P. 1
3_1_ZidneObloge

3_1_ZidneObloge

|Views: 8|Likes:
Published by pfcbeograd

More info:

Published by: pfcbeograd on Jan 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

3-1 Zidne obloge 3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi

3.1. Zidne obloge

∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH 1. izdanje, sijeËanj 2010.

Naslov originala: Planen und Bauen Autor originala: Saint-Gobain Rigips 1 Auflage, Juli 2008 Hauptverwaltung Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf Prijevod njemaËkog originala: Prevoditeljski centar d.o.o. –urica GorπÊak Amruπeva 19 10000 Zagreb GrafiËka obrada: Grafex dizajn d.o.o. Maksimirska 132 10000 Zagreb Urednik: Zdenko Krakan Saint-Gobain Rigips Austria GmbH Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama. Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije izriËito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja. Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije. Greπke u tiskanju nisu iskljuËene. Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju. Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo je zajedniËko djelovanje potvreno internim i eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips proizvoda. Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim proizvodima u protivnom se za to ne moæe preuzeti garancija ili jamstvo. Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh u primjeni naπih sustavnih rjeπenja. Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Planiranje i graenje sustavima Rigips. " Zidovi" 1.dio

Zidne obloge Sadræaj

Suha æbuka Predzidne ljuske

s Rigips ploËom RB (RBI) s Rigips kaπiranim ploËama Rigitherm RB (33 - 63) MF s Rigips kaπiranim ploËama

3.10.00 3.20.10 3.20.20 3.20.30 3.21.00 3.21.50 3.22.00 3.29.10 do 3.29..30

PloËe Rigips RB postavljene na ploËe od mineralne vune Metalna potkonstrukcija priËvrπÊena nosaËima promjenljivog obujma

u, e Bla Ëne i D s Rigip πanje zvu lj h pobo masivni e t zaπti ! a zidov

s Rigips Die Blaue priËvrπÊenim na metalnu potkonstrukciju pomoÊu nosaËa promjenljivog obujma ili direktnog nosaËa Slobodno stojeÊa metalna pot Protupoæarne obloge drvenociglenih zidova Protupoæarne obloge zidova od drvenih ploËa Protupoæarne obloge priËvrπÊene nosaËima promjenljivog obujma (ili alternativno direktnim nosaËima)

Protupoæarne konstrukcije

Sadræaj Montaæni zid, knjiga 1 Montaæni zid, knjiga 2 Montaæni zid, knjiga 3 Rigidur zidovi
• Tablica iznosa zvuËne izolacije • Tablica dopuπtenih visina zidova • Montaæni zidovi Die Blaue • Montaæni zidovi System Blau • Montaæni zidovi Duraline • Pregradni zid u stambenom prostoru • Suha æbuka • Predzidne ljuske • Hibridni montaæni zidovi • Zakrivljeni zidovi • Protupoæarni πaht-zidovi • Rigidur - montaæni zidovi • Hibridni πaht-zidovi • Rigidur πaht-zidovi
WB 1

• Standardni montaæni zidovi • Dekorativni zid

Biljeπke

WB 2

3.00 Suha æbuka PloËa Rigips RB (RBI) Zidne obloge Rigips® 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti npr. 12. Izvedba Prema Rigips uputi za obradu. Ukoliko lijepimo na dimnjake.00 Rigips suha æbuka postavljena s Rifix ljepilom za gipsane ploËe.Planiranje i gradnja.5 mm u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RBI.smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . Zaπtita od poæara suha se æbuka kod ocjene masivnog zida prema DIN 4102 ne uzima u obzir B Toplinska zaπtita prvenstveno ovisi o vrsti i debljini masivnog zida cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Obloga PriËvrπÊenje PloËe Rigips RB.vidi skicu “B”). VARIO ispunjivaËem spojeva Masa cca.10. 15 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Zaglaivanje spojeva WB 5 . impregnirana Ljepilo Rifix (ukoliko na zid lijepimo keramiku. ljepilo nanijeti punoploπno.10. Sustavima Rigips.

20.10/.20/.00/3.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Suha zidna æbuka ne upotrebljava se za poboljπanje zvuËne zaπtite.10.20.22.3.21.10/3. upotrijebiti Rigips ploËu RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru. WB 6 .20. Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova suhom zidnom æbukom treba temeljito provjeriti da li je potrebna parna brana ispod obloge. Suha æbuka s Rigips ploËama Za poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune. na straænjoj strani).22.00. → Predloπci sustava 3. Ekvialent difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.00. Odluka ovisi o materijalu i debljini vanjskog elementa i moæe se raËunski odrediti.00/3. Toplinska zaπtita DIN 4108 Za poboljπanje toplinske zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom. → Predloπci sustava 3.30/ 3.21.30/ 3.5 m ≅ Alu-Folie 30 µm Ako je potrebna parna brana.

00 B).10. PriËvrπÊenje dræaËa umivaonika za pranje nalazi se u masivnoj podlozi. . Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. Vanjske kuteve treba ojaËati. npr.1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastiËni kit 4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux 5 Vlaæna æbuka 6 Rigps spuπteni strop 7 Dilatacijski spojni profil 8 Trake Rigips ploËa 9 Okvir WB 7 .usidrenje u podlozi. trakasti vodiË. Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu æbuku. konzola i sliËno po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe radi poboljπanja rasporeda pritiska. Sanitarne instalacije: . PriËvrπÊenje tereta: . 3. npr.10. 3.00 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . ploËe → ovjesne kukice .00 D Dilatacijski spoj 3. ventiliranih fasada .glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.joπ vlaæan beton nije prikladan.na masivnom su zidu dopuπteni NYM kabel. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. npr. Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji treba uzeti u obzir.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. odnosno RBI 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 3.Suha æbuka s Rigips ploËama Podloga: . Na spojevima vrata pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe treba postaviti Rigips ploËe u obliku traka (3.10.10.00 E Spoj vrata 3.90.konzolni tereti → Predloæak sustava 2.lagani tereti do 0. kutije za πuplji zid su zagipsane. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.00 C Spoj zida na Rigips spuπteni strop 3. 3.mora biti Ëvrsta. .00 F).00.10. .10. 15 mm. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3. . Na svakih 15 metara moraju se nalaziti dilatacijski spojevi.u podruËju umivaonika za pranje.ploËice.10. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima.00 E). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. Ljepilo za gipskartonske ploËe nakon namjeπtanja ploËa mora biti minimalne debljine cca.stijenke dimnjaka se tijekom rada nesmiju zagrjiavati iznad 45ºC. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.10.10.10.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).na zidane stijenke dimnjaka bez uloπka po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe (zaπtita od poæara) . slike.00 A + C).10.00 D).10. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. ©palete prozora treba postaviti po Ëitavoj povrπini (3. .00 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Zidne obloge Rigips . odnosno ËiπÊenja! 3.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. ugradnjom dilatacijskog spojnog profila (3.00 F Spoj prozora 1 PloËa Rigips RB.

3.10.00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Suha æbuka s Rigips ploËama prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 8 .

3.10 Predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune Rigips kaπirana ploËa Rigitherm RB 33 do 63 MF Zidne obloge Rigips® 3. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti u grudama.20. pod jakim pritiskom 2. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti mineralnom vunom i ispuniti npr. Sustavima Rigips.63 MF Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe Visina zida do 2550 mm Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na mineralnu vunu kaπiranih ploËa Rigips Rigitherm MF 1.R do 12 dB Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir Toplinska zaπtita R 1. u rubnim podruËjima u obliku trake. Standardna duljina 255 cm 1/2 1/2 30-35 cm Masa cca. u obliku trake πirine cca.Planiranje i gradnja. 20 kg/m2 90 cm Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. VARIO ispunjivaËem spojeva. 10 cm. 90 cm Zaglaivanje spojeva ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 9 .30 m2 · K/W cm 90 kod debljine mineralne vune od 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Kaπirana ploËa Rigitherm RB (RBI) 33 . u sredini ploËe u obliku toËaka.10 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od mineralne vune ZvuËna zaπtita poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆Rw.20. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti tanko.

podovi s plivajuÊim estrihom. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm MF-izolacija.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.R dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. npr. masivni stropovi. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.5 0. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 12.20.R RL.R R’ w. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.w.80 12. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. WB 10 .R RL.5 1. Rigips .R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Uzduæna zvuËna izolacija RL.5 m ≅ alu-folija 30 µm kaπiranim slojem od 30 µm treba primijeniti kao parnu branu.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni.05 12. ** iznos interpoliran RL.3.30 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova kaπirane ploËe Rigitherm RBA MF s aluEkvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. prema DIN 4109.10 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËne (zvuËni tlak) izolacije R’ w.w.55 12.w. 300 kg/m2. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.R* ® ® R’ w.predzidne ljuske i montaæni stropovi.w.5 0.5 1.

10 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3. Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (odnosno suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci.joπ vlaæan beton nije prikladan.na masivnom zidu (NYM kabel) . npr.20.20. boja i ploËice nisu prikladne kao podloga za postavljanje predzidnih ljuski.10. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.lagani tereti do 0. U ovoj sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.10 E Spoj na pod 1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MF 1. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.10 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.mora biti Ëvrsta.20. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Podloga: . Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. . s alu-folijom od 30 µm 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 11 . odnosno u izolacijskom sloju (3. ploËe → ovjesne kukice .10 A).20.10 Zahtjevi na podlogu PriËvrπÊenje tereta: .glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. slike.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. . npr. ventiliranih fasada .10 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. Vanjske kuteve treba ojaËati.kutije u πupljem zidu Zidne obloge Rigips . odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MFA.20.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. . 3.A+D).20.00. ElektriËna instalacija: . 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim teretom (e ≤ 50 mm).10 B).20. 3.10 C).stara æbuka.20. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.10 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.20.20.10 E).90. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.

20.3.10 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe MF Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune klasa graevinskog materijala A2 prema DIN 4102 u skladu s certifikatom ispitivanja (AbP) prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada WB 12 .

Masa do 18 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Obloga PriËvrπÊenje Kaπirane ploËe Rigitherm RB (RBI) 30 . Spoj ploËa kod Rigips kaπiranih ploËa Na uzduænim rubovima ploËe treba Ëvrsto spojiti. Sustavima Rigips. smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir B Toplinska zaπtita R 1.20. Unutarnji ugao kod Rigips kaπiranih ploËa Kod unutarnjih kuteva u Rigips ploËi treba izvesti razmak prema prikazu. Ukoliko na zid lijepimo keramiku.20 Predzidna ljuska s izolacijom od tvrde pjene (polistiren) Rigips kaπirane ploËe Rigitherm RB 30 do 63 PS Zidne obloge Rigips® 3.Planiranje i gradnja.20. Zaglaivanje spojeva WB 13 . VARIO ispunjivaËem spojeva.20 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od tvrde pjene (stiropora). Izvedba Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. 3.63 PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe.vidi skicu “B”.55 m2 · K/W kod PS-tvrde pjene debljine 60 mm cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Vanjski kut kod Rigips kaπiranih ploËa Kod vanjskih kuteva izvodi se razmak u izolacijskom sloju.

Zaπtita od vlage DIN 4108 Treba voditi raËuna o kondenzatu Ëitavog sustava. Ekvivalenti difuzije za debljinu zraËnog sloja sd za kaπiranu ploËu Rigips PS (prema DIN EN 12524) Debljina izolacijskog sloja u mm 20 30 40 50 60 alu-folija 30 µm sd um 01. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina ploËe Rigips u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 9.7 10.5 1. odnosno treba osigurati izvedbu zida. kao i o karakteristikama postojeÊeg zida te stoga o tome za svaki pojedinaËni sluËaj treba odluËiti na temelju graevinsko-fizikalnog proraËuna. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 1: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija in mm* Polistirolna tvrda pjena EPS.54 9.3 01.10/3.1 03. Potreba za parnom branom ovisi o klimatskim faktorima.20.21.20.20 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske s tvrdom pjenom prvenstveno su prikladne za poboljπanje toplinske zaπtite.22.3. Za poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije kao i uzduæne zvuËne izolacije treba Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene upotrijebiti Rigips-predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune → Toplinska zaπtita 3.5 1.5 0.30/ 3.9 02.79 12.5 03.30 * Dalje debljine izolacijskog materijala na upit.05 12.5 0.20.5 WB 14 .00/3.00.

kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .20 A + D)..20 E Podni prikljuËak 1 2 3 4 5 6 7 kaπirana ploËa RB (33 do 63) PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnici vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 15 . .mora biti Ëvrsta.lagani tereti do 0. Vanjske kuteve treba ojaËati. .20. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.20. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.20.joπ vlaæan beton nije prikladan.20. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.20 B Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.glatke podloge obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. slike.20 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene Podloga: .90.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. ploËe → ovjesne kukice .20. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. .podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. odnosno u izolacijskom sloju (3.na masivnom zidu (NYM kabel) .20 A).15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤50 mm).20 C).20 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. npr.20 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .ploËice. ventiliranih fasada . npr.20. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti.20.20. odnosno ËiπÊenja! 3.20.20 B). Zidne obloge Rigips .00 e e = udaljenost od teæiπta 3.20 A Izvedba kuta (unutarnji kut) 3. 3.

20 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe PS PloËa Rigips RB (RBI) Polistirolna tvrda pjena EPS 040 WI Obrada Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene prema DIN 18184.3. klasa graevinskog materijala B2 prema DIN 4102-4 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13163 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 16 .20.

Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆ Rw.30 PloËe Rigips RB ili RBI. VARIO ispunjivaËem spojeva. Sustavima Rigips. postavljene na ploËe od mineralne vune.30 Predzidne ljuske Rigips ploËe na ploËama od mineralne vune Zidne obloge Rigips® 3.Planiranje i gradnja.R do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir cm 10 cm -35 30 m 5c 12 50 Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na ploËe od izolacijskog materijala Toplinska zaπtita R 1. OjaËanje kuteva → detalji Visina zida do 3000 mm Masa cca 25 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 17 . 3.20.20.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Izolacija Zaglaivanje spojeva Izvedba u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe PloËe od mineralne vune Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.

Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W 20 30 40 50 60 MF-izolacija. upotrijebiti kao parnu branu.55 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova Rigips ploËe RBAN.5 1. RL.05 12.w. npr. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.20.30 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.30 12.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.5 m ≅ alu-folija 30 µm Ëvrstom papiru. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109. ** iznos interpoliran. prema DIN 4109.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. 300 kg/m2.5 1.5 0.5 0.55 12. masivni stropovi.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.3. Rigips predzidne ljuske i montaæni stropovi.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske postavljene Uzduæna zvuËna izolacija RL. s Alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani na natron Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. odnosno stropovi od drvenih greda s Rigips spuπtenim stropom. podovi s plivajuÊim estrihom.5 1.w. WB 18 .80 12. grupa toplinske vodljivosti 040 12.

. U ovom sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju. Vanjske kuteve treba zagladiti s Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.30 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. 10-15 mm 2.20.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .lagani tereti do 0.20.na masivnom zidu (NYM kabel) .20.podlogu koja jako upija treba radi Zidne obloge Rigips smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.1 Rigips ploËa RBA.30 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3. odnosno RBI 1. . ploËe → ovjesne kukice . trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.00. slike.30 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. . .30 E Spoj na pod 1 Rigips ploËa RB.1 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca.30 C).30 B). .30 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.20. npr.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).90. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. 3.20.20.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. 3 mm 3 Traka za ojaËanje (po potrebi) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 Vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 Mineralna vuna 8 PlivajuÊi estrih WB 19 .20. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (ili suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci.mora biti Ëvrsta.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. 3.20. 3.30 E).stara æbuka.20. bojeni sloj i ploËice neprikladni su kao podloga za suhu zidnu æbuku. odnosno RBIA s Alu-folijom 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca. ventiliranih fasada.Predzidne ljuske postavljene Podloga: .30 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.joπ vlaæan beton nije prikladan.20. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.30 A + D).

30 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada Predzidne ljuske postavljene prema DINI EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 20 .20.3.

55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm Visina zida na upit 1 Obloga u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.00 Predzidne ljuske NosaËi promjenljivog obujma (alternativni ovjes .Planiranje i gradnja.06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm ili NosaË promjenljivog obujma dugaËak 60 mm Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Sustavima Rigips.1 Spoj 3.06 Rigips zidni profil UW 50 . VARIO.3 Rigips zidni profil UW 50 .2 NosaËi 3.direktni nosaËi) Zidne obloge Rigips Rigips® 3.21. npr. 15 kg/m2 WB 21 .21. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 3. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.00 Predzidna ljuska na profilima ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 11 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 1.

podovi s plivajuÊim estrihom. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L kg/m2. masivni stropovi. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.w.06 NosaË promjenljivog obujma za C profil Mineralna vuna 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija ZvuËna zaπtita DIN 4109 Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.3 ZvuËna zaπtita Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27 .00 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Alternativa: Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (CD-profili) 1 Obloga Za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva od filca 3. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Uzduæna zvuËna izolacija RL.1 Spoj 3.w.w.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. ** iznos interpoliran RL. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.3.predzidne ljuske i montaæni stropovi.w. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.R RL. Rigips . prema DIN 4109.R* ® ® R’ WR R’ WR RL.R dB 48 48 49 51 53 54 55 56 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’WR za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. 300 kg/m2. npr.21. .2 NosaËi 3. odnosno stropovi s drvenim WB 22 gredama s Rigips spuπtenim stropom.

2 Rigips zidni profil UW 50-05 (nosaË) 3.21.80 0.45 1.1 PloËe Rigips RBAN. Kod ugradnje parne brane treba je pomoÊu Rigips spojnog profila i Rigips spojne brtve od filca spojiti na boËni element (3.00 3.00 50 60 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm MF-izolacija u grupi toplinske vodljivosti 040 30 40 Toplinska zaπtita DIN 4108 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 30 mm NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 60 mm Ako je potrebna parna brana.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku e e = udaljenost od teæiπta 3. odnosno RBI 1. Ako radi graevinskih razloga u spojevima treba zagladiti dodatne trake za ojaËanje.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva) profil nosaËa (UW) koji je postavljen u podruËju kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge. ugao zida kao i spoj zida na Rigips spuπteni strop treba osigurati tupo zaglaenim trakama za ojaËanje (3.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. 3.90.00 B i C).konzolni tereti → Predloæak sustava 2.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).20 1.21.00 D Spoj na pod 1 PloËe Rigips RB.05 1.1 Rigips zidni profil UW 50-06 (spoj) 3. upotrijebiti ploËu Rigips RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.5 12.na masivnom zidu (NYM kabel) .00 A).5 12.55 Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.98 1.21. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. slike.3 NosaË promjenljivog obujma 4 5.21.5 12.lagani tereti do 0. trake za ojaËanje takoer treba tupo zagladiti (3.00 C)..00 D). npr.21. odnosno RBIAN s alu-folijom na jakom natron papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.5 m ≅ alu-folija 30 µm Zaπtita od vlage DIN 4108 ElektriËna instalacija: . Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. na straænjoj strani). ploËe → ovjesne kukice .kutije za πuplji zid PriËvrπÊenje tereta: .21.1 5.2 6 7 8 Mineralna vuna Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih WB 23 .5 0.21.21. 12.21. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.

direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 24 .3.00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.21.

21.Planiranje i gradnja.2 NosaËi 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija Masa cca. 1. odnosno nosaË promjenljivog obujma dugaËak 90 mm (kod 1-slojne obloge) . 3.ili 2-slojna Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.alternativa . npr. odnosno 2-slojne obloge).50 Predzidne ljuske Zidne obloge Rigips® Blau m e t s y S Rigips Die Blaue s nosaËem promjenljivog obujma 3. Sustavima Rigips.50 Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (metalni profili)..direktni nosaË Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. 15 kg/m2 kod 1-slojne obloge 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva WB 25 .1 Spoj 3. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida (ovdje cca.21. VARIO. 315 2 kg/m ) do 15 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.3 Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27-06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm (kod 1-.20 m2 · K/W kod izolacije pregradnog zida 80 mm Visina zida 1 Obloga PriËvrπÊenje na upit Rigips Die Blaue.

jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.3.w. ISOVER Akustic TF.5 mm. 12. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB bez ® ® ® ® RL. 80 mm 81 (56 + 25) 79 (56 + 23) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.5 mm. 40 mm Rigips Die Blau. 90 mm. 40 mm Rigips Die Blau. 30 mm ISOVER Akustic TF. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije.5 mm.R dB bez dB dB dB 50 62 (50 + 12) Rigips Die Blau. ISOVER Akustic TF.R Rw.R Rw.R dB dB dB 56 79 (56 + 23) Rigips Die Blau.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3). 30 mm. Rw.5 mm.50 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije Rw. ISOVER Akustic TF. 40 mm Rigips Die Blau.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. 2 x 12. 12.21. RL.w.5 mm. 30 mm. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 Rw. Dokaz: certifikati ZvuËna uzduæna izolacija Tablica 2: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije RL.w.R RL. ISOVER Akustic TF.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. 12. Masivni se zid sastojao od 17. 30 mm ISOVER Akustic TF. Masivni se zid sastojao od 17. NosaËi promjenljivog obujma. NosaËi promjenljivog obujma. NosaËi promjenljivog obujma. 2 x 12. 40 mm Rigips Die Blau. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3).w. 12.5 mm. Dokaz: certifikati WB 26 .R RL. NosaËi promjenljivog obujma.R Rw.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. NosaËi promjenljivog obujma.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke. 90 mm.w.R RL. 80 mm 64 (50 + 14) 64 (50 + 14) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. NosaËi promjenljivog obujma.w.

slike. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. odnosno suhi estrih WB 27 .50A).na masivnom zidu (NYM kabel) .3 NosaË promjenljivog obujma 4 5. Kod ugradnje parne brane treba je brtveno spojiti s Rigips profilom UD i Rigips spojnom brtvom od filca na boËni zid (3.2 6 7 8 Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Trake za ojaËanje (po potrebi) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.21.21.lagani tereti do 0.50 D). PriËvrπÊenje tereta: . ploËe → ovjesne kukice .5 12.50 C).05 1.50 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil UW 50-06 koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.90. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.80 Duljina kraka: 30 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 60 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 90 mm Kod oblaganja vanjskih zidova potrebna je odgovarajuÊa parna brana izmeu obloge (Rigips Die Blaue) i nosivog profila (prema proraËunu).21.5 12.50 D Spoj na pod 1 Rigips Die Blaue 1.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).2 Rigips stropni profil CD 60/27-06 (kao profil nosaËa) 3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. 3. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.5 NosaËi promjenljivog presjeka 0.21. direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.00.21.20 - 1.21.5 12.21.1 Rigips Die Blaue na parnoj brani / barijeri (prema proraËunu) 2 Rigips spojna brtva od filca 3. npr.21.55 - 2.50 B i C). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.21.1 Rigips spojni profil UD 28 3. Isover Vario KM).Predzidne ljuske.50 60 80 Tablica 3: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm Rigips Die Blau mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W 30 40 Izolacija ISOVER Akustic TF. ElektriËna instalacija: . grupa toplinske vodljivosti 040 Toplinska zaπtita DIN 4108 12.50 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.20 U principu treba dati prednost parnoj brani varijabilne vlaænosti (npr. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.kutije u πupljem zidu 1.50 B).1 5.21. a u skladu s podacima proizvoaËa.50 B Spoj zida na vlaænu æbuku Zaπtita o vlage DIN 4108 e = udaljenost od teæiπta e 3. 3.

50 Zidne obloge Rigips Rigips Die Blaue Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna ISOVER Akustic TF Predzidne ljuske. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 28 .3.21.

1 Spoj 3. npr. Sustavima Rigips.2 NosaËi Rigips zidni profil UW 50/75/100 .06 Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. VARIO.22. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.00 Predzidne ljuske Slobodno stojeÊi metalni nosaËi Zidne obloge Rigips® 3.55 m2 · K/W kod debljine mineralne vune od 100 mm 1 Obloga za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RB PloËa Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.06 kao Spoj na pod i na strop Rigips zidni profil CW 50/75/100 . Visina zida do 4000 mm 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca. 20 kg/m2 WB 29 . 3.Planiranje i gradnja.00 Predzidna ljuska sa slobodno stojeÊim Rigips metalnim nosaËima.22.

5 m ≅ alu-folija 30 µm .98 0.5 12.98 0.23 1. npr.w. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. podovi s plivajuÊim estrihom.30 1.48 1. 300 kg/m2.5 12.23 1. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.3.73 2. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.98 1. Rigips .48 1. grupa toplinske vodljivosti 040 12. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.22.55 1.73 1. ploËe Rigips RBAN s alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani treba primijeniti kao parnu branu. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni.06 2.55 Zaπtita od vlage WB 30 DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËno-zraËne izolacije R’ w.5 12.5 12. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidnih ljuski Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W Rigips zidni profil CW 50-06 Rigips zidni profil CW 75-06 Rigips zidni profil CW 100-06 30 40 50 60 80 100 MF-izolacija. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.5 0.w. prema DIN 4109.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske samostojeÊe Uzduæna zvuËna izolacija RL.predzidne ljuske i montaæni stropovi. ** iznos interpoliran RL.5 12.05 2.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. masivni stropovi. Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.20 1. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.

lagani tereti do 0. primjerice. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.90. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. pomoÊu kutnog pocinËanog plosnatog æeljeza 3/30 mm. odnosno RBI 1.00 C). zidom. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.kutije za πupjli zid PriËvrπÊenje tereta: .22. samostojeÊe Rigips zidni profil CW 150-06 CW 175-06 CW 100-06 Zidne obloge Rigips PodruËje ugradnje 1 2600 mm 3000 mm 4000 mm 3) 3.06 3.22.00 D Spoj na pod 1 Rigips ploËe RB.22.2 Rigips Alux kutni πtitnik 6 Vlaæna æbuka 7 Rigips spuπteni strop 8 PlivajuÊi estrih WB 31 . uredski. ploËe → ovjesne kukice .1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 . stanovi.0 m.06 4 Mineralna vuna 5. 3.22.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).00 A Izvedba kuta (vanjski kut) 3.00 Dopuπtene visine zidova DIN 18 183 PodruËje ugradnje 2 2500 mm 3000 mm Napomena: Kod veÊih visina zidova na priËvrsnim razmacima dopuπtenih visina zidova treba izvesti vezu profila nosaËa s postojeÊim 1) PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje ljudi kao πto su. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati. hotelski. veÊi prostori za okupljanja. npr.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil CW koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge. sale predavaonica. npr.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 . ElektriËne instalacije: .konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. primjerice.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. e e = udaljenost od teæiπta 3. odnosno RBIAN s alufolijom na Ëvrstom natronskom papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3. 2) PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno ljudi kao πto su. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.0 m.00. bolniËki prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od < 1. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje treba zagladiti preko kuta (3. slike.00 B).22.22.00 D).22.22.00 A).22.na masivnom zidu (NYM kabel) . trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od ≥ 1.1 Rigips ploËe RBAN. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. πkolski prostori.1 Trake za ojaËanje (po potrebi) 5.Predzidne ljuske.

3. slobodno stojeÊe prema DIN 18183 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 32 .22.00 Zidne obloge Rigips Izvedba PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.

Planiranje i gradnja.00. ali isti iz razloga protupoæarne zaπtite nije potreban. odnosno priËvrπÊena nosaËima promjenljivog presjeka ili slobodno stojeÊa.21. Protupoæarna se obloga moæe ugraditi na drvenu ili metalnu potkonstrukciju koja se priËvrπÊuje direktno na zid ili se postavlja kao slobodno stojeÊa predzidna ljuska → konstrukcije 3. popreËnim presjekom 100 x 100 mm i potpunim punjenjem reπetkaste konstrukcije glinastom mjeπavinom.30 Protupoæarne konstrukcije Jednostrana obloga Zidne obloge Rigips® 3.10 do 3. Mineralna vuna Dimenzioniranje prema zahtjevima na zaπtitu od zvuka i od poæara 2 Potkonstrukcija Izolacija (nije prikazana) Zaglaivanje spojeva Izvedba Nosivi i nenosivi zidovi prema DIN 1052 i DIN 4103-1. s min. potpornja. preËki. lagane ploËe od drvene vune prema DIN 1101 ili zid prema DIN 1053-1 mogu se protupoæarno obraditi. npr. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.5 Umetak od izolacijskog materijala dopuπteno 1 Obloga PriËvrπÊenje Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktna (drvene letve ili Rigips hut-stropni profil). Sustavima Rigips.22. Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. VARIO.29. WB 33 . 10 Za drvenu reπetkastu konstrukciju s ispunom od cigle Zaπtita od poæara F 30-B 2 Tablica 1: Klasa otpornosti na poæar F 30-B Dokaz: DIN 4102-4 1 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF mm 12. od povezanih nosaËa.29. ugradnjom barem jednostrane obloge od vatrozaπtitne ploËe RF od 12.5 mm (F 30-B). Dopuπten je dodatni izolacijski umetak. 3.29. itd.00/3.

29. uz priËvrπÊenje direktno na drvena rebra ili moæe biti slobodno stojeÊa u odnosu na zid od drvenih ploËa → konstrukcije 3. na drvene nosaËe konstrukcije od drvenih ploËa Mineralna vuna (klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1) → Tablica 2 Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.21.3. koji se sastoje od drvenih rebara ( 40/80 mm (nosivi zidovi). drvenim letvama ili Rigips hut-stropnim profilom. 2 Tablica 2: Klasa otpornosti na poæar 1 3 Izolacija Vanjska obloga: daske ili ploËe od drvenog matrijala s ρ = 600 kg/m3 mm 13 13 13 - Unutarnja obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF mm Sirova Debljina gustoÊa mm kg/m3 80 130 150 130 150 100 130 150 40 80 40 80 Æbuka na HWLploËama1) d ≥ 25 mm mm 15 15 15 15 F 30-B 12. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.22.00. odnosno 40/40 mm (nenosivi zidovi) i s dopuπtenim naprezanjima (D prema DIN 4102-4.20 za vanjske zidove od drvenih ploËa Zidne obloge Rigips Protupoæarne konstrukcije 3. Unutarnja protupoæarna obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF moæe se ugraditi na drvenu konstrukciju ili na Rigips hut-stropni profil. odnosno F 60-B.20 Zaπtita od poæara F 30-B/F 60-B Vanjski zidovi koji omeuju prostor nosivi ili nenosivi .00/3. tablice 49-50.5 80 40 Lake ploËe od drvene vune Dokaz: DIN 4102-4 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktno priËvrπÊena. VARIO.5 F 60-B 1) 2 x 12. ukoliko imaju prikladnu vanjsku i unutarnju oblogu i odgovarajuÊi protupoæarni izolacijski sloj.29. npr. 1 Obloga PriËvrπÊenje 2 Potkonstrukcija 3 Izolacija Zaglaivanje spojeva WB 34 . mogu ispuniti zahtjeve na zaπtitu od poæara F 30-B.od drvenih ploËa.

VARIO.30 3.29. duljine 60 mm dopuπtena kao toplinska i zvuËna izolacija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Izvedba prema Rigips-ovoj uputi za obradu.1 Obloga 2 x vatrozaπtitne ploËe Ridurit 20 Ridurit brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva klase graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 3.30 Zidne obloge s nosaËem promjenljivog obujma Zaπtita od poæara F 90-A od strane prostorije Visina zida nije ograniËena Horizontalni presjek standardni razmak profila je do 1000 mm visine preko 10 m uz ststiËki proraËun do 5000 mm kod razmaka nosaËa do 2000 mm Masa cca. npr.3 Rigips zidni profil UW 50 x 06 Rigips zidni profil UW 50 x 06 NosaË promjenljivog obujma.Protupoæarne konstruktcije Zidne obloge Rigips 3.1 Spoj 3. WB 35 . 40 kg/m2 1 Obloga 1.2 NosaËi 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.29.

ispuniti Ridurit ispunjivaËem spojeva. razmak vijaka 600 mm. Spoj na strop: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. razmak ≤ 500 mm na Rigips spojnoj brtvi A1 (klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1).5 x 35 mm. sloj obloge u odnosu na prvi sloj obloge zamaknuti vodoravno cca. Spojeve izmeu dviju Ridurit ploËa i stropa obraditi Ridurit ispunjivaËem spojeva.29. Spojeve. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. 2. 600 mm. Oblaganje keramiËkim ploËicama: KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se jednostrano ugraditi i ne utjeËu na klasu otpornosti na poæar. d ≥ 10 mm. WB 36 .5 x 55 mm. Ugraditi elektriËne kutije. prema DIN 18183 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 Ridurit brzougradbeni vijci 2. razmak ≤ 750 mm na Rigips spojnu brtvu A1 (klasa graevinskog materijala DIN 4102-1).30 Zaπtita od poæara DIN 4102-4 Zidne obloge Rigips Klasa otpornosti na poæar F 90-A Dokaz: certifikat Protupoæarne konstrukcije Vatrozaπtitne Ridurit 20 mm 2 x 20 Izolacijski umetak dopuπten Upute za proizvod i montiranje Ridurit 20 specijalna gipsana vatrozaπtitna ploËa s celulozom i obostranim voalom od staklenih vlakana Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ) Izvedba Obrada Rigips profili Vijci Upute za montiranje: Spoj na pod: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. razmak vijaka 250 mm. d ( 10 mm. bez zaglaivanja.3. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. Kod besprijekornih rubova ploËa dovoljan je tupi spoj. Obloga: 1. ukljuËujuÊi traku za ojaËanje od staklenih vlakana. 200 mm i okomito cca.

Biljeπke WB 37 .

Biljeπke WB 38 .

.

rigips. 01 2335 570.com www.Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH Predstavniπtvo u HR HR-10000 Zagreb. fax 01 2444 290 e-mail: rigips.hr@saint-gobain. Hondlova 2 tel.com .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->