P. 1
Komuniciranje u menadzmentu

Komuniciranje u menadzmentu

|Views: 34|Likes:
Published by Uros Teodorovic
Sve o komuniciranju u menadzmentu
Sve o komuniciranju u menadzmentu

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Uros Teodorovic on Dec 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/02/2014

$4.99

USD

pdf

text

original

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA OSNOVI MENADŢMENTA KOMUNICIRANJE U MENADŽMENTU

MENTOR: dr Dejan Đurić ASISTENT: Nina Đurica

STUDENT: Uroš Teodorović 8/12fr

Novi Sad, decembar, 2012.

....................... 9 Neformalna komunikacija ............................................................................................................................................................................................... 8 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA ............................................................................................................................................................................................... 8 PISANA ILI VIZUELNA KOMUNIKACIJA ..................................................................................... 5 VRSTE I OBLICI KOMUNIKACIJA ............................ 12 ........................................................................................... 8 VERBALNA KOMUNIKACIJA ................................... 9 Formalna komunikacija ................................Sadržaj: DEFINISANJE I OPIS KOMUNIKACIJE ....................................................................................................... 9 Oblici komunikacije ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 PREPREKE U KOMUNICIRANJU ............................... 10 ZAKLJUČAK ........................................................................................ 4 PROCES KOMUNICIRANJA ........................ 11 LITERATURA ..............

Komunikacija je potrebna za: 1. prenos i razmena ideja i informacija radi formiranja mišljenja i stavova o ciljevima i načinima njihovog rezonovanja. ciljeva i strategija. 2. . Osnovni uzroci neefikasnosti preduzeća jeste nedostatak ideje. razvoj planova za njihovo ostvarenje. izbor.UVOD Komuniciranje u jednom preduzedu je veoma značajan bez nje se ne bi mogao izvršiti nijedan poslovni proces. 3. razvoj i ocenjivanje članova organizacije. 4. uspostavljanje i provođenje ciljeva preduzeća. Sve ovo ukazuje da je komunikacija među ljudima civilizacijsko – kulutrna posljedica i potreba nastala iz opšte društvene situacije. informacija. organizovanje ljudskih i drugih resursa na najuspešniji i najdelotvorniji način. Jedan od ciljeva komunikacije jeste opstanak organizacije. Komunikacija ima veoma naglašenu ulogu u funkcionisanju svake organizacije. bila ona profitna ili neprofitna.

DEFINISANJE I OPIS KOMUNIKACIJE Komunikacija je nastala od latinske reči komunicare. poruku i primaoca. Komunikacija predstavlja čin prenošenja razumljive informacije. Funkcije komunikacija u organizaciji ostvaruju se u sledećim područjima menadţmenta:     Kontrla ponašanja zaposlenih. te auditorne. drugo znači da ljudi uključeni u komunikacioni proces učestvuju u kreiranju i dekodiranju poruka. •Komunikacija je sistemska aktivnost. Komunikacija predstavlja deljenja znanja interakcijom sa drugim jedinkama i predmetima. •Komunikacija je interakciona i transakciona. kao što je dodir. •Komunikacija može da bude namerna i nenamerna. . To znači da je komunikacija dinamična i kontinuirana aktivnosti. Ovo uključuje vizuelne metode. Prvo svojstvo znači izmenu poruka među ljudima uključenim u komunikacioni proces. motivišemo i vodimo pojedinca prema grupnom cilju. biti sposoban za međuljudsku komunikaciju. Komunikacija je vaţna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog ţivota. kao i fizikalne. kao što su glas i muzika. što znači razgovarati. kao što su znakovni jezik. Donošenje odluka Komunikacija u organizaciji ima veliki značaj u procesu donošenja odluka jer se u svim fazama procesa odlučivanja odvija i proces komuniciranja. Komunikacija može da se desi bez obzira da li je nameravana ili nije. informišemo.prijemnik i povratnu spregu. Uspešan menadţer mora. Komunikacija zahteva pošiljaoca. Razvoj međuljudskih odnosa. Četiri ključne odrednice ljudske komunikacije: •Komunikacija je proces. Motivisanje zaposlenih. Komunikacija je sredstvo kojim ubeđujemo. poruku. Suština grupnih napora je saradnja. a ključ za saradnju je komunikacija. zbog toga. kanal. Osnovna komponenta uključuje izvor.

Proces komunikacije Proces komunikacije obuhvata postupke na relaciji između izvora i primaoca .PROCES KOMUNICIRANJA Komunikacija je proces ili tok prenošenja i razumevanja poruke. koji dovode do prenošenja i razumevanja poruke. Sastoji se iz pet elemenata kao što je prikazano na slici: Slika 1. Proces se moţe predstaviti modelom koji opisuje tok komunikacije a prikazan je na sledećoj slici: .

To moţe biti jedan ili više pojedinaca koji primaju poruku pošiljaoca. Suprotno. pisani tekst. izrazi lica. Kodiranje je korišćenje simbola da bi se prenela poruka. tesa njim započinje proces komunikacije Primalac je na drugoj strani toka komunikacije. Prijem poruke ili dekodiranje ostvaruje se kada primalac uspe da simbole poruke prevede u oblik koji je za njega razumljiv. To je njegova ideja ili misao. neće je razumeti. Za efikasno prenošenje informacije potrebno je da izvor poseduje potrebnu količinu znanja i veštine kako bi to učinio na razumljiv način. Lične ili društvene poruke šalju se neformalnim kanalima.Slika 2: Modeli komunikacije Pošiljalac poruke je onaj pojedinac u organizaciji koji poseduje informacije i ţeli da ih prenese jednom ili većem broju drugih pojedinaca. slika. Pošiljalac bira kanal koji je u skladu sa sadrţajem poruke. uslovima i ciljem. Kanal ili medij je sredstvo kojim poruka putuje. Formalni putevi komuniciranja su normativno uređeni i njima se prenose poruke koje se odnose na aktivnosti zaposlenih vezane za posao. gestikulacija. . Poruka je sadrţaj onoga što se prenosi i to predstavlja proizvod pošiljaoca. Koriste se različiti simbolikao što su: govor. To će biti efikasno ako ovi simboli imaju isto značenje i za primaoca. pokreti ruku.

slike. pošiljaoca i primaoca Slika 3. mimike. Proces komuniciranja zahteva najmanje dve osobe. grafikoni.Povratna sprega predstavlja povratnu informaciju od primaoca pošiljaocu i treba da pokaţe da li je poruka shvaćena i koliko je komunikacija bila uspešna. plakati. Proces komunikacije u preduzeću Menadţer kodira određenu poruku koju ţeli dalje da prosledi. modeli. Mediji (prenosnik) se odnosi na sredstvo kojim se poruka prenosi. Menadţer poruku šalje posredstvom medija. a podrazumjevaju reči. . naglasaka. intonacije. kao i aktivnosti u smislu gestova. Kodirana poruka se šalje posredstvom medija i kanala.

2. brzina otklanjanja nejasnoda.VRSTE I OBLICI KOMUNIKACIJA Sve se komunikacije ostvaruju raznim sredstvima pa ih s tog stanovišta moţemo podeliti na: 1. Neverbalne komunikacije. U usmenoj komunikaciji valja biti duhovit (do neke mere). gde je sredstvo izgovorena reč. diskresija. trenutak primanja određuje primalac. radija i televizije. oglasa. sigurnost prijema poruke. VERBALNA KOMUNIKACIJA je svaki proces prenosa informacija između emitora i receptora. Sistem verbalnih konunikacija kojim se koristi menadţmentu se javlja u različitim oblicima i to kao razgovor lice u lice. plakata. časopisa). leţeran. mogudnost drugih vrsta uticaja na primaoca. pisane informacije pružaju preglednost. upozorenja. telefonski razgovor. Glavni nedostatak verbalne komunikacije jeste kada poruka prelazi preko više instanci čime postoji mogudnost njenog iskrivljavanja i promene njenog smisla. Verbalni mediji jesu sledeći:      licem u lice telefonom interna televizija konferencija sastanci. veda je izražajnost u odnosu na govornu poruku. Pisane. . a informacija se prenosi pisanim rečia i grafičkim porukama (poslovna pisma. veda je mogudnost prijema poruke. vizualne komunikacije. novina. Treba korisititi jasan jezik i rečnik. Prednosti pisane komunikacije su mnogobrojne: one se mogu dokazivati. grupni razgovori. Prednosti: veda i neposredna mogudnost prilagođavanja poruke primaocima. uverljiv i elokventan. 3. knjiga. izveštaja. jasnodu i mogudnost višekratnog čitanja. beleški. U najvećem broju slučajeva menadţment komunicira usmenim putem. telefaksa. zapisnika. zatim kao objava pomoću razglasa. odnosno komunikacija reči. PISANA ILI VIZUELNA KOMUNIKACIJA je proces prenosa informacija preko odredjenih medija. a ne pošiljalac. mogudnost postavljanja pitanja. Verbalne komunikacije. omoguduju selekciju na temelju celovitosti poruke.

uvek traže medije. Razlikuju se vertikalna . mimika. potrebu za vedim koršdenjem resursa i znanja. govorno ponašanje. oblačenje. odnosi se na sistematske metode koje pomaţu zaposlenima da prenesu svoja gledišta i ideje menadţmentu. Jedan od problema silazne komunikacije jeste da ne dopušta komentare. Neverbalnu komunikaciju sačinjavaju ponašanje tela. Menadţeri se trude da ostvare koordinaciju ohrabrujući povratne veze. povratna informacija je sporai češde izostaje. akti kompanije). obrnuto ili samo u jednom nivou. a javlja se kao pratedi efekat verbalnih i pisanih komunikacija. slova. zvanična u odnosu na kompaniju. vremensko ponašanje. a praćenjem konfiguracione mreţe razlikujemo centralizovane i decentralizovane komunikacije. povedavaju trošak razmene informacija. . prostorno ponašanje. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA predstavlja prenos informacija bez reči. Uzlazna komunikacija odozgo na gore. Menadţeri koriste silaznu komunikaciju odozgo na dole. očni kontakt. dodirivanje. kako bi poslali poruku ljudima koji se nalaze ispod njih u hijerarhijskoj strukturi. Oblici komunikacije Formalna komunikacija Formalna komunikacija je ona koja je unapred isplanirana. zvanični sastanci. povratna veza je u vremenskom raskoraku. tako da menadţeri neće jasno znati kako primaoci reaguju na poruku. Formalna komunikacija se obavlja unutar organizacione hijerarhije.horizontalna i lateralna komunikacija. Formalne komunikacije su zvanične i normativno uređene forme poruka između članova organizacije. Vertikalna komunikacija Vertikalnu komunikaciju obuhvata silazna i uzlazna komunikacija. odvija se u tačno određenoj formi i ima podršku ili se bazira na odlukama menadţmenta (saopštenja kompanije. Menadţment obezbeđuje koordinaciju ohrabrivanjem bočnih interakcija. znakova i simbola.Nedostatci: trošenje mnogo vremena. od viših ka niţim nivoima. gestikulacija. Horizontalna komunikacija Horizontalna komunikacija duţ odeljenskih ili funkcionalnih granica povezuje ljude na istim hijerarhijskim nivoima unutar organizacije.

koji proizilaze iz lošeg funkcionisanja jedne ili više komponenti u komunikacionom lancu. Neformalni sistem komuniciranja. stres i umor. I zato se pominju četiri vrste komunikacijskih prepreka o kojima menadţeri treba da vode računa: •Problemi procesa komuniciranja.Lateralna komunikacija Lateralna komunikacija čini formalno kominiciranje. statusne i polne razlike. od fizičkih do psiholoških. a pri tome se povezuju dijagonalno. neusklađenost verbalnih i neverbalnih poruka. •Psihološke prepreke u komuniciranju. Sagovornici moraju imati sposobnost koncentracije kako bi uspešno razmenili poruku. a uključuje horizontalni put informacija između pojedinaca ili grupe na istom ili sličnom organizacionom nivou. Neformalna komunikacija Zaposleni u organizaciji povezuju se sa sebi sličnim pojedincima i međusobno razmenjuju poruke koje mogu biti vezane za posao ili ne moraju biti. •Problemi razumevanja poruke. putem koga ljudi prenose informacije i glasine. Prepreke u komunikaciji mogu biti mnogobrojne. Socijalni i obrazovni status. PREPREKE U KOMUNICIRANJU Komunikacioni proces je vrlo sloţen proces. To se dešava širom organizacije i duţ svih hijerarhijskih nivoa. dvosmeran je i podloţan subjektivnosti. . •Fizičke prepreke komuniciranja. okolina. Takođe buka koja onemogućava neometan razgovor. Zato nije čudo da postoji čitav niz prepreka efikasnoj komunikaciji.

nameće se zaključak da je komunciranje snaţno sredstvo liderstva koje iskusnim vođama moţe pomoći da efikasno vode svoje organizacije i ostvaruju njene ciljeve i to uz osećaj zadovoljstva onih koji su neposredno učestvovali u njihovom ostvarivanju. Poslovni čovek-menadţer provodi najveći deo svog radnog vremena upravo u komunikacijskom procesu. a kada je reč o poslovnim strukturama. bilo kroz ulogu pošiljaoca ili primaoca komunikacione poruke. te na taj način doprinosi uspešnom poslovanju i privređivanju. Veštine opštenja među ljudima oduvek su bile ključ opstanka organizovanih zajednica. Učešćem u komunikacionom procesu čovek ostvaruje pripadnost i korist od činjenice da je član nekog poslovnog tima ili organizacije. . to je nešto još više vaţnije.ZAKLJUČAK Zbog svega.

pdf  http://www. (2011). Novi Sad  http://www.edu...rs/site/pdf/d-1.scribd.LITERATURA  Pokrajac S. Tomid D.indmanager. Menadžemt.com/doc/16068189/SEMINARSKI-MENADMENT .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->