P. 1
Nezavisne090914

Nezavisne090914

|Views: 198|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Sep 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

text

original

Te nis ki klub
Mla dost do ma }in
ATP ~e len d`e ra
"Ba nja lu ka 2009"

Tur nir je kva li te tan,
kao {to je bio slu ~aj na
pret ho dnim ba nja lu ~kim
~e len d`e ri ma, re kao
Mi lan Ra da ko vi},
di re ktor tur ni ra

Csj!ub!obd!Eafk!nj!Nb!sfk-!csbu!kf!eoph!pe!obk!cp!mkji!uf!oj!tf!sb
twj!kf!ub!Fo!ej!kb-!obt!uv!qb!v!Cb!okb!mv!dj/!Po!j!Eafk!nj!Efm!hb!ep!tv!esv!hj
op!tj!pdj!v!ev!cmv!j!v!qswpn!lp!mv!~f!tf!tbt!ub!uj!tb!Cfo!ab!nj!opn!Cb!mf!.
sf!pn!j!Abo.Sf!opn!Mj!tob!spn!j{!Np!ob!lb-!pemv!•f!op!kf!asj!kf!cpn/![b
qswf!op!tj!pdf!qpt!ubw!mkf!oj!tv!J{sb!fmbd!Bnjs!Ib!ebe!j!Oj!kf!nbd!Gj!mjq
Nbs!lt-!lp!kj!~f!v!qswpn!lp!mv!jhsb!uj!tb!_f!tj!nb!Kb!opn!Nj!ob!spn!j
Kb!sp!tmb!wpn!Qp!tqj!tj!mpn/!Ub!lnj!•f!okf!v!lpo!lv!sfo!dj!kj!qb!sp!wb!qp!•f!~f
eb!obt/

Ma rej u Ba nja lu ci

Tro ic ki,
ko jeg
gle da mo
na
naj ve }im
svjet skim
tur ni ri ma,
u Ba nja lu ci
pos tao
igra~

Da ni jel Hi me no Tra ver

#Cb!okb!mv!lb!3119#;!tjo!hm;!Jmjb!Cp!{p!mkbd
)Tsc-!3*-!evcm;!Buj!mb!Cb!mb|0Bnjs!Ib!ebe
)Nb}0J{s* op!nj!ejt!)Hs•*-!Bmf!ltbo!esf!Lsb!top!svd!lj0Bmf!.
ltbo!esf!Lv!eskbw!dfw!)Svt* Nbs!lp!Njs!ofh!)Bvu*-!Kp!{fg!Tj!sj!boj0\uf!gbo!Wb!.
vufst!)Bvt0Cfm-!3* Nb!{b!sb!ljt!)Hs•-!4* hfs!)Jub0Bvu* )Svt*-!evcm;!qp!mv!gj!ob!mf!j!gj!ob!mf!oj!kf!pej!hsb!op
{cph!lj!|f Kpo!Npm!ep!wbo0Kv!sj!\v!ljo!)Svn0Svt-!4* mv!lb!3113#;!Up!nbt!Cf!sfoe!)Okfn-!2*!.!Wfs!ofs
F|bvfs!)Bvu*-!oj!kf!pej!hsb!op!{cph!lj!|f-!Kb!sp!tmbw
Mf!wjo!tlj0Kv!sj!\v!ljo!)_f|0Svt-!2*/

Do sa da{ nji po bje dni ci

Ob!hsb!eoj!gpoe!cb!okb!mv!•lph!•fm!fo!eaf!.
sb!qp!wf!~bo!kf!tb!41/111!),!ip!tqj!ub!mj!uj*!ob
53/611!fwsb!),!ip!tqj!ub!mj!uj*!v!peop!tv!ob!qsp!|mv
hp!ej!ov/!Qp!ckf!eojl!v!tjo!hmv!cj!~f!ob!hsb!}fo!tb
7/261!fwsb!j!91!BUQ!cp!ep!wb-!vnkft!up!qsp!|mp!.
hp!ej|!okji!5/411!fwsb!j!66!cp!ep!wb/!Gj!ob!mjt!ub!•f!.
mfo!eaf!sb!#Cb!okb!mv!lb!311:#!ep!cj!~f!4/711!fwsb!j
59!cp!ep!wb/!Evcm!lp!kj!ptwp!kj!uj!uv!mv!cj!~f!cp!hb!uj!kj
{b!3/761!fwsb!j!91!cp!ep!wb-!b!gj!ob!mjt!ub!{b!2/611
fwsb!j!59!cp!ep!wb/!Qsf!nb!sb!tqp!sf!ev!gj!ob!mf!tjo!.
hmb!~f!cj!uj!pej!hsb!op!31/!tfq!ufn!csb-!b!nf•!{b
usp!gfk!v!ev!cmv!ob!qsp!hsb!nv!kf!ebo!sb!oj!kf/

Po bje dni ku 6.150 evra

14. 9. 2009. qpofekfmkbl5

Sport

TERMOMETAR

SEDMERAC

Ne re di
u Mos ta ru

Ejw!mkb!okfn!ob!vmj!db!nb!Npt!ub!.
sb!ob!lpo!qp!sb!{b!Iswbu!tlf!v
Fo!hmft!lpk!v!nf!•v!lwb!mj!gj!lb!dj!kb
{b!TQ!v!Kv!aopk!Bgsj!dj!iv!mj!hb!oj!)b
of!ob!wj!kb!•j*!qp!op!wp!tv!qp!tmb!mj
sv!aov!tmj!lv!p!gv!ecbm!tlpk!tdfoj
ob!pwjn!qspt!up!sj!nb/!Sv!|f!okf!j
sb!{cj!kb!okf!twf!hb!|up!jn!tf!ob!.
}f!ob!qv!uv-!ob!ab!mptu-!j!eb!mkf!kf
ob!|b!sf!bm!optu!j!up!nf!lbp!eb
of!nb!mj!kf!lb-!b!•j!oj!tf!eb!hb!kp|
ev!hp!of!~f!oj!cj!uj!kfs!oj!lp!qp
upn!qj!ub!okv!of!•j!oj!oj!|ub/

Ko rak
do ba ra `a

Gv!ecbm!tlb!sf!qsf!{fo!ub!dj!kb!Cp!.
tof!j!Ifs!df!hp!wj!of!oj!kf!vt!qkf!mb
eb!tb!wmb!eb!Uvs!tlv!ob!#Cj!mj!opn
qp!mkv#!j!ub!lp!ptj!hv!sb!qmb!tnbo!v
cb!sba!{b!pemb!{bl!ob!Twkfu!tlp
qswfo!tuwp!3121/!v!Kv!aopk!Bgsj!dj/
Jqbl-!ci/!tf!mf!ldj!kb!kf!sf!nj!kfn
pt!ub!mb!v!ep!cspk!qp!{j!dj!kj!v!peop!.
tv!ob!Uvs!lf-!j!eb!mkf!jn!ckf!aj!•f!.
uj!sj!cp!eb!j!qp!usf!cob!jn!kf!kp|
kf!eob!qp!ckf!eb!v!ob!sf!eob!ewb
nf!•b!eb!cv!ev!tj!hvs!oj!v•f!toj!dj
cb!sb!ab/!

Borac
opravdao
o~ekivanja

Sv!lp!nf!ub!|j!cb!okb!mv!•lph
Cps!db!pqsbw!eb!mj!tv!fqj!ufu!gb!wp!.
sj!ub!v!fwspq!tlpn!ewp!nf!•v!tb
ip!mbo!etljn!Fvsp!uf!lpn/!V!pcb
nf!•b!tv!qp!cj!kf!ej!mj!j!qp!lb!{b!mj
eb!kf!Cb!okb!mv!lb!j!eb!mkf!kb!lb!sv!.
lp!nf!uob!tsf!ej!ob!v!Cp!toj!j!Ifs!.
df!hp!wj!oj-!uf!eb!~f!v{!Cp!tov!j
Tmp!hv!v!Qsf!nj!kfs!mj!hj!CjI!cjuj!kf!.
eob!pe!obk!kb!•ji!flj!qb/!Tb!eb!jn
ob!fwspq!tlpn!qv!uv!tmj!kf!ej
nop!hp!kb!•j!qsp!uj!wojl-!b!up!kf
qpe!hp!sj!•lb!Cv!ev!~op!tu!lp!kb!kf
v!pwpn!ev!fmv!cmb!hj!gb!wp!sju/

Ne dje lja
6. sep tem bar

Al din [et ki}, te nis ki re pre zen ta ti vac BiH, iz gu bio
je u fi nal nom me ~u fju ~ers tur ni ra ko ji je za na -
gra dni fond od 10.000 do la ra igran u Osi je ku
(Hrvat ska).
Na{ naj bo lje ran gi ra ni te ni ser po ra `en je od do -
ma }eg pred sta vni ka Ni ko le Me kti }a re zul ta tom
6:2, 4:6, 2:6. @e ljko ^o ri}, biv {i odboj ka{ Voj vo -
di ne, po tpi sao je ugo vor s Ka knjom, aktu el nim
prva kom na {e ze mlje. Ka ra te re pre zen ta ci ja BiH
osvo ji la je osam me da lja na po je di na ~nom Me di -
te ran skom prven stvu za ka de te, ju ni ore i omla -
din ce u Pod go ri ci.

Po ne dje ljak
7. sep tem bar

Vo ji slav Ra |a no vi je se le ktor mu {ke ru ko me tne
re pre zen ta ci je BiH. Odlu ka je do ne se na je dno gla -
sno na sje dni ci Iz vr{nog odbo ra Ru ko me tnog sa -
ve za na {e ze mlje. Polj ski {am pi on Vi ve Ki el ce
igra }e u Gru pi B sa sa ra jev skom Bo snom BH gas
u ovo se zon skom iz da nju Le ge {am pi ona. Fu dbal -
ska re pre zen ta ci ja Tur ske do pu to va la je u Ze ni cu
gdje }e pro tiv na {e se le kci je odi gra ti odlu ~u ju }u
uta kmi cu kva li fi ka ci ja za odla zak na SP u Ju `nu
Afri ku 2010. go di ne.

Uto rak
8. sep tem bar

Fu dbal ski re pre zen ta tiv ci BiH oba vi li su po slje -
dnji tre ning pred me~pro tiv Tur ske, ko ji je
odlu ~u ju }i u kva li fi ka ci ja ma za odla zak na
Svjet sko prven stvo 2010. go di ne u Ju `noj Afri -
ci. Bh. fu dba le ri ma pri klju ~io se i Ke nan Ha sa -
gi}, go la man na {eg ti ma, ko ji zbog po vre de ve}
du go vre me na ne sto ji na go lu na {e naj ja ~e eki -
pe. Odboj ka {ki klub Ka kanj, aktu el ni prvak na -
{e ze mlje, ni je po nu dio ugo vor Bra zil cu ^ar lsu
Ro dri ge zu de Oli vi je ri na kon {to je de se tak da -
na pro veo na pro bi u eki pi tre ne ra Al mi ra Be gi -
}a.

Sri je da
9. sep tem bar

Fu dbal ska re pre zen ta ci ja BiH odi gra la je 1:1 sa
Tur skom u Ze ni ci u odlu ~uj u}em me ~u kva li fi ka -
ci ja za odla zak na Svjet sko prvens tvo 2010. go di -
ne u Ju `noj Afri ci. Stri je lac za gos tu ju }u
se le kci ju bio je Emre Be re zo glu u pe toj mi nu ti,
dok je za na{ tim u 25. mi nu ti izje dna ~io Se jad

Sa li ho vi} iz slo bo dnog udar ca. Do kra ja uta kmi ce
i je dan i dru gi tim imao je po vo ljne pri li ke da
osvo ji tri bo da. Iza bra ni ci se le kto ra Mi ro sla va -
]i re Bla `e vi }a slje de }u uta kmi cu igra ju pro tiv
Es to ni je i u slu ~a ju po bje de si gur ni su u~e snik
ba ra `a.

^et vrtak
10. sep tem bar

Ru ko me ta {i Bo rac M:te la otpu to va li su u Ho lan -
di ju gdje }e odi gra ti re van{ me~prvog ko la Ku pa
EHF sa do ma }im Euro te kom. Ba nja lu ~a ni bra ne
de vet go lo va pre dnos ti i uko li ko os tva re pla sman
u dru go ko lo sna ge }e od mje ri ti sa pod go ri ~kom
Bu du }nos ti. Odboj ka {i ce Tu zle, pred sta vni ce BiH
na Bal kan skom klup skom {am pi ona tu, otpu to va le
su u Ru mu ni ju gdje se igra prva fa za Bal kan skog
ku pa.

Pe tak
11. sep tem bar

Odboj ka {i ce Tu zle po ra `e ne su u prvom ko lu
Bal kan skog prven stva ko je se igra u Ru mu ni ji.
Bo lje od bh. pred sta vni ca bi le su igra ~i ce Ru da ra
iz Pljev lje (Crna Go ra) re zul ta tom 0:3. Da mir
D`um hur, ju ni or ski te nis ki re pre zen ta ti vac BiH,
pla si rao se u fi na le du bla i po lu fi na le sin gla na
ju ni or skom tur ni ru u Pan ~e vu (Srbi ja). Ko {ar ka -
{ki klub Vi tez zbog fi nan sij skih pro ble ma ne }e
nas tu pi ti u Li gi 12 za ko {ar ka {e. ^el ni lju di iz KS
BiH, upra` nje no mjes to po nu di li su eki pa Gru da
ko ja je ve}i ra ni je bi la u~e snik naj ja ~e ko {ar ka -
{ke li ge u BiH.

Su bo ta
12. sep tem bar

Ru ko me tni klub Bo rac M:tel iz Ba nja lu ke pla si -
rao se u dru go ko lo Ku pa EHF. Ba nja lu ~a ni su u
gos ti ma po bi je di li Euro tek Be vo iz Ho lan di je re -
zul ta tom 28:22. Odi gra no je se dam uta kmi ca {es -
tog ko la fu dbal ske
Pre mij er li ge BiH. Po bje du u gostima os tva ri li su
igra ~i [i ro kog Bri je ga, dok su po je dan bod u
gos ti ma osvo ji li igra ~i @e lje zni ~a ra i ^e li ka. Re -
zul ta ti {es tog ko la: Slo bo da - Zvi jez da 1:0, Ve le`
- ^e lik 0:0, Tra vnik - @e lje zni ~ar 0:0, Ru dar -
Sla vi ja 1:0, Mo dri ~a - [i ro ki Bri jeg 2:4, Sa ra je vo
- La kta {i 3:1, Bo rac - Zrinj ski 3:0. U Ba nja lu ci su
po ~e le kva li fi ka ci je ATP ~e len d`e ra, ko ji se igra
za na gra dni fond od 42.500 eura. Bo san sko her ce -
go va ~ki te ni se ri Ismar Gor ~i} i To mi slav Brki}
ni su us pje li os tva ri ti pla sman u dru go ko lo.

iz gu bio u fi na lu od Ilie Bo zo ljca iz Srbi je. Osim Ma ri }a,
od bh. te ni se ra u gla vnom tur ni ru su Mar ko Sta ni}, ko ji }e
u prvom ko lu igra ti s kva li fi kan tom, te Sven La li}, ko ji }e
se sas ta ti sa Du {a nom Loj dom iz ^e {ke. Vaj ld kar tu za
gla vni tur nir do bio je jo{ Ar se ni je Zla ta no vi} iz Srbi je.
Su per vi zor tur ni ra, ko ji ima na jve }i na gra dni fond u
BiH, je Hans Jir gen Oks iz Nje ma ~ke, a gla vne su di je su
Ta ma ra Vrho vec-Voj ~ik (Hrvat ska), Kli me Bu los ki (Ma -
ke do ni ja), Lu kas Blas kez ([pa ni ja) i [an dor Ar vaj (Ma -
|ar ska).

Osim do brog te ni sa, za ko ji ne su mnja da }e mo ima ti
pri li ku da vi di mo, di re ktor Ra da ko vi} je po `e lio i li je po
vri je me. Vre men ski uslo vi pret ho dnih go di na ni su bi li na -
klo nje ni ovom tur ni ru. Prvo fi na le 2002. go di ne izme |u
Ni jem ca To ma sa Be ren da i Aus tri jan ca Ver ne ra E{auera
ni je odi gra no zbog lo {eg vre me na, kao ni po lu fi na le i fi na -
le du bla 2004. go di ne. Ki {nih pe ri oda je bi lo i to kom tur -
ni ra, ali za hva lju ju }i vri je dnim lju di ma u klu bu, ko ji i
to kom no }i pri pre ma ju te re ne, te re ni spre mno do ~e ka ju
na re dni ta kmi ~ar ski dan.
"Na vri je me ne mo `e mo da uti ~e mo. Na da mo se da
ne }e bi ti pro ble ma i da }e ta kmi ~ar ski pro gram bi ti ispo -
{to van. Zbog ki {e ko ja je pa da la u pe tak, u su bo tu smo
kva li fi ka ci je igra li na {est te re na, ka ko ne bi do {lo do ka{ -
nje nja u slu ~a ju no vih pa da vi na. [to se os ta log ti ~e, mi
smo ma ksi mal no spre mni i sve se odvi ja pre ma pla nu",
re kao je di re ktor tur ni ra i po hva lio dje cu ko ja saku plja ju
lop ti ce, li nij ske su di je...
Pro te klih go di na na te re ni ma Te nis kog klu ba Mla dost
u par ku "Mla den Sto ja no vi}" igra li su broj ni vrhun ski te -
ni se ri, ko je smo gle da li na grend slem tur ni ri ma. Me |u

nji ma je Ne nad Zi mo nji} iz Srbi je, je dan od naj bo ljih dubl
igra ~a svi je ta i osva ja~ 30. ti tu la na ATP tur ni ri ma, kao i
[pa nac Os kar Her nan dez, Ni je mac To mas Be rend i mno gi
dru gi.

"Po no sni smo na igra ~e ko ji su do la zi li na na{ tur nir.
Ita li jan An dre as Se pi je bio 27. igra~ svi je ta, tu je Jan ko
Tip sa re vi} iz Srbi je, kao i Vi ktor Tro ic ki, ko ji je kod nas
pos tao igra~. Prvi put se ~u lo za nje ga 2005. go di ne na kon
tur ni ra u Ba nja lu ci, gdje je iz kva li fi ka ci ja do {ao do fi na la.
Raz go va rao sam s njim i re kao je da bi ra do do {ao da ne
nas tu pa za Dej vis kup re pre zen ta ci ju Srbi je, ko ja igra u
vri je me odr`a va nja na {eg tur ni ra", is ta kao je prvi ~o vjek
ba nja lu ~kog ~e len d`e ra.
Pri li ke da vi di mo kva li te tne te ni se re i do bre me ~e ve
ne bi bi lo bez lju di iz Te nis kog klu ba Mla dost, ali ni bez
spon zo ra. Ge ne ral ni po kro vi te lji ~e len d`e ra "Ba nja lu ka
2009" su Vla da Re pu bli ke Srpske i grad Ba nja lu ka, a ge -
ne ral ni spon zo ri "M:tel" i "No kia Si emens Networ ks".
"Ova kav tur nir se ne mo `e or ga ni zo va ti bez po dr{ke
dru{ tve ne za je dni ce. I sa da, osmi put za re dom, uz nas su
Vla da RS, odno sno Mi nis tar stvo za po ro di cu, omla di nu i
sport u Vla di RS, grad Ba nja lu ka, 'M:tel' i 'No kia Si emens
Networ ks'. Za hva lju jem spo zno ri ma ko ji su ve li ki pri ja te -
lji klu ba i da ne ma njih ova kvog tur ni ra ne bi bi lo. Iako je
te {ka eko nom ska si tu aci ja, iza {li su nam u su sret i po dr`a li
tur nir", re kao je Ra da ko vi}.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->