ZADATCI ZA VJEŽBE IZ EKONOMIKE PROJEKTA Novčani tok investicijskog projekta Primjer 1.

Investicijski projekt u koji treba uložiti 110.000,00 kuna, ekonomskog vijeka trajanja 5 godina, ima sljedeći novčani tok: godina neto primici diskontna stopa 10% kumulativ 1 2!.200,00 24.724, 0 24.724, 0 2 3".#$0,00 !2.1 0,"# $#."0 ,2! 3 3".!20.00 2".07 , 4 $. "7,07 3". "0,00 2#.2 1, 4 112.2# ,"1 5 5".2 0,00 % 42.!77,04 1$4.#4$,"$ 10.000,00 %1$4.#4!,!# &ro'ak kapitala i(nosi 10). *e(idualna vrijednost i(nosi 10.000,00 kuna. I(računajte+ a, -eto sada'nju vrijednost . 44.#4!,!# b, *elativnu sada'nju vrijednost . 0,41 c, Indeks rentabilnosti projekta .1,41 d, Internu stopu rentabilnosti projekta . 23,01) e, *a(doblje povrata ulaganja na temelju diskontirani/ novčani/ primitaka %!,"1 g 0, -a temelju pret/odni/ poka(atelja utvrdite da li je projekt isplativ. &a Prinos i ri'ik port(elja Primjer 2. 1 port0elju dionica 2 i 3 u koji je uloženo 250. 000,00 kn u dionicu 2 i 350.000,00 kn u dionicu 3 očekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 i(nosi #,") i 12,5), a očekivani prinos i standardna devijacija dionice 3 je ",#) i 10,5$). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 je 0,"5. I(računajte+ a, 4oliko i(nosi očekivani prinos i standardna devijacija port0elja6 b, 4oliko bi i(nosio ri(ik port0elja pri koe0icijentima korelacije %1, 0 i 716 c, Interpretirajte dobivene re(ultate.
a)

W A = 41,67 % W B = 58,33 % )kupno: 100% E A = 41,67 x 9,8 = 4,08% E B = 58,33 x 8,9 = 5,19% *čekivani prinos: ",27%

σ 8 = 9 2 σ 2 2 + 93 σ 3 + 2 9 2 93 ρ 23σ 2σ 3
σ8 = (0,17 36 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +( 2 : 0,4167 : 0,5833 : 0,85 : 0,125 : 0,1056) σ 8 = (0,00649916 +0,005454291) σ8 = 0,011953451

2

2

2

1

σ 8 =0,10933184

+tandardna devijacija port(elja:
b) ρ = +1

σ8

= 10,93%

σ8 = (0,1736 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +(2 : 0,4167 : 0,58 33 : 1,0 :0,125 : 0,1056) σ8 = 0,00649916 +0,006416813 σ8 = 0,012915973

σ8 = 0,113648463 σ8 = 11,36%
ρ =0 σ8 = 0,00649916

σ8 = 0,08061 36 σ8 = 8,06%
ρ =− 1 σ8 = 0,00649916 −0,006416813

σ8 = 0,000082347

σ8 = 0,0090 4!"4 σ8 = 0,91%
c, *čekivani prinos port(elja i standardna devijacija su relativno niski kod koe(icijenta korelacije 0, $. Porastom po'itivne korelacije i'me-u dionica pove.ava se ri'ičnost port(elja, dok padom korelacije ili porastom negativne korelacije i'me-u dionica ri'ik port(elja 'načajno pada. Prinos do dospije.a o/ve'nice Primjer !. 1 podu(eću se ra(matra kupnja državne obve(nice nominalne vrijednosti 1.000,00 ; s godi'njim kuponom $) koja dospijeva (a 10 godina. &rži'na cijena obve(nice je #00,00 ;. 4olika bi se stopa povrat mogla ostvariti ako ta obve(nica drži do dospijeća, odnosno koliko i(nosi nje(in prinos do dospijeća6 0je1enje: a, <inancijske tablice = . $0,00 : I=!10 % 1000,00 : II!10 . #2#,!$ ; = . $0,00 : I="10 % 1000,00 : II"10 . "$5,!# ; >obivena je jedna vrijednost vi'a i jedna vrijednost niža od trži'ne cijene obve(nice, 'to (nači da interpolacijom treba točno utvrditi koliko i(nosi prinos do dospijeća ove obve(nice. :1 . #2#,!$; ?1 . !) :0 . #00,00 ; ?0 . 6 :2 . "$5,!#; ?2 . ") 8−7 (900,00 − 929,76) ?0 . ! % 865,79 − 929,76

2

00) 10 0 .97 − 29. !.00 E&A .000.444#% c. 4etode vrednovanja o/ični8 dionica 3 . 5'račun u 4+ 67celu Dvo je naravno najtočniji.00 % 234 % 7.00 −900.97 ?0 .76) − 63. 77777777777777777777 0. ! % 0. @abrijelova 0ormula+ .1 (−29. $0.76 ?0 . ! % − 63. najbrže dobiven i najpraktičniji re(ultat.4 : 1. ! % ?0 . 00 + 0.47% b.# . $521) 234 % 7. $521 ?0 . - (1. 6 : 900 . I(račun interne stope pro0itabilnosti u AB C:celovoj proračunskoj tablici+ +lika 4.7 30 It % 7777777777 & E&A .$ 30 % 0.000.

