3-1 Zidne obloge 3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi

3.1. Zidne obloge

∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH 1. izdanje, sijeËanj 2010.

Naslov originala: Planen und Bauen Autor originala: Saint-Gobain Rigips 1 Auflage, Juli 2008 Hauptverwaltung Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf Prijevod njemaËkog originala: Prevoditeljski centar d.o.o. –urica GorπÊak Amruπeva 19 10000 Zagreb GrafiËka obrada: Grafex dizajn d.o.o. Maksimirska 132 10000 Zagreb Urednik: Zdenko Krakan Saint-Gobain Rigips Austria GmbH Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama. Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije izriËito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja. Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije. Greπke u tiskanju nisu iskljuËene. Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju. Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo je zajedniËko djelovanje potvreno internim i eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips proizvoda. Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim proizvodima u protivnom se za to ne moæe preuzeti garancija ili jamstvo. Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh u primjeni naπih sustavnih rjeπenja. Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Planiranje i graenje sustavima Rigips. " Zidovi" 1.dio

Zidne obloge Sadræaj

Suha æbuka Predzidne ljuske

s Rigips ploËom RB (RBI) s Rigips kaπiranim ploËama Rigitherm RB (33 - 63) MF s Rigips kaπiranim ploËama

3.10.00 3.20.10 3.20.20 3.20.30 3.21.00 3.21.50 3.22.00 3.29.10 do 3.29..30

PloËe Rigips RB postavljene na ploËe od mineralne vune Metalna potkonstrukcija priËvrπÊena nosaËima promjenljivog obujma

u, e Bla Ëne i D s Rigip πanje zvu lj h pobo masivni e t zaπti ! a zidov

s Rigips Die Blaue priËvrπÊenim na metalnu potkonstrukciju pomoÊu nosaËa promjenljivog obujma ili direktnog nosaËa Slobodno stojeÊa metalna pot Protupoæarne obloge drvenociglenih zidova Protupoæarne obloge zidova od drvenih ploËa Protupoæarne obloge priËvrπÊene nosaËima promjenljivog obujma (ili alternativno direktnim nosaËima)

Protupoæarne konstrukcije

Sadræaj Montaæni zid, knjiga 1 Montaæni zid, knjiga 2 Montaæni zid, knjiga 3 Rigidur zidovi
• Tablica iznosa zvuËne izolacije • Tablica dopuπtenih visina zidova • Montaæni zidovi Die Blaue • Montaæni zidovi System Blau • Montaæni zidovi Duraline • Pregradni zid u stambenom prostoru • Suha æbuka • Predzidne ljuske • Hibridni montaæni zidovi • Zakrivljeni zidovi • Protupoæarni πaht-zidovi • Rigidur - montaæni zidovi • Hibridni πaht-zidovi • Rigidur πaht-zidovi
WB 1

• Standardni montaæni zidovi • Dekorativni zid

Biljeπke

WB 2

10. Zaπtita od poæara suha se æbuka kod ocjene masivnog zida prema DIN 4102 ne uzima u obzir B Toplinska zaπtita prvenstveno ovisi o vrsti i debljini masivnog zida cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Obloga PriËvrπÊenje PloËe Rigips RB. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti npr.5 mm u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RBI.10. Sustavima Rigips.00 Suha æbuka PloËa Rigips RB (RBI) Zidne obloge Rigips® 3. 12.smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . ljepilo nanijeti punoploπno. VARIO ispunjivaËem spojeva Masa cca. 3.00 Rigips suha æbuka postavljena s Rifix ljepilom za gipsane ploËe. Ukoliko lijepimo na dimnjake. impregnirana Ljepilo Rifix (ukoliko na zid lijepimo keramiku. Izvedba Prema Rigips uputi za obradu. 15 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Zaglaivanje spojeva WB 5 .vidi skicu “B”).Planiranje i gradnja.

10/. Suha æbuka s Rigips ploËama Za poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune.00. → Predloπci sustava 3.00/3.00/3.10/3.30/ 3. upotrijebiti Rigips ploËu RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.10. → Predloπci sustava 3.22.00.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Suha zidna æbuka ne upotrebljava se za poboljπanje zvuËne zaπtite.22. Toplinska zaπtita DIN 4108 Za poboljπanje toplinske zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom. Ekvialent difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.20. na straænjoj strani).20/. WB 6 .3.5 m ≅ Alu-Folie 30 µm Ako je potrebna parna brana.21. Odluka ovisi o materijalu i debljini vanjskog elementa i moæe se raËunski odrediti.20.20.21.30/ 3. Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova suhom zidnom æbukom treba temeljito provjeriti da li je potrebna parna brana ispod obloge.

konzola i sliËno po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe radi poboljπanja rasporeda pritiska. PriËvrπÊenje dræaËa umivaonika za pranje nalazi se u masivnoj podlozi. Na spojevima vrata pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe treba postaviti Rigips ploËe u obliku traka (3.00. npr.10. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.00 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .10.10. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti. 3. . . odnosno RBI 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 3. ploËe → ovjesne kukice . Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji treba uzeti u obzir.konzolni tereti → Predloæak sustava 2. trakasti vodiË.00 F). zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima.00 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Zidne obloge Rigips .spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. . 15 mm.00 D).00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.joπ vlaæan beton nije prikladan. Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu æbuku.10.stijenke dimnjaka se tijekom rada nesmiju zagrjiavati iznad 45ºC. npr.10.00 F Spoj prozora 1 PloËa Rigips RB.00 C Spoj zida na Rigips spuπteni strop 3.10. kutije za πuplji zid su zagipsane. ventiliranih fasada . tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.00 A + C).podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.Suha æbuka s Rigips ploËama Podloga: .10. .u podruËju umivaonika za pranje.1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastiËni kit 4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux 5 Vlaæna æbuka 6 Rigps spuπteni strop 7 Dilatacijski spojni profil 8 Trake Rigips ploËa 9 Okvir WB 7 . npr. 3.lagani tereti do 0. ©palete prozora treba postaviti po Ëitavoj povrπini (3. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. ugradnjom dilatacijskog spojnog profila (3.10. odnosno ËiπÊenja! 3.na zidane stijenke dimnjaka bez uloπka po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe (zaπtita od poæara) .00 B).na masivnom su zidu dopuπteni NYM kabel. PriËvrπÊenje tereta: .90. . 3.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.10. Ljepilo za gipskartonske ploËe nakon namjeπtanja ploËa mora biti minimalne debljine cca. Vanjske kuteve treba ojaËati.10. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.00 D Dilatacijski spoj 3.10.10.usidrenje u podlozi.ploËice. slike. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. Na svakih 15 metara moraju se nalaziti dilatacijski spojevi. Sanitarne instalacije: .mora biti Ëvrsta.00 E).00 E Spoj vrata 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).

00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Suha æbuka s Rigips ploËama prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 8 .10.3.

radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti tanko.20.10 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od mineralne vune ZvuËna zaπtita poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆Rw.20.30 m2 · K/W cm 90 kod debljine mineralne vune od 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Kaπirana ploËa Rigitherm RB (RBI) 33 . Standardna duljina 255 cm 1/2 1/2 30-35 cm Masa cca.Planiranje i gradnja. 20 kg/m2 90 cm Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. 3. 10 cm.R do 12 dB Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir Toplinska zaπtita R 1. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti u grudama. u sredini ploËe u obliku toËaka.10 Predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune Rigips kaπirana ploËa Rigitherm RB 33 do 63 MF Zidne obloge Rigips® 3. 90 cm Zaglaivanje spojeva ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 9 .63 MF Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe Visina zida do 2550 mm Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na mineralnu vunu kaπiranih ploËa Rigips Rigitherm MF 1. pod jakim pritiskom 2. Sustavima Rigips. VARIO ispunjivaËem spojeva. u rubnim podruËjima u obliku trake. u obliku trake πirine cca. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti mineralnom vunom i ispuniti npr.

R* ® ® R’ w.55 12.5 m ≅ alu-folija 30 µm kaπiranim slojem od 30 µm treba primijeniti kao parnu branu. podovi s plivajuÊim estrihom. Rigips .5 1.05 12. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. masivni stropovi.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 12.R R’ w. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.80 12. 300 kg/m2.5 0.w.30 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova kaπirane ploËe Rigitherm RBA MF s aluEkvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.5 1.predzidne ljuske i montaæni stropovi.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.10 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËne (zvuËni tlak) izolacije R’ w. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.R RL. npr. WB 10 .R RL.5 0.R dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.w. ** iznos interpoliran RL. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni.20.w.w.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Uzduæna zvuËna izolacija RL. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm MF-izolacija. prema DIN 4109.3.

lagani tereti do 0. . 3.20.20. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. npr.10 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. npr. .A+D).na masivnom zidu (NYM kabel) . boja i ploËice nisu prikladne kao podloga za postavljanje predzidnih ljuski. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.10 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Podloga: . tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.10 E Spoj na pod 1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MF 1.20.10 Zahtjevi na podlogu PriËvrπÊenje tereta: . odnosno u izolacijskom sloju (3.90.20.20.kutije u πupljem zidu Zidne obloge Rigips .10 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. 3.20. ploËe → ovjesne kukice .10 A). Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.20. slike. U ovoj sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.20. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.20. Vanjske kuteve treba ojaËati. 3.mora biti Ëvrsta.00. ElektriËna instalacija: .10 C).1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MFA. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.10 E).podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim teretom (e ≤ 50 mm).konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.stara æbuka. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.10 B).20.20. .10 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. ventiliranih fasada .10. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. s alu-folijom od 30 µm 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 11 .joπ vlaæan beton nije prikladan. Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (odnosno suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci.

10 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe MF Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune klasa graevinskog materijala A2 prema DIN 4102 u skladu s certifikatom ispitivanja (AbP) prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada WB 12 .20.3.

20. Izvedba Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. Ukoliko na zid lijepimo keramiku. 3. VARIO ispunjivaËem spojeva. Masa do 18 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Obloga PriËvrπÊenje Kaπirane ploËe Rigitherm RB (RBI) 30 . Unutarnji ugao kod Rigips kaπiranih ploËa Kod unutarnjih kuteva u Rigips ploËi treba izvesti razmak prema prikazu. Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir B Toplinska zaπtita R 1.20 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od tvrde pjene (stiropora).63 PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe.Planiranje i gradnja. smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja .55 m2 · K/W kod PS-tvrde pjene debljine 60 mm cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Vanjski kut kod Rigips kaπiranih ploËa Kod vanjskih kuteva izvodi se razmak u izolacijskom sloju.20 Predzidna ljuska s izolacijom od tvrde pjene (polistiren) Rigips kaπirane ploËe Rigitherm RB 30 do 63 PS Zidne obloge Rigips® 3.20. Sustavima Rigips. Zaglaivanje spojeva WB 13 . Spoj ploËa kod Rigips kaπiranih ploËa Na uzduænim rubovima ploËe treba Ëvrsto spojiti.vidi skicu “B”.

Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 1: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija in mm* Polistirolna tvrda pjena EPS.5 0.79 12. Ekvivalenti difuzije za debljinu zraËnog sloja sd za kaπiranu ploËu Rigips PS (prema DIN EN 12524) Debljina izolacijskog sloja u mm 20 30 40 50 60 alu-folija 30 µm sd um 01.5 WB 14 . kao i o karakteristikama postojeÊeg zida te stoga o tome za svaki pojedinaËni sluËaj treba odluËiti na temelju graevinsko-fizikalnog proraËuna. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina ploËe Rigips u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 9. Potreba za parnom branom ovisi o klimatskim faktorima.00.10/3.20.7 10.3.1 03.20.00/3. Za poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije kao i uzduæne zvuËne izolacije treba Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene upotrijebiti Rigips-predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune → Toplinska zaπtita 3.5 1.5 03.5 1.22. odnosno treba osigurati izvedbu zida.3 01. Zaπtita od vlage DIN 4108 Treba voditi raËuna o kondenzatu Ëitavog sustava.9 02.5 0.21.54 9.20 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske s tvrdom pjenom prvenstveno su prikladne za poboljπanje toplinske zaπtite.30/ 3.30 * Dalje debljine izolacijskog materijala na upit.05 12.20.

20 B). tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.20 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.20 B Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.na masivnom zidu (NYM kabel) . slike. . npr. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.20. Vanjske kuteve treba ojaËati.joπ vlaæan beton nije prikladan.20.20.20 A Izvedba kuta (unutarnji kut) 3.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20 E Podni prikljuËak 1 2 3 4 5 6 7 kaπirana ploËa RB (33 do 63) PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnici vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 15 .20. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.20 A).15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤50 mm). trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.90.20.20 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. npr.20. Zidne obloge Rigips .20 A + D).20.20 C).20.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .glatke podloge obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. odnosno u izolacijskom sloju (3.00 e e = udaljenost od teæiπta 3.20. . ventiliranih fasada . Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene Podloga: .ploËice.mora biti Ëvrsta. 3.lagani tereti do 0.20.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. odnosno ËiπÊenja! 3. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.20 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . ploËe → ovjesne kukice .. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. .

klasa graevinskog materijala B2 prema DIN 4102-4 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13163 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 16 .3.20 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe PS PloËa Rigips RB (RBI) Polistirolna tvrda pjena EPS 040 WI Obrada Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene prema DIN 18184.20.

30 Predzidne ljuske Rigips ploËe na ploËama od mineralne vune Zidne obloge Rigips® 3. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr.Planiranje i gradnja. postavljene na ploËe od mineralne vune. OjaËanje kuteva → detalji Visina zida do 3000 mm Masa cca 25 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 17 . Sustavima Rigips.30 PloËe Rigips RB ili RBI.20. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆ Rw.R do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir cm 10 cm -35 30 m 5c 12 50 Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na ploËe od izolacijskog materijala Toplinska zaπtita R 1. 3.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Izolacija Zaglaivanje spojeva Izvedba u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe PloËe od mineralne vune Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.20. VARIO ispunjivaËem spojeva.

5 1. RL.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.5 0. ** iznos interpoliran.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W 20 30 40 50 60 MF-izolacija.20.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.80 12. WB 18 .05 12. odnosno stropovi od drvenih greda s Rigips spuπtenim stropom.w.5 0.55 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova Rigips ploËe RBAN. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni. prema DIN 4109.5 m ≅ alu-folija 30 µm Ëvrstom papiru. upotrijebiti kao parnu branu.55 12.w. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. 300 kg/m2. s Alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani na natron Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. Rigips predzidne ljuske i montaæni stropovi.3. podovi s plivajuÊim estrihom.30 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. grupa toplinske vodljivosti 040 12.5 1. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske postavljene Uzduæna zvuËna izolacija RL. npr.30 12. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. masivni stropovi. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.5 1.

Predzidne ljuske postavljene Podloga: . .20.stara æbuka.20.20. odnosno RBI 1. bojeni sloj i ploËice neprikladni su kao podloga za suhu zidnu æbuku.lagani tereti do 0.20.20.30 E).na masivnom zidu (NYM kabel) .mora biti Ëvrsta. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.30 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.20.20. 3.joπ vlaæan beton nije prikladan. Vanjske kuteve treba zagladiti s Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (ili suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci. .30 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). ventiliranih fasada. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.podlogu koja jako upija treba radi Zidne obloge Rigips smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.30 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .30 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.00. 10-15 mm 2. U ovom sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.30 C). Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. odnosno RBIA s Alu-folijom 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca. 3. npr. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.30 E Spoj na pod 1 Rigips ploËa RB. .30 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. .30 B). 3.90. . 3 mm 3 Traka za ojaËanje (po potrebi) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 Vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 Mineralna vuna 8 PlivajuÊi estrih WB 19 . ploËe → ovjesne kukice . slike.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20.20.30 A + D). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.20. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.1 Rigips ploËa RBA.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .1 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca.

3.20.30 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada Predzidne ljuske postavljene prema DINI EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 20 .

Planiranje i gradnja.21.00 Predzidne ljuske NosaËi promjenljivog obujma (alternativni ovjes .55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm Visina zida na upit 1 Obloga u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm ili NosaË promjenljivog obujma dugaËak 60 mm Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.1 Spoj 3.2 NosaËi 3. 15 kg/m2 WB 21 . npr.direktni nosaËi) Zidne obloge Rigips Rigips® 3. Sustavima Rigips.3 Rigips zidni profil UW 50 .00 Predzidna ljuska na profilima ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 11 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 1. VARIO.21.06 Rigips zidni profil UW 50 . 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca. 3.

w.3 ZvuËna zaπtita Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27 .w. odnosno stropovi s drvenim WB 22 gredama s Rigips spuπtenim stropom.w.3.21. Rigips .R RL.w. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.06 NosaË promjenljivog obujma za C profil Mineralna vuna 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija ZvuËna zaπtita DIN 4109 Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w.R dB 48 48 49 51 53 54 55 56 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’WR za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.2 NosaËi 3.predzidne ljuske i montaæni stropovi.R* ® ® R’ WR R’ WR RL.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Uzduæna zvuËna izolacija RL. masivni stropovi. 300 kg/m2.00 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Alternativa: Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (CD-profili) 1 Obloga Za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva od filca 3. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L kg/m2. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. prema DIN 4109.1 Spoj 3. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. npr. podovi s plivajuÊim estrihom. .R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. ** iznos interpoliran RL.

00 D Spoj na pod 1 PloËe Rigips RB.Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3. npr.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).00 A). ugao zida kao i spoj zida na Rigips spuπteni strop treba osigurati tupo zaglaenim trakama za ojaËanje (3.00 D). Kod ugradnje parne brane treba je pomoÊu Rigips spojnog profila i Rigips spojne brtve od filca spojiti na boËni element (3.00 B i C).21.21. na straænjoj strani). 3.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva) profil nosaËa (UW) koji je postavljen u podruËju kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.05 1.lagani tereti do 0. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.98 1.na masivnom zidu (NYM kabel) . PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.2 Rigips zidni profil UW 50-05 (nosaË) 3.21.21.. Ako radi graevinskih razloga u spojevima treba zagladiti dodatne trake za ojaËanje.5 12.kutije za πuplji zid PriËvrπÊenje tereta: .45 1.21.21.00 C).1 PloËe Rigips RBAN.3 NosaË promjenljivog obujma 4 5.1 5. odnosno RBIAN s alu-folijom na jakom natron papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku e e = udaljenost od teæiπta 3. odnosno RBI 1. 12.20 1. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.5 0.2 6 7 8 Mineralna vuna Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih WB 23 .5 12.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.5 12. ploËe → ovjesne kukice .00 3.21. slike.55 Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.5 m ≅ alu-folija 30 µm Zaπtita od vlage DIN 4108 ElektriËna instalacija: .90.1 Rigips zidni profil UW 50-06 (spoj) 3.00 50 60 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm MF-izolacija u grupi toplinske vodljivosti 040 30 40 Toplinska zaπtita DIN 4108 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 30 mm NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 60 mm Ako je potrebna parna brana. trake za ojaËanje takoer treba tupo zagladiti (3.80 0. upotrijebiti ploËu Rigips RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.konzolni tereti → Predloæak sustava 2.21.21.

3.21.00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 24 .

ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida (ovdje cca. 1. odnosno nosaË promjenljivog obujma dugaËak 90 mm (kod 1-slojne obloge) .1 Spoj 3. 315 2 kg/m ) do 15 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.ili 2-slojna Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. 15 kg/m2 kod 1-slojne obloge 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva WB 25 . Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.50 Predzidne ljuske Zidne obloge Rigips® Blau m e t s y S Rigips Die Blaue s nosaËem promjenljivog obujma 3. Sustavima Rigips.21. VARIO.alternativa .3 Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27-06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm (kod 1-.Planiranje i gradnja..21. 3. odnosno 2-slojne obloge). 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija Masa cca.20 m2 · K/W kod izolacije pregradnog zida 80 mm Visina zida 1 Obloga PriËvrπÊenje na upit Rigips Die Blaue.direktni nosaË Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. npr.50 Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (metalni profili).2 NosaËi 3.

2 x 12.w.w. 2 x 12. Dokaz: certifikati WB 26 .R Rw.R dB dB dB 56 79 (56 + 23) Rigips Die Blau. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB bez ® ® ® ® RL. 12. NosaËi promjenljivog obujma.R dB bez dB dB dB 50 62 (50 + 12) Rigips Die Blau.3. Rw. ISOVER Akustic TF. Masivni se zid sastojao od 17. 80 mm 81 (56 + 25) 79 (56 + 23) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3). 12.R RL. Masivni se zid sastojao od 17. 12. ISOVER Akustic TF.R Rw. 90 mm.w. 40 mm Rigips Die Blau. NosaËi promjenljivog obujma. 80 mm 64 (50 + 14) 64 (50 + 14) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.5 mm.w.5 mm. 40 mm Rigips Die Blau. 30 mm ISOVER Akustic TF. 12. RL.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3).w.5 mm. Dokaz: certifikati ZvuËna uzduæna izolacija Tablica 2: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije RL. NosaËi promjenljivog obujma. 30 mm. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata.R RL. 90 mm.R Rw.21.50 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije Rw. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 Rw. NosaËi promjenljivog obujma.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata. 30 mm. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije.R RL. ISOVER Akustic TF. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.5 mm.R (povrπinska masa masivnog zida: cca.5 mm. 40 mm Rigips Die Blau. ISOVER Akustic TF.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. NosaËi promjenljivog obujma. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije. NosaËi promjenljivog obujma. 30 mm ISOVER Akustic TF. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja.w. 40 mm Rigips Die Blau.5 mm.

Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. odnosno suhi estrih WB 27 .21.21.5 12. ElektriËna instalacija: .21.80 Duljina kraka: 30 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 60 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 90 mm Kod oblaganja vanjskih zidova potrebna je odgovarajuÊa parna brana izmeu obloge (Rigips Die Blaue) i nosivog profila (prema proraËunu). Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.na masivnom zidu (NYM kabel) .21. 3. 3.21. slike.50 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.90.20 - 1.kutije u πupljem zidu 1.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. a u skladu s podacima proizvoaËa.21. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.2 Rigips stropni profil CD 60/27-06 (kao profil nosaËa) 3.lagani tereti do 0.20 U principu treba dati prednost parnoj brani varijabilne vlaænosti (npr.21.21. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. grupa toplinske vodljivosti 040 Toplinska zaπtita DIN 4108 12.2 6 7 8 Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Trake za ojaËanje (po potrebi) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.55 - 2. PriËvrπÊenje tereta: .50A).3 NosaË promjenljivog obujma 4 5. Isover Vario KM).50 C). Kod ugradnje parne brane treba je brtveno spojiti s Rigips profilom UD i Rigips spojnom brtvom od filca na boËni zid (3.50 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil UW 50-06 koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.05 1.21.50 D). npr. direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.1 5. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.5 12.50 60 80 Tablica 3: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm Rigips Die Blau mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W 30 40 Izolacija ISOVER Akustic TF.50 B Spoj zida na vlaænu æbuku Zaπtita o vlage DIN 4108 e = udaljenost od teæiπta e 3.21.1 Rigips spojni profil UD 28 3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).00. ploËe → ovjesne kukice .50 B i C). trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.1 Rigips Die Blaue na parnoj brani / barijeri (prema proraËunu) 2 Rigips spojna brtva od filca 3.Predzidne ljuske.50 D Spoj na pod 1 Rigips Die Blaue 1. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.5 12.5 NosaËi promjenljivog presjeka 0.50 B).

50 Zidne obloge Rigips Rigips Die Blaue Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna ISOVER Akustic TF Predzidne ljuske.21.3. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 28 .

1 Spoj 3. Sustavima Rigips.06 kao Spoj na pod i na strop Rigips zidni profil CW 50/75/100 .06 Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. VARIO.22.Planiranje i gradnja.22. npr. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2. Visina zida do 4000 mm 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.00 Predzidna ljuska sa slobodno stojeÊim Rigips metalnim nosaËima. 20 kg/m2 WB 29 .2 NosaËi Rigips zidni profil UW 50/75/100 .00 Predzidne ljuske Slobodno stojeÊi metalni nosaËi Zidne obloge Rigips® 3. 3.55 m2 · K/W kod debljine mineralne vune od 100 mm 1 Obloga za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RB PloËa Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.

98 0.5 0. prema DIN 4109. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.predzidne ljuske i montaæni stropovi.05 2.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske samostojeÊe Uzduæna zvuËna izolacija RL. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni.98 1.22.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËno-zraËne izolacije R’ w. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.23 1.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. ploËe Rigips RBAN s alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani treba primijeniti kao parnu branu.48 1.5 12.55 Zaπtita od vlage WB 30 DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova. masivni stropovi.w.5 m ≅ alu-folija 30 µm .5 12.73 1. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.3. grupa toplinske vodljivosti 040 12.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.48 1. ** iznos interpoliran RL.30 1. Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.20 1. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidnih ljuski Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W Rigips zidni profil CW 50-06 Rigips zidni profil CW 75-06 Rigips zidni profil CW 100-06 30 40 50 60 80 100 MF-izolacija.w.73 2.55 1. Rigips .98 0. podovi s plivajuÊim estrihom.23 1. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. npr.5 12.5 12. 300 kg/m2.06 2.5 12.

2) PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno ljudi kao πto su.90.0 m. veÊi prostori za okupljanja.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 .22.22.00 Dopuπtene visine zidova DIN 18 183 PodruËje ugradnje 2 2500 mm 3000 mm Napomena: Kod veÊih visina zidova na priËvrsnim razmacima dopuπtenih visina zidova treba izvesti vezu profila nosaËa s postojeÊim 1) PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje ljudi kao πto su. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.00 B).1 Trake za ojaËanje (po potrebi) 5.Predzidne ljuske. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.00 A).00 D Spoj na pod 1 Rigips ploËe RB.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. ElektriËne instalacije: . stanovi. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).22.06 3. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.kutije za πupjli zid PriËvrπÊenje tereta: . samostojeÊe Rigips zidni profil CW 150-06 CW 175-06 CW 100-06 Zidne obloge Rigips PodruËje ugradnje 1 2600 mm 3000 mm 4000 mm 3) 3. πkolski prostori. e e = udaljenost od teæiπta 3.22.22. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) 3.lagani tereti do 0.22. odnosno RBI 1.00 C).00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil CW koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.na masivnom zidu (NYM kabel) . uredski. primjerice. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje treba zagladiti preko kuta (3. zidom. hotelski.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.00. ploËe → ovjesne kukice .0 m. izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od ≥ 1.2 Rigips Alux kutni πtitnik 6 Vlaæna æbuka 7 Rigips spuπteni strop 8 PlivajuÊi estrih WB 31 . sale predavaonica.22.00 D). npr.22.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 . slike. pomoÊu kutnog pocinËanog plosnatog æeljeza 3/30 mm.22. primjerice. npr. odnosno RBIAN s alufolijom na Ëvrstom natronskom papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3. 3. bolniËki prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od < 1.06 4 Mineralna vuna 5.1 Rigips ploËe RBAN.

3. slobodno stojeÊe prema DIN 18183 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 32 .00 Zidne obloge Rigips Izvedba PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.22.

s min. Mineralna vuna Dimenzioniranje prema zahtjevima na zaπtitu od zvuka i od poæara 2 Potkonstrukcija Izolacija (nije prikazana) Zaglaivanje spojeva Izvedba Nosivi i nenosivi zidovi prema DIN 1052 i DIN 4103-1. od povezanih nosaËa.00. Sustavima Rigips.00/3. WB 33 . Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 3. itd. odnosno priËvrπÊena nosaËima promjenljivog presjeka ili slobodno stojeÊa. lagane ploËe od drvene vune prema DIN 1101 ili zid prema DIN 1053-1 mogu se protupoæarno obraditi.21.29. popreËnim presjekom 100 x 100 mm i potpunim punjenjem reπetkaste konstrukcije glinastom mjeπavinom.10 do 3.30 Protupoæarne konstrukcije Jednostrana obloga Zidne obloge Rigips® 3. Protupoæarna se obloga moæe ugraditi na drvenu ili metalnu potkonstrukciju koja se priËvrπÊuje direktno na zid ili se postavlja kao slobodno stojeÊa predzidna ljuska → konstrukcije 3. 10 Za drvenu reπetkastu konstrukciju s ispunom od cigle Zaπtita od poæara F 30-B 2 Tablica 1: Klasa otpornosti na poæar F 30-B Dokaz: DIN 4102-4 1 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF mm 12.5 Umetak od izolacijskog materijala dopuπteno 1 Obloga PriËvrπÊenje Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktna (drvene letve ili Rigips hut-stropni profil).22. ugradnjom barem jednostrane obloge od vatrozaπtitne ploËe RF od 12. npr.29. Dopuπten je dodatni izolacijski umetak. Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.29.Planiranje i gradnja. preËki. VARIO. potpornja.5 mm (F 30-B). ali isti iz razloga protupoæarne zaπtite nije potreban.

29.5 F 60-B 1) 2 x 12. odnosno 40/40 mm (nenosivi zidovi) i s dopuπtenim naprezanjima (D prema DIN 4102-4. tablice 49-50.20 za vanjske zidove od drvenih ploËa Zidne obloge Rigips Protupoæarne konstrukcije 3.5 80 40 Lake ploËe od drvene vune Dokaz: DIN 4102-4 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktno priËvrπÊena. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.21. 2 Tablica 2: Klasa otpornosti na poæar 1 3 Izolacija Vanjska obloga: daske ili ploËe od drvenog matrijala s ρ = 600 kg/m3 mm 13 13 13 - Unutarnja obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF mm Sirova Debljina gustoÊa mm kg/m3 80 130 150 130 150 100 130 150 40 80 40 80 Æbuka na HWLploËama1) d ≥ 25 mm mm 15 15 15 15 F 30-B 12. drvenim letvama ili Rigips hut-stropnim profilom.22. npr. mogu ispuniti zahtjeve na zaπtitu od poæara F 30-B. 1 Obloga PriËvrπÊenje 2 Potkonstrukcija 3 Izolacija Zaglaivanje spojeva WB 34 . odnosno F 60-B.od drvenih ploËa. koji se sastoje od drvenih rebara ( 40/80 mm (nosivi zidovi). ukoliko imaju prikladnu vanjsku i unutarnju oblogu i odgovarajuÊi protupoæarni izolacijski sloj.29. na drvene nosaËe konstrukcije od drvenih ploËa Mineralna vuna (klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1) → Tablica 2 Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. VARIO.3.00/3.20 Zaπtita od poæara F 30-B/F 60-B Vanjski zidovi koji omeuju prostor nosivi ili nenosivi . Unutarnja protupoæarna obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF moæe se ugraditi na drvenu konstrukciju ili na Rigips hut-stropni profil. uz priËvrπÊenje direktno na drvena rebra ili moæe biti slobodno stojeÊa u odnosu na zid od drvenih ploËa → konstrukcije 3.00.

Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.30 Zidne obloge s nosaËem promjenljivog obujma Zaπtita od poæara F 90-A od strane prostorije Visina zida nije ograniËena Horizontalni presjek standardni razmak profila je do 1000 mm visine preko 10 m uz ststiËki proraËun do 5000 mm kod razmaka nosaËa do 2000 mm Masa cca. 40 kg/m2 1 Obloga 1.29. duljine 60 mm dopuπtena kao toplinska i zvuËna izolacija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Izvedba prema Rigips-ovoj uputi za obradu.30 3.1 Obloga 2 x vatrozaπtitne ploËe Ridurit 20 Ridurit brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva klase graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 3. WB 35 .1 Spoj 3.2 NosaËi 3. VARIO.3 Rigips zidni profil UW 50 x 06 Rigips zidni profil UW 50 x 06 NosaË promjenljivog obujma.29. npr.Protupoæarne konstruktcije Zidne obloge Rigips 3.

WB 36 .5 x 35 mm. ispuniti Ridurit ispunjivaËem spojeva. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. d ( 10 mm. sloj obloge u odnosu na prvi sloj obloge zamaknuti vodoravno cca.3. Obloga: 1. 600 mm. 2. Spoj na strop: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. Kod besprijekornih rubova ploËa dovoljan je tupi spoj.29. razmak vijaka 600 mm. Spojeve izmeu dviju Ridurit ploËa i stropa obraditi Ridurit ispunjivaËem spojeva. prema DIN 18183 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 Ridurit brzougradbeni vijci 2. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3.30 Zaπtita od poæara DIN 4102-4 Zidne obloge Rigips Klasa otpornosti na poæar F 90-A Dokaz: certifikat Protupoæarne konstrukcije Vatrozaπtitne Ridurit 20 mm 2 x 20 Izolacijski umetak dopuπten Upute za proizvod i montiranje Ridurit 20 specijalna gipsana vatrozaπtitna ploËa s celulozom i obostranim voalom od staklenih vlakana Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ) Izvedba Obrada Rigips profili Vijci Upute za montiranje: Spoj na pod: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. razmak ≤ 500 mm na Rigips spojnoj brtvi A1 (klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1). Oblaganje keramiËkim ploËicama: KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se jednostrano ugraditi i ne utjeËu na klasu otpornosti na poæar. Ugraditi elektriËne kutije. razmak vijaka 250 mm. Spojeve. d ≥ 10 mm. razmak ≤ 750 mm na Rigips spojnu brtvu A1 (klasa graevinskog materijala DIN 4102-1). ukljuËujuÊi traku za ojaËanje od staklenih vlakana. 200 mm i okomito cca. bez zaglaivanja.5 x 55 mm.

Biljeπke WB 37 .

Biljeπke WB 38 .

.

rigips.com .hr@saint-gobain. Hondlova 2 tel. fax 01 2444 290 e-mail: rigips.com www.Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH Predstavniπtvo u HR HR-10000 Zagreb. 01 2335 570.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful