Iljas Hadžibegović Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20.

stoljeća

HISTORIJSKE MONOGRAFIJE Knjiga 1 Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo Za izdavača Dr. Husnija Kamberović Glavni i odgovorni urednik Dr. Husnija Kamberović Recenzenti: Dr. Husnija Kamberović Mr. Muhidin Pelesić

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine 908 (497.15-21) “18/19” HADŽIBEGOVIĆ, Iljas Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća / Iljas Hadžibegović. - Sarajevo : Institut za istoriju, 2004. - 354 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Historijske monografije ; knj. 1) Bibliografija: str. [333] - 338 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst ISBN 9958-9642-2-8 COBISS.BH-ID 12895494 Mišljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 04-15-951/04 od 12. 03. 2004. godine na osnovu člana 18. tačka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/02 i 37/03), knjiga “Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20 stoljeća” autora Iljasa Hadžibegovića je oslobođena poreza na promet.

ILJAS HADŽIBEGOVIĆ

BOSANSKOHERCEGOVAČKI GRADOVI NA RAZMEĐU 19. I 20. STOLJEĆA

INSTITUT ZA ISTORIJU U SARAJEVU Sarajevo, 2004.

Majci Behidži i ocu Sulejmanu

SADRŽAJ

Uvodne napomene ....................................................................... 7 Problemski okviri izučavanja bosanskohercegovačkih gradova na razmeđu XIX i XX stoljeća ....................................... 11 Foča za vrijeme austrougarske vladavine 1878-1918................... 93 Fojnica 1878-1918 .................................................................... 143 Privredna i etnička struktura Tuzle za vrijeme austrougarske vladavine............................................. 187 Banjaluka na raskršću novih socijalnih ideja .............................. 215 Modriča 1878-1918 ................................................................... 227 Bugojno. Stanovništvo, privreda i društveni odnosi od 1878. do 1914........................................................................ 259 Zaključne napomene.................................................................. 293 Prilozi ........................................................................................ 299 Izvori i literatura ........................................................................ 333 Registar geografskih naziva........................................................ 339 Imenski registar.......................................................................... 346

UVODNE NAPOMENE

K

njiga Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu XIX i XX stoljeća bavi se značajnim, a nedovoljno istraživanim fenomenima u Bosni i Hercegovini u vrijeme kada je u njoj okončana četvorovjekovna epoha orijentalno-balkanske i orijentalno-islamske urbanizacije i započela era modernizacije i oblikovanja evropskih urbanih modela. Taj proces je tekao srazmjerno razvoju novog načina proizvodnje, izgradnji modernog saobraćaja i rezultatima migracionih kretanja. Istraživanja saobraćaja, privredne aktivnosti, socijalne, vjerske i etničke strukture, administrativne, vojne i kulturno-prosvjetne funkcije bosanskohercegovačkih gradova na razmeđu XIX i XX stoljeća pokazala su da su se u svim tim oblastima dogodile značajne promjene, jer su, uz tradicionalne oblike saobraćaja, proizvodnje i trgovine, pored naslijeđenih društvenih struktura (klasa i slojeva) stvorene nove, domaćeg i stranog porijekla, s drukčijim načinom proizvodnje, mišljenja i života. U osnovi svih tih promjena ležala je okolnost da je u Bosni i Hercegovini nesređenu, reformama zaokupljenu Osmansku carevinu zamijenila Austro-Ugarska monarhija, evropska birokratska pravna država, koja smišljeno i uporno gradi novi sistem vlasti, s ciljem da u svoj državni organizam ekonomski, politički i kulturno integrira svoju novu pokrajinu. Te namjere počela je ostvarivati još za vrijeme vojnog zaposjedanja Bosne i Hercegovine, a naročito poslije definitivno uspostavljenog mira i pravnog poretka. S obzirom na to da domaći tradicionalni privredni i društveni razvoj nije nudio pretpostavke za modernizacijske promjene, prije svega zbog toga što nije stvarao domaću akumulaciju kapitala, odnosno, što eventualnog vlasnika nije motivirao da kapital stavi na raspolaganje domaćoj industrijalizaciji, ovdje se modernizacija proizvodnje i društva ne odvija unutrašnjim, domaćim razvojem nego podsticanjem s vana, inicijativom države i stranog privatnog kapitala. Otuda su se na razmeđu XIX i XX stoljeća, gradovi u Bosni i Hercegovini

Banjaluka je primjer grada koji demografski raste znatno ispod prosjeka gradova u pokrajini i bez značajnije privredne ekspanzije postaje važno središte u kome izrastaju moderne socijalne i nacionalno-političke ideje. u svakom sluča- . napisane brojne monografije o pojedinim gradovima koje. bez pretenzija da se uspostavlja čvršća tipologija gradova. nego fizionomiju i značaj stiče nakon 1878. s dosta lokalnih i regionalnih obilježja. razvijali neravnomjerno. godine. historija sukobljavanja tradicije i modernizacije. Fojnica je ranije bila jedan od istaknutih centara proizvodnje bosanskog željeza. gradovi su se učvrstili kao vitalna središta kulture i civilizacije Bosne i Hercegovine. godine stekla status gradova. odnosno gradske općine. knjiga sadrži nekoliko primjera gradova s različitim funkcijama. pa čak ni u odnosu na razvoj jugoslovenskih sjevernih pokrajina. manje vidljivim elementima. tu je Bugojno. Tuzla je primjer industrijskog grada. ekonomski stagnira. koja sadrži analizu 66 naselja koja su do 1910. sitnom preduzetništvu (s modernim zanatima) i pojačanoj trgovini i saobraćaju. Modriča je mali posavski grad u čijoj blizini je osnovana poljoprivredna stanica kao ogledno dobro i poljoprivredna škola za cijelu Posavinu i. na kraju. Specifične i vidljive promjene doživjeli su i oni gradovi koji su postali vojni centri i strateška uporišta Monarhije prema jugoistoku. ali s istaknutom vojnostrateškom funkcijom prema Crnoj Gori. vidljivim. Promjene su se događale u svim gradovima bez obzira na to da li su ostali u zapećku novih saobraćajnih i privrednih tokova. Zenica). a nisu ostali netaknuti ni gradovi koji su svoj značaj dobijali kao agrarna središta. u stvari. bilo da se radi o njihovim vanjskim. promjene nisu bile spektakularne kao u zapadnoevropskim razvijenim industrijskim zemljama. dok je većina ostala na zanatstvu. Osim uvodne studije. a krajem XIX i početkom XX stoljeća. Neki od njih postali su važna industrijska središta i postepeno su dobijali oblike evropskog industrijskog grada (i po socijalnoj strukturi i po vanjskom izgledu – Tuzla. U svakom slučaju. koje nije izraslo na osmanskoj urbanoj tradiciji. Do sada nije napisana nijedna monografija o bosanskohercegovačkim gradovima na razmeđu XIX i XX stoljeća. Bez obzira na sve teškoće.8 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. s različitim pristupima. ili unutrašnjim. ili su igrali prvorazrednu ulogu u modernizacijskim procesima. izvjesno vrijeme bila centar pašaluka.. ali su. Iz svega proizilazi da je historija bosanskohercegovačkih gradova na razmeđu XIX i XX stoljeća. zbog konkurencije modernih željezara (Vareš i Zenica). Foča je za osmanske vladavine. a nakon austrougarske okupacije ostala je udaljena od glavnih saobraćajnih puteva..

Zenica. Travnik u vrijeme Austro-Ugarske 1878-1918. Radnički pokret Zenice do 1941. 1985. čime bi bio započet i proces sistematskog rada na pisanju cjelovitog historijata bosanskohercegovačkih gradova. Omer Hamzić. 1943. uz želju da se u dogledno vrijeme pojavi još koja monografija sličnog sadržaja i historijske problematike. Travnik. Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878-1918. 1966.UVODNE NAPOMENE 9 ju. Fojnica. 1990. Husniji Kamberoviću i mr. Sarajevo za vrijeme austrougarske uprave.)** Svakako. Modriča. proširuju naša znanja o njihovom razvoju krajem XIX i početkom XX stoljeća. Gračanica i okolina u NOB-u i revoluciji. Gračanica itd. Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB. Martin Udovičić. Hazim Eminefendić. Sarajevo. 1980. Bihać i Bihaćka krajina. Muhidinu Pelesiću. Banja Luka. 1987. Božo Jokanović. Brčko. u narodnooslobodilačkoj borbi i izgradnji socijalizma. Jajce. Modriča sa okolinom u prošlosti. Sarajevo. 1986. 1988. Zenica. Rogatica. 1986. 1969. ** Grupe autora napisale su sljedeće monografije: Banjaluka u novijoj istoriji (1878-1945). Travniku i Konjicu. Tu je i nekoliko autorskih monografija. Sarajevo. njenu pojavu valja razumijevati samo kao pokušaj da se historiografska istraživanja ove vrste pokrenu s mrtve tačke. Radnički pokret i KPJ u Jajcu od osnivanja do kapitulacije stare Jugoslavije (1878-1941). među kojima izdvajamo: Radoslav Lopašić. time se ne želi reći da će ta praznina u historiografiji biti ispunjena sadržajem ove knjige. Među njima ističemo monografije o Sarajevu. i drugi. III. Hamdija Kreševljaković. . 1981. Bihać. na temelju čijih recenzija je Naučno vijeće Instituta za istoriju u Sarajevu prihvatilo da štampa ovu knjigu u okviru svoga izdavačkoga programa. 1960. Zagreb. 1978. Sarajevo. Modriča. Za pomoć koju su mi pružili prilikom rada na ovoj knjizi zahvaljujem se asistentu Edinu Radušiću te recenzentima dr. Konjic i njegova okolina u vrijeme austrougarske vladavine 1878-1918. Tuzla. s namjerom da obrade učešće i ulogu pojedinih gradova u revolucionarnom radničkom pokretu. Grupa autora. Esad Tihić.* Za temu ove knjige interesantne su brojne monografije gradova koje su pisali pojedinci ili grupe autora. Pri tome su primjenjivana dva pristupa: prvi. Naprotiv. kada historija grada obuhvata period od njegovog osnivanja do savremenosti. Jajce. kada se ona usredsređuje samo na stotinu ili pedeset godina najnovije historije (Tuzla. Fojnica kroz vijekove. Fojnica – Sarajevo. Gračanica. Rogatica. Konjic. * Todor Kruševac.

.

Sarajevo. odnosno Mediterana i srednje Desanka Kovačević-Kojić. etničkoj i socijalnoj strukturi njihovog stanovništva. bilo da su igrali značajnu ulogu kao središta zanatstva. U svakom slučaju. pa neminovno nose pečat svoje namjene i svog vremena. Turci su donijeli nov tip grada. nego i u vjerskoj. odnosno. kakav je odnos bosanskohercegovačke urbane tradicije. godine. duboko ukorijenjene u osmansko nasljeđe i modernizacije. uglavnom. osmansku urbanu tradiciju i jače ili slabije naglašene karakteristike orijentalno-balkanskog grada. Ta obilježja nisu se održala samo u arhitekturi i vanjskom izgledu gradova.PROBLEMSKI OKVIRI IZUČAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH GRADOVA NA RAZMEĐU XIX I XX STOLJEĆA O snovno pitanje koje se nameće prilikom istraživanja bosanskohercegovačkog grada na razmeđu XIX i XX stoljeća jeste da li je on na pragu novog doba prerastao iz orijentalno-balkanskog u evropski grad. str. Ukoliko se neki gradovi i nastavljaju na srednjovjekovnu tradiciju. 1978. funkcije su im raznovrsne. po postanku i karakteru različit od onog koji su zatekli.1 što znači da su gradska naselja koja je Austro-Ugarska zatekla u Bosni i Hercegovini imala. godine? Osmanskim osvajanjem u Bosni i Hercegovini prekinuta je srednjovjekovna urbana tradicija. koja uzima maha nakon austrougarske okupacije 1878. u pitanju je često samo kontinuitet naziva mjesta. trgovine i razgranatog unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja između Istoka. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. 7. a ne načina života. 1 . Većina bosanskohercegovačkih gradova nastala je u vrijeme osmanskih osvajanja ili nakon turskog prelaska u defanzivu poslije Karlovačkog mira 1699.

administrativnim. tekije. Evrope i obratno. medrese. POF. stalno nastanjeno muslimansko stanovništvo (najmanje jedan džemat).. Šeher je bio veći grad koji se na našim prostorima gotovo redovno razvijao iz kasabe. Posebna izdanja knj.2 Veći bosanskohercegovački gradovi nastali na osmanskoj urbanoj tradiciji sastojali su se iz dva dijela: čaršije – poslovnog dijela grada i mahala – stambenih dijelova grada. U našoj literaturi o pitanju razvoja gradova mnogo je citirano djelo bugarskog istoričara Nikolaja Todorova. 1977. privredne i kulturne pretpostavke: 1. vijeku). Jugoslavenski historijski časopis 1-2. 63-71. Osmanska klasifikacija gradova razlikovala je utvrđena mjesta (palanka. Čaršija je imala karakterističan prostran trg oko koga su se nalazile ulice sa zanatskim i trgovačkim radnjama (dućanima). vojnim. Za istraživanje ove teme interesantna je druga grupa gradova. Sofija 1972. U jednoj ulici bile su koncentrirane zanatlije jednog ili više srodnih zanata i dobijale su imena po glavnom zanatu (kujundžiluk. 20. Tipologija gradskih naselja na Balkanu u XVI vijeku. Uloga države i vakufa. str. Beograd 1974 (takođe je obradio gradove Tuzlu. kasaba i šeher). Seriju članaka o formiranju gradova u Bosni i Hercegovini napisao je Adem Handžić. O ulozi derviša u formiranju gradskih naselja u Bosni u XV stoljeću. hisar i kale) i otvorena gradska naselja (varoš. Za dobijanje statusa kasabe bilo je potrebno steći određene urbane. Kasabom je nazivano muslimansko naselje čije se stanovništvo isključivo ili pretežno bavilo gradskom privredom – zanatstvom i trgovinom. kulturno-prosvjetnim i drugim funkcijama. 2 . sarači. O formiranju nekih gradskih naselja u Bosni u XVI stoljeću. bezistane. kazandžiluk. Gradska kultura na Balkanu (XV-XIX vek). hamame. Značaj muafijeta u razvitku gradskih naselja u Bosni u XVI vijeku. 2. Naseljavan je pretežno muslimanskim stanovništvom i imao je raznovrsne vjerske. vjerskim. bezistani. medrese.). XXX/1981. Sarajevo. Posebna izdanja 36. Zvornik i Derventu u 16. tabaci itd. XXV/1975. Beograd 1984.12 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. POF. bravadžiluk. da ima čaršiju i sedmični pazarni dan. Zbornik radova. džamija u kojoj se obavljaju molitve i petkom i na Bajram i 3. SANU. Balkanološki institut SANU. Balkanskijot grad XVI-XIX vek. u zborniku radova Gradska kultura na Balkanu (XV-XIX vek). bilo da se radilo o političkim.. 2. hanovi i Behija Zlatar. Balkanološki institut. privredne i kulturno-prosvjetne ustanove: džamije. Na području čaršije podizane su najznačajnije javne građevine i institucije: džamije. mektebe. Isti. karavan-saraje i sl. Isti. Sintezu ove tematike dao je Radovan Samardžić u radu O gradskoj civilizaciji na Balkanu XV-XIX veka. hamami. Varoš je predstavljala gradsko naselje (ili dio naselja) koje je bilo isključivo ili pretežno naseljeno hrišćanskim stanovništvom. Beograd 1988.

Islamizacija. pripremanja hrane. Zbornik Matice srpske za istoriju. katolici) koji nisu primili islam nisu ostajali van uticaja ove kulture i civilizacije. što je bilo izraženo u jeziku.3 “Zajedničko življenje i usvojeni uticaj hrišćana i muslimana slivali su se često u lijepu uzajamnu harmoniju što se osjeća u: muzici. a mnoge hrišćanske žene skrivale su lice.. Čaršija je bila mjesto gdje se govorilo više jezika. br. 7-41. maja 1990. u mnogočemu postao područje jedne civilizacije zajedno sa zemljama istočnog Mediterana. Oko čaršije prema periferiji razvijale su se stambene četvrti – džemati i mahale – posebno za svaku vjersku zajednicu. S obzirom na to da je islam u Bosni i Hercegovini. njegovim širenjem i prihvatanjem stvarana su uporišta osmanske vlasti. mada su “muslimani balkanskih naroda (…) u većini očuvali svoj jezik. godine str. vezu. str. Tu su bile džamije. čije je usvajanje vodilo velikim promjenama u njegovom svakodnevnom životu. Pristupno predavanje u ANUBiH. U ovom smislu ilustrativan je sljedeći zaključak R. Islamizacija na Balkanskom poluostrvu. Prihvatana je odjeća turskog kroja. Vasić. 34/1986. porodičnom i društvenom životu. muzici itd. održao 8. Islamizacija je odigrala prvorazrednu ulogu u širenju islamsko-orijentalne kulture i civilizacije u bosanskohercegovačkim gradovima. pjesmi. Time je dio islamiziranog bosansko-hercegovačkog stanovništva uključen u tokove islamsko-orijentalne kulture. Islamizacija.5 Milan Vasić. po ugledu na muslimanke. kultne predmete i dr. pravoslavne i katoličke crkve. a službeni jezik bio je turski. materijalne i socijalne kulture”. književnosti. Ni dijelovi stanovništva (pravoslavni. odista. zavisno od prisustva pripadnika raznih naroda. što se ogledalo u unutrašnjem opremanju kuća. 5 M. običajima i sl. kao i u drugim osvojenim zemljama nastupao kao religija. melosu i u mnogim drugim oblicima duhovne. Samardžića: “Balkan je. str. 13 karavan-saraji. Hrišćani nastanjeni u gradovima prihvatili su islamski stil života. str. načinu odijevanja. dobrim dijelom čak i stare narodne običaje. 13. posebno usljed 3 . Svaka etnička grupa govorila je svojim jezikom. Socijalno-ekonomske prilike u balkanskim zemljama pod turskom vlašću.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. jer je ona unosila novu podjelu unutar svakog etnosa i jer je prelazak na islam značio odvajanje od vlastitog etnosa. kultura i civilizacija”. U okviru islamske kulture i civilizacije oni su izgrađivali svoju posebnost”. što je neposredno doprinosilo brzom razvoju gradova. jevrejske sinagoge i vjerske škole.. 13. Isti. 4 M.4 Dalekosežne su bile i etničke posljedice islamizacije. 13-14. Vasić. “politička ideologija. Zapadnih uticaja nesumnjivo je bilo.

Namijenjene opštem dobru i koristi (džamije. Zbog toga je Austro-Ugarska.6 Vlasti su propisale razlike u nošnji za muslimane i nemuslimane. pa ni o gradskom jer su svi njeni popisi bili usmjereni na utvrđivanje poreskih i vojnih obaveza podanika. a siromašni građani nisu smjeli nositi skupocjenu nošnju. piti. Posljednji osmanski i prvi austrougarski popisi stanovništva potvrđivali su osmansku fizionomiju grada. Ostali objekti. imareti. R. U osmanskoj tradiciji najcjenjenije su bile zadužbinske građevine u čijoj su sjeni nicali gradovi. *** Od osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini iz XIX vijeka nisu naslijeđeni pouzdaniji statistički podaci o stanovnišvu uopšte. privrednim. Samardžić. “bar prema sokaku skromni. Samardžić. Posljedice stava osmanske države prema gradovima kao političkim. nije narušio levantsku atmosferu po kućama i u porodičnim sredinama Balkana”.) i podizane od čvrstog materijala. O gradskoj civilizaciji. mostovi. zabilježeno i prisustvo velikog broja lica koja su živjela od poljoprivrede kao glavnog zanimanja ili izvora egzistencije. trgovci i radnici. česme. kao što su kuće za stanovanje. Stambena kultura bila je različita. dućani. sve to nije moglo osporiti u suštini levantski karakter gradske civilizacije na Balkanu. . 5. zavisno od vjerske i etničke tradicije i ekonomsko-socijalnog statusa u društvu. samo djelimično uspjela. ali i zbog političke i verske vezanosti pojedinih naroda Turske za taj deo sveta. ove građevine isticale su se ljepotom oblika. podignuti u znaku prolaznosti svega što neposredno nije stavljeno pod božije okrilje”. niti jahati dobrog konja. u drugoj polovini XIX vijeka. Ali. medrese. O gradskoj civilizaciji.. pa čak i kuće uglednih i bogatih ljudi bile su trošne građe. dok su u socijalnom sastavu većinu činili nosioci gradske privrede – zanatlije. str. 6 R. javni hamami. godinu dana nakon okupacije.14 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. vojnim i kulturnim središtima došle su do punog izraza i na bosanskohercegovačkom prostoru. unošenja pojedinih elemenata materijalne kulture.. Ni složeniji prodor tih uticaja u XIX veku kad su sa strane unošene političke ideje i knjige jednako kao namještaj i odeća. itd. nastojala utvrditi statističku sliku svoje novostečene provincije – Bosne i Hercegovine – u čemu je. s tim što je u većini gradova. zbog niza nepovoljnih okolnosti. koji je po vjerskoj strukturi ostao s apsolutnom muslimanskom većinom.

etničkom i ekonomsko-socijalnom sastavu gradskog stanovništva u pokrajini na razmeđu XIX i XX stoljeća. godine. 15 Prvim popisom stanovništva. 1880 (Statistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. 7 . U izučavanju gradova dodatnu teškoću predstavljaju njihove teritorijalne promjene koje se teško mogu pratiti i ukalkulirati u analize pojedinih pitanja. a posebno za utvrđivanje promjena u vjerskom. ni tada nije dobiven potpuni statistički materijal. godine i nudi bogat i raznovrstan statistički materijal koji se. Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. vjerskoj i etničkoj strukturi u ovoj studiji. naročito kada je riječ o broju kuća i stanova. socijalnoj. godine.. Posljednji austrougarski popis stanovništva u Bosni i Hercegovini obavljen je 1910. broju stanovnika i njihovoj socijalnoj strukturi. Uspostavljanje skupne rubrike za sva nepoljoprivredna zanimanja predstavlja gotovo nesavladivu prepreku za analizu socijalne strukture gradskog stanovništva. Statističko odjeljenje koje je imalo zadatak da pripremi i provede popis stanovništva 1895.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. godine. utvrđen je broj naselja i njihov status. početkom 1894. 1886. 1912. 1907. Ortschafts-und Bevölkesungs-Statistik von Bosnien und der Hercegovina nach dem Volkszählung-Ergebnisse vom 1. 1896. i nakon kritičkog ispitivanja. maja 1885). Izvjesne slabosti koje sadrže popisi stanovništva za proučavanje gradova ublažavaju podaci o privrednim aktivnostima u zemlji (1904.. aprila 1895). iz 1885. iz 1879. Mada su u ovom. dok je statistička slika ekonomsko-socijalnog stanja bila ograničena na važnija zanimanja i popis odraslih muških osoba. Sarajevo. Sarajevo. Na osnovu ovih popisa izrađene su sve tabele o demografskim kretanjima. nažalost.7 Različiti popisni princip u sva četiri popisa čine osnovnu teškoću za proučavanje promjena u sastavu stanovništva uopšte. 1880). Sarajevo. Mai 1885 (Statistika mjesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. Zbog toga se podaci o gradovima moraju. uzimati s izvjesnom rezervom. trećem popisu bili primijenjeni najnoviji propisi koji su važili u Austro-Ugarskoj i uvažavani specifični bosankohercegovački odnosi. Hauptresultate Vokkszählung in Bosnien und der Hercegovina vom 22. broj kuća. oktobra 1910. samo djelimično može upoređivati s ranije prikupljenim podacima. Sarajevo. i Ortschafts und Bevölkerung – Statistik von Bosnien und der Hercegovina. Prije pristupanja trećem popisu stanovništva Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu osnovala je. Sarajevo. April 1895 (Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. kao i drugim. prisutnih stanovnika i njihova vjerska struktura.

99-211. Dušan Berić. 183-200. Kapidžića. Posebna izdanja. do 1918. Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982). Hauptmana.16 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. ANUBiH. godine) koje su Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu i Trgovačka i obrtnička komora za Bosnu i Hercegovinu povremeno prikupljale i publikovale u zvaničnim Izvještajima o upravi Bosne i Hercegovine za godine od 1906. 11-12. br. M. te kalendari i spomenice društava “Prosvjeta”. Posebna izdanja. Bogičevića. Odjeljenje društvenih nauka. H. M. godine.. 1913. Prilozi Instituta za istoriju. svojevrsnim podacima. H. K. Hadžibegovića. Bosna i Hercegovina 1875-1914. LXXIX. Pejanovića. Poslijeratna istoriografija o Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske vladavine 1878-1918. 8 . Zbornik Matice srpske za istoriju broj 37/ 1988. Bosna i Hercegovina od kraja XVIII veka do 1914. Za proučavanje gradova posebnu vrijednost imaju onovremeni časopisi. O ovom periodu bosanskohercegovačke historije postoje brojna vrijedna naučna historiografska i druga djela. Đ. Šehića. E. “Gajret” i “Napredak”. ANUBiH. godine. Ekmečića. Kreševljakovića. Sarajevo. Besarovića. veliki doprinos ovoj temi dao je Ferdo Hauptmann u studiji Privreda i društvo Bosne i Hercegovine u doba austrougarske vladavine (1878-1918). Leipzig. Juzbašića. F. V. Bibliographia historico-oeceonomica Jugoslavie. knj. Iljas Hadžibegović. 12. Zagreb 1978 (Dijelove koji se odnose na BiH uradio je mr Dušan Berić). knj.9 U tematskoj cjelini Gradovi i gradsko stanovništvo (str. Privreda i društvo Bosne i Hercegovine u doba austrougarske vladavine (1878-1918). u širim aspektima ovog stanovništva. 18. T. u radovima jugoslovenskih istoričara u posljednih deset godina. N. potenciraju odnos tradicije i modernizacije. 1976. ističu Bosnischer Bote (Bosanski glasnik) i Bošnjak. Sarajevo 1987. str. do 1914. zatim izvještaji Trgovačke i obrtničke komore od 1910. Šarca. N. 188-202) on je analizirao razvoj gradova sa stanovišta moderne urbanizacije i produbljavanje diferencijacije između Fedinand Schmid. jer sva ona. Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine. I. Hrelju. i 1912. koji je izlazio od 1898. Odjeljenje društvenih nauka knj.. do 1916. Papića itd. T. 9 Ferdo Hauptmann. u najnovijoj jugoslovenskoj istoriografiji. P. Sarajevo 1983. te sumarni izvještaj Trgovačke i obrtničke komore za BiH o stanju obrta. 1914. Schmida. M. R. Kruševca. LXV. Dževad Juzbašić – Nusret Šehić. str. knj. Redžića. Mada se nijedan autor nije neposredno bavio historijatom bosanskohercegovačkih gradova na razmeđu XIX i XX stoljeća. Kraljačića. M.8 Ovdje ćemo pomenuti samo neke autore: F. Bosnien und die Herzegowina untver der Verwaltung Osterreich-Ungarns. Sugar-a. Gerbel. trgovine i prometa njezinog područja u godinama 1911. Begovića. B. među kojima se. Imamovića. Dž. dragocjena i nezaobilazna za izučavanje gradova na razmeđu XIX i XX stoljeća.

17 sela i grada. unutar gradskog stanovništva. sporo se snalaze. koja bi ubrzala promjene u naslijeđenoj socijalnoj strukturi gradova.. traži očuvanje svog identiteta. To se ne održava samo u opštem i neujednačenom porastu gradskog stanovništva. najbrojnije gradsko stanovništvo. Priliv novca poslije okupacije unosi promjene u kojima su se najbolje snašli jevrejski doseljenici (aškenazi) i srpski trgovci. koji preuzimaju razne poslove. prije svega. koji potiskuje čaršiju i kao mjesto informacija i komunikacija s njenog dotadašnjeg privilegiranog po- . što se. takođe.. Hauptmann je ovdje ukazao na “dva glavna nosioca tradicionalizma u gradskoj privredi – agrarni i sitnozanatlijsko-trgovački elemenat – koji su još uvijek brojčano jaki i prisutni u gradovima da udaraju pečat svom gradu. Analizirajući ovaj razvoj Hauptmann konstatira da je “urbanizacija i prodor kapitalističke privrede nailazila na teško savladive prepreke u zaostaloj agrarnoj strukturi zemlje i da se prema tome građanska klasa – za razliku od stanovnika u gradovima u BiH – formira iz domaće podloge ne baš neznatnim dijelom na bazi poljoprivredne djelatnosti” (str. nema ni urbanizacije većih razmjera. u promjenama njihove socijalne strukture i narušavanju tradicionalnih okvira gradova. jer je sve do 1918. 196-197). što u procjepu između naslijeđenog i modernog – ´evropskog´ . Industrijalizacija u Bosni i Hercegovini ne odvija se brzo. bila ta u jednom slučaju muslimanska. u drugom srpska ili hrvatska. u njima ostala agrarna većina. Mada se pojavljuju novi socijalni slojevi. oni su najjača grupa i. Zbog toga znatan dio muslimanskog esnafskog građanstva razvojno počinje da stagnira.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. prirodno. Socijalno. Pored njih i mimo njih raste moderno građansko društvo. 193). ili svima utoliko zajednička.´švapskog´. posebno u vanjskoj trgovini. jer u njima nije napravljeno mjesto za migracije sa sela i stvaranje seljačkog temelja za razvoj nacionalnog građanstva. pa njihove zanatlije i trgovci drže lokalnu trgovinu i domaću zanatsku proizvodnju ugroženu konkurencijom jeftinije industrijske robe i sputanu konzervativnim esnafskim mentalitetom. podvrgavaju pojedinca normama svoje zajednice. “evropski” grad. No. odnosi na cjelokupnu trgovačko-zanatlijsku strukturu domaćeg građanstva. Bošnjaci. kao što je to bio slučaj u Srbiji nakon protjerivanja muslimanskog stanovništva iz gradova. nego. već materijalno im za ovakvu vodeću ulogu nedostaju sva sredstva” (str. vidljivih i spolja. u gradovima ne dolazi do brze i radikalne promjene u socijalnoj strukturi. Ovakav razvoj je otežavao i usporavao izrastanje domaće građanske klase na osnovama domaće zanatske i trgovačke djelatnosti.

. god. godine X. Internacionalni interkontinentalni migracioni pokreti iz jugoslovenskih zemalja od kraja XVIII vijeka do 1941. ona ga formira i podiže. Godišnjak Društva istoričara BiH. XX. Isti. Stanovništvo. Isti. 1959. pa je njegova osobenost to da ono živi od države. Sarajevo. 1953. “nema gotovo primjera da bi se bh aga pretvorio u industrijalca”. 11 Milorad Ekmečić. 2. 1930. Od domaćih. Što se tiče preduzetničkog građanstva i tu je izostao domaći sloj aga i. str. 1983. 12).. Srednje i stručne škole u Bosni i Hercegovini od početka do 1941. Među njima najviše je došljaka. 12 Đorđe Pejanović. XXVIII-XXX. 1974. ali omogućuje zaradu i diferencijaciju bosanskohercegovačkog društva. 83-104. među kojima domaći ljudi ne dostižu polovinu njihovog broja. Nosilac i reprezentant tog novog društva (pored daljeg postojanja brojčano jakog tradicionalnog sitnograđanskog sloja) “mogu biti samo homines novi – pojedinci. ovaj ugledni historičar udario je temelje i za izučavanje bosanskohercegovačkih gradova na razmeđu XIX i XX stoljeća. Drugačijim pristupima. Rezultatima svojih dugogodišnjih istraživanja bosanskohercegovačke historije za vrijeme austrougarske vladavine. 1979. javljaju četiri kategorije: vojnik – oficir. Stanovništvo Bosne i Hercegovine. Hauptmann. značajan doprinos izučavanju ove naučne oblasti dali su u svojim radovima Hamdija Kreševljaković. god. str. godine. ložaja. 1977-1979. 1989. školstvo i pismenost u krajevima bivše Bosne i Hercegovine. godine. Isti. Kulturno-prosvetna.12 Hamdija Kreševljaković napisao je 147 historiografskih radova i većina ih se odnosi na razne aspekte izučavanja bosanskohercegovačkih gradova. 1939. godine. Sarajevo. zaključuje F. On nije prisutan u Bosni i Hercegovini i ne doprinosi formiranju domaće industrijske buržoazije. zaključuje Hauptmann. Nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini. Isti. Beča.10 Milorad Ekmečić. 10 . najbrojniji su Srbi i ima ih gotovo kao Hrvata i Bošnjaka zajedno. Isto. Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. 1972-1973. Beograd.11 i Đorđe Pejanović. prema Hauptmannovom mišljenju. Kreševljakovića koju je objavio Hamdija Kapidžić u: Godišnjaku Istorijskog društva Bosne i Hercegovine. SANU. CCXXIX – Odelenje društvenih nauka – nova serija. (Posebna izdanja. Beograd. Zbog toga je mjesto prepustio stranom preduzetniku koji svojom firmom upravlja iz Trsta. činovnik. pa zbog toga čitaoca upućujem na Bibliografiju istorijskih radova H. knj. Godišnjak Društva istoričara BiH. Tu se. Malo preduzeće u uslovima industrijalizacije u jugoslovenskim zemljama od kraja XVIII vijeka do 1941. koje su nova vlast i privreda izbacili na površinu ili doveli u BiH” (str. Sarajevo. preduzetnik i radnik. Za uspon novog građanstva nedostajala je privredna osnova. privreda i socijalni nemiri u Bosni i Hercegovini. Društvo. 419-424. Isti. Beograd. Sarajevo. a ne privredni uspon zemlje. Među novim građanstvom najjači su činovnici. 1955. Minhena i sl. Historija srpskog naroda VI-1. humana i socijalna društva u Bosni i Hercegovini za vreme austrijske vladavine. 197). 1948. Sarajevo. Štampa u Bosni i Hercegovini 1850-1941. Isti. Sarajevo.18 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.

U trećem periodu. doseljavanjem stranaca i povećanim prirodnim priraštajem kao biološkom reakcijom na raniji period ustanaka i nesigurnosti. Već u narednom desetogodišnjem razdoblju dolazi do mirnijeg priraštaja. 19 *** Na demografske promjene u Bosni i Hercegovini poslije 1878. povratkom izbjeglica iz protekla dva ustanka (1875-1878.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Tome su doprinosili politički razlozi. Sudeći prema rezultatima popisa stanovništva najsnažnija demografska ekspanzija zabilježena je u razdoblju između prvog i drugog popisa (1879-1885). do 1910. uključivanje Bosne i Hercegovine u austrougarsko carinsko područje (1879. uspostavljanje mira i pravnog poretka. što će se posebno odraziti na strukturu gradova. društvenih i političkih uslova koji su vodili jačim ili slabijim migracijama stanovništva. a BiH 1. priraštaj stanovništva tekao je normalno i bio je veći od prosjeka u obje polovice Monarhije (u prvoj deceniji XX stoljeća Austrija i Mađarska imale su godišnji prirodni priraštaj po 0. Priraštaj iznad prosječnog za cijelu zemlju zabilježen je u sarajevskom gradskom srezu i u svim srezovima koji su se nalazili u graničnom pojasu prema Hrvatskoj.. do 1910. a posebno srezovi uz granicu prema Srbiji. imali su priraštaj ispod prosječnog. godine) i naglo presijecanje trgovačkih veza s balkanskim tržištem. od 1895. i 1882. Austro-Ugarskoj. Unutrašnjost zemlje. pojačana privredna aktivnost i.9%. što je bilo uslovljeno nepotpunim prvim popisom stanovništva. Od 1879. Austrougarska vladavina u Bosni i Hercegovini nije jednako uticala na demografska kretanja kod pojedinih vjerskih i etničkih zajednica. Slavoniji i Dalmaciji. migracije stanovništva koje su najbolje odražavale nove društvene promjene. godine).. odnosno.34%). godine. ekonomskih. musli- . posebno. godine uticalo je više faktora. među kojima treba posebno istaknuti slijedeće: promjena vladajuće sile znatno drukčije od prethodne. Izgradnja saobraćaja i učvršćivanje pravnog poretka u zemlji uslovili su ravnomjerniji priraštaj koji više nije zavisio od blizine austrijske granice nego od prirodnog priraštaja. razvoj saobraćaja. ali s nejednakim intenzitetom u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.933 (66%). godine pravoslavno stanovništvo zabilježilo je priraštaj od 328. Crnoj Gori i Osmanskom carstvu (Novopazarski sandžak).

slobodni seljaci.000). Iako su bile naglašene razlike u demografskim kretanjima kod pojedinih vjerskih i etničkih grupacija. zbog brojnog iseljavanja i nižeg prirodnog priraštaja. u ovom razdoblju nijedna nije stekla apsolutnu većinu.777 seljačkih domaćinstava nalazilo u potpunom kmetskom odnosu i 34. među poljoprivrednim stanovništvom bili su najbrojniji kmetovi (oko 85. usljed useljavanja aškeneza (poljskih ili njemačkih Židova). dok su muslimani. zemljoposjednici bez kmetova. zatim slobodni seljaci (oko 77. razlikuje se više socijalnih skupina: zemljoposjednici sa kmetovima.524 (36%) katoličko (domaći i hrvatski doseljenici) 224. Ovaj . Ova karakteristika Bosne i Hercegovine posebno je naglašena u njenim gradovima na razmeđu XIX i XX stoljeća. Svi su oni zavisili od 10. U zatečenoj agrarnoj strukturi. kmetovi. čineći pravi mozaik religija i naroda.20 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. najveći priraštaj imalo je jevrejsko stanovništvo. do Prvog svjetskog rata odnos slobodnih seljaka i kmetova bio je 2 : 1.000) i useljavanjem isto toliko katolika raznih nacionalnosti iz Austro-Ugarske i drugih država. kmetovi koji su slobodni seljaci i ostalo agarno stanovništvo – bezemljaši.416 domaćinstava koja su.000 domaćinstava). Bosna i Hercegovina bila je izrazito agrarna zemlja u kojoj je oko 90% stanovništva živjelo od poljoprivrede kao glavnog zanimanja ili izvora za izdržavanje. osim kmetske. Normalan priraštaj imalo je samo pravoslavno (srpsko) stanovništvo. a katolici (Hrvati i pripadnici drugih nacija) ga gotovo dvostruko premašivali.743 zemljoposjednika koji su ubirali prihode sa zemljišnih parcela. što je bilo praćeno iseljavanjem Bošnjaka u Osmansko carstvo (oko 140. koje se.000-7.000) i zemljoposjednici (6. znatno zaostajali iza normalnog priraštaja. Velike razlike u priraštaju muslimanskog i katoličkog stanovništva bile su uslovljene odlaskom osmanskog i dolaskom Habzburškog Carstva u Bosnu i Hercegovinu. niti je živjela na kompaktno naseljenom teritoriju. umnožilo za oko dva i po puta. ali se još uvijek 79. U vrijeme okupacije. *** Ekonomsko-socijalna struktura ove pokrajine nije bila manje mozaična i heterogena od njenog vjerskog i etničkog sastava. Ipak. mansko bošnjačko 163..500 kmetskih selišta.670 (107%) i jevrejsko 8.. Na početku okupacije. koja će potrajati sve do raspada Austro-Ugarske krajem Prvog svjetskog rata. Otkupom 42.442 lica (246%). imali i koju parcelu vlastite zemlje. Pripadnici svih religija i nacija živjeli su izmiješani na cijeloj teritoriji pokrajine.

Bosna i Hercegovina postaje zemlja sitnog seljačkog posjeda u kojoj. Bošnjaci su imali apsolutnu većinu u svim socijalnim kategorijama koje su slobodno raspolagale zemljom.06 0. Sarajevo.23% ukupnog agrarnog stanovništva. Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i njen razvoj do 1914. nego u njega ulaze srpski. Sloj slobodnih seljaka umnožio se do 1910.01 3.90 21. godine.000). 21 društveni sloj više nije bio sastavljen isključivo od Bošnjaka kao prije 1878.21 45. hrvatski i drugi vlasnici koji do selišta dolaze kupovinom i raznim špekulacijama. raspadanju patrijarhalne zadruge i doseljavanju stranih seljaka kolonista (oko 30.70 22.92 51.65 4.55% 10. .96 30.76 Socijalna grupacija: Zemljoposjednici s kmetovima Zemljopososjednici bez kmetova Slobodni seljaci Kmetovi Slobodni seljaci Ujedno kmetovi Kmetovi ujedno Slobodni seljaci Bezemljaši Iljas Hadžibegović. godine. 1980. Stvaranjem ovako brojnog sloja slobodnih seljaka zemlja je sve više postajala predmetom trgovine i raznih špekulacija. 70% seljaka i 30% kmetova obrađuje posjed ili selište do 3.49 38. što je ubrzalo ekonomsko-socijalno raslojavanje poljoprivrednog stanovništva.. 101-109. godine na 136. pred Prvi svjetski rat.83 20..845 domaćinstva.87 73. Osim nepovoljne ekonomske strukture i vjerski i nacionalni sastav agrarnog stanovništva spadao je u okolnosti koje su stalno vodile socijalnim i nacionalno-političkim suprotnostima. Broj seoskih bezemljaša dostigao je iznos od 20. koja čine 7. Otuda se zaoštravanje suprotnosti između kmetova i zemljoposjednika prenosilo na sve sfere društvenog života i pogoršavalo ukupne odnose između Srba i Bošnjaka.63 54.58 10.75 25.05% 17.15% 70. zahvaljujući otkupu kmetskih selišta.28 37.25 0.62 56. a srpski seljaci u onim koje su bile vezane za kmetske i slične odnose.64 Katolici 2. str.09 7.450 domaćinstava.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA.93 1.13 Ova okolnost znatno će uticati i na ekonomski i urbani razvoj i 13 Vjerska i socijalna struktura agrarnog stanovništva: Muslimani Pravoslavni 91.5 ha i tavori na rubu agrarnog minimuma.48 Ostali 0.12 6.

Dodatne teškoće činila je okolnost da domaći privatni kapital gotovo i ne postoji. Iz toga su proizišle dvije posljedice: kmet konzervira patrijarhalnu zadrugu i nije mobilan u smislu prelaska iz poljoprivrede u industriju. vezano je za selište jer. S druge strane. sporo angažirao. ukoliko želi da ga zadrži. jedne i druge vjerske i etničke zajednice. mora ga obrađivati i redovno davati vlasniku zakupninu i državi porez. Brod – Sarajevo – Metković).. a strani se. u austrijskoj i ugarskoj privrednoj i tržišnoj ekspanziji u Bosni i Hercegovini. posebno. ne samo na slobodnom tržištu rada nego i u iseljeništvu. a vraćao ga je domaći poreski obveznik. proletariziranju dijela seoskog stanovništva. Otuda do Prvog svjetskog rata srpsko stanovništvo neće dostići 7% svoje populacije nastanjene u gradovima. s prihodima iz agrara. kapitalistički društveni odnosi u Bosni i Hercegovini razvijali su se u uslovima naglašene uloge države kao prvorazrednog političkog i ekonomskog faktora u podizanju saobraćaja. zbog nepostojanja infrastrukture. neriješenog državnopravnog položaja okupiranog područja i nedostatka odgovarajuće radne snage. Za iskorištavanje ovih bogatstava država nema vlastitih finansijskih sredstava. Zbog toga kmet nije mobilan i teško napušta selište. Kapital je namican na austrougarskom i evropskom novčanom tržištu. industrije i drugih privrednih grana izvan agrara. godine. pa je prinuđena da sama traži kapital za početne investicije. koja je dobila primat u bosanskohercegovačkoj trgovini s inostranstvom i postala odlučujući faktor u integraciji domaće trgovine i. Država raspolaže najvećim dijelom šuma i ukupnim rudnim blagom pokrajine. Prvi prikupljeni kapital država koristi za podizanje željezničkog i drugog saobraćaja koji omogućava iskorištavanje šuma i ruda i dalje podizanje industrije. kada je povećanim značajem puta Sarajevo – Konjic – Mostar – Metković proradila magistralna saobraćajna linija dolinom rijeke Bosne i Neretve (Bos. Kod Bošnjaka će slobodno raspolaganje zemljom voditi bržem raslojavanju. *** Nakon okupacije 1878. što će ubrzati njegovu pokretljivost. Saobraćajna modernizacija u Bosni i Hercegovini počela je sredinom 19. iako lično slobodno.. pravoslavno stanovništvo u kmetskom odnosu.22 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Savremenici su zabilježili da je tada u ovoj pokrajini bilo svega 900 km kolskih puteva koji su povezivali . odnosno iz sela u gradove. koji je u većini seljak. stoljeća.

Uvedena je obaveza kuluka za sve muške osobe od 16 do 60 godina starosti da u toku pet godina besplatno rade na cestama 20 do 30 dana i pri tome stave na raspolaganje vučnu i tovarnu stoku. Hadžibegović. poveže austrougarske pruge s Carigradom. izrađen je Zakon o putevima kojim je izvršena kategorizacija cesta i uspostavljeni moderni saobraćajno-tehnički normativi po ugledu na francuski zakon.. umjesto ranijih 10-12 dana. stalna nesigurnost i uticaj klimatskih uslova bili su praćeni visokim cijenama i drugim efektima negativnim za razvoj privrednog života. Sarajevo. zaobilazeći Beograd. O ovoj pruzi vidi opširnije: Dževad Juzbašić. 14 . posebno trgovine u pokrajini. a 1869. Izgradnja željeznica u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do kraja Kallayeve ere. godine i dvije godine kasnije između Sarajeva i Carigrada označilo je novu eru u prenošenju vijesti i poruka. ništa se nije promijenilo u bosanskohercegovačkom saobraćaju ni nakon izgradnje 104 km normalnotračne pruge koja je. ovom prugom bio je probijen led u smislu nagovještaja modernog doba u Bosni i Hercegovini. 24. Za vrijeme najpreduzimljivijeg bosanskog valije Topal Osman-paše rađeno je na opravci glavnih putnih linija. str. uspostavljanje telegrafske linije između Metkovića i Mostara 1858. Brodom i neka mjesta u Hercegovini i Posavini. jer od tada vijest od Sarajeva do Carigrada putuje nekoliko minuta.. s ciljem da.14 Ipak. a na nekoliko punktova bila je uspostavljena veza s međunaroI. u ovu mrežu uključeno je 30 bosanskohercegovačkih gradova. u okviru Hiršovog plana. Broda tovarila su 10 mc i bilo im je potrebno 44 sata da prevale ovaj put. U suštini. Postanak radničke klase. 1974. Time je glavni teret eventualne izgradnje modernih cesta. izgrađena od Dobrljina do Banje Luke (1871-1872). pa je na kraju osmanske vladavine samo oko pet posto kopnene putne mreže bilo osposobljeno za kolski saobraćaj. ali nisu bili stvoreni i drugi uslovi za izgradnju puteva. koje će nakon desetak godina postati bitan faktor u razvoju industrijskih i rudarskih pogona i trgovine. zavisno od meteoroloških uslova. Ako je prva željeznička pruga najavila revoluciju u prenosu ljudi i roba. 23 putnu osovinu Sarajevo s Metkovićem i Bos. Kola koja su vozila robu od Sarajeva do Bos. jer je njome na ovom tlu otpočeta era željeznice i parne mašine. 9-13.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Sporost tradicionalnog prenosa robe. Do kraja osmanske vladavine. str. njihove rekonstrukcije i održavanja bio prebačen na stanovništvo.

prvo u važnijim vojnim garnizonima. telegraf i telefon. od kojih je u 11 postojala samo javna govornica. godine. Pošta. Dobrljin. godine Ratno ministarstvo odobrilo je da se za organe vlasti i privatna lica uvede telefonska mreža u Sarajevu i Tuzli. samo godinu dana nakon epohalnog otkrića A. telegraf i telefon u Bosni i Hercegovini. a u ostalim je bilo više pretplatnika. Ovo je bila i jedna od najvećih kulturnih i civilizacijskih tekovina austrougarske vladavine. dakle. Pošta. str.. dnim telegrafskim saobraćajem. godine donesena instrukcija o uvođenju telefonskog saobraćaja. Prva vijest o telefonu objavljena je u Bosni i Hercegovini 1877. posebno na granici prema Srbiji i Crnoj Gori. str. Nakon izvršenih priprema. Napredak je naročito učinjen u razvoju poštanskog saobraćaja. Brod. Bos. Ukinuta je tatarska pošta. Ljiljak.. Pošta. a onda u ostalim vojnim jedinicama i organima vlasti. II. Brčko i Zenica.16 Nekoliko godina Sarajevo je bilo jedini grad sa telefonskom mrežom i do 1904. u Austriji su prihvaćene od 1882.24 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. str. u Sarajevu je svečano pušten u pogon javni telefonski saobraćaj. u telefonsku mrežu uključeno je 30 gradova. 181182. godine. telegraf i telefon. Milan Ljiljak. a gdje nije bilo željeznice modernizovane su poštanske kočije. na 50-godišnjicu vladavine cara Franje Josipa. zatim ljudi i roba (željeznica) i. 15 . jer su izgradnja i opravka putne mreže i izgradnja željeznica omogućile razvoj modernog saobraćaja i poštanskog transporta.15 Od tada se dosta intenzivno radilo na pripremi uvođenja telefonske mreže za potrebe vojnih jedinica i državnih organa. pa je 1889. a prva primjena ovog otkrića na našem tlu pripisuje se vojnim jedinicama prilikom gušenja hercegovačkog ustanka 1882. neposredni razgovor na daljinu (telefon). Ljiljak. 16. jer je moderan način komunikacije imao dalekosežne pozitivne posljedice. 16 M. posebno trgovine i industrijskog preduzetništva širom su otvarale vrata civilizacijskim tekovinama bržeg komuniciranja. su mu se pridružili: Banja Luka. Tuzla. Prvo je unaprijeđeno prenošenje vijesti (telegraf ). 184-185.17 Potrebe vojnih i civilnih vlasti i razvoja nove privredne aktivnosti. Do 1913. ukoliko se prijavi dovoljan broj interesenata. Domovina im je bila Engleska (1861. Tek 1895. 1981.G. godine. Poslove tatara i kolskog poštanskog saobraćaja na svim glavnim putnim pravcima preuzela je željeznica. Jajce. na kraju. godine). novembra 1898. 17 M. Sarajevo. Bela. 194-203. S poštanskim saobraćajem razvile su se i poštanske štedionice.

str. telegraf i telefon u Bosni i Hercegovini bili su.19 U prve dvije godine austro-ugarske uprave izvršena je prava mobilizacija naroda na izgradnji i opravci puteva. bilo je 186 civilnih i 287 vojnih službenika. Postanak radničke klase.358 lica (godine 1898. – 921 lice i 1914. Pošta. prvenstveno. postaju i civilne. iz istih sredstava. do jula 1879. a 1880. juna 1911.000 km. Preostali putevi lokalnog značaja održavani su sreskom ili opštinskom robotom koja je trajala tri dana godišnje. zemaljska uprava imala je da održava 6. telegraf i telefon. 18 19 . godine izgrađeno je. 190 km uskotraM. telegraf i telefon. godine počela je primjena modificiranog turskog zakona o putevima prema kojem je rukovođenje izgradnjom i rekonstrukcijom putne mreže preneseno s vojne na civilnu upravu. u dužini od 104. 224. U njima je 1879. Kada je izgradnja i rekonstrukcija puteva dostigla zadovoljavajuće stanje.3 km) i spojena s prugama u Monarhiji. Hadžibegović.. Ljiljak. a do 1886. Pošta. 77-78.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. 1911. jednim dijelom. godine 1. 25 a 11. str. bilo zaposleno 376 lica. Ljiljak. 225. U tom dvogodišnjem razdoblju 2. vojne institucije koje kasnije.896 km puteva (1. a 19. 2. Tada je Zemaljska vlada dozvolila fakultativni otkup robote ljudi i njihove tegleće i tovarne stoke.016 km kolskih i jahaćih puteva). Angažiranjem znatnih sredstava iz vojnih okupacionih kredita aktivirana je normalnotračna pruga Dobrljin-Banjaluka (izgrađena (1871/72. 20 I. robota pretvorena u novčani porez-cestarinu. Izgradnja željeznica nametala se kao neodložan zadatak svih faktora u Monarhiji – od inženjerijskih jedinica do političkih i vojnih vrhova.000 km puteva bilo je obuhvaćeno izgradnjom i rekonstrukcijom. M. koji je bio fiksno utvrđen na 1. a 1914. godine stupio je na snagu Zakon o Uredu bosanskohercegovačke poštanske štedionice u Sarajevu. ujedno. a od septembra 1878.20 Izgradnja i rekonstrukcija putne mreže nije osiguravala brzu integraciju zemlje i ostvarivanje političkih. godine još 1. juna 1908. koji je. napušten je tradicionalni način njihove izgradnje. ukinuta je robota za životinje i ublažene obaveze za ljude. pa je 20. taj broj je iznosio 868 civilnih i 490 vojnih lica). str. bio i prvi na jugoslavenskom prostoru..5 miliona kruna godišnje.18 Pošta. ekonomskih i strateških ciljeva Monarhije.962 km glavnih cesta.018 km kotarskih cesta i 2. juna 1892. Iz sredstava tog poreza.

željeznice su imale zadatak da ubrzaju investiciona ulaganja u eksploataciju prirodnih bogatstava i da ožive cjelokupnu privrednu aktivnost okupiranog područja. godine. Izgradnja željezničkih pruga u Bosni i Hercegovini imala je veliki privredni. vojni. str. Na nju su bile priključene pruge Gabela – Dubrovnik (106. 21 . str. str. Na ovu bilo je priključeno više pruga koje su vodile u bogata šumska i rudna područja: Doboj – Simin-Han (67 km).. Njihova dužina 1906. Juzbašić.2 km). velike zasluge za njihovu izgradnju imao je ministar Benjamin Kalaj (upravlja BiH 1882-1903). Hum – Trebinje (17 km) i Uskoplje – Zelenika (66 km). 332-334.. Zavidovići – Han-Pijesak (116 km). Lašva – Jajce – Bugojno 104 km). stvaranjem uslova za zapošljavanje viška agrarnog stanovništva i da postepenim poboljšavanjem njegovog ekonomskog i društvenog položaja Vidi opširno: Dž.040.3 km). 1938.6 km). godine. Izgradnja željeznica. Treća glavna željeznička pruga Sarajevo – Vardište (228 km) imala je veliki strateški značaj za Monarhiju. 7-18 i 49-50. Kakanj – Zgošća (2. Okrenute na jugu prema moru i na sjeveru prema ugarskoj polovici Carstva. Pod upravom ove direkcije nalazila se samo jedna trećina uskotračne željezničke mreže izgrađene do Prvog svjetskog rata. a isto toliko i 1914. Dužina šumsko-industrijskih pruga koje su gradile strane privatne firme iznosila je. Semizovac – Ivančići (22. a zatim dolinom rijeke Rzava do Vardišta. Ivan Orvić. Najvećim dijelom išla je dolinom rijeka Prače i Drine do Višegrada. ljudi i ideja. Bosna i Hercegovina kao privredno područje.9 km. 103.26 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.002 km.96 km. za čijeg je upravljanja Bosnom i Hercegovinom započeta i izgrađena većina pruga koje su se nalazile pod upravom Direkcije bosanskohercegovačkih željeznica. Podlugovi – Vareš (24. čne pruge od Bos. 2.8 km). Željeznička pruga Bosanski Brod – Sarajevo išla je dolinom rijeke Bosne u dužini 265 km i predstavljala je glavnu saobraćajnu vezu sa Monarhijom. godine iznosila je 999. Izgradnja željeznica. Broda do Zenice. politički. Druga glavna pruga koja je išla od Sarajeva do Metkovića (177 km) imala je prvorazredni privredni značaj. Sarajevo. godine 1. Iako je bosansko-hercegovački poreski obveznik otplaćivao zajmove za izgradnju pruga. krajem 1910. jer je povezivala s morem bogata šumska i rudna područja Bosne. Dž. krajem 1910. Juzbašić. kulturni i opštecivilizacijski značaj. Željezničke pruge u Bosni i Hercegovini. S političkog aspekta željeznici je bilo namijenjeno da ovu pokrajinu integrira u politički i privredni sistem Monarhije.21 Dalja izgradnja željezničkih pruga bila je skopčana s nedostatkom finansijskih sredstava i stalnim traženjem zajmova na austrougarskom i evropskom novčanom tržištu. U odnosu na tradicionalni karavanski i kolski saobraćaj mnogostruko je ubrzan promet roba.

Zadržavanjem tradicionalne privredne strukture i pod pritiskom nadmoćne strane konkurencije domaći kapital se sporo akumulirao. najviše se povećao broj radnji u ugostiteljstvu (143%). godine. str. Za razliku od industrijskog preduzeća. austrijskih. Postanak radničke klase..924 ili 9. mađarskih. koje su odigrale značajnu ulogu u smirivanju i političkom pridobijanju stanovništva. italijanskih. pa su iščezavali i motivi za ustanke. ugostiteljstvo i razne nekretnine.326. a samo u malom obimu u industrijsku proizvodnju i novčane institucije. Hadžibegović. 22 . kapitalista. do 1913. što je činilo 83% povećanja svih preduzeća i radnji u pokrajini. 123. a 1913. raspolaže sa 64 od ukupno 231 velikog preduzeća u Bosni i Hercegovini. industriji hrane i predmeta uživanja (83%) i trgovini (16%). švedskih i dr. Uz angažiranje banaka i poduzetničkog kapitala broj vlasnika radnji i preduzeća porijeklom izvan Bosne i Hercegovine narastao je 1907.957 ili 9%. godine na 3.077 na 45. Temelji industrije koji su udareni za vrijeme Kalajeve uprave nisu se bitno mijenjali do Prvog svjetskog rata.. godine. novembra 1883. Uz prethodno osigurane privilegije i garancije u podizanju industrije. godine broj domaćih radnji i preduzeća porastao je od 40. koje nakon Kalaja teško prodire u Bosnu i Hercegovinu. napomena 18. Ministar Kalaj se nadao da će na taj način ovu pokrajinu ekonomski i politički vezati za Monarhiju i pri tome se rado služio primjerom francuskih željeznica u Alžiru i Tunisu.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. državnom sektoru pridružuje se strani privatni kapital. Gledano u cjelini. mali gostioničar I. Državni i strani privatni kapital činio je preko 90% investiranih sredstava u privredi izvan agrara.8% svih radnji i preduzeća. Gotovo sva velika preduzeća nalazila su se u rukama države. njemačkih. Tamo gdje je postojao ulagan je pretežno u trgovinu. 1907. godine na 4. 27 smanji u njoj socijalne napetosti. Od 1907. Stenografski zapisnik sa sjednice Budžetskog odbora ugarske delegacije održane u Beču 6. jer dokle je dopirala željeznica narod je brže izlazio iz siromaštva.22 Od početka industrijalizacije država se pojavljuje kao najkrupniji vlasnik koji.

godine postaju stanovnici gradova. zemljoposjedničkog sloja čijih gotovo 60% pripadnika do 1910. koji postaje bitna osobina znatnog dijela domaćeg građanstva i. posebno. Vidi opširnije: I.. a 1913. posebno industrije.23 Iz navedenih podataka vidi se da je i u novim uslovima domaći vlasnik kapitala podržavao već tradicionalni rentijerski mentalitet.923 u% 44.5% 29. godine 47. godine 40. i 1913. a posebno njenih gradova. razvoj industrije i ukupne modernizacije u Bosni i Hercegovini nije bio zasnovan na domaćoj privrednoj aktivnosti i organskom prerastanju manufakture u fabričku industriju. godine Godina Muslimani Pravoslavni Katolici Jevreji 1907. nego. prvenstveno.0% 21. Zbog toga. u Bosni i Hercegovini odrazio se i na koncentraciju kapitala u novčanim zavodima.2% 1. 40.3%. 45. str.5% 21.129 9. 94-100 i napomenu 102 uz II glavu. 20. Te ekonomske i društvene okolnosti imale su dalekosežne posljedice na ukupan razvitak Bosne i Hercegovine.684 1.203 2.326 2. Privilegovano odjeljenje Unionbanke za Bosnu i Hercegovinu.0% 30.6% Ostali 306 1.7% 3. godine. kao u klasičnim kapitalističkim zemljama.7% Za 1907.733 11. kućne radnje i pravna lica.178 13. i bakal doživljavaju veliku ekspanziju. Postanak radničke klase.5% svih preduzeća i radnji.0% 403 0. godinu nisu uračunata državna preduzeća. i 1913.7% 1. godine Pripadnici Godina BiH Austrija Mađarska Druge države 1907.077 1.1% 1913.262 u% 45.28 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Koncentracija domaćeg kapitala nosila je obilježje vjerske i nacionalne Odnos domaćih i stranih vlasnika radnji i preduzeća 1907.0% 3.127 594 u% 90. . isključena su državna preduzeća i 32 akcionarska društva. na angažiranju državnog i stranog privatnog kapitala. u 1913.406 2.2% 4.079 472 u% 91% 3. a šest godina kasnije (1889) u Brčkom je osnovan prvi novčani zavod s domaćim kapitalom.0% 1913 23.506 15.4% 4.2% 4.2% 23 Vjerska struktura vlasnika preduzeća i radnji 1907. prvi novčani zavod.. Ugostiteljstvo i trgovina činili su 1907.159 1. Ovakav put privrednog razvoja. U davanje zamašnih privilegija. Hadžibegović. osnovano je 1883.

PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA..25 Za razliku od modernih shvatanja da brojnost populacije nije mjerilo da li se neko naselje može smatrati gradom. Marko Marković. Sarajevo. 3. Bosna i Hercegovina kao privredno područje. Napor Bosne i Hercegovine za oslobođenje i ujedinjenje. administrativnu. str. br. br. Pred prvi svjetski rat. 29 podvojenosti i time nemoći u konkurentskoj borbi sa stranim kapitalom. Sarajevo. 79-81. koja bi obuhvatila grad sa svim njegovim različitim funkcijama u pojedinim historijskim epohama. str. ekonomski i kulturni centar nekog područja. Izgradnja željeznica. Dž. Pojam i funkcija grada historijski su promjenjljive kategorije. 1938. ponikao je s razvitkom klasnog društva i države”.. Hadžibegović. 102-121. Broj stanovnika za pojam grada nije odlučujući i kroz historiju on se kreće od nekoliko stotina do nekoliko miliona. grad ovako definira: “Grad. str. Postanak radničke klase.3 miliona kruna. diferenciranu zajednicu – u gradsku opštinu koju čine stanovnici tog grada. Bosanske finansije i Kallayeva industrijska politika. 50 domaćih novčanih zavoda (26 srpskih. Mala enciklopedija Prosveta. 1972/73. XII-XIII.24 *** Razvoj saobraćaja i kapitalističkih društvenih odnosa. 8 muslimanskih i 6 mješovitih) raspolagalo je s 41. bio je najznačajniji faktor modernizacije života u bosanskohercegovačkim gradovima na razmeđu XIX i XX stoljeća. Juzbašić. buržoaskom i socijalističkom društvenom uređenju. ali su najkompletniji urbani napredak imali oni centri koji su. I. na str. ranija statistika prilikom utvrđivanja kategorije Vidi opširnije: Ferdo Hauptmann. Gojko Krulj. Bankarstvo u Bosni i Hercegovini. tako da nema jedne opšteprihvaćene. Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika BiH. dok su 4 bečko-peštanske banke imale 88 miliona kruna. Gradska privreda. vojno-strategijsku i kulturno-prosvjetnu funkciju. Uglavnom su to bila naselja zanatlija i trgovaca i nicali su iz različitih historijskih korijena. 221. 1. 86-87. str. osim saobraćajne i privredne posjedovali i istaknutu političku. 316. 25 Vidi: Enciklopedija Leksikografskog zavoda. Gradovi su postojali u robovlasničkom. 24 . Grad je veće naselje ljudi organizirano u više ili manje povezanu. uređeno ljudsko naselje politički (upravni). ali u svakom od njih u posebnim uslovima i s posebnim funkcijama. 10 hrvatskih. 1919. pa otuda postoje različite definicije pojmovne predodžbe grada. feudalnom. prvenstveno fabričke industrije i novčanih zavoda.

