3-1 Zidne obloge 3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi

3.1. Zidne obloge

∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH 1. izdanje, sijeËanj 2010.

Naslov originala: Planen und Bauen Autor originala: Saint-Gobain Rigips 1 Auflage, Juli 2008 Hauptverwaltung Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf Prijevod njemaËkog originala: Prevoditeljski centar d.o.o. –urica GorπÊak Amruπeva 19 10000 Zagreb GrafiËka obrada: Grafex dizajn d.o.o. Maksimirska 132 10000 Zagreb Urednik: Zdenko Krakan Saint-Gobain Rigips Austria GmbH Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama. Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije izriËito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja. Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije. Greπke u tiskanju nisu iskljuËene. Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju. Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo je zajedniËko djelovanje potvreno internim i eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips proizvoda. Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim proizvodima u protivnom se za to ne moæe preuzeti garancija ili jamstvo. Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh u primjeni naπih sustavnih rjeπenja. Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Planiranje i graenje sustavima Rigips. " Zidovi" 1.dio

Zidne obloge Sadræaj

Suha æbuka Predzidne ljuske

s Rigips ploËom RB (RBI) s Rigips kaπiranim ploËama Rigitherm RB (33 - 63) MF s Rigips kaπiranim ploËama

3.10.00 3.20.10 3.20.20 3.20.30 3.21.00 3.21.50 3.22.00 3.29.10 do 3.29..30

PloËe Rigips RB postavljene na ploËe od mineralne vune Metalna potkonstrukcija priËvrπÊena nosaËima promjenljivog obujma

u, e Bla Ëne i D s Rigip πanje zvu lj h pobo masivni e t zaπti ! a zidov

s Rigips Die Blaue priËvrπÊenim na metalnu potkonstrukciju pomoÊu nosaËa promjenljivog obujma ili direktnog nosaËa Slobodno stojeÊa metalna pot Protupoæarne obloge drvenociglenih zidova Protupoæarne obloge zidova od drvenih ploËa Protupoæarne obloge priËvrπÊene nosaËima promjenljivog obujma (ili alternativno direktnim nosaËima)

Protupoæarne konstrukcije

Sadræaj Montaæni zid, knjiga 1 Montaæni zid, knjiga 2 Montaæni zid, knjiga 3 Rigidur zidovi
• Tablica iznosa zvuËne izolacije • Tablica dopuπtenih visina zidova • Montaæni zidovi Die Blaue • Montaæni zidovi System Blau • Montaæni zidovi Duraline • Pregradni zid u stambenom prostoru • Suha æbuka • Predzidne ljuske • Hibridni montaæni zidovi • Zakrivljeni zidovi • Protupoæarni πaht-zidovi • Rigidur - montaæni zidovi • Hibridni πaht-zidovi • Rigidur πaht-zidovi
WB 1

• Standardni montaæni zidovi • Dekorativni zid

Biljeπke

WB 2

smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . 12. Zaπtita od poæara suha se æbuka kod ocjene masivnog zida prema DIN 4102 ne uzima u obzir B Toplinska zaπtita prvenstveno ovisi o vrsti i debljini masivnog zida cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Obloga PriËvrπÊenje PloËe Rigips RB. VARIO ispunjivaËem spojeva Masa cca. 15 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Zaglaivanje spojeva WB 5 .10. Ukoliko lijepimo na dimnjake.10. impregnirana Ljepilo Rifix (ukoliko na zid lijepimo keramiku. 3.00 Suha æbuka PloËa Rigips RB (RBI) Zidne obloge Rigips® 3.00 Rigips suha æbuka postavljena s Rifix ljepilom za gipsane ploËe. Izvedba Prema Rigips uputi za obradu. ljepilo nanijeti punoploπno. Sustavima Rigips. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti npr.5 mm u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RBI.Planiranje i gradnja.vidi skicu “B”).

00/3. na straænjoj strani). → Predloπci sustava 3. Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova suhom zidnom æbukom treba temeljito provjeriti da li je potrebna parna brana ispod obloge.5 m ≅ Alu-Folie 30 µm Ako je potrebna parna brana.10.10/3.22.22. Ekvialent difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.30/ 3.00.21.20. Suha æbuka s Rigips ploËama Za poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune.00/3.20.21.20/. Toplinska zaπtita DIN 4108 Za poboljπanje toplinske zaπtite masivnog zida preporuËa se predzidna ljuska s izolacijom.3.30/ 3. WB 6 .00. upotrijebiti Rigips ploËu RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru. Odluka ovisi o materijalu i debljini vanjskog elementa i moæe se raËunski odrediti.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Suha zidna æbuka ne upotrebljava se za poboljπanje zvuËne zaπtite. → Predloπci sustava 3.10/.20.

10. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. konzola i sliËno po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe radi poboljπanja rasporeda pritiska. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.lagani tereti do 0. .00 F).00 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .00 B).10. trakasti vodiË. 15 mm.00 A + C).10.na zidane stijenke dimnjaka bez uloπka po Ëitavoj povrπini treba postaviti Rigips ploËe (zaπtita od poæara) .spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. npr. 3.10. PriËvrπÊenje dræaËa umivaonika za pranje nalazi se u masivnoj podlozi. Sanitarne instalacije: . odnosno RBI 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 3. Vanjske kuteve treba ojaËati.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. Na svakih 15 metara moraju se nalaziti dilatacijski spojevi. ventiliranih fasada . trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3. .10.10. .glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.joπ vlaæan beton nije prikladan.00. Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu æbuku. slike.usidrenje u podlozi.10. odnosno ËiπÊenja! 3.stijenke dimnjaka se tijekom rada nesmiju zagrjiavati iznad 45ºC. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.10.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.00 C Spoj zida na Rigips spuπteni strop 3. ugradnjom dilatacijskog spojnog profila (3. npr. Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji treba uzeti u obzir.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).10.1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastiËni kit 4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux 5 Vlaæna æbuka 6 Rigps spuπteni strop 7 Dilatacijski spojni profil 8 Trake Rigips ploËa 9 Okvir WB 7 . 3.10.na masivnom su zidu dopuπteni NYM kabel. kutije za πuplji zid su zagipsane. ©palete prozora treba postaviti po Ëitavoj povrπini (3.ploËice.u podruËju umivaonika za pranje. .00 E). Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. . Ljepilo za gipskartonske ploËe nakon namjeπtanja ploËa mora biti minimalne debljine cca.10.00 D). tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti.konzolni tereti → Predloæak sustava 2.mora biti Ëvrsta.00 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Zidne obloge Rigips .00 D Dilatacijski spoj 3.Suha æbuka s Rigips ploËama Podloga: . 3.00 E Spoj vrata 3. PriËvrπÊenje tereta: .10. npr.00 F Spoj prozora 1 PloËa Rigips RB.90. ploËe → ovjesne kukice . Na spojevima vrata pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe treba postaviti Rigips ploËe u obliku traka (3.

3.00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Suha æbuka s Rigips ploËama prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 8 .10.

u sredini ploËe u obliku toËaka.63 MF Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe Visina zida do 2550 mm Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na mineralnu vunu kaπiranih ploËa Rigips Rigitherm MF 1. u rubnim podruËjima u obliku trake.20.R do 12 dB Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir Toplinska zaπtita R 1.20. VARIO ispunjivaËem spojeva.30 m2 · K/W cm 90 kod debljine mineralne vune od 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Kaπirana ploËa Rigitherm RB (RBI) 33 . 20 kg/m2 90 cm Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. 10 cm. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti tanko. Sustavima Rigips.10 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od mineralne vune ZvuËna zaπtita poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆Rw. pod jakim pritiskom 2. 3. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti mineralnom vunom i ispuniti npr.10 Predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune Rigips kaπirana ploËa Rigitherm RB 33 do 63 MF Zidne obloge Rigips® 3. u obliku trake πirine cca. 90 cm Zaglaivanje spojeva ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 9 . radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe nanijeti u grudama.Planiranje i gradnja. Standardna duljina 255 cm 1/2 1/2 30-35 cm Masa cca.

R R’ w. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.w. podovi s plivajuÊim estrihom.5 m ≅ alu-folija 30 µm kaπiranim slojem od 30 µm treba primijeniti kao parnu branu. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.R RL. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni. npr. 300 kg/m2. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.5 1. ** iznos interpoliran RL. masivni stropovi.w. Rigips . kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.predzidne ljuske i montaæni stropovi. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm MF-izolacija. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.20.10 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËne (zvuËni tlak) izolacije R’ w.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.5 0.55 12.R RL.3.R* ® ® R’ w. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.5 1.w.w.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. prema DIN 4109.30 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova kaπirane ploËe Rigitherm RBA MF s aluEkvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Uzduæna zvuËna izolacija RL. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 12.5 0. WB 10 .80 12.R dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.05 12.

10 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.stara æbuka. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.kutije u πupljem zidu Zidne obloge Rigips .20.1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MFA. Vanjske kuteve treba ojaËati.20. 3. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. s alu-folijom od 30 µm 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe 3 trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 11 . .A+D). npr. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima. . ElektriËna instalacija: . tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.10 C).20.10 B).10 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3.na masivnom zidu (NYM kabel) . odnosno u izolacijskom sloju (3.90. slike. U ovoj sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. boja i ploËice nisu prikladne kao podloga za postavljanje predzidnih ljuski.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim teretom (e ≤ 50 mm). Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (odnosno suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci.20.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3.10 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3.10 A). Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.lagani tereti do 0.20.00. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3. ventiliranih fasada .20.mora biti Ëvrsta.10.20.Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Podloga: .joπ vlaæan beton nije prikladan.10 E Spoj na pod 1 kaπirana ploËa RB (33 do 63) MF 1.20. 3.20.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. npr. .20. 3. ploËe → ovjesne kukice .20. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.10 E).podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.10 Zahtjevi na podlogu PriËvrπÊenje tereta: .10 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.

10 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe MF Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune klasa graevinskog materijala A2 prema DIN 4102 u skladu s certifikatom ispitivanja (AbP) prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada WB 12 .20.3.

vidi skicu “B”.20.20 Predzidna ljuska s izolacijom od tvrde pjene (polistiren) Rigips kaπirane ploËe Rigitherm RB 30 do 63 PS Zidne obloge Rigips® 3. Sustavima Rigips. smanjiti razmak gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja . Zaπtita od poæara kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir B Toplinska zaπtita R 1.20 Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od tvrde pjene (stiropora). Unutarnji ugao kod Rigips kaπiranih ploËa Kod unutarnjih kuteva u Rigips ploËi treba izvesti razmak prema prikazu. Spoj ploËa kod Rigips kaπiranih ploËa Na uzduænim rubovima ploËe treba Ëvrsto spojiti.55 m2 · K/W kod PS-tvrde pjene debljine 60 mm cm 10 cm -35 30 Visina zida do 3000 mm m 5c 12 Vanjski kut kod Rigips kaπiranih ploËa Kod vanjskih kuteva izvodi se razmak u izolacijskom sloju. Masa do 18 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe Obloga PriËvrπÊenje Kaπirane ploËe Rigitherm RB (RBI) 30 .20. Ukoliko na zid lijepimo keramiku. Izvedba Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr.63 PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe.Planiranje i gradnja. VARIO ispunjivaËem spojeva. Zaglaivanje spojeva WB 13 . 3.

30/ 3. Zaπtita od vlage DIN 4108 Treba voditi raËuna o kondenzatu Ëitavog sustava. Ekvivalenti difuzije za debljinu zraËnog sloja sd za kaπiranu ploËu Rigips PS (prema DIN EN 12524) Debljina izolacijskog sloja u mm 20 30 40 50 60 alu-folija 30 µm sd um 01.79 12.9 02.5 WB 14 .5 0.05 12. Potreba za parnom branom ovisi o klimatskim faktorima.3.20 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske s tvrdom pjenom prvenstveno su prikladne za poboljπanje toplinske zaπtite. grupa toplinske vodljivosti 040 20 30 40 50 Debljina ploËe Rigips u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K /W 9.10/3.22.20.20.5 1. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 1: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija in mm* Polistirolna tvrda pjena EPS.00/3.1 03. Za poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije kao i uzduæne zvuËne izolacije treba Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene upotrijebiti Rigips-predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune → Toplinska zaπtita 3.5 0.00.5 1.3 01. odnosno treba osigurati izvedbu zida.20.5 03. kao i o karakteristikama postojeÊeg zida te stoga o tome za svaki pojedinaËni sluËaj treba odluËiti na temelju graevinsko-fizikalnog proraËuna.54 9.7 10.30 * Dalje debljine izolacijskog materijala na upit.21.

.20 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: . Zidne obloge Rigips . ploËe → ovjesne kukice . odnosno ËiπÊenja! 3. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.glatke podloge obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.90.00 e e = udaljenost od teæiπta 3.lagani tereti do 0. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku. ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage.20. 3.podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund.20 A Izvedba kuta (unutarnji kut) 3. ventiliranih fasada .20 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. . Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: .20.20.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤50 mm).20.spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni.20 B Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zida radi spreËavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploËi (3.Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene Podloga: .20 E Podni prikljuËak 1 2 3 4 5 6 7 kaπirana ploËa RB (33 do 63) PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnici vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih (ili suhi estrih) WB 15 .joπ vlaæan beton nije prikladan.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. npr.mora biti Ëvrsta.20.20.20 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. npr. .na masivnom zidu (NYM kabel) .20.20 B).ploËice. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.20 A + D). tapecirane i oæbukane povrπine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.20.20 A).20 C).20. slike. Vanjske kuteve treba ojaËati. zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima.20.. odnosno u izolacijskom sloju (3.

20.20 Zidne obloge Rigips Rigips kaπirane ploËe PS PloËa Rigips RB (RBI) Polistirolna tvrda pjena EPS 040 WI Obrada Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene prema DIN 18184.3. klasa graevinskog materijala B2 prema DIN 4102-4 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13163 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 16 .

Planiranje i gradnja.55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm 50 mm Obloga PriËvrπÊenje Izolacija Zaglaivanje spojeva Izvedba u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe PloËe od mineralne vune Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. postavljene na ploËe od mineralne vune.20.20. Sustavima Rigips.30 Predzidne ljuske Rigips ploËe na ploËama od mineralne vune Zidne obloge Rigips® 3.R do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir cm 10 cm -35 30 m 5c 12 50 Nanoπenje ljepila za gipskartonske ploËe na ploËe od izolacijskog materijala Toplinska zaπtita R 1. 3. VARIO ispunjivaËem spojeva. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida ∆ Rw. OjaËanje kuteva → detalji Visina zida do 3000 mm Masa cca 25 kg/m2 ukljuËujuÊi ljepilo za gipskartonske ploËe WB 17 .30 PloËe Rigips RB ili RBI.

