vi{e nego ubjedqivih 35:18. Iako se o~ekivao `e{}i otpor doma}ina, bilo kakva

rezultatska neizvjesnost je izostala. Bawolu~anke su od starta krenule silovito, iz minuta u minut pove}avale prednost, te su ve} do poluvremena stekle dvocifreno vo|stvo (18:8). U nastavku je vi|ena ista slika na parketu “Mejdana“.

Aktuelne {ampionke i osvaja~ice Kupa su dominirale i na kraju sasvim zaslu`eno do{le do “plus 17” koje im garantuju miran revan{ koji je na programu 19. marta. - Igra~ice su dale maksimum i rezultat nije izostao. Sve su odigrale kvalitetno i

BAWOLU^ANKE na poluvremenu imale “plus 10”
U ostalim me~evima ~etvrtfinala sastaju se: @ivinice - Qubu{ki, @eqezni~ar - “Katarina“, Iliya - Zriwski. De. M.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 49

Borac uputio dopis FS BiH pred duel u Trebiwu

Takmi~arska komisija FS BiH

Bawolu~ani tra`e specijalnu kontrolu
Na{e informacije govore da su pojedini mo}nici sve projektovali i o~ekujemo od Saveza da nam iza|e u susret kako bi za{titio Borac, ali i fudbal, rekao [ipovac
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

O Tuzli u subotu
SARAJEVO - Sjednica Takmi~arske komisije Fudbalskog saveza BiH na kojoj }e glavna ta~ka dnevnog reda biti “slu~aj Gavari}“, umjesto u petak, kako je prvobitno planirano, bi}e odr`ana u subotu s po~etkom u deset ~asova. Takmi~arska komisija FS BiH trebalo bi da registruje utakmicu 16. kola Premijer lige BiH iz Tuzle u kojoj je Sloboda pobi je di la Sa ra je vo (3:1). Me |u tim, ~el ni ci sa ra jev skog premijerliga{a ulo`ili su `albu na pomenutu utakmicu jer je prema wihovim tvrdwama igra~ Slobode Stefan Gavari} igrao sa tri `uta kartona. Gavari} je zimus na “Tu{aw“ stigao iz sarajevskog Olimpika. Pored duela Sloboda - Sarajevo takmi~arski organi FS BiH trebalo bi da registruju i sve ostale utakmice prvog proqe}nog kola. G. I.

BAWA LUKA - Fudbalski klub Bo rac upu tio je Fu dbal skom sa ve zu BiH zahtjev za specijalnu kontrolu subotwe utakmice u Tre biwu pro tiv Le ota ra. Tako|e, Bawolu~ani su zatra`ili snimawe cijelog toka me~a. - Do nas su do{le odre|e ne in for ma ci je da se vr{i veliki pritisak i da je namje{teno su|ewe u Trebiwu. One mo gu da bu du i neta~ne, ali `elimo da se ogradimo i obezbijedimo ne od na{eg doma}ina Leotara ve} ekipa koje su zainteresovane za prvo mjesto. Na{e in for ma ci je go vo re da su pojedini mo}nici sve projektovali i o~ekujemo od saveza da nam iza|e u susret kako bi za {ti tio Bo rac, ali i fu dbal - is ta kao je di re ktor Bawolu ~a na Ra dmi lo [ipovac. Prvi operativac “crveno-plavih“ je dodao da o~ekuje kako }e na “Policama“ sve biti korektno. - S Le ota rom, ali i svim ostalim klubovima `elimo da razvijamo korektne, sportske odnose. O~ekujemo da nam u Trebiwu bude omogu}eno da igramo, pa boqi neka pobijedi. Iskreno se nadamo da }e o tituli odlu~iti de{avawa na terenu, a ne iza kulisa - kazao je [ipovac. Susret u Trebiwu koji je na programu u subotu od 15 ~asova sudi}e Anto @ivkovi} iz Ora{ja poznatiji kao ar bi tar [i ro kog Bri je ga,

UEFA i FIFA dolaze u Sarajevo

Statut na tapetu
SARAJEVO - Predstavnici Evropske (UEFA) i Svjetske (FIFA) fudbalske federacije doputova}e u Sarajevo 11. marta i tri dana }e razgovarati s predstavnicima FS BiH. Na dnevnom redu razgovora bi}e Statut zajedni~kog saveza sa sjedi{tem u Sarajevu, odnosno koji treba da se izmijeni i uskladi sa istim aktima asocijacija iz Niona i Ciriha. U odvo je nim raz go vo ri ma predstavnici UEFA i FIFA tra`i}e mi{qewa od ~lanova Predsjedni{tva FS BiH, Sulejmana ^olakovi}a, Bogdana ^eke i Iqe Dominkovi}a, kao i svih ~lanova Izvr{nog odbora (wih petnaest). Prema informacijama iz Sarajeva sporan je na~in dono{ewa odluka kako u Izvr{nom odboru, tako i u Skup{tini FS BiH, kao i to da li }e savez imati samo jednog predsjednika ili }e i daqe da bude tro~lano Predsjedni{tvo. S. B.

Modri~ani tra`e poja~awa

Kutla~i}, Rikanovi}, Joksimovi}...
MODRI^A – Poslije anemi~ne igre protiv slaba{nog Olimpika i poraza (0:1), Modri~a Maksima ima te`ak ispit u gradu na Miqacki. U susret me~u protiv Sarajeva, u srijedu je odigrana kontrolna utakmica u Tramo{wici kod Grada~ca. Omladinac iz Mionice, ~lan Prve lige FBiH bio je boqi i zaslu`eno po bi je dio sa 1:0. Da ni je bi lo ra spo lo `e nog gol ma na Modri~ana Bojana Tripi}a, taj poraz bio bi i ubjedqiviji. O~igledno je da “uqarima“ trebaju iskusniji igra~i za nastupe u bh. eliti. - Stigao je Nenad Kutla~i} koji je ranije igrao u Radniku iz Bijeqine, beogradskom Partizanu i rumunskom Panduriju. Zadovoqio je moje ukuse. Treba nam hitno zadwi vezni igra~, makar, jedan kla si ~ni {pic igra~. Pre go va ra mo sa Mi ro sla vom Rikanovi}em koji je bio u bawolu~kom Borcu, te Igorom Joksimovi}em, nekada{wim prvotimcem Rudara iz Ugqevika - rekao je trener Modri~ana Marko Stoji}. S. J.

Oliver Jandri} izostaje zbog kartona

FOTO: V. STOJAKOVI]

tre nu tno dru go pla si ra ne ekipe na tabeli koja zaostaje za Borcem dva boda.

dino `eli da bude za{ti}en od strane saveza u Trebiwu kada je su|ewe u pitawu - zavr{io je [ipovac.

Za nimqivo je da je proqe}nu premijeru Borcu protiv Lakta{a sudio Radoslav Vukasovi} iz Trebiwa.

ME^ SUDI Anto @ivkovi} iz Ora{ja
- Ne `elimo da gatamo i bilo {ta prejudiciramo, samo ho}emo da fudbal pobijedi me {e tar stvo. Ne znam, niti me interesuje, ko je ~iji sudija i sli~no. Borac je-

KADROVSKI PROBLEMI
[ef stru~nog {taba bawolu~kog premijerliga{a Zoran Ximi Mari} ima problema pred gostovawe u “Du~i}evom gradu“. - Posle treninga u petak definitivno }u znati na ~emu smo. Ono {to je izvesno zbog povreda protiv Leotara ne}e nastupiti Bojan Petri}, Sa{a Kajkut i Milan Stupar. Oliver Jandri} izostaje zbog kartona. Imamo jo{ nekoliko rovitih igra~a, ali verujem da }e oni do subote biti spremni - istakao je trener Mari}.

U Hercegovini veliko interesovawe za me~ sa Bawolu~anima

Borcu respekt, nama bodovi
TRE BIWE - Oda vno u gra du na Tre bi{wici ni je vladala ve} fudbalska euforija. Dolazak lidera Premijer lige BiH Borca na krajwi jug Republike Srpske s nestrpqewem se o~ekuje, pogotovo {to Trebiwci `ele da vide novi Leotar, ~ijim brodom kormilari trener Goran Skaki} kome }e to biti debi pred doma}im navija~ima. Na “Po li ca ma“ je sve spremno za derbi starih sportskih prijateqa i rivala.

SKAKI] debituje pred Trebiwcima
- Znamo koliko nam je va`an subotwi susret protiv Borca. Radi se o utakmici koja nam mo`e pokazati koliko zaista vrijedimo, ali i odredi ti daqi nas ta vak prven stvene trke. Cijele pripreme ra zmi{qali smo upra vo o ovom duelu i svima je jasno {ta `elimo. Respektujemo Borac, ali vjerujemo u sebe. Nadam se da }e publika ispuniti stadion i siguran sam da }e u`ivati u pravoj prvenstvenoj utakmici, a da }emo na kraju sa wima da slavimo i novu pobjedu - rekao junak utakmice u

@eqko Radovi}, kapiten Leotara

FOTO: ^. MUCOVI]

Prijedoru u kojoj je Leotar osvo jio va `an bod, gol man Novica Berak. Je dan od gla vnih adu ta ekipe Gorana Skaki}a je odbrambena linija, kojom komanduju dva iskusna prvotimca @eqko Radovi} i Gavrilo ^orlija. - Borac je na{ veliki du`nik iz prvog dijela prvenstva, kada nas je deklasirao na “Policama“ u Kupu BiH. Imamo namjeru da im se osvetimo za taj poraz i o~ekujem da }emo osvojiti sva tri boda. Bawolu~ani su po mom mi{qewu mnogo slabiji nego u prvom dijelu, prakti~no dolaze bez najboqih igra~a, ali i daqe imaju dobru ekipu. Me|utim, igramo pred svojim navija~ima i sve osim trijumfa za nas bi bio neuspjeh - istakao je Radovi}. ^. M.

Miroslav Rikanovi}

FOTO: ARHIVA

Dopis bawolu~kog drugoliga{a

Krajina ~estitala Crvenoj zvezdi
BAWA LUKA - Povodom 65. ro|endan SD Crvena zvezda Fudbalski klub Krajina iz Bawe Luke ju~e je uputila dopis na adresu “crveno-bijelih“ sa is kre nim ~es tit ka ma i `eqama za budu}nost. U dopisu izme|u ostalog stoji: “Fu dbal ski klub Crve na zvezda, {ampion Evrope i svijeta danas slavi svoj 65. ro|endan, mo`emo slobodno re}i “na{a Crvena zvezda slavi ro|endan“. O veli~ini Zvezde mnogo toga se zna, dala je srpskom, evropskom i svjetskom fudbalu takve asove kao {to su legendarni Rajko Miti}, Drago slav [e ku la rac, Dra gan Yaji}, Vladimir Petrovi}, Dragan Stojkovi} Piksi. Zahvaquju}i Zvezdi sportsko nebo su do se gli i Vla di mir Jugovi}, Sini{a Mihajlovi}, De jan Stan ko vi} i os ta li. Ali, i danas 4. marta i mi okupqeni oko nama dragog FK Krajina iz Bawe Luke proslavqamo 37. ro|endan ovog klu ba. I da nas, kao i onog martovskog dana kada je osnovana, Krajina je `ivjela u siroma{tvu, besparici, ali je opstala i ostala zahvaquju}i tome {to je imala qude koji su joj dali srce i du{u “.

50 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Lijep gest reprezentativca Srbije

Asmir Avduki}, golman Rudar Prijedora, optimista

FOTO: V. STOJAKOVI]

Suboti}ev poklon Qubi}u
PRWAVOR - Prvotimac bundesliga{a Borusije iz Dortmunda Neven Suboti} poklonio je prwavorskom Qubi}u 15 kvalitetnih fudbalskih lopti. U rukovodstvu “plavih“ za hval ni su ovom spor tis ti, ro |e nom u Ku la {i ma kod Prwavora, koji je srpskom prvoliga{u po`elio uspje{ne proqe}ne rezultate i opstanak u sada{wem rangu takmi~ewa. - Na{ klub je u stalnom kontaktu sa reprezentativcem Srbije, a wegova spremnost da nam pomogne u materijalnom i moralnom smislu mnogo nam zna~i - rekao je predsjednik Skup{tine Qubi}a Miodrag Marjanovi}. Suboti} je ~esto u telefonskom kontaktu i sa igra~ima Qubi}a, kojima upu}uje podr{ku i uo~i subotweg starta polusezone i premijernog okr{aja protiv jeseweg {ampiona Sutjeske iz Fo~e. B. R.

Slavija ja~a u Grada~cu

Povratak Kutalije
IS TO ^NO SA RA JE VO Slavija }e u subotu u prvenstvenom duelu protiv Zvijezde bi ti ja ~a za gru zij skog internacionalca Levanija Kutaliju. On je odradio dvije uta kmi ce ka zne po sli je iskqu~ewa u Trebiwu i bi}e na ra spo la gawu stru ~nom {tabu kluba iz Isto~nog Sarajeva. - Mo`emo da ra~unamo Kutaliju i on bi trebalo da zauzme mjesto u timu. U Grada~ac
FOTO: ARHIVA

putujemo da se nadigravamo sa Zvijezdom koja je na proqe}noj premijeri iznenadila Zriwski u Mostaru. Bi}e te{ko, ali vje ru je mo u na {e kvalitete i mogu}nosti - rekao je trener Slavije Milomir Odovi}. Me~ u Grada~cu }e propustiti Vlastimir Jovanovi} i Branko Bakovi} zbog povreda. U Slaviji se nadaju da }e ova dvojica igra~a ozdraviti do susreta sa Zriwskim. G. I.

Asmir Avduki}, golman Rudar Prijedora

U Zenicu po bod(ove)
Iza mene je period u ^eliku koji nikada ne}u zaboraviti, ali isto tako profesionalac sam i igram ~asno za boje kluba u kojem sam trenutno, rekao Avduki}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Levani Kutalija

Ekipa @upa Milke spremna

Poja~awa se uklopila
MILOSAVCI - Pobjedom protiv Mladosti iz Glamo~ana (6:1), fudbaleri @upa Milke uspje{no su priveli kraju posqedwu fazu priprema uo~i prvenstvenog starta. Ekipa iz Milosavaca remizirala je protiv Dubrava i Qubi}a igraju}i oba puta bez golova, pora`ena je od Lau{a (0:1), a pobjeda je ostvarena i protiv Jedinstva iz @eravice (2:1). - Sve {to smo planirali u pripremama, zavr{ili smo na `eqeni na~in. Ono {to nas posebno raduje le`i u ~iwenici da su se dobro uklopila i poja~awa, Derven}ani Bojan Rajli} i Mladen Bosi}, kao i dvojica “qubi}evaca“, golman Dragan Crnadak i vezista Vladimir An~i}, koji }e za nas nastupati na osnovu dvojne registracije - rekao je trener Slobodan Crnadak. U ovom kolektivu isti~u da na premijeru u Kotor Varo{ putuju s namjerom da pobijede, jer su planovi ekipe iz Milosavaca da sa~uva poziciju u najbli`oj pratwi jedinim kandidatima za titulu, Slobodi (MG) i Crvenoj zemqi. B. R.

PRI JE DOR - Po put trenera Darka Nestorovi}a, koji }e u subotu voditi tim Ru dar Pri je do ra na mjes tu gdje se igra ~ki afirmisao, jo{ jedan ~lan “ru da ra“ s emo ci ja ma }e gos to va ti na “Bi li nom poqu“. Rije~ je o golmanu Asmiru Avduki}u, koji je vi{e od

pet sezona ~uvao gol Zeni~ana, a pa ra lel no pos tao i standardni mladi reprezentativac BiH. O povratku na mjesto uspjeha Avduki} ka`e: - Iza me ne je pe ri od u ^eliku koji nikada ne}u zabo ra vi ti, ali is to ta ko profesionalac sam i igram ~asno za boje kluba u kojem sam trenutno. Poslije Zenice `ivot i fudbal me odveo

na druge strane, sje}awa su lijepa. Me|utim, u profesionalizmu nema sentimentalnosti. Da}u sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat na “Bilinom poqu“ i tako se revan{iramo ^eliku za je sen ka da je na na {em stadionu bilo 1:1 - istakao je Asmir Avduki}.

^ELIKOVO morawe {ansa “rudara“
Gol man re pre zen ta ti vnog kalibra isti~e da tim za ko ji bra ni ima sna ge i kvaliteta da se vrati iz Zenice nepora`en. - I ne sa mo to. Ima mo kvalitet da izborimo opstanak u Pre mi jer li gi BiH

SNIJEG
Ju~e je cijelog dana padao snijeg u Krajini, {to }e dodatno ote`ati treninge svih klubova, tako i Rudar Prijedora. - Nama ovakvi polarni uslovi odgovaraju. Cijeli tok priprema smo radili po snijegu, tako da smo nau~ili na bijeli prekriva~. Nismo nau~ili na druga~ije uslove i to mo`e da bude samo plus pred Zenicu - na{alio se malo Avduki}.

{to je osnovni zadatak. Poku{a}emo da se nadigravamo sa ^e li kom. Ima mo veliki motiv i `equ da se doka`emo, posebno poslije kiksa na proqe}noj premijeri protiv Leotara. @elimo {to prije da pobjegnemo daleko od opasne zone kako bismo zavr{etak prvenstvene trke do~ekali rastere}enije - kazao je Avduki}. Svjestan je golman “rudara“ da ga o~ekuju velika isku{ewa u Zenici. - ^elik je u te{koj situaciji, bodovi su mu prijeko po tre bni. Upra vo mo rawe rivala je na{ veliki adut. Strpqivom i mudrom igrom mo `e mo do bo da, a {to ne re}i i sva tri - rekao je na kraju Asmir Avduki}. BiH GANA 2 (2) 1 (1)

Safet Su{i} debitovao pobjedom na klupi BiH

FK Napredak (Dowi [epak)

Br~acima ni gram nade
DOWI [E PAK - Der bi susret prvog kola Druge lige Republike Srpske, grupa is tok, igra se u su bo tu u Dowem [ep ku. Sas ta ju se tre}eplasirani Napredak i ekipa Jedinstva iz Br~kog, koja je zajedno sa Podriwem iz Jawe li der na ta be li. Dva boda zaostatka ekipe iz Doweg [e p ka iza vo de }eg dvoj ca ga ran ci ja su da }e gledaoci vidjeti dobar fudbal na premijeri. - O~e ku je nas ne iz vje sna uta kmi ca, jer je Je din stvo je dan od pre ten de na ta na prvo mjesto i titulu koja vodi u Prvu ligu. I mi imamo is te `eqe pa mo ra mo od prvog kola da biqe`imo pobje de. Do bro smo ra di li u pri pre mnom pe ri odu, svi igra~i na koje ra~una trener Dragoslav Obadovi} su zdra vi i `eqni prvo li ga {kih uta kmi ca. Br~a ci ma poru~ujemo da svaku nadu za uspjeh ostave kod ku}e - rekao je je dan od kqu ~nih igra~a Napretka Vlado Ivanovi}. D. G.

SARAJEVO - Poslije 28 godina Safet Pape Su{i} se vratio na “Ko{evo“. Ovoga puta kao selektor reprezentacije BiH koja je u svom prvom nastupu u 2010. godini od mje ri la sna ge sa Ga nom, viceprvakom Afrike i u~e sni kom Mun di ja la ove go di ne u Ju `noj Afri ci. Debi Safeta Su{i}a bio je vi{e nego uspje{an, jer su wegovi izabranici slavili sa 2:1. Trijumf je donio Mira lem Pja ni} go lom sa 35 metara. - Zadovoqan sam igrom i rezultatom. Izvr{io sam u nastavku dosta izmjena, pa je mo `da i to ra zlog {to je igra malo opala. Me|utim, ciq je ispuwen. Imali smo namjeru da startujemo pobje-

Pape boqi od Rajevca
dom, a to smo i ostvarili rekao je Su{i}.

PJANI] dao gol sa 35 metara
Selektor BiH je potom dodao i sqede}e: - Kao {to sam i najavio, bi lo je te {ko jer je te ren bio te `ak. Iako su mno gi govorili da Miralem Pjani} i Zvjezdan Misimovi} ne mo gu da igra ju za je dno, vidjelo se da mogu. Od Pjani}a }u u sqede}im susretima o~ekivati da igra malo povu~enije. Kenan Hasagi} ni je kriv za gol, a Asmir Begovi} je mlad i napravio je je dnu gre {ku ko ja nas, sre}om, nije ko{tala - istakao je Su{i}.

Srpski stru~wak na klupi Ga ne Mi lo van Ra je vac poslije susreta je ~estitao doma}inu na zaslu`enoj pobjedi, te izrazio nadu da }e se Su {i }e vi iza bra ni ci kvalifikovati na Evropsko prvenstvo. - ^es ti tao bih BiH na pobedi kao i Papetu na uspe{nom debiju na selektorskoj klupi. Dobro smo krenuli u uvodnih 30 minuta. Posle povre de Aje va iz gu bi li smo kontrolu igre i tu smo cenu kasnije platili. Ne mogu da krivim golmana za primqene golove, iako snosi deo krivice. Isprobao sam dosta igra~a, jer smo imali problema sa sastavom tima i velikim brojem povre|enih igra~a - kazao je Rajevac. G. I.

Strijelci: 0:1 Muntari u 22, 1:1 Ibi{evi} u 40, 2:1 Pjani} u 65. minutu. Stadion: Olimpijski “Ko{evo“ u Sarajevu. Gledalaca: 10.000. Sudija: Damir Batini} (Hrvatska). @uti kartoni: Muratovi} (BiH), Muntari, Gajan (Gana). Igra~ utakmice: Miralem Pjani} (BiH) 8.

BiH: Hasagi} 6,5 (od 46. minuta Begovi} 6,5), Jahi} 7 (od 63. minuta Berberovi} -), Spahi} 7, Nadarevi} 7, Salihovi} 7, Rahimi} 6,5 (od 46. minuta Muratovi} 6,5), Pjani} 8, Ibri~i} 6,5 (od 46. minuta Muslimovi} 6,5), Ibi{evi} 7 (od 79. minuta Zec -), Misimovi} 6,5 (od 73. minuta Meduwanin -), Xeko 6,5. Selektor Safet Su{i}. GANA: Agei 7, I. Ajev 6 (od 46. minuta Inkom 6), D. Adi 6, Ado 6, L. Adi 6 (od 65. minuta Mensek -), Anan 6, Badu 6, Tagoe 6 (od 46. minuta A. Ajev 6), Muntari 6,5 (od 74. minuta Antvi -), Asamoa 7 (od 35. minuta Boateng 6,5), Amoa 6 (od 46. minuta Gajan 6,5). Selektor: Milovan Rajevac.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 51

Reprezentacija Srbije u fantasti~noj atmosferi savladala Al`ir

AL@IR SRBIJA

0 (0) 3 (1)

Moram da priznam da sam zadovoqan, najvi{e odnosom igra~a prema reprezentaciji i obavezi koju su imali, kao i onim {to su pru`ili u neverovatnoj atmosferi, rekao Anti}
AL@IR - Kada “orlovi“ visoko polete, oni ne padaju ve} se dignu jo{ vi{e. Tako bi mogla da se opi{e igra srpskih fudbalera poslije trijumfa nad Al`irom. Reprezentacija Srbije golovima Marka Panteli}a, Zdravka Kuzmanovi}a i Zorana To{i}a savladala je Al`irce sa 3:0. Izabranici Radomira Anti}a su tako uspje{no zavr{ili prvu provjeru u ovoj godini, a jednu od tri pred po~etak {ampionata planete. - Moram da priznam da sam zadovoqan, najvi{e odnosom igra~a prema reprezentaciji i obavezi koju su imali, kao i onim {to su pru`ili u neve-

Strijelci: 0:1 Panteli} u 16, 0:2 Kuzmanovi} u 55, 0:3 To{i} u 65. minutu. Stadion: “5. jul” u Al`iru. Gledalaca: 66.000. Sudija: Patara Bijata (Senegal) 7. Igra~ utakmice: Vladimir Stojkovi} (Srbija) 8. SRBIJA: Stojkovi} 8 (od 81. minuta Brki} -), Ivanovi} 7,5 (od 67. minuta Rukavina -), Suboti} 7,5 (od 85. minuta Ka~ar), Lukovi} 7,5 (od 90. minuta Lazovi}), Kolarov 7,5 (od 46. minuta Dragutinovi} 7,5), Stankovi} 7,5 (od 46. minuta Kuzmanovi} 8), Milija{ 7,5 (od 62. minuta Petrovi} 7,5), Krasi} 7,5 (od 67. minuta Jankovi} 7,5), Jovanovi} 8 (od 53. minuta To{i} 7,5), @igi} 7,5 (od 72. minuta Ninkovi} -), Panteli} 8 (od 46. minuta Leki} 7). Selektor: Radomir Anti}. AL@IR: Guai 5,5, Rao 5,5, Belha| 6, Antar 5,5, Halih 5,5, Mansuri 7, Lasen 6 (od 81. minuta Zaui -), Jebda 6 (od 70. minuta Abdun -), Ziani 6,5, Matmur 5,5, Gezal 5,5 (od 63. minuta \ibur -). Selektor: Rabah Sadane.

Reprezentativci Srbije

rovatnoj atmosferi. Momci su ispo{tovali sve {to sam tra`io. Zaslu`eno smo pobedili u~esnika Mundijala. Ovo nam je dobra uvertira za Svetsko prvenstvo - rekao je Anti}.

STOJKOVI]: Svaki igra~ je dao maksimum
Selektor je izveo gotovo identi~nu postavu koja je demolirala Rumuniju sa 5:0 i obe-

Provaqena VIP lo`a
U VIP lo`u na stadionu “5. jul” provalili su doma}i navija~i, u stampedu... Ciq je bio da se izbori mjesto na tribinama, pa makar i u VIP sekciji, gdje su pored prvih qudi dva saveza sjedjeli i srpski politi~ari, guverner. Svjedoci ka`u da je pred kapijama “5. jula“ ostalo 40.000 navija~a.

zbijedila u~e{}e na Mundijalu, s tim {to je umjesto Nemawe Vidi}a u postavi bio Neven Suboti}. Kasnije Anti} je {ansu pru`io jo{ jedanaestorici igra~a, tako da su igrala ukupno 22 fudbalera, a debi na golu zabiqe`io je @eqko Brki} iz Vojvodine. - Ja sam odu{evqen ovim narodom, ali me je jo{ vi{e impresioniralo izdawe na{e reprezentacije, koja je napravila izvanrednu uvertiru za Mundijal - istakao je predsjednik FSS Tomislav Karayi}. Mar ko Pan te li} “otvorio“ je odbranu Al-

`ira u 16. minutu.

Jes te, postigao sam gol, ali moram da ponovim: gol ili asistencija, nije va`no, va`an je samo rezultat. Raduje me dobra igra celog tima i na nama je da nastavimo ovako - naglasio je Panteli}. Uprkos tome {to je pora`en sa 3:0, Al`ir nije bio be zo pa san ri val. Ipak, najza slu `ni ji {to je osBo{ko Jankovi}

tavio protivnika sa “krompirom“ na semaforu je golman Vladimir Stojkovi}. - Hvala na ~estitkama, ali `eleo bih da ih podelim sa saigra~ima. Svaki igra~ je dao maksimum. Drago mi je {to smo po be di li zbog na vi ja ~a u Srbiji, a nama ovaj trijumf daje jo{ ve}u snagu za nastavak priprema pred Svetsko prvenstvo - rekao je Stojkovi}. Dva puta pro{le i ove godine “orlovi“ su letjeli na afri~ki kontinent kako bi odigrali prijateqske me~eve. Prvo su po bi je di li Ju `nu Afriku sa 3:1, a onda i Al`ir sa 3:0. Neka bude tako i kada na red do|e Gana!

[irom Evrope igrane prijateqske fudbalske utakmice

SD Crvena zvezda osnovano prije 65 godina

Furija "skuvala" galske pijetlove
NION - [irom Evrope li David Viqa i Serhio Rai svijeta u srijedu su igrane mos. “Fu ri ja“ je dr`a la konce igre u svojim prijateqske utakmice kako rukama tokom vebi u~e sni ci pred sto je }eg }eg di je la Mundijala i oni koji to niutakmice su testirali formu. Der bi je ve ~e ri igra li i po su Wema ~ka i Ar gen ti na, tpu no za odnosno Francuska i [pa- s l u ` e n o sa vla da la Fran nija. Pro ti vni ci Srbi je u cuze. U Lon do nu, na grupnoj fazi na Svjetskom prvenstvu “panceri“ izgubi- “Vembliju“, Enli su u Minhenu rezultatom gleska je gu0:1, a je di ni stri je lac za bi la od Egi“gau~ose“ bio je golgeter Re ala Gon za lo Iguain. Svesrdnu pomo} prilikom postizawa go la imao je u gol ma nu do ma }eg ti ma Reneu Adleru koji je nerezonski izletio na 30 metara od gola i, naravno, bio ka`wen. Prvaci Evrope [panci ve} na po lu vre me nu su zavr{ili po sao u Pa ri zu. Ko na ~an rezultat od 2:0 na sema fo ru je ve} sta jao u 45. mi nu tu, a Riberi (Francuska) i strijelci su biInijesta ([panija) p}a na (Zi dan u 23.) do 57. minuta, a onda su na scenu stupili Kapelovi “yokeri“ Pi ter Kra u~ i [on RajtFilips. Prvopomenuti, koji je u igru u{ao po~etkom drugog po lu vremena umjesto saigra~a iz Totenhema Yermejna De foa, bio je dvostruki strijelac, dok je brzo no gi {pic Man~ester Sitija za slu `an za tre }i gol “Gordog Albiona“ za ko na ~nih 3:1. Ru si ja 1:1 (Van ~ak 39 Biqale di nov 59), Ju `na Afri ka - Na mi bi ja 1:1 (Mfela 70 - Bester 42), Rumunija - Izrael 0:2 (Benajun 45, Bar da 84. pe nal), Lu ksemburg - Azerbejyan 1:2 ([tra ser 33 - Gu li jev 27, Mamadov 36), [vajcarska - Urugvaj 1:3 (Inler 29. penal - Forlan 34, Suarez 49, Kavani 87), Austrija - Danska 2:1 ([imer 11, Valner 37 - Bentner 17), Poqska Bugarska 2:0 (Kuba 43, Levandovski 63), Slovenija Ka tar 4:1 (No va ko vi} 14, Cesar 30, Kirm 34, Joki~ 47 - Montezine 41), Albanija Sjeverna Irska 1:0 (Skela 26), Belgija - Hrvatska 0:1 (Kraw~ar 63), Vels - [vedska 0:1 (El man der 44), Wema ~ka - Ar gen ti na 0:1 (Iguain 45), Italija - Kamerun 0:0, Holandija - SAD 2:1 (Kujt 40. penal, Huntelar 73 - Bokanegra 89), Engleska - Egipat 3:1 (Krau~ 57, 80, Rajt-Filips 75 - Zidan 23), Fran cus ka - [pa ni ja 0:2 (Viqa 22, Ramos 45), [kotska - ^e{ka 1:0 (Braun 62), Portugalija - Kina 2:0 (Almeida 36, Liedson 90).

"Crveno-bijele" godine ponosa
BEOGRAD - Povodom 4. marta, dana Sportskog dru{tva Crvena zvezda (osnovano 1945. godine), predsjednik fudbalskog kluba Vladan Luki} uputio je ~estitku svim ~lanovima sportskog dru{tva, sportistima i pristalicama “crveno-bijelih“. “Svim ~lanovima na{e, Zvezdine, porodice: sportistima, trenerima, zaposlenima, ~lanovima uprave kao i milionima na{ih pristalica ~estitam 65. ro|endan. Na dana{wi dan otvorena je najsjajnija stranica srpskog sporta, a Srbija je dobila svoje sportsko dru{tvo koje je za na{ narod zna~ilo mnogo vi{e od sporta. Decenijama je biti “zvezda{“ zna~ilo biti Srbin i na tu ~iwenicu smo veoma ponosni“, stoji u Luki}evoj ~estitki. Predsjednik FK Crvena zvezda istakao je da je ovaj sportski kolektiv okupio milione ~lanova. “Za ovih 65 godina Crvena zvezda nije samo postala najuspe{nije na{e sportsko dru{tvo, ~iji su sportisti osvojili hiqade trofeja i doneli mnogo radosti na{em narodu. Postali smo narodni pokret koji je okupqa milione i u kojem se neguje najboqa tradicija na{eg naroda, a hiqadama mladih qudi daje {ansa da se bave sportom. Crvena zvezda je postala jedan od simbola Srbije, po kome se na{a zemqa prepoznaje u svetu“. Luki} je govorio i proslavi koju }e posebno organizovati fudbalski klub 29. maja: “Danas slavimo ro|endan zajedno sa svim ~lanovima na{e porodice, a FK Crvena zvezda, kao najve}i klub u na{oj familiji, proslavi}e 65. godi{wicu 29. maja - na dan kada smo postali prvaci Evrope. Sa velikim zadovoqstvom mogu da objavim da }e tog dana biti zvani~no progla{ena {esta Zvezdina zvezda. Milioni na{ih pristalica ima}e priliku da preko na{eg zvani~nog klupskog sajta glasaju za igra~a koji }e postati {esta Zvezdina zvezda i pridru`iti se na{im najve}im legendama“, najavio je Vladan Luki} u ro|endanskoj ~estitki.

PREOKRET Engleza protiv Egipta
Rezultati: Moldavija - Kazahstan 1:0 (Epureanu 65), Malta - Finska 1:2 (Mifsud 17 - Eremenko 66. penal, Vuorinen 70), Tur ska - Hon du ras 2:0 (Gongur 42, H. Altintop 55), Ma|arska -

52 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Kapiten Srbije prestigao Dragana Xaji}a po broju nastupa za reprezentaciju

Stankovi} u Al`iru zabiqe`io 86. nastup za selekciju Srbije, ~ime je prestigao na “vje~noj listi“ fudbalsku legendu Dragana Xaji}a
PRIREDIO: DUBRAVKO CURA] dubravkoc@glassrpske.com

BEOGRAD - Kapiten “orlova“ Dejan Stankovi} u Al`iru je zabiqe`io 86. nastup za fudbalsku reprezentaciju Srbije, ~ime je, na “vje~noj listi“, prestigao fudbalsku legendu Dragana Yaji}a. Tako je, po mnogima, igra~ koji je po ni kao u Crve noj zvez di ispisao jo{ jednu stranicu srpskog fudbala. Ispred veznog fudbalera reprezentacije sada se nalazi samo Savo Milo{evi}, koji je dres SR Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije obla~io 102 puta. - Nikada se nisam bavio statistikom. Naravno, lepo je biti u dru{tvu fudbalskih velikana koji su nosili dres reprezentacije i meni je velika ~ast {to sam to li ko pu ta igrao za svoju zemqu - rekao je Dejan Stankovi}. On je prvi kapiten fudbalske reprezentacije Srbije. Vi {e od je dne de ce ni je igra u Italiji, a u karijeri je promijenio samo tri kluba Crvena zvezda, Lacio, Inter... U svakom se borio za titulu na ci onal nog prva ka, u dva itali jan ska i za evrop sku krunu. Vezista Intera je igrao na Mun di ja lu u Francuskoj 1998. i u Wema~koj 2006. godine i bi}e prvi srpski fudbaler koji je tri puta bio u~e snik

Svjetskog prvenstva, jer je i u timu Ra domira An ti }a za Mundijal u Ju`noafri~koj Re pu blici. - Sve }e bi ti kon tra od onog {to smo gledali u Nema~koj! Nema {anse da razo~aramo u Ju`noj Afri ci. Ima }e mo do voqno vremena da se spremimo na najboqi na~in. Sa mo da svi budemo zdravi, uvereni smo da }e Srbija imati {ta da poka`e fudbalskom svetu - istakao je Stankovi}. Pored individualnih igra~kih kvaliteta reprezentativaca, kapiten “orlova“ apostrofirao je jo{ ne{to. - Imam sre}u da igram sa fenomenalnim momcima. Ta~no se u svakom trenutku zna ko i {ta radi. Svako je na svom mestu i posao odra|uje sa ne ve ro va tnim za do voqstvom. Dokazivali smo se iz uta kmi ce u utakmi cu i definitivno dokazali da umemo da igra mo fu dbal, da budemo pravi u svakom trenutku - naglasio je popularni Deki. S t a n ko vi} je po svemu vo|a sjajne gene r a c i je, koju je odli ~no u mozaik ukompo-

PRVIH DESET U SVIJETU
no vao se le ktor Anti}. - Ose}aj je fenomenalan. Oduvek sam sawao da igram u ovakvoj reprezentaciji. Gre{ke se vi{e ne broje. I kada iz gu bi{ lop tu ili ne {to upropasti{, svi te bodre. Ose}a se ogromna vera u ovu reprezentaciju, a kada je tako, dobija{ neverovatnu snagu. Gine{ za svaku loptu svim srcem - zakqu~io je Dejan Stankovi}.

MILO[EVI] sa 102 nastupa dr`i rekord
Dejan je najprije stvorio sebi ime u klubu iz wegovog rodnog grada Beograda, Crvenoj zvezdi, u kojoj je igrao u svim starosnim kategorijama. Prvu priliku da debituje u seniorskom timu dobio je u sezoni 1994-95, kada je postigao i svoj prvi gol i to protiv podgori~ke Budu}nosti. Uskoro je postao standardan ~lan prvog tima i omiqen kod navija~a, popularnih “delija“. Po~etkom devedesetih godina pro{log vijeka Crvena zvezda je bila pod me|unarodnom zabranom, jer su Ujediwene nacije uvele sankcije protiv SR Jugoslavije, {to je zna~ilo da ovaj klub nije mogao da se takmi~i na evropskim takmi~ewima. Zabrana je ukinuta sezone 1996/97. i Dejan je odigrao zaista veliku ulogu u nezaboravnoj pobjedi nad Kajzerslauternom u Kupu pobjednika kupova. Nakon 0:1 u Wema~koj Zvezda je poslije produ`etaka deklasirala goste (4:0). Pred po~etak sezone 1997/98. postao je kapiten tima kao najmla|i u istoriji “crveno -bijelih“. U qeto 1998. go di ne, u transferu vrijednom 7,5 miliona funti (24 miliona maraka) pre{ao je u Lacio, gdje je septembra 1998, kao debitant u Seriji “A“, postigao gol pro-

U prvih deset svjetskih fudbalera s najve}im brojem odigranih utakmica u reprezentativnom dresu samo su dvojica Evropqana. Rije~ je o Letoncu Vitalijusu Astafjevsu i Estoncu Martinu Reimu, koji sa 157 nastupa dijele devetu poziciju. Na 11. mjestu je legendarni Nijemac Lotar Mateus sa 150 me~eva. Lista prvih deset: 1. Mohamed Al-Daeja (S. Arabija) 177 1. Klaudio Suarez (Meksiko) 177 3. Ahmed Hasan (Egipat) 172 4. Hosam Hasan (Egipat) 169 5. Kobi Xons (SAD) 164 6. Adnan Al-Taliani (UAE) 162 6. Ivan Hurtado (Ekvador) 162 8. Sami Al-Xaber (S. Arabija) 161 9. Vitalij Astafjevs (Letonija) 157 9. Martin Reim (Estonija) 157
tiv Pja}ence. Tih godina u Laciju su igrale sve same zvijezde, fudbaleri svjetske klase na gotovo svim pozicijama. Me|utim, Dejan je brzo sebi obezbijedio redovno pojavqivawe u prvom timu, bez obzira na konkurenciju igra~a sredweg reda, kao {to su: Pavel Nedved, Huan Sebastijan Veron i Roberto Man}ini. Proveo je pet i po uspje{nih sezona u Laciju, da bi u januaru 2004. godine potpisao ugovor sa Interom. Dok je on igrao u Laciju, ovaj klub je osvojio bukvalno sve titule koje je mogao. Po{to je zapao u finansijske te{ko}e, Lacio je bio primoran da proda Dejana, pa je u vri je me tran sfe ra tokom sezone 2003/04. nastupila `estoka bitka za ovog igra~a. Iako je Stankovi} najvi{e `elio da potpi{e za Juven tus, na kra ju je oda brao Inter. Mo`da je ~iwenica da je wegov kolega iz Lacija Roberto Man}ini ve} igrao za Inter uti ca la na ovu wego vu odluku. U ekipi iz Milana igra i danas i jedan je od najstandarnijih prvotimaca ~etvorostrukog prvaka Italije i u~esnika Lige {ampiona.

NASTUPI ZA REPREZENTACIJU
Ime i prezime
Savo Milo{evi} Dejan Stankovi} Dragan Xaji} Dragan Stojkovi} Predrag Mijatovi} Zlatko Vujovi} Brano Zebec Slavi{a Jokanovi} Stjepan Bobek Sini{a Mihajlovi} Faruk Haxibegi} Branko Stankovi} Ivan Horvat Vladimir Beara Darko Kova~evi} Mladen Krstaji} Zoran Mirkovi} Rajko Miti} Bernard Vukas Vujadin Bo{kov Blagoje Marjanovi} Dejan Savi}evi} Jovan A}imovi} Zlatko ^ajkovski Fahrudin Jusufi Mehemed Ba`darevi} Ivica [urjak Safet Su{i} Milorad Arsenijevi} Dragan Holcer Tomislav Crnkovi} Milan Gali}

period
1994/2008. 1998/2010. 1964/1979. 1983/2001. 1989/2003. 1979/1990. 1951/1961. 1991/2002. 1946/1956. 1991/2003. 1982/1992. 1946/1956. 1946/1956. 1950/1959. 1994/2004 1999/2008. 1995/2003. 1946/1957. 1948/1957. 1951/1958. 1926/1938. 1986/1999. 1968/1976. 1946/1955. 1959/1967. 1983/1992. 1973/1982. 1977/1990. 1927/1936. 1965/1974. 1952/1960. 1959/1965.

br. nastupa
102 86 85 84 73 70 65 64 63 63 61 61 60 59 59 59 59 59 59 57 57 56 55 55 55 54 54 54 52 52 51 51

LI^NA KARTA
Ime i prezime: Dejan Stankovi} Datum ro|ewa: 11. septembar 1978. Visina:183 Te`ina: 76 Pozicija: vezista Klub: Inter (Italija) Prethodni klubovi: Crvena zvezda, Lacio (Italija) Broj utakmica za reprezentaciju: 86 Broj golova: 13 Prvi nastup: 27. april 1998, Beograd: SR Jugoslavija - Ju`na Koreja 3:1 Prvenstvo Italije, titule (5): 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, Kup Italije (4): 2000, 2004, 2005, 2006. Superkup Italije (5): 1998, 2000, 2005, 2006, 2008. Kup pobjednika kupova (1): 1999. UEFA Super kup (1): 1999.

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 53

Obavqen `rijeb parova Dejvis kup susreta izme|u Srbije i SAD

Igram prvi me~ protiv wihovog prvog igra~a u ovoj ekipi. Izner je u dobroj formi, ima dobre rezultate u ovoj sezoni, iako ih je ostvario na betonu, a {qaka mu ne odgovara. Wemu }e, uz to, i trema predstavqati problem zbog debija u reprezentaciji. Nadam se pobedi, izjavio Troicki
BEOGRAD - Susret tenis kih re pre zen ta ci ja Srbi je i SAD, ko ji se u okviru prvog kola Svjetske grupe Dejvis kupa igra od 5. do 7. marta u “Beogradskoj areni“, otvori}e danas u 16 ~asova me~ izme|u Viktora Tro ic kog i Yona Izne ra, odlu ~e no je `ri je bom u “Areni“. U dru gom du elu prvog takmi~arskog dana sasta}e se No vak \o ko vi} i Sem Kveri, a dan kasnije od 14 ~a so va na pro gra mu je su sret du blo va Ne nad Zi mowi}/Jan ko Tip sa re vi} Bob i Majk Brajan. Takmi~ewe se za vr{a va u ne djequ, 7. mar ta, ka da se igraju dva preostala singl me~a. Prvi }e na teren u 15 ~a so va iza }i \o ko vi} i Izner, a potom slijedi duel izme|u Troickog i Kveri ja. Se le kto ri srpskog i ameri~kog Dejvis kup tima Bo gdan Obra do vi} i Pa trik Mekinro imaju pravo na pro mje nu igra ~a naj ka snije sat prije po~etka prvog me~a. Viktor Troicki se nada pobjedi u svom prvom nastupu protiv reprezentativaca SAD. - Igram prvi me~ protiv wihovog prvog igra~a u ovoj eki pi. Izner je u do broj formi, ima dobre rezultate u ovoj sezoni, iako ih je ostvario na betonu. [qaka mu ne odgovara, a mi smo se ve} sastajali pa znam kako }e mu biti. Wemu }e, uz to, i trema pred stavqati pro blem zbog debija u reprezentaciji. Nadam se pobedi - izjavio je Troicki.

Na startu Troicki i Izner

U SUBOTU susret parova
No vak \o ko vi} }e po sli je Vi kto ra na te ren “Arene“ iza}i da bi odmjerio snage sa Kverijem. - On je do bar igra~, a kao i Izner “odras tao je” na betonu. Mi imamo dobru po dlo gu. Pro tiv wega sam igrao ra ni je, ali je on od tada mnogo napredovao. Bi}e te{ko, iako znam da se od mene o~ekuje pobeda - istakao je Nole. Tipsarevi} je istakao da “slu{a {ta Ziki ka`e“, jer nikada nije igrao protiv jednog tako kvalitetnog dubla kakav ~ine Bob i Majk Brajan. - Poslje svih ovih godina nastupa za reprezentaciju ovo je daleko najte`i dubl sa kojim se sre}em. Jedan od najboqih. Dobro treniramo, a moje je da slu{am i radim {ta mi Zi ki ka `e. Ide mo na pobedu - naglasio je Tipsarevi}.

Dejvis kup reprezentacija Srbije

FOTO: AGENCIJE

Se le ktor SAD Pa trik Me kin ro is ta kao je da u Beogradu o~ekuje dobar tenis. - Srbija ima sjajan tim. Ni je nas izne na dio izbor

se le kto ra Obra do vi }a, jer zna mo da oni ima ju mno go kom bi na ci ja na ra spo la gawu. Do bro smo ra di li i o~ekujemo dobar tenis - rekao je Mekinro.

Bra }a Bra jan su go to vo uglas istakla da Amerikance ~e ka je dan od naj te `ih poslova u Dejvis kupu. - Bi}e ovo jedan od najte`ih duela u Dejvis kupu.

Zimowi}a znamo i Janko je odli~an, pa smo svjesni da }e u ova tri dana uslijediti dobar tenis i mnogo zaba ve - re kla su bra }a Brajan.
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Subotica Bijeqina Tuzla Zvornik Zenica

Bawa Luka

Doboj

Obla~no sa ki{om
Obla~no, svje`ije i vjetrovito sa ki{om, na planinama sa snijegom.

Maks. Min.

5 oC 3 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Obla~no sa padavinama
Ujutro i prijepodne obla~no i hladno sa snijegom, intenzivnijim na istoku, a slabijim na zapadu gdje }e postepeno prestati pa }e u tim krajevima biti prete`no obla~no i suvo. U isto~nim krajevima i poslijepodne slab snijeg. Na jugu ujutro mogu}a suswe`ica, a zatim ki{a koja }e prestati postepeno. Duva}e umjeren, na planinama poja~an, prete`no sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na jugu Hercegovine ujutro i prijepodne vrlo jaka bura. Jutarwa temperatura vazduha od - 7 na planinama, u ostalim krajevima od - 3 do 2 stepena Celzijusa. Najvi{a dnevna u intervalu od - 4 na planinama, a u ve}ini krajeva od - 1 do 4, na jugu do 7 stepeni Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

3 oC -1 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 1 17 0 -1 0 3 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 2 6 6 11 0 13 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 5 8 -2 -2 -2 4 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva -2 8 2 -1 0 1

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 petak, 5. mart 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 12.00 12.05 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 Jutarwi program Vijesti Na{a mala klinika, serija Vijesti Brojevi, serija Vijesti Nacionalna geografija Protivotrov, film Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.30 22.00 0.00 0.30 1.20 Planeta Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Potraga Patrola Laka djevojka, film Vijesti Brojevi, serija Moje drage kom{ije, serija Info

Fontana `ivota

Ve`i me

2150
RTRS

Uloge: Hju Xekmen, Rej~el Vajs, Elen Barstin, [on Patrik Tomas Re`ija: Daren Aronofski

2330
RTRS

Uloge: Viktorija Abril, Antonio Banderas, Xulijeta Serano Re`ija: Pedro Almodovar

“Oskarom” nagra|ivani Pedro Almodovar u ovoj urnebesnoj komediji vezuje qubav, seks i opsesiju. Antonio Banderas igra Rikija, koji je nedavno pu{ten iz mentalne bolnice i `eli da se skrasi sa qupkom `enom i zasnuje porodicu. Za svoju mladu izabrao je Marinu, kraqicu pornofilmova koju kidnapuje i dr`i kao taoca u ku}i. Razvijawem bizarnog odnosa oni }e otkriti neobi~nu qubav koja }e ih vezati mnogo vi{e nego zajedni~ko zadovoqstvo i patwa.

Foks
6.30 7.20 7.40 8.40 9.40 10.00 11.00 11.10 11.40 12.30 13.10 15.00 15.30 Divqa stvorewa Ludi kamen Ukradena sre}a Srce na dlanu Po{tar, serija Va`ne stvari Vijesti Cirkus Masimo Wipeout Ro|en da pre`ivi Sala{ u malom ritu, film Vijesti ^ari, serija 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.30 23.30 23.35 1.10 2.00 4.00 5.30 Take{i Vijesti Ludi kamen Wipeout Fort Bojar Dosije Crni Gruja, serija Vijesti ^ari, serija Divqa stvorewa Bilo jednom u Kini 2, film Ukradena sre}a Srce na dlanu, serija

Hiqadugodi{wa potraga za izvorom vje~ne mladosti opsesija je ~ovjeka ~ija `ena umire od raka. Tomasovo putovawe prikazano je kroz tri razli~ite pri~e u kojima traga za izvorom vje~ne mladosti. Zapo~iwe u [paniji u 16. vijeku kada kre}e u potragu za fontanom `ivota ~ija voda obezbje|uje vje~nu mladost. Nastavqa kao moderni nau~nik Tomi Kreo koji o~ajni~ki nastoji prona}i lijek za rak od kojeg umire wegova voqena `ena Izabel. Wegovo sqede}e putovawe doga|a se u 26. vijeku gdje kao astronaut analizira svoja putovawa.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 Info Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Lovci na zmajeve, crtani film Kliford - veliki crveni pas, crtani film Zoopis Herbarijum Magazin Sestrice, serija Vijesti U fokusu Divqi u srcu, serija Poslu{aj @ene danas Klinika, serija Srpska danas Tenis: Srbija - SAD TV Bingo Upitnik Dnevnik Dolina sunca, serija Intervju Fontana `ivota, film Ve`i me, film Upozorewe, film Gorka osveta, film Film

ATV
7.00 Viktorija, serija 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Vinks, crtani film 10.40 Ple{i ple{i, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Poslovni kurs 15.00 VIP serija , 16.00 Vijesti 16.20 Najboqe godine, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 19.50 Amplituda 21.30 Potraga 22.00 Ubistvo u Grinvi~u, film 0.00 Krvavi zlo~in, film 1.30 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.10 13.50 14.30 14.40 15.50 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Ono kao qubav, serija Vrijeme je za bebe SAT Vijesti Porodi~no blago, serija Tenis: Srbija - SAD Oko Slagalica Dnevnik Grijeh wene majke, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Rim, serija Dnevnik Berlin Aleksanderplac, serija Bijeli mantili, film Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Da mo`da ne Oko Razglednica

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Medvjedi} Mi{a, crtani film 7.50 \ole iz xungle, crtani film 8.20 Ozi Bu, crtani film 8.25 O divqim `ivotiwama 9.20 Vje~ni sjaj djetiwstva 9.50 Neobi~no o biqkama 10.00 Kontekst 11.00 @ivot i standardi 11.20 Siti folk 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Mu{karci vi{e vole plavu{e, film 15.20 Metropolis 16.00 Ovo je Srbija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Medvjedi} Mi{a, crtani film 18.50 \ole iz xungle, crtani film 20.00 De~ko koji se stidio 20.30 Lov i ribolov 20.50 Bostonski advokati, serija 21.50 Kome se prikloniti, film 23.40 Ivan Bosiq~i} 0.40 Mu{karci vi{e vole plavu{e, film 2.10 Trezor 3.10 Tenis: Srbija - SAD 5.30 Lov i ribolov

Bel
8.00 Videostranice 9.00 Jutarwi program 11.00 Qubav sa neprijateqem, serija 12.00 Vijesti 12.20 [areni kuvar 12.30 Moja farma, poqoprivreda 12.40 Mobile, emisija o automobilima 12.50 Play Now, emisija o igricama 13.00 Korijeni 14.00 Film 15.30 [areni kuvar 16.00 Vijesti 16.30 Play Now, emisija o igricama 16.40 Mobile, emisija o autima 16.50 Bonaventura 17.30 Autosprint, emisija o automobilizmu 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 TV Liberti 20.00 Bel tribina 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film 0.00 Horoskop

10.00

10.20

Vikom
7.00 7.30 8.00 9.00 9.30 10.30 11.00 12.00 14.30 Narodna muzika Tele{op Pismo glava, putopis Tele{op Narodna muzika Tele{op Zabrawena qubav, serija Radio i TV Tele{op 15.00 Zabrawena qubav, serija 16.00 Tele{op 16.40 Vitafon 18.30 Misterije postawa 19.30 Dnevnik RTS 20.30 Gost s povodom 22.00 Narodna muzika 2.00 Erotski program

10.50 10.55 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 14.00 14.30 15.20

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti 0.10 Higijena `ivota 1.00 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

21.00 21.05 22.00 22.10 0.00

15.50 18.00 19.00 19.30 20.10

21.00 21.50

1.00

23.30 1.20 3.00 4.30

2.30

2.50 3.00 4.10 4.40

GLAS SRPSKE petak, 5. mart 2010. 55

Upozorewe

Gorka osveta

Nova
6.20 Na{i najboqi dani, serija 7.30 Xeki ^en, crtani film 8.00 Mali zmaji}i, crtani film 8.20 @abqa patrola, crtani film 8.30 Ezo TV 10.40 Odavde do vje~nosti, serija 11.40 Magi~na privla~nost, serija 12.40 In magazin 13.20 Na{a mala klinika, serija 14.00 Provjereno 15.00 Odavde do vje~nosti, serija 15.50 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 HHH, film 21.50 Smrtonosna bitka, film 23.30 Dan koji je promijenio svijet, film 2.00 Vidoviti Milan 3.00 Mravi ubice, film 4.30 Merlin, serija

1

20

RTRS

Uloge: Xejson Prisli, Di Snajder, Debora, Jejts Re`ija: Mark S. Voters

3

00

RTRS

Uloge: Virxinija Madsen, Brus Grinvud, Kristen Dalton Re`ija: Stjuart Kuper

Eni se udaje za policajca Yeka Vestforda. [est godina kasnije Yeka otpu{taju iz policije i on po~iwe da radi u obezbje|ewu banke, osje}aju}i da je nepravedno otpu{ten. Po~iwe aferu sa `enom zaposlenom u banci nakon {to gubi interesovawe za Eni. Jedna od wegovih du`nosti je i isporuka starog novca za uni{tewe.

K3
9.30 Vijesti 9.40 Top form 10.00 Kad priroda podivqa 11.00 Rebelde, serija 12.00 Vijesti 12.05 Zabrawena qubav, serija 13.10 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Stav 16.00 Autovizija 17.00 TV ordinacija 17.50 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Rebelde, serija 21.00 Turizam plus 22.00 Novosti 22.30 Film 0.30 Astrologija 2.30 Film RTS

Pri~a se odigrava 1985. godine i govori o rokerima koji poku{avaju da se izbore za kori{tewe vulgarnih rije~i u svojim pjesmama.

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Magi~na privla~nost, serija 11.00 [esto ~ulo 11.30 Spajdermen, crtani film 12.00 Info 12.10 Amixi {ou 14.00 Info 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Magi~na privla~nost, serija 18.00 Info 18.20 Spajdermen, crtani film 19.00 Dodir s neba, serija 20.00 Sva ta ravnica, serija 21.00 Grand festival 23.00 [esto ~ulo 0.00 @ivot je jedan, film 1.20 [esto ~ulo 1.50 Sarajevo na liniji 2.00 Mejd in Bawa Luka 2.10 Sportisimo 2.20 Grand {ou 3.30 Film 5.30 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Japanske pri~e, crtani film 9.10 Mini {kola 9.20 Emigrant 9.30 Dje~iji festivali 10.00 Vijesti 10.05 Qubavna oluja, serija 10.50 Moja mala kuhiwa 11.00 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Lajfstajl magazin 13.10 Muzika 13.30 Mi Evropqani 14.10 Vijesti 14.30 Put u Saharu 15.00 U~ilica 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi, crtani film 15.35 Mini {kola 15.50 Tajanstveni vitez, crtani film 16.10 Info 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Kona~no petak 18.50 Klovn Kiri, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Godine prolaze, serija 20.00 Reservation Road, film 22.00 Vijesti 22.10 Qubavnice, serija 23.00 American Buffalo, film 0.40 Reservation Road, film 2.20 Kona~no petak

HRT 1
5.50 Trenutak spoznaje 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Dolina sunca, serija 9.50 Vijesti 10.10 Blaga svjetske civilizacije 10.40 Blaga svjetske civilizacije 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.30 Glas domovine 15.00 Drugo mi{qewe 15.30 Nau~na petica 16.00 Hrvatska u`ivo 17.50 Iza ekrana 18.20 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Apache, film 22.10 Lica nacije 23.00 Vijesti 23.30 Emisija o pozori{tu 0.30 Zvjezdane staze, serija 1.10 Nevini glasovi, film 3.00 Muzika 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Pokojo, crtani film 6.50 Dora istra`uje, crtani film 6.55 Super Bili, crtani film 7.00 Krsti}-kru`i} 7.30 Jutarwi program 8.30 OK Kids, crtani film 9.00 Udri mu{ki 10.00 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Ekskluziv 10.50 Odred za ~isto}u 11.20 Sto za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 14.00 Super milioner 15.30 Bestseler TV 15.40 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Bitange i princeze, serija 17.40 Odred za ~isto}u 18.20 [mekeri u kuhiwi 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Plan B, film 21.50 Crveni tepih 23.20 Plan B, film 1.00 Ke~eri 1.50 Fudbal

HRT 2
6.40 Dje~ak i vjeverica, crtani film 7.00 Legenda o Tarzanu, crtani film 7.30 TV vrti} 7.40 Tajni dnevnik patke Matilde 8.00 Krava i pile, crtani film 8.30 Holini junaci, serija 8.50 Loki Leonard, serija 9.20 Muzika 9.50 Serija 10.50 An|ele maleni razveseli me, film 12.20 Muzika 13.00 Prijateqi, serija 13.20 Happy Hour, serija 13.40 Tenis: Hrvatska - Ekvador Doktor Hu, serija 20.10 Dora 2010 22.20 Vijesti 22.30 Gunrush, serija 0.20 Coldplay

RTL
7.20 Krava i pile, crtani film 7.40 Mifi, crtani film 7.50 Malkolm u sredini, serija 8.20 Princ iz Bel Ejra, serija 9.10 Astro {ou 11.10 Pod istim krovom, serija 11.40 Dadiqa, serija 12.10 Kraq Kvinsa, serija 12.40 Magazin 13.00 Ve~era za pet 13.50 Drugo lice, serija 15.30 An|eo i |avo, serija 16.10 Malkolm u sredini, serija 16.40 Princ iz Bel Ejra, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.30 Dadiqa, serija 18.00 Kraq Kvinsa, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Bornova nadmo}, film 21.50 Istorija nasiqa, film 23.30 Vijesti 23.40 Boqi na~in za smrt, film 1.20 Bornova nadmo}, film 3.10 Astro {ou

BN
6.30 8.40 10.00 10.05 10.50 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 Jutarwi program Vodena planeta Novosti Auto{op Skrivena kamera Bulevar Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju Novosti 16.10 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 19.30 Monitor 20.00 Sponzoru{e, serija 21.00 Folk talenti Renomea 22.20 Loto 22.30 Pregled dana 23.00 Svijet Renomea 0.10 Rezervisan termin 0.30 Astro~et 2.50 Satelitski program

An|elina qubavnica Fajnsa, Milera i Xegera
Yeni Pol, autor nove kwige “Brad Pitt and Ange li na Jo lie: The True Story“, koja }e us ko ro bi ti objavqena, tvrdi da je An |e li na bila qubavnica Ralfa Fajnsa i Yoni ja Li ja Milera u vrijeme kad je upoznala Breda. Lijepa glumica navodno nije odoqela ni ~a rima starog {armera Mika Yegera, sa kojim se spetqala 1997, kada se pojavila u wegovom spotu “Anybody Seen My Baby“. Mik je u to vrijeme bio o`ewen Yeri Hol. S wim je, tvrdi autor kwige, ponovno bila 2003, kada su vi|eni zajedno u jednom hotelu u Bangkoku. Yeni je navodno provela posqedwih {est godina istra`uju}i sve o `ivotu para, razgovarala je sa qudima koji su im bliski, ukqu~uju}i i An|elininu pokojnu majku, sa kojom je glumica bila jako bliska. - Bred je rekao An|elini samo nekoli ko se dmi ca po sli je po ~et ka sni mawa filma “Gospodin i gospo|a Smit“ da je wegov brak sa Yenifer zavr{en u svakom pogledu, osim na papiru i da je tako ve} vi {e od go di nu - re kla je Yeni, koja je o tome razgovara la sa ne kim ko je do bro upu}en u detaqe wihove veze. Bred je tada priznao An|elini da su on i Yenifer samo dobri prijateqi i da ~ekaju pravi trenutak da slu`beno objave razvod. U kwizi tako|e pi{e da su Bred i An|elina planirali da imaju 13 djece, od kojih bi neka bila usvojena, a neka biolo{ka. Za razliku od dosada{wih pri~a, koje govore da je An|elina glavna u ve zi i da mal tre ti ra Breda, navodno je sada on taj ko ji odlu~uje o svemu. - Odnos mo }i u ve zi se pro mi je nio. An|elina je u po ~et ku “no si la pantalone“, ali sada ih no si Bred tvrdi Yeni Pol.

Luda planeta

U zatvor zbog sira
Robert Ferguson iz Kalifornije osu|en je na gotovo osam godina zatvora jer je u supermarketu ukrao sir. S obzirom na to da mu je to bio tre}i prestup, mogao je da dobije i kaznu do`ivotnog zatvora. Kazna je stroga zbog toga {to je Ferguson ve} imao kriminalni dosije, a i u zatvoru je zbog ranijih zlo~ina proveo 22 godine. Ferguson se “dobro izvukao“, s obzirom na to da je zahvaquju}i psihijatrijskom nalazu dobio ne{to mawe od osam godina zatvora.

An|elina Xoli i Bred Pit

Mi{evi u britanskom parlamentu
Gorwi dom britanskog parlamenta treba da donese va`nu odluku: da li da nabavi ma~ke da love mi{eve, koji su zaposjeli jednu od najznamenitijih zgrada u Britaniji. U parlament, koji se nalazi u zdawu poznatom kao Vestminsterska palata, uselili su se glodari, a ~lanovi Gorweg doma nisu sigurni {ta treba da urade. [ef administracije parlamenta odbacio je sugestiju da se nabave ma~ke, uz obja{wewe da bi mogle da pojedu otrov za mi{eve ili da lutaju po zgradi i ometaju qude u poslovima.

Ralf Fajns

Sofija Vergara u providnoj haqini
Na zabavi povodom snimawa serije “Modern family“ glumica Sofija Vergara zabqesnula je na crvenom tepihu. Prelijepa Kolumbijka obukla je poluprovidnu preusku haqinu, kojom je istakla svoje zavidne obline. Uprkos tome {to je ve} debelo zagazila u ~etvrtu deceniju, 38godi{wa latino qepotica Sofija Vergara svojim izgledom i daqe oduzima dah. Tako su i na crve nom te pi hu sve o~i bi le uprte u prelijepu Kolumbijku. U uskoj ve~erwoj haqini do izra`aja su do{le wene zavidne obline, bujni dekolte i zamamni bokovi. Haqina je bila toliko uska i providna da se ispod we jasno vidio glumi~in pupak, dok se rub od ga}ica jedva nazirao. Tako se na prvu ~inilo da ih uop {te ne ma, ali pod ja kim svjetlima reflektora ipak se vidjelo da nosi tange. Iako su obline bile u prvom planu, bilo je nemogu}e ne primijetiti Sofijin o~aravaju}i osmijeh i prekrasno lice.

Alkohol bez mamurluka
Kiseonikom oboga}ena alkoholna pi}a mogla bi br`e da otrijezne pojedince i da smawe nuspojave acetaldehida, bez zna~ajnih razlika u efektima alkohola. Nova studija korejskih nau~nika pokazuje da bi pove}awe koncentracije otopqenog kiseonika u alkoholu moglo da pomogne u smawewu nuspojava i nesre}a povezanih sa alkoholom.

NEKAD BILO...
Kraqevska operska ku}a “Kovent garden“ u Londonu uni{tena je u po`aru na dana{wi dan 1856. godine. Ona se nalazi u sredi{tu Londona, pored Kovent garden pijace. Dana{wa zgrada je tre}a po redu na tom polo`aju; datira iz 1858, mada je bila pro{irena i renovirana 1990-ih. Kraqevska operska ku}a mo`e da primi 2.268 qudi. London kao grad ozna~avaju kao pravo mjesto za sve qubiteqe pozori{ta. Gotovo nijedna pozori{na scena ne mo`e da se poredi sa onom u Londonu, zbog svoje raznovrsnosti. Pozori{ta se nalaze svuda u gradu, najve}i broj je koncentrisan oko Pikadilija, u ^ering Krosu i Kovent gardenu. Na scenama su uglavnom mjuzikli, od poznatih svjetskih naslova poput: “Jadnici“, “Moje pjesme, moji snovi“, “^ikago“, “Bili Eliot“, do nekih mawe zvu~nih imena.

POSQEDWA
Rej~el Makadams u filmu Vudija Alena
Kanadska glumica Rej~el Makadams igra}e sa Ovenom Vilsonom i Marion Korijar u novom filmu Vudija Alena, koji jo{ nema naziv. Zaplet filma, koji }e se snimati na qeto, ~uva se u tajnosti, a poznato je samo da }e se radwa de{avati u Francuskoj, objavio je “Holivud riporter“. Rej~el Makadams igra u filmu “[erlok Holms“ Gaja Ri~ija, a anga`ovana je i u novom filmu Terensa Malika, u kojem }e joj partneri biti Kristijan Bejl, Havijer Bardem i Olga Kirilenko. Snimawe tog filma po~e}e ove godine. Glumica, poznata iz filmova “Opasne djevojke“ i “Biqe`nica“, u oktobru }e se pojaviti na velikom ekranu u filmu “Morning Glory“, u kojem joj je partner Harison Ford.

Po`ar u “Kovent gardenu“