ZADATCI ZA VJEŽBE IZ EKONOMIKE PROJEKTA Novčani tok investicijskog projekta Primjer 1.

Investicijski projekt u koji treba uložiti 110.000,00 kuna, ekonomskog vijeka trajanja 5 godina, ima sljedeći novčani tok: godina neto primici diskontna stopa 10% kumulativ 1 2!.200,00 24.724, 0 24.724, 0 2 3".#$0,00 !2.1 0,"# $#."0 ,2! 3 3".!20.00 2".07 , 4 $. "7,07 3". "0,00 2#.2 1, 4 112.2# ,"1 5 5".2 0,00 % 42.!77,04 1$4.#4$,"$ 10.000,00 %1$4.#4!,!# &ro'ak kapitala i(nosi 10). *e(idualna vrijednost i(nosi 10.000,00 kuna. I(računajte+ a, -eto sada'nju vrijednost . 44.#4!,!# b, *elativnu sada'nju vrijednost . 0,41 c, Indeks rentabilnosti projekta .1,41 d, Internu stopu rentabilnosti projekta . 23,01) e, *a(doblje povrata ulaganja na temelju diskontirani/ novčani/ primitaka %!,"1 g 0, -a temelju pret/odni/ poka(atelja utvrdite da li je projekt isplativ. &a Prinos i ri'ik port(elja Primjer 2. 1 port0elju dionica 2 i 3 u koji je uloženo 250. 000,00 kn u dionicu 2 i 350.000,00 kn u dionicu 3 očekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 i(nosi #,") i 12,5), a očekivani prinos i standardna devijacija dionice 3 je ",#) i 10,5$). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 je 0,"5. I(računajte+ a, 4oliko i(nosi očekivani prinos i standardna devijacija port0elja6 b, 4oliko bi i(nosio ri(ik port0elja pri koe0icijentima korelacije %1, 0 i 716 c, Interpretirajte dobivene re(ultate.
a)

W A = 41,67 % W B = 58,33 % )kupno: 100% E A = 41,67 x 9,8 = 4,08% E B = 58,33 x 8,9 = 5,19% *čekivani prinos: ",27%

σ 8 = 9 2 σ 2 2 + 93 σ 3 + 2 9 2 93 ρ 23σ 2σ 3
σ8 = (0,17 36 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +( 2 : 0,4167 : 0,5833 : 0,85 : 0,125 : 0,1056) σ 8 = (0,00649916 +0,005454291) σ8 = 0,011953451

2

2

2

1

σ 8 =0,10933184

+tandardna devijacija port(elja:
b) ρ = +1

σ8

= 10,93%

σ8 = (0,1736 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +(2 : 0,4167 : 0,58 33 : 1,0 :0,125 : 0,1056) σ8 = 0,00649916 +0,006416813 σ8 = 0,012915973

σ8 = 0,113648463 σ8 = 11,36%
ρ =0 σ8 = 0,00649916

σ8 = 0,08061 36 σ8 = 8,06%
ρ =− 1 σ8 = 0,00649916 −0,006416813

σ8 = 0,000082347

σ8 = 0,0090 4!"4 σ8 = 0,91%
c, *čekivani prinos port(elja i standardna devijacija su relativno niski kod koe(icijenta korelacije 0, $. Porastom po'itivne korelacije i'me-u dionica pove.ava se ri'ičnost port(elja, dok padom korelacije ili porastom negativne korelacije i'me-u dionica ri'ik port(elja 'načajno pada. Prinos do dospije.a o/ve'nice Primjer !. 1 podu(eću se ra(matra kupnja državne obve(nice nominalne vrijednosti 1.000,00 ; s godi'njim kuponom $) koja dospijeva (a 10 godina. &rži'na cijena obve(nice je #00,00 ;. 4olika bi se stopa povrat mogla ostvariti ako ta obve(nica drži do dospijeća, odnosno koliko i(nosi nje(in prinos do dospijeća6 0je1enje: a, <inancijske tablice = . $0,00 : I=!10 % 1000,00 : II!10 . #2#,!$ ; = . $0,00 : I="10 % 1000,00 : II"10 . "$5,!# ; >obivena je jedna vrijednost vi'a i jedna vrijednost niža od trži'ne cijene obve(nice, 'to (nači da interpolacijom treba točno utvrditi koliko i(nosi prinos do dospijeća ove obve(nice. :1 . #2#,!$; ?1 . !) :0 . #00,00 ; ?0 . 6 :2 . "$5,!#; ?2 . ") 8−7 (900,00 − 929,76) ?0 . ! % 865,79 − 929,76

2

$0. 6 : 900 .00 % 234 % 7. ! % ?0 .00 −900. @abrijelova 0ormula+ . I(račun interne stope pro0itabilnosti u AB C:celovoj proračunskoj tablici+ +lika 4. 5'račun u 4+ 67celu Dvo je naravno najtočniji.76) − 63.1 (−29.000.00 E&A .# . ! % 0.444#% c.47% b. - (1.76 ?0 . $521) 234 % 7. $521 ?0 .4 : 1. ! % − 63. !.$ 30 % 0.97 ?0 . najbrže dobiven i najpraktičniji re(ultat.97 − 29. 77777777777777777777 0. 4etode vrednovanja o/ični8 dionica 3 .000.00) 10 0 .7 30 It % 7777777777 & E&A . 00 + 0.

05) 7 112.94 = = = 238.$" kunu.567 86 = = = = 1. 50 G 0.Primjer 4. prioritetna dividenda kp .5). Fa/tijevanu pro0itabilnost dionice6 0je1enje: a. 1$.03) 6 11. Primjer #.00 kuna g.08 − 0.00 kn.05 >0 (1 + g ) 80 :1. "00.00 kn dividende po dionici.$! kuna.05 +g = + 0.03 0. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je 15). Ddnos cijene i (arade te dionice i(nosi 5.00 88B.125.00+0.125. 4olika je vrijednost dionice krajem pete godine6 0je1enje: 85 = >0 (1 + g ) 6 10(1 + 0. k s = 80 800 Fa/tijevana pro0itabilnost dionice je 15.5 .68 ks − g 0.C8B : 8GC C8B.1$0 H5 .05 =rijednost dionice krajem pete godine i(nosi 23". (a/tijevana stopa prinosa = . Primjer $. Procjena vrijednosti prioritetni8 dionica Primjer 7. 8odu(eće 3 je isplatilo "0.15 − 0.0.00 kuna &ekuća trži'na cijena i(nosi "00. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je "). "0. 5).00 kn dividende po dionici.12 . kolika je sada'nja vrijednost dionice6 0je1enje: 9% &p : kp =. I(računajte+ a.05 = 0. "0. 88B. a očekivana stopa rasta dividendi 5).155 = 15. 5.00 >0.81 k −g 0. 4olika je vrijednost te dionice krajem 'este godine6 0je1enje: >0 (1 + g ) 7 80(1 + 0. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 3)."1 kunu. 2ko je (a/tijevana stopa prinosa (a dionice ove klase 12).1$0.00 8GC. vrijednost prioritetne dionice >p . &vrtka < i(dala je prioritetne dionice koje nose dividendu od 50. >ionica podu(eća 2 ostvarila je u protekloj godini "0. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 5).00 kuna dividende u( odnos isplate 50). &ekuću trži'nu cijenu i b.1 =rijednost te dionice krajem 'este godine i(nosi 1.05 0.5 ) b. 4 . 8odu(eće C je isplatilo 10.

10 K 0. 61] : <ke= g. = . . "$. !] G J0. >io dobiti koje podu(eće konstantno (adržava je 3"). 12 G J 0. >1 G Jke K g.00 kn = . 200. (a/tijevana stopa povrata na dionice g . 4olika je vrijednost dionica podu(eća @.00 kuna. Dčekivana (arada po dionici u 1.3".1$ K 0. J>1 G =. $0 G 0. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je ").00 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .>0J1%g.00 kn. 0je1enje: =. [J 17 0. tj. Dčekuje se da će dividende rasti po stopi od 11) godi'nje. @ordonov model+ ke . $ G 0. pristup multiplikatorom Primjer 11. 2ko se pretpostavi se da je investitor procijenio stopu g vi'u (a 23).00 : $) . : <ke= g."0 5 . stopu od 13. >1.po(nata dividenda u ba(nom periodu ke . model konstantnog rasta dividende Primjer ".000.0" K 0. 2 0 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . % g >1 .Primjer . 1000. 8rioritetna dionica emitenta čija je nominalna vrijednost 1. = .135 . 4ultiplikator 'arade % 9 : 61 % <1=/. kolika bi tada bila vrijednost dionice6 0je1enje: a.03.00 kn daje $) dividende godi'nje..12 . 2ko investitor smatra da je odgovarajuća tražena stopa povrata na ove dionice 1$). očekivana (arada po dionici = . Fa/tijevna stopa prinosa na te dionice je 10). Primjer 10. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I i koliki je multiplikator (arade6 0je1enje: 9% [ < 1= /. ra(doblju je !. 120. $ G 0. koja je vrijednost dionice tvrtke L6 b. Fa dionicu eminenta I očekuje se rast dividende po stopi od 3). konstantni dio dobiti C1.00 kn b. konstantna stopa rasta dividendi (auvijek =. &vrtka L ima obične dionice na koje će se (a godinu dana isplatiti dividende od $.11.1$ K 0. 500. b . a.00 kn. 4olika je sada'nja vrijednost dionice ako je (a/tijevana stopa prinosa na tu dionicu 12)6 0je1enje: >p . @odi'nja dividenda po dionici emitenta @ koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 12. Dčekuje se rast dividendi po stopi od ).00 kn po dinoci. $0.5).0 . (adnja isplaćena dividenda >0.

12. a prioritetna dionica al pari vrijednosti 100. 0. 15 G0.$! .00 kn.#$) Prinos na o/ične dionice s konstantnim rastom dividende =J80.12 . vrijednost obične dionice 7 trži'na cijena g . Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . godi'nja dividenda po prioritetnoj dionici kp. .12. ke . dividenda koja se očekuje sljedeće godine 6 . 1( traženu stopu prinosa na dionicu M7a od 12).12) Procjena očekivane stope prinosa i vrijednosti prioritetni8 dionica 8rinos na prioritetne dionice+ kp. prinos na prioritetnu dionicu =. -e očekuje se rast dividendi.na dionicu =J80. .25 . >1 G Jke K g. 10G #1. očekivana stopa prinosa Jtrži'ni prinos.12. >p G= iliJ80. >p G 80 . 1$. 50 G 1$. =. 0je1enje: kp . 2ko trži'ni prinos na dionicu tvrtke A i(nosi 10). @odi'nja dividenda po dionici emitenta I koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 15. koliki prinos osigurava prioritetna dionica tvrtke. očekivana stopa rasta dividendi Jočekivani prinos od kapitalnog dobitka. >1 G = =.12) Primjer 1!.12. 0).Aultiplikator (arade .25 kn.125 ke .00 kn dividendu 'to se očekuje da će nastaviti (auvijek. >1Gke ke . Primjer 14. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je 12). >1 G =J80. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I6 0je1enje = . "$."0 G ! . stvarna vrijednost prioritetne dionice J80. 15 G 125. 10. % g ke . >pGkp >p. 50 G 0. &vrtka M na svoju dionicu plaća 50. koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice M7a6 0je1enje: =. >1 .00 kn ko'ta #1.$! kuna ke. model /e' rasta Primjer 12.0.

1$70.. >8BG88BJdividende po dioniciGcijena po dionici. 4olika je cijena 8 1.11.6% =. : *DC *DC . 0.i koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice6 2ko je očekivana dividenda sljedeće godine 10.0.0$. 120 : 1.2.Farada sljedeće godine . : povrat na (adržane (arade g . stopa reinvestiranja : *DC .11.09-0. 8o : 1.0#$3 K 0.$$G133.3.. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu podu(eća .10## . C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici. stopa rasta dividendi 11).J1 K stopa isplate dobitka.00 kn.27 120.06 + 1. koliko i(nosi očekivana stopa prinosa na dionicu i kolika je sada'nja vrijednost dionice u( tu očekivanu stopu prinosa6 0je1enje: #$=#% & β '#()#%) 2proksimativno+ ks . a beta koe0icijent (a dionicu .06) = 0. $J1%0. a očekivana godi'nja stopa rasta dividendi po dionici je $). >2 G 0.11) >ividendni pri/od u godini . >tGJke K g. >1 je $.2 8ri/od od kapitalnog dobitka.$$G0. 11).1$) Primjer 17.J 1 K 0. ". a (a/tjevana stopa povrata 1$).05 .5) ke.$. 2ko stopa isplate dividendi i(nosi 30).J133. &ekuća trži'na cijena dionice tvrke D o(načena kao 8o i(nosi 120.11 . stopa (adržavanja Jreinvestiranja. : 0.$.21(0.G120.2 81.10GJ0.133.J tekuća (arada% tek.11.stopa povrata na vlastiti kapital Primjer 1$.11. 7 . očekivani prinos na trži'ni port0elj je #).11.!). : *DC . (adržana (arada. procijenite stopu g6 0je1enje: g . dividendni pri/od u godini i očekivana stopa povrata6 0je1enje: 81 . ks . Primjer 1#.2!5.15! . 133.G0.00 kn. ks = 0.05 %0.00 kn po dionici.05.096 = 9.21. a povijesna stopa povrata na vlastiti kapital tvrtke 15.05.0.je 1.0. pri/od od kapitalnog dobitka. Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $).>2G81.

4olika je sada'nja vrijednost tog papira ako je realna neri(ična kamatna stopa ).00 . ". >3 .0". 13.Bada'nja vrijednost ove dionice krajem supernormalnog rasta u( daljnji rast dividende od ")6 0je1enje: a..33 ... a očekivana in0lacija u predstojećem ra(doblju ) godi'nje.1 . >0 .3# . ks = 12% a) kf = kr+ki =7% b) kr = ks kf = 5% !) kf = 3+2"4 = 11% #) ks = kf+kr = 16% Primjer 20.000. 4oja bi se kamatna stopa na obve(nice 0ormirala ako bi se promijenila in0lacijska očekivanja tako da bi se premija in0lacije udvostručila6 0je1enje: kr = 3%. >ržite vrijednosni papir koji vam obećava da ćete nakon 10 godina primiti i(nos od "0. &rži'na kamatna stopa na obve(nice jedne ri(ične skupine i(nosi 12) godi'nje.00 H J1%0. Procjena kamatni8 stopa o/ve'nice Primjer 1".9rednovanje dionice sa supernormalnim rastom dividende Primjer 1 . premija ri(ika in0lacije $).20.52 . koja ima stopu rasta 20) u( stopu trži'ne kapitali(acije 10). 3. >0 % #. godine6 b. 10. #. 4oliko i(nosi nominalna neri(ična kamatna stopa6 b. a premija ri(ika na investicije takvog stupnja ri(ika ). godine dividenda i(nos 13.20.21 ."2 H J1%0. 11.. >2 .!3 .$0 ..00 H J1% 0.. /. a. c. 2.3 . ". ".Bada'nja vrijednost dividendi6 c. 4oliko i(nosi+ a. *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3) godi'nje.20. >ionica 8 isplaćuje godi'nju dividendu ". ki = 4%. >1 .00 kuna.$0G1. 4oliko i(nosi premija ri(ika na ove obve(nice6 c."2 . 0je1enje: 8 .>ividenda na kraju 3. #. 11. 13. 1.0"."2 .00 H J1%0. >0 .52 . .2 ."2G1.1070.GJ0. 4oliko bi i(nosila nominalna neri(ična kamatna stopa u slučaju da se udvostruči premija in0lacije6 d.50 . 13. ! $.52G1. -a kraju 3. 83 . ".

NNN $0) 30 .ra!i/sk0 . =t .00 kuna.000. "0.10. %=3 &r'a()i *a+isi. I(računajte betu ove dionice 0je1enje: 9 . " 2 8 = 100.000 " 1. ). 0je1enje: $0 = 100. =t II 14 . ki = 5%. kr . *a(matra se dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • • • • • • • • • • • • • nominalna vrijednost ostvarene (arade odnos isplate dividendi isplaćene dividende očekivane dividende odnos cijene i (arade (a/tijevani prinos stopa rasta dividendi prinos od dividendi tekuća trži'na cijena beta dionice neri(ične kamatne stope ri(ik na trži'ni indeks 200 .r+. a premija ri(ika na korporacijske obve(nice i(nosi ). *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3).000.00. Primjer 21. I(računajte ostvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu ove dionice b. k0 .000 H 0.b(0*)i!0. (a/tijevani prinos i prinos od dividende c. kr = 4% $1 = $.00 kn u nekamatonosne državne (apise koji se u cijelosti isplaćuju nakon 3 godine. 21. I(računajte očekivanu dividendu u narednoj godini.000.2!0 . k = 3+5 = 8% -.$00. 1 narednom ra(doblju očekuje se 5) in0lacija. $). ks . I(računajte koliko mora najmanje i(nositi konačna vrijednost državni/ (apisa nakon 3 godine kako biste i/ danas kupili u visini namjeravanoga uloga.000. "0. NNN 5 NN) $) NNN) NNN NNN #) 5) 3 10 a.260 = 126.00 k) 5'račun /ete o/ične dionice Primjer 22. 1 ) =0 . ). ki .&. >anas namjeravate uložiti 100. kr = 3%.

0$ . 0je1enje: 8rvo treba naći varijancu trži'ta.$ . >1 K očekivana dividenda.12 . 1".# Primjer 2!. # % P H 5 5P .1100 = 1. . 250 /. beta od dionice 2 je+ β2 = 0.8 ks . . *a(matra se pre0erencijalna dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • nominalna vrijednost "0 • pre0erencijalne dividende 15 • beta dionice 1.2 • nominalna neri(ična kamatna stopa ") • premija ri(ika in0lacije ) • ri(ik na trži'ni indeks 5) • (a/tijevani prinos NNN) • tekuća trži'na cijena NN) • nova očekivana in0lacija 3 • novi (a/tijevani prinos NN) 10 . 4ovarijanca dionice 2 s trži'nim port0eljem A Jcov2. 0.1"!2 .63 0. k0 % P Jkm 7 k0. . 50 8GC . ks K (a/tijevani prinos. 50H5 . =arijanca je kvadrirana standardna devijacija ili 0. #. >akle. ?d K tekući prinos od dividende >1 .11. a standardna devijacija trži'ta je 2$). 0." >1 31.!2 P. 4ovarijanca port0elja trži'ta sa sobom je svoja varijanca+ βA = 2 σA =1 2 σA 5'račun prinosa pre(erencijalne dionice Primjer 24..0$ .A. >o J1%g.0676 8rimijetite kako je beta port0elja trži'ta 1 po de0iniciji. I(računajte betu dionice 2. 12) 8t 250 c. %g. 1".0.!2 . 31.0$!$J. 30 H 1. >oGdo . % 0. 3eta dionice O28A+ ks .2$2. 5 88B . je 0. 30G0. C8B H 8GC .1. C8B i 88B C8B .!2 80 250 >t 30 Ed .a.

>Gks .13 . >Gks . # • Ddnos isplate dividendi Jd. 13) 88B . 115. I(računajte (a/tijevani prinos (a dionicu i njenu trži'nu cijenu b. NNN • Dčekivana stopa rasta dividendi Jg.3" c. 10) • Oijena u( promjenu (adržavanja (arada NNN I(računajte+ a. NNN) • Fa/tijevana pro0itabilnost Jks. NNN) • 8ro0itabilnost reinvestiranja (arada Jr. 8o . . Fa/tijevani prinos pre0erencijalne dionice+ ks .• • nova trži'na cijena prinos (a ra(doblje držanja NNN NNN) a.0" % 1. I(računajte novi trži'ni prinos i novu cijenu dionice c.05 .0! % 1. kr % ki . *a(matra se sljedeća dionica+ • Dstvarene dividende po dionici J>8B.24 *.14 . 8rinos (a ra(doblje držanja 1 godina+ >1 + ( 81 − 80 ) 15 + 8. 0. Dstvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu dionice b. ili ks . !) ks .1 . 15G0. ki .13 .$# ) 80 5'račun cijene o/ične dionice pod promjenjenim uvjetima Primjer 2$. 107.1 /. NNN • &ekuća trži'na cijena J88B.05 . Dn namjerava povećati (adržavanje (arada (a 20 postotni/ poena. >o(1 + g ) % g . 15G0.1 . $0) • Ddnos cijene i (arade J8GC. Investitor koji je kupio dionicu po i(računatoj cijeni držao ju je godinu dana kada ju je prodao u uvjetima očekivane in0lacije 3). 0. 1 ) 88B .21$# . 0.2 H 0. 21. Dčekivanu stopu rasta dividendi i (a/tijevani prinos c. % 3 . 10!. 12 • Dstvarene (arade po dionici JC8B. k0 % P Jkm 7 k0. 0. 11 . 3) k0 . I(računajte cijenu dionice u( ovu promjenu. I(računajte prinos (a ra(doblje držanja koji je ostvario investitor 0je1enje: a.2 H 0. >ionicu ra(matra kupac kontrolnog paketa dionica. 0.

0.s +. $0) Q d1 .0#2 .092 −0. . F1 .$ H 0.$ . >8B . . %. 5+.$ .k. 1"0 /.05 3$.20 0. 15. /0 (is. C8B J1 % g. 0) C1 .3ia.3i.3!.0 ) 15.r1f. cijene dionica. Fa model konstantne stope rasta.0je1enje: a. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice 2 3 O Oijene u .2) 180 8o c.5).0 . 0. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. . Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β . 0.1 H 0. 0. .1 H J1 K 0. r H ( .6 7A89-a 6.06 . a premija trži'nog ri(ika $).2 @1 .81. ) >o(1 + g ) 9 " 1.!$ Btope rasta #. #G0. I(računajte (a/tijevani prinos tri dionica+ 2.1r0b. 15. #.81 x (12% . 15 88B . 0. 0. rH( . i O J β . 50. 1#5 k − g1 B01a +. % 0. 3 J β .0$ .s 1. 0.$5 >ividende 1. 0. g .1i/0(a)i +ri). Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . 15 H 12 .$. % 0.!0 30.48% Primjer 27.2 .r1f.4%) = 18. $) >1 6.04 ks .'0 s0 i*ra4:)a1i *a.51..24 81 . C8B H 8GC .0) 11. C1 H d1 ..2 . F0 % 0. 0. $.$ >1 . C8B H d Q C8B .0 . 0.0 . 15 H 1. 4% + 1.r1f.ri*i4)i +. $.$ .3ia i*). %g..0) 12 . >8BGd .1$ 0. 0.

5) % 1.50 1#. Primjer 2 .# E 0. % 0. . J2. . 11.00 1!.!$. 3vrtka *čekivane dividende 3eku. % 0.!) Fa/tijevani povrat O .11 .1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici. G 3$.. 1#.50.123 . E i F i(nose 10. J0. % 1.0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. 13. 13.30 12. % 0.!2) >ionica 3+ ..5) % 0. $.#0.5) % 0. % 0.0# . ) >ionica O+ J0. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta. % 0.05.$5.. G 30.00 !5.$0) *čekivana stopa prinosa 13 ..5) Bada se vidi da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 svega malo porastao. G !5.20.. !. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 .30.5$) >ionica O+ . Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1.2) . 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ .3! : J$).$3) Fa/tijevani povrat 3 . $ : J$). ) >ionica 3+ J1.15 .00. G 1#.00. 0.a cijena u > +topa rasta u> R 2. G 50.#0 2$. 15. 13. 0 10. J0.1$..3 F 0.$) i 15.1!0 .0 0je1enje: >1 I.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. . 12. 15. G 2$.10# . 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu.!0.51 : J$).

0) 25.20 + 0. I(računajte prosječni prinosa i( pro'li/ Jpovijesni/.25) !.25) . 0. 715). 9jerojatnosti i prinosi u ra'ličitim stanjima +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.50) % $.0% 6 0i'ični prinosi i varijanca Primjer !1.25 Prinos <ri.25) % !.25 0 0.0) 15. %20).0) 50 15. %25).0) 1. u ra(ličitim scenarijima. %20).20 = 0. 5.25 0.30 + 0.10 − 0.00) Prosječna stopa prinosa Primjer !0.15 + 0.25 Prinos<ri. 0je1enje: 8rosječna stopa prinosa+ r = 0. CJr. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju i( podataka vjerojatnosti i očekivani/ prinosa i( sljedeće tablice s boldanim slovima+ 0je1enje: 14 .0) 0je1enje: Dčekivani prinos i(nosi 15).50 0. 1. .0) 25.Primjer 2". 5. 730). 15.05 = 5. I(računajte očekivani prinos i( podataka sljedeće tablice koja prika(uje vjerojatnosti is/oda Jstanja.25) *čekivani prinos<pi7ri. i povrat Jprinos.25 − 0. 0.50) $. podataka ako su prinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10). 'to se vidi u sljedećoj tablici+ +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.

25 32.00) % !.0 00 0.3500 %0. 0.1! i S .0) 1.3000 %0. 0.1500 %0.0 00 0. 20.00) % 1. 715).15 0.25 0. %20).0) ".0225 0.0050 =0. 0je1enje: 9arijanca i standardna devijacija na temelju povijesni8 podataka ri %0.00) 0.0000 0.0) !. 0.15 0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice.1225 0. *čekivani prinos <pi 7 ri.25 0.0707 =7.0.00$0 =arijanca i standardna devijacija i(nose 0. Prinos <ri. .05 ( ri −r ) ( ri −r ) 2 %0.0050 Btandardna devijacija = 0. 6<r. =arijanca . 8rinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10).25 .1500 %0. I(računajte kovarijancu i(me5u prinosa dionica Jri1.00) 15 .05 0. 0.15T i 0. 9jerojatnost Povrat *čekivani povrat [ (ri ) − C (r )] 2 [ (ri ) − C (r )] 2 × pi <pi.1!. 730).1000 70.5'račun varijance i standardne devijacije <podatci očekivanja.00) 0. ".0025 0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju.2000 70.00) .0025 )kupno 0.01 0.0050 i !.0!).2000 %0.025 i dionica u sljedećoj tablici+ +tanje Ckspan(ija -ormalno *ecesija 9jerojatnost i prinosi u ra'ličitim stanjima <scenarijima. ?ovarijanca i korelacija Primjer !!.05 0.01 0.50 1 . %20).0025 0.15 0.1! i 20.00) CU .2500 70.0225 1kupno . <r. 1$.1500 0. 0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice+ J0. %25).00 0.50 0. 9jerojatnost <pi.2000 %0.05T 0.0500 70.15 0. 1$$$ .2500 =arijanca i standardna devijacija i(nose . u pret/odnom primjeru 0.07% 5'računavanje varijance i' povijesni8 podataka Primjer !2.25 + $ .2000 r . 1. 1).

2000 3 %0.2000 $ %0. -a temelju 'estogodi'nji/ povijesni/ podataka o dionicama 2 i 3 kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici i(računajte kovarijancu..10 %0.1500 %0.1 0.2000 70. 2 ) − C ( r2 ) ] × pi 70.03 0 5 $ 5'račun kovarijance 'a dvije dionice &ionica 1 &ionica 2 (r1.3000 70.25000 %0.2000 %0.$000 r1 = 0.3000 %0.( = 0.1000 70.10 %0.1050 %0.0je1enje: ?ovarijanca i'me-u prinosa dionica pi 0.00 0. ali ne i jako (načajna.0 00 %0.32 0.3500 %0.2000 2 70.0425 (nači da varijable imaju tendenciju približavanja jedna 6 drugoj jer je po(itivna.003 Oov1.2550 = 0.0.003 = -0.2000 %0.0 CJr2.50 0. a −r1 a ) %0.5000 %0.1000 %0.1000 %0.a −r1 a ) ( r1.1500 %0.00 %0.1000 %0.0.3000 70.2550 !.2.0500 ( r1.b −r1 b ) %0.1$ 70.b −r1 b ) : ( r1.2000 70.0$00 %0.1 ) − C (r1 ) ] ×[( ri .1 0..1 ) − C ( r1 )][( ri .3000 5 70.150 %0.25 CJr1.2500 70.1000 70.0!50 1kupno .2 0.0 25.2000 %0.2 70.3000 70.1500 70.2000 70.02 70.0500 00 70. kako je i(računato u sljedećoj tablici+ @odina 1 2 3 0.2000 %0.2000 70.1000 %0. 2 ) − C ( r2 )] [( ri . 16 . 70.1 5 0. Prinos dionica @odina &ionica A &ionica B 1 %0. ri.0 ri. 0.2000 %0.00 0.15 5 0.$000 r1 = 0.0500 r 1000 1 = 0.3000 %0.1 $ 7 [(r i .12 70.000 Primjer !4.05 0.2000 r1 = 0.25 0.0050 %0. 0je1enje: 4ovarijanca i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.000 70.

na dionicu 3. 1#. na kraju se i(računa varijanca i standardna devijacija port0elja+ σ 2 .s).1# .$0 : 0. vrijednog port0elja s tim da se 0. varijancu i standardnu devijaciju 100.02232 =0.%J0. 0 : 0. 0. odnosi na dionicu 2 i $0. .)i!0 k. 0. :40<=0 s(ak0 #i.0425 .94% 17 . ?arakteristike ri'ika:prinosa 'a dvije ra'ličite dionice &ionica A &ionica B Dčekivani prinos J).000 = 0.20. 0 : 0.30 : 0.25. nakon toga odredi se prosječni prinos port0elja+ CJr. 02 : 0.000 60./a /0 : +.#r0#i s0 (ri/0#).!0! 0. 0je1enje: ρ2.2041 ×0. .15 : 0.r1f03/:.40 100. % J2 : 0. 3 .. 0.$0 : 0. V2 = 40.000 .3 0je1enje: 8r(.0 25. % J0.11.60 100.2944 ?oe(icijent korelacije i'me-u dionica A i B je dosta visok i po'itivan. 11) 25) Btandardna devijacija J). . I(računajte i interpretirajte koe0icijent korelacije i(me5u te dvije dionice.2# .152. 4ovarijanca i(me5u dvaju prinosa na dvije dionice u pret/odnom primjeru i(nosi 0.02232 σ = 0.1494 = 14.000 = 0. 4oristeći podatke i( sljedeće tablice treba i(računati očekivani prinos.20 1 i 0. Prinos port(olia i varijanca Primjer !#. . Btandardne devijacije dionica 2 i 3 su 0. 15) 20) 4orelacija 0.000 .Primjer !$. ) &reće.$02 : 0.202.000 . J0.000 V3 = >rugo. 0. J0.

$5).000.#1) 3. 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.00G5. Btupac 1 J0.00 . $ 1.!5.0$ : 0. a dionice 3 #) i 13.$.00 1 σ 2 . 0.01!3. Btand.$.91% . Btupac 2 V3 V2 σ3.30 σ . .15). J0.J0.000. 8rinos ". Btupac 2 J0.Primjer !7. 1.002" % 0.$5). 0..0113.0" .00 1.0105. očekivani prinos i J2.0#.10. . .$.0025 %0.var.000.0025.0025. J0.$.000. J0. 18 . Btandardna devijacija port0elja+ &reba 0ormirati matricu s port0eljem od dvije dionice+ *edak 1 *edak 2 Btupac 1 V3 V3 σ3.15) 10. % J0.33 1.J0.J0. i u dionicu 3 3.0". ) 2. ".0119 =0.0 +lijedi 'aključak da port(elj ima manji koe(icijent varijacije '/og diversi(ikacije.J0. Dčekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 su ") i 10.2 Btupac 2 J0. . J0.3 Btupac 1 J0. kao 'to je pret/odno i(računato. . 4oe0.000.1315. 4oliko i(nose J1.00G5. 'to naravno nije točno. >ionica 2 >ionica 3 8ort0elj 1.011# σ . Dčekivani prinos port0elja+ V2 .#1).0) #. 2.T u dionicu 2 2.3 V2 V3 σ2.$0 ili $0) V3 .00 .0) ". 0. . % J0. već 10.1091 = 10.00 . 0.J0. 1 port0elj dionica 2 i 3 uloženo je 5. 0 ili 0) CJr. ) 2.000. I(računata standardna devijacija port0elja kao vagana aritmetička sredina i(nosi+ : 0. 0.$0 : 0. J0. 0. standardna devijacija port0elja6 0je1enje: 1. .J0. 0 : 0. J0.00 .2 V2 V2 σ2. 3.0105.11$5 ili 11.000.0025 % 0.00 .$5) 13. 0.J0. dev. *edak 1 *edak 2 *edak 1 *edak 2 σ 2 .002".10$5.J 0.

Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $.!2) >ionica 3+ . .0"70. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β . cijene dionica.0# .5$) >ionica O+ . Primjer 40. % 1. % 0.1$ 15. očekivani prinos na trži'ni port0elj je ").5). 11.51. >ividende Btope rasta 2 50.. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta.. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice Oijene u . 0) >ionica 3+ J1. $. beta koe0icijent .5).. 11). 1. . 0.. Fa model konstantne stope rasta.20.5) % 0.!0 0.1$. $.05. 0. G 3$.3!.35). I(računajte (a/tijevani prinos tri dionice+ 2.!0.!$. ". 3 J β .0"35 . pomoću O28A modela.15 .11 .5) % 0.50) 19 . a premija trži'nog ri(ika $).23.05 1.0$5 % 1. I(računajte tro'ak kapitala obični/ dionica Jk e.0$5.0) 0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. % 0. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici.. ks . ako je po(nato sljedeće+ r0 . ks . G 30.!$ 11. 0.$5 0. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ . 0.5) % 1. a beta koe0icijent (a dionicu C je 1. $ : J$). Primjer !".$5. 15.0 ) 3 3$.23J0. 0) >ionica O+ J0. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu C6 0je1enje: &ro'ak kapitala K i(račun pomoću β ks%k( D β <km=k(.20 #. 0. G 50. 13.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. >8BG88BJdividende po dioniciGcijene po dionici. 13. aproksimativno+ ks .5).5(11%-5%) = 5% + 9% = 14%. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi .51 : J$). !. . 0je1enje: k0 = rf + β(r6 rf) = 5% +1. .3! : J$). i O J β .0) O 30.3eorije trCi1ta kapitala Primjer ! .5 i stopa povrata na ulaganje u trži'ni port0elj rm .

.12. . % JV2 : β 2 . 3vrtka *čekivana dividenda 3eku. 13.0 5%1.2J 0.3 F 0. ke . 2ko je beta tvrtke 1. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.67) .11. ∑V j β j β8 = JV1 : β 1 . 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu.0 0je1enje: >1 I. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . Primjer 42. J2. 15. 12. %W% JVn : βn . i(računajte prinos dionice po O28A. 0je1enje: ke . ke . Fa/tijevani povrati (a tvrtke R.2.2) . J0. trži'ni prinos 11).10# .0 5 7 0.". % 0.00. : 1.50 1#.1!0 .123 . a stopa slobodnog ri(ika 5).2 % 0..5) ove godine. 0) dionice 3 J β =1."1 % 0. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .# E 0. : 1.00 !5.2 : 0. koliko i(nosi trži'ni ri(ik port0elja6 β3 .$) i 15. % 0.0.#0 2$. r0 D β Jr0 7 rm.") 20 . G 2$.." : J11) 7 5).24) i 0) dionice O J β =1.Bada vidimo da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 vrlo malo porastao.00. Primjer 4!. E i F i(nose 10.50. 2ko raspolažete port0eljem koji se sastoji od 20) dionice 2 J β = 0.$3) Fa/tijevani povrat 3 . J0.30. 1. Primjer 41. G 1#.$3) Primjer 44. 0je1enje: 5) % 1..30 12. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.81) . % JV3 : j= 1 n β8 = 0.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici. 0 10.5) i očekujete 11) (aradu ove godine.#0.a cijena u > +topa rasta u> R 2. 1#. G !5.33 8ort0elj ima 33) vi'e ri(ika nego 'to je sistematski trži'ni ri(ik.!2) Fa/tijevani povrat O . % 0.00 1!. 0. 15.30). 2ko beta tvrtke i(nosi 1. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.$! .

.(ra1.50 .# *a. 7i/0)a #i. B betom port0olia 0.#!i/0)/0)a. a stopa slobodnog ri(ika 5).'0 s0 i*ra4:)a1i *a.5) ove godine.4. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.1 3 : J0.5%) = 12. i(računajte prinos dionice po O28A. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.(ra1. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta. 0.$2 Primjer 47.2.A +. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. i3i 14. 1tvrdite betu svoga port0olia.50>? 32> + 0. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.Primjer 4$. dividende sljedeće godine.)i!0 6.1i/0(a).ra ras1i (i<0 )0A.$) u obve(nice i 1 . #a =0 ak1:a3)i +. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0. 21 . #i. /0 7A89 :1(rB0) +.". @(0 #. 2ko je beta tvrtke 1.1i/0(a)i +.1".k ra*6i<3/a6. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice. 2ko beta tvrtke i(nosi 1.3) u depo(it na trži'tu novca. <1. 2". 5% + 1.13 = 0. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0.G350.(ra1 )a #i.5% + 1. Primjer 4".2"$ : J0.(ra1a.$2 i( pret/odnog primjera.. 0je1enje: 0.7% Primjer 4 .8 x (1% .6.5!1 : J1.)i!a /0 +.200.. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0.)i!: bi1i (0=i . Investirali ste 5!. tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32 .50.8% Primjer $0. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .62 x (11% . 0je1enje: 8. % 0.6% Primjer 4#.5%) 0 = 8. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5). % 0.1) J.3%.146. 4. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.=: 7A89 a 6.1". 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. dividende sljedeće godine. 0je1enje: 0. trži'ni prinos 11).5) i očekujete 11) (aradu ove godine. 8o de0iniciji.5%) = 15.2 x (11% .

2".62 Primjer $2.50> ?32> + 0. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.000 . s0 6.00 . 7 2.00 .500 .6% Primjer $1.... 22 . 3.00 .$) u obve(nice i 1 .143 x (0) = 0.1".18) + 0. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice. &ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost 5.3) u depo(it na trži'tu novca. 8ore(ne u'tede 250. koji će u preostalom vijeku trajanja starog stroja smanjiti tro'kove poslovanja s 350. &ro'ak kapitala tvrtke i(nosi 1$). Ak. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0.40ki(a)i +. %.$2 i( pret/odnog primjera. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5). 6. 0je1enje: 1.7% Cak3/:4ak.00 .500 .1) J. 8o de0iniciji.'0 :4i)i1i +.ra10 +r0:*01i (i<0 ri*ika.146. 1tvrdite oportunost (amjene.(ra1.000.G350. nabavne vrijednosti 250.(0=a)/06 i)(0s1ira)/a : #i.000. Eamjena stroja Primjer $!. Btari se stroj može prodati (a 5.tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32. 0je1enje: 0.13 = 0. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1.)i!0.000 . Investirali ste 5!. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje. • &ro'kovi demontaže 7 2.. *a(matra se (amjena stroja nabavljenog pred 12 godina (a 200.000. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta. a pore( na dobit 20). Btroj će se amorti(irati linearno u preostalom vijeku e0ektuiranja starog stroja. Btroj se može (amijeniti s novim. be( dodatnog angažiranja obrtnog kapitala. *e(idualna vrijednost novog stroja je 120.62 x (11% . Btroj je amorti(iran linearno prema predvidivom vijeku trajanja. na 2"0.500.000.571 x (1) + 0. B betom port0olia 0.. i3i 14. 0je1enje: 0.286 x (0.00 . '03i10 (0=i .000 .. 2. a tro'kovi demontaže su 2.00 . 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.200. 1tvrdite svoga port0olia. 8rocijenjeni vijek e0ektuiranja u vrijeme nabave i(nosio je 20 godina.000.5%) 0 = 8.

000.$"". a tro'ak kapitala 1!).2$0.2$0.000 .00 #0.2$0.000 .00 #0.##0.2$0. 2 .2$0 kn godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti • *e(idualna vrijednost novog stroja • 8ore( na re(idualnu vrijednost • Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.$# ! . -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 31.00 #0..00 #0.000 . Neto investicijski tro1ak 1. • Bmanjenje tro'kova !0.## 44.000.00 #0.$00. " godina 2.$00."!".!1 .$1 24.000 .4 !.2! 47.000 .000 .00 7 !.500. s predvidivim vijekom e0ektuiranja # godina u kojem je stroj amorti(iran linearno.#41 0. • 4njigovodstvena vrijednost "0.47# 0.00 . • 1'tede na pore(u 4. 0 Primjer $4.000 .000 . "#.00 .000 0.250 .00 .000 > diskontni (aktor 1#% 1.000 . 8odu(eće ra(matra (amjenu starog stroja nabavljenog (a 5. • 8ore(ni tro'ak . • 2morti(acija starog stroja 10.000 .00 #0.. 200.74! 0.00 .250.. Btari se stroj sada može prodati (a !.72". • 2morti(acija 120.2$0.$$2 0.$4 2 . #2 0. • @ubitak od prodaje 7 35. 8ore( na dobit je 20).!$4 0.$00> 120. 4.2$0.77$.000.00 .00 1$#.1$ 21. >a li je (amjena stroja oportuna prema kriterijima -8= i 8v6 0je1enje: 23 .# $. nakon čega se može prodati (a 35.250.000. -ovi će se stroj ravnomjerno amorti(irati kro( životni vijek u kojem će davati godi'nje povećanje (arada prije amorti(acije i pore(a od 30..00 $1. Neto sada1nja vrijednost 'amjene godina 0 1 2 ! 4 $ # 7 novčani tokovi =200. -ovi se stroj može nabaviti (a 120. a koristio bi se kro( preostalo e0ektuiranje starog J$ godina.2$0.• -abavna vrijednost 200.000 .2$0.00 . • &ro'kovi novog stroja 2"0.#2 !!.000 . • 8romjene amorti(acije 21. Neto novčani tok: #0.!0$ diskontirani novčani tok =200. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • &ro'kovi starog stroja 350.2! N+9 % "0.00 #0. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 5$.27$.410 0.

000 .00 kuna.000 $ 27.000 0. 4njigovodstvena vrijednost 30.000 . $ 14.000 2!.40" 12. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 2 . 7 .000 .#24 0.000 . 1'tede na pore(u 4. Neto investicijski tro1ak 1.!"0 diskontirani novčani tok =10 . 120. e. Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.4$# 0. Neto sada1nja vrijednost 'amjene god na novčani tokovi 0 =10 .500 .000 e c.000 . 9rednovanje podu'e. obve(e od 120.000 > # godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti a.000 2 27. a Pv F 1.000 .$!> Pv % 0.500 . d. 10 .000 .500 . • 8romjene amorti(acije 15.$!4 0. 3. b.000. 1tvrdite ekonomsku vrijednost podu(eća čija imovina trenutno vrijedi ! 0.00 kuna dospijevaju (a 2 godine. -abavna vrijednost 5. • 2morti(acija starog stroja 5.000 . 2.000 . 2 .000 > 35. 7 !.724 1#. Neto novčani tok: 27. jer je NP9 F 0.000 > diskontni (aktor 17% 1.&ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost !. 24 .000 1.000 . *e(idualna vrijednost novog stroja b. 8ore(ne u'tede a. $ godina 2.000. • 8ore(ni tro'ak 7 3.000 # $$.000 1 27.000 . 4.441 NP9 % = 17#. @ubitak od prodaje 7 22.a Primjer $$. !.000. 2morti(acija 15. 8ore( na re(idualnu vrijednost c.000 4 27.!1$ 21. $4 0.500 . -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • Bmanjenje tro'kova prije pore(a 30.00 kn pod pretpostavkom da obve(e umanjuju vrijednost podu(eća.077 1". -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 20.7!1 0."" Eamjena stroja nije oportuna <isplativa.000 ! 27. neto pro0itabilnosti 12) i čija je planirana godi'nja neto dobit naredni/ 2 godina 0.

2"! 2.$ ! 2. 'to (nači da bi knjigovodstvena vrijednost podu(eća.1# .000.2$5.330. 3.00 . I(računajte vrijednost podu(eća primjenom >O< metode pomoću obje diskontne stope i (aključite koliko i(nosi realna vrijednost tvrtke.0.402.$0 2 . odnosno re(idualna vrijednost tvrtke nakon pet godina i(nosila bi $. 303. 1.$ #.11! 2. tro'ak kapitala 10). 0je1enje: Pregled progno'iranog i diskontiranog novčanog toka @odina 1.4# $.$17.00 .*= *= *= *= 40+000.50 .!2 Primjer $7.!#3.2! .IV"1" 40+000.50 .. 5.01 .!#1 1.u IGI=a u 4+ 67celu 25 . I(računajte vrijednost podu(eća ako godi'nji <O< i(nosi 2. kamatna stopa duga 10) i stopa pore(a na dobit 20).7#$.22". )kupno Novčani tok . tvrtke i(nosi 12."$!.421.5" ."0 !.#$#. 5'račun vrijednosti podu'e.II"1" & 40+000.1.$0 .005.a pomo.#4" N63* &*B53 A4*035EAG5H A )?)PN* !.$!7. ! !.000.015.10 !.$0 . 8rema podatcima i( računa dobiti i gubitka podu(eće je ostvarilo sljedeće re(ultate+ 2007.#2 7.50 .500.#$2.4"$.$0 .00 #.00 .0#2 4. &ro'ak kapitala J92OO. otpisanost imovine u naredni/ pet godina i(nosila bi 55).5" .00 .$0 . 9!+640.#$ kn.$% 4."4 &iskontirani novčani tok 12.00 &iskontirani novčani tok #.2! 1". 27.00".55! 2.17#. 2.!$% 4. 9 & 40+000.42 2.$5$.#14. . Primjer $#.$#! 8rosječna godi'nja stope amorti(acije u petogodi'njem vremenskom ra(doblju i(nosi 11). 2.# .00 11+960. obve(e 3.2"4.00 .2 " 4."71.00 & 6 +600.5" .$44..690 40+000. a be(ri(ična kamatna stopa #.!2 22.27 !.000. 3.7!0.72". 2.2" .5" . 8od pretpostavkom da nema dodatnog investiranja.50 . $ 2010.7! 200". 1"0+000.11 !.0 ! #. 1"0+000.102.$#1 ."!4 2011.0!" 200 .!$%.550.#!!.00 .00 .$0 10.00 .7" .7$2.00 .$# .$%.#72.11#.1#".$01.

5 % 2$0.000.0"4.000.00 7 55 1 D 7$0.000. 5 % 2$0.00 D $$0.000.000. 'to će se. $7.!$0. 26 ."2# D7$0.00 kn.00 D 100.000.000. 1 ra(voj je utro'eno 250.000.000.000.00 D2$7. 8rocijenjena trži'na vrijednost (emlji'ta i(nosi $00.000.00 7 552 .007 552 D !00.000.5nvesticijski tro1kovi Primjer $ . I(računajte investicijske tro'kove ako podu(eće ra(matra projekt proi(vodnje novog proi(voda kojeg je ra(vio vlastiti istraživački tim.00 kn koji će se osigurati nakon (avr'etka investicije.00 kn.00 D 100. 5 % 2$0.00 D #42.500.000.000. 5 % !. 8rocijenjena vrijednost tro'kova i(gradnje tvorničke (grade je 1.00 kn.000.00. Fa proi(vodnju se predvi5a vlastiti slobodan prigradski prostor smje'ten u( važne prometnice na kojem će se i(graditi suvremena tvornička (grada. I(gradnja tvornice trajala bi dvije godine do kada bi se instalirala potrebna proi(vodna oprema u vrijednosti 550.000 kn.000.000. $7 D !00.000.000.00 D 7$0.00 D #00.$00.000. =isina potrebnog povećanja neto obrtnog kapitala procijenjena je na 300.00 D #"4.00 D $$0.00 D #00.00 7 0.00 7 0. Investicija će se 0inancirati i( dugoročnog (ajma po kamatnoj stopi ").00 D 100.00 D $$0.000.00 kn u( tro'kove montaže od 100.100.000. prema uobičajenim načinima 0akturiranja i(vr'eni/ radova i planiranoj dinamici i(gradnje. podmiriti u dvije rate krajem svake godine i(gradnje.7$0.00 D 7$0.00 7 0.00 kn.000.00 D #00.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful