P. 1
Fikhul_ibadat - Grupa Autora

Fikhul_ibadat - Grupa Autora

|Views: 16|Likes:
Published by Islam
Islamsko znanje
Islamsko znanje

More info:

Published by: Islam on Jan 01, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

ISLAMSKO ZNANJE

Grupa autora

Sarajevo 2001 - 1422. G.H.

Naslov originala Naslov prijevoda Autori

ILMUL - ISLAM ISLAMSKO ZNANJE Menna’ El - Kattan (O Kur’anu), hfz. Senaid Zajimovi} (O akidi) hfz. D`evad Hrva~i} (O fikhu), Merzuk Had`ihur{idovi} (O edebu i ahlaku) ) Muhamed Mehanovi} (O had`u), mr. Salih Kurdi (O islamskoj vlasti)

Prevodilac [erijatski recenzent Stru~ni saradnici Likovno - tehni~ki urednik Lektor - korektor DTP [tampa Tira`:

Muhamed \uliman Muhamed Por~a dr. Zuhdija Adilovi} (Akida), dr. [ukrija Rami} (Fikh), Rasim Brkovi} (Kur’an) Ned`ad Kazi}, Fatih Farhat Nedim Hara~i}, Omer Resulovi} Kavazovi} D & T, Sarajevo, Mersad Mujagi} “OKO” - Sarajevo 30 000 KNJIGA BROJ 3

Tre}e izdanje Izdava~

BESPLATNI PRIMJERAK Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitet za pomo} BiH i Kulturni centar “Kralj Fahd” u Sarajevu

[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA” KRALJA FAHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine UDK 297 ISLAMSKO znanje / (Menna’ El - Kattan ... (et al.); prevodilac Muhamed \uliman). - 3. izd. Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998. - 352 str.; 20 cm. - (Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 3) Prijevod djela: Ilmul - islam ISBN 9958 - 880 - 15 - 6 1. el - Kattan, Menna’ COBISS - ID 790790

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

PREDGOVOR
Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ~ovjek ne zna. Hvala Allahu, Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El - En‘am, 153) Uzvi{eni Allah, tako|er, veli: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8) Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: “Reci: ‘Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57), na{eg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. Najuzvi{enija znanost jeste spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U hadisu se spominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm [erijatom. A cilj i svrha egzistencije jeste ~injenje ibadeta Allahu: “D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56) Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih muslimanu, posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa,

povezuju}i dunjaluk sa ahiretom, `ivot s onim {to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti, pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to onda vodilo? U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, `ivimo s ovom odabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”, koju nudimo odraslom i malom, mu{ku i `ensku. Svako od njih mo`e uzeti iz njih ono {to `eli u skladu s obimom znanja koje mu je Allah dao,oboru`avaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla. “Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}e samo onaj ko je propao”- veli Poslanik, a.s. “Ostavio sam vam dvije stvari: ako ih se budete pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” - veli Poslanik, a.s., tako|er. Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim i trajnim dobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, prevo|enju djela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome okoristi, najboljom nagradom. On ~uje dove i odaziva se.

Direktor Regionalnog ureda Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. Abdurrahman es - Saeed

KUR’ANI KERIM

”4 Kur'an obuhvata sve zahtjeve ljudskog `ivota koji su zasnovani na prija{njim objavama i onome {to one nose u sebi. Allah obe}aje ~uvanje Kur'ana koji je prenesen tevaturom (neprekidnim lancem vi{e prenosilaca)..s. s. ja sam svima vama Allahov Poslanik. osim mjesta jedne cigle koja je u }o{ku. d`.v. a to je ^asni Kur'an. zaista. . Svaki narod imao je poslanika sve dok nisu nastali pogodni uslovi za pojavu posljednjeg poslanika i donosioca vje~nog [erijata i Knjige koja mu je objavljena. ja sam ta cigla. bez promjene. Kome se drugi pot~injavaju.: “Svaki poslanik je poslan svome narodu.”6 . Objavljen je na arapskom jeziku i izazov je svim Arapima koji su bili na najve}em stupnju poznavanja svoga jezika. d`. iz Svoje milosti nije prepustio ~ovjeka samog sebi ve} je povremeno slao poslanike koji su od Njega nosili objavu i pozivali ljude ka vjeri u Allaha.”1 ^ovje~anstvu je kroz ~itav period njegova razvoja silazila objava koja je odgovarala tom vremenu. ja sam pe~at svim vjerovjesnicima. Ljudi su obilazili oko nje i divili joj se. tamo pouzdanog! A drug va{ nije lud: on ga je na obzorju jasno vidio i. Oni su donosioci radosne vijesti i opomene na kaznu kako ljudi ne bi imali opravdanje za svoje nevjerovanje.a. “A poslanici koji su radosne vijesti i opomene donosili.s.A Allah je silan i mudar. a na to nam ukazuje Kur'an i hadis: Ka`e Allah.: “Reci: ‘O ljudi. a ja sam poslan svim ljudima. kazivanje Izaslanika plemenitog.{.{. pa makar i jednom surom i ta njihova nemo} je potvrda istinitosti Objave. ali su bili nemo}ni da do|u sa ne~im poput Kur'ana.”2 Kur'an je Allahova objava cijelom ~ovje~anstvu. s.’ Pa. i uva`en je kod Vlasnika Ar{a.a. da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali.v. zavr{io je ciklus poslanstva i on ka`e: “Primjer mene i ostalih poslanika prije mene jeste kao primjer ~ovjeka koji sagradi zgradu i uljep{a je i dotjera.KUR’ANI KERIM Allah. te reko{e: ‘Jo{ samo da ima ova cigla. Posjednika snage..”5 “Kur'an je. Muhammed.‘”3 Ka`e Resulullah. Ka`e Uzvi{eni: “Donosi ga povjerljivi D`ibril. on nije {krt. kada je u pitanju Objava.

a dok glagolska imenica qiraet ozna~ava: sakupljanje slova i rije~i jednih sa drugima. taj }e te{kim `ivotom `ivjeti i na Sudnjem danu }emo ga slijepa o`iviti. pravilno je re}i da on u~i Kur'an. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje. zarada i bogatstvo. politi~ke.” 7 Islam je danas jedini nosilac svjetla me|u tminama drugih sistema i jedino muslimani mogu o~istiti svijet od neistina i la`i. Kur'an je objavljen ljudima i d`inima i on daje rje{enja za probleme: du{evne. kultura i zakon. “A kad se u~i Kur'an. DEFINICIJA KUR'ANA Glagol qaree: ima zna~enje sakupljanja i zbira. nema ovakve opise. milost i pravednost. jer je sakupio sve prija{nje objave i svo znanje.” Danas je ~ovje~anstvo povrije|eno u svojoj sr`i. psihi~ke. Kome pripada sva hvala. A Allah. materija i dobra. ka`e: “Na nama je da ga saberemo da bi ga ti u~io. vlast i ummet.”11 . To nije govor ljudi. tjelesne. Reci: “Kad bi more bilo tinta da se ispi{u rije~i Gospodara moga. d`ihad i da'wet. moral i snaga. A {ta ima ljep{e od rije~i poznatog da'ije: “Islam je kompletan sistem. a isto i za jedan ajet.{. Na{i su prethodnici slijede}i Kur'an imali primjernu dr`avu u pro{losti i jedino je mogu}e uspostaviti je ponovo uz povratak Kur'anu.a.. A Allah ka`e: “Mi tebi objavljujemo Knjigu kao obja{njenje za sve. d`. sa lijepim redoslijedom. znanje i sudstvo.”8 Ispravno je re}i za kompletan Kur'an da je Kur'an. vi ga slu{ajte i {utite da biste bili pomilovani. jer je on Objava od Mudroga.10 Islamsko znanje Ni jedna druga. jer su one bile ograni~ene odre|enim vremenom. prije objavljena knjiga. On je dr`ava i domovina. d`ina ili meleka.v. te ispravna vjera i ibadet podjednako. Tako kada nekoga ~ujemo da u~i ajet iz Kur'ana. s. Njegovo se u~enje smatra ibadetom i on kao Kelamullah pripada samo Allahu. ali ne i rije~i Gospodara moga.s. obuhvata sve vidove `ivota. ti prati u~enje njegovo. A kada ga mi u~imo. ekonomske.”9 Neka ulema ka`e da je Kur'an nazvan tim imenom. te ga povesti ka Uputi i spasu. dru{tvene. ogrezlo u nemoralu i njemu nema spasa od najavljene propasti: “I onaj koji bude slijedio uputu Moju ne}e zalutati i ne}e nesretan biti. vojska i misao.”10 Kur'an je Allahov govor (Kelamullah) koji je objavljen Muhammedu. naru{eno u svojim sistemima. more bi presahlo.

El-Furqan .”.Islamsko znanje 11 IMENA I OPISI KUR'ANA Allah. dokaz vam je ve} stigao od Gospodara va{eg ... ve} vam je stigla poruka od va{eg Gospodara. Kur'an je opisan mnogim svojstvima.13 . milost (rahmet).19 .mubarek .”.El-Kur'an “Ovaj Kur‘an vodi jedinom ispravnom putu.svjetlo “O ljudi.”. zaista. Kur‘an objavljujemo i zaista }emo Mi nad njim bdjeti..”. lijek ({ifa').El-Kitab .18 .”16 Najvi{e se upotrebljavaju imena Kur'an i Kitab.14 .12 . blagoslovljena je.blagoslovljen “A ova Knjiga koju Mi objavljujemo. Doktor Muhammed Abdullah Draz ka`e: “Naziv Kur'an jeste zbog njegova u~enja jezikom.Et-Tenzil .uputa (huden). a naziv Kitab jeste zbog toga {to je zapisan perom. kao: .”.Ez-Zikr . a oba imena odgovaraju i sla`u se sa zna~enjem Allahove knjige.” Kur'an je ~uvan u prsima i u recima.15 .nur . naziva ga mnogim imenima: .Kur'an nije zadesilo ono {to se desilo sa prija{njim objavama.. on nije izmijenjen i o~uvan je u potpunosti...”.Mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. ona potvr|uje onu prije nje.Opomena “Mi.{. d`.Rastavlja~ istine od neistine “Nek je uzvi{en Onaj Koji Svome robu objavljuje Furqan da bi svjetovima bio opomena.Objava “Zaista je on objava od Gospodara svjetova. zaista.” . pouka (mew'ize) “O ljudi.17 . i lijek za ono {to vam je u prsima i uputa i milost vjernicima.Knjiga “Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava va{a. Ovakvim putem je sa~uvan Kur'an: pisanjem i pam}enjem i to je ostvarenje Allahova obe}anja: “Mi.” . Kur‘an objavljujemo i sigurno }emo Mi nad njim bdjeti.

mubin . s..opomena “Knjiga ~iji su ajeti jasno izlo`eni. vjesnik radosnih vijesti i opomena. nezir .radosna vijest “.. zaista.12 Islamsko znanje . na javi ili u snu.a. 23 .bu{ra .. RAZLIKA IZME\U KUR'ANA.” 24 Svako je ovo svojstvo u skladu sa zna~enjem Kur'ana. od rije~i ili djela.A on je.v. poslao jednog ~ovjeka u pohod.s. spomenuli su to Poslaniku. a on je.”. uvijek zavr{avao sa: “Kul huvallahu ehad”. potvrdio. 21 .”25 Rad: ono {to je potvr|eno od Poslanika da je pou~avao svoje ashabe: “Klanjajte kao {to mene vidite da klanjam!”26 ili kao ono {to je potvr|eno o na~inu obavljanja had`a: “Uzmite od mene va{e obrede!”27 Potvrda: ono {to je on potvrdio ashabima. s. ili su mu poslije prenijeli.s. s. a njime se ozna~ava i svaki govor koji ka`emo i prenosimo i koji dolazi do ~ovjeka slu{anjem ili vahjom. s.vjesnik radosnih vijesti.sna`na “One koji ne vjeruju u Kur'an. i ono ~ime je on opisan. Govor: to je poput rije~i Poslanika. 20 . 22 .KUDSIJA I POSLANIKOV A HADISA POSLANIKOVA Hadis jezi~ki zna~i: ne{to novo. svejedno da li je Poslanik.”.v.: “Djela se cijene prema nijetima.med`id . po{to im je objavljen.”.a.. bio u njihovom prisustvu ili u odsustvu.”. i kada su se vratili.s.a..veli~anstvena “A ovo je Kur'an veli~anstveni.be{ir .. Primjer je toga hadis koji govori da je Poslanik..jasna “I stigla vam je od Allaha svjetlost i jasna knjiga. Knjiga sna`na. pa je rekao: “Pitajte ga zbog ~ega je on tako radio?” . HADISI .a.. radio. Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju.v.s.aziz .. kada bi klanjao svojim ashabima. da je rekao.v.koji potvr|uje prija{nje objave .kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. hadis zna~i sve ono {to se pripisuje Poslaniku. Terminolo{ki.

Terminolo{ki: hadisi-kudsij jeste sve ono {to je Poslanik pripisao Uzvi{enome Allahu. Poslanik je prenosilac Allahova govora svojim rije~ima i u njemu se ka`e: Rekao je Resulullah.v. s. “Rekao Uzvi{eni Allah”.s. prenosi da je to Allahov govor.v.” Pa je rekao Poslanik.v.s. A hadisi-kudsij su ve}inom ahad (pojedina~na) predanja . ili “Ka`e Uzvi{eni Allah”. te nisu bili u mogu}nosti da sastave knjigu ili barem suru poput njega.a. bio je uvijek nasmijana lica.a. s. pripisuju}i se Allahu.a.v. s. te negiranje svega onoga {to Njemu ne dolikuje.KUDSIJA Razlike me|u njima su slijede}e: 1. d`.a. jer on obavje{tava od Allaha te se ka`e u hadisu: Ka`e Poslanik. ^itav Kur'an je prenesen tevaturom (lancem vi{e prenosilaca u koji nema nimalo sumnje) i to je definitivno potvr|eno.v.: “Obavijestite ga da njega Allah voli. Data }e pripadnost Bo`ijem Poslaniku.a.a. prenose}i od svoga Gospodara. {to ukazuje na veli~inu i ~istotu. s.a. s.” HADISI . odnosno {to Poslanik.. biti pripadnost obavje{tenja.{..Islamsko znanje 13 Pa su ga upitali i on je rekao: “Jer to sadr`i svojstvo Milostivog i ja volim da je u~im.”28 Osobina: kao {to se prenosi: “Poslanik. i njime izazvao Arape. A u hadisi-kudsiju nema izazova niti je mu'd`iza.v. Ili ka`e: Rekao je Resulullah. 3..v.v. Kur'an je Allahov govor koji je objavio Svojim rije~ima Resulullahu. lijepa ahlaka. s..s.s. RAZLIKA IZME\U KUR'ANA I HADISI .” A hadisi-kudsij prenosi se od Poslanika.. 2.s.. Taj je izazov trajan i to je vje~na mu'd`iza do Sudnjeg dana. s. prenose}i od svoga Gospodara... A “takdis” je slavljenje Allaha i uzdizanje iznad svega..s.s.KUDSIJ El-kudsijj jezi~ki ozna~ava pripadnost svetosti (kuds). Kur'an se ne pripisuje nikom osim Allahu i ka`e se: “Ka`e Uzvi{eni Allah. s.s.a.

5. i hadisikudsij je po zna~enju vahj.14 Islamsko znanje koja mogu biti sahih (vjerodostojna).”30 Hadisi-kudsij . s.a.s. koja mu se obznanjuje. iako se njegov sadr`aj pripisuje Allahu.a.{. d`. Primjer toga su zarobljenici na Bedru. vahj potvr|uje ukoliko su ispravni. a to je zna~enje Allahova govora o Poslaniku. s.s. on se .v. ali ne i po izgovoru. a ako bude u njima barem i djelimi~na gre{ka.s.’ ’ (Bilje`i Et-Tirmizi od Ibn-Enesa i ka`e da je hadis hasen sahih) Hadisi-kudsij ne u~i se u namazu i Allah za njegovo u~enje nagra|uje op}om nagradom. jer se govor pripisuje onome ko ga ka`e. s. s. Ova vrsta. Poslanik. Hadisi-kudsij je po zna~enju od Allaha.a. makar on i imao u sebi zna~enje koje je primio od nekog drugog. rekao na osnovu svoga razumijevanja Kur'ana. s. .: 'Ko prou~i jedan harf ima jednu nagradu.s. Iz ovoga nam postaje jasno da se hadis dijeli na dvije vrste: tewkifijj i tewfikijj kojeg priznaje vahj. hasen (prihvatljiva) i da'if (slaba). Ka`e Resulullah.. RAZLIKE IZME\U HA DISI .: “On ne govori po hiru svome . po rije~ima i po zna~enju.a.” 29 Ova vrsta hadisa nikako ne mo`e biti Allahov govor.hadis-tewkifijj: jeste hadis ~iji je sadr`aj Poslanik. te ga objasnio ljudima svojim govorom. hadis-tewfikijj: jeste onaj hadis koji je Resulullah. ili ga je rekao nakon razmi{ljanja i truda. a mo`e se re}i da je njegovo ishodi{te vahj.. Ovu vrstu hadisa. pa dolazi vahj koji ga kori: “Nije vjerovjesniku dozvoljeno da dr`i su`nje . prihvatio je mi{ljenje EbuBekra i uzeo od njih otkupninu.kao govor . tada dolazi vahj koji ih ispravlja.s. koji su nastali na osnovu izvo|enja zaklju~aka i id`tihada.a.v.v. lam.{.. s. 4. U~enje Kur'ana jeste poseban ibadet.a. a po rije~ima je od Resulullaha. ne ka`em: ‘Elif. jer mu je on poja{njen.. mim da je jedan harf.v. i to prima Poslanik jednim od puteva vahja. Ve}.to je samo Objava. lam je harf i mim je harf. Zbog toga je kod ve}ine uleme dozvoljeno preno{enje hadisi-kudsija po zna~enju. a ne nagradom kojom se nagra|uje za u~enje Kur'ana. d`. Kur'an je Objava od Allaha. naro~ito nagra|uje za njegovo u~enje.. elif je harf..KUDSIJA HADISI I POSLANIKOV A HADISA POSLANIKOVA Postoje dvije vrste Poslanikova hadisa: .v..a.slobodno mo`e pripisati Resulullahu.. s.njegovo zna~enje je od Allaha.v.s. On se u~i u namazu i Allah. primio putem vahja.s..v. a nagrada je deseterostruka.

a ne na osnovu izgovora. jer da je govor od Allaha.: “Mi }emo im pru`ati dokaze Na{e u prostranstvima svemirskim. a mo`e nastati na osnovu id`tihada (tewfikijj).”32 Ljudi se bave psihologijom kako bi {to lak{e pristupili ljudima koji se razlikuju po svojoj . ali nije u stanju da prodre i u njegovu bit. ili “Ka`e Uzvi{eni Allah”? Ovo }emo na}i ~esto u arapskom jeziku.OBJA VA OBJAV MOGU]NOST V AHJA VAHJA I NJEGOV A REALNOST NJEGOVA Procvatom nauke. ili Ka`e Uzvi{eni Allah. dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. Tada bi hadisi-kudsij postao po svome na~inu izazov drugima i njegovo u~enje postalo bi sevap. Kada je izgovor hadisi-kudsija od Resulullaha.” Zbog toga je takav hadis nazvan kudsijem. Nauka je potvrdila postojanje svijeta gajba koji je izvan ovoga vidljiva svijeta. tako {to se nekome pripi{e govor na osnovu sadr`aja. Kur'an spominje. Musaov govor. d`. za{to ga onda pripisujemo Allahu. ve} njihov sadr`aj i zna~enje pa to pripisuje njemu. a pripisuju se Allahu na osnovu onoga {to one sadr`e. s. ispitivanjima i istra`ivanjima nestale su svake sumnje u postojanje onoga {to nije materija. a i u njima samim. a ne na osnovu rije~i koje su izgovorene. a po izgovoru je od Resulullaha. ali ne doslovno njegove rije~i. npr.a. za razliku od Poslanikova hadisa kojim mo`e da bude pou~en vahjom (tewkifijj). VAHJ . Neke }e to navesti na nijekanje vjere..”31 “A vama je dato samo malo znanja.s.{. Kako odgovoriti na slijede}e nejasno}e? Poslanikov hadis je vahj po svom zna~enju. Ka`e Uzvi{eni Allah.. a druge da potvrde istinu. pa za{to ga ne nazivamo hadisi-kudsijem? Da je hadisi-kudsij po svome zna~enju od Allaha imamo dokaz u rije~ima Resulullaha: “Rekao je Allah Uzvi{eni”. jer je on krajnja granica i njegov prekid.v. Eksperimentalna nauka utvrdila je tragove toga svijeta. Takav hadis naziva se Poslanikovim.Islamsko znanje 15 Njegove rije~i su od Poslanika. onda ne bi bilo razlike izme|u hadisi-kudsija i Kur'ana. d`.{. kada ka`emo: “Uzvi{eni Allah je rekao”.

Nije nemogu}e da Allah. d`. Zato Allah. Udaljavanjem sljedbenika islama od objave do{lo je do pada muslimana. d`. To je potvrda istinitosti objave i nu`nosti na{eg povratka ka njoj. koja ~uva njenu vrijednost i specifi~nost. vahj poslanicima. Ashabi Resulullaha bili su svjedoci objave i preno{enjem iste tevaturom.. Tijelo slabi kada ne primi dovoljnu koli~inu hrane koja }e ga odr`ati u `ivotu. Muhammed. to im je dalo veli~inu i uzdiglo ih.'”33 ZNA^ENJE OBJA VE OBJAVE Vahj ozna~ava govor kojeg skrivamo od drugog.{. terminolo{ki je definisan kao: “Allahov govor koji je objavljen nekom od Njegovih poslanika. Korijen rije~i ukazuje na dva zna~enja.{. Trag je objave bio o~it na ashabima i na svim sljedbenicima islama. njemu objavljuje. Onda je logi~nije da i du{a ima svoju hranu.s. skriveno obavje{tavanje onoga kome je govor upu}en. nije jedini poslanik. koje su ljudima potrebne kako bi se du{evno i moralno uzdigli..” . ^ovjek kao materija posjeduje ne{to {to je tajna njegova `ivota. Zato se ka`e da je njegovo zna~enje: brzo... Ti odabranici su poslanici. a to je du{a.16 Islamsko znanje psihi i umnim sposobnostima.{..a. I prije njega bilo je poslanika.{. a to su skrivanje i brzina. d`. duhovnu hranu. pa nije nikakvo ~udo {to Allah. s. s tim da se skriva od drugog. Allahov. izabere od Svojih robova ~iste du{e koje je pripremio za vahj i koje }e primiti poslanice. zamjera “razumnima” i ka`e: “Za{to je ~udno ljudima {to Mi objavljujemo jednom izme|u njih: 'Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!' Nevjernici govore: 'Ovaj je zaista pravi ~arobnjak. d`.v.

ehhisunneta i d`emata.”'41 Melek D`ibril sluhom je primio objavu od Allaha sa izgovorom i to je vjerovanje.v.. zatim je objavljivan u periodu od dvadeset godina. sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo po malo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo. na plo~i pomno ~uvanoj (Levhi mahfuzu). ti ga za{titi da bi saslu{ao Allahove rije~i. pa u~vrstite one koji vjeruju!'”35 2.s. prima{ Kur'an od Mudroga i Sveznaju}eg.a.” 34. Ka`e Uzvi{eni Allah: “A ti.. r.. s. Tada je prou~io: 'I oni ti ne}e ni jedan prigovor postaviti. a ne govor D`ibrila ili Muhammeda.”37 “Mjesec ramazan je taj u kome je objavljen Kur'an..”36 Potv|eno je da je on odjednom spu{ten na prvo (zemaljsko) nebo u Lejletul-kadru u mjesecu ramazanu: “Mi smo ga.”38 Sunnet nam poja{njava ovu objavu i ukazuje da se tu ne radi o pukoj objavi u Resulullahovo srce. Prenosi se od Ibn-Abbasa. Potvr|eno je da se Kur'an nalazi u Levhi-mahfuzu: “A ovo je Kur'an veli~anstveni. a da ti Mi ne}emo odgovor i najljep{e obja{njenje navesti.”42 “Ako te neki od mnogobo`aca zamoli za za{titu.”43 Kur'an je Allahov govor. .‘40 'I kao Kur'an. zaista. objavili u no}i Kadr.a spominje se i da Allah nadahnjuje Svoje meleke: “Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: 'Ja sam s vama. U Kur'anu se govori da Allah govori melekima: “I kad tvoj Gospodar re~e melekima.Islamsko znanje 17 NA^IN ALLAHOV A ALLAHOVA VAHJA MELEKIMA 1.39: “Kur'an je spu{ten odjedanput na zemaljsko nebo u Lejletul-kadru. po izgovoru i po sadr`aju. uistinu. .a.

” “A {ta su to radosne vijesti”? reko{e. Objava bez posredni{va bila je na slijede}e na~ine: 1. r. On je Uzvi{en i Mudar!” 47 2.s.i u Kur'anu nema ni{ta objavljeno na taj na~in. Prenosi se od Ai{e.. sa Uzvi{enim Allahom u No}i Mi'rad`a. izuzev objavom.18 Islamsko znanje NA^IN ALLAHOV A ALLAHOVA VAHJA POSLANICIMA Allah {alje Objavu Svojim poslanicima na dva na~ina: 1. I kad on odraste toliko da mu po~e u poslu pomagati. u snu sam vidio da te trebam zaklati. ili iza hid`aba (zastora).”46 Istinski snovi Poslanika prvi su dio bo`anskog govora spomenutog u Njegovim rije~ima: “A nije za ~ovjeka da mu govori Allah. preko meleka D`ibrila i 2. kao {to ka`e Poslanik: “Od poslanstva ni{ta nije ostalo do radosne vijesti.v. pa se objavljuje s dopu{tanjem Njegovim {ta ho}e. To je potvr|eno kod Musaa. ili (da) po{alje poslanika.. kako ka`e: “Prvo sa ~im je po~ela Objava Bo`ijem Poslaniku.v.‘” 45 Istinski snovi nisu samo odlika poslanika. oni su mogu}i i kod drugih vjernika.a. koju treba slijediti potvr|uje nam kazivanje o Ibrahimu i san o klanju njegova sina Ismaila: “I Mi smo ga obradovali dje~akom blage naravi. s. istiniti snovi. posredni{tvom. Uistinu. radijallahu anha. bez posredni{tva. Ibrahim re~e: ‘O sinko moj.a. Sve {to bi vidio u tom snu. Potvrda da su istinski snovi Poslanika objava. Allahov govor iza (hid`aba) zastora. Ovo je drugi dio spomenut u ajetu: “Ili iza zastora”. On odgovori: “To su istinski snovi. s tim {to to nije objava.a. bilo je u vidu istinitog sna.: “A Allah je sigurno sa Musaom razgovarao.”48 Tako|er. potvr|en je i razgovor Resulullaha. dolazilo bi mu poput svjetla dana.s. . na javi i bez posredni{tva. s.”44 To je bila priprema Poslanika kako bi mu silazila Objava na javi.

Na ovaj je na~in ^asni Kur'an objavljen.”50 I prenosi Ai{a te{ko stanje Poslanika prilikom primanja Objave i ka`e: “Vidjela sam ga kako mu sti`e Objava jednog jako hladnog dana i kada presta. Ponekad mi se melek uka`e u liku ~ovjeka. jakog glasa koji bi djelovao na du{u da se spremi svom svojom snagom na prihvatanje njegova djelovanja. da se duhovno uzdigne na stupanj meleka..”51 . kao i me|usobna bliskost.a. To je najte`i na~in primanja Objave. re~e: “Ponekad mi dolazi u vidu zvuka zvona. A to je kako ka`e Ibn-Haldun: “Odvajanje od ljudske tjelesnosti i spajanje sa duhovnosti meleka.v.s. meleki udaraju svojim krilima iz pokornosti Njegovim rije~ima. jer postoji sli~nost izme|u onoga koji govori i slu{aoca. da mu do|e poput glasa zvona. a ja pamtio {ta mi ka`e. Hi{am upitao Resulullaha i rekao: “O Resulullah. uistinu.s. za razliku od Objave putem zvuka zvona. s. ~elo mu. jo{ kipta{e znojem. da je El-Haris b. a drugo stanje je suprotno tome.s.Islamsko znanje 19 NA^IN OBJA VE OBJAVE MELEKA POSLANIKU Allahova Objava poslanicima mo`e biti bez posredni{tva na dva prethodno spomenuta na~ina: istinski snovi i Bo`anski govor na javi iza zastora. On bi mi govorio. bi u tom trenutku bio u potpunoj spoznajnoj mo}i za prihvatanje Objave. kada je potrebno Resulullahu. kako ti dolazi Vahj?” Resulullah. Na~in dostave Objave meleka Vahja bio je na dva na~ina: 1. kada melek prelazi iz svoga duhovnog stanja u stanje ljudske tjelesnosti. a mo`e da bude uz posredni{tvo meleka Objave. To mi je najte`i na~in Objave i kada se prekine. radijallahu anha.v. Ovaj na~in je lak{i od prethodnog. pretvaranje meleka D`ibrila u ljudski oblik. ja potpuno upamtim ono {to mi je (D`ibril) kazao.v. s.. s.” Oba ova stanja spomenuta su u hadisu koji prenosi Ai{a.”49 2. poput udara lanca u glatku stijenu.a. D`ibrila. Taj glas nastaje udarcima melekovih krila na {to nam ukazuje slijede}i hadis: “Kada Allah odredi naredbu na nebesima.a. a Poslanik. njeno razumijevanje i pam}enje..

Me|u njima bilo je munafika koji su izmi{ljali pravdanja i Poslanik im daje dozvolu. To je pretpostavka koju historijska stvarnost negira. Te sumnje nemaju osnove.. on nije `elio da sla`e ljudima. a time bi slagao na Allaha: “A da je o Nama kakve rije~i iznosio. {ta ga je sprije~ilo da odmah za~epi usta onima koji su je potvorili i da time za{titi njenu ~ast? Ali.s.a.”52 Tako je bilo sve dok nije si{la Objava koja je potvrdila ~istotu Ai{e. To je dovoljan razlog za pokornost njemu. Vahj je jedno vrijeme zastao i Poslanik i njegovi ashabi bili su u bezizlaznoj situaciji. Da je Kur'an njegov govor. s. Iznesimo za ovo nekoliko primjera: Munafici su optu`ili njegovu `enu Ai{u potvoriv{i je.a. a ako si pogrije{ila. Ovo je neosnovana tvrdnja. radijallahu anha: “Do mene je doprlo to i to. i niko ga izme|u vas ne bi mogao od toga odbraniti.a.potrebno je tako|er pokoravati se.. kao i njegov stil.” 53 Grupa ljudi tra`ila je dozvolu za izostanak sa Bitke na Tebuku i izlo`ili su svoje razloge za izostanak. s. ako nisi pogrije{ila. a evo nekih: 1.v.s. tvrdio za sebe da je nepogre{iv i kada je izazvao ljude mu'd`izama kako bi potvrdio svoje vodstvo. nakon ~ega silazi Objava koja kori Poslanika ukazuju}i mu na njegov pogre{an stav: . A da je pitanje kao {to d`ahili misle. Smatraju da je Kur'an Muhammedovo. jer Arapi pored posjedovanja visokog stupnja jezi~kog izra`avanja nisu bili u stanju da mu se suprotstave. Allah }e te za{tititi. s. bio poznat po povjerenju i iskrenosti {to i njegovi du{mani potvr|uju.hadisu . Pro{ao je mjesec dana i Poslanik je rekao Ai{i. a to je mogao uraditi. tada bi sav govor pripisao Allahu. i onda mu `ilu kucavicu presjekli. nije mu i{lo u prilog da pripi{e Kur'an nekome drugom mimo sebe. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili. savjetovali su se. tra`i oprosta.. Time su imali za cilj ukaljati ~ast i ugled Poslanika. a i u dana{nje vrijeme neznalice su raspirivale svoja sumnji~enja u Vahj. jer je Poslanik.v. jer njegovom govoru .s. s.20 Islamsko znanje ODGOVORI NA SUMNJE ONIH KOJI NEGIRAJU V AHJ VAHJ U pro{losti.s.v.a. jer da je Muhammed. Ne mo`e se re}i da je on pripisao Kur'an Allahovu govoru kako bi pridobio ljude za sebe i svoju pokornost. djelo ~ija je zna~enja on izmislio. Po njihovim tvrdnjama Poslanik je `elio da putem la`i prokr~i put do kona~nog cilja.v.

kao kada o~evidac govori. o{trouman.a.”56 Iz Poslanikova `ivota vidimo da je jo{ od svoje rane mladosti bio poznat po svom lijepom moralu. s.Islamsko znanje 21 “Neka ti Allah oprosti {to si dozvolio da izostanu. Da nije ranije Allahove odredbe. pa sam krenuo ka ljudima da ga i ja vidim i kada sam ugledao Poslanikovo lice. dovitljiv.s. samom sebi. iskrenosti u rije~ima i u djelu. Govorilo se: 'Do{ao je Poslanik. tako|er. a posve}ivanja pa`nje uglednim Kurej{ijama `ele}i ih pridobiti za islam: “On se namr{tio i okrenuo..” 55 Ovdje.a. do{ao je Poslanik'. kao odraz njegova pokajanja kada mu je postala jasna njegova gre{ka.a. UmmiMektuma.” Za onoga koji posjeduje ovakva svojstva ne mo`e niko posumnjati u njegove rije~i kada on ka`e da nije Kur'an od njega: “Reci: 'Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam.a. istinu i neistinu. a to mu je posvjedo~io njegov narod na po~etku njegova poslanstva kada im je on rekao: “Kada bih vas obavijestio da se iza ove doline nalazi konjica koja `eli da vas napadne. s. da li biste mi vjerovali?” Reko{e: “Da.. On nije prisustvovao doga|ajima koji su se de{avali kroz stolje}a. Primjeri toga jesu i ukor Poslanika kod prihvatanja otkupa zarobljenika Bedra: “Nije za Vjerovjesnika da dr`i su`nje dok ne svlada neprijatelja na Zemlji. nije bio njihov savremenik. a ni knjige to nisu prenijele: .mo`da on `eli da se o~isti.'” 57 2.s.. osje}aja i li~nog otkri}a? Kur'an spominje pro{le narode. vi `elite prolazna dobra ovoga svijeta. do{ao u Medinu. poslanike i historijske doga|aje sa ta~nim podacima...s.v.” Prenosi se od Abdullaha b. ja samo slijedim ono {to mi se objavljuje. da je rekao: “Kada je Resulullah. slijepca. a koji la`u. [ta je to u Kur'anu nastalo na osnovu o{troumnosti. ili pou~i. a i u dana{nje vrijeme neznalice su smatrale da je Kur'an produkt Poslanikovog razmi{ljanja i li~ne spoznaje koju je on svojim stilom izrazio zato {to je Poslanik..” 54 Da je ovaj ukor bio od Muhammeda. .v. pa da mu pouka bude od koristi. ljudi su krenuli u susret k njemu.v. dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu.Allah je silan i mudar. Selama. spada i ukor Poslanika u njegovu okretanju od Abdullaha b. U pro{losti. a Muhammed. sna{la bi vas patnja velika zbog onoga {to ste uzeli.s. r. te ima ispravne stavove koji ga ~ine da razlikuje dobro od zla. A {ta ti zna{ . s.v.a. zato {to je njemu slijepac pri{ao.. mi nismo od tebe iskusili la`. znao sam da to lice nije lice la{ca. to on ne bi ispoljio sa ovakvim te{kim prijekorom. a Allah `eli onaj svijet. s. jer je nadahnut i spoznaje skrivene stvari otkri}em i li~nom spoznajom.

nije pou~en ni od koga od svoga naroda. a onaj kome se pri~injava jeste lud ili govori izmi{ljotine. Da je Poslanik. u Busri u [amu. Kur'an sadr`i i druga saznanja. koji je samo ~ovjek i koji ne zna gajb. s. a bio je nepismen.v.a. s. tj. s. o drugom svijetu i onome {ta je vezano za njega. Muhammed. Sve ovo je nemogu}e da bude produkt o{troumnosti...a. o D`ennetu i njegovim blagodatima. a historija je zabilje`ila Verekin nagovje{taj dolaska Poslanika. o melekima i njihovim du`nostima.s. a to mu se samo pri~injava.v.” 58 Neke vijesti ukazuju na brojke koje ne mo`e znati do samo vrsni poznavalac: “A oni su ostali u pe}ini svojoj tri stotine i jo{ devet godina. to nije istina. srca su im sli~na.. a devet godina je razlika izme|u sun~evih i mjese~evih godina. Odakle Muhammedu.. jer oni nisu govorili da je Objava od Muhammeda.s.” 59 A to je kod sljedbenika Knjige tri stotine sun~evih godina. One koji ka`u da ga je pou~avao u~itelj.s. A d`ahili su govorili da je pjesnik pa su dodali tome da ~uje nekoga ko mu govori. D`ahili u njegovo vrijeme bili su o{troumniji od dana{njih d`ahila. s. A kada su vidjeli da nemaju dokaza za to i da Kur'an spominje vijesti iz pro{losti i budu}nosti.a.v. a i sada: “Tako su gotovo istim rije~ima.a. Ali. govorili i oni prije njih. s.a.. ve} su rekli da je on pou~en od drugih i da tra`i da se to zapi{e: “I govore: ‘To su izmi{ljotine naroda drevnih.v. odrastao je nepismen.” 61 Ali. a i u dana{nje vrijeme neznalice su smatrale da Poslanik. neposredno nakon primanja Objave.”62 3. To je istina. Tako su govorili prije. o vatri i kazni.v. i Vereku b. a da je imao nekog drugog iz svog naroda ili nekog drugog naroda.s. prima znanje od u~itelja. a nakon poslanstva odgovarao je njima na pitanja o kojima su oni `eljeli raspravljati. pou~ava ga ~ovjek. upitat }emo ih kako se zvao taj ~ovjek? .. Nevfela. ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga ni{ta o tome znali. s. bilo {ta od njih uzeo.v. ovako precizni podaci.pa odakle je onda primio Objavu u svojoj ~etrdesetoj godini? “To je samo Objava koja mu se obznanjuje. jer on nije bio obi~ni ~ovjek. i ujutro i nave~er da mu ih ~itaju. jer onaj koji je pou~avao Poslanika jeste melek Vahja. on ni od jednog od njih nije primio znanje prije poslanstva. Pored toga. s.22 Islamsko znanje “To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljujemo. Kur'an sadr`i propise kao i govor o Poslaniku.kao {to }emo vidjeti .a.s. Istina je da je on jo{ u mladosti sreo monaha Behiru.s. historija bi to zabilje`ila. nije imao u~itelja .v. U pro{losti.s.a. po~e{e govoriti da prima znanje od u~enjaka koje susre}e na svojim trgova~kim putovanjima. a ni od drugih naroda. On govori o po~etku stvaranja i njegovom kraju.‘” 60 Muhammed. on tra`i da mu se prepisuju. a nakon Hid`re sreo se sa u~enjacima jevrejima.

podacima iz pro{losti i govoru o budu}nosti. Kada bih znao da je neko. uputio bih se ka njemu. Govorili su: “Zar kada umremo i kad kosti i zemlja postanemo. Zato je mekanska objava puna opomena i dokaza koji ru{e njihovo vjerovanje. koji imaju specifi~nu odliku koju ne posjeduju medinski ajeti. nakon ~etrnaest vijekova. a da ja ne znam gdje je objavljena. ni jedna sura iz Allahove Knjige nije objavljena. a da ja ne znam u vezi ~ega je objavljen. nijekali Vahj i Sudnji dan. zaista.s. ve} ga je poznavala kao kova~a koji govori stranim jezikom. zakonodavstvu i moralu kod ljudi. s. Me|utim. biti o`ivljeni?” 64 Ljudi su uporno odbijali istinu i trebali su im dokazi. zar }emo mi. a nisu uspjeli. ve} je on Objava Silnog i Mudrog. Prenosi se od Ibn-Mes'uda. Arapi u vrijeme Muhammeda. Ona ih poziva u tevhid. do koga mo`e do}i deva. Nemogu}e je promijeniti ideju sve dok se ne formira grupa ljudi koja je odgojena na osnovama vjere. i nemogu}e je uspostaviti zakonodavstvo i organizovati zajednicu sve dok ljudska srca ne budu ~ista i te`ila ka Allahovoj uputi. Islamski ummet preduhitrio je sve ostale pridaju}i svu svoju pa`nju Objavi.v.Islamsko znanje 23 Neki }e re}i da je to bio Haddad er-Rumi. obo`avali su kipove. bude od ~ovjeka koga Meka nije poznavala kao alima koji se posvetio izu~avanju knjiga. nije logi~no da ~itav Kur'an. sa svim svojim nau~nim postavkama. ~inili {irk Allahu. mimo Koga nema drugog boga.. A danas. Niti je objavljen ajet iz Allahove Knjige. MEKANSKI I MEDINSKI AJETI Poznato je da svaki narod pridaje veliku pa`nju svojoj tradiciji i nasljedstvu. znaniji od mene u Allahovoj Knjizi. Sve to nam potvr|uje da Kur'an nije ljudskog porijekla . Pa`nja ashaba pridata Kur'anu bila je tolika da su ~ak znali mjesto i vrijeme objave svakog ajeta. svim sredstvima borili su se kako bi se suprotstavili Objavi. ru{i njihove snove i . mnogobo{ci poku{avaju prona}i ne{to iz historije {to bi potvrdilo njihove sumnje u istinitost Objave. da je rekao: “Tako mi Allaha. Onaj koji u~i Kur'an na}i }e mekanske ajete.a. te postepenosti dono{enja propisa i obaveza. To je jak oslonac u historiji zakonodavstva na koji se mo`e pozvati svaki istra`iva~ u spoznaji da'weta. na~ina govora. kojom je ~itavo ~ovje~anstvo po~a{}eno. ve} on iznad svega toga sadr`i vjeru koju srce prihvata. Svijet je u d`ahilijetu bio slijep i gluh. jer Kur'an nije samo nau~na ili reformatorska poruka koju ljudski um prihvata.”63 Pozivanje ka Allahu zahtijeva poseban metod i pristup u pogledu ispravljanja poreme}aja u vjeri. iako su medinski ajeti poja{njenje prvih u pogledu propisa i zakonodavstva.

veze izme|u dr`ava i naroda. da li oni govore o islamskom da'wetu u Meki ili pripadaju temama koje su obra|ivane u Medini.” Ulema je te`ila da bude potpuno precizna i prostudirala je sure prema njihovoj objavi te . suru po suru kako bi razumjeli redoslijed imaju}i u obziru vrijeme. te tome dodale odredbe po kojima su se odre|ivali ajeti kao medinski. stra{ni doga|aj. Ulo`eni su veliki napori kako bi se saznalo svako mjesto silaska Objave u svim njenim periodima. me|uljudske odnose. Sve je ovo obilje`je medinskih ajeta. mjesto i formu ajeta. Potpomagali su se sadr`ajem sure ili ajeta. meleke. slike D`enneta i Vatre. PRIMJERI I KORISTI POSVE]IV ANJA P A@NJE MEKANSKOM POSVE]IVANJA PA@NJE I MEDINSKOM PERIODU OBJA VE OBJAVE Velika je pa`nja posve}ena od uleme istra`ivanjima medinskih i mekanskih ajeta. U mekanskim ajetima na}i }emo te{ke prijetnje koje spominju kaznu. Ako bi neki ajet bio objavljen u jednom mjestu. Kada je formirana zajednica vjernika koja vjeruje u Allaha. nalazimo medinske ajete koji su dugi. ili prenesen iz Medine u Meku. obja{njavaju zakonodavstvo. Kada je formirana takva zajednica. Bili su strpljivi i u~inili su hid`ru daju}i prednost onome {to je kod Allaha nad ovim dunjalukom. kao {to otkrivaju munafike i njihove spletke. knjige. te se obra}aju sljedbenicima knjiga. pozivaju u d`ihad i `rtvovanje na Allahovu putu. {to je izazov Arapima da do|u sa ne~im sli~nim. Pratili su ajet po ajet. a neke medinskim ajetima. izaziva ih da do|u sa ne~im poput Kur'ana. Navodi im slike `ivota na drugom svijetu. da bi se odredilo vrijeme silaska svakog ajeta. odnosno mekanski. obra|uju propise islama i njegove kazne. Sudnji dan i u kader. iznosi im kazivanja o onima koji su nijekali istinu kako bi uzeli pouku. Sudnji dan. uspostavljaju propise organizacije dru{tva. onda bi neke ajete odredio po sli~nosti mekanskim. njegovo mjesto.24 Islamsko znanje donosi im znakove poslanstva. Oni sadr`e i kazivanja o prija{njim narodima. Ako bi istra`iva~ imao vi{e razli~itih dokaza pred sobom. njihovo vjerovanje bilo je na ku{nji od mu{rika. za takve ajete bi ulema rekla: “Ajet koji je prenesen iz Meke u Medinu. ure|uju `ivot u porodici. Sve su to objedinili u svojim istra`ivanjima kako bi napravili razliku izme|u mekanskih i medinskih ajeta. a neposredno poslije toga ga neki ashab prenio u drugo mjesto. zaglu{uju}i glas. a sve to uz najbolji stil kazivanja rimovanjem na kraju ajeta. kao i kosmi~ke i racionalne dokaze. poslanike.

4. Et-Tahrim i En-Nasr. El-Mud`adela. 5. sli~nost mekanskih sura medinskoj objavi.” 1. Ali-'Imran. El-Ha{r. tako da broj sura u Kur'anu iznosi stotinu ~etrnaest.Islamsko znanje 25 ka`e: “Ova sura je objavljena tu”. En-Nur. sli~nost medinskih sura mekanskoj objavi. a njih je osamdeset i dvije sure. El-Mumtehine. 8. ono {to je objavljeno no}u i ono {to je objavljeno danju. ono {to je preneseno iz Meke u Medinu. ono {to je preneseno iz Medine u Meku. Et-Tatfif (El-Mutaffifun). El-Ahzab. Er-Rahman. 11. 9. Es-Saff. medinski ajeti koji su u mekanskim surama. El-Hadid. 13. Ulema se razi{la u dvanaest sura. En-Nisa'. a stav o njemu je da je medinski. ono {to je objavljeno u Meki. El-Ihlas i En-Nas. El-Hud`urat. da li su mekanske ili medinske. i zato se ova nauka zove: “Nauka o medinskim i mekanskim ajetima. 2. Medinskih sura ima dvadeset. El-Feth. ono {to je objavljeno u Meki. 12. El-Bejjina. a to su: El-Bekara. 10. Ovo su osnovne teme koje su prou~avane kod medinskih i kod mekanskih ajeta. Ez-Zelzeleh. El-Kader. 3. “objavljeno je ljeti ili objavljeno je zimi”. ono {to je objavljeno kod ku}e i ono {to je objavljeno na putovanju. 3. El-Maida. 7. a da bi jo{ vi{e bila ta~na u tome. ono {to je objavljeno u Medini. Et-Tevba. ono {to je objavljeno ljeti i ono {to je objavljeno zimi. te “objavljeno je kod ku}e ili objavljeno je na putovanju. Et-Talak.” Teme koje su obra|ivali u~enjaci su slijede}e: 1. Er-R'ad. mekanski ajeti koji su u medinskim surama. ElD`umu'a. 2. Et-Tegabun. El-Munafikun. 14. rekla bi: “Objavljena je no}u ili objavljena je danju”. Muhammed. a stav o njemu je da je mekanski. ono {to je objavljeno u Medini. Sve preostale sure su mekanske. a to su: El-Fatiha. . El-Enfal. ono u ~emu su se razi{li. 6.

Onaj koji slijedi Vahj. munaficima i sljedbenicima knjiga. Kur'an je glavni izvor siri (Poslanikovoj biografiji) i on ne ostavlja mjesto sumnji u onome {to prenose histori~ari kada se to sla`e sa njim. a ne samo u povodu ajeta.) kroz kur'anske ajete. jer onaj koji je zadnji objavljen derogira onaj prija{nji. a kod razli~itih predanja prenosioca sire Kur'an donosi jasan stav. iako je pouka i poruka u op}enitom zna~enju. njihovim poznavanjem potpoma`e se u tuma~enju Kur'ana. kao {to i odre|ena situacija zahtijeva odre|eni govor. on prati historiju da'weta sa svim doga|ajima u Meki i u Medini. mufesiri (komentatori Kur'ana) bili su u stanju da kod razli~itih zna~enja u dva ajeta odrede derogirani ajet i onaj koji ga derogira.a.26 Islamsko znanje KORISTI POZNA VANJA POZNAV MEKANSKIH I MEDINSKIH AJET A AJETA Mnoge su koristi njihova poznavanja. 3. Sve to nam postaje jasno kroz kur'anska obra}anja vjernicima. Uz pomo} toga. Specifi~nost na~ina govora u mekanskim i medinskim ajetima u Kur'anu poma`e da'iji da sazna razli~ite na~ine obra}anja ljudima u njihovom pozivanju ka vjeri. kao {to se teme razlikuju ovisno od slu{atelja i njihovih uvjerenja. a neke od njih jesu sljede}e: 1.v. od po~etka pa do kraja Objave. Na taj na~in da'ija posjeduje snagu koja osvaja srca slu{atelja. te okoline u kojoj `ive. jer poznavanje mjesta objave poma`e razumijevanju ajeta i njegovom pravilnom tuma~enju.s. . s. jer za svako mjesto postoji odre|eni govor. poznavanje sire (`ivotopisa Allahovog Poslanika. 2. poznavanje kur'anskog stila koristi u da'wetu. Za svaki period pozivanja postoje teme i na~in obra}anja ljudima. mu{ricima.

Ve}ina onoga {to je vezano za mekanske i medinske ajete odre|eno je ovim na~inom. za njega se ka`e da je mekanski ajet. a svaka sura koja sadr`i propise ili kazne je medinska.. pa makar bili i van Meke.metodu slu{anja i preno{enja. pa i u samoj Meki. odnosno medinskih ajeta. ili Oprosnog had`a.v.metodu analogije. O tome nam govore knjige tefsira. makar i van Medine. To je analogija i zato se ka`e: svaka sura koja u sebi ima kazivanje o poslanicima i o nestalim narodima jeste mekanska. kao ajeti El-Fetha. . Metoda analogije jeste ona koja se oslanja na specifi~nost mekanskih. jer ummet nije du`an znati.a. Od Poslanika. A ako se u medinskoj suri nalazi ajet koji ima obilje`ja mekanskog ajeta. I kada se u mekanskoj suri nalazi ajet koji ima obilje`ja medinskog ajeta ili sadr`i ne{to u sebi od tih doga|aja. ili od tabiina koji su se sreli sa ashabima i ~uli od njih na koji na~in je objavljeno ne{to i doga|aje vezane za to. Najja~e mi{ljenje islamske uleme u pogledu medinskih i mekanskih ajeta jeste ono koje uzima u obzir vremena Objave. . nije ni{ta zabilje`eno na tu temu.Islamsko znanje 27 POZNA VANJE MEKANSKIH POZNAV I MEDINSKIH AJET A I OBJA[NJENJE AJETA RAZLIKE ME\U NJIMA U~enjaci su u poznavanju mekanskih i medinskih ajeta koristili dvije metode: . te djela o povodima Objave i nauci Kur'ana. s. taj ajet je medinski.s. Metoda slu{anja zasniva se na sahih predanjima od ashaba koji su savremenici Vahja i koji su njegovi svjedoci. osim onoliko koliko mo`e raspoznati derogirani ajet i onaj koji ga derogira. Mekanski ajeti objavljeni su prije Hid`re. Medinski su oni koji su objavljeni nakon Hid`re.

osim sure El-Bekara i Ali-'Imran. 6. 3. svaka sura koja u sebi ima: “O ljudi. a zna~enje svega toga pove}ava se zakletvama. {to pove}ava umnu prisutnost slu{alaca i udare srca.. potvrda Objave. uspostava op}ih osnova zakonodavstva i moralnih vrijednosti na kojima se temelji zajednica. 3. vatre i kazne. svaka sura koja u sebi ima ~esticu “kella” jeste mekanska. osim sure ElBekara. A i pored toga veliki broj uleme smatra da je i taj ajet mekanski. svaka sura koja u sebi ima kazivanje o Ademu i Iblisu je mekanska. a razi{li su se u pogledu sure Er-Ra'd. Iz toga su oni izveli slijede}e zaklju~ke: 1. spominjanje Sudnjeg dana i njegovih strahota.28 Islamsko znanje ODLIKE MEKANSKE I MEDINSKE OBJA VE OBJAVE Ulema je izu~avala mekanske i medinske sure i do{la je do odre|enih rezultata koji obja{njavaju na~in i oblasti koje sure obra|uju. i ona se ne nalazi.. a odlike i specifi~nosti stila mekanske objave su slijede}e: 1. a nema: “O vi koji vjerujete!” jeste mekanska. svaka sura koja u sebi ima kazivanja o poslanicima i nestalim narodima jeste mekanska. a spomenuta je trideset i tri puta u petnaest sura. 4. 5. koja na kraju sadr`i taj ajet.a. a u svemu tome je poruka Poslaniku. “Elif lam ra”. rasprave sa mu{ricima putem racionalnih dokaza.!”. jer pobjeda na kraju pripada vjernicima. . 4. spominjanje kazivanja o poslanicima i prija{njim narodima kako bi ljudi uzeli pouku iz `ivota onih koji nisu vjerovali prije njih. “Ha mim” jeste mekanska. osim sure El-Bekara. kratki odlomci koji nose u sebi duboko zna~enje.s. svaka sura koja ima u sebi sed`du jeste mekanska. bespravno jedenje imetka jetima i njihovi lo{i obi~aji.. Ovo su bili zaklju~ci.v. 2. 2. osim u drugoj polovini Kur'ana. poput: “Elif lam mim”. da osaburi u njihovom zlostavljanju njega i muslimana. s. D`enneta i u`ivanja u njemu. osim sure El-Had`d`. svaka sura koja po~inje alfabetom. pro`ivljenja i nagrade. otkrivanje nasilja nevjernika i njihovo prolijevanje nevine krvi. a sa`eto obja{njenje. poziv ka tevhidu i robovanju samo Allahu.

Islamsko znanje 29 ZAKLJU^CI I ODLIKE MEDINSKE OBJA VE OBJAVE 1.a. Koji pou~ava peru.Kur'ana . A [T A POSLJEDNJE OBJA VLJENO [TA OBJAVLJENO Poznavanjem onoga {to je Poslanik. POZNAV [TO PRVO. obja{njenje ibadeta. dunjaluk sa ahiretom. a odlike i specifi~nosti medinske objave su slijede}e: 1.s. koja je mekanska. otkrivanje osobina munafika i analiza njihova du{evnog stanja. obra}anje sljedbenicima knjiga i poziv njima u islam. koje je promijenilo tok ljudskog `ivota i dovelo do velikih promjena u njemu. Svaka sura u kojoj se raspravlja sa sljedbenicima Knjige jeste medinska. 4. dugi odlomci i ajeti koji po svome stilu potvr|uju [erijat i obja{njavaju njegove ciljeve. primio od Objave. vrijednosti d`ihada. Najta~nije je mi{ljenje da je prvo objavljeno prvih pet ajeta sure El-'Alek: “^itaj u ime Gospodara tvoga. bra~nog prava. ~ovjek osje}a veli~inu onoga {to je objavljeno.v. POZNA VANJE ONOGA [T O JE PR VO. Svaka sura koja u sebi sadr`i naredbe i kazne smatra se medinskom. s.” 65 . 3. nasljednog prava. propisi vlasti i pitanja o zakonodavstvu. 3. osim sure El-Ankebut. 2. te otkrivanje njihovih spletki i ukazivanje na njihovu opasnost u vjeri. a poznavanjem historije islamskog zakonodavstva iz njegova glavnog izvora . Svaka sura u kojoj se spominju munafici jeste medinska. 2. me|uljudskih odnosa. Koji stvara. To je zbog ~asnosti Kur'ana i njegova u~enja.formira se slika postepenosti silaska naredbi i podudarnosti svake naredbe sa odre|enom situacijom.. Time je povezana Zemlja sa nebesima. Ovo su zaklju~ci. plemenit je Gospodar tvoj. obja{njenje njihova udaljavanja od istine i uno{enja izmjena u Allahove knjige. me|unarodnih veza u miru i u ratu. te njihova me|usobnog razila`enja u onome {to im je do{lo od istine. stvara ~ovjeka od zakva~ka! ^itaj. Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. dru{tvenih odnosa.

od Ibn-Abbasa. Ka`e se da je zadnje {to je objavljeno ajet o kamati. A svaki ravija obavijestio je o jednom dijelu da je kao zadnji objavljen.” A to je: “O vi koji vjerujete. zapi{ite kada jedan od drugog pozajmljujete do odre|enog roka. na . a srce mu jo{ lupa{e.v. D`ubejra: “Zadnje {to je objavljeno od Kur'ana jeste: 'I bojte se Dana kada }ete se svi Allahu vratiti.pa sve do rije~i: '…pou~ava ~ovjeka onome {to ne zna. Ka`e se da je to ajet o dugu: “O vjernici... Kasnije bi se povratio Hatid`i i opet se snabdio kao i ranije i tako dok mu ne sti`e Istina. Ovo mi{ljenje temelji se na hadisu koji bilje`i Buharija. i to je ispravno. dolazilo bi mu poput svjetla dana.s. Sve {to bi vidio u tom snu.” Do{ao mu je melek i rekao: 'U~i!' Pa je rekao Resullullah: 'Rekao sam: 'Ja ne znam u~iti' ..nakon ~ega se Poslanik vratio.'” 3.nikome krivo ne}e u~injeno biti. s. pa me je uzeo k sebi i stisnuo toliko da me je muka spopala.”68 Ali sve ove ajete objedinjuje to {to su oni zajedno objavljeni onako kao {to su poredani u Mushafu. koji ka`e: “Zadnje {to je objavljeno jeste ajet o kamati. zatim me pusti i re~e: 'U~i!' Rekao sam: 'Ja ne znam ~itati'.” 66 2. od Ai{e radijallahu anha.' . da je rekla: “Prvo s ~im je po~ela Objava Resulullahu.”67 Bilje`i En-Nesai i drugi od Ibn-Abbasa i Seida b. ako ste pravi vjernici.” POSLJEDNJE [T O JE OBJA VLJENO [TO OBJAVLJENO 1. Kasnije je zavolio samo}u. kad }e se svakome ono {to je zaslu`io isplatiti. A Allahove rije~i: “Danas sam vam vjeru va{u usavr{io i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera”69 koje su objavljene na Arefatu. bilo je u vidu istinskog sna. zatim me pustio i rekao: 'U~i!' Rekao sam: 'Ja ne znam u~iti'. radijallahu anha.30 Islamsko znanje A to nam potvr|uje hadis koji bilje`e Buharija. pa me ponovo stisnu k sebi da me je muka spopala. uni{ao Hatid`i b. Ka`e se da je zadnje {to je objavljeno ajet: “I bojte se Dana kada }ete se svi Allahu vratiti. Huvejlid. Tu je boravio u pobo`nosti i provodio brojne no}i u ibadetu ne silaze}i svojima. bojte se Allaha i od odstatka kamate odustanite. pa me po tre}i put stegnu pa pusti i re~e: 'U~i u ime svoga Gospodara!' . Osamljivao bi se u pe}ini Hira'. Muslim i drugi. jer je to sve jedno kazivanje.a. a on je u pe}ini Hira. Zato bi se prethodno snabdio hranom. .

s.NUZUL (POVODI OBJA VE) OBJAVE) Kur'an je objavljen da bi izveo ljude na pravi put i da bi zasnovao ljudsku zajednicu na temeljima imana u Allaha i ono {to se objavljuje. Neki od njih su se dotakli toga u svojim tefsirima Kur'ana.” . el-Medinijj. Ve}ina kur'anskih ajeta temelji se na ovim op}im osnovama. sada{njosti i ukazuje na budu}nost. po vanj{tini ukazuju na upotpunjavanje du`nosti i propisa..a. On potvr|uje doga|aje iz pro{losti. El-Vahidi. a ponekad bi se ne{to dogodilo {to je za njih vezano. Zato su oni pitali Resulullaha. za razliku od prethodnog obavljanja kada su to zajedno ~inili sa mu{ricima. koji je napisao svoje poznato djelo na tu temu: “Lubabun-nukuli fi esbabin-nuzul. te obavljanjem had`a njih samih. protjerivanjem mu{rika iz nje. a najpoznatiji me|u njima je: Ali b.s. a {to je zahtijevalo {erijatski stav u tome. Ve}ina uleme smatra da upotpunjavanje vjere u ovome ajetu zna~i Allahovo upotpunjavanje blagodati sa njihovim u~vr{}ivanjem u Meki. Takvi se doga|aji nazivaju esbabi-nuzulom (povodima objave). ESBABUN .Islamsko znanje 31 Oprosnom had`u. To je upotpunjavanje blagodati.v. Ashabi u svome `ivotu sa Resulullahom ( bili su svjedoci tih zbivanja. a neki su napisali i zasebna djela na tu temu. o {erijatskom stavu u pogledu toga i Kur'an bi silazio kao odgovor na taj doga|aj. PA@NJA KOJU JE ULEMA POSVETILA TOME Veliku je brigu posvetila ulema povodima objave. ili na to pitanje. Ibn-Had`er te Es-Sujuti.

v. si{ao je Poslanik. kad do|e D`ibril sa ovim ajetima: 'Allah je ~uo rije~i one koja se s tobom o mu`u svome raspravljala. s.s. da je rekao: “Kada je objavljeno: 'I opominji svoju bli`nju rodbinu. prenosi se od Ibn-Abbasa.' A Ebu-Leheb re~e: 'Proklet da si.32 Islamsko znanje NA [TO SE MO@E OSLONITI U VANJU POVODA OBJA VE POZNA POZNAV OBJAVE Ulema se u poznavanju povoda objave oslanja na ispravnost rivajeta od Resulullaha. i objavljena je sura: 'Neka propadne Ebu-Leheb i propao je”'. El-Vahidi iznosi svoj stav o tome i ka`e: “Nije ispravan govor o povodima Objave.a. a ona se `ali na svoga mu`a Allahovom Poslaniku.v. DEFINICIJA SEBEBI . i koji su poznavali povode i tra`ili znanje o tome i bili uporni u tome. a dio njega nije dopro do mene. es-Samit.. koji poja{njava {erijatski stav u pogledu toga. ^ujem glas Havle bint Sa'lebe. samo si nas zbog toga zvao?' Zatim je ustao. Prenosi se od Ai{e. da li biste vjerovali?' Reko{e: 'Ne poznajemo te kao la{ca. na Saffu. s.a.' On re~e: 'Ja vas upozoravam na te{ku kaznu.”' 71 . koji su se bojali da ka`u ne{to o ovoj temi sve dok ne budu sigurni u njegovu ispravnost. osim sa rivajetom i slu{anjem od onoga koji je bio svjedok Objave. a ona se `alila zbog toga.. Npr. kao {to je objavljeno u vezi Havle bint Sa'lebe kojoj je dao razvod njen mu` Evs b.s. pa je povikao: 'O ljudi!' .s.pa su se oni sakupili.' 70.a. da se dogodi ne{to {to biva povodom za objavu Kur'ana u vezi s tim. da bude Poslanik upitan o ne~emu i da to bude povod objave Kur'ana. Samo {to se to desilo. radijallahu anha.NUZULA Sebebi-nuzul obuhvata dva na~ina: 1.v. A on je rekao: '[ta mislite kada bih vas obavijestio da konjica dolazi iza ovoga brda. s...” Ovakav je bio put uleme. 2. na{ih prethodnika. da je rekla: “Blagoslovljen je onaj ~iji sluh sve dosti`e. ili od ashaba.

2. Znanje o povodima daje znanje o onome {to je nastalo povodom toga”. u tom slu~aju poznavanje povoda Objave ukazuje na stvarno zna~enje ajeta. da li je ona u op}oj formi ili u posebnom povodu: 1. Ovakve ajete su oni ubrajali u one koji prelaze oblik posebnosti svoga povoda. obja{njenje mudrosti koja je dovela do odre|ivanja nekog propisa i spoznaja bri`nosti [erijata za op}im interesima u lije~enju dru{tvenih bolesti. Ajet je . ili pitanja i tra`enja tuma~enja. Ovo je ispravno mi{ljenje i to je put koji su slijedili ashabi i mud`tehidi ovoga ummeta. A NE U POSEBNOM POVODU Kada se sla`e ono {to je objavljeno sa povodom po op}enitosti ili po posebnosti.Islamsko znanje 33 Ovo ne zna~i da ~ovjek treba tra`iti za svaki ajet neki povod. Objava Kur'ana nije bila samo na osnovu doga|aja. poznavanje sebebi-nuzula jeste najbolji put za razumijevanje zna~enja Kur'ana i otkrivanje nejasno}a koje skrivaju pojedini ajeti. uzima se op}enito sa op}enitim. 3. sa du`nostima i Allahovim odredbama pojedincu i zajednici. 4. KORISTI POZNA VANJA POZNAV POVODA OBJA VE OBJAVE Najva`nije koristi poznavanja povoda objave jesu: 1. a posebno sa posebnim. tj. A ukoliko je sebeb poseban. povodom Objave saznaje se u vezi koga je objavljen odre|eni ajet kako se ne bi rije~i na koje se taj ajet odnosi pripisale nekome drugom na osnovu mr`nje ili ljubavi. a postoji dokaz koji ga ograni~ava. a u svemu tome je Allahova milost prema ummetu. Stav ve}ine uleme jeste da je pouka u op}oj formi. ograni~avanje propisa na doga|aj zbog kojeg je objavljen ajet u slu~aju kada je taj ajet objavljen sa op}om formom. a ajet objavljen u op}oj formi. ve} je objava Kur'ana po~ela sa akidom i imanom. a ne u posebnosti povoda i propis koji se uzima iz op}e forme prelazi oblik posebnosti povoda ka sli~nim povodima. Ka`e Ibn-Tejmijje: “Poznavanje sebebi-nuzula poma`e razumijevanju ajeta. u tom slu~aju ulema se razilazi u pogledu pouke. 5. kada tekst sadr`i op}enito zna~enje onoga {to je objavljeno. POUKA JE U OP]OJ FORMI.

a drugi }e se uzeti kao tefsir toga ajeta. o tome.v.a. kada ka`e ravija (prenosilac): “Povod ovog ajeta je to.” Ova dva oblika su jasni tekstovi o povodu ajeta. a ne u op}oj formi. poput: “Objavljen je o tome”. U tom slu~aju uzet }e se onaj oblik koji govori o sebebu. kada je jedan od oblika nejasan. kao i ne~eg drugog.” Oba ova oblika imaju dvosmisleno zna~enje i mogu}nost da ajet bude objavljen povodom toga. 2. Op}a forma je dokaz oblika posebnosti povoda i neophodno je da postoji drugi dokaz za ostale oblike. Dvosmislena forma povoda jeste kada ravija ka`e: “Ovaj ajet je objavljen povodom toga” pa se jednom `eli time ukazati na povod ajeta. ali on obuhvata tu osobu.34 Islamsko znanje objavljen povodom odre|ene osobe. s. 2. Kada postoje}a forma ne bude jasna. VI[E RIV AJET A U JEDNOM POVODU RIVAJET AJETA Kada postoji vi{e rivajeta o povodu nekog ajeta mufessir }e postupiti na slijede}i na~in: 1. Stav je nekih da je pouka u posebnosti povoda. osim ako postoji ne{to {to upu}uje da se `eli ukazati na povod Objave. pa je objavljen ajet. OBLICI POVODA OBJA VE OBJAVE Oblik povoda objave mo`e biti: 1. on nju obuhvata kao i druge koje su takve. kao i sve takve osobe i slu~ajeve. a drugi jasno ukazuje na sebeb koji je razli~it njemu.. kao kijas npr. a drugi put na zna~enje samog ajeta. kada postoji vi{e predanja i svi ti rivajeti govore o povodu.” Tu nema proturje~nosti i cilj toga jeste tuma~enje. jasan tekst ili 2.s. dvosmislena forma.” ili “Upitan je Resulullah. i ako odre|eni ajet hvali ili kudi neku osobu.. ali je jedno od predanja . a ne `eli se ukazati na povode objave. osim povodom toga. poput: “Ovaj ajet je objavljen povodom toga” ili “Mislim da je ovaj ajet objavljen povodom toga. kao kada ka`e: “Desilo se to. Ili da ka`e ravija: “Mislim da je ovaj ajet objavljen o tome” ili “Ne mislim da je ovaj ajet objavljen. Jasan je tekst npr. kako bi ostala korist od preno{enja posebnog povoda. tefsir i obja{njenje da se time ukazuje na ajet i ono {to on sadr`i. 3.” Ili kada u re~enici ima veznik “pa” koji slijedi nakon spominjanja nekog doga|aja ili pitanja.

jer je sura mekanska. ali postoji ne{to {to daje prednost odre|enom predanju nad drugima. El-Begavi u svome tefsiru odgovara da je dozvoljeno da Objava prethodi propisu.72 Primjer koji on navodi ne zna~i da nosi u sebi poseban propis koji }e tek kasnije stupiti na snagu.Islamsko znanje 35 vjerodostojnije. dat }e se prednost vjerodostojnijem predanju. a jedno od tih zna~enja biva dokazom za propis koji }e kasnije nastupiti. OBJA VLJIV ANJE AJET A PRIJE PROPISA OBJAVLJIV VLJIVANJE AJETA Ez-Zerke{i spominje vrstu povoda objave koju naziva: objavljivanje ajeta prije propisa. . 4.” MNOGOBOBROJNOSTI OBJA VE OBJAVE SA JEDNIM POVODOM Mogu}e je da bude vi{e ajeta objavljeno jednim povodom i da o jednom doga|aju bude objavljeno vi{e ajeta u razli~itim surama. Neki }e re}i da ne znaju tuma~enje tog ajeta. A Ibn-Had`er ka`e: “Nema smetnje u mnogobrojnosti esbaba. tada }e se dati prednost vjerodostojnijem predanju. a sami ajet biva objavljen nakon jednog ili vi{e sebeba koji su se desili u bliskom vremenskom razdoblju. a u Meki nije bilo Bajrama. Primjer toga jeste ajet: “Spa{en je onaj koji se o~isti. u slu~aju da se izjedna~e rivajeti po svojoj autenti~nosti.” 73 Ovaj ajet se uzima kao dokaz za zekatul-fitr. ve} ukazuje da je ajet objavljen govorom koji nosi u sebi vi{e zna~enja. tada }e se predanja uskladiti. 5. ukoliko je to mogu}e. a El-Bejheki prenosi senedom koji vodi do Ibn-Omera da je ajet objavljen o zekatul-fitru. niti zekata. kao kazivanje onog koji je prisustvovao objavi ili je jedno vjerodostojnije od drugog. u slu~aju kada postoji vi{e predanja koja su izjedna~ena po vjerodostojnosti.

{to je izazvalo ~u|enje i sumnju kod naroda. ubrzo im je postala jasna tajna Bo`anske mudrosti. OBJA VLJIV ANJE KUR'ANA ODJEDNOM OBJAVLJIV VLJIVANJE Ka`e Uzvi{eni Allah u Svojoj Knjizi: “U mjesecu ramazanu po~elo je objavljivanje Kur'ana. Oni su na stanovi{tvu da se objavom . Poslanik nije primio objavu odjednom.36 Islamsko znanje OBJA VLJIV ANJE VI[E AJET A OBJAVLJIV VLJIVANJE AJETA O JEDNOJ OSOBI Nekada se desi vi{e doga|aja koji su vezani za jednog ashaba. s. Zbog toga ulema o ovome ima dva mi{ljenja: 1. kao uputu ljudima. Zato je Objava silazila povremeno kako bi prodrla u njihova srca. koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja zla od dobra”74 i ka`e: “Mi smo ga objavili u no}i Kadra”75 i ka`e: “Mi smo ga objavili u blagoslovljenoj no}i..”76 Izme|u ovih ajeta nema opre~nosti. Njegovo drugo objavljivanje bilo je postepeno u periodu objave. prvo mi{ljenje zastupa Ibn-Abbas i ve}ina uleme. sve dok Allah nije upotpunio vjeru i Svoju blagodat ljudima. a narod je bio uporan u odbijanju istine.s. Muhammedu. Ali. Jedino je proturje~nost u tome {to je objava trajala dvadeset i tri godine. Na taj na~in je prema doga|ajima Kur'an objavljivan. OBJA VLJIV ANJE KUR'ANA OBJAVLJIV VLJIVANJE Allah je objavio Kur'an Resulullahu.v. tako da za svaki slu~aj biva objavljen ajet.a. za razliku od prija{njih objavljenih knjiga. Blagoslovljena je no} Kadra koja je u mjesecu ramazanu. kada su stanovnici nebesa osjetili Allahovu milost koja je obasula Muhammedov ummet kojeg je Allah po~astio time iznad drugih. Njegovo prvo objavljivanje bilo je u no}i Kadra. To je bio veli~anstven doga|aj koji je uzbudio stanovnike nebesa i Zemlje.

s. pa ka`u da je to zbog njegove veli~ine i ~asnosti. Nakon toga slijedilo je postepeno objavljivanje u skladu za zbivanjima i doga|ajima u periodu od pribli`no dvadeset i tri godine.s. 2. Zbog toga je Allah htio upozoriti stanovnike sedam nebesa da je to posljednja Knjiga koja se objavljuje posljednjem Poslaniku najodabranijeg ummeta.a. d`. U Meki je objava trajala trinaest. Allah je sve to objedinio u Kur'anu: objavljivanje u cjelosti.” 79 [to se ti~e pravca koji se bilje`i od E{-[a'bijja. htio da ka`e: “Pribli`ili smo vam ga da bismo vam ga objavili. I kao da je Allah. Zatim mu je nare|ena Hid`ra deset godina.” . Boravio je u Meki trinaest godina i objava mu je silazila. da je rekao: “Poslaniku je Objava si{la kada je imao ~etrdeset godina. drugo mi{ljenje pripada E{-[a'bijju. a zatim postepeno objavljivanje..a. u no}i Kadra do Bejtul-Izzeta na dunjalu~kom nebu. a to je blagoslovljena no}. Umro je u svojoj {ezdeset tre}oj godini. od po~etka poslanstva.. i prema potrebi ga objavljujemo. zbog veli~ine njegove kod meleka. s. Prenosi se od Ibn-Abbasa.” Da Allah nije `elio da objavi Kur'an postepeno. objavio bi ga kao i prethodne knjige odjedanput na Zemlju. Najispravnije je mi{ljenje da je Kur'an imao dva objavljivanja: 1. iz po~asti prema onome kome se on objavljuje.{.v. Za to on navodi dalje: “I kao Kur'an.v. a bilje`e ga sahih predanja sa vi{e rivajeta od Ibn-Abbasa.78 Prenosi se od njega da se objavljivanje u spomenuta tri ajeta odnosi na po~etak objavljivanja Kur'ana Allahovom Poslaniku. njegovo objavljivanje u cjelosti. 2. sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo po malo kazivao. pa do njegove smrti. u periodu od dvadeset i tri godine. Po~etak je bio u no}i Kadra u mjesecu ramazanu. Ka`e Es-Sujuti: “Tajna objave Kur'ana u cjelosti na zemaljsko nebo je njegovo veli~anje i veli~anje onih kojima se on objavljuje.s. a u Medini deset godina. njegova predanja su sahih i ne kose se sa prvim pravcem koji se prenosi od Ibn-Abbasa.Islamsko znanje 37 Kur'ana spomenutom u tri ajeta `eli ukazati da je Kur'an odjedanput objavljen do Bejtul'Izzeta na zemaljskom nebu. Neka ulema poku{ala je doku~iti mudrost objavljivanja Kur'ana iz Levhi-Mahfuza do Bejtul-'Izzeta. Ali. njegovo objavljivanje sa dunjalu~kog neba u razdoblju od dvadeset i tri godine.”77 Ovo mi{ljenje je najispravnije. a odatle je postepeno u skladu sa doga|ajima objavljivan njegovu Poslaniku Muhammedu. a zatim njegovo povremeno objavljivanje u periodu od dvadeset i tri godine.

kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. objave odjednom. Ovaj na~in objave. tebi spu{ta na srce Kur'an. u~inili smo njegovo objavljivanje postepenim kako bi mogao da ga polahko u~i{ ljudima i da postane{ ~vrst. onda se ne bi nevjernici ~udili postepenosti objave Kur'ana. i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima. sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo po malo kazivao. A da su one bile postepeno objavljivane. Prija{nje knjige: Tevrat. Zato su se oni pitali za{to je Kur'an postepeno objavljivan.” 83 Ovi nam ajeti potvr|uju da je Kur'an Allahov govor na arapskom jeziku i da ga je D`ibril spustio na Poslanikovo srce.tenzil.” 82 “Reci: 'Ko je neprijatelj D`ibrilu?' . . Zebur i Ind`il.38 Islamsko znanje POSTEPENO OBJA VLJIV ANJE KUR'ANA OBJAVLJIV VLJIVANJE Ka`e Uzvi{eni Allah: “I Kur'an je sigurno objava Gospodara svjetova. da opominje{ na jasnom arapskom jeziku. Kur'an je postepeno objavljivan u periodu od dvadeset i tri godine. Trinaest godina je objava trajala u Meki. donosi ga povjerljivi D`ibril na srce tvoje. i prema potrebi ga objavljujemo. Sam Kur'an potvr|uje nam njegovo postepeno objavljivanje: “I kao Kur'an. i to odjednom!‘ A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje u~vrstili.” 84 Tj. a ne postepeno. tj. objavljene su odjedanput.‘” 80 I ka`e: “Reci: ‘Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek D`ibril kao istinu. a deset u Medini. koji potvr|uje da su i prija{nje objave istinite . koji je postepeni. da jo{ vi{e u~vrsti vjernike u vjerovanju. kojim se `eli ukazati na postepenost objavljivanja i .” 81 “A ako sumnjate u ono {to objavljujemo robu Svome. razlikuje se od prethodnog na~ina.inzal. koji ozna~ava op}enitost u objavljivanju.” 85 Ovaj ajet potvr|uje da su prija{nje objave odjednom objavljene i to je stav ve}ine uleme. na~inite vi jednu suru sli~nu objavljenim njemu. a objavljujemo ga postepeno prema doga|ajima.a on Allahovom voljom. i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. Na to nam ukazuju slijede}e rije~i: “Oni koji ne vjeruju govore: ‘Trebalo je da mu Kur'an bude objavljen ~itav. U Kur'anu se upotrebljavaju dva izraza za objavljivanje: .

ali je nai{ao na jak otpor i protivljenje. Poslaniku su postavljali pitanja .” 91 2. kao {to su saburili poslanici prije njega: “Ti izdr`i kao {to su izdr`ali veliki me|u poslanicima. Oni. nego nevjernici pori~u Allahove rije~i. kao i prvih deset ajeta sure “El-Mu'minun”. ne obra}aju}i pa`nju na d`ahilijet koji je prisutan kod njegova naroda. tako da Allah ka`e: “Pa zar }e{ ti od tuge za njima svisnuti.a.s. a to je dio ajeta. pozivao je ljude u vjeru.” 88 “A ako i tebe budu la{cem smatrali. U~vr{}ivanje Poslanikova srca Resulullah. Izazov i i'd`az Mu{rici su bili uporni u svojoj zabludi i pretjerivali su u tome. na}i }e da je Kur'an objavljivan prema potrebi po pet ili deset ajeta. osim iz oholosti.v. A sahih jeste i predanje da je samo objavljeno: “… osim onih koji su za borbu nesposobni” 86. doista. Allah mu ukazuje na `ivot prija{njih poslanika koji su utjerivani u la` i koji su stavljani na muke.. A Allah ka`e: “Mi znamo da tebe zaista `alosti to {to oni govore. pa i prije tebe su smatrani la{cima poslanici koji su jasne dokaze i listove i Knjigu svjetilju donosili. a osaburili su sve dok im nije do{la pomo} od Allaha. s. radijallahu anha). ostali su uporni u odbijanju istine. U tome Poslanik nalazi utjehu za napade njegova naroda. ako oni u govor ovaj ne}e da povjeruju?”87 I vahj je silazio Poslaniku postepeno. MUDROST POSTEPENOSTI OBJA VE KUR'ANA OBJAVE Iz mnogih ajeta koji nam govore o postepenosti objavljivanja Kur'ana mogu se izvu}i mudrosti: 1. ne okrivljuju tebe da si la`ac.” 89 Kur'an mu nare|uje sabur. A poslanici su i prije tebe la`nim smatrani. jer je on poput ljetnih oblaka koji se brzo razi|u.Islamsko znanje 39 Onaj koji prati sahih predanja. Bilje`e se sahih predanja da je deset ajeta objavljeno o kazivanju o “ifku” (odgovor na potvoru Ai{e. Ni Poslanikov narod ne nije~e istinu. kako bi mu se srce u~vrstilo u istini i kako bi postao odlu~an na putu da'weta. pa su trpjeli {to su ih u la` ugonili i mu~ili sve dok im ne bi do{la pomo} Na{a. manje ili vi{e od toga. I pored njegove jake `elje da im dostavi Objavu.” 90 Na mudrost kur'anskih kazivanja o poslanicima ukazuje nam slijede}i ajet: “A sve ove vijesti koje ti o pojedinim doga|ajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje u~vrstimo.

” 94 Tj. objavio bi presudu koja bi ih uputila na pravi put. ashabi bi ga pamtili. U samom po~etku Kur'an je ukazivao na iman u Allaha. koji ne}e znati ni ~itati ni pisati. d`. oni ti ne}e postaviti ni jedno od svojih ~udnih pitanja. poslanike. Time bi bile uspostavljene osnove zakonodavstva. i to bi lije~ilo njihova srca. jednog izme|u njih. a prenosi se od Omera.” 96 Ummetu koji je nepismen ne bi bilo lahko o~uvati Kur'an da je odjednom objavljen niti bi razumjeli njegovo zna~enje.{.v. . Pitali su ga o Sudnjem danju: “Pitaju te o Smaku svijeta”92 i po`urivali su kaznu: “Oni od tebe tra`e da ih kazna {to prije stigne.”93 Allah odgovara na njihova pitanja. a da ti Mi ne}emo odgovor i najljep{e obja{njenje navesti. Kada god bi se desio neki doga|aj me|u njima. Njegovo postepeno objavljivanje je najvi{e pomoglo njegovom o~uvanju u njihovim prsima i njegovu razumijevanju.” 95 “Onima koji }e slijediti Poslanika. Allah. jer su prije bili u o~itoj zabludi.s. Taj metod bio je prisutan i u vrijeme tabi'ina. da im njegove ajete kazuje i da ih o~isti i da ih Knjizi i mudrosti nau~i. vjerovjesnika.. jedne za drugima. Kada god bi bio objavljen ajet. 3. Za sve to Kur'an bi davao dokaze kako bi se iskorijenilo mnogobo{tvo iz du{a mu{rika i kako bi se usadio iman u njihova srca. Sudnji dan. ^udili su se Kur'anu koji je postepeno objavljivan. pa im Allah navodi obja{njenje za to. razumjeli bi njegovo zna~enje i pridr`avali bi se propisa u njemu. jer je D`ibril objavljivao Kur'an Poslaniku. Njegove meleke. u D`ennet i D`ehennem.{.a. d`.”97 4. obja{njavaju}i im istinu: “Oni ti ne}e ni jedan prigovor postaviti.. a da ti Mi ne}emo dati najljep{i odgovor. Olak{anje pam}enja i razumijevanja Kur'ana Kur'an je objavljen nepismenom narodu koji ne poznaje niti ~itanje niti pisanje: “On je neukima poslao Poslanika.. s. silazila bi objava koja bi im ukazivala na mudrost onoga ~emu se oni suprotstavljaju. Ljudi se ne bi u potpunosti predali Kur'anu da im on bude vodi~ da im se nije sa mudro{}u obra}ao i da im nije davao odgovaraju}e upute koje su ih odvratile od razvrata i poni`enosti. Pra}enje doga|aja i postepenost u dono{enju zakona. u pro`ivljanje nakon smrti. `ele}i da ispitaju njegovo poslanstvo. po pet ajeta. I kada god bi se oni suprotstavljali istini.40 Islamsko znanje tra`e}i izazov i mu'd`ize. knjige. da je rekao: “U~ite Kur'an po pet ajeta. Izazov njima i njihova nemogu}nost da do|u sa ne~im poput Kur'ana ve}i je dokaz od samog objavljivanja odjedanput.

Najjasnije od svega toga jeste postepenost u zakonu zabrane vina i Allah objavljuje: “A od plodova palmi i loze pripremate pi}e i hranu prijatnu. dok su prava. osim kad pravda zahtijeva!”99 Obja{njenje kaznenog zakona koji proizlazi iz toga objavljeno je u Medini. ili kraj braka koji se zavr{ava smr}u. te nasljedstvo objavljena sa obja{njenjem u Medini. bu|enje razvrata i neposlu{nosti. Zatim je objavljeno: “O vjernici. a sa lijepom opskrbom na ono {to se jede od plodova dva drveta: hurmi i suhog gro`|a . poziva ka ~uvanju imetka. dok su obja{njenja toga objavljena u Medini. kako je to ru`an put!” 98 Kazne koje slijede za zinaluk objavljene su u Medini. jer to je razvrat.Islamsko znanje 41 Kur'an je nare|ivao ono {to je dobro i ~isti du{u. Ta postepenost bila je u objavljivanju ajeta u skladu sa doga|ajima kroz koje su muslimani prolazili u svome d`ihadu. A ajet ukazuje na veli~inu {tetnosti nad koristima. Zatim je objavljeno: “Pitaju te o vinu i kocki. razvod. dok je to izostavljeno kod opisa pi}a. doista. pijani nikako molitvu ne obavljajte!” 102 Ovim se ajetom zabranjuje pijenje vina u vaktovima u kojima }e trag vina biti primjetan u . Zinaluk je zabranjen u Meki: “I {to dalje od bluda. poput ajeta o dugu i kamati. a i neku korist ljudima. ~asti i krvi. tako da su osnove me|uljudskih odnosa objavljene u Meki. obja{njavao halal i haram. Osnove bra~nog prava objavljene su u Meki. kao i {tetno{}u po organizam. Zatim su postepeno dono{eni zakoni koji su lije~ili dru{tvene bolesti koje su bile ukorijenjene u du{ama ljudi. du`nosti bra~nih drugova i onoga {to proizlazi iz toga. U svemu ovome imamo dokaz u medinskim i mekanskim ajetima. Nakon toga je objavljeno obja{njenje svega toga.'” 101 U ovom ajetu upore|uju se koristi vina koje proizlaze iz samog konzumiranja.” 100 Sa pi}em se u ovom ajetu `eli ukazati na ono {to opija. U Meki je propisan namaz kao i op}a osnova zekata u uporedbi sa kamatom. Time je uo~ljiva pohvala opskrbe. ustrajnost `ivota. kao i prodaje vina sa {tetno{}u koje su prije svega grijeh. Zabranjivao je razvrat i ru`na djela. Reci: 'Oni donose veliku {tetu. samo je {teta od njih ve}a od koristi. Ona prijeti {irku i mu{ricima. dokaz onima koji pameti imaju. u uzdizanju Allahove rije~i. a na ovim propisima gradi se vjera. razum. To je. kao i sura El-Ena'm koja u sebi sadr`i osnove imana i tevhida. gubljenje imetka.jer je opskrba opisana lijepom za razliku od opisa pi}a.i ovaj stav zastupa ve}ina uleme . Svetost krvi objavljena je u Meki: “I ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio. obja{njava halal i haram u jelu.

objavljen je halal i haram.s.42 Islamsko znanje vrijeme namaza. na}i }e u njemu potpuni sklad.v.” 107 .a. u periodu od dvadeset i tri godine do{ao je ajet po ajet ili vi{e ajeta odjednom u odre|enim vremenima. ljepotu stila. To zna~enje nalazimo u Allahovom govoru upu}enom Poslaniku. A kada ga u~imo. te`e}i time da ga zapamti: “Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga {to prije zapamtio. sigurno bi u njemu na{li mnoge protivrje~nosti. od Mudrog i Sveznaju}eg.” 105 Da je Kur'an ljudski govor koji je izre~en u razli~itim prilikama i doga|ajima koji su slijedili jedni nakon drugih. Neosporni dokaz da je Kur'an objava od Allaha Kur'an koji je postepeno objavljivan Resulullahu. “Da je on od nekog drugog. vidjeli bismo u njemu nepovezanost. {ejtanovo djelo.. Da je kao prvo objavljeno: ‘Ne pijte vino!’. kao da su oni jedna cjelina. zato se toga klonite da biste postigli {to `elite.” 106 SAKUPLJANJE KUR'ANA I NJEGOVO RASPORE\IV ANJE RASPORE\IVANJE Neka ulema pod sakupljanjem Kur'ana smatra njegovo ~uvanje. rekli bi: ‘Nikada ne}emo napustiti zinaluk!’”104 5. koji je pokretao svoj jezik i usne izgovaraju}i Kur'an prije nego {to bi D`ibril zavr{io sa preno{enjem vahja. a poslije. “Ovo je knjiga ~iji se ajeti mudrim redom ni`u i od vremena do vremena objavljuju. povezanost zna~enja. radijallahu anha: “Prvo {to je objavljeno od Kur'ana jeste sura u kojoj se detaljno spominje D`ennet i D`ehennem. a ne od Allaha. kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. povezanost izme|u ajeta i sura. Zato dolazi zabrana pribli`avanju namazu u stanju opijenosti sve dok ne nestane njenoga traga i dok se ne bude svjesno onoga {ta se u~i u namazu. Nakon toga je objavljeno: “O vjernici. pa }e re}i za sakuplja~e Kur'ana da su njegovi ~uvari. ti prati u~enje njegovo. I kada su ljudi prihvatili islam. Pa ho}ete li se okaniti?”103 Ovim je ajetom definitivno zabranjeno vino u svim vremenima. s. na Nama je da ga objasnimo. Na mudrost ovoga ukazuje Ai{a. [ejtan `eli da pomo}u vina i kocke unese me|u vas neprijateljstvo i mr`nju i da vas od sje}anja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. vino. rekli bi: ‘Nikada ne}emo ostaviti vino!’ Da je objavljeno: ‘Ne ~inite zinaluk!’. {to ne mo`emo na}i u ljudskom govoru. na Nama je da ga saberemo da bi ga ti u~io. Kada ~ovjek u~i Kur'an.

s.v. s. ZAPISIVANJA S.. poput: Alije.V.V. s. 2.S. Nekada bi bio objavljen samo jedan ajet.v.S. NAPAMET S. jedne iza drugih. kao i raspore|ivanje ajeta na odre|enu stranicu i sakupljanje njihovo u sure.V .s. gdje se ka`e za one koji su bili ubijeni u toj bitki da su u~a~i Kur'ana (hafizi). s. S. Mu'avije. odabrao pisare Objave izme|u svojih ashaba. Pored toga {to su ashabi te`ili da {to vi{e pamte Kur'ana i Poslanik. 1. bio veliki broj hafiza i da je hifz jedna od najupe~atljivijih odlika ovog ummeta kojom nas je Allah obdario iznad drugih naroda. a ve}ina njih bila je raseljena po razli~itim pokrajinama i jedni od drugih su pamtili.s..a.a.A. Dovoljan dokaz da je bilo vi{e hafiza jeste Bitka kod bunara Me'une. SAKUPLJANJE KUR'ANA U ZNA^ENJU NJEGOV A NJEGOVA U^ENJA NAP AMET U VRIJEME RESULULLAHA. razdvajanje ajeta i sura.s. koji ne ispunjavaju ove uslove. Ubejja b.a. s. S. SAKUPLJANJE KUR'ANA U ZNA^ENJU NJEGOV A NJEGOVA ZAPISIV ANJA U VRIJEME RESULULLAHA.V . to ne zna~i ograni~avanje samo na njih. U no}nim namazima oni bi u~ili Kur'an i kada bi neko tada pro{ao Medinom. a nekada i po deset ajeta.s.A.S. Nai}i }emo na hadise koji spominju sedmericu ili osmericu hafiza u to vrijeme.S. Kur'ani-kerim nije do nas prenesen samo putem pam}enja. ili redoslijeda ajeta.a. jer postoje predanja u sunnetu i knjigama sire koja dokazuju da su se ashabi natjecali u pam}enju Kur'ana. podsticao ih je na to i odabirao im je onoga ko bi ih pou~avao.Islamsko znanje 43 Drugo je zna~enje sakupljanja Kur'ana njegovo pisanje u cjelini.v. bio je mnogo vezan za vahj i svim srcem je i{~ekivao dolazak D`ibrila.A.. Ka'ba i Zejda . Poslanik bi prolazio pored ku}a ensarija i slu{ao bi njihovo u~enje..v. iz njihovih ku}a ~uo bi zujanje poput zujanja p~ela. s.. i svih sura. Me|utim. Ograni~avanje hafiza na sedmericu spomenutih u hadisu koji bilje`i Buharija u tri rivajeta odnosi se na one koji su nau~ili ~itav Kur'an napamet i prou~ili ga pred Poslanikom ( i to je do nas senedima preneseno za razliku od ostalih hafiza koji su bili u vrijeme Poslanika.a. Poslanik. a ashabi bi sve to pamtili i prihvatali u svome `ivotu. Iz svega ovoga mo`emo zaklju~iti da je u vrijeme Poslanika. a u~ili su i svoje `ene i djecu hifzu. On bi pamtio i razumijevao Kur'an i time je bio prvi hafiz i u tome uzor svojim ashabima. a bilo ih je sedamdeset. nego je Poslanik.v.A.

D`ebel. dvanaeste . a njegovo pam}enje u srcima ashaba. s.a. Poslanik.v.v. s. s. a nije bio sakupljen u Mushaf. Kad god bi koji ajet bio objavljen. hifz . To je otpo~eo Ebu-Bekr na prijedlog Omera. Ovo zapisivanje Kur'ana u vrijeme Resulullaha. iza odre|enog ajeta. a pisari bi to zapisivali i nije bilo potrebe za njegovim sakupljanjem u Mushaf. on bi im nare|ivao da ga zapi{u i ukazivao bi im na njegovo mjesto u suri. a bilo je ajeta koji su derogirali ono {to je prethodno objavljeno. Sabit i Abdullah b. jer oni nisu imali drugih sredstava kojima bi zapisivali Kur'an.a.44 Islamsko znanje b. U Bici na Jemami.pam}enje Kur'ana i 2.a. nije bilo sakupljeno u Mushaf. s. Sve to ukazuje na njihovu veliku ljubav koju su posve}ivali pisanju Kur'ana. s.pisanje (prvo sakupljanje) SAKUPLJANJE KUR'ANA U VRIJEME EBU .s. s. u odre|enoj suri. Tako|er bi ashabi dolazili kod Poslanika i izlagali bi mu ono {to je kod njih zapisano i ono {to su upamtili od Kur'ana.s.. Pripremio je veliku vojsku koja }e im se suprotstaviti. Ovo pisanje bilo je na kori od drveta.s. Tek nakon smrti Resulullaha..a.v.v. sve to nadzirao. ve} je bio nakon njegove objave zapisivan na mjesto na koje bi Poslanik. preselio je na ahiret.s.v.a.s. r..v.s. jer je Poslanik.a. kitabe . s... jer je Objava upotpunjena. Sakupljanje Kur'ana u vrijeme Resulullaha.A. Pisanje Kur'ana nije bilo pisano onakvim redoslijedom kojim je on sam objavljivan.v. Prvi me|u njima je bio Ebu-Bekr.. Zbog toga nije bilo mogu}e zapisivanje Kur'ana u Mushaf u vrijeme Resulullaha.a.s. a da im prethodno Poslanik. ina~e bi se desile promjene.s. Sabita. listovima i plo~icama.v.a.a.s. to je bilo mogu}e. vodstvo muslimana preuzimaju pravedne halife. Bilo je i onih ashaba koji su pisali Kur'an. Kur'an.. a prenosi se da su: Alija b. Ubejj b. s. s.v. Nakon smrti Resulullaha.. Ebi-Talib. Mu'az b.BEKRA. Kad god bi neki ajet bio objavljen. u~a~i bi ga u~ili napamet.v.. tako da je njegovo pisanje bilo u redovima. R. zove se: 1. s. koji je imao velike neprilike sa Arapima koji su se odmetnuli od vjere.a.a. s.. D`ibril bi dolazio svake godine u no}ima ramazana i u~io bi kod Resulullaha.v.a. nije to naredio. a Kur'an je bio sa~uvan u srcima ashaba i zapisan na stranicama.s. Zejd b. Kada se zavr{ava Objava.s.. Mes'ud posjedovali ~itav Kur'an u vrijeme Resulullaha. naredio da se zapi{e. Ka'b. Allah nadahnjuje pravovjerne halife i time ispunjava Svoje obe}anje kojim garantuje o~uvanje Kur'ana.

' Tako mi Allaha. Sakupljao sam Kur'an sa listova palmi i kamenih plo~a. nije uradio?' Ka`e Omer: 'U tome je. hafizima i onim koji su se istakli po svom razumijevanju Kur'ana. poginulo je sedamdeset u~a~a Kur'ana. d`.v. nije uradio.s. Kod njega je bio Omer b. tako da Ebu-Bekr nare|uje njegovo sakupljanje u jedan Mushaf.a. Sabita. tako mi Allaha.a.” Zejd je u emanetu koji mu je povjeren u potpunosti pazio na ispravnost.v. Te stranice bile su kod Ebu-Bekra. a potom kod Hafse. napisan uz potpunu preciznost na sedam harfova na kojima je Kur'ani- . s.v. Zejd po~inje sa pisanjem oslanjaju}i se na hifz u~a~a Kur'ana i na ono {to su pisari posjedovali. Ebu-Bekr. ali kao takav nije na|en osim kod EbuHuzejme el-Ensarija.a. elHattab. dok ga Allah nije usmrtio..s.a.. Zejd se oslanjao u svom radu na hifz i na zapisivanje. zatim kod Omera za njegova `ivota. a nakon njegove smrti to preuzima Omer. Ovaj je ajet bio zapam}en kod mnogih ashaba i bili su svjedoci da je on zapisan. da je rekao: “Odmah nakon Bitke na Jemami Ebu-Bekr me pozvao sebi.. Ebu-Bekr re~e: 'Do{ao mi je Omer i rekao: 'Desila su se velika ubistva hafiza Kur'ana na Jemami i bojim se da se takva ubistva ne pove}aju u drugim krajevima i da nestane dosta Kur'ana. pratio si i sakupljao Kur'an. ali nije bio sakupljen. pisao si vahj kod Resulullaha. s.. u po~etku odbio je taj prijedlog. koji je zapisan kako ne bi do{lo do njegova gubljenja. hajr' i nastavio je nagovarati me sve dok mi Allah nije otvorio srce za tim. Zejd koji je kao i Ebu-Bekr u samom po~etku odbio takav poduhvat.. nije otvorio srce EbuBekra da to prihvati.s. a prijeti opasnost od {irenja tih borbi i zaborava Kur'ana. Sabita. On ka`e: “I na{ao sam kraj sure Et-Tevba kod Ebu-Huzejme el-Ensarija.. i od hafiza.' Rekao sam Omeru: 'Kako da radimo ne{to {to Poslanik. a nisam je na{ao kod drugih. On {alje po Zejda b.{. s.v.s. U vrijeme Osmanova hilafeta te stranice on tra`i od Hafse.. koji je u`ivao ugled me|u pisarima.. r. u tebe ne sumnjamo. r. jer je veliki broj hafiza poginuo na Jemami. sa raspore|enim surama i ajetima. te stranice ostaju kod njegove k}erke Hafse.Islamsko znanje 45 godine po Hid`ri. @elim da naredi{ sakupljanje Kur'ana. kao i mnogi drugi ashabi. a sam Zejd je znao to napamet. elHattaba. i rekao da ne mo`e uraditi ne{to {to sam Poslanik. k}erke Omerove.a. nakon Ebu-Bekrova nagovaranja prihvata pisanje Kur'ana u jednu zbirku.s. ve} je njihovo zna~enje da on nije ni kod koga drugog to na{ao zapisano.v. r. Prenosi se od Zejda b. Iz ovoga saznajemo da je Kur'an bio zapisan u vrijeme Resulullaha.a. a kada on umre. tako da se nije zadovoljavao samo sa hifzom bez zapisivanja u vrijeme Poslanika. i vidio sam u tome ono {to vidi i Omer. Omer je bio uporan u obja{njavanju potrebe za sakupljanjem Kur'ana sve dok Allah. s.a. da su mi naredili da prenesem neko brdo. s. To je zapla{ilo Omera b. i on odlazi do Ebu-Bekra i savjetuje ga da sakupi Kur'an.” Ove njegove rije~i ne nije~u da to nije tevaturom preneseno. Te stranice ostale su kod Ebu-Bekra. bilo bi mi lak{e od naredbe da sakupim Kur'an.a.”' Ka`e Zejd: “Rekao je Ebu-Bekr: 'Ti si pametan mladi}.

koji je vidio da je uzrok toga u onima koji pou~avaju djecu. r. koji je primijetio velike razlike u na~inima u~enja koje su dovele do optu`ivanja i smatranja nevjernicima jedni drugih. Islamska se dr`ava mnogo pro{irila i u~a~i Kur'ana razi{li su se po mnogim prostranstvima i svaki od njih je pou~avao Kur'an na na~in koji je poznavao. R. Sabita el-Ensariju.A. Mushafa Ibn-Mes'uda koji nisu bili u obliku Mushafa koji je bio kod Ebu-Bekra kojem je on posvetio potpunu preciznost u sakupljanju i u redoslijedu. Zubejru.” Hafsa ih je poslala do Osmana. poput Mushafa Alije. Me|u onima koji su prisustvovali u Bici u Armeniji i u Azerbejd`anu bio je i Huzejfe b. O tome on obavje{tava Osmana.s.a. Abdullaha b. On {alje po Mushaf koji se nalazi kod Hafse. ~udili bi se razli~itom u~enju Kur'ana. el-Harisa b. radijallahu anha. Se'ida b. s. el-'Asa. Time se odlikuje Ebu-Bekrovo sakupljanje Kur'ana i neka ulema smatra da se Kur'an naziva Mushafom od vremena EbuBekrova sakupljanja Kur'ana. kao {to su se razi{li jevreji i kr{}ani! Poru~i Hafsi da nam po{alje stranice kako bismo ih umno`ili u Mushafe.a. a borio se u Armeniji i Azerbejd`anu sa stanovnicima Iraka. Ashabi su uvidjeli da razli~ito u~enje Kur'ana mo`e dovesti do sva|a i razjedinjenja muslimana koje je te{ko izlije~iti.v. bio je prvi koji je sakupio Kur'an u ovom obliku. to nije sprije~ilo uvla~enje sumnje u one koji su do{li nakon Resulullaha i koji ga nisu poznavali. te da se zapi{u na jeziku Kurej{ija. Abdullahu b. Se'idu . Ali. el-Jeman je do{ao kod Osmana. Ovo sakupljanje naziva se drugim sakupljanjem Kur'ana. a zatim }emo ih njoj vratiti. Hi{ama el-Kure{iju i nare|uje im da to umno`e u vi{e Mushafa. Sami na~ini u~enja Kur'ana bili su razli~iti na osnovu harfova na kojima su bili objavljeni. jer je na njemu i objavljen Kur'an. Sabitu. Nakon toga on poziva Zejda b... Kada bi se ti ljudi sakupili na nekom skupu ili u jednom mjestu gdje bi se borili. SAKUPLJANJE KUR'ANA U VRIJEME OSMANA. svi bi se zadovoljili poznavaju}i da svi ti kiraeti imaju lanac prenosilaca koji dopire do Resulullaha. r. Ashabi su strahovali da to ne dovede do izmjene Kur'ana i slo`ili su se da umno`e primjerak koji je bio kod Ebu-Bekra kako bi ujedinili muslimane oko potvr|enog na~ina u~enja Kur'ana. Abdurrahmana b. Me|utim. Mushafa Ubejja. elJeman. a on je naredio Zejdu b.a. iako su se nalazili i pojedina~ni Mushafi kod nekog ashaba. Prenosi se od Enesa: “Huzejfe b. Huzejfu su jako uznemirila njihova razli~ita u~enja Kur'ana i rekao je Osmanu: “Spasi ummet prije nego se razi|u.46 Islamsko znanje kerim objavljen. Ebu-Bekr. Zubejra.

a u svaku je pokrajinu poslao po jedan primjerak Mushafa. Ono {to je u~inio Osman. a ostala mi{ljenja pogre{nim. a {alje u svaku pokrajinu po Mushaf. Osmana. Osman vra}a stranice Hafsi. ustvari. Osmanovo sakupljanje Kur'ana bilo je na jednom harfu. na sakupljanje Kur'ani-kerima podstakli su strah i bojazan da se ne zagubi ne{to iz Kur'ana sa nestankom hafiza ~ija se pogibija pove}ala u mnogim borbama. ashabi su mu odobrili. Na taj na~in je Osman izbjegao razdor i mimoila`enje me|u muslimanima. i napi{ite ljudima 'Imam!'” Naredio je da se zapale svi ostali Mushafi koji su postojali. Hi{amu i oni su to umno`ili u Mushafe.Islamsko znanje 47 b. Predanja nam govore da se nije samo Huzejfe uznemirio zbog razli~itog u~enja Kur'ana. o ashabi Muhammeda. el-Harisu b. nije vi{e bilo potrebe za ostalim harfovima. kada je svako smatrao svoje mi{ljenje najispravnijim. RAZLIKA IZME\U EBU . ostalih {est kiraeta nije ni{ta novo i dodatno na harf po kurej{ijskom narje~ju). je na sakupljane Kur'ani-kerima podstakla velika razlika u u~enju Kur'ana koja je bila primije}ena u razli~itim pokrajinama. Napisan je Mushaf na jednom od sedam harfova (dijalektu) na kojima je Kur'an objavljen kako bi okupio ljude oko jednog u~enja Kur'ana. ve} su i drugi ashabi bili uznemireni zbog toga. Naredio je da se svi primjerci koji su mimo toga spale. u povodu i u na~inu.a. To je ummet prihvatio sa poslu{no{}u i ostavio je u~enje na {est ostalih harfova (to zato {to su oni bili objavljeni kao olak{ica u~enja Kur'ana Arapima koji su poticali iz razli~itih plemena i imali razli~ita narje~ja. To ne zna~i da je ne{to od Kur'ana napu{teno.a. Abdurrahmanu b. On u Medini zadr`ava jedan primjerak kojeg naziva “Imam”. Ebu-Bekra. r. njegov naziv se navodi u hadisu u kome Osman ka`e: “Okupite se..” Oni su tako i uradili i umno`ili su stranice u Mushafe. Ebu-Bekr je sakupio Kur'an koji je bio zapisan na listovima palme i kamenim plo~ama. kako bi se muslimani okupili oko zajedni~kog u~enja..BEKROV A BEKROVA I OSMANOV A SAKUPLJANJA OSMANOVA Iz prethodnog izlaganja postaju nam vidljive razlike izme|u Ebu-Bekrova i Osmanova sakupljanja. Osman se obratio trojici Kurej{ija: “Ako se vi u ne~emu ne slo`ite sa Zejdom b. te su se ashabi ograni~ili na jedan harf. Kada je prestala potreba za tim i kada su se ljudi koji su tek primili islam po~eli oko toga prepirati. a Osman je vratio stranice Hafsi. el-'Asu. jer. Time su muslimani . jer je Kur'an objavljen na tom jeziku. bez u~enja na ostalih {est harfova. izuzev stranica Hafse ili Mushafa. tada to zapi{ite jezikom Kurej{ija. On je rasporedio sure i ajete u jedan Mushaf koji je sadr`ao sedam harfova na kojima je objavljen Kur'an. Sabitom. U~enje je bilo samo na tome harfu. r.

Da je redoslijed u Kur'anu takav dokazuju i mnogobrojni hadisi koji govore o vrijednosti ajeta u odre|enoj suri. Sura je grupa re~enica u Kur'anu koje imaju svoj po~etak i kraj. O Mushafima koji su bili kod Osmana te{ko je re}i gdje se nalaze. D`ibril bi silazio Resulullahu. Ajet je re~enica koja kao Allahov govor pripada odre|enoj suri. Kufu. Basru. u~enje mnogih sura u namazu potvr|uje redoslijed njihovih ajeta. Ulema se razi{la u pogledu broja Mushafa koje je Osman poslao u razli~ite pokrajine. u [amu.a. Osmanovo sakupljanje Kur'ana naziva se tre}e sakupljanje Kur'ana. Neki ka`u da se radi o sedam Mushafa koji su poslani u Meku. Ovo je dokaz da je redoslijed ajeta u Kur'anu tevqifijj. a mi{ljenje Es-Sujutija jeste da je ovo mi{ljenje najispravnije.. godine po Hid`ri.. s. a zadnje godine svog `ivota pred D`ibrilom prou~io je Kur'an dva puta. spa{en je od Ded`ala. Basru. r. . REDOSLIJED AJET A I SURA AJETA Kur'an sadr`i sure i ajete koji se razlikuju po du`ini. Jemen. s. ~ak i ako je propis nekog ajeta derogiran. Tako|er je Poslanik u~io Kur'an pred D`ibrilom.. Bahrejn i Medinu. Poslanik bi naredio pisarima da te ajete zapi{u na njihovo mjesto i rekao bi im: “Stavite ove ajete u suru u kojoj se spominje to i to.s. koji mu je svake godine dolazio u mjesecu ramazanu.a. [am. Ibn-Kesir (700-774) bilje`i u knjizi “Fedailul-Kur'an” da je vidio jedan o tih Kur'ana u d`amiji u Damasku.a.” .” Poslanikovo. Tre}i ka`u da ih je bilo pet.s.. Prenosi se hadisom merfuom (~iji lanac prenosilaca dose`e do Poslanika.v.s.v. od Ebu-Derda'a: “Ko nau~i napamet prvih deset ajeta sure El-Kehf. ili stavite ovaj ajet na to i to mjesto!” Osman.. donose}i mu ajete i ukazivao bi mu na njihovo mjesto u suri ili ajetima koji su prethodno objavljeni. [am i ~etvrti koji je Osman zadr`ao kod sebe. Drugi tvrde da su bila ~etiri Mushafa koji su poslani u Kufu. prilikom sakupljanja Kur'ana svaki ajet stavljao je na njegovo mjesto u suri..a.48 Islamsko znanje za{ti}eni od bilo kakve izmjene u Kur'anu. Redoslijed ajeta u Kur'anu je tevqifijj (odre|en vahjom). neki su dugi.v. s. To u~enje je bilo po redoslijedu poznatom danas kod nas. a i svi Mushafi koji su kod nas po tom su redoslijedu. a neki su kratki.a u drugom predanju: “Ko prou~i zadnjih deset ajeta sure El-Kehf. a to je bilo 25.

a. Mnogobrojni su hadisi koji nam govore o objavi Kur'ana na sedam dijalekata.a. Arapi su govorili razli~itim dijalektima i Allah objavljuje Kur'an ~ije ih raznoliko u~enje obuhvata.v. s.a. napajanja had`ija. harfova.a. tako da je zavr{io na sedam dijalekata.s..: 'D`ibril me je nau~io u~enje Kur'ana na jednom dijalektu.v. redoslijed kojeg je Resulullah. pa je Resulullah. s. s.: 'Pusti ga. s. preuzeo onako kako mu je D`ibril naredio od Njegova Gospodara.v.tj.v. Zbog toga se i jezik Kurej{ija uzdizao iznad drugih dijalekata i nije ~udo {to je Kur'an objavljen na tom jeziku. Jedva sam ga pratio u namazu. Rekao sam: 'O Resulullah..' Rekao sam mu: 'Nije ta~no' . r.Islamsko znanje 49 REDOSLIJED SURA Redoslijed sura u Kur'anu je tevqifijj . bio je po tom redoslijedu i niko mu nije prigovorio na tome.a. Omere. rekao: 'Ovako je objavljeno. pa sam mu se obratio i tra`io da pove}a.s. a u~io je na dijalektima koje ja nisam ~uo od Resulullaha.a. r.a. a zatim sam ga odveo do Resulullaha. s. Prenosi se od Ibn-'Abbasa.s. s.v. Slu{ao sam njegovo u~enje. a ti si me pou~io suri El-Furkan.s. a Osmanov Kur'an. Hakima kako u~i suru El-Furkan za `ivota Resulullaha.v. pam}enje i razumijevanje Kur'ana.v. brige oko Harema i nadzora trgovine. s. s. el-Hattaba. Svako pleme imalo je u rije~ima svoju melodi~nost koja se razlikovala od drugih plemena.. s.a.s.v. harfovima i njihovoj zvu~nosti. OBJA VLJIV ANJE KUR'ANA OBJAVLJIV VLJIVANJE NA SEDAM HARFOV A (NARJE^JA) HARFOVA Arapi su govorili na vi{e dijalekata koji su nastali na osnovu njihove prirode koja se razlikovala u glasovima.s. tako|er.a.a.a.v. s.v. ~uo sam ovoga kako u~i suru El-Furkan na dijalektima kojima me ti nisi pou~io.s.s.: 'Ovako je objavljeno!' . a ti Hi{ame u~i!' On je prou~io onaj dijalekat kojeg sam ~uo da u~i. ve} su svi to s odobrenjem prihvatili.' Zatim je Resulullah. o Omere!' U~io sam suru na na~in na koji me Resulullah.s. pa je pove}ao. pou~io i re~e mi Resulullah.. zatim sam ga povukao za ko{ulju i upitao: 'Ko te pou~io ovim surama?' Rekao je: 'Pou~io me Resulullah. s. a Kurej{ije su se izdizale iznad ostalih zbog svoje blizine Ka'bi. sa~ekao sam ga dok preda selam.. U vrijeme Muhammeda.s.v.'”108 Prenosi se od Omera b. Takav redoslijed mi i danas imamo. sure su bile poredane po svome redoslijedu. rekao: 'U~i. da je rekao: “Rekao je Resulullah. kao {to su i sami ajeti bili raspore|eni.a.a... da je rekao: “^uo sam Hi{ama b.' Rekao je Resulullah. Time je olak{ano u~enje.s.

Me|u njima su sedmerica imama kojima se pripisuje sedam kiraeta. rekao: 'Ovaj je Kur'an objavljen na sedam dijalekata i u~ite ono {to je lahko od njih!'”109 Ve}ina uleme smatra da sedam harfova (narje~ja) ozna~ava sedam dijalekata kojima govore Arapi. Od njih su preuzeli u~enje ostali ashabi i prenijeli ga u druge pokrajine. Sabit. a nastali su na osnovu dijalekata. Tako|er je i u vrijeme tabiina posve}ena velika pa`nja kiraetima. s. Sedmerica poznatih imama su: Ebu-'Amr. Mudrost objave Kur'ana na sedam narje~ja ogleda se u slijede}em: 1. Kufi. 3.v. Nafi'. Basri i [amu. Razli~ite promjene u formama izra`avanja u pojedinim rije~ima i harfovima ~ine da kur'anski propisi odgovaraju svim vremenima. Kiraeti jesu pravci imama i oni su prisutni danas u u~enju me|u ljudima. Kur'an je objavljen kao izazov svim Arapima i on nije izazov za jedan jezik Arapa. El-Kisai.. iako isti njihov broj dovodi do pomisli na jednakost me|u njima. Zbog toga fakihi donose dokaze u svojim rje{enjima i id`tihadu na osnovu kiraeta sedam harfova. a koji se razlikuje od drugih pravaca. Kur'an kao mu'd`iza u svome zna~enju i propisima. a svi oni su povezani senedom (lancem prenosilaca) do Resulullaha. Terminolo{ki: kiraet ozna~ava jedan od pravaca koji slijedi imam . ve} on je mu'd`iza za sva narje~ja.s. kratko}e i drugog. Asim. Hamza. zajedni~kih za sve jezike. da je rekao: “Sreo je Resulullah. prekida. Neki od njih bili su u Medini. du`ine. olak{avanje u~enja Kur'ana napamet onima koji su nepismeni. Ibn-Amir i Ibn-Kesir.' Rekao je D`ibril: 'Neka u~e Kur'an na sedam narje~ja!'”.a. neki u Meki. me|u njima su djeca.s. Ibn-Mes'ud. starci i nemo}ni. Poznati u~a~i me|u ashabima bili su: Ubejj.50 Islamsko znanje A zatim je Resulullah. tako da dolazi Kur'an sa izrazima koji odgovaraju svim tim jezicima. u~enje) nastalo je od glagola qaree (~itati).s. uklapanja. s. Prenosi se od Ubejja. a tabiini su postali imami koji su bili uzor u u~enju i kojima su hrlili ljudi. Ti dijalekti su se me|usobno razlikovali u obja{njavanju zna~enja rije~i. s. na~ina izgovora. a to je . nagla{avanja krupno}e ili tanko}e. Oni su mutevatir ~vrstim senedom preneseni od Resulullaha. Ebu-Musa el-E{'ari i drugi.a.. a od vremena ashaba ljudi slijede njihov put u u~enju.. Svi su oni uvr{teni u jedno narje~je.a.v. sa jednim zna~enjem.a. KIRAETI I U^A^I Kiraet (~itanje. Kur'an kao mu'd`iza koja odgovara prirodi jezika Arapa. s. D`ibrila kod Ahd`aril-Mera'(mjesto kod Kuba'a) pa mu je rekao: 'Poslan sam nepismenom ummetu. Zejd b.u~a~ u izgovaranju Kur'ana.s. sluge. Alijj.110 2.v. Time nestaje razlike izme|u tih jezika i Kur'an dolazi sa jednim ili vi{e izraza.v. a koji obuhvataju jedno zna~enje. Kiraeti ne ozna~avaju sedam narje~ja.

a jedno dobro djelo je kao desetrostruko!'”111 Na{i prethodnici veliku pa`nju posve}ivali su Kur'anu. ljepota izgovora sa njegovom pravilno{}u bez imalo pretjerivanja i nepravilnosti. tj. U pro{losti. vra}anje svakog harfa na njegovo ishodi{te i osnovu. 8. druge pou~avali. s. Ted`vid sadr`i pravila koja se zasnivaju na ishodi{tima harfova i ~uvanju veze izme|u harfa. i onoga {to slijedi i onoga {to mu prethodi.a. Mes'uda kojem je dat lijep glas i ted`vid Kur'ana. jer to je i cilj u~enja. iskazuju}i na taj na~in po{tovanje prema onom {to u~i. Mes'ud imao je lijep glas. a njegovo u~enje je ostavljalo traga na samom u~a~u. da prou~i bismilu na po~etku svake sure. neka ga u~i kiraetom Ibn Ummi-Abda”. a to je da njegovo srce bude . Davanje harfovima njihovih prava. a i danas. jer je to najbolji zikr. da njegovo u~enje bude sa skru{eno{}u i smireno{}u. s. 7. da njegovo u~enje bude razgovijetno i pravilno. Po`eljno je da ~ovjek u~i Kur'an {to vi{e mo`e.TED@VID I ADABI U^ENJA KUR'ANA Abdullah b. Abdullaha b. Prenosi se od Ibn-Mes'uda. 6.a. da je rekao: “Rekao je Resulullah. iako je u~enje dozvoljeno i onome koji nije sa abdestom. izuzev “beraeta” (sura Et-Tevba). ET .s.Sedam harfova (narje~ja) su za razliku od toga onakvi kakve smo ih prethodno prikazali.s. a i na slu{aocu koji razumije zna~enje Kur'ana i tajne njegova i'd`aza (natprirodnosti). Resulullah. ali se on ne posti`e samo poznavanjem pravila ve} u~enjem i vje`bom.Islamsko znanje 51 narje~je Kurej{ija. 3. a neka ulema smatra da je njeno u~enje vad`ib. 5. ka`e: “Ko `eli da u~i Kur'an lijepo kao {to je objavljen. da razmi{lja o onome {to u~i. da bude na ~istom mjestu. 4. lijepo ga po ted`vidu u~ili i radili u skladu sa njim. ADABI U^ENJA Lijepo je da u~a~ Kur'ana postupi na slijede}i na~in: 1.v. ulema posve}uje veliku pa`nju u~enju Kur'ana kako bi izgovor bio pravilan. U~ili su ga napamet.v. a u~enje sa iskrenim nijetom se nagra|uje. kao {to smo spomenuli. U vrijeme Osmana. kada su se pove}ale borbe i strah od fitneta.. da upotrijebi misvak prije po~etka u~enja.: 'Ko prou~i harf iz Allahove knjige ima jedno dobro djelo. 2. uzme abdest. da prou~i e'uzu na po~etku u~enja. napisan je Mushaf na jednom narje~ju. naziva se ted`vidom.

Allah ka`e: “Knjiga ~iji su ajeti jasno izlo`eni. Pored toga {to su spomenute osnove vjere. Sve to djeluje i na slu{aoce i usmjerava ih na razmi{ljanje o Allahovim ajetima. ka`e: “Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je. To je Allahov dar ljudima jer im je objasnio pravi put i osnove vjere koju trebaju slijediti. 11. tevbi. da u~i naglas {to je bolje. Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju. a lijep glas vi{e djeluje na du{u. 112 9. . da bi oni o rije~ima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni. Ukoliko se u~a~ boji da takvo njegovo u~enje ne bude zbog prikazivanja drugima. ili ako uznemiruje klanja~e.{. Sve je to obja{njeno jasnim ajetima koji su sr` Knjige i u pogledu razumijevanja tih ajeta ne postoji mimoila`enje me|u muslimanima. JASNI I NEJASNI AJETI Allah objavljuje Svoju Knjigu. onda je bolje u~enje u sebi. jer je Kur'an ukras lijepom glasu.” 113 Osnove se islama u Kur'anu na vi{e mjesta ponavljaju i to sa razli~itim izrazima.52 Islamsko znanje zaokupljeno onim {ta u~i. d`. 10. Me|utim. Allah. Ajeti li~e jedni drugima i njihovo zna~enje se sla`e. Furkan. jezi~kim oblicima i na~inima.. milosti. te da njegovi osje}aji budu uskla|eni sa ajetima koji govore o istigfaru. da djeluju na njega ajeti obe}anja i prijetnje.. da uljep{a u~enje lijepim glasom. kao opomenu ljudima i obja{njenje ispravnog vjerovanja. koja odvaja istinu od neistine.. Ni tu ne mo`e do}i do razila`enja kod mud`tehida koji su upu}eni u znanje. a to uti~e na bu|enje srca i obnavljanje njegove djelatnosti te na usmjeravanje sluha na u~enje Kur'ana. kazni. tako da se ra`alosti i pla~e kod ajeta koji govore o strahu i prijetnjama. pouku primili”. njihovo je zna~enje uvijek jedno. jer oni vra}aju te ajete na njihove osnove i na jasne ajete. spomenuti su i ogranci koji proizilaze iz njih.

kojima }e se donijeti plodovi za koje }e oni misliti da su ih prije jeli i Allah ka`e: “A bit }e im davani samo njima sli~ni. Ovo su ajeti mudre Knjige.jasan. Kur'an je u cjelini muhkem . precizan. Muhkem ozna~ava ne{to jasno. Lam.”117 Kur'an je u cjelini mute{abih. a on je i sli~an ajeti potvr|uju jedni druge. to zna~i da je to sli~an govor jedan drugom tako da jedan drugog potvr|uje. U njemu nema suprotnosti i razlika.sli~nost. suprotno tome. muhkem i mute{abih. ve} se nare|uje to ili sli~no tome. a ne od Allaha. pa ka`e: “Elif. potpunosti. Ovo je Knjiga ~iji se ajeti pomno ni`u i od vremena do vremena objavljuju. Svi ajeti u Kur'anu. Allah ka`e: “Da je on od nekog drugog.Islamsko znanje 53 OP]I IHKAM (JASNO]A) I OP]I TE[ABUH (SLI^NOST) Muhkem u arapskom jeziku ima vi{e zna~enja. Tako je i sa zabranama i vijestima o kojima Kur'an govori. takav da njegovi ajeti li~e jedni drugima u savr{enstvu. Ovo je op}i te{abuh . precizno. Knjigu sli~nu po smislu. sigurno bi u njemu na{li mnoga nesuglasja. to zna~i da on pravi razliku izme|u istine i neistine. tj.jasno}a.” 115 Kur'an je u cjelini muhkem. Kada se u Kur'anu ne{to nare|uje. tj. to se ne nare|uje na drugom mjestu.” 118 .vladar spre~ava nasilnika i razdvaja one koji se sukobe.” 114 “Elif.” 116 Kada ka`emo za neki govor da je mute{abih. jasan govor koji razdvaja istinu od neistine. Lam. Primjer toga imamo u kur'anskom opisu d`enetlija. Njegov govor i zna~enje jesu jasni. Mute{abih u arapskom jeziku ozna~ava sli~nost jedne stvari drugoj i nemogu}nost pravljenja razlike izme|u njih zbog toga. ~ije se pouke ponavljaju. u svome op}em zna~enju ne nije~u jedni druge. a to su: sprije~iti. Ra. Allah u cjelini opisuje Kur'an da je mute{abih i ka`e: “Allah objavljuje Najljep{i govor. iako se rije~i i na~in prikaza razlikuje. razdvojiti izme|u dvije stvari. Hakim . Kada ka`emo za neki govor da je muhkem. Allah opisuje Kur'an u cjelini da je muhkem. pravi razliku izme|u istine i neistine. pravdu od nepravde. od Mudrog i Sveznaju}eg. Ovo je op}i ihkam . Ra.

mijenjanje osnovnog zna~enja rije~i.. Allahu moj!” . Njegovih svojstva i imena. smatraju}i to te'vilom u njegovom tre}em zna~enju. muhkem: ono {to je razumljivo samo po sebi. oprosti mi. Tvojom hvaljenosti.. obavje{tava o Sebi i Svojim svojstvima jeste stvarnost. a to je govor kojim se obja{njava ne{to kako bi se razumjelo zna~enje toga.. tako da je potrebno tra`iti drugi dokaz za to. A to je zna~enje Allahovih. 3. mute{abih: ono ~ije je zna~enje Allah zadr`ao kod Sebe.' A samo razumom obdareni shva}aju. oni su sr` Knjige. te ajeti o halalu. 3. `eljni smutnji i svog tuma~enja. te na osnovu dokaza koji su povezani sa drugim zna~enjem odrediti novo zna~enje koje je manje vjerovatno. slijede one {to su manje jasni. Stvarnost Allahova bi}a. haramu. 2. sve je od Gospodara na{eg. tako da nije potrebno tra`iti drugi dokaz za to.” 119 U zna~enju ovih ajeta ima vi{e mi{ljenja: 1. mute{abih: ono ~ije se zna~enje mo`e protuma~iti na vi{e na~ina.{. Na osnovu ovoga su rije~i Ai{e: “Resulullah. A oni koji su dobro u nauku upu}eni govore: 'Mi vjerujemo u njih. A tuma~enje njihovo zna samo Allah.a. muhkem: ono ~ije je zna~enje razumljivo u potpunosti iz ajeta. tj. u njoj su ajeti jasni. kaznama. naredbama.te'vilio bi Kur'an”.v. muhkem: ono ~ije se zna~enje mo`e protuma~iti samo na jedan na~in. 2. Oni koji . {. su{tinu na{eg povratka Njemu niko ne zna do Allah. Na osnovu toga te'vil onoga ~ime nas Allah. ~ine rije~i:”A oni koji su dobro u nauku upu}eni govore” po~etkom nove misli. stvarno{}u na koju nam ukazuje govor. d`. a drugi su manje jasni. Te'vil ima tri zna~enja: 1.s. rije~i: “Veli~aj Gospodara svoga hvale}i Ga i tra`i oprosta od Njega. te'vil je stvarnost. d`. su{tina Njegova bi}a i onoga {to On posjeduje od svojstava. Allahu moj Gospodaru na{. U muhkem ajete spadaju ajeti koji su derogirali druge ajete. Oni ~ija su srca pokvarena. prijetnjama i obe}anjima. mute{abih: ono {to nije razumljivo samo po sebi. u~io bi na ruku'u i na sed`di: “Neka si slavljen. s. su{tina govora. te'vil u zna~enju tefsira.” 120 Oni koji prave stanku na rije~ima: “A tuma~enje njihovo zna samo Allah”.54 Islamsko znanje POSEBNO ZNA^ENJE IHKAMA I TE[ABUHA O ovoj vrsti ihkama i te{abuha Allah ka`e: “On tebi objavljuje Knjigu.

. O Mud`ahidu. kojeg ne zna niko do Allah Uzvi{eni. Zbog toga je neispravno da ka`emo: ova rije~ se tuma~i tako {to se udaljava od njenog pravog zna~enja i daje joj se novo zna~enje koje je manje vjerovatno. i }ilimi ra{ireni. Oni pretjeruju u nijekanju svega onoga {to se mo`e Allahu pripisati kao sli~nost stvorenjima. tefsirom. te na osnovu dokaza koji su povezani sa drugim zna~enjem davanje njemu novog zna~enja koje je manje vjerovatno.” Na kraju ovog izlaganja postaje nam jasno da nema razlike izme|u dva pravca.oni to smatraju te'vilom u njegovom drugom zna~enju. on ti je dovoljan. ka`e Es-Sevri: “Ako ima{ tefsir od Mud`ahida. jer oni zna~enju koje nije~u daju novo zna~enje koje tako|er postoji kod stvorenja. tj. Zbog toga su protuma~ili rije~ “ruka” kao mo} . i rijeke od meda procije|enog. jer stvorenja posjeduju ruku. POKU\ENI TE'VIL Poku|eni te'vil jeste mijenjanje osnovnog zna~enja rije~i. Zbog toga su Malik. Kada Allah opisuje Sudnji dan. i rijeke od vina. a kada se spomene da on te'vili mute{abih ajete.” 122 Mi znamo {ta to zna~i i u to vjerujemo. D`ennet i D`ehennem: “…u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromjenjena ukusa. a ne po~etkom nove misli . kada su upitani o Allahovim rije~ima: “Milostivi. Oni time sami sebi proturje~e. ve} je mimoila`enje u shvatanju samog zna~enja te'vila. i jastuci poredani. te{abuh. stvarnost Stvoritelja i Njegovih svojstava razlikuje se od stvorenja i njihovih svojstava.. Na ahiretu postoji mizan. s tim da je stvarnost toga druga~ija od stvarnosti kakvu mi vidimo. jer stvorenja imaju i mo}. uzvisio se na Ar{“ . . sa imenima robova i njihovim sifatima u izgovoru. ali stvarnost njihova nije onakva kakvu je mi poznajemo. i pehari postavljeni. ali stvarnost odlika drugog svijeta mi ne znamo i one pripadaju te'vilu. Ako je po njihovom mi{ljenju neispravno pripisati Allahu ruku zbog sli~nosti sa stvorenjima. iman u to je vad`ib. Ovakav je njihov stav neispravan i kada oni tuma~e “ruku” kao mo}. onda je neispravno da Mu pripi{emo i mo}. kao i to da je na ahiretu ljep{e nego na dunjaluku. On nam to prikazuje rije~ima ~ija zna~enja li~e onome {to je nama poznato. U Kur'anu postoje rije~i koje su mute{abih (sli~ne) i njihovo zna~enje li~i zna~enju rije~i koje mi poznajemo. Iako izme|u Allahovih imena i svojstava postoji sli~nost. njegova kakvo}a je nepoznata. Zna~enje je te rije~i poznato. `eli se re}i da on zna njihov tefsir. i drugi od prethodnika. a pitanje o tome je bid'at -novotarija.” 121 “U njemu su i divani skupocjeni.rekli: “Istiva”. prijatna onima koji piju.kudret. poznatom mufessiru. oni time `ele izbje}i da pripi{u Allahu ruku.Islamsko znanje 55 prave stanku na rije~ima: “…i oni koji su dobro u nauku upu}eni” smatraju}i harf “vav” veznikom.

. 125 tj. nepromjenjivo i uvijek je bila jedna vjera u jednog Gospodara i sa takvim vjerovanjem dolazili su svi poslanici: “Prije tebe nismo ni jednog poslanika poslali. kroz historiju svaki je narod imao posebne potrebe.Mi smo zabilje`ili sve {to ste uradili”. Zar ti ne zna{ da Allah sve mo`e?” 126 . Terminolo{ki. a sve je to prethodno bilo u Allahovu znanju. njihovo me|usobno opho|enje sa ljudima i ibadete. {to je i spomenuto u slijede}em ajetu: “Mi nijedan propis ne promijenimo niti ga u zaborav stavimo. a da bolji od njega ili sli~an njemu ne donesemo.'” 123 Propisi o ibadetima i me|usobnom pona{anju me|u ljudima imaju za cilj odgajanje du{e. Mudrost zakonodavstva mijenja se kroz vrijeme i ne smijemo zaboraviti da je ta promjena od Allaha. Vjerovanje je uvijek bilo isto. o~uvanje ~iste zajednice i povezivanje ljudi u skladan odnos bratstva i ljubavi. tako da se ka`e da je ne{to preneseno iz knjige na drugo mjesto. pa se ka`e: vjetar je izbrisao tragove.” 124 Zato nam ne treba biti ~udno kada vidimo da se jedan propis promijenio drugim propisom koji je u koristi robovima. Zbog toga se put da'weta u samom po~etku razlikuje od njegova na~ina nakon formiranja i gradnje ~vrste zajednice. nesh zna~i derogiranje ili stavljanje van snage odre|enog {erijatskog propisa na osnovu druge {erijatske odredbe. preno{enje djela u suhufe. jer je On Taj Koji derogira. Me|utim. mo`e se podrazumijevati Allah. DEFINICIJA DEROGACIJE I USLOVI ZA TO Nesh u arapskom jeziku zna~i ne{to otkloniti i izbrisati. a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene. zato Meni robujte. Zakonodavac. Pod re~i EnNasih. To zna~enje upotrebljeno je i u slijede}em ajetu: “. Koji sve obuhva}a Svojim Znanjem: “On ne}e biti pitan za ono {to radi. Ono {to je odgovaralo jednom narodu u njegovu vremenu nije odgovaralo narodu u drugom vremenu.56 Islamsko znanje DEROGIRAJU]I (NASIH) I DEROGIRANI (MENSUH) AJETI Allahovi propisi koje je slao preko Svojih poslanika imali su za cilj da isprave kod ljudi njihovo vjerovanje. Nesh zna~i i prenijeti ne{to sa jednog mjesta na drugo. a oni }e biti pitani..

a to su: 1. Allah.” 131 Allah. pravi su nasilnici. d`.{erijati. ka`e o d`ihadu: “A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili. da biste se grijeha klonili.. d`. Primjer toga jeste ajet: “Ali vi oprostite i preko toga pre|ite. jer se na tim temeljima zasnivaju svi Allahovi zakoni . i nos za nos. i ono {to smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: 'Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!'” 128 “O vjernici. poslanicima.” 129 “I oglasi ljudima had`! . 3. Njegovim sifatima. NA KOJIM AJETIMA SE DE[A VA DEROGACIJA DE[AV Iz prethodnog izlaganja mo`emo zaklju~iti da se derogacija ne de{ava. propisuje vam se post. ka`e: “On vam propisuje u vjeri isto ono {to je propisao Nuhu i ono {to objavljujemo tebi. Zato se ka`e: ovaj ajet derogira drugi ajet. s tim da to tra`enje bude nevezano za vjerovanje koje govori o Allahu.. i oko za oko.dolazit }e ti pje{ke i na kamilama iznurenim. da propis na kojem se vr{i derogacija bude {erijatski propis. Ka`e Mekkijj b. Mensuh je propis koji je stavljen van snage. Ti su ajeti jasni u tra`enju ili su u izjavnom obliku koji imaju zna~enje naredbe ili zabrane. 2.{.{. bit }e mu to od grijeha iskupljenje. a ajet koji je ograni~en vremenom nema u sebi derogaciju. Oni koji ne sude prema onome {to je Allah objavio. a ovaj propis derogira drugi propis. ka`e o odmazdi: “Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu. Oni su ograni~eni vremenom i u tom slu~aju derogacija nije va`e}a. Postoje {artovi da bi derogacija bila va`e}a. i uho za uho. Ebi-Talib: “Jedna grupa u~enjaka ka`e da su {erijatski tekstovi koji su ograni~eni vremenom ili ciljem muhkem ajeti koji nisu derogirani. a da rane treba uzvratiti. knjigama. osim u ajetima naredbe i zabrane.” 130 Allah.Islamsko znanje 57 Tako|er se pod rije~ju nasih misli i na ajet i na ono {to se zna da je u njemu nesh. Sudnjem danu. dolazit }e iz mjesta dalekih. ina~e bi taj propis prestao biti punova`e}i nakon isteka tog vremena i to se ne bi ubrajalo u derogaciju. kao {to je propisan onima prije vas. A onome ko od odmazde odustane.{. da ne bude dokaz koji stavlja propis van snage ograni~en samo jednim vremenom. dok Allah Svoju odluku ne donese!”127 Ovaj je ajet muhkem i nije derogiran. i zub za zub. jer su ograni~eni vremenom. d`. da dokaz za stavljanje propisa van snage bude {erijatski tekst koji je objavljen nakon teksta derogiranog propisa.”132 . moralnim osobinama i osnovama ibadeta. jer je ograni~en vremenom..

koji je prvi. jasno preno{enje od Resulullaha. ka`e o ahlaku: “I iz oholosti ne okre}i od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno . .. a drugi mensuh. vremena objave i halala i harama. d`. slaganje islamskog ummeta da je odre|eni tekst nasih.a. ali ih sad posje}ujte!”135 Poput toga je govor Enesa o stanovnicima Me'une: “O njima je objavljen Kur'an. vidljivu opre~nost me|u dokazima. poput hadisa: “Bio sam vam zabranio posjetu kaburovima.... a niti na prenosioca koji je kasno primio islam.”133 Tako|er. poput prijetnje i obe}anja. kojeg smo u~ili dok nije uzdignut”. poznavanje vremena objavljivanja propisa. Zbog tog razloga postoje mnogi hadisi koji podsti~u ~ovjeka na njihovo poznavanje. rije~i nekog mufessira. da je pro{ao pored nekog kadije i rekao mu: “Poznaje{ li nasih i mensuh?” Rekao je: “Ne. ili od njegovih ashaba. 3. KAKO SE POZNAJE DEROGACIJA I KAKV A KAKVA JE V A@NOST NJENOG POZNA VANJA VA@NOST POZNAV Nema sumnje da je u poznavanju derogiraju}ih i derogiranih ajeta velika va`nost za svakog fakiha. Prenosi se od Alijje. a onaj kome je mudrost darovana darovan je blagom neizmjernim” 134 rekao da je to poznavanje nasiha i mensuha. 2. U derogaciji se ne mo`e osloniti na id`tihad. pravnika i mufessira kako ne bi pomije{ali propise. a koji zadnji objavljen. muhkema i mute{abiha. r.{.v..s.58 Islamsko znanje Allah. “Prenosi se da je Ibn-Abbas o rije~ima Uzvi{enog: “On daruje mudrost onome kome ho}e.” Rekao mu je: “Propao si i upropastio si druge. s. u derogaciju ne spada jasan izjavni govor koji nije u zna~enju tra`enja.a. Za poznavanje nasiha i mensuha postoji vi{e na~ina: 1.

Prve su tri derogacije dozvoljene. derogacija sunneta Kur'anom. a da bolji od njega ili sli~an njemu ne donesemo. 2. c) derogacija ahad sunneta sa mutevatir sunnetom. derogacija Kur'ana sa mutevatir sunnetom. . derogiran je ajetom koji propisuje iddet od ~etiri mjeseca i deset dana. d) derogacija mutevatir sunneta sa ahad sunnetom.140 4. da bi objasnio ljudima ono {to im se objavljuje. Ovu vrstu derogacije dozvoljava ve}ina uleme. Dolazi objava Kur'anom i derogira to rije~ima: “I okreni lice svoje prema ~asnom Hramu!” 139 Obaveza posta na dan 'a{ure potvr|ena je sunnetom. derogacija sunneta sunnetom.” 137 Imami [afija. Ova derogacija sadr`i ~etiri podvrste: a) derogacija mutevatir sunneta sa mutevatir sunnetom. jer je sve to vahj . jer sunnet nije bolji od Kur'ana. b) derogacija ahad sunneta (pojedina~nih predanja) sa ahadom. i da bi oni razmislili. derogacija Kur'ana Kur'anom. Zar ti ne zna{ da Allah sve mo`e”. Okretanje prema Bejtul-Makdisu je bilo potvr|eno sunnetom. Islamska ulema slo`ila se da je to dozvoljeno i da je njeno postojanje mogu}e. To je samo objava koja mu se obznanjuje. Derogacija id`maom ili kijasom nije dozvoljena po ispravnom mi{ljenju.”136 “A tebi objavljujemo Kur'an. To dokazuju ajetom: “Mi nijedan propis ne promijenimo niti ga u zaborav potisnemo. Zahirije i Ahmed po drugom predanju zabranjuju derogaciju mutevatir sunnetom. Uzvi{eni Allah ka`e: “On ne govori po hiru svome.objava. a u Kur'anu nema ajeta koji to potvr|uje.138 3.To dozvoljava Malik i Ebu-Hanife. a oko ~etvrte su razila`enja koju ve}ina uleme ne dozvoljava. te Ahmed po jednom rivajetu. ali to Kur'an derogira ajetom koji nam propisuje post u ramazanu: “Ko od vas u tom mjesecu bude kod ku}e neka ga u postu provede!”.Islamsko znanje 59 VRSTE DEROGACIJE Derogacija se dijeli na ~etiri vrste: 1. Ajet koji je propisivao iddet od godinu dana `eni ~iji je mu` umro.

PRIMJER NESHA “Kada neko od vas bude na samrti. jer njegov razum nije dostigao stupanj spoznaje. Zbog toga su poslanici pored vahja primali i mu'd`ize kojima je Allah. d`. Allah. nas nije ostavio bez upute koju nam je povremeno slao kako bismo bili u stanju da organizujemo svoj `ivot na ~vrstim osnovama. `elja za dobrobiti ummetu i davanje olak{ica njemu. i ono {to je najvi{e djelovalo na njega bile su osjetilne mu'd`ize. I pored toga. ako ostavlja imetak. ~ovjek je nau~no napredovao i dolazio do novih spoznaja. to je zna~ilo pove}avanje sevaba. uvidjet }emo da je pun onog {to je Allah..60 Islamsko znanje MUDROSTI NESHA Mudrosti koje se kriju iza nesha su: o~uvanje dobrobiti ljudi. Pa ako bude vi{e od dvije `ene.SA VR[ENSTVO SAVR[ENSTVO I NA TPRIRODNI DOKAZ NATPRIRODNI Kada pogledamo svemir oko nas.” 142 KUR'ANSKI I'D@AZ . Neophodno je bilo slanje poslanika svakom narodu .. pravdaju}i se tim {to su i oni ljudi. podr`avao Svoje poslanike. stvorio. a i dokaz nadnaravnosti i nemo}i ljudi da im se suprotstave... njima dvije tre}ine onoga {to je ostavio. To je bio njihov dokaz istinitosti.{. ku{nja zadu`ene osobe i ispit njoj u pokornosti Zakonodavcu.{. Ako je derogacija nosila u sebi pote{ko}u ummetu. a ako je nosila olak{icu u sebi. Vremenom. ^ovjek je ~esto odbijao pokornost poslanicima. d`. propisuje vam se kao obaveza onima koji se Allaha boje da pravedno u~ini oporuku roditeljima i bli`njima. Allah nam je daruju}i mo} razmi{ljanja podredio sve {to se nalazi na nebesima i na Zemlji i to dao nama na uslugu. to je zna~ilo lahko}u u izvr{avanju propisa. razvoj islamskog zakonodavstva do najvi{eg nivoa uporedo sa razvojem da'weta i napretkom dru{tva.”141 Ovaj ajet je derogiran ajetom o nasljedstvu: “Allah vam nare|uje da od djece va{e mu{kom pripadne koliko dvoma `enama. a sve to mnogo je ve}e od nas samih. d`..{.

izaziva sve Arape koji i pored svoje rje~itosti i velikog poznavanja jezika nisu bili u stanju da mu se suprotstave. Kada je ~ovjek postigao odre|eni intelektualni nivo. Primjeri takvih mu'd`iza su: Musaov {tap i ruka. pa makar jedni drugima pomagali'”. od vijesti iz pro{losti i budu}nosti. izazov jednom surom. ako je istina {to tvrdite! A ako vam se ne odazovu.a. I'd`az u ovoj nauci jeste: pokazivanje istinitosti Poslanika u njegovoj tvrdnji poslanstva putem nemo}i Arapa da mu se suprotstave u njegovoj vje~noj mu'd`izi. izmi{ljenih sura. onda znajte da se on objavljuje samo s Allahovim znanjem'”. Oni su imali mu'd`ize koje su odgovarale tom narodu i kojima se oni nisu mogli suprotstaviti. a to zna~enje je suprotno mo}i. 'Ad`z zna~i nemo} da se ne{to uradi.v. oni . a kojem je nemogu}e suprotstaviti se. postoji ne{to {to sa druge strane nije otkriveno. Kada se potvrdi nemo}. Allah {alje posljednjeg poslanika Muhammeda. svim ljudima. Koliko god nau~nici otkrili ne{to od njegovih zakona. tada dolazi do izra`aja mo} onoga koji je posjeduje. novo polje koje se otvara pred njim.a. kao i nemo}i svih generacija i naroda nakon njih. s.'”145 . i koga god ho}ete.s. Prija{nji poslanici nosili su sa sobom mu'd`ize koje su zadovoljavale osjetilo vida i one nisu dale razumu mogu}nost suprotstavljanja. bila je upu}ena razumu i ona je izazov ~itavom ~ovje~anstvu do Sudnjeg dana. “Reci: 'Kad bi se svi ljudi i d`ini udru`ili da sa~ine jedan ovakav Kur'an. DEFINICIJA I'D@AZA I NJEGOV A POTVRDA NJEGOVA I'd`az zna~i: potvr|ivanje nemo}i. kako ka`e Er-Rafi'i..{. d`. 143 2. o`ivljavanje mrtvih Allahovom.s. Mu'd`iza je djelo koje je povezano sa izazovom. Objavom uputio izazov Arapima u tri etape: 1. od onih koje pored Allaha vjerujete. Nebeskoj snazi se nisu mogli oduprijeti i nije im ni{ta preostajalo do da prihvate vjeru poslanika. a mu'd`iza posljednje objave upu}ena je ljudskom razumu u njegovom najve}em stupnju razvoja i zrelosti. Prou~avanjem i'd`aza ~ovjeku se otkrivaju nova saznanja. ne bi sa~inili. rije~ima: “Zar oni da govore: 'On ga izmi{lja!' Reci: 'Pa sa~inite vi deset Kur'anu sli~nih.s. Kur'an je sa svojim i'd`azom.. ^asnim Kur'anom. poput ovog svemira i njegovih zakona.v. s. dozvolom kod Isaa.. Za razliku od toga. Potvr|eno je da je Poslanik. u pomo} pozovite. Ljudski razum.Islamsko znanje 61 posebno. Poslanik sa Objavom koja mu je dostavljena. izazov putem deset sura. izazov cijelim Kur'anom koji je upu}en ljudima i d`inima zajedno. ma koliko uznapredovao.v. nije u stanju da mu se suprotstavi jer Kur’an u sebi nosi istinu koja je neoboriva. mu'd`iza Muhammeda. Kur'anu.kao {to je on.. rije~ima: “Ili govore: ‘On ga izmi{lja!' Reci: 'Pa dajte vi jednu suru kao {to je njemu objavljena. to je mu'd`iza Kur'ana sa onim {to ona nosi od nauke i spoznaje. 144 3. s.a. lije~enje gubavca i slijepca.

Na osnovu ovoga mogu se spoznati prilike koje su prethodile poslanstvu Muhammeda.a. Njihovi jezici su ostali svezani pred Kur'anom. koja im se kazuje. koje je uzdiglo arapski jezik i sakupilo iz njega najbolje ~ime su se oni ponosili u svojim pjesmama i u prozi. a koju potvr|uju i savremena nau~na otkri}a.s. Na to nam Kur'an ukazuje i to je potvrda da je Kur'an mu'd`iza ~itavom ~ovje~anstvu. nisu bili u stanju da odgovore na kur'anski izazov. On je mu'd`iza po svojim zna~enjima koja nam otkrivaju stvarnost ljudskog `ivota i na{e uloge u svijetu.. i ne samo to. svemira. Kur'an je mu'd`iza po nauci koju sadr`i u sebi. na~inite vi jednu suru sli~nu (surama) objavljenim njemu!.” 146 Ovim se ujedno prikazuje i kratki pregled historije Arapa i njihove knji`evnosti. Kur'an sadr`i i'd`az koji prevazilazi sve prija{nje mu'd`ize i on je dovoljan kao dokaz: “I govore: 'Za{to mu od Gospodara njegova nisu neka ~uda poslana?' Reci: '^uda su jedino od Allaha. da je ludi pjesnik i da govori pri~e prija{njih naroda. Oni su ~itali Kur'an. s. re~enica sa svojim redoslijedom u kojem se nalazi je i'd`az u sklopu ajeta. to bi se prenijelo na slijede}e generacije i danas bismo to imali pred sobom. u njoj je. Kur'an je mu'd`iza po svom obja{njenju prikazuju}i nam sliku `ivota. I'd`az ostaje izazov i svim drugim narodima kroz sva vremena. samog ~ovjeka. ve} je to djelovalo i na El-Velida ibn el-Mugiru. blagodat i pouka narodu koji vjeruje. Njihova oholost i uzdignutost bila bi ~esto uzrok me|usobnih ratova i sukoba me|u plemenima. srca su im se potresla. Pored toga {to su oni bili na visokom stupnju govorni{tva. Njihove knji`evne rasprave se time prekidaju i zavr{avaju. i svaki harf je i'd`az u sklopu svoje rije~i u kojoj se nalazi u Kur'anu i ukoliko bi smo ga zamijenili sa drugim harfom izgubila bi se vrijednost i'd`aza. On je mu'd`iza po svome zakonodavstvu i po ~uvanju ljudskih prava na osnovu kojih je mogu}e izgraditi dru{tvo sa . VIDOVI KUR'ANSKOG I'D@AZA Nema sumnje da je Kur'an mu'd`iza u potpunom zna~enju ove rije~i: on je mu'd`iza po svojim rije~ima i po svome stilu. a upotreba jezika Kurej{ija na kojem je Kur'an objavljen ostaje kona~na. tako da je ono ostalo mjerilo njihova ugleda i uzdizanja ~ovjeka iznad drugih i dalo mu presti` u dru{tvu. doista.62 Islamsko znanje Ovaj je izazov ponovljen i slijede}im rije~ima: “A ako sumnjate u ono {to objavljujemo robu Svome.v.. Tajne svemira koje otkriva moderna nauka nisu ni{ta drugo do dokaz najve}e sile o kojoj ovisi sve {to postoji. Da su u tome uspjeli. rekli su Poslaniku da je ~arobnjak.. Svaka rije~ u Kur'anu je i'd`az u sklopu re~enice. ali nisu uspjeli da mu se odupru ili na|u na~ina da mu se suprotstave. Kada su uvidjeli da su nemo}ni pred Kur'anom.”147 Arapi su ostali nemo}ni da se suprotstave Kur'anu.' A zar im nije dosta to {to Mi tebi objavljujemo Knjigu. iako su imali osnove za to. Historija ukazuje da se pjesni{tvo mnogo cijenilo kod Arapa. a ja samo jasno opominjem.

u vremenu objave Kur'ana. Ta nemo} zabilje`ena je u vremenu kada je arapski jezik dostigao najve}i procvat. stavljaju}i sve na svoje pravo mjesto. a odvra}anja od zla. na pokornost Njemu. jer kada Allah daje da se ~ovjeku pove}ava znanje o Njegovima ajetima i njihove tajne. nudili su mu imetak . dozvoljeno i zabranjeno. Jezi~ari su kroz historiju priznavali veli~inu kur'anskog stila izra`avanja. jer je to izvan ljudske snage i sposobnosti. On je prisutan u jezi~koj. u suri. napisan je najljep{im knji`evnim stilom.Islamsko znanje 63 najvi{im stupnjem tolerancije koje bi u~inilo `ivot na ovome svijetu sre}nim. upute u lijepi moral. obja{njenje na~ina pokornosti Allahu ukazuju}i na halal i haram. On je prisutan u glasovima harfova i odjeku njegovih rije~i. ali su oni ostali nemo}ni pred kur'anskim jezi~kim i'd`azom. koji nisu bili u stanju da se suprotstave Kur'anu. Ti su ljudi imali svoj ugled. njegovim prvacima i to se ubraja u i'd`az. u ono {to je Kur'an uspio da promijeni kroz historiju ljudskog dru{tva. obuhvatio je najistinitija zna~enja vezana za vjeru u Allaha Jedinoga. ipak ostaje nemo}an pred kur'anskim i'd`azom. JEZI^KI I'D@AZ Vremenom. u Njegova svojstva. nare|ivanje na dobro.. tako da ne mo`emo za njih na}i bolje mjesto niti se mo`e pomisliti da postoji bolji na~in da se to izrazi. suprotstavljali su se Poslaniku na razne na~ine. On mu otkriva njihovu veli~inu i uvjerenje u nemo}nost pred njima. u~inio vodi~ima svih naroda. nauku koja je sadr`ana u njemu. Ljudi su nijekali Objavu. Svim jezi~arima Kur'an upu}uje izazov. Zato je Kur'an ostao stalni izazov na kojeg nije mogu}e odgovoriti. Historija nam govori o vrhunskim stru~njacima jezika. El-Hattabi u svojoj knjizi “Bejanu i'd`azil-Kur'an” ka`e: “Iz ovog proizilazi da je Kur'an postao mu'd`iza zbog toga {to on sadr`i najrje~itiji jezik. Kolika god bila veli~ina i'd`aza. Kur'an navodi vijesti prija{njih naroda i onoga {ta ih je zadesilo od Allahove kazne zbog njihova nevjerovanja i neposlu{nosti. Koliko god neki jezik dostigao visok stupanj. veli~inu i ponos i da su mogli da odgovore na te izazove. koja je poru{ila njihove snove. njegov stil. Proza i pjesni{tvo bili su u njemu prisutni. to bi i uradili. Na sve to je dovoljno da ka`emo da je Kur'an Allahov govor. spoznaju}i njegove tajne. Mi nismo u stanju da odredimo veli~inu kur'anskog i'd`aza. Poznavanjem tih ajeta ~ovjeku se otvara put ka ve}oj spoznaji i zbog toga su Faraonovi ~arobnjaci bili prvi koji su prihvatili vjeru u Musaova i Harunova Gospodara. nau~noj i zakonodavnoj formi objave. kao {to }emo ga na}i i u ajetu. kao i sve jezi~ke slike i forme koje ukra{avaju jedan jezik. arapski se jezik usavr{avao sve dok nije postigao najve}i stupanj svog razvoja. koji su bili obi~ni pastiri. savjete i opomene. Kur'an je Arape. na}i }e i'd`az jasnim u potpunosti. onome koji tra`i istinu kada pogleda u Kur'an.. To nije ~udno. Tako|er nam historija bilje`i da su postojali razlozi za suprostavljanje Kur'anu. upozoravanja na lo{ moral. Do}i sa svim ovim stvarima i sakupiti ih u jednu Knjigu nemogu}e je za ljude.

On nije plod ljudskog truda. Sve su poku{avali osim toga. Ubijanje. Oni zauzimaju pogre{an stav. govorili su mu da je lud. iako misle da ~ine veliko dobro. . protjerivanje i poni`avanje vjernika bilo im je lak{e od toga i to je dovoljan dokaz njihove nemo}i. ubiju ili protjeraju. skovali su plan da ga uhapse. zaista. izraza i njegovih opisa na osnovu ~ega saznajemo da je ~ovjek nemo}an pred ovim savr{enstvom. A bilo im je dovoljno da ga u{ute samo da su odgovorili sli~nim onim {to je njemu objavljeno. Tek kada je neka teorija prakti~no dokazana. jer su te teorije podlo`ne promjenama i ~esto budu neispravne. Nema ni jedne nau~ne teorije i pravila koje je dokazano kao ta~no. koja se obra}a ljudskoj du{i s namjerom da u njoj o`ivi osje}aj plemenitosti i da joj uka`e na ono {to je dobro i korisno za ~ovjeka. jer sve do tada je samo pretpostavka. a da nije ostvareno kur'anskim podstrekom na razmi{ljanje i nema slu~aja da je nau~na istina koja je dokazana kao ta~na bila u suprotnosti sa Kur'anom.'” 148 Ovakvi ajeti podsti~u ~ovjeka na istra`ivanje. Moramo znati da se vremenom nau~ne teorije mijenjaju. `elju za razumijevanjem i shvatanjem onoga {to nas okru`uje. uvjerit }emo se u ljepotu njegova stila. optu`ivali su Poslanika da je ~arobnjak. Ukoliko bi Kur'an tuma~ili sa takvim teorijama koje se mijenjaju. To samo po sebi predstavlja i'd`az. za one koji i stoje}i i sjede}i i le`e}i Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmi{ljaju: 'Gospodaru na{. Hvaljen Ti budi i sa~uvaj nas patnje u vatri. {to je u skladu za zakonom napretka. Kur'an je knjiga koja sadr`i u sebi akidu. ne stavlja prepreke u pogledu istra`ivanja i ne postoji ni jedna knjiga koja vi{e od Kur'ana podsti~e na nauku i istra`ivanje. Kada pogledamo u Kur'an. znamenja za razumom obdarene. Ona mo`e biti istinita i pogre{na. a mnoge teorije koje su ljudi smatrali ispravnim. Kur'an ne sputava ljudski um u razmi{ljanju. mu~ili su vjernike gla|u. Oni koji tuma~e}i Kur'an poku{avaju da usporede neke ajete sa tim teorijama. knjiga upute. mo`emo biti sigurni u njenu ta~nost. Kur'anski i'd`az nije nau~na teorija koja je podlo`na mijenjanju i promjenama. Ti nisi ovo uzalud stvorio. razmi{ljanje.64 Islamsko znanje i vlast samo da se okani pozivanja u vjeru islam. ve} on podsti~e ~ovjeka na razmi{ljanje i istra`ivanje u svemiru. istra`ivanja i rada. nanose veliku nepravdu Kur'anu. odba~ene su nakon detaljnih istra`ivanja. Razmi{ljanje o onome {to nas okru`uje jeste ibadet i Kur'an podstrekava muslimana na razmi{ljanje o Allahovim stvorenjima na nebesima i na Zemlji: “U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni no}i i dana su. to bi zna~ilo da Kur'an u sebi ima gre{ku i da je neispravan. NAU^NI I'D@AZ U KUR'ANU Grije{e mnogi koji te`e da sve nau~ne teorije pove`u sa Kur'anom tra`e}i u njemu ajet koji se mo`e bilo kojim te'vilom protuma~iti na na~in koji se sla`e sa doti~nom teorijom.

a u Kur'anu stoji: “Gospodaru tvome nije ni{ta skriveno ni na Zemlji ni na nebu. a njegova se koli~ina umanjuje u vi{im atmosferskim slojevima. ra{iri grudi njegove prema islamu. zatim od kapi sjemena. koja izme|u ki~me i grudi izlazi” 155 i rije~i: “Stvara ~ovjeka od zakva~ka” 156 i rije~i: “O ljudi. U nauci o embrionima na}i }emo rije~i Uzvi{enoga: “Neka ~ovjek pogleda od ~ega je stvoren! Stvoren je od teku}ine koja se izbaci. do roka odre|enog. Oplo|avanje biljki mo`e biti samo od sebe i putem prenosa. “I Allah }e na visoke stupnjeve uzdignuti one me|u vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. kao kod palme. Nau~ne istine u Kur'anu spomenute su u kontekstu hidajeta . O tome nam govori ajet: “Mi {aljemo vjetrove da oplo|uju. Tako daje Allah gnu{anje onima koji ne vjeruju.” 149 “Reci:'Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?'”150 Allah nare|uje muslimanu da tra`i znanje: “I reci: 'Gospodaru moj. osje}a vi{e tjeskobu u prsima i pote{ko}u disanja. A onom koga `eli da zavede. Biljke se same oplo|avaju u slu~aju kada u cvijetu postoje mu{ki i `enski spolovi. u~ini grudi njegove tijesnim.” 154 A nema ni{ta manje od atoma do razbijanja njega samog. zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova da vam poka`emo mo} Na{u! A u materice smje{tamo {ta ho}emo. Ti znanje moje pro{iri!'” 151 Iz prethodno spomenutog vidimo da je nau~ni i'd`az Kur'ana u tome {to on podsti~e muslimane na razmi{ljanje.Islamsko znanje 65 Kur'an uzdi`e u~ena ~ovjeka nad drugima. kao da se penje na nebo. [to se ~ovjek vi{e uzdi`e u atmosferu. i ne postoji ni{ta ni manje ni ve}e od toga {to nije u Knjizi jasnoj. otvara im vrata spoznaje i poziva ih ka napretku i prihvatanju novih saznanja. ni koliko atom jedan.” 152 Kisik je neophodan pri disanju. zatim ~inimo da se kao dojen~ad ra|ate.” 157 O svemiru kao jednoj cjelini i vodi kao neophodnom faktoru za `ivot. pa smo ih Mi raskomadali. Allah ka`e: “Pa onome koga Allah `eli da uputi..upute. i da Mi od vode sve `ivo stvaramo? I zar ne}ete vjerovati?” 158 Ovi ajeti su nau~ni pokazatelji i dokazi koji su spomenuti u kontekstu Bo`anske upute i .” 153 Nekada je bilo prisutno uvjerenje da je atom nedjeljiv. kako mo`ete sumnjati u o`ivljavanje. Jedan od na~ina preno{enja kod tih biljki biva putem vjetra. potom od zakva~ka. pa Mi vas stvaramo od zemlje. govori nam slijede}i ajet: “Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina. uskim.. dok oplodnja preno{enjem biva u slu~aju kada je mu{ki spol odvojen od `enskog.

' Kur'an je objavljen zbog ne~eg mnogo ve}eg od tih pojedinosti. ^esto se desi da ~ovjek u~ini nepravdu drugome iz razli~itih pobuda i kada se odnos me|u ljudima ne bi regulisao odre|enim zakonima koji }e organizovati njihov `ivot. ili kako neki `ele da na|u kontradiktornost Kur'ana i tih nauka. On nije knjiga astronomije. a ljudski prohtjevi poku{avaju da nadvladaju zdrav razum koji nije uvijek u stanju da se odr`i na pravom putu. sisteme. Zbog toga potrebno je da svaka ljudska zajednica posjeduje zakon koji }e je obuzdati i ostvariti pravednost me|u svim pojedincima te zajednice... Kur'anske istine jesu kona~ne. ^ovjek je po svojoj prirodi dru{tveno bi}e i on ima potrebu za drugima. . Njegova uloga je da kod ~ovjeka izgradi op}u sliku postojanja i da ga ve`e za njegova Stvoritelja. d`.kao {to neki `ele da u njemu na|u sve te nauke. pravce.66 Islamsko znanje zato je na ljudima da istra`uju i razmi{ljaju. {tititi prava ljudi. ka`e: “Odgovor na njihovo pitanje bio je upu}en stvarnosti `ivota tih ljudi. i obrnuto. metodolo{ka je gre{ka da povezujemo kona~ne kur'anske istine sa ~injenicama koje nisu krajnja istina.” KUR'AN KAO ZAKONODA VNI I'D@AZ ZAKONODAVNI Allah.{.. Sejjid Kutb. poznati mufessir. Prema tome. Ono do ~ega ~ovjek do|e svojim istra`ivanjem ograni~eno je eksperimentima i sredstvima kojima se oni vr{e. bez obzira na sredstva koja istra`iva~i upotrebljavaju.. Veza izme|u odgoja pojedinca i zajednice jaka je i neraskidiva. Zdrav ljudski razum spre~ava ~ovjeka da ode na stranputicu. krajnje istine. a to je sve ono {to ~ovjek postigne svojim znanjem. a ta uloga je u njihovoj praksi bila bit njihova `ivota. Kroz historijum. Me|usobno potpomaganje ljudi dru{tvena je nu`nost koju nala`e sam `ivot. a me|u tim i mo} razuma. Zbog toga je neophodno da ~ovjek odgaja sebe kako bi ostao na pravom putu stavljaju}i pod kontrolu svoje prohtjeve i usmjeravaju}i ih ka dobru i onome u ~emu je spas. jedno na drugo se nadovezuje i ukoliko je pojedinac odgojen. ~ovje~anstvo je poznavalo razli~ite teorije. Oba ova poku{aja dokaz su nerazumijevanja ove Knjige i njene svrhe. Reci: 'Oni su ljudima oznake o vremenu i za had`iluk” 159.. Sve to ulazi u pitanje: 'I pitaju te. nisu krajnje niti kona~ne istine. ~uvati njihovu ~ast ‡ nastao bi nered me|u njima. hemije ili medicine. i dru{tvo je zdravo. usadio je u ~ovjekovu prirodu odre|ene potrebe koje uti~u na ljudsku du{u i koje mu daju smjernice u `ivotu. zakone koji su imali za cilj da . njegove putanje i kako se to odvija. Ovaj ajet im nije spomenuo kru`enje Mjeseca. odrediti me|usobne odnose. Ukazivao im je ulogu mladog mjeseca. a ne samo da objasni nau~nu teoriju. a zatim na osnovu toga da kod ~ovjeka izgradi sistem `ivota koji }e mu dozvoliti da upotrijebi svu svoju mo}. tuma~e}i rije~i Uzvi{enoga: “Pitaju te o mla|acima. Podru~je kur'anskog djelovanja jeste ljudski `ivot i du{a. za razliku od nau~nih koje.

jer obavljaju}i svoju strogu du`nost. on zna da se u istom trenutku zajedno sa svim muslimanima svijeta okre}e prema istoj kibli. pogre{nog vjerovanja. zabluda. predanim Allahu. od Istoka do Zapada. ~ine}i ga iskrenim robom. a ne Allah. To je spoznaja Jednog i Jedinog Stvoritelja. Gospodar va{. Kur'an osloba|a ~ovjeka od praznovjerja. “Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi. poremetili bi se.” 165 “On znanjem Svojim obuhvata sve.Islamsko znanje 67 usre}e pojedinca u zdravoj zajednici. Nare|uju}i ~ovjeku vjeru u jednog Stvoritelja. a isto tako je i jedan od uslova za d`umu i bajram-namaz. Namaz odvra}a od ru`nih i nevaljalih djela. “Reci: 'On je Allah .” 166 “Niko nije kao On! On sve ~uje i sve vidi!” 167 O Allahovom vahdanijjetu . Time se ~ovjek uzdi`e iznad drugih i zna da jedino uto~i{te mo`e na}i kod svoga Stvoritelja. Njemu se vra}a i sve }e to Njegovom voljom jednog dana nestati. Koji Svojim znanjem sve obuhvata i Kojem ni{ta nije sli~no. jer je on osnova dru{tva. i On zna sve!” 161 “Sve }e osim Njega propasti! Njemu sud pripada i Njemu }ete se povratiti!” 162 “To vam je Allah. tada on treba slijediti [erijat. veli~aju Allaha na isti na~in. Ovo je najpotpunija akida koju razum prihvata i savr{eni sistem vjerovanja. zato se Njemu klanjajte. Kur'an po~inje sa odgajanjem pojedinca. nema drugog boga osim Njega. Sve {to postoji On je stvorio. D`emat je obaveza muslimanima. Svemo}noga. Time se on ve`e za Allahov zakon i izme|u svakog namaza pred njegovim o~ima je stalno poruka ajeta: . Vidljivi i Nevidljivi. Svakim ibadetom u islamu `eli se posti}i dobrobit. i niko Mu ravan nije!'” 160 “On je Prvi i Posljednji. Stvoritelja svega. njegovi osje}aji su usko povezani sa islamskim d`ematom u cijelom svijetu. Onaj koji klanja. Ali. Kome treba robovati. ni jedan od tih sistema nije dostigao veli~inu koju Kur'an posti`e svojim zakonodavstvom. iako su daleko jedan od drugog.Jedan! Allah je uto~i{te svakom! Nije rodio i ro|en nije. Kome pripada sva veli~ina i Koji daje dobro Svojim stvorenjima. od Sjevera do Juga.” 164 “A Allah dobro vidi ono {to oni rade. kako pojedinca tako i zajednice.jedno}i Kur'an nam daje neoborive dokaze koji su u skladu sa zdravom logikom. osloba|a ga od obo`avanja njegovih strasti.” 168 Kada musliman prihvati pravilnu akidu islama. namaz. prije Kojeg nije ni{ta bilo i Koji ne}e nestati. onim koji se posve}uje samo Gospodaru. Njegov se odgoj zasniva na osloba|anju ~ovjeka od svih zabluda i na odgoju njegove svijesti kako bi bio u stanju da podnese teret hilafeta. Za pravilan odgoj muslimana dovoljno je da pet puta dnevno stane na namaz obra}aju}i se Allahu. koji mu Kur'an nala`e. On nad svim bdi!” 163 “Allah sve mo`e. upu}uju Mu istu dovu.

samilosti. da nikog Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge pored Allaha bogovima ne dr`imo!'”179 To je vlast koja se zasniva na op}oj pravdi. “O vjernici. jednakosti i zabrana vlasti autokratije .. uva`avanja posebnosti mu{karca i `ene i uloge koja odgovara svakom od njih dvoje. iz korijena ~upa {krtost.dogovaranja.” 173 “S njima lijepo `ivite!” 174 “Mu{karci vode brigu o `enama zato {to je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato {to oni tro{e imetke svoje.” 175 Nakon pojedinca i zajednice dolazi sistem vlasti me|u ljudima. budite uvijek pravedni. On predstavlja svjetsku konferenciju muslimana iz cijelog svijeta koji se na jednom mjestu okupljaju. Kur'an odre|uje propise islamske vlasti koji su nenadma{ni. iskreno{}u.” 171 “U njegovu korist je dobro koje u~ini. zaista. dozvoljen na~in. pravednog odnosa. da se nikome osim Allahu ne klanjamo. On je dru{tvena pojava koju muslimani do`ivljavaju na isti na~in u cijelom svijetu u periodu od mjesec dana.” 178 “Reci: 'O sljedbenici Knjige. Obavljanjem svih ovih ibadeta musliman se odgaja sa osje}ajem li~ne odgovornosti koju potvr|uje Kur'an: “Svaki ~ovjek je odgovoran za ono {to je radio. predstavljaju}i time jednu porodicu. pohlepu za dunjalukom. Ona se nikada ne smije oskrnaviti ili pasti pod utjecaj samoljublja. do|ite da se okupite oko jedne rije~i i nama i vama zajedni~ke. Kur'an propisuje brak.” 169 Zekat kao ibadet koji donosi korist zajednici.” 170 “Svaki ~ovjek je odgovoran za ono {to sam ~ini. robovanje imetku.. upoznavaju i razmjenjuju svoja mi{ljenja.Nakon odgajanja ~ovjeka kao pojedinca islam posve}uje pa`nju porodici kao osnovnoj }eliji dru{tva. To je propis “{ure” .”172 Kur'an podsti~e ~ovjeka da okiti svoju du{u sa lijepim osobinama: saburom.68 Islamsko znanje “I klanjaj namaz. stavlja strasti pod kontrolu. svjedo~ite Allaha radi. Time se ostvaruje dobrobit zajednici kojoj se osigurava izlazak iz krize i pote{ko}a. du{evnog smiraja.. Bra~ne su veze uspostavljene na temeljima ljubavi. osje}aja rodbinskih veza ili dru{tvenih faktora bogatstva ili siroma{tva. odlu~nost. Da bi se odgovorilo na ljudsku potrebu za zadovoljavanjem njegove strasti i odr`avanjem ljudske vrste na halal. pravdom. blago{}u. “I dogovaraj se s njima!” 176 “I koji se o poslovima svojim dogovaraju.da pojedinac radi samovoljno onako kako on ho}e.” 177 “Vjernici su samo bra}a. klanjanje odvra}a od razvrata i od svega {to je ru`no.. Post ja~a kod ~ovjeka samokontrolu. stvara `ene da se uz njih smirite i {to izme|u vas uspostavlja ljubav i samilost. od vrste va{e. Had` kao ibadet navikava ~ovjeka na te{ko}e i pred njegovim o~ima se otvara slika Allahovih stvorenja. skromno{}u. u~vr{}uje odnos izme|u bogatih i onih koji su li{eni imetka. opra{tanjem.. pa i na svoju {tetu .. dobro~instvom. “Jedan od dokaza Njegovih je to {to za vas. a na njegovu {tetu zlo koje uradi.

nasilje i grijeh. bio on bogat ili siroma{an. du`nost prema Allahu izvr{avajte i pravedno svjedo~ite! Neka vas mr`nja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite. pravi su gre{nici. ~asti. ve} ga je Kur'an odredio i napu{tanje tog zakona jeste kufr. i ro|ak.” 186 Kur'an je potvrdio i odredio o~uvanje pet nu`nih ~inilaca u ljudskom dru{tvu: `ivota. U slu~aju naru{avanja toga Kur'an propisuje kazne koje su poznate u islamskom fikhu pod imenom “hudud” i “d`inajat”. Ukratko. to su ne~asni ljudi. jer Allah dobro zna ono {to ~inite. ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti . vjere.Islamsko znanje 69 ili na {tetu roditelja. sa osamdeset udaraca bi~em izbi~ujte i nikada vi{e svjedo~enje njihovo ne primajte. na pravednost ~ovjekova postupka ne smije uticati osje}aj osvete prema onome koji je njemu u~inio nepravdu. da pravedno sudite. Zakoni koji reguli{u te odnose su na najvi{em nivou.” 185 “Zar oni za paganskom presudom `ude? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji ~vrsto vjeruje. svakog od njih!”188 “One koji okrive po{tene `ene. pa Allah. o razumom obdareni!” 187 “Bludnicu i bludnika izbi~ujte sa stotinu udaraca bi~em. “A oni koji ne sude prema onome {to je Allah objavio. “O vjernici. doista. Zakonodavni i'd`az povezan je sa nau~nim i jezi~kim i'd`azom i on ostaje sa~uvan do Sudnjeg dana.” 189 “Kradljivcu i kradljivci odsijecite ruke njihove!” 190 Kur'an odre|uje me|udr`avne odnose u ratu i u miru izme|u muslimana i njihovih kom{ija i onih koji su sa njima pod ugovorom. A ako budete krivo svjedo~ili ili svjedo~enje izbjegavali. imetka i razuma.” 182 Zakonodavstvo u islamskoj vlasti nije prepu{teno ljudima. . to je najbli`e ~estitosti i bojte se Allaha. sve ~uje i sve vidi. Kur'an je potpuni zakonodavni ustav koji gradi ljudski `ivot na najboljim vrijednostima. Uistinu je divan Allahov savjet! A Allah. pravi su nasilnici. a ne doka`u to sa ~etiri svjedoka.kako ne biste bili nepravedni.” 181 “Allah vam zapovijeda da odgovorne slu`be onima koji su ih dostojni povjerite i kada ljudima sudite. zaista. Sama ~injenica da je islamsko zakonodavstvo promijenilo tok historije i ostavilo traga u njoj dovoljan je dokaz kur'anskog i'd`aza. zna ono {to radite. oni su pravi nevjernici. “U odmazdi vam je opstanak.” 183 “A oni koji ne sude prema onome {to je Allah objavio.” 184 “A oni koji ne sude prema onome {to je Allah objavio.” 180 Tako|er.

.

HADIS I SUNNET .

.

Primjeri za ovo su: pet dnevnih namaza.. Jezi~ko zna~enje rije~i sunnet jeste: obi~aj. a ne u svom terminolo{kom zna~enju kod u~enjaka. spomenut }emo jo{ dvije definicije sunneta. Me|utim... da napomenemo. postupaka ili pre{utnog odobravanja.v. od rije~i. zaslu`uje ukor. 2 . s. ovdje je rije~ “sunnet” upotrebljena u svom jezi~kom zna~enju.obavljao i uobi~avao. mo`emo slobodno navesti sljede}u podjelu sunneta: 1 .. sjediti u slobodno vrijeme. Dakle. pripovijedanje.. s. s.a.a. 3 . pranje pojedinih dijelova pri abdestu po tri puta.v. onako kako je to definisala ulema fikha i usuli fikha. bez obzira bilo u pozitivnom ili negativnom smislu.sve {to se pripisuje Poslaniku.a. kao na primjer: spavati.s.a. tj. Rije~ sunnet upotrebljava se vrlo ~esto u svom jezi~kom zna~enju. za namjerno i neopravdano propu{tanje zaslu`uje ukor.DEFINICIJA HADISA I SUNNET A SUNNETA Jezi~ko zna~enje rije~i “hadis” u arapskom jeziku je: govor.sunnet koji je mubah. dijela i odobravanja. Me|utim. Sunnet koji je mubah: predstavlja djela koja je Vjerovjesnik. davanje zekata. od njegovih rije~i. dijela i osobina. a koja nisu nare|ena niti je obe}ana nagrada za onoga ko ih uradi. Kod u~enjaka usuli fikha sunnet je: sve ono {to je poteklo od Allahovoga Poslanika. tj. a ako ih ne izvr{i.sunnet koji je vad`ib. a ako ga ne uradi namjerno i neopravdano. tradicija. s. zna~enje koje koristi islamska ulema.. kod hadiske uleme nema razlike izme|u hadisa i sunneta. obi~aj. kazivanje. jeste: sve ono {to se pripisuje Poslaniku. Terminolo{ka definicija hadisa. Kod u~enjaka fikha sunnet je: postupak za koji onaj ko ga uradi ima nagradu. itd.. sunnet je isto {to i hadis . tj. od njegova govora.v.v. Primjeri za ovu vrstu su slijede}i: sunneti kod pet dnevnih namaza.a.. ne}e biti ka`njen. slijede}i pri tome Poslanika.v. pa ako posmatramo sa stanovi{ta navedenih zna~enja. upotreba misvaka. Sunnet koji je mendub: to su ona djela za koja je predvi|ena nagrada onome ko ih uradi.s. Sunnet koji je vad`ib: to su ona djela za koje }e onaj ko ih radi imati nagradu. s. jesti. postupci i tradicija Allahovog Poslanika.v. s.a. metoda.s..sunnet koji je mendub. ali ne i kaznu. post mjesec dana ramazana. a ako ih izostavi.s. [to se ti~e terminolo{ke definicije sunneta.s. te njegove psihi~ke (moralne) i fizi~ke osobine. praksa.s. . ukoliko se to mo`e iskoristiti kao dokaz za neki islamski propis.. zaslu`uje kaznu.

Objava. s. s.v.a. d`.{.” 195 Ima jo{ mnogo ajeta koji podsti~u i obavezuju na primjenu sunneta. izdvajamo ~etiri. koja mu se objavljuje.a. s. ukazuju}i na zabranu postupanja suprotno njemu. `estoko ka`njava.s. upozoravaju}i one koji se suprotstavljaju Poslaniku i njegovim naredbama i koji zapostavljaju njegov sunnet: “Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno nare|enju Poslanikovom.s. ka`e: “Ono {to vam Poslanik da . Ono {to u njemu na|ete da je halal.a Allah pra{ta i Samilostan je'” 193 A kako slijediti Allahovoga Poslanika. Allah. dobrih prethodnika (ashaba. navest }emo nekoliko ajeta. a ono {to vam on zabrani . Njegovom Poslaniku.” 194 Tako|er.. Bojati se da neki ~ovjek. tabiina i tabi'-tabiina).{.a.{.a.v.. a ono {to u njemu na|ete da je (spomenuto kao) haram. ono {to zabrani Allahov . Prva vrsta Vahja je Kur'ani-kerim.{. zaista. jer Allah. `elimo istaknuti da je sunnet jedna od dvije vrste Vahja (Objave) od Allaha. d`. Prenosi Mikdam ibn M'adi Jekrib.” 192 Ovim ajetima Allah. [to se ti~e hadisa koji govore o va`nostii primjene sunneta. Allah. uz Allahovu pomo}. I bojte se Allaha. smatrajte to haramom i uzmite ga kao takvog.74 Islamsko znanje VA@NOST I ZNA^AJ SUNNET A SUNNETA U ovom poglavlju..{.s. s. Na kraju ajeta Allah. hadisa i citata na{ih ~asnih. d`. to je.{. rekao: “Zaista mi je dat Kur'an i jo{ ne{to sli~no njemu. smatraju}i da }e to biti sasvim dovoljno da se shvati va`nost i zna~aj sunneta. r. Rekao je Uzvi{eni: “Reci (O Muhammede): 'Ako Allaha volite. naredi i da se klone i ostave svega onoga {to im on zabrani. naslonjen na postelju (u udobnosti) ka`e: 'Dr`ite se (samo) ovog Kur'ana.klonite se. oni ne}e biti pravi vjernici dok za sudiju u sporovima me|usobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u du{ama svojim nimalo tegobe ne osjete. da je Allahov Poslanik..s.. No prije toga. ako se ne budu po{tovale Njegove naredbe. upozorava da je On Taj Koji strahovito ka`njava. nare|uje da vjernici prihvate sve ono {to im Poslanik. veli: “I tako mi Gospodara tvoga.” 191 Tako|er. i da }e nas ovi citati podstaknuti na njegovu potpunu primjenu.. ali mi }emo se ovdje zadovoljiti ve} citiranim.{.v.. d`. i dok se sasvim ne pokore. mene slijedite i vas }e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti ..v. 1. Zaista. d`. d`. zaista. da ih isku{enje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne sna|e..a.: “On (Poslanik) ne govori po hiru svome. Ka`e Uzvi{eni Allah. smatrajte to halalom i prihvatite to tako. d`.ako ne znamo njegov sunnet i ako ne poznajemo hadis?! U drugom ajetu Allah..prihvatite to. ka`e.

kao {to stoji u jednom predanju.”200 U svim ovim hadisima Allahov Poslanik.s.v. ukazuje na to da svako ostavljanje i udaljavanje od njegovog sunneta i prihvatanje novotarija u vjeri vodi u zabludu. o Allahov Poslani~e?' 'Ko mi se bude pokoravao . osim onih koji odbiju. s.a.a. rekao: “Svi moji sljedbenici u}i }e u D`ennet. ako to ne budete uradili..s. ono {to na|emo u Allahovoj knjizi.taj je odbio'.v.” Neko je upitao: 'A ko je taj koji odbija. s. Tada se dr`ite mog sunneta i sunneta ispravnih upu}enih halifa poslije mene.s. A mi smo upravo svjedoci tog vremena. Pri~a Ejjub es-Sahtijani. isto je kao i ono {to zabrani Allah. pa ti on ka`e: 'Ostavi to. Dr`ite ga se ~vrsto kao kad ne{to o~njacima zagrizete. r. prenosi da je Allahov Poslanik. s. ikindijski isto tako.s.'”197 3. s. Prenosi Evzaija da je Ejjub es-Sahtijani rekao: “Kada bude{ pri~ao nekome ne{to iz sunneta Allahovog Poslanika..a.v.”199 4.. kada biste se ti i tvoji ashabi obavezali samo na slije|enje Kur'ana i prihvatili samo njega. Prenosi Hasan el-Basri da je jednom prilikom ‘Imran ibn Husajn sjedio sa svojim prijateljima.a. ali `elimo onoga koji bolje od nas poznaje Kur'an' (a to su rije~i Resulullaha. Prenosi Irbad ibn Sarije.v.”201 2. pa ka`e: Rekao je Allahov Poslanik. jer. to }emo i slijediti.' Na to mu je Matref odgovorio: 'Mi.s.a. s.rekao: “Oporu~ujem vam bogobojaznost i strahopo{tovanje prema Uzvi{enom Allahu. zaista.a...... pa ga upitao: “[ta misli{. Prenosi D`abir ibn Abdullah. vodi u vatru.. uzmite od nas (ono {to vam govorimo).taj }e u}i u D`ennet. i da se naglas u~i na prva dva? [ta misli{. r. kroz njegove hadise).: “Bojati se da do nekoga od vas dospije moj hadis. r.v.. ak{amski tri. s.s. Ostalo je jo{ da u ovom poglavlju navedemo par citata od na{ih ispravnih prethodnika. ka`e: “Ostavi to. jer zaista je svaka novotarija bid'at198. onaj koji od vas bude `ivio poslije mene.” Tada ga je ‘Imran zovnuo da pri|e.a.'”196 2. ^uvajte se novina u vjeri. upozorava na obaveznost slije|enja njegovog sunneta. a on naslonjen na postelju. da li biste u njemu prona{li da je podnevski farz ~etiri rekata.v. s.s.Islamsko znanje 75 Poslanik. a isto toliko i s'aj izme|u Safe i Merve?” Zatim je rekao: “O ljudi. s. odgovori Resulullah. poslu{nost i pokornost. zalutat }ete.a. tako mi Allaha. ne `elimo neku zamjenu za Kur'an.a.v. Poslanik. biste li na{li da je tavaf oko Ka'be u Meki sedam krugova.”202 3. Zaista. pa makar vam naredbodavac (zapovjednik) bio rob. znaj da je taj sigurno zalutao i da druge odvodi u zabludu.a. pri~aj nam ne{to iz Kur'ana'. a ko mi se suprotstavi . pogotovo u vrijeme kada do|e do razila`enja me|u ljudima. U isto vrijeme. kada biste se ti i tvoji prijatelji prihvatili i obavezali samo Kur'ana. Ebu-Hurejre. a svaki bid'at je zabluda. kada je neko rekao: “Nemojte nam pri~ati ni{ta drugo osim ono {to je iz Kur'ana.”203 .s.v. pa ka`e: “Rekao je neki ~ovjek Matrefu ibn Abdullahu: 'Nemojte nam pri~ati ni{ta drugo osim onoga {to je u Kur'anu. a svaka zabluda. 1. bit }e svjedok mnogih razila`enja.a. da je Poslanik.

isto kao {to je naredio slije|enje onoga {to je u Allahovoj knjizi.a. zabrana jela mesa doma}ih magaraca. kroz komentare i obja{njenja. Allah. o ruku'u.. s.u hadisima je do{lo poja{njenje: kada se (sa koliko imovine) daje zekjat.s.204 b) kao dodatak u pogledu propisa spomenutih u Kur'anu. Dakle.v.v. U hadisima dolazi poja{njenje o namaskim vremenima.a. za vrijeme svoga had`a rekao je: “Uzmite od mene had`ske propise”. s. te kako su se odnosili prema onima koji su odbacivali ili se nemarno odnosili prema sunnetu.a. Da bismo se {to bolje upoznali sa praksom Allahovog Poslanika.s.v.a. Allahov Poslanik.s.s. {ta je to {to potpada pod zekjat.. d`. u koje vrijeme. Kur'an i hadis su povezana cjelina i ne mogu jedno bez drugog. o sed`di i ostalim namaskim propisima. Da vidimo {ta hafiz Halid ibn Abdul-Berr ka`e u pogledu va`nosti poznavanja hadisa: “Obja{njenje koje dolazi od Allahovog Poslanika. zvjeri...”205 . s. naredio je pokornost slije|enja Allahovog Poslanika. poput zabrane da se mu` pored `ene o`eni njenom tetkom i da je dr`i. itd. kao {to je npr.. ili poput primjera zekjata . s.v. njegov hadis) dijeli se na dvije vrste: a) kao poja{njenje onoga {to je u Allahovoj knjizi samo na~elno spomenuto.. (tj.76 Islamsko znanje Iz ovoga vidimo kako su se na{i ispravni prethodnici odnosili prema hadisu i sunnetu Poslanika..{. Tako|er tu je primjer had`a.s. shvataju}i ga ispravno. da zaklju~imo. op}enito i bezuslovno.a. namaz.. neophodno je {to bolje poznavati hadise... stalno ih i{~itavati i ispravno razumijevati.v. s.

{. koja ka`e: “Allahov Poslanik.. s. .a.. ispravni (sahih).s.a. s. odobrenje ashabima da jedu gu{tera (dabb).a. kada su sjedili jednom prilikom za sofrom kojoj je Poslanik.s..namaz nije ispravan ako se u njemu ne prou~i ne{to iz Kur'ana. {utnjom odobrio..a. .u~enje je Kur'ana ibadet. tj.. no}ni namaz). [to se ti~e hadisa.a.s.s. i onih koji su apokrifni (mevdu')..v.. dok to nije slu~aj sa hadisi-kudsijem. Me|utim.v. s..za u~enje Kur'ana.v. dok je hadisi-kudsij od Allaha po zna~enju.a. zapo~inju}i ga rije~ima: “Rekao je Allah. s... U prvo vrijeme. s. kasnije sa . hadis kojeg bilje`i Muslim od Ai{e. d`. prisustvovao. va`ila je samo jedna klasifikacija: hadis koji je makbul (prihvatljiv) i onaj koji je merdud (odba~en i neprihvatljiv). ono {to je Vjerovjesnik.. Podjela hadisa ima vi{e i one se razlikuju zavisno od aspekta s kojeg se doti~na podjela posmatra. s.a. rekao: “Zaista se djela vrednuju prema namjerama.{. d`. ima hadisa koji su mutevatir. mada ga on sam nije jeo. otpo~eo bi namaz sa dva kratka (lagana) rekata”..druga vrsta: sunnetul-fi'lijje.s.v.. Hadisi-kudsij jeste onaj hadis kojeg Allahov Poslanik.tj. tj. potrebno je uzeti abdest..v.v. npr. r. kada bi ustao no}u da klanja (nafilu.tre}a vrsta: sunnetul-takririjje. ako }emo Mushaf dr`ati u rukama. . Razlike izme|u hadisi-kudsija i Kur'ana su sljede}e: .prva vrsta: sunnetul-kavlijje . . dok onaj koji ~ita hadisi-kudsij ima nagradu kao i svaki drugi u~enik koji se bavi tra`enjem iluma.Islamsko znanje 77 PODJELA SUNNET A I HADISA SUNNETA Sunnet kod uleme usuli-fikha dijeli se na tri vrste: . Prvo }emo navesti definiciju “hadisi-kudsija” i kakva je razliku izme|u njega i Kur'ana. slabi (daif).s. da je Vjerovjesnik..”.a.{. dok to nije uslov za hadisi-kudsij.v. .. hadis kojeg bilje`e Buharija i Muslim od Omera. {to nije Kur'an.a. s. r.cjeli Kur'an prenesen je mutevatir206 predanjima. s. prenosi od Allaha.s. npr. U hadisu je navedeno da za svaki prou~eni harf u~a~ ima nagradu deset dobrih djela. a po izrazu je od Allahovog Poslanika.kur'anski stil izra`avanja jeste mud`iza. kao {to je Poslanikovo.kudsijem. .s. dok to nije slu~aj sa hadisi . kod starih u~enjaka. postupci i djela Vjerovjesnika. s.a. malo vi{e }emo se zadr`ati na njegovoj podjeli.a. .v. d`..v. dok se to ne mo`e re}i za hadisi-kudsij.”.Kur'an je i po izrazu i po zna~enju od Allaha. govor Allahovog Poslanika. hasen (prihvatljivi).s.

s. Podjela hadisa na osnovu toga do koga dose`e sened 1. i tome sli~no.”.koji prenosi toliki broj prenosilaca u svakoj generaciji da je nemogu}e . ali im je preciznost u preno{enju malo slabija nego kod onih koji prenose sahih hadis. . s. U ovu vrstu spada i hadis mevdu.onaj koji je sam po sebi sahih i . Merfu' .”. osim onog govora ashaba kojeg smo spomenuli pod “merfu”. spomenuti samo one najva`nije. a to je predanje koje je apokrifno. .. s.s.v. a mi }emo se zadovoljiti spomenutim.spojenost lanca prenosilaca. od kojih }emo. ali i pored toga nije pao na nivo onog predanja koje se ne mo`e uva`iti kao dokaz za neki vjerski propis. Mevkuf .a.sahih li zatihi . . Podjela hadisa na osnovu njegove vjerodostojnosti (prihvatljivosti) ili slabosti (odba~enosti) Sahih .v.to je onaj hadis ~iji je sened “zaustavljen” na ashabu i ne dose`e do Allahovog Poslanika. Mutevatir-hadis . Na kraju mo`e se zaklju~iti da je hadis sahih vjerodostojan (prihvatljiv). poput: “Radili smo u vrijeme Allahovog Poslanika”. Hasen hadis . Isto to va`i i za hadis hasen. 2.. 1. O svakom ovom uslovu mo`e se pojedina~no detaljnije govoriti. Maktu' . Podjela hadisa na osnovu broja prenosilaca koji ga prenose i broja predanja po kojima je do{ao.da se taj hadis ne suprotstavlja (po zna~enju) nekim drugim vjerodostojnim predanjima.da su svi prenosioci precizni u preno{enju hadisa.s.onaj koji je hasen.78 Islamsko znanje razvojem hadisa kao nau~ne discipline pojavljuju se detaljnije podjele. kako ne bi lanac prenosilaca bio prekinut). tj. ili: “Nare|eno nam je.hadis koji ispunjava pet uslova: .sahih li gajrihi .s..a. ali mnogobrojnost predanja podigla ga je na stupanj sahiha. Ovdje spadaju i rije~i ashaba. nego su to rije~i ili postupci tabiina. uz Allahovu podr{ku. Tu se obi~no radi o hadisima ~iji su prenosioci pouzdani i prihvatljivi. ili: “Zabranjeno nam je. Kod navedenih podjela va`no je jo{ napomenuti da se sahih hadis djeli na: .to je onaj hadis ~iji je sened “prekinut”.da ne sadr`i u sebi neku skrivenu mahanu (ille). Daif-slab hadis . 3. tj.koji je ispod sahiha po vjerodostojnosti..a.v. . samim tim slu`i kao dokaz za neki islamski propis.. ne dose`e ni do ashaba.da su svi prenosioci pouzdani i povjerljivi. izmi{ljeno i pripisano Bo`ijem Poslaniku.to je hadis koji je izgubio jedan ili vi{e uslova koji va`e za sahih hadis.to je onaj hadis ~iji sened (lanac) prenosilaca dose`e do Allahovog Poslanika. seneda (da ne nedostaje ni jedan prenosilac u njemu.

a on ga nije mogao ~uti od Resulullaha. 2. Oni ga prenose jednim od izraza koji upu}uju na izravnost primanja tog predanja od prethodnika. To se da zaklju~iti iz same ~injenice da je lanac prenosilaca prekinut.s. vidio sam. s obzirom da smo spomenuli najva`nije i najvi{e kori{tene podjele.me{hur-hadis . Munkati'..Islamsko znanje 79 da su pogrije{ili. s. ili da su se. Ahad-hadis . neprihvatljivi) hadisi. .v. tako nedostaje jedan prenosilac.u ~ijem se senedu. te se tako za hadis ka`e da je me{hur. Me|utim. zadovoljit }e njihov manji broj.aziz-hadis koji ne prenose manje od dvojica u svakoj generaciji tokom ~itavog seneda.s. rekav{i je da je sahih. s. dogovorili da sla`u na Allahovog Poslanika. tako da neki ka`u da u svakoj generaciji mora biti najmanje ~etiri prenosioca predanja. .to je hadis koji prenosi tabiin direktno od Vjerovjesnika..” (Bilje`i Hakim u svom djelu “El-Mustedrek”. a u stvari je poznat i ra{iren me|u narodom. ra{iren. Mursel . 2. ~etvrti dvadeset. [to se ti~e broja prenosilaca.koji ne ispunjava uslove mutevatir hadisa u pogledu broja prenosilaca.. ako se na|e dovoljan broj predanja koja }e ga oja~ati. uslovno re~eno. ali ovdje nam nije cilj njihovo nabrajanje. Ova vrsta hadisa se dijeli na tri podvrste: . i obratno. U osnovi. navedene tri vrste hadisa pod ovim naslovom jesu daif (slabi. s. pa makar ostao samo ashab koji prenosi od Allahovog Poslanika.v. Podjela hadisa na osnovu toga u kojem dijelu seneda je do{lo do njegovog prekida 1. Razlog za to je i ~injenica da ako su prenosioci pouzdaniji i precizniji u preno{enju.a. .v. jedan dio uleme poku{ao je da ga odredi. to ne mora da zna~i da se ovakav hadis ne mo`e di}i na stupanj hasena.s. Me|utim. ponekad upotrebljava i u svom jezi~kom zna~enju.to je hadis kojem je “prekinut” lanac prenosilaca. Ima jo{ podvrsta hadisa. 3. a nije dostigao stepen mutevatira. s.a. Mu'allek ... ispravno je da nema odre|enog broja prenosilaca na osnovu kojeg se ocjenjuje hadis kao mutevatir.to je hadis kojem na po~etku seneda nedostaje jedan ili vi{e prenosilaca. peti ~etrdeset.a.koji u svakoj generaciji prenose trojica prenosilaca ili vi{e. tre}i dvanaest. a ranije smo spomenuli da je prvi uslov za sahih hadis da sened bude spojen. ali je ispravno da je hadis daif). Kod ove vrste hadisa va`no je napomenuti i to da se naziv “me{hur” {to zna~i poznat. ali ne i me{hur po navedenoj definiciji. pojavi samo jedan prenosilac u svojoj generaciji. drugi ka`u deset. rekao je. osim ashaba.v. u bilo kojem njegovom dijelu. kao {to su: ~uo sam.garib-hadis . Ovi detalji precizno se prou~avaju u posebnim hadiskim disciplinama.a. Primjer takvog hadisa je: “Allahu najmr`e dozvoljeno djelo jeste razvod braka.s.

Na putu tra`enja znanja odlikovao se o{troumno{}u i jakim intelektom. “Veliki tefsir”. ro|en je 13. “U~enje za imamom”. Kufi.tako da gotovo i nije bilo prenosilaca o kojima nije znao puno ime. “Dizanje ruku u namazu”. Slu{ao je i prenosio hadise od preko 1080 {ejhova. Imam Buharija kao dijete zavolio je nauku. a on ostaje u Meki {est godina. a imao je na raspolaganju materijalna sredstva koja je naslijedio od svoga oca. imaju}i u nijjetu had`. Ve} sa osamnaest godina po~inje da pi{e. Njegovo prvo djelo je: “Ashabi i tabiini”. imamul-huffaz. sa svojih {esnaest godina.” Osim Meke odlazio je i boravio u drugim mjestima koja su va`ila kao centri u kojima su `ivjeli i boravili najve}i {ejhovi toga vremena.BUHARI Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn el-Mugire el-D`ufi' el-Buhari. Allah ga milo{}u Svojom obasuo. godine po Hid`ri. Navest }emo jo{ nekoliko citata od imama Buharije i drugih velikih u~enjaka. Njegov rani interes za hadis naveo ga je da ve} u jedanaestoj godini `ivota prisustvuje predavanjima tada{njih alima u rodnom mjestu. tj. itd. Nakon had`a. Basri. senede. {evala 194.. Umro je dok je Buharija bio jo{ mali. koji ukazuju . biografiju. {ejhulislam. `ele}i da se okoristi znanjem tada{njih mekanskih u~enjaka. upoznati sa najpoznatijim i najvrednijim zbirkama hadisa.. SAHIHUL .. a umro 256. . Nakon pet godina slu{anja svojih {ejhova i uzimanja znanja. Od primjera njegove o{troumnosti i `elje za znanjem. “Djela robova su stvorena”. Njegov otac Ismail slu{ao je predavanja poznatih tabiina: Malika ibn Enesa. po Hid`ri. Boravio je u [amu. Od va`nijih njegovih dijela su i: “Pona{anje pojedinaca”. Bagdadu. god.. hadise koje prenosi.80 Islamsko znanje NAJPOZNA TIJE HADISKE ZBIRKE NAJPOZNATIJE U ovom poglavlju }emo se. kao i njihovim piscima. jesu i same njegove rije~i: “Sa svojih {esnaest godina nau~io sam knjige Abdullaha ibn Mubareka napamet. in{aallah. “Knjiga slabih prenosilaca hadisa i onih koji su odba~eni”. u~enost. imena prenosilaca. 210. i mnoga druga djela. “Historija”. Abdullaha ibn Mubareka i drugih.. odlazi u Meku sa svojom majkom i bratom Ahmedom. emirul-mu'minin (predvodnik pravovjernih) u hadisu. majka i brat se vra}aju. U~io je napamet hadise.

vratio svakom hadisu odgovaraju}i sened i svakom prenosiocu odgovaraju}e mjesto u senedu. Djelo: “El-D`ami'us .musned min hadisi Resulillahi. godine po Hid`ri. broj je jo{ ve}i. onako kako hadis zaista glasi. Na isti na~in odgovorio je i ostaloj deveterici. znali su da se tu ne{to krije. a imam Buharija je. poznato kao “Sahihul-Buhari. Svih sto hadisa ispravio je. prilikom njegovog dolaska u Bagdad. Nakon {to je Buharija do{ao. Buharija bi poslije svakog re~enog hadisa odgovorio: “Ne znam ga. Allah ga milo{}u Svojom obasuo . Ka`e Ibn . prve no}i mjeseca {evala. a kada je vidio da je to nemogu}e. pa me uzmi Sebi. postala tijesna.'” Sam Buharija ka`e: “Znam sto hiljada sahih hadisa i dvjesto hiljada daif hadisa. s. te je svako imao hadis sa senedom koji mu ne odgovara. Na njegov poziv Buharija je odgovorio: “Ne mogu davati prednost jednom dijelu naroda nad drugim u pogledu podu~avanja. gdje je i umro.” Tako je odgovorio na svih njegovih deset hadisa. pomije{ali su mjesta prenosilaca u senedima. koliko god da je prostrana. nisam nai{ao na hadis koji ima bilo kakvu osnovu. a da ga nisam nau~io napamet...” Pripovijeda Ibn-Adijj da je ~uo nekoliko {ejhova kako pri~aju o slu~aju kada su ljudi spremili ispit Buhariji.a.s. njen namjesnik ga je pozvao da boravi kod njega i da podu~ava njegovu djecu. pa sam iza{ao da ga prona|em. Zatim je Buharija zovnuo prvog od one deseterice i rekao mu: “Hadis za koji si pitao i koji si citirao tako i tako . rekao: “Gospodaru moj.” To je izazvalo ~u|enje kod prisutnih.” Ka`u da nije pro{lo od toga ni mjesec dana. a on mi re~e: 'Da si malo ranije do{ao. 256. zemlja mi je.nije ispravan. nego glasi tako i tako. a onda u Herteng. Tu su se svi uvjerili u njegovu u~enost i prihvatili ga kao imama u hadisu.sahihul . Deset osoba uzelo je po deset hadisa tako {to su pomije{ali lance prenosilaca i same hadise.” Nakon {to se imam Buharija vratio u mjesto Buharu. te je prilikom odgovora citirao hadis prvo onako kako ga je citirao onaj {to ga je upitao (sa gre{kom).Islamsko znanje 81 na veli~inu njegove li~nosti i znanja: Pri~a Selim ibn Mud`ahid: “U{ao sam jednom kod Muhammeda Ibn Seleme. kada je stigao u Herteng. ve sunenihi ve ejamihi”. poznato je da je on hafiz hadisa. vidio bi dje~aka koji zna napamet sedamdeset hiljada hadisa!' To me je za~udilo. Kada sam ga na{ao. Odatle je imam Buharija oti{ao u naselje Biking. te su pojedinci govorili: “Zar je to taj imam Buharija o kojem ste pri~ali?!” No. a onda ispravno.” Nato je namjesnik zabranio ljudima da dolaze kod Buharije. nego je ~udno to da je popamtio odjednom sve gre{ke koje su mu citirali. upitao sam: 'Da li je to ta~no?' Odgovorio mi je: 'Naprotiv.Had`er: “Nije ~udno {to je Buharija ispravio sve hadise.” . naredio je da se protjera. Prenosi se da je. oni koji su dobro poznavali Buhariju. jedan po jedan po~eli su mu prilaziti ta deseterica i pitati ga za hadise.. Nakon {to je ~uo hadise od svakog pojedina~no. Imao je {ezdeset dvije godine `ivota.preselio na ahiret. Pored toga.v.

s.” Da li je Buharija u svojoj zbirci obuhvatio sve postoje}e sahih hadise? Nisu svi sahih hadisi na{li mjesta u “Sahihu”. s. a da su sahih. Upitao sam neke koji su dobro tuma~ili snove da mi protuma~e san te mi reko{e: 'To ti otklanja{ od Resulullaha la` i potvore.. Sam Buharija ka`e: “U svoju zbirku nisam upisao sve sahih hadise. . izabrao sam hadise od {esto hiljada hadisa (koliko sam znao).“Umdetul Kari' fi {erhi sahihul-Buhari” od Muhammeda Ibn Ahmeda el-Hanefija..” Tako|er. Buharijin “Sahih”.a. slo`ili su se da je najvjerodostojnija knjiga. s tim {to je on dodao jedan: da se ustanovi da se prenosilac sreo makar jedanput sa onim od koga prenosi hadis. a ja stojim ispred njega i sa lepezom u ruci tjeram mu{ice od njega. 2 . Kolika je vrijednost Buharijinog “Sahiha”? U~enjaci islamskog ummeta slo`ili su se da su Buharijina i Muslimova zbirka najvjerodostojnije knjige hadisa.' To me je potaknulo da pi{em 'Sahih'. na drugom mjestu ka`e: “Po~eo sam pisati svoju knjigu u Mesd`idulharamu u Meki. Ka`e Buharija: “Pisao sam 'Sahih' {esnaest godina.” Vrijeme koje je imam Buharija utro{io u pisanju ovoga djela dovoljno govori koliko je ono zaista vrijedno. tj. klanjao dva rekata i uvjerio se da je sahih.s. poznatog kao Imam el-Ajni... Najva`niji komentari Buharijinog “Sahiha” 1 . d`. Ostali u~enjaci zadovoljavaju se saznanjem da su `ivjeli u isto vrijeme.{. a on to nije rekao.“Fethul-Bari fi {erhi Sahihul-Buhari” od ibn Had`era Eskalanija. ono {to mu je pripisano. Tako|er.82 Islamsko znanje [ta je podstaklo Buhariju da napi{e “Sahih”? Prenosi se od imama-Buharije da je rekao: “Sjedili samo jednom prilikom kod {ejha Ishaka Ibn Rahuvejha.” Koji su uslovi koje je postavio Buharija da bi upisao doti~ni hadis u svoj “Sahih”? Uslovi koje je postavio Buharija da bi hadis bio sahih isti su oni koje smo spomenuli u poglavlju “Uslovi da bi neki hadis bio sahih”.” Ka`e imam Buharija: “Vidio sam u snu Vjerovjesnika. i u~inio sam svoju knjigu dokazom izme|u mene i Allaha..a.' To mi je palo na srce i po~eo sam pisati 'Sahih'.v. jo{ vi{e je sahih hadisa ostalo koje nisam uvrstio u knjigu.s. da je susret teoretski mogu}.v. Nisam u nju upisao ni jedan hadis prije nego {to se nisam okupao. pa nam re~e: 'Kada bi neko od vas sakupio u jednu sa`etu zbirku hadise Allahovog Poslanika.. nakon Allahove knjige.

bez puno ponavljanja. kada je ulema dala ogroman doprinos {irenju islama. 250. Muslim je `ivio u vrijeme procvata nauke. do{av{i u Nejsabur. “Djeca ashaba”. osim nekih u~enjaka Magriba koji smatraju da je Muslimova zbirka ispred Buharijine. Godine 218. imam se Muslim mnogo okoristio i od Buharije. od kojih su najva`nija: “Generacije prenosilaca hadisa”207. ‘Ali ibn el-Medini. Buharija. MUSLIMOV “SAHIH” Pisac Ebul-Husejn Muslim ibn el-Had`d`ad` ibn Muslim el-Ku{ejri en-Nejsaburi. “Kako razlikovati imena prenosilaca hadisa”208. Egipat. red`epa. godine po Hid`ri. Imam Muslim je jo{ kao dijete zavolio nauku. tj. U svom “Sahihu” Muslim bilje`i hadise od oko dvadeset dva svoja u~itelja.Islamsko znanje 83 3 . Osim “Sahiha” Muslim je napisao jo{ mnoga djela. Tako|er. 261. Vrijednost Muslimovog “Sahiha” U~enjaci su se slo`ili da je Muslimov “Sahih” po vrijednosti odmah iza Buharijine zbirke. Djelo: “El-Musned es-Sahih”.. Kada se okoristio od najve}ih tada{njih u~enjaka. Jahja ibn Seid i drugi ostaju zabilje`ena i nemogu}e je da ih zaobi|e iko ko se iole zabavi hadiskom naukom. od kojih su neki bili i njegovi u~itelji.. a tada je imao 46 godina.. imam i hafiz u hadisu. koji je od njega tra`io da im ukratko. “Imena i nadimci”. Hatib el-Bagdadi u svom djelu “Historija” spominje da se taj u~enik zvao Ahmed ibn Seleme. putovao je u Irak. vratio se u svoje rodno mjesto Nejsabur. ro|en je 204. [am. poznato kao “Sahih Muslim. Ovo su samo neki od oko sto napisanih komentara Buharijinog sahiha. po Hid`ri. Hid`az. . kao i njegov u~itelj imam Buhari. Imam Muslim je umro 25. godine po Hid`ri. a umro 261.” [ta je podstaklo Muslima da napi{e “Sahih”? Sam Muslim u predgovoru svoje knjige spominje predanja da je sebeb pisanja ovog velikog djela odazivanje na molbu jednom njegovom u~eniku. {to upravo pokazuje koliko su pa`nje u~enjaci poklonili ovom velikom djelu. sa svojih ~etrnaest godina. godine po Hid`ri. Imena kao {to su: imam Ahmed ibn Hanbel. Postoji i tre}e preovladavaju}e mi{ljenje. a to je da su ova dva djela na istom nivou. U njegovo vrijeme `ivjeli su mnogii vrsni u~enjaci.“Ir{adus-Sari li sahih El-Buhari” od Ahmeda ibn Muhammeda el-Hatiba el-Askalanija. sakupi i popi{e sahih hadise koji govore o propisima vjere. po~inje redovno slu{ati hadise i u~iti. Nakon {to je saslu{ao i uzeo znanje od u~enjaka svog rodnog kraja.

oni su dobri. To {to sam ponekad citirao hadis nekoliko puta.” Iz ovoga se da zaklju~iti da nije sve {to je u “Sunenu” Ebu .Davud Sulejman ibnul-E{‘as ibn Ishak ibn Be{ir ibn [eddad el-Ezdi es-Sid`istani. Najva`niji komentari Ebu .tra`ite od mene da vam saop}im da li su hadisi koje sam naveo u svom 'Sunenu' najvjerodostojniji koje znam u pojedinim poglavljima. U pojedinim poglavljima sam citirao samo po jedan ili dva hadisa. ali. imam.Davuda tra`ili da im sastavi djelo u kojem }e spomenuti hadise iz kojih se mogu izvu}i islamski propisi. To je stoga {to pisci zbirki sunena nisu uslovljavali vjerodostojnost svih hadisa koje bilje`e u svoja djela (za razliku od pisaca sahiha). onako kako je do{ao u razli~itim predanjima.. skratio duga~ak hadis. 2. koji su od Ebu .“Mirkatus-su'ud ‘ila sunen Ebu .Davud odgovorio pismom: “. a naveo sam ga jer u doti~nom poglavlju nisam na{ao drugi. 2. 3. . ukazao sam na hadise koji su jako slabi i koji imaju neku slabost u senedu.. koji je koristan. Svoje je djelo nazvao “Es-Sunen”. Na to im je Ebu ..Davuda sahih. a ako se na{ao koji hadis koji ima ~udno zna~enje i koji se suprotstavlja sahih predanju.84 Islamsko znanje Najva`niji komentari Muslimovog “Sahiha” 1. pak.DA VUD DAVUD Ebu . godine po Hid`ri. Povod za njegovo pisanje jeste zahtjev stanovnika Meke. bez obzira {to u tom poglavlju ima vi{e sahih hadisa.-”Ed-Dibad` ‘ala Sahih Muslim ibn el-Had`d`ad`” od imama Sujutija. {erh Sahih Muslim ibnul-Had`d`ad`” od imama Nevevija. pitali su ga da li je sve {to je u njemu sahih.-”El-Minhad`. takvi su. 3-”Avnul-Ma'bud {erh Sunen Ebu . Nakon {to je Imam sastavio i poslao im tra`eno djelo.. One na koje nisam ukazao i nisam o njima ni{ta spomenuo.“Ikmalu ikmalil-muallim” od Muhammeda el-Ve{tanija. Tako|er.. a umro 275..Davudovog Sunena 1.Davud” od imama Sujutije.. mo`da se ne bi moglo razaznati za{to sam ga citirao u tom poglavlju. jeste stoga {to je do{lo vi{e predanja sa nekim dodatkom. jer da sam ga citirao cijelog. muhaddis Basre. ve} su se zadovoljavali citiranjem najvjerodostojnijih i najboljih hadisa koji su imali doti~no tematsko poglavlje. ro|en je 202... Da. jedni bolji i vjerodostojniji od drugih. SUNEN EBU ...Davud” od {ejha [emsul-hakka Abbadija. opet. nego da ima i slabih hadisa.“[erh Me'alimis-sunen” od Hamda ibn Muhammeda el-Hattabija. {ejhus-sunne.... ukazao sam na njega.U 'Sunenu' nisam uvrstio ni jedan hadis u ~ijem senedu ima prenosilac koji je odba~en (kao nepouzdan). Ponekad sam.

od ashaba.‘ ISA ET .. Rekao je Tirmizi: “Nakon {to sam napisao ovo djelo.. s. . U ~ijoj ku}i se na|e ova knjiga. kao da je u njoj Poslanik. U svakom poglavlju citira po jedan ili vi{e hadisa.hadisi koji su sigurno vjerodostojni. zatim navodi mi{ljenje u~enjaka fikha o tom pitanju. odmah nakon Buharijine i Muslimove. Najva`niji komentari Tirmizijinog “D`ami'a” -“Tuhfetul . godine po Hid`ri.Davudove. kojima je slabost ve}a od one koja je u tre}oj grupi. u ovom poglavlju prenosi taj i taj.” Neki smatraju da je Tirmizijina zbirka tre}a po vrijednosti me|u hadiskim zbirkama.s. . ako ih ima. Drugi da je na ~etvrtom.” To je uslov koji je tako {irok da ga je lahko zadovoljiti. nakon Ebu. ..Iraki. a to su oni koje su citirali i Buharija i Muslim u svojim zbirkama. navodi puteve kojima je hadis do{ao. pisac mnogih djela. . a svako poglavlje nosi naslov odre|enog islamskog propisa (ili je u obliku pitanja). kojeg nije stigao dovr{iti. . zatim sam ga predo~io u~enjacima Horosana . hafiz hadisa. prenosiocima.koji govori.slabi hadisi. jer je u njemu citirao hadise koje prenose El-Meslub. mahanama u hadisu.. klasificiraju}i ih i raspore|uju}i po poglavljima. te ukazuje na hadise koji odgovaraju doti~nom poglavlju rije~ima: “Tako|er. ako ih ima.Davudove i Nesaijine.a. Nesaije i Tirmizije210. Sam Tirmizi ka`e: “U svojoj knjizi ubilje`io sam samo one hadise po kojima radi (i koje prihvata) bar neko od u~enjaka fikha.Davuda. a prije Nesaijine.Davuda i Nesaije. Njegovo se djelo zove “D`ami'ut-Tirmizi” ili “Sunenut-Tirmizi”..” Hadise koje bilje`i Tirmizi u svom “Sunenu” mo`emo podijeliti u ~etiri grupe: . a umro 279. govori o senedu. od kojih je imam Ez-Zehebi.v.hadisi koji zadovoljavaju uslove trojice imama: Ebu. iako sadr`i u sebi neku mahanu (slabost na koju je upozorio i ukazao. da je na petom: nakon Ebu.Ahvezi” od Abdurrahmana el-Mubarekfuria.Komentar od Ibn Sejjid en-Nasa.i oni su izrazili zadovoljstvo.Islamsko znanje 85 D@AMI' EBU . a dovr{io ga je hafiz El.. ro|en je 209.TIRMIZI Ebu -'Isa Muhammed ibn ‘Isa ibn Surre ibn Musa ibn ed-Dahak es-Selemi et-Tirmizi. predo~io sam ga u~enjacima Hid`aza pa su izrazili zadovoljstvo. od tog i tog. Imam Ez-Zehebi ka`e: “D`ami'ut-Tirmizi” je ispod stupnja “Sunena” Ebu. Nakon toga spominje stupanj hadisa (sahih. daif). a tre}i. te pod koji potpada mnogo vrsta hadisa. El-Kelbi i njima sli~ni.hadisi koje je citirao kao dokaz onim koji imaju suprotan stav od onog na {to upu}uje prvi hadis (ili hadisi) u poglavlju.”209 Tirmizi je citirao hadise u svojoj zbirci. hasen.

Op}enito govore}i. daif i ne{to ~udnih (munker) i la`nih (mevdu') hadisa.” Potom je sahih hadise odvojio u zasebnu zbirku i nazvao je 'El-Mud`teba' (Odabrani).Abdillah Muhammed ibn Jezid ibn Mad`e. drugi kao {estu zbirku ubrajaju “Muvett'a”. Od ostalih..Fadl Muhammed ibn Tahir. ({est djela). Ovo djelo je poput ostalih “sunena” poredano po poglavljima koja sadr`e hadise o propisima. Prvi koji je ovo djelo uvrstio skupa sa ostalih pet zbirki u zajedni~ki naziv “Kutubussitte”.. odnosno povratka u Egipat. klanjao sam istiharu. a umro 273. da mi obznani kako da postupim sa hadisima koje prenose ljudi o kojima mi je ne{to bilo na srcu (nisam bio zadovoljan njihovim predanjima). “Es-Sunenul-Kubra” prvo je djelo koje je napisao hafiz En-Nesai. d`. od toga 3002 koji su zabilje`ili pisci pet spomenutih djela. a umro 303. te ga je emir jedne pokrajine upitao: “Da li je sve {to je u tvom 'Sunenu' sahih?” Odgovorio je da nije. prolazio je kroz Palestinu. hasen.” Hafiz Ibn . Ro|en je 209. 428 je sahih. Hafiz Ibn. Prilikom jednog njegovog putovanja. “Tefsira” i drugih djela. Tada mu je emir rekao: “Odvoji ono {to je sahih. 613 sa daif i 99 sa jako slabim ili la`nim senedom. mufessir. godine po Hid`ri. Rekao je EnNesai: “Kada sam odlu~io napisati 'Es-Sunen'..Mad`e. tra`e}i od Allaha. hafiz.Abdurrahman Ahmed ibn [u'ajb ibn ‘Alijj ibn Bahr En-Nesai. hafiz hadisa. pisac “Sunena”.Mad`e zabilje`io je zbirku sahih. Najva`niji komentar ove zbirke jeste “Kratki komentar” od Es-Sujutija. od imama Malika. 199 sa hasen (dobrim). {ejhul-islam.” Najzna~ajniji komentar Nesaijinog Sunena jeste komentar imama Es-Sujutija. “Historije”. Ta zbirka je poznata i kao: “Es-Sunenus-Sugra”. Broj hadisa u ovoj zbirki je 4341. u njegovoj knjizi je broj hadisa i slabih prenosilaca najmanji nakon Buharijine i Muslimove zbirke od hadisa iz {est poznatih djela. 1339 koje oni nisu uvrstili u svoje zbirke. jeste Ebu . Zbog toga je njegova zbirka po stupnju ispod ostalih pet spomenutih.86 Islamsko znanje SUNEN EN-NESAI Ebu.Mad`e”. . te mi je prevagnulo mi{ljenje da ostavim hadise koje oni bilje`e. SUNEN IBN-MAD@E Ebu . Umjesto Sunena Ibn . godine po Hid`ri. Njegovo djelo je poznato po imenu “Sunen Ibn.{. svi ili neko od njih. ro|en je 210. tj.Re{id ka`e: “Hafiz En-Nesai se mnogo zalo`io da objasni slabosti koje pojedini hadisi nose u sebi.

” “Musned” Ahmeda ibn Hanbela nema puno komentara. Prvo spomene ashaba.Abdillah Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel ez-Zuhejli.Tejmije ka`e: “Uslov koji je sebi postavio imam Ahmed da bi hadis zabilje`io u ‘Musnedu’ stro`iji je od uslova Ebu .v. od Ahmeda ibn Abdurrahmana es-Sa'tija.s. Tako su na prvom mjestu ~etverica prvih halifa. koje su u~enjaci ocijenili kao takve zbog slabog pam}enja. tj. mada rijetko. [to se ti~e redosljeda ashaba.” Tako|er. te su se saglasili sa mnom o njoj. pa sam je nazvao 'Muvetta' (Pripremljena). hafiz.” Ovo je djelo prema imenima ashaba. fekihul-umme. imam Ahmed nije bilje`io hadise od prenosilaca za koje se zna da la`u.Abdullah Malik ibn Enes el-Asbehani. [to se ti~e broja ashaba. MUVETT A' IMAMA MALIKA MUVETTA Ebu . ro|en 164. s. te uz njih {esterica koji su obradovani D`ennetom. Njegovo djelo je poznato kao “Musned Ahmeda ibn Hanbela. [to se ti~e stupnja ovoga djela. Jedan od njih je “Bulugul-emani min esrar el-fethir-rebbani”.a.v.a. u “Musnedu” je 96. kao {to je Muhammed ibn Seid el-Meslub i njemu sli~ni.Davud u svom ‘Sunenu’ bilje`i hadise od prenosilaca koje je imam Ahmed ostavio i nije bilje`io od njih. a broj `ena koje prenose hadise od Poslanika. e{-[ejbani. a zatim hadise koje on prenosi od Poslanika.Islamsko znanje 87 MUSNED AHMEDA IBN HANBELA [ejhul-islam.Davuda.s.a. s. [ejhul-islam Ibn .210 Me|utim. i tako redom. on je ne{to ve}i od 690. Djelo je poznato kao “Muvetta' imama Malika”. hafiz. na njega }e nam najbolje ukazati rije~i imama [afije koji ka`e: “Najvjerodostojnija knjiga nakon Allahove knjige je Muvetta' imama Malika. jedan od razloga {to je knjiga nazvana tim imenom jeste to {to je imam Malik olak{ao i prilagodio hadise ljudima (vatta-'e) sakupiv{i ih u jednu zbirku. prilago|ena i podesna. pa onda one koji su poznatiji i koji su vi{e doprinijeli {irenju vjere i vi{e bili uz Poslanika. njima sedamdeseterici . Ebu.s.-olak{ana. Imam Malik ka`e: “Ovu svoju knjigu predo~io sam fakihima Medine. prvo je stavio one koji su prije primili islam.v. da prenosi hadise od slabih prenosilaca. Tako|er. imam. {ejhulislam. Ebu . tako da oni ~ine “A{ere mube{{irin” (deset obradovanih D`ennetom).” . imamul muslimin. de{ava se. s. te je stoga ona muvetta'.. Sejjidul-muslimin. a umro 241 godine po Hid`ri.

r. uzeo ga i stavio u rukav.88 Islamsko znanje Ovo se ne kosi sa onim na {to su se slo`ili u~enjaci.. {to se mo`e uraditi u zasebnom djelu koje bi bilo posve}eno knjigama napisanim iz oblasti hadisa. tj. god. mud`tehid.v. svega ~etiri godine. Ibn. hafiz. .. .s.“Et-Temhid lima fil-Muvetta'i minel-me'ani vel-esanid”oba od Ibn Abdul-Berra.v.“Et-Temhid lima fil-Muvetta i ‘ulemail-emsar” .. “Sahih” od Ibn. s. imam. “Sunen” od Darekutnija. s. Od ostalih zbirki hadisa. Postoji mimoila`enje oko njegovog pravog imena. te su mi dali taj nadimak.“El-Istizkar fi {erhi mezheb i ‘ulemail-emsar” . a ono {to nije u “^etiri sunena”. Nazvan je Ebu-Hurejre.a.s.. Prostor nam ne dozvoljava pisanje o svakoj ovoj zbirci pojedina~no. ~ak i vi{e. Muvetta' imama Malika je na stupnju iza dva “Sahiha”. bio je uz Poslanika.a.211 Ebu . r. “EsSunen el.Hibbanov “Sahih”. r.v. fakih. poznat kao Ebu . imam Buharija je imao tek desetak godina.a. ali je najispravnije da se zove Abdurrahman ibn Sahr. uzeo je mnogo ‘iluma i te{ko da se ko mo`e porediti s njim. Dakle. Buharija ka`e: “Hadise od Ebu .ovaj govor imama [afije bio je prije nego {to su napisana djela Buharije i Muslima. i to iz dva razloga: .kubra” od Bejhekija i druge.. (otac ma~eta) po onome {to sam ka`e: “Na{ao sam ma~e. ashab Allahovog Poslanika. jer kada je imam [afija umro (240. po Hid`ri).” Drugi su rekli: “Primio je islam po~etkom sedme godine po Hid`ri.a. Prema tome.v. Dva najzna~ajnija komentara “Muvetta” su: .” Od Allahovog Poslanika.Hurejre-ed-Devsi el-Jemani. “El-Mu'd`emul-kebir” od Taberanija.Huzejme. Imam Muslim je mla|i od Buharije desetak godina. s.s. da su najvjerodostojnije i najispravnije knjige “Sahih” Buharije i Muslima.ve}ina onoga {to je u “Muvetta-u” nalazi se u Buharijinom i Muslimovom “Sahihu”.s. UKRA TKO O ASHABIMA UKRATKO KOJI NAJVI[E PRENOSE HADISA U ovom poglavlju spomenut }emo samo {est ashaba koji su prenijeli najve}i broj hadisa od Allahova Poslanika. s.Hurejrea prenosi osam stotina prenosilaca.a.a.Hurejre.a. poznatije su: Hakimov “Mustedrek”.

. mo`da. govori da je Poslanik. zatim probudi drugo. bolje od vas? Od njega ~ujemo mnoge stvari koje ne ~ujemo od vas.a.v. s. ro|ena je u islamu i mla|a je od Fatime. tj.s.s. .s. neki hadis nije bio nejasan. te on klanja i probudi tre}e. vidi{ li ovoga Jemenca (Ebu .v.” Ebu . r. nema sumnje. vlasnici imanja i stoke i imali smo dosta posla.. iznosi 5374 hadisa. kada bi je upitali. pa sam primijetio da se on..” I na kraju kratke biografije ovog imama u kur'anskim. vidio sam starije i uglednije ashabe Vjerovjesnika.” Rekao sam: “A od ljudi?” Odgovorio je: “Njen otac. njegova ruka je bila uz ruku Vjerovjesnika. s. rekao ne{to {to nije rekao.a. godine po Hid`ri.. on je pisao. a ja nisam.a.Hurejre je bio veoma dobrog pam}enja.a... krajem dana. Dolazili smo kod Poslanika. s. I jo{ ne{to. ono {to mi nismo. s.a.. a da kod Ai{e..'” Abbas ibn D`urejri veli: “^uo sam od Ebu .” Ebu . nakon {to je umrla Hatid`a bint Huvejlid. a on je bio siroma{ni gost kod vrata Poslanika. osim kao muslimane. Ai{a.. nismo na{li odgovor i ilum o tom hadisu..s.a.a.a.a. a nije?!' Talha mu je na to odgovorio: 'To {to je on ~uo od Poslanika. desetak mjeseci prije Hid`re.a.a. dobro poznavala nasljedno pravo?” Odgovorio je: “Tako mi Allaha. o`enio se njom prije Hid`re. Klanja jedno.v.a.Musa ka`e: “Nikada nama.. a koji su zabilje`eni. ne{to rekao. Hi{am ibn ‘Urve ka`e: “Ai{a i Ebu . Ebu . ko ti je najdra`i?” Odgovorio je: “Ai{a.s.a. ashabima Resulullaha. osim Abdullaha ibn Amra.a.Hurejru sedam dana.s.v. Ai{a.svako po tre}inu no}i. nema sumnje da je ~uo ono {to mi nismo. s.s.s.v.v. nikada ne}e{ na}i nekoga u kome ima imalo hajra da }e re}i da je Poslanik. r. U~inila je Hid`ru zajedno sa svojim roditeljima.Bekra ibn Kuhafe es-Siddika.” Amr ibn el-'As je jednom prilikom upitao: “O Allahov Poslani~e. Prema tome. a koji su zabilje`eni. r. iznosi 2210.. ne prenosi vi{e hadisa od mene.v. hadiskim i fikhskim znanostima jo{ da ka`emo da broj hadisa koje on prenosi od Poslanika.s. r.v. ka`e: “Ne pamtim roditelje. A re}i }u ti i za{to: 'Mi smo bili iz uglednih porodica. .s.Osmana en-Nehdija kako ka`e: “Ugostio sam Ebu . Ili on. njegova `ena i slu{kinja naizmjeni~no mijenjaju u ibadetu . s.. s. Nije poznato da je i jednom pogrije{io u hadisu. kao {to smo ve} naveli.Ummul-mu'minin: k}i halife Allahovog Poslanika.a. Allahov Poslanik..Enes Malik ibn Ebi .Islamsko znanje 89 Prenosi Vehb ibn Munebbih od svog brata Hemmama.. s. s. r. osam godina.a.v.Amir ka`e: “Do{ao je ~ovjek od Talhe ibn Ubejdullaha i rekao mu: 'O o~e Muhammedov..s. Sama Ai{a..Hurejru)? Je li ta~no da on zna hadise Allahovog Poslanika.v.'” A Ebu .a.a.Hurejre su umrli 57. s. da ka`e: 'Niko od ashaba Poslanika. da je rekao: “^uo sam Ebu Hurejrea.. s.” Ka`e Ebu-ed-Duha: “Pitali smo Mesruka da li je Ai{a. Broj hadisa koje ona prenosi od Vjerovjesnika.v. r. r.

k}i Maz'una i majka `ene Allahovog Poslanika.s. slu`io i slu{ao od njega.v. uve}aj mu imetak i porod (tj.podari mu veliki imetak i dobar porod).. r. a Abdullah ibn Omer obilazio bi to stablo i zalijevao ga da se ne bi osu{ilo. Njegova majka je Zejneb. kako je pitaju o propisima nasljednog prava. poznat i kao Ebu .a. Donijela sam ga da ti slu`i. Sa vojskom u bitkama je i{ao sve do [ama. s. r.. s.a. r.. na svakom mjestu na kojem bi klanjao.. poznat je kao Ebu .” Upitali su Nafi'a: “[ta bi Ibn.a.Omer radio u ku}i?” Odgovorio je: “Vi to ne mo`ete. preselila je na ahiret 57.a.Hamza el-Ensari el-Hazred`i en-Ned`d`ari el-Medeni.a. Abdullah ibn Omer. imao bi obi~aj da stane i da se odmori ispod jednog drveta. umro je pred sam kraj sedamdeset i tre}e godine po Hid`ri. Rekla je: 'O Allahov Poslani~e! Ovo je mali Enes. s. bio je stalno uz Poslanika. r..v. Mnogo korisnog znanja (hadisa) prenio je od Poslanika. sin je Malika ibn en-Nadra.s. otkako je u~inio Hid`ru.Omera da bi se op{irno djelo od toga moglo sastaviti.a. Basre i Perzije.s.v.v.” Ima toliko fetvi i govora (mudrosti) od Ibn . imam..' Tada je Allahov Poslanik. godine po Hid`ri. pa sve dok nije umro.s.” [u'be ka`e: “Obavijestio nas je Abdurrahman ibn Kasim od svog oca da je Ai{a postila dan za dan. a zatim sa ocem u~inio Hid`ru. a ja sam bio pokriven dijelom njene odje}e.. Iraka.a. r. moj sin. nose}i me.v.Omer.. {ejhul-islam. od svih njegovih ashaba. za njega. pa u~ini dovu Allahu. muhaddis.” Enes.s. sluga Allahovog Poslanika. ^esto se mo`e ~uti sljede}i govor: “Abdullah ibn Omer slijedio je (tragove) Vjerovjesnika.” Ez-Zuhri veli: “Kada bi se poredilo znanje Ai{e sa znanjem svih ostalih `ena.s. a kada je umro.a.s. s.a.v.v..a. a izme|u dva namaza u~io bi Kur'an. i{ao u bitke. Enes ibn Malik ka`e: “Stigao je Vjerovjesnik.90 Islamsko znanje s. r.Abdurrahman el-Kurej{i el-Adevi el-Mekki el-Medeni. Ka`e Ebu ..a. uzor.s. sin je Omera ibnul-Hattaba. Hafse.. s. Allahov Poslanik..a.. s. Ishak ibn Abdullah ibn Ebu-Talha ka`e: “Enes mi je ispri~ao slijede}e: 'Jednog dana je moja majka Ummu Sulejm do{la kod Vjerovjesnika.” Enes. muftija. s. znanje Ai{e bilo bi vrednije. u Medinu kada mi je bilo deset godina. d`.” Nafi' veli: “Ibn .a. Tako|er je nekoliko puta sa Resulullahom. s.. rekao: 'Gospodaru moj..a.v.s.v.a. Jo{ kao dijete primio je islam.v. pomno ga pratio.{.” Majka vjernika.v. imam.Nu'aj: “Abdullah ibn Omer.s.. s.a. njegov u~enik i posljednji je. imao sam dvadeset godina. Abdestio bi za svaki namaz posebno. karia.a.. s. preselio na ahiret.'” .s. nije umro dok nije oslobodio (ropstva) preko hiljadu ljudi.

Hurejre.s. s.a.v. imam u tefsiru.a.{.a.” Enes ibn Malik. el-Kure{i el-Ha{imi el-Mekki. r.. mud`tehid.v. pa sam donio i stavio vode za abdest Bo`ijem Poslaniku.s. alim ovog ummeta. na dan 'Ugovora na Hudejbiji': 'Vi ste danas najbolji stanovnici Zemlje. godine po Hid`ri u svojoj 103. s.{.v. Vjerodostojno predanje od njega govori: “Bili smo ja i moja majka (tada) od nemo}nih. po kosi i u~inio dovu da mi Allah.Abdurrahman el-Ensari el-Hazred`i es-Selemi el-Medeni.' Tada nas je bilo hiljadu i ~etiri stotine.a. fekih. godini `ivota. tra`io oprosta za mene dvadeset i pet puta. Bio je lijepog lica i gra|e. prou~i dovu za mene: 'Gospodaru moj. umro je 93.” Tako|er.a.s.a. r. s.a. ashab Allahovog Poslanika.a. podu~i ga tefsiru i fikhu (razumjevanju) vjere. ka`e: “Rekao nam je Poslanik.a. hafiz.s. D`abir veli: “Jedne no}i je Vjerovjesnik. sedamdeset osme godine po Hid`ri u svojoj devedeset ~etvrtoj godini `ivota.Abbas preselio je u Medinu tek one godine kada su muslimani u{li u Meku. a Ibn . visok..” Umro je. Ibn . sin amid`e Resulullaha.Abbasu je bilo trinaest godina. s. i prenosi dobar dio hadisa od njega. puno ime mu je D`abir ibn Abdullah ibn Amr ibn Hiram.” Ibn . Bio je muftija u Medini u svoje vrijeme.a.v... d`. poznat kao Ebul-Abbas.Omera.s. . a primio je islam jo{ prije toga. od Allaha.s. umro je 67.a.s.. s.v. poznat i kao Ebu Abdullah i Ebu .s.” Pri~a Ebu .. Oko trideset godina je bio uz Poslanika.. r.a.v.. velikih intelektualnih sposobnosti i ~iste du{e. a `ivio je nekoliko godina nakon Ibn . godine po Hid`ri. r.a.s. ili 68. Na to Poslanik.. Prenosi dosta hadisa od Poslanika..” Prenosi Seid ibn D`ubejr od Abdullaha da je rekao: “No}io sam jedne no}i u ku}i svoje tetke Mejmune.. pa ka`e: “Nisam vidio nikoga da mu namaz vi{e li~i na namaz Allahovog Poslanika.v. Abdullah ibn Abbas. s. Ro|en je tri godine prije Hid`re. pa je on upitao: 'Ko je ovo donio?' Na to prisutni odgovori{e: 'Abdullah'.s. r.” Ez-Zubejr ibn Bekkar veli: “Umro je Poslanik. od Enesa.a.v. s.a. a broj moje djece i unu~adi je oko stotinu. a ona `ena. d`. veliki alim ummeta. s. r... ja dijete.” I jo{ je rekao: “Pomilovao me je Resullullah. s. D`abir ibn Abdullah. s..'” Mud`ahid veli: “Nikada nisam vidio nekoga kao {to je bio Ibn .a.Abbas..Islamsko znanje 91 Enes ka`e: “Tako mi Allaha. moj imetak je zaista velik. veliki imam. da mudrost (hikmet).. Umro je kao veliki imam.v.Abbas.v. ozbiljan i umjeren. fakih svog vremena.

o`eni sestru po mlijeku. o`ivljavanje predanja koje je ve} bilo “zamrlo”.s.' Upitao sam: 'O {ejh.' Oti{ao sam do njega. ne znaju}i.' Oti{ao sam do njega i pitao isto pitanje. pojedina plemena koja su bila udaljena od Medine slala su mu pojedince ili grupe da nau~e propise islama i da se vrate i prenesu ih svom plemenu.” Da su se ta putovanja i zalaganja isplatila.a.v.a.v. Tada mi je rekao: 'Od ovog {ejha sam ~uo hadis. a on me je uputio kod {ejha koji `ivi u mjestu Ibadan. a ono grupa sufija okupljena oko svog {ejha. ili. s. po`rtvovanje i tra`enje njegovog sunneta jo{ vi{e su se pove}ali. Mu'mel ibn Ismail veli: “Obavijestio me je jedan pouzdan prenosilac o vrijednostima sura u Kur'anu. treba imati na umu te{ko}e i opasnosti na putu u ono vrijeme.s. briga.s. gre{kama prilikom preno{enja.s. s.s. taj {ejh me je uzeo za ruku i uveo u ku}u.a..v. da bi se vratili Kur'anu.a. Poslanik. Naravno. kao {to su saznanja o izmi{ljenim hadisima.s. Rekao je da to predanje prenosi Ubejj ibn K'ab od Poslanika.a.s. te krenuo za Medinu. za propis ~ovjeka koji. Kad tamo. s. Upitao sam ga: 'Ko je tebe obavijestio o tom hadisu?' Odgovorio je: 'Taj i taj.v. pa se ne bismo time zadovoljili sve dok ne bismo oti{li u Medinu i ~uli to predanje od tog ashaba li~no. Nakon Resulullahove.v.o onome {to ih je interesovalo ili im je bilo nejasno.a..' Otputovao sam do njega i pitao ga: 'Ko je tebi ispri~ao taj hadis?' Rekao je: 'Jedan {ejh iz mjesta Vasit i jo{ je `iv. a bio je u Meki. pojedini su ashabi prelazili velike razdaljine da bi pitali Poslanika.da je haramzabranjeno). Evo nekih primjera po`rtvovanja tog vremena: Imam Seid ibn Musejjeb ka`e: “U tra`enju samo jednog hadisa znao sam putovati danima.. a od kojeg je ~uo taj hadis. upitao je Vjerovjesnika. s. s. da je odmah uzjahao konja.” Ebu -'Alkije er-Rijahi pri~a: “Nekada bismo ~uli neko predanje u Basri da se prenosi od nekog ashaba. odgovorio mu je: “Kako. od koga si ti ~uo hadis?' A on mi odgovori: 'Ni od koga! Vidio sam da ljudi ostavljaju (zanemaruju) Kur'an. smrti.a.92 Islamsko znanje PO@R TVOV ANJA I PUT OV ANJA PO@RTVOV TVOVANJA PUTOV OVANJA U CILJU SAKUPLJANJA HADISA Jo{ u vrijeme Allahovog Poslanika. a ve} je re~eno?!” (tj. Do{av{i. Odgovorio je: '[ejh iz Basre mi je ispri~ao taj hadis. s. prvenstveno zbog toga {to su se (od tabi'ina pa nadalje) po~ele pojavljivati razne grupacije i pojedinci sa opasnim idejama. novotarijama i zabludama od kojih se trebalo za{tititi. ukazati na njih i za{tititi sunnet Allahovog Poslanika. pak. Kada sam stigao.. u mjestu El-Medajin. Tako|er. i jo{ je `iv. Buharija bilje`i u svom “Sahihu” od ‘Ukbeta ibn Harisa. pa smo me|u njih ubacili i ra{irili ovaj hadis. pokazuju primjeri koji govore o njihovim rezultatima.'”212 .v. kada je saznao da je jedna `ena dojila i njega i njegovu `enu.. itd. s.v. kada prevozna sredstva i sigurnost nisu bila poput sada{njih.

.v.El-Mutabe'a (slije|enje Poslanika. ~vrsto ga dr`e}i. ali ona izostane jer posao nije ura|en onako kako to propis zahtijeva. Prihvatite ga.a.: 'Oporu~ujem vam bogobojaznost prema Uzvi{enom Allahu. da se djelo obavi onako kako ga je obavio Resullulah. Vi se tada dr`ite mog sunneta i sunneta pravednih halifa nakon mene.{.Islamsko znanje 93 [TETNE POSLJEDICE NEPOZNA VANJA SUNNET A (HADISA) NEPOZNAV SUNNETA Sama ~injenica da je hadis drugi izvor [erijata (islamskog prava) dovoljno govori o opasnosti njegovog nepoznavanja.s.) U Kur'anu je do{la naredba o obavljanju namaza.a. do{lo je u sunnetu Vjerovjesnika.namaz. nema sumnje da je taj namaz neispravan.s. ili. s.a. a svaka zabluda vodi u vatru. svaki bid'at je zabluda. Pa ako bi neko do{ao i rekao: “Ispunio sam sve uvjete za namaz i ho}u da klanjam isklju~ivo radi Allaha. s. s. rekao: “Ko ne{to novo uvede u vjeru. ~ak i ako vam rob bude zapovjednik. poslu{nost i pokornost.s.).{. pak.v. ali ne}u klanjati farz ~etiri nego pet rekata”. taj mu se posao odbacuje..v. Evo i par hadisa koji govore o opasnostima i posljedicama nepoznavanja suneta: ‘Irbad ibn Sarije ka`e: “Rekao je Allahov Poslanik. Zaista. {to nije od nje.s. podne . jesu: ..v.. u opasnosti je da u~ini ne{to {to je zabranjeno.a. Uslovi da bi neki ibadet bio primljen kod Allaha.v. s. d`. da uradi ne{to za {to o~ekuje nagradu.{. d`. d`.”214 A u Muslimovom predanju: “Ko uradi neki posao koji nije od na{e vjere. veli da je Poslanik. s.a.” . Jer svaka je novotarija bid'at. onaj od vas koji bude `ivio nakon mene vidjet }e i biti svjedok mnogih razmimoila`enja.ihlas (iskreno u~injeno djelo isklju~ivo u ime Allaha. i ~uvajte se novotarija u vjeri.v. Poja{njenje namaskih vremena.. Onaj ko ne poznaje dovoljno sunnet Allahovog Poslanika..a. odbacuje se. s. na~in obavljanja namaza i sl. tj.”213 Ai{a..s. r.a.s.

I ne samo to. od imama En-Nevevija.a. pa makar bili zabilje`eni i kod Buharije i Muslima.. DO SADA PREVEDENE KOD NAS Od prevedenih i od{tampanih knjiga hadisa jesu i sljede}e: . ne pridaje ni pribli`no dovoljna pa`nja sunnetu Allahovog Poslanika. Postali su puka pri~a. Kod nas. .“Rijadus-salihin”.. moramo konstatovati da se danas. ~ak i u velikom broju islamskih zemalja.” KNJIGE IZ PODRU^JA HADISA.Izbor iz zbirke hadisa.{. {to je ~itav ummet prihvatio kao ta~no.v.^etiri toma Buharijinog “Sahiha”. samo zato {to se njihovo zna~enje ne razumije. nije rijedak slu~aj da neko bude opomenut hadisom. to mu nije te{ko zaklju~iti. u ovom te{kom vremenu.. to je sigurno daif.s. . . d`.”.v.“Sedamdeset i sedam hadisi-kudsijja”. Kroz nepraktikovanje sunneta najbolje se vidi koliko se on zaista zanemaruje. “ovako su mene nau~ili.“^etrdeset hadisa” od imama En-Nevevija.s. ili “Nije to to.“Es-Sunne” od Mehmeda Hand`i}a. . ili “[ta ti zna{. prijevod i komentar “^etrdeset hadisa” koje je sakupio En-Nevevi. Ima slu~ajeva da se hadisi odbacuju. {to je. da ovaj kratki osvrt na hadis i njegov zna~aj bude podsticaj muslimanima kod nas da se ~vrsto prihvate sunneta Poslanika. kao i na onoga ko ih sam spominje. s..94 Islamsko znanje DANA[NJI ODNOS MUSLIMANA PREMA SUNNETU Na veliku `alost. ustvari.a.. op}enito u svijetu..”. Ko se imalo osvrne oko sebe. .”. Hadisi se tek tako prepri~avaju. Molim Allaha. negiraju}i se njihova vjerodostojnost.. a on odgovori: “Ne interesuje me. prenose i spominju bez ikakvog uticaja na onoga ko ih slu{a. s.

ISLAMSKO VJEROV ANJE VJEROVANJE .

.

^ak i ~ovjek koji za sebe tvrdi da ne vjeruje u Boga.ISLAMSKO VJEROV ANJE VJEROVANJE ZNA^ENJE I POTREBA VJERE Vjera je ~ovjekova uro|ena potreba. onda je to bila vjera koju su ljudi sami izmislili. . vjera je svakom ~ovjeku neophodno potrebna i ~ovjek ne mo`e `ivjeti bez nje. Bez objave ne bismo znali da osim ovoga postoji budu}i svijet i Sudnji dan. Vjera nas ja~a i hrabri. spominje se njihova vjera. Vjera nas bodri na ustrajnost i ne da nam posustati. ipak ima neku vjeru i uvjeren je u pobjedu neke svoje ideologije.. a prirodne nauke nisu u stanju da ga zadovolje. Kad to nije bila objavljena vjera. d`. Koji je naj~vr{}i oslonac. bez obzira {to je ona pogre{na i neispravna zbog ~ega su i nazvani kafirima (nevjernicima). ka`e: “Vama va{a vjera.. d`.. Zbog svega toga. a odvra}a nas od svakoga zla. Govore}i o nevjernicima. radi polaganja ra~una za djela po~injena na dunjaluku. Allah. a meni moja. pa makar govorio za sebe da je nevjernik. Od prvog ~ovjeka pa kroz ~itavu historiju ljudskoga roda nije bilo naroda bez nekog oblika objave. Vjera nas u~i da }e nas Allah. Ima pitanja na koja odgovara samo vjera. a ka`njavati za zlo koje smo po~inili. Ona nam uliva pouzdanje u Allaha.{. Nema ~ovjeka kome nije stalo do toga da sazna kako i za{to je do{ao na ovaj svijet i {ta }e sa njim biti poslije smrti? ^ovjeka zanimaju takva pitanja i za njih on tra`i odgovor.”215 Dakle. a da u ne{to ne vjeruje. Da je vjera ~ovjeku potrebna. Podsti~e nas da ~inimo sve {to je dobro. Iz toga slijedi da nema ~ovjeka..{. d`. kada }e se svi ljudi iskupiti pred Allahom. d`.{. na Sudnjem danu nagra|ivati za dobra djela. iako se govori o nevjernicima.{. govori i ~injenica da je ona toliko stara koliko je star i ljudski rod.

do}i }emo do zaklju~ka da ni ogroman broj nebeskih tijela nije nastao sam od sebe niti slu~ajno. IMAN-VJEROV ANJE IMAN-VJEROVANJE Islamska je ulema ovako definisala iman: “Iman je ~vrsto vjerovanje srcem. Samo uvjerenje nije dovoljno da bi iman bio ispravan i iskren. itd. Potvrda imana koji je u srcu mora biti izra`ena kroz . d`. a jedan od njih jeste i ovaj: Ka`e Uzvi{eni Allah. Prvi je izvor Allahova objava. Svojim razumom.” 217 U njemu se jasno vidi da je iman uvjerenje koje u sebi nema nikakvih primjesa niti sumnji i djelo izra`eno kroz borbu imovinom i `ivotom na Allahovom putu. Razum mo`e ~ovjeka dovesti do spoznaje o postojanju Boga. i bore se na Allahovom putu imecima svojim i `ivotima svojim. I njih je neko stvorio. Drugi put spoznaje jeste Allahova objava koju Allah. Sve ovo jasno govori da postoji UZVI[ENO BI]E Koga mi muslimani zovemo ALLAH. ~ovjeku je sasvim jasno da nijedan taj predmet nije slu~ajno niti sam od sebe nastao. pogotovo kad smo svjesni ~injenice da On odr`ava red u svemiru na najsavr{eniji na~in. Kada posmatra predmete oko sebe. Ljudi su pred izborom: da prihvate neoborivu ~injenicu postojanja Boga ili da je odbiju i izaberu zabludu i nevjerstvo. vidjet }emo mnogo zvijezda. d`..98 Islamsko znanje SPOZNAJA BOGA Postoje dva izvora na osnovu kojih ~ovjek mo`e do}i do spoznaje Boga. {alje preko nekog od Svojih poslanika. Oni ljudima obznanjuju postojanje Jednog Boga i pri tome im donese jasne dokaze Njegova postojanja te ih pozivaju u robovanje jedino tome Bogu. ku}e bez zidara. umniji i sposobniji od ~ovjeka. i poslije vi{e ne sumnjaju. o~itovanje jezikom i prakti~na potvrda djelima. `ivotinje ili biljke. biljke ili `ivotinje? Taj NEKO je svakako neizmjerno ja~i. Na ovakav na~in razum dolazi do spoznaje Boga.{. Jesu li to ljudi.{. To je mogu}e samo putem objave. jabuke bez drveta. ve} da svaki predmet ima svoga proizvo|a~a. a drugi ljudski razum. ~ovjek mo`e do}i do spoznaje da postoji Uzvi{eno Bi}e -Svemogu}i Stvoritelj. ali razumom se ne mo`e spoznati Bog sa svojim osobinama i svojstvima. U svim ovim slu~ajevima proizvo|a~i su ljudi. Kao razumni ljudi.”216 U Kur'anu imamo mnogo dokaza o ovakvom definisanju imana. mlijeka bez krave. Oni su iskreni. Pametan ~ovjek zna da nema knjige bez autora. Ako nave~er posmatramo vedro nebo.: “Pravi vjernici samo su oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju.

s. s.a. s. i Poslaniku.srce: od koga se zahtijeva uvjerenje u Allahovu jedno}u.. Allahov rob i Poslanik.s. Ja sam samo rob... zekat. ka`e: “Ko ka`e da nema drugog boga osim Allaha. te se povinovati naredbama i kloniti se svega od ~ega nas odvra}a.s.a. i zaslu`uje kaznu.v.djelo organa: namaz.. industrijska proizvodnja.onaj koji vjeruje samo srcem i jezikom to o~ituje.{.v.a. Iman koji je u srcu odra`ava se na djela i u skladu s ja~inom imana su i brojnost i veli~ina djela. d`. Recite: ‘Allahov rob i poslanik.v. .v. i Njegovog Poslanika. post..Islamsko znanje 99 vanjska djela. Iz ovoga se vidi da postoje tri osnovna podru~ja na kojima se o~ituje iman. u}i }e u D`ennet. istigfar i pozivanje Allahu. To podrazumijeva obo`avati Allaha onako kako je to Poslanik. a to su: .. nauka.” 219 Drugi dio {ehadeta “Muhammedun resulullah” zna~i vjerovati da je Muhammed. Ka`e Uzvi{eni: “Znaj da nema boga osim Allaha.. zemljoradnja. trgovina. s. . d`. poslan od Uzvi{enog Allaha i potvr|ivati sve ono sa ~im je poslan.s.{.{.a. .a.. i u tome bude iskren.jezik: ~ija je funkcija izgovaranje dva {ehadeta (vjerovanje u Allaha.s.” 218 Zna~i posvjedo~iti da je jedini istinski Bog Allah i pore}i sva la`na bo`anstva jeste zna~enje prvog dijela {ehadeta.v. Zato je i rekao: “Ne uzdi`ite me kao {to su kr{}ani veli~ali Isa'a. sina Merjemina. KADA I KAKO ^OVJEK POST AJE VJERNIK? POSTAJE ^ovjek postaje vjernikom muslimanom potpunim prihvatanjem dva {ehadeta. Poslanik. radio i vjerovati da je on bio ~ovjek. i njihovim javnim izgovaranjem: “E{hedu en la ilahe illellah ve e{hedu enne Muhammeden 'abduhu ve resuluhu” (“Svjedo~im da nema drugog istinskog boga pored Allaha i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Poslanik”). ostvaruju}i time Allahovo nare|enje u pogledu ljudske uloge na Zemlji. d`. s. . taj je asija (nepokoran) Allahu. tra`enje uto~i{ta i oslanjanje isklju~ivo na Allaha. strah od Njega. s. u skladu s islamskim u~enjem. Prvi {ehadet zahtijeva od ~ovjeka da porekne sve {to ljudi obo`avaju mimo Allaha a {to se naziva la`nim bo`anstvima.’”220 Muhammed. d`ihad. slavljenje Allaha..s. s. sam nije~e sebi bilo kakav stupanj i tretman koji bi ga izdigao iznad obi~nog ~ovjeka i Poslanika i to zahtijeva od nas da ne bismo i mi pripisali Allahu druga kao {to su to kr{}ani u~inili.a. a djelima ne potvr|uje.v.

onda neka ga prezire srcem. d`. Kao {to ka`u D`undub ibnu Abdullah i Ibn . 3. Postoje faktori koji poma`u pove}anju imana i oni su dostupni svakome. 2.s. a nekada ja~i.”227 Alim se vi{e boji Boga zato {to Ga je vi{e spoznao.: “A kada im se ajeti Njegovi u~e.”225 3. sura im je pove}ala vjerovanje.. bogobojazniji. ako ne mo`e rukom. Ka`e Uzvi{eni Allah. zaklju~ili da se iman pove}ava pove}anjem dobrih djela. {irokogrudniji i ima osje}aj prostranosti u prsima. {to se ti~e vjernika.” 222 “. na osnovu kur'anskih ajeta i hadisa. onda neka ga promijeni jezikom. nauka: izu~avanjem islamske nauke posti`e se uvjerenje i spoznaja. Ka`e Omer ( govore}i ashabima: “Do|ite da zajedno pove}amo iman”. .”224 Iz hadisa se jasno vidi da je iman poredan po stupnjevima.a.{.”226 Svaki ~ovjek mo`e kod sebe osjetiti kako mu se iman pove}ava i smanjuje. a ako ne mo`e ni jezikom.: “A Allaha se najvi{e boje me|u Njegovim robovima u~eni”228.v. 2. Allahov Poslanik. Me|u najva`nijima su: 1.{. tmuran je. a i stid je dio imana. a smanjivanjem dobrih i pove}anjem lo{ih djela i slije|enjem strasti smanjuje se iman. vjerovanje im se pove}ava. rekao je: “Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko stupnjeva... Ka`e Uzvi{eni Allah. i to im je samo pove}alo vjerovanje i predanost. Ako je ve}i iman. pa smo pove}ali svoj iman. Stoga su islamski u~enjaci. djelo: pove}anjem ~injenja dobrih djela pove}ava se uvjerenje i ja~a iman. d`.100 Islamsko znanje POVE]A VANJE I SMANJIV ANJE IMANA POVE]AV SMANJIVANJE Koliko je djelo va`no kao sastavni dio imana. a najmanji uklanjanje smetnje s puta. osje}a tjeskobu u prsima i sl.” 221 “. a potom su spominjali Allaha.. “Ko od vas vidi neko lo{e djelo neka ga izmijeni rukom. tj. vidjet }emo iz sljede}eg. a to je najslabiji vid imana. nije uvijek iste ja~ine.Omer: “Nau~ili smo vjerovati. a smanjuje sa smanjenjem ~injenja dobrih djela i grije{enjem. A ukoliko se umanji. on je zadovoljniji. s. d`. Nekada je slabiji.. u~enjem Njegovih ajeta i lijepih imena. nau~ili smo Kur'an u~iti. Naime.{.. iman u svim periodima ~ovjekovog `ivota nije uvijek isti...” 223 A dokazi iz hadisa jesu slijede}i: 1. poti{ten. Najve}i stupanj je la ilahe illellah. zikr-spominjanje Allaha i razmi{ljanje: spominjanjem Allaha. ~ovjek uspostavlja imansku vezu sa Allahom i od sebe odbacuje nemarnost i lijenost. lahko zapada u grijeh.

jer kada ka`emo musliman. a kada im se rije~i Njegove kazuju. U drugom hadisu spominje se da je iman dio islama: “. s. onda ne nije~emo njegovo ~vrsto uvjerenje. . Oni su zbilja pravi vjernici. jer je nekada Poslanik.” On re~e: “Da svjedo~i{ da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik.s. Njegove poslanike. te da je iman uvjerenje a islam djelo dok drugi ka`u da je to jedno te isto i da su iman i islam sinonimi.”230 Ovdje je iman obja{njen definicijom islama. upitao je Poslanika.. davanje zekata.{. Njegove meleke...: “Iman je svjedo~enje da nema drugog boga mimo Allaha.’’’231 Ovdje je iman upotrijebljen u jezi~kom zna~enju a islam u terminolo{kom. oni koji molitvu obavljaju i dio onoga {to im Mi dajemo .: “Muhammede.Islamsko znanje 101 IMAN I ISLAM U poznatom hadisu kojeg prenosi Omer ibn el-Hattab. post ramazana. Njegove knjige..” “Reci mi {ta je iman?” “Iman je da vjeruje{ Allaha. onda ne nije~emo njegova djela. njih po~asti i oprost i obilje plemenito kod Gospodara njihova ~ekaju.a.s.s. s.s.229 Kada se govori o imanu i islamu. Sudnji dan i da vjeruje{ u Bo`ije odre|enje dobra i zla (kada' i kader). da daje{ zekat. Zaklju~uje se da su iman i islam jednog zna~enja s terminolo{kog stanovi{ta i da oboje sadr`e uvjerenje. ~esto se mije{aju ova dva termina.a. Jedni ka`u da su to razli~iti termini sa posebnim zna~enjima. reci mi {ta je islam. a kada ka`emo mu'min.v..” (El-Enfal 2-4) Ovdje je Allah. Ka`e Poslanik. s.v.. D`ibril.udjeljuju.. pa koji je vid islama najbolji? Rekao je: ‘Iman.a. spomenuo iman u zna~enju islama i islam u zna~enju imana... vjerovanje im u~vr{}uju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. o~itovanje jezikom i potvrdu djelima. U su{tini. da klanja{ namaz. obavljanje namaza. svejedno je da li rekao za osobu musliman ili mu'min. d`. a.v. Potvrdu da su ta dva termina isti pojam imamo i u ovom kur'anskom ajetu: “Pravi vjernici su samo oni ~ija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. da posti{ ramazan i da obavi{ had` ako bude{ u mogu}nosti. Ponekad se pravi razlika kada ho}e da se razlu~i jezi~ko od terminolo{kog zna~enja. spomenuo i rad srca i rad organa.

Dokazati postojanje Boga va`no je onima koji do spoznaje dolaze samo putem razuma i opipljivih ~injenica.svaki vjeruje u Allaha. i u onaj svijet-daleko je zalutao. knjige.a. Gospodaru na{.[.: “Iman je da vjeruje{ u Allaha.” 232 “O vjernici. i meleke Njegove. potrebno je ispunjavati odre|ene uvjete vezane za vjerovanje i uvjerenje. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha. Takvih uvjeta ({artova) ima {est i oni su poredani ovim redoslijedom u Kur'anu i hadisu. vjerovanje u Allaha. i vjernici . s. vjerovanje u meleke. D@. vjerovanje u Allahove knjige. . i u poslanike Njegove. vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje i u Knjigu koju je objavio prije.. vjerovanje u Sudnji dan. vjerovanje u poslanike.s. poslanike. Uzvi{eni Allah. vjerovanje u Allahovu odredbu bila dobra ili lo{a (po nas).v.” I oni govore: “^ujemo i pokoravamo se. 2. 1. Muslimanu je jasno na osnovu Objave da Bog postoji te oni drugim dokazima samo dopunjuju svoje saznanje.102 Islamsko znanje IMANSKI [AR TI [ARTI Da bi ~ovjek bio musliman. 5. Sudnji dan i da sve {to se doga|a biva s Bo`ijom voljom i odre|enjem. 3. i u meleke Njegove. oprosti nam. ka`e: “Poslanik vjeruje u ono {to mu se objavljuje od njegova Gospodara. 4. i u knjige Njegove. d`. i poslanike Njegove: “Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. Njegove meleke. 6.{. Tebi }emo se vratiti.”234 PR VI IMANSKI [AR T PRVI [ART DOKAZI POSTOJANJA ALLAHA.” 233 Ka`e Poslanik.

nije sam od sebe postao. Kozmolo{ki dokaz Iz svakodnevnog `ivota znamo da ne postoji ni jedan proizvod bez svoga proizvo|a~a. Adema. d`. tako|er. s. Uzro~nici dolaska ~ovjeka na svijet jesu njegovi roditelji. jevrejstvo i mazdeizam (vatropoklonstvo) nametnuti su mu od njegovih najdra`ih. Ni jedan ~ovjek nije sam sebe prouzro~io.v.. mi svjedo~imo' .{. jer je islam ovom djetetu uro|en. U svakom ~ovjeku postoji potreba za vjerom... Poslanik.Islamsko znanje 103 1.ne treba da se mijenja Allahova vjera. Najve}i primjer za to jeste sam ~ovjek.v. potom ga njegovi roditelji u~ine jevrejom ili kr{}aninom ili vatropoklonikom.Uzvi{eni Allah. d`. zato {to uro|ena ljudska priroda i du{a koju nije one~istila prljav{tina {irka potvr|uju postojanje Uzvi{enog Allaha. Pogre{no usmjereni knji`evnici.a. d`. To je zaista velika nepravda. a to zna~i ni jedna posljedica bez svoga uzroka.a..{. On je stvorio du{e i one su ve} tada bile svjesne Njegova postojanja. kao pravi vjernik. ka`e: “Ti upravi lice svoje vjeri.s. jer je to prava vjera.‘” 235 U drugom ajetu koji izravno govori o ljudskoj prirodi Allah. djelu Allahovu. prema kojoj je On ljude stvorio . Nekada su naslje|ivali vjerovanje u bogove od svojih starih. a. Kur'an ne posve}uje puno pa`nje direktnom dokazivanju postojanja Boga. Roditelji su. I na{i roditelji imaju svoga uzro~nika. Onaj Koji nije stvoren .{.” 236 Jedino uro|eni instikt mo`e objasniti stalnu ~ovjekovu potrebu da u ne{to vjeruje. profesori i drugi kulturni radnici ~esto nastoje izmijeniti ljudsku prirodu i pri tome zaprljati je zabludjelim idejama. a nekada ih sami izmi{ljali.”237 Primje}ujemo da Poslanik. Uzrok svih uzroka od Koga je sve poteklo i za Koga se sve ve`e jeste Stvoritelj svega. nije rekao: “Pa ga njegovi roditelji u~ine muslimanom”.s.oni su odgovorili: 'Jesi.I to da na Sudnjem danu ne reknete: 'Mi o ovome nismo ni{ta znali. i tako dalje sve do prvog ~ovjeka. Svim ovim uzrocima mora postojati prauzrok. isto tako. a kr{}anstvo. s. koji. . 2. niti je nastao slu~ajem. Koje se zove Allah. vjeri. faktor koji zna u~initi dosta na zatiranju ~iste uro|ene prirode. Ka`e Uzvi{eni: “I kad je Gospodar tvoj iz ki~mi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatra`io od njih da posvjedo~e protiv sebe: 'Zar Ja nisam Gospodar va{?' ..s. Islam je njegova osnova.{. u jednom hadisu ka`e: “Svako se dijete rodi u ~istoj prirodi.. nastavnici. d`. Svaka ljudska zajednica je u ne{to vjerovala. Fitra (uro|ena ljudska narav) Fitra (uro|ena ljudska narav) jeste najbolji dokaz koji upu}uje na postojanje Uzvi{enog Bi}a. samo je jedan dio ljudi tokom svoga `ivota pod uticajem raznih faktora potiskuje.

Voda se isparava i pretvorena u paru penje se do odre|ene visine gdje se kondenzira.. a to je Allah. Zato je ~ovjek nekad raspolo`en i zadovoljan. Koriste ljudima i sastavni su dio prirode. Vjetrovi prenose polenov prah i poma`u opra{ivanju biljaka. @ivotinje koje Allah stvori. sve bi bilo sasu{eno i spr`eno i ne bismo imali ni{ta: ni vo}a ni povr}a.po kojoj je rasijao svakojaka `iva bi}a.: “Stvaranje nebesa i Zemlje. Da nije njih. a nekada mrzovoljan i nezadovoljan. . la|a koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude. Znamo da na Zemlji postoji mnogo vi{e vode nego kopna. Allah. Stvorio ih je Uzvi{eni i On im je odredio zakone po kojima }e se pona{ati. Vjetrovi nas rashla|uju i vr{e druge va`ne zadatke. tako|er. Ka`e Allah. u ovisnosti je o ki{i. d`. Kao {to se la|a ne mo`e zamisliti bez svoga kapetana koji njom upravlja tako ni ovaj svemir ne mo`e biti bez svoga upravlja~a. Kad bi stalno sijalo Sunce. d`. i od nje ovise i ljudi i `ivotinje. Oni tjeraju oblake koji nam donose blagoslovljenu ki{u. Na Zemlji `ivimo i koristimo njena dobra. Od Sunca nam dolazi toplota i svjetlost dok nam Mjesec pokazuje ra~unanje vremena. Ni njih nije ~ovjek stvorio niti oni rade po ljudskim zakonima. promjena vjetrova. Usljed kretanja Zemlje oko Sunca i njenog nagiba prema Suncu imamo godi{nja doba koja imaju svoje odlike i za koja su vezani razli~iti poslovi. Teleolo{ki dokaz Teleolo{ki dokaz ogleda se u savr{enom redu i harmoniji u svemiru. 4. nam daje ki{u koja sve to u `ivot vra}a. Ki{a je odraz Allahove milosti svemu `ivom na Zemlji. Zato je cilj ovoga teolo{kog dokaza da objasni red i svrsishodnost u prirodi koja upu}uje na postojanje Jednog Jedinog Allaha. Oblaci se kre}u po Allahovoj odredbi. Ni{ta u Allahovom zakonu nije bez svrhe. Potom se ponovo iz oblaka vra}a na Zemlju. pot~injeni oblaci koji izme|u neba i Zemlje lebde . Smjenjivanje no}i i dana jeste veli~anstven primjer Allahove mo}i.{. Sve {to raste i razvija se. koriste se u proizvodnji i u druge svrhe. d`. On nam je u~inio dan za rad a no} za odmor i sve je savr{eno stvorio. niti bi imale svoju svrhu koja se ogleda u preno{enju ljudi i onoga {to im koristi.doista su dokazi za one koji pameti imaju. One su me|u najve}im izvorima ljudske ishrane. a tjeraju ih vjetrovi.104 Islamsko znanje 3. ki{a koju Allah spu{ta s neba pa tako u `ivot vra}a zemlju nakon mrtvila njezina . Moralni dokaz Ovaj dokaz zasniva se na ~injenici da u svakom ~ovjeku postoji moralni osje}aj za dobro i zlo.{. smjena no}i i dana. d`. Mora i rijeke su Allahova znamenja.{. la|e ne bi imale po ~emu ploviti. I tako. Uloga vjetrova je neprocjenjiva. sve ima svoj red i svoju svrhu.{. Nakon dugotrajne su{e izvori presu{e i pojavi se nedostatak vode. ali sada u te~nom stanju kao ki{a.”238 Nebesa i Zemlja u svemiru nisu sami od sebe nastali niti su ih ljudi stvorili. imaju veliku ulogu na ovom svijetu.

Logi~ki dokaz U knjizi “[erhul . Ona ga natjera da se sam preda vlastima. i poku{ao da sakrije svoje nedjelo. on je mrzovoljan i nelagodno se osje}a. Nastanak `ivota na Zemlji Jedan od naj~vr{}ih dokaza postojanja Boga jeste nastanak `ivota na Zemlji. d`. Za ubicu se dugo vremena ne zna. izvu}i }emo zaklju~ak i re}i: `ivot na Zemlji stvorio je vje~no @ivi. Pamet zato i postoji da bi ljude vodila istini i pravdi. da li je nastala sama od sebe. njime mogao upravljati i sakriti zlo~in.samoro|enjem.moralni zakon usadio nam je Uzvi{eni Tvorac. on je veseo i zadovoljan.{. Prema tome. Postoje me|u ljudima brojne teorije o nastanku svijeta. a ne zabludi i neistini. goni na priznanje i otkrivanje. `ivjeli u zabludi o postojanju Boga. Kako je onda mogu}e da ne{to tako ogromno i slo`eno kao {to je vasiona . Bilo je u~enjaka koji su tvrdili da je `ivot na Zemlji nastao iz mrtve materije . Tra`ili su od njega dokaz o postojanju . De{ava se da ~ovjek ubije ~ovjeka na pravdi Boga i niko od ljudi ne vidi to ubistvo. Nemogu}e je zamisliti da bi tolika plemena i toliki narodi kroz ~itavu historiju. Zato je tako uvjerenje ~vrst dokaz da Bog postoji. 5. ali ga njegov unutarnji sudac. a iz ni~ega ne mo`e nastati ne{to. ali se nije uspio spasiti od unutra{nje kontrole. Neki ka`u da je `ivot na Zemlji i sve {to vidimo nastalo slu~ajno. od po~etka ljudskog roda. Jedni su tvrdili da je `ivot na Zemlju do{ao s nekih drugih planeta iz svemira. Kako je mogu}e da iz mrtvoga nastane ne{to `ivo? Mrtvo je ni{ta.nastane slu~ajno. Upitamo li takve za najobi~niju olovku.Islamsko znanje 105 Kada u~ini dobro.Allah. d`. jer bi. moralni zakon u njemu. Taj moralni zakon jeste ne{to {to ~ovjek nije mogao ste}i sam. njegove gri`nje savjesti koja ga progoni i no} i dan zbog po~injenog zla. Nema `ivota iz mrtve materije.akide el-vasitijje” prenosi se da su neki ljudi iz Indije do{li kod EbuHanife da sa njim raspravljaju o postojanju Boga. Moralni zakon u nama jo{ je jedan dokaz Allahovog postojanja. odgovor }e biti da nije. Za `ivot je potreban `ivot. ova teorija je davno oborena kao i sve druge sli~ne njoj. nikad ne}e uspjeti. a kada u~ini zlo. 6.{. 7. Zato je nastanak `ivota na planeti Zemlji jedan od najja~ih dokaza postojanja Boga. mo`da. Koji ne umire . On bi. Navedimo jedan primjer koji }e nam pojasniti kako moralni zakon u ~ovjeku upu}uje na postojanje Allaha. Ubica se uspio izvu}i i spasiti od ljudskog gonjenja. Taj osje}aj gri`nje savjesti . u suprotnom.sa kojom se nikako ne mo`e porediti olovka . Me|utim. I koliko god ~ovjek nastojao da se oslobodi toga. Koji nas najbolje poznaje. ili kako se to u biologiji zove “autobiogeneza”. Historijski dokaz Uvjerenje plemena i naroda od prahistorije kroz hiljade godina da postoji Bog zasniva se na zakonima zdravog razmi{ljanja.

” Tada su shvatili da ih je Ebu . Ebu .. .Hanife im re~e: “Razmi{ljam o la|i punoj namirnica i robe kako sije~e morske valove i putuje sama do svoga pristani{ta. Sunce.” Indijci reko{e: “O tome razmi{lja{?!” “Da” .Allahovo gospodarstvo. 3. VJEROVANJE Vjerovanje u Allaha. Tevhid se ogleda u tri podru~ja i to: 1.Allah. potom da se istovari i vrati nazad?! To je nemogu}e. d`. bilje. Zbog toga je On stvorio d`ine i ljude. tevhidul-esmai ves-sifati . “Onda ti nema{ pameti! Je li mogu}e da la|a do|e sama bez kapetana.tevhid .{. D@. planine. Nisu mu mogli ni{ta na ovo odgovoriti.. d`.Hanife re~e: “Ne mo`ete shvatiti da jedna obi~na la|a putuje sama bez kormilara. Kada je stigla i istovarila teret. a mo`ete pojmiti da ova nebesa..Allahova. strah... Vladar i Stvoritelj.Hanife. zvijezde.” 240 Allah je poslao ljudima poslanike da bi ih pozivali u priznavanje Allahove neprikosnovene jedno}e.” Iz definicije se vidi da je klju~ vjerovanja jedno}a Allaha.. tevhidul-uluhijje .u svemu. Gospodar svega.” Ebu .{. jedini je dostojan obo`avanja. nadanja. tevhidur-rububije . d`. Mjesec. zekat.[. .239 VJEROV ANJE U ALLAHA. TEVHIDUR . poslu{nost i poniznost) jedino Njemu iskazuju.106 Islamsko znanje Boga. “A d`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi robuju.{.RUBUBIJJE Tevhid predstavlja obo`avanje Jednog Jedinog Allaha. d`. 2. On Jedini zaslu`uje da Mu se robuje i da se svi ibadeti (namaz. oti{la je nazad. `ivotinje i ljudi postoje bez svoga Stvoritelja. jedinstvenost u pogledu Njegovih imena i svojstava. U njoj nije bilo ni kapetana niti radnika nosa~a koji istovaraju robu. On je opisan svojstvima savr{enstva i li{en svih nedostataka.{. post. dove. zna~i: “^vrsto uvjerenje da je Allah.Hanife pobijedio upotrijebiv{i njihove dokaze. d`.{.re~e Ebu ..

{. a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. d`. u~io je svoje drugove da poziv u islam zapo~inju tevhidom. On je izvor ljudske sigurnosti jer puni ljudsko srce neograni~enom mirno}om. . `enidbu po njegovom izboru i druge vrste ovosvjetskih u`ivanja u zamjenu za napu{tanje poziva u tevhid i nenapadanje njihovih tobo`njih bogova.Islamsko znanje 107 . koja ga u stopu prati. s.v. a najva`nije jesu svakako sre}a na dunjaluku i uspjeh na ahiretu.. On tamom no}i prekriva dan.{.Nevjernici Meke nudili su Muhammedu. Gospodar svega i da nema drugog gospodara mimo Njega. onda se nad Ar{om uzvisio. Tako je Muazu prilikom odlaska u Jemen rekao: “Neka bude prvo ~emu }e{ ih pozivati svjedo~enje da nema drugog boga osim Allaha.{. da On prima dove.{.Zadatak svakom muslimanu jeste da u svom dru{tvu uspostavi tevhid.v. jer on ujedinjava i vjernike.. da On o`ivljava i usmr}uje. bogatstvo. Postoje i brojne koristi od vjerovanja u tevhid.. Njemu sve pripada i u Njegovim rukama je sva vlast. Uzvi{eni ka`e: “Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali.s. u ovu vrstu tevhida ubraja se vjerovanje da samo Allah.a. Samo On stvara i upravlja! Uzvi{en neka je Allah.Poslanik. a da mu nismo objavili: ‘Nema boga osim Mene. On ka`e: “Gospodar va{ je Allah.a. da On spre~ava i dozvoljava. Jedini Stvoritelj svega postoje}eg.Poslanici su svoje misije ljudima uvijek zapo~injali sa pozivanjem u vjeru Allahove jedno}e. tevhid je uzrok iskupljenju od grijeha. tako da se mu'min nikog drugog ne boji osim Allaha. da je On Jedini Vladar.{. . Gospodar svjetova!” 243 Tako|er.s. d`.. Zatim. zato se Meni klanjajte. mo`e ne{to halalom ili haramom u~initi. Tevhid je izvor du{evne snage koja se pretvara u nadu koja se opet ispoljava totalnim povjerenjem i oslanjanjem na Uzvi{enog Stvoritelja.” 242 . da On Jedini donosi korist. s. Njime se ~ovjek osloba|a robovanja i pot~injenosti nekom drugom bi}u mimo Allaha.. da poziva njemu. d`. da On opskrbljuje i daruje. d`. Tevhidom ~ovjek postaje neovisan.” To zna~i priznati da je Allah.‘” 241 . Definicija ovog tevhida glasi: “^vrsto uvjerenje da je Allah. d`. Koji je nebesa i Zemlju u {est vremenskih razdoblja stvorio.

JEDINI NEPRIKOSNOVENI BOG KOME SE IBADET ^INI ^vrsto uvjerenje da je Allah. Oni su vjerovali da Allah. a ovo je. ali nisu vjerovali da je Allah. d`. jer ~initi ibadet nekom drugom. poslu{nosti. Gospodar. daje nafaku. poniznosti i pokornosti i drugim vidovima ibadeta. neprikosnoveni Bog i da nema drugog boga mimo Njega. ali ih samo ovo vjerovanje nije uvelo u islam bez ostalih vrsta tevhida..{. u dovi. ki{u.s..a. Onaj Koji vjeruje da postoji samo jedan Bog dostojan obo`avanja. d`. da je On sve stvorio. a. vi nemate drugog boga. Ali onaj koji vjeruje da je Allah. taj vjeruje da je On i Gospodar i Onaj koji opskrbljuje i pro`ivljava.{. Tako je ispravno re}i da ima pravi Bog. s.{. plod vjerovanja da je Allah jedini Gospodar. ka`emo da ga on uzima za svoje bo`anstvo. d`. d`. s.a. a ako ne vjeruje. S ovim u vezi kada vidimo da bilo ko ~ini ibadet nekom drugom.s. ..v. mo`da. To je su{tina ovog tevhida. uz ili mimo Allaha. d`.{. jeste {irk. uz ili mimo Allaha. Ova vrsta tevhida jeste potvr|ivanje Allahove jedno}e kroz Njegova djela. onda je politeista. Tevhidul-uluhujje sadr`i u sebi i rububijje i tevhidul-esmai vessifati. Pravi je vjernik iskren u svojoj ljubavi prema Allahu. u svome strahu i nadi. D@. “Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali. tako ne zove. te je Poslanik.v. oslanjanju.. s. Zbog ovog tevhida smo stvoreni i svi poslanici su slati zbog njega. a nisu dostojni tog obo`avanja. Ovdje je va`no napomenuti da se pod pojmom Bog misli na ono {to se obo`ava..{.s.[.. Ova vrsta tevhida bila je predmet raskola i razila`enja izme|u poslanika i njihovih naroda od Nuha. jedini istinski. Onaj koji vjeruje u ovaj tevhid on je monoteista. te da se svi oblici ibadeta jedino Njemu iskreno upu}uju.108 Islamsko znanje TEVHIDUL-ULUHIJJE .. a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene. Koji zaslu`uje da bude obo`avan i postoje la`na bo`anstva ili bogovi koje ljudi obo`avaju.. bez obzira {to ga.” 245 U tevhidur-rububijje vjerovali su i mu{rici u doba Poslanika. u stvari. pa do Muhammeda. Ovaj tevhid razdvaja monoteiste od politeista..{. d`. zato se Meni klanjajte!‘” 244 Svi su govorili: “Bojte se Allaha. jedini Bog kome se upu}uje ibadet (tevhidul-uluhijje)...a.{.ALLAH. ali ne vjeruje da je On i jedini Bog kome se ~ini ibadet.s. ratovao protiv njih i dozvolio njihovu krv i imetke. d`. njegovo vjerovanje nema smisla.v.

{. bez dodavanja ili oduzimanja. Allah je nepar i On voli nepar. Du`ni smo u ta svojstva vjerovati i ne poku{avati ih na bilo koji na~in tuma~iti i prilago|avati svojim ograni~enim ljudskim shvatanjima. s. Allah.{.{. opisan svim svojstvima savr{enstva.v. i bude njima molio Allaha. u}i }e u D`ennet..: “Allah ima 99 imena. da je li{en svih nedostataka i da su ta imena i svojstva onakva kakvim se On opisao u Kur'anu i kako Ga je opisao Njegov Poslanik. . s. Postoje tri temelja na kojima po~iva vjerovanje u Allahova.prvi temelj: zabrana poku{aja poistovje}ivanja i dokazivanja bilo kakve sli~nosti izme|u Allaha i Njegovih stvorenja.v. ko ih nau~i (sa~uva) u}i }e u D`ennet... Tvoja odluka je pravda u vezi mene.s. Pored 99 Allahovih. sunneta. sto manje jedan. svojstva: . Ka`e Poslanik. kojim si Sebe nazvao. d`. za koga ve}ina uleme ka`e da nije izvedeno ni iz kakvog korijena. s..a.{. razumije. molim Te svakim Tvojim imenom. vjeruje u njih i lijepo postupi po njihovom zna~enju. sin robinje Tvoje. Svako od imena ozna~ava jedno od Allahovih svojstava.a. ALLAHOV A LIJEP A IMENA I NJIHOV BROJ ALLAHOVA LIJEPA O Allahovim.. s.s. lijepih imena koja su spomenuta u ovom hadisu postoje i druga imena koja su nam poznata iz drugih hadisa kao {to postoje i ona koja su za nas skrivena i nepoznata. Ka`e Resulullah.drugi temelj: vjerovanje u svojstva i imena potvr|ena Kur'anom i sunnetom. ja sam Tvoj rob.a. Moja sudbina je u Tvojoj ruci.s. sin roba Tvoga. nau~i napamet.. ~ist je od svih nedostataka.{. bez poricanja ili bilo kakvog iskrivljenog tuma~enja istih.s. lijepim imenima saznali smo iz Kur'ana i Poslanikova. U sahih (ispravno prenesenom) hadisu navedeno je da Allah ima 99 lijepih imena.v. Zajedni~ko ime za sva imena i svojstva jeste Allah. d`.. . da . d`.” 246 Zna~enje rije~i “ko ih nau~i (sa~uva) u}i }e u D`ennet” jeste to da onaj ko ih upozna.: “Bo`e moj.a. a svako ime je izvedenica iz svoga izvora.{. d`. d`.tre}i temelj: prekid svakog poku{aja zala`enja u su{tinu (kakvo}u) tih svojstava. Tvoja odredba se izvr{ava u pogledu mene. d`.Islamsko znanje 109 TEVHIDUL-ESMAI VES-SIF ATI -VJEROV ANJE VES-SIFA -VJEROVANJE U ALLAHOV A IMENA ISVOJSTV A ALLAHOVA ISVOJSTVA ^vrsto uvjerenje da je Uzvi{eni Allah. ili koje si u Svojoj Knjizi objavio ili koje si nekog od Svojih stvorenja nau~io ili koje si u Svom tajnom znanju za Sebe zadr`ao. ko se bude dr`ao granica u odno{enju sa Allahom ( u skladu sa Njegovim imenima).v.

i u knjige Njegove.' I oni govore: '^ujemo i pokoravamo se.s... ka`e: “Iman je da vjeruje{ Allaha. Vjerovanje u meleke ogleda se u ~vrstom uvjerenju da postoje meleki (nevidljiva duhovna bi}a) koji su stvoreni od svjetlosti. a poslanicima je slao meleke koji su prenosili objavu od Uzvi{enog. i Poslanika.”250 Stvarnu su{tinu meleka.a. i u poslanike Njegove.Stvoreni su prije Adema.110 Islamsko znanje u~ini{ Kur'an prolje}em srca moga. Uzvi{eni. oprosti nam.s. zna. i meleke Njegove. Njegove meleke.. da njime odstrani{ moju `alost i odbije{ brige moje!”247 Brojni su dokazi o du`nosti vjerovanja i o utemeljenosti Allahovih atributa i imena. ^itava jedna sura govori o Allahovim lijepim imenima. 1) Stvaranje meleka . mudrost da ljudima po{alje poslanike izme|u njih.”249 U skladu s ajetom i hadisom vidimo da je postojanje meleka utvr|eno nepobitnim dokazima. a to je sura “El-Ihlas”: “Reci: 'On je Allah . te je zato nijekanje njihova postojanja nevjerstvo. Tebi }emo se vratiti.daleko je zalutao.s. na {to nas upu}uje slijede}i ajet: “A kada tvoj Gospodar re~e melekima: 'Ja }u na Zemlji namjesnika postaviti!' . i poslanike Njegove: 'Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih.{..svaki vjeruje u Allaha..a. jedino On. Gospodaru na{.Jedan! Allah je uto~i{te svakom! Nije rodio niti je ro|en i niko Mu ravan nije!‘” DRUGI IMANSKI [AR T [ART VJEROV ANJE U MELEKE VJEROVANJE Meleki su izaslanici i veza izme|u Allaha.. a. s. i zbog toga govor o njima zahtijeva prednost nad govorom o poslanicima.v. i vjernici . Ka`e Uzvi{eni: “Poslanik vjeruje u ono {to mu se objavljuje od Gospodara njegova. njihov izgled i pojedinosti o njihovim stanjima. svjetlom srca moga. Uzvi{eni ka`e: “A ko ne bude vjerovao u Allaha i u meleke Njegove.v. Oni se ne suprotstavljaju onome {to im Allah. s. i u onaj svijet . d`. naredi i izvr{avaju sve Njegove naredbe. d`.'”248 Poslanik. Allahova je. d`. Meleki su u Kur'anu spomenuti na mnogo mjesta..{..{.oni reko{e: 'Zar }e{ na njoj u~initi da bude onaj koji }e na njoj nered ~initi i krv .

sa jako crnom kosom. [to se ti~e onoga od ~ega su stvoreni. Tada se pojavio u bijeloj odje}i.{.s.{..v.. u liku ~ovjeka po imenu Dihje ibn Kelbi. “Oni govore: 'Milostivi ima dijete!' Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi po{tovani. Oni nisu kao ljudi: oni ne jedu. On uistinu. pokorni i odani Allahovi robovi Meleki su Allahu.” 256 U hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Mes'ud ka`e se da je Poslanik.. Oni nisu Allahova djeca niti k}erke. a oni su i sami iz strahopo{tovanja prema Njemu. ne ulaze u bra~ni `ivot. U kazivanju o Merjemi navodi se: “Mi smo njoj meleka D`ibrila poslali i on joj se pojavio u liku savr{eno stvorenog mu{karca... Nemaju materijalno tijelo koje bi se moglo primijetiti ljudskim ~ulima.” 254 Tako isto je D`ibril dolazio Muhammedu. kao {to su to kr{}ani pripisivali Allahu.‘” 252 Iz govora meleka sa Allahom vidimo da je njihovo stvaranje prethodilo ljudskom stvaranju.. ihsanu. Stvoritelj nebesa i Zemlje.v. d`.a. a ne grije{e u onome {to im se naredi. potpuno pokorni i odani.. ne spavaju. a d`ini od vatre. i na njemu se nisu vidjeli tragovi puta. koji meleke sa po dva. kao {to je navedeno u hadisu kada ga je pitao o imanu. s. On zna {ta su uradili i {ta }e uraditi. s.' On re~e: 'Ja znam ono {to vi ne znate. bri`ni. Njemu su u ibadetu ponizni i izvr{avaju sve naredbe. d`.Islamsko znanje 111 prolijevati? A mi Tebe veli~amo i hvalimo i kako Tebi dolikuje. ne piju.v. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi. {tujemo. sve mo`e.s. ka`e: “Hvaljen neka je Allah.a. o tome nas obavje{tava Poslanik.. i oni }e se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati. d`.255 4) Meleki imaju krila U suri Fatir Allah. “253 2) Nevidljiva svjetlosna stvorenja Dokazi Kur'ana i hadisa upu}uju nas na zaklju~ak da su meleki nevidljiva duhovna stvorenja od svjetlosti. islamu i predznacima Sudnjeg dana. Ne grije{e niti u svom bi}u imaju bilo kakvo svojstvo materije koje je osobina ~ovjeka.a. s.s. tri i ~etiri krila ~ini izaslanicima. On onome {to stvara dodaje {ta ho}e. 3) Mo} pretvaranja u druge oblike Meleki nekada uzimaju oblik materijalnih stvari i pojavljuju se u liku ~ovjeka.{.257 5) Meleki.: “Meleki su stvoreni od nura (svjetlosti).” 258 I ka`e Uzvi{eni: . vidio D`ibrila sa {est stotina krila.

Ka`e Allahov Poslanik. a posebno kada su vjernici u d`ihadu. uvedi ih u edenske vrtove. koje si im obe}ao. Uz ~ovjeka su meleki “Kiramen katibin”.Ti si mu se smilovao.'”266 Oni podsti~u one koji tra`e znanje. njegovo odr`avanje. “Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: 'Ja Sam s vama. izbjegavanje zla.a. one koji su bili dobri. drugi ga navode na dobro.s. I po{tedi ih kazne zbog ru`nih djela...” 260 “I onih koji naredbe sprovode. s. Ti si uistinu silan i mudar.s. i radujte se D`ennetu.”259 6) Meleki i svemir Meleki izvr{avaju naredbe Uzvi{enog Gospodara vezane za red u kosmosu.{. zadu`io jedne meleke za zvijezde.” 263 Postoje meleki koji mole Allaha da oprosti grijehe vjernicima i mole Allaha za njih: “Meleki koji dr`e 'Ar{ i oni koji su oko njega veli~aju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njeg i mole da budu opro{teni grijesi vjernicima: 'Gospodaru na{. a drugi ka`e: 'Oduzmi od onoga koji {krtari. pra}enje i bilje`enje svega {to se kre}e i de{ava u njemu. tre}e za brda.{. a da pored njega nije prisutan Onaj Koji bdije..”267 U~vr{}uju vjernike na dobrom djelu. kod Nas cijenjeni pisari. veliki uspjeh biti!'” 264 Poslanik.: “Svako ko iza|e na put radi sticanja znanja. koji bilje`e ljudska djela: “On ne izusti ni jednu rije~. Meleki prate ~ovjeka tokom ~itavog `ivota i nikada se ne odvajaju od njega.a.v. koji vam je obe}an. pomo} ljudima na izboru dobra nad zlom. neke za ki{u itd. daj onome koji dijeli'.. s. a to }e.. a da ne do|u s neba meleki koji mole Allaha: 'Bo`e. druge za oblake. zaista. i ~ine ono {to im se naredi. zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sa~uvaj ih od patnje u Vatri! Gospodaru na{. 7) Meleki i ~ovjek Postoje i razne du`nosti i funkcije meleka vezane za ~ovjeka kao {to je uputa. d`.” 261 Kur'an i hadis upu}uju nas da meleki imaju odre|enu funkciju te da je Allah. meleki mu postave svoja krila iz zadovoljstva prema onome {to je ~ovjek poduzeo. Jedni zapisuju njegova djela. Uzvi{eni ka`e: “I sre|uju ono {to nije sre|eno. Koji je iznad njih.v. zablude i fitne. tre}i ga ~uvaju itd. jer koga Ti toga dana po{tedi{ kazne zbog ru`nih djela . pomaganje ljudi u robovanju Allahu. a grie{nike kore: “Onima koji govore: 'Gospodar na{ je Allah' pa ostanu pri tome-dolaze meleki: 'Ne bojte se i ne `alostite se. ka`e: “Nema dana u kome ljudi osvanu.112 Islamsko znanje “Boje se Gospodara svoga. Ti sve obuhvata{ milo{}u i znanjem. d`..'”265 Meleki prilikom smrti donose radosne vijesti vjernicima. i pretke njihove i `ene njihove i potomstvo njihovo. pa u~vrstite one .”262 “A nad vama bdiju ~uvari.

tamo pouzdanog!” 272 “U~i ga jedan ogromne snage. koji je zadu`en za dono{enje objave Allahovim poslanicima. nicanje rastinja. Malik je ~uvar D`ehennema. Broj meleka Meleka ima neizmjeran broj koji zna jedino Gospodar svjetova kao {to ka`e Uzvi{eni: “A vojske (meleke) Gospodara tvoga samo On zna. neka Gospodar tvoj u~ini da umremo!' On }e re}i: 'Vi }ete tu vje~no ostati.” 269 O njihovoj mnogobrojnosti govori ovaj hadis: “Nebesa su za{kripala. d`. mo}nog. odre|ivanje zelenila i boje u bilju. a imaju zbog ~ega da {kripe. kome se drugi pot~injavaju. i zorom kada di{e.”270 MELEKI SPOMENUTI U KUR'ANU I HADISU D`ibril. razboriti. Israfil je zadu`en za puhanje dva puta u sur (rog). kretanje oblaka. Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim. on je zadu`en za pojave i promjene u prirodi. Allahovom voljom. koje se kre}u i iz vida gube.Islamsko znanje 113 koji vjeruju!' U srca nevjernika Ja }u strah uliti.pa Allah je. a da tu nije melek koji ~ini sed`du ili ruku'.” 273 [to se ti~e Mikaila. koji se pojavio u liku svome. tebi stavlja na srce Kur'an-koji potvr|uje da su i prija{nje objave istinite-kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. Kur'an je. neprijatelj onima koji ne}e da vjeruju. kao {to su strujanje vjetrova. od Gospodara svemira cijenjenog. kazivanje izaslanika plemenitog.” 268 8. veli~ine i ukusa plodova itd. zaista.'” 271 Uzvi{eni ga je na najljep{i na~in opisao u suri Et-Tekvir: “I kunem se zvijezdama koje se skrivaju. a drugi put radi ponovnog o`ivljavanja. doista. Na njima nema mjesta koliko pedalj. padanje ki{a.'” 274 Kiramen katibin . i no}i kada ona veo di`e. On je spomenut u jednom ajetu zajedno sa Mikailom: “Reci: 'Ko je neprijatelj D`ibrilu? a on. ka`e: “Oni }e dozivati: 'O Malik.{. Uzvi{eni Allah.. Prvi put da bi ozna~io umiranje svega stvorenog. i D`ibrilu i Mikailu . pa ih vi po {ijama udarite i udarite ih po prstima.

“A oni koji su se Gospodara svoga bojali. Melek smrti On je zadu`en za uzimanje ljudskih du{a..” 277 U tefsirima se spominje da se radi o dva meleka.” 283 “Pa neka pozovu dru{tvo svoje. Oni se spominju na ~etiri mjesta u Kur'anu: “I oni koji }e u vatri biti govorit }e stra`arima d`ehenemskim: 'Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ubla`i!'” 281 “Nad njim su devetnaesterica. donose hranu.” 284 Meleki zadu`eni za gostoprimstvo d`enetlija: Oni selam nazivaju i izra`avaju dobrodo{licu d`enetlijama.{. ne sumnjaju.114 Islamsko znanje Allah. i o njima nas je obavijestio Uzvi{eni: “I meleki }e na krajevima njegovim stajati. niti je ikada moglo pasti na um ljudskom srcu. drugi s lijeve strane ~ovjeka i pi{u djela. Ka`e Uzvi{eni: “A nad vama bdiju ~uvari. a zovu se Zebanije. Ima ih devetnaest. da se oni kojima je data Knjiga uvjere. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. u nekim djelima spominje se da se on zove Azrail.” 275 “Uz svakog od vas su meleki. a poslije }ete se Gospodaru svome vratiti. a prijesto Gospodara tvoga }e toga dana. pi}e i sve drugo {to oko nije vidjelo niti uho ~ulo.” 276 “Zar oni misle da Mi ne ~ujemo {ta oni nasamo razgovaraju i kako se me|u sobom dogovaraju? ^ujemo Mi. u povorkama }e u D`ennet biti povedeni.” 280 Meleki zadu`eni za vatru-Zebanije: to su meleki koji se brinu o d`ehenemskoj vatri.'” 278 Kur'an nije spomenuo ime ovog meleka niti se ono spominje u autenti~nim-sahih hadisima. zapisuju. ~uvari . iznad njih. osmerica dr`ati. i da oni kojima je data Knjiga i oni koji su vjernici. koji su uz njih. a druga dva meleka ~uvaju ~ovjeka. i da oni ~ija su srca bolesna i oni koji su nevjernicika`u: '[ta je Allah htio sa ovim kao primjerom?' Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga ho}e. a kapije njegove ve} {irom otvorene.” “Mi smo ~uvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao isku{enje onima koji ne vjeruju. ih je spomenuo u Kur'anu i u~inio ih na{im ~uvarima i pisarima. d`. Mi }emo pozvati Zebanije. po Allahovom nare|enju nad njim bdiju. I Sekar282 je ljudima samo opomena. koji znaju ono {to radite. i da se onima koji vjeruju vjerovanje u~vrsti. jedan sprijeda a drugi straga.279 Nosa~i 'Ar{a: To su meleki ~ija je du`nost dr`anje Allahova 'Ar{a (prijestolja). Onaj na desnoj strani pi{e dobra djela a onaj na lijevoj pi{e lo{a djela. a izaslanici na{i. kao {to Uzvi{eni ka`e: “Reci: 'Usmrtit }e vas melek smrti koji je vama zadu`en. i kad do njega do|u. Me|utim. i na pravi put ukazuje onome kome ho}e. kod Nas cijenjeni pisari. koji stoje jedan s desne. ispred njega i iza njega.

.{.. s.. Tevrat: objavljen Musau.a.Islamsko znanje 115 njegovi }e im re}i: ‘Mir vama. koje su ljudima prenosili Allahovi poslanici.”.” 290 Tako|er. zato u|ite u nj. i u ovom ajetu: “Ovo doista ima u listovima davna{njim. u njemu je uputa i svjetlo. Slijede}i ajet nam poja{njava tu ~injenicu: “Svi su ljudi sa~injavali jednu zajednicu. . i Allah. 289 4.. 287 2. a. d`.s.. a..v.a. Suhufi: Suhufi su objavljeni Musau i Ibrahimu.{. a njemu smo dali Ind`il. ali njihova imena nisu spomenuta u Kur'anu i sunnetu.”. ka`e: “Mi smo objavili Tevrat.s. u njemu }ete vje~no boraviti!'” 285 Jo{ da napomenemo da se meleki ne `ene niti razmno`avaju..{... Uzvi{eni ka`e: “Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima.s.. Zebur: objavljen Davudu. Uzvi{eni ka`e: “Poslije njih smo Isaa. Knjige spomenute u Kur'anu su: 1. a Davudu smo Zebur dali”. koji je priznao Tevrat prije njega objavljen..286 Kao {to je Allah. TRE]I IMANSKI [AR T [ART VJEROV ANJE U ALLAHOVE KNJIGE VJEROVANJE Vjerovanje u Allahove knjige temelj je imana bez kojeg nema vjerovanja. obavjestio u ovome ajetu: “Zar on nije obavje{ten o onome {to se nalazi u listovima (suhufima) Musaovim i Ibrahimovim. a. d`. To podrazumijeva vjerovanje i ~vrsto uvjerenje da je Allah.. poslali. Ind`il: objavljen Isau. d`... poslao Kur'an Muhammedu. 288 3.” 291 Sigurno je da je bilo jo{ knjiga koje su objavljivane drugim poslanicima..s. sina Merjemina. d`.{. i nikada se ne opisuju mu{kim ili `enskim spolom. Ono {to znamo jeste to da je svaki poslanik imao poslanicu (u vidu knjiga ili suhufa) koju je bio du`an dostaviti ljudima. Uzvi{eni Allah.. O tome nas je Allah. listovima Ibrahimovim i Musaovim.s. slao je . tako je isto i prethodnim poslanicima slao objave (knjige). d`. od grijeha ste ~isti.{. slao knjige (objave).

Kur'an je jedina bo`anska knjiga na ~ije se ~uvanje obavezao Uzvi{eni Allah. Nije nam dozvoljeno da Allahu pripi{emo knjigu koju On Sebi nije pripisao. u njemu je uputa i svjetlo..i dali smo mu Ind`il.. poja{njava iskrivljenja i promjene koje su u njima nastale. znak je da je to iskrivila ljudska ruka.” 294 Du`ni smo da vjerujemo da je Kur'an posljednja knjiga poslana od Uzvi{enog Allaha cjelokupnom ljudskom rodu do Sudnjeg dana i odlikovana je posebnim vrijednostima i osobinama nad ostalim knjigama. “A Allah ukazuje na pravi put onome kome On ho}e. samu istinu. i po njima je slao Knjigu.... Do{ao je da bdije nad ostalim knjigama. da se po njoj sudi ljudima o onome u ~emu se oni ne bi slagali. da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdije. U njima su zakoni i pravila o ljudskim postupcima.: . Njima su obuhva}eni svi segmenti ljudskog `ivota: odnos ~ovjeka i Gospodara. u njemu je uputa i svjetlo. ibadeta.” 292 ST AV VJERNIKA STA O ALLAHOVIM KNJIGAMA Stav vjernika u vezi s ovim pitanjem je jasan. istina u ranijim knjigama i obja{njenje tevhida. a potvrdio je i neke propise va`e}e za sva vremena i prostore. odnos ~ovjeka i prirode. Kur'an sadr`i su{tinu prija{njih knjiga i on je posljednja objava ljudima.. poslu{nosti i svega {to vjera zahtijeva. uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u ~emu se nisu slagali. 2.{. te na~in vjerovanja. istina i svjetlo ljudima. Du`ni smo vjerovati da su sve ove knjige do{le kao uputa. ba{ od onih kojima je data. d`. ka`e: “A tebi objavljujemo Knjigu. a u suprotnosti je sa islamskim principima.. voljom Svojom. Poni{tio je dotada{nja zakonodavstva koja su bila ograni~ena samo na odre|ene narode. Do{ao je kao potvrda.. i da bi Allah. Du`ni smo vjerovati u ove knjige i ono {to je do{lo u njima. koju On nije spomenuo.{. odnos ~ovjeka i ~ovjeka. itd.116 Islamsko znanje vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene. tj. d`. Sve ono {to se na|e u knjigama. d`. Neke od tih osobina su: 1. i to kada su im ve} bili do{li jasni dokazi. A povod neslaganju bila je me|usobna zavist... Uzvi{eni Allah.{. va`e}im za ~itavo ~ovje~anstvo. samu istinu.” 293 O Ind`ilu Allah ka`e: “. Uzvi{eni ka`e o Tevratu: “Mi smo objavili Tevrat.” 295 Kur'an je do{ao sa sveop}im zakonodavstvom.

a neki me|u njima su Allahove rije~i slu{ali pa su ih. te da On nema djeteta. po volji Svojoj.. la` joj je strana. svjesno izvrnuli.Islamsko znanje 117 “Mi smo. ali Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo. 3. u njemu je ukazano na zablude ovog iskrivljenog vjerovanja jevreja i kr{}ana. dok su druge objave slate samo odre|enim narodima.” 300 “O sljedbenici Knjige. Kur'an je svim ljudima uputa i objava. Kur'an o tome ka`e: “Jevreji govore: 'Uzejr je Allahov sin'. meni se objavljuje da je va{ Bog-jedan Bog. knjiga za{ti}ena. tj.bilo bi za njih bolje i ispravnije. zaista. a razilaze se sa njim u zakonima i propisima koji su bili ograni~eni na odre|eni narod i vrijeme.' To su rije~i njihove. iz usta njihovih. jer malo ko od njih vjeruje.” 299 “Ima jevreja koji izvr}u smisao rije~ima i govore uvijaju}i jezicima svojim i hule}i pravu vjeru: '^ujemo ali se ne pokoravamo!' i '^uj ne ~uli te!' i 'Ra'ina!' A da oni ka`u: '^ujemo i pokoravamo se!' i '^uj' i 'Pogledaj nas!' .” 301 Me|u iskrivljenjima koja su jevreji i kr{}ani uveli u vjeru jeste njihovo vjerovanje da je Uzejr Allahov sin. po{to su ih shvatili. i niko Mu ravan nije!'” Dokazao im je i ~injenicu da su poslanici samo ljudi. ubio ih Allah! Kuda se odme}u?” 302 Kada je objavljen Kur'an. iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje. Ka`e Uzvi{eni: “Svako je imao svoj pravac kojeg je slijedio. Ko `udi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen.” 297 Cilj o~uvanja Kur'ana jeste da Allahov dokaz ostane vje~an i trajno prisutan me|u ljudima.. a kr{}ani ka`u: 'Mesih je Allahov sin.” 298 Postoje i dokazi iz Kur'ana koji jasno govore o iskrivljavanju Tevrata od jevreja i Ind`ila od kr{}ana. A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna kojom Allah upu}uje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih. zaista. a kr{}ani su govorili da je Isa Allahov sin i tako svjesno u~inili {irk prema Allahu. li{en svih ljudskih svojstava. neka ~ini dobra djela i neka. opomenu (Kur'an) objavili i Mi }emo je ~uvati” 296. Objasnio im je da je Allah. bilo s koje strane.{. a nikako bo`anska bi}a. “Zar se vi nadate da }e vam se jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati. ^injenica je da je Kur'an posljednja Bo`ija objava te je stoga njegovo ~uvanje od iskrivljavanja neophodno.{. d`. ona je objava od Mudroga. One se sla`u sa Kur'anom u akidetu (vjerovanju). “A on je. do{ao vam je Poslanik Na{ da vam uka`e na mnogo {ta {to vi iz Knjige krijete. kako bi ljudi do Sudnjeg dana imali izvorni zakonik pred sobom. klanjaju}i se Gospodaru svome. i preko mnogo ~ega }e i pre}i. ~uvati od ljudskog iskrivljavanja. ne smatra Njemu ravnim nikoga!'”303 . “Reci: 'Ja sam ~ovjek kao i vi. opona{aju rije~i nevjernika prija{njih.. d`. U suri El-Ihlas ka`e se: “Reci: 'On je Allah-Jedan! Allah je Uto~i{te svakom! Nije rodio i ro|en nije.

a. tako da se ne mo`e razlikovati Allahov govor od ljudskog. Za to postoje i mnogi racionalni dokazi. s. koji su poznati pod imenom “Stari zavjet”.{. Takav je isti slu~aj i sa “Novim zavjetom”. s. u svojim poglavljima. Raspored Kur'ana i smje{taj svakog ajeta na njegovo mjesto direktno je od Allaha odre|en (tevkifi). kr{}ani su iskrivili i vjerovanje o jednom Bogu pa su rekli da je Isa bog i da je on jedan od troga (sveto trojstvo). kojeg su kr{}anski sve}enici izmijenili i pisali po svojim prohtjevima a u njega stavljali {ta su htjeli. pisani su poslije smrti Musaa ( ~etiri stolje}a na osnovu usmenih predanja). i oboje su hranu jeli.. i njegovo boravi{te }e D`ehennem biti. a majka njegova je uvijek istinu govorila. i pogledaj. a nevjernicima ne}e niko mo}i pomo}i.”305 ^injenica je da do danas ne postoji knjiga u svom originalu koja se mo`e pripisati Allahu. [to se ti~e sadr`aja prija{njih knjiga koje danas . originali prija{njih objava su zagubljeni i kod ljudi nije ostalo ni{ta osim pri~a. i kakvog ga je on prenio svojim ashabima. Kur'an je sav Allahov govor i u njemu nije do{lo do mije{anja govora ~ovjeka sa bo`anskim govorom. Neki od njih su: 1. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze. d`. 3.s. Kur'an je sav zapisan za `ivota Muhammeda. 4. citatima. zatim.” 304 Kur'an je do{ao i ukazao na zabludjelo vjerovanje kr{}ana te im je rekao: “Mesih. sin Merjemin. u prija{njim objavama do{lo je do mije{anja ljudskog govora sa bo`anskim putem ubacivanja raznih tuma~enja.v.. Dana{nji psalmi.. i mome i va{em Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim. Allah }e mu ulazak u D`ennet zabraniti.v. u svakoj rije~i i svakom slovu. osim Kur'ana. ~ak ni od najbli`eg Allahova roba. On je onakav kakvog ga je D`ibril u~io Muhammedu.s.v. Nevjernici su oni koji govore: 'Allah je jedan od trojice!' A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga {to govore. samo je poslanik.s. Ind`ilom. “Nevjernici su oni koji govore: 'Bog je-Mesih sin Merjemin!' a Mesih je govorio: 'O sinovi Israilovi. 2. a koji je u originalu “Tevrat”. pored onih iz Kur'ana. njih kako se odme}u. zaista. Na{a je du`nost da vjerujemo u Bo`anski izvor svih spomenutih objava i da su one do{le kao uputa ljudima. dok za drugog to isto nema svoje osnove te se ne mo`e pripisati Bogu. s. sti}i svakog od njih koji nevjernik ostane..a. klanjajte se Allahu.a. Kur'an je ostao sa~uvan i originalan. i pod njegovom kontrolom i bo`anskim nadzorom. jedan od dokaza iskrivljenosti i neautenti~nosti ranijih objava jeste i veliki broj verzija iste knjige i razmimoila`enje u vezi vjerodostojnosti pojedinih izreka i citata. dana{nje interpretacije prija{njih objava ne mogu se nikako pripisati poslanicima kojima su dostavljene.118 Islamsko znanje Tako|er. Poslanika Muhammeda. i prije njega su dolazili poslanici. nesnosna patnja }e. historije. biografije poslanika i njihovih u~enika. Kod jednog prenosioca (pisca) jedna izreka je vjerodostojna.

da je Davud u~inio blud.{. to vjerujemo. . d`. Tako za Ibrahima. vjerujemo da je to ~isti Allahov. jesu odlike knjiga koje danas posjeduju kr{}ani i jevreji. postale takve.” U njemu se. . te ku|enje poslanika i predstavljanje u veoma lo{em obliku poku{avaju}i da im se obezvrijedi li~nost i kompromituje ~ast. ono {to nas upu}uje na zaklju~ak o krivotvorenosti prija{njih objava jeste i sadr`aj tih objava. kojoj ne mo`e ni{ta parirati. Du`nost nam je slijediti naredbe i kloniti se njegovih zabrana te vjerovati u sve {to se nalazi u njemu. niti nije~emo niti potvr|ujemo. na{ odnos prema njima je sljede}i: . ka`u da je la`ac.itd.ono {to spominje Kur'an i to potvr|uje. prikazivanje Boga u liku ~ovjeka i davanje svih ljudskih svojstava Uzvi{enom Bogu. d`.ono {to nije~e Kur'an i govori suprotno u tim knjigama odbacujemo.. zahvaljuju}i njima samima. u knjizi od Sejjida Sabika navode se neki izvodi iz Tevrata: “Geneva”/1.”’ “I ra`alosti se Bog zbog toga {to je ~ovjek u~inio.. rije~ i slovo sa~uvani. a odbijati sve {to mu se suprotstavlja. a koje su. knjiga Starog zavjeta 3/22: “Re~e Gospodar Bog: ‘To je taj ~ovjek koji je postao jedan od nas. da je Sulejman obo`avao kipove `ele}i time udovoljiti svojoj `eni. i rastu`i se u svome srcu. Tako|er.. alejhisselam. Pogre{no i iskrivljeno vjerovanje. isto tako ka`u da je Harun pozvao Izrael}ane u obo`avanje teleta. Kur'an je istina od Allaha. 5. a navedeno je u pro{lim knjigama. . tako|er. za Luta da je u~inio blud sa svojim k}erkama.{.Islamsko znanje 119 nalazimo pred sobom. jer nemamo dokaza o tome.306 [to se ti~e Kur'ana. spoznao je dobro i zlo.ono {to ne spominje Kur'an i sunnet. spominje dosta stvari koje otvoreno govore o kaljanju ~asti poslanika {to je u suprotnosti sa njihovom nepogre{ivo{}u. govor.. i da su svaki izraz. istina..

Koji ih je i poslao. Prvo odabrana osoba bude vjerovjesnik.{. Vjerovjesnik nije zadu`en dostavljanjem novog {erijata ljudima ve} se njegova uloga ogleda u nare|ivanju dobra i spre~avanju zla i usmjeravanju ljudi putem [erijata poslanika koji je poslan prije njega. Iz ovih definicija mo`emo izvesti i osnovne razlike izme|u poslanika i vjerovjesnika.. s tim {to mi ne znamo njihova imena. a da im nije poslanika ili opominja~a poslao.a. d`.. Poslanik (resul) je osoba koju je Allah.VJEROVJESNI[TVO Postoje razlike izme|u poslanika (resul) i vjerovjesnika (nebijj) u vezi s objavom i onoga {to im se objavljuje. Svi su oni sa istim ciljem i od Jednog Boga poslani. 2.120 Islamsko znanje ^ETVR TI IMANSKI [AR T ^ETVRTI [ART VJEROV ANJE U POSLANIKE VJEROVANJE Vjerovanje u Allahove poslanike ubraja se u glavne temelje Islama.s.{.. o nekima od njih Mi smo ti kazivali. Vjerovanje u poslanike zna~i: “~vrsto uvjerenje i vjerovanje da je Allah. a zavr{avaju}i sa Muhammedom. ako ho}e.” .310 POSLANSTVO . d`. koja nije novi {erijat (vjerozakon)..v.{.. s. a o nekima nismo. Vjerovjesnik (nebijj) jeste osoba kojoj se dostavlja objava od Allaha. a u drugom ajetu veli: “Allah nije ostavio ni jednu zajednicu niti narod. a potom ga Allah.” 308. Du`nost svakog ~ovjeka jeste da vjeruje u sve Allahove poslanike ne prave}i nikakvu razliku me|u njima. ali nije i svaki vjerovjesnik poslanik.. Njihov broj i imena zna jedino Uzvi{eni Allah. I ni jedna zajednica nije bila bez poslanika.000. slao poslanike svim narodima.” 309 Mi vjerujemo u imena 25 poslanika i vjerovjesnika navedena u Kur'anu i hadisu. Zato se ka`e: “Svaki poslanik je vjerovjesnik.. po~inju}i sa Ademom. Isto tako vjerujemo da Uzvi{eni Allah. U jednom sahih hadisu stoji da je broj poslanika 317 a da je broj vjerovjesnika 124. 1. u~ini poslanikom. d`. pored spomenutih.{. u odnosu na prethodnog vjerovjesnika.{. d`. odabrao da prenese novi {erijat ljudima.”307 On ka`e: “Mi smo i prije tebe poslanike slali. i zadu`i ga preno{enjem novog {erijata. d`. ima poslanika i vjerovjesnika.

a bio je samo vjerovjesnik.. bitno je znati da mu je to bilo isku{enje od Allaha.{. d`. htio je da poslanici i prije i poslije poslanstva ne budu izlo`eni . “I prije tebe smo slali samo mu{karce. SVOJSTV A POSLANIKA SVOJSTVA I VJEROVJESNIKA Njihova svojstva dijele se na dvoje: svojstva vezana za njihovu spolja{njost i unutra{nja. Duhovno-moralna svojstva Nepogre{ivost ('ismet): jeste svojstvo kojim su poslanici odlikovani nad drugim ljudima u cilju prakti~nog primjera. d`. nikada nije slao `ene kao poslanike. nikada nije meleke slao ljudima kao poslanike. d`. itd.{. Vjerovjesnik nije za{ti}en od ubistva dok poslanik jeste... 4.” 311 “I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je poslanik i vjerovjesnik.. Npr. U vezi s te{kom bolesti koja je pogodila Ejjuba.{.{.s. tako|er.. Spolja{nja-vanjska svojstva Poslanici su ljudskog roda i Allah.. Allah. d`. To je u kontradikciji sa su{tinom misije poslanstva koja po~iva na dru`enju sa ljudima. a. 2. djeluju odbojno na ljude. Vjerovjesnici su slati vjernicima (onim koji su vjerovali u jednog Boga) dok su poslanici slati i kafirima.. Poslanici su mu{karci. Infektivna bolest mo`e prouzrokovati izbjegavanje poslanika od ljudi.Islamsko znanje 121 3. [to se ti~e sakatosti i tjelesnih mahana. ho}e da se upotpuni Njegovo dostavljanje novog {erijata.. Mudrost je u tome {to Allah. one. ubijen je. Uzvi{eni Allah. a vjerovjesnicima one nisu davane. 1.... Poslanici su imali knjige. i trajalo je jedan period nakon ~ega je ozdravio i nastavio pozivati ljude u vjeru.{. a u isto vrijeme i spre~avaju poslanika od temeljitog obavljanja misije me|u ljudima. Jahja.s.: “Prije tebe Mi ni jednog poslanika (resul) i vjerovjesnika (nebijj) nismo poslali. d`.{. Ka`e Uzvi{eni Allah. zato {to melek ne mo`e komunicirati sa ljudima zbog razli~itosti bi}a. d`.moralna svojstva. a.” 313 Poslanici i vjerovjesnici nisu izlo`eni infektivnim bolestima niti imaju neku tjelesnu mahanu kao {to je sakatost.”312 Ovdje se za Musaa ka`e da je i poslanik i vjerovjesnik zato {to mu je data knjiga (Tevrat) i zato {to je do{ao sa novim zakonom ([erijatom). du{evno . Oni se tada ne}e mije{ati sa njim.

Primjer u dosjetljivosti i argumentiranju u odbrani vjere jeste Ibrahim. ako ne u~ini{ to. [to se ti~e Musaa. a Allah }e te od ljudi {tititi..Bekr. Kada bismo rekli da je poslanik u~inio ru`no djelo prije poslanstva. s.a. ve} je `elio pomo}i drugom ~ovjeku koji ga je pozvao u pomo}.”316 Iz ovoga vidimo kako je veoma brzo Ibrahim.122 Islamsko znanje grijehu ili nevaljalu djelu koje bi naru{ilo njihovu pravi~nost i ~ovje~nost...s.”315 Svi su poslanici bili izrazito pametni i o{troumni (fetanet) Poznato je da su poslanici bili slani razli~itim vrstama ljudi. Iskrenost (sidk) Svi poslanici su od ro|enja do smrti samo istinu govorili. koji je prije poslanstva ubio ~ovjeka..v. dok su u svakodnevnom `ivotu bili sa~uvani samo od velikih grijeha. a. pronicljivi i o{troumni kako bi sa svima njima mogli kontaktirati.{.. Uzvi{eni Allah ka`e: “Poslani~e. donio dokaz koji je protivnika potpuno zbunio.314 Povjerljivost i ta~nost u dostavljanju objave (emanet): Poslaniku ili vjerovjesniku nare|eno je da prenesu ljudima sve {to im je Uzvi{eni Allah.a. odgovor na to jeste da on nije imao namjeru ubiti ga. ne i od malih na koje ih je Uzvi{eni upozorio.. a. . r.s.” Tako isto je i bizantijski car Heraklije (Kajsar) do{ao do zaklju~ka o Resulullahovom. i{ao je logikom koja ka`e da onaj koji mo`e da o`ivljava i usmr}uje. Ebu . objavio i nije im dozvoljeno da i{ta od [erijata ili akideta zataje.s. ( kada mu je Nimrud rekao: “Ja o`ivljavam i usmr}ujem. s. jer bi u tom slu~aju iznevjerili ulogu koja im je povjerena. mo`e i da u~ini da Sunce iza|e sa zapada. Ibrahim. Tako je rekao: “Muhammed ne la`e ljudima. onda nisi dostavio poslanicu Njegovu.. u~ini ti da iza|e sa zapada.a.s. kazuj ono {to ti se objavljuje od Gospodara tvoga.. a. d`. priznao je i prihvatio poslanstvo Muhammeda.s. Dokaz njihove o{troumnosti jeste i brzina dosjetljivosti u dono{enju argumenata pred protivnicima.v.. onda bi to uvijek bio izgovor i dokaz u rukama onih koji nered ~ine na Zemlji.s. Poslanici su bili sa~uvani od velikog i malog grije{enja u pogledu dostavljanja objave.' I nevjernik se zbuni. zbog svog prethodnog znanja o njegovoj iskrenosti. Zato je bilo neophodno da budu pametni. a. pa zar je mogu}e da sla`e na Gospodara ljudi. poslanstvu na osnovu njegove lijepe biografije i iskrenosti prema svome narodu prije poslanstva. A Allah silnicima ne}e ukazati na pravi put....” Ibrahim mu re~e: “‘Allah daje da Sunce iza|e sa istoka.

povjerovala je u istinitost Muhammedova.a. da li je prilago|ena }udima i instiktima ljudske du{e?. b) da li je ova poslani~ka misija u suprotnosti ili u skladu sa prirodom ljudskog bi}a. Stvari koje upu}uju na ispravnost jesu: a) ~emu poziva i {ta zagovara doti~no poslanstvo: obo`avanje Allaha ili idolopoklonstvo? Li~nu korist ili korist ~itavog ~ovje~anstva bez rasnih ili drugih razlika?.a.Islamsko znanje 123 DOKAZI KOJI UPU]UJU NA ISKRENOST POSLANIKA I ISTINIT OST NJIHOV A POSLANSTV A ISTINITOST NJIHOVA POSLANSTVA PR VI: SU[TINA POSLANSTV A PRVI: POSLANSTVA Ako razuman ~ovjek logi~ki razmi{lja o su{tini i biti poslanstva. Hatid`a. r. tako|er.. Abdullah ibn Selam. iskrenosti. zatim na~ina njegova postupanja i komuniciranja sa ljudima.v. radijallahu anha. ovo lice nije lice la`ova. pak. poslanstva na osnovu njegove iskrenosti i pona{anja jo{ prije primanja Objave. kada je vidio Poslanika.Bekrom.a. DRUGI: LI^NOST POSLANIKA Li~nost poslanika. r.... To se da zaklju~iti na osnovu njegove povjerljivosti. s. c) da li ova misija posjeduje odgovore na pitanja o po~etku i kraju svemira?.”317 . rekao je: “Tako mi Allaha. e) da li je ova misija pogodna za sva vremena i da li nudi odgovore i rije{enja na sve nove izazove i probleme?. f) da li vodi ljude sre}i ili patnji?. Takav je slu~aj i sa Ebu . Kada ~ovjek odgovori na ova pitanja. s.s.v. mo`e uputiti na istinitost njegova poziva. o neispravnosti. do}i }e do zaklju~ka i uvjerenja o ispravnosti ovog poslanstva ili.a. morala.s. do}i }e do zaklju~ka o ispravnosti poslanstva.

.. re~e: 'O sinovi Israilovi.{. Ono {to {ejtani ~ine.124 Islamsko znanje TRE]I: NAGOVJE[T AJ PRIJA[NJIH NAGOVJE[TAJ POSLANIKA I VJEROVJESNIKA O DOLASKU POSLANIKA POSLIJE NJIH Ka`e Allah.{. svjesno istinu prikrivaju. oni reko{e: 'Ovo je prava vrad`bina!'” 318 Kako god je Isa. zato {to je on pe~at svim poslanicima. doista. ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku ~ije je ime Ahmed. koji }e poslije mene do}i. ne mogu se ste}i i On ih daje kome On ho}e. d`.{. darovao nekom svom poslaniku kako bi poslanik dokazao istinitost svoga poslanstva. Onaj .a..” 319 Najava pojave nekog poslanika od njemu prethodnog je jo{ jedan dodatni dokaz njegove istinitosti. podr{ke na putu poslani~ke misije. Zato se u Kur'anu ka`e: “Onima kojima smo dali Knjigu (jevreji i kr{}ani).s.320 Mu'd`iza spada u stvari neobi~nog i posebnog karaktera koje ljudi ne susre}u u svakodnevnom `ivotu.one koje poti~u od Allaha.. a. Muhammeda kao {to sinove svoje znaju. d`..' I kad im je on donio jasne dokaze. u Kur'ani kerimu: “A kada Isa. d`.NADNARA VNA POJA VA ^ETVRTI: NADNARAVNA POJAV Mu'd`iza je najpoznatiji i najra{ireniji na~in dokazivanja ne~ijeg poslanstva. tako isto su ga najavili i drugi poslanici i vjerovjesnici.v.{. Nadnaravne pojave koje poti~u od Allaha. s. d`. s. to je ljudima mogu}e ste}i i uraditi kao i suprotstaviti im se. Zato nalazimo kroz historiju da ljudi na po~etku pojave poslanika tra`e od njih da im poka`u ne{to nadnaravno..v. a dokaz je istinitosti njihovog poslanstva i Allahove. znaju Poslanika. Njihova karakteristika je da izlaze iz ustaljenog zakona u svemiru i uobi~ajenog na~ina ljudskog pona{anja. ^ETVR TI: MU'D@IZA . {to drugi ljudi ne mogu uraditi.a. Mu'd`iza je nadnaravna pojava koju je Allah.one koje ~ini {ejtan uz pomo} svojih prijatelja me|u ljudima. sin Merjemin.s.. Nadnaravne pojave se mogu podijeliti na: ...s. d`.{. najavio dolazak Muhammeda. ali neki od njih.

. Njemu je pokoran i koristan je ljudima. 2. 6.s. d`. a. 3. 5.”321 2. a neke vjernicima. dok je donosilac {ejtanskih ~uda Allahu. Vrsta i su{tina mu'd`ize odgovarala je vremenu u kome se pojavila. Svi su nagla{avali da je ona poslata od Allaha. Izvor je mu'd`ize Allah.. Jedan dio u~enjaka smatra da je “izazov” op}a karakteristika mu'd`ize.a.. po~ast i ukazivanje posebne pa`nje Poslaniku.s. One koje su poslate kafirima su radi izazova.{.. la`ac i {tetan ljudima. u~vr{}enje vjernika u imanu. ^injenica je da su neke mu'd`ize poslate kafirima. s.v. a one poslane vjernicima imale su za cilj u~vr{}ivanje imana. i oja~anje njegova uvjerenja kao priprema za napore i pote{ko}e koje su bile pred njim. s dokazom (mu'd`izom) od Gospodara va{ega. Uzvi{eni Allah.a.. jer u suprotnom mu'd`iza bi izgubila svojstvo Allahove potpore poslani~koj misiji i svojstvo osobenosti.322 . izazov kafirima.s. i kod svakog poslanika.{.: “. Svojstvena je samo poslanicima i vjerovjesnicima. Ona je ljudima nedosti`na i sli~no de{avanje od nekoga drugog je nemogu}e. Neobi~na je za ljudima ustaljen na~in `ivota i prirodne pojave na koje su ljudi navikli. 4. 3. ka`e jezikom Isaa.{. d`.v. Ona izlazi iz okvira zakona u prirodi. nepokoran. To je dokaz koji ljudima potvr|uje istinitost poslanstva odre|enog poslanika.. s. d`. Poslana je kao izazov kafirima da donesu ne{to sli~no. Drugi dio u~enjaka smatra da je on (izazov) karakteristi~an samo za neke od mu'd`iza. d`. Ni jedan poslanik nije rekao da je on osobno u~inio odre|enu mu'd`izu. imale su za cilj: 1.Islamsko znanje 125 ko dolazi sa mu'd`izom od Allaha.{. KARAKTERISTIKE MU'D@IZE 1. Mu'd`ize poslanika Muhammeda.

a. d`. izrazito blag. 5. najpre~i mu je Allah.{.. d`.324 6. Poznaje i primjenjuje {erijatske propise. d`. ako dobije puno zahvalan je. iskrena u ibadetu. imetkom. tolerantan. Takva osoba se zove “velijj” ili “evlija”. vidjet }emo da su grije{ili. strpi se. mnogo klanja nafila. . Nije ohol zbog po~asti kojom ga je Allah darovao. lijepog je morala. radi preciznog i ta~nog dostavljanja Objave.s. posebno pobo`nim osobama koji iskreno i bez imalo zastranjivanja ispovjedaju vjeru. ne `udi za imetkom. Skroman je u stvarima koje ljude najvi{e privla~e na dunjaluku. daje ih nekim Svojim dobrim robovima.. potpuno slijedi [erijat sa kojim je do{ao Poslanik Muhammed. ne odaje se porocima niti slijedi svoje strasti...PRIJA TELJA PRIJATELJA ALLAHOVA 1.{. Ako dobije malo. “prijateljima”. pohvalio na nekoliko mjesta u Kur'anu.. s. d`. trudom. To je po~ast i izraz posebne pa`nje prema njima.323 KARAKTERISTIKE “EVLIJE” ALLAHOV A [TI]ENIKA . 4. poziva dobru.325 Jednostavno. polo`ajem. fin sugovornik. izbjegava sve grijehe. 2. Ne tra`i vlast. Nije samodopadljiv niti hvalisavac. poslu{na.126 Islamsko znanje KERAMETI I EVLIJE UVOD U POGLA VLJE O KERAMETU POGLAVLJE Postoje nadnaravne pojave koje izlaze iz okvira zakona prirode. {.{. iako ih je Uzvi{eni Allah. Evlija obavlja sve farzove. U dru{tvu je prijatan. a Uzvi{eni Allah. obavlja druge dobrovoljne ibadete. Evlije nisu nepogre{ivi jer svojstvo nepogre{ivosti Allah daje samo poslanicima. djelima.v. a definisana je kao: “osoba odana Allahu. a odvra}a od zla i bori se na Allahovom putu svojim rije~ima. Kada vidimo historiju ashaba. i kloni se onoga {to mu je Allah zabranio. 3. Evlija radi ono sa ~im je Allah zadovoljan..

'Odakle ti ovo o Merjema?' . Kad god bi joj Zekerijja u hram u{ao.on bi upitao.s. A kad ga Ja zavolim. Moj se rob Meni postepeno pribli`ava vr{enjem dobrovoljnih ibadeta (nafila) pa ga Ja zavolim. ima vi{e. od Allaha. Allah onoga koga On ho}e opskrbljuje bez ra~una. O tome govore ajeti 9-26 sure El-Kehf. veliki uspjeh biti. Ja mu udovoljim. a zatim ih ponovo pro`ivio. “I Gospodar njezin primi je lijepo i u~ini da uzraste lijepo. kod nje bi hrane na{ao. to }e. Kerameta Merjeme. radijallahu anha.” 326 Prenosi Poslanik.a. za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu. Prema mi{ljenju islamskih u~enjaka ti ljudi su bili vjernici koji su se od rimskih progona sklonili u pe}inu i tu ih je Allah sa~uvao. pa njegov sluh kojim slu{a bude samo radi Mene. Jedan od njih jeste dobijanje hrane bez njenog truda. Ovakav ~ovjek ako ne{to od Mene zatra`i. s. da je rekao: “Ko bude neprijatelj Mome {ti}eniku koga sam Ja odabrao i koji je Meni blizu. zaista. oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. Ni~im se Moj rob ne mo`e vi{e Meni pribli`iti od onoga ~ime sam ga Ja zadu`io. njegov vid kojim vidi bude samo radi Mene. a ako se Meni utje~e. . a ona bi odgovorila: 'Od Allaha. Allahove rije~i niko ne mo`e izmijeniti. Pogledaj suru “Merjem”. d`.'”328 Od njenih kerameta jeste i to da je Allah dao da Isa kao novoro|en~e progovori iz be{ike u ~asu kada ju je njen narod optu`io za blud..” 327 DOKAZI O POST OJANJU KERAMET A POSTOJANJU KERAMETA Kur'an Kerameti dobrih Allahovih robova spomenuti su na vi{e mjesta u Kur'anu.. ajeti: 30 i poslije njega i brojni drugi primjeri na drugim mjestima. U suri El-Kehf spominje se doga|aj vezan za “stanovnike pe}ine” koje je Allah uspavao 309 godina. ruka njegova kojom prihva}a bude samo radi Mene.v. Ja }u tome ~ovjeku navijestiti rat. i da se o njoj brine Zekerijja.Islamsko znanje 127 DOKAZI O POSTOJANJU EVLIJA Uzvi{eni Allah ka`e: “I neka se ni~ega ne boje i ni za ~im ne tuguju Allahovi {ti}enici (prijatelji). Ja ga sklonim. njegova ljubav prema Meni preovlada.{.

v. Jedan je spomenuo svoju veliku pa`nju prema roditeljima. s.. ponekad je Vahj u vidu doslovnog govora331 kao {to je Kur'an. o~uvao njegova sredstva pa ih. zaista.s. na na~in da doti~ni poslanik ili vjerovjesnik bude ~vrsto uvjeren da se radi o objavi koja dolazi od Allaha.{. koji. poslanik i vjerovjesnik su potpuno uvjereni da je ono {to im se objavljuje od Allaha. ali su rije~i od Poslanika. Uzvi{en i Mudar!”332 . osim nadahnu}em. d`. d`. 2. d`.. porijeklo Vahja je od Allaha. a potom mu ih predao u potpunosti. koji je oti{ao prije isplate naknade. ili iza zastora.{. ili da po{alje izaslanika.. 4. otklanja stijenu sa ulaza u pe}inu i oni se spa{avaju. 3. Njegovom voljom.OBJA VA OBJAV “Dostavljanje odre|enog govora od Allaha. kao {to je hadisi-kudsijj. poslanik i vjerovjesnik su potpuno svjesni i prisebni kad im silazi objava. ~ak.{. d`.”330 U skladu s ovom definicijom mo`emo izvesti glavna svojstva Objave: 1.{. a ponekad je vahj po zna~enju. spomenuti mnogi kerameti od kojih je i doga|aj sa trojicom ljudi kojima je stijena zatvorila izlaz iz pe}ine pa su zamolili Uzvi{enog Allaha svojim dobrim djelima da ih On spasi. tre}i da je svom najamniku. tako|er. i umno`io. Allah. a.{.. 6.128 Islamsko znanje Hadis U hadisu su. drugi da se ustegao od bluda kada je to mogao u~initi. za dostavljanje vahja poslanicima zadu`en je D`ibril. NA^INI DOST AVLJANJA OBJA VE DOSTA OBJAVE Na~ini dostavljanja objave spomenuti su u ovom kur'anskom ajetu: “Ni jednom ~ovjeku nije dato da mu se Allah obra}a. d`.s.a. objavljuje ono {to On `eli..” “On je. 5. Vahj silazi i poslanicima i vjerovjesnicima.329 VAHJ .

Ne mo`e{ me vidjeti” . dva puta u njegovom pravom liku. NADAHNU]E Pod ovom vrstom objave podrazumijeva se nadahnu}e u srce i ono koje dolazi u snu. Muhammed.335 Poslanik. Vi|enje Allaha. sa Muhammedom.. onako kako ga je Allah.{.. jednom na po~etku objave . i Allaha.{. On ga sa zemljom sravni.A Allah je sigurno sa Musaom razgovarao”338. alejhisselam: “. Tre}i je razgovor Adema.a. kada je bio na Israu i Mi'rad`u i kada mu je propisano pet namaza.a. ^im se osvijesti re~e: “Hvaljen neka si! Kajem Ti se.v.s..v. na ovom svijetu je nemogu}e.v. ono se spominje u ovom hadisu: “Zaista mi je Sveti duh (D`ibril) u srce dostavio da ne}e umrijeti ni jedna osoba prije nego upotpuni svoju nafaku.s. Sve {to bi vidio u snu bilo je poput svjetla dana.. d`.{.s. To se odvija na tri na~ina: a) da se pojavi u svom stvarnom liku. IZA ZASTORA Uzvi{eni Allah razgovara sa Svojim vjerovjesnikom i poslanikom bez posredni{tva.a.a. a Musa se onesvje{}en strovali. Ibrahim.a. s..v...“ali pogledaj u ono brdo. s. d`.s. d`. bio je istinit san.s.. sa poslanicima desio se tri puta: sa Musaom.Islamsko znanje 129 1.{. on se smatra istinom.v. A {to se ti~e sna poslanika.s.. s...s. a. s. Poslani~ki je san objava od Allaha.. ali iza zastora. d`. tako da ovaj ne vidi Allaha.”336 2. pa ako ono ostane na svom mjestu.a. stvorio.. ove rije~i nadahnute u srce dok je bio potpuno budan i pri sebi.. s. DA PO[ALJE IZASLANIKA Objavu vjerovjesnicima i poslanicima dostavlja D`ibril. u D`ennetu. vidio je D`ibrila. 3. Prvo ~ime je nagovije{ten po~etak objave Muhammedu.{. s.. vidjet }e{ Me!” I kad se Gospodar njegov onom brdu otkri. d`.re~e . uka`i mi se da Te vidim! “ . d`.{. [to se ti~e nadahnu}a u srce.”337 Direktan govor Allaha. Gospodaru moj. a. d`. To se da zaklju~iti iz slu~aja kada je Musa tra`io da vidi Allaha: '”. vidio je u snu da treba `rtvovati sina Ismaila334 i to mu je bio znak da se radi o Objavi od Allaha. ja sam vjernik prvi.. ka`e: “Istinit san je ~etrdeseti dio poslanstva.”333 To zna~i da su Poslaniku.v.{. i svoj ed`el (rok trajanja `ivota). On se spominje u vi{e sura..s....

u njima pripremio za njihove stanovnike.reko{e oni . Sirat }uprija. s. on se zbog njih sneveseli i uznemiri. U jednom hadisu spominje se da D`ibril. Havd (vrelo). To je bio za Poslanika. obra~un. vjerovjesnikom i ~ovjekom dobrim.s.s. a.{. najte`i na~in objave i tada bi mu u danima `estoke hladno}e iz ~ela lili gra{ci znoja.s. vaganje djela. i u poslanike Njegove..345 Jednog dana bio je na devi kada mu je do{la ova vrsta objave. Dokaz za to je slijede}i kur'anski ajet u kojem nam je nare|eno da vjerujemo u Sudnji dan: “O vjernici. razboriti.a.s. ona }e ostati s onima koji }e kaznu iskusiti. iskupljanje na jednom mjestu radi obra~una. a. Melek je do{ao Ibrahimu.. u Svojoj Knjizi i Njegov Poslanik.s..v. i u meleke Njegove. PETI IMANSKI [AR T [ART VJEROV ANJE U SUDNJI DAN VJEROVANJE Vjerovanje u Sudnji dan jedan je od temelja islamskog vjerovanja.v. vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova..a. u liku ~ovjeka Dihje el-Kelbija. a.a. Zbog te`ine objave deva je kleknula. koji se pojavio u liku svome. bio u dru{tvu ashaba koji bi tada ~uli ne{to sli~no zujanju p~ela. i sve {to je Allah. na obzorju najvi{em. d`..s.”340 Tada je D`ibril ispunio prostor izme|u nebesa i Zemlje.{.. i u Knjigu koju je objavio prije. pro`ivljenje poslije smrti. u hadisu. {to se opisuje u suri En-Ned`m: “Pou~ava ga jedan ogromne snage. izlaganje knjiga u kojima su zabilje`ena ljudska djela.: “I kad izaslanici Na{i do|o{e Lutu. osim `ene tvoje.”342 Tako je isto do{ao i Lutu. i u Knjigu koju On Poslaniku Svome objavljuje.” 346 Ovaj imanski {art podrazumijeva “vjerovanje u sve ono o ~emu nas je obavijestio Uzvi{eni Allah.daleko je zalutao.130 Islamsko znanje u pe}ini Hira339.v. Kur'an je naj~e{}e objavljivan ovim na~inom.'Mi }emo tebe i porodicu tvoju spasiti. i u onaj svijet .a. ima {est stotina krila341.s. Ponekad bi objava silazila dok je Poslanik.'” 343 Dolazio je Muhammedu. s. b) da do|e u liku ~ovjeka. u liku ~ovjeka kada ga je obradovao sinom Ishakom: “I obradovali smo ga Ishakom..”347 . 'Ne boj se i ne brini se' . i u knjige Njegove. patnja ili u`ivanje u kaburu. a jednom je do{ao u liku beduina koga nije niko poznavao344. c) dolazak objave kao zvuk zvona. d`. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha.. D`ennet i D`ehennem. a drugi put za vrijeme Israa i Mi'rad`a. s.v. o onome {to }e se desiti poslije smrti kao {to su: ispitivanje ljudi od dvojice meleka. s.

time se zavr{ava mukotrpni dunjaluk. Na va`nost vjerovanja u Sudnji dan upu}uje i mno{tvo imena (sinonima) kojima Kur'an naziva ovaj dan. Es-Sa'a (~as). kao {to ka`e Allah. El-Kari'ah (smak svijeta). i Nama }ete se poslije vratiti. El-Waki'a (veliki doga|aj). upu}uje na njegovu va`nost i ozbiljnost jeste podrobno opisivanje detalja i toka doga|aja. El-Azife (smak svijeta). Svaka sura sadr`i temu o Sudnjem danu. Jevmul-fasl (dan razdvajanja). tako|er. ^esto spominjanje ovog stupa vjere govori o njegovoj va`nosti. Prakti~no. Jevmul-hulud (dan vje~nosti). Jevmul-d`em'i (dan skupljanja). po~ev od pro`ivljenja pa do kona~ne presude. Jevmul-hasreti (dan kajanja). Smrt je ne{to najbli`e nama u na{im ~ulima. ali se ne priprema za nju.Islamsko znanje 131 Onaj koji ~ita Allahovu Knjigu primijetit }e da ona obiluje velikim brojem ajeta o Sudnjem danu. Vjerovanje u Sudnji dan obuhvata i samu smrt. Jevmut-tenad (dan dozivanja). Zbog toga su ova imena spomenuta u Kur'anu kako bi imala ulogu pripreme ~ovjeka za Sudnji dan. a rijetko se mo`e na}i da na nekoj stranici iz Kur'ana nije spomenut. El-Ahireh (drugi svijet). d`. Svako ime odslikava jedno od stanja Sudnjeg dana. Nevjernik je svjestan da }e umrijeti.” 349 . Es-Sahha (zaglu{uju}i glas). Ono {to. Et-Tamme (velika nevolja). Jevmul-feth (dan pobjede). IMENA SUDNJEG DANA Neka od imena Sudnjeg dana koja su spomenuta u Kur'anu su: El-Kijame (ustajanje). Po~inje novi svijet u koji ulazimo sa posljedicama onoga staroga. El-Ga{ija (te{ka nevolja). Jevmud-din (dan polaganja ra~una).348 Iz zna~enja ovih imena mo`emo da zamislimo doga|aje koji }e se zbiti toga dana.: “Svako `ivo bi}e smrt }e okusiti. Jevmul-hurud` (dan izlaska). a isto tako ne{to najdalje od nas u na{im mislima. El-Hakka (~as neizbje`ni). i dr. Jevmul-ba's (dan pro`ivljenja). Jevmut-telak (dan susreta). Jevmul-hisab (dan obra~una). svijet u kojem smo ~inili djela za koja }emo biti pitani. Vjernik o njoj razmi{lja i sje}a je se.{. A svaka du{a }e umrijeti.

pro{ao je pored dva kabura i rekao: “Oni (njihovi stanovnici) se sada ka`njavaju. vjera mi je islam. da je pitala Poslanika..a. ~uo sam ljude kako ne{to govore. KAZNA I ISPITIV ANJE OD DVOJICE MELEKA ISPITIVANJE Putem Kur'ana i vjerodostojnih hadisa saznali smo za postojanje `ivota koji po~inje odmah nakon smrti. .pred njima }e berzeh (zagrobni `ivot) biti. da je klanjao neki namaz. U vjerodostojnim hadisima zabilje`eno je da kad ~ovjek umre. s. pregrada). s.v. kada }e o`ivljeni biti.”351 2.Abbasa prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik.v. a da nije zatra`io za{titu od kaburskog azaba.s. Postojanje ovakvog `ivota utvr|eno je vjerodostojnim hadisima Poslanika Muhammeda. ka`e: “. Uzvi{eni Allah. s.”352 Ovo se zove i kabursko isku{enje. pa joj je rekao: “Da. radijallahu anha.s. a kazna ih je stigla zbog malih stvari..” Ka`e Ai{a: “Poslije toga nikada nisam vidjela Allahovog Poslanika.v.”354 A zatim }e biti tu~en i mu~en. u kabur mu do|u dva crno-plava meleka koji ga pitaju: “Ko ti je gospodar? Koje si vjere? Ko ti je poslanik?” Vjernik }e odgovoriti: “Moj Gospodar je Allah.a.”353 Smatra se da }e ovo biti u ~asu ispitavanja u kaburu. a Muhammed.a.a. Zato neki mufesiri tuma~e Allahove rije~i: “Allah }e vjernike postojanom rije~ju u~vrstiti i na onom i na ovom svijetu. Kur'an ga je nazvao “el-berzeh”. kaburski je azab istina.{. s.. Dva meleka koji }e ispitivati ~ovjeka u kaburu zovu se Munkir i Nekir. d`. ili }e biti ~vrsti i postojani u svome odgovoru ili }e pokleknuti i biti nesigurni..132 Islamsko znanje KABURSKO ISKU[ENJE.v. a drugi se nije ~istio poslije male nu`de. To je `ivot koji se u mnogome razlikuje i od dunjalu~kog i od ahiretskog `ivota. je moj poslanik i moj vjerovjesnik.s.”350 Leksi~ko zna~enje berzeha jeste prepreka (zastor. zato {to }e ljudi u njemu biti isku{avani da odgovaraju na pitanja meleka. tj. s. Prenosi se od Ai{e. pa sam i ja govorio.. 1..v.. pa. o kaburskom azabu. Od Ibn . Jedan od njih je prenosio la`ne vijesti kojima je zava|ao druge. Munafik }e re}i: “Ne znam.a.s. sve do Dana.s. zagrobni `ivot je pregrada izme|u dunjaluka i ahireta.

Ako je od stanovnika D`enneta.Islamsko znanje 133 VRSTE KABURSKOG AZABA Prva vrsta koja je spomenuta u hadisu jeste: 1) udaranje `eljeznim ~eki}em. s. Ka`e Allahov Poslanik. r.'”359 KABURSKI U@ICI U kaburu postoje i u`ici koji su. s. postalo bi pra{ina.: “.. Ovo je dan koji ti je obe}an.: “Kada neko od vas umre. i ka`e mu se: 'Ovo je tvoje mjesto koje te ~eka nakon Sudnjeg dana.v..v. naravno. opisuju}i meleka koji }e do}i u kabur.' On }e re}i: 'Da se vratim svojoj porodici pa da ih obavijestim o ovome u ~emu sam?' . ka`e se: “.. Zatim }e opet udariti tako jako da }e njegov krik ~uti sva stvorenja u njegovoj blizini osim ljudi i d`ina”355.s. 3) stje{njavanje kabura tako da }e mu rebra u}i jedna u druga. pripremljeni za vjernike.a.v. U hadisu kojeg prenosi El-Bera' ibn Azib.. pa }e mu se re}i: 'Mirno spavaj.: “Re}i }e se zemlji: 'Sastavi se!' i ona }e se sastaviti i stijesniti tako da }e rebra umrlog u}i jedna u druga.a. Udarit }e ga jednom i on }e se pretvoriti u pra{inu.a u ruci mu je ~eki}.s..’ Upitat }e ga kabur-sahibija: 'A ko si ti?' Re}i }e: ‘Ja sam tvoje lo{e djelo..s. prenosi hadis u kome se ka`e: “. u ru`noj odje}i neprijatnog mirisa i re}i: ‘O`alosti se zbog onoga {to te ~eka. Neki od njih su: 1) kabur }e mu se ra{iriti i rasvijetliti: Ebu-Hurejre.a.”357 4) pokazivat }e mu se njegovo mjesto u D`ehennemu ujutro i nave~er: Ka`e Allahov Poslanik. 2) otvore mu se vrata D`ehennema356. pokazuje mu se mjesto u D`ennetu. pokazuje mu se mjesto u D`ehennemu.'”358 5) njegovo }e se lo{e djelo pretvoriti u lik ~ovjeka veoma ru`nog lica i odje}e neprijatnog mirisa. Ka`e Poslanik.i do}i }e mu ~ovjek ru`nog lica.a. zatim }e mu se osvijetliti. s.zatim }e mu se kabur pro{iriti za sedamdeset ar{ina uzdu` i poprijeko. njegovo mjesto mu se pokazuje svako jutro i svaku ve~er.. kada bi njime udario brdo. a ako je od stanovnika D`ehennema.

slobodno mo`emo re}i da je on blizu. lijepe odje}e.”360. ka`e: “Pitaju te o Sudnjem danu. punim u`ivanja.' Pitaju te kao da ti o njemu ne{to zna{.... d`. s. Zbog toga se kod nekih velikih predznaka ne prima pokajanje niti novo vjerovanje. ali ve}ina ljudi ne zna.i kabur }e mu se pro{iriti koliko mu dopire pogled”362. a ko si ti? Tvoje lice je kao lice onoga koji donosi dobro.a.”368 .'” 364 Ipak.i ispunit }e se zelenilom i tako ostati sve dok ne bude ponovo pro`ivljen. a te`ak }e biti nebesima i Zemlji. prijatna mirisa i re}i: 'Raduj se onom {to }e te veseliti.” 366 “Pribli`io se Sudnji dan. Iako je Uzvi{eni Allah sakrio ta~no vrijeme nastupa Sudnjeg dana. a oni se u svojoj nemarnosti okre}u..'”363 PREDZNACI SUDNJEG DANA Islamska ulema podjelila je predznake Sudnjeg dana na male i velike.. mo`da je Sudnji dan blizu.s..v. 4) djela }e mu se pretvoriti u lik ~ovjeka koji }e ga obveseliti D`ennetom: “Do}i }e mu ~ovjek lijepog lica. 3) kabur }e mu se pro{iriti dokle mu dopire pogled: U hadisu: “. On }e ga u njegovo vrijeme otkriti. {to se da jasno vidjeti iz slijede}ih ajeta i hadisa: “Pribli`io se ljudima njihov obra~un..{. Islam zabranjuje predskazivanje Sudnjeg dana jer to zna~i nevjerovanje u kur'anski ajet gdje Allah.134 Islamsko znanje Re}i }e mu (meleki) 'Spavaj kao {to spava mlado`enja koga ne budi niko do najvoljenija mu osoba. sasvim neo~ekivano }e vam do}i.' Re}i }e mu ~ovjek: 'Ja sam tvoje dobro djelo.' Re}i }e sahibija kabura: 'Allah te obradovao. Mali predznaci se uglavnom de{avaju prije velikih i u vi{e vremenskih intervala u razli~itim dru{tvenim slojevima. ka`e: “Ja sam poslat a izme|u mene i Sudnjeg dana je ovoliko (pokazao je na blizinu ka`iprsta i srednjeg prsta). Posljedice velikih predznaka izrazito su i neuporedivo ve}e.” 365 “A {ta ti zna{.' I tako }e ostati dok ga Allah ne pro`ivi iz njegove postelje. Razlog takvoj podjeli vezan je za vrijeme u kojem se de{avaju kao i posljedice izazvane njima. ipak je nazna~io i objavio neke njegove predznake koji ljude upozoravaju na njegovu blizinu. 2) kabur }e mu se ispuniti zelenilom: U hadisu stoji: “.. raduj se Allahovom zadovoljstvu i d`enetskim ba{~ama. Reci: ‘To samo Allah zna.”361. Reci: 'To zna jedino Gospodar moj.. kada }e se zbiti.. Ovo je dan koji ti je obe}an. a mjesec se raspuknuo.” 367 Allahov Poslanik.

s.izlazak Sunca sa zapada. VELIKI PREDZNACI To su veliki doga|aji neuobi~ajene prirode koji }e se pojaviti pred Kijametski dan. grupa koja se pojavila.Islamsko znanje 135 PODJELA I DEFINICIJA PREDZNAKA SUDNJEG DANA MALI PREDZNACI Oni se pojavljuju prije Sudnjeg dana na relativno du`i vremenski period i oni su uobi~ajene prirode. a u tre}u grupu ulaze veliki predznaci kao i neki od malih predznaka.”371 . silazak Isaa. kao {to su nestanak nauke i pojava neznanja.. a.369 Neki u~enjaci su ove predznake. On je rekao: “Ja sam poslat i izme|u mene i Sudnjeg dana je ovoliko (pokazuju}i pri tome na ka`iprst i srednji prst).. dolazak Je'd`ud`a i Me'd`ud`a i drugi o kojim }e biti rije~i malo kasnije.v. pojava Ded`ala.s. i tome sli~no. ra{ireno pijenje alkohola. nadmetanje u gradnji visokih ku}a. mali predznaci Sudnjeg dana. podjelili na tri grupe: 1. s obzirom na njihovo pojavljivanje.a. Njegovo poslanstvo u ulozi posljednjeg poslanika jeste dokaz blizine Sudnjeg dana. Mogu}e je da se neki od malih predznaka pojavi skupa sa velikim predznacima. jo{ traje i ponavlja se. kao {to su: . 3. Poslanstvo Muhammeda.370 MALI PREDZNACI SUDNJEG DANA 1. grupa koja se jo{ nije pojavila.. Ina~e su prva i druga grupa.s. grupa koja se pojavila i pro{la. 2.

2. r. U hadisu kojeg je zabilje`io Ahmed od Ebu . Pojava la`nih poslanika Od predznaka Sudnjeg dana jeste i pojavljivanje la`ljivaca koji }e za sebe tvrditi da su poslanici. 4.. r.a. 7.a.v. r.. a mnogo `enska djeca. 3. r... rekao: “Ne}e nastupiti Sudnji dan sve dok ~ovjek ne bude prolazio pored kabura drugog ~ovjeka i govorio: 'Kamo sre}e da sam ja na tvome mjestu. s. d`.a.s. a pojavit }e se neznanje. dati da se pred kraj dunjaluka malo ra|aju mu{ka. Podizanje (nestajanje) znanja i pojava neznanja El-Buhari prenosi hadis od Enesa ibn Malika u kome Poslanik. prenosi da je Allahov Poslanik.s.v. Mjesec se rascijepio na dva djela..”376 Ibn-Had`er ka`e da }e Allah.{. s.a. prvi ajet. s.a.s. i da je to mno{tvo `ena povezano sa pojavljivanjem d`ehla i nestajanjem znanja.v. sat kao varnica.s.”373 5. prenosi da je Allahov Poslanik.a. sedmica kao dan. s.Hurejre.s. pa godina bude trajala kao mjesec. ka`e se: “Ne}e nastupiti Sudnji dan sve dok ne nastupi kratko}a u vremenu.. Opona{anje drugih naroda Ebu ..'”372 Ovdje se `eli do~arati te{ko}a vremena u kojem }e ljudi zbog velikih smutnji i isku{enja `eljeti smrt.Hurejre..Hurejre.377 9.a.v.. pit }e se mnogo alkohol i ra{irit }e se nemoral.a.v. Mno{tvo zemljotresa Ebu .v. Kratko}a vremena Ljudi }e osje}ati da vrijeme sve br`e i br`e prolazi i da neme bereketa u njemu. Ovaj doga|aj je spomenut u Kur'anu u suri El-Kamer. prenosi da je Allahov Poslanik. mjesec kao sedmica. u odnosu na `ivot prije njegova poslanstva. Rascjepljivanje Mjeseca U vrijeme poslanika Muhammeda. ka`e: “Od predznaka Sudnjeg dana je i to da }e nestati znanja.a.”375 8. rekao: “Ne}e nastupiti Sudnji dan sve dok ne bude mnogo zemljotresa. veoma kratak. s.136 Islamsko znanje Hadis nas upu}uje da je zemaljski `ivot poslije Muhammeda.Hurejre.”374 6. kako bi sa~uvali vjeru.a. Pri`eljkivanje smrti Ebu . a malo mu{karaca “Tako }e odnos biti pedeset `ena naspram jednog mu{karca. Bit }e mnogo `ena.s.. s.. dan kao sat. rekao: .

Islamsko znanje

137

“Ne}e nastupiti Sudnji dan sve dok moj ummet ne bude slijedio (opona{ao) ranije narode, pedalj po pedalj, ar{in po ar{in. ‘Poslani~e, je li se to misli na Perzijance i Rimljane?' - upita{e prisutni. ‘Pa na koga drugog ako ne na njih?’ - odgovori Poslanik, s.a.v.s.”378

POJA VA EL - MEHDIJA POJAV
Hadisi koji tretiraju dolazak Mehdija djele se u tri grupe: 1. vjerodostojni; 2. slabi; 3. la`ni i izmi{ljeni. Razlog postojanja la`nih hadisa o Mehdiju le`i u pojavi brojnih frakcija u islamskim dru{tvima i tvrdnji mnogih od osniva~a istih frakcija kako su oni ti o~ekivani mehdije. To je dovelo do izmi{ljanja i hadisa, jer je svaki la`ni mehdija htio na taj na~in pridobiti mase.

HADISI KOJI GOVORE O MEHDIJU
Od Abdullaha ibn Mes'uda, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ne}e nestati dunjaluka dok Arapima ne zavlada ~ovjek iz moje porodice, zvat }e se kao i ja.”379 U drugom rivajetu se ka`e: “Kada bi na dunjaluku ostao samo jedan dan, Allah bi produ`io taj dan kako bi u njemu poslao ~ovjeka iz moje porodice; zvat }e se kao i ja, a njegov otac }e se zvati kao i moj. Zemlja }e tada biti ispunjena pravdom kao {to je bila ispunjena nepravdom i nasiljem.”380 Od Ebu - Se'ida el-Hudrija, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pred kraj dunjaluka na moj ummet }e se spustit veliki belaj. Njima }e vladati zli vladari koji se do sada nisu pojavljivali i o kojima se nije ~ulo. Zemlja }e im postati tijesna i bit }e preplavljena nepravdom i nasiljem. Vjernik ne}e mo}i na}i pribje`i{te u koje bi se sklonio od nasilja. U tom vremenu }e Allah poslati ~ovjeka iz moje porodice i zemlju ispuniti pravdom kao {to je prije toga bila ispunjena nasiljem i nepravdom. Bit }e zadovoljan i stanovnik nebesa i stanovnik Zemlje. Ne}e ni{ta biti posa|eno u zemlju, a da iz nje ne nikne...”381

138

Islamsko znanje

VELIKI PREDZNACI SUDNJEG DANA
Huzejfe ibn Esid el-Giffarijj prenosi hadis u kome stoji: “Poslanik, s.a.v.s., zatekao nas je kako podsje}amo jedni druge na ono {to smo nau~ili, pa je upitao: '[ta to u~ite?' ‘U~imo o Sudnjem danu', rekosmo. Potom je on rekao: 'Sudnji dan ne}e nastupiti sve dok prije njega ne vidite deset predznaka', pa je spomenuo: dim, Ded`ala, `ivotinju iz zemlje, izlazak Sunca sa zapada, silazak Isa'a, sina Merjemina, Je'd`ud`a i Me'd`ud`a, tri velika zemljotresa; na istoku, zapadu i na Arabijskom poluotoku, a zadnji od njih }e biti vatra koja }e se pojaviti u Jemenu i potjerati ljude na mjesto obra~una.'”382 Kako vidimo iz hadisa, postoji deset velikih predznaka Sudnjeg dana, koji }e biti uvod u po~etak Sudnjeg dana.

1. POJA VA DED@ALA POJAV
Nazvan je Ded`alom zbog velikih la`i kojima je sklon. Jezi~ki “ded`al: zna~i onaj koji pokriva istinu neistinom, a on }e svojim natprirodnim pojavama pokrivati istinu o sebi, tj. da je on samo la`ac i da nije ono za {to }e se predstavljati. Opis Ded`ala Poslanik, s.a.v.s., nam je precizno opisao Ded`ala zbog opasnosti koju sa sobom donosi, tako da stalno budemo na oprezu i i{~ekivanju. Rekao je da li~i na jednog ashabima poznatog ~ovjeka po imenu Ibn-Katin iz plemena El-Huza'a i jednom jevreju koji je stanovao u Medini, a koji se zvao Ibn-Sajjad. Prema hadisu Ded`al ovako izgleda: velikog je tijela, kosa mu je kovrd`ava, boja tijela mu naginje crvenilu, bi}e }orav na jedno oko, veoma brzo }e se kretati, izme|u o~iju }e mu pisati “kafir”. Ded`alove natprirodne pojave 1. Na zemlji }e boraviti ~etrdeset dana, jedan dan bit }e kao godina, jedan kao mjesec, jedan kao sedmica, a ostali dani su kao ovi na{i dani. 2. U svome zavo|enju i kretanju po zemlji bit }e veoma brz. Poslanik, s.a.v.s., uporedio ga je s ki{om koju tjera vjetar. 3. Sa sobom }e imati dvije rijeke koje }e te}i: jedna }e biti vatra, a druga bistra pitka

Islamsko znanje

139

voda. 4. O`ivljavat }e mrtve. (Do}i }e beduinu i re}i mu: “Ho}e{ li vjerovati u mene ako ti o`ivim roditelje?”, itd.) 5. Naredit }e zemlji pa }e izbaciti svoje plodove i naredit }e oblacima pa }e spu{tati ki{u gdje bude htio. 6. Rasje}i }e mladi}a na dva dijela pred ulazom u Medinu, a potom }e ga ponovo o`iviti. Ovaj mladi} ne}e povjerovati u njega. 7. Isa, a.s., ubit }e ga u mjestu koje se zove Babul-ludd u Palestini.

2. SILAZAK ISAA, A.S.
Kur'anom je potvr|eno da Isa, a.s., nije ubijen niti je razapet, nego ga je Allah uzdigao kod Sebe. “I zbog rije~i njihovih: ‘Mi smo ubili Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika‘, a nisu ga ni ubili niti razapeli ve} im se pri~inilo. Oni koji su se o njemu u mi{ljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ni{ta pouzdano znali, samo su naga|ali; a sigurno je da ga nisu ubili, ve} ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je Silan i Mudar. I nema ni jednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, ne}e u njega (onako kako treba) povjerovati, a na Sudnjem danu on }e protiv njih svjedo~iti.” 383 Isa, a.s., du{evno i tjelesno uzdignut je kod Allaha i nije umro na dunjaluku. Pod sljedbenicima Knjige u ovom ajetu smatraju se jevreji jer oni nisu povjerovali u Isaa prvi put, ve} su ga zanijekali. Proglasili su da je on ubijen. Oni }e prilikom njegovog silaska na zemlju saznati istinu o njemu i vidjet }e da ona nije onakva kakvom su je smatrali i predstavljali kr{}ani. Brojni su hadisi koji govore o silasku Isa'a, alejhisselam, a jedan od njih je i hadis kojeg prenosi El-Buhari od Ebu-Hurejrea, r.a., koji ka`e da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Tako mi Allaha, nije daleko vrijeme kada }e me|u vas si}i sin Merjemin i pravedno suditi, zatim }e slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti d`izju. Tada }e se pove}ati imetak tako da ga niko ne}e htjeti primiti. Jedna sed`da bit }e vrednija nego sve drugo na ovome svijetu.”
384

140

Islamsko znanje

3. IZLAZAK SUNCA SA ZAP ADA ZAPADA
Ovaj veliki predznak Sudnjeg dana predstavlja po~etak ili uvod u promjene prirodnih pojava. Sunce koje je do tada uvijek izlazilo sa istoka, iza}i }e sa zapada i kada se to desi, ne}e vrijediti pokajanje gre{nika koji se budu kajali. O~ito je da }e u tom momentu svi oni koji su sumnjali u istinitost Allahove vjere, povjerovati, ali im tada iman ne}e koristiti, kao {to to Uzvi{eni Allah ka`e: “Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga do|u, ni jednom ~ovjeku ne}e biti od koristi to {to }e tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio...” 385 Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Prvi predznak koji }e se pojaviti jeste izlazak Sunca sa zapada i izlazak `ivotinje iz zemlje ujutro istog dana. Koji se od njih prvi pojavi, drugi ga odmah slijedi.”386

4. IZLAZAK @IVOTINJE IZ ZEMLJE
O njoj Kur'an govori: “I kada do|e vrijeme da oni budu ka`njeni, Mi }emo u~initi da iz zemlje iza|e jedna `ivotinja koja }e im re}i da ljudi u dokaze Na{e nisu vjerovali.” 387 Iz ajeta se vidi da }e se njen izlazak desiti kada ljudi zapostave Allahove naredbe, kada se pro{iri nered, nemoral i kada obi~aji zamijene istinsku vjeru.388

5. JE'D@UD@ I ME'D@UD@
Je'd`ud` i Me'd`ud` jesu kur'anski naziv za narod koji }e se pojaviti pred sami po~etak Sudnjeg dana. Oni }e se niz sve strmine spu{tati i jesti zelen i sasu{eno bilje koje na|u pred sobom. Niko im se ne}e mo}i suprotstaviti. Najvi{e }e nereda ~initi u arapskim zemljama, kako se spominje u hadisima. Kur'an ih spominje u kazivanju o Zul-Karnejnu u suri El-Kehf, ajeti 92-98. Je'd`ud` i Me'd`ud` spominju se u hadisu kojeg prenosi Muslim: “...i Allah }e poslati Je'd`ud`a i Me'd`ud`a, koji }e sa svih uzvi{ica silaziti pa }e njihov

Islamsko znanje

141

prvi dio pre}i pored jezera Taberijje i ispiti svu vodu, a kad oni zadnji nai|u, re}i }e: 'Izgleda da je ovdje nekad bilo vode.’” 389

6. DIM
Ka`e Allah, d`.{.: “Zato sa~ekaj dan kada }e se na nebu ukazati jasan dim!” 390 Pojava dima koji }e ispuniti prostor izme|u nebesa i Zemlje jeste predznak Sudnjeg dana koji }e se desiti u momentu kada svjetlost Sunca bude po~ela slabiti. Obuhvatit }e sve ljude i bit }e im sa svih strana. Oni }e povikati: “Ovo je te{ka, nesnosna kazna.”391 Prema ve}ini u~enjaka, dim }e se na Zemlji zadr`ati 40 dana.392 Svi }e ljudi tada povjerovati zbog stra{nog prizora koji }e sa sobom donijeti dim.393 Re}i }e: “Gospodaru na{, otkloni patnju od nas, mi }emo, sigurno, vjerovati!” Me|utim, Allah, d`.{., }e re}i: “A kako }e oni pouku primiti, a ve} im je do{ao istiniti Poslanik od koga oni glave okre}u i govore: 'Pou~eni - umno poreme}eni!'”
394

7. TRI VELIKA ZEMLJOTRESA
Od velikih predznaka Sudnjeg dana spomenutih u hadisu Huzejfe ibn-Usejda395, r.a., jesu i tri velika zemljotresa, na istoku, na zapadu i na Arabijskom poluotoku. Postoji nekoliko hadisa u kojima se spominje ovaj veliki predznak Sudnjeg dana, kao: “Od Ummu Seleme prenosi se da je rekla: ‘^ula sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., gdje ka`e: 'Poslije mene }e se desiti veliki zemljotres na istoku, zemljotres na zapadu i zemljotres na Arabijskom poluotoku'...”396 Ono {to se na osnovu drugih hadisa da zaklju~iti jeste to da }e ovi zemljotresi biti u`asni i obuhvatit }e velika podru~ja na istoku, zapadu i Arabijskom poluotoku. Ibn-Had`er u komentaru Buharijinog Sahiha ka`e da }e oni biti neuobi~ajeno jaki i da }e obuhvatiti veliki dio Zemlje.397 U hadisu se jo{ spominje i to da }e se potresi desiti kada se me|u svijetom pro{iri nemoral i grje{enje. A Allah o svemu tome najbolje zna.

8. VA TRA KOJA ]E TJERA TI LJUDE PREMA MAH[ERU VATRA TJERATI
Posljednji veliki predznak Sudnjeg dana jeste pojava ogromne vatre koja }e ljude tjerati prema Mah{eru. U sahih hadisima ka`e se da }e se to desiti u Jemenu, u kotlini Aden.398

142

Islamsko znanje

Neki od hadisa koji govore o ovoj vatri i mjestu njene pojave jesu i ovi: 1- u jednom rivajetu hadisa od Huzejfe ibn Usejda ka`e se: “...i vatra koja }e se pojaviti u kotlini Aden i tjerat }e ljude”399; 2- imam Ahmed i Et-Tirmizi prenose od Ibn-Omera, r.a., da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., ka`e: 'Pojavit }e se vatra iz Hadremevta ili iz mora kod Hadremevta prije Sudnjeg dana i tjerat }e ljude.'”400 Kada se pojavi ova velika vatra u Jemenu, pro{irit }e se po ~itavoj zemlji i vodit }e ljude prema mjestu skupljanja. Oni koji }e tada biti tjerani od vatre bit }e podijeljeni u tri grupe: - prva grupa jesu oni koji }e jahati na svojim devama i bit }e im drago {to idu na skup; - druga grupa jesu oni koji }e se smjenjivati na jednoj jahalici. Jedan period }e jahati, a drugi pje{ke i}i; - tre}a grupa jesu oni koje }e vatra tjerati i sa svih strana ih obuhvatiti. One koji budu kasnili, progutat }e vatra.401

MJESTO GDJE ]E SE LJUDI ISKUPITI
Pred kraj ovoga dunjaluka ljudi }e biti iskupljeni na podru~ju [ama (dana{nji Jordan, Sirija i Palestina). Imam Ahmed prenosi hadis u kome je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Tamo }ete se okupiti, tamo }ete se okupiti, tamo }ete se okupiti. Dolazit }ete i ja{u}i i pje{ke i pu`u}i.” Rukom je pokazao prema [amu i opet rekao: “Tamo }ete biti skupljeni.”402

SLIJED DOGA\AJA NA SUDNJEM DANU
U ovom dijelu kazivanja o Sudnjem danu navest }emo sve doga|aje koji }e se zbiti od po~etka Sudnjeg dana pa do ulaska vjernika u D`ennet a nevjernika u D`ehennem. Predznaci Sudnjeg dana jesu svakako uvod i znak da je ovaj veliki i stra{ni Dan blizu. Isto kao {to postoje predznaci koji se de{avaju prije prolje}a, u vidu promjena temperature, dizanja snijega, vra}anja `ivota na zemlju; tako isto i predznaci Sudnjeg dana (i mali i veliki) imaju funkciju najave i upozorenja na dan koji slijedi. Po~etak Sudnjeg dana bit }e obilje`en strahovitim potresom koji ne li~i ovim potresima na Zemlji. On }e se zbiti u vrijeme dok }e ljudski `ivot jo{ uvijek trajati. Svijet }e zadesiti velika panika i strah, tako da }e dojilja zanemariti svoje dojen~e. Trudnice }e od straha pobaciti, a ljudi }e izgubiti razum i svijest pa }e kao pijani izgledati. Ka`e Uzvi{eni Allah:

a zatim }e se smotati kao {to se pisma smotaju. svaka }e dojilja ono {to doji-zaboraviti. Nebo }e se rascijepiti. i kada se planine pokrenu. d`. kada Smak svijeta nastupi. osim onoga koga Allah bude htio ostaviti. Prvo }e puhanje biti znak da }e sve `ivo i na nebesima i na Zemlji pomrijeti. i kada se divlje `ivotinje saberu. a oni ne}e pijani biti. s.Islamsko znanje 143 “O ljudi. Poslije prvog puhanja prote}i }e period koji je samo Allahu poznat i tada }e ljudi boraviti u svojim kaburima (grobovima). i kada se D`ennet pribli`i svako }e saznati ono {to je pripremio.. i kada se D`ehennem raspali. Ka`e Uzvi{eni Allah. gdje su vladari Zemlje?'”405 PUHANJE U ROG (SUR) Nakon svih ovih promjena do}i }e do puhanja u sur (rog) dva puta. Povratit }e se `ivot u svaku osobu i oni }e tada ~ekati. veliki doga|aj biti! Na dan kada ga do`ivite. i kada zvijezde popadaju.” 4o6 Tako|er ka`e Uzvi{eni: “I puhnut }e se u rog. i kada se listovi razdijele. ^itava Zemlja }e ledinom postati. a zatim }e re}i: 'Ja sam Vladar. O tome Kur'an govori u slijede}em ajetu: “I u rog }e se puhnuti i umrijet }e oni na nebesima i oni na Zemlji. ve} }e tako izgledati zato {to }e Allahova kazna stra{na biti. i kad steone kamile bez pastira ostanu.v. rekao: “Allah }e uzeti Zemlju. poslije }e se u rog po drugi put puhnuti i oni }e. i kada `iva sahranjena djevoj~ica bude upitana zbog kakve je krivice ubijena. pa }e oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti. i kada se nebo ukloni.: “Kada Sunce sjaj izgubi. i kada se mora vatrom napune. i ti }e{ vidjeti ljude pijane.{. Mjesec }e se sa Suncem sastaviti. Nakon toga desit }e se drugo puhanje u sur kada }e svi mrtvi ustati iz svojih grobova i biti pro`ivljeni. i kada se du{e s tijelima spare.” 404 Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. Zatim }e se Zemlja zamijeniti drugom Zemljom i nebo }e se izmijeniti pa }e izgledati kao drugo nebo.” 407 . Mora }e se jedna u druga uliti. Iz nje se jasno vidi da }e ~ovjek jo{ uvijek biti na Zemlji jer }e se pitati “[ta joj je?” Osim ovoga u prirodi }e se desiti i brojne druge promjene u vidu izmjena dotada{njih prirodnih zakona na Zemlji. odjednom ustati i ~ekati. Gospodara svoga se bojte! Zaista }e potres. ostat }e samo oni koje bude Allah odabrao.a. Brda }e se pomjeriti i stijene }e se smrviti i postati kao ra{~upana vuna. a svaka }e trudnica svoj plod pobaciti. Sazvje`|a }e se rasuti i njihove putanje }e se promijeniti.” 403 O ovom zemljotresu govori se i u suri “Zilzal” (Zemljotres). a zatim ispariti.s. a nebesa }e smotati Svojom desnicom.

radijallahu anha. “.v. Musa }e tada ve} stajati pod Ar{om. jedni druge }e gledati?' Poslanik. u moru se ugu{ili.a.” 409 Ljudi }e na Mah{eru biti kao kad su tek ro|eni: bez obu}e.. Ono {to znamo jeste da }e to biti veoma dugo i te{ko podno{ljivo. s..” 4o8 Svaki umrli bit }e pro`ivljen u stanju u kome je i umro i prema svjedo~enju brojnih ajeta. iz aviona pali ili u vatri izgorjeli i pepeo im se u vazduhu raspr{io. Otac za sinom.s. Mi smo doista kadri to u~initi?” 411 Allah }e nas sve sakupiti i prema Mah{eru }emo biti povedeni. koje je Allah. U sahih hadisima spominje se da }e Muhammed. sve }e ih o`iviti Onaj Koji ih je prvi put iz ni~eg stvorio.s. koji su na postelji umrli. sin za ocem. “. odgovori: 'Stanje }e biti toliko te{ko da svijetu ne}e biti do toga da jedni druge gledaju. s. goli i neobrezani. d`. nevjernici }e govoriti: 'Ovo je te`ak dan!'” 412 [to se ti~e vremenskog perioda i{~ekivanja prije polaganje ra~una..s..a. niti majka za k}erkom. odje}e i neobrezani. niti `ena za mu`em ne}e tada brinuti. Tako se desilo sa Ashabi-Kehfom (mladi}ima iz pe}ine).' Rekla sam: 'Allahov Poslani~e..'”410 Svi ljudi od Adema do posljednjeg njegovog potomka. to se ta~no ne zna.v. kada su se probudili. mislili su da su ostali samo jedan dio dana. U`asna situacija u kojoj }e se tada na}i prekinut }e svaku vezu me|u svijetom.v. On ka`e: “Svi ljudi }e pomrijeti toga dana.144 Islamsko znanje PRO@IVLJENJE I HA[R (OKUPLJANJE) Ve} smo spomenuli da }e nakon drugog puhanja u rog svi ljudi biti pro`ivljeni. a ja }u biti prvi koji }e ustati. niti mu` za `enom.. . to je obe}anje Na{e.{. Kur'an ka`e: “Tada rodbinskih veza me|u njima ne}e biti. niti k}erka za majkom... rekla je: “^ula sam Poslanika. Ai{a.. biti prvi koji }e biti pro`ivljen. s. smatrat }e se da od njegove smrti nije pro{lo vi{e od jednog ili nekoliko ~asova. divlja zvijer ih pojela. i ljudi i d`ini i {ejtani i `ivotinje.. kada je rekao: 'Na Kijametskom danu ljudi }e biti pro`ivljeni bosi. tako }emo ih ponovo iz ni{ta stvoriti.a.i netremice gledaju}i u glasnika i `ure}i. Ne znam da li je uop}e umro sa ostalima. usmrtio i koji su prespavali tri stotine i devet godina.Onako kako smo ih prvi put iz ni{ta stvorili. Po~et }e iskupljanje ljudi na mjestu polaganja ra~una. Niko ni za koga ne}e brinuti. Svak }e se o sebi zabaviti.

koji znaju ono {to vi radite. d`. Kada vidi svoja djela. d`.. kao {to ni dunjalu~ka pravda nije kao ahiretska. to je znak da }e on biti detaljno ispitivan za svako svoje djelo.. O tome Kur'an na vi{e mjesta govori: “I svakom ~ovjeku }emo ono {to uradi o vrat privezati.Islamsko znanje 145 POLAGANJE RA^UNA. svim ljudima bit }e predo~ena njihova djela i svaki ~ovjek }e ~itati svoju knjigu u kojoj su savr{eno i precizno zabilje`ene sve pojedinosti njegovog djelovanja na ovom svijetu.” Rekla sam: “Allahov Poslani~e. O njima Allah. Ti meleki se zovu Kiramen katibin. ^ija djela budu iznesena pred ostalim svijetom i knjiga mu bude data iza le|a i ~iji grijesi budu ve}i... radijallahu anha. Uzvi{eni ka`e: “Dan kada se ~ovjek bude sje}ao onoga {to je radio.{. Ai{a. mi smo bilje`ili sve {to ste vi radili. i malo i veliko. Naravno. re~e: “To se odnosi samo na izlaganje djela. dosta ti je danas {to }e{ ra~un svoj protiv sebe svi|ati!”413 Knjige koje }e ljudi tada ~itati jesu sveske u kojima su ~ovjekovi pratioci meleki bilje`ili sve {to je on radio na ovom svijetu.{. Mo`emo to usporediti sa dunjalu~kom sudnicom gdje tu`ilac i optu`eni iznose svoja djela i nakon preciznog razmatranja se ustanovi da li je optu`eni kriv ili ne i koliku kaznu zaslu`uje. rekao: “Propao je svaki onaj ~ija se djela budu detaljno ispitivala na Sudnjem danu.a. ~ovjek }e se sje}ati momenata kada ih je po~inio na dunjaluku. prenosi da je Poslanik. IZLAGANJE DJELA I PRESUDA Prvo s ~ime }e zapo~eti su|enje na Sudnjem danu jeste izlaganje djela. a na Sudnjem danu }emo mu otvorenu knjigu pokazati: “^itaj knjigu svoju. i ni jedna tajna va{a ne}e skrivena ostati. Veoma te{ko }e pasti ~ovjeku to {to }e se njegova djela javno iznositi pred ostalim svijetom. kod nas cijenjeni pisari. s.a. Dakle.s.” 415 Iz navedenih ajeta vidimo da }e svakoj osobi biti predo~ena njegova djela. ka`e: “A nad vama bdiju ~uvari.s.”416 “Tada }ete ispitivani biti. a ko god bude pitan za svako svoje djelo bit }e i ka`njen. s. lahko }e ra~un polo`iti?'” Poslanik. zar Allah nije rekao: 'Onaj kome knjiga njegova bude u njegovu desnu ruku data.v.v. dunjalu~ka preciznost u izno{enju djela nije kao ahiretska. }e sa svakom osobom pojedina~no razgovarati. i to direktno i bez posrednika.”418 .” 417 Allah.” 414 “Ova knjiga Na{a o vama samo istinu govori.

vid. svaki narod bit }e pozvan prema svojoj knjizi. no}. dok }e drugi veoma dugo biti ispitivani i dosta znoja proliti.s. meleki. sluh. koji je poslan svim ljudima.I knjiga }e se postaviti. {to }e predstavljati te`inu na strani njegovih dobrih djela. knjige. noge.. zemlja.146 Islamsko znanje POLAGANJE RA^UNA Nakon {to se izlo`e djela. Sva ~ovjekova djela bit }e obra~unata. i kona~no pred Vrhovnim Sudijom ne mo`e pro}i bez svjedoka i dokaza. Njegova pravednost je potpuna. priznanja. Isto }e tako biti ukazano i na dvoli~nja{tvo u njegovom srcu {to }e predstavljati te`inu na strani njegovih lo{ih djela. biti su|eno po posljednjem vjerozakonu. . dan. Mahmud Hattab es-Subki u djelu “Ed-Dinul-halis” ka`e: “Znaj da }e protiv ~ovjeka na tom veli~anstvenom danu svjedo~iti 12 svjedoka: jezik. meleki pisari i imetak. Neko }e vrlo lahko zavr{iti ra~un. ruke. Razlika u dunjalu~kim parnicama i svjedo~enjima jeste ta {to se de{ava da su svjedoci la`ni i “naru~eni” te se pravda ne mo`e zadovoljiti.” 420 “. Pod obra~unom se smatra skup i analiza svih djela a zatim izvo|enje kona~ne presude o sudbini po~inioca djela. vjerovjesnici i svjedoci }e se dovesti.v. Svjedoci su poslanici. ko`a. pa i ovo zadnje. ukazane sve lijepe namjere i skru{enost srca.. po~et }e obra~un. procjenjene sve okolnosti. a ne po vjerozakonima `idova i kr{}ana koji su djelimi~no derogirani ili iskrivljeni.a. Na ahiretu je Sudija Gospodar svih svjetova.”419 SVJEDO^ENJE POSLANIKA Svakom narodu bit }e su|eno po njegovom vjerozakonu i u prisustvu njihovih poslanika: “I vidjet }e{ sve narode kako na koljenima kle~e..” 421 Bitno je znati da }e se ljudima koji su do{li u vrijeme i poslije posljednjeg Poslanika Muhammeda. itd. SVJEDOCI I DOKAZI Svako su|enje. s.

{. prema tome {ta je ~ovjek radio.” 422 Svaki ~ovjek }e tada dobiti svoju ra{irenu knjigu i re}i }e mu se: '^itaj svoju knjigu. ostat }e u knjizi i na Sudnjem }e se danu ti suhufi ra{iriti: “A kada se listovi (knjige) ra{ire. U suri “El-Zilzal” Allah. ruke o djelima.. o~i o onome {to su gledale. KO@A) U Kur'anu se spominje da }e.toga dana }e ona vijesti svoje kazivati jer }e joj Gospodar tvoj narediti. Poslanik.v. Ako se ~ovjek pokaje.s. ka`e: “Danas }emo im usta za~epiti.”424 SVJEDO^ENJE UDOV A UDOVA (JEZIK. a noge njihove }e Nam o onome {ta su radile. 'Za{to svjedo~ite protiv .' To su njene vijesti.. ona }e biti skrivena i savijena do Sudnjega dana.. oni prvi bit }e zadr`ani da bi ih sustigli ostali. neka djela }e biti pobrisana. i kada Zemlja izbaci terete svoje.. Kada ~ovjek umre. RUKE. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe ra~un svi|a{. a ako se ne pokaje. U[I. u{i {ta su slu{ale. a pet ~ula {ta su osje}ala. o~i njihove. i ko`e njihove svjedo~it }e protiv njih o onom {to su radili. u{i njihove. ko`a {ta je dodirivala. rekao je: “. NOGE.a. njegovi udovi svjedo~iti: jezik }e svjedo~iti o ljudskom govoru. d`. s.{.‘” 423 SVJEDO^ENJE ZEMLJE Zemlja }e svjedo~iti za svako ljudsko djelo. ka`e: “Kada se Zemlja naj`e{}im svojim potresom potrese.Islamsko znanje 147 SVJEDO^ENJE KNJIGA Djela koja ~inimo na dunjaluku vjerno su i precizno zapisana u suhufe..Njene vijesti su da }e ona svjedo~iti za svako djelo koje su na njoj po~inili ljudi i `ene.” Tuma~e}i vijesti o kojima }e Zemlja kazivati. d`. i ~ovjek uzvikne: '[ta joj je?!' . Toga }e se dana ljudi odvojeno pojaviti da im se poka`u djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra. jer je ~ovjek na njoj stanovao i po njoj djela ~inio.. tako {to }e re}i: 'Tog i tog dana je uradio to i to. i kad do|u do nje. svjedo~iti. O^I. Allah. -vidjet }e ga.vidjet }e ga.”425 “A na dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani. i onaj koji bude uradio i koliko trun zla. ruke njihove }e Nam govoriti.

sa koga }e piti vjernici njegovi sljedbenici. Veliki je broj hadisa koji o njemu govore i oni dosti`u stupanj tevatura.S.a. Do njega ne}e mo}i do}i ljudi koji su iskrivili sunnet Allahova Poslanika..S. 'On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se. s. Uzvi{eni ka`e u drugom ajetu: “Mjerenje toga dana bit }e pravedno. zato {to dokaze Na{e nisu priznavali. stradati. Uzvi{eni ka`e: “Mi }emo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti pa se nikome krivo ne}e u~initi. A i dosta je {to Mi ra~une svi|amo. evo.v. Havd je vrelo (izvor) na{eg poslanika Muhammeda.. ve} zato {to ste vjerovali da Allah ne zna mnogo toga {to ste radili. ako ne{to bude te`ilo koliko zrno goru{ice.V . 'Allah.428 MIZAN .s. {iroko onoliko koliko i dugo.. oni }e {ta `ele.V. ono }e se sve vi{e pove}avati. oni }e. Vaga je istinska i ta~na.v. Koji je dao sposobnost govora svakom bi}u. Jedan od tih hadisa je i ovaj kojeg El-Buhari i Muslim prenose od Esme bint Ebu-Bekr: “Poslanik..s. Vrelo je izuzetno prostrano. odgovorit }e. oni ~ija dobra djela prevagnu. hladnija od leda.A. postavit }e vagu (mizan) za vaganje djela Svojih robova.v. vratili. u njihovu ispravnost nema nikakve sumnje.. VRELO) HAVD S. tj.148 Islamsko znanje nas?'. [to se bude vi{e iz njega pilo.a.A. donijet }emo ga. rekao je: 'Ja }u biti na vrelu i gledati ko }e od vas pri}i do mene.. upitat }e oni ko`e svoje. oni su moji i od mog ummeta.”430 . poslije njegove smrti. neki ljudi }e biti udaljeni pa }u ja re}i: 'Gospodaru moj.V AGA (V AGANJE DJELA) VAGA (VAGANJE Po zavr{etku polaganja ra~una za djela. s. a oni ~ija djela budu lahka. dao je da i mi progovorimo'. S.a. mirisa ljep{eg od miska.' Vi se niste krili zato da ne bi u{i va{e i o~i va{e i ko`e va{e protiv vas svjedo~ile. s.” 426 HA VD (POSLANIKOVO. a vaganjem }e se odrediti te`ina odre|enog djela kako bi se na osnovu te te`ine ~ovjek kaznio ili nagradio. Ovaj je mizan dokaz potpune Allahove pravde i znak da niko ne}e biti zakinut.' Re}i }e mi se tada: 'Ti ne zna{ {ta su oni radili poslije tebe?'”427 Vrelo je ogromno. Allah. napaja se iz D`enneta iz rijeke Kevser koja je bjelja od mlijeka. sla|a od meda. d`.s.{. razdaljina izme|u dvije njegove obale je onolika koliko traje pje{a~ki hod mjesec dana. posti}i.” 429 Ispitivanje ra~una je radi procjene djela.

s.ZAUZIMANJE . r. {ehidi. A onaj ko pre|e re}i }e: “Hvala Allahu. Zaista nam je Allah podario {to nije nikom drugom.. neko tr~e}i.. d`.. Allah. a drugom posrtati. Svi }e ljudi morati preko njega pre}i.. Bit }e okru`en tamom. ali }e ovi. d`. bogobojazni vjernici.a. melekima.{. s. Ibn-Mad`e prenosi od Osmana. On `eli da im ovim da jo{ jednu mogu}nost za izbavljenje i olak{anje patnji i da im pove}a stupnjeve u D`ennetu. a druga }e mu se izma}i.a.s. u~enjaci i {ehidi. ukazati Svojim poslanicima. [efa'at spomenut u ovom hadisu jeste op}i {efa'at koji obuhvata sve ljude.v.a.Islamsko znanje 149 SIRA T .”431 [EF A'A T . Brzina prelaska preko njega ovisit }e o djelima na dunjaluku. Niko od njih ne}e se mo}i zauzimati niti posredovati prije nego {to im to Allah.v. Kur'an. to odbiti i uputiti ih na Muhammeda..a.a. da ka`e: “U~ite . i zauzimanje za nekog) jeste po~ast koju }e Allah. Prolazit }e pored svih poslanika i moliti ih da se oni zauzmu za njih.s. s. O ovoj vrsti {efa'ata govori se u slijede}em hadisu: “Svaki poslanik je imao pravo na dovu koja se prima i svi su oni po`urili da to pravo iskoriste..s. D`ennet itd. meleki. [efa'at (posredovanje na Sudnjem danu kod Uzvi{enog Allaha. d`. s.v. da se zauzima za svoj ummet i to }e biti vid posebne po~asti prema njemu.v. d`.]UPRIJA SIRAT Sirat-}uprija jeste most postavljen preko ili iznad d`ehenemske vatre. d`.”433 U hadisima se spominje da }e pravo {efa'ata imati i u~enjaci. dozvoli: “Tog dana }e biti od koristi posredovanje samo onoga kome Milostivi dopusti i dozvoli da se za nekoga govori.{.” 432 Ljudi }e toga dana biti u velikoj potrebi da se neko od ugleda i vjere zauzme za njih kod Allaha. iskrenim vjernicima. svi odreda.POSREDOV ANJE [EFA 'AT POSREDOVANJE Postojanje {efa'ata jedan je od izraza Allahove milosti prema Svojim robovima. Ja sam svoju dovu ostavio da bude {efa'at za moj ummet na ahiretu. {ehidima i drugim odabranim stvorenjima. neko }e jednom nogom kora~ati.”434 Muslim prenosi od Ebu-Umame el-Bahilija da je ~uo Poslanika. Ovaj most je o{triji od sablje a tanji od dlake. da je Poslanik.{. dopustit }e Svome poslaniku Muhammedu..v. Koji nas je spasio od tebe (vatre) nakon {to nam te je pokazao. ~ak i poslanici i bogougodnici.a. s.s. neko brzinom treptaja oka. Neko }e ga prelaziti brzinom vjetra. rekao: “Pravo zauzimanja na Sudnjem danu imat }e tri grupe: poslanici. a neko }e se jednom rukom uhvatiti..{.{. i doku~it }e ga vatra.s. a na koji }e imati pravo samo Muhammed.

{.{.” 436 UVJETI [EF A'A TA [EFA 'AT Da bi ne~iji {efa'at bio primljen kod Allaha.”435 A {to se ti~e meleka. a neke za druge zagovornike i posrednike koje smo ve} spomenuli.{. Na tom mjestu }e se on zauzimati za sve ljude kod Allaha. d`. Zauzimanje za po~inioce velikih grijeha koji su u{li u D`ehennem... potrebno je ispuniti slijede}e uvjete: . a oni su i sami.a. Poslanik.. Posredovanje za neke koji su osu|eni na boravak u D`ehennemu. za olak{anje muka proisteklih iz du`ine stajanja i i{~ekivanja.v. o njihovom {efa'atu govori se u ovom ajetu: “A koliko na nebesima ima meleka ~ije posredovanje nikome ne}e biti od koristi.v. d`. Mnogi mufessiri (komentatori Kur'ana) ka`u da je ovaj {efa'at poznat u Kur'anu kao “el-mekamul-mahmud”440 (hvale dostojno mjesto). s..” 439 VRSTE [EF A'A TA [EFA 'AT Postoji vi{e vrsta {efa'ata. obo`avali... Prva i najve}a vrsta {efa'ata jeste “veliki {efa'at” kojim je Muhammed. sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On ho}e i u korist onog kojim je zadovoljan. Zauzimanje za one ~ija dobra i lo{a djela budu podjednaka (ashabul-e'araf).{.a.{.. s.ne}e biti primljen {efa'at za one koji su Allahu druga pripisivali. Allah. Neke od njih su samo vezane za Poslanika. kako bi im se Allah. da u njeg ne u|u. s.s..v. odlikovan nad ostalom svojom bra}om poslanicima. d`.a. . smilovao i uveo ih u D`ennet.niko se ne}e mo}i ni za koga zauzimati bez Allahove dozvole i Njegovog zadovoljstva sa onim za koga se zauzima: “Toga dana }e koristiti posredovanje samo onoga kome Milostivi dopusti i dozvoli da se za nekoga govori” 438.150 Islamsko znanje Kur'an. . bri`ni. ka`e: .s. a oprostit }e manje grijehe od toga kome ho}e” 437. jer }e on na Sudnjem danu biti posrednik i zagovornik onima koji su ga u~ili. d`. “.. o tome ka`e: “Allah ne}e oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim. Njegovo zauzimanje }e obuhvatiti sve ljude na “mevkifu” mjestu iskupa. da iza|u iz njega..da onaj za koga se zauzima bude od iskrenih vjernika koji su jedino Allaha.i oni }e se zauzimati samo za onoga kojim On bude zadovoljan. neke za ostale poslanike. d`. iz strahopo{tovanja prema Njemu.s.

uho nije ~ulo.. u povorkama }e u D`ennet biti povedeni.s. Zauzimanje za ulazak u D`ennet svih vjernika.442 Zauzimanje da neki vjernici u|u u D`ennet bez polaganja ra~una. s. pa }e mu tim biti ubla`ena kazna. za svoga amid`u Ebu-Taliba. mlijeka i vina koje ne opija. u jednom hadisu: “Ono {to oko nije vidjelo. Nakon prelaska Sirat-}uprije vjernici }e u povorkama u}i u D`ennet: “A oni koji su se Gospodara svoga bojali. Zauzimanje za pove}anje stupnja d`enetlijama u D`ennetu iznad onoga {to su zaslu`ili. pa }e ~initi {efa'at za njega da bude izveden iz dna D`ehennema i stavljen negdje na njegov kraj.s. hurije. smirenost du{e. svila i kadifa itd.Islamsko znanje 151 “Moje zauzimanje }e biti za velike gre{nike iz mog ummeta.” 443 Nevjernici }e pasti sa Sirat-}uprije u D`ehennem koji se ispod nje nalazi: “I oni }e u grupama u njega ulaziti.”445 . zbog rodbinskih veza sa njim.a. On je mnogo bolji.v. s..v. koji je umro kao mnogobo`ac.” 444 D@ENNET Prvo {to nam na um pada kada mislimo o D`ennetu jesu u`ivanja. a ipak }e mu se staviti..v.a.a. ljep{i i ljudski razum njegove ljepote ne mo`e pojmiti.. dvije d`ehenemske `eravice pod pete pa }e mu mozak klju~ati. zbog {irka i nevjerovanja... Kao {to ka`e Resulullah.s. rijeke od meda. niti je ikada nekome na um palo. D@ENNET I D@EHENNEM D`ennet i D`ehennem je Allah stvorio sa ciljem kona~nog ishoda za vjernike i nevjernike. s. ljepota d`enetskih pejza`a. D`ennet jeste takav..”441 Zauzimanje Poslanika. ali ne samo takav. a pomagao je Resulullahu.

ispred kojih }e rijeke te}i.{. tako }e biti i Mi }emo ih hurijama.. Ka`e Poslanik.” 447 U njemu }e biti odaje za koje Uzvi{eni ka`e: “A one koji se Gospodara svoga boje..s. d`.Edenski vrtovi itd. d`.”446 Ali ipak mo`emo re}i na osnovu onoga ~ime nas je obavijestio Uzvi{eni Allah. Na osnovu ovih imena i njihovih zna~enja vidimo da }e u D`ennetu biti vi{e stupnjeva i da }e njegovi stanovnici biti na razli~itim polo`ajima.... spomenuti u suri El-Furkan i na drugim mjestima u Kur'anu i sunnetu.{. ~ekaju odaje. i Njegov Poslanik. poslije one prve smrti.v. koji su strpljivo podnosili ono {to ih zadesi na putu ispovijedanja vjere i koji su se samo Allaha bojali. obaspe Svojom milo{}u. u dibu i kadifu obu~eni i jedni prema drugima okrenuti. “D`ennatu 'adn” . oni }e na sigurnu mjestu biti. oni koji su dobra djela ~inili. smrt vi{e ne}e okusiti i On }e ih patnje u ognju sa~uvati. d`. U slijede}im ajetima Allah. s. borili se za uzdizanje Allahove rije~i i uspostavljanje Njegovog zakona na Zemlji. sve jedne iznad drugih sagra|ene. koju ho}e vrstu vo}a tra`iti.. s.a. krupnih o~iju.v.” Pa bi upitan: “Zar ni ti. zaista.. pozivali Allahu. blagodat }e to od Gospodara tvoga biti. To su robovi Milostivog.. biti uspjeh veliki!” 450 .: “Niko ne}e u}i u D`ennet svojim djelima. KAKO IZGLEDA D@ENNET? Na osnovu Kur'ana i hadisa znamo da je D`ennet prostran koliko nebesa i Zemlja: “I nastojte da zaslu`ite oprost Gospodara svoga i D`ennet prostran kao nebesa i Zemlja.d`enetsko prebivali{te. Eto.” 449 Zatim mjesto u D`ennetu “D`ennetulme'va . u njima. sigurno. da }e u njega u}i vjernici. a nikako samo svojim djelima i onim {to su zaradili na dunjaluku od sevaba.ba{~e ~ije se rastinje penje i rasprostire po tlima. Allahov Poslani~e?” Pa re~e: “^ak ni ja. `eniti. usred ba{~a i izvora.. to }e. spomenuo je neke od ljepota D`enneta: “A oni koji su se Allaha bojali.{.a.” 448 U D`ennetu su: “. kome je obe}an D`ennet. osim da me Allah..s.. U njima }e mo}i.152 Islamsko znanje KO ]E U]I U D@ENNET? Ljudi i d`ini mogu u}i u D`ennet samo Allahovom milo{}u. pripremljen za one koji se Allaha boje.

s. rekav{i: “Va{a vatra je samo jedan od sedamdeset dijelova d`ehenemske vatre.” Neko re~e: “Allahov Poslani~e. Zbog toga ne}e biti bolesti kakve su zavist. Poslu`ivat }e ih mlade sluge nalik na biser skriveni. dovoljna. s.Islamsko znanje 153 ST ANJE VJERNIKA U D@ENNETU STANJE Stanovnici D`enneta sastajat }e se sa svojom bra}om i porodicom. D@EHENNEM Za razliku od D`enneta. Temperatura u njemu je ujedna~ena. D`ehennem jeste takav.a. potvore itd. ovdje nam prvo na um padne ogromna i velika vatra u kojoj }e se ljudi vje~no pr`iti. Iz grudi d`enetlija bit }e odstranjena zloba. Mo}i }e da se {etaju po D`ennetu. mo}i }e da jedu i piju {to im du{a po`eli. ne bismo me|u stanovnicima D`ehennema u ognju bili!” 452 KAKO IZGLEDA D@EHENNEM? D`ehennem je opisao Poslanik. zaista. Govorit }e samo ono {to je dobro.v. ne}e ni hladno}u ni `egu osjetiti. smutnja. zar }emo zbilja biti o`ivljeni?'” 451 Oni koji su bili gluhi pored sluha i razuma.s.” Poslanik. Bit }e sigurni. ali i jo{ vi{e stra{niji i `e{}i.v. i ona453 je. a pozdrav }e biti selam. da razgovaraju s kim god `ele. mr`nja. Pored njih }e rijeke te}i i bit }e okru`eni vo}em svakovrsnim. s. U njemu }e vje~no boraviti. KO ]E U NJEGA U]I? Onaj koji je dao prednost dunjaluku i njegovim slastima... re~e: “D`ehenemska .a. bio ustrajan u nevjerovanju i poricanju pro`ivljenja: “Oni su prije toga rasko{nim `ivotom `ivjeli i uporno te{ke grijehe ~inili i govorili: 'Zar kad umremo i zemlja i kosti postanemo. oni koji su bili slijepi pored vida i oni koji su poslanike u la` utjerivali: “Da smo slu{ali ili razmi{ljali.

154 Islamsko znanje vatra je `e{}a od dunjalu~ke 69 puta..a...” 455 Kad god im jedne ko`e izgore.s. njega }e te{ka patnja ~ekati. onima koji ne budu vjerovali bit }e odjela od vatre skrojena. s. plamenim stupovima zasvo|ena. ali on ne}e umrijeti. i ne}e im se patnja u njemu ubla`iti. okovani u okove i sind`ire i ba~eni u oganj razbuktali: “Mi smo za nevjernike okove i sind`ire i oganj razbuktali pripremili.” 462 Najbla`a je kazna u D`ehennemu da se ~ovjeku stavi `eravica ispod stopala.”454 Dunjalu~ka vatra spaljuje onog ko u|e u nju. zamijenit }emo im ih drugim ko`ama da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar.. ali je nikako ne}e mo}i pro`drijeti i smrt }e mu sa svih strana prilaziti. i ne}e umrijeti.” 461 Bit }e bacani u njega kroz tjesnac vezanih ruku. Allah ih zamijeni drugima da ponovo ku{aju kaznu: “One koji ne vjeruju u dokaze Na{e Mi }emo sigurno u vatru baciti. u trbuhu }e kao rastopljena kovina vreti. D`ehenemska vatra je stalan bol njenim stanovnicima: “Oni ne}e biti na smrt osu|eni.”458 Ima i odje}e ali je i ona od vatre: “. mu~it }e se da je proguta.” 460 ST ANJE NEVJERNIKA U D@EHENNEMU? STANJE Bit }e privo|eni u njega u grupama. ali je to gnojna te~nost: “Pred njim }e D`ehennem biti . ustrajnosti u kufru i neslije|enju Poslanika.v. kad im se ko`e ispeku.” 456 I u D`ehennemu ima hrane. te osoba umre i time prestaje bol.i on }e biti pojen odvratnom kapljevinom. a od nje }e mu mozak klju~ati. Ulazit }e na sedam vrata: “Ona }e iznad njih biti zatvorena. D`ehennem }e se rasplakati i rasrditi od njihovog nevjerstva.459 i hladovine od vatre: “Nad njima }e biti naslage vatre...”. ali je ta hrana ovako opisana u Kur'anu: “Drvo Zekkum bit }e hrana grje{niku. svaki joj je dio ravan po temperaturi... a i ispod njih naslage..” 457 U njemu ima i pi}a.463 .

s. i boji Ga se.v.469 “U njemu (D`ennetu) imat }e {to god za`ele . tako isto }ete Njega vidjeti..{.a.467 Za ajet: “One koji ~ine dobra djela ~eka ih nagrada.. Allahov Poslani~e!’ ‘E.471 HADISI O VI\ENJU ALLAHA Ibn Abdil-Berr prenosi svojim lancem prenosilaca od D`erira ibn Abdullaha koji ka`e: “Jedne no}i dok smo sjedili sa Poslanikom. I ka`e Uzvi{eni: “Uistinu. rekao je da “nagrada” jeste D`ennet.. Ka`e Uzvi{eni Allah: “Toga dana }e neka lica blistava biti. 'A da li vas {ta ometa da vidite Sunce kada nema oblaka?' 'Ne. Kur'an i sunnet nas upu}uju na to da }e vjernici vidjeti svoga Gospodara i to svojim o~ima kao {to vide mjesec u no}i u{tapa.” 468 Poslanik. rekli su. Vi|enje je Allaha vje~iti cilj iskrenih i bogobojaznih vjernika.Islamsko znanje 155 VI\ENJE ALLAHA (NA SUDNJEM DANU) Svako ko vjeruje u Allaha. prenosi se: “Ashabi su rekli: 'Allahov Poslani~e. ho}emo li vidjeti svog Gospodara na ahiretu?' On je odgovorio: 'Da li vas i{ta ometa da vidite Mjesec u no}i u{tapa?' 'Ne..a od Nas i vi{e. govori o onima koji su istinu poricali i ~inili velike grijehe.. d`. Ne}e vas ni{ta sprije~iti da Ga vidite. pogledao je u Mjesec u no}i u{tapa i rekao: ‘Vi }ete vidjeti svog Gospodara kao {to vidite ovo (Mjesec). d`.” 470Alija . r.v.{.” 464 Ovaj ajet govori o vi|enju Allaha na Sudnjem danu. Iz ovoga se zaklju~uje da }e Ga svi oni koji nisu takvi vidjeti i da On ne}e od njih biti zaklonjen.’”472 Od Ebu-Hurejrea.” 466 U ovoj suri Allah. s. Enes ibn Malik i drugi ashabi su rije~i: “a od Nas i vi{e” protuma~ili kao vi|enje Allaha. i vi{e od toga. oni }e toga dana od Gospodara svoga zaklonjeni biti.'”473 . Ta po~ast je samo za njih..” 465 govori da se Allah ne mo`e vidjeti na dunjaluku.. Allahov Poslani~e'. u Gospodara svoga }e gledati.. a ajet: “Pogledi do Njega ne mogu doprijeti..s.. a da “i vi{e od toga” jeste gledanje u Allahovo lice. `arko `eli da vidi svoga Gospodara.a..a. On }e od njihovih pogleda biti zaklonjen.s. Ovo se u usuli fikhu zove “mehfumul-muhalefe” (dokaz suprotnog shvatanja). A to zna~i jasno i bez pote{ko}e. tj.. Takvi Ga ne}e mo}i vidjeti na ahiretu.

{.{. in`enjer. Tako }emo se spasiti zablude i posti}i Allahovo zadovoljstvo i uputu. Ugledat }emo se na njih u shvatanju kada' i kadera i u tome ih slijediti. zatim gdje }e biti vrata. postotak svakog od njih.. itd..156 Islamsko znanje [ESTI IMANSKI [AR T [ART VJEROV ANJE U KADA ' I KADER VJEROVANJE KADA' [esti i posljednji temelj na kome se zasniva islamsko vjerovanje jeste vjerovanje u kada' i kader. Sudnji dan i da sve {to se doga|a i zbiva. Njegove meleke. materijal koji }e upotrijebiti. D`ibril je pitao Poslanika. poduzetnik. sve odvija onako kako je On odredio.. poslanike.” Poznati alim. s. dogoditi u odre|eno vrijeme i na koje na~ine i oblike }e se to ostvariti pa se. debljinu zidova. iz milosti u~inio dovu i sadaku . d`. bilo dobro ili zlo. stoga. I jedno i drugo su isklju~ivo u Allahovoj. na{ savremenik. To je primjer kada'a. jer jedan od njih ima funkciju temelja. bez vjerovanja u kada' i kader.s. Prema tome. a to je “kada’ ”. a to je “kader”. In`enjer crta plan. Uzvi{eni Allah. kompetenciji. prozori. I kao {to in`enjer mo`e napraviti izmjene u detaljima plana tako je i Allah. Ko poku{a da ih razdvoji sru{it }e ku}u... d`. objesi se plo~a na kojoj pi{e: Projektant. biva s Allahovim odre|enjem. d`. odredio je sudbine stvorenja i sve {to }e se desiti prije nego se desilo jo{ u ezelu (praiskonu).. odre|uje visinu zgrade. d`. knjige. s.. a drugi je na mjestu ku}e.a. Prva generacija muslimana (ashabi) najbolje su shvatili kada' i kader. On je znao {ta }e se desiti. Poduzetnik realizuje ono {to je odredio in`enjer.{.. sada mo`emo izvu}i jednu kra}u definiciju kada' i kadera i re}i: “Kader je Allahova odredba i plan a kada' je Allahova prakti~na sprovedba toga plana u djelo..”474 Iz njega vidimo da ne vrijedi vjerovanje u Allaha.s.{. ZNA^ENJE “KADA 'A I KADERA” “KADA'A Kada’ i kader na osnovu svega izlo`enog jesu dva povezana pojma koja uzajamno proizilaze jedan iz drugog i ne isklju~uju se. Ali Tantavi je u svojoj knjizi “Op}i prikaz vjere islama” ovako to iskazao: “Na zgradama koje se podi`u.a.v. o imanu pa mu je odgovorio: “Iman je da vjeruje{ u Allaha. izvo|a~ radova.v.. Kao {to je ve} spomenuto u hadisu koji se prenosi od Omera ibnul-Hattaba. Ovo je primjer kadera. Oni su bili visokog odgoja prema svome Gospodaru i Njegovu Poslaniku.

a. a Njegovo prijestolje je bilo na vodi. s.v. {ta je htio. knjizi u kojoj su navedene Njegove rije~i (odredbe) kao {to su: obim nebesa i Zemlje. a kod koga bude nedostajao jedan ili vi{e. kod koga se na|u sva ~etiri. vjerovanje u Allahovu volju i Njegovu potpunu mo}. ALLAH JE U LEVHI-MAHFUZU ZAPISAO SVE POJA VE I DOGA\AJE POJAVE Muslim u svom “Sahihu” od Abdullaha ibn Amra ibn Asa bilje`i da je ovaj rekao: “^uo sam Allahova Poslanika.Islamsko znanje 157 uzrokom uklanjanja ne~ega {to je bilo odre|eno. VJEROV ANJE U ALLAHOVO VJEROVANJE SVEOBUHV ATNO ZNANJE SVEOBUHVA Prvi se temelj ogleda u Allahovom savr{enom i vje~nom znanju kojim je odredio bit svemu {to je htio da stvori i precizno dao osobine stvorenjima koja je `elio stvoriti. Sve je to zapisano Njegovim savr{enim i neograni~enim znanjem. a isto tako odnosi se i na ono {to je Allah stvorio i uredio na na~in koji Mu je ve} od prije poznat. da ka`e: 'Allah je zapisao sudbine stvorenja 50 000 godina prije stvaranja nebesa i Zemlje. bilo je. potpuno precizno i u detalje razra|eno.s.” 475 Vjerovanje u kada' i kader zasniva se na ~etiri temelja. na~in formiranja. ukida dovom. 2. vjerovanje da je Allah u Levhi-Mahfuzu zapisao sve pojave i doga|anja do Sudnjeg dana. njihova me|usobna udaljenost. Ta ~etiri temelja su: 1.'”477 . ako ho}e. 3. Sve ovo je ve} od prije bilo zapisano u “Levhi-Mahfuzu”476. Pod kaderom podrazumijeva se i misli na prethodno odre|enje onog {to je ve} bilo u Allahovom znanju. nije ni bilo. 1. a {ta nije htio. 4. upotpunio je svoj iman u odre|enje. 2. vjerovanje u Allahovo sveobuhvatno znanje.. svijet i pojave. vjerovanje da je Allah stvorio sve {to postoji i da On nema sudruga u stvaranju. njegovo vjerovanje u odre|enje je nepotpuno. zakoni izme|u njih i u samim njima. Svemu tome jesu svjedok stvarnost i doga|anja koja se podudaraju sa znanjem koje je ranije zapisano. Jedino ga je On odredio i jedino ga On.

158 Islamsko znanje 3. Ono {to je Allah htio.” 480 “I zato On mo`e. kad ne{to ho}e. bilo je.s. stvorio je i to opstoji Njegovom mo}i. a. VJEROV ANJE DA JE ALLAH VJEROVANJE STVORIO SVE [TO POSTOJI Allah. ka`e da je rekao svom narodu: “Allah stvara i vas i ono {to napravite. i ono bude.. a ono {to nije htio. nije ni bilo.” 478 “Kada bismo im meleke poslali i kad bi im mrtvi progovorili. d`. na pravi put izvodi.” 479 “A da je Gospodar tvoj htio. 4..{. i kad bismo pred njih o~igledno sve dokaze sabrali . stvorio je sve i odredio svemu njegova svojstva i pokrete kao {to ka`e Uzvi{eni Gospodar: “Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. osim ako bi Allah htio.: “A vi ne mo`ete ni{ta htjeti osim htjenjem (odredbom) Allaha.” 482 Ono {to je Allah htio.. Allah ostavlja u zabludi. oni to ne bi u~inili.{. d`. samo za to rekne 'Budi'.” 483 Rekao je: “. Nikakav pokret ni mirovanje na nebesima i na Zemlji ne bivaju bez Njegove volje. U Njegovoj vlasti biva samo ono {to On `eli. a ne svojom sposobno{}u i spretno{}u.” 485 . Ka`e Uzvi{eni Allah. VJEROV ANJE U ALLAHOVU SVEOBUHV ATNU VJEROVANJE SVEOBUHVA VOLJU I DJELOTVORNU MO] Ovaj nas temelj obavezuje na vjerovanje u Allahovu djelotvornu volju i potpunu mo}.”481 “Onoga koga ho}e.” 484 O Ibrahimu..oni opet ne bi vjerovali. a onoga koga ho}e. Gospodara svjetova.i Koji je sve stvorio i kako treba uredio.

Pitanje istra`ivanja tajanstvenosti kadera i poniranje u njegove dubine sputava i rasipa snagu uma.a. Svaki poku{aj da se dopre do njihove su{tinske spoznaje pada u vodu jer Allah ovu vrstu znanja nije otkrio ljudima. sve zapisao. on ka`e: “Zato {to mi je to predodre|eno jo{ u Levhi-Mahfuzu. zaklinjem vas da o tome vi{e ne diskutujete!”486 . Lice mu se zacrvenje te je rekao: “Zar sam vam ovo naredio. Grje{nik koji je po~inio ubistvo tako se pravda kaderom jer na pitanje za{to je ubio ~ovjeka.. to htio i stvorio tako da ljudski razum mo`e ove ~injenice vrlo lahko i bez ikakvih pote{ko}a prihvatiti.{.Islamsko znanje 159 SU[TINA VJEROV ANJA U KADER VJEROVANJA Vjerovanje u kader po~iva na tome da je Allah znao sve {to }e biti. ipak. s.. volje i stvaranja te traganje za su{tinom Allahovih sifata (svojstava). i zabranio upu{tanje u polemiku o kaderu.. odbacit }e ovakav njegov argument i re}i mu da nije u pravu iz vi{e razloga: u momentima prije ubistva. ili zar sam radi ovoga poslan? Zaista su oni prije vas propali i bili uni{teni kada su po~eli raspravljati o ovoj stvari. iz njegove slobodne volje i on }e za ovo ubistvo odgovarati i ne}e se mo}i pravdati kaderom. Odakle je do{ao ako nije zavirio u Levhi-Mahfuz i vidio da mu je tamo predodre|en? Do{ao je iz njega samog. s. Nije dozvoljeno pitati o su{tini kadera.{. Jedna od tih gajb stvari jeste i su{tina stvaranja ljudskih djela i volje od Allaha. Jednog dana se Poslanik.s. ~ovjek koji vjeruje ispravno u Allaha. a tako|er i poku{aj da se shvati su{tina Allahovog znanja. d`. spadaju u gaib (nevidljivo). OP ASNOST RASPRA VE O KADERU OPASNOST RASPRAVE Na{i su razumi ograni~eni i Allah. d`. a ne da istra`uju nepoznato (gajb) koje ne zna niko osim Njega. morao do}i poticaj za ubistvo. i obavezni smo u njih vjerovati. da li je ova osoba znala da je njoj predodre|eno da }e ubiti ~ovjeka? Naravno da nije znao.v.. kako ona funkcioni{u i kako se mogu razumom doku~iti? Sva ova pitanja koja smo naveli.v. stra{no naljutio kada je zatekao ashabe kako raspravljaju o kaderu. Zato je Allahov Poslanik. Pa kako onda ide da izvr{i presudu kadera o kojoj ni{ta nije znao? Odnekud je. pisanja. a onaj koji traga za tim odgovorom jeste kao onaj koji poku{ava odgonetnuti su{tinu toga kako se Allah nadvisio nad Svojim Ar{om.” Naravno.s. stvorio ih je radi upravljanja ovim svijetom.a. PRA VDANJE KADEROM PRAVDANJE Iz neshvatanja su{tine vjerovanja u kader razvile su se brojne besplodne rasprave.

postojanje struje.{. spomenuo u Kur'anu kao i Njegov Poslanik.. snova. jer oni vjeruju i u stvari koje ne vide. Njihovu je smije{nu teoriju veoma lahko oboriti. itd. Jedan ~ovjek do{ao je Aliji. d`. budu}nost. odazvali su se odmah i prihvatili uputstvo i naredbu Poslanika. polaganje ra~una. {ejtani. Postavlja se pitanje. oni su vjernici i iznad su onih koji vjeruju samo u ono {to vide. r. kao {to je. npr. Sudnji dan.NEVIDLJIVI SVIJET Razlika je me|u ljudima u vjerovanju u nevidljivo. meleki. i nije poznato da je neko od njih o kaderu vi{e raspravljao. Osmanlija itd. knjige. Njihovo je osnovno pravilo da vjeruju samo u ono {to vide i svojim ~ulima registruju.. poslanike. Postoji nekoliko vrsta gajba: 1. zatim ono {to je vezano za stvaranja nebesa i Zemlje. u vjerodostojnim (sahih) hadisima. gajb koji se desio davno prije nas i kojem mi nismo bili svjedoci. osje}aja. nagradu i kaznu.v. Materijalisti ne vjeruju u svijet gajba. Zato je prvo svojstvo bogobojaznih: “. Njihov posao svodi se na obavje{tavanje o ki{i nakon pojave predznaka i njenog potpunog stvaranja u oblacima i oni time ni{ta novo nisu rekli. a u {to spada: vjerovanje u meleke.a.a. ali su ga do`ivjeli drugi ljudi. d`.s.s.{. prvog ~ovjeka itd.. Odgovor je jednostavan. d`. d`ine. d`ini. Takav gajb jesu Allahova svojstva. 2. {ejtane. s.160 Islamsko znanje Ashabi.v. Oni koji vjeruju u nevidljiv svijet na osnovu toga {to je to kazao Allah i Njegov Poslanik. gajb koji niko od ljudi nije do`ivio niti vidio.. 3. Oni su za nas gajb zato {to mi nismo bili svjedoci njihova vremena i nismo ih vidjeli.. Asiraca. kaderu. nevidljivog i nedostupnog na{im ~ulima. Metereolozi vide oblake koji su ve} spremni da spuste ki{u i na osnovu ustaljenih Allahovih zakona u prirodi pretpostavljaju gdje }e se oni usmjeriti. Sudnji dan. Takav slu~aj je sa `ivotom drevnih naroda: Rimljana.. To je gajb vezan za stvaranje nebesa i Zemlje. kako mogu meteorolozi prognozirati kakvo }e vrijeme biti kada oni ne poznaju gajb. itd. ~ovjeka i svega ostalog za nas.”487 Ove rije~i nam prikazuju svu bit bespotrebnog ulaska u raspravu o Allahovom. gajb kojeg osjetila ne mogu spoznati niti um o njima mo`e prosu|ivati. GAJB . postojanje misli. s. i upitao ga o kaderu.{.koji vjeruju u nevidljivo. na {to mu je on odgovorio: “Tajna Allaha te se nemoj beskorisno truditi da je spozna{.. Tu se razdvajaju vjernici i nevjernici. Za metereologe se ne ..a. sa njima zadovoljan. neka je Allah. kada' i kader.” 488 Gajb u koji smo du`ni vjerovati jeste sve ono {to je Allah.

a. Allahu nije drago da se on ~ini. Na{a du`nost je da ih se ~uvamo i pazimo da u njih ne zapadnemo. jedenje imetka siro~eta.{. jer ispravni vjernik u Allahovu jedno}u (tevhid) ne}e vje~no boraviti u vatri.ka`e: . sihir.s. grijeh i koliki god bio.. ka`e: “^uvajte se sedam grijeha koji vode u propast!” . ili prijetnju na ahiretu ili Allahovo prokletstvo i srd`bu. ali sa manjkavim imanom. Taj je ipak vjernik.Islamsko znanje 161 mo`e re}i da su vidjeli gajb.“Koji su to.v.490 Naravno. ipak. a nije se pokajao za njih prije smrti. kao {to je ovaj. ubistvo bez opravdanog razloga. neko vrijeme }e boraviti u D`ehennemu i biti ka`njen za grijeh prema njegovoj te`ini. u}i }e u D`ennet. s. ne}e vje~no boraviti u njemu ako je bila musliman.”489 Du`nost i nu`no je onome ko u~ini veliki grijeh da se odmah i {to prije pokaje Uzvi{enom Allahu. Allahov Poslani~e?” upita{e ashabi. “[irk (pridru`ivanje Allahu drugih bo`anstava). VELIKI GRIJESI Postoji dvadesetak definicija velikih grijeha i svaka od njih na svoj na~in govori o opasnosti posljedica njihovog ~injenja. Me|u islamskom ulemom najpoznatija i najra{irenija definicija jeste ova: “Svaki grijeh koji za sobom povla~i strogu {erijatsku kaznu na dunjaluku (kao na primjer smrtnu kaznu zbog namjernog ubistva nevine osobe ili zbog razbojni{tva).{. Grijeh je. Ako mu oprosti. Poslanik. najbolje zna o svemu tome. a poslije }e Allahovom milo{}u u}i u D`ennet. da odrede ta~an broj velikih grijeha.v. Po spomenutoj definiciji mo`emo odrediti {ta je veliki grijeh. Stav u~enjaka ehli-sunneta u pogledu po~inioca velikog grijeha jeste da on njime ne izlazi iz vjere (osim {irka) i to pod uslovom da ga ne smatra dozvoljenim. na osnovu poznatih kriterija.. s. a ako ne. ne zna~i njihovo svo|enje na odre|eni broj. (tevbu u~ini) i da vrati ljudima njihova prava. Spominjanje odre|enih velikih grijeha u hadisima. Neki u~enjaci.a. kamata. Takva osoba i ako bude u{la u D`ehennem. kao {to je imam [emsuddin ez-Zehebi491. Jedni su mi{ljenja da je njihov broj sveden na sedam grijeha koji su spomenuti u ovom hadisu: Poslanik. njegov slu~aj je u Allahovoj volji. naveli su oko sedamdeset velikih grijeha.s. da ne smatramo neke grijehe bezna~ajnim i da ne ustrajavamo u njima. jer ustrajavanje u malim grijesima pretvara se u veliki grijeh. Mnogi su poku{avali.a. Pored njih postoji jo{ mnogo sli~nih.v. Ukoliko je po~inio takve grijehe. navedeni grijesi jesu veliki grijesi ali ne i jedini.s. d`. s. nego su samo vidjeli uzroke ki{e pomo}u sprava prije nego {to su drugi primijetili. povla~enje sa bojnog polja i potvora ~ednih i po{tenih mu'minki” ..odgovori Poslanik. a Allah. d`..

prevara-varanje. itd. kra|a. 17. Ako se tome grijehu ponovo vrati. 30. MALI GRIJESI Svi grijesi za koje ne slijedi odre|ena {erijatska kazna na dunjaluku niti Allahova prijetnja i srd`ba na ahiretu ubrajaju se u male grijehe. 33. kleveta moralno ~iste osobe. neobavljanje had`a ako je u mogu}nosti.” (El-Mutaffifun: 14)492 PRIMJERI VELIKIH GRIJEHA 1. 23. samoubistvo. uzimanje i davanje kamate. 31. 27. neispunjavanje obe}anja. kriva zakletva. Evo nekih primjera malih grijeha: ne pozdraviti muslimana islamskim pozdravom. itd. pijenje alkohola. zinaluk (blud). 16. 28. ipak. krivo svjedo~enje. oslobodi se njegovo srce i postane ~isto. ubistvo bez opravdanog razloga. opona{anje `ena od mu{karaca i obratno. Obo`avanje nekog drugog mimo Allaha. 29. . nevladanje po Allahovim zakonima.162 Islamsko znanje “Kada ~ovjek pogrije{i. vjerovanje vra~aru. kockanje. ezana. To je talog srca koji je Allah spomenuo u Kur'anu: “A nije tako! Ono {to su radili prekrilo je srca njihova. 14. 18. 9. kao {to smo ve} spomenuli. 12. 34. 6. Ovo su neki veliki grijesi kojih se moramo kloniti. la`. 3. uzurpacija imetka siro~eta. nepouzdavanje u Allaha i zapadanje u o~aj. 4. ali. nedavanje zekata. 32. 10. a ako se pokaje i odustane od tog grijeha i zamoli oprost. 19. 5. To su.{. pove}a mu se crnina na srcu i ono postane potpuno crno. 13. razgovarati u vrijeme u~enja Kur'ana. trajno grije{enje. njihovo konstantno ~injenje vodi velikom grijehu. d`. 8. ikameta. 2. 25. lihvarstvo. makar i u manjim stvarima. bijeg sa bojnog polja 15. 22. 24. la` na Allaha. preno{enje tu|ih rije~i. oni grijesi ~ije ~injenje je van kriterija velikih grijeha. neposlu{nost roditeljima. ne~i{}enje poslije mokrenja. 20. obla~enje svile i zlata (mu{karcu). na njegovo srce stavi se crna ta~ka. 26. ogovaranje. prekidanje rodbinskih veza.. skrivanje znanja. sihr. Nazvani su malim grijesima zato {to ih ne slijedi direktna kazna. 11. uznemiravanje susjeda. ostavljanje namaza. 21. 7. ustvari.

.. 5) da tevba uslijedi prije smrtnog ~asa kao {to ka`e Uzvi{eni Allah u Kur'anu: “Uzaludno je kajanje onih koji ~ine lo{a djela. u njoj }e vje~no ostati. 6) postoji i poseban uvjet.NEVJERSTVO Jezi~ko zna~enje kufra je: “pokrivanje ne~ega ne~im”.terminolo{ko zna~enje: Kufr je negiranje jedne od nu`nih vjerskih istina zastupljenih u Kur'anu i sunnetu kao {to su Allah.POKAJANJE ET-TEVBA Veliki broj islamske uleme smatra da je tevba vad`ib grje{niku i da ona ima svoje uvjete koje treba ispuniti da bi bila primljena. a to }e u`asna sudbina biti!” 498 . ka`e: “Svi ljudi grije{e.{. jer je znao da je ~ovjek slab i da }e ~initi grijehe. Dokaz ovakvog definisanja nalazi se i u Kur'anu: “. D`ennet.. govore: 'Sad se zaista kajem!'. 3) da odlu~i da se vi{e nikada ne}e vratiti tome grijehu.495 KUFR . zato {to zemljoradnik zemljom pokriva sjeme. poslanici. ka`e u Kur'anu: “A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Na{e poricali bit }e stanovnici u vatri.a.mno`ina od kafir. Odatle je do{lo u stvarnom zna~enju kufra da je to pokrivanje istine neistinom.. Allah. Ova vrsta nevjerstva jeste iz uvjerenja i slobodnog ljudskog izbora.497 [erijatsko . itd. d`. D`ehennem. a ne zbog ne~ega drugog. s.v. 4) da njegovo kajanje bude iskreno i samo radi Allaha.. ostavio je mogu}nost svakom grje{niku da se pokaje dok je jo{ na dunjaluku. Allah. a koji. a to je ako je odre|enim grijehom uzurpirano pravo nekoga.. kad se nekom od njih pribli`i smrt.{.. d`. potrebno je nadoknaditi {tetu doti~nom ili se na neki drugi na~in izmiriti ili od njega zatra`iti oprost. a najbolji me|u grje{nicima jesu oni koji se iskreno pokaju i grijeha se pro|u.primjer za to jeste bilje ~iji rast poslije ki{e odu{evljava zemljoradnike. 2) da se kaje zato {to ga je po~inio i zamoli Allaha za oprost. Kur'an. Poslanik. Njima smo bolnu patnju pripremili” 494.s.” 496 U ovom ajetu za zemljoradnike je upotrijebljen izraz “kuffar”.”493 Uvjeti primanja tevbe su: 1) da ~ovjek prestane ~initi odre|eni grijeh. meleki. a i onima koji umru kao nevjernici.Islamsko znanje 163 ET -TEVBA .

” 499 Zatim hadis koji poja{njava gornji ajet. A kao dokaz za to uzeli su ovaj kur'anski ajet: “. `rtvovati.. veliki grje{nik .” 501 PODJELA [IRKA [IRK U ULUHIJJETU Ova vrsta u sebi sadr`i dvije podvrste.vjernicima je nare|eno da u odre|eno vrijeme namaz obavljaju. ili mu upu}ivati bilo koju drugu vrstu ibadeta. ali vjeruje da je on obavezan. a u kome Poslanik ka`e: “Izme|u ~ovjeka i nevjerstva je ostavljanje namaza. a to su veliki i mali {irk. iskrena tevba bri{e ono {to je ura|eno prije. udru`ivanje. obo`avaju}i ih. kao {to Allah ka`e: “Allah ne}e oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim. Veliki {irk zna~i da osoba pored Allaha uzme sebi nekog drugoga za boga kome }e robovati. Ako ~ovjek primi islam prije smrti i pokaje se. Ukoliko ostavlja namaz i vjeruje da on nije obavezan niti propisan. a to je: ostavljanje odre|enog djela ~ija je obaveznost ~injenja nare|ena jednim od dva vjerska izvora (Kur'an i hadis).. Kazna za nevjerstvo jeste vje~ni boravak u D`ehennemu. 1) [irk je: smatrati da pored Allaha postoji jo{ jedan ili vi{e bogova koji zaslu`uju da budu obo`avani. Za primjer ovakvog kufra u~enjaci navode ostavljanje namaza. moliti. Takav {irk ~inili su mekanski mu{rici. Oni su za svoje bogove. [erijatsko-terminolo{ko zna~enje: Postoji {irk iz uvjerenja i {irk djelom. te da bi ~ovjek ponovo u{ao u vjeru. u tom slu~aju je od onih kojima je zaprije}eno vje~nim boravkom u vatri. Me|utim. treba u~initi isto kao i onaj koji prvi put prima islam. Onaj koji vjeruje u ovakvu tvrdnju i umre kao takav vje~no }e boraviti u D`ehennemu. a oprostit }e manje grijehe od toga kome ho}e.{to zna~i da ne izlazi iz vjere. govorili: . Drugi ka`u da je osoba koja ostavlja namaz bez opravdanog razloga. [IRK Jezi~ko zna~enje {irka je: partnerstvo. i on je du`an pokajati se za svoj grijeh. bojati ga se.164 Islamsko znanje Druga vrsta nevjerstva jeste nevjerstvo djelom..”500 Ovdje postoji razila`enje me|u muslimanskom ulemom u pogledu izvo|enja ove vrste kufra iz vjere. Jedni ka`u da i on kao i kufr iz uvjerenja izvodi iz vjere..

Svejedno je pri tome da li predmet obo`avanja bio ~ovjek. {ta njemu pripada?' Poslanik. {ejtan. tvoja djela }e sigurno propasti.Islamsko znanje 165 “. s. Primjer ovoga {irka je zakletva ne~im mimo Allaha.'”507 Od Mahmuda ibn Lebida prenosi se da je Poslanik. kao {to se u hadisu ka`e: “Ko se zakune ne~im mimo Allaha po~inio je {irk.. a potom je rekao: 'Allah ne}e primiti ni jedno djelo od Svoga roba koje nije iskreno u ime Njega i radi Njega. Allah ka`e: “. s. a ti }e{ izgubljen biti.mi im se klanjamo samo zato da bi nas {to vi{e Allahu pribli`ili. itd.'” 505 Mali je {irk “svako djelo koje vodi u {irk pod uslovom da nije doseglo stupanj ibadeta.. sigurno bi im propalo ono {to su ~inili. nego spada u velike grijehe.” 503 Od ove vrste {irka jeste i klanjanje i moljenje mrtvima koje ljudi uze{e za bogove i posrednike na taj na~in {to od njih tra`e pomo} koja se samo od Allaha tra`i.. Jedan od hadisa koji o tome govore jeste i ovaj: “Ebu-Umame ka`e: 'Do{ao je ~ovjek Allahovom Poslaniku.pretvaranje.”506 Ovaj {irk mo`e biti i veliki ukoliko osoba koja ovo ~ini ima namjeru izraziti vjeru u drugo bo`anstvo.s.a.s. ka`e: 'On nema nikakve koristi od toga djela.. i onima prije tebe objavljeno je: 'Ako bude{ druge Allahu ravnim smatrao. s. On indirektno uti~e na ~ovjekovu vjeru i naru{ava je..v.'”508 Nakon navo|enja svih ovih hadisa mo`emo konstatovati: ako su ova djela koja su izraz poslu{nosti prema Allahu nazvana {irkom zato {to ~ovjek voli da ga drugi vide. rekao: 'Najvi{e ~ega se bojim za vas jeste mali {irk. melek.a. i rekao: '[ta misli{ o ~ovjeku koji je iza{ao u boj radi nagrade i spominjanja.” 504 “A tebi. a On zna da ne postoji!' Neka je hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim.Ovo su na{i zagovornici kod Allaha.' Ponovio je to tri puta.s. Pogledajte. ali je u velikoj opasnosti.a..v.A da su oni druge Njemu ravnim smatrali. Njegova djela mogu biti poni{tena zbog toga. Osoba ne izlazi iz vjere.” “Reci: 'Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji ne{to. kamen.' Upitali su ga: 'A {ta je to mali {irk?' 'Rija'. kako je tek te`ak grijeh veliki {irk? . umanjit }e mu se nagrada. Ko god danas iz uvjerenja vjeruje da mu mrtav ili `iv ~ovjek mo`e na{tetiti ili korist pridonijeti bez Allahove volje..’ ‘ Kada Allah bude nagra|ivao ljude za njihova djela. da li }e vas oni nagraditi za njih. drvo ili ne{to drugo..” 502 “. Ova vrsta poni{tava djela. re}i }e: 'Idite onima radi kojih ste radili ova djela na dunjaluku.” Ovaj {irk ne izvodi iz vjere... on spada u mu{rike.v..

Allah. d`. Kao {to je Faraon za sebe rekao: “Ja sam Gospodar va{ najve}i!” 509 Ili Nimrud Ibrahimu. Allah.{.” 510 Ovo je veoma opaka vrsta {irka jer naru{ava cjelovitost vjere u jednog Boga. Uzvi{eni je Allah odgovorio zagovara~ima ovakvih ideja u brojnim ajetima: “Zar da Njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ni{ta da stvore. ili Allahov vid kao njegov vid itd.”.kako budu radili.515 . To je {irk u koji su zapale mnoge zalutale sekte kao {to su “mu{ebbihe”. A Ibn-D`urejdi ka`e da su oni izveli ime Uzza od imena Aziz.{.. kao onaj {to ka`e da je Allahova ruka kao njegova ruka. i sami su stvoreni..166 Islamsko znanje [IRK U TEVHIDUR-RUBUBIJJETU To je da smatramo da su ~ovjek ili priroda ili bilo {ta drugo samostalni ~inioci u djelima. a klonite se onih koji iskre}u Njegova imena . i koji im ne mogu pomo}i niti mogu da pomognu sebi?”511 [IRK U TEVHIDUL-ESMAI VES-SIF AT VES-SIFA Ova vrsta {irka djeli se na dvije vrste: 1) pore|enje Stvoritelja sa stvorenjima.... ka`e: “Allah ima najljep{a imena i vi Ga zovite njima. a Lat od imena Allah. Naprimjer da ka`emo da Sunce sija samo od sebe bez Allahove narebe ili volje. Kaderije koji ka`u da ~ovjek odre|uje sudbinu dijelom spadaju u ovu vrstu {irka..a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti”..Ja dajem `ivot i smrt. Takav {irk je prisutan i kod svih onih koji vjeruju da pored Allaha ima neko drugi samostalan ko opskrbljuje.. alejhisselamu: “. daje ki{u itd. im se obra}a: “.niko nije kao On!. onako }e biti ka`njeni!” 514 Katade ka`e da rije~ “iskre}u” zna~i “da {irk ~ine”. zato {to negiraju da je Allah predodredio sve pojave i stvari. A Ibn-Abbas rekao je da “iskretanje” zna~i da ~ovjek Allahovim imenima priziva Lata i Uzza'a.512 “..... d`.513 2) izvo|enje iz Allahovih lijepih imena naziva za njihova izmi{ljena bo`anstva.

pretvaranja. i On dobro zna one koji }e pravim putem po}i.Islamsko znanje 167 NIF AK (LICEMJERSTVO) NIFAK Jezi~ko zna~enje nifaka: pokazati i manifestovati ono {to se ne osje}a.a koga Allah u zabludu dovede. a on zna~i: da vjernik ima svojstva munafika koja su spomenuta u slijede}em hadisu: “Kod koga se na|u ova ~etiri svojstva. a pokazivanje vjerovanja na jeziku. U {erijatskom zna~enju ona glasi ovako: “Skrenuti sa puta kojeg je propisao Allah.Allah ukazuje na pravi put onome kome On ho}e.” Ka`e se “pogre{no ga je uputio”.na pravi put”. U Kur'anu se ka`e: “. U drugom ajetu On ka`e: “Ti. koja ima zna~enje “odvesti nekoga na stranputicu”.{.{. prelazi sve granice u tome. kada obe}a-ne ispuni. Suprotno hidajetu jeste dalalet (zabluda).” 519 . d`. Allah za njih ka`e: “Munafici }e na samom dnu D`ehennema biti i ti im ne}e{ za{titnika na}i. d`. a on je: skrivanje nevjerstva koji je u srcu. on je munafik. tj. kada mu se ne{to povjeri-iznevjeri. d`. Du`an je osloboditi ih se i pokajati za njih. HIDAJET (UPUT A) (UPUTA) Hidajet ili upu}ivanje zna~i “uputiti nekoga na dobro djelo .. uputi nas na pravi put!” Iz ajeta se vidi da je Onaj Koji upu}uje na pravi put Allah. a nikako da je na osnovu njih postao kafir. U suri El-Fatiha ka`e se: “(Bo`e).{. niko ga na pravi put ne mo`e uputiti. u~inio je da luta. [erijatsko-terminolo{ko zna~enje nifaka: 1) nifak iz uvjerenja. a kada se prepire.. doista.”516 2) nifak djelom. Smatra se da je ovakva osoba gora od samog kafira zbog upotrebe la`i.”517 Kada se na|u kod nekog neka od ovih poku|enih svojstava. ismijavanja itd. A kod koga se na|e jedno od njih.” 518 Posao je svih poslanika ukazivanje i obja{njavanje pravog puta dok je uputa na prihvatanje toga puta i istine jedino u Allaha. ne mo`e{ uputiti na pravi put onoga koga ti `eli{ uputiti . u sebi ima jedno od svojstava munafika dokle god ga ne ostavi: kada govori-la`e. to zna~i da je njegov iman manjkav.

Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. Darul-fikr. Daru ihjait-turasil-arebi. Ebu-Davud Sulejman ibnul-E{'as es-Sid`istani: “Sunen Ebu-Davud”. ~etvrto izdanje Ali Tantavi: “Op}i prikaz vjere Islama”.god. Bejrut.god. 1987. 1964. Ebu-Fida Ismail ibn Kesir: “Tefsirul-Kur'anil-azim”. Dr. Darulmektebetil-hajat. Dr. 1994. . 1985.god. 1983.god. Mektebetul-felah. Zuhdija Adilovi}. Abdul-Azim ibn Abdil-Kavijj el-Munziri: “Et-Tergib vet-terhib minel-hadisi{-{erif”. Es-Sejjid Sabik: “El-akaid el-islamijje”. Ed-Darul-masrijje El-Lubnanijje.god. Egipat. god. Ahmed ibn Ibrahim ibn Isa e{-[erki: “[erh Kasideti Ibnil-Kajjim”.erkanuhu. Omer El-E{kar: “Er-Rusulu ver-risalat”. Bejrut. drugo izdanje. Ibn-Had`er: El-Askalani “Fethul-Bari [erhu Sahihil-Buhari”. Daru ihjait-turasil-arebi.god. Bejrut. Dar Ibnul-D`evzi. erkanuhu. “[erhul-akidet-Tahavijje” Izdava~ El-Mektebul-islami. god. Muhammed Ne'im Jasin: “El-Iman . Kuvajt.god. Biblioteka “EtTakva”.168 Islamsko znanje LITERA TURA LITERATURA Besim Korkut. {tampano u Medini 1993. Preveli sa arapskog Enes Ljevakovi} i Ibrahim Husi}. Dr. 1972. Ahmed ibn Hanbel: “Musnedul-imami Ahmed ibn Hanbel”. Ibn Ebil-'Izz el-Hanefi. 1978. Zenica 1995. Bejrut. 1985. Muhammed Ne'im Jasin: “El-Iman.Zagreb. prvo izdanje.god.god. tre}e izdanje. Bejrut. 1988.. “Kur'an s prevodom” Poklon Kralja Fahda ibn Abdil-Aziza Ali Sauda. god. El-Mektebul-islami. Preveo sa arapskog dr. El-mektebul-islami. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim”. Amman. 1962. Sedmo izdanje.god. prvo izdanje. 1993. E{-{ejh Muhammed Salih el-'Usejmin: “[erhul-akide el-vasitijje li{ejhil-Islam Ibni Tejmijje”. hakikatuhu nevakiduhu”. 1985.god. Bejrut. Bejrut. prvo izdanje. Izdava~ “Taibah International”. hakikatuhu nevakiduhu”. i Darul-fikr. prvo izdanje. Bejrut. Darul-ma'rife. Darul-kitabil-arebi.

Ebu-Bekr Muhammed ibnul-Hasan el-Ad`uri: “E{-[eri'a”. Muhammed Revvas Kal'ad`i i dr.god. god.god. Dr. Es-Sefarini: “Levami'ul-envar El-Behijjeh ve svati'ul-esrar el-eserijje li {erhi Ed-durre el-- . god. {tampano 1979. 1988. prvo izdanje 1991.god.Islamsko znanje 169 Safijjurrahman el-Mubarekfuri: “Zape~a}eni d`enetski napitak”. Izdava~ “Odred El-Mud`ahid”. Darul-Kalem-Damask. Kairo. Ibn-Mad`e: “Sunen Ibn Mad`e”. god. Izdava~ “Darul-fikr” Damask.god. 1992. {esto izdanje. Rijad.” Izdata u Ammanu. Ebu-Isa Muhamed ibn Isa: “Sahih Et-Tirmizi bi {erhi Ibnul-Arebi”. 1984. Mosal. Dr. god. Darul-kitabil-arebi. Muhammed Fuad Abdul-Baki u “El-Lu'lu' vel merd`an fima ittefeka alejhi{-{ejhan”. Ebu-Abdillah ibn Muhammed ibn Bettah el-Askeri: “El-Ibane 'an {eriatil-firekin-nad`ijeh ve mud`anebetul-firekil-mezmumeh”. Vehbet ez-Zuhajli: “Et-Tefsirul-munir”. Fuad Sedi} “Mali predznaci Sudnjeg dana.god. Abdurrahman Re'fet El-Ba{a: “Iz `ivota ashaba” Izdava~ “Organizacija aktivne islamske omladine”. drugo izdanje. 1995. Daru ihjait-turasil-arebi. Bejrut. tre}e izdanje. Daru ihjait-turasil-arebi. Zenica 1997. Amman. Abdurrahman Hasan Habenneke el-Mejdani “El-Akide el-Islamijje”. Sadik Kunejbi “Mu'd`emul-lugatil fukaha'. Bejrut.god.god. Muhammed Hattab es-Subki: “Ed-Dinul-halis”. Darul-kutubil-ilmijje. Izdava~ “Daru Nefais”. 1988. Muessetul ElHatib Ebu-Umer Jusuf ibn Abdillah ibn Muhammed ibn Abdil-Berr “Et-Temhid lima fil-Muvettai minel-me'ani vel-esanid”. 1988. Mektebetuz-zehra El-hadise. Ebul-Kasim Sulejman ibn Ahmed et-Taberani u “El-Mu'd`emul-kebir”. 1964. S arapskog Mirsad Sedi} i Sabri Pu{ka Dr. Muhammed ibn Ahmed el-Ensari el-Kurtubi: “El-D`ami'u li ahkamil-Kur'an”. god.god. izdava~ “Ensaru Sunne Muhammedijje”. Mektebetul-medeni. El-Imam Malik ibn Enes: “El-Muvetta”. prevela sa arapskog Subhija Had`imejli}-Skenderovi} Dr. 1975. prvo izdanje 1984. Ebu-Isa Muhammed Ibn isa et-Tirmizi: “Sunen Et-Tirmizi”. 1950. [emsuddin ez-Zehebi: “Kitab El-Kebair” . 1988 god. Daru ihjait-turasil-arebi. Ebu-Bekr Ahmed ibnul-Husejn el-Bejheki: “El-I'tikad ala mezhebisselef Ehlis-sunneti veld`ema'ati”. Darur-rajeh.Darul-Masrijje El-Lubnanijje. drugo izdanje. Darur-rejjan litturas.

Darul-fikr. . Darul-i'lam ed-duveli. Kairo 1992. Med`duddin Ebus-Seadat el-Mubarek ibn Muhammed ibnul-Esir el-D`ereri: “En-Nihaje fi garibil-hadis vel-eser”. Bejrut.god. Ebu-Bekr Ahmed ibn Ali ibn Sabit el-Hatib el-Bagdadi: “Tarihu Bagdad ev medinetusselam”. drugo izdanje 1982. 1957. Muessetul-hafikin. Damask. drugo izdanje.god.170 Islamsko znanje medijje fi akdil-firkatil-merdijje”. Ebul-E'ala el-Mevdudi: “Mebadi'ul-islam”. Ebu-Abdullah Muhammed ibn Ahmed ibn Ebu-Bekr ibn Fereh el-Kurtubi: “Et-Tezkire fi ahvalilmevta ve umuril-ahire”. Muhammed ibn Abdil-Vehhab: “Usulul-iman”. Izdao i pripremio Muhibbuddin el-Hatib.god. Damask. Mektebet {ebabil-muslim.

FIKH .

.

. proiza{lo iz Objave koja je dostavljena posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu. smije ili ne smije ~initi. d`. Primjer za fardi kifaje jeste d`enaza-namaz. kao {to je sadekatul-fitr521. i za ~ije se izvr{enje zaslu`uje nagrada. i ako jedan broj obaveznika tu du`nost izvr{i. je li ga slobodno ~initi. fardi-kifaje jesu radnje koje su obavezni izvr{avati neki me|u muslimanima. podnevski ak{amski i jacijski sunnet poslije farza te podnevski prije farza. 2) vad`ib su radnje koje je Allah.520 Fikhski propisi dijele se na: 1) fard . ili je neko djelo pohvalno ili ru`no raditi. a za neizvr{enje kazna. 3) sunnet ili mendub su djela koja je Resulullah radio i preporu~ivao da se rade i za ~ije se izvr{enje zaslu`uje nagrada.gajru muekkede (nepritvr|eni). ako se ovakva dijela ~ine sa . b) . svi }e biti grje{ni. kao {to je ikindijski sunnet523. kao {to je jelo. 4) mubah su djela koja nisu ni nare|ena ni zabranjena i ~ijim se radom ne zaslu`uju nagrada niti kazna. ali manje strogom ili manje jasnom naredbom nego {to je farz. osim kad se u cijelosti svjesno zanemari. naredio da se ~ine.DEFINICIJA FIKHA I PODJELA NJEGOVIH PROPISA Fikh je nauka koja prou~ava islamsko zakonodavstvo.to je ono {to je Allah strogo i jasno naredio. a to su djela koja je Poslanik ponekad izostavljao. hodanje itd.{. a za izostavljanje nema kazne522. a to su djela koja je Poslanik redovno radio. po vjerskim propisima.muekkede (pritvr|eni). Me|utim. kao {to je sabahski.to su strogo nare|ene radnje svakom {erijatski punoljetnom muslimanu i muslimanki li~no. te bismo zbog toga i mi trebali da ih radimo. Fard se dijeli na: fardi-ajn . mora ili ne mora. a za neizvr{enje kazna. Sunneta imamo dvije vrste: a) . Ta nauka ocjenjuje sve postupke punoljetnih ljudi sa {erijatskog gledi{ta i odre|uje da li se neko djelo. za ~ije se izvr{enje zaslu`uje nagrada. Ali ako to niko ne izvr{i. kao {to je npr. sa drugih je skinuta odgovornost. pi}e. pet dnevnih namaza.

DRUGI DIO: muamelat (me|usobni postupci ljudi) Ovaj dio ure|uje odnose ljudi. d`. TRE]I DIO: munakehat (bra~no pravo) Ovaj dio reguli{e odnose izme|u mu`a i `ene u toku `ivota i nakon smrti. 6) haram su djela koja je Allah. d`. i ~iji po~initelj zaslu`uje kaznu. kao {to je slu~aj sa prosidbom djevojke koja je ve} zaru~ena. onda }e imati nagradu za svaki u~injeni korak. a to je ono {to je zabranjeno raditi i ~iji po~initelj zaslu`uje kaznu. odre|uje iskupljenje za pojedine prestupe. oporuka. Tu spada zinaluk (blud). i ~ija radnja se ne ka`njava. strogo zabranio.. oporuku. vo|enje postupka. podizanje potomstva i druga prava i du`nosti bra~nih drugova. . potvora. ubistvo. u {to spada kupoprodaja. u {ta spada odre|ivanje svojstva sudije. Dijeli se na dvije vrste: . to hodanje postaje zabranjenim. odaju}i Mu na taj na~in svoje priznanje kao Gospodaru.mekruh tahrimen. Koji je jedini zaslu`an i Kome jedino dolikuje da bude obo`avan. la`. PRVI DIO: ibadat (obredoslovlje) Ovaj dio reguli{e vezu izme|u ~ovjeka i njegovog Stvoritelja. jednih prema drugima. itd. PODJELA FIKHA Islamski u~enjaci podijelili su fikh na {est dijelova. te ~ovjekovo ispravno iskazivanje pokornosti Allahu. ^ETVRTI DIO: ukubat (kazneno pravo) Ovaj dio defini{e granice prestupa i prekr{aja te odre|uje njihov stupanj i propisuje kazne i popravne mjere.174 Islamsko znanje lijepim nijjetom. ali njegova zabrana nije jasna kao kod harama. zakletve. udru`ivanje i svaki drugi imovinski kontakti.mekruh tenzihen jeste ono {to je ru`no i poku|eno raditi. ustanovljavanje porijekla. nasljedstvo. podizanje i pobijanje optu`be. PETI DIO: murafeat (tu`ila{tvo) Ovaj dio obuhvata propise koji se odnose na pokretanje optu`nice i parni~enje me|u ljudima do kojih dolazi u svakodnevnom `ivotu. a ako se uputio na mjesta gdje }e ~initi grijehe. razvod. kockanje. ako ~ovjek hoda sa nijjetom da ide u d`amiju. zaslu`it }e se nagrada. poklon. Naprimjer. svjedoci i drugi poslovi koji prate sudstvo. a obuhvata sklapanje braka.. iznajmljivanje. u svakodnevnom `ivotu. kao npr: jedenje lijevom rukom524. 5) mekruh su radnje koje je poku|eno ~initi. iddet “~ekanje” (pri~ek) nakon razvoda ili nakon smrti mu`a. .{.{. pijenje alkohola.

Pakistanu i kod muslimana novooslobo|enih nekada{njih ruskih republika. a umro u Misiru (Egiptu) 204-te godine po Hid`ri. Allah mu se smilovao. ratnom plijenu i dr. to je na~in na koji je odre|eni mud`tehid526 uzimao propise iz izvora fikha (Kur'an. postoje ~etiri ra{irena i priznata mezheba koji su nazvani po istaknutim pravnicima koji su ~inili id`tihad. ure|ivanje odnosa izme|u jednih i drugih.525 Iz navedene podjele fikha mo`e se vidjeti da islam nije religija koja se bavi samo obredima. [afijski mezheb dobio je ime po imamu [afiji. [to se ti~e ova ~etiri mezheba (islamske pravne {kole). Ovaj je mezheb veoma pro{iren u arapskom svijetu. uravnote`ena vjera. Allah mu se smilovao. te garantuje uspjeh i napredak dru{tvu koje je primjenjuje. Afganistanu. propise o borbi (d`ihadu). Hanefijski mezheb dobio je ime po imamu Ebu-Hanifi. sunnijskih muslimana. Ro|en je u Bagdadu 164-te. 1. a ima ga i u arapskom svijetu u podru~ju [ama. vrste me|usobnih ugovora. Sakupio je poznatu zbirku hadisa “Muvetta”. neki misle. kako. odre|ivanje glavarine. Ovaj je mezheb pro{iren u Bosni i uop}e na Balkanu. na`alost. Ro|en je u Gazzi (Palestina) 150-te. Malikijski mezheb dobio je ime po imamu Maliku.Islamsko znanje 175 [ESTI DIO: vojni pohodi Ovaj dio obuhvata definiciju islamskih i neislamskih zemalja. nego je to jedna sveobuhvatna. Rodio se u Medini 93-}e. a {to je plod njihovog poistovje}ivanja islama sa drugim. Oni su jezi~ke (lingvisti~ke) prirode ili su rezultat razila`enja oko hadisa i pravne metodologije. MEZHEBI Mezheb je put ili pravac kojim je neki mud`tehid i{ao rje{avaju}i pitanja iz fikha. progla{avanje rata i mira. iskrivljenim vjerama. odnosno. a umro 179-te godine po Hid`ri. a umro u Bagdadu 150-te godine po Hid`ri. Ovaj mezheb je dosta pro{iren u afri~kim zemljama. Allah mu se smilovao. a umro 241-te godine po Hid`ri. 2. sunnet.) Danas kod nas. Allah mu se smilovao. Hanbelijski mezheb dobio je ime po imamu Ahmedu ibn Hanbelu. 3. Razlozi koji su doveli do pojedinih razila`enja me|u ulemom su objektivne prirode. zatim u Turskoj. moramo znati da su sva ~etiri priznata me|u ulemom i utemeljena na islamskim principima i izvorima. Rodio se u Kufi 80-te. koja se bavi ~ovjekovom stvarno{}u i rje{ava njegove svakodnevne probleme i pitanja. nau~nom metodologijom rje{avali pravna pitanja i kao takvi stekli sljedbenike koji su slijedili i {irili njihovo u~enje. Oni koriste nau~nu metodologiju dokazivanja i crpe dokaze iz Kur'ana i sunneta kao dva glavna izvora [erijata. 4. i dr. Sabrao je poznatu hadisku zbirku “Musned” Ovaj mezheb je ra{iren u Saudijskoj Arabiji i jo{ nekim arapskim zemljama. kijas528. id`ma527. .

Postoje}e razlike trebaju biti podsticaj svima nama da jo{ vi{e prou~avamo islam i upoznajemo se sa njegovim vrijednostima. nakon {to imam prou~i Fatihu naglas. jer su to postupci utemeljeni na sunnetu Allahovog Poslanika. Svi su muslimani du`ni boriti se protiv novotarija koji nemaju utemeljenja u izvorima [erijata.176 Islamsko znanje Prema tome. izgovaranje naglas amin. a ne po ne~ijem naho|enju. a ne smijemo nikako zbog toga {iriti netrpeljivost i razdor me|u muslimanima. ni u kom slu~aju ne smijemo napadati one koji za ono {to rade imaju valjan dokaz kao {to je dizanje ruku u namazu. . Razlike utemeljene na valjanim dokazima i nau~noj metodologiji ne smiju smetati muslimanu.

pod uvjetom da voda ne promijeni neko od svojih svojstava. To je teku}ina za koju se ne mo`e re}i da je voda.tu spada sve {to ugine (bez {erijatskog klanja). . [to se ti~e su'ra ma~ke. . ru`ina voda i druge te~nosti. ona prestaje biti ~ista i ~iste}a ako promijeni jedno od tri svojstva: boju.njome se ne mo`e posti}i ~i{}enje.. to ne}e uticati na njenu ~isto}u. osim ribe i skakavca. Ko`a mrljine postaje ~ista {tavljenjem. Su'r je voda koja ostane u posudi nakon pijenja. Strv-mrljina . Tu spada sir}e. takvom se vodom mo`e abdestiti. ~ist je i ~iste}i. [to se ti~e vode u koju upadne ne~ist. ki{nici.529 Ako `ivotinja bez gubitka krvi upadne u vodu i ugine. i sl.~ista ali ne i ~iste}a .~ista i ~iste}a . iako je bolje da upotrijebimo ~istu vodu ako je imamo. snijegu ili izvorskoj vodi. poput li{}a ili zemlje. kao i su'r `ivotinja ~ije se meso jede.PR VO POGLA VLJE PRVO POGLAVLJE ^ISTO]A VODA I NJENE VRSTE Ima vi{e vrsta voda: . sapun ili {afran). bez obzira da li se radi o morskoj vodi. Su'r psa ili svinje je ne~ist.to je ona voda koja je sama po sebi ~ista i kojom se posti`e ~isto}a. ^ovje~iji su'r. ili zbog mije{anja sa ne~im {to je ~isto a ne mo`e se odvojiti od vode. VRSTE NE^ISTO]A 1. kao i voda koja je promijenila svoje svojstvo ne~im {to se mo`e odvojiti od nje (npr. okus ili miris. U ovu vrstu ra~una se i ona voda koja je izmijenjena zbog dugog stajanja. ptica grabljivica.

ne obavljati nu`du po putevima kojima prolaze ljudi i gdje ljudi odsjedaju i pri~aju. Najbolje je taj dio oprati vodom. s tim {to kod `ene izlazi vi{e.vrsta sluzave teku}ina koja ponekad izlazi poslije napornog mokrenja (sekret prostate). svejedno da li se radi o krvi koja isti~e. kod mu{karca i `ene. nego }e se okrenuti tako da mu ona bude s desne ili lijeve strane. niti u d`amiji. izmet i mokra}a. niti u staja}u ili teku}u vodu. niti na kabur. Krv buha i njima sli~nih `ivotinjica ne smeta. 6.sluzava teku}ina koja izlazi prilikom nadra`aja. ako je u teku}em stanju. mora oprati.. kada se po|e u nu`nik. Prilikom obavljanja nu`de treba se pridr`avati slijede}ih pravila . 5. Gnoj. 8. onda se mo`e samo dobro istrti. ne mokriti na mjestu gdje se kupa. 7. pa makar to bilo i u kakvu posudu. po{tovati pravac Kabe tako {to joj se ne}e okretati ni sprijeda ni otraga. ili prije skidanja odje}e kada se nu`da vr{i na otvorenom prostoru. prou~iti euzu i bismillu prije ulaska u nu`nik. osim u slu~aju kad je zaklonjen od Kabe ne~im u neposrednoj blizini.” (“Allahu za{titi me od svih ne~isto}a i zlih d`ina”). Pas i svinja su ne~isti. 4. ono {to se povrati.adaba: 1. Posudu iz koje pas ne{to pojede ili popije treba oprati sedam puta i to prvi put se pere zemljom ili ~vrstim sredstvima za pranje kao vim i sl.178 Islamsko znanje 2. 6. bez nu`de ne mokriti stoje}i530. 3. . @ivotinjski izmet. Allahumme inni euzu bike minel-hubusi vel-habaisi. [to se ti~e sperme ona se. Krv. 7. ili krvi hajza i nifasa. kao {to je zid i sl. treba {utjeti prilikom obavljanja nu`de i ne govoriti ni{ta osim u slu~aju da se ne{to mora progovoriti. 5. a postoji i mogu}nost prskanja mokra}om. ne obavljati nu`du u `ivotinjsku jazbinu zbog mogu}nosti da u njoj budu `ivotinje ili druga bi}a koja bi mu nanijela zlo i koje }e uznemiriti bez razloga. ne smije se nositi sa sobom ni{ta na ~emu ima napisano neko Allahovo ime ili ajet iz Kur'ana. 3. jer to odudara od dostojanstva. Mezijj . 4. a ako se osu{i. Vedijj . du`an je o~istiti mjesto odakle je ne~isto}a iza{la. tako {to }e se re}i: “Bismillahi. Ukoliko nema vode. ^I[]ENJE POSLIJE VELIKE I MALE NU@DE Kada ~ovjek obavi veliku ili malu nu`du. 2. onda kamenom ili ne~im sli~nim ~ime se mo`e ostraniti ne~ist.

Poslije obavljenog brisanja ili pranja treba dobro oprati ruke sapunom. kada ho}ete da namaz obavite.Islamsko znanje 179 9. sastavni dijelovi abdesta bez kojih nam abdest nije valjan jesu: 1. zubi }e se oprati ~etkicom. ne ~istiti se sasu{enim `ivotinjskim izmetom i kostima. Po~eo je od prednjeg dijela glave skroz do zatiljka. u nu`nik ulaziti lijevom nogom. izapiranje usta tri puta. pranje lica vr{i se odakle je kosa nikla.v. a iz njega izlaziti desnom.a dio glava svojih potarite . pred u~enje Kur'ana. a ne}e je prati kada uzima abdest).a. s. rukom potrao glavu sprijeda ka unazad i odzada ka naprijed.i noge svoje do iza ~lanaka (operite). Upotreba misvaka se preporu~uje i pred obavljanje namaza. 3. izapiranje nosa tri puta. 5. pranje nogu do iza ~lanaka. tj. odluka da }e se uzeti abdest533. radio. Ako nema misvaka. lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite . u~enje bismille na po~etku. nakon bu|enja iz sna i prilikom promjene zadaha u ustima. i prilikom izlaska izgovoriti rije~i “gufraneke”531. pere dio lica na kome nema brade (dok }e kroz bradu pro}i mokrim prstima. ili bar prstom protrljati. Misvak je drvce kojim se ~iste zubi. i to onaj koji nema bradu. ali ih trebamo obaviti jer ih je Poslanik. Bolje je potrati cijelu glavu.a. 10. a i nagrada je obe}ana za njihovo ~injenje: 1. 3. a ako je ima..s.v. a to zato {to u sebi ima poseban koristan sastojak.535 SUNNETI ABDEST A ABDESTA To su radnje od kojih ne zavisi valjanost abdesta. potiranje glave.s. . pranje zuba misvakom. pranje ruku do iza {aka tri puta na po~etku abdesta. ABDEST Uzvi{eni Allah je rekao: “O vjernici. a potom ih je vratio (ruke) na mjesto sa kojeg je po~eo potiranje”534.” 532 Ruknovi abdesta.. Najbolji je onaj izra|en od eraka koji se donosi iz Hid`aza jer on u~vr{}uje desni i odstranjuje zubne bolesti. 2. 4. “Prenosi se od Abdullah ibn Zejda da je Poslanik. 2. (“Tra`im oprost od Tebe”). 4. 5. (jer je to hrana d`ina muslimana). pranje ruku do iza laktova. pa do pod bradu uzdu` i od uha do uha u {irinu. nijjet. s.

Ako potra`imo hadise o pranju vrata. 12. 15) potrati cijelu glavu. 2. provu}i. Uzimati abdest na prljavom mjestu. osim potiranja glave (jedanput). po~injanje od desne strane prilikom pranja ruku i nogu..s.a. pa zato ulema ne smatra da je to sunnnet. 11.. Slu`iti se ne~ijom pomo}i bez potrebe za tim. potrao glavu toliko da je dostigao prostor izme|u u{iju na zadnjem dijelu glave i dio vrata ispod toga.v. trljanje rukom prilikom pranja. Prvi prenosi imam Ahmed u kojem se ka`e da je Poslanik. 10. 9. nego je to samo u cilju upotpunjavanja potiranja glave.. a neka ulema ka`e da je daif537. radio. s. trljanje izme|u prstiju pri pranju ruku i nogu. 4. pranje svakog dijela tijela po tri puta.s. tako da se ne pretjeruje pri upotrebi vode. Potiranje u{iju obavlja se jedanput bez uzimanja nove vode. s. potiranje u{iju nakon potiranja glave i to unutra{njosti u{iju ka`iprstima. 5.536 [to se ti~e potiranja vrata. Za onoga ko posti. sa vanjske strane pal~evima.a. 8. Pljuskati vodu po licu ili drugim dijelovima tijela. U drugom se ka`e: “Potiranje vrata je osiguranje od okova. jer je Resulullah. uzastopnost. ne vidimo da vrat treba potirati posebno. MEKRUHI ABDEST A ABDESTA 1. prste kroz bradu.” Me|utim. Dodu{e u nekim mezhebima ka`e se da je to od lijepih stvari prilikom abdesta. jer mo`e do}i do gutanja vode. ^ak i ako bi se prihvatio ovaj hadis. 3.180 Islamsko znanje 6. na}i }emo dva slaba.v. Nevevi za ovaj hadis ka`e da je mevdu' (la`an). s. to jest da se uzimanje abdesta ne prekida nekim poslom.s. ne postoji ni jedan vjerodostojan hadis da je to Poslanik. 14) u~enje dove poslije abdesta538. .a. Pretjerano vodu prosipati ili je previ{e ~uvati. potirao glavu i u{i jedanput. mekruh je pretjerivati u izapiranju usta i nosa. 13) voditi ra~una o umjerenosti prilikom tro{enja vode.v. 7.

prije nego bi klanjao vitr-namaz. da se bude siguran u to. rahimehullah. osim u slu~aju da se ~uje zvuk ili osjeti neugodan miris. [to se ti~e dodira `enskog tijela to ne kvari abdest. ili je naslonjen na ne{to. poljubio jednu od svojih `ena.540 [to se ti~e dodira spolnog organa. zatim kada je ~ovjek d`unup544 pa ho}e . Obavljanje namaza. 2. pao bi. me|u kojima i imam Ebu-Hanife.542 (En-Nesai). s. Me|utim. Tavaf . smatra se da ga ima. 3. kao {to je imam [afija rekli da to kvari abdest.v..v. to ne uti~e na valjanost abdesta. s. Zna~i misli se na to da je ~ovjek potpuno zaspao i da postoji mogu}nost da ispusti vjetar. sperma. nogom dodirnuo Ai{u koja je le`ala ispred njega ispru`ena poput mrtvaca.a. vedijj i mezij. padanju u nesvijest. rekli su da se abdest kvari ako pote~e krv. 4. pa ako bi se to uklonilo.539 Ako se posumnja u pu{tanje vjetra. KADA JE OBA VEZNO OBAVEZNO UZIMANJE ABDEST A I [T A JE ABDESTA [TA ZABRANJENO RADITI BEZ ABDEST A ABDESTA 1. jer su neki alimi. tj.Islamsko znanje 181 ONO [T O KV ARI ABDEST [TO KVARI 1.. Neki u~enjaci smatraju da nije dozvoljeno dodirivanje mushafa bez abdesta. bez obzira da li se radilo o ludilu. te je zatim klanjao a da nije uzimao abdest. te ako se povrati punim ustima.543 Bilo bi lijepo da se uzme abdest prije spavanja.ali je bolje to izbjegavati. Gubljenje svijesti. vjetar. pijanstvu. Sve {to iza|e na prirodne otvore (prednji i zadnji): mokra}a.s.a. ako sumnja da li je uop}e uzeo abdest. gnoj ili sukrvica. Onaj ko uzme abdest. ili gubljenju svijesti zbog upotrebe kakvih lijekova. po hanefijskom mezhebu to ne kvari abdest. osim ako bi se dodirnulo sa stra{}u. Neki u~enjaci. ra~una se da nije pod abdestom.541 U drugom hadisu se spominje da bi Poslanik.s. 2. bez obzira da li je u pitanju farz-namaz ili nafila — dobrovoljni namaz. jer je fikhsko pravilo: “Sumnja ne uti~e na uvjerenje” (ne kvari ga).obila`enje oko Kabe. pa kasnije posumnja da li ga je izgubio ili ne. jer postoje hadisi u kojima stoji da je Poslanik. Duboki san pri kojem je ~ovjek u le`e}em polo`aju. 3. izmet.

da ~ovjek bude u mogu}nosti dobro iscijediti mokra}u nakon mokrenja. ali je mekruh brijati dio glave. . pije ili ponovo op}i. Po~etak je ra~unanja od momenta gubljenja abdesta. a i praksa ranijih poslanika.182 Islamsko znanje da jede. ili umre. jeste obrezivanje ili sune}enje. Uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta i ispod pazuha mo`e se u~initi brijanjem ili {i{anjem. Na kraju da napomenemo jo{ jednu bitnu stvar. Pu{tanje brade zahtijeva bujnost. a dio izostavljati. a obrezivanje nokata preporu~uje se svake sedmice. Preporu~uje se da se ta du`nost obavi sedam dana nakon ro|enja. posebno kada su na putu zimi. praktikovao i nare|ivao da se praktikuje. 5) da sama stoji na nogama. [to se ti~e kose na glavi. 4) da nije pocijepana koliko tri mala no`na prsta. Sve ovo je Resulullah. dozvoljeno je uzeti mesh po obu}i547. U tom slu~aju abdest ne}e biti ispravan. Uslovi za valjanost mesha po obu}i: 1) da se obu~e kad osoba ima abdest. dozvoljeno ju je brijati. a mo`e se skratiti da ne prelazi du`inu {ake. radi u~enja ezana i radi u~enja ne~eg iz Kur'ana. 3) da je mogu}e u njoj hodati. potiru}i od prsta prema zglobu. nakon {to ju je osoba ve} obukla. Simbol islama. MESH PO OBU]I 546 Umjesto pranja nogu kod abdesta. a tri dana i tri no}i za putnika. 2) da bude ~ista i da pokriva noge do iza ~lanaka. Pohvalno je odgoditi brijanje kose do had`a. to jest potrati mokrom rukom po njoj. Svrha obrezivanja je vi{estruka: da se ne skuplja prljav{tina na ko`ici. Pohvalno je mirisati se mo{usom ili nekim drugim mirisom koji je prijatan. Vrijeme va`enja mesha je jedan dan i no} za onog ko je kod ku}e. ne smije na}i ni{ta {to spre~ava dodir s vodom. {to zna~i da se ne smije toliko kratiti da izgleda kao da je obrijana. 2. To je propisano kao olak{ica ljudima. ^arape koje ne spadaju s nogu i nisu providne mogu se tako|er potirati. prije kupanja. kada je hladno. a ne od momenta njihovog obla~enja. a to je da se na dijelovima tijela koji se moraju oprati prilikom abdesta. i to samo jedanput. 5. da ne umanjuje nadra`aj prilikom spolnog op}enja. kao {to je lak na noktima.545 4. 3. Mesh se uzima s gornje strane obu}e. PRIRODNA OBILJE@JA U ISLAMU 1. itd. ako }e se to uskoro obaviti.

mo`emo mesh u~initi po zavoju ako ne smijemo taj dio prati niti po njemu direktno mesh ~initi.549 U tom smislu postoji i hadis Sumame. a ne sje}a se sna.. ili vi{e od toga. Mesh po zavoju ima istu vrijednost kao i pranje tog dijela tijela. u slijede}im slu~ajevima: 1. Nakon smrti.Islamsko znanje 183 Mesh prestaje va`iti. 2. vrijednost njegova se ne gubi time {to je zavoj spao ili se odmotao. Poslije spolnog odnosa. kod mu{karca ili kod `ene. naredio da se okupa vodom i lovorom. onda mu je lijepo da se okupa. nekima rekao da se okupaju. a ako nije.a. onda nije obavezno kupanje. Nakon prestanka hajza i nifasa. pa smo na taj dio tijela stavili zavoj ili gips. 3. Neki u~enjaci ka`u da je nevjernik du`an okupati se kada se vrati u islam. 3.v. a noge prilikom abdesta oprati. osim {ehida koji pogine na bojnom polju. umjesto pranja. ako se obu}a skine sa jedne ili obje noge.a. To ukazuje na to da kupanje u tom . jedan dio u~enjaka ka`e da je nevjernik du`an da se okupa samo ako je bio d`unup. ne mora se biti sa abdestom kad se zavoji povijaju. 5.550 Me|utim. 2. 4.s. ako cijepanjem obu}e do|e do pojave noge koliko tri no`na prsta. ali se na odje}i ne primijeti trag sperme. To dokazuje time {to je Allahov Poslanik. zbog bolesti npr. ako se ustanovi da se radi o spermi. dodirivanja dva spolna organa). obavezno se okupati. makar i ne do{lo do izlu~ivanja sperme. ako se postane d`unup. Nakon izlaska sjemene te~nosti u mlazu i sa stra{}u.s.KUP ANJE KUPANJE Kada kupanje postaje obavezno? 1. obavezni su se okupati i mu{ko i `ensko. 4. [ehid se ukopava bez kupanja (gusula) u odje}i u kojoj je poginuo. a nekima nije. istek roka va`enja. (to jest. s. Svi se sla`u da je obavezno okupati mrtvaca. te se obu}a mora skinuti. Ako se ne{to sanja. G U S U L . nije ograni~en vremenski. osim ako je rana zarasla pa su zavoji postali nepotrebni. MESH PO ZA VOJIMA ILI GIPSU 548 ZAVOJIMA Ako ozlijedimo neki dio tijela koji se pere pri uzimanju abdesta.. Ako sperma iza|e bez nadra`aja. Kada se probudi iz sna i osjeti vla`nost na odje}i. u snu ili na javi. pa mu je Poslanik. s.v. nije se du`no kupati. onda. {to dokazuju hadisom koji se prenosi od Kajsa ibn Asima da je primio islam.

potom oprati glavu tri puta uz rastavljanje kose. iako za izostavljanje toga kupanja ne predvi|aju fidju (iskupnina za u~injeni prekr{aj). Na kraju zaklju~ujemo da je. Kupanje pred obla~enje ihrama za had` ili umru. preporu~uje se rasplitanje pletenice. . Svi u~enjaci preporu~uju kupanje pred ulazak u Meku. 3.553 3. osim sa ciljem da se prou~i neka kur'anska dova.a. za svaki slu~aj. bolje da se nevjernik okupa kad se vrati islamu. Mendub je okupati se pred polazak na Arefat. ^initi tavaf (obilazak) oko Kabe. [ta je zabranjeno da ~ini osoba koja je neokupana (d`unup)? 1. pupak i no`ni prsti. zatim unutra{njost u{iju. Kada je preporu~eno okupati se?551 1. s tim {to nije du`na rasplitati pletenice. Kupanje na Ramazanski i Kurban-bajram. peru}i prvo desnu stranu. Kupanje nakon opremanja mrtvaca. a ve}ina ih smatra da se umjesto kupanja mo`e uzeti abdest. . Ukoliko se `ena kupa nakon hajza ili nifasa. NA^IN UZIMANJA GUSULA: . s.v. ali voda mora doprijeti do korijena kose. jer se prilikom gusula cijelo tijelo mora pokvasiti. Poslanik. . 5. s.. 6. 7. svima naredio da se okupaju.a. 4. 4.oprati ruke tri puta.s. ako je farz.zatim oprati stidna mjesta. Kupanje petkom i to u vremenu od pojave zore do d`uma-namaza.v.potom uzeti abdest kao {to se uzima za namaz. obra}aju}i pa`nju da se opere ispod pazuha. .184 Islamsko znanje slu~aju nije farz. Boraviti u d`amiji. Klanjati ili ~initi sed`dei-tilavet.554 [to se ti~e samog gledanja u Kur'an bez u~enja i dodirivanja to je d`unupu dozvoljeno. Nakon {to ~ovjek do|e sebi poslije padanja u nesvijest. . a najbolje bi bilo pred sam odlazak na d`umu. Doticati Kur'an.a onda vodom oprati cijelo tijelo. kao {to je praktikovao Resulullah. 2.552 2.s. ona }e gusul obaviti kao mu{karac. Dozvoljeno je pro}i kroz d`amiju ukoliko postoji potreba za tim. jer se tavaf smatra ibadetom. jer bi. s tim {to se pranje nogu odga|a do zavr{etka gusula. U~iti ne{to iz Kur'ana. 5. [to se ti~e `ene.

kada je ~ovjek bolestan ili ranjen. tejemmum }e se pokvariti pa je potrebno ponovo uzeti abdest i klanjati.Dolazak vode za onog ko je nije imao. isto tako u slu~aju kada mu je potrebna voda za pi}e. [ta kvari tejemmum 1 . . Tejemmum se mo`e uzeti zbog slijede}ih razloga: 1. ako voda bude toliko hladna. 3. potom se prou~i bismilla. ili pi}e nekom drugom. Kada se neki namaz obavi tejemmumom. 2. ili se na|e koli~ina koja je nedovoljna za ~i{}enje ili je potrebna za pi}e. zemljane tvari ili prah i njima potrati lice i ruke. a onda se rukama dotakne ~ista zemlja te se potare lice.Prestanak razloga za nemogu}nost upotrebe vode. ako se ne na|e voda. pod uvjetom da bude siguran u to na osnovu vlastitog iskustva ili izjave pouzdanog lije~nika muslimana. ili izostajanje saputnika ako ode po vodu. Jednim tejemmumom mo`e se klanjati vi{e farzova. pa makar jo{ bilo vremena za njegovo ponovno obavljanje. makar i psu. 5.Islamsko znanje 185 TEJEMMUM Tejemmum zna~i: rukama dota}i ~istu zemlju. 4. ili svoj imetak.Sve {to kvari abdest. svoju ~ast. a potom do|e voda nakon {to je namaz obavljen. Ako voda do|e prije nego {to se zavr{i namaz. 3 . Na~in uzimanja tejemmuma Prvo se odlu~i da }e se uzeti tejemmum (nijjet) u srcu. 2 . ali se ~ovjek boji za sebe. Potom se drugi put dotakne zemlja i potaru se {ake do iza laktova. Tejemmum zamjenjuje abdest i gusul kad je nemogu}e njih uzeti. pa se boji da }e mu se upotrebom vode pogor{ati bolest ili ote`ati proces izlje~enja. nije obavezno ponavljati namaz. Sunnet je da se prilikom uzimanja tejemmuma s ruku otrese i opu{e pra{ina i da se ne trlja lice rukama. ve} da se samo potare. kada je voda u blizini. pa se boji da }e mu nauditi ako je upotrebi.

186

Islamsko znanje

HAJZ I NIF AS NIFAS
Hajz (menzis) je pojava krvi iz spolnog organa `ene dok je zdrava, a koju nije prouzrokovalo ra|anje djeteta. Prema mi{ljenju ve}ine u~enjaka hajz se ne pojavljuje prije napunjene devete godine, pa ako se ranije primijeti krv, to je zbog ne~eg drugog. Boja krvi, koja se pojavljuje prilikom hajza, mo`e biti crna, crvena, `uta ili negdje izme|u bijele i crne. Najmanje trajanje hajza nije ograni~eno, a za najdu`e trajanje neki ka`u da je deset dana, a po nekima i petnaest dana. Najdu`i period ~isto}e izme|u dva hajza nije ograni~en, a najkra}i je petnaest dana. Nifas je pojava krvi koju je prouzrokovalo ra|anje djeteta. Najkra}i period nifasa nije ograni~en, a najdu`i mo`e biti ~etrdeset dana.555 [ta je zabranjeno ~initi u toku hajza i nifasa 1. Zabranjeno je sve ono {to je zabranjeno i d`unupu (klanjati, ~initi tavaf oko Kabe, doticati Kur'an, u~iti ne{to iz Kur'ana557a i ulaziti u d`amiju, osim u velikoj potrebi). 2. Zabranjeno je `eni postiti i klanjati s tim {to je obavezna napostiti one dane koje nije postila u toku hajza ili nifasa, dok izostavljene namaze nije du`na naklanjavati, jer je Poslanik naredio da se naposti propu{teni post, a nije naredio da se naklanjaju namazi.556 3. Zabranjeno je spolno op}iti sa `enom koja ima hajz ili nifas, sve dok oni ne prestanu i dok se ne okupa, jer Uzvi{eni je Allah rekao: “I pitaju te o mjese~nom pranju. Reci: 'To je neugodnost'. Zato ne op}ite sa `enama za vrijeme mjese~nog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite.”557 Dozvoljeno je dodirivanje `ene u takvom stanju iznad pupka i ispod koljena. Kad prestanu hajz i nifas, `ena }e se okupati i sve du`nosti normalno obavljati.

ISTIHAZA
Istihaza je izlazak krvi izvan uobi~ajenog perioda hajza (menstruacije) ili nifasa. Ako je period hajza poznat prije istihaze, taj period }e se smatrati hajzom, a krvarenje izvan toga je istihaza. @ena nije obavezna kupati se zbog istihaze da bi mogla klanjati u bilo koje doba, osim onda kad joj prestane hajz, ali je obavezna da uzima abdest za svaki namaz. Isto tako

Islamsko znanje

187

obavezna je da prije uzimanja abdesta opere svoj spolni organ i za{titi ga krpom ili vatom od izlaska ne~isto}e. Istihaza je poput sahibi uzura (onoga koji ima neku ranu iz koje neprestano curi krv) i abdest za neki namaz se ne uzima prije nastupanja vakta toga namaza. Poznajemo istihazu po prestanku vremenskog perioda hajza kao i po boji krvi koja se razlikuje od krvi hajza. Njenom mu`u je dozvoljeno op}enje sa njom. Ona se smatra ~istom, pa je obavezna klanjati i postiti, a mo`e boraviti i u itikafu.

SAHIBI UZUR
Ko bude imao neki uzur (opravdanje), kao {to je: nemogu}nost dr`anja mokra}e, nekontrolisan izlazak vjetra ili istihazu, da bi bio ~ist za namaz, mora uraditi slijede}e stvari: 1. oprati mokra}u ili krv nakon nastupanja namaskog vremena; 2. za{tititi se krpom koja }e sprije~iti odlijevanje krvi, ili zamotati spolni organ ne~im {to }e sprije~iti mokra}u da uprlja tijelo i odje}u; 3. kad nastupi namasko vrijeme, uzeti abdest za doti~ni namaz, a potom ne obra}ati pa`nju ho}e li ne{to iste}i; 4. s jednim abdestom se mo`e klanjati samo jedan farz-namaz i vi{e sunneta. Ako se desi da bude izme|u dva pojavljivanja, mokra}e ili krvi, toliko vremena da se mo`e o~istiti, uzeti abdest i obaviti namaz, onda je sahibi uzur du`an u tom vremenu o~istiti se i klanjati.

DRUGO POGLA VLJE POGLAVLJE NAMAZ
DEFINICIJA I ZNA^AJ NAMAZA
Namaz je posebna vrsta ibadeta koji po~inje tekbirom a zavr{ava selamom. Namaz ima veoma zna~ajno mjesto u islamu. Kao {to ni jedna gra|evina ne mo`e opstojati bez temelja, tako ni islam ne mo`e opstojati bez namaza. To je prvi farz, poslije o~itovanja Allahove, d`.{., jedno}e i priznavanja Resulullaha ~ime je Uzvi{eni Allah obavezao ljude: “Prvo djelo za koje }e ljudi biti pitani na Sudnjem danu jeste namaz, pa ako on bude ispravan, ispravna su i ostala djela, a ako bude neispravan, neispravna su i ostala djela”558, ka`e Resulullah. Namaz je posljednja oporuka Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u trenucima njegova rastanka s ovim svijetom. Pa`nju namazu islam poklanja i u najte`im `ivotnim situacijama: bolesti, strahu, ratu i sl. “^uvajte namaze i srednji namaz. Klanjajte u ime Allaha, skru{eno i ponizno. Ako ste u strahu, onda ga obavljajte pje{ice ili ja{u}i.” 559 Punoljetni muslimani mu{karci nikako ne smiju propustiti namaz, bilo da su bolesni, zarobljeni, nepokretni, ili ne mogu uzeti abdest, gusul, tejemmum. Klanjat }e kako mogu pa ~ak i bez abdesta, kupanja ili tejemmuma, zanijetiv{i sr~ano kao da uzimaju tejemmum. Isto va`i i za `enu, osim {to ona ne klanja u hajzu i nifasu. Namaz je stup vjere i prvi ibadet kojim je Allah obavezao Svoje robove. Svi su muslimani jednoglasni da onaj ko ostavlja namaz zanijekav{i obaveznost njegovog izvr{avanja postaje nevjernik. Me|utim, ko priznaje njegovu obaveznost, ali ga izostavlja zbog zauzetosti ili lijenosti, prema mi{ljenju ve}ine u~enjaka, ne prestaje biti vjernik, ali postaje veliki grje{nik i du`an je pokajati se. Ukoliko ustraje u takvom odnosu prema namazu, ulema ka`e da zaslu`uje najte`u dunjalu~ku kaznu.

Islamsko znanje

189

NAMASKA VREMENA
Namaza kojima nas je Uzvi{eni Allah zadu`io ima pet u toku dana i no}i i to u ta~no odre|ena vremena. Uzvi{eni Allah ka`e: “Vjernicima je propisano da u odre|eno vrijeme namaz obavljaju.” 560 1. Vrijeme sabah-namaza po~inje od pojave prave zore (kada se po~ne razdanjivati) i traje do izlaska sunca. 2. Vrijeme podne-namaza po~inje kad sunce pre|e polovinu neba i traje dok se sjenka nekog predmeta ne pove}a za jednu svoju du`inu, ne uzimaju}i u obzir sjenku koju je predmet imao dok je sunce bilo u zenitu. Sunnet je da se za vrijeme velikih vru}ina podne-namaz odgodi do jedne tre}ine njegovog vremena. 3. Vrijeme ikindija-namaza po~inje istekom podnevskog vremena. Mekruh je odga|ati ikindiju dok sunce ne po`uti (pribli`i se zapadu). 4. Vrijeme ak{am-namaza po~inje od zalaska sunca i traje do nestanka sun~eva crvenila na zapadu. 5. Kada nestane sun~eva crvenila, po~inje vrijeme jacije i traje sve do pola no}i i to je njeno pravo. Vrijeme ukoliko se jacija ne klanja u tom vremenu dozvoljeno ju je klanjati sve do zore. U tom smislu Muslim prenosi od Katade da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “U spavanju nema grijeha, nego je po~inio grijeh onaj ko ne obavi namaz prije nego {to nastupi vrijeme slijede}eg namaza.” Ovo su namaska vremena u kojima se moraju klanjati namazi. Me|utim, ako ~ovjek malo okasni, ali stigne klanjati makar jedan rekat farz-namaza prije isteka namaskog vremena, ra~una se da je stigao na vrijeme obaviti taj namaz. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Ko uspije klanjati rekat od namaza uspio je klanjati cijeli namaz.”561 Me|utim, ovo ne treba olahko shvatiti i odga|ati namaze do pred kraj njihovog vremena jer takav postupak je znak licemjerstva. Ako neko nenamjerno prespava ili zaboravi namaz, smatrat }e se da je namaz klanjao u njegovom vremenu.

190

Islamsko znanje

VREMENA U KOJIMA SE NE KLANJA 562
a) Vremena u kojima je mekruh tahrimen563 klanjati bilo kakav namaz (farz ili nafilu), ili ~initi sed`dei-tilavet564: 1. vrijeme izlaska sunca; 2. kad je sunce na polovini neba; 3. kada sunce zalazi. b) Vremena u kojima je mekruh tahrimen klanjati nafile, a dozvoljeno je klanjati propu{teni farz, te ~initi sed`dei-tilavet: 1. nakon sabah-namaza dok sunce ne odsko~i za jedno koplje; 2. nakon ikindije pa dok sunce ne za|e. Me|utim, neka ulema je spomenula odre|ene izuzetke o ovom pitanju rekav{i da se u ovim vremenima565 mogu klanjati namazi za koje postoji povod kao {to je tehijjetul-mesd`id, d`enaza-namaz itd.

MJEST A NA KOJIMA MJESTA NIJE DOZVOLJENO KLANJA TI 566 KLANJATI
1. Mezarje, jer je Poslanik, s.a.v.s, zabranio da se klanja na mezarju. Zato treba izbjegavati da se d`amije prave u blizini mezarluka ili da se muslimani ukopavaju u blizini d`amije. 2. Crkva, jer je to mjesto skupljanja {ejtana zbog postojanja velikog broja slika i kipova. Ukoliko bi se ti kipovi i slike uklonili ili se ne~im prekrili, onda bi u crkvi bilo dozvoljeno klanjati. 3. Smetlji{te 4. Klaonica 5. Sredi{te puta 6. Torovi deva 7. Hammam (kupatilo) 8. Iznad Kabe.

Islamsko znanje

191

EZAN I IKAMET
Ezan je ogla{avanje po~etka namaskog vremena posebnim rije~ima, i to je jedno od obilje`ja islama. Ezan i ikamet su za mu{karce sunneti muekkede pred klanjanje farza, makar klanjali sami, u redovnom vremenu ili naknadno, kod ku}e ili na putu. Ezan glasi: “Allahu ekber” (4 puta), “e{hedu en la ilahe illellah” (2 puta), “e{hedu enne Muhammeden resulullah” (2 puta), “hajje alessalah” (2 puta), “hajje alel felah” (2 puta), “Allahu ekber” (2 puta), “la ilahe illellah” (1 put). Zna~enje ezana: “Allah je najve}i” (4 puta), “svjedo~im da nema drugog boga osim Jedinog Allaha” (2 puta), “svjedo~im da je Muhammed Allahov poslanik” (2 puta), “do|ite na namaz” (2 puta), “do|ite na spas” (2 puta), “Allah je najve}i” (2 puta), “nema drugog boga osim Allaha.” Kod sabahskog ezana u~i se iza “hajje alel-felah” jo{ “essalatu hajrun minen-nevm” (2 puta), {to zna~i: “Bolji je namaz od spavanja.” Ikamet sadr`i iste rije~i kao i ezan, samo iza rije~i “hajje alel-felah” kod svih namaza doda se “kad kametis-salatu” (2 puta), tj. “namaz upravo nastupi”. Dok se ezan u~i sporije i visokim glasom i sa odmorima, ikamet se u~i br`e i bez zastajanja.567 Mustehab je onome ko ~uje ezan ponavljati ono {to govori mujezin, osim poslije rije~i “hajje ales-selah” i “hajje alel-felah”, kada treba re}i “ la havle ve la kuvvete illa billah”. Nakon ezana sunnet je prou~iti slijede}u dovu: “Allahumme Rabbe hazihid-da'vetit-tammeti vesselatil-kaimeti ati Muhammedenil-vesilete vel-fadilete veb'ashu mekamen mahmudenillezi ve'adtehu.568 “Gospodaru ovog savr{enog poziva i nastupaju}eg namaza, podari Muhammedu El-Vesilu568a i visoku ~ast, i nakon pro`ivljenja postavi ga na ~asni polo`aj koji si mu obe}ao.” Sunnet je da onaj koji ezan u~i i ikameti bude pod abdestom, zatim da ih u~i stoje}i, okrenuv{i se u pravcu Kabe, s tim {to }e se pri izgovaranju rije~i “hajje ales-salah”, okrenuti glavom i grudima na desnu stranu, a pri izgovaranju rije~i “hajje alel-felah” na lijevu stranu. Prste }e staviti u u{i. Treba ostaviti dovoljno vremena izme|u ezana i ikameta kako bi oni koji ~uju ezan mogli da se pripreme za namaz i prispiju u d`emat.

Ako bi tokom samog namaza saznao pravac Kabe.192 Islamsko znanje NAMASKI [AR T OVI [ART [artovi-uslovi za valjanost namaza jesu slijede}i: 1. ali ako je takva situacija da je `ena mlada i da postoji mogu}nost fitneta. ne}e ponavljati namaz ukoliko je namasko vrijeme isteklo. a nema koga upitati. ruku do {aka i nogu do ~lanaka. 2. osloniti na svoje zaklju~ivanje i tako se okrenuti i klanjati. 4. a onaj ko nije u mogu}nosti da je vidi. biti propisno obu~en. a ako je osoba d`unup. spoznaja da je nastupilo namasko vrijeme. i taj dio tijela mora biti pokriven pred svijetom. okrenuti se u pravcu Kabe. ka`e: “Vjernicima je propisano da u odre|eno vrijeme namaz obavljaju. neka se okrene kuda mo`e ili smije. a pogotovo kod `ene. bio ~ovjek u namazu ili van namaza. Onaj koji vidi Kabu. niti ima drugoga na~ina da to dozna. jer on staje pred Uzvi{enog Gospodara. npr. i za tu svoju tvrdnju posjeduju jake dokaze.570 Trebamo znati da odje}a kod mu{karca. Mekruh je klanjati u tijesnoj odje}i koja ocrtava sramotna mjesta. osim lica i ruku do {aka. svejedno. uzeti abdest. to nije obavezno za mu{karca i on mo`e klanjati i gologlav. Jedino je dozvoljeno da putnik. Me|utim. [to se ti~e `ene. Ako bi neko po~eo klanjati bez istra`ivanja Kabe. Allah. Hanefijski je mezheb tog stava da lice i ruke do {aka nisu stidni dio tijela kod `ene. Ko ne bude znao na kojoj je strani Kaba. tj. Me|utim. bude okrenut u pravcu prema kojem ide njegovo prevozno sredstvo. onda joj cijelo tijelo mora biti pokriveno. pa i lice. 5. Stidni dio tijela kod mu{karca jeste od pupka pa do ispod koljena. u toku nafila-namaza. du`an je da se okrene u njenom pravcu. . da }e njeno lice izazvati poglede i strasti. okrenut }e se u samom namazu i nastaviti klanjanje ne ponavljaju}i prvi dio namaza. Ko se ne mogne okrenuti u pravcu Kabe. Ako bi poslije doznao da se nije u pravom smjeru okrenuo.569 [to se ti~e situacije kad je `ena izlo`ena pogledima mu{karaca koji joj nisu mahrem. du`an je da se prema njoj okrene. 3. [to se ti~e pokrivanja glave.” (En-Nisa' 103). ona mora pokriti cijelo tijelo osim lica. usljed bolesti ili se boji iza le|a neprijatelja ako se okrene u tom pravcu. namaz mu ne bi bio valjan. svakako da }e ~ovjek u namazu biti {to ljep{e i potpunije obu~en. d`elle {anuhu. onda i hanefije smatraju da bi tada `ena morala pokriti lice. on }e se nakon istra`ivanja i razmi{ljanja. ne smije biti prozirna. jer u takvim situacijama prestaje obaveza okretanja u pravcu Kabe. ~isto}a tijela. odje}e i mjesta gdje se klanja. mora se okupati. moramo znati da ima u~enjaka koji smatraju da `ena mora pokriti cijelo tijelo.

a ko ne mo`e ni sjede}i. poklanjanje).(u~enje Kur'ana) na kijamu.Islamsko znanje 193 6. [to se ti~e izgovaranja nijeta rije~ima. Ka'dei ehire .(padanje licem na tlo). dok mu se u nafili samo umanjuje sevap.a. Svi u~enjaci se u tome sla`u. 3. i to dvije sed`de za svak rekat. nego to spominju samo u cilju spajanja odluke srcem sa izgovaranjem jezikom i u cilju bolje koncentracije na odluku da se klanja odre|eni namaz. s. Ruku . niti od njegovih ashaba da su oni prilikom namaza naglas izgovarali nijet. Ako bi u farz-namazima klanjao sjede}i.stajanje u namazu. jer kao {to smo rekli. NAMASKI RUKNOVI (SAST AVNI DIJELOVI NAMAZA) (SASTA Misli se na stvari koje su osnovni dijelovi namaza i bez kojih nema namaza.. 6. ne prenosi se od Poslanika. i da srcem donesemo nijet izgovaraju}i po~etni tekbir (bez izgovaranja nijeta rije~ima) i time smo stupili u namaz.(posljednje sjedenje i predavanje selama na desnu stranu). koji glasi: “Allahu ekber” (Allah je najve}i). to Poslanik nije radio.572 Ko ne mo`e stajati klanjat }e sjede}i. Kiraet . Ako imam zbog bolesti ili nemo}i klanja sjede}i. namaz mu nije ispravan. Po~etni tekbir (iftitahi tekbir).a. s. U~enjaci koji spominju mogu}nost dono{enja nijeta rije~ima. 2.571 Prema tome. 1. Pod ruknovima se podrazumijevaju stvari koje su sastavni djelovi namaza i bez kojih nema namaza.v.s.. ne tvrde de je to sunnet i da se to mora raditi. kao {to se desilo sa Poslanikom .s. a mo`e stajati. nijet. u~enjaci ka`u da je du`nost da radimo onako kako je to radio i Poslanik.odluka u srcu da }e se klanjati odre|eni namaz. {to je slu~aj i sa hanefijskim mezhebom. Stoga. Sud`ud . cijeli d`emat pratit }e ga u namazu sjede}i. ili da je to sunnet.(pregibanje. pogre{no je smatrati da je izgovaranje nijeta jezikom uslov za valjanost namaza. 4.v. onda le`e}i na strani. . Kijam . 5.

s. prvo na desnu pa na lijevu stranu. na Tebe se oslanjamo i Tebi na svakom dobru zahvaljujemo.576 10.” Prevod dove: “Gospodaru moj.a. r. Posljednje sjedenje jeste farz i ne mo`e se nadoknaditi sehvi-sed`dom. jer ti nisi klanjao. sastavne dijelove namaza obaviti polahko i smireno. Prou~iti: “Et-tehijjatu” na prvom sjedenju.v. Prvo prou~iti Fatihu a onda suru koja se u~i poslije nje. teraviji i vitr-namazu uz ramazan.namazu. te na d`umi.194 Islamsko znanje NAMASKI V AD@IBI VAD@IBI To su stvari koje se moraju uraditi u toku namaza. od Tebe pomo}. Na sed`di pored ~ela i nos spustiti na tlo.: “Neki ~ovjek u{ao je u mesd`id dok je Poslanik sjedio na jednom kraju d`amije. tj. oprost i Uputu tra`imo. pa vidimo pojedince kako sed`du ~ine poput pijetla koji kljuca zrnevlje.” 11.575 5. U podnevskom i ikindijskom namazu. zatim odmah i}i na tre}i rekat.a. Kunut dova glasi: “Allahumme inna neste'inuke ve nestagfiruke ve nestehdike ve nu'minu bike ve netubu ilejke ve netevekkelu ‘alejke ve nusni ‘alejkel-hajre kullehu ne{kuruke ve la nekfuruke ve nahle'u ve netruku men jefd`uruke.. Fatihu i suru u~iti u sebi. Tebe obo`avamo. kao i u svim dnevnim nafilama. 8. s..578 Ovome se malo posve}uje pa`nja. samo da bi {to prije zavr{io sa namazom.574 3. muktedija577 treba {utjeti u momentima kad imam u~i naglas. ak{amskom i jacijskom farz. Da imam u~i glasno Fatihu i suru na sabahskom. s. Allahume ijjake n'abudu ve leke nusalli ve nesd`udu ve ileke nes'a ve nahfidu nerd`u rahmeteke ve nah{a azabeke. 12.v. Tvoja kazna }e uistinu sti}i nevjernike. 7. Ta'dilul-erkan. Poslije Fatihe prou~iti jednu makar kra}u suru ili tri ajeta. trebamo imati na umu slijede}i hadis kojeg prenosi Ebu-Hurejre. 1. Tebi se klanjamo i sed`du ~inimo.’579 ^ovjek je klanjao. Tebi smo zahvalni i napu{tamo i ostavljamo one koji su Ti nepokorni. Tebi `urimo `ele}i Tvoju milost. mu re~e: ‘Ve alejkesselam.v. Klanjao je i do{ao kod Poslanika. bajramima. a.. vrati se i klanjaj. Prou~iti kunut dovu na vitr-namazu. Poslanik. mu opet re~e: ‘Ve . U bajram-namazima prou~iti 3 tekbira na prvom i tri na drugom rekatu. a boje}i se Tvoje kazne.s. do{ao i nazvao selam. Me|utim.s. Predati selam na kraju namaza. 13. U~enje Fatihe na namazu. Ako klanja~ slu~ajno izostavi koju od njih. Gospodaru moj. 9. sunneta i nafile.a.a. 6. u Tebe vjerujemo i Tebi se kajemo. 4. inne azabeke bil-kuffari mulhik.573 2. a mo`e i jedan du`i. Muhammed. Ovo va`i za prva dva rekata farza te za svaki rekat vitr-namaza. te mu nazvao selam. Kad se klanja u d`ematu. u tom slu~aju mora u~initi sehvi-sed`du. s. U~initi prvo sjedenje u namazima koja imaju dva sjedenja.

Sve troje se u~i u sebi.582 Prsti trebaju ostati ispru`eni. a onda u~ini sed`du i budi na njoj sve dok se potpuno ne smiri{.584 6. Poslije prou~enog “subhaneke” prou~iti “euzu”. Prvi rekat na sabahu u~initi du`im od drugog. Napominjemo.” Mogu se prou~iti i druge dove sli~ne ovoj.’ ^ovjek je ponovo klanjao. namaz nije pokvaren.580 Potom se podigni tako da se ispravi{ stoje}i. . s. 10. Prou~iti po~etnu dovu na kijamu. 7. Kod dono{enja po~etnog tekbira di}i ruke do spram u{iju. Zatim se podigni tako da se smiri{ u sjede}em polo`aju.a. osim poslije vra}anja sa rukua kada se izgovara “Semiallahu limen hamideh. da je ovo tuma~enje hanefijskog mezheba. 1. 5.’” 581 NAMASKI SUNNETI To su radnje koje svakako trebamo raditi u toku namaza. ali ako se slu~ajno ne obave. sjedenja i stajanja. stavljaju}i desnu na zglob ili podlakticu lijeve ruke. u~io.v. @ene di`u ruke do ramena. Po zavr{etku Fatihe re}i “amin”. ka`iprstom dati znak (pokrenuti ga navi{e). 4. Kod nas je uobi~ajeno da se prou~i: “Subhanekellahumme ve bi hamdike ve tebarekesmuke ve te'ala d`edduke va la ilahe gajruke. a potom se okreni prema Kabi i donesi tekbir 'Allahu ekber'.” Prevod: “Allahu. Zatim prou~i iz Kur'ana ono {to ti je lahko. Izgovaranje tekbira. mu ponovo re~e: ‘Ve alejkesselam. do{ao te nazvao selam. 11. prilikom dizanja i spu{tanja.s. i ne}e trebati ~initi sehvi sed`du. upotpuni abdest.. a “bismilu” prou~iti na po~etku svakog rekata. inneke hamidun med`id. 9. Onda idi na ruku' i tako ostani sve dok se ne smiri{ u tom polo`aju. spasi Muhammeda i njegovu porodicu.a. Na kijamu staviti desnu po lijevoj ruci. jer ti nisi klanjao. ve barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammedin kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime. jer ja druga~ije ne znam.s. Poslanik. 2.’ On mu re~e: ‘Kada ho}e{ da obavi{ namaz.’ Onda je ~ovjek rekao: ‘Podu~i me. vrati se i klanjaj. o Allahov Poslani~e. Di`u}i se sa rukua izgovoriti “Semiallahu limen hamideh”.583 3. ali je propu{teno ono {to je bolje.Islamsko znanje 195 alejkesselamu.. pa onda “Rabbena lekelhamd”. 8. a koje su navedene u sunnetu da ih je Poslanik. s. Na sjedenju prou~iti salavate: “Allahumme salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammedin kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidun med`id. Da imam naglas izgovara “Semiallahu limen hamideh” i tekbire. Prilikom u~enja {ehadeta na sjedenju.v. jer ti nisi klanjao. vrati se i klanjaj. I tako radi u cijelom namazu.

nego }e dlanom udariti po gornjoj strani druge ruke. Ti si. 7. 2. koji su uzastopni i ponovljeni. Podsje}anje imama u u~enju ili ispravljanje ako pogrije{i. hvale dostojan i plemenit. mu{karac }e re}i: “Subhanallah”. a ako `ena upozorava. Ako osoba sa tejemmumom vidi vodu kojom bi se mogla okupati ili abdest uzeti. uistinu. gubljenje abdesta. ako ~ovjek gleda klanja~a sa strane. Ti si.588 8. Poravnavanje ~ovjeka u safu pomjeranjem nazad i naprijed. ali umanjuje skru{enost. i sl. izostavljanje rekata. U~enjaci ka`u da tri ili vi{e takvih pokreta kvare namaz. a ne dlanom o dlan.585 2. kao {to je namje{tanje odje}e ili naka{ljavanje. osim upozorenja imamu. tako da se. Ako se namjerno progovori ne{to {to nije iz namaza. Izostavljanje uvjeta za namaz ili sastavnog dijela namaza. ^e{anje po tijelu (manje od tri puta) ne}e pokvariti namaz. kao {to si blagoslovio Ibrahima i njegovu porodicu. to ne kvari namaz. Me|utim. 3. Ako u toku namaza treba na ne{to upozoriti. kad pogrije{i. 9. Ubiti zmiju. Ako `ena klanja uporedo sa mu{karcem bez pregrade izme|u njih. kao {to su: okretanje prsa od pravca Kabe587. Odvra}anje selama i{aretom ruke. U namazu u~iti pogre{no tako da dolazi do promjene zna~enja rije~i. itd. sti~e utisak da on nije u namazu. 9. akrepa. 6.196 Islamsko znanje kao {to si spasio Ibrahima i njegovu porodicu. to ne kvari namaz. Ludilo ili gubljenje svijesti. 5. Pokreti koji nisu vezani za namaz. I blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu.od ~ega je {teta i postoji opasnost da nam na{kodi. Isto tako ovdje se podrazumijeva ~uvanje dijeteta da ne padne i tome sli~no. ne kvari namaz. Glasno smijanje i plakanje zbog ovosvjetskih razloga isto tako kvare namaz. 5. rije~ima “subhanellah”. otkrivanje stidnog dijela tijela. Ako se namjerno ne{to pojede ili popije. hvale dostojan i plemenit. . Smije{ak bez glasa ne kvari namaz. 8. Klanja~u je dozvoljen mali pokret. Spre~avanje da neko pro|e ispred klanja~a. ona ne}e ni{ta govoriti. 6. 7. 4. ako smo prinu|eni radi popune safa da se pokrenemo.” [T A KV ARI NAMAZ [TA KVARI 1.589 3. uistinu.586 4. dopu{teno je u namazu. [T A JE DOZVOLJENO KLANJA^U [TA 1. a samim tim i sevap.

Islamsko znanje 197 NAMASKI MEKRUHI Klanja~u je mekruh: 1. pridr`avanje posebnog mjesta za klanjanje u d`amiji. izostaviti neki od namaskih sunneta. 3. 10. {to je obi~aj kod nekih. a ako se potpuno ustane. zatvaranje o~iju. ra~unat }e po sigurnom. a to je da je klanjao dva rekata i nastavit }e tre}i sa ~injenjem sehvi-sed`de na kraju namaza. osim u slu~aju imama. ne}e se vra}ati. SEHVI . pomjeranje ruku pri predaji selama. u tom slu~aju }e se u~initi sehvi-sed`da591. sjedenje na petama. prije nego {to se namaz zavr{i. Po hanefijskom mezhebu sehvi-sed`dom mo`e se popraviti i izostavljanje nekog namaskog vad`iba. ako se to desi u zaboravu. 8.590 Sehvi sed`da se ~ini iz slijede}ih razloga: 1. 9. u tom slu~aju vratit }e se na sjedenje.SED@DA Sehvi-sed`da jeste sed`da koju treba u~initi zbog propusta nekog od vad`iba ili nenamjernog dodavanja ne~eg u namazu. Ako imam u~ini sehvised`du. Sastoji se u tome da se u~ine dvije sed`de nakon predavanja selama. dizati pogled prema nebu i gledati u ne{to {to }e skrenuti misli od namaza. . 4. pa se sjeti prije nego {to se ustane. a potom se ponovo preda selam. 5. a potom u~initi sehvi-sed`du. pokreti glavom ili o~ima. ako se iz zaborava doda ne{to u namazu. kada se posumnja koliko je klanjao odbacit }e ono u {ta nije siguran i nastaviti od onoga u {ta je siguran (manji dio). 4. 2. 2. kad se preda selam. (sjedenje u namazu) ili ako se zaboravi sjesti. 6. klanjanje u prisustvu jela. ako nije siguran da li je klanjao dva ili tri rekata. ili ne~ega drugog {to umanjuje koncentraciju. 11. 7. Na primjer. ili pod pritiskom potrebe za obavljanjem nu`de. spu{tanje laktova ruku prilikom ~injenja sed`de. klanjanje u pospanom stanju (kada san savla|uje). igrati se odje}om u toku namaza. ako se zaboravi prvi te{ehhud. s njim }e je u~initi i oni koji klanjaju za njim. 3. a potom sjeti.

Po hanefijskom mezhebu to je vad`ib a kod drugih sunnet.2 cm. Kad klanja~ postavi perdu.198 Islamsko znanje SED@DEI . onda se mora ponoviti i sed`da. Tako. izgovaraju}i “Semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ilejkel-mesir. Treba napomenuti da bi se sed`dei-tilavet trebala obaviti i kad se preko radija ili kasetofona ~uje ajet koji zahtijeva ~injenje sed`de. Izme|u njega i perde treba biti onoliko koliko se mo`e u~initi sed`da. u~ini se jedna sed`da na kojoj se prou~i tri puta “Subhane rabbijel-e'ala” te se opet donese tekbir i vrati se sa sed`de. Po mogu}nosti perda bi trebala biti duga~ka makar 1 zira' (46.” Ako se sed`dei-tilavet zadesi u namazu.).TILA VET TILAVET Sed`dei-tilavet jeste ona sed`da koja se ~ini kad se prou~i ili ~uje odre|eni ajet iz Kur'ana. koja bi spre~avala prolaz ispred njega. Zabranjeno je prolaziti izme|u klanja~a i njegove perde. te biti pod abdestom. Ona se obavlja tako {to se donese tekbir. ST AVLJANJE PERDE STA (PREGRADE) ISPRED KLANJA^A Mustehab je da klanja~ ispred sebe postavi perdu. . u~init }e se sed`da neposredno poslije prou~enog ajeta. a onaj koji klanja za imamom u~init }e sed`du zajedno sa imamom. potrebno je okrenuti se u pravcu Kabe i biti propisno obu~en. ako se ajet sa sed`dom ponovi i na drugom mjestu. bez obzira da li se klanja kao imam ili pojedina~no. Da bi se mogla u~initi sed`dei-tilavet. Takvih ajeta ima ~etrnaest i kod svakog je sa strane ozna~eno da je tu sed`da. Za perdu se mo`e koristiti sve {to mo`e uspravno pred klanja~em stajati pa ~ak i kraj njegove postelje. njemu je dozvoljeno da onemogu}ava prolazak ispred sebe.

i one mogu prisustvovati d`ematu u d`amiji. a mekruh je `uriti. Tako Allahov Poslanik ka`e: “Namaz u d`ematu je vredniji od pojedina~nog namaza za dvadeset i sedam stupnjeva. a ako su u tome isti. a neki u~enjaci smatraju da je vad`ib obavezna du`nost za sve punoljetne mu{karce koji su u mogu}nosti da ga obave. ako sazna. a ako su i u tome isti. Kad imam preda selam na desnu stranu. dozvoljeno mu je postavljanje nekog drugog da dovr{i namaz. a potom }e pratiti imama. onda }e i on obnoviti namaz. iako im je bolje da klanjaju kod ku}e. Ako se imamu dogodi ne{to u namazu. bez obzira u kom se stanju nalazio. Ako imam izostavi neki namaski {art ili rukn. mora voditi ra~una da je za njega prvi rekat onaj na koji je prispio.Islamsko znanje 199 NAMAZ U D@EMA TU D@EMATU Namaz u d`ematu jeste pritvr|eni sunnet. te onaj ko ne mo`e u~initi sed`du ni ruku’ onome koji mo`e ~initi sed`du i ruku’. neka u~i koliko ho}e. Me|utim. onaj koji nabolje poznaje sunnet. du`an je obnoviti namaz. osim ako to on dozvoli nekom drugom. [to se ti~e `ena. ako nije znao za to. Ako stigne imama na rukuu-stigao je na taj rekat. on ne}e predati selam. Tako }e npr. Najpre~e je da za imama bude postavljen onaj koji najvi{e poznaje Allahovu Knjigu. gubljenje abdesta. `ene bi trebale da im prisustvuju kako bi stekle potrebno znanje o islamu. donijet }e po~etni tekbir stoje}i. Mo`e biti imam onaj koji sjedi onome koji mo`e da stoji u namazu. Me|utim. nego }e ustati i naklanjati propu{tene rekate. pratiti imama . Nije dozvoljeno da onaj ko je sahibi uzur bude imam onome ko nije sahibi uzur.. Ako se klanja u ne~ijoj ku}i.”594 Me|utim. jer je Poslanik rekao: “Nemojte braniti va{im `enama da idu u d`amiju iako su im njihove ku}e bolje za njih. a kada klanja sam. Imam ne bi trebao u~iti dugo u namazu kada je u d`ematu. a onaj koji je sa tejemumom onome ko je sa abdestom.za dvadeset i pet stupnjeva. te onaj koji potire po obu}i onome koji je oprao noge. npr. kada su u pitanju predavanja. Ako se slu~ajno ne ode u d`amiju. onda onaj koji je stariji po godinama. onda }e imam biti doma}in. O vrijednosti zajedni~kog namaza govore mnogi hadisi.”592 A u drugom rivajetu stoji: “. onda ~ovjek mo`e klanjati sa ljudima koji se zadese u blizini ili sa svojom porodicom. PRISPIJEV ANJE U D@EMA T PRISPIJEVANJE D@EMAT Kad ~ovjek zakasni u d`emat. a muktedija nije. To ne zna~i da treba `uriti.”593 Mustehab je da se u d`amiju ide dostojanstveno. pa da valjanost namaza do|e u pitanje. ako je stigao imama na tre}em rekatu ak{amskog farza..

rob ili zarobljenik. da nas Allah tog sa~uva. a to mogu ~initi ako ho}e. Me|utim. fikhski u~enjaci smatraju da `ene nisu obavezne klanjati d`uma . izvr{iti posljednje sjedenje i predati selam. pa se naknadno sjeti da nije klanjao ne znaju}i ta~no koji je to namaz. Propu{teni namaz treba odmah naklanjati. obavezan ga je klanjati kad se sjeti i kad se probudi. NAKLANJA VANJE PRO[LIH NAMAZA NAKLANJAV Onaj ko zaboravi namaz ili ga prespava. punoljetan. jer namaz nije obavljen u njegovom vremenu). du`nik koji se pla{i hap{enja niti onaj koji ima neko opravdanje i zapreku zbog koje mu je dozvoljeno izostajanje od d`emata. pametan.s.. a potom sjesti na prvo sjedenje. 3. onda je du`an da ih naklanja po redu onako kako ih je izostavio. . putnik.a.v. 2. s.namaz. ako zaboravi na izostavljeni namaz. D@UMA-NAMAZ D`uma-namaz je farzi-ajn. U vrijeme Poslanika.namaz. Red nije obavezan u tri slu~aja: 1. Ako ~ovjek. (iako grijeh ostaje. a koji nije na putu i nema opravdanja za izostajanje od d`emata. ako je vrijeme redovnog namaza na izmaku. `ene su dolazile i klanjale d`uma . U tome se sla`u svi u~enjaci.200 Islamsko znanje sve do predaje selama. Prema tome d`umu nisu du`ni klanjati: dijete. a onda }e ustati klanjati drugi rekat. Zatim }e klanjati tre}i rekat. jer }e tada prvo klanjati redovni namaz. ko svjesno izostavi namaz. kojeg je du`an klanjati svaki musliman. ima vi{e propu{tenih namaza. s tim da se prvo klanja propu{teni namaz pa tek onda redovni namaz u ~ijem vaktu se ~ovjek nalazi. slobodan. Me|utim. du`an je naklanjati ga. po mi{ljenju ve}ine u~enjaka. ako je izostavljeno {est ili vi{e namaza.

obu~e ~istu odje}u i da porani u d`amiju.Islamsko znanje 201 USLOVI ZA V ALJANOST D@UME VALJANOST Uslovi su sljede}i: 1. propisao namaz.600 ^ovjek se smatra musafirom od momenta kada napusti mjesto u kome stanuje.596 Onome ko }e prisustvovati hutbi sunnet je da se okupa. odnosno ~etrdeset osam milja. r. i vaz (predavanje). 3. Prisutni su obavezni slu{ati hutbu i zabranjen im je razgovor za vrijeme hutbe. hanefijski mezheb uslovljava da d`umu klanja vladar ili od njega ovla{tena osoba595. a namaz na putu ostavljen je onako kako je i propisan. U Kur'anu i hadisu nije spomenuta najmanja du`ina putovanja na kojoj je dozvoljeno skra}ivanje namaza. neki u~enjaci uslovljavaju i to da se d`uma obavlja u ve}im mjestima. Stav hanefijskog mezheba je da se d`uma mo`e obaviti sa najmanje tri ~ovjeka osim imama. s. pa dok se ne vrati do prvih ku}a u mjestu boravka. i zbog rije~i Ai{e. Neki imami smatraju da je vad`ib skra}ivati namaze. pa su se stoga u~enjaci razi{li u tom pitanju. Mustehab je petkom prou~iti suru Kehf. 2.. propisao je prvobitno dva rekata. zbog prakse Resulullaha koji je kao musafir uvijek skra}ivao ~etverorekatne namaze.s. da se prije namaza obavi hutba koja treba sadr`avati zahvalu Uzvi{enom Allahu. salavat na Poslanika.v.597 NAMAZ MUSAFIRA SKRA]IV ANJE NAMAZA SKRA]IVANJE Musafiru-putniku je Kur'anom i sunnetom propisano skra}ivanje ~etverorekatnih namaza na dva rekata. 5.”599 Skra}ivanje namaza po~inje kada musafir iza|e iz mjesta boravka pa sve do njegovog povratka.598 Uzvi{eni je Allah rekao: “ Nije vam grijeh da namaz na putovanju skratite. da se obavi u podnevskom vremenu. 4. a.”601 . d`elle {anuhu. U hadisima ne postoji ta~no odre|en najmanji broj ljudi za valjanost d`ume.a.: “Kada je Allah. Nakon ezana za d`umu zabranjena je kupoprodaja kao i sklapanje svih ugovora. Ve}ina u~enjaka smatra da je to dan hoda. zatim je dopunio dva rekata za ~ovjeka koji boravi u svom mjestu. Sastoji se iz dvije hutbe izme|u kojih se malo sjedne. da se klanja u d`ematu.

s.v. SP AJANJE NAMAZA SPAJANJE [to se ti~e u~enjaka hanefijskog mezheba. pogotovo ako nam nije lahko obaviti svaki namaz u njegovom vremenu. a na Muzdelifi ak{ama i jacije. s..” Me|utim. kada bi krenuo na put prije nego {to sunce klone zapadu. A ako bi sunce klonulo zapadu prije nego {to bi se uputio. jer Buharija i Muslim prenose od Ibn-Omera da je rekao: “Dru`io sam se sa Poslanikom i nisam ga vidio da na putu klanja neki dobrovoljni namaz. da bi Allahov Poslanik.. te ak{am i jaciju. klanjaju}i samostalno svako za sebe. S obzirom na to da je Poslanik.. S druge strane. Napominjemo da je najbolje klanjati svaki namaz u svome vremenu.s.202 Islamsko znanje Ako musafir odlu~i boraviti u nekom mjestu petnaest dana.602 Me|utim.s.. me|u kojima su i u~enjaci hanefijskog mezheba. kao musafir spajao podne i ikindiju. smatraju da je za musafira dozvoljeno da klanja nafila i sunnet-namaze.s.. spajao namaze prenosi se i od Ibn-Omera605 i Muaza ibn D`ebela606. a. ve}ina u~enjaka. postoje sahih hadisi da je Muhammed. s. [to se ti~e obavljanja nafila i sunnet-namaza. te }e klanjati kao kada je u svom mjestu (mukim). Tako Buharija i Muslim prenose od Enesa. a desi se da zbog odre|enih okolnosti ostane u jednom mjestu. ili u jacijskom vremenu-(d`em'ut-te'hir). te da u ak{amskom vremenu spoje ak{am i jaciju(d`em'ut-takdim). odga|ao podne do vremena ikindije.603 Treba napomenuti da }e musafir koji bude klanjao za imamom mukimom.v. namaze klanjati bez skra}ivanja jer je obavezno slije|enje imama. i nekim drugim hadisima koji ukazuju na to da je Poslanik. skra}ivat }e namaz. To dokazuju op}im hadisima koji podsti~u na dobrovoljne namaze. na putu sastavljao namaze te su svi drugi u~enjaci i mezhebi dozvolili musafiru da u podnevskom vremenu spoji podne i ikindiju(d`em'uttakdim) ili u ikindijskom vremenu(d`em'ut-te'hir).v.a. ustati i dopuniti jo{ dva preostala rekata. ako nije donio odluku boravka.s. on gubi status musafira. nakon {to imam preda selam poslije dva rekata. a onda bi uzjahao. Dokaz za ovo jeste postupak Ibn-Omera koji je ostao u Azerbejd`anu {est mjeseci i cijelo to vrijeme skra}ivao namaz.s. U~enjaci hanefijskog mezheba ka`u da je spajanje namaza od . klanjao neki od dobrovoljnih namaza dok je bio na putu. i mi mo`emo upotrijebiti tu olak{icu. onda }e d`ematlije koje nisu musafiri.a. oni ne dozvoljavaju spajanje namaza. radijallahu anhu. bez obzira koliko ostao u tom mjestu. neki u~enjaci su mi{ljenja da se oni na putovanju uop}e ne klanjaju. klanjao bi podne. a potom bi stao i sastavio ih. na dan osvojenja Meke klanjao duha-namaz604.v.a. ako je ~ovjek u mogu}nosti. Me|utim.a. s. te hadisom da je Poslanik. ako je imam musafir. Da je Poslanik. osim prilikom had`a na Arefatu i to podne i ikindije. Sli~no se prenosi i od drugih ashaba.

`ena. Neki u~enjaci smatraju da je spajanje dozvoljeno i prilikom ki{e. prou~i “subhaneke”. udovicama. sed`du. gdje ga je najbolje klanjati u Mesd`dul-haremu.a. onda ne smije praviti veliku pauzu izme|u ta dva namaza. Za Bajram nije propisan ni ezan ni ikamet. s tim {to }e ove posljednje stati izvan musalle i ne}e klanjati nego }e slu{ati hutbu i u~estvovati u dovi. namirisati i obu}i najljep{e odijelo. Ako neko spaja namaze u vremenu prvog namaza (d`em'ut-takdim). BAJRAM-NAMAZI Bajram-namaz je vad`ib klanjati onome ko je du`an klanjati d`umu. staricama ili onima kod kojih je u toku mjese~no pranje. te{ehhud. tj. Za Bajram je mustehab okupati se. s.s. osim u Meki. Nare|ivao je i mu{karcima i `enama da do|u na Bajram-namaz. ustvari bilo prividno jer je on klanjao podne na kraju njegovog vremena. Preporu~uje se dolazak na musallu djece.v. . i trebao bi na po~etku namaza odlu~iti da }e klanjati sastavljeno. Zatim }e imam prou~iti euzu i bismillu u sebi. Na drugom }e rekatu prou~iti bismillu (u sebi). pa selam predati. ali ga je bolje klanjati na otvorenom prostoru (musalla). a zatim Fatihu i suru (mendub je “Hel etake hadisul ga{ije”). a onda sa ~etvrtim tekbirom oti}i na ruku’. NA^IN KLANJANJA BAJRAM-NAMAZA Bajram -namaz klanja se ovako: Naumi se klanjati odre|eni bajramski namaz.a..v.Islamsko znanje 203 Allahovog Poslanika. a naglas Elham i sure (mendub je prou~iti “Sebbihisme rabikel-eala”) pa }e po}i na ruku’ i sed`de. i to prvo taj namaz koji je nastupio pa onda slijede}i. a ikindiju na po~etku ikindijskog vremena. Bajram se mo`e klanjati u d`amiji. velike hladno}e i bolesti.. svejedno da li se radi o djevojkama. klanjao ga je redovno. donesu tri bajramska tekbira i pri svakom se ruke di`u kao pri tehrimi. Vrijeme je klanjanja namaza kad sunce odsko~i za tri koplja (oko 45 minuta) pa do podne.s. s.607 Poslanik. zatim se donese tehrime (po~etni tekbir). a Ramazanski bajram treba klanjati ne{to kasnije kako bi ostalo vi{e vremena za davanje sadekatul-fitra. Sunnet je da se namaz na Kurban-bajram klanja ne{to ranije kako bi ostalo vi{e vremena za klanje kurbana. onda tri bajramska tekbira di`u}i svaki put ruke kao i na prvom rekatu. Mogli bi se i na drugom rekatu tekbiri obaviti kada i na prvom. prije u~enja (kiraeta).

Opremanje umrlog. [ehid koji pogine na bojnom polju ne}e se kupati. ~im se smrt sigurno utvrdi. kada jedni izvr{e. a sevap imaju oni koji to obave. kolektivnu du`nost muslimana.204 Islamsko znanje Poslije namaza }e imam obaviti dvije hutbe u kojim }e pou~iti prisutne o sadekatil-fitru. povezat }e mu se vilice i zaklopiti o~i. sve su to propisi koji predstavljaju farzi-kifaje. Zatim }e se ne~im pokriti. dok ve}ina u~enjaka smatra da se {ehidu koji je poginuo na bojnom polju ne . Allahu ekber ve lillahil . i klanjat }e mu se d`enaza. Ako je umiru}em ovo namje{tanje te{ko. [to se ti~e obi~aja da porodica umrlog spravlja hranu posjetiocima i da se radi toga okupljaju u ku}i umrlog. i trebalo bi ga okrenuti u pravcu Kabe.608 Mustehab je Bajram ~estitati prijateljima slijede}im rije~ima: “Tekabellellahu minna ve minke” (“Neka Allah primi od nas i od tebe”). D@ENAZA-NAMAZ I PROPISI VEZANI ZA UMRLOG Sunnet je obi}i bolesnika. i suprotno praksi Resullullaha. izgovaraju}i: “Allahu ekber. klanjanje d`enaze i ukopavanje. treba ga ostaviti da le`i onako kako mu je najlak{e. a za Kurban-bajram od sabaha na Dan Arefata do ikindije posljednjeg dana Bajrama. to je mekruh (poku|eno) prema mi{ljenju svih imama. Zabranjeno je bolesniku koji boluje od zarazne bolesti boraviti me|u zdravim osobama. odnosno o kurbanu i tekbiri te{riku. Sunnet je ~ovjeka na samrti nenametno upu}ivati na izgovaranje: “La ilahe illellah”. odgovornost spada sa drugih.609 Treba po`uriti sa opremanjem i ukopavanjem umrlog. nego }e se zamotati u njegovu odje}u koja mo`e poslu`iti kao i }efini. Po`eljno je {to ~e{}e podsje}anje na smrt i pripremanje za nju ~injenjem dobrih djela. Kada ~ovjek umre. Time se iskazuje po{tovanje i pa`nja prema njemu i na taj na~in udovoljavamo obavezi koju imamo prema njemu. koju.hamd. Dozvoljeno je plakati za umrlim. ali pri tome se ne smije podizati glas i naricati jer je to zabranjeno u islamu. Allahu ekber. jer je tako radio Poslanik. la ilahe illellahu vallahu ekber. Sunnet je za vrijeme Bajrama donositi tekbire. kao {to bi i prilikom spavanja trebalo le`ati na desnoj strani. Mustehab je da ro|aci i kom{ije pripreme hranu za porodicu umrlog koja je zaokupljena tugom. Ovo je stav u~enjaka hanefijskog mezheba. umotavanje u }efine. tako da le`i na desnoj strani. tj.” Vrijeme tekbira za Ramazanski bajram jeste kada se vidi mla|ak (uo~i Bajrama) pa dok imam ne iza|e da klanja Bajram.

bez obzira da li se radilo o mu{karcu ili `eni.{. nakon kupanja. ali ako se bavi samo tim poslom. i da to radi u ime Allaha. po~inju}i s desne strane i stavljaju}i kamfora ili sapuna. a `ensko u pet: izar. krpa za lice. Kad se zavr{i kupanje. krpa za prsa i lifafa. odnosno obu}i rukavice. a prije stavljanja }efina. a ne mora mu se ponovo uzimati abdest. skine se odje}a sa njega. Ve}ina islamskih u~enjaka smatra da je dozvoljeno da ~ovjek okupa svoju suprugu jer se prenosi da je Alija okupao svoju suprugu Fatimu. posu{iti tijelo ~istom krpom i staviti ga u namirisane }efine. Bilo bi bolje da taj ~ovjek ne uzima nikakvu naknadu radi kupanja umrlog. Ako mu. radijallahu anha. Umrlog je farz zamotati u }efine. na osnovu hadisa koji govori da Poslanik {ehidima Uhuda nije klanjao d`enazu. ko{ulja. @enu mo`e kupati samo `ena. Potom }e onaj koji kupa zamotati ruke krpom. a nije uvjet da budu novi. Mustehab je da se mu{karac zamota u tri ~ar{afa: lifafa. onda na onog koji je bio du`an da ga izdr`ava. Izdaci za opremu padaju na teret imovine umrlog. Mekruh je pretjerivanje u pogledu }efina i nije dozvoljeno praviti }efine od svile. zanijetiti kupanje mrtvaca. te mu se blago pritisne tijelo kako bi iz njega iza{lo ako ima {ta iza}i. dok je mu{karcu dozvoljeno da ga okupa njegova supruga. ako je ostavio imovine.610 NA^IN KUP ANJA UMRLOG KUPANJA Mrtvac se stavi na uzdignuto mjesto. iza|e ne{to iz stomaka. a onda oprati i o~istiti njegova stidna mjesta. a ako nije. . pokrije se ~ar{afom. te da }efini budu bijeli i ~isti.Islamsko znanje 205 klanja d`enaza. (te ih prekriti prekriva~em).611 Ebu-Bekra okupala je njegova `ena Ummu Ruman. pri posljednjem kupanju. a potom ga okupati tri ili pet puta. obavezno je oprati ono na {to padne ne~isto}a. onda mu je dozvoljeno uzeti naknadu jer je zauzet tim poslom i nije u mogu}nosti na drugom mjestu zaraditi za `ivot. Zatim }emo mu uzeti abdest. Onaj koji kupa umrle osobe treba biti pobo`an i tajiti sve {to vidi na umrlom kako bi postigao {to ve}u nagradu. d`. izar i ko{ulja.

. kod nas je uobi~ajena slijede}a: “Allahum-magfir lihajjina ve mejjitina. Klanja~ }e donijeti po~etni tekbir di`u}i ruke. koji je umro u Abesiniji. pa makar se radilo i o zikru ili o u~enju Kur'ana. iako ne bi smetalo da se di`u prilikom svakog tekbira. ve kebirina ve sagirina.. zapo~ev{i od prednje strane i zavr{iv{i sa zadnjom lijevom.. umrlog i za ostale muslimane. okupat }e se.s. s. ali je bolje klanjati je izvan d`amije. okupat }e se i klanjati mu d`enaza-namaz. zbog postojanja zabrane u tom pogledu i prakse prvih muslimana da {ute prilikom pra}enja d`enaze. nadjet }e se ime. hanefijski mezheb stoji na stanovi{tu da to nije dozvoljeno. Nakon toga }e donijeti drugi tekbir i prou~iti salavate. [to se ti~e klanjanja d`enaze odsutnom. iako su neki u~enjaci kazali da je to dozvoljeno jer je Poslanik. fe tevefehu alel iman. Allahume la tahrimna ed`rehu ve la tudillena ba'dehu. Mustehab je prili~no brzo nositi d`enazu.”613 Umrlom novoro|en~etu. Samoubica }e se okupati i namaz }e mu se klanjati. zamotati u kakvo platno i ukopati bez klanjanja namaza.v. ali ne tako brzo da bi se umrli po~eo drmati u tabutu. Allahume.206 Islamsko znanje NA^IN KLANJANJA D@ENAZA-NAMAZA Klanjanje d`enaza-namaza je farzi kifaje.” ili drugu propisanu dovu. Neki u~enjaci poput Nevevije. klanjao d`enazu Njegusu. NO[ENJE I UKOP AVANJE UMRLOG UKOPA Sunnet je da odraslog mrtvaca nose ~etiri ~ovjeka. iako je veliki grje{nik. Potom }e prou~iti “subhaneke. Ako nije pokazivao nikakvih znakova `ivota. Postoji dio u~enjaka koji ka`u da mu se ne}e klanjati d`enaza. {ahidina va gaibina. ako je pokazivalo ikakve znake `ivota. Potom }e donijeti tre}i tekbir.a. Mustehab je da svaki u~esnik ponese mejita makar ~etrdeset koraka. Ruke se di`u samo kod prvog tekbira. ~ak smatraju da je to haram. Onda }e donijeti ~etvrti tekbir i predati selam na desnu pa na lijevu stranu. ve zekerina ve unsana. nadjet }e mu se ime. . te prou~iti dovu u kojoj }e moliti za sebe.612 [to se ti~e dove. men ahjejtehu minna. Mekruh je idu}i naglas za d`enazom u~iti Kur'an ili {ta drugo.614 D`enaza se mo`e klanjati u d`amiji. Mekruh je pri pra}enju d`enaze podizati glas.

jednostavno staviti mrtvaca u grob okrenuv{i ga na desnu stranu u pravcu Kabe. a onaj koji ga bude stavljao neka rekne: “Bismillahi ve ala milleti Resulillah!” Okrenut }e ga u pravcu Kabe na desnu stranu. POSJET A GROBLJU POSJETA Mustehab je mu{karcima da posje}uju groblje jer to podsje}a na budu}i svijet (ahiret) i koristi umrlom jer se za njega ~ini istigfar. a iza njega }e podmetnuti malo zemlje ili {ta drugo da se mrtvac ne izvrne na le|a. Posjetu grobljima `enama dozvolili su neki imami jer ta posjeta ima za cilj podsje}anje na budu}i svijet. pa ga natkriti daskama i zakopati. Ako zemlja nije mo~varna.{. poslije ukopa. a ako nema ovih. klanjati mu d`enazu i zatim ga baciti u more. Nije dozvoljeno otkopavanje kabura i ukopavanje nekog drugog u njegov kabur dok god u njemu budu ostaci od njegovih kostiju. a jo{ bolje i dublje. Zatim }e mu odrije{iti sveze kojim su bili kefini povezani. onda se mo`e kopati. njega }e se okupati. okrenuti se prema licu umrlog. Onda }e se jama “lahd” zazidati }erpi~em ili pru}em. tj. govore}i: “Es-selamu alejkum ehled-dijari minel mu'minine vel muslimin. nazvati mu selam i u~initi dovu za njega.” Prilikom posjeta grobljima treba se pridr`avati slijede}ih uputa: onaj ko ~ini posjetu do}i }e do kabura. a u tom pogledu nema razlike izme|u mu{karaca i `ena. Ve inna in{aellahu . radijallahu anha. kao {to se kod nas i radi. d`.Islamsko znanje 207 GROB (KABUR. onda se mo`e kopati u njegov kabur. posjetila je mezar svoga brata Abdurrahmana. Me|utim. MEZAR) Grob }e se iskopati koliko za pola ljudskog stasa ili koliko do prsa. Kad on istruhne i postane zemlja. U tom pogledu se jedino prenose izjave nekih ashaba. Za u~enje talkina. nema pouzdanog dokaza. zamotati u kefine. da ga u~vrsti prilikom kaburskih ispitivanja. Ko umre na brodu koji je na otvorenom moru i podaleko od kopna. Nakon ukopa mustehab je prou~iti dovu za umrlog i zamoliti Allaha. ali je sened tih izjava slab (daif).. Mrtvac }e se metnuti u grob na stranu kible. Pri dnu groba u pravcu Kabe iskopat }e se jedna jama u duljini i {irini umrloga zvana “lahd”. onda ~im bilo. To }e se u~initi naravno samo ondje gdje to teren dopu{ta. ~este posjete `ena mezarlucima zabranjene su jer je Poslanik rekao: “Allah je prokleo `ene koje ~esto posje}uju groblja. Ai{a.

Kad se oni vrate sa sed`de. Nakon {to oni zavr{e i stanu nasuprot neprijatelja. a imam koji ih je ~ekao na namazu. u skladu s rije~ima Vjerovjesnika: “Kada ~ovjek umre.. i tako cio namaz.”615 U~enje dove i tra`nje oprosta za umrlog propisano je Kur'anom: “Oni koji poslije njih dolaze. 2. ja{u}i okrenut u pravcu Kabe ili ne. neka jedni s tobom namaz obavljaju i neka svoje oru`je uzmu. Ako se neprijatelj ne nalazi u pravcu Kabe. spu{taju}i se na ruku i sed`du koliko mogne.208 Islamsko znanje bikum lahikun. ali neka dr`e oru`je svoje i neka budu oprezni. dozivanje umrlog ili tra`enje pomo}i od njega. nakon njegovog selama. ali }e na sed`du za imamom i}i samo prva skupina. prestaju njegova djela. Ruknovi koje ne mogne obaviti spadaju sa njega. 1.. a onda neka do|u oni koji jo{ nisu obavili namaz pa neka i oni obave namaz sa tobom. osim u tri slu~aja: trajna sadaka. tek tada }e druga skupina i}i na sed`du. te }e oni. a potom }e ga napustiti i sami upotpuniti namaz. Kada se strah jo{ vi{e poja~a i bojni redovi se poremete. Umrlom }e koristiti dobra djela koja je on uradio dok je bio `iv i ona djela kojima je on bio uzro~nik. svi }e klanjati zajedno. jedan ili dva rekata. Ima jo{ nekih oblika namaza u strahu. dok }e druga pratiti neprijatelja.” NAMAZ U STRAHU Namaz u strahu (salatul-havf) propisan je kao namaz u toku borbe. Neselullahe lena ve lekumul-afijeh. govore: ‘Gospodaru. 3. Ako se neprijatelj nalazi u pravcu Kabe. upotpuniti svoj namaz. 4. jedna skupina }e klanjati sa imamom.” (En-Nisa':102). . nauka kojom se koristi ili dova koju mu ~ini dobro odgojeno dijete. i dok budete obavljali namaz neka drugi budu iza vas. klanjat }e s njima ono {to mu je ostalo od namaza. do}i }e druga skupina. Entum fertuna ve nahnu lekum tebeun. a na~in njegova obavljanja spomenut je u Kur'anu: “Kada ti bude{ me|u njima i bude{ zajedno namaz obavljao.'”(sura ElHa{r:10) Zabranjeno je (haram) pored kabura upra`njavati neislamske postupke kao {to je: naricanje. oprosti nama i bra}i na{oj koji su prije nas vjerovali. svako }e klanjati onako kako mo`e: idu}i.

u toku ramazana. Dozvoljeno je da se no}ni namaz klanja i pojedina~no.Islamsko znanje 209 O NAFILAMA Nafile su dobrovoljni namazi. naredio je da se. no}ni namaz klanja u d`ematu.” (El-Furkan: 64.NAMAZ Vrijeme ovog namaza po~inje kada sunce odsko~i koliko jedno koplje i traje do zevala. a najvi{e osam rekata.. s. kao {to od njega prenosi Ai{a.v. s.a. bit }e mu opro{teni raniji grijesi. pred Gospodarom svojim na tle padaju}i i stoje}i.” No}ni se namaz mo`e klanjati u d`ematu.. a Omer. radijallahu anha. DUHA . Tako je izme|u ostalog rekao: “Ko u ramazanu klanja no}ni namaz. Poslanik. . tj. Mo`e imati dva.. jer je Poslanik.a.{.s. r.) No}ni namaz nema odre|eni broj rekata. d`. koji nije ni u ramazanu ni izvan njega klanjao vi{e od jedanaest rekata...v. vjeruju}i u Allaha i o~ekuju}i Njegovu nagradu.a.s. Prve generacije obi~avale su klanjati sa dugim rekatima.a. Najbolje je slijediti Poslanika. ali }emo biti nagra|eni za njihovo obavljanje. pa su tako na jednom rekatu u~ili i do dvjesto ajeta. pohvaljuje one koji obavljaju no}ni namaz i uvr{tava ih u Svoje odabrane robove te ka`e: “I oni koji provode no}i.s. NO]NI NAMAZ No}ni je namaz veoma po`eljan s obzirom da Allah. to ponekad ~inio. s. namazi koje nismo obavezni klanjati. podsticao je na no}ni namaz.v.

Naglas }e u~iti. sunnet mu je da klanja dva rekata.. d`.v. a kad zavr{i sa hutbom. Obavlja se kada zavladaju dugi su{ni periodi.a. dovom u kojoj }e Ga moliti da mu uka`e na ono {to je bolje. TEHIJJETUL . na prvom rekatu “Fatihu” i “sebbihismul rabbikel-eala. govorio je: “Kad neko od vas ho}e ne{to uraditi. u svim poslovima. s.210 Islamsko znanje ISTIHARA Ko ho}e da u~ini neku dozvoljenu radnju.rdini bihi. fe inneke takdiru ve ene la akdiru. neka klanja dva rekata. u bilo koje doba no}i ili dana.{.{. a na drugom “Fatihu” i “El-Ga{iju”. ve inneke ta'lemu ve la ealemu ve ente allamul gujub. Imam }e tada sa muktedijama klanjati dva rekata u vrijeme kada nije mekruh klanjati. Allahumme.emre” (ovdje treba spomenuti ono {to se `eli uraditi) “hajrun li fi dini ve mea{i ve akibeti emri” . mimo farza a zatim neka ka`e: “Allahume.. Potom }e imam odr`ati hutbu.” NAMAZ ZA KI[U Ovaj je namaz sunnet. in kunte t'alemu enne hazel . svi klanja~i }e pustiti ruke (dolje) okrenuti se u pravcu Kabe i uputiti dovu Allahu.hajre hajsu kane summe .MESD@ID To je namaz koji se klanja prilikom ulaska u d`amiju. i na njima u~i {ta ho}e. nakon Fatihe. Sastoji se iz dva rekata i klanjaju se prije nego se sjedne. a dvoumi se da li je to za njega dobro ili nije. Buhari prenosi rije~i D`abira. pou~avao nas je istihari. r.a.: “Allahov Poslanik. .s.ili je rekao: “Ad`ili emri ve ad`ilhi fsrifhu anni vakdir lijel . d`.ili je rekao: “Ad`ili emri ve ad`ilihi fakdirhu li ve jessirhu li summe barik li fihi. Ve in kunete ta'lemu enne hazel emre (ponovo spomenuti ono {to se `eli uraditi) {errun li fi dini ve mea{i ve akibeti emri . kao {to nas je podu~avao kakvoj suri iz Kur'ana. To se mo`e posti}i klanjanjem bilo kojeg namaza s tim da se tako zanijeti u srcu. a poslije toga se obrati Allahu. inni estehiruke bi'ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlikel azimi.

Uzdr`avanje (imsak) od onog {to kvari post od pojave zore pa do zalaska sunca. d`.TRE]E POGLA VLJE POGLAVLJE RAMAZANSKI POST DEFINICIJA Post je uzdr`avanje (imsak) od svega {to ga kvari (npr.” “Ko od vas bude prisutan tog mjeseca.svjedo~enje da nema drugog boga osim Allaha. neka ga posti!” (El-Bekara. ajeti 183 i 185). jelo.s. postu mjeseca ramazana i had`u. sunnetom i id`ma'om. Svi muslimanski u~enjaci i svi muslimani sla`u se da je to jedan od ruknova islama. veli: “Islam se temelji na pet stvari: '[ehadet . Muhammed.a. ~ijim se nijekanjem izlazi iz islama i postaje murtedom. RUKNOVI POST A POSTA Post se sastoji iz dva rukna. spolno op}enje i sl. da biste bili bogobojazni. To su: 1.{.”' Post je potvr|en i id`maom .. klanjanju propisanih namaza.) u vremenu od pojave zore do izlaska sunca. Allah.) .konsenzusom islamskog ummeta. pu{enje.” (El-Bekara. zatim upotpunite post do no}i. davanju zekata. ka`e: “O vjernici.v. To je stroga obaveza propisana i potvr|ena Kur'anom. propisan vam je post kao {to je bio propisan i onima prije vas. Dokaz za to su rije~i Uzvi{enog: “I jedite i pijte dok ne budete razlikovali nit bijelu od niti crne (dok zora ne zabijeli). s. otpadnikom od vjere. 187. pi}e..

a. nema posta. klanjao je teraviju u d`amiji. vam je propisao post ramazana kao strogu obavezu..212 Islamsko znanje 2. Svi muhadisi osim Tirmizije prenose od Ai{e.v. prenosi se da je Poslanik.a. iza}i }e iz ramazana ~ist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. ne iza|e pred njih.v.s.{. s. jer je nafile.. to je sunnet za mu{karce i `ene. Usmana i Alije klanjalo se dvadeset rekata teravije. bit }e mu opro{teni prija{nji grijesi. d`. ali ne bi trebalo.v.s. ali Poslanik..s. d`. rekao: “Ko ne zanijjeti ovaj post prije sabaha. s.v. a ostalih dvanaest je lijepo (mustehab). POST A I IBADET A U NJEMU POSTA IBADETA Od Ebu-Hurejre. iskreno tra`e}i i `ele}i Allahovo zadovoljstvo i nagradu.”618 “Allah.”617 Tako|er. radijallahu anha. koji ka`e: “Djela se ra~unaju po nijetu.a.. jer je srce mjesto nijeta.... prenosi se od Ebu-Hurejrea da je Muhammed.v.v. ukoliko se izbjegavaju veliki grijesi. sunnet je klanjati osam rekata. rekao: “Pet dnevnih namaza.”619 TERA VIH-NAMAZ TERAVIH-NAMAZ [to se ti~e ramazanskog dobrovoljnog namaza (teravije)..s. Potom je klanjao i druge no}i pa se broj klanja~a pove}ao..” Potvrda za to jeste i hadis koji prenosi Ibn-Umer od Hafse da je Muhammed. od teravije praviti obi~no gimnasticiranje.a. tako|er. r. bri{u grijehe po~injene izme|u njih. s.'” Poslanik. a.620 .s.a. klanjao je osam rekata teravih-namaza.. a no}no klanjanje vam je sunnet..s.{. sevab klanjati. ina~e.”616 Treba napomenuti da je dovoljno da u srcu zanijetimo da }emo postiti. a ramazan do ramazana. a za njim je klanjalo mnogo svijeta. s. Ne bi trebalo pretjerivati sa dugim klanjanjem da se ne ote`a onima koji te{ko podnose. s.s. Prema tome.a. VRIJEDNOST RAMAZANA. Nijjet (odluka) Potvrda za to je hadis Poslanika. Tre}e no}i su se iskupili. d`uma do d`ume. s. da je rekla: “Poslanik.. rekao slijede}e: “Ko isposti ramazan sa imanom iskreno tra`e}i zadovoljstvo i nagradu od Allaha.a. Ujutro im je rekao: 'Vidio sam da ste se okupili i ni{ta drugo me nije sprije~ilo da vam se pridru`im osim bojazni da vam se teravija ne propi{e kao farz. U vrijeme hilafeta Umera. Ko ga isposti i isklanja za imamom.

a. starica. Sed`de i ruku’e treba izvr{avati sa smireno{}u (ta'dili erkan). bolesnik za koga nema nade za ozdravljenje. kako neko krade od svog namaza?” On odgovori: “Kada ne upotpunjava ruku'e i sed`de.s. Upita{e ga: “Allahov Poslani~e. post joj je neva`e}i. a ako bi i postila u tom stanju. spolno zrelog muslimana i muslimanku koji se nalaze kod ku}e i nemaju neku zapreku da poste kao {to je hajz i nifas kod `ena. kao i ostali namazi. Ebu-Hanife. prave}i propisne pauze izme|u sed`di. ali mora napostiti poslije. Zato bi se trebalo odnositi prema teraviji kao i spram ostalih namaza.”621 KO JE DU@AN POSTITI? Islamski u~enjaci slo`ili su se da obaveza posta pada na pametnog i punoljetnog. s. Oni kojima se dozvoljava da ne poste sa obavezom naknadnog posta jesu: bolesnik koji se nada ozdravljenju i musafir (putnik).v. oni koji rade na te{kim poslovima. putem kojeg se obra}a Stvoritelju. a onome ko je slabiji. Svi u~enjaci slo`ili su se da `ena u hajzu i nifasu ne smije postiti i post joj je haram.Islamsko znanje 213 Po{to je teravija-namaz. Bolest u kojoj se dozvoljava prekidanje posta jeste ona koja se poja~ava postom ili postoji bojazan da }e se usporiti ozdravljenje. nakon ruku’a (na stajanju) i uop}e pona{ati se u namazu kako i dolikuje tome ibadetu. u~enjaci su se razi{li u vezi s pitanjem da li mu je vrednije postiti ili ne postiti. putnici. ~im joj se uka`e prilika. Poslanik. a nemaju druge mogu}nosti da rade i `ive od drugog posla. [to se ti~e onih kojima se dozvoljava da ne poste uz obavezu davanja fidje (otkup za post).. Fatiha koja se u~i na sabahu i jaciji ista je kao i ona {to se u~i na teraviji. Svi ovi trebaju nahraniti po jednog siromaha za svaki dan koji ne poste. @ena u oba ova stanja ne smije postiti. tj. oni koji imaju opravdan razlog kao {to je bolest koju post pogor{ava. vrednije je da ne posti. djeca. [to se ti~e putnika. ka`e: “Najgori je kradljivac onaj koji krade od svog namaza”. Prema tome. ne `uriti i ne kvariti je `urbom. Vladaru svega. to su: starac. nisu du`ni postiti: nenormalne osobe. . ne bi trebalo da se njeno klanjanje razlikuje od ostalih namaza. [afija i Malik smatraju da je vrednije i bolje postiti onome ko je sna`an i mo`e izdr`ati. kad su `ene u menstrualnom ciklusu ili u periodu nakon poro|aja.

r. Lijepo je da to bude neparan broj (1. Smatrali su da je lijepo postiti onome koji ima snage. Ako je u akciji i smatra se putnikom. tako|er. 2. a bilo je i onih koji nisu postili. u mjesecu ramazanu. Bilo nas je koji smo postili.v. tada ima izbor kao i putnik: da posti ili da ne posti.. s. ili `ivot njegovog suborca.s. bilo da je kod ku}e ili na putu. Ako je u te{koj i opasnoj akciji na koju bi mu post mogao negativno djelovati ili dovesti u pitanje uspjeh. d`. Od Ebu-Seida el-Hudrije.a. kada mu se uka`e prilika. ne ostavljajte ga pa makar pijenjem gutljaja jer Allah. zaista je u ru~ku (sehuru) bereket.”622 ADABI POST A POSTA Lijepo je da se svaki posta~ pridr`ava slijede}eg: 1. da je lijepo onome ko osjeti slabost da prekine post.v.s. 7) i sl. 5. po`urivanje sa iftarom Posta~u je mustehab po`uriti sa iftarom ~im nastupi njegovo vrijeme.{.a. prenosi se: “U sehuru je bereket.214 Islamsko znanje POST VOJNIKA Post je vojnika u ratu obavezan ako se nalazi na obi~nom zadatku i ako se ne smatra putnikom... 3. i Njegovi meleki donose salavat na one koji ustaju na sehur”624. Niti je posta~ zamjerao neposta~ima.. odnosno ispunio formu.. onda mu je obaveza da ne posti i da naposti poslije.”623 Ra~una se da je ~ovjek ru~ao. rekao: “Ru~ajte. a.. ili njegov `ivot. Od Sehla ibn Sa'da prenosi se da je Muhammed. ali nema grijeha onome ko ga izostavi. ili isti toliki broj gutljaja vode. r.”625 Iftar bi trebao da se sastoji od nekoliko hurmi (datula). prenosi da je Poslanik. Od Ebu-Seida el-Hudrija prenosi se da je rekao: “Ratovali smo uz Poslanika. ru~ak (sehur) Cijeli islamski ummet sla`e se s time da je mustehab ru~ati prije zapo{}enja.a. s. Smatrali su. ali sa obavezom napa{tanja. makar popio gutljaj vode.a. . Enes.s. a niti neposta~ posta~ima. rekao: “Ljudi }e biti na dobru sve dok budu po`urivali sa iftarom.

v.s.s. iftario tako {to je pojeo nekoliko hurmi prije klanjanja ak{ama. i nema razlike u tome da li ga upotrebljava na po~etku ili kraju dana..Islamsko znanje 215 Od Enesa.. a ako ne bi bilo toga. bio je najdare`ljiviji ~ovjek.a. a.s. dare`ljivost i provo|enje vremena u~e}i Kur'an Lijepo je biti dare`ljiv i baviti se u~enjem i izu~avanjem Kur'ana. ja postim”'. a poslije obavljanja ak{amnamaza mo`e se nastaviti sa ve~erom.v. s. tako da je Poslanik. r. onda bi se iftario popiv{i nekoliko gutljaja vode.s. 3. poja~avanje ibadeta u zadnjih deset dana ramazana Buharija i Muslim bilje`e hadis kojeg prenosi Ai{a. Od EbuHurejrea. Buharija bilje`i hadis koji prenosi Ibn-Abbas. Tebi sam postio. mustehabb je za vrijeme posta prati zube ~etkicom.”626 U ovom je hadisu dokaz da je lijepo iftariti na ovaj na~in... 7.” “Allahumme leke sumtu. s. po{to kod nas nema misvaka. postajao bla`i od blagog povjetarca u ~injenju dobra”. obilje`avao no}i zadnje tre}ine ramazana ibadetom. a. r.a.v. bude}i `ene i uste`u}i se od spolnog op}enja.s. sva|anja. Dolazio mu je svake ramazanske no}i da bi ga pou~avao Kur'anu.s.a. a ako te neko vrije|a ili napada.{.627 5. ali treba voditi ra~una da vode ne ode u grlo. ve bike amentu.: “Poslanik. Tebi vjerujem i od Tvoje opskrbe se iftarim.a. rekao: “Nije post samo uzdr`avanje od hrane i pi}a.v. reci: 'Ja postim. rekao: “Posta~u ne}e biti odbijena dova koju uputi Allahu. d`. u svakom vaktu. ostavljanje svega {to je u suprotnosti sa postom Posta~ se treba ~uvati svega {to mo`e pokvariti ili umanjiti vrijednost posta. Analogno ovome. upotreba misvaka Lijepo je da posta~ upotrebljava misvak za vrijeme posta.a. po kojem je Poslanik.. dova za vrijeme iftara i u toku posta Ibn-Mad`e prenosi od Abdullaha ibn Amra ibnul-Asa da je Muhammed. a posebno u ramazanu. 6. .. prenosi se da je Poslanik. nego i od bespotrebnog govora. ve ala rizkike eftartu. prenosi se da je Muhammed. r. radijallahu anha. s. azimu{{ana. 4.a. s. prilikom iftara.” “Allahu.a..”.. a najdare`ljiviji je bio u mjesecu ramazanu kada mu je dolazio D`ibril..

Ispiranje usta i nosa Dozvoljeno je ispiranje usta i nosa ali je mekruh u tome pretjerivati. Davanje krvi za laboratorijske analize i sl. Poljubac posta~a. 3. a poznato je da je bio najsavr{eniji ~ovjek u samosavla|ivanju.s. Posta~u je dozvoljeno da osvane d`unup. 5. a kupanje mo`e odgoditi do iza zore s tim da mora zanijetiti post.a. U tom slu~aju pu{tanje krvi je mekruh. Ako se ne{to svjesno pojede ili popije. post nije pokvaren. {to zna~i da je dozvoljeno. U hanefijskom je mezhebu poljubac mekruh samo ako izazove strast.. Dozvoljeno je u ramazanskim no}ima jesti. 7. 6. Pu{tanje krvi Posta~u je dozvoljeno pu{tanje krvi. 4.216 Islamsko znanje [T A JE DOZVOLJENO POST A^U (MUBAH)? [TA POSTA^U 1. kao {to je pljuva~ka. post }e mu biti pokvaren. 2. 8. Ako sjeme iza|e kao . Podvla~enje surme i upotreba kapi za o~i i sl. 2.v. pra{ina koja je na putu ili od bra{na. slina. Ako se namjerno prouzrokuje povra}anje. makar i ne htiju}i. radijallahu anha se prenosi da ju je Poslanik. s. Od Ai{e. Ako do|e do ejakulacije usljed ljubljenja ili samonadra`ivanja. Ebu-Hanife stoji na stanovi{tu da onaj ko ispira usta i nos pa se omrsi tako {to mu voda ode niz grlo. dozvoljeno je makar i osjetio okus toga u grlu jer oko nije prirodni put hrane u `eludac. piti i spolno op}iti sve do pojave zore. ako mo`e suzdr`ati i savladati svoje strasti. Posta~u je dozvoljeno kupanje i rashla|ivanje vodom Ako u|e voda u `eludac bez namjere da se to desi. ima isti tretman. znao poljubiti dok je postio. 4. Stvari od kojih se ne mo`e ~uvati Isto vrijedi kao i za ispiranje usta. [T A KV ARI POST? [TA KVARI 1. osim ako to uti~e na fizi~ko slabljenje posta~a. i sl. kao {to je dozvoljeno `eni koja je bila u hajzu ili nifasu pa joj je prestalo krvarenje da zaposti prije kupanja. ali u svakom slu~aju za posta~a je bolje ostaviti se toga. a kupanje mora obaviti prije isteka namaskog vremena kako bi se sabah-namaz na vrijeme klanjao. U istoj ravni je doticanje rukom i zagrljaj. i za stvari od kojih se ne mo`e ~uvati. Ako do|e do pojave hajza ili nifasa. 3.

v. to ne}e pokvariti post. Primanje infuzije. Mislimo da nema nikakve razlike da li se tijelo hranilo kroz usta ili putem injekcije. Poslanik.v.” “Ima{ li roba da ga oslobodi{?”.upita ga Poslanik. i to: .a. kako je spomenuto u prethodnom hadisu. napostit }e dan za dan. ovaj siroma{ni ashab. odgovori.upita ga Poslanik.nahranjivanjem {ezdeset siromaha s tim da je du`an napostiti i taj dan u kojem je pokvario post.postom {ezdeset dana uzastopno. Ulazak hrane ili ne~eg drugog u unutra{njost tijela. “Mo`e{ li postiti dva mjeseca neprestano?” “Ne”. pi}em. nahranit }e {ezdeset siromaha. . a Poslanik.s.s.s.”628 Kefaret se po ve}ini islamskih pravnika uzima po redoslijedu.a. s. postit }e {ezdeset dana uzastopno. nasmijao se tako da su mu se sjekuti}i ukazali od smijeha i rekao mu: “Idi i time nahrani svoju porodicu.a.” “Ho}u li dijeliti siroma{nijim od nas? Pa zar ima u kamenjaru Medine neko kome su ove hurme potrebnije od nas?”.v.. jer ne postoje robovi u fizi~kom smislu). zahtijevaju napa{tanje i kaznu (kefaret). bez obzira na koji na~in se to uradilo (spolnim op}enjem.s.a. jer se u oba slu~aja hrani. s.osloba|anjem roba ({to danas nije mogu}e u~initi. 6.v.a. pored toga {to kvare post.. s. . Ako nije u stanju da oslobodi roba. Pod kefaretom se podrazumijeva iskupljivanje za namjerno pokvareni post.a. onda u ve}ini slu~ajeva nije du`an postiti jer se smatra bolesnikom. a ako nije ni to u stanju. . koji ka`e da je neki ~ovjek do{ao Poslaniku. itd.v. s. Ako je posta~ primoran da prima infuziju. s. Allahov Poslani~e!” “A {ta te upropasti?” . Potom je sjeo. odvratio je Poslaniku.s. “Op}io sam sa `enom u ramazanu. “Ne” . jelom. 5. U tom slu~aju.Islamsko znanje 217 posljedica gledanja ili razmi{ljanja. bez opravdanog prekida. s.odgovori.. oti{ao je i donio ko{aru hurmi rekav{i mu: “Podijeli ovo kao sadaku. i rekao: “Propao sam.v. Te radnje koje uz napa{tanje iziskuju i kaznu jesu svako namjerno kvarenje posta.) Dokaz za kaznu (kefaret) jeste hadis kojeg prenosi Ebu-Hurejre.s.. Odre|ene radnje.

znaju}i da je smrt bli`a od jake za vratom. na koje se obavezao zavjetnik.629 Mustehab je onome ko boravi u itikafu ~initi {to vi{e dobrovoljnih ibadeta: namaz. 2. u~enje Kur'ana. zikr itd. s. [to se ti~e jela i pi}a.630 Mekruh je za vrijeme itikafa baviti se beskorisnim rije~ima i djelima.{. dozvoljeno je objedovati u d`amiji. i ona mora biti u d`amiji. ali mustehabb ga je obavljati u zadnjih deset dana ramazana. okupao se. niti dan za dan. sa tim dugom posta. Dozvoljeno je da mu'tekif631 iza|e iz itikafa da bi ispratio porodicu. dobrovoljni itikaf (sunnet). uredio kosu. i on je obavezan. obukao najljep{u odje}u i namirisao se.a.v. Ako `ena `eli obaviti itikaf. nego kada ~ovjek stigne tokom godine. Uslovi itikafa su: nijet. onda se isposti ramazan. itd. Mu'tekif mo`e iza}i iz d`amije samo radi prijeke potrebe i nu`de kao {to je d`uma. a potom se naposti ostatak iz pro{log ramazana. . misle}i da to predstavlja ~in pobo`nosti.. zavjetni itikaf.s. Me|utim. Na taj se itikaf ~ovjek obavezao. obrijao glavu. propu{tene dane treba {to prije napostiti kako ne bismo preselili i do{li pred Allaha. Mo`e se obaviti u bilo koje doba. boravak u d`amiji. Postoje dvije vrste itikafa: 1. d`. Svi su islamski u~enjaci slo`ni (id`ma) o pitanju propisanosti itikafa. nikako izvan nje. podrezao nokte. ali je isto tako mekruh uzdr`avati se od govora op}enito. s nijetom pribli`avanja Uzvi{enom Allahu. Preporu~eno je da se ogradi jedno mjesto u d`amiji po ugledu na Vjerovjesnika. ITIKAF Itikaf je boravak u d`amiji. radi obavljanja nu`de. U to ulazi i u~enje i ~itanje tefsirskih i hadiskih dijela i tome sli~no. ako se ne klanja u toj d`amiji gdje se on nalazi. Ako se desi da se nije napostilo. i obavlja se u vrijeme koje je odre|eno zavjetom.218 Islamsko znanje NAP A[T ANJE NAPA[T A[TANJE Napa{tanje propu{tenih ramazanskih dana ne mora se vr{iti odmah. Itikaf mora biti u d`amiji u kojoj se obavljaju svi vaktovi. a do|e novi ramazan.

postiti deseti dan mjeseca muharema (a{ura) s tim {to u~enjaci preporu~uju da se uz njega posti i deveti dan.Islamsko znanje 219 LEJLETUL . u skladu s na{im mogu}nostima. Dokaz za to su rije~i Allaha. ibadet u toj no}i. hanefijski u~enjaci su na stanovi{tu da se taj dan mora napostiti. klanjanje u~enje i zikr bolji su i vredniji od ibadeta hiljadu drugih mjeseci u kojoj nema te no}i.a. ne bi se trebali truditi oko odre|ivanja te no}i.632 sunnet je postiti “bijele dane” u mjesecu: trinaesti. To va`i i za prekidanje dobrovoljnog namaza. ve}ina smatra da je no} Lejletul-Kadr . d`. A {ta ti misli{ {ta je no} Kadr? No} Kadr je bolja .dvadeset i sedma no} ramazana. Islamski u~enjaci razi{li su se u kojoj od neparnih no}i je no} Kadr. samo je bitno da nisu bajramski dani. nije ta~no odredio koja je to no}. . postiti Dan Arefata za onoga koji nije na had`u.vrednija od hiljadu mjeseci.KADR To je najvrednija no} tokom ~itave godine.{. a posebno neparne no}i u zadnjoj tre}ini. Lijepo je postiti svaki drugi dan (Davudov post). s.v. tj. Lijepo je tra`iti tu no} u neparnim no}ima zadnje tre}ine ramazana. Dok neki ka`u da ova no} prelazi iz jedne u drugu neparnu no} zadnje tre}ine mjeseca ramazana.: “Mi smo ga (Kur'an) objavili u no}i Kadr.s. Nije odre|eno koji su to dani u mjesecu {evalu. S obzirom da Poslanik. [to se ti~e prekidanja dobrovoljnog posta. Mekruh je da posti onaj ko je na Arefatu. d`elle {anuhu.” Odnosno. nego je bolje da se trudimo da cijeli ramazan provedemo {to vi{e u ibadetu. ~etrnaesti i petnaesti dan svakog hid`retskog mjeseca. za njegovo izvr{avanje zaslu`ujemo veliku nagradu kod Allaha. Nije naodmet spomenuti i to da `ena ne mo`e postiti dobrovoljni post ako joj to mu` ne dozvoljava. DOBROVOLJNI POST To je svaki post koji nismo obavezni postiti. Ti dani su: {est dana mjeseca {evala nakon Ramazanskog bajrama. Postoje odre|eni dani koje je Poslanik postio pa bi bilo dobro da i mi te dane postimo. sunnet je postiti ponedjeljkom i ~etvrtkom..

(Prenose Buharija i Muslim) Dokaz da onaj ko ne izvr{ava ovu obavezu izlazi iz islama. s. s njim su se slo`ili ashabi tako da je to bio njihov kosenzus (id`ma') o ovom pitanju. da Mu iskreno. NJEGOV A V A@NOST ZEKAT NJEGOVA VA@NOST I ULOGA U ISLAMU Zekat je materijalna obaveza muslimanima koji posjeduju nisab633 na imetak koji treba ispunjavati odre|ene uslove ({artove). ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali. rekao: “Islam je izgra|en na pet temelja. bra}a su vam po vjeri.ZEKA T ^ETVRT POGLAVLJE ZEKAT ZEKA T..” (El-Bekara: 110) “A nare|eno im je da se samo Allahu klanjaju. tako {to su obavljali namaz.. vjeru ispovijedaju.” (El-Bejjina: 5) Od Ibn-Omera.^ETVR TO POGLA VLJE . a to je ispravna vjera.v. . Koji ka`e: “Ali. a nisu davali zekat. on je kafir i iza{ao je iz dini islama. Zbog toga se Ebu-Bekr borio protiv onih koji su napravili razliku izme|u namaza i zekata. on se ubraja me|u silnike koji se izla`u kazni.a. i me|u njima je spomenuo davanje zekata. i da molitvu obavljaju i da zekat udjeljuju.. Zekat je stroga i obligatna du`nost.”.. nego je kafir. kao pravovjerni..i obavljajte namaz i dajite zekat.. Zekat je jedan od temelja (ruknova) islama.s. U vezi s tim.. rije~i su Uzvi{enog Allaha. radijallahu anhu. Spomenut je zajedno sa namazom na mnogim mjestima u Kur'ani-kerimu. a ko sa njim {krtari ili ga svega ne dadne. Neki od dokaza za to su rije~i Uzvi{enog Allaha: “.” (Et-Tevba: 11) Iz ovog ajeta razumije se da onaj koji ne obavlja namaz i ne daje zekat nije od na{e bra}e po vjeri. prenosi se da je Allahov Poslanik.“fard”. Ko zanije~e njegovu obavezu.

okupljanje razdvojenih srca oko imana i islama i prelazak sa njima iz sfere sumnji i du{evnih uznemirenosti. kao {to je ajet koji odre|uje kome se daje zekat. te drugi ajeti i hadisi koji podsti~u na davanje sadake i tro{enje imetka u razne op}ekorisne svrhe. u suri Et-Tevba. 6. 4. 5. kada se na|e na putu pa ne bude imao ~ime nastaviti put. 7. opremanje boraca (mud`ahida) na Allahovom putu i pripremanju njihove ratne opreme. Njih mo`emo upoznati ako razmi{ljamo o ajetima i hadisima u kojima je zekat nare|en.Islamsko znanje 221 MUDROST U PROPISIV ANJU ZEKA TA PROPISIVANJU ZEKAT U propisivanju zekata postoje mnoge mudrosti.. te ~i{}enje njegove du{e od poku|enosti {krtarenja i {krtosti i njihovih lo{ih posljedica. potpomaganje siroma{nog muslimana. zbog toga {to se iman u njima jo{ nije ustalio. 2. umno`avanje i razvoj. potpomaganje muslimana putnika namjernika. Sve tajne [erijata i njegove mudrosti ne zna niko osim Uzvi{enog Allaha...{. da ih njime o~isti{ i blagoslovljenim ih u~ini{. Njemu se daje od zekata onoliko koliko mu je potrebno da se mo`e vratiti svojoj ku}i. Od tih mudrosti navodimo neke: 1. . podmirivanje njegovih potreba i izra`avanje pa`nje i dobro~instva prema njemu da se ne mora izlagati poni`enosti tra`enja od nekog drugog pored Allaha. Ovo su neke od uzvi{enih mudrosti i plemenitih ciljeva zbog kojih je propisan zekat. ~i{}enje imetka. olak{avanje briga du`nika vra}anjem njegova duga zajmodavcima. ~i{}enje vjernikove du{e od prljav{tine grijeha i gre{aka i njihovih lo{ih posljedica na srce.” (Et-Tevba: 103). u sferu stabilnog imana i potpunog uvjerenja. veliki ciljevi i op}e koristi. Uzvi{eni Allah ka`e: “Uzmi od dobara njihovih zekat. 3. d`.

rekao je: “Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne tro{e ga na Allahovom putu-navijesti bolnu patnju. hrana.a.. ukoliko je prirodno navodnjavana.” (Et-Tevba: 34) U Muslimovu “Sahihu” od Ebu-Hurejre. ne daje se zekat. iznosila onoliko za koliko ju je kupio ili. dati “desetinu” (10%) na ime zekata. oko 612 kg.222 Islamsko znanje IMOVINA NA KOJU TREBA DA TI ZEKA T DATI ZEKAT Zekat treba dati na ~etiri vrste imetka: . kao npr.” (El-En'am:141) Na poljoprivredne proizvode koji se ne mogu ostavljati zbog brzog propadanja. bez obzira da li je njena vrijednost. ~elo i le|a. prenosi se da je Vjerovjesnik rekao: “Nema ni jednog vlasnika zlata niti srebra..5%. koji na njih ne daje ono {to je obavezan. Na tu koli~inu (pa navi{e) se daje zekat u visini od 2. stoka. du`ni smo onoga dana kada je ovr{emo. auta i ostale njima sli~ne vrste imetka. {to iznosi. a ukoliko se navodnjavala prskanjem iz cisterni i sli~no. vratit }e mu se.prvo: na ono {to raste iz zemlje.5%. Nisab `itarica i plodova iznosi pet “evsuka”.. pod kojom se smatra sve {to je namjenjeno za trgovinu i profit kao {to su nekretnine. Uzvi{eni Allah rekao je: “O vjernici. trgovci autima i rezervnim djelovima trebaju precizno i ta~no izvr{iti inventuru cjelokupne robe u svojim . d`..” Pod “. Vlasnici prodavnica.. kada je p{enica u pitanju.” (El-Bekara: 267) “. .ono {to je obavezan” misli se na zekat. Kad god se ohladi. ako imamo tu koli~inu ili vi{e p{enice.. sjemenke i plodove. ne izdvajajte ono {to ne vrijedi da biste to udijelili-kad ni vi sami to ne biste primili. kao {to su vo}e i povr}e. r. manje ili vi{e.{.drugo: zlato. pi}e.5% od njene ukupne vrijednosti na ime zekata. tre}e: trgova~ka roba. udjeljujte od lijepih stvari koje sti~ete i od onoga {to vam Mi iz zemlje dajemo.. u danu ~ija je du`ina pedeset hiljada godina...5%. Allah. 5%. du}and`ije. osim zatvorenih o~iju.. Nisab novca i vrijednosnih papira je u visini zlata ili srebra i na tu vrstu imovine daje se zekat u visini 2. u tom trenutku. jer u drugom rivajetu stoji: “Nema ni jednog vlasnika blaga koji ne daje zekat na njega.” (Muslim) Nisab je zlata dvadeset “dinara” {to iznosi 87 gr. srebro i vrijednosni papiri.. Na tu koli~inu (pa navi{e) daje se zekat u visini od 2. Vlasnik robe procijeniti }e njenu vrijednost svake godine i dat }e 2. a da mu na Sudnjem danu ne}e biti napravljene bukagije od vatre koje }e biti u`arene u d`ehenemskoj vatri i njima }e se pr`iti njegovi bokovi. To }e trajati sve dok se ne zavr{i su|enje ljudima. pak.i dajte na dan `etve i berbe ono na {to drugi pravo imaju. Dakle. poljoprivredne proizvode. onda se na ime zekata daje pola “desetine”. tj.. Nisab srebra je pet “oka” {to iznosi 595 gr. tj.

osim ako se ista ne dr`i radi trgovine. islam. na kojeg daje{ zekat. da pro|e godina dana otkako je imetak. da bude{ musliman. bilo pojedina~no. pod uslovom da se hrane na pa{i i da se dr`e radi mlijeka i rasplodnje i da dostignu “nisab. da imetak dostigne visinu “nisaba” koju je [erijat odredio. sloboda. . dostigao visinu nisaba. Ukoliko im je te{ko vr{iti inventuru. 3.Islamsko znanje 223 prodavnicama i na nju dati zekat. na koje se zekat daje kada i na glavnicu. {to zna~i da ta roba treba da je kod tebe ili da mo`e{ sa njom raspolagati kad god to za`eli{. Prema tome. a njegova visina razlikuje se kod razli~itih vrsta imovine. onda na nju ne treba davati zekat. kako bi im savjest bila ~ista i kako ne bi ostao dio zekata na njihovim vratovima. s tim da budu sigurni da su dali vi{e nego {to su obavezni. itd. USLOVI DA SE MORA DA VATI ZEKA T DAV ZEKAT Uslovi za davanje zekata su sljede}i: 1.. goveda i sitna stoka (ovce i koze). 4. dvije. zekat nije du`an davati nevjernik niti onaj koji je iza{ao iz islama. 5. Iz toga se izuzimaju `itarice i plodovi na koje se zekat daje kada sazriju i mladun~ad od stoke na ispa{i i zarada na trgova~koj robi. a ako se hrani “na jaslama” ve}i dio godine. bez obzira da li se hranila na ispa{i ili “na jaslama”. Od 40-59 daje se tele od dvije godine. Nisab trgova~ke robe je u visini nisaba zlata ili srebra. s obzirom da on i sve {to je njegovo pripada njegovom vlasniku. U tom slu~aju se na nju daje zekat. mogu da po slobodnoj procjeni daju zekat. sitna stoka (ovce i koze): od 40-120 ovaca daje se jedna ovca. kao na trgova~ku robu. 2. od 121-200.” Pod stokom koja se “hrani na pa{i” podrazumijeva se stoka koja boravi na ispa{i ve}i dio godine. jer on nema svog vlasni{tva. ~etvrto: stoka: deve. bilo da se ura~una sa ostalom robom. itd. goveda: od 30-39 goveda daje se jedno tele od godinu dana. Nisab stoke: deve: na pet deva se daje jedna ovca. tj. kada dostigne nisab. tako da zekat nije obavezan za roba. da si istinski vlasnik robe na koju daje{ zekat.

daje se od zekata koliko im je potrebno za godinu dana. naveo je osam vrsta. 3. ina~e.{. du`nici: to su oni koji su se zadu`ili i taj dug moraju vra}ati. pametan. i za otkup iz ropstva. miskin . fukara (siromasi). te da ne bude od sposobnih koji mogu zaraditi sebi opskrbu. Dugove mo`emo podijeliti . oni ~ija srca treba pridobiti: to su li~nosti koje imaju vlast i utjecaj u svojoj sredini. 5. onaj koji daje zekat du`an izdr`avati kao npr. supruga. pa ~ak je i pre~e.” (Et-Tevba: 60) Allah. Allah je odredio tako! Allah sve zna i mudar je. odredio je kome se daje zekat: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima. 6. jer postoji mogu}nost da zarobljenog muslimana ubiju. prikuplja~i zekata: to su slu`benici koje imam ili njegov zamjenik odrede da rade na prikupljanju. i onima ~ija srca treba pridobiti. punoljetan. pisari. jer je Poslanik rekao: “Na zekat nema pravo bogata{ niti onaj koji je sna`an i u mogu}nosti da zara|uje”634.224 Islamsko znanje KOME SE DAJE ZEKA T? ZEKAT? Allah. za datu osobu ili za one koje je ta osoba obavezna izdr`avati. 2. To su sakuplja~i. jer obaveza davanja zekata ponavlja se nakon godinu dana. d`. I jednoj i drugoj vrsti sirotinje: fukari i miskinima. Onaj koji radi taj posao dobiva platu koju bi ina~e primao za isti ili sli~an posao na nekom drugom mjestu. da ne budu iz porodice Benu-Ha{im niti od onih koji se toj porodici pripisuju. a postoji nada da bi mogli primiti islam. za osloba|anje roblja: ovo obuhvata osloba|anje roblja i potpomaganje onih koji se sami otkupljuju.{.. d`. bez pretjerivanja i uskra}ivanja. i onima koji ga skupljaju.: roditelji. i da ne budu od onih. jer je to sli~no vra}anju duga za du`nika. oni koji zekat prevoze i dijele i tome sli~no.. stan. a neki dr`e obrnuto. s tim da je jedan dio u~enjaka rekao da je miskin boljeg stanja od fukare. Uslov za siroma{ne (fukaru i miskine) jeste da budu: muslimani. blagajnici. povjerljiv i kvalificiran za taj posao. Tu ulazi i otkup zarobljenih muslimana od neprijatelja. i prezadu`enima. koje je. 4. i putniku . ili da iza|e iz vjere. pa makar on bio i bogata{. odje}a. i u svrhe na Allahovom putu (za d`ihad). ra~unovo|e. te oni trebaju dobiti {ta im je potrebno za jednu godinu. Pod “dovoljno” podrazumijeva se hrana.namjerniku. ili bi time mogli sprije~iti zlo koje bi on mogao u~initi prema muslimanima. i svaka od njih ima pravo uzeti zekat. ~uvari. pod uslovom da je musliman. te druge nu`ne potrebe koje odgovaraju njegovom statusu. ili bi mogao primiti islam neko iz njegovog ranga. djeca. a one su: 1. ~uvanju i raspodjeli zekata.isto tako vrsta siromaha.

da se bude zadu`io radi onoga {to je zabranjeno (haram). sve {to je vezano za ovu instituciju mo`e se finansirati iz zekata. da bi pomirio zava|ene.s. putnik namjernik. ovdje ne spadaju druge vrste duga kao {to su kefareti (iskupi za prijestupe i krive zakletve npr. Onaj koji se zadu`io za korist drugoga. ili da bi nabavio odje}u. U tim slu~ajevima dadne mu se da vrati dug ukoliko je siromah. ovo se odnosi samo na mud`ahide i instituciju d`ihada. hrani se haramom. da mu se desi da nehotice nanese materijalnu {tetu nekome koju poslije mora nadoknaditi. da vrijeme vra}anja tog duga bude u toj godini. Prema tome. i tra`io pomo}. d`elle {anuhu. njegovog zamjenika ili onoga koji daje zekat. nego da bude radi neke obaveze ili onoga {to je mustehab (po`eljno) ili. Svaka druga pro{nja i prosja~enje je. da ne bude bogat toliko da sam mo`e vratiti dug. ne{to {to je dozvoljeno (mubah) kao kad npr. pak. haram i onaj koji to jede. da bude du`an drugom ~ovjeku tako da mo`e biti ka`njen zatvorom (ako ga ne vrati). gradnju stana ili kupovinu neophodnog namje{taja. s. 8. pod uslovom da je toga potreban i da to njegovo putovanje ne bude u svrhu ne~ega {to je haram. pa makar i potrajao njegov boravak i putovanje. To je putnik koji putuje od mjesta do mjesta. Po mi{ljenju ve}ine u~enjaka. nego je lijepo dijeliti ga uzimaju}i u vidu potrebe i koristi i mi{ljenje imama.a. a on mi je rekao: “Sa~ekaj dok do|e zekat. Ne mora se zekatom obuhvatiti svih osam vrsta. ~ovjeku kome je prirodna nepogoda uni{tila imovinu. pa }emo ti dati. kao npr. mubah (dozvoljeno). ili za `enidbu. 7. o Kubejse. putniku namjerniku daje se zekat. radi svog interesa. pa mu je dozvoljeno prositi dok ne zadovolji svoje `ivotne potrebe.) ili zekat. . uzme pozajmicu da bi izdr`avao sebe i porodicu. Dakle. zaista pro{nja nije dozvoljena nikome osim trojici: ~ovjeku koji je preuzeo ne~iji dug. Neka ulema rije~i “na Allahovom” putu tuma~i u op{irnijem smislu uklju~uju}i u ovu grupu pored mud`ahida i ostale koji rade na Allahovom putu. na Allahovom putu (za d`ihad). te mu je dozvoljeno da prosi dok ga ne podmiri. a zatim je rekao: ‘O Kubejse. ili. lije~enje. ukoliko ~eka neku svoju potrebu koja treba da se zavr{i.Islamsko znanje 225 na dvije vrste: a) da ~ovjek uzme u zajam.v. pa sam do{ao Poslaniku. u~inio da se zekat daje za njih a ne njima. a onda prestaje prositi. pak. Ovdje je uslov da zadu`eni bude musliman. Prema tome.. zadu`io se u halal-poslu i onom {to je dozvoljeno (mubah). te mu je dozvoljeno prositi dok ne stekne onoliko koliko mu je potrebno za `ivot i ~ovjeku koga je zadesilo siroma{tvo te mu posvjedo~e tri razumna ~ovjeka iz njegova naroda da je tog ~ovjeka zadesilo siroma{tvo. njemu je dozvoljeno uzeti zekat radi vra}anja duga na osnovu hadisa Kubejse elHilalija koji je rekao: “Preuzeo sam na sebe dug. Njemu se dadne od zekata kako bi se mogao vratiti u svoje mjesto.’” (Muslim) Dozvoljeno je od zekata vratiti dug za umrlog jer nije uvjet da se prvo zekat da zadu`enom nego se u ime njega dug mo`e direktno vratiti jer je Allah.

. Nemuslimanima..226 Islamsko znanje KOME SE NE DAJE ZEKA T? ZEKAT? 1.s. Zekat je dokaz imana i znak koji upu}uje na njega. lo{eg morala i pona{anja. i u svakom klasu po stotinu zrna. i naredbi Njegovog Poslanika. 2. d`. Onaj koji daje zekat bit }e pod hladovinom svoga zekata na Sudnjem danu.. dati hlad kada ne}e biti drugog hlada osim Njegovog.{. 4. Povinovanje naredbi Allaha. beri}et.. “.a milost Moja obuhvata sve. ^i{}enje od prljav{tine grijeha.a sadaka je dokaz imana. “Uzmi od dobara njihovih zekat. da ih njime o~isti{ i blagoslovljenim ih u~ini{. Napredak. i mu` svojoj `eni.a.. s.. nad onim {to voli du{a..” (El-Bekara: 261) 3.{..v.” (Muslim) 4.. razvoj. a koji su spomenuti u 60. dati i vi{e. izuzimaju}i one ~ija srce treba pridobiti. {to god vi udjeljujete. te sna`nim i sposobnim koji mogu zaraditi. U hadisu se ka`e: “Nikada sadaka nije umanjla imetak. nego ga uve}ava. d`. On }e to nadoknaditi. A Allah }e onome kome ho}e. On najbolje opskrbljuje.” (El-A'raf:156) . i Njegov Poslanik.” 635 7.{. o~uvanje i sigurnost imetka od svakog zla. Allahova milost i oprost ” . Umnogostru~avanje sevaba i nagrade za posao.a.v. Uzlaznoj i silaznoj rodbini onoga koji daje zekat. kako je spomenuto u hadisu o sedmerici kojima }e Allah.. i davanje prednosti onome {to voli Allah.. ajetu sure “Et-Tevba”... Bogata{ima... Porodici Poslanikovoj.. Uzvi{eni Allah ka`e: “Oni koji imanja svoja tro{e na Allahovom putu li~e na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova. 3..” (Sebe': 39) 6.s.i ~ovjek koji je dao zekat (sadaku) tajno tako da mu njegova lijeva ruka ne zna {to udjeljuje desna.” (Muslim) “.. nego ga uve}ava..” (Et-Tevba: 103) 5. dat }u je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali. KORISTI OD DA VANJA ZEKA TA DAV ZEKAT 1. 2.. d`. kako to stoji u hadisu: “. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. s..

ja sam tvoje blago. dok se ne zavr{i su|enje Njegovim robovima u danu koji traje pedeset hiljada godina. a zatim napravljen u obliku plo~a i njima }e biti `igosano njegovo lice i slabine. dijete i `ena. s. ne.a.a. Na Sudnjem danu bit }e im o vratu obje{eno ono ~ime su {krtarili.Islamsko znanje 227 UPOZORENJE ONIMA KOJI NE DAJU ZEKA T ZEKAT 1.s.s.. Tre}e: zekat se ne daje nevjerniku i onome koji je iza{ao iz islama (murtedu). iskusite zato kaznu za ono {to ste gomilali!‘“(Et-Tevba: 34. Muslim prenosi Poslanikove.” VA@NA UPOZORENJA Prvo: zekat se mo`e dati jednoj od osam spomenutih vrsta i ne mora se dijeliti svima njima. i sitne stoke koji na njih ne daje zekat. 'Ovo je ono {to ste za sebe zgrtali. ^etvrto: nije dozvoljeno dati zekat bogatome jer je Poslanik. rekao: “Nema ni jednog bogata{a koji na njega ne daje zekat.”636 Peto: zekat se ne mo`e dati onome koga si obavezan izdr`avati kao {to su roditelji. Buharija prenosi da je Vjerovjesnik rekao: “Kome Allah da imetak pa on na njega ne bude davao zekat. Ahmed i Muslim prenose od Ebu-Hurejre da je Vjerovjesnik..v.35) 2.Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne tro{e ga na Allahovom putunavijesti bolnu patnju na Dan kada se ono bude u vatri d`ehenemskoj usijalo. prikazat }e mu se na Sudnjem danu dvoglava zmija sa dva repa kojima }e ga obmotati.v. rije~i: “Nema ni jednog vlasnika deva. nikako ne misle da je to dobro za njih. a da one ne}e do}i na Sudnjem danu u najve}em i najdebljem svom obliku u kome je nekada bila. rekao: “Na njega nema pravo bogati niti sna`ni koji mo`e zara|ivati. krava.s.. nai|e prva i tako dok se ne zavr{i su|enje ljudima.v. Zatim }e mu re}i: ‘Ja sam tvoj imetak. s.’ Potom je. Kada zadnja pregazi preko njega..a. Uzvi{eni Allah rekao je: “.'” (Ali-Imran: 180) 4. prou~io ajet: 'Neka oni koji {krtare u onom {to im Allah iz obilja Svoga daje. Drugo: zadu`enom je dozvoljeno dati toliko da podmiri sav dug ili jedan njegov dio.. s. . to je zlo za njih. a da ne}e (njegov zekat) biti usijan u d`ehenemskoj vatri. i bost }e ga svojim rogovima i gaziti papcima. a zatim }e mu se pokazati put u D`ennet ili u Vatru..” 3.. pa se njima slabine njihove i le|a njihova budu `igosala.

a. Dokazi su prvog mi{ljenja ja~i i njegova primjena je sigurnija. `ivotinje. stan. Dokaz za sve to rije~i su Poslanika. potpomaganje mud`ahida ili da njegovo dijeljenje u drugom mjestu naredi imam radi op}e koristi. nakon {to ostane u vlasni{tvu onoga koji daje zekat godinu dana.228 Islamsko znanje [esto: zekat se ne iznosi iz mjesta u kojem je skupljen i dijeli u drugom mjestu. kao glad npr.. Ovo je mi{ljenje hanefijskog mezheba. ako ta zarada bude u vidu novca. nekretnine. auto i odje}a. bilo samostalno ili kad sastavi sa istom vrstom koju on ima. Osmo: dozvoljeno je siromahu dati toliko zekata koliko mu je dovoljno za nekoliko mjeseci ili za punu godinu. Jedanaesto: za ono {to slu`i za iznajmljivanje. nakit od zlata i srebra.”637 (Muttefekun alejhi) Iz ovog se izuzima. Sedmo: ko zaradi imetak u drugoj dr`avi treba dati zekat u zemlji gdje je taj imetak zaradio i ne}e ga prenijeti u svoje mjesto. s. ukoliko dosti`e vrijednost nisaba.. osim u nu`di koja to zahtijeva. a na osnovu dokaza koji op}enito govore o obavezi davanja zekata na to. bez obzira da li je bilo u obliku novca. Deseto: nije du`nost davati zekat na ono {to je ~ovjek pribavio za svoje potrebe kao {to je: hrana. : “Musliman nije du`an davati zekat na svoga roba niti konja. kako je prethodno spomenuto. Deveto: treba dati zekat na zlato i srebro. auta i tome sli~no.. .s. ne daje zekat. zekat se daje na zaradu od toga. iznajmljuje ili slu`i u neku drugu svrhu. Ima u~enjaka koji su rekli da se na nakit. metala ili nakita koji se nosi.v. koji se nosi ili slu`i za iznajmljivanje. a {to je prethodno napomenuto. ili nepostojanje siromaha u mjestu u kome je zekat skupljen. pi}e. posteljina. osim u nu`di koja to iziskuje.

zul-k’adetu i zul-hid`etu). ili posjetu odre|enih mjesta (Ka’be. nare|en onim muslimanima koji su u mogu}nosti i sposobni da ga obave.Imran. .) u odre|eno vrijeme (u mjesecima had`a: {evalu. svaki onaj koji je u mogu}nosti.PET O POGLA VLJE PETO POGLAVLJE HAD@ ZNA^ENJE I DEFINICIJA HAD@A Had` u [erijatu zna~i imati za cilj posjetu Ka’be radi obavljanja odre|enih obreda.” (Ali . Allaha radi. 97) ZNA^AJ I MJESTO HAD@A U ISLAMU Had` je peti rukn (stup) u islamu. Arefata i dr. VRIJEME PROPISIV ANJA HAD@A PROPISIVANJA Had` je propisan krajem devete godine po Hid`ri ajetom koji glasi: {to zna~i: “Hodo~astiti Harem du`an je.

Treba znati da “karin” i “mufrid” moraju za vrijeme had`a obaviti samo jedan sa’j. {to zna~i: “Moj Allahu. Ovo je najlak{i na~in obavljanja had`a.230 Islamsko znanje VRSTE HAD@A Postoje tri vrste (na~ina) na koje se mo`e obaviti had`. odazivam ti se ovim had`om. 3. Poslije obavljene umre (tavafa. Had`ija }e prilikom obla~enja ihrama i klanjanja dva rekata zanijetiti ovako: “Lebbejke Allahumme umreten mutemettian biha ilel had`”. obavit }e tavaful . 2. Had`ija koji na ovaj na~in obavlja had`.Ibrahima i sa’ja). ali ga mogu obaviti poslije tavaful .kuduma ili poslije tavaful . Karin je tako|er du`an da zakolje kurban. sve do njihovog ponovnog obla~enja radi had`a” (osmog dana zul-hid`eta). klanja dva rekata i zanijeti da }e had` i umru obaviti zajedno. mufrid }e obaviti tavaf. poslije koje }e mi biti dozvoljeno sve {to mi je bilo zabranjeno prilikom obla~enja ihrama. klanjati dva rekata i obaviti sa’j i ne}e {i{ati ni skra}ivati kosu niti }e skidati ihrame sve do bacanja kamen~i}a na Akabi prvog dana Bajrama. a ti na~ini su: 1. dva rekata iza Mekami . kiran: a zna~i da had`ija kurban povede sa sobom i kod mikata obu~e ihrame. {to zna~i “Odazivam ti se. ifrad: a zna~i da prilikom obla~enja ihrama had`ija zanijeti da }e obaviti samo had`. ovom umrom.” Po dolasku u Meku. i zato }e obja{njenje propisa had`a u ovoj risali . prvog dana Kurban . muteme-tti’ }e se o{i{ati ili skratiti kosu poslije ~ega mu je dozvoljeno da skine ihrame i ne}e ih obu}i sve do osmog dana zul-hid`eta (dan uo~i Arefata).bro{uri biti na ovaj na~in.bajrama. Jo{ treba napomenuti da bosanske had`ije obavljaju ovu vrstu had`a. On }e zanijetiti ovim rije~ima: “Lebbejke Allahumme had`en”. temett’u: a zna~i da se nijet u~ini da }e se u mjesecima had`a obaviti umra. nije du`an zaklati kurban. . a poslije nje had`. Po{to ovaj had`ija stigne u Meku. i stoga je had`ija du`an da zakolje kurban (hedj).kudum (tavaf po prvom dolasku u Meku) i sa’j. ali ne}e {i{ati ili skra}ivati kosu niti skidati ihrame sve do bacanja kamen~i}a na Akabi.ifade (obavlja se poslije Arefata). Svakako je bolje da se ovaj sa’j obavi po dolasku u Meku jer je tada had`ija odmorniji nego poslije Arefata. moj Allahu.

{to zna~i: “Moj Allahu. obrijati dlake sa stidnih mjesta i ispod pazuha i potom obu}i ihrame. `elim obaviti had` pa mi ga olak{aj i primi ga od mene. neki kopnom. ili rije~ima: “Allahumme inni uridul had`d`e fe jessirhu li ve tekabhelhu minni”. prilikom nijeta }e dodati: “In habiseni habis fe mehalli hajsu habiseni”. moj Gospodaru. odrezati nokte. odazivam! Odazivam ti se! Nema{ sudruga. obu}i }e ihrame u avionu. moj Allahu.Islamsko znanje 231 OBREDI VEZANI ZA HAD@ KOJI SE OBA VLJAJU DO OSMOG DANA OBAVLJAJU ZUL-HID@ET A ZUL-HID@ETA Upu}uju se had`ije iz raznih krajeva zemaljske kugle ka najve}em islamskom sveti{tu . Neki od njih putuju morem. U slu~aju da se `ena na|e u dru{tvu mu{karaca ili pored njih prolazi. Sunnet je da se prilikom obla~enja ihrama pokriju oba ramena (desno rame otkriva se samo prilikom tavafa). Poslije obla~enja ihrama i nijeta. odazivam ti . {to zna~i: “Odazivam ti se.Meki. kao {to to obavlja onaj koji dolazi do mikata kopnom.” “Odazivam ti se.” Nakon nijeta du`nost je had`ije kloniti se svega onoga {to mu je zabranjeno dok je u ihramu. Had`ija koji dolazi avionom. kako bi obavili had`. Had`ija koji putuje morem a zatim kopnom i koji putuje stalno kopnenim putem. do}i }e do mikata gdje }e se okupati. lebbejke la {erike leke lebbejk. pri ~emu }e zanijetiti onu vrstu had`a koju `eli obaviti. a zatim }e zanijetiti had`.” Ako se had`ija boji ne~ega {to bi ga moglo omesti u upotpunjavanju had`a. moje skidanje ihrama bit }e tamo gdje sam sprije~en. poslije toga had`ija zanijeti rije~ima: “Lebbejke Allahumme had`d`en”. dok drugi to ~ine vazduhom. pod uvjetom da se prije toga okupao i obavio sve {to je potrebno. Innel hamde venniamete leke vel mulk la {erike lek. {to zna~i: “Ako me ne{to sprije~i u upotpunjavanju had`skih propisa. skratiti brkove. onda pokrije lice i {ake svojim {alom. ovim had`om”. perike i rukavica. @ena mo`e obu}i {ta joj je volja od dozvoljene odje}e osim nikaba (zara). had`ija treba {to vi{e u~iti telbiju koja glasi: “Lebbejke Allahumme lebbejk.

2. odsjednu u hotelu. na{ Gospodaru. poslije koga se ne}e {i{ati niti skra}ivati kosu niti skidati ihrame.kudum i sa’j. nakon ~ega odu u Harem da obave tavaful . had`ija treba paziti da ne gura i ne uznemirava druge had`ije.232 Islamsko znanje se! Samo se Tebi zahvaljujem i samo Ti daje{ blagodati i ima{ vlast. a Poslanik. jer se dova tada ne odbija. lijepo je prilikom prvog vi|enja Ka’be u~iti dovu. u miru i spasu!” Had`ija prilikom dove mo`e tra`iti ono {to mu je u srcu. {to zna~i: “Allahu moj! Ovo je Tvoj Harem i okrilje pa me udalji od d`ehenemske vatre! Za{titi me od Tvog azaba (kazne) na dan pro`ivljenja Tvojih robova! U~ini me od Tvojih iskrenih i pokornih robova!”. pa nas pro`ivi. 5. veli~inu i po{tovanje onih koji do|u na had` i umru! Moj Allahu. a prilikom umre no}u. 3. Pove}aj ~ast. Allahumme entesselam ve minkesselam fe hajjina rabbena bisselam”.spas. bilo da se radi o dunjaluku ili . i od Tebe je spas. {to zna~i: “Moj Allahu. kada se had`ija pribli`i Meki (Haremu) u~i ovu dovu: “Allahume haza haremuke ve emnuke fe harrimni alennari ve aminni min azabike jevme teb’asu i-’badeke ved`a’lni min evlijaike ve min ehli ta’atike” (slab). Neki od tih adaba su: 1. Had`ija }e podi}i ruke i u~iti: “Allahumme zid hazel bejte te{rifen ve ta’zimen ve tekrimen ve mehabeten ve zid men {errefehu ve azzamehu min men had`d`dehu ev i’temerehu te{rifen ve tekrimen ve ta’zimen ve birren. Harem ima svoje propise . desetog dana zul-hid`eta. veli~inu i po{tovanje ove ku}e.s. prilikom had`a u{ao je u Meku danju. a. Bosanske had`ije se. 4. pove}aj ~ast.adabe kojih se treba pridr`avati. u Meku se mo`e u}i i no}u i danju.. obi~no. Ti si Selam . sunnet je da se u Meku u|e iz pravca brda Keda. (slab). Ti nema{ sudruga. a da se Meka napusti preko brda Kuda.” U~enje telbije ne prekida se sve do bacanja kamen~i}a na Akabi. iz D`ide upute prema Meki.

had`ija }e tad klanjati dva rekata ovog namaza. prilikom ulaska u Harem had`ija treba u}i desnom nogom i prou~iti: “E’uzu billahil a’zim ve bi ved`hihil kerim ve sultanihil kadim mine{{ejtanirrad`im. Ako ne bi odmah ~inio tavaf iz bilo kog razloga. Bismillahi. U ime Allaha! Hvala pripada Allahu.azibike minennar” (slab). vel hamdu lillahi. i njegovu porodicu! Allahu moj.s. a Harem je Tvoj Harem.mesd`ida. d`..{. {to zna~i: “Allahu moj! Ova je ku}a Tvoja ku}a.” Kada izi|e iz Harema. . had`ija treba to uraditi lijevom nogom i prou~iti prethodnu dovu.Islamsko znanje 233 ahiretu. 7. i okrilje je Tvoje okrilje.{.namaza.. 8. ve} treba odmah pristupiti tavafu po~ev{i od Crnog kamena (Had`erul . ali je najva`nije da tra`i magfiret (oprost) od Allaha. {to zna~i: “Uti~em se Silnome Allahu.esved). 6. prilikom prvog ulaska u Harem ne treba klanjati dva rekata tehijjetul . umjesto: “Allahummefteh li ebvabe rahmetike”. d`.. osim {to }e re}i: “Allahummefteh li ebvabe fadlike”. Plemenitom i Mo}nom od prokletog {ejtana. Allahummagfir li zunubi vefteh li ebvabe rahmetike” (sahih). a. i da pri tome bude skru{en. izuzev u slu~aju da je po~eo da se klanja neki od farz . Allahumme salli a’la Muhammedin ve ali Muhammed. a ovo je mjesto onoga koji tra`i Tvoju za{titu”. oprosti mi grijehe i otvori mi vrata Tvoje milosti (rahmeta). had`ija }e u~iti: “Allahumme hazel bejtu bejtuke vel haremu haremuke vel emnu emnuke ve haza mekamul. kada se pribli`i Ka’bi i po~ne tavafiti. Neka je salavat na Muhammeda.

d`. had`ija }e se okrenuti prema kibli..234 Islamsko znanje OSMI DAN ZUL-HID@ET A ZUL-HID@ETA (DAN UO^I AREF ATA) AREFA Ovaj dan zove se jevmu . poslije koje }e klanjati u d`ematu podne i ikindiju po dva rekata. sa jednim ezanom i dva ikameta i to u podnevsko vrijeme. Tu }e had`ija slu{ati hutbu (predavanje). Poku|eno je postiti had`ijama ovaj dan jer i Poslanik. ako to uvjeti dozvoljavaju..{. s tim {to namaze od ~etiri rekata skra}uje (podne. Penjanje na ovo brdo ne spada u sunnet. Sunnet je da se boravi kod d`amije Nemire.{. pa ~ak i kad je bio na putovanju. Poslije namaza had`ija se skru{eno i smirenog srca predaje zikru . bilo bi bolje.s. DEVETI DAN ZUL-HID@ET A ZUL-HID@ETA Po{to klanja sabah i izi|e Sunce. Prilikom upu}ivanja dova Allahu.ettervije. ikindiju i jaciju klanja po dva rekata). had`ija treba paziti jer ova d`amija samo je jednim dijelom u Arefatu. had`ija }e se zaputiti prema Arefatu u~e}i telbiju i donose}i tekbire.slavljenju i spominjanju Allaha. nikad nije ostavljao vitre i sabahske sunnete. a ak{am i sabah klanja onako kako se klanjaju. nije postio na Arefatu i popio je ~a{u mlijeka koja mu je ponu|ena. podignuti ruke i moliti Allaha.{.s. Dova koju treba najvi{e u~iti glasi: . d`. skru{eno i smirenog srca sve do zalaska sunca. d`.. a. Ujutro ovog dana had`ija se upu}uje na Minu gdje }e klanjati podne.s. Dovoljno je da had`ija boravi na bilo kom mjestu koje spada u Arefat. Muhammed.. a naro~ito one koje se u~e ujutro i nave~er. a.. Ako bi bio kod ove d`amije. a dolina Urena koja se nalazi u blizini d`amije ne spada u Arefat. jaciju i sabah sljede}eg dana. ali ako bi mogao da brdo “D`ebelu errahme” bude izme|u njega i kible. a. Ovu }e no} had`ija prespavati na Mini. Had`ija treba u~iti dove (zikr) koje se prenose od Poslanika. ikindiju. i druge dove. ak{am.

On nema sudruga. Poslije sabah-namaza. {to zna~i: “Nema boga osim Allaha Jedinog. d`..” Treba tako|er {to vi{e na Poslanika. zahvaliti Allahu. me|utim na{e had`ije obi~no idu autobusima).{. Poslije namaza. a ako se na|e slobodnog prostora.. osim slaba{nih i `ena. Allahu ekber. treba malo po`uriti.Islamsko znanje 235 “La ilahe illellahu vahdehu la {erike leh. Onaj ko nije ubrao kamen~i}e na Muzdelifi mo`e to uraditi i na Mini. a tehlil glasi: “La ilahe illellahu vahdehu la {erike leh. lehul mulku ve lehul hamdu ve huve a’la kulli {ejin kadir”. Njemu pripada vlast i hvala. salavat donositi. jaciju. i moliti Allaha. On sve mo`e. Allahu ekber ve lillahil hamd”. (sahih). .. PR VI DAN BAJRAMA PRVI Sabah-namaz ovog dana sve had`ije trebaju klanjati na Muzdelifi. d`. DESETI DAN ZUL-HID@ET A ZUL-HID@ETA (JEVMU ENNAHRI). u~iti tekbire i tehlile. Prilikom prolaska kroz dolinu Muhassir treba po mogu}nosti po`uriti. i to polahko i smireno u pravcu Muzdelife. s jednim ezanom i dva ikameta. la ilahe illellahu Allahu ekber. sve dok se skoro ne razdani. had`ija }e boraviti (spavati na Muzdelifi sve do sabaha. had`ija }e se okrenuti prema kibli. dva.s. a. te tri rekata vitr-namaza). s tim {to se iznemogle `ene i ljudi mogu uputiti prema Mini poslije pono}i. lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli {ejin kadir” (sahih). Sa Arefata treba kretati tek poslije zalaska Sunca.{. Na Muzdelifi had`ija }e klanjati ak{am i jaciju spojeno i skra}eno (ak{am tri. (sahih). Tekbir glasi: “Allahu ekber. (Ovo se odnosi na one koji idu pje{ice. Tu }e tako|er sakupiti 49 kamen~i}a i ponijeti ih sa sobom. Prije izlaska sunca had`ija se upu}uje u pravcu Mine smireno i u~e}i telbiju.

236 Islamsko znanje .

poslije kojih treba donositi tekbire. s tim {to se mora obuhvatiti cijela glava. Lijepo je poslije ovoga {to vi{e piti vodu zem . a zatim na velikom d`emretu. {to je sunnet. uputiti se u Meku. baciti sedam kamen~i}a na D`emretul-Akabi. Ovim se ~inom had`iji dozvoljava sve {to mu je bilo zabranjeno.Islamsko znanje 237 [T A HAD@IJA TREBA URADITI PO [TA DOLASKU NA MINU? Po dolasku na Minu had`ija treba uraditi sljede}e: 1. {i{anje ili skra}ivanje kose i tavaf). izuzev “mufrida” (bosanskih had`ija). 3.ifade. skine ihrame i obu~e svoju odje}u. had`ija }e se poslije podne . ako se ima mogu}nosti. pa ~ak i op}enje sa `enom. i ono se ostvaruje sa dva ura|ena ~ina od tri koje treba uraditi: bacanje kamen~i}a. Dok boravi na Mini. donose}i pri tome tekbire. @ena }e skratiti kosu koliko vrh prsta. dok se u~enje telbije prekida. izuzev ako to nije uradio iz bilo kakvih razloga ranije prilikom tavaful . radi obavljanja tavaful . smireno i bez `urbe. Poslije obavljenog tavafa i sa’ja.{. Sa’j }e obaviti samo “mutemetti” i “karim”. poslije kojeg treba klanjati dva rekata i obaviti sa’j. po~inju}i s desnom stranom. pa srednjem. 2. i stalno veli~ati Allaha. a “mufrid” ne}e. Ovo se zove: “Ettehallul el kamil” (“potpuno osloba|anje od zabrana”). Poslije prve prespavane no}i. Kamen~i}e }e prvo baciti na malom. uputiti prema mjestu na kojem }e baciti kamen~i}e. Ove spomenute obrede treba nastojati obaviti po redoslijedu po kojem su spomenuti. obrijati ili skratiti kosu. jedanaestog zul-hid`eta. Na . JEDANAESTI DAN ZUL-HID@ET A ZUL-HID@ETA Dani koje had`ija boravi na Mini zovu se: “Ejjamu ette{rik”. d`. had`iji je dozvoljeno sve {to mu je bilo zabranjeno. had`ija treba klanjati sve namaze u d`ematu.zevala.kuduma. osim op}enje sa `enom. Poslije toga had`ija }e zaklati kurban. pa tako mo`e da se okupa. jedan za drugim. za koje je klanje kurbana sunnet a ne vad`ib. Zatim }e se had`ija uputiti na Minu gdje }e prespavati sljede}e tri no}i. Brijanje je sevapnije nego skra}ivanje. Ovo se na arapskom jeziku ka`e: “Ettehallul el evvel” (“prvo ili djelimi~no osloba|anje od zabrana”).zem i klanjati podne u Haremu. namiri{e.

{to god je mogu}e du`e (zbog toga {to bi primjena prouzro~ila veliku gu`vu ne treba dovu u~iti predugo). Prije napu{tanja Meke.. a Mina s desne. Zbog velike gu`ve ovo ne treba ni poku{avati uraditi. poslije podne bacit }e kamen~i}e. had`ija }e se poslije podne uputiti prema d`emretima gdje }e baciti kamen~i}e i raditi onako kao je radio prethodna dva dana. a zatim }e moliti Allaha. . Sunnet je da prilikom bacanja kamen~i}a Meka bude s had`ijine lijeve strane. Tu }e obaviti umru koja se sastoji od tavafa. jedan za drugim. ovog tre}eg dana Bajrama.{. Na velikom d`emretu had`ija }e samo baciti kamen~i}e i ne}e u~iti dovu niti stajati kao {to je to radio na prethodna dva d`emreta. had`ija se upu}uje prema d`emretima gdje }e na svakom d`emretu baciti po sedam kamen~i}a i radit }e sve ono {to je radio prethodnog dana. osim {to }e oti}i malo ulijevo. ugledaju}i se time Poslanika. had`ija }e se poslije ba~enih kamen~i}a uputiti ka Meki gdje }e obaviti oprosni tavaf. Po isteku ovog dana had`ija treba prespavati no} na Mini. Poslije podne. Ako bi htio da se ovaj dan vrati ku}i. dva rekata namaza. bilo bi bolje. slavljenju i spominjanju (zikru) Allaha. Ovim ~inom zavr{avaju se obredi had`a. had`ija }e se okrenuti prema kibli i oti}i malo udesno. obaviti tavaf i napustiti Meku prije zalaska sunca.s. te se vra}aju do Harema. Po isteku bajramskih dana bosanske had`ije obuku ihrame i odlaze u d`amiju h. Poslije ba~enih kamen~i}a na malom d`emretu. donose}i tekbire pri svakom bacanju kamen~i}a. sa’ja i skra}ivanja ({i{anja) kose.238 Islamsko znanje svakom d`emretu baca se po sedam kamen~i}a. d`.veda’). DV ANAESTI DAN ZUL-HID@ET A DVANAESTI ZUL-HID@ETA Had`ija treba iskoristiti boravak na Mini u ~injenju dobrih djela. na{e had`ije jo{ }e obaviti oprosni tavaf (tavaful . TRINAESTI DAN ZUL-HID@ET A ZUL-HID@ETA Po{to je prethodnu no} prespavao na Mini. Isto to uradit }e poslije srednjeg d`emreta.{. dok `ena u hajzu i nifasu nije du`na obaviti ovaj tavaf. udaljenu oko sedam kilometara od Harema. a. gdje nijete umru i klanjaju dva rekata. Ako bi had`ija u toku boravka na Mini mogao klanjati namaze u d`amiji El . Had`ija koji `uri da se vrati ovaj dan ku}i. Ai{e.Hajf. d`.

[i{anje ili skra}ivanje kose 5. osim po hanefijskom (sunnet). stoga je bolje ove dane boraviti na Mini {to su na{e had`ije po~ele zadnjih godina raditi. .ifada). Sa’j izme|u Safe i Merve 2. Treba znati da je rukn sastavni dio nekog obreda i ako se izostavi. Tavaf prvi dan Bajrama (tavaful . pa makar jedan trenutak 3. Ko izostavi neki od vad`iba had`a du`an je zaklati kurban.Islamsko znanje 239 RUKNOVI HAD@A 1. Boravak na Arefatu 2. Oprosni tavaf (el . Bacanje kamen~i}a 4.veda’) Boravak na Mini u prva tri dana Bajrama vad`ib je po svim mezhebima. Boravak na Muzdelifi u drugoj polovini no}i. taj obred nije valjan. VAD@IBI HAD@A 1.

. 2.{. da pere{ neki dio tijela ili se kupa{ sapunom ili ne~im drugim {to ima jak miris.. hizmet had`ijama..{. d`. d`. vratit }e se ku}i kao od majke ro|en (bez grijeha). fisk (pogrdne rije~i) i masijet (grije{enje). i oko koje je bdjelo (stra`arilo) na Allahovom putu. {to je prakti~an dokaz da njihov had` nije potpun. me|utim. d`. a Allah.s. mora postiti tri dana dok je jo{ na had`u. pokornost i ljubav prema Allahu... Na svakom se d`emretu baca po sedam kamen~i}a. ~ak. tako|er veli: “Ko obavi had`. ako i ne ubaci{ koji kamen~i}. d`. a. ne daj Bo`e. zabranio.{. Muhammed. 4.{. osloba|a d`ehenemske vatre onoga koga ho}e od Njegovih robova i ponosi se pred melekima s onim koji su do{li na Arefat. onom ko se obave`e da }e u njima obaviti had`. d`. nema sno{aja sa `enama i nema ru`nih rije~i i nema sva|e u danima had`a. spu{tati pogled.Bekara. Prilikom bacanja kamen~i}a po`eljno je da ih ubaci{ u jamu oko stupa. nisi grje{an.s. 6. vjere. pobo`no i onako kako ga je obavio Muhammed. kako bi Allahu. tako|er. had`ija }e pitati alime. a. kako bi mogao da slijedi Poslanika. Gospodaru svih svjetova. Zato iskoristi ovu priliku i sa`ivi se s ovom situacijom! 3. U njemu Allah.240 Islamsko znanje VA@NE NAPOMENE 1. d`. a mo`da.s. ~uvati u{i od slu{anja onoga {to je Allah.{. Nije dozvoljeno dok si u ihramima.. 196) Poslanik. ka`e: “D`ehenemska vatra ne}e dota}i dva oka. d`.{. a. nije ni primljen.. On }e.s.” Znaj. dragi had`ija. ka`e: “Had` je u odre|enim mjesecima. a. da je dan Arefata veliki dan u kojem se sti~u pouke i bri{u lo{a djela. Ko ne zakolje kurban (hedj).. a pri tome ne bude grije{io i ne imadne sno{aj sa `enom. Stoga svaki had`ija treba ovo imati u vidu i te`iti da ulo`i sav svoj trud kako ne bi pao u haram.. Mo`e se zapaziti da spomenute had`ije nisu izmijenile svoje pona{anje. ili ne plati novac da mu se zakolje kurban. 5. ni manje ni vi{e.” (El . oko koje je plakalo iz straha od Allaha. u~ene ljude.{. i had`ija }e ga obaviti smireno. Znaj da za lijepo pona{anje. ibadet ~inili punim znanjem i razumijevanjem.” Zato had` treba predstavljati veli~anje Allaha. sabur i neuznemiravanje drugih had`ija . a sedam dana kada se vrati ku}i s tim {to nije va`no da ih posti uzastopno (ako je napravio prekr{aj zbog kojeg mora zaklati kurban). Mnoge had`ije prilikom obla~enja ihrama ne osje}aju da su stupili u ibadet koji ih obavezuje da se udalje od harama i obavezuje ih da se “zaodjenu” lijepim pona{anjem i razumijevanjem (fikhom) Allahove. d`. O onome {to ne zna od propisa had`a.{.. i ne}e govoriti osim ono {to je lijepo i hajr.

te da ubija insekte. Ako bi se mjese~nica pojavila poslije stupanja u ihrame. Dok je u ihramima had`iji je zabranjeno sljede}e: . . osim tavafa!” .da trga grane. r. Zato cilj putovanja u Medinu treba biti klanjanje namaza u Poslanikovoj. . 9. zanijetiti had` i raditi ono {to rade ostale had`ije. pri~a besposlen i banalan govor.{.da pokriva glavu ili da obla~i kapu.da se sva|a.Islamsko znanje 241 ima{ veliku nagradu kod Allaha. d`amiji.. a bila je u hajzu.. da im oprosti. obrezuje nokte i {i{a kosu. . a. .s. poslije ~ega je lijepo posjetiti Muhammedov. listove s drve}a i ostale biljke u Haremu (Meki). Lijepo je posjetiti i d`amiju Kuba i klanjati u njoj. r. osim ako ga uznemirava ili `ulja trepavica npr. dozvoljena je upotreba suncobrana.a. . d`.da mu{karac obla~i sa{ivenu odje}u (`eni je to dozvoljeno).da se brije.da ima spolne odnose sa svojom `enom i da se prepusti onome {to ga nadra`uje i seksualno pobu|uje... i zato nastoj da bude{ saburli i spreman da oprosti{ drugima. 8. a. kabur i kabur Ebu .. a..a.a. . r. r. naredio Ai{i. u drugom je hadisu Esmi bint Uvejs rekao: “Radi ono {to rade had`ije. d`.s. a namaz u njoj je kao hiljadu namaza na drugom mjestu. I kao {to je ve} re~eno.da se namiri{e ili namjerno miri{e mirise. ..s. Muhammed... a. mjesto u kojem se nalaze kaburovi Muhammedovih. npr.. jer je to {irk i uni{tava dobra djela. ona }e se okupati radi ihrama.{.s. Dozvoljeno je had`iji da promijeni ihrame i da se okupa kad god ho}e.. u Medini sunnet je prije i poslije had`a. poselamiti ih i moliti Allaha.s. . osim {to treba izbjegavati mirisne sapune.Bekra. a. i Omera. kao i posjetiti Bekiju. i dr. osim {to ne}e tavafiti prilikom ulaska u Meku. `ena se ne}e kupati nego treba dobro stegnuti higijenski ulo`ak kako ne bi tragovi krvi pro{li izvan odje}e. a. KAKO ]E POSTUPITI @ENA KOJOJ SE POJA VI MJESE^NICA (HAJZ) POJAVI Ako bi se kod `ene pojavila mjese~nica prilikom stupanja u ihrame.. osim tavafa. ashaba.da ~upa dlake s tijela.a. Nije dozvoljeno upu}ivati dovu mrtvom ili tra`iti pomo} od njega.s. da radi ono {to rade had`ije. 7.da lovi na kopnu ili da nekoga uputi ili poka`e mu ulov. me|u kojima je i kabur prvaka {ehida Hamze. `ena ne}e tavaf ~initi jer je Muhammed. Lijepo je jo{ posjetiti kabure {ehida na Uhudu. Posjeta d`amiji Allahovog Poslanika.

i nije joj naredio da podijeli fidju ili ne{to drugo. tj. kada mu je re~eno da je Safija dobila mjese~nicu. a. Muhammeda.. a zatim obaviti ovaj tavaf i sa’j izme|u Safe i Merve. DOVE KOJE SE U^E PRILIKOM POJEDINIH HAD@SKIH OBREDA 1.” U pravcu vrata Ka’be u~i se: .. tj.ifade.v. (slab).v. i morat }e zaklati (platiti da joj se zakolje) “bedene”. ona nije du`na obaviti oprosni tavaf (veda’) niti podijeliti sadaku (fidju). {to zna~i: “U ime Allaha. u pravcu Crnog kamena u~i se: “Bismillahi vallahu ekber. izvr{avaju}i Tvoju obavezu i slijede}i sunnet Tvog vjerovjesnika i miljenika. a nije obavila tavaful . TAVAF Prilikom otpo~injanja tavafa.s.s.242 Islamsko znanje Me|utim. potvr|uju}i Tvoju Knjigu. a. rekao: “Zar nas je ona sprije~ila da ne otputujemo?” Onda mu je re~eno: “Allahov Poslani~e! Ona je obavila tavaful-ifadu prvog dana Bajrama. Allah je najve}i! Moj Allahu. Ako bi `ena iz opravdanih razloga morala napustiti Meku i vratiti se ku}i prije nego {to joj prestane mjese~nica.s.”. tavaf (had`) ~inim vjeruju}i u Tebe. ako bi se mjese~nica kod `ene pojavila poslije Arefata i tavaful . tada re~e: “Tad ona mo`e i}i ku}i”.” Poslanik. Allahumme imanen bike ve tasdikan bikitabike ve vefaen biahdike vettiba’an li sunneti nebijjike Muhammedin s. jer je Muhammed. deva od pet godina ili gove~e koje je napunilo dvije godine. treba se okupati i dobro stegnuti higijenski ulo`ak.s.a.ifadu.a. s.

hamd. Allahu ekber. pomogao Svog roba Muhammeda. a. Jedinog. On nema sudruga. vel hamdu lillahi ‘ala ma evlana. la ilahe illellahu vahdehu la {erike leh.jemani i Crnog kamena (Had`erul . pa makar to kafiri mrzili. Allahu ekber. Harem je Tvoj harem.ddine velev kerihel .{..hajr ve huve ‘ala kulli {ej’in kadir. Njemu pripada sva vlast i zahvala. {to zna~i: “Hvala Allahu.kafirun”.bejte. d`. {to zna~i: “Na{ Gospodaru. On o`ivljuje i usmr}uje. ve haza mekamul ..‘aizi bike minennar”. ve lillahi .Islamsko znanje 243 “Allahumme inne hazel .s. Kod Njega je svako dobro i On sve mo`e.. Tom prilikom treba u~iti: “Allahu ekber. okrilje je Tvoje okrilje.{.esved) u~i se: “Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil ahireti naseneten ve kina azabennar”. a ovo mjesto je mjesto onoga koji tra`i Tvoju za{titu.” . Allahu ekber ‘ala ma hedana. La ilahe illellahu vahdehu end`eze va’dehu ve nesare a’bdehu ve hezemel . (Sahih Muslim). SA’J Mustehab je da se mu{karac popne na Safu i na Mervu kako bi vidio Ka’bu. Nema boga osim Allaha. (sahih). bejtuke.{. Nema boga osim Allaha.ahzabe vahdehu. d`. Ostvario je Svoje obe}anje. lehul mulku ve lehul hamdu juhji ve jumitu bi jedihi . i sam porazio neprijateljske skupine. Njega samo obo`avamo.{. podari nam dobro na dunjaluku i na ahiretu i sa~uvaj nas d`ehenemske vatre. ova Ku}a je Tvoja ku}a. (slab).” Izme|u Ruknul . La ilahe illellahu velana’budu illa ijjahu muhlisine lehu . Nema boga osim Allaha. Iskreno Mu se predajemo. d`.” 2. d`.. vel hareme haremuke vel . {to zna~i: “Allahu moj.emne emnuke. {to nas je uputio i odabrao izme|u Njegovih robova.

Uputi me i za{titi od svih zala i daj mi svako dobro. a mo`e se u~iti i sljede}a dova: “Rabbena atina fiddunja haseneten ve filahireti haseneten ve kina azabennar. Allahumme inni eselukel . {to zna~i: “Bo`e oprosti. Ti si Onaj Koji puno pra{ta i Koji je Milostiv.. promijeni moje stanje iz bijede grijeha u slavu pokornosti Tebi.s. ja sam prema sebi zulum u~inio. Sprije~i me Tvojim halalom od harama i u~ini me Tvojom dobrotom nezavisnim o drugima. . Oprosti mi Tvojim magfiretom i smiluj mi se. Osvijetli moje srce i moj kabur. (sahih). AREFAT Pored onoga {to je spomenuto o pona{anju na Arefatu i u~enju nekih dova. jer Muhammed. daj nam dobro na dunjaluku i na ahiretu i sa~uvaj nas d`ehenemske vatre.e’azzul . tra`im od Tebe uputu i takvaluk. {to zna~i: “Na{ Gospodaru. a naro~ito suru El -Ha{r i El . Allahu moj.ekrem”.huda vettuka vel .244 Islamsko znanje Izme|u dvije zelene crte mu{karac treba tr~ati i u~iti: “Rabbigffir verham ve ted`avez -’amma t’alemu in neke entel .tta’ati vekfini bihalalike ‘an haramike vagnini bifadlike ‘ammen sivake ve nevvir kalbi ve kahri vehdini ve e’izni mine{{erri kullihi ved`me’ li elhajre. Moj Allahu.” Lijepo je da u svojoj dovi had`ija tra`i oprost za bra}u muslimane. Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la jagfiruzznube illa ente fagfir li maofireten min ‘indike verhamni inneke entelgafururrahim. Allahu moj. Ti si zaista Najuzvi{eniji i Najplemenitiji. (sahih). a niko drugi ne mo`e osim Tebe grijehe oprostiti. Allahumme .” 3.Ihlas (kul huvallahu). a. smiluj se i pre|i preko onoga {to zna{ o mojim grijesima.nkulni min zullil ma’sijeti ila ‘izzi .gina”.‘ifafe vel . mo`e se jo{ re}i da na Arefatu treba {to vi{e u~iti Kur’an. ~ednost i bogatstvo.

Allahu ekber. Allahumme kema evkaftena fihi ve erejtena ijjahu ve veffikna li zikrike kema hedejtena vagfir lena verhamna kema ve’adtena bi kavlike ve kavluke el . kao {to si nam dao da stanemo kod Me{a’rul . Allahu ekber. BACANJE KAMEN^I]A NA MINI Prilikom bacanja kamen~i}a u~i se: “ . Allahu ekber. Allahu ekber. ve lillahil . oprosti had`iji i onome za koga on moli.harama i u~iti: “Allahumme rabbena atina fiddunja haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Allahu ekber.harama.harama. a Tvoje rije~i su istina”: (‘A kada po|ete sa Arefata. spominjite Njega.hamd”.” 5.Islamsko znanje 245 ka`e: “Allahu moj. a prije toga ste u zabludi bili. Allahu na{. {to zna~i: “Na{ Gospodaru.harami vezkuruhu kema hedakurn ve in kuntum min kablihi le mineddallin). Allahu ekber. tako nas uputi da Te spominjemo. jer vam je On ukazao na pravi put. MUZDELIFA Sunnet je stati kod Me{‘arul . spominjite Allaha kod ~asnih mjesta Me{a‘rul . (sahih do “ve kina azabennar”). daj nam dobro na dunjaluku i na ahiretu i sa~uvaj nas d`ehenemske vatre. ve lillahil . hvala Allahu.hamd. (Fe iza efadtum min ‘arefatin fezkurullahe ‘indel me{‘arul . tako nam oprosti i smiluj nam se kao {to si nam to i obe}ao.‘) Allahu ekber.hakk. i kao {to si nas uputio. Allahu ekber.” 4. Nema boga osim Allaha.

” . (sahih).hamd”. Allahu ekber ve lilla hil . la ilahe illellahu vallahu ekber. Allahu ekber. Njemu pripada sva hvala. Allahu ekber. Allah je najve}i. Nema boga osim Allaha. {to zna~i: “Allah je najve}i. Allahu ekber.246 Islamsko znanje Allahu ekber.

2. . mi{ljenje uleme mo`emo sa`eti u dvije grupe: . Dopu{teno je da kurban bude prepolovljenog uha ili slomljenog roga. stava da je klanje kurbana pritvr|eni sunnet. te stav Ebu-Jusufa i Muhammeda . KURBAN Kurban je klanje propisane `ivotinje na Kurban-bajram sa namjerom pribli`avanja Uzvi{enom Allahu.pritvr|eni sunnet za svakog muslimana koji je to u mogu}nosti. potom se jedna tre}ina ostavi uku}anima. UVJETI KURBANA 1. a brav~e za jednu. neka pogleda knjigu “El-Fikhul-islami ve edilletuhu. druga se podijeli siroma{nima. Preporu~ljivi na~in podjele kurbana je slijede}i: kurbansko meso podijeli se na tri dijela. [to se ti~e {erijatskog statusa kurbana.” (3/ 595) Za kurban mo`e se uzeti jednogodi{nje brav~e. obavlja se tavaf za umru i s'aj. Vrijeme klanja kurbana po~inje nakon klanjanja Bajram-namaza i traje do kraja tre}eg dana Bajrama. a potom obrije ili skrati kosa i tek onda skidaju se ihrami. a tre}a pokloni prijateljima. kao i ulema drugih mezheba.638 Ko `eli da uporedi dokaze koji govore da je klanje kurbana vad`ib i one koji ukazuju da je pritvr|eni sunnet. Ovo je kao {to smo to spomenuli stav uleme ostalih mezheba. Ovo je stav Ebu-Hanife.u~enika Ebu-Hanife. . Obla~enjem ihrama za umru postaje zabranjeno sve {to je zabranjeno obla~enjem ihrama za had`. te dvogodi{nje gove~e ili petogodi{nja deva. Potom se ulazi u Meku.Islamsko znanje 247 UMRA Na~in obavljanja umre je slijede}i: obuku se ihrami za umru isto onako kako se obla~e za had`. Gove~e i deva mogu se zaklati za sedam osoba. ali ne i svih u~enjaka hanefijskog mezheba jer su njegovi u~enici Ebu-Jusuf i Muhammed. Kurban ne smije biti hrom niti bolestan niti suvi{e mr{av.da je klanje kurbana vad`ib. ili polugodi{nje ako veli~inom izgleda kao jednogodi{nje. Kurban ne smije imati mahane koje bi umanjile vrjednost mesa.

U osnovi je dozvoljeno jesti ono {to zakolje “kitabija” (kr{}anin i `idov). AKIKA Akika je klanje kurbana povodom ro|enja djeteta i to je potvr|eni sunnet..248 Islamsko znanje Nije dozvoljeno prodati ni{ta od kurbana. pa ~ak ni kurbansku ko`icu niti je dozvoljeno (kao protuuslugu).da je musliman. [to se ti~e onoga koji kolje. jer klanje mrtve `ivotinje ne}e u~initi njeno meso halalom. a potom se jednim zamahom presije~e grkljan. onoliko koliko je bila te{ka dje~ija kosa.” 639 . jer Allah. UVJETI ZA ISPRA VNOST KLANJA ISPRAVNOST [to se ti~e `ivotinje koja se kolje. 2 . ovca se povali na lijevu stranu. a mo`e i jedan kurban. okrene se prema kibli i prou~i se “Bismillahi vallahu ekber”. Mustehab je da se akika priredi sedmi dan od ro|enja djeteta.da je razuman. Za nju va`e propisi kurbana u pogledu: starosne dobi `ivotinje. U~enjaci preporu~uju da se tom prilikom prou~i ezan u desno uho djeteta. Ko se odlu~i klati kurban mekruh mu je da se {i{a i otkida nokte u toku deset dana zul-hid`eta.. osim {to se on kolje na Mini ili u Meki. a za `ensko jedan. Za hedj (had`ijski kurban) va`e propisi obi~nog kurbana. KLANJE Pod pojmom klanje misli se na klanje `ivotinje ~ije je meso dozvoljeno jesti. on mora ispuniti slijede}e uslove: 1 . dati dio kurbanskog mesa. sve do klanja kurbana. Mustehab je da se tada djetetu nadije ime.. a ne lud. ka`e: “I dozvoljena vam je hrana (ono {to zakolju) oni kojima je data Knjiga. Za mu{ko dijete kolju se dva. ali mu se mo`e podijeliti kao i drugima.{. da mu se obrije glava i da se podijeli u zlatu. onom ko je klao kurban. ona mora biti `iva u vrijeme klanja. nepostojanja mahane i podjele. d`. `drijelo i vratne `ile. Na~in klanja: nakon {to se pripremi o{tar no`.

dozvoljeno ju je raniti u bilo koji dio tijela iz kojeg }e iste}i krv. kamenom i sli~no. a ne Allahovo ime. 3 . ili `ivotinje koja je umorena tupim predmetom kao {to je {tap. Ako `ivotinja upadne u bunar ili pobjegne. le{. bilo da je udavljena u`etom bilo da je uginula zavrtanjem glave. to jest `ivotinje koje su uginule. [to se ti~e predmeta za klanje.potrebno je prou~iti bismillu prilikom oda{iljanja strijele. orlovi itd.lovac mora biti ~ovjek kome je dozvoljeno klanje. Ako lova~ki pas odvoji dio `ivotinje. meso ubijene `ivotinje. metka ili.Islamsko znanje 249 Me|utim. on mora biti o{tar. 2 . Klanje morskog ulova nije potrebno. nije dozvoljen lov {tapom. jer bi tada `ivotinja bila samo udarena. ako ga zatekne `ivog. pak. ako se zna da }e kolja~ prilikom klanja spomenuti ne~ije drugo.da ne bude u ihramima (na had`u ili umri). 2.ako ulovljena `ivotinja padne u vodu. nije je dozvoljeno jesti. osim `aba i krokodila. meso udavljene `ivotinje. dozvoljeno ga je jesti pod slijede}im uvjetima: 1 . 4 . hadisu ili kijasu. 3.`ivotinje koje love kao {to su: lova~ki psi. obavezan je da ga preklati ga. Ako ga zatekne mrtvog. osim one za ~iju zabranu postoji dokaz u Kur'anu. slanja kerova. pa ugine. Uzvi{eni Allah zabranio je neke vrste hrane. . moraju biti dresirani tako da se odazovu kad ih vlasnik pozove i da poslu{aju kad budu ukoreni. Prema tome. HRANA I PI]E Sve vrste hrane u osnovi su dozvoljene u skladu s op}enito{}u kur'anskog ajeta: “On je za vas sve {to postoji na zemlji stvorio. 4 . jer su one {tetne po organizam ili negativno uti~u na pamet.. onda je to meso zabranjeno. Zabranjeno je jesti: 1.da spomene Allahovo ime prilikom klanja. nikakva vrsta hrane nije zabranjena. ako ho}e klati kopneni ulov. 5 . taj dio nije dozvoljeno jesti. LOV Sve {to se ulovi u moru dozvoljeno je jesti. 3 . jer ono nastaje samom smr}u. pa se ne mogne uhvatiti. [to se ti~e ulova na kopnu.” (El-Bekara:29) Prema tome.sredstvo za lov mora biti toliko o{tro da probija ko`u `ivotinje.

lisice i drugih `ivotinja koje imaju o~njake za ujedanje i kidanje mesa. 13. ~ista i lijepa. kao {to je `enama zabranjeno da obla~e karakteristi~nu mu{ku odje}u te no{enje ekstravagantne odje}e i svako pretjerivanje u no{nji. meso `ivotinje koju je druga `ivotinja nabola rogom ili usmrtila. 7. ono {to je zaklano u ne~ije drugo. doma}i magarci i mazge. `ivotinje koje su ogavne. pa uginula prije nego {to su je uspjeli preklati ili raniti da krv iste~e. kobac. hladno}e i od neugodnosti. meso `ivotinje koja se strmoglavila u bunar ili kakvu rupu. dok neki smatraju da je to mekruh. 14. 11. Mu{karcima je zabranjeno sjedenje na svili. meso svih ptica koje love kljunom. {to je prouzrokovalo smrt `ivotinje. soko. a ne u Allahovo ime. psa. poput svraba i sl. Po`eljno je da odje}a bude takva da predstavlja ljepotu i ukras. medvjeda. sve {to je samo po sebi ne~isto. tako|er. svinjsko meso zbog njegove ne~isto}e kao i svinjsku mast jer ona nastaje od ne~istih tvari. ali samo u koli~ini koja mu je dovoljna da sa~uva `ivot. krv koja isti~e za razliku od krvi jetre. tu spada i ono {to je zaklano na: grobovima. 6. {akala. 16. Dio od tri ili ~etiri prsta svile na odje}i. Bajrama i javnih skupova. ODJE]A NAKIT I SLIKANJE Odje}a je jedna od Allahovih blagodati i ona treba biti uredna. slezene i krvi koja ostane u mesu nakon {to je `ivotinja propisno zaklana. meso `ivotinje koju je ulovila zvijer i na~ela je. kao i obla~enje karakteristi~ne `enske odje}e. kao {to je izmet. a posebno prilikom ibadeta. @enama je dozvoljeno no{enje svile i zlata. Zabranjeno je mu{karcima (haram) nositi odje}u od svile i zlato. meso svih zvijeri koje imaju zube o~njake poput: lava. 9. d`ume. dopu{teno je no{enje svile i mu{karcima ako za to imaju neki razlog. vuka. turbetima i svim mjestima gdje postoje znakovi obo`avanja nekog drugog mimo Allaha ili posredovanja kod njega. 5. . dozvoljeno je da uzme zabranjenu hranu i pi}e. Onom ko je u nu`di. 4. 12. slona. kao {to su: orao. tigra. 10. ono {to je zaklano na `rtvenicima.250 Islamsko znanje kamen i sli~no. Obavezno je nositi od odje}e onoliko koliko mo`e pokriti ono {to se mora pokriti i {to mo`e za{tititi od vru}ine. kao {to su insekti. sova i drugi. 15. 8. svaka hrana ili pi}e u koju je upala ne~isto}a. ne smeta.

Zabranjeno je tetoviranje i mu{karcu i `eni. a `ene mogu upotrebljavati posebne `enske mirise samo kod ku}e. osim dje~ijih igra~aka. Zabranjeno je smanjivanje zuba kako bi se pove}ao razmak od jednog do drugog zuba. Ako je neophodno. Zabranjeno je slikanje svega {to ima du{u. Ako je slikanje zbog op}e koristi. @eni je zabranjeno odstranjivanje ili ~upanje dlaka s lica.Islamsko znanje 251 Ako je svila pomije{ana s drugom tkaninom. bez obzira da li se radi o kipu ili slici. a svijet nosi odje}u koja se razlikuje od nje. Dozvoljeno je vezati kosu {arenim svilenim koncima koji nisu sli~ni dlaci. Haram je da `ena produ`i svoju kosu tu|om kosom. jer je to mijenjanje lika koji je Allah dao. Mu{karcima je zabranjeno nositi zlatno prstenje. [afije dozvoljavaju mu{koj djeci da na Bajram obuku svilenu odje}u kao i izvan Bajrama. onda je dozvoljeno pod uvjetom da slika ne bude posebno po{tovana i da ne bude postavljena na mjesto na koje [erijat ne dozvoljava postavljanje slika. kao i da poja~a svoju kosu ne~im {to nije ljudska kosa poput: svile. Zabranjeno je jesti i piti iz srebrenog i zlatnog posu|a. Mu{karcima se dopu{ta da koriste bezbojne diskretne mirise. osim u slu~aju ako joj naraste brada ili brkovi. kao i sve po ~emu }e biti poznat. Kada je u pitanju posu|e od dragog kamenja. i podvla~enje prirodne surme koja ne {teti vidu. Neki fikhski u~enjaci to dozvoljavaju. osim u slu~aju kad nosi odje}u koju je sunnet nositi. nema nikakvog dokaza da je ono zabranjeno. ~ovjek mo`e napraviti zub ili nos od zlata. onda se ra~una da je tkanina svilena ako ima vi{e svile nego druge tkanine. To je dozvoljeno samo u slu~aju ako gusto}a zuba prouzrokuje {tetu i bol pri upotrebi. ako se radi o mla|oj djeci koja jo{ ne razumiju. Zabranjeno je nositi ekstravagantnu odje}u po kojoj bi se raspoznavao me|u ljudima. U tom slu~aju preporu~uje joj se da to odstrani.640 Zabranjeno je kniti se crnom bojom. @enama je dozvoljena upotreba kne. vune ili lana. a `enama nije.641 .

kao kad bi se neko zavjetovao da }e sebi zabraniti neku dozvoljenu hranu. 2. Keffaret (iskupljenje) zakletve sastoji se u tome da se nahrani deset siromaha. 3. a ako je zavjet vezan za neki ljudski postupak. onda je du`an postiti tri dana. ili }e se izvr{iti keffaret zakletve. kao {to su dva rekata namaza. ili izostaviti neki vad`ib. Ko se zavjetuje da }e podjeliti sav svoj imetak. npr. ako se ne izvr{i ono za {to je neko vezao svoj zavjet. a ako sve to ne mogne. on time to ne}e u~initi zabranjenim. Dozvoljeno je uop}eno zavjetovanje kojim se `eli posti}i Allahovo zadovoljstvo i takav zavjet je obavezno ispuniti. u tom slu~aju du`nost je izvr{iti keffaret (iskup) za zakletvu. kao kad bi se zavjetovao da }e po~initi neki haram. postit }u toliko dana”. Ako se zavjetuje ne{to potpuno neodre|eno. ili. ali je du`an izvr{iti keffaret zakletve. Ako se zavjetuje da }e sebi zabraniti ono {to je Allah dozvolio. postiti jedan dan ili klanjati dva rekata namaza. onda se mo`e birati da li }e se ispuniti zavjet. a neki ka`u da bi bilo dovoljno izvr{iti ono najmanje {to se mo`e smatrati zavjetom. kao {to je zavjetovanje prema kaburovima evlija. tako {to im se da po jedan mudd hrane. haram mu je ispuniti takav zavjet. a) Ako ovaj zavjet neko uvjetuje Allahovim djelom. muslimana. u ime Allaha. pa mu Allah ispuni `elju. ili toga i toga u tolikom iznosu.252 Islamsko znanje ZA VJET ZAVJET Zavjet je da musliman postavi sebi u obavezu ne{to {to predstavlja pokornost prema Allahu. da se svakom dadne odje}a u kojoj mo`e klanjati. u smislu da se ka`e: “Ako Allah dadne ozdravljenje mome bolesniku. tj. Zabranjeno je (haram) zavjetovanje u ime nekog drugog mimo Allaha. osim u pogledu supruge. jer ko se zavjetuje da mu je supruga zabranjena (haram). Mekruh je uvjetno zavjetovanje. Ako se neko zavjetuje da }e u~initi ne{to {to bi bilo grijeh. . du`an je izvr{iti keffaret za zihar (vidjeti poglavlje o ziharu). du`an je ispuniti zavjet. ako je u pitanju op}eniti zavjet. dovoljno je da podjeli tre}inu imetka. da ka`e: “Ako Allah da ozdravljenje mom bolesniku. a {to prije zavjetovanja nije bilo obavezno. kao kad bi rekao: “Neka sam du`an. b) Ako se uvjetuje zavjet za neki ljudski postupak. kao kad bi se reklo: “Ja se zavjetujem u ime Allaha”.” 4. pak. onda mu je dozvoljen samo keffaret za zakletvu. kao kad bi se reklo: “Ako u~inim to i to. da oslobodi jednog roba. ja }u podijeliti sadaku na kabur evlije. ili da se odjenu. postit }u mjesec dana”.” 1.

kao {to su: muamelat (me|usobni postupci ljudi).Islamsko znanje 253 Ovim smo zavr{ili poglavlje ibadeta (obredoslavlja). O svakoj od ovih grana trebala bi se napisati zasebna knjiga. . Kao {to smo naveli na po~etku. munakehat (bra~no pravo). ali mi }emo se ovaj put osvrnuti na neke najbitnije i najaktualnije stvari iz ovih oblasti. itd. postoje i druge grane fikha.

pa ako se to svojstvo na|e. svi se sla`u da je zabranjeno (haram) trgovanje alkoholom. Dovoljno je uru~ivanje jednog od njih.Hanife odobrava prodaju i pasa. ono {to se prodaje (roba i sli~no). Allah Uzvi{eni ka`e: “Allah je dozvolio trgovinu. le{evima.644 Oblik na koji je trgovina obavljena mora sadr`avati ponudu i prihvatanje rije~ima koje upu}uju na obostrano zadovoljstvo. a razilaze se kad su u pitanju ne~isto}e za |ubrenje njiva i vrtova. a prodavac odgovori: “Prodao sam. Uvjet za kupca jeste da mu bude dozvoljeno raspolaganje imovinom. opisa. da ju je mogu}e preuzeti. Dozvoljeno je da se prilikom kupoprodaje uvjetuje odre|eno svojstvo kod robe. kupoprodaja ne vrijedi. da je svjestan {ta radi. tj. Cijene moraju biti poznate. Prodavac mora biti stvarni vlasnik onoga {to prodaje ili opunomo}enik vlasnika i pametan. kupac. kao {to je `ivotinjski i ljudski izmet. ako je to roba koja se mo`e vagati ili mjeriti. da nije dijete i da nije pod prisilom. ili koli~ine. [to se ti~e robe koja je ne~ista. prodaja je ispravna. ve}ina odobrava tu prodaju. a Ebu.: “Prodao sam ti” i “Kupio sam”.” 643 Sastavni dijelovi trgovine su: prodavac. u smislu da nije malouman. ona je dozvoljena. kao npr. Uvjet za ono {to se prodaje (robu) jeste da bude ~ista. . cijena.[EST O POGLA VLJE [ESTO POGLAVLJE MUAMELA T 642 .” Nije dozvoljena prodaja pod prisilom. da je poznata. a ako se ne na|e. a {to se ti~e prodaje u nu`di.KUPOPRODAJA MUAMELAT Kupoprodaja je dozvoljena Kur'anom. ili da kupac ka`e: “Prodaj mi to za toliko i toliko novca”. Dozvoljeno je da izme|u kupca i prodavca bude posrednik (nakupac) pod uvjetom da se nakupac i prodavac me|u sobom slo`e o procentu raspodjele vi{ka kojeg dobiju. bilo na osnovu vi|enja. te oblik i na~in na koji je trgovina obavljena. svinjetinom. a zabranio kamatu. ali je mekruh.

nije ispravno prodati plod prije nego {to se poka`e njegova zrelost. Ako jedan od njih dvojice uvjetuje pravo izbora do odre|enog vremena. 7. neki u~enjaci misle da vremenski rok ne mo`e biti du`i od tri dana. 4. 9. To jest zabranjeno je prodavcu da za sebe zadr`i unaprijed primljeni novac ako kupac odustane od kupovine.Islamsko znanje 255 Ako vlasnik proda palmu ili neku drugu vo}ku koja je oplo|ena i na kojoj su se ve} pojavili plodovi. Me|utim. a sakrilo ono {to je slabo ili ne vrijedi. nije dozvoljena prodaja duga za dug. . te se u njenom vimenu nakupi vi{e mlijeka. nije dopu{tena prodaja dugo nepomu`ene stoke. nije dozvoljeno prodati robu prije nego {to se ona preuzme od prvog prodavca. u smislu da se la`e i govori da je neka roba skuplja nego {to je stvarna cijena te robe645. ne muze neko vrijeme pred prodaju. novac pripadne njemu. a ako se nisu bili pojavili. a to su: 1. zabranjeno je da mje{tanin prodaje robu nekog sa strane. plodovi }e pripasti prodavcu. zabranjeno je prodati gro`|e (ili {ljivu). postoje odre|ene kupoprodaje i odre|ene stvari koje su zabranjene prilikom trgovanja. tako {to bi se izlo`io bolji dio robe. nije ispravna prodaja robe bez njenog vi|enja ili opisa njenog izgleda. to jest da stranac do|e s robom na pijacu s namjerom da je proda. Prije nego {to se razi|u. 8. to jest da se krava npr. Dozvoljena je prodaja d`uture onoga ~ija vrijednost nije detaljno poznata. zabranjuje se obmana u trgovini. zabranjena je i prodaja robe s mahanom zbog koje joj se umanjuje vrijednost pa ako kupac nije znao za to. iako je ta roba ljudima neophodno potrebna. 3. prodavac i kupac imaju mogu}nost izbora da ostanu pri ugovorenoj prodaji ili da odustanu od nje. on ima pravo izbora. {to navede kupca na uvjerenje da je ona izuzetna muzara. 11. 2. niti `itarica prije o~vr{}enja zrna. pa }u ti ja nakon nekoliko dana prodati skuplje”. 6. ako kupac ostavi robu. pa mu jedan od mje{tana ka`e: “Ostavi tu robu kod mene. pripast }e kupcu. 5. on sti~e to pravo do isteka tog vremena. nedopustiva je obmana u prodaji robe. nije dozvoljeno da se ne{to kupi i dadne prodavcu kapara uz uvjet da. 10. ako se sigurno zna da }e kupac od toga vo}a praviti alkohol.

Allahov Poslanik. Ukoliko se ne preuzme odmah. te du`nik ne mogne vratiti dug. 2. ka`e: “Allah je dozvolio kupoprodaju. Zna~i. IHTIKAR . S druge strane. Tu spada i da ~ovjek proda jednu vrstu hrane za drugu vrstu. tako da se ne u~ini nepravda ni prodavcu ni kupcu..s.NAGOMILOV ANJE ROBE NAGOMILOVANJE Ihtikar zna~i kupiti neku robu i skloniti je sa tr`i{ta.{.. d`. dok takve robe ponestane kod svijeta. a ljudi su slobodni u svojim imovinskim postupcima. posebno ako je sklonjeno vi{e robe nego {to je potrebno njemu i onima koje on izdr`ava godinu dana.v. . Haram je i{~ekivanje vremena enormnih pove}anja cijena da bi se prodala roba. onda mu ovaj koji mu je dao pozajmicu. Ili ako se proda jedna valuta za drugu na odre|eno vrijeme. ~ak je to i obaveza njegova u smislu za{tite prava naroda i spre~avanja skrivanja robe. onda to ne bi bilo ihtikar.kreditna kamata. a posebno ako se to desi u vrijeme kada kod ljudi vlada nesta{ica te robe. to je kamata. pa joj onda enormno pove}ati cijenu.. KAMA TA KAMAT Kamata je po islamu zabranjena-haram. Ako bi odre|eni broj drugih trgovaca imao te robe i ljudi ne bi bili u krizi za nju.. s.” 646 Postoje dva na~ina uzimanja kamate: 1. Allah. makar se vrste razlikovale. pove}a iznos duga za odre|eni procent.256 Islamsko znanje ODRE\IV ANJE CIJENA ODRE\IVANJE U ovom slu~aju misli se na postavljanje precizne cijene za robu koja se namjerava prodati. Vladaru je dozvoljeno da odredi cijenu robe kad trgovci suvi{e podignu cijene.a. To podrazumijeva da ~ovjek bude ne{to du`an drugom i kad do|e rok vra}anja. uz ~ekanje bez momentalnog preuzimanja robe. To je prodaja jedne vrste hrane ili novca za istu vrstu uz pove}anje. Ovo je po [erijatu strogo zabranjeno. odre|ivanje cijena prouzrokuje skrivanje robe pa siromasi ne}e mo}i do}i do nje. a zabranio kamatu. prodaja kilograma p{enice za kilogram i ~etvrt. novac se mora preuzeti momentalno.kamata uz vi{ak. Na primjer. zabranio je da vladar odre|uje cijene robi jer postoji mogu}nost ~injenja nepravde.

prema tome. osim jednu koli~inu za istu takvu koli~inu.Islamsko znanje 257 ZAMJENA NOVCA Dozvoljeno kao i drugo. {erijatski potpuno neispravna.647 Da bi ova prodaja bila valjana. Kada se radi o istoj valuti. KREDITIRANJE . a uz to. onim {to se nikako imetkom ne mo`e nadoknaditi. a ako do|e do gubitka. U [erijatu postoji udru`ivanje radi osiguranja i ono posluje na principu zarade i gubitka.DIONI^ARSTVO Mudareba je na~in poslovanja po kojem jedan ~ovjek dadne drugom odre|eni novac kojim }e ovaj poslovati. ona trguju ~ovje~ijim `ivotom i smr}u. onda svakom pripada po polovina zarade. ali iz ruke u ruku. UVJETI ZA V ALJANOST VALJANOST A KREDITIRANJA . Zbog razlike u vrijednosti valuta dozvoljena je razli~ita cijena novca. Ovdje se misli na prodaju jednog novca za drugi kao {to je prodaja dinara za dirheme i obratno.DIONI^ARSTV DIONI^ARSTVA Ulo`eni novac mora biti poznat (koli~inski). on }e i}i samo na glavnicu. a u skladu s rije~ima Alejhiselama: “Ne prodajite zlato. s tim {to }e zarada procentualno biti podijeljena me|u njima onako kako su se dogovorili. uvjet je da se jedna gotovina zamijeni za drugu na licu mjesta.”648 UDRU@IV ANJE RADI OSIGURANJA UDRU@IVANJE Osiguravaju}a preduze}a su {erijatski neispravna. onda nije dozvoljena razlika u cijeni jer bi to predstavljalo kamatu. Ova udru`enja su. Ovaj oblik poslovanja propisan je i dozvoljen i u tome se sla`u svi islamski u~enjaci (id`ma). ve} na postojanju opasnosti i neizvjesnosti. Mora biti utana~en procenat zarade koje }e pripasti radniku. Njihov je profit o~it vid kamate. jer ona ne posluju na principu dijelenja zarade i gubitka. Ako se radi o dogovoru po principu “zaradu }emo dijeliti”. . kao {to je spomenuto.

pa makar onaj na koga je prenesen dug i ne bio zadovoljan. pa se oni me|usobno dogovore: “Upu}ujem te na toga i toga. IZNAJMLJIV ANJE (ZAKUP) IZNAJMLJIVANJE Iznajmljivanje jeste obavezuju}i ugovor za kori{tenje ne~ega na odre|eno vrijeme. Ako se podijeli zarada.258 Islamsko znanje Zarada se ne mo`e dijeliti bez pristanka dvaju strana. kao {to je stanovanje u ku}i. Ako iznajmljiva~ na|e neki nedostatak u iznajmljenoj stvari. kao {to je dozvoljeno iznajmiti osobu za hranu i odje}u. uz odre|enu naknadu. dug se ne}e vratiti na onog koji ga je prenio.DOZNAKA Pod ovom odrednicom podrazumijeva se prenos duga sa jedne osobe na drugu. dozvoljeno mu je da raskine ugovor o iznajmljivanju.” Ako onaj koji je upu}en drugom to prihvati. Ako do|e do raskida mudareba i onaj koji je ulo`io imetak bude tra`io podmirivanje svog udjela u robi. onaj koji je unajmio smatra se pouzdanim i nije du`an nadoknaditi {tetu koja se dogodila bez njegove krivice. jer od toga korist ima samo onaj koji je iznajmljen. Tokom perioda na koji je iznajmljivanje ugovoreno. makar i ne bi bio potpuno iskori{ten. radnik mu je to du`an dati. pa nije dozvoljeno iznajmiti nekoga da ~ini ibadet kao {to je namaz ili u~enje Kur'ana649. Onaj ko iznajmi ne{to mora imati stvarnu korist od toga. kao kad bi jedan ~ovjek bio du`an ne{to drugome. da je predmet dopu{teno koristiti i da je poznata naknada za kori{tenje. . PRENOS DUGA . Ovakav postupak je dozvoljen. Dozvoljeno je iznajmiti u~itelje za pou~avanje u Kur'anu. a u sljede}oj akciji do|e do gubitka. on je meni du`an pa uzmi to od njega. onda se onaj koji ga je uputio osloba|a duga. Naknada postaje obavezuju}a nakon isteka roka i vra}anja posjeda. u~enja ezana i ikameta. To je dozvoljeno pod uvjetom da je predmet kori{}enja poznat. on }e se nadoknaditi iz glavnice. Ako se ne mogne od njega uzeti dug zbog toga {to je on bankrotirao ili zanijekao da je du`an. za razliku od pou~avanja. ili ako bi neko tre}i bio njemu du`an isto toliko.

davalac pozajmice uzima zalog. Ono {to nije dozvoljeno prodavati nije dozvoljeno ni davati u zalog. to jest u sklapanju i razvrgavanju ugovora kao {to je kupoprodaja. OPUNOMO]ENJE Opunomo}enje jeste ~in davanja punomo}i nekoj osobi koja }e ga zastupati u poslovima u kojima je zastupanje mogu}e. osim kod had`a i umre za umrle i nemo}nu osobu i kad se radi o obavezama prema Allahu u kojima je dozvoljeno davanje pomo}i.Islamsko znanje 259 ZALOG Uzimanjem zaloga. Punomo} nije dozvoljena kad se radi o priznavanju zakletve. Opunomo}enje postaje va`e}im svakom izjavom koja upu}uje na dozvolu. povjerljive osobe. Uzimanje je zaloga dozvoljeno. Zajmodavac ima pravo koristiti se zalogom onoliko koliko tro{i na njega. . to ne bi mogao uraditi dok ne izmiri dug. npr. Zalog se daje na povjerenje onom ko je dao pozajmicu. a dug nije otpla}en. a ono {to pretekne vratit }e vlasniku. ostatak pada na du`nika. i u tom pogledu nije neophodan poseban oblik izjave. zajmodavac }e prodati zalog i namiriti dug. Ako bi zalogodavac poku{ao da vrati zalog od onoga koji ga je uzeo. onda je kupoprodaja zastupnikova uz uobi~ajenu cijenu dozvoljena pod uvjetom da obojica imaju pravo raspolaganja imovinom. a ako ne podmiri sav dug. sklapanje braka i razvod. Opunomo}ivanje nije dozvoljeno kad se radi o ibadetima kao {to je post i namaz. da muze i ja{e onoliko koliko ga je hranio. osigurava se dug ne~im iz ~ega ga je mogu}e namiriti. Ovaj nije du`an ni{ta nadokna|ivati ako nije prouzrokovao {tetu na zalogu. a ono {to se daje uz zalog zove se rehn. Ako onaj koji je nekoga opunomo}io nije ni{ta ograni~io. Du`nik daje zalog. dok plodovi sa zaloga pripadaju zalogodavcu. Zalog se mo`e ostaviti kod neke tre}e. kao {to je podjela zekata i klanje kurbana. ako se dug ne vrati. pa kad do|e rok otplate. Kad do|e rok za otplatu. namirit }e se od onoga {to je uzeto u zalog. Zalog postaje punova`an uzimanjem.

ako je to uvjetovano i dogovoreno me|u njima. Ako vakuf. mora biti od onog {to je mogu}e posjedovati. Davanje zajma jeste mustehab (pohvalno). ili nekakvoj drugoj koristi. prodati niti je dozvoljeno vezivati ga za ne{to. zbog svoje zapu{tenosti. UVJETI ZAJMA Neophodno je da bude poznata vrijednost i koli~ina pozajmljenog koja }e se vratiti vaganjem. prestane donositi bilo kakvu korist. Uvakufljenje je izuzetno pohvalan ~in. jer kad se dva puta pozajmi. Mora biti poznat opis pozajmljenog.260 Islamsko znanje ZAJAM 650 Pod zajmom podrazumijeva se davanje novca nekome ko }e se njime okoristiti. neki u~enjaci . mjerenjem ili brojanjem. vakuf se ne mo`e naslijediti. to nije haram. ono {to se uvakufi. Zabranjeno je (haram) da zajmodavac ostvari bilo kakvu korist davanjem zajma. treba uvakufiti ono {to }e ostati i nakon ubiranja prinosa. onda }e to u~initi nadle`ni organ (kadija). Ako vakuf uvjetuje da on ili neko drugi nadgleda vakuf. ili “Dao sam u ime Allaha”. Zajam mo`e dati onaj kome je dozvoljeno raspolaganje imovinom. a da se ne potro{i. Ako zajmoprimac u~ini neko neobavezno dobro~instvo prema zajmodavcu. vakuf }e biti proslije|en najbli`oj rodbini onog koji je uvakufio. Uvjeti uvakufljenja: onaj koji uvakufljuje mora biti u mogu}nosti da dobrovoljno ula`e. Zajam prelazi u vlasni{tvo preuzimanjem. to }e se prihvatiti. ima se sevap kao da je jedanput pozajmljeno dato kao sadaka. pokloniti. Zajam mo`e biti na odre|eni rok ili bez roka vra}anja. VAKUF Uvakufljenje je ulaganje u dobrotvorne svrhe imetka koji ima svojstvo trajanja tako da se mo`e koristiti. Ako nestane ustanove kojoj je uvakufljeno. uvakufljenje mora imati jasan cilj u smislu: “Uvakufio sam”. ako je odre|eno. bez obzira da li se radilo o pove}anju duga. a zatim vratiti njegovu vrijednost. a ako ne uvjetuje.

prodati niti pokloniti. 2. svjestan i biti vlasnik onog {to oporu~uje. jer ako odbije. oporuka je neva`e}a i on nije obavezan da izdvaja iz imetka novu oporuku. ko ima nasljednike. 6. a ne uzme svjedoka za to. Uvakufljenje postaje va`e}e samim ogla{avanjem. ono {to se oporu~uje mora biti dozvoljeno. izdvajanjem. i nakon toga nije dozvoljeno to prekr{iti. . oporuka je neva`e}a i on nakon toga nema vi{e prava na nju. Ko napi{e svoju oporuku. oporuka se izvr{ava tek nakon podmirenja dugova. onaj kome se oporu~uje ne{to. ako ~ovjek ne{to oporu~i. nije mu dozvoljeno da oporu~i vi{e od jedne tre}ine imetka niti je dozvoljeno oporu~iti jednom nasljedniku dok ne odobre ostali nasljednici. 3. 5. OPORUKA . poput vra}anja duga svim potra`iteljima. a mo`e i poslije njegove smrti. usmjeravanje dijela imetka na ime onoga kome je oporuka namijenjena. 7. onda }e se ona razdijeliti proporcionalno svim stranama.Islamsko znanje 261 dozvoljavaju da se on tada proda i dobiveni novac ulo`i u ne{to sli~no. 9. ako oporu~i jednom od nasljednika. mora biti pametan i razuman. oporuka se mo`e prihvatiti za `ivota oporu~ioca. UVJETI OPORUKE Uvjeti oporuke su slijede}i: bolesnik mora biti pametan. 8. pa to propadne. dozvoljeno mu je da odustane od toga ili da izmijeni {ta ho}e u oporuci. 2. oporuka nekoma da ne{to za njega uradi ili da prati i nadzire njegovu djecu do punoljetstva.V ASIJJET VASIJJET Vasijjet je oporu~ivanje da se ne{to plati ili da se podijeli dio imetka nakon smrti. 1. ko ne{to oporu~i da se izvr{i poslije njegove smrti. a neki drugi odobre. Onaj ko se prihvati da nadzire ne{to. oporuka mu je valjana. ili predavanjem onom kome je uvakufljen. ako tre}ina ne bude dovoljna za sve oporuke. Postoje dvije vrste vasijjeta: 1. pa to neki nasljednici ne odobre. 10. 4. oporuka }e se izvr{iti u dijelu koji mu je odobren. mora to prihvatiti.

kao {to je rukovanje mu{karca sa `enom kojoj on nije mahrem. njihovo osamljivanje itd. a kloniti se zinaluka. ka`e: “O~i ~ine zinaluk.{. a njihov zinaluk je pogled. GLEDANJE STIDNIH DIJELOV A TIJELA DIJELOVA Postoji puno dokaza da je gledanje stidnih dijelova tijela strogo zabranjeno. zabranjene su i sve one stvari koje vode k njemu. ali je i ovo dovoljno onome ko ima razuma. `alosno je to da danas mo`emo na}i muslimane koji sve to smatraju dozvoljenim. Allah. musliman i muslimanka du`ni su sklapati brak. smatramo da je korisno da navedemo par dokaza kojima se zabranjuje sve ono {to vodi u nemoral. . gledanje `ena koje hodaju po ulicama polugole… itd. bez obzira na koji na~in to gledali: putem porno filmova. d`.30) Allahov Poslanik. S obzirom da je zinaluk zabranjen... to im je ~i{}e. (En-Nur.SEDMO POGLA VLJE POGLAVLJE T (BRA^NO PRA VO) MUNAKEHA MUNAKEHAT PRAVO) Kao {to znamo... a kamoli u stidni dio `ene koja mu je haram. porno ~asopisa. Stoga. jer Allah. s.”652 Zna~i. uistinu.a. zna ono {to oni rade. Me|utim. u Kur'anu ka`e: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka ~uvaju svoja stidna mjesta.”651 U drugom hadisu ka`e: “Neka ~ovjek ne gleda u stidni dio tijela drugog ~ovjeka niti `ena u stidni dio druge `ene. Postoji jo{ dosta dokaza iz Kur'ana i hadisa.v. nije dozvoljeno ~ovjeku da pogleda u stidni dio drugog ~ovjeka.s..

d`. da je rekla: Poslanik. radijallahu anha. Prenosi se od Ai{e. ka`e: “Bolje vam je da vas u glavu ubode `eljezna bodlja nego da dodirnete `enu koja vam nije dozvoljena.a.656 IZLAZAK @ENE NAMIRISANE I NAGIZDANE Dokaz da je to zabranjeno imamo u rije~ima Allahovog Poslanika kada ka`e: “Koja god `ena se namiri{e pa pro|e pored ljudi da oni osjete njen miris .u~inila je zinaluk. rekao je: “Ja se ne rukujem sa `enama. s. uzimao je govorom prisegu od `ena ovim ajetom: “…i ni{ta Allahu ne}e pridru`ivati”655.v.itd.a.a. mi smo ga du`ni slijediti.. ovdje je upotrebljeno preneseno zna~enje.s. 3/482.v. [to se ti~e onih koji tvrde da je rukovanje sa `enama dozvoljeno. nego to va`i i za druge muslimanke. i neusiljeno govorite. jer takva `ena tim svojim postupkom skre}e pa`nju na sebe i izaziva `elju kod ljudi. s. pa da dobije `udnju onaj ~ije je srce bolesno. Allah.. ka`e: “O `ene Vjerovjesnikove.”657 Naravno. s.. te je oni “gutaju” pogledom {to postaje zinaluk o~ima.” (Sura ElAhzab-32) Moramo znati da se ovdje ne radi o propisu koji je poseban za Poslanikove.. Postoji kur'anski ajet koji to zabranjuje. ili ovakav njen postupak vodi u zinaluk.. `ene..v.”654 Ako je takav slu~aj s obzirom da je Allahov Poslanik najbolji uzor za nas.. ULJEP[A VANJE GOVORA OD @ENA ULJEP[AV Po islamu je isto tako zabranjeno da `ena uljep{ava svoj glas pred mu{karcima za koje se mo`e udati. Pod uljep{avanjem govora misli se na zavodljivo pri~anje.v.s. pjevanje.”653 Isto tako Allahov Poslanik. jer se Poslanik rukovao sa `enama prilikom davanja prisege na Akabi. te njihove rije~i nemaju osnove. s. .a. Na sebe pa`nju govorom ne skre}ite. a ruka Allahovog Poslanika nije dotakla ruku `ene osim one koja je bila njegova.{.Islamsko znanje 263 RUKOV ANJE MU[KARCA SA @ENOM RUKOVANJE Allahov Poslanik. i drugim tefsirima.s. vi niste kao druge `ene — ako se Allaha bojite. kao {to to mo`emo pro~itati u Ibn-Kesirovom Tefsiru.s.

a. da nije u braku. a ne od `ena. onda mu je mekruh da se `eni.v. to jest da jedna ne bude drugoj sestra ili tetka (o~eva sestra ili maj~ina sestra).. PROPISI BRAKA Brak je propisan i po`eljan . svi mezhebi slo`ni su u tome da su one zabranjene. s. 2. pre~e je da se ne `eni. da nema srodstva po krvi.s. Drugi ~inilac braka Drugi je ~inilac braka suprug za koga se uvjetuje: 1. U fikhskim knjigama mo`emo pro~itati da `eni nije dozvoljeno u~enje telbije na had`u niti ezana povi{enim glasom. Osnovni ~inioci braka: Prvi ~inilac braka jeste supruga. zbog `ene koja je ve} vjen~ana s njim. `ene majke vjernicima i one su dostigle vrhunac u ~istoti i ~ednosti.sunnet za onog koji osje}a potrebu i ima mogu}nost.658 [to se ti~e ovih navedenih stvari. . mo`emo kazati da je ovaj propis pre~i drugim `enama nego Poslanikovim. da bude odre|en. mlijeku ili tazbinstvu.v. 3. da nije u i{~ekivanju (iddetu) zbog drugog braka. da je poznata i odre|ena.a. Zato trebamo tra`iti od mu{karaca koji posjeduju lijep glas da nam u~e ilahije.. koja mora ispunjavati sljede}e uvjete: 1. jer su Poslanikove. zbog postojanja uzroka zabrane (izazivanje po`ude kod ljudi).s. koji je kod drugih `ena prisutniji.659 SKLAP ANJE BRAKA SKLAPANJE Sklapanje je braka ugovor na osnovu kojeg se svakom od supru`nika dozvoljava u`ivanje sa svojim bra~nim drugom. 4.264 Islamsko znanje ^ak. U protivnom. da ne bude zabranjen drugoj `eni. s. Ako ne osje}a potrebu i nije u mogu}nosti. 2. u smislu da one ne budu tako bliske u srodstvu da ne bi mogle stupiti u brak.

onda }e zastupnik biti oslobodilac (ako je `ena bila robinja). Dovoljno je da ona ponudu pre{uti i smatrat }e se da je voljna. Peti ~inilac braka Ovaj ~inilac jesu dva svjedoka.raspu{tenica se ne vjen~ava dok se ona ne izjasni. amid`a po ocu i materi. a potom sudije i na kraju ovla{teno lice od suda. ili ako on bude dugo odsutan. a on je odgovorio: “Da pre{uti” ({utnjom odobri).a. .66o Ako je djevojka maloljetna. To je otac ili djed.s.oblik Oblik se sastoji od ponude i prihvatanja.662 Ebu-Hanife smatra da se u ovom pogledu mo`e prihvatiti najni`a granica pravednosti. Skrbni{tvo se ne prenosi na daljnjeg ro|aka osim ako nema bli`njeg. kao {to je ro|eni brat.Islamsko znanje 265 Tre}i ~inilac braka To je zastupnik. on je obavezan tra`iti pristanak od djevojke za udaju. a zatim sve bli`i i bli`i rod. potom amid`a po ocu. ili se ne bude znalo mjesto njegovog boravka ili bude ometao njenu udaju. Ebu-Hurejre ka`e da je Allahov Poslanik. Uvjeti skrbnika Skrbnik mora biti slobodan. pitali su ashabi. Neki istra`iva~i dozvoljavaju da se u ovoj situaciji mo`e prenijeti skrbni{tvo na daljeg skrbnika. slobodni. otac ili djed mogu je vjen~ati bez dozvole. Sudija ili ovla{teno lice izvr{it }e vjen~anje u slu~aju ako ne bude bilo potrebnog zastupnika. zatim njegovi ashabi. Ne mo`e neki ro|ak biti zastupnik ukoliko postoji drugi ro|ak koji je od njega po krvnom srodstvu bli`i.661 i gledati najbolji interes svoje {ti}enice. pametan i punoljetan. ili “Prihvatam brak s njom”. Svaka od strana mo`e opunomo}iti zastupnika za sklapanje ugovora. rekao: “Udovica .” “Allahov Poslani~e. Ponuda mo`e biti izra`ena rije~ima: “@enim se tobom” ili “Vjen~ajem se tobom” ili “^inim te svojom {ti}enicom. Prihvatanje: “Vjen~ao sam se”. kakva je njena dozvola”. makar ona bila i djevojka. s. a zatim sinovi njih dvojice. Nije uvjet da skrbnik bude pravedan. Otac je obavezan da tra`i njeno eksplicitno izja{njavanje ukoliko je ve} bila u braku. jer tada je njena dozvola neva`e}a. ^etvrti ~inilac braka . pametni i punoljetni. brat po ocu. a djevojka se ne vjen~ava dok se ne zatra`i dozvola od nje.v. ona ima pravo da to odbije. Ako je zastupnik otac. uz toliki i toliki mehr”. Izjave se mogu i prevoditi ako je potrebno. Uvjet je da svjedoci budu pravedni. sinovi njih dvojice. ali kada postane punoljetna. Ako nema niko od ro|aka. Ukoliko je zastupnik neko drugi mimo oca obaveza je tra`iti eksplicitno izja{njavanje..

tre}oj ili ~etvrtoj `eni jednog ~ovjeka. ajet 3) Na}i }emo danas neke koji nisu upu}eni u islam kako pod uticajem nevjernika nije~u ovaj islamski propis govore}i da su se vremena i ljudi promijenili. ne nalaze sebi mu`a.” (Sura En-Nisa'. za vrijeme bolesti `ene i sl.. osobito nakon ratova.266 Islamsko znanje VI[E@ENSTVO Dozvoljeno je mu{karcu muslimanu da bude o`enjen sa dvije. Takvim je odgovor da se islam ne mijenja promjenom vremena i ljudi. nego da se rastavi s njom. drugoj. osigurava primjenom vi{e`enstva. Ima slu~ajeva gdje je `ena nerotkinja. tri ili ~etri `ene u isto vrijeme. onda smo svjesni da se spre~avanjem vi{e`enstva takvim ljudima ~ini nepravda. bez obzira {to nekima ne bilo pravo. a nisu ljudi ti koje islam treba slijediti. a nije se uvijek u mogu}nosti da se svoja potreba ostvari sa jednom `enom. onda samo sa jednom. Sprije~iti {irenje nemorala na organizovan na~in. Islam je taj kojeg su svi ljudi du`ni slijediti. {to se. izme|u ostalog. za{tita dru{tva od nemorala. Islam podsti~e da se pove}a broj sljedbenika uzvi{enih principa islama. jer mnoge `ene po svojoj prirodi u nedostatku mu`eva tra`e zadovoljenje svojih potreba na nedozvoljen na~in. postporo|ajnom periodu (nifas). sa po dvije. Nema sumnje da je vi{estruka korist i islamski interes i danas u primjeni ovog propisa. kao {to . a normalno je da se to mo`e lak{e ostvariti sa vi{e `ena u braku. Evo nekih nama poznatih koristi koje proizilaze iz vi{e`enstva: opskrbljivanje muslimanki koje. postaje nam jasnija potreba za promjenom ovog propisa. posebno u na{im prilikama danas. kao u periodu mjese~nog pranja (hajz). Ovim apelujemo na odgovorne da u~ine koliko su u mogu}nosti da se zakonom kod nas osiguraju sva prava. Ka`e Uzvi{eni Allah: “@enite se sa onim `enama koje su vam dopu{tene. te se time na{la u nezavidnoj situaciji. Ovo su samo neki razlozi {to je vi{e`enstvo korisno i pohvalno. neki mu{karci imaju ve}u potrebu za `enama nego drugi. a potrebna im je za{tita i opskrba. Kada uzmemo u obzir da mu{karac o`enjen samo jednom `enom nije ~esto u prilici da se sastaje sa njom zbog fizi~kih zapreka. a samim tim i {irenje zaraznih bolesti i smanjenje svake vrste mo}i jednog naroda jeste obaveza i du`nost muslimanskog dru{tva. pa je bolje da je mu` zadr`i u braku uz `enidbu sa drugom. sa po tri i sa po ~etri. Kada imamo u vidu na{u situaciju i veliki broj udovica sa djecom kojima je potreban mu`. osobito u raskala{enim dru{tvima gdje se svakodnevno gledaju po ulicama svakojaki prizori. a ako strahujete da ne}ete pravedni biti.

Zabranjeno je prositi ve} zaru~enu djevojku.a. i ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili. na zemlji }e zavladati smutnja i veliki nered. Povodom stupanja u brak sunnet je da se priredi gozba i onaj ko bude pozvan na nju obavezan je do}i ako na njoj ne bude vjerom zabranjenih stvari i ako prisustvo na njoj ne bude kvarilo ugled zbog kakvih nevalja{tina.a.a. onda }e se o`eniti samo jednom.v. [to se ti~e osje}aja srca i voljenja jedne `ene vi{e od druge-time on nije u stanju upravljati. ne bi se ni Resulullah. jer je Poslanik.Islamsko znanje 267 ih ima i prva.s. kako to neki `ele prikazati. Ako ne budete tako uradili. pa Allah }e. Mustehab je oglasiti brak. tj.”664 U cilju ostvarivanja harmonije u braku lijepo je da budu}i supru`nici budu {to sli~niji jedno drugom u porijeklu. O tome Uzvi{eni Allah ka`e: “Vi ne mo`ete da budete (potpuno) pravedni prema `enama svojim ma koliko se trudili. a da se na drugom mjestu konstatuje da je taj uvjet neostvariv. ajet 129) Ovaj ajet se ne suprotstavlja onom prije spomenutom. Ne dozvolimo da muslimanke budu nezbrinute. ali ne dopustite sebi takvu potpunu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. s. itd.. Budu}i supru`nici trebaju biti dostojni (prilika) jedno drugog u moralu. Va`no je napomenuti.v. oprostiti i samilostan biti. Na svadbi je dozvoljeno pjevanje. U slu~aju da se boji da ne}e biti pravedan.. naobrazbi. Sunnet je da se budu}i supru`nici upoznaju jedno s drugim. s. da se na jednom mjestu ne{to dopusti pod odre|enim uvjetom. To upoznavanje treba biti u skladu s {erijatskim propisima. vjeri i povjerenju.Ka`e Resulullah. zaista. ne daj Bo`e. a u drugom o sr~anoj naklonosti kojom ~ovjek ne mo`e vladati. niti najpoznatiji ashabi `enili sa vi{e `ena. ali se to nikako ne smije o~itovati u pravljenju razlike me|u njima u materijalnom pogledu. Zapravo. jer bi to bila potpuna kontradikcija i neozbiljnost. Da je slu~aj kao {to neki ho}e prikazati da bi dokinuli ovaj islamski propis. statusu u dru{tvu. tako|er. ili da se odaju nemoralu ili da se.v.: “Najpotpuniji je iman onog vjernika koji se najljep{e pona{a. a najbolji me|u vama jesu oni koji su najbolji prema svojim `enama. o`enite se. rekao: “Kad vam do|e (u pro{nju) neko ~ijim ste moralom i vjerom zadovoljni. niti ~etverica pravednih i upu}enih halifa.665 . da je ~ovjek o`enjen sa dvije ili vi{e `ena du`an da bude pravedan me|u njima i da ih podjednako pazi i izdr`ava.”663 SUNNETI BRAKA Ugovaranje braka prije ponude i pro{nja Haram je oglasiti pro{nju `ene koja je u iddetu (i{~ekivanju nakon prestanka braka). s. pa`nji i izdr`avanju.s. u prvom ajetu govori se o pravednosti.s.” (Sura En-Nisa'. udaju za nemuslimane.

Kod dojenja je uvjet da ono bude u prve dvije godine `ivota. ve d`emea bejnekuma fi hajr” (“Allah te blagoslovio i dao ti beri}et i sastavio vas u dobru”). Da ostane kod nje sedam dana nakon svadbe. nene i uzlazna loza. a tri dana ako se o`enio udovicom. majka. Neki u~enjaci uvjetuju da se dojenje dogodi pet puta. o~eva supruga. majka od supruge (punica). odje}u i stan. 4.665a BRA^NE ZAPREKE Srodstvo po krvi: 1. sinova supruga (snaha). 4. 3. tetke sa o~eve i maj~ine strane. k}erke. k}erka od supruge (pastorka). . ma}eha. Seksualno zadovoljenje: u ovom smislu je obaveza da spolno op}i sa njom makar jednom u ~etiri mjeseca ili svakom periodu ~isto}e. Da no}iva kod nje makar jednom u ~etiri no}i. 5. dok je po hanefijskom mezhebu dovoljno da se dogodi samo jedanput.268 Islamsko znanje Sunnet je da prisutni nakon sklapanja braka prou~e dovu za supru`nike u kojoj }e re}i: “Barekallahu leke ve bareka alejke. PRA VA SUPRU@NIKA PRAV PRA VA @ENE PREMA MU@U PRAV Normalno izdr`avanje koje podrazumijeva: hranu. njihove k}erke i njihovo potomstvo. sestre. 5. Srodstvo po mlijeku: Sve {to je zabranjeno po krvi zabranjeno je i po mlijeku. 3. 2. 3. pi}e. 1. 4. Pravedna podjela ako ima vi{e `ena. Srodstvo po tazbinstvu: 1. unuke i silazna loza. 2. ako se o`enio djevojkom. bratove k}erke i njihovo potomstvo. 2.

da mu se pokorava u granicama uobi~ajenog. da mu se odazove kad god to on zatra`i.Islamsko znanje 269 PRA VA MU@A U ODNOSU NA @ENU PRAV Prava mu`a u odnosu na `enu su sljede}a: 1.666 MEHR .koji se daje odmah kao svadbeni dar i 2. Ne treba prekidati spolni odnos dok ne udovolji njenoj strasti. Zabranjeno mu je da spolno op}i u njenu stra`njicu (~mar). ADABI OP]ENJA SA @ENOM Kad ~ovjek ho}e spolno op}iti sa `enom. . 2. Mehr je `enino vlasni{tvo i ona mo`e potpuno slobodno njime raspolagati. ~uvanje njegova imetka i njegove ~asti. da putuje s njim ako on to `eli. mehr muad`d`el . Nije im dozvoljeno da drugima pri~aju o pojedinostima koje su bile me|u njima prilikom spolnog op}enja.VJEN^ANI DAR Obi~no postoje dvije vrste mehra: 1. Mu{karcu je haram da ima odnos sa `enom dok je u hajzu ili nifasu. oboje trebaju prou~iti: “ALLAHUMME D@ENNIBNE[-[EJTANE VE D@ENNIBI[-[EJTANE MA REZAKTENA” (“Bo`e odstrani {ejtana od nas i odstrani ga od onoga ~ime si nas opskrbio”). kako to ne bi dovelo do ote`avanja `enidbe. ali ne bi trebalo pretjerivati. U periodu hajza i nifasa mu` se mo`e nasla|ivati `eninim tijelom iznad pupka i ispod koljena. 4.koji se daje kasnije. 3. Nije odre|ena najmanja niti najve}a granica mehra. da tra`i dozvolu od njega kad ho}e da dobrovoljno posti. mehr mued`d`el .

brak radi dozvole produ`etka braka (muhallil). dok ne pro|e razlog zabrane.270 Islamsko znanje POPRA VNE MJERE PREMA @ENI POPRAVNE Ako `ena postane neposlu{na.667 {igar. To je zabranjeno (haram) jer je Poslanik. jer postoji mogu}nost da }e je tra`iti ~ovjek zbog koga je u iddetu.. onda }e prona}i jednog posrednika iz njegove porodice i jednog iz njene. pa ako se ni tada ne pokori. brak sklopljen za vrijeme ihrama na had`u i umri. NEISPRA VNI BRAKOVI NEISPRAVNI Neki brakovi su zabranjeni i neispravni kao npr.a.s. pa je nema vi{e prava vratiti. Ako mu se ne pokori. s. rekao: “Allah je prokleo muhallila (onog koji vjen~ava `enu da bi bila dozvoljena drugom) i onog zbog koga se to ~ini”. brak na neodre|eno vrijeme. to jest da neko uda svoju {ti}enicu pod uvjetom da ovaj svoju {ti}enicu vjen~a za njega. on }e je posavjetovati. onda }e ih razvesti. s namjerom da ona postane dozvoljena prvom mu`u. Njih dvojica }e kontaktirati sa svakim od njih dvoje (mu`em i `enom) i poku{ati ih pomiriti. odvojit }e se od nje u postelji koliko ho}e i prestat }e govoriti s njom tri dana. a ako ne uspiju. brak za vrijeme iddeta (i{~ekivanja) nakon razvoda ili smrti mu`a dok ne istekne iddet. mo`e je udariti udarcem koji ne}e ostaviti trag niti na{tetiti njezinu zdravlju i ne}e je udarati po licu. brak bez skrbnika (po mi{ljenju ve}ine pravnika) i brak sa osobom koja je privremeno zabranjena.v. sve dok ne bi pustio svoju `enu i istekao njen . pa ako mu se ne pokori. izuzev kitabijke668.669 @enina sestra ili njena tetka po ocu ili majci. bez obzira da li se radilo o du`em ili kra}em periodu. te se njom o`eni neko drugi (muhallil). to jest kada ~ovjek pusti svoju `enu tri puta.: privremeni brak (muta). @ENE KOJE SU PRIVREMENO ZABRANJENE Nevjernica. dok ne primi islam.

i ako nije pijan.bain .Islamsko znanje 271 iddet. Ovakav je razvod braka zabranjen (haram). kao npr: “Ti si pu{tena” ili “Pu{tam te”. punoljetan. slobodne volje. Napomena: Treba napomenuti da se muslimanka mo`e udati samo za muslimana i da se njen bra~ni `ivot sa nemuslimanom smatra bludom i implicira sve {erijatske posljedice van bra~nog `ivota. @ena pu{tena tri puta sve dok se ne uda za nekog drugog i `ivi s njim bra~nim `ivotom.: “Idi svojima”. poslije kojeg mu` nije op}io s njom. iako `ena mo`e to pravo zahtijevati prilikom sklapanja braka. Me|utim.670 Razvod braka jeste pravo koje posjeduje samo mu`. VRSTE T ALAKA TALAKA Ima vi{e vrsta razvoda braka. Bidatski razvod braka jeste: pu{tanje `ene dok je u periodu hajza ili nifasa.jeste tre}i razvod braka kada mu` vi{e nema pravo vratiti `enu. ili sa tri rije~i odjedanput. a da njemu nije dozvoljena tek nakon tre}eg razvoda. Peta `ena @ena koja je udata za drugog. ili dok ona ne bi umrla. osim nakon {to se ona uda za nekog drugog. rije~ima u prenesenom smislu. Suprug mo`e dati razvod braka ako je pametan. Imamo dvije vrste talaka: . RAZVOD BRAKA (TALAK) Talak je raskid bra~ne veze: jasnim rije~ima.red`'i . . i to je prvi i drugi razvod braka kada mu` ima pravo vratiti `enu. dok je u periodu ~isto}e u kom je op}io s njom ili ako ju je pustio tri puta jednom rije~ju. Sunnetski je razvod braka da se pusti `ena dok je u periodu ~isto}e. @ena koja je u iddetu (i{~ekivanju) nakon razvoda ili smrti mu`a sve dok joj ne istekne iddet ili dok ne rodi. bez prisile. na osnovu dokaza uo~ljivo je da se to smatra jednim razvodom.opozivi (sa pravom povratka). nakon hajza. s namjerom razvoda kao npr. a ve}ina islamskih u~enjaka smatra da je ovaj razvod izvr{en (ako je pusti tri puta) i da mu ona nije vi{e dozvoljena dok se ne uda za nekog drugog. {to zna~i da je mo`e vratiti .

ako ustanove da je razvod bolji. Ovaj razvod mo`e biti na pet na~ina: . treba ~ekati da se porodi. U Kur'anu se ka`e: “Ako je opet pusti. ali mnogi ashabi i fikhski u~enjaci uvjetuju svjedoke kod razvoda kao i kod sklapanja braka. . nakon {to je re~eno: “Pu{tanje mo`e biti dvaput. a tek nakon tre}eg nije mu vi{e dozvoljena.272 Islamsko znanje nakon prvog i drugog razvoda. Razvod se mo`e izvr{iti posredstvom opunomo}enika ili pismenom izjavom. pa ih ili velikodu{no zadr`ati ili im na lijep na~in razvod dati. uz materijalnu o{tetu s njene strane. Direktni razvod. Razvod je ispravan i bez svjedoka.”673 Razvod bez prava na vra}anje (talakibain).” 674 IDDET . a ona koja je nose}a. da u njoj pi{e: “Ti i ti” (ime `ene). Uvjetni je razvod onaj koji je vezan za izvr{avanje ne~ega ili ostavljenje ne~ega. . ona me se ne mo`e vratiti {to se ne}e za drugog mu`a udati” 671. Iddet razvedene `ene koja ima redovni menstrualni ciklus iznosi tri mjese~na pranja. uzimaju}i za dokaz rije~i Uzvi{enog Allaha: “I kao svjedoke dvojicu va{ih pravednih uzmite. . Iddet kod `ene nakon smrti mu`a traje ~etiri mjeseca i deset dana. ali je uvjet da pismena izjava bude naslovljena direktno `eni. Mudrost propisivanja iddeta jeste u tome da bi se utvrdilo da li je doti~na `ena trudna i sigurnije uspostavilo porijeklo djece.~etvrti je na~in da je pusti prije nego {to je s njom spolno op}io. . jer Uzvi{eni Allah ka`e: “Mu`evi njihovi imaju pravo da ih vrate. jer pisanje zamjenjuje govor kod nemogu}nosti govora.” 672 Razvod s pravom povratka. to jest razvod koji se odmah izvr{ava bez ikakvih uvjeta. to je razvod poslije koga mu` ima pravo vratiti `enu. Koja nema pranja ~ekat }e 3 mjeseca.drugi na~in: da je pusti na njeno insistiranje.ILI OBA VEZNI PRI^EK OBAVEZNI POSLIJE PREKIDA BRA^NE VEZE To je vrijeme koje `ena nakon razvoda ili smrti mu`a mora provesti u ~ekanju i nije joj se dozvoljeno udati u tom periodu. ali je ne vrati sve dok joj ne istekne ~ekanje.prvi na~in jeste da se pusti s pravom povrata.peti je na~in da je za stalno otpusti tako {to }e je tri puta pustiti (mebtut).tre}i na~in: da dvojica posrednika razvrgnu brak. makar ona to i ne `eljela. .

izdr`avanje `ene koja je trajno razvedena (talaki bain). Nju je tako|er du`an izdr`avati dok joj ne istekne iddet. kao {to su sapun i ~e{alj. mu`evljevo izdr`avanje `ene. Ovakav se razvod sprovodi uz saglasnost obje strane. a ako ne bude saglasnosti. Zabranjeno je (haram) da mu` maltretira svoju `enu kako bi ona zahtijevala razvod. RAZVOD BRAKA NA ZAHTJEV @ENE Hul'-u je samoiskupljivanje `ene od mu`a imetkom koji mu ona daje. te okolnostima u kojima se nalaze. Mu` je du`an osigurati onoliko odje}e koliko mo`e sa~uvati od vru}ine i hladno}e. sud }e primorati mu`a na rastanak sa `enom. ali je nose}a dok je u iddetu675. VRIJEDNOST IZDR@A VANJA (KOLI^INA) IZDR@AV Mu` je du`an osigurati onoliko hrane koliko je neophodno za normalan `ivot. u pogledu hrane. kao i u periodu mjese~nog pranja. odje}e i stana. 2. Nakon . Mu` je obavezan u toku godine nabaviti odje}u dva puta. Mu` je du`an osigurati sredstva za ~i{}enje. Izdr`avanje je obavezno u sljede}im slu~ajevima: 1. izdr`avanje sluge od gospodara i stoke od vlasnika. izdr`avanje roditelja od djece. 3. Obaveza mu je osigurati stan u kome }e se mo}i normalno stanovati. Sve se to procjenjuje prema obi~ajima. dok mu{ki ne postanu punoljetni. izdr`avanje male djece od skrbnika. To je dozvoljeno ako ga ona prezire (ne voli) i osje}a da joj on nanosi {tetu. Ovaj razvod je dozvoljen u periodu ~isto}e. u skladu s bogatstvom ili siroma{tvom. ako roditelji nisu u stanju da se izdr`avaju. odnosno koja je pu{tena s pravom na povratak. Mustehab je da on ne uzme vi{e nego {to joj je dao na ime mehra. 4. a djevojke dok se ne poudaju.Islamsko znanje 273 IZDR@A VANJE IZDR@AV Pod izdr`avanjem podrazumijeva se ono {to je ~ovjek obavezan prema onima koji su u njegovom skrbni{tvu. 5. one koja je u braku s mu`em ili one koja se smatra da je u braku.

ona ima pravo na rastavu braka. ili slobodnom `enom pa se ustanovi da je ropkinja. gubavost ili {ugavost. `ena ne zna gdje se on nalazi.274 Islamsko znanje ovakvog razvoda mu` (hul'a) nema pravo na vra}anje `ene. ako je mu` u{kopljen ili impotentan. pa se ustanovi da je kr{}anka. Ako je mu` odsutan. ~ak ni u periodu iddeta. posredstvom {erijatskog sudije. ili ako nije u stanju izdr`avati je. @ena ima pravo rastave braka posredstvom suda ako mu` nije u stanju isplatiti mehr prije spolnog op}enja. @ena }e u ovom slu~aju provesti iddet od jednog mjese~nog pranja. . PRA VO IZBORA I RAST AVE PRAVO RASTA Svako od supru`nika ima pravo izbora (da li }e ostati u braku ili ne) u slijede}im slu~ajevima: kad se pojavi neki nedostatak. kao {to je umna poreme}enost. ako se ustanovi obmana. a nije joj ostavio neophodnu opskrbu. u smislu da se o`enio muslimankom.

ostatak podijeli me|u njima tako {to svaki mu{karac dobija dvostruki dio koji uzima `ena. Na primjer. Nakon toga. iako je u islamskom nasljednom pravu rije{en status svakog ~lana porodice i rodbine umrlog. Mu` dobija polovinu ostav{tine od `ene ako ona nije ostavila dijete koje ima udjela u nasljedstvu. ostav{tina se dijeli izme|u rodbine umrlog. uzmu svoj dio. U protivnom dobija {estinu. dobija osminu. nego `ensko potomstvo. k}erka dobija polovinu ostav{tine. . Mi ovdje ne mo`emo iznijeti sve pojedinosti nasljednog prava. onda se nakon {to ostali. Kada ~ovjek umre. Ako bude dvije ili vi{e k}eri. ako ih je imao. Djed umrlog dobija koliko otac u slu~aju da otac nije `iv. i izvr{iti vasijjet. U protivnom on. ni jedna oblast islama nije u Kur'anu toliko detaljno obja{njena kao {to je to slu~aj sa nasljednim pravom. Kada nema sinova. sestre i djeda umrlog ne dobivaju ni{ta. ako ga je ostavio. @ena dobija ~etvrtinu ako mu` nije ostavio dijete koje ima udjela u ostav{tini. Ako se desi da uz k}erku budu i sinovi.OSMO POGLA VLJE POGLAVLJE MIRAS (NASLJEDNO PRA VO) PRAVO) Ova je oblast fikha kod nas totalno zapostavljena. Ako se desi da umrli sin nije ostavio mu{ke nasljednike. Me|utim. Spomenut }emo samo najosnovnije. Onaj ko ne}e da postupi po propisima koje je islam donio i dozvolio da se njegova ostav{tina podijeli nepravedno bit }e grje{an i odgovarat }e na Sudnjem danu zbog toga. Majka dobija jednu tre}inu u slu~aju da njen umrli sin nije imao potomstva niti dva brata ili sestre. Nena dobija {estinu u slu~aju da nema majke umrlog. onda otac pored {estine dobija i ostatak nakon prava drugih nasljednika. koji imaju pravo. onda sve skupa dobivaju dvije tre}ine. njegova se ostav{tina podijeli prema zaostalim neislamskim obi~ajima. Otac dobija {estinu ako je njegov umrli sin ostavio sina ili unuka. U protivnom. sin spre~ava ili zaklanja brata umrlog. Kao prvo. Treba napomenuti da uz postojanje oca. bra}e. Postoje odre|eni slu~ajevi kada bli`i ~lanovi rodbine spre~avaju ili zaklanjaju dalje ~lanove tako da oni ne dobivaju ni{ta. dobija ~etvrtinu. iz ostav{tine umrlog moraju se izdvojiti tro{kovi njegovog opremanja i vratiti dugovi. Ovdje smo iznijeli samo najbli`u rodbinu.

Prema tome. jer je on taj koji izdr`ava `enu. . Od tih sumnji jesu tvrdnje da je islam nepravedan tako {to je bratu dao duplo ve}i dio ostav{tine nego sestri. Neprijatelji islama i u ovu oblast [erijata ubacuju sumnje i la`i kojima nastoje pokolebati muslimane. zadu`uje. Me|utim. dok `ena taj svoj dio mo`e sa~uvati i nije ga du`na tro{iti. Mu{karcu je dodijeljen ve}i dio ostav{tine. to je velika la` jer je islam upravo tako postupio pravedno.{. d`. te da je time `ena obespravljena. osim gdje ona to ho}e.. ostav{tina se dijeli u skladu s `ivotnim potrebama i ulogom bra~nih drugova kako je to islam propisao.276 Islamsko znanje Muslimani se po pitanju raspodjele imetka obavezno trebaju obra}ati ulemi koja je sposobna da im pravilno rasporedi ostav{tinu umrlog jer je to vad`ib kojim nas Allah.

nenamjerno je ubistvo kad neko odapne strijelu na ne{to. Ako nasljednici ubijenog. desna za desnu a lijeva za lijevu.DEVET O POGLA VLJE UKUBA T DEVETO POGLAVLJE UKUBAT (KAZNENO PRA VO) PRAVO) Ova je oblast fikha kao i prethodne oblasti razra|ena do u najsitnije detalje. ZLO^INI Pod zlo~inom se podrazumijeva napad na ~ovjeka s namjerom ubistva. dvadeset jednogodi{njih i dvadeset dvogodi{njih devaca. Ako nema deva.ubistvo gre{kom ({ibhul-amd) jeste kada neko napadne na ~ovjeka ne~im ~im se obi~no ne ubija. Blaga krvarina sastoji se od stotinu sljede}ih deva: dvadeset trogodi{njih. oprosti. kao {to je sablja ili ne{to drugo. U tom slu~aju nema ka`njavanja. .svjesno. uni{tenja nekog organa ili du{evnog oskrnavljenja. Tada se nad ubicom ne izvr{ava smrtna kazna. U tom slu~aju du`nost je ubiti ubicu. ali je du`an dati veliku krvarinu. Pravo je o{te}enog da se izvr{i kisas (ka`njavanje istom mjerom) nad po~iniocem ako prilikom zlo~ina do|e do izbijanja oka. s tim {to to ne mora odmah u~initi. ali ostaje blaga krvarina koju je du`na platiti rodbina676 ubice u roku od tri godine. ili jedan od njih. . pa pogodi ~ovjeka. onda se daje njihova vrijednost. mi }emo se ovdje zadovoljiti samo izno{enjem najosnovnijih stvari koje bi muslimani trebali poznavati. Velika krvarina sastoji se od stotinu deva: trideset trogodi{njih. dvadeset ~etverogodi{njih. lomljenja noge ili odsijecanja ruke. ostaje obaveza velike krvarine koja se uzima iz imetka ubice. i to na isti na~in. Me|utim. poput bi~a ili {tapa. Postoje tri vrste ubistva: . ali mu to prouzrokuje smrt. i to je ubistvo s predumi{ljajem. . trideset ~etverogodi{njih i ~etrdeset steonih deva. Puna krvarina je obavezna ako do|e do uni{tenja pameti. namjerno ubistvo jeste takvo ubistvo kada se ono izvr{i predmetom kojim se obi~no ubija. dvadeset dvogodi{njih.

svi oni zaslu`uju smrtnu kaznu. ka`njava se sa stotinu udaraca bi~em. 3. Krvarinu pla}a onaj ko prouzrokuje smrt novoro|en~eta. a za `ensko pedeset. Islamsko je kazneno pravo meta napada mnogih zlonamjernika koji tvrde da je ono previ{e okrutno i zaostalo. [to se ti~e homoseksualaca. da se zastupnici ubijenog slo`e na odmazdu. bez obzira da li je to u~inila majka ili otac. Da bi odmazda bila obaveza uvjetuje se: 1. da zlo~inac bude punoljetan i pametan. . pla}a se puna krvarina. islamu ili nevjerovanju. Kada majka namjerno ili nenamjerno prouzrokuje smrt novoro|en~eta. Dozvoljeno je oprostiti ubistvo bez odmazde i krvarine. a po~inila je blud. u obaveznost odmazde. Jer. te{ko }e se odlu~iti na korak koji }e ga dovesti do toga. A dobro znamo da je nezakoniti spolni odnos glavni prenosilac side. ka`njavaju se kamenovanjem. Ako budu razli~iti u pogledu navedenih svojstava. uvjetuje jo{ da ubijeni bude ravan ubici u: 1. za njih je [erijatom propisana smrtna kazna. Da se primjenjuje islamsko kazneno pravo.278 Islamsko znanje ili uni{tenja sluha. Primjera radi. 2. govora. pogledajmo samo katastrofalne posljedice zinaluka i homoseksualizma. ne bi sida odnosila toliki broj ljudskih `ivota. Ona osoba koja nije bila u braku. 2. 3. Ona je obavezna za rane koje otkrivaju meso. Me|utim. za probijenu kost-deset deva. pa poslije umre zbog ranijih uzroka. u tom slu~aju postoje detaljna poja{njenja. bez obzira da li se dijete rodilo `ivo ili mrtvo. Ako se dijete rodi `ivo. danas vidimo da su islam i njegovo kazneno pravo jedini spas ~ovje~anstvu. mu{kom ili `enskom rodu. kad ~ovjek zna da }e biti kamenovan ili bi~evan. slobodi ili ropstvu. KAZNA ZA BLUD (ZINALUK) Bludnik ili bludnica koji su o`enjeni po islamu. a ona ostane u `ivotu. a uzimaju je nasljednici. sposobnosti spolnog op}enja ili sposobnosti stajanja ili sjedenja. Ve}ina islamskih u~enjaka. pod uvjetom da bude stvoreno {to se zaklju~uje na osnovu ekstremiteta ili tragova `ivota. za mu{ko stotinu deva. obavezna je isplatiti krvarinu zvanu “gurra” (osloba|anje roba ili stotinu ovaca). Ako vi{e ljudi u~estvuje u ubijanju jednog ~ovjeka. da ne bude jedan od roditelja ubijenog (otac ili majka). za izbijeni zub-pet deva. ~ula mirisa. vida.

. kazna otpada sa njega. nad njm se izvr{ava smrtna kazna i ne}e se kupati niti }e mu se klanjati d`enaza. Ako se ne{to oplja~ka. otpadnik od vjere (murted).Kazna za kra|u Ko ukrade u vrijednosti 10 dirhema srebra. onda uz smrtnu kaznu propisano je i razapinjanje. npr. to jest onaj ko nije zaslu`io smrtnu kaznu kao {to je zaslu`uje. onda }e se po~iniocima odsje}i po ruka i noga unakrst. 3. odnosno bez prisile. KAZNA ZA OTP ADNI[TVO OTPADNI[TVO Musliman koji se odrekne islama. Ukoliko se ne pokaje u roku od tri dana. od njega se prvo tra`i pokajanje. Ako razbojnici samo upla{e putnike. Ko se od njih pokaje prije nego {to bude uhva}en. . Otpadnik (murted) jeste onaj koji se odmetnuo od islama kao pametan i slobodan. sa osamdeset udaraca ka`njava se osoba koja konzumira alkohol.. onda }e se samo uhapsiti i kazniti prema naho|enju suda. odsijeca mu se {aka.Islamsko znanje 279 KAZNA ZA POTVORU Onaj ko drugog optu`i za blud. KAZNA ZA RAZBOJNI[TVO Kazna za razbojni{tvo jeste smrtna kazna ako se ubije nedu`an ~ovjek. a ne izvr{i ubistvo.Kazna za konzumiranje alkohola Po hanefijskom mezhebu. a ne bude imao dokaz (~etiri svjedoka). 4. Ako uz ubistvo bude oplja~kana imovina. ali se tu|a prava moraju naplatiti od njega. kaznit }e se sa osamdeset udaraca.

Koji je stvorio ~ovjeka i On najbolje zna kakvi su propisi najbolji i najefikasniji za ljude. kazne gledaju samo jednim okom. Jedan od tih prigovora jeste to da je kazneno pravo u islamu zastarjelo i da je propisano za vrijeme koje je davno pro{lo. bi~evanjem. pa tako i kazneno pravo. d`. 2. S druge strane ne vide kolika opasnost prijeti od zlo~ina za koje je islam propisao tako stroge kazne. Na kraju }emo jo{ iznijeti neke napade i la`i koje se iznose protiv kaznenog prava u islamu. objavljeni od Allaha. Me|utim. jer Allah. te u njima vide samo bol koju one donose zlo~incu.{. Ovo su bile najosnovnije stvari iz ove oblasti fikha.tazir. najbolje poznaje ljudsku prirodu. 3. koji se ne}e usuditi da izvr{i zlodjelo. oni koji iznose ove neistine nemaju na umu da su svi propisi u islamu.{. Allahov zakon nije podlo`an promjenama kao {to je slu~aj sa zakonom koji postavljaju ljudi.679 Neki ka`u da je dozvoljeno da u~itelj ka`njava djecu da bi ih odgojio. te ka`njva svakog u skladu s onim {to je zaslu`io na jedan od tri na~ina: 1.677 Nije mu dozvoljeno da dosudi vi{e od deset udaraca bi~em.280 Islamsko znanje SUDSKE KAZNE Vladar je du`an da odredi kazne . ^ovjek }e se te{ko upustiti u zlo~ine kad zna da ga ~eka odgovaraju}a kazna za nedjela koja uradi. ukoravanjem. zatvorom.678 Vladar je du`an da vr{i procjenu u pogledu tazira. U Allahovim zakonima nema nikakvih propusta i oni su ispravni za svako mjesto i svako vrijeme. d`.. Me|utim. Propisivanjem takvih kazni za{ti}uje se i potencijalni zlo~inac. oni koji iznose te prigovore.. Od prigovora koji se upu}uju islamskom kaznenom pravu jeste i to da su kazne suvi{e okrutne i da nisu odgovaraju}e za modernog ~ovjeka. . a za{ti}uje se i zajednica.

na taj polo`aj ne treba postavljati onog koji ga tra`i. ali bez slabosti.Islamsko znanje 281 SU\ENJE. Prema tome. kao zastupnik Allahova Poslanika. da ne uzima mito ili hediju (poklon). davanja primjedbi i rasporeda sjedenja. priznanja optu`enog. da bude musliman. 3. da sudi u prisustvu svjedoka. da dobro poznaje Kur'an i hadis.s. da pravedno postupa sa parni~arima u pogledu gledanja.v. dokaza onog koji optu`uje. jer on presu|uje u ime Allaha. 4. s. ili se trudi da se domogne tog polo`aja. Kadija donosi odluku na osnovu: 1. . da ne sudi li~no sebi ili onom ko mu ne mo`e biti svjedok. ali bez grubosti. da bude pravedan. Sudstvo spada u farzi-kifaje — kolektivnu vjersku obavezu. da mjesto na kome sudi bude prostrano. 2. Adabi (na~in pona{anja) kadije: 1. 7. da posjeduje izo{trena ~ula sluha. Ako nema dokaza. punoljetan i slobodan. 4. 8. Polo`aj kadije izuzetno je va`an. onda na osnovu zakletve optu`enog ili odustajanja od zakletve.a. da njegovom su|enju prisustvuju fikhski u~enjaci kao i poznavaoci Kur'ana i sunneta. SVJEDO^ENJE I PODIZANJE OPTU@NICE SU\ENJE Sudstvo se bavi tuma~enjem {erijatskih odredbi i njihovim provo|enjem. Uvjeti koje kadija mora ispunjavati su: 1. i blag. 2. 6. 3. Vladar je du`an da u svakom gradu postavi kadiju ({erijatskog suca). 5. otac ili supruga. 2. kao {to su dijete. vida i govora. kako ne bi sudio bez nu`nog znanja. da ne donosi presudu u stanju srd`be. mora biti ~vrst.

re}i }e tu`itelju: “Daj dokaz. Svjedo~enje postaje obaveza onog ko bude odre|en da svjedo~i. dat }e mu se razuman rok u kome on mo`e donijeti dokaz. Sudija ne}e suditi na osnovu vlastitog znanja. nego na osnovu dokaza. punoljetan i od onih u ~ije se svjedo~enje ne sumnja. kao {to je npr. kao {to je zastupanje supru`nika pri sklapanju braka. ili svjedo~enje neprijatelja. a ako zanije~e. sudija }e re}i optu`enom: “Pristupi zakletvi. i ni jedan ne prevagne. on }e upitati optu`enog: “[ta ima{ re}i na ovo?” Ako optu`eni prizna navode optu`nice. poput svjedo~enja jednog bra~nog druga. Ako ne donese dokaz. s tim {to }e naglasiti taj oslonac. SVJEDO^ENJE Svjedo~enje je istinito iskazivanje onog {to se vidjelo ili ~ulo. tako da ne bi bio optu`en za nepravednost u pogledu Allahovih propisa. ili svjedo~enje od kojeg }e svjedok imati li~nu korist. sudija }e ga osloboditi. Presuda je sudije spoljnog karaktera i ona sama po sebi ne dozvoljava ono {to je zabranjeno. Ako dokazi budu suprotni. Dozvoljeno je da se odrede dvojica zastupnika da presude o nekom posebnom pitanju.prava. Ako se i nakon upozorenja ne bude htio zakleti. Uvjet za svjedoka jeste da bude pametan. sudija }e podijeliti sporni predmet me|u parni~arima. makar i ne izgledao pouzdan.” Ako donese dokaz. sudija }e na osnovu njega presudit u njegovu korist. u korist drugog. svjedo~enje bli`njeg. kad su u pitanju ljudski hakovi . on }e presuditi na osnovu svog znanja. sudija }e presuditi protiv njega.” Ako se optu`eni zakune. a ako zatra`i da mu se odredi rok u kome }e donijeti dokaz. Za presudu je obavezno imati dva svjedoka. a tek nakon toga presudi u njegovu korist.282 Islamsko znanje NA^IN SU\ENJA Sudija parni~are postavi ispred sebe i upita ih: “Ko je od vas dvojice tu`itelj i kakva je optu`ba?” Kad tu`itelj zavr{i sa izlaganjem svoje optu`be. upozorit }e ga da }e protiv njega presuditi. Po`eljno je da se tada zakletva ponudi tu`itelju. Svjedok }e biti ispravan ako njegovu ispravnost potvrde dvojica pouzdanih svjedoka. izuzev {to je za . sudija }e presuditi po njoj. ~ak ako postoji i nadle`ni kadija i ako obje strane iska`u svoje zadovoljstvo takvim su|enjem. ako se radi o haddovima i ako je uzeo dva svjedoka. Me|utim. Prihvata se pismo jednog kadije upu}eno drugom kadiji. a ako se ustegne od zakletve. ako se ne zakune.

pokajanje. Me|utim. 89. Jemini mun-akide jeste zakletva kojom se `eli ne{to potvrditi. onda se za svjedoka uzima jedan ~ovjek i dvije `ene. kojom hranite ~eljad svoju. Ako ne bude bilo dvojice mu{karaca. bez namjere zaklinjanja poput onog (kod onih koji mnogo govore): “Ne.Islamsko znanje 283 vi|enje mla|aka pri nastupanju ramazana dovoljan jedan svjedok. ajet: “Otkup za prekr{enu zakletvu jeste da deset siromaha obi~nom hranom. Postoje tri vrste zakletve: jemin-gamus — to je svjesno la`no zaklinjanje. jemin-lagv je ono {to se izgovori jezikom. ZAKLETV A ZAKLETVA Pod zakletvom misli se na zaklinjanje Allahom. Kod svjedo~enja za propise dovoljan je jedan svjedok uz zakletvu. Boga mi” ili “Da. Boga mi”. to jest njegovim imenima i svojstvima. A onaj ko ne bude mogao neka tri dana posti. makar se radilo i o ne~em po{tovanom. ili da ih odjenete ili da roba ropstva oslobodite.” Ko prekr{i ovu zakletvu po~inio je grijeh i du`an je da u~ini keffaret. Za ovu zakletvu ne treba keffaret-iskup. Onaj koji prekr{i zakletvu treba u~initi keffaret kao {to je spomenuto u suri-Maida. uradit }u to i to” ili “Tako mi Allaha. kao kad se ka`e: “Tako mi Allaha. nahranite. ne}u to i to uraditi. poslije ~ega je obavezna teoba . ako se ustanovi da bi bilo bolje prekr{iti zakletvu. a za svjedo~enje hajza ili trudno}e dvije `ene.” . a zaklinjanje ne~im mimo Allaha nije dozvoljeno. a za dokazivanje bluda neophodno je imati ~etiri svjedoka. kao {to je Kaba ili Poslanik. prekr{it }e je i i u~initi keffaret.

pru`anje za{tite koju je neko od muslimana dao nekom nemuslimanu. Takvima je d`ihad farzi-ajn. da bude pod rukovodstvom imama (vladara) i njegovom zastavom. Uvjeti islamskog d`ihada (borbe): 1. to jeste na d`ihad kao oru`anu borbu. ili koji su uzeti u za{titu. Na{e je interesovanje usmjereno na prvu vrstu d`ihada. . zabranjeno je spaljivanje neprijatelja. 4. onda jezikom”680.683 Na~ini (adabi) pona{anja u d`ihadu: 1. da roditelji daju saglasnost za odlazak u d`ihad. dok se protiv nevjernika s kojima je sklopljen mir. D`ihad je farzi-kifaje681. 3. d`ihad sa samim sobom radi ustrajnosti na ~injenju dobrih dijela i klonjenju zabranjenih. strogo ~uvanje vojnih tajni. 2. starce. neka ga suzbije rukom. zabranjeno je ubijati djecu. ispravan nijjet (odluka). 3. 2.682 Vladar je nadle`an progla{avati d`ihad i voditi rat protiv nevjernika koji spre~avaju da rije~ islama do|e do ljudi ili ugro`avaju muslimane. 3. osim onih na koje je neprijatelj neposredno napao i onih koje je odredio vladar. d`ihad protiv gre{nika rukom i savjetom. u smislu Alejhiselamovih rije~i: “Ko od vas vidi ne{to {to ne valja. d`ihad protiv {ejtana. odupiranjem ~ovjeka njegovom zavo|enju. 4. da se prethodno izvr{e pripreme. 4. ne vodi rat.DESET O POGLA VLJE DESETO POGLAVLJE VOJNI POHODI I D@IHAD Postoje ~etiri vrste d`ihada: 1. a ako ne mogne rukom. d`ihad (borba) oru`jem protiv nevjernika koji spre~avaju da rije~ islama do|e do ljudi ili ugro`avaju muslimane. 2. te `ene i sve}enike koji ne u~estvuju u vojnim aktivnostima.

pa je vladar podijelio podanicima. koji }e se dijeliti na op}e potrebe muslimana. Hara~ (porez) jeste ono {to je odre|eno na ime kori{tenja zemlje koju su osvojili muslimani.” 684 Muslimani su. nabaviti oru`je i uvje`bati ljude za sve ratne vje{tine koliko je god to mogu}e. 6. U d`ihadu je neophodna ozbiljnost i postojanost u bojnim redovima. POVEZIV ANJE ISLAMSKIH VOJSKI POVEZIVANJE Kao {to je obavezan d`ihad. a nesposobni za borbu. PROPISI O PLIJENU Petinu plijena uzima vladar i tro{i ga na op}e potrebe muslimana. D`izju pla}aju vojno sposobni. bez obzira da li `ive u jednoj ili vi{e razli~itih dr`ava. a njegovo ime bilo upisano u op}i vojni spisak. RA TNI PLIJEN RATNI Plijen je imetak koji se zarobi od neprijatelja u ratu. Ostale ~etiri petine dijele se borcima. Iznos d`izje odre|uje se prema bogatstvu ili siroma{tvu {ti}enika. kako bi uvje`bao sve ratne vje{tine. zabranjeno je masakriranje neprijatelja.{ti}enika na ime u`ivanja za{tite muslimanske vlasti s obzirom da nisu obavezni i}i u vojsku. ne pla}aju d`izju. Vladar je du`an izvr{iti pripreme za d`ihad i osigurati sve vrste ratne spreme. obavezni. Neflun je ono {to vladar dodijeli mimo udjela u plijenu radi obavljanja posebnog ratnog zadatka. Svaki mladi} koji navr{i osamnaestu godinu `ivota du`an je priklju~iti se vojnoj slu`bi u periodu od godinu ili vi{e dana. . dakle. bez obzira na godine. D`izja (glavarina) jeste materijalna obaveza koja se uzima od nemuslimana . uz godi{nji porez. jer Uzvi{eni Allah ka`e: “…i protiv njih pripremite koliko god mo`ete snage i konje za boj.Islamsko znanje 285 5. Fej'un je ono {to su nevjernici ostavili bje`e}i prije borbe i njime vladar raspola`e u skladu s op}im interesima. njihovog oru`ja i ratne opreme na strate{ki va`nim mjestima u koje bi neprijatelj mogao u}i i napasti muslimane u njihovoj zemlji. isto tako obavezno je povezivanje islamskih vojski. u~enje dove u kojoj }e se tra`iti pomo} protiv neprijatelja.

onda ne daje ni otkup za osloba|anje. da ih oslobodi bez otkupa ili da im zadr`i status zarobljenika. da tra`i otkup za njih. njih se treba pridr`avati sve dok ih suprotna strana ne prekr{i. on se ne smije ubiti niti dr`ati u zarobljeni{tvu. Ukoliko postoje ugovori u tom pogledu. Me|utim. da ih razmijeni.286 Islamsko znanje RA TNI ZAROBLJENICI RATNI U pogledu ratnih zarobljenika vladar ili nadle`ni organi postupaju sa njima onako kako postupa neprijateljska strana. . ko nakon zarobljavanja primi islam. Ako primi islam prije zarobljavanja. tako da mo`e da ih kazni smrtnom kaznom.

AHLAK I EDEB .

.

islamski edeb kao obavezu ~injenja dobrih. narav. ihsan. tako i edeb zna~ajno u~estvuje u oblikovanju ahlaka. Kao {to se ahlak odra`ava na edeb. ahlak i edeb me|usobno su povezani i nu`no uslovljeni.s. i iman mu je jak i obratno. kada je do{ao Allahovom Poslaniku i postavljao mu pitanja. To se mo`e razumjeti i iz hadisa D`ibrila. navika. Zato su ahlak i edeb ogledalo imana vjernika . beletristika. On tebe.AHLAK I EDEB Pod pojmom ahlaka podrazumjevaju se unutra{nja svojstva ~ovjeka . pokoravanje i robovanje Allahu. 2 . To opet zna~i da su islamski ahlak i islamski edeb rezultirani jednim od najvi{ih stupnjeva vjerovanja.ako su mu ahlak i edeb lijepi. Prema tome. Islamski ahlak i edeb su. Tako|er.{.pozitivna i negativna. d`. u Sudnji dan. a te`nja za D`ennetom sna`no podsti~e na razvijanje lijepe }udi i na dobro~instvo prema drugima. Drugim rije~ima. pa ako ti Njega ne vidi{. odnosno na njegov vanjski `ivot. Zbog toga islam obavezuje na oboje: 1 . tj. u polaganje ra~una za svako u~injeno djelo. strah od D`ehennema. to je njegov cjelokupni duhovni `ivot... Ti postupci i pona{anje nazivaju se edeb ~ovjeka.v.. kao da Ga vidi{. odnosno lijepo postupanje o~ituje se kroz obo`avanje.islamski ahlak koji te`i ka ostvarenju i izgradnji plemenitih unutra{njih svojstava. obi~aj. i kao takvi u {irem smislu obuhvataju ~itavu vjeru.a. da obo`ava{ Allaha. pristojnost. unutra{nja svojstva. skup plemenitih. obrazovanje. ^ovjekova }ud. dakle. sna`nim poput osvjedo~enja. najve}im dijelom odra`avaju se na njegove vanjske postupke i njegovo pona{anje. prirodno svojstvo. vidi. da bismo takvim edebom upotpunili i o~uvali lijepi ahlak. s.ponekad jedno podrazumijeva drugo i obratno. Jezi~ki.. uistinu.”685 Prema tome. tako da je te{ko uspostaviti preciznu razliku izme|u dva pojma. priroda. ahlak je mno`ina od arapske rije~i huluk {to zna~i: }ud. a odvra}anje od poku|enih. rekao je: “. U prilog tome svjedo~e hadisi Poslanika: “Uistinu . d`. a odvratio nas od lo{ih. a izbjegavanju lo{ih. Edeb je tako|er arapska rije~ (mno`ina “adab”) i zna~i: odgoj. karakter. dobro~instvu) Poslanik. lijepo pona{anje.. da bi nam takav ahlak donio dobra djela. jedno uti~e na drugo. pa kada ga je upitao o ihsanu (lijepom postupanju. a ostavljanja lo{ih djela. jer se }ud lo{im ili pogre{nim pona{anjem kvari. Jer vjera u Boga.{. lijepih i pozitivnih postupaka. podsticaj na pohvalne postupke. mo`emo zaklju~iti da stupanj ahlaka i edeba ovisi od ja~ine imana i bogobojaznosti. i kroz istinsko i ~vrsto uvjerenje u Njega.

pa }e se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela...290 Islamsko znanje su me|u najboljim od vas oni koji su najljep{eg ahlaka. potvorio tog i tog..{. ka`e: “A ti si.. udario tog i tog. ka`e: “Mi smo izaslanike Na{e s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali da bi ljudi pravedno postupili.”686 “Uistinu su me|u vjernicima od najpotpunijeg imana oni koji su najljep{eg ahlaka. Allah.v.s. Allah. u imetku zakinuo tog i tog.”694 .”689 Za Poslanika. Ponekad su i zasebna. AHLAK Ahlak se dijeli na pohvalna i poku|ena svojstva. a nas obavezuje da slijedimo Poslanika. i pozivanjem i podsticanjem na ~i{}enje du{e da bi se u njoj nastanila plemenita }ud.”692 Kada je bio upitan o tome {ta najvi{e uvodi u D`ennet.”693 A s druge strane.”691 “Uistinu }e onaj ko je lijepog ahlaka dosti}i stupanj posta~a i klanja~a. s. primjeri lo{eg ahlaka popra}eni su `estokim prijetnjama. a pojedine prepustiti stru~nijim tekstovima. izme|u ostalog.”687 Kona~no.a. prolio krv tog i tog. zaista. a da na nju nije podstaknuto niti je i jedna ru`na osobina ostavljena. oblasti koje obuhvataju ahlak i edeb posve su op{irne i zato }emo ih ovdje sa`eti kroz va`nije cjeline. najljep{e }udi” 690. Brojni su i hadisi koji pozivaju na lijep ahlak. onda }e se uzeti od njihovih lo{ih djela i prebaciti na njega. Nijedna lijepa osobina nije propu{tena. postom i zekatom. ali je psovao tog i tog..{. Allah ka`e: “Uspio je onaj ko je (du{u) o~isti. d`. pa }e se zajedno s njima (djelima) strovaliti u Vatru. isti~u}i njegovu vrijednost: “Na mizan-tereziji ne}e ni{ta biti te`e od lijepog ahlaka.. a da na nju nije upozoreno. d`. Poslanik je rekao: “Bogobojaznost i lijep ahlak. ^ak je lijepi ahlak jedan od ciljeva kojim te`i islam na dunjaluku. Poku|ena svojstva jesu uglavnom krajnost ili suprotnost pohvalnim svojstvima ili sami nadostatak pohvalnog svojstva. Islam nagla{ava izuzetnu va`nost ahlaka. a ako mu ih nestane prije nego {to se svima odu`i. Slijede}i hadis na vrlo upe~atljiv na~in skre}e pa`nju na {tetnost i opasnost nepravde: “Gubitnik je moga ummeta onaj ko do|e na Sudnji dan sa namazom. a izgubljen je onaj ko je na stranputicu odvodi !” 688 I propisi su islama u skladu sa lijepim ahlakom.

O tome Poslanik. upisat }u mu deset do sedam stotina sevaba. d`. a Allaha gotovo da i ne spomenu..nagrada na drugom svijetu ga ne}e ma{iti. Ono {to je u~injeno mimo Njegovog imena pripada onome kome je namijenjeno i On za to ne}e nagra|ivati. da Mu iskreno. u ne~ije drugo ime osim Allahovog. zbog njihovih nedjela `estokom kaznom prijeti: “Licemjeri misle da }e Allaha prevariti. najstro`ije je zabranjeno. d`.{. onda djelo ne prelazi ovosvjetski nivo i biva prepu{teno ovosvjetskim relacijama. Na drugom svijetu nagrada i uspjeh slijedi samo za ono {to je u ime Allaha.pobo`nosti. a njegov vlasnik biva za to nagra|en na budu}em svijetu.{.{.a. d`.Islamsko znanje 291 PRIMJERI LIJEPOG I RU@NOG AHLAKA ISPRA VNOST NIJET A (NAMJERE) ISPRAVNOST NIJETA Misli se na namjeru ili nakanu ~injenja djela u ime Allaha..v. u tom slu~aju.kudsiju: “Ako moj rob naumi uraditi neko dobro djelo. lijeno se di`u. nam o tome prenosi Allahove.ukoliko ga uspije realizirati. kao pravovjerni. Izvr{avanje dozvoljenih djela u ime Allaha. To se prije svega odra`ava u ibadetu .{. i samo za to da bi se pokazali pred svijetom. nema ni{ta. A bez iskrenog nijeta u dozvoljenom djelu vjernik (na ovome svijetu) ima od njega samo ono {to mu to djelo mo`e donijeti .” 695 Obavljanje ibadeta. ~ini du{u ~vr{}om i manje ovisnom o dunjaluku.s... u~injeno. Ako taj nijet izostane. i On }e njih zavarati. Kada ustaju da klanjaju. Ta ispravnost ili iskrenost nijeta je propisana u svim ljudskim djelima i strogo nare|ena. Takav nijjet tom djelu donosi bereket (blagoslov) na ovome svijetu.a.s. tj. Poslanik..” “Uistinu }e licemjeri na samom dnu D`ehennema biti i ti im ne}e{ za{titnika na}i. a ako ga uradi.. A ako naumi da uradi neko lo{e djelo.{. du{a vjernika je smirenija i u slu~aju neuspjeha biva manje pogo|ena ili uop}e ne osjeti razo~arenje ili o~aj. ka`e: “Uistinu su djela prema .makar u tom ~inu bio sprije~en ili djelo zbog nekih drugih okolnosti bude izostalo . vjeru ispovjedaju. d`. a ako ga uradi.”697 Primjenjuju}i ovaj hadis u praksu. pa ga ne uradi. upisat }u mu sevab. rije~i u hadisi . s.” 696 A u djelima koja su mubah (dozvoljena. uspjehu i neuspjehu. pa ga ne uradi. ali i u ostalim postupcima. Na drugom svijetu on od tog djela. odnosno niti nare|ena niti zabranjena) ispravnost i iskrenost nijjeta je po`eljna. za to mu ne}u upisati grijeh.v. To je zato {to vjernik sa takvim nijetom nikad nije na gubitku . odnosno propisanih djela.. d`. d`. Oni koji to rade zovu se munafici (licemjeri) i njima Allah. u Kur'anu veli: “A nare|eno im je da se Allahu klanjaju. s.{. Allah.. upisat }u mu samo jedan grijeh. iskrenost prema Njemu.

{.{.. o predstoje}im ku{njama obavje{tava. O tome nam Allahov Poslanik. ili zapao u nemarnost. poru~uje nam da }e svako od nas prolaziti kroz `ivotna isku{enja . uistinu.. a svaki ~ovjek dobit }e samo ono {to je (svojim djelom) naumio.da se ne bi prepustio lagodnom `ivotu. pa je Allah. rije~i u hadisi . znao (i ukazao na) one koji istinu govore i (na) one koji la`u.”699 STRPLJIVOST (SABUR) I ZAHV ALNOST ([UKR) ZAHVALNOST Allah. `ivotima i ljetini. d`.” 702 Sabur je. Allahovi i zaista }emo se Njemu vratiti...v. Pa ko bude u~inio hid`ru zbog materijalne dobiti ili zbog `ene da bi se o`enio. A ti obraduj strpljive. veli: “Niko nije dobio bolji i ve}i dar od sabura.s.” 700 I na drugom mjestu nas Allah. d`. d`. bez primjese ~ega drugog u nijetu i za takva djela nagra|uje. ali nam nudi i rje{enja da u isku{enje ne}e biti dovedeni? “A doista smo Mi u isku{enje dovodili i one prije njih.” I na drugom mjestu nas Allah.”703 A Allahov Poslanik.{.292 Islamsko znanje namjerama.{. d`. da se ne bi osilio..{..sabur: “Mi }emo vas. s..{. d`. uistinu.”704 Kao {to se vjerniku poru~uje da u nevolji i bezna|u tra`i pomo} u saburu-da bi time skladno potvrdio Allahovu. znao (i ukazao na) one koji istinu govore i (na) one koji la`u. ali nam nudi i rje{enje ..a. ina~e. a da u isku{enje ne}e biti dovedeni? A doista smo Mi u isku{enje dovodili i one prije njih. O tome se u Kur'anu azimu{a'nu na vi{e mjesta govori: “Misle li ljudi da }e biti (na miru) ostavljeni ako ka`u: 'Mi vjerujemo!'. d`. uistinu. na ku{nju stavljati sa malo straha i gla|u i gubitkom u imecima. pa je Allah. prenosi Allahove.. pa ko bude u~inio neko djelo pridru`iv{i Mi u njemu nekoga. tra`ite pomo} strpljivo{}u i namazom.v.i u vjeri i u dunjalu~kim poslovima. prima samo ona djela koja su u Njegovo ime ura|ena.'”701 “O vjernici. s. ka`u: 'Mi smo. Njegova . koji.”698 Allah. d`.kudsiju: “Meni nimalo ne treba udru`ivanje s nekim. ostavit }u i njega i njegov {irk (udru`ivanje). ili.{. i zajedno s njim. kad ih kakva nevolja zadesi.. d`. tako isto od njega se tra`i da u momentima rahatluka i blagostanja bude zahvalan Bogu . Allah je doista sa strpljivima. njegova hid`ra je za ono za {to ju je naumio.{. ustvari.a. kao njegovi plodovi spomenute su razne nagrade i veliko dobro: “Mi }emo sigurno one koji su saburli nagraditi ljep{im od onoga {to su ~inili. uistinu. o predstoje}im ku{njama obavje{tava.s. {to je jo{ gore. uzvi{enost i Njegovu odredbu nad njim. u Kur'anu spomenut na oko devedeset mjesta.

d`. s. a koji se sa prethodnim dopunjuje..{.) za sebe. Poslanik.{. d`. o tome veli: “Zaista sit ~ovjek koji je zahvalan Allahu.Islamsko znanje 293 zahvalnost ujedno bila bi i njegovo priznanje i o~itovanje da je to blagodat od njegova Gospodara.v. rekao je da poslije te{ko}e dolazi olak{anje: “Allah }e. Onaj Koji pra{ta i da sam milostiv. a ako ga pogodi kakvo zlo ili {teta..”708 NADA (U BO@IJU MILOST) I STRAH (OD NJEGOVE KAZNE) Allah.{. Za {irk (mnogobo{tvo) je Allah..ali i da je kazna Moja. jeste nada u Bo`iju milost i Njegovu pomo}. d`. jasno rekao da ga ne}e oprostiti: “Allah sigurno ne}e oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim.. d`. zacijelo. on zahvaljuje Allahu.. zahvalnost Allahu. d`.. veli: “Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu.{. bolna kazna!” 711 Potrebno je ulo`iti trud da bi se zaslu`ila Allahova. d`.. sigurno. Drugi vid rje{enja na koje islam upu}uje vjernike. A Allah. Allah je blagodaran i sveznaju}i. to ne zna~i da }e On svakome i sve grijehe oprostiti. poslije tegobe lahko}u dati. Islam to nudi vjernicima da bi se time pomogli protiv te{kog psihi~kog stanja u koje ~ovjek nakon tegobe ili nekakve nesre}e zapada.. poru~uje.s. a to ne va`i ni za koga osim za vjernika.. isti~e da Njegova kazna postoji i da je bolna.{.{. a i {titi od Allahove. a oprostit }e kome ho}e ono {to je manje od toga. Ja }u vam. Allahov Poslanik o tome ka`e: “^udno li je pona{anje vjernika! Svako njegovo stanje jeste korist za njega. i time posti`e korist za sebe.A Allah pra{ta i samilostan je. doista.. gdje Allah. d`.”705 Uz to. d`. d`.. d`. jo{ vi{e dati. d`. “.”709 Me|utim. kazne. Allah. u~vr{}uje i pove}ava blagostanje.”710 Da se Njegova milost ne smije olahko shvatiti.” 706 “Allah vas ne}e ka`njavati ako budete zahvaljivali i vjerovali.{. Allah. na Njegovim blagodatima produ`uje. ljudima poru~uje da je Milostiv da bi se oni toj milosti nadali: “Ka`i robovima Mojim da sam Ja. d`..” 707 I na kraju. zaista.” 713 . ima istu nagradu kao i onaj koji strpljivo posti. ka`e: “Ako budete zahvalni.{.{. .{.{. ako ga zadesi kakva radost. milost.. oni se mogu nadati Allahovoj milosti. on se strpi i postojano dr`i i time posti`e korist (nagradu od Allaha..{. vidimo iz nastavka gornjeg ajeta o Bo`ijoj milosti.a.” 712 Za isku{enja na ovome svijetu i raznorazne tegobe spomenuli smo jedan vid rje{enja sabur. zahvalnost u blagostanju mo`e biti jednaka strpljivosti u oskudici..

U to se kroz primjere bogatih i siroma{nih uvijek mo`e uvjeriti. idolatrija i sli~no. a bojte se Mene.. . a spa{eni od zablude. mnogo pra{ta i On je milostiv. s. On je Gospodar na{. To je nezaobilazno svojstvo vjernika: “(Pravi) su vjernici samo oni ~ija se srca strahom ispune kad se Allah spomene. nisu dozvoljeni.a. On.{. dakle. kazne. To sve u njemu izaziva strah za njega samog i za ono do ~ega mu je stalo. pored nade u Bo`iju milost. Zato ih se (takvih) ne bojte.s. d`. ali je u velikoj opasnosti. Zato vjernik. Preciznije re~eno.: “Ko uve~er ka`e: ‘Raditu billahi rabben ve bilislami dinen ve bi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem nebijjen' (‘Zadovoljan sam Allahom. jer mu u takvom stanju dolazi {ejtan sa spletkom da je za pokajanje kasno i da zato treba uzeti punu “slobodu” u u`ivanju na ovom svijetu.294 Islamsko znanje Bezna|e i o~ajanje. tj. U Kur'anu o tome Allah ka`e: “Reci: 'Dogodit }e nam se samo ono {to nam Allah odredi. Pogotovo kad je u pitanju o~ajanje u Bo`iju milost: “Zaista samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost. d`.od Boga.{.v. u Kur'anu. tako|er. A strahovanja u `ivotu je previ{e. Ovakva osoba ne izlazi iz vjere. Tada ~ovjek u nedostatku dini-islama pada u zablude raznih vjerovanja. zadovoljstvo se kao duhovna vrijednost posti`e i pove}ava duhovnom hranom. praznovjerja. uz spominjanje Svoje milosti upozorava i na Svoju kaznu. Islam zato dokida sve strahove osim straha od Allaha.. jer je ~ovjek slab.” 717 ZADOVOLJSTVO Ljudi su jo{ od davnina spoznali da zadovoljstvo nije u imetku ve} u du{i.”716 Za ~ovjeka je vrlo {tetno da strahuje od ne~ega ili nekoga za ~im ne treba da strahuje. U islamu nalazimo da se zadovoljstvo posti`e ~vrstom vjerom u Bo`ije odre|enje. Allah. a ne tjelesnim u`ivanjima i materijalnim dobitima. koji ste se prema sebi ogrije{ili. d`.{.'”718 Onaj ko je u ovo ~vrsto uvjeren uvijek je svjestan da se to desilo sa Allahovom.{. ne gubite nadu u Allahovu milost ! Allah }e sigurno sve grijehe oprostiti. a i sve drugo {to nam se desi.{. treba imati i izgra|ivati u sebi strah od Allahove. Allah svakom grje{niku poru~uje nadu u Njegovu milost da bi ga potakao na pokajanje i dobra djela: “Reci: 'O robovi moji. ukazuje na to da je istinsko zadovoljstvo u tome {to smo od Boga upu}eni na Istinu.. U tom je kontekstu i hadis Allahova Poslanika.. isti~u}i da je bolna. odredbom.'” 715 Me|utim. azimu{'anu. kao {to smo vidjeli.” 714 Gubljenje nade u Bo`iju milost je posebno zabranjeno grje{niku. u vjeru da je ishod na{eg truda i djelovanja. d`. ako ste vjernici. doista. Islam nam. d`. ka`e: “To vam samo {ejtan pla{i svoje prijatelje (one koji se za njim povode). jer Allah. mnogo toga je ja~e od njega i mnogo je stvari koje ga potencijalno ugro`avaju..

v.. d`. a vra}aju se (u svoje prebivali{te) site. r. pa se onda pouzdati. naro~ito ako je previ{e slobodan. a. kada je rekla: “O Allahov Poslani~e. Allahovom Poslaniku.{. brz.a. onda se pouzdaj u Allaha. pa je tako kod `idova izra`en strah ili bojazan. rekao je da se u Allaha.v.[. nesmotren i nepromi{ljen. d`. uzda da }e je na}i gdje je i ostavio. D@. one osvi}u gladne.zaslu`uje da ga Allah.osobito kad su vjerski propisi u pitanju.{: “Onome ko se u Allaha uzda. d`.s.a. s.{.. Pouzdanje (tevekkul) u Allaha. upu}ujemo dovu (molbu) da ta odredba bude hairli za nas.. d`.{. Svome Poslaniku. d`. Allahov mir i spas bio nad njim')719 .”726 Stid ne smije biti smetnja za ~injenje dobrih djela.a..”724 Ispravni i korisni postupci su poznati i ograni~eni.. ka`e: “A kada se odlu~i{. s.s.{. On }e mu biti dovoljan.v.. Allah. prvo se potruditi oko izbora najboljeg rje{enja.s. On bi vas opskrbljivao kao {to opskrbljuje ptice. podrazumijeva potpuno prepu{tanje Njegovoj volji i odredbi. Njih je. d`.. .v.a. s.{.Islamsko znanje 295 d`.”725 “Ono {to je preostalo od govora pro{lih poslanika je: “Ako nema{ stida.a. a }ud ove vjere je stid.”722 Ka`e Resulullah. vi{e. A ~ovjek.s... Gospodarom. s.s.. vjerom islamom i vjerovjesnikom Muhammedom. Da bi se to rje|e doga|alo. jer Poslanik veli: “Stid samo dobro donosi.a. d`.. za odvra}anje od ru`nih postupaka i za tra`enje znanja . zadovoljnim u~ini.s. s. a Njemu. vjernik bi trebao da se okiti stidom.”723 STID Svaka vjera ima svoju posebnost.{.. d`. A Allahov Poslanik. mu na to re~e: “Sve`i je i pouzdaj se u Allaha!”721 Jako pouzdanje u Allaha.{.s. U islamu je ta posebnost mje{avina ljubavi i straha: Poslanik.a. s.” POUZDANJE U ALLAHA. ima mnogo vi{e mogu}nosti da upadne u djela one druge grupe postupaka i da tako u~ini nepravdu prema sebi ili drugome.: “Kada biste se vi istinski oslanjali na Allaha. upitao za njegovu devu. jednom iz daljine do{ao je neki ashab.v. Kada ga je Resulullah.{. rekao je: “Svaka vjera ima svoju }ud..v..”720 Dakle. jer tevekkulu treba prethoditi trud i rad. a ti onda ~ini {ta ti je volja. olak{ava posao i uljep{ava njegov ishod: Ka`e Allah. jedne od `ena Allahova Poslanika. Lijep primjer za to je slu~aj Ummu Seleme. na`alost. a kod kr{}ana ljubav. Ono ostalo su lo{i i pogre{ni koraci. To pouzdanje ni u kom slu~aju nije ravnodu{nost niti prepu{tanje stihiji `ivota.

i koliko god imao imetka i bogatstva. Na Sudnjem danu bit }e im o vratu obje{eno ono ~ime su {krtarili.”734 “Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne tro{e ga na Allahovom putu . {krtost strogo zabranjuje: “Neka oni koji {krtare u onom {to im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih. Na te haoti~ne me|usobne odnose kao plodove gramzivosti.{. ako vidi teku}inu nakon bu|enja”. d`. dare`ljivost ga navodi na saosje}anje i brigu prema siroma{nim. za`elio bi i drugu. on bi htio jo{ vi{e. “I nastojte da zaslu`ite oprost Gospodara svoga i D`ennet prostran kao nebesa i Zemlja.”735 .727 DARE@LJIVOST Islam nas podsti~e na dare`ljivost i u izobilju i u oskudici. Allah }e primiti pokajanje onoga ko se pokaje. uistinu. uni{tila one prije vas i navela ih je da krv prolijevaju i da svetinje pogaze. upozorava nas Poslanik: “^uvajte se gramzivosti. pripremljen za one koji se Allaha boje.” 730 A Allahov Poslanik taj vrhunac dare`ljivosti uvrstava u potpunost imana: “Niko od vas ne}e potpuno vjerovati dok ne bude volio svome bratu ono {to voli i sebi. opasnosti i od {krtosti i pohlepe se uvijek naziru.”733 Stoga. Kad se ova svojstva na|u kod vi{e ljudi. Allah.. ne. Te osobine ~ovjek te{ko sputava. za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici. Tako|er. re~e Allahov Poslanik.”731 Dare`ljivost vjerniku poma`e da se oslobodi ovisnosti od ovozemaljskih prolaznih koristi da bi se mogao pravilno skoncentrisati na svoj cilj i na vje~nu korist i ljepotu . pa u gomilanju bogatstva i dobiti ne}e ni pred ~im prezati. to je zlo za njih. da li `ena treba da se okupa kada u snu vidi da je iz nje iza{la plodna teku}ina?” “Da. a suprotno tome.ahiret i D`ennet u njemu. a kada bi imao dvije doline. pa (reci mi).”732 Ukoliko se ~ovjek ne bude borio protiv tog lo{eg svojstva.navijesti bolnu patnju.” 728 “I namaz obavljajte i zekat dajite. ono }e nad njim nadvladati.s.” 729 A ~estitost se opisuje davanjem iz onoga {to je najdra`e: “Ne}ete posti}i ~estitost i savr{enstvo dobrote sve dok ne budete dijelili od onoga {to vam je najdra`e. po`elio bi i tre}u . Tome svjedo~i i hadis: “Kada bi ~ovjek imao dolinu blaga. jer je ona. a.296 Islamsko znanje Allah se zaista ne stidi istine. ni vrijednosti najbli`ih mu vi{e ne}e biti svete. udjeljuju.ljudska usta mo`e samo zemlja napuniti. a neke oblike dijeljenja ~ini obaveznim. stvar neminovno vodi ka me|usobnom sukobu i niko ni od koga ne bi bio siguran u jagmi za ostvarenjem materijalne dobiti.

” 738 U svjedo~enju: “O vjernici. nego }e se dugovi podmirivati svojim dobrim djelima. budite uvijek pravedni. ~ija vrijednost dose`e gigantske dimenzije. bio on bogat ili siroma{an.odnosa prema Bogu. onda }e zalim (onaj koji je po~inio nepravdu) svojim djelima isplatiti svoja nedjela.” 737 U presudi: “I kad ljudima sudite.{. svjedo~e}i Allaha radi. kao npr. pa makar se i srodnika ticalo. d`.Kazna za nasilje dolazi jo{ na ovome svijetu: “Za dvije stvari Allah ubrzava kaznu na ovome svijetu: nasilje i neposlu{nost roditeljima.. oprost uvjet je oprost mazluma. Allah o tome u Kur'anu veli: “Mi smo izaslanike Na{e s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali. jer (na ahiretu) ne}e biti ni dinara ni dirhema. to je najbli`e bogobojaznosti. nema zapreke. nikako ne navede da nepravedni budete ! Pravedni budite.Dova se mazluma prima: “^uvajte se dove mazluma jer izme|u nje i Allaha.. a ukoliko mazlum ne oprosti.Islamsko znanje 297 PRA VEDNOST PRAVEDNOST O ovom plemenitom svojstvu. i odnosa prema onome kome je nepravda u~injena (mazlum). O tome nam svjedo~i i hadis: “Ko bude u~inio nepravdu nekome od svoje bra}e neka se s njim izmiri i od njega oprosta zatra`i. d`.: ~injenje zuluma (nepravde) koje predstavlja uzurpaciju dvostrukih odnosa .{. dovoljno govori ~injenica da njeno ostvarenje i sprovo|enje me|u ljudima predstavlja jedan od ciljeva slanja objava. jer se kr{e Njegove zabrane.”742 .”741 .”740 Brojni aspekti potvr|uju opasnost nepravde.”743 . da pravi~no sudite.” 736 Pravednost je obavezna u svemu! U govoru: “I kad govorite pravedni budite. da bi ljudi pravedno postupali. ta Allah je pre~i !” 739 ^ak i prema onima koje mrzimo: “Neka vas mr`nja koju prema nekim ljudima nosite. uzet }e se grijesi njegovog o{te}enog brata pa }e se pridodavati njegovim. Za Allahov. jer njegovo pravo nije ispo{tovano. pa makar to bilo i na va{u {tetu ili na {tetu roditelja i ro|aka. A ako ne bude imao dobrih djela.

d`.s. veli: “Tako mi Allaha. odgovarati. ne uskra}ujte sebi lijepe . a onda se uspravi i re~e: '.s. d`.s. Islam zato nare|uje istinu. Poslanik nastavi: '[irk. ^ovjek koji ima sklonosti prema la`i bit }e upisan kod Allaha kao la`ljivac.”748 Nedostatak ova dva plemenita svojstva Resulullah.”747 Allahov Poslanik. kada govori . Allahov Poslani~e'. ka`e: “O vjernici..”745 Povjerenje je vrlo bitno svojstvo u me|uljudskim odnosima..v. jer mu je u obavezu stavljeno ispunjenje obe}anja i ukazanog povjerenja. ja sam pobo`niji i strahopo{tovanja ve}eg od vas. s..v. veli: “Dr`ite se istine. jer la` vodi grijehu.' i to je vi{e puta ponovio. i `ivim bra~nim `ivotom.s. a nekad ne postim. Poslanik.la`e.nema isposni{tva a ni pretjerivanja u islamu.{. o tome ka`e: '”Ho}ete li da vas obavijestim o najte`im grijesima?'” 'Da. i kada raspravlja .298 Islamsko znanje ISKRENOST I POVJERENJE Stupanj iskrenosti mjerilo je ~vrsto}e i ja~ine li~nosti. zaista. jer kakva bi to zajednica bila i kakav bi se zajedni~ki koristan posao mogao uraditi ako ljudi ne bi imali povjerenja jedni u druge. Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno me|usobno povjerenje ne pronevjeravajte. Pa ko se udalji od mog sunneta (na~ina `ivota i rada) taj ne pripada meni. Islamsko dru{tvo mora biti sazdano na povjerenju i ~isto od nepovjerenja. Allah.a. u Kur'anu. a nekad postim.a.ne ispuni.{.da. rekao je: “Ko nas bude varao taj nam ne pripada.. svrstao je u znakove licemjerstva: “Ko bude imao (ova) ~etiri svojstva taj je potpuni munafik.. To je i nu`no svojstvo za zdrave me|uljudske odnose.iznevjeri. reko{e ashabi... On ne trpi ni ono {to je ispod niti ono {to je iznad toga . ^uvajte se la`i.pretjeruje.. jer }e se za obavezu. d`. O zabrani isposni{tva Muhammed. kada obe}a .. i pokoravanja Njemu jeste put umjerenosti i sredine.a.v..v. i ~ovjek koji te`i ka iskrenosti.{. Poslanik. a grijeh vodi u vatru. ka`e: “I ispunjavajte obavezu (obe}anje).s. s.” 746A prevara i pronevjera su strogo zabranjeni: “O vjernici.. jer istina vodi ~estitosti. i klanjam i spavam.. s. a ko bude imao neko od njih.”749 UMJERENOST Put obo`avanja Allaha. jer kako poslu{ati onoga u ~ije se rije~i sumnja da li su istina ili la`. neposlu{nost roditeljima'.”744 La` je strogo zabranjena i ubraja se u velike grijehe. taj ima svojstvo licemjerstva sve dok ga se ne pro|e: kada mu se ne{to povjeri . a ~estitost vodi ka D`ennetu. azimu{'anu. s. i la` i la`no svjedo~enje.a. bit }e upisan kod Allaha iskrenim. a.”750 A Allah.

tako On ugled podi`e skromnim robovima Svojim. Allah }e mu ugled pove}ati. nakon {to je zabranjen asketizam. jer se onako slab i sitan oholi i umi{lja pred Onim Koji je stvorio njega i sve ostalo oko njega.” 756Oholost je Iblisa navela na odbijanje pokornosti-grije{enje prema svome Gospodaru: “A kada rekosmo melekima: 'U~inite sed`du Ademu!' . uistinu. isti~e i zabranu pretjerivanja u jelu i pi}u: “Jedite i pijte. samo ne prelazite mjeru.”760 A da ugled i dostojanstvo treba samo od Allaha. govori nam i sljede}i ajet: “Ko bude htio veli~inu..{. poni`enjem ka`njava ohole. Vje~nosti Gospodara njegova. zabrana pretjerivanja: “.. Takav se neumjesno i drsko odnosi prema svome Gospodaru. ali ne pretjerujte. d`.”753 One koji u davanju sadake pretjeruju. d`.”757 Za njega i one koji ga u takvim postupcima slijede. Allah. zaista. tra`iti.{. Takvi i zaslu`uju kaznu od Allaha najavljenu u hadisi ..Islamsko znanje 299 stvari koje vam je Allah dozvolio”751. osim Iblisa.Uzvi{enosti.oni je u~ini{e.s.”752 Allah. d`.{. a prolaznosti svega ostalog. Oholost i umi{ljenost jesu osobine onoga ko je tu spoznaju i to priznanje svjesno ili nesvjesno propustio. jer nisu od (iskrenih) Allahovih robova oni koji rasko{no `ive... slijedi od Allaha. i siromahu. Allah. Allah. d`. a zatim. u ovom istom ajetu. ne voli one koji pretjeruju. Ja }u ga kazniti.v.. Resulullah. ali ne rasipaj. upozorio je da se tako mogu poistovijetiti sa {ejtanovom bra}om: “Daj bli`njem svome pravo njegovo.”759 Kao {to Allah. d`. pa ko Mi se suprostavi (oholo{}u i ponosom).{. najavljuje: “Uistinu }e oni koji iz oholosti ne}e da Me obo`avaju i da Mi robuju u}i u D`ehennem poni`eni. i putniku-namjerniku. ne voli one koji pretjeruju.{. a i veli~anstvenost je Moje svojstvo. Allah.”754 O pretjerivanju op}enito. Vjerovjesnik je rekao: “Ko je god u ime Allaha skroman i ponizan. d`. pa u Allaha je sva veli~ina. On ne htjede i uzoholi se i postade nevjernik.kudsiju: “Uzvi{enost je moje svojstvo.{. s.” 761 . ka`e: “^uvaj se rasko{nog `ivota.a. jer su rasipnici bra}a {ejtanima.”755 SKROMNOST Skromnost i poniznost vjernika jeste posljedica njegovog priznanja Veli~ine....” 758 O opasnosti oholosti sasvim dovoljno govori sljede}i hadis: “Ne}e u}i u D`ennet onaj koji u svom srcu nosi imalo oholosti.

a. s. Resulullah. pa }e ti se smilovati Onaj {to je na nebu.. Ali islam nam skre}e pa`nju da trebamo biti milostivi ne samo zbog pa`nje prema drugima ve} i zbog toga da bi se prema nama milost iskazala. mr`nja je nedoli~no i {tetno svojstvo.s. d`.v. a ne smijemo nikako zbog toga {iriti netrpeljivost i razdor me|u muslimanima. ili ro|aci njihovi.. rekao je: “Uka`i milost onima {to su na Zemlji. Razlike utemeljene na valjanim dokazima i nau~noj metodologiji ne smiju smetati muslimanu. s. da brata muslimana voli samo u ime Allaha. Svi muslimani su du`ni boriti se protiv novotarija koje {tete ja~anju me|usobnih odnosa. Ta ljubav treba biti ~ista i treba joj prethoditi ljubav prema Allahu. iako Allah voli pra{tanje... jer. d`.. u skladu s hadisom: “Svako }e biti (na ahiretu) s onim koga je volio”767.s. O tome Allah. i Njegov Poslanik budu dra`i od svega. On je propisao kazne za neke velike grijehe kao npr. taj }e na}i slast imana: da mu Allah.300 Islamsko znanje PRA[T ANJE I SAMILOST PRA[TANJE U me|usobnim odnosima ljudi jedni drugima nanose nepravdu.{. blud.: kra|a. o tome je rekao sljede}e: “Kod koga se na|u tri svojstva. neka im oproste i ne zamjere! Zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti?” 762“…a onoga koji oprosti i izmiri se Allah }e nagraditi. ni njemu milost ne}e biti ukazana.v. da se mrzi vratiti u kufr (nevjerstvo) kao {to mrzi da bude ba~en u vatru. ili bra}a njihova. d`. s. nas na opra{tanje podsti~e Svojim oprostom i nagradom: “. Allahov Poslanik. makar oni bili o~evi njihovi.a. ubistvo itd.v. Islam poru~uje vjernicima da pra{taju jedni drugima. d`.”766 Vjernik }e biti na drugom svijetu sa onim koga voli.. Ona zamra~uje um i donosi ...s. stoga on ljubav samo prema vjernicima iskazuje da bi se sa njima u D`ennetu sastao.{. i Njegovom Poslaniku. ka`e: “Ne}e{ na}i naroda koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje..” 768 Suprotna ljubavi. Pra{tanje i iskazivanje samilosti prema drugima je posebno bitan ~inilac sa svim njegovim vrijednostima. a nekad i nenamjerno.{.”763 Pra{tanje ne smije biti za sve i mora imati svoje granice. jer bi u protivnom vladali hladni i zategnuti odnosi me|u njima.a.”764 “Ko nije milostiv.{. ili sinovi njihovi. Allah. Ponukani nekom svojom slabo{}u nekad to ~ine namjerno.”765 LJUBA V LJUBAV Me|usobna ljubav i naklonost muslimana jednih prema drugima jesu svojstva koja najvi{e djeluju na ja~anje i u~vr{}ivanje njihovog zajedni{tva. a da bude u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju.

davao u ime Allaha i zabranjivao u ime Allaha taj je upotpunio svoj iman. oholost. ne prezaju}i ponekad ni od ~ega da bi ostvario svoje namjere.” 776 . mada se naj~e{}e nalazi uz mnoge od njih kao: la`. Allahov Poslanik.. ne zavidite jedni drugima i ne okre}ite le|a jedan drugome.”775 Allah. jer u hadisu stoji: “Allah.” 772 Vjernici srd`bu zamjenjuju blagim i finim postupcima. {to se i u Kur'anu spominje: “. Zato ovo {tetno svojstvo uveliko nadma{uje ostala.samo takva mr`nja nam je dozvoljena.i vi{e vole njima nego sebi. samo {to srd`ba kra}e traje. me|utim. a kada ih ko rasrdi..”770 SRD@BA Sli~no mr`nji. Pogubno djeluje na napredak i razvoj zajednice.” Islam ovu boljku lije~i tra`e}i od vjernika da vole drugom ono {to vole sebi. podvala. d`.{. d`.{..”773 “Onaj ko bude pa`ljiv.s.. blag i nje`an. Istinski vjernici udaljuju se od ovog svojstva i kad ih neko rasrdi. jer zavidna osoba ne trpi postojanje nekog boljeg od njega. rekao je: “Nije sna`an onaj ko je dobar hrva~. ve} je jak ko sobom u srd`bi vlada. prekora~enje dozvoljenog i razumnog.”774 ZA VIST ZAVIST Zavist je jedno od najopasnijih svojstava. Takav planski i sistematski nastoji dokinuti presti`e oko sebe.v. opisuju}i one za koje je On namijenio ono {to je bolje i trajnije: “. Primjer toga imamo u osje}anjima ensarija prema muhad`irima. mada im je i samima potrebno. s. Poslanik o tome ka`e: “Ne mrzite se. oni pra{taju.{. rije~ima: “Ko bude volio u ime Allaha. ono {to On mrzi . mr`nja i sli~no.”769 Od vjernika se. u skladu s Poslanikovim..Islamsko znanje 301 negativne posljedice: nasilje.. Islam je zato kao opasno svojstvo ozna~ava i zabranjuje. a mnogo je ja~eg intenziteta. jer zavist uni{tava dobra djela kao {to vatra uni{tava drva. mrzio u ime Allaha.. uistinu. tra`i da mrzi u ime Allaha. sa~uvat }e ga od Vatre.”771 Allah. a. i srd`ba opija razum i donosi nepromi{ljenje postupke i ne`eljene posljedice. d`..a. nas surom Felek podsti~e da Mu se utje~emo”od zla zavidnika kada zavidi. rekao je. O {tetnosti zavisti dovoljno govori sljede}i hadis: “^uvajte se zavisti. d`.s. Allah. oni pra{taju.. nepravdu. a vrhunac u svemu tome jeste voljeti drugom vi{e nego sebi. voli blagost u svemu.{.

”785 A Poslanik..”782 LIJENOST I DANGUBLJENJE Ove su poku|ene osobine jedan vid udovoljavanja prohtjevima. d`. d`.'” 784 “…i da je ~ovjekovo samo ono {to sam uradi i da }e se trud njegov sigurno iskazati. zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju.{.”786 . ka`e: “[ta mislite kad bi (~ovjek) svojoj strasti (prohtjevu) ugodio na nedozvoljen na~in.302 Islamsko znanje UDOVOLJA VANJE PROHTJEVIMA UDOVOLJAV Vjerniku se u islamu skre}e pa`nja na {tetnost udovoljavanja svojim prohtjevima. s. s obzirom da su ~este i posve {tetne. objavio i Njegovu se zakonu pokoravati: “A tebi smo poslije odredili da u vjeri ide{ pravcem odre|enim.a. d`. ^ovjekovo iskustvo upozorava da su mnoge stvari koje su naizgled ugodne i lijepe u biti {tetne i lo{e. {to smo vidjeli iz gornjih ajeta. tra`ite. jer ga oni vuku ka onome {to izgleda ugodno i lijepo. izazivaju nered i haos na ovom svijetu: “Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi.v. kad joj udovolji na dozvoljen na~in. tra`iti: “Svoja nastojanja usmjerite prema onome {to je korisno i pomo} od Allaha.a. kako ne biste bili nepravedni!” 777 “…i ne povodi se za stra{}u da te ne odvede s Allahovog puta. U svakom slu~aju. posebno ih isti~emo. a besposli~arenje mu nikako ne pripada. one.”779 Umjesto prohtjeva vjernici trebaju slijediti ono {to je Allah. ukazuje nam da trebamo raditi ono {to je korisno i da pritom trebamo pomo} od Allaha. a u tome je mnogo toga pogubnog za njega. Tako se ~ovjek suprotstavlja pojedinim prohtjevima i strastima. sigurno bi nestalo poretka na nebesima i Zemlji i u onom {to je na njima.. U skladu s hadisom: “Ja uistinu prezirem ~ovjeka koji nije ni u dunjalu~kom niti u ahiretskom poslu”783 Allah nas na vi{e mjesta podsti~e na rad i aktivnost: “I reci: 'Trudite se ! Allah }e trud va{ vidjeti. s. i vjernici.. tako|er.{. Islam je vjera svjesnog odnosa prema vremenu i korisnom djelovanju. O tome Poslanik. a i Poslanik Njegov.s. zaslu`uje nagradu.. bi li zaslu`io kaznu?! Tako isto.” 780 “Slijedite ono {to vam se od Gospodara va{eg objavljuje. ali..”781 Vjerniku se dozvoljavaju oni prohtjevi koje je islam dopustio i na na~in koji je odredio.{.v. a nemojte slijediti druge mimo Njega.” 778 Osim {to strasti vode ka nepravdi i zabludi. ali samo da bi ostvario druge ve}e dunjalu~ke koristi i na kraju opet ugodio prohtjevima.s. islam o{tro isti~e zabranu slije|enja prohtjeva i strasti: “Zato ne slijedite strasti.

[.v. jer edeb prema sebi i prema drugima proizilazi iz edeba prema Allahu.{. D@. tada je. ~ovjek koji je svoj odnos prema Allahu..s. Preciznije re~eno.~ovjek je. .{. Ovo je poglavlje adaba najva`niji segment ~ovjekova `ivota. najupe~atljiviju sliku o {tetnosti besposli~arenja nalazimo u suri El-Asr: “Tako Mi vremena .[. doista.{.da samo Njega obo`avamo.. Ili. postigao vrhunac edeba prema svemu ostalom. jer ukazuje vjerniku na ono {to mu je dozvoljeno i zabranjeno.. nare|eno.. kada je bio upitan koji je najve}i grijeh. d`.”789 Onaj ko Allahu. na gubitku. d`.. d`. temeljno uti~e na sve ostalo. odgovorio: . .. d`. d`. spada: .” 787 EDEB (ADABI) Kao {to je ve} re~eno. jer odnos ~ovjeka prema Allahu..{. osim onih koji vjeruju i dobra djela ~ine. i koji jedni drugima istinu preporu~uju.a.adabi prema Allahu. posve sigurno. U adabe prema Allahu. edeb je skup propisa u pona{anju vjernika izra`enih kroz njegov vanjski `ivot. ne pripisuju}i Mu druga niti pomaga~a. u skladu s Allahovim.adabi prema drugima.. edeb je islamski bonton. d`. ni u krupnim ni u sitnim postupcima.upoznaje ga sa li~nim pravima i obavezama i pravima i obavezama prema drugima. D@.{.{. I ODREDBAMA GAJBA ADABI PREMA ALLAHU. s. ili.{. jednostavno re~eno. nekoga ravnim ~ini.Islamsko znanje 303 I na kraju. rije~ima: “I Gospodar tvoj propisuje da nikog drugog osim Njega ne obo`avate. a oblast koju obuhvata je obimna. ADABI PREMA ALLAHU. i odredbama gajba. d`.adabi prema sebi. preporu~eno ili poku|eno. uradio je najve}i grijeh. pak. jer je Poslanik.788 Dio tih adaba navesti }emo ovdje razvrstav{i ih u tri skupine: . uskladio i upotpunio onako kako to njegov Gospodar od njega zahtijeva. i koji jedni drugima preporu~uju strpljenje.

melekima neugodnost ~ini ono {to je i ljudima neugodno”796. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne poslu{a. u skladu s rije~ima na{eg Gospodara: “Kada Allah i Poslanik Njegov ne{to odrede. jer nam to na{ Gospodar zapovijeda: “O vjernici. veli~aju}i Ga i zahvaljuju}i Mu na Njegovim blagodatima.izbjegavati sve neugodne stvari op}enito.{.{. jer. blagosiljaju onog ko ljude pou~ava dobru. u skladu s hadisom: “Ko bude jeo bijeli ili crveni luk ili prasu neka ne prilazi na{em mesd`idu.da Mu se pokoravamo u svemu {to nam je u `ivotu propisao. d`.u ku}i ne dr`ati istaknutu sliku `ivog bi}a. d`. .. a u drugom rivajetu (predanju) spominje se i kip795. Ukratko. niti unositi kipove. da se u Njega uzdamo i da svoje te`nje i molbe Njemu usmjeravamo. Allaha ~esto spominjite. ~ak i mrav u svome leglu i riba u moru. uistinu. niti uvoditi psa.”799 .304 Islamsko znanje “Da Allahu suparnika pripisuje{.pa neka umanji ili uve}a.~initi lijepa i dobra djela poput podu~avanja ljudi dobru ili klanjati u prvim safovima (redovima) jer meleki blagosiljaju takve. .da Ga se ~esto sje}amo i da Ga spominjemo (zikir ~inimo) na propisani na~in. da Mu ne budemo neposlu{ni i da nam od Njegove naredbe ni{ta ne bude pre~e. ADABI PREMA MELEKIMA I OST ALIM NEVIDLJIVIM BI]IMA OSTALIM ADABI PREMA MELEKIMA Adabi su sljede}i: . onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom naho|enju postupe.{. da se nadamo Njegovoj milosti a da strahujemo od Njegove kazne. i Njegovi meleki blagosiljaju prednje safove. jer to uznemirava meleke.793 . . d`. taj je o~ito skrenuo s pravog puta”791.da u sebi izgra|ujemo ljubav prema Njemu. u skladu s hadisom: “Meleki ne ulaze u ku}u u kojoj je pas ili slika”794. iskrenim i odanim robovima. i ujutro i nave~er Ga veli~ajte !”792 “Sje}ajte se vi Mene i Ja }u se vas sjetiti. i zahvaljujte Mi i nemojte Me zanijekati”.”797 “Uistinu Allah. .i Njegovi meleki. meleki }e blagosiljati onoliko dugo koliko on taj salavat donosi .”798 “Svakoga ko na mene donese salavat.. u skladu s brojnim hadisima: “Uistinu Allah.. a On (Allah) te stvorio”790. sva unutra{nja osje}anja trebamo Njemu posvetiti onako kako to dolikuje Allahovim.

{.. a onda jedan drugom ka`u: ‘Zar mo`e{ ne{to ~ovjeku koji je upu}en.. a neki od njih su navedeni u sljede}im hadisima: “Ko. a.. zadr`ite svoju djecu (u ku}i).”804 Poslanik. a to se ispoljava na vi{e na~ina: . i odjednom do|u sebi.s. i zatvorite . ka`e: ‘Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah’ (‘U ime Allaha.”801 A Poslanik. onda ih pustite. tada im ka`e: 'Dobili ste ve~eru.. op}enito: “Oni koji se Allaha boje. a ne spomene prilikom uzimanja hrane. i od njega {ejtan uzmakne. od njih. u Allaha se uzdam.{. onda {ejtan svojima ka`e: 'Imate ovdje i konak i ve~eru'”802.u~enjem: “Eu'zu billahi mine{-{ejtanir-rad`im” (“Utje~em se Allahu od prokletog {ejtana”). a kad pro|e sahat no}i. U tome se u Kur'anu govori na vi{e mjesta: “A ako {ejtan poku{a da te na zlo navede. nema nikakve mo}i niti snage. d`.” A po jednom drugom tuma~enju hadisa zna~enje glasi: “Utje~em Ti se od mu{kih i `enskih d`ina. i to isto uradi pri uzimanju hrane. . veli: “Kada ~ovjek u|e u svoj stan i spomene Allahovo ime pri ulasku.s. ali nemate konaka. a. osim sa Allahom. d`.v. . njemu se rekne: ‘Upu}en si.. ~im ih sablazan {ejtanska dodirne.posebni postupci i poseban zikr vezan za odre|ene prilike.’803 ‘Zaista je ovaj otvor (zahodska jama) mjesto gdje se sakupljaju d`ini i {ejtani.sje}anjem i spominjanjem Allaha. sjete se (Allaha i Njegovih odredbi). On uistinu sve ~uje i zna” 800. s.a. za{ti}en i sa~uvan.”805 A u drugom hadisu Resulullah. pri ulasku u mesd`id rekao bi: “Eu'zu billahil azimi ve bived`hihil kerimi ve bisultanihil kadimi mine{-{ejtanirrad`im” (“Utje~em se Uzvi{enom Allahu i Njegovom plemenitom licu i Njegovoj iskonskoj mo}i od prokletog {ejtana”).s. za{ti}en si i sa~uvan si!’. ti potra`i uto~i{te kod Allaha.’). veli: “Kada nastupi predve~erje (kada omrknete). jer se tad {ejtani {ire. utje~em Ti se od pokvarenosti i prljav{tine’).{. {ejtan izjavi: “Sa~uvan je od mene u preostalom dijelu dana. pri izlasku iz svoje ku}e.' A ako pri ulasku ne spomene Allahovo ime. Takvih je primjera mnogo. pa kada neko od vas po|e u zahod neka rekne: ‘Allahumme inni euzu bike minel hubsi vel habais’ (‘Moj Allahu. d`. I kada to ka`e.Islamsko znanje 305 ADABI PREMA [EJT ANIMA I D@INIMA [EJTANIMA Pona{anje prema {ejtanima i lo{im d`inima sastoji se od tra`enja za{tite kod Allaha. tada {ejtan rekne svojima: 'Nemate ovdje konaka ni ve~ere!' Ako spomene Allaha pri ulasku.

a {ejtan je nevjernik u svoga Gospodara. govor koji rastavlja (istinu od neistine).” 811 “Kur'an je.”810 ADABI PREMA KUR'ANU Adabi prema Kur'anu su: . Ova Knjiga. doista. i pokrijte posu|e spominju}i Bo`ije ime . podu~ava Kur'anu.{. da bi oni o rije~ima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni poruku primili.v. Allah.”815 .ostaviti se onoga {to je svojstveno {ejtanu kao rasipni{tvo i jedenje lijevom rukom. u koju nema nikakve sumnje.. a nagrada se deseterostruko uve}ava. 'lam' je harf i 'mim' je harf. }e on do}i kao zagovornik na Sudnjem danu za onog ko ga je u~io.a. jer {ejtan.” 808 A Allahov Poslanik. da razmi{lja o njegovom zna~enju.306 Islamsko znanje vrata spominju}i Bo`ije ime. i ugasite svjetiljke.”809 U drugom hadisu stoji: “Neka niko od vas ne jede i ne pije lijevom rukom jer {ejtan jede i pije lijevom rukom.s.s.i ne rasipaj rasipni~ki. jedna je za gosta. jedna za njegovu `enu. i zave`ite mje{ine (za vodu ili mlijeko) spominju}i Bo`ije ime. a onda druge..”806 Osim toga treba pripaziti gdje se odla`u nokti.. .a. lakrdija nikakva on nije” 812. a ~etvrta je za {ejtana. jer ga takvim Allah. veli: “Ko prou~i jedan harf (slovo) iz Allahove knjige imat }e nagradu. uistinu.v. . d`.makar da ne{to preko njih stavite.” 813 A Poslanik. a zatim Kur'anu druge podu~avaju”.da sebe. . opisuje: “Elif lam-mim. rasipnici su {ejtanska bra}a.. d`. nego: 'elif' je harf.uzeti Kur'an za uputstvo u `ivotu i mjerilo za istinu i la`. kosa i sli~no. u skladu s hadisom: “Najbolji me|u vama jesu oni koji se podu~e Kur'anu. s. jer se prenosi da je Poslanik opsihiren na ~e{lju i kosi807. Ja ne ka`em da je “elif lam-mim” harf. ne otvara zatvorena vrata.da ~esto u~i Kur'an i kad ga u~i. veli: “Jedna postelja je za ~ovjeka. uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. veli: “. s...{. uistinu. zaista. jer Allah ka`e: “Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je.”814 “U~ite Kur'an jer.

s. d`. Adabi prema Allahovom Poslaniku. s.. s. obavje{tavaju nas o doga|ajima u budu}nosti kao: kaburski `ivot poslije smrti.. u Kur'anu ka`e: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju (donose salavat na) Vjerovjesnika. a on ne donese salavat na mene... Allah na njega za to (djelo) donese deset salavata (blagoslovi ga).. d`. pokoravati mu se i uzeti njega za uzor u `ivotu.a. patnje ili u`ici u njemu.{..” 819 A Poslanik. ljepote D`enneta i strahote D`ehennema i drugo.a.v.v. rekao je: “Donosite salavat na Allahove poslanike i vjerovjesnike. od Svojih poslanika obavijesti: “On tajne (gajb) zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome.v.da nam Resulullah bude dra`i od svega (osim Allaha) u skladu s hadisom: “Ni jedan od vas ne}e (potpuno) vjerovati dok mu ne budem dra`i od njegovog imetka.s.Islamsko znanje 307 ADABI PREMA ALLAHOVOM POSLANIKU. i Njegov Poslanik.{. s.{. d`. S.s.s. d`.slijediti ga. za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.a. i koji ~esto Allaha spominje”817. pojava Ded`ala. ka`e: “A vi namaz klanjajte i zekat dajite i Poslaniku poslu{ni budite da bi vam se milost ukazala. jer Allah.. .” 825 Proricanje i naga|anje budu}nosti je strogo zabranjeno. A. osim onome koga On za Poslanika odabere. su: . d`. Ovo i drugi vidovi kazivanja jesu dio gajba824. svih ljudi pa i od njega samog”818. blagosiljajte ga i vi i {aljite mu pozdrav (selamom).”820 “[krtac je onaj kod koga se spomene moje ime. . djece.ljubav i po{tovanje prema Resulullahu iskazivati dono{enjem salavata na njega. veli: “Ko na mene donese salavat.”821 Lijepo je i na ostale poslanike donositi selam rije~ima: “alejhisselam” jer je tako u Kur'anu zabilje`eno822.”816 “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.{. . koji poznaje samo Allah.s.”823 ADABI PREMA DRUGOM SVIJETU Allah. a zatim onaj koga Allah.. a Allahov Poslanik.v. Allah. O vjernici. predznaci Sudnjeg dana te najte`e isku{enje. jer ih je zaista Allah poslao kao {to je i mene poslao. V ..{. S. V.a.

kada ~ovjek govori o ne~emu {to }e uraditi ili {to }e se dogoditi u budu}nosti. vino. isku{enja `ivota i smrti i od zla Ded`ala. patnje u kaburu. ili re}i: “Hasbijellahu ve ni'mel vekil.”828 Ta dova na arapskom jeziku glasi: “Allahumme inni euzu bike min azabi d`ehenneme ve min azabil-kabri ve min fitnetil mahja vel memati ve min {erri fitnetil mesihid-ded`d`al. graha i sl. Allah. d`. podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu. treba kazati: “In {a'allah” (“Ako Bog da”)...{. zamoli za za{titu od ~etvero: patnje u D`ehennemu. `ali. d`.” 826 A Resulullah. U takvim i sli~nim situacijama od edeba je i sljede}e: . na {to razli~ito reaguje: raduje se. kazati: “La ilahe illellah”830. da biste ono {to `elite postigli. kocka i kumiri i strelice za gatanje odvratne su stvari. koju mu je njegov Gospodar odredio. veli: “Kada neko od vas zavr{ava posljednje sjedenje (u namazu) neka Allaha. Allah o tome ka`e: “O vjernici. ne prima mu se namaz ~etrdeset dana.: “I nikako za bilo {ta ne recite: 'Uradit }u to sigurno sutra !' .A Allah brzo svi|a ra~une. zato se toga klonite.{.{.kada se ne~emu iznenadi trba re}i: “Subhanallah”.{.. d`. gatara. nada.. {ejtanovo djelo. treba.” ADABI PREMA KADAU I KADERU (BO@IJEM ODRE\ENJU) Pro`ivljavaju}i sudbinu. treba da ih se pri~uvate!' .” (“Meni je dovoljan Allah i On je divan za{titnik. vjernik prolazi kroz razne situacije.v.” Prema doga|ajima u budu}nosti vjernik se odnosi tako {to }e Allahu.. pouzdavaju}i se u Allaha. tuguje. horoskopa ili ~itanje iz find`ana. s.s. u skladu s rije~ima Allaha. kada ga obuzme strah ili se na|e u opasnosti..” 827 Allahov Poslanik. i sa~uvaj nas patnje u ognju!' Njih ~eka nagrada koju su zaslu`ili! .s. pa su rekli: 'Dovoljan nam je Allah i divan je On za{titnik!' I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima .a.a.. kad su im ljudi rekli: 'Neprijatelji se okupljaju zbog vas.ne dodav{i: ‘Ako Bog da!' 829”.”).v. jer Allah u Kur'anu ka`e: “.one kojima je. ..308 Islamsko znanje kao i slu{anje i vjerovanje u predskazivanja vra~ara. s. d`. razo~arava. veli: “Ko ode gataru i povjeruje u ono {to ka`e.{. ka`e: “A ima i onih koji govore: 'Gospodaru na{. d`. upu}ivati dove za lijep ishod i za{titu od isku{enja. itd.to u~vrstilo vjerovanje. iznena|uje.

” 835. rekao: “Ma {a Allah la kuvvete illa billah ('Onako je kako Allah ho}e i odredi.lezi bini'metihi tetimmus . nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan” 831. jer uistinu ono ‘da’ otvara {ejtanova vrata. A Allah ne voli nikakve razmetljivce..da iz gre{aka i nesre}a u `ivotu uzima pouku bez prevelikog `aljenja. s. prije {to je damo. treba re}i: “Allahu ekber” ili kazati: “Ma {a Allahu la kuvvete illa billah” u skladu s kur'anskom preporukom: “A za{to nisi. kad si u vrt svoj u{ao.s. rekao: “Elhamdulillahi ala kulli hal” (“Hvala Allahu.niti da.833 Lijepo je zahvaliti se Allahu i na nemilom doga|aju jer bi Poslanik. ako ga ne{to obraduje ili prijatno iznenadi. a i da se ne biste previ{e radovali onome {to vam On dadne. vratiti”). ti ne reci: 'Da sam uradio to. i da se previ{e ne raduje ili zanese ostvarenom dobiti. radio. a prenosi se da bi Resulullah. kada bi se ostvarilo ne{to {to ga raduje.. mo} je samo u Allaha')” 832.a. za svako stanje”)834.s. Allahu pripadamo i Njemu }emo se. ^ijom blagodati se upotpunjuju dobra djela”). a koja nije. `ale}i za onim {to ga je pro{lo. . ka`u: 'Mi smo Allahovi i mi }emo se zaista Njemu vratiti!' Nad njima je blagoslov Gospodara njihova i milost. u skladu s hadisom: “A ako te ne{to pogodi (zadesi). uistinu.salihatu” (“Hvala Allahu.. ako ostvari ne{to {to je `elio ili mu se dogodi o~ekivani hajr. a.{. da se zahvali Allahu onako kako je to i Poslanik. a. lahko . . ve} reci: ‘Kadderellahu ve ma {a'e fe'ale’ (‘Bog je odredio i u~inio ono {to je htio’). d`.Islamsko znanje 309 i obiljem. da ka`e: “Inna lillahi ve inna ilejhi rad`i'un” (“Mi.kada ga kakva nesre}a ili kakvo isku{enje pogodi. zaista. zapisana u Knjizi . one koji. ponavlja: 'da sam…' ili 'da je bilo…'. rekao: “Elhamdulillahil . kada bi mu se dogodilo ne{to {to bi ga ra`alostilo. u skladu s kur'anskom preporukom: “A ti obraduj strpljive.’” 837 . bilo bi tako i tako'. uistinu.v.. oni su na pravom putu.to je Allahu. . jer je tako od Boga propisano: “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas.s. kad ih kakva nevolja zadesi.da ne biste tugovali za onim {to vam je promaklo. hvalisavce”836.

. jer nas Allah . sva svoja stremljenja treba usmjeriti ka njihovom pobolj{anju i ja~anju. kada je u pitanju du{a. od adaba je: .uspio je onaj ko je o~isti. jer i prema svome tijelu ima{ obavezu.a. Allahov Poslanik. a no} u nafila . te biti svjestan odgovornosti za nju. .svoditi ra~une sam sa sobom za u~injena (i neu~injena) djela. ja~ina u imanu.. jer Allah.voditi ra~una o odgoju du{e i njenom ~i{}enju. u skladu s ajetom: “A onome koji bude strahovao od stajanja pred svojim Gospodarem i du{u od prohtjeva uzdr`ao. posti i odmaraj od posta.” “Ne ~ini tako.. i neka svaka du{a (~ovjek) gleda {ta je za sutra (Sudnji dan) pripremila.pa ~ak i on sam. ka`e: “O vjernici.s.onako kako to od njega njegov Gospodar tra`i.v.310 Islamsko znanje ADABI PREMA SEBI Vjernik treba imati na umu da je sve ono {to on na ovome svijetu posjeduje dar od njegova Gospodara . i prema svojoj `eni..i (tako Mi) du{e i Onoga Koji je stvori. jednom je ashabu rekao: “Jesam li ta~no obavije{ten da ti posti{ preko dana.. vjernik. jer Allah. u skladu s hadisom: “Tra`enje znanja jeste obaveza svakom muslimanu”844.da se u odgoju du{e poma`e dru`enjem sa ~estitim ljudima. d`. razum i tijelo. a u obojici je dobro. darovao mu je tijelo.. d`. i prema svojim o~ima.tra`enje islamskog znanja {to treba uzeti kao obavezu. Koji mu je sve to dao na raspolaganje. d`. udahnuo u njega du{u. Allahov Poslani~e. prije svega. s. Allaha se bojte. . . u skladu s Allahovim rije~ima: “Obuzdaj svoju du{u (zajedno) sa onima koji se Gospodaru svome mole ujutro i nave~er u `elji da naklonost Njegovu zaslu`e” 842.u prou~avanju i tra`enju islamskog znanja provesti cijeli `ivot.”838 A u drugom hadisu Poslanik veli: “Jak je vjernik bolji i Allahu dra`i od slabog vjernika.spre~avati du{u od niskih poriva.{. a izgubljen je onaj ko je na stranputicu odvodi!”840.namazu provodi{? “Jesi..”839 Ovdje se pod ja~inom podrazumijeva. veli: “... Stoga. razum. Prema svemu tome se vjernik treba odgovorno i savjesno pona{ati .” 843 A kada je u pitanju razum. Kada je u pitanju du{a. spavaj i klanjaj (dobrovoljne namaze). ali isto tako i u tijelu i intelektu (razumu). od adaba je: .{. Allah. pa joj put dobra i put zla shvatljivim u~ini . D`ennet }e boravi{te biti sigurno”841.{.

u skladu s ajetom: “I jedite i pijte. . Resulullah.v. uistinu.a.. Poslanik.. samo ne pretjerujte. rekao je u dovi: “Allahu moj. d`.”846 A u drugoj dovi. rekao: “Nema nano{enja {tete. niti da pretjeruje. s. osim ~etiri stvari: vje`banje jahanja na konju. s. Naime.a.voditi ra~una o lijepom izgledu: “O sinovi Ademovi. poru~uje nam da je milostiv i da .a.v. jer je Allahov Poslanik.v. naredio bih im upotrebu misvaka (~etkice za zube napravljene od posebnog drveta) prije svakog namaza”853.{. voditi ra~una o kondiciji..... ka`e: “I haljine svoje o~isti!” 851 A Poslanik. Bitno je dodati da du`nosti prema drugima ne zaostaju puno za du`nostima u prethodno navedenom odnosu.starosti i smrti”849.s.s. izdr`ljivosti i upra`njavati borila~ke vje{tine. od adaba je: brinuti o zdravlju.v..tra`iti samo ono znanje koje je korisno. d`. podu~avanje plivanju . potkra}ivanje noktiju i podrezivanje brkova”856. Ti znanje moje pro{iri” 845. Allah. a da joj nije dao lijeka osim jedne bolesti ..”858 ADABI PREMA DRUGIMA Ve} je spomenuto da je odnos prema Allahu.da sebi ne uskra}uje u jelu.s. molim te da mi da{ plodonosno znanje i djelo koje se prima i lijepu (halal) opskrbu!”)847 A kada je u pitanju tijelo. mjerilo ostalih odnosa i da je od temeljnog zna~aja.s.”857 Prolaze}i kraj grupe koja se takmi~ila u bacanju luka i strijele. s. s. veli: “^isto}a je pola vjere.s. d`. odstranjivanje dla~ica sa stidnog mjesta i ispod pazuha.{. lijepo se obucite kad ho}ete da klanjate namaz!” 854 A Allahov Poslanik.i reci: “Gospodaru moj. .a.{.a. jer Allah nije stvorio ni jednu bolest. (zikr) besposlica je.{.Islamsko znanje 311 podsti~e na pove}anje znanja: “..”855 “Pet stvari kod ljudi jesu prirodna svojstva: sune}enje (obrezivanje). . s. Allah. sinovi Ismailovi. ne voli one koji pretjeruju”850. lije~iti se i ne pri~injavati sebi {tetu. posebno ako na to gledamo sa stajali{ta po~injenih gre{aka u tim odnosima i njihovog opra{tanja. ka`e: “Uistinu je Allah lijep i voli ljepotu.”852 “Da se ne bojim da }u opteretiti svoj ummet. ni sebi ni drugome!”848 “Lije~ite se. ... molio bi: “Allahumme inni es'eluke ‘ilmen nafi'an ve amelen mutekabbelen ve rizkan tajjiben!” (“Moj Allahu.. utje~em ti se od znanja koje nije plodonosno. On. va{ otac je bio baca~ luka i strijele. d`.. Poslanik je rekao: “Ga|ajte. u skladu s hadisima: “Sve {to nije od sje}anja na Allaha.odr`avati ~isto}u tijela.v.

d`. a. nego }e se dugovanja podmirivati dobrim djelima.a.s.860 ^estitost i dobro~instvo prema roditeljima jeste strogi farz: “Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njega obo`avate i da roditeljima dobro~instvo ~inite. ~ije bi eventualno uzurpirano pravo bila zapreka Allahovom oprostu dok “obespravljeni” sam ne oprosti. Do ove situacije dolazi kad su u pitanju po~injene gre{ke prema drugima i u tom slu~aju po~iniocu trebaju dva oprosta: oprost od onoga ~ije je pravo uskra}eno i oprost od Allaha. i Njegovog Poslanika. odgovori Poslanik.s. A ukoliko ne dobije oprost na ovome svijetu. obavezuju}i nas nadom u Njegovu milost i oprost.. kada ne}e biti ni dinara niti dirhema.”859 Ovaj hadis je i vi{e nego dovoljan razlog da u odnosima prema drugima budemo sasvim oprezni. Treba imati na umu da grijeh prema drugom predstavlja mu~nu neizvjesnost ..a. ili oboje. A ko ne bude imao dobrih djela.v. “[irk Allahu i neposlu{nost roditeljima..da li }e nam doti~ni oprostiti ili ne. na drugom }e se svojim djelima otkupljivati.” 861 A neposlu{nost roditeljima spada u red najve}ih grijeha.i ne podvikni na njih. s. ne reci im ni: 'Uh' .v. na {to nas Allahov Poslanik..v. s. ka`e: “Kad jedno od njih dvoje. upozorava: “Ko bude svome bratu nepravdu po~inio. i to tri puta ponovio. njemu }e se tovariti grijesi onoga kome je nanio nepravdu.312 Islamsko znanje pra{ta onom ko se pokaje.s. ako se pokajemo za po~injene grijehe. “Ho}emo!” . kod tebe starost do`ive.a. Resulullah. poslije Allaha... [to se ti~e odnosa prema samom sebi. taj neka se s njim izmiri (i halal zatra`i) prije nego do|e na Sudnji dan.{. “A zatim?” “Mati!” “A zatim?” “Mati!” “A zatim?” “Otac!” . s.reko{e ashabi. vjerniku najpre~i.{.a. bio je od jednog ashaba upitan: “Ko je me|u ljudima najzaslu`niji da mu iska`em pa`nju i lijep odnos?” “Mati!”.s.s. odmah iza {irka: “Ho}ete li da vas obavijestim o najve}im grijesima?” . Upoznavaju}i se sa adabima razli~itih odnosa.. Budi . dr`at }emo se redosljeda koji odgovara njihovom stupnju va`nosti i ja~ine. jer su roditelji. jer svako voli da mu bude opro{teno. Najva`nije je da u oba ova odnosa nema tre}eg. odgovorio je Poslanik.v. jer je Njegova naredba da se sva~ije pravo ispo{tuje. s.. Odnosi se prema drugima me|usobno razlikuju .upitao je Resulullah. trebamo se nadati Njegovoj milosti i Njegovom oprostu.prema nekome su obaveze ja~e a prema nekome slabije. d`. ADABI PREMA RODITELJIMA Ovo je najva`niji odnos u ovome poglavlju. Allah. d`. i obra}aj im se sa rije~ima po{tovanja punim.”862 O na~inu dobro~instva prema roditeljima.{.

”871 . uistinu. a i one prema vama”. a onda se od njih u postelji rastavite..v. ~uvajte od vatre sebe i porodice svoje.”864 ADABI ^OVJEKA PREMA @ENI I @ENE PREMA ^OVJEKU Prava i du`nosti u braku su obostrana. iskazivanje po{tovanja prema njihovim prijateljima.Islamsko znanje 313 prema njima pa`ljiv i ponizan i reci: 'Rabbi rhamhuma kema rabbejani sagiren' ('Gospodaru moj.a.a.. svjedo~i nam hadis Resulullaha. a u~inio je izme|u vas ljubav i samilost. kad vam postanu poslu{ne. stvara `ene.865 A najva`nija su svojstva u braku obostrana ljubav i samilost. smiluj im se. odr`avanje veze prema njihovoj rodbini i izvr{avanje njihove oporuke. kad i sebe obla~i. kad i sebe hrani. od vrste va{e. . pa ih i udarite.i jedan od dokaza Njegovih je to {to za vas.: “^etiri stvari du`nost su prema roditeljima poslije njihove smrti: dova i tra`enje oprosta za njih.odgovornost za pona{anje `ene.O du`nostima op}enito govori sljede}i hadis: “Da je nahrani. imate du`nosti prema `enama.s. da se uz njih smirite.ukoliko `ena otka`e poslu{nost Allahovim propisima ili mu`u.” 868 A u hadisu stoji: “^ovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado”869. da je ne grdi i da je ne napu{ta (zapostavlja). kao {to su oni mene dok sam dijete bio odgajali!')” 863 A da obaveze prema roditeljima imamo i poslije njihove smrti.v. s. treba je upozoriti i po potrebi kazniti: “A one ~ije se neposlu{nosti pribojavate. na Oprosnom had`u. “Vi. u skladu s ajetom: “O vi koji vjerujete.s. tada protiv njih koraka nikakva ne poduzimajte!” 870 .obaveza dono{enja opskrbe `eni: “Mu{karci vode brigu o `enama zato {to je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato {to oni tro{e imetke svoje” 867.” 866 Od adaba ~ovjeka prema `eni je sljede}e: . jer Allah ka`e: “. osim u ku}i. vi posavjetujte. da je obu~e. rekao je Poslanik.. . da je ne udara u lice. s.

kad je pogleda. a. . vi ih i istucite zbog toga. pa makar bila zauzeta oko kuhanja. tada protiv njih koraka nikakva ne poduzimajte. {to je roditeljska odgovornost. u skladu s hadisom: “A `ena je pastir u ku}i svog mu`a i me|u njegovom djecom i bit }e odgovorna za svoje stado. sebe i porodice svoje ~uvajte vatre. te njihovo privoljavanje na to. za {to je odgovorna.” 873 “Kada vam postanu poslu{ne.da vodi brigu o djeci i ku}i.314 Islamsko znanje ADABI @ENE PREMA MU@U : @ena treba priznati i po{tovati autoritet ~ovjeka i njegovu prednost nad njom i iskazivati mu poslu{nost. kada budu imali sedam godina. kad joj naredi. u skladu s hadisom: “Nare|ujte va{oj djeci klanjanje (namaz). rekao: “Ne pripada meni onaj ko ne iska`e milost prema na{im najmla|im niti onaj koji ne po{tuje prava starijih!”881 Prema djeci treba iskazati jednak odnos i ne praviti razliku izme|u njih..” 879 Islamski je odgoj svjestan i ozbiljan pristup podu~avanju islamskim propisima i islamskom ahlaku. jer je Poslanik. rekao je: “O vi koji vjerujete. u skladu s ajetima: “Mu`evi imaju prednost nad njima za jedan stupanj. u skladu s hadisom: “Bojte se Allaha i budite pravedni me|u va{om djecom.”877 O svojstvima hairli supruge govori i sljede}i hadis: “Najbolja je `ena ona koja ga (~ovjeka) obraduje.” 872 “Zbog toga su ~estite `ene poslu{ne i za vrijeme mu`evljeva odsustva vode brigu o onome o ~emu treba da brigu vode.s. Allah. i koja mu se ni sobom ni imetkom ne suprotstavlja u vezi s onim {to on prezire. d`. neka mu do|e.”880 Me|utim.” 874 I hadisima: “Kada ~ovjek pozove `enu zbog neke svoje potrebe.”875 “Da sam ikome naredio da u~ini sed`du drugome (osim Allahu). naredio bih `eni da u~ini sed`du mu`u”876.{. taj odgoj mora biti popra}en samilo{}u i odnosom punim ljubavi. koja ga poslu{a.”882 Od adaba prema djeci jeste . a kada napune deset..”878 ADABI PREMA DJECI Najva`niji adab prema djeci jeste njihov islamski odgoj.

a i odr`avanje veze. s.v..”887 O vrijednosti lijepog odnosa prema rodbini svjedo~i i ovaj hadis: “Ko `eli da mu Allah dadne obilnu opskrbu.tammeti min kulli {ejtanin ve hammeh ve min kulli ajnin lammeh” (“Utje~em vas Allahu Njegovim potpunim rije~ima od svakog {ejtana i brige i od svakog urokljivog oka).”893 . a sadaka rodbini je i sadaka. s.”884 ADABI PREMA RODBINI Dobro~instvo prema rodbini i odr`avanje veze sa njom strogo je propisana obaveza: “I Allahu se klanjajte i nikoga Mu ravnim ne smatrajte ! A roditeljima dobro~instvo ~inite.”890 “Primjer muslimana u me|usobnoj ljubavi. obi}i bolesnika. i siro~adima. u~io za Hasana i Husejna: “Ui'zukuma bikelimatillahit . samilosti i naklonosti jeste kao primjer jednog tijela .” 886 Propisuje se i dijeljenje sadake siroma{noj rodbini i ona je vrednija od sadake nekom siromahu (strancu): “Sadaka siroma{nim jeste (samo) sadaka. da ih za{titi.kada zaboli jedan dio.”883 A lijepo je i dovu u~iti ispred djece mole}i Allaha.s. rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka se prema kom{iji plemenito odnosi. te dug i u blagostanju obilan `ivot. kroz ajete i hadise navest }emo neke od njih: “Ne}e od vas niko vjerovati dok ne bude volio svome bratu ono {to i sebi. tad mu se da ime i o{i{a ono {to ima od kose.v.. neka pazi i obilazi rodbinu. i siromasima.s.”892 Izme|u ostalog.a.”888 ADABI PREMA OST ALIM MUSLIMANIMA OSTALIM Ovi adabi su mnogobrojni.. jer je Resulullah. kao {to je i Resulullah. jer je Resulullah rekao: “@rtveni je kurban obaveza na dobiveno dijete da se ispred njega zakolje na sedmi dan. od posebne va`nosti su adabi prema kom{iji.” 889 “Musliman je onaj od ~ijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani.a..”891 “Pet su (stvari) obaveza prema muslimanima: uzvratiti selam. i rodbini.. d`.{. {i{anje kose i nadijevanje lijepog muslimaskog imena na sedmi dan.” 885 A `estoka je prijetnja onome ko prekida rodbinske veze: “Ne}e u}i u D`ennet ko kida rodbinske veze. ispratiti d`enazu. odgovoriti na poziv i re}i: ‘Jerhamukellah’ (‘Allah ti se smilovao’) kada neko kihne. i ostali dijelovi tijela s njim u~estvuju (osje}aju) u nesanici i povi{enoj temperaturi.Islamsko znanje 315 i akika (klanje kurbana).

bli`njim i daljim. va`ni su.osim da biste se od njih sa~uvali.upita{e ashabi. voli one koji su pravi~ni.s.”899 Ne izjedna~avati se s njima niti ih slijediti u onome {to je njima svojstveno: “Ko se poistovjeti sa nekim narodom on im i pripada.”895 Tako|er. ka`e: “Uka`i milost prema onima {to su na Zemlji.” 898 A Poslanik. mi{.s.”902 Mu~enje je `ivotinja strogo zabranjeno: “Neka je Bo`ije prokletstvo na onog koji zlostavlja `ivotinje.”904 . i kom{ijama. prijateljima. rekao je: “Tako mi Allaha nije vjernik!” . i ro|acima. Allahov Poslani~e?” .”900 “Razlikujte se od mnogobo`aca: pu{tajte bradu i skra}ujte brkove. zaista.v. i siromasima. i putnicima . i onima koji su u va{em posjedu. kao {to se navodi u hadisu: “Petero poganih ubija se i na obi~nom i na svetom mjestu: zmija. u skladu s hadisom: “Na sve {to ima `ivu jetru ima (mogu}nost) sevapa.. adabi prema: siro~adima. pjegavi gavran. siromasima. da sam pomislio da }e me (kom{ija) naslijediti.namjernicima. i prijateljima.. a onaj ko to u~ini taj nimalo Allahu ne pripada . s.”903 Dozvoljeno je ubiti one `ivotinje koje predstavljaju opasnost i stalno uznemiravanje. izme|u ostalih.a. siro~adi.v.” 897 Prema njima je obavezno biti pravedan: “Allah vam ne zabranjuje da ~inite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavi~aja va{eg ne izgone .”896 ADABI PREMA NEMUSLIMANIMA Nemuslimani se ne smiju uzimati za prisne prijatelje: “Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike pored vjernika.316 Islamsko znanje Allahov Poslanik.a. musafirima (gost ili putnik namjernik) i robovima: “A roditeljima dobro~instvo ~inite. s.”894 “Toliko mi je D`ibril oporu~ivao pa`nju prema kom{iji.Allah.”901 ADABI PREMA @IVOTINJAMA I prema `ivotinjama mo`e se zaraditi nagrada ili kazna. smilovat }e ti se Onaj Koji je na nebu.i ponovio je to tri puta. “Ko. “Onaj od ~ijeg zla nije siguran njegov susjed. bijesan pas i lunja (vrsta sokola).

Buharija i Muslim. 21. Sura El-Hid`r: ajet 9. 20. 27. 14. 8. 25. 2.Islamsko znanje 317 BILJE[KE 1. Sura El-Kijame: ajeti 17-18. Sura El-Kehf: ajet 109. Sura El-E'araf: ajet 158. 6. Sura Junus: ajet 57. Buhari i Muslim. 3. Ahmed i En-Nesai. 12. 24. Sura En-Nisa': ajet 165. 23. Sura El-Maida: ajet 19. 22. Buhari i Muslim. Sura El-Fussilet: ajet 41. Sura El-Fussilet: ajeti 3-4. Sura El-Bekara: ajet 97. 7. Sura En-Nisa': ajet 174. Sura En-Nahl: ajet 89. Sura El-Burud`: ajet 21. Buhari. 16. Sura El-Isra': ajet 9. Sura Et-Tekvir: ajeti 19-24. Sura El-E'araf: ajet 204. Sura E{-[u'ara': ajet 192. 26. . Sura E{-[u'ara': ajet 193. 18. 9. 17. Sura El-Furkan: ajet 1. Sura El-Enbija': ajet 10. 19. Sura El-En'am: ajet 92. 4. 13. Muslim. 11. 10. 15. 5. Sura Et-Ta-ha: ajeti 123-124.

32. Sura En-Neml: ajet 6. 47. 49. Sura Et-Junus: ajet 15. El-Hakim. 55. 29. Buharija. 61. 59. Sura El-Enfal: ajeti 67-68. Sura El-Burud`: ajeti 21-22. 62. 33. E{-[ura: ajet 51. Sura El-Bekara: ajet 30. Buharija. Sura El-Hakka: ajeti 44-47. 45. El-Bejheki i En-Nesai. 40. Sura Et-Abese: ajeti 1-11. 42. 44. Sura El-Isra': ajet 85. 37. Sura Et-Tevba: ajet 43. 39. 46. Sura El-Kadr: ajet 1. Sura Kehf: ajet 25. Muttefekun alejhi.318 28. Islamsko znanje Buhari i Muslim. 58. 50. Sura En-Ned`m: ajet 4. 31. 51. 34. 30. 56. Sura El-Isra': ajet 106. En-Ned`m: ajeti 3-4. 43. En-Nisa': ajet 164. Sura El-Furkan: ajet 5. Sura Hud: ajet 49. 60. 53. Sura El-Bekara: ajet 118. Buharija. Sura El-Furkan: ajet 33. 41. Sura El-Enfal: ajet 12. Sura Et-Tevba: ajet 6. Buharija. . 52. Sura El-Fussilet: ajet 53. Sura El-Bekara: ajet 185. 48. 35. Buharija. Sura El-Enfal: ajet 67. 54. 36. Sura Es-Saffat: ajeti 101-112. 38. 57. Sura Junus: ajet 2.

godine po Hid`ri. Buharija. Sura El-E'araf: ajet 157. E{-[abijj je Amir-[erahbil. 76. 87. Sura El-E'araf: ajet 187. Sura El-Isra': ajet 106. Sura En-Nahl: ajet 102. najstariji {ejh Ebu-Hanife. Sura El-Bekara: ajet 281. Sura El-Ahkaf: ajet 35. Umro je 109.I dio. 69. Sura El-D`umu'a: ajet 2. Sura El-Hud: ajet 120. Sura En-Kehf: ajet 6. 67. 64. Sura El-Bekara: ajet 23. 66. Sura El-Furkan: ajet 33. Sura El-Furkan: ajet 32. 74. 32 . 70. 95. Sura El-Bekara: ajet 282. 90. Sura El-Bekara: ajet 278. 82. Sura En-Nisa': ajet 95. El-Burhan”. 88. 77. Sura El-Bekara: ajet 97. Sura Et-E'ala: ajet 14. Sura El-Isra': ajet 106. Sura El-Mud`adela: ajet 1. 71. 92. tabi'in. Sura El-Kadr: ajet 1. 94. str. 85. Sura El-En'am: ajeti 33-34. 81. 78. Sura Ali-Imran: ajet 184. . Sura El-Bekara: ajet 184. 72. Bio je imam u hadisu i fikhu. Sura Alek: ajeti 1-5. Sura El-Maida:ajet 3. Sura El-Had`d`: ajet 47. 91. E{-[uara': ajet 214. 80. 79. Sura Es-Saffat: ajet 16. 73. 93. 84. 319 Buharija. 96. 86. 75. 68. 89.Islamsko znanje 63. Sura E{-[u'ara': ajeti 192-195. Sura Ed-Duhan: ajet 3. 83. 65.

104. Sura Et-Hud: ajeti 1-2. Et-Tirmizi. 120. Sura E{-[ura: ajet 13. 130. Sura En-Nahl: ajet 67. Sura El-Bekara: ajet 109. 118. 109. 128. Muslim i drugi. Sura El-D`asija: ajet 29. Sura Et-Sad: ajet 29. Sura En-Nisa': ajet 82. 116. Ahmed. Sura El-Kijame: ajeti 16-19. Sura En-Nasr: ajet 3. Sura El-Maida: ajet 45. Sura El-Isra': ajet 32. 126. Sura El-Bekara: ajet 25. Sura El-Ga{ija: ajeti 13-16. 100. 127. 124. 119. Sura Et-Muhammed: ajet 15. Sura El-Enbija': ajet 25. 107. Sura El-Hud: 1. 131. 102. El-Enbija': ajet 23. 103. 105. Sura El-Maida: ajeti 90-91. Sura Ali-Imran: ajet 7. Sura Et-Fussilet: ajet 3. 114. Sura El-Bekara: ajet 183. Sura En-Nisa': ajet 43. 123. 110. Sura El-Isra': ajet 33. Sura El-Bekara: ajet 106. Sura Ez-Zumer: ajet 23. . 121. Sura El-Had`d`: ajet 27. 113. Sura En-Nisa': ajet 82. 99. Islamsko znanje El-Bejheki. 122. Buharija. 111. Buharija i Muslim. 117. 129. 106. 101. 125. 108. Sura El-Bekara: ajet 219. Buharija.320 97. a hadis prenose Buharija i Muslim. Sura Et-Junus: ajeti 1-2. 115. 112. 98.

162. Sura En-Nisa': ajet 11. 160. 149. Sura El-Bekara: ajet 185. 159. Sura El-Bekara: ajet 23. Sura Et-Junus: ajet 61. Sura El-Bekara: ajet 106. 321 Sura Ali-Imran: ajet 146. 142. 166. Sura El-Ankebut: ajeti 50-51. Sura El-Bekara: ajet 189. 143. 141. 161. Sura Et-Tarik: ajeti 5-7. 156. Sura El-Mud`adela: ajet 11. 144. Sura En-Nahl: ajet 44. Sura El-Had`d`: ajet 5. Sura El-En'am: ajet 102. Sura El-Hid`r: ajet 22. 158. 148. 138. Sura Hud: ajeti 13-14. Sura Ali-Imran: ajeti 190-191. 136. 150. Sura El-Bekara: ajet 180. Sura Ta-ha: ajet 114. Sura El-Ahzab: ajet 27. 154. 163. 157. Sura El-Enbija': ajet 30. Sura El-Hadid: ajet 3. Sura El-En'am: ajet 125. Sura Junus: ajet 38. . 152. Sura El-Ihlas.Islamsko znanje 132. Sura El-Alek: ajet 2. 139. Sura El-Bekara: ajet 96. El-Hakim. Sura El-Isra': ajet 88. Sura Lukman: ajet 18. 145. 133. 137. 140. 134. 146. Sura Ez-Zumer: ajet 9. 155. 147. Sura El-Bekara: ajet 144. 165. 153. 151. Sura El-Bekara: ajet 269. 164. Sura El-Fussilet: ajet 54. Sura El-Kasas: ajet 88. 135. Sura En-Ned`m: ajeti 3-4.

Sura En-Nisa': ajet 33. 175. koju Resulullah nije prakticirao u svom ibadetu Bilje`i Ebu-Davud i Tirmizi. Sura En-Nur. 184. 199. 190. Sura El-Mudesir: ajet 38. El-Hatib u djelu:”El-Kifaje” i . Sura El-Hud`urat: ajet 10. Sura El-Maida: ajet 45. 194. Bilje`i Buharija. ajet 63. 196. 198. Sura En-Ned`m. Sura El-Maida: ajet 47. 182. 168. 172. ajet 7. 183. 192. 195. Sura El-Maida: ajet 44. 197. ajet 65. 188. Sura El-Maida: ajet 8. ajet 3-4. Sura Er-Rum: ajet 21. Islamsko znanje Sura E{-[ura: ajet 11. 179. Sura El-Maida: ajet 50. Sura En-Nur: ajet 4. 174. Citat spominju:El-Bejheki u djelu: “Medhal ed-Delail”. 191. Sura E{-[ura: ajet 38. Sura Ali-Imran: ajet 159.322 167. Sura En-Nisa': ajet 19. 187. Sura En-Nisa': ajet 135. Sura En-Nisa': ajet 58. 186. Sura El-Bekara: ajet 286. 173. 170. 169. Sura En-Nisa'. 200. 185. Sura Et-Tur: ajet 21. 180. Sura El-Enbija': ajet 22. Sura Ali-Imran. Sura El-Bekara: ajet 179. 193. Bilje`i El-Hatib u knjizi “El-Kifaje” i Ibn Abdul-Berr. Sura El-Ha{r. 178. Sura Ali-Imran: ajet 64. 181. 189. 176. Bid'at: novouvedena stvar u vjeri. Sura En-Nur: ajet 2. 177. Bilje`i Ebu-Davud i Tirmizi. 201. koji ka`e: hadis je hasen sahih. ajet 31. 171. Sura El-Ankebut: ajet 45. Sura El-Maida: ajet 38.

386. 225. Sura Et-Tevba: ajet 124. dogovorili da sla`u u pogledu tog predanja. hadis broj 1 i 5. 3/403. “Et-Tabekat” “Et-Temjiz” El-Meslub i El-Kelbi jesu odba~eni prenosioci od hadiskih u~enjaka. 224. Darulmektebetil-hajat.” Buharija i Muslim. 401 i “El-Mevduat” od Ibn-D`evzija . Mutevatir je ono predanje koje prenosi toliki broj prenosilaca da je nemogu}e da su svi pogrije{ili. 1983. 323 Bilje`i El-Bejheki u djelu “El-Medhal” i Ibn Abdil-Ber u svom “D`ami'u”. 241-242. Sura El-Ahzab: ajet 22. hadis 3445. “Kasasul-enbija'. 206. Bejrut. 222. 228. 217. 6/478. hadis broj 20996. 210. Bejrut.god. 209. 221. Sura El-Hud`urat: ajet 15. str. str. 202. Ibn Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. Ibn Ebil-'Izz El-Hanefi “[erhul-akide Et-Tahavijje”. 229. Sura Fatir: ajet 28. 204. Sura El-Enfal: ajet 2. 207. 215. Ibn Ebil-'Izz El-Hanefi “[erhul-akide Et-Tahavijje”. Sura Muhammed: ajet 19. 227..tom 1. “Sahihu Muslim”. Bilje`i Muslim. 1987 god. Ibnu Ebil-'Izz el-Hanefi “[erhul-akidet-Tahavijje”. Bilje`i El-Bejheki u “El-Medhal” i El-Hatib u “El-Kifaje”. ili da su se. 213. poglavlje “Iman” 1/37. str. 223. 203. 226. Ibn-Had`er el-Askalani “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”: 1/51. Pogledaj djelo:”D`ami'u-Bejanil-'Ilmi ve fadlihi”. hadis 50 i Muslim Ibnul-Had`d`ad` el-Ku{ejri. 218. . Ebu-Davud i Tirmizi koji ka`e:”Hadis je hasen sahih. Musnedul-Ensar. Izdava~ El-Mektebul-islami. Abdul-Azim ibn Abdil-Kavijj el-Munziri: “Et-Tergib vet-terhib minel-hadisi{-{erif”. str. 386. str. 219. Vidi djelo “El-Kifaje” od El-Bagdadija. Biografije ovih ashaba uzete su iz djela:”Sijer el-E'alam en-Nubela” od imama Ez-Zehebija. 373. “Musned Ahmed ibnu Hanbela”. Pogledaj naslov “Sunen Ebi-Davud”. sedmo izdanje. Ibn-Had`er el-Askalani “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari” 1/114. 208. 211.39. uslovno re~eno. 205. 212.Islamsko znanje Ibn Abdul-Berr u svom “D`ami'u”. 220. 216. Sura El-Kafirun: ajet 6. 214.

Muslim Ibnul-Had`d`ad` el-Ku{ejri “Sahihu Muslim” u poglavlju “Iman”. hadis broj 1385. “Bed'ul-halk” 6/313. Muslim ibnul-Had`d`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim”: 1/39. “Musnedul-muksirine mines-sahabe”.god. Sura Et-Fatir: ajet 1. Sura Er-Rum: ajet 30. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari” 6/361. 1417. 253. Sura El-Enbija': ajet 25. “Sahihu Muslim”.57. 256. Sura Merjem: ajet 17. Ahmed ibn Hanbel. hadis broj 4091. Dar Ibnul-D`evzi. Sura El-Bekara: ajet 285. hadis broj 29. Sura En-Nisa': ajet 136. 250. 235. 6750. Kitabul-D`enaiz. 242. 1/37. 240. Ibn-Had`er el-Askelani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. . 13/371 hadis 7392. 238. Ahmed ibn Hanbel: “Musned Ahmed ibnu Hanbela. E{-{ejh Muhammed Salih el-'Usejmin: “[erhul-akide el-vasitijje li{ejhil-Islam Ibni Tejmijje”. Islamsko znanje Muslim Ibnul-Had`d`ad` el-Ku{ejri. Daru ihjait-turasil-arebi. 4/114. Sura El-E'araf: ajet 54. 257. Sura El-Enbija': ajet 25. 232. 248. Sura Ez-Zarijat: ajet 56. hadis br. 234. Muslim Ibnul-Had`d`ad` el-Ku{ejri. “Sahihu Muslim”.h. Sura El-Bekara: ajet 30. 1/50. Sura El-Bekara: ajet 164.324 230. Muslim ibnul-Had`d`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim”: 1/39. 237. 3/245. ^etvrto izdanje. 243. Ibn-Had`er el-Askalani “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. “Musned Ahmed ibnu Hanbela”. 252. 1/56. 239.17. 249. 246. 247. 255. Sura El-E'raf: ajet 172. 244. 236. Sura El-Bekara: ajet 285. “Muhtesar Sahihi Muslim” 2/338. hadis 3238. Sura El-Mu'minun: ajet 23. 241. Muslim ibnul-Had`d`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”: 17/7. hadis 3326. 254. 233. Sura En-Nisa': ajet 136. 1972. 251.246. “Iman” 1/48 poglavlje 6. i Sura Et-Hud: ajet 61. hadis br. 231. 245.

Sura Es-Sed`da: ajet 11. 274. 261. 6. Sura El-Isra': ajet 55. 6/232. 98. 275. Sura El-Muddessir: ajet 31. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”: 3/237. Sura El-Fussilet. 283. 272. 268. Sura Gafir: ajet 49. Sura El-Maida: ajet 44. 265. Sura Ez-Zuhruf: ajet 80. 287.Islamsko znanje 258. Es-Sejjid Sabik “El-akaid El-islamijje”. 325 Sura El-Enbija': ajeti 26-28. ajet 30. Izdao i pripremio Muhibbuddin el-Hatib. 266.vidi komentar Ibn-Kesira: 31 sura El-Muddessir. 286. Sura En-Nahl: ajet 50. Sura Ez-Zuhruf: ajet 77. str. 31. Sura Kaf: ajet 18. Sura El-Mu'min: ajeti 7-9. 285. Sura Ez-Zumer: ajet 73. 290. 259. Ibn-Had`er elAskalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. 284. 288. 289. . Sura Ez-Zarijat: ajet 4. Sura El-Alek: ajet 18. 270. 166. Sura Er-R'ad: ajet 11. En-Nesai i Et-Tirmizi . Sura El-Infitar: ajeti 10-11. 263. Muhammed ibn Abdul-Vehhab . str.“Usulul-iman”. 271. Sura El-Bekara: ajeti 97. 264. Sura Et-Tekvir: ajeti 15-21. Sura El-Hakka: ajet 17. 277. Abdul-Azim ibn Abdil-Kavijj el-Munziri: “Et-Tergibu ve-terhibu minel-hadisi{-{erif”: 1/65. 269. Sura En-Ned`m: ajeti 5. 37. Muessesetu Mekke littiba'a veli'lam. 280.15. 262. 267. 273. Sura El-Maida: ajet 46. 276. 282. Sura El-Enfal: ajet 12. 281. 278. Sura En-Ned`m: ajeti 36. 279. Sura En-Nazi'at: ajet 5. Sura El-Infitar: ajeti 10-12. Sekar je jedno od imena D`ehennema. El-Muddessir: ajeti 30. 260.

Dr. . 24. Sura El-Maida: ajet 48. ajet 146. ajet 67. ajet 51. 167. 104-106. Sura El-Maida. Sura El-Maida: ajet 75. 301. str. “El-Akaid el-islamijje”. Sa arapskog Mirsad Sedi} i Sabri Pu{ka. Sura El-Bekara. 295. 310. 309. Sura En-Nisa': ajet 46.Musnedul-Ensar. Sura El-Maida: ajeti 72. 73. 315. 314. str. Ahmed ibn Hanbel: “Musned Ahmed ibnu Hanbela” .326 291. 311. 299. ajet 52. Sura El-Hid`r: ajet 9. 320. Sura Merjem. 402 307. Safijjurrahman el-Mubarekfuri “Zape~a}eni d`enetski napitak”. ajet 258. str. Sura El-Kehf: ajet 110. Dr. hakikatuhu nevakiduhu”. Dr. Sura El-Maida: ajet 44. Izdava~ “Odred El-Mud`ahid”. 319. 292. Es-Sejjid Sabik. 316. 42. 302. Islamsko znanje Sura El-Ea'la: ajeti 18. prevela sa arapskog Subhija Had`imejli}-Skenderovi}. 297. i dr. Abdurrahman Re'fet El-Ba{a “Iz `ivota ashaba” Izdava~ “Organizacija aktivne islamske omladine”. Sura El-Had`d`. Sura El-Bekara. Sura Et-Tevba: ajet 30. 312. 19. Sadik Kunejbi “Mu'd`emu lugatil-fukaha'. ajet 6. 303. erkanuhu. Sura El-Bekara: ajet 213.4 309. str. 305. Muhammed Ne'im Jasin: “El-Iman. Aman 1985. Muhammed Revvas Kal'ad`i i Dr. 15. 318. Sura El-Bekara: ajet 148. Sura El-Enbija'. 296. Sura Gafir. ajet 7. 304. hadis broj 21257. Omer el-E{kar: “Poslanici i poslanice”. Sura El-Bekara: ajet 75. Sura El-Fussilet: ajet 41. god. Sura El-Maida: ajet 48. ajet 78. 308. 313. 306.71. 293. 294. Sura El-Maida: ajeti 14. 300. 298. 1997 god. Sura Fatir. 317. Sura Es-Saff. Zenica.

s. 325. Sura En-Nisa'. 1988. 326. “Sahihul-Buhari” . poglavlje “El-D`ami'”. Sura El-Feth: ajet 18. ajet 37. Mektebetuz-zehra El-hadise. 329. . Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”.” Abdurrahman Hasan Habenneke el-Mejdani “El-Akide el-Islamijje”. ajeti 62-64.lil Kadi ‘Ijad.a. 330. drugo izdanje. Darul-Kalem .god. 340. Sura Es-Saffat. Ibn-Had`er el-Askalani “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. 334. 6/313. ajet 112. 331. ja ih ovdje nemam namjeru navoditi zbog toga {to to i nije cilj pisanja ovog dijela poglavlja. “El-hasaisul-kubra”.Edeb. 342. ajet 143. Iman.Damask. Hadis se u cjelosti nalazi u djelu “ Ibnu Had`er El-Askalani “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. Sura Es-Saffat. 1992. Er-Ru'ja. Tj. ajet 50. 327.v. poglavlje: “Primanje dove od onoga ko ~ini dobro roditeljima. 339. Et-ta'bir 12/273. hadis broj 4200. 341. 333. 11/340. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. str.a. Sura E{-[ura. 343.. Ovakva je i definicija Ibn-Had`era el-Askalanija koju je naveo u djelu “Fethul-Bari”.Islamsko znanje Izdava~ “Daru Nefais”. Ebul-Kasim Sulejman ibnu Ahmed Et-Taberani u “El-mu'd`emul-kebir”. ajet 51. hadis broj 3. hadis broj 9. 336. 439. 322. 344. 1/23. Sura El-E'araf. Amman.Lis-Sujuti” ili neka uzme bilo koju knjigu iz `ivotopisa poslanika Muhammeda. 328. [to se ti~e svih mu'd`iza Poslanika. str. 323. od rije~i do rije~i prenesen je od Allaha.s. 324. d`elle {anuhu. god. itd. ajeti od 102-108. 337. Sura En-Ned`m: ajeti 5-7. br. 1988.god. s. hadis broj 6989 i Muslim ibnul-Had`d`ad` el-Ku{ejri “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. 1984. broj 4. hadis 3236. 1/27. Sura Junus. ajet 164. prvo poglavlje: “Po~etak vahja”.456. Malik ibn Enes “El-Muvetta”: Daru ihjait-turasil-arebi. god. ko `eli ne{to vi{e saznati i pro~itati sve navedene mu'd`ize neka se obrati na slijede}a djela: “E{-{ifa'”. Sura Ali-Imran. Sura El-Ankebut. 335. Me|utim. 321. 327 Sura Ali-Imran. {esto izdanje. ajet 62. 338.s. Ibn-Had`er el-Askalani “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. Mosal. “Kitabur-rikak”. ajet 33. 332. Do ovih opisa do{ao sam na osnovu ajeta i hadisa koji govore o evlijama. Sura Junus. 6502. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”.v.

hasen garib. Sura El-Mu'minun. 114 “Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi” -17/203.erkanuhu. 358.hasen garib. 361. 538. 345. 364. “Fethul-Bari”. 365. Sura Ibrahim. 363. 3/232. 353. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. 17/200 348. hadis broj 4127 i Ahmed ibn Hanbel: “Musned”. ajet 100. str. 355. 3/243 i Muslim ibnul-Had`ad` El-Ku{ejri “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. Sura El-Kamer: ajet 1. 1990. str. Ebu-Davud “Es-sunneh”.328 “Et-Tirmizi”. Darul-fikr Bejrut. hadis broj 23379. 115. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. 1/148 i Muslim ibnulHad`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. 350. Dr. Islamsko znanje Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. hadis broj 1291 i Ahmed ibn Hanbel: “Musned”. hadis broj 17803. 362. islamijje” od Es-Seida Sabika. 368. Ebu-Abdullah Muhammed ibn Ahmed ibn Ebi-Bekr ibn Fereh el-Kurtubi “Et-Tezkire fi ahvalil-mevta ve umuril-ahire”. 359. hadis broj 2535. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”: 17/203 Ebu-Davud: “Sunen Ebi Davud” i “Et-Tezkire”. 349. hakikatuhu ve nevakiduhu”. 17/203 i “Et-Tezkire”. str. Sura El-Ahzab: ajet 63. Amman 1985. 261-264 i “El-Akide el-islamijje” od El-Mejdanija. 114 Ibn-Had`er el-Askalani “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. ajet 57. str. hadis 1374. poglavlje Musnedul-Ensar. hadis broj 991 . god. 3/188. 115. Ebu-Isa Muhammed ibn Isa: “Sunen Et-Tirmizi” od Ebu-Hurejre ( “El-D`enaiz”). “Et-Tezkire”. Ko `eli ne{to vi{e saznati o imenima Sudnjeg dana neka pogleda knjigu “El-Akaid elSura En-Ankebut. hadis 6503. 360. “Et-Tezkire”. ajet 136. Iman. Muhammed Ne'im Jasin “El-Imanu . str. “Sunenut-Tirmizi” od Ebu-Hurejre ( . Isti hadis prenosi i Muslim sa dodatkom. 366. 357. poglavlje Musnedul-Kufijin. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. 354. 347. 352. 1/18 Sura En-Nisa'. Sura El-E'araf: ajet 187. Ibn -Had`er el-Askalani “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”.111. ajet 27. Sura El-Enbija': ajet 1. “Er-Rikak”: 11/347.Es-sehv. str. 351. Ahmed ibn [uajb en-Nesai: “Sunen En-Nesai” . . 367. 346. g. a ovo su Buharijine rije~i. 356. str.

.12. pa je Poslanik. i 13. hadis 7/122-7131 i “Et-Tezkire”. s. 1/178.v. Pogledaj Ibn-Kesirov Tefsir”. hadis broj 10898. 383.11/347 i Muslim ibnulHad`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. Sura Ed-Duhan: ajet 10. Prenose ga Ahmed ibn Hanbel “Musned”.s. 387. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. Vehbet Ez-Zuhajli: “Tefsirul-munir”. 385. hadis broj 2769. Hadis prenosi Ahmed ibn Hanbel “Musned” (Musnedul-muksirin). Prenose ga Et-Tirmizi u poglavlju “El-Fiten”. g. 375. 2/537 i Ebu-Isa et-Tirmizi: “Sunen Et-Tirmizi”: 6/624. 378. izdata u Ammanu 1995..Islamsko znanje 369. 376. 389. 388. g. 380. 1/178. poglavlje El-Fiten. 17/89. Sura El-En'am: ajet 158. 372. Fuad Sedi} “Mali predznaci Sudnjeg dana”. 371. 390. 13/81 i Muslim ibnul-Had`ad` El-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. Dr. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihul-Buhari”. 11/352. a. pro`ivio kada je postao rizni~ar kod egipatskog vladara. hadis 80 i Muslim ibnul-Had`ad` El-Ku{ejri “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. .a. 393. Prema Ibn-Mes'udu i njih su zadesile iste ove 370. Damask 25/212 Razlog silaska ovog ajeta pored toga {to je on govorio o dimu kao predznaku Sudnjeg dana jeste doga|aj koji sa zbio u vrijeme Muhammeda. 392. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. 381. molio Allaha da im dadne da pro`ive sedam godina koje je Jusuf. 18/77. “Muhammed Fuad Abdul-Baki” u “El-Lu'lu' vel merd`an fima ittefeka alejhi{-{ejhan”: 1/31. hadis 7319. str. “El-D`ihad”. str. 18/68. “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”: 18/27. To su bile godine velike su{e i krize. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari” . Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. hadis 7121. 13/90. 16/221. Sura En-Neml: ajet 82. alejhisselam. 13/81. 373. 374. hadis 80 i Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”.s. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. 386. Hadis prenosi Et-Tirmizi u poglavlju “El-Fiten”. 3/362. 13/87. prvo izdanje 91. 329 Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. 18/34. 16/222. hadis broj 2152 i Ibn-Mad`e. 377. Sura Ed-Duhan: ajet 11. Sura En-Nisa': ajeti 157-159. 382. 738. 379. “Kitabul-ilm”.. 391. kada su Kurej{ije odbile da vjeruju. Dr. 13/300. broj 2156 i ka`e da je hasen sahih. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. 384. Izdava~ “Darul-fikr”. Ibn -Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi sahihil-Buhari”. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”.

Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”. 404. 8/11. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. dok su ostali prenosioci pouzdani.pod naslovom “Nestanak svijeta i poja{njenje iskupljanja na Sudnjem danu” 17/194-195. Sura Et-Tekvir: ajeti 1-14. 11/372. 409. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”: 11:325. Sura Ja-Sin: ajet 51. 405. i molili ga da im Allah da ki{u. hadis 6519. a El-Hejsemi za njega u svom djelu “Med`me'uzzevaid”. poglavlje Er-Rikak . na marginama knjige. 401. 17:192-193. 399. 411. 2/ 211. Sura Ez-Zumer: ajet 68.. Hadis prenosi El-Buhari. zamolio je Allaha i ki{a je pala. hadis 6521. 397. 398.v. Pogledaj “Tefsirul-munir”. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”.s. br. 13/82. . Sura El-Mu'minun: ajet 101. Med`duddin Ebu-Seadat el-Mubarek ibn Muhammed ibn-Esir el-D`ereri: “En-nihaje fi garibil-hadis vel-eser”. Ahmed ibn Hanbel: “Musned”: 7/133 i “Et-Tirmizi mea' tuhfetil-ihvezi”: 6/463-464. s. 408. Sura En-Naziat: ajet 35. Ahmed ibn Hanbel: “Musned”: 4/446-447. 394. “Fethul-Bari”. Jeli su kosti i meso uginulih `ivotinja. 412. Sura El-Infitar: ajeti 10-12.330 Islamsko znanje godine. 406.pod naslovom “O iskupljanju”: 11/377. 403. ka`e: “Hadis je sahih iako se u njegovom lancu prenosilaca nalazi Hakim ibn Nafi'. 414. Poslanik. Sura El-D`asija: ajet 29. Do{li su Poslaniku. 417. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi sahihil-Buhari”. Sura El-Kamer: ajet 8. 400. hadisa 6522 i Muslim u poglavlju “O d`ennetu i opisima njegovih u`ivanja” . “Kitabul-fiten ve e{ratus-sa'ah”: 18/27-28. hadis 7120. Sura Ed-Duhan: ajeti 13 i 14.a. 395. Sura El-Hakka: ajet 78. Sura El-Enbija': ajet 104. 416. “Poglavlje o smutnji i predznacima Sudnjeg dana”: 18/27-29.v. 3/192. 402.” 396. Ljudi su od silne gladi i `e|i vidjeli dim koji se prostirao izme|u nebesa i Zemlje. 410.. Sura El-Isra': ajeti 13-14. 407. s. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”.s. 11/371. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”. 413. Sura El-Had`d`: ajeti 1-2.a. 415. Prenosi ga Et-Taberani u “El-Evsetu”.

Islamsko znanje
418. 419. 420. 421. 422. 423. 424.

331

Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”, 11/400, hadis 6537. Muhammed Hattab es-Subki: “Ed-dinul-halis”, tre}e izdanje 1964. god. 1/105 Sura El-D`asija: ajet 28. Sura Ez-Zumer: ajet 69. Sura Et-Tekvir: ajet 10. Sura El-Isra': ajet14. Ebu-Isa Muhamed ibn Isa: “Sahih Et-Tirmizi bi {erhi Ibnul-Arebi”: 9/260, hadis je hasen garib. Sura Ja-Sin: ajet 65. Sura El-Fussilet: ajeti 19-22. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”, 15/55 Hadisi koji govore o vrelu nalaze se u Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”: 15/53 i dalje, u Ibn-Had`er el-Askalani “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari” 11/396 pa dalje. Op{irnije o ovoj temi pi{e u “[erhu akide Et-Tahavijje”, str. 250.

425. 426. 427. 428.

429. 430. 431. 432. 433.

Sura El-Enbija': ajet 47. Sura El-Ea'raf: ajeti 8-9. Pogledaj “[erhul-akide Et-Tahavijje”, str.470. Sura Et-Ta-ha: ajet 109. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”, 11/96 br.6304, Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”, 1/198. Ibn-Mad`e u poglavlju “Zuhd”, hadis br. 4304. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”, Poglavlje o musafirima i skra}ivanju namaza, hadis broj 1337. Sura En-Ned`m: ajet 26. Sura En-Nisa': ajet 48. Sura Et-Ta-ha: ajet 109. Sura El-Enbija': ajet 28. Sura El-Isra': ajet 79. Imam Et-Tirmizi: “Sunenut-Tirmizi”, Poglavlje o opisu Sudnjeg dana, mudrostima i pobo`nosti i imam Ahmed “Musned”, Baki Musnedil-mukessirine. Vidi “Fethul-Bari”, 11/361. Sura Ez-Zumer: ajet 73. Sura Ez-Zumer: ajet 71. “Sahihu Muslim”, Poglavlje o D`ennetu, opisu njegovih blagodati i njegovih stanovnika i “Musned” Ahmed ibn Hanbela, Baki Musnedil-Ensar.

434. 435.

436. 437. 438. 439. 440. 441.

442. 443. 444. 445.

332
446.

Islamsko znanje
“Sahihu Muslim”, Poglavlje o opisu Sudnjeg dana, D`enneta i D`ehennema i “Musned” Ahmed ibn Hanbela, Baki Musnedi-mukessirine. Sura Ali-Imran: ajet 133. Sura Ez-Zumer: ajet 20. Sura El-En'am: ajet 141. Sura Ed-Duhan: ajeti 51-57. Sura El-Waki'a: ajeti 45-47. Sura El-Mulk: ajet 10. Tj. dunjalu~ka vatra. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”, 6/330, hadis 3265. Sura Fatir: ajet 36. Sura En-Nisa': ajet 56. Sura Ed-Duhan: ajeti 43-45. Sura Ibrahim: ajeti 16-17. Sura El-Had`d`: ajet 19. Sura Ez-Zumer: ajet 16. Sura El-Humeze: ajeti 8-9. Sura Ed-Dehr: ajet 4. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”, 11/417, hadis 6561. Sura El-Kijame: ajeti 22-23. Sura El-En'am: ajet 103. Sura El-Mutaffifun: ajet 15. “Tefsirul-Kurtubi”, 19/261, zatim “El-Intika'” od Ibn Abdil-Berra, str.79-82. Sura Junus: ajet 26. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”, Kitabul-Iman, 1/ 163, hadis br. 298. Sura Kaf: ajet 35. Muhammed ibn Ahmed el-Ensari el-Kurtubi: “El-D`ami'u li ahkamil-Kur'an”, 17/ 21 i E{-[evkanija: “Fethul-Kadir”: 5/79 od. Ebu-Umer Jusuf ibn Abdillah ibnu Muhammed ibn Abdil-Berr “Et-Temhid lima fil-Muvettai minel-me'ani vel-esanid” [tampano 1979.god, 7/156-157. Sli~an tekst je i kod Muslima “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”: 1/440 br. 212 i Buharije: 8/179.

447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469.

470. 471.

472.

473. 474. 475.

Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”, 11/445, hadis 6573. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”, El-Iman 9. Ali Tantavi “”Op}i prikaz vjere islama”, str. 66. prijevod Enesa Lj. i Ibrahima H.

Islamsko znanje
476.

333

Ebu-Bekr Ahmed ibnul-Husejn el-Bejheki: “El-i'tikad ala mezhebisselef Ehlissunneti vel-d`ema'ati”, Darul-kutubil-ilmijje, Bejrut, prvo izdanje, 1984.god. 1/702. Hadis se nalazi u “Sahihu Muslim”, poglavlje Kader i u Et-Tirmizijevom “Sunenu”: 4/458 pod brojem 2156, za njega je rekao da je dobar (prihvatljiv). Sura Et-Tekvir: ajet 29. Sura El-En'am: ajet 111. Sura El-En'am: ajet 112. Sura Ja-Sin: ajet 82. Sura El-En'am: ajet 39. Sura Ez-Zumer: ajej 62. Sura El-Furkan: ajet 2. Sura Es-Saffat: ajet 96. Ebu-Isa Muhammed ibn Isa: “Sunen Et-Tirmizi”, 2/232. Muhammed ibn Abdil-Vehhab: “Tejsirul-Azizil-Hamid fi [erhi kitabit-tevhid”, str. 620. Ebu-Bekr Muhammed ibnul-Hasan El-Ad`uri: “E{-[eri'a”, str. 212. Sura El-Bekara: ajet 3. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”, 2/85. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi”: 2/82,83. [emsuddin ez-Zehebi “El-Kebair”: “Veliki grijesi.” Ebu-Isa Muhammed Ibn Isa “Sunen Et-Tirmizi”, (Komentar Ibnul-Arebija): 12/234 i “Sunen Ibnu Mad`e”: 2/1418. Ebu-Isa Muhammed Ibn Isa “Sunen Et-Tirmizi”, Kitabu sifetil-kijameh ver-rekaik velvere'a, hadis br. 2423. Sura En-Nisa': ajet 18. Pogledaj ove uvjete u djelu: “Levami'ul-envar El-Behijjeh ve svati'ul-esrar eleserijje”, 2/271. Sura El-Hadid: ajet 20. U prijevodu Kur'ana od Besima Korkuta rije~ kuffar (zemljoradnici) prevedena je kao kafiri (nevjernici), {to je velika gre{ka, jer se ni u jednom tefsiru ne nalazi takvo tuma~enje. Sura Et-Tegabun: ajet 10. Sura En-Nisa': ajet 103. Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri: “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi” u poglavlju “Iman”, br. 116 i “Sunenut-Tirmizi” u poglavlju “Iman”, 2543. Sura En-Nisa': ajet 48. Sura Junus: ajet 18.

477.

478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487.

488. 489. 490. 491. 492.

493.

494. 495.

496. 497.

498. 499. 500.

501. 502.

334
503. 504. 505. 506.

Islamsko znanje
Sura Ez-Zumer: ajet 3. Sura El-En'am: ajet 88. Sura Ez-Zumer: ajet 65. Ahmed ibn Hanbel, “Musned”: 1/125. [ejh Nasiruddin el-Albani je za njega rekao da je sahih. “Irvaul-galil”: 8/189. Ahmed ibn-Hanbel, “Musned”. Ahmed ibn-Hanbel, “Musned”: 5/428 i Et-Taberani u El-Kebiru: 4/299. Sura En-Naziat: ajet 24. Sura El-Bekara: ajet 258. Sura El-E'araf: ajeti 191-192. Sura E{-[ura: ajet 11. Sura Ta-ha: ajet 110. Sura El-E'araf: ajet 180. Ebu-Bekr Ahmed ibn Ali ibn Sabit el-Hatib el-Bagdadi; “Tarihu Bagdad ev medinetusselam”, Darul-i'lam ed-duveli, Kairo 1992.god. 10/400. Sura En-Nisa': ajet 145. Ibn-Had`er el-Askalani: “Fethul-Bari bi {erhi Sahihil-Buhari”, Iman 1/89 br. 33 i Muslim ibnul-Had`ad` el-Ku{ejri “Sahihu Muslim bi {erhin-Nevevi” u poglavlju “Iman”, br. 88. Sura El-Kasas: ajet 56. Sura El-E'araf: ajet 186. Pogledaj knjige: “Fikhul-ibadat” od Seida Serdarevi}a i “Skra}ena zbirka propisa” od Ali ibn Ferida el-Hindija. Iz ovoga vidimo da, u stvari, nema neke velike razlike izme|u farza i vad`iba, jer su i farz i vad`ib ono {to je nare|eno da se radi i za ~ije obavljanje ~ovjek biva nagra|en, a za neobavljanje ka`njen. Stoga, ve}ina u~enjaka ne pravi razliku izme|u farza i vad`iba.

507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515.

516. 517.

518. 519. 520.

521.

522.

Ponekad ~ujemo rije~ “mustehab” pod kojom se podrazumijevaju djela koja je pohvalno raditi. Ovo je fikhska podjela sunneta ~ime se nikako ne misli omalova`iti vrijednost sunneta kada se ka`e da za njegovo neizvr{avanje nema kazne. Namjerno propu{tati sunnete poku|eno je i nedoli~no muslimanu, a svjesno napu{tanje sunneta i njegovo zanemarivanje grijeh je po mi{ljenju ve}ine uleme.

523.

524.

U biti nema neke velike razlike izme|u harama i mekruha tahrimen, jer su oba zabranjena i za njih je predvi|ena kazna. Stoga, ve}ina u~enjaka ne upotrebljava ovaj izraz mekruh tahrimen, nego je to kod njih haram, a mekruh tenzihen je kod njih u stvari mekruh. Prema tome nisu u pravu oni pu{a~i koji se brane time da je pu{enje kod nekih u~enjaka mekruh i da nije haram, jer ulema ka`e da onog ko radi djelo koje je mekruh tahrimen, ~eka kazna, tako da je svejedno da li kazali da je pu{enje haram ili mekruh tahrimen - u

Islamsko znanje
oba slu~aja po~inilac zaslu`uje kaznu.
525. 526.

335

Op{irnije o podjeli fikha mo`e se na}i u knjizi “Skra}ena verzija fikhskih propisa”, str. 1. Mud`tehid je islamski u~enjak koji je u stanju da sam, ne povode}i se za drugim, do|e do {erijatske odredbe, i to prou~avanjem glavnih i sporednih izvora fikha. Id`ma je jednoglasno rje{enje (konsenzus) nekog {erijatskog pitanja, nekon Poslanikove, s.a.v.s., smrti, od cjelokupne uleme jednog vremena. Kijas je dono{enje neke {erijatske odredbe putem analogije na temelju {erijatskog rje{enja spomenutog u Kur’anu ili sunnetu, o nekom drugom pitanju, a koje ima ne{to zajedni~ko sa pitanjem o kojem se donosi novo rje{enje. Naprimjer, ka`emo da je pijenje piva haram, analogno vinu jer opija kao i vino, koje je zabranjeno jasnim kur’anskim tekstom. Jer se ove dvije vrste ne kolju. Kod nas se malo vodi ra~una o tome i smatra se sitnicom. Me|utim, ako se mokri stoje}i, gotovo je sigurno da }e pasti koja kap mokra}e na odje}u, {to uzrokuje neispravnost namaza kao i kabursku kaznu.

527.

528.

529. 530.

531. 532. 533.

Ebu-Davud, Et-Tirmizi, Ibn-Mad`e i Ibn-Hibban. Sura El-Maida: ajet 6. Srce je mjesto namjera i nijeta; nigdje se ne bilje`i u hadiskim zbirkama da je Poslanik, s.a.v.s., rije~ima izgovarao nijjet osim prilikom had`a i umre. Hadis prenose El-Buhari, Muslim i drugi prenosioci. Veliki broj u~enjaka dodaje i {esti rukn, a to je redoslijed pri pranju pojedinih dijelova tijela. Hadis prenose Ebu-Davud i Nesaija, a Ibn-Huzejme ga ocjenjuje kao sahih. Pogledaj “Nejlul-evtar”, 1/194. [to se ti~e u~enja posebne dove kod pranja svakog dijela tijela, ne nalazimo da je Poslanik, a.s., u~io posebnu dovu za svaki dio tijela koji se pere u abdestu. Poslije abdesta postoji vi{e sahih dova kao ova: “E{hedu en la ilahe illellahu vahdehu la {erike leh, ve e{hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh.” (Muslim) Pogledaj pod naslovom “Vrste ne~isto}a” gdje smo objasnili zna~enje vedijja i mezija. Svoje mi{ljenje zasnivaju na nekoliko predanja koja se prenose od Poslanika, kao {to je na primjer: “Koga zadesi povra}anje, krvarenje iz nosa, uzrigivanje (sa kojim ne{to iza|e iz nutrine), ili mezij, nek ode i abdesti se, a potom nek upotpuni ono {to je klanjao ako nije ni{ta progovorio.” Hadis prenosi Ibn-Mad`e i Ed-Darekutni, a daif je. Zbog toga drugi u~enjaci ne smatraju da te stvari kvare abdest, jer ne postoji sahih hadis koji na to ukazuje. Me|utim, po{to je abdest od uslova za namaz, a namaz je “stup vjere” onda je radi sigurnosti bolje promijeniti abdest ako nam se desi da povratimo ili nam pote~e krv ili gnoj.

534. 535.

536. 537. 538.

539. 540.

541. 542. 543.

Ebu-Davud, En-Nesai, Et-Tirmizi i Ahmed. En-Nesai. Dokaz su im Allahove rije~i: “Dodirnuti ga smiju samo oni koji su ~isti.” (El-Vakia: 79), te rije~i Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Kur'an smije dotaknuti samo onaj ko je ~ist.”

336

Islamsko znanje
(Malik u Muvettau, Ebu- Davud u “Merasil” i Ed-Darekutni). Sli~an hadis prenose i ElHakim u “Mustedreku”, te El-Bejheki u “Hilafijatu”, ali je daif (slab).

544.

D`unup je osoba koja je imala spolni odnos sa osobom suprotnog spola, ili kada iza|e sperma u mlazu i sa stra{}u na drugi na~in, te je zbog toga du`na okupati se. U pogledu no{enja brade Poslanik, s.a.v.s.,rekao je: “Bradu pu{tajte, a brkove kratite.” (El-Buhari i Muslim). U osnovi se ne uzima, tj. ne krati ni{ta od brade, a brkovi se krate tako da ne dose`u bijelu liniju na gornjoj usni. Brkovi se ne briju u potpunosti.

545.

546.

Pod obu}om se smatra svaka ~vr{}a obu}a koja pokriva noge do iza ~lanaka, kao {to su cipele, mestve, papu~e, itd. Mesh po mestvama temelji se na hadisima Allahova Poslanika. Tako se prenosi od D`erira da je izvr{io malu nu`du, te se abdestio i u~inio mesh po obu}i (umjesto da opere noge). Upitan je: “Zar tako radi{?” Odgovorio je: “Da, vidio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da vr{i malu nu`du, a potom se abdesti i ~ini mesh po obu}i.” (El-Buhari, Muslim i Ebu-Davud). Serdarevi}, „Fikhul-ibadat“, str. 31. Hadis prenose Ebu-Davud, En-Nesai, Et-Tirmizi, Ahmed, Ibnu Hibban u svome “Sahihu” i Ibnu Huzejme. Hadis je sahih. Prenose ga Ahmed, Abdur-Rezzak, El-Bejheki, Ibn-Huzejme i Ibnu Hibban. U nekoliko slu~ajeva po`eljno je da se musliman okupa i za takvo kupanje bit }e nagra|en, ali nema grijeha ako ga izostavi. To je sed`da koja se ~ini kad se prou~i neki ajet iz Kur'ana pored kojeg stoji znak da se u~ini sed`da. Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Tavaf oko Kabe je namaz, pa kada ga ~inite smanjite govor.” (Prenose ga Ahmed, En-Nesai, Et-Tirmizi, El-Hakim, Ed-Darekutni od Ibn-Abbasa i sahih je).

547.

548. 549.

550. 551.

552.

553.

554.

Prenosi se od Alije, r.a., da je rekao: “Allahov Poslanik, a.s., podu~avao nas je Kur'anu u svakoj situaciji, osim kad je bio d`unup.” (Ebu Davud, Et-Tirmizi, En-Nesai i IbnMad`e, i hadis je hasen sahih).

555. 556.

Kod Malikija i [afija 60 dana. Ako prestane krvarenje u doba ikindije, klanja se podne i ikindija, a ako prestane u doba jacije, klanja se ak{am i jacija. Ovo je stav ve}ine ashaba i ve}ine uleme kao {to su Malik, [afija i Ahmed.

557. 557a.

Sura El-Bekara, 222. Zbog potrebe da u~enice vje`baju u~enje Kur’ana u {kolama u kojima se izu~ava i u~i Kur’an napamet, mnogi u~enjaci smatraju da je u~enicama dok su u hajzu dozvoljeno u~iti Kur’an, s tim {to ga ne smiju dodirivati golim rukama.

558.

Hadis prenosi Et-Taberani u “El-Evsetu”, a El-Munziri ka`e da sened (lanac prenosilaca

Islamsko znanje
hadisa) nema nikakvu mahanu. (Pogledaj “Et-Tergib vet-Terhib” 1/184)
559. 560. 561. 562.

337

El-Bekara: ajeti 238,239. En-Nisa: ajet 103. Prenose ga El-Buhari i Muslim. Pogledaj “[erh Fethul-Kadir” od Ibnul-Hemmama: 1/231 i “Reddul-muhtar” od Ibnul-Abidina: 1/373. Ve} smo napomenuli da je mekruh tahrimen veoma blizak haramu te je obavezno kloniti ga se. Izuzima se sabah ako smo ga ve} po~eli klanjati prije izlaska sunca, te ikindija ako smo je ve} po~eli klanjati prije zalaska. Pogledaj “El-fikhul-islami ve edilletuhu” od dr. Vehbet Ez-Zuhajli, 1/524. Pogledaj: “El-fikhul-islami ve edilletuhu” 1/788-793, i “Skra}enu zbirku fikhskih propisa”, str. 24. Ponekad smo u situaciji ~uti da neko u~i ikamet u kra}em obliku tako {to “Allahu ekber” ka`e dva puta, “E{hedu en la ilahe illellah” jedanput, itd., i tako se ikameti po drugim mezhebima. Moramo znati da za ovo postoji valjan dokaz, pa, stoga, ne smijemo napadati one koji tako ikamete niti tvrditi da je to {to oni rade novotarija. Prema tome, oba na~ina ikameta su ispravna.

563.

564.

565. 566.

567.

568.

Ponegdje mo`emo na}i i dodatak (inneke la tuhliful-mia'd), ali ga nismo prona{li u sahih predanjima. El-Vesile najljep{e je i najbolje mjesto u D`ennetu. Iako su neki od hanefijskih u~enjaka rekli da su i noge do ~lanaka stidni dio tijela `ene, oni ka`u da se ne mora pokrivati taj dio u namazu zbog pote{ko}e koju bi `ene imale. Pogledaj hanefijske izvore: “[erh fethul-kadir”, 1/260, i “Ha{ije reddul-muhtar”, 1/406. Pogledaj “Ha{ije redul-muhtar”, 1/416. [to se ti~e nafile, mo`e se klanjati sjede}i, ali je bolje stoje}i. Kod svih drugih u~enjaka, osim kod hanefijskih, u~enje Fatihe u namazu na svakom rekatu je farz, te ako se Fatiha ne prou~i na svakom rekatu, sama sehvi-sed`da ne mo`e popraviti tu gre{ku nego se doti~ni rekat mo`e nadoknaditi, a onda sehvi-sed`du u~initi.

568a. 569.

570. 571. 572. 573.

574. 575. 576. 577. 578.

Kod drugih mezheba osim hanefijskog, u~enje sure poslije Fatihe je sunnet. Kod drugih mezheba ovo je farz i ne mo`e se nadoknaditi sehvi-sed`dom. Onaj ko ove namaze klanja sam mo`e u~iti glasno a mo`e i u sebi. Muktedija je onaj koji klanja za imamom. Kod svih drugih u~enjaka ta'dilul-erkan je farz, i ako nismo klanjali polahko, bez

338

Islamsko znanje
`urbe, namaz nam je pokvaren i ne}e nam koristiti ako u~inimo sehvi-sed`du. Takvog mi{ljenja je i Ebu-Jusuf, koji je u~enjak hanefijskog mezheba. Vidimo da, ustvari, svi u~enjaci smatraju da se namaz mora obavljati lagahno i smireno, s tim da jedni ka`u da se to mo`e popraviti sehvi-sed`dom, a drugi da ne mo`e.

579.

Radi se o tome da je taj ~ovjek klanjao prebrzo pa je Allahov Poslanik na ovaj na~in htio podu~iti i njega, a i ostale muslimane da takav namaz nije primljen. Neki u~enjaci su to objasnili rekav{i da se odje}a treba potpuno smiriti u tom polo`aju. Bilje`e ga Buharija i Muslim. Ruke se mogu di}i i do spram ramena jer postoje hadisi i za jedan i za drugi na~in. Po hanefijskom mezhebu mu{karci di`u do spram u{iju, a `ene do spram ramena. S obzirom da je Poslanik, s.a.v.s., naredio da klanjamo kao {to je on klanjao, pravljenje razlike izme|u mu{karca i `ene u ovom pogledu nema utemeljenja. Po na{em mezhebu ruke se stavljaju ispod pupka, dok ih kod nekih u~enjaka treba vezati izme|u prsa i pupka, a kod tre}ih na prsa. U svakom slu~aju to ne smije biti razlog za spor me|u muslimanima, jer mjesto vezivanja ruku nije od sastavnih dijelova namaza i gdje god ih stavimo od ova tri mjesta, namaz }e biti ispravan. [to se ti~e `ene, po hanefijskom mezhebu ona }e vezivati ruke na prsima, i u tome nema razila`enja na{eg sa drugim mezhebima. Kod nas se pravi razlika izme|u klanjanja `ene i mu{karca {to je zaklju~eno logi~kim dokazima, iako hadisi ne prave razlike izme|u klanjanja `ene i mu{karca. Po {afijskom i hanbelijskom mezhebu „amin“ se izgovara naglas u namazima u kojima imam u~i naglas, jer je Poslanik, s.a.v.s., tako radio. Hadise o tome prenose Ebu-Davud i Ibn-Mad`e, Et-Tirmizi i Ahmed. Zato ne smijemo kazati za one koji tako rade da rade pogre{no, niti da je to “novi islam”, jer oni kao i u~enjaci hanefijskog mezheba za ovaj postupak imaju svoje dokaze. Po hanefijskom mezhebu namaz kvari ~ak i ako se progovori u zaboravu. Isto tako po hanefijskom mezhebu namaz kvari ~ak i ako bi se u zaboravu ne{to pojelo, izuzev ako je to mali komadi} hrane koji je ostao me|u zubima. Ako se to desi zbog neke nu`de, onda namaz nije pokvaren. Stoga se moramo truditi da {to pravilnije nau~imo Fatihu i sve ostalo {to se u~i u namazu. Dozvoljeno je `eni da dr`i dijete u namazu, s tim da bi ga spustila pri ruku i sed`di. „Za sve, dvije sehvi-sed`de nakon predaje selama.“ Predanje bilje`e Ahmed, Ebu Davud i Ibn - Mad`e. Pravilo je da onaj ko klanja za imamom, ako ne{to pogrije{i, ne}e u~initi sehvi-sed`du jer je imam predvodnik u namazu, i obavezno se mora slijediti, ali ako imam pogrije{i, onda }e i onaj ko klanja za njim u~initi sed`du zajedno sa imamom.

580. 581. 582.

583.

584.

585. 586.

587. 588.

589. 590.

591.

592. 593. 594.

Bilje`e ga El-Buhari, Muslim, Et-Tirmizi i Ibn-Mad`e od Ibn-Omera. Bilje`i El-Buhari od Ebu-Seida el-Hudrija. Prenosi Ahmed, Ebu-Davud, Bejheki i Ibn-Huzejme.

i Ahmed. Ahmed. time {to je Alija. Prenosi ga Ahmed.s. i Ibn-Hibban. Darekutni. 611. 81. Et-Tirmizi. Prenose Ebu-Davud. radijallahu anha. Hakim. 614. Ovaj slu~aj bilje`i Buharija (pogledaj “El-Fikhul-islami ve edilletuhu” 2/277) 596. Pogledaj “Fikhul-ibadat”. Onaj koji nije na putu. Ibn-Mad`e. Ibn-Huzejme. Ebu-Davud.. kao npr. 602. Kod u~enjaka malekijskog i {afijskog mezheba je potvr|eni sunnet. str. Prenosi Muslim. Tirmizi i Ibn-Mad`e.a. Ibn-Mad`e i Ahmed. Ebu-Davud i Ibn-Mad`e prenose od Ai{e. Nije dozvoljen razgovor me|u prisutnima. Ibn-Hibban i Ed-Darekutni. ve} bi trebalo u tom slu~aju da se napravi d`amija. da je rekla: “Da mi je ponovo do`ivjeti ono {to je bilo. Zna~i po njima ne bi vrijedila d`uma koja se klanja u malim selima. 617. radijallahu anhu. ako pogrije{i u ajetu ili hadisu pa ga treba ispraviti ili ga treba upozoriti na ne{to bitno {to se de{ava muslimanima. 619. Nesai. klanjao d`umu bez dozvole Osmana dok je ovaj bio sprije~en. Tirmizi.. Ovo.v. onaj ko boravi u svom mjestu. ako se uka`e potreba. Prenose Buharija i Muslim. Ne postoji sunnetom odre|ena razdaljina puta koju treba pre}i musafir da bi mogao kratiti namaz. Prenose Buharija i Muslim. Ebu-Davud. En-Nesai. pored toga. ne bi niko drugi okupao Poslanika. Pogledaj “Fikhul-ibadat” od Serdarevi}a. 616. u koju }e mo}i stati ljudi iz vi{e manjih okolnih sela. 606. 75. 339 Me|utim drugi u~enjaci ne postavljaju ovaj uslov dokazuju}i da je d`uma ispravna bez dozvole vladara. sigurnosne i druge koristi. Ibn-Mad`e.Islamsko znanje 595. . Ahmed. 615. osim njegove supruge. 604. nego ~ovjek krati namaz kao musafir u svemu {to se smatra putovanjem. a niko od ashaba nije kritikovao taj postupak. 599. 601. te vitr-namaz ne}e skra}ivati.77 i 78. s. Tirmizi. 613. Pogledaj “Fikhul-ibadat”. 609. 2/558. 607. str. Ahmed. 610. 2/325. Zna~i da sabah i ak{am. 598. 603. Bejheki. 605. Buharija i Muslim. Nesai. Pogledaj “El-fikhul-islami ve eddiletuhu”. Prenose Ebu-Davud. Ibn-Mad`e. ali je dozvoljeno obra}anje imamu li~no. str. 597. ajet 101. tj. Pogledaj “El-fikhul-islami ve edilletuhu”. To je ne{to oko 81 km. Muslim. En-Nesai.” 612. Ed-Darimi. 600. 618. Et-Tirmizi. {to je ibadet ima svoje ekonomske. En-Nisa. Ahmed. 608.

628. Buhari. 644. Ahmed. 634. Ebu-Davud. Et-Tirmizi. Ibn-Mad`e i Ahmed. a komentator “D`ami'ul-usula” ka`e da je sahih. koji ga smatra hasen hadisom. Ahmed. Ahmed. Nesai. Muslim. Ebu-Davud. brzim rukuom i sed`dom i kratkim u~enjem tako da se ne udovoljava osnovnim namaskim ruknovima i od takvog namaza nema koristi. 626. Sura El-Bekara. Ibn-Hibban i El-Hakim. 627. Hadis bilje`e Ibn-Huzejme. 275 ajet. Ovo je mi{ljenje ve}ine u~enjaka. paso{a i sli~no. . 638. tj. Osoba u itikafu. 641. neka pogleda knjigu “El . a {minka je `ene boja bez mirisa. Nisab . Muttefekun alejhi. 637. Et-Tirmizi. 623. kao i Et-Tirmizi. Hadis prenose: Buharija. 635. {to isklju~uje bacanje robe naglo na tas i dizanje na brzinu. Ebu-Davud sa ispravnim senedom. Prenosi ga Ahmed. 632. 639. 640. ajet-5 U vjerodostojnom hadisu kojeg prenosi Tirmizi i Nesai stoji: “[minka je mu{karaca miris ~ija se boja ne vidi. Ibn-Mad`e. Nu`no je ispravno vaganje. 625. d`amiji (Zabilje`io Muslim). Ova je oblast fikha dosta op{irna. 624. 622. Buharija. 630. 642. koji ga smatra vjerodostojnim. Muslim. Buharija i Muslim. Ko `eli da uporedi dokaze koji govore da je klanje kurbana vad`ib i one koji ukazuju da je pritvr|eni sunnet.Fikhul . Ed-Darimi. 621. (3/595).najmanja koli~ina imetka na koju je potrebno dati zekat. zbog toga }emo objasniti samo neka najbitnija pitanja. Sura El-Maida. Ibn-Mad`e i Bejheki. Jasno je da islam odre|uje gajenje pasa samo radi ~uvanja i lova. Islamsko znanje Uobi~ajeno je da se teraviija klanja kod nas dvadesetak minuta. 643. ~ime se obmanjuje.islami ve edilletuhu”. 629. a temelji se na itikafu Poslanikovih `ena u njegovoj Zabilje`io Muslim. 645. Hadis bilje`i Ebu-Davud. Muslim i Ahmed. En-Nesai. 631. Muttefekun alejhi. En-Nesai.340 620. Pod slikanje od op}e koristi spada slikanje radi putnih isprava poput li~ne karte. En-Nesai. koji ga ocjenjuju sa “vjerodostojan po Muslimovim kriterijima”. ostavljanje robe na vagi da se jasno vidi kolika je te`ina robe. 636. 633. Ed-Darimi.

662. Pogledaj op{irnije u knjizi “Seddu zeraiiz-zina” (dr. 659. dozvoljena je upotreba defa bez praporaca. ali pod navedenim uvjetima. 654. Mumtehane. 650. iznajmljivanje u~a~a da u~i Kur'an za umrle nije dozvoljeno. Prenosi Buharija u svom “Sahihu”. 341 Sura El-Bekara.. Prenosi Buharija. 661. 660. Tirmizi. 12. Prenosi Nesai u svom “Sahihu”. te pjevanje djetetu i prilikom te{kog posla. Me|utim . 666. Ali ako bi se u~io bez naknade. ne za ezan ili u~enje. Ibn-Mad`e. Muttefekun alejhi Prvi uvjet jeste da skrbnik bude musliman. Ebu . 665a.hadis je sahih. s. Allahov Poslanik.Davud u svom “Sunenu”. jer se u njemu `eli mu{ko dijete a ne `ensko.s. Tirmizi sa dobrim senedom. 656. onda bi zara|ivanje bilo dozvoljeno. 1/406. ili ljudi ili maloljetna mu{ka i `enska djeca. 647. Nesai 2/91. svadbe i rat. Muttefekun alejhi. Uvjet je za svjedoke da budu muslimani. . Tirmizi ka`e da je hadis hasen sahih.kamata. prema tome. 651. 664. zabranio je (mekruhom u~inio) da se moli za slogu i sinove. ukoliko je {ti}enica muslimanka. zatim da `ene pjevaju `enama. da je ne prate muzi~ki instrumenti. 275 ajet. a {to je predstavljalo omalova`avanje za `enu. 665. 663. Hadisom se zabranjuje zara|ivanje na osnovu Kur'ana pa. Prenosi Nesai u svom “Sunenu”. 658. {to je bio njihov adet. 653.muhtar”. Darimi 2/134. hanefijski izvor “Reddul . kao {to je zamjena dinara za marke. Pogledati: Ibn Ebu-[ejbe. 7/52/2. Od prava mu`a je da `ena ne izlazi iz ku}e bez njegove dozvole kao i da ne pu{ta u ku}u onoga koga on ne `eli. pojedini pravnici dozvoljavaju uzimanje naknade sli~no naknadi mujezina. Pogledaj. str. Pravilo je da je svaki zajam koji donosi korist . 657. Mahmud D`abir). 648. i kona~no. mora ispunjavati pet uvjeta: da joj tekst bude dobar.kebir”. Da bi pjesma bila dozvoljena. 1/ 589. 655. 77.a. s vjerodostojnim senedom. Prema tome trgovina papirnim banknotama ispravna je kad se radi o razli~itim valutama. Prenosi Muslim. npr. 649.Islamsko znanje 646. da bude u odre|enim prigodama kao {to su bajrami. 652. Hadis prenosi Taberani u “El .Mu'd`emul . ve} za potro{eno vrijeme. Bejheki 7/148 i Ahmed 3/541. Nesai .v.

a muslimani poni`eni. ajet 4 Ebu-Davud i Tirmizi. ili kad su nemuslimani ponosni.10. Tirmizi i Ibn-Hibban. 672. Muslim Buharija Tirmizi. rekao da je sahih. ostali je nisu du`ni obavljati. 695. 669. 675. c) Obavezna je od{teta za onog ko umre od tazira. 688. El -Enfal. 60.342 667. Ovaj je uslov potreban samo ako je d`ihad farzi-kifaje. 670. b) Kod odre|ene kazne (hadda) nema posredovanja radi pomilovanja. 686. 674. ajetu sure “ElBekara”. a kod tazira je dozvoljeno posredovanje. Kitabijka je kr{}anka i `idovka. O tome da je dozvoljeno o`eniti se ehlul-kitabijkom govori ajet 5. 668. ajet 25 Sura El-Kalem. ~ast muslimana ili muslimanke. sahih. sahih Muslim Sura El-Bejjina. dok se neodre|ena (tazir) mo`e razli~ito odre|ivati. 691. ajet 9. a poznato je da je ova sura posljednja objavljena. 690. prenose}i ga. 692. 685. Ali kad je ugro`ena dr`ava. dok za haddove vladar nije du`an Farzi-kifaje jeste ona obaveza koju ako obavi jedna grupa. Sura E{-[ems. 694. Akila su ro|aci i saplemenici koji otpla}uju krvarinu za ubicu iz svojih redova. ili je ugro`en hilafet. 687. 683. Muslim. nego ga specifira. 682. a) Odre|ena kazna (hadd) jednaka je za sve ljude. Hakim je. 693. ajet 5 . 676. i rekao da je hasen. tada nije potrebna saglasnost roditelja. I onaj ko tada ostavi d`ihad. Ovaj ajet ne derogira 221. 684. El-Bekara: 230 El-Bekara: 229 El-Bekara: 228 Talak: 2 Du`nost je mu`a da na nju tro{i i nakon {to rodi dok doji. sure “El-Maida”. zavisno od situacije i ugleda ljudi. 681. 689. 671. Farzi-ajn jeste obaveza koju svaki pojedinac mora li~no obaviti i niko ga ne mo`e u tome zamijeniti. Sura El-Hadid. grje{nik je i bojimo se za njega ako umre u tom stanju. 673. 677. Islamsko znanje To dozvoljavaju neke raskolni~ke sekte kao iranske {ije (Revafid). U~enjaci su se razi{li o pitanju valjanosti razvoda braka kad je ~ovjek u pijanom stanju.

ajet 3 Tirmizi Malik i Ibn-Mad`e Buharija i Muslim Buharija Buharija Sura Ali-Imran. 705. 715. ajet 155. 700. 723. ajet 92 . 710.1376 Muslim Sura El-Ibrahim. 721. 714. ajet 87 Sura Ez-Zumer. ajet 53 Sura El-Enfal. 716. 711.134 Sura El-Bekara. 725. ajet 153 Sura En-Nahl.156 Sura El-Bekara. 709. 718.145 Buharija i Muslim Buharija i Muslim Muslim Sura El-Ankebut. ajet 2 Sura Ali-Imran. 722. 727. ajet 49 Sura En-Nisa'. 717. 724. ajet 146 Hakim Sura Hid`r. 698. 707.Islamsko znanje 696. 729. ajet 142. 703. 706. 726. ajet 7 Sura El-Jusuf. ajet 2. 702.3 Sura El-Bekara. 701. 697. ajet 159 Bejheki (Kitabul-iman) Sura Et-Talak. 730. ajet 96 Buharija. 708. ajet 7 Sura En-Nisa'. 343 Sura En-Nisa'. ajet 110 Sura Ali-Imran. 719. 713. ajet 116 Sura El-Hid`r. 704. ajet 175 Sura Et-Tevba. ajet 51 Tirmizi i Ebu-Davud Sura Ali-Imran. 699. 720. ajet 218 Sura Et-Talak. hadis br. ajet 133. ajet 50 Sura El-Bekara. 728. 712.

758. ajet 40 Tirmizija i Ebu-Davud Buharija . 744. 742. 732. 739. Tirmizi. ajet 60 Buharija i Muslim Muslim Sura El-Fatir. 755. 753.Sura El-Maida. ajet 34 Sura El-Enfal. ajet 34 Sura El-Hadid. ajet 26.27 Ahmed Muslim Sura El-Bekara. 757. 763. 748. 733. 756. 749. ajet 34 Sura El-Mu'min. 750. ajet 87 Sura El-E'araf. 765. 734. ajet 180 Sura Et-Tevba. 738. ajet 8 Buharija Taberani Buharija i Muslim Buharija i Muslim Buharija i Muslim Sura El-Isra'. 762. 740. 747. 752. 759. 746. ajet 152 Sura En-Nisa'. 743. ajet 22 Sura E{-[ura. ajet 31 Sura El-Isra'. 764. 736. 754. 737. 761. 741. Islamsko znanje Buharija i Muslim Buharija i Muslim Muslim Sura Ali-Imran. ajet 10 Sura En-Nur. 735. 751. Ebu-Davud Buharija i Muslim Buharija i Muslim Sura El-Maida. ajet 87 Sura El-Maida.344 731. 760. 745. ajet 58 Sura En-Nisa’. ajet 25 Sura El-En'am. ajet 135 Sura . ajet 27 Muslim.

768. ajet 200 789. 782. ajet 18 Sura El-E'araf. . 790. 799. 777. ajet 39. 784.3 Adabi su ovdje u {irem smislu zna~enja i ne treba ih mje{ati sa fikhskim terminom “adaba”. 800. 797. 778. 792. ajet 3 Muslim Ahmed i Bejheki Sura Et-Tevba. 771. ajet 71 Sura El-D`asija.2. 767. ajet 37 Buharija Hakim i Bejheki Ebu-Davud Sura Ha{r. 779. 345 Buharija i Muslim Buharija Sura El-Mud`adela. 775. 788. 796. 776. 770. ajet 1. ajet 9 Sura En-Nisa'. 795. 798. ajet 26 Sura El-Mu'minun. ajet 22 Ebu-Davud Buharija i Muslim Buharija i Muslim Sura E{-[ura. ajet 135 Sura Es-S’ad. ajet 152 Ibn-Mad`e Ahmed i Tirmizi Buharija i Muslim Taberani Nesai Ahmed i Ibn-Mad`e Sura El-E'araf.42 Sura El-Bekara. 785.40 Muslim Sura El-'Asr. Sura El-Isra'. 773. 794. 780. 769. 781. ajet 105 Sura En-Ned`m. 787. ajet 36 Sura El-Ahzab. 791. 793. {to predstavlja u`i smisao te rije~i i zna~i pristojne radnje u ibadetu i dr. 774. 783. ajet 41. 772. ajet 23 Buharija i Muslim Sura El-Ahzab. 786.Islamsko znanje 766.

807. Nesai i Tirmizi Ebu-Davud Buharija i Muslim Buharija Sura El-Isra'. 821. Nesai i Ahmed Muslim Sura El-Bekara. ajet 201 Muslim Ebu-Davud i Tirmizi Ibn-Mad`e. Hatib el-Bagdadi. 823. 814. ajet 29 Tirmizi Muslim Sura En-Nur. ajet 13. kao npr. 813. 809. 803. ajet 90 Sura El-Bekara.202 Buharija i Muslim Sura El-Kehf.130. ajet 1. ajet 21 Buharija Sura El-Ahzab. 811. doga|aji budu}nosti i pojedini doga|aji u pro{losti. ajet 109. 802. . 827. 806.2 Sura Et-Tarik. 829. 812. ajet 173. 819. ajet 56 Muslim Tirmizi Sura Es-Saffat. ajet 26. 834. 808.14 Sura Es-S’ad. 816. 804. 815. ajet 26. Sura Ed`-D`inn. 831. 833.27 Sura El-Maida. 824. ajet 201.346 801. 818. 832. 810. Bejheki u “[u'abul-Imanu” Gajb . 27 Ebu-Davud.120. 820. ajet 23. 817. 826.ono {to je za nas nevidljivo i {to nam je nedoku~ivo. Islamsko znanje Sura El-E'araf. 24 Buharija i Muslim Sura Ali-Imran. 822. ajet 56 Sura El-Ahzab. 805. ajet 39 Hakim Hakim 825.174 Sura El-Kehf. 828. 830.

846. ajet 28 Sura El-Ha{r. 861. 839. 850. 868. 865. 838. 866.157 Sura El-Hadid. 862. 845. ajet 4 Muslim i Tirmizi Buharija i Muslim Sura El-E'araf. 863. Tirmizi. 837.23 Muslim i Ahmed Buharija i Muslim Muslim i Ahmed Sura E{-[ems. ajet 23 Buharija i Muslim Sura El-Isra'. 847. 855. ajet 21 Sura En-Nisa'. 859. 864. ajet 22.Islamsko znanje 835. 842. Nesai i Ibn-Mad`e Sura El-E'araf. 860.156. 841. 852. Nesai i Ibn-Mad`e Sura Er-Rum. 856. Tirmizi. ajet 155. ajet 34 Sura Et-Tahrim. 857. 844. ajet 18 Ibn-Mad`e Sura Et-Ta-ha. 869. 853. ajet 40. 858. 347 Sura El-Bekara. ajet 7-10 Sura En-Nazi'at. ajet 114 Muslim i Tirmizi Ahmed. 836. 843.24 Ebu-Davud i Ibn-Mad`e Ebu-Davud. ajet 31 Muslim i Tirmizi Buharija i Muslim Nesai Buharija Buharija Buharija i Muslim Sura El-Isra'. 848. 849. ajet 6 Buharija i Muslim . 840.41 Sura El-Kehf. ajet 31 Sura El-Muddessir. ajet 23. 867. 851. Ibn-Mad`e i Nesai Ibn-Mad`e Ebu-Davud. 854.

883. 877. 904. 890.348 870. ajet 8 Taberani i Hakim Buharija i Muslim Buharija i Muslim Ahmed i Ibn-Mad`e Buharija i Muslim Muslim . 891. 872. 874. Tirmizi i Ibn-Mad`e Buharija Sura En-Nisa'. 886. 895. Nesai i Tirmizi Buharija i Muslim Buharija i Muslim Buharija i Muslim Buharija i Muslim Buharija i Muslim Buharija i Muslim Buharija i Muslim Buharija i Muslim Sura En-Nisa'. Hakim i Ebu-Davud Buharija i Muslim Ahmed i Nesai Sura Et-Tahrim. 900. 896. 898. Nesai. 881. 884. 875. ajet 28 Sura El-Mumtehin. 885. 879. ajet 34 Sura En-Nisa'. 882. ajet 6 Ahmed i Ebu-Davud Ahmed i Hakim Buharija i Muslim Ebu-Davud . 887. 889. ajet 34 Ebu-Davud Sura El-Bekara. 871. Islamsko znanje Sura En-Nisa'. 888. ajet 34 Tirmizi i Nesai Tirmizi. 902. 903. 897. 892. 880. 878. 899. 893. 901. 894. ajet 36 Buharija i Muslim Ibn-Mad`e. 873. ajet 228 Sura En-Nisa'. 876. ajet 36 Sura Ali-Imran.

........................... 95 FIKH ..............................Islamsko znanje 349 SADR@AJ PREDGOVOR ............................................................................. 211 ZEKAT .................................................................................................................................................................................................... 171 PRVO POGLAVLJE DRUGO POGLAVLJE TRE]E POGLAVLJE ^ETVRTO POGLAVLJE PETO POGLAVLJE [ESTO POGLAVLJE SEDMO POGLAVLJE OSMO POGLAVLJE DEVETO POGLAVLJE DESETO POGLAVLJE ^ISTO]A ............ 287 BILJE[KE .......................................................................................................................... 5 KUR’ANI KERIM ......................................................................................................... 254 MUNAKEHAT (BRA^NO PRAVO) ................................................................................. 317 SADR@AJ ......................................................... 275 UKUBAT (KAZNENO PRAVO) ....................................................................... 7 HADIS I SUNNET .................................................................................................................................................................................................. 229 MUAMELAT (KUPOPRODAJA) ................ 284 AHLAK I EDEB ............................................. 349 ................... 262 MIRAS (NASLJEDNO PRAVO) ........................................................................... 277 VOJNI POHODI I D@IHAD ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 220 HAD@ ....................................................................................................................................... 177 NAMAZ ....................................................... 71 ISLAMSKO VJEROVANJE ................................................................................... 188 RAMAZANSKI POST ....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->