P. 1
VRSTE INTELIGENCIJE

VRSTE INTELIGENCIJE

|Views: 79|Likes:
INTELIGENCIJA
INTELIGENCIJA

More info:

Published by: Damnjanovic Svetlana on Nov 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

MEGATREND UNIVERZITET Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo

Osnovne strukovne studije Predmet: MENADŢMENT Nastavnik: Prof. dr Vukašin Ilić

Alen Kondan

„Vrste inteligencije “

Valjevo, 15.04.2013. godine
1

S SA AD DR RŽ ŽA AJ J Uvod ......................................................................................................3 1. Pojam inteligencije ............................................................................4 2. Intelektualne sposobnosti i inteligencija .......................................5 3. Vrste i nivoi inteligencije .................................................................8 4. Testovi inteligencije .......................................................................12 5. Inventar višestrukih inteligencija za odrasle ..................................14 6. Raspodela stanovništva po stepenu inteligencije ........................... 18 Zaključak ............................................................................................. 19 Literatura ............................................................................................. 20

2

MeĎutim u tom šarenilu odgovora ipak ima i nečega zajedničkog. postoji li razlika u inteligenciji me Ďu polovima. 3 ... je li odreĎena nasleĎem ili se razvija zbog zalaganja pojedinca.te kako se ona mjeri. priznali mi to ili ne izaziva kod svih ljudi priželjkivanje da je on po toj osobini bolji od ostalih. Uprkos velikom broju istraživanja.U UV VO OD D Retko koji pojam izaziva zanimanje tako velikog broja ljudi kao inteligencija. hiljadama stručnih i znanstvenih članaka i knjiga odgovor ni na jedno pitanje vezano za inteligenciju nije lagan. Kada doĎe do neke rasprave o inteligenciji. Svaki čovek drugačije definiše inteligenciju. kakva joj je struktura.a to je da se pod pojmom inteligencije podrazumevaju njegove sposobnosti uočavanja problema i čovekove reakcije u problemskim situacijama.Spominjanje inteligencije.kao što su: šta je inteligencija.Čak i na pitanje šta je inteligencija nema još usaglašenog odgovora. rasama ili etničkim i društevnim slojevima. javlja se čitav niz pitanja. ili u najmanju ruku da se nalazi barem malo iznad proseka.

i mnoge reči našeg jezika predstavljaju različite nivoe intelektualnih sposobnosti: bistar. zapaţanje. shvatanja i zaključivanja. zainteresovanosti za učenje.uviđanje odnosa izmeĎu datih članova  sposobnost apstraktnog mišljenja . karakteristika ponašanja ili zbir znanja i spretnosti. prilagoĎavanja okruţenju. Temeljnim istraţivanjem psihološke literature. mogućnost saznaje i posedovanja znanja.Na primer.Inteligencija obuhvata raznovrsne mentalne procese. tako i kod laika. učenje. promoćuran. sposobnost apstraktnog mišljenja. uroĎena opšta sposobnost spoznaje.1 1. one ukazuju na psihološki mehanizam karakterističan za inteligentne radnje. Spirman (Spearman) definisao ju je kao:  shvatanje. sposobnost resuĎivanja. sposobnosti rešavanja problema. obazriv. inteligencija je izavala najviše interesovanja kako kod psihologa. odlučivanje.Druge odredbe imaju više psihološko značenje. čak se i dalje odvija debata o tome šta se zapravo podrazumeva pod ovim pojmom. opšta mogućnost nezavisnosti.koja je najčešće vezana za govor 4 . 1921 godine jedan dnevni list je zahtevao od 14 istaknutih psihologa i profesora da definišu inteligenciju.. mišljenje i razumevanje.sposobnost korišćenja starog iskustva u novim situacijama.Uočeno je da su svih 14 definicija bile različite.To je sposobnost koja se visoko ceni i kod drugih i kod sebe. dok neke pomorske kulture.to je sposobnost rešavanja praktičnih problema.i po njima je inteligencija sposobnost učenja. konkretno stanovnici ostrva na jugu Pacifika vide snalaţenje u prostoru i spretnost u upravljanju čamcem kao osnovna obeleţja inteligencije.Na primer za stanovnike severne Amerike..moglo bi se pronaći preko pedeset definicija inteligencije. Svi naučnici koji su se bavili ovom oblašću.Iako nisu pogrešne.Mnogi ljudi imaju različite predstave o tome šta je inteligencija. učenje i razumevanje novog materijala i korišćenje starih iskustava. tj. uključujući pamćenje.Čak se moţe reći da se shvatanja inteligencije razlikuju od kulture do kulture. Inteligencija je prvenstveno termin koji se generalno odnosi na umne sposobnosti.Ne postoji univerzalna definicija inteligencije.Ova sposobnost se izraţava u mnogim aspektima ljudskog ţivota. P PO OJ JA AM M I IN NT TE EL LI IG GE EN NC CI IJ JE E Od svih sposobnosti.Uprošćeno. oštrouman. Neke od tih definicija su biološki obojene.Slična situacija se odigrala 1986 kada je dobijeno 25 različitih definicija: sposobnost rešavanja raznovrsnih problema u ţivotu. inteligencija asocira na matematičke i govorničke spretnosti. promišljen. mnogi ljudi smatraju socijalne kompetencije bitnim komponentama inteligencije.. Jedan od prvih i najvećih istraživača inteligencije. Ljudi iz opšte populacije imaju drugačija shvatanja inteligencije u odnosu na eksperte. da li je inteligencija jedna opšta sposobnost ili nekolicina samostalnih sistema sposobnosti. davali su različite definicije inteligencije. apstraktno mišljenje. sposobnost govorništva.one ne ukazuju na koji se način postiţe to snalaţenje u novim situacijama. originalnosti i produktivnosti u mišljenju.pa sa tog aspekta inteligencija se definiše kao sposobnost adaptacije ili prilagođavanja . da li je to osobenost mozga.

L. i svi oni su od velikog značaja pri rešavanju sloţenijih inteletualnih zadataka.Prema njegovim prvim istraţivanjima intelektualne sposobnosti se mogu svesti na 7 faktora.Guilford . Gilford (J. ili tzv. ) .Mnogo više potrebnih informacija o čoveku se dobija ako se upoznaju sve njegove primarne sposobnosti. 1957. faktor rezonovanja ..1956. sto znači fluentnost.2 2. sposobnosti pamćenja . Svaki faktor je označen jednim slovom abecede:  W-faktor (potiče od engleske reči Word fluenci.On je od presudnog značaja prilikom učenja iz knjiga. On je najsrodniji Spirmanovoj definiciji inteligencije ( on je inače tvrdio da uspeh u bilo kojoj aktivnosti zavisi od jednog opšteg ili generalnog takozvanog G-faktora koji je izjednačavao sa inteligencijom i većeg broja specifičnih ili S-faktora ). faktor memorije. elementarnim računskim operacijama.Upravo zbog toga. u sposobnosti brzog i lakog nalaţenja potrebnih reči.  N-faktor. specijalni ili prostorni faktor . njihovih karakteristika i meĎusobnih razlika posredstvom vida. numerički faktor . nalaţenja opštih principa pravilnosti i zakonitosti iz datih podataka i u sposobnosti rešavanju problema.P. I IN NT TE EL LE EK KT TU UA AL LN NE ES SP PO OS SO OB BN NO OS ST TI II II IN NT TE EL LI IG GE EN NC CI IJ JA A Za upoznavanje strukture intelektualnih sposobnosti posebno su zasluţna istraţivanja američkog psihologa Terstona ( L. On smatra da se upravo ono što se naziva inteligencija moţe svesti na ovih 7 faktora.Ovaj faktor ne podrazumeva sposobnost rešavanja matematičkih problema. 1959.  M-faktor. aktivnostima koje zahtevaju inteligenciju. koji su bey ikakvog logičkog smisla.  P-faktor ili tzv. naročito onih koji se mehanički pamte.Jedna opšta ocena sposobnosti ne pruţa mnoge interesantne i značajne podatke o pojedincima.američki psiholog.  S-faktor. kao i u lakom i tečnom govornom izraţavanju.predstavlja sposobnost zadrţavanja i obnavljanja utisaka. naročito teţe napisanih knjiga.ogleda se u sposobnosti shvatanja odnosa. Primarnih mentalnih sposobnosti kako ih je on nazivao. obilje ili tečnost reči . perceptivni.to je sposobnost lakog i uspešnog operisanja brojevima. Dakle prema Terstonu se o inteligenciji ne moţe govoriti kao o jedinstvenoj sposobnosti. opšta ocena inteligencija je kod Terstona raščlanjena na sedam posebnih ocena. ili sposobnost razumevanja verbalno ( govorno. prvenstveno pri osnovnim.  R-faktor ili tzv. Thurstona ).ovaj faktor predstavlja sposobnost rečitosti i manifestuje se u bogatstvu rečnika ( kojim pojedinac raspolaţe ). ili tzv. i upravo zbog toga je produţio sa ''usitnjavanjem'' intelekta 5 . smatra da je struktura inteligencije još znatno sloţenija.to je prvenstveno sposobnost predstavljanja i zamišljanja prostornih odnosa i promena u prostoru.  V-faktor.sastoji se u sposobnosti brzog opaţanja objekata.Upravo ovaj faktor ima najbitniju ulogu pri svim inteligentnim operacijama tj. ili tzv. racima ) formulisanog. opaţajni faktor . ili tzv.

to je sposobnost stvaranja nečeg novog.  produktivne sposobnosti .U okviru mišljenja se mogu razlikovati 3 velike grupe sposobnosti :  kognitivne sposobnosti .Ona omogućava uspeh u nalaţenju tačnog odgovora na osnovu datih podataka.figurama ili pojmovima.one omogućavaju uočavanje.ova sposobnost je za Gilforda najbitnija i naziva je sposobnošću rezonovanja.moguće je razlikovati nekoliko sposobnosti:        sposobnost za pamćenje vizuelnih draţi sposobnost za pamćenje auditivnih draţi sposobnost za ideje sposobnost za pamćenje nesmislenog materijala sposobnost za pamćenje poloţaja u prostoru sposobnost za pamćenje rasporeda u vremenu sposobnost od koje zavisi obim pamćenja Takodje .Jednostavnije rečeno.) sposobnost divergentnog mišljenja . Ove faktore je moguće podeliti na dve grupe:  faktore pamćenja (koji čine manju grupu)  faktore mišljenja (koji čine veliku grupu) Ni pamćenje nije jedinstvena sposobnost.u originalnosti i kreativnosti. u manipulaciji figurativnihm simbolima i brojevima. sposobnost za otkrivanje odnosa meĎu rečima.inteligencija je sačinjena od velikog broja faktora .Po njemu .prepoznavanje i otkrivanje prezentovanih podataka.odnosno sposobnosti.ukoliko su 6   . ova sposobnost omogućava da se doĎe do pravog rešenja koristeći date informacije. i one se opet mogu svesti na najmanje trinaest sposobnosti uţih po obimu npr. U tetovima divergentnog mišljenja postoje brojna rešenja i uspeh pojedinca je utoliko veći.na posebne faktore .korišćenja podataka i informacija kojima pojedinac raspolaze kad god to zatreba. One se mogu podeliti na dve zasebne grupe:   sposobnost konvergentnog mišljenja . sposobnost shvatanja nekog problema i skiciranja načina za njegovo rešavanje . Kada je reč o faktorima koji čine strukturu pamćenja. sposobnost za auditivno prepoznavanje.U testovima konvergentnog mišljenja postoji tačno jedno rešenje. na: sposobnost za vizuelno prepoznavanje objekata.Ona se manifestuje u obilju ideja. a i za nova objašnjenja.ni mišljenje nije jedinstvena sposobnost. Po Gilfordu .najmanje 47 . u rečitosti to jest umešnosti da se za kratko vreme naĎe mnogo reči za označavanje neke situacije.

jer postoji mnogo različitih vrsta inteligencije. odnosno da proveri vrednost podataka i iznesenih zaključaka. a drugi pojedinci druge.neuobičniji i duhovitiji.   evaluativne sposobnosti ili tzv.Intelihencija pojedinca se ne razlikuje samo po stepenu.Neki pojedinci mogu imati više razvijene neke od ovih sposobnosti. 7 .tačno ili netačno . sposobnosti ocenjivanja .raznovrsniji. već i po vrsti.Manifestuju se u sposobnosti pojedinca da ono što je saznao ili samostalno stvorio oceni kao ispravno ili neispravno.U umetničkom stvaralaštvu su upravo najpotrebnije ovakve sposobnosti. Na osnovu ovoga se moţe zaključiti da inteligencija nije jedinstvena sposobnost već organizacija većeg broja sposobnosti.njegovi odgovori brojniji.

arhitekture ili razlicitih izuma. vešti su govonici. filozofa. Ova vrsta inteligencije najčešće je razvijena kod pisaca. novinara i svih društvenih delatnika.  VIZUALNO . mozgalice.MATEMATIČKA INTELIGENCIJA Najčešće je povezana s onim sto se naziva naučeno mišljenje. Gardner je potvrdu svojih hipoteza našao u neurofiziološkim istraţivanjima. računare. Obično takve osobe vole zagonetke. Ona uključuje sposobnosti da se radi s apstraktnim simbolima.PROSTORNA INTELIGENCIJA Preteţno se odnosi na likovno izraţavanje.Gardner. Osobe sa izaţenom ovom inteligencijom vole posmatrati svet oko sebe i pronalaziti zanimljive stvari u njemu. Manifestuje se u čitanju. a koja predstavlja kritiku prema prema stavu da postoji samo jedna ljudska inteligencija koja moţe biti procenjena kroz standardne psihometrijske instrumente. 8 .LINGVISTIČKA INTELIGENCIJA Ovaj oblik inteligencije odnosi se na govorno izraţavanje i govornu fluentnost. učenju stranih jezika. Ovu vrstu inteligencije poseduju: arhitekti.  VERBALNO . već u velikom broju slučajeva meĎusobno se preklapaju i tako zajedno djeluju.3 3. rebuse. Ova vrsta inteligencije razvijena je kod naučnika. pisanju i govoru. te pored toga sposobnost da ono sto vide u mašti predstave i drugima putem umetnosti. Višestruka inteligencija se u početku sastojala iz sedam dimenzija inteligencije. Osobe s izraţenom ovom inteligencijom. pesnika. razumeju sintaksu i strukturu jezika. ali upozorava da u normalnim ţivotnim situacijama ove sposobnosti ne funkcionisu potpuno nezavisno jedna od druge. modeliranje itd. te da svi imamo individualne snage i slabosti koje oblikuju dimenzije visestruke inteligencije.. V VR RS ST TE EI IN NI IV VO OI II IN NT TE EL LI IG GE EN NC CI IJ JE E Howard Gardner je psiholog koji je najpoznatiji po svojoj teoriji višestruke inteligencije. a moţe se uzeti u obzir i egzistencijalna inteligencija. ali kasnije je Gardner dodatno identifikovao osmu. sposobni su razumeti brojeve i matematičke strukture i nauka ih sama po sebi zabavlja. Obično poseduju sposobnost zamišljanja stvari ili slika. Ovaj oblik inteligencije se ističe kod osoba koje uţivaju pri rešavanju problema.  LOGČKO . fotografije. pričanju priča. dobro se snalaze u debatama. matematičara itd. kreativnom pisanju ili čitanju. lečnika. koreografi itd. On tvrdi da IQ testovi ne uzimaju u obzir puni opseg ljudske inteligencije. umetnici. dizajna. te da se otkrivaju skrivene veze i odnosi izmeĎu datih podataka i informacija. kompjuterskih stručnjaka. vešte su u poigravanju rečima. a povezana je i s logikom. crtanje. inteligenciju definiše kao sposobnost za rešavanje problema i stvaranje proizvoda koji se cene u jednom ili vise kulturnih okvira. stoga. smišljaju vlastite šifre ili rado provode naučne eksperimente. što znači da teorija visestruke inteligencije ima 9 dimenzija. ekonomista.

ne preuveličava svoje vrline.  MUZIČKA INTELIGENCIJA Osobe sa izraţenom ovom inteligencijom vole muziku. i ne nastoji sakriti svoje mane. koriste ga da bi naučili nove veštine ili se izrazili na različite načine. posećivanja koncerata. Ovu vrstu inteligencije pre svega poseduju filozofi. skladne tonove. teolozi. melodiju.Često su te osobe povučene i vole vreme provoditi u samoći. uopšteno. sviranja. Ovu vrstu inteligencije obično poseduju socijalni radnici. imaju mnogo prijatelja. vešti su komunikatori i u ranijoj dobi su obično deo radnih skupina učenika škole ili debatnih klubova. Ova vrsta inteligencije zahteva sposobnost da se prepoznaju razlike meĎu ljudima u raspoloţenju. Obično su to ekstrovertirane osobe. muzičari. Poseduju dobar muzički sluh. terapeuti. plesom. ekologija.  INTRAPERSONALNA INTELIGENCIJA Ovaj vid inteligencije osigurava osobi da poseduje svest o vlastitim osećajima i razume ih. nastojeći predvideti svoje reakcije i emocije i tako biti jedinstvene. Osobe s istaknutom ovom inteligencijom često se bave atletikom. Ili jednostavno vole boraviti u prirodi i osjecaju duboku povezanost s njom. kompozitori. političari. vode dnevnik. povezana je s introspektivnošću i samorefleksijom. minerala. menadţeri. ţivotinja. veski lideri. Poznaje sebe više nego što je iko drugi moţe upoznati. temperamentu. nastavnici muzičkog. kasnije učestvuju u radu nekih udruţenja ili jednostavno uţivaju u svakodnevnom druţenju s ljudima. slušanja muzike. a na čemu još mora poraditi. briga o ţivotinjama. konstruiranja ili popravljanja stvari. muzički kritičari itd. kuvanje. osetljivi na emocije i raspoloţenja drugih ljudi. stvaraju planove za budućnost. ritam. emocijama. Obično vole različite vrste muzike i uţivaju u aktivnostima poput pevanja. Ovu vrstu inteligencije imaju ljudi koji se bave reklamom. svesna je u čemu je najbolja. te su osetljivi na zvučne nadraţaje u okolini. poljoprivreda itd. motivaciji i namerama. ljudske glasove ili muzičke instrumente. Dakle. bave se identifikovanjem i klasifikovanjem biljaka. glumom ili najviše vole raditi rukama i baviti se aktivnostima poput modelarstva. učitelji itd.  NATURALISTIČKA INTELIGENCIJA Osobe s ovom inteligencijom su posmatrači i uţivaju u prirodi i prirodnim lepotama. TELESNO – KINESTETIČKA INTELIGENCIJA Ovaj vid inteligencije je izraţen kod osoba koje se skladno kreću i osećaju ugodno u vlastitom telu. advokati. psiholozi. Te osobe zanima vrtlarstvo. pisci itd. razmišljaju o prošlosti.  INTERPERSONALNA INTELIGENCIJA Osobe sa izraţenom ovom vrstom inteligencije zanimaju ljudi i načini na koji se meĎusobno ophode. 9 .

Osobe s ovom inteligencijom se nalaze u filozofskim i verskim krugovima. Postoje četiri takva stadijuma ili perioda. koje Piaget naziva razvojnim stadijumima. o njenoj funkciji i njenoj strukturi. sada moţe izvoditi i mentalno. kroz koji prolaze sva djeca istim redoslijedom. 2010. jednostavnijih oblika ponašanja kao sto su npr. Akcije koje je u prethodnom periodu nuţno izvodilo fizički. sklonost da se usmeri samo na jedan aspekt problema u odreĎenom trenutku.55-64 10 . Gardner tvrdi kako te inteligencije vrlo retko deluju samostalno. a svaki je odreĎen jednom opštom kognitivnom strukturom. koja se onda ogleda u širokom spektru ponašanja.str. inteligencije se koriste istovremeno i meĎusobno se nadopunjavaju. o svrsi postojanja. „Iako su anatomski inteligencije odvojene jedna od drugih. vec se ogleda u postojanju kognitivnih struktura koje dete oblikuje tokom razvoja. a to su (prema Vasta i sur. pojave koje nas okruţuju asimiliramo u postojeće kognitivne strukture. Na primer.  Predoperacijski period koji traje otprilike od druge do šeste godine. refleksi ili navike. deca stvaraju kvalitativno različite strukture. te ih pokušavamo objasniti pod vidom onoga što već znamo i razumemo. U njemu dete počinje upotrebljavati simbole pomoću kojih kognitivno reprezentuje svet oko sebe. Pojave koje se ne uklapaju u postoječu strukturu traţe da akomodiramo strukture kako bismo unutar njih mogli objasniti i razumeti nove činjenice. oduševiti kao i jelesno – kinestetička inteligencija koja mu omogućava agilnost i koordinaciju pokreta kako bi sve to uspešno spojio u uspešan pokret. Piaget je intelektualni razvoj time podelio u kvalitativno različite stadijume. Funkcija inteligencije je adaptacija. Umesto toga.“1 Piaget (prema Sternberg i Powell. EGZISTENCIJALNA INTELIGENCIJA Osobe s izraţenom ovom vrstom inteligencije vole razmišljati o filozofskim pitanjima.. U dodiru s okolinom. asimilacije i akomodacije.):  Senzomotorički period koji obuhvata prve dve godine ţivota i predstavlja oblik inteligencije u kojem je znanje o svetu ograničeno na telesnu interakciju s ljudima i objektima. plesač moţe biti odličan u svojoj muzičkoj umjetnosti ako: ima jaku muzičku inteligenciju – razume i oseća ritam i varijacije u glazbi. 1983. PrilagoĎenost struktura se odvija putem dva procesa. 1 Mirjana Posavec. Razvoj u smeru inteligentnog ponašanja odreĎen je time što odnosi pojedinca i okoline postaju s vremenom sve sloţeniji.Visestruke inteligencije u nastavi. opštim pitanjima vezanim za ţivot i ţivljenje. Razvijajući se. no još nije vešto u rešavanju simboličkih problema što se manifestuje u raznim pogreškama npr.1998. interpersonalna mu inteligencija omogućavae shvatiti kako se ljudi plesom mogu nadahnuti. pa zahteve okoline više nije moguće ispuniti jednostavnijim oblicima ponašanja. načinom razmišljanja. baš kao što je to funkcija i nekih drugih.) govori o dva aspekta inteligencije. No inteligentno ponašanje se ne odvija po načelu izolovanih naucenih odgovora na konkretne sloţene podraţaje.

direktori Aktivnosti koje potiču razvoj inteligencije Pisanje instrukcija. u koje su i odrasli. slikovita mašta i ekspresija. tumačenje slike. pokazivanje sopstvenih osjećanja govorom tijela. zanatlije. razgovor na odreĎenu temu. pismeno ili usmeno. koji potiče kognitivni sustav na ravnoteţu izmeĎu asimilacije i akomodacije. Tip inteligencije Opis inteligencije Reči i jezik. stručnjaci za ljudske resurse. ekonomisti. a ne samo na konkretne objekte. razumevanje povezanosti izmeĎu komunikacije i namere Logičko razmišljanje. Tumačenje raspoloţenja prema izrazu lica. interpretacija i objašnjavanje ideja putem jezika. sposobnost za samorazumjevanje. kao i sopstvenih potreba i mogućnosti Tipčne profesije. svjesnost i uţivanje u primjeni zvukova. PR menadţeri. dizajneri. atletičari. pjesnici. lingvisti. introspekcija. avanturiste Umjetnici. izumitelji. ljekari. ronioci. preference. medijatori. piano muzičari. kuhari. fotografi. advokati. primjena mimike u objašnjavanju nečeg Dizajniranje odjeće. Kada dete naiĎe na neku novu pojavu koju ne razume nastaće uznemirujuća neravnoteţa unutar kognitivnog sastava koju ţe dete razmišljanjem ili delovanjem pokušati rešiti. fizičko i socijalno iskustvo te ekvilibracija. organizatori. nadgledanje muzičkog rada. nastavnici. Kognitivni sastav uvek teţi proizvesti i odrţati stanje ravnoteţe. I dok su prva tri činioca uobicajena. urednici. analiziranje problema. ureĎivanje napisanog testa. komentara za odreĎeni dogaĎaj. edukatori. sportisti. kreiranje procesa. Za Piageta. planirani utjecaj na osjećanja drugih. razumijevanje odnosa izmeĎu zvuka i osjećanja Koordinacija tjelesnih pokreta. tumačenje ponašanja i komunikacije. i izmeĎu prostora i efekta Opažanje osjećanja kod drugih ljudi. organizatori zabava Plesači. zabavljači. sposobnost da se uspostvi komunikacija sa drugima. treneri. pjevači. profesori knjiţevnosti. otkrivanje obrazaca. analiziranje principa na kojima funkcionišu mašine i sl. lična objektivnost. Ovaj period. voĎenje ili savjetovanje drugih Razmatranje i utvrĎivanje sopstvenih ciljeva i ličnih promjena usmjerenih u tom smjeru Lingvistička inteligencija Logičkomatematička inteligencija Muzička inteligencija Telesnokinestetička inteligencija Prostorna ili spacijalna inteligencija Muzičari. ribolovci. njegovatelji. prepoznavanje tonaliteta i ritmičkih obrazaca. trgovci. kordinacija oko i tijelo. izvoĎenje matematičkih operacija. političari. pjevanje pjesama. razmjevanje odnosa individue prema svijetu. compozitori. razumjevanje odnosa izmeĎu slike i njenog značenja. IzvoĎenje muzičkih komada. prevodioci. pisanje govora.svjesnost. stručnjaci za ljepotu i kozmetiku Terapeuti. razumijevanje odnosa izmeĎu uzroka i posljedice na osnovu opopljivih podataka Muzičke sposobnosti. DJ-ji. projektiranje zgrada. Vizuelno i prostorno opažanje. Inteligencija se u tom razdoblju manifestuje kroz mogućnost izvoĎenja mentalnih operacija nad usvojenim česticama znanja. baštovani.vatrogasci. inţinjeri. loga ili kofera i sl. lideri. IzvoĎenje matematičkih operacija na mentalnom nivou (na pamet). poučavanje nekog u sviranju muzičkog instrumenta. istraţivači. stvaranje i tumačenje vizuelnih slika. predavači. bankari. vajari.  Period formalnih operacija počinje u dobi od otprilike jedanaest godina. informatičari. Manipuliranje . vojnici. TV i radio prezenteri Naučnici. potencijali Pisci. posrednici. ekvilibracija je jedinstven Piagetov pojam pod kojim on podrazumeva biološki proces samoregulacije. ovom kognitivnom razvoju pridonose četiri cinioca: maturacija. dizajniranje automobila. muzički producenti. glumci. pokazivanje raznih tehnika u sportu. stručnjaci za reklamiranje i oglašavanje. analitičari. inţinjeri. fizčka spretnost i okretnost. psiholozi. animatori. mentori Neosprno to je svako ko je samosjestan i ko je uključen u mijenjanju sopstvenim misli i ubjeĎenja u ponašanja u skladu sa datom situacijom. uključivanje drugih ljudi Samo. akustični inţinjeri. Period konkretnih operacija traje od šeste do jedanaeste godina. savjetnici. pregovarači. izdavači. razvijanje strategija za postizanje ciljeva. uključuje logičko razmišljanje u odnosu na apstraktne i hipotetičke dogaĎaje. razumjevanje odnosa izmeĎu ljudi i stanja u kojima se oni nalaze. naučno rezoniranje i dedukcija. Interpersonalna inteligencija Intrapersonalna inteligencija 11 . arhitekti. prodavači.

ili količini vremena koja je potrebna da se prepozna odreĎeni podraţaj. Wechsler-Bellevueov test i dr. te je za njihovu obradu potrebno više vremena. razumevanje matematičkih operacija i problema. koji se sastojao od 54 pitanja. Mogu biti:  Verbalni – zadaci su formulisani rečima i kod njih treba rečima i odgovarati na zadatke  Neverbalni – ne treba koristiti govor nego se zadaci rešavaju rukovanjem predmetima ili slikama. Wechslerova skala inteligencije za odrasle. Testovi inteligencije mogu biti testovi snage i testovi brzine inteligencije.. Testovi inteligencije se mogu koristiti za merenje inteligencije i deci i odraslim ljudima. T TE ES ST TO OV VI II IN NT TE EL LI IG GE EN NC CI IJ JE E Testovi inteligencije koji se koriste su: Stanford-Binetov test. Smatra se da testovi inteligencije mere slijedeće karakteristike ličnosti: moć brzine prilagoĎavanja na postojeće i novonastale situacije. S razvojem testa inteligencije prvi je počeo engleski naučnik sir Francis Galton. Galton je razvio prototip testa inteligencije. drugi na prostornim karakteristikama. te su najčešće zastupljeni meĎu testovima inteligencije. testovi inteligencije mogu biti i  Individualni – pomoću kojih ispitivač ispituje inteligenciju svakog ispitanika ponaosob. koji je ispitivao uticaj okoline i nasleĎa na inteligenciju. ovi testovi su skuplji. a sledeći opet na razumijevanju i analitičkim sposobnostima. TakoĎe se koriste testovi koji predstavljaju kombinaciju snage i brzine inteligencije. Galtonu se ne moţe oduzeti značaj koji je imao u razvoju testova inteligencije. na temelju rezultata se 12 . Ugledanjem na Binetov test konstruisan je veliki broj drugih testova za ispitivanje inteligencije u mnogim zemljama. Mnogi testovi uključuju ove činioce u subtestovima kojima se istraţuje širok raspon intelektualnih karakteristika. Poneki testovi zavise o vremenu reakcije. Francuski razvojni psiholog Alfred Binet i Theodore Simon razvili su prvi sluţbeni test inteligencije. moć brzine osetljivosti na zadani problem. moć apstraktnog mišljenja. Zatim. kao što je već ranije navedeno. moć brzog i lakog učenja. a koji se nazvao prema njihovim tvorcima Binet-Simonov test inteligencije. ovi testovi inteligencije su osetljiviji i upotrebljavaju se kad je u pitanju motivacija ispitanika  Grupni – omogućeno je istovremeno ispitivati inteligenciju čitave jedne grupe ispitanika. sposobnost korišćenja reči prilikom govora i pisanja te razumevanje ideja i opšta sposobnost osobe da svrhovito primeni prethodno navedene sposobnosti. Smatra se da bez obzira na prirodu testa.4 4. Iako je Galtonov test inteligencije bio lošiji. Neki testovi se baziraju na verbalnim karakteristikama. potrebna je veća strucnost onoga koji obavlja testiranje. test Ravenove progresivne matrice. Svi oblici nabrojanih testova inteligencije vrlo visoko koreliraju prema dobijenim rezultatima jedan s drugim.

Kao argument kritičari ističu da ljudi uopšteno imaju nešto drugačiji i širi koncept inteligencije. Ne smatraju svi psiholozi da postoji generalni faktor inteligencije.Merenje inteligencije naširoko se koristi u obrazovnim. U skladu s time psihometrijski pristup merenju je samo deo onoga što se obično razumeva kao inteligencija. Iako tvorci testova inteligencije nisu smatrali da mere stalnu inteligenciju. Visina inteligencije je povezana s uspešnim usvajanjem veština i znanja i rešavanjem problema na osnovu usvojenih znanja i veština. jer je značajan predikator budućeg ponašanja. ipak kritičari psihometrijskog pristupa smatraju da testovi inteligencije podupiru nativističke teorije po kojima je inteligencija kvalitativno jedinstvena osobina s relativno stalnom kvantitetom. vojnim i policijskim ustanovama. poslovnim. a ne sve karakteristike inteligencije. Izvorno testovi inteligencije su konstruirani kako bi se predvidio uspeh u obrazovanju. inteligencija je osobina koja nije podloţna značajnim promenama. već je fiksna.moţe izvesti generalni statistički faktor koji je opšti ili generalni pokazatelj inteligencije. Drugim rečima. utvrĎena i nepromenjiva. nego što se meri testom inteligencije. 13 . Neki psiholozi smatraju da generalni faktor inteligencije odraţava samo neke karakteristike.

Vaţno je razumeti da se inteligencije razvijaju kao i da istu stvar ljudi mogu učiti na više različitih načina. Zapamtite – svi imamo sve inteligencije. Posmatrajte svoje dete kroz prizmu višestruke inteligencije i bolje ćete razumeti kako ona najbolje uče i šta im najbolje odgovara. Lingvistička inteligencija           Knjige su mi veoma vaţne. Ponekad razmišljam u pojmovima koji su jasni. Na kraju saberite koliko puta ste zabeeleţili neku izjavu (uz svaku inteligenciju je 10 izjava) i napravite svoj grafikon inteligencija. U razgovoru često citiram ono što sam pročitala ili čula. Volim eksperimentisati (npr. pravilima ili logičkim povezivanjem. Matematika i/ili prirodni predmeti su bili moji omiljeni predmeti u školi.5 5. izgovorim ili napišem. Volim pronalaziti nelogičnosti u onome što ljudi kaţu ili čine kod kuće ili na poslu. Bolje se osjećam kad su stvari na neki način izmjerene. traţeći od mene da im objasnim značenje nekih reči koje upotrebljavam u pisanju ili govoru. Uverena sam da gotovo sve ima racionalno obrazloţenje. apstraktni. više paţnje posvećujem rečima napisanim na reklamnim plakatima nego li pejzaţu. Volim se zabavljati ili zabavljati druge neobičnim rečima. koji su najbolji načini da učite. Zanimam se za nova dostignuća u znanosti.. Kad se vozim autoputom. I IN NV VE EN NT TA AR RV VI IŠ ŠE ES ST TR RU UK KI IH HI IN NT TE EL LI IG GE EN NC CI IJ JA AZ ZA AO OD DR RA AS SL LE E Označite izjave u svakoj od kategorija inteligencije koje se odnose na Vas (radi zabave. Više naučim slušajući radio ili govornu kasetu nego li gledanjem TV ili filma. 14 . Jezici i društvena grupa predmeta su mi u školi bili lakši od prirodnih predmeta i matematike. pre nego počnete test. ali nisu jednako razvijene. Uţivam planirati igre i rešavati "mozgalice" koje zahtevaju logično razmišljanje. Što će se dogoditi budem li udvostručila količinu vode kojom zalijevam svoju ruţu?) U glavi neprestano tragam za obrascima. Uţivam u igrama reči kao što su anagrami i slično. stihovima ili igrama reči. kategorizirane. ovo nije klasični test inteligencije – ovim samo procenjujete koje oblasti su za vas posebno zanimljive. Logičko-matematička inteligencija           Lako računam napamet. Nedavno sam napisala nešto na što sam naročito ponosna ili na čemu su mi drugi iskazali divljenje. moţete imati više isto razvijenih inteligencija. pokušajte da pretpostavite koliko vam je koja inteligencija razvijena). Drugi me ponekad moraju prekidati u govoru. bez reči i slika. U sebi mogu čuti zvuk reči i pre no što ih pročitam. analizirane ili kvantificirane.

plesti. Noću vrlo ţivopisno sanjam. Oboţavam rešavati slagalice. Osetljiva sam na boje. rezbariti i slično. Muzička inteligencija           Imam ugodan glas. Lako mogu pratiti ritam neke melodije pomoću jednostavnog instrumenta . budući da mi nije dovoljno samo pitati o njoj ili vidjeti video-snimku. Lako pamtim riječi pjesama.  Uţivam u vratolomnoj voţnji biciklom ili sličnim uzbudljivim telesnim doţivljajima.  Sebe bih opisala kao osobu sa dobrom koordinacijom. Kada radim. Više volim čitati tisak koji je bogato ilustrovan.  Najbolje mi ideje padaju na pamet kad šetam ili trčim ili kad se bavim nekom vrstom telesne aktivnosti. Čujem li neku melodiju jednom ili dva puta. Često fotoaparatom ili kamerom snimam ono što vidim oko sebe. obično je mogu prilično tačno ponoviti.udaraljke.  Novu veštinu moram isprobati. kao što je npr. Sviram jedan muzički instrument.  Volim svojim rukama nešto konkretno raditi. U školi mi je geometrija bila lakša od aritmetike. Lako mi je zamisliti kako bi nešto izgledalo iz ptičje perspektive. Mogu reći kad je muziička nota "falš". Tjelesno-kinestetička inteligencija  Redovno se bavim barem jednim sportom ili telesnom aktivnosti.  Moram dodirnuti stvari ţelim li više o njima naučiti.Prostorna inteligencija           Kad zatvorim oči često vidim jasne slike. učim i slično često pevušim ili "dajem ritam". Volim crtati ili šarati.  Teško mi je mirno sediti duţi period vremena. Na nepoznatoj teritoriji u pravilu se dobro snalazim.  Često gestikuliram rukama ili se koristim drugim oblicima govora tela kad razgovaram s nekime. lavirinte i druge vizualne igre.  Svoje slobodno vreme najradije provodim na otvorenom. Često slušam muziku sa radija i CD-a. 15 . Ţivot bi mi bio siromašniji bez muzike Ponekad kad šetam ulicom ulovim se da mi kroz glavu ide neka melodija. šiti.

Ţivotinje su mi vaţne. Recikliram otpad. Čini mi se razumnim stvari postavljati u hijerarhijski red.  Imam najmanje tri bliska prijatelja/prijateljice. vjerojatno ću radije potraţiti neku osobu da mi pomogne nego što ću taj problem pokušati rešiti sama. Volim šetati. planinariti i kampirati.  Vikend bih radije provela u šumskoj kolibi nego li u mondenom letovalištu prepunom ljudi. meditirajući i misleći o vaţnim ţivotnim pitanjima. Prirodnjačka inteligencija           Uţivam kategorizovati stvari prema zajedničkim obeleţjima.  Kad imam neki problem.  Volim se baviti društvenim aktivnostima koje su vezane uz moj posao. badminton i sl. u prirodi. Uţivam proučavati sadrţaje iz biologije.  Imam poseban hobi ili interes o kojem ne govorim ostalima.  Više volim grupne društvene igre kao što je monopol nego individualne aktivnosti kao što su video igre.  Osjećam se ugodno kad sam okruţena grupom ljudi. botanike i zoologije.  Više volim grupne sportove kao što su odbojka.  Sebe smatram voĎom (ili mi to drugi kaţu). Provodim mnogo vremena vani.  Svoje večeri radije provodim na ţivahnim zabavama nego li kod kuće sama. Uţivam raditi u vrtu. Verujem u vaţnost očuvanja nacionalnih parkova.  Mislim da sam osoba jake volje i nezavisnog uma.  PohaĎala sam seminare i predavanja na temu osobnog razvoja.Interpersonalna inteligencija  Ja sam jedna od onih osoba kojima ljudi dolaze po savjet. Ekološka pitanja su mi vaţna. od pojedinačnih sportova kao što je plivanje. 16 . firmu ili sam razmišljala o osnivanju vlastitog posla.  U ţivotu imam neke vaţne ciljeve i o njima redovno razmišljam. crkvu ili zajednicu.  Uţitak mi je učiti drugu osobu ili osobe ono što znam.  Svoj unutrašnji ţivot poveravam dnevniku.  Imam svoju hobi. kako bih naučila više o sebi. Intrapersonalna inteligencija  Slobodno vreme u pravilu provodim sama.  Objektivno i realno mogu sagledati svoje snage i svoje slabosti.  U stanju sam na neuspeh reagirati elastično.

17 . Lakše učim nove stvari ako razumijem njihovu vrednost. Volim čitati stare i moderne filozofe.Egzistencijalistička inteligencija           Vaţno mi je vidjeti svoju ulogu u "velikoj slici". Relaksacija i meditacija me osnaţuju. Pitam se ima li inteligentnih bića u svemiru. Proučavanje povesti i starih kultura pomaţe mi da jasnije sagledavam stvari. Religija mi je vaţna. Uţivam gledati umjetnička remek-dela. Uţivam raspravljati pitanja o ţivotu. Volim posećivati prekrasne predele u prirodi.

Dragositz. došao je do sledećeg proračuna: IQ Iznad 140 120-139 110-119 90-109 80-89 70-79 Ispod 70 Opis inteligencije Veoma visoka Visoka Nešto iznad proseka Prosečna Nešto ispod proseka Niska zaostala Procenat 1 11 18 46 18 6 3 Prema jednom drugom ispitivanju (Pinter. 1944 .Meril. 1938) prilikom koga je Termanovim testom ispitivao veliki broj američke dece.. Kushner.6 6. zaključeno je da osoba čiji je koeficijent inteligencije: Iznad 160 Iznad 152 iznad 140 Iznad 123 Iznad 120 Iznad 110 Iznad 100 Iznad 90 Iznad 80 Iznad 70 Iznad 60 Ima 1 Ima 8 Ima 70 Ima 300 Ima 1100 Ima 2700 Ima 5000 Ima 7300 Ima 8900 Ima 9700 Ima 9900 U 10000 stanovnika U 10000 stanovnika U 10000 stanovnika U 10000 U 10000 U 10000 U 10000 U 10000 U 10000 U 10000 U 10000 stanovnika stanovnika stanovnika stanovnika stanovnika stanovnika stanovnika stanovnika 18 . R RA AS SP PO OD DE EL LA AS ST TA AN NO OV VN NI IŠ ŠT TV VA A P PO OS ST TE EP PE EN NU U I IN NT TT TE EL LI IG GE EN NC CI IJ JE E Na osnovu istraţivanja koje je izvršio Meril (M.

Nakon toga ona počinje da opada. dok kod onih koji imaju natprosečnu inteligenciju . Bejli i Oden (N. 1955) su zaključili da kod izuzetno talentovanih ne dolazi do opadanja inteligencije u periodu izmeĎu tridesete i pedesete.Neki izrazito inteligentan čovek biće i u osamdesetoj godini inteligentniji od mnogih dvadesetogodišnjaka. prvo sporije . 1953) koji je ispitivao istae osobe kada su imale osamnaest i kada su imala trideset godina. Prema mnogim autorima postoji biološka razlika u razvoju inteligencije kod ljudi čiji je IQ iznad proseka i onih kod kojih nije. pogrešan je zaključak da je svaki mlaĎi čovek inteligentniji od svakog starijeg čoveka. a u šezdesetoj čak za dve godina manja nego u u dvadesetoj.Smatra se da je u pedesetoj godini inteligencija za jednu godinu manja nego što je bila u dvadesetoj.Z ZA AK KL LJ JU UČ ČA AK K Inteligencija se razvije tokom života. našao je da im je IQ pro kasnijem ispitivanju bio mnogo viši. Owens. Na osnovu mnogobrojnih istraživanja.Njen razvoj je postepen i smatra se da svoj maksimum dostiže u periodu izmeĎu šesnaeste i dvadesetpete godine. i prvenstveno će mnogo bolje poznavati posao kojim se bavi. inteligencija mnogo duže raste. posedovaće bolju sistematičnost u radu . porast inteligencije prestaje relativno rano i rano počinje postepeno opadanje.Postoji hipoteza koja kaže da kod ljudi prosečne i ispod prosečne inteligencije. Ovens (W.Reč je o postojanju individualnih razlika. mnogo uspešnije će obavljati mnogobrojne poslove.a zatim sve brže. I pored ovog izlaganja. Beyley i H.bolju sposobnost uopštavanja. Oden. 19 . već naprotiv do porasta za koji smatraju da teče i posle pedesete godine.

html 20 .test-iq. http://www. http://hr.com/history 6.hr/glavna 5. Gudjons.mensa. Zagreb: Educa 2.psiholoska-komora. (1994) Pedagogija – temeljna znanja. http://www.inteligencija.L LI IT TE ER RA AT TU UR RA A 1.hr 4.net/2009/09/teorije-inteligencije. (2005). K. Matesic. Testirajte svoju inteligenciju. http://www. H.Jastrebarsko:Naklada Slap 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->