Organizacija podataka

Dr MiomirTodorović

Podela:
Podaci su osnovni resurs svakog informacionog sistema. U njima se odslikavaju svi elementi, veze i procesi koji se dešavaju u sistemu.  Podela: prema promenljivosti tokom vremena
  

Prema kretanju
  

konstantne relativno konstantne varijabilne (promenljive)

Prema načinu organizovanja:
 

ulazne (predstavljaju informacioni ulaz), izlazne (predstavljaju informacioni izlaz), interne ( u okviru posmatranog sistema). formalizovani, i neformalizovani.

Proces organizacije podataka

formiranje organizacionih jedinica podataka i određivanje njihovog materijalnog sadržaja, dodeljivanje organizacionih jedinica pojedinim ćelijama memorije, formiranje formalnog redosleda radi lakšeg nalaženja sadržaja pojedinih org. jedinica

Organizacione jedinice podataka

Znakovi
Obično se znakovi dele na:  alfabetske - slova od A do Z,  numeričke cifre od 0 do 9,  alfanumeričke - skup alfabetskih i numeričkih znakova,  specijalni znaci (≈ , <, >, !, ?, .. itd.).

Sekvencijalna organizacija datoteke
A D A D A D A D

1

x1

2

x2

. . .

i

xi

. . .

n

xn

Adresa i-tog sloga određena je izrazom: AD (xi) = AD (xi-1) + C C broj memorijskih ćelija prethodn. (xi1) sloga. Slogovi fiksne dužine AD (xi) =L0 + C ⋅ i L0 bazna adresa

Relativna organizacija datoteke
Celija Celija 1 2 slog 1 slog 2

Celija 3
prazno

Celija 4 slog 4

Celija 5
prazno ...

Celija 350 slog 350

 

Relativna datoteka se sastoji iz niza ćelija fiksne dužine. Dužinu ćelije određuje korisnik. Relativni ključ – broj sloga

Indeks - sekvencijalna organizacija datoteke

Sekvencijalna organizacija sa indeksima koji omogućuju brz pristup do pojedinih slogova datoteka. Ove datoteke imaju sledeća tri područja:
  

Glavno područje u koje se upisuju slogovi pri stvaranju ili reorganizaciji datoteke. Područje indeksa, formira se prilikom stvaranja ili reorganizacije datoteke. Prelazno područje, koje služi da se u njega smeste slogovi koji ispadaju iz glavnog područja zbog ubacivanja novih slogova.

Osnovni oblici obrade i organizacije podataka
Podaci u datotekama nose informacije o objektima i procesima na koje se odnose. Nad datotekama se vrše sledeće tri osnovne grupe operacija:

 

Izmene (ubacivanje novih slogova, izbacivanje postojećih slogova, promena vrednosti pojedinih polja) - ažuriranje Sortiranje, sa ciljem da se stvori određeni redosled slogova Očitavanje podataka sa ciljem da se omoguće određeni proračuni i izdavanje izveštaja.

ORGANIZACIJA BAZA PODATAKA
Nedostaci klasične organizacije:
o o o

o o

porast količine istih podataka, porast grešaka u obradi, odluke zasnovane na nepouzdanim podacima su, takođe, nepouzdane, troškovi obrade podataka rastu vreme odgovora raste.

Organizacija podataka po funkcijama
Podaci o prodaji

Proizvodi

Finansijksi podaci

Klasična organizacija podataka
Logička Organizacija 1 Fizička Organizacija 1

PROGRAM 1

Podaci o relnom svetu

Logička Organizacija 2

PROGRAM 2
Fizička Organizacija 2

Logička Organizacija 3

PROGRAM 3
Fizička Organizacija 3

Logička Organizacija 4

PROGRAM 4

Osnovne karakteristike baze podataka

Otklanjanje nedostataka organizacije podataka u datotekama Odgovori kako zahtevima i potrebama pojedinih poslova i zadataka tako i zahtevima vanplanskih, direktnih upita Minimalna redudansa

Baza podataka
OPIS SLOGA

PROGRAM Podaci o relnom svetu Logička datoteka Fizička Organizacija

Baza podataka

neophodnost osamostaljivanja načina čuvanja i organizacije podataka od pojedinačnih korisnika i njihovih programa, potrebe formiranja jedinstvenog sistema za upravljanje bazom podataka (SUBP)

Komponente baze podataka

   

informacioni fond baze podataka informacione jezike za opis i manipulaciju podacima, sistem za upravljanje BP (SUBP) administraciju BP, rečnik BP, tehnička sredstva BP.

Baza podataka
“Skup međusobno povezanih podataka, koji se odnosi na neku oblast primene, memorisan sa minimalnom redundansom koja dopušta njihovo optimalno korišćenje od strane jednog ili više korisnika”

Jezici BP:

Jezici za opis:
  

jezici za eksterni opis (pogled korisnika) jezici za logički opis BP jezici za fizički opis BP. viši programski jezici, za manipulaciju u okviru aplikacionog programa, za upite (on-line), Za generisanje izveštaja, sredstva za on-line ispitivanje, pretraživanje i manipulaciju, sredstva zaštite i provere.

Jezici za manipulaciju :
     

Modeli podataka
Model podataka odražava uzajamnu povezanost objekata realnog sistema. Jedinstven način predstavljanja podataka i njihove interpretacije preko strukture podataka, skupa

ograničenja i skupa operatora.
Modeli baze podataka: relacioni, hijerarhijski, mrežni.

Od modela podataka se zahteva da je:

 

semantički bogat tj. da daje što više informacija o realnom sistemu na prost konzistentan i nedvosmislen način, nezavisan od karakteristika i tipa računara da omogućava formalizovano projektovanje konceptualne, logičke i fizičke BP i da omogući relativizam u pogledu prikazivanja realnog sistema.

Entitet baze podataka

Entitet predstavlja neku suštinu u realnom sistemu, o kojoj se skupljaju i memorišu podaci u banci podataka. Entiteti iste vrste čine skup entiteta kome se dodeljuje ime koje određuje tip entiteta Svaki tip entiteta ima neke karakteristike koje se nazivaju atributi. Atributima se dodeljuju imena ona označavaju tip atributa. Skup dozvoljenih vrednosti određene osobine (atributa) naziva se domen.

PRIMER
 

Ime skupa: Student tip entiteta Imena osobina: Tip atributa Godina škola rođenja
1982 1983 . 1984 Finasije Porezi i carine ..... Menadžment

Broj Ime i Pol indeksa prezime
136 140 .... 200 Petrović Milica Petar Mitrović ... Layar Mmarić Ženski Muški ... Muški

Koncepti entiteta baze podataka
Entitet

Realni objekti Ljudi, mašine, materijali sredstva i sl

Asocijacia Čovek – grad Student-fakultet

Dogadjaji Izdata roba, Položen ispi

Apstraktni koncept Ispit Predmet Konto

Relacioni model podataka
Prikaz podataka o entitetima dvodimenzionalnim tabelam.  Tvorac relacionog modela je E.F.Codd 1970.godine.  Sistemi za relacionu bazu podataka su: DB/2, SQL/DS, SUPRA, ORACLE i dr.  Tabele moraju biti tako sastavljene da imaju sledeće

Osobine tabela RMBP:

   

svaka rubrika tabele predstavlja jedan podatak ne postoje više grupe koje se ponavljaju, kolone su homogene, u jednoj koloni postoji samo jedna vrsta podataka, svaka kolona ima naziv, redovi se razlikuju međusobno, duplikati redova nisu dozvoljeni i redosled kolona ili vrsta nije bitan.

Relacija student
Broj indeksa
136 140 .... 200

Ime i prezime
Petrović Milica Petar Mitrović ...

Pol
Ženski Muški ...

Godina škola rođenja
1982 1983 . 1984 Finasije Porezi i carine ..... Menadžment

Lazar Marić Muški

Relaciona algebra
Izvođenje operacija nad relacijama naziva se relaciona algebra.
o o o o o

Rezultat svih operacija je nova relacija. Izdvajanje kolona se naziva projekcija. Izdvajanje reda naziva se selekcija. Spajanje se može vršiti kada su odgovarajući atributi jednaki ili je zadovoljen neki uslov. Delenje je operacija kojom se jedna relacija deli drugom i dobija treća relacija.

Prikazivanje relacija STUDENT (BROJ-INDEKSA, IME-I-PREZIME, POL, GIDINA-RODJENJA).

Upitni jezik
SQL  Generička verzija se sastoji od tri klauzule: SELECT, FROM i WHERE a upitna SQL forma je:
  

SELECT atribut-1, atribut-2,....atribut-n FROM relacija-1, relacija-2,...relacija-n WHERE predikat

  

SELECT klauzula - projekcija atributa FROM klauzula - specificira relacije iz kojih se biraju atributi. WHERE određuje kriterijume selekcije.