UVOD U OPšTU LINGVISTIKU

Refik Sadiković Školska 2009/10. Zimski semestar Broj časova: 30

Literatura za Uvod u opštu lingvistiku
Mithat Riđanović: Jezik i njegova struktura, Šahinpašić, Sarajevo 1998. Milivoje Minović: Uvod u nauku o jeziku, Sarajevo 1982. Dubravko Škiljan: Pogled u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb 1980. Ranko Bugarski: 1995 Uvod u opštu lingvistiku. Beograd 1995.

Literatura za

Uvod u opštu lingvistiku
D. Kristal (1995):

Kembrička enciklopedija jezika.
D. Kristal (1999):

Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike.

Literatura za

Uvod u opštu lingvistiku
Ž. Stanojčić i Lj. Popović (2005): Gramatika srpskog jezika. V. Polovina i J. Moskovljević (2004):

Zbirka testova iz Uvoda u opštu lingvistiku.

1.Lingvistika – definicija, predmet, lingvističke discipline.

2.Priroda i funkcije jezika. 3.Opšta struktura jezika: jezički izraz i jezički znak. 4.Klasifikacije jezika. Kontaktna srodnost jezika. Tipološka srodnost. Genetska srodnost. 5.Jezičke univerzalije. Domaći zadatak I. 6.Jezici u svijetu – njihova podjela. Inoevropska grupa jezika. Kolokvijum I.

1.Fonetika i fonologija 2.Morfologija 3.Sintaksa 4.Stilistika 5.Semantika 6.Leskikologija i leksikografija 7.Kolokvijum II 8.Jezik kao sistem i jezik kao standard

Ferdinand de Saussure

___________

osnivač opšte lingvistike,
osnivač strukturalizma u lingvistici

De Saussure: Laička koncepcija, koncepcija široke javnosti: jezik = popis reči
Ustvari, svi se njime (jezikom) manje ili više bave; ali – što je paradokslana posledica interesa koji mu se pridaje – nema oblasti u kojoj je poniklo više apsurdnih ideja, predrasuda, obmana, izmišljotina.

De Saussure: Laička koncepcija, koncepcija široke javnosti: jezik = popis reči
"... Sa psihološke tačke gledišta, te greške se ne mogu prenebregnuti; ali zadatak lingvistike je da, pre svega, ukaže na njih i da ih otkloni u najvećoj mogućoj meri.“ (str.32)

Na primer:

Jezici su:
• •

lepi muzikalni laki dobri za nauku dobri za poeziju

• • • •

Strane reči kvare jezik Na primer: kad god postoji odgovarajuća domaća, treba izbeći stranu reč

Znanje o jeziku se svodi na pravila tipa

ne sme:
•Na telefonu, već: pored (kraj) telefona •Velika/ mala većina •Obzirom na to...

Lingvistika:
•Preskriptivna, •Deskriptivna

Dihotomije F. de Saussure-a
PAROLE - Individualno - nebitno (sluиajno) -svesno (voljno) LANGUAGE LANGUE - Društveno - suštinsko Nesvesno

Bitna svojstva jezika u odnosu na životinjske, kompjuterske i druge “jezike” SISTEM - celina i delovi, uređeni odnosi, organizacija

SIMBOLIZACIJA - predstavljanje (reprezentacija) jednog elementa drugim elementom HIJERARHIJSKA STRUKTURA - jedinice nižeg reda kombinuju se, po određenim pravilima, u jedinice višeg reda; dvostruka artikulacija jezika: reči – i artikulacija, foneme -druga artikulacija; posledica ekonomiиnost.

Univerzalija – naziv za svojstvo koje se smatra da je zajendičko svim jezicima
Univerzalije

-Apsolutne univerzalije –

svojstva koja su zajednička svim jezicima bez izuzetaka - Relativne univerzalije – opšte tendencije u jeziku kod kojih mogu postojati izuzeci