P. 1
Primjeri Zadataka Iz Ekonomike Projekta

Primjeri Zadataka Iz Ekonomike Projekta

|Views: 9|Likes:
Published by Marin Morić
vukicevic
vukicevic

More info:

Published by: Marin Morić on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

ZADATCI ZA VJEŽBE IZ EKONOMIKE PROJEKTA Novčani tok investicijskog projekta Primjer 1.

Investicijski projekt u koji treba uložiti 110.000,00 kuna, ekonomskog vijeka trajanja 5 godina, ima sljedeći novčani tok: godina neto primici diskontna stopa 10% kumulativ 1 2!.200,00 24.724, 0 24.724, 0 2 3".#$0,00 !2.1 0,"# $#."0 ,2! 3 3".!20.00 2".07 , 4 $. "7,07 3". "0,00 2#.2 1, 4 112.2# ,"1 5 5".2 0,00 % 42.!77,04 1$4.#4$,"$ 10.000,00 %1$4.#4!,!# &ro'ak kapitala i(nosi 10). *e(idualna vrijednost i(nosi 10.000,00 kuna. I(računajte+ a, -eto sada'nju vrijednost . 44.#4!,!# b, *elativnu sada'nju vrijednost . 0,41 c, Indeks rentabilnosti projekta .1,41 d, Internu stopu rentabilnosti projekta . 23,01) e, *a(doblje povrata ulaganja na temelju diskontirani/ novčani/ primitaka %!,"1 g 0, -a temelju pret/odni/ poka(atelja utvrdite da li je projekt isplativ. &a Prinos i ri'ik port(elja Primjer 2. 1 port0elju dionica 2 i 3 u koji je uloženo 250. 000,00 kn u dionicu 2 i 350.000,00 kn u dionicu 3 očekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 i(nosi #,") i 12,5), a očekivani prinos i standardna devijacija dionice 3 je ",#) i 10,5$). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 je 0,"5. I(računajte+ a, 4oliko i(nosi očekivani prinos i standardna devijacija port0elja6 b, 4oliko bi i(nosio ri(ik port0elja pri koe0icijentima korelacije %1, 0 i 716 c, Interpretirajte dobivene re(ultate.
a)

W A = 41,67 % W B = 58,33 % )kupno: 100% E A = 41,67 x 9,8 = 4,08% E B = 58,33 x 8,9 = 5,19% *čekivani prinos: ",27%

σ 8 = 9 2 σ 2 2 + 93 σ 3 + 2 9 2 93 ρ 23σ 2σ 3
σ8 = (0,17 36 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +( 2 : 0,4167 : 0,5833 : 0,85 : 0,125 : 0,1056) σ 8 = (0,00649916 +0,005454291) σ8 = 0,011953451

2

2

2

1

σ 8 =0,10933184

+tandardna devijacija port(elja:
b) ρ = +1

σ8

= 10,93%

σ8 = (0,1736 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +(2 : 0,4167 : 0,58 33 : 1,0 :0,125 : 0,1056) σ8 = 0,00649916 +0,006416813 σ8 = 0,012915973

σ8 = 0,113648463 σ8 = 11,36%
ρ =0 σ8 = 0,00649916

σ8 = 0,08061 36 σ8 = 8,06%
ρ =− 1 σ8 = 0,00649916 −0,006416813

σ8 = 0,000082347

σ8 = 0,0090 4!"4 σ8 = 0,91%
c, *čekivani prinos port(elja i standardna devijacija su relativno niski kod koe(icijenta korelacije 0, $. Porastom po'itivne korelacije i'me-u dionica pove.ava se ri'ičnost port(elja, dok padom korelacije ili porastom negativne korelacije i'me-u dionica ri'ik port(elja 'načajno pada. Prinos do dospije.a o/ve'nice Primjer !. 1 podu(eću se ra(matra kupnja državne obve(nice nominalne vrijednosti 1.000,00 ; s godi'njim kuponom $) koja dospijeva (a 10 godina. &rži'na cijena obve(nice je #00,00 ;. 4olika bi se stopa povrat mogla ostvariti ako ta obve(nica drži do dospijeća, odnosno koliko i(nosi nje(in prinos do dospijeća6 0je1enje: a, <inancijske tablice = . $0,00 : I=!10 % 1000,00 : II!10 . #2#,!$ ; = . $0,00 : I="10 % 1000,00 : II"10 . "$5,!# ; >obivena je jedna vrijednost vi'a i jedna vrijednost niža od trži'ne cijene obve(nice, 'to (nači da interpolacijom treba točno utvrditi koliko i(nosi prinos do dospijeća ove obve(nice. :1 . #2#,!$; ?1 . !) :0 . #00,00 ; ?0 . 6 :2 . "$5,!#; ?2 . ") 8−7 (900,00 − 929,76) ?0 . ! % 865,79 − 929,76

2

6 : 900 . ! % ?0 . 77777777777777777777 0. 5'račun u 4+ 67celu Dvo je naravno najtočniji. $0.444#% c.000. !. ! % 0.97 − 29.1 (−29. @abrijelova 0ormula+ .$ 30 % 0.000. ! % − 63.7 30 It % 7777777777 & E&A . 00 + 0.4 : 1.76) − 63.00) 10 0 .00 −900. I(račun interne stope pro0itabilnosti u AB C:celovoj proračunskoj tablici+ +lika 4.47% b. najbrže dobiven i najpraktičniji re(ultat. - (1.97 ?0 . 4etode vrednovanja o/ični8 dionica 3 .00 % 234 % 7.00 E&A .# .76 ?0 . $521) 234 % 7. $521 ?0 .

