Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

ISSN 1840-0671 Broj 4 - Strana 111

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA MOSTARA
III
PREGLED SADRŽAJA USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 90. PRESUDA broj :U-31/06 od 21.03.2007.godine ...................................................................... 113

Broj

4

Godina

Mostar, 21. svibnja 2007.

hrvatski jezik

GRADSKO VIJEĆE
91. ODLUKA o kupovini nekretnine stečajnog dužnika J.P. „PARKOVI“ Mostar u naravi zemljište „Vrtlarija Bare“ označeno kao k.č. 340/01 ................................................... 117 92. ZAKLJUČAK o planiranju izdvajanja sredstava u Proračunu Grada Mostara za 2008. godinu ......................................................................................................................................... 118 93. ODLUKA o osnivanju Kulturnog centra Grada Mostara spajanje ustanova ..................... 118 94. ODLUKA o prestanku rada ustanove „Centar za kulturu“ Mostar ...................................... 122 95. ODLUKA o prestanku rada Javne ustanove „Dom kulture“ Blagaj Mostar ....................... 122 96. ODLUKA o prestanku rada „Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar“ Mostar ... 122 97. ODLUKA o prestanku „Javne ustanove Kulturni centar Mostar-Sjever“ Mostar ............. 123 98. ZAKLJUČAK ............................................................................................................................ 123 99. ODLUKA o usvajanju Izvješća o utrošku proračunskih sredstava Grada Mostara za period od 01.01.2006.-31.12.2006.godine ................................................................................. 124 100. PRORAČUN Grada Mostara za 2007.godinu ......................................................................... 143 101. ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Mostara za 2007.godinu ........................................ 170 102. ODLUKA o predlaganju predstavnika Gradskog vijeća Grada Mostara u Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga Liste prioriteta za dodjelu stanova na korištenje u naselju „Buffer“ u Mostaru ..................................................................................................................................... 172 103. RJEŠENJE o imenovanju stručnog povjerenstva .................................................................. 172 104. ODLUKA o ustanovljenju Povjerenstva za dodjelu koncesije Grada Mostara .................. 173 105. ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje kandidata za članove Povjerenstva za dodjelu koncesija Grada Mostara i imenovanju Povjerenstva za provodbu postupka ...................................................................................................................................... 176 106. ODLUKA o davanju suglasnosti za promet nedovršenim objektom .................................. 176 107. ODLUKA o davanju suglasnosti za promet nedovršenim objektom .................................. 177 108. RJEŠENJE .................................................................................................................................. 177 109. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 178 110. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 179 111. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 180 112. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 180 113. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 181

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 112

114. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 182 115. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 183 116. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 184 117. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 184 118. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 185 119. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 186 120. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 187 121. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 187 122. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 188 123. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 188 124. RJEŠENJE ................................................................................................................................. 189 125. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta .. 189 126. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta .. 190 127. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta .. 190 128. ODLUKA o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina (Pročišćeni tekst) .......... 191 GRADONAČELNIK 129. ODLUKA o osnivanju Službe za podršku biznisu u Gradu Mostaru ................................... 195

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 113

ustavni sud federacije bosne i hercegovine 90

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Premijera Hercegovačkoneretvanskog kantona za ocjenu ustavnosti članka 16., članka 17. st. 1. i 2., čl. 23. i 24., članka 38. stavak 1. i članka 44. Statuta Grada Mostara, na temelju članka IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici održanoj 20. i 21.3.2007. godine, donio je Presudu 1. Utvrđuje se da je članak 44. st. 1. i 3. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) u nesuglasnosti s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 2. Utvrđuje se da članak 16., članak 17. st. 1. i 2., čl. 23. i 24., članak 38. stavak 1. i članak 44. st. 2., 4., 5. i 6. nisu u nesuglasnosti s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 3. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Gradskom službenom glasniku Grada Mostara“. Obrazloženje Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), podnio je 6.11.2006. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za ocjenu ustavnosti članka 16., članka 17. st. 1. i 2., čl. 23. i 24., članka 38. stavak 1. i članka 44. Statuta Grada Mostara (u daljnjem tekstu: Statut), navodeći da iste odredbe nisu sukladne s člankom II.2. stavak 1. toč.c) i d), člankom II.2. stavak 2. točka b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Kao razlog za navedenu tvrdnju navodi „nametnute“ odredbe članka 16. i članka 17. stavak 2., Statuta kojima je utvrđena nacionalna zastupljenost svakog konstitutivnog naroda i limitiran minimalni i maksimalni broj izbora vijećnika iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih

u Gradskom vijeću Grada Mostara, smatrajući da se na taj način ograničava pravo izbora pojedinim narodima. Za izbor vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara, kako to navodi podnositelj zahtjeva, utvrđene su dvije liste i to gradska lista i lista šest gradskih područja, koje se teritorijalno poklapaju s bivšim općinama, dok članak 17. stavak 1. Statuta propisuje, da se u svakom gradskom području biraju po tri vijećnika, a preostalih 17 s gradske liste. Tako koncipirana odredba krši zagarantirano ljudsko pravo propisano u članku II Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, da svi građani imaju pravo da biraju i da budu birani. Kao primjer nejednakosti istaknuti su građani iz tzv. Centralne zone Grada Mostara, koja ne pripada ni jednom gradskom području. Oni glasuju samo za vijećnike s gradske liste, a nemaju pravo da biraju niti da budu izabrani s lista gradskih područja. Kao posebice ograničavajući faktor aktivnog i pasivnog biračkog prava ističe se odredba Statuta koja propisuje izbor po tri vijećnika u Gradsko vijeće Grada Mostara iz šest gradskih područja, kada se zna da gradsko područje Mostar Jugozapad ima oko 27.000 registriranih birača, a gradsko područje Mostar-Jugoistok oko 4.000 registriranih birača, pa proizilazi da za jedan mandat u Gradskom vijeću grada Mostara u jednom gradskom području treba sakupiti 9.000 glasova, a u drugom gradskom području svega 1.300 glasova. Podnositelj zahtjeva nadalje smatra, da su odredbe čl. 23. i 24. Statuta koje propisuju formiranje klubova konstitutivnih naroda u Gradskom vijeću Grada Mostara, suprotne Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno ustavnom načelu, da su sve osobe jednake pred zakonom, iz razloga što ni jedna jedinica lokalne samouprave na području Bosne i Hercegovine nema takav propis. Također, mišljenja je, da je neustavan i članak 38. stavak 1. Statuta, koji propisuje formiranje povjerenstava za svako gradsko područje, osim Centralne zone Grada Mostara u koje ulaze po tri vijećnika s teritorija relevantnog gradskog područja, a koji su izabrani sukladno članku 17. stavak 1. Statuta. Kad je u pitanju odredba članka 44. Statuta kojom je regulirano, da gradonačelnika biraju izabrani vijećnici Gradskog vijeća Grada Mostara, podnositelj zahtjeva ističe da je navedena odredba neustavna, iz razloga što se u svim jedinicama lokalne samouprave na području Federacije Bosne i Hercegovine izbor načelnika odnosno gradonačelnika vrši neposredno na lokalnim izborima, pa je navedena odredba

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 114

Statuta suprotna članku II. 2. stavak 1. točka c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Podnositelj zahtjeva je posebice naglasio da je Statut donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu temeljem svojih ovlasti, i djelovao kao vlast Bosne i Hercegovine, odnosno kao Gradsko vijeće Grada Mostara, pa smatra, da Ustavni sud Federacije može cijeniti ustavnost navedenih odredaba Statuta. Na temelju svega navedenog predlaže da Ustavni sud Federacije donese odluku kojom će se utvrditi da navedene odredbe Statuta nisu sukladne Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Sukladno članku 39. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije je 17.11.2006. godine, zatražio odgovor od Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kao donositelja Statuta, i Gradskog vijeća Grada Mostara, da se izjasne o navodima podnositelja zahtjeva. U ostavljenom roku odgovor na zahtjev dostavljen je od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu u kojem se navodi, da Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu ne može intervenirati u svojstvu stranke u postupku, jer to ne bi bilo sukladno s prirodom njegovih ovlasti koje proizlaze iz Aneksa 10. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te relevantnih deklaracija Vijeća za implementaciju mira i rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Kako je Statut donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu supstituirajući Gradsko vijeće Grada Mostara, u pismu se navodi, da je Gradsko vijeće aktivno legitimirano da djeluje kao strana u postupku, ali, da od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu postoji spremnost da se Ustavnom sudu Federacije pomogne u svojstvu prijatelja Suda. U tom smislu Ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu je 23.2.2007. godine i dostavio očitovanje za osporavane odredbe Statuta. U dopisu se navodi da odredbe čl. 16., 17. i 38. Statuta ne krše politička prava građana Mostara koja su propisana Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine „da biraju i da budu birani“ članak II. 2. (2) (b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i instrumentima za zaštitu ljudskih prava uvrštenih u Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. U ovim slučajevima radi se o materiji koja je regulirana

Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, i da pitanja koja se odnose na modalitete izbora u Gradu Mostaru su u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine kako je to utvrđeno u Amandmanu CI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga ova materija ne spada u jurisdikciju Ustavnog suda Federacije iz razloga što je Ustavni sud Federacije u svom ranijem predmetu broj: U-11/98 od 16.7.1998. godine donio Presudu i utvrdio, da „imajući u vidu Amandman I na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona u kojem je navedeno da Centralna zona nije općina i da Gradsko vijeće Grada Mostara čine vijećnici iz svake općine, ne znači da su građanima Centralne zone uskraćena zagarantirana politička prava da sudjeluju u javnim poslovima, da imaju jednak pristup javnim službama, da biraju i da budu birani kako je to propisano člankom II 2 (2) b Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, jer građani mogu ostvarivati svoja glasačka i druga prava putem jedne od šest općina s kojom su povezani“. Nadalje, u odgovoru se navodi, da u konkretnom slučaju nisu prekršene odredbe članka II.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, jer sporni čl. 16. i 17. Statuta reguliraju ista prava konstitutivnih naroda u Gradskom vijeću Grada Mostar na način kako je to regulirano u Odluci kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koju je donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, a koja je objavljena u „Službenom glasniku BiH broj: 4/04“. Iz tih razloga Ustavni sud Federacije nema nadležnosti da odlučuje o načinu izbora vijećnika u Gradu Mostaru, što znači, o ustavnosti Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U naprijed navedenom kontekstu treba promatrati i predložena rješenja u članku 38. Statuta. Kada je u pitanju osporavanje čl. 23. i 24. Statuta, u dopisu Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu se navodi, da je osnivanje klubova konstitutivnih naroda u Statutu ustavna obveza po članku VI. C. (5) i (6) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Amandmana CI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine), i neodvojivi je element za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda, a ti vitalni nacionalni interesi mogu biti zaštićeni samo ako su određeni u Statutu. Pravo na lokalnu samoupravu dopušta Gradu Mostaru da utvrdi pravila u svezi s klubovima političkih stranaka, a Ustav Federacije Bosne i Hercegovine izričito utvrđuje Grad Mostar kao jednu teritorijalnu jedinicu uprave i lokalne samouprave. Pored toga

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 115

se navodi, da isti članak propisuje da se postupak donošenja odluka određuje Statutom, a izuzetno od odredaba bilo kojeg zakona koji propisuje postupak glasovanja, Statutom se može odrediti poseban postupak glasovanja u Gradskom vijeću Grada Mostara za usvajanje određenih odluka. Kad je u pitanju osporavanje članka 44. Statuta, u dopisu se ističe da je člankom VI C.7 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano, da samo vijećnici izabrani u Gradsko vijeće Grada Mostara, mogu biti birani za gradonačelnika Grada Mostara. Prema istim odredbama, gradonačelnika bira i smjenjuje dvotrećinska većina izabranih vijećnika, pa je prema tome, odredba članka 44. Statuta sukladna Amandmanu CI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. U odgovoru na zahtjev, koje je dostavilo Gradsko vijeće Grada Mostara, 11.12.2006. godine i 5.3.2007. godine, predlaže se da sukladno članku 26. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije odbaci zahtjev zbog toga što nije nadležan za odlučivanje, da Gradsko vijeće Grada Mostara ne može biti stranka u postupku pred Ustavnim sudom Federacije u smislu članka 39. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, i da podnositelj zahtjeva nema aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva. U obrazloženju je istaknuto, da je Statut donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu na temelju svojih ovlasti iz članka V Aneksa 10. Sporazuma o provedbi civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, supstituirajući Gradsko vijeće, i da se on ne može mijenjati dok ga u istom sadržaju ne usvoji Gradsko vijeće Grada Mostara. Iznoseći navedenu tvrdnju, Gradsko vijeće Grada Mostara se pozvalo na dopis Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od 22.11.2006. godine koji je dostavilo u prilogu (ovaj dopis na koji se poziva Gradsko vijeće Grada Mostara odnosi se na dopis koji je dostavljen domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine podsjećajući ih da su sve odluke koje je on donio privremenog karaktera i da takvi zakoni i drugi akti moraju najprije biti u cijelosti usvojeni od strane relevantnih tijela i tek onda izmijenjeni). U odgovoru se nadalje navodi, da sukladno članku IV.C.3.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Statut ne može biti predmet

razmatranja bilo kojeg organa pa ni Ustavnog suda Federacije, jer on nije stvarno nadležan, niti je podnositelj zahtjeva ovlašten da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti iz razloga što to nije akt Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, nego je akt pojedinca i kao takav ne može proizvoditi nikakvo pravno djelovanje, pa smatraju da je Statut u cijelosti sukladan s Ustavom Hercegovačkoneretvanskog kantona i s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. U dopuni odgovora na zahtjev koji je dostavljen, Gradsko vijeće Grada Mostara poziva se na Presudu Ustavnog suda Federacije broj: U-11/98 od 8.7.98. godine, gdje je ovaj Sud već jedanput cijenio poseban način izbora i glasovanja građana koji žive u Centralnoj zoni Grada Mostara i utvrdio, da te odredbe nisu suprotne Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, te da je izborni postupak i formiranje klubova u Statutu regulirano sukladno Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, a izbor gradonačelnika sukladno Amandmanu CI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga navode, da je Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu donio niz odluka koje su prethodile donošenju Statuta i da su bivše gradske općine izgubile status jedinica lokalne samouprave i ako su se tome protivile, pa predlažu, da ako se utvrdi neustavnost dijela odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, da Sud utvrdi neustavnim u cijelosti doneseni paket promjena kojim su ukinute općine kao jedinice lokalne samouprave. U ovom predmetu održana je javna rasprava 20.3.2007. godine kojoj su nazočili punomoćnici podnositelja zahtjeva i predstavnici Gradskog vijeća Grada Mostara. Na javnoj raspravi, punomoćnici podnositelja zahtjeva u cijelosti su ostali kod podnesenog zahtjeva i istaknuli, da osporavaju status stranke u postupku Gradskom vijeću Grada Mostara, da je osporenim odredbama Statuta dovedeno u pitanje ostvarivanje nekih individualnih prava građana Mostara i kolektivnih prava naroda koji u njemu žive, a ta prava predviđena su u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Međunarodnom ugovoru o građanskim i političkim pravima i drugim međunarodnim aktima koji predstavljaju dodatak Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 116

Nadalje su naveli, da je spajanjem šest općina u jednu, Mostar postao jedina zajednica lokalne samouprave čijim građanima su nametnute takve norme ponašanja kakve nisu nametnute ni jednoj bosansko-hercegovačkoj općini. Predstavnici Gradskog vijeća Grada Mostara u cijelosti su ostali kod navoda iznesenih u odgovoru na zahtjev i istaknuli, da Gradsko vijeće nije razmatralo nametnuti Statut niti je od bilo kojega kluba postojala inicijativa da se Statut stavi na usvajanje, ali da se odredbe Statuta u cijelosti provode i primjenjuju. Prema odredbama Statuta izabran je predsjednik i zamjenici predsjednika Gradskog vijeća, a u Gradskom vijeću Grada Mostara zastupljeni su konstitutivni narodi i to 15 Hrvata, 15 Bošnjaka, 4 iz reda Srba i 1 iz reda Ostali. Nakon provedene javne rasprave, Ustavni sud Federacije je, krećući se u okviru postavljenog zahtjeva odlučio kao u izreci presude iz sljedećih razloga: U pogledu procesnih prigovora Gradskog vijeća Grada Mostara da Ustavni sud Federacije nije nadležan za ocjenu ustavnosti Statuta, da podnositelj zahtjeva nema aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva, i da Gradsko vijeće ne može biti stranka u postupku zbog toga što je Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu donio Statut, Ustavni sud Federacije je zauzeo stajalište: da je premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona ovlašten za podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti Statuta, da je stranka u ovom postupku Gradsko vijeće Grada Mostara, iz razloga što je Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu sukladno svojim ovlastima donio Statut supstituirajući domaću vlast, u konkretnom slučaju Gradsko vijeće Grada Mostara, pa je prema tome Ustavni sud Federacije nadležan za ocjenu ustavnosti Statuta. Ocjenjujući ustavnost osporenih odredaba Ustavni sud Federacije je utvrdio da je odredba članka 44. st. 1. i 3. Statuta, prema kojima na mjesto gradonačelnika mogu biti izabrani samo vijećnici izabrani u Gradsko vijeće Grada Mostara, u suprotnosti s odredbom stavka 7. članka VI.C. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Amandman CI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine), kojima je izričito određeno, da

svaki građanin Bosne i Hercegovine koji ispunjava uvjete za glasovanje u Gradu Mostaru može biti izabran za gradonačelnika Grada Mostara. Nasuprot tome, odredbe članka 44. st. 2., 4., 5. i 6. Statuta nisu u nesuglasnosti s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, jer je člankom VI.C.7) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Amandman CI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine), propisano da se gradonačelnik bira i smjenjuje dvotrećinskom većinom izabranih vijećnika, a postupak izbora i smjenjivanja detaljnije se određuje Statutom, što je u konkretnom slučaju na takav način i regulirano. Odredbe članka 16. i članka 17. stavak 2. Statuta, prema kojima je određeno da će od ukupno 35 članova Gradskog vijeća Grada Mostara u ovom organu biti najmanje 4 predstavnika svakog konstitutivnog naroda i jedan predstavnik iz reda ostalih, te da ni jedan od konstitutivnih naroda ne može imati više od 15 vijećnika, nisu u suprotnosti s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. One, naime, prema ocjeni Suda, ne samo da nisu diskriminirajuće i da ne narušavaju načelo ravnopravnosti, nego su, naprotiv, u funkciji osiguravanja ovih ustavnih načela. Osporenom odredbom članka 17. stavak 1. Statuta određeno je da se u šest gradskih područja bira ukupno 18 vijećnika (3 u svakom gradskom području), a da se preostalih 17 vijećnika bira s gradske liste koja obuhvaća cijelo područje Grada Mostara kao jedne izborne jedinice. Gradska područja odgovaraju područjima bivših gradskih općina (članak 7. Statuta koji zahtjevom podnositelja inače nije osporen). Ustavni sud Federacije je u tijeku postupka utvrdio da, pored ovih gradskih područja, u sastavu Grada Mostara postoji i tzv. Centralna zona koja je, izričito navedena u članku 56. stavak 4. Statuta. Iz izloženog proizilazi da glasači iz gradskih područja biraju vijećnike po dvije osnovice (u okviru svog gradskog područja i s gradske liste koja obuhvaća područje cijelog Grada Mostara), dok glasači s područja tzv. Centralne zone biraju samo vijećnike s navedene gradske liste. Ustavni sud Federacije smatra, da ovakav različit tretman birača nameće pitanje, da li je time narušeno načelo ravnopravnosti u ostvarivanju njihovog biračkog prava. Iz istih razloga ovo pitanje se nameće i u slučaju osporenog stavka 1. članka 38. Statuta, prema kome se za svako gradsko područje uspostavljaju povjerenstva za gradska područja

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 117

(koja imaju i određene nadležnosti), dok takvog povjerenstva nema za područje tzv. Centralne zone. Međutim, Ustavni sud Federacije smatra, da ne treba djelovati u odnosu na ove osporene odredbe Statuta, iz razloga što u Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 23/01, 7/2, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 24/06), postoje sadržinski iste odredbe (članak 19.4. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine). Radi se, znači, o važećem pravnom aktu više pravne snage čija je rješenja donositelj Statuta dužan da poštuje, a Ustavni sud Federacije nije nadležan da ocjenjuje ustavnost njegovih odredaba, jer je u pitanju zakon koji je donijela Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Pored toga, treba konstatirati i to, da je odredbom članka VI.C.4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Amandman CI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine) propisano, da su gradska područja izborne jedinice, da se Statutom određuje sastav Gradskog vijeća, a izborni postupak se regulira Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Statutom na način koji može odstupati od uvjeta propisanih u članku VI.A Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Podnositelj zahtjeva za ocjenu ustavnosti osporio je i pravnu valjanost odredaba članka 23. i članka 24. Statuta koje utvrđuju da se u Gradskom vijeću Grada Mostara formiraju klubovi konstitutivnih naroda, s obrazloženjem, da to narušava jednakost pred zakonom i konstatacijom da „ni jedna jedinica lokalne samouprave na području Federacije Bosne i Hercegovine nema takav propis“. Ustavni sud Federacije smatra, da je ovaj zahtjev neutemeljen, pošto je postojanje ovih klubova izričito predviđeno u stavku 6. članka VI.C. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Amandman CI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine). Uz to, ova ustavna odredba odnosi se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnih naroda u Gradu Mostaru, pa je postojanje takvih klubova u Gradskom vijeću Grada Mostara, uvjet za Ustavom predviđenu proceduru osiguravanja te zaštite. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije je odlučio kao u izreci ove presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio odlučujući u sastavu: prof.dr. Nedjeljko Milićević, predsjednik Suda, Sead Bahtijarević, mr. Mirko

Bošković, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović, Kata Senjak i prof.dr. Kasim Trnka, suci Suda. Presuda je donesena većinom glasova. Broj: U-31/06 21.3.2007. godine Predsjednik Ustavnog suda Federacije Sarajevo Bosne i Hercegovine Prof.dr. Nedjeljko Milićević _____________________________ GRADSKO VIJEĆE 91

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 4/04); članka 121. stavak 1. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj : 12/04 ); Informacija Javnog pravobranilaštva Grada Mostara, Posl.br. R 22/06 od 14.03.2007.godine, 04.04.2007.godine i 11.04.2007.godine; i na prijedlog Gradonačelnika Grada Mostara , Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi: odLuKu o kupovini nekretnine stečajnog dužnika J.P. „PARKOVI“ Mostara u naravi zemljište „Vrtlarija Bare“ označeno kao k.č. 340/01 Članak 1. Gradsko vijeće Grada Mostara donosi Odluku o kupovini nekretnine stečajnog dužnika J.P. „PARKOVI“ Mostar označene kao k.č. 340/01 k.o. Mostar , u naravi zemljište „Vrtlarija Bare“, za ponuđeni iznos u visini od 2.000.000,00 KM ( slovima: dvamiliona KM ). Članak 2. Sredstva za kupovinu nekretnine iz članka 1. ove Odluke ne mogu se osigurati iz proračunskih sredstava u 2007.godini , već će se ista planirati u Proračunu Grada Mostara za 2008.godinu .

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 118

Članak 3. Zadužuju se Gradonačelnik Grada Mostara i Javno pravobraniteljstvo Grada Mostara, da o ovoj Odluci Gradskog vijeća Grada Mostara obavjesti Općinski sud u Mostaru . Članak 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“ . Ur.Broj: 01-02-83/07 Mostar , 18.05.2007.godine

i ovog Zaključka osigura sredstva iz točke I ovog Zaključka u Proračunu Grada Mostara za 2008. godinu. iii Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“ . Ur.Broj: 01-02-84/07 Mostar , 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________ 93

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

92

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 4/04), članka 121. stavak 1. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj : 12/04 ) i Odluke Gradskog vijeća Grada Mostara broj 01-02-83/07 od 18.05.2007.godine , a na prijedlog gradonačelnika Grada Mostara , Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi: ZAKLJUČAK o planiranju izdvajanja sredstava u Proračunu Grada Mostara za 2008.godinu i U Proračunu Grada Mostara za 2008.godinu , a na osnovu Odluke Gradskog vijeća Grada Mostara broj : 01-02-83/07 od 18.05.2007.godine , potrebno je planirati izdvajanje 2.000.000,00 KM ( slovima: dvamiliona KM ) za kupovinu nekretnine stečajnog dužnika J.P. „PARKOVI“ Mostar označene kao k.č. 340/01 k.o. Mostar , u naravi zemljište „Vrtlarija Bare“. ii Zadužuje se gradonačelnika Grada Mostara da na osnovu Odluke Gradskog vijeća Grada Mostara broj : 01-02-83/07 od 18.05.2007.godine

Na temelju članka 3. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj 6/92, 8/93, 13/94), te članka 64. Zakona o lokalnoj samoupravi („Narodne novine Hercegovačkoneretvanske županije“, broj 4/00) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine donosi odLuKu o osnivanju Kulturnog centra Grada Mostara spajanje ustanova a) Temeljne odredbe Članak 1. (1) Grad Mostar (u daljem tekstu: Osnivač) ovom Odlukom osniva Kulturni centar Grada Mostara u cilju obavljanja djelatnosti iz oblasti kulture na području Mostara, kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa za Grad Mostar. (2) Ovom Odlukom utvrđuje se: naziv i sjedište Ustanove, njena djelatnost, organi upravljanja i rukovođenja, odredbe o općim aktima i sredstvima za rad, te odgovornosti za obveze u pravnom prometu. Članak 2. (1) U skladu sa odredbom iz prethodnog članka ove Odluke, uz suglasnost Osnivača, osniva

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 119

se Kulturni centar Grada Mostara koji nastaje spajanjem četiri (4) pravna subjekta - ustanova u jednu ustanovu zadržavajući programsku i jezičnu autonomiju. (2) Predmet spajanja ustanova iz stavka 1. ovog članka su ustanove kojima je Grad Mostar osnivač, i to kako slijedi: 1. „Centar za kulturu“ - Mostar, ul. Rade Bitange br. 13 – matični registarski broj subjekta upisa u sudski registar: 2-212. 2. Javna ustanova „Dom kulture“ Blagaj Mostar, Blagaj, ul. Branilaca Bosne b.b. – matični registarski broj subjekta upisa u sudski registar: 2-275. 3. „Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar“ - Mostar, ul. Trg hrvatskih velikana b.b. – matični registarski broj subjekta upisa u sudski registar: 2-108. 4. „Javna ustanova Kulturni centar MostarSjever“ - Mostar, ul. Potoci b.b. – matični registarski broj subjekta upisa u sudski registar: 2-273. b) Naziv ustanove Članak 3. (1) Ustanova koja se osniva ovom Odlukom poslovat će pod nazivom: „ KuLturni centar GRADA MOSTARA“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) (2) Skraćeni naziv Ustanove je: KuLturni CENTAR MOSTARA c) Sjedište Ustanove Članak 4. Sjedište Ustanove je u Mostaru na adresi ul. Trg hrvatskih velikana b.b. d) Djelatnost ustanove Članak 5. Djelatnost Ustanove je: 92.310 Umjetničko i literarno stvaralaštvo i reprodukcijsko izvođenje (reprodukcijska umjetnost) 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova

92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d. n. 80.421 Djelatnost glazbenih i drugih umjetničkih škola koje ne spadaju u redoviti školski sustav 80.422 Obrazovanje odraslih na drugom mjestu nespomenuto 92.130 Prikazivanje filmova 92.200 Radijska i televizijska djelatnost 92.400 Djelatnost novinskih agencija 92.511 Djelatnost knjižnica 92.610 Rad športskih objekata 74.400 Promidžba (reklama i propaganda) 55.400 Barovi 22.110 Izdavanje knjiga 22.120 Izdavanje novina 22.130 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija 22.150 Ostala izdavačka djelatnost e) Organizacione jedinice Članak 6. (1) Ustanova za obavljanje registrirane djelatnosti u svom sastavu ima 2 (dvije) unutarnje organizacione jedinice Ustanove koje obavljaju dio registrirane djelatnosti Ustanove, utvrđene Statutom Ustanove. (2) Unutarnje organizacione jedinice Ustanove se ne upisuju u sudski registar i nemaju svojstvo pravne osobe. (3) Unutarnje organizacione jedinice Ustanove imaju programsku samostalnost, u skladu s odredbama Statuta Ustanove. Članak 7. Unutarnje organizacione jedinice Ustanove: KULTURNI CENTAR GRADA MOSTARA Centar za kulturu Mostar, sa sjedištem u ul. Rade Bitange br. 13 Mostar KULTURNI CENTAR GRADA MOSTARA Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar, sa sjedištem u ul. Trg hrvatskih velikana b.b. Mostar f) Tijela Ustanove i upravljanje Ustanovom Članak 8. Tijela Ustanove su: 1. Upravno vijeće – upravlja Ustanovom

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 120

2. Ravnatelj - voditelj Ustanove 3. Stručno vijeće - stručno tijelo Ustanove 4. Nadzorno vijeće – tijelo kontrole. Članak 9. (1) Upravno vijeće sastoji se od 5 (pet) članova i čine ga: 3 (tri) člana - Grad Mostar 2 (dva) člana - stručni djelatnici Ustanove (2) Predsjednika i članove Upravnog vijeća Ustanove imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Mostara u postupku predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03). Članak 10. (1) Ustanovu vodi Ravnatelj. (2) Ravnatelj Ustanove je voditelj Ustanove koji je organizira, vodi rad i poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu, poduzima pravne radnje u ime i za račun Ustanove, zastupa Ustanovu u svim postupcima prema trećim osobama, te obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom Ustanove. (3) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove. Članak 11. (1) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnosti Gradonačelnika. (2) Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja i može se imenovati osoba koja ispunjava uvijete određene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Ustanove. (3) Mandat ravnatelja je 4 godine i može biti ponovno imenovan. Članak 12. (1) Stručno tijelo ustanove je Stručno vijeće (2) Sastav i osnivanje Stručnog vijeća Ustanove utvrdit će se Statutom Ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju. Članak 13. Stručno vijeće raspravlja i odlučuje: • O stručnim pitanjima rada Ustanove u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Ustanove; • Daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje i prijedloge u pogledu organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti

Članak 14. (1) Nadzorno vijeće Ustanove sastoji se od tri člana. (2) Predsjednika i članove Nadzornog vijeća imenuje i razrješava Gradonačelnik, s tim što će se jedan član imenovati iz reda stručnih radnika zaposlenih u Ustanovi. Članak 15. Nadzorno vijeće: - analizira izvještaje o poslovanju Ustanove, - u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, - pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga, te - izvještava Osnivača, Upravno vijeće i ravnatelja o rezultatima nadzora. g) Opći akti ustanove Članak 16. (1) Ustanova ima Statut kojim sukladno zakonu i ovom Odlukom pobliže određuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove. (2) Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Mostara (3)Ustanova donosi i druga akta u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove. h) Sredstva za rad i odgovornost za obveze u pravnom prometu ustanove Članak 17. (1) Temeljni kapital za osnivanje i početak rada Ustanove čine zatečeni temeljni kapital ustanova koje su predmet spajanja - novčana sredstva u iznosu od 9.701,51 KM (slovima: devettisućaisedamstotinajedna KM i pedesetijedan pfening). (2) Imovinu Ustanove čine pokretna i nepokretna imovina koja se u vrijeme donošenja ove Odluke nalaze na upravljanu kod ustanova kojima je Grad Mostar osnivač iz članka 2. ove Odluke. (3) Imovina, prava i obveze bit će preneseni Ustanovi do dana podnošenja prijave za upis osnivanja Ustanove u sudski registar, tako da Ustanova može njima trajno i slobodno raspolagati.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 121

(4) Imovinom, pravima i obvezama koji se u momentu upisa u sudski registar nalaze u unutarnjim organizacionim jedinicama raspolagati će isti, te će se evidencijski voditi u istim. Članak 18. Sredstva za obavljanje djelatnosti Ustanove osiguravaju se iz: • Proračuna Grada Mostara • ulaganja Grada Mostara • osnovne djelatnosti ustanove • uslužnih djelatnosti ustanove • drugih izvora sukladno zakonu i drugim propisima Članak 19. (1) Doznaka sredstva Ustanovi iz proračuna Grada Mostara, kao i ulaganja Grada Mostara ostvaruje se preko transakcijskog računa Ustanove. (2) Prihode koje ostvare pojedine unutarnje organizacione jedinice po osnovu osnovne i uslužne djelatnosti, te drugih izvora sukladno zakonu, ostvaruju se preko transakcijskog računa te unutarnje organizacione jedinice i ista raspolaže tim sredstvima, a koristiti će se za ulaganje u objekt i opremu. Članak 20. (1) Ustanova stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u sudski registar nadležnog suda u Mostaru. (2) U pravnom prometu Ustanova istupa samostalno i odgovara cjelokupnom svojom imovinom – potpuna odgovornost. (3) Osnivač je supsidijarno odgovoran za obveze Ustanove. Članak 21. (1) Sva pokretna i nepokretna imovina Ustanove je vlasništvo Grada Mostara. (2) Ustanova ne može otuđiti ili opteretiti imovinu u većem iznosu od 20.000,00 KM (slovima: dvadesettisuća KM) bez suglasnosti Osnivača. Članak 22. (1) Kulturni centar Grada Mostara je pravni slijednik ustanova: „Centar za kulturu“ - Mostar, Javna ustanova „Dom kulture“ Blagaj - Mostar, „Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar“ - Mostar i „Javna ustanova Kulturni centar MostarSjever“ - Mostar

(2) Kulturni centar Grada Mostara preuzima sva prava, obveze i odgovornost ustanova navedenih u stavku 1. ovog članka. i) Prijelazne i završne odredbe Članak 23. (1) Na osnovu ove Odluke izvršit će se upis novonastale Ustanove u sudski registar Županijskog suda u Mostaru. (2) Danom upisa u sudski registar novonastale Ustanove prestaju s radom i bit će brisane iz sudskog registra ustanove koje su predmet spajanja, i to: „Centar za kulturu“ - Mostar, Javna ustanova „Dom kulture“ Blagaj - Mostar, „Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar“ - Mostar i „Javna ustanova Kulturni centar Mostar-Sjever“ - Mostar Članak 24. (1) Do imenovanja organa rukovođenja na način određen odredbama članka 11. ove Odluke, Ustanovu će predstavljati i zastupati privremeni ravnatelj Ustanove. (2) Privremenog ravnatelja Ustanove imenuje Gradonačelnik Grada Mostara. Članak 25. Osoba iz prethodnog članka ove Odluke predstavljati će i zastupati Ustanovu sa ovlaštenjima i odgovornostima organa rukovođenja. Članak 26. Ovlašćuje se Gradonačelnik da imenuje privremeno Upravno vijeće Ustanove sukladno članku 9. ove Odluke, te raspiše natječaj za imenovanje Upravnog vijeća Ustanove. Članak 27. Upravno vijeće Ustanove dužno je donijeti Statut Ustanove u roku od 30 dana nakon svog imenovanja. Članak 28. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-86/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 122

94

Na temelju članka 52. stavak 1. točka 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj 6/92, 8/93, 13/94), te članka 64. Zakona o lokalnoj samoupravi („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj 4/00) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine donosi odLuKu o prestanku rada ustanove „Centar za kulturu“ - Mostar Članak 1. (1) Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara o spajanju ustanova iz oblasti kulture u jednu ustanovu, osniva se nova ustanova „Kulturni centar Grada Mostara“ Mostar. (2) Danom upisa nove Ustanove u sudski registar koji se vodi kod nadležnog suda u Mostaru, prestaje sa radom „Centar za kulturu“ - Mostar, ul. Rade Bitange br. 13 – matični registarski broj subjekta upisa u sudski registar: 2-212 Članak 2. Na temelju ove Odluke izvršit će se, u sudskom registru koji se vodi kod nadležnog suda u Mostaru, brisanje ustanove „Centar za kulturu“ - Mostar. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-87/07 Mostar, 18.05.2007.godine

novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj 4/00) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine donosi odLuKu o prestanku rada Javne ustanove „Dom kulture“ Blagaj - Mostar Članak 1. (1) Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara o spajanju ustanova iz oblasti kulture u jednu ustanovu, osniva se nova ustanova „Kulturni centar Grada Mostara2 Mostar. (2) Danom upisa nove Ustanove u sudski registar koji se vodi kod nadležnog suda u Mostaru, prestaje sa radom Javna ustanova „Dom kulture“ Blagaj - Mostar, Blagaj, ul. Branilaca Bosne b.b. – matični registarski broj subjekta upisa u sudski registar: 2-275 Članak 2. Na temelju ove Odluke izvršit će se, u sudskom registru koji se vodi kod nadležnog suda u Mostaru, brisanje Javne ustanove „Dom kulture“ Blagaj - Mostar. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-88/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

96

95

Na temelju članka 52. stavak 1. točka 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj 6/92, 8/93, 13/94), te članka 64. Zakona o lokalnoj samoupravi („Narodne

Na temelju članka 52. stavak 1. točka 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj 6/92, 8/93, 13/94), te članka 64. Zakona o lokalnoj samoupravi („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj 4/00) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine donosi

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 123

odLuKu o prestanku rada ustanove „Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar“ - Mostar

Članak 1. (1) Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara o spajanju ustanova iz oblasti kulture u jednu ustanovu, osniva se nova ustanova „Kulturni centar Grada Mostara“ Mostar. (2) Danom upisa nove Ustanove u sudski registar koji se vodi kod nadležnog suda u Mostaru, prestaje sa radom „Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar“ - Mostar, ul. Trg hrvatskih velikana b.b. – matični registarski broj subjekta upisa u sudski registar: 2-108 Članak 2. Na temelju ove Odluke izvršit će se, u sudskom registru koji se vodi kod nadležnog suda u Mostaru, brisanje ustanove „Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar“ - Mostar. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-89/07 Mostar, 18.05.2007.godine

Članak 1. (1) Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara o spajanju ustanova iz oblasti kulture u jednu ustanovu, osniva se nova ustanova „Kulturni centar Grada Mostara“ Mostar. (2) Danom upisa nove Ustanove u sudski registar koji se vodi kod nadležnog suda u Mostaru, prestaje sa radom „Javna ustanova Kulturni centar Mostar-Sjever“ - Mostar, ul. Potoci b.b. – matični registarski broj subjekta upisa u sudski registar: 2-273. Članak 2. Na temelju ove Odluke izvršit će se, u sudskom registru koji se vodi kod nadležnog suda u Mostaru, brisanje „Javne ustanove Kulturni centar Mostar-Sjever“ - Mostar. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-90/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

98

97

Na temelju članka 52. stavak 1. točka 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj 6/92, 8/93, 13/94), te članka 64. Zakona o lokalnoj samoupravi („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj 4/00) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine donosi odLuKu o prestanku rada „Javne ustanove Kulturni centar Mostar-Sjever“ - Mostar

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 4/04) i članka 121. stavak 1. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj : 12/04 ) , na prijedlog Gradonačelnika Grada Mostara , Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi: ZAKLJUČAK i U cilju privremenog usklađivanja plaća, do konačnog raspoređivanja namještenika Gradske uprave, amandmanski se u Proračun Grada Mostara za 2007.godinu osiguravaju sredstva u iznosu od 450.000,00 KM za isplatu razlika plaća za namještenike koji imaju manju plaću (zbog neujednačavanja koeficijenta za obračun

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 124

plača bivših gradskih općina), od iznosa koji bi imali da je izvršeno raspoređivanje po usvojenoj sistematizaciji. ii Zadužuje se Gradonačelnika Grada Mostara da za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Mostara pripremi Odluku o načinu usklađivanja plaća . iii Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“ . Ur.Broj: 01-02-91/07 Mostar , 18.05.2007.godine

(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 4/04) i članka 121. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj : 12/04) , Gradsko vijeće Grada Mostara , na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine, donijelo je odLuKu o usvajanju Izvješća o utrošku proračunskih sredstava Grada Mostara za period od 01.01.2006.-31.12.2006.godinu i Usvaja se Izvješće o utrošku proračunskih sredstava Grada Mostara za period od 01.01.2006.31.12.2006.godine , koji je sastavni dio ove Odluke . ii Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“ . Ur.Broj: 01-02-92/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

99

Na temelju članka 18. stavak 2. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Mostara za 2006. godinu („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 6/06), članka 52. stavak 1. Statuta Grada Mostara

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r.

_____________________________ Temeljem članka 73. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“ Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 19/06), članka 33. stavak 2. točka c. Statuta Grada Mostara (“Gradski službeni glasnik Grada Mostara” broj:4/04), gradonačelnik Grada Mostara , Gradskom vijeću Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine podnio je: IZVJEŠĆE o utrošku proračunskih sredstava Grada Mostara za period od 01.01.2006. - 31.12. 2006. godine I. OPĆI DIO A. PRIHODI:
Ek.kod

Prihodi

rebaLans za 2006. 27.690.000 11.210.000 750.000

Izvršenje proračuna za period od 01.01.31.12.2006. 29.001.360 11.796.286 678.680

Indeks

710000

1. PoreZni Prihodi direKtni PoreZi

105 105 90

711100

PoreZ na dobit Pojedinaca

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 125

711111 711113 711114 711115

Porez na dobit od privredne i prof. djelatnosti Porez na osnovu autorskih honorara Porez na ukupan prihod od fizičkih lica Porez na prihod od imovine i imovinskih prava POREZ NA PLAĆU I RADNU snagu

280.000 130.000 160.000 180.000 6.400.000 4.260.000 2.140.000 4.060.000 150.000 40.000 3.190.000 680.000 16.030.000 2.980.000 12.000.000 1.050.000 450.000 450.000 12.372.916 8.928.294 4.000.000 4.252.294

279.054 136.540 70.135 192.951 6.933.935 4.422.485 2.511.450 4.183.671 194.783 23.479 3.260.067 705.342 16.725.862 2.614.139 13.057.073 1.054.650 479.212 479.212 13.434.822 10.282.575 4.013.211 5.564.168

100 105 44 107 108 104 117 103 130 59 102 104 104 88 109 100 106 106 109 115 100 131

713000 713111 713113 714000 714111 714121 714131 714191 717000 715000

Porez na plaću i druga osobna primanja Porez na dodana primanja POREZ NA IMOVINU Porez na imovinu Porez na naslijeđe Porez na promet nekretnina Porez na vozila neiZravni PoreZi Dom. Porez na proizvode i usluge po propisima do 31.12.2005.god. Prihod od neizravnih poreza (717121+717141) Prihodi od neizravnih. poreza koji pripad. Direkcijama za putove ostaLi PoreZi

717100

717131 719000 719115

Porez za skrb od prirodnih i drugih nepogoda 2. NEPOREZNI PRIHODI 2.1. PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVN.

720000

721000 721112 721100 811000

Naknade od elektroprivrednih poduzeća Naknade za građevno zemljište i kapitalni prihodi po gradskim područjima Naknade za građevno zemljište SJEVER

550.000 62.094

430.708 69.997

78 113

811000

Kapitalni grant J.P. Vod. Pod. Sliv. Jadranskog mora

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 126

Naknade za građevno zemljište - STARI GRAD
811000 811000

450.000

501.307 45.757

111

Kapitalni grant J.P. Vod. Pod. Sliv. Jadranskog mora Kapitalni grant HNŽ Naknade za građevno zemljište JUGOISTOK Naknade za građevno zemljište - JUG 60.000 180.000 450.000 90.000 77.000 900.000

60.000 112.782 404.934 180.000 77.000 1.434.611 105.000

100 63 90 200 100 159

811000 811000

Kapitalni grant J.P. Vod. Pod. Sliv. Jadranskog mora Kapitalni grant HNŽ Naknade za građevno zemljište JUGOZAPAD

811000 811000

Kapitalni grant J.P. Vod. Pod. Sliv. Jadranskog mora Direkcija za putove FBiH Naknade za građevno zemljište ZAPAD Naknade za građevno zemljište - GRAD 500.000 350.000 583.200

500.000 672.177 963.895 6.000

100 192 165

811000 721191 721122

Kapitalni grant J.P. Vod. Pod. Sliv. Jadranskog mora Kamata od imovinskih računa Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora Prihodi od privatizacije (prodaje nekretnina) Prihodi od kamata za depozite u banci 2.2. PRISTOJBE OD JAVNIH usLuga 11.000 610.000 30.000 25.000 3.434.622 880.000 520.000 145.000 35.000 350.000 120.000 170.000 30.000

9.747 638.627 19.235 37.587 3.143.853 796.934 488.529 142.181 21.335 192.385 44.255 269.203 36.560

89 105 64 150 92 91 94 98 61 55 37 158 122

721614 721211 722000 722131 722321 722321 722431 722432 722433 722438

Administrativne pristojbe Komunalne pristojbe Komunalne naknade od pijaca Općinske naknade Naknade za osiguranje od požara Naknade po osnovu zauzim. javnih površina Tehnički prijemi Povjerenstvo za procjenu nekretnina

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 127

722439 722530 722531

Komunalne naknade i ostale općinske naknade Pristojbe za prometnice Naknade za korištenje prometnica za vozila pravnih lica Naknade za korištenje prometnica za vozila fizičkih lica Prihodi od pružanja javnih usluga

500.000 490.000 130.000 360.000 194.622 160.000 8.622 23.000 3.000 10.000 10.000 180.000 70.000 110.000 79.360 30.000 9.360 40.000 40.322.276 603.000 4.736.049 2.323.640 1.836.878 113.825

418.560 541.508 156.269 385.239 192.403 158.985 5.665 23.650 4.103 8.394 8.394 770.486 49.486 721.000 36.661 27.301 9.360

84 111 120 107 99 99 66 103 137 84 84 428 71 655 46 91 100

722532 722600 722611

Prihod od pružanja usluga građanimakatastar (722515,722516,722621) Prihod od pružanja usluga - “Službeni glasnik” Prihod od javnog nadmetanja Uplaćene refundacije i refundacije bolovanja iz ranijih godina 2.3. NOVČANE KAZNE

722631 722636 722761 723000 723131 730000 731111 732110 811000 811100

Novčane kazne po općinskim propisima 3. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) Primljeni grantovi iz inozemstva Primljeni grantovi od ostalih nivoa vlasti 4.KAPITALNI PRIHODI Primici od prodaje stalnih sredstava Kapitalni grant od Županije- Parter Dom zdravlja Kapitalni grant od Federacije-vodovod Željuša UKUPNI PRIHOD TEKUĆEG PERIODA 1+2+3+4

43.243.329 603.000 4.736.049 2.323.640 1.836.878 113.825

107 100 100 100 100 100

811112

Primici preneseni od prodaje zgrade hotel “Neretva” NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2005. godine Višak neutrošenih prihoda - za tekuće izdatke Višak prihoda od imovine- Naknade za građevno zemljište Gradsko područje - SJEVER

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 128

Gradsko područje - STARI GRAD Gradsko područje - JUGOISTOK Gradsko područje - JUG Gradsko područje - JUGOZAPAD Gradsko područje - ZAPAD Gradsko područje - GRAD Višak prihoda po osnovu Naknade od prometnica Parter “Borovo”(donacija prethodnih godina) UKUPNO RASPOLOŽIVA sredstva
b. rashodi

705 -7.368 96.572 964.995 232.780 435.369 575.531 19.465 45.680.790

705 -7.368 96.572 964.995 232.780 435.369 575.531 19.465 48.601.843

100 100 100 100 100 100 100 100 106

Članak 2.

Ek. Kod

ii. rashodi

Izvršenje proračuna rebaLans za period za 2006. od 01.01.31.12.2006.

Indeks

1. TEKUĆI IZDACI
611000 611100 611200 611240 612000 612100 613000 613100 613200 613300 613320 613400 613500 613600 613700

Bruto plaće i naknade Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Naknade za rad vijećnika, tijela i povjerenstvo Gradskog vijeća Doprinos poslodavca Doprinos poslodavca Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Izrada staze u Pravoslavnom groblju Nabavka materijala Izdaci za usluge prijevoza, goriva i registracije vozila Unajmljivanje imovine i opreme Izdaci za tekuće održavanje

10.407.696 7.948.600 2.130.796 328.300 872.000 872.000 10.022.605 89.000 187.000 3.860.971 20.000 279.198 142.200 160.000 1.673.876

10.026.365 7.754.134 1.931.533 340.698 862.369 862.369 9.850.595 84.370 165.559 3.900.418 20.000 279.888 120.848 163.138 1.555.445

96 98 91 104 99 99 98 95 89 101 100 100 85 102 93

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 129

613800 613900 613960 613990 614000 614100

Izdaci za osiguranje i bankarske usluge Ugovorene usluge Zatezne kamate i troškovi spora Troškovi inspekcijskog izvršenja Tekući grantovi Grantovi drugim nivoima vlasti Transferi za izbore Transfer za predškolski odgoj Transfer za osnovno obrazovanje Manifestacije iz oblasti nauke Transfer za šport Transferi za ustanove socijalne i zdravstvene skrbi Agencija za sanaciju rudnika Vihovići

42.000 758.360 2.800.000 10.000 9.840.010 5.058.570 100.000 1.138.450 1.796.500 10.000 606.900 1.266.720 140.000 702.000 25.000 40.000 120.000 65.000 147.000 200.000 35.000 70.000 3.929.440 300.000 1.684.800 275.000 81.600 132.800 35.200 232.000

42.122 756.036 2.757.046 5.725 9.708.287 5.090.440 100.000 1.139.254 1.826.957 10.000 607.399 1.266.830 140.000 655.558 15.500 37.200 95.500 65.720 144.997 200.000 30.428 66.213 3.812.289 297.005 1.680.980 268.628 81.604 132.800 35.200 228.000

100 100 98 57 99 101 100 100 102 100 100 100 100 93 62 93 80 101 99 100 87 95 97 99 100 98 100 100 100 98

614200

Grantovi pojedincima Novčana pomoć pojedincima Pomoć za liječenje Stipendije studentima i učenicima Alternativni smještaj Subvencije građanima za komunalne usluge Opravka braniteljskih kuća Ostale pomoći pojedincima Priključak na vodovod Željuša za povratnike

614300

Grantovi neprofitnim udrugama Grantovi za političke partije Grantovi neprofitnim udrugama-kultura Manifestacije iz oblasti kulture Grantovi nevladinim udrugama -za kulturu Grantovi nevladinim udrugama. -za socijalnu skrb Grantovi za ostale neprofitne udruge Grantovi za neprofit udruge proistekle iz rata

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 130

Grantovi za neprofitne udruge - “za projekte” Grantovi za organiziranje sajmova Biznis servis centar Poslovni inkubator REDAH Sredstva za poticaj razvoja malog gospodarstva Grantovi za UNESCO - projekt svjetske baštine Grant za urbanističko planiranje Neizmirena dugovanja Urbing i Zavod za urbanističko planiranje Katastar Mjesna samouprava HTV-Mostar Jedinica za implementaciju Gimnazije Mostar
614400 614400 615000

200.000 14.000 15.000 10.000 30.000 30.000 40.000 151.600 243.000 440 8.000 426.000 20.000 100.000 50.000 99.940 789.000 3.071.371 845.760 270.000 1.489.811 465.800 500.000 35.602.622 4.719.654 4.252.294 30.000 50.000 150.000

200.000 14.000 13.037 10.000 30.000 30.000 22.311 121.500 196.573 440 6.959 426.000 17.252 100.000 50.000 99.940 496.492 2.948.297 845.760 275.330 1.361.407 465.800 500.662 34.493.007 4.088.439 3.652.916 6.750 50.000 150.000

100 100 87 100 100 100 56 80 81 100 87 100 86 100 100 100 63 96 100 102 91 100 100 97 87 86 23 100 100

Zračna luka Mostar Subvencije za BH Airlines Transfer za opremanje škola sa opremom za devetogodišnje obrazovanje Kapitalni transferi za sufinanciranje projekata Doznake nižim potrošačkim jedinicama Centar za socijalni rad Grada Mostara Javno pravobraniteljstvo Služba za vatrogastvo i civilnu skrb Agencija Stari grad

615000 680000

530000

Tekuća rezerva Ukupni tekući izdaci

820000 821000 821000 821000 821000

2.Kapitalni izdaci Kapitalni izdaci po gradskim područjima Jevrejski centar Projektna dokumentacija za stadion Završetak tribina za stadion u Vrapčićima

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 131

821000 821000

Kapitalni izdaci -Zračna luka Nabavka opreme Donacija “Fond otvoreno društvo BiH”za izradu specijalnog softvera 66.000 10.000 65.269 10.000 99 100

821000 821000 821000 821000

Ostali kap.izd.u skladu sa zak. HNŽ o upravlj.i održ.zajed.dijelova zgrada GAP- projekt Kanalizacijski sustav-W.B. Izgradnja i popravka liftova Uređenje Gradskog parka Utrošak iz prethodnih godina Donacija CRS UKUPNI RASHODI TEKUĆE GODINE (1+2) 40.322.276 603.000 4.736.049 19.465 45.680.790 92.000 0 10.000 50.000 9.360 5.065 49.613 9.360 1.886 38.581.446 280.049 4.503.536 19.465 43.384.496 96 46 95 100 95 51 99 100 87.580 95

,

Kapitalni izdaci iz prenesenih primitaka-Hotel Neretva NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2005. godine Parter “Borovo”(donacija prethodnih godina) uKuPni rashodi

ii. Poseban dio

Člana 3.

Ostvareni prihodi u fiskalnoj 2006. godini u iznosu od 48.601.843,00 KM, raspoređeni su na slijedeći način:

Org. Kod

EK.kod

rashodi

Izvršenje proračuna rebaLans za period za 2006. od 01.01.31.12.2006. 1.012.300 211.600 193.600 18.000 21.500 134.900 4.000 6.500 38.000 1.022.637 212.023 195.151 16.872 21.704 135.337 4.435 6.526 38.010

Indeks

O10000 O10100 611000 O10101 O10102 O10200 612000 O10300 613000 O10301 O10302 O10303 613100 613300 613400 611100 611211

GRADSKO VIJEĆE Izdaci za bruto plaće i naknade Bruto plaće Naknade troškova uposlenih Doprinos poslodavca Izdaci za materijal i usluge Izdaci za putne troškove Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala

101 100 101 94 101 100 111 100 100

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 132

O10304 O10305 O10306

613500 613700 613900

Izdaci za usluge prijevoza i goriva Izdaci za tekuće održavanje Ugovorene usluge Naknade za rad vijećnika, tijela i povjerenstvo G.V Transfer za političke partije Nabavka opreme Donacija “Fond otvoreno društvo BiH”- za izradu specijalnog softvera

2.200 4.200 80.000 328.300 300.000 6.000 10.000 2.257.660 1.997.660 85.000 187.000 345.300 240.000 140.000 160.000 120.000 42.000 678.360 110.000 70.000 100.000 10.360 81.000 23.896 7.000 2.104 15.000 170.000

1.693 3.571 81.102 340.698 297.005 5.870 10.000 2.212.187 1.956.363 79.935 165.559 349.742 240.680 119.155 163.138 121.098 42.122 674.934 114.792 74.973 100.517 7.555 80.302 24.762 5.250 1.601 12.975 168.335

77 85 101 104 99 98 100

O10400 611240 611241 O10500 614300 614314 821300

O40000 O40100 613000 O40101 O40102 O40103 O40104 O40105 O40106 O40107 O40108 O40200 613900 O40201 O40202 O40203 O40204 O40205 O40206 613911 613912 613914 613920 613970 613980 613970 613980 O40207 O40208 613934 613973 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800

ODJEL ZA ORGANIZACIJU, PRAVNE POSLOVE I OPĆU uPravu IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prijevoza, goriva i registriranje vozila Unajmljivanje imovine i opreme Izdaci za tekuće održavanje (zgrade i opreme) Izdaci osiguranja i bankarskih usluga Ugovorene usluge Usluge medija Usluge štampanja i oglašavanja Reprezentacija Usluge stručnog obrazovanja i usavršavanja Izdaci za ugovorene usluge Izdaci za poreze za ugovorene obveze Izdaci za ugovorene usluge-donacija Švedske vlade Izdaci za poreze za ugovorene obveze Izdaci za računarske usluge Izdaci za rad povjerenstvo tehničkog prijema

98 98 94 89 101 100 85 102 101 100 99 104 107 101 73 99 104 75 76 87 99

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 133

Izdaci za rad povjerenstva za procjenu nekretnina
O40209 O40210 O40211 O40300 614000 O40301 O40302 O40400 821000 O40401 O40402 821300 821000 614100 614300 613973 613975 613990

30.000 19.000 20.000 20.000 108.000 100.000 8.000 152.000 60.000 92.000

29.835 14.955 16.574 22.508 106.959 100.000 6.959 148.865 59.399 87.580 1.886

99 79 83 113 99 100 87 98 99 95

Izdaci za rad ostalih povjerenstava Preseljenje Gradske uprave Ostale nespomenute usluge Tekući transferi Transfer za izbore Mjesna samouprava Kapitalni izdaci Nabavka opreme GAP- projekt Donacija CRS

O50000 O50100 611000 O50101 O50102 O50103 O50200 611200 O50201 O50202 O50203 O50204 611211 611221 611224 611225 611111 611120 611130

odjeL Za financije i neKretnine Izdaci za bruto plaće i naknade Neto plaće Porez na plaće Doprinos na teret uposlenika Naknade troškova uposlenika Naknade za troškove prijevoza Naknade za topli obrok Regres za godišnji odmor Otpremnine zbog odlaska u mirovinuprekobrojni Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti Doprinos na teret poslodavca odjeL druŠtvenih djeLatnosti
O62000 O62100 614300 O62101 O62102 O62103 O62104

10.718.296 7.755.000 5.100.000 255.000 2.400.000 2.112.796 104.000 1.409.700 244.096 295.000 60.000 850.500 10.183.868

10.314.309 7.558.983 4.971.021 248.554 2.339.408 1.914.661 103.451 1.213.647 244.970 290.202 62.391 840.665 9.872.928

96 97 97 97 97 91 99 86 100 98 104 99 97

O50205 O50300 612100 O6000

611227

Izdaci za kulturu Manifestacije iz oblasti kulture Mostarski ljetni festival Božićni koncert Bajramski koncert Nova godina na otvorenom 275.000 90.000 5.000 5.000 60.000 268.628 83.775 5.000 5.000 61.723 98 93 100 100 103

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 134

O62106 O62107 O62200 614300 O62201 O62202 O62203 O62204 O62205 O62206 O62207 O62208 O62300 614300 O62301 O62302 O62303 O62304 O62305 O62306 O62307 O62308 O62309 O62310 O62311 O62312 O62313 O62314 O62315

Ostali grantovi za manifestacije iz oblasti kulture Obilježavanje prigodnih godišnjica Grantovi nevladinih udruga-za kulturu “Prosvjeta” Mostar “Matica Hrvatska” “Preporod” Mostar “HKD Napredak” Mostar “Hrvatska glazba” Mostar Mostarske mažoretkinje “Zrinjski” Mostar Umjetničko društvo” Mostarske kiše” “Kamarad” (Etno folk) Grantovi neprofitnim udrugamakultura Muzej Hercegovine Muzej “Stari grad” Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Muzej Hercegovina Dječja biblioteka Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Dječje biblioteke HDHS Kosača Naknade za rad upravnih odbora/vijeća HDHS Kosača Kulturni centar Potoci Naknade za rad upravnih odbora/vijeća K.C. Potoci Centar za kulturu Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Centar za kulturu Kulturni centar Blagaj Naknade za rad upravnih odbora/vijeća K.C. Blagaj MC “Pavarotti” Naknade za rad upravnih odbora/vijeća M.C. Pavarotti

95.000 20.000 81.600 18.000 6.000 18.000 18.000 6.000 6.000 4.800 4.800 1.684.800 101.969 20.000 5.760 106.244 5.760 112.973 5.760 31.210 3.600 219.530 5.760 31.710 3.600 135.440 5.760

96.650 16.480 81.604 18.000 6.005 18.000 18.000 6.000 6.000 4.800 4.799 1.680.980 101.969 16.180 5.760 106.244 5.760 112.973 5.760 31.210 3.600 219.530 5.760 31.710 3.600 135.440 5.760

102 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 81 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 135

O62316 O62317 O62318 O62319 O62320 O62321 O62322 O62323 O62324 O62325

Narodno pozorište Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Narodno pozorište Mostarski teatar mladih Naknade za rad upravnih odbora/vijeća MTM Lutkarsko kazalište Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Lutkarsko kazalište Pozorište lutaka Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Pozorište lutaka Simfonijski orkestar Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Simfonijski orkestar TEKUĆI TRANSFERI ZA PredŠKoLsKi odgoj JU Dječji vrtić “Ciciban” Naknade za rad upravnih odbora/vijeća “Ciciban” Dječji vrtić Mostar Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Dječji vrtići Mostar “Los Rosales” Specijalna osnovna škola Dječji vrtić Sunčani most Stručni ispiti i obavljanje ljekarskih pregleda uposlenih Sufinanciranje Međunarodne konferencije o inkluziji Investicijsko održavanje objekata Dječji vrtići Mostar- dug za doprinose uposlenih Transferi za osnovno obrazovanje Izdaci za materijal i usluge II Osnovna škola IV osnovna škola VI osnovna škola VII osnovna škola

383.040 5.760 59.024 5.760 162.073 5.760 159.553 5.760 97.234 5.760 1.138.450 357.120 5.760 538.560 5.760 42.720 16.420 20.000 19.200 4.930 88.730 39.250 1.796.500

383.040 5.760 59.024 5.760 162.073 5.760 159.553 5.760 97.234 5.760 1.139.254 357.120 5.760 538.560 5.760 42.720 16.420 20.000 20.004 4.930 88.730 39.250 1.826.957

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 104 100 100 100 102

O63000 O63100 614100 O63101 O63102 O63103 O63104 O63105 O63106 O63107 O63108 O63109 O63110 O63111 O63200 614100 O63201 O63202 O63203 O63204 O63205

49.304 46.124 20.840 27.080

49.304 46.124 20.840 27.080

100 100 100 100

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 136

O63206 O63207 O63208 O63209 O63210 O63211 O63212 O63213 O63214 O63215 O63216 O63217 O63218 O63219 O63220 O63221 O63222 O63223 O63224 O63225 O63226 O63227 O63228

Osnovna škola Zalik Osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama O.Š. A.B. Šimića O.Š. S.S. Kranjčevića III Osnovna škola O.Š. Bartola Kašića O.Š. Petra Bakule Specijalna osnovna škola O.Š. Blagaj O Š. Gnojnice O.Š Omer Maksumić O.Š. Ivana Gundulića O.Š. Ilije Jakovljevića O.Š. Marina Držića O.Š. Bijelo Polje O.Š. Vrapčići O.Š. Drežnica Troškovi pregleda učenika – sistematski pregled Troškovi prijevoza učenika i uposlenih u osnovnim školama Troškovi grijanja u osnovnim školama Naknade za prijevoz školskih odbora Tekuće investicijsko održavanje škola Troškovi uvođenja muzičkih odjeljenja u osnovnim školama Sufinanciranje Smotre tehničke kulture BiH Mostar 2006., te učenička takmičenja, priredbe i sl. Stipendije studentima i učenicima Jedinica za implementaciju Gimnazije Mostar Manifestacije iz oblasti nauke Transfer za opremanje škola sa opremom za devetogodišnje obraz. Štampanje brošure ”Vodič kroz nevladin sektor Grada Mostara” donacija od CRS

30.668 11.400 62.808 63.912 35.840 28.336 58.040 10.450 25.816 22.808 14.700 49.344 35.016 47.064 53.976 20.608 20.564 33.675 805.627 50.000 19.500 100.000 18.000 35.000 120.000 20.000 10.000 99.940 1.198

30.668 10.750 62.808 63.912 35.840 28.336 58.040 10.448 25.816 22.808 14.700 49.344 35.016 47.064 53.976 20.608 20.564 33.405 849.905 49.994 5.420 101.200 18.000 34.987 95.500 17.252 10.000 99.940 1.198

100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 105 100 28 101 100 100 80 86 100 100 100

O63229 O63300 614200 O63400 614000 O63500 614100 O63600 615000

613400

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 137

O64000 614300 O64100 O64101 O64102 O64103 O64104

Tekući transferi za ostale neprofitne udruge Vijeće bošnjačkih intelektualaca Srpsko građansko vijeće Jevrejska općina Mostar Udruženje Roma “Neretva” Mostar Savez izviđača Grada Mostara- SIGMO HKUD ”Sveti Ante” Cim KUD “Blagaj” Blagaj Vijeće mladih

35.200 6.000 4.800 4.800 4.800 4.800 5.000 5.000

35.200 6.000 4.800 4.800 4.800 4.800 5.000 5.000

100 100 100 100 100 100 100 100

O64200 614300 O65000 O65100 614100 O65101 O65102

HTV Mostar Izdaci za šport Grantovi neprofitnim udrugama Športski savez Grada Mostara/Gradski športski savez Športski savez općina Jug-JugozapadZapad Udruga za masovnu fizičku kulturu Grantovi športskim klubovima za športske manifestacije Kotizacije za takmičenje športskih klubova u BiH Troškovi športskih školskih takmičenja Grant F.K. Velež Grant N.K. Zrinjski Izdaci za zdravstvo, socijalna i stambena pitanja Transferi nevladine udruge - za socijalnu skrb Udruga za radno osposobljavanje osoba s potrebama “Nazaret” Caritas Merhamet Mostar Crveni križ Grada Mostara Udruga gluhih Grada Mostara Udruga slijepih Grada Mostara Gradski savez umirovljenika /penzionera

426.000 606.900

426.000 607.399

100 100

68.000 56.000 9.000 90.000 102.500 41.400 120.000 120.000

68.000 56.000 9.000 90.499 102.500 41.400 120.000 120.000

100 100 100 101 100 100 100 100

O65103 O65104 O65106

O65107 O65108 O65109 O65110 O66000 O66100

O66101 614300

132.800 60.000 9.000 9.000 22.000 10.000 10.000 6.800

132.800 60.000 9.000 9.000 22.000 10.000 10.000 6.800

100 100 100 100 100 100 100 100

O66102 O66103 O66104 O66105 O66106 O66107 O66108

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 138

O66109 O66200 614100 O66201 O66202 O66203 O66204 O66205 O66206 O66207 O66208 O66209 O66210 O66211 O66212

Žene BiH Transferi za ustanove zdravstvene skrbi Centar za stara i iznemogla lica Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Centar za stara i iznemogla lica Dječji dom Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Dječji dom Centar za posebne potrebe “Los Rosales” Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Los Rosales Javna/Pučka kuhinja Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Javne /Pučke kuhinje Dom zdravlja Mostar Naknade za rad upravnih odbora/vijeća Doma Zdravlja Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje Naknade za rad upr. odbora/vijeća Centra za prev.i izvanboln.liječe.
614100

6.000 1.266.720 435.494 5.760 118.490 5.760 66.000 7.920 364.517 5.760 120.200 5.760 95.299 5.760 30.000 512.000 25.000 40.000 65.000 147.000 200.000 35.000 699.000 260.000

6.000 1.266.830 435.494 5.760 118.490 5.760 66.000 7.920 364.517 5.760 120.200 5.760 95.299 5.760 30.110 493.845 15.500 37.200 65.720 144.997 200.000 30.428 415.781 226.626

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 62 93 101 99 100 87 59 87

O66213 O66300 614200 O66301 O66302 O66303 O66304 O66305 O66306 O66400 615000

Sufinanciranje aktivnosti ustanova i udruga sa posebnim potrebama Grantovi pojedincima

614200 614200 614200 614200 614200 614200

Novčana pomoć pojedincima Pomoć za liječenje Alternativni smještaj Subvencije građanima za komunalne usluge Opravka braniteljskih kuća Ostale pomoći pojedincima Kapitalni transferi za sufinanciranje projekata Financiranje izrade projekata devastiranih objekata Sufinanciranje projekta povratka RESCATE Ostale potpore povratka

O66401

O66402 O66403

100.000

5.000

5

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 139

O66404 O66405 O66406 O66407

Sufinanciranje povratka - zgrada “Mukoša” Sufinanciranje povratka -projekta “Sutra II” Popravak stanova - alternativnog smještaja Financiranje devastiran. objekta-kuća Neimarovića Sredstva za hitne intervencije na zgradama Financiranje devastiranog objekta Konak Centar za socijalni rad Grada Mostara
681100 681120 681200 681300 681390 681122

109.000 100.000 30.000 20.000 30.000 50.000 845.760 439.759 97.300 56.341 61.600 185.000 5.760 232.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 18.000 18.000 4.000 4.000 4.000 4.000 200.000

18.050 103.675 29.795

17 104 99

O66408 O66409 O66500 680000 O66501 O66502 O66503 O66504 O66505 O66506 O67000 O67100 614300 O67101 O67102 O67103 O67104 O67105

15.630 17.005 845.760 439.759 97.300 56.341 61.600 185.000 5.760 228.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 18.000 18.000 4.000 4.000 4.000

52 34 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavaca Izdaci za materijal Financiranje djelatnosti po Zakonu o socijalnoj zaštiti Naknade za rad upravnih odbora/vijeće Izdaci za udruge proistekle iz rata Jedinstvena udruga boraca Udruga RVI Udruga porodica šehida HVIDRA Mostar Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HZHB Udruga udovica hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Udruga roditelja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata BiH Udruga logoraša “Mostar” Mostar Udruga civilnih žrtava rata Udruga civilnih žrtava Domovinskoga rata Grantovi za neprofitne udruge - “za projekte”

O67106

O67107

O67108 O67109 O67110 O67111

O68000 614300

200.000

100

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 140

O70000 O71000 614100 O72000 614100 O73000 614300 O74000 614300 O75000 614300

ODJEL ZA URBANIZAM I GRAĐENJE Priključak na vodovod Željuša Agencija za sanaciju rudnika Vihovići Grant za urbanističko planiranje Za neizmirene obveze Zavod i Urbing Katastar KaPitaLni iZdaci Po GRADSKIM PODRUČJIMA Gradsko područje - SJEVER Projekti financirani od J.P. Vodo. Pod. Sliv. Jadranskog mora
O76102

5.166.370 70.000 140.000 151.600 243.000 440

4.458.106 66.213 140.000 121.500 196.573 440

86 95 100 80 81 100

O76000 O76100 821000 O76101

4.252.294 550.000 62.094 450.000

3.652.916 666.900 69.996 472.213 45.757

86 121 113 105

Gradsko područje - STARI GRAD Projekti financirani od J.P. Vodo. Pod. Sliv. Jadranskog mora Kapitalni grant HNŽ

60.000 180.000 450.000 90.000 77.000 900.000

60.000 141.434 217.949 180.000 77.000 1.110.667 105.000

100 79 48 200 100 123

O76103 O76104

Gradsko područje - JUGOISTOK Gradsko područje - JUG Projekti financirani od J.P. Vodo. Pod. Sliv. Jadranskog mora Projekti financirani od HNŽ Gradsko područje - JUGOZAPAD Projekti financirani od J.P. Vodo. Pod. Sliv. Jadranskog mora Projekti financirani od Direkcije za putove FBiH

O76105

500.000 350.000 583.200

500.000

100

O76106 O76108

Gradsko područje - ZAPAD Gradsko područje - GRAD Projekti financirani od J.P. Vodo. Pod. Sliv. Jadranskog mora

6.000 50.000 150.000 30.000 50.000 10.000 50.000 150.000 6.750 49.613 5.065 100 100 23 99 51

O77000 O77100 821500 O77200 O77300

Izrada projektne dokumentacije za stadion Završetak tribina na stadionu u Vrapčićima Jevrejski centar Uređenje Gradskog parka

O77400 O77500

Izgradnja i popravka liftova Ostali kap. izd. u skladu sa Zakonom HNŽ o uprav. i odr.zgrada

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 141

O77600 613700

Kanalizacioni sustav- World bank Adaptacija prostora za djelovanje Centra za lokalni razvoj – donacija Švedske vlade Parter Dom zdravlja- projektna dokumentacija ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INSPEKCIJSKE I KOMUNALNE PosLove Izdaci za poduzetništvo,obrt , promet i turizam 9.676 9.360 9.676 9.360 100 100

O80000

5.458.171

5.341.034

98

O81000 614300 O81001 O81002 O81003 614300 614300 614300

Ekonomski poslovi Biznis servis centar Poslovni inkubator REDAH UNESCO - Projekt svjetske baštine Grantovi za održavanje sajmova Sredstva za poticaj razvoja malog gospodarstva Izdaci za komunalne poslove Zajednička komunalna potrošnja
613300 613300 613300 613300 613300

139.000 15.000 10.000 30.000 40.000 14.000 30.000

119.348 13.037 10.000 30.000 22.311 14.000 30.000

86 87 100 100 56 100 100

O81004 613300 614300 O81005 614300 614300 O82000 O82100 613000 O82101 O82102 O82103 O82104 O82105 O82200 613000 O82300 613300 O82400 615000 O83000 613700 O83100 O83200 O85000 O85100 613990 O85200 614400 O85300 614400

3.409.171 1.200.000 280.000 1.629.739 99.432 200.000 100.000 20.000 90.000 1.540.000 290.000 1.250.000

3.440.828 1.236.892 247.498 1.658.811 99.432 198.195 103.322 20.000 80.711 1.421.100 332.163 1.088.937

101 103 88 102 100 99 103 100 90 92 115 87

Troškovi utroška javne rasvjete Tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete Održavanje čistoće i zelenila Zbrinjavanje otpada Urbani mobilijar i dekoracija Pijaca Izrada staze u Pravoslavnom groblju Održavanje spomen obilježja Promet i komunikacije Tekuće održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije Održavanje prometnica Izdaci za javni red i sigurnost Troškovi inspekcijskih izvršenja Zračna luka Mostar BH- Airlines

10.000 100.000 50.000

5.725 100.000 50.000

57 100 100

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 142

O86000 821000 O86100

Kapitalni izdaci Kapitalni izdaci-Zračna luka Mostar Javno pravobraniteljstvo 270.000 191.700 29.100 21.300 21.300 27.900 1.489.811 275.330 191.700 34.430 21.300 21.300 27.900 1.361.407 102 100 118 100 100 100 91

O93000 O94000 O92000 O91000 O90000 100000 100100 100200 100300 100400 100500 100600 100700 110000 110100 110200 110300 110400 120000 130000 680000

681110 681120 681200 681200 680000 681340 680000

Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Izdaci za vatrogastvo i civilnu zaštitu Služba za vatrogastvo i civilnu zaštitu

681200 681200 681300 681300

Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavaca Izdaci za materijal i usluge Namjenska sredstva za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda Namjenska sredstva za osiguranje od požara Agencija Stari grad Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Zatezne kamate i troškovi spora Tekuća rezerva TEKUĆI IZDACI Prenesena sredstva iz 2004. - Hotel Neretva Športska dvorana u Sjevernom logoru Teniski tereni Sjeverni logor Nogometni tereni za omladince Zgrada Biblioteke na Luci Neutrošena sredstva - višak prihoda iz 2005. Raspored viška prihoda iz 2005. za tekuće izdatke Održavanje čistoće i zelenila

388.450 116.500 80.000 104.861 450.000 350.000 465.800 350.000 37.800 38.000 40.000 2.800.000 500.000 40.322.276 603.000 400.000 38.000 37.000 128.000 4.736.049 2.323.640 870.988

388.450 116.500 80.000 104.860 479.212 192.385 465.800 350.000 37.800 38.000 40.000 2.757.046 500.662 38.581.446 280.049 77.540 37.507 37.000 128.002 4.503.536 2.270.993 870.993

100 100 100 100 106 55 100 100 100 100 100 98 100 96 46 19 99 100 100 95 98 100

681100 681120 681200 681300 613000 613900

140000

150000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 143

Izdaci za plaće uposlenih u Civilnoj zaštiti i vatrogastvu Jedinica za implementaciju izgradnje športske dvorane Deratizacija Raspored viška prihoda iz 2005. od naknade za građev. zem. Gradsko područje - SJEVER Gradsko područje - STARI GRAD Gradsko područje - JUGOISTOK Gradsko područje - JUG Gradsko područje - JUGOZAPAD Gradsko područje - ZAPAD Gradsko područje - GRAD Višak prihoda po osnovu pristojbi od prometnica Parter “Borovo”(donacija prethodnih godina) uKuPni rashodi

900.000 500.000 52.652 1.836.878 113.825 705 -7.368 96.572 964.995 232.780 435.369 575.531 19.465 45.680.790

900.000 500.000

100 100 0

1.657.012 113.825 705

90 100 100

96.572 964.995 218.642 262.273 575.531 19.465 43.384.496

100 100 94 60 100 100 95

_____________________________ 100

GRADONAČELNIK Ljubo Bešlić, v.r.

