ZADATCI ZA VJEŽBE IZ EKONOMIKE PROJEKTA Novčani tok investicijskog projekta Primjer 1.

Investicijski projekt u koji treba uložiti 110.000,00 kuna, ekonomskog vijeka trajanja 5 godina, ima sljedeći novčani tok: godina neto primici diskontna stopa 10% kumulativ 1 2!.200,00 24.724, 0 24.724, 0 2 3".#$0,00 !2.1 0,"# $#."0 ,2! 3 3".!20.00 2".07 , 4 $. "7,07 3". "0,00 2#.2 1, 4 112.2# ,"1 5 5".2 0,00 % 42.!77,04 1$4.#4$,"$ 10.000,00 %1$4.#4!,!# &ro'ak kapitala i(nosi 10). *e(idualna vrijednost i(nosi 10.000,00 kuna. I(računajte+ a, -eto sada'nju vrijednost . 44.#4!,!# b, *elativnu sada'nju vrijednost . 0,41 c, Indeks rentabilnosti projekta .1,41 d, Internu stopu rentabilnosti projekta . 23,01) e, *a(doblje povrata ulaganja na temelju diskontirani/ novčani/ primitaka %!,"1 g 0, -a temelju pret/odni/ poka(atelja utvrdite da li je projekt isplativ. &a Prinos i ri'ik port(elja Primjer 2. 1 port0elju dionica 2 i 3 u koji je uloženo 250. 000,00 kn u dionicu 2 i 350.000,00 kn u dionicu 3 očekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 i(nosi #,") i 12,5), a očekivani prinos i standardna devijacija dionice 3 je ",#) i 10,5$). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 je 0,"5. I(računajte+ a, 4oliko i(nosi očekivani prinos i standardna devijacija port0elja6 b, 4oliko bi i(nosio ri(ik port0elja pri koe0icijentima korelacije %1, 0 i 716 c, Interpretirajte dobivene re(ultate.
a)

W A = 41,67 % W B = 58,33 % )kupno: 100% E A = 41,67 x 9,8 = 4,08% E B = 58,33 x 8,9 = 5,19% *čekivani prinos: ",27%

σ 8 = 9 2 σ 2 2 + 93 σ 3 + 2 9 2 93 ρ 23σ 2σ 3
σ8 = (0,17 36 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +( 2 : 0,4167 : 0,5833 : 0,85 : 0,125 : 0,1056) σ 8 = (0,00649916 +0,005454291) σ8 = 0,011953451

2

2

2

1

σ 8 =0,10933184

+tandardna devijacija port(elja:
b) ρ = +1

σ8

= 10,93%

σ8 = (0,1736 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +(2 : 0,4167 : 0,58 33 : 1,0 :0,125 : 0,1056) σ8 = 0,00649916 +0,006416813 σ8 = 0,012915973

σ8 = 0,113648463 σ8 = 11,36%
ρ =0 σ8 = 0,00649916

σ8 = 0,08061 36 σ8 = 8,06%
ρ =− 1 σ8 = 0,00649916 −0,006416813

σ8 = 0,000082347

σ8 = 0,0090 4!"4 σ8 = 0,91%
c, *čekivani prinos port(elja i standardna devijacija su relativno niski kod koe(icijenta korelacije 0, $. Porastom po'itivne korelacije i'me-u dionica pove.ava se ri'ičnost port(elja, dok padom korelacije ili porastom negativne korelacije i'me-u dionica ri'ik port(elja 'načajno pada. Prinos do dospije.a o/ve'nice Primjer !. 1 podu(eću se ra(matra kupnja državne obve(nice nominalne vrijednosti 1.000,00 ; s godi'njim kuponom $) koja dospijeva (a 10 godina. &rži'na cijena obve(nice je #00,00 ;. 4olika bi se stopa povrat mogla ostvariti ako ta obve(nica drži do dospijeća, odnosno koliko i(nosi nje(in prinos do dospijeća6 0je1enje: a, <inancijske tablice = . $0,00 : I=!10 % 1000,00 : II!10 . #2#,!$ ; = . $0,00 : I="10 % 1000,00 : II"10 . "$5,!# ; >obivena je jedna vrijednost vi'a i jedna vrijednost niža od trži'ne cijene obve(nice, 'to (nači da interpolacijom treba točno utvrditi koliko i(nosi prinos do dospijeća ove obve(nice. :1 . #2#,!$; ?1 . !) :0 . #00,00 ; ?0 . 6 :2 . "$5,!#; ?2 . ") 8−7 (900,00 − 929,76) ?0 . ! % 865,79 − 929,76

2

- (1.76) − 63. ! % ?0 .$ 30 % 0.7 30 It % 7777777777 & E&A . 5'račun u 4+ 67celu Dvo je naravno najtočniji.97 − 29.00 −900. 77777777777777777777 0.000. 00 + 0.00 E&A .444#% c. ! % − 63.47% b. !.000.76 ?0 . 6 : 900 .1 (−29. $521) 234 % 7.00) 10 0 . 4etode vrednovanja o/ični8 dionica 3 . $0.00 % 234 % 7. @abrijelova 0ormula+ .# .97 ?0 . $521 ?0 . najbrže dobiven i najpraktičniji re(ultat. I(račun interne stope pro0itabilnosti u AB C:celovoj proračunskoj tablici+ +lika 4.4 : 1. ! % 0.

125. Ddnos cijene i (arade te dionice i(nosi 5. 5. 4 . 8odu(eće C je isplatilo 10.81 k −g 0.00 kn dividende po dionici. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je 15). Primjer $. &ekuću trži'nu cijenu i b. "00. kolika je sada'nja vrijednost dionice6 0je1enje: 9% &p : kp =. 4olika je vrijednost dionice krajem pete godine6 0je1enje: 85 = >0 (1 + g ) 6 10(1 + 0.05) 7 112. "0. "0.08 − 0.00 kuna dividende u( odnos isplate 50).15 − 0. vrijednost prioritetne dionice >p . prioritetna dividenda kp .C8B : 8GC C8B. 2ko je (a/tijevana stopa prinosa (a dionice ove klase 12). Primjer #.00 kn dividende po dionici.1$0 H5 . 5). &vrtka < i(dala je prioritetne dionice koje nose dividendu od 50. 4olika je vrijednost te dionice krajem 'este godine6 0je1enje: >0 (1 + g ) 7 80(1 + 0. Procjena vrijednosti prioritetni8 dionica Primjer 7. (a/tijevana stopa prinosa = .03 0."1 kunu. Fa/tijevanu pro0itabilnost dionice6 0je1enje: a.12 .03) 6 11.05 = 0.567 86 = = = = 1.00 kuna &ekuća trži'na cijena i(nosi "00.05 =rijednost dionice krajem pete godine i(nosi 23". I(računajte+ a. 1$.1$0. 50 G 0.05 +g = + 0.0.125. 88B.$" kunu.00 >0.00 88B.1 =rijednost te dionice krajem 'este godine i(nosi 1. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 5). Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 3). a očekivana stopa rasta dividendi 5).5).94 = = = 238.05 >0 (1 + g ) 80 :1. >ionica podu(eća 2 ostvarila je u protekloj godini "0.00 8GC.00 kuna g.5 ) b.00+0.5 .155 = 15.$! kuna. k s = 80 800 Fa/tijevana pro0itabilnost dionice je 15.00 kn.68 ks − g 0. 8odu(eće 3 je isplatilo "0.Primjer 4. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je ").05 0.

b . 2 0 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . >io dobiti koje podu(eće konstantno (adržava je 3").00 kn daje $) dividende godi'nje. 1000.00 kn = .>0J1%g.00 kuna.00 kn. @ordonov model+ ke . $ G 0. Fa dionicu eminenta I očekuje se rast dividende po stopi od 3). Primjer 10. tj.00 kn. 4olika je vrijednost dionice podu(eća I i koliki je multiplikator (arade6 0je1enje: 9% [ < 1= /.00 kn b.."0 5 . Dčekuje se rast dividendi po stopi od ). !] G J0. $0. J>1 G =. Dčekivana (arada po dionici u 1. 500.1$ K 0.5).10 K 0. $ G 0.3". 4ultiplikator 'arade % 9 : 61 % <1=/. 61] : <ke= g. $0 G 0. 120.1$ K 0.Primjer . Dčekuje se da će dividende rasti po stopi od 11) godi'nje. % g >1 . konstantna stopa rasta dividendi (auvijek =. : <ke= g. 12 G J 0. 4olika je sada'nja vrijednost dionice ako je (a/tijevana stopa prinosa na tu dionicu 12)6 0je1enje: >p . 8rioritetna dionica emitenta čija je nominalna vrijednost 1.12 . 0je1enje: =. konstantni dio dobiti C1.11.135 . pristup multiplikatorom Primjer 11. a. @odi'nja dividenda po dionici emitenta @ koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 12. kolika bi tada bila vrijednost dionice6 0je1enje: a. očekivana (arada po dionici = . >1 G Jke K g.0 .000. stopu od 13.00 : $) . = . (a/tijevana stopa povrata na dionice g . "$. 2ko se pretpostavi se da je investitor procijenio stopu g vi'u (a 23). = . . Fa/tijevna stopa prinosa na te dionice je 10). 4olika je vrijednost dionica podu(eća @.03.00 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . >1. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je ").00 kn po dinoci. 2ko investitor smatra da je odgovarajuća tražena stopa povrata na ove dionice 1$). &vrtka L ima obične dionice na koje će se (a godinu dana isplatiti dividende od $.po(nata dividenda u ba(nom periodu ke .0" K 0. ra(doblju je !. (adnja isplaćena dividenda >0. model konstantnog rasta dividende Primjer ". [J 17 0. koja je vrijednost dionice tvrtke L6 b. 200.

12 . >1 G =J80. 1$. . >p G 80 . 10.12) Procjena očekivane stope prinosa i vrijednosti prioritetni8 dionica 8rinos na prioritetne dionice+ kp.$! . 0je1enje: kp .00 kn. koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice M7a6 0je1enje: =.12. očekivana stopa prinosa Jtrži'ni prinos. godi'nja dividenda po prioritetnoj dionici kp.Aultiplikator (arade .0. 10G #1. vrijednost obične dionice 7 trži'na cijena g . >1 G Jke K g. Primjer 14.12.na dionicu =J80. očekivana stopa rasta dividendi Jočekivani prinos od kapitalnog dobitka.12) Primjer 1!. dividenda koja se očekuje sljedeće godine 6 . ke . =. >1Gke ke .#$) Prinos na o/ične dionice s konstantnim rastom dividende =J80. a prioritetna dionica al pari vrijednosti 100. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je 12). 50 G 0. >1 . 2ko trži'ni prinos na dionicu tvrtke A i(nosi 10).$! kuna ke.25 kn. stvarna vrijednost prioritetne dionice J80."0 G ! . . &vrtka M na svoju dionicu plaća 50.25 . 12. -e očekuje se rast dividendi.00 kn ko'ta #1. 0. @odi'nja dividenda po dionici emitenta I koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 15.00 kn dividendu 'to se očekuje da će nastaviti (auvijek. >1 G = =. prinos na prioritetnu dionicu =. 0). >pGkp >p. "$. 1( traženu stopu prinosa na dionicu M7a od 12). 4olika je vrijednost dionice podu(eća I6 0je1enje = . % g ke . model /e' rasta Primjer 12. koliki prinos osigurava prioritetna dionica tvrtke. 50 G 1$.12. 15 G0.125 ke . 15 G 125. >p G= iliJ80. Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .

11. (adržana (arada.J 1 K 0. stopa reinvestiranja : *DC . Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $).i koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice6 2ko je očekivana dividenda sljedeće godine 10. Primjer 1#.00 kn. a beta koe0icijent (a dionicu .00 kn.6% =.2!5.$$G133.0. koliko i(nosi očekivana stopa prinosa na dionicu i kolika je sada'nja vrijednost dionice u( tu očekivanu stopu prinosa6 0je1enje: #$=#% & β '#()#%) 2proksimativno+ ks .05 %0.05.21(0. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu podu(eća . ks .10## .G0.0#$3 K 0.stopa povrata na vlastiti kapital Primjer 1$. očekivani prinos na trži'ni port0elj je #).27 120.Farada sljedeće godine . pri/od od kapitalnog dobitka.1$70.J tekuća (arada% tek.J133. &ekuća trži'na cijena dionice tvrke D o(načena kao 8o i(nosi 120.5) ke.21.11.06 + 1.11 . dividendni pri/od u godini i očekivana stopa povrata6 0je1enje: 81 .10GJ0.$.0.2 8ri/od od kapitalnog dobitka.05 . : 0.0.$$G0. a (a/tjevana stopa povrata 1$). ". $J1%0. : povrat na (adržane (arade g .11) >ividendni pri/od u godini .096 = 9. 2ko stopa isplate dividendi i(nosi 30).133. 11).je 1. : *DC . stopa (adržavanja Jreinvestiranja.2.. 7 .11. 0.$.05.G120. 4olika je cijena 8 1. a povijesna stopa povrata na vlastiti kapital tvrtke 15.>2G81. >tGJke K g. >8BG88BJdividende po dioniciGcijena po dionici.15! .1$) Primjer 17. : *DC *DC . 120 : 1.09-0..06) = 0. stopa rasta dividendi 11). >2 G 0.J1 K stopa isplate dobitka. >1 je $.3.11.2 81. 133. ks = 0. a očekivana godi'nja stopa rasta dividendi po dionici je $). 8o : 1.11. procijenite stopu g6 0je1enje: g .00 kn po dionici. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici.!).0$.

! $.2 .!3 .3 . 3.$0G1. ". Procjena kamatni8 stopa o/ve'nice Primjer 1".21 . 4oliko i(nosi nominalna neri(ična kamatna stopa6 b. 2. a premija ri(ika na investicije takvog stupnja ri(ika ).0". *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3) godi'nje.33 . godine dividenda i(nos 13. ".20. ki = 4%.50 . koja ima stopu rasta 20) u( stopu trži'ne kapitali(acije 10)..9rednovanje dionice sa supernormalnim rastom dividende Primjer 1 .3# ."2 H J1%0.Bada'nja vrijednost ove dionice krajem supernormalnog rasta u( daljnji rast dividende od ")6 0je1enje: a. a očekivana in0lacija u predstojećem ra(doblju ) godi'nje. c. 13..Bada'nja vrijednost dividendi6 c. >0 % #. >0 . 4olika je sada'nja vrijednost tog papira ako je realna neri(ična kamatna stopa ). 13. ".. -a kraju 3. 13.1 .52G1.00 . #.1070. 0je1enje: 8 ."2 . 1. godine6 b."2G1. #. /.$0 . 4oja bi se kamatna stopa na obve(nice 0ormirala ako bi se promijenila in0lacijska očekivanja tako da bi se premija in0lacije udvostručila6 0je1enje: kr = 3%. >ionica 8 isplaćuje godi'nju dividendu ". 11. . >ržite vrijednosni papir koji vam obećava da ćete nakon 10 godina primiti i(nos od "0. premija ri(ika in0lacije $). >3 .20..00 H J1%0..>ividenda na kraju 3. ks = 12% a) kf = kr+ki =7% b) kr = ks kf = 5% !) kf = 3+2"4 = 11% #) ks = kf+kr = 16% Primjer 20. >1 . 4oliko i(nosi premija ri(ika na ove obve(nice6 c. a.GJ0.000."2 . ".52 .0". &rži'na kamatna stopa na obve(nice jedne ri(ične skupine i(nosi 12) godi'nje. >0 .00 H J1%0. 10. 83 .20. >2 . 4oliko i(nosi+ a.52 . 4oliko bi i(nosila nominalna neri(ična kamatna stopa u slučaju da se udvostruči premija in0lacije6 d. 11.00 kuna..00 H J1% 0.

000 H 0.ra!i/sk0 .000 " 1. (a/tijevani prinos i prinos od dividende c. "0. =t . NNN 5 NN) $) NNN) NNN NNN #) 5) 3 10 a. kr = 3%. k0 . ki .000.000. " 2 8 = 100.00 k) 5'račun /ete o/ične dionice Primjer 22. a premija ri(ika na korporacijske obve(nice i(nosi ).$00. "0. I(računajte koliko mora najmanje i(nositi konačna vrijednost državni/ (apisa nakon 3 godine kako biste i/ danas kupili u visini namjeravanoga uloga. ).000.00 kn u nekamatonosne državne (apise koji se u cijelosti isplaćuju nakon 3 godine. *a(matra se dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • • • • • • • • • • • • • nominalna vrijednost ostvarene (arade odnos isplate dividendi isplaćene dividende očekivane dividende odnos cijene i (arade (a/tijevani prinos stopa rasta dividendi prinos od dividendi tekuća trži'na cijena beta dionice neri(ične kamatne stope ri(ik na trži'ni indeks 200 . NNN $0) 30 . %=3 &r'a()i *a+isi. k = 3+5 = 8% -.260 = 126. ks . Primjer 21.&. =t II 14 . 1 ) =0 . *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3).b(0*)i!0. >anas namjeravate uložiti 100. $). 0je1enje: $0 = 100. I(računajte betu ove dionice 0je1enje: 9 .000. ki = 5%. 21. I(računajte ostvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu ove dionice b. kr = 4% $1 = $. ).2!0 .00.r+. I(računajte očekivanu dividendu u narednoj godini.00 kuna. kr . 1 narednom ra(doblju očekuje se 5) in0lacija.10.

>oGdo . # % P H 5 5P . . 12) 8t 250 c. 50H5 ." >1 31. beta od dionice 2 je+ β2 = 0. %g.0$ . >1 K očekivana dividenda. ?d K tekući prinos od dividende >1 .0676 8rimijetite kako je beta port0elja trži'ta 1 po de0iniciji. #. >o J1%g. 0je1enje: 8rvo treba naći varijancu trži'ta. je 0. 50 8GC . I(računajte betu dionice 2. 3eta dionice O28A+ ks .63 0.a.!2 P. 0.0$!$J.1"!2 . . 30 H 1. 4ovarijanca port0elja trži'ta sa sobom je svoja varijanca+ βA = 2 σA =1 2 σA 5'račun prinosa pre(erencijalne dionice Primjer 24. 1".$ . *a(matra se pre0erencijalna dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • nominalna vrijednost "0 • pre0erencijalne dividende 15 • beta dionice 1. 0.!2 .11. =arijanca je kvadrirana standardna devijacija ili 0.2 • nominalna neri(ična kamatna stopa ") • premija ri(ika in0lacije ) • ri(ik na trži'ni indeks 5) • (a/tijevani prinos NNN) • tekuća trži'na cijena NN) • nova očekivana in0lacija 3 • novi (a/tijevani prinos NN) 10 . C8B i 88B C8B .1100 = 1.A. 5 88B . % 0. ks K (a/tijevani prinos. a standardna devijacija trži'ta je 2$). k0 % P Jkm 7 k0. 30G0.!2 80 250 >t 30 Ed . C8B H 8GC . 4ovarijanca dionice 2 s trži'nim port0eljem A Jcov2. 31..12 . .0. >akle.1. 250 /.0$ .2$2.# Primjer 2!. 1".8 ks .

10!. 0.24 *.13 . Dstvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu dionice b. 21. >Gks . . ki .1 . # • Ddnos isplate dividendi Jd.1 /. Dn namjerava povećati (adržavanje (arada (a 20 postotni/ poena. 15G0. ili ks .• • nova trži'na cijena prinos (a ra(doblje držanja NNN NNN) a. NNN • &ekuća trži'na cijena J88B. NNN) • Fa/tijevana pro0itabilnost Jks. Dčekivanu stopu rasta dividendi i (a/tijevani prinos c. $0) • Ddnos cijene i (arade J8GC. 12 • Dstvarene (arade po dionici JC8B. 115.14 . 0. 13) 88B . 10) • Oijena u( promjenu (adržavanja (arada NNN I(računajte+ a. kr % ki .0! % 1. *a(matra se sljedeća dionica+ • Dstvarene dividende po dionici J>8B. Fa/tijevani prinos pre0erencijalne dionice+ ks . k0 % P Jkm 7 k0. I(računajte novi trži'ni prinos i novu cijenu dionice c.2 H 0. I(računajte prinos (a ra(doblje držanja koji je ostvario investitor 0je1enje: a.0" % 1. 0. !) ks . I(računajte (a/tijevani prinos (a dionicu i njenu trži'nu cijenu b. 3) k0 . 107. 8rinos (a ra(doblje držanja 1 godina+ >1 + ( 81 − 80 ) 15 + 8.13 . NNN • Dčekivana stopa rasta dividendi Jg.05 . 8o .2 H 0. >o(1 + g ) % g . NNN) • 8ro0itabilnost reinvestiranja (arada Jr.21$# . 15G0.$# ) 80 5'račun cijene o/ične dionice pod promjenjenim uvjetima Primjer 2$.1 .3" c. >ionicu ra(matra kupac kontrolnog paketa dionica. I(računajte cijenu dionice u( ovu promjenu. Investitor koji je kupio dionicu po i(računatoj cijeni držao ju je godinu dana kada ju je prodao u uvjetima očekivane in0lacije 3). 0. % 3 .05 . 11 . 1 ) 88B . 0. >Gks .

Btopa slobodnog ri(ika i(nosi .$ >1 .. 0. #. 0. . 4% + 1. 15 H 1.0 .0) 12 . Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β .1r0b. 15.!$ Btope rasta #.5).r1f.81 x (12% . >8BGd .0 .0je1enje: a.$5 >ividende 1.3ia. 0.0$ .3i. C8B H d Q C8B . %g. i O J β . I(računajte (a/tijevani prinos tri dionica+ 2.0 . #G0. 0.06 .20 0.k.3ia i*). 5+.1i/0(a)i +ri). a premija trži'nog ri(ika $). g .2 .!0 30. ) >o(1 + g ) 9 " 1. /0 (is. $) >1 6.0) 11. r H ( .05 3$. .3!. 0.1$ 0. 0.$ ..r1f. C8B J1 % g. F1 . 1"0 /. 0. 15 88B .48% Primjer 27. % 0.092 −0. C1 H d1 .s 1. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. . % 0. 0) C1 . 0. 0.ri*i4)i +.0 ) 15. 1#5 k − g1 B01a +.04 ks .2 @1 . $.$ .$.1 H 0. Fa model konstantne stope rasta.1 H J1 K 0.s +.81. 0.4%) = 18. $0) Q d1 .24 81 .. . >8B .$ . 0. 15 H 12 . 3 J β .'0 s0 i*ra4:)a1i *a.2 . 50.6 7A89-a 6.51. F0 % 0. $. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice 2 3 O Oijene u . %.2) 180 8o c.0#2 .r1f. C8B H 8GC .$ H 0. 15. rH( . cijene dionica.

J0. . G 30. 13..2) . 12.50.20.10# . 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.05. Primjer 2 . ) >ionica 3+ J1.$3) Fa/tijevani povrat 3 . ) >ionica O+ J0. 0.5) % 0.$) i 15. E i F i(nose 10.3 F 0. 15.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. G 1#. . 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ ..# E 0. .1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici.11 .3! : J$).15 .$5..00 !5. G !5. 1#.00.5) % 0.!0.0 0je1enje: >1 I.!$. J2. % 0.00 1!.#0. 0 10.$0) *čekivana stopa prinosa 13 .!2) >ionica 3+ . % 0.30. !.5$) >ionica O+ . $ : J$).30 12. G 3$.50 1#.5) Bada se vidi da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 svega malo porastao.0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a.#0 2$.1$. 3vrtka *čekivane dividende 3eku.a cijena u > +topa rasta u> R 2. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 ..5) % 1.00.1!0 . % 1. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. 13.!) Fa/tijevani povrat O . G 50. % 0. % 0. J0. $. % 0. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R. 15.51 : J$)...123 . 13. G 2$. 11.0# .

5.0) 1. 1.00) Prosječna stopa prinosa Primjer !0. %20). .05 = 5.25) . u ra(ličitim scenarijima.15 + 0. 0.20 = 0.25 Prinos<ri.20 + 0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju i( podataka vjerojatnosti i očekivani/ prinosa i( sljedeće tablice s boldanim slovima+ 0je1enje: 14 .0) 50 15. 730).0) 25.0) 25. 0je1enje: 8rosječna stopa prinosa+ r = 0.0) 15.10 − 0.50 0.25 Prinos <ri. 0. podataka ako su prinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10).50) $.25) *čekivani prinos<pi7ri. 'to se vidi u sljedećoj tablici+ +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi. 15. I(računajte prosječni prinosa i( pro'li/ Jpovijesni/.25 0 0.50) % $.25) % !. I(računajte očekivani prinos i( podataka sljedeće tablice koja prika(uje vjerojatnosti is/oda Jstanja. %25).Primjer 2". 715).25 − 0. CJr. i povrat Jprinos. 5.25 0.30 + 0.0) 0je1enje: Dčekivani prinos i(nosi 15).0% 6 0i'ični prinosi i varijanca Primjer !1.25) !. 9jerojatnosti i prinosi u ra'ličitim stanjima +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi. %20).

0 00 0.0025 0.0 00 0.15 0. 730).25 0. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju.50 1 .3500 %0.0. %25). ".0050 i !.00) % !. 1). kao 'to se vidi i( pret/odne tablice+ J0.2000 %0. 0je1enje: 9arijanca i standardna devijacija na temelju povijesni8 podataka ri %0.0) 1.00) CU .0225 0.0707 =7. =arijanca .1! i S .00 0.05 0. 6<r.05 ( ri −r ) ( ri −r ) 2 %0.00) .2500 70.0025 0. 0.0225 1kupno .2000 r .00) 0. *čekivani prinos <pi 7 ri. u pret/odnom primjeru 0.07% 5'računavanje varijance i' povijesni8 podataka Primjer !2. ?ovarijanca i korelacija Primjer !!.15 0.01 0. 0.2000 %0.1000 70. 1$.00) % 1. 9jerojatnost Povrat *čekivani povrat [ (ri ) − C (r )] 2 [ (ri ) − C (r )] 2 × pi <pi.25 0.1500 0.2000 70.3000 %0. 9jerojatnost <pi. 0. 1$$$ .25 . I(računajte kovarijancu i(me5u prinosa dionica Jri1.05 0.0025 )kupno 0.0050 Btandardna devijacija = 0.0) ".1500 %0.15 0.0) !. %20).00) 15 .05T 0. 715). %20).01 0.025 i dionica u sljedećoj tablici+ +tanje Ckspan(ija -ormalno *ecesija 9jerojatnost i prinosi u ra'ličitim stanjima <scenarijima.25 32. <r.1225 0.1!. 0.15 0. Prinos <ri. 1.0050 =0.00) 0. 20.5'račun varijance i standardne devijacije <podatci očekivanja.1500 %0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice. 8rinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10).0000 0.15T i 0. 0. .50 0.25 + $ .2500 =arijanca i standardna devijacija i(nose .1! i 20.00$0 =arijanca i standardna devijacija i(nose 0.0500 70.0!).

$000 r1 = 0.3500 %0.2000 70.0 25.50 0.1000 %0.0500 00 70. a −r1 a ) %0.2000 %0.03 0 5 $ 5'račun kovarijance 'a dvije dionice &ionica 1 &ionica 2 (r1.2000 %0.2550 = 0.25000 %0.0$00 %0.02 70.2000 %0.1 5 0.1000 70.1000 %0.0!50 1kupno .0 CJr2.2500 70.12 70.1000 %0.000 Primjer !4.2 70. 0je1enje: 4ovarijanca i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.150 %0.1 ) − C (r1 ) ] ×[( ri .1050 %0.00 %0. 70. kako je i(računato u sljedećoj tablici+ @odina 1 2 3 0.2000 2 70.$000 r1 = 0.003 Oov1.2000 70.15 5 0.2000 $ %0.003 = -0.2000 r1 = 0.a −r1 a ) ( r1. ali ne i jako (načajna.1 $ 7 [(r i .1 0.10 %0.1500 70.1500 %0.0 ri.1$ 70.2000 3 %0.2000 70.( = 0.0 00 %0.3000 70.. 2 ) − C ( r2 )] [( ri .3000 70.0.00 0.0.2000 70.10 %0.000 70.0je1enje: ?ovarijanca i'me-u prinosa dionica pi 0.1000 %0.0425 (nači da varijable imaju tendenciju približavanja jedna 6 drugoj jer je po(itivna.3000 70.2 0.2000 %0. -a temelju 'estogodi'nji/ povijesni/ podataka o dionicama 2 i 3 kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici i(računajte kovarijancu.25 CJr1. 0.05 0. Prinos dionica @odina &ionica A &ionica B 1 %0.3000 %0.5000 %0.3000 5 70.1000 70.1 0. 16 .2000 %0.0050 %0.00 0.25 0.1 ) − C ( r1 )][( ri .1500 %0.2.3000 %0.32 0..0500 r 1000 1 = 0.b −r1 b ) : ( r1. 2 ) − C ( r2 ) ] × pi 70.b −r1 b ) %0. ri.0500 ( r1.2550 !.

$02 : 0. % J0.$0 : 0.20. na kraju se i(računa varijanca i standardna devijacija port0elja+ σ 2 . ?arakteristike ri'ika:prinosa 'a dvije ra'ličite dionice &ionica A &ionica B Dčekivani prinos J).000 V3 = >rugo.2944 ?oe(icijent korelacije i'me-u dionica A i B je dosta visok i po'itivan.000 = 0. . varijancu i standardnu devijaciju 100. 0 : 0. 0. . 0.0425 .94% 17 ..000 .02232 =0. vrijednog port0elja s tim da se 0. 1#. nakon toga odredi se prosječni prinos port0elja+ CJr. J0.Primjer !$.1494 = 14.02232 σ = 0.000 = 0. 02 : 0. 0.3 0je1enje: 8r(.0 25.202. Prinos port(olia i varijanca Primjer !#. . 4ovarijanca i(me5u dvaju prinosa na dvije dionice u pret/odnom primjeru i(nosi 0.30 : 0. 15) 20) 4orelacija 0. 0je1enje: ρ2.1# .%J0. na dionicu 3. I(računajte i interpretirajte koe0icijent korelacije i(me5u te dvije dionice. .2041 ×0. odnosi na dionicu 2 i $0. 4oristeći podatke i( sljedeće tablice treba i(računati očekivani prinos.000 60.#r0#i s0 (ri/0#). J0.25.)i!0 k.!0! 0. % J2 : 0. 11) 25) Btandardna devijacija J). :40<=0 s(ak0 #i. Btandardne devijacije dionica 2 i 3 su 0.15 : 0.40 100.20 1 i 0.$0 : 0. V2 = 40. 0.2# . ) &reće.11./a /0 : +.60 100.000 .152.r1f03/:.000 .s). 3 . 0 : 0.

.J0. i u dionicu 3 3.J 0.J0.$.2 V2 V2 σ2.$0 : 0.000.J0.$5).11$5 ili 11. 0. 0. .00 . .$. % J0.$5).000. Dčekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 su ") i 10.0) #. 3. 'to naravno nije točno.002" % 0. 4oe0.15).10$5.J0.J0.00G5.0105.0$ : 0. % J0..#1).33 1. J0. 0. već 10.0". I(računata standardna devijacija port0elja kao vagana aritmetička sredina i(nosi+ : 0. 0 ili 0) CJr.0025 %0. ) 2. 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.$0 ili $0) V3 .0025 % 0. *edak 1 *edak 2 *edak 1 *edak 2 σ 2 . ) 2. dev.0025. 0.J0.00 . a dionice 3 #) i 13.000.00 1.000. .15) 10.#1) 3. . Btand.00G5.10. Btupac 2 V3 V2 σ3. 1.J0. $ 1. Btupac 2 J0.!5. 18 .000. 0.0113.0119 =0. Btupac 1 J0. 0 : 0.0" .1315. J0.0025.1091 = 10. >ionica 2 >ionica 3 8ort0elj 1. kao 'to je pret/odno i(računato.2 Btupac 2 J0.00 . J0.01!3.$. standardna devijacija port0elja6 0je1enje: 1.000. J0. 2.000.0 +lijedi 'aključak da port(elj ima manji koe(icijent varijacije '/og diversi(ikacije.00 1 σ 2 . Btandardna devijacija port0elja+ &reba 0ormirati matricu s port0eljem od dvije dionice+ *edak 1 *edak 2 Btupac 1 V3 V3 σ3.011# σ . 0.0) ".0#.30 σ .3 V2 V3 σ2.0105.var.$.91% .3 Btupac 1 J0.T u dionicu 2 2. 8rinos ". 0. Dčekivani prinos port0elja+ V2 .00 .$5) 13. očekivani prinos i J2. J0. 4oliko i(nose J1.00 .Primjer !7. 1 port0elj dionica 2 i 3 uloženo je 5. . J0.002". ". .

0"70.0 ) 3 3$. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici.23J0..!$ 11. $.5) % 1. >8BG88BJdividende po dioniciGcijene po dionici.1$.!0 0. I(računajte tro'ak kapitala obični/ dionica Jk e. očekivani prinos na trži'ni port0elj je "). Primjer 40. . G 50. ako je po(nato sljedeće+ r0 .15 . . 0je1enje: k0 = rf + β(r6 rf) = 5% +1.0) O 30.0$5 % 1.5) % 0. a beta koe0icijent (a dionicu C je 1.!$.0) 0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a.5). ". 0) >ionica 3+ J1.5). 11..5(11%-5%) = 5% + 9% = 14%.05 1. .51 : J$). 15.0# . G 30.35). 0. Primjer !". 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ . Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $. i O J β .0"35 . a premija trži'nog ri(ika $). % 0.50) 19 .. 1. 3 J β .1$ 15.0$5. cijene dionica.5). pomoću O28A modela..11 . aproksimativno+ ks . Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β . . 13.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak.!0. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice Oijene u .20.23. $.3eorije trCi1ta kapitala Primjer ! . 0. 0.!2) >ionica 3+ .51.5) % 0.05.3! : J$).3!. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta.$5. Fa model konstantne stope rasta. 11). % 1. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . !. $ : J$). Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu C6 0je1enje: &ro'ak kapitala K i(račun pomoću β ks%k( D β <km=k(.5$) >ionica O+ . 13. % 0. ks . 0) >ionica O+ J0. I(računajte (a/tijevani prinos tri dionice+ 2. beta koe0icijent ..5 i stopa povrata na ulaganje u trži'ni port0elj rm . 0.$5 0.20 #. >ividende Btope rasta 2 50. G 3$. ks . 0.

3 F 0.123 .30.!2) Fa/tijevani povrat O . i(računajte prinos dionice po O28A. J0.. koliko i(nosi trži'ni ri(ik port0elja6 β3 . Primjer 4!. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.0 0je1enje: >1 I.00 1!.50. 12. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R..$) i 15. % 0.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici. r0 D β Jr0 7 rm.0. 0je1enje: ke . ∑V j β j β8 = JV1 : β 1 . a stopa slobodnog ri(ika 5). 15. : 1.50 1#. 0. 2ko beta tvrtke i(nosi 1. G !5. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena.$3) Fa/tijevani povrat 3 . 1#. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.#0 2$.".81) . 15.30).#0.a cijena u > +topa rasta u> R 2. : 1.0 5 7 0.$! . ke . E i F i(nose 10. 0je1enje: 5) % 1.00.# E 0.5) i očekujete 11) (aradu ove godine. J2. ke . 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu. 1.11.10# . 13. % JV2 : β 2 . % JV3 : j= 1 n β8 = 0. %W% JVn : βn . %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .00. trži'ni prinos 11).. % 0. .5) ove godine. G 1#. 2ko raspolažete port0eljem koji se sastoji od 20) dionice 2 J β = 0.12. 2ko je beta tvrtke 1.67) .Bada vidimo da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 vrlo malo porastao.2) .30 12.2J 0. 0) dionice 3 J β =1.24) i 0) dionice O J β =1.2 : 0.0 5%1.$3) Primjer 44. Primjer 42.33 8ort0elj ima 33) vi'e ri(ika nego 'to je sistematski trži'ni ri(ik."1 % 0.2 % 0.00 !5.1!0 . . Primjer 41." : J11) 7 5). 0 10. % 0. 3vrtka *čekivana dividenda 3eku.2.") 20 . G 2$. J0.

".8% Primjer $0.13 = 0.3%.4. #i. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.(ra1. 0je1enje: 0. B betom port0olia 0.)i!0 6.1i/0(a). trži'ni prinos 11).1) J. dividende sljedeće godine.50 .(ra1 )a #i. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5).1 3 : J0.5!1 : J1.50. <1.5%) = 12. 21 .'0 s0 i*ra4:)a1i *a.$2 i( pret/odnog primjera. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi . i(računajte prinos dionice po O28A.k ra*6i<3/a6.)i!: bi1i (0=i . .1".)i!a /0 +. a stopa slobodnog ri(ika 5). 0je1enje: 0.8 x (1% . dividende sljedeće godine.1". % 0. 7i/0)a #i. Primjer 4". 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0.1i/0(a)i +. % 0.146. 0. Investirali ste 5!. 5% + 1.6.2"$ : J0.50>? 32> + 0.5% + 1. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0.5) i očekujete 11) (aradu ove godine.Primjer 4$. #a =0 ak1:a3)i +.3) u depo(it na trži'tu novca.200. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.$) u obve(nice i 1 .2 x (11% .A +.G350. 2". koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.ra ras1i (i<0 )0A.(ra1a.7% Primjer 4 . i3i 14. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. 2ko je beta tvrtke 1.. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13. @(0 #.5%) = 15.. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0. /0 7A89 :1(rB0) +. 2ko beta tvrtke i(nosi 1.(ra1. 1tvrdite betu svoga port0olia. 4. 8o de0iniciji.2.6% Primjer 4#.#!i/0)/0)a.62 x (11% .$2 Primjer 47. tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32 . 0je1enje: 8. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta.5) ove godine.5%) 0 = 8.# *a.=: 7A89 a 6.

143 x (0) = 0.000 .500 . koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.13 = 0. %.000 . s0 6. &ro'ak kapitala tvrtke i(nosi 1$). 0je1enje: 0..000.(0=a)/06 i)(0s1ira)/a : #i.7% Cak3/:4ak. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0.50> ?32> + 0. Investirali ste 5!. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta.571 x (1) + 0.6% Primjer $1.3) u depo(it na trži'tu novca.. B betom port0olia 0.tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32. Eamjena stroja Primjer $!.40ki(a)i +..500.1) J.000.5%) 0 = 8.$) u obve(nice i 1 . 7 2.00 . Btari se stroj može prodati (a 5.00 . Btroj se može (amijeniti s novim.62 x (11% .000. Btroj će se amorti(irati linearno u preostalom vijeku e0ektuiranja starog stroja.(ra1.. koji će u preostalom vijeku trajanja starog stroja smanjiti tro'kove poslovanja s 350. *a(matra se (amjena stroja nabavljenog pred 12 godina (a 200. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice. 2".286 x (0. 6.500 . 1tvrdite svoga port0olia.. *e(idualna vrijednost novog stroja je 120.ra10 +r0:*01i (i<0 ri*ika.1". 0je1enje: 0.00 .G350. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.'0 :4i)i1i +. 0je1enje: 1. Ak.00 . a pore( na dobit 20). be( dodatnog angažiranja obrtnog kapitala. 3. Btroj je amorti(iran linearno prema predvidivom vijeku trajanja.00 . trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5). '03i10 (0=i .. 1tvrdite oportunost (amjene. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. i3i 14. 8ore(ne u'tede 250.200. • &ro'kovi demontaže 7 2.146.00 .)i!0.62 Primjer $2.000.000. 2. 22 . 8rocijenjeni vijek e0ektuiranja u vrijeme nabave i(nosio je 20 godina.000 . a tro'kovi demontaže su 2.18) + 0. 8o de0iniciji. nabavne vrijednosti 250. na 2"0.$2 i( pret/odnog primjera. &ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost 5.

00 . -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 31.250. 4.000.000 > diskontni (aktor 1#% 1.2! 47.$00. • 2morti(acija 120. • 2morti(acija starog stroja 10.2$0. • 8ore(ni tro'ak .2$0.00 .#41 0..2$0. 0 Primjer $4. • 8romjene amorti(acije 21.000 .74! 0. >a li je (amjena stroja oportuna prema kriterijima -8= i 8v6 0je1enje: 23 .000 .2$0.!0$ diskontirani novčani tok =200.00 #0.$4 2 . nakon čega se može prodati (a 35.2! N+9 % "0.00 .00 #0.00 #0.00 7 !.$"".000.27$. 8odu(eće ra(matra (amjenu starog stroja nabavljenog (a 5.!1 .000 .72".$# ! . s predvidivim vijekom e0ektuiranja # godina u kojem je stroj amorti(iran linearno.500.1$ 21. #2 0. Neto investicijski tro1ak 1.000 . 8ore( na dobit je 20).00 #0. Neto sada1nja vrijednost 'amjene godina 0 1 2 ! 4 $ # 7 novčani tokovi =200.$$2 0. • 1'tede na pore(u 4. Btari se stroj sada može prodati (a !.000 . • Bmanjenje tro'kova !0. Neto novčani tok: #0. a tro'ak kapitala 1!). 200. a koristio bi se kro( preostalo e0ektuiranje starog J$ godina.00 #0.000 .77$. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 5$.4 !.00 .47# 0.00 .000 . 2 ."!".##0.$00.# $. • @ubitak od prodaje 7 35..000 0.2$0.00 .000 . -ovi će se stroj ravnomjerno amorti(irati kro( životni vijek u kojem će davati godi'nje povećanje (arada prije amorti(acije i pore(a od 30..#2 !!.2$0. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • &ro'kovi starog stroja 350.000 .00 #0.$00> 120.00 1$#.!$4 0.000. • &ro'kovi novog stroja 2"0.## 44. • 4njigovodstvena vrijednost "0.00 $1.2$0.000.000 .410 0. -ovi se stroj može nabaviti (a 120.00 #0.2$0 kn godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti • *e(idualna vrijednost novog stroja • 8ore( na re(idualnu vrijednost • Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.$1 24.• -abavna vrijednost 200.250 .2$0.000 .000 .250. "#.. " godina 2.

