ZADATCI ZA VJEŽBE IZ EKONOMIKE PROJEKTA Novčani tok investicijskog projekta Primjer 1.

Investicijski projekt u koji treba uložiti 110.000,00 kuna, ekonomskog vijeka trajanja 5 godina, ima sljedeći novčani tok: godina neto primici diskontna stopa 10% kumulativ 1 2!.200,00 24.724, 0 24.724, 0 2 3".#$0,00 !2.1 0,"# $#."0 ,2! 3 3".!20.00 2".07 , 4 $. "7,07 3". "0,00 2#.2 1, 4 112.2# ,"1 5 5".2 0,00 % 42.!77,04 1$4.#4$,"$ 10.000,00 %1$4.#4!,!# &ro'ak kapitala i(nosi 10). *e(idualna vrijednost i(nosi 10.000,00 kuna. I(računajte+ a, -eto sada'nju vrijednost . 44.#4!,!# b, *elativnu sada'nju vrijednost . 0,41 c, Indeks rentabilnosti projekta .1,41 d, Internu stopu rentabilnosti projekta . 23,01) e, *a(doblje povrata ulaganja na temelju diskontirani/ novčani/ primitaka %!,"1 g 0, -a temelju pret/odni/ poka(atelja utvrdite da li je projekt isplativ. &a Prinos i ri'ik port(elja Primjer 2. 1 port0elju dionica 2 i 3 u koji je uloženo 250. 000,00 kn u dionicu 2 i 350.000,00 kn u dionicu 3 očekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 i(nosi #,") i 12,5), a očekivani prinos i standardna devijacija dionice 3 je ",#) i 10,5$). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 je 0,"5. I(računajte+ a, 4oliko i(nosi očekivani prinos i standardna devijacija port0elja6 b, 4oliko bi i(nosio ri(ik port0elja pri koe0icijentima korelacije %1, 0 i 716 c, Interpretirajte dobivene re(ultate.
a)

W A = 41,67 % W B = 58,33 % )kupno: 100% E A = 41,67 x 9,8 = 4,08% E B = 58,33 x 8,9 = 5,19% *čekivani prinos: ",27%

σ 8 = 9 2 σ 2 2 + 93 σ 3 + 2 9 2 93 ρ 23σ 2σ 3
σ8 = (0,17 36 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +( 2 : 0,4167 : 0,5833 : 0,85 : 0,125 : 0,1056) σ 8 = (0,00649916 +0,005454291) σ8 = 0,011953451

2

2

2

1

σ 8 =0,10933184

+tandardna devijacija port(elja:
b) ρ = +1

σ8

= 10,93%

σ8 = (0,1736 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +(2 : 0,4167 : 0,58 33 : 1,0 :0,125 : 0,1056) σ8 = 0,00649916 +0,006416813 σ8 = 0,012915973

σ8 = 0,113648463 σ8 = 11,36%
ρ =0 σ8 = 0,00649916

σ8 = 0,08061 36 σ8 = 8,06%
ρ =− 1 σ8 = 0,00649916 −0,006416813

σ8 = 0,000082347

σ8 = 0,0090 4!"4 σ8 = 0,91%
c, *čekivani prinos port(elja i standardna devijacija su relativno niski kod koe(icijenta korelacije 0, $. Porastom po'itivne korelacije i'me-u dionica pove.ava se ri'ičnost port(elja, dok padom korelacije ili porastom negativne korelacije i'me-u dionica ri'ik port(elja 'načajno pada. Prinos do dospije.a o/ve'nice Primjer !. 1 podu(eću se ra(matra kupnja državne obve(nice nominalne vrijednosti 1.000,00 ; s godi'njim kuponom $) koja dospijeva (a 10 godina. &rži'na cijena obve(nice je #00,00 ;. 4olika bi se stopa povrat mogla ostvariti ako ta obve(nica drži do dospijeća, odnosno koliko i(nosi nje(in prinos do dospijeća6 0je1enje: a, <inancijske tablice = . $0,00 : I=!10 % 1000,00 : II!10 . #2#,!$ ; = . $0,00 : I="10 % 1000,00 : II"10 . "$5,!# ; >obivena je jedna vrijednost vi'a i jedna vrijednost niža od trži'ne cijene obve(nice, 'to (nači da interpolacijom treba točno utvrditi koliko i(nosi prinos do dospijeća ove obve(nice. :1 . #2#,!$; ?1 . !) :0 . #00,00 ; ?0 . 6 :2 . "$5,!#; ?2 . ") 8−7 (900,00 − 929,76) ?0 . ! % 865,79 − 929,76

2

6 : 900 .76 ?0 .00) 10 0 .47% b. najbrže dobiven i najpraktičniji re(ultat. ! % − 63.000.00 E&A .97 ?0 .444#% c.1 (−29. ! % ?0 .000. 77777777777777777777 0. ! % 0. - (1.$ 30 % 0. !. $521 ?0 . 5'račun u 4+ 67celu Dvo je naravno najtočniji.# .97 − 29.76) − 63. 4etode vrednovanja o/ični8 dionica 3 .00 −900. 00 + 0.00 % 234 % 7. $521) 234 % 7.7 30 It % 7777777777 & E&A . $0.4 : 1. @abrijelova 0ormula+ . I(račun interne stope pro0itabilnosti u AB C:celovoj proračunskoj tablici+ +lika 4.

"0.05 +g = + 0.0.$" kunu. 4olika je vrijednost te dionice krajem 'este godine6 0je1enje: >0 (1 + g ) 7 80(1 + 0. 88B. 1$.Primjer 4. 50 G 0. 8odu(eće C je isplatilo 10.5).05 =rijednost dionice krajem pete godine i(nosi 23". 5). Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je 15).1 =rijednost te dionice krajem 'este godine i(nosi 1. Ddnos cijene i (arade te dionice i(nosi 5. Primjer $.05 = 0. k s = 80 800 Fa/tijevana pro0itabilnost dionice je 15.5 .00 kn dividende po dionici. "00.00 8GC.00+0.$! kuna. prioritetna dividenda kp . a očekivana stopa rasta dividendi 5).03) 6 11.00 kuna dividende u( odnos isplate 50).567 86 = = = = 1.155 = 15.15 − 0.5 ) b.C8B : 8GC C8B.05 0. "0. 8odu(eće 3 je isplatilo "0. 4olika je vrijednost dionice krajem pete godine6 0je1enje: 85 = >0 (1 + g ) 6 10(1 + 0.1$0 H5 .68 ks − g 0. Fa/tijevanu pro0itabilnost dionice6 0je1enje: a. 5.05) 7 112. &ekuću trži'nu cijenu i b.00 >0.81 k −g 0.00 kuna g. Primjer #. 2ko je (a/tijevana stopa prinosa (a dionice ove klase 12). Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 5). kolika je sada'nja vrijednost dionice6 0je1enje: 9% &p : kp =.00 kn dividende po dionici. &vrtka < i(dala je prioritetne dionice koje nose dividendu od 50. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 3).00 88B.08 − 0. (a/tijevana stopa prinosa = .125. I(računajte+ a. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je ").03 0.1$0.125."1 kunu. Procjena vrijednosti prioritetni8 dionica Primjer 7.00 kn.05 >0 (1 + g ) 80 :1. vrijednost prioritetne dionice >p . 4 .12 .94 = = = 238. >ionica podu(eća 2 ostvarila je u protekloj godini "0.00 kuna &ekuća trži'na cijena i(nosi "00.

12 G J 0. Dčekuje se da će dividende rasti po stopi od 11) godi'nje. pristup multiplikatorom Primjer 11. >io dobiti koje podu(eće konstantno (adržava je 3"). : <ke= g. (adnja isplaćena dividenda >0.00 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je "). Fa/tijevna stopa prinosa na te dionice je 10). 4olika je vrijednost dionice podu(eća I i koliki je multiplikator (arade6 0je1enje: 9% [ < 1= /. (a/tijevana stopa povrata na dionice g .00 kn b. . 8rioritetna dionica emitenta čija je nominalna vrijednost 1. 200. $ G 0.0" K 0. 4olika je sada'nja vrijednost dionice ako je (a/tijevana stopa prinosa na tu dionicu 12)6 0je1enje: >p . 120. >1 G Jke K g.135 .00 kn = . 1000.00 kuna.00 : $) .000. Dčekuje se rast dividendi po stopi od ).0 . model konstantnog rasta dividende Primjer ". konstantni dio dobiti C1. koja je vrijednost dionice tvrtke L6 b.00 kn daje $) dividende godi'nje. ra(doblju je !.1$ K 0.00 kn. Dčekivana (arada po dionici u 1. 2ko se pretpostavi se da je investitor procijenio stopu g vi'u (a 23). [J 17 0. &vrtka L ima obične dionice na koje će se (a godinu dana isplatiti dividende od $. % g >1 . = . kolika bi tada bila vrijednost dionice6 0je1enje: a. 2ko investitor smatra da je odgovarajuća tražena stopa povrata na ove dionice 1$). 61] : <ke= g. 4olika je vrijednost dionica podu(eća @. Primjer 10. Fa dionicu eminenta I očekuje se rast dividende po stopi od 3). >1.00 kn.00 kn po dinoci. $ G 0..5). $0 G 0.03.1$ K 0. = . @ordonov model+ ke . @odi'nja dividenda po dionici emitenta @ koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 12. a.Primjer .po(nata dividenda u ba(nom periodu ke . tj.11."0 5 . $0. 2 0 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .10 K 0. !] G J0. 4ultiplikator 'arade % 9 : 61 % <1=/. stopu od 13. konstantna stopa rasta dividendi (auvijek =. J>1 G =.3". očekivana (arada po dionici = . "$. b .12 . 0je1enje: =.>0J1%g. 500.

12. >1 G Jke K g. -e očekuje se rast dividendi. model /e' rasta Primjer 12.na dionicu =J80.25 . . >p G= iliJ80. 1( traženu stopu prinosa na dionicu M7a od 12). koliki prinos osigurava prioritetna dionica tvrtke. vrijednost obične dionice 7 trži'na cijena g .0. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je 12). >1 G =J80. 1$.12. prinos na prioritetnu dionicu =. dividenda koja se očekuje sljedeće godine 6 . a prioritetna dionica al pari vrijednosti 100. @odi'nja dividenda po dionici emitenta I koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 15. "$. 2ko trži'ni prinos na dionicu tvrtke A i(nosi 10).#$) Prinos na o/ične dionice s konstantnim rastom dividende =J80. >1 . 0. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I6 0je1enje = . ke .25 kn. Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .Aultiplikator (arade .$! . 10G #1.$! kuna ke. 0). &vrtka M na svoju dionicu plaća 50.125 ke . godi'nja dividenda po prioritetnoj dionici kp. očekivana stopa rasta dividendi Jočekivani prinos od kapitalnog dobitka.12.12 . >1 G = =.00 kn dividendu 'to se očekuje da će nastaviti (auvijek.12) Procjena očekivane stope prinosa i vrijednosti prioritetni8 dionica 8rinos na prioritetne dionice+ kp. 12. Primjer 14. 10. 15 G0. 0je1enje: kp . >pGkp >p. stvarna vrijednost prioritetne dionice J80."0 G ! . . % g ke .00 kn ko'ta #1. 50 G 0. =. >1Gke ke . očekivana stopa prinosa Jtrži'ni prinos. koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice M7a6 0je1enje: =. >p G 80 .00 kn.12) Primjer 1!. 15 G 125. 50 G 1$.

: *DC *DC .J1 K stopa isplate dobitka.27 120.05 .133.$. 8o : 1.11.11) >ividendni pri/od u godini . 120 : 1. Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $). 0.1$70.11.0.$$G133.11. 2ko stopa isplate dividendi i(nosi 30).10GJ0.096 = 9. a (a/tjevana stopa povrata 1$). &ekuća trži'na cijena dionice tvrke D o(načena kao 8o i(nosi 120.i koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice6 2ko je očekivana dividenda sljedeće godine 10.G120. a beta koe0icijent (a dionicu .J 1 K 0.15! . : *DC . stopa reinvestiranja : *DC . ks = 0.0.Farada sljedeće godine . 4olika je cijena 8 1. (adržana (arada.00 kn po dionici.$$G0. stopa (adržavanja Jreinvestiranja. Primjer 1#.>2G81.06 + 1.1$) Primjer 17.. >1 je $. >8BG88BJdividende po dioniciGcijena po dionici.G0. očekivani prinos na trži'ni port0elj je #). : 0.0#$3 K 0. 11). 133. ks . pri/od od kapitalnog dobitka. stopa rasta dividendi 11).00 kn.2 81.2.05 %0.stopa povrata na vlastiti kapital Primjer 1$. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu podu(eća .11 ..21(0. dividendni pri/od u godini i očekivana stopa povrata6 0je1enje: 81 .00 kn.J tekuća (arada% tek. : povrat na (adržane (arade g . 7 . >tGJke K g. a očekivana godi'nja stopa rasta dividendi po dionici je $).11.0. $J1%0.6% =.05.5) ke.je 1. procijenite stopu g6 0je1enje: g .21.09-0. koliko i(nosi očekivana stopa prinosa na dionicu i kolika je sada'nja vrijednost dionice u( tu očekivanu stopu prinosa6 0je1enje: #$=#% & β '#()#%) 2proksimativno+ ks . a povijesna stopa povrata na vlastiti kapital tvrtke 15.10## .06) = 0.2 8ri/od od kapitalnog dobitka.0$. >2 G 0.3.J133.2!5.!). ".11.$. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici.05.

#.00 H J1% 0. 11. 11. >0 % #. 13.."2 H J1%0.3 .00 kuna.52 . godine dividenda i(nos 13.20. premija ri(ika in0lacije $).21 .0"."2G1. *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3) godi'nje. &rži'na kamatna stopa na obve(nice jedne ri(ične skupine i(nosi 12) godi'nje. godine6 b. /. 4oliko i(nosi nominalna neri(ična kamatna stopa6 b. 10..50 . >0 . -a kraju 3.GJ0.Bada'nja vrijednost ove dionice krajem supernormalnog rasta u( daljnji rast dividende od ")6 0je1enje: a. ".00 . ks = 12% a) kf = kr+ki =7% b) kr = ks kf = 5% !) kf = 3+2"4 = 11% #) ks = kf+kr = 16% Primjer 20. 4oliko i(nosi+ a. 0je1enje: 8 . 83 . Procjena kamatni8 stopa o/ve'nice Primjer 1".00 H J1%0. 1. 4oliko i(nosi premija ri(ika na ove obve(nice6 c.$0G1.20. #. "."2 .2 .Bada'nja vrijednost dividendi6 c."2 . ". ".0". 3.00 H J1%0..$0 . >3 . 13.>ividenda na kraju 3. ki = 4%.9rednovanje dionice sa supernormalnim rastom dividende Primjer 1 . >ionica 8 isplaćuje godi'nju dividendu ". >2 . 4olika je sada'nja vrijednost tog papira ako je realna neri(ična kamatna stopa ). 4oja bi se kamatna stopa na obve(nice 0ormirala ako bi se promijenila in0lacijska očekivanja tako da bi se premija in0lacije udvostručila6 0je1enje: kr = 3%..20.1 .!3 .52 . 4oliko bi i(nosila nominalna neri(ična kamatna stopa u slučaju da se udvostruči premija in0lacije6 d. koja ima stopu rasta 20) u( stopu trži'ne kapitali(acije 10). a očekivana in0lacija u predstojećem ra(doblju ) godi'nje.3# . >ržite vrijednosni papir koji vam obećava da ćete nakon 10 godina primiti i(nos od "0.. ! $..33 .000. >1 .52G1. 13. c. a premija ri(ika na investicije takvog stupnja ri(ika ).1070. a. >0 . . 2.

kr .000.000 " 1.000. 1 ) =0 . "0.b(0*)i!0. =t II 14 .r+. =t . 1 narednom ra(doblju očekuje se 5) in0lacija. NNN 5 NN) $) NNN) NNN NNN #) 5) 3 10 a. *a(matra se dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • • • • • • • • • • • • • nominalna vrijednost ostvarene (arade odnos isplate dividendi isplaćene dividende očekivane dividende odnos cijene i (arade (a/tijevani prinos stopa rasta dividendi prinos od dividendi tekuća trži'na cijena beta dionice neri(ične kamatne stope ri(ik na trži'ni indeks 200 .10.000. kr = 4% $1 = $. NNN $0) 30 .00 kuna.$00. (a/tijevani prinos i prinos od dividende c. " 2 8 = 100. *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3). Primjer 21. ). kr = 3%. I(računajte koliko mora najmanje i(nositi konačna vrijednost državni/ (apisa nakon 3 godine kako biste i/ danas kupili u visini namjeravanoga uloga. I(računajte očekivanu dividendu u narednoj godini. I(računajte betu ove dionice 0je1enje: 9 .ra!i/sk0 . a premija ri(ika na korporacijske obve(nice i(nosi ).00 k) 5'račun /ete o/ične dionice Primjer 22.000. k = 3+5 = 8% -.00. >anas namjeravate uložiti 100. k0 . $).000 H 0.260 = 126. %=3 &r'a()i *a+isi. ki = 5%. ). I(računajte ostvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu ove dionice b. 0je1enje: $0 = 100.2!0 . 21. ks .00 kn u nekamatonosne državne (apise koji se u cijelosti isplaćuju nakon 3 godine. "0.&. ki .

. %g. 0.2$2. ks K (a/tijevani prinos. I(računajte betu dionice 2. .12 .0$ . % 0.!2 80 250 >t 30 Ed ." >1 31. >oGdo . k0 % P Jkm 7 k0. 1"..0$!$J. C8B i 88B C8B . 0. #.0676 8rimijetite kako je beta port0elja trži'ta 1 po de0iniciji.!2 P. C8B H 8GC . >1 K očekivana dividenda. 50H5 .1"!2 .2 • nominalna neri(ična kamatna stopa ") • premija ri(ika in0lacije ) • ri(ik na trži'ni indeks 5) • (a/tijevani prinos NNN) • tekuća trži'na cijena NN) • nova očekivana in0lacija 3 • novi (a/tijevani prinos NN) 10 . ?d K tekući prinos od dividende >1 .!2 . >o J1%g.# Primjer 2!.$ . 1". 4ovarijanca dionice 2 s trži'nim port0eljem A Jcov2. 3eta dionice O28A+ ks . beta od dionice 2 je+ β2 = 0. 31. 30G0. >akle.a.A.63 0. 12) 8t 250 c. =arijanca je kvadrirana standardna devijacija ili 0. 50 8GC .11. # % P H 5 5P .0$ . . a standardna devijacija trži'ta je 2$). 5 88B . 0je1enje: 8rvo treba naći varijancu trži'ta.1. je 0.8 ks .1100 = 1. 30 H 1.0. 4ovarijanca port0elja trži'ta sa sobom je svoja varijanca+ βA = 2 σA =1 2 σA 5'račun prinosa pre(erencijalne dionice Primjer 24. *a(matra se pre0erencijalna dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • nominalna vrijednost "0 • pre0erencijalne dividende 15 • beta dionice 1. 250 /.

kr % ki . *a(matra se sljedeća dionica+ • Dstvarene dividende po dionici J>8B. $0) • Ddnos cijene i (arade J8GC. I(računajte novi trži'ni prinos i novu cijenu dionice c. !) ks . >Gks . Dn namjerava povećati (adržavanje (arada (a 20 postotni/ poena.2 H 0. k0 % P Jkm 7 k0. NNN) • Fa/tijevana pro0itabilnost Jks.0" % 1. 11 . I(računajte prinos (a ra(doblje držanja koji je ostvario investitor 0je1enje: a. 10!. I(računajte (a/tijevani prinos (a dionicu i njenu trži'nu cijenu b. 13) 88B .• • nova trži'na cijena prinos (a ra(doblje držanja NNN NNN) a. . >o(1 + g ) % g . Dčekivanu stopu rasta dividendi i (a/tijevani prinos c. 15G0. 8o .1 /. 0.05 . 1 ) 88B . NNN • &ekuća trži'na cijena J88B.0! % 1.1 . 115. 0. >Gks . Investitor koji je kupio dionicu po i(računatoj cijeni držao ju je godinu dana kada ju je prodao u uvjetima očekivane in0lacije 3). 0. 15G0.14 . ki .05 .$# ) 80 5'račun cijene o/ične dionice pod promjenjenim uvjetima Primjer 2$. 21.21$# .24 *.13 . # • Ddnos isplate dividendi Jd. 3) k0 . I(računajte cijenu dionice u( ovu promjenu. 12 • Dstvarene (arade po dionici JC8B. 0. 107. ili ks .1 .2 H 0. 8rinos (a ra(doblje držanja 1 godina+ >1 + ( 81 − 80 ) 15 + 8. NNN) • 8ro0itabilnost reinvestiranja (arada Jr. % 3 . 0.3" c. 10) • Oijena u( promjenu (adržavanja (arada NNN I(računajte+ a. Fa/tijevani prinos pre0erencijalne dionice+ ks . NNN • Dčekivana stopa rasta dividendi Jg. Dstvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu dionice b.13 . >ionicu ra(matra kupac kontrolnog paketa dionica.

3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta.s 1.$ . 0) C1 . 0. 0.. . 0.. 3 J β .s +.r1f.0 .3ia.1 H J1 K 0.$ .48% Primjer 27. 0. 0. 1#5 k − g1 B01a +. 50.r1f. 15 H 1. C8B J1 % g.3i. 0. i O J β .20 0. g .1 H 0. C8B H 8GC . 0.2) 180 8o c. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice 2 3 O Oijene u . a premija trži'nog ri(ika $). Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β .0) 12 . Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . >8B .4%) = 18. r H ( .0je1enje: a..6 7A89-a 6. F1 .2 .$5 >ividende 1. 15. /0 (is.24 81 . 1"0 /.1i/0(a)i +ri).$. 4% + 1. 15 88B .5). ) >o(1 + g ) 9 " 1.k.3ia i*).$ >1 .04 ks . $) >1 6.0$ .2 @1 .81 x (12% .$ . cijene dionica. 15. 0. % 0. F0 % 0.r1f.$ H 0. %.05 3$.0 ) 15.'0 s0 i*ra4:)a1i *a. #G0.!$ Btope rasta #.1$ 0. Fa model konstantne stope rasta. . #. .!0 30. $.3!. I(računajte (a/tijevani prinos tri dionica+ 2.092 −0.81.0) 11.1r0b.0 . % 0. C8B H d Q C8B . 0. $.0#2 . $0) Q d1 . 0.0 .ri*i4)i +. . 15 H 12 .51. 0. rH( . C1 H d1 . >8BGd .2 . 5+.06 . %g.

Fa/tijevani povrati (a tvrtke R. 15. G 50.50.5) % 0. % 0.5) % 1.00 1!. G !5.5) Bada se vidi da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 svega malo porastao.00.!$.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ .0# .05.# E 0. 0. J0. E i F i(nose 10.2) .30.5$) >ionica O+ .20.123 . %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . 1#. Primjer 2 .0 0je1enje: >1 I. . ) >ionica 3+ J1.$5.3! : J$). % 0. % 0. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta. !. 13.0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. 0 10. 12. % 0.30 12. J0. 3vrtka *čekivane dividende 3eku. . 13. % 0.!2) >ionica 3+ . G 3$.. % 1.00.15 .2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak.#0 2$.$) i 15.$0) *čekivana stopa prinosa 13 .1$.00 !5.. G 2$.11 . J2.10# .#0.a cijena u > +topa rasta u> R 2..3 F 0. ) >ionica O+ J0.. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu.5) % 0.!0. G 30. 15. 11.$3) Fa/tijevani povrat 3 .!) Fa/tijevani povrat O .50 1#. $.. .51 : J$). Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1.1!0 . G 1#. $ : J$). 13..

9jerojatnosti i prinosi u ra'ličitim stanjima +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi. CJr. %20).25) !.25 Prinos <ri.0) 50 15.10 − 0.30 + 0.50 0. 0je1enje: 8rosječna stopa prinosa+ r = 0.25 Prinos<ri.00) Prosječna stopa prinosa Primjer !0.0) 1.0) 25. i povrat Jprinos. 15. .05 = 5. 715). 5.25 − 0.Primjer 2".25) . 0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju i( podataka vjerojatnosti i očekivani/ prinosa i( sljedeće tablice s boldanim slovima+ 0je1enje: 14 .25 0.15 + 0. 0. %20).20 = 0.25) % !. 1. 730). %25). 5. podataka ako su prinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10). u ra(ličitim scenarijima.0% 6 0i'ični prinosi i varijanca Primjer !1. I(računajte prosječni prinosa i( pro'li/ Jpovijesni/. 'to se vidi u sljedećoj tablici+ +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.50) $.50) % $. I(računajte očekivani prinos i( podataka sljedeće tablice koja prika(uje vjerojatnosti is/oda Jstanja.20 + 0.0) 15.0) 25.0) 0je1enje: Dčekivani prinos i(nosi 15).25 0 0.25) *čekivani prinos<pi7ri.

0je1enje: 9arijanca i standardna devijacija na temelju povijesni8 podataka ri %0.25 + $ . <r.025 i dionica u sljedećoj tablici+ +tanje Ckspan(ija -ormalno *ecesija 9jerojatnost i prinosi u ra'ličitim stanjima <scenarijima.50 0.15 0.1500 0. 0. 9jerojatnost <pi.0 00 0. 1$$$ . *čekivani prinos <pi 7 ri. 0.1000 70.05T 0. .0500 70.2500 =arijanca i standardna devijacija i(nose . 1$.15T i 0.15 0.2500 70. 0.1225 0.0025 )kupno 0. u pret/odnom primjeru 0. ?ovarijanca i korelacija Primjer !!.1500 %0.1500 %0.0050 i !.00 0.3000 %0.1! i 20.0050 =0. 20.3500 %0. 730).0707 =7. 8rinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10). Prinos <ri.25 .05 0.0) ".00) % 1. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju.0025 0.05 0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice+ J0. 0. %25). ".0050 Btandardna devijacija = 0.0225 0.2000 %0. 9jerojatnost Povrat *čekivani povrat [ (ri ) − C (r )] 2 [ (ri ) − C (r )] 2 × pi <pi.25 32.15 0.05 ( ri −r ) ( ri −r ) 2 %0.2000 r .00) 0.2000 70.1!.00$0 =arijanca i standardna devijacija i(nose 0.15 0.0000 0.00) % !. %20).00) CU . I(računajte kovarijancu i(me5u prinosa dionica Jri1.0225 1kupno .1! i S .25 0.2000 %0.01 0. 0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice.07% 5'računavanje varijance i' povijesni8 podataka Primjer !2.0 00 0.0.25 0.0!).00) 15 .0) 1. 1. 715). %20).5'račun varijance i standardne devijacije <podatci očekivanja.0025 0.0) !.50 1 . =arijanca .00) . 6<r.00) 0.01 0. 1).

2000 %0.2000 %0.1 $ 7 [(r i . kako je i(računato u sljedećoj tablici+ @odina 1 2 3 0..1 5 0.2 70. 2 ) − C ( r2 ) ] × pi 70. 2 ) − C ( r2 )] [( ri .2000 70.0 00 %0.1000 %0.0425 (nači da varijable imaju tendenciju približavanja jedna 6 drugoj jer je po(itivna.0050 %0.00 0.1 ) − C ( r1 )][( ri . a −r1 a ) %0.$000 r1 = 0.0500 00 70. 0je1enje: 4ovarijanca i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.2000 2 70.1 0.25 CJr1.1500 %0.0je1enje: ?ovarijanca i'me-u prinosa dionica pi 0.25000 %0.2000 70. Prinos dionica @odina &ionica A &ionica B 1 %0.$000 r1 = 0.2000 r1 = 0.32 0.3000 70.10 %0.. ri.b −r1 b ) %0.0. 16 .1 ) − C (r1 ) ] ×[( ri .2.2500 70.0 ri.2000 $ %0.000 70.1$ 70.2000 70.1000 70.1050 %0.2550 = 0.( = 0.1000 %0.0 CJr2.2000 %0.3000 %0.2000 %0.3000 70.3000 70.150 %0. 70.2550 !.3500 %0.2000 %0.5000 %0.1000 %0.50 0.2000 70.a −r1 a ) ( r1.0!50 1kupno .0$00 %0.1500 %0.05 0.10 %0.00 %0.0.b −r1 b ) : ( r1.3000 5 70.000 Primjer !4.1000 70.0500 ( r1.2 0.25 0.02 70. ali ne i jako (načajna.1 0.003 Oov1.00 0.003 = -0.1000 %0.1500 70.3000 %0. -a temelju 'estogodi'nji/ povijesni/ podataka o dionicama 2 i 3 kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici i(računajte kovarijancu.03 0 5 $ 5'račun kovarijance 'a dvije dionice &ionica 1 &ionica 2 (r1.2000 3 %0.12 70.0500 r 1000 1 = 0.0 25. 0.15 5 0.

30 : 0. 0 : 0.r1f03/:.1# . . 4ovarijanca i(me5u dvaju prinosa na dvije dionice u pret/odnom primjeru i(nosi 0. 1#.1494 = 14. varijancu i standardnu devijaciju 100. 0. . 0je1enje: ρ2.!0! 0.0 25.$0 : 0.11. Btandardne devijacije dionica 2 i 3 su 0. 0. 4oristeći podatke i( sljedeće tablice treba i(računati očekivani prinos. vrijednog port0elja s tim da se 0.0425 .$0 : 0.s).15 : 0. :40<=0 s(ak0 #i.20 1 i 0.Primjer !$. odnosi na dionicu 2 i $0. 3 .3 0je1enje: 8r(.000 = 0.000 60.$02 : 0. 0./a /0 : +.. . 0 : 0.)i!0 k. Prinos port(olia i varijanca Primjer !#. % J0.152. nakon toga odredi se prosječni prinos port0elja+ CJr.000 . 11) 25) Btandardna devijacija J). na dionicu 3.2# .000 V3 = >rugo.000 = 0. J0. % J2 : 0.2944 ?oe(icijent korelacije i'me-u dionica A i B je dosta visok i po'itivan.25.60 100.2041 ×0. ) &reće. 15) 20) 4orelacija 0. J0. 0.20.000 .02232 =0. ?arakteristike ri'ika:prinosa 'a dvije ra'ličite dionice &ionica A &ionica B Dčekivani prinos J).202. I(računajte i interpretirajte koe0icijent korelacije i(me5u te dvije dionice.40 100.94% 17 . na kraju se i(računa varijanca i standardna devijacija port0elja+ σ 2 .#r0#i s0 (ri/0#). 02 : 0.%J0.000 . V2 = 40. .02232 σ = 0.

1315. 4oe0.10. .0 +lijedi 'aključak da port(elj ima manji koe(icijent varijacije '/og diversi(ikacije.0". . i u dionicu 3 3.00G5. .000. 0.00 1 σ 2 .000.J0.2 Btupac 2 J0. % J0.$0 : 0.002" % 0.011# σ .$. . ".Primjer !7.0119 =0.0113.var.0105.$5) 13. J0.#1) 3. Btand. 'to naravno nije točno. 8rinos ". 0.000.J 0.10$5. 18 . 0.15) 10. Btupac 2 V3 V2 σ3.$5).00 .0025 % 0.0) #.00 . Dčekivani prinos port0elja+ V2 .2 V2 V2 σ2. I(računata standardna devijacija port0elja kao vagana aritmetička sredina i(nosi+ : 0.00 .$. već 10. 3. 0.30 σ . $ 1.$0 ili $0) V3 . .$. % J0. standardna devijacija port0elja6 0je1enje: 1.$.00 .33 1. 0.!5.1091 = 10. 1 port0elj dionica 2 i 3 uloženo je 5. 0.$5).000. 4oliko i(nose J1. Btupac 2 J0.00 1. J0.91% .0$ : 0. ) 2. a dionice 3 #) i 13. .3 V2 V3 σ2.000.00G5.J0.002". 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0. J0.J0.J0. J0.J0.11$5 ili 11.01!3.00 . Btandardna devijacija port0elja+ &reba 0ormirati matricu s port0eljem od dvije dionice+ *edak 1 *edak 2 Btupac 1 V3 V3 σ3. J0. 0.0025.0) ".0105.3 Btupac 1 J0. 1.#1). Btupac 1 J0.000. *edak 1 *edak 2 *edak 1 *edak 2 σ 2 . očekivani prinos i J2.0#. dev. 0 ili 0) CJr. ) 2.J0.. 0 : 0.J0.0" . .15). kao 'to je pret/odno i(računato. J0.000.T u dionicu 2 2. 2. Dčekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 su ") i 10. >ionica 2 >ionica 3 8ort0elj 1.0025.0025 %0.

. 3 J β . % 1.23.20 #.0"35 .0$5. I(računajte tro'ak kapitala obični/ dionica Jk e.15 . 13.1$. % 0. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1.35).51 : J$).0 ) 3 3$.5) % 0. $. 0.!$ 11.5(11%-5%) = 5% + 9% = 14%. aproksimativno+ ks . i O J β ..3eorije trCi1ta kapitala Primjer ! .05 1. 1.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice Oijene u .0# .5 i stopa povrata na ulaganje u trži'ni port0elj rm .5).!0 0. 0.5) % 0. $ : J$). 11.20.1$ 15. >ividende Btope rasta 2 50..0"70. % 0.5$) >ionica O+ .5) % 1. ks . ako je po(nato sljedeće+ r0 . !.3! : J$).11 . Primjer 40. 13. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu C6 0je1enje: &ro'ak kapitala K i(račun pomoću β ks%k( D β <km=k(. >8BG88BJdividende po dioniciGcijene po dionici..0) 0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a.0$5 % 1. I(računajte (a/tijevani prinos tri dionice+ 2. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β .$5. a beta koe0icijent (a dionicu C je 1. G 30. .5). 0. Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $. G 3$.!0. Fa model konstantne stope rasta. ". a premija trži'nog ri(ika $). 0) >ionica 3+ J1.!2) >ionica 3+ . ks . Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . 0) >ionica O+ J0. $. pomoću O28A modela. 15. očekivani prinos na trži'ni port0elj je ").0) O 30. .5). beta koe0icijent . 0. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ . 0. 0je1enje: k0 = rf + β(r6 rf) = 5% +1. cijene dionica.50) 19 .. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici.!$. . Primjer !". 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. .23J0.$5 0. 11).3!.05.51. G 50.

Primjer 4!.Bada vidimo da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 vrlo malo porastao.") 20 . 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.10# . 2ko raspolažete port0eljem koji se sastoji od 20) dionice 2 J β = 0.$) i 15. % 0." : J11) 7 5).11.1!0 . %W% JVn : βn .2. .81) . 1#.123 .".#0. J2.0 5 7 0. % JV2 : β 2 . E i F i(nose 10.12. r0 D β Jr0 7 rm.30 12.0 5%1.2) . 12.30). % 0..# E 0. a stopa slobodnog ri(ika 5). 1. ke .1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici. 2ko je beta tvrtke 1. G 1#. Primjer 41. koliko i(nosi trži'ni ri(ik port0elja6 β3 . Primjer 42.50 1#.0. % 0.50. G !5.!2) Fa/tijevani povrat O . 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu.00 1!.00.5) ove godine. J0.3 F 0. 2ko beta tvrtke i(nosi 1.0 0je1enje: >1 I. : 1.a cijena u > +topa rasta u> R 2. 15. 0) dionice 3 J β =1. i(računajte prinos dionice po O28A. trži'ni prinos 11).5) i očekujete 11) (aradu ove godine. ∑V j β j β8 = JV1 : β 1 . 3vrtka *čekivana dividenda 3eku."1 % 0. G 2$. J0.$3) Fa/tijevani povrat 3 . 13. 15.00. 0je1enje: 5) % 1. . 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi . 0.2 % 0.#0 2$. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.00 !5.2 : 0. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . : 1.24) i 0) dionice O J β =1.33 8ort0elj ima 33) vi'e ri(ika nego 'to je sistematski trži'ni ri(ik. ke .67) . % JV3 : j= 1 n β8 = 0.$! . Fa/tijevani povrati (a tvrtke R.30.. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.$3) Primjer 44..2J 0. 0je1enje: ke . 0 10.

1".k ra*6i<3/a6. #a =0 ak1:a3)i +.62 x (11% .5%) = 12. 2".". 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.1 3 : J0.5) ove godine.8 x (1% . i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta.146. Investirali ste 5!. a stopa slobodnog ri(ika 5).(ra1a. <1.G350. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. #i.6.$2 i( pret/odnog primjera. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. 0je1enje: 0. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.200.2"$ : J0.)i!0 6. 0.3%. 5% + 1.A +.2 x (11% .ra ras1i (i<0 )0A.=: 7A89 a 6.2. 0je1enje: 8.5) i očekujete 11) (aradu ove godine.(ra1 )a #i.)i!a /0 +. 2ko je beta tvrtke 1.'0 s0 i*ra4:)a1i *a.50. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.50>? 32> + 0.5!1 : J1. % 0.$) u obve(nice i 1 .6% Primjer 4#.5%) 0 = 8.)i!: bi1i (0=i .1) J.5% + 1. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .1i/0(a)i +. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0.#!i/0)/0)a.5%) = 15.8% Primjer $0. % 0.(ra1. 1tvrdite betu svoga port0olia. tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32 . dividende sljedeće godine.. 7i/0)a #i. /0 7A89 :1(rB0) +.50 . Primjer 4".(ra1.4. i(računajte prinos dionice po O28A..Primjer 4$. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5). @(0 #. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.# *a.1i/0(a). 2ko beta tvrtke i(nosi 1. B betom port0olia 0. i3i 14. dividende sljedeće godine. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.1".3) u depo(it na trži'tu novca.13 = 0.$2 Primjer 47. 0je1enje: 0. trži'ni prinos 11). 21 . 8o de0iniciji. .7% Primjer 4 . 4.

1) J. &ro'ak kapitala tvrtke i(nosi 1$).000. na 2"0.00 . a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.000. 0je1enje: 0.00 .571 x (1) + 0.000 .500. Investirali ste 5!.5%) 0 = 8.50> ?32> + 0. 6. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5).500 . Btari se stroj može prodati (a 5. i3i 14.000 .00 . a pore( na dobit 20). 1tvrdite oportunost (amjene.'0 :4i)i1i +. 0je1enje: 1. *e(idualna vrijednost novog stroja je 120.(ra1. koji će u preostalom vijeku trajanja starog stroja smanjiti tro'kove poslovanja s 350.3) u depo(it na trži'tu novca.. Btroj je amorti(iran linearno prema predvidivom vijeku trajanja.. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0..146.1". 7 2. Ak... va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice. '03i10 (0=i .$2 i( pret/odnog primjera.286 x (0. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0. 3.200.62 Primjer $2. Btroj se može (amijeniti s novim. s0 6.143 x (0) = 0.G350.18) + 0. %. 8o de0iniciji. be( dodatnog angažiranja obrtnog kapitala. 2. *a(matra se (amjena stroja nabavljenog pred 12 godina (a 200. 0je1enje: 0.00 . stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0. B betom port0olia 0. &ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost 5. 22 .00 .13 = 0. 1tvrdite svoga port0olia.)i!0. a tro'kovi demontaže su 2.000.00 . nabavne vrijednosti 250. Eamjena stroja Primjer $!.7% Cak3/:4ak. Btroj će se amorti(irati linearno u preostalom vijeku e0ektuiranja starog stroja.6% Primjer $1.40ki(a)i +.000. 2".62 x (11% . 8rocijenjeni vijek e0ektuiranja u vrijeme nabave i(nosio je 20 godina.ra10 +r0:*01i (i<0 ri*ika. 8ore(ne u'tede 250.000 .$) u obve(nice i 1 .. • &ro'kovi demontaže 7 2.000.tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32.(0=a)/06 i)(0s1ira)/a : #i.500 . 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1.

00 .00 $1.000 . 4.$$2 0.$00. • 2morti(acija 120.2$0.000 . -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 31.000 > diskontni (aktor 1#% 1.00 .000 . a tro'ak kapitala 1!). s predvidivim vijekom e0ektuiranja # godina u kojem je stroj amorti(iran linearno. • @ubitak od prodaje 7 35.00 #0.2$0. 8odu(eće ra(matra (amjenu starog stroja nabavljenog (a 5.# $. #2 0.$00.250 .## 44.000 .000.2$0.000 0.2! 47.000 . Neto investicijski tro1ak 1. • 8romjene amorti(acije 21. 200. -ovi će se stroj ravnomjerno amorti(irati kro( životni vijek u kojem će davati godi'nje povećanje (arada prije amorti(acije i pore(a od 30.27$.$4 2 . • Bmanjenje tro'kova !0. • 4njigovodstvena vrijednost "0. >a li je (amjena stroja oportuna prema kriterijima -8= i 8v6 0je1enje: 23 .00 #0.##0.2$0.00 .!$4 0.500.77$.2$0.250. • 1'tede na pore(u 4.2$0.000 .2$0. Neto novčani tok: #0.!1 . nakon čega se može prodati (a 35.1$ 21.000 .$# ! . • &ro'kovi novog stroja 2"0.00 #0.#41 0.. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • &ro'kovi starog stroja 350.000.!0$ diskontirani novčani tok =200. • 2morti(acija starog stroja 10. 0 Primjer $4.00 7 !.250.$00> 120.4 !.2! N+9 % "0. Neto sada1nja vrijednost 'amjene godina 0 1 2 ! 4 $ # 7 novčani tokovi =200.2$0 kn godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti • *e(idualna vrijednost novog stroja • 8ore( na re(idualnu vrijednost • Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.74! 0.00 .47# 0.00 #0..000 .00 1$#.000 .• -abavna vrijednost 200..$"".410 0. " godina 2. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 5$.2$0.00 . • 8ore(ni tro'ak .#2 !!.72"."!". -ovi se stroj može nabaviti (a 120.00 #0.000 .$1 24.000. a koristio bi se kro( preostalo e0ektuiranje starog J$ godina.00 #0.. "#.00 #0. 8ore( na dobit je 20).000 .00 .000 . 2 . Btari se stroj sada može prodati (a !.000.

3.000 > # godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti a.000 1 27. 2 .000 .7!1 0.000 $ 27.000 . • 2morti(acija starog stroja 5. 7 !.500 . $ godina 2."" Eamjena stroja nije oportuna <isplativa. *e(idualna vrijednost novog stroja b. 8ore( na re(idualnu vrijednost c.!1$ 21.000 ! 27. e. 10 . d. 8ore(ne u'tede a.000 . a Pv F 1.$!4 0.000 > diskontni (aktor 17% 1.#24 0. Neto investicijski tro1ak 1.!"0 diskontirani novčani tok =10 . 9rednovanje podu'e. 120.4$# 0.500 . -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • Bmanjenje tro'kova prije pore(a 30.077 1". 2.000 . • 8ore(ni tro'ak 7 3. 1'tede na pore(u 4. -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 20.000 e c.000 0.00 kuna.000 2 27.000 . $ 14.441 NP9 % = 17#. neto pro0itabilnosti 12) i čija je planirana godi'nja neto dobit naredni/ 2 godina 0. 4.000.500 .000 .$!> Pv % 0. Neto sada1nja vrijednost 'amjene god na novčani tokovi 0 =10 .000. • 8romjene amorti(acije 15. jer je NP9 F 0. 4njigovodstvena vrijednost 30. obve(e od 120. 7 . 1tvrdite ekonomsku vrijednost podu(eća čija imovina trenutno vrijedi ! 0. Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.a Primjer $$. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 2 . 2morti(acija 15. b.500 .000 .000 .000. Neto novčani tok: 27.40" 12.000 # $$. $4 0.&ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost !.724 1#.000 1. @ubitak od prodaje 7 22. -abavna vrijednost 5. !.000 > 35.00 kuna dospijevaju (a 2 godine.000 .000 4 27.000 . 24 .000 .00 kn pod pretpostavkom da obve(e umanjuju vrijednost podu(eća.000 2!.

$% 4.7#$. 1.50 .$ #. 8rema podatcima i( računa dobiti i gubitka podu(eće je ostvarilo sljedeće re(ultate+ 2007.2$5.0. $ 2010.$0 10.102. I(računajte vrijednost podu(eća ako godi'nji <O< i(nosi 2. 2.00 .7! 200". tvrtke i(nosi 12. 27.11! 2.550.$44.11#. odnosno re(idualna vrijednost tvrtke nakon pet godina i(nosila bi $. 9!+640. ! !.$!7.690 40+000.00 . 5'račun vrijednosti podu'e.$0 . 3.50 .#14.2! 1".#$#.7!0. 303.000.2"! 2. 0je1enje: Pregled progno'iranog i diskontiranog novčanog toka @odina 1.!2 22. 1"0+000.2" .#72.$ ! 2.#$2.*= *= *= *= 40+000.IV"1" 40+000.# ."71.$# .$0 .0 ! #.10 !.!$%.00 .$#! 8rosječna godi'nja stope amorti(acije u petogodi'njem vremenskom ra(doblju i(nosi 11). )kupno Novčani tok .000.7" .500.$#1 .17#. otpisanost imovine u naredni/ pet godina i(nosila bi 55).00 .5" .0!" 200 . 3. 1"0+000.005.#!!."4 &iskontirani novčani tok 12.4"$.50 ..2"4.#4" N63* &*B53 A4*035EAG5H A )?)PN* !.00".#2 7.00 .1# .01 . a be(ri(ična kamatna stopa #.!2 Primjer $7.015.2 " 4. .1.$%.00 . 'to (nači da bi knjigovodstvena vrijednost podu(eća.11 !.!#1 1.421.0#2 4.."0 !.4# $.$01.$17.22".50 .5" .$5$."$!.00 .$0 .$0 . &ro'ak kapitala J92OO.00 .!#3. obve(e 3. 9 & 40+000. 5.000.2! .1#". 2.00 11+960.00 &iskontirani novčani tok #.5" ."!4 2011.55! 2. 2.402.5" .00 & 6 +600.00 #.$0 2 .00 .#$ kn. I(računajte vrijednost podu(eća primjenom >O< metode pomoću obje diskontne stope i (aključite koliko i(nosi realna vrijednost tvrtke.330.72".!$% 4.42 2. 8od pretpostavkom da nema dodatnog investiranja.u IGI=a u 4+ 67celu 25 . kamatna stopa duga 10) i stopa pore(a na dobit 20).II"1" & 40+000.27 !.a pomo. Primjer $#. tro'ak kapitala 10).7$2.

5 % !. 5 % 2$0.100.00 D $$0.000.500.000.000.00 kn koji će se osigurati nakon (avr'etka investicije.00 D $$0.000.00 D #00.00 D 7$0.000.000. $7.00.000.000.000. 8rocijenjena trži'na vrijednost (emlji'ta i(nosi $00.0"4.000.000.5nvesticijski tro1kovi Primjer $ .000.00 kn.00 7 0.000. 8rocijenjena vrijednost tro'kova i(gradnje tvorničke (grade je 1.00 kn. 1 ra(voj je utro'eno 250. =isina potrebnog povećanja neto obrtnog kapitala procijenjena je na 300. 5 % 2$0.00 D #00.000.000.000 kn.00 D #00.00 7 552 .000. podmiriti u dvije rate krajem svake godine i(gradnje.00 D 100.00 D 7$0. I(računajte investicijske tro'kove ako podu(eće ra(matra projekt proi(vodnje novog proi(voda kojeg je ra(vio vlastiti istraživački tim. 26 .00 kn. Fa proi(vodnju se predvi5a vlastiti slobodan prigradski prostor smje'ten u( važne prometnice na kojem će se i(graditi suvremena tvornička (grada. $7 D !00.00 D #"4.00 D2$7.000.000.000.000.00 D 100.00 7 0.!$0.00 D 100.$00.00 kn.000. 'to će se.00 D $$0.000.00 7 0.7$0.000.00 kn u( tro'kove montaže od 100. prema uobičajenim načinima 0akturiranja i(vr'eni/ radova i planiranoj dinamici i(gradnje."2# D7$0.00 7 55 1 D 7$0. 5 % 2$0. Investicija će se 0inancirati i( dugoročnog (ajma po kamatnoj stopi "). I(gradnja tvornice trajala bi dvije godine do kada bi se instalirala potrebna proi(vodna oprema u vrijednosti 550.007 552 D !00.00 D #42.