Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Odsjek:Zrakoplovni saobraćaj

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA LOGISTIKA U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA Tema 7: Specifičnost izmjeritelja strukture kvaliteta logističke usluge

Predmetni nastavnik: doc.dr.Abidin Deljanin

April, 2009.godine Uvod
Specifičnost izmjeritelje strukture logističke usluge se sastoji u tome što u okviru proizvodnih sistema materijalne proizvodnje(saobraćaj je četvrti u tom sistemu, iako po klasifikaciji spada u uslužne djelatnosti, jer se transportom omogućava realizacija upotrebne vrijednosti nekog proizvoda), u većini slučajeva postoje razvijeni standardi, kao i mjerenje dostignuća kvaliteta. Kvalitet usluge, pa time i kvalitet transportnog i logističkog procesa je specifičan i u mnogome zavisi od zatjeva korisnika usluga logističkog i transportnog karaktera. Prema nekim definicijama logistike očito je čemu ona teži, to jest šta se logističkim postupcima u krajnjoj mjeri želi postići. Tako logistika obuhvata aktivnosti kojima se upravlja tokovima proizvoda i koordinacijom resursa i tržišta, ostvarujućim potrebnim nivom usluga sa najmanjim troškovima.Britanski logistički institut definiše logistiku kao “vremensko pozicioniranje resursa u okviru lanca snadbijevanja.” Da bi se sve to postiglo potrebno je imati pokazatelje koji nam govore o tome da li je sve izvršeni na način koji je zahtjevan od korisnika logističke usluge, jer veliki je broj raznovrsnih zahtjeva, a sve to zbog raznovrsnosti korisnika. Tako zbog velikog broja korisnika, raznovrsnosti u specifičnosti roba kao i raznovrsnost u destinacijama na koje je potrebno izvršiti dopremu roba, putnika i informacija zavisno od grane saobraćaja kojoj se pruža logistička podrška, zatim kontinuitet u snadbijevanju, vremenska usklađenost transporta i krajnje potrošnje samo predstavljaju neke od elemenata koji pokazuju ili neki od pokazatelja specifičnosti strukture logističke usluge, to jest da li je moguće postojanje univerzalnog postupka utvrđivanja kvaliteta u transportu i logistici. Ovim seminarskim radom žeilm na najbolji mogući način i u mjeri potrebnoj za ovaj predmet nabrojati neke osobenosti tih pojedinih faktora kvaliteta. Nastojat ću o svakom faktoru koji čini taj logistički lanac reći osnovne karakteristike i istaći njegovu važnu ulogu u postizanju kranjeg zadatka svakog uslužnog preduzeća, pa tako i preduzeća za pružanje logističke podrške, a to je krajnje zadovoljenje potreba korisnika ove djelatnosti, to jest domena vršenja usluga.

2

SPECIFIČNOSTI IZMJERITELJA STRUKTURE KVALITETA LOGISTIČKE USLUGE
Razvoju ideje kvaliteta, u njenoj praktičnoj primjeni u skoro svakoj ljudskoj djetanosti, u velikoj mjeri je doprinjela međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO, koja je već 1979.godine ustanovila tehnički odbor ISO/TC 179 za rukovođenje i obezbijeđenje kvaliteta, a 1987.godine izdala prvu seriju standarda iz područja sistema osiguranja kvaliteta ISO 9000. Za veoma kratko vrijeme to jest kratak vremenski period koncept ISO našao je primejnu u raznim preduzećima i kompanijama širom svijeta. Taj koncept osiguranja kvaliteta kroz razne mehanizme poslovanja i unaprijeđenja procesa rada nije zaobišao i logističke organizacije koje pružaju logističku podršku u raznim oblastima ljudskog djelovanja. Da bi se logistička usluga mogla kvantifikovati na cjelokupnom logističkom lancu, neophodno je izvršiti razgraničenja i razlaganje na osnovnu strukturu logističkog lanca uz postizanje cilja, to jest kvaliteta u svim fazama logističkog lanca. Cilj kvaliteta predstavlja sve ono što se traži, ili sve ono čemu se teži, a u vezi je sa kvalitetom.Razni korisnici imaju različite zahtjeve i ciljeve u transportnom i logističkom lancu, te se kvalitet u tim procesima ocjenjuje ispunjenjem tih zahtjeva. Najčešći elementi kvaliteta transportne i logističke usluge mogu se razvrstati u tri osnovne grupe, i to1: 1. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju prije neposrednih aktivnosti kao što su: - izbor vida i oblika transporta, - izbor i formiranje transportnih jedinica, - preciziranje svih tehničko – ekonomskih postupaka, - primjena informacionog sistema i - slične aktivnosti bitne za ovu pripremnu fazu procesa logističke podrške korisnicima logističkih usluga. 2. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju u toku transporta, odnosno distribuciji robe, kao: - pouzdanost u realizaciji i vremenu trajanja ciklusa transporta i distribucije - ispunjenje posebnih zahtjeva korisnika usluga 3. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju nakon izvršenog transporta i distribucije, u koje spadaju: ispunjenje zahtjeva i garancija o kvalitetu,
1

Sličnu kategorizaciju elementa kvaliteta u transportnom procesu koristi i dr.Risto Perišić:Sistem kvaliteta usluga, logistika, informatika, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd. 2002.godine

3

-

odnos prema reklamacijam, povrat ambalaže i slični postupci.

Da bi se kvalitet transportne usluge mogao ocjeniti, potrebno je pokazatelje ili izmjeritelje kvaliteta posmatrati strukturno u okviru logističkog lanca.Tako je prikazano i na sljedeoj slici.

1.Upotrebna vrijednost

6.Tačnost informacija

2.Vrijeme ciklusa

KVALITET

5.Dinamičko prilagođavanj e tržištu 4.Tovarne jedinice i pakovanje

3.Pouzdanost i tačnost

Slika 1.Osnovni pokazatelji kvaliteta transportne usluge u logističkom lancu2 Sa slike je vidljivo da osnovne parametre kvaliteta transportne usluge čine : 1. Zaštita upotrebne vrijednosti robe u obimu i kvalitet koji je predat u logističi proces, posebno se to odnosi na robu koja ima vremenski ograničenu upotrebu, lahko kvarljiva roba itd.; 2. Vrijeme realizacije cjelovitog ciklusa zahtjeva korisnika, podrazumijeva vrijeme od trenutka naručivanja proizvoda do trenutka isporuke naručene robe korisniku; 3. Pouzdanost i tačnost naručene robe to jest rokova i intervala snadbijevanja; 4. Mogućnost prilagođavanja zahtjevanjih količina primjenom odgovarajućeg pakovanja, obilježavanja, tovarnih jedinica, osiguranja i drugo; 5. Sposobnost brzog prilagođavanja zahtjevima korisnika, uslovljenih dinamičkim promjenama na tržistu; 6. Tačnost i pouzdanost informacija za korisnika u svim dijelovima logističkog lanca.
2

Slika preuzeta:Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu, Knjiga II,: Kvalitet:osnove, principi, kontrola, Sarajevo 2008. str.132

4

Analiza kvaliteta strukture logističkog procesa ukazuje na manjkavost realiziranog kvaliteta, identifikuje uzroke i daje elemente za programsko poboljšanje procesa i veću prilagodljivost zahtjevima kvaliteta koji zahtijeva korisnik. Ovakav pristup je moguće demonstrirati na primjeru kompanija, to jest na organizacionim modelima čiji je cilj postizanje konzistentnog kvaliteta, pouzdanosti, niskih troškova, i visoke profitabilnosti. Ovi procesi su usmjereni ka demonopolizaciji transportnih preduzeća i razvojem jedinstvenog transportnog tržišta, što u velikoj mjeri utiče na povećanje efikasnosti proizvodnje, pored ostalog i kroz uvođenje organizacionih struktura i poslovnih metoda. To podrazumijeva uravnoteženje tehnološke koristi sa korisnikom logističke ili transportne usluge. Dakle, važno je napomenuti važnost organizacione strukture za definisanje kvaliteta u transportu.Pored optimizacije transportnog procesa u vremenu i prostoru, sigurnosti i tačnosti transportne usluge, očuvanja upotrrebne vrijednosti transportujuće robe unutar logističkog lanca, sastavni dio kvaliteta predstavlja, također, i visina transportnih troškova kao i troškova logističke usluge koja se pruža u svim tim fazama, koji se javljau kao dodatni troškovi koji utiću na cijenu robe. To može izazvati pozitivan ili nagativan uticaj na veću ili manju konkurentnost robe na tržištu.Da bi se regulisali ti odnosi moraju postojati neki izmjeritelji kvaliteta logističke usluge koji su unaprijed standardizirani i poznato nam je nakon izvršetka logističke usluge, da li je došlo do odstupanja od istih. Tako su neki od najznačajnijih izmjeritelja ili pokazatelja kvaliteta logističke usluge predstavljaju:vrijeme realizacije ciklusa narudzbe, spremnost za isporuku, paouzadnost, detaljnije u podjeli koja slijedi. Najznačajniji izmjeritelji kvaliteta3 logističke usluge su: 1. Vrijeme realizacije ciklusa narudžbe Podrazumjeva vrijeme koje protekne od trenutka naručivanja proizvoda od strane prodavača do trenutka isporuke (prijema) naručene robe.; 2. Spremnost za isporuku Predstavlja odnos proizvoda koji se po svojoj strukturi i količini mogu isporučiti i ukupnog broja zahtjeva za isporukom u posmatranom vremenskom periodu. To jest broj zahtjava u odnosu na mogućnost realizacije istih.;

3

Detaljnije:Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu Knjiga II, Kvalitet:osnove, principi, kontrola, Sarajevo 2008.str. 70 Kvalitet je stepen do kojeg skup inhrerentnih karakteristika(osobina razlikovanja), ispunjava zahtjeve (potreba ili očekivanje koji su iskazani, koji se uobičajno podrazumijevaju ili su obavezni).

5

3. Pouzdanost i tačnost isporuke Predstavlja sposobnost održavanja ugovorenih rokova isporuke, odnosno intervala odnosno snadbjevanja (prosječno vrijeme između dvije uzastopne isporuke).; 4. Modaliteti narudžbe Mogućnost prilagođavnja u pogledu isporuke zahtjevanih minimalnih veličina narudžbe, zahtjevanim vremenskim terminima, vrstama i načinima realizacije narudžbe.; 5. Modaliteti strukture isporuke Ugovorena isporuka, kao i primjena odgovarajućih tovarnih jedinica i pravila pakovanja i zatvaranja, obilježavanje robe, osiguranje i druge radnje u vezi sa tovarom.; 6. Fleksibilnost isporuke To predstavlja sposobnost brzog i racionalnog(racio – um, razum) prilagođavanja zahtjevima i promjenama na tržištu, u pogledu zadovoljenja zahtjeva kupca, što je i glavni cilj kvaliteta4.; 7. Očekivani stepen informisanosti Posjedovanje svih potrebnih i raspoloživih informacija u realnom vremenu, u svim karikama lanca, jednostavnost, tačnost, unificiranost i pouzdanost informacija koje su relevantne za taj dio logističkog procesa.; 8. Korektnost isporuke Kvantitativno i kvalitativno zadovoljavanje zahtjeva isporuke (cijena, stanje proizvoda, posebno kod kvarljive robe i robe vremenski ograničene upotrebe, i drugi činioci kvaliteta).; Kod utvrđivanju izmjeritelja kvaliteta usluga potrebno je postupati sa velikom pažnjom,jer se ova veličina može određivati na nivou logističkih podsistema (narudžbe, pakovanja, skladišnog i transportnog prostora),ali i na nivou cjelokupnog sistema. Ta struktura izmjeritelja je veoma kompleksa, pa su se i mnogi autori bavili problematikom struktute elemenata kvaliteta transportne i logističke usluge koji su ta svoja istraživanja koje su vršili putem anketa.Ispitivanaj su sprovedena u raznim

4

Detaljnije:Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu Knjiga II, Kvalitet: Kvalitet:osnove, principi, kontrola, Sarajevo 2008.str.72

6

kompanijama u koji ma su ankatirani radnici tih kompanija iz raznih oblasti pružanja transportnih i logističkih usluga. U tabeli (tabela 1.) prikazani su neki od izmjeritelja kvaliteta usluga, pri čemu su izdvojeni samo oni izmjeritelji koji su povezani sa logističkim aktivnostima. Pored osnovne strukture izmjeritelja, veoma detaljan pregled izmjeritelja kvaliteta, razdvojenih u pet kategorija prema podsistemima na koje se odnose biće zarađen dalje u tabeli i to na sljedeće kategorije prema podsistemima i to : 1. 2. 3. 4. 5. logistika nabavke, transport i tokovi materijala, skladištenje i komisioniranje, planiranje i upravljanje proizvodnjom i marketing ili distributivna logistika.

Oni se svi navode se uokviru sistema izmjeritelja Logistic-controling.5 Struktura izmjeritelja kvaliteta logističkih procesa predstavlja kombinaciju kako kvalitativnih tako i troškovnih, ali i izmjeritelja efikasnosti i prduktivnosti. Čest slučaj pri razmatranju relacija među pojedinim logističkim performansama je ilustracija nedoređenosti i nesavršenosti postojećih sistema. Danas veoma značajnu ulogu u opstanku na tržištu i borbi sa konkurencijom igra kvalitet6.To u velikoj mjeri potvrđuju rezultati različitih istraživanja čiji su su rezultati da „kvalitet ustvari predstavlja relativno odsutsvo mana“, također, to je i kada nam se vrati kupac, a ne proizvod. Vidjivo je da su pri izboru logističkih i transportnih usluga za korisnika dominantni pouzdanost isporuke, vrijeme isporuke i ukupni troškovi. Definisanje i mjerenje kvaliteta usluga povezano je i sa čestim razlikama između onoga što korisnik usluga očekuje i onoga što opaža u pogledu kvaliteta usluga i razlikama između stvarnog i očekivanog kvaliteta usluga prema mišljenju korisnika. U tabeli koja slijedi pokušala se na najbolji način izvršiti selekcija i strukturalizacija izmjeritelja kvaliteta logističke usluge za određene podsisteme kojima pruža određene logističke usluge u pojedimim fazama izvšavanja zahtjeva postavljenjih na tržištu, to jest onih koji se u datom vremenskom periodu potražuju.

5

Materialwirschaftsleiter ''Kennzahlen System für das Logistik-Controling'', WEKA Fachverlag für technische Fürungskrafte, März 1995 6 Pojam kvalitet predstavlja rezultantu vrijednosti svih elemenata kvaliteta ocjenjivanog materijala i usluga. Kvalitet=sposobnost za upotrebu= svrsishodnost za namjenu – Materijali i robe u transportu – Skripta

7

IZMJERITELJI LOGISTIČKOG KVALITETA
LOGISTIKA NABAVKE
Vrijeme zadržavanja pri izlasku robe Procenat pogrešnih isporuka Procenat prigovora Procenat odbijenih isporuka Procenat odloženih isporuka

TRANSPORT I TOKOVI MATERIJALA
Kvalitet usluge i procenat realizovanih transportnih zadataka Vremenska tačnost dostave Učestalost nezgoda

SKLADIŠTENJE I KOMISIONIRANJE
Procenat greške pri komisioniranju robe

PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
Udio zaliha u saobraćaju Udio zaliha u balansu Procenat oštećenja pri otpremi Udio dispozicijom uzorkovanja u proizvodnji Udio pogrešnom dispozicijom uzorkovanih hitnih narudžbi Količina robe koja se ne naručuje Troškovi greški u prizvodnji Prosječni nivo zaliha Vrijem trajanja pojedinih nivoa zaliha Učestalost pretovara Srednje zadržavanaje robe na zalihama Troškovi vezanog kapitala Starosna struktura zaliha

MARKETING LOGISTIKA
Vrijeme isporuke

Vremenska tačnost Skladišni kvalitet usluge i procenat realizovanih zadataka Gubitci u definisanom periodu Obrt zaliha

Spremnost isporuke Procenat greške pri otpremi

Učestalost šteta

Tačnost isporuke

Procenat odloženih isporuka Procenat prigovora Udio naknadnih isporuka Produktivnost isporuke Produktivnost realizacije narudži Vrijeme distribucije Srednji troškovi realizacije narudžbe Udio troškova realizacije narudžbe prihodu Troškovi distribucije po narudžbi Troškovi po jednoj otpremi Transportni troškovi po narudžbi Udio troškova energije u ukupnim troškovima Srednje vrijeme pripreme narudžbe do isporuke Raspoloživost realizacije otpreme Procenat greške pri otpremi Vremenska tačnost Procenat prigovora

Tabela1. Prikaz izmjeritelja kvaliteta logističke usluge po podsistemima7

7

Prema Pfohl.H.-Ch.“Logistik-systeme“ Vierte, erweiterte und korrigierte Auflage, SpringerVerlag(1990),str.46

8

VRIJEME TRAJANJA CIKLUSA PRIJEVOZA KAO ZNAČAJAN POKAZATELJ KVALITETA USLUGE
Najznačajniji prikaz kvaliteta usluge je vrijeme trajanja ciklusa prijevozne usluge. Da je značaj ovog prikaza kvaliteta usluge veoma veliki pokazala su i istraživanja koja su imala za cilj analizirati dužine prijevoznog ciklusa, odnosno količinu vremena potrebnog za realizaciju transportnog prijevoznog procesa, (uzimajući u obzir vrijeme od utovara,vrijeme prijevoza, do vremena istovara kod korisnika). Jedan od osnovnih problema u postojećoj pravnoj regulativi javnog prevoza robe u unutrašnjem i međunarodnom transportu, ogleda se u tome sto egzistiraju regulisanja (regulative) te oblasti na više nivoa. Tako, u Bosni i Hercegovini postoje zakoni o prijevozu – primjer koji uređuju drumski transport na nivou države (međunarodni i međuentitetski transport), na nivou entiteta i Distrikta Brčko. Tome treba dodati da su i kantoni u Federaciji BiH nadležni donositi zakone o prijevozu koji važe na području kantona, pa je na osnovu toga većina kantona donijela te zakone. Potrebno je posvetiti veliku pažnju ovom pokazatelju u okviru razmatranja logističkih troškova,jer ako se imaju u vidu evidentne male brzine dostave robe i činjenicu da se transportni procesi realizuju konstantno u vremenu sa izuzetno velikim vrijednostima nekih roba. Relativno jednostavan način kvantifikacija ovih troškova se realizuje utvrđivanjem relativnog vremena koje roba provodi u okviru transportnog procesa kao i količine te robe prisutne u tom procesu. Radi eliminacije velikih trošakova, nastalih pri prijevozu robe do primaoca odnosno porućioca, mora se razraditi plan prijevoza robe(to jest potrebno je obratiti pažnju na faktore koji dovode do zadržavanja robe u transportnom procesu u okviru cjelokupnog logističkog lanca koji se angažuje za izvršenje zahtjeva). Prijevoz robe se danas obavlja modernim tehnologijama transporta. Treća revolucija u transportu, to jest savremena inovacija sadržana u tehničkim i tehnološkim promjenama, izražena je naročito u izgradnji novog koncepta integralnog transporta zasnovanog na novoj tehnologiji i tehnici u sistemu transportnog lanca. U našoj zemlji racionalizacija transporta putem transportnih lanaca rijetko se primjenjuje.

9

Uvođenjem transportnog lanca postiže se niz bitnih i u pogledu kvaliteta novih promjena u transportu robe, kao što su:  unificiranje tehničkih rješenja željezničkih, drumskih i drugih vozila (svako vozilo postaje univerzalno za prevoz tovarnih jedinica nezavisno od robe koja se prevozi); To su takva rješenja kod kojih je moguće npr.kontejner natovariti na voz, koristiti željezničku infrastrukturu, gdje je moguće, zatim cestovnu tovareći kontejner na kamion i onda možda još na brod ili avion bez promjene transportnog suda, to jest bez mogućnosti oštećenja sadržine koja se transportuje.  smanjenje rada pri svim pretovarima (eliminišu se operacije “komad po komad” koriste se velike tovarne jedinice); Pojedinačni tereti, to jest komadna roba se slaže na palete i vrši se okrupnjavanje što olakšava rukovanje jedinicama tereta.  odstranjuju se klasična skladišta i magacini u dodirnim tačkama različitih vrsta transporta (kontejneri se skladište na otvorenim skladišnim prostorima);  ostvarenje standardizovanih8 i tipičnih tehnologija pretovara na čitavom prevoznom putu robe (prelazak kontejnera, izmjenjivih transportnih sudova, kao i “gornjeg postolja” sa donjeg postolja jedne vrste transporta na donje postolje drugog transportnog sredstva, što omogućuje da se široko primjenjuju standardizovani pretovarni uređaji);  eliminisanje transportnih pakovanja i njihov povratni transport; Tako je transportne posude duže, to jest ima vlasnik kome se nakon izvšenog transporta vraćaju njegove npr.palete, ali natovarene drugim komadnim jedinicama u cilju postizanja racionalizacije procesa.  skraćivanje vremena pretovarnih operacija za cca 40 puta (time se skraćuje i vrijeme zadržavanja transportnih sredstava. To ima neposredni uticaj na produktivnost rada sredstava, odnosno na skraćenje obrta kamiona, željezničkih vagona i drugih sredstava);

8

“standardi” – mjerilo sa kojim se porede predmeti, usluge ili postupci sredstva za usmjeravanje i regulisanje kvaliteta proizvoda. “standardizacija” – process razvijanja, donošenja i primjena standarda uz primjenu akomulisanog znanja i iskustva, te njihovu transparentnost korisnicima proizvoda i usluga. Materijali i robe u transportu SKRIPTA

10

 ubrzavanje isporuke robe – skraćuje se vrijeme dostave (to oslobađa dio obrtnih sredstava privrede proporcionalno vrijednosti robe koja se jednovremeno nalazi u transportu i veličini skraćenja vremena dostave); i  smanjenje oštećenja robe u procesu transporta (smanjenje oštećenja robe nastaje zbog eliminisanja posrednih prostora po komadima i eliminisanja ranžiranja primjenom kontejnerskih vozova). Razvijaju se novi integracioni proces primjenom nove tehnologije transporta robe, čijom primjenom se odstranjuju granice između pojedinih grana transporta. Posljedica integracije sredstava drumskog, željezničkog, zračnog, rječnog i pomorskog transporta su nastanak i razvoj novih transportnih sistema “od vrata do vrata” – koji omogućavaju direktan transport robe od pošiljaoca do primaoca,. Stvaranje zatvorenog transportnog lanca(to jest neprekidnog prijevoznog procesa) je bitno obilježje ovih transportnih sistema.

JEDINSTVENI POKAZATELJ KVALITETA USLUGE SA ASPEKTA KVALITETA PROCESA TRANSPORTA
Prognoze transporta baziraju se na:  dosadašnjem razvoju transporta,  razvoju stanovništva i ekonomije i  razvoju transporta u Europi. Studije koje su provedene za područje Bosne i Hercegovine u pogledu ekonomskog razvoja ukazuju da bi se društveni proizvod do 2015. godine mogao kretati na nivou od oko 3500-4500 dolara po stanovniku. Ove i slične studije također predviđaju tendencije ka ranijim periodima kretanja u pogledu zaposlenosti koja bi se povećala 2-3 puta u periodu do 2015. godine. Smatra se da će rekonstrukcija ekonomije dovesti do promjena u raznim oblastima ljdskog djelovanja. Što se tiče transporta, smatra se da će doći do povećanja asortimana novih tipova roba za transport (u poređenju sa predratnom situacijom). Postajati će sve značajniji transport robe za trgovinu, usluge i građevinski sektor i oduzimat će prenos sirovina, serijskih proizvoda, što je bio slučaj u predratnom transportu.Pojedini vidovi transporta će se razvijati, neki brže neki sporije. Tako se željeznički transport neće razvijati tako brzo kao cestovni (trendovi slični u zemljama Evropske Unije ). U velikoj mjeri u budućnosti će biti dominantna mala i srednja preduzeća i ona će birati najbrže i najekonomičnije načine transporta, što ide u prilog cestovnom transportu.Tim razvojem doći će i do znatnih promjena u ekonomiji i u stanjima pojedinih vidova transporta,postotak teretnih (teških) vozila će u budućnosti porasti.

11

Mobilnost
Jedna važna osobina u vezi sa transportom je mobilnost transporta, to predstavlja proširenje dostupnosti, prihvatljivosti asortimana usluga na raznim područjima na kojima čovjek ima potrebu djelovanja. Tako je procjena rasta mobilnosti bazirana na povećanju mobilnosti po stopi od oko 7% prosječno godišnje to je u kilometrima sa 5000 km u 2003. godini na oko 10.000 km u 2010. Moguće je da mobilnost poraste sa 10.000 km na 12.000 km u periodu od 2010 - 2020. godine to je po vozilu 1,6% godišnjeg prosječnog porasta . Stopa rasta transporta putničkih vozila se procjenjuje (na osnovu rasta motorizacije i mobilnosti) na 3,5-4,5% godišnje u periodu do 2010. i 3,5-4,0% u periodu 2010.-2020. godine.Stopa rasta teretnog transporta procjenjuje se na bazi rasta GDP i faktora transportnog elasticiteta i kretat će se od 6-7% godišnje u periodu do 2010. i 4,5-6% u periodu 2010.-2020. godine. Stepen rasta međunarodnog saobraćaja u periodu 2000.2020. procjenjuje se na 3-4% godišnje. U visoko razvijenim zemljama stope rasta transporta se kreću na nivou 3-4% godišnje (u proteklom periodu), a prognoze su bazirane na stopama od oko 4%.

Motorizacija
Neke grane privrede su se razvijale brže neke sporije, činjenica je da se prije ekonomije razvila motorizacija, taj fenomen je zabilježen i u Sarajevskom kantonu. Već je u 2000. godini motorizacija u Sarajevskom kantonu u velikoj mjeri premašila nivo motorizacije iz 1991. godine, što čini veliki kontrastu u pogledu cjelokupnog ekonomskog razvoja zemlje ili konkretno kontona u našem slučaju. Motorizacija svojim velikim porastom znatno podržava ekonomski razvoj Kantona (poboljšava mobilnost, modernizira i stvara ekonomičniji vozni park, povećava potrebe za uslugama i slično). U poređenju sa predratnim nivom broj pređenih kilometara ima tendenciju smanjenja i sada je dosta niži nego u ranijem periodu (sada se procjenjuje na 3000-5000, a prije rata je bio 8000-10000 npr. po putničkom automobilu). Moguća su očekivanja da će motorizacija slijediti očekivani evropski dugoročni trend razvoja motorizacije koji teče sporije, ali na strateškom nivou i zbog ekoloških razloga. Tako su za 2020. godinu data dva moguća rasta:  niski sa 230 vozila/1000 stanovnika na 340 vozila/1000 stanovnika i  visoki sa 230 vozila/1000 stanovnika na 380 vozila/1000 stanovnika. Na ovaj način se došlo do godišnje stope rasta motorizacije koja iznosi 3,8% niska i 4,4% visoka stopa rasta9. Kod nas se jedna važna činjenica u teoriji i praksi najčešće zanemaruje to jest jedan od najvažnijih pokazatelja kvaliteta usluge ,a to je :“ Jedinstveni pokazatelji kvaliteta usluge
9

Studija saobraćaja kantona Sarajevo - Mreža saobraćajnica, Sarajevo, jula 2005. str. 156 - 158

12

posmatrani sa aspekta efikasnosti funkcionisanja prijevoznog procesa su brzina prijevoza količina izvršenog rada u jedinici vremena10“. Tako je evidentno da prvu grupu elemenata kvaliteta usluga čine oni elementi koji se manifestuju(realizuju) u trenutku kada krajnji korisnik ispostavlja svoje zahtjeve za robom sa svim elementima narudžbe. Davalac usluge(isporučioc robe) na prispjeli zahtjev, treba odgovoriti tako što će:  korisniku dati sve potrebne informacije o robi,  pružiti mu maksimalnu podršku pri mogućem korigovanju narudžbe i  omogućiti mu što je moguće bolje realizovanje njegovih potreba i zahtjeva ma kakve prirode oni bili i to u predviđenom vremenskom intervalu. Zadatak korisnika je da obrati pažnju na vrijeme koje je potrebno za izvršenje dostave(izvršenje prijevoza sa mjesta utovara do mjesta istovara)i da dobiveni podatak proslijedi naručiocu, jer to predstavlja važan faktor za njega. Zahtjevi korisnika je moguće da su nekad veoma specifični u pogledu vremena, načina pakovanja, vida prijevoza, veličine tovarne jedinice, vrste prijevoznog sredstva koje se koristi za vrijeme transportovanja, pa dostavljać uvijek mora biti spreman na to,a sve to čini sastavni dio elemenra kvaliteta dostave robe koja podrazumjevaju različit izbor načina dostave. Najupečatljiviji parametar kvaliteta procesa dostave robe i na krajnjeg korisnika ostavlja najveći utisak predstavlja vrijeme koje protekne od trenutka ispostavljanja zahtjeva (narudžbe) do prijema robe. Ono uvijek zavisi od nivoa funkcionisanja prijevoznog srdstva, samog organizovanja prevoza robe, odnosno od dužine trajanja prijevoznog ciklusa. Nakon dostave robe manifestuju se pojedini elementi kvaliteta koji su povezani sa načinima plačanja za obavljene usluge i isporučenu robu i ispunjenje naknadnih zahtjeva korisnika.Aktivnosti usmjerene ka definisanju kvaliteta u okviru logističkih aktivnosti moraju biti usaglašene sa tržištem. Analizirajući kvalitet usluge u okviru logističkih sistema potrebno je razmatrati i vezu između nivoa kvaliteta i finansijskih sredstava koje treba uložiti da se taj nivo kvaliteta postigne. Podizanje kvaliteta na veći nivo podrazumjeva poštovanje nacionalnih i međunarodnih standarda, opremanje distributivnih sistema širim spektrom kvalitetnije opreme, angažovanje VK radne snage kao i izborom savremenih sistema distribucije baziranih na logističkim načelima.

10

R.Perišić, “Nova metoda sistematske analize prevoznog procesa i vrednovanje kvaliteta usluge”, časopis «Saobraćaj» - br.11, Beograd, 1978. i knjiga “kontejnerizacija transporta”, Saobraćajni fakultet i dr., Beograd, 1977.godina

13

Tako za podizanje kvaliteta postoje razne mjere kojima je moguće u velikoj mjeri postizanje željenog cilja - KVALITETA, a to je još uvijek zadovoljenje potreba krajnjih korisnika logističkih usluga. Podizanje kvaliteta podrazumjeva:  Osavremenjavanje informacionih sistema, jedinstvenih, standardizovanih i unificiranih u svim karikama prevoznog, odnosno logističkog lanca.  Osavremenjavanje tehnologije skladištenja, sa znatnim stepenom mehanizacije  Osavremenjavanje tehnologije pretovara, mehanizacijom i automatizacijom procesa  Osavremenjavanje tehnologije transporta, prvenstveno intermodalnih sistema i savremene informatike  Osavremenjavanje tehnologije pakovanja, polazeći od mikro modula, osnovnog modula do formiranja idealne logističke jedinice itd. U strukturi transportnog i logističkog procesa, kao posljedica zahtjeva korisnika, prisutne su osnovne tendencije:  Smanjenje količine rasutih tereta u transportu radi prealokacije proizvodnih kapaciteta, odnosno težnja smanjenju transportnog koeficijenta (odnos transportovane i proizvedene mase),  Povećanje asortimana roba kao i standardizovanih jedinica komadnih roba u transportu;  Povećanje frekvencija u transportu roba;  Povećanje primjene paletizacije, kontejnerizacije i izmjenjivih transportnih sudova, hucke – pack transporta11 kao i drugih standardizovanih jedinica tereta;  Povećanje prijevoza visokovrijednih roba, skraćenje ciklusa prijevoza sa upotrebom savremenih modela pakovanja ;  Unificiranje i standardizacija informatičkih tehnologija u transportnim i logističkim procesima;  Skraćivanje vremena isporuke robe uz vremensku usaglašenost rokova, tačnosti, sigurnosti i optimalnosti cijene usluge. Ispunjenjem ovih i drugih tendencija u zahtjevima krajnjeg potrošača transportne i logističke usluge stvaraju se uslovi za povećanje efikasnosti odvijanja poslovnih procesa, eliminacija neracionalnosti, konflikata i zastoja u ukupnom procesu, optimiraju se troškovi , vrši se povećanje produktivnosti, zaštitu čovjekove okoline i zdravlja ljudi. Sve navedeno vodi ka povećanju konkurentnosti na transportnom tržistu.

11

Hucke Pack- jedan od vidova sistema kombinovanog transporta, izvor internet: www.huckepack.com

14

Zaključak
Ovim seminarskim radom sam željela istaći važnost logistike i izmjeritelja kao važnih faktora za postizanje kvaliteta usluge u tom logističkom procesu. Naime sve je uslovljeno sistemskim razvojem međunarodne trgovine, bez tradicionalinh ograničenja, kao posljedicom novog globalnog političkog ambijenta, te dinamičkog kretanja kapitala, investicija, radne snage, kao i razvoj ekoloških ograničenja, upravljanje i optimizacija zaliha primjenom inovacionih metoda prodaje proizvoda što smanjuje zalihe, a to sve korištenjem informacionih sistema, tehnologija strandardizacije proizvoda i usluga.Povećanje daljine prijevoza roba i razvoj multimodalnog transporta, samo su neki elementi koji upućuju na dugoročnost tenedecije u novim zahtjevima za kvalitetom usluga u transportu roba. Tako je orjentacija na korisnika usluge koja se bazira na kvalitetnom usluživanju korisnika, čiji osnov je planiranje racionalno logističkog procesa uz korištenje raspoloživih resursa transportne mreže. To prije svega znači organizaciju procesa baziranih na primjeni logističkih principa, zatim transportnih sredstava visoke tehnologije, sistema upravljanja uz podršku najsavremenije informacione tehnologije. Racionalizacija i optimizacija logističkih procesa u Europskoj Uniji(EU)dobila je strateški značaj, s obzirom da je logistička tehnologija na znatno nižem nivou od proizvodne tehnologije, ali da bez nje nije moguće ujedinjenje procesa na racionalan, efikasan, efektivan i ekonomičan način.U seminarskom radu željela sam perdstaviti sve ove razne pokazatelje kvaliteta po njihovoj strukturi i ujediniti ih u jedno radi stvaranja jasne slike o kompleksonti svih činioca u logističkom lancu koji se moraju zadovoljiti radi postizanja krajnjeg cilja svakog preduzeća koje pruža logističku uslugu, a to je zadovoljenja potreba korisnika njihovih usluga. Nadam se da mi je to uspjelo nastojala sam osnovne principe akcentovati i samim tim upoznati se sa njihovim pojedinačnim značajem u ovom cjelokupnom procesu pružanja kvalitetne logiostičke podrške.

15

Literatura
1.

Dr.Risto Perišić:Sistem kvaliteta usluga, logistika, informatika, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd. 2002.godine

Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu, Knjiga II, Kvalitet:osnove, principi, kontrola, Sarajevo 2008. 3. Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu, Knjiga I, klasifikacija, standardizacija, identifikacija, Sarajevo, 2007.godina
2.

4. Internet www.logistiksysteme.de www.logistikadanas.com www.HuckePack.com www.ISO.com

16