3-1 Zidne obloge 3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi

3.1. Zidne obloge

∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH 1. izdanje, sijeËanj 2010.

Naslov originala: Planen und Bauen Autor originala: Saint-Gobain Rigips 1 Auflage, Juli 2008 Hauptverwaltung Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf Prijevod njemaËkog originala: Prevoditeljski centar d.o.o. –urica GorπÊak Amruπeva 19 10000 Zagreb GrafiËka obrada: Grafex dizajn d.o.o. Maksimirska 132 10000 Zagreb Urednik: Zdenko Krakan Saint-Gobain Rigips Austria GmbH Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama. Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije izriËito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja. Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije. Greπke u tiskanju nisu iskljuËene. Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju. Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo je zajedniËko djelovanje potvreno internim i eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips proizvoda. Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim proizvodima u protivnom se za to ne moæe preuzeti garancija ili jamstvo. Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh u primjeni naπih sustavnih rjeπenja. Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Planiranje i graenje sustavima Rigips. " Zidovi" 1.dio

Zidne obloge Sadræaj

Suha æbuka Predzidne ljuske

s Rigips ploËom RB (RBI) s Rigips kaπiranim ploËama Rigitherm RB (33 - 63) MF s Rigips kaπiranim ploËama

3.10.00 3.20.10 3.20.20 3.20.30 3.21.00 3.21.50 3.22.00 3.29.10 do 3.29..30

PloËe Rigips RB postavljene na ploËe od mineralne vune Metalna potkonstrukcija priËvrπÊena nosaËima promjenljivog obujma

u, e Bla Ëne i D s Rigip πanje zvu lj h pobo masivni e t zaπti ! a zidov

s Rigips Die Blaue priËvrπÊenim na metalnu potkonstrukciju pomoÊu nosaËa promjenljivog obujma ili direktnog nosaËa Slobodno stojeÊa metalna pot Protupoæarne obloge drvenociglenih zidova Protupoæarne obloge zidova od drvenih ploËa Protupoæarne obloge priËvrπÊene nosaËima promjenljivog obujma (ili alternativno direktnim nosaËima)

Protupoæarne konstrukcije

Sadræaj Montaæni zid, knjiga 1 Montaæni zid, knjiga 2 Montaæni zid, knjiga 3 Rigidur zidovi
• Tablica iznosa zvuËne izolacije • Tablica dopuπtenih visina zidova • Montaæni zidovi Die Blaue • Montaæni zidovi System Blau • Montaæni zidovi Duraline • Pregradni zid u stambenom prostoru • Suha æbuka • Predzidne ljuske • Hibridni montaæni zidovi • Zakrivljeni zidovi • Protupoæarni πaht-zidovi • Rigidur - montaæni zidovi • Hibridni πaht-zidovi • Rigidur πaht-zidovi
WB 1

• Standardni montaæni zidovi • Dekorativni zid

Biljeπke

WB 2

3.vidi skicu “B”). Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti npr. Sustavima Rigips.5 mm u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RBI. 12. 15 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Zaglaivanje spojeva WB 5 .10. impregnirana Ljepilo Rifix (ukoliko na zid lijepimo keramiku.smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja .Planiranje i gradnja.00 Rigips suha æbuka postavljena s Rifix ljepilom za gipsane ploËe. ljepilo nanijeti punoploπno. Zaπtita od poæara suha se æbuka kod ocjene masivnog zida prema DIN 4102 ne uzima u obzir B Toplinska zaπtita prvenstveno ovisi o vrsti i debljini masivnog zida cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Obloga PriËvrπÊenje PloËe Rigips RB. Izvedba Prema Rigips uputi za obradu. VARIO ispunjivaËem spojeva Masa cca.00 Suha æbuka PloËa Rigips RB (RBI) Zidne obloge Rigips® 3.10. Ukoliko lijepimo na dimnjake.

00.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Suha zidna æbuka ne upotrebljava se za poboljπanje zvuËne zaπtite. WB 6 .10/.10.3. → Predloπci sustava 3.20.30/ 3.21.21. Suha æbuka s Rigips ploËama Za poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune.00.5 m ≅ Alu-Folie 30 µm Ako je potrebna parna brana.30/ 3. na straænjoj strani).22.20/.00/3.10/3.20.20. Odluka ovisi o materijalu i debljini vanjskog elementa i moæe se raËunski odrediti. Ekvialent difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. → Predloπci sustava 3. Toplinska zaπtita DIN 4108 Za poboljπanje toplinske zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom. Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova suhom zidnom æbukom treba temeljito provjeriti da li je potrebna parna brana ispod obloge. upotrijebiti Rigips ploËu RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.00/3.22.

podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. ugradnjom dilatacijskog spojnog profila (3.10.00 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Zidne obloge Rigips . Sanitarne instalacije: . . konzola i sliËno po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe radi poboljπanja rasporeda pritiska. npr. 3.10.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.u podruËju umivaonika za pranje.joπ vlaæan beton nije prikladan.10.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.10.10.mora biti Ëvrsta. ventiliranih fasada . Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji treba uzeti u obzir.00 A + C).10.00 F Spoj prozora 1 PloËa Rigips RB. .00 D).10. ploËe → ovjesne kukice .00 E).00 B). Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.konzolni tereti → Predloæak sustava 2. . tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti. kutije za πuplji zid su zagipsane. Ljepilo za gipskartonske ploËe nakon namjeπtanja ploËa mora biti minimalne debljine cca.90.lagani tereti do 0. 3. .1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastiËni kit 4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux 5 Vlaæna æbuka 6 Rigps spuπteni strop 7 Dilatacijski spojni profil 8 Trake Rigips ploËa 9 Okvir WB 7 .00 D Dilatacijski spoj 3. Na spojevima vrata pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe treba postaviti Rigips ploËe u obliku traka (3. slike. npr. Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu æbuku.na zidane stijenke dimnjaka bez uloπka po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe (zaπtita od poæara) . Vanjske kuteve treba ojaËati.10.00 F).na masivnom su zidu dopuπteni NYM kabel. npr. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). ©palete prozora treba postaviti po Ëitavoj povrπini (3. PriËvrπÊenje tereta: .00. PriËvrπÊenje dræaËa umivaonika za pranje nalazi se u masivnoj podlozi. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. 15 mm. .10.10.00 E Spoj vrata 3.00 C Spoj zida na Rigips spuπteni strop 3.ploËice.00 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . odnosno RBI 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 3.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. Na svakih 15 metara moraju se nalaziti dilatacijski spojevi.10. odnosno ËiπÊenja! 3.Suha æbuka s Rigips ploËama Podloga: .10. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih. 3.usidrenje u podlozi. trakasti vodiË.stijenke dimnjaka se tijekom rada nesmiju zagrjiavati iznad 45ºC.

10.00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Suha æbuka s Rigips ploËama prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 8 .3.

10 cm.R do 12 dB Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir Toplinska zaπtita R 1. 3. Sustavima Rigips.Planiranje i gradnja.63 MF Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe Visina zida do 2550 mm Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na mineralnu vunu kaπiranih ploËa Rigips Rigitherm MF 1. 20 kg/m2 90 cm Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. 90 cm Zaglaivanje spojeva ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 9 . u sredini ploËe u obliku toËaka. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti mineralnom vunom i ispuniti npr. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti u grudama.30 m2 · K/W cm 90 kod debljine mineralne vune od 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Kaπirana ploËa Rigitherm RB (RBI) 33 . pod jakim pritiskom 2. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti tanko. u rubnim podruËjima u obliku trake.20. Standardna duljina 255 cm 1/2 1/2 30-35 cm Masa cca.20. u obliku trake πirine cca. VARIO ispunjivaËem spojeva.10 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od mineralne vune ZvuËna zaπtita poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆Rw.10 Predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune Rigips kaπirana ploËa Rigitherm RB 33 do 63 MF Zidne obloge Rigips® 3.

10 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËne (zvuËni tlak) izolacije R’ w. npr.80 12.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.w. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.R RL. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. WB 10 . Rigips . Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm MF-izolacija. podovi s plivajuÊim estrihom.predzidne ljuske i montaæni stropovi. 300 kg/m2.30 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova kaπirane ploËe Rigitherm RBA MF s aluEkvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.R* ® ® R’ w. masivni stropovi.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.3.w. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni. ** iznos interpoliran RL.5 0.w.55 12. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.5 m ≅ alu-folija 30 µm kaπiranim slojem od 30 µm treba primijeniti kao parnu branu.w.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Uzduæna zvuËna izolacija RL.5 0.05 12.5 1.5 1.R R’ w. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 12. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.R dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.R RL.20. prema DIN 4109.

trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. odnosno u izolacijskom sloju (3. ElektriËna instalacija: .20. boja i ploËice nisu prikladne kao podloga za postavljanje predzidnih ljuski.10 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3. U ovoj sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.20. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (odnosno suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.A+D).90.10 Zahtjevi na podlogu PriËvrπÊenje tereta: .00. 3. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.10.20.10 A).20.kutije u πupljem zidu Zidne obloge Rigips . odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.10 E).stara æbuka.20.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. .20. 3.20. 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim teretom (e ≤ 50 mm). s alu-folijom od 30 µm 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 11 .10 C).20. npr.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.20.1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MFA.joπ vlaæan beton nije prikladan. . slike. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.10 B). Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.lagani tereti do 0.10 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. ploËe → ovjesne kukice . npr. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Podloga: . zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. .mora biti Ëvrsta.na masivnom zidu (NYM kabel) .10 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.10 E Spoj na pod 1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MF 1. ventiliranih fasada .20. Vanjske kuteve treba ojaËati.20.10 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3.

20.3.10 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe MF Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune klasa graevinskog materijala A2 prema DIN 4102 u skladu s certifikatom ispitivanja (AbP) prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada WB 12 .

55 m2 · K/W kod PS-tvrde pjene debljine 60 mm cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Vanjski kut kod Rigips kaπiranih ploËa Kod vanjskih kuteva izvodi se razmak u izolacijskom sloju.63 PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe.20. smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . VARIO ispunjivaËem spojeva.20 Predzidna ljuska s izolacijom od tvrde pjene (polistiren) Rigips kaπirane ploËe Rigitherm RB 30 do 63 PS Zidne obloge Rigips® 3. Ukoliko na zid lijepimo keramiku.20. Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir B Toplinska zaπtita R 1. 3. Unutarnji ugao kod Rigips kaπiranih ploËa Kod unutarnjih kuteva u Rigips ploËi treba izvesti razmak prema prikazu.vidi skicu “B”.20 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od tvrde pjene (stiropora).Planiranje i gradnja. Masa do 18 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Obloga PriËvrπÊenje Kaπirane ploËe Rigitherm RB (RBI) 30 . Sustavima Rigips. Spoj ploËa kod Rigips kaπiranih ploËa Na uzduænim rubovima ploËe treba Ëvrsto spojiti. Zaglaivanje spojeva WB 13 . Izvedba Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr.

Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 1: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija in mm* Polistirolna tvrda pjena EPS.9 02.5 0.3. kao i o karakteristikama postojeÊeg zida te stoga o tome za svaki pojedinaËni sluËaj treba odluËiti na temelju graevinsko-fizikalnog proraËuna.20.54 9.5 0.20.10/3.1 03.79 12.05 12.3 01.30 * Dalje debljine izolacijskog materijala na upit. Zaπtita od vlage DIN 4108 Treba voditi raËuna o kondenzatu Ëitavog sustava.30/ 3.20 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske s tvrdom pjenom prvenstveno su prikladne za poboljπanje toplinske zaπtite.5 1.20. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina ploËe Rigips u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 9.5 1.5 WB 14 . odnosno treba osigurati izvedbu zida.5 03. Potreba za parnom branom ovisi o klimatskim faktorima.00.7 10. Ekvivalenti difuzije za debljinu zraËnog sloja sd za kaπiranu ploËu Rigips PS (prema DIN EN 12524) Debljina izolacijskog sloja u mm 20 30 40 50 60 alu-folija 30 µm sd um 01.22. Za poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije kao i uzduæne zvuËne izolacije treba Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene upotrijebiti Rigips-predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune → Toplinska zaπtita 3.21.00/3.

Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene Podloga: . Vanjske kuteve treba ojaËati.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤50 mm).joπ vlaæan beton nije prikladan.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. .90.20 C).00 e e = udaljenost od teæiπta 3. . .20 B).20 B Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: . Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.20 A Izvedba kuta (unutarnji kut) 3.20 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.20.20.20.20. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti.20.glatke podloge obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. 3. odnosno u izolacijskom sloju (3. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. npr. ventiliranih fasada .20.20. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.lagani tereti do 0. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.20. odnosno ËiπÊenja! 3.na masivnom zidu (NYM kabel) .20. npr.20 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .20 E Podni prikljuËak 1 2 3 4 5 6 7 kaπirana ploËa RB (33 do 63) PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnici vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 15 . Zidne obloge Rigips ..20 A + D).20 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. slike.ploËice.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.mora biti Ëvrsta. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. ploËe → ovjesne kukice .20 A).20.

klasa graevinskog materijala B2 prema DIN 4102-4 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13163 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 16 .20 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe PS PloËa Rigips RB (RBI) Polistirolna tvrda pjena EPS 040 WI Obrada Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene prema DIN 18184.20.3.

20.20. VARIO ispunjivaËem spojeva.R do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir cm 10 cm -35 30 m 5c 12 50 Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na ploËe od izolacijskog materijala Toplinska zaπtita R 1.30 Predzidne ljuske Rigips ploËe na ploËama od mineralne vune Zidne obloge Rigips® 3.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Izolacija Zaglaivanje spojeva Izvedba u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe PloËe od mineralne vune Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.30 PloËe Rigips RB ili RBI. OjaËanje kuteva → detalji Visina zida do 3000 mm Masa cca 25 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 17 . 3. Sustavima Rigips. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. postavljene na ploËe od mineralne vune. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆ Rw.Planiranje i gradnja.

30 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w.55 12. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. WB 18 .R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. Rigips predzidne ljuske i montaæni stropovi. s Alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani na natron Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109. prema DIN 4109.5 0.5 0.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske postavljene Uzduæna zvuËna izolacija RL. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W 20 30 40 50 60 MF-izolacija.5 1.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.3. ** iznos interpoliran. masivni stropovi.5 m ≅ alu-folija 30 µm Ëvrstom papiru. RL. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.w.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.55 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova Rigips ploËe RBAN. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.20.5 1. 300 kg/m2.05 12.80 12. odnosno stropovi od drvenih greda s Rigips spuπtenim stropom. npr.5 1. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2. podovi s plivajuÊim estrihom. upotrijebiti kao parnu branu. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.30 12. grupa toplinske vodljivosti 040 12.w. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.

U ovom sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.20.20. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.mora biti Ëvrsta.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.20. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.na masivnom zidu (NYM kabel) .30 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.20. ploËe → ovjesne kukice . odnosno RBIA s Alu-folijom 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca.90. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.20.1 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca.20.stara æbuka. .joπ vlaæan beton nije prikladan.1 Rigips ploËa RBA. .30 C). . ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: . 3.lagani tereti do 0.30 A + D).20.30 E Spoj na pod 1 Rigips ploËa RB.20.30 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3. ventiliranih fasada. .konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. 3.30 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . 10-15 mm 2.30 E). bojeni sloj i ploËice neprikladni su kao podloga za suhu zidnu æbuku. 3 mm 3 Traka za ojaËanje (po potrebi) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 Vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 Mineralna vuna 8 PlivajuÊi estrih WB 19 . .30 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. 3. npr. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. Vanjske kuteve treba zagladiti s Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. slike. odnosno RBI 1.30 B). Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (ili suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.30 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.podlogu koja jako upija treba radi Zidne obloge Rigips smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.Predzidne ljuske postavljene Podloga: . tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.20. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.20.00.

20.3.30 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada Predzidne ljuske postavljene prema DINI EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 20 .

direktni nosaËi) Zidne obloge Rigips Rigips® 3.21.1 Spoj 3.06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm ili NosaË promjenljivog obujma dugaËak 60 mm Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.00 Predzidne ljuske NosaËi promjenljivog obujma (alternativni ovjes .2 NosaËi 3.21. VARIO. npr.3 Rigips zidni profil UW 50 . 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.Planiranje i gradnja.06 Rigips zidni profil UW 50 .00 Predzidna ljuska na profilima ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 11 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 1. 15 kg/m2 WB 21 . Sustavima Rigips.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm Visina zida na upit 1 Obloga u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.

21.3. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.06 NosaË promjenljivog obujma za C profil Mineralna vuna 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija ZvuËna zaπtita DIN 4109 Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. npr.w.1 Spoj 3.3 ZvuËna zaπtita Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27 . koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni. odnosno stropovi s drvenim WB 22 gredama s Rigips spuπtenim stropom. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L kg/m2. 300 kg/m2.w. masivni stropovi.R RL. ** iznos interpoliran RL.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Uzduæna zvuËna izolacija RL. . 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.R* ® ® R’ WR R’ WR RL.R dB 48 48 49 51 53 54 55 56 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’WR za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.w.2 NosaËi 3. podovi s plivajuÊim estrihom.w. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. Rigips .predzidne ljuske i montaæni stropovi.00 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Alternativa: Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (CD-profili) 1 Obloga Za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva od filca 3. prema DIN 4109.

5 0.Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.21.00 50 60 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm MF-izolacija u grupi toplinske vodljivosti 040 30 40 Toplinska zaπtita DIN 4108 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 30 mm NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 60 mm Ako je potrebna parna brana..1 PloËe Rigips RBAN.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku e e = udaljenost od teæiπta 3.21.5 12. slike.00 C).3 NosaË promjenljivog obujma 4 5.00 D Spoj na pod 1 PloËe Rigips RB. ploËe → ovjesne kukice .55 Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.1 5. trake za ojaËanje takoer treba tupo zagladiti (3.21. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.00 D).5 m ≅ alu-folija 30 µm Zaπtita od vlage DIN 4108 ElektriËna instalacija: .15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). Ako radi graevinskih razloga u spojevima treba zagladiti dodatne trake za ojaËanje.21.21.1 Rigips zidni profil UW 50-06 (spoj) 3. Kod ugradnje parne brane treba je pomoÊu Rigips spojnog profila i Rigips spojne brtve od filca spojiti na boËni element (3.na masivnom zidu (NYM kabel) .20 1. odnosno RBIAN s alu-folijom na jakom natron papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.00 3.2 6 7 8 Mineralna vuna Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih WB 23 .80 0.90.2 Rigips zidni profil UW 50-05 (nosaË) 3.lagani tereti do 0. 3.00 B i C). npr. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.kutije za πuplji zid PriËvrπÊenje tereta: .00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva) profil nosaËa (UW) koji je postavljen u podruËju kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge. 12. na straænjoj strani). upotrijebiti ploËu Rigips RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.5 12. ugao zida kao i spoj zida na Rigips spuπteni strop treba osigurati tupo zaglaenim trakama za ojaËanje (3.21.00 A).98 1.21.5 12.konzolni tereti → Predloæak sustava 2.21. odnosno RBI 1.05 1.45 1.21.

3.00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.21. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 24 .

315 2 kg/m ) do 15 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.20 m2 · K/W kod izolacije pregradnog zida 80 mm Visina zida 1 Obloga PriËvrπÊenje na upit Rigips Die Blaue. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida (ovdje cca.Planiranje i gradnja.1 Spoj 3.21.50 Predzidne ljuske Zidne obloge Rigips® Blau m e t s y S Rigips Die Blaue s nosaËem promjenljivog obujma 3.. 15 kg/m2 kod 1-slojne obloge 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva WB 25 . odnosno 2-slojne obloge).3 Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27-06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm (kod 1-.direktni nosaË Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.50 Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (metalni profili). npr. Sustavima Rigips.alternativa . 1.2 NosaËi 3. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija Masa cca. odnosno nosaË promjenljivog obujma dugaËak 90 mm (kod 1-slojne obloge) .21. VARIO.ili 2-slojna Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 3.

w. 40 mm Rigips Die Blau.w. ISOVER Akustic TF. 30 mm ISOVER Akustic TF.5 mm. 2 x 12.R dB bez dB dB dB 50 62 (50 + 12) Rigips Die Blau.w.R dB dB dB 56 79 (56 + 23) Rigips Die Blau. NosaËi promjenljivog obujma. 12. ISOVER Akustic TF. Dokaz: certifikati ZvuËna uzduæna izolacija Tablica 2: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije RL. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije.21. 80 mm 64 (50 + 14) 64 (50 + 14) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. ISOVER Akustic TF.5 mm.R (povrπinska masa masivnog zida: cca.5 mm. Dokaz: certifikati WB 26 .R Rw. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije.5 mm. 40 mm Rigips Die Blau. Rw.5 mm. Masivni se zid sastojao od 17.R (povrπinska masa masivnog zida: cca.R RL.50 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije Rw. 30 mm ISOVER Akustic TF. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata.R Rw. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB bez ® ® ® ® RL.R RL.w. 30 mm. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. Masivni se zid sastojao od 17. NosaËi promjenljivog obujma.w.w. 12. 80 mm 81 (56 + 25) 79 (56 + 23) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3). RL.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata. 12.3.R Rw. 2 x 12.R RL. ISOVER Akustic TF. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.5 mm. 90 mm. NosaËi promjenljivog obujma. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 Rw. 30 mm.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3). 12. 90 mm. 40 mm Rigips Die Blau. NosaËi promjenljivog obujma. NosaËi promjenljivog obujma. NosaËi promjenljivog obujma. 40 mm Rigips Die Blau.

21. Isover Vario KM). npr.2 Rigips stropni profil CD 60/27-06 (kao profil nosaËa) 3.lagani tereti do 0.50A).Predzidne ljuske.21.5 12. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.21.50 D Spoj na pod 1 Rigips Die Blaue 1. Kod ugradnje parne brane treba je brtveno spojiti s Rigips profilom UD i Rigips spojnom brtvom od filca na boËni zid (3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.50 C). 3.2 6 7 8 Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Trake za ojaËanje (po potrebi) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih. slike. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.5 12.50 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil UW 50-06 koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.50 D).20 U principu treba dati prednost parnoj brani varijabilne vlaænosti (npr.50 B Spoj zida na vlaænu æbuku Zaπtita o vlage DIN 4108 e = udaljenost od teæiπta e 3. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.50 60 80 Tablica 3: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm Rigips Die Blau mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W 30 40 Izolacija ISOVER Akustic TF.1 5. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.55 - 2.21.21. ploËe → ovjesne kukice . odnosno suhi estrih WB 27 .21.5 12.1 Rigips Die Blaue na parnoj brani / barijeri (prema proraËunu) 2 Rigips spojna brtva od filca 3.50 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.21. grupa toplinske vodljivosti 040 Toplinska zaπtita DIN 4108 12.90.00. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.50 B).5 NosaËi promjenljivog presjeka 0.21.21.3 NosaË promjenljivog obujma 4 5. a u skladu s podacima proizvoaËa. ElektriËna instalacija: .05 1.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). PriËvrπÊenje tereta: . direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.50 B i C).20 - 1.21.na masivnom zidu (NYM kabel) .80 Duljina kraka: 30 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 60 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 90 mm Kod oblaganja vanjskih zidova potrebna je odgovarajuÊa parna brana izmeu obloge (Rigips Die Blaue) i nosivog profila (prema proraËunu). 3. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.1 Rigips spojni profil UD 28 3.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.kutije u πupljem zidu 1.

3. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 28 .21.50 Zidne obloge Rigips Rigips Die Blaue Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna ISOVER Akustic TF Predzidne ljuske.

55 m2 · K/W kod debljine mineralne vune od 100 mm 1 Obloga za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RB PloËa Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.22. VARIO. npr. 20 kg/m2 WB 29 .2 NosaËi Rigips zidni profil UW 50/75/100 .1 Spoj 3.Planiranje i gradnja.00 Predzidna ljuska sa slobodno stojeÊim Rigips metalnim nosaËima. 3.06 kao Spoj na pod i na strop Rigips zidni profil CW 50/75/100 . ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2. Visina zida do 4000 mm 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.06 Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Sustavima Rigips. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.22.00 Predzidne ljuske Slobodno stojeÊi metalni nosaËi Zidne obloge Rigips® 3.

30 1. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.5 12.48 1.73 2.5 12. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. podovi s plivajuÊim estrihom.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.w.55 Zaπtita od vlage WB 30 DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova.w.98 0. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidnih ljuski Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W Rigips zidni profil CW 50-06 Rigips zidni profil CW 75-06 Rigips zidni profil CW 100-06 30 40 50 60 80 100 MF-izolacija.23 1.5 12.5 12.05 2.predzidne ljuske i montaæni stropovi. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.22. Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske samostojeÊe Uzduæna zvuËna izolacija RL.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËno-zraËne izolacije R’ w.48 1. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. Rigips . masivni stropovi. npr. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.98 0.98 1.73 1. 300 kg/m2. ** iznos interpoliran RL. prema DIN 4109.3.55 1.5 0.06 2. ploËe Rigips RBAN s alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani treba primijeniti kao parnu branu.5 m ≅ alu-folija 30 µm .R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.20 1.5 12. grupa toplinske vodljivosti 040 12.23 1.

odnosno RBIAN s alufolijom na Ëvrstom natronskom papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3. veÊi prostori za okupljanja.na masivnom zidu (NYM kabel) . ElektriËne instalacije: .06 3. uredski. zidom.22. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. stanovi.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 .22.0 m. izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od ≥ 1. npr.lagani tereti do 0. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.0 m. πkolski prostori.22.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil CW koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. primjerice. samostojeÊe Rigips zidni profil CW 150-06 CW 175-06 CW 100-06 Zidne obloge Rigips PodruËje ugradnje 1 2600 mm 3000 mm 4000 mm 3) 3.00 B).00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.00 D).1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 .Predzidne ljuske.2 Rigips Alux kutni πtitnik 6 Vlaæna æbuka 7 Rigips spuπteni strop 8 PlivajuÊi estrih WB 31 . 2) PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno ljudi kao πto su. hotelski.kutije za πupjli zid PriËvrπÊenje tereta: .1 Trake za ojaËanje (po potrebi) 5.22. bolniËki prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od < 1.90. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) 3.22. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. primjerice.00 C).22. odnosno RBI 1. ploËe → ovjesne kukice .22. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.1 Rigips ploËe RBAN. pomoÊu kutnog pocinËanog plosnatog æeljeza 3/30 mm. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje treba zagladiti preko kuta (3.00 D Spoj na pod 1 Rigips ploËe RB. sale predavaonica. 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).22.06 4 Mineralna vuna 5.00 Dopuπtene visine zidova DIN 18 183 PodruËje ugradnje 2 2500 mm 3000 mm Napomena: Kod veÊih visina zidova na priËvrsnim razmacima dopuπtenih visina zidova treba izvesti vezu profila nosaËa s postojeÊim 1) PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje ljudi kao πto su. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. e e = udaljenost od teæiπta 3.00. npr. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. slike.00 A).22.

00 Zidne obloge Rigips Izvedba PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.22. slobodno stojeÊe prema DIN 18183 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 32 .3.

5 mm (F 30-B). odnosno priËvrπÊena nosaËima promjenljivog presjeka ili slobodno stojeÊa. lagane ploËe od drvene vune prema DIN 1101 ili zid prema DIN 1053-1 mogu se protupoæarno obraditi.22. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. popreËnim presjekom 100 x 100 mm i potpunim punjenjem reπetkaste konstrukcije glinastom mjeπavinom. WB 33 . ali isti iz razloga protupoæarne zaπtite nije potreban.00/3. itd.29. npr.5 Umetak od izolacijskog materijala dopuπteno 1 Obloga PriËvrπÊenje Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktna (drvene letve ili Rigips hut-stropni profil). Dopuπten je dodatni izolacijski umetak. od povezanih nosaËa.Planiranje i gradnja.29. s min. potpornja. Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. preËki.29. VARIO.21.00. Sustavima Rigips. ugradnjom barem jednostrane obloge od vatrozaπtitne ploËe RF od 12. 3.30 Protupoæarne konstrukcije Jednostrana obloga Zidne obloge Rigips® 3. Mineralna vuna Dimenzioniranje prema zahtjevima na zaπtitu od zvuka i od poæara 2 Potkonstrukcija Izolacija (nije prikazana) Zaglaivanje spojeva Izvedba Nosivi i nenosivi zidovi prema DIN 1052 i DIN 4103-1.10 do 3. 10 Za drvenu reπetkastu konstrukciju s ispunom od cigle Zaπtita od poæara F 30-B 2 Tablica 1: Klasa otpornosti na poæar F 30-B Dokaz: DIN 4102-4 1 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF mm 12. Protupoæarna se obloga moæe ugraditi na drvenu ili metalnu potkonstrukciju koja se priËvrπÊuje direktno na zid ili se postavlja kao slobodno stojeÊa predzidna ljuska → konstrukcije 3.

uz priËvrπÊenje direktno na drvena rebra ili moæe biti slobodno stojeÊa u odnosu na zid od drvenih ploËa → konstrukcije 3. drvenim letvama ili Rigips hut-stropnim profilom. tablice 49-50. mogu ispuniti zahtjeve na zaπtitu od poæara F 30-B.21.00. VARIO.29.od drvenih ploËa.20 za vanjske zidove od drvenih ploËa Zidne obloge Rigips Protupoæarne konstrukcije 3.20 Zaπtita od poæara F 30-B/F 60-B Vanjski zidovi koji omeuju prostor nosivi ili nenosivi .00/3. npr.3. Unutarnja protupoæarna obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF moæe se ugraditi na drvenu konstrukciju ili na Rigips hut-stropni profil. 2 Tablica 2: Klasa otpornosti na poæar 1 3 Izolacija Vanjska obloga: daske ili ploËe od drvenog matrijala s ρ = 600 kg/m3 mm 13 13 13 - Unutarnja obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF mm Sirova Debljina gustoÊa mm kg/m3 80 130 150 130 150 100 130 150 40 80 40 80 Æbuka na HWLploËama1) d ≥ 25 mm mm 15 15 15 15 F 30-B 12. na drvene nosaËe konstrukcije od drvenih ploËa Mineralna vuna (klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1) → Tablica 2 Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. odnosno 40/40 mm (nenosivi zidovi) i s dopuπtenim naprezanjima (D prema DIN 4102-4.5 F 60-B 1) 2 x 12.29. ukoliko imaju prikladnu vanjsku i unutarnju oblogu i odgovarajuÊi protupoæarni izolacijski sloj. koji se sastoje od drvenih rebara ( 40/80 mm (nosivi zidovi). 1 Obloga PriËvrπÊenje 2 Potkonstrukcija 3 Izolacija Zaglaivanje spojeva WB 34 .5 80 40 Lake ploËe od drvene vune Dokaz: DIN 4102-4 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktno priËvrπÊena.22. odnosno F 60-B. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.

30 Zidne obloge s nosaËem promjenljivog obujma Zaπtita od poæara F 90-A od strane prostorije Visina zida nije ograniËena Horizontalni presjek standardni razmak profila je do 1000 mm visine preko 10 m uz ststiËki proraËun do 5000 mm kod razmaka nosaËa do 2000 mm Masa cca. npr. duljine 60 mm dopuπtena kao toplinska i zvuËna izolacija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Izvedba prema Rigips-ovoj uputi za obradu.1 Obloga 2 x vatrozaπtitne ploËe Ridurit 20 Ridurit brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva klase graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 3.Protupoæarne konstruktcije Zidne obloge Rigips 3.29.29. VARIO.2 NosaËi 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 40 kg/m2 1 Obloga 1. WB 35 .3 Rigips zidni profil UW 50 x 06 Rigips zidni profil UW 50 x 06 NosaË promjenljivog obujma.30 3.1 Spoj 3.

razmak vijaka 600 mm. 600 mm.5 x 35 mm. Ugraditi elektriËne kutije. 200 mm i okomito cca.5 x 55 mm. razmak ≤ 750 mm na Rigips spojnu brtvu A1 (klasa graevinskog materijala DIN 4102-1). d ≥ 10 mm.29. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. Oblaganje keramiËkim ploËicama: KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se jednostrano ugraditi i ne utjeËu na klasu otpornosti na poæar.3.30 Zaπtita od poæara DIN 4102-4 Zidne obloge Rigips Klasa otpornosti na poæar F 90-A Dokaz: certifikat Protupoæarne konstrukcije Vatrozaπtitne Ridurit 20 mm 2 x 20 Izolacijski umetak dopuπten Upute za proizvod i montiranje Ridurit 20 specijalna gipsana vatrozaπtitna ploËa s celulozom i obostranim voalom od staklenih vlakana Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ) Izvedba Obrada Rigips profili Vijci Upute za montiranje: Spoj na pod: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. razmak ≤ 500 mm na Rigips spojnoj brtvi A1 (klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1). Kod besprijekornih rubova ploËa dovoljan je tupi spoj. prema DIN 18183 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 Ridurit brzougradbeni vijci 2. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. 2. sloj obloge u odnosu na prvi sloj obloge zamaknuti vodoravno cca. d ( 10 mm. Spoj na strop: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. Spojeve izmeu dviju Ridurit ploËa i stropa obraditi Ridurit ispunjivaËem spojeva. bez zaglaivanja. Obloga: 1. Spojeve. razmak vijaka 250 mm. ukljuËujuÊi traku za ojaËanje od staklenih vlakana. ispuniti Ridurit ispunjivaËem spojeva. WB 36 .

Biljeπke WB 37 .

Biljeπke WB 38 .

.

fax 01 2444 290 e-mail: rigips.rigips.hr@saint-gobain.com .Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH Predstavniπtvo u HR HR-10000 Zagreb. Hondlova 2 tel.com www. 01 2335 570.