FAKULTET ZA USLUŽNI BIZNIS Sremska Kamenica Konsultativni centar Odzaci

SEMINARSKI RAD

PREDMET: PRICIPI MENADŽMENTA TEMA: PLANIRANJE

Profesor: Prof. dr Branislav Mašić

Student: Verica Gligović XIII 0478/06

Maj,2007

SADRŽAJ
Uvod............................................................................................................................... 2 Planiranje........................................................................................................................ 3 Proces planiranja............................................................................................................ 4 Cilevi.............................................................................................................................. 4 Strategije........................................................................................................................ 5 Planovi........................................................................................................................... 6 Odlučivanje.................................................................................................................... 7 Zaključak....................................................................................................................... 8

2

UVOD

PLANIRANJE je posebna vrsta donošenja odluka koja se odnosi na konkretna htenja menadzera za budućnost organizacije. Planiranje je prva od četri osnovne karakteristike menadzera-planiranje, organizovanje, vodjenje i kontrolisanje. Planiranje nije zaokružena aktivnost s jasnim početkom i krajem. To je proces koji neprekidno traje i koji odražava promene okruženja i prilagođava im se, i kojem deluju druge organizacije. Mnogi stavovi o planiranju, ukupno posmatrano mogu da se svrstaju u tvrdnje da se pod planiranjem treba podrazumevati: -funkcija menadzmenta -proces -naučna disciplina Planiranje za organizaciju predstavlja proces utvrđivanja ciljeva i iznalaženje načina da se oni ostvare. Bez plana menadžeri ne mogu efikasno da organizuju ljude i resurse, ne mogu pouzdano da rukovode niti da očekuju da će ih drugi pratiti. Bez Bez plana menadžeri i njihovi sledbenici imaju male šanse da ostvare ciljeve ili da shvate gde i kada su skrenuli sa zacrtanog puta. Pod ovakvim okolnostima ni kontrola ne može da bude od koristi. Vrlo često neadekvatni planovi negativno deluju na budućnost celokupne organizacije. Planiranje je od presudnog značaja!

3

1. PLANIRANJE
Mnogi stavovi o planiranju, ukupno posmatrano mogu da se svrstaju u tvrdnje da se pod planiranjem treba podrazumevati: -funkcija menadzmenta -proces -naučna disciplina

Planiranje kao funkcija menadzmenta
Planiranje je jedna od četiri funkcija menadžmenta i ima posebnu ulogu i značaj u menadzmentu. Planiranje je prva od funkcija koju menadzeri obavljaju u toku obavljanja svakog zadatka,pored toga, obavljanje svih ostalih funkcija uslovljeno je planiranjem,preciznije rečeno: rezultatima planiranja. Postoje brojni ciljevi planiranja. Osnovna četri razloga zašto su ciljevi važni: 1. Ciljevi nam pružaju osećanje usmerenja 2. Ciljevi usredsređuju naše napore 3. Ciljevi usmeravaju naše planove i odluke 4. Ciljevi nam pomažu da ocenimo naš napredak

Planiranje kao proces
Planiranje je funkcija koju menadžeri vrše obavljanjem raznovrsnih aktivnosti. Zato se planiranje posmatra kao proces izvršenja aktivnosti koje su neophodne za donošenje planskih odluka. Planiranje je proces donošenja odluka o ciljevima, strategijama i planovima kojima se usmerava funkcionisanje organizacije. Planiranje je proces koji mora da respektuje uticaje ovih faktora, kako tekuće tako i očekivane, isto je i kontinuelan proces kojim se funkcionisanje organizacije usmerava (reaktivno i proaktivno) u skladu sa dinamikom i karakterom postojećih i bududćih zahteva njenog okruženja.

Planiranje kao naučna disciplina
Višeaspektno i sveobuhvatno istraživanje planiranja rezultiralo je brojnim spoznajama o njegovim dimenzijama. Te spoznaje predstavljaju svojevrstan skup naučno verifikovanih principa, postupaka i pravila o efektivnom i efikasnom planiranju. To je i razlog da planiranje ima tretman naučne discipline.

4

2. PROCES PLANIRANJA
Pod procesom planiranja podrazumeva se obavljanje svih aktivnosti koje su neophodne da se ostvari svrha, ciljevi planiranja. Uspešno ostvarivanje ciljeva planiranja podrazumeva donošenje brojnih odluka kojima se definišu ciljevi organizacije i stvaraju pretpostavke za njihovo ostvarivanje ciljeva. Svrha procesa planiranja je donošenje planskih odluka - odluke o ciljevima, strategijama i planovima organizacije. To je i razlog da pod rezultatima procesa planiranja treba podrazumevati sleeće odluke: -ciljeve -strategije -planove Ciljevi, strategije, planovi imaju izuzetan značaj kako za funkcionisanje organizacije tako i za vršenje svih ostalih menasžerskih funkcija (organizovanje, vođenje, kontrolisanje).

3. CILJEVI
Ciljevi predstavljuju stanje ili situacije kojima se teži. Kada je reč o organizacijama, pod ciljevima organizacija podrazumevaju se planske odluke u kojima je definisano stanje ili situacije u koje organizacije žele da dođu, odnosno koje žele da realizuju. Ciljevi organizacije su primarne planske odluke kojima se usmerava funkcionisanje organizacije. Oni predstavljuju orijentir za funkcionisanje organizacije u celini. Oni su i orijentir za ponašanje svakog člana organizacije pojedinačno, odnosno svih članova organizacije sveukupno posmatrano. Svaka organizacija ima brojne raznovrsne ciljeve. Svi oni se mogu grupisati prema različitim kriterijumima. U literaturi se najčešće nalaze sledeće podele ciljeva: • prema nivou organizacije -korporativne ciljeve -ciljeve poslovnih jedinica -ciljeve poslovnih funkcija • prema značaju ciljevi se razlikuju na: -strategijske ciljeve -taktičke ciljeve -operativne ciljeve • prema vremenskoj dimenziji ciljevi se diferenciraju na: -dugoročne -srednjoročne

5

-kratkoročne • prema prioritetu realizacije ciljevi se dele na: -opstanak -razvoj organizacije • prema mogućnosti kvantifikacije ciljevi se mogu podeliti na: -kvantitativne (opipljive) ciljeve -kvalitativne (neopipljive) ciljeve • prema nosiocima u organizaciji ciljevi se dele na: -organizacijske ciljeve -grupne ciljeve -pojedinačne ciljeve

4. STRATEGIJE
Strategije predstavljauju planske odluke kojima se determinišu osnovni pravci i načini ostvarivanja akcija u ostvarivanju rezultata kojima se doprinosi realizaciji ciljeva i misije organizacije. Strategija opredeljuje smer akcija i u značajnoj meri opredeljuje i sudbinu organizacije. Izrada strategija predstavlja proces determinisanja različitih strategijskih opcija koje su adekvatne potrebama, odn. koje imaju performanse koje su neophodne da bi bile prihvatljive. Stoga menadžeri moraju: • da izvrše kritičku analizu u cilju dobijanja odgovora na pitanja: koja je svrha i koji su zadaci organizacije, kuda ide organizacija, u kakvom okruženju organizacija sada egzistira, šta treba uraditi da bi se zadaci organizacije bolje ostvarili u budućnosti. • da izvrši SWOT analizu. • da izvrši analizu poslovnog portfolija organizacije. • da izvrši analizu kompetetivnosti organizacije u pripadajućoj industrijskoj grani. Strategije se obično dele prema nivoima organizacije na:korporativne,poslovne i funkcionalne strategije. Opšte,generalne,odn.korporativne strategije je potrebno formulisati u svrhu stvaranja pretpostavki za realizaciju ciljeva korporacije kao celine,odn.sistema.Obično se formuliše više strategija,jer je u savremenom poslovanju najčešće treba primenjivati kombinaciju dve ili više strategija.Pod korporativnim strategijama se najčešće podrazumevaju sledeće strategije: strategija koncentracije, strategija redukcije i/ili preorijentacije, strategija rasta i kombinovane strategije. Poslovne stsrategije moraju biti konzistentne sa korporativnim strategijama.One se definišu na nižim nivoima korporacije, kao što su strategijske poslovne jedinice.Potreba za definisanjem ovih strategija postoji jer ove organizacione jedinice posluju kao posebne, relativno nezavisne celine koje imaju i relevantne ciljeve. Funkcionalne strategije- Uspešnost ostvarivanja ciljeva korporacije uslovljena je od uspešnosti obavljanja svih funkcija u organizaciji, a naročito proizvodnje, marketinga,

6

ljudskih resursa, istraživanja i razvoja i finansija. To je i razlog potrebe definisanja i sprovođenja relevantnih strategija-funkcionalnih strategija.

5. PLANOVI
Pod planovima se podrazumevaju odluke kojima se definišu specifične akcije koje treba preduzeti da bi se realizovali ciljevi organizacije. Planovima se:preciziraju akcije koje treba preduzeti da bi se realizovali ciljevi, određuju nosioci akcija, lociraju mesta obavljanja akcija, propisuju načini izvršenja akcija, determinišu rokovi i definišu resursi koji će biti korišćeni. Planovi se donose da bi poslužili uspešnoj realizaciji ciljeva.Oni moraju imati i relevantne kvalitativne performanse.To je i razlog da menadžđeri moraju da vode računa da planove koje donose imaju karakterisike koje respektuju određene kriterijume koji služe za njihovu ocenu. Postoji više kriterijuma za podelu planova.Jedna od bitnih podela planova je podela na trajne planove i planove za jednokratnu upotrebu. Trajni planovi su planovi koji su fokusirani na definisanje akcija koje se permanentno obavljaju u situacijama koje se ponavljaju.Postoje tri vrste trajnih planova, i to: politike, procedure i pravila. Politike su trajni planovi koji su fokusirani na usmeravanje akcija u repetitivnim uslovima.Politika ustanovljava specifičan pravac akcije koji je prihvaćen kao celishodan da upravlja poslovanjem organizacije; izražava filozofiju, principe i svrhu organizacije kao i njene vrednosti; predstavlja deklaraciju o namerama, obavezama organizacije i odgovornostima; predstavlja bazični stav o onim principima i pravilima koje je postavio menadžment kao usmeravanje i ograničenje za odluke i akcije u organizaciji. Procedure predstavljaju planove kojima se definišu koraci koje je potrebno obavljati u obavljanju određene aktivnosti,odn.posla.Procedure predstavljaju osnov za kontrolisanje nosilaca relevantnih akcija,što je veoma značajna pretpostavka uspešnosti ostvarivanja ciljeva. Pravila su trajni planovi koji precizno propisuju kako se specifične aktivnosti trebaju obaviti u konkretnoj situaciji.Pravilima se definiše ponašanje koje nosilac određene aktivnosti mora a šta ne mora da uradi, odn. šta sme a šta ne sme da uradi u konkretnoj situaciji.U svakoj organizaciji postoje i tzv."nepisana pravila"koja ne spadaju u planove,nego su deo organizacione kulture. Planovi za jednokratnu upotrebu su planovi koji su fokusirani na definisanje akcija koje se obavljaju samo jednom ili nekoliko puta u situacijama koje se ne ponavljaju često. U planove za jednokratnu upotrebu spadaju program,projekt i budžet. Program je planska odluka koja se zasniva na ciljevima,politikama i strategijama organizacije.To je i razlog da se programi definišu kao vremenski dimenzionirana akcija po fazama sa svrhom da se koordiniraju akcije u ostvarivanju ciljeva ili kao povezana serija poduhvata koji se preduzimaju u periodu vremena da se ostvare neki osobeni poslovni ciljevi. Projekt predstavlja jednokratni plan koji je fokusiran na realizaciju specifičnih ciljeva poslovanja.Projekt predstavlja plansku odluku koja sadrži odrednice i

7

elemente(zadatak,nosioce, rokove i resurse) koji su potrebni da bi se preduzela akcija na rešavanju određenog problema. Budžeti su jednokratni planovi koji sadrže načine alociranja finansijskih resursa i izvore njihovog obezbeđenja.

6. ODLUČIVANJE
Odlučivanjeje ključna aktivnost planiranja.Cilj odlučivanja je kreiranje odluke koja predstavlja osnovu usmeravanja organizacije i preduzimanja svih akcija kojima se reguliše ponašanje organizacije.Donošenje odluka je aktivnost koja se obavlja i u vršenju svih ostalih funkcija menadžmenta. Prva podela odlučivanja: • Reaktivno odlučivanje je takvo odlučivanje koje predstavlja davanje odgovora na postojeće zahteve,odn. promene u okruženju. • Proaktivno odlučivanje je odlučivanje u kojem organizacija mora nastojati da utiče na okruženje,jer samo na taj način može se kreirati ambijent koji odgovara interesima,odn. ciljevima organizacije. Druga podela odlučivanja: • Sistematično odlučivanje podrazumeva organizovan i na podacima zasnovan,egzaktan proces vršenja svih aktivnosti koje čine proces odlučivanja. • Intuitivno odlučivanje predstavlja neorganizovano obavljanje procesa odlučivanja,odn. kada se odluke donose bez dovoljno pouzdanih podataka,odn.informacija. Treća podela odlučivanja: • Individualno odlučivanje u organizacijama podrazumeva donošenje odluka u kojima sudeluje jedno lice-menadžer, shodno svojim ovlašćenjima. • Grupno odlučivanje sse zasniva na opštepoznatom stavu da "više ljudi više zna".Grupno mišljenje je fenomen koji je vezan za ponašanje grupa u kome grupni pritisak za usklađivanjem odvraća grupu od neuobičajenog kritičkog ocenjivanja,minorizacije ili nepopularnih pogleda. Što se tiče stilova odlučivanja,njihova na:direktivan,analitički,konceptualni i bihejvioristički. Proces odlučivanja se sastoji od sledećih koraka: • identifikovanje problema, • dijagnosticiranje uzroka problema, • izrada rešenja, • evaluacija rešenja, • izbor rešenja, • priprema implementacije odluke, • evaluacija efektivnosti odluke. najčešća podela je

8

ZAKLJUČAK

Planiranje u organizaciji podrazumeva određivanje ciljeva i izbor načina i ljudi koji će za organizaciju te ciljeve realizovati. Ciljevi su važni zato što: 1. pružaju osećanje usmerenosti, 2. usredsređuju naše napore, 3. prema njima se upravljaju naši planovi i odluke, 4. pomažu nam da procenimo kakav smo napredak ostvarili, tj. koliko smo bili uspešni. Iako se planiranje uobičajeno prikazuje kao jedna od četiri funkcije menadžmenta,treba ga izdvojiti i smatrati lokomotivom koja za sobom vuče kompoziciju sastavljenu od organizovanja, vođenja i kontrolisanja. Veoma važan rezultat procesa planiranja jeste strategija organizacije. Termin strategija se koristi da bi se uokvirilo ono što menadžeri žele da kompanija ostvari.Strategija organizacije određuje njeno mesto u okviru njenog okruženja.

9

LITERATURA

1. dr Ranko Lončarević , II izdanje Menadžment; Beograd, 2006. 2. Džejms A.F.Stoner , Menadžment ; Beograd,2002.

10