MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

PODNOŠENJE GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK ZA 2008. ZA POMORCE – ČLANOVE POSADE BRODOVA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

PRIREDILI: KSENIJA CIPEK TOMO ŠNAJDER

2 Zagreb, siječanj 2009.

I. U V O D
Pomorskim zakonikom (Narodne novine, broj 181/04), čije se odredbe primjenjuju s početkom od 1. siječnja 2005., kao prvim korakom, pokrenuta je reforma pomorskog prava sukladno s istim pravom u drugim pomorskim zemljama u kojima je to pravo ustaljeno, sve u cilju stvaranja uvjeta hrvatskim brodarima za međunarodnu tržišnu utakmicu u kojoj tuzemni propisi ne bi bili otežavajuća okolnost u poslovanju. Radi dodatnih boljih rješenja, kao drugim korakom u istom pitanju, donesen je i Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 76/07). Osim ostalih pitanja vezanih uz more, Pomorski zakonik (dalje u tekstu Zakonik) uređuje i pitanja radnog i socijalnog statusa pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi, sve na način kako bi se, u skladu s međunarodnim normama o istim pitanjima, hrvatskim pomorcima i članovima njihovih obitelji stvorili uvjeti socijalne zaštite jednaki kao i drugim građanima Republike Hrvatske. Pri tom se, prije svega, misli na uvjete za korištenje prava iz obveznog mirovinskog osiguranja za starost i sva prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu. Svi poslovi prethodno donošenju Zakonika kao i prethodno donošenju njegovih izmjena i dopuna, a vezano uz pripreme i dogovore o tome kako urediti pitanja stvaranja uvjeta za uvođenje hrvatskih pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi u socijalni i porezni sustav Republike Hrvatske, vođeni su uz poseban napor resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te predstavnika pomoraca (sindikat, udruge) i suradnika iz ostalih tijela državne uprave (ministarstava i drugih tijela državne i javne uprave). Konačni cilj reforme, uređene Zakonikom trebao je biti stvoreni svi pravni zakonski (sigurni i jasni) uvjeti koji bi stimulirali povratak oko 30 000 hrvatskih pomoraca u domovinu i jamčili im radnu i socijalnu zaštitu. Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, između ostalih, izmijenjene su i dopunjene odredbe Zakonika i to: - članka 128. koje uređuju pitanja oporezivanja primitaka pomoraca po osnovi rada na brodovima u međunarodnoj plovidbi i - članka 129. koje uređuju pitanja obveznih osiguranja i doprinosa za obvezna osiguranja pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi. Iako je taj Zakon donesen tijekom 2007., odredbe članka 128. (o oporezivanju primitaka po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi) primjenjuju se s početkom od 1. siječnja 2008. Ova odredba tumači se tako da se odnosi i primjenjuje se na primitke (plaću i ostale primitke) koji se odnose na rad u razdoblju od 1. siječnja 2008. Kako je prva godina od početka primjene novih odredaba Zakonika (godina 2008.) istekla i kako po isteku te godine treba podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, odnosno

3 urediti svoje porezne obveze, to u nastavku dajemo uputu o načinu oporezivanja primitaka pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi s opisom primjera. Radi lakšeg praćenja upute u nastavku su puni nazivi nekih pojmova skraćeni te: a) umjesto riječi «pomorac – član posade brodova u međunarodnoj plovidbi koji je rezident» koristi se riječ «pomorac» b) umjesto riječi «primitaka po osnovi nesamostalnog rada pomorca – člana posade brodova u međunarodnoj plovidbi» koristi se riječ «primitaka pomoraca».

II. O OPOREZIVANJU PRIMITAKA POMORACA 1. Osnovna pitanja o oporezivanju primitaka pomoraca
Zakonikom su uređena sva osnovna pitanja vezana uz obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak po osnovi primitaka pomoraca kada su ti primici ostvareni od poslodavaca – brodara za rad pomoraca na brodovima u međunarodnoj plovidbi. Ta su, osnovna pitanja, uređena različito od općih pravila o oporezivanju primitaka po osnovi rada (nesamostalnog rada) kako je to propisima o porezu na dohodak (Zakon o porezu na dohodak 1 i Pravilnik o porezu na dohodak2) uređeno za druge obveznike poreza na dohodak. Samo na pitanja vezana uz oporezivanje primitaka pomoraca koja nisu uređena Pomorskim zakonikom primjenjuju se odredbe propisa o porezu na dohodak odredbe općeg poreznih propisa (Opći porezni zakon3). Konkretno, člankom 128. Zakonika je propisano: a) da je pomorac, bez obzira na državnu pripadnost broda, koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident), obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi osim ako je plovio 183 dana ili više dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak; b) da vrijeme od 183 dana ne mora biti povezano (ali mora biti unutar razdoblja obračuna poreza a to jest kalendarska godina); c) za postizanje potrebnih 183 dana za godinu za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak, mogu se pribrojiti i dani plovidbe iz prethodne godine koji kao prekobrojni nisu u prethodnoj godini uračunani u 183 dana, te: - dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod - dani potrebni za povratno putovanje - dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku, i - dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu; d) pomorac nema obvezu obračuna i plaćanja predujma poreza na dohodak prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ostvarenima tijekom godine, ali je obvezan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, sukladno odredbama propisa o porezu na dohodak, bez obzira na broj dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi; e) u godišnjoj prijavi poreza na dohodak, pored ostalih ostvarenih primitaka oporezivih porezom na dohodak u RH, pomorac posebno iskazuje i primitke ostvarene po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi oporezive porezom na dohodak, uključujući i
1 2

Narodne novine, broj 177/04 i 73/08 Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08 i 2/09 3 Narodne novine, broj 147/08

4 pomorski dodatak bez obzira na to je li svota pomorskog dodatka posebno iskazana od strane isplatitelja primitka ili nije; f) uz godišnju prijavu poreza na dohodak pomorac je dužan priložiti izvadak iz pomorske knjižice, odnosno dozvole za ukrcanje, kao dokaz o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom poreznog razdoblja, te obračunati svotu primitka na koji se ne plaća porez na dohodak – pomorskog dodatka za svaki dan proveden na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom tog razdoblja; g) pomorcu se, kao izdatak, priznaju i tijekom poreznog razdoblja uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja; h) zbroj iznosa pomorskog dodatka i iznosa uplaćenih doprinosa može iznositi najviše do iznosa ukupnih primitaka ostvarenih po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi; i) razlika između primitaka umanjenih za pomorski dodatak i izdataka za doprinose jest dohodak od nesamostalnog rada prema kojemu se, ovisno o broju dana plovidbe utvrđuje ili se ne utvrđuje obveza poreza na dohodak; j) na obvezu poreza na dohodak prema primitku pomoraca te način utvrđivanja, rokove plaćanja, obračun zatezne kamate ako se obveza ne uplati u propisanom roku, zastaru prava na utvrđivanje i naplatu poreza, povrat više uplaćenog poreza ili poreza plaćenog bez pravne osnove, vođenje drugostupanjskog i prekršajnog postupka te druga pitanja vezana uz porez na dohodak koja nisu uređena Pomorskim zakonikom primjenjuju se propisi koji uređuju oporezivanje dohotka kao i opći porezni propisi; k) poslodavac nema obvezu obračunavanja niti plaćanja predujma poreza na dohodak prema plaći koju isplaćuje za rad pomorca na brodu u međunarodnoj plovidbi; l) visinu pomorskog dodatka pomoraca, način iskazivanja podataka o oporezivim primicima i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak (pomorski dodatak), te porezno priznatim izdacima i način dokazivanja broja dana u plovidbi, propisuje ministar nadležan za poslove financija, uz prethodno mišljenje ministra mora.

2. Obveze prema primicima ostvarenima tijekom poreznog razdoblja
Tijekom poreznog razdoblja niti isplatitelj primitka (poslodavac) niti pomorac nemaju obvezu plaćanja predujma poreza na dohodak.

3. Odredbe u nadležnosti ministra financija
Shodno ovlasti koja je Zakonikom propisana ministru financija, donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak4 te su tim dopunama Pravilnika o porezu na dohodak potanko uređena određena pitanja vezano uz postupak utvrđivanja porezne obveze pomoraca a osobito: - visina pomorskog dodatka, - način iskazivanja podataka o oporezivim primicima i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak (pomorski dodatak), te - porezno priznatim izdacima i - način dokazivanja broja dana u plovidbi.

4. Namjena izdanja
Kako bi se svakom pomorcu omogućilo da sam može ispuniti svoje obveze glede prikupljanja podataka i sastavljanja godišnje prijave poreza na dohodak ali i samostalnog
4

Narodne novine, broj 146/08

5 donošenja zaključka o tome ima li ili nema obvezu poreza na dohodak prema primicima koje je ostvario od poslodavaca – brodara za svoj rad na brodovima u međunarodnoj plovidbi u nastavku dajemo sažeti opis pojmova i tijeka te sadržaj i opis potrebne dokumentacije kao i konkretne primjerke mogućih karakterističnih slučajeva s popunjenim godišnjim prijavama poreza na dohodak. Napominjemo, navedeno se odnosi samo na tijek i način postupka pri utvrđivanju porezne obveze: a) po osnovi primitaka pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi i b) primitaka za njihov rad na brodovima u međunarodnoj plovidbe te c) primitaka koji su ostvareni u poreznom razdoblju – 2008. godini i d) primitaka koji se odnose na rad s početkom od 1. siječnja i tijekom 2008. godine.

III. UTVRĐIVANJE DOHOTKA 1. Općenito o dohotku od nesamostalnog rada
Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, jedan od izvora oporezivih primitaka fizičkih osoba jesu i primici po osnovi nesamostalnog rada, a dohodak od nesamostalnog rada je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom razdoblju.

2. Primici po osnovi nesamostalnog rada
Primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se: 1. svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su: 1.1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa, 1.2. primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa, 1.3. plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba, 1.4. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine, 1.5 svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos, Primicima u naravi smatraju se korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima. Plaćom se dakle smatraju i primici po osnovi rada koje fizičke osobe rezidenti ostvare kao članovi posade5 po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi,
5

Članom posade broda u međunarodnoj plovidbi smatra se, u skladu s Pomorskim zakonikom, zapovjednik i druga fizička osoba ukrcana za obavljanje poslova na brodu u međunarodnoj plovidbi i upisana u popis posade broda

6 uključujući i pomorski dodatak, bez obzira na to je li svota pomorskog dodatka posebno iskazana od strane isplatitelja (poslodavca) ili nije.

3. Umanjenje primitaka i izdaci 3.1. Umanjenje primitaka za pomorski dodatak
Primitak (u koji je uključen i pomorski dodatak) umanjuje se za dio primitka na koji se ne plaća porez na dohodak a to je iznos pomorskog dodatka obračunan za svaki dan proveden na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom tog razdoblja.

3.2. Umanjenje primitka za izdatke
Razlika dobivena nakon što se iznos ukupnih primitaka umanji za iznos obračunanog pomorskog dodatka umanjuje se za porezno priznate izdatke, i to za tijekom poreznog razdoblja uplaćene doprinose za obvezna osiguranja. Kao izdatak se ne priznaje iznos doprinosa koji je uplaćen na ime duga doprinosa a za koji je odobrena otplata duga doprinosa u obrocima.

4. Izvješće o ostvarenim primicima
Obveza je poslodavcima svakom zaposleniku, pomorcu izdati potvrdu o isplaćenim primicima po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi. Ova se obveza odnosi na tuzemnog poslodavca odnosno isplatitelja primitka koji je dužan potvrdu dostaviti pomorcu i Poreznoj upravi, najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu. Kako u slučaju 2009. zadnji dan (31.) siječanja pada u subotu (neradni dan), to iznimno, potvrdu za 2008. treba dostaviti najkasnije do 2. veljače 2009. Potvrda o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada treba osobito sadržavati sljedeće podatke: 1. podaci o poslodavcu (naziv/ime i prezime, adresa sjedišta, prebivališta/ uobičajenog boravišta, matični broj/ matični broj građana), 2. podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident (ime i prezime, adresa prebivališta /uobičajenog boravišta, matični broj građana), 3. podatak o poreznom razdoblju (kalendarskoj godini), 4. podatak o ukupno, u poreznom razdoblju, isplaćenim primicima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji uključuju i pomorski dodatak, 5. nadnevak izdavanja potvrde, 6. pečat i potpis odgovorne osobe.

PRIMJER (PRIJEDLOG) POTVRDE O OSTVARENIM PRIMICIMA TUZEMNOG POSLODAVCA

7

1. Naziv: «INTER – PLOVIDBA» 2. Adresa sjedišta: ZADAR, Luka bb 3. Porezni broj: 3099881
Na temelju članka 65.a Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08 i 2/09) izdaje se

POTVRDA
Kojom potvrđujemo da smo: 1. Zaposleniku IVKOŠIĆ MARKO iz BENKOVCA, BRANITELJA 22 MBG 2212965300798 2. tijekom poreznog razdoblja – 2008. godine 3. isplatili na ime primitaka po osnovi rada kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi slijedeće primitke, na radnom mjestu – kuhar i to: MJESEC ISPLATE 1 veljača ožujak travanj svibanj rujan listopad studeni prosinac IZNOS PRIMITKA PLAĆA 2 POMORSKI UKUPNO DODATAK6 3 4 (2 + 3) 10.000,00 12.400,00 22.400,00 10.000,00 11.600,00 21.600,00 10.000,00 12.400,00 22.400,00 7.000,00 8.000,00 15.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 4.800,00 10.400,00 12.000,00 12.400,00 6.000,00 19.400,00 22.000,00 22.400,00 10.800,00 NAPOMENE 5 plaća za siječanj plaća za veljaču plaća za ožujak plaća za travanj (do 20.travnja) plaća za kolovoz (od 5. kolovoza) plaća za rujan plaća za listopad plaća za studeni (do 15. studenog)

UKUPN O

70.800,00

85.200,00

156.000,00

NAPOMENE: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. Nadnevak izdavanja potvrde Pečat i potpis odgovorne osobe

6

Upisuje se ako je isplaćen odvojeno od plaće

8

4.2. Dokaz o primicima ostvarenim po osnovi rada za stranog poslodavca
Poslodavcu – inozemnoj osobi nije propisana obveza izdavanja pisanog dokumenta o iznosu isplaćenih primitaka po osnovi nesamostalnog rada (plaće) već je člankom 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak propisan članak 81.a toga Pravilnika, a stavkom 8. točka 4. toga članka propisano da se u tom slučaju uz obračun primitaka prilaže potvrda o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi poslodavca koji nije u vlasništvu tuzemne osobe.

4.3. Primici naplaćeni u inozemnoj valuti
Kada je primitak isplaćen u inozemnoj valuti tada se, sukladno odredbi članka 8. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak, oporezivi primici od kojih je porezni obveznik dužan platiti porez u tuzemstvu, a ostvareni su u inozemstvu (izravno ili neizravno) u stranoj valuti, preračunavaju se u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan primitka. Iznimno, ako se dan primitka tijekom poreznog razdoblja ne može točno utvrditi, preračunavanje na srednji tečaj Hrvatske narodne banke obavlja se s 31. 12. godine u kojoj je oporezivi primitak u inozemstvu ostvaren, a u slučaju poreznog razdoblja kraćeg od kalendarske godine, na posljednji dan u mjesecu s kojim završava to kraće porezno razdoblje.

5. DANI PLOVIDBE 5.1. Činjenice bitne za poreznu obvezu
Ako je pomorac ispunio uvjet trajanja razdoblja plovidbe od 183 dana ili više od 183 dana unutar jednog poreznog razdoblja, primici koje je ostvario za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi u tom poreznom razdoblju ne podliježu godišnjem obračunavanju poreza na dohodak. Ako pomorac nije ispunio uvjet trajanja razdoblja plovidbe 183 dana ili više od 183 dana u tekućem i u prethodnom poreznom razdoblju (za u prethodnom obračunu prekobrojne dane), primici za rad ostvareni na brodu u međunarodnoj plovidbi u tekućem poreznom razdoblju podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak.

5.2. Evidencija i računanje dana plovidbe
Dani plovidbe, u svrhu ispunjenja ili neispunjenja uvjeta od 183 ili više dana, a o čemu ovisi i porezni tretman primitaka koje za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi ostvari pomorac, utvrđuje se prema evidenciji lučke kapetanije polazeći od stvarnog broja dana plovidbe u poreznom razdoblju, koji se može povećati za: 1. dane plovidbe iz prethodne godine koje, kao prekobrojne, član posade broda u međunarodnoj plovidbi nije u prethodnoj godini uračunao u 183 dana te za 2. dodatne dane za putovanje i to: 2.1. jedan (1) dan prije dana svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u županiji prebivališta odnosno uobičajenog boravišta člana posade broda,

9 2.2. dva (2) dana prije svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u luci u Republici Hrvatskoj, ali izvan županije prebivališta odnosno uobičajenog boravišta člana posade broda, 2.3. četiri (4) dana prije svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja u luci izvan Republike Hrvatske, 3. stvarne dane provedene na stručnoj izobrazbi u inozemstvu unutar razdoblja za koje je sklopljen ugovor o radu za poslodavca i prema potvrdi ustanove u kojoj je izobrazba obavljena. Ukupan broj dana provedenih na stručnoj izobrazbi u inozemstvu, koji se uključuje u izračun ukupnog broja dana plovidbe, ne može biti veći od petnaest (15) dana godišnje, 4. stvarne dane liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku nakon iskrcaja prema potvrdi liječničke ustanove odnosno liječnika privatne prakse. Pomorac može ukupan broj dana, umjesto dodatnih dana putovanja prethodne točke 3., povećati, prema evidenciji lučke kapetanije, za dane provedene na putu od mjesta prebivališta odnosno uobičajenog boravišta do mjesta ukrcaja na brod i dane potrebne za povratno putovanje, ako lučkoj kapetaniji dostavi izvorne račune prijevoznika o kupljenim prijevoznim kartama sredstvima javnog domaćeg ili međunarodnog prometa u skladu sa člankom 14. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak. Ako je na putu za ukrcaj odnosno na putu nakon iskrcaja do mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta, član posade broda u međunarodnoj plovidbi koristio privatni automobil, priznaje se jedan (1) dan za put na ukrcaj i jedan (1) dan za put do mjesta njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta. Ako je broj stvarnih dana plovidbe u poreznom razdoblju 183 dana ili više od 183 dana tada se razlika dana iznad 183 dana može prenijeti u porezno razdoblje odnosno godinu koja slijedi izravno iza godine za koju je utvrđen ukupan broj dana plovidbe zbog utvrđivanja poreznog statusa u slijedećem poreznom razdoblju. Porezni status utvrđuje se temeljem podataka o broju dana iz Potvrde o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrasca DPOM iskazanih u stupcu 8 pod 6.

5.3. Obrazac DPOM
Za svrhe dokazivanja ukupnog broja dana plovidbe, lučke kapetanije obvezne su Poreznoj upravi i pomorcu dostaviti, najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu (do 2. veljače 2009. za 2008.), Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM, koja sadrži sljedeće podatke: 1. opći podaci o lučkoj kapetaniji: naziv i adresa sjedišta (pod I.) 2. opći podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi: ime i prezime, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, matični broj građana (pod II.) 3. podaci o danima plovidbe u godini za koju se utvrđuje obveza plaćanja poreza na dohodak ili oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak (pod III.). Pod točkom III. Potvrde o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrasca DPOM unose se sljedeći podaci: 1. Podaci o danima plovidbe (pod 1) i to:

10 1.1. donos dana iz prethodnog razdoblja (pod r. br. 4. stupac 2 i stupac 8). Upisuje se broj dana za prijenos iskazan u Obrascu DPOM prethodne godine,7 1.2. broj dana plovidbe u tekućem poreznom razdoblju (pod r. br. 5. stupac 2) kao zbroj dana iz stupca 2 r. br. 5.1. do 5.4., 1.3. pod r. br. 5.1. do 5.4. stupac 1 upisuje se razdoblje plovidbe na brodu u međunarodnoj plovidbi: upisuje se nadnevak ukrcaja (od) i nadnevak iskrcaja (do). Ako se radi o ukrcaju koji je započeo prethodne godine kao početak se upisuje 1. siječnja tekuće godine, a ako ukrcaj nije završen u istoj godini tada se kao iskrcaj upisuje 31. prosinca tekuće godine. U stupcu 2 pod r. br. 5.1. do 5.4. upisuje se broj dana plovidbe u iskazanim razdobljima, 1.4. pod r. br. 6 stupac 8 upisuje se ukupan broj dana u tekućem razdoblju zbog utvrđivanja poreznog statusa tekućeg razdoblja i to u stupcu 8 zbroj dana iz prethodnog (pod r. br. 4) i tekućeg razdoblja (pod r. br. 5.), 1.5. pod r. br. 7. stupac 2 upisuje se razlika između broja dana iskazanih pod r. br. 5 stupac 2 i brojke 183 odnosno 0, ako je razlika 0 ili negativan broj. 2. Podaci o dodatnim danima (pod 2.) i to: 2.1. dani za putovanje (pod 2.1. stupac 3). Upisuje se broj dodatnih dana iz članka 81.a stavka 2. točke 3. ili stavka 3. ovoga Pravilnika, a u svezi svakog pojedinog razdoblja plovidbe iskazanog u stupcu 1 pod r. br. 5., 2.2. dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu unutar razdoblja za koje je sklopljen ugovor o radu za poslodavca prema članku 81.a stavku 2. točki 4. Pravilnika o porezu na dohodak (pod 2.2. stupci 4 i 5): 2.2.2. razdoblje početka izobrazbe (od) i završetka izobrazbe (do) – stupac 4, 2.2.3. broj dana izobrazbe koji se dodatno priznaju (stupac 5), 2.3. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku nakon iskrcaja iz članka 81.a stavka 2. točke 5. Pravilnika o porezu na dohodak (pod 2.3. stupci 6 i 7): 2.3.1. razdoblje početka liječenja (od) i završetka liječenja (do) - stupac 6, 2.3.2. broj dana liječenja koji se dodatno priznaju (stupac 7).

PRIMJER OBRASCA DPOM

7

Članovima posade broda u međunarodnoj plovidbi se u razdoblje duže od 183 dana ne uračunavaju dani po osnovama iz članka 128. stavak 2. Pomorskog zakonika iz poreznih razdoblja koja su prethodila 2008. godini.

Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi u 2008. godini Obrazac DPOM
I. OPĆI PODACI O LUČKOJ KAPETANIJI 1. Lučka kapetanija ZADAR 2. Sjedište Zadar, Trg K. Tomislava 32 3. Telefon 023 2300000_____________________________ III. PODACI O DANIMA PLOVIDBE 1. DANI PLOVIDBE BROJ DANA9 2 0 213 111 102 II. OPĆI PODACI O POMORCU 1. Ime i prezime Marko Ivkošić 2. Adresa Benkovac, Branitelja 22 3. MBG 2212965300798 2. DODATNI DANI 2.1. PUTOVANJE8 2.2. STRUČNA IZOBRAZBA BROJ DANA10 3 RAZDOBLJE OD – DO 4 BROJ DANA 5

OPIS 1 4. DONOS DANA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA11 5. PLOVIDB A U TEKUĆEM RAZDOBLJU12 (5.1 + 5.2 + 5.3 +5.4) 5.1 1. siječnja do 20 travnja 5.2 5. kolovoza do 15. studenoga 5.3 5.4 6. UKUPNO DANA13 7. DANI ZA PRIJENOS14

2.3. LIJEČENJE RAZDOBLJE OD – DO 6

BROJ DANA 7

3. UKUPNO U TEKUĆEM RAZDOBLJU (2+3+5+7) 8 0 216

3 1 2

216 30

8 9

Upisuje se broj dodatnih dana vezano uz svaku plovidbu navedenu u stupcu 1 pod 5 i za ukrcaj i/ili iskrcaj unutar istog razdoblja Upisuje se broj dana donesenih iz prethodnog razdoblja (pod 4) i dana plovidbe unutar istog razdoblja - po svakoj plovidbi (od 5.1 do 5.4) te za sva razdoblja (pod 5) 10 Broj dana utvrđuje se vezano uz svaku plovidbu iskazanu u stupcu 1 pod 5 i sukladno odredbi članka 81.a stavka 2. ili 3. Pravilnika o porezu na dohodak 11 Upisuje se broj dana za prijenos iskazan na Obrascu prethodne godine 12 U stupcu 1 od 5.1. do 5.4. upisuju se datumi ukrcaja (od) i iskrcaja (do). Kada se radi o ukrcaju koji je započeo prethodne godine kao početak se upisuje 1. siječnja tekuće godine a kada ukrcaj nije završen u istoj godini tada se kao iskrcaj upisuje 31. prosinca tekuće godine. U stupcima 4 i 6 upisuje se razdoblje trajanja stručne izobrazbe ili liječenja od – do, u stupcima 5 i 7 broj dana i to najviše 15 dana u godini a u stupcu 7 stvarni broj dana liječenja 13 Upisuje se ukupan broj dana radi utvrđivanja poreznog status tekućeg razdoblja i to u stupcu 8 zbroj broj dana iz prethodnog (pod 4) i tekućeg razdoblja (pod 5) 14 Upisuje se razlika između broja dana iskazanih pod 5 i brojke 183 odnosno 0 ako je razlika 0 ili negativna

12 U ____________________, ________________ (potpis ___________________________ M.P.

6. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG DOHOTKA 6.1. Obveza podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak
Godišnja prijava poreza na dohodak i odredbe o tome tko je dužan podnijeti godišnju prijavu, tko je može (a ne mora) podnijeti i tko je ne može podnijeti te rok za podnošenje godišnje prijave i nadležnu ispostavu Porezne uprave kojoj se godišnja prijava podnosi, propisano je Zakonom o porezu na dohodak. Pomorac je obvezan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak i prijaviti podatke o ostvarenim primicima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, jer je ta obveza propisana Pomorskim zakonikom, bez obzira na broj dana provedenih na brodu odnosno bez obzira na činjenicu hoće li biti porezna obveza ili je neće biti. Pomorac čiji ostvareni primici po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu obvezi poreza na dohodak, nije obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati niti ostale primitke oporezive porezom na dohodak, osim ako prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave radi drugih primitaka oporezivih porezom na dohodak (primjerice, pored toga što je bio pomorac obavljao je i djelatnost obrta tijekom iste godine). Ako pomorac čiji ostvareni primici po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu obvezi poreza na dohodak, u godišnjoj poreznoj prijavi iskaže dohodak iz ostalih izvora tada je obvezan iskazati i ostvareni dohodak ostvaren prema svim izvorima u poreznom razdoblju, osim dohotka koji ne podliježe oporezivanju, odnosno osim primitaka po osnovi rada na brodu.

6.2. Primjeri vezani uz obvezu podnošenja godišnje porezne prijave
Primjer: Pomorac je ostvario u tijeku 2008. primitke po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu tuzemnog brodara. Trajanje plovidbe u 2008. iznosilo je 204 dana. Primici ostvareni za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak jer je ispunjen uvjet o broju dana plovidbe. Pomorac ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2008., ali u istoj ne iskazuje ostvareni dohodak po osnovi rada na brodu već popunjava opće podatke pod I. Obrasca DOH, navodi propisane isprave pod 7. Obrasca DOH i prilaže propisane isprave presliku potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, Obrasce EPOM i DPOM. Primjer: Pomorac je ostvario u tijeku 2008. primitke po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu tuzemnog brodara. Trajanje plovidbe u 2008. iznosilo je 183 dana. Dohodak ostvaren za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak jer je ispunjen uvjet o broju dana plovidbe. Pomorac je ostvario u tijeku 2008. i dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje vlastitih dionica te drugi dohodak po osnovi članstva u upravi trgovačkog društva. U ovom primjeru pomorac ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2008., ali u istoj ne iskazuje ostvareni dohodak po osnovi rada na brodu već popunjava opće podatke pod I. Obrasca DOH, navodi propisane isprave pod 7. Obrasca DOH i prilaže propisane isprave:

14 presliku potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, Obrasce EPOM i DPOM. Dohodak od kapitala i drugi dohodak ostvaren u 2008. godini nema obvezu iskazati u godišnjoj poreznoj prijavi. Međutim, ako želi zbog korištenja propisanih poreznih olakšica popuniti godišnju poreznu prijavu obvezan je u istoj iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju dakle i dohodak od kapitala i drugi dohodak, ali ne i dohodak po osnovi rada na brodu koji ne podliježe oporezivanju. Primjer.: Pomorac je ostvario u tijeku 2008. primitke po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu tuzemnog brodara. Trajanje plovidbe u 2008. iznosilo je 200 dana. Dohodak ostvaren za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak jer je ispunjen uvjet o broju dana plovidbe. Isti je pomorac ostvario u tijeku 2008. i dohodak od samostalne djelatnosti (obrta) koji utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga. U ovom primjeru pomorac ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2008., ali u istoj ne iskazuje ostvareni dohodak od nesamostalnog rada. Propisane isprave - presliku potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, Obrasce EPOM i DPOM, obvezno prilaže uz Obrazac DOH. Međutim u godišnjoj poreznoj prijavi obvezan je iskazati podatke o ostvarenom dohotku od samostalne djelatnosti. Primjer: Pomorac je ostvario u tijeku 2008. primitke po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu tuzemnog brodara. Trajanje plovidbe u 2008. iznosilo je 118 dana. Dohodak ostvaren za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi podliježe godišnjem obračunu poreza na dohodak jer nije ispunjen uvjet o broju dana plovidbe. U ovom primjeru pomorac ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2008., a u istoj pod 4.1.1. iskazuje ostvareni dohodak od nesamostalnog rada umanjen za pomorski dodatak i ostale izdatke (plaćene doprinose). Propisane isprave - presliku potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, Obrasce EPOM i DPOM, obvezno prilaže uz Obrazac DOH.

6.3. Obrazac EPOM
Za svrhe iskazivanja ukupnih primitaka ostvarenih po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi te obračuna iznosa pomorskog dodatka i izdataka te ostvarenog dohotka, pomorac je obvezan popuniti i godišnjoj prijavi priložiti Evidenciju o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM. Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: − pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno, − pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno. Pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno primjenjuje se za: 1. pomorce članove posade brodova koji plove nacionalnom plovidbom, u skladu s posebnim propisima, 2. pomorce članove posade brodova koji plove na brodovima u međunarodnom linijskom pomorskom prometu koji obavljaju prijevoz između hrvatskih i stranih luka unutar granica Jadranskog mora, 3. ribare članove posade ribarskih plovila koji plove u ribolovnom moru Republike Hrvatske, u skladu s posebnim propisima.

15

Pomorski dodatak do 400,00 kn dnevno primjenjuje se za pomorce, a na temelju obračuna pomorskog dodatka koji prilažu uz prijavu poreza na dohodak za porezno razdoblje. Brod u međunarodnoj plovidbi je, u skladu s posebnim zakonom, brod koji plovi iz Republike Hrvatske u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka ili plovi na otvorenom moru ili u teritorijalnim vodama stranih država radi pružanja usluga vezanih uz djelatnosti na pučini kao što su istraživanje i iskorištavanje energenata i slično. Evidencija o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM sadrži: 1. opći podaci o pomorcu: ime i prezime, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, matični broj građana (pod I.), 2. izračun pomorskog dodatka u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak ili oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak (pod II.): 2.1. redni broj (stupac 1), 2.2. broj dana u plovidbi odnosno na brodu (stupac 2). Podatak se upisuje iz stupca 2 pod r. br. 5 Obrasca DPOM (broj dana plovidbe u tekućem razdoblju), 2.3. iznos pomorskog dodatka po danu plovidbe iz članka 13. stavak 2. točke 18. Pravilnika (u kunama i lipama) – stupac 3, 2.4. ukupni iznos pomorskog dodatka koji se iskazuje kao umnožak broja dana u plovidbi odnosno na brodu iz stupca 2 i iznosa pomorskog dodatka po danu plovidbe iz stupca 3 – stupac 4, 2.5. ukupni iznos pomorskog dodatka, 3. izračun dohotka od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi (pod III.): 3.1. ukupni primici od nesamostalnog rada (plaća) – pod r. br. 1, 3.2. ukupni pomorski dodatak – pod r. br. 2, 3.3. primici od nesamostalnog rada umanjeni za ukupni iznos pomorskog dodatka (r. br. 1. – r. br. 2.) – pod r. br. 3, 3.4. izdaci za doprinose za obvezna osiguranja – pod r. br. 4, 3.5. dohodak od nesamostalnog rada (r.br. 3. – r. br. 4.) – pod r. br. 5, 4. prilozi (pod IV.) – upisuju se prilozi na temelju kojih je popunjen Obrazac EPOM i koji se obvezno prilažu uz godišnju poreznu prijavu, a osobito: potvrda o isplaćenim primicima od nesamostalnog pomorca iz članka 65.a Pravilnika, potvrda o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji nije u vlasništvu tuzemne osobe, potvrda lučke kapetanije o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM.

PRIMJER OBRASCA EPOM Evidencija o primicima od nesamostalnog rada u 2008 godini
I. Opći podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi

Ime i prezime: Marko Ivkošić Adresa: Benkovac, Branitelja 22 MBG: 2212965300798

16

II.

Izračun pomorskog dodatka
R.br. 1 Broj dana plovidbi 2 u Iznos pomorskog dodatka po danu plovidbe (u kunama i lipama) 3 Ukupni iznos pomorskog dodatka (u kunama i lipama) 4

1 2

111 102

400,00 400,00

44.400,00 40.800,00 85.200.00

Ukupni iznos pomorskog dodatka III. Utvrđivanje dohotka od nesamostalnog rada
R.br. 1 Opis 2

Iznos (u kunama i lipama) 3

1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. 3. 4. 5.

Ukupni primici (plaća) Ukupni pomorski dodatak Primici (r.br. 1. – r.br. 2.) Izdaci za doprinose za obvezna osiguranja Dohodak od nesamostalnog rada (r.br. 3. – r.br. 4.) Prilozi

156.000,00 85.200.00 70.800,00 6.688,35 64.111,65

potvrda poslodavca o isplaćenim primicima potvrda Lučke kapetanije Zadar o broju dana plovidbe i dodanih dana ispis službenih podataka Porezne uprave - stanja uplaćenih doprinosa tijekom godine _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

U _____________, __________ godine

______________________ (potpis člana posade broda u međunarodnoj plovidbi)

IV. DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA POMORACA
Pomorci – članovi posade brodova u međunarodnoj plovidbi imaju uređen status u obveznim osiguranjima prema Pomorskom zakoniku. Konkretno, najbitnija pitanja glede obveznih osiguranja uređena su člankom 129. Pomorskog zakonika a to su: - da je pomorac - član posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, obvezno osigurana osoba u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident), a u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici

17 Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak, ako međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno, - da prijavu i odjavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje člana posade broda čiji je poslodavac domaća pravna osoba podnosi poslodavac, - da prijavu i odjavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje člana posade broda čiji je poslodavac strana pravna osoba podnosi nadležna lučka kapetanija, - da lučka kapetanija neće izvršiti prijavu ako član posade podnese lučkoj kapetaniji dokaz da je obvezno osiguran kod stranog nositelja socijalnog osiguranja države s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, - da je posrednik pri zapošljavanju pomoraca kao i pomorac koji se samostalno zapošljava kod stranog poslodavca ili se zapošljava kod stranog poslodavca putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dužan podnijeti nadležnoj lučkoj kapetaniji sve podatke potrebne za podnošenje prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, - da se početkom osiguranja člana posade broda smatra dan ukrcaja na brod, a prestankom osiguranja dan iskrcaja s broda, prema evidenciji iz pomorske knjižice, - da je član posade broda obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa koju propisuje i objavljuje ministar mora te - da obvezu te vrstu doprinosa i mjesečne iznose doprinosa za uplatu utvrđuje Porezna uprava rješenjem na način uređen propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, a na obvezu plaćanja doprinosa te obračun zatezne kamate ako se obveza ne uplati u propisanom roku, zastaru prava na utvrđivanje i naplatu doprinosa, povrat više uplaćenih doprinosa ili doprinosa plaćenih bez pravne osnove, vođenje drugostupanjskog i prekršajnog postupka te druga pitanja vezana uz doprinose koja nisu uređena ovim Zakonikom primjenjuju se propisi koji uređuju doprinose za obvezna osiguranja kao i opći porezni propisi. Propisano je i da poslodavac nije obvezan obračunavati niti plaćati doprinose prema plaći koju isplaćuje za rad članu posade broda u međunarodnoj plovidbi. Nastavno na navedene odredbe Pomorskog zakonika i posebnu ovlast za to, ministar mora je donio Naredbu o osnovicama za obračun doprinosa pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi15, te su tijekom 2008., u nadležnosti Porezne uprave utvrđivane obveze osiguranicima po toj osnovi, primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja16. Obvezu doprinosa Porezna uprava utvrđuje i o tome donosi rješenje na ime osiguranika i to na temelju podataka o početku osiguranja što ga zaprima od nositelja obveznih osiguranja (HZMO i HZZO). Rješenjem utvrđena mjesečna obveza svakog od doprinosa evidentira se na poreznom broju osiguranika (MBG) s danom dospijeća (15. dan u mjesecu za prethodni mjesec). Isto tako, evidentira se i svaka uplata radi namirenja dospjele obveze a u slučaju kada se dospjela obveza ne namiri u propisanom roku, zaračunavaju se zatezne kamate (propisana godišnja stopa 14%). Na ovaj način, svaki osiguranik – obveznik doprinosa može uvijek iz službenih evidencija Porezne uprave dobiti pregled stanja svojih obveza pa tako i točan podatak o tome koliki je iznos obveza na ime doprinosa uplatio tijekom poreznog razdoblja. Ovaj je podatak osobito važan radi iskazivanja izdataka pri sastavljanju godišnje prijave poreza na dohodak.
15 16

Narodne novine, broj 10/08 Narodne novine, broj 147/02 i 127/04.

18

Pri tom, kao bitno, treba voditi računa o slijedećem: 1. da se, radi priznavanja izdataka za uplaćeni iznos doprinosa, od ukupno uplaćenog iznosa tijekom poreznog razdoblja (godine) odbija dio iznosa s kojim su namirene zatezne kamate jer se kao porezni izdatak priznaje samo onaj dio s kojim je namirena dospjela obveza odnosno umanjena glavnica, 2. da se, radi priznavanja izdataka za uplaćeni iznos doprinosa, u slučaju da je tijekom godine uplaćeno više od stvarno dospjelih obveza, više uplaćeni iznos prenosi u slijedeće porezno razdoblje i koristi se za namirenje sljedećih obveza te će se taj dio uplaćenih doprinosa priznati kao porezni izdatak u slijedećoj godini te 3. da se, radi priznavanja izdataka za uplaćeni iznos doprinosa, ne priznaju uplate na ime duga doprinosa za koji je, sukladno Pomorskom zakoniku, odobrena otplata u obrocima, 4. da se, radi priznavanja izdataka za uplaćeni iznos doprinosa, ne priznaju uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje koji je kao obveza nastao za dio godine u kojemu je pomorac – član posade brodova u međunarodnoj plovidbi bio prijavljen na produženo mirovinsko osiguranje (između dvije plovidbe). PRIMJER OBVEZA DOPRINOSA ZA 2008. Osiguranik iz našeg primjera bio je tijekom 2008. u osiguranju i to: a) od 1. siječnja do 20 travnja 2008 po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi, b) od 21. travnja do 4. kolovoza na produženom mirovinskom osiguranju, c) od 5. kolovoza do 15. studenoga po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi i d) od 16. studenoga do 31. prosinca na produženom mirovinskom osiguranju. Obveze doprinosa utvrđene rješenjem Porezne uprave: a) po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi obveze obračunane prema mjesečnoj osnovici od 2.677,09 kuna te iznose mjesečno 950,37 kuna b) po osnovi produženog mirovinskog osiguranja obveze obračunane prema mjesečnoj osnovici od 2.411,25 kuna te iznose mjesečno 482,25 kuna. Ukupne obveze doprinosa po osnovi pomorca koje su dospjele za uplatu tijekom godine iznose 6.688,35 kuna, a ukupne mjesečne obveze po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja 1.910,85 (bez obveze za prosinac koja dospijeva 15. siječnja 2009.), a sveukupno obveze po svim osnovama 8.599,20 kuna. Obveznik je tijekom 2008. godine uplatio ukupno 9.700,00 kuna, od toga: - dospjele obveze 15. siječnja 2008. za prosinac 2007. ukupno 900,00 kuna te - dospjele obveze po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi ukupno 6.688,35 kuna, - dospjele obveze za produženo mirovinsko osiguranje 1.910,85 kuna i - obračunane zatezne kamate 100,00 kuna i - više plaćeno 100,80 kuna. Kao izdatak priznaje se samo iznos od 6.688,35 kuna uplaćenih za namirenje obveza doprinosa koje se odnose na staž u osiguranju za koji su prikazani i primici – plaća.

19

V. OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK 1. Godišnji dohodak pomorca koji nema poreznu obvezu
Pomorac koji nema obvezu poreza na dohodak prema primicima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, jer je ispunjen uvjet o 183 ili više dana plovidbe, ne prenosi podatke sa Obrasca EPOM u godišnju prijavu poreza na dohodak te se ne obračunava porez osim ako je na godišnjoj prijavi iskazana neka druga vrsta oporezivog dohotka. Podatak o dohotku iskazanom na Obrascu EPOM unosi se u evidencije Porezne uprave.

2. Godišnji dohodak pomorca koji ima poreznu obvezu
Pomorac koji ima obvezu poreza na dohodak prema primicima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, jer nije ispunjen uvjet o 183 ili više dana plovidbe, podatak o dohotku iz Obrasca EPOM unosi u godišnju prijavu poreza na dohodak. Pri tome: - ako se radi o dohotku prema primicima od brodara – tuzemnog poslodavca, podatak o dohotku unosi se pod 4.1.1. te nastavno pod 5. - ako se radi o dohotku prema primicima od brodara – inozemnog poslodavca, podatak o dohotku unosi se pod 4.7. i nastavno pod 5.

3. Obračun godišnjeg poreza na dohodak
Prema ostvarenom godišnjem dohotku utvrđuje se osnovica za obračun godišnjeg poreza. Osnovica se utvrđuje na način da se godišnji dohodak umanji za: - iznos osobnog odbitka te - iznos uvećanog osobnog odbitka za zdravstvene usluge te stambene potrebe i dana darovanja.

4. Neoporezivi dio dohotka ili osobni odbitak
Neoporezivi osobni odbici za 2008. (na godišnjoj razini) iznose: 1. osnovni osobni odbitak za poreznog obveznika 20.400,00 kuna 2. odbitak za uzdržavane članove uže obitelji 10.200,00 kuna 3. odbitak za djecu: - za prvo dijete 10.200,00 kuna - za drugo dijete 14.280,00 kuna - za treće dijete 20.400,00 kuna …… 4. odbitak za invalidnost poreznog obveznika ili člana obitelji kojega uzdržava: - za opću invalidnost 6.120,00 kuna - za invalidnost 100% - 20.400,00 kuna Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos šesterostrukog osnovnoga osobnog odbitka na godišnjoj razini odnosno ne prelaze 10.200,00 kuna u 2008. Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju

20 se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi: socijalnih potpora (uključivo i osobnih invalidnina prema Zakonu o socijalnoj skrbi), doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina (uključivo i obiteljskih invalidnina) djece nakon smrti roditelja. Napominjemo da se navedeno odnosi i na mogućnost korištenja osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i na brdsko-planinskim područjima. Rezident osobni odbitak za zdravstvene potrebe, stambene potrebe (kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, održavanje postojećeg stambenog prostora i/ili plaćenu slobodnu ugovorenu najamninu) te izdatke za uplaćene porezno priznate premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i dodatnog te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, može koristiti u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje. Iznosi osobnih odbitaka za osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima obračunava se polazeći od uvećanih iznosa osobnih odbitaka. U nastavku ove brošure daje se tablični prikaz osobnih odbitaka.

5. Stope za obračun poreza
Godišnji iznos poreza na dohodak obračunava se primjenom stopa za obračun poreza na dohodak na prethodno utvrđenu poreznu osnovicu:
Porezna stopa Porezna osnovica – 2008. godina

15 % 25 % 35 % 45 %

do 40.800,00 kn na idućih 61.200,00 kn na idućih 183.600,00 kn iznad 285.600,00 kn

6. Prirez porezu na dohodak
Obračunani iznos godišnjeg poreza na dohodak jest osnovica za obračun prireza porezu na dohodak. Iznos prireza obračunava se primjenom stope za obračun prireza a ta je stopa različita i ovisi o općini/gradu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta poreznog obveznika.

7. Umanjenje poreza HRVI
Obvezniku poreza na dohodak koji je invalid Domovinskog rata a to mu je svojstvo utvrđeno rješenjem nadležnog ministarstva, umanjuje se obračunani iznos poreza na dohodak za postotak invalidnosti. Ova se povlastica primjenjuje samo na dio godišnjeg dohotka čiji je izvor – primitak po osnovi nesamostalnog rada (plaća) te se odnosi i pri obračunu godišnjeg poreza na dohodak prema primitku pomoraca po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi (ako je taj dohodak oporeziv).

8. Dospijeće godišnjeg poreza na dohodak

21

O iznosu godišnjeg poreza na dohodak i prireza Porezna uprava izdaje rješenje, a obveza dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja poreznom obvezniku.

VI. PRIMJERI POPUNJAVANJA GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2008.
Primjer 1: Pomorac je ostvario u tijeku 2008. primitke po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu tuzemnog brodara u iznosu od 90.000,00 kuna (u iznos je uključen i iznos pomorskog dodatka). Ukupan broj dana u 2008. zbog utvrđivanja poreznog statusa je 216 dana (podatak iz Obrasca DPOM r.br. 6. stupac 8). Primici ostvareni za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak, jer je ispunjen uvjet o broju dana plovidbe. Pomorac ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2008., ali u istoj ne iskazuje ostvareni dohodak od nesamostalnog rada, već popunjava opće podatke pod I. Obrasca DOH (stranica 1.), navodi propisane isprave pod 7. Obrasca DOH (stranica 6), potpisuje Obrazac DOH te popunjava nadnevak. Propisane isprave - presliku potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, Obrasce EPOM i DPOM, obvezno prilaže uz Obrazac DOH. Primjer 2.: Pomorac je ostvario u tijeku 2008. primitke po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu tuzemnog brodara u iznosu od 90.000,00 kuna. U iznos je uključen i iznos pomorskog dodatka. Ukupan broj dana u 2008. zbog utvrđivanja poreznog statusa je 183 dana. Primici ostvareni za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak obzirom da je ispunjen uvjet o broju dana plovidbe; 2. drugi dohodak po osnovi: ugovora o djelu za obavljanje poslova organizacije međunarodnog velesajma opreme u razdoblju travanj – svibanj 2008. (ostvareno u tuzemstvu). Prema potvrdi isplatitelja „KC“ d.o.o. ostvareni primitak po toj osnovi iznosi 16.000,00 kuna, uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka 3.200,00 kuna, dohodak iznosi 12.800,00 kuna te je uplaćen predujam poreza na dohodak u iznosu od 3.776,00 kuna, • autorske naknade (ostvarene u tuzemstvu). Prema potvrdi isplatitelja „ZC“ d.o.o. ostvareni primitak po toj osnovi iznosi 27.000,00 kuna, porezno priznati izdatak u visini 30% iznosi 8.100,00 kuna (za što je isplatitelj pri obračunu predujma poreza na dohodak umanjio primitak), dohodak iznosi 18.900,00 kuna te je uplaćen predujam poreza na dohodak u iznosu od 5.575,50 kuna i 3. dohodak od osiguranja u iznosu od 50.000,00 kuna te je uplaćen predujam poreza na dohodak i prirez u iznosu od 8.850,00 kuna (svi podaci prema potvrdi isplatitelja). Pomorac uzdržava u cijeloj 2008. godini bračnog druga i jedno dijete, a od 1. srpnja 2008. godine i drugo dijete. Pomorac i njegovi članovi uže obitelji imaju prebivalište cijelu 2008. godinu u Gradu Zagrebu. Pomorac je uplatio u tijeku 2008. godine kamate po

22 namjenskom stambenom kreditu realiziranom u 2007. godini za kupnju prvog stambenog prostora u iznosu 10.000,00 kuna. Obrazloženje: U ovom primjeru pomorac ima, sukladno članku 128. Pomorskog zakonika, obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2008., ali u istoj ne iskazuje ostvareni dohodak od nesamostalnog rada, već popunjava opće podatke pod I. Obrasca DOH, navodi propisane isprave pod 7. Obrasca DOH, potpisuje Obrazac DOH te popunjava nadnevak. Propisane isprave - presliku potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, Obrasce EPOM i DPOM, obvezno prilaže uz Obrazac DOH. Drugi dohodak i dohodak od osiguranja ostvaren u 2008. godini pomorac nema obvezu iskazati u godišnjoj poreznoj prijavi, a u skladu s člankom 40. Zakona. Međutim, u ovom primjeru pomorac popunjava podatke o ukupno ostvarenom dohotku u 2008.: drugom dohotku i dohotku od osiguranja, ali ne i o dohotku od nesamostalnog rada koji ne podliježe oporezivanju. Zbog korištenja poreznih olakšica: osnovnog osobnog odbitka, dijela osobnog odbitka za uzdržavanog člana i djecu te dijela osobnog odbitka za stambene potrebe kao i zbog godišnjeg izravnanja porezne osnovice, pomorac ostvaruje povrat poreza na dohodak u iznosu od 14.070,32 kuna. Godišnjoj prijavi poreza na dohodak prilaže i podatke o članovima obitelji: vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci) te izvatke iz matične knjige rođenih za djecu. Primjer 3: Pomorac je ostvario u tijeku 2008.: 1. primitke po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu tuzemnog brodara u iznosu od 80.000,00 kuna (u iznos je uključen i iznos pomorskog dodatka). Ukupan broj dana u 2008. zbog utvrđivanja poreznog statusa je 190 dana. Primici ostvareni za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak obzirom da je ispunjen uvjet o broju dana plovidbe, 2. dohodak od samostalne djelatnosti po osnovi iznajmljivanja poslovnog prostora. Dohodak utvrđuje na način propisan za obrtničku djelatnost odnosno na temelju propisanih poslovnih knjiga. U 2008. ostvareni dohodak iznosi 38.000,00 kuna, a uplaćeni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak 5.700,00 kuna, 3. dohodak od kapitala po osnovi kamata u iznosu od 4.000,00 kuna te je uplaćeni predujam poreza na dohodak i prirez u iznosu od 1.487,50 kuna (prema potvrdi isplatitelja).Pomorac ima prebivalište u Rijeci i u cijeloj 2008. godini uzdržava jedno dijete, a drugo dijete od 1. listopada 2008. godine. U tijeku 2008. godine pomorac je imao izdatke za održavanje postojećeg stambenog prostora (izvršene od registriranog izvođača radova) u kojem ima prebivalište i trajno boravi u iznosu od 2.400,00 kuna što je financirao vlastitim sredstvima. Obrazloženje: Pomorac je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2008. i, temeljem članka 39. Zakona, iskazati dohodak od samostalne djelatnosti te dohodak iz ostalih izvora ostvaren u 2008. (dohodak od kapitala), ali ne iskazuje ostvareni dohodak od nesamostalnog rada (obzirom da ne podliježe oporezivanju). Propisane isprave - presliku potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, Obrasce EPOM i DPOM obvezno prilaže uz Obrazac DOH. Iz navedenog primjera razvidno jest da je pomorac podnošenjem godišnje porezne prijave ostvario razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat u iznosu od 6.355,57 kuna. Obveza godišnjeg poreza na dohodak i prireza umanjena

23 je po osnovi korištenja poreznih olakšica: osnovnog osobnog odbitka, dijela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu i dijela osobnog odbitka za stambene potrebe. Primjer 4.: Pomorac je ostvario u tijeku 2008. primitke po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu tuzemnog brodara u iznosu od 116.688,35 kuna (u iznos je uključen i iznos pomorskog dodatka). Ukupan broj dana u 2008. zbog utvrđivanja poreznog statusa je 99 dana. Primici ostvareni za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak jer nije ispunjen uvjet o broju dana plovidbe. Pomorac ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2008. i u istoj iskazuje ostvareni dohodak od nesamostalnog rada. Pomorski dodatak (koji ne podliježe oporezivanju) iznosi 400,00 kuna dnevno za dane provedene u plovidbi odnosno u ovom primjeru, ako je riječ o 95 stvarnih dana plovidbe na brodu, 400,00 * 95 = 38.000,00. Iznos dohotka od nesamostalnog rada koji pomorac upisuje pod 4.1.1. stupac 3 Obrasca DOH jest primitak od nesamostalnog rada umanjen za pomorski dodatak odnosno 78.688,35 kuna. Navedeni primitak u iznosu od 78.688,35 kuna pomorac umanjuje i za izdatke doprinosa koje je uplatio u 2008. godini prema rješenju Porezne uprave u iznosu od 6.688,35 kuna (iznos uplaćenih doprinosa iskazuje pod 4.1.1. Obrasca DOH stupac 4). Propisane isprave presliku potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, Obrasce EPOM i DPOM, porezni obveznik obvezno prilaže uz Obrazac DOH. Pomorac ima u 2008. prebivalište u Šibeniku. Pomorac uzdržava u cijeloj 2008. godini troje djece, što je upisao u Obrazac PK koji je dostavio poslodavcu. Obrazloženje: Pomorac ima obvezu uplate godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu od 1.108,80 kuna. Pomorac u tijeku 2008. nije imao obvezu uplate predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada, ali tu obvezu, obzirom da nije ispunjen uvjet broja dana plovidbe, ima u konačnom godišnjem obračunu po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi. Godišnji neoporezivi dio dohotka za pomorca i troje uzdržavane djece iznosi 65.280,00 kuna. Primjer 5.: Pomorac je ostvario u tijeku 2008.: 1. primitke po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu tuzemnog brodara u iznosu od 118.688,35 kuna (u iznos je uključen iznos pomorskog dodatka). Ukupan broj dana u 2008. zbog utvrđivanja poreznog statusa je 124 dana. Dohodak ostvaren za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi podliježe godišnjem obračunu poreza na dohodak obzirom da nije ispunjen uvjet o broju dana plovidbe. Pomorski dodatak (koji ne podliježe oporezivanju) iznosi 400,00 kuna dnevno za dane provedene u plovidbi odnosno u ovom primjeru, ako je riječ o 120 stvarnih dana plovidbe na brodu, 400,00 * 120 = 48.000,00. Iznos dohotka od nesamostalnog rada koji pomorac upisuje pod 4.1.1. stupac 3 Obrasca DOH jest primitak od nesamostalnog rada umanjen za pomorski dodatak odnosno 70.688,35 kuna. Navedeni primitak u iznosu od 70.688,35 kuna pomorac umanjuje i za izdatke doprinosa koje je uplatio u 2008. godini prema rješenju Porezne uprave u iznosu od 6.688,35 kuna (iznos uplaćenih doprinosa iskazuje pod 4.1.1. Obrasca DOH stupac 4), 2. primitke od imovine (iznajmljivanje stambenog prostora) u iznosu od 18.000,00 kuna odnosno dohodak po toj osnovi u iznosu od 12.600,00 kuna (primitak umanjen za 30% paušalnih izdataka) te je uplatio predujam poreza na dohodak od imovine (prema rješenju

24 Porezne uprave) u iznosu od 1.984,50 kuna (dohodak od imovine ne utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga), 3. primitak po osnovi članstva u nadzornom odboru u iznosu od 1.500,00 kuna. Isplatitelj primitka obračunao je i uplatio doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje iz primitka (20%) u iznosu od 300,00 kuna i uplatio predujam poreza na dohodak od drugog dohotka i prirez u iznosu od 315,00 kuna (podaci prema potvrdi isplatitelja). Porezni obveznik ima prebivalište i boravi na brdsko – planinskom području u gradu koji je propisao stopu prireza u visini 5%. Porezni obveznik u cijeloj 2008. godini uzdržava jedno dijete koje ima prebivalište i boravi na brdsko – planinskom području. Podaci o poreznom obvezniku i uzdržavanom članu upisani su Obrazac PK koji je dostavio poslodavcu. Obrazloženje: U ovom primjeru porezni obveznik ima, sukladno članku 128. Pomorskog zakonika, obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2008. i u istoj iskazuje ostvareni dohodak od nesamostalnog rada koji podliježe oporezivanju obzirom da nije ispunjen uvjet o broju dana plovidbe. Propisane isprave - presliku potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, Obrasce EPOM i DPOM, obvezno prilaže uz Obrazac DOH. Porezni obveznik obvezan je u podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, dakle uz plaću i dohodak od imovine i drugi dohodak. Primjer 6.: Pomorac je ostvario u tijeku 2008.: 1. primitke po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu inozemnog brodara u iznosu od 49.000 USD (iznos s uključenim pomorskim dodatkom). Inozemni porez plaćen je u iznosu od 7.350 USD. Ukupan broj dana u 2008. zbog utvrđivanja poreznog statusa je 120 dana. Dohodak ostvaren za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi podliježe godišnjem obračunu poreza na dohodak obzirom da nije ispunjen uvjet o broju dana plovidbe. Pomorac ostvareni primitak odnosno primitke preračunava u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan primitka. Iznimno, ako se dan primitka tijekom poreznog razdoblja ne može točno utvrditi, preračunavanje na srednji tečaj Hrvatske narodne banke obavlja se s 31. 12. 2008. godine. Kunska protuvrijednost ostvarenog primitka u iznosu 49.000 USD iznosi 250.000,00 kuna, a uplaćenog inozemnog poreza 37.500,00 kuna. Pomorski dodatak (koji ne podliježe oporezivanju) iznosi 400,00 kuna dnevno za dane provedene u plovidbi odnosno u ovom primjeru, ako je riječ o 115 stvarnih dana plovidbe na brodu, 400,00 * 115 = 46.000,00 kuna. Iznos dohotka od nesamostalnog rada koji pomorac upisuje pod 4.7. stupac 4 Obrasca DOH jest primitak od nesamostalnog rada (250.000,00) umanjen za pomorski dodatak (46.000,00) i umanjen za izdatke doprinosa koje je uplatio u 2008. godini prema rješenju Porezne uprave u iznosu od 6.688,35 kuna odnosno upisuje dohodak u iznosu od 197.311,65 kuna. Isti podatak upisuje i pod 4.7. stupac 6, obzirom da u ovom primjeru pomorac nema izdatke po osnovi uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja. Iznos uplaćenog inozemnog poreza u iznosu od 37.500,00 kuna upisuje pod 4.7. stupac 7. Svi podaci unose se iz Obrasca EPOM popunjenog na temelju potvrde inozemnog brodara o ostvarenim primicima od nesamostalnog rada u 2008. i dokazu o plaćenom porezu u inozemstvu.

25 Pomorac ima u 2008. prebivalište u Puli. Pomorac uzdržava u cijeloj 2008. godini bračnog druga i jedno dijete. Obrazloženje: Pomorac ima obvezu uplate godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu od 6.036,51 kuna. Pomorac u tijeku 2008. nije imao obvezu uplate predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada, ali tu obvezu, obzirom da nije ispunjen uvjet broja dana plovidbe, ima u konačnom godišnjem obračunu po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi. Ako je rezident ostvario dohodak u inozemstvu i ako je taj dohodak oporezivan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se na propisani način u tuzemni porez na dohodak. U ovom slučaju,porez uplaćen u inozemstvu uračunava se u cijelosti odnosno priznaje se kao predujam poreza te umanjuje godišnju obvezu za uplatu po rješenju Porezne uprave, te uplaćuje samo razliku (6.031,51 kuna) između: - poreza obračunano po tuzemnim propisima (u iznosu od 43.536,51 kunu) i - poreza obračunanog i plaćenog prema istim primicima po inozemnim propisima (u iznosu od 37.500,00 kuna).