Rigips predzidne ljuske i montaæni stropovi.55 Zaπtita od vlage DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova Rigips ploËe RBAN.30 12.5 0.w.5 1. s Alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani na natron Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.w. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.5 1.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W 20 30 40 50 60 MF-izolacija.5 m ≅ alu-folija 30 µm Ëvrstom papiru. WB 18 . 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. grupa toplinske vodljivosti 040 12. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2. ** iznos interpoliran. npr.20.05 12. RL.3.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske postavljene Uzduæna zvuËna izolacija RL. prema DIN 4109. 300 kg/m2.55 12. upotrijebiti kao parnu branu. masivni stropovi.30 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir. podovi s plivajuÊim estrihom. odnosno stropovi od drvenih greda s Rigips spuπtenim stropom.5 1.80 12.5 0. Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.

30 B).20.glatke povrπine obraditi sredstvom za poboljπanje prianjanja Rikombi Kontakt.30 C).30 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.30 A + D).20. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. .joπ vlaæan beton nije prikladan.na masivnom zidu (NYM kabel) . ploËe → ovjesne kukice . ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe vlage. .20.podlogu koja jako upija treba radi Zidne obloge Rigips smanjenja sposobnosti upijanja predvlaæiti ili obraditi s Rikombi Grund. bojeni sloj i ploËice neprikladni su kao podloga za suhu zidnu æbuku. 3. U ovom sluËaju treba predvidjeti potkonstrukciju. npr.20.20.lagani tereti do 0. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. ventiliranih fasada.20.30 B Izvedba kuta (vanjski ugao) e e = udaljenost od teæiπta 3.30 C Spoj zida na vlaænu æbuku 3. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. odnosno RBIA s Alu-folijom 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca. odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3. Vanjske kuteve treba zagladiti s Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.1 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe cca. Iz toplinskih i zvuËno-tehniËkih razloga plivajuÊi se estrih (ili suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci.30 Zahtjevi na podlogu ElektriËna instalacija: .20. . 3.00. tako da se izbjegnu toplinski i zvuËni mostovi kao i vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih.30 E).20. odnosno RBI 1. 3 mm 3 Traka za ojaËanje (po potrebi) 4 Rigips Alux zaπtitni kutnici 5 Vlaæna æbuka 6 Rigips spuπteni strop 7 Mineralna vuna 8 PlivajuÊi estrih WB 19 .90. 3.20.20.kutije u πupljem zidu PriËvrπÊenje tereta: . Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.1 Rigips ploËa RBA. . tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).Predzidne ljuske postavljene Podloga: .spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni. slike. . 10-15 mm 2.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.30 E Spoj na pod 1 Rigips ploËa RB.mora biti Ëvrsta.stara æbuka.30 A Izvedba kuta (unutarnji ugao) Detalji Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.

3.30 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada Predzidne ljuske postavljene prema DINI EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu WB 20 .20.

15 kg/m2 WB 21 . Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.00 Predzidne ljuske NosaËi promjenljivog obujma (alternativni ovjes .21.3 Rigips zidni profil UW 50 .55 m2 · K/W kod ploËa od mineralne vune debljine 60 mm Visina zida na upit 1 Obloga u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.direktni nosaËi) Zidne obloge Rigips Rigips® 3. npr. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca.06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm ili NosaË promjenljivog obujma dugaËak 60 mm Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Sustavima Rigips.1 Spoj 3. VARIO. 3.21.2 NosaËi 3.00 Predzidna ljuska na profilima ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 11 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 1.06 Rigips zidni profil UW 50 .Planiranje i gradnja.

prema DIN 4109. koji su u podruËju spoja konstruktivno razdvojeni. odnosno stropovi s drvenim WB 22 gredama s Rigips spuπtenim stropom.06 NosaË promjenljivog obujma za C profil Mineralna vuna 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija ZvuËna zaπtita DIN 4109 Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije R’ w.w. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.w. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata. ** iznos interpoliran RL.00 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Alternativa: Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (CD-profili) 1 Obloga Za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËe Rigips RB PloËe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva od filca 3.w. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L kg/m2.1 Spoj 3.predzidne ljuske i montaæni stropovi. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.2 NosaËi 3.R dB 48 48 49 51 53 54 55 56 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’WR za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca. Rigips . 300 kg/m2. .R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Uzduæna zvuËna izolacija RL. npr. podovi s plivajuÊim estrihom.w.21.R RL.3 ZvuËna zaπtita Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27 .R* ® ® R’ WR R’ WR RL.3. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi. masivni stropovi.

80 0.kutije za πuplji zid PriËvrπÊenje tereta: .Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3.00 3.3 NosaË promjenljivog obujma 4 5.na masivnom zidu (NYM kabel) . PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.98 1.21. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.1 Rigips zidni profil UW 50-06 (spoj) 3. odnosno RBIAN s alu-folijom na jakom natron papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3. Ako radi graevinskih razloga u spojevima treba zagladiti dodatne trake za ojaËanje. ugao zida kao i spoj zida na Rigips spuπteni strop treba osigurati tupo zaglaenim trakama za ojaËanje (3.00 D).lagani tereti do 0.20 1. Kod ugradnje parne brane treba je pomoÊu Rigips spojnog profila i Rigips spojne brtve od filca spojiti na boËni element (3.21. na straænjoj strani).21.05 1.00 C).00 B i C).00 A).1 5.5 12.konzolni tereti → Predloæak sustava 2. slike.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.21. ploËe → ovjesne kukice . trake za ojaËanje takoer treba tupo zagladiti (3.90.21.5 12. upotrijebiti ploËu Rigips RBAN (s alufolijom od 30 µm na jakom natron papiru.1 PloËe Rigips RBAN.21.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).00 50 60 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm MF-izolacija u grupi toplinske vodljivosti 040 30 40 Toplinska zaπtita DIN 4108 Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 30 mm NosaË promjenljivog obujma Duljina kraka: 60 mm Ako je potrebna parna brana.2 6 7 8 Mineralna vuna Trake za ojaËanje (u sluËaju potrebe) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih WB 23 . 12.45 1.5 m ≅ alu-folija 30 µm Zaπtita od vlage DIN 4108 ElektriËna instalacija: .5 0. npr.55 Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.5 12.00 D Spoj na pod 1 PloËe Rigips RB.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku e e = udaljenost od teæiπta 3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva) profil nosaËa (UW) koji je postavljen u podruËju kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.21.21. 3.2 Rigips zidni profil UW 50-05 (nosaË) 3.21.. odnosno RBI 1.

21. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 24 .00 Zidne obloge Rigips PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.3.

2 NosaËi 3. 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija Masa cca. 315 2 kg/m ) do 15 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2. 15 kg/m2 kod 1-slojne obloge 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva WB 25 .ili 2-slojna Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3. odnosno 2-slojne obloge).alternativa . odnosno nosaË promjenljivog obujma dugaËak 90 mm (kod 1-slojne obloge) .50 Predzidne ljuske Zidne obloge Rigips® Blau m e t s y S Rigips Die Blaue s nosaËem promjenljivog obujma 3.20 m2 · K/W kod izolacije pregradnog zida 80 mm Visina zida 1 Obloga PriËvrπÊenje na upit Rigips Die Blaue.3 Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27-06 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm (kod 1-. 1. VARIO.Planiranje i gradnja. npr. Sustavima Rigips.21.direktni nosaË Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. 3..21. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida (ovdje cca.50 Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (metalni profili).1 Spoj 3. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.

R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB bez ® ® ® ® RL.w. 12.R (povrπinska masa masivnog zida: cca.R RL. 2 x 12.R = procijenjena zvuËna izolacija pregradnog zida bez uzduænog voenja preko boËnih elemenata. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije. NosaËi promjenljivog obujma.R Rw.5 mm.50 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske direktno priËvrπÊene Tablica 1: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije Rw. NosaËi promjenljivog obujma. Masivni se zid sastojao od 17. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja.R Rw. NosaËi promjenljivog obujma. 30 mm. 30 mm.R Rw.w. 30 mm ISOVER Akustic TF.w.R (povrπinska masa masivnog zida: cca. ISOVER Akustic TF. 2 x 12. 12. 12. 40 mm Rigips Die Blau.R dB bez dB dB dB 50 62 (50 + 12) Rigips Die Blau.w. 90 mm. ISOVER Akustic TF.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3). NosaËi promjenljivog obujma. 12. 80 mm 64 (50 + 14) 64 (50 + 14) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.5 mm.3. RL. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.R dB dB dB 56 79 (56 + 23) Rigips Die Blau. Masivni se zid sastojao od 17.w. ISOVER Akustic TF. Rw.5 mm. Dokaz: certifikati ZvuËna uzduæna izolacija Tablica 2: Poboljπanje zraËno-zvuËne izolacije RL. NosaËi promjenljivog obujma. NosaËi promjenljivog obujma. 40 mm Rigips Die Blau.5 cm debelog vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe 1800 kg/m3).5 mm.21. RaËunska vrijednost za postupak dokazivanja. 90 mm.w. 40 mm Rigips Die Blau. jednostrano oæbukanog s 10 mm cementno-vapnene æbuke.5 mm.R RL. 80 mm 81 (56 + 25) 79 (56 + 23) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. 30 mm ISOVER Akustic TF. Ispitivanje zvuËne izolacije provedeno je s ploËama visine prostorije. 315 kg/m2) Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 Rw. Dokaz: certifikati WB 26 .5 mm.R RL. 40 mm Rigips Die Blau. ISOVER Akustic TF.

15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm).50 B i C).21.na masivnom zidu (NYM kabel) . ploËe → ovjesne kukice .5 NosaËi promjenljivog presjeka 0.kutije u πupljem zidu 1. odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.21.20 U principu treba dati prednost parnoj brani varijabilne vlaænosti (npr.2 6 7 8 Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Trake za ojaËanje (po potrebi) Rigips Alux zaπtitni kutnik Vlaæna æbuka Rigips spuπteni strop plivajuÊi estrih.50 A Izvedba kuta (vanjski kut) Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil UW 50-06 koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.50 60 80 Tablica 3: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidne ljuske Izolacija u mm Rigips Die Blau mm Otpor prolazu topline R in m2 · K/W 30 40 Izolacija ISOVER Akustic TF. direktno priËvrπÊene Zidne obloge Rigips 3. Isover Vario KM).50 C).21.21.90.1 5.5 12.1 Rigips Die Blaue na parnoj brani / barijeri (prema proraËunu) 2 Rigips spojna brtva od filca 3.50A). tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.Predzidne ljuske.21.lagani tereti do 0. npr.5 12. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti u spoju (3.50 D). PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.50 D Spoj na pod 1 Rigips Die Blaue 1. grupa toplinske vodljivosti 040 Toplinska zaπtita DIN 4108 12. odnosno suhi estrih WB 27 .konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2.21.20 - 1.80 Duljina kraka: 30 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 60 mm NosaËi promjenljivog presjeka Duljina kraka: 90 mm Kod oblaganja vanjskih zidova potrebna je odgovarajuÊa parna brana izmeu obloge (Rigips Die Blaue) i nosivog profila (prema proraËunu).50 B Spoj zida na vlaænu æbuku Zaπtita o vlage DIN 4108 e = udaljenost od teæiπta e 3.1 Rigips spojni profil UD 28 3. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.2 Rigips stropni profil CD 60/27-06 (kao profil nosaËa) 3. ElektriËna instalacija: . Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje. 3. Kod ugradnje parne brane treba je brtveno spojiti s Rigips profilom UD i Rigips spojnom brtvom od filca na boËni zid (3.21. PriËvrπÊenje tereta: .55 - 2.50 B). a u skladu s podacima proizvoaËa.3 NosaË promjenljivog obujma 4 5. slike. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.21.5 12.21. 3.05 1.00.21.50 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3.

21. direktno priËvrπÊene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 28 .3.50 Zidne obloge Rigips Rigips Die Blaue Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna ISOVER Akustic TF Predzidne ljuske.

20 kg/m2 WB 29 . Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. Sustavima Rigips.00 Predzidna ljuska sa slobodno stojeÊim Rigips metalnim nosaËima.06 kao Spoj na pod i na strop Rigips zidni profil CW 50/75/100 .1 Spoj 3. VARIO. 3.2 NosaËi Rigips zidni profil UW 50/75/100 .55 m2 · K/W kod debljine mineralne vune od 100 mm 1 Obloga za priËvrπÊenje u prostorima izloæenim vlazi PloËa Rigips RB PloËa Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.22. Visina zida do 4000 mm 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Masa cca. ZvuËna zaπtita Poboljπanje zvuËne zaπtite masivnog zida do 12 dB Zaπtita od poæara Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek Toplinska zaπtita R 2.Planiranje i gradnja.00 Predzidne ljuske Slobodno stojeÊi metalni nosaËi Zidne obloge Rigips® 3.22. npr.06 Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.

5 12. Toplinska zaπtita DIN 4108 Tablica 2: Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidnih ljuski Izolacija u mm Debljina Rigips ploËa u mm Otpor prolazu topline R u m2 · K/W Rigips zidni profil CW 50-06 Rigips zidni profil CW 75-06 Rigips zidni profil CW 100-06 30 40 50 60 80 100 MF-izolacija. npr.R* Masa po povrπini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54 Predzidne ljuske samostojeÊe Uzduæna zvuËna izolacija RL.05 2. Korekcija u dB za srednju masu po povrπini m'L u kg/m2.R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. prema DIN 4109. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109 Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrπini boËnih elemenata.5 12. koji su u podruËju spoja konstrukcijski razdvojeni.w. Ekvivalenti difuzije debljine zraËnog sloja sd 10.73 2.5 m ≅ alu-folija 30 µm .06 2. 300 kg/m2.98 0. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm.5 12. kod proraËuna srednje mase po povrπini ne uzimaju se u obzir.98 1. Rigips . podovi s plivajuÊim estrihom. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4 BoËni savitljivi elementi.w.98 0.5 12.48 1.48 1.73 1. odnosno stropovi s drvenim gredama s Rigips spuπtenim stropom.22.R* ® ® R’ WR R’ WR RLWR RLWR dB 49 49 50 52 54 55 56 57 dB 53 55** 57 57 58 58 58 58 dB 63 66** 70 71 72 72 73 73 R’w.00 ZvuËna zaπtita DIN 4109 Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljπanje zvuËno-zraËne izolacije R’ w.20 1. grupa toplinske vodljivosti 040 12.23 1.predzidne ljuske i montaæni stropovi. masivni stropovi. ploËe Rigips RBAN s alu-kaπiranim slojem od 30 µm na straænjoj strani treba primijeniti kao parnu branu.30 1.R za pregradni element kod boËnih elemenata sa srednjom masom po povrπini od cca.5 0.55 Zaπtita od vlage WB 30 DIN 4108 Kod oblaganja vanjskih zidova.3. ** iznos interpoliran RL.55 1.5 12.23 1.

0 m.22.00 D).22.00 C). e e = udaljenost od teæiπta 3. uredski. stanovi.22.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 . primjerice. ElektriËne instalacije: .na masivnom zidu (NYM kabel) .90.0 m.15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeπenjem (e ≤ 50 mm). slike.22.2 Rigips Alux kutni πtitnik 6 Vlaæna æbuka 7 Rigips spuπteni strop 8 PlivajuÊi estrih WB 31 . hotelski.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips spuπteni strop 3. Iz toplinskih i zvuËnih razloga plivajuÊi (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati.1 Trake za ojaËanje (po potrebi) 5. zidom.22. tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips spuπteni strop treba obraditi trakama za ojaËanje koje treba zagladiti preko kuta (3.00 B Spoj zida na vlaænu æbuku Detalji Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil CW koji je postavljen u podruËje kuta sluæi za priËvrπÊenje zidne obloge.22.00 D Spoj na pod 1 Rigips ploËe RB.1 Rigips ploËe RBAN.konzolna optereÊenja → predloæak sustava 2. trake za ojaËanje treba tupo zagladiti (3. pomoÊu kutnog pocinËanog plosnatog æeljeza 3/30 mm. 3. πkolski prostori. odnosno RBI 1. primjerice. bolniËki prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od < 1. odnosno RBIAN s alufolijom na Ëvrstom natronskom papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3. veÊi prostori za okupljanja. PodruËje kuta treba ojaËati zaglaenim Rigips Alux zaπtitnim kutnicima (3.22. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaËanje.06 3. ploËe → ovjesne kukice .00.00 Dopuπtene visine zidova DIN 18 183 PodruËje ugradnje 2 2500 mm 3000 mm Napomena: Kod veÊih visina zidova na priËvrsnim razmacima dopuπtenih visina zidova treba izvesti vezu profila nosaËa s postojeÊim 1) PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje ljudi kao πto su.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 .22. Ako se obloga zida spaja na vlaænu æbuku.lagani tereti do 0.Predzidne ljuske.00 A).06 4 Mineralna vuna 5. 2) PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno ljudi kao πto su.00 B). sale predavaonica.kutije za πupjli zid PriËvrπÊenje tereta: . odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3. samostojeÊe Rigips zidni profil CW 150-06 CW 175-06 CW 100-06 Zidne obloge Rigips PodruËje ugradnje 1 2600 mm 3000 mm 4000 mm 3) 3. Kod Rigips ploËa zaglaivanje spojeva se moæe obaviti bez traka za ojaËanje.22.00 A Izvedba kuta (vanjski kut) 3. npr. izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od ≥ 1. npr.

3. slobodno stojeÊe prema DIN 18183 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162 WB 32 .22.00 Zidne obloge Rigips Izvedba PloËa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna Predzidne ljuske.

preËki. od povezanih nosaËa. itd.5 Umetak od izolacijskog materijala dopuπteno 1 Obloga PriËvrπÊenje Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktna (drvene letve ili Rigips hut-stropni profil). 10 Za drvenu reπetkastu konstrukciju s ispunom od cigle Zaπtita od poæara F 30-B 2 Tablica 1: Klasa otpornosti na poæar F 30-B Dokaz: DIN 4102-4 1 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF mm 12. popreËnim presjekom 100 x 100 mm i potpunim punjenjem reπetkaste konstrukcije glinastom mjeπavinom. Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. s min.5 mm (F 30-B). odnosno priËvrπÊena nosaËima promjenljivog presjeka ili slobodno stojeÊa.10 do 3. Dopuπten je dodatni izolacijski umetak. potpornja.29.00/3.Planiranje i gradnja.22. 3.00. ali isti iz razloga protupoæarne zaπtite nije potreban. ugradnjom barem jednostrane obloge od vatrozaπtitne ploËe RF od 12.30 Protupoæarne konstrukcije Jednostrana obloga Zidne obloge Rigips® 3. VARIO.29. npr. lagane ploËe od drvene vune prema DIN 1101 ili zid prema DIN 1053-1 mogu se protupoæarno obraditi. WB 33 .29.21. Mineralna vuna Dimenzioniranje prema zahtjevima na zaπtitu od zvuka i od poæara 2 Potkonstrukcija Izolacija (nije prikazana) Zaglaivanje spojeva Izvedba Nosivi i nenosivi zidovi prema DIN 1052 i DIN 4103-1. Sustavima Rigips. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. Protupoæarna se obloga moæe ugraditi na drvenu ili metalnu potkonstrukciju koja se priËvrπÊuje direktno na zid ili se postavlja kao slobodno stojeÊa predzidna ljuska → konstrukcije 3.

Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva. 2 Tablica 2: Klasa otpornosti na poæar 1 3 Izolacija Vanjska obloga: daske ili ploËe od drvenog matrijala s ρ = 600 kg/m3 mm 13 13 13 - Unutarnja obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF mm Sirova Debljina gustoÊa mm kg/m3 80 130 150 130 150 100 130 150 40 80 40 80 Æbuka na HWLploËama1) d ≥ 25 mm mm 15 15 15 15 F 30-B 12.20 Zaπtita od poæara F 30-B/F 60-B Vanjski zidovi koji omeuju prostor nosivi ili nenosivi . drvenim letvama ili Rigips hut-stropnim profilom. tablice 49-50. odnosno F 60-B. koji se sastoje od drvenih rebara ( 40/80 mm (nosivi zidovi).20 za vanjske zidove od drvenih ploËa Zidne obloge Rigips Protupoæarne konstrukcije 3. Unutarnja protupoæarna obloga od vatrozaπtitnih ploËa Rigips RF moæe se ugraditi na drvenu konstrukciju ili na Rigips hut-stropni profil. odnosno 40/40 mm (nenosivi zidovi) i s dopuπtenim naprezanjima (D prema DIN 4102-4. 1 Obloga PriËvrπÊenje 2 Potkonstrukcija 3 Izolacija Zaglaivanje spojeva WB 34 . uz priËvrπÊenje direktno na drvena rebra ili moæe biti slobodno stojeÊa u odnosu na zid od drvenih ploËa → konstrukcije 3.5 80 40 Lake ploËe od drvene vune Dokaz: DIN 4102-4 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktno priËvrπÊena.5 F 60-B 1) 2 x 12.3. VARIO.29.od drvenih ploËa.00/3. na drvene nosaËe konstrukcije od drvenih ploËa Mineralna vuna (klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1) → Tablica 2 Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.29. mogu ispuniti zahtjeve na zaπtitu od poæara F 30-B. ukoliko imaju prikladnu vanjsku i unutarnju oblogu i odgovarajuÊi protupoæarni izolacijski sloj.21.00.22. npr.

30 Zidne obloge s nosaËem promjenljivog obujma Zaπtita od poæara F 90-A od strane prostorije Visina zida nije ograniËena Horizontalni presjek standardni razmak profila je do 1000 mm visine preko 10 m uz ststiËki proraËun do 5000 mm kod razmaka nosaËa do 2000 mm Masa cca.1 Spoj 3. VARIO.Protupoæarne konstruktcije Zidne obloge Rigips 3.29. WB 35 .1 Obloga 2 x vatrozaπtitne ploËe Ridurit 20 Ridurit brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva klase graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 3.29. npr. duljine 60 mm dopuπtena kao toplinska i zvuËna izolacija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva Izvedba prema Rigips-ovoj uputi za obradu. 40 kg/m2 1 Obloga 1. Spojeve ploËa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaËem spojeva.2 NosaËi 3.30 3.3 Rigips zidni profil UW 50 x 06 Rigips zidni profil UW 50 x 06 NosaË promjenljivog obujma.

Obloga: 1. Kod besprijekornih rubova ploËa dovoljan je tupi spoj. razmak vijaka 250 mm. razmak ≤ 750 mm na Rigips spojnu brtvu A1 (klasa graevinskog materijala DIN 4102-1). Oblaganje keramiËkim ploËicama: KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se jednostrano ugraditi i ne utjeËu na klasu otpornosti na poæar. Spojeve. ispuniti Ridurit ispunjivaËem spojeva.3.5 x 55 mm. Spoj na strop: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3. prema DIN 18183 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 Ridurit brzougradbeni vijci 2. razmak ≤ 500 mm na Rigips spojnoj brtvi A1 (klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1). bez zaglaivanja. d ≥ 10 mm. ukljuËujuÊi traku za ojaËanje od staklenih vlakana. razmak vijaka 600 mm. 200 mm i okomito cca. WB 36 . sloj: priËvrπÊenje u Rigips profilima nosaËa brzougradbenim Ridurit vijcima 3.30 Zaπtita od poæara DIN 4102-4 Zidne obloge Rigips Klasa otpornosti na poæar F 90-A Dokaz: certifikat Protupoæarne konstrukcije Vatrozaπtitne Ridurit 20 mm 2 x 20 Izolacijski umetak dopuπten Upute za proizvod i montiranje Ridurit 20 specijalna gipsana vatrozaπtitna ploËa s celulozom i obostranim voalom od staklenih vlakana Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ) Izvedba Obrada Rigips profili Vijci Upute za montiranje: Spoj na pod: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuÊim tiplima M 6 x 20. Ugraditi elektriËne kutije. 2. 600 mm. Spojeve izmeu dviju Ridurit ploËa i stropa obraditi Ridurit ispunjivaËem spojeva.5 x 35 mm. sloj obloge u odnosu na prvi sloj obloge zamaknuti vodoravno cca.29. d ( 10 mm.

Biljeπke WB 37 .

Biljeπke WB 38 .

.

fax 01 2444 290 e-mail: rigips.com .Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH Predstavniπtvo u HR HR-10000 Zagreb.com www. 01 2335 570.hr@saint-gobain.rigips. Hondlova 2 tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful