Dr.

Zehra Hubijar Praćenje napredovanja i ocjenjivanje učenika u razrednoj nastavi
(Poseban osvrt na ocjenjivanje u nastavnom predmetu:vjeronauka) Ocjenjivanje učenika je obaveza svakog nastavnika.To je složen i odgovoran zadatak koji podrazumijeva nekoliko važnih činilaca: 1.Poznavanje učenika,njegovih sposobnosti,interesa,okolnosti u kojima živi,predznanja iz oblasti za koju je nastavnik zadužen( predmeti u razrednoj nastavi) . 2.Poznavanje sadržaja Nastavnog plana i programa i to ne samo za određeni nastavni predmet nego za sve predmete zastupljene u razrednoj nastavi. 3.Upoređivanje programskih sadržaja i očekivanih rezultata. 4.Markiranje ključnih mjesta bez kojih ne može ta oblast,područje,predmet radi poređenja postignuća sa tim elementima. 4.Kontinuirano praćenje učenika i njegovog napredovanja. 5.Svođenje subjektivnog dojma na što manju mjeru,odnosno nepridavanje značaja glasinama i predrasudama o obitelji,djetetu itd. 6.Ne izvoditi prebrzo zaključke o mogućnostima djeteta,ne generalizirati(Nije naučio jedan segment, a mi kažemo da ne zna ništa). Opisnom ocjenom nastavnik govori učeniku i roditeljima o prirodi znanja,vještina,navika,šta zna,koje sadržaje slabije poznaje koliko je dijete samostalno, zna li primijeniti naučeno,kakav je u odnosu na drugu djecu, prihvata li obaveze, koliko je aktivan u radu s drugima,povlači li se iz grupe.Opisno ocjenivanje je zahtjevna aktivnost,teška ,traži stalno praćenje i dokumentotovanje tvrdnji u opisu.Ocjenjivanje je indikator valjanosti ukupnih pristupa u razredu: - opisuje znanje - daje sliku razreda - ima prognostičku valjanost - motivacioni je činilac - služi i učeniku kao orijentir u daljem radu Ocjenjivanje je moguće učiniti pouzdanijim ako : 1.Tačno odredimo sadržaj,šta ispitujemo i ocjenjujemo,koja znanja,vještine,sposobnosti. 2.Uradimo standarde koji definišu prolaznost.,koliko dijete treba da zna za pojedini nivo postignuća. 3.Ako uvažimo mišljenje kolega i stručnjaka u pripremi za realizaciju,čujemo

šta o napredovanju kaže razredni nastavnik. 4.Ako smo pravovremeno informisani o svim važnim aspektima i obučeni za ocjenjivanje . 5.Ako izvršimo probno praćenje ,ispitivanje i provjeru pouzdanosti instrumentarija. Praćenju napredovanja učenika prethodi ispitivanje predznanja na početku školske godine.Ti inicijalni pokazatelji predstavljaće orijentir nastavniku u planiranju ukupnog rada,boljem razumijevanju zastoja u napredovanju,odnosno izraženijih teškoća.Važno je da nastavnik ima te pokazatelje kako bi mogao pratiti napredovanje djeteta i porediti njegova postignuća sa onim što je njegova polazna osnova u učenju. Rečeno je već da su nastavniku važni podaci o zdravstvenom stanju djeteta,nivou njegove govorne razvijenosti ( artikulacija glasova,otvorenost i spremnost za komunikaciju,ili povučenost i nespremnost za razgovor,poznavanje slova, odgoj u predškolskom periodu) . Veoma je važno da nastavnici nikad ne upoređuju dijete s drugom djecom,nego da porede postignuća određenog djeteta u različitim vremenskim intervalima i na kontinuumu koji se zove školska godina. Nastavniku neće biti teško da adekvatnom terminologijom opiše postignuće svakog učenika jer će učenička osobenost nametati i novu terminologiju,osobene deskriptore.Svako je dijete jedno i jedino po svojim osobenostima,pa će i opis njegovih postignuća podrazumijevati osobenosti Treba biti posebno oprezan u izricanju sudova i preuranjenih ocjena.Što mlađi uzrast-tim veći oprez.Važno je ne izreći ,niti napisati bilo šta što bi uticalo na dijete u smislu gubljenja samopoštovanja . Nastavnik ima uvid u sve aktivnosti,prati ,analizira.Ali ne ocjenjuje sve što tvrdnju možemo uvijek dokazati.A ako smo imali ocjenu dva bez ikakvih objašnjenja -ta nam apstrakcija ne kaže baš ništa. Ali,ni deskriptori nisu uvijek pouzdani.Među učenicima su tako velike razlike da će i njihovo jezičko i semantičko modeliranje i izražavanje biti nužno.To je ostavljeno nastavniku.Deskriptori su nam podsticaj da ozbiljno mislimo o sadržaju našeg rada i da pojačamo odgovornost prema poslu i učeniku.Sami učenici će sigurno ići izvan okvira naše deskripcije.To je dobro.Oni će odrediti generacijske okvire za pojedine discipline u pogledu standarda znanja.Oni će nametati potrebu kombinacije riječi deskriptora,kako s obzirom na vrstu, tako i s obzirom na stepen prisustva nekog svojstva,odnosno vrste kvalifikativa. Ocjena je povratna obavijest o postignuću čija je svrha u pravovremenom obavještavanju o nivou sadašnjih postignuća i koracima koji predstoje. Opisna je ocjena a n a l i t i č k a ,brojčana s i n t e t i č k a.Numerička ocjena možda odražava nivo postignuća,ali nema niti jednog pokazatelja o elementima koji čine tu ocjenu.Opisna ili formativna ocjena sadrži ključne informacije o napredovanju i za takvu ocjenu potrebno je mnogo riječi,a ne sintagma ili broj.Ocjenom ne vršimo klasifikaciju učenika nego njihovih postignuća,i to prvo po segmentima,pa na razini predmeta,odnosno školskog uspjeha. Ocjenjivanje je postalo važno i za stručnjake različitih profila.Sve češće se strahovi različite vrste,određene forme neprihvatljivog ponašanja povezuju s neuspjehom u školi i školskim ocjenjivanjem.Činjenica je da je ukupna odgovornost zajednice na odraslim ljudima,ali oni nikad nisu podvrgnuti tako surovom sistemu praćenja i ocjenjivanja.A « krasi »nas neznanje,neodgovornost,nepoštenje.

Jedan neuspjeh vuče naredni i vodi u nezadovoljstvo,ali ne samo nezadovoljstvo postignućem,nego samim sobom.Osoba gubi vlastito samopoštovanje . Bježi u aktivnosti koje će mu vratiti to samopoštovanje.Najčešće je suprotstavljanje autoritetu,školi,zajednici. Da li je ocjenjivanje nužno ? Nije u sredinama koje imaju svijest o poretku stvari i vrijednosti. U Finskoj nema ocjenjivanja učenika ,a ti su učenici najbolji ili među najboljima na međunarodnim provjerama . U našoj sredini nije cilj učenja znanje,nego ocjena i đačka knjižica.I jedno i drugo moguće je imati bez znanja. Kupiti i prodati.Primjeri iz svakodnevnog života podupiru filozofiju življenja bez rada i ulaganja napora. Popularnost se osvaja svim onim sredstvima koja su vjerom zabranjena(laž,krađa,otimačina)A bez truda i rada nema v r l i n e.Propisi su veoma jasni i nedvosmisleni(Ne uzmi što ti ne pripada ). Zašto je ovo važno ?Zato što sve ,pa i ocjena,gubi smisao ako nije u funkciji poboljšanja kvaliteta života i ispravnosti . Još je nešto veoma važno. Govorimo o uspjehu pojedinih škola. Djeca nam se gube u silnim izvještajima .Nema djeteta i njegovog profila.To treba mijenjati i to je cilj kome treba težiti.Nisu važni procenti.Važno je koliko smo djece vratili na pravi put i koliko ih neće završiti u popravnim domovima i zatvorima. Budući stvaraoci su veoma važni .Njima obzbjeđujemo poticaje,vodimo ih ,a ne ometamo u napredovanju.

O c j e nj i v a nj e ima smisla
AKO IMA INTEGRATIVNU ULOGU(integrira programske sadržaje,postignuća,potrebe )

AKO OBAVJEŠTAVA(učenika,roditelje o napredovanju i teškoćama) VODI DO MOGUĆNOSTI SAMOPROCJENE (jača unutrašnju snagu,objektivnost, formiranje realne slike o sebi) AKO JE U FUNKCIJI NAPREDOVANJA (ako ima snagu motiva) PRIPREMAZA REALNO SAGLEDAVANJE POSTIGNUĆA I FORMIRANJE REALNE SLIKE O SEBI AKO JE SPOZNAJA U FUNKCIJI......formiranja pravilnog odnosa prema vjeri,istini ,životu .

ZA OCJENJIVANJE JE VAŽNO
Da je zasnovano na kriterijima.Šta ocjenjujem? Kako ? Da je kontinuirano i zasnovano na praćenju učeničkog rada Da podrazumijeva više aspekata Da odražava različitost pristupa Da polazi od onog što dijete z n a i što je njegova jača strana; Da se oslanja na učeničku mogućnost i slobodu samoprocjenjivanja; Da su svi učenici uključeni u postupak i da znaju šta ih očekuje; U razrednoj nastavi izbjegavati standardizirane tipove testova; Da je ocjenjivanje podređeno važnim ciljevima(znanje, život rješavanje problema u životnim situacijama) , a ne samo zahtjevima nastavne jedinice i apstraktnim ciljevima; Da uvažava razvojne karakteristike djece određene dobi i svakog djeteta ;Da pomaže u identifikaciji djece sa posebnim potrebama . Ocjenjivanje vršiti u okolnostima koje su primjerene potrebama djece,ne zastrašivati učenike slabom ocjenom,težinom zadataka Imati na umu da ocjenjujemo baš ono što treba ocjenjivati. ŠTA ?

Ocjenjivati pojedine segmente u odnosu na ciljeve Programa i ukupna postignuća.

V

IMA POSEBNE NAČINE TUMAČENJA

Uvijek

IV Često III Ponekad II
daje objašnjenje koje pokazuje razumijevanje

I

Rijetko može objasniti sadržaj

ZNANJE I SPOSOBNOSTI RAZUMIJEVANJE SADRŽAJA I KONCEPATA

- daje kompletnu analizu i daje dobro promišljene
dokaze da potkrijepi mišljenje

- daje kompletnu analizu i daje dovoljno dokaza da potkrijepi mišljenje

daje parcijalnu analizu, daje neke dokaze koji potkrjepljuju mišljenje Učenik: - daje analizu koja pokazuje ograničeno razumijevanje, ne daje dokaze da potkrijepi mišljenje

Kritička analiza i procjena

KOMUNIKACIJA
RIJETKO KORISTI ADEKVATNU,PRIKLADNU TERMINOLOGIJU

POVREMENO

OBIČNO KORISTI PRIKLADNE RIJEČI ČESTO KORISTI PRIKLADNE, (ADEKVATNE,ODGOVARAJUĆE,PRAVE) RIJEČI

NNONEPREKIDNO

IZVEDBA / REALIZACIJA

Učenik:
MOŽE URADITI (navesti šta)SAMO UZ ASISTENCIJU

POMOĆ

.....

UZ ČESTU ASISTENCIJU,POMOĆ
POVREMENU POMOĆ

MOŽE URADITI UZ MALU ASISTENCIJU SAMOSTALNO

Crte ličnosti i postignuća

Miran aktivan odgovoran spontan brižan vrijedan lako svjestan sebe ili ne otvoren povučen introvertan ima povjerenja u sebe

nemiran pasivan neodgovoran uzdržan nemaran lijen teško pamti preduzimljiv stidljiv ekstrovertan

P r a v i l

n o s t

Nesiguran/nesigurna je Potrebno je mnogo znanja i osjetljivosti za posmatranje i procjenjivanje ovih aspekata.

V I Bez greške,razumljivo i lijepo II Bez greške,razumljivo,estetski V Malo grešaka ali je moguće III Mnogopogrešaka,razumljivo I Mnogopogrešaka,nepravilnosti IV Poneka pogreška razumjeti neizgr. u

R j e č n i k

VI Izuzetno razvijen i bogat rječnik

V

IV

Bogat i raznovrstan

Veoma dobar,primjeren situaciji i kontekstu

III

Dobar izbor riječi

II

Prihvatljiv rječnik

I

Veoma oskudan,siromašan

Gramatička tačnost i smislenost VI Sve je skladno i veoma smisleno urađeno V Bez greške u pisanju IV Malo pogrešaka

III Poneka greška ,tekst je razumljiv II Ima mnogo grešaka,ali se naslućuje smisao IGramatički pogrešno rečenica,bez smisla uređema

Šta je predviđeno u okviru nastavnog predmeta

Precizne naznake, tvrdnje koje se odnose na sasvim OČEKIVANI određena , POŽELJNI konkretna ISHODI znanja,vještine, spremnost .
Šta može ?

O P Ć I C I LJ E V I

Na čemu raditi posebno?
SPECIFIČNI CILJEVI

Šta zna ?

D E T A LJ I

DNEVNIK I

KNJIŽICA

2.9.2008. A.M. je predana poslu.Veoma je pažljiva i rado sudjeluje u svim aktivnostima. Zna .......................bez greške , a u .............. joj je potrebna mala pomoć.

30.12.2009. 11.10.2009 A.M. bez greške zna ................ 1.12. 2009. analizi priče,razumije poruke i te poruke Sudjeluje u .............................. Ima smisla za komunikaciju .nastoji da unese red u povezuje sa .............................. grupu,da pomiri gledišta. Ne ističe vlastiti doprinos.. Zna proučiti.....(sam/a,uz pomoć. nastavnikkovu...)

.

VIŠE ASPEKATA

A.M. je usvojila programom predviđene sadržaje .Posebno je pokazala interes prema pričama o ,prema ..........Usvojila je i pravila ponašanja u situacijama ..... Zna proučiti..........................

SPOSOBNOSTI

KOJE JE STEKAO UČENJEM VJEŠTINE INTERESE PAŽNJU UKUPNO PONAŠANJE

OPERATIVNI ZADACI SU U SADRŽAJU OPISNE OCJENE

OBAVEZNO UPISATI DATUM ( ZBOG PRAĆENJA NAPREDOVANJA)
POČETI OD ONOG ŠTO JE JAČA STRANA UČENIKOVA ( TRUDI SE, DRUŽELJUBIV JE....)

Koristiti ime,ne zamjenicu...

BILJEŽITI NEPOSREDNO NAKON OPSERVACIJE ILI ISPITIVANJA

POSTAVIMO I MI SAMI SEBI PITANJA

ZAŠTO S NEKIM UČENICIMA REZULTATE?

NE

POSTIŽEMO

OČEKIVANE

RADIMO LI UVIJEK NA ISTI NAČIN ?

IMAMO LI SVE INFORMACIJE O INDIVIDUALNIM PRO GRAMIMA? KOLIKO ZNAMO O POSTAVLJANJU KRATKOROČNIH CILJEVA? DA LI ZAISTA ŽELIMO DA TO DIJETE NAPREDUJE? KOLIKO JE ŠKOLA OKRENUTA DOBROBITI SVAKOG DJETETA? ?

KOLIKO MEĐUSOBNO RAZGOVARAMO O ZAJEDNIČKIM PITANJIMA ?

S vremena na vrijeme učenicima treba predložiti da sami sebe ocijene.Koju su ocjenu zaslužili? Ako su pisali rad neka provjere sami tačnost i upišu ocjenu.

Uputstvo:Pročitaj ponovo rad i provjeri kako si uradio/la.Uz tvrdnju koja se odnosi na tvoj rad stavi ovaj znak X.

Uradio/la sam tačno sve zadatke Uradio sam dva zadatka NAUČITI ...... TO JE CILJ Uradio sam sve zadatke,ali dva zadatka pogrešno Nisam uradio/la zadatke Zaslužio/la sam ocjenu: 1 2 3 4 5

Mogu ja i to !
Važne napomene : Ove su deskriptore dobili nastavnici razredne nastave i moguće ih je u pojedinim aspektima primijeniti na sve nastavne predmete,pa i vjeronauk.Sve kvalifikacije koje ne upućuju na napredak služe nastavniku za njegovu ličnu evidenciju,a ne za upisivanje u knjižicu. Objektivno je moguće ocijeniti znanje .U pojedinim oblastima (vjeronauka,umjetnost) važan je doživljaj.O impresijama možemo zaključivati na osnovu onog što je manifestno.

DJE A G M JA SA TOM NA TU? PU

O doživljaju vjere najbolje je zaključivati na osnovu ponašanja.To vrijedi i za odrasle i za djecu.Da li su pošteni,jesu li na putu istine,cijene li rad ili nerad.Suština vjere je u tim aspektima ,a ne u priči.Dijete uči iz primjera ponašanja odraslih.Nesklad između naših riječi i ponašanja unosi pometnju u njegove vlastite misli. Tamo gdje je uspostavljen pravilan slijed u vrijednosnom sistemu ocjene nisu potrebne.

Pažnja , mogućnost slušanja i zapažanja
Zainteresirano je ,pažljivo sluša priču,pjesmu nastavnikov govor ili govor drugih učenika Povremeno pokazuje interes prema sadržajima koji su predmet analize Nezainteresirano je ,ne reagira na poticaje…….. Želi nastavnikovu pažnju samo za sebe i tada pokazuje interes za rad Zapaža važne pojedinosti na slici ili u okruženju uz nastavnikovo vođenje Uspješno je u zapažanju bez posredovanja Površno je u posmatranju; uočava samo pojedine detalje Zainteresirano je ,pažlljivo sluša priču,pjesmu nastavnikov govor ili govor drugih učenika Ne zapaža važne pojedinosti Pažnja u potpunosti izostaje baš kad je potrebno njeno prisustvo Pažljivo sluša ali ne može reprodukovati sadržaj Sluša i može reprodukovati sadržaj pomoću detaljnih pitanja Pažljivo sluša i pamti i najmanju pojedinost,uspješno reprodukuje Pažljivo prati samo usporen govor ,pamćenje fragmentarno,potrebno je vođenje do razumijevanja značenja pročitanog

Govor i jezičko/jezično izražavanje
Razlikuje sve glasove,korektna je artikulacija svih glasova Griješi u artikulaciji glasova ... Ovladao je glasovnom analizom riječi Prepoznaje određene glasove na početku,u sredini,na kraju riječi Samo je djelomično ovladao/la glasovnom analizom riječi Prepoznaje određeni glas na početku i na kraju riječi ) Zna šta je glas,šta je slovo

Rječnik i brzina govora Govori prirodnom lakoćom,bira riječi

Govori lijepo i tečno Unosi elemente mašte i kreativnosti u izražavanje U govoru pravi duge pause od rečenice do rečenice,ponavlja rečeno Govori sporo(oklijevajući govor) Ima teškoća u izboru riječi i zato govori sporo DOPIŠITE DESKRIPTORE

Čitanje i razumijevanje pročitanog
“Čita” slovo po slovo ,sriče , “Čita “slovo po slovo,bez sricanja Ščitava ,ali ne razumije smisao Ščitava,razumije pročitano Čita sporo riječ po riječ,ali zna šta je pročitao Čita sporo riječ po riječ,ne razumije pročitano Čita tečno i razumije pročitano
Čita pravilno poznat tekst,razumije pročitano

Samostalno čita poznate i nepoznate tekstove,razumije i može odgovoriti na pitanja koja se odnose na sadržaj,likove i njihove osobine

Može pročitati lijepo i izražajno poznat tekst U usmjerenom čitanju brzo se snalazi,pronalazi informacije Može čitati tekst kritički Posjeduje bogatstvo riječi koje mu omogućavaju brzo čitanje i snalaženje upoznatom i nepoznatom tekstu,tekstu manjeg i većeg obima

P i s a nj e
Pravilno piše štampana slova bez teškoća Piše pravilno,ali problem su mu slova (koja slova?) Pisanje je “teško” ,linija naglašeno debela zbog neadekvatnog pritiska olovkom na hartiju Usvojio /la je pisana slova,povezuje ih pravilno u strukture riječi (tek u II razredu

Ima poteškoća u pisanju slova (kojih) i u povezivanju slova u Pogrešno oblikuje slova zbog nerazvijenosti precizne motorike

riječi

Može pravilno prepisati riječi Prepisuje rečenice pravilno Piše riječi po diktatu Piše rečenice po diktatu pravilno Piše pravilno pojedinačne rečenice Može napisati rečenice međusobno povezane. Veznicima a,i,ali.. Može napisati rečenice o sadržajima iz svakodbevnog života Može napisati sastav i objasniti,obrazložiti Unosi argumente u pisanje Piše sastave koji se odnose na određenu tematsku oblast U sastavu može opisati iskustvo,osjećaje Sastavlja maštovite priče Piše bez napora,ima jasan i tečan stil, dovoljno gramatički korektno Može temama prići na originalan način Zna napraviti sintezu informacija U pisanju može izraziti stav Može sačiniti plan teksta i u pisanje unijeti elemente organizacije
DOPIŠITE DESKRIPTORE

Brzina reagovanja
Reaguje brzo ali na neadekvatan način,najčešće pogrešno Reaguje brzo i tačno i na adekvatan način (u skladu s normama ponašanja u razredu)

Zalaganje,motiviranost
Veoma želi da uspije i ulaže izuzetne napore Ne trudi se ali uspijeva i ostvaruje dobre rezultate zahvaljujući sposobnostima

Njegovo/njezino je zalaganje na razini prosjeka Povremeno je oduševljen(a) radom ,tada ulaže trud i napor Rijetko je zainteresiran za rad

Otvorenost za saradnju, kooperativnost,ponašanje
Otvoren/na j e i iskren(a) u komunikaciji,želi saradnju i uspješno komunicira s vršnjacima Zna podijeliti brigu i radost s drugima Želi igrati u igrokazu,rado preuzima uloge likova Ima vodeću ulogu u grupi i u igri Rado pomaže drugima Vidi samo sebe Odbija saradnju,teško se snalazi u grupnom radu Povlači se iz grupe Ima potrebu da ometa rad drugih Dopišite deskriptore

Pamćenje, razumijevanje i reprodukcija Pamti i najmanju pojedinost i zna reprodukovati nakon prvog čitanja
Brzo zapamti kraću pjesmu

Pamti samo važne pojedinosti koje se odnose na tok događaja Može zapamtiti samo ako je sve predstavljeno konkretno i uz brojne poticaje Pamti ono što je njemu dopadljivo(pojedinost u toku radnje,postupak lika ...) Ne može kazati niti jednu rečenicu o pročitanom,ali na ilustraciji je uočljiva tematska veza s pročitanim sadržajem. Analizirajući crtež moguće je ustanovit ipreferencije u sadržaju. Pamti pojedinosti,ali ih može reprodukovati samo pomoću detaljnih pitanja i to po principu:Pitanje-odgovor

Samostalnost-nesamostalnost
Samostalno je i sistematično u radu.Rješava zadatke bez greške. Radi samostalno ,ali pravi mnogo pogrešaka

Samostalno je u radu i zaključivanju.Zna braniti svoj stav Samostalno je ,ima stav,ali uvažava i stavove drugih Samostalno je ,ali stalo mu je do mišljenja drugih Samostalno radi i ne uvažava mišljenje drugih Nesamostalno je, traži stalno pomoć drugih Nesamostalno je,mnogo griješi

Urednost i preciznost
Uredan/dnaa je i precizan/znaa u rješavanju zadataka Precizan/zna je,ali ne obraća pažnju na urednost Povremeno obraća pažnju na urednost i preciznost Ne pazi na urednost i preciznost,površan je Dopišite deskriptore

Doživljajna sfera
Doživljava intenzivno sve situacije i nalazi adekvatne riječi da izrazi doživljaj
Doživljava intenzivno sve,ali ne nalazi riječi da to izrazi

Doživljavanje je fragmentarno,ali mnogo govori o doživljenom Ne doživljava situacije,ali se uporno javlja,želi govoriti Apatično je ,ne unosi se u sadržaj ,niti situacije, ne želi govoriti Dopišite deskriptore Vrijednosti ,interesi

Ima jasno razgraničenje između prihvatljivog ,dozvoljenog ,neprihvatljivog nedozvoljenog ,dobrog i lošeg Osjetljivo je na nepravedan ,nekorektan pristup i ponašanje Cijeni prave vrijednost Ne cijeni vrline,sve i može i ne može ,može i ovako i onako Voli sve što je tekst,knjiga

Voli kada je u knjizi dominantna ilustracija,a ne tekst Voli obimnije priče Dopišite deskriptore

Originalnost i kreativni elementi
Inventivan je ,uvijek ima neku ideju ,nudi originalna rješenja Predviđa ,anticipira slijed događaja ,nudi alternativna rješenja Zna odvojiti bitno od manje bitnog Raspolaže pravim bogatstvom asocijacija Nalazi originalne riječi da izrazi doživljaj,opiše sadržaj ,reprodukuje Brzo se snalazi ,brzo i adekvatno reaguje u novoj situaciji uz upotrebu adekvatnih riječi Dodaje elemente kreativnosti (riječ,kretnju,komentar, neverbalne signale u igrokazu i u situacijama kada preuzima ulogu lika Ima smisla za humor,vedar je i omiljen u razredu Pokazuje izrazitu sklonost prema ...................................... Dopišite deskriptore

Teškoće s kojima se suočava
Teško artikuliše glasove ,govor je nejasan Ima teškoća u glasovnoj analizi riječi ,ne može rastaviti riječi na glasove Ne prepoznaje glas na početku riječi Ne prepoznaje glas u sredini riječi Ne prepoznaje glas na kraju riječi Ne prepoznaje inicijalnu,medijalnu,ni finalnu poziciju glasa Ne može sastaviti riječ od datih glasova Ne osjeća i ne prepoznaje ritam i rimu ,aliteraciju Ima teškoća u razumijevanju govora Često traži da mu se ponovi pitanje,zahtjev,zadatak Griješi u artikulaciji pojedinih glasova Uočljive su teškoće tipa: (a)zamjena glasova;(b)izostavljanje glasova;(c)dodavanje glasova(; d) ponavljanje sloga (e)izostavljanje sloga

Teško govori .................................................. Uočljiv je strah od govora i situacija koje zahtijevaju verbalnu komunikaciju Zbog brzopletosti griješi u govoru Dopišite deskriptore

U č i t a nj u
Pravi neprirodne ,duge pauze od slova do slova (sriče) i tako mu «izmiče «smisao «pročitanog» Teško ščitava Čita napamet Nedostupno mu je značenje pročitanog Ima teškoća u reprodukciji pročitanog Dodajte deskriptore

Priče

(Primjeri tekstova koji su prikladni za razgovor s djecom o vrijednostima i vrlinama.Samo pričom možemo ( u razrednoj nastavi)doprijeti do poimanja vrijednosti.U priči su likovi,tu je analogija sa ljudima iz svakodnevnog života i mogućnost djelovanja na razumijevanje vrlina. U razrednoj nastavi treba izbjegavati složena razmišljanja,pojmove i apstrakcije jer je ukupna psihologija djeteta i djetinjstva vezana za konkretno:Što vidim-to znam.Treba osvijestiti značaj prisustva pojedinih svojstava:iskrenosti,poštenja ,važnost opće dobrobiti i naše posvećenosti toj dobrobiti,afirmirati rad kao vrijednost.

U analizi priča važan je metodički pristup.Ne ići na analizu tipa:“ Je li to lijepo što je taj i taj uradio? Da li se neko od vas tako ponaša?“ Pitati:Šta mislite o ponašanju...? Zašto mislite tako? Do čega vode postupci.....? Smisao učenja je da dijete misli,razmišlja,da otkriva.

Ukupan naš uspjeh nije u njihovoj ocjeni nego njihovom ponašanju .To se gradi postepeno.

NEOPRANI PROZORI

Mladi se bračni par doselio u Bombay i zakupio dvosoban stan u višekatnici.Susjedne su zgrade takođe bili neboderi. Mlada je žena sa svojega prozora viđala susjedu kako svakoga jutra razastire oprano rublje.Gledajući je mlada žena ustanovi da je susjedino rublje žućkaste boje,naime da nije oprano kako valja.Ona to napomene mužu. „ Ih,kakvo prljavo rublje!“podrugivala se.“Ta susjeda ne umije prati,ili ne zna izabrati dobar prašak za pranje,ili joj i nije do čistoće!“ Svakoga jutra,mlada je žena zirkala kroz prozor.Smjesta bi primijetila,kako ni danas rublje nije valjano oprano.Njenom je suprugu to već dozlogrdilo. Jednoga jutra,pogledavši u uobičajenom smjeru,žena je primijetila da je razastrto rublje bilo blistavo bijelo.To ju je ugodno iznenadilo. „Moja se susjeda popravila u pogledu rublja“,objavi ona suprugu.“Možda je nešto od mojih primjedaba stiglo do njenih ušiju,pa se posramila i provrijednila.“ Muž joj mirno odgovori: „Toliko mi dojadio tvoj običaj ogovaranja susjede,da sam jutros,dok si ti još spavala ,ustao i oprao stakla tvojih prozora.“
(U navodu kod B.G.Pitrea,prevela V.Krmpotić)

PRAVI PRIJATELJI

Jedan poznati arapski učenjak,imenom El-Vakidi,ispričao je što mu se jednom dogodilo u vrijeme Bajrama.Imao je dva prijatelja,jedan je živio u gradu Nabatu,a drugi u Hašimu.Toga Bajrama ,El-Vakidi se našao bez prebijene pare u džepu.Žena mu reče: „Nas ćemo dvoje nekako podnijeti ovu neimaštinu,ali mi se iskida srce gledajući naše mališane.Šta ćemo kad vide nagizdanu i veselu djecu naših susjeda?Pokušaj se nekako snaći i namaknuti novac,potreban za Bajram. El-Vakidi je tada napisao pismo prijatelju u Hašim.Zamolio ga je da mu pošalje nešto novca.Čim je primio pismo,prijatelj mu uputi po povjerljivoj osobi kesu s hiljadu pijastera.I ta se kesa još nije čestito ni zgrijala kod ElVakidija,kad al eto pisma od prijatelja iz Nabata,u kojemu piše da nema čime dočekati praznik.El-Vakidi mu odmah posla onu kesu koju je dobio od prijatelja iz Hašima.Budući da ga je bilo stid od žene,on pošalje kesu još onako neotpečaćenu,i izađe iz kuće.Kad se vratio,žena mu ne reče ni riječi,jer je znala šta je posrijedi.No ne prođe dugo,kad eto ti na vrata zakuca onaj prijatelj iz Hašima.Nosio je u ruci kesu,koju je već bio poslao El-Vakidiju,isto onako neotpečaćenu. „Pravo mi reci,šta si učinio s novcem koji sam ti bio poslao?“upitat će prijatelj iz Hašima. Onda njemu El-Vakidi ispriča šta je i kako je . „Kad si ti meni pisao da ti pošaljem novac,“reče prijatelj iz Hašima,“ja sam imao samo onu kesu koju sam ti poslao.Čim sam tebi poslao novac,obratio sam se prijatelju iz Nabata,da mi pomogne s kakvom pozajmicom.I on mi je poslao baš evo ovu kesu koju sam ja bio poslao tebi.“ Prijatelji tada odriješiše kesu i podijeliše novac.El-Vakidijevoj ženi dodali su stotinu pijastera,a njih trojicu zapadne po tri stotine pijastera. Ova je zgoda došla i do ušiju kalifa Al-Mamuna,pa on dade pozvati El-Vakidija i upita ga kako je to bilo.El-vakidi mu sve potanko ispriča.Reče: „Nas smo trojica kao jedna duša.“ Kalif naredi da se svoj trojici isplati sedam hiljada dukata,od kojih su hiljadu dali El-Vakidijevoj ženi,a njima svakom ostade po dvije hiljade. Arapska priča

POŠTENI LOPOV

Jednom je nekakav veoma pošten čovjek naumio prodati svoje odijelo.On ga uruči telalu,da ga odnese na tržnicu,no da nipošto ne zaboravi upozoriti kupca,da je odijelo na jednom mjestu poderano.Telal uze odijelo i ode.Uvečer se vrati i objavi da je odijelo prodao jednom strancu. - A jesi li ga upozorio da je odijelo prodrto na jednom mjestu?“upita čovjek. - Alaha mi ,to sam,eto,zaboravio!- uskliknu telal. - Hajdemo odmah tom strancu ,prionu čovjek. Njih dvojica onda pođoše potražiti stranca,ali ga ne nađoše;rekoše im da je otputovao s karavanom.Onaj poštenjak tada zatraži od telala da mu dobro opiše onoga stranca,pa uze u najam konja,i zaždi za karavanom.Kad sutradan stiže karavanu,prepoznade stranca,priđe mu i reče: - Odijelo koje si jučer kupio od telala za toliko i toliko dukata,ima manu,na jednom je mjestu prodrto,a telal ti to nije rekao.Vrati ti meni odijelo,a evo tebi tvojih dukata . - Onaj stranac izvadi onda odijelo,i dobro ga pregleda; i gle,uistinu bijaše prodrto na jednom mjestu. - Daj ti meni one moje dukate,da ih vidim - reče stranac vlasniku odijela. Vlasnik odijela izvadi dukate,pa ih pokaza strancu.. - Eh,to su baš oni dukati,koje sam dao onom telalu za odijelo. - De,pogledaj ih malo bolje,- reče stranac. Čovjek se dobro zagleda u dukate,kad ono,svi odreda lažni.Nisu vrijedili ni prebijene pare.Stranac onda uze lažne dukate,pa ih baci ,a vlasniku odijela kaza: - Kupit ću ovo tvoje odijelo,kakvo je,takvo je,i evo ti za njega onoliko pravih dukata ,koliko sam ti bio dao lažnih. onaj čovjek onda primi prave dukate, i odjaše kući. Arapska pripovijetka

ZAKOPANO BLAGO
Bio seljak,pa imao tri sina.Imali oni nekolike njive i livade.No sinovi baš i nisu voljeli motiku.Više su voljeli plandovanje.Najviše je radio

otac.Okopavajući zemlju koliko je stigao,otac je sijao,žnjeo,vršio,mljeo i tako prehranjivao obitelj. No jednoga se dana otac razbolio i pao u postelju,iz koje se više nije dignuo.Kad je osjetio da mu nailazi smrtni čas,on pozove sinove i reče im: “ Sinovi moji, meni je vrijeme umrijeti.Nemojte tugovati,nećete ostati bez kruha.Jer ja sam na jednoj od naših njiva zakopao veliko blago.” “Na kojoj,na kojoj?” zagrajali sinovi. “Eto,pamet me izdala,pa nikako da se sjetim”,reče otac.I malo potom umrije. Sinovi odlučiše potražiti blago.Već narednog jutra krenuše na prvu njivu i stadoše je prekopavati.Cijelog su dana kopali,ali blago nisu otkrili. “ Mora da je zakopano na drugoj njivi”,zaključiše. Druga je njiva bila ponešto zapuštena,pa je nisu stigli svu prekopati istoga dana .Trećega dana prekopaše je do kraja,ali i opet ništa od blaga. “ Eh,sad”,rekoše sinovi uvečer,”ostala je samo još jedna ,blago je zacijelo tamo.Sutra ćemo zorom na posao,pa ćemo ga otkopati.” Treća je njiva bila najzapuštenija,budući da otac nije stizao da je okopava.Sinovi se latiše motike,pa udariše junački prekopavati zemlju.Na kraju dana ,znojni i umorni,ustanoviše da blagu nema ni traga ni glasa. “ Ne razumijem”,reče najstariji brat.”Otac nas sigurno nije prevario.A ipak, blaga nema.” “Što ćemo sad? Upita srednji brat.”Od čega ćemo živjeti?” Najmlađi se brat ogleda po prekopanoj njivi.Pogleda i drugu,i treću.I reče: “ Braćo,otac nas nije prevario.Mi smo uistinu našli blago.To je ova prekopana zemlja.Trebamo je samo zasijati,i ona će nam donijeti velik urod pšenice – više nego što smo ikad imali.” “Da”,prionuše ostala dvojica,”bilo bi glupo ne iskoristiti ovaj naš silan trud , i ostaviti zemlju nezasijanu.” Tako i učiniše - zasijaše rahlu,dobro okopanu njivu. Pšenica im nikada nije tako bogato rodila,žetva nikada nije bila tako obilata .Dio uroda spremiše za sebe,a dio prodaše. Tako je otac sinovima ostavio blago - naučio ih je raditi. Ezopova prič

ČAVLI U OGRADI

Bio jednom jedan mali dječak,koji je imao lošu narav-znao je govoriti ljutito,nabusito,osorno,znao je grditi sve oko sebe za najmanju sitnicu.Otac mu je dao vrećicu s čavlima ,rekavši: „Svaki puta kad te spopadne bijes ,zabij u plot jedan čavao.“ Dječaku se to svidjelo. Prvoga je dana zabio u plot trideset i sedam čavala.Kako je vrijeme prolazilo,tako je postupno učio nadzirati svoju ljutnju,pa se broj zabijenih čavala smanjivao.Otkrio je da je lakše nadzirati vlastitu narav,nego zabijati čavle u ogradu. I osvanuo je dan kada nije zabio nijedan čavao u plot.Potrčao je ocu da mu to dojavi.Otac mu reče: „Budući danas nisi izgovorio nijednu grubu riječ,smiješ izvaditi jedan čavao iz ograde.“ Dani su prolazili,a čavala je bilo sve manje . Došao je i taj dan kad u ogradi nije bilo nijednog čavla.Otac tada uze sina za ruku i pođe s njim do ograde. „Dobro si to uradio,sine.Ali pogledaj:ograda je puna rupa.Ona više nikada neće biti ista.Kada u bijesu kažeš drugima nešto ružno,ono ostavlja ožiljak ,nalik ovim rupama.Povreda jezikom,često je teža od uboda čavlom.“ (Izvor nepoznat,prijevod Vesna Krmpotić)

MRAV I ZRNO ŽITA
Zrno žita ostavši samo u polju nakon žetve ,ćekalo je kišu da bi se ponovo sakrilo pod grumenjem. Mrav ga ugleda,natovari ga na sebe ,i s velikom se mukom uputi prema dalekom mravinjaku. Hodao je i hodao,i izgledalo je da zrno žita postaje sve teže na umornim leđima mrava. „Zašto me ne ostaviš?“reče zrno žita. Mrav odgovori : „Ako te ostavim,nećemo imati zalihe za zimu.Mi smo brojni,a svako od nas mora donijeti u ostavu hrane ,što više može.“ „Ali ja nisam stvoreno samo zato da me pojedu,“nastavi zrno žita..“Ja sam sjeme puno života ,a moja je namjena u tome da iz mene nikne biljka.Slušaj me,dragi moj mrave:sklopimo pogodbu.“ Mrav ,zadovoljan da se malo odmori,ostavi zrno žita i upita: „Kakvu pogodbu?“ „Ako me ostaviš u mom polju,“reče zrno žita,“i odustaneš od namjere da me poneseš u svoj mravinjak,ja ću ti za godinu dana vratiti stotinu zrna ovakvih kao ja.“ Mrav ga pogleda u nevjerici. „Da ,dragi mrave,Vjeruj onom što ti kažem.Ako se danas odrekneš mene ,dat ću ti stotinu puta sebe,poklonit ću ti stotinu zrna žita za tvoj mravinjak.“ Mrav pomisli:“Stotinu zrna u zamjenu za jedno – ala je to čudno! „A kako ćeš to učiniti?“ upita. „To je tajna,“odgovori zrno.“To je tajna života.Iskopaj malu jamu,zakopaj me u nju,i vrati se za godinu dana.“ Mrav učini tako.Nakon godine dana se vrati. Zrno žita je održalo obećanje.

(L. Davinci,prijevod L.P.)

Draga Amina,ovo je sve veoma složeno.Nastavnici će uspjeti onoliko koliko budu odgovorni i koliko i sami budu kritični prema sebi,koliko budu učili.Nema opisne ocjene koja bi mogla biti identična samo za dva učenika. Zato bih voljela da nastavnici budu obazrivi u donošenju suda o djetetu i njegovom postignuću. Svako Vam dobro želim, Zehra