P. 1
Primjeri Zadataka Iz Ekonomike Projekta

Primjeri Zadataka Iz Ekonomike Projekta

|Views: 9|Likes:
Published by Marin Morić
vukicevic
vukicevic

More info:

Published by: Marin Morić on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

ZADATCI ZA VJEŽBE IZ EKONOMIKE PROJEKTA Novčani tok investicijskog projekta Primjer 1.

Investicijski projekt u koji treba uložiti 110.000,00 kuna, ekonomskog vijeka trajanja 5 godina, ima sljedeći novčani tok: godina neto primici diskontna stopa 10% kumulativ 1 2!.200,00 24.724, 0 24.724, 0 2 3".#$0,00 !2.1 0,"# $#."0 ,2! 3 3".!20.00 2".07 , 4 $. "7,07 3". "0,00 2#.2 1, 4 112.2# ,"1 5 5".2 0,00 % 42.!77,04 1$4.#4$,"$ 10.000,00 %1$4.#4!,!# &ro'ak kapitala i(nosi 10). *e(idualna vrijednost i(nosi 10.000,00 kuna. I(računajte+ a, -eto sada'nju vrijednost . 44.#4!,!# b, *elativnu sada'nju vrijednost . 0,41 c, Indeks rentabilnosti projekta .1,41 d, Internu stopu rentabilnosti projekta . 23,01) e, *a(doblje povrata ulaganja na temelju diskontirani/ novčani/ primitaka %!,"1 g 0, -a temelju pret/odni/ poka(atelja utvrdite da li je projekt isplativ. &a Prinos i ri'ik port(elja Primjer 2. 1 port0elju dionica 2 i 3 u koji je uloženo 250. 000,00 kn u dionicu 2 i 350.000,00 kn u dionicu 3 očekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 i(nosi #,") i 12,5), a očekivani prinos i standardna devijacija dionice 3 je ",#) i 10,5$). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 je 0,"5. I(računajte+ a, 4oliko i(nosi očekivani prinos i standardna devijacija port0elja6 b, 4oliko bi i(nosio ri(ik port0elja pri koe0icijentima korelacije %1, 0 i 716 c, Interpretirajte dobivene re(ultate.
a)

W A = 41,67 % W B = 58,33 % )kupno: 100% E A = 41,67 x 9,8 = 4,08% E B = 58,33 x 8,9 = 5,19% *čekivani prinos: ",27%

σ 8 = 9 2 σ 2 2 + 93 σ 3 + 2 9 2 93 ρ 23σ 2σ 3
σ8 = (0,17 36 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +( 2 : 0,4167 : 0,5833 : 0,85 : 0,125 : 0,1056) σ 8 = (0,00649916 +0,005454291) σ8 = 0,011953451

2

2

2

1

σ 8 =0,10933184

+tandardna devijacija port(elja:
b) ρ = +1

σ8

= 10,93%

σ8 = (0,1736 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +(2 : 0,4167 : 0,58 33 : 1,0 :0,125 : 0,1056) σ8 = 0,00649916 +0,006416813 σ8 = 0,012915973

σ8 = 0,113648463 σ8 = 11,36%
ρ =0 σ8 = 0,00649916

σ8 = 0,08061 36 σ8 = 8,06%
ρ =− 1 σ8 = 0,00649916 −0,006416813

σ8 = 0,000082347

σ8 = 0,0090 4!"4 σ8 = 0,91%
c, *čekivani prinos port(elja i standardna devijacija su relativno niski kod koe(icijenta korelacije 0, $. Porastom po'itivne korelacije i'me-u dionica pove.ava se ri'ičnost port(elja, dok padom korelacije ili porastom negativne korelacije i'me-u dionica ri'ik port(elja 'načajno pada. Prinos do dospije.a o/ve'nice Primjer !. 1 podu(eću se ra(matra kupnja državne obve(nice nominalne vrijednosti 1.000,00 ; s godi'njim kuponom $) koja dospijeva (a 10 godina. &rži'na cijena obve(nice je #00,00 ;. 4olika bi se stopa povrat mogla ostvariti ako ta obve(nica drži do dospijeća, odnosno koliko i(nosi nje(in prinos do dospijeća6 0je1enje: a, <inancijske tablice = . $0,00 : I=!10 % 1000,00 : II!10 . #2#,!$ ; = . $0,00 : I="10 % 1000,00 : II"10 . "$5,!# ; >obivena je jedna vrijednost vi'a i jedna vrijednost niža od trži'ne cijene obve(nice, 'to (nači da interpolacijom treba točno utvrditi koliko i(nosi prinos do dospijeća ove obve(nice. :1 . #2#,!$; ?1 . !) :0 . #00,00 ; ?0 . 6 :2 . "$5,!#; ?2 . ") 8−7 (900,00 − 929,76) ?0 . ! % 865,79 − 929,76

2

00 + 0.00 E&A .76 ?0 .# . 6 : 900 .00 % 234 % 7.000.47% b. $521) 234 % 7. 4etode vrednovanja o/ični8 dionica 3 . $0. najbrže dobiven i najpraktičniji re(ultat.444#% c.00 −900. ! % 0.4 : 1.97 ?0 .000.76) − 63. $521 ?0 . I(račun interne stope pro0itabilnosti u AB C:celovoj proračunskoj tablici+ +lika 4. 5'račun u 4+ 67celu Dvo je naravno najtočniji.00) 10 0 . ! % − 63.7 30 It % 7777777777 & E&A .1 (−29. ! % ?0 .97 − 29. - (1.$ 30 % 0. 77777777777777777777 0. !. @abrijelova 0ormula+ .

Primjer #.00+0. Ddnos cijene i (arade te dionice i(nosi 5.1 =rijednost te dionice krajem 'este godine i(nosi 1.125.03 0. "0. (a/tijevana stopa prinosa = . k s = 80 800 Fa/tijevana pro0itabilnost dionice je 15.125.05 >0 (1 + g ) 80 :1. Procjena vrijednosti prioritetni8 dionica Primjer 7. 5."1 kunu.03) 6 11.5 ) b.08 − 0. I(računajte+ a.00 kn.00 kuna &ekuća trži'na cijena i(nosi "00.94 = = = 238. 4olika je vrijednost dionice krajem pete godine6 0je1enje: 85 = >0 (1 + g ) 6 10(1 + 0. a očekivana stopa rasta dividendi 5). 2ko je (a/tijevana stopa prinosa (a dionice ove klase 12).68 ks − g 0.00 88B.5).567 86 = = = = 1. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je 15). kolika je sada'nja vrijednost dionice6 0je1enje: 9% &p : kp =.05 +g = + 0. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 5).15 − 0.12 . 5).00 kuna dividende u( odnos isplate 50).05 0.00 8GC. &ekuću trži'nu cijenu i b.5 .00 kn dividende po dionici.00 >0. Primjer $. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 3). "0. 88B.05 = 0.0.1$0 H5 . >ionica podu(eća 2 ostvarila je u protekloj godini "0.$" kunu. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je ").155 = 15.05) 7 112.00 kuna g.C8B : 8GC C8B. 50 G 0. Fa/tijevanu pro0itabilnost dionice6 0je1enje: a.81 k −g 0. prioritetna dividenda kp . vrijednost prioritetne dionice >p .00 kn dividende po dionici. 8odu(eće C je isplatilo 10.$! kuna. 1$.05 =rijednost dionice krajem pete godine i(nosi 23".Primjer 4. 4 .1$0. 8odu(eće 3 je isplatilo "0. &vrtka < i(dala je prioritetne dionice koje nose dividendu od 50. 4olika je vrijednost te dionice krajem 'este godine6 0je1enje: >0 (1 + g ) 7 80(1 + 0. "00.

120. b .135 . Fa dionicu eminenta I očekuje se rast dividende po stopi od 3). $ G 0. model konstantnog rasta dividende Primjer ". Dčekuje se rast dividendi po stopi od ). pristup multiplikatorom Primjer 11."0 5 . 12 G J 0. 4olika je vrijednost dionica podu(eća @. koja je vrijednost dionice tvrtke L6 b. a. kolika bi tada bila vrijednost dionice6 0je1enje: a.00 kn daje $) dividende godi'nje. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je "). >1. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I i koliki je multiplikator (arade6 0je1enje: 9% [ < 1= /.00 kn.12 . $ G 0. 4ultiplikator 'arade % 9 : 61 % <1=/. : <ke= g. 61] : <ke= g. !] G J0. Primjer 10.Primjer . 0je1enje: =. konstantni dio dobiti C1. 2ko investitor smatra da je odgovarajuća tražena stopa povrata na ove dionice 1$). Dčekivana (arada po dionici u 1. 200. J>1 G =. konstantna stopa rasta dividendi (auvijek =. $0. (adnja isplaćena dividenda >0.00 kn b. = . stopu od 13. Dčekuje se da će dividende rasti po stopi od 11) godi'nje.1$ K 0. očekivana (arada po dionici = . . &vrtka L ima obične dionice na koje će se (a godinu dana isplatiti dividende od $.00 kn = . @ordonov model+ ke . 2 0 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . Fa/tijevna stopa prinosa na te dionice je 10). 2ko se pretpostavi se da je investitor procijenio stopu g vi'u (a 23). ra(doblju je !.11. [J 17 0.00 : $) .3". 1000.>0J1%g..00 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . >1 G Jke K g. @odi'nja dividenda po dionici emitenta @ koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 12.0 .03. (a/tijevana stopa povrata na dionice g . % g >1 .po(nata dividenda u ba(nom periodu ke . 4olika je sada'nja vrijednost dionice ako je (a/tijevana stopa prinosa na tu dionicu 12)6 0je1enje: >p .00 kuna.0" K 0. tj. $0 G 0. "$.10 K 0.5).000. >io dobiti koje podu(eće konstantno (adržava je 3"). 500.00 kn po dinoci. 8rioritetna dionica emitenta čija je nominalna vrijednost 1.00 kn. = .1$ K 0.

>1 G Jke K g. model /e' rasta Primjer 12.125 ke .12) Primjer 1!. &vrtka M na svoju dionicu plaća 50. Primjer 14. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je 12)."0 G ! . "$. 0je1enje: kp .Aultiplikator (arade . 2ko trži'ni prinos na dionicu tvrtke A i(nosi 10). 1( traženu stopu prinosa na dionicu M7a od 12). očekivana stopa rasta dividendi Jočekivani prinos od kapitalnog dobitka.25 .00 kn dividendu 'to se očekuje da će nastaviti (auvijek. =. 15 G0. dividenda koja se očekuje sljedeće godine 6 . >pGkp >p. koliki prinos osigurava prioritetna dionica tvrtke. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I6 0je1enje = . očekivana stopa prinosa Jtrži'ni prinos. >p G= iliJ80. prinos na prioritetnu dionicu =.na dionicu =J80. 50 G 0.12. ke .12. >1Gke ke . 10. stvarna vrijednost prioritetne dionice J80. Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . >p G 80 . 15 G 125.12) Procjena očekivane stope prinosa i vrijednosti prioritetni8 dionica 8rinos na prioritetne dionice+ kp. 50 G 1$. -e očekuje se rast dividendi. koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice M7a6 0je1enje: =. 0. >1 G = =. >1 .12 .00 kn. . godi'nja dividenda po prioritetnoj dionici kp. .00 kn ko'ta #1. 12.12. >1 G =J80. 0).0.$! kuna ke. a prioritetna dionica al pari vrijednosti 100. 10G #1. @odi'nja dividenda po dionici emitenta I koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 15. vrijednost obične dionice 7 trži'na cijena g .#$) Prinos na o/ične dionice s konstantnim rastom dividende =J80.25 kn. 1$. % g ke .$! .

0.Farada sljedeće godine . očekivani prinos na trži'ni port0elj je #). 2ko stopa isplate dividendi i(nosi 30).05.J tekuća (arada% tek.2 8ri/od od kapitalnog dobitka.$$G0. 133.3.09-0.11. : povrat na (adržane (arade g . : *DC .0.!).096 = 9. ".05 .5) ke. stopa reinvestiranja : *DC . 7 . koliko i(nosi očekivana stopa prinosa na dionicu i kolika je sada'nja vrijednost dionice u( tu očekivanu stopu prinosa6 0je1enje: #$=#% & β '#()#%) 2proksimativno+ ks . C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu podu(eća .$$G133. >tGJke K g.133.J 1 K 0. dividendni pri/od u godini i očekivana stopa povrata6 0je1enje: 81 . stopa rasta dividendi 11).15! .10## .J1 K stopa isplate dobitka.0.10GJ0. 120 : 1.$.11. ks = 0.11. : 0. a očekivana godi'nja stopa rasta dividendi po dionici je $).05 %0. >8BG88BJdividende po dioniciGcijena po dionici. stopa (adržavanja Jreinvestiranja.06) = 0.i koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice6 2ko je očekivana dividenda sljedeće godine 10. Primjer 1#.11) >ividendni pri/od u godini . procijenite stopu g6 0je1enje: g .0#$3 K 0.11 . : *DC *DC .05. a (a/tjevana stopa povrata 1$).21. $J1%0.2!5.G120.6% =.2. >2 G 0. Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $). >1 je $. 4olika je cijena 8 1. 11).$. (adržana (arada. 0.stopa povrata na vlastiti kapital Primjer 1$.11.1$) Primjer 17.21(0. ks . a beta koe0icijent (a dionicu . 8o : 1.00 kn.0$..00 kn po dionici.11.je 1.27 120.G0..2 81. pri/od od kapitalnog dobitka.>2G81. &ekuća trži'na cijena dionice tvrke D o(načena kao 8o i(nosi 120. a povijesna stopa povrata na vlastiti kapital tvrtke 15.1$70.06 + 1.00 kn.J133.

0je1enje: 8 . ". >0 ."2G1.. 4oja bi se kamatna stopa na obve(nice 0ormirala ako bi se promijenila in0lacijska očekivanja tako da bi se premija in0lacije udvostručila6 0je1enje: kr = 3%.1 . /.2 .9rednovanje dionice sa supernormalnim rastom dividende Primjer 1 . 13.00 kuna.3 . a premija ri(ika na investicije takvog stupnja ri(ika ). premija ri(ika in0lacije $). >2 .00 . #.00 H J1%0.0". >0 . >3 .. koja ima stopu rasta 20) u( stopu trži'ne kapitali(acije 10). &rži'na kamatna stopa na obve(nice jedne ri(ične skupine i(nosi 12) godi'nje. ks = 12% a) kf = kr+ki =7% b) kr = ks kf = 5% !) kf = 3+2"4 = 11% #) ks = kf+kr = 16% Primjer 20. .00 H J1% 0..20. >1 . 2. 3.50 . a očekivana in0lacija u predstojećem ra(doblju ) godi'nje. 4olika je sada'nja vrijednost tog papira ako je realna neri(ična kamatna stopa ). 11.52G1. c.33 . 4oliko i(nosi nominalna neri(ična kamatna stopa6 b. 4oliko i(nosi premija ri(ika na ove obve(nice6 c. ! $.$0G1.$0 .. a. 13. 83 .GJ0.00 H J1%0. godine6 b.20. 4oliko bi i(nosila nominalna neri(ična kamatna stopa u slučaju da se udvostruči premija in0lacije6 d.52 . Procjena kamatni8 stopa o/ve'nice Primjer 1"...1070.20. 4oliko i(nosi+ a."2 .!3 . 11. #.0". godine dividenda i(nos 13. >ionica 8 isplaćuje godi'nju dividendu ". >0 % #. "."2 H J1%0. >ržite vrijednosni papir koji vam obećava da ćete nakon 10 godina primiti i(nos od "0.52 . -a kraju 3. ki = 4%. 10. ". ".000. *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3) godi'nje.Bada'nja vrijednost dividendi6 c.21 ."2 .Bada'nja vrijednost ove dionice krajem supernormalnog rasta u( daljnji rast dividende od ")6 0je1enje: a.3# .>ividenda na kraju 3. 13. 1.

260 = 126. ). "0. NNN $0) 30 . kr = 4% $1 = $.10.00 kuna. 21. k = 3+5 = 8% -.r+. k0 . ki = 5%. kr = 3%.2!0 . " 2 8 = 100. =t II 14 . (a/tijevani prinos i prinos od dividende c. NNN 5 NN) $) NNN) NNN NNN #) 5) 3 10 a.ra!i/sk0 . ). *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3).000. $). I(računajte koliko mora najmanje i(nositi konačna vrijednost državni/ (apisa nakon 3 godine kako biste i/ danas kupili u visini namjeravanoga uloga. %=3 &r'a()i *a+isi. I(računajte betu ove dionice 0je1enje: 9 . 0je1enje: $0 = 100.000.000.000 H 0. ki . *a(matra se dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • • • • • • • • • • • • • nominalna vrijednost ostvarene (arade odnos isplate dividendi isplaćene dividende očekivane dividende odnos cijene i (arade (a/tijevani prinos stopa rasta dividendi prinos od dividendi tekuća trži'na cijena beta dionice neri(ične kamatne stope ri(ik na trži'ni indeks 200 . =t . >anas namjeravate uložiti 100.00 kn u nekamatonosne državne (apise koji se u cijelosti isplaćuju nakon 3 godine.00.$00. I(računajte očekivanu dividendu u narednoj godini. 1 narednom ra(doblju očekuje se 5) in0lacija. ks .&.b(0*)i!0. kr . "0.00 k) 5'račun /ete o/ične dionice Primjer 22. Primjer 21.000 " 1.000. 1 ) =0 . I(računajte ostvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu ove dionice b. a premija ri(ika na korporacijske obve(nice i(nosi ).

1"!2 .a. 4ovarijanca dionice 2 s trži'nim port0eljem A Jcov2. % 0. 30G0.. >akle. C8B H 8GC . #.8 ks .0$ .63 0.12 . ks K (a/tijevani prinos.2 • nominalna neri(ična kamatna stopa ") • premija ri(ika in0lacije ) • ri(ik na trži'ni indeks 5) • (a/tijevani prinos NNN) • tekuća trži'na cijena NN) • nova očekivana in0lacija 3 • novi (a/tijevani prinos NN) 10 . .# Primjer 2!. 1". I(računajte betu dionice 2. 0. 50H5 . 0.1100 = 1.1.$ . =arijanca je kvadrirana standardna devijacija ili 0.0$!$J. 5 88B . 4ovarijanca port0elja trži'ta sa sobom je svoja varijanca+ βA = 2 σA =1 2 σA 5'račun prinosa pre(erencijalne dionice Primjer 24. 250 /.!2 80 250 >t 30 Ed . *a(matra se pre0erencijalna dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • nominalna vrijednost "0 • pre0erencijalne dividende 15 • beta dionice 1.11. 30 H 1. 1". >oGdo . # % P H 5 5P . k0 % P Jkm 7 k0. >1 K očekivana dividenda.!2 P. >o J1%g. 0je1enje: 8rvo treba naći varijancu trži'ta.2$2.0$ ." >1 31.0676 8rimijetite kako je beta port0elja trži'ta 1 po de0iniciji. . je 0. C8B i 88B C8B . beta od dionice 2 je+ β2 = 0. %g.!2 . 31. ?d K tekući prinos od dividende >1 . . 3eta dionice O28A+ ks .0. 12) 8t 250 c.A. a standardna devijacija trži'ta je 2$). 50 8GC .

• • nova trži'na cijena prinos (a ra(doblje držanja NNN NNN) a. 0. NNN) • Fa/tijevana pro0itabilnost Jks.$# ) 80 5'račun cijene o/ične dionice pod promjenjenim uvjetima Primjer 2$. >Gks .2 H 0. ili ks . 3) k0 . 15G0. I(računajte (a/tijevani prinos (a dionicu i njenu trži'nu cijenu b. I(računajte cijenu dionice u( ovu promjenu. >ionicu ra(matra kupac kontrolnog paketa dionica.05 . Investitor koji je kupio dionicu po i(računatoj cijeni držao ju je godinu dana kada ju je prodao u uvjetima očekivane in0lacije 3). ki . 12 • Dstvarene (arade po dionici JC8B. 10) • Oijena u( promjenu (adržavanja (arada NNN I(računajte+ a. 0.2 H 0. 0. 13) 88B . 0. Dčekivanu stopu rasta dividendi i (a/tijevani prinos c.0! % 1. NNN) • 8ro0itabilnost reinvestiranja (arada Jr. NNN • Dčekivana stopa rasta dividendi Jg. 8rinos (a ra(doblje držanja 1 godina+ >1 + ( 81 − 80 ) 15 + 8.13 . # • Ddnos isplate dividendi Jd. 115. >o(1 + g ) % g . >Gks . Dn namjerava povećati (adržavanje (arada (a 20 postotni/ poena. !) ks .1 . $0) • Ddnos cijene i (arade J8GC.0" % 1. 21. 107.14 . 0. 1 ) 88B . Fa/tijevani prinos pre0erencijalne dionice+ ks .05 . k0 % P Jkm 7 k0.3" c.24 *. 10!.1 /. 11 .13 . *a(matra se sljedeća dionica+ • Dstvarene dividende po dionici J>8B. I(računajte novi trži'ni prinos i novu cijenu dionice c.21$# . 8o . . kr % ki . % 3 . 15G0. I(računajte prinos (a ra(doblje držanja koji je ostvario investitor 0je1enje: a. NNN • &ekuća trži'na cijena J88B. Dstvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu dionice b.1 .

C8B H 8GC . i O J β .1 H 0. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β . 0.04 ks . 0) C1 .1 H J1 K 0. a premija trži'nog ri(ika $).2 . 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta.3!.$ . 3 J β .2 . $0) Q d1 . Btopa slobodnog ri(ika i(nosi .r1f. 50.0 ) 15. % 0.81 x (12% .5). %.0) 12 . /0 (is. . % 0..3ia i*).'0 s0 i*ra4:)a1i *a.0 .2) 180 8o c. ) >o(1 + g ) 9 " 1. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice 2 3 O Oijene u . 0. $. .$ .1i/0(a)i +ri). C1 H d1 . rH( . F0 % 0. 0.48% Primjer 27. #G0.$. C8B J1 % g..6 7A89-a 6.$5 >ividende 1. $. I(računajte (a/tijevani prinos tri dionica+ 2.0 . Fa model konstantne stope rasta. g . .81.4%) = 18.r1f. 0. 0.!0 30.3ia.s +.2 @1 .!$ Btope rasta #. 0. %g.$ H 0. 0.05 3$. cijene dionica. 1"0 /.3i. >8B . 1#5 k − g1 B01a +.k.$ .1$ 0. F1 .24 81 .0$ .0#2 . 0.s 1. .092 −0. 15.r1f. C8B H d Q C8B . 0.ri*i4)i +. 15 88B . 15 H 1. 4% + 1. >8BGd . 0.. 0.1r0b. 15 H 12 .0je1enje: a.$ >1 .51.0) 11. 15. r H ( . #. 5+.0 .06 . $) >1 6.20 0.

1#.!) Fa/tijevani povrat O . ) >ionica O+ J0.50.#0. 13. 0 10. $.0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ .15 . %g 80 Fa/tijevani povrat 2 .$5. 15. $ : J$).#0 2$. Primjer 2 . % 0.5) % 0.10# .11 .30. .123 . J0. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu. G !5. 15.. !.5) % 0. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta. J2.5) Bada se vidi da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 svega malo porastao.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. G 30.00. % 0.00. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R. 3vrtka *čekivane dividende 3eku..1$.a cijena u > +topa rasta u> R 2.!$. 0..20.0# . G 50.. % 0.1!0 . 13.3 F 0. J0. G 2$. 11. 13.$3) Fa/tijevani povrat 3 .00 1!. % 0. E i F i(nose 10.# E 0. % 1.51 : J$). 12..30 12.5$) >ionica O+ .$0) *čekivana stopa prinosa 13 . . Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. % 0.50 1#. ) >ionica 3+ J1.3! : J$).!0. .2) .05.. G 3$.00 !5.!2) >ionica 3+ .5) % 1.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici.0 0je1enje: >1 I.$) i 15. G 1#.

730). 0je1enje: 8rosječna stopa prinosa+ r = 0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju i( podataka vjerojatnosti i očekivani/ prinosa i( sljedeće tablice s boldanim slovima+ 0je1enje: 14 . 5. . 0. 5.50) $.25) .20 = 0.25) % !. 9jerojatnosti i prinosi u ra'ličitim stanjima +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.20 + 0. u ra(ličitim scenarijima. 1.0) 1. 'to se vidi u sljedećoj tablici+ +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.50) % $. 0.25 − 0.25 0. I(računajte očekivani prinos i( podataka sljedeće tablice koja prika(uje vjerojatnosti is/oda Jstanja.25 Prinos <ri.10 − 0.0) 15.Primjer 2".15 + 0.25) !.30 + 0.0) 0je1enje: Dčekivani prinos i(nosi 15). %20). %25).0) 25.25) *čekivani prinos<pi7ri. I(računajte prosječni prinosa i( pro'li/ Jpovijesni/.0) 50 15. %20).00) Prosječna stopa prinosa Primjer !0. 715). i povrat Jprinos.0) 25.25 Prinos<ri.0% 6 0i'ični prinosi i varijanca Primjer !1.25 0 0. podataka ako su prinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10). 15.50 0. CJr.05 = 5.

0.1500 0.07% 5'računavanje varijance i' povijesni8 podataka Primjer !2.15 0.00) % !.25 . 6<r.15 0.0225 1kupno .2000 r .0) 1. 1).0) !.0500 70.1500 %0.0 00 0.2500 70. 9jerojatnost <pi.0050 i !. 1.0707 =7.05 0. ".15 0.25 + $ . 0. 20.25 32. u pret/odnom primjeru 0. =arijanca .00) 15 .0 00 0.15 0.00) 0.50 0.00) CU .0050 =0. 9jerojatnost Povrat *čekivani povrat [ (ri ) − C (r )] 2 [ (ri ) − C (r )] 2 × pi <pi.0.01 0.2000 70.00$0 =arijanca i standardna devijacija i(nose 0. I(računajte kovarijancu i(me5u prinosa dionica Jri1. %20).0025 )kupno 0.1! i S .2000 %0. 1$.0025 0.0225 0.00) .3000 %0. %25). ?ovarijanca i korelacija Primjer !!.05T 0. %20).00 0. <r. 730).50 1 .1!.2500 =arijanca i standardna devijacija i(nose .1! i 20. *čekivani prinos <pi 7 ri. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice+ J0.5'račun varijance i standardne devijacije <podatci očekivanja.1225 0.3500 %0. 0je1enje: 9arijanca i standardna devijacija na temelju povijesni8 podataka ri %0. .1000 70.00) % 1. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice. 8rinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10).05 ( ri −r ) ( ri −r ) 2 %0.1500 %0.25 0.0050 Btandardna devijacija = 0.025 i dionica u sljedećoj tablici+ +tanje Ckspan(ija -ormalno *ecesija 9jerojatnost i prinosi u ra'ličitim stanjima <scenarijima.15T i 0.25 0. 1$$$ .0!). 0.00) 0. 0.05 0. 715).0000 0.2000 %0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju. 0.01 0.0025 0.0) ". Prinos <ri.

50 0.1000 %0. 0. Prinos dionica @odina &ionica A &ionica B 1 %0.00 0.0$00 %0.0 00 %0.1 0.( = 0.2. ali ne i jako (načajna.3000 %0.1$ 70.1500 %0. 2 ) − C ( r2 )] [( ri .1000 %0.0425 (nači da varijable imaju tendenciju približavanja jedna 6 drugoj jer je po(itivna.0 ri.0500 ( r1.1000 %0.2000 70.2000 2 70.3000 5 70.0050 %0.3000 70.5000 %0.2550 = 0.2000 %0.3000 70.2550 !.0.0 CJr2.000 Primjer !4.2000 70.10 %0.25000 %0..1000 70..00 %0. ri.1050 %0.12 70.0500 r 1000 1 = 0.2000 %0.25 CJr1.1500 70.2000 r1 = 0.3500 %0.000 70.02 70.1000 70.1 0.15 5 0.10 %0.2000 $ %0.3000 %0.2000 70. 70.$000 r1 = 0. kako je i(računato u sljedećoj tablici+ @odina 1 2 3 0.1 $ 7 [(r i .00 0.2000 3 %0.0500 00 70.1 ) − C ( r1 )][( ri .0 25.150 %0.003 Oov1.2000 %0. 0je1enje: 4ovarijanca i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.2000 %0. 16 .1 ) − C (r1 ) ] ×[( ri .2 0.003 = -0.25 0.1000 %0.$000 r1 = 0.b −r1 b ) : ( r1.b −r1 b ) %0.32 0.2000 70.05 0.03 0 5 $ 5'račun kovarijance 'a dvije dionice &ionica 1 &ionica 2 (r1.2500 70. 2 ) − C ( r2 ) ] × pi 70.1500 %0.2 70.3000 70.a −r1 a ) ( r1.1 5 0.0!50 1kupno .0je1enje: ?ovarijanca i'me-u prinosa dionica pi 0.2000 %0.0. -a temelju 'estogodi'nji/ povijesni/ podataka o dionicama 2 i 3 kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici i(računajte kovarijancu. a −r1 a ) %0.

$0 : 0.%J0. 4oristeći podatke i( sljedeće tablice treba i(računati očekivani prinos.25.2041 ×0. .02232 =0. % J0.1# . ) &reće. .15 : 0.1494 = 14. 15) 20) 4orelacija 0. odnosi na dionicu 2 i $0.r1f03/:. 02 : 0. .40 100. 0 : 0.20.000 60.02232 σ = 0.000 V3 = >rugo..94% 17 . 0je1enje: ρ2.152.0425 . ?arakteristike ri'ika:prinosa 'a dvije ra'ličite dionice &ionica A &ionica B Dčekivani prinos J). nakon toga odredi se prosječni prinos port0elja+ CJr. :40<=0 s(ak0 #i.#r0#i s0 (ri/0#)./a /0 : +.2# . V2 = 40. 0.30 : 0. na kraju se i(računa varijanca i standardna devijacija port0elja+ σ 2 .000 = 0. 0.000 = 0. na dionicu 3. 0.3 0je1enje: 8r(.2944 ?oe(icijent korelacije i'me-u dionica A i B je dosta visok i po'itivan.202.s).Primjer !$. J0.$0 : 0. 1#.$02 : 0.60 100. Prinos port(olia i varijanca Primjer !#.11.!0! 0.000 .20 1 i 0. I(računajte i interpretirajte koe0icijent korelacije i(me5u te dvije dionice. 0.)i!0 k. 11) 25) Btandardna devijacija J). varijancu i standardnu devijaciju 100. . 0 : 0. J0.000 . 4ovarijanca i(me5u dvaju prinosa na dvije dionice u pret/odnom primjeru i(nosi 0.0 25. Btandardne devijacije dionica 2 i 3 su 0. % J2 : 0. vrijednog port0elja s tim da se 0.000 . 3 .

J0.0105.00 1. 0.000.000.91% .002" % 0.00G5.1091 = 10. 4oe0. .0". 2.J0.#1) 3.33 1.000. 0 ili 0) CJr.000.0#.00 . J0.0025.1315. očekivani prinos i J2.J0.J0.$.002". 8rinos ". 0.#1).$5). 0. % J0. 'to naravno nije točno.10$5.$.0025. 0.0105.30 σ . 0.000.$0 : 0.0 +lijedi 'aključak da port(elj ima manji koe(icijent varijacije '/og diversi(ikacije.00 .0" .$.00 1 σ 2 . 0.000. Btupac 1 J0.J0.0113.var.$0 ili $0) V3 . standardna devijacija port0elja6 0je1enje: 1. Dčekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 su ") i 10. i u dionicu 3 3.0025 % 0.$5). Btupac 2 J0. Btand.0) ". .01!3. . već 10. a dionice 3 #) i 13. ". ) 2.J0. J0. % J0. 3.00 . Dčekivani prinos port0elja+ V2 . J0. $ 1. J0.J0.0) #.T u dionicu 2 2. Btandardna devijacija port0elja+ &reba 0ormirati matricu s port0eljem od dvije dionice+ *edak 1 *edak 2 Btupac 1 V3 V3 σ3.0025 %0.$5) 13. 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.Primjer !7.15) 10. J0. . .2 V2 V2 σ2.15). ) 2.11$5 ili 11. 1 port0elj dionica 2 i 3 uloženo je 5. . . >ionica 2 >ionica 3 8ort0elj 1. 0 : 0.J0.$.0$ : 0. I(računata standardna devijacija port0elja kao vagana aritmetička sredina i(nosi+ : 0. kao 'to je pret/odno i(računato.00G5. *edak 1 *edak 2 *edak 1 *edak 2 σ 2 . 4oliko i(nose J1.00 . 1. dev..!5.000. 0.00 .J 0.3 Btupac 1 J0. 18 .2 Btupac 2 J0.10.0119 =0. Btupac 2 V3 V2 σ3.011# σ .3 V2 V3 σ2.

$ : J$).0 ) 3 3$. . ako je po(nato sljedeće+ r0 . I(računajte (a/tijevani prinos tri dionice+ 2.1$ 15. očekivani prinos na trži'ni port0elj je "). !. $.5).05. % 0. 3 J β ..5) % 0.5) % 0.23.0$5.0"70. pomoću O28A modela.51. 11.3!. .11 .5(11%-5%) = 5% + 9% = 14%. Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $. Fa model konstantne stope rasta.!0. I(računajte tro'ak kapitala obični/ dionica Jk e. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ . 11). % 0.5 i stopa povrata na ulaganje u trži'ni port0elj rm . Primjer !". . . % 1. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β .3eorije trCi1ta kapitala Primjer ! . 0je1enje: k0 = rf + β(r6 rf) = 5% +1. 15..05 1.15 . 13.5$) >ionica O+ . ks .50) 19 . G 30. 1. 13. Primjer 40. 0.. 0. $.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta.5).35).20 #.5). 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu C6 0je1enje: &ro'ak kapitala K i(račun pomoću β ks%k( D β <km=k(.1$. i O J β . 0) >ionica 3+ J1. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi ..!0 0.0) 0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. a premija trži'nog ri(ika $). Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. G 3$.!$.0# .0$5 % 1.5) % 1. G 50. ks . 0) >ionica O+ J0. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice Oijene u .3! : J$).20.0) O 30.51 : J$).23J0. beta koe0icijent . >ividende Btope rasta 2 50. ".!2) >ionica 3+ . aproksimativno+ ks . >8BG88BJdividende po dioniciGcijene po dionici. 0. cijene dionica. 0. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici. 0.$5 0..!$ 11.$5.0"35 . a beta koe0icijent (a dionicu C je 1.

koliko i(nosi trži'ni ri(ik port0elja6 β3 ." : J11) 7 5). 3vrtka *čekivana dividenda 3eku. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . 2ko raspolažete port0eljem koji se sastoji od 20) dionice 2 J β = 0.50 1#.30). 15.5) i očekujete 11) (aradu ove godine.10# . G 1#. J0. ke .2) . : 1.0 5%1."1 % 0.$) i 15. 12. % 0.123 . %W% JVn : βn . E i F i(nose 10.67) . 2ko beta tvrtke i(nosi 1..a cijena u > +topa rasta u> R 2.24) i 0) dionice O J β =1. G !5.. a stopa slobodnog ri(ika 5). 0 10. 0je1enje: 5) % 1.$3) Primjer 44. % 0.12. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.0 5 7 0.2J 0. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .Bada vidimo da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 vrlo malo porastao.1!0 . 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13. : 1.") 20 . ke .5) ove godine. 0je1enje: ke .!2) Fa/tijevani povrat O .1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici. 0.2 % 0. 15. 1.00 !5. G 2$. % 0.. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta. J2.$3) Fa/tijevani povrat 3 .33 8ort0elj ima 33) vi'e ri(ika nego 'to je sistematski trži'ni ri(ik.#0 2$. J0.2 : 0.81) .#0. Primjer 4!. 0) dionice 3 J β =1. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu. r0 D β Jr0 7 rm. 2ko je beta tvrtke 1. Primjer 42.$! . Primjer 41.00. % JV2 : β 2 .0 0je1enje: >1 I. 1#.00 1!.11. 13. i(računajte prinos dionice po O28A. .00.0.30. % JV3 : j= 1 n β8 = 0. ∑V j β j β8 = JV1 : β 1 . . trži'ni prinos 11).50.# E 0.2. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R.30 12.3 F 0.".

200.8 x (1% .(ra1.50>? 32> + 0.. 21 .A +. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.5%) = 15.1".=: 7A89 a 6.$2 i( pret/odnog primjera. B betom port0olia 0.1 3 : J0. Primjer 4". 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.5%) 0 = 8.6% Primjer 4#.5%) = 12.5) ove godine.4. #i.$) u obve(nice i 1 . trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5).3%.(ra1a.5!1 : J1.G350.ra ras1i (i<0 )0A. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0.62 x (11% . % 0.7% Primjer 4 .1i/0(a).146. 5% + 1. i3i 14.k ra*6i<3/a6.5) i očekujete 11) (aradu ove godine.1". 2".(ra1. tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32 .1i/0(a)i +.'0 s0 i*ra4:)a1i *a. 0je1enje: 8. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.3) u depo(it na trži'tu novca. a stopa slobodnog ri(ika 5). 1tvrdite betu svoga port0olia. . Investirali ste 5!. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.)i!0 6.5% + 1.8% Primjer $0. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta. 0. 0je1enje: 0.1) J.(ra1 )a #i.)i!: bi1i (0=i . @(0 #. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .50. <1. dividende sljedeće godine.2. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. i(računajte prinos dionice po O28A.Primjer 4$. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.. 0je1enje: 0.6.# *a. 2ko je beta tvrtke 1.#!i/0)/0)a.". /0 7A89 :1(rB0) +. 2ko beta tvrtke i(nosi 1.2"$ : J0. #a =0 ak1:a3)i +.50 .$2 Primjer 47. % 0. dividende sljedeće godine. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0.13 = 0. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.2 x (11% . 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1.)i!a /0 +. 4. 7i/0)a #i. 8o de0iniciji. trži'ni prinos 11).

146.13 = 0.. &ro'ak kapitala tvrtke i(nosi 1$). a pore( na dobit 20). &ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost 5. %.00 .00 .286 x (0.. na 2"0. *e(idualna vrijednost novog stroja je 120. 3.500.1) J.(ra1.tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32. 0je1enje: 0.3) u depo(it na trži'tu novca.ra10 +r0:*01i (i<0 ri*ika.00 . 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. 1tvrdite svoga port0olia. 8ore(ne u'tede 250.1".000 .000. koji će u preostalom vijeku trajanja starog stroja smanjiti tro'kove poslovanja s 350. Investirali ste 5!. i3i 14.. B betom port0olia 0. Btroj je amorti(iran linearno prema predvidivom vijeku trajanja.000. 2".62 Primjer $2.000. 6. • &ro'kovi demontaže 7 2.000.'0 :4i)i1i +. Ak.000 . Btroj će se amorti(irati linearno u preostalom vijeku e0ektuiranja starog stroja.(0=a)/06 i)(0s1ira)/a : #i. a tro'kovi demontaže su 2.500 . Btroj se može (amijeniti s novim.50> ?32> + 0. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.18) + 0.500 ..00 .G350. 8o de0iniciji. Btari se stroj može prodati (a 5. 22 . koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.. 1tvrdite oportunost (amjene.$) u obve(nice i 1 . 7 2. 0je1enje: 1. 8rocijenjeni vijek e0ektuiranja u vrijeme nabave i(nosio je 20 godina.571 x (1) + 0.)i!0.6% Primjer $1. be( dodatnog angažiranja obrtnog kapitala. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5). 2. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.00 .00 . s0 6. 0je1enje: 0.5%) 0 = 8.$2 i( pret/odnog primjera. Eamjena stroja Primjer $!. '03i10 (0=i .000 .40ki(a)i +.62 x (11% .7% Cak3/:4ak.143 x (0) = 0..200. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0. nabavne vrijednosti 250. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta. *a(matra se (amjena stroja nabavljenog pred 12 godina (a 200.000. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.

#2 !!.000 ..00 .$4 2 .000 .#41 0.00 7 !.$00. • &ro'kovi novog stroja 2"0.250 .$00> 120.72".000 .2$0.$# ! .000.2! 47. -ovi se stroj može nabaviti (a 120.77$. 4. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 5$. s predvidivim vijekom e0ektuiranja # godina u kojem je stroj amorti(iran linearno.000 . a tro'ak kapitala 1!). "#. • 2morti(acija 120."!".• -abavna vrijednost 200..00 #0.!$4 0.00 . 200. " godina 2. Btari se stroj sada može prodati (a !.000 .500. 0 Primjer $4.000.00 .000 0.2$0 kn godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti • *e(idualna vrijednost novog stroja • 8ore( na re(idualnu vrijednost • Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $..00 #0.000 . • 2morti(acija starog stroja 10.000 .!1 .410 0.2$0.00 #0. -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 31. nakon čega se može prodati (a 35.00 . Neto sada1nja vrijednost 'amjene godina 0 1 2 ! 4 $ # 7 novčani tokovi =200.47# 0.# $.## 44. Neto investicijski tro1ak 1.00 .00 $1. • 1'tede na pore(u 4.000 .4 !.2$0. -ovi će se stroj ravnomjerno amorti(irati kro( životni vijek u kojem će davati godi'nje povećanje (arada prije amorti(acije i pore(a od 30. #2 0.74! 0. 8odu(eće ra(matra (amjenu starog stroja nabavljenog (a 5.##0.2$0.!0$ diskontirani novčani tok =200.2$0.000 > diskontni (aktor 1#% 1.00 .00 #0.$1 24.000. • @ubitak od prodaje 7 35.2! N+9 % "0..2$0.250.27$.000 .000 .$$2 0.250. • 8ore(ni tro'ak .00 #0.000. • Bmanjenje tro'kova !0. 8ore( na dobit je 20). Neto novčani tok: #0.$"".000 .00 #0. • 8romjene amorti(acije 21.000 .$00.1$ 21. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • &ro'kovi starog stroja 350. a koristio bi se kro( preostalo e0ektuiranje starog J$ godina.2$0.00 1$#. 2 . • 4njigovodstvena vrijednost "0.2$0.00 #0. >a li je (amjena stroja oportuna prema kriterijima -8= i 8v6 0je1enje: 23 .

!.000 2 27. 8ore( na re(idualnu vrijednost c.000 0. • 8romjene amorti(acije 15. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • Bmanjenje tro'kova prije pore(a 30.000 ! 27.500 . neto pro0itabilnosti 12) i čija je planirana godi'nja neto dobit naredni/ 2 godina 0. • 8ore(ni tro'ak 7 3.$!4 0. Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.000 1. @ubitak od prodaje 7 22. $ godina 2.4$# 0.000 . 8ore(ne u'tede a.000 > diskontni (aktor 17% 1. • 2morti(acija starog stroja 5.000 # $$. jer je NP9 F 0.000 .000 $ 27.000.077 1". Neto novčani tok: 27. e. Neto investicijski tro1ak 1. obve(e od 120.00 kn pod pretpostavkom da obve(e umanjuju vrijednost podu(eća.00 kuna dospijevaju (a 2 godine.000.000. 7 !. 24 .000 e c.000 .000 . 120. 10 .724 1#. -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 20. $4 0.000 . 8ovećanje dobiti nakon pore(a 2 . Neto sada1nja vrijednost 'amjene god na novčani tokovi 0 =10 .000 > # godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti a.441 NP9 % = 17#.!"0 diskontirani novčani tok =10 . 1tvrdite ekonomsku vrijednost podu(eća čija imovina trenutno vrijedi ! 0.000 .000 .000 2!.500 . $ 14. 2."" Eamjena stroja nije oportuna <isplativa.000 1 27. *e(idualna vrijednost novog stroja b. d. 1'tede na pore(u 4.000 . a Pv F 1. 7 .00 kuna.000 . 4. -abavna vrijednost 5. 4njigovodstvena vrijednost 30.000 4 27.$!> Pv % 0. 2 .000 > 35.a Primjer $$.40" 12.7!1 0.&ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost !.000 .000 . 2morti(acija 15.500 . b. 3.#24 0.!1$ 21. 9rednovanje podu'e.500 .

$0 10.0#2 4.$0 .$0 .00 .!2 Primjer $7.0. 1.0!" 200 .7$2.2" .!$%.# .00 .22".$0 .7#$."71.690 40+000.11! 2.00 .$ ! 2.7" .2"4. a be(ri(ična kamatna stopa #.a pomo.5" . )kupno Novčani tok .2! 1".#$#. 3. &ro'ak kapitala J92OO. 9 & 40+000.015.!#1 1.50 . 3.4# $. 2.2$5.01 .00 . .550.#4" N63* &*B53 A4*035EAG5H A )?)PN* !.00 .u IGI=a u 4+ 67celu 25 .#14. 'to (nači da bi knjigovodstvena vrijednost podu(eća.$#1 . otpisanost imovine u naredni/ pet godina i(nosila bi 55).$17.00 #.17#.50 .330.$# . ! !.$#! 8rosječna godi'nja stope amorti(acije u petogodi'njem vremenskom ra(doblju i(nosi 11).005. obve(e 3. tro'ak kapitala 10).!#3. 303.$0 2 .$ #..1.00 &iskontirani novčani tok #. Primjer $#.#72.11#.10 !.II"1" & 40+000.. tvrtke i(nosi 12.000.421. 1"0+000.$01.#2 7. 8rema podatcima i( računa dobiti i gubitka podu(eće je ostvarilo sljedeće re(ultate+ 2007. 5'račun vrijednosti podu'e.402. $ 2010.00 .00 .$0 .0 ! #.IV"1" 40+000. 1"0+000.7!0. 2.5" ."$!.2"! 2. 0je1enje: Pregled progno'iranog i diskontiranog novčanog toka @odina 1.102.$5$.5" .$!7.000.!$% 4. 9!+640.!2 22."4 &iskontirani novčani tok 12.00 & 6 +600. 27.500."0 !.#$ kn.2 " 4.50 .11 !.27 !. odnosno re(idualna vrijednost tvrtke nakon pet godina i(nosila bi $.$%.$44.000.42 2."!4 2011.72".50 .1# .*= *= *= *= 40+000.1#". I(računajte vrijednost podu(eća primjenom >O< metode pomoću obje diskontne stope i (aključite koliko i(nosi realna vrijednost tvrtke.55! 2.4"$.00 .7! 200". 5.#$2.2! . 2.5" .00 .$% 4.#!!.00". kamatna stopa duga 10) i stopa pore(a na dobit 20). 8od pretpostavkom da nema dodatnog investiranja. I(računajte vrijednost podu(eća ako godi'nji <O< i(nosi 2.00 11+960.

00 D $$0.000.00 kn u( tro'kove montaže od 100.000.000.00 D 100.00 7 0. I(gradnja tvornice trajala bi dvije godine do kada bi se instalirala potrebna proi(vodna oprema u vrijednosti 550.007 552 D !00.00 kn. 5 % 2$0.00 7 0. 5 % 2$0.000.000. 26 .$00.000. 5 % !. 8rocijenjena trži'na vrijednost (emlji'ta i(nosi $00.00 D #00.100.000.00 7 55 1 D 7$0.000.00 D #00. prema uobičajenim načinima 0akturiranja i(vr'eni/ radova i planiranoj dinamici i(gradnje.000. $7 D !00.00 D 7$0.000.000.000.00 kn.000 kn.00 7 0.500.00 7 552 .000.00 D2$7. =isina potrebnog povećanja neto obrtnog kapitala procijenjena je na 300.000. 1 ra(voj je utro'eno 250.00 kn.00 kn.00 D $$0.000.00 D 100. I(računajte investicijske tro'kove ako podu(eće ra(matra projekt proi(vodnje novog proi(voda kojeg je ra(vio vlastiti istraživački tim. podmiriti u dvije rate krajem svake godine i(gradnje. $7.7$0.00.000. Investicija će se 0inancirati i( dugoročnog (ajma po kamatnoj stopi ").000.00 D #00.000. 8rocijenjena vrijednost tro'kova i(gradnje tvorničke (grade je 1. 5 % 2$0. Fa proi(vodnju se predvi5a vlastiti slobodan prigradski prostor smje'ten u( važne prometnice na kojem će se i(graditi suvremena tvornička (grada.000.00 kn koji će se osigurati nakon (avr'etka investicije.00 D 7$0.!$0.5nvesticijski tro1kovi Primjer $ .0"4. 'to će se.000.000.000.00 D #42.00 D #"4."2# D7$0.00 D 100.00 D $$0.000.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->