1) Projekcija predmeta u sredini,izmedju oka crtaca I predmeta crtanja predstavlja: • Americki raspored projekcija 2) Pri izboru polozaja

predmeta za glavni pogled A treba, voditi racuna da : • Da se maksimalno smanji broj potrebnih pogleda 3) Kod potpunog poprecnog preseka: • Potrebno je oznaciti trag ravni secenja 4) Kod paralelnog kotiranja: • Kote se daju u odnosu na jednu povrsinu predmeta koja se zove baza kotiranja. 5) Pomocne kotne linije: • Ne mogu polaziti od isprekidanih linija 6) Kota 2/45˚predstavlja: • Kotu oborene ivice (skosenja) 7) Kota R25 predstavlja: • Poluprecnik kruznice, kada je nacrtana polovina kruznice ili manja od polovine, 8) Kota SR18 predstavlja: • Kotu polovine kugle ili dela kugle manjeg od njene polovine.

9)

Stvarna mera je: • Ona mera koja je ustanovljena merenjem izradjenog predmeta 10) Dobra mera je: • Ona granicna mera koja se dobija prva pri obradi rezanjem

11) Za kotu 100H8 dobra mera je: • 100,00 12) Za kotu 60h7 dobra mera je: • 60,00 13) Korektno oznaceno naleganje je: •100H7m6 14) Naleganje 50 S7/h6 je: • Cvrsto 15) Cvrsto naleganje karakterisu: •Preklopi 16) Sistem naleganja sa zajednickom spoljasnjom merom: • Predstavlja sistematizovani skup tolerancijskih polja rupe (od A do Z) sa zajednickim tolerancijskim poljem osovine h) 17) Kota na crtezu pored koje nema informacije o tolerancijama je: • Tolerisana kao slobodna mera 18) Simbolom se definise: • Ravnost 19) Simbolom se definise: • Kruznost 20) Oznaka Rmax definise: • Najvecu visinu neravnina