26 27 .. godine. sva naselja u kojima živi više od 2. u stvari. prema kome su od 1879.000 stanovnika svrstavana su u gradove. političkih. Krupa. pretežno domaćeg muslimanskog i srpskog stanovništva iz sela i gradova stvarale nove prostore za naseljavanje stranih seljaka-kolonista i novog stanovništva u industrijske gradove i trgovačka središta. do 1910. ima naselja koja su imala status grada. s daljih osam naselja definitivno je zaokružen austrougarski bilans formiranja gradova u Bosni i Hercegovini. Status grada u prvim popisima stanovništva određen je prema naslijeđenoj urbanoj tradiciji i ukupnim potrebama okupacione uprave. godine. Počitelj). Beograd. mada brojke nisu spektakularne kao u razvijenim evropskim i prekomorskim zemljama. a još 27 su upisana kao trgovišta ili trgovišne opštine koje su. Kostajnica. među kojim je bilo 8 sreskih središta. godine. 20. Gornja Tuzla. labava kategorija koja najviše zavisi od realnih životnih potreba: upravnih. Do 1910. od 1895. Srebrenica. Rogatica. 1936. 28 Bos. vojnih. status grada imalo je 49 mjesta. Na ove procese znatno su uticale migracije koje su iseljavanjem. godine. Srebrenica. Maglaj. Sela su prerastala u gradove. a 27 naselja status trgovišta. ekonomskoj i društvenoj strukturi. Goražde. bile male bosanskohercegovačke kasabe. Iako je u dva navrata. a kasabe dobijale lik novih gradova.27 S druge strane. 1885. ali su gubila atribute grada i upravnu funkciju (Izačić-grad. godine (u stvari. Pojedinačna istraživanja pokazuju da je za austrougarsku administraciju pojam gradskog naselja bio rastegljiva. str. U narednom popisu. Prnjavor. Gacko i Ljubinje. 1880. Sanski Most. donosila propise o organizaciji gradskih opština. ona nije striktno propisala niti odredila fizionomiju gradskog naselja. i 1893. Broj novih urbanih središta je stalno rastao.28 Prema trećem popisu. Bugojno i Ljubinje. status grada imalo je 46 mjesta u Bosni i Hercegovini. grada uzimala je u obzir i broj stanovnika.. Industrijska politika.30 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Županjac (Duvno). od kojih je čak u deset bilo smješteno sjedište sreza (kotara). godine. Otuda u bosanskohercegovačkim gradovima postoje velike razlike u broju kuća i stanovnika. U tom slučaju.26 Austrougarska administracija nije se posebno trudila definirati gradsko naselje. do Prvog Vidi: Mijo Mirković. Kostajnica. status grada imalo je 58 naselja. Prema popisu stanovništva iz 1879. Ključ. u funkcijama grada i u dostignutom stepenu urbanog razvoja. ekonomskih i drugih. Sanski Most. Krupa.

Bos.4% ukupnog stanovništva pokrajine. do 1910. Procent porasta kuća u gradovima i cijeloj pokrajini stoji u odnosu 38% : 67%. Bugojno.541.268 na 58.. a u gradovima u takve se ubrajaju zanatske i trgovačke radnje. što u potpunosti odgovara prosječnom priraštaju cjelokupnog stanovništva u ovom razdoblju. vjerskog i kulturno-prosvjetnog života čitave pokrajine. Prema tome. tako da je porast u naznačenim gradovima bio za 3% veći od prosjeka za cijelu zemlju. od 1879.6%). godine 166. privrednog.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Doboj. Goražde. i ona naselja koja će to postati do 1910. Dubica. Modriča. Bos. a tri ga izgubila (Izačić-grad. Razlika je i u porastu stanova koji u gradu bilježe 49% a u cijeloj zemlji 61%. godine 241. Kulen-Vakuf.891.092 na 51. ukoliko se u istoj zgradi nije stanovalo. godine. Sanski Most.4%) i 1910. Županjac (Duvno). 1895. Time su obuhvaćeni svi gradovi od 1879. Gornji Vakuf. Prnjavor. Ova mjesta su bila glavna središta političkog (upravnog). odnosno.880 osoba ili 64%.31 (Vidi tabelu br. vojnog. što čini povećanje za 96. godine. 31 Ovo se objašnjava izgradnjom velikog broja gospodarskih zgrada koja se računaju u nenastanjene kuće. ili za 19. Kotor-Varoš.422 ili za 14.. Bileća.30 Priraštaj cijelog stanovništva u ovom razdoblju iznosio je 739.390 (15. stanovništvo bi u njima raslo sa 148. godine 194. Gornja Tuzla i Počitelj). Drvar. do 1910. 30 Ako bi se uzeo oštriji kriterij grada i računalo s 50 gradskih naselja od 1879.158 (14. 1). Srebrenica. Gacko. Krupa.29 U ovoj studiji istraživano je 66 bosanskohercegovačkih naselja koja su 1910. 29 . Kostajnica. U ovih 66 naselja živjelo je 1879. kroz čiji su se razvoj prelamali svi drijemeži tradicije i drame modernizacijskih promjena. Čapljina i Ljubinje.780 lica na 244.330 (38%). Porast broja kuća i stanova u gradovima znatno je zaostajao iza prosjeka cijele pokrajine. Vareš.7%) stanovnika.273 (49%). godine 278.539 lica ili 67%. Bos. 1885. godine imala status grada. saobraćajnog. Rogatica. organizirane gradske opštine.111 lica ili za 64%. a broj stanova s 39.788 (14. 31 svjetskog rata) status grada stekla 23 naselja. Broj kuća u gradovima porastao je u ovom razdoblju s 37. Maglaj.619 ili 14. u ovim naseljima uvećao se broj stanovnika za 111.

U gradovima 4. a u cijeloj zemlji oko 6 osoba.75 6.09 1910..24 U BiH 5.95 1885..32 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.89 1895. U oba slučaja . 4. Pregled broja stanara u jednom stanu u gradovima i Bosni i Hercegovini Godina 1879. na jedan stan otpada između 4 i 5 stanara.12 S obzirom na prosjek stanovništva gradskih naselja.70 6. 4. 4.28 5.

a stanova za 119%. U Tuzli je taj omjer iznosio 121 : 115 (4.12 – 4. Gotovo da nema primjera da je u nekom bosanskohercegovačkom gradu prirast stanovništva bio praćen odgovarajućom stambenom izgradnjom. 2). što ne održava pravo stanje izgradnje stanova. U tom razdoblju. 33 tendencija je blagog povećanja broja članova domaćinstva. a broj stanova za 49%. u Banjoj Luci 55 : 35 (4. inače karakteristična i za neke druge balkanske zemlje. u Travniku 13 : 8. Očigledno je da proces industrijalizacije i privrednog uspona u Bosni i Hercegovini nije bio praćen odgovarajućim porastom gradova.19 osoba. vojnu.0).PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. imali su Sarajevo. Mada su nova privredna aktivnost i izgradnja saobraćaja bili značajni faktori u razvoju gradova.23%. Na primjer.93 – 5.67). Takvo stanje odražavalo se na pojedina naselja i na cijelu zemlju. proizilazi prvenstveno iz hroničnog nedostatka domaćeg kapitala i stalne ovisnosti od evropskog novčanog tržišta. 1). najkompletniju urbanizaciju imali su okružni gradovi koji su. Ova okolnost podsticala je građevinsku aktivnost i špekulacije sa gradskim zemljištima.05). iz čega je proizilazio i karakter industrijalizacije i ukupne modernizacije u Bosni i Hercegovini.40% godišnje (vidi tabelu br.48 – 4.768 lica ili 15. S obzirom na to da se u ovom 15-godišnjem razdoblju najintenzivnije razvijala industrija. Rudarska i drvno-industrijska preduzeća bila su rasuta po cijeloj zemlji i daleko od većih gradskih središta. na šta evidentno ukazuju i opšti prosjeci porasta. održanih 1895.86 – 5... Tuzla i Zenica. imali i istaknutu upravnu. Interesantne omjere nudi poređenje rezultata posljednja dva popisa stanovništva. u Sarajevu je u ovom razdoblju broj stanovništva rastao za 143%.03 na 5. godine. u Mostaru 51 : 35. s tim što je po jednom stanu porast iznosio od 4. kulturno- . (Vidi tabelu br.5 (4.78). broj gradskog stanovništva porastao je za 36.28 – 4. Ova pojava.72) itd. neprimjerene porastu stanovništva. u Zenici 391 : 235 (4. što je ispod prosjeka za cijelu zemlju. Veću koncentraciju kapitala i radne snage. saobraćajnu. Privredna aktivnost usmjerena je na proizvodnju sirovina i poluprerađevina. trebalo bi očekivati ubrzaniji razvoj gradova i veći priliv ljudi sa sela i sa strane. naročito u gradovima gdje stanovništvo raste za 67%.01. u odnosu na druge gradove. U ova tri grada bila su smještena najznačajnija preduzeća prerađivačke industrije. koji iznosi 1.3 (4. i 1910. Ovdje je još nepovoljna i okolnost da se ovi procesi odvijaju u uslovima okupacionog sistema i nemogućnosti domaćeg stanovništva da ekonomski i politički značajnije utiče na ove procese. što predstavlja godišnji prirast od oko 1. osim privredne.

Višegrad 122%.104 100% + 760 13% + 6. Bihać 100%. Sarajevo i Tuzla. Veliki priraštaj stanovništva u hercegovačkim gradovima – Trebinju.918 1895 1910 Okružni grad Sarajevo Banjaluka Bihać Travnik Tuzla Mostar Svega: 33 Priraštaj od 1879 – 1910 + 30.333 14.450 107. Stacioniranjem značajnih vojnih snaga ova mjesta su uobličavala svoju urbanu fizionomiju s neophodnim državnim-upravnim i vojnim institucijama i privrednim objektima.189 5.261 6. Konjic 125%. Brod 375%.119 10. Bileći.254 143% + 5. Rogatica 84%.292 Priraštaj veći od prosječnog imali su gradovi: Ključ 914%. 26. a u 8 je zabilježeno opadanje broja stanovnika. Tuzla i Brčko bili i prije okupacije 1878.800 3. . prvenstveno trgovačkim 32 Broj stanovnika u okružnim gradovima kretao se ovako: 1879. Od 66 gradova uspoređenih kroz sva četiri popisa od 1879.116 stanovnika ili 91%. od 1879. Gacko 156%.240 55% + 3. Sanski Most 185%. godine značajni gradski centri.370 16.34 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.377 9.097 5. Zenica 391%.392 86. Prnjavor 69%.357 3.560 3. Bos. Bileća 611%.083 51.665 66. godine (vidi tabelu br. Banja Luka i Mostar imali su priraštaj ispod prosječnog za cijelu zemlju. Bos. Goražde 122%.268 11. Brčko 125%.943 6.227 11.214 121% + 5. prosvjetnu i vjersku funkciju. do 1910. Nevesinje 157%.888 1885. zahvaljujući brzom privrednom razvoju. do 1910.506 7. Šamac 117%.. a Travnik je pokazivao znatnu stagnaciju.560 14. samo su Sarajevo. Doboj 150%. U njima je bilo smješteno dvije do tri petine ukupnog gradskog stanovništva u pokrajini.919 13. Čapljina 111%. imali su dvostruko veći priraštaj od prosječnog. ova hercegovačka mjesta na početku austrougarske okupacije nisu mnogo odudarala od sela.. Gacku i Nevesinju – bio je uslovljen porastom njihovog vojnostrateškog značaja i proširenjem gradskog područja.116 91% 38.201 6. 2).32 Priraštaj u njima. Od svih navedenih gradova s natprosječnim priraštajem. godine. Bugojno 200%.887 5. Po broju kuća i stanovnika. 12. što je za 24% više od prosječnog priraštaja gradskog i za 27% od ukupnog priraštaja stanovništva pokrajine.848 55. Veliki priraštaj u Bihaću bio je posljedica proširenja gradskog područja.544 51% + 51. iznosio je 51. samo je u 24 priraštaj bio veći od prosječnog za cijelu zemlju33. Donji Vakuf 183%.647 10. Sarajevo 143%. Trebinje 484%.933 12. Glamoč 160%. Tuzla 121%.

a Ključ i Čapljina na upravnoj funkciji što vrijedi i za Bugojno. 35 i zanatskim radnjama koje su podmirivale potrebe lokalnog stanovništva i vojske. prosperitet su zasnivali na pojačanoj privrednoj aktivnosti i upravnoj i saobraćajnoj funkciji. u kojima je 1910. s napomenom da je slična sudbina zadesila i Bos.. koja je 1879. a Prijedor. Neznatno povećanje broja gradskog stanovništva zabilježeno je u svim gradovima u kojima su dominirala tradicionalna gradska privreda – sitno zanatstvo i trgovina. prvenstveno. Konjic i Doboj imali istaknutu saobraćajnu i stratešku funkciju. Brod – Sarajevo i aktiviranjem normalnotračne pruge Dobrljin – Banjaluka došlo je do stagnacije u razvoju Bos. Brod. Gradiške. Mnogi gradovi koji su za vrijeme osmanske vladavine cvjetali zbog svog izuzetnog privrednog. saobraćajnog i upravnog značaja. Drvar se podigao na drvnoj. godine imala 128 (3%) stanovnika više nego 1910. u kome je zabilježen visok prirodni priraštaj.. godine. godine sela. Ostali gradovi. odnosno. odnosi na ranije istaknute centre proizvodnje i obrade željeza.3%). Čapljina i Ključ. nakon okupacije stagniraju i propadaju. za 31 godinu zabilježio je priraštaj od 503 lica (10. osim Glamoča. koji je izrastao na trgovini krajiškim željezom. bili su 1879.7%). Izgradnjom željezničke veze Bos. godine živjelo 534 stanovnika manje nego 1879. u onim gradovima u koje je sporo . kao Drvar. Fojnica (-10%) i Visoko (-2. dok su Bos. Stari Majdan je opao za 14%. Ovo se. Neki gradovi.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Kostajnicu. kao što su Kreševo (-21%).

000 stanovnika i da je samo 6 gradova premašilo taj broj.000 stanovnika. 3). Ti gradovi čine preko 83% svih gradova. Tada je u navedenim naseljima živjelo 194. Sarajevo ima preko 50. U skladu s raznim faktorima koji su uticali na priraštaj stanovništva u bosanskohercegovačkim gradovima. Livno (+3%). U takve gradove spadali su ranije veoma značajni upravni privredni i politički centri: Travnik (+13%).000 21 21 4 2 25 22 4 3 23 25 7 4 24 31 6 5 To znači da je na početku austrougarske okupacije preko četvrtine od 66 analiziranih naselja imalo do 1. 1885. prodirala kapitalistička privreda.000 17 11 6 0 Broj stanovnika 1. 1895. da je 90. Maglaj (-19%). sva ova naselja premašila su brojku od 1. trgovišta i gradovi). Iako ovaj popis ne nudi sasvim precizne podatke. Socijalne . došlo je i do promjena u njihovoj klasifikaciji po broju stanovnika. Tešanj (-43%). dok oni između 5.000 do 5.001-10.000 2. Zvornik (+27%). 1910. Stolac (+13%). Do 1. Srebrenica (+32%).36 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Od 66 analiziranih naselja bilo je: Godina 1879.. godine (vidi tabelu br..9% naselja imalo do 5.000 i 10. a nijedan drugi nije uspio da dostigne broj od 20. Do Prvog svjetskog rata. statističku sliku za ova razmatranja dao je popis iz 1885. on jasno pokazuje da u socijalnoj strukturi gradova prevlađuju nosioci gradske privrede: zanatlije. a najveći njihov broj zaustavio se u rasponu od 1.001-5. Početnu.788 stanovnika.000 stanovnika (sela.000 5. *** Promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi gradskog stanovništva na razmeđu XIX i XX stoljeća najbolji su indikator sučeljavanja tradicije i modernizacije na ovom tlu. preduzetnici i najamni radnici koji su činili oko 55% svih koji privređuju.000. od kojih je bilo 58.000 stanovnika. zajedno s onih 5 preko 10.000 Preko 10.000 stanovnika.000. Varcar-Vakuf (+4%) i sl.354 kućnih domaćina i muških osoba koje privređuju.000 čine manjinu od 6. mada manjkavu. trgovci.001-2. a posebno industrijska proizvodnja.

94. Ljubuški – 45% itd.2%. Tešanj – 67%. 9. Agrarno stanovništvo u ispitivanim gradovima 1895. Nevesinju 113%. Gornjem Vakufu 123%.3% činovnika. Vareš – 46%.6% preduzetnika.3% rentijera. Trebinju 2. Travniku 169%. Brod – 61%. Ljubinju 167%. učitelji i medicinsko osoblje – koje zajedno jedva dostižu 5% gradskog stanovništva koje privređuje. Županjac (Duvno) – 36%. ono se u njima uvećalo za 8. a samo 5 lica ove profesije nije bilo smješteno u gradu.5% sveštenika. 5). ali je njegovo učešće u ukupnom gradskom stanovništvu u odnosu na prethodni popis opalo i činilo 37%. 3). a petnaest godina kasnije. Bos. Bos. bez obzira na svu modernizaciju. Rogatici 188%. U 29 gradova agrarno stanovništvo bilježilo je opadanje od 1% do 81%34 dok je. godine dostizalo je 38. u bosanskohercegovačkim gradovima biti naglašena agrarna komponenta. 34 . Kladanj – 41%. Ukupna ekonomsko-socijalna struktura bosanskohercegovačkog društva sporo se mijenjala. 87. Dubica 32%... pa će do Prvog svjetskog rata.35 Na primjer Bos. 37 skupine agrarnog stanovništva: zemljoposjednici. slobodni seljaci i kmetovi činili su oko 30%. 1910. u 37 naselja rastao procent agrarnog stanovništva.3% slobodnih seljaka. Prnjavor – 37%. Zvorniku 96%. Gacku 334%. Bugojnu 162%. Cazinu 277%. Žepču 112%. Kreševo – 37%. U odnosu na cijelu Bosnu i Hercegovinu. i 1910. godine posvetili posebnu pažnju (vidi tabelu br.312%. Bos. Kretanje agrarnog stanovništva u gradovima nije bilo ravnomjerno. 57. zanatlija i trgovaca i 57. Gradiška – 68%. kojoj su popisi od 1895. Ključ – 79%. 78. 57% zemljoposjednika.7% pomoćnih radnika. Glamoču 696%. 79.2% učitelja.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Bileći 397%. s druge strane. Brčko – 53%. Maglaj – 45%. u istraživanim naseljima živjelo je 44.3% ukupnog medicinskog osoblja koje je smješteno u 31 gradu (35 nema medicinskog osoblja).218 lica (9%). a unutar gradske zanatstvo i trgovina. nadničara i slugu (vidi tabelu br. sveštenici. zatim slijede rentijeri s preko 10% i manje brojne skupine – činovnici. 35 Bihaću za 73%. što se neminovno odražavalo i na gradove. 1% kmetova. U njima se nalazi pravi mozaik socijalnih skupina u kojim su još uvijek neizdiferencirane seoska i gradska privreda. Goražde – 45%. Šamac – 81%.

2% 8. godine: Foča Rogatica Bijeljina Gračanica Gradačac Maglaj Bos. 5) 76.5% 36. Šamac Tuzla 6.7% 13. 5) 31.3% 69. pa su u nekim slučajevima prigradska sela čak nekoliko puta .9% 50. godine.8% 54.6% Cazin Jajce Žepče Trebinje Bileća Gacko (vidi tabelu br.1% 75.0% 21.8% 54.4% 61. Brod Doboj Livno Travnik Prnjavor (vidi tabelu br.5% 71.0% 22.3% 54.7% 56.7% 42. To znači da je još uvijek više od jedne petine stanovništva okružnih gradova.781 domaćinstvu.4% 28. Sljedeći pregled pokazuje procent agrarnog stanovništva u 20 gradskih centara 1910.6% 68.4% 50.1% 55. kojim je poljoprivreda bila glavni izvor egzistencije.0% 26.5% Zvornik Banjaluka Bos. Nekada značajni zanatsko-trgovački centri utapali su se u agrarnoj strukturi.8% U šest okružnih gradova 1910.4% 25.0% 35.8% 40. godine bilo je uslovljeno novom organizacijom gradskih opština 1897..3% 13. Dubica 57.866 osoba u 5.8% 14.3% zemljoposjednika bez kmetova. kao glavnih urbanih centara zemlje.7% 21. zavisilo od agrarne privrede.9% 55. Krupa Bos.1% 65.8% 42. godine živjelo je 21.9% 36. U njima je tada živjelo preko 23% svih zemljoposjednika s kmetovima i 19.3% 31. Veliki udio agrarnog stanovništva u gradskim naseljima pokazuje se naročito u onim mjestima u koja je sporo prodirala kapitalistička privreda.2% Zenica Zavidovići Var. Pregled 25 gradova u kojima je 1910..38 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.6% 41. godine agrarno stanovništvo činilo manje od polovine ukupnog gradskog stanovništva Sarajevo Visoko Višegrad Vareš Čajniče Goražde Brčko Bos.7% 61.0% 62.5% 8. kada su više proširivane nego sužavane gradske teritorije.3% 67.4% Povećanje agrarnog stanovništva u bosanskohercegovačkim gradovima od 1895-1910.3% 37. Novi Derventa Tešanj Bihać Bos.6% 0.0% 34. Petrovac 57. Gradiška Bos. ili koja su ostala izvan domašaja glavnih saobraćajnih linija.9% Prijedor Bos. Vakuf Konjic Mostar Stolac Bugojno Drvar 21.

S druge strane.45% svih članova porodice. zemljoposjednici kao reprezentanti sela gube svoj raniji ugled i uporišta. U susretu s tradicionalnim domaćim građanstvom – zanatlijama. nego i šerijatsko nasljedno pravo i diobe porodica. Zemljoposjednički sloj s ukupno 18. a u novoj gradskoj sredini moraju počinjati ispočetka.542 domaćinstava s 40. koji su bili predstavnici sela i uopšte poljoprivrednog stanovništva (vidi tabelu br. a zajedno s ukućanima oni su činili 50. godine. 7). Petnaest godina kasnije. u gradovima je 1910.90%) ukupnog agrarnog stanovništva u gradovima.71% svih zemljoposjedničkih domaćinstava i 54. Od ovog broja.642 lica.36 Tome su doprinosili ne samo ekonomsko nazadovanje zemljoposjednika. kako za sela i gradove. Ovaj proces imao je dalekosežne posljedice za cijelo bosanskohercegovačko društvo. godine bilo smješteno 54. Smanjuju se druge kategorije agrarnog stanovništva.94% zemljoposjedničkih domaćinstava i 53. Od ukupno 5. zemljoposjednik s kmetovima. Njihovim prelaskom u gradove sela su ostala bez najimućnijeg sloja koji je imao vodeću društvenu i političku ulogu.833 domaćinstva zemljoposjednika sa i bez kmetova 1895. To znači da je tradicionalni predstavnik sela i poljoprivrednog stanovništva. u većini postao stanovnik grada. broj zemljoposjednika sa i bez kmetova se uvećao na 14.844 člana porodice.35%.89% članova domaćinstva.438 domaćinstva s 14. tako i za same zemljoposjednike. To znači da je 1895. a broj članova njihovih domaćinstava na 56. godine prosječni broj kmetskih selišta po jednom zemljoposjedniku opao sa 17.377 lica činio je jednu petinu (19.72%. društveno i politički propadali. u gradovima je živjelo 3. Privreda i društvo. 148. Na njihova mjesta uskakao je poduzimljivi stranac ili domaći skorojević koji će uskoro zakucati na vrata društvenog Od svih zemljoposjedničkih porodica s kmetovima.24% ove socijalne skupine u zemlji dok je u isto vrijeme 75% porodica zemljoposjednika bez kmetova živjelo u gradovima (vidi tabelu br. godine u gradovima živjelo ukupno 58. Uporedo s njegovim napuštanjem sela teče proces osiromašenja ovog društvenog sloja.1.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. jer je od 1895. 5. koje se znatno umnožavaju. trgovcima i rentijerima – i doseljenim modernim građanstvom mnogi od njih nisu se snalazili... 39 povećavala agrarno stanovništvo (vidi tabelu br. Drugi faktor koji je uticao na povećanje agrarnog stanovništva u gradovima bio je prelazak zemljoposjednika sa i bez kmetova sa sela u urbana središta (vidi tabelu br. pa su uskoro ekonomski. str. Zemljoposjednički sloj je u ukupnom agrarnom stanovništvu u bosanskohercegovačkim gradovima činio 39.55%). 36 . a povećava sloj zemljoposjednika. u gradovima je živjelo 9.). Hauptmann. 6). 7).899 članova porodice.744 domaćinstva (+252. što čini 64.2 na 9. do 1910. F.

nije moguće utvrditi koliko je bilo takvih zanatlija – trgovaca. godine.656 trgovačkih firmi. str. Brčko 82. 1883. a koliko trgovaca koji su samo prodavali kupljenu robu. Banja Luka 67. 439-447. godine njihov broj je narastao na 15. Vjekoslav Klaić. Prema službenim podacima iz 1876. godine. Livno 33. Bos. Bos. kada se u društvenom i ekonomskom životu susreću osiromašeni aristokratski sloj s obogaćenim skorojevićima.39 U sva tri navedena primjera podaci su nepotpuni i nije poznato kakvim su se kriterijima služili popisivači.571 dućana. Podaci koje nude popisi stanovništva i drugi slični izvori ne dopuštaju da se utvrdi tačna socijalna struktura onog dijela gradskog stanovništva koji je osnovne izvore svoje egzistencije nalazio izvan poljoprivrede.. Ni prva dva austrougarska popisa ne prave razliku između ove dvije kategorije gradskog stanovništva. sloja zemljoposjednika s kmetovima i bez kmetova. Prema popisu iz 1879. do oktobra 1885. Tuzla 68. u sudski trgovački registar upisano je 1.927 “fabrikanata”. Bihać 35. 37 38 . Nakon objavljivanja Trgovačkog zakona za Bosnu i Hercegovinu. s novopazarskim sandžakom bilo je 13. 1878. Prijedor 45. 126. Bijeljina 84. Klaić smatra da se isto toliko osoba bavilo trgovinom. Statistika po zanimanju.454. – Zbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu 1883.. Zagreb. str. str. godine. 1883.38 V.37 s već poznatim posljedicama i u drugim balkanskim zemljama. a zatim slijede: Mostar 95. 1883. što ni približno ne odgovara broju trgovačkih radnji koje su spadale pod ovu obavezu. 3-4. od novembra 1883. Bosna. Gradiška 39. Na osnovu ove zakonske obaveze. Travnik 45. Privreda i društvo. Štatistika miesta i žiteljstva… 1885. trgovaca i zanatlija. i Naredba o osnivanju i vođenju trgovačkih registara. 39 Štatistika miesta i pučanstva 1879. Podaci o zemljopisu i poviesti. godine. Moguće je da su ovim brojem bile obuhvaćene gotovo sve zanatlijske i trgovačke radnje. a 1885. str. u Bosni i Hercegovini bilo je 10. uspostavljen je sudski trgovački registar u koji su se bile obavezne upisati sve trgovačke firme koje u Sarajevu plaćaju 30 kruna godišnjeg poreza na čistu dobit. 40 Sammlung der Gesetze und Verordnungen für Bosnien und die Hercegovina. Novi 41. a u ostalim mjestima 12 kruna. Hauptmann. 308-439. Sarajevo.40 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.40 Najveći broj upisanih firmi imalo je Sarajevo – 158. 147-161. Zemaljski pregled domaćeg pučanstva. u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da je veliki broj zanatlija bio istovremeno i trgovac koji je svoje proizvode prodavao neposredno kupcu. Zvornik 56. str. Visoko Vidi: F.

022 bili pripadnici Bosne i Hercegovine. Jajce 647. Ipak. Bugojno 21..PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA.5% svih upisanih. kreditni i osiguravajući zavodi. ugostiteljstvo. Visoko 892. Ogromna većina popisanih samostalnih obrtnika bila je smještena u gradskim naseljima.. Gračanica 29.035.41 Mada navedeni broj firmi i njihov razmještaj ne odražavaju potpuno vjerno sliku trgovačke aktivnosti u zemlji. Prijedor 680. Ovaj popis nalazi se u Biblioteci Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 42 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906. saobraćaj i novčani.631. Tešanj 30. Banjoj Luci i Tuzli – bilo ih je 5. Zenica 478. jer mu je sam pristup dopuštao netačnosti. Trebinje 26. Bijeljina 1. 314-315. Bos. Pri tome izuzetak čine samo Sarajevo. Žepče 20 itd. im Oktober 1886. Dubica 424. donekle. Zvornik i.42 Najveći broj samostalnih obrtnika bio je smješten u sljedećim srezovima: Sarajevo (grad) 2. Brčko 1.675 samostalnih obrtnika. Zenica 21. Derventa 999. trgovačkih i drugih radnji u Bosni i Hercegovini. Srebrenica 681. karakteristično je da je u prvim godinama okupacije najveći broj firmi protokoliran u gradovima uz rijeku Savu. Bos.000 iz austrijske. Tuzla (seoski srez) 680. odnosno uz austrougarsku granicu. Tešanj 789.349 iz ugarske polovice Monarhije i 304 iz drugih država). od kojih su 28. Tuzla. S obzirom na to da je u popisu iz 1895.653 ili 11% doseljenici (2. Fojnica 696. Banja Luka (seoski srez) 315. Zvornik 851. Banja Luka (grad) 905. trgovina. Derventa 23. Tek nakon Kalajeve smrti socijalno-politički razlozi naveli su bosanskohercegovačku upravu da pristupi utvrđivanju broja zanatskih. Mostar (grad) 977. Bugojno 969. 41 32.102. koristan je za stvaranje opšte predstave o broju i razmještaju zanatskih. Žepče 283 itd. Bos. 41 . Travnik 1. Jedan takav popis je urađen 1904. Bos. Bos. str. godine pristupilo se detaljnom prebrojavanju kojim su bila Vidi: Verzeichniss sämmtlicher in Bosnien und der Hercegovina handelsgerichtlich protokollirten Handelsfirmen zasummengestelt auf Grund der gerichtlihen Handeisregister. 1907. Travnik. trgovačkih i drugih radnji i preduzeća. Tuzla (grad) 565. nije moguće izdvojiti broj zanatlija i trgovaca.078 ili 15. godine za čitavo nepoljoprivredno stanovništvo ustanovljena zajednička rubrika. Gradiška 675. Šamac 27. Samo u četiri grada – Sarajevu. ali nije sasvim uspio. Dubica 26. 1. Popisom su bili obuhvaćeni zanatstvo. godine nije odgovorio svojoj namjeni. a 3. Mostaru. S obzirom na to da popis iz 1904.196. Ključ 329. Sarajevo. Kostajnica 21. Tada je u Bosni i Hercegovini bilo upisano 32.

od čega je bilo 37. Među preostalih 6. radnje i ustanove izvan poljoprivrede.220 16. 43 Slijedeći pregled pokazuje broj preduzeća i radnji i broj zaposlenih osoba 1907..264 7.5% preduzeća koja su zapošljavala više od 20 radnika.447 6. lica 401 1.43 Najveći broj preduzeća i radnji bio je smješten u sarajevskom. 120-121.457 17.161 9. zaposlenih 29.593 preduzeća i radnji u državnom i privatnom vlasništvu. dok je broj zaposlenih lica na 10. preduzeća i radnji 10.152 218 504 189 465 247 416 312 648 227 364 263 574 Okruzi Sarajevski Banjalučki Bihaćki Tuzlanski Travnički Mostarski Svega u BiH Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1908..641 101.529 9.000 stanovnika Radnji Zap.42 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.000 stanovnika bio najveći u sarajevskom i travničkom okrugu.470 18.664 na 10.833 (15. .3%) radnji i preduzeća s pomoćnim radnicima bilo je svega 231 ili 0.925 4.593 Br. tuzlanskom i travničkom. str. Tada je u Bosni i Hercegovini upisano 46.780 8.016 46.7%) radionica u kojima su privređivali samo njihovi vlasnici.558 (84. godine: Br. obuhvaćena sva preduzeća.347 10.

390 194 5. rezbarstvo Ind. odijevanja i čišćenja Industrija papira Ind. Sumarni izvještaj.664 14 Razlika +. Grupa djelatnosti Prvobitna proizvodnja Topioničarstvo Ind.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. košaričarstvo.181 2. 479 4 1.231 15 1913. nastana Novčani i osiguravajući zavodi Pomoćni trgovački poslovi Saobraćaj Njega tijela Ukupno u Bosni i Hercegovini 1907. 21.11 2.063 13.090 3. 3. sabiranje prir. 24. 20. plodova Trgovina sa stalnim nastanom Trgovina bez stal.008 981 104 243 2.438 109 8 20 14. 6.006 388 6 89 433 -1 46. godine do Prvog svjetskog rata ne pokazuje nikakve bitne kvalitativne promjene.752 21 4. kamena. 22. 23. zemlje. 14.593 59. godine nisu uračunate kućne radnje (2. 10. 455 4 1. 11. kostrijeti. Usitnjenost i ekspanzija sitnih trgovaca i gostioničara osnovna je karakteristika razvoja nepoljoprivredne djelatnosti. godine.416 39 4. gline… Obrada metala Proizvodnja mašina. U broj poduhvata 1907. instrumenata i vozila Ind.002 593 98 154 2.191 1. nisu uračunata akcionarska društva kojih je bilo 32. a 1913.192 3. perja Tekstilna industrija Tapetarski zanat Ind. 13.231 261 1. poslova hodajući. 7. i 1913.431 70 8.962 13. 19. drvene robe. str. 44 .369 Izvještaj o upravi BiH 1908. 140-143. razvrstanih u 24 grupe:44 1.202). 5. 12. 18. 8. 16. str. 2. grijanja i rasvjete Obavljanje industr.643 7. hrane i predmeta uživanja Ugostiteljstvo Hemijska industrija Građevinarstvo Grafička industrija Centralni zavodi za davanje energije. 43 Razvoj privredne aktivnosti (osim poljoprivrede) u Bosni i Hercegovini od 1907.042 1..409 303 6. kože..616 46 10 31 12. Slijedeća tabela pokazuje broj preduzeća i radnji u Bosni i Hercegovini 1907.420 5. 4.883 317 604 69 5.178 63 -2 . 122. 15.109 -1. 17.24 _ 102 468 -138 -348 56 -812 30 679 49 3.659 1.981 . 9.

hemijskoj industriji (-109) itd. tekstilnoj industriji (-812). rezbarstva i košaričarstva (-348).833 radnji i preduzeća s pomoćnim radnicima sačinjavali su svega 15. U odnosu na 1907. godine čak zahtijevali povratak esnafa. Društvo. jer “ono nije u stanju da samo izgradi koncept stvaranja nove industrije”. godine vidi se da su u Bosni i Hercegovini dominirale male zanatske. godine iznosi 13. Ukupno smanjenje broja radnji u ovim i još nekim granama iznosi 2. broj preduzeća i radnji povećao se 1913. Ekmečić navodi da su srpski trgovci vodeći sloj novog društva koji historijski nastaje na ruševinama osmanskog feudalizma.. da se uključi u konkurentsku borbu s nadmoćnim stranim i državnim kapitalom na ekonomskom i političkom planu. proizvodnja mašina. Broj radnji naročito se povećao u ugostiteljstvu za 7. industriji hrane i predmeta uživanja za 3.643 (83%) i trgovini za 2. bez obzira M. industriji drvene robe. trgovina i proizvodnja hrane i predmeta uživanja učestvuje s 83%. Ekmečić. tako da stvarno povećanje broja radnji od 1907. ali oni nisu u stanju da sami nose proces društvene modernizacije. H. 45 .52% upisanih firmi otpadalo je na velika preduzeća koja zapošljavaju više od 20 radnika. Iz podataka prikupljenih 1907. Stvaranje Jugoslavije. Samo 0. M. godinu.369 ili za 29%. odnosno. 93.981 (147%). Ekmečić dalje konstatira: “Iako najjača gradska klasa. 2. Ovakva struktura privredne aktivnosti sigurno nije obećavala brzu modernizaciju. 4). To je odgovaralo konzervativnim shvatanjima najbrojnijih nosilaca gradske privrede. a sve ostale 2. što znači da u ukupnom povećanju ugostiteljstvo. a ostatak od 6. do 1913.. nego upornog insistiranja na tradicionalnoj gradskoj privredi.) nije osvojila gradove i prije se ponaša kao društveno vođstvo seljaka. prim. što ni u kom slučaju nije bilo na liniji modernizacije proizvodnje.44 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. što je naročito naglašeno u građevinarstvu (-1. godine za 13.630. koji je bio u manjini45 (vidi tabelu br.006 (16%). Bošnjacima.40% upisanih. str. instrumenata i vozila (-139).369.60% svih upisanih radnji. trgovačke i ugostiteljske radnje u kojima su privređivali samo njihovi vlasnici. godinu. 576. a srpsko građanstvo planiralo je da preko srpskih zanatlijskih društava povlači sa sela i iz poljoprivrede u zanatstvo višak agrarnog stanovništva i da jača srpski elemenat u gradovima. I.361 preduzeća i radnji. Ekmečić.178). Oba ova navoda potvrđuje čitava historija bosanskohercegovačkih gradova na razmeđu XIX i XX stoljeća. Samo ove tri grupe bilježe porast od 13. privreda i socijalni nemiri u Bosni i Hercegovini.. Međutim. koji su 1911. ona (srpska buržoazija. Vlasnik kapitala je još uvijek nejak i nespreman da postane važniji industrijski i finansijski faktor u društvu. u nekim privrednim granama zabilježeno je opadanje broja radnji u odnosu na 1907. str.624. One su činile 84.

616. Mi smo ugostiteljstvo uvrstili u neproizvodne.238 (72%) otpadalo na kovače.. industrija hrane i sredstava uživanja 4.47%).PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA.299). industrija odijevanja 4. U proizvodnim djelatnostima – rudarstvu. obuće (1. Uporedi: F.506.097. 46 .. U navedenih 6 grupa djelatnosti obuhvaćeni su 36.855 radnji činili su 40. 543-544. Prema tadašnjoj statistici.450).364). Trgovina i ugostiteljstvo sa 17.22% svih upisanih u Bosni i Hercegovini.482 (44%).619 ili 71. 45 na to koliko je domaćih ljudi počelo nositi evropsku odjeću.446 radnji (uključujući 593 putujuća trgovca). značajnu karakteristiku bosanskohercegovačke privredne aktivnosti (izvan agrara) pokazuje odnos između proizvodnih i neproizvodnih djelatnosti.097 radnji 2. Osim velike usitnjenosti. ugostiteljstvo je uračunato u proizvodne zanate. pekare (867) i mesare (717).118 (89%) bez pomoćnih radnika.067) i opanaka (785). ugostiteljstvo. U ove četiri najrasprostranjenije grane proizvodnih djelatnosti (18.474 radnje i preduzeća. industriji i zanatstvu – upisano je 25.438 (82%) nisu zapošljavali pomoćne radnike. Ove četiri grane proizvodne djelatnosti obuhvatale su 18. potkivače konja i proizvođače oruđa. od kojih je 11. saobraćaj. str.16%) bile su dominantne male radionice bez pomoćnih radnika (15. što predstavlja 78% svih upisanih radnji i preduzeća u pokrajini.409 ugostiteljskih firmi 4.47 Ako način proizvodnje predstavlja osnovu društvene modernizacije. a u neproizvodnim – trgovina.261) i trgovci stokom (2.400 i obrade metala 3.46 Među proizvodnim djelatnostima. U oblasti neproizvodnih djelatnosti po broju upisanih preduzeća i radnji na prvo mjesto dolazi trgovina s 12. po broju upisanih preduzeća i radnji ističu se građevinska 6. Od 5. odlaziti u činovničku kasinu ili posjećivati koncerte i pozorišne predstave. a svega 34 preduzeća zapošljavala su više od 20 radnika. tako da se odnosi nešto razlikuju od onih koje daje statistika. navedena struktura nije je nagovještavala. Ogromnu većinu činili su sitni trgovci životnim namirnicama i mješovitom robom (6.619 – 74.683 – 62. Ugostiteljstvo pokazuje veliku sličnost trgovini.3% svih privrednih preduzeća i radnji. Bosnien und die Herzegowina. novčani zavodi i osiguravajuća društva – 20. u industriji odijevanja najbrojnije su radnje za izradu muških i dječijih odijela (1. U građevinarstvu dunđeri čine 67%. Schmid. dok je u obradi metala od ukupno 3. a zapošljavali su svega oko 10% najamnih radnika. u prehrambenoj industriji najbrojniji su mlinovi na vodeni pogon (2.105 (56%) preduzeća i radnji.

Postanak radničke klase. s obzirom 47 I. kazandžije. 95-96. kao na primjer bičakčije. lokomotive. analiziranih 28 činili su 26% svih upisanih radnji i preduzeća u Bosni i Hercegovini.641 korištene su mašine.686 radnji nisu korištene nikakve mašine. kafedžije i handžije. . Od ukupnog broja privatnih preduzeća i radnji samo u 2. sarači. mutapčije. motore i sl.. Hadžibegović. dok su doseljenici bili zastupljeni sa svega 3%. tabaci. 1 milion na šivaće mašine.661 (31%) i Hrvati 2. što ukazuje na to da se sitni zanatlija i trgovac u bosanskohercegovačkim gradovima sporo uklapao u nove tehničko-tehnološke promjene i novi način komercijalnog poslovanja. suknari.980 ili 22% najamne radne snage. Ovakvu situaciju ne ublažava podatak da je u deceniji pred Prvi svjetski rat u Bosnu i Hercegovinu uvezeno mašina u vrijednosti od 25 miliona kruna. a 18 miliona na parne mašine.739 (49%).46 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. dok su se relativno dobro držali kovači. Kao važan faktor često se navodila nepoželjna redukcija radne snage koja prati svako uvođenje mašina u proces proizvodnje. prvenstveno jeftine radne snage i nedostatka kapitala za nabavku modernih mašina i druge opreme. opančari. Mada su svi odreda ubrajani u velika preduzeća. uglavnom. Mala upotreba mašina i nizak opšti tehničko-tehnološki nivo u bosanskohercegovačkoj privredi bili su odraz različitih faktora. a u 41. dunđeri. jasno se vidi da su neki bili zastupljeni malim brojem radionica. U svim grupama bile su naglašene ranije forme privređivanja. ćebedžije i kazazi. zlatari. Srbi 3.5%) pogona radilo bez upotrebe mašina. To znači da je 6% svih privatnih radnji i preduzeća koristilo mašine u proizvodnom procesu i drugim radnim operacijama. Uvođenje tehnike koja bi racionalnije trošila vodenu paru i ugalj zahtijevalo je velike investicije za koje se stalno tvrdilo da su u Bosni i Hercegovini nerentabilne. str. godine. kujundžije. Nepovoljno stanje u tom pogledu pokazuju i državni pogoni.. na osnovu prikupljenih podataka iz 1907. Analizom 28 vrsta starih orijentalno-balkanskih zanata. a zapošljavali su 11. dok je 40 (62. domaće stanovništvo i to Bošnjaci 5.5%) korištene mašine. Mada nisu obuhvaćeni svi stari zanati.48 Da su se teško i sporo probijale tehničko-tehnološke novine i da su mjere austrougarske vlasti u tom pogledu bile nedovoljne govore podaci o primjeni mašina u privredi Bosne i Hercegovine. od kojih po 3 miliona otpada na poljoprivredne mašine i lokomotive. samo su u 24 (37.153 (18%). Tradicionalne forme privređivanja zadržalo je.

str. Radila je s 20 ručnih i 4 mehanička stana. Postanak radničke klase. bez teškoća. I. str.. 50 Izvještaj o upravi BiH 1908. str. katolici 21%.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. 99.50 Od ukupnog broja svih privatnih vlasnika muslimani su činili 45%.262 505 757 306 Izraženo u procentima: U proizvodnim U neproizvodnim 41.974 Katolici Jevreji Drugi 247 59 Proizvodni Neproizvodni Ukupno 20. str.033 Pravoslavni 9.178 13. godine i razmještaj protokoliranih trgovačkih i drugih radnji 1912. njemačku i češku tekstilnu industriju. 47 na jeftini ugalj i radnu snagu. 1914.30 1.73 5.49 Za potpunije sagledavanje nosilaca privredne aktivnosti u bosanskohercegovačkim gradovima. 96-97. Hadžibegović. dok je ista količina električne energije u Monarhiji plaćena najviše 20 helera. gdje je jedan tkač.159 7.12 0. str. Bosnien und die Herzegowina. 543. Od ukupno 44. 133. Berlin.155 7. njihovim prethodno istraženim karakteristikama treba dodati još dvije: vjersku strukturu i državnu pripadnost vlasnika preduzeća i radnji 1907.968 1.31 31. Fabrika je bila prisiljena da primjenjuje ručno tkanje. Sumarni izvještaj. Schmid.59 13. pravoslavni 30%. proizvodio kao 6-8 bosanskih.87 24. pravna lica i kućne radnje) bili su:50 Vrste djelatnosti Muslimani 12. 98. Die Entwicklung der Industrie Bosnien und der Herzegovina in der letzten zehn Jahren. 26. što ju je stavljalo u podređen položaj u odnosu na englesku.034 privatna vlasnika (isključena su državna preduzeća.. Fabrika je plaćala 40 helera za 1 kč električne energije. M. godine.191 1. Postanak radničke klase. komora za BiH navodi teškoće bosanskohercegovačke industrije. Gerber. Hadžibegović. I.31 26. 48 49 . godine osnovana prva bosanskohercegovačka mehanička tkaonica Salom i drug. a električna energija bila je dva puta skuplja nego u Monarhiji. pa konstatuje da je u Sarajevu tek krajem 1910.145 8. F. str.84 0.129 9. Jevreji 3% i pripadnici drugih konfesija 1%. U svom izvještaju Trg i obrt.53 54.

dok podaci za 1912.. a u drugim 93.25% stranih. str. odnos je bio 89.243 13. varošima i selima prema stanju iz 1912.079 4. III godište. U prvim.142 264 Ugarske 1. uglavnom.-herc.. godine: Sreska mjesta 698 Sreska mjesta 214 Sreska mjesta 467 51 Sarajevski okrug: Varoši 87 Bihaćki okrug: Varoši 45 Tuzlanski okrug: Varoši 68 Sela 144 Sela 205 Sela 237 Banjalučki okrug: Sreska Varoši mjesta 514 69 Sreska mjesta 401 Sreska mjesta 519 Travnički okrug: Varoši 34 Mostarski okrug: Varoši - Sela 314 Sela 88 Sela 10551 Financijalni ljetopis bo.2% 2. kompas 1912/1913. 325-403. među njima se nalazi i izvjestan broj zanatskih i saobraćajnih firmi. Sarajevo.7% 472 1.7% stranih vlasnika.406 3. Iz sudskog registra trgovačkih firmi od 1886. srezovima. Prema državnoj pripadnosti. godine izgledala je ovako. Mada se. 1912.74% domaćih i 10. .834 91% Austrije 1.630 449 Druge države 228 244 neproizvodni U k u p n o: U procentima: 40. Slijedeća tabela pokazuje broj protokoliranih firmi po okruzima.48 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.1% U proizvodnim djelatnostima zabilježen je veći broj stranaca nego u neproizvodnim. godine vidi se da su one mahom bile smještene u gradovima. radi o trgovačkim firmama. zanatskih i drugih radnji (osim dioničkih društava). pokazuju da je relativno visok procent upisanih radnji bio smješten u selima.53% domaćih i 6. U ukupnom zbiru privatnih vlasnika na strance otpada 9%. proizvodni Vrsta djelatnosti Pripadnici: BiH 26.077 1. godinu o broju protokoliranih trgovačkih. struktura vlasnika 1907.

Moguće je da je blizina austrougarske granice uticala na brži prodor kapitala u sela navedenih oblasti. stvarao sloj novog. koji obuhvataju ravničarske. Tu su. činovnici. godine dovela je u Bosnu i Hercegovinu veliki broj vojnika koji će biti jedino premašen u toku Prvog svjetskog rata. travničkom 16. U ovim oblastima sela su znatno veća. Strateška važnost okupiranog područja uslovljavala je da i u mirnodopskim uslovima u ovoj pokrajini bude stacionirana relativno brojna okupaciona vojska. što je identično broju protokoliranih u svim selima zemlje. koja su bila teško pristupačna i upućena. banjalučkom i tuzlanskom okrugu. pripadnici okupacione vojske. kao neophodni dio novog sistema vlasti. Zajedničko im je bilo da se svi oni naseljavaju i društveno uspinju uz državnu podršku. U njima je bilo smješteno 1. privredni preduzetnici. godine Bosna i Hercegovina bila je pogranična provincija Osmanskog carstva.093 ili 26%. na bavljenje stočarstvom.5%. Otuda je ona u vrijeme ratova i ustanaka uvijek bila prenaseljena vojskom i prisiljena da se s njom saživljava. što je činilo 67% svih u Bosni i Hercegovini. Posavine i Semberije.093 (26%) svih radnji. pa je i akumulacija kapitala u njima tekla brže nego u planinskim selima sarajevskog. profesori. I austrougarska okupacija 1878. Od konca XVII stoljeća do 1878. tehnički i komercijalni stručnjaci. 49 U sreskim mjestima bilo je protokolirano 2.). učitelji.8%. poljoprivredne oblasti Pounja. te radnici modernih zanatskih struka. Karakteristično je da je visok procent seoskih radnji zabilježen u bihaćkom. Najveća koncentracija protokoliranih radnji bila je u šest okružnih gradova. bihaćkom 44%. U sarajevskom okrugu seoske radnje činile su 15. vjerske i etničke strukture. apotekari. travničkog i mostarskog okruga.5%. većinom doseljeničkog građanstva heterogene socijalne.. inteligencija različitih zanimanja (ljekari. u banjalučkom 35%. kulturnoprosvjetne i duhovne aktivnosti. veterinari. pretežno. Iako austrougarska okupacija nije prekinula tradicionalnu strukturu bosanskohercegovačkih gradova u njima se. a od 1878. advokati i sl.. vojnog korpusa raspoređenog u Bosni . novih oblika proizvodnje i opšte privredne. pored starog. Šef Zemaljske vlade bio je komandant 15. u prvom redu. a kasnije i 16. kompaktnija i pristupačnija nego u preostala tri okruga. Habsburške monarhije. Broj protokoliranih seoskih radnji bio je različit u pojedinim okruzima. u varošima 303 (7%) i u selima 1. tuzlanskom 30.811 radnji.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA.7% i mostarskom 16.

52 U mirnodopskom sastavu. što čini povećanje od 10.000 zaptija u nadležnosti civilnih vlasti. nego je u vrijeme aneksione krize i poslije nje promijenjen njihov raspored..000 vojnika. čije je sjedište bilo u Sarajevu. 239. zajedno s pomenutim istočnobosanskim i istočnohercegovačkim gradovima. i Hercegovini i Dalmaciji. a petnaest godina kasnije. Višegrad.120 i Mostar s 4.50 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. naročito Foča. Vojska je u bosanskohercegovačkim gradovima bila važan ne samo ekonomski nego i društveni faktor koji je. godine 22. koje se u narednim decenijama pretvara u najveći vojni centar u ovom dijelu Monarhije.758. Iz tabele se vidi da je u odnosu na 1895. a stvarno je ta popunjenost bila manja od 50%.777 ili 77.215 vojnika ili 57%. Trebinje. Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima (1856-1878). godine) uvrstili su se među najznačajnije vojne centre Austro-Ugarske.. U mirnodopskim uslovima u njemu je 1895. s krakovima prema Dubrovniku. kao i pruge GabelaHum-Trebinje. Sarajevo. godine broj vojnika u pokrajini je narastao na 33.5% bilo smješteno u gradovima. 1989. predu- Ibrahim Tepić. a 1910. slično Osmanskom carstvu u posljednjim decenijama njene vladavine. 1910. došlo ne samo do znatnog povećanja bosanskohercegovačkih okupacionih trupa. 52 .731 vojnika (1910. zajedno s činovnicima. Oni su imali da služe brzom prebacivanju trupa iz istočne Hercegovine i Mostara u jadranske luke i obratno. To pokazuje skupa mreža strateških željezničkih pruga Sarajevo-Višegrad-Vardište. istočno od tokova rijeka Bosne i Neretve. Nevesinje i Gacko i postali toliko prenaseljeni vojskom da je. str. Bileći i Zelenici.500 vojnika i 3. Rogatica. godine bilo smješteno 3. 8). godine 5. U gradovima se nalazilo 27. Austro-Ugarska je. na primjer. jer se broj vojnika kretao od 9 – 12. bila namijenjena posebna strateška funkcija. koncentrirala svoju vojsku na granicama prema Crnoj Gori i Srbiji. za vrijeme austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini bilo je raspoređeno 1895. zatim Bileća. od kojih je 17.460 vojnika. Posljednjih decenija osmanske vlasti u mirnodopskom sastavu osmanske vojske bilo je predviđeno 28.120. 1910. Goražde. Sarajevo s 5. Gradovi na granici prema Crnoj Gori i Srbiji dobili su znatno povećane vojne kontingente.944 vojnika.992 vojnika ili 83% ukupne vojske u pokrajini (vidi tabelu br. godinu. Njima je. u Bileći bilo više vojnika nego civilnih lica.

jednako kao i Maglaja.919 kruna što je činilo 7. koji uživaju povjerenje nove vlasti.54 Vojne liferacije i svakodnevno podmirivanje vojnih potreba donosilo je zaradu mnogim domaćim trgovcima i zanatlijama. 51 zetnicima. Bivši osmanski činovnici najvećim dijelom su napustili službu i odselili u Tursku. stvarana u Bosni i Hercegovini.284 žandarma i 52 oficira. koje nema kontinuiteta s osmanskom administracijom. Dervente i Tuzle. 53 . intelektualcima i radnicima. dok je među žandarmima bilo 273 ili 11. 488-489. str. Među oficirima nije bilo nijednog pripadnika Bosne i Hercegovine. Jajca. vojnih orkestara i brojnih društvenih manifestacija dobro plaćeni oficiri sa svojim porodicama čine važan dio novog doseljeničkog građanstva. U to doba bilo je malo domaćih pismenih i sposobnih ljudi za vođenje nove administracije. Privreda i društvo. da bi se u prvim godinama okupacije činovnička “Svojim prisustvom među građanstvom Trebinja. Neki bosanskohercegovački gradovi su najneposrednije vezivali svoj ekonomski prosperitet za prisustvo vojske u njima. godine služilo 2. pogotovu kada su ta sredstva. Početkom XX stoljeća. Za 1903.418. 54 T. Zbog toga je od početka bila prisutna orijentacija na činovništvo dovedeno iz drugih zemalja Austro-Ugarske. Rogatice i Foče. Nevesinja. Takve zahtjeve podnijela su zastupstva u Bihaću i Travniku direktno šefu Zemaljske vlade i komandantu bosanskohercegovačke vojske baronu Apelu. godinu iznosili su 3. s motivacijom da se poveća promet životnim namirnicama. U početku je vojska vršila i civilnu vlast. odnosno za njihovo trošenje u zemlji. 150. Kalajev režim. a još manje je onih sa znanjem njemačkog jezika. preko 10% bosanskohercegovačkih budžetskih sredstava trošeno je na vojsku. Osim vojske važan faktor u gradovima bila je žandarmerija u čijim redovima je 1902. u većini doseljeničkog građanstva bilo je činovništvo.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. drugačijeg načina života. trošena na vojsku dislociranu u Monarhiji. F. Hauptmann.. van bosanskohercegovačkih granica.. što je štetilo privrednom razvoju zemlje. postao nosilac novog. tako da su neki preko svojih opštinskih vijeća podnosili zahtjeve za povećanje vojnih garnizona.53 Preko oficirskih kasina.95%. I s tog stanovišta je građanin bio zainteresiran za sredstva vojnog budžeta.5% svih izdataka zemaljskog budžeta za ovu godinu. Kraljačić. često zatvorenu. sredinu u najmanju ruku drugačiji način života”. str. Drugi predstavnik novog. Livna i Bileće unio je oficir u tu. Troškovi za njeno izdržavanje činili su jednu od najvećih stavki u zemaljskom budžetu.

činovnici drugog odjelj. četvrtog odj. finan. držav. Štamparije. službama ili ustanovama 1902. deparmenta. direkcije duvan. tako da će borba domaćeg građanstva za unosnija i uticajnija činovnička mjesta biti teško osvojiva tvrđava. i srez. režije i otkupa) Građevinski čin. mjesta popunjavala ljudima iz Monarhije.172. Činovnici su 1885. Zem. prvog odjelj. Pregled porijekla činovnika u bosanskohercegovačkoj zemaljskoj upravi. Privreda i društvo. vlade.084 (1. sud.52 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine bili malobrojni. jer ih je bilo svega 2. Hauptmann. “kuferaše”. ur. a među njima bilo je svega 70 domaćih). vlade (rač. okr. str. Zem. Zem.239 zemaljskih činovnika. službe.55 Dalja izgradnja administrativne uprave u Bosni i Hercegovini bila je nužno orijentirana na doseljenike.. 347 opštinskih i 498 učitelja i s 88 pripadnika zdravstvenog osoblja činili su 2. 198. sudije i vrh. pores. i carin. oblasti i srez. sud šerija. pravobranilaštvo) Fina. inspektorata. III odje. Pravosudni činov. ekonomata. zem. . Zem. godine Naziv vlasti ili službe Austrijska polovina države 3 91 218 Pripadnost Ugarska BiH polovina države 2 75 96 21 78 Strane države Svega 5 187 392 Centralna uprava Zem. vlade i okružnih oblasti Nadzornici cesta Rudarski činovnici Šumarski činovnici 55 235 144 16 - 485 61 41 38 124 13 25 7 33 5 1 11 - 79 67 45 168 F. vlade Politički viši činov.. zemaljske kase. okr. vlade (Vrh.

253 3 262 5 13 6 74 244 255 273 104 118 488 2. škola. škola 4 Učitelji osnovnih škola 34 Državne željeznice: Činovnici 151 Niži službenici 224 Kandidati za niže služb. i 55 kancelarijski pomoć.34356 Iz navedene tabele vidi se da su u ukupnom zbiru najbrojniji činovnici iz ugarske polovice Monarhije i da oni čine 38. 10 zanate Manipulativni činovnici 75 Upravnici katastra 21 Učitelji srednjih škola 30 (gim. Namještenici kategorije 178 poslužitelja Poslužitelji 35 Šumari i pomoćnici u 41 šumarskoj službi Žandarmerija: oficiri 21 ljudstvo 781 Državna ergela: oficiri 1 ljudstvo 4 Finansijska straža 101 Ostale ugovorno 192 namještene osobe Ukupno 2.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. iz austrijske polovice dolazilo je nešto manje. Kraljačić. šer.. učit. atelje za umjet.230 1 18 414 196 3..99% činovnika. sred. muzej. škola. . bogoslov. u Reljevu.191 4 1 2 13 25 13 39 529 214 314 113 408 349 355 52 2.874 Pripadnost Ugarska BiH polovina države 8 5 1 103 26 86 47 4 56 Strane države 2 1 Svega 8 18 225 51 173 1 32 229 58 77 51 156 70 57 31 1. ali hijerarhijski značajnijih čino56 T. 34.284 2 126 633 889 8. direkcija Zem. trgovačke škole) Učitelji zanatskih škola 12 Učitelji viših djevoj. sudačka škola pravos.45%. teh. str. Kalajev režim. 438-439. 53 Naziv vlasti ili službe Austrijska polovina države Zemaljska vakuf.

330 2.58 Mada je rastao broj domaćih činovnika.385 = 38.00% 2.22% 3. 439.02% ..370 13. godini samo 2 Bošnjaka bili su sreski predstojnici.26% a iz drugih država svega 0. a u Bosanskom birou nalazio se tada samo jedan predstavnik Bosne i Hercegovine. Učešće domaćih ljudi u činovničkim službama iznad Ľ nije obezbjeđivalo njihov odgovarajući uticaj u upravi.97% . najčešće.48% 4. 1907.90% 6. šumari.59% Iz Ugarske T. 1912. podvornici u ustanovama.846 = 35.000 na preko 14. 59 F. Odnos domaćih i doseljenih činovnika u Bosni i Hercegovini 1905-1914. oni do Prvog svjetskog rata nisu uspjeli zaposjesti polovinu činovničkih radnih mjesta.389 = 37.000 dakle.= 31.361 9.54 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.559 = 41. ali ni oni nisu dobijali važne položaje u administraciji. čistači ulica i sl.111 = 34. dijelom učitelji i sl.59% 3.8% 3.93% 3. bez obzira na to što su u statistiku domaćih činovnika uvršteni podvornici. 199. 199.533 9. Hauptmann. 1906. lojalni građani. a domaći ljudi sve više završavali srednje škole i fakultete.= 26.462 = 37.76% 3. jer su u činovničkoj hijerarhiji u pokrajini zauzimali najniže položaje. Privreda i društvo.033 = 31.77% 4.19% Iz BiH 3.41% 3.791 = 29. Oni su.493 = 27. za 700%”. vnika (većinom Nijemaca. godine izgledao je ovako:59 Godina 1905.043 = 26.057 = 27. 58 F.065 = 31. Hauptmann.51% 3. Najviši domet im je bio položaj sekretara u Zemaljskoj vladi ili sreskog predstojnika.. 1910.22% 3. Čeha i Poljaka).944 10. Kraljačić.445 = 25. 1908. u najmanju ruku. Samo vrlo rijetki domaći ljudi dospijevali su do višeg činovničkog ranga i prema navedenoj tabeli bilo ih je svega 21 (11. U Bosanskom birou nalazio se Teodor Zurunić.00% 3. 57 .471 = 36. str.733 10. U 1903.6% 1.024 = 36.30%. na državnu činovničku službu mogli su računati samo novoj upravi odani ili.57 Iako su se brzo množila nova činovnička mjesta. 1914.016 9. “Od 80-ih godina do Prvog svjetskog rata broj činovnika porastao je od 2. manipulativni činovnici i niži poreski službenici.56% 5. Kalajev režim.266 14.076 = 31.045 = 42. str. Ukupno 9.09% Iz Austrije 3. str.16% 4.072 = 32.089 = 33.920 = 34.49% 3. domaćih je bilo 26. Privreda i društvo.18% 3.14% 3.619 = 17. Srbin po nacionalnosti.248 = 32.23% u pokrajini). 1909.

19.206 činovnika. službenicima raznih vrsta.16%) 641 (17. 1908.643 službenika. carinske i finansijske straže.16% na 36.94%) Očigledno je da među domaćim činovnicima dominiraju Srbi koji su činili dvije trećine domaćih činovnika. do 1914. od 476 podčinovnika 32. Juzbašić navodi pokazuje položaj domaćih ljudi u državnim službama: “Pretežna većina namještenika na željeznici nije uopšte poznavala srpskohrvatski jezik.155 (32. Jezičko pitanje u austrougarskoj politici u Bosni i Hercegovini pred prvi svjetski rat.552 (142. (Isto.736 (69.387 Slavena. 31. str. godine bilo je 11. 1973.60 Učešće domaćih Srba.045 ili za 3. bh. Hrvati 29 (1.84%. od civilnih činovnika i pomoćnog osoblja do učitelja.7%. Od toga bili su 1905. i 1910. pripadnika žandarmerijskog korpusa. 1912. Ispada da je tada od ukupno 2.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA.87%) Bošnjaci 728 (29. godine samo 27.20%) 1. zemaljskim željeznicama od 399 tehničkih činovnika 44 su bili pripadnici Bosne i Hercegovine. 55 Mada su činovnici bili većinom doseljenici. Sarajevo.792 (49. broj domaćih činovnika povećao se od 2. 65. čistači ulica). jer su brojem prednjačili u gotovo svim srednjim školama i na fakultetima..64%) 1. među njima su prevladavali oni sa srpskohrvatskog jezičkog područja i pripadnici drugih slavenskih naroda. 61 “Među svim namještenicima.90%. domaći ljudi (npr. Oni su 1905. 19). godine na bh. godine: 1905. Ovo povećanje od 14. procent domaćih.321 namještenika na zemaljskim željeznicama bilo 733 zemaljska pripadnika tj. I drugi primjer koji Dž. pripadnika.25% u roku od 7 godina potiče znatnim dijelom od toga što su bile uzete u obzir neke niže kategorije zaposlenih koje nisu ranije tretirane kao činovnici i namještenici. godine činili 82.63%. godine 83. godini za 1. uglavnom. dok je glavninu višeg činovništva činio njemački elemenat. str. godine na 41.. među podčinovnicima 6. Hrvata i Bošnjaka u činovništvu zemlje bilo je različito.19%) Srbi 1. a od 1446 nižih 11%.65% povećao se do kraja 1912.493 na 6. ali ne intenzivnijim zapošljavanjem. godine. tj. Od ukupno 13. Tako povećanje ukupnog broja službenika u 1909. Učešće Bošnjaka i domaćih Hrvata u činovništvu statistički se naglo povećava.211 u odnosu na 1908. Od 1905.47%.61 Ovakvih primjera Vidi opširnije: Dževad Juzbašić. Prema podacima Zemaljske vlade iz 1910. bilo je u prvom redu rezultat okolnosti što u ranije izvještaje nisu bili uključeni čistači ulica”. Ni u najnižim zvanjima domaći nemaju većinu. a 1912. nego uvođenjem u statistiku činovništva nekih zanimanja koja su obavljali.58%. a od toga odpadalo je 657 na niže osoblje (služitelje) ili 89.08% bio je srpskohrvatski”. koji je prema statističkim podacima iznosio krajem 1905. uz istovremeni porast domaćih od 31. godine 85. 1910.5%).77%. a među nižim osobljem 45%. a “maternji jezik 8. U kojoj je mjeri jezik bio prepreka za domaće ljude govori podatak 60 .41%.

formulari i izvještaji bili su na njemačkom jeziku. koji je inače spadao u podčinovnike. apotekarima i drugim intelektualnim zanimanjima. Otuda treba podržati one autore koji kažu da Bosna i Hercegovina nije otkrivala Evropu. 1162 12. a kasnije prvorazredni ekonomski faktor u Bosni i Hercegovini.05 482 5. uz pripadnike drugih naroda. ili kao trgovci različitog formata – od sitnog bakala do grosiste.66 Česi 1905.17 214 2. Inače. moglo bi se navesti za gotovo sve struke u Bosni i Hercegovini. Nacionalna struktura činovnika 1905. takođe. 1910.56 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.56 7. Svi nalozi.51 3588 855 31.. dobar ugled poslovnih ljudi stekli su i Jevreji (sefardi) koji su u ovoj pokrajini imali dugu tradiciju.50 Srbi 2437 27.89 1277 11. Jezičko pitanje.27 Mađari Hrvati Poljaci Rusini Ostali 71 0. Dok su u činovničkim službama među doseljenicima najznačajnija mjesta dobijali austrijski Nijemci i Mađari. tj. i 1910. Poznavanje njemačkog jezika postavljalo se čak kao uslov i za prijem u željezničku radionicu u Sarajevu gdje su svi glavni majstori bili Nijemci. Prije njih. u Bosni i Hercegovini62 Slovenci Nijemci Bosanci domaći Italijani 47 0.35 588 5. br. Juzbašić.49 405 4. 44% (Isto.52 31 0. str. bili zastupljeni među ljekarima. godine 310 domaćih.59 1049 11.65 3.. među preduzetnicima i trgovcima prednjačili su Jevreji aškenezi koji su od same okupacije postali važan. 62 Dž. u željezničkim radionicama od 790 zanatlija i radnika bilo je 1910. Time se njihovo prisustvo u Bosni i Hercegovini nije iscrpljivalo. 24-25. da je na primjer vlakovođa.79 74 0.51 Nacionalna struktura činovnika koji s porodicama u bosanskohercegovačkim gradovima čine značajan društveni sloj pokazuje koliko je austrougarska uprava uticala na socijalne.77 347 3.63 1247 10.97 2493 316 27.23 331 3. Posebno mjesto među doseljenim preduzetnicima imali su najkrupniji industrijalci koji su ovdje plasirali kapital pretežno u drvnu.03 2671 23.37 295 2.49 399 3. % br %. nego je Evropa otkrivala ovu pokrajinu. vjerske i etničke promjene u bosanskohercegovačkim gradovima. posebno Čeha i Poljaka. 30-31). bilo da se javljaju kao vlasnici kapitala koji osnivaju industrijska preduzeća. . morao da potpuno vlada njemačkim jezikom. jer su. str. ali primjer zapošljavanja u državnoj upravi i na željeznicama ima specifičan status.

246-250. Zenice. *** 63 I.000 (1906. Oni su činili oko 1/3 ukupnog građanstva koje se po mnogo čemu razlikovalo od domaćeg tradicionalnog građanstva i bilo je nosilac procesa evropeizacije i modernizacije u bosanskohercegovačkim gradovima. Takve primjere nudi privreda Tuzle. Investirani kapital pomagao je da se zaposli dio domaćeg stanovništva. najamni radnici i razne kategorije doseljenika – vojnici. Trsta. prehrambenu i druge grane industrije i svojim preduzećima upravljali iz Beča.. Oto Štambajs u Drvaru i niza drugih.0005. . intelektualci i radnici. u većini zadržali svoje tradicionalne odnose. Iz izloženog se jasno vidi da su bosanskohercegovački gradovi na razmeđu XIX i XX stoljeća u ekonomskoj i socijalnoj strukturi. a i brojna preduzeća locirana u gradovima zapošljavala su veći dio radne snage sa sela. ali kapital stvoren u Bosni i Hercegovini vlasnici velikih firmi trošili su u svojim gradovima i zemljama. a ne u Bosni i Hercegovini. Na taj način vlasnici ovih preduzeća nisu izvršili onaj uticaj koji vrši krupna industrijska i finansijska buržoazija na ukupni društveni razvoj u evropskim zemljama i gradovima. U socijalnoj strukturi prevlađuju zanatlije. činovnici.. trgovci. dok samo Sarajevo početkom XX stoljeća okuplja veći broj radnika. s bliže i dalje gradske periferije. Velika preduzeća drvne industrije i rudnici smješteni su izvan gradova. u ovom razdoblju radništvo nije postalo snažan društveni sloj u bosanskohercegovačkim gradovima. Postanak radničke klase. 57 hemijsku. Banje Luke i sl. Minhena itd. Hadžibegović. jer je iz vlastitog egoizma preuzimala snabdijevanje radnika preko konzumnih magacina i na taj način uticala na sporiju akumulaciju domaćeg trgovačkog kapitala. rentijeri.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. koja se samo djelimično nastanjivala u gradovima.. godine). Takvi primjeri zabilježeni su kod firmi Ajzler i Ortlib u Zavidovićima. još uvijek.63 S obzirom na karakter industrijskog i opšteg privrednog razvoja Bosne i Hercegovine. Prije bi se reklo da je ta vrsta preduzetnika usporavala razvoj domaće buržoazije. preduzetnici. koji se kreće od 4. s kojima lokalni trgovci imaju stalne sporove oko snabdijevanja radnika. str.

17% 227% 71.6 4. ako se istovremeno ne učvrsti i njihov ekonomski Ovom tabelom nisu obuhvaćeni grko-katolici (unijati).854 + 7. Česi. bilo je 19 bez vjere.5 18.6 19. Slovenci. Poljaci. 20.5 14.342.284 68.6 19.936 1879 138. godine oni još uvijek imali neznatnu natpolovičnu većinu. Mađari. godine pokazalo se da nije bilo dovoljno međunarodnim pravom zaštititi muslimansku manjinu izvan Osmanskog Carstva. Italijani itd. muslimani i jevreji.136 lica. Rusini. str.588 7. 387.731 38.3 3. Rezultati popisa stanovništva 1910. evangelici augzburške i helvetske konfesije i drugih. Srbi Hrvati.9 Pravoslavni 57. evangelika ukupno 6.4 10.. odnosno. a etnički mozaik proširuju pripadnici brojnih naroda – Nijemci.816 43.115 1910 +23.399 5.330 16.800 48. 39 nazarena itd.78% Muslimani Katolici Jevreji Procent u ukupnom gradskom stanovništvu 69. Nakon 1878.716 +51. katolici. Među “ostalih” 82.816 56.58 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.1 20.880 +23. Grko-katolika bilo je 8.064 (Vidi tabele 9.0 64.60% Pravoslavni 32. iako su 1910. godine. Promjene koje su se dogodile na razmeđu XIX i XX stoljeća bitno su uticale na formiranje drukčije vjerske i etničke strukture u bosanskohercegovačkim gradovima.0 2.604 3.2 24.959 1895 139.3 20.3 50.3 2.854 augzburške i 488 helvetske konfesije. 64 . Bošnjaci i Jevreji) ulaze pripadnici protestantske (augzburške i helvetske) vjeroispovijesti i grkokatolici (unijati) u malom broju nazareni.871 312. 10. 11 i 12) Iz pregleda se vidi da su bosanskohercegovački gradovi dosta brzo gubili muslimansku većinu.438 11. od kojih 5.018 27.831 1885 139. Vjerska struktura u bosanskohercegovačkim gradovima na razmeđu XIX i XX stoljeća 64 Konfesija Muslimani Katolici Jevreji 115. U tradicionalni vjerski i etnički mozaik (pravoslavni..834 1879-1910.

59 i društveni položaj. Ipak se u okupiranoj provinciji stvaralo iseljeništvo podstaknuto vjerskom ili drugom propagandom. bezemljaša i sitnih gradskih zanatlija koje njihova mala imanja.3% ili za 19. U svim osmanskim provincijama koje su formirale nezavisne nacionalne države muslimansko stanovništvo došlo je pod udar novog sistema vlasti i.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. ali je u ukupnim odnosima gradskog stanovništva u ovom razdoblju procent muslimana opao sa 69. te novom organizacijom gradskih i seoskih opština.. broj Bošnjaka u gradovima rastao je u ovom razdoblju za 23.60%. ali je u pravilu pretežno formirano od sitnih seljaka. a posebno u gradovima..6% na 50. Iseljavanjem i nešto manjim prirodnim priraštajem.880 ili za 20.3%. To je vodilo demografskom nazadovanju Bošnjaka u pokrajini. ali se nakon uspostavljanja austrougarske vlasti i zadržavanja starih socijalnih odnosa. Izvjesna ravnoteža unutar ove vjerske i etničke zajednice ipak se održava u omjeru gradskog i seoskog stanovništva 1 : 3. Iz Bosne i Hercegovine muslimani su počeli seliti u Tursku godinu dana prije okupacije (1877). a posebno zasnivanja agrarnih odnosa na osmanskom zakonodavstvu ogromna većina muslimana opredjelila da ostane u Bosni i Hercegovini. . novih socijalnih odnosa u agraru. škrta nadnica i zastarjela zanatska radionica nisu mogli prehraniti. posebno. pa su bili prinuđeni na masovna iseljavanja. (vidi tabelu br. 9).

Tuzla 1. Kladanj 90. (vidi tabelu br.32% ukupnog stanovništva. 15). Bugojno 377.787 osoba ili 28. Rogatica 642. U odnosu na 1879. znatno iznad prosjeka raslo je pravoslavno stanovništvo u SaOpadanje broja muslimana zabilježeno je u sljedećim gradovima: Fojnica 103. Sanski Most 695. Mađari 2. Srba. Varcar-Vakuf 828. Bos. godine Nijemci su činili 10%.567. Županjac 45.78% i 1910. U gradu Tuzli 1910. Česi 3. 9). godine do opadanja muslimana za 5. U istom razdoblju. Prijedor 419. Ljubinje 23.183. Goražde 501.11% Nijemaca. Gradiška 79.058 osoba. Brčko 1. Višegrad 369. Krupa 634. u njemu je živjelo 10. godine. Gradačac 833. ili je izvršena nova organizacija gradskih opština. Bileća 632. Varcar-Vakuf 814. Derventa 798. Opadanje pravoslavnog stanovništva zabilježeno je u šest gradova: Visoko 481.22%. Cazin 618. Bihać 1. Ova pojava prisutna je u svim graničnim oblastima Bosne i Hercegovine. Bos.65 dok je u isto vrijeme oko 25 gradova66 bilježilo znatno veći priraštaj od prosječnog za sve gradove. Bijeljina 1. Gacko 440. Gradiška 315. Bos. u trinaest bosanskohercegovačkih gradova došlo je 1910. Tešanj 1.336. Stari Majdan 259. Sarajevo i Tuzla. itd. npr.69% Mađara itd. Osim oko 30.. Jajce 3.. godine premašivalo je 1/5 ukupnog gradskog stanovništva. osim Hrvata. Novi 524.60 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. pa se stanovništvo selilo u druge krajeve. 2. većina gradova duž Save. Travnik 732.223. Doboj 825. Ovakvo kretanje bilo je uslovljeno i useljavanjem velikog broja stranaca koji su kao nosioci administracije i nove privredne aktivnosti bili vezani pretežno za gradske centre. Bošnjaka i Jevreja. 66 Porast iznad prosjeka priraštaja svih gradova u pokrajini imali su: Foča 902. Ova pojava naglašena je naročito u većim gradskim središtima. u Bihaćkoj krajini i samo pojedini u srednjoj Bosni. Kostajnica 32. Stranci su u Sarajevu 1895.37%. Brod 270. a 1910. godine brojali 10.301. Glamoč 64. 3. Ključ 961. kao što su. To su gradovi uz crnogorsku i srpsku granicu (istočna Bosna. Tešanj 530. Nevesinje 401 i Trebinje 1522. 65 . godinu.000 stranih koloniziranih seljaka i nekoliko hiljada stranih radnika koji su privremeno ili trajno boravili u Bosni i Hercegovini.28% Čeha. Gračanica 581. Zenica 1. pri čemu su otpali neki dijelovi (sela) naseljeni pravoslavnim stanovništvom. Pravoslavno stanovništvo (tabela 10) bilo je nastanjeno u svim gradovima Bosne i Hercegovine i imalo je u ovom razdoblju priraštaj prosječno 73. istočna Hercegovina). Ova pojava može se objasniti time što su navedena mjesta izgubila raniji privredni i saobraćajni značaj. Ljubuški 88 (vidi tabelu br. Maglaj 771. Bos. 9). (vidi tabelu br. Gornji Vakuf 77.914. svi drugi doseljenici pretežno su smješteni u gradskim naseljima.

katoličko stanovništvo nije bilo prisutno u jedanaest gradova. 11). Trebinju gotovo 7 puta Godine 1879. godine (vidi tabelu br. Ljubuškom preko 11 puta. Bos. Goraždu. Sanskom Mostu 103%. šljivama i drugim poljoprivrednim proizvodima. godine. Nevesinju 24 puta.. Bos. Ljubinju 112%. Visokom i Bijeljini.924 (291%). Izgradnja saobraćaja i nova privredna aktivnost.279 (1. Mađara. Brčkom 1. Brčkom. Drvaru. Srebrenici.729 (2. Rogatici 550%.67 Broj katolika naročito je porastao u Sarajevu. Cazinu. Nevesinju 450%. Bihaću 1. da bi već u slijedećem (1885. Poljaka. Goraždu 197%. Banjoj Luci 2.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA.468%). Višegradu 232%. stokom. značajan priraštaj zabilježen je u Sarajevu.266%). a u četiri grada bio je upisan samo po jedan. Nijemaca.536 (88. godine u odnosu na 1879. Derventi. Izuzetno visok procent porasta pravoslavnog stanovništva u nekim gradovima za 5-10 puta nije bio uslovljen samo razvojem nego i posebnim uslovima u kojima su se našli pojedini gradovi. Bijeljini. To su bili glavni trgovački i saobraćajni punktovi u pokrajini. Konjicu preko 31 put. Trebinju 781% i Drvaru 291%.000 (1. Ključu 156%.375%). Rogatici. Tuzli. gdje je 1910. Tuzli 3.132%). godine) bili prisutni u svim gradovima pokrajine. Italijana itd.224 osobe (2. Derventi 137%. Bosanske krajine i duž rijeke Save. Gacku 420%. Bos. Katoličko stanovništvo u bosanskohercegovačkim gradovima poraslo je preko 3 puta i doživjelo je pravu demografsku eksploziju u razdoblju 1879-1910.191%) itd. Do najvećeg priraštaja došlo je u gradovima istočne Hercegovine. Prijedoru 555 (1. Krupi 164%. Ova pojava uslijedila je nakon austrougarske okupacije. Čapljini 183%.8%). 67 . Doboju 815%.. kada je došlo do masovnog useljavanja stranaca raznih nacija katoličke vjeroispovijesti.. Slovenaca. saobraćajnim i vojnim značajem pojedinih gradova. tako da su gotovo iz temelja uzdrmali tradicionalnu vjersku i etničku strukturu bosanskohercegovačkih gradova. Višegradu. Ključu. kao i potrebe nove vlasti uslovili su i novi raspored stanovništva. 10). Broj katolika povećao se u Bileći za gotovo 10 puta. Bijeljini 1. Varešu 131%. Bihaću 716%.941 (215%). 61 rajevu za 126%. Brodu 272%. Šamcu itd. Zenici. Pod uticajem razvoja. Čeha. gdje se razvija trgovina žitom. Zenici 394%. a samo po jedan zabilježen je u Foči. Prilikom popisa stanovništva 1879.681%). godinu priraštaj iznosio 17. Konjicu 717%. Starom Majdanu i Kotor-Varošu. (vidi tabelu br. Pravoslavno stanovništvo uvećavalo se najčešće proširenjem gradskih opština i novim privrednim. Mostaru 2. prije svih Hrvata iz hrvatskih zemalja. Vlasenici. Zenici 2. Brodu. katolici nisu zabilježeni u Čajniču.191 (1.

uglavnom. godini (Gornji Vakuf. Priraštaj domaćih katolika – Hrvata u bosanskohercegovačkim gradovima teško se može utvrditi čak i pri pokušaju analize strukture doseljenika. Čapljina i Kreševo). Jevreji (uglavnom sefardi. Tuzli 348. Visokom 186. U ovom razdoblju (1879-1910) njihov broj u gradovima porastao je za 227%.55%) bilo je nastanjeno u Sarajevu.397 osoba ili 57.. 12). Dakle.32% njegovog ukupnog stanovništva (vidi tabelu br. 1885. Višegradu 265.62 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. gradski elemenat i više od polovine svih (6. Brčkom 182. godine bili su nastanjeni u 30. u 58 i 1910. Tešanj 262 (63%) i Donji Vakuf 16 (13%). Iako je u više gradova broj katolika rastao za 10-20 puta. Bosanskom Brodu 163. Bijeljini 429. Prema popisima stanovništva. a osim Sarajeva posebno su bili prisutni u slijedećim gradovima: Travniku 472. . godine u 62 bosanskohercegovačka grada. 1895. Kreševo 459 (35%). Derventi 136. itd. u ovom razdoblju u četiri grada je zabilježeno opadanje: Fojnica 80 osoba (10%). U svim ostalim gradovima broj Jevreja nigdje nije dostigao 100 osoba. Glamoč.. sefardima pridodaju aškenazi. jer se od 1878. Doboju 101. glavnom gradu pokrajine i činili su 12. Žepču 101. Zvorniku 148. u 50. nije ih bilo samo u 4 od ukupno 66 gradskih opština u 1910. Jevreji su bili. a zatim i sve brojniji aškenazi) 1879. Mostaru 254. što donekle vrijedi i za Jevreje. Bihaću 165. Zenici 294.

koja se obuhvata svim popisima i.68 Njihov priraštaj u toj deceniji iznosio je 19.. Mađari. 68 . globalne raspodjele stanovništva po porijeklu. pod oznakom katolici upisani su pripadnici raznih nacija: Hrvati. sve je drugo prepušteno proračunima istraživača i navođenju parcijalnih primjera koji često ne odražavaju suštinu promjena. Općinari su: 1. u visokom procentu od 42%. što je. i ovdje moralo biti primijenjeno. Upravo ova kretanja nisu jednako zahvatala sve vjerske i etničke zajednice. Podaci o maternjem jeziku stanovništva. Prema podacima iz 1885. prikupljeni popisom iz 1910. vjersku i nacionalnu skupinu. Jevreji aškenazi). Hrvati i Bošnjaci.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. a kad je riječ o gradovima za blizu desetak procenata premašivali su opšti prosjek. s tim što se i tada javljaju teškoće u slučajevima kada različite nacionalne skupine govore istim jezikom (npr. 63 Vjerska i etnička struktura bosanskohercegovačkih gradova u istraživanom razdoblju u mnogome je zavisila od migracija stanovništva. Nijemci. takođe. općinari prinadležnici i 2.985 osoba U austrougarskim popisima stanovništva svi statistički podaci dati su prema vjerskoj podjeli stanovništva. zbog tačnosti podataka. 13) doseljenici ili stranci. donošeni njihovi statuti i regulirana izborna prava. koji su činili veoma šaroliku socijalnu. Ovdje navodimo primjer Općinskog reda sa izbornim redom za grad Mostar u kojem stoji: “Općinu sačinjavaju: općinari i stranci. obuhvatajući pod oba izraza ljude koji su porijeklom izvan granica ove pokrajine. Npr. i 1895. Doseljeno stanovništvo u Bosni i Hercegovini u historiografskoj literaturi naziva se doseljenicima i “strancima”. Utvrđivanje etničke strukture katolika predstavlja posebnu teškoću s obzirom na to da popisi stanovništva i statistika općenito ne dopuštaju potpuno razjašnjenje ovog fenomena. odnosno 46% žive u bosanskohercegovačkim gradovima. Srbi. ukoliko se ne računaju povratnici iz Osmanskog carstva. a što se tiče gradova to je moguće učiniti samo za četiri gradska sreza (sarajevski. Religija i nacija se ne podudaraju u broju pa bi upotreba nacionalnog imena bila netačna. jedino su uporište koje omogućava utvrđivanje etničkog mozaika u Bosni i Hercegovini. Muslimani su bili najviše zahvaćeni iseljavanjem i demografskim nazadovanjem. Pojam stranac počeo se pravno tretirati kada su se organizirale gradske opštine. 4). godine.. godine (vidi tabelu br. općinari – drugari. Općinari prinadležnici su ona lica koja su nadležna u gradu Mostaru i u ovoj općini imaju zavičajno pravo” (čl. Pravoslavno stanovništvo se iseljavalo. banjalučki i tuzlanski – vidi tabelu br.. 15). mostarski. tako da je ono imalo normalna demografska kretanja u pokrajini. jer se kod njih ne događa useljavanje. Osim opšte kategorije o vjerskoj pripadnosti. odnosno od useljavanja i iseljavanja. ali i useljavalo iz drugih južnoslavenskih zemalja. Italijani itd.

989 2. “Općinari-drugari su oni bosanskohercegovački zemaljski pripadnici.346 3.64 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 46.713 1885-1910.425 1. koji su osobito zaslužni za ove zemlje. a iz drugih država za 1. godine nudi slijedeći primjer: Grad Sarajevo Tuzla Banja Luka Mostar 1885. u kojim su katolici raznih nacija. Mostar i Banja Luka stranci čine od 1/5 do preko 1/3 stanovništva (vidi tabelu br. za tijem austrijski i ugarski državljani.234 4. 18. 10. s tendencijom povećanja njihovog broja u gradovima.787 1. godine dostigli blizu 16% urbanog stanovništva pokrajine..297 lica ili 136%. 483% 296% 520% 361% “Općinsko vijeće može odobriti zavičajno pravo u gradu Mostaru samo pripadnicima ovih zemalja”. iz Austro-Ugarske ili za 189%. Ovako veliko useljavanje stranaca bilo je uslovljeno potrebama koje su ih znatnim dijelom vezivale za gradove. 8). a naročito za grad Mostar. austrijskim ili ugarskim državljanima. Koliko je doseljenika živjelo u ostalim gradovima 1910. 9).. ali se na osnovu ukupnih podataka o broju stranaca po srezovima vidi da je nastavljen veliki priliv doseljenika. 1907. .049 2. Glasnik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu god.715 1910. tako da u nekim od njih. Općinsko vijeće ovlašćeno je da bosanskohercegovačkim zemaljskim pripadnicima. a takođe može i druge primiti u zavičajnu zajednicu “ako mu zemaljska vlada podijeli bosanskohercegovačko pripadništvo” (čl. 2.146 817 653 588 1895. 7). 5). Priraštaj svih doseljenika u četiri gradska sreza 1885-1910. koji stanuju u mostarskom gradskom području i tu plaćaju izravan porez od svojeg nepokretnog posjeda. koja borave u općini. a nijesu ni općinari prinadležnici ni općinaridrugari” (čl. godine nije moguće utvrditi. 14). “Stranci su ona lica. kao što su Sarajevo. Tuzla. Ova useljavanja vodila su značajnoj promjeni strukture stanovništva bosanskohercegovačkih gradova. 1910. “Počasni građanin ima sva prava općinara prinadležnika a nikakvije dužnosti” (čl. godine činili oko 8% građana. podijeli počasno građansko pravo bez obzira na njihovu postojbinu. zarade ili prihoda. koji su 1879. str. a nemaju zavičajnog prava u ovoj općini” (čl.

69 Rezultati urbanizacije i promjene ukupne strukture bosanskohercegovačkih gradova odrazili su se i na ukupne odnose seoskog i gradskog stanovništva unutar svake pojedine vjerske zajednice.854 (24.181 lica SH . 70 Ova tabela izrađena je na osnovu austrougarskih popisa stanovništva. Banja Luka Mostar Iz tabele se vidi da su gradovi sa bržim industrijskim razvojem (Sarajevo i Tuzla) bili naseljeniji strancima dok su agrarna središta.3% 14. Tuzli.032 lica 1.775 lica 2. bilo sa sh-hs jezičkog područja (vidi tabelu br.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA.80%) (7.80 (27.19%) (24. kao što su Banja Luka i Mostar nudili manje mjesta za doseljenike. .15 87.519) ( 2.6% 1910.00 91. godine (u procentima) 69 Sarajevo Tuzla Banja Luka Mostar Njemački Španski Češki Mađarski Slovenački 7. 35.7% 16.8%).244 lica 2.00 8. 15). 65 Procent doseljenika u ukupnom gradskom stanovništvu u navedenim gradovima: Sarajevo Tuzla 1885.928) ( 1.10 78.17%) (4.20 drugi jezici (15. Banjaluci i Mostaru 1910..7% 12% 1895.4%) (9. 7.8% 35. dok je 6. Sljedeći pregled pokazuje odnose gradskog i seoskog stanovništva unutar najbrojnijih konfesija u Bosni i Hercegovini.343) U ova 4 okružna grada govorili su: Od ukupno 28.7% 23.2% 4.707 lica 5..16%) 29.342 doseljenika.3% 21. u ove gradove za 21.488 sh-hs nije bio maternji jezik.698) ( 1.6% 9% 12% 28.70 Odnos srpskohrvaskog-hrvatskosrpskog jezika i drugih jezika u Sarajevu.90 21.85 13.HS 70.

183 7.84 6. formirana sva gradska vijeća.936 332.43 93..577 125.992 366.50 85.57 10. Tim statutom bilo je određeno da se gradski zastupnici i gradonačelnik ne biraju.43 92.731 409.438 365. u početku.16 22.321 U procentima Muslimani Katolici Jevreji Pravoslavni 25. avgusta 1878.34 89. nego ih imenuju vlasti.84 6.71 93. Na tom principu izdata je naredba Zemaljske vlade od 16.849 16.234 68.07 74. da objavljuju građanima zakone i naredbe.810 342 1910 Grad Selo 56.446 48.74 25.84 15. a mostarska 1890. po kojoj su sreski uredi dobili ovlaštenja da prema njemu osnivaju gradske opštine.018 533.20 84.623 11. godine dobila svoj statut.57 7.588 217 1895 Grad Selo 43.831 237.16 93.66 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 1879 Grad Selo Muslimani Pravoslavni Katolici Jevreji 32.50 74.26 6.636 463.399 27 1885 Grad Selo 38. *** Izgradnja gradskih opština i njihovih organa započela je Provizornim statutom za Sarajevo.93 93.80 77.115 753 115.22 0.66 74. godine. godine. Sjednicama zastupstva obavezno je prisustvovao predstavnik vlasti i njihove odluke proglašavale su se 71 . godine. aprila 1879.34 99.959 285. koji je izdao general Filipović tri dana nakon zauzimanja grada 22.24 6. pa je. tako.787 3.901 139.604 192.66 6.29 14.35 4.184 769.800 629.957 5. sarajevska opština 1883. Na toj osnovi su.47 96.53 3. Gradska zastupstva su cijelo vrijeme postojanja funkcionirala kao “produžena ruka” državnih organa.65 95.76 93.78 Očigledno je da su neriješeni agrarni odnosi negativno uticali na mobilnost pravoslavnog stanovništva sa sela u gradove i da su doseljavanja u Bosnu i Hercegovinu sa strane kod katolika bitno izmijenila njihovo učešće u urbanom stanovništvu pokrajine.816 472.96 25.778 138.232 27.71 “Bila su obavezna da u svemu izvršavaju naloge političkih vlasti. da se staraju o školskim i komunalnim poslovima i dr..

447-450). Za pasivno pravo glasa cenzus je bio mnogo veći i iznosio je najmanje 6 forinti zemljarine. ili pak. Vlast je mogla u svako doba da raspusti zastupstvo i da diciplinski kazni zastupnike ako svoju dužnost ne vrše kako treba. . a dvije trećine je birao narod. godine. što se nastavljalo i na izborima 1893. Kraljačić. što je iznosilo 4. jer su njene odluke bile punovažne pošto ih odobri Zemaljska vlada. Kraljačić. ili 9 forinti dohodarine. str. str. godine pravo glasa imalo svega 1.1% od ukupnog broja stanovnika grada.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA.. Zastupstvo je sastavljeno prema proporcionalnom odnosu konfesija. što je trebalo da odgovara konfesionalnoj zastupljenosti stanovništva u gradu. 67 Statutom iz 1883. uz veoma visok izborni cenzus. godine Sarajevo je kao glavni grad Bosne i Hercegovine dobilo gradsku upravu s veoma ograničenom autonomijom. 73 T. Kalajev režim.. s tim što Vlada i dalje potvrđuje izabrane zastupnike. kada se broj birača neznatno povećao na 1. a ako bi napravili kakav prekršaj političke ili druge prirode smjenjivani su” (T. 447-450.344. a načelnika i podnačelnike imenovao je zemaljski poglavar na prijedlog civilnog adlatusa. 72 “Za aktivno izborno pravo cenzus je iznosio 2 forinte zemljarine na području grada. Jednu trećinu zastupnika imenovala je Zemaljska vlada iz reda uglednih i zaslužnih građana.73 Dalji korak u organiziranju gradskih opština učinjen je kada je Carskom naredbom od 12. Da to nije bila demokratska institucija domaćeg stanovništva pokazuje činjenica da je na prvim gradskim izborima 1884. a 1902. Kraljačić. Prema ovoj naredbi. a izborni cenzus je zadržan i usklađen s mjesnim prilikama. str. januara 1897. 447-450). Od predviđenih 24 opštinska zastupnika 12 su morali biti muslimani. uključujući načelnike i podnačelnike. godine na 2. a zaključke zastupstva potvrđivala okružna oblast ili Zemaljska vlada. bira stanovništvo.72 Mandat zastupstva trajao je tri godine. 6 pravoslavni i po 3 katolici i Jevreji. Kalajev režim. Statutom je bila obezbijeđena puna kontrola nad radom ove institucije. Neposredni nadzor nad radom opštine obavljala je sreska vlast. koja je imala ingerencije da raspusti gradsko vijeće i da prekine njegovu sjednicu. Zastupnici su obavezno morali biti pouzdani ljudi. čiji mandat traje 3 godine. 2/3 zastupnika. godine odobren Normalni štatut sa izbornim redom za sve gradske općine u Bosni i Hercegovini izuzevši gradove Sarajevo i Mostar. 25 forinti točarine. Relativno visoke plate gradonačelnika i funkcionalni dodaci podnačelnika bili su često važan motivacioni faktor punovažnim tek onda kada ih odobri nadležna državna vlast. Kalajev režim.095 građana. a 1/3 imenuje Zemaljska vlada na prijedlog okružne oblasti.224. 27 forinti dohodarine ili 75 forinti točarine” (T. ako se bavi pitanjima izvan statuta.

str. između kojih su krivudali uski sokaci (uličice). ali im se ne mogu osporiti rezultati u rješavanju čitavog niza komunalnih. kulturno-prosvjetnih i zdravstveno-sanitarnih problema u bosanskohercegovačkim gradovima. hotela. bolnica. Zapadni arhitektonski upliv sa svojom višespratnom. Kraljačić. II izdanje. str. 438. da se među vodećim gradskim krugovima razvije konkurentska borba za zaposjedanje ovih funkcija. vojnih kasarni. Zagreb. škola. str. željezničkih stanica. izgradnju većeg broja javnih građevina (sreskih ureda. bosanskohercegovački gradovi razvijali modernu infrastrukturu. 450. u 2 pravoslavni i u 4 katolici. U 1902. 1988. T.74 Iz svega se može zaključiti da gradska zastupstva nisu bila demokratske niti autonomne institucije domaćeg stanovništva.. organiziranje gradskog saobraćaja. 56/57. Preveo Vladimir Ivir. definitivno ili bespovratno. u kojem je još živio bosanskohercegovački grad. proširivanje i uređenje ulica. Izvještaj o upravi BiH 1906. godini muslimani su bili gradonačelnici u 58 od ukupno 61 organizirane gradske opštine. narušavaju panoramu ili sliku grada kojim su ranije dominirali čaršija s javnim objektima i jednofamilijarne kuće s baštama. organa vlasti i vojske. godine mijenjan izborni red u Sarajevu. modernizaciju gradske rasvjete. kanalizacije. a 1914.. pa je zbog toga 1889. promjene su uslijedile u sve većoj mjeri što se i u spoljašnjem izgledu zapažalo.76 Nove četvrti s višespratnicama Vidi opširnije: T. iz tvrdog materijala građenom stam74 . Bosanski glasnik. jer su bile ograničene kontrolom i odobrenjima austrougarskih organa vlasti. a s druge. godine. Zahvaljujući radu opštinskih gradskih vijeća ostalo je zabilježeno kako su sredstvima građana. pošta. godina 1914.75 Gradovi su počeli mijenjati svoju raniju fizionomiju. od 66 opština u 60 su bili muslimani.68 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. regulaciju gradskih rijeka i potoka. da je već “Unutar jedne generacije ova nova vrsta stanova počela se nuditi imućnim slojevima stanovništva kao najnoviji proizvod mode u Parizu”. 75 “Prva stambena zgrada za više obitelji podignuta je za najsiromašnije u New Yorku u Cherry Streetu 1835. Lewis Mumford. Mamford kaže da je postala s jedne strane “neka vrsta uzora nezdravih i nehigijenskih uvjeta stanovanja”. godine”. Kalajev režim. za koju L. Primijenjivan je princip konfesionalnog ključa. Sarajevo str. jer se u gradu povećao broj katolika. Kruševac. žandarmerijskih stanica) i novih stambenih četvrti u kojima su podizane kuće s više stanova (i više spratova). 58-63. jer se unutar i pored orijentalne arhitekture ubacuje više drugih arhitektonskih i građevinskih stilova koji. Vanjske promjene u bosanskohercegovačkim gradovima bile su najizraženije kroz izgradnju vodovoda. 76 “No uprkos dosta jakog tradicionalnog okvira. Grad u historiji.

uguravši se u svaki slobodni prostor. javnim česmama i kupatilima (hamamima). još u osamnaestom stoljeću u Francuskoj su se kao engleski novitet uvodili u kuće obični nužnici. Na razmeđu XIX i XX stoljeća. veliku pažnju poklanjali su vodovodima. 26 bosanskohercegovačkih gradova77 izgradilo je moderne vodovode. str. komšijsku blizinu dotadašnjih kuća. tako da su stvorene mogućnosti za izgradnju kućnog kupatila i nužnika s vodom za ispiranje. godine.78 Mada su neki gradovi za vrijeme benom kućom i službenim zgradama. čime su za njihovo stanovništvo značajno izmijenjeni higijensko-sanitarni uslovi života. Privreda i društvo. saglasno svojoj orijentalno-islamskoj tradiciji. godinu moderni vodovod imalo je 26 gradova: Banja Luka Ključ Trebinje Bos. trgova i čitavih mahala. 190. osim javnih česmi. što im je davalo izvjesnu prednost u odnosu na evropske gradove sve do XIX stoljeća. 77 Prema podacima Bosanskog glasnika za 1914.. uličica. Hauptmann. u mnoge kuće uvedena voda. crkvama i kasarnama.” F. no ta se moda nije proširila naročito brzo. predstavlja nužno sanitarno poboljšanje u kući. 69 namijenjenim za stanovanje više familija bitno su izmijenile raniji način stanovanja. uvođenje modernog vodovoda predstavljalo je značajnu civilizacijsku tekovinu koju su sebi mogli priuštiti samo dobro organizirani gradovi. uličnih hidranata za polijevanje ulica i gašenje požara. Kostajnica Sarajevo Zenica Fojnica Stolac Zvornik Goražde Tešanj Županjac Glamoč Travnik 78 “Pronalazak nužnika sa vodom za ispiranje što ga je prvi uveo Sir John Haringon 1596. kao što je i sa svojim zahtjevima za širokim i ravnim cestama i regulacionim planovima razbijao usku. Iako je za vrijeme osmanske vladavine bilo pokušaja da se u okviru uređenja poštanskog saobraćaja. Krupa Rogatica Višegrad Bos. Do izbijanja Prvog svjetskog rata..” L. 40-ih i 50-ih godina XIX stoljeća.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Brod Livno Tuzla Čajniče Mostar Varcar Vakuf Foča Nevesinje Visoko Bos. prodirao je do dotadašnjih centara tih gradova. Mumford navodi da je u 19. u bosanskohercegovačkim gradovima to je obavljeno tek pred prvi austrougarski popis stanovništva 1879. Bosanskohercegovački gradovi. godine. čime su započete vidljive vanjske promjene u bosanskohercegovačkim gradovima. numerišu kuće i odrede nazivi ulica. s obzirom na to da je u više gradova. vijeku iz Kine došla upotreba toaletnog .

Cijevi su bile plitko postavljene. str. građevinska linija i upotreba materijala za izgradnju kuća. Kreševljaković. godine objavljen je Novi građevinski red za Sarajevo.70 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. a one koje budu pregrađene za 5-15 godina. str. stoljeća. gradsku rasvjetu i organizaciju gradskog saobraćaja (tramvaj). godine. Njime su bile propisane širina ulica. 31-36. u kome su izgorjele 304 kuće. “Voda je dovođena kroz drvene cijevi (tomruke). Uz hvalospjeve tehničkom napretku 19. koji je obezbjeđivao dalji razvoj grada. U julu 1893. pa čak i više gradova zajedno. Udovčić. godine u Sarajevu je počela intenzivna građevinska djelatnost.80 Već od 1880. veli autor. što je važnije za kućnu higijenu. a opština je dobila pravo eksproprijacije zemljišta potrebnog za proširenje ulica. otpornog na vatru. od upotrebe tapeta na zidovima koje su uvedene manje-više istodobno. U tom pogledu. 390. Dio sredstava prikupljala su gradska vijeća od građana. .. Kreševljaković navodi da je za razne zgrade koje je podigla sarajevska opština 1878-1914. Travnik u vrijeme Austro-Ugarske 1878-1918. kanalizaciju. ta suma se udvostručuje. papira. vojni budžet i vjerske institucije i zajednice. te izgradnju i popravak mostova. uređenje gradskih ulica i regulaciju gradskih voda. 51. U maju naredne godine objavljen je Građevni red za Sarajevo i ostale gradove u zemlji po kome su sve nove gradnje za 30 godina oslobođene poreza. Ulaganja u Sarajevo. Sarajevo. osmanske vladavine imali izgrađene vodovode. godine utrošeno oko 20 miliona kruna. 80 Vidi opširnije: H. kao glavni zemaljski grad. Ako se ovim troškovima dodaju samo još investicije u vodovod. oni su krajem XIX stoljeća mahom bili dotrajali. avgusta 1879.”79 Modernizacija bosanskohercegovačkih gradova iziskivala je velika finansijska sredstva koja su obezbjeđivana iz više izvora. pa je voda bila izvor zaraze i epidemičnih bolesti. a šteta je procijenjena na 23 miliona forinti. Grad u historiji. koje su u zemlji trulile. a ponegdje prolazile kroz dvorišta i štale. pa je dovod vode često prekidan. značajnu prekretnicu u Sarajevu načinio je veliki požar od 8. uvedeno je kupatilo u kuće. I pored izgradnje novog vodovoda bio je održavan i turski vodovod za snabdijevanje starog dijela grada i varoške četvrti vodom. a u nekim poduhvatima učestvovali su država. str.. Lewis Mumford. daleko premašuju investicije u bilo koji drugi grad. 434 dućana i 135 drugih zgrada u 36 ulica. 79 M.

godine..82 Opšta je pojava u svijetu da razvoj industrije u XIX i XX stoljeću i borba za stanarinu i profit razaraju stare urbane cjeline i strukture. Jedna od reprezentativnih zgrada bila je. godine. do 1903. 1897. godine uređena je Baščaršija. Šerijatska sudačka škola u arapskom stilu (1887-1889). 71 Zemaljska vlada je izgradila veliki broj građevina različite namjene. tramvajske pruge i gradske vijećnice. Prije uvođenja moderne kanalizacije u gradu su postojali jednostavni jarci od kojih su neki bili otvoreni i zagađeni.000 kruna.. F. 31-32. svakako. Kreševljaković. Sudska palata. Sarajevo. Kreševljaković navodi da je austrougarska okupacija zatekla u Sarajevu “58 starih primitivnih vodovoda. i 1913. Tvornica ćilima (1904). maja 1895. Već 1879. zgrada Vrhovnog suda u renesansnom stilu. Prema podacima iz 1880. To se 81 82 H. godine počeo je rad na popravci starih i izgradnji novih kanala. godine na tramvajima je uveden električni pogon. Gimnazija i Učiteljska škola (1891). a duljina svih cijevi iznosila je preko 49 km”. godine u arapskom stilu.81 Krupne građevinske poduhvate predstavljala je izgradnja gradskog vodovoda. Velike ambicije u podizanju glavnog grada pokrajine pokazala je Zemaljska vlada kada je 1884. Pošta.. a zatim Velika realka. Zemaljski muzej (završen 1913). str. i 1905). a otpočela je i regulacija ulica i mostova i uređenje trgova. aprila 1895. trasirane su mnoge nove ulice. Od 1. izgrađena 1892-1895. Regulacija Miljacke izvršena je 1886-1897. kanalizacije. Klaonica i stočna pijaca izgrađene su 1881. godine uvela “konjski tramvaj” od željezničke stanice do katedrale. a izgradnja moderne kanalizacione mreže u dužini od 45 km trajala je od 1896. godine. . a zatim je tramvajska pruga produžena na 5. gradska vijećnica. a između 1911. da bi od 1914. Električna centrala sagrađena je 1894.7 km. pa su bili izvori čestih epidemija koje nisu mogle biti iskorijenjene. godine. i 4. H. Zemaljska bolnica paviljonskog tipa (1892-1897). Zemaljska štamparija. tri zgrade Zemaljske vlade (1884-1886. str. Kreševljaković. godine grad uveo plinsku rasvjetu. H. Sarajevo. centar grada bio je osvjetljavan sa 188 uličnih fenjera. koja je koštala 984. godine. Izgradnja modernog vodovoda dovršena je 1910. str. Paralelno s izgradnjom kanalizacije. Drveni mostovi zamijenjeni su željeznim. a neke su asfaltirane. Privreda i društvo. a prve žarulje osvijetlile su Sarajevo 3. Hauptmann.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. gradske rasvjete. i 1895. godine). kao što su Fabrika duhana (1880. 25. 190-191. u gradu je podignuto i 9 javnih nužnika.

dogodilo i bosanskohercegovačkim gradovima. griješile su oblasti. dakle. Sarajevo 2003. željezničke stanice. Prvi je od njih bio Josip Vancaš.. On piše: “Poslije okupacije došli su ovamo mnogi arhitekti iz Monarhije. br. sasvim u duhu graditeljstva druge polovine XIX vijeka. ali ne samo pod uticajem industrijskog razvoja koji. a pored toga nestajalo je zgrada građenih na bosanski način. palata katoličkog M. 32-36. griješila je Zemaljska vlada.. Fin-de-siecle: Habsburška transformacija osmanskog grada. str. Kreševljaković. To se najbolje vidi u javnim građevinama koje država podiže – turske su u evropskom stilu. str. M o s t a r je izgradio više objekata koji su imali dalekosežan kulturni i civilizacijski značaj. Donia. građene su u pseudoislamskom stilu. Ekmečić.”84 I arhitekta Vancaš je kasnije pisao: “Glede spoljašnosti novih zgrada u Bosni griješilo se dugo. H. jer su mnoge još u dobrom stanju rušene da bi se na njihovu mjestu podigle nove zgrade. nastojala da ojača evropski duh u svim porama javnog života. gotskom. nego i drugih faktora. renesansnom. nije bio tako snažan. ali se u tome nije daleko odmaklo. 83 84 . bosanski stil. Sarajevo. Bilo je arhitekata koji su studirajući domaće građevine pokušali da izgrade tzv. Među raskošnim građevinama nalaze se Viša gimnazija. a ponegdje su primjenjivani i motivi antike. 32. Iako su ostali bosanskohercegovački gradovi imali mnogo skromniji razvoj i u njima su se događale slične promjene. koji bi odrazio bosanske autohtone. On je ovdje gradio punih trideset godina (1884-1914). U Bosnu i Hercegovinu evropska civilizacija je sporo prodirala u svakodnevni život naroda: “Bilo je upadljivo da je turska reformna administracija do 1878. a austrougarske većinom u islamskom. Na taj je način sasvim poremećen sklad u arhitekturi Sarajeva. Gradilo se ovdje u romanskom. romansko-bizantijskom. 100. Osim vladinih zgrada u Sarajevu je gradio bečki arhitekta Josip Vancaš po uzoru na italijanske renesansne građevine XV veka.72 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Stvaranje Jugoslavije. a ne turske karakteristike i specifičnosti.”83 Hamdija Kreševljaković s negodovanjem opisuje novu arhitekturu Sarajeva. nažalost. Usporedi Robert J. Bosni sasvim tuđe građevine elemente i za dvadesetak godina napraviše od Sarajeva izložbu raznih slogova. a griješio sam i ja”. gradske većnice. Prilozi Instituta za istoriju. Bez ikakvog obzira na postojeću arhitekturu počeše oni unositi razne. javna kupatila i sve građevine koje izlaze iz državne ruke. 2. a austrougarska administracija posle okupacije je nastojala da vidljivo obeleži islamsku tradiciju. baroknom i turskom slogu. arapskom.

. Sarajevo. U gradu je bilo 98 javnih česama. 62. Izgradnja gradskog vodovoda i gradske električne centrale bile su dva velika finansijska i građevinska poduhvata. Sarajevo. godine na račun gradske opštine. godine.000 sijaličnih mjesta u kućama. sagrađena 1905. Vodovod s izvora Radobolje izgrađen je 1885/86. Pred Prvi svjetski rat u gradu su izgrađena dva mosta preko Neretve i oba su 1913.. godine proširen je protočnom snagom od 50 l/sec.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. 439-444. Bosnicher Bote (Bosanski glasnik). Pomoću pumpi voda je prebacivana u više zone grada. jubilarna škola cara Franje Josipa. Saobraćaj u gradu obavljalo je blizu 30 fijakera. Gradska bolnica. paviljonskog tipa. 73 biskupa. a 1902 /03. 1914. 85 86 H. uz angažiranje bečkog preduzeća “Öter Siemens-Schucker-Werke”.86 Ulaganja samo u dva poduhvata. 75 uličnih hidranata. a drugi gradonačelnika Mujage Komadine). . Centralu su pokretala tri dizel-motora jačine 160 ks. a voda je uvedena u 787 stambenih zgrada. godine. Viša djevojačka škola. godine stavljena u promet (jedan je nosio ime cara Franje Josipa. U gradu je bilo nekoliko hotela: “Neretva”. a u gradu je bilo instalirano devet trafo-stanica koje su osiguravale gradsku rasvjetu i 3.85 Gradska električna centrala u Mostaru izgrađena je 1911. Vodovod je izgrađen na obje obale Neretve u dužini od 40 km. imala je odjeljenje za infektivne bolesti i hirurgiju. str. vojne upravne zgrade itd. str. Kreševljaković. “Bristol” i “Orijent”.

Osim pošte i telegrafa u gradu je funkcionirala javna telefonska mreža sa 72 pretplatnika. 8 knjigoveznica. izgradnju električne centralne i vodovoda. uz ulaganja od 900. francuski i njemački. 87 Bosnicher Bote. kao glavni grad Bosne i Hercegovine. 527-535. Banjaluka je u urbanom smislu učinila značajan napredak. 3 vajara.. 5 trgovina muzičkih instrumenata. 2 naučne institucije: Zemaljski muzej (1889) i Institut za istraživanje Balkana (1904-1913). čini izuzetak u svakom pogledu i ono se jedino svojim razvojem do Prvog svjetskog rata svrstalo među najrazvijenije južnoslavenske gradove.. Prema podacima Bosanskog glasnika (Bosnicher Bote) za 1914. 40 agencija i komisionih radnji. 7 modistkinja. 6 apotekara. 8 urara. 1914. godinu. Imala je izgrađenih i reguliranih ulica u dužini od 46 km i izgrađenih osam mostova. Zemaljska bolnica. Za razliku od Mostara koji se razvijao kao trgovački. bilo: 7 narodnih osnovnih škola sa 57 učitelja. 2 šeširdžijske radnje (klobučari). pa je njen čitav urbani razvoj dobijao fizionomiju industrijskog grada (vidi u knjizi tuzlanski primjer).74 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 12 pisaca. str. 1 automobilsko preduzeće. 3 arhitekta. Sarajevo. Tek kad se izrade uporedni pokazatelji vidi se koliko se modernizacija teško probijala i prelazila prag većine bosanskohercegovačkih gradova. 13 srednjih škola sa 195 profesora i stručnih nastavnika.000 k. jer je voda dovedena s udaljenosti od 25 km i završen je 1908. Tuzla i Banja Luka. 8 hotela i hanova za domaći promet. godine. u Sarajevu je. 14 banaka i mjenjačnica. ali ona nisu bila dovoljna da bi se napravio onaj historijski skok koji bi razorio tradiciju. Za to su nedostajala neophodna finansijska sredstva. Tuzla je imala prvorazredan industrijski i trgovački značaj. britanski. 3 vodoinstalatera. od kojih 2 I kategorije. saobraćajni i agrarni centar Hercegovine. 43 ljekara.87 moderni vodovod. Sarajevo. Vodovod je bio najveća investicija. 4 veterinara. 12 štamparija. iznosila su blizu miliona kruna (centrala 500. 7 babica. 13 knjižara i papirnica. 97 različitih društava. turski. Njene ulice osvjetljavalo je 500 petrolejskih lampi. ruski. električni tramvaj. a iza njega slijede Mostar. 4 praonice. 4 vrtlara i trgovine cvijećem. vodovod 470. između ostalog. kanalizacija i električno i plinsko osvjetljenje.000 k). 3 učitelja muzike. . 3 pozorišne i kino-dvorane. 6 inostranih konzulata: italijanski. 12 advokata. 26 redakcija časopisa i novina. Slične primjere nudi čitav niz gradova koji su ulagali velika sredstva u svoju modernizaciju. 9 boljih hotela.000 kruna. 6 zubara.

. a drugu je. Tuzli 4. Do Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1908. str. Značajnu tekovinu na razmeđu XIX i XX stoljeća predstavlja uključivanje bosanskohercegovačkih gradova u moderni poštanski. str. 89 Bosanski glasnik. a samo su neki gradovi. Novom. br. a kasnije se pojavljuju i prve domaće štamparije. uspjeli izgraditi električne centrale i instalirati električnu javnu rasvjetu. prodavali pribor za pisanje. Bos. kada nije postojala nijedna specijalizirana trgovina knjigama i priborom za pisanje.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Kruševac. Banjoj Luci 3. Trebinju 2 i po jedna u Bihaću. Sarajevo. posebno telegrafski saobraćaj ranije se i mnogo brže širio i povezivao gradove unutar pokrajine i uključivao u međunarodnu mrežu. Brčkom. od 6. 5. Kreševljaković. 170-171. 5. od kojih samo tri imaju preko 20 zaposlenih radnika. 75 Prvu štampariju u Bosni i Hercegovini osnovala je Vilajetska vlada u Sarajevu 1866. Bijeljini. što se može smatrati bosanskohercegovačkim promotorima progresa dvadesetog stoljeća. 69-71. 3. Takve kombinirane ili specijalizirane radnje i trgovine postojale su 1914. a 1909. 1909. uz velika ulaganja. Do 1907. telegrafski i telefonski saobraćaj. 1975. Poštanski. i 527. Hrvatski tipograf. H. svakako. 213-214. Tuzli i Brčkom po dvije i po jedna mala štamparija u Bos. Gradiški. str.89 Ovo. Briga oko osvjetljenja bosanskohercegovačkih gradova bila je nesrazmjerno veća od brige za gradsku čistoću. Banja Luka i Bihać). Budimir Miličić. 1910. izgradnja gradske kanalizacije nije bila prihvaćena i ostala je zabilježena izgradnja modernih kanalizacija u nekoliko gradova (Sarajevo. Poslije austrougarske okupacije osnovano je više privatnih štamparija čiji su vlasnici u početku bili doseljenici. nego telefonski saobraćaj koji. Novom. takođe. Zenici. Banjoj Luci. Bos. 88 . Prijedoru.. Sarajevo. u Mostaru osnovao franjevac don Franjo Miličević. bilo ih je 25.88 Vlasnici štamparija često su posjedovali knjigoveznicu i knjižaru u kojoj su. i br. Livnu i Travniku. Derventi. O štamparijama u Sarajevu vidi opširnije: T. osim knjiga. postaje određeno mjerilo modernizacijskog progresa pojedinih gradova i cijele pokrajine. Bihaću. To je pošlo za rukom Sarajevu. Sarajevo. od 8. 1872. Za razliku od vodovoda. Tuzli. 9.. predstavlja napredak u odnosu na osmanski period. 1914. str. godine. Najviše štamparija nalazilo se u Sarajevu (9). Travniku i Livnu. Mostaru 5. Mostaru. a zatim u Mostaru (4). godine u više gradova: Sarajevu 13. Grafički radnici Sarajeva 1903-1914. godine bilo je 12 privatnih štamparija. a negdje i muzičke instrumente. 371-480. Jajcu i Bihaću. U ogromnoj većini upotrebljavani su petrolejski ulični fenjeri ili lampe.

Ljiljak. Gornji Vakuf (1914). Orašje. Splita. Bos. Modriča. Bos. Gradačac. Bos. To znači da je na ova četiri grada otpadalo 71% svih gradskih telefonskih pretplatnika. Gradiška (1913). str. Pošta. Zatim je uspostavljen telefonski saobraćaj u Mostaru (1906). politički i vojni krugovi nisu se zadovoljavali lokalnim i međugradskim telefonskim mrežama. Prijedor.76 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Ljiljak. Bos. Tuzla. Bos. Krupa. bolnice. Gračanica. Jajce i Tuzla (1903). Bijeljina i Trebinje (1910). vjerske ustanove i privatni stanovi. Brčko. Bos. Stari Majdan. Sarajevo i Zenica.. II. (M. pa je Sarajevo 1914. banke. trgovine. Konjic. Derventa. Ljubinje. str. zbog nedostatka ljekara i drugog Do 1904. hoteli. Domanovići. Osim gradova. pojačana je izgradnja međugradske mreže. 1914. Mostar i Banju Luku po 9%. Sarajevo je nekoliko godina bilo jedini grad s telefonskom vezom (od 16. bila je najefikasnija. 187-192). Dubici (1908). ljekari. Šamcu i Bos.. ili preko dvije trećine svih u Bosni i Hercegovini. II. telegraf i telefon. uz Sarajevo. godine. do 1914. Alipašin Most (1911). Rača i Zavidovići (1912). a od 931 pretplatnika u gradovima 332 su imala pravo da se uključe u međugradsku mrežu. telegraf i telefon. a u 19 je bilo više abonenata. II. mada je. godine telefonsku mrežu ima osam mjesta u Bosni i Hercegovini: Banja Luka.92 Time je učinjen još jedan korak ka integraciji Bosne i Hercegovine u Austro-Ugarsku. Stolac (1912). 196-197. Tuzla i Banja Luka. Poslovni. preko Siska. telefonska mreža bila je uvedena u 32 grada. Zenica. 91 M. Brod. Brčko i Dobrljin (1904). Otoka i Široki Brijeg (1913). Pošta. Bos. Ljiljak. Dobrljin. 90 . Jajce. Pošta. škole. Zadra i Trsta povezano s Bečom. Sanski Most. Od svih vlasnika telefonskih aparata u gradovima na Sarajevo je otpadalo 43%. telefon imaju: Dobrljin (1904). telegraf i telefon. Ilidža (1909). Franz-Josefsfeld. telefonska.90 od kojih je u 12 bila instalirana samo javna govornica. Od ukupno 955 telefonskih pretplatnika u Bosni i Hercegovini samo 24 nisu bila u gradovima. I ovdje se ocrtava neravnomjeran razvoj gradova među kojima. Najveći broj vlasnika bili su institucije i organi vojne i civilne vlasti. 203.91 Od 1911. novembra 1898). Novi (1911). str. fabrike i druga preduzeća. Bosna i Hercegovina bila je uključena u ugarsku telefonsku mrežu. prednjače regionalni centri Mostar. Kiseljak. advokati. preko Metkovića. a ova posljednja. Na razmeđu XIX i XX stoljeća došlo je do značajne promjene u zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Tuzlu 10%. Doboj. Brod. U toku naredne dvije godine novih osam mjesta uključeno je u telefonsku mrežu: Bihać. 92 M. Čapljina. godine. a preko Bosanskog i Slavonskog Broda i iz Dobrljina. Travnik. zatim slijedi Banja Luka (1902). jer je telegrafska i željeznička veza njenog glavnog grada s centrom Monarhije bila stara više decenija.

ženske bolesti i primaljstvo i odjeljenje za umobolne.. VIII-IX. apotekari i pomoćno osoblje) brojalo je 88 lica. januara 1910. Srebrenici. Tuzli i Višegradu. Osim ovih. Glasnik arhiva i Društva arhivista BiH. godine (na Koševu). 1968/69. Konjicu. Sarajevo. ono se 1914. Goraždu. Vidi opširnije: Iljas Hadžibegović. Dakle. a u okviru bolnice radila je apoteka s dva apotekara. Prnjavoru. bile osnivane i finansijski potpomagane od strane gradskih opštinskih vijeća i imale funkciju gradske bolnice. Livnu. godine se bolesnička zaštita proširila i na njihove porodice. Sreske ili kotarske bolnice. Kladnju. Foči. 1885. Ukupno zdravstveno osoblje 1885. Novom. Brčkom. Vodeća medicinska i zdravstvena institucija bila je Zemaljska bolnica u Sarajevu. Kotor Varoši. Ovim odjeljenjima rukovodili su najugledniji ljekari – primarijusi. Mostaru. U tom pogledu država je učinila krupan korak naprijed kada je 1. počeo djelovati Zakon o obaveznom bolesničkom osiguranju koji je u početku obuhvatao samo zaposlene. moderna medicinska nauka gubila bitku s tradicionalnim narodnim liječenjem. osnovane u 9 gradova (Cazinu. samo su 24 grada. da bi 1914. koje su.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Izvan djelovanja ovog zakona ostalo je poljoprivredno stanovništvo. hirurgiju. godine (ljekari. ili nešto više od jedne trećine. Ostali gradovi imali su mjesne ambulante u kojima je ljekar bio stalno namješten ili je povremeno dolazio. a 1914. godine u pokrajini bio zaposlen 141 ljekar. godine u 38 nije bilo medicinskog osoblja (samo 5 lica ove profesije tada nije smješteno u gradu). jer su svoju profesiju obavljali za velike industrijske firme – u Zavidovićima 2. Opštinske bolnice osnovane su u Banjoj Luci. Lukavcu i Grahovu po jedan. kožne bolesti i sifilis. 77 medicinskog osoblja. koju je sačinjavalo 5 specijalističkih odjeljenja: za unutrašnje bolesti. godine imali kakvu takvu bolnicu (najčešće sa jednim ljekarom i malim brojem kreveta). godine. 185-204. izgrađena 1892-1897. Ljekari su bili raspoređeni u bolnicama i ambulantama. Gacku. Derventi. Bos. Varešu i Ključu) imale su zadatak da pružaju medicinsku pomoć stanovništvu dotičnog sreza. Od 66 istraživanih gradova. još uvijek u 7 gradskih opština nije bilo ljekara. 93 .. Uvođenje obaveznog bolesničkog osiguranja u Bosni i Hercegovini 1909-1910. 1914. od kojih samo 5 nije bilo smješteno u gradovima. Travniku. u stvari. Bijeljini. str. a do 1914. Prijedoru. Bihaću. bilo je 14 opštinskih bolnica. Tesliću. godine ne može smatrati zadovoljavajućim.93 Iako se nakon osmanske vladavine postepeno poboljšavalo stanje u ovoj oblasti.

da bi 1900/01. u Bosni i Hercegovini bilo je 535 mekteba s 23. Travniku itd.643 učenika i 652 učenice. 153.95 Dakle.523 djece. a zatim u Mostaru. računajući ćirilicu i latinicu. što znači da je samo nešto preko polovine urbanih naselja imalo apoteku. raspoređenih u 38 gradova. godine za osnovni tip uzeta je interkonfesionalna škola koja se zvala još i komunalna. Nije bila bolja situacija ni s apotekama. 64 pravoslavnih. zatim opšta osnovna i na kraju narodna osnovna škola. 1914. godine već ih je bilo 42 s 51 učiteljem i 8 učiteljica. U Zakonu o osnovnim školama iz 1880. Školske 1882/83. ali nakon 1878. Wien. godine u Bosni i Hercegovini bilo ukupno 46 apotekara (svi magistri farmacije). kada se računalo da je svega 3% stanovništva znalo čitati i pisati ćirilicu i latinicu. Prema odredbama osmanskog zakonodavstva. godine u Sarajevu.94 *** Pismenost je u Bosni i Hercegovini na razmeđu XIX i XX stoljeća bilježila izvjestan napredak u odnosu na period prije austrougarske okupacije. 32 katoličke i 4 privatne).78 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. dok je još svega 3.. str. jer je do 1914. Bihaću. Godine 1879.082 lica znalo samo čitati. godine oni gube taj status. 215-221.603 učenika. od kojih je 40 imalo formalne kvalifikacije. godine znalo čitati i pisati (latinicu i ćirilicu) svega 177. godine broj osnovnih škola bio zaokružen na 300 (200 opštih. Bericht über die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina 1906. Ova kulturna i civilizacijska tekovina bila je i dalje privilegija malog broja domaćih ljudi i većine doseljenika. U 56 pravoslavnih škola bilo je obuhvaćeno 3..168 lica ili 11. što objašnjava procent od oko 3% pismenog stanovništva na kraju osmanske vladavine. U Bosni i Hercegovini je 1910. str. Banjoj Luci. u prvoj godini austrougarske okupacije osnovnom školom bilo je obuhvaćeno samo 5% djece dorasle za školu. 1906. U 54 katoličke konfesionalne škole s 56 učitelja bilo je obuhvaćeno 1. . Nepismenih je bilo 94 95 Bosanski glasnik. Osnivanje ovih škola počelo je 1879. što je predstavljalo 52% djece prispjele za školu.95% ukupnog stanovništva starijeg od 7 godina. mektebi su smatrani osnovnom školom. Bilo je ukupno 75 učitelja. od kojih 772 ženske.

tuzlanskom 48. Ta tradicija je nastavljena i kasnije. 1982. u Bosni i Hercegovini tekao je tako da su zadržane ranije vjerske škole. Nakon austrougarske okupacije 1878. Vidi opširnije: Mitar Papić. narodne osnovne škole. Iako su broj učenika i broj škola od okupacije postepeno rasli. godine) i demokratskih političkih ustanova stavljao je kulturne. One će kao nepolitičke imati da djeluju politički i izvršavaju zadatak nacionalnog pokreta. Otuda će se u Bosni i Hercegovini na razmeđu XIX i XX stoljeća formirati vjerski i etnički mozaik koji će stvoriti svojevrsne institucije nacionalnih pokreta. Broj nepismenih bio je naročito visok kod muslimanskog stanovništva.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Nepismenost nije vladala samo na selu nego i u gradovima. Hrvatsko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. Nedostatak osnovnih građanskih sloboda (sve do 1910.06%. godine. zbog toga što se u tradicionalnom sibijan mektebu nije učilo ćirilično niti latinično pismo nego arebica. uglavnom bilo nepismeno. a osnivaju se i državne.. Značajniji procent pismenih zabilježen je samo u četiri gradska sreza: sarajevskom 57. godine bilo je 87.52% i banjalučkom 45.24%. pa se ne može utvrditi omjer pismenosti u gradovima i na selima.96 Stanovništvo Bosne i Hercegovine naslijedilo je iz osmanskog perioda zatvorenost kulture i prosvjete u okviru vjerskih zajednica. stavljajući pod svoju izričitu kontrolu sve postojeće vaspitno-obrazovne institucije. ali se može pretpostaviti da je seosko stanovništvo.578 učenika. 1910.. 79 87. godine.84%.33%. Sarajevo. Školi kao instituciji gdje se stiču nova znanja bila je namijenjena posebna vaspitna uloga. U svim drugim srezovima broj pismenih nije prelazio 20% stanovništva starijeg od 7 godina. prosvjetne i druge vjerske i nacionalne organizacije i institucije u Bosni i Hercegovini u poseban položaj. Iste godine je u 331 opštoj.25% nepismene djece i omladine od 7 do 20 godina starosti. izuzev doseljnika. mostarskom 52. 96 . Glavni cilj novog upravljača bio je da osigura presudan uticaj na vaspitanje školske omladine. 146 vjerskih i 10 privatnih škola bilo ukupno 42. Statistikom je obuhvaćeno i seosko stanovništvo. odnosno oblasti obrazovanja i vaspitanja. ali je bila prilagođena novim potrebama nacionalnih pokreta i izložena stalnoj prismotri i političkom usmjeravanju od strane vlasti. razvoj školskog sistema. koje nisu imale vjerska ili nacionalna ograničenja. na razmeđu XIX i XX stoljeća.

od 90ih godina XIX stoljeća počela je reforma sibijan mekteba. “To je u svakom slučaju uticalo da su muslimanska djeca. postojale su i druge muslimanske vjerske škole: ruždije – muslimanske niže srednje škole. 97 . Reformirani mektebi (mekteb ibtidaije) počeli su da rade 1892. godine. Pošto su Bošnjaci nerado slali djecu u svjetovne škole. a zatim bi se postepeno uvodili i drugi svjetovni predmeti.97 Osim sibijan mekteba. tako da se ni ovim poduhvatom mektebi nisu približili savremenom obrazovanju. u poređenju s drugom djecom. reformirani mekteb trebalo je da bude prvi korak ka progresu. niti pisma latinica i ćirilica.. str. U obrazovanju muslimanske djece presudan uticaj imala je ulema na čije insistiranje je u Statut za vjersko-školsku samoupravu unesena odredba prema kojoj muslimanska djeca ne mogu pohađati nastavu u osnovnoj školi. kao i da nauče arapske molitve i obrede bogosluženja”. i medrese – islamske škole koje su imale zadatak da obrazuju ulemu – hodže i imame.80 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Muslimanska ulema je dugo vremena pružala otpor evropskim uticajima i ljubomorno čuvala konzervativni sistem obrazovanja i odgoja u tradicionalnoj vjerskoj školi. Pritisnuti savremenim potrebama prilagođavanja novim uslovima. Sarajevo. Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. nego “tursko pismo” prilagođeno za maternji jezik – “arebica”. Početne i najbrojnije muslimanske škole bile su sibijan mektebi u kojima nisu učeni svjetovni predmeti. Bilo je planirano da se uz vjeronaučne predmete u mektebe uvedu maternji jezik i račun. pa čak ni maternji jezik.. godine. “Ovi mektebi imali su za cilj da djeci dadnu najnužnija vjerska znanja i da ih upute da napamet nauče bar najviše upotrebljavane stavove Kur’ana i vjerske propise. i 224. ukoliko prethodno nisu završila nastavu vjeronauke u mektebima. 209. Vjerski odgoj i obrazovanje imalo je uopšte kod Bošnjaka prioritet prema drugim vidovima obrazovanja i odgoja. znatno kasnije i u daleko manjem broju uopšte pohađala nastavu u osnovnim i srednjim školama. s dalekosežnim posljedicama za ekonomski i kulturni razvoj bosanskohercegovačkih Bošnjaka. 1983. Smatralo se da je u specifičnim uslovima u kojima su se Bošnjaci našli uspostavom austrijske okupacione uprave veoma važno za očuvanje njihovog identiteta i kao najbolja odbrana protiv drugih uticaja usmjerava- Vidi opširnije: Hajrudin Ćurić. ali je već naredne godine islamski vjerski vrh ustao protiv svjetovnih predmeta. 204.

Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu. godine Okruzi Sarajevski Banjalučki Bihaćki Tuzlanski Travnički Mostarski Gradovi Sela Grad Sela Grad Sela Grad Sela Grad Sela Grad Sela Ukupno: Grad Selo Broj škola 18 35 16 45 12 31 17 62 14 33 13 77 Broj učenika 100 61 64 66 36 46 65 93 60 48 58 107 373 283 90 804 383 421 Vidi opširnije: Nusret Šehić. 81 nje omladine od najnižeg uzrasta prvenstveno na vjersko obrazovanje i na vjerski odgoj”. Otuda je srpsko građanstvo i sveštenstvo bilo prinuđeno da od početka povede borbu za očuvanje svoje vjersko-prosvjetne autonomije (1878-1905.99 Opšte narodne osnovne škole 1914. knjige i drugih kulturno-prosvjetnih aktivnosti odgajala srpska nacionalna svijest. za gradske sredine i u njima se putem škole.. godine).. Ove opštine imale su svoju autonomiju i sa srpske strane su smatrane “svojom državom u tuđoj državi”. u njima je svetovno obrazovanje imalo prednost nad vjerskim. Iako su imale atribut vjerske škole. str. pa i zabranama rada. Zbog toga su srpsko-pravoslavne crkveno-školske opštine nakon austrougarske okupacije bile često izlagane ograničenjima od strane vlasti. Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. uglavnom.98 Srpsko-pravoslavne osnovne škole razvijale su se slobodnije od sredine XIX stoljeća u okviru crkveno-školskih opština. 1982.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. Sarajevo. Sarajevo. godine. 378. 1980. 99 Božo Madžar. Vezane su bile. 98 .

godine. Osim franjevaca. godine jedna opšta narodna osnovna škola dolazila na 15.27 mjesta (ili oko 5. osim srpskopravoslavnog bogoslovskog učilišta u Reljevu. Od svih nastanjenih mjesta blizu 73% su bila mala sela do 50 kuća. Brčkom. Zemaljski muzej. Bosna i Hercegovina bila je na začelju. Portugalu i Srbiji 5. Grčkoj 7. tako da je 1914. a po jedna u Bihaću. Švedskoj.. od kojih su dvije bile smještene u Sarajevu i po jedna u Travniku i Reljevu. u Bosni i Hercegovini bilo je ukupno 4 vjerske (duhovne) srednje škole. U njima je bilo zaposleno u nastavi oko 350 profesora. ili na 7 naselja 1 učitelj. osnovan 1889. bile su smještene u gradovima. Njemačkoj 18. U poređenju s nekim razvijenijim i manje razvijenim zemljama 1911. Livnu. Derventi. godine i Institut za istraživanje Balkana. Holandiji. a kasnije i za mušku.697 nastanjenih mjesta 1910. u okviru svojih crkveno-školskih opština i bile su vezane za samostane i crkve.180 stanovnika). obje su iza sebe ostavile značajne naučne rezultate koji su domaćoj i evropskoj javnosti saopštavani putem naučnih publikacija. godine i proširile se i na druga mjesta. evropskoj Rusiji 4. katoličke osnovne škole osnivali su i milosrdne sestre svetog Vinka koje su u Sarajevo došle iz Zagreba 1871. Osim najveće koncentracije osnovnih i srednjih škola. Iako su iza osnivanja ovih naučnih institucija stajale austrougarske političke namjere i planovi na širem balkanskom prostoru. otvarajući u početku škole za žensku djecu. u Sarajevu su se nalazile i jedine dvije naučne institucije.. Katoličke škole radile su.82 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. U njima je bio naglašen vjerski odgoj. Austriji i Švajcarskoj 11. Godine 1914. Bijeljini. a i sve skupa zapošljavale su 35 profesora. Francuskoj. Travniku i Banjoj Luci. Engleskoj i Norveškoj 17. također. Italiji 9. Tada je na 100 stanovnika dolazilo školske djece u: SAD 21. godine bilo je 66 gradova i 5.631 selo. Od 31 srednje škole 13 ih je bilo smješteno u Sarajevu. Od 5. Reljevu i Trebinju. 5 u Mostaru. Rumuniji. raznih stručnjaka i vjeroučitelja. kao što su Glasnik Zemaljskog muzeja i njegovog bečkog izdanja Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina (Naučna saopštenja iz Bosne i Hercegovine) i 27 knjiga raznih izdanja Instituta za istraživanje Balkana pod zajedničkim nazivom Zur . ali su izučavani i brojni svjetovni predmeti. po 2 u Tuzli. Sve. godine. u Bosni i Hercegovini nepuna 3. osnovan 1904.

Ovakva funkcija domaćeg građanstva zahtijevala je prevazilaženje dotadašnjeg uskog. Vremenom su ova društva postala prave matice nacionalnih pokreta u Bosni i Hercegovini. Knj. Pejanović. državi lojalnog činovničkog profila i uspostavljanje širokog programa narodnog prosvjećivanja. pa otuda širi narodni slojevi za nju nisu pokazivali interesovanje. 1964. u Bosni i Hercegovini izlazilo je oko 190 dnevnih listova i časopisa. prije svega trgovačkog. *** Poslije austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. otuđena od naroda. u oblasti kulture i prosvjete u širem smislu postojala su dva usmjerenja. 101 Đ.100 Na razmeđu dva stoljeća. Jedno je slijedila austrougarska vlast. humanitarnih i sportskih društava. Pod okriljem Zemaljske vlade počeli su se njegovati određeni oblici kulturne i umjetničke djelatnosti. inicijativom pojedinaca i grupa i u oblicima koje je dozvoljavala austrougarska vlast. sve više mu je osiguravalo ulogu vodećeg faktora u društvenom i nacionalno-političkom životu pokrajine. 1964. 7-51. 83 Kunde der Balkanhalbinsel (Poznavanje Balkanskog poluostrva).101 Jačanje domaćeg građanstva. str.. a drugo domaće stanovništvo u okviru svojih vjerskih i nacionalnih zajednica. Takva kultura.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. zemljoposjedničkog i inteligencije. U okviru ostvarivanja ovog programa srpska “Prosvjeta” Hamdija Kapidžić. Zbog toga je kulturno-prosvjetna aktivnost domaćeg stanovništva počela nicati iz naroda. Počelo se s pjevačkim društvima i čitaonicama. bošnjački “Gajret” (1903) i hrvatski “Napredak” (1904). Poseban značaj u ovoj oblasti djelovanja imala su društva s kulturno-prosvjetnim i humanim ciljevima: srpska “Prosvjeta” (1902). Kulturno-prosvetna humana i socijalna društva. bila je pristupačna malom broju domaćih ljudi. 100 . Institut za istraživanje Balkana u Sarajevu 1904-1918 (Namjena i planovi).. a kasnije se prešlo na osnivanje kulturno-prosvjetnih. odnosno stvaranje nacionalne inteligencije i obrazovanje modernih zanatlija i trgovaca. s ciljem da se naglasi kulturna misija Austro-Ugarske i da se bar donekle zadovolje kulturne potrebe jednog broja doseljenika. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Njihovi osnovni zadaci bili su pomaganje siromašnih đaka i studenata. Sarajevo. II.

godine školovala oko 1. trgovačku akademiju 1.542..90 kruna za stipendije i 107. slikarsku akademiju 1. Srpsko Sarajevo.791. Program ovog društva širio se i na osnivanje zemljoradničkih zadruga. tako da je od osnivanja do 1914. Prosvjeta. poljoprivredu 5.533. Time je “Prosvjeta” postala središte kulturno-prosvjetnog i nacionalnog rada bosanskohercegovačkih Srba. stolarski. pomoć je pružana šegrtima u zanatstvu i trgovini.84 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.. 102 .037 šegrta. pekarski.102 Godišnje se školovalo prosječno 38 studenata.41 krunu godišnje ili ukupno 402. 2001. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo 1902-1949. U prvih deset godina pomagala je 1.000 učenika. godine održano je ukupno 213 analfabetskih tečajeva na kojima je opismenjeno 5. U okviru “Prosvjete” bile su značajne široke akcije opismenjavanja naroda. Pregled prosvjetnog i kulturnog rada Srba Bosne i Hercegovine od 1902-1912.. Usporedi: Božo Madžar. cipelarski i dr. Od 1906. antialkoholičarskih društava. str. a za stipendije i potpore davala je prosječno 50. 1912. Za prvih deset godina “Prosvjeta” je školovala 23 učitelja i 48 učiteljica. geodeziju 2. godine studij završilo 92 lica (pravo 39. bravarski. osnivanje biblioteka itd. Osim ovih stipendija. Spomenica o proslavi desetogodišnjice “Prosvjete”. Prednost su imali zanati: krojački. Sarajevo.27 kruna za potpore. Sarajevo. tehniku 12. pedagogiju 1). tako da je do 1912. je za prvih deset godina (1902-1912) prosječno školovala 121 učenika.103 Za školovanje srednjoškolaca “Prosvjeta” je prosječno godišnje davala 83 stipendije. 1927. Banja Luka. filozofiju 17. str. Najviše stipendija dobijali su gimnazijalci. 23. medicinu 5. 103 Dvadeset pet godina rada “Prosvjete” 1902-1927. farmaciju 3. učenici realki i učiteljskih i trgovačkih škola. do 1914. 20.060 osoba..

105 Taj odnos je bio još nepovoljniji u srednjim školama. 284. Pismenost u BiH od pojave slovenske pismenosti u I vijeku do kraja austrougarske vladavine u BiH 1918. “Uključivanje u te nove tokove i prihvatanje novih formi evropskog društvenog života za Bošnjake je značilo duhovno i političko odvajanje od Istoka sa kojim su tokom četiri stotine godina turske uprave bili čvrstim i višestrukim nitima povezani”..PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA.104 Negativan stav Bošnjaka prema tekovinama nove civilizacije odražavao se i u odbojnom stavu prema državnim školama. u 293 osnovne škole u pokrajini bilo je upisano svega 4. stekne zapadna pismenost. na škole novog tipa koje su bile najpogodnije institucije da se. 104 . a u mostarskoj gimnaziji 1893. 1899/1900.. Sarajevo. str. umjesto mekteba. Do 1900. godine. Dobrotvorne zadruge Srpkinja Učiteljska društva Sveštenička udruženja Pozorišno društvo 99 79 76 64 1 27 5 13 4 25 1 1 1 Okruzi Sarajevski Banjalučki Bihaćki Mostarski Travnički Tuzlanski Ukupno: Grad 52 59 31 49 27 58 276 Selo 4 49 5 28 4 30 120 Bošnjačko stanovništvo u gradovima se najteže uključivalo u krupne promjene koje su rušile njegov tradicionalni društveni život i navike. godine. tako da je do O problemu uključivanja Bošnjaka u evropske tokove života i prihvatanja zapadne kulture vidi opširnije: Ibrahim Kemura. To se odnosilo. godine takođe je broj bošnjačke omladine bio neznatan i na univerzitetima. omlad. prije svega. 1986. str. 85 Pravoslavni su imali ukupno 396 raznih udruženja: Prosvjeta Pobratimstva Čitaonice i klubovi Sokolska društva Sportsko-turistička Pjevačko društvo Privreda Zanatlijska udruženja Udruženja trg. od čega 12 ženske. Sarajevo. godine od 65 učenika bilo je 8 Bošnjaka. 13-27. Uloga “Gajreta” u društvenom životu Muslimana BiH (1903-1941). Na primjer.886 bošnjačke djece. a preko nje zapadna kultura i civilizacija. 1976. od 42 učenika bio je samo 1 Bošnjak. 105 Vojislav Bogićević. U državnoj gimnaziji u Sarajevu 1879.

a u opštim narodnim osnovnim školama radilo je 98 učitelja i 3 stručne učiteljice od ukupno 804. Zbog slabe materijalne podloge Društva. a 1908/09. godine 15. Da se. jer je za ovo društvo bilo nerazdvojno vezano srednjoškolsko i univerzitetsko obrazovanje bošnjačke omladine i u budućnosti. te moderne zanate. 87 na realkama. veterine (4) itd.106 106 Bosanski glasnik. godine djelimično ili potpuno se školovalo 545 učenika. “Gajret” je pomagao i studij teološkog pravca. 1910. Od 44 advokata u pokrajini bila su samo 2 Bošnjaka. godine pomoć je proširena i na učenike i šegrte modernih zanimanja. i pored angažiranja “Gajreta” i drugih državnih institucija u pridobijanju Bošnjaka za moderno obrazovanje teško dolazilo do značajnijih rezultata govore podaci da je u Bosni i Hercegovini 1914. koje je sve više uništavala konkurencija industrijske robe i promjena ukusa u društvu. godine među ljekarima bilo 8 Bošnjaka. I kod Bošnjaka najveći broj opredijelio se za studij prava (12). Angažiranjem “Gajreta” do 1914. filozofije (6).. Zbog svega ovoga osnivanje kulturno-prosvjetnog društva “Gajret” u Sarajevu sa zadatkom da pomaže školovanje i propagiranje novih ideja među Bošnjacima imalo je veliki društvenohistorijski značaj. od kojih 30 na fakultetima. U prvoj deceniji XX stoljeća postepeno se povećava broj studenata – 1900. 53 na drugim stručnim školama i 52 na zanatima. potpore i zajmove. 80 na trgovačkim školama. Društvo je davalo stipendije. u srednjim školama u nastavi je radilo 17 profesora i stručnih učitelja (osim vjeroučitelja). Osim stvaranja inteligencije za svjetovna zanimanja. što pokazuje novu duhovnu klimu među bošnjačkim stanovništvom i njegovo okretanje modernom obrazovanju. medicine (5). .. kako bi se lakše uključila u privredni i kulturno-prosvjetni život zemlje. Značajno je bilo stipendiranje i potpomaganje šegrta na modernim zanatima kako bi se zaustavilo dugotrajno propadanje muslimanskih sitnih zanatlija. Sarajevo. a od 1908. više od polovine interesenata nije moglo biti stipendirano.86 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. ima ih 4. godine bilo svega 10 fakultetski obrazovanih Bošnjaka na modernim univerzitetima. 1914. Stipendirano je po tri studenta u Carigradu i Kairu i 6 u Sarajevu. a povećava se i broj srednjoškolaca. Čitavim radom ovog društva trebalo je stimulirati bošnjačku omladinu da u većem broju pohađa i završava srednje škole i univerzitete. 223 na gimnazijama.

192 učenika u srednjim školama i univerzitetima. odnosno da pomažu srednjoškolsko i univerzitetsko školovanje i podizanje učenika na savremenim zanatima i u trgovini. godine. 107 . realke. str. “Napredak” je prosječno godišnje školovao 72 srednjoškolca. Sarajevo.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. godine stipendiralo 1. s ciljem da stvaraju domaću hrvatsku inteligenciju. 4-5. Mjesto i uloga HKD Napredak u kulturnom životu Hrvata Bosne i Hercegovine (1902. 1927. Sarajevo. 87 Bošnjaci su imali ukupno 187 udruženja: Čitaonice i klubovi Gajret Antialkoholno društvo Gimnastičko-sokoli Zanatlijsko društvo 119 21 13 12 10 1 6 3 2 Okrug Grad Selo Sarajevski Bihaćki Pjevačko i tamburaško društvo Banjalučki Mostarski Travnički Tuzlanski 32 28 19 31 32 30 2 3 3 1 6 _ Udruženje trgovačke omladine Dobrotvorno društvo Staleško društvo U k u p n o: 172 15 Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo “Napredak” nastalo je spajanjem dva slična potporna društva: “Hrvatskog potpornog društva za potrebe đaka srednjih i visokih škola iz Bosne i Hercegovine” osnovanog 1902. u Sarajevu. 2002. Ova dva društva su se ujedinila 1907. tehnike. Ovo društvo je od osnivanja do 1914. te 509 šegrta.).107 Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” u kratkim crtama i slikama 1902-1927. trgovačke i druge škole.. godine u Mostaru i “Hrvatskog društva za namještanje djece u zanate i trgovinu” osnovanog. I kod Hrvata prednjače gimnazije. filozofije. učiteljske. 21 studenta i 70 šegrta. a na univerzitetima je vladalo najveće interesovanje za studij prava. takođe 1902.. medicine itd. godine. vidi i: Tomislav Išek.-1918.

. takođe. U toku tri godine (1910. udruženje U k u p n o: Osim ovih matičnih nacionalnih društava. 155). O ovim mjerama vidi takođe: Sumarni izvještaj. S obzirom na to da je Sarajevo bilo najistaknutije središte Jevreja u Bosni i Hercegovini. koja su imala svoje filijale u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine. i 1912) Komora je dala 2. Pored redovnog školovanja zanatlijskog podmlatka. str. među kojima su se isticala “La Benevolencia” i “Društvo jevrejske mladeži za samoobrazovanje”. Brnu i Tehnološkom muzeju u Budimpešti. Stipendije za usavršavanje u stranim radionicama dobilo je 8 krojača. a izvjestan broj domaćih zanatlija iz svih krajeva zemlje dobijao je stipendije ili beskamatne kredite za usavršavanje u zavodima za unapređenje zanatstva u Beču. a za kalfe i majstore koji su pohađali tečajeve u Beču. Zemaljska vlada je početkom 20. str. 328-329. s tim što su društva aškenaza bila tri puta brojnija nego sefarda. stoljeća organizirala povremene tečajeve za domaće zanatlije. Uzorni tečajevi organizirani su pretežno u Bosni i Hercegovini. 3 urara. 1 kolar. 1 cipelar.108 Jevreji su imali ukupno 24 društva (sefardi i aškenazi). oml. 108 . (str. 1911. 2 kotlara. stipendije je davala i država – Zemaljska vlada i pojedini sreski uredi. 2 košaričara.170 kruna pomoći za naučnike. Pragu. Vlada i Komora davale su. Budimpešti i Brnu dala je 3. Vjerska udruženja Ukopna društva Hrvatsko radn. Katolici su imali ukupno 223 udruženja: Napredak Hrv. u njeIzvještaj o upravi 1906. zajednica Pjevačka društva Sokoli Čitaonice-klubovi Sportska 44 69 16 43 24 1 2 12 8 3 1 Sarajevski Bihaćki Okruzi Grad 30 38 15 28 45 175 19 Selo 11 8 1 Banjalučki Mostarski Travnički Tuzlanski 15 11 48 2 Zanatska udruženja Udruženja trg. i manje pomoći prilikom otvaranja modernih zanatskih radionica..88 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 1 bravar.000 kruna pomoći za usavršavanje zanatlija. Početkom XX stoljeća Zemaljska vlada dala je 14. Najviše društava imala je vjerske i dobrotvorne ciljeve. narod.030 kruna. 113-120.

Slovenački klub u Sarajevu osnovan je 1910. Zenici i Zavidovićima po jedno. Česi su imali dva društva: u Sarajevu i Zenici. a u drugim mjestima: Tuzli 4. “narodnim” podrazumijevaju se ona društva koja svome članstvu nisu pravila vjerske i nacionalne ograde.. u Višegradu Hrvatsko-muslimanski klub i u Maglaju Hrvatsko-muslimanski soko. 1 pjevačko. Miješana društva bila su tri. Evangelisti su 1911. Bijeljini. Bilo ih je u Sarajevu 7. “Češka beseda” je imala zadatak da njeguje češku nacionalnu tradiciju. 4 vjersko-humana. 1 društvo za druževnost. rad sa djecom i omladinom. Poljaci su imali dva kluba u Sarajevu. Zadatak im je bio da okupljaju doseljene Mađare i održavaju međusobne veze. Drvaru i Zenici (u gradu 16. jezik i kulturu. Članovi su im bili većinom doseljenici. U Sarajevu: Srpsko-hrvatski klub. Društva doseljenika – stranaca Njemačka društva. od kojih je jedan osnovan 1906. godine. koja su okupljala Nijemce po pojedinim mjestima. Banjoj Luci. 1 omladinsko i 2 gimnastička. na selu 5).PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. “Sva su ova društva. Među njima bilo je 8 dobrotvornih. 2 kulturna. godine. Brodu. Tuzli 3. Travniku 2. Mađari su imali 4 društva: u Sarajevu 2 i Mostaru i Brčkom po 1. “opštim”. s ciljem da šire njemačku nacionalnu svijest. izuzev . Rusini su u Prnjavoru imali čitaonicu osnovanu 1909. Bos. Nijemci iz Austrije i Njemačke osnovali su 21 društvo. godine. te propagiraju mađarski jezik i kulturu. Internacionalna društva Pod “internacionalnim”. Derventi 2 i po jedno u Banjoj Luci. godine u Sarajevu osnovali svoje Dobrotvorno društvo. “interkonfesionalnim”.. nešto domaćih katolika i vrlo malo pravoslavnih i muslimana koji su u svojim nacionalnim društvima ispoljavali kulturno-prosvjetne i zabavne potrebe i borili se za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta. 89 mu je bilo smješteno 14 društava. 3 nacionalna. kulturu i njemački duh.

str. manje-više propagandistička i u pogledu srpsko-hrvatskog nacionalizma – denacionalistička”. od strane 81-107. sportska. gimnastička. Pejanović je objavio pregled svih društava u Bosni i Hercegovini po mjestima iz kojih se vidi odnos sela i grada. trgovačka (4). klubovi. 9 – 10. dobrotvorna (12). 13-14.110 Internacionalna društva Kasine.90 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 28-29. vjerska (5).. a zatim društva za zaštitu staleških interesa (63). Flottenverein i patriotska (17). 99. zanatlijska (6). socijaldemokratskih. veteranska (7).(41). čitaonica 57 Okrug U gradu U selu Dobrotvorna Vatrogasna Pčelarska Ukopna Pjevačka Zanatlijska Trgovačka Vjerska Radnička Za zaštitu staleža Gimnastička. str.Vereine für Hilfeleistung und freiwillige Sanitätspflege in Kreige. klubovi. sportska i turistička (28).. Pejanović. među kojima su bila najbrojnija radnička (77). Kulturno-prosvetna. 48-49. Revija slobodne misli. Građansko društvo u Bosni i Hercegovini – porijeklo i kontekst. turistička Streljačka Ratna Patriotska Flottenverein Veteranska Razna društva Ženske zadruge Ukupno 109 12 32 29 3 3 6 4 5 78 63 27 2 41 17 7 3 2 391 Sarajevski Banjalučki Bihaćki Mostarski Travnički Tuzlanski Ukupno 130 57 30 43 55 62 377 9 1 1 3 14 Vidi: Đ. str. kasine i čitaonice (57). br. vatrogasna društva (32). septembar – decembar 1997.109 Ovakvih društava bilo je 391. [Ovaj je rad preveden i objavljen i na engleskom jeziku pod naslovom: Organization of the Civil Society in Bosnia and Herzegovina – Origines and Context] . Husnija Kamberović. 48 – 56. ratna . 110 Isto. pjevačka (3). 48-49. humana i socijalna društva. Vidi i: Iljas Hadžibegović. ženskih zadruga (2) i drugih (3). pogrebna (3). pčelarska (29). .

s pravom da pokreću i organiziraju rješavanje određenih komunalnih. u gradska i opštinska vijeća i sl. Upravo zbog apsolutizma. Prema načinu izbora i savjetodavnim kompetencijama. Drugi vidovi političkog djelovanja bili su zakonom zabranjeni sve do donošenja Oktroiranog zemaljskog ustava i pratećih zakona 1910. ova vijeća nisu bila demokratske institucije preko kojih bi bili izraženi interesi pojedinih nacionalnih zajednica i svih građana.PROBLEMSKI OKVIRI IZUÈAVANJA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA. austrougarske vlasti su nastojale da u svoj politički sistem integriraju najuglednije i najuticajnije domaće ljude u gradu i na selu. sela 14 66 10 37 18 192 47 Br. a drugi na razvijanje inicijativa u okvirima vjerskih. školskih i zdravstvenosanitarnih problema u bosanskohercegovačkim gradovima. Posebnu funkciju u političkom životu zasnovanom na apsolutizmu imala su gradska vijeća u koja su birani predstavnici svih konfesija. . pripadnike svih konfesija i nacija. godine. institucije koje djeluju u narodu na provođenju državne politike.256 198 Banjalučki Tuzlanski Travnički Mostarski 9 Ukupno *** Politički odnosi u Bosni i Hercegovini nakon austrougarske okupacije razvijali su se u dva pravca: prvi je bio usmjeren na uključivanje domaćeg stanovništva u institucije nove vlasti. nije imao zakonodavnu vlast. nacionalnih i političkih pokreta. Prvi je dolazio od države. gradova 10 12 13 12 10 66 Br. 91 U Bosni i Hercegovini je bilo 1. Uspostavljeni Sabor. i oni su imali zadatak da smanje jaz između naroda i stranih činovnika. Manji broj sposobnih i lojalnih ljudi namiještan je na niža činovnička mjesta. socijalnog i virilističkog kurijalnog sistema.. društava 300 248 107 222 181 1. Od početka. a drugi inicijativom iz naroda. nego. sastavljen na osnovi veoma komplicirane kombinacije vjerskog.256 raznih društava smještenih u 258 naselja: Okruzi Sarajevski Bihaćki Br. niti je mogao uticati na upravne poslove u zemlji. prije svega..

Nacionalni pokreti i nacionalne političke stranke oslanjaju se na svoje vjerske. politički život počeo se razvijati unutar vjerskih i nacionalnih “nepolitičkih” društava.. privredne i finansijske institucije ili organizacije. U tom smislu. težeći da svoj narod integriraju u modernu naciju. sportske. koji je nakon aneksije 1908. godine bio nešto ublažen. Hrvati i Bošnjaci stvorili su matice nacionalnih i političkih pokreta i stranaka.. gradovi su odigrali prvorazrednu ulogu. a kada se od 1905. kulturno i ekonomsko vodstvo svakog pojedinog naroda. kulturne.92 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine prešlo na političko organiziranje Srbi. . prosvjetne. jer je grad definitivno učvrstio svoje političko.

ekonomskog i kulturnog života. godine bio presudan za dalju sudbinu osmanskih balkanskih posjeda jer je pokrenuo složeno istočno pitanje. radi kontrole nad željezničkim putem do Soluna. godine neprestane socijalne borbe. B rzi razvoj evropskog kapitalizma i dozrijevanje uslova za formiranje nacionalnih država na Balkanu ozbiljno su uzdrmali Osmansko carstvo. ali nisu uspjeli uspostaviti čvršću integraciju Carstva.FOČA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. približila Njemačkoj da bi u njoj dobila sigurno zaleđe za agresivniju politiku prema Balkanu. posjedovanje Bosne i Hercegovine obezbjeđivalo je važne sirovine (rude i drvo) i proširenje tržišta za industrijsku robu iz Monarhije. koje se teško i sporo uključivalo u moderne tokove političkog. značilo potiskivanje ruskog uticaja s Balkana. koja se. Za takvu kolonijalnu ekspanziju. S ekonomskog stanovišta. izazvao dva rata. U diplomatskoj aktivnosti najviše se angažirala Austro-Ugarska. godine u njoj vladali anarhija i sukobi feudalne aristokracije i privilegiranih društvenih slojeva s centralnom vlašću. Reformni pokušaji dali su izvjesne pozitivne rezultate. poslije francusko-pruskog rata. Bosna i Hercegovina. do 1851. kao najisturenija pokrajina evropskog dijela Turske. sračunatu na pribavljanje si- . što je opet. najprije zato što su još od ukidanja janjičara 1826. a od 50-ih pa do 1883. od kojih je ustanak 1875-1878. živu diplomatsku aktivnost velikih evropskih sila i doveo do Berlinskog kongresa. a olakšavalo je i stvaranje jakih pozicija u Srbiji. u kojoj je Bosna i Hercegovina imala veliki značaj – s političkog i strateškog stanovištva njeno posjedovanje i držanje garnizona u Novopazarskom sandžaku obezbjeđivalo je jači uticaj na Balkanu i prepreku formiranju snažnije južnoslavenske države privlačne južnoslavenskim podanicima Habsburškog carstva. imala je značajnu ulogu u produbljivanju te krize.

godine. rovina i plasman industrijskih proizvoda. pretežno bošnjačkog stanovništva. juna 1878. 16. jula. do 20. Bosna i Hercegovina je poslije trogodišnjeg ustanka protiv osmanske vlasti predana na upravljanje Austro-Ugarskoj.. njene trupe su u svim krajevima Bosne naišle na oružani otpor..2 Bez obzira na to šta je nudila Austro-Ugarska. do 1914. Imamović. Sarajevo. te slobodu vjeroispovijesti i jezika. da se “složno odupru neprijateljima”.94 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. oktobra 1878. formiran je u Sarajevu odbor sa zadatkom da pripremi oružani otpor austrougarskim trupama.3 Otpor. 15. 2 M. 1976. 29. jula. na kome su velike evropske sile skrojile novu političku kartu Balkana. 29. zakonsku ravnopravnost svih stanovnika. Narodni odbor je 27. uznemirile su stanovništvo. objavio proglas stanovništvu Bosne i Hercegovine u kojem je naveo da austrougarska vojska dolazi uz suglasnost evropskih država i osmanskog sultana i obećava zaštitu života. Imamović. 7. te da je komandant okupacione vojske. jula 1878. 3 M. organizirati otpor okupaciji. Već 5. Time je jasno pokazao da će. Srbija i Crna Gora su stekle nezavisnost. Pravni položaj. Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. zbacio osmansku vlast u Sarajevu i formirao svoju Narodnu vladu”. str. stigle su vijesti da su austrougarske trupe počele prelaziti Savu kod Šamca. godine. 1 . 1 Još u toku pripreme za oružani otpor okupaciji. posebno bošnjačko. ali s četiri garnizona austrougarske vojske. jeftina radna snaga i tržište. Mustafa Imamović. str. iznudio ostavku Veli-paše. trajao je od početka okupacije. posebno među bošnjačkim stanovništvom. str. Bosanskog Broda i Bosanske Gradiške i nastupati preko Kostajnice. jula. s proljeća 1878. vjere i imovine. Vrgorca i Imotskog. vojnog komandanta Bosne. Čim se saznalo za odluku Berlinskog kongresa “Narodni odbor je. 15. Novopazarski sandžak je zadržan u okviru Osmanskog carstva. nije trebalo graditi prekomorsku flotu. bez razlike na vjeru. suprotno naređenjima Porte. Komandant snaga otpora izdao je početkom avgusta Objavu kojom je pozvao svo stanovništvo. Prve vijesti o mogućoj austrougarskoj okupaciji Bosne i Hercegovine. general Josip Filipović. Od tada u svim krajevima Bosne praktično nisu prestajali nemiri. Sve je bilo nadomak ruke: sirovine. Pravni položaj. Nade i želje austrougarske diplomacije ostvarile su se na Berlinskom kongresu 1878.

Bez daljeg otpora zaposjela je Rogaticu. str. Okupaciju je otpočela s 82. Goražde i Čajniče. u kojima je izgubila 6. 16.500 – 9. Ulaskom u Foču. avgusta. s tim što je znatno oslabljen 19.000 vojnika. Za vrijeme zaposjedanja Bosne i Hercegovine austrougarska vojska je vodila oko 60 većih i manjih bitaka. 3. u kojoj je izbačeno iz stroja 478 austrougarskih vojnika. bez obzira na to šta je ona nudila i donosila. Put do Drine bio je otvoren. oktobra 1878. koji nimalo nije ličio na “vojničku šetnju”.980 ranjenih i 72 nestalih). *** M. kad je palo Sarajevo. Die Balkanpolitik Oesterreich-Ungarns seit 1866. u tri kolone. okupaciona vojska je zaposjela sva značajnija mjesta južne Bosne i istočne Hercegovine. pa su na kraju brojale oko 200.5 Srazmjerno broju trupa. ali su u toku borbi okupacione snage stalno pojačavane. austrougarski ministar vanjskih poslova. godine. 6 T. 95 godine. von Sosansky. došlo je 29. Neraspoloženje okupacijom će se produžiti i u narednih četrdeset godina i neprihvatanje tuđinske vlasti biće glavna karakteristika političkih odnosa u zemlji sve do 1918. Toj sili suprotstavilo se oko 93.600 vojnika krenule su 19. Do žestoke borbe.4 Borbe za južnu Bosnu i istočnu Hercegovinu počele su u drugoj polovini septembra.000 vojnika. 258-259. septembra preko Romanije. 4 5 . Imamović.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. gdje se 6. ka Glasincu. 258-259. Die Balkanpolitik. Okupacione snage od 7. a 4. Stanovništvo Bosne i Hercegovine je pokazalo da ne prihvata okupaciju niti tuđinsku vlast.000 boraca otpora utvrdilo na brdima Mladi i Vitanj. str. bolje opremljena i organizirana okupaciona vojska dobila je odlučujuću bitku za jugoistočnu Bosnu. septembra kod Bandina Odžaka i Šenkovića. Erster Band. U ispoljavanju tog neraspoloženja i otpora austrougarskoj vlasti značajnu ulogu imale su Foča i njena okolina. to je bio najveći gubitak okupatora na bosanskom ratištu. Ali. str. 8.000 vojnika i oficira (od toga je 946 poginulih. Pravni položaj. od kojih su 87 poginuli. oktobra izbila na Drinu i narednih dana zauzela Višegrad. eodor von Sosansky. godine. Stuttgart und Berlin 1913.000 boraca iz Bosne i Hercegovine. kako je predviđao grof Andraši.6 I najopštiji podaci o otporu domaćeg stanovništva okupacionoj vojsci pokazuju da se radilo o pravom tromjesečnom ratu.

. sreski veterinar i vojni pomoćnik (obično podoficiri). S obzirom na to da je u to doba bilo malo domaćih pismenih ljudi vičnih administraciji. veterinari. rukovodioci sreskih ispostava. Zagreb. kao i svim srezovima postojao je sreski medžlis ili vijeće koje je birao narod.8 Neposredno poslije okupacije. a već 1. 1906. pripojen je sarajevskom okrugu. U prvim godinama okupacije fočanski srez pripadao je mostarskom okrugu. dešavala su se u Foči i njenoj okolini slijedećom dinamikom: 7 8 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906. Od 1882. Fočanski srez imao je sresku ispostavu (ekspoziture) u Kalinoviku.96 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. koji obavlja vojne poslove. karakteristična za cijelu Bosnu i Hercegovinu. a sazivana su prema potrebi. jula 1880.7 U fočanskom. str.. politički činovnici. 25. Zbog toga su. Ta vijeća su postojala i za vrijeme osmanske vladavine. apotekari i sl. sa zadatkom da rasterećuje sreski ured u Foči i olakšava kontakte stanovništva s administracijom. Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906. str. činovništvo je dovedeno iz Monarhije. Takvo stanje vladalo je i u Foči sve do kraja austrougarske vladavine.. godine. 24. sudije (osim šerijatskih). bivši osmanski činovnici uglavnom su napustili Bosnu i Hercegovinu i odselili u Osmansko carstvo. godine sreski ured u Foči djeluje kao prva instanca političke i sudske vlasti. a potom su slijedili politički činovnik. referenti za šumarstvo i puteve s neophodnim nadzornim osobljem. bili porijeklom iz drugih zemalja Austro-Ugarske. a imala su savjetodavni karakter u svim administrativnim poslovima. ljekari. Sačinjavali su ih najugledniji predstavnici svih konfesija. a još manje onih u koje je okupaciona vlast imala povjerenje. Na čelu sreske vlasti stajao je sreski načelnik (kotarski predstojnik). po pravilu. kako je bilo i za vrijeme osmanske vladavine. godine. sreski ljekar. *** Demografska kretanja. kojoj su priključeni poreski i šumski uredi. sreski načelnici.

2. 1880. str.68 9.1 0. Takav priraštaj u Foči bio je manji od prosječnog priraštaja gradskog stanovništva u Bosni i Hercegovini za 15%.32%) Foča je 1879. 1912. što čini godišnju stopu prirasta od 1.432 Priraštaj 1879-1910 1.64%. Pravoslavno stanovništvo imalo je priraštaj manji za 27% od prosječnog priraštaja pripadnika Ortschafts und Bevölkerungs-Statistik von Bosnien und der Hercegovina (Statistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine).230 72. a 1910.1 1895. 4. % 2. 4.9 887 20.393 vojnika. Ortschafts zöhlungs – Ergebnisse vom 1. Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. Oktobar 1910. 1896.0 1.670 76. + 901 + 249 + 284 + 20 + 10 % 8.02 Mada je muslimansko stanovništvo u poređenju sa stanovništvom drugih konfesija opalo za 5.6%. % 2.329 78.3 0. 24-25. Sarajevo. 1886. Od početka okupacije to je bio značajan faktor u povećanju stvarno prisutnog stanovništva u gradu. 12-13 (I dio).7%.7 742 20.0 285 6. 3. Vjerska struktura stanovništva u Foči Muslimani Pravoslavni Katolici Jevreji Ostali 1879. Njeno civilno stanovništvo poraslo je u 30godišnjem razdoblju za 1.2 Priraštaj 1879-1910. 9 . godine imao 1.5 20 0. godine9 Godina Broj stanovnika 1879. Die Ergebnisse der Volkszählung in Bosnien und der Hercegovina vom 10. godine bila šesnaesti grad po broju stanovnika u Bosni i Hercegovini. str. LIV.968 1885. 3. dvanaesti.464 (49. S obzirom na to da se Foča nalazila na granici prema Crnoj Gori i da je imala istaknuti vojnostrateški položaj.4 10 0.0 75 37 7 2.32%. % 2.3 780 22. u njoj je bio smješten jak garnizon koji je 1910. Sarajevo. maja 1885). ono je u odnosu na prosječan priraštaj muslimanskog stanovništva u zemlji brže raslo za 2. Sarajevo. Sarajevo.705 1910.3 45 6 1.842 76. str. 97 Priraštaj stanovništva u Foči 1879-1910. str.5 638 21.5 1 1885.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. aprila 1895.2 1910 % 3.464 osoba ili 49.501 1895. Mai 1885 (Statistika mjesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1.

godine italijanski 1 mađarski slovenski njemački albanski rusinski 1 poljski 7 Porijeklo sh-hs češki 44 5 Austrija Druge države Svega Ugarska 150 13 214 51 64 29 93 41 47 6 6 - 49 7 12 1 1 1 2 Najveći broj doseljenika bio je smješten u gradu Foči. str. saobraćaja i trgovine. Prema popisu stanovništva od 1885. Oni su bili. godine. I pored izvjesnog razvoja industrije. 232 iz ugarske polovice Monarhije i 15 iz drugih država. što ukupno iznosi 426.98 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI..000-5. u fočanskom srezu bilo je zabilježeno svega 50 doseljenika iz Monarhije. čiju socijalnu strukturu određuju sitni zanatlija i trgovac. godine ima preko 5. bosanskohercegovački grad je ostao naselje s 2. U narednom popisu (1895) bilo ih je 73 iz austrijske. administracije i novih privrednih aktivnosti. 67 iz ugarske polovice Monarhije i 18 iz drugih država.. što ukupno iznosi 168 doseljenika. bosanskohercegovački gradovi teško su se oslobađali svog zanatlijsko-trgovačkog i agrarnog karaktera. Katolici (pripadnici raznih nacija) i Jevreji u Foči se naseljavaju tek poslije austrougarske okupacije BiH i nikada nisu dostigli značajniji procent stanovništva. Socijalna struktura gradskog stanovništva u Foči za vrijeme austrougarske vladavine nije se bitno razlikovala od sličnih sreskih centara u zemlji. rentijeri i različite skupine agrarnog stanovništva. Srednja 11 Die Ergebnisse der Volkzahlung 1910. Sa izvjesnim izuzecima. nosioci vlasti. .11 Maternji jezik doseljenika u fočanskom srezu 1910. ove konfesije u zemlji.000 stanovnika). zabilježeno 179 doseljenika iz austrijske.000 stanovnika (svega 11 gradova 1910. tako da je godine 1910. uglavnom. Broj doseljenika se i dalje povećavao. Među njima najbrojniji su bili doseljenici sa srpskohrvatskog i slovenačkog jezičkog područja Austro-Ugarske Monarhije (53%). 44-45.

34%) 166 (3.501 stanovnik.03%) Zdravstveno osoblje Slobodni seljaci Kmetovi Zemljoposjednici (begovi i age) 102 (2. Ortschafts – und Bevölkerungs – Statistik 1885. Prema popisu od 1885.44%) 29.32%) 143 (3.06%) 3 (0.907 (13.14%) 89 (2. godine 3.53%) 50 (1. 99 i krupnija buržoazija i radnička klasa čine tanke socijalne slojeve u našim gradovima. Brod i Zubovići. nadničara i sluga Ostalih muških osoba preko 16 godina Ostali (žene i djeca) Ukupno 4. Bijokovo. Tada su u gradsku opštinu upisana sela: Gradac.04%) 615 (2.95%) Posjednika kuća i rentijera Tvorničara. 12 . Činovništvo i inteligencija su. Na istom teritoriju gradske opštine.80%) 67 (1.01%) 8 (0. godine u Foči je živjelo 4.115 (71.179 ili 27.186 (100.09%) 20.34%) 582 (13. živjelo je 1885.14%) 14 (0. Barakovac. Tada su u gradsku opštinu upisana neka okolna sela koja nisu uračunata u kasnijim popisima. godine bilo privredno aktivnih lica 1.3% i na nosioce gradske privrede 67.805 (71. XCVI.57%) 2 (0. koji je uzet 1895. uglavnom. svjetovnu i vjersku inteligenciju otpadalo je 5%.11%) 507 (1.73%) 310 (1. Prevrač. na agrarne skupine 28. a većina domaće inteligencije pripada vjerskim zvanjima. Glavni rezultati popisa 1895.28%) 51 (0.00%) 3.7%.181 lice ili 72.11%) 17 (0. Sukovac. XCII. Od ukupnog broja muških osoba koje su privređivale na činovnike.360 (100.05%) 33 (0.360 stanovnika.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918.38%) 2.97%. trgovaca i zanatlija Pomoćnih radnika. koja su izdržavala 3.638 (9.03%. Tabelarische Uebersischt über die durchshnitliche Dichte Bevolkerung in Bosnien und der Hercegovina auf eine Quadratmeile.04%) 3.04%) 6 (0. Prvi podaci o socijalnoj strukturi u Foči zabilježeni su u popisu od 1885. stranog porijekla.17%) 278 (0.30%) 25 (0. godine.00%) Iz navedenih podataka vidi se da je u Foči 1885. a izgledala je ovako:12 Socijalna kategorija Državni činovnici Privatni činovnici Sveštenici Učitelji grad Foča fočanski srez 13 (0. str.

u odnosu na 1885. 396397. nego Glavni rezultati popisa 1895. 1910.0%) 2.13 Socijalna kategorija Zemljoposjednici (sa i bez kmetova) Seljaci Kmetovi Slobodni seljaci ujedno kmetovi Ostalo poljoprivredno stanovništvo Ukupno poljoprivredno stanovništvo Ostalo civilno stanovništvo Ukupno Domaćina Članovi domaćinstva Svega Domaćina Članovi domaćinstva Svega Domaćina Članovi domaćinstva Svega Domaćina Članovi domaćinstva Svega Domaćina Članovi domaćinstva Svega 1895.492 1. Socijalna struktura agrarnog stanovništva u Foči 1895. 13 . socijalna struktura gradskog stanovništva u Foči pokazuje izvjesna pomjeranja u korist agrarnih skupina stanovništva. i 1910.7%) 2.425 (54.0%) 1. 483 1.975 62 220 282 9 40 49 49 70 119 - 3. Od 483 pripadnika tog socijalnog sloja.007 (45. ali znatno više je bilo posljedica djelovanja društveno-ekonomskih procesa koji su se odvijali u tom razdoblju. 56 zemljoposjednika (od toga 20 pravoslavnih) nisu imali kmetska selišta. str. U gradu se naročito namnožio socijalni sloj zemljoposjednika (sa i bez kmetova). godinu uslijedilo je zbog izvjesnog proširenja gradske opštine. U naredna dva popisa. 49 234 283 163 778 941 6 27 33 1 1 12 26 38 1910..705 (100.409 (65%) 4.432 (100. i 1895. str.. koji se za 15 godina (1895-1910) povećao za 10 puta.296 (35%) 2.100 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.3%) Povećanje agrarnog stanovništva u Foči 1910. Die Ergebnisse der Volkszählung 1910. godine 427 (od toga 35 pravoslavnih) imalo je kmetove. U isto vrijeme. 40-42.

756 . Ovaj proces bio je.5%. Ta koncentracija zemljoposjednika u gradu nastala je prvenstveno stoga jer su pojedine građanske porodice kupovale kmetska selišta i slobodnu zemlju. stanovnici 2. Agrarno stanovništvo u fočanskom srezu po godinama i socijalnim kategorijama Socijalna kategorija Zemljoposjednici Slobodni seljaci Kmetovi 1885.440 363 522 37. u Foči je živjelo 22.950 Slobodni seljaci ujedno kmetovi i obratno Ostalo poljoprivredno stanovništvo 396 146 339 1. godine po konfesijama Socijalna kategorija Zemljoposjednici sa kmetovima Svega 654 Muslimani 619 Pravoslavni 35 20 641 222 183 12.5% zemljoposjednika u srezu.591 1. takođe. 1. 278 1895.638 - 2.440 368 522 Kmetovi ujedno sl.616 Zemljoposjednici bez kmetova Slobodni seljaci Kmetovi 72 4. 726 3. a 1910. praćen raspadanjem i dijeljenjem kućnih zadruga.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. Na taj način se u gotovo svim našim gradovima povećavalo agrarno stanovništvo na račun stanovništva koje se izdržava zanimanjima izvan poljoprivrede.421 610 301 4.372 52 3. godine 66. Socijalna struktura agrarnog stanovništva u fočanskom srezu 1910.591 1. seljaci Ostali poljop. kao i sve jačom socijalnom diferencijacijom stanovništva. 217 1910. Potpuniji podaci o tome daju se u naredne tri tabele.907 2. Godine 1895.472 1.044 Ukupno poljoprivredno stanovništvo 24. 101 je njihove posjede obrađivao drugi.

Jugoslavenski historijski časopis.34 5. 14 .28 5. Blizina srbijanske i crnogorske granice nije joj mnogo koristila. Međeđa-Dobrun (24.02 4. Promet ljudi i roba nije više išao “carigradskim drumom”. ± 1910. br. Stoga je privredni razvoj Foče u velikoj mjeri zavisio od privrede njene bliže i dalje okoline. Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1907.48 6.46 2. Foča se približila željezničkoj pruzi na 46 km.53 4.89 0.37 + 0. ali je dobila ulogu važnog vojnostrateškog punkta prema Crnoj Gori i Osmanskom carstvu (u odnosu na Novopazarski sandžak). koja je završena 1906.3 km) puštene su u promet 4. pa se nije moglo pozitivno odraziti na privredni razvoj fočanskog kraja. 15 Pruge Sarajevo-Uvac (137.39 4.0.88 *** Foča je nakon austrougarske okupacije izgubila svoj raniji privredni i saobraćajni značaj. i 1910. O ovim pitanjima vidi: Iljas Hadžibegović. a dva posljednja 1. ipak.44 6. godine. 1895.05 . avgusta 1906. str. 1910. 1974. 1.89 1.. 179. godine.102 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Izgradnjom željezničke pruge Sarajevo-Višegrad. jer je promet sa Srbijom bio sveden na najmanju mjeru.73 6. što je.80 6.15 Ovi pregledi sačinjeni su na osnovu citiranih popisa stanovništva od 1885. 3. nego su svi značajniji željeznički i cestovni pravci bili okrenuti prema Austriji i Mađarskoj. Prosječan broj članova domaćinstva agrarnog stanovništva u fočanskom srezu 1895.83 2. godine14 Socijalna kategorija Zemljoposjednici Slobodni seljaci Kmetovi Slobodni seljaci ujedno kmetovi Ostalo poljoprivredno stanovništvo Ukupan prosjek 1895. 1-2. i 1910.83 6.49 1.2) i Dobrun-Vardište (7. bilo daleko. Promjene u strukturi agrarnog stanovništva u Bosni i Hercegovini 1878-1914. jula 1906..2 km).

4. 11. godine privređivalo je 13.146 osoba ili 3. živinarstvo i vrtlarstvo Šumarstvo Industrija kamena i zemlje Obrada metala Proizvodnja strojeva. Na sva ostala zanimanja otpadalo je 1. 16.08% stanovnika. 10.324 lica ili 9.62% zaposlenih. 13. 103 Struktura stanovništva u fočanskom srezu prema glavnom zanimanju 1910. javnoj službi 95. . 14.822 9 3 94 11 52 4 4 47 110 156 246 202 178 56 4 23 67 Kućna posluga i razni poslovi za platu Javna služba Ostali Svega Slobodna zvanja 13. Poslije poljoprivrede. 12. oruđa. 5.12% ukupnog stanovništva u srezu. instrumenata i sl. javnom službom (1. godine16 1. 7. 9. drvnoj in16 Die Ergebnisse der Volkszählung 1910. str. koji su izdržavali 8. 15.38% zaposlenih ili 91. najamnim radom (1.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918.784 ili 67. 840 ih je imalo sporedno zanimanje i to u poljoprivredi 272. 18. 56-57.87% zaposlenih).35%) i obradom metala (0. Od ukupnog broja zaposlenih. 3.71%).88% stanovništva. Razdioba po zvanju uopće. koje su izdržavale 26.146 U fočanskom srezu 1910. 8. 17. trgovini 68. 2. Građevinarstvo Industrija kože Tekstilna industrija Drvna industrija i rezbarstvo Prehrambena industrija Industrija odijevanja Trgovina Saobraćaj Proizvodnja pića i ugostiteljstvo 11.53%).92% ukupnog stanovništva. najviše stanovnika fočanskog sreza bavilo se trgovinom (1. Poljoprivreda. 6. Od toga je na poljoprivredu otpadalo 90.

godine (km2)17 Njive Vrtovi 136 169 1. Takva struktura obradive površine i udaljenost od željezničkog saobraćaja uslovila je da se 1895.17 na 1 km2. 284. koji je iznosio nešto više od 37 stanovnika na 1 km2.02% ukupne površine sreza. i 1910. dustriji i rezbarstvu 65. kućnoj posluzi 45.889 37 403 8 (7. ili od prosjeka za cijelu zemlju.97%) (8.26 stanovnika na 1 km2. ili 21.00%) (1.11%) (100..43%) (21. . Gustina naseljenosti je bila znatno manja od prosjeka sarajevskog okruga. građevinarstvu 29 itd. na kojoj je živjelo 39. 17 Die Landwirtshaft in Bosnien und der Hercegovina. Sarajevo. Samo su glamočki i nevesinjski srez bili rjeđe naseljeni od fočanskog. 282. livade i pašnjaci činili svega 38. ugostiteljstvu 28.23%) (0. godine više od 91% stanovništva fočanskog sreza izdržava od poljoprivrede kao glavnog izvora prihoda.. Obradiva površina u fočanskom srezu 1895.93%) Livade Šume Pašnjaci Neobradive površine Svega Iz ovog pregleda vidi se da su njive. godine oko 1890 km2 površine.930 stanovnika. 1899. Fočanski srez imao je 1910.136 1.33%) (60. str.104 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. koji je imao 34. vrtovi.

618 36. 29.270 2.785 2. 43. a krompira za nešto manje od pet puta.479 2.783 4.232 1.244 6. .FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918.575 Proizvodnja žitarica u fočanskom srezu rasla je brže od priraštaja stanovništva. proizvodnja navedenih žitarica iznosila je 124 kg po glavi stanovnika. 21.65%.785 4.994 1887-1891.573 3.119 1.916 4.536 6. 288-335.332 515 178 8.066 846 454 4. a naročito duhana i krompira.507 317 82 290 1.500 2.433 Perica. 105 Obim poljoprivredne proizvodnje u fočanskom srezu vidi se iz naredne tabele (u metričkim centima)18 Vrsta proizvoda Pšenica Ječam Raž Kukuruz Zob 1882-1886.277 4. Za 10 godina proizvodnja duhana povećana je za preko šest puta.482 2.780 297 5.434 3. Značajan porast bilježila je i proizvodnja voća i povrća. a proizvodnja žita za 59%.587 Pirovina Heljda Ukupno žitarica Krompir Mahunarke 1. godine 197 kg.481 407 4. konoplja.289 2. lan i sl Ostalo koštunjavo voće Crne šljive Jezgričavo voć 428 176 5.235 1892-1896.955 408 710 Kesteni i orasi Sijeno Vrtno bilje i povrće Duhan 56. Godine 1885. 18 Die Landwirtshaft in Bosnien und der Hercegovina. str. U istom razdoblju stanovništvo je u srezu poraslo za 13.022 701 198 2.122 5.102 78.154 4.237 2.570 67.294 45.426 4.245 2.539 125.075 1. a 1895.

Od 1895.602 64.222 ili 31%. ovaca za 29. 19 . magarci.847 1910. bilećki. koza za 3.050 ili 4. godine broj konja. 18 142 307 214 5 1910. Die Landwirtshaft in Bosnien und der Hercegovina. a samo se broj svinja uvećao za 226 ili 14%. Zbog toga su poređenja realna samo u posljednja dva popisa. Vrsta stoke Konji. U fočanskom srezu. magarci mule Goveda Ovca Koza Svinja 3.045 38. godine ne prikazuje stvarno stanje. 5.298 39. Broj stoke u fočanskom srezu po godinama19 Vrsta stoke Konji. 13 103 171 265 5 Po broju stoke na 100 poljoprivrednih stanovnika fočanski srez bio je na osmom mjestu u Bosni i Hercegovini. nevesinjski. livanjski.7%.7%.. 5.408 64.8%. 252 872 688 364 94 Prvi popis stoke od 1879.930 1. XX-XXI. sarajevski (seoski). magaraca i mula smanjio se za 615 ili 10.660 ili 10. Grad Foča 1910. Die Ergebnisse der Viehzahlung.181 60 1879.374 23. i 1910.621 1895. 355-356. Ispred njega bili su rogatički. Broj stoke na 100 poljoprivrednih stanovnika u fočanskom srezu 1895. mule Goveda Ovaca Koza Svinja 1895. 6-7.660 43. Stočni fond je značajno reduciran u prethodnim nemirnim godinama.350 19.880 1. jer su se bojali povećanja poreskih obaveza. a vlasnici stoke su netačno prikazivali njen broj.262 93.106 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. zabilježeno je opadanje stočnog Die Landwirtshaft in Bosnien und der Hercegovina str. u vrijeme teških posljedica trogodišnjeg ustanka i austrougarskog zaposjedanja zemlje.186 61. 20. gatački i stolački srez. goveda za 4. str. 12. do 1910. kao i u cijeloj zemlji.. godine20. jer je izvršen svega godinu dana poslije okupacije.

str. magaraca i mula smanjio se za 615 ili 10. tako da se od 1907. do 1908. str. Od 1. U Bosni i Hercegovini osnovano je do Prvog svjetskog rata 26 poljoprivrednih zadruga. Osim toga. odabirao bikove i pastuhe za rasplod. boljih pasmina konja i goveda. znatno je porastao broj stanovništva u čijoj se opštoj ishrani povećala potrošnja mesa. Potkraj 1908. održao 36 predavanja kojima je prisustvovalo 499 slušalaca. marta 1909. IX. Već iduće godine zadruga je imala 6. godine udvostručio izvoz stoke iz Bosne i Hercegovine.24 I u izvještaju za drugu polovinu 1910. godine on je riješio 299 predmeta iz svog djelokruga. str. godine. Aktivnost poljoprivrednih zadruga bila je usmjerena na unapređenje poljoprivrede: širenje boljih sorti sjemena. Die Ergebnisse Viehzahlung 1910. vještačkih đubriva i sl. U službenim izvještajima se konstatira da je kvantitativno nazadovanje stočnog fonda bilo praćeno poboljšanjem kvaliteta bosanskohercegovačkih pasmina. do 1910. 61. decembra 1909. godine broj konja. Tome je doprinio Carinski rat između Srbije i Austro-Ugarske. a imali su i funkciju poljoprivrednih referenata u sreskim uredima.21 Mada je fočanski srez bio izrazito poljoprivredno područje. te držao predavanja i tečajeve za poljoprivrednike. Zadružni prirez iznosio je 2% desetinskog paušala. obavio 36 službenih putovanja.8%. Iz dva izvještaja saznajemo detaljno o prirodi i obimu njegovog posla. Izvještaj o upravi BiH 1911.700 članova.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. 21 . str. godine. 22 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1910.22 Osnivanje zadruge u Foči bilo je sastavni dio akcije koja je na tom planu započeta 1904. održao 7 praktičnih vježbi na kojima su učestvovala 153 poljoprivrednika. jula do 31. uredio 4 vrta površine 4 dunuma. U 20 su namješteni kvalificirani ljudi koji su bili i putujući učitelji za cijeli srez. godine. Jedino je uzgoj duhana stimulirala industrijska prerada u domaćim fabrikama. str. primjena modernih poljoprivrednih oruđa. godine počelo se raditi na osnivanju sreske poljoprivredne zadruge u Foči. 107 fonda u prvoj deceniji XX vijeka. On je tumačio poljoprivredna pravna akta. koja je zvanično konstituirana 10. godine zabilježena Die Landwirtshaft in Bosnien und der Hercegovina. Wien 1914. 96-97.23 Putujući poljoprivredni učitelj u Foči bio je namješten u toku 1909. 120 zadružnih vijećnika i 16 odbornika. izvršio pokušaj umjetnog đubrenja (na jednoj parceli utrošio 40 kg) i u 128 slučajeva imao posredničku ulogu. 80-83. 23 Bericht über die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina 1913. 24 Izvještaj o upravi BiH 1910. 92-93.

a trgovina se sve više okretala prema Austro-Ugarskoj. Ova opšta privredna i društvena kretanja u zemlji nisu išla na ruku privrednom razvoju Foče i njene okoline. Poslije 1878. Proširenje tržišta u okvirima Monarhije. njenim djelovanjem bio je probijen led u prevazilaženju tradicionalnog privređivanja u poljoprivredi. Stari zanati su 100 godina prije okupacije počeli polako nazadovati ili potpuno nestajati. godine Bosna i Hercegovina uključena je (1879) u zajedničko carinsko područje Monarhije. 3 pluga. To uključivanje u razvijeniji privredni sistem i široko otvaranje vrata poslovnim ljudima sa strane dovelo je do ekspanzije tržišta i robnonovčanih odnosa.200 voćnih sadnica. održao 37 predavanja kojim je prisustvovalo 800 slušalaca.108 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine nisu u potpunosti mimoišle Foču. Iste godine za fočanski srez naručio je 2. .25 Iz ovih izvještaja jasno se vidi da je postojanje poljoprivredne zadruge i stručnjaka u njoj bilo vrlo korisno za unapređenje poljoprivrede. 2 vjetrenjače i 1 sječarica. jer je ostala izvan dometa željezničkog saobraćaja koji bi omogućio eksploataciju prirodnih bogatstava (prvenstveno šuma. održao 26 praktičnih vježbi s 408 poljoprivrednika.. uredio pet voćnjaka i vrtova i uredio 30 polja (površine 60 dunuma) za sijanje stočne hrane. međutim. Zadruga je raspolagala neznatnim sredstvima prikupljenim od članova (2. izvršio 53 službena putovanja.. Ipak. Zbog toga je Foča čitavo vrijeme austrougarske 25 Izvještaj o upravi BiH 1910. je njegova bogata aktivnost. koje su prekrivale 60% fočanskog sreza) i privredno oživio čitav kraj. nije doprinosilo balkansko-orijentalnoj produkciji i trgovini. Politički i drugi motivi vodili su zatvaranju granica prema susjednim balkanskim zemljama u kojima su bosanskohercegovačke zanatlije i trgovci imali svoje tradicionalno tržište. iako u cijelom ovom razdoblju u njoj nije podignuto nijedno značajnije industrijsko preduzeće. fočansko gradsko stanovništvo postepeno se uklapalo u nove privredne tokove. Mjere preduzete od njenog osnivanja do Prvog svjetskog rata historijski znače samo simboličan početak moderne agrikulture u fočanskom kraju. jula do 31. tako da nije mogla značajnije uticati na proširenje svoje aktivnosti. Oslonjeno na bogatu zanatlijsko-trgovačku tradiciju. 80-81. decembra on je riješio 158 predmeta. Promjene koje su nastupile u privrednom životu Bosne i Hercegovine poslije okupacije 1878.500 kruna godišnje).000-2. koja nije beznačajna u historiji poljoprivrede fočanskog kraja. str. a uporedo s tim i do razaranja esnafske i patrijarhalne tradicije. Od 15.. ali je njeno osnivanje došlo dosta kasno.

zlatarski je obrt u Foči spao na desetak dućana. a kasnije samo Srbi. džepne noževe. Kolubare. “Poslije 1878.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. 124-132. Na taj način bi se. Tošovići. godine izvožene su i u Austriju. str. U tom obrtu fočanski su se majstori mogli jedino uporediti s majstorima Carigrada (.26 Kujundžijskim zanatom bavili su se Bošnjaci i Srbi. ali su i njima davali oblike ubojitih dugih noževa prijašnjih vremena. 72. Tu su izrađivane sve vrste noževa.. 109 vladavine zadržala karakter trgovačko-zanatlijskog centra s jakim vojnim garnizonom i sreskim administrativno-upravnim aparatom. Vidi takođe. S druge strane. H. Letići. 26 27 . koji su na balkanskom tržištu bili poznatiji od bilo kog drugog fočanskog proizvoda. Naše starine. Polje i Redže. Esnafi i obrti. Razvoj zanatstva u Foči imao je izuzetnu ulogu u njenoj historiji. a poslije 1878. Krame. ali je najviši domet postignut u obradi metala. str. 1961. 59. Hamdija Kreševljaković je o tome pisao sljedeće: “Foča je bila osobito poznata po izradi noževa i po zlatarskom obrtu. Bilo je vrsnih majstora u raznim zanatima. 1896. Sarajevo. 1957. Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini. Povijest i umjetnost Foče na Drini. Dragovići. nova uprava nije pokazivala interesovanje i pustila ih je da propadaju. Kvalitetom i ljepotom izrade izdvajale su se sve vrste noževa.”27 Za veliki broj zanata koji su. Izrađevine fočanskih kujundžija su se raznosile po čitavoj Crnoj Gori i po dobrom dijelu Hercegovine. ali nikada nisu do kraja ostvarene.) Važnije porodice koje su se bavile ovim obrtom jesu: Bičani. str. angažiranjem državnih sredstava. Masburi. jer briga oko spasavanja nekih Hamdija Kreševljaković. uz korištenje tradicije i domaćih sirovina. tehnički dobro opremiti i radnoj snazi dati moderno tehničko-tehnološko obrazovanje. str. Kadribegovići. Poneki članovi tih porodica produžili su zanat i poslije okupacije te od starih izrađevina pravili samo male. Noževe su izrađivali muslimani. Sarajevo. Nikolići. uz modernu industrijsku proizvodnju. Jaglučići i Kujundžići). koje je trebalo organizirati na novim osnovama. Berlin. IV. Karabegovići. postali anahronizam. Jagnje. Heinrich Renner. jer je proizvodnja handžara i jatagana bila zabranjena”. Wanderungen durch Bosnien und die Hercegovina kreuz und quer. Kreševljaković. 71. Zanimanje se prenosilo s koljena na koljeno u više porodica ( Jeremići. Alija Bejtić. obezbijedila egzistencija izvjesnom broju domaćih porodica. čime se osobito bavio fočanski trgovac Bećir Njuhović. ona je namjeravala iskoristiti tradicionalni smisao domaćeg stanovništva za neke vrste umjetnih zanata.. počev od handžara i jatagana do malih šklopaca. Namjere su bile dobre.

a otac mu je pirlitao za turskog vakta oklope na puškama i na drugom oružju. 57. a od 1911. Bejtić. 58. Esnafi i obrti. Ime ‘Vladina radionica’ dobio je jedino po tome. godine osnovana Vladina radionica za inkrustaciju. do prvog svjetskog rata. Glasnik za umjetnost i obrt (Zagreb). Citirano prema A. bila filijala Ateljea za umjetne zanate u Sarajevu. 1910.”28 Jedan savremenik. babicama. umjetnih zanata i kućne radinosti nije bila svestrana. godine 600 kruna godišnje. u kojem su otac i sin i prije radili. Iz Beča šalju preko obrtničkog referenta različitih prostih drvenih predmeta: ručica. str. On je naučio zanat od oca. te im je u radionici u okviru spomenica. cvjetićima. V. Vuletić-Vukasović. Rečene se stvari provađaju po svoj Herceg-Bosni. A. sponama itd. Obrti u Foči. str.. (vodicama. Povijest i umjetnost Foče. nožica za kutije itd. a to sve narodnim motivima (gdjegdje upada i arapskog veza).. narodnim motivima”. itd. što je Vlada davala neku potporu učenicima koji su učili zanat kod Riste i Arse.29 Iz opisa savremenika vidi se da je Radionica za inkrustaciju u Foči imala zanatski karakter. kukama. koja je do 1909. Vid Vuletić-Vukasović. Sada narod ne nosi oružje. U tome je bila njena osnovna namjena i značaj. opisao je ovu radionicu u godini njenog osnivanja (1887) na slijedeći način: “Gazda radionice je i učitelj momčadi mladi Arsa Šundurika..30 Mada nemamo tačne podatke.. Za izdržavanje radionice iz sredstava zemaljskog erara isplaćivana je dotacija. Šundurike su bili odlikovani na tršćanskoj izložbi. 500 kruna.. III/1888.). U okviru ove politike u Foči je 1887. godine iznosila 400 kruna. O ovoj radionici Alija Bejtić piše: “Nije to bila neka savremeno opremljena radionica. a radila je prema porudžbinama Ateljea za umjetne zanate u Sarajevu. a da ih spomenuti Arso Šundurika napuni. po svom ukusu. Na čelo te radionice postavljeni su Risto Šundurika i njegov sin Arso. Imala je funkciju škole za obučavanje mladog naraštaja. do 1914. koja je od 1892.110 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. nego obični dućan u Donjoj čaršiji kraj Šehove džamije (s lijeve strane idući od malog mosta). te su njihovi cigarluci cijenjeni kao i travnički. Bejtić. Arso je radio tu po starom načinu. str.. a u posljednje doba primaju narudžbine iz Beča itd. na osnovu postojećih može se pretpostaviti da je u ovoj radionici. te je taj zanat tjerao sve do okupacije. pa eto Šundurike vezu srebrom i tučom pirlitane (vezene) štape. cigarluke. 28 29 . moglo biti osposobljeno oko 25-30 ljudi. 27.

Esnafi i obrti.000-1. 31 A. Bejtić.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. pa kod njega niko nije izučavao zanat. godine. 188-189. 30 . 33 ABH. To je bio siguran put da se sačuvaju od daljeg propadanja i prevaziđu proizvodnju za lokalno tržište.000 goveđih i 5. 61. godine kaže se da u Foči ima pet tabhana. 6. takođe 1912. Ovaj posljednji osposobio je trojicu naučnika – Avdu Balića. a treći u Trebinju. 111 Sličnim poslom bavio se u Foči i Mustafa Letić. drugi u Ustikolini. Memiša Kumru i Ahmeta Dizdarevića. Poslije 1878. godine otvorio Meho Hadžiahmetović. Srednje i stručne škole.31 Druga vrsta zanata kojim se uspješno bavilo fočansko građanstvo bila je prerada kože i krzna. nedaleko od Aladža-džamije. Ranije se u Foči prerađivalo dvostruko više ovčijih i kozijih koža.200 forinti za nabavku sirovine i da im se u Beču osigura tržište za njihovu robu po tamošnjim cijenama. Ali. koji su se i najduže održali. njihove izvozne mogućnosti ograničene. a drugu Smail Kašmo. str. promjenom granice. Povijest i umjetnost Foče. 32 Čizmedžijski i ćurčijski zanat počeo je znatno ranije propadati (H. str. ZMF. visočkih ili travničkih štavljača. Obojica su rođena u Foči.694/BH. između Careve džamije i sahat-kule. “čuven na daleko” po svojoj vještini graviranja arabeski na gvožđu. smještenih u Prijekoj čaršiji. jer su. Pejanović. Najveći broj kože otkupljivao je vojni garnizon u Foči. U jednom izvještaju iz 1891. str. do 1914. koje godišnje prerade 1.). Vidi posebno za 1906. Za njegov razvoj postojali su izvanredni prirodni uslovi i okolina bogata stokom. 33 Đ. Tim poslovima bavili su se tabaci. čizmadžije i ćurčije. Kreševljaković. godinu str. 321-323. sarači. godine. Izvještaji o upravi Bosne i Hercegovine od 1908. br.32 Za vrijeme austrougarske uprave tabhane su se nalazile uz Ćehotinu u samom gradu.000 ovčijih i kozijih koža. Prvi je otvorio radionicu u Foči 1912. kujundžijskim zanatom u Foči bavilo se svega desetak radnji. a zanat su izučili u Sarajevu. Najbrojniji su bili tabaci. Za vrijeme austrougarske uprave u gradu postoje svega dvije kazandžijske radionice. ali je ljubomorno čuvao svoju vještinu. Prvu je 1889. godine. 1981. od tog prijedloga nije bilo ništa jer se Vlada odlučila da kožarsku industriju razvija u Jeleču. 71. tako da su proizvodili samo za podmirivanje lokalnih potreba. ali poslije okupacije štavljači koža došli su u nepovoljniji položaj od sarajevskih. Stručnjaci su predlagali da se svakom od pet fočanskih štavljača dadne predujam u iznosu od 1. 1907.

Tuzlaci. Zametice. Bili su minimalno plaćeni. br. Esnafi i obrti.000 ovčijih i kozijih koža. Prema tome.000 kg vune. Nišići. Foče i Jajca.”35 Vjerovatno se većina ovih radnika samo uzgredno bavila preradom kože. Ušte. str. koji su godišnje zarađivali ABH. što je bilo 2. str. S obzirom na to da su jelečki štavljači imali najbolje prirodne uslove i da su proizvodili najkvalitetniju kožu.5 puta manje od najslabije plaćenih radnika u zemlji.000 ovčijih i kozijih koža. Svaki zaposleni prerađivao je 600-700 koža godišnje. a onda su ustupljena Ašeru Alkalaju. ZMF. a poznat je po kvalitetnoj preradi kože. Po broju prerađenih koža nalazio se odmah iza Sarajeva i Visokog. Džinići.112 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. ZMF. Renner. Lokalni štavljači napustili su stare tabhane i zaposlili se u fabrici kao najamni radnici. Uzmemo li da je svaki tabak imao po pet radnika.000 koža)34 Do okupacije Bosne i Hercegovine u Jeleču su se održale 4 tabhane smještene uz Krupicu. ali je ona zbog slabog rukovođenja radila samo do 1898. Hadžići. koji ih je instalirao na Mošćanicu kod Sarajeva. Drinjakovići i Husići. Kurtovići. str. H.694/BH 1891. godine. Jeleč je bio jedno od većih naselja u fočanskom srezu. 6. 36 ABH. Tada je radilo svega devet štavljača i 15 radnika. Dvije godine kasnije fabrika je proširena. a uz to se dobijalo 70.. predloženo je da se u Jeleču podigne moderna fabrika kože. Na pribavljanju sirovina i preradi kože imalo je posao oko 300 ljudi. u Jeleču su radile tri tabhane sa 30 štavljača.36 Prekidom rada fabrike u Jeleču nanesena je velika šteta lokalnom stanovništvu. Kreševljaković. br.. Wanderungen durch Bosnien und die Hercegovina.694/BH. Prijedlog je ostvaren 1892. Omeragići. Postrojenja su stajala neiskorištena punih 10 godina. a ispred Travnika. Šljive. Uz hranu su zarađivali svega 20 krajcera dnevno. godine. Ovaj slučaj nije mi više nigdje poznat. O jelečkim tabacima Hamdija Kreševljaković je zapisao slijedeće: “Zanimljivo je da je u svakoj tabhani bilo po devet suvlasnika (ortaka). ovaj je tabački odžak brojio 36 majstora. H. Činilo se da je ta fabrika u Jeleču bila dobar poslovni potez nove uprave. Prema izvještaju iz 1891. 74. 133-134. godine prerađivalo 6. Tabačkim poslom bavile su se sljedeće porodice: Đoze. Šahbazi. godine. dok je ranije prerađivano četiri puta više (24. Esnafi i obrti. Poneki su majstori imali do 15 radnika. 1981. 73. 34 35 . U njemu se 1891. onda je u tom odžaku bilo zaposleno preko 200 osoba. Kreševljaković. ali od te tri dvije su bile pred potpunom obustavom rada. Merdani. Palalije. 6. H. Njena godišnja proizvodnja iznosila je 80. Kazazići.

Prosječna nadnica kopača u rudniku Kreka iznosila je tada oko 2. podignuto je i osam otkupnih stanica i to pet u Hercegovini i tri u Bosni (Orašje 1888. Prva ulaganja u te poslove brzo su se isplatila.955 q godišnje. decembra 1879.910 kruna.5 krune. Bez obzira na to. onda je bruto-prihod 1895. To znači da je prihod od duhana u fočanskom srezu bio jednak sumi od 93. jedna dobra tradicija nije prerasla u novi kvalitet. str. Wien. Od 1882. Fočanski kraj bio je poznat i po kućnoj proizvodnji tekstila. a njihova dogradnja doBericht über die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina 1913. dok je čisti prihod čitave ranije produkcije iznosio 1. godine svoju filijalu u Foči. Osim njih. U fočanskom kraju proizvođen je duhan slabijeg kvaliteta. Foča 1893.840 nadnica rudara u Kreki. bis 1916. Wien. ona je djelovala u dva pravca – na jednoj strani je nastojala da visokim otkupnim cijenama pridobije seljake za uzgoj duhana i da strogim mjerama spriječi njegovu privatnu preradu i krijumčarenja. Već 1880. Iste godine kada je otvorena otkupna stanica u Foči izgrađeni su duhanski magacini u koje je uloženo 21. 25.000 forinti. 1914. godine. str. prihod od duhana predstavljao je značajnu stavku u ukupnom prihodu čitavog kraja. godine podignute su fabrike duhana u Sarajevu i Mostaru.200 forinti. 37 . Bericht über die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina für die Jahre 1914. dok je ista količina i I klasa hercegovačkog duhana plaćana 300 kruna. godine prosječno 1. Ako se uzme da je prosječna cijena duhana po 1 q bila 120 kruna. godine fočanski srez proizvodio je prosječno godišnje 317 kvintala. do 1886. Takve filijale postojale su u više mjesta Bosne i Hercegovine. a od 1892. 76. a na drugoj da što prije stvori uslove za fabričku preradu u zemlji. Osnovane su dosta kasno i radile samo do izbijanja rata 1914. tako da je uprava mogla već 1883.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. Broj sadilica duhana stalno se povećavao.37 U prvim godinama okupacije Austro-Ugarska je posvetila veliku pažnju uzgoju i fabričkoj preradi duhana. 90. 113 20. godine. godine iznosio 234. i Srebrenica 1897). do 1896. Poseban privredni značaj za Foču i njenu okolinu imalo je sađenje duhana i podizanje otkupne stanice. a kasnije još dvije – u Banjoj Luci (1888) i Travniku (1893). znatno sniziti otkupne cijene i uvesti strožije klasiranje. Nažalost. Tvornica ćilima iz Sarajeva osnovala je 1912. Uvođenjem monopola. godine. čija je cijena prve klase iznosila 160 kruna po 1 q.600 kruna. 1916.

Ali. Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1911.000 kruna. 224. Potkraj osmanske vladavine. prolazeći sve periode prosperiteta i kriza ove razmjene. Sve pilane su radile s po jednom pilom. od kojih je samo jedna bila okrugla. dok se 1910. Očigledno.38 Izvanredni prirodni uslovi koje je imao fočanski kraj za razvoj šumske privrede i drvne industrije ostali su neiskorišteni za svo vrijeme austrougarske uprave. iako je bio veoma zainteresiran za bosanske šume. Nazadovanje starih balkansko-orijentalnih zanata i okretanje trgovine prema Austro-Ugarskoj Monarhiji prisililo je Fočake da se prilagođavaju novim uslovima. zapošljavala je 27 domaćih radnika. zaobilazio je fočanski kraj zbog udaljenosti od glavnih željezničkih pruga. 576. Foča je nekoliko stoljeća bila u središtu kopnene razmjene dobara između Levanta i zapadnih dijelova Balkanskog poluostrva. str. u fočanskom kraju bilo je podignuto nekoliko pilana potočara. tako da prosječno ulaganje po jednoj pilani iznosi oko 1. Njihovi vlasnici bili su domaći ljudi ( Jovo i Aleksa Jeremić. Osim prihoda koje je donosilo uzgajanje duhana.39 Strani kapital. str. str. Razvojni put šumske privrede.000 kruna. godine zabilježeno je da fočanski srez ima 4 pilane na vodeni pogon. Razvojni put šumske privrede u Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske uprave (1878-1918). Otuda je njeno stanovništvo. taj ugovor nije realiziran sve do kraja austrougarske vladavine.. riječ je o malim pilanama potočarama ograničenog proizvodnog kapaciteta. vršena je 1910. 118-119. 141. Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906. str. str. izgradilo poseban smisao za trgovinu. Ukupna investicija u njih iznosila je oko 8. a 1885. otkupna stanica u Foči zapošljavala je izvjestan broj radnika u toku cijele godine. 91. Zemaljski pregled mjestopisa. godine spominje 8 takvih pilana.. 40 B. Godine 1904. Hasan Pilav i Hasan Karahasanović). Goetz i komp. a u sezoni i do 40-50. godine 47. Sarajevo. sa posebnim osvrtom na eksploataciju šuma i industrijsku preradu drveta. Branislav Begović. dobilo je na submisijanskoj licitaciji dugoročnu eksploataciju šuma u fočanskom kraju.40 U privrednom životu Foče posebno i istaknuto mjesto pripadalo je trgovini. Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1911. Begović. godine Akcionarsko društvo za iskorištavanje šuma i pogona parnih pilana. 1978.000 kruna. prije P. i C. sračunatog na podmirenje lokalnih potreba. 38 . Tek 1913.114 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Smještena na trgovačkom putu od Dubrovnika ka Carigradu. 39 Ortschafts – und Bevölkerungs – Statistik 1885. a 1912. godine uz ulaganje od 36.

a ovaj posljednji prvenstveno razvoj poljoprivrede.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. Ovome treba dodati da je razvoj trgovine stimulirao i poreski sistem. u Foči je 1906. značajniji od toga fonda bili su Sreski potporni fond. jer su trgovci u cijeloj zemlji plaćali svega 3% poreza na čistu dobit. U Foči je 1899. U popisu za 1910. 41 42 Altarac Mayer Bajrović Rašidaga Godina protokoliranja 1884.000 kruna. s kapitalom od 83. a u drugim mjestima najmanje 6 forinti (12 kruna). Uporedi Bosnischer Bote. uključivanjem Bosne i Hercegovine u carinsko područje Monarhije prekinuta je njihova veza s tradicionalnim tržištem u Crnoj Gori i Srbiji i drugo. To su sljedeće firme: Husein-beg Zulfikarpašić (1904). Autoru nije poznato da li su one prestale raditi ili su njihovi vlasnici napustili Foču. ipak. Foča je ostala udaljena od glavnih željezničkih pruga koje su čitav promet okretale prema Austriji i Mađarskoj. godine i to sa dva osnovna razloga: prvo. Meho Hajrić i Šaćir Hajrić i Hermann Fusch (1891). Selim Šukalo (1891). 1899. Ahmet Hanjalić (1892). str. godinu nedostaju neke trgovačke radnje koje se ranije javljaju. Salih Tataragić (1891). koji je raspolagao kapitalom od 9. Međutim. Protokolirane trgovačke firme u Foči 1910. koji je stupio na snagu 1. preselio iz Kalinovika. 390. a 1910. 1902. Kompas. Finansijalni ljetopis Bos. naruku duga tradicija.000 kruna. uvedena je obaveza sudskog protokoliranja za sve trgovačke radnje koje su u Sarajevu plaćale najmanje 15 forinti (30 kruna) poreza na čistu dobit. To znači da je obavezu sudskog protokoliranja imala svaka trgovačka radnja u Foči koja je godišnje ostvarivala najmanje 400 kruna čistog prihoda. godine u Sarajevu naslijedio Venzel Stjepan. godine. Jovan Radošević (1891). 115 Izgledi za budućnost naročito su se pogoršali poslije okupacije 1878. bogata okolina i prisustvo vojnog garnizona koji je djelimično snabdijevala. Simo Sunarić. str. novembra 1883. 65 i Bosnischer Bote. . 1912. Razvoju fočanske trgovine išli su. 1910/11. Njihova namjena je bila da kreditiraju zanatstvo i trgovinu.41 Prema Trgovačkom zakonu za Bosnu i Hercegovinu. koga je 1904.-Herc. str. 182. 2. na inicijativu Zemaljske vlade. Bosnischer Bote. Osim toga. godine osnovan Potporni fond za trgovinu i zanatstvo. str. Tomo Tomašević (1891). godine42 Naziv firme 1. godine bilo 35 takvih trgovaca. s kapitalom od 400. godine 50. 1893.050 kruna i Kreditni fond. 403-404.

1891. 19. 1905. 1905. 26. 1906. 18. 1905. 1893. 14. 11. 25. 1893. 33. 1893. 9. 34. 1900 1905. 37. 1902. 1910. 23. 1900. 1905. . 13. 4. 7.. 5. 1905. 20. 1891. 1905. 22. Naziv firme 3. 1900. 28. 1894. 10. 1891. 35. 29. 21. 1893. 8. 1910. 16. 32. 1905. 24. 30. 1891.116 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 36. 1905. 1891. 1905. 17. 1891. 31. 1891. 1907. 1891. 1891. 6. 1891. 15.. 27. 1896. braća Hadžialić Bećır Hadžimešić Mehmed Kadribegović Edhem Karahasanović Hasan Karahasanović Šerif Karahodža Mušan Karahodža Salih Karavdić Avdo Kujundžić Vasilije i Pero Letić Murat Njuhović Jusuf Oković Omer Pandur Mehmed Pašović Avdo Pašović Ibraga Prepoljac Aleksije Selimović Ibrahim Šiljak Hasan Sirbubalo Salih i Mehmed Sokolović Simo i sinovı Sokolović Timotıje Spitzer Heinrich Stark Johann Šukalo Muhamed Tafro Muhamed Tafro Mustafa Tafro Salko Tataragić Hadži Ibrahim Godina protokoliranja 1891. 12. Bakić Hadži Ibrahim Bakić Jusufaga Ćehajić Mehmed Džindija Hasan Ekmečić Osman Đonlagić Mehmed i Hasan Glođalić.

47. braća Glođajići. Milan i Todor Hadži-Vuković. Salih i Mustafa Tafro. Milan Simić. uslovili su stvaranje prvih novčanih zavoda. 1891. Bećir Tuno. koji su imali svoje filijale u Goraždu i Sarajevu. Alaga Rodžo i Vlado Hadži-Vuković. Nadzorno vijeće sačinjavali su: Jovo Jeremić. 1892. braća Sokolović. a hotelijerstvom su se još bavili Jakob Russ. 1900. 1891. 43 Moderan hotel. vodili. kožar i trgovac bio je Jusuf Njuhović. 42. Godine 1906. 1892. 39. 1891. 48. predsjednik. To su bile uglavnom trgovine mješovitom robom. 45. Bosnischer Bote. Hadži Bećir Hadžialić. Među njima. s 24 sobe. Đorđe Hadži-Vuković. 50. a posebno akumulacija kapitala koja je vršena u trgovini. Karakteristično je da su u Foči zabilježeni kao trgovci samo dva stranca i jedan Jevrejin. Simo Hadži Glođalić. prema datom popisu. Simo Sunarić. 1891. 43 44 . a vinariju su držala braća Caratan. 1891. 117 Naziv firme 38. 1891. držao je Samuel Gerstl. 44. uglavnom. Vlado Hadživuković. dok su vojničku kantinu držali Josef Gerstl i Maria Schlamp (Šlamp). Aleksije Jeremić. 46.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. Trgovinu su. Salih Tafro. Privredni razvoj Foče. Jusuf Njuhović. najistaknutiji trgovci mješovitom robom bili su Niko Hadži-Vuković i sinovi. 43. domaći ljudi i to 35 Muslimana i 12 Srba. Vasilije Kovačević i Vlado Hadži-Vuković. Tomašević Simo Tomašević Tane Tošović Risto i sinovi (Risto. svoje ciglane su imali Ahmet Đonlagić. Nedjeljko Davidović. Konstantin i Vladimir) Trhulj Alaga Trhulj Salih Tufekčić Gavro Tufekčić Mujo Tufekčić Tane Tulek Avdo Tuno Bećir Uzunović Halil Vuković Nike Hadži sinovi (Milan i Vasilije) Vuković Todo Hadži Godina protokoliranja 1891. 1912. 391. članovi direkcije. 40. potpredsjednik. 1910. 41. Samo je kod nekih bilo naznačeno čime se bave. Todo Kočović. 49. Meho i Šaćir Bajrić. 1891. 1893. predsjednik. Mara Jovović i Carl Herres. str. Najpoznatiji trgovci drvetom bili su Jovo i Aleksije Jeremić i Šerif Karahasanović.

Uplaćeno je bilo 2. Nadzorno vijeće: Mustajbeg Kršlak. predsjednik. godine i za vrijeme prvog Direkciju Srpske banke i štedionice sačinjavali su: Aleksije Jeremić. godine.. Poslove direktora obavljao je Nikola Kovačević. Kompas 1912/13. Todo Kočović. 136-138. članovi: Uzeiraga Njuhović. novembra 1912. a osnovana Srpska banka i štedionica (dioničarsko društvo). godine.45 Muslimanska štedionica u Foči (zadruga s ograničenim jemstvom) osnovana je 1907. godine.000 kruna.000 dionica po 50 kruna.000 kruna u 10. Rašidkadić. jula 1910. Milan Hadži-Vuković i dr. Do 1. Ibraga Selimović. Nadzorno vijeće sačinjavali su: Jovo Jeremić. 226. potpredsjednik (Foča). likvidirana je Srpska štedionica. Ahmed ef. Mustajbeg Prašo (Čajniče) i Alibeg Čengić – Borjanin iz Borja.-Herc. str. Manjo. a krajem 1910.44 Krajem 1909. Vidi: Finansijalni ljetopis Bos. predsjednik i članovi: Husein-beg Zulfikarpašić. potpredsjednik i članovi: Milan Simić. Vasilije Popović. Na njenom čelu stajali su najistaknutiji predstavnici srpskog trgovačkog građanstva. Zaključak je proveden u djelo na glavnoj skupštini 19. Todor Hadži-Vuković. Hasić. Risto Jeremić (Tuzla). Odlukom glavne skupštine.. str. Nedjeljko Davidović (Čajniče). godine imala je 255 članova s 560 udjela po 50 helera nedjeljno. godine bilo je uplaćeno 160. 1912-13. Salih ef. Kompas za godine 1910/11. str. Srpska banka i štedionica (dioničarsko društvo) započela je rad s dioničkim kapitalom od 200. Osnovana je s dioničkim kapitalom od 500.000 dionica po 100 kruna. Ali ef. 46 Direkciju Muslimanske kreditne banke sačinjavali su: Ibrahim ef. Rašidkadić. predsjednik. Muftić. 128-130. Ahmedaga Hasić. Vlado Hadži-Vuković.000 kruna. osnovana je Srpska štedionica u Foči (zadruga s ograničenim jemstvom). Muslimanska kreditna banka preuzela je imovinu i dugove Muslimanske štedionice. str. Rašidkadić. Vidi: Financijalni ljetopis Bos-herc. 126-128. Na glavnoj skupštini štedionice. Mehmed ef. Hasanbeg Alajbegović (svi iz Foče). 1911/12.46 *** Foča i njena okolina ušli su u političku istoriju austrougarskog perioda po događajima koji su se zbili u ustanku 1882. 45 . i 170. 20.000 dionica u vrijednosti 100. Simo Glođajić. maja 1911. Đorđe Hadži-Vuković. presjednik (iz Goražda). data je saglasnost da se osnuje Muslimanska kreditna banka (dioničarsko društvo).. 14. januara 1910. godine. članovi: Salih ef. Preuzimajući imovinu i dugove Srpske štedionice. godine – 225 članova sa 619 udjela.118 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.000 kruna u 2.

januara 1882. ipak su im preporučene taktičnost i obzirnost. Odmah je požurila da objasni razloge za takav stav stanovništva. U izvještaju kapetana Lukića stoji da su ustanike sačinjavali Bošnjaci i Srbi iz Borča i Foče. novembra 1881. godine. kao ni drugi gradovi jugoistočne Bosne. u blizini crnogorske. godine. Na tom mjestu ukrštali su se putevi iz istočne Hercegovine i južne Bosne. ekonomski i društveno izolirala od susjednih zemalja i uspostavila strogu birokratsku vlast s jakim vojnim garnizonom. Žalbe su naročito dolazile na šefa šumske uprave. neprijavljivanju pred sudom i slično. Budući da je naseljen isključivo muslimanskim i srpskim stanovništvom. godine. okupljajući bošnjačko i srpsko stanovništvo. Sve što se događalo između njih ne izlazi iz okvira političke istorije većine naših mjesta. .FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. da narod čitavog sreza pruža pasivan otpor koji se ispoljava u odbijanju da učestvuju u javnim radovima. turske i srpske granice. koja ga je politički. godine. S obzirom na to da je nezadovoljstvo imalo dublje socijalne i političke korijene. nije pružila neposredan otpor kad ju je zaposjedala austrougarska vojska u oktobru 1878. Uz 47 H. a nezadovoljstvo se naročito ispoljilo prilikom objavljivanja vojnog zakona za Bosnu i Hercegovinu. godine. Nisu se lahko mirili s nastalom situacijom. 119 svjetskog rata 1914-1918. 4. Predstavnici okupatorove vlasti izvještavaju iz Foče. ali je bilo Fočaka koji su učestvovali u odlučujućoj bitki na Glasincu. pa je konstatirala da je u srezu snažan pritisak poreskih i šumskih organa. i 11. Žandarmerijsku stanicu napala je grupa od 100 ustanika predvođenih podserdarom Perom Tunguzom. fočanski kraj najteže je podnosio novu okupacionu vlast. Opšte nezadovoljstvo dostiglo je kulminaciju u prvoj dekadi januara 1882. godine imao svoju četu. Iz takvih reagiranja okupaciona vlast je zaključila da se u fočanskom srezu više nego i u jednom drugom može očekivati otpor vojnom zakonu. Hercegovački ustanak. što nije bilo beznačajno za dalji tok ustanka. plaćanju poreza. Ustanak je počeo napadom na žandarmerijsku stanicu u Ulogu. U znak otpora vojnom zakonu. novembra 1881. Kapidžić. nisu se mogli izbjeći sukobi između stanovništva i okupacione vlasti. Foča. 93. koji je još 1878. Proglašavanje vojnog zakona bio je dovoljan povod za to.47 Iako su okupacione vlasti dobile naređenje da djeluju energično. tako da je vlast preduzimala prisilne mjere. Pripreme za ustanak počele su u čitavom kraju. 80 muslimanskih porodica iz Foče podnijelo je zahtjeve za iseljenje. str. noću između 10.

On je dobio tajnu poruku iz Crne Gore da zauzme Foču i prekine njenu vezu sa Sarajevom. ali su svi pušteni na slobodu. januara 1882. Hercegovački ustanak. Kapidžić. Kapidžić. str. Kapidžić. preduzeo akciju dolinom Sutjeske.120 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Cilj im je bio da oslobode Foču.. Preduzeta koncentracija vojske i njeno stavljanje pod komandu jednog generala ukazuje na strategijski značaj Foče i ozbiljnost ustaničkih akcija. Tom prilikom zarobljen je 21 žandarm i vojnik. O ovim događajima Hamdija Kapidžić je pisao: “SituaH. da im se uputi pomoć od 60 ljudi. 109-110. bogati zemljoposjednik. 13. Garnizon u Foči imao je 300 vojnika. januara.50 Do 1. februara 1882.49 Ustanici su 25. gdje je zauzeo žandarmerijsku stanicu u Tjentištu. Ustanici su zauzeli skele na Drini i počeli se prebacivati na desnu obalu. Hercegovački ustanak. jer su se ustanici pojavili na Vučijem brdu i Vratlu. Žandarmerijske stanice u Kalinoviku i Jeleču tražile su. februara. Tako su glavni skelski prelazi na Drini došli u ruke ustanika. Mazoču i Bastasima. godine zauzeli žandarmerijske stanice u Kalinoviku i Jeleču. U Foči je koncentrirana austrougarska vojska. a poslije toga su svoje glavne napore prenijeli iz gornjeg Podrinja i Zagorja prema Foči. prema Crnoj Gori i Sandžaku. Stojan Kovačević i Salko Forta. koji je s više sinova učestvovao u njegovoj pripremi i izvođenju. ali im fočanski garnizon u tome nije mogao pomoći. februara već se bilo diglo na ustanak stanovništvo na lijevoj obali Drine. a iz Sandžaka je upućen jedan bataljom u Čajniče i Foču. Jedna kolona pod komandom pukovnika Hacea stigla je u Foču 2. 16. str. Vodio je grupu od 600 ustanika i 1. 50 H. 114. od kojih su 150 bili regruti. 48 49 . čiji su glavni punktovi bili oko Huma i Broda. Najaktivnije ustaničke vođe bili su Pero Tunguz. H. Najznačajniju ulogu u ostvarenju tog zadatka imao je Stojan Kovačević. Hercegovački ustanak. str.. Peru Tunguza. Komandant svih tih snaga bio je general Obadić.48 Neposredno poslije izbijanja ustanka u Ulogu nezadovoljstvo se proširilo na Podrinje. ključnu ulogu u uloškom ustanku imao je Omer Šačić. Neposredna posljedica toga bilo je ugrožavanje austrougarske vojske u Foči i napuštanje žandarmerijskih stanica u Čelebićima. prema osmanskoj granici sve do Čajniča.

iz borbi za Foču 3. Hercegovački ustanak. Iako su pokazali izvanrednu preduzimljivost i hrabrost.53 Očigledno je da su ustanici iskoristili momenat kada je general Obadić napustio Foču s dijelom trupa i na taj način oslabio odbranu. H. Hercegovački ustanak. 121 cija između 2. 165. str. 164.500 boraca. slabo naoružani i bez artiljerije nisu se mogli suprotstaviti izvježbanoj vojsci u utvrdama. u bitkama oko Foče učestvovalo je 1. Sve snage morale su se koncentrirati na odbranu grada. Uspješne akcije ustanika vođene su sve do povratka i koncentracije svih trupa. 165. U izvještaju stoji: “Sve je ustalo i opšta je revolucija. zatim smo navalili na Foču sa svih strana. Kapidžić. da se kod Broda vode borbe i da kod Cvilina ustanici prelaze Drinu na više mjesta. str. i 15. Kapidžić. str.). februara 1882. 53 H. februara kada je stigao general Obadić s pojačanjem i da je u njima poginulo 4. a ranjeno 17 vojnika. H. Stojanu su pristizale ustaničke čete iz područja desne obale Drine iz Sandžaka pod Tošićem. a ostatak vojnika rasporedio je na položaje oko Foče. februara postala je po austrijsku vojsku kritična. tako da su oni treći dan morali prekinuti borbu. koji je prema konfidentskim izvještajima. Do žestokih borbi došlo je 4. 164. a trećeg dana prekinuli borbu”. sve je naoružano” (kurziv I. da su prekinute 4. Jovom Karovićem i Beširom Kaljačom. stigao iz Kolašina”.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. 52 General Obadić morao je prekinuti nastupanje prema Bastasima. H. jer je bila dobro utvrđena i branjena s osam bataljona ojačanih artiljerijom. Kapidžić. rasporedili smo svoje snage (1500 i to tako što smo postavili jedan dio na Krbljinama prema Rogoju. zauzeli sve kasarne. Ustanici su imali 3 mrtva i 4 ranjena. Ustanička akcija počela je napadom na Brod.54 Ustanici nisu zauzeli Foču.51 General Obadić je 4. Borili smo se dva dana (3. Ipak. drugi smo stavili u pokret prema Foči. jer su ustanici zaprijetili da će ga odvojiti od Foče. februara da su ustanici opkolili Foču. U austrougarskom izvještaju kaže se da su borbe za Foču bile žestoke. a s trećim smo izvršili napad na Susječno kod Foče). Prema ustaničkim izvještajima. i 4. Hercegovački ustanak. Kapidžić. 54 H. i 4. februara sa jednim dijelom vojske preduzeo izviđanje dolinom Drine i Sutjeske. februara oko utvrđenog Susječna i Broda. Komanda u Foči javila je 2. 51 52 . U jednom izvještaju piše: “Kad smo saznali za tu namjeru (kretanje pukovnika Hacea prema Foči). februar). Hercegovački ustanak. Položaj okupatorske vojske u samom gradu otežao je pokret u srpskom dijelu varoši. str.

str. koji su se koristili svakom pogodnom prilikom da napadnu okupacionu vojsku. . na čelu s generalom Obadićem. februara u vrijeme austrougarske ofanzive na Zagorje. Nakon ustanka. godine fočanski kraj dao je izvanredan doprinos. Žestok napad ustanika na Brod kod Foče zabilježen je 23. Kapidžić. U okolini Foče zadržalo se oko 700 ustanika. Hercegovački ustanak. Čelebić. ni to nije bilo dovoljno da se uspostavi trajniji mir. okupaciona vlast proglasila je amnestiju za ustanike. jer je ona postala koncentracioni i polazni centar austrougarske vojske iz koga su išle sve akcije protiv ustanika u Ulogu i Zagorju. Sandžaku i dijelu Srbije posebna vojno-policijska formacija. Na granici prema Crnoj Gori i Sandžaku je uspostavljen vojni kordon koji je potpomognut s devet žandarmerijski stanica: Foča. godine formirana je u graničnom pojasu prema Crnoj Gori. boreći se protiv austrougarske vojske. brojni birokratski aparat. ali i na domaće ljude kojima je osiguravala privilegiran socijalni i politički položaj. Kapidžić. koji je 55 56 H. U gradu Foči je od amnestije bilo izuzeto 20 Bošnjaka i 8 Srba. koji je komandovao s oko 600 ljudi. Pomenutih 700 ustanika u fočanskom kraju vezalo je za sebe 18 četa austrijske vojske. ali je od toga bilo izuzeto 241 lice koje se istaklo u ustanku.56 U čitavom Hercegovačkom ustanku 1882. ostalo je zabilježeno da je ustanicima pružilo pomoć svojom pobunom srpsko stanovništvo u gradu.. februara nije prekinuo dalje ustaničke akcije u fočanskom kraju. Bastasi. Međutim. Previla. Vikoč i Ljubina. godine Austro-Ugarskoj je uspjelo da okonča 50-godišnji nemirni period u Bosni i Hercegovini.55 U borbama oko Foče istakao se Stojan Kovačević. Forta se sa svojim ljudima povukao u Borač. str. 165. U njemu su učestvovali zajedno Srbi i Bošnjaci. Ustanici više nisu bili u prilici da organiziraju veći napad na Foču.122 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 217. H. Suha. a Stojan Kovačević se sa manjom četom vratio u Gacko. takozvani štrajf-korpus (“Streif-korps”). Za sređivanje prilika u krajevima koji su se digli na ustanak nova vlast se oslanjala na vojsku. Slamanjem ustanka iz 1882. Među njima je bilo 187 Srba i 54 Bošnjaka. Jeleč. Krajem 1882. Kalinovik. policiju. godine. Hercegovački ustanak. U narodu fočanskog kraja ovaj ustanak poznat je kao “Stojanov vakat”.. Neuspjeli napad na Foču 2-4.

neposredno poslije imenovanja za ministra. 57 . Prilikom svog prvog obilaska Bosne i Hercegovine. Kako to treba praktično raditi pokazao je Benjamin Kalaj. Vlado Glođajić. podnačelnici. 10. 109. trgovačku ili kakvu drugu radnju bila je uslovljena u najmanju ruku lojalnim držanjem prema vlastima. Jusufaga Njuhović. a 1912. Husaga Pilav. Mehaga Hadžimešić. Tomislavu Kraljačiću. “što je među prisutnim muhamedancima pobudilo neobično radovanje i zahvaljivanje”. zajednički ministar finansija i najodgovorniji funkcioner za vođenje austrougarske politike u Bosni i Hercegovini. on je posjetio fočanski kraj. Za podatak zahvaljujem dr. Jovo Jeremić i Todo Niković. Takođe se djelovalo preko vjerskih službenika i zemljoposjednika koji su već u početku probrani kao politički oslonac nove vlasti. br. U Ustikolini je dao 100 forinti za opravku džamije. Aleksije Jovičić i Muhamedbeg Avdagić. Sarajevski list. a u mnogim slučajevima tražene su i druge usluge. načelnik. godine. Iz Beča i Sarajeva stizale su instrukcije da se energično postupa protiv onih koji narušavaju red i sigurnost. a da se istovremeno radi na pridobijanju naroda za prihvatanje okupacione vlasti. godine u vijeću su sjedili 9 Bošnjaka i 3 Srbina. Tane Tomašević. U gradu Foči je razdijelio 500 forinti sirotinji. Salihbeg Čengić. od kojih je bilo 7 Bošnjaka i 5 Srba. podnačelnici: Vasilije Kujundžić i Ahmetaga Hasić. načelnik. Svaka dozvola za ugostiteljsku.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. a jednom hadžiji.57 Posebnu funkciju u političkom djelovanju u narodu imalo je gradsko vijeće (Medžlis) sastavljeno od uglednih i lojalnih predstavnika građanstva. zastupnici: Vaso Tomašević. septembar 1882. Nikola Caratan. Sulejmanbeg Pašić. Bajraga Tuno i Uzeiraga Njuhović. Hadži Ibrahim Bekić. 123 bio veoma pokretan i imao zadatak da u svakom momentu efikasno djeluje u slučaju lokalnih pobuna ili upada oružanih grupa preko granice. dao je 60 forinti. Idrizbeg Avdagić. Avdaga Muftić. U gradskom vijeću bilo je 1900. godine 12 članova. uz garanciju da će zadržati ranije socijalne pozicije. kome su “hajduci” zapalili han. godine u Foči sačinjavali. Sulejman-beg Pašić. Njega su 1900. Tada su ga sačinjavali: Huseinbeg Zulfikarpašić Čengić. a Srbe trgovci. zastupnici: Muratbeg Čengić.58 Socijalni sastav gradskog vijeća nije se izmijenio ni 1912. Bećiraga Tuno. Bošnjake su zastupali zemljoposjednici i trgovci. u kojem je ustanak bio tek ugušen.

kojim su zabranjene prvenstveno srpske nacionalne i vjerske organizacije i društva. maja 1913. islamski izborni srez). 15. 21.. što se vidi iz podatka da se u gradskom vijeću 1912. srpsko-pravoslavni izborni srez). koje će ići od saradnje s austrougarskom vlašću. godine). do 15. bilo je zabranjeno osnivanje bilo kakvih političkih društava. vakufskom i crkveno-školskom odboru. srpsko-pravoslavni izborni srez). kao i u drugim našim gradovima. 2. Iz straha pred tim raspoloženjem austrougarske vlasti iskoristile su skadarsku krizu da u Bosni i Hercegovini zavedu “iznimne mjere” (od 3. Austrougarska vlast je nastojala da upravo njih pridobije za svoju politiku. . Imetak koji su stekli trgovinom i brojnim kmetskim selištima ulagali su dijelom u odlazak na hadžiluk (odatle uz imena i prezimena dodatak hadži) i dobrotvorne svrhe. koji se prelamao i u fočanskom srezu. organizacija i stranaka. U Foči se. S obzirom na to da su u Bosni i Hercegovini sve do 1910. U tim svojim nastojanjima ona je uspijevala da pridobije samo dio građanstva i krupne zemljišne posjednike. u deceniji pred Prvi svjetski rat. pokreti za crkveno-školsku autonomiju Srba i vjersko-školsku autonomiju Bošnjaka predstavljali su specifičan vid opozicionog političkog djelovanja. Međutim. 10. nalaze samo tri Srbina (a ranije ih je bilo pet). kao i u odborima njihovih kulturno-prosvjetnih i potpornih društava. Uspjesi Srbije i Crne Gore izazvali su oduševljenje srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini i pojačali njegovo opoziciono raspoloženje prema Austro-Ugarskoj Monarhiji. U Bosanskohercegovačkom saboru fočanski srez zastupali su Mustajbeg Mutevelić (II kurija. Srpsko građanstvo u Foči bilo je opoziciono raspoloženo prema austrougarskoj politici. godine primjenjivani zakoni iz doba Bahovog apsolutizma u Austriji. dr Luka Čabraić (II kurija. 9. zatim Mahmud-beg Fadilpašić (III kurija. preko političkih kompromisa do otvorene opozicije. izdvojio tanak sloj srpskog i bošnjačkog građanstva koje se stalno smjenjivalo u gradskom vijeću. Zaoštravanje političkih odnosa u fočanskom srezu započelo je balkanskim ratovima. direkcijama srpske i muslimanske banke. da bi i na taj način pribavljali društveni ugled. Zatim je. mada se struktura stanovništva nije mijenjala u korist Bošnjaka. počelo stvaranje političkih grupa i stranaka.124 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. islamski izborni srez) i Gavro Gašić (III kurija. pri čemu im je pravila razne ustupke.. katolički izborni srez). Risto Hadžidamjanović (II kurija.

. a na drugom ubila Maziju. str. U Arad je internirano 5. raspuštena su sva srpska kulturno-prosvjetna i đačka društva. a jedan je teško ranjen umakao sa strijeljanja. Iz čitave grupe. Još iste noći. bile takve da su jedni vješani. a u toku 1915. Prvih mjeseci rata. Komoran. uglavnom. avgusta 1914. U Foči je formiran ratni vojni sud koji je na suđenjima uhapšenim donosio presude koje su odmah izvršavane. 1920. a treći otpremani u logore. Grac. Crna knjiga. drugi strijeljani. Zaveden je vojnookupacioni režim. 125 Obračun koji je počeo sa srpskim stanovništvom u vrijeme balkanskih ratova nastavljen je u drastičnoj formi poslije Sarajevskog atentata i u toku Prvog svjetskog rata. godine inscenirano je niz političkih procesa protiv uglednih Srba (Banjaluka. Od atentata. organizirane su u bosanskohercegovačkim gradovima protivsrpkse demonstracije. od kojih je u logoru umrlo 2. tokom 1916. Izbijanjem rata. Zabranjen je veliki broj srpskih knjiga i časopisa.000.000 lica. godine. dok 59 Vladimir Ćorović. avgusta vojna patrola strijeljala je taoce na prvom mostu. a na drugom pop Vasilije Kandić i trgovci Milan Hadži-Vuković i Nikola Mazija. i 1917. trojica su se uspjela spasiti bijegom. Sarajevo. Šopronj.59 Očekujući ofanzivu srpske i crnogorske vojske. a posebno poslije objave rata Srbiji. Masovno je hapšeno srpsko stanovništvo.). koje mu je bilo naklonjeno. politički sumnjivih ljudi. godine umrlo je oko 5. a dvojica ispod 18 godina. u kojima su pljačkane i demolirane srpske trgovačke radnje i kuće.000 lica iz Bosne i Hercegovine. Presude su. od austrougarskih jedinica naročito su stradala pogranična područja prema Srbiji i Crnoj Gori. dvojica mladića ispod 20. u Foči su austrougarske vlasti kao taoce postavili šest uglednih Srba kod dva željezna mosta na Drini. Beograd-Sarajevo. kada je Srbija odbila austrougarski ultimatum. godine strijeljano i povješano 126 osoba. U zoru 9. Bosna i Hercegovina postala je ratno područje. Travnik i Bihać). Srpsko stanovništvo je odvođeno u logore širom Monarhije (Arad. pop Vladimir Popović iz Čelebića i trgovac Niko Hadži-Vuković. Među njima bio je i starac s preko 80 godina. 25. a u Doboju. 115.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. Na prvom su bili pop Josif Kočović. koji je ukinuo većinu mirnodopskih i zaveo vojne zakone. Tuzla. počela su hapšenja za austrougarske vojne i policijske organe. jula 1914. U Foči je 14. Doboj itd. a ponegdje i bošnjačko i hrvatsko. prvenstveno Srba.

godine. Užička vojska nastavila je ofanzivu 22. krajem avgusta 1914. u fočanskom i susjednim sreCrna knjiga. Sarajevo.61 Najveći broj interniranih bio je iz sela: Sijerča – 100. septembra obje vojske su izbile na visinu Rogatice. U daljim borbama. U ovom popisu navedena su sela i poimenice sva domaćinstva i lica. Krajem septembra. Vorzeichnis der auf Grund der Verordnung von 13. dok je Užička vojska prešla Drinu 14. godine nizvodno od Foče. Fočanski kraj je na samom početku rata bio neposredno ratno područje i više od mjesec dana bio je u rukama crnogorske vojske. Do 17. iz fočanskog sreza internirano je 58 domaćinstava s ukupno 356 lica srpske nacionalnosti. Direktivom od 27. str. a Sandžačka je krenula preko Romanije i dolinom Prače prema Sarajevu. i 15.. u ofanzivu na Višegrad. 31-36. srpsko stanovništvo jugoistočne Bosne dočekalo je srpsku i crnogorsku vojsku kao oslobodilačku.421/Präs. str. avgusta 1914. Osim ovih. a 30. Srpska vrhovna komanda šalje Užičku vojsku. radi obezbjeđenja lijevog boka Užičke vojske. 177 muških i 9 djece. srpska vojska je izbila pred Vlasenicu. trgovci i intelektualci. septembra pravcem Han-Pijesak-Vlasenica. Zakmura – 24 itd. Oba teško ranjena taoca internirani su u logor u Arad. 1915. gdje se sastala sa Sandžačkom vojskom. do 10. Miljevine – 49. expatriirten bosnisch-herzegovinischen Landesangehörigen. 60 61 . Zahl 13. a tri dana kasnije i kod Goražda. a crnogorska na liniju zapadne padine Romanije – selo Pale – Kalinovik.60 Iz navedenih primjera jasno se vidi da su u Foči i u drugim mjestima na najvećem udaru bili srpski sveštenici. je dvojicu drugih teško ranila. oktobra Užička vojska je odbačena na liniju Vratar – Vigova Gora – Šenković. Užička vojska je do 25.126 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. učitelji. godine. 59-60.. oktobra isto je učinila i crnogorska vojska. septembra 1914. Oktobar 1914. oktobra odstupila na desnu obalu Drine. Od toga broja bilo je 170 ženskih. a prilikom njihovog odstupanja dio srpskog stanovništva i iz fočanskog sreza napuštao je domove i krenuo u Crnu Goru i Srbiju. 95. Crna knjiga. u sadejstvu s crnogorskom Sandžačkom vojskom. septembra kod Starog Broda. Mrežica – 77. str. Poslije terora koji je nad njim izvršila austrougarska vojska. Višegrada i Međeđe. Još u vrijeme pripreme ofanzive srpske i crnogorske vojske na jugoistočnu Bosnu. Račići – 31. Sandžačka vojska stupila je u dejstvo i prešla Drinu 11. Od 5.

avgusta 1914. Mjesečni limit u Ugarskoj iznosio je 18 kg a u Austriji 10 kg po stanovniku. ili o izbjegličkom pokretu bošnjačkog stanovništva. U svim mjestima vršene su rekvizicije i stvorene rezerve žita i brašna. Beograd. raž. 29. a među njima visok procent 63 Petar Tomac. Već 3. kukuruz. Stanovništvo iz tih krajeva bilo je evakuirano. 125-126. Do konca oktobra 1914. tako da se nije mogla završiti žetva niti naredna sjetva. ovas. 127 zovima pojavljuje se izbjeglički pokret bošnjačkog stanovništva. čajnički.63 Izuzetna stradanja koja je proživljavalo cjelokupno stanovništvo Foče i njene okoline. godine na 46. godine. Zemlju su najvećim dijelom obrađivali oni koji to nikada nisu radili.480. ječam. pojačavale su strahovita glad i epidemije koje su popratne pojave ovakvih vanrednih prilika. godine donesen je Zakon o snabdijevanju stanovništva neophodnim životnim namirnicama. Utvrđena je mjesečna količina po glavi stanovnika i to 7. bilo da se radilo o teroru nad srpskim stanovništvom. brašno i krompir. marta 1915. 1973. proso. Prvi svetski rat 1914-1918. među kojima je bilo oko 20. Njime je bio obuhvaćen veliki broj porodica koje su se kretale prema Sarajevu i drugim mjestima u unutrašnjosti. Rekvirirani su pšenica. . Međutim. što predstavlja dnevnu potrošnju od 250 grama brašna ili 300 grama žita po glavi stanovnika. ni tako strogo ograničene i nedovoljne količine stanovništvo nije redovno dobijalo zbog neredovnog saobraćaja u ratnim uslovima. Normalna mjesečna potrošnja žita po jednom stanovniku uzima se 18 kg mjesečno. Ovaj pokret bošnjačkog stanovništva brzo se proširio i na srezove jugoistočne Bosne: fočanski.000 lica. broj izbjeglica (“muhadžera”) iz svih krajeva narastao je na 36. donesen je zakon na osnovu koga je bio reguliran promet žitom i brašnom. a do sredine januara 1915.000 Bošnjaka sa ženama i djecom.000 žena.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. što znači da je bosanskohercegovačko stanovništvo zakonski moglo dobiti samo polovinu te količine. Prilikom povlačenja austrougarskih trupa iz Novopazarskog sandžaka za njima je krenulo oko 9. heljda. Nekontrolirano povećanje cijena životnim namirnicama pokušalo se spriječiti maksimiranjem cijena žita i brašna. Kasnije.000 djece i oko 16. Zabranjen je izvoz iz Bosne i Hercegovine. Mobilizacija najsposobnije radne snage i rekvizicije konja i volova za vojsku značajno su smanjile produktivnu snagu poljoprivrede i to upravo u vrijeme kada su njeni proizvodi bili najpotrebniji.2 kg brašna ili 9 kg žita. Stanje je posebno pogoršavala okolnost što su se žitna područja Posavine i Semberije nalazila na pravcu nastupanja armije prema Srbiji. str. višegradski i rogatički.

a uz saglasnost reis-ul-uleme i muslimanske žene. u posljednjim godinama rata (1916-1918) umrlo je od gladi i iznemoglosti 2. Wien. str. Kraj rata dočekan je sa značajnim gubicima stanovništva.65 Ishrana stanovništva postajala je sve teža. godine utvrdila vlada bile su za 350% do 2. str.66 Prema izvještaju Sreskog ureda u Foči od 22. na užem području sreza. činile su žene.50%. Kakve je razmjere dobila nestašica i skupoća najbolje se vidi iz porasta cijena životnih namirnica u Sarajevu.. Tada je povećana količina žita za seosko stanovništvo sa 300 na 350 grama dnevno po stanovniku. dok je taj procent u Austriji iznosio 0. Izbijanjem rata 1914. zatim školska djeca iz osnovne škole pod nadzorom učitelja. godine vojnom mobilizacijom u Bosni i Hercegovini bilo je obuhvaćeno 2. dok je gradsko stanovništvo.000 stanovnika. Cijene životnih namirnica koje je 1918. Radovima su rukovodili posebni odbori. izuzimajući radnike na teškim poslovima dobilo svega 200 grama brašna na dan po stanovniku.300% veće nego prosječne cijene istih artikala 1914.35% ukupnog stanovništva. godine porasle su za tri puta. u aprilu 1915.64 Da bi se uvela još oštrija kontrola snabdijevanja stanovništva. 141-142. godine. godine. do 1916. bis 1916. a u Bericht über die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina für die Jahre 1914. 64 . 131-132. Organizirane su prisilne “mobe” za žetvu i za sjetvu. Cijene životnih namirnica od 1913. Rekvirirani su svi plugovi. godine.. bis 1916. str. 1917. uže područje fočanskog sreza (bez ispostave Kalinovik) imalo je oko 38. jer se samo na taj način mogla obraditi zemlja.500 lica (oko 20% stanovništva). a stupile su na snagu 11. dok su cijene u slobodnoj prodaji i švercu bile neuporedivo veće.200 lica ili oko 50 lica mjesečno. Prema popisu iz 1910. 56-57. maja 1915. a nadziranje je vršila žandarmerija. bis 1916. dok su radničke nadnice bilježile jedva 50% povećanja. godine. godine. maja 1919.128 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. u vojsku je regrutirano 7. 65 Bericht über die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina für die Jahre 1914. mašine i druga oruđa i stavljeni na raspolaganje za zajedničku upotrebu. Dugi i iscrpljujući rat trošio je i posljednje rezerve hrane. Prema austrougarskim izvorima. 66 Bericht über die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina für die Jahre 1914. Ovaj podatak izgleda pretjeran. godine izdate su karte za dodjelu hljeba i brašna. U nedostatku radne snage poljoprivredne radove su obavljali zatvorenici i ratni zarobljenici. ali on je zvanično dat i u njega ne bi trebalo sumnjati. 1917.

koji je bio povjerenik Sreske bolesničke blagajne. 67 Teškoće karakteristične za čitavu zemlju. Kao vođa socijaldemokrata u fočanskom srezu spominje se cipelarski radnik Šćepan Nećić zvani Burilo. a 1918. oba iz Foče. Popisom iz 1917. kao i odjeci Oktobarske revolucije. godine do naglog širenja antiratnog raspoloženja. a kao propagatori boljševičkih ideja student Pavle Kočović i stolar Gavro Vuković. godine utvrđeno je da na užem području sreza živi 28. koje je bilo izloženo uništavanju. U čitavom šarenilu antiratnih pojava naglašeno je dezerterstvo iz austrougarske vojske i stvaranje tzv. Likvidirani su naročito ugledni ljudi. 73. Ove nemire je još više zaoštravala “boljševička agitacija koju provode i podstiču povratnici sa istočnog fronta i socijalistički agitatori”.45%. 3. doveli su 1918. Na ruku seljačkim nemirima išle su nesređene prilike. zelenog kadra. godine seljaci pokušali da ga sami riješe.984. 1918. Poslije Brest-Litovskog mira zeleni kadar se omasovljuje povratnicima s istočnog fronta. koje se izražavalo na različite načine. zatim internirani i prisiljeni da napuštaju vlastite domove i da ostavljaju imetak koji su mukotrpno i dugo sticali. 129 Mađarskoj 0. Izvjesni pokušaji da se ovo pitanje riješi za vrijeme rata nisu uspjeli. str. Neriješeno agrarno pitanje zaoštrilo je u toku rata socijalne odnose na selu. bivšim zarobljenicima i aktivnim učesnicima u oktobarskoj revoluciji. 18. U izvještaju Sreskog ureda kaže se da dvojica posljednjih “harangiraju masu”. 9. u fočanskom i susjednim pograničnim srezovima još su više pojačavali teror nad srpskim stanovništvom i teške uslove života izbjeglog muslimanskog stanovništva. Sreski ured navodi da je za prehranu stanovništva u posljednjim godinama rata bilo potrebno 18-24 vagona žita mjesečno. jer je stara vlast bila na izmaku. pa su 1918. Nagomilani ekonomsko-socijalni problemi. a da je stizalo jedva 8 vagona. a nova se nije konsolidirala. koje su mjestimično bile praćene i ubistvima bošnjačkih zemljoposjednika. . Vlasti su tražile izlaz u uspostavljanju 67 Glas slobode. a uskraćivanje trećine i uzurpiranje zemlje koju obrađuju uzima široke razmjere. br. Slab aparat vlasti nije se mogao suprotstaviti pljačkaškim akcijama seljaka. Zbog vjerske i nacionalne strukture zemljoposjednika (pretežno Bošnjaka) i kmetova (pretežno Srba). zajedno s klasnim isprepliću se i zaoštravaju vjerski i nacionalni odnosi na selu. Oni pale begovske kuće i imovinu. i 1919.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. godine 30.147 stanovnika.

pa se u njegovo razrješavanje uključio sam državni vrh (Proglas regenta Aleksandra. a zatim da se stara o razoružanju austrougarske vojske i da sprečava nerede i pljačke koje bi ta vojska činila u povlačenju. I 1919. koje je imalo zadatak da zajedno s ostalim narodnim vijećima južnoslavenskih zemalja pripremi stvaranje zajedničke jugoslavenske države. došlo do formiranja Narodnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu. Poslije proboja Solunskog fronta (14-17. u Foči je stvoren odbor Narodnog vijeća. kao i neke druge mjere nisu bile dovoljne da se osiguraju red i mir. Najvažniji zadatak Narodnog vijeća i Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu bio je da u prelaznom periodu sačuvaju red i mir i društveni poredak.. preko Višegrada u Sarajevo. Iako je srpska vojska nastojala da uspostavi red i mir.130 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Sve preduzete mjere nisu trajnije rješavale agrarno pitanje kao najteži socijalno-politički problem u zemlji. Zvanično proglašenje Kraljevstva Srba. Podređenim vlastima bilo je naređeno (3. Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme). koji je kao i u drugim mjestima imao svoju narodnu gardu. Tom prilikom naglašeno je da je stanje naročito teško u istočnoj Hercegovini i jugoistočnoj Bosni. septembra 1918) u Sarajevu je. Austrougarska vlast u Bosni i Hercegovini prestala je definitivno 1. septembra. vanrednog stanja u ugroženim srezovima. mobilizaciji rezervista i obrazovanju poluvojnih formacija. Vlada je naredila da se formira narodna garda koja ima zadatak da “održi javni red i mir u mjestu i okolici”. novembra 1918. godine. U toku oktobra. novembra 1918. Ova. tzv. uspostavljanju prijekih sudova. 6. nije imala dovoljno snage . XI 1918) da hitno dođe u Sarajevo.. decembra 1918. 1. pa su Narodno vijeće i Zemaljska vlada za BiH pozvali srpsku vojsku (4. kada je vojni poglavar general Stjepan Sarkotić predao vlast Narodnoj vladi. Prve jedinice Druge srpske armije stigle su 6. 1918) da se preduzmu sve mjere za obezbjeđenje lične i imovinske sigurnosti. U tome je ležao i najveći značaj seljačkih nemira u vrijeme konsolidiranja novostvorene države. Hrvata i Slovenaca uslijedilo je mjesec dana kasnije. gdje je već došlo do nereda zbog upada komita iz Crne Gore. 20. narodnih gardi. nov. koju je imenovalo Narodno vijeće Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da se u stari policijski i žandarmerijski aparat nije imalo povjerenja.

a ponegdje su upadale u gradove i uspostavljale vlast. 25-26. 1970.) pa do danas među pograničnim pučanstvom poginulo od razbojničkih ruku šest viđenih Muslimana. Milan Gaković. 131 da se osiguraju granična područja prema Crnoj Gori. crnogorske komite i nepoznata lica učinili su kod 28 bošnjačkih (druga se ne spominju u izvještaju) domaćinstava štetu u iznosu od 110. 6. koji je do sada isključivo bio izložen razbojničkim ispadima. Prema izvještaju Sreske ispostave u Kalinoviku od 30. s kojom su sarađivale crnogorske ustaničke snage i crnogorske komite.67b Upadi komita iz Crne Gore trajali su nekoliko godina poslije Prvog svjetskog rata i ugrožavali bošnjačko stanovništvo oko Foče. ZV. Kotarski ured u Foči – Zemaljskoj vladi. godine Crnu Goru oslobodila je srpska vojska. Tamo su napadale austrougarsku vojsku ometajući joj odstupnicu. a u pograničnim srezovima prema Crnoj Gori pojavljuju se kao faktor i crnogorske komite. str. najnovija naredba o oduzimanju begluka.P. posebno kod bošnjačkog stanovništva. Sreski ured u Foči. Rješavanje agrarnog pitanja u Bosni i Hercegovini 1918-1921. 3034/1919. Nije ni čudo da se sve to izrabljuje u političke svrhe i u raspirivanju vjerske mržnje. maja 1919. srpske jedinice. Sarajevo. jer je u prelaznom periodu u mnogim mjestima bilo uspostavljeno dvovlašće. Drugi bi razlog bio. septembra 1920. da je od novembra one godine (1918 – A. br. Prilike su bile veoma teške. odakle su upadale naoružane grupe komita i vršile razna nasilja i pljačkali stanovništvo. kad se uoči. a negdje je djelovalo više faktora istovremeno: stari aparat vlasti. koji je nesnošljivost između Srba i Muslimana često bacio u nazadak. 67a 67b .728 kruna. Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta. br. Njihove pljačkaške akcije i ubistva uglednih Bošnjaka unosili su ABH. koja se skoro isključivo regrutira iz bivših aga”. Naročito je tim poskočio broj varoške siročadi. Ovako nesređena organizacija vlasti ostavljala je prostor u fočanskom regionu za razne anarhične pojave koje su izazivale opštu nesigurnost i strah. narodna garda kao poluvojna formacija sreskih narodnih vijeća. Pojedine grupe komita odvojile su se od srpske vojske i samostalno upadale u pogranična područja.67a U oktobru 1918.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. pa navodi da je stanovništvo u velikom strahu i da je “naročito panika zavladala među muslimanskim svijetom. obavještava Zemaljsku vladu o ubistvu Nurbega Šadimlije i pljačkanju nekih Bošnjaka. maja 1919. 22. Goražda i Čajniča. O tome svjedoči više izvještaja lokalnih vlasti koje su istraživale štete učinjene bošnjačkom stanovništvu. koja je veliki broj aga i to isključivo Muslimana bacila na prosjački štap.

. Crnogorske komite imali su progresivnu ulogu dok su se za vrijeme okupacije Crne Gore borili za oslobođenje svoje zemlje. Značajniji procent pismenih zabilježen je samo u četiri gradska sreza: sarajevskom 57. U svim ostalim srezovima broj pismenih nigdje nije prelazio 20% stanovništva starijeg od 7 godina. Nepismenih je bilo 87. pismenost u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske vladavine bila je privilegija malog broja domaćih ljudi i većine doseljenika.95% ukupnog stanovništva starijeg od 7 godina. Mada je broj učenika i broj škola od okupacije postepeno rastao.24%. Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta.132 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. dok je još svega 3. III. 146 vjerskih i 10 privatnih škola bilo je ukupno 42. 94. godine bili zaoštreni usljed samovoljnog raskidanja kmetskih i beglučkih odnosa.168 lica ili 11. prirodno je što su postojale razlike u broju pismenih na početku i na kraju austrougarske vladavine. U Bosni i Hercegovini je 1910.84%. S obzirom na to da je većina doseljenika Atif Purivatra.25% nepismene djece i omladine od 7 do 20 godina starosti.082 znalo samo čitati. 67c . Političke partije prema agrarnoj reformi u Bosni i Hercegovini neposredno poslije 1918.. mostarskom 52. Nepismenost nije vladala samo na selu. Sarajevo 1967. 1910. ali zbog njihovih upada u granična područja Bosne i Hercegovine. nakon Prvog svjetskog rata. koji su već od oktobra 1918. Uzrok pojave crnogorskih komita u ovom graničnom području historičari vide u nesređenim prilikama u Crnoj Gori poslije Prvog svjetskog rata. godine. nego i u gradovima.67c *** Iako je u poređenju s osmanskim periodom postignut izvjesni napredak. tuzlanskom 48. 3 str.06%. Međutim.578 učenika. Iste godine. nered i nesigurnost među stanovništvo i pogoršavali vjerske i nacionalne odnose na ovom području. Njihove akcije imale su trajnije negativne posljedice na vjerske i nacionalne odnose u tim područjima. kao i razlike po pojedinim područjima i mjestima. takođe i u praksi iz ranijih vremena. posebno za vrijeme ratova i ustanaka. svrstavaju ih u pljačkaše i izazivače nereda i nesigurnosti.33%. godine bilo je 87. pljačke i paljevine. u 331 opštoj. kada se uskakalo i s jedne i s druge strane granice i vršile osvete.52% i banjalučkom 45. godine znalo čitati i pisati (latinicu i ćirilicu) svega 177.

Pravoslavnih je bilo pismeno 6. a još 9 ih je znalo samo čitati. Pismenost po spolu. XLII-XLIII.335 29. godine (latinica i ćirilica) prema konfesionalnoj pripadnosti Znaju čitati i pisati Znaju čitati Ne zna čitati ni pisati m.525 muške djece i omladine od 7 do 20 godina starosti nepismeno je bilo 6. 69 Die Ergebnisse der Volkszählung in Bosnien und der Hercegovina 1910. Prilog proučavanju kolonizacije u Bosni i Hercegovini od 1918-1934.35570 Svega Iz tabele se vidi da je pismenost različito izražena kod pripadnika raznih konfesija. broj 21.749/1932. ostalih 66. procent nepismenog domaćeg stanovništva bio je veći. Svega Pravoslavni Muslimani Katolici 564 145 709 11 11 4.75%.403 19. dok je nepismenih bilo 6.83%. U tom uzrastu znale su čitati i pisati 474 osobe.68 Pismenost u fočanskom srezu bila je ispod prosjeka za cijelu zemlju. ž. samo čitati 9 i da je poSajma Sarić. dobi i vjeri. br.09%. onda je bilo pismeno jedva 5% stanovništva. Kraljevska banska uprava drinske banovine.020 14.518 20 1 21 15.042. Vidi detaljnu tabelu: Arhiv Bosne i Hercegovine.070 9. Prilozi Instituta za istoriju.69 Pismenost stanovništva starijeg od 7 godina u fočanskom srezu 1910. III odjeljenje.877 9. 1978. Od ukupno 6. ž. ž. str. str.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. a ako se u tu grupu uključe i oni koji su znali samo čitati.228 290 1.773 561 7 568 9 1 10 10.351 lice.66%. str. 14-15. katolika 69. Sarajevo. 68 . Svega m. 415-425.896 4. muslimana 2. 14-15. Čitati i pisati znalo je svega 116. Podaci o tome daju se u narednoj tabeli.91% stanovništva starijeg od 7 godina. 133 u Bosnu i Hercegovinu bila pismena. a pogotovo sarajevskog okruga. Svega m. Stanje pismenosti ženske djece i omladine bilo je još nepovoljnije. Ukupno u fočanskom srezu bilo je pismeno 4.473 94 125 219 47 51 98 Ostali 9 13 22 7 4 11 1. godina XIV. 70 Die Ergebnisse der Volkszählung in Bosnien und der Hercegovina 1910. To znači da je u fočanskom srezu među djecom i omladinom od 7 do 20 godina znalo čitati i pisati samo 590 lica.

godine. Čelebiću (1905/ 1906). Za podizanje novih škola. “Polazeći sa stanovišta da škola nije samo mjesto gdje se stiču znanja nego i izrazito vaspitna ustanova. kojom se ona lažno hvalila pred Evropom. školske vlasti su svu svoju pažnju. 72 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906. 1902/3 – 61. To su bili službenici u administraciji.393 lica. Nažalost. za Austro-Ugarsku je najvažnije bilo izraditi takvu školu kao instituciju u čijim osnovama je kult prema Monarhiji primarni cilj vaspitanja..83%. koje bi bile potpuno u duhu te politike trebalo je osigurati materijalna sredstva i kadrove. str. Poslije 1878. tpuno nepismenih bilo 12. Ona je i školstvom htjela da u korijenu spriječi bilo kakve nacionalne i nacionalnooslobodilačke težnje. 1972. nepismenih je bilo 95. str. 1903/04 – 53 i 1904/5 – 67 učenika.71 Osnovni cilj bio je da osigura presudan uticaj na vaspitanje školske omladine. što dovoljno govori o velikom nedostatku škola i kulturnoj misiji Austro-Ugarske. Izraženo u procentima. u fočanskom srezu nema podataka koliko je djece pohađalo mektebe poslije okupacije. učitelji. Iz ovih opštih ciljeva austrougarska vaspitnoobrazovne politike izviralo je i stanje školstva u Bosni i Hercegovini. godine Austro-Ugarska Monarhija je imala spreman plan stvaranja novog školskog sistema koji bi odgovarao njenim ekonomskim. godine. Najveći broj pismenih ljudi u srezu živio je u gradu Foči. 9. stavljanjem pod svoju kontrolu svih postojećih vaspitno-obrazovnih institucija.. prve državne ili narodne osnovne škole u srezu osnovane su u gradu Foči i Kalinoviku 1886/ 1887. Veoma nizak procent pismenih Bošnjaka bio je uslovljen time što je statistika bilježila samo poznavanje latinice i ćirilice. Sarajevo. U srpskoj osnovnoj školi 1891. a pismenih 4. Ali.134 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. za Mitar Papić. godine radio jedan nastavnik s 38 učenika.17%. zanatlije i drugi rijetki pojedinci. Jeleču (1909/1910) i Ustikolini (1909/1910. Prema popisu od 1885. godine bilo je 67 učenika. političkim i vojnim ciljevima. 71 . budnost i opreznost. Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (18781918). trgovci. ali je ostalo zabilježeno da je u fočanskoj medresi 1900/01. a 1901/02 – 47. godine). u prvom redu usmjeravale na ovaj aspekt škole i njene uloge”. a znatno kasnije u Bastasima (1904/1905).72 Zadržavajući i dalje zatečene konfesionalne škole. 203. a u mektebima i medresama učilo se arapsko pismo.

nego zemaljski erar. u Foči je bio učitelj Jusuf Bajrović. I u oblasti kulture i prosvjete. Međutim. koje nemaju vjerska ili nacionalna ograničenja. mijenjajući ne samo pravac ranijeg privrednog komuniciranja bosanskohercegovačkog stanovništva sa susjednim zemljama. poslovnih ljudi i vojnika. Godine 1912. priliva kapitala i doseljavanja relativno velikog broja stranaca – činovnika. a kamoli žensku djecu u državne škole. Ranije smo vidjeli da je u školskom sistemu. str. rasvjeti. 70. ogrjevu i čišćenju i da plaćaju školske podvornike. Jahrgang.74 Godine 1898. polufeudalne zemlje za razvijeniju državu. u širem smislu. ali se osnivaju i državne. odnosno u oblasti obrazovanja i vaspitanja. da se brinu o njihovom održavanju. Interesi novog upravljača oživjeli su privrednu aktivnost i doveli do uspostavljanja modernije administracije. 73 74 . Sarajevo. godine sve škole u Bosni i Hercegovini imaju prosječno po 80-90 polaznika). a drugu domaće stanovnišM. koje je najčešće vodio po jedan učitelj. konfesionalna podijeljenost i buđenje nacionalne svijesti imali su odraza na cjelokupnu oblast nadgradnje. 1898. u fočanskoj školi radio je još i pomoćni učitelj. Školstvo. a osnovnu školu u Kalinoviku vodio je učitelj Nikola Tepavac. koji su tada nerado slali mušku. pomoćni učitelj Jovo Gavrić.73 Osnovne škole izdržavane su iz sredstava opština i zemaljskog erara. Papić. jer su većinu stanovništva činili Bošnjaci. 2. plate učiteljima (svjetovnim i vjeroučiteljima) nisu isplaćivale direktno opštine. nego i tokove života u koji su znatno brže unošene savremene ideje i tekovine. Jednu je provodila austrougarska vlast. svim državnim konfesionalnim i privatnim školama u Bosni i Hercegovini bilo je obuhvaćeno samo 26. 75 Bosnischer Bote.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. pa čak ni u slučaju kada su one davale sredstva. razvoj tekao u dva pravca: zadržane su ranije konfesionalne škole. postojale su dvije politike. S obzirom na to da su škole radile s malim brojem učenika (1912. 46-48. kao i socijalno raslojavanje. 135 sada ne raspolažemo podacima koliko je djece pohađalo te škole. Izvještaj o upravi BiH 1906. str. Na taj način učitelji su bili direktno vezani za vlast i obavezni da provode njenu politiku. Sve te promjene. Opštine su bile dužne da za njih obezbijede potrebne prostorije. Taj procent u fočanskom srezu bio je sigurno znatno niži.75 Okupacijom Bosne i Hercegovine počele su značajne društveno-ekonomske promjene koje su bile posljedica vezivanja zaostale. Glavne karavanske puteve zamijenio je željeznički saobraćaj.75% djece.

Bošnjaci tri. Nijedno od ove vrste društava nije postojalo u Bosni i Hercegovini. Zemaljska vlada je predložila Zajedničkom ministarstvu finansija da odobri osnivanje društva. Nekoliko godina kasnije. uz napomenu da svako proširenje njegove djelatnosti izvan odredbi statuta.136 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. priređivao je zabavu na Arhanđelov dan. Početni oblik društvenog organiziranja Srba u Foči javio se 1882. formirali Odbor mladih Srba za osnivanje crkvenog pjevačkog društva. godine formiranjem Odbora za svetosavske zabave. Za razliku od sličnih odbora u nekim drugim gradovima. među prvima u zemlji..srpskog antialkoholnog društva i Sokola zajedno. a isto toliko bilo je internacionalnih društava. Nadajući se da će im vlasti odobriti osnivanje Sokola. najaktivniji su bili Srbi. 1890. Gasangsbucher). godine. Zajedničko ministarstvo dalo je saglasnost za osnivanje društva. Prema ovom izvoru. V 1890). Pejanović navodi da je “Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo ‘Sv. i 5. kao i u većini drugih gradova. postojala različita društva. fočanski se nešto duže održao.. godine. uz uslov da se iz statuta izbaci izraz “Srbin pravoslavne vjere” i zamijeni izrazom “osoba pravoslavne vjere”. u Foči su. jer vlasti ABH. Tomi Kraljačiću. Za podatak zahvaljujem dr. (28. fočanski Srbi su. ali su vlasti to odbile i dozvolile nabavku knjiga za pjevanje (pjesmarice. II 1890. jer nije postojao razlog da poslije odobrenja statuta čeka čitavu deceniju. Oni su imali pet društava. Za vrijeme austrougarske uprave. pa i osnivanje biblioteke. u Bosni i Hercegovini su austrougarske vlasti nastojale da ih stave pod strogu kontrolu i da ih integriraju u svoj društveno-politički sistem. S obzirom na to da su prosvjeta. tako da se spominje i 1883. 76 . 1887. Njihova očekivanja se nisu ispunila. ali je kasnije podnesen novi zahtjev i nacrt statuta po uzoru na statut mostarskog Srpskog crkveno-pjevačkog društva “Gusle”. kultura i umjetnost bile jedine oblasti u kojima se mogla prikriveno ispoljiti politička i nacionalna misao. br. Poslije toga nema vijesti o njegovom djelovanju. tvo u okviru svojih vjerskih i nacionalnih sredina. nabavili su potrebne gimnastičke sprave. Uz zahtjev za osnivanje društva traženo je i osnivanje društvene biblioteke. U tom pogledu. Vlasti im tada nisu odobrile njegovo osnivanje. ono je osnovano 10 godina ranije. 1715/BH. ZMF. nije dopušteno. pa su Srbi iz Foče u tom svom pionirskom radu imali teškoća. Sava’“ osnovano 1900.76 Ubrzo poslije osnivanja pjevačkog društva. a 1884. iz redova srpskog građanstva pokrenuta je akcija za osnivanje “Pobratimstva” .

77 . a naredni pododbor činili su: Vaso Babić. Nikola Marić. Ovo društvo imalo je zadatak da pomaže školovanje đaka i studenata. Poslije ovakve ocjene uslijedilo je odbijanje molbe. 19. Nikola Kočović. 583. R. nego su naredile da se u roku od tri dana unište nabavljene gimnastičke sprave. i tek 15 godina kasnije u Foči je bio osnovan srpski soko. sekretar.družina trezvenih Srba u Foči). str. Todo Tomašević. Kultura. Kulturno-prosvetna. odvajajući ih od drugih. 137 ne samo da nisu dozvolile osnivanje Sokola. predsjednik (veterinar). sačinjavali: Vasilije Kandić. Besarović. Ovo društvo je 1912. prvo ove vrste u Bosni i Hercegovini (“Pobratimstvo” . u Ministarstvu u Beču je razmatrana molba fočanskog pjevačkog društva kojom su tražili da im se odobri uvođenje gimnastičkih sprava. 1910. imalo 126 članova. g. jer je prvo sokolsko društvo u zemlji osnovano u Mostaru 1903. 79 R. ali je ubrzo razvilo bogatu aktivnost i na drugim područjima. a njegov predsjednik bio je Nikola Kočović. treba ukazati da Fočaci nisu odustajali od svoje namjere. str. Iz Statuta mostarskog društva “Gusle” koji je odobren 1888. str. Osnivanje sokola odgođeno je za čitavih 10 godina. Ocijenjeno je da je to nepoželjna politička djelatnost koja ide za tim da što jače apsorbira čitav duhovni život članova društva i da. razvija čistu srpsku kulturu i srpsko nacionalno osjećanje. u Foči je 1909. Đ. humana i socijalna društva. godine preraslo u “Dobrotvornu zadrugu Srpkinja”. Besarović. i za 1912. Za vlasti se pokazala neobičnom ideja da se u okviru crkvenog pjevačkog društva uvodi gimnastika na spravama. i 1910. blagajnik. 234. godine. predsjednik. dok. Ova društva razvila su se iz “Krajcarskog štedovnog društva pravoslavnih Srpkinja u Sarajevu” osnovanog 1887. Dvije godine poslije tog zahtjeva (1895). 620. Kalendar Prosvjeta. Milan Simić. 305. dok. Niko Grujičić. II revizor. 241. Bosnicher Bote.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. odbornici: Vaso Babić. godine. str. Nikola Marić. 390. Pejanović. str.79 Od posebnog značaja za kulturno-prosvjetni rad srpskog stanovništva u Foči i njenoj okolini bilo je osnivanje pododbora “Prosvjete” 13. 80 Pododbor su 1909. I revizor. godine osnovana “Dobrotvorna zadruga Srpkinja”. 1912. Jeftan Ognjenović. zamjenici: Stanko Poljašević i Jeftan Ognjenović.80 Osim već spomenutih srpskih društava. maja 1904. zamjenici: Miloš Tomašić i Pero Klarić. koje je 1906. 227.srpsko antialkoholno društvo. godine u Foči osnovano samo “Pobratimstvo” .77 Ipak. Kultura. str. Tako je 1893. 6. Imala su zadatak da pružaju svestranu pomoć srpskoj omladini i sirotinji.

1910. sva su imala prvorazredan politički značaj.138 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine. aprila 1909. Iako su radila kao nepolitička. februara 1906. avgusta.82 Đ. s obzirom na ograničenja i smetnje koje im je činila austrougarska vlast. Šefki-beg Avdagić osnovao je “Udruženje islamske mladeži ‘Sabur’“. Upravo u radu tih društava srpsko građanstvo. 1910. Tri godine kasnije. Zajedničko ministarstvo finansija br. hvali se društvo “Ittihadi muslimin” da ima preko 100 članova. prije svega trgovci. 14. Kulturno-prosvetna. 17. godine imalo 52 člana. gradilo je svoj društveni i politički ugled kod srpskog stanovništva i postalo njegov reprezentant. Prvo je. odobrena pravila “Islamske kiraethane” (kiraethana – čitaonica). 1912. br. godine. a arhiva zaplijenjena. Njihovi osnivači pokazali su izuzetnu inicijativu i upornost. objavljenom u “Gajretu” 1913. U jednom dopisu iz Foče. bila su zabranjena za vrijeme iznimnih mjera u maju 1913. a zatim su. a predsjednica je bila Jovanka Jeremić. humana i socijalna društva.. U jesen iste godine obnovila su rad i u otežanim uslovima djelovala do Sarajevskog atentata 1914. 29. Hafiz Abdulah Bušatlić osnovao čitaonicu “Ittihadi Muslimin”. godine. 1-3. godine. prestali su da rade Muslimanska čitaonica i dobrotvorno društvo. Osnivač društva u Foči bila je Ana Hadži-Vuković. Organizirani društveni život Bošnjaka u Foči za vrijeme austro-ugarske vladavine otpočeo je 7. 82 Đ. VI/1913. Fočanska srpska društva. 390. Arhiv Bosne i Hercegovine. Ovo udruženje imalo je kulturno-prosvjetne i humane ciljeve. a osnovane su dvije čitaonice. uglavnom omladinaca.81 Do Prvog svjetskog rata u Foči je postojalo pet srpskih društava koja su spadala među najaktivnija u zemlji. godine. br. Pejanović. 88. ona su predstavljala jedini legalni oblik djelovanja u kojem se budila i razvijala nacionalna svijest i stvaralo raspoloženje za otpor tuđinskoj vlasti. osnivanjem “Muslimanske čitaonice i dobrotvornog društva”. 1910. 6381/BH 1909. U uslovima kada nije bilo dopušteno političko organiziranje i udruživanje. Poslije toga. Ono je 1912. kao i u cijeloj zemlji. 6565/BH. Gajret. 11209/BH. godine. str. str.. 81 . str. godine. Njihove prostorije bile su zatvorene.. Takođe se konstatira da ovo društvo priređuje zabave u dobrotvorne svrhe i da širi ideje “Gajreta”. koje je radilo do 1910. Pejanović. humana i socijalna društva. maja. pa se ubrzo očekuje osnivanje njegovog pododbora. Kulturno-prosvetna. sveštenici i intelektualci. 82. Bosnischer Bote. str. 13.

uglavnom. u izgradnju terenske i artiljerijske kasarne. godine iz sredstava opštine utrošeno je na razne građevine svega 44. uglavnom. te prikupljanjem pomoći u humanitarne svrhe.230 kruna. od kojih je 825 nastanjenih i 117 nenastanjenih (poslovne. doseljeni činovnici i poslovni ljudi. . kasnije i hodže. osnovana 1904. U Foči su postojala i tri društva koja su. pod malo neobičnim nazivom “Flottenverein” (Društvo za pomaganje ratne mornarice). 139 Kulturno-prosvjetna i humanitarna aktivnost Bošnjaka u Foči odvijala se. a 1910. do 1896. U izgradnju svih civilnih objekata u gradu od 1878. Pejanović. adaptaciju postojećih kasarni i muslimanskog groblja utrošeno je 282. administrativne i druge zgrade). godine. a materijalna sredstva osiguravali su bogatiji građani i zemljoposjednici. Samo od 1885. Ona je 1879. u čitaonicama koje su se bavile opismenjavanjem i praćenjem štampe. humana i socijalna društva. godine do Prvog svjetskog rata utrošeno je znatno manje. a poslije je osnovano i “Ratno dobrotvorno društvo”. Povećanje broja kuća nije samo rezultat građevinske aktivnosti. a brojni oficiri imali su u okviru garnizona svoju kasinu. 88. godine.83 *** Foča za vrijeme austrougarske vladavine nije doživjela značajniji urbani razvoj ukoliko ne računamo izgradnju vojnih objekata. u kojoj se odvijao sav njihov društveni život. Sljedeće društvo osnovano je 1913. str. nego i proširenja gradske opštine.068 kruna i to: 83 Vidi: Đ. U njoj su se okupljali.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. vojne bolnice. Od 1878-1905. Prvo takvo društvo u Foči bila je “Građanska čitaonica”. osnivali doseljenici i činili većinu njegovog članstva. uglavnom. godine. godine opština ima 942 kuće. Ideje za osnivanje čitaonica davali su školovani ljudi. Ovaj oblik društvenog života najbolje je odgovarao njihovim navikama i načinu života. Najveća sredstva ulagana su u izgradnju i adaptaciju vojnih objekata. godine imala 594 kuće sa 727 stanova. Kulturno-prosvetna.

vodovodne Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906. godine. godine nalazila na 48.87 Od okupacije do Prvog svjetskog rata. vojna uprava 4. Građevinski troškovi iznosili su 44.204 kruna. 1910. jedan sabirni rezervoar zapremine 3. trgovi 4.530 m. U ove radove gradska opština uložila je 29.100 kruna.000 kruna84 760 kruna Od ukupno 96 organiziranih opština u zemlji. str. regulacija grada.85 U toku 1906. godine Foča je na izgradnju vodovoda i bunara utrošila 9.976 m. 64-65. od kojih je opština platila 6. od čega je opština platila 31. godine vršena je rekonstrukcija starog vodovoda od Kajnak-vrela. Dalja ulaganja na produženje vodovoda izvršena su 1913. Od privrednih objekata u Foči najznačajnije je bilo podizanje magacina za duhan.826 kruna. Bericht 1914-1916. 87 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1911. vojna uprava 17. 8 vatrogasnih hidranata. str. a rekonstrukcija i dogradnja vršene su 1906. propusne moći 4. Tada je uloženo 17.304 krune.889 kruna 2. 564-565. od čega je opština uložila 78. i 1904.200 kruna Objekti za sušenje kože. 124. 20-21.000 kruna 2.. 86 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1907.106 kruna 19. u izgradnju i rekonstrukciju gradskog vodovoda investirano je 101. godine.4 m3. u koji je 1893. godine izgrađena je vodovodna mreža u dužini od 3.5 litara u sekundi i rezervoarom obima 28 metara.200 kruna i državna uprava 6. str. godine investirano 57.140 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. peći za sušenje šljiva i svinjski salaš Kuće u najam.576 kruna.304 krune. str. 84 85 . str. i nastavljeni su 1889.206 kruna 7.926 kruna. 184-185.86 U toku 1910.. Za razvoj Foče kao urbane sredine posebno je bila značajna izgradnja gradskog vodovoda.072 krune. i 1910.100 kruna i državna uprava 6.800 kruna. Na izgradnju škole Na izgradnju klaonica 4. propusne snage od 6 litara u sekundi i dužine cijevne mreže od 2. Do 1912. Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906. po uloženim sredstvima u različite gradnje Foča se 1905.799 kruna.647 kruna. mjestu. Izgrađeno je 9 česama. Tada je u gradu bilo 10 česama i 6 hidranata za gašenje požara. a vojna uprava 13. ozidana tri vrela i instalirano 6 kućnih vodovoda. godine. i 1913. Do 1905.646 kruna 1.910 kruna. Radovi su počeli 1888. godine. magaze itd Vodovod i bunari Kanalizacija Mostovi Ceste.

Zgrada je adaptirana i sve do 1992. * . godine Julius Fehter). a grad je bio snabdjeven dovoljnim brojem česmi. To su bile reprezentativne zgrade kakve su podizane i u drugim našim mjestima toga doba. Osim toga. godine Tomoviez Eudoxius). Foča je imala opštinsku bolnicu smještenu u iznajmljenoj kući. U njoj je radio sreski ljekar (1898. godine). dok je boravio u Foči. Foču je za vrijeme austrougarske vladavine osvjetljavalo 85 petrolejskih U toj zgradi je 1942. Foča je. a 1908. u njoj se nalazio Muzej. godine bilo sjedište Vrhovnog štaba narodnooslobodilačke vojske. godine Bernard Pollaschek. a takođe i sreski veterinar (1898. 141 instalacije uvedene su u 40 privatnih kuća.* Ranije su postojala dva hotela koje su držali stranci i to “Kronprinz Rudolf ” i “Russ”. godine Nikola Knez i Anton Balek 1913. godine apotekar je bio Andreas Botić. imala moderan hotel sa 24 sobe. takođe. počela je izgradnja zgrade sreskog suda i gruntovnice. a u nuždi je mogla primiti 11 bolesnika. što predstavlja značajan napredak u razvoju higijenskozdravstvene kulture gradskog stanovništva. Prvi je bio vlasništvo Gersl Samuela. u Foči je postojala i apoteka (1898. zgrade sreskog ureda. čiji je vlasnik bio Josef Gerstl. 1905.FOÈA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE 1878 – 1918. a drugi Russ Jakoba. U normalnim uslovima imala je 6 kreveta. U toku 1906. a 1905. Mada su uoči rata postojali planovi da se izgradi električna centrala.

do 1918. godine bilježila napredak u privrednom i kulturnom životu. Na putu Foča-Kalinovik turistima su preporučivani kula Čengića i stjenoviti grob sv... ona nije mogla ostvariti spektakularniji razvoj kao neki gradovi koji su postali industrijski i saobraćajni centri. a isto tako i u razvijanju novih društvenih odnosa. preko Drine su izgrađena dva željezna mosta. ali se ne može osporiti da su u ovaj kraj počele prodirati moderne privredne i komercijalne ideje. svjetiljki. izgrađena je nova cesta prema Gacku i željezni most na Drini koji je vodio u dolinu Sutjeske i do najisturenije žandarmerijske postaje Suha (32 km). Sav razvoj tekao je u specifičnim uslovima koji su izvirali iz vojnostrateškog značaja ovog kraja i za čitavu Monarhiju. udaljena od željeznice i bez industrije. .142 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. U tom periodu. kao i nova kulturno-nacionalna shvatanja. Foča je za vrijeme austrougarske vladavine od 1878. koja je ležala na glavnom drumu za Sarajevo. Godine 1906. Vasilija. Odvojena od susjednih zemalja. Dobri putevi povezivali su Foču i s Kalinovikom (18 km) i Ustipračom (12 km). a u Ustikolini najstarija džamija u zemlji i Čengića odžak u dolini rječice Koline.

Tetima. Ostružnica. Politička ispostava Busovača obuhvatala je opštine Bakovići. Milodraž. Šćitovo. Palež. Pridola. To znači da je fojnički srez na početku austrougarske okupacije imao 2 gradske i 22 seoske opštine. koji je imao dvije gradske i 24 seoske opštine. ali je definitivno uređenje fojničkog sreza završeno tek organizacijom seoskih opština koncem 19. Orahovo. Fojnica je bila sjedište sreza i u početku je imala dvije političke ispostave – u Kreševu i Busovači. U sastav užeg područja sreza. godine. Ostružnica. Prije drugog popisa stanovništva (1885. spadale su sljedeće opštine: Brestovsko. Prokos. Fojnica (gradska opština). Busovača (vanjski džemat). Uži srez i političke ispostave bili su izdijeljeni u gradske i seoske opštine. . To stanje izraženo je u posljednjem austrougarskom popisu stanovništva iz 1910. Palež. a politička ispostava Kreševo sastojala se od opština Bukovica. Crniči. Milodraž. Busovača. Time je definitivno bila dovršena administrativna i politička podjela fojničkog sreza. godine) ukinuta je politička ispostava u Busovači. Orahovo. Tješilo i Višnjica. Lugovi. Šćitovo i Višnjica. stoljeća. Podstinje. Tada je uži fojnički srez imao jednu gradsku i 17 seoskih opština: Brestovsko. Pridola i Rostovo. Gvožđani. Prokos. Gvožđani. Bukovica. godine. Z a vrijeme austrougarske vladavine fojnički srez je pripadao sarajevskom okrugu.FOJNICA 1878-1918. Podstinje. Homolj. Rostovo. Busovača (trgovište). a Tetima i Tješilo stekle su taj status tek prije posljednjeg austrougarskog popisa. Na taj način je kotarska ispostava u Kreševu imala sedam opština. U političkoj ispostavi Kreševo zadržane su sve ranije seoske opštine. Kreševo (grad). godine imali status opštine. Dusina. Bakovići su samo u prvom popisu 1879. Lugovi. 1879. a samo je formirana jedna nova i to odvajanjem seoskog područja od kreševske gradske opštine. Martinići i Muslimin (trgovište).

Selaković. str. postojao je sreski medžlis ili vijeće.. Lučice. 1 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906. godine bilježili demografsko nazadovanje. . 1. godine. Dvije godine kasnije. koji obavlja vojne poslove. Isti obim fojničke gradske opštine ostao je sve do kraja 19. 464. kada je Tješilo izdvojeno u posebnu seosku opštinu. 1879. referent za šumarstvo i puteve s neophodnim nadzornim osobljem. pa su sreski sudovi izdvojeni iz kotarskih ureda i organizirani u samostalne institucije. U fojničkom.144 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Gradina. Gaja. a sazivana su prema potrebi. a kasnije jednu sresku ispostavu (ekspozituru). a imala su savjetodavni karakter u svim administrativnim poslovima. osim gradskog područja i sljedeća sela: Banja. sreski ljekar i vojni pomoćnik (obično podoficir). Gradska opština Fojnica obuhvatala je. II 1906. Ta vijeća su postojala i za vrijeme osmanske vladavine. a u njega su uključeni poreski i šumski uredi. 24-25. Administrativno i političko uređenje fojničkog sreza nije ni u čemu odudaralo od osnovnih principa administracije i politike koji su vrijedili za cijelu Bosnu i Hercegovinu. čiji je zadatak bio da rastereti sreski ured u Fojnici i olakša kontakte stanovništva s administracijom.1 Na čelu sreske vlasti nalazio se sreski načelnik (kotarski predstojnik). Sačinjavali su ih najugledniji predstavnici svih konfesija. Šavnik i Tješilo. *** Demografska kretanja u fojničkom srezu za vrijeme austrougarske vladavine bila su veoma nepovoljna u odnosu na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Od 1882. Pazarnice i Stoca. Luka. a uz njega su bili namješteni politički činovnik. Fojnički srez imao je u početku dvije. Na osnovu naredbe od 7. Uže gradsko područje Fojnice sastojalo se od Fojnice (varoš). godine. stoljeća.. jula iste godine odvojena je sudska od političke vlasti. godine kotarski ured u Fojnici djelovao je kao prva instanca političke i sudske vlasti. Hrastina. Mahmutove česme. kotarski ured je dobio i gruntovno povjerenstvo. kao i u svim ostalim srezovima. Pavlovca. a grad Fojnica spadao je u mali broj gradova koji su poslije 1878.

Fojnica je 1879. 1.789 (24.544 1885.58%) Priraštaj stanovništva u gradu Fojnici 1879-1910. 799 745 1885. Ovakva demografska kretanja u fojničkom srezu.392 Priraštaj (1879 -1910.52%) 51 (7. 1. Godina Broj stanovnika 1879.761 1885. 719 642 12 17 2 +126 (17. godine 46-ti.481 1910. Takođe je razvoj željezničkog saobraćaja zaobišao Fojnicu i ostavio je udaljenu 33 km od najbliže željezničke stanice u Visokom.065 1895. 845 693 11 8 5 1895. a prirodni uslovi i nedostaci kredita nisu omogućili ovom kraju da se brže preorijentira na novu privrednu aktivnost. a 1910.562 1895. spadala među najmanje gradove. odnosno propadanjem tradicionalnih zanimanja fojničkog kraja usljed konkurencije moderne proizvodnje željeza. 1. Ovim ekonomskim razlozima treba dodati i nizak prirodni priraštaj stanovništva i migracije u druge krajeve. godine: Godina Broj stanovnika 1879.530 1910. usljed opadanja stanovništva.550 Priraštaj (1879-1910. 145 Priraštaj stanovništva u fojničkom srezu 1879-1910. a posebno u gradu Fojnici mogu se objasniti nepovoljnim privrednim i saobraćajnim prilikama.94%) 3 (150%) 1885-1910. 7. a grad Fojnica je. .FOJNICA 1878-1918.8%) Fojnički srez imao je manji priraštaj za oko 40% u odnosu na prosjek Bosne i Hercegovine.) 5. Od 50 gradskih naselja. 839 644 25 22 1910.) 152 (9. 13.33%) 9 (52. 1. godine bila 33. grad po broju stanovnika. 1. 2 Tabela je sačinjena na osnovu odgovarajućih popisa stanovništva. Vjerska struktura stanovništva u Fojnici:2 Katolici Muslimani Pravoslavni Jevreji Ostali 1879. 0.94%) (8.

dok je muslimansko činilo između 43 i 48 procenata ukupnog stanovništva grada i.14 1910.90 1.51 0. U narednom popisu. u fojničkom srezu bilo je zabilježeno 195 doseljenika iz Austro-Ugarske i 4 iz drugih država.65 46. godine.32 1885. Pripadnici drugih konfesija i nacija počeli su se naseljavati u Fojnici poslije 1879. 18 iz ugarske polovice Monarhije i 6 iz drugih država.36 0.86 1. Maternji jezik doseljenika u fojničkom srezu 1910.25 1879.71 0.. godine. ono je u Fojnici kao i u srezu imalo apsolutnu većinu. godine zabilježeno 168 doseljenika iz austrijske. 54. iz 1895. bilo ih je 47 iz austrijske. Iako je katoličko stanovništvo stalno opadalo. U narednom periodu njihov broj se znatno povećao. 54. godine Maternji jezik Srpskohrvatski-hrvatskosrpski Njemački Češki Austrija 74 40 33 9 3 9 Ugarska 133 15 1 Zemaljska pripadnost Druge države 11 1 Svega 218 55 33 10 76 22 4 Slovenački Poljski Italijanski Mađarski Slovački Arnautski Ukupno 13 1 76 5 93 5 1 168 163 424 . u procentima (%): Katolici Muslimani Pravoslavni Jevreji Ostali 57. što ukupno iznosi 71 doseljenik.13 0. što ukupno iznosi 424.22 0. 163 iz ugarske polovice Carstva i 93 iz drugih država. Prema popisu stanovništva 1885. 51. godine i u njoj nikad nisu činili značajniji procent stanovništva. pa je 1910.146 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. takođe..75 48.43 1895.84 42.63 1. pokazivalo tendenciju opadanja.10 44.

23 0. privredno aktivnog stanovništva činili pomoćni radnici. Kreševu i Busovači i obavljao poslove u administraciji.11 1. vojsci i drugim intelektualnim zanimanjima.97 6.17% 0. a manji broj je bio smješten u Fojnici.06% 0. Srbije i Turske. Najveći broj stranaca bio je vezan za šumsko-režijsko poslovanje u Busovači i eksploataciju šuma.96% 63.278 6. što nije bio slučaj ni u jednom sreskom mjestu u Bo- . radnici. trgovci i obrtnici 307 486 38 1.04 0.00 100.729 20.19 29. nadničari i sluge Ukupno upisanih u zanimanju 38 2.82% 0. 2) Sveštenici Broj Procenat 2.67 0.70% 1.41 Zdravstveno osoblje Age i begovi Kmetovi Slobodni seljaci Posjednici kuća i rentijeri Pom. od kojih je 218 bilo sa srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog područja (današnja Hrvatska i Vojvodina). godine i ona je tada izgledala ovako: Grad Fojnica 10 18 8 4 2 2 Fojnički srez 14 64 25 1 7 Socijalna kategorija Učitelji Činovnici (državni 8 opš.11% gradskog stanovništva. nadničari i sluge.73 100.165 171 13.00% Ostali muškarci stariji od 16 godina Žene i djeca Od ukupno 1.17% njenog odraslog.64 0.01 40.038 97 1. 147 Izvan granica Bosne i Hercegovine bilo je ukupno 424 lica. Od ukupnog broja stranaca.65% 7. Prvi službeni podaci o socijalnoj strukturi stanovništva u Fojnici dati su u popisu stanovništva iz 1885.829 409 60 Tvorničari.562 stanovnika Fojnice u pojedinim socijalnim kategorijama upisano je 486 lica ili 31.41% 3. muškog.41% - Broj Procenat 0. Za socijalnu strukturu fojničkog stanovništva karakteristično je da su 63.FOJNICA 1878-1918.82% 19.478 1. 93 su bila iz Italije.

nadničara i slugu. takođe. preko 30% fojničkog stanovništva živjelo je od agrarne privrede.. od ukupno 47. Od ukupno 99 takvih vlasnika. a 1910. godine u nju naseli ili unutra formira znatan broj zemljoposjednika s kmetovima i bez kmetova. a na muslimane 21. Tu su dominirali kmetovi i bezemljaši koji su radili u najamnom odnosu. učitelji i sveštenici). na katolike je otpadalo 26.148 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. kmetovi 61.. koji su činili jednu petinu upisanih u zanimanju. sni i Hercegovini.59% stanovništva u srezu.22%) katolici. intelektualnim zanimanjima (činovnici.29%. godine nastala je useljavanjem i kupovinom kmetskih selišta i slobodne zemlje od strane pojedinih građanskih porodica. Njih je bilo svega 30 ili 6. Nju su sačinjavali: slobodni seljaci 27. U fojničkom srezu dominantne su bile socijalne kategorije slobodnih seljaka. Od ukupno 6. . Na taj način se u gotovo svim našim gradovima povećavalo stanovništvo koje je živjelo od agrara. tvorničari. nepovoljnu socijalnu strukturu.165 upisanih u zanimanjima na ove socijalne slojeve otpadalo je 90. a ostatak od drugih zanimanja. pomoćni radnici. bio je praćen raspadanjem i dijeljenjem kućnih zadruga. Ovaj proces u Fojnici. nosilac gradske privrede. kao i sve jačom socijalnom diferencijacijom stanovništva. kmetova. a 1910. dok u sloju zemljoposjednika bez kmetova. Prema naredna dva popisa stanovništva. 77 su bili muslimani. Oni su 1895. Još tanji sloj obezbjeđivao je egzistenciju u tzv. Slijedeća najbrojnija socijalna grupacija bili su vlasnici trgovačkih i zanatlijskih radnji i drugi preduzetnici. Godine 1895. nadničari i sluge 51. godine činili 7. Koncentracija zemljoposjednika u gradu do 1910. i 1910.19% gradskog stanovništva. kao i drugdje. To je bio tradicionalni građanski sloj. trgovci i obrtnici 2. U svim njegovim kategorijama upisano je samo 50 lica ili 10. u Fojnici je agrarno stanovništvo bilo malobrojno. u Fojnici se povećao udio agrarnog stanovništva.76% svih zemljoposjednika u srezu.50%. Bliža okolina grada koja je spadala u fojničku opštinu imala je. Karakteristično je da nakon okupacije u socijalni sloj zemljoposjednika s kmetovima u fojničkom srezu ulaze katoličke porodice. pomoćnih radnika. a 22 (22. Za razliku od mnogih naših gradova. Očigledno je da ni Fojnicu nije mimoišla pojava da se između 1895. godine 16.17%. u Fojnici je živjelo 26.37%. Prema navedenim podacima. godine 31. čije posjede obrađuju drugi.

Svega Domaćina Čl.392 1910. Svega Domaćina Čl. a posebno nakon puštanja u pogon prve visoke peći u vareškoj željezari 1891. sigurno je da su njegovu osnovu činili zanatlije i trgovci kao nosioci gradske privrede i najamni radnici. domać. Domaćina Čl.00%) Iako u popisima iz 1895. i 1910.58%) (31. domać.61%) (68.72%) (1. Svega 19 91 110 55 188 243 70 116 186 539 991 1. godine nema podataka o onom dijelu fojničkog stanovništva koje je svoju egzistenciju osiguravalo izvan agrarnog sektora. Socijala -kategorija Zemljoposjednici (sa i bez kmetova) Slobodni seljaci Kmetovi Ostalo poljoprivredno stanovništvo Ukupno poljoprivredno stanovništvo Ostalo civilno stanovništvo svega 1895. 149 Struktura agrarnog stanovništva u Fojnici 1895. Svega Domaćina Čl.00%) (12. domać. koje su stoljećima osiguravali egzistenciju znatnom dijelu fojni- . (7. Stari željezni majdani i brojne kovačnice.FOJNICA 1878-1918.15%) (35. domać.93%) (0. Nekada čuveni centar proizvodnje i obrade željeza našao se poslije austrougarske okupacije izložen konkurenciji jeftinije industrijske robe.39%) (100. i 1910. godine.77%) (100.37%) (12.23%) (64.88%) (16.530 46 182 228 36 144 180 1 13 10 9 13 22 440 952 1. *** Fojnica i njena okolina za vrijeme austrougarske vladavine nisu doživjele privredni prosperitet kao oni gradovi koje su zahvatile industrijalizacija i nove saobraćajne mogućnosti.19%) (15.

3 Obradive površine u fojničkom srezu 1895. Gustina naseljenosti bila je manja od prosjeka sarajevskog okruga i Bosne i Hercegovine.. fojničko stanovništvo moralo je potražiti izvore prihoda u onim privrednim granama koje bi se zasnivale na prirodnim bogatstvima fojničkog kraja. prije svega. mjestu (od 49 srezova) po površini obradive zemlje na jednog poljoprivrednog stanovnika.34% : 11. godine površinu od 807 km2 sa 26. . čkog stanovništva.19% 100.11% osiguravalo egzistenciju u drugim privrednim granama (u BiH je odnos 88.988 dunuma.12% ukupne površine fojničkog sreza. Manji procent obradivih površina u Bosni i Hercegovini imao je samo kladanjski srez (15. od kojih je 146 (18. u iskorištavanju šuma i ruda. godine. dok je na šume otpadalo 606 km2 ili 75..448 poljoprivrednih domaćinstava u kmetskom odnosu nalazilo se 802 (23. Otuda su. str.96% 2. dok je samo 14. Na jednog poljoprivrednog stanovnika u srezu otpadalo je 7. Die Landwirtschaft in Bosnien und der Hercegovina.07%) bilo produktivnih lica.150 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.26%).25% 17. godine (u km2)4 Njive Vrtovi 108 5 56.89% ukupnog stanovništva. 34.00% 23. Tada je agrarno stanovništvo u srezu činilo 85. na poljoprivredno zemljište otpadalo je 192 km2 ili 23.57 stanovnika na jedan kilometar kvadratni. Od ukupne površine sreza. nestali su preko noći.60% Livade Pašnjaci 33 192 46 Svega Na 1 km2 obradivog zemljišta dolazilo je 807 stanovnika. To znači da u fojničkom srezu kmetstvo nije imalo karakterističan 3 4 Die Landwirtschaft in Bosnien und der Hercegovina. a još svega 145 (4. Suočeno sa stalnim nedostatkom kapitala. Udaljeno od glavnih privrednih i saobraćajnih tokova. u fojničkom kraju bili karakteristični sitni poduhvati. 282. tako da je 1895.66%).79%.83%). godine fojnički srez bio na 40.20%) bilo je samo dijelom u kmetskom odnosu. za čitav period do 1918. 282. str. Od ukupno 3. Fojnički srez imao je 1895. 34. fojničko stanovništvo nije uspijevalo da se brže uključi u moderni privredni razvoj.09% i na neproduktivno zemljište 9 km2 ili 1.

20. 14. 4.FOJNICA 1878-1918. Više uvida u privrednu aktivnost stanovništva fojničkog sreza nudi popis iz 1910. godine: 1.147 26 42 150 5 2 38 2 Uzgredno 89 67 10 12 41 2 7 Industrija kamena i zemlje Obrada metala Rasvjeta Proizvodnja strojeva. 3. 19. 2. Privredna grupa Šumarstvo Ribarstvo Rudarstvo Poljoprivreda.10% ukupnog poljoprivrednog stanovništva (od 49 srezova u BiH fojnički srez je bio na 12. oruđa i instrumenata Građevinarstvo Industrija kože Tekstilna proizvodnja Drvna industrija i rezbarstvo Industrija hrane Proizvodnja pića i ugostiteljstvo Industrija odijevanja Trgovina Saobraćaj 114 142 53 85 128 245 117 11 54 29 99 1 26 51 33 149 22 39 17 66 39 66 31 19 11 - Kućna posluga i razni poslovi za platu Javna služba Ostali Slobodna zvanja . 11. 17. jer je tri četvrtine poljoprivrednih domaćinstava slobodno raspolagalo zemljom ili je spadalo u kategoriju bezemljaša. kojih je 1895. 15. 13. godine bilo 419 domaćinstava ili 12. u ovom srezu se stvorio relativno brojan sloj seoskih proletera. živinarstvo. 18. 21. 10. 7. 12. 6. vrtlarstvo Glavno 7. 5. godine. mjestu po broju bezemljaša). 8. 151 odnos. S obzirom na to da je pod uticajem prodora robnonovčanih odnosa slobodni seljački posjed postao predmet trgovine i špekulacija. 9. 16. Struktura stanovništva fojničkog sreza prema glavnom i uzgrednom zanimanju 1910.

051 816 Vrtno bilje i povrće 1. Prosječna godišnja proizvodnja žitarica u fojničkom srezu od 1882. godine. iznosilo je 1. .653 2.358 1. 290-334.369 ili 16.344 8.163 + 38. koji s izdržavanim licima (2.737 + + 1.312 13.955 41. U fojničkom srezu.III + 7.880 + 4.778 3.509 32.655 izdržavanih lica čine 84. 26.08% ukupnog stanovništva u srezu. koji s 12.08% zaposlenih.084 70.116 16.174 III 1892-96.668 55. godine (u metričkim centama):5 Vrsta žitarica Kukuruz Ječam Zob Raž Pšenica Proso Ukupno Krompir Mahunarke Crna šljiva Sijeno I 1882-86 11.972 1.16% ukupnog stanovništva.034 lica ili 63.81% ukupnog stanovništva.390 4.390 13.717 14.644 3. do 1910.639 I . To znači da gotovo svaki deseti zaposleni stanovnik ovog sreza nije mogao izdržavati svoju porodicu od glavnog zanimanja. šumarstvo.. obrada metala.516 osoba ili 36. S obzirom na to da je fojnički srez imao malo obradive zemlje. Pomjeranje stanovništva iz poljoprivrede u druge privredne grane u ovom srezu.215 + 32.92% stanovništva.147 lica ili 83.090 21.263 7.921 + 5.254 13. godine privređivalo je 8.533 1.251 + 10.459 + + 11. str.760 7. trgovina i najamni rad..92% zaposlenih.116 + 3.615 10. U uzgrednim zanimanjima prednjače drvna industrija. Od toga je na poljoprivredu otpadalo 7. 1910.294 5 Die Landwirtschaft in Bosnien und der Hercegovina.258 1.350 II 1887-91 18.224 12.84%.42%.614 73.447 9. od 1895.723 3.784 20. njegovo stanovništvo moralo je tražiti izvore prihoda izvan poljoprivrede.379) čine 15.659 289 + 14.152 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.948 2.757 4.094 5.938 51. Raznim uzgrednim ili dopunskim zanimanjima bavilo se 771 lice ili 9. Oni su izdržavali 15. dok su takva pomjeranja u Bosni i Hercegovini u istom periodu iznosila svega 0. Na sva ostala zanimanja otpadalo je 1. do 1896.05% zaposlenih. poljoprivreda.238 2.

stočarstvo je davalo najveće prihode stanovnicima fojničkog sreza. pa je proizvodnja za desetak godina bila povećana za oko četiri puta. To znači da je na jednog stanovnika u srezu 1885.088 1.410 1910.569 21.305 2. primjena đubrenja zemlje. Broj stoke u fojničkom srezu 1879.873 1. magarci. U istom razdoblju stanovništvo je poraslo za 7. Za ovaj srez postaje karakteristično da se veliki broj ljudi javlja sa zahtjevima da krčenjem opštinskih i državnih površina prošire imetak i na njemu osiguraju egzistenciju svojim porodicama. prije svega.295 15. a deset godina kasnije 3.523 26. napuštanje tropoljnog sistema i uvođenje plodoreda. U fojničkom srezu djelovali su i drugi faktori. Uz obradu zemlje. a prije svega.43 mc.645 976 1895. Upravo tada se u fojničkom srezu jako proširilo gajenje krompira. godine Vrsta stoke Konji. Tada se računalo da je za prehranu 1 stanovnika potrebno prosječno 18 kg žita mjesečno ili 216 kg godišnje. okrenule poljoprivredi. mule Goveda i bivoli Ovce Koze Svinje Košnice pčela 1879. pa zemlja dobija veliku vrijednost. godine dolazilo 2. primjeni agrotehničkih novina u poljoprivredi.724 19. stoljeća fojnički srez je bio na 14.717 mc ili za 32. Potkraj 19. a u trećem je zabilježen porast na 73.409 11. 291 3.05 mc žita.05% a proizvodnja navedenih žitarica za 78.FOJNICA 1878-1918.888 828 .065 1.433 16.681 20. Znatno povećanje poljoprivredne proizvodnje karakteristično je za cijelu Bosnu i Hercegovinu i to se pripisuje.852 10.133 3. 2. 2. kao i sijanje onih kultura koje daju najbolje prinose. mjestu u Bosni i Hercegovini po proizvodnji krompira. 153 Prosječna godišnja proizvodnja navedenih žitarica u prvom petogodištu iznosila je 41.974 35.459 mc više.451 8. 2. pa prema tome fojnički srez u prvoj deceniji nakon okupacije nije mogao svojom proizvodnjom žita podmiriti potrebe stanovništva. Nakon propadanja proizvodnje i prerade željeza mnoge porodice su se. Gajenje voća i povrća u ovom srezu takođe je stalno raslo i predstavljalo je veoma značajan dio poljoprivrednih prihoda.67%.215 342 . Pri tome je racionalnija obrada imala značajnu ulogu. jer nisu znatnije povećane obradive površine. i 1910.258 mc.752 1895-1910. 1895. silom prilika. dok je to kasnije mogao.

što je bilo iznad prosjeka za sarajevski okrug (133. godine:6 Vrsta stoke i peradi Konji. U fojničkom srezu tada je uvedena rasa pincgaumeltalskog govečeta.50 vlasnika stoke. str. a izvoz stoke iz Bosne i Hercegovine udvostručio se od 1907. U fojničkom srezu je 1895.154 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Ergebnisse 1910. bez obzira na to što ni jedna trećina nije iz nje crpila Ergebnisse der Viehzahlung in Bosnien und der Hercegovina vom Jahre 1895 (Rezultati popisa marve u Bosni i Heregovini od godine 1895).96).427 na 3.000 stanovnika dolazilo 159. tako da ni fojnički srez nije bio nikakav izuzetak.785 ili za 358. stoljeća cijene mesa u Monarhiji su stalno rasle. U zvaničnim izvještajima smanjenje broja stoke nije uzimano kao nazadovanje stočarstva.154 38 200 23 129 Poljoprivreda je igrala značajnu ulogu u privrednom životu gradskog stanovništva Fojnice. godine u cijeloj Bosni i Hercegovini zabilježeno je opadanje broja stoke. Od 1895.000 stanovnika pomjerio na 160. 12-13. 89 382 620 633 167 1. s obzirom na to da su se u zemlji širile bolje i kvalitetnije stočne pasmine. Sarajevo. do 1910.. pa ni u fojničkom srezu. pa se broj vlasnika stoke na 1. do 1910. mule i magarci Goveda Koze Ovce Svinje Kokoši Guske Patke Pure Košnica pčela 1895. S obzirom na to da prvi popis stoke ne odražava pravo stanje. Od 1895.60) i Bosnu i Hercegovinu (150. i 1910. 96 526 365 535 210 55 1910. 40-41. str. godine broj vlasnika stoke u fojničkom srezu povećao se s 3.. Usljed carinskog rata između Austro-Ugarske i Srbije. u prvoj deceniji 20. godine na 1. njegovo poređenje sa kasnijim popisima ne pruža realnu sliku o razvoju stočarstva u cijeloj zemlji.72. 1896. do 1910. 6 . godine. Broj stoke i peradi u Fojnici 1895.

gvozdenog pluga. godine osnovana Kotarska poljoprivredna zadruga. voća. novembra 1909. podjelom boljih vrsta sjemena. povrća i krmnog bilja. te poboljšanjem domaćih pasmina konja. koji su plaćali članarinu u visini 2% od iznosa desetine. koje su sve više potiskivale stare pletene košnice (fojnički pčelari imali su 1910. Imala je zadatak da unaprijedi gajenje i iskorištavanje voća u ovom kraju. uvođenjem novih kultura voća. godine 129 košnica pčela. Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1911. 76. Njen osnovni zadatak bio je da unapređuje poljoprivrednu proizvodnju racionalnijom obradom zemlje primjenom agrotehničkih novina (uvođenje plodoreda. Zabilježeno je da je ova radionica. itd. đubrenja. pčelarstvom se bavilo 12-14 ljudi u gradu. prodavala 650 modernih košnica. goveda i svinja.911 članova. U isto vrijeme. Škola je radila samo do 1906. 105. godine s 3. godine stoku i perad držalo 208 domaćinstava. godine. a 1910. godine. koji je za to imao dobre prirodne uslove. vrtnog bilja.)7 Promjene koje su nastupile u privrednom životu Bosne i Hercegovine poslije okupacije 1878. Počela je da radi 1910. U Fojnici je osnovana i radionica za izradu modernih košnica za pčele koja je stajala pod nadzorom Centralnog pčelarskog društva za Bosnu i Hercegovinu i uživala povlastice pri nabavci drveta iz državnih šuma. 92-93. godine. koja je imala 2. str.500 m2.). U gradu je 1895. što znači da je preko polovine fojničkih porodica odatle dopunjavalo svoje prihode. godine 252. pa je 1909. Mjere koje su za unapređenje poljoprivrede provodile austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini postepeno su zahvatile i fojnički srez. od kojih su svega 17 bile pletene. 7 . pa i onima koji su živjeli od zanimanja izvan agrara. stoke i peradi u gradu davali su značajan dopunski prihod većini građana Fojnice. koja je konstituirana 18. godine dovele su do propadanja tradicionalne zanatske proizvodnje koja se nije mogla prilagoditi savremenim tehničko-teIzvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1907. Kasnije se prešlo na šire organiziranje poljoprivrednika. Za unapređenje pasmina konja i goveda u Fojnici je sagrađena štala za pastuhe i bikove koji su nabavljani iz drugih zemalja Monarhije. Obrada zemlje na periferiji grada i gajenje povrća. str. U Fojnici je osnovana erarna voćarska škola. 1910.225 ha površine sa rasadnikom od 3.FOJNICA 1878-1918. 155 osnovne prihode za izdržavanje.

Vidi: Vinko Mikolji.. “Zaradijin majdan” . str. a posebno prema Srbiji i Crnoj Gori. 1980. “Majdan pod Crkovištem” . 130-140.Mujage Salihagića i Ibrahima Numanagića. gotovo preko noći. bosanski proizvođači željeza suočili su se s carinskim barijerama. a druga polovica Marka Kuliera i Muharema Barculije. Ulaskom Bosne i Hercegovine u zajedničko austro-ugarsko carinsko područje 1879. . Te promjene naročito su pogađale srednjobosanske proizvođače željeza i kovače.pola Joze Zaradije i Fehima Čohadžića.u Zimijama.Huseina Čengića iz Sarajeva. “Majdan na Bježanijima” . godine:8 1) U samoj Fojnici: “Majdan na Pazarnici” . nestajali željezni majdani u srednjoj Bosni.pola Hadži Saliha Halve iz Sarajeva. koji su još za vrijeme osmanske vladavine doživljavali opadanje proizvodnje i socijalno raslojavanje. Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. a pola Hasana Travljanina i Saliha Hrvića.. Povijest željeza i željeznog obrta u Bosni. u čijim okvirima je Fojnica i njena okolina imala značajnog udjela. str. godine.Muhamedage Salihagića. Sve je to djelovalo da su. kojim su ukinute njihove dotadašnje privilegije. 2) Na rijeci Fojnici ispod sastava potoka Dragače i Gvožđanke: “Majdan Hadžije Ibrahima Rezakovića”. Luka Đaković. 22-23. Željezni majdani u Fojnici i okolini 1878. a tradicionalna domaća proizvodnja i trgovina uvučeni u neravnopravnu konkurentsku borbu. Tuzla. Zenica. hnološkim zahtjevima i zakonima liberalnog kapitalizma. gdje su imale svoje tradicionalno tržište.156 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. “Majdan u Ostružnici” . Te teškoće još je zaoštrio Rudarski zakon iz 1881.Ahmeda Salihagića. 1969. “Majdan u Zimijama” . Bez kapitala za modernizaciju i proširenje proizvodnje. 8 . godine bila su širom otvorena vrata industrijskoj robi iz Monarhije. političkim i drugim motivima koji su vodili zatvaranju granica prema balkanskim zemljama.

“Majdan u Gvožđanima” . 157 “Majdan pod Pločarima” . 5 aktivnih duhaonica. u stupu za valjanje sukna. O tome Vinko Mikolji piše slijedeće: “Duhaonice u Busovači prve propadoše. “Šimšir majdan” .FOJNICA 1878-1918.pola Tekije na Oglavku Nakšibendijskog derviškog reda. “Čardin majdan” . postoji oko Fojnice i Kreševa još 6 željeznih rudnika. Do kraja 80-ih godina 19. već god. 1888.Hadžije Ibrahima Rezakovića. U vrijeme okupacije 1878. Posljednja. U to doba.Ante Tješića u Sutješćini pod Bakovićima.Mahmutbega Buljine. i to donja duhaonica u Kozici pretvorena je god. 3) Na Zahorskom potoku: “Majdan Joze Zaradije i Ibrahima Ormana”. ostale na Ivanovici. u Fojnici i njenoj okolini bilo je 19 majdana i 58 vignjeva. Vignjevi su najviše zauzeti izradom klinaca za nove željezni- . 8 samokova i oko 100 vignjeva. “Jasinbegov Majdan” pod Prokosom – Osmana i Hamida Šumeža. 5) Na Kozici pod Štit-planinom: “Majdan Bećirbega Buljine” u selu Kozici. “Majdan na Poroj potoku” . a pola Beganović Ibrahima. a druga pola Saliha Merdana i Muhameda Salihagića. “Majdan pod Ragalama” . godine. “Majdan pod Bistricom” . 6) Na sastavcima potoka Borovnice i Jezernice : “Majdan pod Vaganima” . pretvorene su prije toga uglavnom u pilane.Ibrahima Bećiragića. 1882. stoljeća većina ih je prestala raditi.Omera Musića.Osmana Huseinbašića i Derviša Salihagića. 4) Uz rijeku Gvožđanku: “Majdan na Urlenikama” .pola Marzina Bošnjaka.Latifa Mulle Čohadžića niz potok Dragaču.

str. Rudnik je kasnije preuzelo mađarsko Gornjeugarsko rudarsko i topioničarsko akcionarsko društvo iz Budimpešte. godine upućena su 22 rudara u Kreševo i Fojnicu radi obavljanja istražnih radova i već sredinom 1880. Među stanovništvom se počela širiti tuberkuloza. L. jer je sadržavala 15 grama zlata u jednoj toni rude. što čini blizu 6% ukupnog stanovništva). Rudnik je imao vlastitu električnu centralu s turbinom od 75 konjskih snaga.057 obudovjelih. godine izvijestili su vladu da se u okolini ovih mjesta nalaze značajne količine željezne rude. 133. dok su Fojničani to. godine. U novembru 1879. a veći broj radnika Hrvata iz ovog kraja radi u sarajevskim ciglanama od proljeća do jeseni svake godine. Rudarstvo. Mikolji. što predstavlja najveću investiciju u Fojnici i njenoj okolini za vrijeme austrougarske vladavine. Mnogi rudari i kovači iz Kreševa zaposlili su se u rudnicima Bosne i Srbije. 1894.”9 U službenim izvještajima rudarskih stručnjaka iz 1885. Đaković. Prokosu.550 kruna. Propadanje majdandžija i kovača u fojničkom kraju bilo je praćeno velikom nezaposlenošću i oskudicom svake vrste. godine. Bistrici. koja je 9 10 V. pa su prvi koncesionari u ovom rudniku bili braća Došan (Doschan) iz Beča. gdje su prve analize piritne rude izvršene 1883. 54-55. Međutim. Vrijednost osnovnih sredstava iznosila je 641. Geološka istraživanja u Bosni i Hercegovini neposredno poslije okupacije nisu zaobišla ni Fojnicu i njenu okolinu. Sistematska geološka istraživanja nastavljena su samo na području Bakovića. Druga žica je pokazala bolje rezultate. bar u početku. (“Oberungarische Berg und Huttenaktiengesellschaft”). ce.761 stanovnika u fojničkom srezu. pošto je Vareš s okolinom odabran za budući centar željezne industrije u Bosni i Hercegovini. Kojsini. godine stoji da “gotovo sav narod Fojnice i Kreševa živi od kovačkog rada”. . od koje je umrlo mnogo ljudi (od 17. opao je dalji interes za fojničke rezerve željezne rude.158 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine.. Redovna proizvodnja otpočela je 1885. str. godine u Šemnicu (Chemnitz) pokazale da se u toni rude nalazi 8 grama zlata. nerado činili. 1879. Gvožđanima. Vrancima. Deževicama. Fojničke rudare srećemo u rudniku uglja u Kreki. Povijest željeza. Procijenjeno je da je bakovićko rudište rentabilno za eksploataciju. Izrađuju ih u Fojnici.. godine bilo je 1. Martinićima i Kreševu.10 Ovo preduzeće otpočelo je eksploataciju 1894.

1913.057 90.808 100. 1906. 1917. Beograd. 1914. 1915.972 52.450 113.594 40.160 77.014 44. 1907.905 122.FOJNICA 1878-1918. 159 pokretala separaciju.652 571 52. Industrija Bosne i Hercegovine do kraja prvog svjetskog rata.602 28. Proizvodnja u rudniku bila je promjenljiva i zavisila je od stanja na tržištu piritne rude. str.479 741 67.024 72. 1910. 1909. 1961.713 Ruda iz Bakovića je odvožena kolima do željezničke stanice u Visokom (oko 35 km).290 104. 1912.892 135. 1908. odakle je otpremana u Mađarsku i tamo prerađivana. 56. Kemal Hrelja.286 94. 11 . Proizvodnja piritne rude i njena vrijednost u rudniku Bakovići od 1905.074 636.626 80. 1911. godine11 Godina 1905.118 57.020 62.932 190. 1916. Količina piritne rude Vrijednost rude (u kvintalima) (u krunama) 290. do 1917.585 192.043 247.474 72.