prioritetna dividenda kp .125.03 0.1$0.5 ) b.1$0 H5 . 5).00 kn dividende po dionici. Primjer #.00 kn dividende po dionici.05 0.15 − 0.05 = 0.00 kuna &ekuća trži'na cijena i(nosi "00. &vrtka < i(dala je prioritetne dionice koje nose dividendu od 50.05 >0 (1 + g ) 80 :1. 88B.03) 6 11.94 = = = 238.00+0.00 kuna dividende u( odnos isplate 50).C8B : 8GC C8B.5).$" kunu. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je ").125.$! kuna."1 kunu.1 =rijednost te dionice krajem 'este godine i(nosi 1.05) 7 112. vrijednost prioritetne dionice >p .155 = 15.00 kuna g.00 8GC. 1$. "00. Primjer $. I(računajte+ a.0.567 86 = = = = 1. 2ko je (a/tijevana stopa prinosa (a dionice ove klase 12). Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 5).5 . Ddnos cijene i (arade te dionice i(nosi 5. 8odu(eće 3 je isplatilo "0. 4olika je vrijednost dionice krajem pete godine6 0je1enje: 85 = >0 (1 + g ) 6 10(1 + 0.08 − 0.68 ks − g 0.00 >0. >ionica podu(eća 2 ostvarila je u protekloj godini "0. 5. 8odu(eće C je isplatilo 10. 4 . k s = 80 800 Fa/tijevana pro0itabilnost dionice je 15. (a/tijevana stopa prinosa = . &ekuću trži'nu cijenu i b.12 .00 kn. kolika je sada'nja vrijednost dionice6 0je1enje: 9% &p : kp =. Fa/tijevanu pro0itabilnost dionice6 0je1enje: a.81 k −g 0. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je 15). "0.Primjer 4.05 =rijednost dionice krajem pete godine i(nosi 23". 4olika je vrijednost te dionice krajem 'este godine6 0je1enje: >0 (1 + g ) 7 80(1 + 0.05 +g = + 0. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 3). a očekivana stopa rasta dividendi 5). 50 G 0.00 88B. "0. Procjena vrijednosti prioritetni8 dionica Primjer 7.

1$ K 0.00 kn po dinoci.5).00 kn = . 4ultiplikator 'arade % 9 : 61 % <1=/. $ G 0. Dčekuje se rast dividendi po stopi od ).0 . 120. >io dobiti koje podu(eće konstantno (adržava je 3"). pristup multiplikatorom Primjer 11. Primjer 10. 61] : <ke= g.0" K 0. 12 G J 0. $ G 0.12 . 8rioritetna dionica emitenta čija je nominalna vrijednost 1. stopu od 13.00 kn.135 . @odi'nja dividenda po dionici emitenta @ koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 12. model konstantnog rasta dividende Primjer ". a. kolika bi tada bila vrijednost dionice6 0je1enje: a.00 kn b. tj.000. . = . &vrtka L ima obične dionice na koje će se (a godinu dana isplatiti dividende od $. konstantni dio dobiti C1. koja je vrijednost dionice tvrtke L6 b. $0. Dčekuje se da će dividende rasti po stopi od 11) godi'nje."0 5 . >1. 2ko se pretpostavi se da je investitor procijenio stopu g vi'u (a 23).. 4olika je sada'nja vrijednost dionice ako je (a/tijevana stopa prinosa na tu dionicu 12)6 0je1enje: >p .1$ K 0.00 kn.11.Primjer . 2 0 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . Fa dionicu eminenta I očekuje se rast dividende po stopi od 3).10 K 0. Dčekivana (arada po dionici u 1. očekivana (arada po dionici = .00 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .po(nata dividenda u ba(nom periodu ke . 500. % g >1 . !] G J0. b .>0J1%g. [J 17 0. (a/tijevana stopa povrata na dionice g .00 kuna. "$.00 : $) . 1000. (adnja isplaćena dividenda >0. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je ").3".00 kn daje $) dividende godi'nje. konstantna stopa rasta dividendi (auvijek =. : <ke= g. @ordonov model+ ke . 4olika je vrijednost dionica podu(eća @.03. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I i koliki je multiplikator (arade6 0je1enje: 9% [ < 1= /. >1 G Jke K g. ra(doblju je !. 200. = . 0je1enje: =. J>1 G =. $0 G 0. Fa/tijevna stopa prinosa na te dionice je 10). 2ko investitor smatra da je odgovarajuća tražena stopa povrata na ove dionice 1$).

10. 50 G 1$. 15 G 125. 1( traženu stopu prinosa na dionicu M7a od 12). . godi'nja dividenda po prioritetnoj dionici kp.00 kn dividendu 'to se očekuje da će nastaviti (auvijek. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je 12). >p G 80 .12) Primjer 1!. 10G #1.$! kuna ke. očekivana stopa rasta dividendi Jočekivani prinos od kapitalnog dobitka.125 ke . @odi'nja dividenda po dionici emitenta I koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 15. >1 . prinos na prioritetnu dionicu =. očekivana stopa prinosa Jtrži'ni prinos.12 . vrijednost obične dionice 7 trži'na cijena g . >p G= iliJ80. 15 G0.00 kn.12.25 kn.0. "$. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I6 0je1enje = .$! . stvarna vrijednost prioritetne dionice J80. >1Gke ke . 1$. . >pGkp >p. Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . =.00 kn ko'ta #1. >1 G = =."0 G ! . 50 G 0. ke .na dionicu =J80. koliki prinos osigurava prioritetna dionica tvrtke. koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice M7a6 0je1enje: =. -e očekuje se rast dividendi. % g ke . Primjer 14. 0.25 . 0je1enje: kp .Aultiplikator (arade . &vrtka M na svoju dionicu plaća 50.12) Procjena očekivane stope prinosa i vrijednosti prioritetni8 dionica 8rinos na prioritetne dionice+ kp.12. 12. model /e' rasta Primjer 12.12.#$) Prinos na o/ične dionice s konstantnim rastom dividende =J80. >1 G =J80. 2ko trži'ni prinos na dionicu tvrtke A i(nosi 10). >1 G Jke K g. dividenda koja se očekuje sljedeće godine 6 . a prioritetna dionica al pari vrijednosti 100. 0).

1$) Primjer 17.stopa povrata na vlastiti kapital Primjer 1$. očekivani prinos na trži'ni port0elj je #). stopa rasta dividendi 11).15! .Farada sljedeće godine .0. Primjer 1#.0$.2 81. $J1%0.133.!). a beta koe0icijent (a dionicu . a (a/tjevana stopa povrata 1$).J1 K stopa isplate dobitka. &ekuća trži'na cijena dionice tvrke D o(načena kao 8o i(nosi 120.i koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice6 2ko je očekivana dividenda sljedeće godine 10. 133. >2 G 0.05 .27 120. 4olika je cijena 8 1. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu podu(eća .J tekuća (arada% tek. procijenite stopu g6 0je1enje: g . 11). ".21. 0. a očekivana godi'nja stopa rasta dividendi po dionici je $).G0.11.11) >ividendni pri/od u godini .5) ke.$. koliko i(nosi očekivana stopa prinosa na dionicu i kolika je sada'nja vrijednost dionice u( tu očekivanu stopu prinosa6 0je1enje: #$=#% & β '#()#%) 2proksimativno+ ks . 2ko stopa isplate dividendi i(nosi 30). stopa reinvestiranja : *DC .2 8ri/od od kapitalnog dobitka. : 0.00 kn.05. 8o : 1.06 + 1.$.00 kn po dionici. >8BG88BJdividende po dioniciGcijena po dionici.10GJ0. a povijesna stopa povrata na vlastiti kapital tvrtke 15.11. stopa (adržavanja Jreinvestiranja.00 kn.2.$$G0. : *DC .J133. 120 : 1.09-0. >tGJke K g. (adržana (arada.21(0.0#$3 K 0.0.05. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici. : *DC *DC . dividendni pri/od u godini i očekivana stopa povrata6 0je1enje: 81 .je 1.>2G81.11.J 1 K 0.11.6% =. ks .1$70.0.3. Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $).11 ..06) = 0.10## .096 = 9. ks = 0. pri/od od kapitalnog dobitka.$$G133. 7 .G120.. >1 je $.11.05 %0.2!5. : povrat na (adržane (arade g .

00 H J1%0. 1. >3 . 4oliko i(nosi+ a.$0 . 0je1enje: 8 . 10. >ržite vrijednosni papir koji vam obećava da ćete nakon 10 godina primiti i(nos od "0. . 11.20. koja ima stopu rasta 20) u( stopu trži'ne kapitali(acije 10). >0 .. #."2 .3# . &rži'na kamatna stopa na obve(nice jedne ri(ične skupine i(nosi 12) godi'nje. 4olika je sada'nja vrijednost tog papira ako je realna neri(ična kamatna stopa ).>ividenda na kraju 3."2 . >ionica 8 isplaćuje godi'nju dividendu ". godine dividenda i(nos 13. ! $.2 .00 kuna.00 H J1% 0. 83 .1 .52 . a.Bada'nja vrijednost dividendi6 c.1070. 3.21 .33 . >0 % #. ". 4oliko i(nosi nominalna neri(ična kamatna stopa6 b.50 . ". 4oja bi se kamatna stopa na obve(nice 0ormirala ako bi se promijenila in0lacijska očekivanja tako da bi se premija in0lacije udvostručila6 0je1enje: kr = 3%. 13.52G1. /."2 H J1%0.. godine6 b. premija ri(ika in0lacije $).20.20. >0 .!3 . *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3) godi'nje. a očekivana in0lacija u predstojećem ra(doblju ) godi'nje..000.. 11.52 . 4oliko bi i(nosila nominalna neri(ična kamatna stopa u slučaju da se udvostruči premija in0lacije6 d. ". >2 . 13.9rednovanje dionice sa supernormalnim rastom dividende Primjer 1 . Procjena kamatni8 stopa o/ve'nice Primjer 1".GJ0. ks = 12% a) kf = kr+ki =7% b) kr = ks kf = 5% !) kf = 3+2"4 = 11% #) ks = kf+kr = 16% Primjer 20. #.00 H J1%0. a premija ri(ika na investicije takvog stupnja ri(ika ). 13. 4oliko i(nosi premija ri(ika na ove obve(nice6 c.0". ki = 4%.$0G1. c."2G1. 2.3 .0"..00 . >1 . ". -a kraju 3..Bada'nja vrijednost ove dionice krajem supernormalnog rasta u( daljnji rast dividende od ")6 0je1enje: a.

ks .00 kn u nekamatonosne državne (apise koji se u cijelosti isplaćuju nakon 3 godine. I(računajte koliko mora najmanje i(nositi konačna vrijednost državni/ (apisa nakon 3 godine kako biste i/ danas kupili u visini namjeravanoga uloga. *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3). >anas namjeravate uložiti 100.260 = 126.00 k) 5'račun /ete o/ične dionice Primjer 22. kr = 3%. ki = 5%.000. %=3 &r'a()i *a+isi. NNN 5 NN) $) NNN) NNN NNN #) 5) 3 10 a. I(računajte betu ove dionice 0je1enje: 9 . ). k = 3+5 = 8% -. " 2 8 = 100. =t . NNN $0) 30 . *a(matra se dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • • • • • • • • • • • • • nominalna vrijednost ostvarene (arade odnos isplate dividendi isplaćene dividende očekivane dividende odnos cijene i (arade (a/tijevani prinos stopa rasta dividendi prinos od dividendi tekuća trži'na cijena beta dionice neri(ične kamatne stope ri(ik na trži'ni indeks 200 . k0 . "0. 1 narednom ra(doblju očekuje se 5) in0lacija.&. kr . 21.2!0 . 1 ) =0 .b(0*)i!0.r+.000 " 1. kr = 4% $1 = $.ra!i/sk0 .10. I(računajte očekivanu dividendu u narednoj godini. (a/tijevani prinos i prinos od dividende c. Primjer 21. 0je1enje: $0 = 100. a premija ri(ika na korporacijske obve(nice i(nosi ).000.000. $). ki .000.00. I(računajte ostvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu ove dionice b. "0.$00. =t II 14 . ).00 kuna.000 H 0.

1".!2 P.A. je 0. 4ovarijanca dionice 2 s trži'nim port0eljem A Jcov2.2 • nominalna neri(ična kamatna stopa ") • premija ri(ika in0lacije ) • ri(ik na trži'ni indeks 5) • (a/tijevani prinos NNN) • tekuća trži'na cijena NN) • nova očekivana in0lacija 3 • novi (a/tijevani prinos NN) 10 . #. # % P H 5 5P . >o J1%g.11. I(računajte betu dionice 2.2$2. >oGdo . 1". . 0je1enje: 8rvo treba naći varijancu trži'ta. 50 8GC . 50H5 .# Primjer 2!. C8B i 88B C8B .. 250 /. 5 88B . 0. . 30 H 1.0. . % 0. >akle.0676 8rimijetite kako je beta port0elja trži'ta 1 po de0iniciji. 30G0. =arijanca je kvadrirana standardna devijacija ili 0." >1 31.1"!2 . 12) 8t 250 c.!2 . k0 % P Jkm 7 k0.12 . beta od dionice 2 je+ β2 = 0. %g.0$!$J.0$ . a standardna devijacija trži'ta je 2$).!2 80 250 >t 30 Ed .1100 = 1. ks K (a/tijevani prinos. >1 K očekivana dividenda.$ . *a(matra se pre0erencijalna dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • nominalna vrijednost "0 • pre0erencijalne dividende 15 • beta dionice 1. 31. 0. ?d K tekući prinos od dividende >1 . 4ovarijanca port0elja trži'ta sa sobom je svoja varijanca+ βA = 2 σA =1 2 σA 5'račun prinosa pre(erencijalne dionice Primjer 24.8 ks .a. 3eta dionice O28A+ ks .1.0$ .63 0. C8B H 8GC .

1 /. Dčekivanu stopu rasta dividendi i (a/tijevani prinos c.2 H 0.1 . $0) • Ddnos cijene i (arade J8GC.14 .13 . 107. 0. Dn namjerava povećati (adržavanje (arada (a 20 postotni/ poena. 8o .2 H 0. 21. 0. 12 • Dstvarene (arade po dionici JC8B. NNN • &ekuća trži'na cijena J88B. 15G0. NNN) • 8ro0itabilnost reinvestiranja (arada Jr. 1 ) 88B .05 . . 11 . 0. Fa/tijevani prinos pre0erencijalne dionice+ ks . *a(matra se sljedeća dionica+ • Dstvarene dividende po dionici J>8B. 3) k0 . 10) • Oijena u( promjenu (adržavanja (arada NNN I(računajte+ a. % 3 . I(računajte prinos (a ra(doblje držanja koji je ostvario investitor 0je1enje: a. I(računajte cijenu dionice u( ovu promjenu.0" % 1. 8rinos (a ra(doblje držanja 1 godina+ >1 + ( 81 − 80 ) 15 + 8.0! % 1. 10!. NNN • Dčekivana stopa rasta dividendi Jg. I(računajte (a/tijevani prinos (a dionicu i njenu trži'nu cijenu b. I(računajte novi trži'ni prinos i novu cijenu dionice c. 0. 0. >o(1 + g ) % g . >Gks . !) ks .3" c. k0 % P Jkm 7 k0.1 .13 . >ionicu ra(matra kupac kontrolnog paketa dionica. >Gks .24 *. NNN) • Fa/tijevana pro0itabilnost Jks. ki . ili ks . Dstvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu dionice b.05 . Investitor koji je kupio dionicu po i(računatoj cijeni držao ju je godinu dana kada ju je prodao u uvjetima očekivane in0lacije 3). 15G0. kr % ki .21$# .$# ) 80 5'račun cijene o/ične dionice pod promjenjenim uvjetima Primjer 2$. 13) 88B . 115.• • nova trži'na cijena prinos (a ra(doblje držanja NNN NNN) a. # • Ddnos isplate dividendi Jd.

$.4%) = 18.s 1. 15 H 12 .$ . % 0. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β . %g. .0 . C8B H d Q C8B . >8B .$ .3!. 0.2 @1 .'0 s0 i*ra4:)a1i *a. cijene dionica.k.!0 30.$ >1 .r1f. 15. 0. 5+. % 0.. 3 J β .. F1 .04 ks . i O J β . g .0 .0#2 .r1f.3ia i*).20 0.r1f. 0. Fa model konstantne stope rasta. #.1 H 0. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. C8B J1 % g. C8B H 8GC . .2 . I(računajte (a/tijevani prinos tri dionica+ 2. 1#5 k − g1 B01a +. 0.2 .0) 11. $) >1 6. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi .24 81 . %. 15 88B . 0.1r0b.$ H 0.81. 15.2) 180 8o c. 0. . F0 % 0. a premija trži'nog ri(ika $). 0. $.6 7A89-a 6. /0 (is.1i/0(a)i +ri).ri*i4)i +. rH( .1$ 0. . >8BGd . $0) Q d1 . 50. #G0.!$ Btope rasta #.51.3ia.s +.0 .81 x (12% .0) 12 .48% Primjer 27. 0.0je1enje: a. C1 H d1 .0$ . ) >o(1 + g ) 9 " 1.$ . 4% + 1. 0. 0. 15 H 1.5).1 H J1 K 0.0 ) 15.3i. r H ( . dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice 2 3 O Oijene u .$5 >ividende 1.05 3$.. 0) C1 .$.092 −0.06 . 1"0 /. 0.

G 2$. . 12. . J2.0 0je1enje: >1 I. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. J0. G 1#. E i F i(nose 10.00 !5. % 0.3! : J$). 3vrtka *čekivane dividende 3eku. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.123 ..1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici. % 1. % 0. 0.05.$0) *čekivana stopa prinosa 13 . Fa/tijevani povrati (a tvrtke R.# E 0. $. 13. % 0.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. !. . % 0. J0.. 0 10.51 : J$). 15.1!0 .#0 2$. 13.$) i 15.10# . G 50.!) Fa/tijevani povrat O .5) % 1.30 12.5$) >ionica O+ . 15.5) Bada se vidi da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 svega malo porastao. Primjer 2 .50 1#.15 . % 0..00 1!. G 3$.50..$5.0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a.5) % 0. G 30.1$. ) >ionica 3+ J1.a cijena u > +topa rasta u> R 2.!$.20. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 .!0...$3) Fa/tijevani povrat 3 .2) . ) >ionica O+ J0. G !5.00.3 F 0. $ : J$). 1#.30. 13.5) % 0. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu.0# . 11.!2) >ionica 3+ .11 .#0.00. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ .

1. .05 = 5.0) 50 15.30 + 0. 9jerojatnosti i prinosi u ra'ličitim stanjima +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.25) *čekivani prinos<pi7ri.15 + 0.20 = 0.25 Prinos<ri.0) 1. I(računajte prosječni prinosa i( pro'li/ Jpovijesni/. 0.10 − 0. 730). 'to se vidi u sljedećoj tablici+ +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.0% 6 0i'ični prinosi i varijanca Primjer !1. I(računajte očekivani prinos i( podataka sljedeće tablice koja prika(uje vjerojatnosti is/oda Jstanja.25 0 0.0) 15.50 0.Primjer 2".50) % $. %20). i povrat Jprinos. 5.0) 25.25) % !. CJr. 715).00) Prosječna stopa prinosa Primjer !0.25) . 5.0) 0je1enje: Dčekivani prinos i(nosi 15). 15. podataka ako su prinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10). 0.25 Prinos <ri.20 + 0. u ra(ličitim scenarijima. %20). 0je1enje: 8rosječna stopa prinosa+ r = 0.25) !.0) 25.50) $. %25).25 − 0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju i( podataka vjerojatnosti i očekivani/ prinosa i( sljedeće tablice s boldanim slovima+ 0je1enje: 14 .25 0.

00) .0000 0.00) 0. 0.0050 Btandardna devijacija = 0.00$0 =arijanca i standardna devijacija i(nose 0. I(računajte kovarijancu i(me5u prinosa dionica Jri1. %20).1225 0. 715). %25).00) % 1. %20).1! i S .25 + $ .0.05 0.0) 1. =arijanca .1! i 20. 1.50 0.1!. *čekivani prinos <pi 7 ri.0 00 0.0025 0.1500 0.01 0.2000 %0. 8rinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10). 1).25 0. <r.25 0. 0. . I(računajte varijancu i standardnu devijaciju.025 i dionica u sljedećoj tablici+ +tanje Ckspan(ija -ormalno *ecesija 9jerojatnost i prinosi u ra'ličitim stanjima <scenarijima.15 0. 0je1enje: 9arijanca i standardna devijacija na temelju povijesni8 podataka ri %0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice.0225 0. 1$.1500 %0.5'račun varijance i standardne devijacije <podatci očekivanja. 730).50 1 .25 .2500 70.0050 =0. 1$$$ .15 0.00) 15 .00 0.3500 %0.0 00 0.00) % !.05T 0. 0.15T i 0. ?ovarijanca i korelacija Primjer !!.05 0. u pret/odnom primjeru 0.2500 =arijanca i standardna devijacija i(nose .2000 %0.00) CU .0025 0.2000 70.1500 %0. 6<r. 9jerojatnost <pi.0707 =7.0050 i !. 20.00) 0.2000 r . Prinos <ri.0!).0) ".01 0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice+ J0.07% 5'računavanje varijance i' povijesni8 podataka Primjer !2.0225 1kupno .0) !. 9jerojatnost Povrat *čekivani povrat [ (ri ) − C (r )] 2 [ (ri ) − C (r )] 2 × pi <pi.25 32.0500 70.05 ( ri −r ) ( ri −r ) 2 %0. ".0025 )kupno 0. 0.3000 %0.15 0.1000 70.15 0. 0.

2000 2 70.1000 70.0!50 1kupno .00 0..3000 70.. ali ne i jako (načajna.02 70.2000 $ %0.2000 %0.3000 %0.1050 %0. 0. -a temelju 'estogodi'nji/ povijesni/ podataka o dionicama 2 i 3 kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici i(računajte kovarijancu.a −r1 a ) ( r1.1000 %0. 0je1enje: 4ovarijanca i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.1 ) − C ( r1 )][( ri . 70.3000 70.25 0.1000 %0.2 70. 2 ) − C ( r2 )] [( ri .1000 %0.0.0 25.1000 %0.0 ri.2.1500 %0.2000 3 %0.12 70.003 Oov1.2000 %0.0.$000 r1 = 0.2000 70.00 %0.0je1enje: ?ovarijanca i'me-u prinosa dionica pi 0.1 0.0 00 %0.2000 70.1500 %0.10 %0.15 5 0.2000 r1 = 0.25 CJr1. a −r1 a ) %0. 2 ) − C ( r2 ) ] × pi 70.2 0.0500 r 1000 1 = 0. ri.1 $ 7 [(r i .2000 %0.32 0.03 0 5 $ 5'račun kovarijance 'a dvije dionice &ionica 1 &ionica 2 (r1.1$ 70.3000 70.1 0.05 0. kako je i(računato u sljedećoj tablici+ @odina 1 2 3 0. 16 .25000 %0.1 5 0.0500 ( r1.2550 !.000 Primjer !4.2000 70.3500 %0.0$00 %0.150 %0.( = 0.0425 (nači da varijable imaju tendenciju približavanja jedna 6 drugoj jer je po(itivna.2000 70.10 %0.1 ) − C (r1 ) ] ×[( ri .0500 00 70.$000 r1 = 0.2500 70.3000 5 70.b −r1 b ) : ( r1.1000 70.3000 %0.50 0.2550 = 0.000 70.0050 %0.b −r1 b ) %0. Prinos dionica @odina &ionica A &ionica B 1 %0.2000 %0.003 = -0.5000 %0.0 CJr2.1500 70.2000 %0.00 0.

02 : 0.)i!0 k. 3 .202.$0 : 0.#r0#i s0 (ri/0#). 15) 20) 4orelacija 0.000 .000 = 0.0 25. V2 = 40. na kraju se i(računa varijanca i standardna devijacija port0elja+ σ 2 .30 : 0.02232 =0.1# . ?arakteristike ri'ika:prinosa 'a dvije ra'ličite dionice &ionica A &ionica B Dčekivani prinos J). 0. 4oristeći podatke i( sljedeće tablice treba i(računati očekivani prinos. 0 : 0. J0. 0.$02 : 0.000 = 0.0425 .000 . .11.2944 ?oe(icijent korelacije i'me-u dionica A i B je dosta visok i po'itivan.152. :40<=0 s(ak0 #i.1494 = 14.000 60.94% 17 ./a /0 : +. 4ovarijanca i(me5u dvaju prinosa na dvije dionice u pret/odnom primjeru i(nosi 0.s).40 100. % J0. odnosi na dionicu 2 i $0.2041 ×0.20. varijancu i standardnu devijaciju 100.$0 : 0.15 : 0. nakon toga odredi se prosječni prinos port0elja+ CJr.25. ) &reće.Primjer !$. vrijednog port0elja s tim da se 0. 11) 25) Btandardna devijacija J). 1#. I(računajte i interpretirajte koe0icijent korelacije i(me5u te dvije dionice..60 100. . Prinos port(olia i varijanca Primjer !#. na dionicu 3. 0 : 0.%J0. % J2 : 0. 0je1enje: ρ2. . 0. 0.3 0je1enje: 8r(.20 1 i 0.000 .02232 σ = 0.!0! 0. .r1f03/:. J0.000 V3 = >rugo. Btandardne devijacije dionica 2 i 3 su 0.2# .

% J0. ) 2.00 1.$5) 13.0".000. .0025 %0..J0.$. Btupac 1 J0. 0. I(računata standardna devijacija port0elja kao vagana aritmetička sredina i(nosi+ : 0. . J0.15) 10. 0.0" .0025. J0.0025 % 0. 1 port0elj dionica 2 i 3 uloženo je 5. kao 'to je pret/odno i(računato.$0 ili $0) V3 .000.01!3. 0 ili 0) CJr.0) #.00 . Btupac 2 V3 V2 σ3. Btandardna devijacija port0elja+ &reba 0ormirati matricu s port0eljem od dvije dionice+ *edak 1 *edak 2 Btupac 1 V3 V3 σ3.10$5.Primjer !7. 0.J0.30 σ .$. 4oe0. 0. 8rinos ".0) ". 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0. 4oliko i(nose J1.15). J0.00 .#1). i u dionicu 3 3.var.J0.3 Btupac 1 J0. Btupac 2 J0. 2. Dčekivani prinos port0elja+ V2 . 0 : 0.00 .0105.$.91% .0$ : 0.00 . J0.J0.0025.00G5. Dčekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 su ") i 10.0#.J0. $ 1.$5).1315. 0. standardna devijacija port0elja6 0je1enje: 1. .0119 =0. J0.2 Btupac 2 J0. 18 . . *edak 1 *edak 2 *edak 1 *edak 2 σ 2 .J 0.T u dionicu 2 2.000.00 1 σ 2 .0113.33 1.10. Btand. . >ionica 2 >ionica 3 8ort0elj 1.00 .1091 = 10.2 V2 V2 σ2.00G5.002" % 0. 'to naravno nije točno. 0. ". J0. .!5.000.$0 : 0.3 V2 V3 σ2. 0.0 +lijedi 'aključak da port(elj ima manji koe(icijent varijacije '/og diversi(ikacije.J0. % J0.000.002".11$5 ili 11.$5). 1. 3. očekivani prinos i J2.J0. ) 2.000.0105.011# σ .#1) 3. a dionice 3 #) i 13.$. dev. već 10.000. .

G 50.. >ividende Btope rasta 2 50.3eorije trCi1ta kapitala Primjer ! . 11..2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. 0. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1.3!. 13.23. 13.0) 0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a.0$5. I(računajte tro'ak kapitala obični/ dionica Jk e.5$) >ionica O+ . $.51.5). Primjer 40.50) 19 . Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $. 0. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici. 0je1enje: k0 = rf + β(r6 rf) = 5% +1. G 30.1$. a premija trži'nog ri(ika $).20 #. 11). ako je po(nato sljedeće+ r0 .05 1..20. aproksimativno+ ks .0"35 .!2) >ionica 3+ . 0. i O J β .0$5 % 1. Fa model konstantne stope rasta. a beta koe0icijent (a dionicu C je 1.5) % 0. 0. % 0.3! : J$).51 : J$). 0. 1. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice Oijene u .. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ . ks . G 3$. očekivani prinos na trži'ni port0elj je ").$5 0. cijene dionica. ks .35). >8BG88BJdividende po dioniciGcijene po dionici.0) O 30. $ : J$). . !.$5. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu C6 0je1enje: &ro'ak kapitala K i(račun pomoću β ks%k( D β <km=k(.!$ 11.5 i stopa povrata na ulaganje u trži'ni port0elj rm . $.23J0. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. Primjer !". .0 ) 3 3$.5). 0) >ionica 3+ J1.5).0"70.05.1$ 15.5) % 0. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β . pomoću O28A modela. 0) >ionica O+ J0.15 . % 1.0# .!0 0.5) % 1.!$. 15.!0. % 0. . 3 J β . I(računajte (a/tijevani prinos tri dionice+ 2. ..5(11%-5%) = 5% + 9% = 14%. beta koe0icijent . ".11 .

. J0.50 1#. 0je1enje: ke .0 5%1. E i F i(nose 10. ke . 2ko je beta tvrtke 1. 0) dionice 3 J β =1. trži'ni prinos 11). 15.24) i 0) dionice O J β =1. ∑V j β j β8 = JV1 : β 1 .# E 0.3 F 0.00 1!. %W% JVn : βn .30. % 0..81) . Primjer 4!.".2 : 0.12.2J 0.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici."1 % 0. 2ko beta tvrtke i(nosi 1.$) i 15.00. 12.5) ove godine.0 0je1enje: >1 I.$3) Primjer 44.Bada vidimo da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 vrlo malo porastao.50. % 0. . 13. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 .11. 1#. ke . utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.0 5 7 0. : 1. Primjer 42. 0.!2) Fa/tijevani povrat O .1!0 . % JV3 : j= 1 n β8 = 0.0.2 % 0.a cijena u > +topa rasta u> R 2. .$! ." : J11) 7 5).5) i očekujete 11) (aradu ove godine. 15. r0 D β Jr0 7 rm. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .2.33 8ort0elj ima 33) vi'e ri(ika nego 'to je sistematski trži'ni ri(ik. % 0.123 . 1. J0. 0 10.#0.10# . G 2$.67) . i(računajte prinos dionice po O28A. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta. koliko i(nosi trži'ni ri(ik port0elja6 β3 . % JV2 : β 2 . G !5.$3) Fa/tijevani povrat 3 . : 1. 3vrtka *čekivana dividenda 3eku.2) . G 1#. a stopa slobodnog ri(ika 5).") 20 .30 12. Primjer 41. 2ko raspolažete port0eljem koji se sastoji od 20) dionice 2 J β = 0. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu.00.00 !5. J2.30).. 0je1enje: 5) % 1. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R.#0 2$. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.

8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .5!1 : J1. dividende sljedeće godine.7% Primjer 4 . Primjer 4".2.8 x (1% .5) ove godine.1i/0(a)i +. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1.6% Primjer 4#. /0 7A89 :1(rB0) +.)i!a /0 +. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5).$2 i( pret/odnog primjera.$2 Primjer 47.5%) 0 = 8. 1tvrdite betu svoga port0olia. 0je1enje: 0.5%) = 15.(ra1 )a #i. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.5) i očekujete 11) (aradu ove godine.(ra1. #i. 5% + 1. #a =0 ak1:a3)i +. trži'ni prinos 11).. 2ko beta tvrtke i(nosi 1.5%) = 12. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.)i!0 6. 8o de0iniciji.1) J. <1. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.8% Primjer $0. % 0.'0 s0 i*ra4:)a1i *a.$) u obve(nice i 1 .# *a.6.1".2 x (11% . i(računajte prinos dionice po O28A. Investirali ste 5!. dividende sljedeće godine. 2". 2ko je beta tvrtke 1. 4. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.3) u depo(it na trži'tu novca. 21 .1".146. @(0 #.3%.G350. 7i/0)a #i.1 3 : J0.50>? 32> + 0. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.A +.2"$ : J0.50 .62 x (11% .(ra1a. B betom port0olia 0.Primjer 4$. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. . 0je1enje: 8.)i!: bi1i (0=i . tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32 .(ra1.5% + 1. 0.1i/0(a).ra ras1i (i<0 )0A.13 = 0.4. % 0.=: 7A89 a 6. a stopa slobodnog ri(ika 5).200. i3i 14. 0je1enje: 0.50.#!i/0)/0)a.". stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0..k ra*6i<3/a6.

be( dodatnog angažiranja obrtnog kapitala. nabavne vrijednosti 250.13 = 0. &ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost 5. &ro'ak kapitala tvrtke i(nosi 1$). Investirali ste 5!. 0je1enje: 1.'0 :4i)i1i +. 2". na 2"0. Btroj će se amorti(irati linearno u preostalom vijeku e0ektuiranja starog stroja.. 0je1enje: 0. s0 6.000. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0. 22 . 6. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.G350.(ra1. *a(matra se (amjena stroja nabavljenog pred 12 godina (a 200.00 .(0=a)/06 i)(0s1ira)/a : #i.00 . 0je1enje: 0..1". Btroj se može (amijeniti s novim.000. 8rocijenjeni vijek e0ektuiranja u vrijeme nabave i(nosio je 20 godina.00 .$) u obve(nice i 1 ..7% Cak3/:4ak. a pore( na dobit 20). i3i 14. Ak. 1tvrdite svoga port0olia. '03i10 (0=i . 2.500 . Btari se stroj može prodati (a 5.000.6% Primjer $1.143 x (0) = 0.18) + 0.000 .500 . 7 2.)i!0.00 . 8o de0iniciji. 1tvrdite oportunost (amjene.ra10 +r0:*01i (i<0 ri*ika.500.62 x (11% . Eamjena stroja Primjer $!.000 .40ki(a)i +.50> ?32> + 0. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. 8ore(ne u'tede 250. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0. 3. Btroj je amorti(iran linearno prema predvidivom vijeku trajanja. • &ro'kovi demontaže 7 2.$2 i( pret/odnog primjera. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta.. a tro'kovi demontaže su 2. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5).tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32.62 Primjer $2.00 ..00 . %.5%) 0 = 8.1) J. *e(idualna vrijednost novog stroja je 120. B betom port0olia 0.000 .571 x (1) + 0. koji će u preostalom vijeku trajanja starog stroja smanjiti tro'kove poslovanja s 350. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.146.3) u depo(it na trži'tu novca.286 x (0.000.200.000.

• 8ore(ni tro'ak .00 #0.$# ! ..000 .00 #0.000 . • 4njigovodstvena vrijednost "0.27$. 8odu(eće ra(matra (amjenu starog stroja nabavljenog (a 5.## 44.000.000 .00 #0. Neto novčani tok: #0.2$0.00 #0.00 $1.000 . • 8romjene amorti(acije 21.000.$4 2 . nakon čega se može prodati (a 35.2$0.2$0.77$.00 . 4.250. 8ore( na dobit je 20).# $.00 7 !.00 #0.!1 . Btari se stroj sada može prodati (a !.00 . -ovi se stroj može nabaviti (a 120.00 1$#.4 !. -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 31. • Bmanjenje tro'kova !0.2$0.2! 47.2$0. 0 Primjer $4.2! N+9 % "0.$00> 120."!".00 .#2 !!.000 . 2 .$00.• -abavna vrijednost 200.000 .. Neto sada1nja vrijednost 'amjene godina 0 1 2 ! 4 $ # 7 novčani tokovi =200.00 .$1 24.000 . -ovi će se stroj ravnomjerno amorti(irati kro( životni vijek u kojem će davati godi'nje povećanje (arada prije amorti(acije i pore(a od 30. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • &ro'kovi starog stroja 350.000 > diskontni (aktor 1#% 1.000 .000 . s predvidivim vijekom e0ektuiranja # godina u kojem je stroj amorti(iran linearno.000.74! 0.#41 0.000.##0.72". • 2morti(acija starog stroja 10.$$2 0. >a li je (amjena stroja oportuna prema kriterijima -8= i 8v6 0je1enje: 23 .00 #0. "#. a tro'ak kapitala 1!)..00 . • 1'tede na pore(u 4. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 5$. 200. Neto investicijski tro1ak 1.500.2$0. #2 0.!$4 0.$"".2$0.2$0 kn godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti • *e(idualna vrijednost novog stroja • 8ore( na re(idualnu vrijednost • Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.00 .000 .1$ 21.410 0. a koristio bi se kro( preostalo e0ektuiranje starog J$ godina.2$0.!0$ diskontirani novčani tok =200.250.47# 0. • &ro'kovi novog stroja 2"0. • @ubitak od prodaje 7 35.$00. " godina 2.000 0.00 #0.000 .250 .. • 2morti(acija 120.000 .

000 2 27. 24 .500 .000 > diskontni (aktor 17% 1. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 2 .7!1 0.$!4 0.$!> Pv % 0. !.000.000 4 27. jer je NP9 F 0."" Eamjena stroja nije oportuna <isplativa. 120.000. 7 .000 .#24 0. $ godina 2.000 . Neto novčani tok: 27.000 0. $ 14.000 . 4.4$# 0. a Pv F 1.00 kuna dospijevaju (a 2 godine. Neto sada1nja vrijednost 'amjene god na novčani tokovi 0 =10 . neto pro0itabilnosti 12) i čija je planirana godi'nja neto dobit naredni/ 2 godina 0.000 > 35.077 1".000 .000 . 3. 2.00 kn pod pretpostavkom da obve(e umanjuju vrijednost podu(eća. • 8romjene amorti(acije 15. 7 !. 2morti(acija 15. 4njigovodstvena vrijednost 30. 1'tede na pore(u 4. 9rednovanje podu'e.441 NP9 % = 17#.500 .500 . b.000 e c. • 8ore(ni tro'ak 7 3.500 . 8ore(ne u'tede a. *e(idualna vrijednost novog stroja b.a Primjer $$. 8ore( na re(idualnu vrijednost c. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • Bmanjenje tro'kova prije pore(a 30.40" 12.000 .!"0 diskontirani novčani tok =10 . Neto investicijski tro1ak 1.00 kuna.&ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost !.000 $ 27.000 . $4 0.724 1#. Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.000 . 1tvrdite ekonomsku vrijednost podu(eća čija imovina trenutno vrijedi ! 0. 2 . 10 .000 > # godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti a.000 2!.000 . -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 20. obve(e od 120. • 2morti(acija starog stroja 5.!1$ 21. d.000 ! 27. e. @ubitak od prodaje 7 22.000 # $$.000 .000 1 27.000. -abavna vrijednost 5.000 .000 1.

005. otpisanost imovine u naredni/ pet godina i(nosila bi 55).0!" 200 .!2 Primjer $7. odnosno re(idualna vrijednost tvrtke nakon pet godina i(nosila bi $..015.a pomo.000.2$5.$17.$% 4.42 2.$ ! 2.7#$.5" . 2.$0 .000.7!0.2"4.5" .$#1 . 3. 'to (nači da bi knjigovodstvena vrijednost podu(eća. 2.00 .330."0 !.01 .u IGI=a u 4+ 67celu 25 .00 &iskontirani novčani tok #. 5'račun vrijednosti podu'e.2"! 2.7! 200".!$%.$44.#$ kn. 5. 1"0+000.550.2" .500. 9 & 40+000.7$2. 27. 1. 8od pretpostavkom da nema dodatnog investiranja.00 .$0 .#!!. 0je1enje: Pregled progno'iranog i diskontiranog novčanog toka @odina 1.2 " 4.$ #.#4" N63* &*B53 A4*035EAG5H A )?)PN* !.$0 2 .2! 1".#72.0 ! #. kamatna stopa duga 10) i stopa pore(a na dobit 20).!$% 4. .27 !.72". ! !.5" . 303.$0 10.1# .22".!#1 1. obve(e 3.102. 8rema podatcima i( računa dobiti i gubitka podu(eće je ostvarilo sljedeće re(ultate+ 2007.$5$.421.#2 7.50 .00".$#! 8rosječna godi'nja stope amorti(acije u petogodi'njem vremenskom ra(doblju i(nosi 11)."4 &iskontirani novčani tok 12.*= *= *= *= 40+000.$%.00 & 6 +600. Primjer $#.# . 1"0+000.$!7.!2 22.00 .402.5" .4"$."!4 2011.$01.00 .50 . &ro'ak kapitala J92OO. 9!+640.0#2 4.2! . tro'ak kapitala 10).00 .1.00 11+960.55! 2.00 .$0 .$# .$0 . tvrtke i(nosi 12.690 40+000.00 .#$2.50 .000.11#.4# $."$!."71.7" .. )kupno Novčani tok . I(računajte vrijednost podu(eća primjenom >O< metode pomoću obje diskontne stope i (aključite koliko i(nosi realna vrijednost tvrtke.IV"1" 40+000.#14.50 .00 .11! 2.11 !.00 #.17#. a be(ri(ična kamatna stopa #.II"1" & 40+000.1#".00 . 3.#$#.0. $ 2010.10 !. 2. I(računajte vrijednost podu(eća ako godi'nji <O< i(nosi 2.!#3.

000.00 7 552 .00 D $$0."2# D7$0. 1 ra(voj je utro'eno 250.0"4.00 D2$7.000.00 kn.00 7 0.000.000.00 D #00.000.000.000.00 kn koji će se osigurati nakon (avr'etka investicije. 5 % 2$0. $7. 26 .000 kn.000.00 D #00. 8rocijenjena trži'na vrijednost (emlji'ta i(nosi $00.000.000. Fa proi(vodnju se predvi5a vlastiti slobodan prigradski prostor smje'ten u( važne prometnice na kojem će se i(graditi suvremena tvornička (grada.$00. =isina potrebnog povećanja neto obrtnog kapitala procijenjena je na 300.000.00 D 7$0.000. 8rocijenjena vrijednost tro'kova i(gradnje tvorničke (grade je 1.00 D 100. prema uobičajenim načinima 0akturiranja i(vr'eni/ radova i planiranoj dinamici i(gradnje.000.000.000.000.5nvesticijski tro1kovi Primjer $ .00 kn.000. 5 % !.000. $7 D !00.00 kn.!$0. 5 % 2$0.00 D 7$0.7$0.000.000. I(gradnja tvornice trajala bi dvije godine do kada bi se instalirala potrebna proi(vodna oprema u vrijednosti 550.00.500.00 D 100. Investicija će se 0inancirati i( dugoročnog (ajma po kamatnoj stopi ").00 D #00.000.007 552 D !00.00 7 55 1 D 7$0.00 kn.000.00 7 0. 5 % 2$0. 'to će se.100.00 D #"4.00 D $$0.00 kn u( tro'kove montaže od 100. I(računajte investicijske tro'kove ako podu(eće ra(matra projekt proi(vodnje novog proi(voda kojeg je ra(vio vlastiti istraživački tim.00 D 100.00 D #42.00 7 0. podmiriti u dvije rate krajem svake godine i(gradnje.000.00 D $$0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->