P. 1
3_1_ZidneObloge

3_1_ZidneObloge

|Views: 8|Likes:
Published by Zoran Vasic

More info:

Published by: Zoran Vasic on Jan 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

3-1 Zidne obloge 3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi

3.1. Zidne obloge

∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH 1. izdanje, sijeËanj 2010.

Naslov originala: Planen und Bauen Autor originala: Saint-Gobain Rigips 1 Auflage, Juli 2008 Hauptverwaltung Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf Prijevod njemaËkog originala: Prevoditeljski centar d.o.o. –urica GorπÊak Amruπeva 19 10000 Zagreb GrafiËka obrada: Grafex dizajn d.o.o. Maksimirska 132 10000 Zagreb Urednik: Zdenko Krakan Saint-Gobain Rigips Austria GmbH Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama. Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije izriËito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja. Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije. Greπke u tiskanju nisu iskljuËene. Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju. Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo je zajedniËko djelovanje potvreno internim i eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips proizvoda. Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim proizvodima u protivnom se za to ne moæe preuzeti garancija ili jamstvo. Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh u primjeni naπih sustavnih rjeπenja. Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Planiranje i graenje sustavima Rigips. " Zidovi" 1.dio

Zidne obloge Sadræaj

Suha æbuka Predzidne ljuske

s Rigips ploËom RB (RBI) s Rigips kaπiranim ploËama Rigitherm RB (33 - 63) MF s Rigips kaπiranim ploËama

3.10.00 3.20.10 3.20.20 3.20.30 3.21.00 3.21.50 3.22.00 3.29.10 do 3.29..30

PloËe Rigips RB postavljene na ploËe od mineralne vune Metalna potkonstrukcija priËvrπÊena nosaËima promjenljivog obujma

u, e Bla Ëne i D s Rigip πanje zvu lj h pobo masivni e t zaπti ! a zidov

s Rigips Die Blaue priËvrπÊenim na metalnu potkonstrukciju pomoÊu nosaËa promjenljivog obujma ili direktnog nosaËa Slobodno stojeÊa metalna pot Protupoæarne obloge drvenociglenih zidova Protupoæarne obloge zidova od drvenih ploËa Protupoæarne obloge priËvrπÊene nosaËima promjenljivog obujma (ili alternativno direktnim nosaËima)

Protupoæarne konstrukcije

Sadræaj Montaæni zid, knjiga 1 Montaæni zid, knjiga 2 Montaæni zid, knjiga 3 Rigidur zidovi
• Tablica iznosa zvuËne izolacije • Tablica dopuπtenih visina zidova • Montaæni zidovi Die Blaue • Montaæni zidovi System Blau • Montaæni zidovi Duraline • Pregradni zid u stambenom prostoru • Suha æbuka • Predzidne ljuske • Hibridni montaæni zidovi • Zakrivljeni zidovi • Protupoæarni πaht-zidovi • Rigidur - montaæni zidovi • Hibridni πaht-zidovi • Rigidur πaht-zidovi
WB 1

• Standardni montaæni zidovi • Dekorativni zid

Biljeπke

WB 2

Planiranje i gradnja.00 Suha æbuka PloËa Rigips RB (RBI) Zidne obloge Rigips® 3. ljepilo nanijeti punoploπno. Zaπtita od poæara suha se æbuka kod ocjene masivnog zida prema DIN 4102 ne uzima u obzir B Toplinska zaπtita prvenstveno ovisi o vrsti i debljini masivnog zida cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Obloga PriËvrπÊenje PloËe Rigips RB. 15 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Zaglaivanje spojeva WB 5 . VARIO ispunjivaËem spojeva Masa cca.10. Ukoliko lijepimo na dimnjake. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti npr. 12. impregnirana Ljepilo Rifix (ukoliko na zid lijepimo keramiku.vidi skicu “B”). Izvedba Prema Rigips uputi za obradu.10.smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . 3.00 Rigips suha æbuka postavljena s Rifix ljepilom za gipsane ploËe.5 mm u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RBI. Sustavima Rigips.

Odluka ovisi o materijalu i debljini vanjskog elementa i moæe se raËunski odrediti. na straænjoj strani).20/.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Suha zidna æbuka ne upotrebljava se za poboljπanje zvuËne zaπtite.30/ 3.20.5 m ≅ Alu-Folie 30 µm Ako je potrebna parna brana.10.21.30/ 3.21. Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova suhom zidnom æbukom treba temeljito provjeriti da li je potrebna parna brana ispod obloge. Ekvialent difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. upotrijebiti Rigips ploËu RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru. WB 6 .3.00.10/3.22.10/. Toplinska zaπtita DIN 4108 Za poboljπanje toplinske zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom.20.20. Suha æbuka s Rigips ploËama Za poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune.22.00/3.00/3. → Predloπci sustava 3.00. → Predloπci sustava 3.

ploËe → ovjesne kukice .00 F).15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).90. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. slike.10. 3.00 D).10.00 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Zidne obloge Rigips .00. Sanitarne instalacije: . . npr.10.1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastiËni kit 4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux 5 Vlaæna æbuka 6 Rigps spuπteni strop 7 Dilatacijski spojni profil 8 Trake Rigips ploËa 9 Okvir WB 7 .00 A + C).na zidane stijenke dimnjaka bez uloπka po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe (zaπtita od poæara) . kutije za πuplji zid su zagipsane.joπ vlaæan beton nije prikladan.10.10. ugradnjom dilatacijskog spojnog profila (3. Na spojevima vrata pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe treba postaviti Rigips ploËe u obliku traka (3. 3.Suha æbuka s Rigips ploËama Podloga: .10. npr.lagani tereti do 0. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.na masivnom su zidu dopuπteni NYM kabel. .glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.ploËice.10. Na svakih 15 metara moraju se nalaziti dilatacijski spojevi.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.00 C Spoj zida na Rigips spuπteni strop 3. 3.10.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti. PriËvrπÊenje tereta: . zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. . 15 mm. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.00 F Spoj prozora 1 PloËa Rigips RB. trakasti vodiË. odnosno ËiπÊenja! 3.mora biti Ëvrsta. PriËvrπÊenje dræaËa umivaonika za pranje nalazi se u masivnoj podlozi. Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji treba uzeti u obzir. Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu æbuku.10. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.10.10. Ljepilo za gipskartonske ploËe nakon namjeπtanja ploËa mora biti minimalne debljine cca.00 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .00 E Spoj vrata 3.stijenke dimnjaka se tijekom rada nesmiju zagrjiavati iznad 45ºC.usidrenje u podlozi. npr. .u podruËju umivaonika za pranje. Vanjske kuteve treba ojaËati.10. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. odnosno RBI 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 3.konzolni tereti → Predloæak sustava 2. ventiliranih fasada .00 B).00 D Dilatacijski spoj 3. .00 E). konzola i sliËno po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe radi poboljπanja rasporeda pritiska. ©palete prozora treba postaviti po Ëitavoj povrπini (3.

00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Suha æbuka s Rigips ploËama prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 8 .10.3.

10 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od mineralne vune ZvuËna zaπtita poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆Rw. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti tanko. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti mineralnom vunom i ispuniti npr.30 m2 · K/W cm 90 kod debljine mineralne vune od 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Kaπirana ploËa Rigitherm RB (RBI) 33 . VARIO ispunjivaËem spojeva.10 Predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune Rigips kaπirana ploËa Rigitherm RB 33 do 63 MF Zidne obloge Rigips® 3. Sustavima Rigips. u sredini ploËe u obliku toËaka.R do 12 dB Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir Toplinska zaπtita R 1. 3. 20 kg/m2 90 cm Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Planiranje i gradnja.20. 90 cm Zaglaivanje spojeva ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 9 . 10 cm.20. u obliku trake πirine cca. Standardna duljina 255 cm 1/2 1/2 30-35 cm Masa cca. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti u grudama. pod jakim pritiskom 2. u rubnim podruËjima u obliku trake.63 MF Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe Visina zida do 2550 mm Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na mineralnu vunu kaπiranih ploËa Rigips Rigitherm MF 1.

5 0.5 0. masivni stropovi. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 12. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.5 1.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom. ** iznos interpoliran RL. Rigips .w. npr. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni. prema DIN 4109.3.R* ® ® R’ w.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.80 12. podovi s plivajuÊim estrihom. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.10 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËne (zvuËni tlak) izolacije R’ w.w.55 12.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Uzduæna zvuËna izolacija RL.predzidne ljuske i montaæni stropovi. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.R RL. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.20.R RL.w. 300 kg/m2.5 m ≅ alu-folija 30 µm kaπiranim slojem od 30 µm treba primijeniti kao parnu branu. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.w.R dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. WB 10 .R R’ w. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm MF-izolacija.05 12.5 1.30 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova kaπirane ploËe Rigitherm RBA MF s aluEkvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.

Vanjske kuteve treba ojaËati. .20. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih. slike. Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (odnosno suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci. s alu-folijom od 30 µm 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 11 . ploËe → ovjesne kukice . Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima.stara æbuka.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.10 E). odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.10 B).podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Podloga: . Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. 3. npr.10 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3. ventiliranih fasada .20. .15 kN (15 kg) s manjim konzolnim teretom (e ≤ 50 mm). npr. .00.20. odnosno u izolacijskom sloju (3.10 C). 3.A+D).joπ vlaæan beton nije prikladan.20. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. boja i ploËice nisu prikladne kao podloga za postavljanje predzidnih ljuski.na masivnom zidu (NYM kabel) . ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.20.10 A).90.20.20.20.mora biti Ëvrsta.kutije u πupljem zidu Zidne obloge Rigips .20.10. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. 3.10 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.10 E Spoj na pod 1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MF 1.10 Zahtjevi na podlogu PriËvrπÊenje tereta: .10 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.lagani tereti do 0.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20.20. ElektriËna instalacija: .1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MFA. U ovoj sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.10 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.

10 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe MF Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune klasa graevinskog materijala A2 prema DIN 4102 u skladu s certifikatom ispitivanja (AbP) prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada WB 12 .3.20.

3. Spoj ploËa kod Rigips kaπiranih ploËa Na uzduænim rubovima ploËe treba Ëvrsto spojiti. Izvedba Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. Masa do 18 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Obloga PriËvrπÊenje Kaπirane ploËe Rigitherm RB (RBI) 30 . Zaglaivanje spojeva WB 13 .Planiranje i gradnja.20 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od tvrde pjene (stiropora). Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir B Toplinska zaπtita R 1.20 Predzidna ljuska s izolacijom od tvrde pjene (polistiren) Rigips kaπirane ploËe Rigitherm RB 30 do 63 PS Zidne obloge Rigips® 3. Sustavima Rigips.vidi skicu “B”.55 m2 · K/W kod PS-tvrde pjene debljine 60 mm cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Vanjski kut kod Rigips kaπiranih ploËa Kod vanjskih kuteva izvodi se razmak u izolacijskom sloju.63 PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe.20.20. smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . VARIO ispunjivaËem spojeva. Unutarnji ugao kod Rigips kaπiranih ploËa Kod unutarnjih kuteva u Rigips ploËi treba izvesti razmak prema prikazu. Ukoliko na zid lijepimo keramiku.

5 1.22.00/3.05 12.30 * Dalje debljine izolacijskog materijala na upit. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina ploËe Rigips u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 9.5 03. Ekvivalenti difuzije za debljinu zraËnog sloja sd za kaπiranu ploËu Rigips PS (prema DIN EN 12524) Debljina izolacijskog sloja u mm 20 30 40 50 60 alu-folija 30 µm sd um 01.5 0. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 1: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija in mm* Polistirolna tvrda pjena EPS.79 12.7 10. Zaπtita od vlage DIN 4108 Treba voditi raËuna o kondenzatu Ëitavog sustava.21.1 03. Za poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije kao i uzduæne zvuËne izolacije treba Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene upotrijebiti Rigips-predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune → Toplinska zaπtita 3.5 1.3.5 0. kao i o karakteristikama postojeÊeg zida te stoga o tome za svaki pojedinaËni sluËaj treba odluËiti na temelju graevinsko-fizikalnog proraËuna.5 WB 14 .3 01.00. Potreba za parnom branom ovisi o klimatskim faktorima.54 9.10/3.20.20.9 02.20 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske s tvrdom pjenom prvenstveno su prikladne za poboljπanje toplinske zaπtite. odnosno treba osigurati izvedbu zida.20.30/ 3.

odnosno u izolacijskom sloju (3.20 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .20.mora biti Ëvrsta. .00 e e = udaljenost od teæiπta 3.Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene Podloga: . trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.joπ vlaæan beton nije prikladan. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. .20.20 A + D). npr.20.20 A).podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. ploËe → ovjesne kukice . .lagani tereti do 0.20 A Izvedba kuta (unutarnji kut) 3.20 B Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3. slike.glatke podloge obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤50 mm).20.20 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.20..90. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih. ventiliranih fasada . Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.20.ploËice.20.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20 E Podni prikljuËak 1 2 3 4 5 6 7 kaπirana ploËa RB (33 do 63) PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnici vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 15 . Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. npr. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.20. odnosno ËiπÊenja! 3.20 B). Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.na masivnom zidu (NYM kabel) .spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti. Zidne obloge Rigips .20 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.20 C).20. Vanjske kuteve treba ojaËati.20. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima.

klasa graevinskog materijala B2 prema DIN 4102-4 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13163 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 16 .20 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe PS PloËa Rigips RB (RBI) Polistirolna tvrda pjena EPS 040 WI Obrada Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene prema DIN 18184.20.3.

VARIO ispunjivaËem spojeva. OjaËanje kuteva → detalji Visina zida do 3000 mm Masa cca 25 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 17 . ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆ Rw.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Izolacija Zaglaivanje spojeva Izvedba u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe PloËe od mineralne vune Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. postavljene na ploËe od mineralne vune. Sustavima Rigips.30 PloËe Rigips RB ili RBI. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr.30 Predzidne ljuske Rigips ploËe na ploËama od mineralne vune Zidne obloge Rigips® 3.R do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir cm 10 cm -35 30 m 5c 12 50 Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na ploËe od izolacijskog materijala Toplinska zaπtita R 1. 3.20.Planiranje i gradnja.20.

300 kg/m2.w.05 12.80 12. prema DIN 4109.55 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova Rigips ploËe RBAN. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.3. Rigips predzidne ljuske i montaæni stropovi. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.w. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.5 1. grupa toplinske vodljivosti 040 12.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.30 12. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.5 m ≅ alu-folija 30 µm Ëvrstom papiru. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.5 1. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.55 12. masivni stropovi.5 0. npr.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. podovi s plivajuÊim estrihom.20.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske postavljene Uzduæna zvuËna izolacija RL. WB 18 . ** iznos interpoliran. odnosno stropovi od drvenih greda s Rigips spuπtenim stropom.5 1.30 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. upotrijebiti kao parnu branu. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W 20 30 40 50 60 MF-izolacija. s Alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani na natron Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. RL.5 0.

Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (ili suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci. .30 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.20.90. Vanjske kuteve treba zagladiti s Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.30 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.20. slike.20.na masivnom zidu (NYM kabel) . 3.30 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . . 3 mm 3 Traka za ojaËanje (po potrebi) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 Vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 Mineralna vuna 8 PlivajuÊi estrih WB 19 . odnosno RBI 1. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. U ovom sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju. 3. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3. .20.joπ vlaæan beton nije prikladan. .spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.30 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3. 3.20.30 C). odnosno RBIA s Alu-folijom 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca. .1 Rigips ploËa RBA. bojeni sloj i ploËice neprikladni su kao podloga za suhu zidnu æbuku.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).00.Predzidne ljuske postavljene Podloga: .kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .1 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca.30 E).glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.30 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.30 A + D). Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. npr. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. 10-15 mm 2.podlogu koja jako upija treba radi Zidne obloge Rigips smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.30 E Spoj na pod 1 Rigips ploËa RB. ploËe → ovjesne kukice .stara æbuka.lagani tereti do 0.20.20.20.20. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. ventiliranih fasada.30 B).mora biti Ëvrsta.

3.30 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada Predzidne ljuske postavljene prema DINI EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 20 .20.

2 NosaËi 3.21.21.3 Rigips zidni profil UW 50 .00 Predzidne ljuske NosaËi promjenljivog obujma (alternativni ovjes .00 Predzidna ljuska na profilima ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 11 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 1.1 Spoj 3.06 Rigips zidni profil UW 50 .Planiranje i gradnja. 3.direktni nosaËi) Zidne obloge Rigips Rigips® 3. npr.06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm ili NosaË promjenljivog obujma dugaËak 60 mm Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. 15 kg/m2 WB 21 . 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca. Sustavima Rigips. VARIO.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm Visina zida na upit 1 Obloga u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.

odnosno stropovi s drvenim WB 22 gredama s Rigips spuπtenim stropom. 300 kg/m2.predzidne ljuske i montaæni stropovi.w.3.R dB 48 48 49 51 53 54 55 56 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’WR za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. . npr.w.06 NosaË promjenljivog obujma za C profil Mineralna vuna 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija ZvuËna zaπtita DIN 4109 Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. masivni stropovi.1 Spoj 3.21. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.00 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Alternativa: Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (CD-profili) 1 Obloga Za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva od filca 3. Rigips .2 NosaËi 3.w. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L kg/m2. prema DIN 4109.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Uzduæna zvuËna izolacija RL.R* ® ® R’ WR R’ WR RL. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. podovi s plivajuÊim estrihom.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.3 ZvuËna zaπtita Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27 .R RL. ** iznos interpoliran RL.w.

00 A). ploËe → ovjesne kukice . Kod ugradnje parne brane treba je pomoÊu Rigips spojnog profila i Rigips spojne brtve od filca spojiti na boËni element (3. slike.konzolni tereti → Predloæak sustava 2.00 C).3 NosaË promjenljivog obujma 4 5.21.5 12.80 0.00 D Spoj na pod 1 PloËe Rigips RB.90.na masivnom zidu (NYM kabel) .21. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.1 Rigips zidni profil UW 50-06 (spoj) 3. upotrijebiti ploËu Rigips RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).2 6 7 8 Mineralna vuna Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih WB 23 .21. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. 12.21.5 12. trake za ojaËanje takoer treba tupo zagladiti (3.21.1 PloËe Rigips RBAN..21.5 0.Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.21.20 1.2 Rigips zidni profil UW 50-05 (nosaË) 3.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva) profil nosaËa (UW) koji je postavljen u podruËju kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.00 B i C).kutije za πuplji zid PriËvrπÊenje tereta: .00 B Spoj zida na vlaænu æbuku e e = udaljenost od teæiπta 3. odnosno RBI 1.00 D).05 1. 3.00 50 60 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm MF-izolacija u grupi toplinske vodljivosti 040 30 40 Toplinska zaπtita DIN 4108 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 30 mm NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 60 mm Ako je potrebna parna brana. Ako radi graevinskih razloga u spojevima treba zagladiti dodatne trake za ojaËanje.00 3.5 12. odnosno RBIAN s alu-folijom na jakom natron papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.98 1.lagani tereti do 0. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.55 Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.1 5.21. ugao zida kao i spoj zida na Rigips spuπteni strop treba osigurati tupo zaglaenim trakama za ojaËanje (3. na straænjoj strani).00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.5 m ≅ alu-folija 30 µm Zaπtita od vlage DIN 4108 ElektriËna instalacija: . npr.21.45 1.

3.00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 24 .21.

315 2 kg/m ) do 15 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.alternativa .1 Spoj 3. 3.21. 1. odnosno nosaË promjenljivog obujma dugaËak 90 mm (kod 1-slojne obloge) .50 Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (metalni profili). Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.3 Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27-06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm (kod 1-. 15 kg/m2 kod 1-slojne obloge 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva WB 25 .20 m2 · K/W kod izolacije pregradnog zida 80 mm Visina zida 1 Obloga PriËvrπÊenje na upit Rigips Die Blaue. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida (ovdje cca.50 Predzidne ljuske Zidne obloge Rigips® Blau m e t s y S Rigips Die Blaue s nosaËem promjenljivog obujma 3.ili 2-slojna Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.direktni nosaË Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.. VARIO. npr.21.2 NosaËi 3. odnosno 2-slojne obloge). Sustavima Rigips. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija Masa cca.Planiranje i gradnja.

NosaËi promjenljivog obujma. 80 mm 81 (56 + 25) 79 (56 + 23) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. ISOVER Akustic TF.w. 30 mm ISOVER Akustic TF. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 Rw.R dB bez dB dB dB 50 62 (50 + 12) Rigips Die Blau. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. NosaËi promjenljivog obujma. 40 mm Rigips Die Blau. 12. 12. 30 mm ISOVER Akustic TF. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. NosaËi promjenljivog obujma. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB bez ® ® ® ® RL. NosaËi promjenljivog obujma. 2 x 12.R RL.5 mm.w.50 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije Rw. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3).w.R Rw. 30 mm. 90 mm. 40 mm Rigips Die Blau.R Rw. Dokaz: certifikati ZvuËna uzduæna izolacija Tablica 2: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije RL.5 mm.R dB dB dB 56 79 (56 + 23) Rigips Die Blau. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije.w.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata.3. Masivni se zid sastojao od 17. Rw. 40 mm Rigips Die Blau.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. 90 mm. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.5 mm. 40 mm Rigips Die Blau. 80 mm 64 (50 + 14) 64 (50 + 14) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Dokaz: certifikati WB 26 . 12.R RL. ISOVER Akustic TF. 2 x 12. 12.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3).w. NosaËi promjenljivog obujma. ISOVER Akustic TF.R RL.5 mm.5 mm.w. RL. ISOVER Akustic TF. 30 mm.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata.R Rw. Masivni se zid sastojao od 17. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.R (povrπinska masa masivnog zida: cca.5 mm. NosaËi promjenljivog obujma.21.

21.5 NosaËi promjenljivog presjeka 0.1 Rigips spojni profil UD 28 3.kutije u πupljem zidu 1.90. a u skladu s podacima proizvoaËa.00.50 B i C).50A). 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).21. npr.5 12. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.20 - 1. ploËe → ovjesne kukice . PriËvrπÊenje tereta: .50 60 80 Tablica 3: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm Rigips Die Blau mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W 30 40 Izolacija ISOVER Akustic TF.55 - 2.50 C).21.Predzidne ljuske. Isover Vario KM). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.5 12. ElektriËna instalacija: . PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.21.na masivnom zidu (NYM kabel) . Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.80 Duljina kraka: 30 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 60 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 90 mm Kod oblaganja vanjskih zidova potrebna je odgovarajuÊa parna brana izmeu obloge (Rigips Die Blaue) i nosivog profila (prema proraËunu). Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.21.21. Kod ugradnje parne brane treba je brtveno spojiti s Rigips profilom UD i Rigips spojnom brtvom od filca na boËni zid (3. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.1 5. odnosno suhi estrih WB 27 .21.2 6 7 8 Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Trake za ojaËanje (po potrebi) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.50 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil UW 50-06 koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.21.1 Rigips Die Blaue na parnoj brani / barijeri (prema proraËunu) 2 Rigips spojna brtva od filca 3.20 U principu treba dati prednost parnoj brani varijabilne vlaænosti (npr. 3.21.5 12. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.2 Rigips stropni profil CD 60/27-06 (kao profil nosaËa) 3.21.50 B Spoj zida na vlaænu æbuku Zaπtita o vlage DIN 4108 e = udaljenost od teæiπta e 3. slike.lagani tereti do 0.50 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.3 NosaË promjenljivog obujma 4 5.05 1.50 D). grupa toplinske vodljivosti 040 Toplinska zaπtita DIN 4108 12.50 D Spoj na pod 1 Rigips Die Blaue 1.50 B). direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.

direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 28 .3.21.50 Zidne obloge Rigips Rigips Die Blaue Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna ISOVER Akustic TF Predzidne ljuske.

00 Predzidna ljuska sa slobodno stojeÊim Rigips metalnim nosaËima.06 kao Spoj na pod i na strop Rigips zidni profil CW 50/75/100 .2 NosaËi Rigips zidni profil UW 50/75/100 .00 Predzidne ljuske Slobodno stojeÊi metalni nosaËi Zidne obloge Rigips® 3. npr. Visina zida do 4000 mm 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca. 20 kg/m2 WB 29 . Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.Planiranje i gradnja.1 Spoj 3.06 Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.22. VARIO. 3.55 m2 · K/W kod debljine mineralne vune od 100 mm 1 Obloga za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RB PloËa Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2. Sustavima Rigips.22.

R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske samostojeÊe Uzduæna zvuËna izolacija RL. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. 300 kg/m2.98 0.w.98 0.48 1. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidnih ljuski Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W Rigips zidni profil CW 50-06 Rigips zidni profil CW 75-06 Rigips zidni profil CW 100-06 30 40 50 60 80 100 MF-izolacija.5 0. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.20 1.73 1. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni.23 1.5 12.05 2. prema DIN 4109.06 2.48 1.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.3.5 12.55 1.5 12.5 12. ploËe Rigips RBAN s alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani treba primijeniti kao parnu branu. ** iznos interpoliran RL.23 1. podovi s plivajuÊim estrihom. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.w. Rigips .98 1. npr.5 12.73 2.predzidne ljuske i montaæni stropovi. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. masivni stropovi.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËno-zraËne izolacije R’ w.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. grupa toplinske vodljivosti 040 12.22.5 m ≅ alu-folija 30 µm . Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.55 Zaπtita od vlage WB 30 DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova.30 1.

konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.Predzidne ljuske.00 Dopuπtene visine zidova DIN 18 183 PodruËje ugradnje 2 2500 mm 3000 mm Napomena: Kod veÊih visina zidova na priËvrsnim razmacima dopuπtenih visina zidova treba izvesti vezu profila nosaËa s postojeÊim 1) PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje ljudi kao πto su. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.1 Rigips ploËe RBAN.00 D). hotelski.00 C).1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 .00. bolniËki prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od < 1. ploËe → ovjesne kukice .2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 .06 4 Mineralna vuna 5.90. veÊi prostori za okupljanja.22. npr. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje treba zagladiti preko kuta (3.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil CW koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). odnosno RBIAN s alufolijom na Ëvrstom natronskom papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.0 m.lagani tereti do 0. stanovi.00 A). uredski.22. 2) PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno ljudi kao πto su.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) 3. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. primjerice. e e = udaljenost od teæiπta 3.22. pomoÊu kutnog pocinËanog plosnatog æeljeza 3/30 mm.0 m.22. npr.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.kutije za πupjli zid PriËvrπÊenje tereta: .22.22.22. slike. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. zidom. sale predavaonica.2 Rigips Alux kutni πtitnik 6 Vlaæna æbuka 7 Rigips spuπteni strop 8 PlivajuÊi estrih WB 31 . Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.22. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.00 D Spoj na pod 1 Rigips ploËe RB. πkolski prostori. izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od ≥ 1.06 3. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. odnosno RBI 1.22.00 B). 3. primjerice. ElektriËne instalacije: .na masivnom zidu (NYM kabel) .1 Trake za ojaËanje (po potrebi) 5. samostojeÊe Rigips zidni profil CW 150-06 CW 175-06 CW 100-06 Zidne obloge Rigips PodruËje ugradnje 1 2600 mm 3000 mm 4000 mm 3) 3.

slobodno stojeÊe prema DIN 18183 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 32 .22.00 Zidne obloge Rigips Izvedba PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.3.

Sustavima Rigips.29. Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.00. Protupoæarna se obloga moæe ugraditi na drvenu ili metalnu potkonstrukciju koja se priËvrπÊuje direktno na zid ili se postavlja kao slobodno stojeÊa predzidna ljuska → konstrukcije 3.29. popreËnim presjekom 100 x 100 mm i potpunim punjenjem reπetkaste konstrukcije glinastom mjeπavinom.29. preËki. ali isti iz razloga protupoæarne zaπtite nije potreban. WB 33 . VARIO. ugradnjom barem jednostrane obloge od vatrozaπtitne ploËe RF od 12.5 mm (F 30-B).21.5 Umetak od izolacijskog materijala dopuπteno 1 Obloga PriËvrπÊenje Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktna (drvene letve ili Rigips hut-stropni profil).22.00/3. lagane ploËe od drvene vune prema DIN 1101 ili zid prema DIN 1053-1 mogu se protupoæarno obraditi. Dopuπten je dodatni izolacijski umetak. s min. 3. npr. odnosno priËvrπÊena nosaËima promjenljivog presjeka ili slobodno stojeÊa. od povezanih nosaËa. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.10 do 3. potpornja.30 Protupoæarne konstrukcije Jednostrana obloga Zidne obloge Rigips® 3. 10 Za drvenu reπetkastu konstrukciju s ispunom od cigle Zaπtita od poæara F 30-B 2 Tablica 1: Klasa otpornosti na poæar F 30-B Dokaz: DIN 4102-4 1 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF mm 12. itd.Planiranje i gradnja. Mineralna vuna Dimenzioniranje prema zahtjevima na zaπtitu od zvuka i od poæara 2 Potkonstrukcija Izolacija (nije prikazana) Zaglaivanje spojeva Izvedba Nosivi i nenosivi zidovi prema DIN 1052 i DIN 4103-1.

tablice 49-50.20 za vanjske zidove od drvenih ploËa Zidne obloge Rigips Protupoæarne konstrukcije 3.00/3. drvenim letvama ili Rigips hut-stropnim profilom.20 Zaπtita od poæara F 30-B/F 60-B Vanjski zidovi koji omeuju prostor nosivi ili nenosivi . odnosno 40/40 mm (nenosivi zidovi) i s dopuπtenim naprezanjima (D prema DIN 4102-4.od drvenih ploËa.00. koji se sastoje od drvenih rebara ( 40/80 mm (nosivi zidovi). 1 Obloga PriËvrπÊenje 2 Potkonstrukcija 3 Izolacija Zaglaivanje spojeva WB 34 .5 80 40 Lake ploËe od drvene vune Dokaz: DIN 4102-4 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktno priËvrπÊena. uz priËvrπÊenje direktno na drvena rebra ili moæe biti slobodno stojeÊa u odnosu na zid od drvenih ploËa → konstrukcije 3.29. npr.22. mogu ispuniti zahtjeve na zaπtitu od poæara F 30-B. 2 Tablica 2: Klasa otpornosti na poæar 1 3 Izolacija Vanjska obloga: daske ili ploËe od drvenog matrijala s ρ = 600 kg/m3 mm 13 13 13 - Unutarnja obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF mm Sirova Debljina gustoÊa mm kg/m3 80 130 150 130 150 100 130 150 40 80 40 80 Æbuka na HWLploËama1) d ≥ 25 mm mm 15 15 15 15 F 30-B 12. odnosno F 60-B.29.5 F 60-B 1) 2 x 12. Unutarnja protupoæarna obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF moæe se ugraditi na drvenu konstrukciju ili na Rigips hut-stropni profil.3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. VARIO. ukoliko imaju prikladnu vanjsku i unutarnju oblogu i odgovarajuÊi protupoæarni izolacijski sloj. na drvene nosaËe konstrukcije od drvenih ploËa Mineralna vuna (klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1) → Tablica 2 Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.21.

40 kg/m2 1 Obloga 1. duljine 60 mm dopuπtena kao toplinska i zvuËna izolacija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Izvedba prema Rigips-ovoj uputi za obradu. npr.29.3 Rigips zidni profil UW 50 x 06 Rigips zidni profil UW 50 x 06 NosaË promjenljivog obujma.30 3. WB 35 .29.Protupoæarne konstruktcije Zidne obloge Rigips 3.2 NosaËi 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.30 Zidne obloge s nosaËem promjenljivog obujma Zaπtita od poæara F 90-A od strane prostorije Visina zida nije ograniËena Horizontalni presjek standardni razmak profila je do 1000 mm visine preko 10 m uz ststiËki proraËun do 5000 mm kod razmaka nosaËa do 2000 mm Masa cca.1 Spoj 3. VARIO.1 Obloga 2 x vatrozaπtitne ploËe Ridurit 20 Ridurit brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva klase graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 3.

prema DIN 18183 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 Ridurit brzougradbeni vijci 2. Obloga: 1. ukljuËujuÊi traku za ojaËanje od staklenih vlakana. razmak ≤ 750 mm na Rigips spojnu brtvu A1 (klasa graevinskog materijala DIN 4102-1). Ugraditi elektriËne kutije. WB 36 .5 x 35 mm. ispuniti Ridurit ispunjivaËem spojeva. 2. razmak ≤ 500 mm na Rigips spojnoj brtvi A1 (klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1). 200 mm i okomito cca.30 Zaπtita od poæara DIN 4102-4 Zidne obloge Rigips Klasa otpornosti na poæar F 90-A Dokaz: certifikat Protupoæarne konstrukcije Vatrozaπtitne Ridurit 20 mm 2 x 20 Izolacijski umetak dopuπten Upute za proizvod i montiranje Ridurit 20 specijalna gipsana vatrozaπtitna ploËa s celulozom i obostranim voalom od staklenih vlakana Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ) Izvedba Obrada Rigips profili Vijci Upute za montiranje: Spoj na pod: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. sloj obloge u odnosu na prvi sloj obloge zamaknuti vodoravno cca. bez zaglaivanja. 600 mm. Spojeve.29.3. d ( 10 mm. razmak vijaka 600 mm. Kod besprijekornih rubova ploËa dovoljan je tupi spoj. Spojeve izmeu dviju Ridurit ploËa i stropa obraditi Ridurit ispunjivaËem spojeva.5 x 55 mm. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. razmak vijaka 250 mm. Spoj na strop: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. d ≥ 10 mm. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. Oblaganje keramiËkim ploËicama: KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se jednostrano ugraditi i ne utjeËu na klasu otpornosti na poæar.

Biljeπke WB 37 .

Biljeπke WB 38 .

.

01 2335 570.hr@saint-gobain. Hondlova 2 tel.rigips.com .com www.Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH Predstavniπtvo u HR HR-10000 Zagreb. fax 01 2444 290 e-mail: rigips.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->