POSLOVNE APLIKACIJE

TEMA: Ulazni i izlazni ure aji

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

SADR AJ

Contents SADR AJ ............................................................................................................. 2 UVOD ................................................................................................................... 3 ULAZNI URE AJI ............................................................................................... 4 MI ..................................................................................................................... 4 TASTATURA .................................................................................................... 5 IZLAZNI URE AJI .............................................................................................. 7 TAMPA ......................................................................................................... 8 MATRI NI TAMPA ............................................................................ 8 INK-JET TAMPA ................................................................................. 9 LASERSKI TAMPA ............................................................................ 9 MONITOR ........................................................................................................10 CRT MONITOR .......................................................................................11 LCD MONITORI .....................................................................................12 ZVU NICI ........................................................................................................13 ZAKLJU AK .......................................................................................................14 LITERATURA .....................................................................................................15

2

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

UVOD
Ulazni ure aji su ure aji koji omogu avaju korisniku da u ra unar unese podatke iz vanjskog svijeta. Po to ra unar obra uje podatke samo sa nulom i jedinicom ove podatke je potrebno pretvoriti, odnosno konvertovati u jezik koji je prikladan ra unarskom.Ulazni ure aji se mogu podijeliti na: 

Ulazni ure aji koji su direktno vezani za ovjeka (tastaura, mi , grafi ka tabla«) putem kojih ovjek direktno predaje podatke ra unaru  Ulazni ure aji koji su indirektno vezani za ovjeka (magnetna traka, A/D konvertori, magnetni diskovi«) koji bez prisustva ovjeka mogu da opskrbljuju ra unar odre enim podacima.

Izlazni ure aji slu e da signale koje generi e ra unar pretvore u one signale koji su prihvatljivi za ovjeka. Njihov zadatak je da brzo, jeftino i djelotvorno odrade konverziju iz digitalnog oblika u vizuelni ili zvu ni efekat. Svaki od ra unara posjeduje bar jedan izlazni ure aj pa ak i nekoliko njih koji se me usobno razlikuju izme u sebe po tehnologiji, namijeni ili cijeni.

3

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

ULAZNI URE AJI Najrasprostranjeniji ulazni ure aji su mi i tastatura bez kojih u su tini ovjek i ra unar ne mogu da komuniciraju. Ostali ulazni ure aji kao sto su skener, grafi ka tabla, mikrofon, ekran osjetljiv na dodir, d oistik itd. su opcioni u zavisnosti od prohtjeva korisnika i njegovih potreba na poslu ili u ku i.

MI
Mi je jedan od va nijih ulaznih ure aja, putem kojeg korisnik upravlja operativnim sistemom i aplikativnim softverom. Razlikujemo nekoliko vrsta mi eva: prema interfejsu dijelimo ih na RS232 koji je ve zastario, PS/2 i u novije vrijeme USB; prema na inu rada na mehani ke sa kuglom, opti ke, laserske itd. ; prema prenosu signala na i ane, be i ne (wireless i Bluetooth).

Osnovni dijelovi svakog mi a su gornji tasteri (lijevi i desni), taster za scrool, opciono bo ni tasteri, prorez na donjoj straini bilo da je sa kuglicom ili opti ki, kabl i konektor za priklju ak.Kako je mi sa kuglicom bio najrasprostranjeniji opisa emo njegov princip rada. Kuglica 1 koja se vrti prilikom trenja od sto pokre e to ki e 2 koji vrte diskove 3 i 4 na svojim osovinama. Diskovi na svojim obodima imaju sitne rupice koje naizmjeni no prekidaju infracrvene zrake koje se emituju iz opti kog

4

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

senzora 5 i daju informaciju po X i Y osi gdje se nalazi strelica odnosno kursor mi a na ekranu. Neke od razli itih vrsta mi eva prikazani su na slici:

TASTATURA
Tastaura je ulazni uredjaj koji slu i za uno enje naj e e tekstalnih znakova ali i nekih drugih komandi. Sastoji se od 104 tastera koji su raspore eni u nekoliko grupa:      Funkcijski tasteri Alfanumeri k tasteri Kontrolni tasreri Navigacijski tasteri Numeri ki tasteri
5

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

Tastature se razlikuju po rasporedu tastera pa mo emo razlikovati QWERTZ koja se naj e e koristi kod nas, zatim QWERTY koji je najzastupljeniji, francuski AZERTY itd... Svaka tastatura se mo e podesiti prema potrebi korisnika kao i prema na inu upotrebe. Postoje tastature kojima je mogu e programirati svaki taster. One su veoma skupe i koriste se u industriji i u onim radnjama gdje je to neophodno.

Rad tastature je najlak e predstaviti kao ulaz nekog signala koji ovjek preko tastera unosi unutar procesora koji je smje ten u tastaturi. Taj procesor dekodira taj signal i putem kabla ga dovodi na ulaz mati ne plo e koji je namijenjen za tastaturu. Tada operatvni sistem prepoznaje taj signal i istovremeno ga prikazuje na ekranu to predstavlja zavr ni in.

Na slede oj slici se mogu vidjeti raznevrste tastatura bilo da se radi o razli itom raspordu znakova, materijalu od kojeg su napravljene, funkcionalnosti i dr.

6

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

IZLAZNI URE AJI
Ovi ure aji rade obnutu funkciju od ulaznih ure aja, pretvaraju digitalni signal koji je za ovjeka neshvatljiv u signal prilago en odre enim potrebama ovjeka (ne to to je vidljivo). Najpoznatiji izlazni ure aji su: tampa , monitor, zvu nici itd. . Podaci, odnosno informacije se prenose iz centralne jedinice na odgovaraju u izlaznu jedinicu. Izbor izlazne jedinice zavisi od konfiguracije sistema i specifikacije zahteva, a naj e e se prezentiraju: vizuelnim prikazivanjem, tampanjem, grafi ki, govornim izlazom i sli no.

7

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

TAMPA
tampa je izlazni ure aj koji pretvara digitalni signal iz ra unara i ispisuje ga na papiru ili foliji kao sliku, tekst ili kombinovano. Stampa e mo emo podijeliti na laserske, stampa e sa brizgaljkom i matri ne od ije kvalitete izrade i na ina tampanja zavisi kvalitet tampe i otiska. 

MATRI NI TAMPA
Ovi tampa i su relativno jednostavni i jeftini. Njihov rad je zasnovan na udaranju iglica koji se nalaze u glavi stampa a kroz traku natopljenu tintom koja se naziva ribon. Proizvode se u dva formata A4 i A3 kao i pos tampa i. Koriste se naj e e u knjigovodstvenim biroima jer su dosta pouzdani i imaju nisku cijenu tampanog lista. Mane stampa a su velika buka, slab kvalitet otiska i mala brzina rada.

8

POSLOVNE APLIKACIJE 2009 

INK-JET TAMPA
To su tampa i koji otisak mastila ostavljaju na papiru putem glave koja na sebi ima rupice. Slika se formira u trcavanjem mlaza tinte na papir. Glava dolazi s novim punjenjem tinte ili se mijenja svakih nekoliko punjenja tinte. Grija je smje ten neposredno iza otvora glave, ispred komore sa tintom, a upravljan je strujnim impulsima. Grija gotovo trenutno uzrokuje klju anje tinte koja ispunjava komoru te tako nastaje mjehuri pare koja kroz mlaznicu istiskuje kapljicu tinte. 

LASERSKI TAMPA
Otisak ove vrste tampa a se formira paljenjem praha laserom koji se putem bubnja nanosi na papir. Bubanj se okre e uz posudu sa finim crnim prahom (toner) koja se utiskuje na povr inama koje su osvijetljene odnosno pritisnute od strane laserskog zraka. Papir koji prolazi, preuzima estice tonera sa bubnja,
9

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

dok na izlazu prolazi izme u zagrijanih valjaka tako da se estice praha trajno zapeku u papir. Cijena im je zna ajno vi a u odnosu na matri ne i ink-jet tampa e, ali su im i brzina i kvalitet tampe neuporedivo bolji, zbog ega su sve vi e u upotrebi.

MONITOR
Monitori su izlazni ure aji koji slu e za prikazivanje podataka na ekranu koji se alju iz ra unara. Sa ra unarom se povezuju putem grafi ke kartice koja pretvara digitalni signal u sliku.Slika na ekranu je rasterska i sastoji se od velikog broja piksela (ta aka). Osnovne karakteristike monitora su: veli ina, rezolucija,
10

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

frekvencija, ugao gledanja, razmak izme u piksela itd. Monitore mo emo razlokovati prema na inu prikazivanja slike odnosno principa rada na: 

monitor sa katodnom cijevi ili CRT (Cathode Raz Tube)  monitor sa te nim kristalom ili LCD (Liquid Crystal Display) i  plazma monitore (ionizirani plin) 

CRT MONITOR
Ova vrsta monitora posjeduje tzv. katodnu ili vakumsku cijev. Na jednoj strani ove cijevi se nalazi zaslon koji je premazan fosforom, a sa druge strane vrat sa elektronikom. Elektronika emituje snopove elektrona koji udaraju o fosfor stvaraju i svetlost odre ene boje te skup tih svjetlosti predstavlja sliku. Osnovne karakteristike su frekvencija (koliko redova mo e da iscrta ekran u sekundi npr 75 Hz mo e 75 puta), razmak izme u piksela odnosno ta aka i izra ava se u milimetrima (sto je raznak manji to je slika bolja i o trija). Ovo je bio najzastupljeniji monitor na svijetu dok nisu dosli LCD i Plasma.

11

POSLOVNE APLIKACIJE 2009 

LCD MONITORI
LCD se sastoji od dva polarizovana filtera ije su linije pod pravim uglom. Filteri propu taju samo zrake svjetlosti koje su paralelne s njenim linijama. Izvor svjetlosti nalazi se iza prvog filtera. Svjetlost koja bi pro la kroz prvi filter bila bi zaustavljena na drugome jer su njihove linije me usobno okomite. Zbog toga se izme u dva filtera nalazi sloj te nog kristala ije su molekule tako postavljene da, bez djelovanja napona izazivaju skretanje zraka svjetlosti za 90° tako da one mogu pro i i kroz drugi polarizovani filter. Primjenom elektri nog napona, mijenja se skretanje molekula tako da, u zavisnosti o iznosu napona, samo dio svjetlosti mo e pro i kroz drugi filter. Na ovaj na in se kontroli e ja ina osvijetljenja slike na ekranu.

12

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

ZVU NICI
Tako er predstavljaju jedan od izlaznih ure aja. Zvu nici se smatraju standardnom komponentom ra unara, a svojstva im zavise od materijala upotrebljenog za izradu zvu nih kutija, snage, broja zvu nih kutija i sl. U sastav ra unara ulaze i veoma jednostavni zvu nici skromnih mogu nosti, ali i oni koji se koriste za stvaranje izuzetno slo enih zvu nih efekata (5.1 surround sound speakers).Kvalitet zvuka koji reprodukuju zvu nici direktno zavisi i od kvaliteta zvu ne kartice koja se nalazi u ra unaru kao i od materijala od kojih su napravljeni i vrste namjene (ku ni, profesionalni, auto zvu nici«).

13

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

ZAKLJU AK
U informacionom svijetu napredak se posebno vidi u upotrebi ra unara. Svake godine nas impresionira sve ve i broj tehnolo kih dostignu a. Ali, to nije ni ta naspram onoga to tek dolazi. Pogled na samo dio budu nosti tehnologije fascinira. Tehnologija e u budu nosti postati jo va niji dio na eg ivota, ali e biti toliko diskretno integrisana u njega da je ne emo ni primijetiti. Sam razvoj vidljiv je u kori tenju monitora s katodnom cijevi i LCD monitora tj. prihvatanju novina koje nam tehnologija pru a. Izlazni ure aji (uz ulazne ure aje) su najbitnije komponente ra unara kojima se ovjek svakodnevno koristi te oni svojim postojanjem i samim napretkom pobolj avaju svijet u kojem danas ljudi ive i sa njime se slu e. Kada bi ba gledali daleko u budu nost, upravljanje bi se vodilo putem mentalne kontrole to mo da danas izgleda nemogu e, ali tako su vjerovatno razmi ljali i ljudi prije nas koji su unosili promjene.

14

POSLOVNE APLIKACIJE 2009

LITERATURA

1. http://www.wikipedia.org 2. http://www.sk.co.yu 3. Marinkovi Tomislav, Todorovi Dejan, Ra unarski Priru nik, Grafid, Banjaluka, 2005. , 4. dopunjeno i izmjenjeno izdanje 4. ECDL modul 1

15