3-1 Zidne obloge 3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi

3.1. Zidne obloge

∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH 1. izdanje, sijeËanj 2010.

Naslov originala: Planen und Bauen Autor originala: Saint-Gobain Rigips 1 Auflage, Juli 2008 Hauptverwaltung Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf Prijevod njemaËkog originala: Prevoditeljski centar d.o.o. –urica GorπÊak Amruπeva 19 10000 Zagreb GrafiËka obrada: Grafex dizajn d.o.o. Maksimirska 132 10000 Zagreb Urednik: Zdenko Krakan Saint-Gobain Rigips Austria GmbH Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama. Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije izriËito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja. Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije. Greπke u tiskanju nisu iskljuËene. Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju. Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo je zajedniËko djelovanje potvreno internim i eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips proizvoda. Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim proizvodima u protivnom se za to ne moæe preuzeti garancija ili jamstvo. Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh u primjeni naπih sustavnih rjeπenja. Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Planiranje i graenje sustavima Rigips. " Zidovi" 1.dio

Zidne obloge Sadræaj

Suha æbuka Predzidne ljuske

s Rigips ploËom RB (RBI) s Rigips kaπiranim ploËama Rigitherm RB (33 - 63) MF s Rigips kaπiranim ploËama

3.10.00 3.20.10 3.20.20 3.20.30 3.21.00 3.21.50 3.22.00 3.29.10 do 3.29..30

PloËe Rigips RB postavljene na ploËe od mineralne vune Metalna potkonstrukcija priËvrπÊena nosaËima promjenljivog obujma

u, e Bla Ëne i D s Rigip πanje zvu lj h pobo masivni e t zaπti ! a zidov

s Rigips Die Blaue priËvrπÊenim na metalnu potkonstrukciju pomoÊu nosaËa promjenljivog obujma ili direktnog nosaËa Slobodno stojeÊa metalna pot Protupoæarne obloge drvenociglenih zidova Protupoæarne obloge zidova od drvenih ploËa Protupoæarne obloge priËvrπÊene nosaËima promjenljivog obujma (ili alternativno direktnim nosaËima)

Protupoæarne konstrukcije

Sadræaj Montaæni zid, knjiga 1 Montaæni zid, knjiga 2 Montaæni zid, knjiga 3 Rigidur zidovi
• Tablica iznosa zvuËne izolacije • Tablica dopuπtenih visina zidova • Montaæni zidovi Die Blaue • Montaæni zidovi System Blau • Montaæni zidovi Duraline • Pregradni zid u stambenom prostoru • Suha æbuka • Predzidne ljuske • Hibridni montaæni zidovi • Zakrivljeni zidovi • Protupoæarni πaht-zidovi • Rigidur - montaæni zidovi • Hibridni πaht-zidovi • Rigidur πaht-zidovi
WB 1

• Standardni montaæni zidovi • Dekorativni zid

Biljeπke

WB 2

Zaπtita od poæara suha se æbuka kod ocjene masivnog zida prema DIN 4102 ne uzima u obzir B Toplinska zaπtita prvenstveno ovisi o vrsti i debljini masivnog zida cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Obloga PriËvrπÊenje PloËe Rigips RB.10.5 mm u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RBI. 15 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Zaglaivanje spojeva WB 5 . ljepilo nanijeti punoploπno. 12. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti npr. Izvedba Prema Rigips uputi za obradu.vidi skicu “B”). Sustavima Rigips. 3.10.00 Rigips suha æbuka postavljena s Rifix ljepilom za gipsane ploËe.smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja .00 Suha æbuka PloËa Rigips RB (RBI) Zidne obloge Rigips® 3. impregnirana Ljepilo Rifix (ukoliko na zid lijepimo keramiku. Ukoliko lijepimo na dimnjake.Planiranje i gradnja. VARIO ispunjivaËem spojeva Masa cca.

→ Predloπci sustava 3.30/ 3.00/3.20.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Suha zidna æbuka ne upotrebljava se za poboljπanje zvuËne zaπtite.22.20. Suha æbuka s Rigips ploËama Za poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune. Odluka ovisi o materijalu i debljini vanjskog elementa i moæe se raËunski odrediti. Toplinska zaπtita DIN 4108 Za poboljπanje toplinske zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom. Ekvialent difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.10/.20. upotrijebiti Rigips ploËu RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.00.00/3.20/.22.21.21.30/ 3.10. WB 6 . Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova suhom zidnom æbukom treba temeljito provjeriti da li je potrebna parna brana ispod obloge.10/3.3.00. na straænjoj strani). → Predloπci sustava 3.5 m ≅ Alu-Folie 30 µm Ako je potrebna parna brana.

90.00.usidrenje u podlozi. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3. .00 E Spoj vrata 3. ploËe → ovjesne kukice .10.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. . Ljepilo za gipskartonske ploËe nakon namjeπtanja ploËa mora biti minimalne debljine cca.konzolni tereti → Predloæak sustava 2. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.ploËice. . Vanjske kuteve treba ojaËati.1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastiËni kit 4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux 5 Vlaæna æbuka 6 Rigps spuπteni strop 7 Dilatacijski spojni profil 8 Trake Rigips ploËa 9 Okvir WB 7 .00 B).10. Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji treba uzeti u obzir.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. 3. odnosno RBI 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 3. . konzola i sliËno po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe radi poboljπanja rasporeda pritiska.lagani tereti do 0. PriËvrπÊenje dræaËa umivaonika za pranje nalazi se u masivnoj podlozi.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. ventiliranih fasada .00 E).10.00 F Spoj prozora 1 PloËa Rigips RB. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. PriËvrπÊenje tereta: .10.stijenke dimnjaka se tijekom rada nesmiju zagrjiavati iznad 45ºC.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. Na spojevima vrata pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe treba postaviti Rigips ploËe u obliku traka (3. odnosno ËiπÊenja! 3.na masivnom su zidu dopuπteni NYM kabel. slike. ugradnjom dilatacijskog spojnog profila (3. 15 mm.u podruËju umivaonika za pranje. tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti.Suha æbuka s Rigips ploËama Podloga: .10. npr. kutije za πuplji zid su zagipsane. 3.10. . ©palete prozora treba postaviti po Ëitavoj povrπini (3.00 A + C).podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.10.10.00 C Spoj zida na Rigips spuπteni strop 3.00 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .10. Sanitarne instalacije: .00 D).10.00 F). Na svakih 15 metara moraju se nalaziti dilatacijski spojevi. npr.joπ vlaæan beton nije prikladan.10. 3.na zidane stijenke dimnjaka bez uloπka po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe (zaπtita od poæara) . npr.mora biti Ëvrsta. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.00 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Zidne obloge Rigips .00 D Dilatacijski spoj 3. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu æbuku. trakasti vodiË.10.

3.10.00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Suha æbuka s Rigips ploËama prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 8 .

63 MF Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe Visina zida do 2550 mm Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na mineralnu vunu kaπiranih ploËa Rigips Rigitherm MF 1.10 Predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune Rigips kaπirana ploËa Rigitherm RB 33 do 63 MF Zidne obloge Rigips® 3. 90 cm Zaglaivanje spojeva ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 9 . pod jakim pritiskom 2. Sustavima Rigips. u obliku trake πirine cca. u rubnim podruËjima u obliku trake.20. 20 kg/m2 90 cm Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Planiranje i gradnja. VARIO ispunjivaËem spojeva. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti tanko.30 m2 · K/W cm 90 kod debljine mineralne vune od 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Kaπirana ploËa Rigitherm RB (RBI) 33 . u sredini ploËe u obliku toËaka.20. 3. Standardna duljina 255 cm 1/2 1/2 30-35 cm Masa cca. 10 cm. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti u grudama. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti mineralnom vunom i ispuniti npr.R do 12 dB Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir Toplinska zaπtita R 1.10 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od mineralne vune ZvuËna zaπtita poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆Rw.

Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.R R’ w. WB 10 .5 0.R* ® ® R’ w.predzidne ljuske i montaæni stropovi.w.w. prema DIN 4109.w.R RL. Rigips . grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 12. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.5 m ≅ alu-folija 30 µm kaπiranim slojem od 30 µm treba primijeniti kao parnu branu.R dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. npr.10 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËne (zvuËni tlak) izolacije R’ w.5 1. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.R RL.80 12.3. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.05 12.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Uzduæna zvuËna izolacija RL.w. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm MF-izolacija. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. masivni stropovi. 300 kg/m2. ** iznos interpoliran RL. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.5 0. podovi s plivajuÊim estrihom.55 12.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.5 1.20. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.30 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova kaπirane ploËe Rigitherm RBA MF s aluEkvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.

U ovoj sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.20.00.joπ vlaæan beton nije prikladan. ElektriËna instalacija: .10 E).20.1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MFA.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim teretom (e ≤ 50 mm).10 A). .podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. Vanjske kuteve treba ojaËati. s alu-folijom od 30 µm 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 11 . Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.20.10 B).na masivnom zidu (NYM kabel) .20.20.10. slike.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.stara æbuka. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.10 C).10 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.mora biti Ëvrsta.10 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. npr.A+D).10 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3.20.20. .20. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. boja i ploËice nisu prikladne kao podloga za postavljanje predzidnih ljuski.20.10 Zahtjevi na podlogu PriËvrπÊenje tereta: . Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (odnosno suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci.90.20. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. npr.kutije u πupljem zidu Zidne obloge Rigips . Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. .20. ventiliranih fasada . 3. ploËe → ovjesne kukice . odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.lagani tereti do 0.10 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. odnosno u izolacijskom sloju (3. 3.Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Podloga: .konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. 3.10 E Spoj na pod 1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MF 1.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.

3.10 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe MF Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune klasa graevinskog materijala A2 prema DIN 4102 u skladu s certifikatom ispitivanja (AbP) prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada WB 12 .20.

VARIO ispunjivaËem spojeva.55 m2 · K/W kod PS-tvrde pjene debljine 60 mm cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Vanjski kut kod Rigips kaπiranih ploËa Kod vanjskih kuteva izvodi se razmak u izolacijskom sloju. Zaglaivanje spojeva WB 13 .20.Planiranje i gradnja.vidi skicu “B”. Izvedba Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr.20 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od tvrde pjene (stiropora). Masa do 18 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Obloga PriËvrπÊenje Kaπirane ploËe Rigitherm RB (RBI) 30 .63 PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe. Ukoliko na zid lijepimo keramiku. Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir B Toplinska zaπtita R 1.20 Predzidna ljuska s izolacijom od tvrde pjene (polistiren) Rigips kaπirane ploËe Rigitherm RB 30 do 63 PS Zidne obloge Rigips® 3. 3.20. smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . Spoj ploËa kod Rigips kaπiranih ploËa Na uzduænim rubovima ploËe treba Ëvrsto spojiti. Unutarnji ugao kod Rigips kaπiranih ploËa Kod unutarnjih kuteva u Rigips ploËi treba izvesti razmak prema prikazu. Sustavima Rigips.

20.20 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske s tvrdom pjenom prvenstveno su prikladne za poboljπanje toplinske zaπtite.1 03. Potreba za parnom branom ovisi o klimatskim faktorima.7 10.00.10/3.9 02.21.20.5 0. odnosno treba osigurati izvedbu zida.5 0.54 9.05 12.30 * Dalje debljine izolacijskog materijala na upit.3.3 01. Zaπtita od vlage DIN 4108 Treba voditi raËuna o kondenzatu Ëitavog sustava.5 03. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina ploËe Rigips u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 9. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 1: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija in mm* Polistirolna tvrda pjena EPS.5 1. Za poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije kao i uzduæne zvuËne izolacije treba Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene upotrijebiti Rigips-predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune → Toplinska zaπtita 3.79 12.30/ 3.20. Ekvivalenti difuzije za debljinu zraËnog sloja sd za kaπiranu ploËu Rigips PS (prema DIN EN 12524) Debljina izolacijskog sloja u mm 20 30 40 50 60 alu-folija 30 µm sd um 01.22. kao i o karakteristikama postojeÊeg zida te stoga o tome za svaki pojedinaËni sluËaj treba odluËiti na temelju graevinsko-fizikalnog proraËuna.5 WB 14 .5 1.00/3.

npr.20 E Podni prikljuËak 1 2 3 4 5 6 7 kaπirana ploËa RB (33 do 63) PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnici vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 15 . odnosno u izolacijskom sloju (3.20 A)..20. slike. Vanjske kuteve treba ojaËati.na masivnom zidu (NYM kabel) . . Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.20.ploËice.20 A + D). tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti.00 e e = udaljenost od teæiπta 3.20 B). ventiliranih fasada .joπ vlaæan beton nije prikladan.20 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .20 B Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.20. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.20.20 C). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.20. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. odnosno ËiπÊenja! 3.glatke podloge obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.90. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.20.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .20 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.20.20 A Izvedba kuta (unutarnji kut) 3.mora biti Ëvrsta.Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene Podloga: . .20. npr.20. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.lagani tereti do 0. Zidne obloge Rigips . ploËe → ovjesne kukice .15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤50 mm). . ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.20 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.20. 3.

3.20.20 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe PS PloËa Rigips RB (RBI) Polistirolna tvrda pjena EPS 040 WI Obrada Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene prema DIN 18184. klasa graevinskog materijala B2 prema DIN 4102-4 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13163 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 16 .

Planiranje i gradnja. Sustavima Rigips. OjaËanje kuteva → detalji Visina zida do 3000 mm Masa cca 25 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 17 . Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆ Rw.20. VARIO ispunjivaËem spojeva.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Izolacija Zaglaivanje spojeva Izvedba u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe PloËe od mineralne vune Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.20. postavljene na ploËe od mineralne vune. 3.30 Predzidne ljuske Rigips ploËe na ploËama od mineralne vune Zidne obloge Rigips® 3.30 PloËe Rigips RB ili RBI.R do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir cm 10 cm -35 30 m 5c 12 50 Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na ploËe od izolacijskog materijala Toplinska zaπtita R 1.

RL. odnosno stropovi od drvenih greda s Rigips spuπtenim stropom.5 m ≅ alu-folija 30 µm Ëvrstom papiru.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.w.30 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.20. prema DIN 4109.55 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova Rigips ploËe RBAN. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.5 1. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.5 0. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.3.5 1.05 12. Rigips predzidne ljuske i montaæni stropovi. grupa toplinske vodljivosti 040 12.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske postavljene Uzduæna zvuËna izolacija RL. podovi s plivajuÊim estrihom. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. masivni stropovi. 300 kg/m2. WB 18 .30 12.5 0. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. ** iznos interpoliran. upotrijebiti kao parnu branu.80 12. s Alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani na natron Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.55 12. npr.5 1. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W 20 30 40 50 60 MF-izolacija.w.

odnosno RBI 1.na masivnom zidu (NYM kabel) .stara æbuka.30 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3.20.lagani tereti do 0. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.30 E Spoj na pod 1 Rigips ploËa RB. Vanjske kuteve treba zagladiti s Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.20. .30 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.20.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.Predzidne ljuske postavljene Podloga: .30 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.30 E). 10-15 mm 2.20. Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (ili suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci.30 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.30 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.30 B). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.30 C). Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. ploËe → ovjesne kukice .30 A + D). odnosno RBIA s Alu-folijom 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca. .20.mora biti Ëvrsta.20.90. npr. slike.20. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.1 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. U ovom sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3. ventiliranih fasada.podlogu koja jako upija treba radi Zidne obloge Rigips smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.00.20.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .20. . .joπ vlaæan beton nije prikladan.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).1 Rigips ploËa RBA. 3. bojeni sloj i ploËice neprikladni su kao podloga za suhu zidnu æbuku. 3 mm 3 Traka za ojaËanje (po potrebi) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 Vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 Mineralna vuna 8 PlivajuÊi estrih WB 19 . 3.20. . 3. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.

3.30 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada Predzidne ljuske postavljene prema DINI EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 20 .20.

55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm Visina zida na upit 1 Obloga u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.3 Rigips zidni profil UW 50 .00 Predzidne ljuske NosaËi promjenljivog obujma (alternativni ovjes .1 Spoj 3.21. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.21.06 Rigips zidni profil UW 50 .2 NosaËi 3.Planiranje i gradnja. VARIO. 15 kg/m2 WB 21 . 3.06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm ili NosaË promjenljivog obujma dugaËak 60 mm Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.00 Predzidna ljuska na profilima ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 11 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 1.direktni nosaËi) Zidne obloge Rigips Rigips® 3. Sustavima Rigips. npr.

Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. Rigips .R* ® ® R’ WR R’ WR RL.R dB 48 48 49 51 53 54 55 56 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’WR za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.R RL. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L kg/m2.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.00 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Alternativa: Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (CD-profili) 1 Obloga Za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva od filca 3.w.21.w.3.w. masivni stropovi. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.predzidne ljuske i montaæni stropovi.1 Spoj 3.06 NosaË promjenljivog obujma za C profil Mineralna vuna 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija ZvuËna zaπtita DIN 4109 Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.2 NosaËi 3. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. ** iznos interpoliran RL. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Uzduæna zvuËna izolacija RL. 300 kg/m2. prema DIN 4109. podovi s plivajuÊim estrihom. odnosno stropovi s drvenim WB 22 gredama s Rigips spuπtenim stropom.w. .3 ZvuËna zaπtita Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27 . npr.

3.90.5 12.3 NosaË promjenljivog obujma 4 5.5 m ≅ alu-folija 30 µm Zaπtita od vlage DIN 4108 ElektriËna instalacija: .00 C).55 Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10. na straænjoj strani).00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. 12.98 1.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).21.5 0.konzolni tereti → Predloæak sustava 2. ugao zida kao i spoj zida na Rigips spuπteni strop treba osigurati tupo zaglaenim trakama za ojaËanje (3.kutije za πuplji zid PriËvrπÊenje tereta: . upotrijebiti ploËu Rigips RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.lagani tereti do 0.00 D Spoj na pod 1 PloËe Rigips RB.1 Rigips zidni profil UW 50-06 (spoj) 3. Ako radi graevinskih razloga u spojevima treba zagladiti dodatne trake za ojaËanje.21.21.20 1.2 6 7 8 Mineralna vuna Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih WB 23 .Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku e e = udaljenost od teæiπta 3. ploËe → ovjesne kukice . PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. Kod ugradnje parne brane treba je pomoÊu Rigips spojnog profila i Rigips spojne brtve od filca spojiti na boËni element (3.2 Rigips zidni profil UW 50-05 (nosaË) 3.45 1. npr.21.00 A). odnosno RBI 1.21.5 12.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva) profil nosaËa (UW) koji je postavljen u podruËju kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.00 D).05 1. trake za ojaËanje takoer treba tupo zagladiti (3. odnosno RBIAN s alu-folijom na jakom natron papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.21.na masivnom zidu (NYM kabel) .. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.80 0.21.21.5 12.00 3.00 50 60 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm MF-izolacija u grupi toplinske vodljivosti 040 30 40 Toplinska zaπtita DIN 4108 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 30 mm NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 60 mm Ako je potrebna parna brana.21.1 PloËe Rigips RBAN.1 5.00 B i C). slike.

21. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 24 .00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.3.

.3 Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27-06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm (kod 1-. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija Masa cca.21.Planiranje i gradnja.50 Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (metalni profili).ili 2-slojna Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.alternativa . odnosno nosaË promjenljivog obujma dugaËak 90 mm (kod 1-slojne obloge) . VARIO. 3. Sustavima Rigips. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. npr. odnosno 2-slojne obloge).21. 1.1 Spoj 3.50 Predzidne ljuske Zidne obloge Rigips® Blau m e t s y S Rigips Die Blaue s nosaËem promjenljivog obujma 3. 315 2 kg/m ) do 15 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.direktni nosaË Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.2 NosaËi 3. 15 kg/m2 kod 1-slojne obloge 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva WB 25 . ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida (ovdje cca.20 m2 · K/W kod izolacije pregradnog zida 80 mm Visina zida 1 Obloga PriËvrπÊenje na upit Rigips Die Blaue.

NosaËi promjenljivog obujma. 2 x 12. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja.w. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 Rw.w. 80 mm 64 (50 + 14) 64 (50 + 14) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. ISOVER Akustic TF. 30 mm ISOVER Akustic TF. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke. 40 mm Rigips Die Blau.3.5 mm. 30 mm.R RL. 30 mm. NosaËi promjenljivog obujma. 12.5 mm. NosaËi promjenljivog obujma.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3). 12. NosaËi promjenljivog obujma.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata.R RL. Masivni se zid sastojao od 17. ISOVER Akustic TF.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. NosaËi promjenljivog obujma.R RL.R (povrπinska masa masivnog zida: cca.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata.R Rw. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja.5 mm. RL.21. Dokaz: certifikati ZvuËna uzduæna izolacija Tablica 2: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije RL. 90 mm. 12. 40 mm Rigips Die Blau. 40 mm Rigips Die Blau.w. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije.w. Rw.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3). Dokaz: certifikati WB 26 . ISOVER Akustic TF. 12.w. 30 mm ISOVER Akustic TF.w. 2 x 12.5 mm. 40 mm Rigips Die Blau.5 mm. 80 mm 81 (56 + 25) 79 (56 + 23) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.R dB bez dB dB dB 50 62 (50 + 12) Rigips Die Blau. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB bez ® ® ® ® RL. Masivni se zid sastojao od 17.50 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije Rw.5 mm.R Rw. NosaËi promjenljivog obujma.R dB dB dB 56 79 (56 + 23) Rigips Die Blau.R Rw. ISOVER Akustic TF. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije. 90 mm.

ElektriËna instalacija: .Predzidne ljuske.21.20 U principu treba dati prednost parnoj brani varijabilne vlaænosti (npr. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.kutije u πupljem zidu 1.2 Rigips stropni profil CD 60/27-06 (kao profil nosaËa) 3.50 B i C).21.50 C).50 B).21.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).50 60 80 Tablica 3: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm Rigips Die Blau mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W 30 40 Izolacija ISOVER Akustic TF.55 - 2.21. odnosno suhi estrih WB 27 .00. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.21.21.50 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil UW 50-06 koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge. slike.1 5.21. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.80 Duljina kraka: 30 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 60 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 90 mm Kod oblaganja vanjskih zidova potrebna je odgovarajuÊa parna brana izmeu obloge (Rigips Die Blaue) i nosivog profila (prema proraËunu). Kod ugradnje parne brane treba je brtveno spojiti s Rigips profilom UD i Rigips spojnom brtvom od filca na boËni zid (3.5 NosaËi promjenljivog presjeka 0.21.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.2 6 7 8 Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Trake za ojaËanje (po potrebi) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih. 3.1 Rigips Die Blaue na parnoj brani / barijeri (prema proraËunu) 2 Rigips spojna brtva od filca 3. ploËe → ovjesne kukice .90.1 Rigips spojni profil UD 28 3.50A).50 D).lagani tereti do 0.50 B Spoj zida na vlaænu æbuku Zaπtita o vlage DIN 4108 e = udaljenost od teæiπta e 3.5 12.3 NosaË promjenljivog obujma 4 5. direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3. Isover Vario KM).50 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.21.5 12. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. 3.05 1. npr.50 D Spoj na pod 1 Rigips Die Blaue 1.na masivnom zidu (NYM kabel) . PriËvrπÊenje tereta: . PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.20 - 1. a u skladu s podacima proizvoaËa. grupa toplinske vodljivosti 040 Toplinska zaπtita DIN 4108 12.21. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.5 12.

direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 28 .3.50 Zidne obloge Rigips Rigips Die Blaue Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna ISOVER Akustic TF Predzidne ljuske.21.

22.1 Spoj 3. 20 kg/m2 WB 29 . 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.06 kao Spoj na pod i na strop Rigips zidni profil CW 50/75/100 .Planiranje i gradnja.06 Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.22. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2. Visina zida do 4000 mm 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.00 Predzidne ljuske Slobodno stojeÊi metalni nosaËi Zidne obloge Rigips® 3.2 NosaËi Rigips zidni profil UW 50/75/100 .00 Predzidna ljuska sa slobodno stojeÊim Rigips metalnim nosaËima. npr. Sustavima Rigips. VARIO.55 m2 · K/W kod debljine mineralne vune od 100 mm 1 Obloga za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RB PloËa Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.

R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.05 2.73 2.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske samostojeÊe Uzduæna zvuËna izolacija RL.5 12.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. ** iznos interpoliran RL.48 1.98 0.20 1. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni.3.55 Zaπtita od vlage WB 30 DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova. npr.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.5 0. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.06 2. masivni stropovi.w.w.98 0. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidnih ljuski Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W Rigips zidni profil CW 50-06 Rigips zidni profil CW 75-06 Rigips zidni profil CW 100-06 30 40 50 60 80 100 MF-izolacija. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËno-zraËne izolacije R’ w.5 12. Rigips . 300 kg/m2.48 1.98 1.5 12.30 1. grupa toplinske vodljivosti 040 12.55 1. ploËe Rigips RBAN s alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani treba primijeniti kao parnu branu.5 m ≅ alu-folija 30 µm . Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.5 12.23 1. podovi s plivajuÊim estrihom. prema DIN 4109.predzidne ljuske i montaæni stropovi.23 1.5 12.22.73 1.

bolniËki prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od < 1. uredski.06 4 Mineralna vuna 5. odnosno RBIAN s alufolijom na Ëvrstom natronskom papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.00 A).22. samostojeÊe Rigips zidni profil CW 150-06 CW 175-06 CW 100-06 Zidne obloge Rigips PodruËje ugradnje 1 2600 mm 3000 mm 4000 mm 3) 3. veÊi prostori za okupljanja.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.1 Rigips ploËe RBAN.00 Dopuπtene visine zidova DIN 18 183 PodruËje ugradnje 2 2500 mm 3000 mm Napomena: Kod veÊih visina zidova na priËvrsnim razmacima dopuπtenih visina zidova treba izvesti vezu profila nosaËa s postojeÊim 1) PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje ljudi kao πto su. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. ploËe → ovjesne kukice . Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 . primjerice.22.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).90. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.06 3.na masivnom zidu (NYM kabel) .22.00 B).00.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 . tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje treba zagladiti preko kuta (3. npr.0 m.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil CW koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge. zidom.00 D Spoj na pod 1 Rigips ploËe RB.22.22.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) 3. izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od ≥ 1.1 Trake za ojaËanje (po potrebi) 5.00 D). stanovi.22. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. pomoÊu kutnog pocinËanog plosnatog æeljeza 3/30 mm.22. ElektriËne instalacije: .22.kutije za πupjli zid PriËvrπÊenje tereta: .lagani tereti do 0. npr. e e = udaljenost od teæiπta 3. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3. hotelski. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.0 m.2 Rigips Alux kutni πtitnik 6 Vlaæna æbuka 7 Rigips spuπteni strop 8 PlivajuÊi estrih WB 31 . 3. slike. odnosno RBI 1. sale predavaonica. primjerice. πkolski prostori.00 C). 2) PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno ljudi kao πto su.22.Predzidne ljuske.

00 Zidne obloge Rigips Izvedba PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.22.3. slobodno stojeÊe prema DIN 18183 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 32 .

s min. Dopuπten je dodatni izolacijski umetak. VARIO.29. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 10 Za drvenu reπetkastu konstrukciju s ispunom od cigle Zaπtita od poæara F 30-B 2 Tablica 1: Klasa otpornosti na poæar F 30-B Dokaz: DIN 4102-4 1 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF mm 12. potpornja.Planiranje i gradnja. 3. preËki. WB 33 . Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Protupoæarna se obloga moæe ugraditi na drvenu ili metalnu potkonstrukciju koja se priËvrπÊuje direktno na zid ili se postavlja kao slobodno stojeÊa predzidna ljuska → konstrukcije 3.21.00. od povezanih nosaËa.5 Umetak od izolacijskog materijala dopuπteno 1 Obloga PriËvrπÊenje Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktna (drvene letve ili Rigips hut-stropni profil). Mineralna vuna Dimenzioniranje prema zahtjevima na zaπtitu od zvuka i od poæara 2 Potkonstrukcija Izolacija (nije prikazana) Zaglaivanje spojeva Izvedba Nosivi i nenosivi zidovi prema DIN 1052 i DIN 4103-1. itd.00/3. odnosno priËvrπÊena nosaËima promjenljivog presjeka ili slobodno stojeÊa.10 do 3.30 Protupoæarne konstrukcije Jednostrana obloga Zidne obloge Rigips® 3.5 mm (F 30-B). ali isti iz razloga protupoæarne zaπtite nije potreban. npr.22. lagane ploËe od drvene vune prema DIN 1101 ili zid prema DIN 1053-1 mogu se protupoæarno obraditi.29. Sustavima Rigips. ugradnjom barem jednostrane obloge od vatrozaπtitne ploËe RF od 12.29. popreËnim presjekom 100 x 100 mm i potpunim punjenjem reπetkaste konstrukcije glinastom mjeπavinom.

npr.22. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.5 80 40 Lake ploËe od drvene vune Dokaz: DIN 4102-4 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktno priËvrπÊena. 1 Obloga PriËvrπÊenje 2 Potkonstrukcija 3 Izolacija Zaglaivanje spojeva WB 34 .5 F 60-B 1) 2 x 12. na drvene nosaËe konstrukcije od drvenih ploËa Mineralna vuna (klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1) → Tablica 2 Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.od drvenih ploËa. VARIO. uz priËvrπÊenje direktno na drvena rebra ili moæe biti slobodno stojeÊa u odnosu na zid od drvenih ploËa → konstrukcije 3. odnosno 40/40 mm (nenosivi zidovi) i s dopuπtenim naprezanjima (D prema DIN 4102-4.00/3.20 Zaπtita od poæara F 30-B/F 60-B Vanjski zidovi koji omeuju prostor nosivi ili nenosivi . mogu ispuniti zahtjeve na zaπtitu od poæara F 30-B.21.00. Unutarnja protupoæarna obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF moæe se ugraditi na drvenu konstrukciju ili na Rigips hut-stropni profil. tablice 49-50.29.20 za vanjske zidove od drvenih ploËa Zidne obloge Rigips Protupoæarne konstrukcije 3.3. odnosno F 60-B.29. 2 Tablica 2: Klasa otpornosti na poæar 1 3 Izolacija Vanjska obloga: daske ili ploËe od drvenog matrijala s ρ = 600 kg/m3 mm 13 13 13 - Unutarnja obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF mm Sirova Debljina gustoÊa mm kg/m3 80 130 150 130 150 100 130 150 40 80 40 80 Æbuka na HWLploËama1) d ≥ 25 mm mm 15 15 15 15 F 30-B 12. koji se sastoje od drvenih rebara ( 40/80 mm (nosivi zidovi). ukoliko imaju prikladnu vanjsku i unutarnju oblogu i odgovarajuÊi protupoæarni izolacijski sloj. drvenim letvama ili Rigips hut-stropnim profilom.

Protupoæarne konstruktcije Zidne obloge Rigips 3.30 Zidne obloge s nosaËem promjenljivog obujma Zaπtita od poæara F 90-A od strane prostorije Visina zida nije ograniËena Horizontalni presjek standardni razmak profila je do 1000 mm visine preko 10 m uz ststiËki proraËun do 5000 mm kod razmaka nosaËa do 2000 mm Masa cca.2 NosaËi 3. duljine 60 mm dopuπtena kao toplinska i zvuËna izolacija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Izvedba prema Rigips-ovoj uputi za obradu.1 Obloga 2 x vatrozaπtitne ploËe Ridurit 20 Ridurit brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva klase graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 3. VARIO.3 Rigips zidni profil UW 50 x 06 Rigips zidni profil UW 50 x 06 NosaË promjenljivog obujma. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 40 kg/m2 1 Obloga 1.30 3.29. WB 35 .29. npr.1 Spoj 3.

WB 36 . Oblaganje keramiËkim ploËicama: KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se jednostrano ugraditi i ne utjeËu na klasu otpornosti na poæar. sloj obloge u odnosu na prvi sloj obloge zamaknuti vodoravno cca. razmak ≤ 750 mm na Rigips spojnu brtvu A1 (klasa graevinskog materijala DIN 4102-1). Spoj na strop: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. Ugraditi elektriËne kutije.5 x 55 mm. Spojeve. d ≥ 10 mm.3. 600 mm. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3.5 x 35 mm. ispuniti Ridurit ispunjivaËem spojeva. razmak ≤ 500 mm na Rigips spojnoj brtvi A1 (klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1). 200 mm i okomito cca.30 Zaπtita od poæara DIN 4102-4 Zidne obloge Rigips Klasa otpornosti na poæar F 90-A Dokaz: certifikat Protupoæarne konstrukcije Vatrozaπtitne Ridurit 20 mm 2 x 20 Izolacijski umetak dopuπten Upute za proizvod i montiranje Ridurit 20 specijalna gipsana vatrozaπtitna ploËa s celulozom i obostranim voalom od staklenih vlakana Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ) Izvedba Obrada Rigips profili Vijci Upute za montiranje: Spoj na pod: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. Obloga: 1. razmak vijaka 600 mm. prema DIN 18183 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 Ridurit brzougradbeni vijci 2. Kod besprijekornih rubova ploËa dovoljan je tupi spoj. Spojeve izmeu dviju Ridurit ploËa i stropa obraditi Ridurit ispunjivaËem spojeva. bez zaglaivanja. d ( 10 mm.29. ukljuËujuÊi traku za ojaËanje od staklenih vlakana. 2. razmak vijaka 250 mm. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3.

Biljeπke WB 37 .

Biljeπke WB 38 .

.

com . 01 2335 570. Hondlova 2 tel.hr@saint-gobain.rigips. fax 01 2444 290 e-mail: rigips.Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH Predstavniπtvo u HR HR-10000 Zagreb.com www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful