ISSN 1840-0671

SLU@BENI GLASNIK
GRADA MOSTARA
I Mostar, 25. jula 2005.
PREGLED SADR@AJA GRADSKO VIJEÆE ODLUKA o komunalnom redu.........................................................................................................94 ZAKLJUÈAK ...................................................................................................................................108 ZAKLJUÈAK ...................................................................................................................................109 PROGRAM odr`avanja ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta na podruèju Grada Mostara u 2005. godini .....................................................................................109 138. ZAKLJUÈAK ...................................................................................................................................111 139. ZAKLJUÈAK ...................................................................................................................................111 140. ZAKLJUÈAK ...................................................................................................................................111 141. ODLUKA o stopi poreza na prihod od imovine i imovinskih prava u Gradu Mostaru ...........112 142. ZAKLJUÈAK o neprihvaæanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gradskog gra|evnog zemljišta ...........................................................................................................113 143. ZAKLJUÈAK o neprihvaæanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gradskog gra|evnog zemljišta ...........................................................................................................113 144. ZAKLJUÈAK o neprihvaæanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gradskog gra|evnog zemljišta ...........................................................................................................113 145. RJEŠENJE.........................................................................................................................................114 146. RJEŠENJE.........................................................................................................................................114 147. ZAKLJUÈAK o usvajanju Informacije o upisu uèenika u prvi razred redovnih osnovnih škola na podruèju Grada Mostara ...................................................................115 148. ZAKLJUÈAK o usvajanju Informacije o prihodima i izdacima po osnovi naknada za gra|evinsko zemljište za period od 16. marta 2004. do 25. maja 2005. godine ......................115 149. ZAKLJUÈAK o usvajanju Informacije o dokumentima prostornog ure|enja Grada Mostara.....................................................................................................................116 150. ZAKLJUÈAK o usvajanju Informacije o izboru dr`avnih slu`benika u Gradskoj upravi ..............................................................................................................................116 151. ODLUKA o dopuni Odluke o osnivanju slu`be civilne zaštite i vatrogastva ............................117 152. RJEŠENJE o imenovanju èlanova Komisije za koncesije Hercegovaèko-neretvanskog kantona...............................................................................................117 153. RJEŠENJE o imenovanju èlanova @albenog vijeæa Grada Mostara............................................117 154. ISPRAVKA Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekuæih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvr|enih Bud`etom Grada Mostara za 2005. godinu ......................................................................................118 134. 135. 136. 137.

Broj

6

Godina

bosanski jezik

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 94

134. Na osnovu èlana 2. i 14. Zakona o komunalnoj djelatnosti HNK/HN@ ("Narodne novine HNK/HN@", broj 4/04) i èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na svojoj sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
ODLUKU O KOMUNALNOM REDU I OPÆE ODREDBE Èlan 1. Ovom Odlukom ure|uje se komunalni red i odr`avanje komunalnog reda kao i odnosi u komunalnim oblastima na podruèju Grada Mostara (u daljnjem tekstu: Grad), a naroèito u oblasti ure|enja naselja, odr`avanja èistoæe i èuvanja javnih površina, skupljanja, odvoza i postupanja sa komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, uklanjanja bespravno postavljenih predmeta na javnim i drugim površinama, kao i donošenja mjera za provo|enje komunalnog reda i kaznenih mjera. Èlan 2. Ova Odluka æe se primjenjivati na javnim površinama, unutar urbanog podruèja Grada, koje podrazumijevaju: - javne saobraæajne površine: ulice, ceste, trgove, javne prolaze, javna stepeništa, mostove, skverove, javna parkirališta, ploènike i ostale površine javnog saobraæaja u mirovanju - javne zelene površine: parkove, drvorede, posude sa ukrasnim biljem, `ivice i `ive ograde, travnjake, obale rijeka i vodotoka, djeèja igrališta, zelene površine uz saobraæajnice, stambene, stambeno-poslovne i javne objekte i ostale sliène površine - ure|ene rekreacijske površine, sportska igrališta i ostale javne sportske objekte i ure|aje na njima, kao i prostore povezane sa tim objektima i oko njih - `eljeznièki perone, stajališta javnog autobusnog saobraæaja, benzinske pumpe i prostor oko njih - otvorene pijace i tr`ne prostore oko prodajnih objekata - gradske èesme i fontane - prostore oko stambenih i poslovnih objekata - neure|ene javne površine i prostore - neizgra|eno gra|evinsko zemljište II URE\ENJE NASELJA Èlan 3. Ure|enjem naselja smatra se ure|enje fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada, izloga, reklama, natpisa, ograda, javne rasvjete, oglasnih stupova

i oglasnih ploèa, svjetleæih i drugih oglasnih vitrina, komunalnih objekata, ure|aja i opreme, te korištenje i odr`avanje javnih saobraæajnih i drugih površina.
1. Ure|enje fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada Èlan 4. Vlasnici, suvlasnici odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora du`ni su redovno odr`avati dijelove zgrada i objekata u tehnièkom, funkcionalnom i estetskom pogledu, i to: fasade, balkone, terase, lo|e, vanjsku stolariju, krovove, izloge, vrata, prozore, oluke i slièno. Mjerodavni inspekcijski organ nalo`it æe ure|enje objekata koji se nalaze u prvoj i drugoj zoni Grada, a svojim izgledom narušavaju opæi izgled ulice. Ova mjera neæe se primjenjivati na objekte razrušene ratnim djelovanjima, a èija obnova još nije otpoèela. Èlan 5. Prije poduzimanja radova na odr`avanju i ure|enju fasada i drugih vanjskih elemenata na objektima iz prethodnog èlana, mora se pribaviti odgovarajuæe odobrenje za izvo|enje radova. Za izvo|enje radova na objektima koji predstavljaju spomenike kulture, u postupku izdavanja odobrenja za izvo|enje radova, obavezno se pribavlja mišljenje i odgovarajuæeg tijela mjerodavnog za poslove zaštite kulturno-historijskog naslije|a. Èlan 6. Za zatvaranje lo|a, balkona, terasa i slièno, neophodno je pribaviti odgovarajuæe odobrenje organa uprave nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja. Nije dozvoljeno na balkonima, lo|ama, terasama i krovovima zgrada gomilanje starih stvari, ostataka namještaja i sliènih predmeta koji narušavaju estetski izgled zgrade. Sa balkona, lo|a, terasa, prozora, kao i drugih dijelova zgrada, zabranjeno je istresanje kuhinjskih i drugih krpa, tepiha i slièno, bacanje otpada, ocje|ivanje vode ili na bilo koji drugi naèin prljanje objekta, javne površine ili okoline. Na balkonima, lo|ama, terasama, prozorima i drugim dijelovima zgrade zabranjeno je postavljanje i upotreba ure|aja koji stvaraju buku ili vibracije. Zabranjeno je zaga|ivanje individualnih i kolektivnih objekata na bilo koji naèin-deponovanjem otpada, otpadnim i oborinskim vodama, štetnim plinovima i drugim štetnim materijalima. 2. Ure|enje ograda, vrtova, voænjaka, dvorišta i sliènih površina Èlan 7. Ogra|ivanje javnih površina, po pravilu, se

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 95

vrši metalnim stubiæima, `ardinjerama ili ukrasnom `ivicom, na naèin koji neæe ometati normalno kretanje pješaka ili odvijanje saobraæaja. Postavljanje ograda na površinama namijenjenim za individualno stanovanje obavlja se pod uslovima utvr|enim u urbanistièkoj suglasnosti.
Èlan 8. Ograde od ukrasne `ivice uz javne saobraæajne površine moraju se redovno odr`avati i orezivati, tako da ne smetaju normalno odvijanje saobraæaja. Èlan 9. U pogledu materijala, oblika, boje i naèina izrade, ograda se mora prilagoditi okolnom ambijentu. Visina i izgled ograde utvr|uje se posebnim odobrenjem organa uprave nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja. Vrata i kapije uliènih ograda ne smiju se otvarati prema ulici. Èlan 10. Ograde, vrtove, voænjake, dvorišta i druge sliène površine ispred zgrada (ogra|ene i neogra|ene), kao i neizgra|eno zemljište uz javne površine, vlasnici i korisnici moraju dr`ati urednim. 3. Javno oglašavanje Èlan 11. Provo|enje komunalnog reda u oblasti javnog oglašavanja regulisat æe se posebnom Odlukom. 4. Javna rasvjeta Èlan 12 Javnu rasvjetu èine rasvjetna tijela postavljena na ulicama, trgovima i parkovima, autobusnim i `eljeznièkim stajalištima, svjetleæa tijela oko vjerskih objekata, oko spomen objekata, sportskih objekata, objekata kulturno historijske vrijednosti, kao i oko mostova, stepeništa i slièno. Èlan 13. Javne saobraæajne površine, pješaèki i drugi glavni putovi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu. Javna rasvjeta mora se redovno odr`avati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati, bojiti, mijenjati ošteæene ili uništene dijelove, sijalice i sl.). Èlan 14. Javna rasvjeta po pravilu mora svijetliti cijele noæi. Vrijeme ukljuèivanja i iskljuèivanja javne rasvjete mora se uskladiti sa godišnjim dobom i atmosferskim prilikama. Podešavanje vremena rada javne rasvjete vrši se najmanje jednom mjeseèno.

Posebnom odlukom gradonaèelnika, u sluèaju potrebe štednje elektriène energije, ili u drugim izvanrednim okolnostima utvrdit æe se minimum potrebe osiguranja javne rasvjete na podruèju grada.
Èlan 15. Objekti historijske i kulturne vrijednosti moraju se osvijetliti tako da njihove arhitektonske i druge vrijednosti dolaze do punog izra`aja, na naèin da izvor svjetlosti bude zaštiæen od prolaznika. Èlan 16. Zabranjeno je ošteæivanje i uništavanje rasvjetnih tijela i stupova, kao i lijepljenje i postavljanje plakata, oglasa, smrtovnice, obavještenja, reklama, i slièno na njima. Na rasvjetne stupove mogu se izuzetno postavljati ukrasne zastavice i informativno propagandni panoi, uz odobrenje organa uprave nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja, pod uslovima propisanim ovom Odlukom. 5. Rekreacijske površine i javna sportska igrališta Èlan 17. Rekreacijske javne površine, sportska i djeèja igrališta i ostali javni sportski objekti, kao i objekti na njima moraju se odr`avati u ispravnom stanju. Na površinama i objektima iz prethodnog stava moraju na vidnom mjestu biti istaknute odredbe o odr`avanju reda, èistoæe, zaštite zelenila i slièno. Za urednost površina i ispravnost objekata brinu se pravne i fizièke osobe koje tim površinama i objektima upravljaju, odnosne koje se time površinama koriste. 6. Privremeno zauzimanje javnih površina Èlan 18. U provo|enju komunalnog reda u oblasti korištenja javnih površina primjenjuje se Odluka o privremenom korištenju javnih površina. 7. Komunalni objekti i ure|aji u opæoj upotrebi Èlan 19. Na podruèju Grada, na mjestima koje odredi organ uprave nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja, postavljaju se planovi grada, javni satovi, fontane, skulpture, `ardinjere i saksije za cvijeæe, javni wc-i, javne telefonske govornice, poštanski sanduèiæi i drugi komunalni objekti i ure|aji koji slu`e opæoj upotrebi.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 96

Èlan 20. Na podruèju Grada, na mjestima koje odredi organ uprave nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja, postavljaju se korpe za otpatke. Zabranjeno je postavljanje korpi za otpatke na: - stubove prometne signalizacije, - stubove javne rasvjete, - jarbole za zastave, - drveæe i drugo raslinje, - mjestima na kojima bi ometali sigurnost prometa, - druga mjesta na kojima narušavaju estetski izgled naselja.

opæoj upotrebi uništavati ili na bilo koji drugi naèin ošteæivati.
8. Autobusna i `eljeznièka stajališta, stajališta taksi prijevoza, stajališta javnog autobusnog prijevoza i parkirališta Èlan 26. Staniène zgrade na autobusnom i `eljeznièkom stajalištu, otvorene èekaonice, kamionski terminali, sanitarni ure|aji i prostori ispred stajališta, te èekaonice putnièkog, teretnog, `eljeznièkog, autobusnog ili drugog saobraæaja moraju biti stalno odr`avani u ispravnom stanju. Klupe i ostali predmeti, kao i nasade koje se nalaze na peronima kao i ispred staniènih zgrada i otvorenih èekaonica moraju biti èisti, uredni i ispravni, a dotrajale i ošteæene predmete i nasade, vlasnici odnosno korisnici moraju odmah ukloniti i zamijeniti novim. Objekte i predmete iz stavka 1. ovog èlanka odr`ava vlasnik, odnosno korisnik objekta odnosno predmeta. Èlan 27. Kada su javne površine izgra|ene i ure|ene kao stajališta javnog autobusnog saobraæaja, na njima se postavljaju nadstrešnice za zaštitu ljudi, korpe za otpatke, klupe, informacijske table sa oznakom stajališta i ostalim informacijama vezanim za javni saobraæaj i slièno. O postavljanju i odr`avanju nadstrešnica brine organ uprave nadle`an za komunalne poslove. Postavljanje i odr`avanje nadstrešnica na kojima postoji prostor za reklamiranje, Grad mo`e povjeriti pravnoj ili fizièkoj osobi registriranoj za tu djelatnost, pod uvjetima propisanim u èlanu 21. ove Odluke. Èlan 28. Stajališta javnog autobusnog saobraæaja i stajališta taksi prijevoza moraju se odr`avati u urednom i ispravnom stanju, a svako ošteæenje mora se otkloniti u roku od sedam dana. Stajališta odr`avaju ovlaštene pravne i fizièke osobe za prijevoz putnika u javnom saobraæaju. Stajališta taksi prijevoza odr`ava i ure|uje Udru`enje taksista, sukladno uslovima utvr|enih ugovorom o korištenju javnih površina. Èlan 29. Javna parkirališta moraju biti stalno odr`avana. O ure|enju i odr`avanju javnih parkirališta brine se pravna ili fizièka osoba kojoj je Grad povjerio poslove naplate, ure|enja i odr`avanja javnih parkirališta.

Na korpama za otpatke postavljaju se odgovarajuæi natpisi koji upozoravaju gra|ane na zaštitu okoline i poštivanje komunalnog reda u Gradu. O postavljanju, odr`avanju i zamjeni korpi za otpatke brine pravna ili fizièka osoba kojoj Grad povjeri obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: davaoc komunalne usluge).
Èlan 21. Izuzetno od odredbi prethodnog èlana, korpe za otpatke, na javnim površinama i u objektima u kojima se obavlja poslovna djelatnost mogu postavljati i druge pravne i fizièke osobe, a na osnovu odobrenja organa nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja, u kom sluèaju se o njihovom odr`avanju brinu osobe koje su ih postavile. Èlan 22. Organ uprave nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja odre|uje mjesta na kojima se postavljaju klupe za sjedenje. O postavljanju, odr`avanju i zamjeni klupa za sjedenje brine davaoc komunalne usluge. Èlan 23. Na podruèju Grada postavljaju se fontane i drugi slièni ukrasni objekti na mjestima koji svojim izgledom uljepšavaju okolinu, o èemu odluèuje organ uprave nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja. Javne fontane po pravilu, moraju raditi od 15.4. do 15.10., a o njihovom odr`avanju brine davaoc komunalne usluge. U fontanama je zabranjeno kupanje ljudi i `ivotinja. Èlan 24. Javne telefonske govornice i poštanske sanduèiæe, uz suglasnost organa uprave nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja, postavlja društvo za poštanski saobraæaj koje je du`no iste odr`avati u urednom i ispravnom stanju. Èlan 25. Zabranjeno je komunalne objekte i ure|aje u

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 97

Èlan 30. Naèin i re`im odr`avanja kamionskog terminala i javnih parkirališta, naèin povjeravanja poslova naplate i odr`avanja kamionskih terminala i javnih parkirališta uredit æe se aktom gradonaèelnika Grada. 9. Otvorene pijace Èlan 31. Lokacije otvorenih pijaca na podruèju Grada utvr|uje Gradsko vijeæe na prijedlog gradonaèelnika Grada. Otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda, kao i `ive stoke moraju biti èiste i uredne, o èemu se brine pravna ili fizièka osoba kojoj je povjereno organiziranje i odr`avanje pijaca. Èlan 32. Na otvorenim pijacama postavljaju se odgovarajuæi kontejneri i korpe za otpatke. Pravna ili fizièka osoba kojoj je povjereno upravljanje i odr`avanje pijaca du`na je osiguravati ispravnost i èistoæu opreme i ure|aja na otvorenim pijacama. Èlan 33. Pijaènim rasporedom, koji se donosi za svaku pijacu posebno, a koji na prijedlog organa nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja, donosi gradonaèelnik Grada, odre|uju se lokacije kioska i drugih pokretnih i nepokretnih ure|aja, kao i granice pijace. Pijaèni red donosi pravna ili fizièka osoba koja upravlja i odr`ava pijacu uz suglasnost organa uprave nadle`nog za komunalne poslove. Pijaèni red, u smislu prethodnog stavka, pravna ili fizièka osoba koja upravlja i odr`ava pijacu, du`na je donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Pijaènim redom utvr|uje se naroèito: - radno vrijeme pijace, - proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci i šematski raspored prodajnih mjesta, - vrijeme dostave proizvoda na pijacu, - èišæenje pijace i odvo`enje otpada, - visina naknade za korištenje pijace (cjenik) - drugi elementi neophodni za rad pijace. Pijaèni red mora biti istaknut na više mjesta na pijaci, u ovisnosti od velièine pijace. Pravna ili fizièka osoba kojoj je povjereno ure|enje i upravljanje pijacama, du`na je osigurati primjenu pijaènog reda. Èlan 34. Pravna ili fizièka osoba kojoj je povjereno ure|enje i upravljanje pijacama, du`no je najkasnije u roku od 4 sata po isteku radnog vremena, svakog dana prostor pijace oèistiti, oprati i urediti.

Pravna ili fizièka osoba iz prethodnog stavka du`na je osigurati da se u roku od jednog sata po isteku vremena odre|enog za rad pijace, sa klupa i štandova ukloni sva roba koja je bila izlo`ena za prodaju.
Èlan 35. Zabranjeno je korištenje drugih javnih površina, izvan prostora otvorenih pijaca, u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih, prehrambenih, tekstilnih, tehnièkih i drugih proizvoda bez odobrenja organa uprave nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja. 10. Red kod istovara, utovara i smještanja gra|evinskog materijala i robe na javnim površinama Èlan 36. Za istovar, utovar i smještaj gra|evinskog materijala, podizanje skele, te popravke vanjskih dijelova zgrade i sliène gra|evinske radove, mo`e se, prema propisima o sigurnosti saobraæaja, privremeno koristiti javna površina ili neizgra|eno gra|evinsko zemljište. Èlan 37. Odobrenje za korištenje javne površine za radove iz prethodnog èlana, na zahtjev izvo|aèa radova ili investitora, izdaje organ uprave nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja. Odobrenjem iz stavka 1. ovog èlana utvr|uju se uslovi i i naèin korištenja javne površine, mjere sigurnosti, rok va`enja odobrenja, naèin odr`avanja deponije materijala i drugi uvjeti. Korištenjem javne površine proizlazi obveza plaæanja naknade za korištenje zauzete javne površine, osim u sluèajevima kada je investitor radova Grad Mostar. Èlan 38. Kod izvo|enja radova iz èlana 36. ove Odluke, mora se osigurati prohodnost trotoara i kolovoza, a izvo|aè je du`an poduzimati i mjere protiv prljanja i ošteæivanja zauzete površine, i to: - èistiti javnu površinu oko gradilišta od svih vrsta gra|evinskih i drugih materijala, blata i slièno, èije talo`enje na javnim površinama je posljedica izvo|enja gra|evinskih radova, - polijevati trošni materijal (šut i slièno) za vrijeme rušenja gra|evinskog objekta, kako bi se sprijeèilo stvaranje prašine i blata, - èistiti uliène slivnike i slivne kanale u blizini gdje se izvode gra|evinski radovi. U sluèaju da se investitor odnosno izvo|aè radova ne pridr`ava naprijed navedenih mjera, nadle`na inspekcijska slu`ba zabranit æe dalje izvo|enje radova dok se uoèeni nedostaci ne otklone. @alba izjavljena protiv rješenja o zabrani daljeg izvo|enja radova ne zadr`ava izvršenje rješenja.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 98

Èlan 39. Zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom koja se mora posebno oznaèiti i po potrebi osvijetliti. Gra|evinski materijal na gradilištu mora uvijek biti uredno slo`en i ne smije sprjeèavati oticanje oborinske vode. Èlan 40. Izvo|aè gra|evinskih radova du`an je osigurati da se zemlja na gradilištu ne rasipa, a ostali rastresiti materijal treba dr`ati u vreæama, sanducima i ogradama. Miješanje betona dozvoljeno je samo u posudama ili na limovima. Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na du`e vrijeme obustavi, nadle`ni organ mo`e narediti da se sa javne površine ukloni skela i drugi materijal. Javna površina se po pravilu ne mo`e koristiti za odlaganje zemlje, šuta i drugog otpadnog gra|evinskog materijala, osim za onoliko materijala koliko se mo`e odvesti u toku jednog dana. Èlan 41. Ako se gra|evinski materijal odla`e uz drveæe, stabla se moraju zaštititi tako da se deblo stabla zaštiti oplatama koje ne smiju biti bli`e od 15 cm. od kore stabla. Èlan 42. Izvo|aè radova je du`an najkasnije 24 sata po završetku radova i uklanjanja opreme sa javne površine, obavijestiti organ nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja da mu javna površina više nije potrebna. Organ iz prethodnog stavka æe izvršiti pregled zauzete javne površine te, ako se ustanovi da postoji neko ošteæenje donijeti rješenje o obvezi dovo|enja zauzete javne površine u prvobitno stanje. Bez zapisnika o prijemu javne površine nakon izvo|enja radova ne mo`e se izdati upotrebna dozvola za objekt. Èlan 43. Istovar, cijepanje drva i razbijanje ugljena na javnim površinama nije dozvoljeno, osim u sluèaju nepostojanja moguænosti izvršavanja navedenog izravno u dvorište vlasnika ili korisnika. Ako ne postoje moguænosti uporabe dvorišta dozvoljeno je uporabiti dio javne površine u te svrhe, ali iskljuèivo na naèin da se time ne ometa normalan saobraæaj vozila i pješaka i korištenje okolnih objekata. Materijal iz stavka 1. ovog èlana mora se ukloniti sa javne površine najkasnije u roku od 12 sati, a uporabljena javna površina mora se oèistiti i oprati, a eventualna ošteæenja sanirati. 11. Odlaganje zemlje i otpadnog materijala

Èlan 44. Izvo|aè gra|evinskih radova du`an je višak zemlje sa iskopa i otpadni gra|evinski materijal odlagati na, za tu svrhu predvi|ena odlagališta deponije. Izvo|aè gra|evinskih radova du`an je da humus deponira na mjestu koje odredi organ nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja, a dalju brigu preuzima društvo koje odr`ava zelene površine. Èlan 45. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni gra|evinski materijal izvan odlagališta predvi|enih za tu namjenu. Zemlja i otpadni gra|evinski materijal odlo`en izvan odlagališta uklonit æe se o trošku osobe koja je izvršila nepropisno odlaganje. Odlagališta iz stava 1. ovog èlana odre|uje organ uprave mjerodavan za urbanizam i gra|enje. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal na gradsku deponiju komunalnog-sanitarnog otpada, osim u sluèaju da se uka`e potreba za izvo|enjem odre|enih gra|evinskih radova na deponiji. III ODR@AVANJE ÈISTOÆE I ÈUVANJE JAVNIH POVRŠINA 1. Javne površine Èlan 46. Pod odr`avanjem èistoæe na javnim površinama podrazumijeva se: - èišæenje (uklanjanje papira, kamena, zemlje i raznih drugih otpadaka), pranje, te skupljanje i odvoz snijega, - èišæenje i pranje (kao prethodno) na autobusnim stajalištima, benzinskim pumpama i peronima `eljeznièke i autobusne stanice, - èišæenje otpadaka na obalama korita rijeka i potoka, - èišæenje papira, kamena i svih vrsta otpadaka na neure|enim površinama izme|u stambenih i drugih objekata, - èišæenje, pranje i odr`avanje sanitarno-higijenskih uvjeta u javnim wc-ima, - posipanje solju zale|enih javnih površina, Pod odr`avanjem èistoæe na javnim površinama smatra se i odr`avanje korpi i posuda za otpatke a posebno prostora oko posuda za otpatke. Èlan 47. Javne površine iz èlana 46. ove Odluke èiste se i peru, prema godišnjem Programu odr`avanja komunalne infrastrukture. Program odr`avanja komunalne infrastrukture donosi Gradsko vijeæe, odmah nakon donošenja Proraèuna Grada za odnosnu godinu.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 99

Program iz prethodnog stavka sadr`i naroèito: - vrijeme i naèin èišæenja i pranja javnih površina, - jediniènu cijenu, - druge elemente potrebne za efikasno odr`avanje javnih površina. Davaoci komunalne usluge na temelju Programa iz stava 1. ovog èlana izra|uju operativni plan odr`avanja èistoæe i dostavljaju ga organima mjerodavnim za komunalne poslove i inspekciju.
Èlan 48. Izvanredno èišæenje javnih površina provodi se po nalogu organa uprave mjerodavnog za komunalne poslove. Izvanredno èišæenje javnih površina odredit æe se kada zbog vremenskih nepogoda ili sliènih doga|aja javna površina bude prekomjerno zaprljana, kao i kada je iz drugih razloga javne površine potrebno izvanredno èistiti. U sluèaju zauzimanja javne površine za javno okupljanje, organizator javnog okupljanja du`an je osigurati izvanredno èišæenje javne površine na kojoj se javno okupljanje organizira. Èlan 49. Javne površine èiste se, u pravilu, danju, a peru noæu u vremenu od 22 do 6 sati. Asfaltirane, betonirane i poploèane javne površine ne smiju se prati ako je vanjska temperatura zraka ni`a od 5 stepeni ili ako je javna površina prekrivena susnje`icom, snijegom ili ledom. Èlan 50. Odr`avanje èistoæe na javnim površinama vrši pravna ili fizièka osoba kojoj Grad povjeri vršenje tih poslova, prema Programu iz èlana 47. ove Odluke. Èlan 51. Pravne i fizièke osobe koje obavljaju djelatnost u objektima uz javne površine du`ne su svakodnevno dovesti javnu površinu u èisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do prljanja prostora oko njihova objekta. Vlasnik ili korisnik sportskih i rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredbi i zakupac javnih površina koji ih privremeno koristi, obvezan je osigurati i èišæenje površina koje slu`e kao pristup objektima ili za postavljanje objekata, tako da te površine budu oèišæene u roku od 12 sati po završetku priredbe, odnosno vremena korištenja objekta. Èlan 52. Na javnoj površini ne smije se ostavljati niti bacati otpad, te se ove površine ne smiju niti na

bilo koji drugi naèin prljati, a posebno je zabranjeno: - bacanje i ostavljanje otpada izvan korpi ili drugih posuda za otpatke, kao i druge radnje kojima se prljaju javne površine - bacanje opušaka ili drugih goreæih predmeta u korpe ili druge posude za otpatke - odlaganje otpadnog gra|evinskog materijala, zemlje i slièno - popravak i pranje vozila - ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekuæina, prljavih i masnih teènosti, boja, lakova, kreèa `ivotinjskog izmeta, fekalija ili bilo kojih drugih teènosti koje prljaju javnu površinu - ošteæenje korpi ili drugih posuda za otpatke - ošteæenje ili uništavanje ograda, fontana, klupa i djeèjih igrališta (naprava za djeèju igru i slièno) - uništavanje zelenila, hodanje van odre|enih staza i sjedenje na travi - šetanje i boravak kuænih ljubimaca na zelenim površinama i parkovima - kampiranje i postavljanje šatora na mjestima gdje to nije dozvoljeno - ošteæenje kontejnera za otpad kao i nekontrolirano formiranje deponije otpada - paljenje otpada, lišæa, papira i slièno - zaga|ivanje i bacanje otpada i otpadnih materija u vodotoke i na obale vodotoka - ostavljanje i izlaganje na javnoj površini predmeta koji mogu uprljati ili povrijediti prolaznike - vršenje nu`de, pljuvanje i slièno - napasanje stoke - korištenje javnih površina kao poljoprivrednog zemljišta - èišæenje i pranje vozila, tepiha, rublja i drugih materijala - parkiranje vozila, utovar i istovar vozila na mjestima na kojima se nalaze ulièni slivnici, hidranti, TT šahtovi i zelene površine - popravak vozila, dr`anje neispravnih i havarisanih vozila i ure|aja
Èlan 53. Zabranjeno je svako prljanje, kao i crtanje, štampanje i reklamiranje na javnim saobraæajnim površinama kojim se mo`e utjecati na sigurnost saobraæaja. Èlan 54. Vozila koja uèestvuju u saobraæaju ne smiju prljati javne površine. Vozila koja prevoze tekuæi ili rasuti materijal moraju biti ispravna kako se iz njih ne bi prosipao teret. Vozila koja prevoze otpad, papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišæe i sliène materijale, moraju biti prekrivena mre`om ili ceradom ili na drugi naèin osigurana, da materijal koji prevoze ne prosipaju po javnim saobraæajnim površinama.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 100

2. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda Èlan 55. Uliène slivnike, slivne kanale, kao i ure|aje za odvodnju oborinskih i otpadnih voda sa javnih površina odr`ava pravna ili fizièka osoba kojoj Grad povjeri obavljanje tih poslova. Osoba iz prethodnog stava du`na je èistiti i odr`avati slivnike i slivne kanale propusnim i ispravnim, radi osiguravanja od plavljenja javnih površina, prema Programu odr`avanje komunalne infrastrukture iz èlana 47. ove Odluke. Otvorene slivnièke kanale za odvodnjavanje oborinskih voda zabranjeno je premoštavati bez odobrenja organa uprave nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja. Svi otvori (šahtovi, okna i slivnici) na javnim saobraæajnim površinama moraju se izvoditi prema va`eæim propisima i standardima, te odr`avati u ispravnom stanju. Gra|ani i vlasnici poslovnih prostora du`ni su ispred svojih stambenih i poslovnih prostora, u sluèaju velikog priliva vode izazvanog padavinama, podiæi poklopce slivnika i iste vratiti nakon oticanja vode u slivnik, a nadle`no komunalno preduzeæe preuzima odgovornost za dalje èišæenje slivnika. Èlan 56. Svi objekti moraju biti prikljuèeni na gradsku kanalizacijsku mre`u putem ovlaštenog preduzeæa. U naseljima u kojima ne postoje terenske i tehnièke moguænosti za prikljuèenje iz stava 1. ovog èlana odvo|enje fekalnih i otpadnih voda i masa vrši se u septièku jamu izgra|enu uz prethodno pribavljeno odobrenje organa mjerodavnog za urbanizam i gra|enje. Èlan 57. Svi otvori moraju biti zatvoreni poklopcima na kojima trebaju, po pravilu, biti sigurnosni zatvaraèi. Poklopci moraju biti od rebrastog otpornog materijala, ura|eni na naèin da se izbjegne klizanje. Dotrajali i izlizani poklopci moraju se redovno mijenjati. U vrijeme izvo|enja bilo kakvih radova u otvorima, isti se moraju ograditi posebnim pregradama tako da sprjeèavaju prilaz prolaznicima i obilje`iti vidljivim znacima upozorenja, te po završetku radova moraju se propisno zatvoriti. 3. Javne zelene površine Èlan 58. Pod odr`avanjem zelenih javnih, rekreacijskih i površina posebne namjene (izletišta, spomen obilje`ja i slièno) podrazumijeva se:

- èišæenje otpada, papira, kamena, korova, lišæa, košenje trave i odvoz, suhih grana, suhog cvijeæa i grmova, sjeèa suhih i ošteæenih stabala, potkresivanje stabala, sadnja hortikulturnog bilja, sjetva trave, okopavanje i blagovremena rezidba hortikulturnog bilja, zalijevanje travnjaka, cvjetnjaka nasada, odr`avanje klupa, staza, korpi za otpatke i zamjena ošteæenih kao i vršenje drugih agrotehnièkih mjera potrebnih za rast, razvoj i estetski izgled u parkovima, drvoredima, travnjacima, cvjetnjacima, nasadima i skverovima, - odr`avanje zelenih površina koje se nalaze na zemljištu èiji su vlasnici ili korisnici privredna društva, odnosno druge pravne osobe ili gra|ani, - obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala, te sjeèa i uklanjanje sasušenih grana, - obrezivanje i oblikovanje stabala i grmlja, - okopavanje biljaka, - košenje trave, - gnojenje i prihranjivanje biljaka, - uklanjanje otpalog granja, lišæa i drugih otpadaka, - odr`avanje posuda sa ukrasnim biljem, o preventivno djelovanje na sprjeèavanju biljnih bolesti, uništavanju biljnih štetoèina, te kontinuirano provo|enje zaštite zelenila, - odr`avanje pješaèkih staza, parkovskog mobilijara i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju, - postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno sadnja `ivice na mjestima ugro`enim od uništavanja, - obnavljanje, a po potrebi rekonstrukcija javne zelene površine, - skidanje snijega sa grana, - odr`avanje djeèjih igrališta na javnim zelenim površinama, - zalijevanje biljaka u sušnom periodu, i - ostale neophodne radnje da bi zelene javne površine slu`ile svrsi, kao i drugi radovi utvr|eni Programom odr`avanje komunalne infrastrukture. Pokošena trava, lišæe i drugi otpaci moraju se odmah ukloniti sa javne zelene površine.
Èlan 59. Sjeèa stabala odobrit æe se u slijedeæim sluèajevima: - ako je stablo potpuno prestalo sa vegetacijom, - ako postoji opasnost od pada stabla, - ako stablo svojim postojanjem i rastom ugro`ava stabilnost susjednih stambenih ili poslovnih objekata, - ako se stablo nalazi na lokalitetu novoprojektovanog objekta za koje je izdano odobrenje za gra|enje. Èlan 60. Potkresivanje stabala mo`e se odobriti u sli-

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 101

jedeæim sluèajevima: - ako je stablo djelomièno prestalo da vegetira, - ako stablo ošteæuje susjedne stambene ili poslovne objekte, - ako stablo ošteæuje instalacije komunalne infrastrukture, - u sluèajevima kada organ nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja ocijeni da stablo svojim postojanjem i rastom utièe na uvjete `ivljenja stanara okolnih objekata.
Èlan 61. Komunalni inspektor zaštite okoline, po slu`benoj du`nosti ili na pismeni prijedlog zainteresiranih osoba, rješenjem nala`e radnje iz èlanova 59. i 60. ove Odluke, davateljima komunalnih usluga, vlasnicima ili korisnicima površina na kojima se nalaze stabla koja svojim postojanjem ugro`avaju sigurnost gra|ana i imovine. Troškove usluge iz predhodnog stava snose vlasnici odnosno korisnici navedenih površina. Èlan 62. Privredno društvo, odnosno pravna ili fizièka osoba koja upravlja javnim sportskim, rekreacijskim i sliènim objektima, park šumama, grobljima i sliènim površinama, obvezno je odr`avati javnu zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti se za njenu zaštitu i obnovu. Èlan 63. Prilikom asfaltiranja, betoniranja ili poploèavanja javnih površina na kojima postoje pojedinaèna stabla, investitor odnosno izvo|aè radova mora ostaviti odgovarajuæu obrubljenu slobodnu površinu, promjera minimalno 0,80 metara, raèunajuæi od debla drveta. Èlan 64. Prokopavanje javnih zelenih i drugih javnih površina, radi postavljanja, uklanjanja, izmjene ili odr`avanja podzemnih instalacija i ure|aja, mo`e se vršiti iskljuèivo i samo uz odobrenje organa uprave nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prokopavanje, podnositelj zahtjeva je du`an prilo`iti skicu mjesta na kome æe se izvoditi radovi sa naznakom du`ine, širine i dubine kanala koji æe se kopati i dokaz da je sa nadle`nim komunalnim društvom sklopio ugovor ili dao narud`bu za dovo|enje javne površine u prvobitno stanje. Za prokopavanje javne površine investitor, odnosno izvo|aè radova du`an je platiti odgovarajuæu naknadu, èija se visina utvr|uje na naèin predvi|en u èlanu 36. ove Odluke. Izuzetno, u sluèaju iznenadnih kvarova na podzemnim instalacijama, privredno društvo koje upravlja instalacijama mo`e izvršiti

prokopavanje i otklanjanje kvara, s tim što je du`no odmah izvijestiti organ nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja i odmah dovesti prokop u prvobitno stanje.
Èlan 65. Odobrenjem organa uprave nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja za prokopavanje javne površine, odre|uje se slijedeæe: - radovi koji se trebaju izvesti, - vrijeme poèetka i završetka radova, - rok u kojem se mora ukloniti preostali materijal, - rok u kojem se javna površina mora dovesti u prvobitno stanje, - izvo|aè radova, ukoliko se kao investitor pojavljuje gra|anin, - tehnièki uslovi po kojima æe se izvoditi radovi. Èlan 66. Ukoliko se kolovoz prokopava po širini, prokopavanje se vrši po etapama, tako da jedna strana kolovoza uvijek bude osposobljena za odvijanje prometa. Ukoliko se radi o radovima takve prirode, da se saobraæaj mora obustaviti, investitor je du`an da, uz suglasnost organa nadle`nog za sigurnost saobraæaja, zatvori ulicu, mjesto izvo|enja radova oznaèi propisnom signalizacijom i radove obavi u najkraæem moguæem roku. Ukoliko se vrši prokopavanje trotoara, izvo|aè radova je du`an da na odgovarajuæi naèin, osigura siguran prijelaz pješaka preko iskopa, kao i da osigura nesmetan prilaz prodavnicama, školama, autobusnim stajalištima i drugim va`nijim objektima. Èlan 67. Stabla u blizini stambenih objekata moraju se odr`avati tako da ne smetaju stanovanju, te da u veæoj mjeri ne zaklanjaju dnevno svjetlo. Grane stabla ne smiju smetati javnoj rasvjeti i sigurnosti saobraæaja. Stabla i grane koje zaklanjaju prometnu signalizaciju, smetaju vazdušnim vodovima (elektriènim, PTT i slièno) moraju se ukloniti. Ukoliko se radi o endemskim vrstama drveæa, organ uprave nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja du`an je, prije sjeèe stabla, zatra`iti mišljenje organa nadle`nog za zaštitu endemskih vrsta biljaka. Èlan 68. Na javnoj površini mogu se postaviti posude (`ardinjere i saksije) sa ukrasnim biljem i cvijeæem, a po odobrenju organa nadle`nog za urbanizam i gra|enje. Posude sa ukrasnim biljem i cvijeæem se moraju odr`avati, nadopunjavati, obnavljati i èistiti.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 102

Èlan 69. Bez odobrenja organa uprave nadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja zabranjeno je: - prekopavanje javne zelene površine, - rekonstrukcija postojeæih i izgradnja novih zelenih površina, - ogra|ivanje ili postavljanje bilo kakvih ure|aja, objekata, naprava, reklamnih panoa i slièno na javnim zelenim površinama, - kampiranje i postavljanje šatora, Èlan 70. Radi zaštite javnih zelenih površina, zabranjeno je: - rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveæa i bilja, - guljenje kore stabla, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, kidanje, zabadanje no`eva, zabijanje eksera i vijaka, stavljanje plakata na drveæe i slièno, - penjanje po drveæu, - neovlašteno ubiranje plodova sa drveæa i grmlja, kidanje i branje cvijeæa, va|enje cvjetnih i travnatih busenova, te kidanje grana sa grmlja i drveæa, - neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja, kore, mladica i zakonom zaštiæenog ostalog bilja, - uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje, humusa i biljaka, - napasanje `ivotinja na javnim zelenim površinama, - ošteæivanje i izvaljivanje stabala i grmlja, - ošteæivanje opreme (ograde, ure|aji za rekreaciju, vodovoda, javne rasvjete, klupa u parkovima, fontana i drugih ure|aja i opreme), te njihovo prljanje i ošteæivanje na bilo koji naèin, - ispuštanje otpadnih voda, kiselina, ulja, fekalija na javne zelene površine, - vo`nja biciklom, motociklom, automobilom ili teretnim motornim vozilom, osim ako se ta vozila kreæu u svrhu odr`avanja javne zelene površine, - parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini, - lo`enje vatre i potpaljivanje stabala, - rezanje odnosno prekidanje korijena stabla, - pranje, èišæenje i popravka vozila na javnim zelenim površinama, - istovar i skladištenje ogrjevnog drveta, ugljena, otpadnog drveta, `eljeza, lima i slièno, na javnim zelenim površinama, - bacanje otpadaka u bazene i fontane, - hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih `ivotinja, kao i skidanje i ošteæivanje gnijezda, - upotreba u druge namjene površina namijenjenih za djeèju igru i korištenje sprava za igru od strane odraslih osoba, kao i upotreba ovih sprava suprotno njihovoj namjeni, i - le`anje i spavanje na klupama u parkovima, sjedenje na naslonima klupa i svako drugo

nenamjensko korištenje i ošteæivanje opreme.
Èlan 71. Osoba koja uèini štetu na javnim zelenim površinama svojim štetnim radnjama, obavezna je naknaditi prièinjenu štetu. Stvarna šteta procjenjuje se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedine biljke ili ošteæenog objekta ili površine, a prema cjeniku pravne ili fizièke osobe kojoj je povjereno odr`avanje zelenih površina. IV SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA KOMUNALNIM OTPADOM 1. Vrste komunalnog otpada Èlan 72. Komunalnim otpadom smatra se otpad iz domaæinstava kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava slièan otpadu iz domaæinstava, i to: - otpad na javnim površinama, - kuæni otpad , - krupni otpad. Èlan 73. Otpadom na javnim površinama smatraju se svi otpaci koji nastaju na tim površinama. Sakupljanje i odvoz otpada sa javnih površina vrši se prema poglavlju III ove Odluke. Èlan 74. Kuænim otpadom, u smislu ove Odluke, smatraju se èvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajednièkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, gara`ama i dvorištima, a koje se po svojoj velièini mogu odlagati u posude za kuæni otpad. Kuænim otpadom ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci gra|evinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeæe u veæim kolièinama, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, gra|evinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slièno. Èlan 75. Krupnim otpadom smatraju se èvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajednièkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorijama, a koji se po svojoj velièini, kolièini ili postanku ne smatraju kuænim otpadom, u smislu prethodnog èlana, a naroèito: kuæanski aparati, pokuæstvo, sanitarni ure|aji, kartonska ambala`a u veæim kolièinama ili veæih dimenzija, olupine vozila i slièno, te njihovi dijelovi. Krupni otpad predstavljaju i otpaci gra|evinskog materijala i šuta u manjim kolièinama. Krupni otpad odvozi se u dane koje odredi društvo, odnosno pravna ili fizièka osoba kojoj je povjereno vršenje ovih poslova.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 103

Èlan 76. Na podruèju Grada organizira se odvoz komunalnog otpada. Za odvoz komunalnog otpada odgovorna je pravna ili fizièka osoba kojoj Grad povjeri obavljanje tih poslova. Èlan 77. Svi vlasnici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora, kao i privremeno zauzetih javnih površina du`ni su plaæati mjeseènu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada davatelju komunalne usluge. Naknadu za prikupljanje i odvoz otpada utvr|uje davatelj komunalne usluge uz suglasnost Gradskog vijeæa. Kriterij za odre|ivanje cijene iz prethodnog stava je: - za fizièke osobe / stambeni prostor: broj èlanova obiteljskog domaæinstva, - za pravne i fizièke osobe / poslovni prostor: namjena i velièina prostora. 2. Sakupljanje i odvoz kuænog smeæa Èlan 78. Kuæni otpad, po pravilu, razvrstava se na otpad koje se sastoji od otpadaka koji se mogu dalje korisno upotrijebiti (papir, staklo, plastika, `eljezo i slièno) i ostali kuæni otpad. Otpaci koji se mogu korisno upotrijebiti odla`u se, po pravilu, u posebne spremnike. Mjesta za postavljanje spremnika iz prethodnog stavka odre|uje organ uprave nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja. Spremnici za posebne vrste otpada se posebno oznaèavaju sa jasno vidljivom oznakom za koju vrstu otpada su namijenjeni. Èlan 79. Davaoc komunalne usluge kome su povjereni poslovi sakupljanja i odvoza otpada osigurat æe uslove za selekcionirano prikupljanje korisnog otpada. Èlan 80. Posude za otpad nabavlja, odr`ava, dezinficira i pere davatelj komunalne usluge. Veæi poslovni prostori moraju biti snabdjeveni posudama za otpad. Za novosagra|ene objekte i novootvorene poslovne prostore, posude za otpad nabavlja investitor, odnosno korisnik poslovnog prostora. Èlan 81 Vlasnici i korisnici trgovaèkih, ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata du`ni su papirnu i drugu ambala`u upakirati u manje bale ili vreæe i dr`ati ih u zatvorenim prostorijama do odvoza otpada utvr|enog operativnim programom iz èlana 47. ove Odluke.

Èlan 82. Odvoz otpadnog materijala nastao radom trgovaèkih objekata za prodaju mesa i suhomesnatih proizvoda vrši se po posebnom zahtjevu vlasnika ili korisnika na temelju sporazuma sa davateljem komunalne usluge i na naèin utvr|en sporazumom. Otpad iz prethodnog stava zabranjeno je odlagati u standardne posude za otpatke i u vrijeme i na naèin suprotan sporazumu sa davaocem komunalne usluge. Èlan 83. Zdravstvene ustanove moraju imati posebne posude namijenjene za odlaganje otpada nastalog njihovim radom. Posude iz prethodnog stavka prazne se na naèin ugovoren sa davaocem komunalne usluge. Èlan 84. Mjesto za smještaj posuda za kuæni otpad odre|uje organ uprave nadle`an za poslove urbanizma i gra|enja na prijedlog davaoca komunalne usluge. Davaoc komunalne usluge du`an je voditi katastar mjesta za postavljanje posuda za odlaganje kuænog otpada. Mjesto za postavljanje posuda ne mo`e se odre|ivati na zajednièkom stepeništu, na ulazu u zgradu ili na kolovozu. Zabranjeno je izmještanje posuda za otpatke iz stava 1. ovog èlana. Èlan 85. Mjesto na kome se dr`e posude za otpad, davaoc komunalne usluge mora svakodnevno odr`avati u èistom i urednom stanju. Èlan 86. Korisnici odvoza kuænog otpada du`ni su sakupljeni otpad pa`ljivo odlagati u posudu za otpad, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kuæni otpad moraju biti zatvorene. Zabranjeno je ošteæivati posude za otpad, ulijevati u njih tekuæine, bacati `eravicu ili vruæi pepeo, ostatke `ivotinja, gra|evinski materijal, glomaznu ambala`u, dijelove kuænog namještaja i slièno. Èlan 87. Davaoc komunalne usluge du`an je na podruèju Grada osigurati sigurno, efikasno i ekonomièno prikupljanje otpada na naèin koji zadovoljava higijensko - zdravstvene propise. Èlan 88. Posude za otpad u kolektivnim stambenim objektima i u javnim objektima, pripremaju za odvoz i iznose do mjesta odre|enog za sabiranje, radnici davaoca komunalne usluge. Posude za otpad iz poslovnih prostora i indi-

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 104

vidualnih stambenih objekata, do mjesta odre|enog za sabiranje, dopremaju korisnici tih prostora i objekata. Ako specijalno vozilo ne mo`e proæi odre|enom ulicom, davatoc komunalne usluge odredit æe mjesto, naèin i uvjete prikupljanja otpada. U sluèaju iz prethodnog stavka korisnici stambenih i poslovnih prostorija du`ni su da posude za otpad iznesu do mjesta odre|enog za prikupljanje otpada.
Èlan 89. Radnici koji sakupljaju i odvoze kuæni otpad du`ni su pa`ljivo rukovati sa posudama za otpad, tako da se otpad ne rasipa i ne prlja okolina, kao i da se posude ne ošteæuju. Svako prljanje prouzrokovano odvozom kuænog otpada, radnici su du`ni odmah ukloniti, te pokupiti rasuti otpad i površinu pomesti, a po potrebi i oprati. Nakon pra`njenja posuda za otpad, radnici koji obavljaju taj posao, du`ni su posude vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi. Otpad rasut prilikom odlaganja du`ni su oèistiti radnici koji ga sakupljaju i odvoze, a cijena te usluge je ukljuèena u ukupne troškove odvoza otpada. Èlan 90. Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po otpadu. 3. Krupni otpad Èlan 91. Krupni otpad odvozi se prema posebnom planu. Davaoc komunalne usluge du`an je dva puta godišnje (krajem mjeseca o`ujka i listopada) prikupljati i odvoziti dijelove i komade starog namještaja i pokuæstva iz stambenih objekata. O vremenu i naèinu prikupljanja i odvoza gra|ani se obavještavaju putem lokalnih sredstava javnog informisanja. Gra|ani su du`ni krupni otpad odlo`iti na mjestima i u vrijeme oznaèeno u obavijesti o odvozu krupnog otpada. Èlan 92. Krupni otpad koji se sakuplja i odvozi sukladno èlanu 88. ove Odluke, vlasnik je du`an sam dovesti na lokaciju za odlaganje krupnog otpada. Davaoc komunalne usluge du`an je organizirati i odvoz veæih kolièina šljake i šuta, te otpadaka gra|evinskog materijala, po zahtjevu i o trošku vlasnika, odnosno izvo|aèa radova. Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to odre|ena. Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kuæni otpad.

4. Postupanje sa sakupljenim otpadom Èlan 93. Deponiranje komunalnog otpada vrši se na gradsku deponiju. Deponija otpada mora ispunjavati uslove utvr|ene zakonom. Èlan 94. Od komunalnog otpada, po pravilu se odvaja korisni otpad, pa se ostatak kompostira, spaljuje ili se s njim postupa na drugi odgovarajuæi naèin, a zatim se odla`e na gradsku deponiju. Za potrebe sanitarnog zatrpavanja, na deponiju se odla`u odgovarajuæe kolièine zemlje ili pijeska. Èlan 95. Deponija mora biti ogra|ena i imati zaštitni pojas i pristupni put. Deponiju ure|uje i odr`ava pravna ili fizièka osoba kojoj Grad povjeri vršenje tih poslova. Èlan 96. Na deponiji se moraju postaviti objekti i ure|aji za osobnu higijenu i zaštitu radnika uposlenih na deponiji. Èlan 97. Na deponiji nije dozvoljeno zadr`avanje bez odobrenja slu`bene osobe. Zabranjeno je neovlašteno prebirati ili razgrtati otpad, niti se otpad smije odvoziti sa deponije. Na deponiji se ne smiju dovoditi niti puštati domaæe `ivotinje. Èlan 98. Potencijalno zarazni ili kontaminirani materijali i biološki otpad i drugi otpaci u društvima za koje je posebnim propisom odre|en naèin uništavanja odnosno uklanjanja, uništavaju se odnosno uklanjaju po postupku koji zadovoljava propisane sanitarno-higijenske uvijete i na naèin kojim se izbjegava zaga|ivanje okoline. Društva - proizvo|aèi otpada koje ne uklanja nadle`no društvo, za koje posebnim propisom nije odre|en naèin uništavanja odnosno uklanjanja, du`ni su sami da ih uništavaju odnosno uklanjaju, na naèin kojim se ne zaga|uje okolinu. V UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA Èlan 99. Snijeg i led uklanjaju se sa javnih saobraæajnih površina, kao i sa krovova zgrada uz javne saobraæajne površine. Snijeg sa javnih površina poèinje se uklanjati kad dostigne visinu od 5 cm., a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta. Led sa javnih površina uklanja se èim nastane.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 105

Snijeg i led sa krovova zgrada uklanjaju se kad postoji moguænost da se odrone i ugroze sigurnost prolaznika i zgrade.
Èlan 100. Za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraæajnih površina, staza, stepeništa i putova na javnim površinama odgovorno je nadle`no društvo. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada, odgovorni su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova stambenih zgrada odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici stanova u njima. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, tr`nica, sportskih objekata, autobusnih stajališta i sliènih prostora odgovorna je pravna osoba koja upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravna ili fizièka osoba kojoj je povjereno odr`avanje ovih površina. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uliènih lokala, kioska i pokretnih ure|aja odgovorni su njihovi vlasnici odnosno korisnici. Èlan 101. Javne saobraæajne površine mogu se, radi sprjeèavanja nastanka leda, posipati odgovarajuæim materijalom granulacije do 8 mm. Javne saobraæajne površine uz drvorede ne smiju se posipati solju ili drugim kemijskim sredstvima. Èlan 102. Zabranjeno je: iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, bacanje snijega ispred zgrada na cestu, zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine, sanjkanje i klizanje na javnim saobraæajnim površinama i na zale|enim vodenim površinama.

1. Dr`anje `ivotinja Èlan 104. Na u`em gradskom podruèju zabranjeno je uzgajanje i dr`anje domaæih `ivotinja i zvijeri. Izuzetno od prethodnog stavka dozvoljeno je dr`anje pasa, maèaka, ptica i drugih ukrasnih `ivotinja, te raznih izlo`benih malih `ivotinja koje se uzgajaju u okviru sportskih društava, ukoliko se njihovim dr`anjem ne ugro`avaju susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko nisu ugro`eni higijenski, sanitarni i drugi uvjeti gradskog prostora. Èlan 105. U pojedinim naseljima i naseljenim mjestima dozvoljeno je dr`anje `ivotinja, pod uslovom: 1. da je objekt za smještaj domaæih `ivotinja izgra|en od èvrstog materijala 2. da je izgra|ena propisana vodonepropusna |ubrenica sa otoènom jamom 3. da su objekt za dr`anje domaæih `ivotinja i |ubrenica udaljeni od susjednih stambenoposlovnih objekata, javnih putova i drugih prolaza najmanje 20 metara, a od objekata za snabdijevanje vodom za piæe (bunari, bazeni, izvorišta, javne èesme i slièno) najmanje 50 metara 4. da se otpadne vode odlijevaju u kanalizacijsku mre`u ili otoènu jamu sa betonskim poklopcem

Naselja i naseljena mjesta iz prethodnog stava utvr|uje Gradsko vijeæe posebnom odlukom.
Èlan 106. Uništavanje pasa, maèaka i drugih `ivotinja lutalica i bez vlasnika, vrši nadle`no društvo kome je povjereno vršenje ovih poslova, po pravilu noæu. Ubijene `ivotinje, kao i prega`ene `ivotinje, uklanjaju se sa javnih površina specijalnim vozilom i pokopavaju se na mjestu koje odredi organ uprave nadle`an za komunalne poslove. Èlan 107. Zabranjeno je puštanje napasanje `ivotinja na javnim površinama. Šetanje pasa dozvoljeno je samo uz korištenje zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa. 2. Dezinsekcija, deratizacija i odr`avanje vodotoka Èlan 108. U svrhu zaštite zdravlja gra|ana tijekom godine obavlja se obvezno dva puta sistematska dezinsekcija (proljetna i ljetna), dok se sistematska deratizacija javnih površina i kanalizacijskog sistema obavlja jedan puta godišnje, uz njeno obvezno odr`avanje tijekom godine.

-

Èlan 103. Pri uklanjanju snijega i leda ne smiju se ošteæivati površine sa kojih se vrši uklanjanje, a niti objekti i nasadi na tim površinama. Osoba koja ošteti površine, objekte i nasade na površinama, du`na ih je dovesti u prvobitno stanje. VI SANITARNO-KOMUNALNO URE\ENJE NASELJA

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 106

Èlan 109. Pod pojmom sistematske dezinsekcije podrazumijeva se prskanje i zamagljivanje odgovarajuæim sredstvima u cilju uništavanja komaraca, muha i drugih insekata. Pod pojmom sistematske deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajuæih mamaca za uništavanje miševa, pacova i drugih glodara, te prikupljanje i odstranjivanje uginulih `ivotinja. Èlan 110. Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija obuhvata javne zelene površine, otvorene i zatvorene vodotoke, kanalizacijsku i toplifikacijsku mre`u, vodoopskrbne sisteme, deponije otpada, industrijske objekte, objekte za proizvodnju, uskladištenje i promet `ive`nih namirnica kao i sirovina za njihovu proizvodnju, objekte javnog saobraæaja, škole, obdaništa i objekte zdravstvenih ustanova, stambene i poslovne prostore (zajednièke prostorije, stubišta, podrumi, tavani i slièno). Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija na podruèju Grada provodi se u vremenu i na naèin utvr|en planom i programom mjera deratizacije i dezinsekcije, kantonalne ustanove nadle`ne za javno zdravstvo. Prema planu i programu javne ustanove iz prethodnog stava, gradonaèelnik donosi naredbu o provedbi preventivne sistematske dezinsekcije i deratizacije na podruèju Grada. Za ostale otvorene prostore, troškove obavezne sistematske dezinsekcije i deratizacije snose korisnici tih prostora. Pravna ili fizièka osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije, du`na je prije poèetka izvo|enja radova obavijestiti gra|ane putem sredstava javnog informiranja o poèetku i završetku tih radova. Èlan 111. Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u stambenim i poslovnim zgradama i prostorijama vrše vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih zgrada i prostorija. Èlan 112. U svrhu zaštite vodotoka, redovno, najmanje jedan puta godišnje, provodi se obavezno sistematsko èišæenje korita rijeke Neretve, Radobolje, Dre`anke, Bune, Bunice, Jasenice i ostalih vodotoka, kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog raslinja sa obala i obalnog pojasa ovih rijeka. Obim, naèin, vrijeme izvo|enje i ostali uslovi obveznog sistematskog èišæenja korita rijeka i uništavanje korova na obalama i obalnom pojasu rijeka utvr|uju se operativnim planom, koji donosi gradonaèelnik Grada na prijedlog nadle`nih gradskih slu`bi.

VII UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA Èlan 113. Svi bespravno postavljeni predmeti i ure|aji na objektima i javnim površinama (pokretni ure|aji i naprave, štandovi, prikolice, reklamni i drugi panoi, natpisi firmi, obavještenja, putokazi, stubiæi, posude za cvijeæe, gra|evinski materijal, ogrjev i slièni predmeti i ure|aji) moraju se ukloniti. Rješenje o uklanjanju sa rokom uklanjanja, koji ne mo`e biti kraæi od tri niti du`i od osam dana, donosi nadle`ni inspektor. Ako vlasnik ili korisnik bespravno postavljenog predmeta ili ure|aja iste sam ne ukloni, odnosno ne postupi po rješenju inspektora, isti æe se ukloniti prinudnim putem o trošku vlasnika ili korisnika, ukljuèujuæi troškove skladištenja i èuvanja, a ako je došlo do ošteæenja javne površine, ukljuèujuæi i troškove dovo|enja javne površine u prvobitno stanje. Uklonjene predmete i ure|aje vlasnici su du`ni preuzeti u roku od 15 dana, uz namirenje nastalih troškova, a u suprotnom uklonjeni predmeti i ure|aji æe se prodati na javnom nadmetanju radi namirenja nastalih troškova. VIII MJERE ZA PROVO\ENJE KOMUNALNOG REDA Èlan 114. Nadzor nad provo|enjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja organ uprave nadle`an za komunalne poslove. Poslove komunalne inspekcije obavlja komunalni inspektor. Èlan 115. U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašten da: - kontroliše da li se komunalne usluge pru`aju sukladno propisanim uvjetima - kontroliše odr`avanje i korištenje komunalnih objekata i ure|aja kao što su: javne prometne površine u naselju, javne zelene površine, objekti i ure|aji za snabdijevanje pitkom vodom, preèišæavanje i odvo|enje otpadnih voda, odvo|enje oborinskih voda iz naselja, deponiranje otpada, proizvodnju i distribuciju toplote - kontroliše vršenje pogrebne djelatnosti - kontrolirše vršenje dimnjaèarske djelatnosti - kontroliše odr`avanje i korištenje i drugih komunalnih objekata i ure|aja, kao što su: `eljeznièka i autobusna postaja i stajališta, javna kupatila i kupališta, èesme, javna skloništa, javni wc-i, septièke jame, djeèja igrališta, tr`nice, stoène i druge pijace i slièno - naplaæuje mandatne kazne

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 107

Èlan 116. U postupku inspekcijskog nadzora primjenjuju se propisi o upravnom postupku, ukoliko ovom Odlukom, prema zakonu, nije drugaèije utvr|eno. Komunalni inspektor rješenjem nare|uje izvršenje odre|enih mjera i odre|uje rok za njihovo izvršenje, prema zakonu i ovoj Odluci. @alba ne odla`e izvršenje rješenja, osim u sluèajevima predvi|enih ovom Odlukom ili ako se radi o poduzimanju hitnih mjera koje se ne mogu odlagati ili bi uslijed odlaganja izvršenja rješenja bila nanesena znatna materijalna šteta ili bi bili ugro`eni `ivoti i zdravlje ljudi. Komunalni inspektor koji je donio rješenje mo`e na obrazlo`eni zahtjev `alioca odlo`iti izvršenje nare|enih mjera, ako `alioc uèini vjerojatnim da bi uslijed izvršenja tih mjera nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi naèin ne mo`e otkloniti, a odlaganje se ne protivi opæem interesu. IX NAKNADA ŠTETE Èlan 117. Svu štetu poèinjenu na javnoj površini, objektima i ure|ajima koji èine njen sastavni dio ili se nalazi na njoj, poèinitelj je du`an popraviti uspostavom ranijeg stanja ili ako to nije moguæe, du`an je naknaditi nastalu štetu. Ukoliko izvršioc štete ne plati naknadu za uèinjenu štetu, šteta æe se naplatiti u odgovarajuæem postupku, sukladno zakonu. Naknada štete mo`e biti stvarna, prema procjeni koju utvrdi nadle`no društvo, odnosno pravna ili fizièka osoba kojoj je povjereno vršenje pojedinih komunalnih usluga, i paušalno. Èlan 118. Paušalna naknada štete naplaæuje se u sluèaju manje štete ili ako se šteta ne bi mogla sa sigurnošæu utvrditi ili ako bi postupak utvr|ivanja štete vremenski du`e trajao, a vrijednost štete ne premašuje 300,00 KM, prema posebnom cjeniku društva, odnosno pravne ili fizièke osobe kojoj je povjereno vršenje pojednih komunalnih poslova. Èlan 119. Stvarna šteta naplaæuje se uvijek ako nastala šteta prelazi iznos od 300,00 KM i ako je za otklanjanje štete potrebno anga`iranje treæih osoba. Èlan 120. U postupku uklanjanja bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini, pored stvarnih troškova premještanja i èuvanja, naplaæuje se i paušalni iznos, i to: - 70,00 KM - za premještanje, i - 10,00 KM, dnevno po 1 m2 zauzete javne površine - za uskladištenje.

X KAZNENE ODREDBE Èlan 121. Novèanom kaznom od 2.500-10.000 KM kaznit æe se za prekršaj davoc komunalne usluge: 1. ako ne odr`ava èistoæu na javnim površinama iz iz èlana 2. ove Odluke 2. ako javne površine iz èlana 46. ne èisti i ne pere sukladno godišnjem Programu odr`avanja komunalne infrastrukture (èlan 47.) 3. ako ne postupi po obvezi iz èlanaka 47, 48. i 49. ove Odluke 4. ako se ne pridr`ava obveza utvr|enih u èlancima 13, 14. i 15. ove Odluke 5. ako na javnim površinama na kojima odr`ava èistoæu ne postavi korpe za otpatke, ne ukloni dotrajale i ne zamijeni ih novim ili ih postavi na zabranjena mjesta (èlan 20) 6. ako ne odr`ave javne fontane i druge sliène objekte (èlan 23) 7. ako ne odr`ava uliène slivnike, slivne kanale i ure|aje za odvodnju oborinskih i otpadnih voda (èlan 55, stav 1) 8. ako se ne pridr`ava obveza iz èlana 55, stavci 2,3 i 4 i èlana 57. ove Odluke 9. ako ne odr`ava javne zelene površine, rekreacijske površine, izletišta, spomen-obilje`ja i slièno (èlan 58) 10. ako ne odvozi komunalni otpad iz èlana 72. ove Odluke, prema rasporedu utvr|enom operativnim programom iz èlana 47. ove Odluke 11. ako ne odvozi otpad iz namjenskih posuda (èlanovi 81, 82 i 83) 12. ako ne osigura sigurno, efikasno i ekonomièno prikupljanje i odvoz otpada na naèin koji zadovoljava higijensko-zdravstvene propise (èlan 87) 13. ako ne nabavlja, ne odr`ava, ne dezinficira i ne pere posude za otpad (èlan 80) 14. ako se ne pridr`ava obveza iz èlanova 85. i 89. ove Odluke 15. ako sa krupnim otpadom ne postupa sukladno èlanovima 91. i 92. ove Odluke 16. ako ne deponira sakupljeni otpad i ne upravlja deponijom na naèin propisan èlanovima 93, 94, 95, 96, 97 i 98. ove Odluke 17. ako ne uklanja snijeg i led sa javnih površina (èlan 100, stavak 1) 18. ako ne uništava `ivotinje iz èlana 106. ove Odluke 19. ako ne obavlja dezinsekciju i deratizaciju javnih površina i kanalizacijskog sustava (èlanovi 108, 109 i 110) 20. ako se ne pridr`ava obveza iz èlana 112. ove Odluke Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit æe se i odgovorna osoba u davatelju komunalne usluge novèanom kaznom od 500-2.000 KM.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 108

Èlan 122. Novèanom kaznom od 1.000-5.000 KM kaznit æe se preduzeæe, ustanova ili druga pravna osoba: 1. ako ne odr`avaju èistoæu na javnim površinama za èiju èistoæu su odgovorni (èlan 51) 2. ako na javnim površinama i u objektima u kojima se obavlja poslovna djelatnost, a za èiju èistoæu su odgovorni, ne postave korpe za otpatke, ne uklone dotrajale i ne zamijene ih novim (èlan 21) 3. ako ne nabavljaju, ne odr`avaju, ne dezinficiraju i ne peru posude na javnim površinama za èije odr`avanje su odgovorni (èlan 80, stav 3) 4. ako uèine neku od zabranjenih radnji iz èlana 52. ove Odluke 5. ako se pravna osoba, izvo|aè gra|evinskih radova, ne pridr`ava obveza iz èlana 38, 39, 40, 41, 42, 43. i 44. ove Odluke 6. ako ne odr`avaju javne zelene površine unutar objekata kojima upravljaju (èlan 62) 7. ako se ne pridr`ava obaveza iz èlanova 63, 64. i 66. ove Odluke 8. ako uèine neku od zabranjenih radnji iz èlana 69. ove Odluke 9. ako ne postupe s otpadom na naèin predvi|en èlanovima 81, 82. i 83. ove Odluke 10. ako ne uklanjaju snijeg i led sa javnih površina koje koriste ili kojima upravljaju (èlan 100) 11. ako uèine neku od zabranjenih radnji iz èlanova 102. i 103. ove Odluke 12. ako ne postupe sukladno obvezama iz èlanova 4, 5, 7. 8, 9, 10, 17, 26, 28, 29, 32, 34, 56, 103, 105 13. ako uèine neku od zabranjenih radnji iz èlanova 16, 25, 35, 45, 53, 104 Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit æe se i odgovorna osoba u poduzeæu, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi novèanom kaznom od 2001000 KM. Èlan 123. Novèanom kaznom od 100-500 KM kaznit æe se za prekršaj gra|anin: 1. ako ne odr`ava èistoæu na površinama za èije odr`avanje je odgovoran (èlan 51) 2. ako uèini neku od zabranjenih radnji iz èlana 52. ove Odluke 3. ako se izvo|aè gra|evinskih radova ne pridr`ava obveza iz èlanova 38, 39, 40, 41, 42, 43 i 44. ove Odluke 4. ako uèini neku od zabranjenih radnji iz èlanova 69. i 70. ove Odluke 5. ako ošteæuje posude za otpad, ulijeva u njih tekuæine, baca `eravicu ili vruæi pepeo, ostatke `ivotinja, gra|evinski materijal, glomaznu ambala`u, dijelove kuænog namještaja i slièno (èlan 86) 6. ako prebire i prekopava po otpadu (èlan 90) 7. ako ne èisti snijeg i led sa površina za èije

odr`avanje je odgovoran (èlan 100) 8. ako se ne pridr`ava obveza iz èlanova 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 56, 63, 64, 66, 67, 86, 103, 104, 105, 107 9. ako uèini neku od zabranjenih radnji iz èlanova 16, 23, 25, 35, 45, 53, 70, 84, 97, 102, 103, 104, 107
Èlan 124. Novèanom kaznom na licu mjesta (mandatna kazna) u iznosu od 50 do 300 KM, za prekršaje iz ove Odluke, kaznit æe se poèinitelj prekršaja zateèen u njegovom izvršenju. XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Èlan 125. Gradonaèelnik je du`an donijeti sve akte predvi|ene ovom Odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Èlan 126. Nadle`no društvo koje vrši odvoz smeæa, du`no je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke organizirati obavljanje svoje djelatnosti sukladno ovoj Odluci. Èlan 127. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena svih dosadašnjih odluka iz ove oblasti koje su se primjenjivale do dana stupanja na snagu ove Odluke. Èlan 128. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-696/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ ____________________________

135. Na osnovu èlana 2 i 14. Zakona o komunalnoj djelatnosti ("Sl. novine HNK", broj 4/04) i èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04) i na prijedlog vijeænika, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na svojoj sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
Z A K LJ U È A K I Pokreæe se inicijativa kod nadle`nih tijela viših nivoa vlasti, u èijoj je to nadle`nosti, da donesu Zakon iz domena ekologije u kome æe se

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 109

zakonski regulisati osnivanje eko-policije i njenih ovlaštenja.
II Ovaj Zakljuèak objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-696-1/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ ____________________________

objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara.
Broj: 01-02-696-2/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ ____________________________

136. Na osnovu èlana 2 i 14. Zakona o komunalnoj djelatnosti ("Sl novine HNK", broj 4/04), èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04) i na prijedlog vijeænika, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na svojoj sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
Z A K LJ U È A K I Obavezuju se svi nadle`ni odjeli i slu`be Gradske uprave Grada Mostara da pristupe izradi lokalnog ekološkog plana LEAP za Grad Mostar, u kome æe pored ostalog predvidjeti utemeljenje eko-policije i njenih ovlaštenja. II Zakljuèak stupa na snagu danom donošenja i

137. Na osnovu èlana 18. stav 6. Zakona o komunalnoj djelatnosti HNK/HN@ ("Slu`bene novine HNK/HN@", broj 4/04), i Èlanu 4. stav 1. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2005. godini ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 3/05) i èlanu 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi:
PROGRAM ODR@AVANJA ULICA, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH CESTA NA PODRUÈJU GRADA MOSTARA u 2005. godini I Program odr`avanja ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta na podruèju Grada Mostara za period 01.01. do 31.12.2005. god. èija je ukupna vrijednost 1.860 311,00 KM, utvr|uje se kako slijedi:

R.br.

O

P

I

S

PREDVI ENA SREDSTVA

Održavanje asfaltnih površina ulica ,lokalnih i nekategorisanih cesta na podru ju Grada Mostara REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA -popravci lokalnih ošte enja kolovoza i trotara(udarnih rupa,mrežastih pukotina uzdužnih i popre nih denivelacija, omekšanog asflaltnog zastora, -ure enje bankina(pokosa i nasipa) -održavanje usjeka, nasipa i zasijeka -održavanje objekata za odvodnju -održavanje opreme ceste -košenje trave i zelenila u pojasu ceste -održavanje mostova,podvožnjaka, nadvožnjaka,podhodnika, nadhodnika i galerija

IZVAREDNO/VANREDNO ODRŽAVANJE CESTA -obnavljanje i zamjena kolovoznog zastora -oja anje kolovoza u cilju obnove i pove anja nosivosti i kvalitete vožnje -mjestimi ne popravke kolovozne konstrukcije ceste, u svrhu zaštite i pove anja nosivosti ceste -saniranje odrona, popuzina i manjih klizišta, - pojedina ne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, ure enje popre nih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti saobra aja, - ure enje raskrsnica u istoj visini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) bez ve ih konstrukcijskih zahvata, - poboljšanje uslova saobra aja ure enjem stajališta, odmorišta, pješa kih staza, prelaza u lji l k ž lj i k i

1.

847 683,00 KM

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 110

naseljima, prelaza preko željezni ke pruge u nivou, -obnovu i postavljanje instalacija, opreme i ure aja ceste. površina ulica…..376 630 m2 trotoara…132 512 m2 Lokalne ceste…….658 315 m2 Nekategorisane..132 150 m2 Ukupna asfaltna površina………1 299 607 m2 1 299 607/100 40 1,6%=847 683,00 KM Ova sredstva su dovoljna za održavanje 1,6 % od ukupne površine, a standard je u Evropi od 15-20 %.

Održavanje makadamskih površina
-nabavka, razastiranje, valjanje prirodnog ili drobljenog materijala -održavanje cestovnih jaraka, odvoda i propusta -održavanje bankina, zasjeka, usjeka i nasipa -potporni i obložni zidovi -košenje trave, žbunja, raslinja, kao i podrezivanje granja drve a koja su zaštitnom profilu ceste -uklanjanje odrona sa ceste Površina lokalnih cesta…………….207 200 m2 Nekategorisanih cesta…………….109 710 m2 Neasfaltiranih ulica………………….30 000 m2 UKUPNO…………………………346 910 m2 346 910/100 20 2%=150 000,00 KM Teku e održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije: -zamjena i ugradnja nove vertikalne signalizacije 3. -iscrtavanje oznaka na kolovozu (uzdužne, popre ne, natpisi, strelice i ostale oznake na kolovozu) –min 2 puta godišnje 1 m1 pune bijele linije širina 15 cm = cca 1 KM 1 m2 pješa kog prelaza = cca 10 KM 4.

2.

150 000,00 KM

62 628,00 KM

Održavanje svjetlosne signalizacije (semafori) Redovno održavanje: -zamjena sijalica iš enje opti kog sistema lanterni -zamjena, ugradnja nedostajaju ih sjenila -pri vrš enje odnosno podešavanje položaja lanterni -uklju enje signalnih ure aja kad su spontano prešli na režim rada treptu eg žutog ili su se isklju ili Vanredno održavanje: -popravak ili zamjena bitno ošte enih lanterni -ispravak ili sanacija ošte enih temelja nagnutih stupova (konzola) -zamjena ošte enih stupova (konzola) -zamjena ošte enih segmenata podzemne elektro instalacije -kvarovi unutar ure aja

90 000,00 KM

Zimsko održavanje: 5. ZA PERIOD OD 01.01.2005.-30.03.2005.GOD……….448 048,00 KM ZA PERIOD OD 15.11.2005-31.12.2005 GOD………..151 952,00 KM

600 000,00 KM

Ostali interventni radovi, radovi uz sufinansiranje gra ana i viših nivoa vlasti. 6. -radovi na saobra ajnicama nakon elementarnih nepogoda ( iš enje, saniranje i sl.) -radovi na presvla enju postoje eg asfaltnog zastora uz pomo i sufinansiranje gra ana i drugih nivoa vlasti

110 000,00 KM

U K U P N O:

1.860 311,00 KM

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 111

II Ovaj Program realizovat æe se u skladu sa Èlanom 4. Zakona o komunalnoj djelatnosti (SN HNK/@ br.4/04) , a prema Pravilniku o odr`avanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br.48/03). Me|usobni odnosi izme|u Grada i isporuèitelja komunalne usluge iz prethodnog stava urediti æe se posebnim ugovorima. III Ovaj Program realizovat æe se putem Slu`be gradske uprave, u èijoj su nadle`nosti komunalni poslovi. IV Program va`i za period 01.01.2005. do 31.12.2005. godine, a objaviti æe se u Gradskom slu`benom glasniku Grada Mostara. V Sastavni dio ovog Programa je tabelarni prikaz ulica, lokalnih i nerazvrstanih cesta na podruèju Grada Mostara. Broj: 01-02-697/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

139. Na osnovu èlana 18., stav 6. Zakona o komunalnoj djelatnosti HNK ("Slu`bene novine HNK", broj 4/04), èlana 4, stav 1. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2005. godini ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 3/05), èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", br.4/04) i prijedloga vijeænika, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
Z A K LJ U È A K I Gradsko vijeæe Grada Mostara pokreæe inicijativu kod Vlade i Skupštine Hercegovaèko neretvanskog kantona da se po hitnom postupku donese Pravilnik o kategorizaciji puteva na podruèju kantona. II Ovaj Zakljuèak dostaviti poslanicima u Kantonalnoj skupštini sa podruèja Grada Mostara. III Zakljuèak stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-697-2/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

138. Na osnovu èlana 18., stav 6. Zakona o komunalnoj djelatnosti HNK ("Slu`bene novine HNK", broj 4/04), èlana 4, stav 1. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2005. godini ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 3/05), èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", br.4/04) i prijedloga vijeænika, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
Z A K LJ U È A K I Nadle`ni odjeli i slu`be Gradske uprave Grada Mostara saèinit æe èim prije prijedlog Programa prioriteta ulaganja prikupljenih sredstava u ovoj 2005. godini za odr`avanje ulica, lokalnih i nekategoriziranih cesta na podruèju Grada Mostara. II Zakljuèak stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-697-1/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ

140. Na osnovu èlana 18., stav 6. Zakona o komunalnoj djelatnosti HNK ("Slu`bene novine HNK", broj 4/04), èlana 4, stav 1. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2005. godini ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 3/05), èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", br.4/04) i prijedloga vijeænika, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
Z A K LJ U È A K I Nadle`ni Odjeli i Slu`be Gradske uprave Grada Mostara naèinit æe èim prije prijedlog Programa presvlaèenja, zanavljanja i proširenja lokalnih puteva u Gradu Mostaru prikupljenih sredstava u ovoj 2005. godini za odr`avanje ulica, lokalnih i nekategoriziranih cesta na podruèju Grada Mostara.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 112

II Zakljuèak stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-697-3/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

141. Na osnovu èlana 27. i 31. Zakona o porezima Hercegovaèko - neretvanskog kantona ( " Slu`bene novine HNK-a, broj: 6/98 i 5/04), èlana 64. stav 3. taèka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`bene novine HNK" broj 4/00), i èlana 28. Statuta Grada Mostara (" Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj 4/04), Gradsko vijeæe na sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, d o n o s i :
ODLUKU o stopi poreza na prihod od imovine i imovinskih prava u Gradu Mostaru OPÆE ODREDBE Èlan 1. Ovom Odlukom utvr|uje se stopa poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (u daljnjem tekstu: porez od imovine), koje fizièko lice ostvaruje izdavanjem u zakup nepokretnih i pokretnih stvari ili prihod od druge imovine i imovinskih prava. Obveznik poreza od imovine je i fizièko lice koje daje novèane pozajmice pravnim licima i samostalnim privrednicima kada ostvari dobit od pozajmice. POSEBNE ODREDBE Èlan 2. Porez od imovine plaæa se po stopi od 15%. Èlan 3. Najni`a vrijednost godišnje zakupnine koja se mo`e postiæi izdavanjem u zakup zgrada, poslovne prostorije i drugih gra|evinskih objekata, utvr|uje se u sljedeæim iznosima i ne mo`e biti manja od iznosa:

Èlan 4. Najni`a vrijednost godišnje zakupnine iz prethodnog èlana uveæava se za I zonu 50%, za II zonu 40%, za III zonu za 30%, za IV zonu 20%, za V zonu 10% i za VI zonu 5%. Za utvr|ivanje zona iz ove Odluke koristit æe se zoning koji je identièan iz Odluke o gra|evinskom zamljištu. Osnovica poreza na prihod od novèanih pozajmica datih u zajam preduzeæima i samostalnim privrednicima je prihod od kamata. Osnovica poreza na prihod od imovine ostvarena prodajom pokretnih stvari je vrijednost koju utvr|uje Poreska uprava. Èlan 5. Porez na prihod od imovine plaæa se u jednakim mjeseènim iznosima do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno u roku od 30 dana od dana prodaje pokretne stvari i naplate dobiti ostvarene od pozajmice, i to: - za nepokretnu imovinu prema mjestu gdje se imovina nalazi, - za pokretnu imovinu prema sjedištu-prebivalištu obveznika. Ovjeravanje ugovora, raèuna i ostalih dokumenata po kojima se ostvaruju prihodi obavljat æe se u Poreskoj upravi prema sjedištu, odnosno prebivalištu poreskog obveznika za svaki pojedinaèni ostvareni prihod. OSLOBA\ANjE Èlan 6. Porez na imovinu se neplaæa na: 1. Novèana primanja na osiguranje `ivota i poslijedica nesretnog sluèaja 2. Kamate na štednju i po zajmovima drzavi BiH, Kantonu i opæini. KAZNENE ODREDBE Èlan 7. Za nepoštivanje ove Odluke primjenjivat æe se kaznene odredbe propisane Zakon o porezima u HNK. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Èlan 8. Danom stupanja na snagu ove Odluke na teritoriji Grada Mostara prestaju se primjenjivati sve odluke iz ove oblasti koje su se primjenjivale do dana stupanja na snagu ove Odluke. Èlan 9. Ova Odluka stupa na snagu nakon donošenja Odluke o zoniranju gra|evinskog zemljišta po objavljivanju u Slu`benom Glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-698/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ

- za zidanu gara`u - za monta`nu gara`u - za podrumske prostorije po m2 - za poslovne prostorije po m2 - za namještene stanove po m2 - za nenamještene stanove po m2 - za le`aj - za namještenu sobu - za nenamještenu sobu

300 KM 200 KM 10 KM 50 KM 25 KM 18 KM 300 KM 600 KM 400 KM

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 113

142. Na osnovu èlana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu F BiH (''Slu`bene novine F BiH'' broj: 25/03), èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Slu`bene novine HNK-@'' broj: 4/00) i èlana 28. Statuta Grada Mostara (''Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara'' broj: 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj dana 21. jula 2005. godine, donijelo je:
ZAKLJUÈAK o neprihvaæanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemljišta I Neprihvaæa se ponuda za preuzimanje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemljišta oznaèenog kao k.è. 248, upisanog u zk. ul. broj: 463 k.o. Vihoviæi, dr`avno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja gra|evinskog zemljišta u korist: Samuila Vukoviæa, sina Ratka iz Bora, sa 1/5 dijela, Stane Muèibabiæ, ro|. Vukoviæ, kæeri Ratka iz Gacka, sa 1/5 dijela, Rahele Diniæ, ro|. Vukoviæ, kæeri Ratka iz Bora, sa 1/5 dijela, Margete Diniæ, ro|. Vukoviæ, kæeri Ratka iz Bora, sa 1/5 dijela i Jeremije Vukoviæa, sina Ratka iz Gacka, sa 1/5 dijela, površine 1.170 m2 po cijeni od 60.000,00 KM (slovima šezdeset hiljada konvertibilnih maraka). II Raniji korisnici predmetne nekretnine mogu prenijeti pravo korištenja na treæe osobe ali ne po ni`oj cijeni od one po kojoj su ponudili Gradu Mostaru, niti pod povoljnijim uslovima. III Ovaj Zakljuèak æe se objaviti u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-699/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

I Neprihvaæa se ponuda za preuzimanje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemljišta oznaèenog kao k.è. 87/2 kultura pašnjak "Luka", upisanog u zk. ul. broj: 444 k.o. Raštani, dr`avno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja gra|evinskog zemljišta u korist Sretena Vujinoviæa, sa 1/1 dijela u površini od 631 m2 po cijeni od 13.251,00 KM (slovima trinaest hiljada dvije stotine pedeset jedna konvertibilna marka). II Raniji korisnik predmetne nekretnine mo`e prenijeti pravo korištenja na treæe osobe ali ne po ni`oj cijeni od one po kojoj je ponudio Gradu Mostaru, niti pod povoljnijim uslovima. III Ovaj Zakljuèak æe se objaviti u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-700/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

144. Na osnovu, èlana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu F BiH (''Slu`bene novine F BiH'' broj: 25/03), èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Slu`bene novine HNK-@'' broj: 4/00) i èlana 28. Statuta Grada Mostara (''Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara'' broj: 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj dana 21. jula 2005. godine, donijelo je:
ZAKLJUÈAK o neprihvaæanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemljišta I Neprihvaæa se ponuda za preuzimanje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemljišta oznaèenog kao k.è. 733/5 površine 2212m¸2, k.è. 734/3 površine 450m2 i k.è.733/13 površine 185 m2 sve tri upisane u zk. ul. broj: 1034 k.o. Cim, dr`avno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja gra|evinskog zemljišta u korist Pavice Zovko, ro|. Ramljak sa 1/1 dijela po cijeni od 71.000,00 KM (slovima sedamdeset jedna hiljada konvertibilnih maraka). II Raniji korisnik predmetnih nekretnina mo`e prenijeti pravo korištenja na treæe osobe ali ne po ni`oj cijeni od one po kojoj je ponudio Gradu Mostaru, niti pod povoljnijim uslovima.

143. Na osnovu, èlana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu F BiH (''Slu`bene novine F BiH'' broj: 25/03), èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Slu`bene novine HNK-@'' broj: 4/00) i èlana 28. Statuta Grada Mostara (''Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara'' broj: 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj dana 21 jula 2005. godine, donijelo je:
ZAKLJUÈAK o neprihvaæanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemljišta

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 114

III Ovaj Zakljuèak æe se objaviti u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-701/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

145. Na osnovu, èlana 32. Zakona o eksproprijaciji (''Slu`beni list SR BiH broj: 12/1987, 38/19989), èlanova 200. i 255. Zakona o upravnom postupku, ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/1998 i 48/1999), èlana 28. Statuta Grada Mostara, ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), u predmetu obnove postupka utvr|ivanja trajnog prava korištenja gra|evinskog zemljišta na kojem je izgra|en poslovni objekt, po zahtjevu Derviše Æišiæ, ro|. Fazlinoviæ iz Mostara, zastupane po punomoæniku Faruku S. Æupini advokatu iz Mostara, Gradsko Vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj dana 21. jula 2005. godine, d o n o s i
R J E Š E N J E

146. Na osnovu èlana 45. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list F BiH", br: 25/03), èlana 41. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.novine HNK", br:4/00), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), èlana 28. Statuta Grada Mostara (" Sl. Glasnik Grada Mostara br: 4/04) i èlana 31 i 38. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar "Stari grad", br:4/03), u predmetu preuzimanja i dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta, u svrhu izgradnje (postavljanja) trafo stanice MBTS 10 (20) /0,4 kV - 630 kVA Zalik 6, a po zahtjevu J.P "ELEKTROPRIVREDA BiH" sa . p.o. Sarajevo, Elektrodistribucija Mostar, Gradsko vijeæe na sjednici odr`anoj dana 21. jula 2005. godine, d o n o s i
RJEŠENJE

1. Poništava se pravosna`no Rješenje Opæinskog vijeæa Opæine Mostar, Broj: 01-100/95 od 26. maja 1995. godine. 2. Poništava se pravosna`no Rješenje Opæinskog sekretarijata za poslove opæe uprave i upravne poslove u oblasti privrede i društvenih slu`bi SO Mostar, broj: 01/I-475-180/76 od 28. decembra 1976. godine. 3. Grad Mostar je nakon pravosna`nosti ovog rješenja, du`an Vinku Martinoviæu, sinu Ivana iz Mostara, na raèun koji dostavi, vratiti iznos od 21.838,00 DM, koje je isti uplato kao naknadu za pogodnosti-renta u iznosu od 11.178,00 DM i naknadu za zemljište u iznosu od 10.660,00 DM na devizni raèun Opæinskog vijeæa Opæine Mostar, broj: 7100-280-4806-00328-1. 4. Zemljišnoknji`ni odjel Opæinskog suda Mostar, izvršit æe brisanje trajnog prava korištenja zemljišta utvr|ena rješenjima iz taèke prve i taèke druge ovog Rješenja i vratiti stanje upisa prije toga, dok æe Slu`ba za katastar Grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja. 5. Na ovo Rješenje se plaæa upravna taksa u iznosu od 10,00 KM.
Broj: 01-02-702/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ

I. Preuzima se iz posjeda dosadašnjeg korisnika neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno kao: - k.è. 1938/3 - (nastala cijepanjem k.è. 1938/2)(nova k.è. 357/2, nastala cijepanjem k.è. 357) - u površini od 46 m2, up. u zk. ul. br: 8338 za k.o.Mostar (Mostar I.), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Marka Roziæa sina Nikole iz Mostara sa 1/1 dijela. II.J.P "ELEKTROPRIVREDA BiH" sa p.o. . Sarajevo, Elektrodistribucija Mostar dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje (postavljanja) trafo stanice MBTS 10 (20)/0,4 kV - 630 kVA Zalik 6 zemljište oznaèeno kao: k.è.1938/3 - (nastala cijepanjem k.è. 1938/2)- (nova k.è. 357/2, nastala cijepanjem k.è. 357) - u površini od 46 m2, up. u zk. ul.br. 8338 k.o.Mostar (Mostar I.), društvena svojina sa 1/1 dijela. III. J.P "ELEKTROPRIVREDA BiH" sa p.o. . Sarajevo, Elektrodistribucija Mostar du`no je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 2.300,00 KM (sl: dvijehiljadetristotine konvertabilnih maraka) u korist bud`eta Grada Mostara Podruèni ured Stari grad na raèun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 721231 kod Raiffeisen bank Mostar, i to u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rješenja, nakon èega æe se izvršiti isplata naknade za zemljište u korist Marka Roziæa iz Mostara. IV. Obavezuje se J.P "ELEKTROPRIVREDA . BiH" sa p.o. Sarajevo, Elektrodistribucija Mostar da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 199,40 KM (sl: stotinudevedesetdevet konvertibilnih maraka i èetrdeset feninga) u korist bud`eta Grada Mostara na raèun naznaèen u taèki III. ovog rješenja.

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 115

V. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa do površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. VI. J.P "ELEKTROPRIVREDA BiH" sa p.o. . Sarajevo, Elektrodistribucija Mostar du`no je uplatiti iznose iz taèke III. i IV. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VII.Zemljišno knji`ni ured Opæinskog suda Mostar nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika na parceli oznaèenoj kao k.è. 1938/3 k.o. Mostar, a izvršit æe uknji`bu prava korištenja u korist J.P "ELEKTROPRIVREDA BiH" sa p.o. . Sarajevo, Elektrodistribucija Mostar sa 1/1 dijela. Zemljišno knji`ni ured æe izvršiti navedenu uknji`bu nakon podnošenja dokaza o izvršenoj uplati naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta), dok æe Slu`ba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati J.P "ELEKTROPRIVREDA BiH" sa p.o. . Sarajevo, Elektrodistribucija Mostar kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela.
Broj: 01-02-703/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

III Od Odjela društvenih djelatnosti Gradske uprave Grada Mostara tra`i se Informacija o broju upisanih uèenika za devetogodišnje školovanje po pojedinim upisnim mjestima, te da se ukratko informiše o tom pitanju, o razlozima i pojedinostima, razlièitosti kod ovog upisa po školama. IV Od Odjela društvenih djelatnosti Gradske uprave Grada Mostara tra`i se Informacija odnosno pregled upisa uèenika u prošloj godini po upisnim mjestima . V Objašnjenje i informacije iz taèke II, III i IV ovog Zakljuèka dostaviti za neku od narednih sjednica Gradskog vijeæa Grada Mostara. VI Zakljuèak stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-704/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

147. Na osnovu èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), èlana 128. Poslovnika Gradskog vijeæa Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", br. 12/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
Z A K LJ U È A K o usvajanju Informacije o upisu uèenika u prvi razred redovnih osnovnih škola na podruèju Grada Mostara I Usvaja se Informacija o upisu uèenika u prvi razred redovnih osnovnih škola na podruèju Grada Mostara od 4. jula 2005. godine, koju je podnio Gradskom vijeæu Grada Mostara Gradonaèelnik Grada Mostara. II Od Odjela društvenih djelatnosti Gradske uprave Grada Mostara tra`i se objašnjenje na osnovu kojih kriterija se vrši odabir - upis uèenika za osmogodišnje odnosno devetogodišnje obrazovanje.

148. Na osnovu èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), èlana 128. Poslovnika Gradskog vijeæa Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", br. 12/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
Z A K LJ U È A K o usvajanju Informacije o prihodima i izdacima po osnovi naknada za gra|evinsko zemljište za period od 16. marta 2004. do 25. maja 2005. godine I Usvaja se Informacija o prihodima i izdacima po osnovi naknada za gra|evinsko zemljište po gradskim podruèjima za period od 16. marta 2004. do 25. maja 2005. godine, koju je podnio Gradskom vijeæu Grada Mostara Gradonaèelnik Grada Mostara. II Gradsko vijeæe potvr|uje statutarnu obavezu da Komisije za gradska podruèja nastavljaju sa raspodjelom prihoda ostvarenim u skladu sa èlanom 56 Statuta Grada, a po projektima koje

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 116

imaju i po utvr|enom prioritetu svakog gradskog podruèja.
III Odluke Komisija realizovat æe odgovarajuæi Odjel i slu`be administracije Grada maksimalno a`urno. IV Do kraja godine Gradonaèelnik mo`e predlo`iti projekte na razini Grada i predlo`it odre|eni oblik njihovog sufinansiranja iz prihoda po osnovu dodijeljenog gra|evinskog zemljišta i sa gradski podruèja. V Zakljuèak stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-705/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

IV Hitno iznaæi poslovne prostorije za sjedište Zavoda za urbanistièko planiranje Grada Mostara. V Prihvata se i usvaja strateški pristup u izradi razvojnih i prostornih planskih dokumenata prema usvojenim principima Ujedinjenih naroda u skladu sa lokalnim zakonima i propisima i metodologiji UN Agencije Habitat, koja je razvijena u okviru urbanistièkog planiranja i rukovo|enja. VI Okvir urbanistièkog planiranja i ure|enja prilago|avati æe se potrebama i obavezama Grada, kao i promjenama propisa u oblasti razvojnog planiranja i prostornog ure|enja, a strategijski prostorni i institucionalni vidovi ostalih projekata usaglašavati sa njima u svrhu jedinstvenog pristupa ka razvoju prostornog planiranja ne samo Mostara nego i šire. VII Zakljuèak stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-706/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

149. Na osnovu èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), èlana 128. Poslovnika Gradskog vijeæa Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", br. 12/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
Z A K LJ U È A K o usvajanju Informacije o dokumentima prostornog ure|enja Grada Mostara I Usvaja se Informacija o dokumentima prostornog ure|enja Grada Mostara od jula 2005. godine, koju je podnio Gradskom vijeæu Grada Mostara Gradonaèelnik Grada Mostara. II Potrebno je donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za urbanistièko planiranje Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 2/02). III Hitno raspisati javni konkurs za imenovanje èlanova Upravnog odbora Zavoda za urbanistièko planiranje Grada Mostara, obzirom da je istekao mandat èlanovima Upravnog odbora koji su imenovani Odlukom o imenovanju èlanova Upravnog odbora od 16. maja 2005. godine ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 3/05).

150. Na osnovu èlana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), èlana 128. Poslovnika Gradskog vijeæa Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", br. 12/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
Z A K LJ U È A K o usvajanju Informacije o izboru dr`avnih slu`benika u Gradskoj upravi I Usvaja se Informacija o izboru dr`avnih slu`benika u Gradskoj upravi od jula 2005. godine, koju je podnio Gradskom vijeæu Grada Mostara Gradonaèelnik Grada Mostara. II Prilikom raspore|ivanja dr`avnih slu`benika na radna mjesta utvr|ena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Mostara ("Gradski

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 117

slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 16/04), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Gradonaèelnik je du`an, pored zakonskih uslova i uslova utvr|enih Pravilnikom, voditi raèuna o ustavnoj i statutarnoj obavezi poštivanja nacionalne strukture zaposlenika u Gradskoj upravi Grada Mostara.
III Obzirom da postoji debalans u nacionalnoj strukturi zaposlenika u Gradskoj upravi Grada Mostara obavezuje se Gradonaèelnik da ponudi prijedlog moguæeg naèina razrješavanja debalansa o kome æe se izjasniti i zauzeti stav klubovi koji participiraju u Gradskom vijeæu i na osnovu toga Gradsko vijeæe donijet æe konkretnu odluku. IV Zakljuèak stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-707/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

152. Na osnovu èlana 9. Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine HN@" broj 2/03) i èlana 28. Statuta Grada Mostara (" Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj 4/04), Gradsko vijeæe na sjednici odr`anoj dana 21. jula 2005. godine,donosi:
R J E Š E NJ E o imenovanju èlanova Komisije za koncesije Hercegovaèko-neretvanskog kantona Èlan 1. U Komisiju za koncesije Nercegovaèkoneretvanskog kantona, kao predstavnici Koncesora s podruèja Grada Mostara imenuju se:

1. 2.

Esad Pobriæ dipl.ing.mašinstva Pero Mariæ dr.interne medicine

Èlan 2. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dan po objavljivanju u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-709/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

151. Na osnovu èlana 197. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreæa (Sl. novine Federacije BiH, br: 39/03), i èlanka 28. Statuta Grada Mostara (Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara, broj: 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na svojoj sjednici odr`anoj dana 21. jula 2005. godine donosi
ODLUKU o dopuni Odluke o osnivanju slu`be civilne zaštite i vatrogastva Èlan 1. U èlanu 2. Odluke o osnivanju slu`be civilne zaštite i vatrogastva iza stava tri dodaje se novi stav èetiri koji glasi: "Sjedište Slu`be je u Mostaru u ulici Kneza Višeslava br. 5". Èlan 2. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-708/05 Mostar, 21.jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ

153. Na osnovu èlana 28. Statuta Grada Mostara ( Gradski slu`beni glasnik br.4/04) i èlana 4. Odluke o uspostavi @albenog vijeæa Grada Mostara ( Gradski slu`beni glasnik, broj: 5/05 ), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na sjednici odr`anoj dana 21. jula 2005. godine
R J E Š E NJ E o imenovanju èlanova @albenog vijeæa Grada Mostara I Za èlanove @albenog vijeæa Grada Mostara imenuju se: 1. Semir Sariæ, dipl.iur.- predsjednik 2. Marina Deronjiæ, dipl.iur.-èlan 3. Vlado Bevanda, dipl.iur.-èlan 4. Miralem Fajiæ, dipl.iur.-èlan 5. Rajka Danièiæ, dipl.iur.- èlan

Za zamjenike èlanova @albenog vijeæa Grada Mostara imenuje se: 1. Ramiz Vejzoviæ, dipl.iur. 2. Irena Glamuzina, dipl.iur. Za sekretara @albenog vijeæa Grada Mostara

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 118

imenuje se Marija Soldo, dipl.iur.
II Ovo Rješenje objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-710/05 Mostar, 21. jula 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

im i neprofitnim organizacijama za 2005. godinu raspodjelit æe se putem javnog konkursa, u postupku utvr|enom ovom Odlukom. Javni konkurs iz stava 1. ove Odluke raspisuje gradonaèelnik Grada Mostara.
Èlan 3. Pravo prijave na konkurs, u okviru registrirane djelatnosti odnosno u skladu sa programskim ciljevima imaju: - Gra|ani i pojedinci, - Udru`enja gra|ana - nevladine organizacije, fondacije i vjerske zajednice, - Ustanove èiji osnivaè je Grad Mostar. Èlan 4. Opæi kriteriji za dodjelu odnosno korištenje sredstava tekuæih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama utvr|enih u Bud`etu za 2005. godinu su:

154.
ISPRAVKA

U Slu`benom glasniku Grada Mostara, broj: 4/05 greškom je objavljen NACRT Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekuæih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvr|enih Bud`etom Grada Mostara za 2005.godinu, te se stoga objavljuje zvanièni tekst ove Odluke, koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeæa dana 10.juna 2005. godine, kako slijedi: Na osnovu èlana 20. Zakona o bud`etima u Federaciji BiH (Slu`bene novine Federacije BiH broj 20/98), èlana 37.i 64. Zakona o lokalnoj samoupravi(Slu`bene novine Hercegovaèko neretvanskog kantona broj 4/00) i èlana 28. Statuta Grada Mostara (Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara, broj 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara na sjednici odr`anoj dana 10. juna 2005.godine, donijelo je
ODLUKU o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekuæih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvr|enih Bud`etom Grada Mostara za 2005. godinu Èlan 1. Ovom Odlukom utvr|uje se postupak i kriteriji za raspodjelu sredstava tekuæih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama utvr|enih Bud`etom Grada Mostara za 2005. godinu sa ciljem podrške aktivnostima nevladinih i neprofitnih organizacija na lokalnom nivou, koje mogu svojom sposobnošæu i specifiènim aktivnostima doprinijeti razvoju pluralistièkog demokratskog društva, jaèanju lokalne samouprave i uèešæa gra|ana u vršenju javnih poslova. Èlan 2. U skladu sa Statutom Grada Mostara, bud`etska sredstava tekuæih grantova nevladin-

- da je prijavljeni projekat od znaèaja za Grada Mostar, odnosno da je namjenjen gra|anima Mostara, - da podnosilac projekta ima prebivalište odnosno sjedište na podruèju Grada Mostara i da svoje aktivnosti obavlja na podruèju Grada Mostara. - da se prijavljeni projekti odnose na neke od slijedeæih oblasti: - Izgradnja i razvoj lokalne zajednice: projekti koji podstièu veæe uèešæe gra|ana u predlaganju i donošenju odluka na lokalnom nivou i razvoju civilnog društva, projekti koji podstièu veæe uèešæe mladih u društvenom `ivotu, projekti jaèanja i razvoja lokalne samouprave. - Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita: pomoæ starim i bolesnim, pomoæ djeci bez roditeljskog staranja, pomoæ uèesnicima i `rtvama rata, pomoæ osobama sa posebnim potrebama, pomoæ raseljenim licima, izbjeglim i povratnicima, psihosocijalni programi pomoæi gra|anima; - Obrazovanje: prekvalifikacija, doškolovanje i opismenjavanje, profesionalna orjentacija mladih, edukativni projekti za borbu protiv društvenih poroka narkomanije, alkoholizma, kriminala i dr., projekti koji podstièu na toleranciju, ravnopravnost polova, demokratizaciju društva, poboljšanje uslova i kvaliteta odgojno-obrazovnog rada; - Kultura: kreativno izra`avanje u muzici, drami i medijima(koncerti, pozorišne predstave i kulturno-umjetnièki amaterizam), podrška u radu školskih sekcija iz oblasti kulture, projekti u oblasti izdavaèke djelatnosti koji se odnose na Grad Mostar i njegove gra|ane, projekti na zaštiti kulturnog naslije|a, projekti etnografskih sadr`aja, projekti vjerskih i drugih manifestacija, poboljšanje

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 119

tehnièkih uslova za realizaciju kulturnih aktivnosti; - Sport: sportske aktivnosti sa djecom i omladinom, sportsko-rekreativni sadr`aji za gra|ane, invalide i osobe sa posebnim potrebama, projekti masovne fizièke kulture, tradicionalne gradske sportske manifestacije, odgojni i edukativni sportski projekti, poboljšanje tehnièkih uslova za realizaciju sportskih aktivnosti; - Ekologija: projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapre|uju kvalitet ljudskog `ivota(edukacija, ure|enje, èišæenje, pošumljavanje, ozelenjavanje, ekološka takmièenja i slièno);
Èlan 5. Prijave na konkurs podnose se popunjavanjem utvr|enog prijavnog obrasca, uz koji se prila`u projekat i dokumentacija navedena u konkursu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u sredstvima informisanja. Èlan 6. Ocjenjivanje i izbor projekata vršit æe posebna Komisija koju obrazuje Gradonaèelnik (u daljem tekstu: Komisija). Komisija ima 9 èlanova od èega su 4 èlanovi Gradskog vijeæa, a 5 predstavnici nadle`nih odjela i slu`bi gradske uprave. Komisija iz reda svojih èlanova bira predsjedavajuæeg i donosi Poslovnik o svom radu, veæinom glasova svih èlanova. Prijave pristigle po javnom konkursu razmatra Komisija i predla`e Gradonaèelniku projekte za koje nalazi da odgovaraju kriterijima i da na najkvalitetniji naèin doprinose unapre|enju u oblastima koje su navedene u èlanu 4. ove Odluke. Podnosioci prijava imaju pravo uvida u prijedloge Komisije. Odluku o dodjeli sredstava donosi Gradonaèelnik na prijedlog Komisije. Èlan 7. O rezultatima odluèivanja po podnesenim prijavama svi uèesnici u konkursu æe biti obavješteni pismenim putem. Sa pojedincima i organizacijama kojima su dodjeljena sredstva zakljuèuje se poseban ugovor. Èlan 8. Dodjeljena sredstva se moraju koristi namjenski, samo za pokrivanje troškova odobrenog projekta. Du`ina trajanja projekta za koji se tra`i dodjela sredstava je najdu`e 12 mjeseci. Projektni period mo`e biti kraæi od 12 mjeseci. Èlan 9. Dodjeljenim sredstvima ne mogu se finansir-

ati troškovi kao što su kupovina kuæa, stanova ili poslovnih prostorija, pokrivanje deficita ili darivanje kapitala, kao ni retroaktivno finansiranje projekata koji se veæ provode ili su okonèani. Neæe se finansirati godišnji program aktivnosti kao ni programska djelatnost koja se veæ finansira iz bud`eta Grada Mostara za 2005.godinu. Projektni prijedlog se mora odnositi na specifiène aktivnosti, odnosno na niz utvr|enih aktivnosti koje su u me|usobnoj vezi i koji mogu da se identifikuju rezultatima unutar odre|enog vremenskog okvira.
Èlan 10. Isplata odobrenih bud`etskih sredstava Grada Mostara se vrši kako slijedi: - 80% odobrenih sredstava se isplaæuje prema dinamici priliva sredstava u Bud`et Grada Mostara za 2005. godinu, - preostalih 20% odobrenih sredstava se isplaæuje nakon podnošenja i prihvatanja izvještaja, koji sadr`i opisan finansijski dio, nakon èega se upuæuje zahtjev za isplatu preostalih sredstava. Isplata se neæe vršiti retroaktivno. Neæe se odobravati troškovi po fakturama datiranim prije datuma potpisivanja ugovora sa Gradom Mostarom. Èlan 11. Nosioci projekta su du`ni, u roku od 1(jednog) mjeseca nakon završetka projekta, podnijeti konaèan izvještaj o realizaciji projekta. Èlan 12. Nadzor provedbe svih projekata za koje su dodjeljena sredstava, u toku njihovog trajanja, kao i nadzor namjenskog korištenja dodjeljenih sredstava tekuæih grantova obavlja Gradonaèelnik putem nadle`nih odjela gradske uprave. Èlan 13. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-569/05 Mostar,10. juna 2005. godine Predsjednik Gradskog vijeæa Murat Æoriæ _________________________

Juli 2005.

SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 6 - strana 120

SLU@BENI GLASNIK GRADA MOSTARA Izdavaè : GRAD MOSTAR Za izdavaèa : Sekretar Struène slu`be Gradskog vijeæa, tel. 036/500 600, 036/500 696, fax: 036/500 611 List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2005. godinu iznosi 100 KM. Pretplata, prodaja i primanje oglasa vrši se u ulici Adema Buæa 19. u Mostaru. @iro raèun broj: 1610200009950649 kod Raiffeisen bank d.d. BiH, GF Mostar. Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne mo`emo garantovati prijem svih prethodno izdanih brojeva. Štampa: GIK «OKO» D`emala Bijediæa 185. Sarajevo Tira`: 400 primjeraka.