05 = 0.00 kuna &ekuća trži'na cijena i(nosi "00.125. I(računajte+ a. vrijednost prioritetne dionice >p ."1 kunu.$! kuna. a očekivana stopa rasta dividendi 5). 5). Ddnos cijene i (arade te dionice i(nosi 5.68 ks − g 0. (a/tijevana stopa prinosa = . 4 .567 86 = = = = 1.1$0 H5 .00 kn dividende po dionici. 5.00 kuna g.05 >0 (1 + g ) 80 :1. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 3).1 =rijednost te dionice krajem 'este godine i(nosi 1.155 = 15.1$0.5). 50 G 0. Primjer $.08 − 0.00 kn dividende po dionici. k s = 80 800 Fa/tijevana pro0itabilnost dionice je 15.05) 7 112. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je 15). "0. kolika je sada'nja vrijednost dionice6 0je1enje: 9% &p : kp =.00 8GC.81 k −g 0. Dčekuje se godi'nja stopa rasta od 5).94 = = = 238.05 0. "00.03) 6 11.00 kuna dividende u( odnos isplate 50).00 >0. Primjer #.05 +g = + 0. 4olika je vrijednost te dionice krajem 'este godine6 0je1enje: >0 (1 + g ) 7 80(1 + 0. 1$.5 ) b. 2ko je (a/tijevana stopa prinosa (a dionice ove klase 12).15 − 0.00 kn.$" kunu. >ionica podu(eća 2 ostvarila je u protekloj godini "0.00 88B. 8odu(eće 3 je isplatilo "0. 4olika je vrijednost dionice krajem pete godine6 0je1enje: 85 = >0 (1 + g ) 6 10(1 + 0. 88B.125.03 0.Primjer 4. 8odu(eće C je isplatilo 10. &ekuću trži'nu cijenu i b.0.C8B : 8GC C8B.5 . Fa/tijevanu pro0itabilnost dionice6 0je1enje: a. Procjena vrijednosti prioritetni8 dionica Primjer 7. Iedinična trži'na kapitali(acija te dionice je ").12 . &vrtka < i(dala je prioritetne dionice koje nose dividendu od 50.00+0. prioritetna dividenda kp .05 =rijednost dionice krajem pete godine i(nosi 23". "0.

konstantna stopa rasta dividendi (auvijek =. pristup multiplikatorom Primjer 11. .135 . % g >1 . 4ultiplikator 'arade % 9 : 61 % <1=/. 61] : <ke= g. ra(doblju je !. Dčekuje se da će dividende rasti po stopi od 11) godi'nje.11. (adnja isplaćena dividenda >0. (a/tijevana stopa povrata na dionice g .00 kn. Primjer 10. !] G J0. 4olika je vrijednost dionica podu(eća @. = . [J 17 0. @odi'nja dividenda po dionici emitenta @ koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 12. 1000.00 kn. = .00 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .1$ K 0. a. stopu od 13. b .03. $ G 0. 500. J>1 G =.Primjer . $0. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je ").00 kuna.0 . konstantni dio dobiti C1. model konstantnog rasta dividende Primjer ". 0je1enje: =.5). 4olika je sada'nja vrijednost dionice ako je (a/tijevana stopa prinosa na tu dionicu 12)6 0je1enje: >p . tj.00 kn daje $) dividende godi'nje.12 .00 : $) .00 kn = . Dčekuje se rast dividendi po stopi od ). 8rioritetna dionica emitenta čija je nominalna vrijednost 1. >1.1$ K 0. 2ko investitor smatra da je odgovarajuća tražena stopa povrata na ove dionice 1$). 120. : <ke= g.00 kn b. koja je vrijednost dionice tvrtke L6 b.0" K 0. "$.000.. Dčekivana (arada po dionici u 1.po(nata dividenda u ba(nom periodu ke . &vrtka L ima obične dionice na koje će se (a godinu dana isplatiti dividende od $. >1 G Jke K g. 2 0 kn Procjena vrijednosti o/ični8 dionica .>0J1%g.00 kn po dinoci."0 5 . @ordonov model+ ke . Fa/tijevna stopa prinosa na te dionice je 10). očekivana (arada po dionici = .3". kolika bi tada bila vrijednost dionice6 0je1enje: a. 12 G J 0. Fa dionicu eminenta I očekuje se rast dividende po stopi od 3). 2ko se pretpostavi se da je investitor procijenio stopu g vi'u (a 23). 200. $0 G 0. >io dobiti koje podu(eće konstantno (adržava je 3"). 4olika je vrijednost dionice podu(eća I i koliki je multiplikator (arade6 0je1enje: 9% [ < 1= /.10 K 0. $ G 0.

. 50 G 1$. 50 G 0.#$) Prinos na o/ične dionice s konstantnim rastom dividende =J80. >p G= iliJ80. &vrtka M na svoju dionicu plaća 50. >1 G Jke K g. Procjena vrijednosti o/ični8 dionica . .125 ke . prinos na prioritetnu dionicu =. ke . >p G 80 . 4olika je vrijednost dionice podu(eća I6 0je1enje = .0. očekivana stopa prinosa Jtrži'ni prinos. % g ke . stvarna vrijednost prioritetne dionice J80. a prioritetna dionica al pari vrijednosti 100.12. 1( traženu stopu prinosa na dionicu M7a od 12). =. dividenda koja se očekuje sljedeće godine 6 . 10G #1.25 kn. @odi'nja dividenda po dionici emitenta I koja se očekuje na kraju sljedeće godine je 15.00 kn. 12. >1 .12) Procjena očekivane stope prinosa i vrijednosti prioritetni8 dionica 8rinos na prioritetne dionice+ kp. vrijednost obične dionice 7 trži'na cijena g .25 . 0). 15 G0. 0.00 kn dividendu 'to se očekuje da će nastaviti (auvijek. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je 12). koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice M7a6 0je1enje: =.na dionicu =J80. "$.Aultiplikator (arade . 0je1enje: kp .12 . >1Gke ke .12. 10. 15 G 125.12.12) Primjer 1!.$! .$! kuna ke. >1 G = =. >pGkp >p. Primjer 14. koliki prinos osigurava prioritetna dionica tvrtke."0 G ! . >1 G =J80. 1$. očekivana stopa rasta dividendi Jočekivani prinos od kapitalnog dobitka. godi'nja dividenda po prioritetnoj dionici kp. model /e' rasta Primjer 12. 2ko trži'ni prinos na dionicu tvrtke A i(nosi 10). -e očekuje se rast dividendi.00 kn ko'ta #1.

ks = 0. 120 : 1. koliko i(nosi očekivana stopa prinosa na dionicu i kolika je sada'nja vrijednost dionice u( tu očekivanu stopu prinosa6 0je1enje: #$=#% & β '#()#%) 2proksimativno+ ks .3. >8BG88BJdividende po dioniciGcijena po dionici. ". procijenite stopu g6 0je1enje: g .0#$3 K 0.2 8ri/od od kapitalnog dobitka. 8o : 1.27 120.11 .10GJ0. 7 . $J1%0. >2 G 0. očekivani prinos na trži'ni port0elj je #). 4olika je cijena 8 1.05 . 133.J tekuća (arada% tek. stopa (adržavanja Jreinvestiranja.$.J133.0.$$G0.5) ke. a (a/tjevana stopa povrata 1$).1$) Primjer 17.!).0. >1 je $.10## . 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu podu(eća .$. a povijesna stopa povrata na vlastiti kapital tvrtke 15. a očekivana godi'nja stopa rasta dividendi po dionici je $).J1 K stopa isplate dobitka.11.1$70. 11). stopa reinvestiranja : *DC .. &ekuća trži'na cijena dionice tvrke D o(načena kao 8o i(nosi 120.00 kn.00 kn.0.09-0.0$.05 %0.2 81. (adržana (arada.06 + 1.6% =.i koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice6 2ko je očekivana dividenda sljedeće godine 10. dividendni pri/od u godini i očekivana stopa povrata6 0je1enje: 81 .06) = 0.2!5.05.21(0. pri/od od kapitalnog dobitka.J 1 K 0. >tGJke K g.05. C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici..11.096 = 9.G0.11) >ividendni pri/od u godini . Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $).2.G120. stopa rasta dividendi 11).21. 0.stopa povrata na vlastiti kapital Primjer 1$.Farada sljedeće godine . : *DC *DC .je 1.>2G81.15! .133. a beta koe0icijent (a dionicu . : 0. Primjer 1#.$$G133.11. ks . : *DC .11. : povrat na (adržane (arade g . 2ko stopa isplate dividendi i(nosi 30).00 kn po dionici.11.

4oliko bi i(nosila nominalna neri(ična kamatna stopa u slučaju da se udvostruči premija in0lacije6 d. 1.20. &rži'na kamatna stopa na obve(nice jedne ri(ične skupine i(nosi 12) godi'nje. *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3) godi'nje. Procjena kamatni8 stopa o/ve'nice Primjer 1". 13..9rednovanje dionice sa supernormalnim rastom dividende Primjer 1 ."2G1.0".Bada'nja vrijednost ove dionice krajem supernormalnog rasta u( daljnji rast dividende od ")6 0je1enje: a. a očekivana in0lacija u predstojećem ra(doblju ) godi'nje. #. koja ima stopu rasta 20) u( stopu trži'ne kapitali(acije 10). >0 .50 . c..1 .52 . 4oliko i(nosi+ a.00 kuna. 4olika je sada'nja vrijednost tog papira ako je realna neri(ična kamatna stopa ). godine6 b..20.3# .00 H J1% 0. a premija ri(ika na investicije takvog stupnja ri(ika ).20. ks = 12% a) kf = kr+ki =7% b) kr = ks kf = 5% !) kf = 3+2"4 = 11% #) ks = kf+kr = 16% Primjer 20.52G1.. ". 13. ki = 4%.."2 . 2. 3.00 H J1%0. >ionica 8 isplaćuje godi'nju dividendu ".. /.$0G1. 83 ."2 H J1%0.33 . 11. 4oja bi se kamatna stopa na obve(nice 0ormirala ako bi se promijenila in0lacijska očekivanja tako da bi se premija in0lacije udvostručila6 0je1enje: kr = 3%.1070.Bada'nja vrijednost dividendi6 c. #.000. 4oliko i(nosi premija ri(ika na ove obve(nice6 c. -a kraju 3. ". a.52 . >0 .3 .0". godine dividenda i(nos 13. >3 . 4oliko i(nosi nominalna neri(ična kamatna stopa6 b.21 .2 .00 . premija ri(ika in0lacije $). 10.>ividenda na kraju 3.GJ0. ! $. 11. ". >1 . ". >2 ."2 .00 H J1%0.$0 . >0 % #. 13. >ržite vrijednosni papir koji vam obećava da ćete nakon 10 godina primiti i(nos od "0.!3 . . 0je1enje: 8 .

10.00 k) 5'račun /ete o/ične dionice Primjer 22. "0. I(računajte ostvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu ove dionice b. (a/tijevani prinos i prinos od dividende c.000. k0 .r+.000.000 H 0. %=3 &r'a()i *a+isi.00 kn u nekamatonosne državne (apise koji se u cijelosti isplaćuju nakon 3 godine. k = 3+5 = 8% -.2!0 . =t II 14 . kr = 4% $1 = $. >anas namjeravate uložiti 100. $).&.000 " 1.00 kuna. ki . I(računajte očekivanu dividendu u narednoj godini.000.b(0*)i!0. " 2 8 = 100. "0. I(računajte koliko mora najmanje i(nositi konačna vrijednost državni/ (apisa nakon 3 godine kako biste i/ danas kupili u visini namjeravanoga uloga. kr = 3%. ks . NNN 5 NN) $) NNN) NNN NNN #) 5) 3 10 a. 1 ) =0 . =t . ).00.000. 21. 0je1enje: $0 = 100. 1 narednom ra(doblju očekuje se 5) in0lacija. I(računajte betu ove dionice 0je1enje: 9 . *a(matra se dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • • • • • • • • • • • • • nominalna vrijednost ostvarene (arade odnos isplate dividendi isplaćene dividende očekivane dividende odnos cijene i (arade (a/tijevani prinos stopa rasta dividendi prinos od dividendi tekuća trži'na cijena beta dionice neri(ične kamatne stope ri(ik na trži'ni indeks 200 . a premija ri(ika na korporacijske obve(nice i(nosi ). *ealna neri(ična kamatna stopa i(nosi 3). NNN $0) 30 . ki = 5%.260 = 126. ). Primjer 21.$00. kr .ra!i/sk0 .

I(računajte betu dionice 2. 30 H 1.8 ks . 0je1enje: 8rvo treba naći varijancu trži'ta. k0 % P Jkm 7 k0.1100 = 1.$ . %g. % 0. 250 /. *a(matra se pre0erencijalna dionica čije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ • nominalna vrijednost "0 • pre0erencijalne dividende 15 • beta dionice 1.# Primjer 2!. beta od dionice 2 je+ β2 = 0. 12) 8t 250 c. 5 88B .0$!$J. 4ovarijanca port0elja trži'ta sa sobom je svoja varijanca+ βA = 2 σA =1 2 σA 5'račun prinosa pre(erencijalne dionice Primjer 24. 1".!2 P. C8B H 8GC . ?d K tekući prinos od dividende >1 .0$ . . 4ovarijanca dionice 2 s trži'nim port0eljem A Jcov2.0.!2 . 0. 1". ks K (a/tijevani prinos. #. >akle. 31. je 0. C8B i 88B C8B . >o J1%g.2 • nominalna neri(ična kamatna stopa ") • premija ri(ika in0lacije ) • ri(ik na trži'ni indeks 5) • (a/tijevani prinos NNN) • tekuća trži'na cijena NN) • nova očekivana in0lacija 3 • novi (a/tijevani prinos NN) 10 .0$ .12 .. 30G0.63 0. 50H5 . >1 K očekivana dividenda. 3eta dionice O28A+ ks .2$2.a. 0.1. .1"!2 . 50 8GC . =arijanca je kvadrirana standardna devijacija ili 0. a standardna devijacija trži'ta je 2$).A.11.!2 80 250 >t 30 Ed ." >1 31. # % P H 5 5P .0676 8rimijetite kako je beta port0elja trži'ta 1 po de0iniciji. . >oGdo .

21. 115. 10!. I(računajte cijenu dionice u( ovu promjenu. !) ks .1 . 0. 15G0. 107. 8o .2 H 0.21$# . >Gks . Investitor koji je kupio dionicu po i(računatoj cijeni držao ju je godinu dana kada ju je prodao u uvjetima očekivane in0lacije 3).05 . >ionicu ra(matra kupac kontrolnog paketa dionica.13 . ili ks . NNN) • 8ro0itabilnost reinvestiranja (arada Jr.2 H 0.1 .14 . . Dčekivanu stopu rasta dividendi i (a/tijevani prinos c. $0) • Ddnos cijene i (arade J8GC. Dstvarene (arade po dionici i trži'nu cijenu dionice b. NNN • &ekuća trži'na cijena J88B. I(računajte prinos (a ra(doblje držanja koji je ostvario investitor 0je1enje: a. 12 • Dstvarene (arade po dionici JC8B. # • Ddnos isplate dividendi Jd. % 3 . >Gks . 11 . Fa/tijevani prinos pre0erencijalne dionice+ ks . 10) • Oijena u( promjenu (adržavanja (arada NNN I(računajte+ a. 13) 88B .• • nova trži'na cijena prinos (a ra(doblje držanja NNN NNN) a. NNN • Dčekivana stopa rasta dividendi Jg. 0.0! % 1.05 . 15G0. 8rinos (a ra(doblje držanja 1 godina+ >1 + ( 81 − 80 ) 15 + 8.1 /. 0. Dn namjerava povećati (adržavanje (arada (a 20 postotni/ poena. I(računajte (a/tijevani prinos (a dionicu i njenu trži'nu cijenu b. ki . 3) k0 .13 . kr % ki . 0. I(računajte novi trži'ni prinos i novu cijenu dionice c.3" c. >o(1 + g ) % g .$# ) 80 5'račun cijene o/ične dionice pod promjenjenim uvjetima Primjer 2$. NNN) • Fa/tijevana pro0itabilnost Jks.0" % 1. 0.24 *. 1 ) 88B . k0 % P Jkm 7 k0. *a(matra se sljedeća dionica+ • Dstvarene dividende po dionici J>8B.

1$ 0. #G0.$5 >ividende 1. a premija trži'nog ri(ika $). 0.3ia. 1#5 k − g1 B01a +.$ . 4% + 1. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β .$ . $) >1 6. 0.51.05 3$. 1"0 /.1i/0(a)i +ri).!$ Btope rasta #.$ . F1 . C8B H 8GC .0$ . C1 H d1 .r1f. 0. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . % 0. $. /0 (is.3i.48% Primjer 27.0je1enje: a.2) 180 8o c.s +. 0. F0 % 0.04 ks . $0) Q d1 . >8BGd . 0) C1 .5). .2 . 15.0#2 ..0) 11. >8B .06 . r H ( . 0. 0.$ >1 . rH( .$ H 0. 0. 0.81 x (12% .4%) = 18. %. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice 2 3 O Oijene u .r1f. #.0 ) 15.0 . %g.81. 0. 50. I(računajte (a/tijevani prinos tri dionica+ 2.2 @1 . 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta.r1f. ) >o(1 + g ) 9 " 1.'0 s0 i*ra4:)a1i *a.1 H J1 K 0. Fa model konstantne stope rasta. % 0.1r0b.$.s 1. 5+.3!. 15 H 1.!0 30. cijene dionica.0 . . C8B J1 % g. 15 88B .0) 12 . i O J β . C8B H d Q C8B .2 . 3 J β ..ri*i4)i +. .24 81 .0 .. g . 15.k. 0.3ia i*). $.6 7A89-a 6. 0. 15 H 12 .20 0.092 −0.1 H 0. .

1#. 3vrtka *čekivane dividende 3eku. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R. 15.0# .. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1.00. 0 10. 15.5) % 0. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.. % 0. % 0.0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a.!) Fa/tijevani povrat O .30 12.0 0je1enje: >1 I.3 F 0. G !5.5) Bada se vidi da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 svega malo porastao. G 3$. % 1.1$. E i F i(nose 10.1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici.123 . % 0.50.10# . %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . 0.!$.1!0 . J0.!0.#0.$5. ..05. G 50. % 0.00 !5. % 0. G 30.2) .51 : J$).15 .3! : J$).# E 0. Primjer 2 . 13.#0 2$.a cijena u > +topa rasta u> R 2. 11.5) % 1. . 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu. $ : J$).5$) >ionica O+ .$3) Fa/tijevani povrat 3 .5) % 0. 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ . 13. G 2$.00. !.11 .2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak.20. 13. 12. J0.!2) >ionica 3+ .30. $..$0) *čekivana stopa prinosa 13 . ) >ionica 3+ J1.50 1#. G 1#. .$) i 15. J2.00 1!. ) >ionica O+ J0...

15.0) 15. 0.25 Prinos<ri.05 = 5.25 0 0. . u ra(ličitim scenarijima. 715).25) .50) $.25) !. 9jerojatnosti i prinosi u ra'ličitim stanjima +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.00) Prosječna stopa prinosa Primjer !0.0) 0je1enje: Dčekivani prinos i(nosi 15).25 0. 5.20 + 0.Primjer 2".0) 25.25) % !. CJr.0% 6 0i'ični prinosi i varijanca Primjer !1.10 − 0.0) 25.0) 50 15. I(računajte očekivani prinos i( podataka sljedeće tablice koja prika(uje vjerojatnosti is/oda Jstanja. 0je1enje: 8rosječna stopa prinosa+ r = 0.25 − 0.15 + 0. i povrat Jprinos. %20).50 0.25 Prinos <ri.30 + 0. I(računajte prosječni prinosa i( pro'li/ Jpovijesni/.25) *čekivani prinos<pi7ri. podataka ako su prinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10).0) 1. 730). %25). 'to se vidi u sljedećoj tablici+ +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi.20 = 0. 0.50) % $. 1. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju i( podataka vjerojatnosti i očekivani/ prinosa i( sljedeće tablice s boldanim slovima+ 0je1enje: 14 . %20). 5.

0.0) !.25 32. 1$.1! i S .2000 %0. Prinos <ri. =arijanca . 0.0 00 0.0 00 0.2000 %0.05 0. 8rinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedeći+ %10).25 0.0225 0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice+ J0. 0je1enje: 9arijanca i standardna devijacija na temelju povijesni8 podataka ri %0.05 ( ri −r ) ( ri −r ) 2 %0.1500 %0.00) % !.1225 0. 1$$$ . 6<r. %20).0025 )kupno 0.0050 Btandardna devijacija = 0.00) CU .50 0. I(računajte kovarijancu i(me5u prinosa dionica Jri1.0025 0.15 0. kao 'to se vidi i( pret/odne tablice.5'račun varijance i standardne devijacije <podatci očekivanja.0) ".00) .1500 %0. 0.00$0 =arijanca i standardna devijacija i(nose 0.0050 =0.15T i 0. *čekivani prinos <pi 7 ri. 0.25 + $ . 9jerojatnost <pi. I(računajte varijancu i standardnu devijaciju.1000 70. <r. . 20. 1. ". 730).0000 0.0225 1kupno .3500 %0.00) 0.1!.2000 r .3000 %0.25 .15 0.0) 1.01 0. 0.0707 =7.00) 15 .1! i 20. ?ovarijanca i korelacija Primjer !!. %25).00) % 1.0050 i !.0.05 0. 1).2500 =arijanca i standardna devijacija i(nose . %20). u pret/odnom primjeru 0.25 0. 715).00) 0. 9jerojatnost Povrat *čekivani povrat [ (ri ) − C (r )] 2 [ (ri ) − C (r )] 2 × pi <pi.05T 0.15 0.01 0.0500 70.025 i dionica u sljedećoj tablici+ +tanje Ckspan(ija -ormalno *ecesija 9jerojatnost i prinosi u ra'ličitim stanjima <scenarijima.0025 0.2000 70.2500 70.00 0.07% 5'računavanje varijance i' povijesni8 podataka Primjer !2.50 1 .0!).1500 0.15 0.

32 0..0!50 1kupno .1500 70.0500 r 1000 1 = 0.1050 %0.0 CJr2.0..12 70.0 25.1 $ 7 [(r i . -a temelju 'estogodi'nji/ povijesni/ podataka o dionicama 2 i 3 kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici i(računajte kovarijancu.2000 %0.b −r1 b ) %0.25 0.1000 %0. 2 ) − C ( r2 )] [( ri .0500 ( r1.$000 r1 = 0.03 0 5 $ 5'račun kovarijance 'a dvije dionice &ionica 1 &ionica 2 (r1.00 %0.1$ 70.1 0.000 70.2000 %0. 16 .2000 70.50 0.3000 %0.1 ) − C ( r1 )][( ri .2550 = 0.2000 2 70.00 0.5000 %0.1 ) − C (r1 ) ] ×[( ri .1 5 0.15 5 0.2000 r1 = 0.2000 3 %0.$000 r1 = 0.2 0.05 0.3000 %0.0$00 %0.3000 70.1500 %0.2.3000 5 70.150 %0.2000 70. Prinos dionica @odina &ionica A &ionica B 1 %0.25 CJr1.0425 (nači da varijable imaju tendenciju približavanja jedna 6 drugoj jer je po(itivna.0.0050 %0.( = 0.1 0.2000 %0. kako je i(računato u sljedećoj tablici+ @odina 1 2 3 0.a −r1 a ) ( r1.0 ri.02 70.3500 %0.10 %0.2 70. ri.1000 %0.b −r1 b ) : ( r1. 0je1enje: 4ovarijanca i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0. ali ne i jako (načajna.2500 70.3000 70.10 %0.25000 %0.1000 70.1500 %0. 0.0500 00 70.2000 70.2000 %0.3000 70.003 = -0.2000 70.1000 %0.2000 %0.000 Primjer !4.003 Oov1. 70. a −r1 a ) %0.2000 $ %0.1000 %0.2550 !.1000 70. 2 ) − C ( r2 ) ] × pi 70.0 00 %0.0je1enje: ?ovarijanca i'me-u prinosa dionica pi 0.00 0.

25. Prinos port(olia i varijanca Primjer !#.152.2# . 0 : 0. 4oristeći podatke i( sljedeće tablice treba i(računati očekivani prinos.2041 ×0.$0 : 0.0425 .#r0#i s0 (ri/0#).94% 17 . . 0 : 0.02232 =0.202.20. 11) 25) Btandardna devijacija J).000 . nakon toga odredi se prosječni prinos port0elja+ CJr.1494 = 14. V2 = 40.15 : 0. vrijednog port0elja s tim da se 0.02232 σ = 0.$0 : 0. 0je1enje: ρ2.11. Btandardne devijacije dionica 2 i 3 su 0. :40<=0 s(ak0 #i.$02 : 0. 4ovarijanca i(me5u dvaju prinosa na dvije dionice u pret/odnom primjeru i(nosi 0.000 .000 V3 = >rugo.)i!0 k. 02 : 0./a /0 : +.60 100.000 60.000 = 0. ?arakteristike ri'ika:prinosa 'a dvije ra'ličite dionice &ionica A &ionica B Dčekivani prinos J).40 100.s).000 = 0.1# . I(računajte i interpretirajte koe0icijent korelacije i(me5u te dvije dionice. odnosi na dionicu 2 i $0.30 : 0.. 0. 0. % J2 : 0. % J0.20 1 i 0.2944 ?oe(icijent korelacije i'me-u dionica A i B je dosta visok i po'itivan.000 . . J0. 0. . varijancu i standardnu devijaciju 100.r1f03/:. 3 . na dionicu 3.!0! 0.Primjer !$. . ) &reće.0 25. 0. na kraju se i(računa varijanca i standardna devijacija port0elja+ σ 2 . 15) 20) 4orelacija 0.3 0je1enje: 8r(.%J0. J0. 1#.

00 . ".Primjer !7. 0 ili 0) CJr.91% . . 8rinos ".#1) 3.0". 0 : 0.00 .3 V2 V3 σ2. . 0. 4oliko i(nose J1.10$5.0$ : 0.00 1. ) 2. Btupac 2 J0.0105.000.3 Btupac 1 J0. J0.0#.2 V2 V2 σ2. 2.$. % J0.33 1. Btandardna devijacija port0elja+ &reba 0ormirati matricu s port0eljem od dvije dionice+ *edak 1 *edak 2 Btupac 1 V3 V3 σ3.J0. I(računata standardna devijacija port0elja kao vagana aritmetička sredina i(nosi+ : 0.000. standardna devijacija port0elja6 0je1enje: 1.0) ".#1).01!3.$0 ili $0) V3 .T u dionicu 2 2. Dčekivani prinos port0elja+ V2 .0113.J0.00 1 σ 2 .$.15).000.$0 : 0.$5).$5) 13. očekivani prinos i J2.002" % 0.J0.J0..J 0.002".011# σ . i u dionicu 3 3. 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0.J0. J0.1091 = 10.11$5 ili 11. 0. 1.0105. Btupac 1 J0.0025 % 0.0119 =0. 'to naravno nije točno.$.0025.0025 %0.0" .0 +lijedi 'aključak da port(elj ima manji koe(icijent varijacije '/og diversi(ikacije.0) #.30 σ .000.$.00G5. kao 'to je pret/odno i(računato.00 .0025. Dčekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 su ") i 10. % J0. .000. 18 .1315.000. J0.000.15) 10.J0. 0. 3. 1 port0elj dionica 2 i 3 uloženo je 5. $ 1. a dionice 3 #) i 13. Btand. 0.!5.2 Btupac 2 J0. 0. J0. . J0.00 . dev.J0. . Btupac 2 V3 V2 σ3. . 0.$5). >ionica 2 >ionica 3 8ort0elj 1. ) 2.00G5. već 10.10. . 0. 4oe0. J0.var. *edak 1 *edak 2 *edak 1 *edak 2 σ 2 .00 .

13. ako je po(nato sljedeće+ r0 . 1mjesto trži'nog povrata raspolažemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedeće jednadžbe+ >ionica 2+ .3eorije trCi1ta kapitala Primjer ! .1$. $ : J$).$5. a premija trži'nog ri(ika $). 11).!0 0.5$) >ionica O+ . 3 J β . Fa model konstantne stope rasta. 4olika je očekivana stopa prinosa (a dionicu C6 0je1enje: &ro'ak kapitala K i(račun pomoću β ks%k( D β <km=k(. ks .5 i stopa povrata na ulaganje u trži'ni port0elj rm .20 #.. 1.!2) >ionica 3+ . % 0. 0. G 50. 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. G 30. % 0. Aože se tako5er i(računati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristeći model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1.5). beta koe0icijent . 13.5) % 0.35). Primjer 40.05 1. .!$ 11. 0) >ionica 3+ J1.0 ) 3 3$. ".23J0. i O J β .0# . 15. .11 .. cijene dionica.20. Dčekivani prinos na državne vrijednosnice je $. $. % 1. >ividende Btope rasta 2 50.3! : J$). ks . 0) >ionica O+ J0.51 : J$).23.15 .0"70. Primjer !". .5).. aproksimativno+ ks .3!. a beta koe0icijent (a dionicu C je 1.5) % 0. pomoću O28A modela. očekivani prinos na trži'ni port0elj je "). Btopa slobodnog ri(ika i(nosi . I(računajte (a/tijevani prinos tri dionice+ 2. $. 0..05.0"35 .5). 0. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedeće in0ormacije o trži'nom ri(iku+ 2 J β . >8BG88BJdividende po dioniciGcijene po dionici. . C8BG88BJ(arade po dioniciGtrži'na cijena po dionici.2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak.51. 11.!0. G 3$. 0. dividende i stope rasta prika(ane su u sljedećoj tablici+ >ionice Oijene u .0$5 % 1..$5 0.5(11%-5%) = 5% + 9% = 14%. 0je1enje: k0 = rf + β(r6 rf) = 5% +1.1$ 15. I(računajte tro'ak kapitala obični/ dionica Jk e. 0.0$5.!$.0) 0je1enje: 8očinje se i(računom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. !.0) O 30.50) 19 .5) % 1.

ke .$! . J2.123 . : 1. 0je1enje: ke . koliko i(nosi trži'ni ri(ik port0elja6 β3 .50 1#. a stopa slobodnog ri(ika 5).2J 0. .67) .5) ove godine. r0 D β Jr0 7 rm. %W% JVn : βn .00 !5.0 5%1. trži'ni prinos 11).$) i 15. ke . 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi . 0je1enje: 5) % 1.11.30).30 12. Primjer 42. % 0.00. 15.# E 0. 0 10. i(računajte prinos dionice po O28A.33 8ort0elj ima 33) vi'e ri(ika nego 'to je sistematski trži'ni ri(ik. 12. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R.. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13. % JV3 : j= 1 n β8 = 0.") 20 .$3) Fa/tijevani povrat 3 .24) i 0) dionice O J β =1. 15. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 .00.2 : 0. J0.12. Primjer 4!.Bada vidimo da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 vrlo malo porastao. E i F i(nose 10.2.2 % 0. . G 1#. 2ko je beta tvrtke 1. G !5."1 % 0. 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodećim tvrtkama na trži'tu. 2ko beta tvrtke i(nosi 1." : J11) 7 5). 0) dionice 3 J β =1.30.3 F 0. 3vrtka *čekivana dividenda 3eku.5) i očekujete 11) (aradu ove godine. ∑V j β j β8 = JV1 : β 1 .a cijena u > +topa rasta u> R 2.0.!2) Fa/tijevani povrat O . 13.$3) Primjer 44. 1#.2) ..81) . 2ko raspolažete port0eljem koji se sastoji od 20) dionice 2 J β = 0.10# . % 0.1!0 .".. J0.0 5 7 0. Primjer 41. % JV2 : β 2 .1) kao 'to je prika(ano u sljedećoj tablici. : 1.00 1!. utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena. G 2$.50.#0.#0 2$. % 0. 4oristeći te in0ormacije i(računajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta.0 0je1enje: >1 I. 1. 0.

5%) = 12. 1tvrdite betu svoga port0olia. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.1i/0(a)i +.3%. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0.2. 0.50 .5% + 1. 0je1enje: 0.=: 7A89 a 6.(ra1. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ćete (araditi 13.".)i!0 6.$2 i( pret/odnog primjera.1 3 : J0. % 0.)i!: bi1i (0=i .200.1". utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena. 4. <1.5) ove godine. #i.ra ras1i (i<0 )0A.$2 Primjer 47. dividende sljedeće godine. a stopa slobodnog ri(ika 5). dividende sljedeće godine.6. i3i 14. 8o de0iniciji.50. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0.5%) 0 = 8.5%) = 15.1i/0(a).50>? 32> + 0. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. Investirali ste 5!. tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32 . va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.$) u obve(nice i 1 .8 x (1% .# *a.Primjer 4$.146.13 = 0.A +. Primjer 4".. trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5).3) u depo(it na trži'tu novca. 0je1enje: 8.5!1 : J1. koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0.8% Primjer $0. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0. #a =0 ak1:a3)i +. i(računajte prinos dionice po O28A. . 21 . B betom port0olia 0.(ra1 )a #i.1) J. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi .'0 s0 i*ra4:)a1i *a.7% Primjer 4 . 2". 5% + 1.#!i/0)/0)a. 2ko će tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0. 0je1enje: 0. @(0 #. 2ko je beta tvrtke 1.4. 7i/0)a #i. 2ko beta tvrtke i(nosi 1.)i!a /0 +.(ra1.(ra1a.62 x (11% .1".5) i očekujete 11) (aradu ove godine. trži'ni prinos 11).2"$ : J0.6% Primjer 4#.k ra*6i<3/a6. % 0. /0 7A89 :1(rB0) +.. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta.G350.2 x (11% .

tekuća trži'na cijena dionice i(nosi 32.000. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1.. 8rocijenjeni vijek e0ektuiranja u vrijeme nabave i(nosio je 20 godina.6% Primjer $1. Btari se stroj može prodati (a 5.G350.146. *e(idualna vrijednost novog stroja je 120. Ak.1".00 .143 x (0) = 0.000... B betom port0olia 0. 22 . *a(matra se (amjena stroja nabavljenog pred 12 godina (a 200. 2. be( dodatnog angažiranja obrtnog kapitala.5%) 0 = 8. Btroj je amorti(iran linearno prema predvidivom vijeku trajanja. &ro'ak kapitala tvrtke i(nosi 1$). koliki povrat možete očekivati i 'to se može (aključiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0. 6.$2 i( pret/odnog primjera. i3i 14.'0 :4i)i1i +. a tro'kovi demontaže su 2.7% Cak3/:4ak. Eamjena stroja Primjer $!. a menadžeri vjeruju da će cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje.18) + 0. 1tvrdite oportunost (amjene. 8o de0iniciji.00 .500 .000 .00 .00 .000. na 2"0. Btroj se može (amijeniti s novim. 0je1enje: 1.000. &ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost 5. s0 6.500 . 2".000 . • &ro'kovi demontaže 7 2. stopa slobodnog ri(ika na trži'tu novca ima betu 0.200.00 . nabavne vrijednosti 250.(ra1.3) u depo(it na trži'tu novca. %. 3.571 x (1) + 0. Investirali ste 5!. va'eg u'te5enog mjesečnog do/otka u dionice.ra10 +r0:*01i (i<0 ri*ika. koji će u preostalom vijeku trajanja starog stroja smanjiti tro'kove poslovanja s 350.62 x (11% .50> ?32> + 0... trži'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5).00 .000. 1tvrdite svoga port0olia.286 x (0. i(računajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta. 7 2.(0=a)/06 i)(0s1ira)/a : #i.)i!0.000 . '03i10 (0=i .1) J.500. 3eta port0olia dugoročni/ obve(nica i(nosi 0. a pore( na dobit 20).$) u obve(nice i 1 ..40ki(a)i +. 0je1enje: 0.13 = 0. 0je1enje: 0. Btroj će se amorti(irati linearno u preostalom vijeku e0ektuiranja starog stroja. 8ore(ne u'tede 250.62 Primjer $2.

• 8ore(ni tro'ak . Neto novčani tok: #0.$00. • 8romjene amorti(acije 21.2$0.250 .$00.000 > diskontni (aktor 1#% 1.$$2 0. "#.000 0.000 . 8odu(eće ra(matra (amjenu starog stroja nabavljenog (a 5.!0$ diskontirani novčani tok =200. 4.00 1$#.000 .2! 47.27$.#2 !!. #2 0.2$0.250.00 #0."!".# $. nakon čega se može prodati (a 35. -ovi će se stroj ravnomjerno amorti(irati kro( životni vijek u kojem će davati godi'nje povećanje (arada prije amorti(acije i pore(a od 30.00 .2$0..2$0. s predvidivim vijekom e0ektuiranja # godina u kojem je stroj amorti(iran linearno. a koristio bi se kro( preostalo e0ektuiranje starog J$ godina.74! 0.000 . • @ubitak od prodaje 7 35.2$0. >a li je (amjena stroja oportuna prema kriterijima -8= i 8v6 0je1enje: 23 .000. Neto investicijski tro1ak 1.4 !.!$4 0.00 $1.00 . • 2morti(acija 120.000 . • 2morti(acija starog stroja 10.2$0.00 #0. 8ore( na dobit je 20).00 .410 0.. 2 . -ovi se stroj može nabaviti (a 120.47# 0. " godina 2.500.000 . Neto sada1nja vrijednost 'amjene godina 0 1 2 ! 4 $ # 7 novčani tokovi =200.$# ! .00 #0.250. • Bmanjenje tro'kova !0.000 .1$ 21.2! N+9 % "0. a tro'ak kapitala 1!). • 4njigovodstvena vrijednost "0. 200.000 . -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 31.00 #0.00 . -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • &ro'kovi starog stroja 350.$4 2 .77$. • &ro'kovi novog stroja 2"0.000. • 1'tede na pore(u 4.00 .#41 0.2$0.000.$"".000 .!1 ..00 #0.00 .00 #0.2$0 kn godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti • *e(idualna vrijednost novog stroja • 8ore( na re(idualnu vrijednost • Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $. 0 Primjer $4.$00> 120.72".00 #0.$1 24.000. 8ovećanje dobiti nakon pore(a 5$.## 44..##0.00 7 !.000 . Btari se stroj sada može prodati (a !.• -abavna vrijednost 200.2$0.000 .000 .000 .

9rednovanje podu'e. 8ore(ne u'tede a.!1$ 21.00 kn pod pretpostavkom da obve(e umanjuju vrijednost podu(eća.500 . $ godina 2."" Eamjena stroja nije oportuna <isplativa.7!1 0.#24 0. Neto sada1nja vrijednost 'amjene god na novčani tokovi 0 =10 .$!> Pv % 0.000 .000 0.000 ! 27. Neto novčani tok: 27.000 . 8ovećanje dobiti nakon pore(a 2 . 4njigovodstvena vrijednost 30.000 2 27. 2.000 .000. -abavna vrijednost 5.00 kuna dospijevaju (a 2 godine. !. 24 .000 . *e(idualna vrijednost novog stroja b. 1tvrdite ekonomsku vrijednost podu(eća čija imovina trenutno vrijedi ! 0.000 .000 .077 1".000 1 27.000.00 kuna. 8ore( na re(idualnu vrijednost c. 7 .4$# 0. -eto učinci amorti(acije • 2morti(acija novog stroja 20.a Primjer $$.000 2!. b.000 > 35. 4. 7 !. jer je NP9 F 0.000 . 1'tede na pore(u 4.000 .$!4 0. e. Neto investicijski tro1ak 1.441 NP9 % = 17#.&ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme • &rži'na vrijednost !. a Pv F 1. • 8romjene amorti(acije 15. 120. 2morti(acija 15.000 .40" 12. 2 . obve(e od 120.!"0 diskontirani novčani tok =10 .000 # $$. • 8ore(ni tro'ak 7 3. neto pro0itabilnosti 12) i čija je planirana godi'nja neto dobit naredni/ 2 godina 0.000 > diskontni (aktor 17% 1.000 . $4 0.000 1.724 1#. -eto novčani tokovi (amjene Dperativne prednosti • Bmanjenje tro'kova prije pore(a 30.000 e c. d. @ubitak od prodaje 7 22.500 .000. $ 14.500 . • 2morti(acija starog stroja 5. 3.000 $ 27.500 . 10 . Novčani primitak od re'idualne vrijednosti $.000 4 27.000 > # godina -ovčani tok od re(idualne vrijednosti a.000 .

5'račun vrijednosti podu'e.IV"1" 40+000.11 !.7$2.5" ."71.00 .!#1 1.00 .50 .2"4. 3.#72. 2. obve(e 3.00".000.1#". )kupno Novčani tok .7! 200". 303. ! !.102.!2 22. a be(ri(ična kamatna stopa #. kamatna stopa duga 10) i stopa pore(a na dobit 20). 1"0+000."!4 2011.$0 .27 !. 5. I(računajte vrijednost podu(eća ako godi'nji <O< i(nosi 2.!#3.2! .#$ kn. odnosno re(idualna vrijednost tvrtke nakon pet godina i(nosila bi $.7#$.00 .$!7.330.00 .000.00 &iskontirani novčani tok #.01 .$5$.00 . 8od pretpostavkom da nema dodatnog investiranja.005. 2.50 .II"1" & 40+000. .$ #.$0 10. otpisanost imovine u naredni/ pet godina i(nosila bi 55).!2 Primjer $7.#$2.7!0.50 .*= *= *= *= 40+000.4"$.690 40+000.10 !.!$%.72".00 .4# $.17#.50 .$01. 'to (nači da bi knjigovodstvena vrijednost podu(eća.0!" 200 .#14.421.#!!.22".015.500.11#.00 . I(računajte vrijednost podu(eća primjenom >O< metode pomoću obje diskontne stope i (aključite koliko i(nosi realna vrijednost tvrtke.$%.550. tvrtke i(nosi 12..2! 1".11! 2.2" . 1.2 " 4.u IGI=a u 4+ 67celu 25 .42 2.5" .$0 2 .00 .1# .5" .00 11+960.402. Primjer $#."0 !. 9 & 40+000.5" .2"! 2.$0 .$#1 .$# .$% 4.0#2 4.2$5.a pomo.7" .0 ! #.0. 9!+640.# . &ro'ak kapitala J92OO.$0 .$ ! 2. 2."$!. $ 2010.#$#.$0 .$44.#2 7. 27.55! 2.#4" N63* &*B53 A4*035EAG5H A )?)PN* !. 1"0+000."4 &iskontirani novčani tok 12.$#! 8rosječna godi'nja stope amorti(acije u petogodi'njem vremenskom ra(doblju i(nosi 11). tro'ak kapitala 10).!$% 4.1.000.00 & 6 +600.00 #. 8rema podatcima i( računa dobiti i gubitka podu(eće je ostvarilo sljedeće re(ultate+ 2007.$17. 3..00 . 0je1enje: Pregled progno'iranog i diskontiranog novčanog toka @odina 1.

100. =isina potrebnog povećanja neto obrtnog kapitala procijenjena je na 300.0"4.00 7 0.$00. I(gradnja tvornice trajala bi dvije godine do kada bi se instalirala potrebna proi(vodna oprema u vrijednosti 550. I(računajte investicijske tro'kove ako podu(eće ra(matra projekt proi(vodnje novog proi(voda kojeg je ra(vio vlastiti istraživački tim.00 D #00. 1 ra(voj je utro'eno 250.000.000. prema uobičajenim načinima 0akturiranja i(vr'eni/ radova i planiranoj dinamici i(gradnje.000. 8rocijenjena trži'na vrijednost (emlji'ta i(nosi $00. Investicija će se 0inancirati i( dugoročnog (ajma po kamatnoj stopi ").00 D 100.00 D #00. 5 % 2$0.00 D #42.5nvesticijski tro1kovi Primjer $ .00 7 552 .000.00 kn koji će se osigurati nakon (avr'etka investicije. $7. 5 % 2$0.000.00 D $$0."2# D7$0.00 D $$0.!$0. podmiriti u dvije rate krajem svake godine i(gradnje.00 7 0.00 D 100.00 D #00. 26 .000.00 7 0.00 kn.000.00 D 7$0.007 552 D !00.00.000.000.00 D 7$0. Fa proi(vodnju se predvi5a vlastiti slobodan prigradski prostor smje'ten u( važne prometnice na kojem će se i(graditi suvremena tvornička (grada. 'to će se.000 kn.00 D #"4.000.000.000.000.000. 5 % 2$0. $7 D !00.00 D2$7. 5 % !.000.000.00 kn.00 D $$0.000.00 kn.000.000.00 7 55 1 D 7$0.000.000.000.00 kn u( tro'kove montaže od 100.00 D 100.000.500.00 kn.7$0. 8rocijenjena vrijednost tro'kova i(gradnje tvorničke (grade je 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful