ZADATCI ZA VJEŽBE IZ EKONOMIKE PROJEKTA Novčani tok investicijskog projekta Primjer 1.

Investicijski projekt u koji treba uložiti 110.000,00 kuna, ekonomskog vijeka trajanja 5 godina, ima sljedeći novčani tok: godina neto primici diskontna stopa 10% kumulativ 1 2!.200,00 24.724, 0 24.724, 0 2 3".#$0,00 !2.1 0,"# $#."0 ,2! 3 3".!20.00 2".07 , 4 $. "7,07 3". "0,00 2#.2 1, 4 112.2# ,"1 5 5".2 0,00 % 42.!77,04 1$4.#4$,"$ 10.000,00 %1$4.#4!,!# &ro'ak kapitala i(nosi 10). *e(idualna vrijednost i(nosi 10.000,00 kuna. I(računajte+ a, -eto sada'nju vrijednost . 44.#4!,!# b, *elativnu sada'nju vrijednost . 0,41 c, Indeks rentabilnosti projekta .1,41 d, Internu stopu rentabilnosti projekta . 23,01) e, *a(doblje povrata ulaganja na temelju diskontirani/ novčani/ primitaka %!,"1 g 0, -a temelju pret/odni/ poka(atelja utvrdite da li je projekt isplativ. &a Prinos i ri'ik port(elja Primjer 2. 1 port0elju dionica 2 i 3 u koji je uloženo 250. 000,00 kn u dionicu 2 i 350.000,00 kn u dionicu 3 očekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 i(nosi #,") i 12,5), a očekivani prinos i standardna devijacija dionice 3 je ",#) i 10,5$). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 je 0,"5. I(računajte+ a, 4oliko i(nosi očekivani prinos i standardna devijacija port0elja6 b, 4oliko bi i(nosio ri(ik port0elja pri koe0icijentima korelacije %1, 0 i 716 c, Interpretirajte dobivene re(ultate.
a)

W A = 41,67 % W B = 58,33 % )kupno: 100% E A = 41,67 x 9,8 = 4,08% E B = 58,33 x 8,9 = 5,19% *čekivani prinos: ",27%

σ 8 = 9 2 σ 2 2 + 93 σ 3 + 2 9 2 93 ρ 23σ 2σ 3
σ8 = (0,17 36 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +( 2 : 0,4167 : 0,5833 : 0,85 : 0,125 : 0,1056) σ 8 = (0,00649916 +0,005454291) σ8 = 0,011953451

2

2

2

1

σ 8 =0,10933184

+tandardna devijacija port(elja:
b) ρ = +1

σ8

= 10,93%

σ8 = (0,1736 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +(2 : 0,4167 : 0,58 33 : 1,0 :0,125 : 0,1056) σ8 = 0,00649916 +0,006416813 σ8 = 0,012915973

σ8 = 0,113648463 σ8 = 11,36%
ρ =0 σ8 = 0,00649916

σ8 = 0,08061 36 σ8 = 8,06%
ρ =− 1 σ8 = 0,00649916 −0,006416813

σ8 = 0,000082347

σ8 = 0,0090 4!"4 σ8 = 0,91%
c, *čekivani prinos port(elja i standardna devijacija su relativno niski kod koe(icijenta korelacije 0, $. Porastom po'itivne korelacije i'me-u dionica pove.ava se ri'ičnost port(elja, dok padom korelacije ili porastom negativne korelacije i'me-u dionica ri'ik port(elja 'načajno pada. Prinos do dospije.a o/ve'nice Primjer !. 1 podu(eću se ra(matra kupnja državne obve(nice nominalne vrijednosti 1.000,00 ; s godi'njim kuponom $) koja dospijeva (a 10 godina. &rži'na cijena obve(nice je #00,00 ;. 4olika bi se stopa povrat mogla ostvariti ako ta obve(nica drži do dospijeća, odnosno koliko i(nosi nje(in prinos do dospijeća6 0je1enje: a, <inancijske tablice = . $0,00 : I=!10 % 1000,00 : II!10 . #2#,!$ ; = . $0,00 : I="10 % 1000,00 : II"10 . "$5,!# ; >obivena je jedna vrijednost vi'a i jedna vrijednost niža od trži'ne cijene obve(nice, 'to (nači da interpolacijom treba točno utvrditi koliko i(nosi prinos do dospijeća ove obve(nice. :1 . #2#,!$; ?1 . !) :0 . #00,00 ; ?0 . 6 :2 . "$5,!#; ?2 . ") 8−7 (900,00 − 929,76) ?0 . ! % 865,79 − 929,76

2

! % 0. ! % ?0 . @abrijelova 0ormula+ . 5'račun u 4+ 67celu Dvo je naravno najtočniji. 00 + 0.$ 30 % 0.76) − 63. $521) 234 % 7. 77777777777777777777 0.4 : 1.00 −900. I(račun interne stope pro0itabilnosti u AB C:celovoj proračunskoj tablici+ +lika 4. !.7 30 It % 7777777777 & E&A . ! % − 63.1 (−29.97 ?0 . 6 : 900 . $521 ?0 . - (1.# .47% b.444#% c.000.97 − 29. 4etode vrednovanja o/ični8 dionica 3 .000.00 % 234 % 7.00) 10 0 . $0. najbrže dobiven i najpraktičniji re(ultat.76 ?0 .00 E&A .

00 kn dividende po dionici.94 = = = 238.5). I(računajte+ a.567 86 = = = = 1. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 5).00 kn dividende po dionici. Ddnos cijene i (arade te dionice i(nosi 5. a očekivana stopa rasta dividendi 5). "00.1$0 H5 . Primjer #.$! kuna.05 = 0.00 >0. &ekuću trži'nu cijenu i b.125.00 88B.03) 6 11. 1$. 4olika je vrijednost dionice krajem pete godine6 0je1enje: 85 = >0 (1 + g ) 6 10(1 + 0. >ionica podu(eća 2 ostvarila je u protekloj godini "0.15 − 0.05 0. Fa/tijevanu pro0itabilnost dionice6 0je1enje: a. prioritetna dividenda kp .$" kunu.08 − 0.05 >0 (1 + g ) 80 :1.00 kuna dividende u( odnos isplate 50).155 = 15.00 kuna &ekuća trži'na cijena i(nosi "00. k s = 80 800 Fa/tijevana pro0itabilnost dionice je 15. "0.00 8GC. (a/tijevana stopa prinosa = .00 kuna g."1 kunu. 5. vrijednost prioritetne dionice >p . Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je "). Procjena vrijednosti prioritetni8 dionica Primjer 7.0.00+0.00 kn. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je 15). 5).5 . 4 . 8odu(eće 3 je isplatilo "0. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 3).1 =rijednost te dionice krajem 'este godine i(nosi 1. "0.68 ks − g 0.5 ) b. &vrtka < i(dala je prioritetne dionice koje nose dividendu od 50.05 +g = + 0. 2ko je (a/tijevana stopa prinosa (a dionice ove klase 12). 8odu(eće C je isplatilo 10. 88B.C8B : 8GC C8B. 50 G 0.12 .125.03 0.Primjer 4. 4olika je vrijednost te dionice krajem 'este godine6 0je1enje: >0 (1 + g ) 7 80(1 + 0.05 =rijednost dionice krajem pete godine i(nosi 23".1$0. kolika je sada'nja vrijednost dionice6 0je1enje: 9% &p : kp =.05) 7 112. Primjer $.81 k −g 0.

2ko se pretpostavi se da je investitor procijenio stopu g vi'u (a 23).00 kn po dinoci. % g >1 .12 . (a/tijevana stopa povrata na dionice g .11. očekivana (arada po dionici = . 2 0 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .po(nata dividenda u ba(nom periodu ke . Primjer 10. = .00 kn.00 kn b. 1000.3". : <ke= g.000. >1 G Jke K g. J>1 G =. konstantni dio dobiti C1. model konstantnog rasta dividende Primjer ".5).10 K 0. koja je vrijednost dionice tvrtke L6 b. pristup multiplikatorom Primjer 11. = . Fa/tijevna stopa prinosa na te dionice je 10). konstantna stopa rasta dividendi (auvijek =.00 kn.00 kn = .."0 5 . Dčekuje se rast dividendi po stopi od ). [J 17 0. !] G J0. 2ko investitor smatra da je odgovarajuća tražena stopa povrata na ove dionice 1$). 500.1$ K 0. $ G 0. 4olika je vrijednost dionica podu(eća @.00 kn daje $) dividende godi'nje. "$. Fa dionicu eminenta I očekuje se rast dividende po stopi od 3). 61] : <ke= g.00 : $) . 4olika je sada'nja vrijednost dionice ako je (a/tijevana stopa prinosa na tu dionicu 12)6 0je1enje: >p . >io dobiti koje podu(eće konstantno (adržava je 3"). (adnja isplaćena dividenda >0. b . Dčekivana (arada po dionici u 1. 0je1enje: =. kolika bi tada bila vrijednost dionice6 0je1enje: a. 4ultiplikator 'arade % 9 : 61 % <1=/.1$ K 0. . @ordonov model+ ke . 4olika je vrijednost dionice podu(eća I i koliki je multiplikator (arade6 0je1enje: 9% [ < 1= /.00 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . $0.00 kuna. $0 G 0. $ G 0. Dčekuje se da će dividende rasti po stopi od 11) godi'nje.135 .03. ra(doblju je !. 8rioritetna dionica emitenta čija je nominalna vrijednost 1. 200. >1. stopu od 13. 12 G J 0.0" K 0. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je "). tj. a.Primjer .>0J1%g.0 . 120. &vrtka L ima obične dionice na koje će se (a godinu dana isplatiti dividende od $. @odi'nja dividenda po dionici emitenta @ koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 12.

koliki prinos osigurava prioritetna dionica tvrtke.00 kn.$! kuna ke. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I6 0je1enje = . >p G 80 .0. =.$! . 0). a prioritetna dionica al pari vrijednosti 100. 1$. >1Gke ke . 15 G0.12.00 kn dividendu 'to se očekuje da će nastaviti (auvijek.12 . -e očekuje se rast dividendi. "$. model /e' rasta Primjer 12.00 kn ko'ta #1. @odi'nja dividenda po dionici emitenta I koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 15. Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .na dionicu =J80. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je 12). 50 G 0. dividenda koja se očekuje sljedeće godine 6 .12. 10G #1. .12) Procjena očekivane stope prinosa i vrijednosti prioritetni8 dionica 8rinos na prioritetne dionice+ kp. >pGkp >p. 50 G 1$. prinos na prioritetnu dionicu =. koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice M7a6 0je1enje: =. očekivana stopa prinosa Jtrži'ni prinos. 2ko trži'ni prinos na dionicu tvrtke A i(nosi 10).125 ke . >1 G =J80.12. 10. 12.12) Primjer 1!. godi'nja dividenda po prioritetnoj dionici kp. 0. 1( traženu stopu prinosa na dionicu M7a od 12). >1 . >p G= iliJ80. stvarna vrijednost prioritetne dionice J80."0 G ! . očekivana stopa rasta dividendi Jočekivani prinos od kapitalnog dobitka. ke . Primjer 14. vrijednost obične dionice 7 trži'na cijena g .#$) Prinos na o/ične dionice s konstantnim rastom dividende =J80. . >1 G = =. 0je1enje: kp . &vrtka M na svoju dionicu plaća 50.Aultiplikator (arade .25 . % g ke . 15 G 125. >1 G Jke K g.25 kn.

11.11. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu podu(eća . : povrat na (adržane (arade g .2 81.21.10## .Farada sljedeće godine .11.$$G0.09-0. 120 : 1.0.00 kn. 11).$. ". očekivani prinos na trži'ni port0elj je #). (adržana (arada.11 .00 kn. pri/od od kapitalnog dobitka. $J1%0. >1 je $.5) ke. 2ko stopa isplate dividendi i(nosi 30)..00 kn po dionici.05.06) = 0.0#$3 K 0. >2 G 0. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici. 8o : 1. 0.2 8ri/od od kapitalnog dobitka.G120.2..27 120.!).>2G81. 7 . dividendni pri/od u godini i očekivana stopa povrata6 0je1enje: 81 .1$) Primjer 17. a (a/tjevana stopa povrata 1$).J 1 K 0. ks . ks = 0. : 0. stopa reinvestiranja : *DC . &ekuća trži'na cijena dionice tvrke D o(načena kao 8o i(nosi 120. koliko i(nosi očekivana stopa prinosa na dionicu i kolika je sada'nja vrijednost dionice u( tu očekivanu stopu prinosa6 0je1enje: #$=#% & β '#()#%) 2proksimativno+ ks . : *DC .11. a očekivana godi'nja stopa rasta dividendi po dionici je $).J133. : *DC *DC .11) >ividendni pri/od u godini . procijenite stopu g6 0je1enje: g .0$.J tekuća (arada% tek.096 = 9. Primjer 1#.06 + 1. 133.05 .0.15! . Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $). a beta koe0icijent (a dionicu . a povijesna stopa povrata na vlastiti kapital tvrtke 15.stopa povrata na vlastiti kapital Primjer 1$. stopa rasta dividendi 11).10GJ0.05. 4olika je cijena 8 1.$$G133.G0.6% =.i koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice6 2ko je očekivana dividenda sljedeće godine 10.1$70.je 1.2!5.J1 K stopa isplate dobitka. >tGJke K g. >8BG88BJdividende po dioniciGcijena po dionici. stopa (adržavanja Jreinvestiranja.3.11.0.$.21(0.133.05 %0.

20. c.0".. ".52 ."2 . a premija ri(ika na investicije takvog stupnja ri(ika ).GJ0."2 H J1%0. >0 . koja ima stopu rasta 20) u( stopu trži'ne kapitali(acije 10).00 H J1%0.Bada'nja vrijednost dividendi6 c. >ržite vrijednosni papir koji vam obećava da ćete nakon 10 godina primiti i(nos od "0.9rednovanje dionice sa supernormalnim rastom dividende Primjer 1 . 11. 83 .21 . a očekivana in0lacija u predstojećem ra(doblju ) godi'nje. >3 . #."2G1. 0je1enje: 8 .3# . .52 .!3 . #. ". 13. 4oja bi se kamatna stopa na obve(nice 0ormirala ako bi se promijenila in0lacijska očekivanja tako da bi se premija in0lacije udvostručila6 0je1enje: kr = 3%.1070.>ividenda na kraju 3. 10.1 . Procjena kamatni8 stopa o/ve'nice Primjer 1".00 H J1%0.20. >0 .2 .000. a.$0 . &rži'na kamatna stopa na obve(nice jedne ri(ične skupine i(nosi 12) godi'nje. ! $.33 . >2 ."2 . godine dividenda i(nos 13. 4oliko i(nosi+ a.00 H J1% 0. >ionica 8 isplaćuje godi'nju dividendu ". 13. premija ri(ika in0lacije $). -a kraju 3. 1..Bada'nja vrijednost ove dionice krajem supernormalnog rasta u( daljnji rast dividende od ")6 0je1enje: a. ks = 12% a) kf = kr+ki =7% b) kr = ks kf = 5% !) kf = 3+2"4 = 11% #) ks = kf+kr = 16% Primjer 20. godine6 b. 4olika je sada'nja vrijednost tog papira ako je realna neri(ična kamatna stopa ).3 . ". 4oliko bi i(nosila nominalna neri(ična kamatna stopa u slučaju da se udvostruči premija in0lacije6 d.. 4oliko i(nosi nominalna neri(ična kamatna stopa6 b.20.00 . >0 % #. *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3) godi'nje...52G1. /. 2..50 . 3. ". >1 . 4oliko i(nosi premija ri(ika na ove obve(nice6 c.00 kuna. ki = 4%.0".$0G1. 11. 13.

$).00 kuna. I(računajte očekivanu dividendu u narednoj godini. k = 3+5 = 8% -.r+.000.000. kr .00 k) 5'račun /ete o/ične dionice Primjer 22. "0. NNN $0) 30 .$00. =t II 14 . *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3). =t . kr = 3%. >anas namjeravate uložiti 100. I(računajte betu ove dionice 0je1enje: 9 .10. ). 21. k0 . NNN 5 NN) $) NNN) NNN NNN #) 5) 3 10 a. ).00. kr = 4% $1 = $.000 " 1. 1 narednom ra(doblju očekuje se 5) in0lacija.000.000 H 0. I(računajte koliko mora najmanje i(nositi konačna vrijednost državni/ (apisa nakon 3 godine kako biste i/ danas kupili u visini namjeravanoga uloga. "0.000. 0je1enje: $0 = 100. %=3 &r'a()i *a+isi.ra!i/sk0 . ki = 5%.260 = 126. a premija ri(ika na korporacijske obve(nice i(nosi ). ki . ks . " 2 8 = 100. 1 ) =0 . Primjer 21. *a(matra se dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • • • • • • • • • • • • • nominalna vrijednost ostvarene (arade odnos isplate dividendi isplaćene dividende očekivane dividende odnos cijene i (arade (a/tijevani prinos stopa rasta dividendi prinos od dividendi tekuća trži'na cijena beta dionice neri(ične kamatne stope ri(ik na trži'ni indeks 200 .00 kn u nekamatonosne državne (apise koji se u cijelosti isplaćuju nakon 3 godine.2!0 . (a/tijevani prinos i prinos od dividende c.&.b(0*)i!0. I(računajte ostvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu ove dionice b.

2$2. . 50H5 .A. 3eta dionice O28A+ ks . >oGdo . a standardna devijacija trži'ta je 2$). C8B H 8GC . >akle.1"!2 . 31. 1".12 . >1 K očekivana dividenda. 0je1enje: 8rvo treba naći varijancu trži'ta. C8B i 88B C8B . 0. ?d K tekući prinos od dividende >1 . =arijanca je kvadrirana standardna devijacija ili 0. k0 % P Jkm 7 k0. >o J1%g.0$ .63 0.0$ . je 0.1100 = 1. 5 88B . .2 • nominalna neri(ična kamatna stopa ") • premija ri(ika in0lacije ) • ri(ik na trži'ni indeks 5) • (a/tijevani prinos NNN) • tekuća trži'na cijena NN) • nova očekivana in0lacija 3 • novi (a/tijevani prinos NN) 10 . 30 H 1. # % P H 5 5P . 250 /..!2 .8 ks .!2 80 250 >t 30 Ed . #.# Primjer 2!.1.a. % 0. 0.0$!$J. . 4ovarijanca dionice 2 s trži'nim port0eljem A Jcov2. %g. *a(matra se pre0erencijalna dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • nominalna vrijednost "0 • pre0erencijalne dividende 15 • beta dionice 1." >1 31. 1". ks K (a/tijevani prinos. 50 8GC . 30G0.$ . beta od dionice 2 je+ β2 = 0.0.11.0676 8rimijetite kako je beta port0elja trži'ta 1 po de0iniciji. 12) 8t 250 c. 4ovarijanca port0elja trži'ta sa sobom je svoja varijanca+ βA = 2 σA =1 2 σA 5'račun prinosa pre(erencijalne dionice Primjer 24.!2 P. I(računajte betu dionice 2.

• • nova trži'na cijena prinos (a ra(doblje držanja NNN NNN) a. 10!. $0) • Ddnos cijene i (arade J8GC. 0. 0.2 H 0. >Gks .2 H 0.3" c.1 . 15G0. NNN) • 8ro0itabilnost reinvestiranja (arada Jr. 10) • Oijena u( promjenu (adržavanja (arada NNN I(računajte+ a. NNN) • Fa/tijevana pro0itabilnost Jks. 1 ) 88B . !) ks . I(računajte novi trži'ni prinos i novu cijenu dionice c. 107. k0 % P Jkm 7 k0.0! % 1.14 . I(računajte cijenu dionice u( ovu promjenu. 0. kr % ki . 21. Dčekivanu stopu rasta dividendi i (a/tijevani prinos c. >o(1 + g ) % g . Fa/tijevani prinos pre0erencijalne dionice+ ks .13 . % 3 . 13) 88B .24 *.$# ) 80 5'račun cijene o/ične dionice pod promjenjenim uvjetima Primjer 2$.0" % 1. ili ks . NNN • &ekuća trži'na cijena J88B. Dn namjerava povećati (adržavanje (arada (a 20 postotni/ poena.1 /. NNN • Dčekivana stopa rasta dividendi Jg. 0. >ionicu ra(matra kupac kontrolnog paketa dionica. 0. 15G0. 12 • Dstvarene (arade po dionici JC8B. . Dstvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu dionice b. I(računajte (a/tijevani prinos (a dionicu i njenu trži'nu cijenu b. 8o . 8rinos (a ra(doblje držanja 1 godina+ >1 + ( 81 − 80 ) 15 + 8. *a(matra se sljedeća dionica+ • Dstvarene dividende po dionici J>8B.21$# . 3) k0 .13 . >Gks .1 .05 . ki . 11 .05 . # • Ddnos isplate dividendi Jd. I(računajte prinos (a ra(doblje držanja koji je ostvario investitor 0je1enje: a. 115. Investitor koji je kupio dionicu po i(računatoj cijeni držao ju je godinu dana kada ju je prodao u uvjetima očekivane in0lacije 3).

%. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β .$ . cijene dionica.. g .$ H 0. F0 % 0.20 0.5). dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice 2 3 O Oijene u .2 . 0. 0. 15. #.2 .1$ 0.!$ Btope rasta #.06 .05 3$.1 H 0.0je1enje: a.$. /0 (is. ) >o(1 + g ) 9 " 1. $.81.51. C8B H d Q C8B .$5 >ividende 1. C1 H d1 . . #G0. C8B H 8GC . 15 H 12 . 0. . . 4% + 1. 0. %g.$ >1 .092 −0.. a premija trži'nog ri(ika $).r1f.24 81 . 50.3!.6 7A89-a 6. 15 88B .2) 180 8o c. 0.r1f. 5+. i O J β .!0 30. $0) Q d1 .$ .0 .s 1.'0 s0 i*ra4:)a1i *a.s +. 0. C8B J1 % g. rH( . % 0. $. 0.k.1r0b.0 . F1 .3i.1 H J1 K 0.0 . .1i/0(a)i +ri).3ia. >8BGd . 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta.48% Primjer 27.0) 12 . 3 J β .0$ . % 0.3ia i*).0) 11. 15 H 1..4%) = 18. 0.ri*i4)i +. $) >1 6.0#2 . 1"0 /. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . I(računajte (a/tijevani prinos tri dionica+ 2. 0. Fa model konstantne stope rasta. 1#5 k − g1 B01a +.81 x (12% .2 @1 . >8B . r H ( .$ . 0. 0.04 ks .r1f.0 ) 15. 0) C1 . 15.

!0. % 0. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu.5) % 0.$3) Fa/tijevani povrat 3 .0# .!2) >ionica 3+ .. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ . 0.#0. % 0. J2.. !. 13. $.05. 13.0 0je1enje: >1 I. % 0. 13.. 0 10. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R.# E 0.1!0 .00. J0. G 30.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici.00 !5. ) >ionica O+ J0. ) >ionica 3+ J1. 11.1$.10# .5$) >ionica O+ .5) % 0.3! : J$).123 .0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. % 1.$0) *čekivana stopa prinosa 13 . 15. $ : J$).11 .00 1!.a cijena u > +topa rasta u> R 2.51 : J$). J0.#0 2$.$5. % 0. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. . 1#. G 2$. G !5. G 1#..20..50.00. 15. G 3$.!) Fa/tijevani povrat O .2) .5) Bada se vidi da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 svega malo porastao.15 . .5) % 1. G 50. 12.$) i 15. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.30.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak.3 F 0. 3vrtka *čekivane dividende 3eku. Primjer 2 . % 0. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 .50 1#..30 12. . E i F i(nose 10.!$.

0) 0je1enje: Dčekivani prinos i(nosi 15). 5. 'to se vidi u sljedećoj tablici+ +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.Primjer 2". I(računajte prosječni prinosa i( pro'li/ Jpovijesni/. 0je1enje: 8rosječna stopa prinosa+ r = 0.20 + 0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju i( podataka vjerojatnosti i očekivani/ prinosa i( sljedeće tablice s boldanim slovima+ 0je1enje: 14 .30 + 0. .50) % $.0) 25.25 − 0. i povrat Jprinos.20 = 0.25) .10 − 0. %25). podataka ako su prinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10). 15.25 Prinos<ri.25) *čekivani prinos<pi7ri. I(računajte očekivani prinos i( podataka sljedeće tablice koja prika(uje vjerojatnosti is/oda Jstanja.25 0 0. 0.00) Prosječna stopa prinosa Primjer !0. u ra(ličitim scenarijima.0% 6 0i'ični prinosi i varijanca Primjer !1. 715). 9jerojatnosti i prinosi u ra'ličitim stanjima +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.50 0. %20).25) !. %20).0) 15.25) % !.05 = 5.0) 25.0) 50 15.25 Prinos <ri.15 + 0. 1. 0.0) 1.50) $. 730). 5. CJr.25 0.

15 0.0050 Btandardna devijacija = 0.1! i S .1!.0) !.2000 r .1500 0.0050 =0.0 00 0.0050 i !. 9jerojatnost Povrat *čekivani povrat [ (ri ) − C (r )] 2 [ (ri ) − C (r )] 2 × pi <pi.25 + $ .2000 %0. 1$$$ .1500 %0.50 0.25 0. ?ovarijanca i korelacija Primjer !!. 1).0) 1.15 0. 0je1enje: 9arijanca i standardna devijacija na temelju povijesni8 podataka ri %0.15T i 0.25 .01 0. 730).1000 70. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice+ J0. 0.00) 15 . 6<r.00) CU .00) 0. 20.00) 0.0025 )kupno 0.0225 0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju.0025 0.5'račun varijance i standardne devijacije <podatci očekivanja. u pret/odnom primjeru 0.00$0 =arijanca i standardna devijacija i(nose 0.1! i 20. 1$. %25).1500 %0.0 00 0.00) % !.0!).05T 0. 9jerojatnost <pi. <r. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice. .00) % 1.2000 %0.3000 %0. %20). *čekivani prinos <pi 7 ri. =arijanca .15 0.00 0.0) ".2500 70.15 0.0225 1kupno . I(računajte kovarijancu i(me5u prinosa dionica Jri1.25 0.50 1 . Prinos <ri.2500 =arijanca i standardna devijacija i(nose . ".025 i dionica u sljedećoj tablici+ +tanje Ckspan(ija -ormalno *ecesija 9jerojatnost i prinosi u ra'ličitim stanjima <scenarijima.05 0.07% 5'računavanje varijance i' povijesni8 podataka Primjer !2.05 ( ri −r ) ( ri −r ) 2 %0.3500 %0.05 0. 715).00) . %20).01 0.0500 70. 0. 0.0707 =7. 0.25 32. 8rinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10).1225 0. 0.0025 0.2000 70. 1.0.0000 0.

3000 70.1 ) − C (r1 ) ] ×[( ri .003 Oov1.2000 2 70.10 %0. kako je i(računato u sljedećoj tablici+ @odina 1 2 3 0..1 ) − C ( r1 )][( ri .2000 r1 = 0.000 Primjer !4. 2 ) − C ( r2 )] [( ri .00 0.$000 r1 = 0. 0.3000 5 70.2000 %0.0 00 %0.1000 %0.1000 %0. Prinos dionica @odina &ionica A &ionica B 1 %0.3000 70.15 5 0.12 70.1500 %0.1000 %0.10 %0.02 70.0je1enje: ?ovarijanca i'me-u prinosa dionica pi 0.$000 r1 = 0. 16 . 0je1enje: 4ovarijanca i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.1000 %0.2000 $ %0. ali ne i jako (načajna.1500 %0.0$00 %0.0 25.( = 0.000 70.32 0.2000 70.150 %0.05 0.0!50 1kupno .3000 70.0425 (nači da varijable imaju tendenciju približavanja jedna 6 drugoj jer je po(itivna. ri.50 0.3000 %0.0050 %0.00 0.2000 %0.3000 %0.b −r1 b ) %0.2000 70..2.2000 70.00 %0.1000 70.25 CJr1.0500 r 1000 1 = 0.0.25000 %0.2550 !.1050 %0.b −r1 b ) : ( r1.a −r1 a ) ( r1.1 0.003 = -0.2000 70.3500 %0.2 70.1000 70.2000 %0.1 0.1$ 70.03 0 5 $ 5'račun kovarijance 'a dvije dionice &ionica 1 &ionica 2 (r1.0 CJr2.1 $ 7 [(r i . 70.0500 ( r1.0.1500 70.2500 70.1 5 0.5000 %0.2000 %0. -a temelju 'estogodi'nji/ povijesni/ podataka o dionicama 2 i 3 kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici i(računajte kovarijancu.0 ri.25 0.0500 00 70.2 0. a −r1 a ) %0.2550 = 0.2000 %0.2000 3 %0. 2 ) − C ( r2 ) ] × pi 70.

?arakteristike ri'ika:prinosa 'a dvije ra'ličite dionice &ionica A &ionica B Dčekivani prinos J).000 . 0 : 0.000 .3 0je1enje: 8r(. V2 = 40. Btandardne devijacije dionica 2 i 3 su 0. 02 : 0. odnosi na dionicu 2 i $0. 1#.1494 = 14.40 100.60 100.202.%J0. J0. varijancu i standardnu devijaciju 100.!0! 0. ) &reće.r1f03/:.30 : 0.25.000 = 0. .Primjer !$.20 1 i 0.000 = 0.2041 ×0. 0.. nakon toga odredi se prosječni prinos port0elja+ CJr. 0je1enje: ρ2.)i!0 k. .94% 17 . 0.s).1# .2944 ?oe(icijent korelacije i'me-u dionica A i B je dosta visok i po'itivan.2# . 11) 25) Btandardna devijacija J). 15) 20) 4orelacija 0. . .000 V3 = >rugo. 0. na dionicu 3. 3 . % J0. 4ovarijanca i(me5u dvaju prinosa na dvije dionice u pret/odnom primjeru i(nosi 0.152. Prinos port(olia i varijanca Primjer !#.0425 .11. 4oristeći podatke i( sljedeće tablice treba i(računati očekivani prinos.15 : 0. :40<=0 s(ak0 #i. % J2 : 0.02232 σ = 0.000 .0 25. vrijednog port0elja s tim da se 0. na kraju se i(računa varijanca i standardna devijacija port0elja+ σ 2 .$0 : 0.$02 : 0. I(računajte i interpretirajte koe0icijent korelacije i(me5u te dvije dionice.02232 =0.000 60. 0 : 0.$0 : 0.20./a /0 : +. J0.#r0#i s0 (ri/0#). 0.

*edak 1 *edak 2 *edak 1 *edak 2 σ 2 .00 1.0105. Btand.00 . 4oe0.0 +lijedi 'aključak da port(elj ima manji koe(icijent varijacije '/og diversi(ikacije. i u dionicu 3 3. 0.00 .0) #.0113.0025 % 0. J0. 3. standardna devijacija port0elja6 0je1enje: 1.10$5.000.J 0.0025.000. a dionice 3 #) i 13.0) ".0#. 0. Btupac 1 J0. Btupac 2 J0.J0. J0. 0.000.$5).0025 %0. . ) 2. % J0.000.T u dionicu 2 2.J0. 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.0105. 'to naravno nije točno. I(računata standardna devijacija port0elja kao vagana aritmetička sredina i(nosi+ : 0.$.3 V2 V3 σ2.#1).$. Dčekivani prinos port0elja+ V2 . 0.J0.15) 10.$. J0.$0 : 0. očekivani prinos i J2.10. .01!3. 0 ili 0) CJr. 4oliko i(nose J1.0025. ".000. 0 : 0. . $ 1.011# σ .00 . .0$ : 0. 2.J0.33 1. Dčekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 su ") i 10.002". 0.$0 ili $0) V3 . 18 . 0.0119 =0.2 V2 V2 σ2. Btupac 2 V3 V2 σ3. >ionica 2 >ionica 3 8ort0elj 1.1315. . ) 2.11$5 ili 11.!5.00 .0" .2 Btupac 2 J0.1091 = 10.00G5. dev.Primjer !7.000. kao 'to je pret/odno i(računato.30 σ .var.J0.J0.000.00G5.00 .$5) 13.00 1 σ 2 . 1 port0elj dionica 2 i 3 uloženo je 5. Btandardna devijacija port0elja+ &reba 0ormirati matricu s port0eljem od dvije dionice+ *edak 1 *edak 2 Btupac 1 V3 V3 σ3. . 8rinos ". već 10. 0.002" % 0. .J0. J0.#1) 3.91% .$5).15). J0. % J0.$.. 1.3 Btupac 1 J0.0". J0.

Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . 0) >ionica 3+ J1.0) 0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. 13.0 ) 3 3$.0# . ". 0. očekivani prinos na trži'ni port0elj je "). 0. ako je po(nato sljedeće+ r0 . C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici.0"70. 3 J β .. 0je1enje: k0 = rf + β(r6 rf) = 5% +1.$5 0. G 3$. 13. aproksimativno+ ks . !.05 1.1$ 15. $ : J$).15 .5) % 0. beta koe0icijent . pomoću O28A modela. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. .. % 1.!0. % 0. Primjer 40.5(11%-5%) = 5% + 9% = 14%. 11).20. 0.51.23J0. ks .35).0"35 . >8BG88BJdividende po dioniciGcijene po dionici.0$5. G 30. ks .0$5 % 1. Primjer !".05.11 . Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. 15.5) % 1.0) O 30.50) 19 . i O J β .1$.. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β . a beta koe0icijent (a dionicu C je 1. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ . % 0. $. 1.3!.$5.5 i stopa povrata na ulaganje u trži'ni port0elj rm . .51 : J$). I(računajte (a/tijevani prinos tri dionice+ 2.!2) >ionica 3+ . Fa model konstantne stope rasta. I(računajte tro'ak kapitala obični/ dionica Jk e.!0 0. cijene dionica.5). dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice Oijene u .!$. Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $. 0. .5) % 0.. >ividende Btope rasta 2 50.5). .2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak.. 11.!$ 11.20 #. 0. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu C6 0je1enje: &ro'ak kapitala K i(račun pomoću β ks%k( D β <km=k(. 0) >ionica O+ J0. $.3! : J$).5). a premija trži'nog ri(ika $). G 50.23.3eorije trCi1ta kapitala Primjer ! .5$) >ionica O+ .

.$) i 15. 15."1 % 0. 12. 0je1enje: ke .". .5) ove godine.2) .2 % 0. % JV2 : β 2 . Primjer 4!.2 : 0. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13. 2ko raspolažete port0eljem koji se sastoji od 20) dionice 2 J β = 0. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 .0 5%1.30. % 0. trži'ni prinos 11). 2ko beta tvrtke i(nosi 1.12.67) .2.$! .$3) Fa/tijevani povrat 3 . % 0. J0.!2) Fa/tijevani povrat O .30).") 20 .0 5 7 0. : 1.00. 0.24) i 0) dionice O J β =1. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R. G !5.00 !5. 2ko je beta tvrtke 1. 1#.50 1#. 15. a stopa slobodnog ri(ika 5). 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu.. 13. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.81) . ∑V j β j β8 = JV1 : β 1 .#0.50. Primjer 42. : 1. % 0. 3vrtka *čekivana dividenda 3eku. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena. ke .#0 2$.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici.11. G 2$.0 0je1enje: >1 I. koliko i(nosi trži'ni ri(ik port0elja6 β3 ..2J 0.# E 0. J2. Primjer 41.0. %W% JVn : βn .00 1!. G 1#. i(računajte prinos dionice po O28A.1!0 .10# .$3) Primjer 44. % JV3 : j= 1 n β8 = 0. ke . 0 10.3 F 0." : J11) 7 5). 0je1enje: 5) % 1.a cijena u > +topa rasta u> R 2. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi . J0. 1.123 .. E i F i(nose 10.Bada vidimo da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 vrlo malo porastao.33 8ort0elj ima 33) vi'e ri(ika nego 'to je sistematski trži'ni ri(ik.5) i očekujete 11) (aradu ove godine. r0 D β Jr0 7 rm.00. 0) dionice 3 J β =1.30 12.

1tvrdite betu svoga port0olia.50>? 32> + 0.146.8% Primjer $0.1i/0(a)i +. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.# *a. #i. trži'ni prinos 11).5%) = 15.200.6% Primjer 4#.4.5) i očekujete 11) (aradu ove godine. dividende sljedeće godine.)i!: bi1i (0=i . va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.(ra1 )a #i.5%) 0 = 8. % 0. Investirali ste 5!.1i/0(a).1". 5% + 1.'0 s0 i*ra4:)a1i *a. 0je1enje: 8.50.#!i/0)/0)a.6. 21 .(ra1.2"$ : J0. @(0 #. i(računajte prinos dionice po O28A.)i!a /0 +. #a =0 ak1:a3)i +.13 = 0. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.k ra*6i<3/a6.1 3 : J0. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. 7i/0)a #i. dividende sljedeće godine.3) u depo(it na trži'tu novca. 2ko beta tvrtke i(nosi 1. Primjer 4". 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.$) u obve(nice i 1 .7% Primjer 4 . B betom port0olia 0. /0 7A89 :1(rB0) +. 4.)i!0 6. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.".2 x (11% . 0je1enje: 0. <1. 2".1) J.62 x (11% .3%. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5). 0je1enje: 0.A +. .(ra1. % 0.(ra1a.5%) = 12.2.G350.Primjer 4$.$2 Primjer 47.=: 7A89 a 6. tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32 . 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0.. a stopa slobodnog ri(ika 5). i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta.5% + 1. 0.5) ove godine.ra ras1i (i<0 )0A. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0.1". 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .5!1 : J1. i3i 14. 2ko je beta tvrtke 1.50 .8 x (1% .$2 i( pret/odnog primjera.. 8o de0iniciji.

200. 22 . i3i 14.40ki(a)i +. koji će u preostalom vijeku trajanja starog stroja smanjiti tro'kove poslovanja s 350.62 Primjer $2.000. &ro'ak kapitala tvrtke i(nosi 1$). trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5).18) + 0. a pore( na dobit 20).6% Primjer $1.000. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1.1". Btroj se može (amijeniti s novim. 2".00 .500 .. Btroj je amorti(iran linearno prema predvidivom vijeku trajanja. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta.146.(0=a)/06 i)(0s1ira)/a : #i. *a(matra se (amjena stroja nabavljenog pred 12 godina (a 200. '03i10 (0=i .00 .571 x (1) + 0. 7 2.00 . &ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost 5.. *e(idualna vrijednost novog stroja je 120.)i!0. Btari se stroj može prodati (a 5. s0 6.. 8o de0iniciji. Investirali ste 5!. a tro'kovi demontaže su 2. • &ro'kovi demontaže 7 2.'0 :4i)i1i +. 3. B betom port0olia 0.1) J. %. 6. 0je1enje: 1.G350.$2 i( pret/odnog primjera. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.7% Cak3/:4ak. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.$) u obve(nice i 1 . Btroj će se amorti(irati linearno u preostalom vijeku e0ektuiranja starog stroja. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0. 0je1enje: 0.ra10 +r0:*01i (i<0 ri*ika. be( dodatnog angažiranja obrtnog kapitala.00 . 1tvrdite svoga port0olia. 8rocijenjeni vijek e0ektuiranja u vrijeme nabave i(nosio je 20 godina.62 x (11% .500 .000 . Ak. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0..500.tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32.. 0je1enje: 0.000.143 x (0) = 0.5%) 0 = 8. 1tvrdite oportunost (amjene.(ra1.50> ?32> + 0. 8ore(ne u'tede 250.000.00 .. 2. Eamjena stroja Primjer $!.286 x (0.3) u depo(it na trži'tu novca. nabavne vrijednosti 250. na 2"0.000 .13 = 0.000 .000.00 .

-ovi će se stroj ravnomjerno amorti(irati kro( životni vijek u kojem će davati godi'nje povećanje (arada prije amorti(acije i pore(a od 30.000 . • 4njigovodstvena vrijednost "0. -ovi se stroj može nabaviti (a 120.00 #0. 0 Primjer $4. Neto novčani tok: #0.00 .#2 !!. a koristio bi se kro( preostalo e0ektuiranje starog J$ godina.77$.72".00 .000 .00 #0.2$0."!".000 .2! N+9 % "0. • 2morti(acija starog stroja 10.000.000 .!0$ diskontirani novčani tok =200.$4 2 . 8odu(eće ra(matra (amjenu starog stroja nabavljenog (a 5. -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 31.2$0.2$0 kn godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti • *e(idualna vrijednost novog stroja • 8ore( na re(idualnu vrijednost • Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.250.00 #0. nakon čega se može prodati (a 35. #2 0.000 0. 200.00 . • &ro'kovi novog stroja 2"0.00 #0.!1 .00 #0. >a li je (amjena stroja oportuna prema kriterijima -8= i 8v6 0je1enje: 23 .00 7 !.47# 0.## 44.$00.00 .000.!$4 0.2$0. 2 ..• -abavna vrijednost 200.27$. • 8ore(ni tro'ak .2$0. 8ore( na dobit je 20). 8ovećanje dobiti nakon pore(a 5$.500.# $.$00.##0. • Bmanjenje tro'kova !0.$1 24..250.2! 47.000.000 .000 .74! 0.000 .410 0.4 !.000 . a tro'ak kapitala 1!).00 .2$0. Neto sada1nja vrijednost 'amjene godina 0 1 2 ! 4 $ # 7 novčani tokovi =200. • 2morti(acija 120..2$0.250 . "#.000 . • 1'tede na pore(u 4. Btari se stroj sada može prodati (a !.$00> 120. 4.00 #0.1$ 21. Neto investicijski tro1ak 1.2$0.000 > diskontni (aktor 1#% 1.$# ! .000 . • 8romjene amorti(acije 21.$$2 0.000 .$"".00 $1.00 1$#.2$0.00 . • @ubitak od prodaje 7 35.000.000 .#41 0. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • &ro'kovi starog stroja 350. " godina 2.00 #0.. s predvidivim vijekom e0ektuiranja # godina u kojem je stroj amorti(iran linearno.

$ 14.00 kn pod pretpostavkom da obve(e umanjuju vrijednost podu(eća.000 . 2morti(acija 15.724 1#.500 . 2. @ubitak od prodaje 7 22.500 .000 .441 NP9 % = 17#. 3. obve(e od 120. 120. !.000 . $ godina 2. 7 .000 .!1$ 21.000 $ 27. 4njigovodstvena vrijednost 30.500 .000 . 8ovećanje dobiti nakon pore(a 2 . $4 0.000 . • 8ore(ni tro'ak 7 3.000 2!. 8ore(ne u'tede a.000 .000 ! 27. 1'tede na pore(u 4.000 0. e.000 .000 2 27.000 1.#24 0. jer je NP9 F 0. Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.000 > 35.a Primjer $$.000 # $$. • 2morti(acija starog stroja 5.500 .000 .000 > # godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti a.000.$!> Pv % 0.000.000 1 27."" Eamjena stroja nije oportuna <isplativa. Neto sada1nja vrijednost 'amjene god na novčani tokovi 0 =10 . 9rednovanje podu'e. a Pv F 1.000.077 1". 2 .$!4 0.000 e c. Neto novčani tok: 27. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • Bmanjenje tro'kova prije pore(a 30. neto pro0itabilnosti 12) i čija je planirana godi'nja neto dobit naredni/ 2 godina 0. b. 24 . • 8romjene amorti(acije 15.000 . d. -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 20. 10 .40" 12.7!1 0.000 > diskontni (aktor 17% 1. 4.&ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost !.000 4 27. 1tvrdite ekonomsku vrijednost podu(eća čija imovina trenutno vrijedi ! 0.!"0 diskontirani novčani tok =10 . -abavna vrijednost 5. 7 !.00 kuna dospijevaju (a 2 godine. 8ore( na re(idualnu vrijednost c. Neto investicijski tro1ak 1.4$# 0.00 kuna.000 . *e(idualna vrijednost novog stroja b.

00 11+960. 8od pretpostavkom da nema dodatnog investiranja.0!" 200 . 2.50 .$# .421.2! .*= *= *= *= 40+000.102. .00 #."4 &iskontirani novčani tok 12.$5$.005. &ro'ak kapitala J92OO.#!!.#4" N63* &*B53 A4*035EAG5H A )?)PN* !.11 !.4"$.$#! 8rosječna godi'nja stope amorti(acije u petogodi'njem vremenskom ra(doblju i(nosi 11).2! 1".50 .5" .11! 2. 8rema podatcima i( računa dobiti i gubitka podu(eće je ostvarilo sljedeće re(ultate+ 2007. 1"0+000. I(računajte vrijednost podu(eća ako godi'nji <O< i(nosi 2. 'to (nači da bi knjigovodstvena vrijednost podu(eća.$#1 .$ #. 3.015.000.a pomo. tvrtke i(nosi 12.1. tro'ak kapitala 10).00 ."!4 2011.7" .$0 .00 .u IGI=a u 4+ 67celu 25 .$0 2 . 2.00 .IV"1" 40+000.2"! 2.$0 10.7! 200".00 .1# . otpisanost imovine u naredni/ pet godina i(nosila bi 55)."$!. 0je1enje: Pregled progno'iranog i diskontiranog novčanog toka @odina 1. 27..50 .00 & 6 +600. a be(ri(ična kamatna stopa #.# . obve(e 3.00".$0 .1#".5" .#72.5" .10 !.00 .0.550.#14. $ 2010.2 " 4.. 9!+640. 2.$0 .500. odnosno re(idualna vrijednost tvrtke nakon pet godina i(nosila bi $.00 .72"."71.2$5. 5.$ ! 2.!2 22.22". 5'račun vrijednosti podu'e.55! 2.42 2. I(računajte vrijednost podu(eća primjenom >O< metode pomoću obje diskontne stope i (aključite koliko i(nosi realna vrijednost tvrtke.!2 Primjer $7.0 ! #.#$2.$44.00 &iskontirani novčani tok #.7#$.$%. 303.$0 .00 .!$%.$17.!#3. 1"0+000.000.00 .7$2.$!7. 1. kamatna stopa duga 10) i stopa pore(a na dobit 20).#$ kn.00 . ! !.402.7!0.0#2 4.690 40+000.#$#.2" . 3.!#1 1.01 .50 .5" .27 !.2"4.000.$01. Primjer $#.330.II"1" & 40+000.!$% 4.#2 7. 9 & 40+000.4# $. )kupno Novčani tok ."0 !.17#.11#.$% 4.

podmiriti u dvije rate krajem svake godine i(gradnje.00 7 0.000.000. 8rocijenjena vrijednost tro'kova i(gradnje tvorničke (grade je 1.!$0. 'to će se.500.$00.000 kn. Investicija će se 0inancirati i( dugoročnog (ajma po kamatnoj stopi ").00 D $$0.00 D #00.000.000.00 D #00.00 D 100.000.00 D 100.00 kn koji će se osigurati nakon (avr'etka investicije.000.00 D $$0. 1 ra(voj je utro'eno 250.00 D 7$0.00 7 0.000. Fa proi(vodnju se predvi5a vlastiti slobodan prigradski prostor smje'ten u( važne prometnice na kojem će se i(graditi suvremena tvornička (grada.00 D #00.000.00 D 100. 8rocijenjena trži'na vrijednost (emlji'ta i(nosi $00.00 D #"4.00 kn u( tro'kove montaže od 100.00 D 7$0."2# D7$0.00.007 552 D !00.7$0.00 kn.00 7 552 .00 7 0. I(gradnja tvornice trajala bi dvije godine do kada bi se instalirala potrebna proi(vodna oprema u vrijednosti 550. $7.100.000.000.000.00 D $$0.000.000.000.000.000.000. 5 % !.000.5nvesticijski tro1kovi Primjer $ .00 D2$7. $7 D !00.0"4.00 7 55 1 D 7$0. 5 % 2$0. prema uobičajenim načinima 0akturiranja i(vr'eni/ radova i planiranoj dinamici i(gradnje.00 kn.000.00 kn. I(računajte investicijske tro'kove ako podu(eće ra(matra projekt proi(vodnje novog proi(voda kojeg je ra(vio vlastiti istraživački tim. 5 % 2$0.00 D #42.000.000. 26 .000.00 kn. =isina potrebnog povećanja neto obrtnog kapitala procijenjena je na 300. 5 % 2$0.000.