000 . $ godina 2.000 > diskontni (aktor 17% 1.000 .00 kn pod pretpostavkom da obve(e umanjuju vrijednost podu(eća. 8ore(ne u'tede a.7!1 0.40" 12. Neto sada1nja vrijednost 'amjene god na novčani tokovi 0 =10 .#24 0.000 . -abavna vrijednost 5.00 kuna dospijevaju (a 2 godine.!1$ 21.000. 10 .000 # $$.000 > 35. neto pro0itabilnosti 12) i čija je planirana godi'nja neto dobit naredni/ 2 godina 0. Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.000 4 27. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • Bmanjenje tro'kova prije pore(a 30.000 0. 7 .000 . *e(idualna vrijednost novog stroja b. obve(e od 120.000.00 kuna. • 2morti(acija starog stroja 5. !. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 2 . 2 .000 1.500 . $ 14. 8ore( na re(idualnu vrijednost c. 4njigovodstvena vrijednost 30.000. 4. • 8ore(ni tro'ak 7 3."" Eamjena stroja nije oportuna <isplativa. a Pv F 1.500 . Neto novčani tok: 27.000 .000 e c.000 $ 27. d.000 2 27.000 . Neto investicijski tro1ak 1. 7 !. 3.&ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost !.077 1". -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 20.000 1 27.000 . 120. e.000 .724 1#.$!> Pv % 0. 1tvrdite ekonomsku vrijednost podu(eća čija imovina trenutno vrijedi ! 0. @ubitak od prodaje 7 22.500 . 2.a Primjer $$. $4 0. • 8romjene amorti(acije 15. 2morti(acija 15.500 .441 NP9 % = 17#. 24 .000 . b.$!4 0.000 ! 27.!"0 diskontirani novčani tok =10 .000 . 9rednovanje podu'e. jer je NP9 F 0. 1'tede na pore(u 4.000 > # godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti a.000 .000 2!.4$# 0.

$0 . tro'ak kapitala 10).$44.#!!.00 . 8rema podatcima i( računa dobiti i gubitka podu(eće je ostvarilo sljedeće re(ultate+ 2007.500. a be(ri(ična kamatna stopa #.!2 22. kamatna stopa duga 10) i stopa pore(a na dobit 20).$0 .00 11+960.000.72".$0 10.00 &iskontirani novčani tok #. 303. 9!+640.!#3.000. otpisanost imovine u naredni/ pet godina i(nosila bi 55).7" .55! 2."0 !.$% 4. 2.015. I(računajte vrijednost podu(eća ako godi'nji <O< i(nosi 2.2"! 2.421. $ 2010.$ #.00 .5" .00 .50 .00 .2" .00 .$0 2 .00 #. I(računajte vrijednost podu(eća primjenom >O< metode pomoću obje diskontne stope i (aključite koliko i(nosi realna vrijednost tvrtke. 'to (nači da bi knjigovodstvena vrijednost podu(eća. ! !. Primjer $#. 27. 5.# . 0je1enje: Pregled progno'iranog i diskontiranog novčanog toka @odina 1."4 &iskontirani novčani tok 12.#72. 5'račun vrijednosti podu'e..7#$.690 40+000.IV"1" 40+000.1#".22".#4" N63* &*B53 A4*035EAG5H A )?)PN* !.1.330."!4 2011.u IGI=a u 4+ 67celu 25 .005. &ro'ak kapitala J92OO. 1"0+000. 9 & 40+000.10 !.0!" 200 .4"$.402.2 " 4.#$2. 1"0+000.$!7.102.$# .00 .$5$. odnosno re(idualna vrijednost tvrtke nakon pet godina i(nosila bi $.00 .0#2 4. obve(e 3.7! 200".00".550. 2. 1.7!0. 3.$0 .*= *= *= *= 40+000.50 .$#! 8rosječna godi'nja stope amorti(acije u petogodi'njem vremenskom ra(doblju i(nosi 11).2$5.7$2. tvrtke i(nosi 12.$17.00 & 6 +600.#$#.$01.5" .4# $.II"1" & 40+000.50 ."71. 2.!#1 1.2! .0.11 !.11! 2.42 2. 3."$!..00 .!$% 4.$0 .!$%. .17#.00 .$#1 . 8od pretpostavkom da nema dodatnog investiranja.5" .$%.!2 Primjer $7.#14.$ ! 2.27 !.01 .2"4.000.a pomo.1# .0 ! #.50 . )kupno Novčani tok .#2 7.#$ kn.5" .11#.2! 1".

$00.000.100.00 D #42.00 kn koji će se osigurati nakon (avr'etka investicije.000.000. 5 % !.000.00 D $$0. I(računajte investicijske tro'kove ako podu(eće ra(matra projekt proi(vodnje novog proi(voda kojeg je ra(vio vlastiti istraživački tim.00 D 7$0.000. 'to će se.00. 5 % 2$0.000.00 kn. Investicija će se 0inancirati i( dugoročnog (ajma po kamatnoj stopi ").000 kn.000.00 7 552 .00 kn u( tro'kove montaže od 100.00 7 0.000.000.00 D #00.000.00 D $$0. 5 % 2$0. I(gradnja tvornice trajala bi dvije godine do kada bi se instalirala potrebna proi(vodna oprema u vrijednosti 550.000. 1 ra(voj je utro'eno 250.000.00 D 7$0.5nvesticijski tro1kovi Primjer $ .000. 8rocijenjena vrijednost tro'kova i(gradnje tvorničke (grade je 1.500. prema uobičajenim načinima 0akturiranja i(vr'eni/ radova i planiranoj dinamici i(gradnje.00 D2$7.00 7 55 1 D 7$0.000.0"4.000.00 kn. 8rocijenjena trži'na vrijednost (emlji'ta i(nosi $00. Fa proi(vodnju se predvi5a vlastiti slobodan prigradski prostor smje'ten u( važne prometnice na kojem će se i(graditi suvremena tvornička (grada.00 D $$0.00 D 100.000. $7 D !00."2# D7$0.000.000.!$0. 26 .00 D 100.00 7 0. podmiriti u dvije rate krajem svake godine i(gradnje. =isina potrebnog povećanja neto obrtnog kapitala procijenjena je na 300.007 552 D !00.000.000.000.00 7 0. 5 % 2$0.00 kn.00 D #00.7$0.00 D #"4.000. $7.00 D #00.00 kn.00 D 100.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful