3-1 Zidne obloge 3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi

3.1. Zidne obloge

∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH 1. izdanje, sijeËanj 2010.

Naslov originala: Planen und Bauen Autor originala: Saint-Gobain Rigips 1 Auflage, Juli 2008 Hauptverwaltung Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf Prijevod njemaËkog originala: Prevoditeljski centar d.o.o. –urica GorπÊak Amruπeva 19 10000 Zagreb GrafiËka obrada: Grafex dizajn d.o.o. Maksimirska 132 10000 Zagreb Urednik: Zdenko Krakan Saint-Gobain Rigips Austria GmbH Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama. Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije izriËito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja. Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije. Greπke u tiskanju nisu iskljuËene. Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju. Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo je zajedniËko djelovanje potvreno internim i eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips proizvoda. Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim proizvodima u protivnom se za to ne moæe preuzeti garancija ili jamstvo. Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh u primjeni naπih sustavnih rjeπenja. Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Planiranje i graenje sustavima Rigips. " Zidovi" 1.dio

Zidne obloge Sadræaj

Suha æbuka Predzidne ljuske

s Rigips ploËom RB (RBI) s Rigips kaπiranim ploËama Rigitherm RB (33 - 63) MF s Rigips kaπiranim ploËama

3.10.00 3.20.10 3.20.20 3.20.30 3.21.00 3.21.50 3.22.00 3.29.10 do 3.29..30

PloËe Rigips RB postavljene na ploËe od mineralne vune Metalna potkonstrukcija priËvrπÊena nosaËima promjenljivog obujma

u, e Bla Ëne i D s Rigip πanje zvu lj h pobo masivni e t zaπti ! a zidov

s Rigips Die Blaue priËvrπÊenim na metalnu potkonstrukciju pomoÊu nosaËa promjenljivog obujma ili direktnog nosaËa Slobodno stojeÊa metalna pot Protupoæarne obloge drvenociglenih zidova Protupoæarne obloge zidova od drvenih ploËa Protupoæarne obloge priËvrπÊene nosaËima promjenljivog obujma (ili alternativno direktnim nosaËima)

Protupoæarne konstrukcije

Sadræaj Montaæni zid, knjiga 1 Montaæni zid, knjiga 2 Montaæni zid, knjiga 3 Rigidur zidovi
• Tablica iznosa zvuËne izolacije • Tablica dopuπtenih visina zidova • Montaæni zidovi Die Blaue • Montaæni zidovi System Blau • Montaæni zidovi Duraline • Pregradni zid u stambenom prostoru • Suha æbuka • Predzidne ljuske • Hibridni montaæni zidovi • Zakrivljeni zidovi • Protupoæarni πaht-zidovi • Rigidur - montaæni zidovi • Hibridni πaht-zidovi • Rigidur πaht-zidovi
WB 1

• Standardni montaæni zidovi • Dekorativni zid

Biljeπke

WB 2

3.Planiranje i gradnja.smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja .00 Suha æbuka PloËa Rigips RB (RBI) Zidne obloge Rigips® 3.vidi skicu “B”).00 Rigips suha æbuka postavljena s Rifix ljepilom za gipsane ploËe.5 mm u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RBI. 15 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Zaglaivanje spojeva WB 5 . Zaπtita od poæara suha se æbuka kod ocjene masivnog zida prema DIN 4102 ne uzima u obzir B Toplinska zaπtita prvenstveno ovisi o vrsti i debljini masivnog zida cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Obloga PriËvrπÊenje PloËe Rigips RB. Ukoliko lijepimo na dimnjake. impregnirana Ljepilo Rifix (ukoliko na zid lijepimo keramiku.10. ljepilo nanijeti punoploπno. Izvedba Prema Rigips uputi za obradu. VARIO ispunjivaËem spojeva Masa cca. Sustavima Rigips. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti npr.10. 12.

10/. Ekvialent difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. na straænjoj strani). Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova suhom zidnom æbukom treba temeljito provjeriti da li je potrebna parna brana ispod obloge.21.20.10/3. Odluka ovisi o materijalu i debljini vanjskog elementa i moæe se raËunski odrediti.10. Suha æbuka s Rigips ploËama Za poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune.00.20.3.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Suha zidna æbuka ne upotrebljava se za poboljπanje zvuËne zaπtite. WB 6 .20/.5 m ≅ Alu-Folie 30 µm Ako je potrebna parna brana. Toplinska zaπtita DIN 4108 Za poboljπanje toplinske zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom.21. → Predloπci sustava 3.30/ 3.00.00/3.20.00/3.22. → Predloπci sustava 3. upotrijebiti Rigips ploËu RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.30/ 3.22.

Na spojevima vrata pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe treba postaviti Rigips ploËe u obliku traka (3.00 F). 15 mm.1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastiËni kit 4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux 5 Vlaæna æbuka 6 Rigps spuπteni strop 7 Dilatacijski spojni profil 8 Trake Rigips ploËa 9 Okvir WB 7 .10.10.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.mora biti Ëvrsta.00 D Dilatacijski spoj 3.usidrenje u podlozi.10.90.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). .glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.konzolni tereti → Predloæak sustava 2. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.00 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Zidne obloge Rigips . ©palete prozora treba postaviti po Ëitavoj povrπini (3. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.na masivnom su zidu dopuπteni NYM kabel. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti. npr. Ljepilo za gipskartonske ploËe nakon namjeπtanja ploËa mora biti minimalne debljine cca. odnosno RBI 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 3.10. konzola i sliËno po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe radi poboljπanja rasporeda pritiska.10.u podruËju umivaonika za pranje.lagani tereti do 0. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima.10.joπ vlaæan beton nije prikladan. . kutije za πuplji zid su zagipsane.00 D).10.00 C Spoj zida na Rigips spuπteni strop 3.10.00. .10.00 E Spoj vrata 3. . 3.00 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .10. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3. 3. trakasti vodiË. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. PriËvrπÊenje dræaËa umivaonika za pranje nalazi se u masivnoj podlozi.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.10. ploËe → ovjesne kukice . odnosno ËiπÊenja! 3.na zidane stijenke dimnjaka bez uloπka po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe (zaπtita od poæara) .00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.00 F Spoj prozora 1 PloËa Rigips RB.ploËice. 3. Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji treba uzeti u obzir.10. npr. ventiliranih fasada .00 A + C).stijenke dimnjaka se tijekom rada nesmiju zagrjiavati iznad 45ºC.00 E). . PriËvrπÊenje tereta: . npr. slike. Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu æbuku. Vanjske kuteve treba ojaËati.Suha æbuka s Rigips ploËama Podloga: . Sanitarne instalacije: . ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. ugradnjom dilatacijskog spojnog profila (3.00 B). Na svakih 15 metara moraju se nalaziti dilatacijski spojevi.

00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Suha æbuka s Rigips ploËama prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 8 .10.3.

10 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od mineralne vune ZvuËna zaπtita poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆Rw. u sredini ploËe u obliku toËaka.20.R do 12 dB Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir Toplinska zaπtita R 1. 90 cm Zaglaivanje spojeva ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 9 . Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti mineralnom vunom i ispuniti npr.Planiranje i gradnja.30 m2 · K/W cm 90 kod debljine mineralne vune od 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Kaπirana ploËa Rigitherm RB (RBI) 33 . 20 kg/m2 90 cm Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Sustavima Rigips. Standardna duljina 255 cm 1/2 1/2 30-35 cm Masa cca.20.63 MF Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe Visina zida do 2550 mm Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na mineralnu vunu kaπiranih ploËa Rigips Rigitherm MF 1. 10 cm. u rubnim podruËjima u obliku trake. u obliku trake πirine cca. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti tanko. pod jakim pritiskom 2. VARIO ispunjivaËem spojeva. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti u grudama.10 Predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune Rigips kaπirana ploËa Rigitherm RB 33 do 63 MF Zidne obloge Rigips® 3. 3.

w. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.R RL. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.5 0.R dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.05 12.w. ** iznos interpoliran RL. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 12.80 12.5 m ≅ alu-folija 30 µm kaπiranim slojem od 30 µm treba primijeniti kao parnu branu.10 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËne (zvuËni tlak) izolacije R’ w.R* ® ® R’ w. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.w.w.3. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni. masivni stropovi.R R’ w. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. npr.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. prema DIN 4109.20. Rigips .5 1. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm MF-izolacija.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.predzidne ljuske i montaæni stropovi.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Uzduæna zvuËna izolacija RL. podovi s plivajuÊim estrihom. WB 10 . 300 kg/m2.30 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova kaπirane ploËe Rigitherm RBA MF s aluEkvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.5 1.R RL. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.55 12.5 0.

10 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3.20.20.20. Vanjske kuteve treba ojaËati.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim teretom (e ≤ 50 mm).10 E Spoj na pod 1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MF 1. ploËe → ovjesne kukice . s alu-folijom od 30 µm 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 11 . 3.Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Podloga: . zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. 3. .1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MFA.20. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.10.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.20. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.lagani tereti do 0. ElektriËna instalacija: . Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.stara æbuka. npr. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. boja i ploËice nisu prikladne kao podloga za postavljanje predzidnih ljuski. U ovoj sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.na masivnom zidu (NYM kabel) .mora biti Ëvrsta.20.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.20. Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (odnosno suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci. .10 A).10 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.joπ vlaæan beton nije prikladan. ventiliranih fasada .20.kutije u πupljem zidu Zidne obloge Rigips . odnosno u izolacijskom sloju (3.10 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.20. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. npr.10 C). trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. 3.A+D).10 Zahtjevi na podlogu PriËvrπÊenje tereta: .10 B).90. slike.20.00. .10 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.10 E).20.

20.10 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe MF Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune klasa graevinskog materijala A2 prema DIN 4102 u skladu s certifikatom ispitivanja (AbP) prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada WB 12 .3.

20. 3. smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . Izvedba Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. VARIO ispunjivaËem spojeva.20. Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir B Toplinska zaπtita R 1.63 PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe. Ukoliko na zid lijepimo keramiku.vidi skicu “B”. Spoj ploËa kod Rigips kaπiranih ploËa Na uzduænim rubovima ploËe treba Ëvrsto spojiti.Planiranje i gradnja.20 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od tvrde pjene (stiropora). Unutarnji ugao kod Rigips kaπiranih ploËa Kod unutarnjih kuteva u Rigips ploËi treba izvesti razmak prema prikazu. Zaglaivanje spojeva WB 13 .55 m2 · K/W kod PS-tvrde pjene debljine 60 mm cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Vanjski kut kod Rigips kaπiranih ploËa Kod vanjskih kuteva izvodi se razmak u izolacijskom sloju.20 Predzidna ljuska s izolacijom od tvrde pjene (polistiren) Rigips kaπirane ploËe Rigitherm RB 30 do 63 PS Zidne obloge Rigips® 3. Sustavima Rigips. Masa do 18 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Obloga PriËvrπÊenje Kaπirane ploËe Rigitherm RB (RBI) 30 .

Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 1: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija in mm* Polistirolna tvrda pjena EPS.22.20 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske s tvrdom pjenom prvenstveno su prikladne za poboljπanje toplinske zaπtite.79 12.20.00.7 10. Za poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije kao i uzduæne zvuËne izolacije treba Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene upotrijebiti Rigips-predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune → Toplinska zaπtita 3.5 0.10/3.1 03. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina ploËe Rigips u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 9.20.9 02.20.30 * Dalje debljine izolacijskog materijala na upit.30/ 3. Zaπtita od vlage DIN 4108 Treba voditi raËuna o kondenzatu Ëitavog sustava.5 0.05 12. Potreba za parnom branom ovisi o klimatskim faktorima.5 03.5 WB 14 .00/3. kao i o karakteristikama postojeÊeg zida te stoga o tome za svaki pojedinaËni sluËaj treba odluËiti na temelju graevinsko-fizikalnog proraËuna.54 9.5 1.5 1. odnosno treba osigurati izvedbu zida.3 01.3.21. Ekvivalenti difuzije za debljinu zraËnog sloja sd za kaπiranu ploËu Rigips PS (prema DIN EN 12524) Debljina izolacijskog sloja u mm 20 30 40 50 60 alu-folija 30 µm sd um 01.

kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .20.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.20 B Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.20. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.20.na masivnom zidu (NYM kabel) . Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.mora biti Ëvrsta.20 E Podni prikljuËak 1 2 3 4 5 6 7 kaπirana ploËa RB (33 do 63) PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnici vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 15 .konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. Zidne obloge Rigips .Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene Podloga: .15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤50 mm).20 A + D).20. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih. Vanjske kuteve treba ojaËati.20 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.20.20. . 3. .20 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.90. slike. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti. .20 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .20. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.glatke podloge obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. npr. npr. odnosno u izolacijskom sloju (3.20 A). Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.20 B).20..20 C).lagani tereti do 0.20. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.joπ vlaæan beton nije prikladan.00 e e = udaljenost od teæiπta 3.20 A Izvedba kuta (unutarnji kut) 3.20. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. ploËe → ovjesne kukice .ploËice. odnosno ËiπÊenja! 3. ventiliranih fasada .

3.20. klasa graevinskog materijala B2 prema DIN 4102-4 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13163 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 16 .20 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe PS PloËa Rigips RB (RBI) Polistirolna tvrda pjena EPS 040 WI Obrada Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene prema DIN 18184.

postavljene na ploËe od mineralne vune. 3. OjaËanje kuteva → detalji Visina zida do 3000 mm Masa cca 25 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 17 .20.Planiranje i gradnja. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆ Rw. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Izolacija Zaglaivanje spojeva Izvedba u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe PloËe od mineralne vune Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Sustavima Rigips.20.R do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir cm 10 cm -35 30 m 5c 12 50 Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na ploËe od izolacijskog materijala Toplinska zaπtita R 1.30 PloËe Rigips RB ili RBI.30 Predzidne ljuske Rigips ploËe na ploËama od mineralne vune Zidne obloge Rigips® 3. VARIO ispunjivaËem spojeva.

30 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. WB 18 .3. s Alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani na natron Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.20.5 1. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.05 12.55 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova Rigips ploËe RBAN.30 12. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.w. 300 kg/m2. grupa toplinske vodljivosti 040 12.5 1. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. RL.5 0. odnosno stropovi od drvenih greda s Rigips spuπtenim stropom. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.5 0. npr.80 12.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. prema DIN 4109.55 12.5 1. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W 20 30 40 50 60 MF-izolacija. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. masivni stropovi.5 m ≅ alu-folija 30 µm Ëvrstom papiru. ** iznos interpoliran.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.w. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske postavljene Uzduæna zvuËna izolacija RL. podovi s plivajuÊim estrihom. Rigips predzidne ljuske i montaæni stropovi. upotrijebiti kao parnu branu.

Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (ili suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci.30 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.20. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. Vanjske kuteve treba zagladiti s Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. . trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.30 E Spoj na pod 1 Rigips ploËa RB. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.1 Rigips ploËa RBA. U ovom sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.1 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20.lagani tereti do 0.90. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.Predzidne ljuske postavljene Podloga: . ventiliranih fasada.mora biti Ëvrsta. .20.podlogu koja jako upija treba radi Zidne obloge Rigips smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. ploËe → ovjesne kukice .30 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). 3.na masivnom zidu (NYM kabel) .30 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . 3.20.30 A + D). Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .stara æbuka. .20. odnosno RBI 1.20.30 B). slike.30 C). .00. 3.30 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. npr.20. 3 mm 3 Traka za ojaËanje (po potrebi) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 Vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 Mineralna vuna 8 PlivajuÊi estrih WB 19 .spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. bojeni sloj i ploËice neprikladni su kao podloga za suhu zidnu æbuku.30 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. 10-15 mm 2.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.20. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.20. odnosno RBIA s Alu-folijom 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca.20. .joπ vlaæan beton nije prikladan.30 E).

20.30 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada Predzidne ljuske postavljene prema DINI EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 20 .3.

Planiranje i gradnja.06 Rigips zidni profil UW 50 . 15 kg/m2 WB 21 .06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm ili NosaË promjenljivog obujma dugaËak 60 mm Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca. npr.3 Rigips zidni profil UW 50 . 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.00 Predzidna ljuska na profilima ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 11 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 1. VARIO.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm Visina zida na upit 1 Obloga u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.21.00 Predzidne ljuske NosaËi promjenljivog obujma (alternativni ovjes . Sustavima Rigips.21.2 NosaËi 3.direktni nosaËi) Zidne obloge Rigips Rigips® 3.1 Spoj 3.

npr. .predzidne ljuske i montaæni stropovi.2 NosaËi 3.R RL. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.3.w. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L kg/m2.06 NosaË promjenljivog obujma za C profil Mineralna vuna 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija ZvuËna zaπtita DIN 4109 Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w.R* ® ® R’ WR R’ WR RL. prema DIN 4109.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. 300 kg/m2.3 ZvuËna zaπtita Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27 . ** iznos interpoliran RL. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.w.21. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.w.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Uzduæna zvuËna izolacija RL. podovi s plivajuÊim estrihom. odnosno stropovi s drvenim WB 22 gredama s Rigips spuπtenim stropom.1 Spoj 3. masivni stropovi.w.R dB 48 48 49 51 53 54 55 56 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’WR za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. Rigips .00 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Alternativa: Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (CD-profili) 1 Obloga Za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva od filca 3. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.

1 Rigips zidni profil UW 50-06 (spoj) 3. 3.21.5 12.20 1. na straænjoj strani). Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.5 0.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku e e = udaljenost od teæiπta 3.00 D).1 PloËe Rigips RBAN.21.98 1.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.21.90.00 B i C).5 12.00 A). PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.00 3.21.lagani tereti do 0.00 50 60 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm MF-izolacija u grupi toplinske vodljivosti 040 30 40 Toplinska zaπtita DIN 4108 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 30 mm NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 60 mm Ako je potrebna parna brana.1 5. ugao zida kao i spoj zida na Rigips spuπteni strop treba osigurati tupo zaglaenim trakama za ojaËanje (3.45 1. 12.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). upotrijebiti ploËu Rigips RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.5 m ≅ alu-folija 30 µm Zaπtita od vlage DIN 4108 ElektriËna instalacija: . npr. odnosno RBI 1.05 1. ploËe → ovjesne kukice .3 NosaË promjenljivog obujma 4 5. slike.2 6 7 8 Mineralna vuna Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih WB 23 . Ako radi graevinskih razloga u spojevima treba zagladiti dodatne trake za ojaËanje.55 Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10..Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3. odnosno RBIAN s alu-folijom na jakom natron papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3. Kod ugradnje parne brane treba je pomoÊu Rigips spojnog profila i Rigips spojne brtve od filca spojiti na boËni element (3.00 D Spoj na pod 1 PloËe Rigips RB.80 0.na masivnom zidu (NYM kabel) .21.2 Rigips zidni profil UW 50-05 (nosaË) 3.21.21.21.kutije za πuplji zid PriËvrπÊenje tereta: .00 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva) profil nosaËa (UW) koji je postavljen u podruËju kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.konzolni tereti → Predloæak sustava 2.21. trake za ojaËanje takoer treba tupo zagladiti (3. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.5 12.00 C).

00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 24 .3.21.

VARIO. 1.2 NosaËi 3.3 Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27-06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm (kod 1-.. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija Masa cca.1 Spoj 3.21. odnosno nosaË promjenljivog obujma dugaËak 90 mm (kod 1-slojne obloge) .alternativa . 3.Planiranje i gradnja. 315 2 kg/m ) do 15 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.ili 2-slojna Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. Sustavima Rigips.50 Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (metalni profili). odnosno 2-slojne obloge).50 Predzidne ljuske Zidne obloge Rigips® Blau m e t s y S Rigips Die Blaue s nosaËem promjenljivog obujma 3. npr.20 m2 · K/W kod izolacije pregradnog zida 80 mm Visina zida 1 Obloga PriËvrπÊenje na upit Rigips Die Blaue.direktni nosaË Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. 15 kg/m2 kod 1-slojne obloge 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva WB 25 . ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida (ovdje cca.21. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.

5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3).w. ISOVER Akustic TF. 40 mm Rigips Die Blau.R RL. 80 mm 64 (50 + 14) 64 (50 + 14) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke. 12. 12. NosaËi promjenljivog obujma. RL.5 mm. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije. Rw.R Rw. Masivni se zid sastojao od 17. 12. Masivni se zid sastojao od 17. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 Rw. NosaËi promjenljivog obujma. ISOVER Akustic TF. NosaËi promjenljivog obujma.R dB bez dB dB dB 50 62 (50 + 12) Rigips Die Blau.w.50 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije Rw.w. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke. 40 mm Rigips Die Blau.w.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata.R RL. Dokaz: certifikati WB 26 . 30 mm ISOVER Akustic TF. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije.R dB dB dB 56 79 (56 + 23) Rigips Die Blau. 40 mm Rigips Die Blau.5 mm. 80 mm 81 (56 + 25) 79 (56 + 23) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB bez ® ® ® ® RL.5 mm.5 mm. 90 mm. 30 mm. 90 mm. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. ISOVER Akustic TF. 30 mm.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. NosaËi promjenljivog obujma. 2 x 12.5 mm.R RL.5 mm.3.R Rw.21. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. ISOVER Akustic TF.w.w. Dokaz: certifikati ZvuËna uzduæna izolacija Tablica 2: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije RL. 12. 40 mm Rigips Die Blau. NosaËi promjenljivog obujma. 30 mm ISOVER Akustic TF.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3).R Rw. 2 x 12. NosaËi promjenljivog obujma.

PriËvrπÊenje tereta: .20 U principu treba dati prednost parnoj brani varijabilne vlaænosti (npr.1 Rigips spojni profil UD 28 3.21.2 Rigips stropni profil CD 60/27-06 (kao profil nosaËa) 3.00. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).3 NosaË promjenljivog obujma 4 5.80 Duljina kraka: 30 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 60 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 90 mm Kod oblaganja vanjskih zidova potrebna je odgovarajuÊa parna brana izmeu obloge (Rigips Die Blaue) i nosivog profila (prema proraËunu).21.50 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil UW 50-06 koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.50 D Spoj na pod 1 Rigips Die Blaue 1.Predzidne ljuske. ploËe → ovjesne kukice .21. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.50 60 80 Tablica 3: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm Rigips Die Blau mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W 30 40 Izolacija ISOVER Akustic TF.50 B i C).50 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. grupa toplinske vodljivosti 040 Toplinska zaπtita DIN 4108 12. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati. slike.55 - 2.20 - 1. Isover Vario KM). a u skladu s podacima proizvoaËa.1 5.50 B).21. ElektriËna instalacija: . Kod ugradnje parne brane treba je brtveno spojiti s Rigips profilom UD i Rigips spojnom brtvom od filca na boËni zid (3. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.kutije u πupljem zidu 1. odnosno suhi estrih WB 27 . 3.5 NosaËi promjenljivog presjeka 0.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. npr.5 12. 3.1 Rigips Die Blaue na parnoj brani / barijeri (prema proraËunu) 2 Rigips spojna brtva od filca 3.5 12. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.50 C).50A).21.05 1.2 6 7 8 Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Trake za ojaËanje (po potrebi) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih.50 D). PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.21.21.na masivnom zidu (NYM kabel) .90.21.50 B Spoj zida na vlaænu æbuku Zaπtita o vlage DIN 4108 e = udaljenost od teæiπta e 3.5 12. direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.21. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.21.lagani tereti do 0.

21.3.50 Zidne obloge Rigips Rigips Die Blaue Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna ISOVER Akustic TF Predzidne ljuske. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 28 .

20 kg/m2 WB 29 . Sustavima Rigips. VARIO. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.06 kao Spoj na pod i na strop Rigips zidni profil CW 50/75/100 . Visina zida do 4000 mm 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.2 NosaËi Rigips zidni profil UW 50/75/100 .00 Predzidna ljuska sa slobodno stojeÊim Rigips metalnim nosaËima.Planiranje i gradnja. npr.06 Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.22. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.1 Spoj 3.55 m2 · K/W kod debljine mineralne vune od 100 mm 1 Obloga za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RB PloËa Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. 3.00 Predzidne ljuske Slobodno stojeÊi metalni nosaËi Zidne obloge Rigips® 3.22.

predzidne ljuske i montaæni stropovi. ** iznos interpoliran RL.22. podovi s plivajuÊim estrihom.55 1.20 1.73 1.05 2. masivni stropovi.5 12. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËno-zraËne izolacije R’ w.06 2.w. grupa toplinske vodljivosti 040 12.5 12.55 Zaπtita od vlage WB 30 DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova.23 1. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.3.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.5 0.73 2.5 12.w. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.98 1.5 12. ploËe Rigips RBAN s alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani treba primijeniti kao parnu branu.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske samostojeÊe Uzduæna zvuËna izolacija RL.5 m ≅ alu-folija 30 µm .23 1.48 1. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.5 12.48 1. prema DIN 4109. 300 kg/m2.98 0. Rigips .30 1. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidnih ljuski Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W Rigips zidni profil CW 50-06 Rigips zidni profil CW 75-06 Rigips zidni profil CW 100-06 30 40 50 60 80 100 MF-izolacija. npr.98 0.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.

stanovi.na masivnom zidu (NYM kabel) .0 m.22. uredski.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 . veÊi prostori za okupljanja.22.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje treba zagladiti preko kuta (3. e e = udaljenost od teæiπta 3.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) 3.kutije za πupjli zid PriËvrπÊenje tereta: .00 D).1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 .0 m.22. primjerice.00 C).00 D Spoj na pod 1 Rigips ploËe RB. 3.00 Dopuπtene visine zidova DIN 18 183 PodruËje ugradnje 2 2500 mm 3000 mm Napomena: Kod veÊih visina zidova na priËvrsnim razmacima dopuπtenih visina zidova treba izvesti vezu profila nosaËa s postojeÊim 1) PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje ljudi kao πto su. npr.Predzidne ljuske.06 3.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.22. sale predavaonica.06 4 Mineralna vuna 5. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. πkolski prostori.90.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.22. primjerice.00 A). samostojeÊe Rigips zidni profil CW 150-06 CW 175-06 CW 100-06 Zidne obloge Rigips PodruËje ugradnje 1 2600 mm 3000 mm 4000 mm 3) 3. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. bolniËki prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od < 1. slike. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. odnosno RBIAN s alufolijom na Ëvrstom natronskom papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.1 Trake za ojaËanje (po potrebi) 5. pomoÊu kutnog pocinËanog plosnatog æeljeza 3/30 mm. zidom. izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od ≥ 1.lagani tereti do 0. npr.22.2 Rigips Alux kutni πtitnik 6 Vlaæna æbuka 7 Rigips spuπteni strop 8 PlivajuÊi estrih WB 31 .22.1 Rigips ploËe RBAN. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. ElektriËne instalacije: . ploËe → ovjesne kukice .22.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil CW koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.00 B).22.00. odnosno RBI 1. 2) PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno ljudi kao πto su. hotelski.

22. slobodno stojeÊe prema DIN 18183 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 32 .00 Zidne obloge Rigips Izvedba PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.3.

00. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.30 Protupoæarne konstrukcije Jednostrana obloga Zidne obloge Rigips® 3. Dopuπten je dodatni izolacijski umetak.00/3. lagane ploËe od drvene vune prema DIN 1101 ili zid prema DIN 1053-1 mogu se protupoæarno obraditi.21. VARIO. s min.29. Sustavima Rigips. Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Planiranje i gradnja. Protupoæarna se obloga moæe ugraditi na drvenu ili metalnu potkonstrukciju koja se priËvrπÊuje direktno na zid ili se postavlja kao slobodno stojeÊa predzidna ljuska → konstrukcije 3. ugradnjom barem jednostrane obloge od vatrozaπtitne ploËe RF od 12. odnosno priËvrπÊena nosaËima promjenljivog presjeka ili slobodno stojeÊa. itd. WB 33 . 10 Za drvenu reπetkastu konstrukciju s ispunom od cigle Zaπtita od poæara F 30-B 2 Tablica 1: Klasa otpornosti na poæar F 30-B Dokaz: DIN 4102-4 1 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF mm 12. popreËnim presjekom 100 x 100 mm i potpunim punjenjem reπetkaste konstrukcije glinastom mjeπavinom. Mineralna vuna Dimenzioniranje prema zahtjevima na zaπtitu od zvuka i od poæara 2 Potkonstrukcija Izolacija (nije prikazana) Zaglaivanje spojeva Izvedba Nosivi i nenosivi zidovi prema DIN 1052 i DIN 4103-1. 3. od povezanih nosaËa.29.5 Umetak od izolacijskog materijala dopuπteno 1 Obloga PriËvrπÊenje Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktna (drvene letve ili Rigips hut-stropni profil).5 mm (F 30-B).10 do 3. ali isti iz razloga protupoæarne zaπtite nije potreban.29. npr.22. potpornja. preËki.

drvenim letvama ili Rigips hut-stropnim profilom.3.29. 1 Obloga PriËvrπÊenje 2 Potkonstrukcija 3 Izolacija Zaglaivanje spojeva WB 34 . Unutarnja protupoæarna obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF moæe se ugraditi na drvenu konstrukciju ili na Rigips hut-stropni profil. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. mogu ispuniti zahtjeve na zaπtitu od poæara F 30-B. na drvene nosaËe konstrukcije od drvenih ploËa Mineralna vuna (klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1) → Tablica 2 Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.5 F 60-B 1) 2 x 12.00/3. koji se sastoje od drvenih rebara ( 40/80 mm (nosivi zidovi).00. uz priËvrπÊenje direktno na drvena rebra ili moæe biti slobodno stojeÊa u odnosu na zid od drvenih ploËa → konstrukcije 3. odnosno 40/40 mm (nenosivi zidovi) i s dopuπtenim naprezanjima (D prema DIN 4102-4. npr.21.20 Zaπtita od poæara F 30-B/F 60-B Vanjski zidovi koji omeuju prostor nosivi ili nenosivi . odnosno F 60-B. 2 Tablica 2: Klasa otpornosti na poæar 1 3 Izolacija Vanjska obloga: daske ili ploËe od drvenog matrijala s ρ = 600 kg/m3 mm 13 13 13 - Unutarnja obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF mm Sirova Debljina gustoÊa mm kg/m3 80 130 150 130 150 100 130 150 40 80 40 80 Æbuka na HWLploËama1) d ≥ 25 mm mm 15 15 15 15 F 30-B 12.20 za vanjske zidove od drvenih ploËa Zidne obloge Rigips Protupoæarne konstrukcije 3.5 80 40 Lake ploËe od drvene vune Dokaz: DIN 4102-4 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktno priËvrπÊena.od drvenih ploËa.22. VARIO. ukoliko imaju prikladnu vanjsku i unutarnju oblogu i odgovarajuÊi protupoæarni izolacijski sloj. tablice 49-50.29.

Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.30 3. duljine 60 mm dopuπtena kao toplinska i zvuËna izolacija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Izvedba prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Protupoæarne konstruktcije Zidne obloge Rigips 3.29. 40 kg/m2 1 Obloga 1.3 Rigips zidni profil UW 50 x 06 Rigips zidni profil UW 50 x 06 NosaË promjenljivog obujma.2 NosaËi 3. WB 35 .1 Obloga 2 x vatrozaπtitne ploËe Ridurit 20 Ridurit brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva klase graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj 3. npr. VARIO.30 Zidne obloge s nosaËem promjenljivog obujma Zaπtita od poæara F 90-A od strane prostorije Visina zida nije ograniËena Horizontalni presjek standardni razmak profila je do 1000 mm visine preko 10 m uz ststiËki proraËun do 5000 mm kod razmaka nosaËa do 2000 mm Masa cca.29.

WB 36 . sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. Spoj na strop: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. 600 mm.5 x 55 mm. razmak vijaka 250 mm. 2. Spojeve. Obloga: 1. Ugraditi elektriËne kutije.3. d ≥ 10 mm. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. ispuniti Ridurit ispunjivaËem spojeva. bez zaglaivanja.29. Spojeve izmeu dviju Ridurit ploËa i stropa obraditi Ridurit ispunjivaËem spojeva. razmak vijaka 600 mm.30 Zaπtita od poæara DIN 4102-4 Zidne obloge Rigips Klasa otpornosti na poæar F 90-A Dokaz: certifikat Protupoæarne konstrukcije Vatrozaπtitne Ridurit 20 mm 2 x 20 Izolacijski umetak dopuπten Upute za proizvod i montiranje Ridurit 20 specijalna gipsana vatrozaπtitna ploËa s celulozom i obostranim voalom od staklenih vlakana Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ) Izvedba Obrada Rigips profili Vijci Upute za montiranje: Spoj na pod: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. razmak ≤ 750 mm na Rigips spojnu brtvu A1 (klasa graevinskog materijala DIN 4102-1). razmak ≤ 500 mm na Rigips spojnoj brtvi A1 (klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1). prema DIN 18183 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 Ridurit brzougradbeni vijci 2. ukljuËujuÊi traku za ojaËanje od staklenih vlakana. d ( 10 mm. sloj obloge u odnosu na prvi sloj obloge zamaknuti vodoravno cca.5 x 35 mm. Oblaganje keramiËkim ploËicama: KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se jednostrano ugraditi i ne utjeËu na klasu otpornosti na poæar. 200 mm i okomito cca. Kod besprijekornih rubova ploËa dovoljan je tupi spoj.

Biljeπke WB 37 .

Biljeπke WB 38 .

.

com www. Hondlova 2 tel.rigips.hr@saint-gobain.Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH Predstavniπtvo u HR HR-10000 Zagreb. fax 01 2444 290 e-mail: rigips.com . 01 2335 570.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful