Putni obračun

Po odluci na put sam pošao Granicu u odlasku prešao sam dana u u u u u u u u U vremenu od 16:50 h U vremenu od h U vremenu od h U vremenu od h U vremenu od h U vremenu od h U vremenu od h U vremenu od h u boravio sam u u boravio sam u u boravio sam u u boravio sam u u boravio sam u u boravio sam u u boravio sam u u boravio sam u u dana u časova. časova. h do h do h do h do h do h do u u h do Atini h do časova iz Beograda. časova

Putni i ostali troškovi vozna karta vozna karta spavaća kola avionska karta avionska karta avionska karta avionska karta avionska karta autobuska karta autobuska karta Svega: Ukupno: Prilikom odlaska na put primio sam: gotovinski ček br. ----gotovinski ček br. gotovine u iznosu ----na iznos od na iznos od od od ------------------------------------------------------------------------------------

gotovine u iznosu Vraćam gotovinski ček broj: neiskorišćen u iznosu od: gotovinu u iznosu od: gotovinu u iznosu od:

Granicu u povratku prešao sam dana U Beograd sam se vratio: Na putu proveo:

Svega:

-zemlji: -inostranstvu: Prema vremenu provedenom na ovom službenom putu pripadaju mi D N E V N I C E: dana dana dana dana dana Svega: Napomena:

razlika u iznosu od: predstavlja moje koju mi izvolite obračunati i shodno važećim propisima doznačite na moj račun br. banke u iplatiti u gotovom i to Beograd, Direktor Likvidator Podnosilac putnog naloga kod

Naziv firme
sediste Br.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Radnik ime radnika br. Pasosa

Raspoređen na poslove radnoig mesta:

Upućuje se na službeni put dana: u sa zadatkom:

Na službenom putu koristi prevozno sredstvo

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od: za za Na službenom putu će se zadržati najdalje do godine, a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podneće pismeni izveštaj o obavljenom službenom putu. Račun o učinjenim putnim troškovima podneti u roku od tri dana. Putni troškovi padaju na teret:

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od

M.P. Nalogodavac

-------------------------------------------

utnog naloga

ANJE

odavac