Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

ISSN 1840-0671 Broj 9 - Strana 389

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA MOSTARA
Broj 9 Godina III Mostar, 05. listopada/oktobra hrvatski i bosanski 2007. jezik
PREGLED SADRŽAJA GRADSKO VIJEĆE GRADA MOSTARA 284. ODLUKA o prijenosu osnivačkih udjela HRT-a d.o.o. Mostar (hrvatski jezik) ...............391 284. ODLUKA o prenosu osnivačkih udjela HRT-a d.o.o. Mostar (bosanski jezik) ...............391 GRADONAČELNIK 285. ODLUKA o dodjeli stipendija Grada Mostara (hrvatski jezik) ...........................................931 285. ODLUKA o dodjeli stipendija Grada Mostara (bosanski jezik) ..........................................392 286. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ustanove Gradska ljekarna-apoteka Mostar (hrvatski jezik) ..................392 286. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ustanove Gradska ljekarna-apoteka Mostar(bosanski jezik) ..................393 287. NAREDBA o mjerama za poboljšanje radne discipline (hrvatski jezik) .............................393 287. NAREDBA o mjerama za poboljšanje radne discipline (bosanski jezik) ............................395 288. ODLUKA o utvrđivanju Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja (hrvatski jezik) ...........................................................................................................................396 288. ODLUKA o utvrđivanju Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja (bosanski jezik) .........................................................................................................................451

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 390

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara Ur.Broj: 01-02-78/07 Mostar , 30.03.2007.godine

Broj 9 - Strana 391

GRADSKO VIJEĆE 284

Na temelju članka 328. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04) i Arbitražne Odluke o Hercegovačkoj radioteleviziji HRT d.o.o. Mostar („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 13/06), Gradsko vijeće Grada Mostara na 38. sjednici održanoj dana 30.03.2007.godine, donijelo je ODLUKU o prijenosu osnivačkih udjela HRT d.o.o. Mostar Članak 1. Grad Mostar koji ima 100 % vlasničkih prava u Hercegovačkoj radioteleviziji d.o.o. Mostar prenosi cjelokupna vlasnička prava i obveze bez naknade na nove osnivače-stjecatelje: - Hercegovačko-neretvanska županija 45 % udjela, - Zapadno-hercegovačko županija 40 % udjela, - Herceg-bosanskoj županiji 15 % udjela -------------------------------------U K U P N O: 100 % udjela Članak 2. Ovom Odlukom nije obuhvaćeno pitanje nepokretnosti u vlasništvu Grada Mostara . Članak 3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Mostara da zaključi pismeni ugovor o prijenosu udjela, prava i obveza, sukladno visini udjela navedenih u članku 1. ove Odluke, te suglasno Zakonu o gospodarskim društvima. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

PREDSJEDNIK Murat Ćorić, v.r. ________________________________________ Na osnovu člana 328. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04) i Arbitražne Odluke o Hercegovačkoj radioteleviziji HRT d.o.o. Mostar („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 13/06), Gradsko vijeće Grada Mostara na 38. sjednici održanoj dana 30.03.2007. godine, donijelo je ODLUKU o prenosu osnivačkih udjela HRT d.o.o. Mostar Član 1. Grad Mostar koji ima 100 % vlasničkih prava u Hercegovačkoj radioteleviziji d.o.o. Mostar prenosi cjelokupna vlasnička prava i obaveze bez naknade na nove osnivače-stjecatelje: - Hercegovačko-neretvanski kanton. 45 % udjela, - Zapadno-hercegovački kanton 40 % udjela, -Herceg-bosanski kanton 15 % udjela -------------------------------------U K U P N O: 100 % udjela Član 2. Ovom Odlukom nije obuhvaćeno pitanje nepokretnosti u vlasništvu Grada Mostara . Član 3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Mostara da zaključi pismeni ugovor o prenosu udjela, prava i obaveza, u skladu sa visinom udjela navedenih u članu 1. ove Odluke, te saglasno Zakonu o privrednim društvima. Član 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 392

Broj: 01-02-78/07 Mostar, 30.03.2007.godine

PREDSJEDNIK Murat Ćorić, s.r. ________________________________________ GRADONAČELNIK 285

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), člana 3. stav 5. i člana 15. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/06), Gradonačelnik Grada Mostara donosi ODLUKU o dodjeli stipendija Grada Mostara Član 1. U akademskoj 2006/2007. godini dodjeljuju se 3 (tri) stipendije Grada Mostara sljedećim studentima : 1. Venharu Muhibiću - studentu Medicinskog fakulteta u Mostaru u iznosu od 150,00 KM 2. Mariji Knezović-studentu Ekonomskog fakulteta u Mostaru u iznosu od 150,00 KM 3. Dejanu Čabrilu-studentu Fakulteta strojarstva i računarstva – studij računarstva u Mostaru u iznosu od 150,00 KM Član 2. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2006/2007. godinu i to u deset mjesečnih rata. Član 3. Međusobni odnosi između Grada Mostara kao davaoca stipendije i studenata kojima je dodijeljena stipendija regulisati će se posebnim ugovorom. Član 4. Ova Odluku stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Broj: 06-16-15454/07 Mostar, 20.07.2007. godine GRADONAČELNIK Ljubo Bešlić, s.r. ________________________________________ 286

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), članka 3. stavak 5. i članka 15. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/06), Gradonačelnik Grada Mostara donosi ODLUKU o dodjeli stipendija Grada Mostara Članak 1. U akademskoj 2006/2007. godini dodjeljuju se 3 (tri) stipendije Grada Mostara sljedećim studentima: 1. Venharu Muhibiću-studentu Medicinskog fakulteta u Mostaru u iznosu od 150,00 KM Ekonomskog 2. Mariji Knezović-studentu fakulteta u Mostaru u iznosu od 150,00 KM 3. Dejanu Čabrilu-studentu Fakulteta strojarstva i računarstva – studij računarstva u Mostaru u iznosu od 150,00 KM Članak 2. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2006/2007. godinu i to u deset mjesečnih rata. Članak 3. Međusobni odnosi između Grada Mostara kao davatelja stipendije i studenata kojima je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom. Članak 4. Ova Odluku stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Ur. broj: 06-16-15454/07 Mostar, 20.07.2007. godine GRADONAČELNIK Ljubo Bešlić, v.r. ________________________________________

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 34/03), članka 50. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 393

Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 29/97), članka 14. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar te njihovim pravima, obvezama i odgovornostima (“Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 5/05) i članka 43. Statuta Grada Mostara (“Gradski službeni glasnik Grada Mostara”, broj 4/04), gradonačelnik Grada Mostara donosi R J E Š E NJ E o izmjeni i dopuni Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ustanove Gradska ljekarna-apoteka Mostar Članak 1. U Rješenju o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ustanove Gradska ljekarna-apoteka Mostar gradonačelnika Grada Mostara, broj: 02-05-2022/06 od 20.10.2006. godine iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi: “Članak 2.a Upravni odbor iz članka 1. Rješenja obavljaće funkciju upravljanja u Zdravstvenoj ustanovi “Apoteka Stari Grad” Mostar i ustanovi “Gradska ljekarna Mostar” Mostar do brisanja ovih ustanova iz sudskog registra. “ Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i “Službenom glasniku Grada Mostara”. Broj: 02-05-16407/07 Mostar, 21.08.2007. godine GRADONAČELNIK Ljubo Bešlić, v.r. ________________________________________ Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03), člana 50. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 29/97),

člana 14. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i odgovornostima („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05) i člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), gradonačelnik Grada Mostara donosi R J E Š E NJ E o izmjeni i dopuni Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ustanove Gradska ljekarna-apoteka Mostar Član 1. U Rješenju o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ustanove Gradska ljekarna-apoteka Mostar gradonačelnika Grada Mostara, broj: 02-05-2022/06 od 20.10.2006. godine iza člana 2. dodaje se novi član 2.a koji glasi: „Član 2.a Upravni odbor iz člana 1. Rješenja obavljaće funkciju upravljanja u Zdravstvenoj ustanovi „Apoteka Stari Grad“ Mostar i ustanovi „Gradska ljekarna Mostar“ Mostar do brisanja ovih ustanova iz sudskog registra.“ Član 2. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom glasniku Grada Mostara“. Broj: 02-05-16407/07 Mostar, 21.08.2007. godine GRADONAČELNIK Ljubo Bešlić, s.r. ________________________________________ 287

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04) i članka 9. stavak 2. Odluke utvrđivanju općih smjernica kadrovske politike („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 14/04) Gradonačelnik donosi

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 394

NAREDBU o mjerama za poboljšanje radne discipline I Zbog kršenja pravila radne discipline u Gradskoj upravi Grada Mostara ovom Naredbom se propisuju mjere u cilju njenog poboljšanja. II U Gradskoj upravi Grada Mostara uposlenici će evidentirati svoje odlaske i dolaske po obrascima koji su priloženi uz ovu naredbu. Nakon potpisa uposlenika, pri dolasku, spisak prisutnosti na poslu u 8 sati i 15 minuta treba biti u uredu / kancelariji šefova službi. Za dolazak poslije navedenog vremena treba upisati vrijeme dolaska i razlog kašnjenja. Spiskove prisutnosti na poslu, pri odlasku, šefovi službi će iznositi na potpis u 16 sati. Svaki izlazak u radnom vremenu treba se evidentirati. U slučaju odsutnosti šefova službi za spiskove se zadužuju stručni savjetnici Odjela.

III Za provođenje mjera u cilju poboljšanja radne discipline, a time i kvalitete rada zadužuju se rukovodeći državni službenici Gradske uprave Grada Mostara. IV Nepoštivanje pravila radne discipline i njeno učestalo kršenje povlači pokretanje disciplinskog postupka za prekršitelje, sukladno propisima iz oblasti o disciplinskoj odgovornosti. V Priložene obrasce ste dužni prilagoditi broju uposlenika u službama Vašeg Odjela. VI Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Broj: 02-02-17671/07 Mostar, 20.09.2007. godine GRADONAČELNIK Ljubo Bešlić, v.r. ________________________________________

ODJEL ZA ________________________________________________________________ SLUŽBA _______________________________________________________ PRISUTNOST NA POSLU ZA DAN ____. ____. 2007. god. Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Napomena I (popunjava sl. zadužen za vođenje evidencije) Napomena II (popunjava sl. zadužen za vođenje evidencije)

Prezime i ime

Potpis

Potpis

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara -

Broj 9 - Strana 395

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 4/04) i člana 9. stav 2. Odluke utvrđivanju općih smjernica kadrovske politike („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 14/04) Gradonačelnik donosi NAREDBU o mjerama za poboljšanje radne discipline I Zbog kršenja pravila radne discipline u Gradskoj upravi Grada Mostara ovom Naredbom se propisuju mjere u cilju njenog poboljšanja. II U Gradskoj upravi Grada Mostara zaposlenici će evidentirati svoje odlaske i dolaske po obrascima koji su priloženi uz ovu naredbu. Nakon potpisa zaposlenika, pri dolasku, spisak prisutnosti na poslu u 8 sati i 15 minuta treba biti u uredu / kancelariji šefova službi. Za dolazak poslije navedenog vremena treba upisati vrijeme dolaska i razlog kašnjenja. Spiskove prisutnosti na poslu, pri odlasku, šefovi službi će iznositi na potpis u 16 sati. Svaki izlazak u radnom vremenu treba se evidentirati.

U slučaju odsutnosti šefova službi za spiskove se zadužuju stručni savjetnici Odjela.

III Za provođenje mjera u cilju poboljšanja radne discipline, a time i kvalitete rada zadužuju se rukovodeći državni službenici Gradske uprave Grada Mostara. IV Nepoštivanje pravila radne discipline i njeno učestalo kršenje povlači pokretanje disciplinskog postupka za prekršitelje, u skladu sa propisima iz oblasti o disciplinskoj odgovornosti. V Priložene obrasce ste dužni prilagoditi broju zaposlenika u službama Vašeg Odjela. VI Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“. Broj: 02-02-17671/07 Mostar, 20.09.2007. godine GRADONAČELNIK Ljubo Bešlić, s.r. ________________________________________

ODJEL ZA ________________________________________________________________ SLUŽBA _______________________________________________________ PRISUTNOST NA POSLU ZA DAN ____. ____. 2007. god. Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Napomena I (popunjava sl. zadužen za vođenje evidencije) Napomena II (popunjava sl. zadužen za vođenje evidencije)

Prezime i ime

Potpis

Potpis

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 396

288

Na temelju članka 11. stavak 1. točka 5. Zakona o arhivskoj građi u Hercegovačkoneretvanskoj županiji/kantonu (“Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona” broj: 07/04) i članka 5. Uredbe o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 22/03), Gradonačelnik donosi ODLUKU o utvrđivanju Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se Lista kategorije registraturne građe s rokovima čuvanja iz nadležnosti organa i službi Gradske uprave Grada Mostara. Članak 2. Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja sastavni je dio ove Odluke. Članak 3. Lista kategorija registraturne građe će se primjenjivati nakon dobivanja suglasnosti nadležnog Arhiva. Članak 4. Izmjene i dopune Liste kategorija registaturne građe vrše se po postupku koji je predviđen za njeno donošenje. Članak 5. Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Grada Mostara”. Broj: 02-02-18254/07 Mostar, 02.10.2007. godine GRADONAČELNIK Ljubo Bešlić, v.r. ________________________________________

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 397

LISTA KATEGORIJA REGISTRATURNE GRAĐE S ROKOVIMA ČUVANJA
Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Klasifikacijski znak 01

SADRŽAJ 01-USTAVNI PREDMETI Akta koja se odnose na izradu ili promjenu Ustava Federacije, kantona-županija, amandmani na Ustav i sl. Ustavni sporovi Statut Grada, izmjene, dopune prateća akta Akti o odnosima i suradnji gradskog vijeća s parlamentima viših nivoa vlasti i među Federacija Županijski/kantonalni parlament Upute, raspisi, elaborati,analize, informacije i razna tumačenja Gradsko vijeće, izvršni i drugi organi gradskog vijeća Zapisnici sa zajedničkih sjednica, vijeća, komisija i savjeta Zaključak o odobrenju završnog računa Zaključci o usvojenim izmjenama programa za izgradnju putova Odluka o usvajanju urbanističkog plana grada Odluka o uvjetima za prekopavanje javnih površina radi polaganja i popravke podzemnih instalacija Odluka o regulacionim planovima Zaključci o kupovini stambenih zgrada privatnog vlasništva i usvajanju lokaliteta za izgradnju stambenih naselja, industrijskih objekata, saobraćajnica Odluka o namjerama zaštite od požara i određivanju organizacija zaduženih za donošenje planova zaštite od požara i obrazovanju vatrogasnih jedinica Odluka o osnivanju općinskog/gradskog savjeta za pitanja sigurnosti i obrazovanju jedinica civilne zaštite opće i specijalizirane namjere Odluka o sklanjanju stanovništva i materijalnih dobara u slučaju opasnosti od ratnih djelovanja i elementarnih nepogoda Zaključak o usvajanju programa zdravstvene zaštite stanovništva općine/grada Zaključak o usvajanju u svojini vlasnika nekretnina Naredba o određivanju najvišeg nivoa cijena komunalnih usluga Odluka o utvrđivanju povelje grada Zaključci o odobrenju sječe drveta radi rekonstrukcije ulice u gradskim naseljima Odluka o naknadama za korištenje podataka i vršenju usluga u oblasti premjera katastra zemljišta Odluka o uvjetima za korištenje stana u poslovne svrhe i pretvaranje stana u poslovne prostorije Odluke i zaključci o odobrenju lovoprivrednih osnova lovačkih društava

Trajnost trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 398

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 03

02

Svi predmeti u vezi sa određivanjem vijećnika u razna tijela Organizacije i ustanove koje vrše javna ovlaštenja Rješenja o osnivanju, organizacija i ustanova koje vrše javna ovlaštenja Zaključci o usvajanju programa organizacija i ustanova koja vrše javna ovlaštenja Svi materijali o organizacijama i ustanovama koje vrše javna ovlaštenja Poduzeća i druge organizacije Odluke o osnivanju organizacija i prestanku sa radom poduzeća Materijali u vezi sa integracijom, stavljanjem u prinudnu upravu, sanaciji i prestanku prinudne uprave Godišnji izvještaj i informacije o radu Rješenja o raspisivanju redovnih i izvanrednih izbora za izbor vijećnika u vijeće Davanje suglasnosti poduzećima i drugim organizacijama za izbor rukovodilaca Odluke i zaključci o usvajanju investicionih programa za uređenje zemljišta oko objekata gradskog vlasništva Rješenja o imenovanju i razrješenju upravnih odbora Rješenja o imenovanju rukovodilaca poduzeća Kontrola materijalnog i financijskog poslovanja 02-ZAKONI, PROPISI I OPĆA AKTA Materijali vezani sa razmatranjem drugih propisa Odluke i izvještaji o stabilizacijskim mjerama Materijali u vezi donošenja ustava, ustavnih zakona i predmeti izmjena i dopuna Kontrola rada poduzeća Kontrola rada, davanje potvrda i suglasnosti na statute, sporazume, dogovore i druga opća akta poduzeća Intervencija za usuglašavanje statuta i drugih općih akata sa ustavom i ustavnim zakonima Društveno političke organizacije i udruženja Godišnji izvještaji, analize i informacije o stanju privrede, socijalne i zdravstvene zaštite Periodični izvještaji, analize i informacije iz iste problematike ukoliko nema godišnjih izvještaja Javni poredak- uopće Organizacija poslovanja, nadležnost,suradnja sa drugim organima i organizacijama 03-OBRANA Propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, informacije, mišljenja i preporuke Elaborati o ekonomskom potencijalu teritorije grada od interesa za obranu Podaci o izradi elaborata o ekonomskom potencijalu teritorije Grada Razvojni plan obrane Grada/Općine Ratni plan Grada/Općine sa prilozima Plan pripravnosti za obranu Grada i poduzeća Evidencija prirodnih izvorišta vode

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 399

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 66. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Analize mogućnosti i izmještanja privrednih kapaciteta na ratne lokacije Ratna, organizacija organa uprave Grada njenih organa, zdravstvene službe, obrazovanja i kulture, trgovine, industrije,zanatstva, ugostiteljstva, saobraćaja i drugih organizacija Određivanje ratnih lokacija Grada i njegovih organa, poduzeća i drugih organizacija Usklađivanje ratnog plana sa ratnim planovima vojske Usklađivanje ratne proizvodnje sa zahtjevima ratnih korisnika Zaštita kulturnih dobara Evidencije i izvještaji Materijali sa sjednica i komisije za obranu Ostali dopisi (ako nemaju karakter trajne vrijednosti) Inspekcija za obranu Rješenje o usklađivanju normativnih akata sa propisima odbrane Rješenja o otklanjanju nesuglasnosti u ratnim planovima i drugim dokumentima Rješenja o obustavi izvršenja mjera koje nisu u suglasnosti sa propisima iz oblasti odbrane Rješenja o provođenju mjera i izvršenju poslova i zadataka prema planu priprema Rješenje o usklađivanju proizvodnje poduzeća i drugih organizacija i organa sa ratnim planovima Rješenja o obustavi proizvodnje u poduzećima i drugim organizacijama koje nisu u skladu sa ratnim planovima Propisi, upute, raspisi, informacije, instrukcije, mišljenja i preporuke u vezi rezervnog sastava Mobilizacijski planovi Operativni planovi Organizacija i formacija jedinica rezervnog sastava sa obukom Evidencija rasporeda starješina u jedinicama rezervnog sastava Kontrola provedenih mjera Prijem, usklađivanje, čuvanje i održavanja, opreme i materijalnotehničkih sredstava Analize, dokumenta, planovi i podaci o obuci i vježbama jedinica rezervnog sastava Elaborati, komandno-štabnih, ratnih i drugih vježbi rezervnog sastava Obuka za obranu i zaštitu Informacije, propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, instrukcije, mišljenja i preporuke u vezi obuke za obranu i zaštitu Organizacija obuke stanovništva Planovi obuke, rasporedi rada, prozivci i spisi učesnika obuke stanovništva Obuka omladinaca koji pohađaju školu II stupnja Organizacija obuke kadrova sa visokom i višom stručnom spremom Izvještaji o obuci stanovništva, omladine, kadrova sa višom i visokom stručnom spremom i obuka u školama iz odbrane i zaštite Evidencija materijalnog osiguranja obuke iz odbrane i zaštite

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 400

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

Evidencija o kontroli provedenih mjera Rješenja po zahtjevu za oslobađanje pohađanja obuke stanovništva Ostali dopisi Vojni poslovi - uopće Informacije, mišljenja, preporuke, propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, naredbe Regrutni poslovi Registar kartoteka regruta Matična kartoteka regruta Evidencija izdanih vojnih knjižica Zahtjev za izdavanje vojnih knjižica, vojnih isprava i zdravstvenih legitimacija Zdravstveni kartoni regruta Opći poziv na fluografsko snimanje, sistematski ljekarski pregled i regrutiranje Poziv za upute regruta u Armiju Rješenja o odlaganju službe u Armiji Rješenje o priznavanju jedinog hranioca Mobilizacijski planovi i evidencije Mobilizacijski poslovi i evidencije Prijava i odjava vojnih obveznika Prijava i odjava vojnih obveznika Dokumenta o privremenoj odjavi vojnih obveznika Evidencija mehaničkih vozila i ostalih prijevoznih sredstava i njihov raspored Kartoteka mehaničkih vozila izdanih iz evidencije Prijava i odjava mehaničkih vozila Spisak kartona mehaničkih vozila raspoređenim jedinicama Armije i rezervne jedinice Spisak izdanih vojnih isprava za raspoređena mehanička vozila Kartoteka stoke sposobne za Armiju Spiskovi izdanih vojnih isprava za raspoređenu stoku u jedinice Armije i rezervni sastav Komisijski zapisnik o pregledu stoke radi ocjene sposobnosti za potrebe Armije Vojna obaveza Matična kartoteka vojnih obveznika Matična kartoteka vojnih obveznika koji seu izišli iz vojne evidencije Zdravstvena zaštita lica koja su oboljela za vrijeme služenja vojnog roka Rasporedi za popunu jedinica Armije i rezervnog sastava vojnim obveznicima Dokumenta o postavljanju jediničnih kartona raspoređenih vojnih obveznika Rješenja po zahtjevu za odlaganje služenja vojnog roka Rješenja po zahtjevu za odlaganje vojne službe Rješenje po zahtjevu za priznavanje svojstva jedinog hranioca porodice

trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajnno 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 10 godina 10 godina trajno trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 5 godina 5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 401

116. 117. 118.

119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 04

Rješenje po zahtjevu za skraćenje vojnog roka po osnovu završetka školovanja Rješenje o upućivanju na odsluženje vojnog roka regruta koji izbjegavaju vojnu obavezu Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica koja su oboljela za vrijeme služenja vojnog roka Zaštita članova porodice čiji se hranilac nalazi na odsluženju vojnog roka Rješenje po zahtjevu za dodjelu novčane pomoći članovima porodica čiji se hranilac nalazi na obaveznoj vojnoj vježbi ili odsluženju vojnog roka Rješenja o provođenju novčane pomoći članovima porodica čiji se hranilac nalazi na obaveznoj vojnoj vježbi ili odsluženju vojnog roka Rješenje o prestanku prava na novčanu pomoć čiji se hranilac nalazi na obaveznoj vojnoj vježbi ili odsluženju vojnog roka Uvjerenja o reguliranju vojne obaveze i druga uvjerenja Uvjerenja koja se izdaju o reguliranju vojne obaveze Druga uvjerenja Drugi planovi iz grupe 03 Instrukcije i preporuke vezane za poslove odbrane Mikrofilmovanje i čuvanje planova , tehničke dokumentacije i drugih dokumenata od interesa za obranu Pokretanje kaznenog postupka (prijave) protiv vojnih obveznika i pripadnika civilne zaštite Pokretanje kaznenog postupka (prijave) protiv vojnih obveznika i pripadnika civilne zaštite Pokretanje prekršajnog postupka protiv vojnih obveznika i pripadnika civilne zaštite Veza (obavještajne, izviđanje i uzbunjivanje) Instrukcije, mišljenja, preporuke Organizacija veze na području općine/grada u ratnim uvjetima Evidencije o sredstvima veze i sredstvima izviđanja, obavještavanja i uzbunjivanja Evidencije kadrova koji rade u službi Kriptografska dokumenta Evidencije i planovi rezervnog sastava veze Izvještaj o održavanju veza i vježbama jedinica veze Ostala dokumenta za rad za izviđanje, obavještavanje i uzbunjivanje 04 UNUTARNJI-UNUTRAŠNJI POSLOVI Propisi općine/grada u svezi javnog reda i mira Rješenja o zabrani za davanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog priloga Rješenja o zabrani paljenja raketa, priređivanja bakljade, vatrometa i sl.priredbi Rješenja o zabrani prikupljanja dobrovoljnih priloga Godišnji izvještaji, informacije i analize općine/grada , MUP-a u vezi poslova javnog reda i mira Prijave i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka

5 godina 5 godina 5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godina 2 godina trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 402

143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172.

Evidencije o mandatnim kaznama o javnom redu i miru i prekršajni upitnik Upotreba vatrenog oružja, palica i fizičke snage u službenoj dužnosti Evidencija o upotrebi oružja, palica i fizičke snage i drugih sredstava prinude u službenoj dužnosti Ostali dopisi u vezi upotrebe vatrenog oružja, palica , fizičke snage u službenoj dužnosti Dnevni izvještaji o upotrebi vatrenog oružja, palica, fizičke snage i drugih sredstava u službenoj dužnosti Kopija periodičnih statističkih izvještaja i analiza o upotrebi oružja, palica i fizičke snage koji se dostavljaju općini i MUP-u Kriminalitet Dopisi u vezi sa organizacijom i suradnjom sa sudovima, javnim tužiteljstvom, inspekcijskim organima i drugim organima i organizacijama Godišnji izvještaji, analize, informacije i statistički pregledi koji se dostavljaju općini/gradu i MUP-u Periodični izvještaji, analize i informacije i statistički pregledi koji se dostavljaju općini/gradu i MUP-u Opći kriminalitet Materijali i zaključci sa savjetovanja o općem kriminalitetu Godišnji izvještaji, analize, informacije i statistički pregledi iz oblasti općeg kriminaliteta koji se dostavlja općini/gradu i MUPu Zapisnici i izvještaji MUP-a o instrukcijskim pregledima u vezi općeg kriminaliteta Kopije kaznenih djela koje podnose radnici MUP-a Maloljetnička delikvencija Godišnji izvještaji, analize, informacije i statistički pregledi maloljetničke delikvencije Periodični izvještaji, analize, informacije i statistički pregledi o maloljetničkoj delikvenciji Evidencije o maloljetničkoj delikvenciji Evidencije o upućivanju maloljetnih delikvenata u odgojno popravne domove Potražna djelatnost Potjernički raspisi i oglasi MUP-a Dosjea osoba za kojima se traga Ostali dopisi u vezi sa potražnom djelatnošću Istražne radnje i krim vještačenja Materijali daktiloskopskih vještačenja Knjiga vještačenja Knjiga uviđaja Knjiga daktiloskopskih lica Knjiga utvrđenih identiteta Ostali dopisi u vezi sa istragom i vještačenjem Kriminalistička evidencija Operativna kriminalistička evidencija, služba javne sigurnosti Mono-daktiloskopska zbirka Eiro-skopska zbirka

trajno trajno 2 godine 2 godine 5 godina 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno 10 godina trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godine trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 403

173. 174. 175. 176. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206.

Ostali dopisi u vezi sa kriminalističkom evidencijom Izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju Zahtjevi i uvjerenja o nekažnjavanju Patrolni listovi Pozorničke knjižice Evidencije službenih brojeva policije Izvještaj o kontroli radnika policije na radnim mjestima Spisak radnika koji posjeduju službene legitimacije Zahtjevi za izdavanje službene legitimacije Oružje, municija i eksploziv Rješenje po zahtjevu za nabavku vatrenog i zračnog oružja, municije za puške sa običnim cijevima, pištolje i eksploziva Rješenje po zahtjevu za držanje trofejnog oružja Rješenje po zahtjevu za izdavanje oružnog lista za držanje i nošenje oružja Rješenje po zahtjevu državnih organizacija za nabavljanje i držanje oružja i municije Rješenje po zahtjevu streljačkih organizacija za nabavljanje i držanje oružja i municije Rješenje po zahtjevu streljačkih organizacija za nabavljanje i držanje sportskog oružja i municije Rješenje o oduzimanju oružja, municije i eksploziva Rješenje o oduzimanju oružnog lista Zapisnici o pregledu oružja i rada streljačkih organizacija Izvještaji, analize, informacije koje razmatra Gradsko vijeće u vezi sa oružjem, municijom i eksplozivom Evidencije izdanih odobrenja za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja, da mogu nabavljati i iznositi iz BiH oružje i municiju, bez oružnog lista Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za nošenje u BiH vatrenog oružja i municije Rješenje po zahtjevu stvaraoca za unošenje u Bih oružja i municije Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za prenošenje oružja i municije preko granice Sigurnost i kontrola prometa Katastar saobraćajnih znakova Rješenje MUP-a o ograničenju brzine kretanja na putovima Rješenje MUP-a o ovlaštenju za vršenje tehničkih pregleda motornih vozila Propisi općine/grada iz oblasti unapređenja i reguliranja saobraćaja Zapisnici o izvršenom pregledu putova u vezi sa putnim objektima i signalizacijom Godišnji izvještaji, analize i informacije iz oblasti unapređenja saobraćaja Rješenja o oduzimanju vozačke dozvole Rješenje za davanje odobrenja za prijevoz većeg broja lica od ugrađenih sjedišta u automobilima

2 godine 2 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 404

207. 208. 209. 210.

211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.

218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235.

Rješenje po zahtjevu za odobrenje ukupnog prijevoza lica teretnim motornim vozilima Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za probnu vožnju Kontrola i reguliranje saobraćaja na putovima Registar saobraćajnih nezgoda Analiza po kontroli i reguliranje saobraćaja na putovima kretanja stranih vozila na našim putovima i prekršajima saobraćajnih propisa, privremenim prestupima i krivičnim djelima iz oblasti saobraćaja Evidencije o saobraćajnim prekršajima i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Zapisnici i izvještaji kod saobraćajnih nezgoda (ako nema mrtvih) Evidencije o prijavi o nestanku i pronalasku nestalih vozila Materijali u vezi vještačenja saobraćajnih nezgoda (rješenja, zapisnici i dr.) Rješenja po zahtjevu za odobrenje održavanja sportskih i drugih priredbi na javnim putovima Rješenja o postavljanju, zamjeni ili ukidanju saobraćajnih znakova Rješenja o otklanjanju nepravilnosti kod vršenja obuke kandidata za vozače motornih vozila u auto školama Rješenja o zabrani vršenja jednog dijela ili cjelokupne obuke kandidata za vozača motornih vozila u auto školama Kontrola putnog saobraćaja preko državne granice Godišnji izvještaji, analize i informacije o kontroli putničkog saobraćaja preko državne granice Periodični izvještaji i informacije o kontroli putničkog saobraćaja preko državne granice Granični indeks BiH građana prema kojima se poduzimaju mjere na graničnim prelazima Rješenje o oduzimanju dozvole o kretanju u graničnom pojasu, oduzimanje štampe i oružja na graničnim prelazima Izvještaji o vraćanju lica preko državne granice Rješenja po zahtjevu za izdavanje dozvole za kretanje i boravak u graničnom pojasu Rješenje o oduzimanju dozvole za kretanje i boravak u graničnom pojasu Rješenje po zahtjevu za izgradnju objekta u graničnom pojasu Vozačke dozvole Dosje vozača Kartoteka vozača Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom za izdavanje vozačke dozvole Rješenje o upućivanju za izvanredne ljekarske preglede Rješenje o davanju odobrenja za vršenje djelatnosti obuke kandidata Registar motornih vozila Registar zaprežnih kola Registar priključnih vozila Dosje vozila Rješenje o izvanrednom tehničkom pregledu

trajno trajno trajno trajno

trajno 10 godina 5 godina 10 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina trajno 5 godina 2 godine 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 405

236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 05

Evidencija izdanih odobrenja za prijevoz lica na teretnim motornim vozilima Registar izdanih probnih tablica Registar izdanih “L” tablica Rješenje o brisanju vozila iz evidencije Boravak i kretanje stranaca u BiH Godišnji izvještaji, analize i informacije o boravku stranaca u Bih Periodični izvještaji, analize i informacije o boravku stranaca u BiH Zahtjevi i rješenja za izdavanje odobrenja stranca koji boravi u BiH na osnovu zajedničke putne isprave da se može kretati odvojeno od grupe Zahtjevi i rješenja za izdavanje putne isprave izbjeglicama i licima bez državljanstva Zahtjevi i rješenja za izdavanje putnih lista strancima Zahtjevi i rješenja za izdavanje turističkih propusnica strancima Zahtjevi i rješenja za izdavanje viza strancima Rješenja o poništenju izdanih viza strancima Zahtjevi i rješenja za davanje odobrenja privremenog boravka strancima u BiH Zahtjevi i rješenja za produženje privremenog boravka strancima u BiH Rješenje o otkrivanju privremenog boravka stranaca u BiH Rješenje o otkrivanju privremenog boravka u BiH lica kome je oduzet status izbjeglice Rješenje o otkazivanju daljeg boravka strancima u BiH 05-JAVNA UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Odluka o organizaciji i načinu rada izvršnog odbora Odluka o osnivanju gradskih organa uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za grad/općinu Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji organa uprave Vijećnici u radu vijeća Mjesne zajednice Materijali u vezi sa osnivanjem djelokruga i načina rada mjesnih zajednica Odluka o raspodjeli proračunskih sredstava za financiranje mjesnih zajednica Odluka o zavođenju mjesnih samodoprinosa mjesnih zajednica Zaključak o usvajanju programa rada zajednica za unapređenje sela Akt o razgraničenju teritorija i mjesnih zajednica Izbori Izvještaji, analize, informacije o rezultatima izbornih jedinica kao i sumarni rezultati za područja Grada Propisi i upute Grada/općine u vezi sa provođenjem izbora za predstavnička tijela vijeća Upute o provođenju izbora Izvještaji o provedenim redovnim i izvanrednim izborima Rješenja o imenovanju gradske komisije za izbore Izvještaj verifikacijske komisije Referendum

trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 406

270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309.

Odluke o raspisivanju i izvještaj o provođenju referenduma Upute i ostali prateći materijali o provođenju referenduma Birački popisi Uvjerenje o biračkom pravu Izvodi iz glavnog biračkog popisa Raspisi i upute predstavničkih organa u vezi sa popisom stanovništva Materijali odrađeni u toku popisa stanovništva Upravni postupak Godišnji izvještaji, analize i informacije o kontroli zakonitosti i primjeni propisa iz upravnog postupka Godišnji izvještaji o rješavanju u upravnom postupku Periodični izvještaji o rješavanju predmeta u upravnom postupku Opće upute o upravnom postupku Zapisnici o pregledima upravne inspekcije Uredsko poslovanje Kartoteka predmeta sa klasifikacijskim oznakama Skraćeni djelovodni protokol Povjerljiv i strog povjerljiv djelovodni protokol Obični djelovodnici, registri, arhivska knjiga Knjiga evidencije štambilja, pečata Rješenje o određivanju oznaka organizacionih jedinica organa uprave Ovlaštenja za potpisivanje akata Materijali u vezi sa davanjem uputa Knjiga ulaznih i izlaznih faktura (računa) Gradski službeni glasnik Informacije o radu vijećnika Informacije o djelatnosti gradskih službi, godišnjim planovima razvoja i važnim odlukama komunalnih i drugih djelatnosti Svi sumarno obrađeni materijali Trebovanje i izdavanje urdskog materijala Nalozi za opravku i održavanje vozila Materijal u vezi sa tekućim održavanjem zgrade i službenih prostorija Evidencije o radu telefonskih centrala- računarske opreme Knjiga evidencije portirske službe Knjiga evidencije službe dežurstva Prijem stranaka Pisani materijali u vezi prijema stranaka kod Gradonačelnika Materijali u vezi sa posjetima domaćih i stranih delegacija Ovjera Knjiga ovjere potpisa rukopisa i prepisa Ovjera poslovnih knjiga Kopije izvršenih ovjera Unapređenje rada Materijali u vezi organizacije rada i metodama rada organa uprave i primjene tehničkih sredstava Opće o racionalizaciji rada u organima uprave Uvjerenja po članu 170.Zakona o upravnom postupku Ostala uvjerenja koja nisu u nadležnosti organa uprave

trajno trajno 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 3 godine 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno 10 godina 10 godina 2 godine trajno trajno 2 godine 2 godine

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 407

310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344.

Uvjerenja negativne nadležnosti Pravna pomoć Materijali u vezi sa pružanjem pravne pomoći građanima Evidencije o pravnoj pomoći građanima Godišnji izvještaji, analize o pružanju pravne pomoći Odlikovanja Kartoteka nosioca odlikovanja Prijedlozi za odlikovanje i priznanja Rješenja o imenovanju komisije i zapisnici o radu komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja Azil Sva akta vezana za azil Javni skupovi Rješenja o zabrani održavanja javnih skupova Rješenja po zahtjevu za upisivanje udruženja građana u registar Rješenja o zabrani rada udruženja građana Registar udruženja građana Rješenje o brisanju udruženja iz registra Rješenje o prekidu održavanja javnih skupova Godišnji izvještaji, analize i informacije u vezi sa udruženjima građana na javnim skupovima Periodični izvještaji, analize i informacije grada u vezi udruženja građana na javnim skupovima Opći akti i drugi propisi gradskog vijeća i gradskih organa Statut i odluke o izmjenama i dopunama statuta grada Odluka o usvajanju financijskih planova komunalnih poduzeća grada Opći plan zaštite od požara Sporazum o formiranju zajedničkih službi( inspekcije, MUP-a, sudova, tužiteljstva, itd.) Materijali u vezi sa prijenosom nadležnosti na grad i njegove organe Odluke vijeća- sve Odvjetništvo Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, informacije iz ove oblasti Udruženje odvjetnika Disciplinski postupak Upis u registar Ostali dopisi Mirovna vijeća Akt o osnivanju mirovnih vijeća Zapisnik o vijećanju Godišnji izvještaji Ostala prepiska 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Statut i odluke o izmjenama i dopunama statuta grada Usuglašavanje statuta sa ustavom i zakonom Tijela i organi vlasti jedinica lokalne samouprave

2 godine 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno

06

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 408

345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 07

Gradsko vijeće Program rada gradskog vijeća- godišnji Donošenje odluka Osnivanje službi mjesnih ureda Izvršna vlast jedinica lokalne samouprave- Gradonačelnik Postavljanje i razrješenje općinskih službenika Mjesna samouprava- mjesni uredi Referendum Program razvoja djelatnosti od značaja za funkcioniranje grada/ općine Općinske službe i njihova organizacija-djelokrug rada Proračun/budžet i završni račun Povjeravanje javnih ovlaštenja iz samoupravnog djelokruga Financiranje i imovina jedinica lokalne samouprave Odnos s ombdusmenima Nadzor i zaštita prava za lokalnu samoupravu Održavanje , premjer i katastar zemljišta i evidencija prava na nekretninama Poduzimanje mjera za osiguranje javnog reda i mira Turistički resursi Briga o djeci, obrazovanju, odgoju, javnom zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti 07 IZBORNI SISTEM I SPROVOĐENJE IZBORA Izvještaji, analize, informacije o izbornim rezultatima Propisi i upute u vezi sa provođenjem izbora Upute, informacije i analize koje se odnose na izbore Rješenje o imenovanju komisije za izbore Izvještaji verifikacijske komisije Referendum Birački spiskovi Uvjerenje o biračkom pravu Izvodi iz glavnog biračkog spiska Političke stranke 08 ORGANIZACIJA I RAD SUDOVA Propisi, upute, raspisi, elaborati, analize i informacije Organizacija poslovanja Sudska odjeljenja Poslovanje pisarnica Dokumenta o naknadi štete neopravdano osuđenim licima i bez osnova zadržanim u pritvoru Dokumenta oko refundacije ličnih dohodaka licima koja se nalaze u istrazi ili protiv kojih je pokrenut postupak Zapisnici o pregledu poslovanja Izvještaji o izvršenom pregledu Rješenje o otklanjanju nedostataka Evidencije (imenik) sudaca, porotnika i privremenih sudaca, tumača i vještaka Propisi o naknadama sudaca porotnika Rješenja o imenovanju vještaka i tumača Rješenje o imenovanju sudaca porotnika

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 2 godine trajno trajno trajno 5 godina 2 godine 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 5 godina trajno 10 godina 10 godina 10 godina

08

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 409

387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 13 09

10

11

12

Materijali u vezi sa osnivanjem rada, tužiteljstva, pravobraniteljstva i mirovnih vijeća Godišnji izvještaji, analize i informacije u vezi sa radom sudova 09 ORGANIZACIJA I RAD TUŽITELJSTVA Akta o osnivanju i djelokrug rada Godišnji izvještaji Ostali dopisi 10 ORGANIZACIJA I RAD PRAVOBRANITELJSTVA Organizacija i djelatnost Godišnji izvještaji o radu Zastupanje pred državnim organom 11 ORGANIZACIJA I RAD TIJELA ZA PREKRŠAJE Sud za prekršaje Odluka o osnivanju Akti koji određuju organizacija i djelokrug rada Godišnji izvještaji o radu Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Ostali dopisi 12 ORGANIZACIJA I RAD OMBUDSMENA Organizacija i rad Ombudsmena Pokretanje postupka Propisi Prikupljanje informacija, dokumenata, spisa i druge dokumentacije Izvještaji, informacije i analize koje se odnose na rad Ombudsmena 13 SUDSKI PREDMETI Parnični, vanparnični,obiteljski, izvršni, zemljišno-knjižni predmeti Spisi koji su zbog svoje sadržaja od povijesnog i naučnog ili političkog značaja, kao i spisi sudske uprave koji su od važnosti za opću ili mjesnu povijest Zaostavštine iz ostavinskih spisa smrtovnica, zapisnici o raspravljanju, sporazumi nasljedstva o diobi zaostavštine i rješenja o nasljeđivanju Oglašavanje za umrle i dokazivanje smrti Oduzimanje poslovne sposobnosti Poništavanje (amortizacija) vrijednosnih papira Protestiranje mjenice Dioba zajedničke imovine Ispravke i obnova granica zemljišta Utvrđivanje prava korištenja zatvorenog puta Zadržavanje lica u zatvorenom lječilištu Odobrenje braka maloljetnika Odnosi roditelji djeca Vanparnični, ostavinski i zemljišno-knjižni spisi u kojima se rješava stvarno pravni zahtjev na nepokretnostima Testamenti i druge zasebno čuvane isprave zajedno sa popisima isprava i odnosnim imenima Svi ostali spisi

trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 410

422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432.

433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451.

14

Inzvrši postupak Prinudna prodaja nepokretnosti Prinudno pravo na zalog Izvršenje novčanih potraživanja Izvršenje radi ostvarivanja prava iz zaostavštine Svi ostali spisi koji se odnose na izvršni postupak Kazneni predmeti Prethodni postupak-istraga – ispitivanja pred sudom Zemljišno-knjižni predmeti Spisi u građevinskim predmetima sa planovima i spisi sa pravnim odnosima u pogledu sudskih zgrada Spisi koji su od značaja za društvenu imovinu Zemljišne i ostale javne knjige, planovi i skice sa svim ispravama koje se na njih odnose Spisi o osnivanju i ispravljanju javnih knjiga Spisi koji se odnose na polaganje isprava o prijenosu vlasništva na zemljištima koja nisu upisana u zemljišne knjige zajedno sa položenim ispravama Registri Uopće o registrima koji se vode kod suda Arbitražni predmeti Izvještaji, analize, programi Ostali dopisi Pravna pomoć Godišnji izvještaji službe za pružanje pravne pomoći građanima Ostali dopisi Ovjera potpisa i pečata na ispravama za upotrebu u inozemstvu 14 IZVRŠENJE KAZNENIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA Godišnji izvještaji, analize, informacije o izrečenim prekršajnim sankcijama Periodični izvještaji, analize i informacije o izvršenju prekršajnih sankcija Knjige evidencije o izvršenim prekršajnim mjerama Organizacija i djelatnost ustanova za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija Odluka o osnivanju kazneno-popravnih domova i okružnih zatvora Financijski planovi KPD i okružnih zatvora Rješenja o postavljanju, imenovanju, unapređenju i razrješenju radnika KPD, VPD i okružnih zatvora Disciplinski postupak Osnivanje i rad zatvora Odluka o osnivanju zatvora Nadzor nad radom KPD, VPD Primjena propisa o preodgoju i postupanju sa osuđenim Planovi i programi rada Godišnji izvještaji, analize i informacije o radu KPD, VPD,i zatvora Periodični izvještaji o radu KPD, VPD i zatvora Odluke o osnivanju organizacionih jedinica KPD, VPD i okružnim zatvorima

trajno trajno 5 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno

trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 411

452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486.

15

Godišnji izvještaji, analize, informacije o radu organizacionih jedinica KPD, VPD i okružnih zatvora Upućivanje osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora ili strogog zatvora Izvršenje mjera sigurnosti i odgojno popravnih mjera Planovi i programi sigurnosti i odgojno popravnih mjera Premještaj osuđenih lica Uvjeti otpusti Pomilovanje i amnestija Evidencije o osuđenim licima 15 GRAĐANSKA STANJA I EVIDENCIJE Propisi, upute, instrukcije, raspisi, objašnjenja, mišljenja, analize, elaborati, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Organizacija poslovanja, ustrojstvo i evidencija propisa o matičnim knjigama Rođenja- MKR Matična knjiga rođenih Duplikat matične knjige rođenih Ispravke u matičnoj knjizi rođenih Predmeti u vezi upisa,odbijanja upisa i izvršenih promjena u MKR Izvještaji o nastalim promjenama u ličnom stanju koje se odnosi na MKR Izvještaji o nastalim promjenama u ličnom stanju koje se odnosi na MKR Prijave građana i zdravstvenih ustanova za upis u MKR Inostrani izvodi iz MKR na osnovu kojih se vrši upis u MKR Presude o utvrđivanju očinstva i osporavanju očinstva Zapisnik o nalasku djeteta nepoznatih roditelja i rješavanje organa starateljstva o upisu u MKR Zapisnici o promjeni prezimena po razvodu braka Zapisnici o promjeni prezimena po priznanju očinstva Spiskovi i razne evidencije-spiskovi novorođene djece za med. centar, statistiku Jedinstveni matični brojevi građana/obavijest o određivanju JMB,rješenje o ispravkama JMB, obavijest za upisu MKV/ Rješenje o obnovi uništenih matičnih knjiga rođenih Duplikat izvoda iz matičnih knjiga rođenih za potrebe inozemstva Sklapanje brakova - MKV Matična knjiga vjenčanih Prijava i upisu MKV i obavijesti i upisi na osnovu inozemnih izvoda Duplikat MKV Zapisnici i ostali materijali o sklapanju braka Presude suda o utvrđivanju postojanja braka Rješenja o ispravkama u MKV Duplikati izvoda iz MKV namijenjenih za upotrebu u inozemstvu Rješenja o odbijanju zahtjeva za uvid u MKV i spise Popis akata i zahtjevi za izdavanje izvoda iz MKV Rješenja o obnovi matičnih knjiga vjenčanih

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno 5 godina trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 412

487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517.

Smrti - MKU Matična knjiga umrlih Duplikat MKU Prijava i upis u MKU zdravstva, ustanova, građana, inozemnih organa za MKU Ispravke i rješenja o ispravkama u MKU Zapisnici o nalasku nepoznatog leša na osnovu kojeg se vrši upis u MKU Sudske odluke o proglašavanju nestalih lica, za umrle o utvrđivanju smrti kao i presuda o poništenju istih Ljekarski izvještaji o utvrđivanju smrti, kao i zapisnici suda o nesrećama na osnovu koje se vrši upis u MKU Duplikati izvoda iz MKU namijenjeni upotrebi u inozemstvu Duplikati smrtovnica Predmeti u vezi odbijanja upisa u MKU, uvid u MKU, uvid u spise MKU Spiskovi za medicinski centar i statistiku umrlih Popis akata i zahtjeva za izdavanje uvjerenja iz MKV Lično- osobno ime Rješenje o promjeni ličnog imena/imena i prezimena/ Rješenje o određivanju ličnog imena Zapisnik o određivanju očinstva Državljanstvo Državljanstvo- upis u knjigu državljana Rješenje o prijemu u državljanstvo i rješenje o otpustu iz državljanstva Brisanje iz knjige državljanstva po osnovu smrti, promjene u KD po osnovu rješenja, obavijesti o ispravkama koje se odnose na promjenu stanja u ličnom imenu/ime i prezime/, datumu i godini rođenja, mjestu rođenja i slično Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz KD Ostali dopisi u vezi državljanstva Razvod braka Presude o razvodu braka i prateća dokumentacija Registar stanovništva Organizacija i provođenje popisa stanovništva, objavljivanje materijala Prateći materijal vezan za popis stanovništva /anketni listići, uvjerenja i sl/ Birački popis Osnovni birački spisak Izdavanje uvjerenja iz biračkog spiska Primopredaja matičnih knjiga Zapisnici o primopredaji matičnih knjiga Prebivalište i boravište Kartoteka prebivališta Kartoteka boravišta Rješenja o odobrenju prijave i odjave prebivališta ( predmet prvostepenog upravnog postupka) Prekršajni postupak ( mandatne kazne) Promjena prebivališta, prijava promjene adrese stana i odjava prebivališta

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno

2 godine trajno trajno trajno 5 odina trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina 2 godine

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 413

518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551.

16

Uvjerenje o prebivalištu i boravištu Putne isprave i vize Godišnji izvještaji, analize, informacije, izdavanje putnih isprava i viza Periodični izvještaji, informacije analize izdavanja putnih isprava i viza Knjiga evidencije izdanih putnih isprava i viza Kartoteka izdanih putnih isprava i viza Upisnik predmeta prvostepenog upravnog postupka u vezi izdavanja putnih isprava i viza Evidencija zabrana izdavanja putnih isprava i viza (kartoteka i abecedni registar) Registar, izgubljenih, nestalih i oglašenih pasoša Zahtjevi i rješenja za izdavanje putnih isprava Zahtjevi i rješenja za produženje roka važnosti putne isprave Rješenje o oduzimanju putnih isprava po bilo kom osnovu Rješenje o zahtjevu za izdavanje vize Rješenje o poništenju vize po bilo kom osnovu 16 FINANSIJE Raspodjela sredstava za rad i osobne dohotke Propisi, upute, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji o raspodjeli sredstava za rad, analize i informacije o raspodjeli sredstava za rad i osobne dohotke Raspodjela sredstava za rad Sredstva fonda Sredstva za redovnu djelatnost - godišnja Raspodjela sredstava za plaće Rješenja o akontaciji za plaće, obračuni privremeni i konačni Rješenje o plaćama i godišnji obračun Pravilnici o raspodjeli plaća Produženi rad Rješenja o uvođenju produženog rada Rješenje o visini naknade za produženi rad Evidencija i kontrola produženog rada Naknade i nagrade Rješenje o naknadi putnih i selidbenih troškova Rješenje o naknadi prijevoznih sredstava troškova od mjesta stanovanja do mjesta zaposlenja Rješenja o naknadi za odvojeni život od porodice Rješenja o dodjelama nagrada za postignuti uspjeh u radu, unapređenje i racionalizaciju poslovanja Naknada za službena putovanja Putni nalozi za službena putovanja Putni nalozi za korištenje službenog automobila Naknade za prijevoz vlastitim automobilom Financije Prijepisi, upute, raspisi, objašnjenja, mišljenja, instrukcije, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije iz oblasti financija Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti financija

2 godine trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno 2 godine 2 godine 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 414

552. 553. 554. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591.

Budžetsko i financijsko poslovanje Primjedbe i prijedlozi o financiranju Grada Propisi Grada iz oblasti financija Analize i informacije za potrebe vijeća iz oblasti financija Izrada i donošenje budžeta i financijskih planova Evidencije o izvršenju budžeta Periodični izvještaji Tromjesečni i mjesečni planovi Financijski planovi i završni računi Financijski plan Završni račun Subvencije Izvršenje financijskih planova Glavna knjiga Kartoni ličnih dohodaka Platni spiskovi Kompletno računovodstveno poslovanje ( nalozi za knjiženje, uplate, isplate i dr) Tromjesečni izvještaji o izvršenju sredstava za redovnu djelatnost i poslovne namjene Anuiteti Refundacije Akreditivi Upravljanje imovinom Kartoteka osnovnih sredstava organa uprave Knjiga inventara osnovnih sredstava organa uprave Inventarne liste osnovnih sredstava sitnog inventara i potrošnog materijala i zapisničke komisije za inventarisanje Kartoteka sitnog inventara organa uprave Kartoteka potrošnog inventara organa uprave Garantna pisma u vezi s nabavkama Putni nalozi za korištenje motornih vozila Zahtjevi za nabavku Financijsko planovi mjesnih i drugih zajednica Završni računi mjesnih zajednica i drugih organizacija Depozitno poslovanje Depozit i knjižni nalozi organa uprave Ukupni prihodi i dohodak Osnovna i obrtna sredstva poslovanja Krediti na osnovna i obrtna sredstva Krediti za privremena financiranja Troškovi poslovanja Zahtjevi za oslobađanje kamata i amortizacije za osnovna sredstva Fondovi Rješenja i odluke o formiranju i upotrebi fondova Rezervni fond Fond rizika Fond zajedničkih rezervi Investicioni fond Posebni fond

trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 10 godina 5 godina 2 godine trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 2 godine 5 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 415

592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623.

Ostali fondovi Završni račun- kontni planovi Završni račun Periodični obračuni Kontni planovi Inventurne liste stalnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala Ukupna financijska bilanca i regresi uopće Bilanca privrede Bilanca federacije Bilanca grada i općine Bilanca organizacija i udruženja Regresi Financiranje neproizvodne potrošnje Financiranje socijalnog osiguranja, zdravstva i socijalne zaštite Popis općine/grada u vezi financiranja socijalnog osiguranja zanatlija Rješenja i računi isplata bolničkih troškova i ostalih naknada za izvršene zdravstvene usluge Rješenja o isplatama računa i naknadama za smještaj i liječenje socijalno ugroženih lica Zahtjevi za oslobađanje plaćanja bolničkih troškova Financiranje obrazovanja, nauke i kulture Rješenja i odluke o izgradnji objekata za potrebe obrazovanja, nauke i kulture Odluka o financiranju obrazovnih, naučnih i kulturnih ustanova Financiranje stambene izgradnje Rješenja i odluke o izgradnji stambenih objekata Financiranje komunalnih djelatnosti i službi Rješenja i odluke o financiranju komunalnih djelatnosti i službi Rješenja i odluke o izgradnji komunalnih objekata Financiranje ostale neproizvodne potražnje Rješenja i odluke o financiranju neproizvodne djelatnosti Neproizvodne investicije Odobrenje sredstava za podizanje investicionih objekata Rješenja o odobrenju izgradnje investicionih objekata Krediti i bankarski sistem i osiguranje uopće Bankarski sistem Osiguranje Kratkoročno kreditiranje Dugoročno kreditiranje Vanjske financije - uopće Platni i devizni bilanca Kreditni odnosi sa inozemstvom Devizno poslovanje Zahtjev za dodjelu deviznih sredstava Izvještaji i odluke o odobrenju deviznih sredstava

10 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 1 godina po otplati kredita trajno trajno tajno 10 godina 10 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 416

624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642.

17

643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656.

Nadzor nad deviznim poslovanjem Zapisnici, izvještaji i rješenja komercijalnih banki za otklanjanje nedostataka u postupku pregleda deviznog poslovanja Razne analize komercijalnih banki koje razmatra gradsko vijeće Evidencije o izvršenim mandatnim kaznama Odnosi sa međunarodnim financijskim organizacijama Nadzor na financijskom poslovanju uopće Unutarnja kontrola finansijskog poslovanja Rješenja o imenovanju komisija, zapisnici o izvršenom pregledu 17 POREZI,DOPRINOSI, TAKSE I LUTRIJE Glavni dnevnik poreskog knjigovodstva Glavna knjiga poreskih računa Pomoćni poreski dnevnik Pomoćna knjiga individualnih računa Kartoteka glavnog i pomoćnog poreskog knjigovodstva Registar poreskih obveznika Porezi iz ličnih dohodaka iz radnog odnosa Rješenje o visini razreza poreza Rješenja o prinudnoj naplati poreza iz ličnog dohotka Porezi iz ličnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti Rješenje o obračunu katastarskog prihoda i razrez poreza Rješenje o oslobađanju, smanjenju i otpisu poreza Zahtjevi za rješenje o poreskim olakšicama Rješenja po zahtjevu za otpis poreza za zemljište kod kojeg je došlo do promjene vlasnika Rješenje po zahtjevu za smanjivanje poreza iz ličnog dohotka od autorskih prava, patenta i tehničkih unapređenja Porezi iz ličnog dohotka od samostalnog vršenja privrednih i neprivrednih djelatnosti Registar obveznika doprinosa i poreza Rješenja o razrezu i naplati poreza od samostalnih vršenja privrednih djelatnosti Rješenja o razrezu i naplati poreza iz ličnog vršenja neprivrednih djelatnosti Rješenja o razrezu i naplati poreza iz ličnog dohotka iz radnog odnosa kod privatnih poslodavaca Rješenja o prinudnoj naplati Zahtjevi za otpise i poreske olakšice Rješenja o otpisu i poreskim olakšicama Knjige evidencije, poreskih obveznika Rješenja da poslovne knjige ne mogu poslužiti za razrez poreza i doprinosa Rješenja po zahtjevu da se razrez poreza od privredne djelatnosti umjesto u godišnjem povišenom iznosu vrši prema stvarnom ličnom dohotku Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava Rješenja o utvrđivanju visine prihoda razreza poreza na imovinu Rješenja o prinudnim naplatama Porezi na ukupan prihod građana Rješenja o naplati poreza na nasljeđe i poklone Rješenja o prinudnim naplatama

trajno 10 godina 2 godine 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 417

657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687.

Knjige evidencije poreskih obveznika Porezi ostalih kategorija poreskih obveznika Rješenja o razrezu poreza na prihod od zgrada Rješenja o razrezu i naplati poreza iz ličnog dohotka od autorskih prava patenata i tehničkih unapređenja Rješenja o razrezu i naplati poreza na dohodak od igara na sreću Rješenja o razrezu i naplati poreza iz ukupnog prihoda građana Rješenja o razrezu i naplati poreza na teretna i drumska vozila Rješenja o razrezu i naplati poreza na poljoprivredna i druga zemljišta ako poljoprivredna djelatnost nije glavno zanimanje poreskog obveznika Rješenja o razrezu i naplati poreza na pilanu, pokretni cirkular i tračnu pilu Rješenje o razrezu i napati poreza na oruđa za proizvodnju u poljoprivredi Rješenja o naplati i razrezu poreza na automate za igre i razonodu Rješenja o naplati i razrezu poreza na promet nepokretnost i prava Rješenja o razrezu i naplati poreza na proizvode i usluge u prometu ostvarenog na području drugih općina Zahtjevi za smanjenje poreza iz ličnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti Zahtjevi za privremena ili trajno oslobađanje od plaćanja poreza Rješenje o razrezu i naplati njenog samodoprinosa Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću Rješenje po zahtjevu na davanje odobrenja na pravila igara na sreću Rješenje o prinudnoj naplati Knjiga evidencija poreskih obveznika i kartoteka Povraćaj pogrešno naplaćenog ili više naplaćenog poreza Rješenja o povraćaju poreza na promet nepokretnosti i prava Poresko knjigovodstvo Knjige evidencije poreskog knjigovodstva i kartona Rješenja o proknjižavanju poreza Rješenja o pražnjenju zbirnih računa Evidencija i izdavanje uvjerenja Uvjerenje o imovnom stanju Uvjerenje o poreskom zaduženju Inspekcija prihoda Zapisnici o izvršenom pregledu knjigovodstva poreskih obveznika Rješenja o otklanjanju nedostataka u knjigovodstvu poreskih obveznika Rješenja o pokretanju prekršajnog postupka i prijave za kaznena djela i privredne prestupe Godišnji izvještaji i evidencije Takse i lutrije uopće administrativne takse Rješenja o vraćanju nepravilno naplaćenog ili više uplaćenog iznosa, administrativne takse Rješenja o prinudnoj naplati takse

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

trajno 5 godina trajno 2 godine 2 godine 10 godina 10 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 418

688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721.

18

19

20

Rješenja o razrezu takse za registraciju firmi Sudske takse Odluka o sudskim taksama Rješenja o plaćanju redovne kaznena sudske kazne Rješenje po zahtjevu za vraćanje više ili pogrešno naplaćene sudske takse Rješenje o prinudnoj naplati sudske kazne Komunalne takse Odluke i rješenja o utvrđivanju visine naknade takse Rješenja o utvrđivanju novog iznosa komunalne takse Rješenja po zahtjevu za vraćanje uplaćene takse Lutrije i druge igre na sreću Analize i informacije iz oblasti lutrije i drugih igara na sreću Porez na promet Propisi u vezi poreza na promet Zahtjevi i rješenja za povraćaj poreza na promet Rješenja o naplati poreza na promet Rješenja o naplati porezana promet nekretnina Rješenje o oslobađanju plaćanja poreza na promet Obračun i naplate poreza na promet usluge Doprinosi iz ličnog dohotka Rješenja i doprinosi za socijalno osiguranje Rješenja i doprinosi za stambenu izgradnju Rješenja i doprinosi za interesne i mjesne zajednice Doprinosi za korištenje građevinskog zemljišta Evidencije razreza (kartoteka) doprinosa za korištenje gradskog zemljišta Odluke i rješenja o određivanju doprinosa Rješenje o oslobađanju plaćanja doprinosa 18 CARINE Sva akta koja se odnose na utvrđivanje carinskih stopa Uvjerenja za oslobađanje carine Naplata carine Akta koja se odnose na inspekcijski nadzor, informacije i izvještaji 19 ENERGIJA Energetika, proizvodni planovi energetike Nadzor nad primjenom propisa u oblasti elektroprivrede Prijave i kaznena djela i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencije i godišnji izvještaji elektroenergetske industrije 20 RUDARSTVO I INDUSTRIJA Odobrenje za ispitivanje i eksplataciju rudnika i druga istraživanja u oblasti rudarstva Evidencija istražnog prostora Katastar istražnog prostora Odobrenje za vađenje pijeska, šljunka i kamena kao mineralne sirovine Rješenje o prestanku važenja odobrenja za vađenje pijeska, šljunka i kamena kao mineralne sirovine

5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina trajno 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 419

722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 21 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 22

742. 743. 744. 745. 746. 747. 748.

23

Rješenja o odobrenju odobrenja za vađenje pijeska, šljunka i kamena kao mineralne sirovine Rudarska inspekcija Predmeti u vezi sa nadzorom nad primjenom propisa u oblasti rudarstva Evidencije i godišnji izvještaji Prijave za kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Industrija Godišnji i perspektivni planovi i programi razvoja Godišnji izvještaji, analize i informacije o izvršenju godišnjih i perspektivnih planova proizvodnje Metalurgija, proizvodni planovi metala i nemetala Drvna industrijska proizvodnja i prerada drveta, uzgoj i eksploatacija Kemijska i ostala prerađivačka industrija Inspekcija parnih kotlova Predmeti u vezi sa primjenom propisa u oblasti inspekcije parnih kotlova Evidencije i godišnji izvještaj inspekcije Prijava za kaznena dijela privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Rudarstvo industrija i elektrifikacija Propisi, upute, raspisi, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti 21 PREDUZETNIŠTVO I PRIVATIZACIJA Poduzetništvo-sva akta vezana za poduzetništvo /informacije,anal ize,mišljenja i dr.akti/ Privatizacija- informacije, analize, mišljenja, elaborati i privatizacija općinskih prostora, početni bilanci, revizija i drugo 22 TRGOVINA Propisi, upute, raspisi objašnjenja i mišljenja viših organa iz ove oblasti Elaborati, analize, informacije i godišnji izvještaji i drugi materijali iz ove oblasti Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti trgovine Godišnji planovi i programi razvoja trgovine i prometa Suglasnost za otvaranje trgovinskih radnji Vanjska trgovina Ekonomski odnosi sa inozemstvom Suradnja sa međunarodnim organizacijama Tržišna inspekcija Evidencija o izvršenim pregledima Evidencija o preuzetim mjerama Evidencija o kaznenim djelima, privrednim prestupima i prekršajima Godišnji izvještaji o radu tržnih inspekcija Rješenje o primjeni propisa o robnom prometu Rješenja vezi nadzora primjene propisa o cijenama na tržištu Rješenja i nadzor nad primjenom propisa o kvalitetu robe 23 ZANATSTVO (OBRT)

10 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno

trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 420

749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 24 757. 758. 759.

760. 761. 762. 763. 764. 25 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776.

Zanatstvo - Propisi, upute,objašnjenja,informacije, mišljenja,elabo rati,analize i godišnji izvještaji i druga akta vezana za zanatstvo Rješenja o otvaranju radnje zanatske djelatnosti Rješenja o prestanku rada zanatske djelatnosti Rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta tehničke opremljenosti za obavljanje trgovine, ugostiteljstva i obrtništva. Registar samostalnih radnji i zanimanja Registar obavljanja sporednog zanimanja Registar zajedničkih zanatskih radnji (ortakluk) Odobrenje z a upotrebu poslovnih prostorija zanatlija ( zapisnik o pregledu rješenja i prijava) 24 TURIZAM I UGOSTITELJSTVO Turizam Turizam općenito-informacije,analize,dopisi,elaborati i sl Rješenja o osnivanju turističkih biroa, predstavništava, poduzeća Rješenja o prestanku rada turističkih biroa, predstavništava, poduzeća Ugostiteljstvo Ugostiteljstvo općenito, informacije, analize, dopisi, elaborati i drugo Rješenja o odobrenju za vršenje ugostiteljske i smještajne djelatnosti Rješenja o prestanku rada objekata ugostiteljske i smještajne djelatnosti Rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta tehničke opremljenosti za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti Rješenja o odobrenju za obavljanje kućne radinosti 25 PROSTORNO UREDENJE I OKOLIŠ Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i izvještaji iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije iz oblasti građevinarstva i urbanizma Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti građevinarstva i urbanizma Rješenja po zahtjevu za izgradnju investicionih objekata Rješenja za tehnički prijem izgrađenih investicionih objekata i davanje upotrebne dozvole Rješenje po zahtjevu za rekonstrukciju i proširenje investicionih objekata Izgradnja objekata Rješenja za izgradnju porodičnih stambenih zgrada i drugih objekata, građana i građansko-pravnih lica Rješenja za izgradnju privremenih objekata građana i građanskopravnih lica Rješenja za izgradnju stambenih i gospodarskih objekata na selu Rješenja za tehnički prijem izgrađenih objekata građana i donošenja upotrebne dozvole Rješenje za izgradnju građevinskih objekata pored javnih putova Rješenja za izgradnju građevinskih objekata na rudarskim površinama

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 421

777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798.

799.

800. 801. 802.

Rješenje za vršenje nadziranja, rekonstrukcije proširenja itd. Objekata građana i građansko-pravnih lica Građevinska inspekcija Rješenje o proglašenju stambenih i drugih objekata uvjetima Zapisnici o pregledu, rješenja za otklanjanje nedostataka, obustavi radova, zabrane upotrebe građevinskog materijala, konstrukcija Rješenje o otklanjanju nedostataka u projektnim organizacijama i zabrani rada Prijava za krivična djela i privredne prijestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencija i godišnji izvještaji građevinske inspekcije Urbanizam Generalni urbanistički plan grada Detaljni urbanistički planovi grada Mikro planovi svih vrsta Propisi Grada/općine o urbanističkom razvoju naselja Materijali iz oblasti prostornog i regionalnog planiranja Lokacije Rješenja i odobrenja za lokacije objekata Evidencija izdanih uvjerenja i odobrenja lokacija Stambeno-komunalni poslovi Dopisi, upute, raspisi, instrukcija, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije iz oblasti stambenokomunalnih poslova Periodični izvještaji, analize i informacije iz oblasti stambenokomunalnih poslova Komunalne djelatnosti Ugovori sa komunalnim radnim organizacijama u vezi komunalnih objekata Planovi, revizije planova iz oblasti stambeno-komunalnih poslova Rješenja za prekopavanje ulica zauzimanje javnih površina, rušenje stabala na ulicama, trgovima i javnim površinama, podizanje i rušenje ograda, držanja krupne i sitne stoke, postavljanje firmi i natpisa, paljenje kreča i drvenog uglja za vlastite potrebe, vađenje pijeska, šljunka kao mineralnih sirovina Rješenja za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Rješenje za održavanje gradske čistoće, uređenje groblja, sportskih i drugih komunalnih objekata Komunalna inspekcija Rješenje o zabrani postavljanja svjetlećih firmi i reklama, upotrebe nečistih vozila i javnom saobraćaju, deponije zemlje otpadnog građevinskog materijala Rješenja o izgradnji i upotrebi pristupnih putova, o rušenju i uklanjanju skladišta, o rušenju ograda i živica u naseljenom mjestima, o obaveznom odvoženju kućnog i uličnog smeća, o deponijima smeća i otpadnog materijala na određenim mjestima Rješenja o obustavi izgradnje vodovodnih objekata i postrojenja i rješenja o zabrani upotrebe vodovodnih objekata i postrojenja Rješenja o otklanjanju nedostataka na uređajima sportskih i drugih javnih objekata

trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godin trajno trajno 5 godina

trajno trajno trajno 5 godina

5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 422

803. 804. 805.

806.

807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 26

Rješenja u pogledu otklanjanja nedostataka uređaja održavanja i korištenje i upotreba javnih prostorija, upotreba komunalnih sportskih objekata i prostorija Rješenje u pogledu otklanjanja nedostataka uređenja održavanja i korištenja groblja i rješenja o zabrani uklanjanja i prijenosa grobova, rješenja o zabrani i upotrebi groblja Rješenje o uklanjanju nedostataka kod održavanja i upotrebe saobraćajnih sredstava u naseljenim mjestima, u javnim nužnicima i javnim kupatilima Rješenje o zabrani upotrebe i korištenja saobraćajnice putova, trgova u naseljenim mjestima, saobraćajnih provoznih sredstava, stresanja otpada i drugih stvari u korito rijeka u naseljenim mjestima, upotrebe javnih nužnika, upotrebe javnih kupatila, upotrebe poljskih nužnika, septičkih jama i drugih kanala u naseljenim mjestima Rješenja o održavanju i čišćenju rijeka i potoka u naseljenim mjestima Rješenja o izgradnji odvodnih kanala u poljskim nužnicima i septičkim jamama Rješenja o otklanjanju nedostataka u naseljenim mjestima i uklanjanju živinarnika i drugih objekata za držanje stoke i živine u naseljenim mjestima Prijave za kaznena dijela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencije, godišnji izvještaji, komunalnih inspekcija Stambeni predmeti Dogovori i sporovi o financiranju stambene izgradnje Rješenja za proširenje stana u sustanarskom odnosu Rješenje o iseljenju bespravno useljenih lica Rješenja za obavljanje zanatskih djelatnosti u stambenim prostorijama Rješenja o zabrani djela stana u sustanarstvu Molbe i rješenja za dodjelu stana Stanarine Rješenja o određivanju visine stanarine Pravilnik o raspodjeli stanova u organima uprave Ostala prepiska u vezi stanova i stanarina Ugovor o korištenju stana Poslovne zgrade i prostorije Zahtjevi i rješenja za dodjelu poslovnih prostorija Ugovori o zakupu i korištenju poslovnih prostorija Rješenja o iseljenju poslovnih prostorija Ugovori o zakupu i korištenju poslovnih prostorija (zgrada)

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno 2 godine trajno trajno 5 godina 2 godine po prestanku ugovora trajno 2 godine po prestanku ugovora trajno

Rješenja o iseljenju poslovnih prostorija (zgrada) 26 POLJOPRIVREDA Propisi, upute, raspisi, objašnjenja i mišljenja viših organa iz ove trajno oblasti

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 423

829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 856. 857. 858. 859. 860. 861.

Elaborati, analize, informacije i godišnji izvještaji Periodični izvještaji, analize, informacije iz ove oblasti Godišnji planovi i korištenja poljoprivrednog zemljišta Perspektivni planovi i programi iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta Perspektivni planovi i programi stočarstva Godišnji planovi i programi unapređenja stočarstva Rješenja o stavljanju pod prinudnu upravu poljoprivrednog zemljišta Rješenja po zahtjevu za određivanje visine naknade za korištenje zemljišta koje je stavljeno pod prinudnu upravu Donošenje rješenja o obaveznom određivanju zemljišta i primjenu propisanih mjera Rješenje po zahtjevu da određeno zemljište ne ima svojstvo poljoprivrednog zemljišta Donošenje rješenja o zabrani podizanja živice i ograde na poljoprivrednom zemljištu Donošenje rješenja o dovođenju bika na licenciranje Donošenje rješenja o obaveznom kastriranju neodabranih grla Rješenja o zahtjevu za određivanje prava na naknadu i visine naknade za uništenu, oboljelu, zaraženu stoku Poljoprivredna inspekcija Evidencija o izvršenim pregledima Evidencija o preuzetim mjerama Evidencije o kaznenim djelima, privrednim prestupima i prekršajima Godišnji izvještaji o radu poljoprivredne inspekcije Rješenje o primjeni propisa o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta Rješenje o proizvodnji i prometu poljoprivrednog bilja i sjemena Rješenje o nadzoru nad primjenom propisa o proizvodnji duhana Rješenja i nadzor nad proizvodnjom i prometom i upotrebom vještačkih đubriva Rješenja o promjeni propisa o zaštiti stoke i uređenjem stočarstva Rješenja o primjeni propisa u proizvodnji vina Evidencija i godišnji izvještaji općinske i komunalne inspekcije Veterinarstvo Poduzimanje mjera za suzbijanje stočne zaraze Godišnji izvještaji o radu veterinarske službe Veterinarska inspekcija Nadzor nad primjenom propisa o zdravstvenoj zaštiti stoke i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabranama Nadzor nad proizvodnjom, prometom, upotrebom životnih namjernica životinjskog porijekla i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabranama Prijava za kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencija i godišnji izvještaji o radu općinskih i kantonalnih veterinarskih inspekcija Prijave o držanju koza

trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 424

862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887.

27

28

29 888. 889.

27 VODOPRIVREDA Predmeti o regulaciji amelioracionih radova Predmeti u vezi preuzimanja mjera za otklanjanje posljedica poplava Registar izdanih vodoprivrednih dozvola Rješenja o zabrani ribolova Odobrenje za vađenje pijeska, šljunka i kamena sa obala i korita rijeka Vodoprivredna inspekcija Nadzor nad primjenom propisa o vodama i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabranama Prijave za kaznena djela i privredne prijestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka 28 ŠUMARSTVO Rješenja o pošumljavanju Prijava za bespravnu sječu drveta Odobrenje za sječu drveta Rješenje o odobrenju za sječu drveta Prijava za preradu drveta Rješenja o primjeni mjera o održavanju i unapređenju šuma u svojini i na teret vlasnika Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za sječu šume na kojoj postoji pravo svojine za vlastite potrebe Rješenje po zahtjevu na davanje odobrenja za sječu šume na kojoj postoji pravo svojine u cilju prodaje Rješenja po zahtjevu za krčenje šume na kojoj postoji pravo svojine Rješenja po zahtjevu za ustanovljenje prava služnosti za privremeni prijevoz ili smještaj šumskih proizvoda Rješenje po zahtjevu za određivanje visine naknade za korištenje šumskog puta Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za sječu plemenitih stabala Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za sječu neplodnih stabala Rješenje o zabrani lova Šumska inspekcija Rješenje u vezi nadzora nad primjenom propisa o šumama, preuzimanje mjera i otklanjanje nedostataka Rješenje u vezi nadzora nad primjenom i upotrebi šumskih sadnica i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabrana Rješenja u vezi sa nadzorom nad primjenom propisa o lovstvu i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabrana Prijave za kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencija i godišnji izvještaji šumskih općinskih i kantonalnih inspekcija 29 PROMET I KOMUNIKACIJE Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Planovi i programi učešća u izgradnji i financiranju putova i drugih saobraćajnih objekata

trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 10 godina 5 godina trajno 2 godine 2 godina 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 5 godine 5 godine 5 godine 5 godine 5 godine 5 godine 10 godina 10 godina 10 godina 5 godina trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 425

890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919.

Godišnji izvještaji, analize i informacije iz oblasti saobraćaja i veza Periodični izvještaji iz oblasti saobraćaja i veza Željeznički saobraćaj Međunarodne konvencije i ugovori o saobraćaju Evidencija i godišnji izvještaji inspekcije željezničkog saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa u željezničkom saobraćaju i rješenja o otklanjanju nedostataka i prijave za pokretanje prekršajnog postupka Zahtjevi i odobrenje za podizanje putnih prelaza preko pruge Pomorski saobraćaj Propisi općine/grada o održavanju saobraćaja na vrijeme Godišnji izvještaji i evidencije riječnog saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa u riječnom saobraćaju, donošenje rješenja o odobrenju i otklanjanju nedostataka Zračni saobraćaj Međunarodni ugovori i konvencije o zračnom saobraćaju Evidencije i godišnji izvještaji i inspekcija zračnomg saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa o zračnom saobraćaju i rješenja o otklanjanju nedostataka o zabranama PTT saobraćaja Međunarodni ugovori i konvencije o PTT saobraćaju Evidencija i godišnji izvještaj inspekcije PTT saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa u PTT saobraćaju i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabrana Radio i Televizija Rješenja i odobrenja lokacija radio stanice Godišnji izvještaji o radu radio stanice Drumski-cestovni saobraćaj Godišnji izvještaj o cestama saobraćaja Registar izdanih dozvola za obavljanje javnog prijevoza Registar autobusnih linija Odobrenja, prestanak rada ,privremena odjava prijevozničke djelatnosti Odobrenja ovlaštenim licima, instruktorima za vršenje obuke vozača amatera Rješenje općine/grada o kategorizaciji putova Inspekcija cestovnog saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa o saobraćaju na javnim putovima i mjerama o otklanjanju nedostataka i zabranama Prijave za kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi u pokretanju prekršajnog postupka Evidencije i godišnji izvještaji inspekcije gradskog i prigradskog saobraćaja Saobraćaj i uspinjače Propisi općine/grada o gradskom i prigradskom saobraćaju Registar o taksi prijevoznicima i izradi rješenja Registar prijevoznicima zaprežnim vozilima i izdavanje uvjerenja Inspekcija javnih putova Nadzor nad primjenom propisa o javnim putovima i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabranama saobraćaja na javnim putovima

trajno 5 godina trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 426

920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 31 30

32

943. 944. 945. 946. 947.

Prijave i kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencija i godišnji izvještaji o radu inspekcije javnih putova 30 PROGRAMIRANJE RAZVOJA I OBNOVA Društveni dogovori, programi privrednog razvoja iz oblasti privrede Godišnji izvještaji, analize i informacije u vezi sa izvršenjem društvenih i privrednih planova Upute, raspisi, stručno analitički i drugi materijali viših organa u vezi sa privrednim i društvenim planiranjem 31 ROBNE REZERVE Nabavka robnih rezervi Razmještaj i raznošenje ratnih rezervi Čuvanje i korištenje ratnih rezervi Provođenje mjera radi intervencije na tržištu Bilanciranje roba za potrebne rezerve 32 GEODETSKI POSLOVI Propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, informacije i mišljenja viših organa u vezi sa geodetsko-katastarskim poslovanjem Analize izvještaji i informacije o stanju premjera i katastra zemljišta Propisi iz oblasti geodetsko-katastarskih poslova Premjeri zemljišta i izrada planova Osnovni geodetski radovi Odluke i rješenja o izmjenama granica katastarskih općina Utvrđivanje granica katastarskih općina ( rješenja o formiranju komisija za razgraničenje katastarskih općina) Snimanje detalja i izrada originalnih planova karata Zapisnici o uređivanju granica katastarskih općina sa skicama razgraničenja Materijali vezani za obnovu premjera zemljišta i reprodukciju planova i njihova dalja kartografska obrada Ostali materijali u postupku izmjene granica katastarskih općina Dopisi u vezi reprodukcije planova poslije izmijenjenih granica katastarskih općina Ostali dopisi u vezi sa premjerom zemljišta, obnovom premjera i izradom planova o razgraničenju katastarskih općina Izvještaji premjera, pregleda i obnova elaborata Katastar zemljišta Dopisi i materijali vezani za obnovu klasa i boniteta zemljišta uslijed zastarjelosti, odnosno promjena boniteta zemljišta kao i uvezi metodologija i načina utvrđivanja novog katastarskog prihoda Preračunavanje katastarskih prihoda uslijed izmijenjenih ljestvica katastarskog prihoda od zemljišta Izrada Katastarskog opereta za slučaj izmjene granica katastarskih općina odnosno poduzimanje obnove premjera Rješenja po žalbama za utvrđivanje katastarskih klasa kod izlaganja podataka premjera na javni uvid Ostali dopisi i materijali u vezi sa izradom i ovjerom katastarskog operata i praćenje radova na izradi katastra zemljišta

5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina trajno

trajno trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 427

948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975.

Predmeti u vezi izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid Prijedlog geodetskoj upravi za članove komisije za katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta Održavanje premijera i katastra zemljišta Materijali u vezi održavanja i obnove premjera zemljišta Materijali u vezi utvrđivanja i snimanja svih nastalih promjena na zemljištu u pogledu oblika i površine parcela i objekata sa vođenjem i obradom skica-manuela i zapisnika premjeravanja Materijali o otklanjanju grešaka profilnog premjera u planovima, elaboratima i katastarskim operativama Evidencije obveznika doprinosa sa katastarskim prihodima od poljoprivredne djelatnosti Evidencija o posjedovnom stanju, broj parcele, površina sa kulturama i klasama zemljišta i katastarskim prihodom Prijave i isprave o promjenama na zemljištu Predmeti u vezi sa usuglašavanjem stanja registriranog po planovima i u katastarskom operatu sa stvarnim stanjem na terenu Predmeti u vezi sa obnovom premjera građevinskog područja grada i naseljenog mjesta Predmeti vezani za sudstvo, vještačenje, uvjetne površine i uređenje granica posjeda na osnovu podataka Rješenje o oporezivanju domaćinstva u spisku obveznika doprinosa od poljoprivredne proizvodnje Rješenja o provedenim promjenama kroz katastarske operateodržavanje Knjiga otpisa i prepisa katastarskog prihoda Srednjoročni programi radova u oblasti održavanja premjera i katastra zemljišta Propisi općine/grada iz oblasti održavanja, premjera i katastar zemljišta Zahtjevi za izdavanje prepisa i izvodi iz posjedovnih listova Ostali dopisi vezani za održavanje premjera i katastra zemljišta Predmeti u vezi djelomične ili potpune obnove katastarskih operata ( skice parcela, raspored po klasama i kulturama, posjedovni list, sumarnik posjedovnih listova, abecedni pregled posjednika i numerički pregled posjedovnog lista) Operativni godišnji programi terenskih radova iz oblasti održavanja premjera katastra zemljišta Izdavanje uvjerenja o podacima sadržanim u katastarskom operatu Rješenja o promjenama na zemljištu u vezi razgraničenja kućne zajednice Rješenja po zahtjevu za premjer zemljišta Rješenja o promjenama kulture zemljišta Rješenja o cijepanju zemljišta poslije kupoprodaje ili zamjene Rješenja o dopuni ili ispravci radova na premjeru zemljišta koje izvode poduzeća i druge organizacije Rješenja o obustavi daljeg izvođenja radova na premjeru zemljišta koje izvode poduzeća i druge organizacije

5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 3 godine 5 godina trajno

10 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 10 godina 10 godina 10 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 428

976. 977. 978. 979.

980.

981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991.

992. 993. 994. 995. 996. 997.

Rješenja o proširenju obima i vrste radova na premjeru zemljišta koje izvode poduzeća i druge organizacije Tehnička dokumentacija i premjera operata Originali katastarskih planova Predaja planova i elaborata predmeta organizacijama nadležnim za geodetske poslove Skice i karte poligonskih i linijskih mreža sa podjelom na detalje, listove i detaljne skice Elaborati premjera i zapisnici ograničenih premjera i izračunavanje koordinata i visine geodetskih točaka detaljne skice premjera odnosno premjeravanja, zapisnici, računanja površina, spiskovi kantonalnih i općinskih oglednih zemljišta i zapisnici razgraničenja katastarskih općina sa skicom omeđenja Evidencijske knjige i grafički pregledi o tehničkoj dokumentaciji, premjera, premjeravanja planova i karata Zapisnici o premjeru plamova i elaborata premjera katastarskog operata Materijali u vezi preuzimanja planova i elaborata premjera na privremeno korištenje Izrada kopija planova i elaborata uz naknadu Ostali materijali vezani za tehničku dokumentaciju premjera i planova i karata Evidencija nepokretnosti u društvenoj svojini Prijave i isprave u opisu odnosno sticanu prava korištenja na nepokretnosti u društvenoj svojini Materijali u vezi identifikaciji, premjera i održavanja nepokretnosti u društvenoj svojini Izvještaji o vođenju i održavanju nepokretnosti u društvenoj svojini Zbirka evidencija nepokretnosti u društvenoj svojini Raspisi i mišljenja za vođenje nepokretnosti u društvenoj svojini Ostali predmeti vezani za evidenciju nepokretnosti u društvenoj svojini Premjeranja zemljišta za posebne potrebe organa, poduzeća i drugih organizacija Predmeti o premjeravanju zemljišta za posebne potrebe organa, organizacija, poduzeća i drugih organizacija Predmeti u vezi premjeravanja u cilju dopune postojećih ili izvode novih planova za potrebe projektiranja i izgradnje objekata i detaljnih urbanističkih razrada Predmeti u vezi sa snimanjem redugovanih parcelizacija nakon detaljne urbanističke razrade, ako i snimanje novoizgrađenih objekata Premjeravanje za potrebe komasacije, arondacije i parcelacije zemljišta Predmeti u vezi geodetskih radova na izradi regulacionih i investicionih planova Mišljenje i prijedlozi vezani za pregled i ovjeru radova na premjeranju zemljišta za posebne potrebe

10 godina trajno trajno trajno trajno

trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 10 godina

10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 429

998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027.

33

Rješenje o proširenju obima i vrste radova, na premjeravanju zemljišta radi dobivanja podataka potrebnih za održavanje katastra zemljišta Rješenja kojima se nalažu otklanjanja nedostataka u radu na premjeravanju ili obustavljanju daljeg izvođenja radova na premjeravanju zemljišta za posebne potrebe Objašnjenja i upotreba za rad na premjeravanju zemljišta za posebne namjene Ugovori o vršenju premjera zemljišta i ostalih radova iz primjene geodezije za potrebe organa, poduzeća i drugih organizacija Ostali dopisi i materijali vezani za premjeravanje zemljišta za posebne potrebe Katastar posebnih objekata i instalacija Propisi općine u vezi katastra podzemnih instalacija (osnivanje i financiranje) Potvrde u vezi snimanja podzemnih instalacija i objekata Elaborati snimanja podzemnih instalacija i objekata Evidentirani planovi podzemnih instalacija i objekata Uvjerenja o snimljenim podzemnim instalacijama i objektima Predmeti u vezi održavanja katastra podzemnih instalacija Zahtjevi za izdavanje kopija evidentiranih planova podzemnih instalacija Zahtjevi za izdavanje prepisa i izrada iz elaborata snimanja podzemnih instalacija i objekata Ostali dopisi vezani za snimanje i vođenje katastra podzemnih instalacija i objekata Geotehnička dokumentacija Objašnjenja i upute o vođenju geotehničke dokumentacije Izdavanje podataka iz geotehničke dokumentacije Elaborati i izvještaj o geotehničkim osobinama zemljišta Regulacije Objašnjenja i upute iz oblasti regulacije Protokol regulacije i ostale evidencije Ostali dopisi iz oblasti regulacije 33 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI Registar nepokretnosti u društvenoj svojini stečenih po raznim osnovama u katastarskim općinama van grada Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima Rješenja o oduzimanju zemljišta preko dozvoljenog maksimuma Rješenja o sporovima u vezi sa korištenjem javnog puta Rješenja o zahtjevu za izdavanje suvlasničkog dijela konfiscirane imovine i ostali predmeti u vezi konfiskacije Zapisnici, analize, informacije i izvještaji komisija za ispitivanja porijekla imovine Nacionalizacija Rješenja o utvrđivanju nacionalizacije najamnih stambenih zgrada i poslovnih zgrada i prostorija Rješenja po zahtjevu za denacionalizaciju nekretnina Rješenja po zahtjevu da porodično-stambena zgrada nije predmet nacionalizacije

10 godina trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno 10 godina trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 430

1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055.

Rješenja o utvrđivanju nacionalizacije građevinskog zemljišta Rješenja po zahtjevu za denacionalizaciju bivšeg vlasnika nacionaliziranog zemljišta Sporazumi o utvrđivanju i određivanju prosječne naknade za nacionalizirano izuzeto građevinsko zemljište Rješenje o određivanju naknade za nacionalizirano izuzeto građevinsko zemljište Knjige, evidencije nacionaliziranih stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada Evidencija nacionaliziranog neizgrađenog građevinskog zemljišta Evidencija naknada za nacionalizirane zgrade Evidencija naknade za nacionalizirane zgrade od bivšeg vlasnika Uvjerenje da zgrada ili zemljište nije nacionalizirano Agrarni predmeti Rješenja po zahtjevu za zemljišta agrarnim interesentima Rješenja po zahtjevu za priznavanje vlasništva na zemljištu bivših dobrovoljaca Rješenja o oduzimanju viška poljoprivredno zemljišta preko dozvoljenog maksimuma Rješenja o ukidanju zajedničkog prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima Eksproprijacija Odluka o utvrđivanju javnog interesa Evidencija nepokretnosti za ekspropriranu imovinu Evidencija naknade za ekspropriranu imovinu Rješenja po zahtjevu za utvrđivanje općih interesa za eksproprijaciju nekretnina Rješenja po zahtjevu za eksproprijaciju nekretnina u gradskoj svojini Rješenja po zahtjevu za poništenje pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji Rješenja o ustanovljavanju prava na privremeno oduzimanje zemljišta u društvenoj i građanskoj svojini Sporazum o utvrđivanju i određivanju pravične naknade za eksproprijaciju, nekretnina u građanskoj svojini Rješenje o određivanju naknade za eksproprijaciju nekretnina u građanskoj svojini Rješenja po zahtjevu za uvođenje u posjed korisnika eksproprijacije i novih korisnika nekretnina Rješenja po zahtjevu za ustanovljavanje prava služnosti zakupa ili privremenog zauzimanja zemljišta u društvenoj svojini Uzurpacije Rješenja o preuzimanju prava svojine na uzurpiranom zemljištu u društvenoj svojini Rješenja o dodjeli u vlasništvo ili na korištenje drugog zemljišta umjesto uzurpiranog Sporazumi o utvrđivanju visine naknade za uzurpirano zemljište na kojem nije priznato pravo svojine Rješenje o određivanju visine naknade za uzurpirano zemljište na kojem nije priznato pravo svojine

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 431

1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063.

1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 34

1078. 1079. 1080. 1081. 1082.

Knjiga evidencije uzurpiranog zemljišta i objekata u društvenom i privatnom posjedu Građevinsko zemljište Rješenje o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje Rješenje o izuzimanju građevinskog zemljišta iz posjeda bivšeg vlasnika Rješenja i ugovori o korištenju građevinskog zemljišta Prijenos prava upravljanja (korištenja) sticanjem vlasništva na društvenoj imovini i napuštanje svojine Rješenja po zahtjevu za administrativni prijenos prava korištenja nekretnina u društvenoj svojini Rješenje o prijenosu nepokretnosti u društvenoj svojini Rješenje po zahtjevu za utvrđivanje nosioca prava korištenja na nepokretnostima u društvenoj svojini Promet zemljišta i zgrada Rješenja o prelasku nekretnina u društvenoj svojini koja je imalac svojine stekao na osnovu nasljeđa preko dozvoljenog maksimuma ili na koje ne može imati pravo svojine Ugovor o prodaji zgrade ili djela zgrade Ugovor o prodaji zemljišta Ugovori o prometu nepokretnosti Uvjerenja zainteresiranih stranaka u vezi sa prodajom nepokretnosti Utvrđivanje naknade za nepokretnosti od strane općinske komisije za određivanje naknade Zapisnici, izvještaji, analize općinskih komisija o utvrđivanju naknade za nepokretnosti Rješenja i odluke o isplatama naknade za nepokretnosti Arondacija i komasacija Uvjerenje o arondaciji zemljišta Uvjerenje o zemljišnom maksimumu Rješenja po zahtjevu za određivanje komasacije, provođenja komasacionog područja i komasacione mase Rješenja po zahtjevu za dodjelu zemljišta iz komasacione mase Rješenja po zahtjevu za određivanje visine naknade za izuzetno zemljište u postupku komasacije Rješenja po prijedlogu za arondaciju zemljišta 34 STATISTIKA Tehničko-statistička služba Društvena statistika Kopija izvještaja koji šalju Federalnom zavodu za statistiku iz svih oblasti društvene statistike ( gdje su organi uprave statistički obveznici) Ostala prepiska u vezi sa statističkim izvještajima u oblasti društvene statistike Privredna statistika Kopija izvještaja koji šalju Federalnom zavodu za statistiku iz svih oblasti privrede ( gdje su organi uprave statistički obveznici) Ostala prepiska u vezi sa statističkim izvještajima u oblasti privredne statistike Kopije izvještaja koje šalju zavodu za statistiku

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godine 2 godine trajno trajno 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 432

1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120.

35

36

Ostala prepiska u vezi sa statističkim istraživanjima 35 METEROLOGIJA, HIDROLOGIJA I SEIZMOLOGIJA Meteorološka, hidrološka i simpatičko-prognostička djelatnost Agro meteorološka i seizmološka djelatnost Istraživanje atmosfere Istraživanje vodenih resursa Kvaliteta životne sredine 36 RAD I RADNI ODNOSI Planovi i programi zapošljavanja radne snage Propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Evidencija o privremeno nezaposlenim osobama Rješenja o odobrenju zdravstvene zaštite Rješenja za novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti Izbori zanimanja prema stručnim nalazima i mišljenjima Oglašavanje slobodnih radnih mjesta Upućivanje na druga radna mjesta radi zapošljavanja Zahtjevi i uvjerenja na osnovu izjava svjedoka i evidencija za zdravstveno osiguranje i imovinu Izdavanja uvjerenja o radnom stažu i drugim činjenicama na osnovu evidencija Dosjea sa dokumentima i drugim podacima o zaposlenim osobama Godišnji izvještaji o podacima iz evidencije Rješenje o imenovanju komisije i rad komisije za kadrove, sastanci, zaključci itd. Godišnji izvještaji o radu kadrovske komisije Rješenje po zahtjevu za izbor općinskih studija Rješenja po zahtjevu o razrješenju studija općinskih sudova Rješenja po prijavama za izbore studija općinskih sudova za prekršaje Rješenja o razrješenju studija općinskih sudova za prekršaje Rješenja o postavljanju voditelja organa uprave i drugih imenovanih osoba Rješenja o razrješenju voditelja općinskih organa uprave i drugih osoba koje imenuje ili bira općinsko/gradsko vijeće Dogovori Sporazumi Statuti i pravilnici o reguliranju odnosa Sistematizacija radnih mjesta Situacije svojstva radnika Donošenje odluka o popuni upražnjenih radnih mjesta Oglašavanje slobodnih radnih mjesta i raspisivanje natječaja Zapisnici natječajne komisije za prijem radnika Rješenja o prijemu radnika i raspoređivanje na radno mjesto Rješenje o prijemu na probni rad Rješenje o prijemu na određeno radno vrijeme Rješenje o prijemu u radni odnos u skraćenom radnom vremenu Rješenje o dopunskom radu

5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 433

1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134.

Ugovor o djelu Ugovor o građansko-pravnom odnosu Izvještaj i kontrola ugovorenih odnosa Pripravnici Pravilnik o prijemu pripravnika Rješenje o prijemu pripravnika Plan i program pripravničke obuke Pripravnički ispit i ostalo u vezi sa pripravnicima Rješenje po zahtjevu za oslobađanje od prijema pripravnika Zaštita žena, omladine i invalida Utvrđivanje radnih mjesta za rad invalida Rješenje o produženom i noćnom radu Zaštita trudnica i majki sa djetetom do 3 godine života Odgovornost radnika Rješenje o disciplinskoj odgovornosti zbog povrede radne obaveze Rješenje o naknadi štete prouzrokovane neodgovornim radnicima Rješenje o suspendiranju radnika sa radnih mjesta iz organa odnosno organizacije Prestanak svojstva radnika Po sili zakona (oglašavanjem nesposobnim, ispunjavanje uvjeta za starosnu mirovinu, odluka suda -kazna zatvor duža od šest mjeseci, zabrana bavljenja određenim poslovima) Rješenja o prestanku svojstva radnika po sporazumu Izjava radnika da ne želi više raditi Ostali propisi u vezi sa prestankom svojstva radnika Zaštita prava radnika Upozoravanje sa pravima, dužnostima,obvezama i zaštitnim mjerama na radu Rješenje o rasporedu i premještaju Prigovor, žalbe, tužbe- radni spor Izvršenje odluka državnih organa Radne knjižice Prijave za izdavanje radnih knjižica Evidencija o izdatim radnim knjižicama Radno vrijeme Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Odluka o radnom vremenu Grada Rješenja o noćnom radu Rješenja o skraćenom radnom vremenu Odluka o uvođenju skraćene radne nedjelje u poduzećima Materijali ranih organizacija u vezi sa prelaskom na 42 satne nedjelje Godišnji odmori Plan korištenja godišnjeg odmora

1 godina po isteku ugovor 1 godina po isteku ugovor 5 godina trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 2 godine trajno trajno 5 godina 2 godine 2 godine trajno 5 godina 2 godine

1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151.

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 434

1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185.

Rješenja odluke o vremenu i dužini trajanja korištenja godišnjeg odmora Rješenja o naknadi štete za neiskorišteni godišnji odmor Obavještenja o kolektivnom korištenju godišnjeg odmora Odsustvo Rješenja o plaćenim odsustvima Rješenja o neplaćenim odsustvima Godišnji izvještaji o odsustvovanju sa posla Bolovanja Evidencija o bolovanju radnika po mjesecima Rješenja o porođajnom bolovanju Ostali dopisi vezani za bolovanja Stručno obrazovanje Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije o stručnom obrazovanju Pravilnik o stručnom obrazovanju u organima uprave Rješenje za dopunsko, izvanredno i stručno školovanje Rješenje o naknadi za stručno obrazovanje Materijali za seminare, simpozije, savjetovanja i stručne tečajeve koje organizirajuju drugi organi Rješenja o imenovanju komisija za stručne ispite Prijave i rješenja o odobrenju za polaganje stručnog ispita Registar o položenim ispitima za kvalificirane radnike raznih zanimanja Zapisnik i uvjerenja o položenim stručnim ispitima Registar o položenim stručnim ispitima za radnike raznih zanimanja Rješenja za studijska putovanja i specijalizaciju Učenici u privredi Propisi, upute, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije učenicima u privredi Prijave za izučavanje zanata Raspored učenika prema vrstama zanata Ugovori o izučavanju zanata sa privatnim poslodavcima Rješenje o prijemu učenika u privredi na izučavanje zanata Rješenja o odbijanju zahtjeva za registriranje ugovora o radu između privatnog poslodavca i radnika Rješenja po zahtjevu za odgodu i izvršenja odluke privatnog poslodavca o reguliranju odnosa sa radnikom do konačnog spora kod nadležnog suda Planovi i programi rada, upisi Zaštita na radu Propisi, upute, raspisi, instrukcije,objašnjenja i mišljenja, elaborati, informacije, analize i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji o zaštiti na radu Nadzor nad općim aktima o higijensko tehničkim mjerama pri radu radnih organizacija Prijave o nesreći na radu

2 godine 2 godina 2 godine 5 godina 5 godina 2 godine 5 godina 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno 5 godina 2 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 2 godine 2 godine trajno trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno 2 godine

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 435

1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204.

Prijave rada mašina, uređaja i postrojenja u radnim organizacijama Evidencija povrede na radu Zapisnici o povredama na radu Prijave poduzeća o povredama na radu Inspekcija o radu Donošenje rješenja o izradi programa za postupno usklađivanje zaštite na radu u poduzećima, drugim organizacijama i zajednicama sa važećim propisima Rješenja o otklanjanju nedostataka u statutu i drugim općim aktima, organizacija i zajednica u vezi sa propisivanjem normi i poslova provođenja i unapređenja zaštite na radu Rješenje o osiguranju sredstava za unapređenje zaštite na radu prema donesenom programu ili posebnom planu zaštite na radu Rješenje o obaveznom organiziranju stručnog osposobljavanja zaposlenih lica u organizacijama i zajednicama, poduzećima iz materije zaštite na radu Rješenja o uklanjanju nedostataka kod određivanja posebnih uvjeta za rad na radnim mjestima na kojima postoji povećana opasnost od zdravstvenih oštećenja Rješenja o preuzimanju mjera u poduzećima drugim organizacijama i zajednicama za periodično ispitivanje biološke štetnosti poslovanja uređaja i oruđa za rad Rješenja o otklanjanju nedostataka u organizacijama i zajednicama u vezi sa održavanjem u ispravnu stanju uređaja i evidencije za rad Rješenja o obaveznom korištenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u poduzećima i drugim organizacijama i zajednicama Rješenja o otklanjanju nedostataka u organizacijama poduzeća kod proizvodnje sredstava opreme i lične zaštite na radu u pogledu ispunjavanja propisanih uvjeta Rješenje o zabrani stavljanja u promet sredstava opreme i lične zaštite na radu koji ne odgovaraju u BiH standardima odnosno za koje nije pribavljen atest određene stručne ustanove Rješenja o otklanjanju nedostataka kod primjene propisanih mjera i normativne zaštite na radu u samostalnim zanatskim, ugostiteljskim, ugostiteljskim i trgovačkim radnjama Rješenja o uklanjanju nedostataka u općim aktima poduzeća u vezi sa propisivanjem stručne spreme, zdravstvenih i drugih uvjeta na sva radna mjesta Rješenja o obaveznom upućivanju na periodične ljekarske preglede i druge preglede radnike poduzeća, drugih organizacija i zajednica koje stalno obavljaju poslove opasne po život, štetne po zdravlje Rješenja o obaveznom upućivanju na periodične ljekarske preglede radnika poduzeća, drugih organizacija i zajednica koje stalno obavljaju poslove opasne po život i zdravlje Rješenja o obilježavanju radnih mjesta i opasnih zona gdje postoji povećana opasnost od povrjeđivanja i oboljenja na radu

2 godine trajno trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 10 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 436

1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 37

Rješenja o otklanjanju nedostataka kod ustrojavanja i vođenja evidencije pregleda lica na radu i evidencija medicinske i zdravstvene zaštite Rješenje o zabrani korištenja poslovnih prostorija, uređaja organizacijama i zajednicama zbog neposredne opasnosti po život i zdravlje zaposlenih lica Rješenja o zabrani korištenja poslovnih prostorija ureda i sredstava za rad kod privatnih poslodavaca zbog neposredne opasnosti po život i zdravlje zaposlenih lica Rješenje o zabrani rada na određenim radnim mjestima u poduzećima, drugim organizacijama i zajednicama zbog mjera i normativa zaštite na radu Rješenje o zabrani rada na određenim radnim mjestima kod privatnih poslodavaca zbog neispunjavanja uvjeta u pogledu propisanih mjera i normativa zaštite na radu Rješenja po zahtjevu davanja suglasnosti za projektiranje lokacija i izvođenje radova na građevinskim objektima Rješenja po zahtjevu davanja suglasnosti za proizvodnju oruđa za rad, sredstva i opremu kućne zaštite na radu Rješenje o odgodi izvršenja konačne odluke poduzeća o reguliranju odnosa radnika do donošenja pravosnažne odluke Suda 37 SOCIJALNA ZAŠTITA Propisi, upute, raspisi, instrukcije, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji iz oblasti socijalne zaštite Periodični izvještaji iz oblasti socijalne zaštite Programi i p lanovi razvoja u oblasti socijalnog stvaranja Organizacija službi socijalne zaštite Izvještaji zavoda za socijalni rad i centra za socijalni rad (godišnji) Stalne-novčane novčane pomoći (socijalne) Rješenje o pravu na stalnu osnovnu socijalnu pomoć Rješenja o radu na periodični dodatak nosiocima prava na osnovnu novčanu pomoć Rješenja o pravu djece na školovanje i osposobljavanju za rad, nosioca prava na osnovnu novčanu pomoć Rješenja pravu na posebni dodatak za njegu i pomoć od strane drugih lica, nosiocima prava na osnovnu novčanu pomoć Rješenja o provođenju stalnih osnovnih pomoći i dodataka Rješenja o prestanku prava na stalnu osnovnu pomoć Rješenje o prestanku prava na porodični dodatak nosiocima prava na osnovnu novčanu pomoć Rješenja o prestanku prava na poseban dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica nosiocima prava na osnovnu novčanu pomoć Evidencije i godišnji izvještaji Povremene novčane pomoći Rješenje i ugovori o smještaju u domove socijalno-nezbrinutih lica ( dodjela pomoći djeci uživalaca socijalne pomoći) Rješenja za pomoć i njegu socijalno ugroženih lica

5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 437

1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255.

Zaštita omladine, porodice i odraslih uopće Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije te drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize informacije iz oblasti zaštite omladine, porodice i odraslih Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti zaštite omladine, porodice i odraslih Kategorizacija djece ometene u psihičkom razvoju Rješenja o kategorizaciji djece ometene u psihološkom razvoju Smještaj djece ometene u psihofizičkom razvoju u odgovarajuće zadruge i druge odgovarajuće ustanove Rješenje o upućivanju na rad maloljetnim licima ometenih u psihofizičkom razvoju ili punoljetnih invalidnih lica Rješenje o smještaju u drugu porodicu ili odgovarajuću ustanovu, maloljetna lica bez roditeljskog staranja Rješenje o smještaju u odgovarajuće ustanove maloljetnih ili punoljetnih lica ometenih u psihofizičkom razvoju Raspolaganje sa imovinom maloljetnika Rješenja po zahtjevu za davanje odobrenja za otuđivanje imovine maloljetnika Rješenje o naplati zaostavštine ili osiguranja Usvajanje Rješenje po zahtjevu za zaključivanje usvajanja Rješenje o raskidu usvajanja Odnosi u porodici Rješenja po zahtjevu za smještaj Rješenja po zahtjevu za dodjelu maloljetnog djeteta na odgoj i izdržavanje jednom od roditelja prije razvoda braka Rješenja po zahtjevu za davanje odobrenja za kontaktiranje sa malodobnim djetetom, jednim od roditelja prije razvoda braka Rješenja po zahtjevu za davanje odobrenja za naplatu zaostavštine ili osiguranja maloljetnika kod osiguravajućeg zavoda Rješenja po zahtjevu za prijenos isplate dodatka na djecu sa jednog na drugog roditelja Rješenje po zahtjevu za odlučivanje spora između roditelja i trećih lica o čuvanju, odgoju i izdržavanju malodobne djece Zaštita odraslih lica Rješenja o smještaju u domove iznemoglih i starih lica Rješenja o smještaju duševno-bolesnih lica u odgovarajuće medicinske ustanove Rješenja za prihvaćanje iseljenika, povratnika i njihov smještaj Rješenja o zbrinjavanju otpuštenih osuđenih lica Starateljstvo uopće Raspisi, upute, propisi, intervencije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize i informacije Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti starateljstva Starateljstvo za djecu i odrasle Rješenje o postavljanju stalnog, privremenog staratelja za smještaj maloljetnog djeteta u drugu porodicu Izvještaj staratelja o raspolaganju imovine štićenika Lični dosje stalnih i privremenih staratelja

trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 20 godina 20 godina 20 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 438

1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287.

38

39

Izvještaji i podaci o maloljetnim, drugim licima koja se nalaze pod starateljstvom Primjena odgojno-popravnih mjera i mjera pojačanog nadzora Socijalna politika Propisi, upute, raspisi, instrukcije, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije o socijalnom osiguranju Periodični izvještaji, analize i informacije o radu socijalnog osiguranja Penzijsko-mirovinsko osiguranje Suglasnost na stopu doprinosa na penzijsko osiguranje Dosjea penzijskih-mirovinskih osiguranika Sporazumi i dogovori poduzeća za čije se osiguranike uplaćuju doprinosi Invalidsko osiguranje Suglasnost na stope doprinosa za invalidsko osiguranje Dosjea invalidskih osiguranika Sporazumi i dogovori sa poduzećima koje vrše uplate invalidskog osiguranja za svoje radnike Dodatak za djecu Uvjerenje o prihodima za reguliranje prava na dječji dodatak Rješenje o određivanju visine dječjeg doplatka Socijalno osiguranje posebnih kategorija osiguranika Unutarnji poslovi i drugo 38 RASELJENE OSOBE I IZBJEGLICE Prikupljanje i obrada podataka o raseljenim osobama i izbjeglicama Smještaj raseljenih osoba i izbjeglica Stvaranje uvjeta za njihov povratak u mjesto stanovanja Prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći 39 ZDRAVSTVO Programi i planovi u oblasti zdravstva Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, informacije, analize i drugi materijali iz ove oblasti Preventivna i kurativna zdravstvena zaštita Ambulantno-poliklinička, dispanzerska djelatnost Stacionarna zdravstvena zaštita Higijensko epidemiološka djelatnost Provođenje akcije cijepljenja protiv zaraznih bolesti Poduzimanje mjera za sprečavanje i suzbijanje epidemija Pregledi, ekshumacije i prijevoz mrtvaca Zahtjevi i rješenja o prenesu mrtvaca Zahtjevi i rješenja o otvaranju grobnica Zavodi institucionalnih ustanova Izvještaji o bolesnicima, liječenja u specifičnim ustanovama i institucijama Izvještaji o liječenju u prirodnim lječilištima Djelatnost apoteka Godišnji izvještaji o prometu opojnih droga i otrova Djelatnost službe za transfuziju Organizacija i provođenje akcije o prikupljanju krvi

trajno trajno trajno trajno 5 godina 10 godina trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 2 godine 2 godine trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 439

1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309.

1310.

1311.

1312.

Nadzor u oblasti zdravstva- uopće Propisi,upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji o nadzoru iz oblasti zdravstva Periodični izvještaji o nadzoru iz oblasti zdravstva Zdravstveno osiguranje Suglasnost na stope doprinosa za zdravstveno osiguranje Prijave protiv vlasnika samostalnih radnji zbog neprijavljivanja Sporazumi sa poduzećima koja vrše uplate zdravstvenog osiguranja za svoje radnike Dosje zdravstvenih osiguranika sa svom dokumentacijom Sanitarna inspekcija Godišnji izvještaj o radu sanitarne inspekcije Evidencije objekata pod sanitarnim nadzorom Suglasnost na projekte o izgradnji investicionih objekata Rješenje o zabrani rada licima oboljelim od zarazne bolest ili nosiocima klica tih bolesti na određenim mjestima Rješenja o obaveznom zdravstvenom pregledu lica i materijala radi ispitivanja zaraznih bolesti Rješenja o izdvajanju djece i omladine iz sredine u kojoj se nalazi lica oboljelo od aktivne tuberkuloze Rješenja o izdvajanju lica oboljelog od aktivne tuberkuloze iz sredine u kojoj borave djeca i omladina Rješenja o zabrani kretanja lica za koje se smatra da je zaraženo nekom korantinskom bolešću Rješenje o zabrani okupljanja lica u školama, kino dvoranama, javnim lokalima i na drugim mjestima dok ne prođe opasnost od epidemije Rješenje o izdvajanju lica oboljelih od određenih zaraznih bolesti Rješenje o obaveznom liječenju lica oboljelih od određenih zaraznih bolesti Rješenje o dezinfekciji, dezinsekciji, deratizaciji,poslovnih, stambenih i drugih prostorija radi uništavanja uzročnika zaraze Rješenje o obaveznoj dezinfekciji kućnih i drugih predmeta, lica koje je oboljelo od određene zarazne bolesti Rješenje o izolaciji, liječenja u zdravstvenim ustanovama trudnica i teže oboljelih lica od zarazne žutice Rješenja o otklanjanju nedostataka zbog kojih postoji opasnost po zdravlje i život građana u radnim prostorijama, zanatskih, ugostiteljskih i drugih radnji Rješenja o otklanjanju nedostataka zbog kojih postoji po život i zdravlje ljudi u radnim prostorijama proizvodnih i drugih organizacija, školama, domovima, internatima, bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama kao i državnim organima Rješenja o otklanjanju nedostataka zbog kojih postoji opasnost po zdravlje ili život građana u javnim lokalima na pijacama i drugim javnim mjestima i objektima Rješenje o privremenoj zabrani upotrebe poslovnih prostorija, uređaja za svrhe industrijske djelatnosti u proizvodnim i drugim organizacijama zbog postojanja nedostataka koji ugrožavaju zdravlje građana i slično

trajno trajno 5 godina 10 godina 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 440

1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320.

1321.

1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335.

Rješenje o privremenoj zabrani upotrebe poslovnih prostorija i uređaja u zanatskim, trgovinskim , ugostiteljskim i drugim radnjama zbog postojanja nedostataka koji ugrožavaju zdravlje na i slično Rješenja o privremenoj zabrani rada licima u određenim radni mjestima dok se ne podvrgnu obaveznom ljekarskom pregledu Rješenja o izvođenju sanacijskih radova radi održavanja čistoće, javnih mjesta, objekata, stambenih i drugih zgrada i dvorišta Rješenja o zabrani unošenja materijala u vodu koje mogu dovesti u opasnosti život i zdravlje ljudi Rješenje na otklanjanju nedostataka na objektima i uređajima za pročišćavanje vode Rješenja o obaveznom vršenju pregleda vode za piće Rješenja o otklanjanju nedostataka na izvorištima vode za piće Rješenje o otklanjanju nedostataka u objektima u objektima prostorijama opremi, provoznim sredstvima koja služe ili se upotrebljavaju pri proizvodnji ili provozu životnih namjernica i predmeta opće potrošnje Rješenja o zabrani upotrebe objekata postrojenja, opreme provoznih sredstava koji služe ili se upotrebljavaju pri proizvodnji ili prometu životnih namjernica ili predmeta opće potrošnje zbog ne sklanjanja nedostataka u određenom roku Rješenja o obustavljanju proizvodnje i predmeta životnih namjernica predmeta opće potrošnje, sirovina dok se ne utvrdi njihova zdravstvena ispravnost Rješenje o otklanjanju nedostataka u proizvodnji životnih namjernica i predmeta opće proizvodnje Rješenje o otklanjanju nedostataka u prometu životnih namjernica i predmeta opće potrošnje Rješenje o zabrani proizvodnje životnih namjernica u predmetu opće potrošnje Rješenje o zabrani prometa životnih namjernica i predmeta opće potrošnje Rješenje o oduzimanju higijenskih nespremnih životnih namjernica i predmeta opće potrošnje Rješenja o uništenju higijenski neispravnih životnih namjernica i predmeta opće potrošnje Rješenja o upotrebi ili preradi higijenskih neispravnih životnih namjernica i predmeta opće potrošnje Rješenja o ulaganju oboljelih lica za određena radna mjesta do ozdravljenja Rješenja o zabrani rada licima koja nemaju dokaz o zdravstvenoj sposobnosti Rješenja po zahtjevu za naknadu štete za uništene životne namjernice i predmete opće potrošnje Rješenja o zabrani prometa otrova organizacijama koje ispunjavaju određene uvjete Rješenja o zabrani prometa otrova koji nisu navedeni u listi Rješenja o privremenoj zabrani i otklanjanju nedostataka kod prometa otrova zbog neispravne ambalaže ili ugrožavanja i zdravlja ljudi

5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

trajno

5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 441

1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362.

40

Donošenje rješenja o zabrani upotrebe poslovnih prostorija u kojima se vrši zanatska i druga djelatnost zbog neispunjavanja zdravstveno-tehničkih uvjeta Rješenje o zabrani rada licima u zanatskoj djelatnosti koja ne ispunjavaju zdravstvene uvjete trajno Rješenja o otklanjanju nedostataka u pogledu čistoće u prostorima za privremeni smještaj radnika Rješenja o zabrani upotrebe prostorija za privremeni smještaj radnika Rješenja o obaveznoj dezinfekciji i deratizaciji smještaja Rješenja o otklanjanju higijensko-tehničkih nedostataka na javnim vodovodnim objektima Rješenja o privremenoj zabrani upotrebe javnih vodovodnih objekata zbog neispunjavanja higijensko-tehničkih uvjeta ili neispunjavanju određenih higijensko-tehničkih mjera Rješenja o obaveznoj primjeni higijensko-tehničkih mjera na vodovodnim objektima Rješenja o otklanjanju nedostataka higijensko-tehničkih na individualnim vodovodnim objektima Rješenja o privremenoj zabrani upotrebe individualnih vodovodnih objekata zbog neispunjavanja higijensko-tehničkih uvjeta ili nepoduzimanja navedenih higijensko-tehničkih mjera Prijave za kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanja prekršajnog postupka Drugi oblici zdravstvenog nadzora Troškovi zdravstvenih usluga Liječenje materijalno nezbrinutih lica Ugovori i rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica koja nisu osigurana ni po kom osnovu Zdravstvena zaštita zemljoradnika Rješenja po zahtjevu za priznavanje dijela troškova liječenja zemljoradnika Klimatska-banjska i zdravstvena zaštita Svi materijali vezani za klimatsko i banjsko liječenje Svi predmeti u vezi sa ortopedskih dodataka i pomagala Suradnja sa inozemstvom na području zdravstvene zaštite 40 OBRAZOVANJE Uopće o obrazovanju ( programi i planovi razvoja obrazovanja) Mišljenja viših organa u vezi obrazovanja Predškolsko obrazovanje Analiza i izvještaji o radu dječjih vrtića i obdaništa Ostali materijali u vezi sa predškolskim odgojem i ustanovama Školstvo Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize i informacije Dosjea po vrstama škola o izvršenim pregledima Godišnji izvještaji o radu inspekcije Stručno analitički materijali u oblasti školstva Poslovi prosvjetne inspekcije (zapisnici i rješenja o otklanjanju nedostataka)

trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 5 godina 30 godina 30 godina trajno trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 442

1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393.

Osnovne i opće obrazovne škole Nastavni planovi i programi, udžbenici i drugo Evidencija školskih obveznika Pokretanje prekršajnog postupka Materijali u vezi primjene Zakona o obaveznom pohađanju osnovne škole Rješenja o ukidanju osnovne škole Rješenja o privremenom oslobađanju od pohađanja škole Rješenje o određivanju škole koju će učenik pohađati Srednje, stručne umjetničke i specijalne škole Verifikacija škole Predmeti u vezi sa djelatnosti srednjih, stručnih umjetničkih i specijalnih škola Nastavni planovi i programi Evidencije školskih obveznika Periodični izvještaji Ostali dopisi u vezi sa djelatnošću škola Više i visoke škole, fakulteti i univerziteti Predmeti u vezi osiguravanja, praćenja razvoja i ukidanja viših i visokih škola, fakulteta i univerziteta Ostali dopisi u vezi sa djelatnošću škola Nostrifikacija svjedočanstava Nostrifikacija svjedočanstava Prosvjetno-pedagoški zavodi Programi rada izvještaji pedagoških zavoda Ostali materijali Akti o osnivanju i ukidanju pedagoških zavoda Obrazovanje odraslih Predmeti u vezi opismenjavanja i evidencija nepismenih Predmeti u vezi sa radom radničkih univerziteta i drugih škola koje se bave opismenjavanjem odraslih Prosvjetna inspekcija Nadzor nad primjenom propisa u oblasti obrazovanja Prijave za kaznena djela Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Evidencije i izvještaji Rješenja u pogledu otklanjanja nedostataka u pogledu vođenja propisanih evidencija i dokumentacije Rješenja o otklanjanju nedostataka kod provođenja konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnog osoblja Rješenje o otklanjanju nedostataka u primjeni nastavnog plana i programa Rješenja o otklanjanju nedostataka u pogledu utvrđivanja zdravstvenog stanja i zdravstvenih knjižica ustavnog osoblja Rješenja o otklanjanju nedostataka u statutima, škola, polaganja izvanrednih i popravnih ispita Rješenja o privremenoj obustavi rada odgojno-obrazovnih ustanova za osnovno obrazovanje zbog ne otklanjanja u određenom roku nedostatka

trajno trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 443

1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419.

Rješenja o privremenoj obustavi rada-odgojno-obrazovne ustanove za osnovno obrazovanje zbog obavljanja djelatnosti za koje nije verificirano Rješenje o privremenoj obustavi rada odgojno-obrazovne ustanove za osnovno obrazovanje zbog obavljanja djelatnosti bez suglasnosti nadležnog organa Rješenje o zabrani nezakonitog obavljanja popravnih i izvanrednih ispita Rješenja o zabrani provođenja grupne instruktive od strane privatnih lica Rješenja o zabrani rada odgojno obrazovne ustanove za osnovno obrazovanje kojima ne ispunjava propisane uvjete Rješenja kojima se utvrđuju poništenja, ispita pri čijem su održavanju očigledno povrijeđeni propisi Rješenja kojima se naređuje poništenje svjedočanstava stečeni na ovom ispitu pri čijem su održavanju očigledno povrijeđeni propisi Rješenja o otklanjanju nedostataka u poduzeću koja se bave primanjem kandidata za polaganje ispita u odgojno obrazovnim ustanovama Rješenja o zabrani rada poduzeća i drugih organizacija koje se bave pripremama kandidata za polaganje ispita u odgojno-obrazovnim ustanovama Rješenja o privremenoj obustavi rada odgojno obrazovnih ustanova za srednje obrazovanje zbog ne otklanjanja navedenih nedostataka u određenom roku Rješenja o privremenoj obustavi rada odgojno obrazovnih ustanova za srednje obrazovanje zbog obavljanja djelatnosti za koji nije verificirano Rješenja o privremenoj obustavi rada odgojno obrazovnih ustanova za srednje obrazovanje zbog bavljenja djelatnošću bez suglasnosti nadležnog organa Rješenja o zabrani nezakonitog obavljanja popravnih i privatnih ispita Rješenja o zabrani nezakonitog bavljenja popravnih i privatnih ispita Rješenja o zabrani rada odgojno obrazovnih ustanova za srednje obrazovanje koje nije verificirano Kreditiranje i stipendiranje studenata i đaka Pravilnik o kreditiranju i stipendiranju Ugovori o kreditiranju i stipendiranju Zahtjevi za dodjelu kredita i stipendija Materijali u vezi raspisivanja konkursa za dodjelu kredita i stipendija Ostala prepiska u vezi sa kreditiranjem i stipendiranjem Predmeti koji se odnose na suradnju sa inozemstvom iz oblasti kulture Mišljenja koja se odnose na inozemnu propagandu Predmeti koji se odnose na inostranu propagandu Predmeti u vezi sa razmjenom kulturnih radnika Ugovori o kulturnoj suradnji s inozemstvom

5 godina 5 godina 10 godina 5 godina 10 godina trajno trajno 5 godina trajno 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 444

1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 41

42 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439.

1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452.

Protokoli i povelje kao i drugi materijali o kulturnoj suradnji sa inozemstvom Lektori 41 NAUKA Predmeti koji se odnose na suradnju inozemstva iz oblasti nauke Razmjena naučnih radnika Ugovori o naučnoj suradnji sa inozemstvom Analize i informacije za upotrebu općine/grada i njenih političko izvršnih organa iz oblasti nauke 42 KULTURA I SPORT Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije Pravilnik o korištenju književnog fonda, registar stručne biblioteke Analiza rada biblioteka Godišnji izvještaj Ostali dopisi koji se odnose na rad biblioteka Analize i informacije za upotrebu općine/grada i njihovih političko izvršnih organa iz oblasti kulture Muzeji i galerije Analiza rada i praćenja rada muzeja i galerija Godišnji izvještaji Ostali dopisi koji se odnose na rad muzeja i galerija Izložbe Dopisi u vezi sa organizacijom i radom izložbi i ostali dopisi Zaštita spomenika kulture Suradnja u pogledu zaštite spomenika kulture Rješenja o stavljanju muzejskih vrijednosti pod zaštitu Analize, informacije, izvještaji i dr. Ostali dopisi u vezi sa zaštitom spomenika kulture Kazalište, opere, baleti, filharmonije, korovi, orkestri, folklorni ansambli Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i dr. Analize i praćenje rada kazališta, opere i baleta Ostali dopisi u vezi sa kazalištem, operama i baletima Analize praćenja rada filharmonije, korova i orkestara Godišnji izvještaji Analize praćenja rada folklornih ansambala Ostali dopisi Razne priredbe i kulturne manifestacije Predmeti u vezi organiziranju raznih priredbi i kulturnih manifestacija (sabori, festivali i slično) Ostali dopisi Film, radio, televizija Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize i informacije Predmeti u vezi sa radom filmskih poduzeća i ustanova Godišnji izvještaji Ostali dopisi

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno 5 godina 10 godina 5 godina trajno trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 445

1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 43

Predmeti u vezi sa radom radio-televizijskih stanica i godišnji izvještaji o radu Ostali dopisi Prijave, zapisnici i rješenja o oduzimanju filma i skiciranog materijala neovlašteno snimanog Štampa, književnost, likovna umjetnost Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize i informacije Razni predmeti u vezi sa štampanjem i objavljivanjem članaka Ostali dopisi Godišnji izvještaji Predmeti u vezi sa radom i praćenjem rada izdavačke djelatnosti Prijave i odjave i promjene u evidencijama Godišnji izvještaji Programi, planovi rada Ostali dopisi Predmeti u vezi kulturne propagande Mišljenja viših organa u vezi fizičke kulture, sporta i šaha Propisi općine/grada u vezi fizičke kulture, sporta i šaha Godišnji izvještaji o radu organizacija iz oblasti fizičke kulture, sporta i šaha Ostali dopisi Inozemna štampa i publikacija Rješenje o oduzimanju inozemne štampe i zabrani rasturanja iste Rješenje o oduzimanju inozemne štampe i publikacije Ostali dopisi u vezi sa unošenjem i rasturanjem inozemne štampe i publikacija 43 BORAČKA ZAŠTITA I CIVILNE ŽRTVE RATA Rješenja po zahtjevu za priznavanje svojstva RVI Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na mirnodopsku invalidninu Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na stalni dodatak vojnih invalida Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na ortopedski dodatak vojnih invalida Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica vojnim invalidima Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na pomoć u slučaju smrti vojnog invalida Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu vojnim invalidima i članovima njihovih porodica Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na invalidski dodatak uživaocima vojne invalidnosti Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na dodatak na djecu uživaocima vojne invalidnosti Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju vojnih invalida Rješenje po zahtjevu za priznavanje na profesionalnu rehabilitaciju licima kojima nije priznato svojstvo mirnodopskog invalida ako njegov invaliditet iznosi manje od 30 %

trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno 30 godina trajno 5 godina trajno trajno 5 godina 30 godina 30 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 446

1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497.

1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507.

Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na materijalno osiguranje kome je priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu bračnom drugu vojnog invalida koji prima invalidski dodatak ako joj to pravo ne pripada po zakonu o vojnim invalidima Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu članovima uže porodice vojnog invalida koji je stupio na profesionalnu rehabilitaciju Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na naknadu ukopnih troškova licu koje je izvršilo sahranu vojnog invalida Rješenje o provođenju vojnih invalidnina Rješenja o prestanku prava na vojnu invalidninu i dodatak Rješenje o provođenju stalnih invalidskih i drugih dodataka vojnim invalidima Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Svi predmeti vezani za profesionalnu rehabilitaciju Porodična invalidnina Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na porodičnu invalidninu Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na stalni invalidski dodatak uživaocima porodične invalidnine Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu uživaocima porodične invalidnine i članovima njihovih porodica Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na invalidski dodatak uživaocima porodične invalidnine Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na porodični dodatak uživaocima porodične invalidnine Rješenja po zahtjevu uživaocima porodične invalidnine za priznanje prava na jednokratnu novčanu pomoć poslije smrti porodičnog invalida koji je imao dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć udovici-udovcu koji ne ispunjava uvjeta na porodičnu invalidninu poslije smrti vojnog invalida Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na dodatak na djecu uživaocima porodične invalidnine Rješenja po zahtjevu na priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju djece uživaocima porodične invalidnine Rješenja po zahtjevu na priznavanje prava na naknadu pogrebnih troškova lica koja je izvršilo sahranu uživaocima porodične invalidnine Rješenje o provođenju porodične invalidnine Rješenje o prestanku prava na porodični invalidski dohodak Rješenje o provođenju drugih porodičnih dodataka uživaocima porodične invalidnine Dosje i evidencije Dosje i evidencije ličnih vojnih invalida i mirnodopskih vojnih invalida Dosje i evidencije porodičnih invalida Godišnji izvještaji o izvršenoj kontroli poslova

5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno 30 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 447

1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 44

1533. 1534.

45

Zaštita boraca Rješenja po zahtjevu za priznavanje osnovnog obezbjeđenja učesnika NOR-a Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na porodični dodatak porodičnih učesnika NOR-a Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na stalno osiguranje učesnika NOR-a Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu učesnicima NOR-a kojima ne pripada pravo na osiguranje Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na naknadu i pomoć u slučaju smrti Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć učesnicima NOR-a Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na pomoć za školovanje djece umrlih učesnika NOR-a Rješenje o provođenju osnovnog i stalnog osiguranja učesnicima NOR-a Rješenja o provođenju porodični dodataka, učesnicima NOR-a Rješenje o provođenju pomoći za školovanje djece učesnicima NOR-a Rješenje o prestanku prava na osnovno i stalno osiguranje učesnika NOR-a Rješenje o prestanku na porodični dodatak porodicama učesnika NOR-a Rješenje o prestanku prava na pomoć za školovanje djece učesnika NOR-a Rješenja o dodjeli stanova učesnicima NOR-a Borački dodatak Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na borački dodatak Rješenja o prestanku prava na borački dodatak Zaštita žrtava fašističkog terora Rješenja po zahtjevu za utvrđivanje svojstva žrtava fašističkog terora Rješenja po zahtjevu za dodjelu pomoći žrtava fašističkog rata Rješenja po zahtjevu za školovanje djece žrtava fašističkog rata Rješenja po zahtjevu priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnicima pomoći žrtava fašističkog rata Rješenja po zahtjevu za dodjelu novčane pomoći slijepim licima građanskim žrtvama rata 44 STANDARDZACIJA I MJERANJE Propisi i upute Općine/Grada o društvenoj kontroli cijena Analize i informacije za potrebe Gradskog vijeća i drugih izvršno političkih organa iz oblasti cijena i životnog standarda Rješenja o davanju suglasnosti na promjene cijena i usluga Izvještaji o kretanju cijena, roba i usluga Sajmovi i privredne izložbe Standardi Kontrola mjera i dragocjenih metala 45 PATENTI Pronalasci i tehničko usavršavanje Žigovi

trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 30 godina 30 godina 30 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina

trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 448

1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1562. 1563. 1564. 1565.

46

Oznake porijekla proizvoda, uzoraka i modela Tehnička unapređenja 46 CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA I ELEMENTARNE NEPOGODE Zaštita od požara i elementarne nepogode Propisi, upute, raspisi, elaborati, institucije, mišljenja i preporuke u vezi civilne zaštite Organizacija civilne zaštite Mjere civilne zaštite (evakuacija, zamračivanje), urbanističke mjere i drugo Opremanje i prijem, čuvanje i uskladištenje naoružanja i opreme civilne zaštite Izvještaji i analize civilne zaštite Studiji i planovi o organizaciji skladišta Adaptacija podrumskih prostorija i drugih podzemnih objekata za potrebe sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara Suglasnost za izgradnju skloništa, projektiranje i lokacija Dokumentacija o tehničkim pregledima i prijem javnih i kućnih skloništa Ocjena sposobnosti obveznika civilne zaštite Obuka jedinica civilne zaštite (planovi, obuke, raspored rada pozivnice sa spiskovima učesnika) Planovi i analize, vježbe jedinica civilne zaštite Evidencije o kontroli provedenih mjera Rješenja po zahtjevu za ocjenu nesposobnosti pohađanja civilne zaštite Ostali dopisi Elementarne i druge nepogode Materijali komisija za procjenu štete Rješenje za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda Propisi, upute, raspisi, elaborati, informacije, analize, instrukcije, mišljenja i preporuke u vezi sa radom u slučaju elementarnih nepogoda Izvještaji i podaci o elementarnim nepogodama Planovi za otklanjanje posljedica nastalih od elementarnih nepogoda Ostala dokumentacija vezana za otklanjanje elementarnih nepogoda Evidencije o elementarnim nepogodama Izvještaji o elementarnim nepogodama Odluke Općinskog/Gradskog vijeća o saniranju posljedica elementarnih nepogoda Zaštita od požara Lista kategorizacije, poduzeća prema stupnju požarne opasnosti Evidencije o nastalim požarima Evidencija o brojnom stanju i opremljenosti vatrogasnih jedinica Evidentne liste magazina i eksplozivnih materijala Godišnji izvještaji, analize i informacije Općina/ Grada u vezi požarne zaštite Predmeti inspekcije u vezi provođenja zaštitnih mjera od požara, prijave, zapisnici, rješenja i žalbe

trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 5 godina trajno 10 godina trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 449

1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 47

1589. 1590.

Prijave za kaznena djela i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Davanje suglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju zakona predviđenih objekata i učešća u tehničkom prijemu navedenih objekata Rješenja o odobrenju lokacija za izgradnju objekata za držanje i smještaj zapaljivih materijala i gasova Upisnik podnijetih zahtjeva za prekršaje u oblasti zaštite od požara Rješenje o imenovanju članova komisije za vještačenje požara i eksplozija Informacije MUP-a i općina o nastalim požarima i eksplozijama kod karakterističnih slučajeva Rješenje o preuređenju, premještaju i demontiranju peći, instalacija i drugih uređaja od kojih prijeti opasnost izazivanja požara Rješenje o zabrani upotrebe objekata ili postavljanja ako se njihovim preuređenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara Rješenje o dogradnji, pregradnji i drugim adaptacijama na objektima radi sprečavanja širenja požara Rješenja o uklanjanju građevinskih i drugih prepreka instalacija i uređaja Rješenja o zabrani upotrebe otvorene vatre na određenim mjestima Rješenja o uvođenju stalnog nadzora na mjestima gdje su smještene zapaljive materije Rješenje o neophodnoj nabavci potrebne vatrogasne oprema Rješenje o čuvanju i održavanju u ispravnom stanju vatrogasne opreme i sredstava Rješenje o organiziranju i određivanju mjera zaštite građana 47 MEĐUNARODNI ODNOSI Međunarodna suradnja iz oblasti radnih odnosa i socijalnog osiguranja Međunarodni ugovori i konvencije iz oblasti socijalnog osiguranja i radnih odnosa Međunarodni ugovori o pravima naših radnika zaposlenih u inostranstvu Konvencije i ugovori Odnosi sa inostranim državama u vezi sa zapošljavanjem Odnosi sa diplomatskim i konzularnim predstavništvima u inozemstvu Ugovori i konvencije sa međunarodnim socijalnim organizacijama Suradnja sa inozemstvom na području pravne pomoći uopće Dvostrani ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći Višestrani ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći Međunarodno privatno pravo ( obligaciskih, porodično, nasljedno, procesno pravo, parnični, vanparnični izvršni postupak) Međunarodno javno pravo Propisi drugih zemalja

5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 450

1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 51 49 50 48

Međunarodna suradnja iz oblasti veza Ugovori i konvencije o saobraćaju i suradnji u ovoj oblasti Godišnji izvještaji i evidencije o međunarodnom saobraćaju i vezama 48 VJERSKI PREDMETI Godišnji izvještaji, analize, informacije o radu vjerskih komisija Rješenja po zahtjevu za davanje odobrenja za vršenje vjerskih obreda van crkava, hramova, džamija i drugih vjerskih prostorija Rješenja o zabrani vršenja vjerskih skupova u okviru mjera poduzetih za zaštitu zdravlja građana Godišnji izvještaji, analize, informacije u vezi sa udruženjima građana na vjerskim skupovima Periodični izvještaji, analize, informacije Općine/Grada u vezi udruženja građana vjerskih skupova 49 PRIVREDNE KOMORE I ZADRUGE Proizvodni planovi i programi razvoja Godišnji izvještaji o radu zadruga 50 ARHIVSKI POSLOVI Analiza i praćenje rada arhiva Godišnji izvještaji i arhivska knjiga Ostali dopisi koji se odnose na rad arhive Zapisnici o pregledu Zapisnici o pregledu bezvrijednog registracijskog materijala predloženog za uništenje Zapisnik i primopredaja arhivske građe 51 DRUGI PREDMETI I AKTI U ovu grupu svrstaju se sve vrste predmeta i akata koji se ne mogu razvrstati u neku od skupina predviđeni pod brojem od 1- 51 točka 2

trajno trajno trajno 10 godina 5 godina trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno 5 godina trajno trajno trajno 5 godina

Na Listu kategorija registraturne građe nadležni Arhiv je dao suglasnost broj: 20-04-3/2-01/07 od 04.10.2007.

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 451

Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 5. Zakona o arhivskoj građi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine Hercegovačkoneretvanskog kantona” broj:07/04) i člana 5. Uredbe o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima i službama za upravu u Federaciji osne i Hercegovine (“Službene novine Federacije osne Bosne i Hercegovine” broj: 22/03), Gradonačelnik donosi ODLUKU o utvrđivanju Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja Član 1. Ovom Odlukom utvrđuje se Lista kategorije registraturne građe s rokovima čuvanja iz nadležnosti organa i službi Gradske uprave Grada Mostara. Član 2. Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja sastavni je dio ove Odluke. Član 3. Lista kategorija registraturne građe će se primjenjivati nakon dobijanja saglasnosti nadležnog Arhiva. Član 4. Izmjene i dopune Liste kategorija registraturne građe vrše se po postupku koji je predviđen za njeno donošenje. Član 5. Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Grada Mostara”. Broj: 02-02-18254/07 Mostar, 02.10.2007. godine GRADONAČELNIK Ljubo Bešlić, s.r. ________________________________________

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 452

LISTA KATEGORIJA REGISTRATURNE GRAĐE S ROKOVIMA ČUVANJA

Red.br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

KlasifikaciSADRŽAJ ona znaka 01 01-USTAVNI PREDMETI Akta koja se odnose na izradu ili promjenu Ustava Federacije, kantona-županija, amandmani na Ustav i sl. Ustavni sporovi Statut Grada, izmjene, dopune prateća akta Akti o odnosima i saradnji gradskog vijeća s parlamentima viših nivoa vlasti i među Federacija Kantonalni/županijski parlament Upute, raspisi, elaborati,analize, informacije i razna tumačenja Gradsko vijeće, izvršni i drugi organi gradskog vijeća Zapisnici sa zajedničkih sjednica, vijeća, komisija i savjeta Zaključak o odobrenju završnog računa Zaključci o usvojenim izmjenama programa za izgradnju puteva Odluka o usvajanju urbanističkog plana grada Odluka o usletima za prekopavanje javnih površina radi polaganja i popravke podzemnih instalacija Odluka o regulacionim planovima Zaključci o kupovini stambenih zgrada privatnog vlasništva i usvajanju lokaliteta za izgradnju stambenih naselja, industrijskih objekata, saobraćajnica Odluka o namjerama zaštite od požara i određivanju organizacija zaduženih za donošenje planova zaštite od požara i obrazovanju vatrogasnih jedinica Odluka o osnivanju općinskog/gradskog savjeta za pitanja sigurnosti i obrazovanju jedinica civilne zaštite opće i specijalizirane namjere Odluka o sklanjanju stanovništva i materijalnih dobara u slučaju opasnosti od ratnih djelovanja i elementarnih nepogoda Zaključak o usvajanju programa zdravstvene zaštite stanovništva općine/grada Zaključak o usvajanju u svojini vlasnika nekretnina Naredba o određivanju najvišeg nivoa cijena komunalnih usluga Odluka o utvrđivanju povelje grada Zaključci o odobrenju sječe drveta radi rekonstrukcije ulice u gradskim naseljima Odluka o naknadama za korištenje podataka i vršenju usluga u oblasti premjera katastra zemljišta Odluka o uslovima za korištenje stana u poslovne svrhe i pretvaranje stana u poslovne prostorije Odluke i zaključci o odobrenju lovoprivrednih osnova lovačkih društava

Trajnost trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 453

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 03

02

Svi predmeti u vezi sa određivanjem vijećnika u razna tijela Organizacije i ustanove koje vrše javna ovlaštenja Rješenja o osnivanju, organizacija i ustanova koje vrše javna ovlaštenja Zaključci o usvajanju programa organizacija i ustanova koja vrše javna ovlaštenja Svi materijali o organizacijama i ustanovama koje vrše javna ovlaštenja Preduzeća i druge organizacije Odluke o osnivanju organizacija i prestanku sa radom preduzeća Materijali u vezi sa integracijom, stavljanjem u prinudnu upravu, sanaciji i prestanku prinudne uprave Godišnji izvještaj i informacije o radu Rješenja o raspisivanju redovnih i izvanrednih izbora za izbor vijećnika u vijeće Davanje suglasnosti preduzećima i drugim organizacijama za izbor rukovodilaca Odluke i zaključci o usvajanju investicionih programa za uređenje zemljišta oko objekata gradskog vlasništva Rješenja o imenovanju i razrješenju upravnih odbora Rješenja o imenovanju rukovodilaca preduzeća Kontrola materijalnog i finansijskog poslovanja 02-ZAKONI, PROPISI I OPĆA AKTA Materijali vezani sa razmatranjem drugih propisa Odluke i izvještaji o stabilizacijskim mjerama Materijali u vezi donošenja ustava, ustavnih zakona i predmeti izmjena i dopuna Kontrola rada preduzeća Kontrola rada, davanje potvrda i suglasnosti na statute, sporazume, dogovore i druga opća akta poduzeća Intervencija za usuglašavanje statuta i drugih općih akata sa ustavom i ustavnim zakonima Društveno političke organizacije i udruženja Godišnji izvještaji, analize i informacije o stanju privrede, socijalne i zdravstvene zaštite Periodični izvještaji, analize i informacije iz iste problematike ukoliko nema godišnjih izvještaja Javni poredak- uopće Organizacija poslovanja, nadležnost,saradnja sa drugim organima i organizacijama 03-ODBRANA Propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, informacije, mišljenja i preporuke Elaborati o ekonomskom potencijalu teritorije grada od interesa za odbranu Podaci o izradi elaborata o ekonomskom potencijalu teritorije Grada Razvojni plan odbrane Grada/Općine Ratni plan Grada/Općine sa prilozima Plan pripravnosti za odbranu Grada i poduzeća Evidencija prirodnih izvorišta vode

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 454

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 66. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Analize mogućnosti i izmještanja privrednih kapaciteta na ratne lokacije Ratna, organizacija organa uprave Grada njenih organa, zdravstvene službe, obrazovanja i kulture, trgovine, industrije,zanatstva, ugostiteljstva, saobraćaja i drugih organizacija Određivanje ratnih lokacija Grada i njegovih organa, preduzeća i drugih organizacija Usklađivanje ratnog plana sa ratnim planovima vojske Usklađivanje ratne proizvodnje sa zahtjevima ratnih korisnika Zaštita kulturnih dobara Evidencije i izvještaji Materijali sa sjednica i komisije za obranu Ostali dopisi (ako nemaju karakter trajne vrijednosti) Inspekcija za odbranu Rješenje o usklađivanju normativnih akata sa propisima odbrane Rješenja o otklanjanju nesaglasnosti u ratnim planovima i drugim dokumentima Rješenja o obustavi izvršenja mjera koje nisu u suglasnosti sa propisima iz oblasti odbrane Rješenja o provođenju mjera i izvršenju poslova i zadataka prema planu priprema Rješenje o usklađivanju proizvodnje poduzeća i drugih organizacija i organa sa ratnim planovima Rješenja o obustavi proizvodnje u preduzećima i drugim organizacijama koje nisu u skladu sa ratnim planovima Propisi, upute, raspisi, informacije, instrukcije, mišljenja i preporuke u vezi rezervnog sastava Mobilizacijski planovi Operativni planovi Organizacija i formacija jedinica rezervnog sastava sa obukom Evidencija rasporeda starješina u jedinicama rezervnog sastava Kontrola provedenih mjera Prijem, usklađivanje, čuvanje i održavanja, opreme i materijalnotehničkih sredstava Analize, dokumenta, planovi i podaci o obuci i vježbama jedinica rezervnog sastava Elaborati, komandno-štabnih, ratnih i drugih vježbi rezervnog sastava Obuka za odbranu i zaštitu Informacije, propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, instrukcije, mišljenja i preporuke u vezi obuke za obranu i zaštitu Organizacija obuke stanovništva Planovi obuke, rasporedi rada, prozivci i spisi učesnika obuke stanovništva Obuka omladinaca koji pohađaju školu II stepena Organizacija obuke kadrova sa visokom i višom stručnom spremom Izvještaji o obuci stanovništva, omladine, kadrova sa višom i visokom stručnom spremom i obuka u školama iz odbrane i zaštite Evidencija materijalnog osiguranja obuke iz odbrane i zaštite

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 455

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

Evidencija o kontroli provedenih mjera Rješenja po zahtjevu za oslobađanje pohađanja obuke stanovništva Ostali dopisi Vojni poslovi - uopće Informacije, mišljenja, preporuke, propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, naredbe Regrutni poslovi Registar kartoteka regruta Matična kartoteka regruta Evidencija izdanih vojnih knjižica Zahtjev za izdavanje vojnih knjižica, vojnih isprava i zdravstvenih legitimacija Zdravstveni kartoni regruta Opći poziv na fluografsko snimanje, sistematski ljekarski pregled i regrutovanje Poziv za upute regruta u Armiju Rješenja o odlaganju službe u Armiji Rješenje o priznavanju jedinog hranioca Mobilizacijski planovi i evidencije Mobilizacijski poslovi i evidencije Prijava i odjava vojnih obaveznika Prijava i odjava vojnih obaveznika Dokumenta o privremenoj odjavi vojnih obaveznika Evidencija mehaničkih vozila i ostalih prijevoznih sredstava i njihov raspored Kartoteka mehaničkih vozila izdanih iz evidencije Prijava i odjava mehaničkih vozila Spisak kartona mehaničkih vozila raspoređenim jedinicama Armije i rezervne jedinice Spisak izdanih vojnih isprava za raspoređena mehanička vozila Kartoteka stoke sposobne za Armiju Spiskovi izdanih vojnih isprava za raspoređenu stoku u jedinice Armije i rezervni sastav Komisijski zapisnik o pregledu stoke radi ocjene sposobnosti za potrebe Armije Vojna obaveza Matična kartoteka vojnih obveznika Matična kartoteka vojnih obveznika koji su izišli iz vojne evidencije Zdravstvena zaštita lica koja su oboljela za vrijeme služenja vojnog roka Rasporedi za popunu jedinica Armije i rezervnog sastava vojnim obveznicima Dokumenta o postavljanju jediničnih kartona raspoređenih vojnih obveznika Rješenja po zahtjevu za odlaganje služenja vojnog roka Rješenja po zahtjevu za odlaganje vojne službe Rješenje po zahtjevu za priznavanje svojstva jedinog hranioca porodice

trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajnno 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 10 godina 10 godina trajno trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 5 godina 5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 456

116. 117. 118.

119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 04

Rješenje po zahtjevu za skraćenje vojnog roka po osnovu završetka školovanja Rješenje o upućivanju na odsluženje vojnog roka regruta koji izbjegavaju vojnu obavezu Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica koja su oboljela za vrijeme služenja vojnog roka Zaštita članova porodice čiji se hranilac nalazi na odsluženju vojnog roka Rješenje po zahtjevu za dodjelu novčane pomoći članovima porodica čiji se hranilac nalazi na obaveznoj vojnoj vježbi ili odsluženju vojnog roka Rješenja o provođenju novčane pomoći članovima porodica čiji se hranilac nalazi na obaveznoj vojnoj vježbi ili odsluženju vojnog roka Rješenje o prestanku prava na novčanu pomoć čiji se hranilac nalazi na obaveznoj vojnoj vježbi ili odsluženju vojnog roka Uvjerenja o reguliranju vojne obaveze i druga uvjerenja Uvjerenja koja se izdaju o regulisanju vojne obaveze Druga uvjerenja Drugi planovi iz grupe 03 Instrukcije i preporuke vezane za poslove odbrane Mikrofilmovanje i čuvanje planova, tehničke dokumentacije i drugih dokumenata od interesa za obranu Pokretanje kaznenog postupka (prijave) protiv vojnih obveznika i pripadnika civilne zaštite Pokretanje kaznenog postupka (prijave) protiv vojnih obveznika i pripadnika civilne zaštite Pokretanje prekršajnog postupka protiv vojnih obveznika i pripadnika civilne zaštite Veza (obavještajne, izviđanje i uzbunjivanje) Instrukcije, mišljenja, preporuke Organizacija veze na području općine/grada u ratnim uslovima Evidencije o sredstvima veze i sredstvima izviđanja, obavještavanja i uzbunjivanja Evidencije kadrova koji rade u službi Kriptografska dokumenta Evidencije i planovi rezervnog sastava veze Izvještaj o održavanju veza i vježbama jedinica veze Ostala dokumenta za rad za izviđanje, obavještavanje i uzbunjivanje 04 UNUTARNJI-UNUTRAŠNJI POSLOVI Propisi općine/grada u vezi javnog reda i mira Rješenja o zabrani za davanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog priloga Rješenja o zabrani paljenja raketa, priređivanja bakljade, vatrometa i sl.priredbi Rješenja o zabrani prikupljanja dobrovoljnih priloga Godišnji izvještaji, informacije i analize općine/grada , MUP-a u vezi poslova javnog reda i mira Prijave i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka

5 godina 5 godina 5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godina 2 godina trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 457

143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172.

Evidencije o mandatnim kaznama o javnom redu i miru i prekršajni upitnik Upotreba vatrenog oružja, palica i fizičke snage u službenoj dužnosti Evidencija o upotrebi oružja, palica i fizičke snage i drugih sredstava prinude u službenoj dužnosti Ostali dopisi u vezi upotrebe vatrenog oružja, palica , fizičke snage u službenoj dužnosti Dnevni izvještaji o upotrebi vatrenog oružja, palica, fizičke snage i drugih sredstava u službenoj dužnosti Kopija periodičnih statističkih izvještaja i analiza o upotrebi oružja, palica i fizičke snage koji se dostavljaju općini i MUP-u Kriminalitet Dopisi u vezi sa organizacijom i saradnjom sa sudovima, javnim tužilaštvom, inspekcijskim organima i drugim organima i organizacijama Godišnji izvještaji, analize, informacije i statistički pregledi koji se dostavljaju općini/gradu i MUP-u Periodični izvještaji, analize i informacije i statistički pregledi koji se dostavljaju općini/gradu i MUP-u Opći kriminalitet Materijali i zaključci sa savjetovanja o općem kriminalitetu Godišnji izvještaji, analize, informacije i statistički pregledi iz oblasti općeg kriminaliteta koji se dostavlja općini/gradu i MUPu Zapisnici i izvještaji MUP-a o instrukcijskim pregledima u vezi općeg kriminaliteta Kopije kaznenih djela koje podnose radnici MUP-a Maloljetnička delikvencija Godišnji izvještaji, analize, informacije i statistički pregledi maloljetničke delikvencije Periodični izvještaji, analize, informacije i statistički pregledi o maloljetničkoj delikvenciji Evidencije o maloljetničkoj delikvenciji Evidencije o upućivanju maloljetnih delikvenata u odgojno popravne domove Potražna djelatnost Potjernički raspisi i oglasi MUP-a Dosjea osoba za kojima se traga Ostali dopisi u vezi sa potražnom djelatnošću Istražne radnje i krim. vještačenja Materijali daktiloskopskih vještačenja Knjiga vještačenja Knjiga uviđaja Knjiga daktiloskopskih lica Knjiga utvrđenih identiteta Ostali dopisi u vezi sa istragom i vještačenjem Kriminalistička evidencija Operativna kriminalistička evidencija, služba javne sigurnosti Mono-daktiloskopska zbirka Eiro-skopska zbirka

trajno trajno 2 godine 2 godine 5 godina 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno 10 godina trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godine trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 458

173. 174. 175. 176. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206.

Ostali dopisi u vezi sa kriminalističkom evidencijom Izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju Zahtjevi i uvjerenja o nekažnjavanju Patrolni listovi Pozorničke knjižice Evidencije službenih brojeva policije Izvještaj o kontroli radnika policije na radnim mjestima Spisak radnika koji posjeduju službene legitimacije Zahtjevi za izdavanje službene legitimacije Oružje, municija i eksploziv Rješenje po zahtjevu za nabavku vatrenog i zračnog oružja, municije za puške sa običnim cijevima, pištolje i eksploziva Rješenje po zahtjevu za držanje trofejnog oružja Rješenje po zahtjevu za izdavanje oružnog lista za držanje i nošenje oružja Rješenje po zahtjevu državnih organizacija za nabavljanje i držanje oružja i municije Rješenje po zahtjevu streljačkih organizacija za nabavljanje i držanje oružja i municije Rješenje po zahtjevu streljačkih organizacija za nabavljanje i držanje sportskog oružja i municije Rješenje o oduzimanju oružja, municije i eksploziva Rješenje o oduzimanju oružnog lista Zapisnici o pregledu oružja i rada streljačkih organizacija Izvještaji, analize, informacije koje razmatra Gradsko vijeće u vezi sa oružjem, municijom i eksplozivom Evidencije izdanih odobrenja za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja, da mogu nabavljati i iznositi iz BiH oružje i municiju, bez oružnog lista Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za nošenje u BiH vatrenog oružja i municije Rješenje po zahtjevu stvaraoca za unošenje u Bih oružja i municije Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za prenošenje oružja i municije preko granice Sigurnost i kontrola saobraćaja Katastar saobraćajnih znakova Rješenje MUP-a o ograničenju brzine kretanja na putevima Rješenje MUP-a o ovlaštenju za vršenje tehničkih pregleda motornih vozila Propisi općine/grada iz oblasti unapređenja i regulisanja saobraćaja Zapisnici o izvršenom pregledu puteva u vezi sa putnim objektima i signalizacijom Godišnji izvještaji, analize i informacije iz oblasti unapređenja saobraćaja Rješenja o oduzimanju vozačke dozvole Rješenje za davanje odobrenja za prijevoz većeg broja lica od ugrađenih sjedišta u automobilima

2 godine 2 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 459

207. 208. 209. 210.

211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.

218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234.

Rješenje po zahtjevu za odobrenje ukupnog prijevoza lica teretnim motornim vozilima Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za probnu vožnju Kontrola i regulisanje saobraćaja na putevima Registar saobraćajnih nezgoda Analiza po kontroli i reguliranje saobraćaja na putevima kretanja stranih vozila na našim putovima i prekršajima saobraćajnih propisa, privremenim prestupima i krivičnim djelima iz oblasti saobraćaja Evidencije o saobraćajnim prekršajima i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Zapisnici i izvještaji kod saobraćajnih nezgoda (ako nema mrtvih) Evidencije o prijavi o nestanku i pronalasku nestalih vozila Materijali u vezi vještačenja saobraćajnih nezgoda (rješenja, zapisnici i dr.) Rješenja po zahtjevu za odobrenje održavanja sportskih i drugih priredbi na javnim putevima Rješenja o postavljanju, zamjeni ili ukidanju saobraćajnih znakova Rješenja o otklanjanju nepravilnosti kod vršenja obuke kandidata za vozače motornih vozila u auto školama Rješenja o zabrani vršenja jednog dijela ili cjelokupne obuke kandidata za vozača motornih vozila u auto školama Kontrola putnog saobraćaja preko državne granice Godišnji izvještaji, analize i informacije o kontroli putničkog saobraćaja preko državne granice Periodični izvještaji i informacije o kontroli putničkog saobraćaja preko državne granice Granični indeks BiH građana prema kojima se poduzimaju mjere na graničnim prelazima Rješenje o oduzimanju dozvole o kretanju u graničnom pojasu, oduzimanje štampe i oružja na graničnim prelazima Izvještaji o vraćanju lica preko državne granice Rješenja po zahtjevu za izdavanje dozvole za kretanje i boravak u graničnom pojasu Rješenje o oduzimanju dozvole za kretanje i boravak u graničnom pojasu Rješenje po zahtjevu za izgradnju objekta u graničnom pojasu Vozačke dozvole Dosje vozača Kartoteka vozača Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom za izdavanje vozačke dozvole Rješenje o upućivanju za izvanredne ljekarske preglede Rješenje o davanju odobrenja za vršenje djelatnosti obuke kandidata Registar motornih vozila Registar zaprežnih kola Registar priključnih vozila Dosje vozila

trajno trajno trajno trajno

trajno 10 godina 5 godina 10 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina trajno 5 godina 2 godine 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 460

235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 05

Rješenje o izvanrednom tehničkom pregledu Evidencija izdanih odobrenja za prijevoz lica na teretnim motornim vozilima Registar izdanih probnih tablica Registar izdanih “L” tablica Rješenje o brisanju vozila iz evidencije Boravak i kretanje stranaca u BiH Godišnji izvještaji, analize i informacije o boravku stranaca u BiH Periodični izvještaji, analize i informacije o boravku stranaca u BiH Zahtjevi i rješenja za izdavanje odobrenja stranca koji boravi u BiH na osnovu zajedničke putne isprave da se može kretati odvojeno od grupe Zahtjevi i rješenja za izdavanje putne isprave izbjeglicama i licima bez državljanstva Zahtjevi i rješenja za izdavanje putnih lista strancima Zahtjevi i rješenja za izdavanje turističkih propusnica strancima Zahtjevi i rješenja za izdavanje viza strancima Rješenja o poništenju izdanih viza strancima Zahtjevi i rješenja za davanje odobrenja privremenog boravka strancima u BiH Zahtjevi i rješenja za produženje privremenog boravka strancima u BiH Rješenje o otkrivanju privremenog boravka stranaca u BiH Rješenje o otkrivanju privremenog boravka u BiH lica kome je oduzet status izbjeglice Rješenje o otkazivanju daljeg boravka strancima u BiH 05-JAVNA UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Odluka o organizaciji i načinu rada izvršnog odbora Odluka o osnivanju gradskih organa uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za grad/općinu Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji organa uprave Vijećnici u radu vijeća Mjesne zajednice Materijali u vezi sa osnivanjem djelokruga i načina rada mjesnih zajednica Odluka o raspodjeli budžetskih sredstava za finansiranje mjesnih zajednica Odluka o zavođenju mjesnih samodoprinosa mjesnih zajednica Zaključak o usvajanju programa rada zajednica za unapređenje sela Akt o razgraničenju teritorija i mjesnih zajednica Izbori Izvještaji, analize, informacije o rezultatima izbornih jedinica kao i sumarni rezultati sa područja Grada Propisi i upute Grada/općine u vezi sa provođenjem izbora za predstavnička tijela vijeća Upute o provođenju izbora Izvještaji o provedenim redovnim i izvanrednim izborima Rješenja o imenovanju gradske komisije za izbore

trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 461

269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307.

Izvještaj verifikacijske komisije Referendum Odluke o raspisivanju i izvještaj o provođenju referenduma Upute i ostali prateći materijali o provođenju referenduma Birački popisi Uvjerenje o biračkom pravu Izvodi iz glavnog biračkog popisa Raspisi i upute predstavničkih organa u vezi sa popisom stanovništva Materijali odrađeni u toku popisa stanovništva Upravni postupak Godišnji izvještaji, analize i informacije o kontroli zakonitosti i primjeni propisa iz upravnog postupka Godišnji izvještaji o rješavanju u upravnom postupku Periodični izvještaji o rješavanju predmeta u upravnom postupku Opće upute o upravnom postupku Zapisnici o pregledima upravne inspekcije Kancelarijsko poslovanje Kartoteka predmeta sa klasifikacijskim oznakama Skraćeni djelovodni protokol Povjerljiv i strog povjerljiv djelovodni protokol Obični djelovodnici, registri, arhivska knjiga Knjiga evidencije štambilja, pečata Rješenje o određivanju oznaka organizacionih jedinica organa uprave Ovlaštenja za potpisivanje akata Materijali u vezi sa davanjem uputa Knjiga ulaznih i izlaznih faktura (računa) Gradski službeni glasnik Informacije o radu vijećnika Informacije o djelatnosti gradskih službi, godišnjim planovima razvoja i važnim odlukama komunalnih i drugih djelatnosti Svi sumarno obrađeni materijali Trebovanje i izdavanje kancelarijskog materijala Nalozi za opravku i održavanje vozila Materijal u vezi sa tekućim održavanjem zgrade i službenih prostorija Evidencije o radu telefonskih centrala- računarske opreme Knjiga evidencije portirske službe Knjiga evidencije službe dežurstva Prijem stranaka Pisani materijali u vezi prijema stranaka kod Gradonačelnika Materijali u vezi sa posjetima domaćih i stranih delegacija Ovjera Knjiga ovjere potpisa rukopisa i prepisa Ovjera poslovnih knjiga Kopije izvršenih ovjera Unapređenje rada Materijali u vezi organizacije rada i metodama rada organa uprave i primjene tehničkih sredstava Opće o racionalizaciji rada u organima uprave

trajno trajno trajno 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 3 godine 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno 10 godina 10 godina 2 godine trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 462

308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344.

06

Uvjerenja po članu 170. Zakona o upravnom postupku Ostala uvjerenja koja nisu u nadležnosti organa uprave Uvjerenja negativne nadležnosti Pravna pomoć Materijali u vezi sa pružanjem pravne pomoći građanima Evidencije o pravnoj pomoći građanima Godišnji izvještaji, analize o pružanju pravne pomoći Odlikovanja Kartoteka nosioca odlikovanja Prijedlozi za odlikovanje i priznanja Rješenja o imenovanju komisije i zapisnici o radu komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja Azil Sva akta vezana za azil Javni skupovi Rješenja o zabrani održavanja javnih skupova Rješenja po zahtjevu za upisivanje udruženja građana u registar Rješenja o zabrani rada udruženja građana Registar udruženja građana Rješenje o brisanju udruženja iz registra Rješenje o prekidu održavanja javnih skupova Godišnji izvještaji, analize i informacije u vezi sa udruženjima građana na javnim skupovima Periodični izvještaji, analize i informacije grada u vezi udruženja građana na javnim skupovima Opći akti i drugi propisi gradskog vijeća i gradskih organa Statut i odluke o izmjenama i dopunama statuta grada Odluka o usvajanju finansijskih planova komunalnih preduzeća grada Opći plan zaštite od požara Sporazum o formiranju zajedničkih službi( inspekcije, MUP-a, sudova, tužilaštva, itd.) Materijali u vezi sa prijenosom nadležnosti na grad i njegove organe Odluke vijeća- sve Advokatura Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, informacije iz ove oblasti Udruženje advokata Disciplinski postupak Upis u registar Ostali dopisi Mirovna vijeća Akt o osnivanju mirovnih vijeća Zapisnik o vijećanju Godišnji izvještaji Ostala prepiska 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Statut i odluke o izmjenama i dopunama statuta grada Usuglašavanje statuta sa ustavom i zakonom Tijela i organi vlasti jedinica lokalne samouprave

2 godine 2 godine 2 godine 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 463

345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 07

08

Gradsko vijeće Program rada gradskog vijeća- godišnji Donošenje odluka Osnivanje službi mjesnih ureda Izvršna vlast jedinica lokalne samouprave- Gradonačelnik Postavljanje i razrješenje općinskih službenika Mjesna samouprava- mjesni uredi Referendum Program razvoja djelatnosti od značaja za funkcioniranje grada/ općine Općinske službe i njihova organizacija-djelokrug rada Proračun/budžet i završni račun Povjeravanje javnih ovlaštenja iz samoupravnog djelokruga Finansiranje i imovina jedinica lokalne samouprave Odnos s ombdusmenima Nadzor i zaštita prava za lokalnu samoupravu Održavanje , premjer i katastar zemljišta i evidencija prava na nekretninama Poduzimanje mjera za osiguranje javnog reda i mira Turistički resursi Briga o djeci, obrazovanju, odgoju, javnom zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti 07 IZBORNI SISTEM I SPROVOĐENJE IZBORA Izvještaji, analize, informacije o izbornim rezultatima Propisi i upute u vezi sa provođenjem izbora Upute, informacije i analize koje se odnose na izbore Rješenje o imenovanju komisije za izbore Izvještaji verifikacijske komisije Referendum Birački spiskovi Uvjerenje o biračkom pravu Izvodi iz glavnog biračkog spiska Političke stranke 08 ORGANIZACIJA I RAD SUDOVA Propisi, upute, raspisi, elaborati, analize i informacije Organizacija poslovanja Sudska odjeljenja Poslovanje pisarnica Dokumenta o naknadi štete neopravdano osuđenim licima i bez osnova zadržanim u pritvoru Dokumenta oko refundacije ličnih dohodaka licima koja se nalaze u istrazi ili protiv kojih je pokrenut postupak Zapisnici o pregledu poslovanja Izvještaji o izvršenom pregledu Rješenje o otklanjanju nedostataka Evidencije (imenik) sudaca, porotnika i privremenih sudaca, tumača i vještaka Propisi o naknadama sudaca porotnika Rješenja o imenovanju vještaka i tumača Rješenje o imenovanju sudaca porotnika

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 2 godine trajno trajno trajno 5 godina 2 godine 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 5 godina trajno 10 godina 10 godina 10 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 464

387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 13 09

10

11

12

Materijali u vezi sa osnivanjem rada, tužiteljstva, pravobraniteljstva i mirovnih vijeća Godišnji izvještaji, analize i informacije u vezi sa radom sudova 09 ORGANIZACIJA I RAD TUŽITELJSTVA Akta o osnivanju i djelokrug rada Godišnji izvještaji Ostali dopisi 10 ORGANIZACIJA I RAD PRAVOBRANILAŠTVA Organizacija i djelatnost Godišnji izvještaji o radu Zastupanje pred državnim organom 11 ORGANIZACIJA I RAD TIJELA ZA PREKRŠAJE Sud za prekršaje Odluka o osnivanju Akti koji određuju organizacija i djelokrug rada Godišnji izvještaji o radu Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Ostali dopisi 12 ORGANIZACIJA I RAD OMBUDSMENA Organizacija i rad Ombudsmena Pokretanje postupka Propisi Prikupljanje informacija, dokumenata, spisa i druge dokumentacije Izvještaji, informacije i analize koje se odnose na rad Ombudsmena 13 SUDSKI PREDMETI Parnični, vanparnični,obiteljski, izvršni, zemljišno-knjižni predmeti Spisi koji su zbog svoje sadržaja od istorijskog i naučnog ili političkog značaja, kao i spisi sudske uprave koji su od važnosti za opću ili mjesnu povijest Zaostavštine iz ostavinskih spisa smrtovnica, zapisnici o raspravljanju, sporazumi nasljedstva o diobi zaostavštine i rješenja o nasljeđivanju Oglašavanje za umrle i dokazivanje smrti Oduzimanje poslovne sposobnosti Poništavanje (amortizacija) vrijednosnih papira Protestiranje mjenice Dioba zajedničke imovine Ispravke i obnova granica zemljišta Utvrđivanje prava korištenja zatvorenog puta Zadržavanje lica u zatvorenom lječilištu Odobrenje braka maloljetnika Odnosi roditelji- djeca Vanparnični, ostavinski i zemljišno-knjižni spisi u kojima se rješava stvarno pravni zahtjev na nepokretnostima Testamenti i druge zasebno čuvane isprave zajedno sa popisima isprava i odnosnim imenima Svi ostali spisi

trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 465

422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432.

433. 434. 435. 436. 437. 438.

14

439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450.

Izvršni postupak Prinudna prodaja nepokretnosti Prinudno pravo na zalog Izvršenje novčanih potraživanja Izvršenje radi ostvarivanja prava iz zaostavštine Svi ostali spisi koji se odnose na izvršni postupak Krivični predmeti Prethodni postupak-istraga – ispitivanja pred sudom Zemljišno-knjižni predmeti Spisi u građevinskim predmetima sa planovima i spisi sa pravnim odnosima u pogledu sudskih zgrada Spisi koji su od značaja za društvenu imovinu Zemljišne i ostale javne knjige, planovi i skice sa svim ispravama koje se na njih odnose Spisi o osnivanju i ispravljanju javnih knjiga Spisi koji se odnose na polaganje isprava o prijenosu vlasništva na zemljištima koja nisu upisana u zemljišne knjige zajedno sa položenim ispravama Registri Uopće o registrima koji se vode kod suda Arbitražni predmeti Izvještaji, analize, programi Ostali dopisi Pravna pomoć Godišnji izvještaji službe za pružanje pravne pomoći građanima Ostali dopisi Ovjera potpisa i pečata na ispravama za upotrebu u inozemstvu 14 IZVRŠENJE KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA Godišnji izvještaji, analize, informacije o izrečenim prekršajnim sankcijama Periodični izvještaji, analize i informacije o izvršenju prekršajnih sankcija Knjige evidencije o izvršenim prekršajnim mjerama Organizacija i djelatnost ustanova za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija Odluka o osnivanju kazneno-popravnih domova i okružnih zatvora Finansijski planovi KPD i okružnih zatvora Rješenja o postavljanju, imenovanju, unapređenju i razrješenju radnika KPD, VPD i okružnih zatvora Disciplinski postupak Osnivanje i rad zatvora Odluka o osnivanju zatvora Nadzor nad radom KPD, VPD Primjena propisa o preodgoju i postupanju sa osuđenim Planovi i programi rada Godišnji izvještaji, analize i informacije o radu KPD, VPD,i zatvora Periodični izvještaji o radu KPD, VPD i zatvora

trajno trajno 5 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno

trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 466

451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483.

15

Odluke o osnivanju organizacionih jedinica KPD, VPD i okružnim zatvorima Godišnji izvještaji, analize, informacije o radu organizacionih jedinica KPD, VPD i okružnih zatvora Upućivanje osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora ili strogog zatvora Izvršenje mjera sigurnosti i odgojno popravnih mjera Planovi i programi sigurnosti i odgojno popravnih mjera Premještaj osuđenih lica Uslovni otpusti Pomilovanje i amnestija Evidencije o osuđenim licima 15 GRAĐANSKA STANJA I EVIDENCIJE Propisi, upute, instrukcije, raspisi, objašnjenja, mišljenja, analize, elaborati, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Organizacija poslovanja, ustrojstvo i evidencija propisa o matičnim knjigama Rođenja- MKR Matična knjiga rođenih Duplikat matične knjige rođenih Ispravke u matičnoj knjizi rođenih Predmeti u vezi upisa,odbijanja upisa i izvršenih promjena u MKR Izvještaji o nastalim promjenama u ličnom stanju koje se odnosi na MKR Izvještaji o nastalim promjenama u ličnom stanju koje se odnosi na MKR Prijave građana i zdravstvenih ustanova za upis u MKR Inostrani izvodi iz MKR na osnovu kojih se vrši upis u MKR Presude o utvrđivanju očinstva i osporavanju očinstva Zapisnik o nalasku djeteta nepoznatih roditelja i rješavanje organa starateljstva o upisu u MKR Zapisnici o promjeni prezimena po razvodu braka Zapisnici o promjeni prezimena po priznanju očinstva Spiskovi i razne evidencije-spiskovi novorođene djece za med. centar, statistiku Jedinstveni matični brojevi građana/obavijest o određivanju JMB,rješenje o ispravkama JMB, obavijest za upisu MKV/ Rješenje o obnovi uništenih matičnih knjiga rođenih Duplikat izvoda iz matičnih knjiga rođenih za potrebe inostranstva Sklapanje brakova - MKV Matična knjiga vjenčanih Prijava i upisu MKV i obavijesti i upisi na osnovu inostranih izvoda Duplikat MKV Zapisnici i ostali materijali o sklapanju braka Presude suda o utvrđivanju postojanja braka Rješenja o ispravkama u MKV Duplikati izvoda iz MKV namijenjenih za upotrebu u inozemstvu

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 467

484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514.

Rješenja o odbijanju zahtjeva za uvid u MKV i spise Popis akata i zahtjevi za izdavanje izvoda iz MKV Rješenja o obnovi matičnih knjiga vjenčanih Smrti - MKU Matična knjiga umrlih Duplikat MKU Prijava i upis u MKU zdravstva, ustanova, građana, inozemnih organa za MKU Ispravke i rješenja o ispravkama u MKU Zapisnici o nalasku nepoznatog leša na osnovu kojeg se vrši upis u MKU Sudske odluke o proglašavanju nestalih lica, za umrle o utvrđivanju smrti kao i presuda o poništenju istih Ljekarski izvještaji o utvrđivanju smrti, kao i zapisnici suda o nesrećama na osnovu koje se vrši upis u MKU Duplikati izvoda iz MKU namijenjeni upotrebi u inostranstvu Duplikati smrtovnica Predmeti u vezi odbijanja upisa u MKU, uvid u MKU, uvid u spise MKU Spiskovi za medicinski centar i statistiku umrlih Popis akata i zahtjeva za izdavanje uvjerenja iz MKV Lično ime Rješenje o promjeni ličnog imena/imena i prezimena/ Rješenje o određivanju ličnog imena Zapisnik o određivanju očinstva Državljanstvo Državljanstvo- upis u knjigu državljana Rješenje o prijemu u državljanstvo i rješenje o otpustu iz državljanstva Brisanje iz knjige državljanstva po osnovu smrti, promjene u KD po osnovu rješenja, obavijesti o ispravkama koje se odnose na promjenu stanja u ličnom imenu/ime i prezime/, datumu i godini rođenja, mjestu rođenja i slično Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz KD Ostali dopisi u vezi državljanstva Razvod braka Presude o razvodu braka i prateća dokumentacija Registar stanovništva Organizacija i provođenje popisa stanovništva, objavljivanje materijala Prateći materijal vezan za popis stanovništva /anketni listići, uvjerenja i sl/ Birački popis Osnovni birački spisak Izdavanje uvjerenja iz biračkog spiska Primopredaja matičnih knjiga Zapisnici o primopredaji matičnih knjiga Prebivalište i boravište Kartoteka prebivališta Kartoteka boravišta

trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno

2 godine trajno trajno trajno 5 odina trajno 5 godina trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 468

515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548.

16

Rješenja o odobrenju prijave i odjave prebivališta ( predmet prvostepenog upravnog postupka) Prekršajni postupak ( mandatne kazne) Promjena prebivališta, prijava promjene adrese stana i odjava prebivališta Uvjerenje o prebivalištu i boravištu Putne isprave i vize Godišnji izvještaji, analize, informacije, izdavanje putnih isprava i viza Periodični izvještaji, informacije analize izdavanja putnih isprava i viza Knjiga evidencije izdanih putnih isprava i viza Kartoteka izdanih putnih isprava i viza Upisnik predmeta prvostepenog upravnog postupka u vezi izdavanja putnih isprava i viza Evidencija zabrana izdavanja putnih isprava i viza (kartoteka i abecedni registar) Registar, izgubljenih, nestalih i oglašenih pasoša Zahtjevi i rješenja za izdavanje putnih isprava Zahtjevi i rješenja za produženje roka važnosti putne isprave Rješenje o oduzimanju putnih isprava po bilo kom osnovu Rješenje o zahtjevu za izdavanje vize Rješenje o poništenju vize po bilo kom osnovu 16 FINANSIJE Raspodjela sredstava za rad i lične dohotke Propisi, upute, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji o raspodjeli sredstava za rad, analize i informacije o raspodjeli sredstava za rad i osobne dohotke Raspodjela sredstava za rad Sredstva fonda Sredstva za redovnu djelatnost - godišnja Raspodjela sredstava za plaće Rješenja o akontaciji za plaće, obračuni privremeni i konačni Rješenje o plaćama i godišnji obračun Pravilnici o raspodjeli plaća Produženi rad Rješenja o uvođenju produženog rada Rješenje o visini naknade za produženi rad Evidencija i kontrola produženog rada Naknade i nagrade Rješenje o naknadi putnih i selidbenih troškova Rješenje o naknadi prijevoznih sredstava troškova od mjesta stanovanja do mjesta zaposlenja Rješenja o naknadi za odvojeni život od porodice Rješenja o dodjelama nagrada za postignuti uspjeh u radu, unapređenje i racionalizaciju poslovanja Naknada za službena putovanja Putni nalozi za službena putovanja Putni nalozi za korištenje službenog automobila Naknade za prijevoz vlastitim automobilom

trajno 5 godina 2 godine 2 godine trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno 2 godine 2 godine 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 469

549. 550. 551. 552. 553. 554. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586.

Finansije Prijepisi, upute, raspisi, objašnjenja, mišljenja, instrukcije, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije iz oblasti financija Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti financija Budžetsko i finansijsko poslovanje Primjedbe i prijedlozi o financiranju Grada Propisi Grada iz oblasti finansija Analize i informacije za potrebe vijeća iz oblasti finansija Izrada i donošenje budžeta i finansijskih planova Evidencije o izvršenju budžeta Periodični izvještaji Tromjesečni i mjesečni planovi Financijski planovi i završni računi Financijski plan Završni račun Subvencije Izvršenje finansijskih planova Glavna knjiga Kartoni ličnih dohodaka Platni spiskovi Kompletno računovodstveno poslovanje ( nalozi za knjiženje, uplate, isplate i dr) Tromjesečni izvještaji o izvršenju sredstava za redovnu djelatnost i poslovne namjene Anuiteti Refundacije Akreditivi Upravljanje imovinom Kartoteka osnovnih sredstava organa uprave Knjiga inventara osnovnih sredstava organa uprave Inventarne liste osnovnih sredstava sitnog inventara i potrošnog materijala i zapisničke komisije za inventarisanje Kartoteka sitnog inventara organa uprave Kartoteka potrošnog inventara organa uprave Garantna pisma u vezi s nabavkama Putni nalozi za korištenje motornih vozila Zahtjevi za nabavku Financijsko planovi mjesnih i drugih zajednica Završni računi mjesnih zajednica i drugih organizacija Depozitno poslovanje Depozit i knjižni nalozi organa uprave Ukupni prihodi i dohodak Osnovna i obrtna sredstva poslovanja Krediti na osnovna i obrtna sredstva Krediti za privremena financiranja Troškovi poslovanja Zahtjevi za oslobađanje kamata i amortizacije za osnovna sredstva Fondovi Rješenja i odluke o formiranju i upotrebi fondova

trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 10 godina 5 godina 2 godine trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 2 godine 5 godina 10 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 470

587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619.

Rezervni fond Fond rizika Fond zajedničkih rezervi Investicioni fond Posebni fond Ostali fondovi Završni račun- kontni planovi Završni račun Periodični obračuni Kontni planovi Inventurne liste stalnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala Ukupna financijska bilanca i regresi uopće Bilanca privrede Bilanca federacije Bilanca grada i općine Bilanca organizacija i udruženja Regresi Financiranje neproizvodne potrošnje Financiranje socijalnog osiguranja, zdravstva i socijalne zaštite Popis općine/grada u vezi finansiranja socijalnog osiguranja zanatlija Rješenja i računi isplata bolničkih troškova i ostalih naknada za izvršene zdravstvene usluge Rješenja o isplatama računa i naknadama za smještaj i liječenje socijalno ugroženih lica Zahtjevi za oslobađanje plaćanja bolničkih troškova Financiranje obrazovanja, nauke i kulture Rješenja i odluke o izgradnji objekata za potrebe obrazovanja, nauke i kulture Odluka o financiranju obrazovnih, naučnih i kulturnih ustanova Financiranje stambene izgradnje Rješenja i odluke o izgradnji stambenih objekata Financiranje komunalnih djelatnosti i službi Rješenja i odluke o finansiranju komunalnih djelatnosti i službi Rješenja i odluke o izgradnji komunalnih objekata Financiranje ostale neproizvodne potražnje Rješenja i odluke o finansiranju neproizvodne djelatnosti Neproizvodne investicije Odobrenje sredstava za podizanje investicionih objekata Rješenja o odobrenju izgradnje investicionih objekata Krediti i bankarski sistem i osiguranje uopće Bankarski sistem Osiguranje Kratkoročno kreditiranje Dugoročno kreditiranje

10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 1 godina po otplati kredita trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 471

620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642.

17

Vanjske financije - uopće Platni i devizni bilanca Kreditni odnosi sa inozemstvom Devizno poslovanje Zahtjev za dodjelu deviznih sredstava Izvještaji i odluke o odobrenju deviznih sredstava Nadzor nad deviznim poslovanjem Zapisnici, izvještaji i rješenja komercijalnih banki za otklanjanje nedostataka u postupku pregleda deviznog poslovanja Razne analize komercijalnih banki koje razmatra gradsko vijeće Evidencije o izvršenim mandatnim kaznama Odnosi sa međunarodnim finansijskim organizacijama Nadzor na financijskom poslovanju uopće Unutarnja kontrola finansijskog poslovanja Rješenja o imenovanju komisija, zapisnici o izvršenom pregledu 17 POREZI,DOPRINOSI, TAKSE I LUTRIJE Glavni dnevnik poreskog knjigovodstva Glavna knjiga poreskih računa Pomoćni poreski dnevnik Pomoćna knjiga individualnih računa Kartoteka glavnog i pomoćnog poreskog knjigovodstva Registar poreskih obveznika Porezi iz ličnih dohodaka iz radnog odnosa Rješenje o visini razreza poreza Rješenja o prinudnoj naplati poreza iz ličnog dohotka Porezi iz ličnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti Rješenje o obračunu katastarskog prihoda i razrez poreza Rješenje o oslobađanju, smanjenju i otpisu poreza Zahtjevi za rješenje o poreskim olakšicama Rješenja po zahtjevu za otpis poreza za zemljište kod kojeg je došlo do promjene vlasnika Rješenje po zahtjevu za smanjivanje poreza iz ličnog dohotka od autorskih prava, patenta i tehničkih unapređenja Porezi iz ličnog dohotka od samostalnog vršenja privrednih i neprivrednih djelatnosti Registar obveznika doprinosa i poreza Rješenja o razrezu i naplati poreza od samostalnih vršenja privrednih djelatnosti Rješenja o razrezu i naplati poreza iz ličnog vršenja neprivrednih djelatnosti Rješenja o razrezu i naplati poreza iz ličnog dohotka iz radnog odnosa kod privatnih poslodavaca Rješenja o prinudnoj naplati Zahtjevi za otpise i poreske olakšice Rješenja o otpisu i poreskim olakšicama Knjige evidencije, poreskih obveznika Rješenja da poslovne knjige ne mogu poslužiti za razrez poreza i doprinosa

trajno tajno 10 godina 10 godina trajno 10 godina 2 godine 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651.

trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 472

652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681.

Rješenja po zahtjevu da se razrez poreza od privredne djelatnosti umjesto u godišnjem povišenom iznosu vrši prema stvarnom ličnom dohotku Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava Rješenja o utvrđivanju visine prihoda razreza poreza na imovinu Rješenja o prinudnim naplatama Porezi na ukupan prihod građana Rješenja o naplati poreza na nasljeđe i poklone Rješenja o prinudnim naplatama Knjige evidencije poreskih obveznika Porezi ostalih kategorija poreskih obveznika Rješenja o razrezu poreza na prihod od zgrada Rješenja o razrezu i naplati poreza iz ličnog dohotka od autorskih prava patenata i tehničkih unapređenja Rješenja o razrezu i naplati poreza na dohodak od igara na sreću Rješenja o razrezu i naplati poreza iz ukupnog prihoda građana Rješenja o razrezu i naplati poreza na teretna i drumska vozila Rješenja o razrezu i naplati poreza na poljoprivredna i druga zemljišta ako poljoprivredna djelatnost nije glavno zanimanje poreskog obveznika Rješenja o razrezu i naplati poreza na pilanu, pokretni cirkular i tračnu pilu Rješenje o razrezu i napati poreza na oruđa za proizvodnju u poljoprivredi Rješenja o naplati i razrezu poreza na automate za igre i razonodu Rješenja o naplati i razrezu poreza na promet nepokretnost i prava Rješenja o razrezu i naplati poreza na proizvode i usluge u prometu ostvarenog na području drugih općina Zahtjevi za smanjenje poreza iz ličnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti Zahtjevi za privremena ili trajno oslobađanje od plaćanja poreza Rješenje o razrezu i naplati njenog samodoprinosa Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću Rješenje po zahtjevu na davanje odobrenja na pravila igara na sreću Rješenje o prinudnoj naplati Knjiga evidencija poreskih obveznika i kartoteka Povraćaj pogrešno naplaćenog ili više naplaćenog poreza Rješenja o povraćaju poreza na promet nepokretnosti i prava Poresko knjigovodstvo Knjige evidencije poreskog knjigovodstva i kartona Rješenja o proknjižavanju poreza Rješenja o pražnjenju zbirnih računa Evidencija i izdavanje uvjerenja Uvjerenje o imovnom stanju Uvjerenje o poreskom zaduženju

5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

trajno 5 godina trajno 2 godine 2 godine

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 473

682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714.

18

19

Inspekcija prihoda Zapisnici o izvršenom pregledu knjigovodstva poreskih obavazenika Rješenja o otklanjanju nedostataka u knjigovodstvu poreskih obaveznika Rješenja o pokretanju prekršajnog postupka i prijave za kaznena djela i privredne prestupe Godišnji izvještaji i evidencije Takse i lutrije uopće administrativne takse Rješenja o vraćanju nepravilno naplaćenog ili više uplaćenog iznosa, administrativne takse Rješenja o prinudnoj naplati takse Rješenja o razrezu takse za registraciju firmi Sudske takse Odluka o sudskim taksama Rješenja o plaćanju redovne kaznena sudske kazne Rješenje po zahtjevu za vraćanje više ili pogrešno naplaćene sudske takse Rješenje o prinudnoj naplati sudske kazne Komunalne takse Odluke i rješenja o utvrđivanju visine naknade takse Rješenja o utvrđivanju novog iznosa komunalne takse Rješenja po zahtjevu za vraćanje uplaćene takse Lutrije i druge igre na sreću Analize i informacije iz oblasti lutrije i drugih igara na sreću Porez na promet Propisi u vezi poreza na promet Zahtjevi i rješenja za povraćaj poreza na promet Rješenja o naplati poreza na promet Rješenja o naplati poreza na promet nekretnina Rješenje o oslobađanju plaćanja poreza na promet Obračun i naplate poreza na promet usluge Doprinosi iz ličnog dohotka Rješenja i doprinosi za socijalno osiguranje Rješenja i doprinosi za stambenu izgradnju Rješenja i doprinosi za interesne i mjesne zajednice Doprinosi za korištenje građevinskog zemljišta Evidencije razreza (kartoteka) doprinosa za korištenje gradskog zemljišta Odluke i rješenja o određivanju doprinosa Rješenje o oslobađanju plaćanja doprinosa 18 CARINE Sva akta koja se odnose na utvrđivanje carinskih stopa Uvjerenja za oslobađanje carine Naplata carine Akta koja se odnose na inspekcijski nadzor, informacije i izvještaji 19 ENERGIJA Energetika, proizvodni planovi energetike Nadzor nad primjenom propisa u oblasti elektroprivrede

10 godina 10 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina trajno 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 474

715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 21 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 22 20

Prijave i krivična djela i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencije i godišnji izvještaji elektroenergetske industrije 20 RUDARSTVO I INDUSTRIJA Odobrenje za ispitivanje i eksplataciju rudnika i druga istraživanja u oblasti rudarstva Evidencija istražnog prostora Katastar istražnog prostora Odobrenje za vađenje pijeska, šljunka i kamena kao mineralne sirovine Rješenje o prestanku važenja odobrenja za vađenje pijeska, šljunka i kamena kao mineralne sirovine Rješenja o odobrenju odobrenja za vađenje pijeska, šljunka i kamena kao mineralne sirovine Rudarska inspekcija Predmeti u vezi sa nadzorom nad primjenom propisa u oblasti rudarstva Evidencije i godišnji izvještaji Prijave za kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Industrija Godišnji i perspektivni planovi i programi razvoja Godišnji izvještaji, analize i informacije o izvršenju godišnjih i perspektivnih planova proizvodnje Metalurgija, proizvodni planovi metala i nemetala Drvna industrijska proizvodnja i prerada drveta, uzgoj i eksploatacija Kemijska i ostala prerađivačka industrija Inspekcija parnih kotlova Predmeti u vezi sa primjenom propisa u oblasti inspekcije parnih kotlova Evidencije i godišnji izvještaj inspekcije Prijava za krivična djela privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Rudarstvo industrija i elektrifikacija Propisi, upute, raspisi, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti 21 PREDUZETNIŠTVO I PRIVATIZACIJA Preduzetništvo-sva akta vezana za preduzetništvo /informacije,an alize,mišljenja i dr.akti/ Privatizacija- informacije, analize, mišljenja, elaborati i privatizacija općinskih prostora, početni bilanci, revizija i drugo 22 TRGOVINA Propisi, upute, raspisi objašnjenja i mišljenja viših organa iz ove oblasti Elaborati, analize, informacije i godišnji izvještaji i drugi materijali iz ove oblasti Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti trgovine Godišnji planovi i programi razvoja trgovine i prometa Suglasnost za otvaranje trgovinskih radnji

10 godina trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 475

742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 24 757. 758. 759.

23

760. 761. 762. 763. 764. 25 765. 766. 767. 768. 769.

Vanjska trgovina Ekonomski odnosi sa inozemstvom Suradnja sa međunarodnim organizacijama Tržišna inspekcija Evidencija o izvršenim pregledima Evidencija o preuzetim mjerama Evidencija o kaznenim djelima, privrednim prestupima i prekršajima Godišnji izvještaji o radu tržnih inspekcija Rješenje o primjeni propisa o robnom prometu Rješenja u vezi nadzora primjene propisa o cijenama na tržištu Rješenja i nadzor nad primjenom propisa o kvalitetu robe 23 ZANATSTVO (OBRT) Zanatstvo - Propisi, upute,objašnjenja,informacije, mišljenja,elab orati,analize i godišnji izvještaji i druga akta vezana za zanatstvo Rješenja o otvaranju radnje zanatske djelatnosti Rješenja o prestanku rada zanatske djelatnosti Rješenja o ispunjavanju minimalnih uslota tehničke opremljenosti za obavljanje trgovine, ugostiteljstva i obrtništva. Registar samostalnih radnji i zanimanja Registar obavljanja sporednog zanimanja Registar zajedničkih zanatskih radnji (ortakluk) Odobrenje z a upotrebu poslovnih prostorija zanatlija ( zapisnik o pregledu rješenja i prijava) 24 TURIZAM I UGOSTITELJSTVO Turizam Turizam općenito-informacije,analize,dopisi,elaborati i sl Rješenja o osnivanju turističkih biroa, predstavništava, poduzeća Rješenja o prestanku rada turističkih biroa, predstavništava, poduzeća Ugostiteljstvo Ugostiteljstvo općenito, informacije, analize, dopisi, elaborati i drugo Rješenja o odobrenju za vršenje ugostiteljske i smještajne djelatnosti Rješenja o prestanku rada objekata ugostiteljske i smještajne djelatnosti Rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta tehničke opremljenosti za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti Rješenja o odobrenju za obavljanje kućne radinosti 25 PROSTORNO UREDENJE I OKOLIŠ Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i izvještaji iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije iz oblasti građevinarstva i urbanizma Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti građevinarstva i urbanizma Rješenja po zahtjevu za izgradnju investicionih objekata Rješenja za tehnički prijem izgrađenih investicionih objekata i davanje upotrebne dozvole

trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 476

770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795.

796. 797.

Rješenje po zahtjevu za rekonstrukciju i proširenje investicionih objekata Izgradnja objekata Rješenja za izgradnju porodičnih stambenih zgrada i drugih objekata, građana i građansko-pravnih lica Rješenja za izgradnju privremenih objekata građana i građanskopravnih lica Rješenja za izgradnju stambenih i gospodarskih objekata na selu Rješenja za tehnički prijem izgrađenih objekata građana i donošenja upotrebne dozvole Rješenje za izgradnju građevinskih objekata pored javnih puteva Rješenja za izgradnju građevinskih objekata na rudarskim površinama Rješenje za vršenje nadziranja, rekonstrukcije proširenja itd. Objekata građana i građansko-pravnih lica Građevinska inspekcija Rješenje o proglašenju stambenih i drugih objekata uslovnim Zapisnici o pregledu, rješenja za otklanjanje nedostataka, obustavi radova, zabrane upotrebe građevinskog materijala, konstrukcija Rješenje o otklanjanju nedostataka u projektnim organizacijama i zabrani rada Prijava za krivična djela i privredne prijestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencija i godišnji izvještaji građevinske inspekcije Urbanizam Generalni urbanistički plan grada Detaljni urbanistički planovi grada Mikro planovi svih vrsta Propisi Grada/općine o urbanističkom razvoju naselja Materijali iz oblasti prostornog i regionalnog planiranja Lokacije Rješenja i odobrenja za lokacije objekata Evidencija izdanih uvjerenja i odobrenja lokacija Stambeno-komunalni poslovi Dopisi, upute, raspisi, instrukcija, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije iz oblasti stambenokomunalnih poslova Periodični izvještaji, analize i informacije iz oblasti stambenokomunalnih poslova Komunalne djelatnosti Ugovori sa komunalnim radnim organizacijama u vezi komunalnih objekata Planovi, revizije planova iz oblasti stambeno-komunalnih poslova Rješenja za prekopavanje ulica zauzimanje javnih površina, rušenje stabala na ulicama, trgovima i javnim površinama, podizanje i rušenje ograda, držanja krupne i sitne stoke, postavljanje firmi i natpisa, paljenje kreča i drvenog uglja za vlastite potrebe, vađenje pijeska, šljunka kao mineralnih sirovina Rješenja za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godin trajno trajno 5 godina

trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 477

798.

799.

800. 801. 802. 803. 804. 805.

806.

807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820.

Rješenje za održavanje gradske čistoće, uređenje groblja, sportskih i drugih komunalnih objekata Komunalna inspekcija Rješenje o zabrani postavljanja svjetlećih firmi i reklama, upotrebe nečistih vozila u javnom saobraćaju, deponije zemlje otpadnog građevinskog materijala Rješenja o izgradnji i upotrebi pristupnih puteva, o rušenju i uklanjanju skladišta, o rušenju ograda i živica u naseljenom mjestima, o obaveznom odvoženju kućnog i uličnog smeća, o deponijima smeća i otpadnog materijala na određenim mjestima Rješenja o obustavi izgradnje vodovodnih objekata i postrojenja i rješenja o zabrani upotrebe vodovodnih objekata i postrojenja Rješenja o otklanjanju nedostataka na uređajima sportskih i drugih javnih objekata Rješenja u pogledu otklanjanja nedostataka uređaja održavanja i korištenje i upotreba javnih prostorija, upotreba komunalnih sportskih objekata i prostorija Rješenje u pogledu otklanjanja nedostataka uređenja održavanja i korištenja groblja i rješenja o zabrani uklanjanja i prijenosa grobova, rješenja o zabrani i upotrebi groblja Rješenje o uklanjanju nedostataka kod održavanja i upotrebe saobraćajnih sredstava u naseljenim mjestima, u javnim nužnicima i javnim kupatilima Rješenje o zabrani upotrebe i korištenja saobraćajnice puteva, trgova u naseljenim mjestima, saobraćajnih provoznih sredstava, stresanja otpada i drugih stvari u korito rijeka u naseljenim mjestima, upotrebe javnih nužnika, upotrebe javnih kupatila, upotrebe poljskih nužnika, septičkih jama i drugih kanala u naseljenim mjestima Rješenja o održavanju i čišćenju rijeka i potoka u naseljenim mjestima Rješenja o izgradnji odvodnih kanala u poljskim nužnicima i septičkim jamama Rješenja o otklanjanju nedostataka u naseljenim mjestima i uklanjanju živinarnika i drugih objekata za držanje stoke i živine u naseljenim mjestima Prijave za krivična djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencije, godišnji izvještaji, komunalnih inspekcija Stambeni predmeti Dogovori i sporovi o finansiranju stambene izgradnje Rješenja za proširenje stana u sustanarskom odnosu Rješenje o iseljenju bespravno useljenih lica Rješenja za obavljanje zanatskih djelatnosti u stambenim prostorijama Rješenja o zabrani djela stana u sustanarstvu Molbe i rješenja za dodjelu stana Stanarine Rješenja o određivanju visine stanarine Pravilnik o raspodjeli stanova u organima uprave Ostala prepiska u vezi stanova i stanarina

trajno trajno 5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno 2 godine

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 478

821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 26

Ugovor o korištenju stana Poslovne zgrade i prostorije Zahtjevi i rješenja za dodjelu poslovnih prostorija Ugovori o zakupu i korištenju poslovnih prostorija Rješenja o iseljenju poslovnih prostorija Ugovori o zakupu i korištenju poslovnih prostorija (zgrada) Rješenja o iseljenju poslovnih prostorija (zgrada) 26 POLJOPRIVREDA Propisi, upute, raspisi, objašnjenja i mišljenja viših organa iz ove oblasti Elaborati, analize, informacije i godišnji izvještaji Periodični izvještaji, analize, informacije iz ove oblasti Godišnji planovi i korištenja poljoprivrednog zemljišta Perspektivni planovi i programi iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta Perspektivni planovi i programi stočarstva Godišnji planovi i programi unapređenja stočarstva Rješenja o stavljanju pod prinudnu upravu poljoprivrednog zemljišta Rješenja po zahtjevu za određivanje visine naknade za korištenje zemljišta koje je stavljeno pod prinudnu upravu Donošenje rješenja o obaveznom određivanju zemljišta i primjenu propisanih mjera Rješenje po zahtjevu da određeno zemljište ne ima svojstvo poljoprivrednog zemljišta Donošenje rješenja o zabrani podizanja živice i ograde na poljoprivrednom zemljištu Donošenje rješenja o dovođenju bika na licenciranje Donošenje rješenja o obaveznom kastriranju neodabranih grla Rješenja o zahtjevu za određivanje prava na naknadu i visine naknade za uništenu, oboljelu, zaraženu stoku Poljoprivredna inspekcija Evidencija o izvršenim pregledima Evidencija o preuzetim mjerama Evidencije o kaznenim djelima, privrednim prestupima i prekršajima Godišnji izvještaji o radu poljoprivredne inspekcije Rješenje o primjeni propisa o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta Rješenje o proizvodnji i prometu poljoprivrednog bilja i sjemena Rješenje o nadzoru nad primjenom propisa o proizvodnji duhana Rješenja i nadzor nad proizvodnjom i prometom i upotrebom vještačkih đubriva Rješenja o promjeni propisa o zaštiti stoke i uređenjem stočarstva Rješenja o primjeni propisa u proizvodnji vina Evidencija i godišnji izvještaji općinske i komunalne inspekcije

trajno trajno 5 godina 2 godine po prestanku ugovora trajno 2 godine po prestanku ugovora trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 479

854. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 28 27

Veterinarstvo Poduzimanje mjera za suzbijanje stočne zaraze Godišnji izvještaji o radu veterinarske službe Veterinarska inspekcija Nadzor nad primjenom propisa o zdravstvenoj zaštiti stoke i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabranama Nadzor nad proizvodnjom, prometom, upotrebom životnih namjernica životinjskog porijekla i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabranama Prijava za krivična djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencija i godišnji izvještaji o radu općinskih i kantonalnih veterinarskih inspekcija Prijave o držanju koza 27 VODOPRIVREDA Predmeti o regulaciji amelioracionih radova Predmeti u vezi preuzimanja mjera za otklanjanje posljedica poplava Registar izdanih vodoprivrednih dozvola Rješenja o zabrani ribolova Odobrenje za vađenje pijeska, šljunka i kamena sa obala i korita rijeka Vodoprivredna inspekcija Nadzor nad primjenom propisa o vodama i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabranama Prijave za kaznena djela i privredne prijestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka 28 ŠUMARSTVO Rješenja o pošumljavanju Prijava za bespravnu sječu drveta Odobrenje za sječu drveta Rješenje o odobrenju za sječu drveta Prijava za preradu drveta Rješenja o primjeni mjera o održavanju i unapređenju šuma u svojini i na teret vlasnika Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za sječu šume na kojoj postoji pravo svojine za vlastite potrebe Rješenje po zahtjevu na davanje odobrenja za sječu šume na kojoj postoji pravo svojine u cilju prodaje Rješenja po zahtjevu za krčenje šume na kojoj postoji pravo svojine Rješenja po zahtjevu za ustanovljenje prava služnosti za privremeni prijevoz ili smještaj šumskih proizvoda Rješenje po zahtjevu za određivanje visine naknade za korištenje šumskog puta Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za sječu plemenitih stabala Rješenje po zahtjevu za davanje odobrenja za sječu neplodnih stabala Rješenje o zabrani lova

trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 10 godina 5 godina trajno 2 godine 2 godina 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 5 godine 5 godine 5 godine 5 godine 5 godine 5 godine

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 480

883. 884. 885. 886. 887. 29 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910.

Šumska inspekcija Rješenje u vezi nadzora nad primjenom propisa o šumama, preuzimanje mjera i otklanjanje nedostataka Rješenje u vezi nadzora nad primjenom i upotrebi šumskih sadnica i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabrana Rješenja u vezi sa nadzorom nad primjenom propisa o lovstvu i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabrana Prijave za kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencija i godišnji izvještaji šumskih općinskih i kantonalnih inspekcija 29 PROMET I KOMUNIKACIJE Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Planovi i programi učešća u izgradnji i financiranju puteva i drugih saobraćajnih objekata Godišnji izvještaji, analize i informacije iz oblasti saobraćaja i veza Periodični izvještaji iz oblasti saobraćaja i veza Željeznički saobraćaj Međunarodne konvencije i ugovori o saobraćaju Evidencija i godišnji izvještaji inspekcije željezničkog saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa u željezničkom saobraćaju i rješenja o otklanjanju nedostataka i prijave za pokretanje prekršajnog postupka Zahtjevi i odobrenje za podizanje putnih prelaza preko pruge Pomorski saobraćaj Propisi općine/grada o održavanju saobraćaja na vrijeme Godišnji izvještaji i evidencije riječnog saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa u riječnom saobraćaju, donošenje rješenja o odobrenju i otklanjanju nedostataka Zračni saobraćaj Međunarodni ugovori i konvencije o zračnom saobraćaju Evidencije i godišnji izvještaji i inspekcija zračnomg saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa o zračnom saobraćaju i rješenja o otklanjanju nedostataka o zabranama PTT saobraćaja Međunarodni ugovori i konvencije o PTT saobraćaju Evidencija i godišnji izvještaj inspekcije PTT saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa u PTT saobraćaju i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabrana Radio i Televizija Rješenja i odobrenja lokacija radio stanice Godišnji izvještaji o radu radio stanice Drumski-cestovni saobraćaj Godišnji izvještaj o cestama saobraćaja Registar izdanih dozvola za obavljanje javnog prijevoza Registar autobusnih linija Odobrenja, prestanak rada ,privremena odjava prijevozničke djelatnosti

10 godina 10 godina 10 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 481

911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 31 30

32

Odobrenja ovlaštenim licima, instruktorima za vršenje obuke vozača amatera Rješenje općine/grada o kategorizaciji putova Inspekcija cestovnog saobraćaja Nadzor nad primjenom propisa o saobraćaju na javnim putovima i mjerama o otklanjanju nedostataka i zabranama Prijave za kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi u pokretanju prekršajnog postupka Evidencije i godišnji izvještaji inspekcije gradskog i prigradskog saobraćaja Saobraćaj i uspinjače Propisi općine/grada o gradskom i prigradskom saobraćaju Registar o taksi prijevoznicima i izradi rješenja Registar prijevoznicima zaprežnim vozilima i izdavanje uvjerenja Inspekcija javnih putova Nadzor nad primjenom propisa o javnim putovima i rješenja o otklanjanju nedostataka i zabranama saobraćaja na javnim putovima Prijave i kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Evidencija i godišnji izvještaji o radu inspekcije javnih putova 30 PROGRAMIRANJE RAZVOJA I OBNOVA Društveni dogovori, programi privrednog razvoja iz oblasti privrede Godišnji izvještaji, analize i informacije u vezi sa izvršenjem društvenih i privrednih planova Upute, raspisi, stručno analitički i drugi materijali viših organa u vezi sa privrednim i društvenim planiranjem 31 ROBNE REZERVE Nabavka robnih rezervi Razmještaj i raznošenje ratnih rezervi Čuvanje i korištenje ratnih rezervi Provođenje mjera radi intervencije na tržištu Bilanciranje roba za potrebne rezerve 32 GEODETSKI POSLOVI Propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, informacije i mišljenja viših organa u vezi sa geodetsko-katastarskim poslovanjem Analize izvještaji i informacije o stanju premjera i katastra zemljišta Propisi iz oblasti geodetsko-katastarskih poslova Premjeri zemljišta i izrada planova Osnovni geodetski radovi Odluke i rješenja o izmjenama granica katastarskih općina Utvrđivanje granica katastarskih općina ( rješenja o formiranju komisija za razgraničenje katastarskih općina) Snimanje detalja i izrada originalnih planova karata Zapisnici o uređivanju granica katastarskih općina sa skicama razgraničenja Materijali vezani za obnovu premjera zemljišta i reprodukciju planova i njihova dalja kartografska obrada

trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 482

939. 940. 941. 942.

943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963.

Ostali materijali u postupku izmjene granica katastarskih općina Dopisi u vezi reprodukcije planova poslije izmijenjenih granica katastarskih općina Ostali dopisi u vezi sa premjerom zemljišta, obnovom premjera i izradom planova o razgraničenju katastarskih općina Izvještaji premjera, pregleda i obnova elaborata Katastar zemljišta Dopisi i materijali vezani za obnovu klasa i boniteta zemljišta uslijed zastarjelosti, odnosno promjena boniteta zemljišta kao i uvezi metodologija i načina utvrđivanja novog katastarskog prihoda Preračunavanje katastarskih prihoda uslijed izmijenjenih ljestvica katastarskog prihoda od zemljišta Izrada Katastarskog opereta za slučaj izmjene granica katastarskih općina odnosno poduzimanje obnove premjera Rješenja po žalbama za utvrđivanje katastarskih klasa kod izlaganja podataka premjera na javni uvid Ostali dopisi i materijali u vezi sa izradom i ovjerom katastarskog operata i praćenje radova na izradi katastra zemljišta Predmeti u vezi izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid Prijedlog geodetskoj upravi za članove komisije za katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta Održavanje premijera i katastra zemljišta Materijali u vezi održavanja i obnove premjera zemljišta Materijali u vezi utvrđivanja i snimanja svih nastalih promjena na zemljištu u pogledu oblika i površine parcela i objekata sa vođenjem i obradom skica-manuela i zapisnika premjeravanja Materijali o otklanjanju grešaka profilnog premjera u planovima, elaboratima i katastarskim operativama Evidencije obveznika doprinosa sa katastarskim prihodima od poljoprivredne djelatnosti Evidencija o posjedovnom stanju, broj parcele, površina sa kulturama i klasama zemljišta i katastarskim prihodom Prijave i isprave o promjenama na zemljištu Predmeti u vezi sa usuglašavanjem stanja registriranog po planovima i u katastarskom operatu sa stvarnim stanjem na terenu Predmeti u vezi sa obnovom premjera građevinskog područja grada i naseljenog mjesta Predmeti vezani za sudstvo, vještačenje, uslovne površine i uređenje granica posjeda na osnovu podataka Rješenje o oporezivanju domaćinstva u spisku obveznika doprinosa od poljoprivredne proizvodnje Rješenja o provedenim promjenama kroz katastarske operateodržavanje Knjiga otpisa i prepisa katastarskog prihoda Srednjoročni programi radova u oblasti održavanja premjera i katastra zemljišta Propisi općine/grada iz oblasti održavanja, premjera i katastar zemljišta

trajno trajno 5 godina 5 godina trajno

trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 483

964. 965. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979.

980.

981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990.

Zahtjevi za izdavanje prepisa i izvodi iz posjedovnih listova Ostali dopisi vezani za održavanje premjera i katastra zemljišta Predmeti u vezi djelomične ili potpune obnove katastarskih operata ( skice parcela, raspored po klasama i kulturama, posjedovni list, sumarnik posjedovnih listova, abecedni pregled posjednika i numerički pregled posjedovnog lista) Operativni godišnji programi terenskih radova iz oblasti održavanja premjera katastra zemljišta Izdavanje uvjerenja o podacima sadržanim u katastarskom operatu Rješenja o promjenama na zemljištu u vezi razgraničenja kućne zajednice Rješenja po zahtjevu za premjer zemljišta Rješenja o promjenama kulture zemljišta Rješenja o cijepanju zemljišta poslije kupoprodaje ili zamjene Rješenja o dopuni ili ispravci radova na premjeru zemljišta koje izvode preduzeća i druge organizacije Rješenja o obustavi daljeg izvođenja radova na premjeru zemljišta koje izvode poduzeća i druge organizacije Rješenja o proširenju obima i vrste radova na premjeru zemljišta koje izvode poduzeća i druge organizacije Tehnička dokumentacija i premjera operata Originali katastarskih planova Predaja planova i elaborata predmeta organizacijama nadležnim za geodetske poslove Skice i karte poligonskih i linijskih mreža sa podjelom na detalje, listove i detaljne skice Elaborati premjera i zapisnici ograničenih premjera i izračunavanje koordinata i visine geodetskih točaka detaljne skice premjera odnosno premjeravanja, zapisnici, računanja površina, spiskovi kantonalnih i općinskih oglednih zemljišta i zapisnici razgraničenja katastarskih općina sa skicom omeđenja Evidencijske knjige i grafički pregledi o tehničkoj dokumentaciji, premjera, premjeravanja planova i karata Zapisnici o premjeru plamova i elaborata premjera katastarskog operata Materijali u vezi preuzimanja planova i elaborata premjera na privremeno korištenje Izrada kopija planova i elaborata uz naknadu Ostali materijali vezani za tehničku dokumentaciju premjera i planova i karata Evidencija nepokretnosti u društvenoj svojini Prijave i isprave u opisu odnosno sticanu prava korištenja na nepokretnosti u društvenoj svojini Materijali u vezi identifikaciji, premjera i održavanja nepokretnosti u društvenoj svojini Izvještaji o vođenju i održavanju nepokretnosti u društvenoj svojini Zbirka evidencija nepokretnosti u društvenoj svojini Raspisi i mišljenja za vođenje nepokretnosti u društvenoj svojini

3 godine 5 godina trajno

10 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno

trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 484

991.

992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017.

Ostali predmeti vezani za evidenciju nepokretnosti u društvenoj svojini Premjeranja zemljišta za posebne potrebe organa, poduzeća i drugih organizacija Predmeti o premjeravanju zemljišta za posebne potrebe organa, organizacija, poduzeća i drugih organizacija Predmeti u vezi premjeravanja u cilju dopune postojećih ili izvode novih planova za potrebe projektiranja i izgradnje objekata i detaljnih urbanističkih razrada Predmeti u vezi sa snimanjem redugovanih parcelizacija nakon detaljne urbanističke razrade, ako i snimanje novoizgrađenih objekata Premjeravanje za potrebe komasacije, arondacije i parcelacije zemljišta Predmeti u vezi geodetskih radova na izradi regulacionih i investicionih planova Mišljenje i prijedlozi vezani za pregled i ovjeru radova na premjeranju zemljišta za posebne potrebe Rješenje o proširenju obima i vrste radova, na premjeravanju zemljišta radi dobivanja podataka potrebnih za održavanje katastra zemljišta Rješenja kojima se nalažu otklanjanja nedostataka u radu na premjeravanju ili obustavljanju daljeg izvođenja radova na premjeravanju zemljišta za posebne potrebe Objašnjenja i upotreba za rad na premjeravanju zemljišta za posebne namjene Ugovori o vršenju premjera zemljišta i ostalih radova iz primjene geodezije za potrebe organa, poduzeća i drugih organizacija Ostali dopisi i materijali vezani za premjeravanje zemljišta za posebne potrebe Katastar posebnih objekata i instalacija Propisi općine u vezi katastra podzemnih instalacija (osnivanje i financiranje) Potvrde u vezi snimanja podzemnih instalacija i objekata Elaborati snimanja podzemnih instalacija i objekata Evidentirani planovi podzemnih instalacija i objekata Uvjerenja o snimljenim podzemnim instalacijama i objektima Predmeti u vezi održavanja katastra podzemnih instalacija Zahtjevi za izdavanje kopija evidentiranih planova podzemnih instalacija Zahtjevi za izdavanje prepisa i izrada iz elaborata snimanja podzemnih instalacija i objekata Ostali dopisi vezani za snimanje i vođenje katastra podzemnih instalacija i objekata Geotehnička dokumentacija Objašnjenja i upute o vođenju geotehničke dokumentacije Izdavanje podataka iz geotehničke dokumentacije Elaborati i izvještaj o geotehničkim osobinama zemljišta Regulacije Objašnjenja i upute iz oblasti regulacije Protokol regulacije i ostale evidencije

10 godina

10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno 10 godina trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 485

1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046.

33

Ostali dopisi iz oblasti regulacije 33 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI Registar nepokretnosti u društvenoj svojini stečenih po raznim osnovama u katastarskim općinama van grada Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima Rješenja o oduzimanju zemljišta preko dozvoljenog maksimuma Rješenja o sporovima u vezi sa korištenjem javnog puta Rješenja o zahtjevu za izdavanje suvlasničkog dijela konfiscirane imovine i ostali predmeti u vezi konfiskacije Zapisnici, analize, informacije i izvještaji komisija za ispitivanja porijekla imovine Nacionalizacija Rješenja o utvrđivanju nacionalizacije najamnih stambenih zgrada i poslovnih zgrada i prostorija Rješenja po zahtjevu za denacionalizaciju nekretnina Rješenja po zahtjevu da porodično-stambena zgrada nije predmet nacionalizacije Rješenja o utvrđivanju nacionalizacije građevinskog zemljišta Rješenja po zahtjevu za denacionalizaciju bivšeg vlasnika nacionaliziranog zemljišta Sporazumi o utvrđivanju i određivanju prosječne naknade za nacionalizirano izuzeto građevinsko zemljište Rješenje o određivanju naknade za nacionalizirano izuzeto građevinsko zemljište Knjige, evidencije nacionaliziranih stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada Evidencija nacionaliziranog neizgrađenog građevinskog zemljišta Evidencija naknada za nacionalizirane zgrade Evidencija naknade za nacionalizirane zgrade od bivšeg vlasnika Uvjerenje da zgrada ili zemljište nije nacionalizirano Agrarni predmeti Rješenja po zahtjevu za zemljišta agrarnim interesentima Rješenja po zahtjevu za priznavanje vlasništva na zemljištu bivših dobrovoljaca Rješenja o oduzimanju viška poljoprivredno zemljišta preko dozvoljenog maksimuma Rješenja o ukidanju zajedničkog prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima Eksproprijacija Odluka o utvrđivanju javnog interesa Evidencija nepokretnosti za ekspropriranu imovinu Evidencija naknade za ekspropriranu imovinu Rješenja po zahtjevu za utvrđivanje općih interesa za eksproprijaciju nekretnina Rješenja po zahtjevu za eksproprijaciju nekretnina u gradskoj svojini Rješenja po zahtjevu za poništenje pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji

5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 486

1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063.

1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073.

Rješenja o ustanovljavanju prava na privremeno oduzimanje zemljišta u društvenoj i građanskoj svojini Sporazum o utvrđivanju i određivanju pravične naknade za eksproprijaciju, nekretnina u građanskoj svojini Rješenje o određivanju naknade za eksproprijaciju nekretnina u građanskoj svojini Rješenja po zahtjevu za uvođenje u posjed korisnika eksproprijacije i novih korisnika nekretnina Rješenja po zahtjevu za ustanovljavanje prava služnosti zakupa ili privremenog zauzimanja zemljišta u društvenoj svojini Uzurpacije Rješenja o preuzimanju prava svojine na uzurpiranom zemljištu u društvenoj svojini Rješenja o dodjeli u vlasništvo ili na korištenje drugog zemljišta umjesto uzurpiranog Sporazumi o utvrđivanju visine naknade za uzurpirano zemljište na kojem nije priznato pravo svojine Rješenje o određivanju visine naknade za uzurpirano zemljište na kojem nije priznato pravo svojine Knjiga evidencije uzurpiranog zemljišta i objekata u društvenom i privatnom posjedu Građevinsko zemljište Rješenje o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje Rješenje o izuzimanju građevinskog zemljišta iz posjeda bivšeg vlasnika Rješenja i ugovori o korištenju građevinskog zemljišta Prijenos prava upravljanja (korištenja) sticanjem vlasništva na društvenoj imovini i napuštanje svojine Rješenja po zahtjevu za administrativni prijenos prava korištenja nekretnina u društvenoj svojini Rješenje o prijenosu nepokretnosti u društvenoj svojini Rješenje po zahtjevu za utvrđivanje nosioca prava korištenja na nepokretnostima u društvenoj svojini Promet zemljišta i zgrada Rješenja o prelasku nekretnina u društvenoj svojini koja je imalac svojine stekao na osnovu nasljeđa preko dozvoljenog maksimuma ili na koje ne može imati pravo svojine Ugovor o prodaji zgrade ili djela zgrade Ugovor o prodaji zemljišta Ugovori o prometu nepokretnosti Uvjerenja zainteresiranih stranaka u vezi sa prodajom nepokretnosti Utvrđivanje naknade za nepokretnosti od strane općinske komisije za određivanje naknade Zapisnici, izvještaji, analize općinskih komisija o utvrđivanju naknade za nepokretnosti Rješenja i odluke o isplatama naknade za nepokretnosti Arondacija i komasacija Uvjerenje o arondaciji zemljišta Uvjerenje o zemljišnom maksimumu

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godine 2 godine trajno trajno 2 godine 2 godine

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 487

1074. 1075. 1076. 1077. 34

1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105.

35

36

Rješenja po zahtjevu za određivanje komasacije, provođenja komasacionog područja i komasacione mase Rješenja po zahtjevu za dodjelu zemljišta iz komasacione mase Rješenja po zahtjevu za određivanje visine naknade za izuzetno zemljište u postupku komasacije Rješenja po prijedlogu za arondaciju zemljišta 34 STATISTIKA Tehničko-statistička služba Društvena statistika Kopija izvještaja koji šalju Federalnom zavodu za statistiku iz svih oblasti društvene statistike ( gdje su organi uprave statistički obveznici) Ostala prepiska u vezi sa statističkim izvještajima u oblasti društvene statistike Privredna statistika Kopija izvještaja koji šalju Federalnom zavodu za statistiku iz svih oblasti privrede ( gdje su organi uprave statistički obveznici) Ostala prepiska u vezi sa statističkim izvještajima u oblasti privredne statistike Kopije izvještaja koje šalju zavodu za statistiku Ostala prepiska u vezi sa statističkim istraživanjima 35 METEROLOGIJA, HIDROLOGIJA I SEIZMOLOGIJA Meteorološka, hidrološka i simpatičko-prognostička djelatnost Agro meteorološka i seizmološka djelatnost Istraživanje atmosfere Istraživanje vodenih resursa Kvaliteta životne sredine 36 RAD I RADNI ODNOSI Planovi i programi zapošljavanja radne snage Propisi, upute, raspisi, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Evidencija o privremeno nezaposlenim osobama Rješenja o odobrenju zdravstvene zaštite Rješenja za novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti Izbori zanimanja prema stručnim nalazima i mišljenjima Oglašavanje slobodnih radnih mjesta Upućivanje na druga radna mjesta radi zapošljavanja Zahtjevi i uvjerenja na osnovu izjava svjedoka i evidencija za zdravstveno osiguranje i imovinu Izdavanja uvjerenja o radnom stažu i drugim činjenicama na osnovu evidencija Dosjea sa dokumentima i drugim podacima o zaposlenim osobama Godišnji izvještaji o podacima iz evidencije Rješenje o imenovanju komisije i rad komisije za kadrove, sastanci, zaključci itd. Godišnji izvještaji o radu kadrovske komisije Rješenje po zahtjevu za izbor općinskih studija Rješenja po zahtjevu o razrješenju studija općinskih sudova Rješenja po prijavama za izbore studija općinskih sudova za prekršaje

trajno trajno trajno trajno

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 488

1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134.

Rješenja o razrješenju studija općinskih sudova za prekršaje Rješenja o postavljanju voditelja organa uprave i drugih imenovanih osoba Rješenja o razrješenju voditelja općinskih organa uprave i drugih osoba koje imenuje ili bira općinsko/gradsko vijeće Dogovori Sporazumi Statuti i pravilnici o regulisanju odnosa Sistematizacija radnih mjesta Situacije svojstva radnika Donošenje odluka o popuni upražnjenih radnih mjesta Oglašavanje slobodnih radnih mjesta i raspisivanje konkursa Zapisnici konkursne komisije za prijem radnika Rješenja o prijemu radnika i raspoređivanje na radno mjesto Rješenje o prijemu na probni rad Rješenje o prijemu na određeno radno vrijeme Rješenje o prijemu u radni odnos u skraćenom radnom vremenu Rješenje o dopunskom radu Ugovor o djelu Ugovor o građansko-pravnom odnosu Izvještaj i kontrola ugovorenih odnosa Pripravnici Pravilnik o prijemu pripravnika Rješenje o prijemu pripravnika Plan i program pripravničke obuke Pripravnički ispit i ostalo u vezi sa pripravnicima Rješenje po zahtjevu za oslobađanje od prijema pripravnika Zaštita žena, omladine i invalida Utvrđivanje radnih mjesta za rad invalida Rješenje o produženom i noćnom radu Zaštita trudnica i majki sa djetetom do 3 godine života Odgovornost radnika Rješenje o disciplinskoj odgovornosti zbog povrede radne obaveze Rješenje o naknadi štete prouzrokovane neodgovornim radnicima Rješenje o suspendiranju radnika sa radnih mjesta iz organa odnosno organizacije Prestanak svojstva radnika Po sili zakona (oglašavanjem nesposobnim, ispunjavanje uslova za starosnu penziju, odluka suda -kazna zatvor duža od šest mjeseci, zabrana bavljenja određenim poslovima) Rješenja o prestanku svojstva radnika po sporazumu Izjava radnika da ne želi više raditi Ostali propisi u vezi sa prestankom svojstva radnika

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno trajno 1 godina po isteku ugovor 1 godina po isteku ugovor 5 godina trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno

1135. 1136. 1137. 1138.

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 489

1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173.

Zaštita prava radnika Upozoravanje sa pravima, dužnostima,obvezama i zaštitnim mjerama na radu Rješenje o rasporedu i premještaju Prigovor, žalbe, tužbe- radni spor Izvršenje odluka državnih organa Radne knjižice Prijave za izdavanje radnih knjižica Evidencija o izdatim radnim knjižicama Radno vrijeme Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Odluka o radnom vremenu Grada Rješenja o noćnom radu Rješenja o skraćenom radnom vremenu Odluka o uvođenju skraćene radne nedjelje u preduzećima Materijali radnih organizacija u vezi sa prelaskom na 42 satne nedjelje Godišnji odmori Plan korištenja godišnjeg odmora Rješenja odluke o vremenu i dužini trajanja korištenja godišnjeg odmora Rješenja o naknadi štete za neiskorišteni godišnji odmor Obavještenja o kolektivnom korištenju godišnjeg odmora Odsustvo Rješenja o plaćenim odsustvima Rješenja o neplaćenim odsustvima Godišnji izvještaji o odsustvovanju sa posla Bolovanja Evidencija o bolovanju radnika po mjesecima Rješenja o porođajnom bolovanju Ostali dopisi vezani za bolovanja Stručno obrazovanje Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije o stručnom obrazovanju Pravilnik o stručnom obrazovanju u organima uprave Rješenje za dopunsko, izvanredno i stručno školovanje Rješenje o naknadi za stručno obrazovanje Materijali za seminare, simpozije, savjetovanja i stručne tečajeve koje organizirajuju drugi organi Rješenja o imenovanju komisija za stručne ispite Prijave i rješenja o odobrenju za polaganje stručnog ispita Registar o položenim ispitima za kvalificirane radnike raznih zanimanja Zapisnik i uvjerenja o položenim stručnim ispitima Registar o položenim stručnim ispitima za radnike raznih zanimanja Rješenja za studijska putovanja i specijalizaciju Učenici u privredi Propisi, upute, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti

trajno trajno 5 godina 5 godina 2 godine trajno trajno 5 godina 2 godine 2 godine trajno 5 godina 2 godine 2 godine 2 godina 2 godine 5 godina 5 godina 2 godine 5 godina 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno 5 godina 2 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno 5 godina trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 490

1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198.

Godišnji izvještaji, analize, informacije učenicima u privredi Prijave za izučavanje zanata Raspored učenika prema vrstama zanata Ugovori o izučavanju zanata sa privatnim poslodavcima Rješenje o prijemu učenika u privredi na izučavanje zanata Rješenja o odbijanju zahtjeva za registriranje ugovora o radu između privatnog poslodavca i radnika Rješenja po zahtjevu za odgodu i izvršenja odluke privatnog poslodavca o reguliranju odnosa sa radnikom do konačnog spora kod nadležnog suda Planovi i programi rada, upisi Zaštita na radu Propisi, upute, raspisi, instrukcije,objašnjenja i mišljenja, elaborati, informacije, analize i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji o zaštiti na radu Nadzor nad općim aktima o higijensko tehničkim mjerama pri radu radnih organizacija Prijave o nesreći na radu Prijave rada mašina, uređaja i postrojenja u radnim organizacijama Evidencija povrede na radu Zapisnici o povredama na radu Prijave poduzeća o povredama na radu Inspekcija o radu Donošenje rješenja o izradi programa za postepeno usklađivanje zaštite na radu u poduzećima, drugim organizacijama i zajednicama sa važećim propisima Rješenja o otklanjanju nedostataka u statutu i drugim općim aktima, organizacija i zajednica u vezi sa propisivanjem normi i poslova provođenja i unapređenja zaštite na radu Rješenje o osiguranju sredstava za unapređenje zaštite na radu prema donesenom programu ili posebnom planu zaštite na radu Rješenje o obaveznom organiziranju stručnog osposobljavanja zaposlenih lica u organizacijama i zajednicama, poduzećima iz materije zaštite na radu Rješenja o uklanjanju nedostataka kod određivanja posebnih uslova za rad na radnim mjestima na kojima postoji povećana opasnost od zdravstvenih oštećenja Rješenja o preuzimanju mjera u preduzećima i drugim organizacijama i zajednicama za periodično ispitivanje biološke štetnosti poslovanja uređaja i oruđa za rad Rješenja o otklanjanju nedostataka u organizacijama i zajednicama u vezi sa održavanjem u ispravnu stanju uređaja i evidencije za rad Rješenja o obaveznom korištenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u preduzećima i drugim organizacijama i zajednicama Rješenja o otklanjanju nedostataka u organizacijama poduzeća kod proizvodnje sredstava opreme i lične zaštite na radu u pogledu ispunjavanja propisanih uvjeta

trajno 2 godine 2 godine trajno trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno 2 godine 2 godine trajno trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 10 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 491

1199. 1200. 1201.

1202.

1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 37

Rješenje o zabrani stavljanja u promet sredstava opreme i lične zaštite na radu koji ne odgovaraju u BiH standardima odnosno za koje nije pribavljen atest određene stručne ustanove Rješenja o otklanjanju nedostataka kod primjene propisanih mjera i normativne zaštite na radu u samostalnim zanatskim, ugostiteljskim, ugostiteljskim i trgovačkim radnjama Rješenja o uklanjanju nedostataka u općim aktima poduzeća u vezi sa propisivanjem stručne spreme, zdravstvenih i drugih uvjeta na sva radna mjesta Rješenja o obaveznom upućivanju na periodične ljekarske preglede i druge preglede radnike poduzeća, drugih organizacija i zajednica koje stalno obavljaju poslove opasne po život, štetne po zdravlje Rješenja o obaveznom upućivanju na periodične ljekarske preglede radnika poduzeća, drugih organizacija i zajednica koje stalno obavljaju poslove opasne po život i zdravlje Rješenja o obilježavanju radnih mjesta i opasnih zona gdje postoji povećana opasnost od povrjeđivanja i oboljenja na radu Rješenja o otklanjanju nedostataka kod ustrojavanja i vođenja evidencije pregleda lica na radu i evidencija medicinske i zdravstvene zaštite Rješenje o zabrani korištenja poslovnih prostorija, uređaja organizacijama i zajednicama zbog neposredne opasnosti po život i zdravlje zaposlenih lica Rješenja o zabrani korištenja poslovnih prostorija ureda i sredstava za rad kod privatnih poslodavaca zbog neposredne opasnosti po život i zdravlje zaposlenih lica Rješenje o zabrani rada na određenim radnim mjestima u preduzećima, drugim organizacijama i zajednicama zbog mjera i normativa zaštite na radu Rješenje o zabrani rada na određenim radnim mjestima kod privatnih poslodavaca zbog neispunjavanja uvjeta u pogledu propisanih mjera i normativa zaštite na radu Rješenja po zahtjevu davanja suglasnosti za projektiranje lokacija i izvođenje radova na građevinskim objektima Rješenja po zahtjevu davanja suglasnosti za proizvodnju oruđa za rad, sredstva i opremu kućne zaštite na radu Rješenje o odgodi izvršenja konačne odluke poduzeća o reguliranju odnosa radnika do donošenja pravosnažne odluke Suda 37 SOCIJALNA ZAŠTITA Propisi, upute, raspisi, instrukcije, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji iz oblasti socijalne zaštite Periodični izvještaji iz oblasti socijalne zaštite Programi i p lanovi razvoja u oblasti socijalnog stvaranja Organizacija službi socijalne zaštite Izvještaji zavoda za socijalni rad i centra za socijalni rad (godišnji) Stalne-novčane novčane pomoći (socijalne) Rješenje o pravu na stalnu osnovnu socijalnu pomoć

trajno 5 godina trajno trajno

trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 492

1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244.

Rješenja o radu na periodični dodatak nosiocima prava na osnovnu novčanu pomoć Rješenja o pravu djece na školovanje i osposobljavanju za rad, nosioca prava na osnovnu novčanu pomoć Rješenja o pravu na posebni dodatak za njegu i pomoć od strane drugih lica, nosiocima prava na osnovnu novčanu pomoć Rješenja o provođenju stalnih osnovnih pomoći i dodataka Rješenja o prestanku prava na stalnu osnovnu pomoć Rješenje o prestanku prava na porodični dodatak nosiocima prava na osnovnu novčanu pomoć Rješenja o prestanku prava na poseban dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica nosiocima prava na osnovnu novčanu pomoć Evidencije i godišnji izvještaji Povremene novčane pomoći Rješenje i ugovori o smještaju u domove socijalno-nezbrinutih lica ( dodjela pomoći djeci uživalaca socijalne pomoći) Rješenja za pomoć i njegu socijalno ugroženih lica Zaštita omladine, porodice i odraslih uopće Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije te drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize informacije iz oblasti zaštite omladine, porodice i odraslih Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti zaštite omladine, porodice i odraslih Kategorizacija djece ometene u psihičkom razvoju Rješenja o kategorizaciji djece ometene u psihološkom razvoju Smještaj djece ometene u psihofizičkom razvoju u odgovarajuće zadruge i druge odgovarajuće ustanove Rješenje o upućivanju na rad maloljetnim licima ometenih u psihofizičkom razvoju ili punoljetnih invalidnih lica Rješenje o smještaju u drugu porodicu ili odgovarajuću ustanovu, maloljetna lica bez roditeljskog staranja Rješenje o smještaju u odgovarajuće ustanove maloljetnih ili punoljetnih lica ometenih u psihofizičkom razvoju Raspolaganje sa imovinom maloljetnika Rješenja po zahtjevu za davanje odobrenja za otuđivanje imovine maloljetnika Rješenje o naplati zaostavštine ili osiguranja Usvajanje Rješenje po zahtjevu za zaključivanje usvajanja Rješenje o raskidu usvajanja Odnosi u porodici Rješenja po zahtjevu za smještaj Rješenja po zahtjevu za dodjelu maloljetnog djeteta na odgoj i izdržavanje jednom od roditelja prije razvoda braka Rješenja po zahtjevu za davanje odobrenja za kontaktiranje sa malodobnim djetetom, jednim od roditelja prije razvoda braka Rješenja po zahtjevu za davanje odobrenja za naplatu zaostavštine ili osiguranja maloljetnika kod osiguravajućeg zavoda

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 20 godina 20 godina 20 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 493

1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275.

38

39

Rješenja po zahtjevu za prijenos isplate dodatka na djecu sa jednog na drugog roditelja Rješenje po zahtjevu za odlučivanje spora između roditelja i trećih lica o čuvanju, odgoju i izdržavanju malodobne djece Zaštita odraslih lica Rješenja o smještaju u domove iznemoglih i starih lica Rješenja o smještaju duševno-bolesnih lica u odgovarajuće medicinske ustanove Rješenja za prihvaćanje iseljenika, povratnika i njihov smještaj Rješenja o zbrinjavanju otpuštenih osuđenih lica Starateljstvo uopće Raspisi, upute, propisi, intervencije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize i informacije Periodični izvještaji, analize, informacije iz oblasti starateljstva Starateljstvo za djecu i odrasle Rješenje o postavljanju stalnog, privremenog staratelja za smještaj maloljetnog djeteta u drugu porodicu Izvještaj staratelja o raspolaganju imovine štićenika Lični dosje stalnih i privremenih staratelja Izvještaji i podaci o maloljetnim, drugim licima koja se nalaze pod starateljstvom Primjena odgojno-popravnih mjera i mjera pojačanog nadzora Socijalna politika Propisi, upute, raspisi, instrukcije, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji, analize, informacije o socijalnom osiguranju Periodični izvještaji, analize i informacije o radu socijalnog osiguranja Penzijsko-mirovinsko osiguranje Suglasnost na stopu doprinosa na penzijsko osiguranje Dosjea penzijskih-mirovinskih osiguranika Sporazumi i dogovori poduzeća za čije se osiguranike uplaćuju doprinosi Invalidsko osiguranje Suglasnost na stope doprinosa za invalidsko osiguranje Dosjea invalidskih osiguranika Sporazumi i dogovori sa poduzećima koje vrše uplate invalidskog osiguranja za svoje radnike Dodatak za djecu Uvjerenje o prihodima za reguliranje prava na dječji dodatak Rješenje o određivanju visine dječjeg doplatka Socijalno osiguranje posebnih kategorija osiguranika Unutrašnji poslovi i drugo 38 RASELJENE OSOBE I IZBJEGLICE Prikupljanje i obrada podataka o raseljenim osobama i izbjeglicama Smještaj raseljenih osoba i izbjeglica Stvaranje uslova za njihov povratak u mjesto stanovanja Prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći 39 ZDRAVSTVO Programi i planovi u oblasti zdravstva

5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 10 godina trajno 10 godina 10 godina trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 494

1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305.

Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, informacije, analize i drugi materijali iz ove oblasti Preventivna i kurativna zdravstvena zaštita Ambulantno-poliklinička, dispanzerska djelatnost Stacionarna zdravstvena zaštita Higijensko epidemiološka djelatnost Provođenje akcije cijepljenja protiv zaraznih bolesti Poduzimanje mjera za sprečavanje i suzbijanje epidemija Pregledi, ekshumacije i prijevoz mrtvaca Zahtjevi i rješenja o prenesu mrtvaca Zahtjevi i rješenja o otvaranju grobnica Izvještaji o bolesnicima, liječenja u specifičnim ustanovama i institucijama Izvještaji o liječenju u prirodnim lječilištima Djelatnost apoteka Godišnji izvještaji o prometu opojnih droga i otrova Djelatnost službe za transfuziju Organizacija i provođenje akcije o prikupljanju krvi Nadzor u oblasti zdravstva- uopće Propisi,upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja, mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Godišnji izvještaji o nadzoru iz oblasti zdravstva Periodični izvještaji o nadzoru iz oblasti zdravstva Zdravstveno osiguranje Suglasnost na stope doprinosa za zdravstveno osiguranje Prijave protiv vlasnika samostalnih radnji zbog neprijavljivanja Sporazumi sa preduzećima koja vrše uplate zdravstvenog osiguranja za svoje radnike Dosje zdravstvenih osiguranika sa svom dokumentacijom Sanitarna inspekcija Godišnji izvještaj o radu sanitarne inspekcije Evidencije objekata pod sanitarnim nadzorom Suglasnost na projekte o izgradnji investicionih objekata Rješenje o zabrani rada licima oboljelim od zarazne bolest ili nosiocima klica tih bolesti na određenim mjestima Rješenja o obaveznom zdravstvenom pregledu lica i materijala radi ispitivanja zaraznih bolesti Rješenja o izdvajanju djece i omladine iz sredine u kojoj se nalazi lica oboljelo od aktivne tuberkuloze Rješenja o izdvajanju lica oboljelog od aktivne tuberkuloze iz sredine u kojoj borave djeca i omladina Rješenja o zabrani kretanja lica za koje se smatra da je zaraženo nekom korantinskom bolešću Rješenje o zabrani okupljanja lica u školama, kino dvoranama, javnim lokalima i na drugim mjestima dok ne prođe opasnost od epidemije Rješenje o izdvajanju lica oboljelih od određenih zaraznih bolesti Rješenje o obaveznom liječenju lica oboljelih od određenih zaraznih bolesti

trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 2 godine 2 godine trajno trajno trajno trajno 5 godina 10 godina 2 godine trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 495

1306. 1307. 1308. 1309.

1310.

1311.

1312.

1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320.

1321.

1322. 1323. 1324.

Rješenje o dezinfekciji, dezinsekciji, deratizaciji,poslovnih, stambenih i drugih prostorija radi uništavanja uzročnika zaraze Rješenje o obaveznoj dezinfekciji kućnih i drugih predmeta, lica koje je oboljelo od određene zarazne bolesti Rješenje o izolaciji, liječenja u zdravstvenim ustanovama trudnica i teže oboljelih lica od zarazne žutice Rješenja o otklanjanju nedostataka zbog kojih postoji opasnost po zdravlje i život građana u radnim prostorijama, zanatskih, ugostiteljskih i drugih radnji Rješenja o otklanjanju nedostataka zbog kojih postoji po život i zdravlje ljudi u radnim prostorijama proizvodnih i drugih organizacija, školama, domovima, internatima, bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama kao i državnim organima Rješenja o otklanjanju nedostataka zbog kojih postoji opasnost po zdravlje ili život građana u javnim lokalima na pijacama i drugim javnim mjestima i objektima Rješenje o privremenoj zabrani upotrebe poslovnih prostorija, uređaja za svrhe industrijske djelatnosti u proizvodnim i drugim organizacijama zbog postojanja nedostataka koji ugrožavaju zdravlje građana i slično Rješenje o privremenoj zabrani upotrebe poslovnih prostorija i uređaja u zanatskim, trgovinskim , ugostiteljskim i drugim radnjama zbog postojanja nedostataka koji ugrožavaju zdravlje na i slično Rješenja o privremenoj zabrani rada licima u određenim radni mjestima dok se ne podvrgnu obaveznom ljekarskom pregledu Rješenja o izvođenju sanacijskih radova radi održavanja čistoće, javnih mjesta, objekata, stambenih i drugih zgrada i dvorišta Rješenja o zabrani unošenja materijala u vodu koje mogu dovesti u opasnosti život i zdravlje ljudi Rješenje na otklanjanju nedostataka na objektima i uređajima za pročišćavanje vode Rješenja o obaveznom vršenju pregleda vode za piće Rješenja o otklanjanju nedostataka na izvorištima vode za piće Rješenje o otklanjanju nedostataka u objektima u objektima prostorijama opremi, provoznim sredstvima koja služe ili se upotrebljavaju pri proizvodnji ili provozu životnih namjernica i predmeta opće potrošnje Rješenja o zabrani upotrebe objekata postrojenja, opreme provoznih sredstava koji služe ili se upotrebljavaju pri proizvodnji ili prometu životnih namjernica ili predmeta opće potrošnje zbog ne sklanjanja nedostataka u određenom roku Rješenja o obustavljanju proizvodnje i predmeta životnih namjernica predmeta opće potrošnje, sirovina dok se ne utvrdi njihova zdravstvena ispravnost Rješenje o otklanjanju nedostataka u proizvodnji životnih namirnica i predmeta opće proizvodnje Rješenje o otklanjanju nedostataka u prometu životnih namirnica i predmeta opće potrošnje

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

5 godina 5 godina

5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina

trajno

5 godina 5 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 496

1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349.

Rješenje o zabrani proizvodnje životnih namirnica u predmetu opće potrošnje Rješenje o zabrani prometa životnih namirnica i predmeta opće potrošnje Rješenje o oduzimanju higijenskih nespremnih životnih namirnica i predmeta opće potrošnje Rješenja o uništenju higijenski neispravnih životnih namirnica i predmeta opće potrošnje Rješenja o upotrebi ili preradi higijenskih neispravnih životnih namirnica i predmeta opće potrošnje Rješenja o ulaganju oboljelih lica za određena radna mjesta do ozdravljenja Rješenja o zabrani rada licima koja nemaju dokaz o zdravstvenoj sposobnosti Rješenja po zahtjevu za naknadu štete za uništene životne namirnice i predmete opće potrošnje Rješenja o zabrani prometa otrova organizacijama koje ispunjavaju određene uslove Rješenja o zabrani prometa otrova koji nisu navedeni u listi Rješenja o privremenoj zabrani i otklanjanju nedostataka kod prometa otrova zbog neispravne ambalaže ili ugrožavanja i zdravlja ljudi Donošenje rješenja o zabrani upotrebe poslovnih prostorija u kojima se vrši zanatska i druga djelatnost zbog neispunjavanja zdravstveno-tehničkih uvjeta Rješenje o zabrani rada licima u zanatskoj djelatnosti koja ne ispunjavaju zdravstvene uvjete trajno Rješenja o otklanjanju nedostataka u pogledu čistoće u prostorima za privremeni smještaj radnika Rješenja o zabrani upotrebe prostorija za privremeni smještaj radnika Rješenja o obaveznoj dezinfekciji i deratizaciji smještaja Rješenja o otklanjanju higijensko-tehničkih nedostataka na javnim vodovodnim objektima Rješenja o privremenoj zabrani upotrebe javnih vodovodnih objekata zbog neispunjavanja higijensko-tehničkih uvjeta ili neispunjavanju određenih higijensko-tehničkih mjera Rješenja o obaveznoj primjeni higijensko-tehničkih mjera na vodovodnim objektima Rješenja o otklanjanju nedostataka higijensko-tehničkih na individualnim vodovodnim objektima Rješenja o privremenoj zabrani upotrebe individualnih vodovodnih objekata zbog neispunjavanja higijensko-tehničkih uvjeta ili nepoduzimanja navedenih higijensko-tehničkih mjera Prijave za kaznena djela i privredne prestupe i zahtjevi za pokretanja prekršajnog postupka Drugi oblici zdravstvenog nadzora Troškovi zdravstvenih usluga Liječenje materijalno nezbrinutih lica Ugovori i rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica koja nisu osigurana ni po kom osnovu

trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno 5 godina trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 497

1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382.

40

Zdravstvena zaštita zemljoradnika Rješenja po zahtjevu za priznavanje dijela troškova liječenja zemljoradnika Klimatska-banjska i zdravstvena zaštita Svi materijali vezani za klimatsko i banjsko liječenje Svi predmeti u vezi sa ortopedskih dodataka i pomagala Suradnja sa inozemstvom na području zdravstvene zaštite 40 OBRAZOVANJE Uopće o obrazovanju ( programi i planovi razvoja obrazovanja) Mišljenja viših organa u vezi obrazovanja Predškolsko obrazovanje Analiza i izvještaji o radu dječjih vrtića i obdaništa Ostali materijali u vezi sa predškolskim odgojem i ustanovama Školstvo Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize i informacije Dosjea po vrstama škola o izvršenim pregledima Godišnji izvještaji o radu inspekcije Stručno analitički materijali u oblasti školstva Poslovi prosvjetne inspekcije (zapisnici i rješenja o otklanjanju nedostataka) Osnovne i opće obrazovne škole Nastavni planovi i programi, udžbenici i drugo Evidencija školskih obaveznika Pokretanje prekršajnog postupka Materijali u vezi primjene Zakona o obaveznom pohađanju osnovne škole Rješenja o ukidanju osnovne škole Rješenja o privremenom oslobađanju od pohađanja škole Rješenje o određivanju škole koju će učenik pohađati Srednje, stručne umjetničke i specijalne škole Verifikacija škole Predmeti u vezi sa djelatnosti srednjih, stručnih umjetničkih i specijalnih škola Nastavni planovi i programi Evidencije školskih obveznika Periodični izvještaji Ostali dopisi u vezi sa djelatnošću škola Više i visoke škole, fakulteti i univerziteti Predmeti u vezi osiguravanja, praćenja razvoja i ukidanja viših i visokih škola, fakulteta i univerziteta Ostali dopisi u vezi sa djelatnošću škola Nostrifikacija svjedočanstava Nostrifikacija svjedočanstava Prosvjetno-pedagoški zavodi Programi rada izvještaji pedagoških zavoda Ostali materijali Akti o osnivanju i ukidanju pedagoških zavoda Obrazovanje odraslih Predmeti u vezi opismenjavanja i evidencija nepismenih

5 godina 5 godina 30 godina 30 godina trajno trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 498

1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404.

Predmeti u vezi sa radom radničkih univerziteta i drugih škola koje se bave opismenjavanjem odraslih Prosvjetna inspekcija Nadzor nad primjenom propisa u oblasti obrazovanja Prijave za kaznena djela Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Evidencije i izvještaji Rješenja u pogledu otklanjanja nedostataka u pogledu vođenja propisanih evidencija i dokumentacije Rješenja o otklanjanju nedostataka kod provođenja konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnog osoblja Rješenje o otklanjanju nedostataka u primjeni nastavnog plana i programa Rješenja o otklanjanju nedostataka u pogledu utvrđivanja zdravstvenog stanja i zdravstvenih knjižica ustavnog osoblja Rješenja o otklanjanju nedostataka u statutima, škola, polaganja izvanrednih i popravnih ispita Rješenja o privremenoj obustavi rada odgojno-obrazovnih ustanova za osnovno obrazovanje zbog ne otklanjanja u određenom roku nedostatka Rješenja o privremenoj obustavi rada-odgojno-obrazovne ustanove za osnovno obrazovanje zbog obavljanja djelatnosti za koje nije verificirano Rješenje o privremenoj obustavi rada odgojno-obrazovne ustanove za osnovno obrazovanje zbog obavljanja djelatnosti bez suglasnosti nadležnog organa Rješenje o zabrani nezakonitog obavljanja popravnih i izvanrednih ispita Rješenja o zabrani provođenja grupne instruktive od strane privatnih lica Rješenja o zabrani rada odgojno obrazovne ustanove za osnovno obrazovanje kojima ne ispunjava propisane uslove Rješenja kojima se utvrđuju poništenja, ispita pri čijem su održavanju očigledno povrijeđeni propisi Rješenja kojima se naređuje poništenje svjedočanstava stečeni na ovom ispitu pri čijem su održavanju očigledno povrijeđeni propisi Rješenja o otklanjanju nedostataka u preduzeću koja se bave primanjem kandidata za polaganje ispita u odgojno obrazovnim ustanovama Rješenja o zabrani rada preduzeća i drugih organizacija koje se bave pripremama kandidata za polaganje ispita u odgojnoobrazovnim ustanovama Rješenja o privremenoj obustavi rada odgojno obrazovnih ustanova za srednje obrazovanje zbog ne otklanjanja navedenih nedostataka u određenom roku Rješenja o privremenoj obustavi rada odgojno obrazovnih ustanova za srednje obrazovanje zbog obavljanja djelatnosti za koji nije verificirano

trajno trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 5 godina 10 godina 5 godina 10 godina trajno trajno 5 godina trajno 5 godina trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 499

1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 41

42 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438.

Rješenja o privremenoj obustavi rada odgojno obrazovnih ustanova za srednje obrazovanje zbog bavljenja djelatnošću bez suglasnosti nadležnog organa Rješenja o zabrani nezakonitog obavljanja popravnih i privatnih ispita Rješenja o zabrani nezakonitog bavljenja popravnih i privatnih ispita Rješenja o zabrani rada odgojno obrazovnih ustanova za srednje obrazovanje koje nije verificirano Kreditiranje i stipendiranje studenata i đaka Pravilnik o kreditiranju i stipendiranju Ugovori o kreditiranju i stipendiranju Zahtjevi za dodjelu kredita i stipendija Materijali u vezi raspisivanja konkursa za dodjelu kredita i stipendija Ostala prepiska u vezi sa kreditiranjem i stipendiranjem Predmeti koji se odnose na suradnju sa inozemstvom iz oblasti kulture Mišljenja koja se odnose na inozemnu propagandu Predmeti koji se odnose na inostranu propagandu Predmeti u vezi sa razmjenom kulturnih radnika Ugovori o kulturnoj saradnji s inostranstvom Protokoli i povelje kao i drugi materijali o kulturnoj saradnji sa inostranstvom Lektori 41 NAUKA Predmeti koji se odnose na suradnju inozemstva iz oblasti nauke Razmjena naučnih radnika Ugovori o naučnoj suradnji sa inozemstvom Analize i informacije za upotrebu općine/grada i njenih političko izvršnih organa iz oblasti nauke 42 KULTURA I SPORT Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije Pravilnik o korištenju književnog fonda, registar stručne biblioteke Analiza rada biblioteka Godišnji izvještaj Ostali dopisi koji se odnose na rad biblioteka Analize i informacije za upotrebu općine/grada i njihovih političko izvršnih organa iz oblasti kulture Muzeji i galerije Analiza rada i praćenja rada muzeja i galerija Godišnji izvještaji Ostali dopisi koji se odnose na rad muzeja i galerija Izložbe Dopisi u vezi sa organizacijom i radom izložbi i ostali dopisi Zaštita spomenika kulture Saradnja u pogledu zaštite spomenika kulture Rješenja o stavljanju muzejskih vrijednosti pod zaštitu Analize, informacije, izvještaji i dr.

5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 500

1439.

1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 43

Ostali dopisi u vezi sa zaštitom spomenika kulture Pozorište, opere, baleti, filharmonije, korovi, orkestri, folklorni ansambli Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i dr. Analize i praćenje rada pozorišta, opere i baleta Ostali dopisi u vezi sa pozorištem, operama i baletima Analize praćenja rada filharmonije, korova i orkestara Godišnji izvještaji Analize praćenja rada folklornih ansambala Ostali dopisi Razne priredbe i kulturne manifestacije Predmeti u vezi organiziranju raznih priredbi i kulturnih manifestacija (sabori, festivali i slično) Ostali dopisi Film, radio, televizija Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize i informacije Predmeti u vezi sa radom filmskih poduzeća i ustanova Godišnji izvještaji Ostali dopisi Predmeti u vezi sa radom radio-televizijskih stanica i godišnji izvještaji o radu Ostali dopisi Prijave, zapisnici i rješenja o oduzimanju filma i skiciranog materijala neovlašteno snimanog Štampa, književnost, likovna umjetnost Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize i informacije Razni predmeti u vezi sa štampanjem i objavljivanjem članaka Ostali dopisi Godišnji izvještaji Predmeti u vezi sa radom i praćenjem rada izdavačke djelatnosti Prijave i odjave i promjene u evidencijama Godišnji izvještaji Programi, planovi rada Ostali dopisi Predmeti u vezi kulturne propagande Mišljenja viših organa u vezi fizičke kulture, sporta i šaha Propisi općine/grada u vezi fizičke kulture, sporta i šaha Godišnji izvještaji o radu organizacija iz oblasti fizičke kulture, sporta i šaha Ostali dopisi Inostrana štampa i publikacija Rješenje o oduzimanju inozemne štampe i zabrani rasturanja iste Rješenje o oduzimanju inozemne štampe i publikacije Ostali dopisi u vezi sa unošenjem i rasturanjem inozemne štampe i publikacija 43 BORAČKA ZAŠTITA I CIVILNE ŽRTVE RATA Rješenja po zahtjevu za priznavanje svojstva RVI

5 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno 5 godina 10 godina 5 godina trajno trajno trajno 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 501

1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496.

Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na mirnodopsku invalidninu Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na stalni dodatak vojnih invalida Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na ortopedski dodatak vojnih invalida Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica vojnim invalidima Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na pomoć u slučaju smrti vojnog invalida Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu vojnim invalidima i članovima njihovih porodica Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na invalidski dodatak uživaocima vojne invalidnosti Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na dodatak na djecu uživaocima vojne invalidnosti Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju vojnih invalida Rješenje po zahtjevu za priznavanje na profesionalnu rehabilitaciju licima kojima nije priznato svojstvo mirnodopskog invalida ako njegov invaliditet iznosi manje od 30 % Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na materijalno osiguranje kome je priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu bračnom drugu vojnog invalida koji prima invalidski dodatak ako joj to pravo ne pripada po zakonu o vojnim invalidima Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu članovima uže porodice vojnog invalida koji je stupio na profesionalnu rehabilitaciju Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na naknadu ukopnih troškova licu koje je izvršilo sahranu vojnog invalida Rješenje o provođenju vojnih invalidnina Rješenja o prestanku prava na vojnu invalidninu i dodatak Rješenje o provođenju stalnih invalidskih i drugih dodataka vojnim invalidima Propisi, upute, raspisi, instrukcije, objašnjenja i mišljenja, elaborati, analize, informacije i drugi materijali iz ove oblasti Svi predmeti vezani za profesionalnu rehabilitaciju Porodična invalidnina Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na porodičnu invalidninu Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na stalni invalidski dodatak uživaocima porodične invalidnine Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu uživaocima porodične invalidnine i članovima njihovih porodica Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na invalidski dodatak uživaocima porodične invalidnine Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na porodični dodatak uživaocima porodične invalidnine

trajno trajno 30 godina trajno 5 godina trajno trajno 5 godina 30 godina 30 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno 30 godina trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 502

1497.

1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521.

Rješenja po zahtjevu uživaocima porodične invalidnine za priznanje prava na jednokratnu novčanu pomoć poslije smrti porodičnog invalida koji je imao dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć udovici-udovcu koji ne ispunjava uslove na porodičnu invalidninu poslije smrti vojnog invalida Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na dodatak na djecu uživaocima porodične invalidnine Rješenja po zahtjevu na priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju djece uživaocima porodične invalidnine Rješenja po zahtjevu na priznavanje prava na naknadu pogrebnih troškova lica koja je izvršilo sahranu uživaocima porodične invalidnine Rješenje o provođenju porodične invalidnine Rješenje o prestanku prava na porodični invalidski dohodak Rješenje o provođenju drugih porodičnih dodataka uživaocima porodične invalidnine Dosje i evidencije Dosje i evidencije ličnih vojnih invalida i mirnodopskih vojnih invalida Dosje i evidencije porodičnih invalida Godišnji izvještaji o izvršenoj kontroli poslova Zaštita boraca Rješenja po zahtjevu za priznavanje osnovnog obezbjeđenja učesnika NOR-a Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na porodični dodatak porodičnih učesnika NOR-a Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na stalno osiguranje učesnika NOR-a Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu učesnicima NOR-a kojima ne pripada pravo na osiguranje Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na naknadu i pomoć u slučaju smrti Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć učesnicima NOR-a Rješenje po zahtjevu za priznavanje prava na pomoć za školovanje djece umrlih učesnika NOR-a Rješenje o provođenju osnovnog i stalnog osiguranja učesnicima NOR-a Rješenja o provođenju porodični dodataka, učesnicima NOR-a Rješenje o provođenju pomoći za školovanje djece učesnicima NOR-a Rješenje o prestanku prava na osnovno i stalno osiguranje učesnika NOR-a Rješenje o prestanku na porodični dodatak porodicama učesnika NOR-a Rješenje o prestanku prava na pomoć za školovanje djece učesnika NOR-a Rješenja o dodjeli stanova učesnicima NOR-a

5 godina

5 godina 5 godina 5 godina 5 godina trajno 5 godina 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina 5 godina 5 godina 30 godina 30 godina 30 godina trajno trajno 5 godina trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 503

1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 44

1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551.

45

46

Borački dodatak Rješenja po zahtjevu za priznavanje prava na borački dodatak Rješenja o prestanku prava na borački dodatak Zaštita žrtava fašističkog terora Rješenja po zahtjevu za utvrđivanje svojstva žrtava fašističkog terora Rješenja po zahtjevu za dodjelu pomoći žrtava fašističkog rata Rješenja po zahtjevu za školovanje djece žrtava fašističkog rata Rješenja po zahtjevu priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnicima pomoći žrtava fašističkog rata Rješenja po zahtjevu za dodjelu novčane pomoći slijepim licima građanskim žrtvama rata 44 STANDARDZACIJA I MJERANJE Propisi i upute Općine/Grada o društvenoj kontroli cijena Analize i informacije za potrebe Gradskog vijeća i drugih izvršno političkih organa iz oblasti cijena i životnog standarda Rješenja o davanju suglasnosti na promjene cijena i usluga Izvještaji o kretanju cijena, roba i usluga Sajmovi i privredne izložbe Standardi Kontrola mjera i dragocjenih metala 45 PATENTI Pronalasci i tehničko usavršavanje Žigovi Oznake porijekla proizvoda, uzoraka i modela Tehnička unapređenja 46 CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA I ELEMENTARNE NEPOGODE Zaštita od požara i elementarne nepogode Propisi, upute, raspisi, elaborati, institucije, mišljenja i preporuke u vezi civilne zaštite Organizacija civilne zaštite Mjere civilne zaštite (evakuacija, zamračivanje), urbanističke mjere i drugo Opremanje i prijem, čuvanje i uskladištenje naoružanja i opreme civilne zaštite Izvještaji i analize civilne zaštite Studiji i planovi o organizaciji skladišta Adaptacija podrumskih prostorija i drugih podzemnih objekata za potrebe sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara Suglasnost za izgradnju skloništa, projektiranje i lokacija Dokumentacija o tehničkim pregledima i prijem javnih i kućnih skloništa Ocjena sposobnosti obveznika civilne zaštite Obuka jedinica civilne zaštite (planovi, obuke, raspored rada pozivnice sa spiskovima učesnika) Planovi i analize, vježbe jedinica civilne zaštite Evidencije o kontroli provedenih mjera Rješenja po zahtjevu za ocjenu nesposobnosti pohađanja civilne zaštite Ostali dopisi

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 10 godina

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 5 godina

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 504

1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578.

Elementarne i druge nepogode Materijali komisija za procjenu štete Rješenje za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda Propisi, upute, raspisi, elaborati, informacije, analize, instrukcije, mišljenja i preporuke u vezi sa radom u slučaju elementarnih nepogoda Izvještaji i podaci o elementarnim nepogodama Planovi za otklanjanje posljedica nastalih od elementarnih nepogoda Ostala dokumentacija vezana za otklanjanje elementarnih nepogoda Evidencije o elementarnim nepogodama Izvještaji o elementarnim nepogodama Odluke Općinskog/Gradskog vijeća o saniranju posljedica elementarnih nepogoda Zaštita od požara Lista kategorizacije, poduzeća prema stupnju požarne opasnosti Evidencije o nastalim požarima Evidencija o brojnom stanju i opremljenosti vatrogasnih jedinica Evidentne liste magazina i eksplozivnih materijala Godišnji izvještaji, analize i informacije Općina/ Grada u vezi požarne zaštite Predmeti inspekcije u vezi provođenja zaštitnih mjera od požara, prijave, zapisnici, rješenja i žalbe Prijave za kaznena djela i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Davanje suglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju zakona predviđenih objekata i učešća u tehničkom prijemu navedenih objekata Rješenja o odobrenju lokacija za izgradnju objekata za držanje i smještaj zapaljivih materijala i gasova Upisnik podnijetih zahtjeva za prekršaje u oblasti zaštite od požara Rješenje o imenovanju članova komisije za vještačenje požara i eksplozija Informacije MUP-a i općina o nastalim požarima i eksplozijama kod karakterističnih slučajeva Rješenje o preuređenju, premještaju i demontiranju peći, instalacija i drugih uređaja od kojih prijeti opasnost izazivanja požara Rješenje o zabrani upotrebe objekata ili postavljanja ako se njihovim preuređenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara Rješenje o dogradnji, pregradnji i drugim adaptacijama na objektima radi sprečavanja širenja požara Rješenja o uklanjanju građevinskih i drugih prepreka instalacija i uređaja Rješenja o zabrani upotrebe otvorene vatre na određenim mjestima Rješenja o uvođenju stalnog nadzora na mjestima gdje su smještene zapaljive materije Rješenje o neophodnoj nabavci potrebne vatrogasne oprema

trajno 10 godina trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 5 godina trajno trajno trajno trajno 5 godina 10 godina trajno trajno trajno trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 505

1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 47

1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 49 50 48

Rješenje o čuvanju i održavanju u ispravnom stanju vatrogasne opreme i sredstava Rješenje o organiziranju i određivanju mjera zaštite građana 47 MEĐUNARODNI ODNOSI Međunarodna suradnja iz oblasti radnih odnosa i socijalnog osiguranja Međunarodni ugovori i konvencije iz oblasti socijalnog osiguranja i radnih odnosa Međunarodni ugovori o pravima naših radnika zaposlenih u inostranstvu Konvencije i ugovori Odnosi sa inostranim državama u vezi sa zapošljavanjem Odnosi sa diplomatskim i konzularnim predstavništvima u inozemstvu Ugovori i konvencije sa međunarodnim socijalnim organizacijama Saradnja sa inostranstvom na području pravne pomoći uopće Dvostrani ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći Višestrani ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći Međunarodno privatno pravo ( obligaciskih, porodično, nasljedno, procesno pravo, parnični, vanparnični izvršni postupak) Međunarodno javno pravo Propisi drugih zemalja Međunarodna saradnja iz oblasti veza Ugovori i konvencije o saobraćaju i suradnji u ovoj oblasti Godišnji izvještaji i evidencije o međunarodnom saobraćaju i vezama 48 VJERSKI PREDMETI Godišnji izvještaji, analize, informacije o radu vjerskih komisija Rješenja po zahtjevu za davanje odobrenja za vršenje vjerskih obreda van crkava, hramova, džamija i drugih vjerskih prostorija Rješenja o zabrani vršenja vjerskih skupova u okviru mjera poduzetih za zaštitu zdravlja građana Godišnji izvještaji, analize, informacije u vezi sa udruženjima građana na vjerskim skupovima Periodični izvještaji, analize, informacije Općine/Grada u vezi udruženja građana vjerskih skupova 49 PRIVREDNE KOMORE I ZADRUGE Proizvodni planovi i programi razvoja Godišnji izvještaji o radu zadruga 50 ARHIVSKI POSLOVI Analiza i praćenje rada arhiva Godišnji izvještaji i arhivska knjiga Ostali dopisi koji se odnose na rad arhive Zapisnici o pregledu Zapisnici o pregledu bezvrijednog registracijskog materijala predloženog za uništenje Zapisnik i primopredaja arhivske građe

trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno trajno 10 godina 5 godina trajno 5 godina trajno trajno 5 godina trajno 5 godina trajno trajno trajno

Listopad/oktobar 2007.

SLUŽBENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 9 - Strana 506

51 1606.

51 DRUGI PREDMETI I AKTI U ovu grupu svrstaju se sve vrste predmeta i akata koji se ne 5 godina mogu razvrstati u neku od skupina predviđeni pod brojem od 151 tačka 2

Na Listu kategorije registraturne građe nadležni arhiv je dao saglasnost broj:20-04-3/2-01/07 od 04.10.2007.

Nakladnik/izdavač ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje se objavljuju u dijelu “Objave i oglasi”. “SLUŽBENI GLASNIK GRADA MOSTARA” Nakladnik/izdavač: GRAD MOSTAR Za nakladnika/izdavača: Tajnik/sekretar Stručne službe Gradskog vijeća: tel.: 036 / 500-696, 500-636, 500-686 faks: 580-611 List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2007. godinu iznosi 117,00 KM sa PDV-om. Pretplata, prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Adema Buća 19 u Mostaru. Žiro račun broj: 1610200009950649 kod Raiffeisen bank d.d. BiH GF Mostar. Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne možemo garantovati prijem svih prethodno izdatih brojeva. Tisak/štampa: IC štamparija Mostar, Karađozbegova 1.

Naklada/tiraž: 200 primjeraka