NAZIV FIRME

Adresa firme

Obrazac DPU

redni broj iz PK-1:

Osnivač pr kontakt telefon
R. br. N A Z I V jela i pića za konzumaciju na licu mesta

PIB: LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA za dan godine Tek.rač: - šank lista Mat.br:
Utrošena Prodajna Stopa Jed. Preneta Nabavljena Ukupno Zalihe količina u cena po PDV mere količina količina na kraju toku dana jed.mere (5+6) dana (7-8) sa PDV Ostvareni promet usluga (9x10) od pića od jela Prodajna vrednost nabavke (6x10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 odgovorno lice: M.P.
(kod nivelacije cena napisati sve nove cene i datum nivelacije)

sastavio: Fiskalni račun-obrazac FR: _____

Svega:

Nalog za ispravku-obr.NI: _____ ugostiteljske usluge Dnevni izveštaj fiskalne kase broj BD: