P. 1
obrazac prijave

obrazac prijave

5.0

|Views: 4,127|Likes:
Published by ivaana

More info:

Published by: ivaana on Aug 03, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

__________________________________

( prezime, ime oca i ime)
__________________________________
Adresa
__________________________________
Broj telefona
PRVOSTEPENOJ STAMBENOJ KOMISIJI
OPŠTINA FOČA
PREDMET:Prijava na konkurs za sa!"#no z"rinjavanj#$
U skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida
podnosim prijavu na konkurs kao_____________________________________.
predjeljujem se da se moje stambeno pitanje rije!i na slede"i na#in________________________
______________________________________________________________________________.
Uz prijavu na konkurs prila$em (zaokru$iti broj ispred priloga koji se prila$e)%

&.kona#no rje!enje o utvr'ivanju statusa #lana porodice poginulog borca,
(.kona#no rje!enje o utvr'ivanju statusa ratnog vojnog invalida,
).za stambenu situaciju_____________________________________________________
*.kona#no rje!enje o utvr'ivanju statusa borca,
+.ku"nu listu,
,.za zdravstvenu situaciju___________________________________________________
-.za socijalnu situaciju_____________________________________________________
..za status civilne $rtve rata/ kona#no rje!enje o utvr'ivanju statusa,
0.za izbjeglice i ras. lica/ uvjerenje o stanju imovine,
&1.izjava da nije napla"ena ratna materijalna !teta,

2ored navedene dokumentacije prila$em_______________________________________________
________________________________________________________ u svrhu dokazivanja______
_______________________________________________________________________________
3o#a, _______________(11- godine 2odpis podnosioca,
________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->