P. 1
Komuniciranje u menadzmentu

Komuniciranje u menadzmentu

|Views: 24|Likes:
Published by Uros Teodorovic
Sve o komuniciranju u menadzmentu
Sve o komuniciranju u menadzmentu

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Uros Teodorovic on Dec 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/02/2014

$4.99

USD

pdf

text

original

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA OSNOVI MENADŢMENTA KOMUNICIRANJE U MENADŽMENTU

MENTOR: dr Dejan Đurić ASISTENT: Nina Đurica

STUDENT: Uroš Teodorović 8/12fr

Novi Sad, decembar, 2012.

.............................................. 8 PISANA ILI VIZUELNA KOMUNIKACIJA .................................................................. 8 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA ........................................................................................................................................................................................ 10 ZAKLJUČAK .............................................................................................................................................................. 8 VERBALNA KOMUNIKACIJA .......................................................................... 10 PREPREKE U KOMUNICIRANJU ........................... 4 PROCES KOMUNICIRANJA ........................................................................................................................... 12 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 VRSTE I OBLICI KOMUNIKACIJA ....................................... 11 LITERATURA ....................................................Sadržaj: DEFINISANJE I OPIS KOMUNIKACIJE ........................................ 9 Formalna komunikacija ......................................................... 9 Neformalna komunikacija .............................................. 9 Oblici komunikacije ...................................................................................................................

uspostavljanje i provođenje ciljeva preduzeća. . Komunikacija je potrebna za: 1. 3. Osnovni uzroci neefikasnosti preduzeća jeste nedostatak ideje. Komunikacija ima veoma naglašenu ulogu u funkcionisanju svake organizacije. razvoj i ocenjivanje članova organizacije. prenos i razmena ideja i informacija radi formiranja mišljenja i stavova o ciljevima i načinima njihovog rezonovanja.UVOD Komuniciranje u jednom preduzedu je veoma značajan bez nje se ne bi mogao izvršiti nijedan poslovni proces. 2. 4. informacija. ciljeva i strategija. Sve ovo ukazuje da je komunikacija među ljudima civilizacijsko – kulutrna posljedica i potreba nastala iz opšte društvene situacije. izbor. Jedan od ciljeva komunikacije jeste opstanak organizacije. organizovanje ljudskih i drugih resursa na najuspešniji i najdelotvorniji način. bila ona profitna ili neprofitna. razvoj planova za njihovo ostvarenje.

prijemnik i povratnu spregu. Prvo svojstvo znači izmenu poruka među ljudima uključenim u komunikacioni proces. zbog toga. biti sposoban za međuljudsku komunikaciju. informišemo. •Komunikacija je sistemska aktivnost. poruku. Donošenje odluka Komunikacija u organizaciji ima veliki značaj u procesu donošenja odluka jer se u svim fazama procesa odlučivanja odvija i proces komuniciranja. što znači razgovarati.DEFINISANJE I OPIS KOMUNIKACIJE Komunikacija je nastala od latinske reči komunicare. Osnovna komponenta uključuje izvor. Ovo uključuje vizuelne metode. Funkcije komunikacija u organizaciji ostvaruju se u sledećim područjima menadţmenta:     Kontrla ponašanja zaposlenih. To znači da je komunikacija dinamična i kontinuirana aktivnosti. kao što je dodir. Komunikacija može da se desi bez obzira da li je nameravana ili nije. Uspešan menadţer mora. poruku i primaoca. Suština grupnih napora je saradnja. te auditorne. Komunikacija je vaţna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog ţivota. kao što su znakovni jezik. kao i fizikalne. •Komunikacija može da bude namerna i nenamerna. kanal. •Komunikacija je interakciona i transakciona. Komunikacija predstavlja čin prenošenja razumljive informacije. kao što su glas i muzika. Komunikacija je sredstvo kojim ubeđujemo. Komunikacija predstavlja deljenja znanja interakcijom sa drugim jedinkama i predmetima. Četiri ključne odrednice ljudske komunikacije: •Komunikacija je proces. . Komunikacija zahteva pošiljaoca. drugo znači da ljudi uključeni u komunikacioni proces učestvuju u kreiranju i dekodiranju poruka. a ključ za saradnju je komunikacija. motivišemo i vodimo pojedinca prema grupnom cilju. Razvoj međuljudskih odnosa. Motivisanje zaposlenih.

PROCES KOMUNICIRANJA Komunikacija je proces ili tok prenošenja i razumevanja poruke. Proces komunikacije Proces komunikacije obuhvata postupke na relaciji između izvora i primaoca . Proces se moţe predstaviti modelom koji opisuje tok komunikacije a prikazan je na sledećoj slici: . koji dovode do prenošenja i razumevanja poruke. Sastoji se iz pet elemenata kao što je prikazano na slici: Slika 1.

Lične ili društvene poruke šalju se neformalnim kanalima. Koriste se različiti simbolikao što su: govor. Kodiranje je korišćenje simbola da bi se prenela poruka. Suprotno. izrazi lica. pisani tekst. Pošiljalac bira kanal koji je u skladu sa sadrţajem poruke. tesa njim započinje proces komunikacije Primalac je na drugoj strani toka komunikacije. Kanal ili medij je sredstvo kojim poruka putuje.Slika 2: Modeli komunikacije Pošiljalac poruke je onaj pojedinac u organizaciji koji poseduje informacije i ţeli da ih prenese jednom ili većem broju drugih pojedinaca. To će biti efikasno ako ovi simboli imaju isto značenje i za primaoca. Poruka je sadrţaj onoga što se prenosi i to predstavlja proizvod pošiljaoca. To je njegova ideja ili misao. To moţe biti jedan ili više pojedinaca koji primaju poruku pošiljaoca. slika. Za efikasno prenošenje informacije potrebno je da izvor poseduje potrebnu količinu znanja i veštine kako bi to učinio na razumljiv način. . uslovima i ciljem. neće je razumeti. gestikulacija. Formalni putevi komuniciranja su normativno uređeni i njima se prenose poruke koje se odnose na aktivnosti zaposlenih vezane za posao. pokreti ruku. Prijem poruke ili dekodiranje ostvaruje se kada primalac uspe da simbole poruke prevede u oblik koji je za njega razumljiv.

Proces komuniciranja zahteva najmanje dve osobe. modeli. pošiljaoca i primaoca Slika 3. plakati. grafikoni. Kodirana poruka se šalje posredstvom medija i kanala. Menadţer poruku šalje posredstvom medija. kao i aktivnosti u smislu gestova. slike. . intonacije. Mediji (prenosnik) se odnosi na sredstvo kojim se poruka prenosi. mimike.Povratna sprega predstavlja povratnu informaciju od primaoca pošiljaocu i treba da pokaţe da li je poruka shvaćena i koliko je komunikacija bila uspešna. a podrazumjevaju reči. naglasaka. Proces komunikacije u preduzeću Menadţer kodira određenu poruku koju ţeli dalje da prosledi.

zatim kao objava pomoću razglasa. grupni razgovori. veda je mogudnost prijema poruke. 2. omoguduju selekciju na temelju celovitosti poruke. PISANA ILI VIZUELNA KOMUNIKACIJA je proces prenosa informacija preko odredjenih medija. diskresija. izveštaja. Glavni nedostatak verbalne komunikacije jeste kada poruka prelazi preko više instanci čime postoji mogudnost njenog iskrivljavanja i promene njenog smisla. Verbalne komunikacije. Treba korisititi jasan jezik i rečnik. Sistem verbalnih konunikacija kojim se koristi menadţmentu se javlja u različitim oblicima i to kao razgovor lice u lice. U najvećem broju slučajeva menadţment komunicira usmenim putem. VERBALNA KOMUNIKACIJA je svaki proces prenosa informacija između emitora i receptora. odnosno komunikacija reči. Prednosti pisane komunikacije su mnogobrojne: one se mogu dokazivati. jasnodu i mogudnost višekratnog čitanja. oglasa. uverljiv i elokventan. radija i televizije. Neverbalne komunikacije. plakata. Prednosti: veda i neposredna mogudnost prilagođavanja poruke primaocima. pisane informacije pružaju preglednost. telefaksa. trenutak primanja određuje primalac. novina. a informacija se prenosi pisanim rečia i grafičkim porukama (poslovna pisma. knjiga. a ne pošiljalac. telefonski razgovor. veda je izražajnost u odnosu na govornu poruku. 3. leţeran.VRSTE I OBLICI KOMUNIKACIJA Sve se komunikacije ostvaruju raznim sredstvima pa ih s tog stanovišta moţemo podeliti na: 1. gde je sredstvo izgovorena reč. U usmenoj komunikaciji valja biti duhovit (do neke mere). beleški. mogudnost drugih vrsta uticaja na primaoca. zapisnika. Pisane. brzina otklanjanja nejasnoda. Verbalni mediji jesu sledeći:      licem u lice telefonom interna televizija konferencija sastanci. sigurnost prijema poruke. časopisa). . upozorenja. vizualne komunikacije. mogudnost postavljanja pitanja.

povratna informacija je sporai češde izostaje. povratna veza je u vremenskom raskoraku. obrnuto ili samo u jednom nivou. zvanična u odnosu na kompaniju. Oblici komunikacije Formalna komunikacija Formalna komunikacija je ona koja je unapred isplanirana. Formalne komunikacije su zvanične i normativno uređene forme poruka između članova organizacije. znakova i simbola. gestikulacija. slova.horizontalna i lateralna komunikacija. Horizontalna komunikacija Horizontalna komunikacija duţ odeljenskih ili funkcionalnih granica povezuje ljude na istim hijerarhijskim nivoima unutar organizacije. Formalna komunikacija se obavlja unutar organizacione hijerarhije. Jedan od problema silazne komunikacije jeste da ne dopušta komentare. akti kompanije). a javlja se kao pratedi efekat verbalnih i pisanih komunikacija. povedavaju trošak razmene informacija. tako da menadţeri neće jasno znati kako primaoci reaguju na poruku. . govorno ponašanje. a praćenjem konfiguracione mreţe razlikujemo centralizovane i decentralizovane komunikacije. Razlikuju se vertikalna . prostorno ponašanje. dodirivanje.Nedostatci: trošenje mnogo vremena. potrebu za vedim koršdenjem resursa i znanja. zvanični sastanci. od viših ka niţim nivoima. kako bi poslali poruku ljudima koji se nalaze ispod njih u hijerarhijskoj strukturi. Menadţment obezbeđuje koordinaciju ohrabrivanjem bočnih interakcija. mimika. očni kontakt. odnosi se na sistematske metode koje pomaţu zaposlenima da prenesu svoja gledišta i ideje menadţmentu. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA predstavlja prenos informacija bez reči. Uzlazna komunikacija odozgo na gore. Menadţeri koriste silaznu komunikaciju odozgo na dole. uvek traže medije. Menadţeri se trude da ostvare koordinaciju ohrabrujući povratne veze. Vertikalna komunikacija Vertikalnu komunikaciju obuhvata silazna i uzlazna komunikacija. oblačenje. vremensko ponašanje. odvija se u tačno određenoj formi i ima podršku ili se bazira na odlukama menadţmenta (saopštenja kompanije. Neverbalnu komunikaciju sačinjavaju ponašanje tela.

. Neformalna komunikacija Zaposleni u organizaciji povezuju se sa sebi sličnim pojedincima i međusobno razmenjuju poruke koje mogu biti vezane za posao ili ne moraju biti. PREPREKE U KOMUNICIRANJU Komunikacioni proces je vrlo sloţen proces. neusklađenost verbalnih i neverbalnih poruka. koji proizilaze iz lošeg funkcionisanja jedne ili više komponenti u komunikacionom lancu. Socijalni i obrazovni status. Prepreke u komunikaciji mogu biti mnogobrojne. stres i umor. Zato nije čudo da postoji čitav niz prepreka efikasnoj komunikaciji. I zato se pominju četiri vrste komunikacijskih prepreka o kojima menadţeri treba da vode računa: •Problemi procesa komuniciranja. a pri tome se povezuju dijagonalno. okolina. •Fizičke prepreke komuniciranja. statusne i polne razlike. putem koga ljudi prenose informacije i glasine. a uključuje horizontalni put informacija između pojedinaca ili grupe na istom ili sličnom organizacionom nivou. od fizičkih do psiholoških. •Psihološke prepreke u komuniciranju. Neformalni sistem komuniciranja. To se dešava širom organizacije i duţ svih hijerarhijskih nivoa. Sagovornici moraju imati sposobnost koncentracije kako bi uspešno razmenili poruku. Takođe buka koja onemogućava neometan razgovor. dvosmeran je i podloţan subjektivnosti. •Problemi razumevanja poruke.Lateralna komunikacija Lateralna komunikacija čini formalno kominiciranje.

to je nešto još više vaţnije. Učešćem u komunikacionom procesu čovek ostvaruje pripadnost i korist od činjenice da je član nekog poslovnog tima ili organizacije. .ZAKLJUČAK Zbog svega. Poslovni čovek-menadţer provodi najveći deo svog radnog vremena upravo u komunikacijskom procesu. te na taj način doprinosi uspešnom poslovanju i privređivanju. Veštine opštenja među ljudima oduvek su bile ključ opstanka organizovanih zajednica. a kada je reč o poslovnim strukturama. nameće se zaključak da je komunciranje snaţno sredstvo liderstva koje iskusnim vođama moţe pomoći da efikasno vode svoje organizacije i ostvaruju njene ciljeve i to uz osećaj zadovoljstva onih koji su neposredno učestvovali u njihovom ostvarivanju. bilo kroz ulogu pošiljaoca ili primaoca komunikacione poruke.

Novi Sad  http://www. Tomid D..pdf  http://www.com/doc/16068189/SEMINARSKI-MENADMENT .scribd.edu.indmanager. (2011)..rs/site/pdf/d-1.LITERATURA  Pokrajac S. Menadžemt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->