PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA U CRNOJ GORI

broj

ISSN 1800-833X

11 januar-jun 2013 .

godine

/ elektronsko izdanje ISSN 1800-9158 / www.zavodzaskolstvo.gov.me

AKTIVNOSTI KPR-a O PROGRAMIMA OBUKE NOVE IDEJE I AKTIVNOSTI ISKUSTVA IZ ŠKOLA IZ UGLA DIREKTORA MEĐUNARODNI SKUPOVI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA ISKUSTVA DRUGIH BLIC INFO

Sadržaj
Pofesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori broj 11 januar - jun 2013. Urednica: Dr Dušanka Popović Redakcija: dr Dušanka Popović mr Ljiljana Subotić dr Snežana Grbović Vidosava Kašćelan Nađa Luteršek mr Nataša Gazivoda Željko Korać Nataša Perić

od 4 do 11str.

od 12 do 16 str.

od 17 do 19 str.

Dizajn i pripreama za štampu: Dragiša Gile Ćalov Grafo Crna Gora Štampa: Grafo Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Podgorica Vaka Đurovića b.b. 020 408 931 020 408 913 020 408 938 020 408 930 020 408 941 Tivat Ul. L. Tomanovića 2 032 670 100 Bijelo Polje Obala b.b. 050 432 870 Nikšić Ul. Karađorđeva br. 4 040 212 552 www.zzs.gov.me
od 41 do 49 str. od 50 do 52 str. od 28 do 40 str. od 20 do 23 str. od 24 do 27 str.

Poštovane koleginice i kolege,

U

ovom broju predstavljamo vam, kao i do sada, aktivnosti naše insitutciju na stvaranju mogućnosti za vaš kontinuirani profesionalni razvoj, kao i sve značajne pojedinosti koje su se, u prvoj polovini godine, na tom polju desile. Takođe, vaše aktivnosti koje realizujete na nivou svojih vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i iskustva naših kolega iz okruženja. I ove godine nastavili smo da, u skladu sa sredstvima kojima raspolažemo, organizujemo realizaciju programa obuke za nastavnike na svim nivoima obrazovanja koji su u našoj nadležnosti. Pri tome smo vodili računa da obuku ponudimo profesorima svih struka i da odgovorimo na njihove potrebe utvrđene kroz istraživanja i evaluaciju nastavne prakse. Takođe, nastavljamo da pružamo kontinuiranu podršku učešću naših nastavnika u međunarodnim programima obuke, posebno programima Savjeta Evrope. Nova aktivnost jesu forumi za nastavnike koji su se, za sada, pokazali kao veoma zanimljivi i korisni. Komunikaciju s vtićima i školama unaprijedili smo kroz intenzivnije korišćenje mogućnosti koje pruža IC tehnologija. Posebno nam je zadovoljstvo da vam prenesmo iskustva sa međunarodnih događaja na kojima je crnogorski sistem profesionalnog razvoja prepoznat kao moderan i funkcionalan model koji daje mogućnost kontinuiranog razvoja i cjeloživotnog učenja svim nastavnicima. U tom smislu uradili smo, zajedno sa kolegama iz vrtića i škola, određene inovacije sistema predlažući razvojne faze u karijeri nastavnika. Razvojne faze u karijeri nastavnika i kategorije koje ih prate jesu instument za prepoznavanje sopstvene pozicije u profesionalnoj karijeri i uspješno planiranje daljeg napredovanja. U ovom broju imamo posebno zadovoljstvo da vam predstavimo nastavnike - prve nosioce viših zvanja. Naime, dodjeljujući viša zvanja nastavnicima za koje je Komisija utvrdila da ispunjavaju uslove, i ovaj dio sistema stavljen je funkciju.

Nova rubrika u ovom broju jeste Iz ugla direktora. Kako su direktori ključni faktor u obezbjeđivanju uslova za realizaciju aktivnosti profesionalog razvoja u ustanovi, ali i uključivanje nastavnika u ove aktivnosti i van nje – to smo smatrali važnim da nam oni prenesu svoja zapažanja i viđenja ovih aktivnosti u njihovim školama. Nastavljamo saradnju sa paralelnim institucijama u našem sistemu, kao i sa međunarodnim organizacijama, pa vam prenosimo značajne događaje iz ove oblasti. Saradnja sa vama, kao i savjetovanja koja organizujemo pokazuju da, u skladu sa planom profesionalnog razvoja, organizujete različite događaje u vašim vrtićima i školama. Kako su takva iskustva posebno dragocjena, pozivamo vas da ih, putem našeg časopisa, razmjenjujete sa svojim kolegama.

Dr Dušanka Popović, voditeljka Odsjeka za KPR

AKTIVNOSTI KPR-a

AKTIVNOSTI I NAČIN NJIHOVE ORGANIZACIJE (2013)
P
odrška profesionalnog razvoja nastavnika, stručnih saradnika, pomoćnika direktora i direktora zaposlenih u obrazovnom sistemu Crne Gore u nadležnosti je Zavoda za školstvo i tokom 2013. godine odvija se u okviru sljedećih aktivnosti1 : a) Programi obuke Zavoda za školstvo za nastavnike, stručne saradnike, pomoćnike direktora i direktore zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

– jedan jednodnevni seminar i jedan dvodnevni seminar iz oblasti inkluzivnog obrazovanja – tri jednodnevna i dva dvodnevna seminara (podrška PRNŠ-u) – sedam jednodnevnih seminara: Razvoj kompetencija nastavnika za rad u opštoj gimnaziji – jedan četvorodnevni seminar: Interaktivna obuka – program za trenere – jedan petodnevni seminar: Program obuke Karijerna orijentacija – dva jednodnevna seminara: Program obuke Vaspitač u osnovnoj školi – dva dvodnevna seminara za nastavnike građanskog vaspitanja – tri dvodnevna seminara za profesore opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama (RWCT) – šest dvodnevnih seminara za realizaciju programa obuke za direktore. Način organizacije seminara i obavještavanja vaspitno-obrazovnih ustanova: 1. Obavještenje o temi seminara, mjestu i vremenu održavanja seminara objavljuje se na sajtu Zavoda za školstvo (zzs.gov.me) najmanje 15 dana prije realizacije seminara. 2. Koordinatori za PRNŠ/V prijavljuju učesnike isključivo mejlom organizatoru seminara. 3. Maksimalan broj učesnika po seminaru je 35. U radu će učestvovati prvih 35 prijavljenih učesnika. 4. Ukoliko bude više prijavljenih učesnika o tome će se voditi evidencija i koristiće se za eventualno organizovanje još jednog seminara ili prvenstvo prijave za neki naredni seminar.

b) Međunarodni programi obuke c) Forumi za nastavnike d) Savjetovanja za koordinatore za PRNŠ/V i članove timova 1. Programi obuke Zavoda za školstvo za nastavnike, stručne saradnike, pomoćnike direktora i direktore zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Plan realizacije programa obuke za 2013. godinu obuhvata akreditovane programe obuke Zavoda za školstvo čiji je izbor izvršio Odsjek za KPR u skladu sa izvještajima Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta, anketama za nastavnike, istraživanjima realizovanim u prethodnom periodu (Evaluacija reforme obrazovanja, Položaj učenka/ca u školi) i zahtjevima škola. 1.1. Planirana je realizacija sljedećih programa obuke: – 12 jednodnevnih seminara i jedan dvodnevni seminar za sljedeće ciljne grupe: vaspitači (1), učitelji (1), crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost (3), matematika (1), fizika (1), hemija (1), biologija (1), geografija (1), istorija (1 dvodnevni) i fizičko vaspitanje (1) i stručne saradnike (1)
1 Plan je orijentacioni i, iz objektivnih razloga, može doći do određenih izmjena, o čemu će vrtići i škole biti blagovremeno obaviješteni.

4

1.2. Podrška PRNŠ/V-a u smislu podrške za realizaciju programa obuke u skladu sa potrebama i zahtjevima pojedinih škola za 2013. godinu obuhvata tri jednodnevna i dva dvodnevna seminara. Programi se opredjeljuju isključivo prema vremenu pristizanja zahtjeva škola. Savjetnik Odsjeka za KPR koji je zadužen za ovu aktivnosti vodi evidenciju o iskazanim potrebama škola/vrtića i ukoliko je više škola/vrtića iskazalo istu ili sličnu potrebu organizuje jedan seminar za više škola. Školama/ vrtićima preporučuje se da uspostavljaju saradnju sa drugim školama/vrtićima iz svoje opštine ili susjednih opština sa ciljem racionalnog trošenja sredstava koja su nam na raspolaganju za ovu aktivnost. 2. Međunarodni programi obuke Međunarodni programi obuke obuhvataju programe koje nude međunarodne institucije i organizacije, a koje prati i koordinira Zavod i koji se održavaju u inostranstvu. To se, prije svega, odnosi na Pestaloci program obuke Savjeta Evrope i programe obuke Evropskog centra za moderne jezike iz Graca. 3. Forumi za nastavnike Forumi za nastavnike su jednodnevne aktivnosti profesionalnog razvoja koje se realizuju po sljedećem programu: 1. Uvodno predavanje/radionica na temu foruma (1,5h) 2. Okrugli sto na temu foruma koji vodi uvodničar (1,5h) 3. Primjeri dobre prakse – učesnici prezentuju svojim kolegama pripremljenje primjere uspješnih aktivnosti iz učionice (1,5h) 4. Prezentacija razvojnih faza u karijeri nastavnika (1,5h) Za 2013. godinu planirana je realizacija 14 foruma, a ciljne grupe su: nastavnici predškolskog vaspitanja, nastavnici razredne nastave, nastavnici crnogorskogsrpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, nastavnici matematike, nastavnici hemije, nastavnici geografije, nastavnici likovne i muzičke kulture, nastavnici

stranih jezika, nastavnici tehnike i informatike, nastavnici gimnazija i stručni saradnici. Način organizacije foruma i obavještavanje vaspitno-obrazovnih ustanova: obavještenje o temi foruma, mjestu i vremenu održavanja objavljuje se na sajtu Zavoda za školstvo najmanje 20 dana prije održavanja foruma; koordinatori za PRNŠ/V prijavljuju učesnike isključivo mejlom organizato ru foruma; maksimalan broj učesnika po forumu je 40; u radu foruma učestvovaće prvih 40 prijavljenih učesnika; ukoliko bude više prijavljenih učesnika o tome će se voditi evidencija i koristiće se za eventualno organizovanje još jednog foruma ili prvenstvo prijave za neki naredni forum. 4. Savjetovanja za koordinatore za PRNŠ/V i članove timova Sa ciljem unapređenja PRNŠ/V-a i cjelokupnog sistema profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori, te pružanja direktne podrške ovom procesu, nastavljamo sa realizacijom savjetovanja za koordinatore za PRNŠ/V i članove timova. Teme savjeto vanja su inovacije u oblasti profesionalnog razvoja i razmjena iskustava i primjera dobre prakse. Obavještenja o mjestu i vremenu realizacije savjetovanja objavljuju se na sajtu Zavoda za školstvo (zzs. gov.me) najmanje 15 dana prije njegove realizacije. Tokom prve polovine 2013. godine realizovano je osam savjetovanja za vrtiće i osnovne škole. Teme savjetovanja bile su: Evaluacija PRNŠ-a, Aktivnosti Odsjeka za KPR, Razvojne faze u karijeri nastavnika i Primjeri dobre prakse.

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

5

pomagala i ostale specifičnosti u ostvarivanju vaspitanja i obrazovanja djece sa smetnjama u tjelesnom razvoju Razvoj kompetencija nastavnika za rad u opštoj gimnaziji ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Kooperativno učenje Kultura ljudskih prava Primjena Baterije testova sa metodologijom praćenja fizičkog (tjelesnog) razvoja i fizičkih sposobnosti učenika u Crnoj Gori Nastava jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Dodatna nastava iz matematike u drugom ciklusu osnovne škole UKUPNO Broj učesnika 28 66 17 33 44 34 44 23 34 30 353 Broj seminara 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 13 6 Tabela 2: Realizovani programi obuke. JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“) Upotreba pitanja u nastavi OŠ „Meksiko“. Tabela 1: Realizovani programi obuke. broj učesnika i broj seminara (januar−jun 2013) u organizaciji drugih institucija Program Senzorna integracija djece u preškolskim i školskim ustanovama (JU Centar „1. godinu. Izbor programa izvršen je u skladu sa iskazanim potrebama nastavnika. Tokom navedenog perioda realizovani su i programi obuke koje organizuju i podržavaju druge organizacije u sklopu različitih projekata ili u saradnji sa Zavodom za školstvo. Takođe. broj učesnika i broj seminara (januar−jun 2013) Predmet i tema foruma Forum za profesore crnogorskog – srpskog. bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti: Pristup djelu Iva Andrića u osnovnoj školi Forum za profesore hemije: Eksperiment u nastavi Forum za profesore matematike: Analiza rezultata ispita iz matematike u gimnazijama i stručnim školama Forum za učitelje: Ekskurzije i izleti u nastavi prirode i društva Forum za profesore matematike: Pisa testiranje – formiranje testova i primjeri zadataka Forum za profesore informatike: Implementacija predmetnog programa – teorijsko-praktični aspekti UKUPNO Broj učesnika 40 21 18 42 18 33 172 Broj seminara 1 1 1 1 1 1 7 .REALIZACIJA PROGRAMA OBUKE I FORUMA ZA NASTAVNIKE ZA PERIOD JANUAR – JUN 2013. Podgorica. rezulatima eksterne i interne evaluacije škola i međunarodnog PISA projekta. pribor. broj učesnika i broj seminara (januar−jun 2013) u organizaciji Zvaoda za škosltvo Program obuke Vaspitač u osnovnoj školi Razvoj kritičkog mišljenja (RWCT) Motivacija u nastavi geografije Oprema. jun“. P rogrami su dio obuke planirane za kalendarsku 2013. u skladu sa iznosom sredstava opredijeljenim za ovu oblast. Bar Techniques for teaching young learners UKUPNO Broj učesnika 36 51 39 126 Broj seminara 2 2 1 5 Tabela 3: Realizovani forumi za nastavnike. Bar JU Srednja poljoprivredna škola.

Nakon kratkog uvoda.FORUMI-MOGUĆNOST STRUČNOG DIJALOGA I RAZMJENE DOBRE PRAKSE ZAVOD ZA ŠKOLSTVO F orumi za nastavnike jesu oblik profesionalnog razvoja čiji je cilj pokretanje diskusije o određenim stručnim temama. Forum za nastavnike crnogorskog-srpskog. Cetinja. OŠ „25. Bijelog Polja. Sutomora. učesnici su analizirali rezultate i dali veoma korisne sugestije kako da se popravi kvalitet nastave matematike u srednjim školama u Crnoj Gori. Put Alije Đerzeleza. Podgorica (motivacija za čitanje i razumijevanje pripovijetke Most na Žepi) i Raza Muhović. godine. Tema Foruma bila je Analiza rezultata eksternog ispita iz matematike u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Ona je predstavila rezultate ispita u prethodnim rokovima. podsjetila učesnike na život i djelo Iva Andrića. U radu je učestvovalo 40 nastavnika crnogorskog-srpskog. Most na Žepi. 7 . Ona je tokom prve sesije. za sada. Knjiga.. prezentuje se ili razmatra tema iz oblasti profesionalnog razvoja nastavnika. Budve. Primjeri dobre prakse koji se prezentuju tokom treće sesije mogu. Uvodnu prezentaciju imala je savjetnica za matematiku u Ispitnom centru Crne Gore Tatjana Vujošević koja koordinira aktivnosti vezane za eksterni maturski i stručni ispit iz matematike. Ljiljana Ivanović. uz pomoć PP prezentacije i zvučnih zapisa).. marta 2013. Svoje iskustvo predstavile su: Maja Ivanković. otvara se diskusija u okviru okruglog stola o istoj temi. Uvodničarka foruma bila je dr Tamara Piletić.. mogu da izlože svoje ideje i promišljanja o određenom pitanju i razmijene ih sa svojim kolegama. OŠ „Dr Dragiša Ivanović“. Tokom treće sesije učesnici su predstavili primjere dobre prakse iz svojih učionica. Podgorice. OŠ „Vuk Karadžić“. kroz kreativno osmišljenu prezentaciju. OŠ „Donja Lovnica“ (interpretacija pripovijetke Knjiga). Deca. Forum za profesore matematike iz gimnazija i srednjih stručnih škola održan je 23. maj“ Rožaje (intrepretacija pjesme Zimsko jutro Vojislava Ilića. maj“ u Podgorici. Nakon uvodnog predavanja ili radionica o temi foruma. godine. bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim školama: Pristup djelu Iva Andrića u osnovnoj školi. učesnici su iznosili svoja iskustva i ideje u realizaciji pripovijetki: Aska i vuk. Nikšića. realizuju u Podgorici. profesorica jezika i književnosti u OŠ „21. dok se tokom druge sesije razgovaralo o djelima ovog nobelovca zastupljenim u programu osnovne škole. kao i afirmacija kreativnih praktičara koji. zatim se razmjenjuju primjeri dobre prakse. Na kraju. održan je 1. Podgorica (primjena tehnike čitanje sa predviđanjem u interpretaciji pripovijetke Deca). Anisa Adrović. bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti iz 28 osnovnih škola iz Rožaja. tokom radionica. u prostorijama Zavoda za školstvo. marta 2013.. Svi forumi se. a ne moraju biti povezani sa temom foruma.

U drugoj sesiji prezentovane su informacije o PISA testiranju. kao primjer. tok izvođenja i sređivanje podataka).. održan je 27. mjesto i vrijeme. održan je 28. pri čemu su detaljno analizirane njihove karakteristike. pripreme. težina zadataka. Raduje činjenica da je ovaj oblik nastave široko primijenjen u praksi (mišljenje učesnika). Tokom treće sesije učesnici su predstavili primjere dobre prakse iz svojih učionica koji su se odnosili na nastavne tehnike koje omogućavaju uspješno razumijevanje matematičkih pojmova. Budve. aprila 2013. metrijske karakteristike testa. Zatim su predstavljeni primjeri zadataka koji su bili zastupljeni na ovim testiranjima. Bara. samostalni savjetnik u Zavodu za školstvo. U uvodnom dijelu. prezentovali formu testa čiji je cilj uvid u postignuća učenika VIII razreda iz matematike na kraju nastavne godine. sa posebniom osvrtom na rezulte testiranja iz 2006. Realizovan je i forum za profesore informatike: Implementacija predmetnog programa − teorijsko praktični aspekti. Zatim su. aprila 2013. Napravljen je kratak pregled sadržaja programa. Andrijevice. Uvodničar foruma bio je Željko Korać. samostalni savjetnik u Zavodu za školstvo. U radu je učestvovalo 42 nastavnika i profesora razredne nastave iz 38 osnovnih škola. Za forum se prijavilo 25 nastavnika matematike. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 8 Forum za nastavnike matematike u osnovnim školama: Pisa testiranje – formiranje testova i primjeri zadataka. U tom pravcu definisane su pre- poruke: šta treba učiniti da se naš nezavidan položaj na rang listi poboljša. dajući pri tome komentare. U trećem dijelu učesnici su prezentovali primjere dobre prakse iz sljedećih oblasti: Roditelj kao partner i edukator u realizaciji nastavnog procesa. Posjeta konjičkom klubu. vrste testova. učesnici foruma su za kratko vrijeme. Uvodničarka foruma bila je mr Dragica Kovačević. Zelenike. Posjeta ribolovca. Berana. formiranje klastera. godine. nadzornik za hemiju u Zavodu za školstvo. godine i postignućima naših učenika iz sve tri testirane oblasti. Radovića. godine. kao i nastavne igre koje se koriste da bi učenici na zanimljiv način primijenili stečena znanja. već koliko su ispitanici osposobljeni da naučeno gradivo primijene u realnim životnim situacijama. i 2009. udžbenika. kodiranje zadataka i dr.dr Tamara Piletić Forum za profesore hemije: Eksperiment u nastavi. njihov vaspitno-obrazovni značaj. Učesnici su zaključili da se PISA testovima ne provjerava nivo usvojenosti školskog gradiva. učesnici su se podsjetili na pojam i vrste ekskurzija i izleta. a prisustvovalo je njih 18 iz osnovnih škola iz Podgorice. pokazali da razumiju materiju koja je za većinu bila nova. kroz prezentaciju. U radu je učestvovao 21 nastavnik iz 21 osnovne škole. U drugom dijelu učesnici su prošli kroz sve etape dva modea ekskurzije. organizuju i izvode (ciljevi i zadaci. osobenosti test zadataka. Škola u prirodi i dr. održan je 24. radne sveske. . profesorica hemije. Stari Bar. kroz radionicu. tipovi test zadataka. kako se planiraju. profesor razredne nastave. kompozicija sveski. i Danilovgrada. marta 2013. Iako je oblast obimna i kompleksna.. Tokom prve sesije učesnici su dobili informacije o osnovnim karakteristikama testova: definicija testa. prijedloge. Forum za profesore razredne nastave: Ekskurzije i izleti u nastavi prirode i društva. Uvodničar foruma bio je Miljan Vujošević. priručnika i zaključeno da postoji dovoljno prostora za ovakav oblik nastave. Posjeta stomatologa. godine. Rožaja.

posebno uvezanost njegovih segmenata i njihovu funkcionalnost. održana je 47. Tokom pet dana rad se odvijao kroz paralalne sesije koje su realizovane u osam termina. u 24 sale kongresnog centra. Britanski savjet pozvao je predstavnice Zavoda za školstvo dr Dušanku Popović i mr Ljiljanu Subotić da na konferenciji. od 8. potrebama njegovih nastavnika. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 9 . duhovito i veoma slikovito govorio o jezičkoj ekonomiji. ukazuje na njegovu savremenost i usklađenost sa potrebama modernih obrazovnih sistema. Australije i drugih. Važna oblast konferencije bio je profesionalni razvoj nastavnika. IATEFL konferencija u čijem radu je učestvovalo više od 1200 profesora engleskog jezika i poslenika iz oblasti obrazovanja iz čitavog svijeta. predstave taj sistem. odista. zatim model saradničkog učenja nastavnika engelskog jezika u Uzbekistanu (Natalija Tarikova) i sistem profesionalnog razvoja u nastavnika u Crnoj Gori. Učesnici su. Zavod za školstvo/Odsjek za KPR pozvan je da crnogorski sistem profesionalnog razvoja nastavnika predstavi i na konferenciji u Tel Avivu u Izraelu. pa su na više sesija analizirane teme iz ove oblasti. Osim na ovoj međunarodnoj konferenciji. Saudijske Arabije. analizirajući pri tome stihove čuvene rok grupe Bitlsi. Takođe. njegovo funkcionisanje i rezultate. Izlaganje mr Ljiljane Subotić izazvalo je interesovanje kolega iz Španije. u okviru foruma o kontinuiranom profesionalnom razvo- ju. otvarajući tako nove mogućnosti za profesionlni razvoj nastavnika i njihovo napredovanje u karijeri. Engleska. aprila 2013. početkom jula 2013. i. godine. sa posebnim osvrtom na model profesionalnog razvoja na nivou škole/vrtića (mr Ljiljana Subotić). On je. jedan od najvećih lingvista današnjice.CRNOGORSKI KPR NA SVJETSKOM SKUPU NASTAVNIKA U Liverpulu. do 12. kao i snimke sopstvenih predavanja. tekstove sa internet portala. to je važan podstrek našoj instituciji da taj sistem kontinuirano razvija i unapređuje. imali jedinstvenu priliku da izaberu teme koje ih posebno zanimaju i da svoje iskustvo podijele sa kolegama. Zainteresovanost renomiranih evropskih stručnjaka za naš sistem. Tokom foruma prezentovan je mentorski program za nastavnike engleskog jezika Leap Ahead in English koji se realizuje u Izraelu (Jane Cohen). nadasve. Prepoznajući kvalitet sistema profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori formiranog u okviru obrazovne reforme koja je u toku. godine. Konferenciju je otvorio Dejvid Kristal.

direktorica BC-ija za Crnu Goru. te da planiraju naredne korake na polju profesionalnog razvoja. da za publikaciju Britanskog savjeta koja je posvećena kontinuiranom profesionalom razvoju nastavnika engleskog jezika u Indiji. Tekst se može naći na aresi: http://www. Naredni korak jeste da oni u svojim kolegama. predstavnice Zavoda za školstvo dobile su ponudu od predavača i direktora Instituta za jezik. Sva tri događaja vodile su dr Dušanka Popović. Tokom prezentacije predstavljene su razvoje faze u karijeri nastavnika kroz čije odrednice oni mogu da se ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 10 O CRNOGORSKOM KPR-u U ČASOPISU BRITANSKOG SAVJETA Nakon seminara realizovanom u Noriču u junu 2012. Prezentacija za koordinatore u vrtićima. Cilj prezentacije bio je upoznati koordinatore za profesionalni razvoj na nivou vrtića/škole sa novim i inoviranim segmentima sistema profesionalnog razvoja nastavnika. prenesu mogućnosti koje im uvedene inovacije nude. godine u Zavodu za školstvo. juna 2013. Lessons from India. dok su ostale prezentacije realizovane 28. U publikaciji pod nazivom Continuing Professional Development. predstavljen je instrument Rukovođenje profesionalnim razvojem u kojem su navedeni pozitivni znaci profesionalnog razvoja nastavnika i ponuđeni načini na koje direktor može da ih podrži. Unaprijeđen je i formular za izradu ličnog plana profesionalnog razvoja. godine u Zavodu za školstvo.gov. maja 2013. mr Ljiljana Subotić. kao i načini na koje direktor može pomoći nastavniku kod kojeg ih prepoznaje. da prepoznaju svoje jake strane i one koje treba unapređivati. Prezentacija za direktore realizovana je 14. predstave crnogorski sistem profesionalog razvoja nastavnika. Ove aktivnosti Zavod/Odsjek uradio je uz podršku Britanskog savjeta.zzs. juna 2013. samostalna savjetnica u istom Odsjeku i Vanja Madžgalj. Data je i tabela sa negativnim znacima razvoja. godine. Takođe. autorki dr Dušanke Popović i mr Ljiljane Subotić. Takođe. a prisustvovalo je ukupno 100 koordinatora iz crnogorskih vrtića i škola. avod za školstvo i Britanski savjet organizovali su prezentacije novih i inoviranih segmenta sistema profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori. predstavljena je unaprijeđena verzija PRNŠ/V priručnika u kojoj su precizno objašnjeni svi navedeni segmenti. kako stručnu tako i finansijsku. predstavljen je tekst Continuing Professional Development of Teachers in Monetengro.html . gov.Z PREZENTACIJE NOVIH I INOVIRANIH SEGMENATA SISTEMA KPR-a I PRIRUČNIKA ZA PRNŠ/V pozicioniraju u ličnoj profesionalnoj karijeri. u poglavlju European perspectives (Evropske perspektive). maja i 21. osnovnim i srednjim školma i resurs centrima realizovana je 21. Elektronska verzija priručnika može se naći na web adresi: http://www. voditeljka Odsjeka za KPR.me/vijesti/122174/Crnogorski-KPR-u-casopisu-Britanskog-savjeta. kroz radionice i prezentacije. godine u svečanoj sali Gimnazije „Slobodan Škerović“ u Podgorici. za nekoliko ciljnih grupa: direktore škola.zzs. kao i način praćenja njegove realizacije. vrtićima i resurs centrima. kao i drugog..me/naslovna/ profesionalnirazvoj/prns/ Prezentacije za koordinatore realizovane su u dva termina. u dva termina. izmijenjenog i dopunjenog izdanja priručnika za profesionalni razvoj na nivou škole/vrtića. nadzornike i savjetnike u Zavodu za školstvo i koordinatore za profesionalni razvoj u školama. Roda Bolita.

Milena Zoranović. diplomirani vajar.NASTAVNICIMA DODIJELJENA VIŠA ZVANJA J oš jedan segment sistema profesionalnog razvoja nastavnika zaživio je u praksi. Oliver Jakovljević. profesorica biologije. Podgorica 19. JU OŠ „Savo Pejanović“. direktor OŠ „Bukovica“. OŠ „Lovćenski partizanski odred“.POTVRDA ZA RAD I USPJEH . Vesna Kralj. OŠ „Jugoslavija“. kao mehanizam motivacije i javnog priznanja nastavnicima za njihov rad i zalaganje. diplomirana biologičarka. JPU „Zagorka Ivanović“. U zvanje nastavnika-mentora unaprijeđeni su nastavnici: 1. nastavnica predškolskog vaspitanja. dodijelila je zvanja nastavnicima kako slijedi. Budva 4. dr Esko Kalač. Bijela 9. nastavnik hemije i biologije. OŠ „Lovćenski partizanski odred“. kao i posebne doprinose učenicima i školi u kojoj rade. Rožaje 6. Mirjana Vučinić. Cetinje 11. diplomirani filolog. OŠ „Orjenski bataljon“. Bar 17. Gimnazija „30. nastavnica likovnog vaspitanja. Nada Šćepanović. JU OŠ „Luka Simonović“. diplomirani mašinski inženjer. u različitim akcijama. Jovanović“. Jovanović-Maše“. Aleksandra Gavrić. Gimnazija „30. profesorica književnosti i jezika. OŠ „25. Bar U zvanje nastavnika-savjetnika unaprijeđeni su nastavnici: 12. Branka Todorović. na osnovu dostavljene dokumentaciju i skladu sa Pravilnikom. JPU „Ljubica V. mr Željko Đuričković. JPU „Ljubica V. Budimirka Kandić Dubretić. Cetinje 10. Suzana Dacić. početkom 2013. JPU „Dragan Kovačević“. nastavnik istorije i geografije. Komisija za dodjelu viših zvanja Ministarstva prosvjete. profesor biologije. Petar Špadijer. OŠ „Orjenski bataljon“. Zdravko Pejović. Naime. OŠ „Sutjeska“. septembar“. SSŠ „Ivan Uskoković“. maj“. možemo računati. profesorica razredne nastave. Rožaje 7. profesorica razredne nastave. vaspitačica. septembar“. Jelena Perunović Samardžić. Budva 3. Rožaje U zvanje nastavnika-višeg savjetnika unaprijeđeni su nastavnici: 15. Cetinje 16. Važno je da je ovaj segmet. stavljen u funkciju. godine u viša zvanja unaprijeđeno je 19 nastavnika. Rožaje 13. Tanja Garić. OŠ „Jugoslavija“. Budva 2. profesorica pedagogije. Budimirka Peruničić. nastavnica predškolskog vaspitanja. mr Avdo Nurković. Jovanović-Maše“. JPU „Ljubica V. ali i društvu u cjelini. Nikšić 14. diplomirani biolog. Mirsada Šabotić. vaspitačica-saradnica. Podgorica ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 11 . mr Zoran Đukić. Podgorica U zvanje nastavnika-istraživača unaprijeđeni su nastavnici: 18. profesorica razredne nastave. i da se u Crnoj Gori formira korpus nastavnog kadra na koji i zvanično. Bijela 8. Nikšić 5.

. savjetnica za izdavaštvo Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Whoever ceases to be a student has never been a student.. savjetnica za izdavaštvo. Radionice je pripremila i vodila Nađa Durković. Udžbenici za reformu – kratak istorijat. februara 2013.) George Iles K ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 12 ontinuirani profesionalni razvoj trebalo bi da bude imperativ za sve zaposlene u obrazovnim institucijama. koji se sastojao od devet radionica. naravno. Pomoć profesionalnoj sigurnosti urednika bila je i u tome što su oni bili u prilici da se upoznaju sa najkvalitetnijim evropskim udžbenicima. korektorima. Decenija rada na udžbenicima za reformu omogućila je urednicima Zavoda za udžbenike odličan uvid u vertikalnu i horizontanu povezanost udžbenika i. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica od početka reforme obrazovanja veliku pažnju posvetio je upravo obuci urednika i potencijalnih saradnika. recenzentima. Inostrani i domaći eksperti pružili su dragocjena znanja o: uredničkim znanjima i vještinama. Kako članovi redakcije Zavoda za udžbenike sara- đuju s velikim timom saradnika − autorima. lektorima. Seminar je bio namijenjen novim članovima redakcije Izdavačkog sektora. U duhu ovog principa kontinuiteta u profesionalnom razvoju. i 15. održan je seminar sa temom Osnovne uredničke vještine.. dizajnerima. (Ko prestane da bude učenik. ciljevima i strategijama reforme u crnogorskom školstvu. konsultantima. Prvog dana teme radionica bile su: Reforma obrazovanja u Crnoj Gori. nikada nije ni bio učenik. dizajniranju udžbenika. ilustratorima. procjeni kvaliteta udžbenika.O PROGRAMIMA OBUKE OSNOVNE UREDNIČKE VJEŠTINE Nađa Durković. 13. ali i svim zainteresovanim kolegama u Zavodu. osobama koje rade tehničku pripremu za štampu. predmetnih programa. marketingu knjige. u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva 11. fotografima.. tako je i neophodna obuka često iz raznorodnih segmenata koji prate nastanak i objavljivanje udžbenika.

značaja pitanja i zadataka u udžbeniku. Široj stručnoj javnosti posebno bi bile zanimljive sljedeće teme: Karakteristike udžbenika kao žanra. moći i slabosti udžbenika kao žanra. 2009. hronologije i dinamike pojedinih etapa reforme. Jezičko oblikovanje udžbenika i Evaluacija udžbenika. od čega sve zavisi uspjeh udžbenika i kakva je uloga izdavačke kuće u tome. Podgorica. Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore. Institut za psihologiju. konkretnijih specifičnosti reforme školstva u Crnoj Gori (šta je to polazište za svakog autora i šta to on stalno treba da ima na umu). Ministarstvo prosvjete i nauke. Evaluacija udžbenika… Za pripremu radionica korišćena je sljedeća literatura: . Zagreb. – karakteristike jezika udžbenika. – značaj dobrog jezika udžbenika. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Beograd. U ovom setu radionica polaznici seminara podsjetili su se: osnovnih postulata reforme obrazovanja u Crnoj Gori.: Lekcije iz Finske. 2012 ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 13 . Školska knjiga. – zamke birokratskog stila. osnovne djelatnosti Zavoda. etapa u nastanku udžbenika za reformu. ali i nastavnicima. Podgorica . Dijana: Udžbenik kao kulturno-potporni sistem.Mjesto udžbeničkog kompleta u savremenoj nastavi – udžbenik kao žanr i Uredničke vještine – uloge i odgovornosti. zakonitosti dobrog strukturiranja sadržaja u udžbeniku.Osnove za obnovu nastavnih planova i programa (2002). 2003. Polaznici seminara su se u ovom drugom setu radionica podsjetili: kakva znanja i vještine treba da ima autor. neophodne selekcije građe za udžbenički materijal. Drugog dana teme radionica bile su: Oblikovanje sadržaja u udžbeniku – zahtjevi kurikuluma i Didaktičko oblikovanje udžbenika i zadaci. . 2001.Grupa autora: Naša škola (2009). didaktičkih osnova novih nastavnih planova i programa. koja znanja i vještine treba da ima urednik udžbeničke literature i sa kojim profilima stručnjaka urednik sve sarađuje i kakve je sušina i specifičnost te saradnje. zašto neka pitanja i zadaci nijesu dobri i tipova zadataka. Zoran: Metode učenja/nastave. Učesnici seminara aktivno su učestvovali u radionicama i obuku su ocijenili korisnom. Podgorica. ali i planova i djelatnosti jedne moderne izdavačke kuće. Posljednjeg dana obuke teme radionica bile su: Dizajn udžbenika. Tokom trećeg ciklusa radionica bavili smo se sljedećim pitanjima: – značaj dobrog dizajna za upotrebnu vrijednost udžbenika.Plut.Sahlberg.Knjiga promjena. – osnovni termini koji se koriste u vezi sa dizajnerskim oblikovanjem knjige. . ko su urednici u Zavodu. seriji udžbenika i kompletnoj produkciji. Zavod za školstvo. Istraživanje: Primjena reformskih rješenja u osnovnim školama i gimnazijama u Crnoj Gori. – šta treba ocjenjivati u jednom udžbeniku. modeliteta sadržaja udžbenika. – koji su to valjani indikatari za ocjenu kvaliteta udžbenika i kako evaluaciju iskoristi za naredna izdanja iste knjige ili u razvijanju koncepta novih naslova.Lalović. Beograd. . Podgorica. kao jedinog izdavača udžbenika u Crnoj Gori. postupka pribavljanja rukopisa za udžbenik. pitanja i nalozi u udžbeniku. Jednoglasno je procijenjeno da bi dio sadržaja ove obuke mogao poslužiti i potencijalnim autorima. Oblikovanje sadržaja u udžbeniku prema zahtjevima kurikuluma. P. Filozofski fakultet. .

Cilj ove aktivnosti jeste povećanje motivacije za redovno pohađanje nastave u osnovnim školama. 2. realizacija i evaluacija modela vođenja slučaja u osam pilot škola u Crnoj Gori sa ciljem smanjenje odbijanja i napuštanja školovanja. od šest do devet godina starosti. OŠ „Radomir Mitrović“ iz Berana i OŠ „Drago Milović“ iz Tivta. u dva pilot vrtića: JPU „Đina Vrbica“ u Podgorici i JPU „Dragan Kovačević“. u okviru komponente 2. OŠ „Marko Miljanov“. uključivanja odgovarajućih metoda rada prilagođenih potrebama RE đece predškolskog uzrasta i uključivanja i obrade bitnih tema za zdrav rast i razvoj đece. Škole obuhvaćene ovim programom su: OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“. OŠ „Savo Pejanović“. Bitan segment u realizaciji seminara koji je umnogome odredio i ishode učenja. Priprema. U okviru programa obuke nastavnog kadra za realizaciju pripremnih vrtića za romsku i egipćansku đecu realizovane su dvije osmosatne obuke pod nazivom Uključivanje RE đece u predškolsko obrazovanje. kao i podsticanje interesovanja za učenjem. posebnu pažnju poklanja profesionalnom razvoju nastavnog kadra kroz dvije ključne aktivnosti: 1. OŠ „21. u Nikšiću. * A SVI JEDNAKI Aleksandra Radoman Kovačević. maj“ iz Podgorice. realizacija i evaluacija pripremnih vrtića za romsku i egipćansku đecu predškolske dobi. Uključivanje RE đece u redovan sistem obrazovanja. bile su metode korišćene u radu s ciljnom grupom vaspitača. a realizovan je putem rada na: razumijevanju konteksta i problematika RE populacije i specifičnih problematika u vezi sa pohađanjem predškolskih ustanova. Priprema.SVI RAZLIČITI. zatim OŠ „Mileva Lajović Lalatović“ i OŠ „Olga Golović“ iz Nikšića. lokalna obrazovna ekspertkinja za inkluziju Projekat Servisi inkluzivnog obrazovanja P ilot projekat EU – Crna Gora Servisi inkluzivnog obrazovanja. Kako ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 14 *Savjet Evrope . Glavni cilj programa jeste povećanje upisa RE populacije u predškolske i osnovnoškolske obrazovne institucije.

Oni su radili sa 161 đetetom u pet grupa pripremnih vrtića u Podgrici i Nikšiću. kao i povećano intresovanje za upis u školu. juna 2012. u periodu od 18. poslije sam rekla DA dvojim srcem“3 Grafik 1: Ciklus dnevnog rada u pripremnim vrtićima Prilagođavanje sadržaja i/ili pristupa Planiranje aktivnosti 15 Dnevna refleksija na rad i sprovođenje aktivnosti Realizacija aktivnosti . tolerancija. do 29. na prvom mjestu RE asistenata i stručnjaka. davanju i primanju povratnih informacija. kao i motivisanost. šest studentkinja s Filozofskog fakulteta. od planiranih ukupno 30 učesnika. radu. Odsjek za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. empatiji i sl. stavovi. godine. tako su definisana četiri osnovna područja rada na profesionalnom usavršavanju nastavnika: vrijednosti.specifičnost programa pripremnih vrtića čini koncept socijalne inkluzije koji podrazumijeva primjenu socijalnog obrazovanja i upotrebu neformalnih metoda rada putem različitih interaktivnih pristupa kompatibilnih potrebama romske i egipćanske đece. dosljednost. pravičnost i sl. kao i stručnih saradnika u JPU „Đina Vrbica“ i JPU „Dragan Kovačević“. mogućim postignućima ciljne grupe i sl.) koje se koriste u radu sa đecom predškolske dobi obuhvaćenom socijalnom inkluzijom. kao i na praksu vršnjačke podrške. Naime. U ovom kontekstu otvorenost. finalni broj bio je 161 dijete konstantno uključeno u rad u pripremnim vrtićima. iskustva i izazovi u radu. vještine i znanja koja treba sticati i razvijati u daljem radu. aktivnom slušanju. i sedam RE asistenata. moguća rješenja i preporuke za dalje aktivnosti i sl. U radu dvije dvodnevne obuke i realizaciji propratnih aktivnosti koje su se sastojale od sprovođenja aktivnosti pripremnih vrtića i evaluacije ovog programa. Dokaz za pomenuto je neočekivano velik broj đece učesnika pripremnih vrtića. između ostalog moglo čuti: „Prije vrtića rekla sam DA svojim ustima. Prvi nivo profesionalnog razvoja koji se odnosi na razvoj vrijednosti i stavova čini najbitniji dio procesa koji kasnije određuje odnos prema đeci. Promjene i postignuća koja se odnose na profesionalce angažovane u pripremnim vrtićima pokazali su se i tokom finalne evaluacije kada se. korišćenju „otvorenih” pitanja. Ovaj sistem podrške dao je vidne rezultate u odnosu na stavove angažovanih lica i pristup u radu sa đecom. obezbijeđen je putem dnevnih sastanaka na kojima su se razmjenjivala 3 Vaspitačica tokom evaluacije. U svom radu imali su podršku zaposlenih u Projektu Servisi inkluzivnog obrazovanja. učestvovalo je 22 vaspitača. Sistem podrške i supervizije. Pozitivne promjene desile su se i kod njihovih roditelja. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Realizacija aktivnosti u pripremnim vrtićima kao jasan rezultat imala je visok nivo motivisanosti đece za pohađanje vrtića. čine preduslov daljem procesu usavršavanja koji se odnosi na razvoj prvenstveno socijalnih vještina (komunikacijske vještine s naglaskom na asertivnoj komunikaciji.

Na samom kraju. odabir i formiranje timova koji vode slučaj đece u riziku od odbijanja ili napuštanja nastave. kao i smanjenja pasivnog i aktivnog odbijanja učešća u nastavi. programa za primjenu samoprocjene i vršnjačke procjene. mehanizama saradnje i komunikacije u školi. Cilj ovog programa čini prevencija i smanjenje odustajanja od redovnog pohađanja nastave tokom prvih godina školovanja putem: kvalitativnog obezbjeđivanja mehanizama za uključivanje i ostanak RE đece u redovnom osnovnoškolskom sistemu. stručni saradnici i praktičari. Interaktivne metode rada u multikulturalnom kontekstu (IV modul).Sljedeća aktivnost realizovana u okviru komponente 2 Projekta usmjerena na profesionalni razvoj nastavnika odnosi se na obuke organizovane u okviru programa Uključivanje RE đece u osnovnoškolsko obrazovanje. mapiranje zajednice. Projekat je stvorio mehanizme za dalji rad i usavršavanje nastavnog kadra kroz stvaranje mreže vršnjačke podrške i jasnih preporuka za dalju implementaciju istih i sličnih programa u radu sa đecom. sa naglaskom na procesnom radu sa đecom kroz definisanja pravila grupe. stvaranja podsticajnog okruženja i povećanja učešća đece. Posebno ističemo obuku za kolege u školi koje su realizovali nastavnici koji su pohađali obuku. Propratne ZAVOD ZA ŠKOLSTVO aktivnosti u vidu obuka za kolege urađene su u četiri škole. realizovana je s ciljem upoznavanja faza razvoja grupe. u okviru PRNŠ aktivnosti. nadamo se. individualne podrške RE đeci za uključivanje i ostanak u redovnom osnovnoškolskom sistemu. vježbe davanja i primanja povratne informacije i primjeni ove tehnike u radu sa đecom i kolegama. obuka za nastavnike razredne nastave iz osam pilot škola. diskusiju i refleksiju na stavove i predrasude. u školi i u zajednici. organizovanje osam događaja za roditelje sa interaktivnim djelovima programa. povezivanje i umrežavanje sa resursima u zajednici na direktnom radu u vođenju slučaja i sl. kojih je bilo ukupno tri. principa vođenja slučaja. Propratne aktivnosti facilitirane su i realizovane putem tzv. Ukupan broj učesnika po modulu bio je 36. civilnim sektorom. 16 . Grafik 2: Koncept rada Moduli i teme koje obuhvataju Vođenje slučaja (I. nakon svakog modula. a u toku je realizacije ostalih obuka. a obuka je trajala 48 sati. Korisne preporuke nalaze se u publikacijama Priručnik za realizaciju pripremnih vrtića i Plan i program pripremnih vrtića. institucijama socijalne zaštite i sl. obuka za razredne starješine iz osam pilot škola. da će realizovane aktivnosti unaprijediti kvalitet obrazovne inkluzivne prakse u Crnoj Gori. Pozitivna disciplina (VI modul). Takođe. uz podršku stručnih saradnika i voditelja Projekta. kreiranja mehanizama praćenja uključivanja RE đece u osnovnoškolski sistem. saradnje sa zajednicom. II i III modul) odnosi se na tri faze i nivoa rada: Vođenje slučaja u učionici. Rezultati se odnose na unapređenje okruženja za učenje i praćenje nastave za RE đecu. zatim kroz praktičnu primjenu prilagođenih sadržaja uz korišćenje interaktivnih metoda. coaching-a ili praktičnih kraćih obuka. Projekat Servisi inkluzivnog obrazovanja. kao i aktivnosti na profesionalnom razvoju nastavnika ostvaruju vidljive rezultate u konkretnoj primjeni u praksi. radilo se i na samoprocjeni postignuća. kao i brojnim radnim materijalima nastalim u okviru rada na vođenju slučaja koji će takođe biti objedinjeni u priručnik. Učesnici ovih modula su direktori iz osam pilot škola ili predstavnici uprave škole. odvijale su se kroz vježbe. obuka za nastavnike predmetne nastave iz osam pilot škola. Osim trenutne primjenjivosti u direktnoj praksi. i Interkulturalna učionica/škola (V modul). saradnje s roditeljima.

Takođe. i konkretnija i primjenljivija. Sistem smo oblikovali u skladu sa potrebama nastavnika u Crnoj Gori. putem analiza i istraživanja pratimo nivo ostvarenosti planiranog. kao i predstavnici škola i vrtića. samim tim. te da je uklopljiv u sistem koji već posjedujemo. S ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 17 . Još jedan razlog da se detaljnije pozabavimo ovom oblašću jeste uvođenje u sistem modela licenciranja i voditeljka Odsjeka za KPR. te razmatramo efikasnost primijenjenih rješenja i planiramo naredne korake. uz njihov pristanak. Procenjujući da su eksperti Britanskog savjeta u dokumentu Okvir za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika engleskog jezika osmislili takve instrumente. Zavod za školstvo/ Odsjek za KPR nastoji da postavljeni sistem unapređuje. odlučili smo da. Naravno. posebno kada je profesionalni razvoj nastavnika u pitanju. trebalo da bude što sadržajnija. uz prethodnu procjenu da Okvir odista prati sve savremene trendove u obrazovanju. pri čemu smo koristili sopstvena iskustva. U njegovom osmišljavanju učestvovali su predstavnici centralnih institucija obrazovnog sistema. Zavod za školstvo istem profesionalnog razvoja nastavika u Crnoj Gori formiran je u okviru obrazovne reforme koja je u toku. taj okvir prilagodimo svim nastavnicima u Crnoj Gori. pa. modernizuje i usaglašava sa trenutnim potrebama nastavnika i najnovijim trendovima u ovoj oblasti obrazovanja. te na osnovu čega procjenjuje svoje potrebe i korake za dalje napredovanje. U skladu sa principom kontinuiranog razvoja koji jeste uslov svakog napredovanja.NOVE IDEJE I AKTIVNOSTI Dr Dušanka Popović RAZVOJNE FAZE U KARIJERI NASTAVNIKA Analizrajući sve raspoložive resurse konstatovali smo da bi „alatka“ kojom nastavnik procjenjuje svoj trenutni status u profesiji. kao i primjere najbolje evropske prakse i prakse razvijenih zemalja svijeta.

Vesna Dimitrijević. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 18 1 2 3 4 Kompetentan nastavnik 5 Uzoran nastavnik 6 Nastavnik ekspert 4 Model licenciranja i relicenciranja nastavnika predstavljen je u PRNCG br. član je tima za akciona istraživanja u školi/predškolskoj ustanovi. viši savjetnik i istraživač u nastavi). zatim prijedlozi kako se može ostvariti napredak i kako se mogu planirati naredni koraci. 30. i pružena određena pomoć u procjeni oblasti koje bi se mogle unaprijediti (vidi Prilog 7. Zavod za školstvo. stiče uslove za viša zvanja (savjetnik. ne ostavlja se prostor za opredeljenje da „volim“ ili „ne volim“. 15. Ljiljana Adžić i Dragana Janković. Pripravnik i nastavnik nakon položenog stručnog ispita u prvoj godini samostalnog rada. Osim toga. Tabela 1: Prikaz razvojnih faza u karijeri nastavnika i kratak profil nastavnika u određenoj fazi RAZVOJNE FAZE U KARIJERI NASTAVNIKA Razvojna faza Nastavnik bez odgovarajuće stručne spreme Nastavnik početnik Nastavnik u razvoju Kratak profil Nestručno zastupljena nastava: studenti apsolventi i nastavnici bez odgovarajuće kvalifikacije. stiče vještine i znanja i primjenjuje ih u praksi. član tima za PRNŠ/V. Model licenciranja i relicenciranja nastavnika i rukovodilaca u obrazovanju podrazumijeva da se profesionalna znanja i vještine obnavljaju i podnose dokazi o tome na period od pet godina – što zahtijeva pecizan i pouzdan proces samoprocjene i promišljanja o ličnom razvoju i unapređivanju. „želim“ ili „ne želim“ da se profesionalno razvijam. Nastavnik koji je položio stručni ispit sa više od dvije godine radnog iskustva koji unapređuje svoja znanja i vještine u odnosu na nastavu i učenje/vaspitnoobrazovni rad. mr Vesna Stojanović. razvojna polazišta i potrebe koje karaketrišu fazu. Nastavnik koji svojim znanjima i vještinama doprinosi razvoju i unapređenju obrazovnog sistema. 2013).. Razvojne faze u profesionalnoj karijeri nastavnika osnova su za sopstveno pozicioniranje u profesionaloj karijeri i vodič za sveobuhvatni pristup profesionalnom razvoju. ispunjava uslove za zvanje nastavnik mentor. realizator akcionih istraživanja u svom odjeljenju/vaspitnoj grupi. karakteristike koje u toj fazi nastavnik može imati. priručnik za škole/vrtiće.1. radna grupa 5 opredijelila se za šest razvojnih faza: Razvojna faza 1: nastavnik bez odogovarajuće stručne spreme Razvojna faza 2: nastavnik početnik Razvojna faza 3: nastavnik u razvoju Razvojna faza 4: kompetentan nastavnik Razvojna faza 5: uzoran nastavnik Razvojna faza 6: nastavnik ekspert Uz svaku fazu dat je kratak profil (opis) nastavnika koji pripada toj fazi. Takođe.relicenciranja nastavnika 4 za čiju primjenu je neophodno uraditi standarde za nastavnike. Nastavnik koji je primjer ostalim kolegama. 7. već to postaje imperativ profesije i uslov za ostanak na poslu koji se obavlja. mentor nastavniku pripravniku. ima važnu ulogu u stučnim udruženjima i mrežama. 5 Članice radne grupe bile su: dr Dušanka Popović. član tima za samoevaluaciju vaspitno-obrazovne ustanove. Podgorica. član je istraživačkog tima na niovu obrazovnog sistema. str. navedeni su pozitivni znaci razvoja koje nastavnik kod sebe može prepoznati. u Profesionalni razvoj na nivou škole/vrtića. 2011. Jadranka Radunović. Procjenjujući mogućnosti i potrebe našeg obrazovnog sistema. str. . mr Ljiljana Subotić. Nastavnik koji aktivno prati dešavanja u struci. Aleksandra Vešović Ivanović.

pomoći nastavnicima da prepoznaju svoju trenutnu poziciju u profesionalnoj karijeri. Poznavanje struke i predmetnog programa 4. Kao takvi. treba da dostignu nivo razvojne faze 4. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 19 6 Vaspitno-obrazovni rad odnosi se na process koji se odvija u vrtiću. stremi. iz nekoliko razloga: nastavnika bez odogovarajuće stručne spreme. posljednjim dvijema fazama (faze 5 i 6) pripadaju nastavnici dovoljno kompetentni da procjenjuju svoju praksu i postavljaju ciljeve svog daljeg razvoja. da tokom svoje profesionalne karijere postanu kompetentni nastavnici. oni su kompatibilni sa prethodno pomenutim stanadardima i usmjereni ka istom cilju. smatramo da u sistemu svi nastavnici. Standardi su urađeni u odnosu na tri razvojne faze: nastavnik početnik (faza 2). tj. – profesionalni razvoj. što je i logično. Tako su osmišljeni standardi nastavne prakse/vaspitno-obrazovnog rada6 (prilog 7. opisuju profesionalni put nastavnika koji prati stalno napredovanje bez obzira da li je on zainteresovan da postane nosilac višeg zvanja ili ne. . u određenoj fazi svoje profesionalne karijere. 2008). profesionalno znanje i razumijevanje i profesionalne vještine. Procjenjivanje i ocjenjivanje 7. Ukoliko je drugačije. isto) koji pokazuju šta nastavnik treba da bude u mogućnosti da primijeni u praksi na kraju određene razvojne faze. u našem sistemu nema previše. te da će uspješnije i svrsishodnije planirati svoj profesionalni razvoj i napredovanje. što najčešće podrazumijeva apsolvente iz struke ili izvođenje nastave jednog predmeta od strane nastavnika druge struke. – poznavanje struke. Standardi koji se pripremaju u okviru modela licenciranja i relicenciranja nastavnika postavljeni su u odnosu na aspekte vaspitno-obrazovnog rada koji slijede.Kako bi nastavnik lakše odredio svoje potrebe i planirao aktivnosti profesionalnog razvoja kroz koje će na njih odgovoriti. Sredina i uslovi za učenje 3. bez razlike. Planiranje 6. Zavod za školstvo. to znači da se oni nijesu profesionalno razvijali i napredovali. – procjenjivanje i ocjenjivanje učenika/ procenjivanje razvojnog napretka djece. čime se gubi potrebna kompetentnost. Ne sumnjamo da će instrument koji smo pripremili. Liderstvo i saradnja Prve standarde Zavod za školstvo uradio je u odnosu na viša zvanja nastavnika (Naša škola – standardni za nastavnička zvanja. Takođe. To je put kojim svi nastavnici treba da prođu tokom profesionalne karijere kako bi očuvali svoju kompetentost. Poznavanje metodike predmeta 5. trebalo je precizirati postignuća kojima nastavnik. pak. Razvojne faze.2. nastavnik u razvoju (faza 3) i kompetentan nastavnik (faza 4). podrška učenicima/ djeci. Standardi jasno opisuju šta se očekuje od nastavnika nosioca određenog zvanja i promovišu tri glavna aspekta profesionalnog razvoja: profesionalna svojstva i vrijednosti. Učenici i proces učenja 2. – organizacija i realizacija nastave i učenja/ vaspitno-obrazovnog rada. uz one koji već postoje. Profesionalni razvoj 8. Standardi su postavljeni u odnosu na sljedeće aspekte obrazovno-vaspitnog rada: – planiranje i pripremanje nastave i učenja/ vaspitno-obrazovnog rada. 1.

prilično neočekivano i naizgled suvišno. što su stari metodičari govorili iz nas – jer smo očekivali čudo.. čime možemo pokrenuti dječju inventivnost. što.. Kada i koliko prostora odvojiti za ovu oblast. umjetničkih i neumjetničkih tekstova. Danas. bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Bar Radoje Stanišić. razmišljamo samo o momentu vremena. potrebu da nešto napišu i kažu? Odgovore na ova. Jedan termin „lebdi” iznad svih nas i vraća nas na sam početak.. kada je sve tu.ISKUSTVA IZ ŠKOLA POVODOM PROJEKTA KAKO UČENICMA POMOĆI DA STVARAJU. ali mnoga druga pitanja. složićete se. umjetničke i neumjetničke tekstove. Da li je problem u 160 karaktera SMS-a. kako je predstaviti i objasniti kao veoma važnu kariku u lancu opšteg obrazovanja. za većinu nas. a ono se formuliše jednom riječju – čitanje. Pisanje je proces i mora imati faze. u vidu Projekta Kako učenicima pomoći da stvaraju usmene i pisane. ali znamo da naši učenici sve teže pišu. pripremu i realizaciju. kada je iza nas zaokružena priča o stvaranju usmenih i pisanih. Mi smo je dobili od Zavoda za školstvo. Kako smo to previdjeli. Jedno je sigurno – rezultati su proporcionalni vremenu utrošenom za planiranje. Ako smo nekada i pomislili da se to dešava samo nama. ne znamo. Zar se ne podrazumijeva da sve lakše pišemo i govorimo? Je li to problem danas kada sa svakog mjesta možemo i napisati i reći šta želimo i kome god hoćemo? Mi koji se ovim pitanjima bavimo znamo da jeste i tražimo uzrok.. ali i izvan njega – pokrenuti aktivnostima i idejama sagovornika. kada je sve prevedeno i objašnjeno? Na ova pitanja nemamo odgovor. ili u foto konverzaciji na Facebook-u. zapravo. sada smo sigurni da problem postoji i . . Šta se desilo sa čitanjem danas kada po knjigu ne morate nigdje ići. Da stvar bude čudnija svako od nas zna odgovor i ime obješnjenje.. da ne kažem i riješe. na prve korake. Kako to mi. pronalazili smo na radionicama i tokom druženja u okviru Projekta. I USMENO I PISANO profesor crnogorskog-srpskog. ali ozbiljnu analizu očekujemo od. baš rijetko. 20 U takvoj atmosferi svaka je pomoć dobrodošla – naročito ako dolazi sa pravog mjesta i od kompetentnih ljudi. da su ljudi riješeni da ga umanje. možemo pomoći. ili sa istim timom koji je realizovao Projekat Kako učenicima pomoći da stvaraju. nekada to bude izvan proporcije i očekivanog – ali rijetko. a i govore. zna da potraje. P ZAVOD ZA ŠKOLSTVO itanje stvaranja usmenih i pisanih tekstova u XXI vijeku je.. Istina. da je nevjerovatno da uopšte govorimo o pisanju i govorenju. a glasi proces i ima veze sa postupnošću. zašto smo imali utisak da se neke stvari podrazumijevaju i da dolaze spontano? Naročito je zanimljino to što smo još bili u postupcima s kraja prošlog vijeka. na par „klikova”.

kao i proces učenja učenika. znanja i vještina kojima raspolažu. Anica Paunović. i profesori: Miloje Luković. pa se kroz PRNŠ pripremaju i realizuju i takve aktivnosti. direktor. nastavnici su osmislili niz raznovrsnih inovativnih nastavnih časova. Berane U OŠ „Radomir Mitrović“ u Beranama od 2008. život i rad učenika. a realizuje ga uz pomoć odjeljenjskih starješina i nastavnika građanskog vaspitanja. pedagog. potrebama i interesima. prihvaćeniji. Program nastavnicima omogućava da mnogo bolje razumiju potrebe učenika i uspostave uspješniju komunikaciju sa njima. Mira Lutovac. a to je da su se konflikti bilo koje vrste u Školi. Kroz različite aktivnosti nastojimo da sve nastavnike koji pripadaju određenom stručnom aktivu ili razrednom vijeću mobilišemo i uključimo u aktivnu razmjenu ideja. Dijana Sekulić. S druge strane. učenici su u prilici da ovladaju prijeko potrebnim socijalnim vještinama i uspostavljanjem kompromisa. Posebno važnom smatramo razmjenu iskustava u primjeni inovativnih metoda i tehnika rada. Tačnije. zlostavljanje i zanemarivanje u školi. od svojih kolega i iz literature. Zahvaljujući tome. učeći iz provjeravanja ideja u praksi . pedagog OŠ „Radomir Mitrović“. a samim tim i produktivniji. u našoj Školi realizovao više regionalnih seminara na teme: interaktivne metode u nastavi. Zavod za školstvo je. značajno smanjili. „Iznad svega ostalog. procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. ličnom aktivnošću razmjenjuju iskustva. Projekat je uradio tim za PRNŠ. Podizanje ove tolerantnosti na veći nivo kao i učenje kooperativne komunikacije vjerovatno su značajni razlozi zbog kojih su i učenici slabijeg uspjeha tokom rada u radionicama daleko otvoreniji. te razvoj tolerantnog odnosa prema osobama sa drugačijim mišljenjima.. mentorstvo i dr. Razrješavajući konflikte i tražeći najprihvatljivije rješenje za sukobljene strane. saznaju i kritički prihvate neku ideju ili inovaciju. u školi i van nje. OD KOLEGA I UČENIKA Milutin Šćekić. Na kraju. a jedna od aktivnosti kroz koju smo nastojali da realizujemo ovaj cilj jeste Program zaštite učenika od nasilja.“ (Alan Mojl). Učenici koji su učestvovali u programu daleko su spremniji da uspostavljaju kooperativne odnose i afirmativnu komunikaciju. Povezujući naučeno sa svojim iskustvom. Jadranka Čukić. Dubravka Keković i koordinator tima Milutin Šćekić. naše dvogodišnje iskustvo u radu na ovom Programu i rezultati evaluacije upućuju nas da vjerujemo u smisao ovakvog rada u školi. Takvi rezultati potvrđuju opravdanost organizovanja različitih vrsta edukacija. Senka Živković.. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 21 . naši nastavnici bili su u prilici da se u većem broju uključe u obuku. Za uspješnu realizaciju zaslužan je tim za PRNŠ koji čine: Jovan Mališić. kroz koje bogate i unapređuju svoj rad. uspješno se realizuju aktivnosti predviđene planom profesionalnog razvoja na nivou škole. Nastavnik uči u tokom svoje nastave. Evaluacija pokazuje još jedan značajan podatak. Program je uticao na razvijanje atmosfere koja omogućava spontanu i slobodnu komunikaciju u učionici. a motivisanost i angažovanost od strane učenika doživljavaju kao značajno potkrepljenje i podsticaj u radu.PRNŠ: UČITI IZ ISKUSTVA. nastavnici unapređuju cjelokupan vaspitno-obrazovni proces. što je najbolji način da vide. u kojoj učenici znatno jednostavnije izražavaju svoje mišljenje i osjećanja. Aktivnim učešćem tokom obuke i primjenom naučenog prilikom planiranja i realizacije procesa nastave/učenja. U okviru plana PRNŠ-a jedan od prioriteta odnosio se na stvaranje sigurne sredine za učenje. Nastavnici neposredno. stvaralački nastavnik vidi samog sebe kao učenika. kao i kvalitet znanja učenika. Dušica Šćekić. u okviru redovne obuke nastavnika. vjerskim i nacionalnim različitostima). Oni su tolerantniji prema različitostima u odjeljenju (različitim sposobnostima. tokom izvođenja Programa. učeći sa učenicima i od njih. Opšti cilj programa zaštite učenika od nasilja jeste unapređenje kvaliteta života učenika primjenom mjera prevencije za stvaranje bezbjedne sredine za nji- hov život i rad i mjere intervencije u situacijama kada se javlja nasilje. godine.

U uvodnom dijelu radionice rađen je test aktivnog slušanja jer je aktivno slušanje usko povezano sa kvalitetnom komunikacijom. Tanja Bulatović. K valitetnije obavljanje posla. sposobnosti i vještina nastavnika tj. I u tradicionalnim i savremenim modelima profesionalnog razvoja nastavnika. Olivera Marković. profesorica razredne nastave. od profesionalnih kompetencija koje nastavnik posjeduje. unapređenje nastave i stvaranje kompetentnog nastavnika u obrazovno-vaspitnom sistemu ostvaruje se putem profesionalnog razvoja zaposlenih. Slavica Mrdak. direktor škole. Timski rad posebno je važan za dobro funkcionisanje PRNŠ modela. Plan za PRNŠ u našoj školi urađen je na osnovu iskazanih potreba nastavnika. Timski rad je način preko koga se ostvaruju mnogi oblici učenja i razvijaju djelotvorni pristupi koji se grade na bogatstvu i raznovrsnosti znanja. Timski rad je interaktivni proces koji omogućava da ljudi različtog stepena stručnosti proizvedu kreativna rješenja za zajednički definisane probleme. samoevaluacije škole i na osnovu ekstreno-interne provjere znanja učenika. pedagogica. jer se njime obezbjeđuje intenzivna saradnja i međusobna povezanost nastavnog osoblja. Ključni cilj profesionalnog razvoja u našoj Školi jeste kontinuirano unapređivanje kvaliteta nastave. profesorica razredne nastave. Jelena Ristić. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da su u našoj Školi do sada realizovane sve aktivnosti predviđene dvogodišnjim planom profesionalnog razvoja. Uspješnost realizacije obrazovanja učenika u velikoj mjeri zavisi od znanja. Marija Jeremić. profesorica razredne nastave. koordinatorka. Radionicu su vodile Olivera Marković i Slavica Mrdak. Tim za profesionalni razvoj na nivou škole čine: Nevenka Bošković.TIMSKI RAD – SIGURAN USPJEH pedagogica OŠ „Aleksa Bećo Đilas“. Alenka Moračanin. Važna komponenta profesionalnog razvoja jeste stručno usavršavanje nastavnika. umjenja. Žaklina Smolović. profesorica istorije i geografije. Ravna Rijeka zredne nastave. nakon čega su rađene dvije vježbe o nenasilnoj komunika- Olivera Marković. a cilj je bi da se osnaže članova kolektiva za bolju i uspješniju komunikaciju. Jedna od realizovanih aktivnosti je i radionica Jačanje komunikacijskih vještina. prihvaćeno je da nastavnici treba da razvijaju svoje sposobnosti i usvajaju nova znanja i vještine neophodne za postizanje profesionalnih zadataka na kompetentan način. profesorica engleskog jezika. profesorica ra- ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 22 . Uslijedila je prezentacija o komunikacijskim vještinama.

Takođe. nadamo se uz bolje materijalne mogućnosti. Nastavnik je lider u učionici. i pored mnogo poteškoća – uglavnom materijalnih. Osim navedenog. Smatramo da će ova radionica o liderstvu podstaći kolege na promjene. samodisciplinu. na nivou na kojem smo. godine za nastavnike naše Škole i nastavnike JU OŠ „Pavle Žižić“ u organizaciji Zavoda za školstvo. Cilj je bio da se nastavnici osnaže. Liderstvo je zapravo način ponašanja. Bilo je prijedloga da se organizuju kvizovi znanja u saradnji sa drugim školama. u okviru svog posla u učionici. praćenjem savremenih zbivanja iz oblasti iz koje organizuju ovu vrstu nastave. Anketa je pokazala da jedan broj nastavnika još uvijek pripada tipu autokratskog vođe. prezentovane su karakteristike komunikacije koja nam prija i koja nam ne prija. imala obavezu da osmisli i realizuje ovakav program obuke. Ona je. značaju kooperativnog učenja u nastavi. u čemu su učestvo- vali svi nastavnici. uspješno komuniciranje. U svom poslu svi smo lideri i svi organizujemo svoj rad i donosimo važne odluke. spremnost da se donesu teške odluke. individualnu odgovornost. Takođe. kao mogući izazov za bolje učenike. Takođe. U našoj Školi će se i dalje. ohrabruje ih. Nastavnici su. ustanovljeno je da većina nastavnika ima urađene planove za dopunsku i dodatnu nastavu. koji podrazumijeva strogu disciplinu. Analizom je ustanovljeno da se dodatna i dopunska nastava u našoj Školi redovno održava. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 23 . kao podrška PRNŠ-u. Naime. Najviše zabrinjava nezainteresovanost učenika za pohađanje dodatne nastave. proširili svoje znanje o kooperativnom učenju. svaka moderna organizacija od svog zaposlenog zahtijeva kompetentnost. u martu 2013. često zavisi atmosfera u učionici. i od tipa kojem pripada. bez demokratičnosti. Nakon prezentacije o liderstvu otvorena je rasprava u kojoj je učestvovao veći broj nastavnika. razlici između takvog učenja i grupnog rada kakvog ga mi do sada poznajemo. Izvršena je detaljna analiza održanih časova dodatne. Smatramo da nastavnici treba da osavremene dodatnu nastavu putem korišćenja savremenih nastavnih sredstava. realizovan je program obuke Kooperativno učenje u nastavi. jer je želja nastavnika ovog kolektiva za stalnim usavršavanjem velika. on je pravi lider. Seminar je održan u OŠ „Pavle Žižić“ u Njegnjevu. Seminar je vodila Mladenka Perić. realizujemo sve predviđene aktivnosti za period od dvije godine. itd. primijene organizacione vrijednosti.ciji (rad u paru). U okviru PRNŠ aktivnosti uradili smo i analizu rada dodatne i dopunske nastave i slobodnih aktivnosti Cilj analize bio je unapređivanje rada dopunske i dodatne nastave i prevazilaženje eventualnih problema i poteškoća. profesorica njemačkog jezika iz OŠ „Boško Strugar“ iz Ulcinja. učenici mu vjeruju i slijede ga. realizovana je i radionica Liderstvo. da ima mnogo toga što se može uraditi i promijeniti. organizovati aktivnosti profesionalnog razvoja nastavnika. u stvari. Potom su nastavnici popunili anketu za samoprocjenu u odnosu na prepoznavanje tipa lidera kojem. Ako podstiče učenike. vođenja seminara i uslova za rad od strane učenika ocijenjen je najboljom ocjenom. na seminaru. dopunske nastave i slobodnih aktivnosti po razredima. Kvalitet sadržaja. Planirane ativnosti bolje bi se i kvalitetnije realizovale da smo u boljoj materijalnoj poziciji. tj naređivački. Radionicu je osmislila i realizovala direktorica Škole Nevenka Bošković. motivišu i doprinesu efikasnosti i uspjehu učenika i škole u kojoj rade. pripadaju. za razliku od onih nastavnika koji se ponašaju autoritarno. Zaključujemo da je proces PRNŠ-a dugotrajan i zahtjevan. inicijative. zatim. a ne formalni autoritet. Mi smo uspjeli da. kao trener u okviru Pestaloci programa Savjeta Evrope. Svi članovi su aktivno učestvovali u realizaciji planiranih aktivnosti. u kontinuitetu i. ohrabriti ih da pokušaju da mijanjaju dosadašnje stavove. eventulanu promociju učeničkih postignuća i sl.

koji su dolazeći iz osnovne škole donosili neke drugačije. sa ciljem da razumiju i prihvate aktuelne promjene u obrazovnom procesu. a učenici sve više da budu aktivni učesnici nastavnog procesa. jer je „odgovor“ svih nadležnih institucija bio jedinstven – da reformisana gimnazija može da bude naša realnost samo uz kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika. Možda će prava potvrda prethodno navedenog biti i sljedeći podatak: amfiteatar Gimnazije koji je ranije bio korišćen samo za školske svečanosti nekoliko puta godišnje. u beranskoj gimnaziji nekoliko poslednjih godina na sveobuhvatan način analiziramo različite aspekte kontinuiranog unapređivanja kompetencija nastavnika. Kroz takav nastavni proces ogleda se primjena unaprijeđenih vještina Mr Sreten Lutovac. tako je dolazilo do promjene u načinu razmišljanja u odnosu na navedenu problematiku. Kako je prolazilo vrijeme. moramo i 24 . naravno.IZ UGLA DIREKTORA OD IDEJE DO AKCIJE to izdvojiti. U tom periodu. Uvjereni smo da će na taj način mnogo bolje i efikasnije da ih implementiraju u svom svakodnevnom radu. kod značajnog broja nastavnika nije postojala jako izražena želja za stručnim usavršavanjem. godišnjih i mjesečnih planova. Nastavnici su u značajnoj mjeri počeli da primjenjuju nove nastavne metode. što je podrazumijevalo da svoj posao mogu da rade na skoro isti način do poslednjeg dana radnog vijeka. pretvoren je u multimedijalnu salu koja pruža brojne mogućnosti za drugačiji pristup nastavnom procesu. Berane K ZAVOD ZA ŠKOLSTVO ako je profesionalni razvoj jedan od ključnih zahtjeva koje pred nastavnike postavlja savremeni obrazovni sistem u našoj zemlji. što bolje razumiju i realizuju. Značajnu ulogu su odigrali i učenici. Važan je bio odgovoran odnos prema administrativnim zahtjevima koji su u to vrijeme bili značajno istaknuti: uredno vođenje pedagoške dokumentacije. koji je omogućio nastavnicima. nastavne sadržaje i metode njihovog prezentovanja učenicima. da svoju novu ulogu u odnosu na reformisane nastavne programe. dnevnih priprema itd. uz aktivno učešće svih drugih aktera koji prate proces reforme. Značajnu podršku našim prvim koracima na ovom polju pružao je Zavod za školstvo. rezultat ranijih reformskih koraka tih ustanova. nove navike u oblasti rada u učionici. direktor Gimnazija „Panto Mališić“. pretpostavljamo. a koje su. kroz pohađanje nekoliko modula koji su tretirali oblasti od krucijalne važnosti za unapređivanje njihovih vještina i kompetencija. Još uvijek je bilo aktuelno razmišljanje da su nastavnici na studijama dovoljno edukovani i obučeni. u načinu ostvarivanja ciljeva u nastavi putem aktivnosti koje prate njihovu realizaciju.

Sve prednosti timskog rada same su nametnule potrebu kod nastavnika da na drugačiji. uz isticanje preporuka iz savremene pedagoške prakse. Cilj nam je da sveobuhvatno pređemo put od ideje do akcije čiji bi se efekti ogledali u onome što je ključni elemenat u čitavoj priči – kvalitetan nastavni proces i dobra postignuća učenika. Kako je profesionalni razvoj svakog nastavnika vrlo kompleksan. smatrali smo da bi bilo dobro da se često sprovodi samoevaluacija u različitim područjima kako bismo utvrdili prioritete za unapređivanje kompetencija i vještina nastavnika. Dakle. svi pozitivni rezultati profesionalnog razvoja nastavnika svoju primjenu nalaze i u klasičnom učioničkom prostoru u situacijama kada se nastavnim sadržajima prilazi na jedan drugačiji. otvara mogućnosti ne samo za izdvajanje već i za kvalitetno unapređivanje svih nedovoljno razvijenih ili nedovoljno potenciranih vještina i kompetencija nastavnika. ali ujedno produktivniji način planiraju i pripremaju nastavu. izdvojili smo samo jedan segment kojim se bavimo u školskom životu. o razvoju i napredovanju svojih učenika. Za ovu multimedijalnu salu. i kada su uključene nastavne metode koje su adekvatno prilagođene sadržajima i ciljevima. radi na njihovom unapređivanju. Uvjereni smo da obrazovno-vaspitni proces. kao i aktivno učešće učenika u procesu učenja. o rezultatima i refleksijama sopstvenog rada. odnosno kako bi oni prepoznali područja sopstvenih snaga i slabosti. kako unutar ustanove tako i između škola razlikuju znanja. što znači da profesionalni razvoj nastavnika mora biti prioritetno područje. uočeni su novi prostori za istraživanje i nove šanse za ulaganje sa ciljem strukturiranja što kvalitetnijeg nastavnog procesa. sada je neophodno danima unaprijed planirati termin za nastavu zbog velikog broja zahtjeva nastavnika. jer se. kreativniji način. vještine i sposobnosti koje je neophodno da pojedinci razvijaju i unapređuju. odnosno na unapređenje cjelokupnog sistema školstva. bila i da podstakne proces samoevaluacije pojedinca. kao i da realizuju i evaluiraju ostvareno. danas više nego ranije. Nakon analize dobijenih rezultata izrađene su brošure za nastavnike i učenike čiji je ključni cilj bio da ukažu na trenutno stanje. značajno je povećano prisustvo timskog rada na svim nivoima. osim prethodno navedene. Brošura za nastavnike bila je tako koncipirana da je njena uloga.i kompetencija nastavnika. Takođe. Tako smo krajem drugog klasifikacionog perioda sproveli istraživanje koje se odnosilo na oblast ocjenjivanja i procjenjivanja. Naravno. Pozitivni efekti navedenih aktivnosti utvrđeni su kod svih aktera obrazovno-vaspitnog procesa tako što je nakon narednog ocjenjivačkog perioda ponovo realizovano istraživanje iz navedene oblasti. kada oni razgovaraju o svojim iskustvima iz prakse. a samim tim i ostvariti dobre efekte u nastavi. koja je do skoro bila rijetko posjećen amfiteatar. a koji otvara puteve za unapređivanje profesionalnih sposobnosti i vještina nastavnika. u ovom dijelu postoji značajan prostor za dodatna ulaganja u narednom periodu. mnogo više nego u prethodnim godinama. Naravno. Čak je i naša pauza poznatija kao „veliki odmor“ izmijenila svoja ranija obilježja i postala značajan prostor za svakodnevnu razmjenu profesionalnih dilema nastavnika. sa akcentom na segmentima koje je moguće unaprijediti. u kojem su učestvovali učenici (reprezentativni primjerak) i nastavnici. ali je veoma važna činjenica da je horizontalno učenje postalo segment našeg profesionalnog života. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 25 . jer smo uvjereni da je nastavnik danas. spreman da analizirajući svoje kompetencije. jer će se njegovi efekti neposredno odraziti na postignuća učenika. Ujedno. ali i vrlo specifičan proces.

Bez obzira koliko su reformska rješenja obrazovno-vaspitnog procesa kvalitetna. u kojima je zaživjela reforma obrazovanja.. demokratija i mirno rješavanje konflikata. Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada. Kao ilustraciju navedenog. Kooperativno učenje. ne mogu biti kvalitetno implementirana bez stručnog kadra koji je spreman na permanentno usavršavanje. a samim tim i uspješnom društvu. Neki aspekti savremene nastave. Upravo to je put koji smo slijedili kao jedan od prioriteta ka našem cilju − što uspješnijoj implementaciji reforme. Nastavnici su se redovno odazivali pozivima za učešće u različitim aktivnostima profesionalnog razvoja. ističem da proces nastave realizuje 54 nastavnika. Upoznavanje sa novim nastavnim programima. svjesni da će to zadovoljiti njihove stvarne profesionalne potrebe i omogućiti im kvalitetno rješavanje mnogih izazova koje promjene donose. i.. uopšte. života škole kao zajednice gdje svi činioci imaju jasne ciljeve i viziju sopstvenog razvoja i razvoja škole kao cjeline. Inkluzivno obrazovanje. svaki pojedinac treba da dā lični doprinos. uspješne saradnje sa roditeljima i lokalnom sredinom. Ljudska prava. 26 . P ZAVOD ZA ŠKOLSTVO rofesionalni razvoj nastavnika važan je za obezbjeđivanje kvalitetne nastave. Suština profesionalnog razvoja ne ogleda se samo u učešću nastavnika u određenim aktivnostima. Kreativno rješavanje problema u učionici. učestvujući na seminarima koje su organizovali Ministarstvo prosvjete i nauke. Zavod za školstvo. već i u primjeni naučenog u radu sa učenicima i kolegama. Planiranje i opisno ocjenjivanje. Podgorica PROFESIONALNI RAZVOJ – SIGURNA RIZNICA NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA U pripremi za implementaciju reforme skoro svi nastavnici pohađali su neku od ponuđenih obuka kako bi što uspješnije pristupili planiranju i realizaciji nastavnog procesa. Korak po korak za osnovne škole. direktorica OŠ „Vuk Karadžić“. razmijeni svoja iskustva i saznanja sa kolegama i shvati da je ključ uspjeha u timskom radu. Ispitni centar Crne Gore i NVO sektor. Nastavnik koji podstiče cjelovito i uspješno učenje doprinosi kvalitetnijem obrazovanju. Kako bi se izgradio snažan kolektiv. Naša Škola pripada grupi A škola u kojima su prvi put primijenjena reformska rješenja tj. a da je čak 90% nastavnog kadra uspješno usavršavalo svoje profesionalne kapacitete. Primjena metoda aktivne nastave.Jasmina Vukašević. Navodim samo neke od obuka koje su nastavnici pohađali: Aktivno učenje/nastava. Samo kompetentan kadar sposoban je da odgovori svim izazovima profesije i pruži maksimum svojih profesionalnih potencijala.

LPPR) koji im pomažu da prepoznaju svoje potrebe i da planiraju aktivnosti putem kojih će uspješno realizovati postavljene ciljeve. Nastavnici imaju mogućnost izbora. Seminari u okviru Projekta ponudili su nastavnicima veoma funkcionalna rješenja u oblasti osposobljavanja učenika za uspješno usmeno i pisano izražavanje. u skladu sa uzrastom. Nastavnici posjeduju dokumentaciju i dokaze o svom profesionalnom razvoju (profesionalani portfolio. donošenja odluka i realizacije zajedničkih aktivnosti uz maksimalno ispoljavanje svoje kreativnosti i uz samosvijest o nužnosti edukacije. Nastavnici u učionici. došlo se do jasnog saznanja o problemima koje učenici imaju prilikom stvaranja umjetničkih i neumjetničkih tekstova. Iako smo i prije toga organizovali mnoge aktivnosti profesionalnog razvoja. kao i istraživanje šta učenici misle o tome koliko im je profesionalno usmjeravanje bitno za izbor budućeg zanimanja. umjetničke i neumjetničke tekstove podstakao je nastavnike na promišljanje o najboljim načinima unapređivanja pismenosti učenika. kakvo je vrijeme u kojem živimo. Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj Zavoda za školstvo. organizovano profesionalno informisanje i savjetovanje učenika. u vremenu stalnih promjena i inovacija. njihovo planiranje na nivou organizacije i na ličnom planu doprinosi usmjerenijoj i intenzivnijoj realizaciji navedenog. zahvaljujući vi- šemjesečnoj obuci. prezentacije i dr. To je jedan od uslova za dobijanje uvjerenja o pohađanoj obuci. uz koordinaciju tima za profesionalni razvoj. pruža intenzivnu stručnu podršku školama. Realizovana je i prezentacija iskustava kolegama iz drugih škola u okviru obuke koju su organizovali Ministarstvo prosvjete i GIZ. Kroz konstruktivne razgovore sa kolegama. Ovaj broj nije zanemarljiv s obzirom na to da škola ima ukupno 54 nastavnika. konkretan rad sa učenicima. Od projekata koje u našoj Školi realizujemo od prethodne školske godine. radionice. izdvojiću dva zato što vjerno oslikavaju prednosti prenošenja naučenog u školi. Prednost ovog Projekta jeste obuhvaćenost svih ciklusa osnovne škole. te kroz prezentacije na sjednicama Nastavničkog vijeća. Naime. naša znanja bi zastarjela i samim tim učenicima nezanimljiva i neupotrebljiva. primjenjuju predložen metodski postupak Put stvaraoca.) predstave iskustva i saznanja sa seminara. ističem obavezu prenošenja iskustava sa seminara kolegama u školi. zaživio u Školi kroz niz aktivnosti. To je značajan pokazatelj savjesnog odnosa prema radu i stručnom napredovanju. okruglih stolova i foruma. Realizovano je šest kreativnih radionica sa učenicima IX razreda. Projekat Kako pomoći učenicima da uspješno stvaraju usmene i pisane. Kao posebno značajnu.Organizovanjem niza seminara. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 27 . Projekat o profesionalnoj orijentaciji je. Da nije tako. U saradnji sa kolegama pronalaze načine i modele za efikasniju primjenu naučenog u učionici. ogledne i ugledne časove. U toku ove nastavne godine 21 obuku različite forme pohađalo je 37 nastavnika naše Škole. Umješno koristeći svoje potencijale i vrijedno ih dopunjujući i nadograđujući. Uvođenjem PRNŠ modela sve aktivnosti profesionalnog razvoja u školi odvijaju se sistematski i organizovano. nastavnici imaju obavezu da kroz različite vidove saradnje u školi (sastanke aktiva. kao i realizacijom projekata. uspjeli smo da u Školi stvorimo dobru osnovu za razvoj profesionalnih kompetencija. što nudi kontiunuiran rad i evolutivni napredak u poboljšanju pismenosti kod učenika.

Zainteresovani nastavnici i treneri mogu ih isprobati. Velika Britanija i Rasa Askinyte Degesiene. tj. Skills and Attitudes for all Teachers 2010/11 P-CORE) možete naći i trening plan Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja (From Conflict Resolution to Mutual Z ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 28 . to i Pestaloci program nastoji da obuči tim trenera koji će znanja stečena na obukama prenositi kolegama u svojim zemljama. postavljene su na sajt Pestaloci programa.int/t/dg4/education/pestalozzi/ home/default_en. godinu nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo. Koordinaciju metodološkog pristupa vodila je Pascale Mompoint-Gaillard u saradnji sa Sekretarijatom Savjeta Evrope. a koje su bile dio njene obaveze u odnosu na obuku koju je pohađala. a drugi modul (modul B) u Larnaki na Kipru. Arthur Ivatts. intenzivno sarađuju sa Savjetom Evrope prateći aktivnosti u okviru Pestaloci programa i programa Evropskog centra za moderne jezike iz Graca. Planovi časova i radionica sada su dostupni na sajtu Savjeta Evrope – Pestalozzi program za obrazovanje i jezike. godine. (http://www. Radionice koje je ona pripremila i realizovala sa svojim kolegama.asp) U resursima za nastavnike (Training resources). Trening za trenere pohađala je i Dragana Radoman. Kalendari svih aktivnosti Pestaloci programa i Evropskog centra za moderne jezike za 2013. profesorica engleskog jezika koja izvodi nastavu u dvije nikšićke škole: u OŠ „Radoje Čizmović“ i OŠ „Milija Nikčević“. ecml.at odnosno www.MEÐUNARODNI SKUPOVI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA SEMINARI SE – STALNI PODSTICAJ ZA PROFESIONALNI RAZVOJ avod za školstvo. u onlajn zbirci Pestalozzi Core Knowledge.coe. Litvanija. vještine i stavovi za sve nastavnike započeta je 2010. Obuka za trenere Pestaloci programa Ključna znanja. Pet faza serije modula je koordinirao tim: Patricia Garouste.int/pestalozzi). Kako su treneri važna karika u prenošenju znanja u svakom obrazovnom sistemu. prilagoditi i razvijati. uz podršku kiparskog Ministarstva prosvjete. a mogu se pronaći i na sajtovima pomenutih programa obuke (www. Prvi modul (modul A) održan je u Strazburu u Evropskom centru za mlade Savjeta Evrope. Francuska.coe. Odsjek za KPR i Odsjek za međunarodnu saradnju.

Turska Bad Vildbad. Pljevlja Grac. Nemačka 14. i 8. Kipar Grac. Austrija od 24. Nikšić Ardita Kovačević. .asp) Program Pestaloci bio bi zahvalan za povratnu informaciju o korisnosti raspoloživih resursa.Understanding). jun 2012. Austrija 31. februar 2013. aprila 2013. 7. Ulcinj Snježana Bošković OŠ „Olga Golović“. NAZIV SEMINARA Evropski centar za moderne jezike Mreža nacionalnih koordinatora u projektu: Višejezično i interkulturalno obrazovanje – deskriptori i nastavni materijali Upotreba medija za učeše u demokratskom društvu.int/t/dg4/education/pestalozzi/ home/training_units/PCORE_EN. OŠ „Maršal Tito“. do juna 2013. do 23. Modul B Ljetnja škola Pestaloci IME I PREZIME UČESNIKA MJESTO VRIJEME Nataša Perić. Nikšić Emina Salihović OŠ „Boško Buha“. kao i za koordinatore PRNŠ-a u Nikšiću. maj i 1. do 26. Trening je realizovan za nastavnike OŠ „Radoje Čizmović“. septembra 2012. (http://www. Austrija od 21. mart 2013. Zavod za školstvo Grac. Nikšić Džoana Perkaj Zavod za školstvo Svetlana Đurnić OŠ „Pavle Rovinski“. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Snježana Bošković OŠ „Olga Golović“. oktobar 2012. novembra 2012. juna do 7. do 28. Podgorica Strazbur. jula 2013. 30. Austrija Grac. 22. od 26. uključujući i njihovo dalje razvijanje na temelju modela iz onlajn zbirke. godine. Zavod za školstvo Aleksandra Vešović Ivanović Zavod za školstvo Snježana Bošković OŠ „Olga Golović“. do 29. Modul Au projektu: Višejezično i interkulturalno obrazovanje – deskriptori i nastavni materijali Šta to znači razmišljati istorijski? Razvoj vještina za upotrebu online resursa u nastavi Evropski centar za moderne jezike Mreža nacionalnih koordinatora u projektu: Višejezično i interkulturalno obrazovanje – deskriptori i nastavni materijali 2.dio Različitost u učenju službenog jezika Jezički deskriptori i bolji uspjeh migranata i manjina u osnovnom obrazovanju Različita djeca – jednake mogućnosti Upotreba medija za učeše u demokratskom društvu. do 17. Letonija Antalija. U tabeli koja slijedi predstavljeno je učešće nastavnika i predstavnika obrazovnih institucija iz Crne Gore na seminarima Savjeta Evrope u periodu od juna 2012. od 30. nastavnice Dragane Radoman. maja 2013. septembra 2012. Austrija Riga. od 15. 29 Nataša Perić.coe. i 15. Francuska Nikozija. Grac. i 31.

Iskoristila sam priliku da svojom prezentacijom obuhvatim i naš koncept Istorije područja umjesto u svijetu uobičajenih Istorije nacije. nadzornica Zavod za školstvo U okviru Pestaloci programa. KIPAR ŠTO ZNAČI RAZMIŠLJATI ISTORIJSKI? Džoana Perkaj. u organizaciji Savjeta Evrope i Vlade Kipra. Šta znači razmišljati istorijski? Promocija istorijskog razumijevanja u radu sa učenicima različitih sposobnosti i porijekla i uspostavljanje kanala komunikacije sa širom zajednicom (Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and developing channels of communication with the wider community) – dr Richard John Harris. u periodu od 25. komesar za dječja prava. Crna Gora se predstavila prezentacijom Istorijsko razumijevanje kroz proces nastave i učenja u crnogorskim školama (Historical Understanding within Teaching and Learning Process in Montenegrin Schools). septembra 2012.pi. da li kurikulum promoviše istorijsko razumijevanje u odjeljenjima u kojima su zastupljene različitosti. kao i koncept otvorenog dijela kurikuluma (15 – 20%) koji afirmiše sadržaj vezan za specifičnosti istorije lokalne sredine. Bili smo u obavezi da se predstavimo kratkim prezentacijama na zadatu temu i odgovorimo na sljedeća pitanja: koji su opšti ciljevi nacionalnog kurikuluma nastave istorije. Tokom seminara realizovane su sljedeće prezentacije i radionice: Dječja prava i rad na nastavi istorije na Kipru: inicijative lokalne zajednice koje uključuju učenike različitog porijekla (Children’s rights and the work on history education in Cyprus: community based initiatives for students of diverse backgrounds) – Leda Koursoumba. koji su za ovaj seminar aplicirali tokom mjeseca juna. do 28. Prezentacije se mogu naći na Internetu (www.cy/ pi/files/epimorfosi/synedria/history_pestalozzi_2012/.NIKOZIJA. Istorije države.ac. Univerzitet ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 30 . odnosno. kao i na koji način obrazovna institucija iz koje dolazimo promoviše istorijsko razumijevanje u učionici. godine u Nikoziji realizovan je projekat pod nazivom Što znači razmišljati istorijski? (What does it mean to think historically?). Učestvovalo je 15 profesora istorije iz 15 evropskih zemalja i različitih obrazovnih institucija.

Kiparski pedagoški institut. Kiparski pedagoški institut. Evropski univerzitet. u Ridingu. Od 2004. Naš radni dan počinjao je u 8h i trajao je 12 sati. godine Kipar je punopravan član EU. libanskog. Kiparski pedagoški institut. ova zemlja uzbudljive istorije. predstavnik Savjeta Evrope. bile su istraživačkog karaktera i u funkciji glavne teme. (Promoting effectiveness for all students in mixed ability history classrooms through differentiated Instruction) – dr Stavroula Valiande. ima i snažno italijansko istorijsko i kulturno nasljeđe koje datira iz razvijenog i kasnog Srednjeg vijeka. turskog. Posjetili smo neolitski lokalitet Chirokitia gde smo imali priliku da vidimo kako se država brine o svom istorijskom nasljeđu. Inače. godine. Nastava istorije za učenike različitog porijekla (Τeaching and learning history to students of diverse backgrounds) – dr Eleni Theodorou. Izrada „velikih slika“ istorije (Developing „big pictures“ of the past) – Loukas Perikleous.Nijesmo imali vremena za odmor i „prazan hod“. boravio u Lefkari. pored grčkog. dr Chare Makriiyani sa Pedagoškog instituta u Nikoziji. jasnije sagledavanje prednosti. Univerzitet Kipra. Učešće u ovom Pestaloci programu obuke bilo je obogaćujuće i nezaboravno. ali i manjkavosti obrazovnih sistema zemalja iz kojih dolazimo. Poboljšanje uspjeha svih učenika u odjeljenjima različitih sposobnosti primjenom diferencirane nastave. Univerzitet Kipra. Green line. Univerzitet Kipra. ima 952. a kasnije. ali i po svom slavnom stanovniku Leonardu Da Vinčiju koji je svojevremeno. Kipar. U neformalnom dijelu posjete učenici su u holu škole izveli kratak program sa tradicionalnim kiparskim igrama. jermenskog. U muzeju Leventis. (Musical encounters: teaching history and exploring diversity through music) – dr Antonia Forari. pod budnim okom koordinatorke projekta. prisustvovali smo času istorije odjeljenja jedne osnovne škole. Nastajanje savremene istorije Kipra – Promovisanje istorijskog razumijevanja u odjeljenjima različitih sposobnosti i uspostavljanje kanala komunikacije sa širom zajednicom kroz objektiv pionira kiparskog fotonovinarstva (Modern History of Cyprus in the making – Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and developing channels of communication with the wider community through the lens of the pioneers of Cypriot Photojournalism) – Christos Argyrou. Muzički susreti: nastava istorije i istraživanje različitosti kroz muziku. Malo je poznato da Kipar. Nastava istorije i odnosi među grupama: primjer Kipra (History teaching and intergroup relations: the case of Cyprus) – dr Charis Psaltis. i simulaciji događaja iz srednjevekovne istorije Kipra. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 31 . Kurikulum i različitost u odjeljenju: izazovi za nastavu istorije i „Pogled na našu istoriju” kao primjer za njihovo rješavanje (Curriculum theory and diverse classrooms: challenges for history education and ‘A Look at our past’ as an example of taking them up) – dr Stavroula Philippou. Mjesto je čuveno u svijetu po izradi čipki. U Nikoziji smo obišli liniju ratnog sukoba iz 1974. Razmjena iskustava sa kolegama iz Evrope omogućila je. Sve aktivnosti koje su se odvijale van hotela Classic gdje smo bili smješteni. između ostalog. u atrijumu Muzeja. U turističkom mjestu Lefkara posjetili smo obrazovni centar (osnovna i srednja škola) gdje smo prisustvovali časovima. kao i Centar za pomirenje.100 stanovnika.

hands. Veliku podršku školama pruža opština (Odsjek za škole). razne aktivnosti za očuvanje okoline. koja je održana na Tehničkom fakultetu (prošle godine su slavili 150 godina postojanja) tokom koje smo imali priliku da pratimo radove stručnjaka iz Engleske. kampovi. godine u Rigi. Po povratku u svoje zemlje. Poruka koju sam sa ovog seminara donijela. Amerike itd. kao i podrška državama koje su članice Savjeta Evrope u procesu od obrazovne politike do obrazovne prakse. kao i stvaranja školske zajednice u kojoj će svako dijete osjećati dobrodošlo. Nastavno osoblje odlično radi sa djecom. flore i faune. do 26. Veliki dio ovih poslova nastavno osoblje radi volonterski. glasi: Raditi sa 3 H (head. Tokom boravka imali smo mogućnost da posjetimo dvije škole u kojima su djeca sa posebnim obrazovnim potrebama uključena u nastavne i vannastavne aktivnosti. Na seminaru su predstavljeni ciljevi Pestaloci programa koji se odnose na prihvatanje i afirmaciju Savjeta Evrope i njegovih vrijednosti: demokratija. Škole dobijaju budžet za svakog učenika. učestvuju i u vannastavnim i drugim aktivnostima. države i šire. djeca sa posebnim obrazovnim potrebama nalaze se u posebnom odjeljenju. Organizatori seminara omogućili su nam da učestvujemo na konfereniciji Škola budućnosti počinje danas (Tomorrow’s School Starts Today).RAZLIČITA DJECA – JEDNAKE MOGUĆNOSTI Ardita Kovačević. U jednoj osnovnoj školi u okrugu Gulbene. gdje ćemo svakog drugog petka organizovati dan druženja. Nastavnici su otvoreni za sve vrste saradnje sa zajednicom i njihov cilj jeste da škola bude što više uključena u zajednicu. Ulcinj U okviru Pestaloci programa Savjeta Evrope u periodu od 22. psiholog OŠ „Maršal Tito“. razni kursevi itd. Takođe. aprila 2013. hearts – rukama. U drugoj školi ova djeca uključena su u redovna odjeljenja. koja za te aktivnosti odvaja značajan dio budžeta (oko 60%). u skladu sa pomenutim vrijednostima. škole „se takmiče“ da dobiju što više učenika. a za one koje imaju djecu sa sa po- ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 32 sebnim obrazovnim potrebama. U fokusu ovih seminara nalazi se inkluzivno obrazovanje – barijere u praksi i primjeri dobre prakse. pa tokom godine organizuju raznovrsne aktivnosti (teatar gdje nastavnici glume za djecu. realizovan je program obuke Različita djeca – jednake mogućnosti. Letonija. poštovanje ljudskih prava i vladavina prava u obrazovnoj praksi. Pošto djece svake godine ima sve manje. učestvuju u raznim projektima na nivou lokalne zajednice. Mojim planom biće angažovani Đački parlament i Dnevni Centar za djecu sa smetnjama u Ulcinju. Sa zadovoljstvom očekujem i drugi dio ovog seminara. Na ovom seminaru koji je samo prvi dio (drugi dio će se održati u Minsku. budžet je šest puta veći. Bijelorusija) učestvovalo je 20 nastavnika iz različitih zemalja. poštovanja ljudskih prava. glavom i srcem)! . na ovom seminaru govorilo se o tome kako da formiramo školu u kojoj će svako dijete osjećati da joj pripada.). svaki učesnik/učesnica uradiće akcioni plan kojim ćemo uticati na primjenu pomenutih vrijednosti: demokratije. u skladu sa strategijom Evropske Unije za prava djeteta „da se formira jedna Evropa za i sa djecom“.

AUSTRIJA.ecml. jeste podsticanje radoznalosti i što je moguće veća motivacija učenika za plurilngvističke kompentencije – steći i primjenjivati različite kompetencije.ecml.ecml. doprinosi i jedan od osnovnih opštih ciljeva Predmetnog programa za crnogorski jezik i književnost: razvijanje tolerantnog odnosa prema drugim jezicima i narodima i njihovo uvažavanje. odabir književnih djela i tekstova koji se odnose na različite kulturne i lingvističke kontekste može biti način za razvoj multikulturalnog i plurilngvističkog iskustva. godine. od velike je pomoći učenicima u pravilnom shvatanju i razvijanju plurilingvističkog pristupa. To je i osnovna tema prvog. februara 2013. od ukupno pet modula Projekta. o plurilingvizmu u obrazovanju nastavnika i podsticanju jezičke različitosti u nastavi službenih jezika. at/carap). i ukupno utiče na sticanje i razvoj svih komunikativnih sposobnosti. treba izvoditi tako da učenici postanu svjesni uzajamne veze između svih jezika koje izučavaju. odnosno izbjegavanje podjela na „važnije“ i „manje važne jezike“. i 15. nadzornica Zavod za školstvo U Evropskom centru za moderne jezike Savjeta Evrope u Gracu 14.GRAC. bave promocijom plurilingvizma u obrazovanju: CLIL (www. u različitim jezicima. Stalna ili što je moguće češća korelacija i interakcija u nastavni svih jezika koje učenici izučavaju ili govore. Multijezički pristup učenju maternjeg/službenog jezika podrazumijeva i tijesnu saradnju između nastavnika svih jezika u školi. PLURCUR (www. a izloženost učenika različitosti u pogledu jezika doprinosi razvoju tolerancije i uzajamnog poštovanja. uključen u rad ECML-a. EVROPSKI CENTAR ZA MODERNE JEZIKE PLURILINGVISTIČKI PRISTUP ZA RAZUMIJEVANJE I TOLERANCIJU Aleksandra Vešović Ivanović. ovom prilikom predstavljeni su i ostali projekti koji se. na različite načine. zajedno sa još 31 evropskom državom.at/clilandliteracy). Kako ovoj temi Savjet Evrope poklanja veliku pažnju.ecml. To se može postići raznovrsnim metodama i oblicima rada. konkretno u nastavi crnogorskog–srpskog. dakle.at/maledive) koji se realizuje od 2012. na različitom nivou uspješnosti i u različitim funkcijama. istražujući sličnosti i razlike i shvatajući dobrobit koju imaju od procesa učenja – napredak u učenju jednog jezika pomaže i u savladavanju drugih jezika. pored službenog jezika. bosanskog jezika i književnosti. Ono što bi trebalo da bude jedno od osnovnih polazišta nastave svih predmeta. Promociji plurilingvizma u našem obrazovnom sistemu. stalnim inovacijama u nastavi i odabirom učenicima bliskih i zanimljivih tema i tekstova. Upravo je razvoj poštovanja prema drugim jezicima i njihovim govornicima i izbjegavanje „dominacije“ jednog jezika nad drugim. godine. Crna Gora je od 2008. 33 . osnovni preduslov za sticanje plurilingvističke tolerancije kod učenika. Takođe. godine održana je radionica Različitost u učenju službenog jezika u okviru MALEDIVE projekta (Majority language diversity: www. Na radionici je bilo riječi o razvoju projekta MALEDIVE. Nastavu jezika.at/plurcur) i CARAP (www. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Vizija ECML-a jeste promocija inkluzivnog pristupa u nastavi službenog jezika u smislu pomoći u razvijanju plurilingvalnih i inerkulturalnih kompetencija i obrazovanja nastavnika. pa tako i nastave jezika.

interesovanja i drugih karakteristika svakog djeteta. vijeka u svom radu treba da uvažava i polazi od mogućnosti. OŠ „Mileva Lajović“. Konferencija je okupila predstavnike svih relevantnih aktera u obrazovnom procesu iz Bosne i Hercegovine. mr Sanja Čalović. vijek (Teaching Profession for the 21st Century) čiji je dio regionalni Okvir nastavničkih kompetencija. Makedonije. Nikšić. godine održana je završna konferencija projekta Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno. Čedo Čolović. Ova publikacija nudi smjernice za postavljanje i upotpunjavanje nacionalnih kvalifikacionih okvira (NOK). Podgorica Sarajevu. vrijednosti. mr Marijana Blečić. Podgorica. Ministarstvo prosvjete. U radu je učestvovalo 67 učesnika. aprila 2013. Andrej Barek. U samostalna savjetnica Zavod za školstvo. predstavnike ministarstava i zavoda. Cilj konferencije bio je promovisanje okvira nastavničkih kompetencija. Filozofski fakultet. Nikšić. Crne Gore i Srbije. Pedagoški centar Crne Gore. uz podršku međunarodnih eksperata u ovoj oblasti i projektnog tima COPa. OŠ „ Branko Božović“. koji je razvijen sa ciljem jačanja profesionalne uloge nastavnika u zemljama Zapadnog Balkana u primjeni inkluzivne i kvalitetne nastave. Ivana Vukčević. Nataša Tomović. Istaknuto je da nastavnici predstavljaju najjači unutarškolski faktor u sprovođenju kvalitetnog obrazovanja. te da nastavnik 21.SARAJEVO. pod nazivom Nastavnička profesija za 21. potreba. u organizaciji Centra za obrazovne politike iz Beograda. Olivera Nikolić. kvalitetno i relevantno obrazovanje – ATEPIE. Ovom prilikom predstavljena je publikacija Nastavnička profesija za 21. VIJEK mr Nataša Gazivoda. Makedonije i Srbije: nastavnike. dr Saša Milić. a koja je nastala kao rezultat saradnje stručnjaka u oblasti obrazovanja iz Bosne i Hercegovine. OŠ „Ilija Kišić“. Hrvatske. Filozofski fakultet. Katarina Vučinić. 2. kvalitete. vijek. OŠ „ Pavle Rovinski“. Delegaciju iz Crne Gore činili su: prof. Crne Gore. Rena Rakčević. Zavod za školstvo. fakultetske profesore. Nataša Gazivoda. JPU „Đina Vrbica“ i Boško Golubović. koji objedinjuju znanje. nevladinih organizacija i donatora. prestavnike roditelja. BOSNA I HERCEGOVINA NASTAVNIČKA PROFESIJA ZA 21. posvećenost ljudskim pravima i socijalnoj pravdi koju nastavnici treba da imaju kako bi njihovi učenici bili pripremljeni za život u dvadeset prvom vijeku. direktore i stručne saradnike škola. OŠ „Pavle Rovinski“. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 34 . JPU „Đina Vrbica“.

doprinijeti razvijanju standarda za različite faze u razvoju karijere nastavnika. 4. njihovim stilovima podučavanja. koje prate promjene u obrazovnom sistemu i daju okvir za razvoj nastavničke profesije. vještina i vrijednosti koje nam omogućavaju da efikasno djelujemo u različitim profesionalnim kontekstima i situacijama. porodica i zajednica Profesionalni razvoj i odgovornost Razvoj škole i unapređenje obrazov nog sistema Na Konferenciji se govorilo o mogućnostima primjene Okvira. kao i planiranju profesionalnog razvoja. odnosno pedagoškom modelu razvojno primjerenog pristupa usmjerenog na učenika. održana radionica Jezički deskriptori i bolji uspjeh migranata i manjina u osnovnom obrazovanju (http://www. specifičnim uslovima u kojima rade i dr.Predstavljeni Okvir nastavničkih kompetencija zasnovan je na socijalno-konstruktivističkoj teoriji dječijeg razvoja. 3. Profesionalne (nastavničke) kompetencije predstavljaju integrisanu i dinamičnu kombinaciju znanja. GRAC. Istovremeno. Tokom radionice. 35 . istorije i građanskog vaspitanja. Značaj deskriptora ogleda se u tome što se oni mogu koristiti u oblikovanju planova i programa jer usmjeravaju pažnju na vještine. 2. doprinijeti razvoju visokoškolskih kurikuluma utemeljenih na ishodima (kompetencijama). Učenik i učenje Okruženje za učenje Nastava i ocjenjivanje Škola. Okvir definiše šest područja nastavničkih kompetencija: 1. i omogućiti. 5. Nastavničke kompetencije nijesu „statični ciljevi“. poslužiti kao osnova za razvoj i unapređenje podzakonskih akata kojima se reguliše profesionalni razvoj. a ne na sadržaj i činjenična znanja. Jedna od centralnih vrijednosti obrazovanja jeste pravo svakog pojedinca na kvalitetno obrazovanje. koji će migranatima i pripadnicima manjina omogućiti lakše izučavanje ova dva predmeta na jeziku nastave. pravo da se unapređuje posredstvom jezika nastave. godine. U okviru jezičke politike Savjet Evrope garantuje lingvističke i kulturne različitosti svih građana. Može. Mnoge zemlje imaju izraženu situaciju višejezičnosti i svaka na svoj način teži ka što ujednačenijim i svima dostupnim procesima sticanja i mjerenja jezičkih vještina. u Evropskom centru za moderne jezike Savjeta Evrope (ECML). kako bi postigli što bolji uspjeh. Radionici su prisustvovala 34 predstavnika zemalja članica Evropskog centra. marta 2013. Predstavnica Crne Gore bila je Snježana Bošković. korišćeni su preliminarni deskriptori za matematiku i istoriju. već dinamičke kategorije. a deskriptori za matematiku i istoriju će to. 6. profesorica istorije u OŠ „Olga Golović“ u Nikšiću. poslužiti kao osnova za istraživanje i evaluaciju stanja u ovoj oblasti. AUSTRIJA ZAVOD ZA ŠKOLSTVO RAZVOJ JEZIČKIH KOMPETENCIJA ZA BOLJI USPJEH U Gracu je 7. Projekat je usmjeren na razvoj jezičkih kompetencija potrebnih za školovanje migranata i manjina. bar donekle. ocjenjivanje i napredovanje nastavnika.at/languagedescriptors).ecml. i 8. one treba da budu dovoljno univerzalne i fleksibilne kako bismo uvažili sve različitosti među nastavnicima. Okvir nastavničkih kompetencija može: doprinijeti razvoju strategija za unapređenje sistema profesionalnog razvoja nastavnika. a uključeni su nastavnici matematike. definišu ishode inicijalnog obrazovanja i određuju smjer kontinuiranog profesionalnog razvoja. takođe. Svako ima pravo da koristi sopstveni jezik ili jezički varijetet. Ciljna grupa su učenici uzrasta od 11/12 i 15/16 godina.

u ime Savjeta Evrope Olaf Olafsdottir. Kosovo. U radu Akademije učestvuje 12 timova iz deset zemalja: Bugarska. takođe na Cetinju. do 29. Iz svake zemlje tim čine tri člana: direktor škole ili pomoćnik direktora. Takođe. Makedonija. Prva ljetnja akademija Ljudska prava u akciji podržana je od strane Vlade Crne Gore. Bosna i Hercegovina. Srbija. Na- ZAVOD ZA ŠKOLSTVO . Makedonija. Tako je utvrđen put dugoročnijoj saradnji između sve tri strane u narednom periodu. samostalna savjetnica. nevladinog sektora i roditelja za primjenu i unapređenje ljudskih i dječjih prava u svakodnevnom životu i školskoj praksi. direktor Direktorata Savjeta Evrope za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava i Ana Perona-Fjeldstad izvršna direktorica Vergalend centra iz Norveške. godine. Grčka. Rumunija. Ove godine Akademija se realizuje u periodu od 21. nastavnika građanskog vaspitanja/obrazovanja. Budući da je jedan od ciljeva Akademije da svaki tim uradi akcioni plan koji će primijeniti u svojoj školi/ sredini. Hrvatska. Rumunija. do 28. Hrvatska. godine na Cetinju. juna 2013. juna 2012. Turska. ovako formirani timovi omogućavaju zajednički rad na većoj promociji ciljeva EDC/HR u svojoj školi i lokalnoj sredini. Srbija. u Hotelu „Grand“. makar jedan član tima treba tečno da govori engleski. septembra 2012. Učesnici su bili predstavnici iz zemalja regiona: Slovenija. nastavnik građanskog vaspitanja/obrazovanja i jedan predstavnik iz nevladine organizacije koja se bavi obrazovanjem u sredini u kojoj škola postoji ili predstavnik roditelja. Bugarska. Olena Styslavska (Poljska). 20. Treneri na Akademiji bili su: Rada Dudić Radić (Srbija). Takođe. Albanija. godine. Grčka. Crna Gora.LJETNJA AKADEMIJA LJUDSKA PRAVA U AKCIJI ZA ZEMLJE JUGOISTOČNE EVROPE Vidosava Kašćelan. budući da je radni jezik na Akademiji engleski. Slovenija. Vergelend centom iz Norveške i Zavodom za školstvo. koja već okuplja veliki broj članova i preko koje se nastavnici i ostali upoznaju sa iskustvima i rezultatima na polju građanskog obrazovanja/vaspitanja iz drugih zemalja. Prva ljetnja akademija Ljudska prava u akciji održana je u periodu od 20. Akademija se oranizuje u saradnji sa Savjetom Evrope. Crna Gora. Zavod za školstvo određen je da bude neposredni nosilac aktivnosti. Ted Huddleston (UK). Turska i Kosovo. radi bolje diseminacije ciljeva i postignuća Akademije kao i razmjene iskustava formirana je online platforma „Share&Conect“. a potpisali su ga: u ime Vlade Crne Gore Pavle Goranović. Pascale Mompoint-Gaillard (Francuska). Ministarstva prosvjete i Zavoda za škostvo. koordinatorka Ljetnje akademije Zavod za školstvo Lj 36 etnja akademija Ljudska prava u akciji nastala je na inicijativu mreže koordinatora za građansko obrazovanje i ljudska prava za Jugoistočnu Evropu sa ciljem jačanja kapaciteta škola. Ugovor o saradnji između sve tri strane usvojen je na sjednici Vlade Crne Gore. direktor Zavoda za školstvo.

Programi rada ljetnje Akademije bazirani su na priručnicima Savjeta Evrope (Demokratsko vođenje škole. Olena Styslavska (Poljska) i Ted Huddleston(UK). ali i otvorio mogućnost da se ovaj program širi i na zemlje MENA regiona. Došli smo iz različitih sredina. Ovo najbolje ilustruje izjava jednog učesnika koji je napisao: „Način na koji smo zajedno radili put je ka idealnoj školi. planiranje nastave. kreiranje klime povjerenja u školi uključujući aktivno slušanje i davanje konstruktivne povratne informacije. Učesnici su bili veoma posvećeni tokom rada. praktični primjeri. EDC/ HR teorija. Treneri na Akademiji biće: Angelos Vallianatos (Grčka). aktivni i veoma pozitivni u toku ukupnog rada. razmjena ideja i iskustava sa trenerima i učesnicima. ali i za ukupni put Crne Gore ka Evropskoj uniji. a članovi tima koji su prevodili svojim kolegama sigurno i zamor koji ipak nijesu javno pokazivali. cilj programa jeste da se afirmiše pristup uvođenja ove materije kroz kompletan kurikulum i tako promviše ideja EDC/ HR. aktivnosti učenja i podučavanja. Učesnici prošlogodišnje Akademije posebno su istakli sljedeće aspekte trenininga kao izuzetno korisne: rad na akcionom planu. ali imamo iste ideale“. Iskustvo i evaluacija rada prve Akademije po kazalo je da su učesnici bili veoma motivisani. timski rad i sl. Takođe.mjera organizatora je da stranim gostima. Kako svi nastavnici mogu podržati građansko vaspitanje i obrazovanje u školi i Saradnja škole i lokalne sredine). profesionalna i interkulturalna razmjena i saradnja. godine opravdala je svoje postojanje. interaktivan pristup. Očekujemo ove godine još bolje rezultate rada Akademije budući da već imamo značajno iskustvo u njenoj organizaciji i vođenju. Pripremali su školske prezentacije. Većina timova demonstrirala je značajno znanje i iskustvo u primjeni EDC/HR principa i ciljeva i podijelila to sa ostalim učesnicima. na Akademiji će učestvovati predstavnik Andore. osmišljavali kako ostale nastavnike i učenike motivisati za više po štovanje i promociju osnovnih građanskih vrijedno sti. Takođe. korišćenje priručnika. Sylhasi Veton (Kosovo). metode rada. kao i ideje iz Poglavlja o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava Savjeta Evrope. učenje o praktičnim metodama rada. modeli lekcija. Ove godine. ostvarena sinergija među učesnicima iz različitih zemalja. kao i odlične prezentacije svojih zemalja na zatvaranju Akademije. Ljetnja Akademija Ljudska prava u akciji koja je po prvi put organizovana u Crnoj Gori 2012. uradili nacrte Akcionih planova za svoje škole. Učesnici su posebno istakli značaj cjelovitog pristupa u školi. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 37 . školi i lokalnoj sredini. komunikaciju. ekspert iz Tunisa koji je određen da prisutvuje Akademiji značajno je doprinio njenom radu. njenom ugledu i primjeru zemlje u kojoj se puno radi na poštovanju ljudskih prava i sloboda i izgradnji demokratskog i građanskog društva. Program treba da pomogne stvaranju klime povjerenja. učesnicima Akademije pokaže i dio kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore koje je dobrim dijelom smješteno u našoj prijestonici. kao i činjenicu da je Crna Gora puno uradila na polju obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava i da smo po tome prepoznatljivi u regionu i institucijama Savjeta Evrope. iako su mnogi imali jezičke barijere. demokratsko upravljanje školom. Organizovanje ljetnje akademija Ljudska prava u akciji značajno je za nastavnu praksu u našoj zemlji kada je u pitanju građansko vaspitanje i obrazovanje. kao ekspert. podrške i uzajamnog poštovanja u učionici.

dr Dušanka Popović iz Zavoda za školstvo prezentovala je sistem profesional- Centar za stručno obrazovanje Podgorica S iguran sam da neću pogriješiti kada utvrdim sljedeće: Nema kvalitetne škole bez kvalitetnog nastavnika. i u moru informacija pronađu pravu i odgovarajuću. Nažalost. dr Saša Milić na temu Reforma visokoškolskog obrazovanja nastavnika u Crnoj Gori. Međutim. i kažemo da su lijeni. kada je i pitanju srednje stručno obrazovanje. Sastanku su prisustvovali predstavnici Crne Gore.Rajko Kosović. Dakle. savjetnik REGIONALNI KLASTER ZNANJA . Stoga. Srbije. a i niz drugih pitanja u vezi sa nastavničkom profesijom.. ovaj događaj je bio prvenstveno usredsređen na zajedničko rješavanje postojećih regionalnih problema iz ove oblasti. Na sastanku su govorili predstavnici svih zemalja učesnica. Čitav sistem se održava na staklenim nogama i lagano urušava ako nastavnici nijesu dorasli svom zadatku.OBUKA NASTAVNIKA U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA Sredinom 2012. uz podršku Projekta MNE/011. Nema kvalitetnog procesa nastave i učenja bez kvalitetnog nastavnika. predavači. te da identifikuju naredne korake u okviru ovog klastera znanja. koji su prethodno pripremili prezentacije koje prikazuju trenutno stanje u oblasti obuke nastavnika za svaku zemlju pojedinačno. Nema kvalitetnog obrazovnog sistema bez kvalitetnog nastavnika. Regionalnim savjetom za saradnju (RCC) i Inicijativom za reformu obrazovanja jugoistočne Evrope (ERI SEE). Makedonije. ali su iskazali spremnost za dalju saradnju u ovoj oblasti. tradicionalisti. Rumunije i Kosova.. osnovni cilj ovog sastanka bio je da omogući regionalnim zainteresovanim stranama da predoče trenutno stanje u svojim državama po pitanju obuke nastavnika. veoma često kritikujemo nastavnike. kao i predstavnici Univerziteta Inzbruk. sujetni. TFBHC je uputila poziv za sakupljanje postojećih uspješnih nacionalnih ili regionalnih projekata i inicijativa čiji su ciljevi u skladu sa četiri strateška cilja identifikovana programom „Obrazovanje i obuka 2020”. godine. godine u Podgorici. Što se tiče crnogorskih predstavnika. Bugarske i Hrvatske nijesu mogli prisustvovati sastanku zbog ranije preuzetih obaveza. pokušaće da odgovori novoformirani regionalni Klaster znanja na temu obuke nastavnika. Kao osnovne teme predložene za prvi sastanka određene su: • Domeni i kompetencije akademskih i profesionalnih znanja i vještina • Koncepti i sadržaji modula za integrisanu (opštu i stručnu) obuku nastavnika • Razvoj profesionalizma nastavnika • Liderske sposobnosti kao esencijalni aspekt profesionalizma nastavnika • Orijentisanje obrazovnog procesa ka ishodima učenja – implikacije za nastavnike Imajući u vidu raznovrsnost tema. kao i da razmotre i identifikuju izazove na međunarodnom planu. Na osnovu diskusije učesnici su imali priliku da razmatraju moguća zajednička. možemo postaviti i pitanje koliko im podrške pružamo da u najturbulentnijim vremenima svoj poziv obavljaju na najbolji mogući način. regionalna rješenja. ili uvođenja novih nastavnika u posao? Kako funkcioniše i kakva je podrška potrebna veoma dobro osmišljenom sistemu profesionalnog razvoja na nivou škole? Na ova. Univerziteta Crne Gore i Centra za obrazovne politike Srbije. sveznajući. Sakupljen je niz opisa projekata iz čitavog regiona. Centar za stručno obrazovanje iz Crne Gore je izrazio interesovanje da preuzme vođstvo nad ovim klasterom znanja. A zadatak je izuzetno težak – podučiti učenike kako da najbolje uče. Prvi sastanak u vezi sa regionalnim Klasterom znanja na temu obuke nastavnika održan je 22. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 38 . i nakon konsultacija sa regionalnim partnerima odlučeno je da se akcenat stavi na temu obuke nastavnika. Sastanak je održan u organizaciji Centra za stručno obrazovanje Crne Gore. februara 2013. Albanije. Kakvo nam je inicijalno obrazovanje nastavnika na nastavničkim fakultetima? Koliko su pripremljeni za posao novi nastavnici? Kako nam funkcioniše sistem pripravničkog staža. u ime Univerziteta Crne Gore govorio je prof. u saradnji sa Radnom grupom za podsticanje i izgradnju ljudskog kapitala (TFBHC). učesnici iz Bosne i Hercegovine.

Nastavnici su centralne figure tog procesa – ne samo kao osobe koje sprovode zadatke date od strane obrazovnog sistema. Takođe. koji se bavi istraživanjem obuke nastavnika na Zapadnom Balkanu za potrebe Evropske komisije. identifikovane su sljedeće teme. dok je Jadranka Radunović iz Centra za stručno obrazovanje prezentovala stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – obuka nastavnika. inicijalnog obrazovanja i prakse nastavnika Analiza potreba obuke u okviru obuke nastavnika na radnom mjestu u regionu Jugoistočne Evrope Održivi razvoj obrazovanja nastavnika Platforme znanja (knowledge clouds) ‒ razvoj uporedivih regionalnih baza podataka. koju je moderirala Jasminka Čekić-Marković iz Centra za obrazovne politike Srbije.nog razvoja nastavnika u Crnoj Gori. Kontinuirano unaprijeđivanje obrazovanja nije mogućnost. U tom smislu. učesnicima se obratio i dr Terens Kliford-Amos iz Velike Britanije. Naredna konferencija. već kao ključni igrači u osiguravanju relevantnog i visokokvalitetnog obrazovanja za sve mlade ljude. a jednom ili više njih će se ovaj klaster znanja ubuduće detaljnije baviti: • Profesionalizam trenera za nastavnike – u skladu sa zaključcima Evropske radne grupe u vezi sa ovim pitanjem • Centri izvrsnosti – diskusija o strukturnom pozicioniranju obrazovanja nastavnika unutar ili izvan okvira univerziteta • Faza uvođenja u posao – omogućavanje praktičnog iskustva nastavnicima prije stupanja na posao i u fazi uvođenja u posao. aktivnosti ovog klastera znanja bi trebale doprinijeti osnaživanju nastavničke profesije u zemljama Jugoistočne Evrope. kao i radu na uspostavljanju zajednica za učenje • Motivacija nastavnika – uvođenje mehanizama sa ciljem povećavanja unutrašnje motivacije nastavnika • Uspostavljanje zajednica za učenje – u skladu sa rezultatima ETF projekta u Crnoj Gori • Podrška i umrežavanje nastavnika – razvoj regionalne liste prioritetnih oblasti u kojima je nastavnicima potrebna podrška i uspostavljanje održivih načina umrežavanja nastavnika • Povećanje kvaliteta obuke nastavnika – što bi moglo biti iskorišćeno iz Comenius programa • Evaluacija uticaja obuke nastavnika – kako • • • • • • procijeniti uticaj obuke nastavnika na dešavanja u učionici i svakodnevnom školskom životu Obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika stručnih predmeta Identifikovanje razlika između teorije. i u toku je usaglašavanje zajedničke teme kojima će se ovaj klaster baviti u budućnosti. planirana je za septembar 2013. . kao i virtuelne biblioteke Razmjena iskustava o kreativnim načinima nastave i učenja ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 39 Zaključci sa konferencije održane u Podgorici proslijeđeni su svim učesnicima. koja će se takođe održati u Crnoj Gori i na kojoj će se govoriti o nekoj od predloženih tema. godine. kao i premošćavanju razlika između obrazovnih politika i prakse. već nasušna potreba. Tokom popodnevne sesije. sa akcentom na promišljanjima o iskustvima iz prakse.

koordinatorka za profesionalni razvoj u ovoj školi. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 40 . u realizaciji aktivnosti iz PRNŠ plana. u organizaciji Centra za stručno obrazovanje. Dešavanju se odazvao veliki broj pozvanih PRNŠ koordinatora. evaluacionom procedurom prvog ciklusa. Uz sve teškoće zbog tekuće transformacije njihovih ustanova. Sa rezultatima analize planova za profesionalni razvoj na niovu škole i ličnih planova profesionalnog razvoja iz prethodnog perioda. prezentacije. realizovane su značajne aktivnosti: informatičke obuke. čime je potvrđen značaj razmjene raznovrsnih iskustava. što doprinosi unapređenju procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. godina. Tanja Todorić i Nada Jović koje su predstavljale Srednju stručnu školu iz Pljevalja. koja je kao najznačajnije realizovane aktivnosti izdvojila razmjenu dobre prakse sa drugim školama. ogledni časovi. Irena Bogićević i Andrijana Klikovac. aprila 2013. namijenjeno koordinatorima za profesionalni razvoj iz ovih ustanova. učestvovalo je oko 60% ukupnog broja nastavnika. Milanka Okuka iz Poljoprivredne škole Bar. i narednim koracima za period 2013-2015. istakla je aktiv predmeta Crnogorski jezik i književnost kao posebno angažovan u ovim aktivnostima. učesnike je upoznala Jadranka Radunović savjetnica u Centru za stručno obrazovanje. obuke za rad u senzornoj sobi. predavanja. godine. realizovano je 26. predstavila je pedagogica Mira Vukčević. prezentovale su Jelena Avramović. Kako je primjena ovog modela tekla u tri resursna centra (Podgorica i Kotor). One su donijele i zajedničke zaključke u vezi dosadašnjih iskustava i aktivnosti. Srednju stručnu školu „Ivan Uskoković“ iz Podgorice. PRNŠ koordinatori iz sedam škola/centara predstavili su primjere dobre prakse. kao i izazove koji su postojali tokom implementacije ovog modela u njihovim školama.CSO: ZAVRŠEN PRVI CIKLUS IMPLEMENTACIJE PRNŠ MODELA Jadranka Radunović. Marija Draganić. tokom realizacije nastave veterinarske grupe predmeta. posebno su istakle veliku zainteresovanost nastavnika ove Škole za sve organizovane aktivnosti. savjetnica Centar za stručno obrazovanje Podgorica D ešavanje Razmjena iskustava nakon prvog ciklusa implementacije PRNŠ sistema u srednjim stručnim školama i resursnim centima. U Prvoj srednjoj stručnoj školi u Nikšiću. obuke za znakovni jezik. kao i vođenje sekcija i klubova. radionice sa roditeljima itd. pored velikog broja različitih aktivnosti predstavila je grupni oblik rada koji koristi nastavnica dr Nada Truš. pored različitih oblika profesionalnog razvoja u školi.

Naime. Učenje se više ne odvija samo u školi. akciono istraživanje. radionice i sl). obradi podatke i napiše izveštaj koji je uključivao i konkretne ideje kako da se postojeće stručno usavršavanje unapredi. neka su dozvoljava da se izabere više odgovora.). način na koji se odvija komunikacija između nastavnika i učenika. konferencije. 9 Pretpostavlja se da je broj nastavnika koji su dobili imejl sa upitnikom manji od 3000. verovatno više nego ikada ranije. Druga grupa pitanja ispitivala je koliko su nastavnici angažovani u nekim drugim aktivnostima profesionalnog razvoja koje mogu samostalno da pokrenu (onlajn obuke. Katedra za engleski jezik. Usled ovako očiglednih i značajnih promena u obrazovanju i učenju. kao i na to koliko nastavnici planiraju stručno usavršavanje prema različitim fazama u karijeri nastavnika 8 . Treća grupa pitanja se odnosila na zadovoljstvo nastavnika postojećim stručnim usavršavanjem. koje bi teme voleli da budu više zastupljene. kao i da im se ponudi sinteza znanja iz različitih oblasti. neke adrese nisu privatne adrese nastavnika. a time i nezanimljive.ISKUSTVA DRUGIH ISTRAŽIVANJE: Visoka škola „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“. Britanski savet je prošle godine inicirao istraživanje navikā i potrebā pomenute grupe nastavnika. Učenici sve više traže znanja koja im nisu lako dostupna. Prva grupa pitanja je ispitivala navike nastavnika engleskog jezika u vezi sa stručnim usavršavanjem koje je nastavnicima na raspolaganju i za koje oni ostvaruju neophodne sate stručnog usvršavanja 7 (seminari. Neka pitanja su zahtevala da se izabere samo jedan od ponuđenih odgovora. dr Tatjana Glušac KOLIKO I KAKO SE USAVRŠAVAJU NASTAVNICI ENGLESKOG JEZIKA dobijenih rezultata ova organizacija mogla da organizuje i ponudi takve oblike stručnog usavršavanja koji bi odgovarali njihovim stvarnim potrebama. neki nastavnici imaju dve-tri adrese. čitanje stručne literature i sl. pa nisu smatrali da treba da popune upitnik. Upitnik se sastojao od šesnaest pitanja podeljenih u tri grupe. . već je ono postalo sveprisutna aktivnost u učenikovom životu. nastavnici imaju. godine na 3000 imejl adresa 9 koje Britanski savet ima u svojoj bazi podataka. Cilj istraživanja bio je da se dođe do saznanja u vezi sa navikama i potrebama tih nastavnika kako bi na osnovu ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 41 7 Nastavnici engleskog jezika u Srbiji imaju zakonsku obavezu da sakupe 120 sati stručnog usavršavanja u toku pet godina pohađajući seminare koje je odobrio Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. te sadržaji koji se nude u školskim udžbenicima često predstavljaju informacije koje su učenicima lako dostupne. 8 Okvir stalnog stručnog usavršavanja Britanskog saveta. opservacije časova. Kao jedna od vodećih organizacija u Srbiji koja nudi različite aktivnosti za stručno usavršavanje nastavnika engleskog jezika. pa nastavnici nisu ni dobili imejl sa upitnikom i sl. dok su neka pitanja tražila od nastavnika da sami ponude odgovore. Promenio se način na koji učenici uče. Novi Sad Doc. Povećane potrebe za stručnim usavršavanjem dovele su do potrebe da se preispita postojeće usavršavanje kako bi se došlo do saznanja koliko ono odgovara potrebama nastavnika. Rok za popunjavanje upitni- P očetak novog milenijuma doneo je i promenu koncepcije obrazovanja. da budu lako primenljiva u svakodnevnom životu. Autorka ovog rada bila je angažovana da osmisli upitnik. neki nastavnici više ne rade u školi. potrebu da se stručno usavršavaju kako bi na odgovarajući način odgovorili zahtevima sa kojima su suočeni. Ovim pitanjima se želelo doći do saznanja koliko često nastavnici pohađaju aktivnosti stručnog usavršavanja. Upitnik je u elektronskoj formi prosleđen u aprilu 2012. pojavila se potreba za drugačijim vrstama znanja i veština od onih koje su predviđene nastavnim planovima i programima. koje teme se najviše obrađuju na seminarima koje pohađaju. da li primenjuju nova znanja i veštine i sl. neki nastavnici više ne koriste neke od imejl adresa koje su u bazi podataka. Postojanje različitih sredstava informacionih tehnologija omogućilo je učenicima stalan pristup obilju informacija. traže da im se ta znanja predstave na zanimljiv način. nego adrese škola.

Ovi nastavnici takođe i prate uticaj novoprimenjenih metoda rada na učenike tako što posmatraju svakog učenika ponaosob (169 nastavnika). Teme za koje su nastavnici najviše zainteresovani su: informacione tehnologije (58 nastavnika). a neretko je i da organizator nastavniku pošalje SMS (54 nastavnika). Prema rezultatima istraživanja.ZAVOD ZA ŠKOLSTVO ka bio je 20. nisu neki od načina na koje se nastavnici često informišu (24 nastavnika). Na pitanje koje bi teme voleli da se obrađuju na seminarima. nastavnici su ukupno ponudili 84 teme koje su verovatno proistekle iz uslova u kojima rade i karakteristika učenika kojima predaju. kao i u oba sektora (državnom i privatnom). 269 nastavnika pokušava da pronađe odgovarajuću priliku da isprobaju novostečena znanja i veštine. nastavnici imaju priliku da razmenjuju znanje i iskustvo i sl. Pretraživanje interneta. Budući da nije dostupan zvaničan podatak u vezi sa ukupnim brojem nastavnika engleskog jezika u Srbiji 10 . tako i u privatnom sektoru. Manje važni kriterijumi koje razmatraju jesu da li je aktivnost akreditovana. Ukupno 289 nastavnika popunilo je formular. kako u državnom. informisanje putem fejsbuka. kao i jednom godišnje (79 nastavnika). dok neki prate promene samo na nivou odeljenja (118 nastavnika). ne mogu generalizovati jer su dobijeni odgovori od nastavnika koji u manjoj ili većoj meri aktivno učestvuju u aktivnostima stručnog usavršavanja i to onima koje su organizovane od strane jedne određene organizacije (Britanskog saveta u Beogradu). ovo istraživanje može ukazati na potrebu da se pokušaju ispitati i stavovi onih koji se stručno ne usavršavaju. godine. Takođe. Ima i onih koji ih pohađaju jednom mesečno (36 nastavnika). vreme održavanja (119 nastavnika). Veliki broj nastavnika deli iskustva sa seminara sa kolegama (157). Ono što najviše utiče na kvalitet jenog seminara jesu sledeći činioci: da je tema interesantna i savremena (216 nastavnika). Nakon pohađanja seminara. onda je jasno da se radi o prigodnom uzorku i da se rezultati mogu upotrebiti za unapređenje aktivnosti te organizacije. dakle. S obzirom na činjenicu da je ovo prvo istraživanje u Srbiji koje ispituje navike i potrebe nastavnika engleskog jezika u vezi sa njihovim stručnim usavršavanjem. ono može poslužiti kao izvor informacija o tome šta o stručnom usavršavanju misle oni koji predstavljaju grupu aktivnih nastavnika (onih koji manje-više redovno pohađaju aktivnosti stručnog usavršavanja). Među nastavnicima postoji i razvijena navika da međusobno razmenjuju informacije o seminarima (71 nastavnik). koliko sati stručnog usavršavanja ona nosi i gde se održava. ako se uzme u obzir cilj istraživanja (da Britanski savet prilagodi svoje aktivnosti onima koji su barem nekada pohađali aktivnosti ove organizacije). blogova i sl. on je podeljen i učesnicima konferencije Udruženja nastavnika engleskog jezika Srbije sredinom maja iste godine. Ispitani nastavnici imaju jednu do 30 godina radnog iskustva i zaposleni su na svim nivoima obrazovanja. a čak 187 nastavnika ima na umu novine za koje su saznali kada planiraju časove. da je edukator dobro pripremljen (195 nastavnika) i da je ono što je predstavljeno primenljivo (141 nastavnik). rad sa mlađim učenicima (51 nastavnik). nastavnici najčešće uzimaju u obzir aspekat nastavne prakse koju mogu da unaprede (239 nastavnika). Kada biraju seminar koji bi pohađali. . 160 nastavnika pohađa različite aktinovnosti stručnog usavršavanja jednom u tri do četiri meseca. Manje važni kriterijumi uključuju sledeće: seminar pruža i praktično iskustvo. Osim toga. 10 Nezvanični izvori tvrde da postoji između 3000 i 4000 nastavnika engleskog jezika u Srbiji zaposlenih na svim nivoima obrazovanja. maj 2012. Dobijeni rezultati se. Najčešće se nastavnici o nekom semina- 42 ru informišu putem pisma ili imejla koji dobiju od organizatora (156 nastavnika). ne može se sa sigurnošću tvrditi u kojoj meri dobijeni rezultati daju realnu sliku stanja. Osim toga. metodika nastave stranog jezika (44 nastavnika) i sl. cenu (112 nastavnika) i činjenicu ko je predavač (104 nastavnika).

70 ih je delimično zadovoljno. barem jednom u godinu dana rad 181 nastavnika posmatrao je kolega. Osim toga. rezultati pokazuju i da mesto održavanja ne sprečava nastavnike da pohađaju seminar ako on nudi potrebna znanja i iskustva. Ohrabruje podatak da najveći broj nastavnika (189) planira svoje stručno usavršavanje manje ili više redovno. S druge strane. istraživanje je dovelo do saznanja da je veliki broj nastavnika engleskog jezika zainteresovan za unapređenje sopstvene prakse bez obzira na radno iskustvo. Čak 79 nastavnika ne zna šta znači planiranje stručnog usavršavanja ili šta se podrazumeva pod fazama u razvoju karijere nastavnika. doći. Na osnovu dobijenih rezultata jasno se vidi da ispitani nastavnici redovno učestvuju u aktivnostima stručnog usavršavanja. Skoro polovina nastavnika je u prethodnih godinu dana sprovela akciono istraživanje. Takođe. cene seminara. Osim toga. Naime. 61 nastavnik je veoma zadovoljan. do njih je veoma teško. vredelo je sprovesti ovo istraživanje kako bi Britanski savet na još adekvatniji način mogao da zadovolji njihove potrebe. sistema stručnog usavršavanja. tema i sl. mesta održavanja.) u prethodnih godinu dana. očigledno je da veliki broj nastavnika samostalno inicira ovak oblik stručnog usavršavanja. Takođe. Rezultate dobijeni ovim istraživanjem ne treba uopštavati. ako ne i nemoguće. rezultati pokazuju i da postoji i veliki broj nastavnika koji ne poznaju neke oblike usavršavanja koje mogu samostalno pokrenuti. a 112 nastavnika ga nikada nisu realizovali. te ohrabruje podatak da veliki broj ispitanih nastavnika to ipak čini. Međutim. s obzirom da veliki broj nastavnika ne planira svoje usavršavanje ili čak ne zna šta planiranje podrazumeva. jasno je i to da mnogo ovih nastav- nika učestvuju kako u aktivnostima koje su im ponuđene. Međutim. Budući da grupa nastavnika koja je odgovorila na upitnik predstavlja grupu velikih entuzijasta. Preostale nastavnike kolege nikada nisu posmatrali ili su ih posmatrali pre više od godinu dana. istraživanje je pokazalo i da je 135 nastavnika učestovalo u nekom obliku onlajn stručnog usavršavanja (vebinar. kurs i sl. dok 103 nastavnika to nikada nisu učinili ili su posmatrali kolegu pre više od godinu dana. Osim toga. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 43 . Ovim nastavnicima je neophodno pružiti znanja i veštine i u vezi sa tim aktivnostima kako bi uspeli samostalno da pronađu odgovor na neko pitanje ukoliko ga ne dobiju na nekom od seminara koji im se nude ili kako bi uspešno rešili situacije koje su posledica specifičnog konteksta u kome rade. dok je 52 nastavnika to učinilo pre više od godinu dana. Polovina nastavnika je zadovoljna sa postojećim stručnim usavršavanjem. neophodno je ponuditi im adekvatna znanja i veštine s tim u vezi kako bi njihovo usavršavanje bilo efikasnije i isplativije. dok je skoro isto toliko nastavnika pohađalo takvo stručno usavršavanje pre više od godinu dana ili ga čak nikada nisu pohađali. Takođe. Čitanje stručne literature je najčešće zastupljeni oblik samostalno iniciranog stručnog usavršavanja (204 nastavnika). radionica. Ako obrađuju teme koje ih zanimaju. Oni bi svakako bili drugačiji da su ispitani i nastavnici koji retko ili čak nikada ne pohađaju aktivnost za stručno usavršavanje. a sedam nezadovoljno. Razlozi koje navode da opravdaju svoj izneti stav veoma su različiti i tiču se broja ponuđenih seminara. I pored toga. nastavnici pohađaju i seminare koji nisu akreditovani i ne donose nikakve sate stručnog usavršavanja. tako i u onima koje pokreću samostalno. 185 ispitanih nastavnika su barem jednom u poslednjih godinu dana posmatrali čas svog kolege. ovo istraživanje je pružilo dragocen uvid u navike i potrebe onih nastavnika koji su na vreme shvatili da je neophodno da se prilagode novim uslovima rada i novim potrebama učenika.Na pitanje koliko iskustva imaju u vezi sa opservacijama časova. nastavnici u Srbiji nisu obavezni da primenjuje novostečena znanja i iskustva.

odgovorna za većinu razlika u postignućima učenička (Jolly. te mu omogućiti da tijekom uvođenja promjena u vlastitu praksu ima podršku kolega i stručnjaka. i emocionalno i profesionalno. prema Wiliam 2011. Zajednice učenja jedan su od mogućih oblika ZAVOD ZA ŠKOLSTVO stručnog usavršavanja učitelja koji ispunjavaju ove zahtjeve. Druga je da će učitelji koji su aktivno uključeni u rad zajednice unaprijediti svoje profesionalno i osobno znanje (Vescio i sur. William. glavni nositelji kvalitete odgojno-obrazovnog sustava. Posebno je važno da profesionalno usavršavanje poštuje principe učenja odraslih i da uzima u obzir da učitelji rade u školama s drugim učiteljima koji također imaju vlastita iskustva te da dijeljenje iskustava među učiteljima neminovno dovodi do poboljšanja u kvaliteti njihova rada. 2012. Brojna istraživanja potvrđuju kako je ustvari kvaliteta učiteljskog rada.RAZVOJ ZAJEDNICA UČITELJA KOJI UČE Sanja Brajković. 2008). Hrvatska U 44 protekla dva desetljeća gomilaju se dokazi koji podupiru tvrdnju da su učitelji. 2003. 2008. 2010. Istovremeno. Sahlberg. Hanushek. Ti dodatni oblici stručnog usavršavanja trebaju biti snažno povezani sa svakodnevnom praksom svakog pojedinog učitelja. Rowe. ima za cilj podržati učitelje i odgajatelje. programska direktorica Pučko otvoreno učilište Korak po korak Zagreb. u njihovu profesionalnom razvoju. 2012). . 2011. kad izuzmemo urođene predispozicije učenika i iskustvo odrastanja. odnosno ono što oni čine. Rad zajednica učenja. i to tako što će oni unutar zajednice: – imati mogućnost kritički promišljati o vlastitom poučavanju. Rad zajednica učenja temelji se na dvije pretpostavke: prva je da se znanje razvija tijekom svakodnevnog iskustva poučavanja koje se najbolje razumije kroz kritičku refleksiju s drugima koji imaju slična iskustva. – motivirati druge učitelje na unapređenje kvalitete rada i pomoći im da uživaju u poslu.. Hattie. prema tome. – davati drugim učiteljima u zajednici konkretne ideje kako da unaprijede učenje svojih učenika. sve je evidentnija potreba za uvođenjem novih oblika stručnog usavršavanja učitelja kako bi se učitelje potaknulo na profesionalni razvoj u skladu sa suvremenim zahtjevima struke. – davati povratne informacije članovima zajednice o kvaliteti njihova poučavanja i učenja.

emocionalnu (promišljanje vlastitih emocionalnih stanja) i ponašajnu (analizu vlastitog ponašanja i posljedica tog ponašanja) (Vizek-Vidović. svakog pojedinog djeteta. Pučko otvoreno učilišta Korak po korak ima višegodišnje iskustvo u razvoju zajednica učenja odgojnoobrazovnih djelatnika u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. pak. u svojim školama okupili učitelje i zajedno s njima razvijali zajednice. a to je djelovanje učitelja. Refleksija je proces revidiranja profesionalnog iskustva kako bi ga se opisalo. vještine. 2010). Tijekom tog razdoblja educirali smo pedesetak voditelja koji su u svojim školama organizirali četrdesetak zajednica učenja. te procjenama i raspravama o učinkovitosti rada zajednice. zajednice učenja nisu: – sastanci učitelja na kojima se raspravlja o organizaciji školskih aktivnosti ili planira izvršenje obveza. već i na to da se međusobno cijene. dijele iskustva. odnosno reflektirajući se na vlastitu praksu. na primjer uvjerenjima). znanja. osjećaj međusobne ovisnosti. 1993). u kontekstu razvoja zajednica. Dakle. želimo kreirati zajedničku viziju poučavanja koje želimo za našu djecu. Elementi zajednice učenja Uspjeh razvoja svake zajednice ovisi o stvaranju dobrih temelja za njezin rad: pravilima rada. nedoumice i sl. 9) smatra da suradnja. Mi smo identificirali tri elementa koja smo smatrali neophodnima za razvoj zajednica učenja. Vizija je slika našeg razreda i škole u budućnosti. a većina tih zajednica djeluje i danas. kako pokrenuti zajednicu i kakva je struktura sastanaka.. a time i učenje svakog djeteta. – katarza – članovi zajednice ne bi smjeli provoditi vrijeme žaleći se jedni drugima na školske probleme. Ona odgovara na pitanja: Gdje smo sada? Koliko smo dobri s obzirom na ono što želimo biti? Što je od primijenjenog imalo učinka na učenike. Iz tog razloga smo educirali uglavnom voditelje stručnih aktiva učitelja unutar škola koji su. Željeli bismo izgraditi novu dvoranu. analiziralo i evaluiralo (Reid. nalaze istraživanja i međunarodnu praksu razvoja zajednica učenja. 2011). Kad kažemo suradnja. Učitelji bi odgovarajući na ova pitanja. U zajednicama se. umjesto toga trebaju tragati za rješenjima. obuhvaća osjećaj pripadanja. stoljeća – ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse11 koju je razvila Međunarodna udruga Korak po korak (International Step by Step Asociation). to se ne odnosi samo na to da učitelji rade u ugodnoj atmosferi. To su: suradnja. definiranim ulogama i odgovornostima članova zajednice. Krajnji cilj nam je unaprijediti profesionalni razvoj učitelja. U tom je dokumentu opisana kvalitetna učiteljska praksa usmjerena na dijete ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 45 .Pri tome. – seminari – iako ponekad zajednica može pozvati vanjskog stručnjaka kako bi im pomogao u rješavanju neke problematike. stoljeća – ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse Kako bi se proces pronalska zajedničke vizije ubrzao i kako bi učitelji što prije počeli u svoju praksu uvoditi promjene za unapređenje kvalitete rada. Ona odgovara na pitanja: Što je to što želimo kreirati? Kakva škola želimo postati? Kakvu školu želimo za svoju djecu? Kreiranje vizije u školama se često pretvori u pisanje liste želja poput: Željeli bismo opremiti učionice računalima. U skladu s definicijom zajednice McMillan (1976. a koje smo ugradili u strukturu rada zajednica. Zajednice učitelja upravo i postoje kako bi školski djelatnici radili na ostvarenju zajedničke vizije škole kakvu žele za svoje učenike. osje- ćaj individualne koristi i emocionalne pozitivne povezanosti s ostalim članovima tima. prema McMillan i Chavis 1986.. Uzimajući u obzir teorijske spoznaje. Bavimo se poučavanjem. opet uz našu kontinuiranu podršku. ne bavimo strukturalnim promjenama u obrazovanju (iako ne umanjujemo i njihovu važnost). naša temeljna ideja bila je iskoristiti već postojeće oblike suradnje među učiteljima u našim školama i pomoći učiteljima u razvoju zajednica učenja u Hrvatskoj. Zajednička vizija je puno više – to je mentalna slika o radu škole koja je kvalitetna u svim područjima svoga rada i koja pridonosi učenju i razvoju svih svojih učenika. kao okvir za raspravu o zajedničkoj viziji u svim zajednicama ponuđen je dokument Kompetentni učitelji 21. a što nije? Na temelju čega to mogu reći? Što je od onoga što smo pokušali imalo najviše učinka? Koja učenička ponašanja su nam ukazivala da smo bili na dobrom putu? (Caine i Caine. ali i samih učitelja i cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava Kompetentni učitelji 21. Bavimo se onime što je bitno za uspjeh odgojno-obrazovnog sustava. ispred svih razreda kreirat ćemo ‘kutak za roditelje’). U daljnjem članku opisat ćemo koji su osnovni elementi zajednica koje smo razvijali. vizija i refleksija. U njima je bilo okupljeno oko tri stotine učitelja. vremenu koje je članovima na raspolaganju. str. trebali obuhvatiti i ove tri komponente: metakognitivnu (razmišljanje o vlastitim misaonim procesima. Imati zajedničku viziju ne znači dogovoriti se oko jedne aktivnosti koju će svi učitelji primijeniti u radu (npr. glavna snaga zajednice dolazi iz njezinih članova. Smatrali smo da će se zajednice najlakše razviti u okviru već postojećih stručnih aktiva učitelja. rasporedu rada koji je zajednički dogovoren.

a zatim je kroz indikatore opisano kako primjenu tih standarda kvalitete možemo prepoznati u praksi. oni moraju imati dovoljno informacija o tome što je zajednica učenja. stoljeća). kako se rad u zajednicama razlikuje od ostalih vrsta stručnog usavršavanja.koja se temelji na saznanjima iz istraživanja dječjeg razvoja. – U individualnom planu profesionalnog razvoja svaki od učitelja identificira svoje kompetencije i potrebe. ISSA-ina definicija kvalitete. potreban je dogovor kad i gdje će se odvijati sastanci zajednice te koliko će trajati. Poželjno je da je vrijeme sastanka ugrađeno u radno vrijeme kako učitelji zbog sastanaka ne bi trebali ponovno dolaziti u školu. Obitelj i zajednica. 5. Da bi to mogli. – Normama ponašanja obično se razgovara na drugom sastanku. – Iz iskustava i preporuka naših voditelja zajednica. – Učitelji tijekom jednog od prvih sastanaka trebaju upoznati sadržaj i strukturu ISSA-ine definicije kvalitetne pedagoške prakse koja će im tijekom čitavog rada koristiti kao polazište za rasprave o kvaliteti rada. možemo zaključiti da je idealan broj članova od 5 do 10. Inkluzija. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 11 Dokument je moguće preuzeti na: http://www. 2.hr/upload/Sadrzaj/issa_definicija.hr/upload/Sadrzaj/issa_definicija. već bi ih ona trebala donijeti na temelju vlastitih očekivanja. 6. 4.pdf 13 Napomena: U priručniku Brajković.korakpokorak. teorija učenja i neuroznanosti. 46 Ova područja odabrana su zato što je upravo u njima potrebno osigurati visoku kvalitetu rada kako bi se podržao dječji razvoj i učenje.pdf 12 Vidi: http://www.“ (Kompetentni učitelji 21. – Dvije preporuke koje smo. Izbor prioritetnog područja: Individualizacija. Praksa usmjerena na dijete u tom je dokumentu opisana kroz sedam područja rada učitelja: 1.korakpokorak. 2010). 3. individualiziranom pristupu i spoznaji da se učenje odvija kroz interakciju i u dijalogu između djece i odraslih. Kako bi zajednica doista profunkcionirala kako to učitelji očekuju. stoljeća 2010. kao i djece međusobno. Zatim se razgovara o sličnostima i razlikama te zajedničkom interesu u profesionalnom razvoju. . različitosti i demokratske vrijednosti. Svaki učitelj ima razvijen svoj prvi individualni plan unapređenja rada13. Obitelj i zajednica. Neke od informacija koje se obično daju o zajednicama su: što su zajednice učenja. Predstavljena je ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse. 5. vrijednosti i iskustava. itd. Svaki standard sadrži dva do šest indikatora (pokazatelja) u kojima je opisano što učitelji ČINE u svom razredu kako bi zadovoljili određeni standard/princip kvalitete. Strategije poučavanja ili Okruženje za učenje (područje Profesionalni razvoj se ne bira) počinje tako da svaki član zajednice s ostalima dijeli rezultate vlastite samoprocjene. 7. 2. Izabrano je prioritetno područje za unapređenje kvalitete rada učitelja (prema ISSA-inoj definiciji kvalitetne pedagoške prakse. S. različitost i demokratske vrijednosti Procjenjivanje i planiranje Strategije poučavanja Okruženje za učenje Profesionalni razvoj 1. 4. poticanja i autonomije onoga tko uči. Zato je zadatak budućeg voditelja ili voditeljice zajednice da sve učitelje i ostale članove Učiteljskog vijeća što detaljnije informira o tome što su zajednice učenja. i (2) zajednica učenja cijelu godinu radi na unapređenju rada jednog područja prema ISSAinoj definiciji kvalitetne pedagoške prakse. koja su iskustva drugih zajednica i sl. Dogovorene su norme ponašanja.) detaljno je opisamo kako pokrenuti zajednicu učenja u vašoj školi/vrtići te su opisani primjeri aktivnosti za svaki od elemenata strukture sastanka zajednice. 3. Očekivani ishodi tih uvodnih sastanka su: Svi učitelji i članovi Učiteljskog vijeća informirani su o zajednici učenja. Rezultati istraživanja i iskustva učitelja u svakom od tih područja pretočena su u nekoliko standarda (koje još nazivamo i principima) rada kojih se treba pridržavati u razredu. Pokretanje zajednice učenja Priprema rada zajednice odvija se obično kroz dva do tri sastanka u trajanju od šezdeset do devedeset minuta. jake strane i slabosti i procjenjuje u kojem smjeru se treba razvijati kako bi pridonio ostvarenju zajedničke vizije kvalitetnog poučavanja. na temelju dosadašnjih iskustava. Kompetentni učitelji 21. Norme ponašanja ne mogu se nametnuti grupi. u duhu uvažavanja. Učitelji. uveli u rad zajednica su: (1) svi članovi zajednice rade na unapređenju kvalitete rada u istom području prema ISSA Pedagoškim standardima (Interakcije. razvojno-primjerenoj praksi. koje će biti obveze učitelja.: Zajednica učenja odgojno-obrazovnih djelatnika (2013. Svi članovi zajednice treba potpuno dobrovoljno da odluče da budu njezini članovi i da sudjeluju u njezinu radu. Dogovoreno je vrijeme i mjesto sastanaka.12. Interakcije Obitelj i zajednica Inkluzija. U ovih sedam područja promovira se praksa koja se temelji na „humanističkim i sociokonstruktivističkim načelima. članovi zajednice tijekom svakog sastanka planiraju postizanje kvalitete poučavanja opisane u jednom od indikatora kvalitete. kad smo sigurni tko će biti članovi zajednice. Praćenje i procjenjivanje.

Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak 2. prema Vescio 2008. (2013. (1993. Važno je da sastanci zajednice imaju strukturu kako bi se izbjeglo da se rasprava raspline i kako bi se ostvario cilj zajednice. Sahlberg. 13. Vizek-Vidović (ur. TRAJANJE (5-10 min) Refleksija o provedenim aktivnostima (30-45 min) Razvoj zajedničkog razumijevanja kvaliteta Planiranje sljedećih koraka Zaključivanje sastanka (20-25 min) (5-10 min) (5 min) ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Iako u ovom članku zagovaramo profesionalni razvoj učitelja kroz zajednice učenja. Wiliam. 1995. D.edu. (10 min.): Leading Professional Learning. The School Administrator.) • Učitelj/učiteljica ima priliku reći za koje prijedloge misli da će joj pomoći. 2006. Solution Tree Press.au/research_conference_2003/3Experiences and Outcomes of Schooling 9.): Team to Teach – A Facilitator Guide to Proffesional Learning Communities. videosnimkom i sl. M. (2012.).). E.) • Rasprava o jednom indikatoru kvalitete potaknuta člankom. Ako se tako gleda na zajednicu. 14.): High Quality Education: Elements and Implications. 12. P. (2012. radionice. osim sudjelovanja u zajednicama. Jolly.10-14. a njihova kvaliteta rada se s vremenom mijenjala i unapređivala i mijenjat će se sve dok njezini članovi budu za tim imali potrebu. 2004. ona se nikada neće imati vremena razviti i postati mjesto na kojem se dublje promišlja o praksi jer je za to potrebno vrijeme. NewYork:Routledge. Ako to nije moguće. Ken: The Importance of Teacher Quality As A Key Determinant of Students’ Experiences and Outcomes of Schooling (2003. iskustava i promišljanja ne samo s učiteljima iz svoje škole nego i iz drugih škola pa i država (predavanja.htm 4. Ponekad postoji opasnost da se učitelji koji su članovi zajednice izoliraju od ostalih oblika stručnog usavršavanja. Idealno je imati dva sastanka mjesečno u trajanju od dva sata. 11. evaluacija sastanka. Brojni autori (npr. 47 Literatura: 1. (5 min. Zagreb: IDIZ. Zajednica učenja odgojno-obrazovnih djelatnika. ELEMENTI STRUKTURE SASTANKA ZAJEDNICE Zagrijavanje AKTIVNOSTI Vježba za zagrijavanje. (2008. e-learning. za svaki sastanak zajednice. Bloomington.Struktura sastanaka zajednice učenja Iz iskustava naših zajednica. rješenja za probleme i sl. Razvoj Zajednice učenja nema svoj početak i kraj.): Sense of Community: A Definition and Theory.): ‘But we’re doing it already’: Exploring a response to the concept of reflective practice in order to improve its facilitation. na: http://research. Rowe. Vescio. nude svoje ideje za poboljšanje. (2010. konferencije. Brajković. 6. Hanushek. i sur. vol. 10. 5. Ponekad učitelji gledaju na zajednice kao na posljednju inovaciju među mnogima.): Learning Along the Way – Professional Development by and for Teachers. Hattie. Journal of Community Psychology. Guskey i Huberman. McMillan.13. čitanje časopisa. G. moramo reći kako osnivanje zajednica u školama nije jamstvo unapređenja kvalitete rada učitelja. Trenutno u Republici Hrvatskoj neke zajednice djeluju već treću godinu. treba koristiti različite prilike za vlastito stručno usavršavanje te razmjenu ideja.) • Ostali učitelji/učiteljice postavljaju pitanja i traže pojašnjenja. 7. New York: Teachers College Press.) • Svi imaju priliku reći svoje mišljenje i dojmove (5 min. nakon njezina pokretanja. • Završne primjedbe. D. zapažanjima. B. stvaranje osjećaja zajedništva i jačanje suradnje. prema Sweeney 2003) navode upozorenja i zabrinutost oko širenja sve popularnijih zajednica učenja.): A review of research on the impact of proffesional learning communities on teaching practice and student learning.): Visible Learning.acer. koja je došla i isto tako će nestati. • Svaki učitelj piše svoj individualni plan unapređenja kvalitete. Reid. V. zaključci.) (2011. (2003.): Embedded formative assessment.). (2006. DeFour. 3. USA: NSDC. 24. (15 min. (2006. nužno je održati najmanje jedan sastanak mjesečno.. Svaki učitelj.): Učitelji i njihovi mentori. treba izdvojiti 90 do 120 min. .org/interviews/ hanushek. a to je profesionalni razvoj učitelja. Sweeney. Teaching and Teacher Education. tekstom. idejama za poboljšanje i sl. dilemama. Fullan. W i Chavis. 80-91. (1986. S.): Finnish Lessons. 8.childrenofthecode. M. A. D. A. • Učitelj/učiteljica koji/a izvještava kratko govori o provedenim aktivnostima. D. Na: http://www. (2011. Stenhouse Publishers. Nurse Education Today . odnosno koja ima svoj početak i kraj. okrugle stolove i dr. Fullan. J.

. RAZVOJ ZAJEDNICE UČITELJA U OŠ „BOGUMILA TONIJA“. Iako smo u početku dogovorile da će se sastanci održavati jednom mjesečno po sat vremena. svaki put u razredu druge učiteljice kako bismo vidjele okruženja koja smo stvarale. pokazalo se kako to nije dovoljno pa smo sastanke produžile na 90 minuta. slavile uspjehe i podržavale jedna drugu. odredile smo područje na kojem ćemo raditi.. razgovarale o onome što smo primijenile i što nam se činilo dobro. Učitelji unutar svake zajednice cijelu godinu rade na unapređenju kvalitete u jednom području. Na prvim sastancima dogovorile smo norme ponašanja unutar Zajednice. Nakon prvih nekoliko sastanaka zajednice. Svaki sastanak smo završavale izradom plana. Na korakovskim seminarima razmjenjivale smo iskustava. stoljeća – ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse. Mi učitelji razmišljamo na način da je višegodišnje iskustvo dovoljno za kvalitetan rad. u kojem području rada učitelja bi najviše željela poboljšati svoju praksu. međusobno se podržavale i zajednički procjenjivale kvalitetu rada. kao i onome što nam se činilo loše. razmjenjivale ideje. trebale smo početi raditi na mijenjanju naše prakse. neka od teoretskih pitanja kojima smo se bavile bila su: što je formativno praćenje. pripremala sam materijale za različite radionice. Trebalo je razmišljati i procijeniti područja prakse na kojima smo do tada radile više intuitivno nego promišljajući ih. Nakon samoprocjene. na temelju onoga što je vidljivo. OŠ „Bogumil Toni“. ali trebao nam je još neki oblik podrške. ne nadograđujemo teorijska znanja te ostanemo na onima davno stečenim. U prvoj godini u zajednici je bilo petnaest učiteljica iz moje i dvije učiteljice iz obližnje škole. što je samokontrola i kako se postiže. a što nije u njezinom razredu. videozapise. sastanak je trebao imati točno određenu strukturu. Na kraju je svaka od nas napisala. priručnike. ali nakon povratka u svoje škole nizala su se mnoga pitanja na koje same nismo mogle naći odgovor. radi različitih subjektivnih i objektivnih okolnosti prestale smo organizirati sastanke. Podrška koju smo dobivale kroz sastanke stvorila je vezu među nama koja traje i dan-danas.. Za početak je najvažnije bilo dobro proučiti standarde i indikatore kvalitete u svakom području učiteljskog rada kako bismo mogle svaka za sebe procijeniti svoju praksu. Da bismo stvorile zajedničku teorijsku podlogu i što bolje razumjele što je kvalitetna nastava te mogle planirati promjene u praksi. a mi smo se zajednički dogovorile da će to u prvoj godini biti Strategije poučavanja. Zatim smo svaki indikator na obrascu procijenile u kojoj mjeri je on vidljiv u njezinoj praksi. . Nakon nekog vremena uspjele smo uspostaviti strukturu sastanaka. U tome sam odmah prepoznala ideju naših nekadašnjih sastanaka – međusobna podrška u stvaranju kvalitetnije prakse u našim razredima. U POU Korak po korak prošla sam edukaciju o vođenju zajednice učenja koja mi je bila temelj za pokretanje naših sastanaka. Tada smo se prvi put susrele s indikatorima po kojima smo mogle procijeniti svoju praksu. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Prije tri godine saznala sam za projekt Zajednica učitelja koji uče. U tom smo radu obnavljanja i produbljivanja teoretskih znanja iz naše prakse koristile članke. Sastajale smo se otprilike jednom mjesečno. Hrvatska P 48 rije petnaestak godina. Tijekom prvih nekoliko sastanaka imale smo točno određene ‘korake’ koje smo odradile kako je to opisano u članku. Svaka od nas dobila je obrasce s nabrojenim indikatorima. nakon završenog prvog Korak po korak seminara. SAMOBOR Budući da su se u zajednicu uključile učiteljice različitih razmišljanja o tome što je kvalitetna praksa. Nakon dogovora s ravnateljicom odlučila sam izgraditi zajednicu u svojoj školi. Na primjer. Samobor. Nakon uvodnog seminara nastavile smo pohađati i druge Korak po korak edukacije koje su nam pomagale da mijenjamo praksu prema pristupu usmjerenom na dijete. što je bilo prilično zahtjevno.. Nažalost. Da bismo to postigle. odredile vrijeme i mjesto kada ćemo se sastajati. kako je vrijeme prolazilo. Tu sam kao voditeljica naišla na prepreku. koje su razlike između grupnog rada i suradničkog učenja.PRIMJER IZ PRAKSE: Gabriela Žokalj. kao okvir za unapređenje našeg rada uzele smo sedam područja rada učitelja ponuđenih u dokumentu Kompetentni učitelji 21. a ideja o obnavljanju sastanka stalno je bila prisutna. Tako se spontano razvilo okupljanje korakovskih učiteljica u našem gradu. entuzijazam učiteljica razredne nastave bio je golem.

To ne može učiniti nitko osim nas. potrebno je neko vrijeme kako bi se u zajednici stvorio osjećaj međusobnog povjerenja. Sada je trebalo razmišljati na sasvim nov način. Ali pomaci koje je svaka od nas napravila u svojoj praksi bili su mi potvrda da smo na dobrom putu. kognitivno. Kroz naše follow-up sastanke. Razmjenjivale smo ideje i resurse te postavljale nove ciljeve koji će mijenjati praksu i podizati kvalitetu našeg rada. planiranje i procjenjivanje. zajedno s učenicima postavljale kriterije. puno puta sam se našla u nedoumici jesam li uspjela u onome što sam planirala. a što manje dobro u našoj učionici. Ovih dana završavamo treću godinu rada zajednice u mojoj školi. a na temelju nacionalnog plana i programa. Kao voditeljica zajednice. te podrška koju su dobivale unutar zajednice. zahtijeva neprestanu aktivnu uključenost i razvijanje kvalitetne prakse. U drugoj godini rada bavile smo se područjem Praćenje. Vođenje. itd. učile ih da se samoprocjenjuju i postavljaju svoje ciljeve učenja. Drugi problem s kojim sam se susrela kroz vođenje zajednice bila je refleksija na vlastitu ali i tuđu praksu. Mislim da je pomak u kvaliteti prakse vidljiv. U tom procesu važan je bio osjećaj sigurnosti. važno je bilo naše umrežavanje i sastajanje svaka dva mjeseca. a najvažnije je da je promišljanje o tome kako i zašto nešto radimo svakodnevno. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 49 . uz podršku POU Korak po korak. Razgovarale smo i promišljale na koji način prevazići prepreke koje su postojale unutar naših zajednica. Za takvo promišljanje o svom radu i radu drugih. imam li stvarnu podršku svih učiteljica. Uvele smo rubrike. Morale smo razmišljati o indikatorima kvalitetne nastave. pa sam kao voditeljica poticala manje korake kojima su učiteljice ipak uvodile promjene u svoju praksu. istraživačku nastavu. izgrađivala strategije za razvoj vještina rješavanja sukoba i poticala djecu na postavljanje pravila i posljedica njihova kršenja. planirala strategije kojima smo nastajale obuhvatiti više razvojnih područja djeteta (emocionalno. a ne samo o onome što se uči. dijelile smo iskustva u vođenju zajednica. suradnja među učiteljicama je bolja. Iako je većina učiteljica u praksu uvodila promjene koje su planirale na sastanku. U osnaživanju voditeljica. tjelesno). Da bismo uspjele u tome. socijalno. I planiranje se moralo promijeniti od onog dosadašnjeg. Na kraju smo planirale aktivnosti koje ćemo provoditi u razredu i na taj način mijenjati svoju praksu. kvaliteti procesa poučavanja. Tijekom prve godine većina je uvela suradničko učenje. odnosno objasniti si kako se svaki pojedini indikator vidi u našoj praksi. Tijekom našeg dosadašnjeg rada u školi. liste provjere. Nakon nekog vremena svima nam je postalo jasno da se promjene u našim razredima događaju samo onda ako ih same planiramo i kao učiteljice provodimo. neke od kolegica to nisu činile. kao i sudjelovanje u zajednici. kako dalje nastaviti. Promjene koje smo uvele u razredima vidjele su se kroz češće formativno praćenje. morale smo dobro poznavati već navedenu ISSA-inu definiciju kvalitete. Planirale smo učenje nudeći im izbor aktivnosti prema njihovim interesima i sposobnostima. U mojoj zajednici taj period trajao je skoro cijelu prvu godinu rada. ali na kraju svega pruža veliko osobno zadovoljstvo i zadovoljstvo onih zbog kojih smo tu – naših učenika. Prolazile smo radionice i aktivnosti koje smo kasnije koristile u radu zajednica.odnosno dogovorom o promjenama koje je trebalo provesti u svom razredu do sljedećeg sastanka. U našim školama pod planiranjem se podrazumijeva raspored obrade sadržaja iz udžbenika. zašto je to tako i što treba promijeniti) pa tako ni s planiranjem kojem je polazište refleksija. nikad nismo bile usmjerene na dublje analiziranje i razumijevanje rada (što je to dobro.

godine organizovao dvije regionalne konferencije o profesionalnom razvoju nastavnika. Slovenije i Crne Gore). godini. pedagogija. Predstavnica Crne Gore dr Dušanka Popović predstavila je iskustva Crne Gore u ovoj oblasti tj. doc. društvene nauke i građansko vaspitanje. 20/04). ISSA-e. crnogorski sistem profesionalnog razvoja nastavnika. Na plenarom dijelu tokom kojeg su prezentovani zaključci sa paralelnih sesija. raspisao konkurs za izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika u školskoj 2013/2014. br. mr Marijana Blečić i dr Dušanka Popović.BLIC INFO KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ŠKOLSKU 2013/14. GODINU književnost. stručnog usavršavanja i praćenje i evaluacija profesionalnog razvoja. strani jezik. Učesnici konferencije bili su predstavnici obrazovnih institucija iz regiona (Bosne i Hecegovina. prirodne nauke. crnogorski sistem profesionalnog razvoja nastavnika još jednom je istaknut kao dobro utemeljen i. Opservatori su. matematika. februara 2013. godine. Britanskog savjeta. Nakon svake opservacije obavljen je intervju sa nastavnicama. doc. U Beogradu 16. koji prepoznat je kao najbolja inicijativa profesionalog razvoja u regionu. dr Biljana Maslovarić. Komisija za izbor i vrednovanje ponuđenih programa usavršavanja Zavoda za školstvo akreditovala je 158 programa i proslijedila ih Ministarstvu prosvjete na potvrđivanje. U radu je učestvovao tim u sastavu: doc. predstavila je ciljeva seminara. njegova ekslencija Najdžel Kejsi i direktor BC za Zapadni Balkan Toni O’Brajen. Prvog dana Sanja Brajković. Rad je nastavljen u okviru tri paralelne sesije na teme: Pravni okvir. ZUOV-a. Programi Podgorica. Cilj konferencije bio je razmjena iskustava zemalja učesnica. The English Book-a i dr. Prva je realizovana u Sarajevu. Z avod za školstvo je i ove godine u skladu sa Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika (Službeni list RCG. u prvoj polovini 2013. planiranje mogućih zajedničkih aktivnosti i podrška zemlji domaćinu u utemeljenju i razvoju platforme za ovu oblast na federalnom nivou. nadasve funkcionalan. Učesnike su pozdravili ambasador Ujedinjenog kraljevstva u BiH. Hrvatske. Konferenciju je otvorio Toni O’Brajan. do 14. Predstavnice Crne Gore bile su: dr Dušanka Popović (Zavod za školstvo). godine. diskutovali o svakom indikatoru i razlikama u procjenjivanju. osnovno obrazovanje i vaspitanje i srednje obrazovanje. Na konkurs se javilo više autora sa 159 programa iz različitih oblasti. Makedonije. BiH Beograd. a učesnici su bili predstavnici Ministarstva prosvete. kako bi uspostavili odgovarajuću relijabilnost. godine realizovana Druga nacionalna konferencija o kontinuiranom profesionalnom razvoju nastavnika engleskog jezika. dr Tatjana Novović. One su prezentovale iskustva Crne Gore u odnosu na pravni okvir. mr Ljiljana Subotić (Zavod za školstvo) i Tatijana Vujović (OŠ „B. Programi se odnose na predškolsko vaspitanje i obrazovanje. instrumente koji će se koristiti tokom opservacija. a zatim su individualno bodovani indikatori. a rad je nastavljen kroz diskusiju o svakom indikatoru posebno i razlikama u procjenjivanju. J. marta 2013. 26. kao i vodič za opservaciju. Prioritetna područja programa stručnog usavršavanja nastavnika su sljedeća: maternji jezik i Sarajevo. Narednih dana radilo se na izgradnji razumijevanja indikatora kod članova tima kroz opservacije nastavnika i njhovih aktivnosti/časova u JPU „Đina Vrbica” i OŠ „Štampar Makarije”. Crna Gora ZA OBEZBJEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA N VO Pedagoški centar Crne Gore oragnizovao je seminar tokom kojeg se radilo na razvijanju mehanizama i kompetencija sa ciljem obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta programa koje podržava međunarodna organizacija Korak po korak (ISSA): Korak po korak za vrtiće i osnovne škole. Aktivnosti su trajale od 11. programe obuke i evaluaciju procesa KPR-a. umjetnosti. marta 2013. Srbije. psihologija i metodika i inkluzivno obrazovanje. Srbija KONFERENCIJE O PROFESIONALNOM RAZVOJU ZAVOD ZA ŠKOLSTVO B 50 ritanski savjet je. Na konferenciji je analizirano trenutno stanje u Srbiji u toj oblasti. fizička i zdravstvena kultura. programska direktorica Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak i predstavnica . Longmana. YALS-a. nakon bodovanja. dr Veselin Mićanović. a uvodno izlaganje o profesionalnom razvoju nastavnika u UK imala je gđa Žaklin Smit. tehnologija. direktor BC za Zapadni Balkan. Cambridge University Press-a. Orlandić“). direktorica PCCG-a. zatim kako bi ova oblast trebalo dalje da se razvija i šta može da se unaprijedi. Trećeg dana vršena je provjera realijabilnosti kroz bodovanje.

Tara. Mojkovac. OŠ „Mojsije Stevanović“. organizovao je trodnevnu konferenciju pod nazivom Održive škole i lokalno održivo upravljanje na Zapadnom Balkanu u Hotelu „Omorika“ na Tari. OŠ „Bajo Jojić“. međunarodna ekspertica za obrazovanje. Berane. Njegovuđa. OŠ „Milić Keljanović“. radionice i sl. godine i odnosio se na analizu prispjelog materijala (tekstovi. Srbija ZAVRŠNA REGIONALNA KONFERENCIJA ODRŽIVE ŠKOLE I LOKALNO ODRŽIVO UPRAVLJANJE NA ZAPADNOM BALKANU R egionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC). učestvovala je Branka Kankaraš. OŠ „Risto Manojlović“. organizovale su dva radna sastanka na temu obrazovanja za mir. Žabljak. Sastanci su realizovani u Beogradu. Manastir Morača. Beograd. Zatim su predstavljeni konkretni rezultati tih aktivnosti za navedeni period u Crnoj Gori i Srbiji. Na temu Budućnost održivih škola u Finskoj govorila je dr Mervi Aineslahti. Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete). realizovan je sastanak regionalne savjetodavne . OŠ „Međuriječje“. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici škola koje će koristiti rezultate projekta: OŠ „Vuk Knežević“. Republike Srbije i Bosne i Hercegovine (sliv rijeke Drine). Konjuhe. kao i predstavnici škola uključenih u projekte. kao i radionice za učenike. godine. OŠ „Dr Radoslav Jagoš Vešović“. OŠ „Radomir Mitrović“. i u okviru njih. direktorica NDCCG i Tatjana Popović. OŠ „Vuk Karadžić“. 26. Kolašin i OŠ „Aleksa Đilas Bećo“.). zakonski okvir za primjenu ovih elemenata. pripreme za časove. Bare Kraljske. savjetnica za osnovne škole. Takođe. Jedan od važnih dijelova konferencije bio je intenzivan rad u grupama. a u radu su učestvovali predstavnici ministarstva prosvjete i zavoda koji se bave obrazovanjem iz obje države. grupe za globalno partnerstvo za prevenciju oružanih sukoba (GPPAC). rezultati programa Obrazovanje za mir i Dijalog i medijacija. Berane. Sastanak su vodile Ivana Gajović. predstavljen je okvirni plan GPPAC aktivnosti za Zapadni Balkan za period 2013‒2014. Dragana Radoman (OŠ „Milija Nikčević“) i Magdalena Lazović (OŠ „Marko Miljanov“). Murino. O iskustvima škola u korišcenju metodologije za održive škole na Zapadnog Balkana govorili su predstavnici škola koje su uključene u projekat. Takođe. dok je na temu Uloga održivih škola u Evropi – ENSI govorio dr Reiner Mathar. U zbirci će biti predstavljena iskustva nastavnika iz dvije zemlje na implementaciji elemenata obrazovanja za mir kroz postojeće obrazovne programe i u nastavi različitih predmeta. kao i u Finskoj i Njemačkoj. Berane. uz podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Finske. ispred Ministarstva prosvjete Crne Gore. Učesnice uz Crne Gore bile su: dr Dušanka Popović (Zavod za škosltvo). Andrijevica. Program konferencije je objedinio ekspertizu nekoliko mreža održivih škola i međunarodnih eksperata u oblasti obrazovanja u približavanju školama sliva rijeke Drine ciljeva. u okviru kojeg su predstavljeni najvažniji rezultati GPPAC regionalnih aktivnosti realizovanih u periodu april 2012 ‒ mart 2013. Prvi sastanak redakcije za zbirku realizovan je 25. Međuriječje. nastavnike i roditelje. OŠ „Vukašin Radunović“. pedagoška i metodička zasnovanost takvih pristupa. direktorica NDCS. godina. marta 2013. Svoja iskustva u ovom projektu ispred Crne Gore predstavile su: OŠ „Dušan Obradović“. godine. a ispred Zavoda za školstvo savjetnice Nevena Čabrilo i dr Snežana Grbović. međunarodni ekspert. njihova uloga u Evropi i primjeri dobre prakse na Zapadnom Balkanu. Narednog dana. Srbija N NDCCG – AKTIVNOSTI ZA NAREDNI PERIOD VO Nansen dijalog centar Crna Gora i NVO Nansen dijalog centar Srbija. prednosti i mogućnosti primjene principa održivog razvoja u školskoj praksi. OŠ „Petar Dedović“. koji je rezultovao donošenjem zaključaka vezanih za širenje rezultata regionalnog projekta Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu kojim je bilo obuhvaćeno po pet osnovnih škola iz Crne Gore. Teme konferencije bile su održive škole. regionalni sekretarijat za Zapadni Balkan. Žabljak. marta 2013. U Panel diskusiji o mogućnostima integracije Metodologije za održive škole u nacionalne sisteme obrazovanja na Zapadnom Balkanu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful