ZADATCI ZA VJEŽBE IZ EKONOMIKE PROJEKTA Novčani tok investicijskog projekta Primjer 1.

Investicijski projekt u koji treba uložiti 110.000,00 kuna, ekonomskog vijeka trajanja 5 godina, ima sljedeći novčani tok: godina neto primici diskontna stopa 10% kumulativ 1 2!.200,00 24.724, 0 24.724, 0 2 3".#$0,00 !2.1 0,"# $#."0 ,2! 3 3".!20.00 2".07 , 4 $. "7,07 3". "0,00 2#.2 1, 4 112.2# ,"1 5 5".2 0,00 % 42.!77,04 1$4.#4$,"$ 10.000,00 %1$4.#4!,!# &ro'ak kapitala i(nosi 10). *e(idualna vrijednost i(nosi 10.000,00 kuna. I(računajte+ a, -eto sada'nju vrijednost . 44.#4!,!# b, *elativnu sada'nju vrijednost . 0,41 c, Indeks rentabilnosti projekta .1,41 d, Internu stopu rentabilnosti projekta . 23,01) e, *a(doblje povrata ulaganja na temelju diskontirani/ novčani/ primitaka %!,"1 g 0, -a temelju pret/odni/ poka(atelja utvrdite da li je projekt isplativ. &a Prinos i ri'ik port(elja Primjer 2. 1 port0elju dionica 2 i 3 u koji je uloženo 250. 000,00 kn u dionicu 2 i 350.000,00 kn u dionicu 3 očekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 i(nosi #,") i 12,5), a očekivani prinos i standardna devijacija dionice 3 je ",#) i 10,5$). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 je 0,"5. I(računajte+ a, 4oliko i(nosi očekivani prinos i standardna devijacija port0elja6 b, 4oliko bi i(nosio ri(ik port0elja pri koe0icijentima korelacije %1, 0 i 716 c, Interpretirajte dobivene re(ultate.
a)

W A = 41,67 % W B = 58,33 % )kupno: 100% E A = 41,67 x 9,8 = 4,08% E B = 58,33 x 8,9 = 5,19% *čekivani prinos: ",27%

σ 8 = 9 2 σ 2 2 + 93 σ 3 + 2 9 2 93 ρ 23σ 2σ 3
σ8 = (0,17 36 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +( 2 : 0,4167 : 0,5833 : 0,85 : 0,125 : 0,1056) σ 8 = (0,00649916 +0,005454291) σ8 = 0,011953451

2

2

2

1

σ 8 =0,10933184

+tandardna devijacija port(elja:
b) ρ = +1

σ8

= 10,93%

σ8 = (0,1736 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +(2 : 0,4167 : 0,58 33 : 1,0 :0,125 : 0,1056) σ8 = 0,00649916 +0,006416813 σ8 = 0,012915973

σ8 = 0,113648463 σ8 = 11,36%
ρ =0 σ8 = 0,00649916

σ8 = 0,08061 36 σ8 = 8,06%
ρ =− 1 σ8 = 0,00649916 −0,006416813

σ8 = 0,000082347

σ8 = 0,0090 4!"4 σ8 = 0,91%
c, *čekivani prinos port(elja i standardna devijacija su relativno niski kod koe(icijenta korelacije 0, $. Porastom po'itivne korelacije i'me-u dionica pove.ava se ri'ičnost port(elja, dok padom korelacije ili porastom negativne korelacije i'me-u dionica ri'ik port(elja 'načajno pada. Prinos do dospije.a o/ve'nice Primjer !. 1 podu(eću se ra(matra kupnja državne obve(nice nominalne vrijednosti 1.000,00 ; s godi'njim kuponom $) koja dospijeva (a 10 godina. &rži'na cijena obve(nice je #00,00 ;. 4olika bi se stopa povrat mogla ostvariti ako ta obve(nica drži do dospijeća, odnosno koliko i(nosi nje(in prinos do dospijeća6 0je1enje: a, <inancijske tablice = . $0,00 : I=!10 % 1000,00 : II!10 . #2#,!$ ; = . $0,00 : I="10 % 1000,00 : II"10 . "$5,!# ; >obivena je jedna vrijednost vi'a i jedna vrijednost niža od trži'ne cijene obve(nice, 'to (nači da interpolacijom treba točno utvrditi koliko i(nosi prinos do dospijeća ove obve(nice. :1 . #2#,!$; ?1 . !) :0 . #00,00 ; ?0 . 6 :2 . "$5,!#; ?2 . ") 8−7 (900,00 − 929,76) ?0 . ! % 865,79 − 929,76

2

$0. 4etode vrednovanja o/ični8 dionica 3 . $521) 234 % 7.97 − 29. ! % ?0 .7 30 It % 7777777777 & E&A . !.00 E&A . 77777777777777777777 0.1 (−29. @abrijelova 0ormula+ . ! % − 63. najbrže dobiven i najpraktičniji re(ultat.00 −900.$ 30 % 0.00 % 234 % 7.4 : 1.47% b.000.444#% c.76) − 63. I(račun interne stope pro0itabilnosti u AB C:celovoj proračunskoj tablici+ +lika 4.97 ?0 . - (1. 5'račun u 4+ 67celu Dvo je naravno najtočniji. 00 + 0. 6 : 900 . $521 ?0 .000.76 ?0 .# . ! % 0.00) 10 0 .

Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je 15).C8B : 8GC C8B. 4olika je vrijednost te dionice krajem 'este godine6 0je1enje: >0 (1 + g ) 7 80(1 + 0. 4olika je vrijednost dionice krajem pete godine6 0je1enje: 85 = >0 (1 + g ) 6 10(1 + 0. Primjer $. 4 .1$0 H5 .00 kn dividende po dionici.05 >0 (1 + g ) 80 :1.05 = 0.00 kuna g.05 0. prioritetna dividenda kp . Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 3).05) 7 112. vrijednost prioritetne dionice >p .03) 6 11. 1$.00+0.81 k −g 0. "0.0. &ekuću trži'nu cijenu i b. 8odu(eće 3 je isplatilo "0.03 0. "0. 88B. a očekivana stopa rasta dividendi 5). "00.$" kunu. I(računajte+ a. k s = 80 800 Fa/tijevana pro0itabilnost dionice je 15. 50 G 0. 2ko je (a/tijevana stopa prinosa (a dionice ove klase 12).00 kn dividende po dionici.00 kuna dividende u( odnos isplate 50).00 kuna &ekuća trži'na cijena i(nosi "00.00 >0.68 ks − g 0.94 = = = 238.15 − 0.00 kn.00 8GC. 5.12 .5 ) b. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je "). &vrtka < i(dala je prioritetne dionice koje nose dividendu od 50. Ddnos cijene i (arade te dionice i(nosi 5. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 5).567 86 = = = = 1.Primjer 4.08 − 0. Primjer #.125. Fa/tijevanu pro0itabilnost dionice6 0je1enje: a.05 =rijednost dionice krajem pete godine i(nosi 23".00 88B.05 +g = + 0.1$0. kolika je sada'nja vrijednost dionice6 0je1enje: 9% &p : kp =. >ionica podu(eća 2 ostvarila je u protekloj godini "0.5 .1 =rijednost te dionice krajem 'este godine i(nosi 1.$! kuna. Procjena vrijednosti prioritetni8 dionica Primjer 7.125. 8odu(eće C je isplatilo 10.155 = 15."1 kunu. (a/tijevana stopa prinosa = .5). 5).

00 kn = . 0je1enje: =. 2ko investitor smatra da je odgovarajuća tražena stopa povrata na ove dionice 1$). >io dobiti koje podu(eće konstantno (adržava je 3"). model konstantnog rasta dividende Primjer ". J>1 G =. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je "). 1000.135 . konstantna stopa rasta dividendi (auvijek =. >1 G Jke K g.00 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .12 . 500.. @ordonov model+ ke . b . 2 0 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .00 kn b. konstantni dio dobiti C1.0 ."0 5 .00 : $) . $0 G 0. (adnja isplaćena dividenda >0. Dčekuje se da će dividende rasti po stopi od 11) godi'nje. 4olika je vrijednost dionica podu(eća @. Fa dionicu eminenta I očekuje se rast dividende po stopi od 3).10 K 0. kolika bi tada bila vrijednost dionice6 0je1enje: a. Dčekivana (arada po dionici u 1. "$. 2ko se pretpostavi se da je investitor procijenio stopu g vi'u (a 23).1$ K 0.5). !] G J0. $ G 0. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I i koliki je multiplikator (arade6 0je1enje: 9% [ < 1= /. 120.3".000. : <ke= g. = . [J 17 0. Fa/tijevna stopa prinosa na te dionice je 10).00 kuna. 61] : <ke= g. @odi'nja dividenda po dionici emitenta @ koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 12. . Dčekuje se rast dividendi po stopi od ). a. tj. stopu od 13.0" K 0.00 kn po dinoci. >1. &vrtka L ima obične dionice na koje će se (a godinu dana isplatiti dividende od $.03. očekivana (arada po dionici = .00 kn daje $) dividende godi'nje. Primjer 10.00 kn. 4olika je sada'nja vrijednost dionice ako je (a/tijevana stopa prinosa na tu dionicu 12)6 0je1enje: >p .Primjer . $0.00 kn. koja je vrijednost dionice tvrtke L6 b. 200.>0J1%g. 4ultiplikator 'arade % 9 : 61 % <1=/. 8rioritetna dionica emitenta čija je nominalna vrijednost 1. (a/tijevana stopa povrata na dionice g . 12 G J 0. ra(doblju je !. = . % g >1 . $ G 0. pristup multiplikatorom Primjer 11.po(nata dividenda u ba(nom periodu ke .1$ K 0.11.

. 50 G 1$."0 G ! . ke . 50 G 0. "$. 15 G0.12.12. 12. Primjer 14. prinos na prioritetnu dionicu =. @odi'nja dividenda po dionici emitenta I koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 15. očekivana stopa rasta dividendi Jočekivani prinos od kapitalnog dobitka. Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . očekivana stopa prinosa Jtrži'ni prinos. vrijednost obične dionice 7 trži'na cijena g . 1( traženu stopu prinosa na dionicu M7a od 12). model /e' rasta Primjer 12. >1 .00 kn. koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice M7a6 0je1enje: =.12 .$! kuna ke.25 kn. 15 G 125.#$) Prinos na o/ične dionice s konstantnim rastom dividende =J80.12. =. >p G= iliJ80. >pGkp >p. >1 G = =.00 kn dividendu 'to se očekuje da će nastaviti (auvijek. % g ke . a prioritetna dionica al pari vrijednosti 100.12) Procjena očekivane stope prinosa i vrijednosti prioritetni8 dionica 8rinos na prioritetne dionice+ kp.$! .0.Aultiplikator (arade . 10G #1. 10. >1 G =J80. -e očekuje se rast dividendi.125 ke . koliki prinos osigurava prioritetna dionica tvrtke. 2ko trži'ni prinos na dionicu tvrtke A i(nosi 10). 0je1enje: kp . stvarna vrijednost prioritetne dionice J80.25 . >1Gke ke . 1$. 0). . 4olika je vrijednost dionice podu(eća I6 0je1enje = . 0. dividenda koja se očekuje sljedeće godine 6 . >p G 80 . >1 G Jke K g. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je 12).na dionicu =J80. godi'nja dividenda po prioritetnoj dionici kp. &vrtka M na svoju dionicu plaća 50.12) Primjer 1!.00 kn ko'ta #1.

a (a/tjevana stopa povrata 1$).2 81. stopa rasta dividendi 11). : *DC *DC .11) >ividendni pri/od u godini . >2 G 0.0. stopa reinvestiranja : *DC . koliko i(nosi očekivana stopa prinosa na dionicu i kolika je sada'nja vrijednost dionice u( tu očekivanu stopu prinosa6 0je1enje: #$=#% & β '#()#%) 2proksimativno+ ks .096 = 9.$$G0.2 8ri/od od kapitalnog dobitka.J133. a očekivana godi'nja stopa rasta dividendi po dionici je $). : *DC .11. a beta koe0icijent (a dionicu . procijenite stopu g6 0je1enje: g .21(0. očekivani prinos na trži'ni port0elj je #).05.2.0#$3 K 0.11 . ks = 0.!).1$) Primjer 17.J 1 K 0. : 0.$.11. 2ko stopa isplate dividendi i(nosi 30).G120. >8BG88BJdividende po dioniciGcijena po dionici.11. a povijesna stopa povrata na vlastiti kapital tvrtke 15.G0. >1 je $.05 . 133.11..27 120. Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $).11.$$G133. 4olika je cijena 8 1.3.21.J1 K stopa isplate dobitka.0.i koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice6 2ko je očekivana dividenda sljedeće godine 10. : povrat na (adržane (arade g .0. ". 0.09-0.>2G81. pri/od od kapitalnog dobitka.1$70.je 1. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu podu(eća .$.2!5.06 + 1. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici.05 %0.6% =.J tekuća (arada% tek..5) ke.05. (adržana (arada. dividendni pri/od u godini i očekivana stopa povrata6 0je1enje: 81 . 120 : 1.Farada sljedeće godine . 11). stopa (adržavanja Jreinvestiranja.0$.10## .133.00 kn. 8o : 1. 7 .stopa povrata na vlastiti kapital Primjer 1$. ks .15! .00 kn po dionici.10GJ0.06) = 0. Primjer 1#. $J1%0. &ekuća trži'na cijena dionice tvrke D o(načena kao 8o i(nosi 120.00 kn. >tGJke K g.

. godine6 b. 13.3# . >0 .000. a. >1 .GJ0.!3 . >2 .2 .0".20. >0 % #. godine dividenda i(nos 13.20.. 83 .. ". -a kraju 3."2 H J1%0. #. >3 . 4oja bi se kamatna stopa na obve(nice 0ormirala ako bi se promijenila in0lacijska očekivanja tako da bi se premija in0lacije udvostručila6 0je1enje: kr = 3%.1070."2 . 4oliko i(nosi premija ri(ika na ove obve(nice6 c. >ržite vrijednosni papir koji vam obećava da ćete nakon 10 godina primiti i(nos od "0. 11. >ionica 8 isplaćuje godi'nju dividendu ".Bada'nja vrijednost ove dionice krajem supernormalnog rasta u( daljnji rast dividende od ")6 0je1enje: a.00 . 4olika je sada'nja vrijednost tog papira ako je realna neri(ična kamatna stopa ). premija ri(ika in0lacije $). a premija ri(ika na investicije takvog stupnja ri(ika ).3 .52 .. 13. &rži'na kamatna stopa na obve(nice jedne ri(ične skupine i(nosi 12) godi'nje."2 . 4oliko i(nosi+ a.00 kuna.33 . ".. ! $.9rednovanje dionice sa supernormalnim rastom dividende Primjer 1 .1 .52 . 10.>ividenda na kraju 3. #. .20.00 H J1% 0. 4oliko i(nosi nominalna neri(ična kamatna stopa6 b. ". a očekivana in0lacija u predstojećem ra(doblju ) godi'nje. ks = 12% a) kf = kr+ki =7% b) kr = ks kf = 5% !) kf = 3+2"4 = 11% #) ks = kf+kr = 16% Primjer 20. koja ima stopu rasta 20) u( stopu trži'ne kapitali(acije 10). ki = 4%. >0 ."2G1. Procjena kamatni8 stopa o/ve'nice Primjer 1". 2.00 H J1%0. 13. /.0". 4oliko bi i(nosila nominalna neri(ična kamatna stopa u slučaju da se udvostruči premija in0lacije6 d.$0G1. c.00 H J1%0. *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3) godi'nje.52G1. 0je1enje: 8 .50 . 1.$0 . 11. 3.Bada'nja vrijednost dividendi6 c.21 .. ".

00. =t .00 k) 5'račun /ete o/ične dionice Primjer 22. 0je1enje: $0 = 100. *a(matra se dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • • • • • • • • • • • • • nominalna vrijednost ostvarene (arade odnos isplate dividendi isplaćene dividende očekivane dividende odnos cijene i (arade (a/tijevani prinos stopa rasta dividendi prinos od dividendi tekuća trži'na cijena beta dionice neri(ične kamatne stope ri(ik na trži'ni indeks 200 .00 kuna. I(računajte betu ove dionice 0je1enje: 9 . 21.000.2!0 . kr = 4% $1 = $. NNN $0) 30 .r+. I(računajte očekivanu dividendu u narednoj godini. ).000. kr = 3%.ra!i/sk0 . %=3 &r'a()i *a+isi. " 2 8 = 100. Primjer 21. ki . kr .000 H 0. k = 3+5 = 8% -.10. =t II 14 .000. "0. >anas namjeravate uložiti 100. 1 ) =0 . NNN 5 NN) $) NNN) NNN NNN #) 5) 3 10 a. *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3).00 kn u nekamatonosne državne (apise koji se u cijelosti isplaćuju nakon 3 godine. $). I(računajte ostvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu ove dionice b. ks .260 = 126. 1 narednom ra(doblju očekuje se 5) in0lacija.&. ki = 5%. I(računajte koliko mora najmanje i(nositi konačna vrijednost državni/ (apisa nakon 3 godine kako biste i/ danas kupili u visini namjeravanoga uloga. k0 .000. (a/tijevani prinos i prinos od dividende c. a premija ri(ika na korporacijske obve(nice i(nosi ). "0.b(0*)i!0.$00.000 " 1. ).

30 H 1. ?d K tekući prinos od dividende >1 .11. 12) 8t 250 c.a. 4ovarijanca port0elja trži'ta sa sobom je svoja varijanca+ βA = 2 σA =1 2 σA 5'račun prinosa pre(erencijalne dionice Primjer 24.$ . 30G0. 31.2 • nominalna neri(ična kamatna stopa ") • premija ri(ika in0lacije ) • ri(ik na trži'ni indeks 5) • (a/tijevani prinos NNN) • tekuća trži'na cijena NN) • nova očekivana in0lacija 3 • novi (a/tijevani prinos NN) 10 .!2 .!2 80 250 >t 30 Ed .0.2$2." >1 31. . =arijanca je kvadrirana standardna devijacija ili 0. >oGdo . *a(matra se pre0erencijalna dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • nominalna vrijednost "0 • pre0erencijalne dividende 15 • beta dionice 1.A. a standardna devijacija trži'ta je 2$).1"!2 . ks K (a/tijevani prinos. C8B i 88B C8B . beta od dionice 2 je+ β2 = 0.0676 8rimijetite kako je beta port0elja trži'ta 1 po de0iniciji. . >o J1%g. >akle. 4ovarijanca dionice 2 s trži'nim port0eljem A Jcov2.# Primjer 2!. 0je1enje: 8rvo treba naći varijancu trži'ta. # % P H 5 5P .1. 0. C8B H 8GC . k0 % P Jkm 7 k0. 1". #. %g.0$!$J. je 0..12 .0$ . % 0. 50H5 . 5 88B . 0. >1 K očekivana dividenda.1100 = 1.!2 P. 1". . 250 /.0$ .8 ks .63 0. I(računajte betu dionice 2. 3eta dionice O28A+ ks . 50 8GC .

0. 0. 10) • Oijena u( promjenu (adržavanja (arada NNN I(računajte+ a.14 . 115. Dn namjerava povećati (adržavanje (arada (a 20 postotni/ poena. 0.13 . >Gks . NNN • Dčekivana stopa rasta dividendi Jg. 8o . 15G0. 11 . I(računajte (a/tijevani prinos (a dionicu i njenu trži'nu cijenu b.13 .1 . NNN) • 8ro0itabilnost reinvestiranja (arada Jr. Dčekivanu stopu rasta dividendi i (a/tijevani prinos c.• • nova trži'na cijena prinos (a ra(doblje držanja NNN NNN) a. 8rinos (a ra(doblje držanja 1 godina+ >1 + ( 81 − 80 ) 15 + 8. NNN) • Fa/tijevana pro0itabilnost Jks. 0. kr % ki . Fa/tijevani prinos pre0erencijalne dionice+ ks .$# ) 80 5'račun cijene o/ične dionice pod promjenjenim uvjetima Primjer 2$. >ionicu ra(matra kupac kontrolnog paketa dionica.2 H 0.3" c.05 . 3) k0 . Dstvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu dionice b. 10!. 0.21$# . # • Ddnos isplate dividendi Jd.1 /.24 *. >o(1 + g ) % g . 107.2 H 0. >Gks .05 . Investitor koji je kupio dionicu po i(računatoj cijeni držao ju je godinu dana kada ju je prodao u uvjetima očekivane in0lacije 3).0! % 1. *a(matra se sljedeća dionica+ • Dstvarene dividende po dionici J>8B. I(računajte novi trži'ni prinos i novu cijenu dionice c. k0 % P Jkm 7 k0. I(računajte cijenu dionice u( ovu promjenu. 1 ) 88B . I(računajte prinos (a ra(doblje držanja koji je ostvario investitor 0je1enje: a. ili ks . 15G0. 12 • Dstvarene (arade po dionici JC8B. NNN • &ekuća trži'na cijena J88B. . 13) 88B . !) ks . $0) • Ddnos cijene i (arade J8GC.0" % 1. % 3 .1 . ki . 21.

.0) 12 .$ >1 .0$ .5).51.3ia i*). #. /0 (is. 1#5 k − g1 B01a +. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi ..81.1r0b. 0. ) >o(1 + g ) 9 " 1. C8B H 8GC . %g. %.3!. 0..24 81 . 0. rH( .s 1. 0.$.'0 s0 i*ra4:)a1i *a. C8B H d Q C8B .48% Primjer 27.0 ) 15. 1"0 /. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β . >8B .0 . $0) Q d1 . $. 15 H 1.06 .2 @1 .0) 11. g .!0 30. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice 2 3 O Oijene u .20 0. 0.r1f. 0.0 . 5+. 3 J β .2 . 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. $. a premija trži'nog ri(ika $). F1 . .2 .05 3$.3i. $) >1 6. #G0.1 H 0.s +.092 −0.0je1enje: a. % 0. 0.0 .ri*i4)i +.0#2 .!$ Btope rasta #. >8BGd . Fa model konstantne stope rasta.81 x (12% . C8B J1 % g. 0.1 H J1 K 0. 4% + 1. . r H ( .k. .6 7A89-a 6. % 0.1i/0(a)i +ri).$5 >ividende 1. I(računajte (a/tijevani prinos tri dionica+ 2.$ . 15.4%) = 18.2) 180 8o c. 50.r1f.r1f. 15 88B . 0.04 ks . 15. i O J β .3ia.$ . cijene dionica. 0. 15 H 12 . C1 H d1 . 0) C1 . 0.$ H 0.. F0 % 0.1$ 0.$ .

5) Bada se vidi da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 svega malo porastao. $ : J$).!) Fa/tijevani povrat O .#0.1!0 .!2) >ionica 3+ .2) .10# .50 1#. !. Primjer 2 . G 2$. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. 11.05. 13. 15.123 . % 1. .0# .5) % 0. % 0.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak.0 0je1enje: >1 I..50. J2.00.20..a cijena u > +topa rasta u> R 2.. .# E 0.$5.3! : J$). G !5..0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. % 0. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R.$0) *čekivana stopa prinosa 13 .5) % 0.!0. G 1#.1$. G 3$. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta. . % 0.30 12. E i F i(nose 10.5$) >ionica O+ . J0.!$.5) % 1.15 . 13. 12. ) >ionica O+ J0. 0.00 !5.11 . 3vrtka *čekivane dividende 3eku. G 50.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici. 15.51 : J$). G 30. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ .. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . % 0.00. J0. 13.$) i 15. $. 0 10.30.$3) Fa/tijevani povrat 3 . % 0.00 1!. 1#. ) >ionica 3+ J1.3 F 0..#0 2$.

715). 0.0) 25.20 = 0. I(računajte prosječni prinosa i( pro'li/ Jpovijesni/.30 + 0.05 = 5.0) 0je1enje: Dčekivani prinos i(nosi 15).0) 25.50) % $.25 Prinos<ri. 0.Primjer 2". podataka ako su prinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10).0) 1. i povrat Jprinos.10 − 0.25 − 0.0) 50 15.25 0 0. 9jerojatnosti i prinosi u ra'ličitim stanjima +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.25) .20 + 0. u ra(ličitim scenarijima.15 + 0.25 Prinos <ri. 5. 15. %20).50) $. 0je1enje: 8rosječna stopa prinosa+ r = 0.25) !. %20).00) Prosječna stopa prinosa Primjer !0. %25).0) 15. 730).25) *čekivani prinos<pi7ri. 'to se vidi u sljedećoj tablici+ +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.25 0. 1. 5. CJr.50 0. . I(računajte varijancu i standardnu devijaciju i( podataka vjerojatnosti i očekivani/ prinosa i( sljedeće tablice s boldanim slovima+ 0je1enje: 14 .0% 6 0i'ični prinosi i varijanca Primjer !1. I(računajte očekivani prinos i( podataka sljedeće tablice koja prika(uje vjerojatnosti is/oda Jstanja.25) % !.

715).025 i dionica u sljedećoj tablici+ +tanje Ckspan(ija -ormalno *ecesija 9jerojatnost i prinosi u ra'ličitim stanjima <scenarijima. 6<r.25 . kao 'to se vidi i( pret/odne tablice+ J0.0 00 0. *čekivani prinos <pi 7 ri. 8rinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10).25 0. 9jerojatnost <pi.0!). %20).1! i 20.0025 )kupno 0.3000 %0.2000 r . 1$. %25). u pret/odnom primjeru 0.00) % 1. 1.1225 0.0025 0.0707 =7.0500 70.00$0 =arijanca i standardna devijacija i(nose 0.25 0.0) !.25 + $ . 20.01 0.0025 0. 0.1! i S . 1$$$ .05 0. ". 730).0) 1.0225 1kupno . 0. .00) 0.05 0.1500 %0. I(računajte kovarijancu i(me5u prinosa dionica Jri1. 9jerojatnost Povrat *čekivani povrat [ (ri ) − C (r )] 2 [ (ri ) − C (r )] 2 × pi <pi. 0.1500 0.0.1!. %20).0) ".50 1 .3500 %0.05T 0.0 00 0.15T i 0.2000 70.0000 0. 0je1enje: 9arijanca i standardna devijacija na temelju povijesni8 podataka ri %0.2500 =arijanca i standardna devijacija i(nose .15 0. <r.5'račun varijance i standardne devijacije <podatci očekivanja.1500 %0.07% 5'računavanje varijance i' povijesni8 podataka Primjer !2.00 0.2500 70.00) 15 .00) .00) % !.0050 =0. 0. 1).01 0.05 ( ri −r ) ( ri −r ) 2 %0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice.2000 %0.0050 i !. =arijanca .00) 0. Prinos <ri.2000 %0.00) CU .0225 0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju. ?ovarijanca i korelacija Primjer !!.1000 70.15 0.50 0.15 0. 0.0050 Btandardna devijacija = 0.15 0.25 32.

0425 (nači da varijable imaju tendenciju približavanja jedna 6 drugoj jer je po(itivna.003 = -0.2550 = 0.0!50 1kupno .003 Oov1.00 %0.3500 %0.1500 70. 16 .3000 %0.1000 70.2000 70.25 CJr1.2000 70. ali ne i jako (načajna.$000 r1 = 0. Prinos dionica @odina &ionica A &ionica B 1 %0.2000 2 70. 0je1enje: 4ovarijanca i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.2000 %0.1 ) − C ( r1 )][( ri .1 5 0.150 %0.5000 %0.3000 70.1000 70.00 0.0 25.02 70. 70.000 70.000 Primjer !4.3000 70.$000 r1 = 0.2000 %0. 0.0je1enje: ?ovarijanca i'me-u prinosa dionica pi 0.0 CJr2.2500 70.03 0 5 $ 5'račun kovarijance 'a dvije dionice &ionica 1 &ionica 2 (r1..1050 %0.2 0..1500 %0.1 $ 7 [(r i .2000 %0.2.1000 %0.12 70.1 0.2000 %0.3000 %0. ri.0500 ( r1.05 0.0 ri.25 0.2550 !.0050 %0.1 0.3000 70.0.( = 0.25000 %0.1500 %0.32 0.10 %0.2000 $ %0.2 70.50 0.10 %0.1000 %0.1 ) − C (r1 ) ] ×[( ri . -a temelju 'estogodi'nji/ povijesni/ podataka o dionicama 2 i 3 kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici i(računajte kovarijancu. a −r1 a ) %0.a −r1 a ) ( r1.2000 %0.1$ 70.2000 r1 = 0. 2 ) − C ( r2 ) ] × pi 70.0.2000 70.b −r1 b ) : ( r1.00 0.2000 3 %0.0500 r 1000 1 = 0.b −r1 b ) %0.0$00 %0.2000 70. kako je i(računato u sljedećoj tablici+ @odina 1 2 3 0.1000 %0.0 00 %0.0500 00 70. 2 ) − C ( r2 )] [( ri .3000 5 70.15 5 0.1000 %0.

I(računajte i interpretirajte koe0icijent korelacije i(me5u te dvije dionice.1# . 0 : 0. ?arakteristike ri'ika:prinosa 'a dvije ra'ličite dionice &ionica A &ionica B Dčekivani prinos J).11. .000 = 0. Btandardne devijacije dionica 2 i 3 su 0.40 100.)i!0 k.Primjer !$. varijancu i standardnu devijaciju 100. . odnosi na dionicu 2 i $0. vrijednog port0elja s tim da se 0.0425 .152. % J0.60 100.15 : 0.000 . :40<=0 s(ak0 #i.$02 : 0.$0 : 0. ..20. 4oristeći podatke i( sljedeće tablice treba i(računati očekivani prinos. Prinos port(olia i varijanca Primjer !#.02232 σ = 0.r1f03/:.2944 ?oe(icijent korelacije i'me-u dionica A i B je dosta visok i po'itivan.02232 =0. J0. 0. 4ovarijanca i(me5u dvaju prinosa na dvije dionice u pret/odnom primjeru i(nosi 0.2# . 1#. 15) 20) 4orelacija 0.2041 ×0.s). J0. nakon toga odredi se prosječni prinos port0elja+ CJr./a /0 : +.94% 17 . 0je1enje: ρ2.000 60. 0. 0. 11) 25) Btandardna devijacija J).$0 : 0. V2 = 40.#r0#i s0 (ri/0#).!0! 0. .000 . ) &reće.000 V3 = >rugo.%J0. 02 : 0.3 0je1enje: 8r(. na kraju se i(računa varijanca i standardna devijacija port0elja+ σ 2 .30 : 0.0 25.000 = 0.202. 3 .000 .1494 = 14. 0. na dionicu 3.25. % J2 : 0. 0 : 0.20 1 i 0.

J0. J0.$0 ili $0) V3 . J0. Dčekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 su ") i 10. i u dionicu 3 3.15).Primjer !7. . *edak 1 *edak 2 *edak 1 *edak 2 σ 2 .0) #.0025 % 0.0) ".3 Btupac 1 J0.00 . 0.0$ : 0.0025.2 Btupac 2 J0. .01!3. 1 port0elj dionica 2 i 3 uloženo je 5.00 1 σ 2 .00 .000.0119 =0.00 .0" .var.J0.15) 10.10. 0.30 σ . 0.J0.$5).000.33 1.0 +lijedi 'aključak da port(elj ima manji koe(icijent varijacije '/og diversi(ikacije. J0. već 10. J0.0025.91% .J0. .0105.011# σ . kao 'to je pret/odno i(računato. Btupac 2 J0. .J0.1091 = 10.$.$5) 13. . $ 1.$.J0. očekivani prinos i J2.$.J0.000.$0 : 0. 0. 1. 0 ili 0) CJr. ".002". 3.000. a dionice 3 #) i 13.10$5. standardna devijacija port0elja6 0je1enje: 1.0". 'to naravno nije točno.0025 %0.$.0105. I(računata standardna devijacija port0elja kao vagana aritmetička sredina i(nosi+ : 0.00G5. ) 2. J0. Dčekivani prinos port0elja+ V2 . Btupac 2 V3 V2 σ3. 18 . ) 2.3 V2 V3 σ2.00 . 0.#1). >ionica 2 >ionica 3 8ort0elj 1. 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0. 8rinos ".!5.#1) 3..00 1.00G5. Btupac 1 J0. .00 . 2.000.1315.J0. 0.2 V2 V2 σ2.0113. % J0. Btand. . 4oe0. Btandardna devijacija port0elja+ &reba 0ormirati matricu s port0eljem od dvije dionice+ *edak 1 *edak 2 Btupac 1 V3 V3 σ3. 4oliko i(nose J1.0#.002" % 0.J 0. dev.000. 0 : 0. % J0.000. 0.T u dionicu 2 2.11$5 ili 11.$5).

15. % 0.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. 0. !. .5$) >ionica O+ . Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β .5) % 1. 0.!$. . a beta koe0icijent (a dionicu C je 1. I(računajte (a/tijevani prinos tri dionice+ 2.3eorije trCi1ta kapitala Primjer ! . Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $. Primjer 40.5) % 0.35).23J0. 0) >ionica 3+ J1.20 #. beta koe0icijent .!0 0. 0.51 : J$). >8BG88BJdividende po dioniciGcijene po dionici. 11). 13..0$5.$5.11 . 13. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. ks .0) 0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a.15 . 11.05.!0. $ : J$).20.3! : J$).05 1.0$5 % 1.5). cijene dionica.0 ) 3 3$.1$. ".5).. % 1.23. 0. i O J β . ako je po(nato sljedeće+ r0 .0"70. G 30.51.3!.5) % 0. pomoću O28A modela. 0. Primjer !". aproksimativno+ ks . Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . % 0. očekivani prinos na trži'ni port0elj je "). a premija trži'nog ri(ika $).!2) >ionica 3+ .!$ 11.. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice Oijene u . >ividende Btope rasta 2 50. 3 J β . C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici. G 50. 0je1enje: k0 = rf + β(r6 rf) = 5% +1.5). $.1$ 15. I(računajte tro'ak kapitala obični/ dionica Jk e. 1. Fa model konstantne stope rasta. G 3$. ..5(11%-5%) = 5% + 9% = 14%.0# .0"35 . $. 0) >ionica O+ J0.5 i stopa povrata na ulaganje u trži'ni port0elj rm .$5 0.. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu C6 0je1enje: &ro'ak kapitala K i(račun pomoću β ks%k( D β <km=k(. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ . ks .50) 19 . .0) O 30.

$! .2.5) i očekujete 11) (aradu ove godine..2 : 0. 13.33 8ort0elj ima 33) vi'e ri(ika nego 'to je sistematski trži'ni ri(ik.50 1#.0 0je1enje: >1 I.12.". G !5.3 F 0.a cijena u > +topa rasta u> R 2. J2. r0 D β Jr0 7 rm. : 1.00 !5. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.24) i 0) dionice O J β =1. 2ko beta tvrtke i(nosi 1. G 1#.00 1!.00.2 % 0. 15.123 ."1 % 0.0 5 7 0.67) . 12. 1#. J0. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu.!2) Fa/tijevani povrat O . G 2$. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . % 0.30 12.5) ove godine. 0je1enje: ke .") 20 . 2ko je beta tvrtke 1. Primjer 4!. 15.2) . 2ko raspolažete port0eljem koji se sastoji od 20) dionice 2 J β = 0.81) .$3) Primjer 44. Primjer 42. J0.#0. % 0. a stopa slobodnog ri(ika 5). 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .50. 0.1!0 . % JV3 : j= 1 n β8 = 0. .$) i 15.30.Bada vidimo da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 vrlo malo porastao.30). Primjer 41. : 1.0.2J 0. i(računajte prinos dionice po O28A. 1. % JV2 : β 2 . 0je1enje: 5) % 1.00. 3vrtka *čekivana dividenda 3eku.10# . ke . %W% JVn : βn .11. ∑V j β j β8 = JV1 : β 1 . utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.# E 0." : J11) 7 5). .0 5%1. trži'ni prinos 11). % 0.. koliko i(nosi trži'ni ri(ik port0elja6 β3 . 0 10. ke . E i F i(nose 10. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.$3) Fa/tijevani povrat 3 .#0 2$.. 0) dionice 3 J β =1.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici.

<1. #i. dividende sljedeće godine.8 x (1% . trži'ni prinos 11).5%) = 12.1".1". va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5). 0je1enje: 8.5) i očekujete 11) (aradu ove godine. . stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0. @(0 #. i(računajte prinos dionice po O28A.4. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.50.3) u depo(it na trži'tu novca. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. 0je1enje: 0.$) u obve(nice i 1 .3%.=: 7A89 a 6. #a =0 ak1:a3)i +.1 3 : J0.G350.#!i/0)/0)a.$2 Primjer 47.)i!a /0 +.'0 s0 i*ra4:)a1i *a.200.6. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. 2ko beta tvrtke i(nosi 1. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.(ra1.. a stopa slobodnog ri(ika 5).k ra*6i<3/a6.7% Primjer 4 . 7i/0)a #i.5%) 0 = 8.5% + 1.1i/0(a)i +.1i/0(a). 0je1enje: 0.Primjer 4$.# *a.13 = 0. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. % 0.. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13. 21 .8% Primjer $0. 4. % 0.ra ras1i (i<0 )0A.50>? 32> + 0. 2ko je beta tvrtke 1.A +.50 .". 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .(ra1 )a #i. 0. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0. Primjer 4".$2 i( pret/odnog primjera. /0 7A89 :1(rB0) +.2.1) J.)i!0 6.2 x (11% .(ra1. 2". B betom port0olia 0. 1tvrdite betu svoga port0olia. 5% + 1.146.62 x (11% . dividende sljedeće godine.5!1 : J1.5) ove godine.)i!: bi1i (0=i . a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje. tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32 . Investirali ste 5!. i3i 14.5%) = 15. 8o de0iniciji.2"$ : J0.6% Primjer 4#.(ra1a. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta.

Eamjena stroja Primjer $!. 6. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1.3) u depo(it na trži'tu novca. &ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost 5. 2".62 Primjer $2.500 . stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0. be( dodatnog angažiranja obrtnog kapitala.00 .00 . 8ore(ne u'tede 250. 22 ..tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32. &ro'ak kapitala tvrtke i(nosi 1$). B betom port0olia 0. Btroj je amorti(iran linearno prema predvidivom vijeku trajanja.(ra1. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.000. 7 2. i3i 14. 3. a tro'kovi demontaže su 2. *a(matra se (amjena stroja nabavljenog pred 12 godina (a 200. Btari se stroj može prodati (a 5.500..00 . %.'0 :4i)i1i +. Btroj se može (amijeniti s novim. '03i10 (0=i .000. 0je1enje: 0.)i!0. koji će u preostalom vijeku trajanja starog stroja smanjiti tro'kove poslovanja s 350.571 x (1) + 0. Ak. nabavne vrijednosti 250.18) + 0.00 . 0je1enje: 1.00 . s0 6.000 . Btroj će se amorti(irati linearno u preostalom vijeku e0ektuiranja starog stroja. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.146. Investirali ste 5!. 0je1enje: 0. na 2"0..00 .ra10 +r0:*01i (i<0 ri*ika. 2.143 x (0) = 0. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta.62 x (11% . 8o de0iniciji. *e(idualna vrijednost novog stroja je 120.000 .5%) 0 = 8.40ki(a)i +. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.(0=a)/06 i)(0s1ira)/a : #i.1) J.000.50> ?32> + 0.000..286 x (0. 8rocijenjeni vijek e0ektuiranja u vrijeme nabave i(nosio je 20 godina. 1tvrdite svoga port0olia..$2 i( pret/odnog primjera.6% Primjer $1.G350. a pore( na dobit 20). va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.7% Cak3/:4ak.200.000.$) u obve(nice i 1 . 1tvrdite oportunost (amjene. • &ro'kovi demontaže 7 2.1". trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5)..500 .000 .13 = 0.

s predvidivim vijekom e0ektuiranja # godina u kojem je stroj amorti(iran linearno. 8odu(eće ra(matra (amjenu starog stroja nabavljenog (a 5.000 . 0 Primjer $4.000 . a tro'ak kapitala 1!).000 . • 8ore(ni tro'ak ..00 #0.000 .00 .000 > diskontni (aktor 1#% 1.## 44.000 .00 #0.2$0.• -abavna vrijednost 200.2$0.##0.$00.1$ 21.!$4 0. • 8romjene amorti(acije 21. " godina 2.00 #0. >a li je (amjena stroja oportuna prema kriterijima -8= i 8v6 0je1enje: 23 .000 . Neto investicijski tro1ak 1. nakon čega se može prodati (a 35. 2 . 8ore( na dobit je 20). a koristio bi se kro( preostalo e0ektuiranje starog J$ godina.000 .$"".74! 0.00 #0.$$2 0. 4.2$0.2$0.000 0.. -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 31.00 .00 #0.500.000.77$.$# ! .000 .250.00 .000. Neto sada1nja vrijednost 'amjene godina 0 1 2 ! 4 $ # 7 novčani tokovi =200. -ovi će se stroj ravnomjerno amorti(irati kro( životni vijek u kojem će davati godi'nje povećanje (arada prije amorti(acije i pore(a od 30.00 . • @ubitak od prodaje 7 35.000 .72". • Bmanjenje tro'kova !0.00 #0.2$0.#41 0.000 .000 .00 #0.000 . • 2morti(acija starog stroja 10. • 1'tede na pore(u 4.00 . • 2morti(acija 120.00 7 !.# $. • 4njigovodstvena vrijednost "0.2$0.2$0.250 .000.000. • &ro'kovi novog stroja 2"0.00 $1. -ovi se stroj može nabaviti (a 120."!".250..#2 !!.47# 0. 200.$00.2$0 kn godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti • *e(idualna vrijednost novog stroja • 8ore( na re(idualnu vrijednost • Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $. #2 0.4 !.$00> 120.$4 2 .. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 5$.2! N+9 % "0.$1 24.27$.00 . Neto novčani tok: #0.410 0.!0$ diskontirani novčani tok =200.!1 . -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • &ro'kovi starog stroja 350. "#.2$0. Btari se stroj sada može prodati (a !.00 1$#.2! 47.

7 . 2 .40" 12. obve(e od 120.500 . 8ore( na re(idualnu vrijednost c."" Eamjena stroja nije oportuna <isplativa. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 2 .077 1".&ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost !. Neto investicijski tro1ak 1. b. 4njigovodstvena vrijednost 30. 24 . 2morti(acija 15. $4 0. jer je NP9 F 0. Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $. Neto novčani tok: 27.$!4 0.000 e c.000 .$!> Pv % 0.000 . 1tvrdite ekonomsku vrijednost podu(eća čija imovina trenutno vrijedi ! 0.000.000 1 27.000 .7!1 0. 3.000 .000 .500 .000 > # godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti a. d.000.000 4 27.000 > diskontni (aktor 17% 1.#24 0.00 kn pod pretpostavkom da obve(e umanjuju vrijednost podu(eća.000 .500 .!1$ 21.000 > 35. !. 2.000 . -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • Bmanjenje tro'kova prije pore(a 30. @ubitak od prodaje 7 22. Neto sada1nja vrijednost 'amjene god na novčani tokovi 0 =10 .000 # $$. -abavna vrijednost 5. 1'tede na pore(u 4.000 . e. 120.00 kuna dospijevaju (a 2 godine. -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 20.000.000 . 7 !.441 NP9 % = 17#.000 2!. *e(idualna vrijednost novog stroja b.000 1. neto pro0itabilnosti 12) i čija je planirana godi'nja neto dobit naredni/ 2 godina 0. 8ore(ne u'tede a. 9rednovanje podu'e. • 8ore(ni tro'ak 7 3.!"0 diskontirani novčani tok =10 .000 0.000 ! 27. 4.000 $ 27.000 .500 .000 2 27. • 2morti(acija starog stroja 5. 10 . a Pv F 1.724 1#. $ godina 2.4$# 0.00 kuna. • 8romjene amorti(acije 15. $ 14.a Primjer $$.000 .

2.27 !. odnosno re(idualna vrijednost tvrtke nakon pet godina i(nosila bi $.00 .1. Primjer $#.550.*= *= *= *= 40+000.00 .72".00 .2" .000.00 &iskontirani novčani tok #.50 .330. 5'račun vrijednosti podu'e.$ ! 2.$0 10.0#2 4."71.00 #."4 &iskontirani novčani tok 12.00 .2$5.$!7..50 ."$!.2"4.7!0. kamatna stopa duga 10) i stopa pore(a na dobit 20).#14.4# $.$0 .50 .2! 1".IV"1" 40+000. )kupno Novčani tok .50 .7! 200".000.17#. I(računajte vrijednost podu(eća ako godi'nji <O< i(nosi 2. 5.$01.#4" N63* &*B53 A4*035EAG5H A )?)PN* !.5" .!#3."!4 2011.u IGI=a u 4+ 67celu 25 . 1"0+000.5" .7#$.!2 Primjer $7.00 . a be(ri(ična kamatna stopa #.01 . 9!+640.2 " 4.# . 2. 0je1enje: Pregled progno'iranog i diskontiranog novčanog toka @odina 1.0 ! #.$0 2 .$% 4.4"$.2! .#72.00 .!#1 1.$0 .11 !.00 . 303.00 .402.$44.2"! 2. 9 & 40+000.421.5" .0.!2 22.$0 .II"1" & 40+000.500."0 !. &ro'ak kapitala J92OO.$5$. I(računajte vrijednost podu(eća primjenom >O< metode pomoću obje diskontne stope i (aključite koliko i(nosi realna vrijednost tvrtke.00". 27.7$2.!$% 4. 1.22". 2. 3. 3.11! 2.005. 8od pretpostavkom da nema dodatnog investiranja.690 40+000.$#1 . .55! 2. otpisanost imovine u naredni/ pet godina i(nosila bi 55).#!!.#$#.0!" 200 . $ 2010.$17. obve(e 3.#$ kn.10 !.$0 . tro'ak kapitala 10).#$2.$%.11#.!$%.00 & 6 +600. 'to (nači da bi knjigovodstvena vrijednost podu(eća.$#! 8rosječna godi'nja stope amorti(acije u petogodi'njem vremenskom ra(doblju i(nosi 11).00 11+960.a pomo.$# . 8rema podatcima i( računa dobiti i gubitka podu(eće je ostvarilo sljedeće re(ultate+ 2007.#2 7. ! !.102.00 .5" .7" .42 2.1#"..$ #. tvrtke i(nosi 12.015.000. 1"0+000.1# .

Investicija će se 0inancirati i( dugoročnog (ajma po kamatnoj stopi ").000 kn.00 7 0.00 7 552 .000. 5 % 2$0. 8rocijenjena trži'na vrijednost (emlji'ta i(nosi $00. Fa proi(vodnju se predvi5a vlastiti slobodan prigradski prostor smje'ten u( važne prometnice na kojem će se i(graditi suvremena tvornička (grada. 5 % 2$0.000.00 D #"4.00 D $$0. $7 D !00.000.00 7 0.5nvesticijski tro1kovi Primjer $ .00 kn.00 D #00.00 7 55 1 D 7$0. podmiriti u dvije rate krajem svake godine i(gradnje. 5 % 2$0.000. prema uobičajenim načinima 0akturiranja i(vr'eni/ radova i planiranoj dinamici i(gradnje.000.00 D #42.00 D 100.!$0. 8rocijenjena vrijednost tro'kova i(gradnje tvorničke (grade je 1.00 D #00.000.0"4. =isina potrebnog povećanja neto obrtnog kapitala procijenjena je na 300.00 kn. I(gradnja tvornice trajala bi dvije godine do kada bi se instalirala potrebna proi(vodna oprema u vrijednosti 550.00 D2$7."2# D7$0.000.00 7 0.7$0. $7.00 D $$0.$00.000.00 D 100.000.00 kn.000.000.000.500.100. I(računajte investicijske tro'kove ako podu(eće ra(matra projekt proi(vodnje novog proi(voda kojeg je ra(vio vlastiti istraživački tim.000.00 D $$0.00 D #00.000.000. 'to će se.000.00 kn koji će se osigurati nakon (avr'etka investicije.000. 5 % !.000.000.00 D 7$0.00 D 7$0.00 D 100. 1 ra(voj je utro'eno 250. 26 .000.00.00 kn u( tro'kove montaže od 100.000.000.007 552 D !00.000.00 kn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful