NAZIV FIRME

Adresa firme

Obrazac DPU

redni broj iz PK-1:

Osnivač pr kontakt telefon
r. br. NAZIV jela i pića za konzumaciju na licu mesta

LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA za dan godine - šank lista Stopa Jed. Preneta Nabavljena Ukupno PDV mere količina količina (5+6) Zalihe na kraju dana

PIB: Tek.rač: Mat.br:
Ostvareni promet usluga (9x10) od pića od jela Prodajna vrednost nabavke (6x10)

Utrošena Prodajna količina u cena po toku dana jed.mere (7-8) sa PDV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. JELA (hrana-proizvodi):
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
odgovorno lice: sastavio:
Fiskalni račun:

Svega piće:

*****

Svega hrana:

M.P.
(kod nivelacije označiti sve nove cene i datum nivelacije)

Dnevni izveštaj fiskalne kase broj BD:
Nalog za ispravku:

UKUPNO sve: