P. 1
Građansko procesno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita

Građansko procesno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita

|Views: 51|Likes:
Published by Marko
ok
ok

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Marko on Jan 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
UVODNA RAZMATRANJA
1. POJAM I PREDMET GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA Građansko procesno pravo obuhvata 2 vrste procesnih normi: organizacione i funkcionalne. Organizacionim se ustanovljavaju sudovi-organizacija, sastav i nadležnost. U funkcionalne spadaju pravila kojima se uređuje postupak. Izvori građanskog procesnog prava mogu se podijeliti na formalne i faktičke. Formalni su ustav, zakoni i podzakonski akti. U faktičke spadaju sudska praksa (iudicatura) i pravna nauka (iuris prudens). 2. METODI OSTVARIVANJA GRAĐANSKOG PRAVOSUĐA GPP je grana prava, a građanski postupak je njen predmet. Kao grana prava, GPP je skup normi, ustanova i propisa povezanih u jednu logičku cjelinu. Građanski postupak se sastoji od sistema radnji koje se nazivaju procesno-pravnim radnjama. Postoji više vrsta građanskih postupaka, od kojih su se neki razvili u samostalne građanske postupke. To su: parnični, vanparnični i izvršni postupak. Sadržaj sudske funkcije u parničnom postupku je u odlučivanju, koje se sastoji u tome da se na utvrđeno činjenično stanje primjenjuje odgovarajuća pravna norma sa ciljem zaštite ugroženog ili povrijeđenog prava. U vanparničnom postupku sadržaj sudske funkcije primarno je u uređivanju, stvaranju i mijenjanju građanskopravnih odnosa. Sadržaj sudske funkcije u izvršnom postupku je u egzekutivnom postupanju suda kao državnog organa. Tu se postiže ostvarenje prava na način što se subjekt obaveze u propisanoj formi prisiljava da udovolji obavezi utvrđenoj u izvršnoj sudskoj odluci ili nekoj drugoj izvršnoj ispravi. 3. MJESTO GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA U SISTEMU PRAVA GPP je u najbližoj vezi sa ustavnim, građanskim materijalnim pravom, te krivičnim i upravnim pravom. Odnos prema ustavnom pravu. Ustavima se vršenje sudske funkcije povjerava redovnim sudovima, a utvrđuju se i osnovni principi organizacije sudova i sudske funkcije (zakonitost, sudska nezavisnost, zbornost, dvostepenost itd). Svi ovi principi se konkretiziraju kroz norme procesnog prava. Načelo sudske nepristrasnosti i načelo kontradiktornosti su dva najvažnija principa koji su na nivou ustavnih načela, a zastupljeni su u normama organizacionog i funkcionalnog procesnog prava. Odnos GPP prema materijalnom građanskom pravu. Do odvajanja GPP od građanskog materijalnog prava došlo je tek u 19.vijeku. Razlikovanje procesnog od materijalnog građanskog prava ima kako teorijski, tako i praktični značaj. Npr. procesne radnje se ne ispituju u pogledu njihove valjanosti kao poslovi građanskog prava, već u pogledu njihove dopuštenosti. Kad je procesna radnja dopuštena, ona neće uvijek samim svojim preduzimanjem proizvesti dejstvo. Osim toga, u pogledu teritorijalnog važenja normi procesnog prava uvijek važi načelo lex fori, a u pogledu važenja normi materijalnog prava načelo lex causae. Odnos građanskog postupka prema materijalnom pravu. Predmet materijalnog prava su norme kojima se reguliše nastanak, promjena i prestanak pravnih odnosa. Predmet normi procesnog prava je utvrđivanje organa kojima se povjerava vršenje pravozaštitne funkcije i postupak u kome se ostvaruje ta funkcija. Obje vrste normi imaju isti krajnji cilj: ostvarenje utvrđenog pravnog poretka u društvenim odnosima. Zato je postupak neodvojiv od materijalnog prava, čijem ostvarenju služi. Istovremeno, postupak posjeduje i relativnu samostalnost u odnosu na materijalno pravo, jer kao pravosudna institucija doprinosi

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
ostvarivanju i daljem razvoju postojećeg pravnog poretka, a time i ukupnih društvenih odnosa. Forma i formalizam u postupku. Pravu je svojstvena forma zbog toga što bez forme ne bi moglo ostvarivati svoju osnovnu funkciju – obezbjeđenje stabilnosti i sigurnosti pravnog poretka. U procesnom pravu je pravna forma još više izražena. Radnje kojima subjekti postupka ostvaruju svoja procesna prava i obaveze se preduzimaju u zakonom propisanim oblicima, tj. na području procesnog prava važi princip stroge forme. S druge strane, na području materijalnog prava važi princip slobodne forme. Princip stroge forme u parničnom postupku je u službi ostvarenja tri osnovna cilja: zakonitost, pravna sigurnost i efikasnost. Pravna forma prerasta u formalizam onda kad postane sama sebi svrhom, tj. kad prestane služiti naprijed navedenim ciljevima. Odnos između GPP i upravnog prava. Parnični postupak je najstarija pravna institucija, iz čijeg okvira se izdvojio prvo krivični, a u novije vrijeme i upravni postupak. U upravnom postupku prisutne su mnoge institucije koje se ne razlikuju od instituta građanskog postupka. Osim toga, nema jasnog razgraničenja između parničnog i upravnog postupka, kakvo npr.postoji između građanskog i krivičnog postupka zahvaljujući određenosti krivično-pravnog predmeta. Neka obilježja na osnovu kojih se mogu uočiti razlike između upravnog i građanskog postupka su: 4. Po jednom shvatanju, bitno obilježje građanskopravnog odnosa je u jednakosti subjekata, za razliku od upravnopravnog odnosa u kome je na jednoj strani državni organ kao nosilac vlasti kome je druga strana potčinjena. Ovaj kriterij se smatra nedovoljnim, jer se državni organi mogu pojaviti kao ravnopravne stranke u međusobnom odnosu, ali taj odnos neće samim tim biti građanskopravni. Po drugom shvatanju, bitan kriterij za razlikovanje građanskopravne od upravne stvari je u tome da li u konkretnom slučaju organ državne vlasti vrši ovlaštenja koja su mu zakonom povjerena, ili se javlja kao nosilac prava i obaveza koja ima svaki drugi subjekt. 5. Obzirom da ovi kriteriji nisu dovoljni za kategorijalno razlikovanje, pribjegava se kriteriju formalno-pravnog razgraničenja. Po formalno-pravnom kriteriju, građanskopravnim predmetima se smatraju oni za čije su rješavanje nadležni sudovi u parničnom postupku, a upravnim oni koji se rješavaju u upravnom postupku. U savremenom pravu se upravna djelatnost i sudska funkcija međusobno približavaju u mnogim aspektima. Za djelatnost upravnih organa, kao i za djelatnost sudova, važi načelo zakonitosti. Karakteristika odnosa između upravnog i sudskog postupka jeste i međusobno dejstvo akata, tj. dejstvo presude u upravnom postupku i dejstvo upravnog akta u parničnom postupku. Ako se u parničnom postupku kao prethodno pitanje pojavi stvar koja je već pravnosnažno riješena u upravnom postupku, sud je vezan za odluku upravnog organa u okviru njene pravosnažnosti. Važi i obrnuto. Ovaj princip vezanosti za akte drugog organa je u funkciji očuvanja jedinstva pravnog poretka. Razgraničenje nadležnosti između sudova i upravnih organa vrši se po pravilima o apsolutnoj nadležnosti: ako je pokrenut parnični postupak, a radi se o upravnopravnoj stvari, sud će se oglasiti apsolutno nenadležnim i odbaciti tužbu. Važi i obrnuto. Odnos građanskog procesnog prava i krivičnog procesnog prava Sličnosti i razlike. Sličnosti su uslovljene time što i građansko i krivično pravosuđe vrše jedinstveni sudovi, a razlike time što se funkcija sudova u jednom i drugom postupku ostvaruje u različitim predmetima. Ono što je zajedničko za krivični i građanski postupak prvenstveno su ustavna načela na kojima je

3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

Ona postoje i u krivičnom postupku. odricanja od tužbenog zahtjeva. To su slijedeće situacije: .kad krivično djelo ima karakter prethodnog pitanja u parničnom postupku. da raspravljanje i odlučivanje o građanskopravnom zahtjevu pridruži krivičnom postupku (adhezioni postupak). parnični sud nije vezan za nju jer nepostojanje krivične odgovornosti ne znači da istovremeno ne postoji ni građanska odgovornost.COM zasnovano organizacijsko i funkcionalno uređenje sudova: zakonitost. pravna zaštita povodom povrijeđenog ili osporenog prava može se postići i putem arbitraže. Razlog tome je činjenica da je parnični postupak redovni način raspravljanja i odlučivanja o građanskopravnim zahtjevima.kad je istom radnjom prouzrokovano krivično djelo i neka građanskopravna posljedica. titular građanskopravnog ovlaštenja ima 2 alternativne mogućnosti: 1. da li postoji krivčna odgovornost učinioca. S druge strane. a predmet krivičnog postupka je raspravljanje i odlučivanje o tome da li je učinjeno krivično djelo. Stoga. sud u 4 WWW. Razlike između krivičnog i građanskog postupka uslovljene su razlikama njihovih predmeta. pa se samo u tom postupku može donijeti odluka sa dejstvom res iudicata.kad presuda donesena u krivičnom postupku ima karakter pravno relevantne činjenice građanskog prava. kao i sama logika daju opravdanje za vezanost parničnog suda za činjenice utvrđene u krivičnom postupku.BH-PRAVNICI. te izricanje sankcije. razlike između građanskog i krivičnog postupka manifestuju se i na području nekih načela. Takođe su im zajednička i načela kojima se osigurava pravilno ostvarenje sudske funkcije.BH-PRAVNICI. . U krivičnom pravu po pravilu se odgovara za umišljaj. kad je sud u krivičnom postupku utvrdio postojanje krivičnog djela i krivične odgovornosti. Osim toga. ali je njihov domet sasvim neznatan.COM . Vezanost suda u građanskom postupku za presudu donesenu u krivičnom postupku. da pokrene samostalan građanski postupak. S druge strane. onda razlozi pravne sigurnosti i ekonomičnosti. Ako se krivično djelo i krivična odgovornost javljaju u građanskom postupku kao prethodno pitanje. koji ne može utvrđivati činjenice koje bi isključile odgovornost za štetu uzrokovanu umišljajnim krivičnim djelom. slobodne ocjene dokaza i materijalne istine. . Pravosnažna osuđujuća krivična presuda veže sud u parničnom postupku. već tu stranku upućuje na pokretanje parničnog postupka. Ostvarenje krivičnopravnih normi postiže se samo u krivičnom postupku.WWW. ako je pred krivičnim sudom donesena oslobađajuća presuda. sudskog poravnanja i druge ustanoev kojima se ostvaruje načelo dispozitivnosti u parničnom postupku. Ako ista radnja proizvodi i krivičnopravnu i građanskopravnu posljedicu. Građanska subjektivna odgovornost je strožija od krivične. U građanskom pravu se odgovara za sve oblike krivice. Predmet građanskog postupka je raspravljanje i odlučivanje u sporovima iz građansko-pravnih odnosa. To su načela: kontradiktornosti. a krivični postupak pokreće javni tužilac po službenoj dužnosti. zbornost. Tada se ne može umanjiti ni naknada štete zbog slabog imovinskog stanja štićenika. U krivičnom postupku ne postoje ustanove povlačenja tužbe. Načelo dispozitivnosti i raspravno načelo su specifična načela parničnog postupka. on ne može odbiti i građanskopravni zahtjev stranke iz adhezionog postupka. nezavisnost sudova. 2. Svojstvo krivično-pravne stvari ima samo ono djelo koje je zakonom utvrđeno kao krivično djelo. javnosti. usmenosti. Građanski postupak tužbom pokreće subjekt osporenog ili povrijeđenog prava. Postoje 3 situacije u kojima je sud u građanskom postupku vezan za presudu donesenu u krivičnom postupku. zaključno sa objektivnom odgovornošću. Ako ako sud u krivičnopravnoj stvari donese oslobađajuću presudu ili obustavi postupak. a izuzetno i za nehat. dvostepenost itd.

Npr.BH-PRAVNICI.COM građanskom postupku je vezan za odluku donesenu u krivičnom postupku i to bez obzira na to da li je ona presuđujuća ili oslobađajuća.pravo drugog bračnog druga na razvod.BH-PRAVNICI. za koju se veže nastanak određenih pravnih posljedica. nedostojnost za nasljeđivanje nastupa usljed određenih krivičnih djela nasljednika kao npr. U određenim situacijama se pravosnažnoj presudi u krivičnom postupku daje karakter pravno relevantne činjenice.umišljajno lišavanje života ostavioca. Npr.WWW.COM . upotreba sile ili prijetnje u cilju sastavljanja testamenta i sl.pravosnažna presuda kojom je jedan bračni drug osuđen za krivično djelo kaznom zatvora duže od 3 godine. 5 WWW. predstavlja pravno relevantnu činjenicu za koju porodično pravo vežu posljedicu .

COM Dio prvi PARNIČNI POSTUPAK OPĆA UČENJA 4.COM .BH-PRAVNICI. primjenom materijalnog prava na postojeće činjenično stanje. Prema Zakonu o parničnom postupku. ali se u postupku istovremeno pruža i zaštita subjektivnih prava građana i drugih pravnih subjekata. Svaka sudska presuda. To je uvijek određeni stepen neslaganja između 2 subjekta u pravnom odnosu. krajnji cilj parničnog postupka je zaštita subjektivnih građanskih prava. tada dolazi do parnice kao procesno-pravnog odnosa. Propisi općeg postupka primjenjuju se u situacijama za koje ne postoji propis iz nekog od posebnih postupaka. Posredstvom parnice se parnični postupak prilagođava potrebama svakog pojedinog predmeta u vršenju sudske funkcije. ona je u svojoj egzistenciji od njega nezavisna. ali ne mora dovesti do nje. POJAM I PREDMET PARNIČNOG POSTUPKA Građanski parnični postupak je opći i osnovni metod raspravljanja i odlučivanja u građanskopravnim sporovima. Ius dicere. Parnični postupak je postupak u kome se odlučuje o (ne)postojanju subjektivnog prava. Obzirom na različite građanskopravne odnose povodom kojih se raspravlja. pravila ovog postupka primjenjuju redovni sudovi u raspravljanju i odlučivanju o sporovima koji nastaju iz ličnih i porodičnih odnosa.WWW. 6. osim ako su neki od ovih sporova posebnim zakonom stavljeni u nadležnost drugih sudova. Prema najširem shvatanju. Samo ako jedan od subjekata zatraži sudsku zaštitu. sud u parničnom postupku utvrđuje uzroke pravnih povreda i izriče sankciju radi njihovog otklanjanja. FUNKCIJA PARNIČNOG POSTUPKA Prema starijem. radnih odnosa. Sudska praksa značajno doprinosi razvoju pravnog poretka. Mada se parnica pokreće povodom spora. predstavlja i stvaralački čin konkretizacije opće pravne norme na pojedinačnu društvenu situaciju. spor je svako stanje u pravnim odnosima kada se postavljeni zahtjev sukobljava sa određenim otporom ili suprotstavljanjem. Građanskopravni odnos povodom kojeg je došlo do parnice može se i ugasiti. Danas je nesporno da se u građanskom postupku ostvaruje pravozaštitna funkcija kao značajna društvena djelatnost. PARNIČNI POSTUPAK. individualističkom shvatanju. odnosno kao cjelovita metoda ostvarivanja sudske funkcije u građanskopravnim sporovima. osim što je akt primjene prava. Zaštitom subjektivnih prava istovremeno se ostvaruje i postojeći normativni poredak u društvenim odnosima. uz podsticanje stranaka na mirno rješavanje sporova. SPOR Pojmom građanski postupak označava se postupak kao pravna institucija. Obično prethodi parnici. Pored zaštitne. Ovakvom aktivnošću sud vaspitno utiče na građane da se ponašaju u duhu poštivanja zakona i morala. postupak ostvaruje i značajnu vaspitnu ulogu.BH-PRAVNICI. 5. Naime. ali to samo po sebi neće imati uticaja na postojanje parnice kao procesnopravnog odnosa. 6 WWW. te imovinskih i drugih građanskopravnih odnosa. Subjekti spora mogu svoj spor riješiti sporazumom ili putem arbitraže. parnični postupak je podijeljen na opći i posebne postupke. PARNICA. a povodom određenog tužbenog zahtjeva koji postavlja tužilac i od suda traži zaštitu. Pojmom parnica označava se konkretan postupak koji se vodi između parničnih stranaka.

Parnica kao razvoj. jer norme procesnog prava za njihovo preduzimanje vežu nastanak procesnih prava i obaveza. pravni. utičući na njen razvoj. (3) parničari mogu biti i subjekti 7 WWW. po pravilu neovisan od građanskopravnog odnosa povodom kojeg se vodi. procesnopravne norme nisu imperativne. Pritom sud u svrhu konačnog odlučivanja ocjenjuje pojedine procesne situacije u parnici. ali se njima proizvode procesnopravne posljedice kako prema sudu tako i prema suprotnoj stranci. već više imaju karakter kriterija prema kojima sudija cijeni procesna djelanja stranaka u cilju donošenja odluke. (2) suština parničnih radnji stranaka svodi se na puki izgled i mogućnost u pogledu reakcije suda. Generator razvoja parnice je suprotnost interesa između parničara. Prema starijem. Shvatanje o parnici kao pravnom odnosu utemeljio je njemački procesualista Oskar Bulow. Parnica kao pravni položaj. Ovo učenje trpi znatne zamjerke: (1) zanemaruje se imperativni karakter procesnopravnih normi. smjenjuju jedna drugu i tako čine tok parnične procedure. u kome su definisana prava i obaveze stranaka.COM 7. Prema ovom shvatanju. i nije nužna posljedica realizacije ugovorne obaveze. Tužilac preduzima ofanzivne parnične radnje u namjeri da svoj zahtjev sudu predstavi opravdanim. Prema publicističkom shvatanju. Osnovni nedostaci ovog učenja su: (1) parnica je osamostaljen pravni odnos. parnica se zasniva između svake stranke i suda. Unutrašnji razvoj parnice određen je sadržajem procesnih radnji parničara. procesne norme predstavljaju samo tehničko sredstvo u rukama sudije.WWW.BH-PRAVNICI. a istovremeno se stvaraju nova prava i obaveze koje traže preduzimanje novih radnji. postoje 2 osnovna modaliteta razvoja parnice: unutrašnji i vanjski. Po shvatanju trostranog pravnog odnosa. Dakle. Na osnovu ovih parametara može se odrediti karakter parnice i priroda spora (činjenični. Na taj način stranke "guraju" parnicu naprijed. ali ne i odnos između samih stranaka. Ovo shvatanje polazi od premise da je parnica pravna situacija koja prethodi pravnom odnosu. Sud održava ekvidistancu prema tužitelju i tuženom i na kraju presuđuje spor. a posredstvom suda i između samih stranaka. mješoviti). njihovog položaja i izgleda na uspjeh. (2) parnica nastaje ulaganjem tužbe i litispendencijom. SHVATANJA O PRAVNOJ PRIRODI PARNIČNOG POSTUPKA Parnica kao pravni odnos. Svakom slijedećom parničnom radnjom ostvaruje se neko pravo ili izvršava obaveza iz prethodne radnje. Prema ovom shvatanju. unutrašnji razvoj parnice individualizira svaki spor ponaosob. U teoriji je sporno pitanje ko su subjekti parnice kao procesnopravnog odnosa. Sudska odluka ne obavezuje dok ne stekne svojstvo pravosnažnosti. (3) autonomnost sudske procjene u odnosu na normu vodi pravnoj nesigurnosti. Kao pravni odnos parnica nastaje na osnovu mnoštva procesnopravnih radnji i procesnopravnih stanja. civilističkom shvatanju. procesnopravni odnos se zasniva samo između stranaka. Tek tada se parnica kao pravni položaj pretvara u pravni odnos. Ta prava i obaveze dovode subjekte postupka u međusobne procesnopravne odnose. Radnje koje stranke preduzimaju uvijek su usmjerene prema sudu. Tako se parnica odvija i približava donošenju presude kao završnog akta. koji zauzima svoj stav neovisno o normi kojom je reguliran neki pravni odnos.BH-PRAVNICI.COM . Vanjski razvoj parnice odnosi se prvenstveno na vremensko kretanje parnice. Parnica kao ugovor. parnica je odnos između stranaka sa jedne i suda sa druge strane. Shodno navedenom. a sud je samo pasivni posmatrač. koje se sastoji u nizu procesnopravnih situacija koje su međusobno uslovljene. Procesne ili parnične radnje imaju funkciju pravnih činjenica. Kontraktualna teorija parnicu posmatra kao ugovor građanskog prava zaključen između stranaka. Tuženi nastoji valjano oponirati i argumentirano se suprotstaviti tužbenim navodima.

Učenje o parnici kao pravnom položaju je posmatranje parnice kao niza pravnih situacija čiji su učesnici stranke i sud. a s druge strane ostavlja sudu priliku da zauzme samostalan stav i donese odluku koja ubuduće može imati značaj sudskog precedenta. čini se najprihvatljivijim u pogledu objašnjavanja pravne prirode parničnog postupka. • • Ekletičko shvatanje parnice. da sa njim ne mora biti ni u kakvoj vezi). pravičnost nije zaseban izvor Common Law-a.BH-PRAVNICI. odnosno stranaka.COM koji nisu stranke u građanskopravnom odnosu. sud će potražiti razumno rješenje i riješiti konkretan pravni problem. jer je parnica istovremeno i razvoj i međusobni odnos stranaka s jedne strane. koju nazivaju i "savješću" prava. Common Law je prvenstveno historijska kategorija. koja u angloameričkom pravu ima dvostruko značenje: s jedne strane sudu daje mogućnost da se u svojoj odluci pozove na ranije presuđenu stvar. a ne logička cjelina. Ovaj princip je osnovno pravilo sistema precedentnog prava. 8. Slijedeći bitan faktor u primjeni precedentnog prava je razum (reason). Izvjesnost se u Common Law-u postiže ne samo pravilima logike. Parnica kao ekletički pojam. do tačke isključivosti (tj. ali i pravna situacija (položaj) u kome se stranke naizmjenično nalaze. (4) Svoju nadležnost za rješavanje spora sud ne zasniva na volji stranaka već na pozitivnim propisima. Osnovne postavke kontraktualne teorije omogućavaju pravilno shvatanje procesa osamostaljivanja parnice od građanskopravnog odnosa. Shvatanje parnice kao razvoja kompatibilno je navedenim teorijama. uglavnom i bez odobrenja protivne strane. PRAVNA PRIRODA ANGLOAMERIČKE CIVILNE SUDSKE PROCEDURE Fundamentalna doktrina Common Law-a je "stare decisis". Ni jedna od naprijed navedenih teorija ne nudi sveobuhvatan odgovor na pitanje pravne prirode parničnog postupka. Ako se pred sudom nađe slučaj za koji ne postoji ni jedan precedent na koji bi se sudija pozvao. Bitna dimenzija teorije o obaveznosti precedenta je njegovo svojstvo izvjesnosti (certainty) i uvjerljivosti (authority). gdje sudije uglavnom riječima daju značenje definirano u rječniku i ne tumače slobodno namjeru zakonodavca.WWW.COM . te odnos između suda i stranaka s druge strane. (5) Radnje parničara pred sudom imaju dejstvo ako su preduzete lege artis. Dodatni faktor u primjeni precedentnog prava je pravičnost (equity). Engleska teorija je odbacila pristup liberalnog tumačenja i opredijelila se za gramatičko tumačenje. Međutim. Osnovne odrednice Common Law-a su: • • Obzirom da se bez prekida razvijao tokom 8 vijekova. ovo učenje čini sintezu koja vodi ka lakšem razumijevanju pravne prirode parnice. Komplementarno sa prethodnim shvatanjem. jer sudiji nije data mogućnost da u konkretnom slučaju odbije primijeniti pravno pravilo stvoreno precedentom pod izgovorom da zahtjevima pravičnosti neće biti udovoljeno. Parnični postupak može pokrenuti svaki subjekt koji tvrdi da je njegovo subjektivno pravo ugroženo ili povrijeđeno. već i općom spremnošću sudija da ranije odluke smatraju obaveznim. kroz sintezu odabranih postavki učenja o njenoj pravnoj prirodi. U osnovu ekletičkog pojma parnice leži više faktora: • • Shvatanje parnice kao procesnopravnog odnosa doprinosi boljem razumijevanju parnice kao cjeline. Otuda izreka "Law is the reason" u angloameričkom pravu. Razlika između Common Law-a i Civil Law-a je u snazi koju ova dva prava daju sudskim • • • 8 WWW. mada svaka od njih doprinosi njegovom boljem razumijevanju.BH-PRAVNICI.

Osnovni teorijski pristupi ovom problemu su monistički i dualistički. pravo na tužbu je radikalno odvojeno od subjektivnog materijalnog prava. pa se te odluke u sudskoj praksi navode zbog svog izuzetnog karaktera. teorije publicističkog monizma zasnovane su na shvatanju o presudnoj ulozi države i kao takve nisu mogle dati cjelovit odgovor na pitanje pravne prirode pravozaštitnog zahtjeva. Predmet spora i dalje nije procesualistički. tj. Uskraćivanje prava na tužbu. već je konkretna kategorija: tužitelj na osnovu konkretnog građanskopravnog (vanprocesnog) odnosa podnosi javnopravni zahtjev 0sudu radi donošenja za njega povoljne odluke određenog sadržaja. u američkom holding). 9. ali i obiter dictum.BH-PRAVNICI. Izuzeci su: nužna odbrana. civilistički i publicistički monizam.pravozaštitni zahtjev nije apstraktan. Dakle. S druge strane. što nije slučaju Civil Law-u. Predmet spora je građanskopravno potraživanje koje je istaknuto kao kondemnatorni tužbeni zahtjev. krajnja nužda.WWW. tužba je samo pojavni oblik materijalnog prava. Kao izraz povrede materijalnog prava. PRAVOZAŠTITNI ZAHTJEV Postoje različita gledišta o pojmu i pravnoj prirodi pravozaštitnog zahtjeva. Teorija o konkretnom pravu na pravnu zaštitu . Ovo je u direktnoj suprotnosti sa shvatanjem pravozaštitnog zahtjeva kao prava stranke na povoljnu pravnu zaštitu. a apstraktna pravda zahtijeva donošenje presude. obrazloženje. Civilistička teorija slijedi Savigny-jevo učenje i negira samostalnost prava na tužbu. odnosno na ostvarenje pravne zaštite je nedopustivo u savremenom pravu. Shodno tome. U ovakva shvatanja spadaju: 1. te putem arbitraža. Danas su uglavnom prevaziđene. Teorija o apstraktnom pravu na tužbu (Degenkolb) . smatrajući da pravo na tužbu i subjektivno pravo predstavljaju 2 pojavna oblika istog prava. neovisno o postojanju ili osnovanosti tužbenog zahtjeva. U savremene koncepcije spadaju: 9 WWW.COM . Zakonom uređena pravna zaštita se ostvaruje u odgovarajućim postupcima (sudskim i administrativnim). Pravo stranke na pravnu zaštitu se ostvaruje svojevrsnom molbom koju ona upućuje sudu. a ne samostalni izraz prava ili pravnog zahtjeva. 10.po ovoj teoriji. Predstavnik pandektne teorije je Savigny. Povredom subjektivnog materijalnog prava dolazi do njegove metamorfoze u pravo na tužbu. 2. U Common Law su precedenti glavni izvor prava. Teorije civilističkog monizma tužbu reduciraju isključivo na kondemnaciju i u osnovi razlikuju samo 2 vrste presuda: one kojima se usvaja i one kojima se odbija tužbeni zahtjev. Po ovoj teoriji. Sudska odluka mora imati valjan pravni ratio decidendi (u engleskom pravu the reason for decision.BH-PRAVNICI. 3. Pravo na pravosuđe (Rosenberg) – Ovo shvatanje u suštini negira postojanje pravozaštitnog zahtjeva. neovisno od materijalnog prava. dozvoljena samopomoć i ius retentionis. • Sudska odluka u kojoj nije naveden ni jedan precedent je u Common Law-u anomalija. Pravo uopće svodi se na proces. OBLICI ZAŠTITE SUBJEKTIVNIH GRAĐANSKIH PRAVA Samopomoć je u savremenim zakonodavstvima po pravilu nedopuštena. Dualističke koncepcije polaze od pretpostavke da je pravozaštitni zahtjev različit (odvojen) od materijalnog prava. ili čak na rezultat pravosudne djelatnosti.COM precedentima. U monističke koncepcije spadaju pandektna teorija. Ono pripada svakom subjektu. tužba bi se mogla podnijeti i na osnovu samo “tobožnjeg” prava. a subjektivno materijalno pravo na pravo na tužbu. pravo na tužbu je različito od subjektivnog materijalnog prava. nego civilistički pojam. Publicistički monizam suštinu pravnog poretka vidi u njegovoj javnopravnoj dimenziji. tužba ima obligacioni karakter. Dužnost suda je da postupa po zahtjevu stranaka za pružanjem pravne zaštite. Opće pravo na pravnu zaštitu tjera tuženog da se upusti u parnicu. Odluke nižih sudova (inferior courts) po pravilu ne predstavljaju obavezne precedente. jer bi to širom otvorilo vrata primjeni samopomoći. Tuženi isto to pravo stiče u trenutku kad tužitelj protiv njega podnese neosnovanu tužbu. u skladu sa materijalnim i procesnim pravom koje treba primijeniti.

samo na neke pretpostavke (npr. U procesne pretpostavke koje se tiču suda spada nadležnost (međunarodna. stranačka i parnična sposobnost. što ne isključuje mogućnost strankama da ukazuju sudu na nedostatke.BH-PRAVNICI. Na postojanje pretpostavki sud načelno pazi tokom cijelog postupka. uz ispunjenje zakonskih pretpostavki. Pravo na tužbu je javnopravne (procesnopravne prirode). To su: postojanje presuđene stvari (res iudicata). do odbacivanja tužbe će doći samo ako sud nije uspio da otkloni te nedostatke. sud najčešće saznaje po prigovoru tuženog. ovlaštenik ima 2 ovlaštenja: (1) da od svog partnera zahtijeva ispunjenje obaveze u skladu sa sadržajem pravnog odnosa i (2) da od državnih organa zahtijeva zaštitu svojih prava. a s druge strane on je sastavni dio tužbe. dok su posebne propisane samo za neke vrste sporova ili samo za određena pitanja.COM 1. 10 WWW.WWW. Pravna priroda prava na tužbu ima svoju pravno-dogmatsku. a od kojih zavisi dopuštenost raspravljanja i odlučivanja o tužbenom zahtjevu. a drugi normama materijalnog prava. nova monistička. Izuzetno.procesna legitimacija). stvarna. 2. Prve su određeni normama procesnog. Dakle.COM . PROCESNE PRETPOSTAVKE Procesne pretpostavke su uslovi ili okolnosti utvrđeni normama procesnog prava. pravo na tužbu i obaveze suda prema državi su u lancu međuzavisnosti. sintetična ili materijalno-procesnopravna teorija zasniva se na sintetiziranju pravnog ovlaštenja i prava na pravnu zaštitu. Njegov pravnodogmatski sadržaj sastoji se u dužnosti suda da. stranaka i predmeta spora. mjesna i funkcionalna). na procesne pretpostavke koje se tiču predmeta spora. Pozitivne moraju postojati da bi bilo dopušteno raspravljanje u parnici.mjesna nadležnost) sud pazi samo do određene faze u postupku. pravno-sociološku i pravno-političku dimenziju. Nedostaci nekih procesnih pretpostavki će odmah dovesti do odbacivanja tužbe kao nedopuštene (res iudicata i lis pedens). Opće moraju postojati u svakoj parnici. Njihovo postojanje sprečava vođenje parnice. Subjektivno materijalno pravo. Nedostatak bilo koje procesne pretpostavke za posljedicu ima nemogućnost raspravljanja i odlučivanja. Postojanje stvarne legitimacije (legitimatio ad causam) nije procesna pretpostavka. preduzima određene procesne aktivnosti. Ako se nedostaci odnose na stranke.BH-PRAVNICI. te postojanje ovlaštenja za vođenje konkretne parnice (legitimatio ad processum . O postojanju procesnih pretpostavki sud vodi računa po službenoj dužnosti.ne smiju postojati). uslova od kojih zavisi osnovanost predmeta odlučivanja. postojanje parnice (lis pedens). odnosno postojanje urednog zastupanja ako nema parnične sposobnosti. Pretpostavke koje se tiču stranaka su: postojanje stranke. Pravo na tužbu bila bi složena i dinamična procesnopravna pozicija tužitelja u parnici. Ako se nedostaci tiču relativne nadležnosti (stvarne i mjesne). Ova teorija smatra da je pravozaštitni zahtjev s jedne strane strukturalni dio materijalnog prava. Takođe mogu biti pozitivne i negativne. a negativne predstavljaju procesne smetnje za dopuštenost parnice (tj. 11. Procesne pretpostavke mogu biti opće i posebne. tj. Potrebno ih je strogo razlikovati od materijalnih pretpostavki. Opće pretpostavke se tiču svih bitnih elemenata parnice: suda. Pretpostavke koje se tiču predmeta spora imaju karakter procesnih smetnji. Naprotiv. te postojanje pravnog interesa za tužbu (tužilac ima pravni interes da ustane tužbom tek onda kad tuženi odbije da dobrovoljno udovolji njegovom traženju). već uslov od kojeg zavisi osnovanost tužbenog zahtjeva. sud će tužbu dostaviti nadležnom sudu i na taj način otkloniti nedostatak. Učenje o pravu na tužbu utvrđuje nove pravce savremene procesualističke misli. Posljedice nedostatka procesnih pretpostavki.

U takvom slučaju. a ne u dispozitiv sudske odluke.COM . bez obzira na to ko su stranke u sporu. Na taj način se izbjegava rizik donošenja različitih odluka o istom pitanju. u parnici povodom tužbe u kojoj je zahtjev usmjeren na povrat stvari po osnovu prava svojine. tj. Sud će tako postupiti ako je pred nadležnim organom već pokrenut postupak u kome se o prethodnom pitanju odlučuje kao o glavnom pitanju. onda ovlaštenja suda u rješavanju tog pitanja zavise od toga da li je nadležni organ već donio pravosnažnu odluku ili ne. sud ima ovlaštenje da odlučuje o tom pitanju. Npr. Ovo načelo je univerzalno prihvaćeno u svim pravnim sistemima. Naknadna odluka nadležnog organa. ili kao o glavnom pitanju.BH-PRAVNICI. ali mogu tužiti. Izuzeci su lica koja uživaju diplomatski imunitet. incidentalna ili prejudicijelna pitanja su pravna pitanja koja nisu neposredan predmet odlučivanja u parnici. O prethodnom pitanju kao glavnom pitanju sud će odlučivati samo ako to stranke zahtijevaju. Ovaj izuzetak na području građanskog pravosuđa znači da lica sa diplomatskim imunitetom ne mogu biti tužena. Problem obavljanja procesnih radnji izvan države rješava se institucijom međunarodne pravne pomoći. To znači da sva lica. može se kao prethodno postaviti pitanje da li tužilac ima pravo svojine na predmetnoj stvari. ali se nalaze u funkciji odlučivanja o tužbenom zahtjevu. a kad je u pitanju primjena materijalnog prava. Sud nije obavezan da u svakom konkretnom slučaju donosi odluku o prethodnom pitanju.COM 12. Tada se odluka o prethodnom pitanju unosi u obrazloženje sudske odluke i ona nema autoritet presuđene stvari. 11 WWW. Pravni odnosi koji se pojavljuju u funkciji prethodnih pitanja najčešće spadaju u onu vrstu pravnih odnosa za čije rješavanje je sud inače nadležan. primjenjuje se procesno pravo suda koji vodi postupak. prekinuti postupak i sačekati da nadležni organ meritorno odluči o tom pitanju. U pogledu važenja normi procesnog prava vrijedi načelo lex fori. On može. bez obzira na državljanstvo. Odluka o prethodnom pitanju čini sastavni dio činjenične podloge spora. Prethodno pitanje može biti samo pravno pitanje (dakle ne i činjenično) koje samo po sebi čini pravnu cjelinu i podobno je da bude predmetom samostalnog odlučivanja. Kao takva ne stiče svojstvo pravosnažnosti i unosi se u obrazloženje. VAŽENJE NORMI PROCESNOG PRAVA S obzirom na prostor. rukovodeći se razlozima svrsishodnosti. Sva lica koja se nalaze na teritoriji naše zemlje po pravilu su pod jurisdikcijom domaćih sudova. U suprotnom će sud o tom pitanju odlučivati kao o prethodnom pitanju. ali samo kao o prethodnom pitanju. a sa ciljem donošenja odluke o tužbenom zahtjevu kao glavnom pitanju.WWW. INCIDENTALNO PITANJE Značenje u parničnom postupku. S obzirom na lica. sud u parničnom postupku može o tom pitanju odlučivati dvojako: u funkciji prethodnog pitanja. Incidentalna ovlaštenja suda u parnici. Pravosnažna odluka koju je donio nadležni organ vezuje sud pred kojim se to pitanje javilo kao prethodno pitanje. već u nadležnosti nekog drugog suda ili drugog organa. Ako se u parničnom postupku kao prethodno pitanje pojavi neko pravno pitanje koje nije u nadležnosti suda pred kojim se postavlja. Na području procesnog prava lex fori važi uvijek.BH-PRAVNICI. kolizione norme MPP dozvoljavaju i primjenu inostranog materijalnog prava po načelu lex causae. mogu da tuže i da budu tužena. Prethodna. 13. predstavlja osnov za podnošenje zahtjeva za obnovu postupka. ako je različita od odluke o prethodnom pitanju. Odluka o prethodnom pitanju ima pravno djelovanje samo u parnici povodom koje je to pitanje riješeno. Ako nadležni organ nije donio odluku.

Određivanje predmeta parnice. Princip neposrednog ili trenutnog dejstva normi procesnog prava (tempus regit actum) izvodi se na osnovu činjenice da norme novog zakona ne važe za procesne radnje preduzete prije stupanja zakona na pravnu snagu.COM Međutim. On ne može tužitelju dosuditi više od traženog. 3. 2. objašnjenje daje Federalno ministarstvo pravde. a nikada na inicijativu suda.sud pobijanu presudu preispituje samo u dijelu u kome je podnosilac žalbe pobija. 14.1. načela koja su podignuta na nivo ustavnih načela . postupak će se nastaviti po starom zakonu do pravosnažnosti presude. Ako presuda nije bila donesena ili ako je drugostepeni sud ukinuo presudu i predmet vratio na prvostepeno odlučivanje. ekonomičnosti.BH-PRAVNICI.WWW. kad sklapaju određeni pravni posao). Postupak se pokreće procesnom radnjom čiji je pravno tehnički naziv tužba. Sud u parničnom postupku pruža zaštitu samo u granicama zahtjeva koje su stranke postavile tokom postupka. U pogledu vremenskog važenja vrijedi opće načelo da pravne norme nemaju povratno dejstvo. OSNOVNA NAČELA Sva načela GPP mogu se podijeliti u nekoliko grupa: 1. specifična ili određujuća načela GPP . Načelo dispozitivnosti važi i u žalbenom postupku . materijalne istine. javnost. postupak će se voditi prema pravilima novog zakona. niti nešto drugo osim onoga što je tražio. Načelo dispozitivnosti se manifestuje u više aspekata: u pokretanju postupka. a kada će se nastaviti prema pravilima novog zakona. te u pogledu kretanja i okončanja postupka. pružanje pomoći neukim strankama.COM . 2. Parnični postupak se uvijek pokreće na inicijativu titulara ugroženih ili povrijeđenih subjektivnih građanskih prava. S obzirom na vrijeme. kad jednostranom izjavom volje pristanu na jurisdikciju sudova BiH u nekom konkretnom predmetu (npr. Po našem ZPP. slobodne ocjene dokaza. u sporovima povodom stvarnih prava na nekretninama koje su dio teritorije BiH. ako je prije stupanja na snagu novog zakona prvostepeni sud izrekao presudu koja još nije postala pravosnažna.načelo usmenosti. Kako zahtjevi pravne sigurnosti ne dozvoljavaju velika odstupanja u pravcu povratnog dejstva normi procesnog prava. sudskog upravljanja postupkom itd. određivanju predmeta parnice. 14. Ova lica mogu tužiti i biti tužena u slijedećim slučajevima: 1. Pravilo je da će se parnica koja je pokrenuta za vrijeme važenja starog zakona nastaviti i okončati prema pravilima novog zakona.kontradiktornost. 12 WWW. Pokretanje postupka. Dispozitivnost i oficijelnost Značaj načela.načelo dispozitivnosti i raspravno načelo. načela koja su manje-više karakteristična i za druge postupke . u pogledu raspolaganja tužbenim zahtjevom. postoje izuzeci i od pravila da lica sa diplomatskim imunitetom ne potpadaju pod jurisdikciju domaćih sudova. osim u slučajevima kada to sam zakon izričito dozvoljava. U slučaju sumnje u postojanje i obim prava imuniteta. u prelaznim i završnim odredbama se obično utvrđuje kada će se započeta parnica nastaviti po odredbama zakona prema kome je započeta.BH-PRAVNICI.

Najteže posljedice prekoračenja načela dispozitivnosti proizvodi materijalno raspolaganje zahtjevom za pružanje pravne zaštite (priznanje tužbenog zahtjeva. ovlašten je da pri donošenju odluke u obzir uzme samo te činjenice. Pružanje odgovora na pravno pitanje se sastoji u pronalaženju odgovarajuće pravne norme i utvrđivanju njenog sadržaja. U našem pravu se primjenjuje načelo sudskog upravljanja postupkom. Povrede dispozitivnosti. te sudsko poravnanje. Formalne (čiste) procesne dispozicije. S tim u vezi sud je obavezan da prati da li se disponiranja stranaka kreću u granicama koje su pravno dozvoljene i da onemogući sve dispozicije koje su u suprotnosti sa postojećim pravnim poretkom. Zbog toga su u određenoj mjeri ograničena disponiranja stranaka u sporovima iz takvih odnosa (npr. odricanje od tužbenog zahtjeva. Da bi mogao dati odgovor na činjenično pitanje. Radikalna primjena ovog načela vodila bi podjeli dužnosti između suda i stranaka po principu da mihi facta.WWW. sudsko poravnanje). stranke imaju određene mogućnosti da svojom voljom utiču na razvoj i okončanje postupka. Po istražnom načelu. Ovo raspolaganje se po svom dejstvu izjednačava sa pravosnažnom presudom. U dispozitivne radnje stranaka spadaju odricanje od tužbenog zahtjeva. Sud je prvenstveno dužan da spriječi one dispozicije koje su same po sebi u suprotnosti sa postojećim pravnim poretkom. Prema raspravnom načelu. Stepen 13 WWW.COM Materijalne procesne dispozicije. ali imaju za cilj da proizvedu nedopuštene pravne posljedice. dabo tibi ius (daj mi činjenice. Međutim. U tom cilju je potrebno dati odgovor na 2 pitanja: činjenično i pravno. Međutim. Određeni građanskopravni odnosi su u interesu kako samih stranaka. Raspravno načelo u našem građanskom postupku ima mjesto osnovnog načela. mogu svojim saglasnim voljama ili određenim držanjem u parnici dovesti do mirovanja postupka ili mogu povlačenjem tužbe dovesti do okončanja postupka isl. priznanje tužbenog zahtjeva. Ono u cjelosti spada u okvire dužnosti suda po principu iura novit curia (sud poznaje pravo). Značaj i funkcija. radi se o raspravnom načelu. Odlučivanje zasnovano na osnovu nedopuštenih dispozicija stranaka za posljedicu ima apsolutno bitnu povredu postupka. tj. sud mora imati činjenice i dokaze kojima utvrđuje njihovu istinitost. Da bi sud mogao donijeti pravilnu odluku. nije vezan za činjenice i dokaze koje prezentiraju stranke. sud je vezan za činjenice i dokaze koje prezentiraju stranke. takođe je dužan spriječiti dispozicije koje su same po sebi dopuštene.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. 14.COM . a ako je to dužnost suda onda govorimo o istražnom ili inkvizitornom načelu. sud je dužan da po službenoj dužnosti prikuplja činjenice i dokaze. tako i društvene zajednice. tj. Čiste procesne dispozicije su neke od dispozitivnih parničnih radnji stranaka koja se ograničavaju na samu parnicu i pravno su relevantne samo dok parnica traje. daću ti pravo). on mora utvrditi pravno relevantne činjenice i zatim ih podvesti pod odgovarajuću pravnu normu. Stranke tokom cijelog postupka disponiraju (raspolažu) tužbenim zahtjevom. Ako je dužnost prikupljanja činjenica i dokaza (procesne građe) na strankama. Stranke npr.bračni i porodični odnosi). Domet načela oficijelnosti u parničnom postupku. Raspravnost i istražnost Određenje pojmova.2.

odredbe o dostavljanju).COM aktivnosti suda u prikupljanju činjenica zavisi od prirode predmeta spora. smatra se da priznaje te navode. Odnos raspravnosti prema materijalnoj istini. bez obzira na njegova istražna ovlaštenja. Realizacija kontradiktornosti u postupku. Litiskontestacija. neposrednosti i javnosti.BH-PRAVNICI. Korištenjem ovog prava. obzirom na njegovu aktivnu ulogu u postupku.WWW. Sva takva pravila su u službi ostvarivanja načela kontradiktornosti i njihov značaj se ne bi 14 WWW. Na području prikupljanja dokaza. Naše pravo nije zauzelo konkretan stav ni prema jednom od ova 2 načela. i to bez obzira na prirodu spora.COM . 14.3. da bi otklonili negativan uticaj koji proizvodi pasivno držanje tuženog. te da se može izjasniti o svim radnjama koje se preduzimaju u postupku a koje su relevantne za donošenje presude. Prema načelu afirmativne litiskontestacije. niti zasnovati odluku na činjenicama koje mu stranke nisu prezentirale. stranke znatno doprinose razjašnjavanju svih elemenata spora. u bračnim i paternitetskim sporovima sud nije vezan za činjenice koje mu stranke prezentiraju. ali je bliže stanovištu negativne litiskontestacije.kod donošenja presude zbog izostanka. tvrdnjama i zahtjevima suprotne stranke. a na taj način sud prikuplja potrebnu procesnu građu. Kombiniranje raspravnog i istražnog načela su u službi načela materijalne istine. Poštivanje načela kontradiktornosti u savremenim procesnim sistemima podrazumijeva da se strankama osigurava samo pravo (tj. Kontradiktornost Pojam obostranog saslušanja stranaka. Npr. inkvizitorna ovlaštenja suda su znatno više izražena nego na području prikupljanja činjenica. tvrdnje odnosno zahtjeve. To podrazumijeva i mogućnost stranke da se izjašnjava o radnjama samog suda. pasivnim držanjem (pogotovo tuženog) otežava se i usporava rad suda u postupku. Dakle. Sud bi bez saradnje stranaka teško dolazio do činjenica i dokaza. ako se stranka ne izjašnjava o navodima. npr.BH-PRAVNICI. U osnovi načela kontradiktornosti je zahtjev da se objema stranaka pruži mogućnost da se izjasne o svim elementima odlučivanja. ali ne može sam prikupljati činjenice. procesni sistemi poznaju različita rješenja. GPP sadrži veliki broj pravila koja su po svom sadržaju pravnotehničke prirode (npr. Načelo kontradiktornosti podrazumijeva da se svakoj stranci mora omogućiti da u zakonom propisanom roku i formi može preduzimati sve radnje koje može preduzeti i suprotna strana. Stranke su dužne da ponude dokaze.mogućnost). Međusobno suprotstavljeni interesi iniciraju stranke na prezentiranje činjenica i dokaza koji im idu u prilog. ali sud nije vezan isključivo za te njih. Ako je predmet spora zahtjev kojim stranke mogu disponirati. Ovaj zahtjev je u službi ravnopravnosti stranaka i pravilnog donošenja presude u sporu. Sud je dužan da na pogodan način navede stranke da dopune svoje činjenične navode. zajedno sa načelom usmenosti. S druge strane. U sporovima u kojima je ograničeno načelo dispozitivnosti dolazi do izražaja aktivna uloga suda sa inkvizitornim ovlaštenjima. koje je jedno od osnovnih i odlučujućih načela građanskog parničnog postupka. a ne i obaveza da se izjasne u postupku. već je ovlašten da izvodi i druge dokaze koje smatra značajnim za odlučivanje. sud je vezan za činjenice koje mu stranke prezentiraju. Načelo afirmativne litiskontestacije ima ograničen domet primjene. od kojih su preovlađujuća 2: princip afirmativne i princip negativne litiskontestacije. Zbog toga. U sve faze postupka ugrađeni su zahtjevi načela kontradiktornosti. Načelo negativne litiskontestacije iz pasivnog držanja stranke izvodi zaključak da ta stranka poriče navode i zahtjeve suprotne stranke. Ovo načelo posebno dolazi do izražaja na glavnoj raspravi. ovo načelo odgovara materijalnopravnom načelu qui tacit consentire videtur (ko ćuti smatra se da priznaje).

Neposrednost i posrednost Dejstvo neposrednosti. Povreda načela kontradiktornosti ima dejstvo apsolutno bitne povrede postupka zbog koje se mogu ulagati svi redovni i vanredni pravni lijekovi. To je npr. pred vijećem koje je nadležno da sudi o tužbenom zahtjevu.WWW. dokazi se 15 WWW. Ako sud donese presudu bez održavanja glavne rasprave. Puna vrijednost načela neposrednosti dolazi do izražaja u primjeni zajedno sa načelom usmenosti. a podnošenje prijedloga za obnovu postupka usljed povrede ovog načela nije vezano za objektivni rok.COM . Usmenost i pismenost Vrijednost načela. Postoje 2 vrste ročišta: pripremno (fakultativno) i ročište za glavnu raspravu (obligatorno). sud svoju odluku po pravilu može zasnivati samo na osnovu neposrednog raspravljanja. ali sud odluku donosi na osnovu činjenica koje je utvrdio na glavnoj raspravi. da sud sva saznanja na kojima zasniva svoju odluku stiče neposrednim zapažanjem. Vrijednost načela neposrednosti posebno dolazi do izražaja u oblasti izvođenja dokaza. da u donošenju odluke mogu učestvovati samo sudije koje su učestvovale na glavnoj raspravi. Načelo usmenosti ostvaruje se na ročištu. ako sud nakon prijema odgovora na tužbu utvrdi da među strankama nije sporno činjenično stanje. to predstavlja apsolutno bitnu povredu parničnog postupka. Dokazi se izvode na glavnoj raspravi. Načelo pismenosti komplementarno je načelu usmenosti i za cilj ima otklanjanje određenih nedostataka u načelu usmenosti. isprave i zapisnik o posredno izvedenim dokazima se čitaju itd. bez posredovanja trećeg. Na glavnoj raspravi svi dokazi moraju biti izvedeni usmeno: svjedoci i vještaci istupaju usmeno. Shodno tome. Sud o ovoj povredi vodi računa po službenoj dužnosti. Sud je ovlašten da odstupi od primjene načela kontradiktornosti samo kad je to izričito određeno zakonom. 4. Samo izuzetno. Pismeni oblik zahtijevaju radnje čiji se sadržaj ne može dovesti u pitanje ni dužim protekom vremena. Sadržaj usmeno preduzetih radnji na ročištu se pismeno zasvjedočava u sudskom zapisniku.BH-PRAVNICI. Stranke izvan ročišta preduzimaju radnje u obliku podnesaka u kojima iznose činjenične tvrdnje i dokaze (npr. Povreda načela usmenosti. Komplementarnost načela. U našem parničnom postupku usmenost je osnovno načelo. Ono podrazumijeva da sud po pravilu svoju odluku može zasnovati samo na osnovu procesne građe koja je bila predmet usmenog raspravljanja. Sve ostale povrede o formi postupanja u postupku predstavljaju relativno bitnu povredu. Bez pismenog bilježenja ovih radnji ne bi se mogla preispitivati pravilnost donesene odluke u postupcima povodom pravnih lijekova. može se kontradiktorna presuda donijeti i bez održavanja glavne rasprave. 14. ako to zakon izričito dozvoljava. To u krajnjoj liniji znači: 3.tužba). slučaj u postupku u privrednim sporovima.5.4.COM trebao potcjenjivati niti proglašavati formalizmom.BH-PRAVNICI. Takve radnje su tužbe. Pripremno ročište je primarno u funkciji razjašnjavanja i rasvjetljavanja spornog činjeničnog stanja. Prema načelu neposrednosti. 14. a ročište za glavnu raspravu je u funkciji utvrđivanja istinitosti činjeničnih tvrdnji stranaka. sudske odluke i pravni lijekovi.

a kao procesnopravna garantija Zakonom o parničnom postupku. U takvim slučajevima se zapisnici o izvedenim dokazima obavezno čitaju na glavnoj raspravi. Načelo javnosti kao pravo omogućava svakom punoljetnom građaninu da prisustvuje raspravi pred sudom. te da o sadržaju i rezultatima rasprave bude informiran putem medija. sud svoje saznanje o činjeničnom osnovu za odlučivanje stiče posredstvom trećeg. da se već izvedeni dokazi ne izvode ponovo nego da se samo pročita zapisnik o izvođenju tih dokaza. Vijeće tada može odlučiti da se određeni dokazi izvedu pred predsjednikom vijeća ili zamoljenim sudijom.BH-PRAVNICI. na kojoj je isključena javnost.COM ne mogu izvoditi na pripremnom ročištu. U osnovi načela javnosti kao procesnopravne garantije je zahtjev da sud svoju odluku o tužbenom zahtjevu po pravilu može donijeti samo na osnovu usmene rasprave. Isključenje javnosti se ne odnosi na stranke. zatim osiguranja javnog reda. Načelo neposrednosti je zadovoljeno ako je prilikom donošenja odluke vijeće u istom sastavu u kome je bilo na posljednjem ročištu glavne rasprave. Odstupanje od principa neposrednog izvođenja dokaza dozvoljeno je samo ako za to postoje važni razlozi. 14. prisustvuju pojedine službene osobe. Odstupanje od načela neposrednosti u korist načela posrednosti dozvoljeno je samo u vrlo ograničenoj mjeri. nakon što se o tome izjasne stranke. već sud u svakom konkretnom slučaju ocjenjuje opravdanost isključenja javnosti sa cijele rasprave. a prije donošenja odluke. njihove zastupnike. U ostalim slučajevima sud o isključenju javnosti odlučuje rješenjem koje mora biti obrazloženo i javno objavljeno.COM . Povreda načela javnosti ima za posljedicu apsolutno bitnu povredu parničnog postupka samo ako je javnost nezakonito isključena sa glavne rasprave. Sudsko vijeće može odlučiti da glavnoj raspravi. Dakle. ako se sastav vijeća izmijeni nakon posljednjeg ročišta. umješače. oni neće sami po sebi (ex lege) dovesti do isključenja javnosti. Najvažnija odstupanja se odnose na izmjenu u sastavu vijeća tokom glavne rasprave. Javnost Javnost kao procesnopravna garantija.6.WWW. ili samo jednog dijela. Ako se vijeće izmijeni tokom glavne rasprave. naučni ili javni radnici ako je to od interesa za njihovu djelatnost. te na mogućnost posrednog izvođenja dokaza. a zbog ustavnog načela nepovredivosti ličnog i porodičnog života. sud mora ponovo otvoriti raspravu. Formalna jednakost stranaka ostvaruje se načelom kontradiktornosti. Pružanje pomoći neukim strankama Vrijednost načela. Prema načelu posrednosti. kod kojih je javnost isključena ex lege. Isključenje javnosti.BH-PRAVNICI. tj. Povreda neposrednosti predstavljaće apsolutnu povredu parničnog postupka samo onda ako je u donošenju presude učestvovao sudija koji nije učestvovao na glavnoj raspravi. sud na zahtjev stranke može odobriti da raspravi prisustvuju najviše 2 lica koja stranka označi. 14. U slučaju postojanja ovih razloga. Osim toga. glavna rasprava mora ponovo započeti. Izuzetak su bračni i paternitetski sporovi. Dejstvo posrednosti.Međutim. te iz razloga morala. Izuzeci od načela javnosti uspostavljaju se u svrhu čuvanja službene. a protiv ovog rješenja nije dozvoljena posebna žalba. U svim ostalim slučajevima povrede ovog načela mogu biti samo relativno bitne povrede postupka. Načelo javnosti je kao pravo utvrđeno ustavom. poslovne ili lične tajne. vijeće može odlučiti.7. obostranog 16 WWW.

Sud je dužan da upozori neuku stranku koje parnične radnje može preduzeti. zabranjeno im je vršenje prava protivno cilju zbog kojeg su ta prava ustanovljena i svako je dužan da se suzdržava od postupaka kojima se drugom može uzrokovati šteta.COM . 14. država je na sebe preuzela obavezu da snosi troškove pravne pomoći koju u postupku dobivaju siromašne i neuke stranke. U svakom slučaju. jer bi time doveo u pitanje svoju nepristrasnost. različite ekonomske mogućnosti za angažovanje stručnog punomoćnika i sl. a kasnije dobiva mjesto i u drugim zakonodavstvima. tj. ustanove kojima se obezbjeđuje načelo ekonomičnosti ne smiju dovesti u pitanje ostvarenje načela zakonitosti. Savjesno korištenje procesnim pravima Pojam zloupotrebe prava. Francuska. Da bi postupak udovoljio svojoj društvenoj funkciji. tj.BH-PRAVNICI. Naš Zakon o obligacionim odnosima izričito reguliše zabranu zloupotrebe prava: učesnici u obligacionim odnosima su dužni da se pridržavaju načela savjesnosti i poštenja. Ova dva načela su u znatnoj mjeri međusobno suprotstavljena: ustanove kojima se obezbjeđuje ostvarenje načela zakonitosti idu na štetu načela ekonomičnosti i obrnuto. U praksi se neodrživim pokazalo individualističko shvatanje o neograničenosti subjektivnih prava. Sud je obavezan da upozori neuku stranku koja se iz neznanja ne koristi pravima koja joj pripadaju po ZPP. Italija. on istovremeno mora ostvariti i načelo ekonomičnosti i načelo zakonitosti. Načelo pružanja pomoći neukim strankama ima za cilj ostvarenje faktičke (stvarne) jednakosti stranaka u postupku. Zloupotreba procesnih prava pojmovno je isto što i zloupotreba prava uopšte: to je korištenje procesnim pravima suprotno cilju zbog koga su ta prava zakonom ustanovljena. Ako u pružanju pravne pomoći sudija ide izvan okvira procesnog prava. ako uoči da njen punomoćnik (koji nije advokat) nije u stanju vršiti svoju dužnost. Njemačka itd). Pružanje pravne pomoći stavljeno je u dužnost sudu. Nužno punomoćstvo. Mnogi procesni sistemi i danas poznaju ustanovu nužnog punomoćnika (npr. to može imati značaj relativno bitne povrede postupka. niti preduzimati radnje u parnici (nema postulacionu sposobnost).godine. obzirom na različit nivo općeg ili stručnog pravnog obrazovanja. O ustanovi nužnog punomoćnika govori se kad jedna parnično sposobna stranka ne može neposredno pokrenuti parnični postupak.BH-PRAVNICI.8. Sud će stranci ukazati i na štetne posljedice nepravilnog zastupanja. načelo zakonitosti ima prioritet u odndosu na načelo ekonomičnosti.WWW. Kao pravna ustanova. Efekti povrede načela.COM saslušanja stranaka. a posebno na posljedice propuštanja preduzimanja parničnih radnji. već to može činiti samo preko kvalificiranog stručnog punomoćnika. 14. Ako sud ne izvršava dužnost koju mu nameće načelo pružanja pomoći neukoj stranci. Sud ne može poučavati stranke o onim pravilima na osnovu kojih presuđuje na čijoj je strani pravo. Domet načela i odnos prema principu sudske nepristrasnosti. zabrana zloupotrebe prava prvi put je ugrađena u njemački građanski zakonik iz 1896. U našem pravu ustanova nužnog punomoćnika je napuštena i svaka parnično sposobna stranka ima potpunu postulacionu sposobnost. Suština je dakle da se domet zahtjeva u pružanju pravne pomoći kreće u domenu procesnih prava i ne smije preći na područje materijalnog prava.9. U većini pravnih sistema pružanje besplatne pravne pomoći je javnopravna ustanova. Ekonomičnost Načelo ekonomičnosti zahtijeva pravovremeno pružanje pravne zaštite uz što manji utrošak vremena i sredstava. odnosno suprotno cilju postupka kao 17 WWW. to može biti razlog za izuzeće sudije.

Vidovi nesavjesnog parničenja. Sticanje procesnog položaja u parnici prevarnim radnjama – npr. Dužnost stranaka da govore istinu je dio dužnosti stranaka da savjesno koriste svoja procesna prava. Preventivne mjere realiziraju se kroz sudsko upravljanje postupkom. ili ustaje tužbom radi ostvarenja potraživanja beznačajne imovinske vrijednosti. u ovakvim slučajevima snošenje troškova ima karakter sankcije zbog zloupotrebe procesnih prava. Pritom se pod istinom podrazumijeva subjektivna istina. Dakle. troškove koje stranka prouzrokuje svojom krivicom ili zloupotrebom procesnih prava. tužilac će snositi troškove postupka iako je uspio u sporu. Procesne kazne izriču se zbog zloupotrebe prava u postupku.BH-PRAVNICI. ili radi odugovlačenja propušta rokove i ročišta. snosi sama ta stranka. bez obzira na ishod parnice. Sankcije zbog zloupotrebe procesnih prava su: snošenje troškova prouzrokovanih zloupotrebom. Sud u parnici ima aktivnu kontrolnu ulogu putem koje može uspješno onemogućiti stranke da korištenjem dopuštenih sredstava postižu nedopuštene ciljeve. traži odgađanje ročišta radi izvođenja novih dokaza mada je svjesna da time neće doprinijeti utvrđivanju istine ili se takvi dokazi uopće neće moći izvesti sl. Sredstva protiv zloupotreba. tužbe zbog zloupotrebe procesnih prava jer bi takva mogućnost ugrozila pravnu sigurnost. Snošenje troškova.BH-PRAVNICI. Ostale troškove. tj. U tom smislu se u praksi najčešće zloupotrebljava ustanova beneficium novorum: stranka iznosi činjenice i dokaze tek u žalbi. 4. izricanje kazne i naknada štete. U literaturi se različiti slučajevi nesavjesnog vršenja procesnih radnji grupišu u nekoliko grupa i to: 2. Karakter sankcije zbog zloupotrebe procesnih prava ima i snošenje troškova u slučaju kad tuženi nije dao povoda za tužbu. U teoriji je vladajući stav o nedopustivosti actio doli. tužilac prevarnim radnjama izdejstvuje takvo držanje tuženog u parnici usljed kojeg je došlo do mirovanja postupka ili donošenja presude na štetu tuženog zbog izostanka. mada je to mogla učiniti i ranije. a sudu nalaže da onemogući svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku. Težište je na prevenciji. Nesavjesno korištenje procesnih ovlaštenja u toku postupka – ovdje spadaju svi slučajevi u kojima stranke preduzimanjem procesnih radnji žele izdejstvovati odugovlačenje postupka. Kad tuženi prizna tužbeni zahtjev. tj.COM . Pravilo je da stranka koja u cjelosti izgubi parnicu protivnoj strani naknađuje troškove. ZPP nalaže strankama dužnost da govore istinu i da se savjesno koriste pravima koja su im priznata u postupku. Sud je ovlašten da u toku postupka kazni 18 WWW. Ova dužnost postoji samo za troškove koji su bili potrebni za vođenje parnice.WWW.COM cjeline. stranke ovoj dužnosti udovoljavaju kad iznose činjenične tvrdnje za koje one same vjeruju da su istinite. Zloupotreba procesnih ovlaštenja na traženje pravne zaštite – titular određenog prava ustaje tužbom bez postojanja pravozaštitne potrebe (pravnog interesa). jer ZPP uspostavlja dužnost suda da spriječi svaku zloupotrebu prava u postupku. 3. a nije dao povoda za tužbu. Zbog toga povreda ove dužnosti ima karakter zlouopotrebe procesnih prava. tj. Represivne mjere. Sankcije čije izricanje se zaprećuje zbog zloupotrebe procesnih prava imaju drugorazrednu ulogu i značaj.

U teži oblik zloupotrebe spada i povreda dužnosti stranaka da govore istinu. U formalnopravnom pogledu. Ovakvo shvatanje postupka zahtijeva aktivnu ulogu suda u parnici. od početka do kraja.WWW. Kazna se može izreći učesniku u postupku i licu koje je kao slušalac prisutno raspravi. a sudu se prepušta da u konkretnom slučaju odlučuje koje radnje će preduzeti i kojim redoslijedom. Lice koje u podnesku vrijeđa sud. Osim toga. One imaju incijativu u određivanju ročišta. neopravdano se udalji ili odbije svjedočiti. Sistem stranačkog upravljanja postupkom – posebno je karakterističan za period liberalnog kapitalizma. Obzirom na strogost procesnih formi i na ulogu glavnih procesnih subjekata. posebno u zemljama angloameričkog prava. U materijalnopravnom pogledu upravljanje parnicom se tiče prikupljanja procesne građe. ova strogost procesnih formi imala je svoje opravdanje – štitila je stranke od samovoljnosti sudija-feudalaca. Sudsko upravljanje postupkom Sistemi upravljanja postupkom.BH-PRAVNICI. Propuštanje neke propisane procesne aktivnosti je za posljedicu imalo prekluziju procesnih ovlaštenja. Stranke pokreću i upravljaju razvojem parnice. utiču na redoslijed preduzimanja radnji itd. 5. a prisutan je i u nekim savremenim sistemima. 14. tako da se svaka parnica odvijala na isti način bez obzira na raznovrsnost predmeta raspravljanja.COM . 6. 14. Upravljanje postupkom može se posmatrati sa formalnopravnog i sa materijalnopravnog aspekta. može se razlikovati nekoliko sistema upravljanja postupkom: 4. punomoćnika ili umješača. Sistem sudskog upravljanja postupkom – ovaj sistem je utemeljen u većini savremenih procesnopravnih sistema. vještak ako neopravdano odsustvuje sa ročišta na koje je uredno pozvan ili odbije vještačiti). teret prikupljanja procesne građe je isključivo na strankama. staraju se o dostavljanju. ako i nakon opomene ometa rad suda. stranku ili drugog učesnika u postupku. Naknada štete.COM stranku. Pravila općeg parničnog postupka samo okvirno utvrđuju osnovne stadije i procesne ustanove u okviru tih stadija. vremenskog odvijanja i poštivanja procesnih formi. ako su svojim parničnim radnjama teže zloupotrijebili procesna prava. tako i u materijalnopravnom smislu. u slučaju neizvršenja obaveza (svjedok ako se ne odazove na uredan poziv suda. novčanom kaznom do 500 KM. upravljanje parnicom se tiče njenog spoljašnjeg toka. Sistem zakonskog upravljanja postupkom – bio je karakterističan za starije procesne sisteme. činjenica i dokaza. Novčanom kaznom do 500KM mogu se kazniti svjedok i vještak. ali ona proizilazi iz općih principa građanskog prava. ZPP ne propisuje izričito naknadu štete kao sankciju zbog zloupotrebe procesnih prava.11.BH-PRAVNICI. kako u formalnopravnom. sud može kazniti novčanom kaznom do 300 KM. Novčanu kaznu u istom iznosu sud može izreći i u okviru održavanja reda na glavnoj raspravi. vrijeđa sud ili druge učesnike u postupku ili se ne pokorava naredbama predsjednika vijeća za održavanje reda. njenog zastupnika.10. Obzirom na vrijeme kad je primjenjivana. Zakon je strogo određivao razvoj postupka. Slobodna ocjena dokaza 19 WWW. te su stranke bile prinuđene da preduzimaju procesne radnje kako bi izbjegle nastup prekluzije.

U sistemu slobodne ocjene dokaza sud odlučuje: c) koja dokazna sredstva će upotrijebiti za utvrđivanje određene činjenice. Zbog toga ne postoje pravno-politički razlozi za utvrđivanje tačnosti priznatih činjenica. Ono pred sud postavlja dužnost da potpuno i istinito utvrdi sporne činjenice od kojih zavisi osnovanost tužbenog zahtjeva (pravno relevantne činjenice).12. Materijalna istina Sadržaj načela. d) dokaznu snagu svakog dokaznog sredstva u konkretnom slučaju. a posebno načelo kontradiktornosti. 14. 20 WWW.COM . kao niži stepen saznanja. sud je vezan za zakon. ako sud istovremeno i sam nije stekao uvjerenje o njenoj tačnosti. pa u tom smislu i ne podliježu zahtjevima načela materijalne istine. ali kod suda postoji utisak koji preteže u jednom ili drugom pravcu. Ubjeđenje. Najvažnija od tih mjera je obrazloženje sudske presude. Što se tiče dokazne snage. kako u pogledu upotrebe pojedinih dokaznih sredstava. usmenosti. U našem pravu ne postoje ograničenja u pogledu primjene dokaznih sredstava: sud u svrhu dokazivanja može upotrijebiti svako dokazno sredstvo do kojeg je došao na zakonit način. neposrednosti. sud moda određenu činjenicu uzeti kao tačnu kad se u procesu izvođenja dokaza ispune uslovi koje zakon određuje kao pretpostavku da bi se data činjenica smatrala tačnom.BH-PRAVNICI. koliko je prema zakonu potrebno da se određena činjenična tvrdnja smatra tačnom. Međutim. Izuzetak je moguć jedino ako je utvrđivanje istine samo po sebi cilj postupka. Norme procesnog prava utvrđuju mjere kojima se sprečava mogućnost da se slobodno sudijsko uvjerenje pretvori u proizvoljnost. dozvoljava mogućnost postojanja opravdane sumnje. a na osnovu pravila logike i općeg životnog iskustva. inkvizitornosti i slobodne ocjene dokaza. tj. uvjerenje ili izvjesnost je takav stepen saznanja koji ne dopušta opravdanu sumnju u suprotno. tako i u pogledu njihove dokazne snage. U sistemu slobodne ocjene dokaza do istine o pravnorelevantnim činjenicama sud dolazi na osnovu vlastitog uvjerenja. Vjerovatnost. Ostvarenju načela materijalne istine svoj doprinos daju ostala načela parničnog postupka. koga stiče putem savjesne ocjene svakog dokaza zasebno.WWW. zakonskim propisima se određuje minimum zahtjeva. stranci njen vlastiti interes ne dozvoljava da prizna činjenice koje joj ne idu u prilog. Ostvarivanje načela. sud je jedino vezan dokaznom snagom javnih isprava. ispunjenje tih zahtjeva ne obavezuje sud. U sistemu legalne ocjene dokaza. Uloga suda u postupku dokazivanja se svodi na to da izvede onoliko dokaza odgovarajuće dokazne snage. Da bi sud mogao jednu činjenicu smatrati tačnom. izvjesnost) o njenom postojanju. kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka. Prema varijanti pozitivne legalne ocjene dokaza. bez čijeg ispunjenja sud ne može određenu činjenicu smatrati dokazanom. Prema prosječnom iskustvu. čiji se sadržaj smatra istinitim dok se ne dokaže suprotno. Po varijanti negativne legalne ocjene dokaza. poučavanja neukih stranaka.BH-PRAVNICI.COM Procesno pravo poznaje sistem slobodne ocjene dokaza i sistem legalne ocjene dokaza. daje činjenična tvrdnja tačna ili netačna. U sistemu legalne ocjene dokaza se razlikuju 2 varijante: pozitivna i negativna ocjena dokaza. Načelo materijalne istine je temeljno načelo parničnog postupka. kao što joj vlastiti interes ne dozvoljava ni da prešuti činjenice koje joj idu u prilog. on mora steći ubjeđenje (uvjerenje. Priznate činjenice nisu predmet dokazivanja.

što predstavlja razlog za pobijanje presude (zbog pogrešno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja). Ovakvo određenje može poslužiti za razlikovanje sudske od zakonodavne. Rađen je po uzoru na austrijski parnični zakonik. a 1957. sudska funkcija se može definisati kao raspravljanje i donošenje odluke kojom se izriče sankcija u slučaju povrede prava. kontradiktornosti. O NEKIM ASPEKTIMA RAZVOJA I PREOBRAŽAJA GRAĐANSKOG PARNIČNOG POSTUPKA U BiH Građanski parnični postupak za BiH stupio je na snagu 1883.godine. Novi ZPP donesen je 1977.godine donesen Zakon o ubrzanju parničnog postupka pred redovnim sudovima. 21 WWW.WWW.odlučivanje u građanskim sporovima. Kad je u pitanju razlikovanje sudske i upravne funkcije. na prostorima BiH primjenjivan je Zakonik o sudskom postupku u građanskim parnicama Kraljevine Jugoslavije iz 1929. Po okončanju II svjetskog rata. a predstavljao je recepciju austrijskog parničnog zakonika iz 1895. neposrednosti. Eksperti Vijeća Evrope su ocijenili da je tekst Zakona usklađen sa zahtjevima pravičnog suđenja po odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sudska funkcija u materijalno-pravnom smislu određuje se prema sadržini sudskog akta. odnosno izriče šta je pravo među strankama. To je rezultiralo neefikasnim sudovanjem. Nakon ovoga.BH-PRAVNICI. Izraz novog ustavnog opredjeljenja je načelo da se postupak vodio na jeziku koji je u službenoj upotrebi u sudu. Zasnivao se na načelima materijalne istine.BH-PRAVNICI. a stranke i drugi učesnici u postupku imali su pravo da se služe svojim jezikom i pismom. S tim u vezi. b) Krivično sudovanje . ona se može određivati prema suštini sudskog akta ili prema formalno-organizacijskim obilježjima. PRAVOSUDNA FUNKCIJA Pojam i suština.godine. usmenosti. Novi ZPP je u FBiH donesen 1998. uz izvjesne novine. već se sudska praksa zasnivala na općim pravnim pravilima predratnog prava. SUBJEKTI PARNIČNOG POSTUPKA 16. Ako je do pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja došlo usljed povrede ustanova parničnog postupka kojima se osigurava ostvarenje načela materijalne istine. donijeće presudu u kojoj činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno.godine i u svom najvećem dijelu predstavlja recepciju ZPP iz 1977.izricanje mjera učiniocima krivičnih i drugih kažnjivih djela. Bio je zasnovan na istim načelima kao i Zakon iz 1957.godine. prvih 10 godina nije donesen ZPP. 15.COM . Sudska funkcija se može definisati kao djelatnost konkretizacije općih pravnih normi na pojedinačne situacije. Pritom se sudska funkcija određuje kao djelatnost: a) Građansko sudovanje .godine. ali ne i od upravne funkcije. javnosti i slobodne ocjene dokaza. s tim što je prilagođen određenim rješenjima ustava iz 1974.godine. pa je 1955.godine Zakon o parničnom postupku.COM Ako sud ne udovolji zahtjevu načela materijalne istine. to će predstavljati bitnu povredu postupka.

1.rješavanje upravnih sporova.WWW. a koja se sastoji u raspravljanju i odlučivanju o pravnim sporovima sa autoritetom presuđene stvari. Stranke u sporu su vezane tom odlukom i ne mogu tražiti da se u istom predmetu donese nova odluka različitog sadržaja.BH-PRAVNICI. a prvenstveno načela kontradiktornosti. bilo da je državna ili društvena i bez obzira da li je dio klasičnog sudskog sistema ili ne. Redovni sudovi su jedina vrsta sudova u našem pravnom sistemu (ranije su postojali vojni i privredni sudovi kao posebni organi). Zbog toga. ARBITRAŽE . 18.2. ne zavisi od toga da li ona čini dio sudskog sistema.IZABRANI SUDOVI 18. Zašto arbitražno rješavanje sporova? Razlozi su pravno-političke. tj. Da li se jedna institucija može smatrati sudom. Bitni elementi • • • • Arbitraža je nedržavni sud. Postupak pred arbitražnim sudom predstavlja suđenje u konkretnom slučaju tek nakon što mu stranke sporazumno daju investituru za suđenje i traje do okončanja zadatka koji mu je povjeren. jeste sud ako posjeduje bitna obilježja suda: nezavisnost i nepristrasnost. jedno od bitnih obilježja suda u formalno-pravnom smislu je i postupak. Sudska funkcija u formalno-organizacijskom smislu ima 3 određujuća obilježja: sud. kantonalni i Vrhovni sud Federacije. 17.partneri žele ostati u prijateljskim odnosima. 18. koji spor među strankama rješava presudom. Zahtjevi koje postavlja postupak se kreću oko primjene nekih osnovnih načela postupka.BH-PRAVNICI. prema drugim organima (prvenstveno upravnim) i prema strankama. već da li ima osnovna obilježja suda. svaka tvorevina. Odluke suda imaju snagu pravosnažno presuđene stvari (res iudicata). u kome one mogu slobodno disponirati svojim pravima.3. Osnov za derogiranje redovne sudske nadležnosti i povjeravanje spora arbitraži je u autonomiji volje stranaka u predmetima u kojima stranke mogu disponirati svojim pravima. REDOVNI SUDOVI U pravosudnom sistemu FBiH sudsku funkciju u građanskopravnim stvarima vrše redovni sudovi opće nadležnosti: općinski. filozofsko-ekonomske i pragmatične prirode: . Pojam Arbitraža je pravosudno nedržavno tijelo koje su stranke saglasno i voljno izabrale i povjerile mu presuđivanje u njihovom određenom imovinsko-pravnom konfliktu. 18. Na osnovu tih obilježja se sudska funkcija može definisati kao djelatnost koju vrše sudovi u zakonom određenom postupku sa autoritetom presuđene stvari (res iudicata). 22 WWW. Pravni osnov za arbitražno rješavanje sporova je sporazum stranaka.COM . Na osnovu navedenih obilježja može se bliže definisati sudska funkcija kao djelatnost sudova kao samostalnih i nezavisnih organa koju oni vrše u sudskom postupku. postupak i svojstvo sudske odluke. Najvažnije obilježje sudske funkcije u organizacijsko-funkcionalnom pogledu je da sudsku funkciju vrše sudovi. i prema "unutra".COM c) Upravno sudovanje . Nezavisnost i nepristrasnost važi i prema "vani". Pored nezavisnosti i nepristrasnosti.

18. jurisdikciona (publicistička). bez obzira da li su ti faktori subjektivni (stranke u sporu) ili kauzalni (svojstva predmeta spora). .5. već građanskopravni medij stranaka. diskrecija. 18. U teoriji ne postoje saglasna stanovišta o opredjeljujućim faktorima na osnovu kojih se arbitraža kvalificira kao nacionalna ili sa elementom inostranosti. Najznačajnije stalne arbitraže su: Evropski arbitražni sud u Strazburu. Pravna priroda arbitraže Pravna priroda arbitraže je u teoriji sporna. Osim navedenog. na čiji izbor stranke imaju uticaj.arbitratori ili arbitri-stručnjaci. Odluka arbitraže nije presuda. Po kriteriju pravnih izvora. kvazi arbitraže predstavljaju tijela kojima se stranke moraju obratiti radi rješavanja određenih sporova. manje formalna procedura i niži troškovi. nego ugovor koji su stranke potpisale preko arbitra. Drugi oblik nepravnih arbitraža su one koje rješavaju pitanja o kojima se pred redovnim sudom ne bi mogla voditi parnica. prema kojoj je arbitražna presuda u svemu izjednačena sa odlukom državnog suda.4. koje se može definisati kao društveni medij za posredovanje između lica u sporu. Nepravne. U praksi je uočljiva tendencija porasta broja sporova koje stranke povjeravaju arbitražama. Od arbitraže je potrebno razlikovati instituciju mirovnog vijeća. kao oblik posredovanja o ugovornim odredbama o čijem se sadržaju stranke nisu mogle dogovoriti. .po pravilu jednostepeni postupak.mogućnost da ekonomski jači partner nametne drugoj ugovornoj strani svoju arbitražu putem tipskih ugovora.opasnost od sudske neobjektivnosti.BH-PRAVNICI. stručnost arbitra.WWW. te arbitrium boni viri.obligatorne ili prisilne arbitraže. koji nema funkciju suđenja. Izvorište formalnih arbitraža je procesualno. Arbitražni sud Međunarodne trgovačke komore u Parizu itd. Vrste arbitraža Osnovna podjela arbitraža je na povremene (ad hoc) i institucionalne (stalne) arbitraže. To su tzv. koje između ostalog tretiraju ovu problematiku su: Njujorška 23 WWW.pravila postupka određuju stranke ili arbitri na osnovu ovlaštenja stranaka. kompromisno shvatanje koje insistira na mješovitoj. Domaće i arbitraže s elementom inostranosti. Ovi stručnjaci kao vještaci ili procjenjitelji daju svoje mišljenje o određenom pitanju.COM . a ima značaj poravnanja sui generis. ugovorno-procesnoj prirodi arbitraže.BH-PRAVNICI. • U teoriji postoji i treće.COM . arbitraže se dijele na formalne (ritualne) i neformalne (iritualne) arbitraže. bitno je razlikovati funkcije koje obavljaju arbitri i radnji koje vrše tzv.sastav arbitraže. To mišljenje je obavezno. Tumače je 2 suprotstavljene koncepcije: • kontraktualna (civilistička). kako za arbitražni sud tako i za stranke. dok se neformalne zasnivaju na civilističkoj koncepciji. Najznačajnije međunarodne konvencije o arbitraži. Ova koncepcija je dosad bila dominirajuća i u našem pravu. . Arbitražni sud u Londonu. U teoriji su prisutni i argumenti protiv arbitražnog sudovanja: . U BiH je to Arbitražni sud pri Privrednoj komori BiH u Sarajevu. prema kojoj arbitraža u suštini nije sud.ograničena mogućnost pobijanja arbitražnih odluka u postupku po vanrednim pravnim lijekovima. kome pravni poredak priznaje dejstvo. .

poznatija kao "Bečka pravila" iz 1991. Osim toga. te o valjanosti glavnog (osnovnog) ugovora i posljedicama njegove eventualne ništavosti. a ako to ne učine. Primjena materijalnog prava Evropska konvencija o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži strankama daje slobodu da ugovore nacionalno pravo koje će sud primijeniti na njihov spor. Drugo.9. mišljenje je da bi za takvo odlučivanje arbitraža morala imati izričita ovlaštenja.WWW.određuju pravila stalnog međunarodnog arbitražnog suda u Beču.6. U teoriji postoje 2 gledišta o odnosu kompromisorne klauzule prema glavnom ugovoru. svaka strana bira po jednog arbitra. kao procesnopravni institut neovisan od glavnog ugovora. Prema Arbitražnim pravilima Evropskog arbitražnog suda.8. Prema prvom. Evropska konvencija o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži iz 1961. ako sudi vijeće od 3 arbitra. Pojam i modaliteti arbitražnog sporazuma . savremenije shvatanje.BH-PRAVNICI. 18. Arbitražni postupak Kod ad hoc arbitraža postupak određuju same stranke.compromissum Arbitražni sporazum je akt stranaka kojim one ugovaraju da presuđivanje njihovog spora povjere arbitražnom sudu. 18. a predsjedavajućeg vijeća stranke imenuju sporazumno. Nadležnost arbitražnog suda Zasniva se na ugovoru stranaka. uz mogućnost naknadne državne (sudske) kontrole. 24 WWW. kompromisorna klauzula je akcesorni materijalnopravni sporazum i kao takva dijeli sudbinu glavnog ugovora. te pravila UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules). odgovor je potvrdan.COM .BH-PRAVNICI. vodeći računa o ugovornim odredbama i trgovačkim običajima. Tako npr. 18. Problem postojanja i validnosti arbitražnog sporazuma po pravilu se može rješavati u postupku pred redovnim sudom.COM konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka iz 1958. ovu klauzulu cijeni autonomno. Kompenenz-kompetenz problem u osnovi se svodi na pitanje da li je arbitražni sud nadležan da odlučuje o vlastitoj nadležnosti za suđenje u konkretnom sporu. Sastav i imenovanje arbitražnog suda Osnovno pravilo je da broj arbitara mora biti neparan (po pravilu 1 ili 3). a kad su u pitanju pravne posljedice ništavosti. Većina teoretičara je saglasna da arbitražnom sudu treba priznati to pravo.godine. Po odredbama Njujorške konvencije.7. Ako one to ne učine. 18. Kod institucionalnih arbitraža pravila postupka utvrđena su pravilnikom. Posebno pitanje koji sporovi mogu biti predmet arbitražnog sudovanja. Arbitražni sporazum može biti samostalan ili u formi kompromisorne klauzule u okviru glavnog ugovora. derogirajući pritom nadležnost redovnog suda. 18. pravila određuju arbitri. bez obzira na njegovu prirodu. osim onih čije bi raspravljanje od strane arbitražnog suda bilo u suprotnosti sa javnim interesom.10. svaki spor se može iznijeti pred arbitražu. Zato neki procesualisti zaključuju da predmet arbitraže mogu biti svi sporovi. postoji dilema da li je arbitražni sud ovlašten da sudi o valjanosti arbitražnog sporazuma. U pogledu prva dva segmenta. arbitri će primijeniti pravo na koje upućuje koliziona norma za koju se ocijeni da je najprikladnija u konkretnom slučaju.

Vezanost za zakon ne znači da je uloga suda mehanicistička. 18.COM 18. 18. javnost raspravljanja. Naprotiv.WWW. 19.12.11. Stranke mogu okončati spor i poravnanjem pred arbitražnim sudom. 25 WWW. Pobijanje arbitražne presude Moguće je ostvariti samo tužbom za njeno poništavanje. Legalitet Suština principa zakonitosti se sastoji u potčinjavanju i vezanosti sudova u vršenju sudske funkcije za zakon. Organizacijska neovisnost se ogleda u tome što su sudovi samostalni organi i nad njima ni jedan drugi organ nema hijerarhijsku niti naredbodavnu vlast. o čemu odlučuje sud koji bi bio nadležan da postupa u predmetnom sporu u slučaju da arbitražni sporazum nije zaključen. S tim u vezi važe neka općeprihvaćena pravila: • • • arbitražna presuda se u principu ne može preispitivati zbog nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Opće napomene Organizacija i djelatnost sudova zasnovani su na jedinstvenim pravosudnim principima. izuzev zbog povrede javnog poretka zemlje. 19. ili pozivanjem na razloge za ponavljanje parničnog postupka. inkompatibilnost. pravo na žalbu. nakon poništenja arbitražne presude. što je rijetkost).stranke mogu ugovoriti primjenu načela pravičnosti (ex equo et bono). procesne povrede kao razlog za pobijanje arbitražne presude najčešće su određene izričito. novi postupak je dozvoljen pred arbitražnim sudom samo ako to nije u suprotnosti sa razlogom zbog kojeg je odluka poništena. Smatra se da nakon poništenja arbitražne presude arbitražni sporazum može konvalidirati.13. Nezavisnost je dvostruka: organizacijska i funkcionalna.3. sudska nezavisnost.BH-PRAVNICI. Presuda arbitražnog suda i poravnanje stranaka Presuda arbitražnog suda prema strankama (ali ne i trećim osobama) ima snagu pravosnažne sudske presude (ukoliko ugovorom nije predviđena mogućnost pobijanja te presude pred arbitražom višeg stepena. PRAVOSUDNI PRINCIPI O ORGANIZACIJI I DJELATNOSTI SUDOVA 19. jednakost građana pred sudom. 19. Sudska nezavisnost U vršenju svoje funkcije sudovi su nezavisni i vezani samo za zakon. ta uloga je stvaralačka jer je sudija taj koji utvrđuje sadržinu pravne norme putem tumačenja.2.COM . ali samo ako se razlog poništenja ne odnosi upravo na taj arbitražni sporazum.1. Institucionalne arbitraže same stavljaju klauzulu pravosnažnosti i izvršnosti svojih presuda. Presuda arbitražnog suda predstavlja izvršni naslov.BH-PRAVNICI. Princip da je sud vezan za zakon važi i za procesno i za materijalno pravo. Suđenje po pravičnosti u arbitražnom pravu . a na presude ad hoc arbitraža klauzulu stavlja redovni sud koji bi bio nadležan da nije zaključen arbitražni sporazum. koji ima svojstvo izvršne isprave. od kojih su najvažniji legalitet. pravo na upotrebu jezika. sudska nepristrasnost i izuzeće sudija.

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Funkcionalna nezavisnost ogleda se u primjeni apstraktnog pravnog pravila na konkretan slučaj. Isključivo pravo sudije je da na činjenično stanje, koje utvrđuje primjenom načela slobodne ocjene dokaza, primijeni odgovarajuću pravnu normu. Smisao i sadržaj te norme sudija utvrđuje putem vlastite interpretacije. Princip nezavisnosti se izražava ne samo u odnosu sudova prema drugim organima, već i unutar samih sudova. Viši sud u postupku instancionog odlučivanja imaju pravo da nižim sudovima ukazuju na nedostatke u suđenju, ali niži sud nije vezan za pravna shvatanja višeg suda izražena u tim primjedbama. Međutim, načelna pravna shvatanja i mišljenja, mada nisu formalno obavezna za više sudove, ipak imaju veliki značaj za ujednačavanje sudske prakse. 19.4. Javnost raspravljanja Javnost kao metod rada sudova uzdignuta je na nivo ustavnog principa. Do isključenja javnosti može doći samo u zakonom određenim slučajevima. Javnošću se osigurava nadzor nad radom sudova, kao i vršenje vaspitne funkcije sudova. 19.5. Pravo na žalbu Pravo na žalbu je ustavna kategorija iz oblasti osnovnih prava i sloboda čovjeka i građanina. Žalba se može isključiti samo izuzetno i to samo zakonom, a pod uslovom da je zaštita prava i zakonitosti obezbijeđena na neki drugi način. 19.6. Jednakost građana pred sudom - ustavni princip je da su svi građani jednaki pred zakonom. 19.7. Pravo na upotrebu jezika Ustav garantuje svakom da u postupku pred sudom koristi svoj jezik i da se u postupku sa činjenicama upoznaje na svom jeziku. Dužnost suda je da stranci obezbijedi usmeno prevođenje na njen jezik svega što se iznosi na ročištu, kao i usmeno prevođenje sadržaja isprava koje se na ročištu koriste kao dokazi. Troškovi prevođenja padaju na teret sredstava suda. 19.8. Inkompatibilnost Sudija ne može vršiti službu ili posao koji je nespojiv sa sudskom funkcijom, niti može biti delegat u skupštini koja ga je izabrala. Njemu se zabranjuje da uporedo sa vršenjem sudske funkcije obavlja bilo koju drugu funkciju u državnim organima, političkim ili društvenim organizacijama, kojom bi mogao dovesti u pitanje svoj nezavisni položaj sudije. 19.9. Sudska nepristrasnost i izuzeće sudija Pojam i značaj. Nepristrasnost sudije je osnovni uslov za objektivno presuđivanje i pravilno donošenje odluke. U teoriji ima shvatanja prema kojima je nepristrasnost važnija i od same sudske nezavisnosti. Pravo stranaka da im sudi nepristrasni sudija biće povrijeđeno u situacijama u kojima se sudija sa jednom od stranaka nalazi u takvom odnosu koji objektivno dovodi u pitanje njegov položaj nepristrasnog trećeg. Postoje 2 vrste razloga za izuzeće: po sili zakona (ex lege) i po ocjeni suda. Razlozi za izuzeće po zakonu mogu se podijeliti na nekoliko grupa: 2. Situacije u kojima sudija učestvuje u sporu kao neposredno zainteresirana strana. Ti razlozi su: • ako je sudija istovremeno i stranka, zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke, • ako je sa strankom u odnosu suovlaštenika ili saobaveznika ili regresnog obaveznika;

26

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
5. Sudija se nalazi u nekom porodičnom odnosu sa strankom u sporu. To su slučajevi: • ako mu je stranka, zakonski zastupnik ili punomoćnik srodnik po krvi u pravoj liniji bez ograničenja, u pobočnoj do 4.stepena, ili mu je bračni drug ili srodnik po tazbini do 2.stepena, bez obzira da li je brak prestao ili ne; • ako je sudija staralac, usvojilac ili usvojenik stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika; • ako je sudija stalno ili privremeno zaposlen u pravnom licu koje je stranka u postupku. 8. Sudija u istom sporu učestvuje u nekoj drugoj ulozi: kao svjedok ili vještak, ili je u istom predmetu učestvovao u donošenju odluke nižeg suda (ako se radi o postupku po žalbi). Razlozi za izuzeće po ocjeni suda. Osim razloga koji ex lege dovode do izuzeća sudije, i svaka druga okolnost može biti razlog za izuzeće ako bi mogla dovesti u pitanje nepristrasnost sudije. Sudu je ostavljeno da u svakom konkretnom slučaju ocjenjuje u kojoj mjeri takve okolnosti dovode u pitanje nepristrasnost suda. Nepristrasnost kao procesna pretpostavka. Na razloge za izuzeće po sili zakona sud pazi po službenoj dužnosti tokom cijelog postupka. Čim sudija sazna za postojanje nekog od tih razloga, dužan je prekinuti svaki rad na tom predmetu i o tome obavijestiti predsjednika suda koji će mu odrediti zamjenika. Ako se radi o izuzeću predsjednika suda, on će sebi odrediti zamjenika iz reda sudija istog suda, a ako to nije moguće, obavijestiće viši sud. Viši sud u takvom slučaju odlučuje da u postupku postupa neki drugi sud iste stvarne nadležnosti sa njegovog područja. Ako sudija smatra da postoji neka druga okolnost koja dovodi u sumnju njegovu nepristrasnost, a nije razlog za izuzeće ex lege, obavijestit će o tome predsjednika suda, koji će odlučiti o izuzeću. Do donošenja rješenja predsjednika suda, sudija može preduzimati samo one radnje koje ne trpe odlaganje. Izuzeće može tražiti i stranka, i to čim sazna za postojanje razloga, a najkasnije do okončanja rasprave pred prvostepenim sudom. Ako rasprave nije bilo, onda do donošenja odluke. Zahtjev za izuzeće višeg suda stranka može staviti u pravnom lijeku ili odgovoru na pravni lijek, a ako se pred višim sudom održava rasprava, onda do okočanja glavne rasprave. Zahtjev za izuzeće mora biti obrazložen. O zahtjevu za izuzeće odlučuje predsjednik suda. Ako se radi o izuzeću predsjednika suda, onda odluku donosi predsjednik neposredno višeg suda. O izuzeću predsjednika Vrhovnog suda FBiH odlučuje opća sjednica tog suda. Protiv rješenja o izuzeću nije dopuštena posebna žalba (bez obzira da li je zahtjev za izuzeće prihvaćen ili odbijen). Ako je sudija koji je trebao biti izuzet već donio odluku, ta se odluka može pobijati zbog apsolutno bitne povrede parničnog postupka i to kako redovnim, tako i vanrednim pravnim sredstvima. Odredbe o izuzeću primjenjuju se i na druge učesnike u postupku: zapisničara, prevodioca i vještaka. 20. SASTAV SUDA Sastav prvostepenog suda. Prvostepeni sud po pravilu sudi u vijeću od trojice sudija, od kojih je jedan predsjednik vijeća. Izuzetno, ako vrijednost predmeta spora ne prelazi određeni iznos, funkciju suda vrši sudija pojedinac. Pomenuta vrijednost je u imovinskopravnim sporovima do 20.000KM, a u privredno-pravnim do 30.000KM. Stranke se mogu sporazumjeti da im sudija pojedinac sudi imovinskopravne i radnopravne sporove, bez obzira na vrijednost predmeta spora. Sastav drugostepenog suda. Drugostepeni sud kao žalbeni sud uvijek sudi u vijeću koje se sastoji od

27

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
trojice sudija. Sastav trećestepenog suda. Kad odlučuje o zahtjevu za zaštitu zakonitosti koji je podnio kantonalni tužilac, kantonalni sud postupa u vijeću od 5 sudija. Ako ne može osigurati vijeće sastavljeno od 5 sudija, o zahtjevu odlučuje isti kantonalni sud u sjednici svih sudija. Kad odlučuje povodom vanrednih pravnih lijekova - revizije i zahtjeva za zaštitu zakonitosti federalnog tužioca, Vrhovni sud FBiH uvijek postupa kao sud trećeg stepena, u vijeću sastavljenom od 5 sudija. Povreda pravila o sastavu suda. Posljedice povrede zavise od toga da li je njome dovedeno u pitanje načelo zbornosti. Ako je u sporu odluku donijelo vijeće, a trebalo je da odlučuje sudija pojedinac, odluka se ne može pobijati. U obrnutom slučaju, presuda od strane sudije pojedinca umjesto od strane vijeća predstavlja apsolutno bitnu povredu parničnog postupka, koja čini ništavom i presudu i postupak koji joj je prethodio. 21. OSTALI ORGANI OD ZNAČAJA ZA PRAVOSUĐE Tužilaštvo je samostalan državni organ čija osnovna funkcija je gonjenje učinilaca krivičnih i drugih kažnjivih djela, te preduzimanje zakonom određenih mjera za zaštitu interesa društvene zajednice i ulaganje pravnih sredstava radi zaštite ustavnosti i zakonitosti. Najveći dio svoje funkcije javni tužilac ostvaruje u krivičnom postupku. U građanskom postupku se uglavnom javlja u 3 uloge: kao stranka, kao treće lice i kada ulaže vanredna pravna sredstva za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. • • • Kao stranka u postupku javni tužilac se javlja u ograničenom broju slučajeva, kad je nekim posebnim zakonom ovlašten na podizanje tužbe (npr.poništenje braka iz javnopravnih razloga). Kao treće lice u parnici javni tužilac se može pojaviti kao zakonski intervenijent u cilju pravilne primjene prinudnih propisa. Najvažnija uloga javnog tužioca u građanskom postupku je kod ulaganja zahtjeva za zaštitu zakonitosti.

Ombudsmen Federacije je institucija sa zadatkom da štiti ljudsko dostojanstvo i ustavom zagarantirana prava i slobode. U parničnom postupku se ombudsmen može pojaviti u 2 uloge: 4. Kao pokretač parničnog postupka u slučajevima koje određuje Ustav FBiH; 5. Kao treće lice u parnici ombudsmen se može umiješati u postupak koji je u toku, kad nađe da za to ima osnova. Organ starateljstva se u parničnom postupku može pojaviti u ulozi stranke, zakonskog zastupnika, intervenijenta i punomoćnika. Organ starateljstva nema svojstvo pravnog lica, ali mu Porodični zakon (kao i javnom tužiocu) priznaje svojstvo stranke u sporovima za poništaj braka. U svim situacijama u kojima neposredno preuzima vršenje starateljskog prava, organ starateljstva se pojavljuje u ulozi zakonskog zastupnika parnično nesposobne stranke. U ulozi intervenijenta organ starateljstva ima dvostruku funkciju: da kontroliše roditelje kao zakonske zastupnike u vršenju njihovih roditeljskih prava u interesu djece, i da neposredno doprinosi što boljoj i

28

WWW.BH-PRAVNICI.COM

U postupku za izdržavanje djece organ starateljstva može učestvovati u svojstvu intervenijenta u interesu djece.BH-PRAVNICI. Po tom sistemu. Temelji advokature kao pravne profesije udareni su u periodu carstva. Pravobranilaštvo zastupa stranke u pogledu njihovih imovinskih pravai interesa u parničnom. a vršenje advokatskih poslova omogućavalo je sticanje ugleda i počasti na osnovu kojih su dobivana visoka zvanja u javnim službama. Dvojna advokatura karakteristična je za zemlje romanskog prava i Englesku. u okviru tadašnjeg Društva naroda. U ulozi intervenijenta organ starateljstva je najbliži položaju stranke: preduzima radnje u svoje ime. krivičnom i drugim postupcima pred sudovima. U većini zemalja usvojen je sistem jedinstvene advokature.WWW. ukoliko u zakonu nije ništa bliže određeno. a ne u njihovom zastupanju. pravobranilac je u ulozi ugovornog punomoćnika. Kasnije su advokati počeli vršiti i funkciju zastupanja.COM potpunijoj zaštiti djece. mada u ovom slučaju uloga pravobranioca ima najviše elemenata ustanove "nužnog punomoćnika". Pravobranilaštvo se u tim slučajevima može prihvatiti zastupanja ako ono neće uticati na blagovremeno i uspješno izvršavanje zadataka koji su pravobranilaštvu određeni zakonom. i to po sili zakona ili po ovlaštenju zainteresiranih stranaka. advokatsku funkciju vrše 2 vrste advokata: jedni vrše zastupanje u pravnotehničkom smislu.4. U ulozi punomoćnika organ starateljstva se može pojaviti u postupku u kome stara i samohrana lica ostvaruju svoja prava prema srodnicima koji su dužni da ih izdržavaju. Tipovi advokature.COM . Ovlaštenja organa starateljstva u svim navedenim ulogama vrši radnik tog organa. u kome advokatsku funkciju vrši samo jedna vrsta advokature. 21. izvršnom. Što se tiče pravne prirode zastupanja pravobranioca. Međunarodna unija advokata osnovana je 1927. ako se u postupku pojavljuje po ovlaštenju. a drugi pružaju pravne savjete i plediraju u korist stranke pred sudovima. Po sili zakona pravobranilaštvo zastupa DPZ i njene organe koji se finansiraju iz budžeta i fondova koji imaju svojstvo društveno-pravnog lica. kojeg posebnim rješenjem određuje sam organ starateljstva.godine. Advokatura Pojam i razvoj. Pravobranioca kao zastupnika po sili zakona možemo smatrati zastupnikom sui generis. Pravobranilaštvo je organ društveno-političke zajednice čija se osnovna funkcija sastoji u tome da preduzima zakonom određene mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovinskih prava i interesa te DPZ i drugih pravnih lica u slučajevima određenim zakonom. U građanskom postupku pravobranilac se pojavljuje u ulozi zastupnika stranke.BH-PRAVNICI. Na početku su 29 WWW. a u interesu djece. Advokati su svoje usluge davali besplatno. Po ovlaštenju stranke pravobranilaštvo može zastupati i druga pravna lica u domaćim i inostranim pravnim poslovima. Danas u svijetu postoje 2 tipa advokature: dvojna i jedinstvena. te se izgubila razlika između advokature i prokurature. U zastupanju stranaka pravobranilaštvo je ovlašteno da preduzima sve radnje za koje je ovlaštena i stranka. Djelatnost koju su u Rimu vršili advokati (oratores) bila je poznata još od najranijih vremena i sastojala se u pomaganju strankama u sporu. koja je napuštena u našem pravu.

pa i po cijenu vlastitih ekonomskih interesa. nadležnost je djelokrug poslova jednog suda. predstavke.2. U funkcionalno-procesnom smislu. privremenoj zabrani i prestanku rada advokata. a posebni uslovi su završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit. Sastoji se u: sastavljanju podnesaka (tužbe. U duhu advokatske etike je da advokat odvraća stranku od suvišnog parničenja. U objektivnom smislu. Funkcionalna nezavisnost se ogleda u tome što su advokati nezavisni u vršenju pravne pomoći. Pojam Nadležnost se pojmovno određuje dvojako: u subjektivnom i u objektivnom smislu. U subjektivnom smislu. Apsolutna nadležnost (iurisdictio) 30 WWW. advokat joj može otkazati punomoć. Ova nezavisnost daje javnopravni karakter advokatskoj funkciji.godine članovi unije mogu postati i advokati-pojedinci.COM . Ako ocijeni da se stranka obijesno parniči. Organizacije advokata su advokatske komore i zajednice advokatskih komora. Advokat je dužan da stranci koja mu se obratila ukaže na to da li je potrebno pokrenuti postupak za zaštitu prava i kakvi su izgledi za uspjeh.BH-PRAVNICI. Organizacijska samostalnost se ogleda u tome što se advokati organiziraju u advokatske komore. Tu dužnost mu nameće i pravo i etika.COM njeni članovi bile samo advokatske komore. 22. Ako bi pružanje pravne pomoći bilo od štete za interes stranke. NADLEŽNOST SUDOVA (COMPETENTIA) 22. samostalno odlučuju o prijemu u advokaturu. testament i sl). Biro i Predsjedništvo. Advokat je dužan odbiti pružanje pravne pomoći u slijedećim slučajevima: 4. U opće spada državljanstvo. nadležnost se može posmatrati sa aspekta suda i sa aspekta stranaka. te ako je u istoj stvari postupao kao sudija. Relativna nadležnost se zatim dijeli na stvarnu. Uloga advokature. 5.godine postala savjetodavna organizacija UN-a sa sjedištem u Briselu. To su slučajevi ako je u istoj stvari već pružao pomoć suprotnoj stranci. Članstvo u njima je obavezno i svojstvo advokata se stiče tek upisom u imenik advokata koji se vodi u advokatskoj komori. Ako bi to bilo inkompatibilno vršenju advokatske funkcije. kao tzv. funkcionalnu i mjesnu. nadležnost se određuje kao pravo kao pravo da joj sudi zakonom određeni nadležni sud. Sa aspekta stranke. nadležnost sudova se dijeli na apsolutnu i relativnu. Svojstvo advokata stiče se upisom u imenik advokata. Advokatura kao javna i društvena služba je nezavisna profesionalna služba koja se uređuje Zaknom o advokaturi. Savjet. 22. žalbe. sastavljanju isprava (ugovor.BH-PRAVNICI. javni tužilac ili službena osoba organa uprave. Advokat je dužan da savjesno pruža pravnu pomoć i da sa ciljem zaštite interesa stranke primjenjuje samo sredstva koja su zakonom dopuštena. Advokatske komore su osnovni oblik organizovanja advokata. kako u organizacijskom tako i u funkcionalnom smislu. te zastupanju stranaka pred sudovima i drugim organima. Sa aspekta suda. Organizacija advokature. molbe itd). Advokatura ima karakter nezavisne službe. Osnovna funkcija advokature je pružanje pravne pomoći. Unija je 1971.korespodenti.1. nadležnost se ispoljava kao pravo i dužnost određenog suda da postupa u određenoj pravnoj stvari.WWW. a od 1965. Uslovi za vršenje advokature se dijele na opće i posebne. Advokat je dužan pružiti pravnu pomoć stranci koja mu se obrati. Njeni glavni organi su Glavna skupština.

BH-PRAVNICI. a zatim posebnu možemo podijeliti na elektivnu (izberivu) i isključivu. neće odbaciti tužbu. Ovim je odstupljeno od općeg pravila u procesnom pravu. Stoga pod pojmom apsolutne nadležnosti ili jurisdikcije podrazumijevamo nadležnost bilo kojeg od ovih sudova.WWW. Za ocjenu nadležnosti suda u FBiH mjerodavne su činjenice koje su postojale u momentu u kome je parnica počela da teče. Međunarodnu. Međunarodna nadležnost domaćih sudova regulisana je Zakonom o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima. ukinuće provedene radnje u postupku i odbaciti tužbu. Kad utvrdi da za rješavanje sporova sudovi nisu nadležni. Apsolutna nadležnost kao procesna pretpostavka. Sudsku funkciju u jedinstvenom sistemu vlasti vrše redovni sudovi. Po pravilima o apsolutnoj nadležnosti vrši se razgraničenje između sudske i administrativne nadležnosti. 31 WWW. Pored toga. putem odredaba o stvarnoj nadležnosti redovnih sudova.BH-PRAVNICI. Povreda pravila o apsolutnoj nadležnosti predstavlja razlog apsolutne ništavosti na koju žalbeni sud pazi po službenoj dužnosti tokom cijelog postupka.COM .3.COM Pojam. ukinuti provedene radnje i odbaciti tužbu. već će se oglasiti stvarno nenadležnim i postupiti po odredbama međuentitetskog sporazuma o komuniciranju sudova entiteta. Dakle. bitno je da sud rješenjem odbacuje tužbu kao nedopuštenu i ne ustupa je stranom sudu. Naše pravo tradicionalno pripada onim sistemima u kojima je prebivalište tuženog mjerodavno za određivanje međunarodne nadležnosti domaćeg suda. Element inostranosti može biti u subjektu (državljanstvo. prebivalište) ili u predmetu spora. 22. Međunarodna nadležnost kao procesna pretpostavka. prema kome su za određivanje nadležnosti suda mjerodavne činjenice koje su postojale u trenutku podnošenja tužbe. po službenoj dužnosti će se oglasiti nenadležnim. Izuzetak su slučajevi u kojima nadležnost suda u BiH zavisi od pristanka tuženog. možemo podijeliti na opću i posebnu. Vrste međunarodne nadležnosti. Konkretizacija odredbe o apsolutnoj nadležnosti redovnih sudova vrši se posredno. a ne u momentu kad je parnica nastala. Apsolutna nadležnost ili jurisdikcija sudova postoji u svim predmetima u kojima je nadležan da postupa bilo koji od sudova koji spadaju u jedinstven sudski sistem. kao i mjesnu nadležnost. a tuženi je dao svoj pristanak. Jurisdikciju redovnih sudova u našem parničnom postupku određuje ZPP. stranke pod zakonom određenim uslovima mogu derogirati nadležnost domaćeg suda sporazumom kojim povjeravaju rješavanje spora stranom sudu. Pravila o međunarodnoj nadležnosti su u najvećem broju slučajeva izvedena primjenom istih ili sličnih kriterija po kojima se određuje i mjesna nadležnost. Pravilima o apsolutnoj nadležnosti utvrđuje se djelokrug poslova koji spadaju u nadležnost sudova uopće i vrši se razgraničenje prema spolja i to dvojako: prema svim drugim domaćim državnim organima i prema inostranim organima i sudovima. Međunarodna nadležnost (competentia internationale) Pojam. Sud u toku cijelog postupka po službenoj dužnosti vodi računa o tome da li se u sporu sa elementom inostranosti može zasnovati nadležnost domaćeg suda. Kada sud u toku postupka utvrdi da za rješavanje spora nije nadležan sud u BiH. sud će se oglasiti nenadležnim. Međunarodna nadležnost je nadležnost domaćih sudova u sporovima sa elementom inostranosti. Ako sud u FBiH ocijeni da je nadležan sud u RS. Način određivanja.

Sudovi prve instance vrše stvarnu nadležnost.WWW. po pravilima o stvarnoj nadležnosti razgraničava se nadležnost između sudova različitog ranga u okviru iste vrste sudova. ili ako tužilac smanji tužbeni zahtjev. Postupak ispitivanja i priznanja odluke stranog suda. Povrede odredaba o stvarnoj nadležnosti vode apsolutnoj ništavosti presude.BH-PRAVNICI. sud će se oglasiti nenadležnim i tužbu uputiti nadležnom sudu. Pravila o funkcionalnoj (instacionoj) nadležnosti. općinski sudovi su sudovi prve instance.BH-PRAVNICI. Stvarnu nadležnost općinskih i kantonalnih sudova u FBiH utvrđuju Kantonalni zakoni o sudovima. kao i između različitih sudova u istom predmetu.COM . stvarno nadležni sud nastavlja postupak kao da je pred njim bio i pokrenut. Sud koji jeste stvarno nadležan može (a ne mora) prihvatiti parnične radnje koje je u postupku preduzeo stvarno nenadležni sud. tj. Sud odmah po prijemu tužbe. ocjenjuje da li je nadležan.delibacioni postupak. U procesnoj teoriji je ovaj pojam uobičajen za označavanje nadležnosti na koju stranke ne mogu uticati svojom voljom. Kako jedinstveni sudski sistem čine redovni sudovi u FBiH. Pravilima o funkcionalnoj nadležnosti vrši se preraspodjela pojedinih jurisdikcionih ovlaštenja između pojedinih organa istog suda. Norme procesnog prava ne poznaju pojam funkcionalne nadležnosti. a na osnovu navoda u tužbi i činjenica koje su mu poznate. kantonalni sudovi se javljaju kao sudovi prve. Povreda odredaba o sastavu suda predstavlja apsolutno bitnu povredu 32 WWW. a stvarna nadležnost Vrhovnog suda FBiH propisana je Zakonom o Vrhovnom sudu FBiH. a presuda se može pobijati i redovnim i vanrednim pravnim lijekovima. Funkcionalna nadležnost kao procesna pretpostavka. Stvarna nadležnost (competentia rationae materiae) Pojam. Exequatur . Ako u toku postupka dođe do promjene okolnosti mimo volje stranaka.COM Povreda odredaba o međunarodnoj nadležnosti predstavlja apsolutno bitnu povredu koja za posljedicu ima ništavost presude. Funkcionalna nadležnost (competentia in instantia) Pojam. Stvarna nadležnost kao procesna pretpostavka. Po pravilima o stvarnoj nadležnosti vrši se raspodjela ovlaštenja u raspravljanju i odlučivanju sporova iz sudske nadležnosti između različitih sudova u okviru jedinstvenog sudskog sistema. druge i treće instance. dolazi do tzv. U komparativnom pravu se razgraničenje stvarne nadležnosti u sistemu redovnih sudova vrši i s obzirom na vrijednost spora ili s obzirom na pravnu osnovu spora. a donesena odluka kojom se izdaje dozvola izvršenja stranog izvršnog naslova na domaćem pravnom području se naziva exequatur. te dozvole njenog prisilnog izvršenja naziva se delibacioni postupak. 22. Na stvarnu nadležnost kao procesnu pretpostavku sud ex officio pazi tokom cijelog postupka. Ako utvrdi da je stvarno nenadležan u bilo kojoj fazi postupka.”ustaljenja nadležnosti” (perpetuatio fori). a sudovi druge ili treće instance funkcionalnu nadležnost. bez obzira na to što bi zbog promjena koje su nastupile bio nadležan drugi redovni sud. 22. Ako ih prihvati.5. Ovo pravilo ne važi ako je do promjene došlo voljom stranaka (npr. Na funkcionalnu nadležnost sud pazi po službenoj dužnosti tokom cijelog postupka.4. Pojmom instanca određuje se položaj određenog suda u hijerarhiji sudskog sistema. U sistemu redovnih sudova opće nadležnosti.tužilac poveća tužbeni zahtjev). a Vrhovni sud FBiH je sud druge i treće instance. sud koji je bio nadležan u vrijeme podnošenja tužbe ostaje i dalje nadležan.

22. onda na glavnoj raspravi prije početka rasprave o glavnoj stvari) brzo i na prikladan način provjeriti tačnost naznačene vrijednosti.COM parničnog postupka. što je pravilo). 22. ako se vrijeđa princip zbornosti suđenja (ta povreda postoji ako je sudio sudija pojedinac.WWW. Dakle. ili iz odnosa korištenja stana odnosno poslovnih prostorija. Na osnovu odredaba o mjesnoj nadležnosti određuje se koji je od više stvarno nadležnih sudova dužan da raspravi i riješi konkretan spor. isključivu (ekskluzivnu) i supsidijarnu (pomoćnu) mjesnu nadležnost. taj iznos se uzima kao vrijednost predmeta spora. vrijednost predmeta spora određuje se prema iznosu potraživanja koje treba osigurati. vrijednost se računa prema jednogodišnjoj najamnini. u obrnutom slučaju ne postoji povreda zbornosti).6. Vrste. za pojam 33 WWW.7. odlukom višeg suda (forum iudicale) i saglasnom voljom stranaka (forum prorogatum). Mjesna nadležnost Pojam. Posebna se dalje dijeli na izberivu (elektivnu). Ako tužba protiv istog tuženika obuhvata više zahtjeva koji se zasnivaju na istom činjeničnom i pravnom osnovu. Opća mjesna nadležnost (forum generale). a u teoriji se definiše kao mjesto u kome jedno lice prebiva sa namjerom da tu stalno živi. Kad se spor odnosi na postojanje najamnog ili zakupnog odnosa. Određivanje vrijednosti predmeta spora Pod vrijednošću spora podrazumijeva se vrijednost onog subjektivnog prava ili odnosa za koje tužilac traži pravnu zaštitu u građanskom postupku. tj. odnosno zakupnini. vrijednost predmeta spora se utvrđuje zbrajanjem vrijednosti svih zahtjeva. pristaje da umjesto udovoljenja nenovčanom zahtjevu primi određeni iznos novca. Kad se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčanu svotu. kao vrijednost predmeta spora uzima se vrijednost predmeta zaloga. Kamate. osim ako je riječ o odnosu zaključenom na kraće vrijeme. nadležnost se određuje prema vrijednosti svakog pojedinog zahtjeva. ugovorna kazna i druga sporedna potraživanja se ne uzimaju se u obzir (ako sami ne čine glavni zahtjev).COM . Mjesna nadležnost se određuje trojako: na osnovu zakona (forum legale. Ako je tužilac kod nenovčanih zahtjeva odredio facultas alternativu. odnosno boravište (za pravno lice sjedište). mjerodavna je vrijednost predmeta spora koju je tužitelj naznačio u tužbi. Ako ju je tužitelj naznačio previsoko ili prenisko. Kao vrijednost predmeta spora uzima se samo vrijednost glavnog zahtjeva. Mjesna nadležnost koja je određena zakonom dijeli se na opću (generalnu) i posebnu (specijalnu) mjesnu nadležnost. Ako je predmet zaloga manje vrijednosti od potraživanja koje treba osigurati. ili su istaknuti protiv više tuženih. a trebalo je suditi vijeće. Pojam prebivališta nije zakonom definisan. Opću mjesnu nadležnost ima sud na čijem području tuženi ima prebivalište. sud će najkasnije na pripremnom ročištu (ako pripremno ročište nije održano. Ako se tužbom zahtijeva samo davanje osiguranja za određeno potraživanje ili ustanovljenje založnog prava. Ako se zahtjev odnosi na buduća davanja koja se ponavljaju.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. tako da se postavlja pitanje stvarne nadležnosti sastava suda ili prava na izjavljivanje revizije. vrijednost predmeta spora računa se po zbiru davanja za vrijeme od maksimalno 5 godina. Ako zahtjevi u tužbi proizlaze iz raznih osnova.

Ako je šteta nastala kao posljedica smrti ili teške tjelesne povrede. i) j) Privredni sporovi – pored suda mjesne nadležnosti. S druge strane. tužba se može podići kod suda opće mjesne nadležnosti i nekog drugog suda koji je zakonom određen. Isključiva (ekskluzivna) mjesna nadležnost (forum exclusive) isključuje primjenu opće nadležnosti. te u sporovima iz zakupnih ili najamnih odnosa na nekretnini. h) Sporove radi zaštite prava na osnovu garancije proizvođača – kod suda opće mjesne nadležnosti prodavca koji je prilikom prodaje uručio kupcu pismenu garanciju proizvođača. uz sud opće mjesne nadležnosti. tužilac može ustati tužbom i kod suda na čijem području tužilac ima prebivalište odnosno boravište. u sporovima protiv stranog lica sa sjedištem u inostranstvu u vezi obaveza koje su nastale ili se trebaju izvršiti u FBiH. zbog ometanja posjeda. m) Sporovi iz nasljedno-pravnih odnosa – sud na čijem području se nalazi sud koji provodi ostavinski postupak. radnik tužbu može podići kod suda na čijem području obavlja rad i kod suda na čijem području je zasnovao radni odnos. Mjenični sporovi – uz sud mjesne nadležnosti.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. q) Sporovi vezani za zakonsko izdržavanje – ako je tužilac lice koje traži izdržavanje. Bitno je napomenuti da se isključiva nadležnost u sporovima o nekretninama odnosi samo na sporove stvarnopravnog karaktera. Predmeti u kojima je predviđena isključiva mjesna nadležnost su izričito određeni zakonom.COM . o) Bračni sporovi – sud posljednjeg zajedničkog prebivališta supružnika. Za suđenje u sporovima o pravu vlasništva i o drugim stvarnim pravima na nekretninama. Državljani FBiH koji stalno žive u inostranstvu zadržavaju svoju opću mjesnu nadležnost prema mjestu posljednjeg prebivališta u FBiH.COM prebivališta su relevantna 2 elementa: faktički (corpus) i voljni (animus). Forum rei sitae na području procesnog prava odgovara pravilu lex rei sitae na području materijalnog prava. boravište je mjesto u kome jedno lice boravi bez namjere da tu trajno živi. r) Ometanje posjeda – uz sud opće nadležnosti je i sud na čijem području je došlo do ometanja. Pravo izbora ostavljeno je u interesu tužioca ili u interesu cjelishodnosti ostvarivanja sudske funkcije. k) Sporovi protiv pravnih lica koja imaju poslovne jedinice izvan svog sjedišta – sud u mjestu gdje se nalazi ta poslovna jedinica. Za sporove obligaciono-pravnog karaktera koji se tiču nekretnina ne postoji 34 WWW. n) Radni sporovi – uz sud opće mjesne nadležnosti. ili iz ugovora o korištenju stana ili poslovnih prostorija. l) Nadležnost po mjestu gdje se nalazi zastupništvo stranog lica u FBiH. isključivo je nadležan sud na čijem se području nalazi nekretnina. Predmeti na koje se primjenjuje elektivna mjesna nadležnost se mogu prema njihovoj prirodi grupisati na: g) Sporove za naknadu štete – pored suda opće mjesne nadležnosti. p) Paternitetski i maternitetski sporovi – maloljetno dijete može podići tužbu i predsudom svog prebivališta ili boravišta. za ove sporove nadležan je i sud na čijem području je učinjena šteta. nadležan je i sud mjesta plaćanja. Ako nekretnina leži na području više sudova. tužba se može podići i kod suda na čijem području tužilac ima prebivalište. Po pravilima o elektivnoj mjesnoj nadležnosti. nadležan je i sud mjesta u u kome je dužnik trebao izvršiti ugovor.WWW. Posebna mjesna nadležnost (forum speciale) može biti elektivna i ekskluzivna. nadležan je svaki od tih sudova.

isključivo je nadležan mjesni sud na čijem području se nalazi sjedište vojne jedinice. u imobinsko-pravnim sporovima protiv lica koja nemaju opću mjesnu nadležnost u FBiH uzajamna nadležnost za tužbe protiv stranih državljana. Stvarna nadležnost se ne može ugovarati. Na prijedlog stranke ili nadležnog općinskog suda.COM . mjesno nadležan će biti sud na čijem području tužitelj ima prebivalište ili boravište. Kantonalni sud može odrediti da u konkretnom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud sa njegovog područja. u bračnim sporovima – ako postoji međunarodna nadležnost suda FBiH. Delegacija (forum delegatum) sastoji se u prenošenju mjesne nadležnosti sa jednog suda na drugi. U sporovima o zrakoplovu ili brodu isključivo je nadležan sud na čijeem području se vodi registar u koji je upisan zrakoplov odnosno brod. Ordinacija (forum ordinatum) je određivanje mjesno nadležnog suda u situacijama kad se mjesna nadležnost ne može utvrditi na osnovu zakona. a nije imao prebivalište u FBiH ili se ono ne može utvrditi).BH-PRAVNICI. U sporovima protiv FBiH iz odnosa sa vojnim jedinicama. Svrsishodna (cjelishodna) delegacija. ali stranke uz određena ograničenja mogu ugovorom odrediti mjesno nadležni sud. ali bračni drugovi nisu imali zadnje zajedničko prebivalište u FBiH. Ugovor o mjesnoj nadležnosti (forum prorogatum). onda odluku o tome koji će od redovnih sudova biti nadležan donosi Vrhovni sud FBiH. odnosno stečajni postupak.BH-PRAVNICI. ili ako za to postoje važni razlozi.WWW. Zakon ostavlja sudovima višeg ranga mogućnost da u zakonski postavljenim okvirima određuje mjesnu nadležnost. ako je očito da će se postupak lakše provesti. Obzirom na razloge koji dovode do delegacije. Pomoćna (supsidijarna) mjesna nadležnost (forum subsidiale) određuje se za situacije koje se ne mogu podvesti pod odredbe opće i posebne mjesne nadležnosti. To je najčešće kod sudova u kojima radi samo jedan sudija. u sporovima o utvrđivanju očinstva/materinstva. nadležan je sud koji je mjesno nadležan za jednog od njih. a postoji jurisdikcija federalnih sudova. U takvom slučaju će neposredno viši sud odrediti da u tom predmetu postupa neki drugi stvarno nadležni sud sa njegovog područja.COM isključiva nadležnost. Svrsishodna delegacija je takođe moguća od strane Vrhovnog suda FBiH u odnosu na Kantonalne sudove. Primjeri su: • • nadležnost za suparničare – ako je istom tužbom tuženo više lica za koja ne postoji mjesna nadležnost istog suda. i to u 2 oblika: delegacija i ordinacija. niti tuženi ima prebivalište ili boravište u FBiH. Nužna delegacija postoji u slučaju da nadležni sud ne može postupati zbog izuzeća. u sporovima protiv državljanina FBiH koji živi u inostranstvu. Za sporove u izvršnom i stečajnom postupku isključivo je mjesno nadležan sud na čijem se području nalazi sud koji provodi izvršenje. U takvim slučajevima je Vrhovni sud FBiH ovlašten da na prijedlog stranaka odredi koji će stvarno nadležni sud biti mjesno nadležan (npr. razlikuju se nužna i svrsishodna delegacija. Pomenuta ograničenja odnose se 35 WWW. • • • Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda (forum iudicale). Ako ni tužitelj nema prebivalište niti boravište u FBiH.

ali samo ako postoji isključiva mjesna nadležnost nekog drugog suda. Ugovaranje nadležnosti stranog suda moguće je uz 2 uslova: da nije predviđena isključiva međunarodna nadležnost sudova u FBiH i da je jedna od stranaka strano fizičko ili pravno lice. ATRAKCIJA NADLEŽNOSTI (FORUM ATRACTIONIS) 23. Može biti sklopljen u obliku prorogacione klauzule ili u obliku samostalnog ugovora o prorogaciji. ako je prigovor podnesen najkasnije do upuštanja tuženog u raspravljanje o glavnoj stvari.1. 24. 23. 23. 24. 24. Sud se može oglasiti mjesno nenadležnim po prigovoru tuženog. Za njegovo rješavanje nadležan je ustavni sud. Taj sukob može biti pozitivan i negativan. a koji je na izvjestan način povezan sa postupkom koji se treba pokrenuti. Pojam i podjela Sukob nadležnosti je situacija u kojoj 2 ili više organa istovremeno smatraju da su nadležni (pozitivni sukob).WWW. u zavisnosti od toga da li se atrakcijom mijenja samo mjesna nadležnost (nepotpuna atrakcija).3.COM . SUKOB NADLEŽNOSTI 24.1.BH-PRAVNICI. Sukob o jurisdikciji (sukob o apsolutnoj nadležnosti) O apsolutnom sukobu nadležnosti se govori kad do sukoba nadležnosti dolazi između sudova i drugih državnih organa. ako je za konkretnu vrstu predmeta propisana isključiva nadležnost. Prorogacioni ugovor mora biti u pismenoj formi i mora se odnositi na tačno određeni spor ili više sporova koji proizilaze iz istog pravnog odnosa. U takvom slučaju će za novi postupak nastati nadležnost suda pred kojim se već vodi povezani postupak. Povreda odredaba o mjesnoj nadležnosti predstavlja apsolutno bitnu povredu postupka ako je povodom prigovora stranke koji je unesen u presudu sud nepravilno odlučio da jeste mjesno nadležan. a stranka podnosi žalbu upravo zbog toga. Sukob o relativnoj nadležnosti 36 WWW. odnosno da nisu nadležni (negativni sukob) za postupanje u određenom predmetu.COM na situaciju kad je predviđena isključiva mjesna nadležnost.BH-PRAVNICI. stranke je ne mogu mijenjati ugovorom. Ako tuženi propusti istaći prigovor mjesne nenadležnosti. Vrste Razlikuju se potpuna i nepotpuna atrakcija nadležnosti. Mjesna nadležnost kao procesna pretpostavka.2. U istom roku se sud može oglasiti mjesno nenadležnim po službenoj dužnosti. Pojam Nadležnost po atrakciji (privlačenju) nastaje u slučajevima kad se pred sudom već vodi postupak u određenom predmetu. Sukob može biti o apsolutnoj nadležnosti (jurisdikciji) ili o relativnoj nadležnosti. a i sud se ne oglasi nenadležnim po službenoj dužnosti. Dakle. smatra se da se radi o prećutnoj prorogaciji. Razlozi za zasnivanje nadležnosti po privlačenju su ekonomičnost i pravna sigurnost.2. ili se mijenja i mjesna i stvarna nadležnost (potpuna atrakcija).

24. Postupak u rješavanju sukoba nadležnosti Nakon pravosnažnosti rješenja kojim se oglasio stvarno ili mjesno nenadležnim.BH-PRAVNICI. vezuje svaki sud kome se kasnije taj predmet ustupi.5. Svako ko ima pravnu sposobnost istovremeno ima i stranačku sposobnost. 24. Teorijsko određenje pojma stranke Procesnopravna teorija razlikuje pojam stranke u materijalno-pravnom i u procesno-pravnom smislu. Odluka drugostepenog suda o stvarnoj nenadležnosti prvostepenog suda. 37 WWW. Za vrijeme dok traje sukob nadležnosti.WWW. Takve tvorevine mogu steći stranačku sposobnost na osnovu zakona ili sudske odluke. Pravila o litispedenciji. koji će nastaviti postupak kao da je kod njega bio pokrenut. sud kome je predmet ustupljen dužan je preduzimati neodložne radnje u postupku. 25. a sve ostale Vrhovni sud FBiH).1. ako je taj drugostepeni sud nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između tih sudova. dostaviće ga sudu koji treba riješiti taj sukob nadležnosti. obzirom da je mogu imati i društvene tvorevine koje nemaju svojstvo pravnog lica. a povodom žalbe na to rješenje odluku je donio drugostepeni sud. koji ne posjeduju pravnu sposobnost.COM . 25. Dakle. Porodični zakon u sporovima za poništaj braka priznaje stranačku sposobnost javnom tužiocu i organu starateljstva. 25. stranka je osoba koja u parnici zauzima položaj tužioca ili tuženog. U materijalno-pravnom smislu. Po pravilu. a o tome obavijestiti sud koji mu je ustupio predmet. sprečavaju pozitivan sukob nadležnosti. Međutim. za sticanje svojstva stranke u parnici irelevantno je da li su tužilac i tuženi istovremeno i subjekti materijalno-pravnog odnosa povodom kojeg je došlo do parnice. Stranačka sposobnost Stranačka sposobnost daje odgovor na pitanje ko može biti stranka u parnici kao procesno-pravnom odnosu uopće.4. Npr. sud koji je primio predmet će ga proslijediti sudu kome je trebao biti dostavljen. stranka je subjekat materijalno-pravnog odnosa povodom kojeg je došlo do parnice. odnosno subjekata koji postoje u trenutku pokretanja postupka. Samo ako uoči da mu je predmet dostavljen usljed očigledne greške. sud će predmet ustupiti nadležnom sudu. Može biti samo negativan. Obje stranke u parnici moraju biti tačno određene. Protiv rješenja kojim se odlučuje o sukobu nadležnosti nije dopuštena žalba. U procesno-pravnom smislu. Stranke kao procesni subjekti Parnica kao konkretan procesnopravni odnos može se zasnovati samo između stranaka.COM Nastaje između 2 ili više sudova u okviru jedinstvenog sudskog sistema.BH-PRAVNICI. sud kome je predmet ustupljen vezan je za odluku drugostepenog suda. Slučajevi u kojima nije moguće pokrenuti sukob o nadležnosti Ako se prvostepeni sud proglasio mjesno nenadležnim. ukoliko je taj drugostepeni sud nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između tih sudova. u sukobu nadležnosti odlučuje neposredno viši sud u odnosu na one sudove među kojima je došlo do sukoba (sukob nadležnosti između općinskih sudova istog kantona rješava kantonalni sud. stranačka sposobnost je nešto šira od pravne sposobnosti.3. prema kojima se ne mogu istovremeno voditi 2 parnice o istom predmetu.2. STRANKE U PARNICI 25. Ona se izvodi iz pravne sposobnosti. Ako sud koji je primio predmet smatra da nije nadležan za njegovo rješavanje.

odnosno kantona koji je mjerodavan za utvrđivanje njegove poslovne sposobnosti. ali samo u konkretnom slučaju za određenu parnicu.COM . ali im se u postupku priznaje svojstvo stranke. o čijem postojanju sud vodi računa po službenoj dužnosti tokom cijelog postupka. pa se ne bi morala ni pobijati. odnosno parnično sposobna preko svojih organa. pa se naziva i procesna poslovna sposobnost. Parnična sposobnost državljanina RS u postupku pred sudovima FBiH. sud će prvo pozvati tužitelja da otkloni nedostatke tako što će izvršiti odgovarajuće prepravke u tužbi. a zathjev za ponavljanje postupka se može uložiti i nakon isteka objektivnog roka od 5 godina. Ona odgovara poslovnoj sposobnosti građanskog prava.WWW. Ograničenja poslovne sposobnosti u istim granicama ograničavaju i parničnu sposobnost. Prijedlog za ponavljanje postupka zbog ovog razloga može biti podnesen i mimo objektivnog roka od 5 godina. za razliku od presude koja bi bila donesena u parnici u kojoj postoji nedostatak egzistentnosti same stranke. Presuda se može pobijati svim redovnim i vanrednim pravnim sredstvima. 2. 25. Convalidatio est potest. pa će tek ako ti nedostaci ne budu otklonjeni sud tužbu odbaciti kao nedopuštenu. takva presuda se iz razloga apsolutne ništavosti može pobijati svim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima. Pravna lica su poslovno. Parnična sposobnost Parnična sposobnost je sposobnost preduzimati radnje u parnici i tim radnjama proizvoditi procesnopravne posljedice. Ako se nedostaci ne otklone. Nedostaci na strani parnične sposobnosti spadaju u otklonjive nedostatke. Fizička lica stiču parničnu (kao i poslovnu) sposobnost sa punoljetstvom – navršenih 18 godina života. Posljedica nedostatka parnične sposobnosti jedne od stranaka je apsolutna ništavost donesene presude. Isto važi i za one društvene tvorevine koje nemaju svojstvo pravnog lica. Ako utvrdi da jedna od stranaka nema stranačku sposobnost. i to ako ti oblici ispunjavaju 2 uslova: 1. Postulaciona sposobnost 38 WWW. presuda bi bila egzistentna ali bi se mogla pobijati. može sam poduzimati radnje u postupku. procjenjuje se po zakonu RS.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. U drugom slučaju sama presuda bi bila inegzistentna.COM Stranačku sposobnost određenom obliku udruživanja koji nema pravni subjektivitet može priznati i sud. a parnično je sposoban po zakonu kantona pred čijim se sudom provodi postupak. Stranačka sposobnost ima značaj procesne pretpostavke. Parnična sposobnost državljanina FBiH procjenjuje se po zakonu FBiH.5. da udovoljavaju bitnim uslovima za sticanje pravne sposobnosti. 25. Nedostatak parnične sposobnosti otklanja se stupanjem u parnicu zakonskog zastupnika stranke. državljanin FBiH koji nije parnično sposoban po zakonu “svog” kantona. Punovažnost radnji koje su do tog trenutka preduzete od strane parnično nesposobne stranke zavisi od toga da li će zakonski zastupnik te radnje prihvatiti ili ne. Dakle. o kojoj sud ex officio vodi računa tokom cijelog postupka. Ako sud donese presudu u parnici u kojoj nedostatak stranačke sposobnosti nije ni primijećen. sud će tužbu odbaciti kao nedopuštenu i poništiti sve preduzete procesno-pravne radnje.4. da raspolažu sredstvima na kojima se može sprovesti izvršenje. Međutim. Parnična sposobnost ima značaj procesne pretpostavke.

BH-PRAVNICI. odnosno prestanka postojanja stranke. ali postoji veliki broj slučajeva u kojima je pravo na vođenje spora zakonom preneseno na treća lica. tužilac otuđenjem spornog prava gubi stvarnu legitimaciju. bez posredovanja punomoćnika. odnosno sukcesori po zakonu stupaju u sva prenosiva prava umrlog. pa prema tome od nje ne zavisi pokretanje parnice. koji redovno ističe tuženi. U našem pravu je svako parnično sposobno lice istovremeno i postulaciono sposobno. pri čemu identitet parnice ostaje isti.gluhonijema lica). Sud je dužan preduzeti sve mjere da i takvim licima omogući učešće u postupku. javni tužilac. Ona prvenstveno pripada licima koja imaju stvarnu legitimaciju. Procesna legitimacija (legitimatio ad processum) je ovlaštenje za vođenje konkretnog spora. ustaju tužbom i u svoje ime ostvaruju pravnu zaštitu. O njoj sud vodi računa po službenoj dužnosti. Tužilac je aktivno legitimisan ako je on ovlaštenik iz materijalno-pravnog odnosa povodom kojeg je došlo do parnice.6. 25. (3) stupanje umješača u procesno-pravni položaj stranke kojoj se pridružio. Postoji problem faktičke nesposobnosti određenih parnično sposobnih lica da se usljed fizičih nedostataka izjašnjavaju u postupku (npr. ali ne može pokrenuti novu parnicu niti stupiti na mjesto tužioca u postojećoj parnici bez pristanka obje stranke.7. raspravljanje niti odlučivanje samo po sebi. organ starateljstva i sva pravno zainteresirana treća lica ovlašteni su da ustaju tužbom za poništenje braka. Uticaj singularne materijalno-pravne sukcesije na parnicu. a posljedica nedostatka procesne legitimacije je odbacivanje tužbe kao nedopuštene. Do sukcesije može doći na strani tužioca ili tuženog. Nasljednici. Stvarna legitimacija nije procesna pretpostavka. Ako u toku parnice neka od stranaka otuđi stvar ili pravo povodom kojeg je parnica pokrenuta. 39 WWW. to neće spriječiti da se parnica nastavi i okonča među onim strankama među kojima je i započela. Promjena subjekata u parnici (procesno-pravna sukcesija) To je ustanova koja omogućava promjenu ličnosti parničnih stranaka. Voljna sukcesiija može nastati usljed materijalne singularne sukcesije. a osnov za sukceciju može biti zakon ili volja stranaka. preduzima radnje u parnici i tim radnjama proizvodi procesno-pravne posljedice. Naime.COM To je sposobnost parnično sposobne stranke da u parnici sama. 25. sukcesor stupa u parnicu umjesto svog prethodnika i tek onda dolazi do procesno-pravne sukcesije.BH-PRAVNICI. Stvarna legitimacija je kategorija materijalnog prava. Npr. mada nisu stvarno legitimisana. Legitimacija Stvarna legitimacija (legitimatio ad causam). Prigovor stvarne legitimacije. (2) imenovanje prethodnika u parnici. Zakonska sukcesija nastaje ako u toku parnice dođe do smrti. Sukcesor (kao materijalno-pravni ovlaštenik) ima stvarnu legitimaciju. odnosno da omogući nesmetano odvijanje postupka. Procesna legitimacija ima karakter procesne pretpostavke. ali i dalje zadržava pravo na vođenje spora kao procesno-pravno ovlaštenje.COM . Tuženi je pasivno legitimisan ako je on obveznik istog tog materijalno-pravnog odnosa. ima karakter materijalno-pravnog prigovora koji za cilj ima da se tužbeni zahtjev presudom odbije kao neosnovan (a ne da se rješenjem odbaci kao nedopušten).WWW. Tek sa pristankom obje stranke. tako da će zauzeti položaj umrlog u parnici. ali i neovisno od nje i to u 3 slučaja: (1) preinačenje tužbe u subjektivnom smislu. Takva lica.

4. U suprotnom sud može odbiti njegov zahtjev zbog nedostatka stvarne legitimacije. 26. a nema punomoćnika. Prema teoriji relevancije. Zbog nedostataka koji se tiču pravilnosti zakonskog zastupanja mogu se ulagati i svi vanredni pravni lijekovi.WWW.2.1. ako tuženi nije parnično sposoban. po teoriji irelevancije. ugovorni i zastupnik pravnih lica. Diligentia processum. koja je danas vladajuća. 40 WWW. Zakonski zastupnik ovlašten je da u ime zastupanog parnično nesposobnog lica preduzima sve parnične radnje koje spadaju u redovno zastupanje. 26. ne može se ignorisati svaki uticaj materijalno-pravne sukcesije nastale u toku trajanja parnice. Međutim.BH-PRAVNICI. ako se tuženi ili njegov zakonski zastupnik koji nemaju punomoćnika u FBiH nalaze u inostranstvu. Ako zakonski zastupnik ne pokazuje potrebnu pažnju u vršenju zastupanja. sud će mu pružiti potrebnu pomoć u smislu poučavanja neuke stranke. ako je tužilac otuđio sporno pravo. on je dužan da svoj tužbeni zahtjev prilagodi novonastaloj situaciji tako što će tražiti da tuženi obavezu ispuni prema materijalno-pravnom sukcesoru. Sud po službenoj dužnosti tokom cijelog postupka vodi računa o ispravnosti zakonskog zastupanja. 6. kao što su povlačenje tužbe. sud će o tome obavijestiti organ starateljstva koji može u konkretnoj parnici zastupanom postaviti posebnog staraoca. ako su interesi tužeenog i njegovog zakonskog zastupnika u suprotnosti. i ako bi zbog toga mogle nastati štetne posljedice za jednu ili obje stranke. a dostavljanje se nije moglo obaviti. To su dispozitivne radnje. U konkretnoj parnici sud može tuženom postaviti privremenog parničnog zastupnika i to ako bi postupak oko postavljanja redovnog zakonskog zastupnika trajao dugo. ako je boravište tuženog nepoznato.COM . postoje 2 suprotne teorije: teorija relevancije i teorija irelevancije. i to sa pravnim posljedicama za stranku. sklapanje sudskog poravnanja i sl. Zakonski zastupnik zastupa poslovno nesposobna lica (maloljetnici lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost). To su najčešće roditelji i staratelji. Zakon konkretizira nekoliko situacija u kojima će sud postaviti privremenog zastupnika tuženom: 2. Pojam i podjela Zastupnik u parnici je svako lice koje u ime stranke koju zastupa preduzima radnje u parnici. Curator ad litem – privremeni parnični zastupnik. a ponavljanje postupka se može tražiti i po isteku objektivnog roka od 5 godina. ako obje stranke imaju istog zakonskog zastupnika. Nedostaci u zakonskom zastupanju imaju karakter procesne povrede koja je razlog apsolutne ništavosti donesene presude. te bi za njih zakonski zastupnik morao imati posebno odobrenje. Zakonsko zastupanje kao procesna pretpostavka. pojedine parnične radnje prelaze okvire redovnog upravljanja pravima i interesima zastupanog. kad je u pitanju uticaj materijalno-pravne sukcesije na parnicu. ako zakonski zastupnik zbog svoje nestručnosti nije u mogućnosti uspješno obavljati svoje zadatke. priznanje ili odricanje od tužbenog zahtjeva. singularna materijalno-pravna sukcesija nema nikakvog uticaja na parnicu. a nema zakonskog zastupnika. Međutim. 3. a može mu savjetovati i da uzme punomoćnika. Ustanova zakonskog zastupnika i zastupanja primarno je regulisana normama materijalnog prava i to normama porodičnog i obligacionog prava. ZASTUPANJE U PARNICI 26.COM Međutim. Prema ovoj teoriji. Obzirom na osnov zastupanja razlikuju se zakonski. Položaj i ovlaštenja. 5. S druge strane.BH-PRAVNICI. Zakonski zastupnik Određenje skrbništva.

COM . bilo samoinicijativno ili na poziv suda. odricanje od tužbenog zahtjeva. Parnične radnje punomoćnika proizvode posljedice neposredno za zastupanu stranku. a punomoć uvijek predstavlja jednostranu izjavu volje. nego po stručnosti. a privremeni zastupnik vrši prava i dužnosti sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom. Ako je punomoćnik advokat. a stranka to priznanje kasnije izmijeni ili opozove. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice. Punomoćnik je dužan da punomoć podnese u pismenom obliku prilikom preduzimanja prve radnje u 41 WWW. Punomoć kao procesna pretpostavka. bez bližeg određivanja ovlaštenja. Pred prvostepenim sudom advokata može ex lege zamijeniti njegov pripravnik. ali i za data uputstva. osim lica koja se bave nadripisarstvom. relevantne su radnje stranke. Punomoć mora biti izdata u pismenoj formi ili na zapisnik kod suda. te da li se kreću u okviru ovlaštenja iz punomoći. pored punomoćnika. Sud po službenoj dužnosti vodi računa da li lica koja se pojavljuju u ulozi punomoćnika mogu biti punomoćnici. U nekim pravnim sistemima moguće je ugovoriti naknadu koja će biti srazmjerna punomoćnikovom uspjehu u parnici (pactum de quota litis). 26. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja. Parnična punomoć ima karakter procesne pretpostavke. on na osnovu parnične punomoći može preduzimati sve radnje osim dispozitivnih (povlačenje tužbe. preduzimati parnične radnje.BH-PRAVNICI. Punomoćnik advokat može prenijeti punomoć na drugog advokata. ali to nije privilegija po pravu. Parnična punomoć u užem smislu je punomoć u kojoj se punomoćnik ovlašćuje na vođenje parnice. Osnovni odnos je ugovorni. odricanje i odustanak od pravnog lijeka. Ona je u svojoj egzistenciji neovisna u odnosu na pravni posao. Procesna punomoć (mandatum ad processum).WWW. ako je od pravosnažnosti odluke prošlo više od 6 mjeseci. Stranka može u parnici i sama.COM O postavljanju privremenog zastupnika sud odmah obavještava organ starateljstva. Punomoćnik je zastupnik koji u parnici zastupa parnično sposobnu stranku.4. za čiji rad odgovara. Advokatu je posebna punomoć potrebna samo za podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka. kao uslova za dopuštenost preduzetih radnji od strane punomoćnika. Ona može biti parnična punomoć i punomoć za obavljanje određenih radnji u parnici. podnošenje vanrednih pravnih lijekova). Punomoćnik Pojam. pri čemu odgovara za njegov izbor (culpa in eligendo). Punomoćstvo se može obavljati sa ili bez naknade. Ako je punomoćnik priznao neke činjenice. U ulozi punomoćnika se najčešće javlja advokat. sudsko poravnanje. Za dispozitivne radnje takav punomoćnik mora imati posebno ovlaštenje. Mandatum ad litem (parnična punomoć). Ako je punomoćnik lice koje nije advokat.BH-PRAVNICI. sud će po slobodnoj ocjeni cijeniti da li će takve činjenice smatrati priznatim ili osporenim. Punomoć je ovlaštenje na vršenje zastupanja. Punomoć treba razlikovati od osnovnog pravnog odnosa iz kojeg se izvodi. Ako se radnje stranke razlikuju od radnji njenog punomoćnika. Pactum de quota litis. Stranka može izmijeniti ili opozvati radnje svog punomoćnika sve do trenutka kad su te radnje proizvele određene procesno-pravne posljedice (dakle isto kao i vlastite radnje). Advokatu se naknada plaća po tarifi. on na osnovu parnične punomoći može preduzimati sve radnje u parnici. Učešće stranke koja ima punomoćnika.

pa čak inakon podnošenja vanrednog pravnog lijeka. ako je punomoć data samo za tu fazu. U slučaju smrti stranke. 27. UČEŠĆE TREĆIH LICA U PARNICI 27. takav nedostatak u odluci ima karakter apsolutno bitne povrede postupka. Potrebno je naglasiti razliku između zastupnika i punomoćnika pravnog lica.WWW. Iz razloga ekonomičnosti. Pravna lica ispoljavaju i vrše parničnu sposobnost preko svojih organa. Stranka može svakodobno otkazati punomoć.2. sve dok punomoć ne opozovu nasljednici ili novi zakonski zastupnik stranke. onda će takvo posebno ovlaštenje zastupnik morati da ima za preduzimanje dispozitivnih radnji. U običnoj intervenciji može se pojaviti svako lice čiji je vlastiti pravni interes angažiran u parnici. sud će nastaviti postupak ne uzimajući u obzir radnje koje je preduzelo lice bez punomoći. Postoje 2 osnovne pretpostavke za mogućnost učešća umješača: postojanje parnice i postojanje pravnog interesa za miješanje u parnicu. Sudu se opoziv ili otkaz mora saopštiti u pismenom obliku ili usmeno na zapisnik. 42 WWW. Pravni interes trećeg lica može biti različit i s obzirom na to se razlikuju 2 oblika procesne intervencije: obična intervencija i zakonska intervencija u užem smislu. Punomoć prestaje i smrću punomoćnika. Prestanak punomoći nastupa okončanjem parnice ili okončanjem određene faze postupka. Opoziv i otkaz proizvodi dejstvo prema sudu i suprotnoj stranci od trenutka kad im je saopšten. Ako sud donese odluku na osnovu radnji lica koje nije imalo ovlaštenje za zastupanje.1. punomoćnik je i dalje ovlašten na obavljanje radnji u parnici.Takvo treće lice dobija položaj umješača.BH-PRAVNICI. punomoć može prestati opozivom ili otkazom. Prije toga. Zastupnik po pravilu može u ime pravnog lica preduzimati sve radnje u parnici. 27. Procesna intervencija je ustanova koja svakom licu omogućava da učestvuje u tuđoj parnici i u vlastitom interesu pomaže stranci na čijoj strani se miješa. Zastupnik može u konkretnom slučaju prenijeti svoja ovlaštenja na drugo lice i to lice se u parnici javlja kao punomoćnik. Zastupnik pravnog lica. Ono može biti parcijalno. Postojanje parnice je logična pretpostavka da bi moglo doći do miješanja. Umješač može u parnicu stupiti u bilo kojem njenom stadiju. Prilikom registrovanja pravnog lica u odgovarajući registar se obavezno navodi ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravnog lica (posebno u zemlji i u inostranstvu). dužan je još mjesec dana obavljati radnje ako je potrebno da od davaoca punomoći otkloni neku štetu koja bi mogla nastati. za pojedine procesne radnje. Pojam Učešće trećeg lica u parnici naziva se i procesna intervencija. ali ako to propusti učiniti u ostavljenom roku.COM parnici. Ratificatio (odobrenje) je parnični institut kojm stranka može naknadno otkloniti nedostatak urednog zastupanja. sud može odrediti i da punomoćnik u naknadno određenom roku podnese punomoć. Ako punomoćnik otkaže punomoć.BH-PRAVNICI. U ulozi zakonskog intervenijenta javlja se javni tužilac i ombudsmen Federacije. Ako se parnica vodi povodom pravnog posla za čije je zaključenje zastupnik morao imati posebno ovlaštenje. Sporedno miješanje u parnicu (interventio accessoria) Pojam i pretpostavke.COM .

3. a posebno u slijedećim situacijama: c) Kad odluka ima dejstvo pravosnažnosti i na umješača (npr. Ovim obavještenjem se trećem licu omogućava da stupi u parnicu u 43 WWW. već samo pomaže stranci na čijoj strani se miješa. emotivnog ili nekog drugog interesa nije razlog za miješanje. Naime. ako je stranka svojim nesavjesnim vođenjem parnice doprinijela da izgubi spor i to: • ako je iz krajnje nepažnje propustila upotrijebiti neko napadno ili odbrambeno sredstvo. e) Ako je intervenijent tzv. Hirografeni povjerilac je onaj koji nema poseban zalog i snosi rizik fluktuacije imovine njegovog dužnika.u parnicu između kupca i lica koje tvrdi da je vlasnik stvari može se umiješati prodavac. u novoj parnici koju radi ostvarivanja regresnog zahtjeva pokreće stranka protiv svog intervenijenta iz prethodne parnice.WWW. Takav je npr.kad tužilac tokom trajanja parnice prenese svoje pravo na umješača). Dejstvo pravosnažnosti obuhvata samo dispozitiv kojim se odlučuje o tužbenom zahtjevu. umješač ima pravo da se suprotstavi prigovorom nesavjesnog vođenja parnice.položaj stečajnog vjerovnika u parnici u kojoj se raspravlja o postojanju potraživanja koje je osporeno u stečajnom postupku.BH-PRAVNICI. Obavještenje o parnici (litis denuntiatio) To je parnična radnja kojom tužilac ili tuženi podneskom preko suda obavještavaju treće lice da je parnica pokrenuta i u kakvom stanju se nalazi.hirograferni povjerilac parnične stranke na čijoj strani se miješa u spor.COM Postojanje pravnog interesa utvrđuje se na osnovu postojanja određenog pravnog odnosa između stranke i umješača. u parnici koju stranka pokrene u ostvarivanju svog regresnog zahtjeva prema umješaču. obzirom da on nema položaj stranke. d) U svim situacijama kad se za stranku ako izgubi parnicu stvara regresni zahtjev prema umješaču (npr. Što se tiče drugog razloga za intervenciju. • ako je svojim protivljenjem onemogućila dejstvo radnji koje je umješač preduzeo u korist stranke. Ovlaštenja umješača su dosta ograničena. Umješač će imati ovaj položaj u predmetima u kojima sudska odluka prema njemu proizvodi dejstvo pravosnažnosti. jer ako kupac ne uspije u parnici imaće regresni zahtjev prema prodavcu usljed odgovornosti prodavca za evikciju). Npr. niti može biti saslušan kao stranka u svrhu dokazivanja. 27. Umješač sa položajem jedinstvenog suparničara. On svojim aktivnim držanjem može otkloniti negativne posljedice pasivnog držanja stranke na čijoj strani se miješa.COM . U smislu prvog razloga. On ne može preduzimati dispozitivne radnje. Ono se sastoji u tome što umješač ne može u drugoj parnici osporavati pravilnost donesene presude ni u jednom elementu. Ovim prigovorom umješač može otkloniti intervencijsko dejstvo presude. umješač je ovlašten da stavlja prijedloge i preduzima sve ostale radnje koje idu u korist stranke. presuda iz prethodne parnice ima tzv. da uloži žalbu koju je stranka propustila uložiti itd. a intervencijsko dejstvo se proteže i na obrazloženje presude. U tom smislu je intervencijsko dejstvo šire i strožije od pravosnažnosti.BH-PRAVNICI. Na postojanje pravnog interesa sud pazi po službenoj dužnosti. jer ne dopušta preispitivanje ni činjeničnog ni pravnog osnova donesene presude.intervencijsko dejstvo prema umješaču. može svojim dolaskom na raspravu ili ulaganjem prigovora da otkloni donošenje presude zbog izostanka na štetu “njegove” stranke. Položaj običnog umješača. Pravni interes postoji uvijek kad odluka u konkretnoj parnici ima uticaj na pravni položaj umješača prema stranci. koji mogu biti dvojaki: da pomaže i da kontroliše stranku na čijoj strani se miješa. Postojanje nekog ekonomskog. Njegova ovlaštenja su u funkciji razloga za intervenciju.

BH-PRAVNICI. usljed proširenja tužbe na novog tuženog. Najvažnija procesno-pravna posljedica je u intervencijskom dejstvu. poslugoprimac. koje nastupa bez obzira na to da li je obaviješteno treće lice stupilo u parnicu ili ne. 28. ali će presuda imati intervencijsko dejstvo prema imenovanom prethodniku. Ako prethodnik stupi u parnicu. U materijalno-pravnom pogledu.WWW. suparničarstvo se dijeli na prvobitno (po tužbi ili protivtužbi) i naknadno i to: usljed pristupanja novog tužioca. Pravo da imenuje prethodnika u parnici i da ga pozove da stupi u parnicu umjesto njega pripada samo tuženom. Ako je tuženi imenovao prethodnika. Pojam i podjela Suparničarstvo ili subjektivna kumulacija postoji ako se u ulozi tužioca ili tuženog pojavljuju 2 ili više lica. Kod formalnog suparničarstva se suparničari ne nalaze ni u kakvom materijalno-pravnom niti u stvarnom odnosu.4. Prema uslovima koji se traže za zasnivanje. Postoje još i eventualno i zakonsko suparničarstvo. Prema načinu zasnivanja. obavještenje za posljedicu ima prekid roka zastarjelosti.COM .zahtjev za naknadu štete koju je prouzrokovao na stvari).COM svojstvu intervenijenta ili da preuzme položaj stranke koja ga obavještava. špediter). 28.BH-PRAVNICI.2. prevoznik. međutim može se zasnovati i u toku postupka. te usljed promjene parnične stranke. tvrdi da stvar drži ili pravo vrši u ime trećeg lica (npr. sunasljednici i sl). u slučaju spajanja parnica. dolazi do procesno-pravne sukcesije.suvlasnici. Pritom pristanak tužioca nije potreban. Kumulativni uslovi za postojanje formalnog suparničarstva su: (1) istovrsnost zahtjeva odnosno obaveza. više povjerilaca tuže za potraživanja iz zajednički sklopljenog ugovora). Pravna zajednica postoji ako se više lica javljaju kao učesnici određenog građansko-pravnog odnosa (npr. (2) bitna istovrsnost činjeničnog i pravnog osnova i (3) nadležnost istog suda i ista vrsta postupka. Imenovanje prethodnika (nominatio auctoris.1. a ovaj se ne odazove pozivu. laudatio nominis) To je jedan od oblika obavještavanja trećeg o parnici. ne može se osloboditi svoje procesne uloge tuženog. U stvarnoj zajednici su oni suparničari čija se potraživanja odnosno obaveze zasnivaju na istom činjeničnom i pravnom osnovu (npr. ili jednom tužbom ustaje više lica (aktivno suparničarstvo). osim u slučajevima kad tužilac ima neke zahtjeve prema tuženom koji su za njega lično vezani (npr. Obično se zasniva podnošenjem tužbe: tužba je usmjerena protiv više lica (pasivno suparničarstvo).zakupoprimac. u situacijama kad tuženi kao imalac stvari ili korisnik nekog prava. suparničarstvo se dijeli na materijalno i formalno. SUPARNIČARSTVO (LITIS CONSORTIUM) 28. Naše pravo ne dozvoljava zasnivanje suparničarstva proširenjem tužbe po nalogu suda. a prema dejstvu koje proizvodi u postupku na obično i nužno. Ono proizvodi procesno-pravno i materijalno-pravno dejstvo. 27. Materijalno i formalno suparničarstvo Materijalno suparničarstvo postoji ako se suparničari u pogledu predmeta spora nalaze u pravnoj ili u stvarnoj zajednici. 44 WWW. Formalno suparničarstvo javlja se u slučaju kad su zahtjevi odnosno obaveze suparničara iste vrste i kad se zasnivaju na bitno istovrsnom činjeničnom i pravnom osnovu. Lica koja stupaju u parnicu kao novi tužilac ili tuženi moraju postupak prihvatiti u stanju u kome se zatekao u trenutku njihovog stupanja.

45 WWW. Materijalno suparničarstvo koje se zasniva na pravnoj zajednici može biti i obično i nužno. Obični suparničari su u međusobnom odnosu potpuno samostalni i odluka prema pojedinim suparničarima može biti različita po sadržaju. pa i onima koji nisu učestvovali u parnici. u zavisnosti od toga da li priroda materijalnopravnog odnosa u kome se nalaze suparničari zahtijeva donošenje jedinstvene odluke ili ne. Međutim. Radi se o sporovima povodom nedjeljivih stvarnih prava i drugih nedjeljivih pravnih odnosa. U pogledu dejstva preduzetih radnji. Rokovi za preduzimanje parničnih radnji teku posebno za svakog suparničara. Nužno suparničarstvo u užem smislu postoji u situacijama kad u parnici moraju učestvovati svi učesnici spornog materijalno-pravnog odnosa. Jedinstveno suparničarstvo postoji u situacijama u kojima se sporni odnos može riješiti samo na jedinstven način prema svim suparničarima.COM .WWW. Ono npr. Npr. s tim što su ti odnosi spolja objedinjeni raspravljanjem i odlučivanjem u jednom postupku. 28. radnja može biti preduzeta sve dok rok teče u korist bilo kojeg od suparničara.COM Dejstvo i značaj suparničarstva. Može se reći da kod običnog suparničarstva nastaje onoliko samostalnih procesno-pravnih odnosa koliko je lica u ulozi tužioca ili tuženog. poravnanje itd) proizvode dejstvo samo ako su preduzete od strane svih suparničara zajedno. nužni suparničari su suvlasnici nekretnina u parnici za utvrđivanje prava služnosti.postoji u slučaju kad zakonski nasljednici tuže testamentalne nasljednike i traže poništaj testamenta. razlikuju se 2 vrste nužnog suparničarstva: jedinstveno i nužno suparničarstvo u užem smislu.3. Nužno suparničarstvo Suparničarstvo je nužno kad se prema zakonu ili zbog prirode materijalno-pravnog odnosa spor može riješiti samo na jednak način prema svim suparničarima. procesne pretpostavke za svakog suparničara moraju biti posebno utvrđivane. Problem postoji u situacijama kad nužni suparničari preduzimaju međusobno protivrječne (kolidirajuće) radnje. svaki suparničar samostalno disponira predmetom spora itd. Mada to Zakon ne reguliše izričito. ono zahvata sve nužne suparničare i prema svim suparničarima se mora donijeti sadržajno ista presuda. Do zasnivanja suparničarstva dolazi samo voljom stranaka. S druge strane. Razlozi ekonomičnosti opredjeljuju stranke da se posluže ustanovom suparničarstva uvijek kad se za to ispune uslovi.4. I kod nužnog suparničarstva je svaki suparničar samostalna stranka. Samostalnost pojedinih procesno-pravnih odnosa ogleda se u više aspekata: nastanak i okončanje svakog od njih može biti različito. 28. Samo izuzetno dolazi do nužnog suparničarstva.BH-PRAVNICI. Obično suparničarstvo Kod običnog suparničarstva svaki od suparničara ima položaj samostalne stranke u parnici. Formalno suparničarstvo i materijalno suparničarstvo zasnovano na stvarnoj zajednici imaju dejstvo običnog suparničarstva. ali samo u pogledu mogućnosti preduzimanja parničnih radnji. Dejstvo nužnog suparničarstva različito je od dejstva običnog suparničarstva. jer samo svi učesnici zajedno imaju potpunu stvarnu legitimaciju. Dispozitivne radnje (odricanje od tužbenog zahtjeva. Odluka će u tom slučaju djelovati jednako prema svim testamentalnim nasljednicima.BH-PRAVNICI. dejstvo procesne radnje koje je preduzeo jedan suparničar proteže se i na sve ostale suparničare (koji su eventualno propustili tu radnju). radnje jednog suparničara ne proizvode posljedice prema ostalima. Obzirom na pravne razloge koji traže donošenje jedinstvene odluke.

Ova tužba dopuštena je samo ako su ispunjene 2 pretpostavke: da već postoji prethodna parnica.COM . Ako se pokaže da prvotuženi nije pasivno legitimisan. kako u pogledu pretpostavki 46 WWW.WWW. 28. glavni dužnik i jemac ne mogu biti zajednički tuženi jer bi to bilo u suprotnosti sa sadržajem ugovora o jemstvu. odvija i okončava preduzimanjem procesnih radnji. Glavno miješanje u parnicu (interventio principalis) Lice koje traži stvar ili pravo povodom kojeg se već vodi parnica između drugih lica. prema eventualnim suparničarima će se odbiti kao neosnovan.BH-PRAVNICI.intervencijski postupak. Eventualno ili supsidijarno suparničarstvo Tužilac može istom tužbom obuhvatiti 2 ili više tuženih. pa otuda i naziv ustanove "glavna intervencija" ili "glavno miješanje". Pod procesnim radnjama podrazumijevaju se sve radnje koje su regulisane normama procesnog prava.COM smatra se da procesno-pravno dejstvo proizvodi radnja koja je najpovoljnija za sve suparničare. obzirom da odlučivanje o tužbenom zahtjevu glavnog intervenijenta ima prejudicijelan značaj za ishod prve parnice. Tužba glavnog intervenijenta za posljedicu ima zasnivanje suparničarstva na pasivnoj strani: tužilac i tuženi iz već pokrenute parnice dobivaju položaj tuženih.7. Ako se jemac nalazi u obavezi samo ukoliko glavni dužnik ne bude mogao platiti dug. Pojam Parnica se pokreće. 28.5. PROCESNE RADNJE 29. i to tako što će tražiti da tužbeni zahtjev bude prihvaćen prema slijedećem tuženom. Ako se tužbeni zahtjev prema prvotuženom usvoji. Suparničarstvo na osnovu zakona Zakon izričito propisuje da glavni dužnik i jemac mogu biti zajednički tuženi. u slučaju da bude pravosnažno odbijen prema onome ko je u tužbi naveden prije. najcjelishodnije je da sud prvo raspravi i odluči o tužbenom zahtjevu glavnog intervenijenta. Dakle. sud će donijeti presudu kojom se tužbeni zahtjev odbija kao neosnovan i tada dolazi do rasprave o osnovanosti tužbenog zahtjeva prema drugom tuženom. Do eventualnog suparničarstva može doći samo u situacijama u kojima tužilac prema svim tuženima postavlja isti zahtjev. ili različite zahtjeve koji su u međusobnoj vezi i za koje je stvarno i mjesno nadležan isti sud.6.BH-PRAVNICI. 28. Tužbom tog lica pokreće se tzv. Ustanovom eventualnog suparničarstva izbjegava se rizik pokretanja druge parnice. Što se tiče postupanja suda. može pred istim sudom pred kojim teče ta parnica tužiti obje stranke jednom tužbom.1. te da je zahtjev intervenijenta upravljen na stvar ili pravo o kome između stranaka teče parnica. ako se sadržaj ugovora o jemstvu tome ne protivi. pa tek onda da nastavi raspravljanje o tužbenom zahtjevu iz prve parnice. svi oni koji su navedeni iza prvotuženog su eventualni ili supsidijarni. AKTIVNOSTI PROCESNIH SUBJEKATA U PARNICI 29. sve dok se postupak pravosnažno ne okonča.

Posredne procesne radnje proizvode dejstva tek posredstvom djelatnosti suda. jer osnovna dejstva proizvodi u parnici. ako su osnovna dejstva neke radnje određena normama procesnog prava.BH-PRAVNICI. Neke procesne radnje s obzirom na njihovo dejstvo imaju istovremeno karakter i neposrednih i posrednih radnji (npr. tvrdnje itd. a stvarni se tiču odlučivanja o predmetu spora.tužba. Adresat procesnih radnji je uvijek sud. To su npr. odricanje od tužbenog zahtjeva. Njima tužilac nastoji dokazati osnovanost. 29. Procesne radnje su u načelu opozive. 47 WWW. Pritom nije bitno da li je stranka određenim držanjem željela nastupanje date posljedice ili ne. Sud ih ispituje samo sa stanovišta njihove osnovanosti. pa su obzirom na ova dejstva to neposredne procesne radnje. žalba i sl). 7. Procesnu radnju predstavlja svako držanje stranaka u parnici koje proizvodi posljedice po normama procesnog prava. pa su utoliko i posredne radnje.tužba i žalba). ističe 2 zahtjeva.povlačenje tužbe. Prijedlozi su radnje kojima stranke pozivaju sud da donese određenu odluku. tako i u pogledu dejstava koja proizvode. one radnje koje same po sebi ne stvaraju novu procesno-pravnu situaciju u postupku. obje su upravljene na donošenje odluke suda. one koje neposredno stvaraju novo procesno stanje su po pravilu neopozive. Tužba je također procesna radnja. a žalbom se zasniva nadležnost višeg suda.WWW. Dijele se na procesne i stvarne. Istovremeno.povlačenje tužbe.BH-PRAVNICI. Procesna radnja je po pravilu jednostrana izjava. Posredne radnje sud ispituje i sa stanovišta dopuštenosti i sa stanovišta osnovanosti. tj. 8. radi se o procesnoj radnji bez obzira na to što ona proizvodi neke sporedne materijalno-pravne posljedice. 6.COM za njihovu punovažnost. tj. Dakle. Većinu radnji stranke preduzimaju u slobodnoj formi. Opće karakteristike procesnih radnji stranaka su: 3. s tim što predlaže da sud usvoji drugi zahtjev ako se prvi pokaže neosnovanim. Ovo pravilo važi samo za posredne procesne radnje. Dalja podjela je na ofanzivne i defanzivne procesne radnje. Međutim. Prema tom kriteriju. Izdavanje parnične punomoći procesna radnja. Neposredne procesne radnje same po sebi proizvode dejstva u parnici. Dejstvo procesnih radnji ne može zavisiti od uslova. sve procesne radnje se mogu podijeliti na posredne i neposredne. Samo se najvažnije procesne radnje preduzimaju u unaprijed utvrđenoj procesnoj formi (npr. norme materijalnog prava koje se tiču nedostataka u izjavi volje ovdje nisu primjenjive. Neposredne procesne radnje.COM . ulaganje žalbe itd). dopušteno je isticanje više prijedloga ili zahtjeva supsidijarno: tužilac npr. bez posredovanja suda (npr. Procesne radnje stranaka Karakter procesne radnje ima svako držanje (činjenje i propuštanje) stranaka u parnici koje proizvodi određene posljedice u skladu sa normama procesnog prava. U posredne radnje spadaju prijedlozi. Subjektivne pretpostavke za važnost procesnih radnji su stranačka. Podjela procesnih radnji stranaka.2. Tužbom se pokreće parnični postupak. Najvažnija podjela procesnih radnji je na radnje stranaka i radnje suda. Najvažniji kriterij za podjelu je kriterij dejstva koje radnje proizvode u parnici. Dakle. a tuženi neosnovanost tužbenog zahtjeva. Procesnim stranke nastoje uticati na vremenski tok parnice. parnična i postulaciona sposobnost. Tvrdnje mogu biti činjenične i pravne. jer je njeno primarno dejstvo da pokreće parnicu i određuje njen predmet. 5. 4. odricanje od pravnog lijeka itd.

Samo izuzetno sud može odrediti da se podnesci prepišu na trošak stranke. sud će stranku poučiti da ga u određenom roku ispravi i dopuni. Prema tome. dopunom ili ponovnim preduzimanjem radnje. 29. Ako je podnesak nejasan ili ne sadrži sve potrebne elemente. Podnesak ispravljen u roku smatra se urednim od dana prvog podnošenja. to za posljedicu ima apsolutno bitnu povredu postupka. na osnovu sadržaja zapisnika moguće je provjeriti: 48 WWW. odluke suda. Na isti način sud će postupiti i ako podnesci nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka. a ako bude vraćen bez potrebnih ispravki biće odbačen. Ostale radnje koje preduzima u toku parnice sud uglavnom preduzima u obliku rješenja. Samo najvažnije procesne radnje se preduzimaju u unaprijed utvrđenoj formi (pismena forma). Procesne radnje izvan ročišta preduzimaju se u pismenoj formi. .opozivanjem. kao osnovno načelo. Forma procesnih radnji Procesne radnje kojima se ostvaruje načelo usmenosti. prijedlog za povrat u prijašnje stanje itd. Zapisnik spada u važne procesne dokumente. Pretpostavke su sposobnost stranke ili ovlaštenja njihovih zastupnika. a posebno: da li je rasprava bila javna ili ne.BH-PRAVNICI. koje sud donosi u formi presude i rješenja. Pored uobičajenih podataka kao što su naziv i sastav suda. Presudom sud odlučuje o meritumu spora. Samo na osnovu zapisnika se može utvrditi da li se prvostepeni sud pri vođenju postupka pridržavao normi procesnog prava.3.ispravljanjem. izvedeni dokazi. ako se radi o opozivoj radnji. ponuđeni dokazi. Zapisnik se sastavlja i o radnjama koje se usmeno preduzimaju izvan ročišta. radnje kojima se osigurava cjelishodnost u raspravljanju: spajanje više parnica. Ako ne bude vraćen u roku smatra se povučenim.COM Nedostaci procesnih radnji stranaka mogu se ticati: (1) pretpostavki za preduzimanje radnje. Po svom karakteru i dokaznoj snazi zapisnik je javna isprava. jasan i mora sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti. On mora biti uredan. 29. izjave i prijedlozi stranaka. (2) forme i (3) sadržine.BH-PRAVNICI. upućivanje poziva itd. radnje pripremanja glavne rasprave (prikupljanje procesne građe). U pismenoj formi se preduzimaju procesne radnje stranaka kao što su tužba. razdvajanje raspravljanja o pojedinim elementima odlučivanja itd. . Procesna radnja čiji se nedostaci tiču pretpostavki je bez dejstva.4. Nedostaci koji se tiču forme i sadržine radnje mog se otkloniti na više načina: . određivanje sudskih rokova. imena stranaka i drugih učesnika itd. preduzimaju se u slobodnoj formi. Nedostatak se može otkloniti i radnja konvalidirati njenim naknadnim odobrenjem. Sadržaj podneska određen je vrstom radnje koja se njime preduzima. žalba. Ako o odlučnim činjenicama postoji protivrječnost između sudskog zapisnika i odluke. Pismena forma je posebno zastupljena kod procesnih radnji suda (odluka). Podnesci. Procesne radnje suda Najvažnije radnje suda su odluke.COM .WWW. jer se njime zasvjedočava sadržaj glavne rasprave.odricanjem od pozivanja na nedostatak. Među tim radnjama su najvažnije: • • • radnje kojima se utiče na vremenski razvoj postupka: zakazivanje i odlaganje ročišta. a one imaju unutar procesno dejstvo. Takva pismena nazivaju se podnesci. zapisnik treba da sadrži i bitne podatke o sadržaju preduzetih radnji.

Procesni rokovi se dijele na zakonske i sudske.BH-PRAVNICI. Rokovi Pojam. Rokovi su propisani i za neke procesne radnje suda. završavaju se onog dana zadnjeg mjeseca odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kad je rok počeo. ROKOVI I ROČIŠTA 30. Ako je određen na dane. Zatvara se u poseban omot. a ne od momenta kad je sud donio odluku povodom zastoja. podnesak se 49 WWW. Rokovi određeni na mjesece.BH-PRAVNICI. rok za pismenu izradu presude je 8 dana od dana donošenja. Subjektivni su oni koji počinju teći od dana saznanja za događaj koji je relevantan za njihovo računanje. Podnesak se smatra predatim danom njegove predaje preporučenom pošiljkom ili telegramom pošti. Sudski rokovi se mogu produžavati na prijedlog stranaka. d) Stav suda prema prijedlozima i prigovorima stranaka itd. Podjela. rok se završava zadnjeg dana zadnjeg mjeseca. zakon predviđa maksimalne granice trajanja. rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. c) Da li je sud donio odluku u istom sastavu u kome je postupao na zadnjem ročištu.rok za podnošenje odgovora na tužbu. Rok je vremenski interval za preduzimanje procesnih radnji predviđen normama procesnog prava. mjesece i godine. Objektivni rokovi su oni koji se računaju od dana nastupanja relevantne činjenice.COM a) Da li je sud svoju odluku zasnovao na dokazima izvedenim na glavnoj raspravi.rokovi za ulaganje pravnih lijekova. To su tzv. neovisno od saznanja ovlaštenog lica za tu činjenicu. pa ga može razgledati samo viši sud kad rješava o pravnom lijeku. Stranke imaju pravo staviti prigovor na sadržaj zapisnika. Održanje rokova. Sud je obavezan u zapisnik unijeti i prigovore koje nije prihvatio. Rok prestaje teći od nastupa činjenice koja je izazvala zastoj u razvoju postupka. Takav je npr. Takvi su npr.instruktivni rokovi. Dilatorni rok je rok kojim se određuje vremenski period prije čijeg isteka nije dozvoljeno preduzimanje neke procesne radnje. za početak roka uzima se prvi naredni dan nakon relevantnog događaja.COM . Ako tog dana nema. rokovi koji su prestali teći počinju teći iznova (kao i kod prekida rokova). Zakonski su određeni zakonom i njihovo trajanje ne mogu mijenjati ni sud ni stranke. Rok je održan ako je radnja čije je preduzimanje vezano za određeni rok. Npr. Povlačenje tužbe i sudsko poravnanje takođe se unose u zapisnik. Rokovi se računaju na dane. Obzirom na momenat od kojeg se računaju. Za lice koje se nalazi na odsluženju vojnog roka ili na izdržavanju zatvorske kazne. Poseban zapisnik sastavlja se o vijećanju i glasanju. 30. Radnja je preduzeta u roku ako je podnesak kojim se radnja preduzima predat sudu prije isteka roka. dok kod mirovanja postupka prestaju teći samo sudski rokovi. Početak i računanje rokova. a trajanje u konkretnom slučaju određuje sud. On sadrži tok glasanja i odluku koja je donesena. odgovora na pravni lijek itd. Kad se postupak nastavi. Kad dođe do prekida postupka prestaju teći i zakonski i sudski rokovi.WWW.1. b) Da li je strankama bilo omogućeno da se izjasne o navodima suprotne strane. odnosno godine. preduzeta prije isteka roka. za čije propuštanje procesno pravo ne veže nikakve posljedice. Kod sudskih rokova. rokovi se dijele na subjektivne i objektivne. Ako zadnji dan roka "pada" u nedjelju ili na državni praznik.

Prijedlog za povraćaj mora biti podnesen u doku od 15 dana od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje. Podnesak će jednako proizvesti dejstvo i ako se ne uruči zajedno sa pozivom. Objektivni rok je 3 mjeseca. Propuštanje zakonskih rokova po pravilu vodi prekluziji. i to bez obzira na odgovornost stranke. odnosno upravi zatvorske ustanove.2. a u privrednim sporovima 30 dana.COM smatra predatim danom njegove predaje komandi vojne jedinice. ročište se može održati i izvan sudske zgrade (npr. a uz ispunjenje slijedećih pretpostavki: 2. Ako stranka iz neznanja preda ili uputi podnesak nenadležnom sudu. Ako je stranka kasnije saznala za propuštanje. 32. Postupak po restitucionom prijedlogu 50 WWW. 4. Na ročište se pozivaju stranke i ostala lica čije se prisustvo smatra potrebnim. U fakultativna ročišta spadaju pripremno ročište. tj. Obligatorna su po pravilu ročišta za glavnu raspravu. Propuštanje je opravdano ako se ne može pripisati u krivicu stranci ili njenom zastupniku. a prije isteka roka. Do povrata u prijašnje stanje može doći samo na prijedlog stranaka. Po pravilu se ročišta održavaju u sudskoj zgradi. POJAM PROPUŠTANJA Procesna radnja je propuštena ako nije preduzeta u predviđenom roku ili do određenog momenta u razvoju postupka. Razlog za propuštanje mora biti opravdan (iusta causa). 31. i druga ročišta koja sud zakazuje kad smatra cjelishodnim da o nekom pitanju raspravlja na posebnom ročištu. ročište za izvođenje dokaza. Ročišta Ročište je procesnopravna forma kojom se uobličava preduzimanje usmenih procesnih radnji. POVRAĆAJ U PRIJAŠNJE STANJE (RESTITUTIO IN INTEGRUM OB TERMINEM ELAPSUM) Povraćaj u prijašnje stanje je ustanova za otklanjanje posljedica propuštanja koja se ne mogu pripisati u krivicu stranaka. 3. Najvažnija pravna posljedica propuštanja je u nastupu prekluzije. Ročišta zakazuje sud. Da je stranka propustila rok ili ročište. Predlagač je dužan istovremeno sa podnošenjem prijedloga da preduzme i propuštenu radnju.WWW. 32. Uz poziv se stranci dostavlja i podnesak koji je dao povod za određivanje ročišta.COM . rok počinje teći od dana saznanja. da je stranka izgubila pravo na preduzimanje. 30. kao i ročište za raspravljanje o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje. a mogu biti obligatorna i fakultativna.ročište za izvođenje dokaza uviđajem ili saslušanjem bolesnog svjedoka). Povraćaj u prijašnje stanje nije dopušten u slučaju propuštanja roka za podnošenje prijedloga za povraćaj (restitutio restitutionis non datur).BH-PRAVNICI. Da propuštanje takve radnje ima za posljedicu prekluziju. smatrat će se da je podnesak podnesen na vrijeme. Ako to sud smatra svrsishodnijim. 5.2.BH-PRAVNICI.

U drugu grupu spadaju elementi koji su karakteristični za tužbu kao posebnu procesnu ustanovu. Ako je tužbeni zahtjev usmjeren na novčano potraživanje. a pravni fakultativan.2. tužilac je dužan da naznači vrijednost predmeta spora. Kao procesna radnja usmjerena je ka sudu. osim ako je sud donio odluku na osnovu nedozvoljenog ili neblagovremenog prijedloga. Predmet spora označava se prema njegovoj pravnoj prirodi. za određivanje vrijednosti je mjerodavna visina glavnog tužbenog zahtjeva. . dokazi i tužbeni zahtjev. U prvu grupu spadaju podaci koje obavezno sadrži i svaki drugi podnesak: oznaka suda. a ukidaju se i sve odluke koje je sud donio zbog propuštanja. stranaka i predmeta spora. osim u slučajevima kad se prijedlog za povraćaj zasniva na općepoznatim činjenicama.COM Za rješavanje o prijedlogu nadležan je sud pred kojim je trebalo preduzeti propuštenu radnju.osnov tužbe. Naknadno preduzeta radnja smatra se blagovremenom. i to na posebnom ročištu. Pojam i sadržaj Tužba je procesnopravna forma kojom se u parničnom postupku ostvaruje ustavom zagarantirano pravo na pravnu zaštitu. Obavezni elementi tužbe su: .3.1.COM . Dostavljanje tužbe sudu za posljedicu ima pokretanje parnice. kome se dostavlja primjerak tužbe. Oznaka vrijednosti predmeta spora ima višestruku funkciju. prema vrijednosnom kriteriju.BH-PRAVNICI. TUŽBE 33.tužbeni zahtjev. . Uz oznaku predmeta navodi se i njegova novčana vrijednost. 33. . Podiže je subjekt povrijeđenog ili ugroženog prava i tada se pretvara u stranku . sastava suda. Protiv rješenja kojim se odobrava povraćaj nije dozvoljena žalba. . . Za nju se. Sud o prijedlogu odlučuje bez obzira na (ne)prisustvo stranaka na ročištu. Dejstvo restitucije Dejstvo se sastoji u tome što se parnica vraća u stanje u kome se nalazila prije propuštanja. ulaganje revizije ili vrste postupka. Činjenični osnov obrazuju pravno relevantne činjenice iz kojih tužilac kao pravnu posljedicu izvodi tužbeni zahtjev.dokazi.određenje obje stranke (tužioca i tuženog).određenje suda kojem se tužilac obraća za pravnu zaštitu. Karakter pravno relevantnih činjenica imaju samo one činjenice za koje pravne norme vežu određene pravne posljedice.predmet spora. To su: tužbeni osnov.WWW.subjekt procesnog prava. a posredstvom suda i prema drugoj stranci tuženom. Činjenični je obligatoran. 33. Činjenični osnov mora u tužbi biti prezentiran u obimu koji omogućava dopuštenost raspravljanja o 51 WWW. 32. Ročište je obligatorno.BH-PRAVNICI. veže određivanje nadležnosti. Osnov tužbe Razlikuju se činjenični i pravni osnov tužbe. Ovi elementi mogu se podijeliti u 2 grupe. Ako tužbeni zahtjev nije usmjeren na novčano potraživanje.

onda će biti neophodno iznijeti i faktičke činjenice u obimu koji je potreban da bi se istaknuti tužbeni zahtjev individualizirao (npr.3.COM tužbenom zahtjevu.pod uslovom da postoje procesne i pravozaštitne pretpostavke čije postojanje se po potrebi dokazuje u postupku pred pravozaštitnim organom. te pravnu promjenu . niti tužilac može imati štetne posljedice jer je dao pogrešnu pravnu kvalifikaciju. Zato pravne tvrdnje tužioca ne obavezuju sud. U tužbenom zahtjevu tužilac postavlja određenu pravnu tvrdnju i istovremeno od suda traži da izrekne određenu pravnu posljedicu u formi odluke.COM . Prema teoriji supstanciranja.BH-PRAVNICI. a ne na osnovu činjenica iznesenih u tužbi. bez navođenja pojedinih činjenica. utvrđujuću. To čine u formi tužbenog zahtjeva. onda je za određenje identiteta tužbenog zahtjeva dovoljno da se on odredi prema pravnoj prirodi odnosa iz kojeg se izvodi.WWW. U odgovoru na pitanje koji je to obim postoje 2 teorije: Prema teoriji individualiziranja. 33. Po načelu dispozitivnosti. tužilac može od suda zahtijevati donošenje odluke kojom se nalaže izvršenje određene radnje. Pravni osnov je fakultativan element (za razliku od činjeničnog osnova). Teorijski aspekti utvrđivanja identiteta tužbenog zahtjeva. 1. Može se definisati kao procesno-pravni zahtjev za pružanje pravne zaštite određenog sadržaja. pa time i predmet parnice kao procesno-pravnog odnosa.Klasična civilistička teorija je predmet spora. sud ne ide ni mimo ni preko tužbenog zahtjeva. Civilističke teorije . Tužbeni zahtjev (petitum) . 52 WWW. Shodno tim formama. a to je jedini ugovor te vrste koji su zaključili. Modificirana civilistička teorija predmet spora vidi kao zahtijevanu pravnu zaštitu određenog sadržaja: osuđujuću. a ne i u obimu koji omogućava odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahtjeva. Tužilac je dužan da u tužbi iznese činjenično stanje u obimu koji omogućava odlučivanje o dopuštenosti tužbe. Ovo iz razloga što sud svoju odluku o osnovanosti tužbenog zahtjeva donosi na osnovu činjenica utvrđenih na glavnoj raspravi. Pravna priroda predmeta spora u teoriji. dovoljno je da tužilac iznese osnovna materijalno-pravna obilježja pravnog odnosa iz kojeg izvodi tužbeni zahtjev. te promjenu ili prestanak određenog pravnog odnosa. ispravnost jedne ili druge teorije zavisi od konkretnog predmeta. Zbog toga su stranke dužne da odrede sadržaj i obim pravne zaštite. Međutim. Samo tužbeni zahtjev je predmet odlučivanja. ako jedna osoba tuži drugu za ispunjenje ugovora o kupoprodaji. tek na osnovu konkretnih činjenica moguće je potpuno odrediti identitet istaknutog tužbenog zahtjeva. ako je između tih osoba zaključeno više istovrsnih ugovora. kao procesni zahtjev. Pravnu prirodu predmeta spora utvrđuje sud putem pravne kvalifikacije. On se u tužbi formuliše u obliku prijedloga sudu kakvu presudu da donese.predmet spora Tužbeni zahtjev je predmet spora. Međutim. izjednačavala sa zahtjevom materijalnog prava. Privatno pravo se poima kao sistem subjektivnog prava. utvrđenje postojanja ili nepostojanja određenog prava ili pravnog odnosa. Tužbeni zahtjev se može postaviti u 3 procesno-pravne forme: kondemnatornoj. Npr.mjesto ili vrijeme zaključenja ugovora). a proces kao instrument zaštite privatnog prava i kao element javnog prava.BH-PRAVNICI. tako što stvarne činjenice supsumira pod odgovarajuće norme materijalnog prava. koji je zasnovan na tužiočevoj tvrdnji da mu pripada ovlaštenje da traži ostvarenje određenih pravnih posljedica iz određenih činjenica. deklaratornoj i konstitutivnoj.

da preda određenu stvar. u vidu podneska. pa će sud donijeti rješenje kojim odbacuje tužbu kao nedopuštenu. Poseban. Zbog toga do preinačenja tužbe dolazi samo ako se promijeni tužbeni zahtjev. tužilac ima mogućnost da u izvršnom postupku ostvari prinudno izvršenje. da se suzdržava od vršenja neke radnje i sl. da plati određenu svotu novca.COM 2. Forma tužbe. ali mogu oprostiti dug ili odgoditi nastupanje njegove dospjelosti. Procesne teorije . Osim toga. utvrđujuće ili deklaratorne i preobražajne ili konstitutivne. arhaičan vid deklaratorne tužbe koju je poznavao i Građanski parbeni postupak za BiH iz 1883. već i određena činjenična osnova iz koje tužilac izvodi zaključak o osnovanosti određene pravne posljedice. sud će donijeti presudu kojom tužbeni zahtjev odbija kao neosnovan. izazivačka (provokativna) tužba. Kondemnatorne tužbe (dosuđujuće). Dakle. Pravni interes za kondemnatornu tužbu proizilazi iz sadržaja pravne zaštite koja se traži. Ovaj drugi stav se smatra ispravnijim. 33. Tužba se podnosi u pismenom obliku. tužbe se dijele na stvarne i lične. Stvarnim tužbama se štite apsolutna subjektivna prava koja djeluju erga omnes. Preuranjena kondemnatorna tužba. razlikuju se 3 vrste tužbi: osuđujuće ili kondemnatorne. a može se podnijeti i usmeno na zapisnik kod suda. Tužilac ovom tužbom traži da sud osudi tuženog npr.COM . tj. Poseban problem predstavljaju kondemnatorne tužbe u kojima je 53 WWW. Ako tuženi ne ispuni dobrovoljno obavezu iz odluke. Tužilac svoj zahtjev uvijek zasniva na tvrdnji da je tuženi povrijedio neko njegovo pravo i otuda proizilazi njegov pravni interes da traži zaštitu u cilju otklanjanja povrede. Presudom koju sud donosi na osnovu kondemnatorne tužbe se utvrđuje pravo tužioca prema tuženom i istovremeno naređuje tuženom da ispuni obavezu na koju je upravljen tužbeni zahtjev.BH-PRAVNICI. utuživosti uz zadržavanje samog prava? Smatra se da se lica ne mogu unaprijed odreći prava na pravnu zaštitu (pactum de non petendo) kao javnopravnog ovlaštenja. Vrste tužbi Prema sadržaju pravne zaštite koja se tužbom traži. trpljenje ili propuštanje. Po drugom shvatanju. Problem utuživosti javlja se kod postupanja suda u slučaju naturalnih obligacija. Određeno činjenično stanje ne smatra se sastavnim dijelom predmeta spora. pitanje utuživosti je procesna pretpostavka. pa ako ona nedostaje u konkretnom slučaju. je tzv. Identičnost tužbenih zahtjeva u dvije parnice rađa prigovor litispendencije. određenost visine (iznosa) tužbenog zahtjeva mjerodavna je za određivanje vrijednosti predmeta spora. te njegovo postojanje nije potrebno posebno dokazivati. bez obzira da li se pritom tužilac poziva na jedan ili na više činjeničnih osnova.WWW. Obzirom na pravno dejstvo na subjektivna prava koja se štite.4. Čista procesna teorija težište ima samo na tužbenom zahtjevu. odlučivanje o troškovima postupka itd.Teorija ekvivalencije ili jednakovrijednosti smatra da predmet spora nije samo tužbeni zahtjev. Postavlja se pitanje da li se nosilac subjektivnog prava može odreći sudske zaštite. Po jednom shvatanju. utuživost je pitanje samog subjektivnog prava. a ličnim tužbama se štite relativna subjektivna prava sa dejstvom inter partes. Funkcija i značaj tužbenog zahtjeva. Tužbeni zahtjev kod ovih tužbi uvijek je upravljen na neku radnju. Tužbeni zahtjev je prvenstveno u funkciji određivanja identiteta tužbe. u parnici ima onoliko predmeta spora koliko tužilac ističe tužbenih zahtjeva. Ono je samo podloga koja omogućava individualizaciju predmeta spora.BH-PRAVNICI.

Pravni interes kod tužbe za utvrđivanje je procesna pretpostavka na koju sud pazi po službenoj dužnosti. To je posebno slučaj u sporovima o stvarnim i drugim apsolutnim pravima. Ako je određeni spor prerastao u povredu. U principu. Npr. sud će odbiti tužbeni zahtjev kao neosnovan. zbog nepostojanja pravnog interesa. Deklaratorne tužbe (utvrđujuće) su tužbe u kojima je tužbeni zahtjev upravljen na utvrđivanje postojanja ili nepostojanja određenog prava ili pravnog odnosa.BH-PRAVNICI. naručilac ima pravni interes da ustane tužbom za utvrđenje postojanja ugovora o djelu protiv uposlenika kao tuženog ako poslenik ne preduzima nikakve radnje u cilju izvršenja djela u ugovorenom roku. Obzirom na ovaj kriterij (postojanje ili nepostojanje) tužba može biti tužba pozitivnog ili negativnog utvrđenja. Odnos deklaratorne i kondemnatorne tužbe. ako za to postoji pravni interes. Tako npr. a to je utvrđenje prestanka ugovora. kao što je npr. Prejudicijelni ili incidentni zahtjev za utvrđenje je procesni oblik tužbe za utvrđenje koju tužilac podiže u toku parnice pokrenute kondemnatornom tužbom. tužba se odbacuje kao nedopuštena. a u toku postupka se utvrdi da nije.COM . Neizvjesnost i nesigurnost su obično posljedica držanja tuženog koji svojim radnjama ili izjavama izaziva spor o postojanju ili nepostojanju pravnog odnosa. Pravno relevantne činjenice same po sebi ne mogu biti predmet tužbe. nego samo pravna posljedica isteka roka.COM tužbeni zahtjev upravljen na činidbu koja još nije dospjela. tužilac ima pravni interes da podigne i deklaratornu tužbu. Od pravila da činjenice ne mogu biti predmet utvrđivanja postoji 1 izuzetak: utvrđivanje istinitosti ili neistinitosti neke isprave (querela di falso). pa se smatra da se zbog povrede pravila o pravnom interesu ne mogu uspješno ulagati pravni lijekovi. predmet utvrđenja mogu biti samo postojeći pravni odnosi. u situacijama kad. Povreda pravila o pravnom interesu ne predstavlja zakonski razlog ni za apsolutnu ni za relativnu ništavost. predmet tužbe za utvrđenje ne može biti postojanje ili nepostojanje pravne sposobnosti.WWW. ali se ne može tražiti utvrđenje određenog elementa u datom pravnom odnosu. bez obzira na podizanje kondemnatorne tužbe. Ako je tužilac naveo da će dospjelost nastupiti u određenom vremenskom periodu u budućnosti. Sud o spornom prethodnom pitanju mora odlučivati da bi mogao presuditi o tužbenom zahtjevu kao glavnom pitanju. Tužilac je dužan da u tužbi iznese okolnosti iz kojih se vidi postojanje pravnog interesa. Kondemnatorna tužba samo izuzetno može biti dopuštena u slučaju nedospjelih potraživanja. ne bi bila dopuštena tužba za utvrđenje da je rok za izvršenje ugovora istekao (ako je rok bitan element ugovora). Moguće je i da tužilac zahtijeva utvrđenje pravnog odnosa između tuženog i trećeg lica. koji se ostvaruje kondemnatornom tužbom i čini deklaratornu tužbu suvišnom. osim u onim predmetima gdje zakon izričito predviđa tužbu za utvrđenje. Pravni interes za podizanje ove tužbe postoji u situacijama kad se u jednom pravnom odnosu. Deklaratornom tužbom tužilac ostvaruje pravozaštitni cilj koji prevazilazi okvire konkretne parnice. a obično je to pravni odnos između tužioca i tuženog. Od ovog pravila postoje izuzeci. Ako tužilac tvrdi da je potraživanje dospjelo.kod zakonskog izdržavanja. Sadržaj deklaratorne zaštite nema osnova u ovlaštenju koji subjektima pripadaju po normama materijalnog prava. pojave okolnosti koje unose neizvjesnost i nesigurnost u pogledu prirode i sadržaja tog pravnog odnosa. Cilj deklaratorne zaštite je prevencija. Tužba za utvrđenje je čisto procesno-pravni oblik ostvarenja pravne zaštite. Ako ima mogućnost da iz istog odnosa u 54 WWW. što je u praksi vrlo rijedak slučaj. prije dospjelosti činidbe.BH-PRAVNICI. Npr. poričući svoju obavezu na izvršenje djela. kao ni apstraktna pravna pitanja. Tužbom se može tražiti utvrđenje konkretnog pravnog odnosa u cjelini ili pojedinih posljedica koji iz njega proizilaze. pravni interes za utvrđenje prerašće u pravni interes za dosuđenje.

pravo izbora se iscrpljuje podnošenjem tužbe. na smanjenje ugovorne kazne itd). Tužilac može istaći incidentni zahtjev samo ako je sud pred kojim teče parnica nadležan i za odlučivanje o zahtjevu koji se postavlja tim incidentnim zahtjevom. Na taj način bi izbjegao mogućnost da mu tuženi u nekoj drugoj parnici ospori postojanje takvog pravnog odnosa. Međutim. Litispendencija prestaje okončanjem parnice.BH-PRAVNICI. Među najvažnijima su: • • • • prekida se zastara. Za litispendenciju se vezuje niz dejstava. tuženi se ne može protiviti takvom preinačenju. Od tog trenutka parnica postoji (litispendencija=postojanje parnice).6. ako to pravo kod alternativnih obligacija pripada tužiocu. Litispendencija (Lis pedeus) Parnica kao procesno-pravni odnos nastaje dostavljanjem tužbe tuženom. tužbeni zahtjev konstitutivne tužbe najčešće se upravljen na izmjenu postojećeg pravnog odnosa (npr. Procesno-pravna dejstva su: • ocjenjivanje nadležnosti se u pravilu vrši prema činjenicama koje su postojale u trenutku podnošenja tužbe. Prekid i mirovanje postupka nemaju uticaja na litispendenciju. Konstitutivna tužba se podiže u onim slučajevima u kojima se pravo na pravnu promjenu može ostvariti samo na osnovu sudske presude.imaju tužba za razvod ili za poništenje braka. Ove tužbe upravljene su na prestanak postojećeg pravnog odnosa.WWW. preinakom ili ukidanjem postojećeg pravnog odnosa. dužnik pada u zakašnjenje. ali njegovo isticanje nema za posljedicu preinačenje tužbe. Dejstva podnošenja tužbe sudu Dijele se na procesno-pravna i materijalno-pravna dejstva. U posebnu vrstu konstitutivnih tužbi spadaju tužbe u kojima je zahtjev upravljen na promjenu procesno-pravnog položaja (npr. za osporavanje bračnog očinstva i sl. tužilac će imati pravni interes da isticanjem prejudicijelnog zahtjeva traži da se o prethodnom pitanju odluči kao o glavnom pitanju. ako tužilac povuče tužbu. tužba za proglašenje prestanka ugovora o izabranom sudu. bez obzira na eventualne promjene okolnosti u toku postupka. nasljednici imaju pravo nastaviti postupak. 33. a zbog kojih bi bio nadležan drugi redovni sud.tužbe za smanjenje ili povećanje određene činidbe.COM nekoj drugoj parnici ostvari još neko pravo. Incidentni zahtjev je nov tužbeni zahtjev uz postojeći. 33.BH-PRAVNICI. Konstitutivne (preobražajne) tužbe su tužbe u kojima je tužbeni zahtjev upravljen na ostvarenje određene pravne promjene. 55 WWW. Na području imovinskih odnosa. ako tužilac u bračnom sporu umre nakon podizanja tužbe. odnosno ako je sud odbaci kao nedopuštenu.5. Ovom tužbom tužilac traži od suda da donese presudu kojom se stvara nova pravna situacija. Nadležni sud zadržava nadležnost.COM . tužba za poništaj odluke izabranog suda). • Materijalno-pravne posljedice podnošenja tužbe određene su normama materijalnog prava. Karakter konstitutivne tužbe npr. Na taj način dolazi do ustaljenja nadležnosti (perpetuatio fori). smatra se da do prekida nije ni došlo. ako se tužba preinačuje zbog okolnosti koje su nastupile nakon podnošenja tužbe.

naš sud će na zahtjev stranke prekinuti postupak ako su ispunjena 2 uslova: (1) ako u konkretnom slučaju nije predviđena isključiva jurisdikcija suda u FBiH i (2) ako postoji faktička uzajamnost.tuženi koji je savjesni držalac od trenutka kad mu je tužba dostavljena odgovarat će kao nesavjesni držalac.7. Predmet spora mora biti isti u obje parnice. stranke u obje parnice moraju biti iste.WWW. vrijednost predmeta spora utvrđuje se zbrajanjem pojedinih tužbenih zahtjeva i obrnuto. Zabrana dvostruke litispendencije je najvažnije dejstvo litispendencije. Materijalno-pravna dejstva litispendencije određena su normama materijalnog prava. dok još teče parnica povodom tužbe za utvrđenje.BH-PRAVNICI. On je isti ako je isti tužbeni zahtjev. tužilac iz prve parnice može imati ulogu tuženog u drugoj parnici. ako utvrdi da parnica u istoj stvari već teče. protivtužba i tužba glavnog intervenijenta moguća je tek sa nastankom parnice. ali je sud stvarno nadležan za svaki od tih tužbenih zahtjeva i ako se ti zahtjevi raspravljaju u istom postupku. 4. Litispendencija pred stranim sudom. Da bi se utvrdilo postojanje dvostruke litispendencije bitan je identitet stranaka i identitet predmeta spora. tj. Npr. 56 WWW. Ako ta povezanost postoji. s tim što se svi zahtjevi ostvaruju u istom postupku. 33. Ako nisu povezani istim činjeničnim i pravnim osnovom. Cummulatio actionum (objektivna kumulacija) Kumulacija postoji ako se u jednoj tužbi istakne više tužbenih zahtjeva. Time se ne dovodi u pitanje njihova procesno-pravna samostalnost. Nije u suprotnosti sa zabranom dvostruke litispendencije da se između istih lica zasnuje litispendencija tužbom za dosuđenje.BH-PRAVNICI. te ako pravosnažnost odluke iz prve parnice svoje dejstvo proteže i na predmet odlučivanja u drugoj parnici. Sud će drugu tužbu odbaciti kao nedopuštenu. to ne sprečava dovršavanje parnice među istim strankama među kojima je i započeta.usmjeren je na ostvarenje različitih pravozaštitnih ciljeva.COM Procesnopravna dejstva litispendencije su: • • • • • zabrana pokretanja nove parnice u pogledu istog zahtjeva o kome već postoji parnica. Povezanost činjeničnim i pravnim osnovom značajna je i za određivanje vrijednosti predmeta spora. Ako dođe do podnošenja tužbe našem sudu u predmetu povodom kojeg teče parnica pred inostranim sudom. ako neka od stranaka otuđi stvar ili pravo u pogledu kojeg traje parnica. Dva tužbena zahtjeva su identična ako se njima ostvaruje isti pravozaštitni cilj. Uslovi za dopuštenost objektivne kumulacije. Kad je u pitanju identitet stranaka. jer se povodom svakog zahtjeva zasniva samostalan procesno-pravni odnos. Norme procesnog prava dozvoljavaju spajanje više tužbenih zahtjeva u istoj tužbi protiv istog tuženog u 2 slučaja: 3. ali ne moraju imati iste uloge. za preinačenje treba pristanak tuženog. jer je tužbeni zahtjev u ove dvije parnice različit . Povodom istog predmeta se između istih stranaka ne može istovremeno voditi više od jedne parnice. Ako su svi zahtjevi povezani istim činjeničnimm i pravnim osnovom. umješač kao treće lice se može pridružiti jednoj od stranaka. Sud to najčešće sazna iz prigovora tuženog.COM .

uz postojeći tužbeni zahtjev (kumulativna modifikacija).facultas alternativa. ali do odlučivanja o pomoćnom zahtjevu dolazi samo u slučaju odbijanja osnovnog. eventualno. određujući uslovi za dopuštenost objektivne kumulacije su ista stvarna nadležnost i ista vrsta postupka. Tužilac koji traži da mu se dosudi određena stvar. 33. može u toku postupka izjaviti da je voljan da umjesto stvari primi određeni novčani iznos. sud će u presudi izreći da se tuženi može osloboditi davanja stvari ako plati određeni novčani iznos. Međutim.tužilac ustaje tužbom u kojoj zahtjev upravlja na ispunjenje kupoprodajnog ugovora.BH-PRAVNICI. mutatio) Pojam mutabiliteta tužbe. Tužbeni zahtjevi u jednoj tužbi mogu biti spojeni kumulativno. alternativno. te u vidu fakultas alternative. Prema odredbama našeg procesnog prava. Tužilac ovu ustanovu koristi kad nije siguran u ostvarenje osnovnog zahtjeva. Tužilac u tužbenom zahtjevu ističe više pravnih posljedica i traži da sud tuženog obaveže na svaku od njih. već pravo tuženog . Kvantitativna i kumulativna modifikacija. Ova dva oblika preinačenja ne dovode do promjene identiteta tužbe. kad zakon izričito dozvoljava da se u postupku povodom nekog bračnog spora ili paternitetskog spora kumulira zahtjev za izdržavanje. s tim što se ispunjenjem jedne. Kumulativno spajanje je najčešće. U toku parnice tužbeni zahtjev preinačuje tako što zahtijeva naknadu štete zbog neispunjenja ugovora. plaćanje novčanog iznosa nije obaveza. U našem pravu posljedice preinačenja tužbe imaju i povećanje postojećeg tužbenog zahtjeva (kvantitativna modifikacija) i isticanje novog.8. Od ovog pravila postoje odstupanja. Ako usvoji tužbeni zahtjev.BH-PRAVNICI. Npr. Preinačenje tužbe (modificatio. Alternativno spajanje dopušteno je samo u sporovima koji nastaju povodom alternativnih obligacija. Objektivna modifikacija. dok su preostala dva samo prividni oblici objektivne kumulacije. Tužilac ga koristi kad prema tuženom ističe više tužbenih zahtjeva i traži da sud odluči o svim istaknutim zahtjevima. Zato je facultas alternativa prividni oblik kumulacije. već materijalno-pravne izjave volje. Pod preinačenjem tužbe u kvalitativnom smislu podrazumijeva se promjena elemenata putem kojih se određuje identitet tužbe. udovoljava tužbenom zahtjevu u cjelini. Kumulativno i eventualno spajanje imaju karakter objektivne kumulacije u pravom smislu riječi. Dopuna i ispravljanje činjeničnih navoda u osnovu tužbe nikad ne izaziva promjene identiteta tužbe. ili kad ostvarenjem pomoćnog može postići isti pravozaštitni cilj kao i ostvarenjem osnovnog zahtjeva. Bitno je napomenuti da sud ne utvrđuje da li facultas alternativa odgovara protivvrijednosti osnovne činidbe. Litispendencija nastupa istovremeno povodom oba zahtjeva. Tužilac može preinačiti tužbu i tako što će umjesto 57 WWW. Takva izjava nema karakter tužbenog zahtjeva. Ovo spajanje moguće je samo u sporovima u kojima tužilac zasniva osnovni i eventualni zahtjev na istom ili bitno istovrsnom činjeničnom stanju. Dakle. Procesna facultas alternativa.COM . Vrste objektivne kumulacije. Subjektivna modifikacija (permutatio personalis). Preinačenje može biti objektivno i subjektivno. tako što traži isporuku ugovorene količine robe. tuženi se može prinuditi samo na ispunjenje činidbe na koju je upravljen tužbeni zahtjev.WWW. preinačenje tužbe je promjena istovjetnosti tužbenog zahtjeva. s tim što se ovi zahtjevi međusobno isključuju. u zavisnosti od toga da li se promjene tiču predmeta spora ili tuženog kao stranke. Kod eventualnog spajanja tužilac traži odluku o samo jednom tužbenom zahtjevu i to tako što traži da sud prihvati naredni zahtjev ako utvrdi neosnovanost prethodno istaknutog.COM Dakle. ukoliko istovremeno ne izaziva i promjenu tužbenog zahtjeva.

Svrsishodnost se cijeni prema tome da li se preinačenjem doprinosi razrješavanju spornog stanja među strankama. Do ovakvog preinačenja dolazi u situacijama kad se pokaže da je tužilac pogriješio u pasivnoj legitimaciji tuženog. Odgovor na tužbu je procesna radnja tuženog kojom on zauzima svoj stav prema tužbi i tužbenom zahtjevu.COM prvobitno tuženog tužiti neko drugo lice. Preinačenje prema prvotuženom ima posljedice povlačenja tužbe.BH-PRAVNICI. Faza pripremanja glavne rasprave sastoji se od slijedećih procesnih radnji: ispitivanje tužbe. Uslovi za dopuštenost su dvojako određeni: pristankom tuženog ili dopuštenjem preinačenja od strane suda. TOK PARNIČNOG POSTUPKA 34. lis pedens. sud može uz dostavljanje tužbe tuženom naložiti da podnese 58 WWW. Naime. U ovoj fazi sud ispituje postojanje pretpostavki koje se tiču same tužbe (potpunost i razumljivost). TOK PARNIČNOG POSTUPKA PRED PRVOSTEPENIM SUDOM 34. Naime.COM . dostavljanje tužbe tuženom na odgovor. te procesnih nedostataka na strani suda i stranaka. Uslov za subjektivnu modifikaciju je pristanak prvotuženog (od trenutka njegovog upuštanja u raspravu o meritumu spora). sud može dopustiti preinačenje tužbe bez obzira na protivljenje tuženog. U ostalim slučajevima se radi o otklonjivim nedostacima i sud će preduzeti mjere na njihovom otklanjanju.BH-PRAVNICI. za njeno preinačenje koje se tiče predmeta spora (objektivna modifikacija) potreban je i pristanak tuženog. tuženi se takvom preinačenju ne može protiviti.WWW. Razlog za to je što se preinačenjem tužbe ne smije pogoršati procesno-pravni položaj tuženog. Pristanak novotuženog potreban je zato što on parnicu prima u onom stanju u kome se ona nalazi u trenutku kad u nju stupa. Nakon što je tužba dostavljena tuženom. Dopuštenost preinačenja tužbe. kako bi se otklonila mogućnost pokretanja nove parnice. sud će tužbu rješenjem odbaciti kao nedopuštenu u 2 slučaja: ako utvrdi da je sud apsolutno nenadležan ili ako je tužba podnesena po isteku prekluzivnog roka. i to samo do zaključenja glavne rasprave. Prethodno ispitivanje tužbe je obligatorna procesna radnja. Posljedice nedostataka zavise od toga o kakvom se nedostatku radi. ali i pristanak novotuženog. O procesnim pretpostavkama koje se tiču samog predmeta spora (res iudicata. Subjektivno preinačenje moguće je izvesti samo sa pristankom prvotuženog i novotuženog. Tuženi se sa preinačenjem može saglasiti izričito ili prećutno upuštanjem u raspravu o preinačenoj tužbi. pripremno ročište i zakazivanje glavne rasprave. Pripremanje glavne rasprave Prvostepeni postupak se odvija u 2 faze: priprema glavne rasprave i glavna rasprava. Iz razloga svrsishodnosti.1. U fazi pripremnog postupka sud ima 2 osnovna zadatka: (1) da utvrdi postojanje procesnih pretpostavki i (2) da pripremi procesnu građu za odlučivanje o predmetu spora. pravni interes) sud odlučuje tek na pripremnom ročištu. a za povlačenje tužbe je potreban pristanak tuženog od trenutka kad se tuženi upustio u raspravu o meritumu. Ako zbog okolnosti koje su nastale nakon podnošenja tužbe tužilac preinači tužbu na način da iz iste činjenične osnove traži drugi predmet ili novčani iznos. ako smatra da bi pismeno izjašnjenje tuženog o navodima iz tužbe bilo svrsishodno zbog složenosti spora ili većeg broja zahtjeva.

Predsjednik vijeća u funkciji suda. Ona je primarno u funkciji utvrđivanja činjeničnog osnova presude. a sud smatra da je izvođenje dokaza neophodno.COM pismeni odgovor na tužbu. i po isteku roka u kome je sud odredio podnošenje odgovora na tužbu. Na osnovu odgovora na tužbu sud cijeni da li je potrebno zakazati pripremno ročište. Sud može donijeti presudu na osnovu priznanja. ako se tome ne protivi ni jedna stranka. već samo odlučuje koji će se dokazi pribaviti. Nakon što je utvrdio da ne postoje procesne smetnje za dalji tok postupka. prekidu ili mirovanju postupka. koji ne može biti duži od 15 dana od dostave tužbe. lis pedens.COM . Sud po pravilu održava pripremno ročište uvijek kad to ocijeni svrsishodnim radi što potpunije pripreme glavne rasprave. Od ovog pravila postoji izuzetak: na pripremnom ročištu je dopušteno izvođenje dokaza putem vještaka i uviđajem. sva ročišta zajedno čine jedinstvenu glavnu raspravu. Ako tuženi u odgovoru prizna tužbeni zahtjev. o povratu u prijašnje stanje itd. Pripremno ročište. Na pripremnom ročištu sud uz saradnju stranaka preispituje postojanje uslova za nesmetan tok parnice i prikuplja procesnu građu potrebnu za raspravljanje i odlučivanje. pravni interes). 59 WWW. jer se rasprava obično odvija na više ročišta. 34. Dokazi se izvode na glavnoj raspravi.BH-PRAVNICI. Sud dakle ne izvodi dokaze na pripremnom ročištu. a najmanje 8 dana od dana prijema poziva.BH-PRAVNICI. ili se odmah može zakazati ročište za glavnu raspravu. o zakazivanju ročišta i određivanju sudskih rokova. Glavna rasprava Značaj. Samo izuzetno ovaj rok može iznositi do 30 dana. parnica se na pripremnom ročištu može okončati i sudskim poravnanjem. sud pristupa razjašnjenju pitanja koja se tiču predmeta spora: razjašnjenje suštine spora. Na pripremnom ročištu se parnica može i okončati. Podnošenjem odgovora na tužbu tuženi zauzima aktivan stav u parnici i samim tim onemogućava donošenje presude zbog izostanka ako propusti doći na ročište. o preinačenju tužbe.WWW. Zakazivanje glavne rasprave je procesna radnja suda kojom se okončava pripremna faza postupka. Bez obzira na njihov broj. glavna rasprava se zakazuje odmah nakon ispitivanja tužbe. Načelo jedinstva (koncentracije) glavne rasprave. Na njoj se odlučuje i o svim pitanjima procesno-pravne prirode koja nisu riješena tokom pripremnog postupka. te koja se dokazna sredstva mogu upotrijebiti za dokazivanje spornih činjenica.2. sud će odmah donijeti presudu na osnovu priznanja. Funkciju suda u toku cijelog pripremnog postupka vrši predsjednik vijeća. o učešću umješača. Ročište za glavnu raspravu se zakazuje tako da se strankama ostavi dovoljno vremena za pripremu. na kojoj sud i odlučuje koji dokazi će biti izvedeni. o obezbjeđenju dokaza. U sporovima koji nisu složeni i u sporovima u kojima postupa sudija pojedinac. sređivanje procesne građe. Ideal postupka bio bi da se glavna rasprava okonča na prvom ročištu. Ovo pravilo je u službi načela kontradiktornosti postupka i mora biti striktno poštivano. na osnovu odricanja. Odgovor na tužbu tuženi može podnijeti i u slučajevima kad sud to od njega ne zahtijeva. spajanju i razdvajanju parnice. Predsjednik vijeća ovlašten je da odlučuje: o stupanju prethodnika u parnicu. a ne vijeće. Pritom sud određuje i rok za odgovor. razdvajanje spornog od nespornog. te presudu zbog izostanka. Glavna rasprava je u načelu obligatoran stadij u razvoju postupka. povlačenju tužbe. Osim toga. Sudija pojedinac nikad ne zakazuje pripremno ročište. Sud odlučuje i o ranije pomenutim procesnim pretpostavkama koje se tiču predmeta spora (res iudicata. U praksi je to ipak izuzetak.

tako da se rasprava po mogućnosti završi na prvom ročištu. Dostavljanje poštom se može izvršiti i u dane praznika. tj. Predsjednik vijeća rukovodi glavnom raspravom kako u procesnom. daje i oduzima riječ strankama. Ako ni u drugom pokušaju ne uspije lično dostavljanje. nadležnog općinskog organa. Sve odluke koje se tiču upravljanja postupkom donosi vijeće (npr. Upravljanje glavnom raspravom podijeljeno je između predsjednika vijeća i vijeća. Vrši se radnim danom i to danju. dostavljanje se ostvaruje po pravilima običnog dostavljanja. Dostavljanje je procesno-pravna djelatnost uručivanja pismena adresatima kojima su upućeni. Ako se adresat ne zatekne na adresi. Ako stranka bude udaljena iz sudnice. Među njima su najvažnije tužbe.3.uručuju se neposredno adresatu. U procesnom smislu. Dostavljanje Pojam. Dostavljanje vrši sud po službenoj dužnosti.BH-PRAVNICI.COM Eventualna maxima važila je u starijim sistemima koji su bili izgrađeni na načelu strogog zakonskog upravljanja postupkom.odluke kojima se određuje izvođenje dokaza. u stanu ili na radnom mjestu adresata ili u sudu (ako se adresat tamo zatekne). Procesne radnje suda koje zahtijevaju dostavljanje dostavljaju se lično. odlaganje ročišta. Predsjednik vijeća se brine i o održavanju reda u sudnici. tako i u materijalno-pravnom pogledu. Na drugom mjestu i u drugo vrijeme dostavljanje se može izvršiti samo uz pristanak adresata ili na osnovu posebne odluke suda. stara se o održavanju reda na ročištu. saslušava svjedoke i vještake. sudske policije i neposrednim uručenjem pismena u sudu. 34. Sud po pravilu dostavljanje vrši preko pošte. On brine o tome da se predmet spora svestrano raspravi. procesne norme samo okvirno određuju osnovne faze postupka.BH-PRAVNICI. tj. pravni lijekovi i sudske odluke. a u korist predsjednika koji je primus inter pares. radi eventualnosti da zatrebaju. a moguće ga je obaviti preko određenog radnika u sudu. Ustanova eventualne maksime napuštena je uvođenjem sudskog upravljanja postupkom. Adresat dostavljanja. dostavljač mu ostavlja pismeno obavještenje da u određeno vrijeme bude na određenom mjestu radi dostavljanja. diktira sadržaj rasprave u zapisnik itd.WWW. zaključivanje ročišta. ročište će se održati i bez njenog prisustva. 60 WWW. Arbitrarni (diskrecioni) red. ali istovremeno i da se postupak ne odugovlači. isključenje javnosti. a sudu prepuštaju oblikovanje parnice obzirom na okolnosti konkretnog slučaja.bez obzira da li u konkretnom slučaju postoji potreba za nekom od tih radnji. rukovođenje podrazumijeva da predsjednik otvara i zaključuje glavnu raspravu. Stranke su bile prisiljene da iznose sva napadna i odbrambena sredstva u stadiju koji je bio predviđen za tu vrstu radnji. Ako je udaljen punomoćnik. uloga predsjednika vijeća se sastoji u tome što on ima značajnu dužnost u oblasti prikupljanja procesne građe.COM . U materijalno-pravnom smislu. sud će uvijek odgoditi ročište i obavijestiti stranku. ponovno otvaranje ročišta itd). Način dostavljanja. Ostala pismena se lično dostavljaju kad sud smatra da je potrebna veća opreznost zbog priloženih isprava u originalu ili iz nekog drugog razloga. U sistemu sudskog upravljanja postupkom. Kao ustanova je primarno u službi ostvarenja načela kontradiktornosti i cilj mu je da se adresatu omogući da se upozna sa sadržajem pismena koja mu se dostavljaju. Glavna rasprava se zaključuje kad vijeće ocijeni da je predmet dovoljno raspravljen da se o njemu može odlučivati.

Kao dokazno sredstvo dostavnica ima snagu javne isprave. Predaja pismena zakonskom zastupniku. Obzirom na prirodu tih smetnji razlikuju se obligatorni i fakultativni prekid postupka.BH-PRAVNICI. 34. ali sa dejstvom dostave adresatu (npr. za razliku od faktičkog zastoja koji ne proizvodi nikakve procesno-pravne posljedice. Npr. Obzirom na razloge koji ga izazivaju. Zastoj je procesnopravna situacija u kojoj parnica ne može da se odvija u pravcu okončanja. Činjenice koje obligatorno izazivaju prekid postupka su: 61 WWW. dostavljač će ga ostaviti u stanu ili radnim prostorijama adresata. a nemaju punomoćnika u BiH.WWW. susjedu ili radnom kolegi koji pristane da primi pismeno). odnosno punomoćniku stranke ima karakter ličnog dostavljanja. odnosno tuženom koji se nalazi u inostranstvu a nema punomoćnika u FBiH.ako nestane. sud postavlja privremenog zastupnika o njihovom trošku i o tome ih obavještava. Lično dostavljanje pravnim i građansko-pravnim licima vrši se predajom pismena licu ovlaštenom za prijem pismena ili radniku koji se zatekne u poslovnim prostorijama. Time se smatra da je dostavljanje izvršeno. Međutim. Dostavnica je isprava kojom se dokazuje da je dostavljanje izvršeno. ako suparničari nemaju zajedničkog punomoćnika. Prekid postupka je vrsta zastoja do koje dolazi kad se u toku parnice pojave smetnje čije postojanje onemogućava nesmetano odvijanje parnice.4. ako u dostavnici nije određen dan predaje ili se dostava uopće ne može dokazati i sl. Neuredno dostavljanje postoji ako dostavljanje nije izvedeno po svim pravilima procesnog prava. ali nije jedino dokazno sredstvo za utvrđivanje dostavljanja . Dostavljanje oglašavanjem dopušteno je samo: (1) kad sud postavi privremenog zastupnika tuženom čije je boravište nepoznato.COM . predaja pismena stranci umjesto njenom punomoćniku predstavlja relativno bitnu povredu parničnog postupka. Odbijanje prijema pismena. Neuredno dostavljanje u načelu ne proizvodi posljedice.nekom od odraslih članova porodičnog domaćinstva. sud će ih pozvati da imenuju zajedničkog punomoćnika za primanje pismena. dostavljanje je neuredno ako je pismeno uručeno pogrešnom adresatu. Ovu vrstu punomoćnika trebaju imati stranke koje se nalaze u inostranstvu. razlikuju se 2 vrste zastoja: prekid postupka i mirovanje postupka. Punomoćnik za prijem pismena određuje se samo u svrhu prijema pismena u ime stranke.COM Obično dostavljanje dozvoljava da se pismeno uruči nekom drugom licu umjesto adresata.BH-PRAVNICI. Predaja pismena stranci umjesto njenom zakonskom zastupniku ne proizvodi dejstva. O tome da li se nedostaci u dostavljanju mogu sanirati nema izričitih odredaba u ZPP. Ako to ne urade. dostavljanje se može dokazivati i drugim dokaznim sredstvima. ali se smatra da oni mogu biti sanirani po 2 osnova: a) pristankom stranke prema kojoj je izvršena povreda dostavljanja. te (2) kad stranka promijeni adresu a o tome ne obavijesti sud. Zatim. Zastoj (diskontinuitet) u postupku Pojam. Faktički zastoj postoji u situacijama kad je sud normama procesnog prava ovlašten da zastane sa postupkom do nastupa određenog stanja koje omogućava nastavak postupka. ili će pismeno ostaviti na vratima stana ili prostorije. Kad adresat odbije da primi pismeno. odnosno predajom na službenom protokolu pravnog lica. b) kada sud smatra da je cilj dostavljanja postignut bez obzira na povrede pravila o dostavljanju. Obje vrste spadaju u procesno-pravne diskontinuitete i proizvode procesno-pravno dejstvo.

Ako sud odluči da ne rješava sam o prethodnom pitanju. odnosno ako zavisi od toga da li je u postupku upotrijebljen lažni dokaz. Sud uvijek prekida postupak: . Mirovanje postupka je posljedica određenog držanja stranaka u parnici. Postupak će se nastaviti po službenoj dužnosti samo u slučaju da je do prekida došlo zbog toga što je sud odlučio da ne rješava o prethodnom pitanju. 4. ili da je lažna isprava upotrijebljena kao dokaz.WWW. Ako se radi o fakultativnim razlozima.COM 3. a stranka nije imala punomoćnika u parnici.ako se stranka nalazi na području koje je zbog vanrednih događaja odsječeno od suda. ako je razlog zbog kojeg je postupak prekinut nastupio nakon zaključenja glavne rasprave. Stranke mogu saglasno izjaviti da žele da postupak miruje (podneskom ili na ročištu). Procesno-pravno dejstvo prekida prvenstveno se sastoji u tome što procesne radnje ne proizvode dejstva dok je postupak u prekidu. odluka ima konstitutivni karakter. Mirovanje postupka se od prekida razlikuje uglavnom prema razlozima koji do njih dovode. Takva presuda dejstvo proizvodi samo prema sudu koji ju je donio. Kad je to određeno drugim zakonom. ali ne mora prekinuti postupak ako odluka o tužbenom zahtjevu zavisi od ishoda krivičnog postupka. 4. Rokovi ponovo počinju teći tek dostavljanjem rješenja o nastavljanju postupka. Osim toga. Smrt stranke ili gubitak parnične sposobnosti.BH-PRAVNICI. 7. Zatim. Kad na ročište dođe samo tužilac. zavisi od volje stranaka. Ako obje stranke izostanu sa ročišta ili dođu na ročište. ima deklaratorni karakter. 8. sud za vrijeme prekida ne može donositi nikakve odluke. sud će donijeti rješenje o mirovanju postupka. Kad nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.BH-PRAVNICI. Kad jedna stranka izostane. Jedino je ovlašten da objavi presudu. Da li će do nastavka zaista i doći. a ne i prema strankama. 5. Prestanak postojanja ili zabrana rada stranke koja je pravno lice. a druga predloži mirovanje postupka. Mirovanje u tom slučaju nastupa od dana kad stranke o tome obavijeste sud. jer u trenutku prekida prestaju teći svi zakonski i sudski rokovi.COM .ako je odlučio da sam ne rješava o prethodnom pitanju. Kad zakonski zastupnik stranke umre ili prestane mu ovlaštenje za zastupanje. Fakultativni razlozi su: 2. jer se postupak nastavlja na njihov prijedlog. Ako je stranka na području koje je zbog vanrednih okolnosti odsječeno od suda. 5. ali odbiju da raspravljaju. 62 WWW. 6. Strankama se ne može ni dostaviti. a posebno kad se pojavi sumnja da je svjedok ili vještak dao lažni iskaz. a stranka nije imala punomoćnika u parnici. . Kad prestane rad suda zbog rata ili drugih uzroka. 4. Sud može. do mirovanja može doći usljed pasivnog držanja stranaka u parnici: 3. Nastavak prekinutog postupka nastupa nakon otklanjanja smetnje koja je izazvala prekid. dok su posljedice po pravilu iste kao i kod prekida. Odluka o prekidu postupka koja je donesena na osnovu obligatornih razloga za prekid. Ako odluka o tužbenom zahtjevu zavisi od ishoda krivičnog postupka. pa ne predloži donošenje presude zbog izostanka. 3.

Predmet dokazivanja 63 WWW. kao i rješenje kojim konstatuje nastavak postupka. u kojoj učestvuje sud. . Mirovanje postupka je procesno-pravno uobličeno sa ciljem da se njegovim posredstvom omogući strankama da izvan parnice riješe spor mirnim putem. Dejstvo mirovanja. s tim što je dovoljan prijedlog samo jedne stranke i to u roku od daljih mjesec dana. Napuštena je u postupku u sporovima male vrijednosti. stranke i ostali učesnici u postupku. 35. Zbog toga je ovlašten da izvodi i one dokaze koje stranke nisu predložile. od dana kad su stranke obavijestile sud. dokazivanje obuhvata slijedeće elemente: predmet dokazivanja. pod uslovom da to nije uticalo na donošenje zakonite i pravilne presude. Postupak se nastavlja samo po prijedlogu stranaka.na ročištu za izvođenje dokaza pred predsjednikom vijeća ili zamoljenim sudijom. smatra se da je tužilac povukao tužbu.BH-PRAVNICI. Mirovanje postupka proizvodi iste posljedice kao i prekid. Dužnost suda je da istinito i potpuno utvrdi sve sporne pravno relevantne činjenice. smatra se da je tužba povučena (fikcija o povlačenju tužbe). Pojam i funkcija Dokazivanje predstavlja djelatnost uobličenu procesnim normama.1. Rješenje kojim sud konstatuje mirovanje postupka ima deklaratoran karakter. ukoliko ni jedna od stranaka ne traži nastavak postupka.COM .WWW. s tom razlikom što zakonski rokovi kod mirovanja ne prestaju teći kao kod prekida postupka. postupak može ukupno mirovati 4 mjeseca. .BH-PRAVNICI. ako smatra da su ti dokazi značajni za donošenje odluke. 35. odnosno od dana kad su izostale. Stav sudske prakse je da nema bitne povrede odredaba postupka ako je sud po prijedlogu stranke nastavio postupak prije isteka roka mirovanja od 3 mjeseca. Rok od 4 mjeseca u kome parnična stranka može predložiti nastavak postupka teče od donošenja rješenja o mirovanju postupka. U našem pravu je sud osnovni subjekt dokazivanja.COM Ustanova mirovanja postupka je u suprotnosti sa zahtjevima načela ekonomičnosti. a koja obuhvata prikupljanje dokaza.na ročištu za raspravljanje o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje. izvođenje dokaza i ocjenu dokaza. izvođenje dokaza. DOKAZIVANJE 35. Stranke svojim držanjem ne mogu izdejstvovati mirovanje postupka: . Žalba ne zadržava izvršenje rješenja. teret dokazivanja. Nakon isteka ovog roka. dokazna sredstva. Ako se u istom postupku ponovno udovolji uslovima za mirovanje. a ne od dana dostavljanja tog rješenja stranci.u postupku obezbjeđenja dokaza.2. Stanje mirovanja obligatorno traje 3 mjeseca. Djelatnost dokazivanja obuhvata i utvrđivanje činjenica koje su predmet dokazivanja. Dakle. Kao procesna djelatnost. ocjenu dokaza.

a uzimajući u obzir sve okolnosti. njegova primarna dužnost je da utvrđuje koje činjenice treba da budu predmet dokazivanja. za izvođenje činjeničnog zaključka o tačnosti spornih činjenica. Nadalje. 3. To su činjenice za koje norme materijalnog prava vežu određene pravne posljedice. Mogu služiti za utvrđivanje činjenica. Sud je obavezan da strano pravo sazna po službenoj dužnosti. Sadržaj pravnih normi na osnovu kojih se presuđuje u sporu.WWW. i to u cjelini ili djelimično. uzeti kao priznatu ili kao osporenu. kao što su bračni i paternitetski sporovi. tj. zanatske itd).općepoznate činjenice. odnosno nema procesne posljedice. Ti stavovi imaju dvostruku funkciju: 2. od prirode pravnog odnosa iz kojeg je nastao spor zavisi koje će činjenice biti pravno relevantne. Kad su u pitanju činjenice uže notornosti. I takve činjenice se utvrđuju putem dokazivanja. Opozivanje priznanja je moguće. Priznanje činjenica postoji kad jedna stranka izjavljuje da su činjenične tvrdnje druge stranke tačne. Izjavu o priznanju stranka može dati usmeno na ročištu.BH-PRAVNICI. Pravilo da pravne norme nisu predmet dokazivanja važi i kad je u pitanju primjena stranog prava. Najčešće se sadržaj iskustvenih pravila utvrđuje putem izvođenja dokaza vještačenjem.pretpostavljene činjenice. Prema tome. . pa time i sudu pred kojim takve činjenice mogu da se pojave kao pravno relevantne. Potrebna dokazivanja. Općepoznate činjenice (notoria) se po pravilu ne dokazuju. ako smatra da stranke njihovim priznanjem idu za tim da raspolažu zahtjevom kojim ne mogu raspolagati.priznate činjenice. nikad nije predmet dokazivanja. Mogu biti sastavni dio pravne norme. ili su rezultat naučnog istraživanja odnosno obavljanja određene djelatnosti (trgovačke. . kad su u funkciji izvođenja pravnog zaključka (supsumcije). Sa priznatim činjenicama izjednačavaju se i nesporne činjenice. U parničnom postupku sud u osnov odluke određene činjenice uzima bez dokazivanja. Stavovi iskustva su proizvod svakodnevnog čovjekovog iskustva o određenim činjenicama. Priznate činjenice. Obzirom da sud vrši pravnu kvalifikaciju spora. ocijeniti da li će činjenicu koju je stranka prvo priznala pa opozvala priznanje. To su: . u sporovima kojima je ograničeno načelo dispozitivnosti. sud je dužan da u odluci ukaže da su takve činjenice poznate na 64 WWW.COM . . Priznanje činjenica dato izvan parnice ne proizvodi nikakvo procesno dejstvo. u vrijeme i mjestu gdje se obavlja suđenje.BH-PRAVNICI. Dužnost suda je da poznaje pravne norme i da ih primjenjuje na utvrđene pravno relevantne činjenice. Obilježje općepoznate činjenice ima svaka ona činjenica koja je poznata ljudima. Procesno-pravno dejstvo priznanja se sastoji u tome što se priznate činjenice ne dokazuju. Sud će po vlastitom uvjerenju. Forma priznanja nije propisana u ZPP. ili pismeno izvan ročišta. sud nije vezan priznatim činjenicama. Od ovog pravila postoje i određeni izuzeci: sud može narediti da se dokazuju i priznate činjenice. ili ih ne osporava a te su tvrdnje nepovoljne za stranku koja ih priznaje.činjenice utvrđene krivičnom presudom.COM Predmet dokazivanja su pravno relevantne činjenice. Pravna pravila. Notorne činjenice su činjenice koje su poznate širem krugu ljudi. U načelu su samo činjenice predmet dokazivanja.

BH-PRAVNICI. 2. Razlikuju se 2 vrste pravnih pretpostavki: oborive i neoborive. Prezentiranje procesne građe . Predmet dokazivanja (thema probandi). odnosno član sudskog vijeća. tuženi se oslobađa. 35. Rizik netačnosti u konkretnom slučaju otklanja se mogućnošću dokazivanja suprotnog. Ako rezultati izvedenih dokaza ne daju osnova za izvođenje činjeničnog zaključka o tačnosti spornih činjenica. a to je najčešće tužilac. U krivičnom postupku se ovaj problem rješava u skladu sa principom prezumpcije nevinosti. ZPP ne sadrži opća pravila o preraspodjeli tereta dokazivanja između stranaka. Sve činjenice koje se javljaju kao predmet dokazivanja se u pravnoj teoriji dijele u 4 grupe: 4.BH-PRAVNICI. ali u takvom slučaju dolazi do izuzeća. Razlog tome je što takve činjenice ne moraju biti poznate na području sudova viših instanci. u postupku preispitivanja donesene presude.privatno znanje sudije) ne oslobađa obaveze dokazivanja. Dakle. Privatno znanje sudije. 3.presudu će donijeti na štetu one stranke koja nije bila u stanju pružiti dokaze koji bi kod suda stvorili uvjerenje u istinitost njenih činjeničnih tvrdnji. tuženi postaje tužilac u pogledu dokazivanja tvrdnji iz tih prigovora. raspolaže znanjem o određenim pravno relevantnim činjenicama u konkretnom sporu. Preraspodjela tereta dokazivanja. Činjenice koje je sud saznao u vršenju svoje funkcije (npr. Dokazivanje putem indicija se znatno više koristi na području krivičnog prava u odnosu na građansko pravo. Indicije se ne mogu smatrati pretpostavkama. Pravne pretpostavke u pravom smislu su samo oborive pretpostavke (praesumptiones iuris tantum). jer iz njih izvodi zaključak o tačnosti pravno relevantne činjenice. može biti pozvan da svjedoči. u nekom ranijem postupku) izjednačavaju se sa općepoznatim činjenicama i sud ih bez dokazivanja uzima u osnov presude. činjenice kojima se pravo stvara . Indicije. Sud mora u potpunosti biti ubijeđen u istinitost činjenica koje su u funkciji indicije. Saznanja do kojih sudija dolazi izvan vršenja sudske funkcije (tzv.činjenica i dokaza odvija se u okviru zahtjeva koje postavljaju raspravno i istražno načelo. 65 WWW.3. Ako sudija pojedinac. Indicije su posredno relevantne činjenice iz kojih se izvodi zaključak o tačnosti pravno relevantnih činjenica. jer sud koristi indicije u svrhu dokazivanja pravno relevantnih činjenica onda kad ne raspolaže neposrednim dokazima. a ne na onoj koja poriče. ako stranke ne ponude dovoljno dokaza za pravilno utvrđivanje činjenica. U građanskom pravosuđu. To su ustvari pravila materijalnog prava. bez potrebe dokazivanja u svakom konkretnom slučaju.WWW. sud je dužan da označi i dopuni dokazna sredstva. najvažnija pravila o preraspodjeli tereta dokazivanja su obuhvaćena u 3 maksime: 1.COM . Ulaganjem prigovora. Neoborive pretpostavke (praesumptiones iuris et de iure) nisu pretpostavke u pravom smislu. Teret dokaza leži na stranci koja nešto tvrdi. privatno znanje sudije je bez procesno-pravnog značaja. Dakle. Pravne pretpostavke (praesumptio iuris) su činjenice čije postojanje zakon pretpostavlja. koja su uobličena u formi pravne pretpostavke.COM području suda pred kojim se obavlja suđenje. već vrstom posrednih dokaza.dokazuje stranka koja se na njih poziva. sud će primijeniti pravila o teretu dokazivanja . U formi oborivih pretpostavki se izvode zaključci o postojanju tipičnih činjenica i stanja. Teret dokazivanja (onus probandi) Pojam. Ako tužilac ne dokaže tvrdnje na kojima zasniva svoj zahtjev. čija se tačnost može pretpostavljati sa velikom sigurnošću.

WWW.BH-PRAVNICI.COM
5. činjenice kojima se pravo mijenja (modificira) - dokazuje tuženi (npr. da je produžen rok za ispunjenje ugovora); 6. činjenice kojima se pravo gasi - dokazuje tuženi (npr.da je protekao rok zastare, da je dug plaćen itd); 7. činjenice kojima se sprečava nastanak prava - dokazuje stranka koja se na njih poziva, a to je najčešće tuženi. 35.4. Dokaz (probatio) Vrste dokaza. Dokaz kao pojam se upotrebljava u značenju dokaznog sredstva, dokazne građe, dokaznog osnova ili dokazne činjenice itd. Međutim, značajno je razlikovati pojmove dokaznih činjenica i dokaznih sredstava. Dokazne činjenice (dokazni osnov) su sve one činjenice iz kojih sud crpi saznanje na osnovu kojeg izvodi zaključak o tačnosti pravno-relevantnih činjenica. Dokazna sredstva su određeni izvori iz kojih se crpi to saznanje. Npr. svjedok je dokazno sredstvo, a sadržaj njegovog svjedočenja je dokazna činjenica ili dokazni osnov. U teoriji se dokazi dijele na stroge ili dokaze u užem smislu i posvjedočenja, kao dokaze u širem smislu. Obzirom na vezu između dokaznih činjenica i predmeta dokazivanja, dokazi se dijele na nesporedne i posredne. Posredni dokazi ili indicije ne dopuštaju mogućnost izvođenja neposrednog zaključka o postojanju pravno relevantnih činjenica, već je potrebna dodatna misaona operacija koju sud izvodi po pravilima logike i općeg životnog iskustva. Zato dokazivanje putem indicija nije poželjno, jer je nepouzdano. Obzirom na način njihovog pribavljanja, posredni i neposredni dokazi se dijele na izvorne i izvedene. Npr. sadržaj iskaza svjedoka koji pred sudom svjedoči o onome što mu je poznato iz vlastitog saznanja je izvoran dokaz, dok je sadržaj iskaza svjedoka o činjenicama koje je saznao na osnovu pričanja drugih izveden dokaz. Sadržaj oba iskaza spada u neposredne dokaze, jer se neposredno odnose na pravno relevantne činjenice. 35.5. Dokazna sredstva (media, instrumentum probandi) Prema vrsti izvora dijele se na lična i stvarna. Lična sredstva su svjedoci, vještaci i saslušanje stranaka, a u stvarne spadaju isprave i predmeti uviđaja. Svjedoci. Svjedok u postupku je svaka osoba koja pred sudom iskazuje svoje saznanja o određenim čnjenicama. Obično su to događaji iz prošlosti o kojima se saznanje više ne može steći opažanjem. Bitno je naglasiti da svjedok sudu saopštava svoje saznanje, ali ne i mišljenje kao vrijednosni sud. Svjedok obično saopštava sudu svoje saznanje o činjenicama do kojih dolazi neposrednim čulnim opažanjem. Iskaz svjedoka je relevantan i onda kad sudu saopštava saznanje do kojeg nije došao neposredno, nego tek posredstvom drugih lica. Pravilo koje ne dozvoljava svjedočenje "po čuvenju" je napušteno u većini procesno-pravnih sistema, osim u angloameričkom. Jedno od najvažnijih pravila dokaznog postupka u angloameričkom pravu je institut "hearsay" (dokaz po čuvenju), koji se primjenjuje i u parničnom i u krivičnom postupku. Prema tom pravilu, svjedok može svjedočiti samo o činjenicama koje je neposredno saznao čulnim opažanjem. Nije mu dopušteno da ponavlja ono što mu je neko treći rekao o tim činjenicama, niti da podnese pismeni iskaz u kome to lice daje opis činjenica o kojima svjedok svjedoči. U oba slučaja to je hearsay (rekla-kazala) dokaz i kao takav je, uz određene izuzetke, nedopustiv u angloameričkom sudskom postupku.

66

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Sposobnost i dužnost svjedočenja. U načelu je svaka fizička osoba sposobna da se pojavi u funkciji svjedoka. Uzrast, zdravstveno stanje, zainteresiranost i druge okolnosti same po sebi nemaju uticaja na sposobnost da se bude svjedok, ali imaju značaj kod ocjene dokazne snage svjedokovog iskaza. Mogućnost pojavljivanja u svojstvu svjedoka u konkretnoj parnici razlikuje se od opće sposobnosti da se bude svjedok. Naime, u svojstvu svjedoka u konkretnoj parnici ne može se pojaviti osoba koja je u istoj parnici sudija, stranka ili zakonski zastupnik stranke. Dužnost svjedočenja je opća, za sva lica pod jurisdikcijom domaćih sudova. U tu dužnost spada obaveza odazivanja na poziv suda, davanja iskaza pred sudom, te istinitog svjedočenja. Za lažno svjedočenje je propisana krivična odgovornost. ZPP nije predvidio mogućnost svjedočenja pod zakletvom. Inače, u uporednom pravu postoje 2 sistema sudske zakletve: promisorni i asertoni. Ograničenja svjedočenja tiču se samo dužnosti davanja iskaza, ali ne i dužnosti odazivanja pozivu suda. Od dužnosti svjedočenja oslobađaju se: 3. lice koje bi svojim iskazom povrijedilo dužnost čuvanja službene ili vojne tajne, dok ga nadležni organ ne oslobodi ove dužnosti. O ovom razlogu sud vodi računa po službenoj dužnosti; 4. lice koje bi u funkciji svjedoka moglo svojim iskazom dovesti u pitanje integritet profesije (punomoćnik, ispovjednik, advokat ili ljekar); Osim potpunog oslobađanja od dužnosti svjedočenja, u pojedinim slučajevima svjedok ima pravo uskratiti odgovor na pojedina pitanja. Uskraćivanje odgovora na pojedina pitanja moguće je samo iz važnih razloga i to naročito ako bi svjedok odgovorom na to pitanje izložio teškoj sramoti, znatnoj imovinskoj šteti ili krivičnom gonjenju sebe ili svoje srodnike. Svjedok ne može zbog opasnosti od imovinske štete uskratiti svjedočenje o pravnim poslovima pri kojima je bio prisutan kao pozvani svjedok. Saslušanje svjedoka je procesna radnja koja se izvodi u određenoj procesno-pravnoj formi. Ta forma određena je prvenstveno zahtjevima načela neposrednosti, usmenosti i javnosti. Prilikom ispitivanja svjedok ima pravo na upotrebu vlastitog jezika. Osim toga, ima pravo na naknadu troškova i izmakle dobiti. Izjavu svjedoka sud ocjenjuje po načelu slobodne ocjene dokaza. Vještak je stručno lice koje se javlja u funkciji dokaznog sredstva, u situacijama kad je za utvrđenje određenih činjenica potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže. Sadržaj vještačenja u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sud, obzirom na prirodu i karakter činjenica koje su predmet dokazivanja. U tom smislu moguće je da: 3. Vještak samo utvrđuje određene činjenice - npr. kad ljekar utvrđuje tjelesne povrede oštećenog u sporu za naknadu štete; 4. Vještak upozna sud sa osnovnim pravilima jedne naučne oblasti ili struke, a koja su relevantna za pravilno saznanje određenih činjenica; 5. Vještak izvodi zaključke iz činjenica koje mu se prezentiraju - npr. vještak daje mišljenje da li isporučena roba odgovara ugovorenom kvalitetu; 6. Najčešće sadržaj vještačenja obuhvata i utvrđivanje određenih činjenica i istovremeno izvođenje zaključaka iz tih činjenica. Vještak faktički obavlja ono što bi radio sud da je raspolagao stručnim znanjem. Međutim, sadržaj vještačenja ne zamjenjuje niti potiskuje aktivnost suda na području utvrđivanja činjenične osnove za donošenje odluke.

67

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Za razliku od vještaka, svjedok stručnjak je lice koje sudu saopštava svoje saznanja o činjenicama iz prošlosti, s tim što su takva saznanja zasnovana na posebnom stručnom znanju. U funkciji vještaka može se pojaviti svako lice koje raspolaže potrebnim stručnim znanjem, a vještačenje se može povjeriti i odgovarajućoj stručnoj ustanovi. Vještaci se prvenstveno određuju iz reda stalnih sudskih vještaka. Vještačenje najčešće vrši jedan vještak, a sud može odrediti 2 ili više vještaka ako ocijeni da je vještačenje složeno. Položaj vještaka u postupku određen je činjenicom da se vještak smatra dokaznim sredstvom i u tom smislu se ne razlikuje od bilo kojeg drugog dokaznog sredstva. Obzirom da sadržaj vještačenja po svom krajnjem dometu zadire u određene prerogative suda, on može biti izuzet iz istih razloga kao i sudija. Za razliku od svjedočenja, opća dužnost vještačenja ne postoji, jer je vještak zamjenjiv. Dužnost vještačenja obuhvata dužnost odazivanja na poziv suda i dužnost iznošenja nalaza i mišljenja. Zbog neispunjenja ove dužnosti, vještaku se mogu izreći samo novčane sankcije, dok svjedok može biti prinudno doveden, pa i zatvoren do 30 dana. Izvođenje i ocjena vještačenja. Vještak svoj nalaz i mišljenje po pravilu iznosi usmeno na raspravi, s tim što mu sud može odrediti da u određenom roku prije rasprave podnese pismeno svoj nalaz i mišljenje, koje uvijek mora biti obrazloženo. Vještačenje se može obnoviti sa istim ili drugim vještacima u slijedećim slučajevima: 1. ako se nalazi 2 ili više vještaka o istom pitanju bitno razlikuju; 2. ako je nalaz vještaka nejasan, nepotpun ili protivrječan sam sa sobom, a ti se nedostaci ne mogu otkloniti ponovnim saslušanjem vještaka; 3. ako se pojavi osnovana sumnja u pravilnost datog mišljenja. Ovdje se radi o primjeni tzv.nadvještačenja ili supervizije, koja se povjerava specijaliziranim ustanovama (institutima). Mišljenje vještaka sud ocjenjuje po načelima slobodne ocjene dokaza. Sud je dužan u obrazloženju iznijeti razloge, bilo da usvaja ili odbija mišljenje vještaka. Saslušanje stranaka kao dokazno sredstvo. Kao posljedica uvođenja slobodne ocjene dokaza, umjesto instituta stranačkih zakletvi, funkciju posebnog dokaznog sredstva dobilo je saslušanje stranaka. Saslušanje stranaka kao dokazno sredstvo neophodno je razlikovati od informativnog saslušanja stranaka. U funkciji informativnog saslušanja, stranke se pojavljuju kao subjekti parničnog postupka. Do saslušanja stranaka u funkciji dokaznog sredstva dolazi tek na kraju glavne rasprave. Izjave koje stranka daje u funkciji dokaznog sredstva nemaju karakter procesnih radnji. Kad je u pitanju pravno lice, saslušava se njegov zastupnik. Stranke su supsidijarno dokazno sredstvo, jer sud može izvesti dokaz saslušanjem stranaka samo ako nema drugih dokaza ili kada i pored izvedenih drugih dokaza nađe da je to potrebno za utvrđivanje važnih činjenica. Obzirom da su stranke zainteresirane za ishod odlučivanja, stranke se smatraju najnepouzdanijim izvorom saznanja. Izvođenje dokaza saslušanjem stranaka je procesno uobličeno kao i saslušanje svjedoka. Sud dokaz izvodi saslušanjem obiju stranaka. On može saslušati samo jednu stranku: - ako se druga stranka ne odazove pozivu ili uskrati davanje iskaza; - ako saslušanje druge stranke nije moguće.

68

WWW.BH-PRAVNICI.COM

za razliku od predmeta uviđaja. • da postoji prijedlog za obezbjeđenje dokaza. Prijedlog se dostavlja na izjašnjenje suprotnoj strani. deklarativna izjava nije sama po sebi uslov punovažnosti izjave volje koja je u njoj sadržana. 69 WWW. Pod ispravama se podrazumijeva svaki fizički predmet na kome je određenim znacima zapisana neka misao. 35. isprave se dijele na javne i nejavne (privatne). Obzirom na sadržaj. Javna isprava je isprava koju je izdao nadležni organ u granicama svoje nadležnosti i koja je u propisanoj formi. Ako postoji opasnost od odlaganja. Dokazni osnov kod isprava je uvijek njihov sadržaj. Obezbjeđenje dokaza je procesnopravna ustanova koja omogućava izvođenje određenih dokaza u slučajevima kad bi izvođenje tih dokaza kasnije postalo otežano ili čak i onemogućeno. Uviđaj se obično vrši uz učešće vještaka. U privatne isprave spadaju one isprave koje ne zadovoljavaju navedene kriterije. gdje predmet sam po sebi predstavlja dokazni osnov. Prve su usmjerene na zasnivanje.BH-PRAVNICI. Uviđaj je procesno-pravna forma koja omogućava da sud neposrednim opažanjem dođe do pravno relevantnih činjenica. Predlagač je u prijedlogu dužan da navedene činjenice koje se trebaju dokazati. Ako je prijedlog stavljen u toku parničnog postupka.formalni ugovori). isprave mogu biti konstitutivne i deklarativne.COM Prema stranci koja se nije odazvala pozivu se ne mogu primjenjivati nikakve prinudne mjere. u zavisnosti od kriterija koji se uzima u razmatranje. nadležan je sud pred kojim se vodi postupak. Za davanje lažnog iskaza stranka u funkciji dokaznog sredstva odgovara kao i svjedok.6. Inostrane javne isprave imaju istu dokaznu snagu kao i domaće. Obezbjeđenje dokaza Svrha. pa i nakon pravosnažnosti presude ako je obezbjeđenje dokaza potrebno povodom postupka o vanrednom pravnom lijeku. niti se stranka može prinuditi na davanje iskaza jer iskaz dat pod takvim okolnostima ne bi mogao imati nikakvu dokaznu vrijednost. Sadržaj javne isprave smatra se istinitim dok se ne dokaže suprotno. odnosno boravište lica koje treba saslušati. Pretpostavke obezbjeđenja dokaza su: • da postoji opasnost da se dokaz neće moći izvesti ili da će njegovo izvođenje kasnije biti otežano. Obzirom na izdavaoca. Obzirom na formu. S druge strane. ako je ona poznata. u toku parnice. nadležan je prvostepeni sud na čijem području se nalazi stvar koju treba razgledati. promjenu ili prestanak nekog pravnog odnosa. Obezbjeđenje dokaza se može tražiti prije parnice. sud može donijeti rješenje o obezbjeđenju dokaza i prije izjašnjenja suprotne strane. pod uslovom da su propisno ovjerene i pod uslovom reciprociteta. forma isprave i izdavalac isprave. Konstitutivni karakter imaju one isprave čije je postojanje uslov punovažnosti izjave volje koja je u ispravi opredmećena (npr. Postupak obezbjeđenja.COM .WWW. Isprave spadaju u stvarna dokazna sredstva.BH-PRAVNICI. dokaze koje treba izvesti i naročito razloge zbog kojih smatra da se kasnije dokaz neće moći izvesti ili će njegovo izvođenje biti otežano. Ako se obezbjeđenje dokaza traži prije pokretanja postupka. Dokazno sredstvo kod uviđaja je predmet uviđaja. Među najvažnijim kriterijima su sadržaj isprave. a druge na dokazivanje određenih činjenica. isprave se dijele na dispozitivne ili konstitutivne i dokazne ili dokumentarne. Razlikuje se više vrsta isprava.

lični troškovi stranaka. PARNIČNI TROŠKOVI 36. Obaveze koje nastaju na osnovu plaćanja parničnih troškova ne smiju biti prepreka za traženje i ostvarivanje pravne zaštite. troškovi i nagrade punomoćnika. Odlučivanje o izvođenju predloženih dokaza je u isključivoj nadležnosti suda. odlučivanje o izvođenju dokaza i sam čin izvođenja dokaza. da li zahtijeva dokazivanje.on može odustati od upotrebe određenog dokaza ako rezultati dokazivanja ukazuju da je njegovo izvođenje nepotrebno ili nezakonito. 36. 36. Funkcija parničnih troškova Sve parnične troškove snose stranke. O tome koji će se dokazi izvesti odlučuje vijeće na glavnoj raspravi u formi rješenja. ali se može zahtijevati prinudno izvršenje ako stranka odbije platiti taksu. Prethodno snošenje parničnih troškova 70 WWW.7. čiji sastavni dio je i taksena tarifa. putni troškovi i dnevnice sudskih službenika. troškovi uviđaja itd). odnosno lice u čijem interesu se preduzimaju procesne radnje. 35. Protiv rješenja kojim se izvođenje dokaza određuje ili odbija nije dopuštena posebna žalba. vijeće može odlučiti da se određeni dokazi izvedu na posebnom ročištu pred predsjednikom vijeća ili pred sudijom zamoljenog suda. Samo izuzetno.WWW. U toku pripremanja glavne rasprave predsjednik vijeća može da izvede dokaz uviđajem izvan suda. Takseni obveznik je lice koje pokreće postupak. troškovi izvođenja i obezbjeđenja dokaza. Izvođenje i ocjena dokaza Izvođenje dokaza u širem smislu obuhvata: predlaganje dokaznih sredstava. Dokazi se po pravilu izvode na glavnoj raspravi. 36. Pojam Parnični troškovi su izdaci učinjeni u toku i povodom parničnog postupka. te da li je ponuđeno dokazno sredstvo podobno za tu svrhu.3. po načelu slobodne ocjene dokaza i to tako što sud cijeni svaki izvedeni dokaz zasebno i sve dokaze zajedno.COM . Pritom sud treba da utvrdi: da li je činjenica čije se dokazivanje predlaže pravno relevantna. kad za to postoje važni razlozi. ali sud nije vezan za dokaze koje mu stranke nude. Predlaganje dokaza je dužnost koju dijele i stranke i sud. Dužnost prezentiranja dokaza je primarno na strankama. Neplaćanje ili nedovoljno plaćanje takse ne može biti smetnja za pokretanje i tok postupka. U njih spadaju izdaci za sudske takse i izdaci izazvani neposredno radnjama u parnici i povodom parnice (npr. Obaveze na ime sudskih taksi regulišu se Zakonom o sudskim taksama. a u krajnjem rezultatu snosi ih ona stranka koja je izgubila parnicu. ako se s tim saglase obje stranke. Sud nije vezan za svoje rješenje o izvođenju dokaza .1.2.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. Isto važi i za rješenje kojim se odlučuje da izvođenje dokaza započne prije nego što se rješenje dostavi protivniku.COM Protiv rješenja kojim se prihvata prijedlog za obezbjeđenje dokaza nije dozvoljena žalba. Svaka stranka unaprijed snosi troškove koje je prouzrokovala svojim radnjama. Ocjena dokaza vrši se isključivo od strane suda.

Ako stranka djelimično uspije u parnici. Nagrada advokatu se određuje prema advokatskoj tarifi.COM Svaka stranka prethodno snosi troškove koje je prouzrokovala svojim radnjama.BH-PRAVNICI. Zahtjev za naknadu troškova može se staviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o odustanku. Tužilac koji je povukao tužbu dužan je protivnoj stranci nadoknaditi parnične troškove. U sporovima u kojima učestvuju u ulozi stranke. Ako iznos potreban za podmirenje troškova ne bude položen. tj. Dužnost suda je da ih na ovo upozori. Što se tiče suparničara. ili ga sud određuje po službenoj dužnosti. odnosno o povlačenju tužbe. ako stranke ne polože dužni iznos. Odluka o troškovima po pravilu je 71 WWW. Konačno snošenje parničnih troškova Osnovni kriterij je kriterij uspjeha u parnici. sud će odustati od izvođenja dokaza ali ga to ne oslobađa obaveze da sporne činjenice utvrđuje drugim dokazima. Ako obje stranke predlažu isti dokaz. 36. svaka stranka podmiruje svoje troškove ako drugačije nije dogovoreno. svojom krivicom ili slučajem koji se njoj dogodio. osim ako je povlačenje tužbe uslijedilo odmah nakon što je tuženi ispunio svoju obavezu. U sporovima u kojima je jače izraženo načelo inkvizitornosti. troškove koji su bili neophodni za vođenje parnice. ali ne i na nagradu. Ako je po službenoj dužnosti odredio izvođenje dokaza. 36. Stranka koja je izgubila parnicu u cjelosti snosi svoje vlastite troškove i nadoknađuje troškove suprotne stranke. troškovi izvođenja dokaza isplatiće se iz sredstava suda. U suprotnom gube pravo na naknadu. Ako postoji znatna razlika u pogledu njihovog udjela u predmetu spora.5.6. iznos troškova u jednakim dijelovima polažu obje stranke. njihovi troškovi se podmiruju iz budžetskih sredstava. sud će obzirom na visinu tih udjela srazmjerno podijeliti i troškove. Troškovi neuspjelog poravnanja ulaze u parnične troškove. Ostali kriteriji naknade parničnih troškova Neovisno od ishoda parnice. Odlučivanje o naknadi Sud o naknadi parničnih troškova odlučuje bez raspravljanja i to samo na prijedlog stranaka. Svjedok i vještak moraju zahtijevati naknadu odmah nakon saslušanja.BH-PRAVNICI.4. Zahtjev za naknadu stranke mogu staviti najkasnije do okončanja rasprave. Naknada se odnosi samo na nužne troškove. O kojim troškovima se u konkretnom slučaju radi odlučuje sud uzimajući u obzir sve okolnosti. javni tužilac i ombudsmen imaju pravo na naknadu troškova.WWW. Stranka koja odustane od pravnog lijeka je dužna suprotnoj stranci nadoknaditi troškove nastale u postupku povodom pravnog lijeka. Kad se javljaju u ulozi trećeg lica. sud može odrediti da svaka stranka podmiruje svoje troškove ili da jedna stranka nadoknadi drugoj srazmjeran dio troškova. Obaveza na uzajamnu naknadu postoji onda kad je razlika u uspjehu znatna.COM . Ako je parnica završena sudskim poravnanjem. stranka je dužna da protivnoj stranci nadoknadi troškove koje je prouzrokovala zloupotrebom procesnih prava. po pravilu svaki od njih snosi jednak dio troškova. sud može odrediti da troškove plati samo jedna stranka. 36.

ostaviće da se o troškovima postupka povodom pravnog lijeka odluči u konačnoj odluci. Tuženom ne pripada pravo na obezbjeđenje parničnih troškova u slijedećim situacijama: 1.COM sastavni dio presude o meritumu. Potpuno oslobođenje obuhvata i troškove punomoćnika. Oslobođenje od parničnih troškova Pojam i funkcija. Ako ukine odluku i predmet vrati na ponovno suđenje. uviđaja i sudskih oglasa. 36. U postupku povodom pravnih lijekova. ili da nije ni bilo osnova za oslobađanje od plaćanja. Odluku o oslobađanju donosi sud na prijedlog stranke. prema uspjehu u parnici. cautio iudicatum solvi) ima za svrhu da se tuženom omogući naplata parničnih troškova ukoliko tužilac . Odluka o troškovima u presudi može se pobijati samo žalbom protiv rješenja. Ako odbaci ili odbije pravni lijek. on može odrediti da ove troškove u cjelini ili djelimično snosi stranka koja je bila oslobođena i to iz onog što joj je dosuđeno. vještaka.WWW. a sud može i po službenoj dužnosti pribaviti podatke o imovnom stanju stranke koja traži oslobađanje. Ako se parnica okonča pobjedom stranke koja je oslobođena od plaćanja. protivnik snosi sve troškove koji su nastali za oslobođenu stranku. Ako u državi iz koje je tužilac državljani FBiH nisu obavezni dati obezbjeđenje (reciprocitet). Ove troškove stranka može naknadno ostvarivati kao dio parničnih troškova. ukoliko se istovremeno ne napada i odluka o tužbenom zahtjevu.BH-PRAVNICI. 36.siromaško pravo) pripada stranci koja obzirom na svoje imovno stanje ne bi mogla podmiriti troškove postupka bez štete za nužno izdržavanje sebe i svoje porodice. Ali ako sud naknadno utvrdi da ni protivnik nije u stanju nadoknaditi ove troškove. viši sud neposredno odlučuje i o troškovima tog pravnog lijeka. Tuženi može i nakon toga tražiti polaganje kaucije. 36. Potpuno obuhvata takse i polaganje predujma za troškove svjedoka. odluka o naknadi troškova zavisi od stava višeg suda prema žalbi. broj osoba koje stranka izdržava i prihode koje imaju stranka i članovi njene porodice. Posebnim rješenjem se odlučuje o naknadi troškova samo ako pravo na naknadu ne zavisi od odluke o glavnoj stvari. Na nju tada prelazi pravo da od protivnika traži naknadu onoga što je platila. Troškove postupka za obezbjeđenje dokaza podmiruje stranka koja predlaže obezbjeđenje dokaza. viši sud će odlučiti o troškovima cijelog postupka. a posebno vrijednost predmeta spora.9. Tuženi može ostvariti pravo na obezbjeđenje parničnih troškova ako je zahtjev podnio prije nego što se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari. ali samo ako je naknadno saznao da postoji pretpostavka koja mu daje pravo na obezbjeđenje parničnih troškova.7. Pri donošenju odluke sud uzima u obzir sve okolnosti. ako sud na zahtjev stranke odluči da je zastupa punomoćnik.strani državljanin izgubi parnicu. Obezbjeđenje parničnih troškova (cautio iudicatum solvi) Obezbjeđenje parničnih troškova (aktorska kaucija. Ako preinači odluku protiv koje je podnesen pravni lijek. 72 WWW.8. Tom prilikom sud odlučuje da li će stranka u potpunosti ili djelimično nadoknaditi troškove kojih je bila oslobođena. Djelimično podrazumijeva samo oslobađanje od taksa. Pravo na oslobođenje od plaćanja parničnih troškova (tzv. Sud može ukinuti rješenje o oslobođenju od plaćanja ako u toku postupka utvrdi da se imovinsko stanje stranke popravilo. ili je ukine i odbaci tužbu.COM . Imovno stanje stranka dokazuje potvrdom nadležnog upravnog organa.BH-PRAVNICI. Oslobođenje od plaćanja parničnih troškova može biti potpuno i djelimično. Dejstvo "siromaškog prava".

Sudsko poravnanje (nagodba) Oblici poravnanja su: vansudsko i sudsko poravnanje.COM . a prethodno istaknuti zahtjev ne označi kao eventualni. U brakorazvodnoj parnici. smatra se da je pristao na povlačenje. 4. protivtužbi ili izdavanju platnog naloga. 3.ponovo ispune uslovi za mirovanje postupka. DISPOZITIVNE RADNJE KOJIMA SE OKONČAVA POSTUPAK 37. ali i prećutno . 37.BH-PRAVNICI. Povlačenje tužbe je procesnopravna izjava upravljena sudu. Ako tužilac ne položi naznačeni iznos u datom roku. poništaju braka ili razvodu ili spor o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva. Ako se radi o mjeničnoj ili čekovnoj tužbi. Ako tužilac ne dokaže da je položio aktorsku kauciju u određenom roku.1. 37.COM 2. Zakonska fikcija o povlačenju tužbe postoji u slijedećim slučajevima: 1. Nakon što se tuženi upustio u raspravu o glavnoj stvari.WWW. Ako tužilac preinači tužbu promjenom tužbenog osnova ili promjenom istovjetnosti tužbenog zahtjeva. Ako se u istom postupku ponovi mirovanje. 4. kojom tužilac manifestira svoju volju da odustaje od traženja pravne zaštite u pokrenutoj parnici. Ako tužilac uživa azil u FBiH. 5. Ako tužilac ne ispravi ili ne dopuni tužbu koja mu je vraćena na ispravku ili dopunu. 8. 2. tj. Ako nakon mirovanja postupka ni jedna stranka ne podnese prijedlog za nastavak. odrediće i iznos obezbjeđenja i rok u kome tužilac treba da položi taj iznos. Uslovi. Ako se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanja tužioca iz radnog odnosa u FBiH. Tužilac ima mogućnost da povodom istog zahtjeva ponovo podigne tužbu. Izjavu o povlačenju tužilac može dati putem podneska ili usmeno na ročištu. Dejstvo aktorske kaucije. smatra se da je povukao tužbu. 7. Ako u sporu male vrijednosti ili u postupku u privrednim sporovima obje stranke izostanu sa 2 ročišta uzastopno. Dejstva. 6. Tužilac može povući tužbu sve do zaključenja glavne rasprave. ali se time ne odriče traženja pravne zaštite u konkretnom predmetu. 5. Ako tužilac u sporu male vrijednosti ne dođe na prvo ročište. smatraće se da je povukao tužbu.ako se tuženi ne izjasni u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o povlačenju tužbe. U bračnim sporovima pristanak tuženog potreban je od zaključenja glavne rasprave. Izjava o povlačenju je neopoziva. smatra se da je povukao prvobitnu tužbu.BH-PRAVNICI. Najvažnija posljedica povlačenja tužbe je gašenje parnice. Ako se vodi spor o postojanju ili nepostojanju braka. odnosno odustao od pravnog lijeka (ako je zahtjev za obezbjeđenjem stavljen tek u postupku povodom pravnog lijeka). za povlačenje tužbe potreban je i njegov pristanak. O zahtjevu za polaganje kaucije sud odlučuje u formi rješenja. Tuženi svoj pristanak može dati izričito. a u sporovima za razvod braka sve do trenutka donošenja pravosnažne odluke.2. ako tužilac ne dođe na ročište zakazano za pokušaj mirenja bračnih drugova. Punomoćnik koji nije advokat mora imati izričito ovlaštenje za povlačenje tužbe. mada je uredno pozvan. Povlačenje tužbe Pojam. Vansudsko je regulisano normama obligacionog 73 WWW. Ako prihvati zahtjev tuženog. 3.

Ako do sklapanja poravnanja dođe tek kad je presuda u žalbenom stadiju. U tom cilju se tuženi služi materijalno-pravnim prigovorima. stvarna i mjesna). Do poravnanja može doći u pogledu tužbenog zahtjeva u cjelini. .stranačka i parnična sposobnost stranaka. Međutim.nenadležnost (apsolutna. Pobijanje sudske nagodbe. a sudsko normama procesnog prava. Procesni nedostaci mogu biti: . Procesno-pravna dejstva sudskog poravnanja se izjednačavaju sa pravosnažnom sudskom presudom: nova parnica između istih stranaka nije dopuštena. Ovaj način pobijanja prihvaćen je u našoj sudskoj praksi. Predmet sudskog poravnanja mora biti tužbeni zahtjev kao predmet spora. tuženom preostaje samo da osporavanjem tužbenog zahtjeva kao neosnovanog pokuša izdejstvovati njegovo odbijanje. Materijalno-pravni 74 WWW. Pošto se sudsko poravnanje po dejstvu izjednačava sa pravosnažnom presudom. Ako procesnim prigovorima nije uspio izdejstvovati odbacivanje tužbe. to će za posljedicu imati gašenje pobijane presude. stranke sklapanjem poravnanja daju novi pravni osnov (novatio) materijalno-pravnim odnosima povodom kojih sklapaju poravnanje. sporazum kojim se tužilac obavezuje da povuče tužbu. Dvojna priroda sudskog poravnanja daje mogućnost da se ono može pobijati i kao sudska odluka i kao građanskopravni ugovor. U takvom slučaju zastaje s postupkom dok rješenje ne postane pravosnažno. Na procesne pretpostavke sudskog poravnanja sud pazi po službenoj dužnosti i donosi rješenje kojim ne dopušta poravnanje ako smatra da nisu ispunjeni uslovi za njegovu dopuštenost. ODBRAMBENE RADNJE TUŽENOG Tuženi na raspolaganju ima različita procesno-pravna sredstva za odbranu.COM prava. Dejstvo sudskog poravnanja je dvojako: materijalno-pravno i procesno-pravno. Sudsko poravnanje se može sklopiti samo u sporovima u kojima stranke mogu disponirati predmetom spora. poravnanje stiče svojstva sudskog poravnanja tek kad se unese u zapisnik i kad stranke potpišu taj zapisnik. Sadržaj sudske nagodbe. ili pristaje na isplatu u ratama. nedostaci u zastupanju. a tuženi pristaje da udovolji njegovom zahtjevu. nema karakter poravnanja jer se ustupak tužioca ne tiče predmeta spora.BH-PRAVNICI.WWW. prigovor prebijanja (kompenzacije) i protivtužba. Do poravnanja obično dolazi tako što tužilac odustaje od dijela tužbenog zahtjeva.BH-PRAVNICI.procesne smetnje res iudicata i lis pedens. . Zapisnik u koji je uneseno poravnanje ima svojstvo izvršne isprave. materijalno-pravna dejstva sudskog poravnanja kao ugovora građanskog prava. Kao saglasna izjava volja stranaka. Dopuštenost.na strani stranaka .COM .na strani suda . To su: prigovori. Stranke u toku cijelog postupka mogu zaključiti poravnanje i to pred prvostepenim sudom. 38. ili samo u jednom dijelu (u kvalitativnom smislu).1. Međutim. logično bi bilo da se pobija prijedlogom za ponavljanje postupka. daju mogućnost da se ono pobija tužbom zbog nedostataka pretpostavki za njegovu valjanost. bez obzira na stadij u kome se postupak nalazi. Cilj ovih prigovora je da sud donese odluku kojom tužbu odbacuje kao nedopuštenu. 38. Materijalno-pravni prigovori. Kad su u pitanju materijalno-pravna dejstva.na strani predmeta spora . Zato poravnanje ima konstitutivan karakter. Prigovor (exceptio) Procesno-pravnim prigovorima tuženi ukazuje sudu na procesne nedostatke o kojima sud vodi računa po službenoj dužnosti.

tuženi se nije upustio u raspravljaje sve dok u parnici koristi procesne prigovore.BH-PRAVNICI. da su uzajamna 2. Prema nešto manje radikalnom civilističkom shvatanju. 5.prigovor zastare) i dilatorni (npr.WWW. tuženi ne može da se poziva na nadležnost arbitraže niti može tražiti aktorsku kauciju. da se ne radi o naturalnim obligacijama. Ako je dužnik tužen i nakon što je povjeriocu uputio izjavu o kompenzaciji. tj. da su oba dospjela 3. Dakle.COM . a u drugom o sporu pravnog karaktera. To su materijalno-pravni prigovori tuženog. Ako do kompenzacije nije došlo prije parnice. a tvrdnjama pravnog karaktera tvrdi da po normama materijalnog prava tužbeni zahtjev nije osnovan. Dakle. U zavisnosti od sadržaja. U prvom slučaju se radi o sporu činjeničnog karaktera. Prigovori kojima tuženi iznosi činjenice koje uskraćuju ostvarenje postojećeg prava tužioca. Činjeničnim tvrdnjama tuženi osporava istinitost činjenica na kojima zasniva osnovanost svog tužbenog zahtjeva. Jedina razlika je u tome što se u parnici ta izjava daje u formi procesne radnje.BH-PRAVNICI. onda će se tuženi poslužiti prigovorom kompenzacije.potraživanje tužioca još nije dospjelo). tužilac ne može povući ili preinačiti tužbu u subjektivnom smislu bez pristanka tuženog itd. Prema čisto civilističkom shvatanju. Upuštanje tuženog u raspravljanje. Kompenzacija je jedan od oblika gašenja obaveze. Spor o istinitosti činjenica se razrješava u postupku dokazivanja. Prigovori kojima tuženi iznosi činjenice koje izazivaju prestanak tužiočevog prava (npr. Dužnik može prebiti svoje potraživanje prema povjeriocu sa onim što povjerilac potražuje od njega. Prigovori kojima tuženi iznosi činjenice koje sprečavaju nastanak tužiteljevog prava (npr. Kompenzacija nastaje tek izjavom jedne stranke drugoj da vrši kompenzaciju.tuženi tvrdi da je ispunio obavezu. da oba glase na novac ili druge zamjenjive stvari istog roda i kvaliteta. U teoriji je sporno pitanje da li izjava o kompenzaciji data izvan parnice proizvodi procesno-pravne posljedice. on će se u parnici braniti materijalno-pravnim prigovorom (prestanak obaveze kompenzacijom). Za momenat upuštanja tuženog u raspravljanje norme procesnog prava vežu niz značajnih pravnih posljedica: od tog momenta sud ne može da se oglasi mjesno nenadležnim. konstitutivni čin je izjava o kompenzaciji. Pravna priroda izjave o kompenzaciji. pravna priroda izjave o kompenzaciji ne zavisi od toga da li je data u toku ili izvan parnice. materijalno-pravni prigovori dijele se na 3 vrste: 3. Karakter materijalno-pravnih prigovora imaju i tvrdnje činjeničnog ili pravnog karaktera kojima tuženi osporava osnovanost tužbenog zahtjeva.tuženi tvrdi da je ugovor ništavan zbog određenih nedostataka). pod 4 uslova: 1. da je izvršen oprost duga i sl). Kod prvih se trajno uskraćuje izvršenje neke obaveze na činidbu. Prigovor kompenzacije (exceptio compensationis) Compensatio civilis. 4. a spor o pravnom pitanju razrješava sud po principu iura novit curia. 4. Tuženi se upustio u raspravljanje o meritumu spora prvom radnjom kojom osporava osnovanost glavnog tužbenog zahtjeva.2.COM prigovori su tvrdnje činjeničnog karaktera kojima tuženi nastoji dokazati da je materijalno-pravni tužbeni zahtjev tužioca neosnovan. da su utuživa. a kod drugih se ispunjenje činidbe uskraćuje privremeno. 38. izjava o kompenzaciji ima dvojnu prirodu: 75 WWW. Ovi prigovori dijele se na 2 vrste: peremptorni (npr.

COM . Kao ofanzivna radnja. Vrste protivtužbe su: 5. Ako nije. tužbeni zahtjev iz protivtužbe je usmjeren na odbijanje zahtjeva iz tužbe (prejudicijelna i kompenzaciona protivtužba). Protivtužba ima prednost u situacijama kad je protivpotraživanje veće od potraživanja. a trećim stavom se vrši kompenzacija tako što sud odbija tužioca sa tužbenim zahtjevom ako je protivpotraživanje iste visine kao i potraživanje. Pretpostavke dopuštenosti. To je procesna radnja čija se dejstva iscrpljuju jedino u parnici.WWW.BH-PRAVNICI. protivtužba omogućava da u istoj parnici tuženi ostvari neko svoje pravo protiv tužioca (koneksna protivtužba). Dakle. U prvom slučaju.tužilac kondemnatornom tužbom traži ispunjenje ugovora. U ovakvim situacijama tuženi može upotrijebiti protivtužbu ili obični prigovor. Npr. Npr. tj. tuženi se može poslužiti prigovorom kompenzacije ili kompenzacionom protivtužbom. a tuženi protivtužbom traži da se utvrdi da kupoprodajni ugovor ne postoji. Izuzetak postoji u slučaju kad je za zahtjev iz protivtužbe stvarno nadležan viši sud. Protivtužba može biti odbrambena radnja čisto defanzivnog karaktera. Za protivtužbu je po pravilu nadležan sud pred kojim teče parnica (atrakciona nadležnost).BH-PRAVNICI. Koneksna protivtužba se određuje obzirom na vezu (koneksitet) koja postoji između zahtjeva iz tužbe i protivtužbe. prigovor kompenzacije ne proizvodi materijalno-pravna dejstva. već do kompenzacije dolazi tek odlukom suda (compensatio per iudicem). Ako se postupak ne završi donošenjem presude. Zahtjev iz tužbe i protivtužbe mora biti raspravljan u istoj vrsti postupka. i njome protiv tužioca ističe samostalan tužbeni zahtjev. 7.COM materijalno-pravne izjave i procesne radnje. tuženom se nalaže da ispuni potraživanje tužioca u dijelu koji nije kompenziran. Mora ispunjavati sve procesne pretpostavke kao i tužba. Izjava o kompenzaciji data u parnici proizvodi materijalno-pravne posljedice samo ako su istovremeno ispunjene i pretpostavke za ulaganje prigovora kompenzacije kao procesne radnje. a može biti i ofanzivna radnja. onda će se poslužiti protivtužbom. Koneksitet postoji kad se oba zahtjeva zasnivaju na istom činjeničnom stanju. prodavac ustaje tužbom i traži isplatu kupoprodajne cijene za isporučenu robu. 76 WWW. već odbacivanjem ili povlačenjem tužbe. Prigovor kompenzacije tuženi može istaći do zaključivanja glavne rasprave. Protivtužba Protivtužba je tužba koju podiže tuženi u parnici koja teče povodom tužbe. Ako tuženi ima pravni interes da se o prejudicijelnom spornom pravnom odnosu donese odluka sa dejstvom pravosnažnosti. Prejudicijelnom protivtužbom tuženi ističe zahtjev da se utvrdi (ne)postojanje pravnog odnosa od kojeg zavisi odluka o tužbenom zahtjevu. tada i pored izjave o kompenzaciji neće doći do kompenzacije. Dispozitiv presude kojom sud vrši kompenzaciju ima 3 stava: u prvom se utvrđuje da je potraživanje tužioca osnovano. tužbeni zahtjev. Prema procesno-pravnom shvatanju. Taj prigovor ne proizvodi neposredno pravno dejstvo. 38. 6. Kompenzacionom protivtužbom tuženi protiv tužioca ističe tužbeni zahtjev upravljen na potraživanje podobno za kompenzaciju sa zahtjevom tužioca. Prejudicijelna protivtužba najčešće ima karakter deklaratorne tužbe negativnog utvrđenja. Compensatio per iudicem. i to tako što utiču na tok postupka i donošenje presude.3. Protivtužba je dopuštena od trenutka zasnivanja litispedencije povodom tužbe do okončanja glavne rasprave. Kupac ustaje protivtužbom i traži naknadu štete zato što isporučena roba ne odgovara ugovorenom kvalitetu. u drugom se utvrđuje da je osnovano protivpotraživanje tuženog.

ali se javljaju u vezi sa raspravljanjem i odlučivanjem. a na osnovu zaključka o njegovoj osnovanosti. Teleološka doktrina razgraničenje činjeničnog i pravnog pitanja tumači putem cilja (pravnodogmatskog i pravnopolitičkog).3. tj. tj. Okončanje parnice povodom tužbe nema uticaja na tok parnice povodom protivtužbe. U pogledu dileme da li je jedan pojam činjenični ili pravni nudi se slijedeći parametar: ono što tek treba da se utvrdi (tj. Presude se uvijek izrađuju kao poseban dokument.WWW. putem svrhe sa kojom se angažuje djelatnost suda. a kojima sud zauzima svoj stav prema određenim pitanjima koja se javljaju u procesu raspravljanja i odlučivanja o predmetu spora. 39. Međutim. Doktrinarno razgraničenje činjeničnog i pravnog pitanja Pojmovna (logička) doktrina u razgraničenju pravnog pitanja polazi od strukture sudskog silogizma. Obzirom na procesnu formu. predstavnici ove doktrine nisu saglasni o tome koji elementi čine gornju i donju premisu sudskog silogizma. U formi rješenja sud odlučuje o tzv. Sud raspravljanje o zahtjevu iz tužbe i protivtužbe može razdvojiti.BH-PRAVNICI. Presudom sud odlučuje o predmetu spora. Čijenično stanje sud po pravilu utvrđuje izvođenjem dokaza. tj. Kad su u pitanju činjenice. 39. a sadržaj pravnih normi tumačenjem. a kod pravnog pitanja svrha je dejstvo faktičkog događaja u kontekstu pravnih pravila. koji sud preduzima radi utvrđivanja ovog razgraničenja.2. a gornju (praemisa maior) čine odgovarajuće norme materijalnog prava. Taj zaključak se izvodi silogističkom operacijom: donju premisu (praemisa minor) čine pravno-relevantne činjenice. Izuzetno. pitanjima koja se ne tiču neposredno predmeta spora. 39.BH-PRAVNICI.COM . SUDSKE ODLUKE Sudske odluke su radnje preduzete u zakonom propisanoj formi. sud o predmetu spora odlučuje u obliku rješenja u postupku izdavanja platnog naloga i u postupku zbog ometanja posjeda. odnosno putem utvrđivanja razlike u načinu saznavanja činjenica i prava. taj cilj je utvrđivanje istinitosti tvrdnje koja se iznosi pred sud. sud supsumira. Njome se ostvaruje sadržaj sudske funkcije kao konkretizacije općih pravnih normi na pojedinačne životne situacije. Povodom protivtužbe se zasniva samostalna parnica. i to onako kako su se u stvarnosti i dogodile.COM Postupak po protivtužbi. ali iz razloga ekonomičnosti najčešće zajedno raspravlja o oba zahtjeva. tj. podvodi utvrđeno činjenično stanje pod odgovarajuće norme materijalnog prava i izvodi zaključak o osnovanostu tužbenog zahtjeva. Kad je utvrdio obje premise. svaka operacija zaključivanja i ocjene koja se odvija u okviru ocjene 77 WWW. dok se ostala unose u sudski zapisnik. sudske odluke se dijele na presude i rješenja. kao i kakav je njihov međusobni odnos. usvaja ili odbija tužbeni zahtjev. Prema ovoj doktrini. Gnoseološka doktrina razgraničenje činjeničnog i pravnog pitanja posmatra sa aspekta načina utvrđivanja donje i gornje premise sudskog silogizma. Osim toga. o tužbenom zahtjevu. Presude Značenje.procesnim pitanjima. Sudski silogizam. a samo pojedina rješenja se uobličavaju kao posebni dokumenti. Peripatetička doktrina se smatra naprihvatljivijom. sfera činjeničnog utvrđenja se kreće u okvirima utvrđenja faktičkih činjenica koja su pravno relevantne. tj. Presuda je završni akt kojim se okončava raspravljanje i odlučivanje o predmetu spora u prvostepenom postupku. a ono što se zna ili mora znati (iura novit curia) je pravno pitanje.što se ne zna) jeste činjenica. Sud presudom odlučuje po principu "ili-ili".

Vijećanjem i glasanjem rukovodi predsjednik vijeća. 39. čiji sadržaj se fiksira u zapisniku. Presuda sadrži uvod. osnovne podatke o sudu. Njen sadržaj je određen zakonom i eventualni nedostaci su razlog za ulaganje pravnog lijeka. Ispravljanje presude Pod ispravljanjem presude podrazumijeva se otklanjanje grešaka u imenima i brojevima i drugih očiglednih grešaka u pisanju i računanju.BH-PRAVNICI. U takvom slučaju kao trenutak objavljivanja uzima se trenutak slanja presude strankama (a ne trenutak prijema). odnosno otposlanja. Svaki zaključak o istinitosti činjeničnih tvrdnji ima karakter činjeničnog zaključka. sud pristupa donošenju presude odmah nakon vijećanja i glasanja.BH-PRAVNICI. Vezanost suda donesenom presudom Ogleda se u tome što nakon objavljivanja. tako što se iznese zahtjev tužioca i činjenice na kojima je zasnovan. danu zaključivanja glavne rasprave i datum donošenja presude. a u složenijim slučajevima moguće je donošenje presude odgoditi za 8 dana. kao poseban dokument.prisustvuju samo članovi vijeća i zapisničar. pravno kvalificirao predmet spora. Ako je donošenje presude odloženo. a završava se objavljivanjem presude. Vijećanje i glasanje obavlja se uz isključenje javnosti . Prisustvo stranaka pri objavljivanju nije nužno. odbrana tuženog (posebno prigovori). U obrazlaganju činjeničnog zaključka sud je naročito dužan da iznese koje dokaze je izveo kao i rezultate izvedenih dokaza. predmetu spora.4.6. Uvod presude sadrži da se presuda izriče u ime FBiH. ima karakter činjeničnog zaključivanja i ocjene. dispozitiv i obrazloženje. kao i nedostataka u obliku nesaglasnosti prepisa i izvornika 78 WWW. Obrazloženje u prvom dijelu sadrži opis predmeta spora.7. uz primjenu metoda slobodne ocjene dokaza. Slobodna ocjena se odnosi na dokaze. a ne na činjenice koje su predmet dokazivanja. ona se ne objavljuje već se strankama saopštava dostavljanjem. sud ne može svoju presudu ukinuti niti izmijeniti. 39. Činjenice objektivno postoje ili ne postoje. 39.COM . Forma i sadržaj presude Presuda se uvijek izrađuje u pismenoj formi. O vijećanju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik i zatvara u omot koji može otvoriti samo instancioni sud kad odlučuje o pravnom lijeku. Izreka (dispozitiv ili tenor) presude sadrži odluku suda o tužbenom zahtjevu i odluku o parničnim troškovima.COM rezultata dokazivanja istinitosti činjeničnih tvrdnji. a zatim kako je izveo pravni zaključak.WWW. Donošenje presude Vijećanje i glasanje. Pravno relevantne činjenice utvrđuju se dokazivanjem. zatim odluka o postojanju ili nepostojanju tuženikovog potraživanja istaknutog u prigovoru kompenzacije. kao i odluka o prejudicijelnom (incidentnom) zahtjevu za utvrđenje. Presuda kao pravni akt postaje egzistentna objavljivanjem. strankama. To je moguće jedino u postupku povodom pravnog lijeka. 39. Donošenje presude je poseban stadij postupka koji otpočinje vijećanjem i glasanjem. Za odluku vijeća potrebna je većina glasova. U drugom dijelu sud obrazlaže svoj stav u pogledu činjenica koje je utvrdio i pravnih pravila koja je primijenio.5. te koje su činjenice među strankama sporne. tj. Objavljivanje presude sastoji se u javnom čitanju izreke. a koje nisu. Prvo obrazlaže kako je izveo činjenični zaključak o tačnosti pravno-relevantnih činjenica. Po pravilu. koji glasa posljednji.

Djelimična presuda je konačna u dijelu tužbenog zahtjeva o kojem se njome odlučuje. eventualna ništavost radnji preduzetih u postupku prije njenog donošenja nije smetnja za njenu punovažnost. ili ako nije objavljena odnosno otposlata.COM . presude mogu biti kondemnatorne. Takva je i presuda donesena nakon povlačenja tužbe ili presuda kojom se izriče pravna posljedica koja se ne može iizraći po normama materijalnog prava. Konstitutivne presude se donose povodom konstitutivnih tužbi. ali zbog teških povreda ne proizvode nikakvo dejstvo. 39.9. Nepostojeća presuda ne može proizvoditi nikakva dejstva.WWW. Prema predmetu odlučivanja. presude se dijele na konačne i međupresude. 39. ukoliko sud udovoljava tužbenom zahtjevu. Konačna presuda može biti potpuna i djelimična.Ako su od više tužbenih zahtjeva samo neki sazreli za konačnu odluku. 39.Ako je samo dio tužbenog zahtjeva sazrio za konačnu odluku. . U dijelu u kome se odlučuje o troškovima postupka. Njima se utvrđuje postojanje ili nepostojanje određenog pravnog odnosa. strankama se dostavlja nov. Prvostepeni postupak se obično okončava donošenjem potpune presude. Ovim presudama se ne samo utvrđuje pravo na promjenu u pravnom odnosu. Ispravke vrši predsjednik vijeća u obliku posebnog rješenja. Potpuna je ona kojom se u cjelini odlučuje o svim zahtjevima. pa je njeno pobijanje nepotrebno. ispravljen prepis sa naznačenjem da se njime zamjenjuje raniji prepis. Presude bez dejstva su pravno egzistentne. deklaratorne i konstitutivne. presuda je uvijek kondemnatorna. Zbog toga deklaratorne presude nisu podobne za izvršenje. jer se njome samo konstatuje da je zahtjev neosnovan. kako glavnim tako i sporednim.ako ju je donio neki drugi organ a ne sud. .COM presude. nego se ta promjena i ostvaruje . Ako između izvornika i prepisa postoji nesaglasnost u pogledu neke odluke sadržane u izreci. Deklaratorne presude donose se povodom deklaratornih tužbi.BH-PRAVNICI. Kondemnatorne presude su podobne za izvršenje (prinudnim putem). Pravonažnošću deklaratorne presude postignut je krajnji cilj tražene pravne zaštite. Nepostojeća i presuda bez dejstva Nepostojećim presudama smatraju se one koje nemaju sva obilježja presude .npr.ona nastupa u trenutku pravosnažnosti presude.10. Kondemnatorne (dosuđujuće) presude donose se povodom kondemnatornih tužbi. Donosi se u slijedećim slučajevima: . Osamostaljivanje presude Kad je presuda donesena. djelimične i dopunske. Primjer presude bez dejstva je presuda donesena prema licu koje ne potpada pod jurisdikciju domaćih sudova ili prema licu koje nije postojalo ili više ne postoji.djelimična presuda će biti donesena ako je donesen bilo zahtjev iz tužbe ili zahtjev iz protivtužbe. Ovakvo osamostaljivanje presude kao završnog akta u odnosu na procesne radnje koje su joj prethodile je u službi načela pravne sigurnosti. 79 WWW. Konačne presude dijele se na potpune.8.Ako je podnesena protivtužba . Presuda kojom se odbija tužbeni zahtjev iz kondemnatorne tužbe je uvijek utvrđujuća. u kojima je tužbeni zahtjev upravljen na određenu promjenu u pravnim odnosima. Vrste presude Prema vrsti pravne zaštite koja se presudom ostvaruje.BH-PRAVNICI.

presude po priznanju i presude na osnovu odricanja. donijet će konačnu presudu kojom odbija tužioca sa tužbenim zahtjevom. Ako u takvom sporu tuženi do zaključenja glavne rasprave prizna tužbeni zahtjev. priznanje činjenica ne mora se dati izričito. Mada je donošenje dopunske presude posljedica propusta suda. Ako nađe da osnov tužbenog zahtjeva neosnovan. bez raspravljanja o visini zahtjeva. Prema postupku koji je prethodio donošenju presude.COM .BH-PRAVNICI. za razliku od priznanja tužbenog zahtjeva. niti u slučajevima kad su raspolaganja stranaka protivna pravilima morala društva. Kontradiktorne presude donose se kao završni akti u prvostepenom postupku u kome su aktivno učestvovale obje stranke. jer se presuđeni dio spora odvaja od dijela u kome još nije odlučeno. Opoziv priznanja tužbenog zahtjeva može se učiniti do momenta donošenja presude. međupresuda je u službi načela ekonomičnosti postupka. Tuženi prodavac priznaje takav tužbeni zahtjev i po presudi donesene na osnovu priznanja kupac traži upis prava vlasništva u javne registre. odnosno fiktivno. koji stranke moraju podnijeti u prekluzivnom roku od 15 dana od dana prijema nepotpune presude. Dakle. U praksi je najpogodnija u sporovima za naknadu štete. te u bračnim sporovima ako postoji sporazumni razvod braka. Presuda na osnovu priznanja ne može se donijeti u sporovima nastalim iz odnosa koji su regulisani imperativnim normama. gdje su najčešće istovremeno sporni i osnov i visina štete. presude mogu biti kontradiktorne. o njemu će odlučiti međupresudom i zatim nastaviti da raspravlja o visini tužbenog zahtjeva o kome donosi konačnu presudu. tužilac nema pravni interes za dalje vođenje parnice. Dopunsku presudu sud donosi kad je propustio da donese potpunu presudu. tj. Njome se omogućava pojednostavljenje postupka raspravljanja u složenim sporovima. u cilju evazije poreske obaveze.WWW. i učinjeno radi ostvarenja nedozvoljenog cilja. Ako je tužbeni zahtjev priznat u cjelini. Međupresuda je presuda kojom se odlučuje o osnovu tužbenog zahtjeva. stranke in fraudem legis fingiraju spor: kupac tuži prodavca tvrdeći da je predmet kupoprodaje njegovo vlasništvo i kao dokaz nudi fiktivno sačinjenu dokumentaciju koja potrđuje tužbene navode. Ako nađe da je osnov tužbenog zahtjeva osnovan. Priznanje tužbenog zahtjeva od strane tuženog ne mora istovremeno značiti i priznanje činjenica. Osim toga. Npr. bez dokazivanja. Priznanje tužbenog zahtjeva treba razlikovati od priznanja činjenica. ovu presudu sud donosi samo po prijedlogu stranaka. Priznanje tužbenog zahtjeva ne smije biti simulirano. Presuda na osnovu priznanja donosi se samo u sporovima u kojima stranke mogu disponirati tužbenim zahtjevom. U takvim sporovima sud može prvo odlučivati o osnovu tužbenog zahtjeva. Fiktivna parnica (simulatio). sud će bez daljeg raspravljanja donijeti presudu kojom prihvata tužbeni zahtjev. Presuda na osnovu odricanja – abdicatio donosi se ako se tužilac odrekne tužbenog zahtjeva do 80 WWW.BH-PRAVNICI. Izjava o priznanju tužbenog zahtjeva (kao i izjava o priznanju činjenica) može se opozvati na ročištu ili u podnesku. Priznanje činjenica ima za posljedicu da se priznate činjenice uzimaju u obzir kao činjenični osnov presude. i to pod uslovom da među strankama nije sporno činjenično stanje. Tužbeni zahtjev mora biti priznat izričito i izjava o priznanju mora biti unesena u zapisnik.COM Donošenje djelimične presude izaziva razdvajanje postupka. ne plaćajući porez. sporovima kod kojih je sporan i osnov i visina tužbenog zahtjeva. Presude bez održavanja glavne rasprave su izuzetak i moguće su samo u privrednim sporovima.

Posebni uslovi za kontumaciju su: a) Da je tužilac bio uredno pozvan. a sud ih bez dokazivanja uzima u činjenični osnov svoje odluke i usvaja tužbeni zahtjev. a pod uslovom da se radi o zahtjevu kojim stranke mogu raspolagati.WWW. a ne i na tužioca kao što je to slučaj u nekim uporednim zakonodavstvima. d) da osnovanost tužbenog zahtjeva proizilazi iz činjenica navedenih u tužbi.BH-PRAVNICI. Ako nema dokaza da je tuženi uredno pozvan. S druge strane. f) da ne postoje općepoznate okolnosti iz kojih proizilazi da je tuženi bio opravdano spriječen da dođe na ročište. Predsjednik vijeća će tada odrediti rok da se izvidi da li je tuženi uredno pozvan. Pravna priroda kontumacije je sporna u pravnoj teoriji. sud neće donijeti kontumacionu odluku ako utvrdi da se radi o zahtjevu kojim stranke ne mogu raspolagati.COM zaključenja glavne rasprave. odnosno 6 mjeseci za dostavu u inostranstvu. od fikcije da tuženi svojom pasivnošću priznaje istinitost činjeničnih navoda tužbe sa kojom je upoznat. Kontumacija se odnosi samo na tuženog. e) da činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtjev nisu u suprotnosti sa dokazima koje je podnio sam tužilac ili sa općepoznatim činjenicama. ali neće da se upusti u raspravljanje.11. Povlačenjem tužbe tužilac samo odustaje od zatražene pravne zaštite u konkretnom sporu. Većina procesualista polazi od principa afirmativne litiskontestacije. Uslovna presuda zbog izostanka može se donijeti u 2 slučaja: 2. Taj rok ne može biti duži od 30 dana za dostavu u zemlji.BH-PRAVNICI. 4. odricanje od tužbenog zahtjeva tiče se predmeta spora i sud na osnovu toga donosi meritornu presudu kojom odbija tužbu (dejstvo res iudicata). 39.COM . 3. Sud neće uvažiti disponiranja stranaka koja su protivna prinudnim propisima i pravilima morala društva. a nesumnjivo je da mu je poziv upućen. Protiv odluke suda kojom se odbija prijedlog tužioca za donošenje kontumacione presude dopuštena je posebna žalba. Shodno tome. U oba slučaja sud može donijeti kontumacionu odluku bez izjašnjavanja stranaka. Ako je potrebno da sud prethodno pribavi obavještenja o tome da li se u konkretnom slučaju radi o zahtjevu sa kojim stranke mogu raspolagati. 5. ako se tuženi udalji sa ovih ročišta. ako tuženi dođe na ova ročišta. kad tuženi ne dođe prvo ročište (pripremno ili prvo ročište za glavnu raspravu). c) da tuženi nije podneskom osporio tužbeni zahtjev. Bez obzira na navedene uslove. b) Da tužilac predloži donošenje presude zbog izostanka.tj. Rješenja 81 WWW. Presuda zbog izostanka – contumatio donosi se u 3 situacije: 3. ova presuda se ne bi mogla izreći u slučajevima kad se ne bi mogla donijeti presuda na osnovu priznanja. Odricanje od tužbenog zahtjeva treba strogo razlikovati od povlačenja tužbe. a ne ospori tužbeni zahtjev. ali se ne odriče sudske zaštite ubuduće.

Ova rješenja ne vezuju sud. rješenje mora biti obrazloženo. Pravosnažnost presude Određenje pojma.COM Odlukom u obliku rješenja sud odlučuje o procesnim pitanjima. ako se na osnovu tog rješenja može odmah tražiti izvršenje ili ako to zahtijeva upravljanje parnicom. Donošenjem drugostepene presude. 2. taj rok je 15 dana. Kad se stranci rješenjem nalaže izvršenje neke radnje. Razlozi pravne sigurnosti nalažu da se za svaki pravni akt odredi dokle se može postavljati pitanje njegove zakonitosti. Obzirom na vrstu posljedica koje proizvodi pravosnažna presuda. a može biti obrazloženo i u drugim slučajevima kad je to potrebno. Ako se rješenjem odbija prijedlog stranke ili se njime rješava o međusobno suprotnim prijedlozima stranaka.BH-PRAVNICI.12. U materijalno-pravnim odnosima presuda ne proizvodi posljedice. Prema stavu Vrhovnog suda BiH iz jedne revizijske presude. 3. a u mjeničnim i čekovnim sporovima 8 dana. određuje ustanova pravosnažnosti. ne donose se u obliku posebne isprave nego se njihov sadržaj unosi u sudski zapinik i protiv njih nije dopuštena posebna žalba ili žalba uopće nije dopuštena. 6. donose se u formi posebnog dokumenta i protiv njih je po pravilu moguće ulagati posebnu žalbu. Ova rješenja vezuju sud. rješenje prema strankama ima učinak čim je objavljeno. Rješenja kojima se odlučuje o nekom procesnom pitanju upravljanja postupkom. Procesna ili formalna pravosnažnost je svojstvo presude koja se ne može pobijati redovnim pravnim lijekom. jer njen cilj nije stvaranje novih pravnih odnosa. Ako posebnim propisima nije drugačije određeno.BH-PRAVNICI. Rješenja o procesnim pitanjima mogu se podijeliti u 2 grupe: 5. u teoriji se pravi razlika između pravosnažnosti u formalnom i u materijalnom smislu. pravosnažnost je ustanova procesnog prava. već zaštita postojećih. Ako se ne dostavlja pismeno. Rješenja kojima se parnica okončava bez odlučivanja o osnovanosti tužbenog zahtjeva – ovdje spadaju rješenja kojima se tužba odbacuje kao nedopuštena i rješenja kojima sud konstatuje da je parnica okončana nekom dispozitivnom radnjom stranke (deklarativna rješenja). Samo ako norme 82 WWW. određuje se i rok za njeno izvršenje (paricioni rok). Strankama se pismeno dostavlja samo ako je protiv rješenja dopuštena posebna žalba. jer ne proizvodi druge posljedice osim procesno-pravnih. Rješenja donesena izvan ročišta se strankama saopštavaju dostavljanjem ovjerenog prepisa. Rješenja donesena na ročištu objavljuje predsjednik vijeća. Presuda postaje pravosnažna na jedan od slijedeća tri načina: 1. Obzirom na ukupnost dejstava koje proizvodi. Istekom roka za žalbu. a samo izuzetno i o tužbenom zahtjevu (u postupku za izdavanje platnog naloga i u postupku zbog ometanja posjeda).WWW. Odricanjem od pravnog lijeka ili odustankom od njega (ako je bio uložen). Uslove pod kojima se može i dokle se može preispitivati zakonitost donesene presude. nema pravosnažno presuđene stvari ako se činjenični osnov promijenio nakon pravosnažno okončanog postupka u ranijoj parnici.COM . 39. Materijalna pravosnažnost se tiče sadržaja presude i ispoljava se u njenom dejstvu.

Ovo dejstvo je izraz zahtjeva načela ekonomičnosti i pravne sigurnosti.presuda kojom se utvrđuje da brak postoji ili ne postoji). U našem pravu. Oni svoj pravni položaj izvode iz pravnog položaja svojih prethodnika.COM materijalnog prava za pravosnažno donesenu presudu vežu nastanak ili promjenu u nekom pravnom odnosu. c) Opća pravna pravila na osnovu kojih je sud donio odluku. Pravosnažna presuda ima značaj negativne procesne pretpostavke (smetnje) na koju sud pazi po službenoj dužnosti tokom cijelog postupka.WWW. Pravosnažnost odluke se vremenski veže za stanje u materijalno-pravnom odnosu koje je postojalo u trenutku zaključenja glavne rasprave. što znači da je isključena mogućnost pokretanja nove parnice o istom predmetu i između istih stranaka pred bilo kojim sudom. subjektivno (obzirom na lica) i vremenski (obzirom na vrijeme koje je mjerodavno za presuđivanje). sa izuzetkom prigovora kompenzacije. e) Prigovori tuženog. bez obzira da li se zahtjev zasniva na istom ili drugačijem činjeničnom ili pravnom osnovu. može tražiti ponavljanje postupka.BH-PRAVNICI. Izuzetno. d) Odluka o prethodnom pitanju.13. Objektivne granice.COM . kao npr: b) Činjenice koje čine osnov odluke o tužbenom zahtjevu. a po pravilu predstavlja i preduslov za izvršnost presude. 39. Dakle. Vremenske granice pravosnažnosti. Stranka koja je do okončanja glavne rasprave propustila iznijeti sve pravno relevantne činjenice jer joj nisu bile poznate. Granice pravosnažnosti Određuju se u 3 aspekta: objektivno (obzirom na predmet odlučivanja). Dakle. takva presuda ima karakter pravnorelevantne činjenice materijalnog prava. presuda može da proizvodi dejstvo pravosnažnosti erga omnes (npr. Prejudicijelno dejstvo se ogleda u tome što pravosnažna presuda o određenoj stvari vezuje svaki drugi sud ili državni organ pred kojim se ta stvar javlja kao prethodno (prejudicijelno) pitanje u nekom drugom postupku. Ovakvo dejstvo presuda ima i prema neposrednom posjedniku stvari. ali ne može na osnovu tih činjenica pokretati novu parnicu sa istim tužbenim zahtjevom. svojstvo pravosnažnosti odluke stiču i u onom dijelu u kome sud prekoračuje tužbeni zahtjev. Dejstvo pravosnažnosti se u principu proteže samo na stranke. pošto na prekoračenje tužbenog zahtjeva sud ne pazi po službenoj dužnosti. Res iudicata. Najvažniji aspekt dejstva pravosnažnosti u materijalnom smislu jeste dejstvo presuđene stvari (res iudicata). Ako je na zahtjev stranaka o prejudicijelnom pitanju odlučivano kao o glavnom pitanju. Predmet pravosnažnosti je samo odluka o tužbenom zahtjevu.14. sud će kao nedopuštenu odbaciti tužbu kojom se želi pokrenuti nova parnica sa istim tužbenim zahtjevom. Dejstvo presuđene stvari. 39.odluka o postojanju ili nepostojanju protivpotraživnja). Elementi koji se unose u obrazloženje odluke ne mogu biti predmet pravosnažnosti. njome je zahvaćen samo dispozitiv presude. Prošireno dejstvo pravosnažnosti presuda ima prema pravnim sukcesorima stranaka. Subjektivne granice pravosnažnosti. Pravosnažnost rješenja 83 WWW. pravosnažnost ima prejudicijelno dejstvo. Isto važi i za odluku o prigovoru kompenzacije (tj. Za određivanje identiteta predmeta spora mjerodavan je tužbeni zahtjev. Osim toga. ova odluka se takođe unosi u dispozitiv i predstavlja predmet pravosnažnosti.BH-PRAVNICI.

3.WWW. poželjni su ali ne i nužni. Žalba se može izjaviti: 1. sud će podnosioca pozvati da u određenom roku ispravi i dopuni žalbu. To su nužni elementi žalbe.2. ali i u interesu pravosuđa uopće. Redovni pravni lijekovi Osnovna obilježja redovnih pravnih lijekova su: • suspenzivnost – pravni lijek odlaže nastup pravosnažnosti odluke protiv koje se ulaže. kad ima pravni interes za izjavljivanje žalbe. Žalba se podnosi u pismenoj formi. nastupa prekluzija.COM . PRAVNI LIJEKOVI 40.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. Kad je dopuštena protiv određene odluke.1. Pretpostavke za izjavljivanje žalbe su njena dopuštenost. Redovni pravni lijek je žalba. • prekluzivnost – ako se žalba ne uloži u predviđenom roku. blagovremenost i formalna urednost. To su: revizija. usljed koje se uložena žalba odbacuje kao nedopuštena. žalba je procesno-pravno sredstvo u ostvarenju žalbe kao prava. 40. Kad je poštovan redoslijed u pogledu izjavljivanja pravnih lijekova. Vanredni pravni lijekovi se ulažu protiv pravosnažnih presuda.COM Sva rješenja protiv kojih je dopuštena posebna žalba podobna su za pravosnažnost. Njena funkcija je u interesu stranaka o čijim pravima se odlučuje presudom. Žalba protiv presude (appellatio) može se uložiti protiv svake prvostepene presude. Ako oni nedostaju. zahtjev za zaštitu zakonitosti i prijedlog za ponavljanje postupka. Kao pravni lijek. 40. te izjavu da se presuda pobija u cjelini ili određenom dijelu. • devolutivnost – ovo dejstvo sastoji se u zasnivanju nadležnosti višeg suda u odnosu na onaj koji je donio pobijanu presudu. Preispitivanjem prvostepene presude omogućava se otklanjanje svih nedostataka koji su mogli uticati na pravilnost presude. odbaciće žalbu rješenjem. Redovni se ulažu protiv nepravosnažnih presuda i njihovim ulaganjem se odlaže nastupanje pravosnažnosti. Osim navedenih elemenata. Stranke se u konkretnoj parnici mogu odreći žalbe do isteka roka za njeno podnošenje. tj. te kad nije zadovoljan sadržajem odluke koju pobija. Da bi bila podobna za odlučivanje. Za pravosnažnost nisu podobna rješenja protiv kojih uopće nije dopuštena žalba ili protiv kojih nije dopuštena posebna žalba. Izjave o odricanju i opozivanju su neopozive. 40. Ona proizvode dejstva samo unutar parnice. 2. To su prvenstveno rješenja kojima se upravlja parnicom. Ovo su fakultativni elementi žalbe. 3. Već uložena žalba se do donošenja odluke višeg suda može opozvati. 84 WWW. Pojam Žalba se može posmatrati sa 2 aspekta: kao pravo i kao pravni lijek. Sistem pravnih lijekova Pravni lijekovi se dijele na redovne i vanredne. žalba bi trebala sadržavati razlog na kome stranka zasniva žalbu. a ako on to ne učini. Kad je žalilac legitimisan na pobijanje. mora sadržavati oznaku presude koja se pobija i potpis žalioca.

te zbog mana volje. ima određeni sadržaj i propisanu formu. Ako stranka nije disponirala pravom na žalbu.BH-PRAVNICI. • povreda načela zbornosti – ako je sudio sudija pojedinac umjesto vijeća. ove presude se mogu pobijati zbog bitnih povreda parničnog postupka i usljed mana volje. 4. a stranka se zbog toga žalila. stvarna i mjesna nenadležnost. presuda na osnovu odricanja i presuda na osnovu izostanka koje se ne mogu pobijati iz svih ovih razloga. Apsolutno bitne su povrede koje samim svojim postojanjem izazivaju ništavost presude. ili je bio izuzet rješenjem suda. Povrede koje se tiču osnovnih načela postupka. a mogu se sistematizirati u nekoliko grupa: 1. Osnov za donošenje ovih presuda je priznanje. odnosno odricanje od tužbenog zahtjeva. Taksativno su nabrojane u Zakonu. tj. a to su nepravilno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i nepravilna primjena materijalnog prava.BH-PRAVNICI. Po pravilu se sve presude mogu pobijati iz svih razloga. zbog pogrešne primjene materijalnog prava.COM .WWW. • povreda načela usmenosti – ako je sud donio presudu bez glavne rasprave. Povreda pravila o procesnim pretpostavkama i to: • povrede koje se tiču suda – apsolutna nenadležnost. • povreda načela neposrednosti – ako je u donošenju presude učestvovao sudija koji nije učestvovao na glavnoj raspravi. Presuda na osnovu priznanja i presuda na osnovu odricanja se ne mogu pobijati iz razloga koji nisu ni uticali na njenu pravilnost. • pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. bez obzira da li su u konkretnoj parnici imali neki uticaj na donošenje pravilne presude. Kad je žalba izjavljena blagovremeno. nedostaci u zastupanju. tuženi može ishodovati ukidanje kontumacione presude kroz institut povrata u prijašnje stanje. • nepravilna primjena materijalnog prava (error in iudicando). Izuzeci su presuda na osnovu priznanja. 85 WWW. Bitne povrede odredaba parničnog postupka se obzirom na njihovo dejstvo dijele na apsolutno bitne i relativno bitne povrede. a bio je dužan da je održi. • povrede koje se tiču stranaka – stranačka nesposobnost. • nedostaci koji se tiču predmeta spora – res iudicata i lis pedens. relativna nenadležnost suda. kao što su: • povrede načela nepristrasnosti – ako je u donošenju presude učestvovao sudija koji je morao biti izuzet po zakonu. parnična nesposobnost. • povreda načela javnosti – ako je sud protivno zakonu isključio javnost na glavnoj raspravi. • povreda načela dispozitivnosti – ako je sud svoju odluku zasnovao na nedopuštenim dispozicijama stranaka i ako je protivno zakonu donio presudu na osnovu priznanja. Može se pobijati zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka. odricanja i izostanka. 5. Razloge za žalbu zakon klasificira u 3 vrste: • bitne povrede parničnog postupka (error in procedendo).COM 4. • povreda načela kontradiktornosti – ako stranci nije data mogućnost da raspravlja pred sudom i kad je sud odbio zahtjev stranke da se služi svojim jezikom i pismom. Presuda na osnovu izostanka (kontumaciona presuda) se ne može pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Ali. Uz to.

• ako presuda uopće nema obrazloženja ili su u obrazloženju razlozi protivrječni ili nejasni. protivrječna sama sebi ili razlozima navedenim u obrazloženju. Povrede koje se tiču pismene izrade presude: • izreka presude je nerazumljiva. Ono predstavlja razlog da drugostepeni sud ukine presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Ako se pobijana presuda preispituje na osnovu iste procesne građe koja je razmatrana pred prvostepenim sudom. Do toga obično dolazi zbog pogrešne pravne kvalifikacije predmeta spora. koju stranke iznose u žalbenom postupku. drugostepeni sud u principu ima kontrolnu funkciju. Zbog pravila o zabrani devolucije nadležnosti. drugostepeni sud ima puna jurisdikciona ovlaštenja. Relativno bitne povrede parničnog postupka su sve povrede nomi procesnog prava koje u ZPP nisu određene kao apsolutno bitne. povreda pravila o mjesnoj nadležnosti. Do toga dolazi usljed pogrešne pravne ocjene spora. preispitivanje pravilnosti i zakonitosti pobijane presude. One proizvode ništavost presude samo ako su uticale na donošenje nepravilne odluke. 40.4.WWW.COM . drugostepeni sud ne može sam raspravljati i odlučivati na osnovu nove procesne građe. koja najčešće nastaje zbog toga što sud nije uzeo u obzir sve faktičke okolnosti predmeta spora. koju sud vrši na osnovu normi materijalnog prava. i povreda prava na upotrebu vlastitog jezika. koju drugostepeni sud poništava i meritorno rješava predmet. Ako se novim činjenicama i dokazima dovodi u pitanje potpunost i pravilnost činjenične podloge donesene presude. Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji kad sud propusti da u osnov odlučivanja uzme sve pravnorelevantne činjenice. bez obzira da li su te činjenice i dokazi postojali u vrijeme donošenja prvostepene presude i bez obzira da li su stranke za njih znale ili ne. Postupak pred drugostepenim sudom Funkcija drugostepenog suda. Na apsolutno bitne povrede postupka drugostepeni sud u načelu pazi po službenoj dužnosti. pa je drugostepeni sud ukida i predmet vraća na ponovno raspravljanje. već i na osnovu nove procesne građe. Posljedica je donošenje nepravilne i nezakonite presude.BH-PRAVNICI. drugostepeni sud će takvu presudu ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno raspravljanje. tj. Izuzetak su: prekoračenje tužbenog zahtjeva. Na ove povrede. Stranke imaju mogućnost da u žalbi iznose nove činjenice i nude nove dokaze (Beneficium novorum).BH-PRAVNICI. ako se u žalbenom postupku pojavi nova 86 WWW. tj. U našem pravu. Do toga dolazi kad sud na osnovu izvedenih dokaza nije mogao steći uvjerenje u tačnost spornih činjenica ili je stekao pogrešno uvjerenje.COM 6. kao i na relativno bitne povrede postupka. nego na zahtjev stranaka. tj. Na nepravilno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje sud ne pazi po službenoj dužnosti. U suprotnom. može neposredno presuditi u predmetu spora. To preispitivanje vrši se ne samo u okviru procesne građe na osnovu koje je donesena pobijana presuda. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili takvu odredbu nije pravilno primijenio. Bitne povrede proizvode ništavost donesene presude. Činjenično stanje je nepravilno utvrđeno kad sud uzme da je određena činjenica istinita. sud pazi po prigovoru stranaka. mada bi se na osnovu izvedenih dokaza trebao izvesti suprotan zaključak.

WWW. ili je stekao pogrešno uvjerenje.5. ovlaštenja prvostepenog suda se iscrpljuju u odlučivanju o njenoj dopuštenosti. spis se dostavlja na odlučivanje drugostepenom sudu. Podnošenje žalbe. može preinačiti odluku prvostepenog suda. drugostepeni sud može odluku donijeti samo u slučajevima u kojima je prvostepeni sud svoje uvjerenje o spornim činjenicama izveo isključivo na osnovu isprava. drugostepeni sud ima 2 mogućnosti: da ukine presudu i predmet vrati na ponovno raspravljanje i odlučivanje. Održavanje rasprave pred drugostepenim sudom se koristi smo izuzetno. drugostepeni sud ima samo kasatorna ovlaštenja: može samo ukinuti presudu i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno raspravljanje i odlučivanje. ili da otvori raspravu pred drugostepenim sudom. Bez otvaranja rasprave. kad stranke i ne pobijaju presudu zbog ovog razloga. Iudex a quem. Ali bez obzira na to. O žalbi drugostepeni sud po pravilu odlučuje u zatvorenoj sjednici vijeća kojeg čine 3 sudije. drugostepeni sud uvijek po službenoj dužnosti pazi na apsolutno bitne povrede parničnog postupka i na nepravilnu primjenu normi materijalnog prava. Žalbeni prijedlog nije obavezan element žalbe. koje za posljedicu imaju bitne povrede postupka. Drugostepeni sud će prvenstveno odlučivati o dopuštenosti pravnog lijeka. drugostepeni sud nije vezan tim prijedlogom. tj. Kod povreda normi procesnog prava. žalbu odbacuje kao nedopuštenu. U pogledu razloga pobijanja. Samo na području primjene normi materijalnog prava. da ukine prvostepenu presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno raspravljanje i odlučivanje. Ako se iz žalbe ne vidi u kojem dijelu se presuda pobija. tj. Rasprava se odvija po istim principima kao i glavna rasprava u prvostepenom postupku. mada je korisno da to učini. važi načelo dispozitivnosti: drugostepeni sud ispituje presudu u dijelu u kome se ona pobija žalbom. a nedostatak se ne može otkloniti bez izvođenja dokaza. Na nepravilno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje sud posredno pazi po službenoj dužnosti. 40. Ako ga stranka i istakne u žalbi. Ako stranka presudu pobija samo u jednom dijelu. Prekoračenje tužbenog zahtjeva razlog je apsolutne ništavosti. Žalba se uvijek podnosi putem prvostepenog suda. Ako utvrdi da na osnovu izvedenih dokaza prvostepeni sud nije mogao steći uvjerenje o tačnosti spornih činjenica. Žalilac nije dužan istaći razloge zbog kojih pobija presudu. drugostepeni sud ima puna jurisdikciona ovlaštenja.BH-PRAVNICI. Naime.BH-PRAVNICI. preostali dio postaje pravosnažan. U pogledu obima pobijanja.6. Odluke drugostepenog suda 87 WWW. naglašenije je načelo oficijelnosti. Zbog devolutivnog dejstva žalbe. 40. ako sud smatra da je radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno da se ponovno izvedu dokazi izvedeni u prvostepenom postupku.COM . sud će je preispitivati u onom dijelu u kome stranka nije uspjela u sporu. drugostepeni sud će ukinuti pobijanu presudu ako se tokom rješavanja o žalbi pojavi opravdana sumnja da su činjenice na kojima je zasnovana prvostepena presuda pravilno utvrđene. Ovo je u službi ostvarenja načela materijalne istine. drugostepeni sud ima samo kasatorna ovlaštenja. U suprotnom. ako je to prvostepeni sud propustio učiniti. a jedan primjerak žalbe dostavlja se protivnoj stranci u svrhu zadovoljavanja načela kontradiktornosti. Granice ispitivanja prvostepene presude Granice u pogledu predmeta pobijanja – instaciono se može u parničnom postupku odlučivati samo o onome o čemu je vođena parnica. Ako nisu. posredno izvedenih dokaza i indicija. iudex a quo. Predsjednik vijeća ispituje da li su ispunjene procesne pretpostavke za ulaganje žalbe.COM procesna građa.

• odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu. Biće odbačena ako je podnosilac ne uredi u naknadnom roku koji mu sud za to odredi.BH-PRAVNICI. ako se radi o nedostacima koje žalbeni sud ne želi otklanjati ili ih ne može sam otklanjati. • ukinuti prvostepenu presudu i odbaciti tužbu. Odbacivanje žalbe uslijediće kad je žalba nedopuštena. te učesnici u ulozi trećeg lica. vraćanje predmeta prvostepenom sudu i odlučivanje. Nepravilno utvrđeno činjenično stanje najčešće je posljedica povrede normi procesnog prava. Žalba je nedopuštena i onda kad se stranka odrekla ili kad odustane od izjavljene žalbe. Nedopuštenu žalbu bez rasprave odbacuje predsjednik vijeća prvostepenog suda kome je žalba podnesena. • ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno raspravljanje i odlučivanje. kao ni razlozi na koje sam pazi po službenoj dužnosti. Drugostepeni sud je dužan da u svom rješenju navede u čemu se sastoje nedostaci i zašto su nove činjenice i dokazi značajni za pravilno donošenje odluke. tj. • preinačiti prvostepenu presudu. Kad nađe da je nepravilno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje na kome je presuda zasnovana. Ako je radi otklanjanja ovog nedostatka potrebno prikupiti novu procesnu građu. 5. Kad utvrdi povredu normi procesnog prava – apsolutno bitnu ili relativno bitnu koja je mogla uticati na pravilno donošenje odluke – a povreda nema karakter apsolutne smetnje koja ne dozvoljava odlučivanje o predmetu spora.WWW. U nedopuštene žalbe u užem smislu spadaju žalbe koje je uložilo lice koje nije ovlašteno za ulaganje žalbe. Na ulaganje žalbe ovlaštene su stranke i njihovi zastupnici. drugostepeni sud uvijek vraća predmet prvostepenom sudu. u takvim slučajevima se predmet ne vraća 88 WWW. samo zato što nije zadovoljan obrazloženjem presude.COM . Pravni interes za ulaganje žalbe stranka ima samo onda kad žalbom može za sebe izdejstvovati povoljniju presudu. a nepotpuno utvrđeno činjenično stanje najčešće je posljedica povrede materijalnog prava.BH-PRAVNICI. Žalba je nepotpuna kad ne sadrži bitne elemente: oznaku presude koja se pobija i potpis žalioca. kao i žalba koja se ulaže bez postojanja pravnog interesa. kad je nepotpuna. Ukidanje prvostepene presude i odbacivanje tužbe uslijediće kad drugostepeni sud utvrdi da o predmetu spora nije ni moglo doći do raspravljanja i odlučivanja.COM Drugostepeni sud može postupiti na jedan od slijedećih načina: • odbaciti žalbu kao nedopuštenu. Odbijanje žalbe. neblagovremena ili nedopuštena u užem smislu. Neblagovremena je žalba koja je podnesena nakon isteka ostavljenog roka. koji je činjenična instanca u raspravljanju i odlučivanju. Tužilac npr. Drugostepeni sud dužan je da u rješenju kojim ukida prvostepenu presudu navede u čemu se sastoje učinjene povrede. neće imati pravni interes za ulaganje žalbe ako pobija presudu kojom je udovoljeno njegovom zahtjevu. Ukidanje prvostepene presude. To su slijedeći slučajevi: 4. Ako drugostepeni sud utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija. Ako preispitivanje pobijane presude pokaže da je žalba osnovana. Dakle. žalbu će odbiti kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu. drugostepeni sud će presudu ukinuti i vratiti prvostepenom sudu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

posredno izvedenim dokazima i indicijama. Vanredni pravni lijekovi To su sredstva koja se ulažu protiv pravosnažnih sudskih odluka. • ako je o istom tužbenom zahtjevu već donesena pravosnažna presuda. reformatio in melius je moguća.rješenje kojim sud zakazuje ročište. Samostalna žalba po pravilu je dopuštena protiv onih prvostepenih rješenja koja sprečavaju nastavak postupka. • izvođenjem drugačijeg činjeničnog zaključka iz već izvedenih dokaza – ovo će biti samo onda kad je prvostepeni sud svoj činjenični zaključak zasnovao isključivo na ispravama. odnosno sprečavaju okončanje postupka donošenjem meritorne odluke. zahtjev za zaštitu zakonitosti i ponavljanje postupka. Suprotno tome. Takva rješenja mogu se pobijati samo žalbom koja se ulaže protiv presude. 40. upravljanja postupkom itd). injeničc) no stanje.BH-PRAVNICI. rješenja predsjednika vijeća koja se tiču pripremanja glavne rasprave. 89 WWW.BH-PRAVNICI. Nesamostalna žalba protiv rješenja ulaže se protiv onih rješenja prvostepenog suda koja se tiču upravljanja postupkom. tj. Nedopuštenost. presuda se ustvari ukida u dijelu u kome je prekoračt) en tužbeni zahtjev. neposrednosti). a drugostepeni sud smatra da je taj zaključak bio nepravilan. Drugostepeni sud može preinačiti prvostepenu presudu iz slijedećih razloga: a) Kad utvrdi da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio čb) nepravilno primijenio norme materijalnog prava.COM .7. a kojima se ne utiče značajnije na tok postupka i položaj stranaka u ostvarivanju pravne zaštite (npr. usmenosti. Na osnovu iste procesne građe drugostepeni sud može utvrditi drugačm) ije čn) injeničo) no stanje na 2 načp) ina: • ponovnim izvođenjem već izvedenih dokaza – u ovom slučaju drugostepeni sud mora otvoriti raspravu (poštivanje načela kontradiktornosti. Žalba protiv rješenja Dopuštenost. Pitanje dopuštenosti žalbe protiv rješenja zavisi od sadržaja rješenja i njegovog uticaja na razvoj postupka.8. To su slijedeći slučajevi: • ako o tužbenom zahtjevu već teče parnica.samostalna žalba dopuštena je protiv rješenja kojim se odbacuje žalba kao nedopuštena usljed nepostojanja neke od procesnih pretpostavki. ali se njima ne dovodi u pitanje dalje odvijanje i okončanje postupka. 40. q) Usljed povrede normi procesnog prava – samo onda kad je prvostepeni sud presudom prekoračr) io tužbeni zahtjev. Reformatio in peius non datur. ali samo onda kad drugostepeni sud na osnovu iste procesne građe izvodi drugačg) iji čh) injeniči) ni zaključj) ak o tačk) nosti pravno relevantnih čl) injenica.WWW. To su uglavnom rješenja kojima se odlučuje o raznim procesnim pitanjima. • ako je o tužbenom zahtjevu sklopljeno poravnanje. Po našem Zakonu vanredni pravni lijekovi su: revizija. Npr. ako je samo ta stranka podnijela žalbu. Žalbeni sud ne može preinačiti presudu na štetu stranke koja se žalila. ali je d) Zbog nepravilno utvrđenog če) injeničf) nog stanja. Preinačs) enje se sastoji u tome što se odluka svodi u okvire postavljenog tužbenog zahtjeva. Žalba je potpuno isključena protiv određenih rješenja. Preinačenje prvostepene presude.COM prvostepenom sudu.

revizijom se može pobijati presuda u kojoj vrijednost predmeta spora prelazi 15. b) Može se uložiti samo protiv određenih presuda drugostepenog suda. Rješenjem odlučuje: • kad odbacuje reviziju kao neblagovremenu. ako je zaključeno o zahtjevu o kome već teče parnica.WWW. u zatvorenoj sjednici. Revizija zbog relativno bitnih povreda parničnog postupka i zbog prekoračenja tužbeog zahtjeva se može uložiti samo ako je takva povreda. u dovoljnom broju primjeraka za sud. U reviziji se mogu iznositi nove činjenice i dokazi samo ako se oni odnose na bitne povrede postupka. i ako je u sporu primijenjen materijalni zakon BiH ili FBiH. Osim devolutivnosti. Ograničc) enja koja se odnose na presude su dvostruka: po kriteriju vrijednosti i po kriteriju predmeta spora.000KM. Revizija je dakle. Zbog apsolutno bitnih povreda parničnog postupka revizija se može uložiti bez obzira da li je povreda učinjena pred prvostepenim ili drugostepenim sudom. suprotnu stranku i javnog tužioca koji je nadležan za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti (ZZZ). Revizijski sud uvijek odlučuje bez rasprave. Bitno je naglasiti da se revizija može uložiti samo ako je u donošenju odluke bio primijenjen materijalni zakon FBiH. 90 WWW. prekluzivan i nesuspenzivan pravni lijek. prvostepeni sud kompletan spis dostavlja revizijskom sudu putem drugostepenog suda. Predsjednik vijeća prvostepenog suda svojim rješenjem odbacuje neblagovremenu. O reviziji odlučuje Vrhovni sud FBiH u vijeću petorice.BH-PRAVNICI. tj. Ulaže se u roku od 30 dana od dana kad je strankama dostavljen prepis presude. a nikako zbog pravno-relevantnih činjenica od kojih zavisi meritorno rješenje spora. Po vrijednosnom kriteriju. odnosno prekoračenje učinjeno u postupku pred drugostepenim sudom. revizija se bez obzira na vrijednost predmeta spora može ulagati u sporovima vezanim za zakonsko izdržavanje i sporovima iz porodičd) nih odnosa. a u privrednim sporovima 25.COM Revizija je devolutivan.BH-PRAVNICI. Mogućnost ulaganja revizije je dvostruko ograničena: a) Može se ulagati samo protiv pravosnažnih drugostepenih presuda. Revizija se podnosi prvostepenom sudu. revizija je i prekluzivan pravni lijek. pravna instanca. nepotpunu ili nedozvoljenu reviziju.000KM. presuda koja je postala pravosnažna u prvom stepenu se ne može pobijati revizijom. Nepravilno utvrđeno činjenično stanje nije revizijski razlog. • povrede pravila ne bis in idem. • povrede pravila o suđenju na osnovu glavne rasprave. Po kriteriju predmeta spora. odnosno međunarodni ugovor.COM . nije predviđena revizija protiv pravosnažnih drugostepenih odluka donesenih u sporovima u kojima je primijenjeno materijalno pravo kantona. Razlozi za reviziju mogu biti bitne povrede parničnog postupka i nepravilna primjena materijalnog prava. • povreda načela javnosti – ako je javnost bila protivzakonito isključena na glavnoj raspravi. Po prijemu odgovora suprotne strane ili isteku roka za odgovor (8 dana). Dakle. Postupak i odluke. Međutim. revizija se ne može izjaviti zbog: • povrede pravila o mjesnoj nadležnosti. Takođe se revizijom ne može pobijati rješenje o ukidanju presude donesene u prvom stepenu. nedozvoljenu ili nepotpunu (ako to nije učinio prvostepeni sud). On donosi rješenje ili presudu. Revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u granicama u kojima se ona pobija revizijom i u granicama razloga navdenih u reviziji. Zbog pogrešne primjene materijalnog prava se revizija može izjaviti bez ikakvih ograničenja. Dakle.

Rješenja protiv kojih se samostalno može uložiti ZZZ su ona protiv kojih zakon dozvoljava posebnu žalbu. Pritom može donijeti odluku kao i kod revizije – može zahtjev odbaciti. ZZZ-om se mogu pobijati pravosnažne odluke donesene i u prvom i u drugom stepenu.BH-PRAVNICI. U teoriji se zastupa mišljenje prema kome se može tražiti i ponavljanje postupka okončanog dispozitivnim radnjama stranaka koje imaju snagu pravosnažnosti (sudsko poravnanje).COM . Ako se radi o ZZZ federalnog tužioca. Prilikom ispitivanja pobijane odluke. a o ZZZ kantonalnog tužioca nadležni Kantonalni sud u vijeću od 5 sudija ili u sjednici svih sudija (ako se ne može osigurati vijeće od 5 sudija). Ako je uložena revizija. Ova revizija nije dozvoljena u onim sporovima u kojima ne bi bila dozvoljena ni revizija protiv presude. Podiže se zbog povrede zakona (federalnog ili kantonalnog. Zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ne može se uložiti ZZZ. odbiti. Ako se radi o povredi procesnog prava. Presudom odlučuje: • • kad odbija reviziju kao neosnovanu.WWW. prihvatiti i ukinuti odluku ili preinačiti odluku. Radi ekonomičnosti i kvalitetnijeg suđenja. Ograničenja postoje samo u pogledu 4 apsolutno bitne povrede.COM • kad ukida napadanu presudu i predmet vraća nadležnom sudu na ponovno suđenje ili kad ukida presudu i odbacuje tužbu. Revizijom se mogu pobijati samo ona pravosnažna rješenja drugostepenog suda kojima se okončava postupak pred sudom. ZZZ i revizija se međusobno dopunjavaju i mogu se istovremeno uložiti. Ako se ZZZ podiže protiv prvostepene pravosnažne odluke. Zbog nepravilne primjene materijalnog prava. ZZZ uvijek podiže javni tužilac. ZZZ se može podići samo u roku od 30 dana od dana kad je javnom tužiocu dostavljena revizija. Protiv drugostepene odluke (ako nije uložena revizija). To su rješenja kojima se prvostepena odluka ukida. rok se računa od dana kad je odluka dostavljena stranci kojoj je kasnije dostavljena. ZZZ se podiže u prekluzivnom roku od 3 mjeseca ako protiv odluke nije dopuštena revizija. O ZZZ sud odlučuje bez održavanja rasprave. Zahtjev za zaštitu zakonitosti (ZZZ) podiže javni tužilac. Razlozi za ponavljanje postupka mogu se svrstati u 3 grupe: 91 WWW. kao i kod revizije. Federalni tužilac može podići ZZZ i u slučaju kad je revizija dopuštena ako su raspolaganja stranaka protivna prinudnim propisima. sud ispituje samo povrede koje tužilac ističe u svom zahtjevu. Stranke su ovlaštene samo da se obrate javnom tužiocu sa prijedlogom da uloži ZZZ. Revizija protiv rješenja. Zbog toga sud uloženu reviziju uvijek dostavlja javnom tužiocu kako bi mu omogućio da se izjasni i eventualno uloži ZZZ u roku od 30 dana. kad preinačuje napadanu presudu zbog nepravilne primjene materijalnog prava i zbog nekih slučajeva prekoračenja tužbenog zahtjeva.BH-PRAVNICI. na zatvorenoj sjednici. sve radnje poništavaju i tužba odbacuje. To je njegova najvažnija uloga u građanskom postupku. odlučuje Vrhovni sud FBiH u vijeću od 5 sudija. Ponavljanje postupka je vanredni pravni lijek koji ulažu stranke protiv pravosnažnih odluka. rok se računa od dana pravosnažnosti. ZZZ se može uložiti bez ikakvih ograničenja. o oba pravna lijeka vodi se jedan postupak i donosi jedna odluka. materijalnog ili procesnog). zahtjev se može uložiti zbog svih povreda parničnog postupka.

U ovom slučaju će ponavljanje postupka biti dozvoljeno samo ako stranka iz opravdanih razloga nije u ranijem postupku iznijela pomenute činjenice i dokaze. Prijedlog za ponavljanje postupka se uvijek podnosi prvostepenom sudu.BH-PRAVNICI.WWW. U takvom slučaju se rješenje kojim se dozvoljava ponavljanje postupka unosi u odluku o glavnoj stvari. prijedlog će se smatrati kao revizija. Nakon ročišta predsjednik vijeća rješenjem prihvata ili odbija prijedlog. Rasprava se zakazuje tek nakon što je rješenje o ponavljanju postupka postalo pravosnažno. O osnovanosti prijedloga za ponavljanje postupka raspravlja se na ročištu. o prijedlogu odlučuje taj sud. te zbog povrede pravila o stranačkoj i parničnoj sposobnosti i pravila o zastupanju stranaka. povreda pravila ne bis in idem. sud odlučuje koji postupak će prekinuti a koji nastaviti.BH-PRAVNICI. koja je pravosnažno preinačena. predsjednik vijeća prvostepenog suda će nakon održanog ročišta za raspravljanje o prijedlogu. 5. Predsjednik vijeća može odlučiti da se raspravljanje o glavnoj stvari započne odmah. koji je po pravilu i nadležan da odlučuje o prijedlogu. Postupak se odvija u 3 faze: (1) podnošenje prijedloga i utvrđivanje pretpostavki za ponavljanje postupka. ako unutar roka za izjavljivanje revizije stranka podnese prijedlog za ponavljanje postupka i to iz razloga iz kojih se može izjavljivati i revizija. U takvom slučaju. ako se razlog ponavljanja odnosi isključivo na postupak pred višim sudom. 6. Neke od bitnih povreda parničnog postupka – ovdje spadaju povreda načela nepristrasnosti. ne čekajući pravosnažnost donesenog rješenja o ponavljanju postupka. dostaviti predmet tom višem sudu radi donošenja odluke. Postoje 2 izuzetka u kojima se ne primjenjuje objektivni rok: ako se ponavljanje traži zbog povrede načela kontradiktornosti. Ako je prijedlog usvojen. te ako je do odluke došlo usljed krivičnog djela sudije. U ovim slučajevima se ponavljanje može tražiti i nakon isteka objektivnog roka. 92 WWW. Odnos između prijedloga za ponavljaje postupka i drugih vanrednih pravnih lijekova. O osnovanosti prijedloga sud odlučuje samo u granicama razloga koji su navedeni u prijedlogu. pravosnažna odluka iz ranijeg postupka se ukida i dolazi do ponovnog raspravljanja o glavnom predmetu. ili na lažnoj ispravi. sudije porotnika.COM 4. (2) raspravljanje o osnovanosti prijedlog za ponavljanje i (3) ponovna rasprava. Protivpravne radnje (krivična djela) – ako se odluka zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka. Rokovi za traženje ponavljanja postupka su 30 dana od dana saznanja za postojanje razloga za ponavljanje postupka (subjektivni rok). U svim drugim slučajevima kad je izjavljena revizija i prijedlog za ponavljanje postupka. kontradiktornosti. Izuzetno. zakonskog zastupnika ili punomoćnika jedne od stranaka ili trećeg lica. ukinuta ili poništena. odnosno 5 godina od dana pravosnažnosti odluke (objektivni rok). pod uslovom poštivanja subjektivnog roka. Nove činjenice i dokazi – ako je odluka u postupku čije se ponavljanje traži bila zasnovana na drugoj odluci suda ili nekog drugog organa. te nedostaci koji se tiču stranaka i zastupanja u parnici. Ako se razlog za ponavljanje postupka odnosi isključivo na postupak pred višim sudom. te ako stranka sazna za nove činjenice ili dokaze na osnovu kojih bi bila donesena drugačija odluka da su te činjenice i dokazi bili poznati u ranijem postupku. Razlog za to je činjenica da su uslovi za ulaganje revizije povoljniji za stranke. U praksi će najčešće dolaziti do situacija u kojima će doći do ulaganja revizije i prijedloga za ponavljanje postupka. u zavisnosti od toga koji pravni lijek daje bolje izglede za brže rješenje spora. Protiv rješenja o prijedlogu za ponavljanje postupka dozvoljena je posebna žalba.COM .

S druge strane. javni tužilac i organ starateljstva. Protiv procesnih rješenja kojima se završava postupak pred prvostepenim sudom. te (3) ako jedan ili oba bračna druga žive u inostranstvu. tužbu mogu podnijeti sva lica koja imaju pravni interes.COM Po istim pravilima kojima se reguliše odnos između ponavljanja postupka i revizije. vaspitanju i izdržavanju zajedničke djece i u slučajevima kad to stranke od njega nisu zahtijevale. poništava ili proglašava nepostojećim.BH-PRAVNICI. Postupak za razvod braka pokreće se na 3 načina: tužbom. (2) ako je jedan od bračnih drugova nesposoban za rasuđivanje. široko su zastupljene dispozicije u korist očuvanja braka – tužilac može povući tužbu bez pristanka tuženog sve do okončanja spora. Karakteristično za bračne sporove je ograničenje načela dispozitivnosti. Načelo oficijelnosti se manifestuje u dužnosti suda da u presudi kojom se brak razvodi. Tužba za poništaj braka je konstitutivna. Načelo inkvizitornosti ima široku primjenu. OPĆE KARAKTERISTIKE 41. Pokušaj mirenja u nadležnosti je organa starateljstva. Sud nije vezan za činjenice i dokaze koje mu prezentiraju stranke. Osim toga. sud je ovlašten da utvrđuje i činjenice koje među strankama nisu sporne. Ponavljanje postupka završenog rješenjem je neupitno ako se radi o meritornom rješenju kojim je odlučeno o tužbenom zahtjevu. sud će rješenjem utvrditi da je donesena presuda bez učinka. presudu na osnovu priznanja. Obavezan je uvijek kad se postupak pokreće tužbom ili zajedničkim prijedlogom. POSEBNI PARNIČNI POSTUPCI 41.COM . Postupak u bračnim sporovima Bračni sporovi su sporovi za razvod braka. reguliše se i odnos između ponavljanja postupka i zahtjeva za zaštitu zakonitosti. kao i zahtjev za sporazumni razvod braka. zajedničkim prijedlogom bračnih drugova za razvod braka. Sporovi radi poništaja braka i radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka se uvijek pokreću tužbom. protiv njih se može predložiti ponavljanje postupka samo ako su ta rješenja sposobna za materijalnu pravosnažnost. Tužilac se ne može odreći tužbenog zahtjeva. Ako je do povlačenja došlo nakon donošenja prvostepene presude. Specifičnosti pravnih lijekova u bračnim sporovima sastoje se u tome što se presuda kojom se brak razvodi na osnovu sporazuma bračnih drugova ne može pobijati zbog nepravilno i nepotpuno utvrđenog 93 WWW. odluči o zaštiti. čak i ako se protiv tog rješenja ne može izjaviti revizija. a uz njegov pristanak sve do pravosnažnosti odluke.WWW. niti stranke mogu sklopiti sudsko poravnanje.BH-PRAVNICI. Do pravosnažnog okončanja postupka mogu biti povučeni i zajednički prijedlog. za poništaj braka. uz 3 izuzetka: (1) ako je boravište jednog od bračnih drugova nepoznato najmanje 6 mjeseci. tuženi ne može priznati tužbeni zahtjev.1. dok je tužba za utvrđenje da li brak postoji ili ne postoji deklarativna. Pored bračnih drugova. niti presudu zbog izostanka. Sud ne može izreći presudu na osnovu odricanja. Ne smatraju se bračnim sporovima imovinsko-pravni sporovi koji nastaju povodom braka. te zahtjevom za sporazumni razvod braka. te za proglašenje braka postojećim ili nepostojećim. već je ovlašten da i mimo prijedloga stranaka prikuplja potrebne činjenice i dokaze.

BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. Tužba za osporavanje očinstva ili materinstva – mogu podići otac. bilo na aktivnoj ili na pasivnoj strani u parnici. 3. Postupak u parnicama iz radnih odnosa Smatra se da se odredbe posebnog postupka u parnicama iz radnih odnosa primjenjuju na sporove u kojima radnik traži zaštitu svog prava. Protiv ovakvog rješenja nije dozvoljena posebna žalba. 4.godine života). Kao i bračni. Lice koje se smatra ocem djeteta rođenog van braka može osporavati očinstvo drugog lica koje je to dijete priznalo za svoje. a dijete do navršene 25. majka u objektivnom roku od 6 mjeseci. 41. Uz posjedovnu tužbu se ne može istaći i zahtjev za naknadu štete ili neki drugi zahtjev. a da za spor po tužbi poslodavca protiv radnika važe odredbe općeg parničnog postupka. Postupak u sporovima o očinstvu i materinstvu Postupak u paternitetskim sporovima se pokreće tužbom. • nedostaka u izjavi volje sadržane u sporazumu za razvod braka.COM činjeničnog stanja. Podnošenjem ove tužbe zasniva se nužno i jedinstveno suparničarstvo.4. Postupak u sporovima zbog ometanja posjeda Pod sporom ometanja posjeda podrazumijeva se: (1) uznemiravanje posjeda (interdicta retindendae possesionis) i (2) oduzimanje posjeda (interdicta recuperandae possesionis). niti zbog pogrešne primjene materijalnog prava. paricioni i žalbeni rok je 8 dana. u toku postupka sud može ex officio odrediti privremene mjere koje se primjenjuju u izvršnom postupku radi sprečavanja nasilnog postupanja ili radi otklanjanja nenadoknadive štete. paternitetski sporovi su statusne prirode. Može se pobijati: • zbog bitnih povreda parničnog postupka.COM . • zbog toga što nisu ispunjeni ostali zakonski uslovi za razvod braka na osnovu sporazuma.3.2. u sporu u kome je radnik tužilac nadležnost je izberiva.WWW. bez obzira da li je neka od stranaka zaključila novi brak. ako istovremeno deklaratornom tužbom postavlja zahtjev da se utvrdi njegovo očinstvo. posjedovnu zaštitu uživa svaki posjednik. a ne samo onaj čiji je posjed savjestan i ima neki pravni osnov. Postoji nekoliko vrsta: 2. ali se njima (kao ni prijedlogom za povrat u prijašnje stanje) ne može izmijeniti pravosnažna presuda u dijelu o prestanku braka. te se paternitetski postupak ne razlikuje od postupka u bračnim sporovima. majka ili dijete (otac u subjektivnom roku od 6 mjeseci. Vanredni pravni lijekovi se mogu ulagati. Po pravilu. 41. jer se njome može tražiti samo zabrana budućeg ometanja ili uspostava ranijeg 94 WWW. Ova tužba je kondemnatorna. Tužba radi utvrđivanja očinstva djeteta rođenog van braka – tužilac je dijete. • • 41. Specifičnost ovog postupka je u slijedećem: • • sud je po ZPP dužan voditi računa o potrebi hitnog rješavanja radnih sporova prilikom vođenja postupka i određivanju rokova i ročišta.

platni nalog će steći svojstvo pravosnažnosti i izvršnosti. valjanost zastupanja. Prinudno izvršenje – Prekluzivni rok u kome tužilac može tražiti prinudno izvršenje rješenja je 30 dana od isteka paricionog roka. Mirovanje postupka – Mada o tome nema izričite odredbe u ZPP. dospjelo i utuživo. Predmet dokazivanja – kao pravno relevantne utvrđuju se samo dvije činjeniec: dokazivanje posljednjeg posjeda i dokazivanje nastalog ometanja posjeda. Forma odluke – sud meritornu odluku donosi u formi rješenja. • da se potraživanje dokazuje vjerodostojnom ispravom koja je priložena u tužbi. Izuzetak postoji u slučaju prigovora tuženog da je tužilac njega lišio posjed silom. Paricioni rok određuje sud prema okolnostima konkretnog slučaja.WWW. kad se na osnovu vjerodostojne isprave može zahtijevati izvršenje po Zakonu o izvršnom postupku. potajno ili prevarom (vi.COM . • da tužilac učini vjerovatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga. rukovodeći se pritom karakterom svakog pojedinog slučaja 4. a pravo na traženje ponavljanja postupka je znatno ograničeno i dozvoljeno je samo iz 2 razloga: (1) ako usljed nezakonitog postupanja. 7. stranačku i parničnu sposobnost. precario). 6. Kao vjerodostojne javne isprave smatraju se naročito: • javne isprave. Oba roka su prekluzivna i na njih sud pazi po službenoj dužnosti. a ne presude. Revizija nije dopuštena. a posebno propuštanja dostavljanja. 8. Pretpostavke za izdavanje platnog naloga. Hitnost raspravljanja – pri određivanju rokova i ročišta sud je dužan da vodi računa o potrebi hitnog rješavanja. Zbog toga je u ovom postupku isključeno raspravljanje o pravu na posjed. Opće procesne pretpostavke odnose se na nadležnost suda. Podnošenje tužbe – tužba se mora podići u subjektivnom roku od 30 dana i objektivnom od 1 godine. Bitno obilježje ovog postupka je u tome što u njemu sud donosi odluku u korist tužioca. • privatne isprave na kojima je potpis dužnika ovjeren od organa ovlaštenog za ovjeru. Rješenjem se tuženom nalaže da uspostavi stanje nastalo prije ometanja posjeda i izriče mu se zabrana budućeg ometanja posjeda. 41.5. clam. 3. Iz važnih razloga sud može žalbi oduzeti suspenzivno dejstvo. 95 WWW. Pravo na zaštitu se ne priznaje onome ko je posjed pribavio na nedopušten način. Pretpostavke za izdavanje dokumentiranog platnog naloga su: • da je potraživanje novčano i dospjelo. Ako tuženi prigovorom protiv odluke (platnog naloga) ne inicira postupak pobijanja platnog naloga u određenom roku. Posjed se štiti kao stanje. Vrste platnog naloga su dokumentirani i nedokumentirani platni nalog. Specifičnosti postupka: 2. Pravni lijekovi – rok za ulaganje žalbe je 8 dana.BH-PRAVNICI. 5. Postupak izdavanja platnog naloga Mandatum – anticipativni kontumacioni sistem. (2) zbog nedostataka na strani stranaka i povreda pravila o zastupanju. smatra se da mirovanje postupka u parnicama zbog ometanja posjeda nije dopušteno.COM posjedovnog stanja. stranci nije data mogućnost da raspravlja pred sudom.BH-PRAVNICI. a ne kao pravo. a da tuženom prethodno nije data mogućnost da se izjasni o tužbenom zahtjevu. Posebne procesne pretpostavke za izdavanje platnog naloga su vezani za potraživanje: ono mora biti novčano. Tuženi pravo na odbranu stiče tek nakon donošenja odluke koja mu se dostavlja.

u situacijama kad on na osnovu vjerodostojne isprave može tražiti direktno izvršenje po odredbama ZIP. Da bi se onemogućila ovakva praksa koja je u suprotnosti sa načelom ekonomičnosti postupka. U dijelu koji nije napadnut prigovorom.COM • • • mjenice. ako povjerilac zatraži direktno izvršenje. fakture i druge isprave koje u pravnom saobraćaju uživaju povjerenje. neće se automatski nastaviti parnični postupak ukoliko tuženi nije uložio prigovor. a nakon njegovog ulaganja sud odlučuje prema odredbama općeg parničnog postupka. mogući su slučajevi da on podnese mandatnu tužbu i od suda traži da izda platni nalog umjesto direktnog izvršenja. sud će nastaviti da postupa po pravilima općeg parničnog postupka. sud će izdati platni nalog tuženom da udovolji tužbenom zahtjevu i kad tužilac u tužbi ne traži izričito izdavanje platnog naloga. Naime. Platni nalog izdaje predsjednik sudskog vijeća. tuženi može pobijati platni nalog samo prigovorom. Ako sud ne prihvati prijedlog za izdavanje platnog naloga. Stav sudske prakse je da prigovor ne mora biti obrazložen. ili se u potpunosti ukida. Ako nađe da nisu ispunjeni uslovi za izdavanje platnog naloga. S druge strane. Nedokumentirani platni nalog.6. Zbog toga je povjeriocu sigurnije da uloži mandatnu tužbu i traži izdavanje platnog naloga. Sam prigovor ima suspenzivno dejstvo (odlaže izvršenje naloga) i remonstrativan efekat (o njemu odlučuje prvostepeni sud). Izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave. zakonodavac je propisao uslov postojanja pravnog interesa na strani povjerioca za izdavanje platnog naloga. Svojstvo prigovora mu daje činjenica da u njemu tuženi po prvi put zauzima svoj stav prema tužbi. a u mjeničnim i čekovnim sporovima u roku od 3 dana.BH-PRAVNICI. platni nalog postaje pravosnažan. Po svojoj prirodi platni nalog je sudsko rješenje kojim se odlučuje o tužbenom zahtjevu. po prijemu platnog naloga udovolji zahtjevima tužbe ili da u istom roku podigne prigovor protiv platnog naloga. Dovoljno je da tužilac u tužbi iznese osnov i visinu potraživanja i da naznači dokaze na osnovu kojih se može utvrditi istinitost tužbenih navoda. bez održavanja ročišta. S druge strane. a sud iz bilo kojeg razloga ne usvoji njegov zahtjev. djelimično.BH-PRAVNICI. Povodom urednih prigovora predsjednik vijeća zakazuje raspravu nakon koje sud donosi odluku da li se platni nalog održava na snazi u cjelini. a tuženom se uz platni nalog dostavlja i primjerak tužbe sa prilozima. Postupak izdavanja platnog naloga. Pravni lijek je zato što je upravljen protiv naloga kao odluke suda.WWW. 41.COM . Nedokumentirani platni nalog se može izdati samo protiv glavnog dužnika. izvodi iz ovjerenih poslovnih knjiga. Protiv rješenja suda kojim se ne prihvata prijedlog za izdavanje platnog naloga nije dopuštena posebna žalba. u slučaju da sud ne prihvati prijedlog za izdavanje platnog naloga. sud će izdati platni nalog i u slučaju kad se ta potraživanja dokazuju nekim drugim dokaznim sredstvima. Postupak u sporovima male vrijednosti 96 WWW. U nalogu se ističe da je tuženi dužan da u roku od 8 dana. nastaviće postupak po tužbi. Ako dospjelo potraživanje ne prelazi iznos od 800 KM. Prigovor protiv platnog naloga ima karakter prigovora i pravnog lijeka. Platni nalog se dostavlja objema strankama. Platni nalog može biti samo kondemnatornog sadržaja. automatski će se nastaviti parnični postupak po tužbi. Kada povjerilac na osnovu vjerodostojne ima pravo da traži direktno izvršenje po odredbama ZIP. Ako su ispunjene pretpostavke za izdavanje platnog naloga. čekovi sa protestom i povratnim računom ako su potrebni za zasnivanje zahtjeva.

Protiv ovog rješenja suda nije dopuštena posebna žalba.BH-PRAVNICI.WWW. 5. sporovi iz radnih odnosa. Pravila o izuzeću sudija odnose se i na arbitre.COM . osim ako se tuženi ne upusti u raspravljanje. 3. Isto važi i za izbor predsjednika arbitraže. Proglašenje prestanka ugovora o arbitraži stranka može tražiti još u 2 slučaja: 2. da nije zaključen ugovor o arbitraži. ako osoba koja je postavljena za arbitra neće ili ne može obavljati tu dužnost. 7.000KM. smatraće se da je tužba povučena. Ako sa nekog kasnijeg ročišta dva puta uzastopno izostanu obje stranke. O izuzeću odlučuje sud koji bi bio prvostepeno nadležan za rješavanje spora. Postupak pred arbitražom Ugovor o arbitraži se može dokazivati samo ispravama. odriče od tužbenog zahtjeva. naročito one kojima se priznaje tužbeni zahtjev. Rok za žalbu je 8 dana od dana objavljivanja (za prisutnu stranku). 4. a nezadovoljna strana može tužbom zahtijevati da sud proglasi prestanak važenja ugovora o arbitraži.000KM. ukine prvostepenu odluku i predmet vrati na ponovno rješavanje. na što sud pazi po službenoj dužnosti. Žalbeni sud nije ovlašten (kao u redovnom postupku) da u slučajevima u kojima posumnja u tačnost uvrđenog činjeničnog stanja. U maličnom postupku nema mirovanja parnične procedure. Protiv odluke kojom se postupak meritorno okončava dozvoljena je posebna žalba. pokretnim stvarima ili tužilac pristaje da umjesto ispunjenja svog zahtjeva primi novčani iznos do navedene vrijednosti (facultas alternativa). odnosno dana dostavljanja (za odsutnu stranku). bilo da se radi o novčanom potraživanju. stranke svojom voljom derogiraju nadležnost redovnog suda. Bitne karakteristike postupka 3. ali samo zbog apsolutno bitnih povreda parničnog postupka i nepravilne primjene materijalnog prava. Zapisnik – unosi se samo ono najnužnije: bitne izjave stranaka. Ako arbitar ne bude na vrijeme izabran (rok je 15 dana). Donošenje presude – presuda se objavljuje odmah nakon zaključenja glavne rasprave i prepis se dostavlja samo stranci koja nije prisustvovala objavljivanju. a u privrednim sporovima 5. Broj arbitara mora biti neparan.7.BH-PRAVNICI. na prijedlog stranke će ga postaviti sud koji bi bio prvostepeno nadležan za rješavanje spora. Pravni lijekovi – Protiv prvostepenog rješenja dopuštena je žalba samo ako se tim rješenjem okončava postupak. 6. a stranci koja je prisustvovala prepis se dostavlja samo na njen zahtjev koji mora podnijeti najkasnije na ročištu na kome je presuda objavljena.COM Spor male vrijednosti je spor u kome se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje čija vrijednost ne prelazi iznos od 1. Sudije redovnih sudova mogu biti birani samo na mjesto predsjednika arbitraže. preinačava ili povlači tužba. Ako se u 97 WWW. smatra se da je povukao tužbu. zatim bitna sadržina izvedenih dokaza. Zaključenjem arbitražnog ugovora. te sporovi zbog ometanja posjeda. U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice niti dokazi. 41. odluke protiv kojih je dozvoljena posebna žalba i da li su stranke bile prisutne objavljivanju presude. Ovo može učiniti samo ako je nepotpuno utvrđeno činjenično stanje dovelo do nepravilne primjene materijalnog prava. Sporovima male vrijednosti se nikad ne smatraju sporovi o nekretninama. da nije zaključen ugovor o arbitraži. Posljedice propuštanja ročišta – ako uredno pozvani tužilac propusti prvo ročište za glavnu raspravu. ako se stranke ne mogu složiti o izboru arbitra kojeg trebaju zajednički postaviti.

• ako je u pogledu sastava arbitraže ili u vezi sa odlučivanjem povrijeđena neka odredba ZPP ili arbitražnog ugovora. • ako postoji neki od razloga za ponavljanje postupka. po pravilima ZPP o izvođenju dokaza pred zamoljenim sudom. općina). 3. Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele. Objektivni rok je 1 godina. Klauzulu o pravosnažnosti i izvršnosti arbitražne presude stavlja na zahtjev stranke sud koji bi bio prvostepeno nadležan za rješavanje spora. kao i takvim međusobnim sporovima stranih fizičkih i pravnih lica. Ona prema strankama ima snagu pravosnažne presude. grad. kauzalnog i mješovitog. u privredne sporove spadaju: 1. u privredne sporove spadaju svi sporovi u kojima su stranke DPZ (FBiH. Ako se potrebna većina glasova ne može postići. Arbitraža može zatražiti pravnu pomoć od mjesno nadležnog suda. u privredne sporove spadaju svi oni koji se odnose na brodove i plovidbu. te sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo.COM . Prema kauzalnom kriteriju. • ako je izreka presude nerazumljiva ili sama sebi protivrječna.8. kao i iz međusobnih privrednih odnosa ovih pojedinaca i pravnih lica navedenih u personalnom kriteriju. Postupak u privrednim sporovima ZPP pojam privrednog spora određuje na osnovu 3 kriterija: subjektivnog.WWW. presuda se odnosi većinom glasova. Kad se arbitraža sastoji od više arbitara. osim sporova o prevozu putnika. 98 WWW. • ako je arbitraža prekoračila granicu svog zadatka. a stranke nisu ugovorile suprotno. Presuda arbitraže mora biti obrazložena. ako ugovorom nije predviđena mogućnost njenog pobijanja pred arbitražom višeg stepena. • ako presuda nije obrazložena. Prigovor apsolutne nenadležnosti zbog postojanja ugovora o arbitraži mora se istaći prije nego se tuženi upustio u raspravljanje o meritumu spora. arbitraža je dužna o tome izvijestiti stranke. a koji proizilaze iz njihovih međusobnih privrednih odnosa. Nakon toga stranka može od redovnog suda tražiti da izrekne prestanak važenja arbitražnog ugovora. Tužba za poništaj arbitražne presude može se podnijeti u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. 2. sud neće na to paziti po službenoj dužnosti. Prema mješovitom kriteriju. Posljedica neblagovremeno uloženog prigovora je prekluzija. Stranke ne mogu sporazumno isključiti primjenu odredaba o izuzeću arbitara. već samo po prigovoru stranaka.BH-PRAVNICI. kanton. Sporovi između pravnih lica navedenih u personalnom kriteriju i stranih fizičkih i pravnih lica. Prema subjektivnom kriteriju. odnosno od dana saznanja za postojanje razloga za poništaj. Sporovi koji proizilaze iz međusobnih privrednih odnosa imalaca radnji i drugih pojedinaca koji u obliku registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu djelatnost. postupak pred arbitražom određuju arbitri. 41. Sporovi u kojima kao materijalni suparničari učestvuju i druga fizička lica uz lica iz personalnog kriterija i mješovitog kriterija pod 1. ZPP taksativno određuje razloge za poništaj presude arbitraže: • ako ugovor o arbitraži nije uopće sklopljen ili nije punovažan. potpisivanju i dostavljanju arbitražne presude. te o njenom pobijanju. preduzeća i druga pravna lica. ako stranke nisu ugovorile drugačije.COM sporu u kome je ugovorena nadležnost arbitraže podnese tužba sudu.BH-PRAVNICI.

• U privrednim sporovima male vrijednosti tužba se ne dostavlja na odgovor tuženom.000 KM.BH-PRAVNICI. • paricioni rok – 8 dana.BH-PRAVNICI. Za činidbe koje se ne sastoje u novčanom davanju sud može odrediti duži rok.000 KM. • Stranke ne mogu izvan ročišta davati izjave usmeno na zapisnik kod suda. • za žalbu protiv presude odnosno rješenja – 8 dana. bez obzira na vrijednost predmeta spora. Pored suda opće mjesne nadležnosti.WWW. nadležan je i sud gdje je po sporazumu stranaka tuženi bio dužan da izvrši ugovor. 99 WWW. • Sporovi male vrijednosti su oni u kojima tužbeni zahtjev ne prelazi vrijednost od 5. Sudija pojedinac sudi ako vrijednost spora ne prelazi 30. U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi samo ako žalilac učini vjerovatnim da ih bez svoje krivice nije mogao predložiti. • podnošenje odgovora na žalbu – 3 dana.COM . Rokovi u postupku u privrednim sporovima: • za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje – 30 dana. • Sud ne može izdati nedokumentirani platni nalog.000KM. U toku postupka se stranke mogu sporazumjeti da sudi sudija pojedinac. Specifičnosti postupka u privrednim sporovima • Isključena je primjena ustanove mirovanja postupka. Pravni lijekovi.COM Nadležnost i sastav suda. odnosno iznijeti prije okončanja glavne rasprave. Revizija nije dozvoljena ako vrijednost predmeta spora u pobijanom dijelu presude ne prelazi 25.

COM .WWW.BH-PRAVNICI.COM 100 WWW.BH-PRAVNICI.

WWW. On je poslužio kao osnov za novi Zakon o vanparničnom postupku FBiH iz 1998.rata prvi Zakon o vanparničnom postupku donesen je tek 1989. d) Procesna forma je izgubila na svojoj strogosti u odnosu na parnični postupak. te ustanovljavanje granice između parničnog i vanparničnog postupka. a sudu ostavljaju da ga konkretizira u skladu sa zahtjevima konkretnih slučajeva. PRAVNA PRIRODA VANPARNIČNOG POSTUPKA Odgovor na ovo pitanje se u osnovi svodi na utvrđivanje pojma i predmeta vanparničnog postupka. f) Za odluke u vanparničnom postupku je karakteristično da se njima uređuju pravni odnosi.godine. Nakon II sv. BITNA OBILJEŽJA VANPARNIČNOG POSTUPKA Najvažnija obilježja vanparničnog postupka su: c) U većini predmeta interesi učesnika su istovrsni. Za razliku od parnične procedure. a ne međusobno suprotstavljeni. e) Za najtipičnije vanparnične postupke može se reći da je u njima došlo do izražaja načelo oficijelnosti u pokretanju postupka. 44. Slična prethodnoj je teorija stranaka. načelo inkvizitornosti u prikupljanju procesne građe i načelo efikasnosti u odvijanju postupka. To su konstitutivne odluke kojima se stvaraju nove pravne situacije i uređuju odnosi za budućnost. u vanparničnom postupku je pojam učesnika određen primjenom mješovitih.COM VANPARNIČNI POSTUPAK OPĆA UČENJA 42.Porodični zakon. Glavna zamjerka ovoj teoriji je što i parnični i vanparnični postupak mogu jednako služiti i preventivnoj i represivnoj 101 WWW.BH-PRAVNICI. njegovih osnovnih načela.godine. j) k) Teorija svrhe. a u vanparničnom postupku sud postupa samo onda kad nema nikakvog spora i kad treba donijeti odgovarajuće mjere ili preduzeti odgovarajuću procesnu radnju u zajedničkom interesu svih učesnika. Ovo shvatanje izloženo je kritici jer postojanje spora ne može biti pouzdan kriterij za razdvajanje parničnog postupka od vanparničnog. gdje je pojam stranke određen uz primjenu isključivo procesnopravnih kriterija.COM . koji je na snazi. u parničnom postupku se rješavaju pitanja u kojima se javlja spor ili suprotnost privatnopravnih interesa. g) U vanparničnom postupku sve odluke nisu podobne za materijalnu pravosnažnost. poznata pod nazivom teorija represije i prevencije smatra faktor svrhe određujućim za razlikovanje parničnog kao represivnog i vanparničnog kao preventivnog postupka. te granice između vanparnične i upravne vlasti. U tom smislu postoji više teorija: i) Prema teoriji spora. Elastičnost forme je u službi ostvarenja načela efikasnosti.godine. Osnovni nedostatak ove teorije je u nesveobuhvatnosti. Time je odstupljeno od pravila parničnog postupka ukome se odlučuje po principu «ili-ili». UVODNA RAZMATRANJA Prvi propis koji je cjelovito uredio materiju vanparničnog postupka na ovim prostorima bio je Zakon o sudskom vanparničnom postupku Kraljevine Jugoslavije iz 1934. jer uzima samo kriterij učesnika u postupku. kao npr.BH-PRAVNICI. Procesne norme samo okvirno uobličavaju postupak. prema kojoj učesnici parničnog postupka od suda zahtijevaju neku radnju u zajedničkom interesu. 43. procesnopravnih i materijalnopravnih kriterija. izvor vanparničnog prava su i propisi koji regulišu neke od posebnih vanparničnih postupaka. Zakon o eksproprijaciji itd. Osim ovog zakona.

Neutemeljenost ove podjele vidljiva je iz činjenice da se i u vanparničnom postupku rješavaju imovinskopravne stvari u privatnom interesu (npr.BH-PRAVNICI. a samo izuzetno u vijeću.2. Druga odrednica je da se u vanparničnom postupku shodno primjenjuju uredbe ZPP. 45.1. Odnos vanparničnog i parničnog postupka Pozitivističko shvatanje pojam vanparnične stvari pokušava objasniti tumačeći namjeru zakonodavca u normiranju konkretnih rješenja. U situaciji kad parnični sud utvrdi da bi postupak trebalo provesti po pravilima vanparnične procedure.COM svrsi. za razliku od parničnog postupka koji predstavlja redovni put za realizaciju tog cilja. 45. Sud Vanparničnu jurisdikciju vrše reovni sudovi. Ako sud u parnici mimo ovog pravila odluči o stvari o kojoj se odlučuje u vanparničnom postupku. MJESTO VANPARNIČNOG PROCESNOG PRAVA U PRAVNOM SISTEMU 45. pošto i odluke u vanparničnom postupku često imaju deklaratoran karakter. SUBJEKTI VANPARNIČNOG POSTUPKA 46. 46. Zamjerka ovom učenju je nedosljednost. ali da to može biti jedan od uslova postojanja neke od bitnih povreda. u kojoj dominira zaštita općeg i javnog. stav sudske prakse je da samo zbog toga ne postoji bitna povreda odredaba parničnog postupka. u vanparničnom postupku sudovi donose odluke koje imaju konstitutivan karakter. ako samim zakonom o vanparničnom postupku nije drugačije određeno.susjedi ili suvlasnici). u vanparnični postupak se svrstavaju pitanja kod kojih je u većoj mjeri izražen zahtjev cjelishodnosti. odnosno 102 WWW. u parničnom postupku vezanom za bračne i paternitetske odnose naglašen je javni interes. Prema ovoj teoriji. koji je opredijeljen privatnim interesom stranaka. Mjesna nadležnost se određuje prema prebivalištu. obustaviće parnični postupak i nakon pravosnažnosti rješenja o obustavi.1. n) Teorija tutele uči da u vanparničnim stvarima dominira javni interes.BH-PRAVNICI. pred samostalnim i nepristrasnim sudijom u vanparničnom postupku. S druge strane. a ne administrativno u upravnoj proceduri pred državnim organom. l) Teorija redovnog i vanrednog puta pružanja pravne zaštite uči da je vanparnični postupak vanredni put za traženje i realizaciju pravne zaštite ugroženih subjektivnih građanskih prava. m) Po teoriji konstitutivnih akata. postupak će se nastaviti po pravilima vanparnične procedure pred nadležnim sudom. S druge strane. Stvarnu nadležnost u svim vanparničnim stvarima vrše općinski sudovi preko sudije pojedinca. Zaštita subjektivnih privatnih prava i statusa građana se može realizirati samo jurisdikciono. U tom nastojanju pozitivisti su pošli od premise da u vanparničnim stvarima sudovi mogu postupati samo onda kad im to zakon decidno naređuje. kao nepristrasan i neovisan aparat. Funkcionalnu nadležnost u drugom stepenu vrše kantonalni sudovi u vijeću. i postupak. Odnos vanparničnog i upravnog postupka Formalnopravni elementi razgraničenja vanparničnog i upravnog postupka su sud. za razliku od parničnog postupka gdje odluke sudova imaju uglavnom deklaratoran karakter. kao jedinstven metod u funkciji donošenja zakonite odluke.COM . parničnim postupkom zakonodavac uređuje područja gdje želi da do jačeg izražaja dođe princip zakonitosti.WWW. za razliku od parničnog postupka.

te određeni oblici udruživanja koji nemaju svojstvo pravnih lica.2. Za određivanje međunarodne nadležnosti kad su u pitanju lična stanja i porodični odnosi primarni kriterij je državljanstvo. koji pritom nije vezan 103 WWW. Predmet odlučivanja u vanparničnom postupku po pravilu određuje sud. a za imovinskopravne odnose. pa do okončanja.ostavinski postupak). odnosno ako se sa povlačenjem prijedloga slažu svi učesnici na koje se odnosi dejstvo odluke. a pod istim uslovima pod kojima im se svojstvo stranke priznaje u parničnom postupku. pod uslovom da se time ne vrijeđaju prava drugih učesnika. mjesto gdje se nalazi stvar (pokretna ili nepokretna) 46. prijedlog se može povući do njene pravosnažnosti. Sposobnost biti subjekt vanparničnog postupka imaju fizička i pravna lica.COM . pojam učesnika se određuje posebno u vanparničnim postupcima koji se pokreću po službenoj dužnosti (npr. U materijalnopravnom smislu učesnici su sva ona lica na čija prava i interese može uticati donesena odluka. Osim toga.BH-PRAVNICI. Prema ovom kriteriju. Učesnici Pod pojmom «učesnici» podrazumijevaju se subjekti vanparničnog postupka. U takvim postupcima zahtjevi ili prijedlozi za pokretanje postupka. Međunarodna nadležnost naših sudova uređena je Zakonom o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima iz 1982.WWW. U procesnopravnom smislu učesnik je lice koje se nalazi u ulozi predlagača (tj. koji dolaze od strane zainteresiranih lica ili državnih organa. U ovim postupcima podnošenje prjiedloga ima karakter procesne pretpostavke: sud će odbaciti prijedlog neovlaštenog učesnika.BH-PRAVNICI. ako će pred tim sudom postupak biti brže okončan. NAČELA VANPARNIČNOG POSTUPKA 47. Ako je odluka već donesena.pokreće postupak) i onoga prema kome je prijedlog upravljen. pravo na podnošenje prijedloga je dato i određenom državnom organu (javnom tužiocu. preko određivanja predmeta odlučivanja. odnosno povodom koga je postupak pokrenut. Načelo dispozitivnosti i oficijelnosti U vanparničnom postupku načelo dispozitivnosti je u svim fazama postupka potisnuto u korist načela oficijelnosti – od pokretanja. sud može ustupiti predmet sudu koji je prema novim okolnostima mjesno nadležan. u nizu vanparničnih stvari daje se mogućnost i poslovno nesposobnim licima da preduzimaju procesne radnje. organu starateljstva i dr).ostavinski postupak. 47.1. oduzimanje poslovne sposobnosti itd). odnosno prema mjestu gdje se nalazi nekretnina.COM boravištu lica na koje se postupak odnosi. osim ako zakon izričito predviđa drugačije. Ako u toku postupka dođe do izmjene okolnosti na osnovu kojih je određena mjesna nadležnost. nemaju karakter procesne radnje. U nizu vanparničnih predmeta postupak se pokreće po načelu oficijelnosti (npr. Zakonsko zastupanje je kao i u parničnom postupku. U predmetima u kojima se postupak pokreće po načelu dispozitivnosti (prijedlogom). U vanparničnom postupku se pojam učesnika određuje u procesnopravnom i u materijalnopravnom smislu. Npr. u interesu učesnika postupka. Mjesnu nadležnost učesnici ne mogu mijenjati svojim sporazumom. lice kome je oduzeta poslovna sposobnost može podnijeti prijedlog da mu se sposobnost vrati. Prijedlog se može povući sve do okončanja prvostepenog postupka.

2. Načelo posebnog staranja o nesposobnim licima U fokusu vanparničnog pravosuđa su ostavinski postupak i postupci čiji je predmet uređenje statusnih odnosa. izjava o priznanju ne oslobađa potrebe da se i takva činjenica dokazuje. 47. U vanparničnom postupku sud donosi odluku na osnovu rasprave samo izuzetno. ako je to izričito određeno zakonom i kad sam ocijeni da bi održavanje ročišta bilo svrsishodno radi razjašnjavanja ili utvrđivanja relevantnih činjenica. U takvim slučajevima je sud vezan za prijedlog. a prekid se određuje povodom upućivanja na parnicu. Načelo javnosti primjenjuje se i u vanparničnom postupku. Sud u cjelosti snosi odgovornost za potpunost i istinitost utvrđenog činjeničnog stanja. Istražno i raspravno načelo U pogledu prikupljanja procesne građe.COM prijedlozima učesnika. Kad je u pitanju upravljanje i okončanje postupka. neposrednost i javnost Razlike u oblikovanju parničnog i vanparničnog postupka se najviše ispoljavaju u primjeni ovih načela. već i ona koju je sud pribavio u pismenoj formi posrednim putem. Prijedlog spada u neformalne procesne radnje i zakonom se po pravilu ne određuju bitni elementi prijedloga. 47. 47.4. Učesnik kao predlagač može dovesti do okončanja postupka samo povlačenjem prijedloga. Međutim. Sud može utvrđivati i činjenice koje učesnici nisu iznijeli. sud ne smije donijeti odluku prije davanja mogućnosti izjašnjavanja onima na koje se ta odluka odnosi.6. Načelo materijalne istine Saglasne izjave učesnika o određenim pravno relevantnim činjenicama ne oslobađaju sud od obaveze dokazivanja istinitosti tih činjenica. izuzev u postupku proglašenja nestale osobe umrlom. Javnost je isključena u postupku o kome se odlučuje o ličnim i porodičnim statusima učesnika. U pravilu nije vezan ni priznatim činjenicama.uređenje međa). Dakle. naglađeno je načelo sudskog upravljanja postupkom. Samo u spornim vanparničnim stvarima (npr. 48. U vanparničnom postupku ne može se donijeti odluka na osnovu priznanja i izostanka. 47. RAZVOJ PRVOSTEPENOG POSTUPKA 104 WWW.3.COM . niti ima odricanja od zahtjeva. Taj predmet sud može u toku postupka proširiti na nova pravna pitanja ili ga ograničiti. činjenični osnov odluke koju sud donosi ne obrazuje samo procesna građa koja je bila predmet neposredne rasprave. Izuzetak su slučajevi u kojima je predmet postupka ostvarenje nekog subjektivnog prava predlagača. Načelo kontradiktornosti Načelo kontradiktornosti se kao ustavna vrijednost primjenjuje i u vanparničnom postupku.5. kao i nesporne činjenice. Sud je ovlašten i dužan da u postupku preduzima potrebne mjere radi zaštite takvih lica. Pravozaštitni cilj koji se postiže tim postupcima primarno je u postizanju pravnog osiguranja lica koja nisu u mogućnosti da se staraju o svojim pravima i interesima.WWW. 47. tj. nesporne činjenice nema potrebe dokazivati. i kad koristi formu usmene rasprave. Učesnici svojim držanjem ne mogu izazvati mirovanje postupka.BH-PRAVNICI. u vanparničnom postupku važi istražno (inkvizitorno) načelo.BH-PRAVNICI. Usmenost.

zakon dozvoljava sudu da u vanparničnom postupku odluči da žalba ne odlaže izvršenje rješenja i da pravne posljedice rješenja nastupaju prije pravosnažnosti. Ona sadrže sve potrebne elemente: uvod. Upućivanje stranaka na parnicu. tj. sud će uputiti nasljednike na parnicu ako je među njima sporno da li neka imovina ulazi u zaostavštinu. SUDSKE ODLUKE Vrste. Ako u datom roku učesnik pokrene postupak na koji je upućen. kao što su podjela zajedničke stvari ili određivanje naknade za eksproprisano zemljište. Sud određuje rok u kome je upućeni učesnik dužan da pokrene parnicu ili postupak pred upravnim organom. doći će do prekida vanparničnog postupka koji traje do okončanja 105 WWW. Učesnicima je u načelu oduzeta mogućnost da na postupak utiču svojim dispozitivnim radnjama. već sud oblikuje postupak. Momenat donošenja i dejstva odluke se ne podudaraju. Posljedice upućivanja na parnicu. sud će u vanparničnom postupku rješavati eventualni spor o pravnim pitanjima. Smrt učesnika vodi okončanju postupka u statusnim vanparničnim stvarima. To su situacije u kojima žalba nema svojstvo prekluzivnog pravnog lijeka. u kojima će sud uputiti stranke na parnicu bez obzira da li je spor činjeničnog ili pravnog karaktera: 5. 49. U ovakvim slučajevima dejstvo odluke nastupa u trenutku njenog saopštavanja (dostavljanja) učesnicima. Prethodna pitanja. U većini vanparničnih imovinskih postupaka smrt dovodi do prekida postupka (kao i u parničnom postupku). jer po pravilu dejstvo nastupa pravosnažnošću odluke. Sadržaj rješenja zavisi od prirode predmeta odlučivanja i pravozaštitnog cilja koji se ostvaruje u postupku. Sve odluke u vanparničnom postupku se donose u obliku rješenja. S druge strane. krećući se u okviru zahtjeva koje postavljaju osnovna načela. Na pokretanje parnice upućuje se učesnik koji je slabiji u pravu. Postoji pretpostavka da je prijedlog povučen kad predlagač ne dođe na ročište. sud upućuje stranke da pokrenu parnicu ili postupak pred upravnim organom radi rješavanja tog spora. U postupku uređenja i korištenja zajedničke stvari. U ostavinskom postupku.BH-PRAVNICI. sud će uputiti stranke na parnicu kad je među zajedničarima sporno pravo na stvar koja je predmet postupka ili je sporan obim prava.WWW. a uredno je pozvan i ne postoje općepoznate okolnosti koje su ga spriječile da dođe u sud. ako je to potrebno radi zaštite maloljetnika ili drugih lica pod posebnim društvenim staranjem. Ako se među strankama pojavi spor činjeničnog karaktera. Od navedenog postoje izuzeci. 6. sadržaj i forma. jedna od dispozitivnih radnji kojima učesnici mogu dovesti do okončanja postupka je povlačenje prijedloga.BH-PRAVNICI.COM .ako postoji spor povodom zahtjeva nasljednika koji su živjeli u istom domaćinstvu sa ostaviocem da se iz zaostavštine izdvoji dio koji odgovara vrijednosti njihovog doprinosa povećanju ostaviočeve imovine. dispozitiv i obrazloženje. a donose se u 2 forme: u obliku posebnog akta i u vidu zasvjedočavanja sadržaja u sudskom zapisniku. Dejstvo odluke nastupa u trenutku njenog donošenja i u slučajevima u kojima odluka nije podobna za sticanje formalne pravosnažnosti. Međutim. Taj rok ne može biti duži od 30 dana.COM Tok prvostepenog postupka nije čvrsto određen strogim procesnim formama. Važi ono što je navedeno u parničnom postupku. Poravnanje može biti osnov okončanja postupka samo u nekim imovinskopravnim vanparničnim postupcima. U formi posebnog akta izrađuju se sva rješenja kojima se odlučuje o glavnoj stvari i rješenja protiv kojih je dopuštena posebna žalba. Postojanje i dejstvo odluke.

(npr. U literaturi je sporno da li su za formalnu pravosnažnost podobne odluke protiv kojih se žalba može ulagati i po isteku roka. U suprotnom će sud dovršiti postupak i donijeti odluku bez obzira na zahtjeve povodom kojih je učesnik upućen na parnicu. Žalba je nedevolutivan ili remonstrativan pravni lijek kad o njenoj osnovanosti odlučuje prvostepeni sud. 50. a sistem vanrednih pravnih lijekova zavisi od vrste vanparničnih stvari.BH-PRAVNICI. Naime. odnosno upravni postupak.COM .2. tj. bitno je imati na umu da u vanparničnom postupku pravosnažnost nema isti značaj kakav ima u parničnom postupku.WWW. Žalba je načelno devolutivan.BH-PRAVNICI. Pod istim uslovima žalba može biti i neprekluzivan pravni lijek. prvobitno rješenje se može preinačiti ili ukinuti samo ako se time ne vrijeđaju prava drugih učesnika postupka koja se zasnivaju na istom rješenju. PRAVNI LIJEKOVI Redovni pravni lijek je žalba. odredba o supsidijarnoj primjeni ZPP omogućava njegovu primjenu. Pravo žalbe imaju i subjekti koji nisu učestvovali u prvostepenom postupku.1. Zbog toga prvostepeni sud mora proslijediti žalbu drugostepenom sudu bez obzira da li je žalba podnesena u zakonskom roku od 15 dana ili ne. Ponavljanje postupka dozvoljeno je samo u situacijama kad se isti cilj nije mogao postići na drugi način. jer se dejstva odluke ne vežu striktno za pravosnažnost. Međutim.postupak sa jednim učesnikom). jer sud može da u svakom konkretnom predmetu odluči (kad postoje važni razlozi) da žalba ne odlaže izvršenje. Irelevantan je momenat njenog nastupanja jer sud može u svako 106 WWW. Međutim. Od vanparničnog suda zavisi da li će žalba u konkretnom slučaju imati suspenzivno dejstvo ili ne. Prijedlog za ponavljanje postupka ne može se podnijeti ako je učesniku zakonom priznato pravo da svoj zahtjev realizira u parnici ili postupku pred organom uprave. može se koristiti rokom onog učesnika prema kome rok najkasnije ističe i to bez obzira da li je taj učesnik u svoje ime već iskoristio pravo na žalbu ili ne.COM postupka na koji je učesnik upućen. prekluzivan i suspenzivan pravni lijek. PRAVOSNAŽNOST 51. Zahtjev za zaštitu zakonitosti. U takvim slučajevima. Žalbu može uložiti svaki učesnik. sve dok teče rok za bilo kojeg učesnika. 51. Formalna pravosnažnost Formalna pravosnažnost nastupa u trenutku nakon kojeg se odluka ne može pobijati redovnim pravnim lijekom. Princip pridružene žalbe. Dakle. ako pobijano rješenje zadire u njihova prava i interese. Vanredni pravni lijekovi Revizija je dopuštena protiv pravosnažnog drugostepenog rješenja u postupku u kome se odlučuje o stambenim stvarima i naknadi za eksproprisanu nekretninu. drugostepeni sud može iz važnih razloga odlučiti i o neblagovremenoj žalbi ako se time ne vrijeđaju prava ostalih učesnika postupka. Zato se sudu nalaže da po prijedlogu za ponavljanje postupka prvo postupi kao po neblagovremeno uloženoj žalbi ako za to postoje uslovi. ako se time ne vrijeđaju prava ostalih učesnika. 50. Zakon o vanparničnom postupku ne govori izričito o ovom pravnom lijeku. ali sa vrlo značajnim izuzecima. Ovakva ovlaštenja sudu su naročito data kad se radi o zaštiti prava maloljetnika ili drugih osoba pod posebnom društvenom zaštitom.

Statusni vanparnični postupci imaju nekoliko zajedničkih karakteristika: 59 predmet je uređivanje statusnih odnosa. a prijedlogom organ starateljstva.BH-PRAVNICI. te davanje dozvole za stupanje u brak.BH-PRAVNICI. 62 odluke u ovim postupcima u pravilu imaju konstitutivni karakter: njima se mijenja postojeća pravna situacija. Poslovna sposobnost se oduzima ili ograničava punoljetnom licu koje je nesposobno da se samo brine o svojim pravima i interesima zbog duševne bolesti. jer su interesi učesnika paralelni. proglašenje nestalog lica umrlim i dokazivanje smrti. 56 ostale vanparnične postupke. rasipništva ili nekog drugog uzroka. POSEBNI POSTUPCI 52. 54 ostavinski postupak. POJEDINI VANPARNIČNI POSTUPCI Postoji veliki broj vanparničnih postupaka u kojima se primjena općih pravila proširuje ili modificira.COM . a ne suprotstavljeni. Materijalna pravosnažnost Materijalna pravosnažnost sastoji se u tome da se o istom predmetu o kome je odlučeno više ne može pokretati postupak niti donositi druga odluka.WWW. a procesnu građu prikuplja po načelu inkvizitornosti. Zbog toga promjenjene okolnosti koje su nastupile nakon donošenja odluke nisu zahvaćene dejstvom materijalne pravosnažnosti i ne podliježu efektu res iudicata. Dejstvo materijalne pravosnažnosti vezano je za identičnost činjeničnog i pravnog osnova. bez obzira na više učesnika. Vanparnični postupci se mogu grupisati u: 53 statusne vanparnične postupke. 55 imovinske vanparnične postupke. Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti.COM doba ukinuti ili preinačiti odluku. produženje roditeljskog prava. duševne zaostalosti. Postupak mogu pokrenuti: sud po službenoj dužnosti. srodnici lica kome se oduzima poslovna sposobnost. oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava. 51. Odluka se donosi na osnovu 107 WWW. a u zavisnosti od vrste vanparničnih predmeta. 52. te da pravn pitanje o kome je pravosnažno presuđeno vezuje sud u drugom postupku. kao i samo lice kome treba oduzeti poslovnu sposobnost ako je u stanju da shvati značenje i pravne posljedice svog prijedloga. zadržavanje u ustanovama za duševne bolesti.2. Postupak oblikuje sud po načelu sudskog upravljanja postupkom. Statusni vanparnični postupci To su: lišavanje poslovne sposobnosti. 60 u pravilu su unilateralni (jednostranački). 61 posebno značajno mjesto u ovim postupcima pripada organu starateljstva. Odluka se zasniva na činjeničnom stanju koje postoji u vrijeme njenog donošenja.2.

Ako se ni po isteku 1 godine ne izmijene okolnosti. Zadržavanje duševno bolesnih osoba u zdravstvenoj ustanovi. Postupak je vrlo hitan i mora se okončati u roku od 7 dana. sud može rješenjem odrediti takav smještaj. Žalba je odlaže izvršenje. sud će navesti vrstu poslova koju ta osoba može obavljati samostalno. osim ako sud iz opravdanih razloga ne odluči drugačije. Ovakvu odluku sud donosi na prijedlog zdravstvene organizacije. U rješenju kojim se osoba djelimično lišava poslovne sposobnosti. sud će odlukom produžiti zadržavanje. Za proglašenje nestale osobe umrlom i za dokazivanje smrti nadležan je sud na čijem području je ta osoba imala zadnje prebivalište odnosno boravište.COM . Kad je potrebno da se u svrhu davanja nalaza i stručnog mišljenja ljekara lice smjesti u zdravstvenu ustanovu. sud je ovlašten i da naknadno izmijeni odluku u zavisnosti od promjene okolnosti pod kojima je odluka donesena. njegov staralac odnosno privremeni zastupnik i predlagač. a starije je od 60 godina. O duševnom stanju lica nalaz daju najmanje 2 vještaka. Zdravstvena organizacija sudu povremeno dostavlja izvještaj o zdravstvenom stanju zadržanog lica. Ovaj postupak sud obično pokreće na osnovu obavještenja od strane zdravstvene ustanove. Protiv ovakvog rješenja dozvoljena je posebna žalba. njen staratelj odnosno privremeni zastupnik. a sud u postupku utvrđuje i druge okolnosti relevantne za odlučivanje. Kad ustanova primi na liječenje neko lice bez njegove saglasnosti ili bez odluke suda. Kad prestanu razlozi zbog kojih je poslovna sposobnost oduzeta. Za umrlo može biti proglašeno lice: c) O čijem životu za zadnjih 5 godina nema nikakvih vijesti. njegov staratelj ili privremeni zastupnik. potrebno je da najmanje 2 ljekara odgovarajuće specijalnosti daju svoj nalaz i stručno mišljenje o sposobnosti za rasuđivanje lica prema kome se postupak vodi. ali je sud dužan da žalbu odmah dostavi drugostepenom organu koji je obavezan da donese odluku u rok od 3 dana od dana prijema žalbe.BH-PRAVNICI. koju mogu podnijeti lice prema kome se vodi postupak. Rok za žalbu je 3 dana. ili okolnosti pod 108 WWW. Žalba u načelu nema suspenzivno dejstvo. Protiv rješenja o zadržavanju odnosno puštanju iz zdravstvene ustanove žalbu mogu izjaviti: zdravstvena ustanova. Odlaganje može trajati od 6 do 12 mjeseci.COM rasprave na koju se pozivaju: organ starateljstva. te organ starateljstva. Radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja. a rješenje o odlaganju rješenja sud može i opozvati. ali najduže 3 mjeseca.BH-PRAVNICI. Rok je 8 dana od prijema rješenja. pored uzimanja iskaza od navedenih lica. Postupak pokreće sud po službenoj dužnosti. Sud je dužan da najkasnije u roku od 3 dana od prijema prijave donese odluku o zadržavanju ili otpuštanju lica. Drugostepeni sud po žalbi rješava u roku od 3 dana. odnosno vraćanju poslovne sposobnosti dostavlja se matičaru i organu koji vodi zemljišne ili druge javne knjige radi upisa. Sud može odgoditi donošenje rješenja ako se osnovano može očekivati da će se osoba prema kojoj se vodi postupak uzdržati od upotrebe alkohola ili opojnih sredstava ili ako se osoba podvrgne liječenju u određenoj zdravstvenoj ustanovi. sud može osobu u potpunosti ili djelimično lišiti poslovne sposobnosti. zadržana osoba. Međutim. Troškove postupka snosi predlagač. ili se zdravstveno stanje zadržanog ne poboljša u potrebnoj mjeri.WWW. Proglašavanje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti. Pravosnažno rješenje o oduzimanju. U zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja. kao i organu starateljstva. sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštenih lica provesti postupak i zavisno od rezultata donijeti novo rješenje. dužna je da to u roku od 24 sata prijavi sudu na čijem području se nalazi. uvijek kad na bilo koji način sazna da postoje okolnosti usljed kojih se određena osoba treba smjestiti i zadržati u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi. lice kome se oduzima poslovna sposobnost.

BH-PRAVNICI. Pri donošenju rješenja o oduzimanju i vraćanju roditeljskog prava sud uzima u obzir i želje maloljetnika koji je sposoban da ih izrazi. a preinačiće se ako se sazna da je nestalo lice umrlo u vrijeme različito od onoga navedenog u rješenju. Lice nad kojim se produžava roditeljsko pravo zastupa poseban staralac. Ukidanje rješenja za posljedicu ima vraćanje svih statusnih prava licu koje je bilo proglašeno umrlim. kad prestanu razlozi zbog kojih je roditeljsko pravo produženo. Ako utvrdi da su ispunjene osnovne pretpostavke. Za davanje dozvole relevantne su 2 činjenice: slobodna volja maloljetnika za zaključenje braka i psihofizička zrelost za vršenje prava i dužnosti u braku. uz upozorenje da ć4.COM kojima je nestalo čine vjerovatnim da više nije u životu. Oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava. in. Ako se taj dan ne može pouzdano utvrditi. Postupak se pokreće na prijedlog ovlaštenih učesnika: roditelja odnosno usvojitelja i organa starateljstva. Na ročište se obavezno pozivaju dijete. Postupak se pokreće na prijedlog roditelja. Dozvola za zaključivanje braka. U rješenju o proglašenju nestale osobe umrlom navodi se dan. po moguć13. saobraćajnom udesu. Rješenje će se ukinuti ako sud na bilo koji način sazna da je nestala osoba živa. Radi se o hitnom postupku koji mora biti okončan najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga. Do prestanka produženog roditeljskog prava dolazi na prijedlog učesnika.WWW. injenica na osnovu kojih ć10. 6. Postupak se pokreće po prijedlogu koji mogu podnijeti javni tužilac i lice koje za to ima neposredni pravni interes. Ako ne dođe do relevantnih informacija na ovaj nač7. okončava se u roku od 15 dana. kojeg određuje sud ili organ starateljstva. Izdaje oglas sa javnim pozivom na ustupanje informacija o nestaloj osobi. požaru. Postupak je hitan. Pomenuto rješenje sud može ukinuti ili preinačiti. usvojitelja ili organa starateljstva. Postupak se pokreće po prijedlogu osobe na čijoj strani postoji otklonjiva bračna smetnja. sa jednim izuzetkom: neće uticati na novi brak koji je zaključio bračni drug nestalog po pravosnažnosti rješenja o proglašenju nestalog lica umrlim. po isteku 3 mjeseca od objavljivanja oglasa sud zakazuje raspravu na koju poziva predlagač8. a. a 6 mjeseci od dana prestanka opasnosti o njemu nema vijesti. e donijeti odgovarajuć11. e u roku od 3 mjeseca od objavljivanja u službenim novinama odluč5. nosti i sat koji se smatra kao vrijeme smrti nestalog. Cilj produženja roditeljskog prava je zaštita djeteta koje zbog tjelesnih ili duševnih mana nije u stanju da se samo stara o sebi. po službenoj dužnosti ili na prijedlog. nestalom određuje staraoca ili poziva organ starateljstva da to uč2. U postupku se shodno primjenjuju propisi o oduzimanju i vraćanju poslovne sposobnosti.COM . a svu procesnu građu prikuplja po službenoj dužnosti. Relevantne činjenice sud utvrđuje na raspravi.BH-PRAVNICI. e rješenje (odbiti ili prihvatiti prijedlog za proglašavanje nestale osobe umrlom) 12. u vezi sa ratnim događanjima. 3. Produženje i prestanak roditeljskog prava. smatra se da je smrt nastupila prvog dana nakon isteka propisanih rokova. Sud donosi odluku na osnovu rasprave. a o čijem životu nije bilo nikakvih vijesti godinu dana od dana prestanka neprijateljstava. zemljotresu ili nekoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti. Organ starateljstva obavezno učestvuje u postupku. Sud po prijedlogu postupa na slijedeći način: 1. e) Koje je nestalo u toku rata. Prva činjenica utvrđuje se saslušanjem 109 WWW. d) Koje je nestalo u brodolomu. Roditeljsko pravo se oduzima kad ga roditelji zloupotrijebe ili grubo zanemare vršenje svojih dužnosti. iti o prijedlogu. staraoca nestalog i izvodi dokaze radi utvrđivanja relevantnih č9. ini. roditelji i organ starateljstva.

štedne knjižice i druge važne isprave se predaju na čuvanje sudu na čijem području se imovina nalazi. Sastavljanje smrtovnice vrši matičar koji upisuje smrt u matičnu knjigu i smrtovnicu u roku od 15 dana po izvršenom upisu dostavlja ostavinskom sudu. Testament umrlog se sudu dostavlja zajedno sa smrtovnicom.BH-PRAVNICI. Za raspravljanje je mjesno nadležan općinski sud na čijem području je ostavilac imao prebivalište odnosno boravište u vrijeme smrti. 7. U ovom postupku se utvrđuje ko su nasljednici umrlog. Sud je dužan da proglasi svaki testament koji mu je dostavljen. koje su u funkciji pripremanja ročišta za raspravu obuhvataju: 3. O tome se odmah obavještava ostavinski sud koji može preduzeto obezbjeđenje ukinuti ili izmijeniti. a u pogledu prikupljanja procesne građe važi načelo inkvizitornosti: sud nije vezan činjenicama i dokazima koje podnose učesnici. Postupak se pokreće po načelu oficijelnosti. Učesnici u postupku su nasljednici. Mjere obezbjeđenja zaostavštine preduzimaju se: 68 kad ni jedan od pozvanih nasljednika nije sposoban da upravlja imovinom. Na proglašeni testament stavlja se potvrda o proglašenju. Popis i procjenu vrši nadležni općinski organ uprave. Žalbu protiv rješenja mogu izjaviti sve osobe kojima je rješenje dostavljeno. Privremeni staratelj zaostavštine se postavlja od strane ostavinskog suda kad je to potrebno u cilju obezbjeđenja zaostavštine. Gotovina.COM . kad su nasljednici lica pod posebnom zakonskom zaštitom i kad zaostavštinu treba predati DPZ ili njenim organima. Prethodne radnje. Popis i procjenu imovine sud preduzima po vlastitoj odluci ili na prijedlog nasljednika. koja imovina čini njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju nasljednicima. Postupak sa testamentom. a koji nakon proglašenja dostavlja zapisnik ostavinskom sudu. vrši ostavinski sud ili sud kod kojeg se testament zatekne na čuvanju. 4. Ostavinska rasprava se odvija na ročištu na koje sud poziva sva zainteresirana lica. legatari i druga lica koja ostvaruju neko pravo iz zaostavštine. Raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupak). nadležan je ostavinski sud na čijem području se nalazi zaostavština ili njen pretežni dio. čitanja testamenta i sastavljanja zapisnika.BH-PRAVNICI. njegovom budućem bračnom drugu.COM maloljetnika bez prisustva ostalih učesnika u postupku. a ni jedno od lica pozvanih na naslijeđe ne traži da se provede rasprava. bez obzira da li je pravno valjan ili ne i bez obzira da li je podnesen jedan ili više testamenata.WWW. koje se sastoji od otvaranja. 70 ako neke druge okolnosti nalažu posebnu opreznost. Rješenje kojim se dozvoljava zaključenje braka dostavlja se predlagaču. Odluka se ne donosi 110 WWW. Slučajevi u kojima se zaostavština ne raspravlja su: (1) ako umrli nije ostavio imovinu i (2) ako je ostavio samo pokretnu imovinu. Postupak se odvija po načelu sudskog upravljanja postupkom. Ako on u vrijeme smrti nije imao prebivalište odnosno boravište u FBiH. U ovakvim slučajevima nadležni općinski organ uprave predaje cijelu imovinu ili njen dio pouzdanom licu na čuvanje.a nema zakonskog zastupnika. Rješenje kojim se prijedlog odbija dostavlja se samo predlagaču. roditeljima odnosno starateljima predlagača i nadležnom organu starateljstva. Po vlastitoj odluci suda popis i procjena se vrši kad se ne zna za nasljednike ili njihovo boravište. Proglašenje testamenta. 69 ako su nasljednici nepoznati ili odsutni. a druga na osnovu mišljenja odgovarajuće zdravstvene organizacije. 5. legatarima i drugim licima.

ko su nasljednici i koja prava pripadaju pojedinim nasljednicima. a predstavlja samostalan pravni osnov za upis prava stečenim nasljeđivanjem u zemljišne knjige.BH-PRAVNICI. već na osnovu cjelokupne procesne građe koju je sud prikupio. Sud prekida postupak i upućuje stranke na parnicu ako su sporne činjenice. Zbog toga se (osim zainteresiranim licima – učesnicima u postupku) dostavlja i organima nadležnim za vođenje zemljišnih knjiga. posebno valjanost ili sadržaj testamenta ili odnos nasljednika i ostavioca na osnovu kojeg se nasljeđuje po zakonu. Međutim. one ne mogu dovesti do ponovnog pokretanja ostavinskog postupka.BH-PRAVNICI. Ovo se odnosi na: naknadno pronađenu imovinu. O pravima uredno pozvanih lica koja nisu došla na ročište sud će odlučiti prema podacima kojima raspolaže. b) Od kojih zavisi osnovanost zahtjeva najbližih srodnika da se iz zaostavštine izdvoje predmeti domaćc) instva koji služe za zadovoljenje svakodnevnih potreba. d) Od kojih zavisi veliče) ina nasljednog dijela. Ako se nakon pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju pojave nove činjenice relevantne za raspravljanje zaostavštine. Ako je za raspravljanje zaostavštine nadležan inostrani organ. sud na čijem području je ostavilac umro izdaje oglas kojim poziva sva lica u državi koja imaju zahtjeve prema zaostavštini kao nasljednici. 111 WWW. ili dati nekom drugom sudu na zapisnik. odnosno upravni postupak.COM samo na osnovu rasprave. pravosnažnost odluke ostavinskog suda ne sprečava da se povodom tog zahtjeva pokrene parnica. Sadržaj rješenja propisan je zakonom. Njime se utvrđuje koja imovina čini zaostavštinu. a naročito: a) Od kojih zavisi pravo na naslijeđe. sud će oglasom u Službenim novinama FBiH pozvati potencijalne nasljednike da se u roku od 1 godine jave sudu. a koji će je proslijediti ostavinskom sudu.COM . dostaviti ostavinskom sudu u vidu podneska. f) Od kojih zavisi osnovanost isključg) enja nužnih nasljednika ili osnovanost razloga nedostojnosti za nasljeđivanje. Ta izjava je neopoziva. naknadno pronađeni testament. Nasljednici daju izjavu kojom se prihvataju ili odriču nasljedstva. Rješenje je deklaratornog karaktera. već dovode do upućivanja na parnicu. Ako se ne zna da li je umrli imao nasljednike. naknadne zahtjeve za ostvarivanje nasljednog prava od strane lica koja nisu učestvovala u ostavinskom postupku. a može se dati na raspravi. Na parnicu sud upućuje onog učesnika čije pravo smatra manje vjerovatnim. raspravljanje zaostavštine će se raspraviti i okončati bez obzira na zahtjeve zbog kojih je učesnik upućen na postupak. ali neće prekidati ostavinsku raspravu ako među učesnicima postoji spor o pravu na legat ili drugom pravu iz zaostavštine. Ako upućeni tako ne postupi. već zainteresirano lice može samo pokrenuti parnicu. u vanparničnom postupku neće imati taj učinak. Rješenjem o prekidu postupka i upućivanju na parnicu određuje se i rok u kome učesnik treba pokrenuti parnicu. ako je boravište nasljednika nepoznato ili se nalaze u inostranstvu a nemaju punomoćnike. h) Da li se neko lice odreklo naslijeđa Sud će uputiti na parnicu.WWW. Sud će uputiti učesnike na parnicu bez obzira da li je spor činjeničnog ili pravnog karaktera ako postoji spor o tome da li neka imovina ulazi u zaostavštinu. ili ako postoji zahtjev potomaka ili usvojenika koji su živjeli sa ostaviocem da se iz zaostavštine izdvoji njihov doprinos povećanju imovine ostavioca. Bitno je naglasiti i da razlozi koji u parničnom postupku dovode do ponavljanja postupka. Ostavinski postupak se okončava rješenjem o nasljeđivanju.

Sud može odluku zasnovati i na sporazumu korisnika eksproprijacije i ranijeg vlasnika postignutom tokom postupka. 52. sud će uputiti predlagača da u roku od 15 dana pokrene parnicu ili postupak pred upravnim 112 WWW. Povlačenjem predmeta dolazi do okončanja postupka.5. Postupak se uvijek pokreće prijedlogom koji može podnijeti bilo koji od suposjednika.7.COM . a svi nasljednici koji se nalaze u FBiH predlože da raspravu provede sud u FBiH. osim troškova koji su izazvani neopravdanim postupkom ranijeg vlasnika. sud će donijeti odluku kojom uređuje način upravljanja i korištenja zajedničke stvari. ni postupci Sadržaj pravozaštitne funkcije u ovim postupcima se po pravilu sastoji u ostvarenju određenog subjektivnog prava. ili je sporan obim prava.COM legatari ili povjerioci da te zahtjeve istaknu. ni postupak Postupak se pokreće po službenoj dužnosti ili po prijedlogu učesnika. U slučaju da niko od nasljednika ne istakne prigovor. Ako se neko od pozvanih lica javi.6. Ovaj postupak se koristi za uređenje odnosa suvlasnika. sud će na isti način kao u prethodnom slučaju pozvati sve nasljednike i legatare u inostranstvu da u roku od 6 mjeseci istaknu prigovor nenadležnosti suda u FBiH. Prijedlog se podnosi sudu na čijem području se stvar nalazi. a eventualni ostatak će se predati inostranom organu.WWW. a učesnici se mogu i sporazumjeti povodom predmeta odlučivanja.BH-PRAVNICI. Ako se među učesnicima pojavi spor u pravu na stvar povodom koje se postupak vodi. Ako nadležni organ uprave predmet ne dostavi sudu u roku od 2 mjeseca nakon nastupa pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Upravljanje i korištenje zajedničkim stvarima. prijedlog se može podnijeti svakom od njih. Primjerak oglasa dostavlja se i diplomatskom ili konzularnom predstavništvu odnosne strane države u našoj zemlji. u ovim postupcima široko se primjenjuje načelo dispozitivnosti. sukorisnika i drugih suposjednika među kojima ne postoji saglasnost u pogledu načina upravljanja i korištenja zajedničkih stvari. Troškove postupka snosi korisnik eksproprijacije. Dakle. Određivanje naknade za eksproprisane nekretnine kao imovinski vanparnič52. Ta odluka će biti izvršena iz zadržane zaostavštine.4. O naknadi se odlučuje rješenjem suda nakon održanog ročišta. 52. postupak se može pokrenuti prijedlogom ovlaštenika naknade za eksproprisanu nekretninu. sud će zadržati zaostavštinu ili njen dio potreban za pokriće istaknutog zahtjeva. U suprotnom. Najvažnija faza postupka je ročište. Pravosnažnost rješenja ne sprečava učesnike da u parnici ili drugom postupku ostvaruju svoja prava u odnosu na stvar o čijem je upravljanju i korištenju odlučeno. po isteku roka zaostavštinu će raspraviti sud u FBiH. U ove postupke spadaju: uređenje upravljanja i korištenja zajedničke stvari. podjela zajedničke stvari ili imovine i uređenje međa. sve dok organ vlasti inostrane države ne donese pravosnažnu odluku.BH-PRAVNICI. na kome sud nastoji izdejstvovati sporazum između zajedničara. a oglas se objavljuje u Službenim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Postupak se uvijek pokreće po prijedlogu kojim učesnik određuje i predmet odlučivanja. jer će se u suprotnom pokretna zaostavština predati inostranom organu. Rok za javljanje ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 6 mjeseci. Postupak je hitan i mora se okončati u roku od 30 dana od dana pokretanja. Drugi imovinskopravni vanparnič52. Ako je za raspravljanje nadležan inostrani organ. a ako se nalazi na područjima više sudova. Po službenoj dužnosti sud pokreće postupak nakon što mu nadležni organ uprave dostavi predmet u kome se korisnik eksproprijacije i raniji vlasnik nisu mogli sporazumjeti o naknadi za eksproprisanu vrijednost. Ako se takav sporazum postigne. on se unosi u zapisnik kao sudsko poravnanje.

WWW. Za nekretnine se navode i ZK podaci. 9. Podnosi se sudu na čijem području se stvar ili nekretnina nalaze.COM . ni postupci Sastavljanje isprava. kao i postojanje slobodne volje za zaključenje pravnog posla. Ako to predlagač ne uradi. po mogućnosti riječima samog zavještaoca. Na njega poziva i vještaka geodetske struke a po potrebi i svjedoke. Ako predlagač to ne učini. Podjela stvari i nekretnina u suvlasništvu.8. tako što će se sporna međašnja površina podijeliti. podatke o fizičkim dijelovima stvari i pravima koja su pripadala pojedinom suvlasniku. Izjavu zavještaoca sud unosi vjerno u zapisnik. stranke se upućuju na parnicu). ako među učesnicima postoji spor čija vrijednost ne prelazi vrijednost spora male vrijednosti u parničnom postupku. Na osnovu posljednjeg mirnog posjeda. Na osnovu jačeg prava. Postupak se uvijek pokreće prijedlogom. U cilju sporazumnog rješenja. smatra se da je povukao prijedlog. Uređenje međa. Ako se nalaze na području više sudova. 52.BH-PRAVNICI. U prijedlogu moraju biti sadržani podaci o predmetu podjele i udjelima svakog suvlasnika. Ako spor nije moguće riješiti na osnovu posljednjeg mirnog posjeda. Postupak se može okončati poravnanjem ili sudskim rješenjem. O sastavljanju isprave sačinjava se zapisnik. Rješenje sadrži: predmet.BH-PRAVNICI. ali prijedlogom moraju biti obuhvaćeni svi suvlasnici (potpuna stvarna legitimacija). smatraće se da je prijedlog povučen. njihovu pravnu i poslovnu sposobnost. U našem pravu su rijetki primjeri da je za valjanost pravnog posla potrebno da on bude sačinjen u formi javne isprave. O podjeli se odlučuje na ročištu. Ukoliko sporazumno uređenje međa ne uspije. Postupak se pokreće prijedlogom koji može podnijeti svaki od vlasnika odnosno korisnika susjednih zemljišta. (ako prelazi. Može ga podnijeti svaki od suvlasnika.9. a stranke se ne slažu da se međa bez obzira na vrijednost spora uredi po jačem pravu. a sastavni dio rješenja je i skica. oštećeni ili pomjereni. riješiće se po pravičnosti. sud zakazuje ročište na licu mjesta.COM organom. kao i prava i obaveze suvlasnika utvrđene podjelom. nadležan je svaki od njih. Nakon sastavljanja testamenta. zavještalac ga čita i daje izjavu da je njegova volja u 113 WWW. Jedan od primjera je sudski testament. Nedolazak predlagača nije smetnja ako održavanje ročišta predloži bilo koji od učesnika. ako spor nije moguće riješiti na osnovu jačeg prava. Način uređenja međa može biti: 7. Sud sastavlja ispravu u vanparničnom postupku u slučajevima kad je za nastanak ili punovažnost pravnog posla potrebno da on bude zaključen u formi javne isprave. kao i drugim licima koji na predmetu podjele imaju neko stvarno pravo. uslove i način podjele. U suprotnom će se smatrati da je prijedlog povučen. sud prvo zakazuje ročište u sudu na koje poziva sve učesnike. U rješenju sud opisuje graničnu liniju između zemljišta. vodeći računa u svim okolnostima koje bi mogle uticati na valjanost testamenta. Pri sastavljanju sudskog testamenta u ulozi svjedoka ne mogu biti potencijalni zakonski nasljednici zavještaoca. Pod uređenjem međa se podrazumijeva obnavljanje ili ispravljanje međa kada su međašnji znaci uništeni. Sud prije sastavljanja isprave utvrđuje identitet učesnika. 8. U slučaju da se tokom postupka pojavi spor između učesnika u pogledu prava na stvarima koja su predmet diobe sud će prekinuti postupak i uputiti predlagača da pokrene parnicu u roku od 15 dana. Ostali vanparnič52. kao i drugi odgovarajući dokazi.

obavezan je da je zadrži i odmah preda sudu kod kojeg se postupak vodi sa naznakom lica koje mu je predalo ispravu. a ovjeravanje prepisa je potvrđivanje njegove istovjetnosti sa originalom. Iz razloga javnog povjerenja – novčanice. ulaznice. Sud će obustaviti postupak ako predlagač povuče prijedlog ili u određenom roku ne položi u sudski depozit potrebni novčani iznos za objavljivanje oglasa. Čuvanje isprava. obnoviti ili prenijeti na drugo lice od momenta kad mu je dostavljen oglas ili kad je na bilo koji način saznao za pokretanje postupka radi poništaja isprave. Čije je sudsko poništavanje zabranjeno zakonom. Prijedlog se podnosi sudu na čijem području se nalazi mjesto ispunjenja obaveze. Oglas između ostalog sadrži bitne podatke o ispravi. Dužnik se može osloboditi obaveze samo ako iznos duga uplati na depozit suda. Sud je dužan da primi na čuvanje ispravu kad je to zakonom određeno ili kad je to potrebno radi obezbjeđenja određenih imovinskih ili drugih prava. taloni hartija od vrijednosti. taksene i poštanske marke.COM . Sud ovjerava sadržaj isprave kad je to zakonom određeno. ali ne i javne isprave. Poništavati se mogu čekovi i mjenice za čiji poništaj važe posebni postupci. niti ispravu preinačiti. sud nalaže izdavaocu i povjeriocu isprave da se u određenom roku izjasne da li je isprava čije se poništenje traži bila izdata i da li postoje smetnje za sprovođenje postupka. Isprave čija je funkcija čisto dokaznog karaktera. O prijedlogu za poništaj isprave organa DPZ odlučuje sud na čijem području se nalazi sjedište izdavaoca. rukopisa i prepisa. ovaj sud je dužan da o tome odmah obavijesti sud na čijem području je prebivalište zavještaoca. Treba razlikovati ovakvo ovjeravanje sadržaja od ovjeravanja potpisa. Ne mogu se poništavati isprave: 1. Poništenje isprava (amortizacija) se u vanparničnom postupku vrši ako se radi o konstitutivnoj ispravi koja je izgubljena. vrsta i naziv primljene isprave. Ovakva isprava ima svojstvo vjerodostojne. 114 WWW. Poništavati se mogu isprave na kojima se zasniva neko materijalno pravo.BH-PRAVNICI. Ako je testament sastavljen u sudu na čijem području zavještalac nema prebivalište. Postupak se pokreće na prijedlog ovlaštenika iz isprave ili lica koje ima neki drugi pravni interes da se isprava poništi. Ovjeravanje potpisa ili ruopisa je potvrđivanje njegove autentičnosti. 2. Dužnik ne smije ispuniti obavezu iz isprave čije se poništenje traži. O prijemu isprave na čuvanje se sastavlja zapisnik u koji se unosi način utvrđivanja identiteta podnosioca isprave.COM svemu vjerno unesena. Tok postupka.BH-PRAVNICI. Ako mu isprava bude podnesena radi ispunjenja obaveze ili ako je do nje došao na drugi način. sud oglasom objavljuje pokretanje postupka. 3. ako ne postoje podaci na osnovu kojih nadležni organ može izdati duplikat te isprave. Ovjeravanje sadržaja isprave se po dejstvu izjednačava sa sastavljanjem isprave. srećke lutrije. vozne karte itd. Nakon što utvrdi da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka. Zavještalac potpisuje testament ili na njega stavlja otisak kažiprsta u prisustvu svjedoka. Jedna od isprava za koju je zakonom određeno da se prima na čuvanje u sudu je testament. što sudija potvrđuje na testamentu. Time se ne potvrđuje istinitost sadržaja isprave. kao i nematerijalno pravo. ukradena ili uništena odnosno nestala na bilo koji način. Nakon prijema izjašnjenja. kao i upozorenje da će se isprava sudski poništiti ako se u oglasnom roku niko ne javi sudu sa ispravom niti stavi prigovor na njeno poništenje. Isto će uraditi i kad treće lice podnese sudu ispravu ili pred sudom dokaže postojanje isprave čije se poništenje traži.WWW.

Predmet se predaje sudu u mjestu ispunjenja obaveze.BH-PRAVNICI. 115 WWW. Sudski depozit. Ako pozvana lica ne postignu sporazum. ovlaštenik i dužnik iz isprave. razlog zbog kojeg se deponuje i lice u čiju korist se deponuje. Rješenje se dostavlja svim zainteresiranim licima. hartije od vrijednosti i druge isprave koje se mogu unovčiti. sud zakazuje ročište i o tome odlučuje na ročištu. plemeniti metali.COM .BH-PRAVNICI. Ako se ne zna kome deponovani predmet treba predati ili ako se ne zna koji od više deponovanih predmeta treba predati kojem licu. Sud je dužan da u depozit primi i druge predmete. kao i bitne sastojke isprave sa naznakom iznosa obaveze ako ona glasi na novac. Pravosnažno rješenje kojim se isprava poništava zamjenjuje poništenu ispravu dok se ne izda nova. sud će ih uputiti na parnicu. U sudski depozit mogu se predavati novac. Ako je predmet depozita novac. sud je dužan da isti položi na poseban račun kod ovlaštene banke. Ako deponent ili lice u čiju korist je predmet deponovan ne podignu taj predmet ni u roku od 3 godine od dana prijema sudskog poziva. dragocjenosti i drugi predmet izrađeni od plemenitog metala. u roku od 3 dana od dana prijema. Protiv rješenja žalbu mogu uložiti izdavalac isprave. kad je zakonom određeno da dužnik može kod suda položiti stvar koju duguje. Drugi predmeti koji se ne mogu čuvati u sudskom depozitu čuvaju se na javnom skladištu ili drugoj firmi koja se bavi čuvanjem stvari. Ako parnica ne bude pokrenuta u ostavljenom roku. a iz razloga ekonomičnosti može se predati i sudu u mjestu gdje se stvar nalazi. sud će pozvati deponenta da preuzme predmet. Rješenje o poništenju sadrži podatke o izdavaocu isprave i predlagaču. Postupak se pokreće prijedlogom u kome se navodi opis predmeta.COM O poništavanju isprave sud odlučuje na ročištu. sud će rješenjem utvrditi da je predmet postao državna svojina i predaće ga općini na čijem području se nalazi sjedište suda.WWW.

Predmet izvršnog postupka je prinudno ostvarenje prava. Osim toga. IZVRŠNO PRAVO I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršno pravo čini skup normi kojima se reguliše izvršni postupak. Nenovčane obaveze se izvršavaju u postupku administrativnog. Od ovog pravila postoji nekoliko izuzetaka: (1) izvršenje radi ispunjenja novčanih obaveza iz primanja po osnovu radnog odnosa se može provesti administrativnim putem uz pristanak dužnika. a ne u presuđivanju. ODNOS IZVRŠNOG POSTUPKA PREMA DRUGIM OBLICIMA IZVRŠENJA Ovdje je značajan odnos sudskog i administrativnog izvršenja. izvršni postupak je samostalan postupak. ili je njihov značaj znatno manji. zbog niza specifičnosti izvršnog u odnosu na parnični postupak: 3. forma je strogo u službi pravne sigurnosti. 116 WWW. Postupanje se izvodi po pravilima strogog legaliteta. 56. što zavisi od prirode obaveze. Izvršni postupak ne slijedi uvijek nakon parničnog. Predmet parničnog postupka je raspravljanje i odlučivanje o sporovima iz građansko-pravnih odnosa. Odluke upravnih organa izvršavaju se kako u postupku administrativnog. pa i odluka donesenih u upravnom postupku. HISTORIJSKI RAZVOJ blabla 55. KNJIŽEVNOST I IZVORI IZVRŠNOG PRAVA Prvi cjelovit izvor nastao je donošenjem Zakona o izvršnom postupku iz 1978.BH-PRAVNICI. To su slučajevi kad se u parničnom postupku donosi utvrđujuća (konstitutivna) presuda ili kad dužnik dobrovoljno izvrši sudsku odluku. 5. a novčane u postupku sudskog izvršenja. a na nekretninama u sudskom izvršnom postupku. IZVRŠENJE KAO PRAVOSUDNA FUNKCIJA U izvršnom postupku je težište djelatnosti suda u postupanju. tako i postupku sudskog izvršenja. 59. Dakle. 4.COM . normama izvršnog prava određen je i postupak obezbjeđenja.BH-PRAVNICI. ODNOS IZVRŠNOG I PARNIČ57. (2) prinudna naplata poreza na pokretnim stvarima vrši se u posebnom administrativnom postupku. Postupak administrativnog izvršenja je sastavni dio administrativnog postupka i određen je Zakonom o općem upravnom postupku. kao metod konačnog ostvarenja prava.WWW. U izvršnom postupku se prinudnim putem dovode u sklad faktičko i pravno stanje. izvršni postupak poznaje određena načela koja su nepoznata parničnom postupku 58.godine. NOG POSTUPKA O tome postoje 2 mišljenja: prema jednom. izvršni postupak je samo nastavak parničnog. 54. po pravilima izvršnog postupka se provodi izvršenje odluka donesenih i u drugim sudskim postupcima. Danas je vladajuće ovo drugo mišljenje. a posebni propisi o postupku izvršenja i obezbjeđenja obuhvaćeni su i drugim zakonima: Zakonom o parničnom postupku. S druge strane. Pored postupka izvršenja. a prema drugom mišljenju.COM IZVRŠNI POSTUPAK OPĆA UČENJA 53. kako bi se onemogućila svaka proizvoljnost. Niz načela parničnog postupka su nepoznata u izvršnom postupku. U tom postupku se preduzimaju mjere sa ciljem obezbjeđenja budućeg ostvarivanja prava.

Postupak se pokreće na prijedlog povjerioca.COM Zakonom o upravnom sporu. ako je povjerilac naveo više sredstava za izvršenje. Izjavom o povlačenju prijedloga za izvršenje povjerilac može dovesti do okončanja postupka bez pristanak druge strane. On pritom može predložiti i više sredstava za izvršenje. jer od efikasnosti sprovođenja izvršenja u velikoj mjeri zavisi kvalitet pravne zaštite u cjelini. Osnovna načela Načelo dispozitivnosti. stranke svojim radnjama ne mogu neposredno uticati na razvoj postupka itd. ELA I PRAVNA PRIRODA IZVRŠNOG POSTUPKA 59. Kumulacija. Načelo ekonomičnosti. Načelo formalnog legaliteta u izvršnom postupku je najjače došlo do izražaja. Na taj način se izbjegava izlaganje dužnika plaćanju troškova koje bi izazvalo vođenje posebnih postupaka za svakog od povjerilaca. Zakonom o stečaju itd. Izvršenje na drugim državnim sredstvima može se odrediti samo ako dužnik nema novčanih sredstava na računu.WWW. Po službenoj dužnosti izvršni postupak se pokreće samo kad je to izričito određeno posebnim zakonom (npr. Sud po pravilu provodi izvršenje na sredstvima koja je povjerilac predložio. Ako se izvršenje provodi na državnim sredstvima. Svako postupanje izvan zakonom propisanih okvira bilo bi neovlašteno zadiranje u prava i slobode dužnika. Međutim. prvenstveno se određuje na novčanim sredstvima koja se vode na računu kod banke. Nesvrsishodnost izvršenja. tada se iz razloga zaštite dužnika ne bi ni trebalo provoditi izvršenje. Pretpostavke za primjenu prinude. Izbor predmeta i sredstava izvršenja. ako su ispunjeni uslovi za odlaganje izvršenja. Načelo sudskog upravljanja postupkom. Ovaj zahtjev se ostvaruje ustanovama izuzimanja i ograničenja izvršenja. zakonski rokovi za upotrebu pravnih sredstava su kraći nego u izvršnom postupku.COM .BH-PRAVNICI. Osnovni zahtjev ovog načela je zaštita dužnika – izvršenje radi ostvarivanja novčanog potraživanja ne može se provesti na stvarima ili pravima koja su neophodna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba dužnika i lica koja je dužan izdržavati. Odredbe o javnoj prodaji su takođe u službi načela zaštite dužnika.1. pa se njihovom prodajom ne bi mogao dobiti iznos koji prelazi troškove izvršenja. Stranke mogu samo da svojim radnjama utiču na tok postupka. Naime. U postupku izvršenja sud je dužan da postupa hitno. Sud izvršenje određuje na predmetima koje je povjerilac predložio. Ako su stvari na kojima je predloženo izvršenje neznatne vrijednosti. Npr. Zahtjevi načela ekonomičnosti ugrađeni su u cio postupak. kao i načini postupanja strogo su određeni zakonom. Ako više povjerilaca u izvršnom postupku ostvaruje svoja potraživanja prema istom dužniku. za naplatu troškova krivičnog postupka i novčane kazne). onda će se voditi samo jedan postupka za sve povjerioce. Povjerilac u prijedlogu za izvršenje određuje sredstva i predmet izvršenja radi ostvarenja novčanih potraživanja. stvari se na prvom ročištu za 117 WWW. NAČ61. sud će na prijedlog stranke odgoditi izvršenje. sud će izabrati ona sredstva na kojima će se izvršenje provesti najefikasnije i najmanje pogoditi dužnika. Sud je dužan da predmete uzima u postupak redom kojim ih je primio.BH-PRAVNICI. Sud po službenoj dužnosti upravlja postupkom po principu formalnog legaliteta. istim sredstvima i na istim predmetima. ili su mu potrebna za vršenje samostalne djelatnosti koja je dužnikov glavni izvor sredstava za život. 60. Načelo socijalnosti ili zaštite dužnika je specifičnost izvršnog postupka.

Izvršni postupak je sistem tzv. Javnopravno učenje polazi od državnog aparata kao glavnog faktora u realizaciji postupka. 8. Načelo vremenskog prioriteta.pojedinačnog (singularnog) izvršenja. Redoslijed se određuje prema danu prijema prijedloga za izvršenje u sudu (ako se izvršenje provodi na pokretnim stvarima i potraživanjima). Privatnopravno učenje u tumačenju izvršnog postupka polazi od volje i inicijative stranaka kao ključnog faktora za početak. Ovdje spadaju sud i stranke. Više vjerovnika na istim predmetima namiruju se redoslijedom kojim su stekli pravo da se iz tog predmeta namire. 60. koji se u osnovi svodi na "pravno gonjenje" putem instrumenata državne prinude. Načelo pojedinačnog (singularnog) izvršenja. odnosno 2/3 utvrđene vrijednosti (nekretnine). Pojam izvršnog postupka se prvenstveno određuje kao pravni odnos između povjerioca i dužnika. 59. konstitutivno ili novirajuće dejstvo u izvršnom postupku. Prema supstancijalnopravnom gledištu.BH-PRAVNICI. sudskom odlukom se stvara obaveza na izvršenje ili se njome vrši prenos utužene obaveze. Ono smatra da i nakon presuđivanja sporna obaveza ostaje ista po svom pravnom i stvarnom osnovu.2. 62. jer se sudskom odlukom samo konstatuju već postojeća prava i obaveze. Publicističko gledište je dominirajuće u klasičnom učenju. u kome sudska odluka treba da se realizira. 7. Postklasična teorija uglavnom se zasniva na postavkama klasične. Pravilo je da se funkcija izvršenja 118 WWW. ali i tada ne ispod 1/3 utvrđene vrijednosti (pokretne stvari).BH-PRAVNICI. 2.COM . a ne imovina dužnika kao ukupnost stvari. tj. Predmet izvršenja u izvršnom postupku mogu biti samo pojedine stvari ili prava dužnika.WWW. za razliku od stečaja koji je sistem općeg ili generalnog izvršenja. Mješovito privatno javnopravno učenje pokušava iznaći kompromis između navedenih suprotstavljenih gledišta.COM javnu prodaju ne mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti.1. To je moguće tek na drugom ročištu. Pravna priroda izvršnog postupka Klasična teorija je posmatrala građanski spor kroz 2 samostalna i međuzavisna stadija: (1) postupak utvrđenja ili konstatacije pravnog zahtjeva. Ova teorija definira izvršno pravo kao skup normi koje određuju kada i pod kojim uslovima će izvršni organ preduzimati procesne radnje koje dovode do usklađivanja pravnog i faktičkog stanja. a dijeli se na 3 učenja: 6. Sud i ostali organi izvršnog postupka U svim predmetima izvršenja stvarno su nadležni općinski sudovi. Ostali učesnici – javni tužilac. tako da ona ima kreativno. Subjekti izvršnog postupka . odnosno prema danu upisa založnog prava u zemljišnim knjigama (ako se izvršenje provodi na nekretninama). tok i okončanje postupka. određena treća lica i dr.oni bez kojih se postupak ne može pokrenuti niti voditi. SUBJEKTI IZVRŠNOG POSTUPKA Svi učesnici izvršnog postupka mogu se podijeliti na 2 grupe: 1. u kome je zadatak suda bio da utvrdi koja stranka je u pravu i (2) stadij izvršenja. ona ima pretežno deklaratoran karakter.

učesnik je svako lice koje u postupku izvršenja ili obezbjeđenja ostvaruje neko svoje pravo ili pravni interes. To su tzv. Kod izvršenja radi zasnivanja. Prema zakonu.BH-PRAVNICI. 72 DPZ sa zahtjevom za namirenje potraživanja koja terete prodatu nekretninu. PRETPOSTAVKE ZA IZVRŠENJE Procesne pretpostavke za izvršenje se dijele na opće i posebne.2. Mjesna nadležnost prvenstveno zavisi od vrste potraživanja koje se ostvaruje izvršenjem. Tu spadaju: 71 založni povjerilac i nosioci drugih stvarnih prava na predmetu izvršenja. Opće procesne pretpostavke 119 WWW.2. Ako je obaveza upravljena na određenu radnju. leteće izvršenje. trpljenje ili nečinjenje. tj. 61.COM povjerava onim sudovima koji su postupali u prvom stepenu. legitimacija stranaka i dospjelost potraživanja.BH-PRAVNICI. ograničenja ili prenosa prava na nekretnini upisom u zemljišnu knjigu. a u posebne: prijedlog za izvršenje. 60. Izvršni postupak u prvom stepenu vodi sudija pojedinac. mjesno nadležan je sud na čijem području dužnik treba da ispuni svoju obavezu. mjesno je nadležan sud koji vodi javnu knjigu u koju treba izvršiti upis. za donošenje rješenja o izvršenju mjesno je nadležan sud na čijem području se nalazi prebivalište (boravište) dužnika. koji pod kontrolom i po uputstvu sudije preduzimaju pojedine radnje sprovođenja izvršenja. Opće su: izvršne isprave i klauzule izvršnosti. 63. mjesno je nadležan sud na kome prebivalište ima dužnikov dužnik. Za izvršenje na nekretninama mjesno je nadležan sud na čijem području se nekretnina nalazi. Sva ostala lica koja pored stranaka učestvuju u izvršnom postupku nazivaju se učesnici. mjesno je nadležan sud na čijem području se stvari nalaze.sudski izvršioci. Ovako doneseno rješenje povjerilac može radi provođenja izvršenja podnijeti svakom stvarno nadležnom sudu na čijem području se nalaze stvari dužnika. a nije stranka u postupku. treće lice prema kojem dužnik ima potraživanje. mjesno je nadležan sud na kome dužnik ima prebivalište odnosno boravište. Ako je predmet izvršenja pokretna stvar. bez obzira na porijeklo izvršne isprave. To su po pravilu lica koja položaj povjerioca i dužnika zauzimaju i u materijalno-pravnom odnosu povodom kojeg se traži izvršenje. Stranke u izvršnom postupku Položaj stranaka u izvršnom postupku imaju lica koja u izvršnoj ispravi imaju položaj povjerioca i dužnika. Ako dužnik nema prebivalište niti boravište u FBiH. To je tzv. Ako povjerilac u prijedlogu za izvršenje nije naznačio mjesto gdje se stvar nalazi.WWW. a u drugom stepenu vijeće od 3 sudija. mjesno je nadležan sud na čijem području se stvar nalazi. Pored sudije pojedinca. Za nenovčano potraživanje koje glasi na predaju stvari. Ako je predmet izvršenja novčano potraživanje dužnika. U ostvarivanju novčanih potraživanja mjesna nadležnost se određuje s obzirom na vrstu predmeta na kojima se provodi izvršenje.COM . 73 dužnikov dužnik. ukidanja. u postupku učestvuju i određena službena lica. 74 treće lice koje ustaje prigovorom da se određeni predmeti izuzmu od izvršenja.

izvršne isprave drugih organa. (2) da je udovoljeno načelu kontradiktornosti. vrsta. da bi stekle svojstvo izvršne isprave. Sud će na osnovu izvršne isprave uvijek dozvoliti izvršenje ako je ona podobna za izvršenje i ako su ispunjene ostale pretpostavke. dužnik ima na raspolaganju pravna sredstva kojima može spriječiti sprovođenje izvršenja. Izvršne isprave drugih organa su: odluke u upravnom postupku ako glase na novčano potraživanje. te odluke donesene u prekršajnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obaveze odnosno povrat stvari. vrsta i obim obaveze. (4) reciprocitet.COM Izvršna isprava je pravni akt kojim se utvrđuje postojanje potraživanja. Na osnovu vjerodostojne isprave u parničnom postupku se može tražiti izdavanje platnog naloga. Izvršna isprava je podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni povjerilac. Prema ZPP. može se prijedlogom zahtijevati protivizvršenje. svojstvo vjerodostojne isprave imaju: 78 javne isprave i isprave koje po posebnim propisima imaju značaj javnih isprava. zatim odluke u krivičnom postupku koje se odnose na imovinsko-pravna potraživanja. Kao titulus za izvršenje. Ovdje spadaju i odluke arbitraža.COM . moraju prethodno biti priznate.WWW. Da bi bila priznata. Odluke stranog suda. 120 WWW. a neće se upuštati u ispitivanje osnovanosti potraživanja koje se prinudno ostvaruje. Vjerodostojne isprave su isprave koje uživaju određeni stepen povjerenja u pravnom prometu. Izvršne isprave se dijele na domaće i inostrane. 80 privatne isprave na kojima je potpis obveznika ovjeren od nadležnog organa. Ako je potraživanje neosnovano. kako bi ostvario svoje potraživanje. izvršna isprava ima samostalnu procesno-pravnu egzistenciju u odnosu na materijalno-pravni zahtjev (potraživanje). te predmet. Domaće se dijele na sudske. zatim poravnanja iz upravnog postupka. ne upuštajući se u razmatranje osnovanosti tog prigovora. dužnik. (3) da je odluka pravosnažna i izvršna u zemlji u kojoj je donesena. obim i vrijeme ispunjenja obaveze. Međutim.BH-PRAVNICI. koji ima svojstvo izvršne isprave. te (3) vrijeme ispunjenja obaveze. U tom slučaju povjerilac mora u redovnom postupku izdejstvovati izvršnu odluku. Međutim.BH-PRAVNICI. Vrste izvršnih isprava. Formalno-pravna podobnost postoji ako su u ispravi naznačeni: (1) povjerilac i dužnik. Svojstvo izvršne isprave imaju samo one isprave kojima je to svojstvo zakonom priznato. U sudske izvršne isprave spadaju kondemnatorne odluke iz parničnog i vanparničnog postupka. a samo ona potraživanja koja su utvrđena izvršnom ispravom mogu se ostvarivati prinudnim putem u izvršnom postupku. Razlikuju se formalno-pravna i materijalno-pravna podobnost. 81 mjenica i ček itd. kao i poravnanja sklopljena pred arbitražama. kao i sudska poravnanja. 79 izvodi iz ovjerenih poslovnih knjiga. Zakon uz određene uslove daje i mogućnost da se izvršenje traži neposredno na osnovu vjerodostojne isprave. Podobnost izvršne isprave za izvršenje. To znači da se na osnovu izvršne isprave može ostvariti izvršenje i ako ne postoji potraživanje povodom kojeg je izvršenje pokrenuto. faktura. a ako je izvršenje već sprovedeno. te vjerodostojne isprave kao izvršne isprave. novčane kazne i troškove postupka. u takvom slučaju je dovoljno da dužnik u izvršnom postupku samo podnese prigovor i sud će obustaviti izvršenje. odluka mora ispunjavati 4 uslova: (1) da se ne radi o predmetu u isključivoj nadležnosti domaćeg suda. Priznate odluke stranog suda izvršavaju se na isti način kao i domaće odluke. U našem pravu je prihvaćen sistem ograničene kontrole stranih odluka čije se priznanje traži. (2) predmet.

ODLUKE U IZVRŠNOM POSTUPKU U izvršnom postupku odluke se donose u formi rješenja i zaključka. Ako je izvršni naslov sudska presuda. Ako su izvršnom ispravom utvrđene uslovne ili uzajamne obaveze. Rješenjem se odlučuje o pravima stranaka i drugih učesnika. Legitimacija stranaka. a u ulozi dužnika lice koje ima položaj obveznika u istoj ispravi. Poravnanje sklopljeno pred sudom ili upravnim organom ima svojstvo konačnosti. Potvrdu izvršnosti na odluku povremene (ad hoc) arbitraže stavlja sud koji bi bio prvostepeno nadležan da nije bila ugovorena arbitraža. tj. izvršna ili vjerodostojna isprava kao titulus za izvršenje. kad se odluka više ne može pobijati redovnim pravnim lijekom. Dospjelost se dokazuje zapisnikom o poravnanju. Ako je titulus za izvršenje sudsko poravnanje ili vjerodostojna isprava.1. obaveza dužnika. Sud po službenoj dužnosti pazi da li je dospjelo potraživanje radi čijeg se ostvarenja pokreće izvršni postupak. a zaključkom se rješavaju pitanja upravljanja postupkom. U ulozi povjerioca u izvršnom postupku može se pojaviti lice koje ima položaj ovlaštenika u izvršnoj ispravi. Izvršni postupak se pokreće prijedlogom u kome moraju biti naznačeni: povjerilac i dužnik.COM Materijalno-pravna podobnost zavisi od vrste izvršne isprave. Da bi poravnanje bilo i izvršno. Ovom klauzulom se zvanično potvrđuje da je izvršna isprava podobna za izvršenje. dospjelost postoji u trenutku donošenja presude jer sud može presudom naložiti izvršenje obaveze samo ako je ona dospjela do okončanja glavne rasprave. Odluka je izvršna ako ispunjava 2 uslova: 1) da je pravosnažna – odluka postaje pravosnažna u trenutku nastupanja formalne pravosnažnosti. 2) da je protekao rok za dobrovoljno izvršenje dužnikove obaveze (paricioni rok) – po pravilu paricioni rok iznosi 15 dana. odnosno ako je on izvršio svoju obavezu prema dužniku ili je spreman da je izvrši. odnosno pravosnažnosti. Potvrda (klauzula) izvršnosti.COM . 61. Ako se prijedlog za izvršenje podnosi sudu koji je donio prvostepenu odluku na osnovu koje se traži izvršenje. 64.3.BH-PRAVNICI. dospjelost potraživanja se mora posebno dokazati. te sredstva i predmet izvršenja ako se radi o novčanim potraživanjima. Vjerodostojne isprave kojima se priznaje svojstvo izvršnog naslova su podobne za izvršenje kad je dospjelo potraživanje koje se dokazuje tom ispravom. Ulaganjem pravnog lijeka paricioni rok se prekida. tj. drugi uslov je dospjelost potraživanja koje je njime utvrđeno.BH-PRAVNICI.WWW. odluka ne mora imati klauzulu izvršnosti. ovjerenom ispravom ili pravosnažnom sudskom odlukom donesenom u parničnom postupku. da li je titulus za izvršenje odluka. poravnanje ili vjerodostojna isprava. 62. a u č3) ekovnim i mjenič4) nim predmetima 8. Rješenje o izvršenju 121 WWW. Posebne pretpostavke za izvršenje Prijedlog za izvršenje. Dospjelost potraživanja. povjerilac iz izvršne isprave je ovlašten da traži izvršenje tek ako je uslov ispunjen. Potvrdu izvršnosti na izvršnu ispravu stavlja organ koji je o potraživanju odlučio u prvom stepenu.

odnosno kantonalnog tužioca. Dakle. predmet dostavlja nadležnom sudu. Ako se prijedlog za izvršenje odbija. a vanredni je ZZZ federalnog. odluka u ispravi nije izvršna. nesuspenzivnost i prekluzivnost. istekao rok u kome se po zakonu može predložiti izvršenje). ono se dužniku dostavlja prilikom preduzimanja prve izvršne radnje (popis stvari). Uloženi prigovor se dostavlja suprotnoj strani – povjeriocu. prigovor ne odlaže izvršenje. b) Nedostaci u procesnim pretpostavkama za izvršenje (isprava nema svojstvo izvršne isprave. obaveze dužnika i sredstvo i predmet izvršenja.COM Rješenjem sud može prijedlog za izvršenje usvojiti odnosno odbiti u potpunosti ili djelimično.COM . koji u istom roku (8 dana) može podnijeti prigovor na prigovor. Prigovor dužnika. Uloženi prigovor sam po sebi (neovisno od njegove osnovanosti) za posljedicu ima poništaj rješenja o izvršenju i svih radnji koje su mu prethodile. a u mjeničnim i čekovnim stvarima u roku od 3 dana. Postoje 2 osnovna oblika prigovora: prigovor dužnika i prigovor trećeg lica. a rok za njegovo podnošenje je 8 dana. Opozicioni prigovor i tužba. 122 WWW. sud bez upuštanja u osnovanost prigovora stavlja doneseno rješenje van snage i ako je mjesno nadležan nastavlja postupak kao povodom prigovora protiv platnog naloga. o prigovoru odlučuje prvostepeni sud. U slučaju spora o činjeničnim pitanjima. c) Nedostaci koji se tičd) u legitimacije stranaka. Ako se rješenjem određuje izvršenje na pokretnim stvarima. Žalbom se pobija samo odluka o troškovima izvršenja. nastupila zastarjelost ili je povjerilac odgodio ispunjenje za vrijeme koje još nije isteklo. koje može sa ili bez zakazivanja ročišta. Prigovor Prigovor je isključivi pravni lijek koji se ulaže protiv rješenja o izvršenju. e) Nedostaci u pravnom aktu – ako je odluka na osnovu koje je doneseno rješenje o izvršenju ukinuta. poništena ili preinačf) ena ili je poravnanje stavljeno van snage. dužnik.BH-PRAVNICI. Dakle. Među razlozima za prigovor koji su primjerice navedeni u Zakonu. rješenje mora biti obrazloženo. i) Nedostaci koji se tičj) u predmeta i sredstava izvršenja (egzistencijalni minimum). Naprijed navedeni razlozi za prigovor dužnika nazivaju se opozicionim. a rješenje kojim se odbija prijedlog za izvršenje dostavlja se samo povjeriocu. 65. sud će rješenjem uputiti dužnika na parnicu ili neki drugi postupak. g) Nedostaci koji se tičh) u potraživanja – ako se potraživanje ugasilo. O prigovoru sud odlučuje rješenjem. PRAVNI LIJEKOVI Redovni pravni lijekovi su prigovor i žalba. Protiv rješenja o upućivanju na parnicu žalba nije dopuštena. kako bi se onemogućilo da dužnik osujeti izvršenje. a ta činjenica je nastupila nakon rješenja o izvršenju. Rješenje o izvršenju dostavlja se povjeriocu i dužniku. treba istaći: a) Nenadležnost suda koji je donio rješenje o izvršenju. Nakon isteka ovih rokova. izvršna isprava. 63.BH-PRAVNICI. prigovor se može podnijeti ako se zasniva na činjenici koja se odnosi na samo potraživanje. Ako nije mjesno nadležan. U rješenju o izvršenju moraju biti naznačeni povjerilac.1. Prigovor dužnika protiv rješenja o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave može se podnijeti u roku od 8 dana. Bitna obilježja prigovora su remonstrativnost.WWW.

Sud će ukinuti rješenje i obustaviti postupak kad utvrdi: 1.izlučne tužbe. Postupak po prigovoru. da je izvršna isprava pravosnažno ukinuta. Izlučnom tužbom može biti obuhvaćen i dužnik. da je nenadležan. opozicioni prigovor će izvršenik uložiti protiv rješenja o izvršenju.COM . a njegov suvlasnički dio ne prelazi više od ˝ vrijednosti stvari. koja se ulaže protiv povjerioca u izvršnom postupku. ili je izvršenje na tim predmetima ograničeno. Vrijeme nastanka okolnosti koje ometaju izvršenje nije relevantno kod opugnacionih prigovora. bez obzira na postojanje izvršne isprave i postojanje potraživanja. Međutim. Opugnacioni prigovor i tužba.BH-PRAVNICI.WWW. 66. U tom slučaju su povjerilac i dužnik suparničari na pasivnoj strani. sud će podnosioca prigovora uputiti da u određenom roku pokrene parnicu protiv povjerioca radi proglašenja da je izvršenje na tom predmetu nedopušteno. Sud dostavlja prigovor povjeriocu sa pozivom da se o njemu izjasni u roku od 8 dana. s tim da položi iznos koji odgovara vrijednosti dužnikovog dijela u toj stvari. 86 da se tražilac sasvim odrekao prava na traženje izvršenja ili da nije isteklo vrijeme na koje se odrekao traženja. može podnijeti prigovor i tražiti da se izvršenje na tim predmetima proglasi nedopuštenim. on ima mogućnost da ih istakne u tzv.COM jer se odnose na materijalnopravno potraživanje povjerioca protiv dužnika.1. ako osporava pravo trećem licu. a tiču se njenih svojstava. Svako treće lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima takvo pravo koje na tim predmetima sprečava izvršenje. OBUSTAVA I ODLAGANJE IZVRŠENJA 64. Obustava izvršenja Razlozi za obustavu su prvenstveno nedostaci koji se tiču procesnih pretpostavki. Upućivanje trećeg lica na parnicu dovodi do podizanja tzv. kad po prigovoru 123 WWW. da ne postoji stvarna legitimacija stranaka. Opugnacioni razlozi su npr: 84 da nisu nastupile činjenice od kojih zavisi dospjelost ili izvršnog zahtjeva. pošto ovi razlozi po pravilu nastaju tek nakon postanka izvršne isprave. Ako se povjerilac ne izjasni o prigovoru ili se usprotivi prigovoru. 4. Ako je izvršenik izgubio mogućnost da opugnacione razloge iznese u prigovoru. Sud će obustaviti izvršenje i zbog nedostataka koji se tiču izvršnog potraživanja. Opugnacioni razlozi za ulaganje prigovora su oni koji se odnose na dopustivost donošenja rješenja o izvršenju. Treće lice ne može zahtijevati da se izvršenje proglasi nedopuštenim ako je on suvlasnik na pokretnoj stvari koja je predmet izvršenja. Bitno je istaći neovisnost opozicionog prigovora od opozicione tužbe. Također može zahtijevati da mu se ustupi predmet izvršenja. poništena ili preinačena.opozicione tužbe pokrenuti samostalnu parnicu. opugnacionoj tužbi kojom pokreće samostalnu parnicu. on ima pravo biti namiren iz iznose dobijenog prodajom prije vjerovnika i prije naknade troškova izvršnog postupka. Prema tome.BH-PRAVNICI. onda može ulaganjem tzv. 2. 85 da nije nastupila pravna sukcesija. 3. Prigovor se može podnijeti do okončanja izvršnog postupka. a ako to učini bezuspješno. Prigovor trećeg lica. koji se mogu preduzeti odvojeno. ili je ukinuta potvrda izvršnosti. da je izvršenje predloženo na predmetima koji su izuzeti od izvršenja. Bitno je istaći da su opozicioni razlozi nastali nakon donošenja izvršnog naslova i to onda kad se izvršenik u prethodnom sudskom postupku više nije mogao na njih pozivati usljed zabrane beneficium novorum.

e) ako dužnik zahtijeva da se otklone nepravilnosti učf) injene pri provođenju izvršenja. 88 ako je povjerilac u prijedlogu za izvršenje tražio samo mjere obezbjeđenja kao što su popis i procjena pokretnih stvari. Povlačenje prijedloga nema štetnih posljedica za povjerioca. dužnika.BH-PRAVNICI. Na prijedlog dužnika do odlaganja izvršenja može doći iz svih razloga iz kojih bi provođenje izvršenja bilo spriječeno ako dužnik upotrebom pravnih sredstava uspije dokazati njihovo postojanje. prijedlog povjerioca će biti odbijen. c) ako je dužnik podnio prijedlog za ukidanje potvrde izvršnosti. Sud i u drugim slučajevima može odložiti izvršenje ako za to postoje opravdani razlozi. na prijedlog povjerioca.obustave izvršenja) na predmetima koji nisu vlasništvo izvršenika.WWW. b) ako je protiv odluke na osnovu koje je određeno izvršenje izjavljen vanredni pravni lijek ili je podnesena tužba za poništaj arbitražne presude. Pod aktivnim držanjem ovdje se misli na povlačenje prijedloga za izvršenje. trećeg lica ili javnog tužioca. tj. Odlaganje izvršenja Pojam. a dužnik se protivi odlaganju. Obustava kao posljedica dispozitivnih radnji povjerioca.2. 89 ako pri popisu pokretnih stvari nisu pronađene stvari na kojima se može sprovesti izvršenje. postoji više situacija u izvršnom postupku gdje se na osnovu pasivnog držanja povjerioca prezumira da on ne želi nastavak postupka i postupak se obustavlja. koji može podnijeti novi prijedlog za izvršenje. Razlozi za odlaganje izvršenja na prijedlog dužnika su primjerice navedeni u Zakonu. Ako povjerilac ne predloži da se popis ponovo sprovede. Izlučna tužba je tužba trećeg lica radi izlučenja od izvršnog postupka (tj. Sud odlučuje o odlaganju na osnovu prijedloga učesnika u izvršnom postupku. a povjerilac svoju obavezu nije ispunio. koje za direktnu posljedicu ima obustavu postupka. sud je dužan da odloži izvršenje. a izvršenik ih drži sine causa. odnosno trećeg ročišta za prodaju nekretnina. Odlaganje izvršenja je vrsta zastoja u izvršnom postupku. Kad je u pitanju pasivno držanje povjerioca. a ako ne nastaviće se sa sigurnijim izgledima za uspješno okončanje. Povjerilac može svojim aktivnim ili pasivnim držanjem izazvati obustavu izvršenja. zabrana potraživanja i sl. Do odlaganja po pravilu dovode isti razlozi koji dovode do obustave postupka ako se njihovo postojanje utvrdi kao evidentno. Zbog toga je u slučaju vjerovatnoće postojanja takvih razloga. a izvršenje još nije počelo. Ako odlaganje predlaže povjerilac. svrsishodno odložiti izvršenje dok se ne utvrdi da li takve okolnosti postoje ili ne: ako postoje. a u roku od dalja 3 mjeseca ne zatraži izvršenje. Npr: 87 ako povjerilac ne predujmi troškove u roku koji mu se odredi.BH-PRAVNICI. postupak će biti obustavljen.COM dužnika utvrdi da se to potraživanje ugasilo na osnovu određenih činjenica ili postoje drugi nedostaci koji sprečavaju ostvarenje potraživanja prinudnim putem. sud će obustaviti izvršenje. sud će o tome obavijestiti povjerioca. 124 WWW. 64. Ako je izvršenje već počelo. d) ako se radi o uzajamnoj obavezi. 90 ako povjerilac ne predloži održavanje drugog ročišta za prodaju pokretnih stvari. Obustava kao posljedica izlučne tužbe trećeg lica. To su: a) ako je dužnik protiv rješenja o izvršenju podnio prigovor ili tužbu.COM .

Kao i kod odlaganja po prijedlogu dužnika. stvari za domaćinstvo (suđe. a njenim izvršenjem bi mogle nastupiti neotklonjive posljedice. ako je izvršna isprava pravosnažno ukinuta. PROTIVIZVRŠENJE Protivizvršenje je ustanova kojom se otklanjaju posljedice izvršenja na osnovu izvršne isprave. obuća i sl). preinačena. Subjektivni rok za podnošenje prijedloga je 3 mjeseca. sud će donijeti odluku nakon održanog ročišta. 125 WWW. Javni tužilac je ovlašten zahtijevati odlaganje izvršenja odluke ako utvrdi da postoji osnov za ulaganje ZZZ protiv te odluke. štednjak. 68. Sud po okolnostima slučaja određuje vrijeme na koje se odlaže izvršenje. 67. na nekretninama.BH-PRAVNICI. Ako se povjerilac usprotivi prijedlogu. Prijedlog za protivizvršenje sud dostavlja povjeriocu uz poziv da se o njemu izjasni u roku od 8 dana. ako je rješenje o izvršenju pravosnažno ukinuto ili preinačeno. Rješenjem kojim usvaja prijedlog sud nalaže povjeriocu da u roku od 15 dana dužniku vrati ono što je dobio izvršenjem. Po isteku tog vremena postupak se nastavlja po službenoj dužnosti. Opća razmatranja Razlikuju se 2 vrste izvršenja: izvršenje radi ostvarenja novčanih i radi ostvarenja nenovčanih potraživanja. 4. SPROVOĐENJE IZVRŠENJA 66. Po pravilu je to svaka dužnikova stvar ili imovinsko pravo koji nisu Zakonom izuzeti od izvršenja.WWW. Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja Predmet izvršenja je imovina dužnika. a potraživanje koje ta isprava sadrži se već ugasilo ili je odluka iz te isprave pravosnažno ukinuta ili preinačena. poništena ili stavljena van snage. ako je proglašeno nedopuštenim izvršenje koje je sprovedeno na novčanim potraživanjima koja se vode na računu kod banke (ZPP). sud može odluku o odlaganju usloviti polaganjem jemstva. Dužnik može tužbu podnijeti i prije isteka navedenih rokova ako se prijedlog za protivizvršenje odnosi na predmete u pogledu kojih su nastupile takve pravne ili stvarne promjene da vraćanje više nije moguće.COM Na prijedlog trećeg lica sud će odgoditi izvršenje ako nađe da bi to lice pretrpilo znatniju štetu.2. Izuzeci od izvršenja na pokretnim stvarima su: 100 predmeti lične upotrebe (odjeća. Izvršenje radi novčanih potraživanja se dalje dijeli na nekoliko vrsta: izvršenje na pokretnim stvarima. ono što je povjerilac stekao na osnovu takvog izvršenja stečeno je bez osnova. 2. Prijedlogom za protivizvršenje dužnik zahtijeva da mu povjerilac vrati ono što je dobio izvršenjem. Postupak po prijedlogu. ako su dužniku i njegovoj porodici neophodni s obzirom na uslove okoline. Rokovi su prekluzivni i njihovim istekom dužniku preostaje mogućnost da podnese tužbu iz osnova neosnovanog bogaćenja. ako je dužnik u toku izvršenja izmirio svoju obavezu – tada je povjerilac 2 puta naplatio isto potraživanje. Odlaganje ima posljedice prekida u parničnom postupku. Dakle. na javnim sredstvima.1. 66. a objektivni 1 godina. hladnjak i sl). 3. Taj prijedlog se može podnijeti u 4 slučaja: 1.BH-PRAVNICI.COM . namještaj. na novčanim potraživanjima. Posljedice odlaganja.

108 poštanska pošiljka ili novčana doznaka prije nego što se uruči. Primanja po osnovu putnih troškova i dnevnica. srazmjerno vremenu do slijedećeg primanja. kao i sjeme i hrana za stoku za 4 mjeseca. a za ostala potraživanja do Ľ plate. unovčavanje drugih imovinskih prava i prenos sredstava koja se vode na računu kod banke. a to su: prodaja pokretnih stvari. primanja po osnovu zakonskog izdržavanja. Novčana potraživanja koja su potpuno izuzeta od izvršenja su: 4. Nekretnine su izuzete od izvršenja samo ako je dužnik poljoprivrednik. 7.BH-PRAVNICI. 106 odlikovanja i priznanja. 102 radna i rasplodna stoka. te primanja vojnika i pitomaca vojnih škola. naknada za rad osuđenika u KP domu. privremene nezaposlenosti. Od izvršenja je izuzeta i kuća za stanovanje poljoprivrednika sa dvorištem. sirovine i poluproizvodi namijenjeni za iste potrebe. umjetničke i druge profesionalne djelatnosti. rudno blago i druga prirodna bogatstva. 107 pomagala koja su osobi sa tjelesnim nedostacima neophodna za obavljanje životnih funkcija. a po drugom osnovu do 1/3. kao i sredstva. lična pisma. poljoprivredne mašine i druga oruđa za rad koja su dužniku poljoprivredniku neophodna za izdržavanje. Predmet izvršenja ne mogu biti: 119 stvari izvan prometa (res extra commercium). te porodične slike. 5. naknade štete zbog smanjenja radne sposobnosti. Ako dužnik prima samo zajamčenu (minimalnu) platu u skladu sa zakonom. stipendije. izvršenje radi ostvarenja privilegovanih potraživanja se sprovodi do 1/3. dječijeg dodatka. prenos novčanog potraživanja. po osnovu socijalne pomoći. Primijeniti se mogu zamo sredstva izvršenja određena Zakonom. 103 alat. prodaja nekretnina. izvršenje se može provesti do 1/2 plate.COM 101 hrana i ogrijev za 6 mjeseci. i to samo u obimu neophodnom za izdržavanje njega i lica koja je po zakonu dužan izdržavati. osim za potraživanja po osnovu izdržavanja.COM . Ako se provodi radi ostvarenja privilegovanih potraživanja.WWW. Od vrste predmeta izvršenja kao objekta zavisi koje sredstvo će biti primijenjeno. 120 naoružanje i oprema vojske. 121 novčana sredstva na bankovnom računu DPZ i njenih organa koja su neophodna za obavljanje njihovih osnovnih zadataka. 104 knjige i drugi predmeti koji su dužniku potrebni za obavljanje naučne. 126 WWW. vjenčani prsten. U slučaju prigovora dužnika da mu je sredstvo na kome se predlaže izvršenje neophodno za obavljanje djelatnosti. odlučuje sud u izvršnom postupku. rukopisi i drugi slični spisi dužnika. zbog tjelesnog oštećenja. 6.BH-PRAVNICI. Kuća dužnika koji nije poljoprivrednik nije izuzeta od izvršenja. Primanja po osnovu odlikovanja i priznanja. Sredstva izvršenja. Pod sredstvima za izvršenje se podrazumijeva skup izvršnih radnji kojima se provodi izvršenje. 105 gotovina dužnika koji ima stalna mjesečna primanja niža od iznosa koji je zakonom izuzet od izvršenja. državne i javne sigurnosti. Ograničenje izvršenja na novčanim potraživanjima postoji kod izvršenja na penziji i plati. Posebna izuzimanja od izvršenja. te sirovine i pogonsko gorivo za 3 mjeseca. mašine i drugi predmeti koji su dužniku neophodni za obavljanje samostalne zanatske djelatnosti.

predstavlja krivično djelo. Izuzetak postoji ako dužnik pristaje da se prodaja izvrši ranije. Ako je popis izvršen u korist više povjerilaca. vrijednosni papiri i dragocjenosti se predaju u sudski depozit. Ako je popis izvršen istovremeno u korist više povjerilaca. osim ako je sud odredio da procjenu izvrši vještak. Popisane stvari se ostavljaju na čuvanje dužniku. ali tada se procjena vrši o trošku predlagača. I stranka može predložiti da procjenu izvrši vještak. Krivičnopravna posljedica se sastoji u tome što raspolaganje dužnika popisanim stvarima suprotno zabrani. prioritet se određuje prema danu kad je popis izvršen. Ako se iz prodajne cijene ne mogu potpuno namiriti. Protiv ovog rješenja dužnikov dužnik nema pravo žalbe. službeno lice vrši i procjenu. ali će na prijedlog povjerioca sud od njega zatražiti da se izjasni o priznanju potraživanja (da li ga priznaje i u kom obimu. sud može na povjerioca prenijeti pravo na predaju stvari. lice prema kojem izvršni dužnik ima određeno potraživanje koje je predmet izvršenja. Redoslijed namirenja troškova i glavnog potraživanja je isti kao i kod jednog povjerioca. Neposrednom pogodbom se obično prodaju stvari manje vrijednosti.COM Izvršenje na pokretnim stvarima ostvaruje se primjenom slijedećih izvršnih radnji: popis i procjena stvari. s tim što se na njima vidljivo označava da su uzete u popis. redoslijedom kojim su stekli založno pravo na popisanoj stvari. Zabrana je provedena danom dostavljanja rješenja o izvršenju dužnikovom dužniku. 127 WWW. Prodaja se može vršiti na 2 načina: neposrednom pogodbom i javnim nadmetanjem. Istovremeno sa popisom. sud obavezno zakazuje ročište. tj. Kupac preuzimanjem postaje vlasnik.COM . Građanskopravna posljedica je sticanje založnog prava povjerioca na popisanim stvarima. ali mu ne pripadaju prava na osnovu pravnih i stvarnih nedostataka stvari. Prodaja stvari vrši se tek nakon što je rješenje o izvršenju postalo pravosnažno. i u slučajevima kad su popisane stvari podložne bržem kvarenju ili postoji opasnost od znatnog pada cijena. Popis je prva izvršna radnja. Popisuju se stvari dužnika koje se nalaze u njegovom posjedu i u posjedu povjerioca.BH-PRAVNICI. Ako se namiruje više povjerilaca. Kupac je dužan odmah položiti cijenu i preuzeti stvari. Zabrana potraživanja je izvršna radnja kojom se s jedne strane zabranjuje dužnikovom dužniku da to potraživanje isplati izvršnom dužniku. Kod ovog izvršenja razlikuju se 3 lica: izvršni povjerilac. O popisu i procjeni se sačinjava zapisnik. izvršni dužnik i dužnikov dužnik. Stvari se popisuju u obimu neophodnom za namirenje povjerioca i troškove postupka. a povjerioci se namiruju po principu prior tempore potior iure. te na kraju glavno potraživanje. vodeći računa da se postigne najbolje unovčenje stvari. Gotovina.WWW. Ako tog pristanka nema. Eventualni višak se predaje dužniku. Popis proizvodi građanskopravne i krivičnopravne posljedice. zatim troškovi navedeni u izvršnoj ispravi i kamata od dana unovčenja stvari. Ako se namiruje samo jedan povjerilac. Stvari u posjedu trećeg lica se mogu popisati samo uz pristanak tog lica. povjerioci istog reda se namiruju srazmjerno visini potraživanja.BH-PRAVNICI. sud bez održavanja ročišta donosi rješenje da se iz iznosa dobivenog prodajom stvari prvo namire troškovi izvršnog postupka. Namirenje povjerilaca. prodaja stvari i namirenje povjerioca iz iznosa dobivenog prodajom. a s druge strane se zabranjuje izvršnom dužniku da naplati to potraživanje i da njime raspolaže na bilo koji način. Način prodaje određuje sud. Sredstva izvršenja na novčanom potraživanju dužnika su zabrana i prenos potraživanja. Između dana popisa i dana prodaje mora proteći najmanje 15 dana. te da li je ono uslovljeno nekom protivčinidbom izvršnog dužnika). onda se prioritet određuje prema danu kad je prijedlog za izvršenje primljen u sudu.

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Na vrijednosnim papirima koji se prenose indosamentom ili za potraživanja za čije je ostvarenje potreban taj papir, zabrana potraživanja se provodi na način što službeno lice oduzima papir od dužnika i predaje ga sudu. Na štednom ulogu kod banke zabrana se može postići i bez oduzimanja štedne knjižice od dužnika. Banka će na zahtjev suda dostaviti sudu podatke o štednom ulogu dužnika, a ne smije obavještavati dužnika da su podaci traženi. Dužniku se rješenje o zabrani dostavlja tek kad banka obavijesti sud da je izvršena zabrana potraživanja dužnika. Zabrana potraživanja obezbijeđenog založnim pravom upisanim u javnu knjigu postiže se upisom potraživanja u tu knjigu. Upis se vrši po službenoj dužnosti. Ako ima više povjerilaca, redoslijed prvenstva određuje se prema vremenu upisa. Pravne posljedice zabrane. Povjerilac stiče založno pravo na dužnikovom potraživanju i na kamatama koje na to potraživanje dospijevaju nakon zabrane. Ako je više povjerilaca, red prvenstva se određuje prema danu prijema prijedloga za izvršenje u sudu. Ako su prijedlozi za izvršenje primljeni istog dana, imaju isti red prvenstva. Ako je povjerilac u prijedlogu za izvršenje tražio samo zabranu, a ne i prenos novčanog potraživanja dužnika, obavezan je da u roku od 3 mjeseca od dana kad je obaviješten o zabrani podnese i prijedlog za prenos potraživanja. Ako to ne učini, sud će obustaviti postupak. Prenos potraživanja na povjerioca je izvršna radnja kod izvršenja na potraživanju dužnika, obzirom da zabranom potraživanja povjerilac stiče samo založno pravo. Prenos potraživanja određuje sud rješenjem koje se može donijeti tek nakon što je postalo pravosnažno rješenje o zabrani potraživanja. Međutim, u sudskoj praksi sud istim rješenjem o izvršenju određuje i zabranu i prenos potraživanja. Prenos je sproveden kad se rješenje o prenosu dostavi dužnikovom dužniku. Prenos potraživanja zasnovanog na vrijednosnom papiru je izvršan kad sud stavi na taj papir izjavu o prenosu i papir sa tom izjavom preda povjeriocu. Dužnik je obavezan da povjeriocu na kojeg je preneseno potraživanje pruži potrebna objašnjenja i ustupi isprave potrebne radi ostvarenja potraživanja. S druge strane povjerilac na zahtjev dužnika polaže jemstvo da će isprave vratiti nakon ostvarenja potraživanja. Vrste: Razlikuju se 2 vrste prenosa: prenos radi naplate i prenos umjesto isplate. Kod prenosa radi naplate ne prenosi se samo potraživanje, već samo određena ovlaštenja koja iz njega proizilaze, a prvenstveno ovlaštenje na naplatu potraživanja. Pravo na naplatu uključuje i pravo na preduzimanje svih radnji potrebnih za očuvanje i ostvarenje prenesenog potraživanja, kao i prava u vezi sa zalogom datim za osiguranje tog potraživanja. Izvršni povjerilac osim prava ima i obavezu da preduzima pomenute radnje i izvršnom dužniku odgovara za štetu nastalu zbog njihovog propuštanja. Izvršni povjerilac stiče i pravo da ostvarenje prenesenog potraživanja traži u parnici protiv dužnikovog dužnika. U takvom slučaju je dužan da o parnici obavijesti izvršnog dužnika koji može stupiti u parnicu. Međutim, izvršni dužnik je zadržao položaj povjerioca. Zbog toga izvršni povjerilac, na kojeg je izvršen prenos radi naplate, ne može raspolagati potraživanjem – ne može na teret izvršnog dužnika zaključiti poravnanje, oprostiti dug niti sklopiti ugovor o arbitraži sa dužnikovim dužnikom. Bitno je napomenuti da se prenosom potraživanja položaj dužnikovog dužnika ne može pogoršati. Prenos umjesto isplate kao sredstvo izvršenja ima iste pravne posljedice kao cesija u obligacionom pravu. Dakle, na izvršnog povjerioca prelazi potraživanje sa svim sporednim pravima. Prenosom potraživanja

128

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
umjesto isplate ostaje odgovornost izvršnog dužnika za istinitost i naplativost potraživanja po pravilima obligacionog prava. Bitno je naglasiti da prenos umjesto isplate za povjerioca nosi veći rizik od prenosa radi naplate. Prenosom umjesto isplate izvršni povjerilac se smatra namirenim u visini izvršenog prenosa, bez obzira da li je i stvarno naplatio preneseno potraživanje, odnosno da li će ga uopće naplatiti. Dužnikov dužnik npr.može biti insolventan ili jednostavno nespreman da udovolji svojoj obavezi. Izvršenje na plati. Ovdje je dužnikov poslodavac u poziciji dužnikovog dužnika. Rješenjem o izvršenju se prvo određuje zabrana na platu u određenom dijelu, a zatim se dužnikovom poslodavcu nalaže da novčani iznos za koji je određeno izvršenje isplati izvršnom povjeriocu. Ako ima više povjerilaca koji ne mogu biti u cjelosti podmireni, izvršenje se provodi srazmjerno visini njihovih potraživanja. U slučaju da dužnik promijeni poslodavca, rješenje o izvršenju ga "prati", jer je prethodni poslodavac obavezan da rješenje proslijedi novom poslodavcu i o tome obavijesti sud. Ako prethodnom poslodavcu nije poznat novi poslodavac dužnika, obavijestiće sud koji će podatke o tome zatražiti od izvršnog povjerioca. Ako prethodni poslodavac propusti izvršiti navedene obaveze, odgovara za štetu koju zbog toga trpi izvršni povjerilac. Isto tako, ako poslodavac propusti da izmiri obaveze iz rješenja o izvršenju na plati, izvršni povjerilac može protiv njega ustati tužbom. Kad je u pitanju odnos između administrativne i sudske zabrane, administrativna zabrana će imati prvenstvo ako je založno pravo radi ostvarenja tog potraživanja zasnovano prije založnog prava radi ostvarenja sudske zabrane. Izuzetak od ovog pravila postoji u slučajevima sudskog ostvarenja privilegovanih potraživanja: po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete nastale narušenjem zdravlja, gubitkom ili umanjenjem radne sposobnosti ili naknade štete po osnovu izgubljenog izdržavanja zbog smrti davaoca izdržavanja. Administrativna zabrana nema uticaja na ostvarenje ovih potraživanja. Izvršenje na drugim potraživanjima i pravima sprovodi se primjenom sredstava za izvršenje koja su najadekvatnija za ostvarenje konačnog cilja izvršenja s obzirom na prirodu i karakter svakog od ovih potraživanja ponaosob. Na potraživanju dužnika da mu se isporuče pokretne stvari ili nekretnine prvo se primjenjuje zabrana potraživanja, zatim prenos radi naplate na izvršnog povjerioca, i na kraju prodaja stvari. Ako dužnikov dužnik ne želi dobrovoljno predati stvari, izvršni povjerilac može ustati tužbom i zahtijevati predaju. Izvršenje na drugim imovinskim pravima (npr.patent, plodouživanje i sl), izvršenje se provodi zabranom tog prava i njegovim unovčavanjem (prodajom kao i kod pokretnih stvari). Sredstva izvršenja na nekretninama. Kad povjerilac u prijedlogu za izvršenje traži da se izvršenje sprovede na nekretnini dužnika, obavezan je da podnese izvadak iz zemljišne knjige ili drugi dokaz da je dužnik vlasnik nekretnine. Izvršenje na nekretninama se provodi: zabilježbom rješenja o izvršenju u zemljišnu knjigu, utvrđenjem vrijednosti nekretnina, prodajom nekretnine i namirenjem povjerilaca iz iznosa dobijenog prodajom. Zabilježbom povjerilac stiče pravo na nekretnini ili pravo na namirenje. Ako ima više povjerilaca, redoslijed njihovog namirivanja odgovara redoslijedu sticanja založnog prava na nekretnini. Prvenstvo pritom imaju povjerioci čije založno pravo je ugovorom zasnovano. Nakon što rješenje o izvršenju postane pravosnažno, sud pristupa utvrđivanju vrijednosti nekretnine. Utvrđivanju će se pristupiti i ranije na zahtjev izvršnog povjerioca koji pristaje da snosi troškove ako izvršenje bude obustavljeno. Lica koja imaju prednost u odnosu na izvršnog povjerioca mogu predložiti da

129

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
se izvršenje obustavi ako utvrđena vrijednost nekretnine ne pokriva ni djelimični iznos njihovih potraživanja. O takvom prijedlogu odlučuje sud vodeći računa o načelima svrsishodnosti i socijalnosti. Prodaja nekretnine određuje se zaključkom koji se donosi nakon pravosnažnosti rješenja o utvrđivanju vrijednosti. Od objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda, pa do dana prodaje mora proteći najmanje 30 dana, a zaključak se dostavlja strankama i drugim učesnicima postupka. Zaključkom se određuju način, uslovi, vrijeme i mjesto prodaje ako se prodaja odvija nadmetanjem. Prodaja se može obaviti na 2 načina: usmenim javnim nadmetanjem i neposrednom pogodbom, koja se sklapa u pismenoj formi preko firme za promet nekretnina ili preko službenog lica. Usmeno javno nadmetanje se obavlja na ročištu u zgradi suda, pred sudijom pojedincem. U nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su položila jemstvo u visini 10% utvrđene vrijednosti. Kao kupac se ne mogu javiti: dužnik, sudija, niti bilo koje drugo lice koje po službenoj dužnosti učestvuje u postupku prodaje, niti lica koja po zakonu ne mogu steći nekretninu koja je predmet izvršenja. Na prvom ročištu nekretnina se ne može prodati ispod utvrđene vrijednosti, a na drugom ročištu ispod 2/3 utvrđene vrijednosti. Između 2 ročišta mora proteći najmanje 30 dana. Stranke i založni povjerioci se mogu sporazumjeti da se nekretnina proda i ispod navedenih vrijednosti. Kupac je dužan položiti cijenu u roku određenom u zaključku o prodaji. U suprotnom će sud rješenjem oglasiti prodaju nevažećom i odrediti novu prodaju. Založno pravo na nekretnini se gasi danom pravosnažnosti rješenja o prodaji nekretnina. Kupac nekretnine i založni povjerilac se mogu sporazumjeti da založno pravo ostane, s tim da kupac preuzme dužnikov dug prema tom povjeriocu. U tom slučaju se kupovna cijena umanjuje za iznos preuzetog duga. Prodajom nekretnine se ne gase stvarne služnosti niti stvarni tereti koji su upisani u zemljišnoj knjizi prije prava založnih povjerilaca i prava izvršnih povjerilaca. Lične služnosti i ostali stvarni tereti se gase, uz obeštećenje za titulare ovih prava. Ako dođe do spora o visini naknade, naknadu će odrediti sud. Namirenje povjerilaca vrši se nakon pravosnažnosti rješenja o predaji nekretnine kupcu. Sud za diobu iznosa postignutom prodajom određuje ročište. O namirenju sud odlučuje rješenjem. Žalba odgađa izvršenje, njeno usvajanje moglo uticati na izvršenje. Iz prodajne cijene se prije svega namiruju tzv.prvenstvena potraživanja, a zatim: povjerioci na čiji prijedlog je određeno izvršenje, založni povjerioci, lica koja imaju pravo na naknadu za lične služnosti i stvarne terete, te DPZ za potraživanja dažbina. U prvenstvena potraživanja spadaju: (1) troškovi izvršnog postupka, (2) dažbine dospjele za prethodnu godinu i (3) privilegirana potraživanja. Povjerilac ili drugo lice koje se namiruje iz prodajne cijene može (ako je to od uticaja na njegovo namirenje), drugom osporavati postojanje potraživanja, njegovu visinu i red po kome se treba namiriti. Sud će lice koje je osporilo potraživanje uputiti na parnicu ako odluka zavisi od spornih činjenica, a ako se spor tiče pravnih pitanja odlučiće sam. Nedospjela potraživanja založnog povjerioca isplatiće se od dana donšoenja rješenja o namirenju do dana dospjelosti potraživanja. Iznos potraživanja koje je obezbijeđeno založnim pravom, a zavisi od uslova, stavlja se u sudski depozit i isplaćuje po ispunjenju uslova. Izvršenje na sredstvima na računu dužnika vrši se preko računa povjerioca kod banke. Povjerilac je dužan da u prijedlogu za izvršenje naznači banku kod koje se vode novčana sredstva njegovog dužnika, te broj dužnikovog i svog žiro računa.

130

WWW.BH-PRAVNICI.COM

141 podjelu stvari. trpljenje i propuštanje. Predaja i isporuka pokretnih stvari. 66. Povjerilac čije je nenovčano potraživanje utvrđeno pravosnažnom presudom ima mogućnost da prije nego što pokrene izvršni postupak od suda zatraži da dužnika obaveže na plaćanje sudskih penala. Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana. poluproizvodi za preradu i pogonski materijal (gorivo. 129 druga obrtna sredstva koja nisu neophodna za vršenje djelatnosti. 139 vraćanje radnika na rad. 140 upisivanje prava u javnu knjigu. povjerilac može predložiti sudu da na njega prenese dužnikovo potraživanje prema trećem licu na predaju stvari. 131 osnovna sredstva dužnika. a ako to ne učini naplata će se obaviti redoslijedom kojim su dužnici navedeni u prijedlogu.BH-PRAVNICI. Predaja određenih stvari. U slučaju spora između stranaka o tome koja je količina sirovina i pogonskog materijala potrebna za mjesečnu proizvodnju ili koje stvari odnosno prava su nužni za obavljanje djelatnosti dužnika. Nakon toga na takvom potraživanju može predložiti izvršenje.COM .BH-PRAVNICI. Ako je u ulozi izvršnog dužnika više lica koja solidarno odgovaraju po izvršnoj ispravi. 138 radnju. 127 proizvodi namijenjeni prodaji. ukoliko nisu neophodna za vršenje njegove djelatnosti. mazivo i sl) preko količine potrebne za jednomjesečnu prosječnu proizvodnju. dakle neće upućivati stranke na parnicu kao u drugim činjeničnim sporovima. U suprotnom sud obustavlja postupak. Ako stvari nisu pronađene ni kod dužnika niti kod trećeg lica.3. Osnov za ovakvo traženje daje ZOO. 131 WWW. odlučiće sud u samom izvršnom postupku. izvršenje se sprovodi tako što sud na prijedlog povjerioca ocjenjuje vrijednost stvari i rješenjem određuje da dužnik u određenom roku isplati povjeriocu iznos te vrijednosti. Povjerilac može odrediti redoslijed dužnika u prijedlogu za izvršenje. Način sprovođenja izvršenja zavisi od vrste stvari (individualno određene ili generičke stvari) i od toga da li se stvari nalaze kod dužnika ili trećeg lica.WWW. Ako se stvar nalazi kod trećeg lica koje istu nije voljno predati. Zakon reguliše izvršenje nenovčanih potraživanja koja imaju za predmet: 136 predaju i isporuku pokretnih stvari. izvršenje se provodi na opći način: službeno lice oduzima stvari i uz potvrdu ih predaje povjeriocu. 130 patenti. Izvršenje prema pravnom licu koje obavlja privrednu djelatnost može se izvršiti na svakom sredstvu podobnom da bude predmet izvršenja i to po slijedećem redoslijedu: 126 gotovina i hartije od vrijednosti. Izvršenje radi ostvarenja nenovčanih potraživanja Nenovčano potraživanje je svako potraživanje koje se ne sastoji u plaćanju novčanog iznosa. Sudski penali. 128 sirovine.COM Izvršenje prema solidarnom dužniku. 142 davanje izjave volje. sud će donijeti jedno rješenje o izvršenju. 137 pražnjenje i prodaju nekretnina. tehnička unapređenja i druga prava. Ako se stvari nalaze kod dužnika ili trećeg lica koje je voljno predati stvar.

Plaća se isplaćuje u iznosu koji bi radnik ostvario da je bio na radu. Ako niko od ovih lica nije prisutan ili neće da primi stvari. Upisivanje prava u javnu knjigu. sud će na njegov prijedlog procijeniti vrijednost stvari i rješenjem odrediti da mu dužnik u tom roku isplati iznos te vrijednosti. daje novi rok za ispunjenje obaveze i izriče novu kaznu u iznosu većem od prethodne. Količina zamjenjivih stvari određene vrste koja je navedena u izvršnoj ispravi. Naravno. 132 WWW. izvršenje se može sprovesti ako povjerilac dokaže da je pravni prethodnik dužnika lice upisano kao vlasnik. Ako dužnik ne postupi tako. Ako povjerilac učini vjerovatnim da nije mogao nabaviti stvari na drugoj strani. a u odsustvu dužnika njegovom punomoćniku ili odraslom članu porodice. sud po službenoj dužnosti sprovodi izvršenje rješenja o izrečenoj novčanoj kazni. Zamjenjiva je kad je umjesto dužnika može izvršiti i neko drugo lice. povjerilac može predložiti izvršenje. odrediti mu rok za prijem stvari nakon što podmiri troškove čuvanja i na kraju ga upozoriti da će u suprotnom stvari biti prodate i iz prodajne cijene namireni troškovi. Ako dužnik ponovo ne ispuni obavezu. određuje da se u javnoj knjizi izvrši odgovarajući upis. a zatim upis povjeriočevog prava.BH-PRAVNICI. založno pravo).COM Isporuka zamjenjivih stvari. Ako dužnik u ostavljenom roku ne ispuni obavezu. ili da povjerilac izvrši sam tu radnju. Obaveza na radnju. Ako se stvari ne pronađu kod dužnika ili trećeg lica.WWW. Ispražnjenje i prodaja nekretnina. U tom slučaju. oduzima se i predaje povjeriocu. Izvršenje se sprovodi tako što mjesno nadležni sud koji vodi javnu knjigu za određenu nekretninu. a dužnik nije upisan kao vlasnik. a koja se nađe kod dužnika ili trećeg lica. Povjerilac ima i pravo na naknadu štete zbog toga što mu predaja odnosno isporuka stvari nije izvršena.BH-PRAVNICI. povjerilac u prijedlogu za izvršenje može zahtijevati da se prvo upiše pravo svojine na dužnika. Ako dužnik u zamjenjivoj činidbi neće da izvrši određenu radnju po izvršnoj ispravi. sud će na prijedlog povjerioca rješenjem naložiti dužniku da unaprijed položi sudu iznos potreban za nabavku stvari.COM . nekretninu predaje u posjed povjeriocu. Sud će o tome obavijestiti dužnika. kao prinudno sredstvo prema dužniku mogu se primijeniti samo novčane kazne. stvari će biti predate trećem licu na čuvanje. Pokretne stvari se predaju dužniku. a na trošak dužnika. Način izvršenja zavisi od toga da li je činidba zamjenjiva ili nezamjenjiva. a na trošak dužnika. Ako dužnik ne postupi po tom rješenju. Vraćanje radnika na rad sprovodi se na način na koji se sprovodi i izvršenje svih ostalih nezamjenjivih činidbi: izricanjem novčane kazne poslodavcu. sud mu izriče novčanu kaznu i ostavlja rok za plaćanje kazne i izvršenje obaveze. pojverilac može na osnovu tog rješenja predložiti izvršenje protiv dužnika. izvršenje se provodi tako što sud ovlašćuje povjerioca da drugom licu povjeri izvršenje. Ako dužnik nije upisan kao vlasnik nekretnine. obzirom da su one iste kao obaveza na nezamjenjivu činidbu. Bitno je naglasiti da radnik ima pravo u izvršnom postupku tražiti da sud donese rješenje kojim će odrediti da poslodavac radniku isplati plaće dospjele od trenutka pravosnažnosti presude do trenutka vraćanja na rad. Ako je činidba nezamjenjiva. Izvršenje se provodi tako što službeno lice nakon što udalji lica i ukloni stvari sa nekretnine. U takvom slučaju sud može na prijedlog povjerioca odrediti da dužnik unaprijed položi iznos troškova. trpljenje ili nečinjenje. a na trošak dužnika. povjerilac može tražiti ovlaštenje od suda da stvari u određenom roku nabavi na drugoj strani. Sud ovako postupa sve dok dužnik ne ispuni obavezu ili dok zbir izrečenih kazni ne dostigne desetostruki iznos prvoizrečene kazne. Ako se radi o upisu nekog drugog prava osim prava svojine (npr. Na opisani način sprovodi se i izvršenje obaveze na trpljenje i nečinjenje. povjerilac mora dokazati da je dužnik stekao vlasništvo na toj nekretnini.

smatra se da je ispunjena u trenutku dospjelosti. Ako je obaveza na davanje izjave volje sadržana u poravnanju. 3. Ako način diobe nije određen izvršnom ispravom.3. smatra se da je dužnik dao izjavu volje u trenutku kad je povjerilac ispunio svoju obavezu. te povjerilac ne mora dokazivati njenu vjerovatnost. Davanje izjave volje. Prethodne mjere Kao sredstvo obezbjeđenja primjenjuju se kad su ispunjene slijedeće pretpostavke: 146 da se radi o novčanom potraživanju koje je utvrđeno odlukom domaćeg organa. Opasnost kao uslov se zakonski prezumira u određenim situacijama. s tim što se izvršenje može provesti i prema trećem licu koje je nekretninu steklo u međuvremenu. vremenu njegovog dospijeća i njihovu saglasnost da se potraživanje obezbijedi upisom založnog prava na nekretnini.COM . Založno pravo na nekretnini zasniva se pod slijedećim uslovima: (1) da se radi o novčanom potraživanju povjerioca i (2) da se to potraživanje dokazuje izvršnom ispravom. Sud na prijedlog stranaka određuje ročište na kome se u zapisnik unosi sporazum stranaka o postojanju novčanog potraživanja. na platnom nalogu izdatom na osnovu mjenice ili čeka protiv kojih je blagovremeno podnesen prigovor. Smatra se da opasnost postoji ako je prijedlog za obezbjeđenje zasnovan na nekoj od slijedećih odluka: 2.WWW. odnosno rukovodeći se time da li je fizička dioba moguća ili ne. 148 da povjerilac učini vjerovatnom opasnost usljed koje bi se ostvarenje potraživanja spriječilo ili znatno otežalo Prethodne mjere se mogu odrediti i na osnovu poravnanja-nagodbe zaključene pred sudom ili organom uprave.COM Dioba stvari. Zasniva se upisom. Potpisani zapisnik o sporazumu stranaka ima snagu sudske nagodbe. 147 da odluka još nije postala pravosnažna ili izvršna. 133 WWW. Za odlučivanje o prijedlogu za obezbjeđenje nadležan je sud koji vodi javnu knjigu za nekretninu.BH-PRAVNICI. SREDSTVA OBEZBJEĐENJA U sredstva obezbjeđenja spadaju: založno pravo na nekretninama. Upis založnog prava ne sprečava dužnika da raspolaže nekretninom. određuje je sud u izvršnom postupku prema pravilima imovinskog prava. odnosno popisom pokretnih stvari dužnika. Izvršenje se provodi fizičkom diobom ili prodajom zajedničke stvari. Ako ispunjenje obaveze na davanje izjave volje zavisi od ispunjenja obaveze povjerioca. a protiv koje je dopušteno ponavljanje postupka. kao i na osnovu platnog naloga izdatog na osnovu čeka ili mjenice. što zavisi od toga koji je od ova dva načina određen izvršnom ispravom. 67. POSTUPAK OBEZBJEĐENJA 69. prethodne mjere i privremene mjere.BH-PRAVNICI. Obzirom da bi prinudno ostvarenje ove obaveze bilo teško postići bez dovođenja u pitanje integriteta ličnosti. umjesto prinude pribjegava se fikciji da je izjava volje data u trenutku pravosnažnosti presude koja sadrži obavezu na davanje izjave volje. na krivičnu presudu kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev.

kao i nakon njegovog okončanja. već je kod njih težište na faktičkom obezbjeđenju. kao i čuvanje tih stvari – ako se odredi čuvanje. ili je prestalo. g) Zabrana dužnikovom dužniku da isplati potraživanje dužniku. Vrste prethodnih mjera su: popis pokretnih stvari.WWW. Bitno je napomenuti da privremena mjera nije dopuštena ako postoje uslovi za primjenu prethodne mjere. 5. h) Nalog banci da sa dužnikovog računa uskrati isplatu iznosa na koji je određena privremena mjera. Njihov cilj je da se očuva postojeće stanje u imovini dužnika radi obezbjeđenja budućeg izvršenja.4. te zabrana dužniku da takvo potraživanje naplati. Privremene mjere Uopće. onda se stvari na čuvanje predaju trećem licu. zabrana dužnikovom dužniku da isplati potraživanje ili da mu preda stvari. Mjera može trajati najduže 8 dana od ispunjenja uslova za prinudno izvršenje. Sud će obustaviti postupak i ukinuti provedene radnje i ako u roku od 15 dana od isteka vremena za koje je određena prethodna mjera ne budu ispunjeni uslovi za prinudno izvršenje. da primi stvari ili da njima raspolaže. Tako. Privremene mjere za osiguranje nenovčanih potraživanja. prikriti i sl. uz upis te zabrane u zemljišne knjige. već samo primjerice: e) Zabrana dužniku da raspolaže pokretnim stvarima. Vrste privremenih mjera u zakonu nisu navedene iscrpno. Sud će prethodnu mjeru ukinuti ako prestane neki od uslova za njeno preduzimanje. 152 ako dužnik učini vjerovatnim da je u vrijeme donošenja privremene mjere potraživanje već bilo naplaćeno ili dovoljno obezbijeđeno. ali se primjenjuju samo samo ako ne postoje uslovi za primjenu prethodnih mjera. f) Zabrana dužniku da otuđi ili optereti nekretninu ili svoja stvarna prava na nekretnini. s tim što se privremena mjera izdaje i u slučaju kad povjerilac učini vjerovatnim da 134 WWW.COM 4. predbilježba založnog prava na nekretnini dužnika ili na pravu uknjiženom na nekretnini.BH-PRAVNICI. sud će na prijedlog dužnika obustaviti postupak i ukinuti provedene radnje: 151 ako dužnik ispuni obavezu koja se obezbjeđuje. 69.COM . 153 ako je pravosnažno utvrđeno da potraživanje nije ni nastalo. 6. Pretpostavke su iste kao i za osiguranje novčanih potraživanja. koji se pobija na zakonom predviđen način. Za odlučivanje o prethodnim mjerama mjesno je nadležan sud koji bi bio nadležan za sprovođenje izvršenja. zabrana banci da sa računa dužnika isplaćuje novčani iznos za koji je određena prethodna mjera. Privremenim mjerama se ne zasniva založno pravo. Privremene mjere za obezbjeđenje novčanog potraživanja. na poravnanju zaključenom pred sudom ili organom uprave. u toku samog postupka. na presudi po kojoj bi se izvršenje trebalo provesti u inostranstvu. Sud na prijedlog dužnika može odrediti 2 ili više prethodnih mjera istovremeno. na presudi po osnovu priznanja protiv koje je izjavljena žalba. Mogu se primijeniti prije pokretanja postupka za ostvarenje pravne zaštite. Privremene mjere mogu se odrediti za obezbjeđenje i novčanih i nenovčanih potraživanja. Pretpostavke za primjenu: povjerilac mora učiniti vjerovatnim postojanje potraživanja i postojanje opasnosti da će bez privremene mjere dužnik spriječiti ili znatno otežati naplatu potraživanja time što će stvari iz svoje imovine otuđiti.BH-PRAVNICI.

nadležan je sud koji bi bio nadležan da odlučuje o prijedlogu za izvršenje. 3. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja suda kojim je utvrđen osnov i visina štete. 159 zabrana dužniku da preduzme radnje koje mogu nanijeti štetu povjeriocu.. sud će obustaviti postupak odobrenja i ukinuti već provedene radnje. zajedno sa kamatama i troškovima. Trajanje privremene mjere sud može produžiti na prijedlog povjerioca pod uslovom da se nisu promijenile okolnosti pod kojima je mjera određena.BH-PRAVNICI. 2. ako je to nužno za izdržavanje radnika i lica koja je on po zakonu dužan izdržavati. bračnim i paternitetskim sporovima. ili koju povjerilac nije opravdao. te zabrana da se izvrši promjena na stvarima na koje je upravljeno potraživanje. ako povjerilac u ostavljenom roku nije pokrenuo postupak radi opravdanja mjere izdate prije pokretanja postupka. a na ime jemstva. Ako dužnik položi jemstvo. Sud će tako postupiti i u slučaju kad je povjerilac učinio vjerovatnim postojanje potraživanja i opasnosti ako bi sprovođenjem privremene mjere dužniku bila nanesena šteta.WWW. uz upis zabrane u zemljišnu knjigu. Sud će na prijedlog dužnika ukinuti privremenu mjeru u slijedećim slučajevima: 1. Trajanje privremene mjere određuje se rješenjem. Posebnim zakonom se predviđaju situacije u kojima sud donosi privremene mjere po službenoj dužnosti. Za donošenje rješenja nadležan je sud pred kojim se vodi postupak. ako je proteklo vrijeme na koje je određena privremena mjera. Povjerilac može u prijedlogu za izdavanje privremene mjere izjaviti da se umjesto privremene mjere zadovoljava i polaganjem određenog iznosa od strane dužnika. a povjerilac nije tražio produženje. Privremene mjere se po pravilu izdaju na prijedlog povjerioca.u izvršnom postupku. Ako je privremena mjera određena prije pokretanja postupka.COM je mjera potrebna da bi se spriječila upotreba sile ili nastanak nenadoknadive štete. Dužnik ima pravo na naknadu štete koja mu je nanesena privremenom mjerom za koju se utvrdi da je bila neosnovana.. To su uglavnom situacije u kojima je potrebno spriječiti nasilno postupanje ili nastanak nenadoknadive štete (npr. 4. određuje se rok u kome postupak mora biti pokrenut.) Jemstvo se u izvršnom postupku koristi u dvostrukoj funkciji: umjesto privremene mjere i kao uslov za izdavanje privremene mjere. Ako je podnesen prije pokretanja postupka. U funkciji uslova za izdavanje privremene mjere jemstvo se javlja u slučajevima kad povjerilac nije učinio vjerovatnim postojanje potraživanja i opasnosti kao osnovnih pretpostavki za izdavanje privremene mjere.COM . ako se nakon izdavanja privremene mjere izmijene okolnosti zbog kojih je mjera određena. sud će izdati privremenu mjeru samo ako povjerilac u ostavljenom roku položi određeni iznos kao jemstvo za štetu koja bi dužniku mogla nastati sprovođenjem privremene mjere. 135 WWW. U zakonu su istaknute slijedeće vrste privremenih mjera: 158 zabrana otuđenja i opterećenja nekretnina na koje je upravljeno potraživanje. ako je prijedlog podnesen u toku postupka. ako dužnik kod suda položi iznos potraživanja koje se obezbjeđuje mjerom. postupku zbog ometanja posjeda. Naknada se ostvaruje u izvršnom postupku na prijedlog dužnika. 160 plaćanje plate radniku za vrijeme spora o nezakonitosti odluke o prestanku radnog odnosa.BH-PRAVNICI. U takvom slučaju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->