3-1 Zidne obloge 3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi

3.1. Zidne obloge

∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH 1. izdanje, sijeËanj 2010.

Naslov originala: Planen und Bauen Autor originala: Saint-Gobain Rigips 1 Auflage, Juli 2008 Hauptverwaltung Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf Prijevod njemaËkog originala: Prevoditeljski centar d.o.o. –urica GorπÊak Amruπeva 19 10000 Zagreb GrafiËka obrada: Grafex dizajn d.o.o. Maksimirska 132 10000 Zagreb Urednik: Zdenko Krakan Saint-Gobain Rigips Austria GmbH Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama. Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije izriËito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja. Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije. Greπke u tiskanju nisu iskljuËene. Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju. Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo je zajedniËko djelovanje potvreno internim i eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips proizvoda. Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim proizvodima u protivnom se za to ne moæe preuzeti garancija ili jamstvo. Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh u primjeni naπih sustavnih rjeπenja. Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Planiranje i graenje sustavima Rigips. " Zidovi" 1.dio

Zidne obloge Sadræaj

Suha æbuka Predzidne ljuske

s Rigips ploËom RB (RBI) s Rigips kaπiranim ploËama Rigitherm RB (33 - 63) MF s Rigips kaπiranim ploËama

3.10.00 3.20.10 3.20.20 3.20.30 3.21.00 3.21.50 3.22.00 3.29.10 do 3.29..30

PloËe Rigips RB postavljene na ploËe od mineralne vune Metalna potkonstrukcija priËvrπÊena nosaËima promjenljivog obujma

u, e Bla Ëne i D s Rigip πanje zvu lj h pobo masivni e t zaπti ! a zidov

s Rigips Die Blaue priËvrπÊenim na metalnu potkonstrukciju pomoÊu nosaËa promjenljivog obujma ili direktnog nosaËa Slobodno stojeÊa metalna pot Protupoæarne obloge drvenociglenih zidova Protupoæarne obloge zidova od drvenih ploËa Protupoæarne obloge priËvrπÊene nosaËima promjenljivog obujma (ili alternativno direktnim nosaËima)

Protupoæarne konstrukcije

Sadræaj Montaæni zid, knjiga 1 Montaæni zid, knjiga 2 Montaæni zid, knjiga 3 Rigidur zidovi
• Tablica iznosa zvuËne izolacije • Tablica dopuπtenih visina zidova • Montaæni zidovi Die Blaue • Montaæni zidovi System Blau • Montaæni zidovi Duraline • Pregradni zid u stambenom prostoru • Suha æbuka • Predzidne ljuske • Hibridni montaæni zidovi • Zakrivljeni zidovi • Protupoæarni πaht-zidovi • Rigidur - montaæni zidovi • Hibridni πaht-zidovi • Rigidur πaht-zidovi
WB 1

• Standardni montaæni zidovi • Dekorativni zid

Biljeπke

WB 2

12.10. Zaπtita od poæara suha se æbuka kod ocjene masivnog zida prema DIN 4102 ne uzima u obzir B Toplinska zaπtita prvenstveno ovisi o vrsti i debljini masivnog zida cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Obloga PriËvrπÊenje PloËe Rigips RB. Ukoliko lijepimo na dimnjake. VARIO ispunjivaËem spojeva Masa cca. 3.00 Rigips suha æbuka postavljena s Rifix ljepilom za gipsane ploËe.00 Suha æbuka PloËa Rigips RB (RBI) Zidne obloge Rigips® 3. Sustavima Rigips.5 mm u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RBI.Planiranje i gradnja.smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . 15 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Zaglaivanje spojeva WB 5 . impregnirana Ljepilo Rifix (ukoliko na zid lijepimo keramiku. Izvedba Prema Rigips uputi za obradu.10. ljepilo nanijeti punoploπno. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti npr.vidi skicu “B”).

10/.22.20/. Toplinska zaπtita DIN 4108 Za poboljπanje toplinske zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom.00/3. → Predloπci sustava 3.30/ 3.00. WB 6 .20. → Predloπci sustava 3.21.00.20.3.10/3.20. Odluka ovisi o materijalu i debljini vanjskog elementa i moæe se raËunski odrediti.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Suha zidna æbuka ne upotrebljava se za poboljπanje zvuËne zaπtite.5 m ≅ Alu-Folie 30 µm Ako je potrebna parna brana. Suha æbuka s Rigips ploËama Za poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune. Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova suhom zidnom æbukom treba temeljito provjeriti da li je potrebna parna brana ispod obloge. Ekvialent difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.22.10.30/ 3.00/3. upotrijebiti Rigips ploËu RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.21. na straænjoj strani).

10.u podruËju umivaonika za pranje.00 A + C). 3. . ©palete prozora treba postaviti po Ëitavoj povrπini (3.konzolni tereti → Predloæak sustava 2.na masivnom su zidu dopuπteni NYM kabel. konzola i sliËno po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe radi poboljπanja rasporeda pritiska.10.90.00 D).lagani tereti do 0.00 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Zidne obloge Rigips . 3.00 E). npr.na zidane stijenke dimnjaka bez uloπka po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe (zaπtita od poæara) .10.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.00 F). PriËvrπÊenje tereta: . npr. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih. trakasti vodiË. ploËe → ovjesne kukice .podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.ploËice.1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastiËni kit 4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux 5 Vlaæna æbuka 6 Rigps spuπteni strop 7 Dilatacijski spojni profil 8 Trake Rigips ploËa 9 Okvir WB 7 .glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.Suha æbuka s Rigips ploËama Podloga: .00 D Dilatacijski spoj 3. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti. ugradnjom dilatacijskog spojnog profila (3.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.stijenke dimnjaka se tijekom rada nesmiju zagrjiavati iznad 45ºC. npr. Sanitarne instalacije: .10. Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji treba uzeti u obzir.10.00 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. Ljepilo za gipskartonske ploËe nakon namjeπtanja ploËa mora biti minimalne debljine cca. 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). Na svakih 15 metara moraju se nalaziti dilatacijski spojevi.10.00 C Spoj zida na Rigips spuπteni strop 3. slike. odnosno RBI 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 3. ventiliranih fasada . tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. odnosno ËiπÊenja! 3.00 B).10.10. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.usidrenje u podlozi. 15 mm.00. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.00 E Spoj vrata 3. .00 F Spoj prozora 1 PloËa Rigips RB.10. Na spojevima vrata pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe treba postaviti Rigips ploËe u obliku traka (3.10. Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu æbuku. kutije za πuplji zid su zagipsane.mora biti Ëvrsta. Vanjske kuteve treba ojaËati.10. . trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.joπ vlaæan beton nije prikladan. .10. . PriËvrπÊenje dræaËa umivaonika za pranje nalazi se u masivnoj podlozi.

10.3.00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Suha æbuka s Rigips ploËama prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 8 .

Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti mineralnom vunom i ispuniti npr. u sredini ploËe u obliku toËaka.Planiranje i gradnja.10 Predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune Rigips kaπirana ploËa Rigitherm RB 33 do 63 MF Zidne obloge Rigips® 3. pod jakim pritiskom 2. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti u grudama. 20 kg/m2 90 cm Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.10 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od mineralne vune ZvuËna zaπtita poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆Rw.20.30 m2 · K/W cm 90 kod debljine mineralne vune od 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Kaπirana ploËa Rigitherm RB (RBI) 33 . Sustavima Rigips. u obliku trake πirine cca. 3. 90 cm Zaglaivanje spojeva ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 9 .20. 10 cm. VARIO ispunjivaËem spojeva. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti tanko. Standardna duljina 255 cm 1/2 1/2 30-35 cm Masa cca.R do 12 dB Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir Toplinska zaπtita R 1.63 MF Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe Visina zida do 2550 mm Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na mineralnu vunu kaπiranih ploËa Rigips Rigitherm MF 1. u rubnim podruËjima u obliku trake.

20. npr.80 12.3. podovi s plivajuÊim estrihom. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.w. prema DIN 4109. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.05 12. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.10 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËne (zvuËni tlak) izolacije R’ w. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni.R RL.R RL.55 12. WB 10 . Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. 300 kg/m2. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 12.predzidne ljuske i montaæni stropovi. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.5 1.5 0.R R’ w. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm MF-izolacija.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Uzduæna zvuËna izolacija RL.5 1.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. Rigips . masivni stropovi.30 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova kaπirane ploËe Rigitherm RBA MF s aluEkvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.5 m ≅ alu-folija 30 µm kaπiranim slojem od 30 µm treba primijeniti kao parnu branu.w. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.5 0.w.R* ® ® R’ w.w. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.R dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. ** iznos interpoliran RL.

. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.20. ploËe → ovjesne kukice .15 kN (15 kg) s manjim konzolnim teretom (e ≤ 50 mm). ElektriËna instalacija: .10 C).20. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. boja i ploËice nisu prikladne kao podloga za postavljanje predzidnih ljuski.10 B). Vanjske kuteve treba ojaËati. s alu-folijom od 30 µm 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 11 .glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.20.20.20. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MFA. . trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.00.lagani tereti do 0.10 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. 3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.10 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3. ventiliranih fasada .mora biti Ëvrsta.10 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.10 E).spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.10 A).20.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Podloga: . .20.na masivnom zidu (NYM kabel) .10 Zahtjevi na podlogu PriËvrπÊenje tereta: .stara æbuka.20. npr.kutije u πupljem zidu Zidne obloge Rigips .podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.10 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.20.A+D). Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (odnosno suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci.10 E Spoj na pod 1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MF 1. 3. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. odnosno u izolacijskom sloju (3.joπ vlaæan beton nije prikladan. npr. 3.20. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.10. U ovoj sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.90. slike.20.

3.10 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe MF Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune klasa graevinskog materijala A2 prema DIN 4102 u skladu s certifikatom ispitivanja (AbP) prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada WB 12 .20.

Masa do 18 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Obloga PriËvrπÊenje Kaπirane ploËe Rigitherm RB (RBI) 30 . 3.63 PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe.20 Predzidna ljuska s izolacijom od tvrde pjene (polistiren) Rigips kaπirane ploËe Rigitherm RB 30 do 63 PS Zidne obloge Rigips® 3. VARIO ispunjivaËem spojeva.Planiranje i gradnja. Zaglaivanje spojeva WB 13 . Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir B Toplinska zaπtita R 1. Unutarnji ugao kod Rigips kaπiranih ploËa Kod unutarnjih kuteva u Rigips ploËi treba izvesti razmak prema prikazu.20. Spoj ploËa kod Rigips kaπiranih ploËa Na uzduænim rubovima ploËe treba Ëvrsto spojiti. Ukoliko na zid lijepimo keramiku.20 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od tvrde pjene (stiropora).20.vidi skicu “B”. smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . Izvedba Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. Sustavima Rigips.55 m2 · K/W kod PS-tvrde pjene debljine 60 mm cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Vanjski kut kod Rigips kaπiranih ploËa Kod vanjskih kuteva izvodi se razmak u izolacijskom sloju.

79 12.10/3. kao i o karakteristikama postojeÊeg zida te stoga o tome za svaki pojedinaËni sluËaj treba odluËiti na temelju graevinsko-fizikalnog proraËuna. Zaπtita od vlage DIN 4108 Treba voditi raËuna o kondenzatu Ëitavog sustava. odnosno treba osigurati izvedbu zida.3 01. Potreba za parnom branom ovisi o klimatskim faktorima. Ekvivalenti difuzije za debljinu zraËnog sloja sd za kaπiranu ploËu Rigips PS (prema DIN EN 12524) Debljina izolacijskog sloja u mm 20 30 40 50 60 alu-folija 30 µm sd um 01.00.22.5 0.5 WB 14 .20 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske s tvrdom pjenom prvenstveno su prikladne za poboljπanje toplinske zaπtite.1 03.00/3.30/ 3.5 03.30 * Dalje debljine izolacijskog materijala na upit.21.7 10.5 0.5 1.9 02. Za poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije kao i uzduæne zvuËne izolacije treba Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene upotrijebiti Rigips-predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune → Toplinska zaπtita 3.5 1.05 12.20.3.54 9.20. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 1: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija in mm* Polistirolna tvrda pjena EPS. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina ploËe Rigips u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 9.20.

20. ventiliranih fasada . trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.20. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. odnosno ËiπÊenja! 3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. ploËe → ovjesne kukice .20 A + D). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.na masivnom zidu (NYM kabel) .20.20 B). . .20 C).20.20 A).20. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.20 E Podni prikljuËak 1 2 3 4 5 6 7 kaπirana ploËa RB (33 do 63) PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnici vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 15 .20 A Izvedba kuta (unutarnji kut) 3.20..spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.90.Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene Podloga: .20 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.joπ vlaæan beton nije prikladan.20.00 e e = udaljenost od teæiπta 3.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .lagani tereti do 0. odnosno u izolacijskom sloju (3. 3.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.20 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. Vanjske kuteve treba ojaËati.20. .20.20 B Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.mora biti Ëvrsta.glatke podloge obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. npr. Zidne obloge Rigips .15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤50 mm). npr. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima.20.ploËice. slike.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .

klasa graevinskog materijala B2 prema DIN 4102-4 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13163 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 16 .20 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe PS PloËa Rigips RB (RBI) Polistirolna tvrda pjena EPS 040 WI Obrada Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene prema DIN 18184.3.20.

Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr.30 Predzidne ljuske Rigips ploËe na ploËama od mineralne vune Zidne obloge Rigips® 3.20.Planiranje i gradnja. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆ Rw. VARIO ispunjivaËem spojeva.R do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir cm 10 cm -35 30 m 5c 12 50 Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na ploËe od izolacijskog materijala Toplinska zaπtita R 1. postavljene na ploËe od mineralne vune.20.30 PloËe Rigips RB ili RBI. 3. OjaËanje kuteva → detalji Visina zida do 3000 mm Masa cca 25 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 17 .55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Izolacija Zaglaivanje spojeva Izvedba u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe PloËe od mineralne vune Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Sustavima Rigips.

Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. grupa toplinske vodljivosti 040 12.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske postavljene Uzduæna zvuËna izolacija RL. ** iznos interpoliran. RL.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.80 12. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.5 0. Rigips predzidne ljuske i montaæni stropovi. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.w.3. odnosno stropovi od drvenih greda s Rigips spuπtenim stropom. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W 20 30 40 50 60 MF-izolacija. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni. s Alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani na natron Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.05 12. WB 18 . 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.5 1. podovi s plivajuÊim estrihom.20.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.5 1.5 1. 300 kg/m2.w. masivni stropovi. npr.30 12. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.5 0. upotrijebiti kao parnu branu.5 m ≅ alu-folija 30 µm Ëvrstom papiru.30 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w.55 12.55 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova Rigips ploËe RBAN.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. prema DIN 4109.

30 C).90.1 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca.na masivnom zidu (NYM kabel) . bojeni sloj i ploËice neprikladni su kao podloga za suhu zidnu æbuku.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .30 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. 3.stara æbuka. ventiliranih fasada. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.30 B). Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. .20. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. 10-15 mm 2. Vanjske kuteve treba zagladiti s Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.20.30 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3.30 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. npr.20.1 Rigips ploËa RBA.podlogu koja jako upija treba radi Zidne obloge Rigips smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.joπ vlaæan beton nije prikladan. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.20. 3. U ovom sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). .20.20. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.Predzidne ljuske postavljene Podloga: . odnosno RBIA s Alu-folijom 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca.mora biti Ëvrsta. ploËe → ovjesne kukice . 3.20.20.30 E Spoj na pod 1 Rigips ploËa RB. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih. slike.30 A + D). .glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. 3 mm 3 Traka za ojaËanje (po potrebi) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 Vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 Mineralna vuna 8 PlivajuÊi estrih WB 19 .20. . .30 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (ili suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.20.30 E). odnosno RBI 1.00.lagani tereti do 0.30 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.

30 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada Predzidne ljuske postavljene prema DINI EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 20 .3.20.

VARIO. Sustavima Rigips. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 15 kg/m2 WB 21 . 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.direktni nosaËi) Zidne obloge Rigips Rigips® 3.21.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm Visina zida na upit 1 Obloga u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. npr.21.00 Predzidne ljuske NosaËi promjenljivog obujma (alternativni ovjes .06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm ili NosaË promjenljivog obujma dugaËak 60 mm Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Planiranje i gradnja.2 NosaËi 3.3 Rigips zidni profil UW 50 .1 Spoj 3.00 Predzidna ljuska na profilima ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 11 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 1.06 Rigips zidni profil UW 50 . 3.

** iznos interpoliran RL.w. odnosno stropovi s drvenim WB 22 gredama s Rigips spuπtenim stropom. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. prema DIN 4109. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.2 NosaËi 3.predzidne ljuske i montaæni stropovi.00 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Alternativa: Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (CD-profili) 1 Obloga Za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva od filca 3.3 ZvuËna zaπtita Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27 . 300 kg/m2. Rigips .R dB 48 48 49 51 53 54 55 56 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’WR za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L kg/m2.3.R* ® ® R’ WR R’ WR RL. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.R RL. . podovi s plivajuÊim estrihom. masivni stropovi.w.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Uzduæna zvuËna izolacija RL.w.1 Spoj 3. npr.w.21.06 NosaË promjenljivog obujma za C profil Mineralna vuna 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija ZvuËna zaπtita DIN 4109 Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.

00 B i C).1 PloËe Rigips RBAN.55 Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.5 m ≅ alu-folija 30 µm Zaπtita od vlage DIN 4108 ElektriËna instalacija: . slike.2 6 7 8 Mineralna vuna Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih WB 23 . Ako radi graevinskih razloga u spojevima treba zagladiti dodatne trake za ojaËanje.00 C).05 1. 3. odnosno RBI 1.80 0. ugao zida kao i spoj zida na Rigips spuπteni strop treba osigurati tupo zaglaenim trakama za ojaËanje (3.Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku e e = udaljenost od teæiπta 3.21.21. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.3 NosaË promjenljivog obujma 4 5.1 Rigips zidni profil UW 50-06 (spoj) 3.21.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).21.2 Rigips zidni profil UW 50-05 (nosaË) 3.20 1.konzolni tereti → Predloæak sustava 2.00 50 60 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm MF-izolacija u grupi toplinske vodljivosti 040 30 40 Toplinska zaπtita DIN 4108 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 30 mm NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 60 mm Ako je potrebna parna brana. na straænjoj strani).00 D).21. ploËe → ovjesne kukice .5 12.90.5 12.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.45 1.98 1. Kod ugradnje parne brane treba je pomoÊu Rigips spojnog profila i Rigips spojne brtve od filca spojiti na boËni element (3.21.00 3.21.lagani tereti do 0. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.21.kutije za πuplji zid PriËvrπÊenje tereta: .5 12.. upotrijebiti ploËu Rigips RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.21. trake za ojaËanje takoer treba tupo zagladiti (3. npr.na masivnom zidu (NYM kabel) . Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.1 5.5 0. 12.00 A).00 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva) profil nosaËa (UW) koji je postavljen u podruËju kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge. odnosno RBIAN s alu-folijom na jakom natron papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.00 D Spoj na pod 1 PloËe Rigips RB.

21. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 24 .00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.3.

20 m2 · K/W kod izolacije pregradnog zida 80 mm Visina zida 1 Obloga PriËvrπÊenje na upit Rigips Die Blaue.21.21. npr.3 Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27-06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm (kod 1-.alternativa . odnosno 2-slojne obloge).50 Predzidne ljuske Zidne obloge Rigips® Blau m e t s y S Rigips Die Blaue s nosaËem promjenljivog obujma 3.2 NosaËi 3. 15 kg/m2 kod 1-slojne obloge 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva WB 25 .50 Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (metalni profili). 315 2 kg/m ) do 15 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.ili 2-slojna Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. Sustavima Rigips. 3. VARIO. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 1. odnosno nosaË promjenljivog obujma dugaËak 90 mm (kod 1-slojne obloge) . ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida (ovdje cca. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija Masa cca.direktni nosaË Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.1 Spoj 3.Planiranje i gradnja..

R Rw. NosaËi promjenljivog obujma. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.50 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije Rw.w.R Rw. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije. NosaËi promjenljivog obujma.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. ISOVER Akustic TF. NosaËi promjenljivog obujma. 12.5 mm. Dokaz: certifikati WB 26 .5 mm. ISOVER Akustic TF.5 mm. NosaËi promjenljivog obujma. 30 mm. Dokaz: certifikati ZvuËna uzduæna izolacija Tablica 2: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije RL.R RL. 12. 2 x 12.w. 40 mm Rigips Die Blau.3. 12. 90 mm. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. ISOVER Akustic TF. 30 mm ISOVER Akustic TF.5 mm.5 mm. ISOVER Akustic TF. 12. Rw.5 mm.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3). NosaËi promjenljivog obujma. 80 mm 81 (56 + 25) 79 (56 + 23) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.R Rw. 40 mm Rigips Die Blau.R dB dB dB 56 79 (56 + 23) Rigips Die Blau. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 Rw.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata. 30 mm ISOVER Akustic TF. 90 mm. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke. Masivni se zid sastojao od 17.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. 2 x 12.w. RL. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja.w.w. 80 mm 64 (50 + 14) 64 (50 + 14) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije. NosaËi promjenljivog obujma.21. 30 mm.R RL. 40 mm Rigips Die Blau.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3).w. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB bez ® ® ® ® RL. 40 mm Rigips Die Blau.R RL.R dB bez dB dB dB 50 62 (50 + 12) Rigips Die Blau. Masivni se zid sastojao od 17.

Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.21. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.50 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil UW 50-06 koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.21.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).55 - 2. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.2 Rigips stropni profil CD 60/27-06 (kao profil nosaËa) 3.21.21. ploËe → ovjesne kukice . npr. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3. Isover Vario KM). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.21.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.lagani tereti do 0. 3.50 B i C).5 12. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.1 Rigips Die Blaue na parnoj brani / barijeri (prema proraËunu) 2 Rigips spojna brtva od filca 3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.21. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.5 12.20 - 1. grupa toplinske vodljivosti 040 Toplinska zaπtita DIN 4108 12.kutije u πupljem zidu 1.50 D).5 12.50A). 3.50 D Spoj na pod 1 Rigips Die Blaue 1.1 Rigips spojni profil UD 28 3.21. Kod ugradnje parne brane treba je brtveno spojiti s Rigips profilom UD i Rigips spojnom brtvom od filca na boËni zid (3. ElektriËna instalacija: .50 B).2 6 7 8 Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Trake za ojaËanje (po potrebi) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih.20 U principu treba dati prednost parnoj brani varijabilne vlaænosti (npr.00.80 Duljina kraka: 30 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 60 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 90 mm Kod oblaganja vanjskih zidova potrebna je odgovarajuÊa parna brana izmeu obloge (Rigips Die Blaue) i nosivog profila (prema proraËunu).90.1 5.na masivnom zidu (NYM kabel) .50 B Spoj zida na vlaænu æbuku Zaπtita o vlage DIN 4108 e = udaljenost od teæiπta e 3. slike. odnosno suhi estrih WB 27 .3 NosaË promjenljivog obujma 4 5. PriËvrπÊenje tereta: .50 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.05 1. a u skladu s podacima proizvoaËa.Predzidne ljuske.21.21.21.50 60 80 Tablica 3: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm Rigips Die Blau mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W 30 40 Izolacija ISOVER Akustic TF.5 NosaËi promjenljivog presjeka 0.50 C). direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.

direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 28 .50 Zidne obloge Rigips Rigips Die Blaue Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna ISOVER Akustic TF Predzidne ljuske.3.21.

1 Spoj 3.00 Predzidne ljuske Slobodno stojeÊi metalni nosaËi Zidne obloge Rigips® 3.06 kao Spoj na pod i na strop Rigips zidni profil CW 50/75/100 .22. 20 kg/m2 WB 29 . 3.2 NosaËi Rigips zidni profil UW 50/75/100 .55 m2 · K/W kod debljine mineralne vune od 100 mm 1 Obloga za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RB PloËa Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. Sustavima Rigips.00 Predzidna ljuska sa slobodno stojeÊim Rigips metalnim nosaËima. VARIO. npr. Visina zida do 4000 mm 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.Planiranje i gradnja.06 Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.22. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.

98 0.23 1.55 Zaπtita od vlage WB 30 DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidnih ljuski Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W Rigips zidni profil CW 50-06 Rigips zidni profil CW 75-06 Rigips zidni profil CW 100-06 30 40 50 60 80 100 MF-izolacija.05 2. grupa toplinske vodljivosti 040 12. Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.w. ** iznos interpoliran RL.5 12.48 1.5 12.98 1.w. Rigips . ploËe Rigips RBAN s alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani treba primijeniti kao parnu branu.73 1.3.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2. masivni stropovi.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËno-zraËne izolacije R’ w.5 12.48 1. prema DIN 4109. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni. npr.5 12.55 1.20 1. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.73 2. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.30 1. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske samostojeÊe Uzduæna zvuËna izolacija RL.22.5 12. podovi s plivajuÊim estrihom.predzidne ljuske i montaæni stropovi.23 1.98 0. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.5 0.5 m ≅ alu-folija 30 µm .06 2. 300 kg/m2.

e e = udaljenost od teæiπta 3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 .22. hotelski.06 4 Mineralna vuna 5. npr. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.22.00. zidom.22. uredski. sale predavaonica.22.1 Rigips ploËe RBAN. samostojeÊe Rigips zidni profil CW 150-06 CW 175-06 CW 100-06 Zidne obloge Rigips PodruËje ugradnje 1 2600 mm 3000 mm 4000 mm 3) 3.22.22. npr. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati. 2) PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno ljudi kao πto su. izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od ≥ 1. stanovi. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.00 Dopuπtene visine zidova DIN 18 183 PodruËje ugradnje 2 2500 mm 3000 mm Napomena: Kod veÊih visina zidova na priËvrsnim razmacima dopuπtenih visina zidova treba izvesti vezu profila nosaËa s postojeÊim 1) PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje ljudi kao πto su. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. πkolski prostori. 3.22.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 .0 m. primjerice.06 3. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje treba zagladiti preko kuta (3. bolniËki prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od < 1. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.kutije za πupjli zid PriËvrπÊenje tereta: .90.Predzidne ljuske.na masivnom zidu (NYM kabel) . veÊi prostori za okupljanja. pomoÊu kutnog pocinËanog plosnatog æeljeza 3/30 mm.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil CW koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.1 Trake za ojaËanje (po potrebi) 5. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.0 m. odnosno RBIAN s alufolijom na Ëvrstom natronskom papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.00 D Spoj na pod 1 Rigips ploËe RB.00 D).00 A).00 B). ElektriËne instalacije: .00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.22.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). primjerice. slike.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) 3. ploËe → ovjesne kukice .lagani tereti do 0.2 Rigips Alux kutni πtitnik 6 Vlaæna æbuka 7 Rigips spuπteni strop 8 PlivajuÊi estrih WB 31 .00 C).22. odnosno RBI 1. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.

3.00 Zidne obloge Rigips Izvedba PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske. slobodno stojeÊe prema DIN 18183 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 32 .22.

Sustavima Rigips. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.30 Protupoæarne konstrukcije Jednostrana obloga Zidne obloge Rigips® 3. ugradnjom barem jednostrane obloge od vatrozaπtitne ploËe RF od 12. popreËnim presjekom 100 x 100 mm i potpunim punjenjem reπetkaste konstrukcije glinastom mjeπavinom.00/3. itd.5 Umetak od izolacijskog materijala dopuπteno 1 Obloga PriËvrπÊenje Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktna (drvene letve ili Rigips hut-stropni profil). 3. ali isti iz razloga protupoæarne zaπtite nije potreban.21. s min. Dopuπten je dodatni izolacijski umetak.00. npr.Planiranje i gradnja.29.22. Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. potpornja.5 mm (F 30-B). lagane ploËe od drvene vune prema DIN 1101 ili zid prema DIN 1053-1 mogu se protupoæarno obraditi. preËki. VARIO.10 do 3. WB 33 . od povezanih nosaËa.29. Protupoæarna se obloga moæe ugraditi na drvenu ili metalnu potkonstrukciju koja se priËvrπÊuje direktno na zid ili se postavlja kao slobodno stojeÊa predzidna ljuska → konstrukcije 3.29. 10 Za drvenu reπetkastu konstrukciju s ispunom od cigle Zaπtita od poæara F 30-B 2 Tablica 1: Klasa otpornosti na poæar F 30-B Dokaz: DIN 4102-4 1 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF mm 12. odnosno priËvrπÊena nosaËima promjenljivog presjeka ili slobodno stojeÊa. Mineralna vuna Dimenzioniranje prema zahtjevima na zaπtitu od zvuka i od poæara 2 Potkonstrukcija Izolacija (nije prikazana) Zaglaivanje spojeva Izvedba Nosivi i nenosivi zidovi prema DIN 1052 i DIN 4103-1.

5 F 60-B 1) 2 x 12.21. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. Unutarnja protupoæarna obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF moæe se ugraditi na drvenu konstrukciju ili na Rigips hut-stropni profil. na drvene nosaËe konstrukcije od drvenih ploËa Mineralna vuna (klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1) → Tablica 2 Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. koji se sastoje od drvenih rebara ( 40/80 mm (nosivi zidovi). mogu ispuniti zahtjeve na zaπtitu od poæara F 30-B.00/3. tablice 49-50.22.29.00.20 Zaπtita od poæara F 30-B/F 60-B Vanjski zidovi koji omeuju prostor nosivi ili nenosivi . drvenim letvama ili Rigips hut-stropnim profilom.3. npr.29. 2 Tablica 2: Klasa otpornosti na poæar 1 3 Izolacija Vanjska obloga: daske ili ploËe od drvenog matrijala s ρ = 600 kg/m3 mm 13 13 13 - Unutarnja obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF mm Sirova Debljina gustoÊa mm kg/m3 80 130 150 130 150 100 130 150 40 80 40 80 Æbuka na HWLploËama1) d ≥ 25 mm mm 15 15 15 15 F 30-B 12.5 80 40 Lake ploËe od drvene vune Dokaz: DIN 4102-4 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktno priËvrπÊena. ukoliko imaju prikladnu vanjsku i unutarnju oblogu i odgovarajuÊi protupoæarni izolacijski sloj. 1 Obloga PriËvrπÊenje 2 Potkonstrukcija 3 Izolacija Zaglaivanje spojeva WB 34 . uz priËvrπÊenje direktno na drvena rebra ili moæe biti slobodno stojeÊa u odnosu na zid od drvenih ploËa → konstrukcije 3. odnosno F 60-B. VARIO.20 za vanjske zidove od drvenih ploËa Zidne obloge Rigips Protupoæarne konstrukcije 3. odnosno 40/40 mm (nenosivi zidovi) i s dopuπtenim naprezanjima (D prema DIN 4102-4.od drvenih ploËa.

Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.1 Spoj 3.30 Zidne obloge s nosaËem promjenljivog obujma Zaπtita od poæara F 90-A od strane prostorije Visina zida nije ograniËena Horizontalni presjek standardni razmak profila je do 1000 mm visine preko 10 m uz ststiËki proraËun do 5000 mm kod razmaka nosaËa do 2000 mm Masa cca.2 NosaËi 3.3 Rigips zidni profil UW 50 x 06 Rigips zidni profil UW 50 x 06 NosaË promjenljivog obujma.1 Obloga 2 x vatrozaπtitne ploËe Ridurit 20 Ridurit brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva klase graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 3. duljine 60 mm dopuπtena kao toplinska i zvuËna izolacija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Izvedba prema Rigips-ovoj uputi za obradu. WB 35 .29. npr. 40 kg/m2 1 Obloga 1. VARIO.Protupoæarne konstruktcije Zidne obloge Rigips 3.30 3.29.

d ≥ 10 mm. prema DIN 18183 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 Ridurit brzougradbeni vijci 2. WB 36 . Oblaganje keramiËkim ploËicama: KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se jednostrano ugraditi i ne utjeËu na klasu otpornosti na poæar.5 x 35 mm.29. Spojeve. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. Ugraditi elektriËne kutije. Spoj na strop: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. 200 mm i okomito cca.3. sloj obloge u odnosu na prvi sloj obloge zamaknuti vodoravno cca. bez zaglaivanja. razmak vijaka 600 mm. 2. Spojeve izmeu dviju Ridurit ploËa i stropa obraditi Ridurit ispunjivaËem spojeva. d ( 10 mm. razmak ≤ 750 mm na Rigips spojnu brtvu A1 (klasa graevinskog materijala DIN 4102-1). 600 mm. Obloga: 1. Kod besprijekornih rubova ploËa dovoljan je tupi spoj. ispuniti Ridurit ispunjivaËem spojeva. ukljuËujuÊi traku za ojaËanje od staklenih vlakana.30 Zaπtita od poæara DIN 4102-4 Zidne obloge Rigips Klasa otpornosti na poæar F 90-A Dokaz: certifikat Protupoæarne konstrukcije Vatrozaπtitne Ridurit 20 mm 2 x 20 Izolacijski umetak dopuπten Upute za proizvod i montiranje Ridurit 20 specijalna gipsana vatrozaπtitna ploËa s celulozom i obostranim voalom od staklenih vlakana Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ) Izvedba Obrada Rigips profili Vijci Upute za montiranje: Spoj na pod: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. razmak ≤ 500 mm na Rigips spojnoj brtvi A1 (klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1). razmak vijaka 250 mm.5 x 55 mm.

Biljeπke WB 37 .

Biljeπke WB 38 .

.

fax 01 2444 290 e-mail: rigips.Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH Predstavniπtvo u HR HR-10000 Zagreb.rigips. Hondlova 2 tel.hr@saint-gobain.com .com www. 01 2335 570.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful