Istražite sadržaj u programu Word

Primenljivo na: Microsoft Office Word 2003 Odnosi se na program Microsoft Office Word 2003 Microsoft Word 2002

     

Šta je sadržaj? Primeri sadržaja Načini označavanja teksta da bi bio uključen u sadržaj Opcije za umetanje sadržaja Dodavanje sadržaja Web stranici Prečice na tastaturi za rad sa sadržajem

Šta je sadržaj?

Sadržaj je lista tema u dokumentu. Uopšteno, on uključuje broj stranice svake teme (u dokumentu) ili vezu do odeljka u kome se na

(na Webu). Koristite sadržaj da biste čitaocima pružili pregled tema čime im pomažete da pronađu početnu stranicu ili odeljak za tem

Program Word pruža mnogo različitih opcija za kreiranje sadržaja. Vi birate mesto u svom dokumentu ili na Web stranici na koje žel

stavite sadržaj, sadržaj i oblikovanje svake stavke, kao i da li želite da uključite i brojeve stranica. Na primer, nastavnik može da dod

u nastavni program ili dokumente za obuku kako bi učenici imali prikaz časa i znali gde da pronađu određenu temu. Učenici će mož

da dodaju sadržaj u svoje istraživačke radove ili će odeljenje imati Web lokaciju za deljenje informacija i praćenje zaduženja za dom zadatak, a učenici će možda želeti da dodaju sadržaj na matičnu stranicu kako bi olakšali pronalaženje informacija.

Sadržaj se sastoji od liste tema ili zaglavlja, znakova linija vodilja (pune, tačkaste ili isprekidane linije koje popunjavaju prostor koji k tabulatorski znak) i brojeva stranica. Dve poslednje stavke su opcionalne. Na Web stranici hiperveze zamenjuju brojeve stranica.

Primeri sadržaja

Svaka stavka sadržaja sadrži stil (sadržaj 1 do 9) koji određuje oblikovanje te stavke kao što je uvlačenje pasusa i font. Svakoj stavc

se takođe dodeljuje nivo sadržaja (1-9) koji označava stil sadržaja korišćen za tu stavku. Možete da kreirate sopstveni stil ili da koris od ugrađenih formata stilova stavki sadržaja u programu Word. Evo nekoliko primera ovih ugrađenih oblika.

Sadržaj koji koristi standardni format iz predloška

Sadržaj koji koristi moderni format

Sadržaj koji koristi određeni format

Sadržaj koji koristi klasič

Kreiranje sadržaja u programu Word vrši se u dva glavna koraka. Prvo treba da označite tekst u dokumentu koji želite da dodate u s

Označavanje predstavlja određivanje teksta koji želite da se pojavi kao stavka u sadržaju. Ovaj tekst obično čine zaglavlja, naslovi i podnaslovi koji čitaocu prikazuju redosled glavnih tačaka. Sledeće što morate da uradite jeste da umetnete ili ažurirate sadržaj.

Načini označavanja teksta da bi bio uključen u sadržaj

Kada umećete ili ažurirate sadržaj, program Word traži tekst koji ste označili u dokumentu. Program navodi označeni tekst po redos

određuje nivo sadržaja za tekst i broj stranice na kojoj se nalazi svaka stavka. Postoji nekoliko načina označavanja teksta koji želite

u sadržaj. Možete da koristite stilove zaglavlja ugrađene u program Word (Zaglavlje 1, Zaglavlje 2 itd), oblikovanje nivoa prikaza stru

sopstvene prilagođene stilove, TC polja ili kombinaciju navedenih opcija. Hajde da istražimo svaku od ovih opcija za označavanje te

Ugrađeni stilovi zaglavlja

Stil zaglavlja predstavlja kombinaciju opcija oblikovanja (kao što su tip, veličina i boja fonta) koje se primenjuju na zaglavlje u dokum Program Word sadrži devet različitih ugrađenih stilova zaglavlja, od Zaglavlja 1 do Zaglavlja 9.

Da biste videli stil teksta, istaknite deo teksta u dokumentu i zatim pogledajte okvir Stil koji se nalazi na traci sa alatkama Oblikovan

koristite jedan od devet ugrađenih stilova zaglavlja u programu Word za oblikovanje zaglavlja koje želite da dodate u sadržaj, možet izaberete nivo sadržaja za svaki stil zaglavlja u dijalogu Opcije sadržaja da biste ih dodali u sadržaj.

Oblikovanje nivoa prikaza strukture

Oblikovanje nivoa prikaza strukture je vrsta oblikovanja koje možete da koristite da biste pasusima u svom tekstu dodelili hijerarhijsk

(Nivoi 1 do 9). Ova vrsta oblikovanja nije vidljiva; primena oblikovanja nivoa prikaza strukture Nivo 1 na pasus ne menja vidljivo obli

(poravnavanje, boju fonta i tako dalje). Na svaki pasus u dokumentu je primenjeno oblikovanje nivoa prikaza strukture ili telo teksta nivoa prikaza strukture) ili nivo (1. nivo, 2. nivo itd).

Biranjem zaglavlja koje želite da dodate u sadržaj, a zatim biranjem nivoa iz okvira Nivo prikaza strukture, možete da primenjujete prikaza strukture za označavanje zaglavlja koje želite da dodate u sadržaj bez promene izgleda zaglavlja.

NAPOMENA

Ugrađenim stilovima zaglavlja je dodeljeno odgovarajuće oblikovanje. To znači da stil Zaglavlja 1 ima 1. nivo oblikovanj

prikaza strukture, Zaglavlje 2 ima 2. nivo oblikovanja nivoa prikaza strukture itd.

Prilagođeni stilovi zaglavlja

Prilagođeni stil zaglavlja je jednostavno onaj koji ste sami kreirali. Ako koristite sopstvene prilagođene stilove zaglavlja za oblikovan

koje želite da dodate u sadržaj, možete da izaberete nivo sadržaja za ove stilove zaglavlja u dijalogu Opcije sadržaja da biste ih do sadržaj.

Polja stavki tabele (TC polja)

TC polje ili polje stavke tabele je poseban kôd označen slovima TC unutar velikih zagrada: {TC}. Ovaj kôd daje uputstva programu W

umetanje teksta unutar kôda u sadržaj. Da biste dodali tekst koji se pojavljuje u sredini pasusa, možete da umetnete TC polje koje s

željeni tekst. (Iako je moguće označiti deo pasusa stilom zaglavlja, program Microsoft Word dodaje ovaj tekst u sadržaj samo ako se tekst nalazi na početku pasusa.)

Takođe možete da koristite TC polje da biste nastavili da prilagođavate sadržaj. Na primer, možete da koristite TC polja da biste izo

brojeve stranica iz dela sadržaja dodavanjem prekidača (\) u TC polje za navedenu stavku (pogledajte Napomenu za upotrebu prek

TC polje).

Da biste označili stavku sadržaja TC poljem, izaberite tekst za koji želite da se pojavi u sadržaju, a zatim pritisnite tastere ALT+SHIF Tako ćete prikazati dijalog Označi stavku sadržaja.

TC polje za stavku sadržaja „Sit Amet“. TC polje je oblikovano kao skriveni tekst.

Dijalog Označi stavku sadržaja vam omogućava da izaberete nivo prikaza strukture koji svaka stavka sadržaja treba da ima. (Ova odgovara stilu sadržaja sa kojim će stavka biti prikazana u sadržaju)

U ovom primeru korisnik je izabrao tekst „Sit Amet“, a zatim prikazao dijalog Označi stavku sadržaja. Izabrana opcija pokazuje da

stavka „Sit Amet“ pojaviti kao stavka 3. nivoa (oblikovana pomoću stila sadržaja 3). Dugme Označi umeće TC polje u dokument ({T Amet" \f C \l "3"} u ovom primeru).

Pošto kôd u TC polju predstavlja samo uputstvo za program Word, TC polje je oblikovano kao skriveni tekst – ne prikazuje se na ek ne prikažete skriveni tekst i ne štampa se. (Da biste prikazali skriveni tekst, kliknite na dugme Prikaži/sakrij na traci sa alatkama Standardna.)

Pet primera TC stavki sa navedenim nivoima sadržaja. Na primer, {TC "Ipsum" \l 2} označava stavku sadržaja „Ipsum“ kao stavku

Povezivanje stavki tokom pravljenja sadržaja. Stavka „Ipsum“ se oblikuje pomoću stila sadržaja 2.

Napomena o korišćenju prekidača TC polja

Prekidači u TC polju, označeni kosom crtom (\) daju vam dodatnu kontrolu nad izgledom stavke u sadržaju. Prekidač \l kontroliše niv

TC stavke. Na primer, polje { TC „Unošenje podataka“ \l 4 } označava stavku 4. nivoa i program Microsoft Word primenjuje ugrađen

sadržaja 4 na tu stavku u sadržaju. Ako nije naveden nijedan nivo, pretpostavlja se da je izabran 1. nivo. Da biste izostavili broj stra stavku, dodajte prekidač \n u TC polje za tu stavku, na primer, {TC „Unošenje podataka“ \l 4 \n}.

Opcije za umetanje sadržaja
Kartica Sadržaj u dijalogu Indeks i tabele ima opcije za umetanje i oblikovanje sadržaja. Da biste je pronašli:

1. 2.

U meniju Umetanje u programu Word postavite pokazivač na stavku Referenca. Izaberite stavku Indeks i tabele, a zatim izaberite karticu Sadržaj.

Takođe možete da koristite karticu Sadržaj da biste prikazali traku sa alatkama Prikazivanje strukture. Pomoću trake sa alatkama Prikazivanje strukture možete:

  

Brzo da primenite nivoe prikazivanja strukture (čak i u drugim prikazima, a ne samo u „Prikazu strukture“). Ažurirate sadržaj Idete na sadržaj iz bilo kog dela dokumenta u kome radite.

Dugme Ažuriraj sadržaj i dugme Sadržaj rade samo u prvom sadržaju u dokumentu i samo u sadržajima kreiranim u ugrađenim st programa Word.

Dugme Opcije prikazuje dijalog Opcije sadržaja i omogućava vam da izaberete stavke koje želite da dodate u sadržaj (zasnovano

na koji ste označili tekst u dokumentu). Opcije koje izaberete označavaju da li su stavke označene određenim stilovima, nivoom prik strukture, kao polja stavki tabele (TC polja) ili kao kombinacija ovih opcija.

Ako koristite ugrađene stilove zaglavlja za oblikovanje zaglavlja koja želite da dodate u sadržaj, unesite nivo sadržaja (1-9) koji od nivou zaglavlja (nivo sadržaja 1 za Zaglavlje 1 itd) u listi Dostupni stilovi.

Ako koristite nivoe prikaza strukture da biste označili zaglavlja, možete da izaberete opciju Nivoi prikaza strukture. Svakom nivo strukture se automatski dodeljuje odgovarajući nivo sadržaja (što znači da zaglavlje označeno oblikovanjem nivoa prikaza strukture sadržaj 1 itd).

Ako koristite prilagođene stilove za oblikovanje zaglavlja koje želite da dodate u sadržaj, unesite nivo sadržaja (1-9) za svako zagl želite u listi Dostupni stilovi.

Ako koristite TC polja za označavanje stavki koje želite da dodate u sadržaj, izaberite okvir Polja stavki tabele. Nivo sadržaja za stavku se dodeljuje kada umetnete TC polje.

Kada umetnete sadržaj, ne zaboravite da dugme Izmeni u dijalogu Indeks i tabele omogućava da promenite oblikovanje stavki sad

NAPOMENA

Dugme Izmeni je dostupno samo kada je u listi Formati izabrana stavka Iz predloška. Pored toga, ako promenite oblik

jednom stilu stavki sadržaja (kao što je sadržaj 1), promenićete ga za sve stavke sadržaja koje koriste taj stil u dokumentu. Svaki sa

dokumentu koristi iste stilove stavki sadržaja i ima isto oblikovanje. Na primer, ne možete da umetnete jedan sadržaj korišćenjem kl formata, a zatim da dodate drugi sadržaj istom dokumentu korišćenjem modernog stila.

Dodavanje sadržaja Web stranici

Takođe možete da kreirate sadržaj za Web stranicu. Sadržaj može da se pojavi u istom okviru kao i telo teksta (kao sadržaj u vrhu o

članka) ili unutar odvojenog okvira, tako da ostane vidljiv kada prikazujete tekst u drugom okviru (kao što je prikazano ispod).

Sadržaj na Web stranici koristi hiperveze, a ne brojeve stranica: svaka stavka sadržaja je povezani tekst. Veze su korisne za brzo k kroz Web stranicu i za prikazivanje rezimea sadržaja na Web stranici. Kada se prebacujete na prikaz „Web prikaz“ u dokumentu sa stavke sadržaja se prikazuju kao hiperveze, a ne kao stavke sa brojevima stranica.

Da biste umetnuli i prikazali sadržaj u istom okviru kao tekst, koristite karticu Sadržaj u dijalogu Indeks i tabele. Da biste umetnuli s odvojeni okvir, u meniju Oblikovanje postavite pokazivač na stavku Okviri, a zatim izaberite stavku Sadržaj u okviru.

Možete da prilagodite sadržaj koji ste kreirali u okviru korišćenjem komande Indeks i tabele (meni Umetanje, kartica Sadržaj). Međ u kome se nalazi sadržaj mora da bude aktivan (što znači da morate da kliknete u okvir) kada izvršavate prilagođavanje.

Prečice na tastaturi za rad sa sadržajem
Kada umetnete sadržaj, polje sa sadržajem se dodaje dokumentu. Ovo polje sadrži „kôd" koji daje uputstva programu za kreiranje i prikazivanje sadržaja. Kada uključite ili isključite kôd polja (izborom sadržaja i pritiskanjem tastera SHIFT+F9), možete da prikažete čini sadržaj.

Pošto je sadržaj zapravo polje, postoje neke korisne tasterske prečice za rad sa ovim poljima koje takođe možete da koristite za rad sadržajem:

Taster F9 ažurira izabrane sadržaje.

Kada ažurirate sadržaj pritiskom na taster F9 ili korišćenjem dugmeta Ažuriranje sadržaja, imate opciju da ažurirate samo broje

stranica ili da ažurirate ceo sadržaj. Ako su se brojevi stranica promenili zbog uređivanja koje ste izvršili u dokumentu, treba da a samo brojeve stranica. Međutim, ako ste dodavali, uklanjali ili menjali tekst označen kao stavke sadržaja, treba da ažurirate ceo

Tasteri CTRL+SHIFT+F9 raskida vezu sa izabranim sadržajem.

Pošto je sadržaj zapravo kôd polja (polje (sadržaj}), možete da raskinete vezu sa sadržajem da biste izvršili promene samog sad

poslednjem trenutku (na primer, neposredno pre štampanja). Međutim, uglavnom ne želite da onemogućite ažuriranje sadržaja.

 

Tasteri SHIFT+F9 prelazak sa izabranog kôda polja sadržaja ({sadržaj}) na njegov rezultat (sam sadržaj.) i obratno Tasteri ALT+F9 prelazak sa prikazivanja svih kôdova polja u dokumentu (kao što je {sadržaj} i {TC}) na njihove rezultate

je sadržaj) i obratno.

Tasteri ALT+SHIFT+O označavaju izbor u dokumentu koji želite da dodate u sadržaj. Izabrani tekst je označen TC poljem

Da li su vam ove informacije koristile?
Recite korporaciji Microsoft šta ste pokušavali da uradite (opcionalno):

Vaša povratna informacija se prosleđuje. Hvala vam što ste poslali povratne informacije korporaciji Microsoft. Promeni moju povratnu informaciju Iako Microsoft ne može da odgovori na svaki komentar, povratne informacije od vas koristimo da bismo unapredili pružene informacije. Da li vam je potrebna podrška ili imate predlog o proizvodu? Obratite nam se. Pojednostavljena verzija za štampanje

Srodne Web lokacij e

» Podrška za proizvode (na engleskom)

» Microsoft ispravka

» Office centar za razvoj (na

» Office zajednica

» Microsoft.com

engleskom)

» Microsoft bezbednost

• •
» Office za Mac (na engleskom)

» TechNet (na engleskom)

(na engleskom)

Pomoć za lokaciju | Pristupačnost | Obratite nam se | Moj Office Online | Office širom sveta © 2009 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja | Žigovi | Izjava o privatnosti