Temeljem članka 5.stavka (1) Zakona o proračunu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“ Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 19/06), članka 13 stavka 2. točka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 49/06) i člana 33. stavka (2) točka c. Statuta Grada Mostara (“Gradski službeni glasnik Grada Mostara” broj 4/04 ) , Gradsko vijeće Grada Mostara , na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine donijelo je:

I. OPĆI DIO A. PRIHODI:
Ek.kod 710000

Proračun Grada Mostara za 2007. godinu
Članak 1.
Prihodi 1. PoreZni Prihodi rebaLans ZA 2006. 27.690.000 11.210.000 750.000 280.000 Plan za 2007 godinu 30.390.000 12.760.000 1.030.000 360.000

direKtni PoreZi
711100 711111

PoreZ na dobit Pojedinaca Porez nad dobit od privredne i prof. djelatnosti

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 144

711113 711114 711115 713000 713111 713113 714000 714111 714121 714131 714191 717000 715000 717100 717131 719000 719115 720000 721000 721112

Porez na osnovu autorskih honorara Porez na ukupan prihod od fizičkih lica Porez na prihod od imovine i imovinskih prava POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU Porez na plaću i druga osobna primanja Porez na dodana primanja POREZ NA IMOVINU Porez na imovinu Porez na naslijeđe Porez na promet nekretnina Porez na vozila neiZrvni PoreZi Domaći porez na proizvode i usluge po propisima do 31.12.2005.god. Prihod od neizravnih poreza (717121+717141) Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Gradu Mostara za putove ostaLi PoreZi Porez za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 2. NEPOREZNI PRIHODI 2.1. PRIHODI OD PODUZETNIČKIH aKtivnosti Naknada od elektroprivrednih poduzeća Naknade za građevno zemljište i renta Naknada za građevno zemljište i renta– SJEVER

130.000 160.000 180.000 6.400.000 4.260.000 2.140.000 4.060.000 150.000 40.000 3.190.000 680.000 16.030.000 2.980.000 12.000.000 1.050.000 450.000 450.000 12.372.916 8.252.294 4.000.000 4.252.294 550.000 62.094 450.000 60.000 180.000 450.000 90.000 77.000

200.000 220.000 250.000 7.300.000 4.600.000 2.700.000 4.430.000 220.000 80.000 3.400.000 730.000 17.150.000 2.050.000 13.900.000 1.200.000 480.000 480.000 13.091.000 7.636.000 4.000.000 3.636.000 550.000

811000

Kapitalni grant. J.P. Vodno Pod. Sliv. Jadranskog mora Naknada za građevno zemljište i renta- STARI GRAD

500.000

811000

Kapitalni grant HNK-a Naknada za građevno zemljište - JUGOISTOK Naknada za građevno zemljište i renta - JUG Kapitalni grant. J.P. Vodo. Pod. Sliv. Jadranskog mora Kapitalni grant HNK-a

200.000 490.000

811000 811000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 145

Naknada za gađevno zemljište - JUGOZAPAD
811000

900.000 500.000 350.000 583.200 11.000 610.000 30.000 25.000 2.750.000 880.000 520.000 145.000 35.000 350.000 120.000 170.000 30.000 500.000 490.000 130.000 360.000 194.622 160.000 8.622 23.000 3.000 10.000 10.000 180.000 70.000 110.000

950.000

Direkcija za putove FBiH Naknada za građevno zemljište i renta- ZAPAD Naknada za građevno zemljište i renta- GRAD

360.000 586.000 11.000 650.000 30.000 40.000 3.960.000 920.000 690.000 20.000 50.000 300.000 250.000 80.000 50.000 1.600.000 520.000 100.000 420.000 224.000 180.000 10.000 30.000 4.000 20.000 20.000 1.260.000 100.000 1.160.000

721191 721122 721614 721211 722000 722131 722321 722321 722431 722432 722433 722438 722438 722439 722530 722531 722532 722600 722611 722631 722636 722761 723000 723131 730000 731111 732110

Kamata od imovinskih računa Prihodi od unajmljivanja poslovnih prostora Prihodi od privatizacije (prodaje nekretnina) Prihodi od kamata za depozite u banci 2.2. NAKNADE I PRISTOJBE OD JAVNIH usLuga Administrativne pristojbe Komunalne pristojbe Komunalna pristojba od pijaca Općinske naknade Naknade za osiguranje od požara Naknade po osnovu zauzimanju javnih površina Tehnički prijemi Povjerenstvo za procjenu nekretnina Komunalne naknade i ostale općinske naknade Cestovne naknade Naknada za korištenje cesta za vozila pravnih lica Naknada za korištenje cesta za vozila fizičkih lica Prihodi od pružanja javnih usluga Prihod od pružanja usluga građanima-katastar (722515,722516,722621) Prihod od pružanja usluga - “Službeni glasnik” Prihod od javnog nadmetanja Uplaćene refundacije i refundacije bolovanja iz ranijih godina 2.3. NOVČANE KAZNE Novčane kazne po općinskim propisima 3. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) Primljeni grantovi iz inozemstva Primljeni grantovi od ostalih nivoa vlasti

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 146

811000 811100 812214

4.KAPITALNI PRIHODI Primici od prodaje stalnih sredstava – prodaja gradskih nekretnina Kapitalni grant od Županije-sufinanciranje zajedničkih projekata Kapitalni grant od viših nivoa vlastisufinanciranje J.P” Vodovod područ. slivo. Jadranskog mora i Federalnih ministarstava UKUPNI PRIHOD TEKUĆEG PERIODA 1+2+3+4 Primici preneseni od prodaje zgrade hotel “Neretva” NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2005./2006 godine Višak neutrošenih prihoda - za tekuće izdatke Višak prihoda od imovine- naknada za građevno zemljište Gradsko područje - SJEVER Gradsko područje - STARI GRAD Gradsko područje - JUGOISTOK Gradsko područje - JUG Gradsko područje - JUGOZAPAD Gradsko područje - ZAPAD Gradsko područje - GRAD Višak prihoda po osnovu naknada od cesta Parter “Borovo”(donacija prethodnih godina) Višak neutrošenih prihoda po namjenama UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA

79.360 30.000 9.360 40.000 40.322.276

1.500.000 1.100.000 200.000 200.000 46.241.000

8119912

811112

603.000 4.736.049 2.323.640 1.836.878 113.825 705 -7.368 96.572 964.995 232.780 435.369 575.531 19.465

322.460 4.661.883 1.485.392 2.184.260

29.382

187.732 327.072 673.804 966.270 175.058

817.173 45.680.790 51.225.343

Članak 2.
b. rashodi Ek. kod

ii. rashodi 1. TEKUĆI IZDACI

rebaLans ZA 2006.

Plan za 2007 godinu

611000 611100 611200

Bruto plaće i naknade Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih

10.407.696 7.948.600 2.130.796

10.245.419 7.205.219 2.710.200

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 147

611240 612000 612100 613000 613100 613200 613300 615000 613400 613500

Naknade za rad vijećnika, tijela i Povjerenstvo Gradskog vijeća Doprinos poslodavca Doprinos poslodavca Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Izrada ograde i podzide u Pravoslavnom groblju Nabavka materijala Izdaci za usluge prijevoza, goriva i registraciju vozila Izdaci za stručnu literaturu

328.300 872.000 872.000 10.022.605 89.000 187.000 3.860.971 20.000 279.198 142.200

330.000 792.200 792.200 10.988.200 103.600 283.000 4.790.900 25.000 325.500 139.700 28.200

613600 613700 613800 613900 613960 613990 613946 613329 614000 614100

Unajmljivanje imovine i opreme Izdaci za tekuće održavanje Izdaci za osiguranje i bankarske usluge Ugovorene usluge Zatezne kamate i troškovi spora Troškovi inspekcijskog izvršenja Deritarizacija Zaštita izvorišta Tekući grantovi Grantovi drugim nivoima vlasti Transferi za izbore Transfer za predškolski odgoj Transfer za osnovno obrazovanje Manifestacije iz oblasti nauke Transfer za šport Transferi za ustanove socijalne i zdravstvene zaštite Sufinanciranje Centra za lokalni razvoj Agencija za sanaciju rudnika Vihovići

160.000 1.673.876 42.000 758.360 2.800.000 10.000

187.600 1.844.000 42.000 778.700 2.300.000 80.000 55.000 5.000

9.840.010 5.058.570 100.000 1.138.450 1.796.500 10.000 606.900 1.266.720

10.299.164 5.629.564 40.000 1.277.680 1.955.000

938.000 1.392.884 26.000

140.000 702.000 25.000 120.000 630.000 100.000 180.000

614200

Grantovi pojedincima Novčana pomoć pojedincima Stipendije studentima i učenicima

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 148

Pomoć za liječenje Alternativni smještaj Ostale pomoći pojedincima Subvencije građanima za komunalne usluge Opravka braniteljskih/boračkih kuća Sufinanciranje stambenog rješavanja branitelja/ boraca Naknada troškova prijevoza za liječenje boraca i članova njihovih obitelji Troškovi za smrtne slučajeve ratnih invalida Priključak na vodovodnu mrežu Željuša – povratničko naselje Priključak na elektro mrežu Željuša – povratničko naselje
614300

40.000 65.000 35.000 147.000 200.000 120.000 70.000

50.000 30.000 70.000 50.000 30.000 3.929.440 300.000 1.684.800 3.889.600 300.000 1.740.000 20.000 45.000 275.000 81.600 132.800 35.200 232.000 200.000 14.000 15.000 10.000 30.000 40.000 30.000 30.000 100.000 151.600 243.000 0 10.000 30.000 315.000 78.100 162.800 50.200 257.000 200.000 25.000

Grantovi neprofitnim udrugama Grantovi za političke partije Grantovi neprofitnim udrugama-kultura Pokroviteljstvo Gradskih manifestacija Novčana pomoć neprofitnim udrugamajednokratne pomoći Manifestacije iz oblasti kulture Grantovi nevladinim udrugama -za kulturu Grantovi nevladinim organizacija -za socijalnu zaštitu Grantovi za ostale neprofitne udruge Grantovi za neprofit. organiz. proistekle iz rata Grantovi za neprofitne udruge - “za projekte” Grantovi za organizaciju sajmova Biznis servis centar Poslovni inkubator REDAH Grantovi za UNESCO- projekt svjetske baštine Izrada razvojne strategije Grada Mostara Fond za pomoć-pozajmice Grant za urbanističko planiranje Neizmirena dugovanja Urbing i Zavod za urbanističko planiranje

614300

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 149

Katastar Mjesna samouprava HTV-Mostar Jedinica za implementaciju Gimnazije Mostar
614400 614400 615000 615000 680000

440 8.000 426.000 20.000 100.000 50.000 99.940 789.000 3.071.371 845.760 270.000 1.489.811 465.800 3.420.000 5.022.017 1.010.940 298.228 2.774.490 578.979 109.380 250.000 500.000 35.602.622 4.719.654 4.252.294 30.000 50.000 150.000 66.000 125.000 178.000 50.000 10.000 92.000 10.000 20.000 50.000 9.360 30.000 85.000 500.000 41.267.000 4.974.000 3.636.000 30.000 400.000 106.500 20.000 100.000 50.000

Zračna luka- Mostar Subvencije za BH Airlines Transfer za opremanje škola sa opremom za devetogodišnje obrazovanje Kapitalni transferi za sufinanciranje projekata Doznake nižim potrošačkim jedinicama Centar za socijalni rad Grada Mostara Javno pravobraniteljstvo Služba za vatrogastvo i civilnu zaštitu Agencija Stari grad Jedinica za implementaciju rudnika Vihovići Zavod za urbanističko planiranje Grada Mostara

530000

Tekuća rezerva Ukupni tekući izdaci

820000 821000 821000 821000 821000 821000 821600

2.KAPITALNI IZDACI Kapitalni izdaci po gradskim područjima Jevrejski centar Projektna dokumentacija za stadion Završetak tribina za stadion u Vrapčićima Nabavka opreme Rekonstrukcija i investiciona ulaganje Lizing za vozila Donacija “Fond otvoreno društvo BiH”- za izradu specijalnog softvera
821000 821000 821500

GAP- projekt Izgradnja i popravka liftova Nabavka softwera-licenca Uređenje Gradskog parka Parter Dom zdravlja- projektna dokumentacija Troškovi uklanjanja arhitektonskih barijera za nesmetano kretanje ratnih invalida

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 150

821211 821293 821294 821295

Športska dvorana u Sjevernom logoru Izgradnja vodovodne mreže – Gradsko područje Jug Izgradnja vodovodne mreže – naselje Semetovac Prpremni radovi na mostu u Raštanima UKUPNI RASHODI TEKUĆE GODINE (1+2) Kapitalni izdaci iz prenesenih primitakaHotel Neretva NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2005/2006 godine Parter “Borovo”(donacija prethodnih godina) uKuPni rashodi 40.322.276 603.000 4.736.049 19.465 45.680.790

250.000 100.000 450.000 20.000 46.241.000 322.460 4.661.883

51.225.343

ii. Poseban dio

Članak 3. Ostvareni prihodi u 2007 godini u iznosu od 46.241.000,00 KM rasporedit će se na:
Organiz. Ek.kod klasifikac o100 611000 611110 611120 611130 611200 611221 611224 611227 611240 612000 612100 613000 613100 613200 613300

Funkcija o111

rashodi GRADSKO VIJEĆE (14 uposlenika) I. Izdaci za bruto plaće i naknade Neto plaće Porez na plaće Doprinosi na teret uposlenika Naknade troškova zaposlenih Naknada za topli obrok Regres za godišnji odmor Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti Naknade za rad vijećnika, tijela i Povjerenstvo G.V Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge

rebaLans Plan za ZA 2006. 2007 godinu 1.012.300 211.600 193.600 1.388.098 340.798 191.438 9.590 90.270 18.000 49.500 33.900 11.600 4.000 328.300 21.500 21.500 134.900 4.000 330.000 32.300 32.300 285.000 15.000 24.000 6.500 28.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 151

613400 613400 613500 613600 613700 613900 613911 613912 613914 613915 613920 613970 613980 613934 613975 613990 614121 614300 614124 821000 821300

Nabavka materijala Izdaci za stručnu literaturu Izdaci za usluge prijevoza, goriva, registracija motornih vozila Izdaci za unajmljivanje imovine Izdaci za tekuće održavanje,opreme, vozila, zgrada Ugovorene usluge Usluge medija Usluge tiskanja i oglašavanja Troškovi reprezentacije Ostale stručne usluge Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja Izdaci za ugovorene usluge Izdaci za poreze za ugovorene usluge Izdaci za računalne usluge Usluge preseljenja Ostale nepomenute usluge Financiranje parlamentarnih grupa (vijećnika) u Gradskom vijeću Pokroviteljstvo Gradskih manifestacijatransfer za kulturu Transfer za izbore Izdaci za nabavku stalnih sredstava (nabavka u Službi) Nabavka opreme Donacija “Fond otvoreno društvo BiH”- za izradu specijalnog softvera

38.000

43.000 3.000

2.200

16.700 7.000

4.200 80.000

14.000 134.300 42.000 34.000 15.000 15.000 1.700 12.000 3.600 2.000 7.000 2.000

300.000

300.000 20.000 40.000

6.000 6.000 10.000

40.000 40.000

o111

O300

SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJI NADZOR (6 uposlenika) Administracija odjela
613000 613100 613300 613400 613400 613900

17.800

Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za stručnu literaturu Ugovorene usluge

12.800 800 2.400 2.500 1.000 6.100

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 152

613914 613920 613934 613990 821000 821300 o111 O200

Troškovi reprezentacije Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja Izdaci za računalne usluge Ostale nepomenute usluge Izdaci za nabavku stalnih sredstava (nabavka u Službi) Nabavka opreme TAJNIŠTVO GRADONAČELNIKA (17 uposlenika) Administracija odjela

1.000 3.600 500 1.000 5.000 5.000 476.000

613000 613100 613300 613400 613400 613900 613911 613914 613920 613971 613981 613934 613973 613990

Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za stručnu literaturu Ugovorene usluge Usluge medija Troškovi reprezentacije Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja Izdaci za ugovorene usluge Izdaci za poreze za ugovorene usluge Izdaci za računalne usluge Izdaci za rad povjerenstva Ostale nepomenute usluge UNESCO - Projekt svjetske baštine-obaveza učešća u konferencijama
614200 614200 614300

327.000 35.000 7.000 12.000 2.000 271.000 115.000 60.000 2.000 38.500 11.500 1.000 10.000 3.000 30.000 145.000 100.000 45.000 4.000 4.000

Grantovi pojedincima i neprofitnim udrugama Novčana pomoć pojedincima Novčana pomoć neprofitnim udrugamajednokratne pomoći Izdaci za nabavku stalnih sredstava (nabavka u Službi)

821000 821300

Nabavka opreme

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 153

O141

O400

ODJEL ZA ORGANIZACIJU, PRAVNE POSLOVE I OPĆE UPRAVE (117 uposlenika) Administracija odjela
613000 613100 613200 613300 613400 613400 613500 613600 613700 613800 613900 613911 613912 613914 613920 613970 613980 613970 613980 613934 613973

2.257.660

1.289.000

Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za stručnu literaturu Izdaci za usluge prijevoza, goriva i registriranje motornih vozila Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme Izdaci za tekuće održavanje Bankarske usluge Ugovorene usluge Usluge medija Usluge tiskanja i oglašavanja Troškovi reprezentacije Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja Izdaci za ugovorene usluge Izdaci za poreze za ugovorene usluge Izdaci za ugovorene usluge-donacija Švedske vlade Izdaci za poreze za ugovorene obaveze Izdaci za računalne usluge Izdaci za tehnički prijem Izdaci za rad povjerenstva-procjena nekretnina
613973 613975 613990

1.997.660 85.000 187.000 345.300 240.000

775.000 28.000 129.000 180.000 101.000 8.000

140.000 160.000 120.000 42.000 678.360 110.000 70.000 100.000 10.360 81.000 23.896 7.000 2.104 15.000 170.000 30.000 19.000 20.000 20.000 108.000 100.000 8.000

123.000 15.000 130.000

61.000

35.000 4.000 8.000

4.000

Izdaci za rad povjerenstva Usluge preseljenja Ostale nepomenute usluge Tekući transferi

5.000 5.000 400.000

614000 614100 614117

Transfer za izbore Mjesna samouprava

400.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 154

821000 821310 821320 821500 821614 O142 O500

Izdaci za nabavku stalnih sredstava Nabavka opreme Lizing za vozila Nabavka softwera-licenca GAP- projekt odjeL Za financije i neKretnine (39 uposlenika) Administracija odjela

152.000 60.000

114.000 24.000 50.000 20.000

92.000

20.000

10.718.296 10.496.121

611000 61111 611111 611121 611121 611131 611131 611200 611211 611221 611224 611225 611227 612000 612110 612111 613000 613100 613300 613410 613430 613800 613900 613914 613920

Izdaci za bruto plaće i naknade Neto plaće za službenike i namještenike Razlika na neto plaće za namještenike Porez na plaće za službenike i namještenike Razlika na porez za namještenike Doprinosi na teret uposlenih službenika i namještenika Razlika za doprinose na teret namještenika Naknade troškova uposlenih Naknada troškova prijevoza Naknada za topli obrok Regres za godišnji odmor Otpremnine zbog odlaska u penziju/mirovinuprekobrojni Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca Razlika za doprinose poslodavca za namještenike Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za stručnu literaturu Bankarske usluge Ugovorene usluge Troškovi reprezentacije Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja

9.867.796 5.100.000

9.574.621 4.308.300 266.320

255.000

211.485 13.315

2.400.000

1.989.176 125.325

2.112.796 104.000 1.409.700 244.096 295.000 60.000 850.500 850.500

2.660.700 104.000 1.209.700 295.000 1.000.000 52.000 759.900 714.860 45.040 156.600 5.000 3.600 27.000 3.000 42.000 76.000 3.000 6.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 155

613934 613973 613973 613990 821000 821300 O600 o111 613000 613100 613200 613300 613400 613400 613600 613900 613914 613920 613934 613990 821000 821300 821600 O821 O601 614000 614121

Izdaci za računalne usluge Izdaci za rad povjerenstva-procjena nekretnina Izdaci za rad povjerenstva Ostale nepomenute usluge Izdaci za nabavku stalnih sredstava (nabavka u Službi) Nabavka opreme odjeL druŠtvenih djeLatnosti (59 uposlenika) Administracija odjela Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za stručnu literaturu Izdaci za unajmljivanje imovine Ugovorene usluge Troškovi reprezentacije Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja Izdaci za računalne usluge Ostale nepomenute usluge Izdaci za nabavku stalnih sredstava (nabavka u Odjelu) Nabavka opreme Rekonstrukcija i investicijsko održavanje Služba za kulturu Manifestacije iz oblasti Kulture Mostarski ljetni festival Božićni koncert (Dva Božićna koncerta) Bajramski koncert Nova godina na otvorenom Grantovi za manifestacije iz oblasti kulture i nauke Obilježavanje prigodnih godišnjica 275.000 90.000 5.000 5.000 60.000 95.000 20.000 10.183.868

4.000 50.000 10.000 3.000 5.000 5.000 9.612.264

199.600 8.000 42.000 56.000 44.000 3.000 33.600 13.000 3.000 6.000 2.000 2.000 40.000 20.000 20.000

315.000 70.000 10.000 5.000 75.000 105.000 20.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 156

Troškovi gostovanja ustanova na međunarodnim i domaćim smotrama Ostali ne spomenuti izdaci
614126 OO1 OO2 OO3 OO4 OO5 OO6 OO7 OO8 OO9 O10 614311 OO11 OO12

20.000 10.000 81.600 18.000 6.000 18.000 18.000 6.000 6.000 4.800 4.800 78.100 13.500 6.000 13.500 13.500 6.000 6.000 4.800 4.800 5.000 5.000 1.684.800 101.969 20.000 5.760 106.244 5.760 112.973 5.760 31.210 3.600 219.530 5.760 31.710 3.600 135.440 5.760 141.200 35.310 228.290 34.810 134.338 126.809 1.740.000 136.289

Grantovi nevladinih udruženja-za kulturu “Prosvjeta” Mostar “Matica Hrvatska” “Preporod” Mostar “HKD Napredak” Mostar “Hrvatska glazba” Mostar Mostarske mažoretkinje “Zrinjski” Mostar Umjetničko društvo” Mostarske kiše” “Kamarad” HKUD “Sveti Ante” Cim KUD “Blagaj” Grantovi neprofitnim udrugama-kultura Muzej Hercegovine (10 uposlenika) Muzej “ Stari grad” Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća Muzej Hercegovina
O13

Dječja biblioteka (10 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća Dječje biblioteke

O14

HDHS Kosača (16 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća HDHS Kosača

O15

Kulturni centar Potoci (2 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća K.C. Potoci

O16

Centar za kulturu (12 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća Centar za kulturu

O17

Kulturni centar Blagaj (2 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća K.C. Blagaj

O18

MC “Pavarotti” (14 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća M.C. Pavarotti

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 157

O19

Narodno pozorište (10 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća Narodno pozorište

383.040 5.760 59.024 5.760 162.073 5.760 159.553 5.760 97.234 5.760

400.740

O20

Mostarski teatar mladih (5 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća MTM

64.784

O21

Lutkarsko kazalište (15 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća Lutkarsko kazalište

169.123

O22

Pozorište lutaka (11 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća Pozorište lutaka

165.313

O23

Simfonijski orkestar (7 uposlenika) Naknada za rad upravnih odbora/vijeća Simfonijski orkestar

102.994

O602 O411 614129 O24

Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i šport Tekući transferi za predškolski odgoj JU Dječji vrtić “Ciciban” (37 uposlenka) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća “Ciciban”
O25

1.138.450 357.120 5.760 538.560 5.760 42.720 16.420 20.000

1.277.680 455.645

Dječji vrtić Mostar (49 uposlenka). Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća Dječji vrtići Mostar

634.395

O26 O86 O27 173 614129 614129 615221 615221 614129 614129 614129 O25

“Los Rosales” Specijalna osnovna škola Dječiji vrtić “Sunčani most” Dječiji vrtić “Sveti Josip” Stručni ispiti i obavljanje ljekarski pregled uposlenka Sufinanciranje međunarodne konferencije o inkluziji Opremanje vrtića-nabavka opreme Investicijsko održavanje objekata Dječiji vrtić Mostar-Dug za doprinose za uposlenka Ostali ne pomenuti izdaci Transferi za obrazovanje Izdaci za materijal i usluge

42.720 16.420 20.000 10.000

19.200 4.930 40.000 88.730 39.250 40.000 10.500 8.000 1.796.500 1.955.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 158

O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 613946 614129 614129 614129 614129 614129 614129

II Osnovna škola IV osnovna škola VI osnovna škola VII osnovna škola Osnovna škola Zalik Osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama O.Š. A.B. Šimić O.Š. S.S. Kranjčević O.Š u osnivanju Ilići O.Š u osnivanju Cim III Osnovna škola O.Š. Bartol Kašić O.Š. Petar Bakula Specijalna osnovna škola O.Š. Blagaj O Š. Gnojnice O.Š Omer Maksumić O.Š. Ivan Gundulić O.Š. Ilija Jakovljević O.Š. Marin Držić O.Š u osnivanju Kruševo O.Š. Bijelo polje O.Š. Vrapčići O.Š. Drežnica Troškovi deritarizacije i dezisekcije u školskim objektima Troškovi pregleda učenika-sistematski pregledi Troškovi prijevoza učenika i uposlenih u osnovnim školama Interventni troškovi grijanja u osnovnim školama Naknade za prijevoz školskih odbora Tekuće održavanje škola Troškovi uvođenja muzičkih odjeljenja u osnovnim školama

49.304 46.124 20.840 27.080 30.668 11.400 62.808 63.912

50.740 46.300 22.636 28.780 33.502 13.200 48.208 44.580 15.432 22.152

35.840 28.336 58.040 10.450 25.816 22.808 14.700 49.344 35.016 47.064

36.876 30.768 58.048 13.200 27.724 24.872 17.260 48.676 34.946 36.182 14.902

53.976 20.608 20.564

55.420 23.192 22.804 5.000

33.675 805.627 50.000 19.500 100.000 18.000

82.100 810.500 50.000 15.000 160.000 22.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 159

614914

Sufinanciranje Smotre tehničke kulture BiH Mostar 2006, te učenička takmičenja, priredbe i slično Manifestacije iz oblasti obrazovanja, učenika takmičenjima, priredbe i slično Ostali ne pomenuti izdaci Stipendije studentima i učenicima Jedinica za implementaciju Gimnazije Mostar Manifestacije iz oblasti nauke Transferi za opremanje škola za devetogodišnje obrazovanje Tiskanje brošure”Vodič kroz nevladin sektor Grada Mostara” Donacija od CRS

35.000 30.000 10.000 120.000 20.000 10.000 99.940 1.198 35.200 6.000 4.800 4.800 4.800 4.800 5.000 5.000 10.000 15.000 426.000 606.900 938.000 50.200 6.000 4.800 4.800 4.800 4.800 180.000

614322 614129 614234 614300 614300 614100 614100

614324 O52 O53 O54 O55 O56

Tekući transferi za ostale neprofitne udruge Vijeće bošnjačkih intelektualaca Srpsko građansko vijeće Jevrejska općina Mostar Udruženje Roma Neretva Mostar Savez izviđača Grada Mostara- SIGMO HKUD “Sveti Ante” Cim KUD “Blagaj”
O57 O87

Vijeće mladih Gorska služba spašavanja HTV Mostar Izdaci za šport Grantovi neprofitnim udrugama- udruženjima

614300 614300 O811

614311

O58

Športski savez Grada Mostara Športski savez općina Jug, Jugozapad, Zapad Udruženje za masovnu fizičku kulturu

68.000 56.000 9.000 102.500 41.400 120.000 120.000

850.000

614122

Kotizacije za takmičenje športskih klubova u BiH Troškovi športskih školskih takmičenja

614324

O59 O60

Grant F.K. Velež Grant N.K. Zrinski

24.000 24.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 160

Grantovi športskim klubovima za športske manifestacije
614122

90.000 40.000

Gradsko kupatilo- Banja-sredstva za rad bazena-troškovi grijanja i zaostali računi za vodu J.P. Vodovod Služba za socijalne, stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice Izdaci za zdravstvo, socijalna i stambena pitanja

O610

O603

614324 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O67 O68 614311 O69

Transferi nevladine udruge - za socijalnu zaštitu Udruga za radno osposobljavanje osoba s potrebama “Nazaret” Caritas Merhamet Mostar Crveni križ Grada Mostara Udruga gluhih Grada Mostara Udruga slijepih Grada Mostara. Gradski savez umirovljenika / penzionera Žene BiH Transferi za ustanove socijalne i zdravstvene zaštite Centar za stara i iznemogla lica (56 uposlenka) Nak. za rad upravnih odbora/ vijeća Centar za stara i iznemogla lica
O70

132.800 60.000 9.000 9.000 22.000 10.000 10.000 6.800 6.000 1.266.720 435.494 5.760 118.490 5.760 66.000 7.920 364.517 5.760 120.200 5.760 95.299

162.800 70.000 9.000 9.000 22.000 20.000 20.000 6.800 6.000 1.342.884 441.254

Dječji dom (18 uposlenka) Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća Dječji dom

124.860

O71

Centar za posebne potrebe “Los Rosales” Naknada za rad upravnih odbora/ vijeća Los Rosales

101.310

O72

Javna/Pučka kuhinja (6uposlenka) Nak .za rad upravnih odbora/ vijeća Javne /Pučke kuhinje

401.700

O73

Dom zdravlja Mostar Nak.za rad upravnih odbora/ vijeća Doma Zdravlja

140.000

O74

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje (8 uposlenka)

133.760

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 161

Nak.za rad upr. odbora/ vijeća Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje.
614239 614123 614329 614200 614221

5.760 30.000 35.000 15.000 26.000 512.000 25.000 40.000 65.000 147.000 200.000 35.000 699.000 260.000 20.000 100.000 109.000 100.000 30.000 20.000 30.000 50.000 50.000 300.000 50.000 50.000 30.000 500.000 70.000 120.000 190.000

Sufinanciranje aktivnosti u oblasti zdravstva i socijalne zaštite Sufinanciranje izrade strategije borbe protiv ovisnosti u Gradu Mostaru Sufinanciranje Centra za lokalni razvoj Grantovi pojedincima Novčana pomoć pojedincima Pomoć za liječenje

614233 614231

Alternativni smještaj Subvencije građanima za komunalne usluge Popravka braniteljskih kuća Ostale pomoći pojedincima

615000

Kapitalni transferi za sufinanciranje projekata Financiranje izrade projekata devastiranih objekata Dom u Baćevićima Ostale potpore povratka Sufinanciranje povratka - zgrada “Mukoša” Sufinanciranje povratka -projekta “Sutra II” Popravak stanova - Alternativnog smještaja Financiranje devastiranog objekta- kuća Neimarovića Sredstva za hitne intervencije na zgradama Rekonstrukcija objekta u Konaku za potrebe škole Sufinanciranje u stambene objekte”Baffer naselje” Izrada projektne dokumentacije za škole (Zalik i Gnojnice) Centar za socijalni rad Grada Mostara

681100 681110 681120 681200 681200

Izdaci za bruto plaće i naknade Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca

845.760 439.759 97.300 56.341

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 162

681300 681390 681122 O631 O604 614324 O75 O76 O77 O78 O79 O80 O81 O82 O83 O84 O85

Izdaci za materijal i usluge Financiranje djelatnosti po Zakonu o socijalnoj skrbi Naknada za rad upravnih odbora/vijeće Služba za skrb o pravima branitelja i njihovih obtelji Izdaci za udruge proistekle iz rata Jedinstvena organizacija boraca Organizacija RVI Organizacija obtelji šehida HVIDRA Mostar Udruga dragovoljaca i veterana domovinskoga rata HZHB Udruga udovica hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Udruga roditelja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Hrvatska udruga logoraša Domovinskom rata obih Udruženje logoraša “Mostar” Mostar Udruga civilnih žrtava rata Udruga civilnih žrtava Domovinskoga rata Obilježavanje prigodnih obljetnica Grantovi pojedincima-.boračkih/ braniteljskih populacija Naknada troškova prijevoza za liječenje branitelja i članova njihovih obitelji
614232

61.600 185.000 5.760

232.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 18.000 18.000 4.000 4.000 4.000 4.000

257.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 18.000 18.000 4.000 4.000 8.000

25.000 80.000 50.000 30.000 30.000 200.000 5.166.370 200.000 8.016.900

Troškovi za smrtne slučajeve ratni invalidi Troškovi uklanjanja arhitektonskih barijera za nesmetano kretanje ratnih invalida Grantovi za neprofitne udruge - “za projekte”(NVO i pojedince) ODJEL ZA URBANIZAM I GRAĐENJE (72 uposlenika) Administracija odjela

821000

614300 O700 o111 613000 613100 613200 613300

Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge

365.900 5.000 38.000 70.300

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 163

613400 613400 613600 613900 613914 613920 613934 613973 613991 821000 821300 821500 614200 614200 614100 614300 614300 614300 1131 O703 615223 615224 821600 615225

Nabavka materijala Izdaci za stručnu literaturu Izdaci za unajmljivanje imovine Ugovorene usluge Troškovi reprezentacije Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja Izdaci za računalne usluge Izdaci za tehnički prijem Ostale nepomenute usluge Izdaci za nabavku stalnih sredstava Nabavka opreme GAP- projekt (Softver) Priključak javne rasvjete u naselju Željuša Priključak na vodovodnu mrežu u naselju Željuša Agencija za sanaciju rudnika Vihovići Grant za urbanističko planiranje Za neizmirene obaveze Zavod i Urbing Katastar Služba za građenje i obnovu Jedinica za implementaciju Gimnazije Mostar Jedinica za implementaciju športske dvorane Rekonstrukcija i izrada projekta Gradske vijećnice Kapitalni transferi za sufinanciranje projekata Izrada projektne dokumentacije za devastirane objekte Sufinanciranje obnove - zgrada “Mukoša” (komunalni prikljuci) Sufinanciranje povratka -projekta “Sutra II”“PLOD” Financiranje obnove devastira. objekta-kuća Neimarovića Financiranje svlačionica na stadionu u Vrapčićima Transfer za izgradnju Kampusa (Sveučilište i Univerzitet) 70.000 140.000 151.600 243.000 440

44.000 4.000 132.000 72.600 4.000 6.000 2.000 55.600 5.000 85.000 20.000 65.000

20.000 1.000.000 150.000 1.800.000 200.000 30.000 200.000 20.000 150.000 300.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 164

Učešće u sufinanciranju ratom devastiranih stambenih zgrada
615226 O704 614200 614200 821000 O741

900.000 10.000 30.000

Izgradnja i popravka liftova Služba za građenje infrastrukturalnih objekata Priključak javne rasvjete u naselju Željuša Priključak na vodovodnu mrežu u naselju Željuša KAPITALNI IZDACI PO GRADSKIM PODRUČJIMA Gradsko područje - SJEVER Projekti finansirani od J.P. Vod. Pod. Sliv. Jadranskog mora

30.000 50.000 4.252.294 550.000 62.094 450.000 60.000 180.000 450.000 90.000 77.000 900.000 500.000 350.000 583.200 50.000 150.000 30.000 50.000 9.676 9.360 250.000 100.000 450.000 20.000 30.000 360.000 586.000 950.000 200.000 490.000 500.000 3.636.000 550.000

O742

Gradsko područje - STARI GRAD Kapitalni grant HNK-a

O743 O744

Gradsko područje - JUGOISTOK Gradsko područje - JUG Projekti finansirani od J.P. Vodo. Pod. Sliv. Jadranskog mora Projekti finansirani od HNK-a

O745

Gradsko područje - JUGOZAPAD Projekti finansirani od Direkcije za putove FBiH

O746 O747 821500

Gradsko područje - ZAPAD Gradsko područje - GRAD Izrada projektne dokumentacije za stadion Završetak tribina na stadionu u Vrapčićima
821522

Jevrejski centar Uređenje Gradskog parka Adaptacija prostora za djelovanje Centra za lokalni razvoj – donacija Švedske vlade Parter Dom zdravlja- projektna dokumentacija

821211 821293 821294 821295

Športska dvorana u Sjevernom logoru Izgradnja vodovodne mreže – Gradsko područje Jug Izgradnja vodovodne mreže – naselje Semetovac Pripremni radovi za most u Raštanima

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 165

O800 o110 613000 613100 613200 613300 613400 613400 613900 613914 613920 613934 613991 613973 613991 821000 821300 821600 1341 O801 614300 614300 614311 614311 614300 614311 614915 614915 614315 614314 O750 O802 613300 613217

ODJEL ZA PRIVREDU KOMUNALNE I insPeKcijesKe PosLove ( 83 uposlena) Administracija odjela Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za stručnu literaturu Ugovorene usluge Troškovi reprezentacije Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja Izdaci za računalne usluge Biznis servis centar Izdaci za rad povjerenstva Ostale nepomenute usluge Izdaci za nabavku stalnih sredstava (nabavka u Službi) Nabavka opreme Rekonstrukcija i investicijsko ulaganje Služba za privredu Ekonomski poslovi Biznis servis centar Poslovni inkubator REDAH UNESCO - Projekt svjetske baštine-obaveza učešća u konferencijama Grantovi za održavanje sajmova Izrada razvojne strategije Grada Mostara Fond za restruktuiranje javnih poduzeća Zračna luka- Mostar BH- Airlines Služba za komunalne poslove i okolinu Zajednička komunalna potrošnja Troškovi utroška javne rasvjete

5.458.171

7.016.300

331.300 6.800 50.000 73.600 52.000 4.200 144.700 5.000 7.500 2.400 120.000 4.800 5.000 15.000 7.000 8.000

289.000 15.000 10.000 30.000 40.000 14.000 30.000

195.000

10.000 30.000

25.000 30.000 100.000

100.000 50.000

100.000 50.000

3.409.171 1.200.000

4.350.000 1.300.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 166

613726 613324 613300 613328 613329 613727 615227 613946 613329 1211 613700 613725 613724 O300 O8O3

Tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete Održavanje čistoće i zelenila Zbrinjavanje otpada Urbani mobilijar i dekoracija Pijaca Izrada podzide i ograde u Pravoslavnom groblju Održavanje spomen obilježja Deratizacija Zaštita izvorišta Saobraćaj i komunikacije Tekuće održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije Održavanje cesta Služba za inspekcijske poslove Izdaci za javni red i sigurnost

280.000 1.629.739 99.432 200.000 100.000 20.000 90.000

320.000 2.500.000

230.000 20.000 25.000 90.000 55.000 5.000

1.540.000 290.000 1.250.000

1.700.000 290.000 1.410.000

613991 O310 1200 680000 681100 681110 681120 681200 681200 681300 688131 681431 O820 1300 681100 681110 681120 681200 681200

Troškovi inspekcijskih izvršenja SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO (100 uposlenika) Izdaci za bruto plaće i naknade Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Namjenska sredstva za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda Namjenska sredstva za osiguranje od požara AGENCIJA STARI GRAD (14 uposlenika) Izdaci za bruto plaće i naknade Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca

10.000 1.489.811 504.950 388.450 116.500 80.000 80.000 104.861 450.000 350.000 465.800 387.800 350.000 37.800 38.000 38.000

80.000 2.774.490 1.720.890 1.357.890 363.000 168.600 168.600 105.000 480.000 300.000 578.979 364.582 310.287 54.295 34.397 34.397

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 167

681300 688160 O320 1400 681100 681110 681120 681200 681200 681300 688100 O620 1500 681100 681110 681120 681200 681200 681300 681431 681120 688100 O750 1600 681100 681110 681120 681200 681200 681300 688100 1700 681110

Izdaci za materijal i usluge Revitalizaciji nacionalnih spomen obilježja javno PravobraniLaŠtvo (10 uposlenika) Izdaci za bruto plaće i naknade Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Izdaci za nabavku stalnih sredstava i rekonstrukciju centar Za socijaLni rad grada MOSTARA Izdaci za bruto plaće i naknade Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Financiranje djelatnosti po Zakonu o socijalnoj skrbi Naknada za rad upravnih odbora/vijeće Izdaci za nabavku stalnih sredstava i rekonstrukcija JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU RUDNIKA VIHOVIĆI Izdaci za bruto plaće i naknade Bruto plaće Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Izdaci za nabavku stalnih sredstava ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Izdaci za bruto plaće i naknade

40.000

30.000 150.000

270.000 220.800 191.700 29.100 21.300 21.300 27.900

298.228 242.515 195.243 47.272 21.713 21.713 30.000 4.000 1.010.940 677.892 548.481 129.411 63.568 63.568 79.720 180.000 5.760 4.000 109.380 31.440 26.440 5.000 2.940 2.940 70.000 5.000 250.000 180.000

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 168

681210 681300

Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge ostaLi iZdaci 3.300.000

50.000 20.000 2.906.500 106.500 2.800.000 500.000 2.300.000 500.000

O821

O601

614311 613000 613960

HTV Mostar Zatezne kamate i troškovi spora Tekuća rezerva TEKUĆI IZDACI Neutrošena sredstva - višak prihoda iz 2006. Višak prihoda po Gradskim područjima

40.322.276 46.241.000

4.661.883

821000 O741 O742 O743 O744 O745 O746 O747 82100

2.184.260

Gradsko područje - SJEVER Gradsko područje - STARI GRAD Gradsko područje - JUGOISTOK Gradsko područje - JUG Gradsko područje - JUGOZAPAD Gradsko područje - ZAPAD Gradsko područje - GRAD Višak prihoda po namjenama 187.732 327.072 673.804 966.270 992.231 175.058 30.000 570.000 2.510 17.517 19.554 70.000 105.967 1.625 1.485.392 900.000 29.382

1211

613724 613724

Višak prihoda po osnovu naknada od cesta Donacija za ceste od Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica Rekonstrukcija zgrade Mukoša Donacija Italijanske vlade za registraciju motornog vozila Donacija Švedske vlade za humani povratak Donacija Italijanske vlade za projekt Parkovi prijateljstva Federalno ministarstvo finansija i Turistička zajednica Federacije BiH za rekonstrukciju Partizanskog groblja Povjerenstvo za tehnički prijem Povjerenstvo za procjenu nekretnina Raspored viška prihoda iz 2006 godine za tekuće izdatke

1131 O411 O611 O751

615000 613500 614100 821611

O751 O111 O142

821611 613973 613973

O111

613960

Zatezne kamate i troškovi spora

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 169

O142

611225 821529

Otpremnine zbog odlaska u penziju/mirovinuprekobrojni Sredstva za otkup dionica za poduzeće “Uborak” Prenesena sredstva iz 2004. - Hotel Neretva 603.000 400.000 38.000 37.000 128.000 4.736.049 2.323.640 870.988 900.000 500.000 52.652 1.836.878 113.825 705 -7.368 96.572 964.995 232.780 435.369 575.531 19.465

285.392 300.000 322.460 322.460

821213

Športska dvorana u Sjevernom logoru Teniski tereni Sjeverni logor Fudbalski tereni za omladince Zgrada Biblioteke na Luci Neutrošena sredstva - višak prihoda iz 2005. Raspored viška prihoda iz 2005. za tekuće izdatke Održavanje čistoće i zelenila Izdaci za plaće uposlenka u Civilnoj skrbi i vatrogastvu Jedinica za implementaciju izgradnje športske dvorane Deratizacija Raspored viška prihoda iz 2005. od nak.za građev. zem. Gradsko područje - SJEVER Gradsko područje - STARI GRAD Gradsko područje - JUGOISTOK Gradsko područje - JUG Gradsko područje - JUGOZAPAD Gradsko područje - ZAPAD Gradsko područje - GRAD Višak prihoda po osnovu naknada od cesta Parter “Borovo”(donacija prethodnih godina) uKuPni rashodi Članak 4.

45.680.790 51.225.343

Proračun Grada Mostara za 2007.godinu stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Mostara”.
Broj: 01-02-93/07 Mostar, 18.05.2007. godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 170

101

Temeljem članka 5. stavak 2. Zakona o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:19/06) i članka 52. točka 6. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi odLuKu o izvršenju Proračuna Grada Mostara za 2007.godinu I OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom se uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Mostara za 2007.godinu, upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. Članak 2. Opći dio Proračuna se sastoji od bilance prihoda i izdataka, a posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka proračunskih korisnika po organizacijskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji. U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici, te izdaci utvrđeni za financiranje javnih poslova na nivou Grada, sukladno zakonskim i drugim propisima. ii transParentnost i javnost PRORAČUNA

namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu. Članak 5. Odjeli odnosno službe Grada Mostara koje ostvaruju prihode svojim poslovanjem u Proračunu Grada Mostara, snose zakonitu i svrsishodnu odgovornost za prikupljanje tih prihoda. Svi proračunski korisnici iz članka 4. ove Odluke, koriste proračunska sredstva samo za namjene utvrđene Proračunom, do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu, prema dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima i odgovorni su za zakonitost, svrsishodnost, efikasnost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.. Članak 6. Tromjesečne planove izvršenja Proračuna sačinjava Odjel za financije i nekretnine sukladno raspoloživim sredstvima. Odjeli koji u svom sastavu imaju niže potrošačke jedinice, proračunski su nadležni za njih i utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava. O odobrenim sredstvima iz Proračuna, Odjel za financije i nekretnine će obavijestiti sve korisnike u roku od deset dana od dana usvajanja ove Odluke, sukladno Zakonu. Članak 7. Osnovne i posebne organizacijske jedinice Gradske uprave-korisnici Proračuna, dužni su postupati sukladno „Uputstvu o nastanku i poslovanju sa materijalno - financijskom dokumentacijom“, broj: 02-02-942/07 od 16.01.2007. godine. Članak 8. Postupak nabavke dobara i usluga planiraju i provode nadležni Odjeli sukladno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj:49/04, 19/05 i 52/05). Članak 9. Prioriteti za financiranje proračunskih izdataka utvrđuju se slijedećim redom: 1. plaćanje sudskih izvršnih naloga; 2. plaćanje za javne radove i usluge; 3. isplata plaća, naknada i troškova vijećnika; 4. isplata plaća i naknada zaposlenika i transfera nižim potrošačkim jedinicama;

Članak 3. Izvršenje Proračuna će se objaviti ukupno i po proračunskim korisnicima u „Službenom glasniku Grada Mostara“ i na web stranici Grada Mostara. III IZVRŠENJE PRORAČUNA Članak 4. Sredstva Proračuna se osiguravaju proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama. Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom za

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 171

5. tekući transferi (grantovi) 6. kapitalne investicije i 7. ostala plaćanja. Odjel za financije i nekretnine je odgovoran za primjenu navedenih prioriteta. Članak 10. Sredstva „Tekuće rezerve“ koristit će se za slijedeće namjene: 1. za intervencije u slučaju vanrednih potreba kao što su elementarne nepogode i druge slične situacije 2. za pokriće povećanih izdataka u slučajevima povećanog obima poslova pojedinih korisnika 3. za financiranje rada novoosnovanih gradskih institucija; 4. za izmirenje ostalih vanrednih izdataka. Korištenje tekuće rezerve odobrava gradonačelnik Odlukom, a temeljem zahtjeva dostavljenog od nadležnog Odjela i suglasnosti Odjela za financije i nekretnine. Gradonačelnik odlučuje o sredstvima tekuće rezerve kao i izdacima čija se namjena ne može unaprijed odrediti do iznosa od 50.000,00 KM, a preko tog iznosa odluke donosi Gradsko vijeće Grada Mostara. O utrošku sredstava tekuće rezerve, gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću dostavljati tromjesečna izvješća. Odluku o nabavci stalnih sredstava do visine od 50.000,00 KM neophodnih za rad uprave, donosi gradonačelnik, u okviru sredstava predviđenih za te namjene u Proračunu Grada Mostara. Ukoliko se tijekom godine, temeljem Zakona i drugih propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva i povećanje sredstava ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove obezbjediti će se iz tekuće rezerve. Ako se tijekom godine, temeljem Zakona ili drugih propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njihove izdatke će se prenijeti u tekuću rezervu ili na korisnika koji preuzme njegove poslove, na prijedlog Odjela za financije i nekretnine, a uz suglasnost gradonačelnika. Članak 11. Sredstva na poziciji „Grantovi za neprofitne organizacije - za projekte NVO i pojedincima“ rasporedit će se temeljem „Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih

grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Proračunom Grada Mostara“ („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 10/06 od 31.07.2006.godine). Članak 12. Sredstva odobrena za rad organa uprave, unutar nadležnih odjela odnosno službi, može preraspodjeliti sa jedne stavke na drugu gradonačelnik na prijedlog Odjela za financije i nekretnine. Članak 13. Redovna sredstva koja se prebacuju institucijama koje se financiraju iz Proračuna, čine: mjesečni iznosi za plaće i doprinose, naknade uposlenika, materijalni troškovi i programske aktivnosti. Sredstva namijenjena za programske aktivnosti će se odobravati do visine iznosa utvrđenog Proračunom, a na zahtjev institucija i odlukom nadležnog Odjela, tj. gradonačelnika. Članak 14. Sav prikupljeni i naplaćeni prihod, kao i prihod koji se ostvaruje donacijama, obavezno se uplaćuje na depozitne račune Grada Mostara. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiocu na teret tih prihoda. Rješenje-Zaključak kao i dokaz o uplati donosi nadležni Odjel Grada Mostara. Članak 15. U slučaju odstupanja u ostvarenju proračunskih prihoda za više od 10% u odnosu na planirani obim prihoda, i ako se ta odstupanja ne mogu uravnotežiti do kraja godine, stječu se uvjeti za rebalans (uravnoteženje) Proračuna. Članak 16. Izdaci koji se financiraju iz sredstava „Naknade po osnovu građevnog zemljišta“ (uređenje građevnog zemljišta; izrada prostorno-planskih dokumenata; zaštita okoliša ), realizirati će se tijekom 2007. godine po gradskim područjima, u ovisnosti od visine prenesenih sredstava za ove namjene iz prethodnih fiskalnih godina i dinamike priliva novih sredstava tijekom 2007.godine, po proceduri utvrđenoj člankom 38. i 56. Statuta Grada Mostara. Članak 17. Grad Mostar se ne može komercijalno zaduživati u svrhu financiranja Proračuna. Izuzetak predstavlja zaduživanje pod koncesionim uvjetima kreditiranja u okviru

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara 102

Broj 4 - Strana 172

kreditnih aranžmana, čiji je nositelj država Bosna i Hercegovina. IV NADZOR I IZVJEŠĆIVANJE Članak 18. Nadzor nad uporabom proračunskih sredstava vrše Služba za unutarnji nadzor i Odjel za financije i nekretnine, u skladu sa posebnim aktom o unutarnjoj organizaciji, opisu poslova, ovlaštenjima i uvjetima za obavljanje tih poslova. Na nivou Odjela za financije i nekretnine, osigurava se jedinstveni računski sistem za evidentiranje, bilansiranje i izvješćivanje o Proračunu, sa sustavom glavne knjige i pratećim evidencijama koje će se urediti u skladu sa općim aktom iz te oblasti. Članak 19. Odjel za financije i nekretnine će pripremati periodična izvješća sukladno Zakonu o proračunima u Federacije Bosne i Hercegovine, i to mjesečna financijska izvješća u roku od 30 dana, a tromjesečna i polugodišnja izvješća u roku od najviše 60 dana od završetka svakog perioda izvješćivanja, o kojima će na prijedlog gradonačelnika raspravljati Gradsko vijeće. Gradsko vijeće usvaja polugodišnja i godišnja izvješća o izvršenju (ostvarenju) Proračuna. Izvješća o ostvarenju Proračuna moraju sadržavati informacije o ostvarenju svih planiranih i izvanrednih prihoda i izdataka koji su uključeni u Proračun, sa potrebnim objašnjenjima računskih iznosa. v PreLaZne i ZavrŠne odredbe Članak 20. Gradsko vijeće Grada Mostara, gradonačelnik, odjeli uprave i drugi korisnici, donijet će vlastite programe aktivnosti za efikasno izvršavanje Proračuna. Članak 21. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-94/07 .Broj: Broj: : Mostar, 18.05.2007.godine

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara ( “Gradski službeni glasnik Grada Mostara” broj: 4/04 ), članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara ( “Gradski službeni glasnik Grada Mostara” broj : 12/04 ) , članka 5. Odluke o kriterijima i načinu dodjele za korištenje stanova u “Buffer” naselju za lica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe (“Službeni glasnik Grada Mostara” , broj: 2/07 ) i prijedloga Klubova konstitutivnih naroda , Gradsko vijeće Grada Mostara na svojoj 40. sjednici, održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi odLuKu o predlaganju predstavnika Gradskog vijeća Grada Mostara u Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga Liste prioriteta za dodjelu stanova na korištenje u naselju “Buffer” u Mostaru Članak 1. Klubovi konstitutivnih naroda Gradskog vijeća Grada Mostara predlažu predstavnike Gradskog vijeća Grada Mostara u Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga Liste prioriteta za dodjelu stanova na korištenje u naselju “Buffer” u Mostaru, kako slijedi : 1. Azemina Kurtović-Turkić , predstavnik Kluba vijećnika Bošnjaka , 2. Katica Crnjac , predstavnik Kluba vijećnika Hrvata , 3. Radojka Jusufović , predstavnik Kluba vijećnika Srba . Članak 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“ . Ur.Broj:01-02-95/07 Mostar , 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

103 PredsjedniK Murat Ćorić, v.r.

Na temelju članka 5. Odluke o uspostavljanju Povjerenstva za davanje stručnih ocjena, koju je 22. prosinca 2006. godine donio dr. Christian

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 173

Schwarz-Schiling, Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine, donosi rjeŠenje O IMENOVANJU STRUČNOG Povjerenstva Članak 1. Imenuje se stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) od pet (5) članova: dva Bošnjaka, dva Hrvata i jednog Srbina, u sastavu: 1. Sead Pintul , dipl.ing.arh. , 2. Marinka Zovko , dipl.ing.arh., 3. Nebojša Šarić , dipl.ing.građ. , 4. Damir Sadović , dipl.ing.arh. i 5. Vjeko Tomić , dipl.ing.arh. Članak 2. (1) Mandat Povjerenstva traje dvije (2) godine. (2) Članovi Povjerenstva, svakih osam (8) mjeseci, rotacijom, iz reda drugog naroda, između sebe biraju predsjednika. Članak 3. Zadatak Povjerenstva određen je člankom 2. Odluke o uspostavljanju Povjerenstva za davanje stručnih ocjena, koju je 22. prosinca 2006. godine donio dr. Christian Schwarz-Schiling, Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Članak 4. (1) Predsjednik Povjerenstva usmjerava rad Povjerenstva i osigurava poštivanje odredaba zakona i podzakonskih i drugih propisa. (2) Povjerenstvo će donijeti Poslovnik o radu. (3) Povjerenstvo odluke donosi na sastancima dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja svojih članova, putem javnog glasovanja. (4) Odluke Povjerenstva unose se u zapisnik. (5) U zapisnik se unose razlozi zbog kojih je Povjerenstvo donijelo odluku i isti se obrazlažu. (6) U zapisnik se unosi stav člana Povjerenstva s izdvojenim mišljenjem. Članak 5. (1) Sjednice Povjerenstva održavaju se po potrebi.

(2) Povjerenstvo dva puta godišnje podnosi Gradskom vijeću izvješće o svom radu, u kojem posebno identificira kritična gradska područja za koja bi trebalo prioritetno pristupiti izradi i donošenju provedbenih dokumenata prostornog uređenja. Članak 6. (1) Članovi Povjerenstva imaju pravo na posebnu naknadu. (2) Visinu naknade odredit će Gradonačelnik Grada svojim rješenjem. Članak 7. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-96/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

104

Na osnovu članka 10. stavak 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine HercegovačkoNeretvanske županije“, broj 2/03 i 1/06) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine donosi odLuKu o ustanovLjenju Povjerenstva Za dodjeLu Koncesije GRADA MOSTARA Članak 1. Ustanovljuje se Povjerenstvo za koncesije Grada Mostara (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Članak 2. (1) Povjerenstvo broji sedam članova, uključujući predsjednika i njegova zamjenika. (2) Dva člana Povjerenstva imenovana su Rješenjem Gradskog vijeća broj: 01-02-709/05 od 21.07.2005. godine , sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. (3) Predsjednik Povjerenstva koordinira i odgovoran je za rad Povjerenstva.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 174

(4) Ako je predsjednik odsutan ili nije u mogućnosti obnašati dužnost zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. (5) Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva ne mogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda, a imenuju ih iz reda članova Povjerenstva Gradsko vijeće Grada Mostara. (6) Povjerenstvo može odlučivati ako u njegovom radu sudjeluje najmanje natpolovičan broj članova. (7) Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. Članak 3. (1) Povjerenstvo ima tajnika, bez prava glasa. (2) Tajnik Povjerenstva obavlja stručne i tehničke poslove za Povjerenstvo. ( 3 ) Ta j n i k a P o v j e r e n s t v a i m e n u j e Gradonačelnik Grada iz reda državnih službenika, uposlenika Gradske uprave. Članak 4. Članovi Povjerenstva imenuju se na period od četiri godine. Članak 5. (1) Članovi Povjerenstva imenuju se pod uvjetima i u proceduri utvrđenoj Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03 i 34/03), iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti prava, ekonomije, inženjerstva, zaštite okoliša i drugih područja. (2) Posebni uvjeti koje trebaju ispunjavati kandidati za imenovanje su: da su istaknuti stručnjaci iz oblasti prava, ekonomije, inženjerstva, zaštite okoliša i drugih područja, sa najmanje 10 godina radnog staža u struci. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzeće se u obzir kriteriji navedeni u ovom stavu, a koji će se izraziti u bodovima od 1 do 5: ● rezultati ostvareni u dosadašnjem radu, ● sposobnost upravljanja i sklonost ka timskom radu, ● k o m u n i k a c i j s k e i o rg a n i z a c i j s k e sposobnosti. (3) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor donosi Gradsko vijeće. (4) Konačno imenovanje članova Povjerenstva za koncesije vrši Gradsko vijeće, na prijedlog Povjerenstva za izbor, sastavljena od pet (5) članova, koje imenuje Gradsko vijeće.

(5) Osoba koja je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela protiv imovine, gospodarstva, ustavnog poretka, zlouporabe službenog položaja ili druge odgovorne dužnosti na može biti imenovana za člana Povjerenstva. (6) Član Povjerenstva ne smije imati izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba osobnih interesa s njegovim službenim dužnostima. (7) Član Povjerenstva ne smije obnašati političku funkciju. Članak 6. (1) Postupak dodjele koncesija sprovodi se sukladno odredbama Zakona o koncesijama („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 2/03 i 1/06) i provedbenim propisima donesenim u svezi s tim Zakonom. (2) Zadatak Povjerenstva da u postupcima dodjele koncesija u kojima Grad Mostar ima ulogu koncesora, daje mišljenje na prijedlog odluke o pristupanju dodjeli koncesije po okončanju provedenog javnog nadmetanja (tendera), odnosno pozivnog natječaja vrši pregled dostavljenih ponuda, sastavlja zapisnik i izvješće o rezultatima tendera, odnosno pozivnog natječaja s prijedlogom odluke o izboru koncesionara i dostavlja ga koncesoru u roku 45 dana od dana okončanja natječaja. (3) U slučaju kada kao koncesor nastupaju viši nivoi vlasti (Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Hercegovačko-Neretvanska županija), Povjerenstvo razmatra prijedlog (zahtjev) upućen Gradskom vijeću Grada Mostara za davanje odgovarajućeg mišljenja/suglasnosti. Članak 7. Ako je u svezi s postupkom dodjele koncesije potrebno obaviti poslove koji zahtijevaju posebno stručno znanje, Gradonačelnik Grada, na obrazložen prijedlog Povjerenstva, može utemeljiti posebne stručne skupine od predstavnika resornog Odjela i drugih Odjela i tijela uprave ili za takve poslove angažirati specijalizirane konzultantske tvrtke ili istaknute stručnjake iz oblasti iz koje se zahtjeva posebno stručno znanje. Članak 8. (1) Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu. (2) Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Grada.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara •

Broj 4 - Strana 175

Članak 9. Članovi Povjerenstva za koncesije imenovani po proceduri utvrđenoj ovom Odlukom, čine listu Gradskog vijeća sa koje resorni federalni ministar imenuje promjenjive članove Povjerenstva, u slučajevima kada se pokreće postupak za dodjelu koncesija sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o koncesiji tj. kada Vlada Federacije odlučuje o dodjeli koncesije za određeno dobro koje se nalazi u cijelosti ili pretežito na području Grada Mostara, odnosno kada se posljedice dodjele koncesije od strane Vlade Federacije BiH, odnose u cijelosti ili pretežito na Grad Mostar. Članak 10. (1) Visina naknade članu Povjerenstva, koji je od strane Federalnog ministra imenovan za promjenljivog člana Povjerenstva za koncesije Federacije BiH, utvrđuje Vlada Federacije BiH. (2) Sredstva za naknade promjenljivim članovima Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Grada. Članak 11. (1) Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i Odluku o dodjeli koncesije donosi Gradsko vijeće, u postupku provedenom na način propisan Zakonom o koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije i provedbenim propisima donesenim u svezi s tim Zakonom. (2) Ugovor o koncesiji s koncesionarom, u ime Grada Mostara kao koncesora zaključuje Gradonačelnik Grada, sukladno uvjetima utvrđenim u Odluci o pristupanju dodjeli koncesije i Zakonom o koncesijama, a ako je koncesionar strana osoba i propisima o stranim ulaganjima, u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke kojom je određen koncesionar. (3) Ugovor o koncesiji sa koncesionarom postaje pravno valjan kada na isti da suglasnost Javno pravobraniteljstvo Grada Mostara. Članak 12. (1) Stručni i drugi poslovi u svezi s koncesijama u mjerodavnosti su Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: resorni odjel), a osobito: • priprema prijedloga za donošenje odluke o pristupanju dodjeli koncesije, osim ako prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije podnosi zainteresovana osoba, • priprema prijedloga mišljenja za donošenje Odluke o pristupanju dodjele koncesije ako ga podnosi zainteresovana strana ,

priprema prijedloga mišljenja i prethodnih suglasnosti Gradskog vijeća, u slučajevima kada o dodjeli koncesije za određeno dobro koje se nalazi na području Grada odluku donese drugi nivo vlasti, • praćenje realizacije ostvarivanja prava i obveza koncesionara i pružanje stručne pomoći u ostvarivanju tih prava i obveza, • praćenje cjelokupnog rada koncesionara u cilju osiguranja opskrbe uslugama potrošača i odobravanje rokova i uvjeta standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima, • poslovi promidžbe u svezi s investicijama i drugim ulaganjima u Grad, te promoviranje interesa Grada za ta ulaganja, • obavljanje i svih drugih poslova u svezi s koncesijskim ulaganjima domaćih i stranih osoba. (2) U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka resorni odjel ostvaruje neposrednu suradnju sa drugim odjelima i tijelima Grada Mostara, a naročito u pogledu pripreme stručne dokumentacije, u postupku za donošenje odluke o pristupanju dodjele koncesije o pitanjima koja su iz djelokruga rada tih odjela i drugih tijela. (3) Drugi odjeli i tijela uprave dužna su surađivati s resornim odjelom. (4) Resorni odjel, po potrebi, ostvaruje neposrednu suradnju i sa Federalnim i Županijskim/ Kantonalnim ministarstvima i njihovim tijelima. Članak 13. (1) za dobivenu koncesiju plaća se naknada sukladno odluci o pristupanju dodjeli koncesije i ugovoru o koncesiji. (2) Sredstva ostvarena od koncesijske naknade prihod su Grada Mostara. Članak 14. Danom prestanka koncesije, nekretnine, objekti, uređaji, postrojenja i druga sredstva iz okvira predmeta koncesije postaju svojina Grada Mostara. Članak 15. Resorni odjel najmanje jednom godišnje Gradskom vijeću podnosi izvješće o realizaciji ugovora o koncesijama i o drugim bitnim pitanjima vezanim za dodjelu koncesija, radi upoznavanja odnosno poduzimanja odgovarajućih mjera. Članak 16. Nadzor nad provedbom ove Odluke, akata donesenih na temelju ove Odluke i ugovora o koncesiji obavlja resorni odjel.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 176

Članak 17. (1) Nadzor nad ispunjenjem financijskih prava i obveza iz ugovora o koncesiji obavlja Odjel za financije i nekretnine. (2) Odjel iz stavka 1. ovog članka dužan je svakih šest mjeseci obavještavati Gradsko vijeće o financijskim efektima zaključenih ugovora o koncesijama. Članak 18. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-97/07 Mostar, 18.05.2007.godine

Članak 2. Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka utvrđivanja kandidata za članove Povjerenstva za dodjelu koncesija Grada Mostara (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 1. Mirsad Šarić, predsjednik, 2. Žarko Markić, član, 3. Ivana Marić, član, 4. Lejla Ćatić, član, 5. Zvjezdana Radovanović, član. Članak 3. Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnesene na Javni natječaj, na temelju principa iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03, 34/03) sastavi listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i obavi intervju sa kandidatima koji su ušli u uži izbor. Članak 4. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo je dužno sačiniti izvješće o radu i Gradskom vijeću pismeno predložiti rang-listu sa najboljim kandidatima prema svim uvjetima Javnog natječaja. Članak 5. Za rad na navedenim poslovima članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu, sukladno Naputku o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela koje osnivaju gradonačelnik i načelnici odjela Gradske uprave („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 18/04). Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-98/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

105

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine Hercegovačkoneretvanske županije“, broj 2/03, 1/06), a u vezi sa člankom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03 i 34/03), članka 5. stavak 3. i 4. Odluke o ustanovljenju Povjerenstva za dodjelu koncesija Grada Mostara broj : 01-02-97/07 od 18.05.2007.godine i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj 18.05.2007.godine, donosi odLuKu o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje kandidata za članove Povjerenstva za dodjelu koncesija Grada Mostara i imenovanju povjerenstva za provedbu postupka Članak 1. (1) Pokreće se procedura raspisivanja Javnog natječaja za utvrđivanje kandidata za članove Povjerenstva za dodjelu koncesija Grada Mostara. (2) Za realizaciju procedure iz stavka 1. zadužuje se Odjel za organizaciju, pravne poslove i opću upravu.

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

106

Temeljem članka 54. stavak 3. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 177

Bosne i Hercegovine“ broj:25/03 i 67/05) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04), po zahtjevu NADE KVESIĆ kćeri Marijana, rođene Sopta, udova Joze iz Širokog Brijega, zastupana po Zajedničkom odvjetničkom uredu Dušanka ŠoljićĆorić, Gordan Škobić i Dragan Pudar, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj 18.05.2007.godine, donosi o d L u K u o davanju suglasnosti za promet nedovršenim objektom Članak 1. Daje se suglasnost Nadi Kvesić kćeri Marijana, rođenoj Sopta, udova Joze iz Širokog Brijega, zastupana po Zajedničkom odvjetničkom uredu Dušanka Šoljić-Ćorić, Gordan Škobić i Dragan Pudar, za otuđenje nedovršenog stambenog objekta izgrađenog na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 267/150 (nova k.č. 3545/37), upisanog u z.k. ul.br. 1244 k.o. Rodoč. Suglasnost se daje zbog preseljenja u Široki Brijeg i teške materijalne situacije nakon smrti supruga, radi čega je nositelj prava korištenja opravdano spriječen da nastavi radove na započetom stambenom objektu. Članak 2. Upis prava korištenja na kupca izvršit će se na osnovu kupoprodajnog Ugovora i ove Odluke. Članak 3. Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u Službenom glasniku Grada Mostara. Ur.Broj:01-02-99/07 Mostar, 18.05.2007.godine

glasnik Grada Mostara“ broj:4/04), po zahtjevu Petra Rudeža sina Ante, Ankice Šakić rođene Rudež kći Ivana iz Graca n/m, Darinke Lešić rođene Rudež sa otoka Lastovo i Danice Popović rođene Rudež kći Antuna iz Rijeke, svi iz Republike Hrvatske, zastupani po ZAK «Kebo & Guzin» iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi o d L u K u o davanju suglasnosti za promet nedovršenim objektom Članak 1. Daje se suglasnost Petru Rudežu sinu Ante, Ankici Šakić rođenoj Rudež kći Ivana iz Graca n/m, Darinki Lešić rođenoj Rudež sa otoka Lastovo i Danici Popović rođenoj Rudež kći Antuna iz Rijeke, svi iz Republike Hrvatske, zastupani po ZAK «Kebo & Guzin» iz Mostara, za otuđenje nedovršenog stambeno-poslovnog objekta izgrađenog na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 38/47 (nova k.č. 2336), upisanog u z.k. ul. broj: 5781 k.o. Mostar. Suglasnost se daje iz razloga što su podnositelji zahtjeva, a koji su zakonski nasljednici iza umrle Nedjeljke Miletić iz Mostara, svi stalno nastanjeni u Republici Hrvatskoj. Članak 2. Upis prava korištenja na kupca izvršit će se na osnovu kupoprodajnog Ugovora i ove Odluke. Članak 3. Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u “Službenom glasniku Grada Mostara”. Ur.Broj: 01-02-100/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________ 108

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

107

Temeljem članka 54. stavak 3. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:25/03 i 67/05) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 178

Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je dograđen dio stana na prvom katu kolektivnog stambenog objekta, po zahtjevu Gorana i Eleonore Ćatić iz Mostara, Gradsko Vijeće Grada Mostara , na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e 1. Utvrđuje se gubitak prava raspolaganja građevnim zemljištem označenim kao: − k.č. 57/74 dio (nova k.č. 5014/1), površine 34,12 m2, upisano u zk. ul. broj: 6967 k.o.Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja Hidroelektrane na Neretvi „Jablanica“ sa 1/1 dijela. 2. Utvrđuje se pravo vlasništva na građevnom zemljištu, na kojem je dograđen dio stana na prvom katu kolektivnog stambenog objekta u ul.fra Didaka Buntića broj:109 b, označenom kao: − k.č. 57/74 dio (nova k.č. 5014/1), površine 34,12 m2, upisana u zk. ul. broj: 6967 k.o.Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela, u korist Gorana i Eleonore Ćatić. 3. Naknada za građevno zemljište označeno k.č. 57/74 dio (nova k.č. 5014/1), površine 34,12 m2, upisano u zk. ul. broj: 6967 k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja u korist Hidroelektrane na Neretvi „Jablanica“ sa 1/1 dijela, neće se određivati iz razloga što je J.P. „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, svojim podneskom broj: I741/07 od 05.02.2007.godine, obavijestila ovu Službu da nema nikakvog pravnog interesa na predmetnom zemljištu. 4. Naknada za pogodnosti (renta) utvrđena je u pravomoćnom Rješenju Odjela za urbanizam i graditeljstvo Grada Mostara - Službe za građevne propise, broj: 01/III-03-25-1-234/03 od 28.08.2006.godine i iznosi 1.351,87 KM ( slovima: tisućutristotineipedesetjedna KM i osamdesetsedam pfeninga). 5. Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda Mostar će utvrditi gubitak prava raspolaganja

građevnog zemljišta iz točke 1. ovog Rješenja u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela, zatim će izvršiti uknjižbu prava vlasništva na građevnom zemljištu iz točke 2. ovog Rješenja u korist Gorana i Eleonore Ćatić sa 1/1 dijela, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Gorana i Eleonoru Ćatić kao posjednike na predemetnom zemljištu sa 1/1 dijela, sve nakon pravomoćnosti ovog Rješenja. Ur.Broj: 01-02-101/07 Mostar , 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

109

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu na kome je započeta izgradnja poslovnog objekta i zemljištu koje služi za redovitu uporabu istog, te nastavak gradnje, a rješavajući po zahtjevu Sanela Salčina sina Remze iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine , donosi R J EŠ E NJ E 1. Utvrđuje se pravo vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim poslovnim objektom i zemljištu koje služi za redovitu uporabu tog objekta, te nastavak gradnje u naselju Bišće Polje u Mostaru pobliže označeno kao: - k.č. 2410/497 (nova k.č. 2064/6 ) , koja je nastala cijepanjem od k.č. 2410/243 ( 2064/1) u površini od 2.305 m2 up.u z.k. ul. broj: 5506 k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja Grada Mostara sa 1/1 dijela. 2. Investitor Sanel Salčin sin Remze iz Mostara, dužan je na ime naknade za zemljište

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 179

uplatiti iznos od 52.554,00 KM (slovima: pedesetdvijetisućeipetstotinapedesetičetiri KM), na račun Grada Mostara broj: 1610200009950843vrsta prihoda 721121 za Gradsko područje Stari grad, kod Raiffaisen bank filijala Mostar, sa naznakom „naknada za zemljište“, u roku od petnaest dana, od dana pravomoćnosti ovog Rješenja u korist Proračuna Grada Mostara. 3. Naknada za pogodnosti-renta nije određena ovim Rješenjem jer je ista određena u točki 4. Rješenja Odjela za urbanizam i graditeljstvo Grada Mostara, broj: 07-II-25-1950/05 od 25.09.2006. godine. 4. Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti ( renta ) ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine na osnovu koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem. 5. Sanel Salčin sin Remze iz Mostara, dužan je uplatiti iznos iz točke 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za građenje. 6. Zemljišno – knjižni ured Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja , kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti renta izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 2410/497 k.o.Mostar u korist Sanela Salčina sina Remze iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu upisati imenovanog kao posjednika na k.č. 2064/6 sa 1/1 dijela. Ur.Broj: 01-02-102/07 Mostar, 18.05.2007.godine

Grada Mostara“ broj: 7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim poslovnim objektom, po zahtjevu Hasrete Repeša kći Hakije iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e 1. Utvrđuje se gubitak prava raspolaganja građevnim zemljištem označenim kao: - k.č. 8/188 - nastala cijepanjem k.č. 8/18 (nova k.č. 1898/4 - nastala cijepanjem k.č. 1898), u površini od 32 m2, upisano u zk.ul. broj: 1257 k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja poduzeća „SOKO“ d.o.o. Mostar sa 1/1 dijela. 2. Utvrđuje se pravo vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim poslovnim objektom i zemljištu koje služi redovitoj uporabi tog objekta u Mostaru, u ul. M.Tita, pobliže označenom kao: - k.č. 8/188 - nastala cijepanjem k.č. 8/18 (nova k.č.1898/4 - nastala cijepanjem k.č.1898), u površini od 32 m2, upisano u zk.ul. broj:1257 k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja neizgrađenog građevnog zemljišta u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela, u korist Hasrete Repeša kći Hakije iz Mostara, sa 1/1 dijela. 3. Hasreta Repeša kći Hakije iz Mostara, dužna je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 729,60 KM (slovima: sedamstotinadvadesetidevet KM i šezdeset pfeninga) u korist Proračuna Grada Mostara, za Gradsko područje Stari grad, na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 721231 šifra 180, kod Raiffaisen bank Mostar, u roku od 15 od dana pravomoćnosti ovog Rješenja, nakon čega će se izvršiti isplata naknade za zemljište u korist odgovarajućeg računa poduzeća „SOKO“ d.o.o. iz Mostara. 4. Naknada za pogodnosti (renta) utvrđena je u pravomoćnom Rješenju Odjela za urbanizam i graditeljstvo Grada Mostara - Službe za građevne propise, broj: UP-I-07/III-25-603/06 od 11.09.2006.godine i iznosi 1.417,28 KM (slovima: tisućuičetiristotinesedamnaest KM i dvadesetosam pfeninga). 5. Hasreta Repeša kći Hakije iz Mostara, dužna je uplatiti iznos iz točke 3. ovog Rješenja prije izdavanja Odobrenja za građenje.

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

110

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03, 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 180

6. Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda Mostar, utvrditi će gubitak prava raspolaganja građevnog zemljišta iz točke 1. ovog Rješenja u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela, zatim će izvršiti uknjižbu prava vlasništva na građevnom zemljištu iz točke 2. ovog Rješenja u korist Hasrete Repeša kći Hakije iz Mostara sa 1/1 dijela, a Služba za katastar Grada Mostara će evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, a kada novi vlasnik podnese dokaz da je izmirio obveze po osnovu naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta). Ur.Broj: 01-02-103/07 Mostar, 18.05.2007.godine

KM i četrdeset pfeninga) u korist Proračuna Grada Mostara, za Gradsko područje Stari grad, na račun broj: 1610200009950843 - vrsta prihoda 721231 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja, koji će se iznos deponirati na poseban račun i na zahtjev uknjiženih korisnika biti isplaćen. iii Obvezuje se Kuštrić Meliha kći Huseina, da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 927,00 KM (slovima: devetstotinaidvadesetsedam KM) u korist Proračuna Grada Mostara,za Gradsko područje Stari grad, na račun broj: 1610200009950843 - vrsta prihoda 721231 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. iv Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta), ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine temeljem koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem. v Kuštrić Meliha kći Huseina, dužna je uplatiti iznose iz točke II i III ovog Rješenja, prije izdavanja odobrenja za građenje. vi Zemljišno-knjižni Odjel Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, a kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti (renta), izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 2045/4 k.o.Mostar u korist Kuštrić Melihe kći Huseina iz Mostara, sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Kuštrić Melihu kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. Ur.Broj:01-02-104/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

111

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara ( „Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara” broj:7/05) , u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim poslovnim objektom, rješavajući po zahtjevu KUŠTRIĆ MELIHE kći Huseina iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara , na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e i Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim poslovnim objektom i zemljištem koje služi redovitoj uporabi tog objekta u naselju Zalik u Mostaru, pobliže označenom kao: - k.č. 2045/4 (nastala cijepanjem k.č. 2045/1)-(nova k.č. 434) u površini od 23 m2, up. u zk. ul. broj 2329 k.o. Mostar (Mostar I), društveno vlasništvo s uknjiženim pravom korištenja Općine Mostar sa 21/66 dijela, Janje Prusine rođene Merdžo sa 1/44 dijela i još 18 sukorisnika, a u korist Kuštrić Melihe kći Huseina, iz Mostara, sa 1/1 dijela. ii Kuštrić Meliha kći Huseina, dužna je na ime naknade za dodijeljeno joj zemljište uplatiti iznos od 524,40 KM ( slovima: petstotinaidvadesetčetiri

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

112

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 181

48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:7/05) , u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim poslovnim objektom, rješavajući po zahtjevu TARIKA MUFTIĆA sin Huseina iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara , na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e i Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim poslovnim objektom i zemljištem koje služi redovitoj uporabi tog objekta u naselju Zalik u Mostaru, pobliže označenom kao: - k.č. 2045/4 (nastala cijepanjem k.č. 2045/1)-(nova k.č. 433) u površini od 21 m2, up. u zk. ul. broj 2329 k.o. Mostar (Mostar I), društveno vlasništvo s uknjiženim pravom korištenja Općine Mostar sa 21/66 dijela, Janje Prusine rođene Merdžo sa 1/44 dijela i još 18 sukorisnika, a u korist Muftić Tarika sin Huseina, iz Mostara, sa 1/1 dijela. ii Muftić Tarik sin Huseina, dužan je na ime naknade za dodijeljeno mu zemljište uplatiti iznos od 478,80 KM (slovima: četiristotinesedamdesetiosam KM i osamdeset pfeninga) u korist Proračuna Grada Mostara, za Gradsko područje Stari grad, na račun broj: 1610200009950843 - vrsta prihoda 721231 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja, koji će se iznos deponirati na poseban račun i na zahtjev uknjiženih korisnika biti isplaćen. iii Obvezuje se Muftić Tarik sin Huseina, da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 927,00 KM (slovima: devetstotinaidvadesetsedam KM) u korist Proračuna Grada Mostara,za Gradsko područje Stari grad, na račun broj: 1610200009950843 - vrsta prihoda 721231 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. iv Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta), ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine temeljem koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem. v Muftić Tarik sin Huseina, dužan je uplatiti iznose iz točke II i III ovog Rješenja, prije izdavanja odobrenja za građenje.

vi Zemljišno-knjižni Odjel Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, a kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti (renta), izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 2045/4 k.o.Mostar u korist Muftić Tarika sina Huseina iz Mostara, sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Muftić Tarika kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. Ur.Broj: 01-02-105/07 Mostar, 19.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

113

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva građevnog zemljišta na kome je izgrađen poslovni objekt, po zahtjevu Danice Perić udove Mirka rođene Nikić iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine, donijelo je r j e Š e nj e 1. Utvrđuje se gubitak prava korištenja građevnog zemljišta označenog kao k.č. 665/21(nova k.č.232/4 k.o. Buna), upisana u zk.ul. broj: 1015, k.o.Ortiješ, državno vlasništvo sa uknjiženim korištenjem Nikole Vučina umrlog Pere sa 1/1 dijela, u korist Grada Mostara. 2. Utvrđuje se pravo vlasništva građevnog zemljišta, na kome je izgrađen poslovni objekt, označenog kao: k.č. 665/21 (nova k.č. 232/4, k.o. Buna), površine 949 m 2, nastala promjenom oblika i površine od k.č. 665/21 i k.č. 665/1, k.o. Ortiješ,

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 182

državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela, a u korist graditelja Danice Perić udove Mirka rođene Nikić iz Mostara sa 1/1 dijela. 3. Graditeljica Danica Perić, oslobađa se plaćanja naknade za zemljište budući je ista u posjedu i stvarnom vlasništvu, a naknada je ranije regulirana prema ranijem korisniku. 4. Graditeljica Danica Perić dužna je, na ime naknade za pogodnosti – renta, uplatiti iznos od 3.090,00 KM ( slovima: tritisućeidevedeset KM ), na račun Grada Mostara broj: 1610200009951328, kod Raiffeisen bank Mostar, sa naznakom „naknada za pogodnosti“ – renta, sve u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. 5. Graditeljica Danica Perić dužna je uplatiti razliku naknade za pogodnosti - renta, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veća od površine na temelju koje je izračunata renta, utvrđena ovim Rješenjem. 6. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Mostaru, pošto prethodno izvrši brisanje ranije uknjiženog korisnika iz točke 1. Rješenja, izvršit će uknjižbu prava vlasništva građevnog zemljišta iz točke 2. ovog Rješenja u korist graditeljice Danice Perić udove Mirka rođene Nikić iz Mostara, sa 1/1 dijela, a Služba za katastar Grada Mostara će evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravomoćnosti ovog Rješenja i kada novi korisnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti – renta. Ur.broj: 01-02-106/07 Mostar, 18.05.2007.godine

Grada Mostara“ broj: 7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen poslovni objekat, po zahtjevu Vilijama Šunjića iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e 1. Utvrđuje se gubitak prava raspolaganja građevnim zemljištem označenim kao: − k.č. 2848/63 - nastala cijepanjem k.č. 2848/3 (nova k.č.1702/8, nastala cijepanjem k.č.1702/5 k.o. Mostar II ), površine 98 m2, upisana u zk.ul.broj: 9469 k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja u korist G.P. „TEMPO-VRANICA“ Mostar, sa 1/1 dijela. 2. Utvrđuje se pravo vlasništva građevnog zemljišta, na kojem je izgrađen poslovni objekat, označenog kao: − k.č. 2848/63-nastala cijepanjem k.č. 2848/3 (nova k.č.1702/8, nastala cijepanjem k.č.1702/5 k.o. Mostar II), površine 98 m2, upisana u zk.ul.broj: 9469 k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja neizgrađenog građevnog zemljišta u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela, u korist Vilijama Šunjića iz Mostara , sa 1/1 dijela. 3. Naknada za građevno zemljište označeno kao k.č.2848/63 neće se određivati iz razloga što je G.P. ”TEMPO-VRANICA” Mostar kao uknjiženi korisnik, pismenim podneskom broj:134/07 od 24.01.2007.godine, izjavilo da dozvoljava legalizaciju predmetnog objekta bez traženja ikakve naknade. 4. Naknada za pogodnosti (renta) utvrđena je u pravomoćnom Rješenju Odjela za urbanizam i graditeljstvo Grada Mostara - Službe za građevne propise, broj: 07/III-364-431/00 od 12.05.2006.godine i iznosi 5.438,04 KM ( slovima: pettisućaičetiristotinetridesetiosam KM i četiri pfeninga). 5. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda Mostar, utvrditi će gubitak prava raspolaganja građevnog zemljišta iz točke 1. ovog Rješenja u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela, zatim će izvršiti uknjižbu prava vlasništva na građevnom zemljištu iz točke 2. ovog Rješenja u korist Vilijama Šunjića sa

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

114

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 183

1/1 dijela, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Vilijama Šunjića kao posjednika na predemetnom zemljištu sa 1/1 dijela, sve nakon pravomoćnosti ovog Rješenja. Ur.Broj: 01-02-107/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

Marka Vučine sina Nikole sa 1/3 dijela, Ratka Vučine sina Anke sa 1/12 dijela, Milke Kujnundžić kćeri Anke sa 1/12 dijela i P.K. «Hercegovina» Mostar, odnosno njenog pravnog slijednika poduzeća „Farma Buna“ sa 1/3 dijela, a sve posjed i stvarno vlasništvo pok. Joze Perića sina Mirka, odnosno njegove supruge Danice Perić udove Mirka rođene Nikić sa 1/1 dijela, a sve u korist graditeljica: Danice Perić udove Mirka rođene Nikić i Matije Nikić udove Joze rođene Perić iz Mostara sa po 1/2 dijela. 3. Graditeljice Danica Perić i Matija Nikić, oslobađaju se plaćanja naknade za zemljište budući su stvarne vlasnice i posjednice predmetnog zemljišta, a za koje je naknada ranije regulirana. 4. Graditeljice Danica Perić i Matija Nikić dužne su, na ime naknade za pogodnosti - renta, uplatiti iznos od 12.360,00 KM (slovima: dvanaesttisućatristotinešezdeset KM), na račun Grada Mostara, broj: 1610200009951328, kod «Raiffeisen bank» Mostar, sa naznakom-naknada za pogodnosti – renta, sve u roku od petnaest dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. 5. Graditeljice Danica Perić i Matija Nikić, dužne su uplatiti iznos određen u točki 3. ovog Rješenja, prije izdavanja odobrenja za građenje. 6. Graditeljice Danica Perić i Matija Nikić, dužne su uplatiti razliku naknade za pogodnosti - renta, ako se utvrdi da je korisna površina stambenog objekta veća od površine temeljem koje je izračunata renta, utvrđena ovim Rješenjem. 7. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Mostaru, pošto prethodno izvrši brisanje ranije uknjiženih sukorisnika iz točke 1. Rješenja, izvršit će uknjižbu prava vlasništva građevnog zemljišta iz točke 2. ovog Rješenja u korist graditeljica: Danice Perić udove Mirka rođene Nikić i Matije Nikić udove Joze rođene Perić iz Mostara, sa po 1/2 dijela, a Služba za katastar Grada Mostara će evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravomoćnosti ovog Rješenja i kada novi korisnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti – renta. Ur.broj: 01-02-108/07 Mostar, 18.05.2007.godine

115

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03, 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98, 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva građevnog zemljišta na kome je izgrađen stambeni objekt, po zahtjevu Danice Perić udove Mirka rođene Nikić i Matije Nikić udove Joze rođene Perić iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine, donosi r j e Š e nj e 1. Utvrđuje se gubitak prava korištenja građevnog zemljišta označenog kao k.č. 665/16 (dio nove k.č.232/2 k.o.Buna), upisana u zk.ul.broj: 933, k.o.Ortiješ, državno vlasništvo sa uknjiženim korištenjem Željka Zlomislića sina Slavka sa 1/1 dijela, u korist Grada Mostara. 2. Utvrđuje se pravo vlasništva građevnog zemljišta, na kome je izgrađen stambeni objekt, označenog kao: - k.č. 665/16 (dio nove k.č. 232/2, k.o. Buna), površine 159 m 2, nastala promjenom oblika i površine od k.č. 665/16 i 665/1, k.o. Ortiješ, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela, - k.č. 665/1 (dio nove k.č.232/2, k.o. Buna), površine 744 m2 , nastala promjenom oblika i površine od k.č. 665/1, upisana u zk.ul.broj: 1140, k.o.Ortiješ, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja Šćepe Vučine sina Nikole sa 1/6 dijela,

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 184

116

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara ( „Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04) i Odluke o građevnom zemljištu ( „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom, rješavajući po zahtjevu Morić Blagene kći Alije iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e 1. Utvrđuje se gubitak prava korištenja na građevnom zemljištu označenom kao k.č.25/196 nastala cijepanjem od k.č.25/36 i k.č.26/1 (nova k.č.2815/2 nastala cijepanjem od k.č.2815 i k.č.2814/1 dio), u površini od 67 m2 upisane u zk.ul. broj:1025 k.o.Mostar (Mostar I), državno vlasništvo s uknjiženim pravom korištenja Preduzeća „Soko” Mostar, sa 1/1 dijela. 2. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom i zemljištem koje služi redovitoj uporabi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobliže označenom kao: - k.č. 25/196 nastala cijepanjem od k.č. 25/36 i k.č.26/1 (nova k.č. 2815/2, nastala cijepanjem od k.č. 2815 i k.č. 2814/1 dio), u površini od 67 m2, upisane u zk. ul. broj:1025 k.o. Mostar (Mostar I), državno vlasništvo, a u korist Morić Blagene kći Alije, sa 1/1dijela. 3. Morić Blagena kći Alije, dužna je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 1.698,50 KM (slovima: tisućuišeststotinadevedesetiosam KM i pedeset pfeninga), u korist Proračuna Grada Mostara za Gradsko područje Stari Grad, na račun broj:1610200009950843 vrsta prihoda 721231 šifra 180 kod Raiffaisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. 4. Obvezuje se Morić Blagena kći Alije, da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 6.493,90 KM (slovima: šesttisućaičetiristotinedevedeseitri KM i devedeset pfeninga), u korist Proračuna Grada Mostara

za Gradsko područje Stari Grad, na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 72131 šifra 180 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. 5. Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine temeljem koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem. 6. Morić Blagena kći Alije, dužna je uplatiti iznose iz točke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za građenje. 7. Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, a kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je uplatio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti (renta), izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 25/196 k.o. Mostar u korist Morić Blagene kći Alije iz Mostara, sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Morić Blagenu kći Alije, kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1dijela. Broj: 01- 02-109/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

117

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05) u predmetu, utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekt, po zahtjevu Brune Topića, sina Mile iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine, donosi r j e Š e nj e

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara 118

Broj 4 - Strana 185

1. Utvrđuje se gubitak prava korištenja građevnog zemljišta na kojem je izgrađen stambeni objekt, označenog kao: k.č. 715/2 (nova k.č. 1151, k.o. Ilići), površine 963 m2, upisane u zk.ul. broj:122, k.o. Cim, državno vlasništvo, sa uknjiženim pravom korištenja građevnog zemljišta u korist: Muje Gološa, umrlog Zahira sa 172 dijela, Fate Salčin udove Salke-Zajke sa ¼ dijela, Đulse Salčin umrlog Salke-Zajke sa ¼ dijela, Smaje Salčin umrlog Salke-Zajke sa 5/28 dijela i Halila Salčin umrlog Salke-Zajke sa 5/28 dijela. 2. Utvrđuje se pravo vlasništva građevnog zemljišta na kojem je izgrađen stambeni objekt, označenog kao: k.č. 715/2 (nova k.č. 1151, k.o. Ilići), površine 963 m2, upisane u zk.ul. broj:122, k.o. Cim, državno vlasništvo, sa uknjiženim pravom korištenja građevnog zemljišta u korist Grada Mostara, sa 1/1 dijela, u korist graditelja Brune Topića, sina Mile iz Mostara, sa 1/1 dijela. 3. Naknada za zemljište nije određena ovim Rješenjem jer su se uknjiženi korisnici predmetnog zemljišta, iste odrekli. 4. Naknada za pogodnosti-renta, nije određena ovim Rješenjem jer je ista određena Rješenjem Odjela za urbanizam i graditeljstvo Grada Mostara, broj: 01/III-03-25-1-1191/03 od 06.07.2006. godine. 5. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Mostaru, utvrditi će gubitak prava korištenja građevnog zemljišta iz točke 1. ovog Rješenja u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela, zatim će izvršiti uknjižbu prava vlasništva građevnog zemljišta iz točke 2. ovog Rješenja u korist graditelja, Brune Topića, sina Mile iz Mostara, sa 1/1 dijela, a Služba za katastar Grada Mostara će evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravomoćnosti ovog Rješenja. Ur.broj: 01-02-110/07 Mostar, 18.05.2007.godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj : 4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevnom zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom, po zahtjevu Tulek Hasana sina Halila iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e 1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom i zemljištem koje služi redovitoj uporabi tog objekta, u naselju Mazoljice u Mostaru, pobliže označenom kao: k.č. 1164/39 nastala cijepanjem k.č. 1164/10 (nova k.č. 765/30, nastala cijepanjem k.č. 765/1),u površini od 300 m2, upisano u zk. ul. broj: 3156 k.o. Mostar (Mostar I), državna svojina (erar) sa 1/1 dijela, a u korist Tulek Hasana sina Halila iz Mostara, sa 1/1 dijela. 2. Tulek Hasan sin Halila, dužan je na ime naknade za dodijeljeno mu zemljište uplatiti iznos od 6.840,00 KM (slovima: šesttisućaosamstotinačetrdeset KM) u korist Proračuna Grada Mostara za Gradsko područje Stari Grad, na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 721231 šifra 180, kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. 3. Obvezuje se Tulek Hasan sin Halila, da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 7.972,20 KM ( slovima: sedamtisućadevetstotinaisedamdesetdvije KM i dvadeset pfeninga ) u korist Proračuna Grada Mostara za Gradsko područje Stari Grad, na račun broj:1610200009950843 vrsta prihoda 721231 šifra180, kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. 4. Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine temeljem koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem.

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 186

5. Tulek Hasan sin Halila, dužan je uplatiti iznose iz točke 2. i 3. ovog Rješenja, prije izdavanja odobrenja za građenje. 6. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 1164/39 k.o.Mostar u korist Tulek Hasana sina Halila iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Tulek Hasana kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. Ur.Broj: 01-02-111/07 Mostar, 18.05.2007.godine

zemljišno knjižni uložak broj: 7040 k.o. Mostar (Mostar I), društveno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja Općine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist Bešo Ragiba, sin Murata iz Mostara, sa 1/1 dijela. ii Bešo Ragib, sin Murata, dužan je na ime naknade za dodijeljeno zemljište uplatiti iznos od 3.579,60 KM (slovima: tritisućepetstotinasedamdesetdevet konvertibilnih maraka i šezdeset pfeninga) za površinu od 157m2, a za k.č.768/1 (nova k.č.1458) u površini od 139 m2 dužan je uplatiti iznos od 3.169,20 KM (slovima: tritisućeistotinušezdesetdevet KM i dvadeset pfeninga ),u korist Proračuna Grada Mostara, za Gradsko područje Stari grad, na račun broj: 1610200009950843 - vrsta prihoda 721231 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja, sa kojeg će se računa isplatiti naknada uknjiženim korisnicima. iii Obvezuje se Bešo Ragib, sin Murata, da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 13.323,40 KM ( slovima: trinaesttisućatristotinedvadesetitri KM i četrdeset pfeninga) u korist Proračuna Grada Mostara, za Gradsko područje Stari grad, na račun broj: 1610200009950843 - vrsta prihoda 721231 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. iv Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine temeljem koje je obračunat naknada utvrđena ovim Rješenjem. v Bešo Ragib, sin Murata, dužan je uplatiti iznose iz točke II i III ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za građenje. vi Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, a kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti ( renta ), izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 768/1 i 768/8 k.o. Mostar u korist Bešo Ragiba, sina Murata iz Mostara, sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjih uknjiženih korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Bešo Ragiba kao posjednika na zemljištu sa 1/1 dijela.

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

119

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:2/98 i 48/99 ), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim stambeno-poslovnim objektom, rješavajući po zahtjevu BEŠO RAGIBA, sin Murata iz Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, Gradsko vijeće Grada Mostara , donosi R J E Š E NJ E i Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim stambeno poslovnim objektom i zemljištu koje služi redovitoj uporabi tog objekta u naselju Šehovina u Mostaru, pobliže označenom kao: - k.č.768/1 matična (nova k.č.1458) u površini od 139 m2 upisano u zemljišno knjižni uložak broj: 7426 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina s uknjiženim pravom korištenja Milana Grahovca sina Bože, sa 1/7 dijela i još 5 uknjiženih sukorisnika, - k.č.768/8 nastala cijepanjem od k.č. 768/7 (nova k.č. 1458) u površini od 18m2 ,upisana u

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 187

Ur.Broj: 01-02-112/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

za Gradsko područje Stari Grad, na račun broj:1610200009950843 vrsta prihoda 721231 šifra180, kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. 4. Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine temeljem koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem. 5. Maksumić Mahmut sin Osmana, dužan je uplatiti iznose iz točke 2. i 3. ovog Rješenja, prije izdavanja odobrenja za građenje. 6. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 810/6 k.o.Mostar u korist Maksumić Mahmuta sina Osmana iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Maksumić Mahmuta kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. Ur.Broj: 01-02-113/07 Mostar, 18.05.2007.godine

120

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj : 4/04) i Odluke o uslovima i načinu dodjele građevnog zemljišta („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim pomoćnim objektom, po zahtjevu Maksumić Mahmuta sina Osmana iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e 1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim pomoćnim objektom i zemljištem koje služi redovitoj uporabi tog objekta, u naselju Šehovina u Mostaru, pobliže označenom kao: k.č. 810/6 (nova k.č. 1440/9, nastala cijepanjem k.č. 1440/1),u površini od 71 m2, upisano u zk. ul. broj: 4847 k.o. Mostar (Mostar I), državna svojina s uknjiženim pravom korištenja Fonda za uređenje građevnog zemljišta Općine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist Maksumić Mahmuta sina Osmana iz Mostara, sa 1/1 dijela 2. Maksumić Mahmut sin Osmana, dužan je na ime naknade za dodijeljeno mu zemljište uplatiti iznos od 1.618,80 KM (slovima: tisućušeststotinaoosamnaest KM i osamdeset pfeninga) u korist Proračuna Grada Mostara za Gradsko područje Stari Grad, na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 721231 šifra 180, kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. 3. Obvezuje se Maksumić Mahmut sin Osmana, da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 1.189,65 KM (slovima: tisućustoosamdesetdevet KM i šesdesetpet pfeninga) u korist Proračuna Grada Mostara

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

121

Temeljem članka 61. stavak 3. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 28.Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05) i Sporazumne nagodbe o utvrđivanju pravične naknade broj: 03-31-389/00 od 22.02.2000.godine, u predmetu dodjele građevnog zrmljišta, rješavajući po zahtjevu SAFETA TRNOVCA sin Mumina iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine, donosi r j e Š e nj e 1. Safetu Trnovcu sinu Mumina iz Mostara, dodjeljuje se na korištenjene neizgrađeno građevno

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 188

zemljište u svrhu izgradnje poslovnog objekta, označeno kao: - k.č. 437/331 (1180/6) nastala cijepanjem od k.č 437/16 (1180/2) upisano u zemljišno-knjižni uložak broj: 296 u k.o.Gnojnice Donje, u površini od 1020 m2. 2. Safet Trnovac sin Mumina, dužan je na ime naknade za dodijeljeno zemljište uplatiti iznos od 10.540,40 KM (slovima: desettisućaipetstotinačetrdeset KM i četrdeset pfeninga) u korist Proračuna Grada Mostara, za Gradsko područje Jugoistok, na račun broj:1610200009951037 - vrsta prihoda 721231 šifra 180, kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. 3. Nositelj prava korištenja radi građenja, gubi ovo pravo ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja, ne podnese zahtjev da mu se izda Odobrenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja Odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom. 4. Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, kada novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište, izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č.437/331 (1180/6) k.o. Gnojnice Donje, u korist Safeta Trnovca sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Safeta Trnovca kao posjednika na pomenutom zemljištu, sa 1/1dijela. Ur.Broj: 01-02-114/07 Mostar, 18.05.2007.godine

Hilme, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e 1. Poništava se Rješenje Vijeća Gradske općine Mostar-Jugoistok broj:UP/I-03-33-578-1/01 od 14.05.2002.godine, kojim je Morić Musairu sinu Hilme, dodijeljeno na korištenje radi izgradnje individualnog stambenog objekta u naselju „Hrama Hrama Ljut” građevno zemljište, pobliže označeno kao: - k.č. 338/61 u površini od 507 m 2 k.o. Gnojnice, gradilište broj:19, društvena svojina (bivši erar) s pravom korištenja Općine MostarJugoistok sa 1/1 dijela. 2. Služba za proračun i financije Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara, izvršit će povrat novčanih sredstava u iznosu od 684,30 KM ( slovima: šeststotinaosamdesetičetiri KM i trideset pfeninga), Morić Musairu sinu Hilme, koja je uplatio kao naknadu za dodijeljeno mu zemljište, na račun koji imenovani dostavi. Ur.Broj: 01-02-115/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

Temeljem članka 262. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o utvrđivanju visine naknade za preuzeto zemljište („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:5/06), u predmetu izmjene Rješenja, po zahtjevu Galešić Đenana sin Enesa, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e

123

122

Temeljem članka 200. i 255. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu obnove postupka po zahtjevu Morić Musaira sin

1. Mijenjaju se točke I i II Rješenja Općinskog vijeća Gradske Općine Stari grad broj: 01-02160/00 od 14.03.2000.godine, tako da glase: Galešić Đenanu sinu Enesa iz Mostara, radi izgradnje stambeno-poslovne zgrade, dodjeljuje se neizgrađeno gradsko građevno zemljište pobliže označeno kao:

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 189

k.č. 1943/3 (165/3) u površini od 284 m2, upisano u zk. ul. broj: 1653 k.o. Mostar, (Mostar I),državna svojina s uknjiženim pravom korištenja Ćorić Vesne i Rešetar Aide, pok.Tome sa po ½ dijela. Galešić Đenan sin Enesa iz Mostara, dužan je na ime naknade za zemljište, uplatiti iznos od 6.475,20 KM (slovima: šesttisućaičetiristotinesedamdesetipet KM i dvadeset pfeninga), u korist Proračuna Grada Mostara za Gradsko područje Star grad, na račun broj: 1610200009950843 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja, a sredstva će se deponirati na poseban račun i na zahtjev uknjiženih korisnika biti isplaćena. 2. Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-116/07 Mostar, 18.05.2007.godine

KM (slovima: pettisućaipedesetšest KM i osamdeset pfeninga), u korist Proračuna Grada Mostara za Gradsko područje Sjever, na račun broj:1610200009950940 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja“. 2. U točki 2. pravomoćnog Rješenja Vijeća Gradske općine Mostar Sjever broj:01-28-2031/01 od 12.03.2002.godine, dodaje se stavak 2., koji glasi: „Služba za proračun i financije Odjela za finacije i nekretnine Grada Mostara, izvršit će povrat novca u iznosu od 21.947,20 KM (slovima: dvadesetjednatisućaidevetstotinačetrdesetisedam KM i dvadeset pfeninga) Karahmet Omeru sinu Mumina, zastupan po punomoćniku Maji Škoro, odvjetnici iz Mostara, na račun koji on dostavi, a koja je imenovani uplatio kao naknadu za dodijeljeno zemljište označeno kao k.č.38/346 (2829) k.o. Prigrađani“. 3. Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-117/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

124

Temeljem članka 262. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu izmjene Rješenja, po zahtjevu Karahmet Omera sin Mumina, zastupan po punomoćniku Maji Škoro, odvjetnici iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi r j e Š e nj e 1. Mijenjaju se točke 1. i 2. pravomoćnog Rješenja Vijeća Gradske općine Mostar Sjever broj: 01-28-2031/01 od 12.03.2002.godine, tako da glase: „Karahmet Omeru sinu Mumina iz Salakovca, radi izgradnje radione za proizvodnju kamene galanterije, dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište pobliže označeno kao: k.č. 38/800 (24/9) (2820/2) gradilište „Šaranpov grad“, površine 588 m2, upisano u zk. ul. broj: 84 u k.o. Prigrađani, društvena svojina (bivši erar). Za dodijeljeno građevno zemljište, investitor je dužan platiti naknadu u iznosu od 5.056,80

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

125

Temeljem članka 25. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu preuzimanja gradskog građevnog zemljišta, po zahtjevu Bože Šaravanja sina Ante iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevnog zemljišta Članak 1. Ne prihvata se ponuda za preuzimanje gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 190

1367/3, površine 1.430 m2, upisano u zk.ul. broj: 5710 k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja građevnog zemljišta u korist Bože Šaravanja sina Ante, sa 1/1 dijela, po cijeni od 300.000,00 KM. Članak 2. Raniji korisnik nekretnine iz članka 1. ovog Zaključka, može prenijeti pravo korištenja na treće osobe ali ne po nižoj cijeni, niti po povoljnijim uvjetima od one koja je ponuđena Gradu Mostaru. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana po objavljivanju u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-118/07 Mostar, 18.05.2007.godine

povoljnijim uslovima od one koja je ponuđena Gradu Mostaru. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana po objavljivanju u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-119/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

127

126

Temeljem članka 25. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 16/04) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu preuzimanja gradskog građevnog zemljišta, po zahtjevu Franje Cigića iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007.godine, donosi ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevnog zemljišta Članak 1. Ne prihvata se ponuda za preuzimanje gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. 2552/4, površine 336 m2, upisano u zk.ul. broj: 469 k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja građevnog zemljišta u korist Franje Cigića sina Marka, sa 1/1 dijela, po cijeni od 12.000,00 KM. Članak 2. Raniji korisnik nekretnine iz članka 1. ovog Zaključka, može prenijeti pravo korištenja na treće osobe ali ne po nižoj cijeni, niti po

Temeljem članka 25. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 16/04) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu preuzimanja gradskog građevnog zemljišta, po zahtjevu Ivana i Marka Knezovića iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 40. sjednici održanoj dana 18.05.2007. godine, donosi ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevnog zemljišta Članak 1. Ne prihvata se ponuda za preuzimanje gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. 772/2, površine 538 m2, nastala cijepanjem od k.č.772 upisane u zk.ul. broj: 1564 k.o. Cim, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja građevnog zemljišta u korist Ivana i Marka Knezovića sinovi Stanka, iz Mostara, sa 1/2 dijela, po cijeni od 20.000,00 KM. Članak 2. Raniji korisnik nekretnine iz članka 1. ovog Zaključka, može prenijeti pravo korištenja na treće osobe ali ne po nižoj cijeni, niti po povoljnijim uslovima od one koja je ponuđena Gradu Mostaru.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 191

Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana po objavljivanju u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur.Broj: 01-02-120/07 Mostar, 18.05.2007.godine

PredsjedniK Murat Ćorić, v.r. _____________________________

Članak 3. Rješenje o privremenom zauzimanju javne površine, visina naknade i način naplate za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Mostara, izdaje Odjel za ekonomiju, sigurnost i okoliš Gradske uprave (u daljnjem tekstu: Odjel ), izuzev u točki 16. i 17.članka 10. gdje je nadležan Odjel za financije i nekretnine. Protiv donesenog rješenja o utvrđivanju visine naknade u drugom stupnju rješava Žalbeno vijeće Grada Mostara. II. POSTUPAK ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE javnih PovrŠina Članak 4. Privremeno zauzimanje dijela javne površine u svrhu postavljanja montažnih objekata tipa kioska, privremeno montažnih objekata i privremeno otvorenih bašta, koje nisu u sklopu nekog ugostiteljskog objekta, vrši se na osnovu javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja provodi se putem pribavljanja pismenih ponuda, na osnovu oglasa. Članak 5. Oglasi za javno nadmetanje za privremeno korištenje javne površine objavljuju se u sredstvima javnog informiranja (najmanje dva) i oglasnoj ploči Grada Mostara i područnih ureda a sadrži: - Podatke o lokalitetu, veličini javne površine, zoni za koju se provodi javno nadmetanje i namjeni, a prema propisanim urbanističkotehničkim uvjetima, - Veličina, izgled, tip kioska ili montažnog objekta, - Početni iznos za naknadu za zauzimanje dijela javne površine, - Način podnošenja prijave, te dokumentacija koju je učesnik dužan priložiti. Pismena prijava na oglas podnosi se u zapečaćenoj koverti, a sve prispjele ponude razmatra Povjerenstvo od tri člana, koju imenuje Gradonačelnik Grada Mostara. Članak 6. Rezultate javnog nadmetanja utvrđuje Povjerenstvo zaključkom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

128

Na temelju članka 54. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 11/05), članka 64. Zakona o lokalnoj samoupravi („Narodne novine Hercegovačko–neretvanske županije“, broj: 4/00), članka 165. stavak 2. Zakona o porezima Hercegovačko–neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko–neretvanske županije“, broj: 6/98 i 5/04), članka 165. i 166. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 12/04), i članka 1. Odluke o izradi pročišćenog teksta Odluke o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina Gradskog vijeća Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 2/07), Povjerenstvo za Statut, pravne akte i nadzor zakonitosti Gradskog vijeća Grada Mostara na svom sastanku održanom dana 20.03.2007. godine, donijelo je odLuKu o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina (Pročišćeni tekst) I OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom odlukom utvrđuje se način zauzimanja javnih površina, visina naknade, način naplate i dodjela javne površine, mjere osiguranje naplate, nadležnost organa za donošenje prvostupanjskog rješenja i kaznene odredbe. Članak 2. Pod pojmom javnih površina u smislu ove Odluke smatraju se ulice (pločnici i kolovozi), putevi, pasaži van zgrada, kao i druge površine koje se vode kao gradsko zemljište.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 192

Najpovoljnijim ponuđačem smatra se lice koje ponudi najveći iznos naknade. Povjerenstvo je dužno ostale kandidate obavijestiti preporučenom poštom o rezultatima javnog oglasa. Ako se radi o istim iznosima u ponudi, onda prednost ima ponuđač koji je ranije podnio svoju ponudu. Učesnici mogu podnijeti žalbu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima javnog oglasa Žalbenom vijeću grada Mostara. Članak 7. Privremeno zauzimanja dijela javne površine za postavljanje privremeno montažnih objekata ili kioska može se odobriti na period do 3 godine. Ukoliko privremeni korisnik javne površine uredno izmiruje obveze nastale po osnovu privremenog korištenja javne površine, a želi koristiti istu i nakon isteka roka naznačenog u rješenju, dužan je u roku 30 dana prije isteka rješenja podnijeti novi zahtjev nadležnom Odjelu koji može produžiti rješenje bez natječaja na isti period kao u stavku 1. ovog članka. Članak 8. Javne površine na prostoru Grada Mostara dijele se u 6 ( šest) zona. Zone su definirane kao u prijedlogu Odluke o građevinskom zemljištu. iii visina naKnada Članak 9. Visina naknade određuje se rješenjem organa Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove, a na osnovu: utvrđene zone, zauzete površine, jedinične cijene i vremena korištenja. Članak 10. Visina naknade za korištenje javnih površina određuje se kako slijedi: 1. za postavljene kioske - u I zoni……… 60,00 KM/mjesečno - u II zoni……... 50,00 KM/mjesečno - u III zoni……. 40,00 KM/mjesečno - u IV zoni…….. 30,00 KM/mjesečno - u V zoni…… 20,00 KM/mjesečno - u VI zoni… .. 10,00 KM/mjesečno Pod kioskom, u smislu prethodnog stavka, podrazumijeva se privremeni montažni objekt namijenjen za prodaju cvijeća, voća, tiskovina,

suvenira, galanterije, bižuterije, kruha i peciva, toplih sendviča, pružanja raznih sitnih usluga, buregdžinica, gril i sl., a čija korisna površina ne prelazi 8,00 m2, postavljen na mjestima određenim: o Programom postavke montažnih objekatakioska u užem urbanom području Grada, izrađenog od JP „Urbanistički zavod“ Mostar – studeni 1995. godine / ukupno 28 objekata; o Programom razmještaja kioska na lokalitetu općine Mostar-Jugozapad, izrađen od „Urbing“ d.o.o. Mostar – siječanj 2001. godine / ukupno 62 objekata; o Izmjenama i dopunama Programa razmještaja kioska na lokalitetu općine Mostar-Zapad, izrađena od „Urbing“ d.o.o. Mostar – listopad 2002. godine / ukupno 63 objekta. 2. za ostale privremene objekte, po zauzetoj površini - u I zoni……8,00 KM/mjesečno po m2 - u II zoni….. 5,00 KM/mjesečno po m2 - u III zoni… 4,00 KM/mjesečno po m2 - u IV zoni… 3,00 KM/mjesečno po m2 - u V zoni….. 2,00 KM/mjesečno po m2 - u VI zoni… 1,00 KM/mjesečno po m2 Korisnik ostalih privremenih objekata, po zauzetoj površini iz članka 10., točka 2.ove Odluke može plaćati propisanu naknadu samo za korištenje jednog objekta. U slučaju da korisnik ima i koristi više ovakvih objekata naknada za svaki slijedeći objekt naplaćivat će se, kako slijedi: - u I zoni…… 30,00 KM mjesečno po m2 - u II zoni…… 19,00 KM mjesečno po m2 - u III zoni……11,00 KM mjesečno po m2 - u IV zoni…… 8,00 KM mjesečno po m2 - u V zoni…… 4,00 KM mjesečno po m2 - u VI zoni ……1,00 KM mjesečno po m2 3. garažni prostor i privremeno montažne garaže za sve zone 2 KM mjesečno po 1m2. 4. privremeno otvorene bašte po zauzetoj površini: - u I zoni …30,00 KM mjesečno po m2 - u II zoni…19,00 KM mjesečno po m2 - u III zoni…11,00 KM mjesečno po m2 - u IV zoni… 8,00 KM mjesečno po m2 - u V zoni… 4,00 KM mjesečno po m2 - u VI zoni… 1,00 KM mjesečno po m2

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara -

Broj 4 - Strana 193

5. po postavljenom stolu ispred ugostiteljskog objekta - u I zoni…… 20,00 KM/mjesečno - u II zoni……15,00 KM/mjesečno - u III zoni….. 12,00 KM/mjesečno - u IV zoni….. 10,00 KM/mjesečno - u V zoni…… 8,00 KM/mjesečno - u VI zoni…… 5,00 KM/mjesečno 6. postavljanje/formiranje prodajnih mjesta ispred objekata - u I zoni…...20,00 KM/mjesečno po m2 - u II zoni….15,00 KM/mjesečno po m2 - u III zoni…12,00 KM/mjesečno po m2 - u IV zoni…10,00 KM/mjesečno po m2 - u V zoni… 8,00 KM/mjesečno po m2 - u VI zoni… 5,00 KM/mjesečno po m2 7. postavljanje jednog stola ili tezge radi prodaje bižuterije, kožne galanterije (kaiševa, novčanika), razglednica, suvenira ... - u I zoni…… 75,00 KM mjesečno po m2 - u II zoni……56,00 KM mjesečno po m2 - u III zoni….. 45,00 KM mjesečno po m2 - u IV zoni…...30,00 KM mjesečno po m2 - u V zoni……15,00 KM mjesečno po m2 - u VI zoni…… 8,00 KM mjesečno po m2 8. postavljane stola za prodaju sezonskog voća i povrća na magistralnom putu M-17: za jedan postavljeni sto 50 KM mjesečno. 9. postavljanje jednog prodajnog stola ili pokretne tezge za prazničnu prodaju robe na malo kao: čestitke, razglednice, cvijeće, prskalice, ukrase za novogodišnje praznike i druge prigode, ulaznice za sportske i kulturne manifestacije, sportskih rekviziti u iznosu od: 10 KM dnevno za sve zone, a najviše za period od 7 dana. 10. postavljanje jednog rashladnog uređaja ili frigodera za prodaju sladoleda, rashlađenih sokova i pečenjarskih proizvoda. - u I zoni……. 120,00 KM mjesečno - u II zoni…… 90,00 KM mjesečno - u III zoni…… 60,00 KM mjesečno - u IV zoni…… 40,00 KM mjesečno - u V zoni……. 20,00 KM mjesečno - u VI zoni…… 10,00 KM mjesečno 11. postavljanje reklamnih panoa sa osloncem na zemlju ili pričvršćenih na objekte po njihovoj površini i to: - u I zoni……30,00 KM mjesečno po m2

u II zoni… 20,00 KM mjesečno po m2 u III zoni… 10,00 KM mjesečno po m2 u IV zoni… . 5,00 KM mjesečno po m2 u V zoni…… 5,00 KM mjesečno po m2 u VI zoni …. 5,00 KM mjesečno po m2

12. javni parking na uređenim mjestima za parkiranje automobila i motocikla za I i II zonu po 1 KM za svaki započeti sat. 13. javni parking na mjestima za prodaju sa teretnih motornih vozila po odluci Gradskog vijeća iznosi 20 KM dnevno u svim zonama. 14. javni parking na uređenim mjestima za parkiranje autobusa po odluci Gradskog vijeća 5 KM po satu u svim zonama. 15. displeji za reklamiranje i oglašavanje sa osloncem na zemlju ili istaknuti na objektima u zonama: - u I zoni ……30,00 KM mjesečno po m2 - u II zoni ….. 20,00 KM mjesečno po m2 - u III zoni …. 15,00 KM mjesečno po m2 - u IV zoni…. .10,00 KM mjesečno po m2 - u V zoni …… 5,00 KM mjesečno po m2 - u VI zoni …… 5,00 KM mjesečno po m2 16. telefonske govornice sa osloncem na zemlju ili postavljenim na objektima 20 KM mjesečno u bilo kojoj zoni. 17. postavljanje privremenih objekata, deponiranje građevinskog materijala, građevinskih skela, dizalica i dr. za potrebe gradilišta plaća se10 KM mjesečno po 1m2 za sve zone 18. postavljanje jedne žardinjere 10 KM mjesečno za sve zone. 19. postavljanje jednog aparata zabavnog sadržaja ( dječji autići, vozići i ostali sadržaji..) - u I zoni ………….100,00 KM mjesečno - u II zoni…………. 75,00 KM mjesečno - u III zoni………… 50,00 KM mjesečno - u IV zoni …………40,00 KM mjesečno - u V zoni…………. 15,00 KM mjesečno - u VI zoni………….. 5,00 KM mjesečno 20. postavljanje cirkuskih šatri, salona zabave povodom kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u iznosu od 0,30 KM/m2/dnevno u svim zonama a najduže 60 dana.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 194

21. prodaja umjetničkih djela na licu mjesta, prodaja umjetničkih slika i drugih rukotvorina knjiga vjerskog i drugog sadržaja, lutrija i igara na sreću, na uređenim mjestima plaća se 30 KM dnevno za sve zone. 22. za prodaju polovnih knjiga i slične literatura plaća se 5,00 KM dnevno. 23. za isticanje, oglasa, reklama na mjestima namijenjenim za oglašavanje plaća se 10 KM za svako oglašavanje. 24. držanje vitrina radi reklamiranja svih vrsta proizvoda van poslovnog prostora i izvan građevne linije objekta više od 1/10 širine javne površine (trotoara) plaća se godišnje po zonama i to: - u I zoni……… 600,00 KM godišnje - u II zoni…….. 450,00 KM godišnje - u III zoni……. 350,00 KM godišnje - u IV zoni ……. 300,00 KM godišnje - u V zoni …….. 200,00 KM godišnje - u VI zoni ……. 100,00 KM godišnje 25. za zauzimanje javne površine nadstrešnicama, odnosno tendom sa osloncem na tlo po m2 plaća se 1 KM mjesečno. Članak 11. Visina naknada za korištenje javnih površina iz članka 10. točke 1. i 2. ove Odluke je početna cijena kod oglašavanja lokacija. IV. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE Članak 12. Naknada za privremeno korištenje javnih površina neće se naplaćivati u slijedećim slučajevima: 1. Ako se javna površina koristi za potrebe ustanova iz predškolskog obrazovanja, prosvjete, nauke, kulture i prirodne baštine, sporta, zdravstva, veterinarstva, socijalne zaštite, humanitarne i dobrotvorne organizacije i vjerske zajednice iz osnovne djelatnosti, 2. Ako se javna površina koristi za potrebe političkih partija u svrhu prikupljanja potpisa, 3. Ako se javna površina koristi za potrebe uređenja građenja boračkih populacija proisteklih iz rata, kao i drugih neprofitabilnih organizacija i udruženja

u svrhu prikupljanja podataka o svojim članovima i drugih podataka koji će se koristiti isključivo za potrebe udruženja, 4. Ako se javna površina koristi za potrebe sanacija i obnovu objekata koji se financiraju donatorskim sredstvima državnih organa, 5. Ako se javna površina iz članka 10. točke 23. zauzima osmrtnicama. V NAČIN I MJERE osiguranja naPLate Članak 13. (1) Naknada za korištenje javne površine za namjene iz članka 10. ove Odluke, plaća se unaprijed za period za koji se izdaje rješenje. (2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka može se izdati na period, najduže do kraja kalendarske godine u kojoj se izdaje. Ako je period za koji se izdaje Rješenje duži od šest mjeseci, plaćanje se može izvršiti u dvije rate – unaprijed. Prva rata plaća se za period od šest mjeseci a druga rata, za ostatak perioda do kraja kalendarske godine – najkasnije 15 dana prije isteka perioda na koji je izdano Rješenje, odnosno za koji je izvršeno prethodno plaćanje. (3) Izuzetno od stavka 2. ovog članka za objekte iz točke 1. članka 10. ove Odluke ( Rješenje se izdaje na period od tri godine), plaćanje naknade vrši se unaprijed, svakih šest (6) mjeseci – najkasnije 15 dana prije isteka perioda za koji je izvršeno prethodno plaćanje. (4) U slučaju da se plaćanje ne vrši u rokovima iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka, izdano Rješenje prestaje da važi istekom roka za koji je izvršeno plaćanje. Članak 14. Kao dokaz o osiguranju načina plaćanja naknade za korištenje javne površine potrebno je osigurati kopiju uplatnice sa utvrđenim iznosom u Rješenju. Članak 15. Naknada za korištenje javnih površina po ovoj Odluci uplaćivat će se na račun Grada Mostara. Prikupljena naknada se usmjerava za obnavljanje objekata infrastrukture, uređenje zelenih površina i urbanog mobilijara.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara vi. nadZor

Broj 4 - Strana 195

Članak 16. Za provođenje ove Odluke nadležan je Odjel za gospodarstvo , komunalne i inspekcijske poslove i Odjel za financije i nekretnine Gradske uprave Grada Mostara. vii. KaZnene odredbe Članak 17. Novčanom kaznom kaznit će se pravna i fizička lica u iznosu od 500,00 do 2.000,00 KM za prekršaj: - ako zauzmu javnu površinu bez odobrenja, - ako sa privremeno zauzete javne površine ne ukloni objekt nakon isteka rješenja, - ako javnu površinu da u podzakup ili je koristi u druge svrhe. Članak 18. Troškove uklanjanja privremenog objekta sa javne površine i njeno vraćanje u pređašnje stanje padaju na teret privremenog korisnika javne površine. viii. PreLaZne i ZavrŠne odredbe Članak 19. Gradonačelnik će, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijeti bliže upute o dokumentaciji koja služi kao dokaz za ispunjavanje uvjeta iz ove odluke i o drugim pitanjima neophodnim za njenu provedbu. Članak 20. Danom stupanja na snagu ove Odluke na teritoriji Grada Mostara prestaju se primjenjivati sve Odluke iz ove oblasti, koje su se primjenjivale do dana stupanja ove Odluke. Članak 21. Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o građevinskom zemljištu odnosno narednog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Članak 22. Pročišćeni tekst Odluke o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina sadrži: Odluku o naknadi za privremeno zauzimanje javnih

površina, Ur. broj: 01-02-733/05 od 29.07.2005. godine („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 7/05), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina, Ur. broj: 01-02-360/06 od 16.05.2006. godine („Službeni glasnik Grada Mostara“,broj: 5/06) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina, Ur. broj: 01-02-23/07 od 19.02.2007. godine („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 2/07 u kojima je označen dan stupanja na snagu tih Odluka. Članak 23. Pročišćeni tekst Odluke o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur. broj:01-02-121/07 Mostar, 20.03.2007.godine

Predsjednik Povjerenstva za Statut, pravne akte i nadzor zakonitosti Zlatko Udovičić, dipl. iur. v.r. _____________________________

GRADONAČEKNIK 129

Na temelju članka 54. stavak 2. točka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i članka 43. Statuta Grada Mostara (“Gradski službeni glasnik Grada Mostara”, broj 4/04), Gradonačelnik Grada Mostara donosi odLuKu o osnivanju Službe za podršku biznisu u Gradu Mostaru Članak 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom osniva se Služba za podršku biznisu u Gradu Mostaru (u daljem tekstu: Biznis Servis Centar-BSC), u statusu stručne službe u sastavu Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, za vršenje stručnih, operativnih i tehničkih poslova na unaprjeđenju ekonomskog razvoja Grada, te utvrđuje djelokrug rada, unutarnja organizacija, rukovođenje, ostvarivanje suradnje i druga pitanja značajna za rad Službe.

Svibanj 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 4 - Strana 196

Članak 2. (Djelokrug rada) Djelokrug rada BSC-a je: 1. pružanje stručne i savjetodavne pomoći domaćim i stranim gospodarskim subjektima u svim pitanjima koja se tiču njihovog poslovanja, 2. izrada i realizacija projekata usmjerenih na unaprjeđivanje ekonomskog razvoja Grada, poticanje razvoja poduzetništva i privlačenje stranih ulaganja, 3. promocija gospodarskih potencijala Grada u zemlji i inozemstvu, 4. ostvarivanje suradnje sa svim sudionicima gospodarskog razvoja Grada, 5. vođenje postupaka dodjele koncesija.

Članak 4. (Neposredna primjena Pravilnika) Na pitanja rukovođenja, odgovornosti za rad, ostvarivanje suradnje, javnost rada i druga, primjenjuju se odredbe Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara. Članak 5. (Popuna radnih mjesta) Popuna radnih mjesta u BSC-u izvršit će se iz reda postojećih državnih službenika odnosno namještenika Grada Mostara, sukladno zakonu. Članak 6. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Mostara».

Članak 3. (Unutarnja organizacija) (1) Unutarnja organizacija BSC-a utvrdit će Ur. broj: 02-02-9939/07 se izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj Mostar, 11.04.2007. godine organizaciji Gradske uprave Grada Mostara. GRADONAČELNIK (2) Za koordiniranje rada na uspostavljanju Ljubo Bešlić, v. r. BSC-a i aktivnosti koje će BSC obavljati angažirat će se Savjetnik gradonačelnika za ekonomske odnose i njegovi asistenti, čija će se prava i obveze regulirati posebnim ugovorom. _____________________________

Izdavač ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje se objavljuju u dijelu “Objave i oglasi”. “SLUŽBENI GLASNIK GRADA MOSTARA” Nakladnik: GRAD MOSTAR Za nakladnika: Tajnik Stručne službe Gradskog vijeća: tel.: 036 / 500-696, 500-636, 500-686 faks: 580-611 List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2007. godinu iznosi 117,00 KM sa PDV-om. Pretplata, prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Adema Buća 19 u Mostaru. Žiro račun broj: 1610200009950649 kod Raiffeisen bank d.d. BiH GF Mostar. Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine ne možemo jamčiti prijam svih prethodno izdanih brojeva. Tisak: IC štamparija Mostar, Karađozbegova 1.

Naklada: 200 primjeraka
Na temelju mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke kulture i športa br: 03-15-648/05 od 17. 03. 2005. godine “Službeni glasnik Grada Mostara” je proizvod iz članka 13. točka 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga na čiji se promet ne plaća porez.