96 1. 1916. Hadžibegović. domaći ljudi. str. Postanak radničke klase. Broj radnika 342 200 164 181 114 114 161 161 129 81 44 Prosječna nadnica u krunama 1. 1912. Broj zaposlenih radnika i prosječna nadnica u rudniku Bakovići (19051916. do 1916. Nadnice bakovićkih rudara bile su stalno ispod prosjeka nadnica u rudarstvu i metalurgiji u Bosni i Hercegovini. 1915.77 2. 1908.27 1. 1914.69 2. godine kupiti 8-9 kg kukuruznog brašna ili 15 do 18 kg krompira.77 1. 1907. Osim radnika.45 3.15 Iz ovih podataka jasno se vidi da je broj radnika u rudniku zavisio od trenutne konjukture. 9-10 kg kukuruznog brašna. godine. to nije bio privredni poduhvat koji bi nadoknadio propadanje proizvođača željeza i privredno oživio cijeli kraj.86 1. a visina nadnica od ponude i potražnje radne snage. 205-290.46 2. 232. godine. uglavnom. jer je bar izvjesnom broju osiguravao radna mjesta i nastavljao tradiciju njihovog zanimanja. Za prosječnu nadnicu radnik u Bakovićima mogao je 1906. 13 Vidi opširnije: I. 1913.. uz svega nekoliko stranaca. 1906. Hadžibegović. ili 7-8 kg crnog hljeba. Vidi: I. Međutim. 184.14 1.13 Otvaranje rudnika piritne rude u Bakovićima bilo je vrlo značajno za više rudara iz Fojnice i okoline. Radnu snagu u rudniku činili su.160 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Udaljenost od glavnih saobraćajnica uticala Tabela je sačinjena na bazi izvještaja o upravi Bosne i Hercegovine od 1906. 1910. god. 1909. Postanak radničke klase.88 2. bila su zaposlena još dva činovnika i 3-5 nadglednika stranog porijekla. a 1914.)12 Godina 1905. str. 12 .. ili oko 15 kg krompira.

Godine 1901. . zaključen je novi trogodišnji ugovor (1901-1903) o eksploataciji šumskog područja Malinska i Požarnica. Godine 1910. Ugovorena je količina od 12. Ona je izbila na prvo mjesto po broju zaposlenih izvan poljoprivrede. ukupno 38. Isti ugovor obnovljen je i za naredni trogodišnji period (1904-1906).FOJNICA 1878-1918.000 m3.5 forinti (5 kruna) za korisno i 0. U sve ove pilane bilo je investirano oko 30. 161 je na to da se strani privatni kapital nije zainteresirao za šumska bogatstva koja su prekrivala tri četvrtine fojničkog sreza. B. Njihovi vlasnici bili su: Tomo i Franjo Alaupović. 118-119. Drvna industrija privredno je oživjela mnoge naše krajeve za vrijeme austrougarske vladavine. Vlasnici pilane su 1894. Rezaković u Gvožđanima. godine zaključili ugovor o šestogodišnjoj eksploataciji (1895-1900) četinara u šumskom predjelu Požarnica u fojničkom srezu. u sarajevskom okrugu nalazilo se oko 68 malih pilana na vodeni pogon.270 ha. s 21 testerom i 6 okruglih testera. odnosno zakupnik njegove pilane Alkalaj Mordo 800-1. I pored bogatstva šumom. Na osnovu tih ugovora firma braće Alaupović realizirala je. str. 83-84. Ostale pilane proizvodile su znatno manje količine: Franjevački samostan u Fojnici 700-800 m3. s povećanom godišnjom količinom od 4. fojnički srez imao je 10 takvih pilana na vodeni pogon. Ugovorena je ista količina četinarskog drveta.000 kruna ili prosječno po jednoj pilani oko 3. Polovina tih pilana bila je smještena u Fojnici i njenoj okolini.30 forinti za ogrevno drvo po 1 m3 u šumi na panju. na površini od 1.15 Kasnije su se Alaupovići snabdijevali drvetom na bazi oferata i kratkoročnih ugovora i godišnje proizvodili oko 2.000 m3. Nezir i Edhem Salihagić i Franjevački samostan u Fojnici. Ovdje se nastavljala tradicija malih pilana potočara lokalnog značaja. Za vrijeme austrougarske vladavine. str.14 Po investiranom kapitalu i obimu proizvodnje. Edhem Salihagić u Ostružnici oko 14 15 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1911. U početku je radila s jednim. a kasnije s dva gatera. a nekad i više. najznačajnija je bila pilana braće Alaupović podignuta na rijeci Fojnici. Razvojni put šumske privrede.000 m3 četinarskog drveta.000 m3. Begović.150 m3 četinarskog drveta. Godišnji etat iznosio je 2. uz cijenu od 2.000 m3 korisnog i ogrevnog drveta. Abid i Fehim Čohadžić. u fojničkom kraju nije nastalo nijedno moderno preduzeće za eksploataciju i preradu drveta.000 kruna. Mordo Alkalaj.

Muslimanske djevojke koje su pohađale tečaj. 16 .000 kruna godišnje. 46. pletenje. S obzirom na veoma ograničene mogućnosti zarade u Fojnici i njenoj okolini. Gotovo čitava produkcija rezane građe plasirana je na tržištu u Hercegovini. do Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1908. Tkaonica ćilima u Sarajevu dodijelila je. 1905. S obzirom na to da je odvajanje djevojaka od kuće naišlo na otpore njihovih roditelja. na vlastiti zahtjev. učile tkanje perzijskih i bosanskih ćilima. Buduće radnice prethodno su pripremane na Tečaju za ručni rad.162 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. osam stipendija katoličkim djevojkama iz Fojnice koje su. To znači da je drvna industrija u Fojnici i okolini mogla ponuditi oko 100 radnih mjesta. koja je radila sve do 1918. To znači da su sve navedene fojničke pilane proizvodile godišnje 4. Razvoj zanatstva u Fojnici za vrijeme austrougarske vladavine tekao je u sjenci prilagođavanja novim uslovima nakon propadanja starih majdandžija i kovača koji su davno u historiji stvorili tradiciju i mentalitet ovih zanimanja. Izgleda da su ovakva zapažanja više govorila o tradiciji nego o realnom životu. Srazmjerno proizvodnji u pilanama zapošljavana je i radna snaga. U ovaj tečaj država je ulagala 2. jer se organizirano i na višem estetskom nivou njegovalo tkanje.000 m3 drveta. a svi ostali pilanari još toliko. str. S obzirom na vjersku i društvenu tradiciju bilo je od posebnog značaja uključivanje muslimanskih djevojaka u ovaj rad. Djevojke su nakon obuke bile dužne da ostanu u Tkaonici 2-3 godine.000-15. godine osnovana filijala sarajevske Tkaonice beza i vezionice. Na osnovu spiskova đaka u katoličkoj osnovnoj školi u Fojnici od 1879. str. godine pohađalo “20 katoličkih i 20 muslimanskih djevojaka”. u Fojnici je 1908.16 a naredne godine bilo ih je po 27. godine. str.17 Otvaranje filijale i tečaja za ručni rad imalo je dalekosežan društveni i kulturni značaj.. 62. vezenje i slično i prenosilo na buduća pokoljenja. koji je 1906/07. 300 m3.. učile su čitanje. Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1909. 62. godine. Alaupovići su u toku sezone zapošljavali na sječi. transportu i preradi 40-50 radnika. 17 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1909.000-3. u trajanju od tri do šest mjeseci. Nezir Salihagić u Šćitovu 375 m3.. početkom XX stoljeća počelo se raditi na tome da se ženska omladina organizirano i uz državnu pomoć uključi u tekstilnu proizvodnju i poboljša materijalni položaj svojih porodica. Savremenici iz prvih godina austrougarske okupacije zapažali su da gotovo čitav narod ovoga kraja živi od proizvodnje i obrade željeza. pisanje i računanje.

U navedenom pregledu među Hrvatima nema nijednog mesara. pekari 3. kao i u drugim sličnim varošima.52%. Zanatima u gradu su se bavili Hrvati i Bošnjaci i u tome su imali različitu tradiciju. uz opančare cipelari. te po jedan zidar. Uz terzije i abadžije javljaju se krojači. Najbrojniji su bili kovači 17. kočijaški itd. ali su činili svega 17. drvodjelski). vidi da se hrvatsko stanovništvo u Fojnici bavilo ograničenim brojem zanata. berberski. kahvedžije. U Fojnici je. godine utvrdili smo zanimanje 97 njihovih roditelja. uz dunđere moderni zidari i tesari itd. pekarski. mada su se i ovdje stari trgovci morali prilagođavati novim uslovima. sigurno je da su u Fojnici bili zastupljeni razni zanati koji su bili neophodni za podmirivanje potreba varoškog i seoskog stanovništva: mesarski.FOJNICA 1878-1918. 163 1882. aščijski. abadžijski. cipelarski. godine obavezu sudskog protokoliranja u Fojnici imala je svaka radnja koja je godišnje ostvarivala najmanje 400 kruna čistog prihoda. šumari 2.18 Od 14 raznih zanimanja. O razvoju trgovine u Fojnici za vrijeme austrougarske vladavine ima više podataka i ona je. dok su se nekim zanatima bavili isključivo Hrvati ili Bošnjaci. težaci 6. Ispitno izvjestje o napretku učenika I-IV razreda za školske godine od 1879-1882. bilježila znatniji napredak. 18 . terzijski. Nekim zanatima su se bavili i jedni i drugi (kovački. dok u ovo vrijeme među Bošnjacima nije bilo gostioničara. Iako ne raspolažemo s više konkretnih podataka. zlatari 2. čizmar i kalajdžija. Iz navedenog pregleda se. kafedžijski. kovači su bili relativno najbrojniji. gostioničari 11. drvodjeljci 16 i nadničari 13. opančarski. u odnosu na zanatstvo. Prema Trgovačkom zakonu za Bosnu i Hercegovinu iz 1883.. došlo do propadanja nekih starih zanata i do pojave novih. krojači 4. berbera. teraceri 8. Te promjene tekle su postepeno i u skladu s promjenama načina života i navika. aščije i sl. Arhiv Franjevačkog samostana u Fojnici. kolarski. takođe. a zatim slijede trgovci 11.

11.. (1898) Gajić Milan i Risto (1905-1909) Iličić Mato (1890-1902) Iličić Anto (1900-1918) Iličić Niko (1911-1918) Kalamut Ivo (1911-1918) Karahmet Latif (1912-1918) Konjicija Mehmed (1893-1913) Kulijer Marko (1898-1918) Kulijer Mato (1884) Kulijer Ivo (1893-1918) Kulijer Zaharije (1916-1918) Vrsta trgovine Trgovina mješovitom robom Trgovina mješovitom robom. godine braća Marko i Frano Trgovina mješovitom robom Trgovina mješovitom robom Trgovina mješovitom robom i drvetom Vlasnik pilane Trgovina drvetom Trgovina mješovitom robom u Gvožđanima Trgovina mješovitom robom Gostioničar (s 3 gostinske sobe) Protokolirana gostionica samo 1911. 19. 10. Protokolirane trgovačke firme u Fojnici 1884-1918. 23. Ivo i Andrija (1912-1918) Alaupović T. godine mješovitom robom Trgovina mješovitom robom Trgovina galanterijskom robom. a od 1911. godine i drvetom Trgovina mješovitom robom i drvetom Trgovina mješovitom robom i drvetom. a od 1917. Trgovina mješovitom robom Trgovina mješovitom robom Trgovina mješovitom robom (od 1911. Isak (1915-1918) Alkalaj Mordo i braća – Isak i Avram (1908-1918) Dragičević Ivo (1885) Čohadžić Fehim (1893-1918) Čohadžić Abid (1901-1905) Čunković Šefkija (1916-1918) Goldberger Bernhard (1898-1909) Goldberger R. 15. do 1914. 24. godine mješovitom robom Trgovina mješovitom robom 5. 20. god. 17. 3. 9. 19 Spisak trgovačkih firmi sačinjen je na osnovu Bosnischer Bote (Bosanski glasnik) za godine 1898-1918. 6. a od 1891. Ivo i braća – Marko i Frano (1912-1918) Alkalaj Juda (1884-1912) Alkalaj L. a od 1905. 16. 7. 4. 8. nije protokolisana) Trgovina mješovitom robom Trgovina mješovitom robom Trgovina mješovitom robom Trgovina mješovitom robom Trgovina kolonijalnom robom. 21. 13. 2. 18. 12. . 22.164 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 14.19 1.. Naziv firme Ahmetović H. Abdulvehab (19001910) Alaupović Tomo i Frano (18851912) Alaupović Frano i sinovi – Frano.

godine u Fojnici su bile sudski protokolirane ukupno 29 trgovačkih radnji i 3 gostionice. robom Trgovina mješovitom robom Trgovina mješovitom robom nije naznačena vrsta trgovine hotel sa 1 sobom Od 1884. Muderizović Hakija i sinovi – Avan i Arif (1911-1918) Papo Mojse (1893-1909) Rezaković hadži Mujaga (1884) Salihagić Edhem (1884-1918) Salihagić braća – hadži Nezir i Ibrahim (1896-1918). manufakturnu i drugu robu. To nije bila specifičnost samo Fojnice nego i svih manjih gradova . koje su uz trgovine imali svoje pilane. 27. U godini 1884. u Fojnici je protokolirano pet trgovačkih radnji. hadži Nezir i sinovi Tutnjević Avdo i sinovi – Hafiz. Pred Prvi svjetski rat.FOJNICA 1878-1918. 26. Salihagića. 29. galanterijsku. god. do 1914. godine bilo ih je 16. Od 1884. 32. a 1918. godine protokolirano je 17 radnji. Trgovina mješovitom robom Trgovina manufakturnom robom Trgovina mješovitom robom Do 1901. 28. u gradu se formirao tanak sloj trgovaca među kojima su se isticale spomenute firme Alaupovića. kada je Zakon stupio na snagu. do 1918. godine 19. 165 25. a poslije mješ. do 1900. godine svega tri radnje. Iz popisa trgovačkih radnji vidi se da su fojničku trgovinu držali hrvatski i bošnjački trgovci (po 12 protokolisanih firmi) i da su se trgovinom bavile jevrejske porodice Alkalaj i Papo i jedna srpska porodica Gjajić (vjerovatno Đajić). 31. nekolicina se uz to bavila trgovinom drvetom. U Fojnici je bio znatno veći broj ljudi koji su se bavili sitnom trgovinom i nisu potpadali pod obavezu sudskog protokoliranja. a neke su mijenjale nazive kada su ih preuzimali nasljednici. Ovi podaci ukazuju da je fojnička trgovina u prvoj deceniji austrougarske vladavine znatno zaostajala iza sličnih mjesta u Bosni i Hercegovini i da se od 90-ih godina 19. Neke od protokoliranih firmi nisu uspjele da se duže održe. stoljeća postepeno razvijala. od 1901. dok je samo 5 radnji bilo izvjesno vrijeme specijalizirano za kolonijalnu. Ibrahim i Reuf – (1911-1918) Vreto Ahmed i drug-Mujo Vreto (1913-1918) Schwarz Mathias. 1914. Kulijera i Alkalaja. 30. a od 1914. Gotovo sve protokolirane radnje bavile su se trgovinom mješovitom robom. zemlju i sl. godine 11 i za vrijeme Prvog svjetskog rata 1914-1918. godine trgovina kolonijalnom robom. pa onda prelazilo na mješovitu.

bez obzira na početna raspoloženja i jedni i drugi morali su se prilagođavati novoj vla- . Ali. Njihova vjerska. zajedno s bošnjačkim stanovništvom. godine. Razmjena dobara između sela i grada odvijala se na sedmični pijačni dan (srijeda) i na godišnjem vašaru koji se održavao na katoličke Duhove. *** Politički život u Fojnici za vrijeme austrougarske vladavine.166 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. od kraja jula do sredine oktobra 1878. Zbog toga je i vašar u Fojnici bio društveni događaj godine. Roba se kolima mogla prevoziti samo do Visokog. Na vašare je donošena najrazličitija roba i dogonjeno mnogo stoke. Kada je okupacija okončana. ali u samom gradu nije bilo oružanog otpora. Bošnjaci u Fojnici nisu mirno dočekali okupaciju. na vašaru su se učvršćivala stara i stvarala nova prijateljstva. a odatle vozom na udaljenije tržište. Za veće trgovačke poslove nedostajale su im komunikacije. u Bosni i Hercegovini. godišnji vašar predstavljao je prvorazredan ekonomski i društveni događaj. U drugim pravcima roba je transportirana uglavnom tovarnim konjima i starim karavanskim putevima. U svim našim gradovima.. te uživalo u vašarskim zabavama. pa i u Fojnici. Hrvati su je. Njeno stanovništvo živjelo je mirno. Iako su franjevci savjetovali hrvatsko stanovništvo da ostane mirno i dočeka austrougarsku vojsku kao oslobodioca. prihvatili s nadom da će Bosna i Hercegovina biti priključena Hrvatskoj i da će njihov položaj u okviru jedne katoličke države biti povoljniji nego ranije.. predvođeni franjevačkim sveštenstvom. bez potresa i pustošenja koja su doživljavali krajevi zahvaćeni ustankom 1875-1878. politička i kulturna tradicija bila je vezana za Tursku i teško su podnosili inkorporiranje u evropsku katoličku državu u kojoj će činiti manjinu s neizvjesnom budućnošću. Uz stvaranje poslovnih veza i razmjenu dobara. Oni su bili uznemireni i nezadovoljni promjenom vlasti. gdje je tržište bilo nerazvijeno. Za vašar su se brižljivo pripremali svi društveni slojevi i čeljad svih uzrasta. izuzimajući događaje za vrijeme pokreta otpora okupaciji. nije imao neke posebne i specifične odlike u odnosu na slična mjesta u Bosni i Hercegovini. ono se. Okupaciju i uspostavljanje austrougarske vlasti fojničko stanovništvo nije dočekalo mirno. svrstalo u redove pokreta otpora okupaciji. godine i pokretom otpora austrougarskoj okupaciji.

U Fojnici se radilo o katolicima i muslimanima. U toku 19 godina u gradsko vijeće Fojnice birano je ukupno 23 čovjeka.20 S obzirom na to da su Hrvati imali većinu u gradu. a drugi. godine Hrvat. pripadnike svih konfesija. Pajer Sivester Iličić Anto Salihagić Edhem-aga Dragičević Marija Konjicija Mušan Trogrančić Frano Polutan Mulaga Berberović Muharem-aga Huzbašić Mustafa ef. Jakšić Mato Santo Spisak je sačinjen na osnovu Bosnischer Bote 1898-1918. Kao i u drugim gradovima i u Fojnici su austrougarske vlasti nastojale da u svoj upravni i politički sistem integriraju najuticajnije domaće ljude.3 i 5 . Dužnosti predsjednika oba20 U Gradsko vijeće Fojnice od 1900. 167 sti. odozgo. Manji broj sposobnih i lojalnih ljudi namješten je na niža činovnička mjesta i oni su imali da smanje jaz između naroda i stranih činovnika koji su jedva poznavali jezik naroda kojim su upravljali.4).FOJNICA 1878-1918. od kojih su 12 bili katolici (11 Hrvati. Posebnu funkciju u političkom životu zasnovanom na apsolutizmu imala su gradska vijeća u koja su birani predstavnici svih konfesija. a od 1914. godine. Mandat im je trajao tri godine i mogli su biti birani više puta. 1 stranac) i 11 muslimana. a kasnije 9 članova. Njihov politički život odvijao se u dva pravca: prvi je bio uključivanje domaćeg stanovništva u institucije nove vlasti. Sudžuka Mulaga Alaupović Frano Kulijer Ivo Ivan Čohadžić Ruždija ef. godine birani su: Iličić Niko Ivica Kulijer Huzbašić Ibahim-aga Stojanović Mato Kulijer Marko Kulijer Ivo Salihagić hadži Nezir Čohadžić Fehim ef. do 1918. Prvi je išao od države. U periodu od 1900. razvijanje inicijativa u okvirima svojih vjerskih. godine. do 1918. do 1918. . fojničko gradsko vijeće imalo je 7. ali je predsjednik gradskog vijeća (gradonačelnik) sve do 1914. Rezaković Asim ef. godine bio Bošnjak. a drugi inicijativom iz naroda. nacionalnih i političkih pokreta. oni su stalno birali jednog predstavnika više (4 .

. 1935. a 2/3 je birao narod). Huzbašić (predsjednika i potpredsjednika i 1/3 članova imenovala je Zemaljska vlada. Uspostava redovite katoličke hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881.. godine osnovana podružnica Hrvatske narodne zajednice (dalje HNZ). XIX-XX. Političke organizacije bosanskohercegovačkih katolika Hrvata. Godine. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini od 1878. ona je. Politički život naroda počeo se razvijati u okviru različitih vjerskih i nacionalnih nepolitičkih udruženja. Historijski zbornik. 1968. Čohadžić i Niko Iličić. Većinu članova ovog vijeća činili su trgovci. U skladu s političkim programom ove stranke (Bosna i Hercegovina je hrvatska zemlja i treba je priključiti Hrvatskoj).21 Nosioci te aktivnosti bili su franjevci i tanak sloj trgovačkog i zanatlijskog građanstva koje se formira krajem 19. a kada se prešlo na političko organiziranje. do 1912. krenula u Beč Vidi o tome opširnije: Berislav Gavranović. sredinom novembra. pa i u Fojnici. i tom prilikom održane su svečanosti u gradu i samostanu. Fehim ef. Zagreb. nego obrnuto od toga. ona su morala da djeluju u narodu na provođenju državne politike. Aneksija je u Fojnici svečano proglašena 7. Marko Kulijer i Mustafa ef. godine s oduševljenjem. Luka Đaković. postala i u Fojnici glavni faktor nacionalno-političkog. Zagreb.168 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. oktobra 1908. ona se vrlo brzo razvila u vodeću političku stranku bosanskohercegovačkih Hrvata. Nepostojanje demokratskih institucija i političkih sloboda uslovilo je specifičan razvoj političkog života u cijeloj zemlji. Početni oblici nacionalnog i političkog djelovanja hrvatskog stanovništva u Fojnici odvijali su se u okviru pjevačkog društva. dok su potpredsjednici bili: Mato Stojanović. Kada je 1907. God. zemljoposjednici. Beograd. u skladu s opštim političkim kretanjima kod bosanskohercegovačkih Hrvata. Mada je u pravilima HNZ stajalo da ona ima zadatak da ekonomski i prosvjetno podiže hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. smatrajući je značajnim korakom u ostvarivanju svog političkog cilja. stoljeća. Mirjana Gross. i početkom 20. 1985. kulturno-prosvjetnog. fojnički Hrvati i Bošnjaci slijedili su matice svojih nacionalnih i političkih pokreta. čitaonice i podružnice “Napretka”. potpornog i ekonomskog organiziranja i djelovanja ovog dijela stanovništva. vlasnici pilana i drugi bogatiji i ugledniji ljudi. 21 . a kada je. 1966-67. fojnički Hrvati dočekali su Aneksiju 1908. Prema načinu izbora i njihovim ograničenim kompetencijama vidi se da ova vijeća nisu bila demokratske institucije preko kojih bi narod uticao na upravu i ukupnu politiku. vljali su: Ibrahim-aga Huzbašić.

Chronologia domus od 1901-1928. S obzirom na to da su izborni kotarevi bili mnogo širi od administrativnih. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini. koje je optužio kod pape. U junu 1912. Prvu su predvodili hrvatski intelektualci i tanak sloj građanstva potpomognut franjevcima. jer je izborni okrug druge katoličke kurije obuhvatao sve gradove sarajevskog okruga. na kojem je od 16 katoličkih mandata HNZ dobila 11. Tako je bilo i s fojničkim srezom. godine. fra Mijo V. godine raspuštena je HNU. stolici”. a time su prestali i sukobi između HNZ i HNU. 24 M. godine osnovao zasebnu političku stranku – Hrvatsku katoličku udrugu (dalje HKU). U drugoj katoličkoj Arhiv franjevačkog samostana u Fojnici. 169 katolička (hrvatska) deputacija iz Bosne i Heregovine da zahvali caru za izvršenu Aneksiju. Gross. Sabrao fra Mijo V. Gross. poslije Aneksije. u Bosnu stigao apostolski vizitator Bastien sa zadatkom da ispita sporove franjevaca i vrhbosanskog nadbiskupa Štadlera. 25 Chronologia domus. među deputatima su se nalazili fra Domin Gojsilović. Batinić (u daljem tekstu Chronologia domus). Borba između ove dvije političke stranke posebno se zaoštravala nakon donošenja Ustava i ulaska u predizbornu kampanju za izbor zastupnika u Bosanskohercegovački sabor. Političke organizacije. u januaru 1911. 23 M.23 Time je definitivno bio podijeljen hrvatski nacionalno-politički pokret u Bosni i Hercegovini na liberalnograđansku i klerikalnu struju. a HKU 5. Đaković. gvardijan franjevačkog samostana i fra Ivo Vujičić. Đaković. L. Ubjedljiv politički neuspjeh HKU proizveo je oštar sukob između nadbiskupa Štadlera i franjevaca. župnik iz Fojnice. izbor saborskih poslanika nije morao zavisiti od glasova samo jednog sreza. Tom prilikom Bastienu je uručena “latinska spomenica.22 U vrijeme pripremanja ustavnog i saborskog perioda. da ih saopšti sv. 22 . To su ubjedljivo pokazali saborski izbori 1910. godine.24 Štadlerov politički program nije bio prihvatljiv za većinu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.25 Nakon toga došlo je do izmirenja svjetovnog klera i franjevaca. koji je u januaru 1910. a drugu nadbiskup Štadler s jakim krugom svjetovnog klera i doseljenih intelektualaca. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini. On je posjetio Franjevački samostan u Fojnici i saslušao stavove sveštenika o crkvenim odnosima. Zbog toga je.FOJNICA 1878-1918. Političke organizacije. u Fojnici je razvijena politička aktivnost na jačanju uticaja HNZ i njenom suprostavljanju sve agresivnijem klerikalnom krugu oko nadbiskupa Štadlera. L. Batinić. gdje su istaknuti ovdašnji nazori braće.

140 glasova. Dževadu Juzbašiću. Hifzi ef. godine. koji je bio izabran u još dva izborna okruga. Vidi takođe: Bosnischer Bote. I ovdje se izdvaja tanak sloj bošnjačkog građanstva koji sačinjavaju zemljoposjednici. u povjerenstvu su glavnu riječ imali vjerski službenici. veleposjednik iz Sarajeva i Suljaga Vajzović.. Za podatke zahvaljujem dr.26 Dok su u gradskom vijeću prednjačili predstavnici zemljoposjednika i trgovaca. muderisi i imami)..27 Politički odnosi u Fojnici. Na naknadnim izborima 1913. umjesto Nikole Čurića izabran je Kalikst Tadin. Na tim osnovama oni su i za vrijeme austrougarske vladavine gradili međusobne odnose. 88. trgovci i vjerski službenici (šerijatske sudije. 3.469 glasova. str. a pred Prvi svjetski rat birano je 6 članova i uvedena funkcija potpredsjednika. Politički život Bošnjaka u Fojnici nije izlazio iz okvira globalne politike ovog dijela stanovništva Bosne i Hercegovine. Autonomni pokret. godine. Muftić (19031910). Dužnost predsjednika obavljali su: Ibrahim ef. radnik iz Vareša i pripadnik tamošnje hrišćansko-socijalne orgnizacije. kuriji izabran je Petar Mrljić s liste HKU. Fojnica je imala dobro organizirano kotarsko vakufsko povjerenstvo. a u trećoj kuriji izabran je dr Nikola Mandić s liste HNZ. I jedne i druge sputavao je apso26 27 Vidi opširnije: N. nacionalni i politički interesi bili različiti i dolazili do izražaja u programima političkih stranaka koje su slijedili. . umjesto njega izabran je Nikola Čurić. do Prvog svjetskog rata. septembra 1910. trgovac. oba šerijatske sudije. U Zemaljski vakufsko-mearifski sabor birani su Edhem-aga Salihagić (1910-1913) i Asim ef. Rezaković (1914-1918). urednik Hrvatskog dnevnika i istaknuti član Štadlerovog klerikalnog kruga. Šehić. Na naknadnim izborima. Mada se u pokretu za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju nije posebno isticao nijedan njihov predstavnik. Kundurović (1898-1902). koji je dobio 2. a zatim Edhem-aga Salihagić (1910-1918).170 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. trgovac i poduzetnik iz Rogatice. a kandidat HKU. Kotarsko vakufskomearifsko povjerenstvo u Fojnici imalo je 5. iako su njihovi vjerski. upravitelj škole. a kasnije kotarsko vakufsko-mearifsko povjerenstvo i stalno jednog predstavnika u Zemaljskom vakufsko-mearifskom saboru. župnik Anto Alaupović 1. U Bosanskohercegovačkom saboru fojničke Bošnjake zastupali su predstavnici MNO (Muslimanske narodne organizacije): Mustajbeg Mutevelić. razvijali su se na osnovama duge tradicije uvažavanja i uzajamnog poštovanja između hrvatskog i bošnjačkog stanovništva.

To je bio slučaj i u Bosni i Hercegovini. 31. ona je preživljavala teška ratna stradanja koja su se iz godine u godinu povećavala. koji svugdje gdje vlada umrtvljuje politički život. gdje ni za vrijeme ustavnog i saborskog perioda (1910-1914) apsolutizam nije bio ograničen. uz visoku cijenu. Izbijanjem Prvog svjetskog rata Bosna i Hercegovina bila je neposredno ratno područje sve do jeseni 1915. u fojničkom srezu bilo je 2. Nakon objave rata Srbiji 28. . Nakon prve godine rata. Kao predstavničko tijelo. Iako se Fojnica nije nalazila na području neposrednih ratnih operacija. decembra 1915. juna 1915).002 Bošnjaka. Posao je obavljen tako temeljito da su te godine i katolički sveštenici i samostan ostali bez žitnih prinosa crkvi. 171 lutizam.516 domaćih izbjeglica i to: 1. već početkom avgusta u Fojnici je otpočela mobilizacija i proglašen prijeki sud. 28 Chronologia domus.190 domaćih izbjeglica (2. a posebno izaslanstvo izrazilo je saučešće kotarskom predstojniku. Ukupan broj izbjeglica i vojnički evakuiranih popeo se na 2. juna kasno noću. odjeće i obuće. godine. 680 Jevreja. Svečane zadušnice održane su 30.28 Početkom 1915. a sutradan su se oglasila zvona i izvješene crne zastave. Vojnički evakuisanih bilo je ukupno 467 (115 Bošnjaka. a ostalo je. Sabor nije imao zakonodavnu vlast. 132 Hrvata. Na pripremi zakona Sabor je mogao samo surađivati.983 lica. a država je nastavljala sa zahtjevima za podmirenje ratnih potreba. a krajem avgusta popisani su prinosi živežnih namirnica i izvršene rekvizicije uz dosta nisku novčanu naknadu. U rat je stupila i Italija (22. Sakupljenim namirnicama prvo su podmirene potrebe državnih činovnika. u avgustu 1915. Čak su proljetni poljski blagoslovi bili preneseni u radne dane da se seljacima smanje troškovi za goste.178 Bošnjaka i 12 Srba). godine u fojničkom srezu bilo je još uvijek 2. godine nastala je velika skupoća brašna. 56 Srba i 164 Jevreja). Ustavom i pratećim zakonima garantirana građanska prava i političke slobode mogle su biti ukinute bez pitanja Sabora. juna. Prevaziđenim i zastarjelim izbornim sistemom Austro-Ugarska je učvrstila klasnu i vjersku podvojenost i na toj osnovi dalje izgrađivala svoju politiku u Bosni i Hercegovini. 843 Hrvata. Osim toga. jula 1914. niti je mogao uticati na upravne poslove.FOJNICA 1878-1918. Vijest o atentatu u Sarajevu stigla je u Fojnicu 28. prodavano onima koji nisu sijali žito. pa je nastavljena mobilizacija novih godišta.

172 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 30 Chronologia domus.. Ovogodišnja ljetina sijena i slame. proha 30 h. ali je ljetina u fojničkom kraju imala dobar urod. 1917. Kotarski predstojnik tada je izvještavao Zemaljsku vladu: “Stanovništvo ovog siromašnog sreza nema stvarno ništa drugo nego nešto stoke od koje se mora izdržavati. grah 70 h. godine stanovništvo fojničkog kraja radosno je primilo vijesti o mirovnim pregovorima s Rusijom u Brest-Litovsku. nadajući se da će iz njih proizaći opšti mir. proizvodnja ratnog materijala nije podmirivala potrebe. cijene su i dalje rasle. pa je i samostan u Fojnici zatražio zarobljenike za obavljanje određenih poslova. pirinač 1.29 Rat se nastavljao svom žestinom. Frane i najmanje s crkve sv.30 Stalne mobilizacije ljudi u rat ostavile su čitave krajeve bez radne snage. U jesen 1916. Kotarski predstojnik nastavlja: “Prije nekoliko dana kod mene su došli svi najstariji ljudi iz mjesta i rekli Bericht über die Verwaltun von Bosnien und derHercegovina für die Jahre 1914 bis 1916. Batinić navodi da je tada samostan utvrdio cijene namirnica: vino 1 kg=1 k. pastrma 3 k. Naredne. mast 6 k. pršute i pšenice 5 k. 29 . plativši 4 k po kilogramu. Duha. pa su vojne vlasti svim sredstvima nastojale da dođu do sirovina neophodnih za ratnu industriju. dok vojnički evakuiranih više nije bilo. a naročito su bili na cijeni konji. koji su pribavljali drva i brinuli se oko konja i goveda. Samostan im je isplaćivao “zarobljeničku pristojbu”. decembra 1915.208 lica. Krajem januara 1918. Naglašava se da su ovo srednje cijene između ratnih i uobičajenih. U štampi su praćene sve bilješke o ovim pregovorima i izraženo nezadovoljstvo što u njima učestvuju.60 k. s. uz diplomate i generali. U Fojnici su 9. godine vojne vlasti skinule najveće zvono s crkve sv. 406. kukuruz 52-56 h. jabuke i šljive. zima sa velikim snijegom došla je šest nedjelja ranije tako da ljudi upiru sve snage da njihova stoka prezimi”. Fra Mijo V. posebno voće. jer su u jesen te godine prestale ratne operacije na bosanskoj teritoriji. heljda 60 h. potraživanja od naroda su nastavljena. zbog velike suše. ulje 6 k. Zbog toga je naredba o rekviziciji slame i sijena izazvala veliko neraspoloženje među stanovništvom. Dobar utisak izazvan mirovnim pregovorima pokvarila je naredba o rekviziciji sijena i slame na osnovu koje se zaključivalo da će rat još potrajati. pšenica 60-70 helera. raž 60 h. 4. bilo je 18 Bošnjaka iz Sandžaka. tako da je ukupan broj izbjeglica iznosio 2. jer vlastita ljetina žitarica ni u mirno doba ne pretekne iza Božića. K tome. sir l k. bila je oko dvije trećine slabija nego prošle godine. godine.. sirće 1 k. stiglo je 10 ruskih Poljaka. rakija 2 krune. U toku 1916.

32 K. Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika BiH. na čelu sa gvardijanom. Tada je kotarski predstojnik izvještavao vladu da će srez ostati bez tegleće stoke. dok. jer su rekvizicije tegleće stoke za Sarajevo (50 mc nedeljno) obuhvatile upravo onu stoku koja je prispijevala za proljetnu sjetvu.FOJNICA 1878-1918. Nakon toga.” Opšte nezadovoljstvo stanovništva u fojničkom srezu nastavljalo se i u februaru 1918. knj. str.-1921. Tada su se čule izjave: “Tako se mora s vladom govoriti. jer stanovništvo ne može to mirno gledati”. godine u Fojnici bio je obilježen povratkom vojnika s frontova. dok. 173 da ne mogu dati sijeno i slamu jer će im inače sva stoka uginuti i da ovaj srez bez stoke ne može živjeti. Ako se želi uzeti sijeno. osobito. koji se vratiše uz razne bolesti donesoše socijalističke i boljševičke nazore koji u prvi mah zabrinuše bolje katolike”. svečano dočekalo.33 Nakon vojnog sloma Austro-Ugarske (3. Odjeci i uticaji Oktobarske revolucije. Kasim Isović. Kraj rata 1918. 19. 325/6. godine u fojničkom kraju pojavio se pjegavi tifus. koji su donijeli vojnici s frontova. od mraza su stradali usjevi i.31 Stanovništvo je okolo pričalo da vladajuće klase Nijemaca i Mađara hoće Slovene da dovedu na prosjački štap. 31 . Od ove zarazne bolesti umrlo je mnogo lica. godine stiglo 20 srpskih vojnika i jedan oficir koje je stanovništvo. u Fojnicu je 7. U međuvremenu u Fojnicu su stizale vijesti o radničkim štrajkovima u Monarhiji. a ne šutjeti.) – Građa. str. godine obijelio je snijeg. Odjeci i uticaji Oktobarske revolucije na prilike u radničkom pokretu Bosne i Hercegovine (1917. a svi ljudi služe vojsci pa se nema ko za nas zauzeti. To je moguće jer je naš Sabor raspušten. decembra 1918. voće. što će dovesti u pitanje proljetne poljoprivredne radove. 348/9. Fojnica i okolina ponovo su bile zahvaćene epidemijom zaraznih bolesti (španjolska influenca i pjegavi tifus) koja je uzela takve razmjere da su sveštenici teško stizali da sahrane umrle.32 U martu 1918. pa ovdje uzimaju i ono posljednje što imamo. juna 1918. Nakon dugotrajnih kiša. novembra 1918) i formiranja narodnih vijeća koja su preuzela vlast u novoj državi. Usljed mećave stoka je s planina bježala u ravnicu. 34. “I oni. 24. 33 Chronologia domus. onda prije toga treba uzeti svu stoku pa tek onda sijeno i slamu. Isović. VII 1967. a sutradan je održano sijelo u Hrvatskom domu u njihovu čast. To je još više uticalo na raspoloženje stanovništva protiv vlasti i rata.

samo čitati 19 i da je potpuno nepismenih bilo 6.174 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. prema konfesionalnoj pripadnosti i spolu: Znaju čitati i pisati Znaju čitati m. iz Fojnice su učestvovala dva delegata – jedan iz grada. Katolika je bilo pismenih 10. u aprilu 1919. a ako se ovima priključe i oni koji su znali samo čitati.182 svega 12 19 Iz tabele se vidi da je pismenost bila različita kod pripadnika pojedinih konfesija. Bila je pripremljena i jedna predstava uperena protiv sveštenstva.481 7.20%).831 48 36 8. ostalih 45. U tom uzrastu znalo je čitati i pisati 472 osobe (12. a još ih je 13 znalo čitati.892 66 Muslimani 190 196 12 14 2 6 Pravoslavni 18 51 2 2 199 189 388 4 3 Ostali 10 14 24 7 Svega 1.861 86 633 1. Čitati i pisati znalo je svega 311 (još 6 zna čitati). ž.. Na kongresu ujedinjenja. godine (latinica i ćirilica).033 4. ž.801 6. 3. ž. Ukupno u fojničkom srezu bilo je pismenih 7. a materijal zaplijenjen.80%).12% stanovništva.20%.620 16.68% ispod prosjeka Bosne i Hercegovine. *** Pismenost stanovništva starijeg od 7 godina u fojničkom srezu 1910.245 lica ili 91.680 muške djece i omladine od 7 do 20 godina starosti nepismeno je bilo 3. drugi sa sela.859 9..77% stanovništva starijeg od 7 godina. Kraj Prvog svjetskog rata bio je u fojničkom kraju obilježen prodorom socijalističkih ideja koje su naročito zahvatile selo.381 2. ali su je vlasti zabranile. svega: m.448 lica ili 88. odna je bilo pismeno ukupno 8.93% što je za 1. Od ukupno 3.28%. Katolici 965 596 34 32 5. muslimana 2. pravoslavnih 9. To znači da je u fojničkom srezu među djecom i omladinom od 7 do 20 godina znalo čitati i pisati svega 783 lica. .43%.303 (87.20%.560 Ne zna čitati ni pisati svega m.48%.198 1. Stanje pismenosti ženske djece i omladine bilo je nepovoljnije. dok je nepismenih bilo 3.

tzv. 34 . prirodnopis. pjevanje. radila je kontinuirano do austrougarske okupacije i spadala je među najuglednije škole ove vrste u Bosni i Hercegovini. a iduće godine još jedno. nezainteresiranih da djecu šalju u školu. ručni rad. pa ih je te godine bilo 15. godine. Narodna učiona. U Fojnici je prije okupacije postojala četvororazredna katolička osnovna škola. krasnopis. osnovana 1847. geometrija. Kreševu i Busovači. godine promijenila naziv u Kotarska pučka škola u Fojnici. slovnice.FOJNICA 1878-1918. nego i odraz opšte zaostalosti i nepismenosti roditelja. Pohađala su je katolička djeca iz grada i okolnih sela. gimnastika i njemački. Nepismenost nije bila produkt samo tuđe vladavine. razni stručnjaci. koju su vodili franjevci u okviru fojničkog samostana. pa je školske 1880/81. zemljopis.34 Te godine došlo je do promjene u strukturi školskog programa i odvajanja vjeronauke od svjetovnih predmeta koji su ovako pobrojani: jezikoslovna obuka se sastoji od čitanja. učitelji. To su bili činovnici. oblikoslovlje i risanje. Već u prvim godinama poslije austrougarske okupacije škola je počela da mijenja svoj dotadašnji profil i postepeno prerasta u državnu školu. 175 Ovi podaci ukazuju na veliki nedostatak škola i “kulturnu misiju” AustroUgarske u Bosni i Hercegovini. Tada je došlo i do povećanog upisa učenika u prvi razred. gospodarstvo. sveštenici i drugi rijetki pojedinci. prirodoslovlje. povijest. Takođe je povećan broj djece iz okolnih sela. Najveći broj pismenih ljudi bio je smješten u Fojnici. usmenog i pismenog izražavanja misli. Arhiv Franjevačkog samostana u Fojnici. među kojima je bilo i 1 jevrejsko dijete. računstvo. za vrijeme čije vladavine se reproducirao izuzetno visok procent nepismene djece i omladine. Ljetopis učione narodne u Fojnici od godine 1871. Ova osnovna škola.

udata Kulier. godine promijenila ime i odvojila vjeronauku od svjetovnih predmeta. 5 11 5 7 8 6 Svega 74 40 28 68 45 55 40 95 27 24 51 61 Ženski Muški Svega Ženski Muški Svega 1881/82 14 12 10 18 - 106 Ženski Muški Svega 1884. Broj učenika u Kotarskoj pučkoj školi u Fojnici 1878-1882. Šumanović vodio je samo nastavu vjeronauka. Na primjer. školske 1878/79. 23 29 37 23 60 28 18 46 6 II r. godine35 Škol. 35 . godine bilo je upisano 78 đaka. kada je odlukom Zemaljske vlade u školi postavljena diplomirana učiteljica Marija Trogrančić. Time se definitivno ugasila osnovna škola u fojničkom samostalnu koju su franjevci uspješno vodili punih 40 godina i dali značajan doprinos kulturnom razvoju čitavog kraja. godine. fra Marijan Topić. a na kraju ih je bilo 55. Tabela je sastavljena na osnovu Ispitnog izvještaja za godinu 1879-1882. pa su samo najupornija djeca prelazila u naredne razrede. 11 Ženski Iz navedenih podataka vidi se da je broj učenika u školi jako oscilirao i da je u prvom razredu dolazilo do njihovog velikog osipanja. Dotadašnji učitelj Dragutin D. nastavu su i dalje vodili učitelji franjevci (fra Nikola Glavočević. jer je 23 djece isključeno zbog neredovnog pohađanja škole.. Bez obzira na to što je škola već 1880/81.176 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.. fra Augustin Tadić. Slično je bilo stanje i narednih godina. Arhiv Franjevačkog samostana u Fojnici. 5 13 13 20 12 20 8 7 8 III r. 1878/79 1879/80 1880/81 Pol Muški Svega I r. Takvo stanje potrajalo je sve do proljeća 1880. fra Dragutin Daniel Šumanović) i pomoćna učiteljica Kata Krilić. 7 15 6 8 7 4 8 IV r. god. Ovome su znatno doprinosili roditelji koji su nerado slali djecu u školu i odvajali ih od poslova na imanju.

ovakav profil mekteba imao je dalekosežne posljedice za ekonomski i kulturni razvoj Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Muslimansko školstvo. godine. koji su. znatno kasnije i u daleko manjem broju uopšte pohađala nastavu u osnovnim i srednjim školama. Smatralo se da je u specifičnim uslovima u kojima su se Muslimani našli uspostavom austrijske okupacione uprave veoma važno za očuvanje njihovog identiteta i kao najbolja odbrana protiv drugih uticaja usmjeravanje omladine od najnižeg uzrasta prvenstveno na vjersko obrazovanje i na vjerski odgoj”. stoljeća u Fojnici je postojalo više takvih škola koje su obuhvatale mušku i žensku djecu i omladinu. Autonomni pokret. na čije je insistiranje u Statut za vjersko-školsku samoupravu unesena odredba prema kojoj muslimanska djeca ne mogu pohađati nastavu u osnovnoj školi. stoljeća počelo se raditi na njihovoj reformi. “To je u svakom slučaju uticalo da su muslimanska djeca. u poređenju s drugom djecom. U obrazovanju muslimanske djece presudan uticaj imala je ulema. a zatim bi se postepeno uvodili i drugi svjetovni predmeti. tako da se ni ovim poduhvatom mektebi nisu približili savremenom obrazovanju. 204.36 Da bi sibijan mektebe prilagodili savremenim potrebama. str. ali je već naredne godine islamski vjerski vrh ustao protiv svjetovnih predmeta. jer je odlagao njihovo uključivanje u moderna zanimanja. najčešće.37 Muslimansko vjersko školstvo u Fojnici razvijalo se brže nego u drugim mjestima. koji u toku više stoljeća nisu mijenjali svoje sadržaje. javno je 36 37 H. To su bili sibijan mektebi.FOJNICA 1878-1918. . Bilo je planirano da se uz vjeronaučne predmete uvedu maternji jezik i račun. kao i da nauče arapske molitve i obrade bogosluženja”. Vjerski odgoj i obrazovanje imao je uopšte kod muslimana prioritet prema drugim vidovima obrazovanja i odgoja. Početkom 20. Reformirani mektebi počeli su da rade 1892. početne i najbrojnije muslimanske vjerske škole. N. 378. Ovi mektebi imali su za cilj “da djeci dadnu najnužnija vjerska znanja i da ih upute da napamet nauče bar najviše upotrebljavane stavove Kur’ana i vjerske propise. bili vezani za pojedine džamije. ukoliko predhodno nisu završila nastavu vjeronauke u mektebima. od 90-ih godina 19. Pošto su muslimani nerado slali djecu u svjetovne škole. Šehić. tako da nikada i nisu postali opšteobrazovne ustanove. str. kao što su bile narodne osnovne škole. 177 Na početku austrougarske vladavine muslimanska djeca u Fojnici učila su 2 ili 3 mekteba. Ćurić. Godine 1904.

maulima (učitelja) reformiranog mekteba (mektebi ibtidaije). a broj učenika je bio promjenjiv: 1990/01. str. Medresa je imala jednog nastavnika (muderisa).137 muslimanske ženske djece i omladine ovog uzrasta samo je 2 znalo čitati i pisati. Ćurić. jula. godine. osim vjerskih predmeta i “istočnih jezika”. Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906.. 1901/02. U službenim izvještajima stoji da je od 1886-1906. ženska ruždija (muslimanska niža srednja škola) i medresa. a nepismenih je bilo 1. 203. 40 H. str. 27 20 16 1903/04. među kojima i u fojničkoj.40 S obzirom na to da ne raspolažemo podacima o tome koliko je muslimanske djece u Fojnici pohađalo vjerske i svjetovne škole. Svi navedeni podaci jasno ukazuju da se muslimansko stanovništvo. hvaljen rad Ibrahima ef. godine govore o velikoj prednosti prvih. samo čitati 5. 1902/03. Bogrića. Od ukupno 1. 209. 224. konstatirano je da se u nekim medresama. Školovanje se odvijalo u tri stepena i trajalo je 7-8 godina.11%. godine u Bosni i Hercegovini izgrađeno 6 medresa. i ostalo “što svaki Musliman mora da zna”. imame. učili Kur’an. Sve ove škole osnovane su prije 1904. Od ukupno 1.183 ili 94. podaci o pismenosti (latinica i ćirilica) u fojničkom srezu 1910. 579.39 U izvještaju o radu Vakufsko-mearifskog saborskog odbora za godinu 1917. Ćurić. Muslimansko školstvo. hatibe itd. str. predvođeno uleH. 38 39 . oktobra. 1904/05 20 12 Medrese su bile “čisto islamska svećenička učilišta koja su pozvana da svoje pitomce (softe) potrebnim teološkim znanjem obrazuju za hodže. među kojima je i fojnička. 232. a završavala 15. Školska godina počinjala je 1..257 muslimanske muške djece i omladine od 7-20 godina starosti. jer se strogo držao “propisa svog zvanja” kod kojeg su djeca naučila “sasvim lijepo i pravilno tursko pismo”. predaju i svjetovni predmeti (“svjetska nastava”). 201.178 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Takođe se navodi da je ovaj “revni mualim” poučavao djecu i “uljudnom i pristojnom ponašanju. znalo je čitati i pisati svega 69. Muslimansko školstvo. u Fojnici su postojale druge muslimanske vjerske škole: ženski sibijan mekteb.”38 Osim reformiranog mekteba.

Budući da ne raspolažemo podacima o broju učenika u ovoj školi. njih je najčešće vodio učitelj. tek se od 1887/88. učitelj Pom. Opštine su bile dužne da za školu obezbijede potrebne prostorije. školske godine došlo do izmjene u bivšoj katoličkoj osnovnoj školi. učitelj Učiteljica Učiteljica Šunjić Terezija Bjelobrk Josip Babić Anka Učiteljica Učiteljica Učiteljica Učitelj Pom. 179 mom. učiteljica Učitelj-suplement Divanefendić Smail Vrban Petar Bošković-Stipović Ana Pavić Vranjo Pom. Učitelji i pomoćni učitelji u Narodnoj osnovnoj školi u Fojnici od 1898. uklapala u prosjek Bosne i Hercegovine. veoma sporo uključivalo u moderne tokove obrazovanja i vaspitanja. Tada je definitivnu brigu o njoj preuzela država. učitelj Trifković Draginja Spisak učitelja sastavljen je na osnovu Bosnischer Bote od 1898-1918. ogrevu i čišćenju i da plaćaju školske podvornike. . školske godine može govoriti o stvarnom početku rada Narodne osnovne škole u Fojnici. Na taj način učitelji su bili neposredno vezani za vlast i bili obavezni da provode njenu politiku. u najmanju ruku. možemo samo na osnovu broja učitelja pretpostaviti da se ona. pa čak ni u slučaju kada su one davale sredstva. Međutim.FOJNICA 1878-1918. rasvjeti. do 1918. S obzirom na to da su škole radile s malim brojem učenika (1912. U fojničkoj Narodnoj osnovnoj školi za cijelo vrijeme od 1888. učitelj Učitelj Stipić Marija Houska Emilija Učitelj-Suplement UčiteljicaSuplement Učiteljica Učiteljica Ladro Vjekoslav 41 Pom. do 1918. da se brinu o njenom održavanju. plate učitelja (svjetovnih i vjeroučitelja) nisu isplaćivale direktno opštine. godine sve škole u Bosni i Hercegovini imaju prosječno 8090 polaznika). učitelj Pom. nego zemaljski erar. ostajući privrženo vjerskim školama u kojima se nije učila latinica i ćirilica. Iako je 1880/81. odnosno opština i zemaljski erar. godine41 Kulijer Marija Ninić Anton Arapović Vilhelm Pranjko Franjo Zdunić Emilie Adžija Zora Kordić Anto Miletić Mato Marković Jozef Učiteljica Učitelj Pom. godine radili su 1-2 učitelja i jedan pomoćni učitelj. godine.

Niko Iličić. potpredsjednik. godine. godine. godine osnovao Hrvatsko katoličko prosvjetno društvo “Rodoljub”. godine. Franjevci su još od ilirskog pokreta. odbornici: Marijan Dragičević. 175.180 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. koje je radilo sve do 1918. I ovdje je njihov osnovni cilj bio okupljanje svih Hrvata na kulturnim. 43 Chronologia domus. tajnik.43 Nakon njegove smrti franjevci su zadrFra Jozo Zvonigradski. Ivo Kalamut. prva Fojničanka koja je završila učiteljsku školu u Zagrebu i u ovoj školi radila punih 30 godina. prosvjetnim i ekonomskim osnovama i u tim okvirima buđenje i razvijanje nacionalne svijesti. godine osnovali u Fojnici Hrvatsko čitalačko. uz velike materijalne žrtve. 42 . krajem 1911.Hrvatski narodni kalendar za godinu 1908. Ivo Knežević i Anto Iličić. predsjednik. bili naglašeni njihova uloga i prožimanje nacionalnog rada vjerskim sadržajima i interesima Crkve. fra Alojz Cvitanović. Centralna figura ovog društva bio je njegov osnivač fra Alojz Cvitanović. blagajnik. bio sekretar društva. stoljeća. Napredak . do 1918. tako da su u fojničkim hrvatskim društvima. 92-94. zamjenik Mato Trogrančić. Uprava ovog društva sačinjavali su: fra Dominik Gojsilović. Ovom aktivnošću u Fojnici rukovodili su franjevci i nekolicina najuglednijih građana. Ivan Kulier Matin. Beograd. pa je fra Alojz Cvitanović 1906. Hrvatsko-katoličko prosvjetno društvo “Rodoljub” u Fojnici. 1933. Franjevci su 1896. Za to vrijeme promijenila su se tri upravitelja škole: Anton Ninić (1898-1905). Nakon nekoliko godina ovo društvo se ugasilo. od njenog osnivanja 1888. godine i kasnije. tamburaško.. Za dvadeset godina u ovoj školi radilo je duže ili kraće vrijeme 20 učitelja i pomoćnih učitelja. str. sviranju na tamburi i glumi. pjevačko i zabavno društvo “Veselica”. rukovodilac izgradnje doma i učitelj omladine u pjevanju. Osnivanje kulturno-prosvjetnih i drugih društava hrvatskog stanovništva u Fojnici bilo je u skladu s opštim ciljevima i oblicima društvenog organiziranja unutar hrvatskog nacionalnog pokreta u Bosni i Hercegovini. sredinom 19. imali vodeću ulogu i u ovim oblastima života njihovih vjernika. Franjevački vjesnik. društvo “Rodoljub” sagradilo je Hrvatski dom (prvi ove vrste u Bosni i Hercegovini). Mato Miletić (1906-1909) i Petar Vrban (1910-1918). knjižničar. Izuzetak među njima činila je Marija Kulijer. str. U okviru društva osnovao je biblioteku i čitaonicu.42 Godinu dana nakon osnivanja. sve do 1918.. Marko Kulier. koji je sve do svoje smrti. koji je postao središte društvenog života i prosvjetnog rada hrvatskog stanovništva u Fojnici i okolini.

godine. kada su “mladi članovi društva istisli franjevce iz odbora”. Podružnica “Napretka” u Fojnici osnovana je 1907. Niko Oroz.Hrvatski narodni kalendar za godinu 1913..44 Dvije godine kasnije (1909) osnovana je Gospojinska podružnica “Napretka”. 44 . godine. revizorice: Berta Izrael. Tokom svoje duge historije ovaj samostan stekao je ugled jednog od najznačajnijih katoličkih (hrvatskih) kulturno-prosvjetnih središta u Bosni i Heregovini. godine. od kraja 1908. Julka Vrban. 36 kruna i od toga Središnjem odboru poslala 676. Josip Bjelobrk. U toku 1912. str. godine otpočelo je osnivanje hrvatskih zadruga koje su imale zadatak da ekonomski pomažu siromašne seljake. odbornik. To su bile ustanove koje su imale da prikupljaju i organiziraju nacionalni kapital i da ga stave na raspolaganje i u funkciju ekonomskog jačanja hrvatskog naroda. Njen upravni odbor sačinjavali su ugledni građani i dva franjevca. jula 1911. revizor Mato Miletić. fra Vjekoslav Perčinlić. franjevci su i u ovom periodu još aktivnije radili na sakupljanju i čuvanju vrijednih djela iz gotovo svih naučnih oblasti i literarnog stvaralaštva. blagajnik. predsj. Ivanka Alaupović i Kata Iličić. arhivskog materijala. knjigovođa Tomo Filipović. na raznim svjetskim jezicima.56 kruna..Hrvatski narodni kalendar za godinu 1908. 409. otkupljuju kmetove i kreditiraju zanatlije. Osim pastoralnog i kulturno-prosvjetnog rada s djecom i omladinom. potpred. Napredak . 145-147. odbornice: Malina Kulier. godine. zamjednik. Marija Stipić. Političke organizacije. 1913. str. tajnik. predsjednica. Njome su rukovodile žene uglednih činovnika i domaćih građana. fra Alojz Cvitanović. blagajnica. Napredak . na čelu s predsjednicom Mariettom Matasović. tajnica. Angela pl Kugler. potpredsj. Milka Mešeg. 46 L. numizmatičke zbirke i drugih muzeoloških nalaza Upravni odbor sačinjavali su: Marko Kulier. Preuređenjem prostorija. Đaković. zamjenice: Rifka Alkalaj i Ana Erber. 267. Ivo Kulier. 181 žali vodeću ulogu sve do 1918.46 Hrvatska gospodarstvena zadruga u Fojnici osnovana je 6. učinjen je značajan napredak u čuvanju i dostupnosti bogatog knjižnog fonda.FOJNICA 1878-1918. str. U kulturno-prosvjetnom životu hrvatskog stanovništva u fojničkom kraju posebno mjesto pripada Franjevačkom samostanu u Fojnici.45 Na podsticaj Središnjeg odbora HNZ. godine ova podružnica sakupila je 717.. 45 Upravni odbor Gospojinske podružnice “Napretka” u Fojnici: Marietta Matasović. Imala je ukupno 113 članova (4 utemeljitelja i 109 podudarajućih članova). koja je bila stvarni nosilac aktivnosti na prikupljanju sredstava za školovanje đaka i studenata.

Uloga “Gajreta” u društvenom životu Muslimana str. Dobrovoljno vatrogasno društvo i Činovničko-građanska kasina. 89. str. osnovanog 1902. 10. 35. humana i socijalna društva. Pejanović. a 1907. 48 Đorđe Pejanović. iz okoline Fojnice. Kulturno-prosvetna. Godine 1905. muderisi i imami). 5 III. u Fojnici su osnivana i druga društva koja nisu imala takva ograničenja: Podružnica pčelara. stipendije ovog društva dobilo je pet fojničkih đaka i studenata: 1 – 1908/09.48 Prema načinu okupljanja ove čitaonice imale su veći socijalno-politički nego kulturnoprosvjetni značaj. godine. Sarajevo. do Prvog svjetskog rata. 1980. Kulturno-prosvjetna.47 Društveni život bošnjačkog stanovništva u Fojnici odvijao se u okviru Islamskog društva “Kiraethana” (čitaonica). 47 . 1 član I reda. Mnogo konkretniji oblici rada nastali su nakon osnivanja kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva “Gajret” (1903). Činovnička čitaonica. Ove ustanove su najbolje odgovarale tradiciji i navikama bošnjačkog stanovništva. bez čijih fondova bi naša ukupna kulturnohistorijska baština bila siromašnija. 8 IV reda – ukupno 22 člana. u gradu je zabilježen jedan član prvog reda. čije su ideje postepeno prihvatane i u Fojnici. 17.182 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. a pored novina može se piti kava i igrati raznih igara”. humana i socijalna društva. a materijalnu osnovu osiguravali su bogatiji građani i zemljoposjednici.49 Ideje za osnivanje čitaonice i podružnice “Gajreta” dala je bošnjačka vjerska inteligencija (šerijatske sudije. 49 I. Biblioteke u Bosni i Hercegovini 1878-1918. Ovi podaci ukazuju da je podružnica “Gajreta” u Fojnici nastala 1907. str. godine. 62. Time se Franjevački samostan u Fojnici svrstao u red značajnih kulturnih institucija.50 *** Vidi opširnije: Lamija Hadžiosmanović... Prema raspoloživim podacima. U njima nema knjižica. 119. 69-99. 5 II. Osim hrvatskih i bošnjačkih društava zasnovanih na vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti. str. godine znatno više: 3 utemeljitelja. godine. “Sakupljanje i razgovor-muhabet-sjedenje po kafanama i pretresanje svega i svačega. 4 – 1912/13. a osobito dnevne politike (i to spoljašnje) bio je omiljeni način društvenog ophođenja kod muslimana (…). Kemura. 50 Đ.

353 kruna 3. a voda je uvedena u 8 fojničkih kuća. godine. na odgovarajući način. 20-21. Prema dostupnim podacima. godine Osnovna škola u Gojevićima (1909) Izgradnja vodovoda u Fojnici 1912. Ona je 1879. 391. str. 390. godine 474 kruna 12. 21. 64-65. 51 .745 kruna 1. odrazio na druge oblasti života. godine gradska opština ima 378 kuća.650 kruna 289. Prije prvog popisa stanovništva 1879. 1911.15 m3.000 kruna. 223. 1908. Ostajući van dometa glavnih saobraćajnica. magacini.FOJNICA 1878-1918. 1907. str. str.590 m.228 kruna 12. 22-23. str. godine imala 347 kuća s 379 stanova. mostovi. 183 Fojnica je za vrijeme austrougarske vladavine imala urbani razvoj srazmjeran njenom političkom. a 1910. 1909. str. maltarnice Ceste. godine u Fojnici su utvrđeni nazivi ulica i izvršeno numeriranje kuća. regulacija voda i grada Zgrade kotarskog ureda (1902) Opštinska zgrada 800 kruna 940 kruna Zgrada suda sa sporednom zgradom do 1910. Za izgradnju vodovoda fojnička opština uložila je 15. do 1914. zgrade).864 kruna Štala za ždrijepce i bikove Sušare za kože i šljive Vodovod i bunari Kuće pod kiriju. od 1878. str. 573. Tada je u gradu izgrađeno 9 javnih česama i 4 vatrogasna hidranta. 1913.840 kruna 21. Povećanje broja kuća za 51 nije bio samo rezultat građevinske aktivnosti. 18-19. ekonomskom i strateškom značaju. upravne i dr. nego i mijenjanja granica gradske opštine.800 kruna Izrađen je vodovod na gravitaciono vođenje od vrela Ščona u dužini od 1.800.283 kruna 32. a zemaljska uprava 6. od kojih 325 nastanjenih (sa 383 stana) i 53 nenastanjenih (poslovne. Fojnica u ovom periodu nije bilježila znatniji ekonomski napredak koji bi se. str. 1910. propusne moći od 5 l u sekundi i rezervoarom zapremine 3. 226.51 Podaci o građevinskoj djelatnosti u Fojnici prikupljeni su na osnovu Izvještaja o upravi Bosne i Hercegovine za godine: 1906. fojnička opština i zemaljska uprava na javnu građevinsku aktivnost uložile su sljedeća sredstva: Klaonica i tržnica 2. 16-17.

Vancaš. naturi i novcu (966 for). arhitekta iz Sarajeva. to je bio njen jedini izlaz u svijet. ali je i tada ostala van dometa telefonskog saobraćaja.53 Fojnica je dva puta bila u kombinacijama oko trasiranja željezničkih pruga Sarajevo-Bos. iz finansijskih. januara 1886.880. koja je trajala od 17. te nabavljen inventar za knjige i numizmatičku zbirku. 52 .000 kruna. dobrovoljni prilozi sakupljeni (1886) po raznim centrima u Austriji. izgradnjom ceste od Fojnice prema Kiseljaku i Visokom. Sredstva za njenu izgradnju bila su iz raznih izvora: prihodi samostana. Za sve druge građevinske radove plaćeno je 56. Izgradnja željeznica 1974.000 k. Juzbašić.. str. pomoć Zajedničkog ministarstva finansija (500 f ). pa u čitavom srezu 1917. godine. a civilna pošta 1910. godine. pomoć iz careve privatne i porodične zaklade (500 f ).463 k. takođe. 54 Dž. Duha u Fojnici. Kolski poštanski prevoz na relaciji Kiseljak – Arhiv Franjevačkog samostana u Fojnici. Fojnica je.25 f ).184 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. na javnu građevinsku aktivnost u Fojnici utrošeno je ukupno 378. Brod (1879/80) i Sarajevo-Mostar (1890/91). doprins vjernika u radu. 100. Značajan građevinski poduhvat bila je izgradnja nove samostanske crkve sv. U ove radove uloženo je 16. godine. od čega na izgradnju sreskog ureda i sudske zgrade otpada 322. 53 Chronologia domus. 1 f = 2 k). godine postoje samo dva telefonska aparata u Busovači. pomoć Zemaljske vlade (2. Vojna poštansko-telegrafska stanica u njoj osnovana je 1.52 Drugu značajnu investiciju samostan je izvršio 1913. jer je tek pred Prvi svjetski rat započeta izgradnja puta od Fojnice prema Gornjem Vakufu.500 f ). Odredbe otaca vijećnika (diskreta) časnog samostana sv. Izuzimajući tradicionalne karavanske puteve. juna 1884. slabe i poboljšavane su tek otvaranjem rudnika u Bakovićima.54 Njene cestovne veze bile su. a građevinskim radovima rukovodili su italijanski majstori. 75. Prema navedenim podacima. Hrvatskoj i Sloveniji (3.600 k. saobraćajno-tehničkih i strateških razloga. do 1888. kada je samostan renoviran i prostorije preuređene. Duha u Fojnici. od čega su vjernici dali 1. takođe..977 kruna. Crkvu je projektirao Josip pl. oba puta ostala van njihovog domašaja i time se za duže vrijeme svrstala u mjesta malog privrednog. prinosi župnika susjednih župa (500 forinti=1. saobraćajnog i stateškog značaja.514 k ili 85% utrošenih sredstava. kasnila i s uspostavljenjem poštansko-telegrafskog saobraćaja. ali je.

98. Kao i ljekari. II. godinu. Dužnost ljekara obavljali su: dr Tibor Braun (do 1899). Ljiljak. Tu dužnost obavljali su: Eduard Graff (do 1902. 92. godine. i kotarski predstojnici bili su stranci. Pošta. godine. 152. str. telegraf i telefon. Imena ljekara i kotarskih predstojnika utvrđena su na osnovi Bosnischer Bote od 18981918. 55 56 . Abraham Vay (1902-1906).FOJNICA 1878-1918. jer u ovom periodu u gradu nije otvorena apoteka. Michael Matasović (1906-1918) i od kraja 1918. Vladimir Stojić. dr Bernard Polaschek (1900-1905). dr Schiffer Moses (1905-1911) i dr Isak Izrael (1911-1918).56 M.55 U Fojnici je radio sreski ljekar koji je građanstvo snabdijevao i lijekovima.). 185 Fojnica uspostavljen je 1892. 198. dok se poštanska linija Visoko – Fojnica (priključak na željeznicu) nalazi u redu vožnje za 1913.

.

gdje su se nalazile i njihove vjerske institucije (muslimanske džamije i mektebi. jer je bošnjačko stanovništvo činilo tri četvrtine tuzlanskog građanstva. vjerski i kulturni centar sjeveroistočne Bosne. pravoslavna crkva. Njeno stanovništvo osiguravalo je izvore prihoda iz poljoprivrede. Zavisno od konfesije.PRIVREDNA I ETNIČKA STRUKTURA TUZLE ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE Z ahvaljujući pogodnom geografskom položaju i otkriću bogatih slanih izvora po kojima je dobila ime (turski tuz – so). stanovništvo Tuzle živjelo je u odvojenim dijelovima grada. stoljeća bila povremeno sjedište zvorničkog sandžaka (okruga). srpsko se približavalo jednoj petini. Tuzla je od 16. katolička crkva i škola). U 19. Zajednička im je bila čaršija (poslovni dio grada) u kojoj su zanatlije i trgovci obavljali svoje poslove. stoljeću ona je tu svoju funkciju potpuno učvrstila i postala najznačajniji politički. Njen privredni razvitak zasnivao se na bogatim ležištima soli i uglja i velikim mogućnostima poljoprivredne proizvodnje u širem području. godine. a izvjestan broj se bavio i zastarjelom eksploatacijom starih izvora.000 stanovnika i spadala među nekoliko najvećih gradova u Bosni i Hercegovini. Politički i . uloga Tuzle u privrednom i političkom životu Bosne i Hercegovine u narednim decenijama postojala je sve značajnija. privredni (zanatlijsko-trgovački). Bez obzira na tradicionalnu osnovu koju je zatekla austrougarska okupacija 1878. mitropolija i osnovna škola. a svo ostalo jedva je dostizalo pet procenata (u svim bosanskohercegovačkim gradovima tada bošnjačko stanovništvo čini preko 70%). I po svojoj socijalnoj strukturi Tuzla se uklapala u opšti prosjek pokrajine. a građanstvo i seljaštvo iz okoline snabdijevalo potrebnom robom. saobraćajni. zanatstva i trgovine. Njena etnička struktura tada nije odudarala od ostalih gradskih naselja u pokrajini. Na kraju osmanske vladavine imala je oko 5.

Bosanskohercegovačke novine objavile su 1. nova uprava počela je sistematska geološka istraživanja. koja je cijelo vrijeme bila “kost u grlu” cjelokupne tadašnje jugoslavenske i balkanske politike Austro-Ugarske. kojim su regulisani pravni i drugi odnosi u ovoj oblasti. Sve ove okolnosti značajno su uticale i na promjene u etničkoj i socijalnoj strukturi stanovništva grada Tuzle. Za novu upravu izuzetno značajna bila je eksploatacija soli. Ova pruga. koja je puštena u pogon naredne godine. a počela je i izgradnja uskotračne pruge Doboj–Simin-Han.000 mtc soli godišnje. Dok je izgradnjom ove solane gotovo prestao uvoz erdeljske kamene soli i smanjen odliv novca iz Bosne i Hercegovine. Nakon vojnog zaposjedanja. 1891. nego i osiguranje jeftine sirovine za potrebe domaće hemijske industrije (Lukavac. Stručnjaci iz Beča pristupili su izradi rudarskog katastra. godine da je uveden monopol soli u Bosni i Hercegovini i da će svako krijumčarenje ovog artikla biti kažnjavano globom od 25 do 200 forinti. U Kreki su 1885. U isto vrijeme zemaljski erar otkupljivao je slane izvore u okolini Tuzle i uspostavljao kontrolu nad zastarjelom proizvodnjom soli... proricala sjajna budućnost. godine. *** Razvoj i struktura privrede u tuzlanskoj oblasti odredila su prirodna bogatstva (so i ugalj). izdat je Rudarski zakon za Bosnu i Hercegovinu. aprila 1880. pa otuda ona za nauku predstavlja veoma interesantan primjer u Bosni i Hercegovini. Iste godine u Sarajevu je osnovano Rudarsko satništvo. godine otvoreni rudnik uglja i ciglana. koristeći se ranijim rezultatima. Rudna bogatstva Bosne i Hercegovine bila su poznata Austro-Ugarskoj i prije okupacije 1878. Jajce).000 mtc soli godišnje. kapaciteta od 300. Njen kapacitet iznosio je 70. 1884. Tek kad su izvršene sve potrebne predradnje. dotle je podizanje druge. sa službene strane. imalo za cilj ne samo dalje radikalno smanjenje uvoza ovog artikla. čijoj se eksploataciji. odvijalo se još nekoliko izuzetno važnih poduhvata za budućnost tuzlanskog bazena. a 1881. Paralelno s podizanjem prve moderne solane u Simin-Hanu. u Simin-Hanu je počela izgradnja prve moderne solane u Bosni i Hercegovini. sa zadatkom da rukovodi svim rudarskim poslovima. strateški značaj odredio joj je položaj najisturenijeg okružnog grada Dvojne Monarhije prema Srbiji.188 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. znatno modernije solane u Kreki. godine. u dužini . godine.

1972-73. Svojim prirodnim bogatstvima tuzlanska oblast se sasvim uklapala u austrougarske privredne planove. godine na ovom području smijenilo se šest stranih firmi. Od 1885. U sastavu rudnika radila je i ciglana koja je u početku proizvodila milion komada cigli. 1885. godine proizveo milion mtc uglja. godine. Fischal i sinovi. kaustične i kristalne sode. godine podignuta Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija Alios Grauaug. Rudnik uglja u Kreki bio je najveći u Bosni i Hercegovini. počela je i eksploatacija šuma u području Oskova – Gostilja. 189 od 67 km. godine poslovala kao pogon sarajevske akcionarske pivare. u Lukavcu 1893.1 Od 1901. godine. a njenu pilanu u Puračiću preuzima mješoviti konFerdo Hauptmann. uglavnom mađarskih. jer je bogati tuzlanski bazen povezala sa željezničkom prugom u dolini rijeke Bosne. On je 1894. koja je bila glavna saobraćajna veza s Monarhijom. jedan parni mlin i dvije električne centrale. godine. Istovremeno s podizanjem prvih industrijskih preduzeća u neposrednoj okolini Tuzle. Izgradnja ove pruge pokazala se kao vrlo korisna investicija. za koji je bilo potrebno oko 60. Osnovnu sirovinu dobijala je iz solane u Kreki. godine 2 miliona mtc. Ta fabrika godišnje je proizvodila 240.. potpisala je mađarska privatna firma. a 1906. do 1918. koja je od 1893.000 mtc žitarica. koja je već naredne godine prestala da radi. grada Tuzle i drugih industrijskih objekata. S ovom proizvodnjom Fabrika špirita bila je najunosniji poreski objekat u Bosni i Hercegovini. Pored privrednog. završena je i puštena u javni saobraćaj 29.000 hl špirita. godine ova fabrika posluje pod nazivom Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija M. takođe. pruga je imala i veliki strateški i politički značaj u integraciji ovog pograničnog područja s ostalim dijelovima zemlje.5 miliona.d. Bosanske finansije i Kallayeva industrijska politika. u Tuzli je 1887/1888. koje su davale energiju za rasvjetu rudnika i solana. U Tuzli su. Prvi ugovor. 1 . aprila 1886. 79-81. podignuti fabrika piva. XII-XIII. godine proizvodnja se popela na 3 miliona mtc. Od posebnog značaja za dalji industrijski razvoj tuzlanskog bazena bilo je podizanje Prve bosanske fabrike amonijačne sode d. Uz izdašne olakšice i učešće Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu.000 mtc amonijačne. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika BiH. str. 1900..PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. a pred Prvi svjetski rat 3. Bosanski drvno-industrijski konzorcij. koja je godišnje proizvodila (sredinom devedesetih godina) 8.

zdravstvene i vjerske institucije. Privredni razvoj Tuzle i njene neposredne okoline bio je praćen razvojem urbanizacije i novih društvenih odnosa. koji radi do 1892.. Mađarska firma Mihaly Piry i kompanija podigla je 1896.. Razvojni put šumske privrede . Tuzlansko drvno-industrijsko a. sve do 1918.2 Privredna ekspanzija u tuzlanskom bazenu nametala je i pojavu prvih novčanih zavoda u Tuzli. *** Eksploatacija soli i uglja bila je osnova nove privredne aktivnosti u tuzlanskoj oblasti.000 kruna. Nakon ove. Ta bogatstva bila su značajan ekonomski motiv okupacije Bosne i Hercegovine. a naslijedila ju je Ugarska industrija drveta a. Ova firma je 1912. ugovor s peštanskom firmom Leonard Mor i kompanija. a zatim je uz rijeku Oskovu izgradila 35.. god.) otvara svoju filijalu u Tuzli.. Pored akcije koju su u tom pravcu poveli Zajedničko ministarstvo finansija u Beču i Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu kod odgovarajućih privrednih krugova u Austriji 2 B. Ova firma radila je do 1902. U gradu Tuzli smještene su brojne administrativno-upravne. d. zorcij. godine. ali ni ona nije radila duže od 4 godine. Za takav rad bilo je neophodno obezbijediti dovoljan broj iskusnih stručnjaka iz Monarhije. Privilegirana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu (osnovana 1895. godine.190 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 1900. koja su se smjenjivala od 1885. posjekli su u šumama Oskove i Gostilje oko 400. godine. koja je i u dolini Oskove podigla parnu pilanu s 4 gatera i šumsku gravitacionu prugu u dužini od 12. Njenu pilanu u Oskovi otkupila je firma Mortz Lisska i prenijela u Živinice. kulturno-prosvjetne. a 15. vojne.d.000 m3 četinarske oblovine. koja prestaje da radi 1904. godine. jula 1907.4 km šumske željezničke pruge. godine na rijeci Gostilji pilanu s dva gatera na turbinski pogon. u Tuzli s glavnicom od 300. godine prepustila u zakup svoju pilanu u Živinicama dvjema mađarskim firmama. Begović. Pred Prvi svjetski rat otvorena je i filijala Hrvatske centralne banke.5 km. koje nastavljaju rad kao jedinstveno preduzeće. godine osnovan je Srpski kreditni zavod d. pa je njihovo iskorištavanje zahtijevalo savremeni tehničko-tehnološki pristup. do 1918. godine. uslijedio je. Svih šest navedenih preduzeća.d. godine.

Pošto su se istražni radovi odvijali u onim oblastima koje su imale dugu rudarsku tradiciju. Zemaljska vlada nije imala izbora. opisujući Bosnu i Hercegovinu kao bogatu. Ona je saopštila da su joj potrebni iskusni i povjerljivi rudari. imali zadatak da rukovode istraživačkim radovima i otvaranjem prvih rudnika u područjima koja su ranije bila poznata po rudarstvu. Nakon pažljivog ispitivanja stručnosti. narednih mjeseci stiglo je u Bosnu nekoliko grupa stranih rudara. Zemaljska vlada je pisala Zajedničkom ministarstvu finansija: “Što se tiče daljih potreba za austrougarskim rudarskim radnicima one će prije svega zavisiti od iskustva koje ćemo imati primjenom ovdašnjeg stanovništva pod sposobnim rukovodstvom”. s obzirom na to što im predstoji obaveza da domaće ljude osposobe za rudarsko zanimanje. radnoj snazi koja se ABH. Iz dokumenata nešto kasnijeg datuma vidi se da Zemaljska vlada nije bila zadovoljna učinkom preskupih stranih rudara. pa im je ponudila veoma povoljne uslove. Pošto su uslovi Zemaljske vlade bili potpuno prihvatljivi. 3 . i štampa je sa svoje strane potpomogla čitav poduhvat. U svim navedenim slučajevima traženo je od Zemaljske vlade da utvrdi uslove pod kojim bi strani rudarski radnici bili angažirani za rad u Bosni. a nešto kasnije to isto učinili su rudnici u Idriji i Šemnicu. godine počeli su pristizati rudarski stručnjaci u Bosnu i Hercegovinu.3 Rudari iz Idrije tražili su da im se obezbijedi takva zarada kojom će moći zadovoljiti svoje normalne potrebe i izdržavati porodice koje ostanu u Idriji. 191 i Mađarskoj.057/BH. takođe iz Monarhije. br. ZMF. ZMF.. Udruženje za industriju uglja u Beču izrazilo je spremnost da dio svojih iskusnih rudara iz revira u Hrastniku pošalje u Bosnu..312/BH. godine Zajedničko ministarstvo finansija izvijestilo je Zemaljsku vladu u Sarajevu da se javilo 39 stručnjaka za predstojeće istražne rudarske radove u Bosni i Hercegovini.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. nadglednici i kopači rude. 4. egzotičnu i neotkrivenu zemlju. Već 4. godine Zemaljskoj vladi u Sarajevu stizale su povoljne vijesti o ponudama iskusnih rudara. ZMF. zajedno s izvjesnim brojem iskusnih i probranih rudara. iskustva i političke podobnosti svakog pojedinca u jesen 1879. 1879. 1879. U toku septembra i narednih mjeseci 1879. 2. septembra 1879. 1879.921/BH. br. br. 5. pa se orijentirala na zapošljavanje jeftine domaće radne snage. Oni su. koji poznaju jedan slavenski jezik.

br. U maju 1894. godine Zajedničko ministarstvo finansija da u solanama u Simin-Hanu i Tuzli rade 34 strana radnika sa 62 člana porodice.20 forinti. Vlada je ovaj prijedlog odbila pokazujući rezervu prema sposobnosti i marljivosti domaćih radnika. Nedostatak stručne radne snage nametao se kao problem u prvim godinama rada u tuzlanskom bazenu. U septembru 1879. Tradicija se nastavljala.. 2.. a uporedo s njima u posao su postepeno uvođeni domaći ljudi. Očigledno je da je praksa bila svuda ista. ZMF. Ovo potvrđuje izvještaj rukovodioca istražnih radova u Kreševu. ministru Kalaju da su domaći radnici iz okoline Fojnice vrlo “upotrebljivi” i marljivi ljudi i da prednjače pred Austrijancima. godine Zemaljska vlada izvještava da u Tuzli nema dovoljno kvalificiranih kovača i da nadnice zidara i tesara iznose 2 do 2. koji u aprilu 1880.50 forinti. U toku 1879. 1880. tamo nalazila nije trebalo mnogo dopunskog obrazovanja. pretežno seljaci koji su se i ranije bavili ovim poslovima.4 Uporedo s rudarskim istraživanjima u srednjoj Bosni. Okružni predstojnik iz D. Varešu i još nekim pogonima. samo u znatno izmijenjenim uslovima. Problem odnosa domaće i strane radne snage u rudarstvu i metalurgiji sve se više nametao od sredine devedesetih godina 19.201/BH. Tada su u Tuzli utvrđeni sljedeći odnosi za 1895. a u Rudniku uglja u Kreki i ciglani takođe 34 radnika s 54 člana porodice. 12. godine otkupljene su primitivne solane od tuzlanskih bošnjačkih porodica koje su za vrijeme osmanske vladavine imale koncesije za proizvodnju soli. počele su pripreme za iskorištavanje soli i uglja u tuzlanskoj oblasti. godine Rudarsko odjeljenje u Zajedničkom ministarstvu finansija zatražilo je statističke podatke o broju domaćih i stranih rudara u Tuzli.192 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.539/BH. 1879. 4. februara 1889. br. Šef Zemaljske vlade pisao je. za čije je početne bušotinske radove predviđena suma od 25. te da se za potrebne radove mogu angažirati i domaći radnici. Za početne rudarske i solarske radove u tuzlanskoj oblasti angažirani su strani stručnjaci i iskusni rudarski radnici. stoljeća. Tuzle izvijestio je. a nadničara 1. . Početkom jula iste godine donesena je odluka o početku radova na izgradnji tuzlanskih solana. godine. 1885. ZMF. godinu: 4 ABH. godine predlaže da se 4 domaća rudara postave za nadglednike.000 forinti.

dok. pa je proizvodnja premašivala potražnju. koje je i pored relativno visokih nadnica bilo sve nezadovoljnije svojim položajem. Trenutno slaba konjunktura uglja nije bila pravi razlog za preduzimanje mjera. U toku 1894. U pogledu angažiranja stranih radnika isticao se rudnik uglja u Kreki. Osim toga. Sanski Most.6%) 6 (35%) 7 (30%) 22 (12. solanama i istražnim pogonima radila gotovo jedna trećina radnika porijeklom izvan Bosne i Hercegovine.5%) 409 (68%) 17 23 175 6025 Iz ovih podataka se vidi da je sredinom devedesetih godina 19. Ministarstvo je savjetovalo upravi rudnika u Kreki da rudarske radnike traži. 5 . Stari Majdan i Srebrenica. Ministarstvo je ovlastilo Okružnu oblast u Tuzli da odmah stupi u kontakt sa spomenutim sreskim uredima i olakša upravi rudnika i solane da nabave što bolje i jeftinije domaće radnike. nego skupo strano radništvo.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. 193 Rudnik uglja Kreka Državna kružna peć Naziv preduzeća Domaći Bušotina (istraživanja) Jasenica Bušotina Majevica Solana Simin-Han (D. Da bi se ostvarili prvi praktični koraci. plasman uglja nije bio povoljan. 159...5%) 193 (32%) Strani Svega 344 43 11 (65%) 16 (70%) 153 (87. koje je izazvano “brojnom upotrebom stranih radnika”. Da bi se riješio problem skupe strane radne snage. do 1905. godine svakog mjeseca primano je i otpušteno oko 30 radnika.. ne samo u srezovima tuzlanskog okruga. str. U toku 1894. godine Zajedničko ministarstvo finansija naredilo je da se u njemu snize radničke nadnice. U takve srezove spadali su: Prijedor. nego i u onim srezovima gdje se stanovništvo bavilo rudarenjem i prije okupacije i gdje su nadnice niske. Tuzla) Svega 194 (56%) 35 (81. stoljeća u rudniku uglja u Kreki. Građa o počecima radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini od 1878. Uzrok ovako nepopularnog poteza Ministarstva bilo je “prekomjerno povećanje nadnica posljednjih godina”.4%) 150 (44%) 8 (18. Vojislav Bogićević. 400. Sniženje nadnica i orijentacija na jeftiniju domaću radnu snagu izazvalo je veliku fluktuaciju ljudstva u rudniku Kreka.

I/1965. Jasenice i Fojnice. sredinom 1894. u radničkim stanovima bilo je smješteno svega 29 ljudi.. Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu. Građa o počecima radničkog pokreta. Samo u toku 1898. dok. uprava rudnika u Kreki smanjila je broj stranih radnika.. str. str. Napad na nadnice rudara Kreke krajem XIX vijeka. sredinom i krajem 1894. Bogićević. Od sredine do kraja 1894.2. godine. tada su u rudniku radila i 324 domaća radnika. U stanovima preduzeća bilo je još 30 mjesta koja su bila rezervirana i popunjena pristiglim rudarima iz Vareša. godine bilo uposleno svega 61 (16%). godine. Milan Gavrić. bilo je 183 udatih žena. Osim stranaca. godine procent stranih radnika opao je sa 31. 7 V. 439-440.4 na 25. 9. Od 275 domaćih radnika. Sarajevo 1965. tako da ih je 1898. godine rudnik su napustila 33 strana kopača. Među domaćim radnicima bilo je oko 50 radnika koji su stanovali u selima udaljenim od rudnika više od dva sata hoda. Domaći 92 7 120 119 3 341 Strani 2 6 95 3 2 7 2 117 Svega 2 6 187 10 122 126 5 458 Broj stranih radnika nije značajnije opao. Radna kategorija Nadglednici Dnevničari Kopači Zanatlije Vozači Radnici na separaciji i ostali radnici na površini Transportni radnici Svega Domaći 73 90 107 5 275 Strani 3 3 101 7 3 3 120 Svega 3 3 174 7 93 110 5 395 Krajem 1894.194 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Pored njih. što čini 10% domaćih radnika (19 kopača. ili gotovo polovina njihovog ukupnog broja. 213.6 Sredinom 1894. 6 pomoćnih kopača i 4 vozača).7 Od ukupno 385 radnika bilo je 183 oženjenih i 189 neoženjenih. Naredna tabela pokazuje strukturu radne snage u Rudniku uglja u Kreki. dok je 115 ili 90% stranaca bilo smješteno u gradu. 6 . 4 udovice i 324 djeteta. ali je znatno porastao broj domaćih. Slijedeći savjete Ministarstva.

1907. godine Godina Domaći 235 (80.0%) 334 (82. Cerik.0%) 80 (18.0%) 31 (12. 1911. Husino.5%) 214 (80. To su bili. Živinice. Ljubače.5%) 33 (19. godine.0%) Svega 274 248 252 243 247 240 203 264 278 4448 364 - 1905. Dobrnja i Bistarac. 1909. uglavnom.0%) 29 (14. .. 1913. 1910.0%) 219 (80.0%) 233 (88. Samo 1/3 radnika zaposlenih u rudniku mogla je biti smještena u stanove koje je podiglo preduzeće. Hudeč.0%) 33 (19. 1912.. do 1916. Struktura radne snage u solanama tuzlanskog bazena od 1905. solane i rudnik uglja prebrodili su početne teškoće oko obezbjeđenja dovoljnog broja radnika čija struktura odgovara potrebama rentabilnog poslovanja. Najveći broj rudara davala su sela Lipnica.0%) 252 (90. do 1916.5%) 38 (15. Početkom XX stoljeća.0%) 26 (10. Bukinje. 1906. Ljepunica. Pogorioc. 195 U stanovima koji su pripadali rudniku stanovala su 82 oženjena i 42 neoženjena radnika. godine strana radna snaga nije nikada premašivala jednu petinu zaposlenih.0%) 364 (82. 1914.0%) Strani 39 (19. iz drugih srezova Bosne) koji su svoju egzistenciju vezivali isključivo za rad u rudniku.5%) 32 (12. strani radnici i oni domaći radnici (uglavnom.5%) 216 (88. do 1916. Iz tabele se vidi da od 1905.0%) 30 (8.5%) 36 (15. 1908. 1916. Preostalih 248 radnika (101 oženjenih i 147 neoženjenih) stanovalo je kod svojih kuća u selima bliže i dalje okoline rudnika. 1915. Morančani.0%) 274 (86.5%) 204 (85. Druga karakteristika radne 8 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine od 1906.5%) 205 (84.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE.

1908. 1911. 1910. . Struktura radne snage u rudniku uglja u Kreki od 1905. pravoslavni – 48. ovu stranu radnu snagu činili su. godine. do 1914. 1915. 1912. Po vjerskoj pripadnosti najbrojniji su bili muslimani – 106. ratni zarobljenici koji su zapošljavani i u 9 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine od 1906. Od tada njihov procent je u stalnom opadanju. 1913.. godine značajnije ne mijenja. godine i izbijanja Prvog svjetskog rata tuzlanske solane postaju prvorazredni privredni objekat u kojem broj radnika naglo raste. Od 1914. do 1916. do kraja 1916. U aprilu 1907. do Prvog svjetskog rata varirao između 10% i 16%. 1906. a samo 2 radnika su vođeni kao nekvalificirani. a da od 1914. 1916. uglavnom. U ovom rudniku stranci su 1890.. Domaći Strani Svega 478 (84%) 490 (86%) 545 (87%) 916 (89%) 808 (90%) 546 (85%) 563 (86%) 638 (87%) 706 (93%) 682 (75%) - 94 (16%) 93 (14%) 78 (13%) 111 (11%) - 572 583 623 - 89 (10%) 95 (15%) 93 (14%) 52 (13%) 55 (7%) 1. 227 radnika u solanama imalo je kvalifikacije. U prve dvije godine rata njihov broj je naglo opao. katolici – 75 i ostali – 3 (u vjerskoj strukturi uračunati su svi zaposleni). ili blizu 60%.196 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine broj stranaca se popeo na jednu četvrtinu zaposlenih. godine činili većinu s 53%. a 1916. godine broj radnika porastao je za 166. godine Godina 1905. do 1906. 1909. 1914. godine. snage u solanama jeste da se broj radnika od 1905. 1907. Međutim.027 897 641 656 690 761 - 228 (15%) 9109 Tabela pokazuje da je broj stranih radnika u rudniku Kreki od 1905.

godine. domaća nekvalificirana radna snaga. uglavnom. fabrika je zapošljavala 60-80 radnika. Prva bosanska fabrika amonijačne sode d. trgovine i prometa njezinog područja za godinu 1911.456/BH. 4. 1913. i 1912. Kolcmanova ciglana 16 radnika.579/BH. Tada je u Tuzli zabilježeno 679 pomoćnih radnika. ZMF. 10 . 197 drugim rudarskim i šumarsko-industrijskim preduzećima u Bosni i Hercegovini. I br. od kojih su 449 (73. Balkanski ratovi nepovoljno su uticali na čitavu oblast hemijske industrije. decembra 1911. tako da je i broj radnika u ovoj fabrici naglo opao na 607 radnika. Njihova struktura po pogonima i porijeklu izgledala je ovako: ABH. 88. parna pilana Hraborskoga 10. godine. 2. tada je radilo 1. Sumarni izvještaj Trgovačke i obrtničke komore za Bosnu i Hercegovinu o stanju obrta.. od kojih je 8 imalo kvalifikacije. u Lukavcu zapošljavala je između 450 i 600 radnika. 1908.8% domaćih i 182 (25. godine ukupno 593 radnika. Prokosovića i Modraca. Ciglana 80. Sarajevo. U početku. solana “Franc Josip” 351. U fabrici piva radilo je 28-35 radnika. Banovića.4%) radnici stranog porijekla.. Nova solana 88. str. Istraživanje uglja u Jasenici 50.046 rudarskih i industrijskih radnika.681/BH. a 158 (26. u ovoj fabrici radili su uglavnom domaći ljudi i to pretežno bošnjačko poljoprivredno stanovništvo iz Lukavca. br. godine bilo ih je 720. Fabrika špirita 80. Prema jednom izvještaju iz 1908. i to: rudnik uglja Kreka 451. 1892. Razni pogoni firme Mortz Lisska zapošljavali su 31. br. 4.6%) bili domaći. d. Prema izvještaju Okružne oblasti u Tuzli.2%) stranih. Drugi podatak potiče iz 1892. 1892.10 U prvoj bosanskoj fabrici i rafineriji špirita u Tuzli zapošljavana je. od kojih 538 (74. nadničara i slugu. Prvi podaci o broju radnika u Tuzli nalaze se u popisu stanovništva iz 1885. godine. Koliko je radnika bilo zaposleno u eksploataciji i preradi drveta u tuzlanskom bazenu za sada nije moguće utvrditi. od kojih je oko 1⁄4 bilo sa strane.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. Nakon aneksije postepeno se povećavao broj radnika i 1911.

br. Radnici Pilana u Živinicima Domaći Strani Šumski pogon Domaći Strani 186 (90%) 21 (10%) 300 (100%) 32 (94%) 2 (6%) 30 (90%) 3 (10%) 548 (95%) 26 (5%) Nadglednici 3 (43%) 4 (57%) 1 (33%) 3 (67%) 3 (50%) 3 (50%) 1 (50%) 1 (50%) 8 (42%) 11 (58%) Svega 189 (87%) 25 (13%) 301 (99%) 3 (1%) 35 (88%) 5 (12%) 31 (89%) 4 (11%) 556 (94%) 37 (6%)11 Željeznički pogon Domaći Strani Drugi pogon Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Preduzeće M. koji u ogromnoj većini privređuje sam ili uz pomoć članova svoje porodice. može se pretpostaviti da ni u Tuzli. Navedeni pregled radne snage odnosi se samo na rudarska i industrijska preduzeća u Tuzli i njenoj neposrednoj okolini.576/pr. 1912. 2. prema stanju od 31. 11 .198 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. takođe. Lisska ubrajalo se među dvadesetak najvećih drvnoindustrijskih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Za sada je nemoguće utvrditi broj i strukturu najamne radne snage u zanatstvu i trgovini.. ZVBH. Za čitavu Bosnu i Hercegovinu karakterističan je sitni zanatlija i trgovac. Na osnovu istraživanja radne snage za čitavu Bosnu i Hercegovinu. spadalo u ona preduzeća koja su se najmanje oslanjala na stranu radnu snagu. nije bilo mnogo najamnih radnika u zanatstvu i trgovini. ali je ono. kao ni u drugim većim gradovima.. XII 1911. kao i na drugim raznim poslovima neophodnim za jedan grad. Iskaz o primjeni i obrazovanju domaćih radnika kod šumaskih preduzeće Bosne i Hercegovine. Zbog toga u Tuzli i njenoj okolini osnovni pečat radničkoj klasi daju rudarski i industrijski radnici. Iz svih navedenih podataka može se približno tačno utvrditi broj radnika i njihova struktura u Tuzli i njenoj okolini u godini 1912: ABH.

Prema popisu stanovništva iz 1910. izvan poljoprivrede. . činovništvo i tanak sloj svjetovne i vjerske inteligencije. u Lukavcu Fabrika piva Šumsko-industr. izgledao je ovako: Rudarstvo Obrada metala Hemijska industrija Građevinarstvo Drvna industrija Prehrambena industrija Proizvodnja pića i ugostiteljstvo Industrija odijevanja Trgovina Prevoz ljudi i robe Kućna posluga i razni poslovi za platu Javna služba 337 187 239 264 101 161 222 406 316 124 494 358 (Ovdje su pobrojane samo najznačajnije i najbrojnije grupacije zanimanja). Najbrojniji su bili pripadnici radničke klase.d.. ugostitelji. a zatim zanatlije i trgovci.. raspored zanimanja gradskog stanovništva Tuzle.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. preduzeće Mortz Lisska Zanatstvo i trgovina 546 (85%) 155 (94%) 21 (75%) Domaći 95 (15%) Strani Svega 7 (25%) 29 (14%) 158 (27%) 37 (6%) - 9 (6%) 641 164 28 174 (86%) 449 (73%) 556 (94%) - 203 607 593 - oko 300 Na osnovu ovog pregleda i iz popisa stanovništva vidi se da su građani Tuzle zaposleni izvan poljoprivrede pripadali različitim socijalnim grupacijama. godine. 199 Rudnik uglja u Kreki Ciglana u Kreki Električna centrala u Kreki Solane Prva bos. fabrika sode d.

1895. niti se odnose na isti teritorijalni okvir pojedinih gradova.78 civilnih stanovnika. Time je u gradu znatno povećana gustina naseljenosti i aktueli- . U isto vrijeme. a broj stanovnika za 730 ili 38. godine broj kuća se povećao za 343. a broj stanovnika je povećan za 30. zatim različiti izvještaji organa vlasti.053 kuće i 2. iznosio je 227. S obzirom na to da su spomenuti popisi vršeni po različitim principima i da je gotovo do posljednjeg dovršena organizacija gradskih opština (1879. a 1910. koji su imali ukupno 77 kuća sa 197 stanova (5 kuća nenastanjenih).209 lica. Te slabosti glavnih izvora otežavaju i izučavanje etničke strukture u Tuzli. Nakon popisa 1895. na jedan stan dolazilo je prosječno 3.98 lica. Od 1885. od 1885. dobijeni podaci ne mogu se uvijek upoređivati. do 1910.465 stanova. Gradska opština Tuzla imala je 1885. godine broj kuća u Tuzli se uvećao za 570 ili 36. godine. godine 1. u gradsko područje uvrštena su industrijska naselja Lukavac i Simin-Han. godine 1.14%. godine. koja su 1895. *** Za istraživanje etničke strukture stanovništva u Tuzli najznačajnije izvore predstavljaju austrougarski popisi stanovništva obavljeni 1879. evropski zanatlija i trgovac koji svojim racionalnim poslovanjem postepeno potiskuju tradicionalne oblike proizvodnje i razmjene dobara. godine 2. a stanova 441. Godine 1885. iz kojeg su isključena četiri okolna sela: Grabovica Turska.084 ili 70.191 stan.200 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Ovom promjenom broj kuća u gradskom području je smanjen za 139. godine 66). taj broj se povećao na 4. što znači da je gotovo dvostruko brže rastao broj stanovnika od broja kuća i stanova.72%. ima ih 43. 1895. do 1895. Rosovac.. Realan porast broja kuća od 1895. U navedenih 12 grupa zanimanja privređivalo je 3. godine imala 216 kuća sa 167 stanovnika (55 kuća nije nastanjeno). To znači.902 stana. a 1910. do 1910. te privrednokomercijalni listovi i kalendari. od tuzlanskog sreza osnovani su gradski i seoski srez. broj stanovnika je porastao za 5.920 kuća i 2. 1885. a 1910. Značajno je napomenuti da se uz balkansko-orijentalnog pojavljuju moderni. jer ne prate dosljedno promjene u etničkoj i socijalnoj strukturi. što pokazuje da su u industrijskim naseljima podizane kuće s više stanova. pa je došlo do promjene teritorijalnog okvira gradskog područja.38%. U istom razdoblju..577 kuća i 1. a broj stnaova za 289. i 1910. Solina i Vršani.

12.227 1895. orijentalna i evropska arhitektura. Za 15 godina.. Demografska kretanja u Tuzli odvijala su se na sličan način kao i cijeloj Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave. a njegove četvrti nisu bile samo etnički i vjerski. s više malih stanova i spavaonica za neoženjene radnike.7% tuzlanskih građana. velikim doseljavanjem stanovništva koje je podstaknuto uspostavljanjem željezničke veze Doboj-Simin-Han. Na taj način se postepeno formirala nova fizionomija grada. “evropske” upravne. u kojoj su se miješale autohtona bosanska. broj stranaca . U narednom periodu. Na formiranje nove etničke strukture u Tuzli najsnažnije je djelovalo useljavanje stranaca. nego i klasno strukturirane. Tada su doseljenici po porijeklu bili gotovo ravnomjerno raspoređeni na austrijsku (1.189 1885. kada su oni prvi put popisani. osim povećanjem prirodnog priraštaja. poslovne i stambene zgrade. od 1895. 7. u Tuzli je živjelo 653 građanina porijeklom izvan granica Bosne i Hercegovine (statistika ih bilježi kao strance). 7. broj stranaca u Tuzli povećao se za 1.3%) ili godišnje prosječno za 177 ljudi (27. godine. do 1910. Priraštaj 1879-1910. do 1910. poslovni ljudi.119 1879. Priraštaj stanovništva u Tuzli od 1879. Oni su 1895..140) polovicu Monarhije. a na periferiji.135) i ugarsku (1. a broj iz drugih država povećao se na 150 ljudi. radnici i dr). 10. u najljepšim dijelovima grada podizane su činovničke i oficirske zgrade u pseudobaroknom i pseudorenesansnom stilu. godine. što je bilo uslovljeno. otvaranjem solana i rudnika uglja u Kreki i drugih industrijskih preduzeća. u industrijskim naseljima živjele su radničke porodice u jednostavno sagrađenim kućama (preko 70 u Kreki. 201 zirana stambena izgradnja za smještaj velikog broja doseljenika (činovnici. Prema popisu iz 1885. intenzitet doseljavanja stranaca bio je znatno smanjen. Simin-Hanu i Lukavcu). vojnici.154 = 140% Kao što se vidi iz ove tabele najveći priraštaj zabilježen je od 1885.1% tuzlanskog stanovništva. Oni su tada činili 9. Za razliku od ovih.772 (273. godine činili 23.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. godine. do 1895. U narednoj deceniji.13%). od kojih je 526 bilo iz austrijske i ugarske polovice Monarhije i 127 iz drugih država.273 1910. Uz orijentalni izgled grada nicale su nove. godine: Godina: Broj 5.

23 U procentima Muslimani Katolici Jevreji Ostali Pravoslavni 76. iz ugarske 1.640=1.gra.40 + 1.918 947 237 17 1885.76 234.859 1. Muslimani Katolici Jevreji Ostali 3.15% Od 1879.19 + 1. godine.86 + 1.6%) i na domaće 3.23 58. ili prosječno godišnje 108 lica (4.049 (56. Iako je muslimansko stanovništvo imalo relativni priraštaj od 49. godine iznosio je 7.5% 1. veoma heterogenog vjerskog. okr.482. Vjerska struktura stanovništva u Tuzli: 1879.154 lica..06 1. onda se dobija potpuna slika o prisustvu stranog elementa.171 1.624 (67%).5%.72% 2.38 + 2.965 i iz drugih država 353.15 23.46%). sve konfesije u Tuzli bilježile su porast veći od prosječnog za sve gradove u Bosni i Hercegovini.975 3.94% 31.51 14. Ovu pojavu uslovila . samo su razlike u povećanju katoličkog i jevrejskog stanovništva bile 4.74 – 28.54% na 47.63 71.0% 252=1.731. što jasno ukazuje da je na demografski rast Tuzle u ovom razdoblju više uticao stranac – doseljenik nego domaća populacija. ono je u ukupnom procentu gradskog stanovništva Tuzle opalo sa 76.072 795 134 17 1895.41% 2..105 (43. 5. u % Prosjek.76 ± 1879 – 1910.3% - 3.74% i izgubilo apsolutnu većinu u gradu.96 + 16. Tada je broj doseljenika u Tuzli narastao na 4.4%).91 11. do 1910.54 18.80 – 19. etničkog i socijalnog sastava.86 476. smještenih u gradu.58 37.680 vojnika (1910).33 4. od kojih je bilo iz austrijske polovice Monarhije 1. odnosno 6 puta veće nego kod ukupnog gradskog stanovništva pokrajine.877 269 292 priraštaj 1879-1910. Ako se ovim doda još 1.984 1. Ukupni priraštaj u Tuzli od 1879. nego i njenim političkim položajem.38 16. što je ukupno činilo 33% tuzlanskog stanovništva. 5. 47.941=49.50 0.87 0.029=109.52 0.202 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.93 14. Ova pojava nije bila uslovljena samo privrednim prosperitetom Tuzle.049 lica.06 3.10 – 2. Pravoslavni 1.447 2. se povećao za 1.59 + 26.358 360 78 1910. 5. do 1910.8% 102. od čega je na strance otpadalo 4.535.

jer su oni pripadali raznim nacijama. dok je u industrijskim naseljima koja su priključena gradu.036 587 19 Inostr. istovremeno. Iako je u Bosni i Hercegovini religija bila okvir za formiranje nacija. Isključivanjem četiri pomenuta sela iz gradskog sreza je otišlo ukupno 1. godine. Povećanje katoličkog i jevrejskog stanovništva u ovom gradu premašilo je sve okružne gradove u pokrajini. Osim toga.029 lica.020 lica. Pravoslavno stanovništvo imalo je relativno visok priraštaj. Na taj način je nova organizacija tuzlanskog gradskog sreza neposredno uticala na smanjenje muslimanskog stanovništva u njemu za 924 lica ili za preko 16%. odnosno nacija. na osnovu vjerske strukture ne može se stvarati etnička slika gradskog stanovništva u Tuzli. Maternji jezik i porijeklo tuzlanskog stanovništva 1910. Prema popisu iz 1910. godine Maternji jezik Bosna i Hercegovina 8. od kojih su bili: muslimani 951. osim Sarajeva. 131 61 3 Svega 9. 203 su dva osnovna faktora – promjena teritorijalnog okvira grada i useljavanje velikog broja stranaca. U vjersku strukturu Tuzle ulaze protestanti (augzburške i helvetske vjeroispovijesti) i grko-katolici (unijati).. Njih je 1910. 279 Porijeklo Ugarska pol.655 415 Srpskohrvatskihrvatskosrpski Njemački Češki 575 388 1.209 11 5 Austrijska pol. tako da su dostigli jednu trećinu ukupnog gradskog stanovništva. ali je u ukupnom stanovništvu Tuzle opalo za blizu tri procenta. bilo: muslimana 27. katolika 602 i grko-katolika 31. od ukupno 1. dok se. pripadnika raznih konfesija. Ovo se posebno odnosi na pripadnike katoličke i protestantske vjeroispovijesti. pravoslavnih 134. godine došlo je do novog talasa iseljavanja u Tursku.234 .. kojim je bio zahvaćen i dio tuzlanskog muslimanskog stanovništva. katolika za 602 i grko-katolika za 31 lice. godine bilo oko 15 puta više nego u prvim godinama austrougarske okupacije. U ovim naseljima bilo je smješteno i 226 vojnika. broj pravoslavnih povećao za 106. pravoslavni 28 i katolici 50. nakon Aneksije Bosne i Hercegovine 1908. 1. podacima o vjerskoj strukturi moguće je pridodati i podatke o maternjem jeziku i porijeklu tuzlanskog građanstva.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE.

16% tuzlanskog građanstva govorilo srpskohrvatski – hrvatskosrpski jezik i da je od njihovog ukupnog broja 85% bilo porijeklom iz Bosne i Hercegovine. njemački 211. 255 12 14 5 7 1. italijanski 21.204 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. U tom kontekstu interesantna je pojava u istočnobosanskim srezovima da mnoga sela i zaseoci uz ime nose i oznaku “tursko”. uža Hrvatska i Slovenija i Vojvodina 1. francuski 11. uglavnom. turski 55. Tim jezikom su govorili Srbi.304 1. Osim Nijemaca.731 - 353 Prema istom izvoru. turski jezik bio je maternji samo za 7 lica. Maternji jezik Mađarski Poljski Slovenački Italijanski Španski Slovački Bosna i Hercegovina 9 2 1 Austrijska pol. godine 78. bili domaćeg porijekla (do tada su protekla oko tri i po stoljeća od njihovog dolaska iz Španije) znali su srpskohrvatski jezik. od kojih su 6 porijeklom iz Turske.353 1 - 66 Bugarski Rusinski Turski Albanski Francuski Ruski - 30 1 16 14 Rumunski Svega 4 2 6 1 1 1 8. a 15% iz susjednih zemalja (Dalmacija 279. a još svega 55 lica naučilo je ovaj jezik. ruski 2. Srbija i Crna Gora 131). godine upisano je 170 sela od kojih 45 imaju takve naznake (22 “turska”. engleski 1. drugi 24. mađarski 17. 14 . “katoličko”.965 - Inostr. 2 2 100 7 8 - Svega 280 212 180 180 80 44 16 27 14 7 5 3 12. arapski 15.036. “srpsko”. 196 166 74 6 27 14 Porijeklo Ugarska pol.. Mada su Bošnjaci često nazivani “Turci”. izvjestan broj lica naučio je druge jezike: srpskohrvatski 102. njemački je bio maternji jezik za 269 Jevreja Aškenaza. Hrvati i Bošnjaci. Iz navedenih podataka vidi se da je 1910.. U tuzlanskom seoskom srezu 1910. a španski Sefarda koji su.

godine bilo 2.094 odraslih muškaraca koji su privređivali. a 1910. utvrdio je samo socijalnu strukturu agrarnog stanovništva. dok se naznake “muslimansko” i “hrvatsko” gotovo nikako ne pojavljuje. što je izraz tradicionalizma u pojmovnom aparatu. ili 366 na 1. 205 “srpska”. godine 3. na agrarno stanovništvo otpadalo je 669 lica (31. godine. U oba popisa. nego znatno više isključivanjem pomenutih sela iz gradskog područja. Od toga. dok u priključenim industrijskim naseljima nijedan stanovnik nije živio od poljoprivrede. a posebno naslijeđene.238 lica i približavao se polovini ukupnog stanovništva u gradu.1%) bavili su se raznim poslovima izvan poljoprivrede – zanatstvom.9% nije bilo uslovljeno novom privrednom aktivnošću.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. U njoj je 1885. Od poljoprivrede kao glavnog izvora prihoda živjelo je 1895. Naredni popis. Po socijalnoj strukturi stanovništva Tuzla je spadala među 25 gradova (od 66) u Bosni i Hercegovini u kojim je više od polovine građana nalazilo izvore egzistencije izvan poljoprivrede. a 1. najamnim radom.979 lica (1895) od 72 na 203 domaćinstva.9%).7% ukupnog gradskog stanovništva.. domaćinstava 96 1 99 6 1 188 3 8 12 3 Br. trgovinom i. Dok su se skupine slobodnih seljaka i bezemljaša u gradu smanjile s 2.087 21 48 85 40 36 .8%). specifične zatvorenosti u vjerskim zajednicama i razlika u njihovoj prosvjetnoj i kulturnoj tradiciji sve do početka XX stoljeća.555 (20. pa se ona može upoređivati s podacima iz 1910. u Tuzli su zabilježene tri grupe agrarnog stanovništva: zemljoposjednici s kmetovima i bez kmetova. lica 589 6 618 22 3 1. Opadanje broja poljoprivrednog stanovništva u Tuzli za 11. u kojim je 95% stanovnika živjelo od poljoprivrede i spadalo u kategoriju slobodnih seljaka. godine 2. godine.425 (68. najviše. 9 “katolička”).. slobodni seljaci i ostalo poljoprivredno stanovništvo (bezemljaši).345 lica ili 32. Nacionalna struktura agrarnog stanovništva u Tuzli 1910. godine Zemljoposjednici sa kmetovima Zemljoposjednici bez kmetova Slobodni seljaci Ostalo agrarno stanovništvo Muslimani Srbi Muslimani Srbi ostali Muslimani Srbi Hrvati Muslimani Srbi Hrvati Br. iz 1895.

. srpski i bošnjački trgovci morali su se okrenuti domaćem tržištu. Bošnjaci su činili 93. srpski i drugi trgovci nisu bili zainteresirani za kupovinu kmetskih selišta kao ni druge slobodne zemlje. Paralelno s agrarnom. jer je Zemaljska vlada izdala instrukcije pograničnim srezovima na Drini da se pasoškim. Od poljoprivrede je živjelo 40. u Tuzli se formirala sitnozanatlijska i trgovačka osnova bošnjačkog i srpskog građanstva. izuzimajući Bošnjake. Iako su bošnjačke zanatlije i trgovci bili najbrojniji. 2.16% hrvatskog i 0. koja je svoju ekonomsku snagu znatnim dijelom gradila na tradicionalnim poslovnim vezama sa susjednom Srbijom. izostao interes za zemljišni posjed. Nakon okupacije 1878. carinskim i svim drugim mjerama onemogući promet preko bosansko-srpske granice. Nakon austrougarske okupacije. što ukazuje da je tada i u ovom kraju kmetsko selište donosilo solidne prihode. Navedeni podaci ukazuju da se bošnjačko građanstvo. što nikako nije bio slučaj kod drugih etničkih skupina u gradu Tuzli. bio prekinut proces prelaska zemlje iz ruku tradicionalnog polufeudalnog zemljoposjedničkog sloja u ruke trgovačkog i drugog novog građanstva. “homines novi”. oni u Tuzli nisu bili najmoćniji ekonomski faktor. tako da je ovdje.11% gradskog agrarnog stanovništva. 1879. pa su ova ograničenja strogo provođena. Očigledno je da su srpski trgovci zadnjih decenija osmanske vladavine kupovinom dolazili do kmetskih selišta. formiralo velikim dijelom na osnovama agrarne privrede. a 1903. godine. Iako je naglo prekinuta trgovačka razmjena između Bosne i Hercegovine i Srbije (1882. Uz bošnjačke zemljoposjednike. u Tuzli se prije okupacije formirala jaka srpska trgovačka čaršija. razmjena je iznosila 2. godine 236. konak s vrtom i han i još četvorica koji imaju od jednog do pet kmetova. srpsko i bošnjačko trgovačko građanstvo održalo se . Interesantno je da je u Tuzli. 4. Iza takvih instrukcija krio se strah nove vlasti od nacionalističke propagande iz Srbije u Bosni i Hercegovini. Na ovim vezama podizao se i izvjestan broj bošnjačkih trgovaca koji su se ranije doselili iz Srbije.54% ostalog stanovništva.60% ukupnog bošnjačkog. godine. da u Tuzli ima jedan Srbin koji posjeduje 40 kmetskih selišta. izuzimajući bošnjačko stanovništvo. prije svega njegova građanska klasa.50% srpskog. vodeći ekonomski sloj. Pavel Rovinjski navodi.197 dinara ili preko deset puta manje) i eliminirane poslovne veze tuzlanskih trgovaca u oba pravca.206 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.073 dinara.615. sanitarnim. čiji su reprezentanti zemljoposjednik i trgovac. kojoj se vremenom pridružuje brojan sloj najamnih radnika..

kao što su nedostatak kapitala i državnih mjera za unapređenje zanatstva. kao i u cijeloj pokrajini. srpsko i hrvatsko zanatlijsko građanstvo u Tuzli.3%) ostalih. specijalizirane trgovine.1%). koji su se isticali u nacionalno-političkom radu bio je na razne načine onemogućavan i uništen političkom represijom. godine u gradu je zabilježeno 565 samostalnih zanatlija. osim trgovačkih. uvršteni razni drugi poslovi – veće zanatske radnje. stoljeća kao vodeći trgovački sloj u gradu.9%) srpskih. bilo je 36 (27. a 1905.6%) i ostalim 4 (7. Prema zvaničnim podacima. godine protokolirano je 105 novih firmi.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. prisiljen da se ponudi kao najamni radnik ili iseli. Od tada se postepeno mijenja etnička struktura najznačajnijih protokoliranih firmi u Tuzli. pretežno jevrejskih.8%) bošnjačkih i 43 (36. među koje su. Mnogi od njih . samo se manjim dijelom uključivalo u nove privredne tokove i uspijevalo da svoju proizvodnju tehnički i komercijalno prilagodi novim zahtjevima tržišta. Bošnjacima 22 (38. od 57 najznačajnijih trgovačkih radnji Srbima je pripadala 31 (54. godine. u Tuzli je 1885. godine. bošnjačkih 43 i ostalih 41 (dominiraju jevrejske radnje – Sefardi i Aškenazi). apoteke. 50 (38. godine bilo ih je 679 i činili su oko trećine svih lica koja privređuju. Tradicionalno domaće bošnjačko. Ogromna većina (oko 85%) radila je bez najamne radne snage i na stari način.. trgovaca i zanatlija”. koji je obavljen na osnovu Trgovačkog zakona iz 1883.1%). To znači da većina tradicionalnih srpskih i bošnjačkih trgovaca nije izdržala konkurenciju doseljenika. Prema popisu iz 1885. Od ukupno 129 firmi koje su protokolirane do 1917. naročito poslije Sarajevskog atentata 1914. bilo da se radi o strancima ili domaćim ljudima koji su se brzo prilagođavali novim potrebama tržišta i postajali nosioci nove.. godine bilo 353 “fabrikanata. godine.3%). Među tradicionalno tuzlansko gradsko stanovništvo spadao je brojan sloj pomoćnih radnika. od ukupno 64 radnje (1883-1886) na srpske je otpadalo 41 (64.4%). hoteli i sl. veliki broj stranih zanatlija ostavljen je bez zarade i potisnut na periferiju privrednog života. Od 1901. konkurencija jeftinije industrijske robe. Potkraj stoljeća (1899). a posebno promjena navika i ukusa kod domaćeg stanovništva. među kojima su bili najbrojniji Bošnjaci (za koje je karakteristično da produžavaju tradiciju sitnog balkansko-orijentalnog zanatstva). Pod uticajem više faktora.5%) i na sve ostale 6 (9. Izvjestan broj uglednih srpskih trgovaca. na bošnjačke 17 (26. od kojih je bilo: srpskih 21. manja preduzeća. presijecanje razmjene sa Srbijom. Prema prvom popisu sudski protokoliranih trgovačkih firmi. 207 sve do kraja 19. nadničara i sluga.

rudare. U njoj je 1885. Najviša činovnička mjesta popunjavana su austrijskim Nijemcima i. poslovnim ljudima i radnicima. godine. osim političke podobnosti. godine broj aktivnih vojnika narastao je na 807. Pod uticajem promjena vlasti i razvoja nove privredne aktivnosti. Novo. a u manjoj mjeri doseljeni Hrvati i Srbi (do rata. hrvatsko i bošnjačko stanovništvo zapošljavano je. Prvi su u potpunosti bili porijeklom izvan granica Bosne i Hercegovine. Poljaci. na najniža mjesta u činovničkoj hijerarhiji. ako ga je uopšte bilo. činovništvom. u gradu je bilo smješteno blizu jedne četvrtine ukupne austrougarske vojske stacionirane u Bosni i Hercegovini. Broj činovnika u Tuzli brzo se umnožavao i vjerovatno je premašivao prosjek pokrajine. 12 učitelja i 4 zdravstvena radnika. u Tuzli je bilo zaposleno 68 činovnika. Činovništvo u okupiranom području.. Nešto povoljniji položaj domaćih ljudi u činovničkim zanimanjima nastupio je nakon izlaska prve generacije maturanata tuzlanske gimnazije (osnovana 1899). uz domaće. a drugi u ogromnoj većini. a posebno poslije Aneksije Bosne i Hercegovine. Slovenci i drugi. gotovo isključivo. a 1910.. Oficiri su u ekonomskom i društvenom smislu činili veoma značajan sloj novog građanstva. Ovim popisom bili su obu- . moralo je znati njemački jezik. Prema popisu iz 1885. S obzirom na to da je novi upravni aparat morao saobraćati s domaćim stanovništvom. Tuzla je doživljavala modernizaciju koja se neminovno odražavala i na izmjene njene etničke strukture. u manjoj mjeri. oni su činili 82-85% ukupnog činovništva). kao i u cijeloj pokrajini. a manjim dijelom i domaće. koji je od 80-ih godina XIX stoljeća do Prvog svjetskog rata iznosio 700%. među činovništvom prevladavali pripadnici slavenskih naroda – Česi. industrijske i druge radnike. 21 sveštenik. godine bio smješten jedan od četiri bataljona. njegovi nosioci su bar donekle morali razumijevati njegov jezik. bilo je u socijalnom smislu predstavljeno vojskom. da bi se pred izbijanje rata enormno povećao. pa se nova vlast nije mogla osloniti na bivše tursko niti na domaće činovništvo. rudnika i drugih industrijskih preduzeća. kada je ovo pitanje postalo aktuelan politički zahtjev građanskih stranaka. Domaće srpsko. Zbog toga su u Tuzli. doseljeničko tuzlansko građanstvo. napustili svoje poluesnafsko privređivanje i uvrštavali se u moderne solare. pripadnici raznih naroda iz Monarhije i drugih država. Prethodnicu su činili vojnici i činovnici koji su bili najvažniji faktor za uspostavljanje austrougarske vlasti u okupirnom području. Mađarima.680. 1895. nakon otvaranja modernih solana.208 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine na 1. Zbog izuzetnog strateškog značaja Tuzle prema Srbiji i jugoistoku. su.

godine. limari. Treću grupu doseljeničkog građanstva činili su poslovni ljudi koje su u Tuzlu privukli privredni razvoj i brojne pogodnosti koje su im nudile austrougarske vlasti. Bila je domaćeg i stranog porijekla i predstavljala je pravu mješavinu naroda i konfesija. koji su otvarali specijalizirane radnje za podmirivanje potreba brojnih doseljenika i vojske. Mađari itd. uz oficire i poslovne ljude. hotela. S obzirom na to da ne raspolažemo preciznim podacima. apoteka i sl. stolari. Sva značajnija tuzlanska preduzeća zapo- . Prema popisu stanovništva iz 1885. tako da se pred Prvi svjetski rat računa s 2.300 do 1..PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. gostioničari itd. koji su. pekari. koji postepeno napuštaju poljoprivredu. preduzeća su zavisila od kvalifikovane radne snage iz razvijenijih pokrajina Monarhije i drugih država. tako da njime nije obuhvaćen izvjestan broj činovnika iz erarnih i privatnih preduzeća. građevinskih firmi i uslužnih radionica. Nijemci. 209 hvaćeni samo državni činovnici. kao i državni. nego se razvila kao novi kvalitet bez tradicije. može se pretpostaviti da je u raznim okružnim preduzećima bilo zaposleno od 1.500-3. bili istog porijekla. Oni su. ali ne i selo.. Carigrad) i uspješniji trgovci i poslovni ljudi. Pružana im je raznovrsna pomoć prilikom otvaranja trgovačkih i zanatlijskih radnji. u Tuzli je zabilježeno 679 pomoćnih radnika. Osim trgovaca. tapetari. Privredni razvoj Tuzle bio je praćen koncentracijom najamne radne snage oko većih preduzeća. u Tuzlu su se useljavali zanatlije raznih struka: građevinari. To se događalo i u drugim krajevima i zemljama gdje industrijalizacija nije tekla na klasičan način.. Italijani. Dok su u novoj trgovini prednjačili Jevreji.000 radnika. Kasnije evidencije o radnoj snazi u gradu i neposrednoj okolini pokazuju znatan porast. Poljaci. S obzirom na to da je nova privredna aktivnost zahtijevala niz novih zanimanja kojim se domaće stanovništvo nije bavilo. U ovu “višu” kategoriju novog tuzlanskog građanstva ušao je izvjestan broj domaćih ljudi koji su se školovali u tuzlanskoj gimnaziji i na univerzitetu u Monarhiji i izvan nje (Beograd.500 ljudi. mesari. bili glavni konzumenti “evropske” robe i nosioci evropskog društvenog i kulturnog života i uticaja u Tuzli. uz koje su tuzlanski mladići izučavali moderne zanate. od kojih je na domaće otpadalo oko 85% i na strance oko 15%. Radna mjesta nekvalificiranih i priučenih radnika popunjavana su gradskim pomoćnim radnicima i nadničarima i velikim brojem seljaka iz okoline. u zanatstvu su bili zastupljeni pripadnici više naroda – Česi. nadničara i slugu.

Banovića. Ta tradicija nastavljena je i za vrijeme austrougarske vladavine. dnevničara. Česi.210 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.). Na taj način je nova privredna aktivnost samo dijelom uticala na promjenu etničke i socijalne strukture u samom gradu. koji se u njih uključuju s bliže ili dalje periferije. uglavnom. kopača i drugih kvalificiranih radnika raznih struka. takođe. Većina domaćih rudara dolazila je iz hrvatskih i bošnjačkih sela. a nova radnička naselja pripadala su. pa čak ni maternji jezik. šljavala su promjenljiv broj radnika. Prokosovića i Modraca. Poljaci i dr. dok su solarski radnici bili većinom Bošnjaci. Ove opštine imale su svoju autonomiju i s pravom su . U radničkim stanovima najvećih tuzlanskih preduzeća moglo je biti smješteno samo oko jedne trećine radne snage. niti pisma latinica i ćirilica. varirao odnos domaćih i stranih radnika od 60%:40% do 85% : 15%. jer su u tom poslu imali najduže tradiciju. Početne i najbrojnije muslimanske škole bile su sibijan mektebi u kojima se nisu učili svjetovni predmeti. Među njima bili su zastupljeni Nijemci. Muslimanska ulema je dugo vremena pružala otpor evropskim uticajima i ljubomorno čuvala konzervativni sistem obrazovanja i odgoja u tradicionalnoj vjerskoj školi. I fabrika sode u Lukavcu zapošljavala je pretežno bošnjačko poljoprivredno stanovništvo iz Lukavca.. Većina radnika dolazila je iz hrvatskih i bošnjačkih sela. “arebica”.. doseljenicima porijeklom izvan Bosne i Hercegovine i domaćim iz drugih bosanskih krajeva (npr. ali je bila prilagođena novim potrebama nacionalnih pokreta i izložena stalnoj prismotri i političkom usmjeravanju od strane vlasti. Srpsko-pravoslavne škole razvijale su se u okviru crkveno-školskih opština i u njima je svjetovno obrazovanje imalo prednost nad vjerskim. među kojima je. *** Tuzlansko stanovništvo naslijedilo je iz osmanskog perioda zatvorenost prosvjete i kulture u okviru vjerskih zajednica. dok su svi ostali živjeli u okolnim selima i gradu. U svim tuzlanskim preduzećima radilo je izvjestan broj stranih radnika koji su zauzimali radna mjesta nadglednika. Slovenci. Kreševa i sl. I na ovom primjeru se jasno vidi da su nova privredna aktivnost i ukupna modernizacija davale prednost doseljeniku i on više utiče na etničke promjene u gradu nego domaći ljudi. nego “tursko pismo” prilagođeno za bosanski jezik. rudari iz Fojnice.

godine (latinica i ćirilica) prema konfesionalnoj pripadnosti Konfesija Pravoslavni Muslimani Katolici Ostali Svega Latinica 1.40%) 579 (18. stoljeća.187 (68.00%) 65 (11. i početkom 20. Trgovačka i Viša djevojačka škola. U njima je bio naglašen vjerski odgoj.80%) 548 (31.025 (86. I kod drugih naroda.. u Tuzli su postojale i narodne osnovne škole koje je osnivala država i bile su zasnovane na međukonfesionalnom principu. Hrvatska nacionalna svijest u njima bila je dugo zanemarivana i počela se značajnije razvijati krajem 19. gdje je pismenost .933 (48. Medresa i od 1899. godine bila treći grad (iza Sarajeva i Mostara) po procentu pismenog stanovništva u Bosni i Hercegovini.203 muslimanki starijih od 7 godina samo je 15 (0.631 (82. Zbog toga su srpsko-pravoslavne crkveno-školske opštine za vrijeme austrougarske vladavine bile izložene stalnim ograničenjima od strane vlasti.68%) 483 (88.. Različita prosvjetna i kulturna tradicija pripadnika raznih naroda uslovila je nejednak procent pismenosti. Katoličke škole radile su.00%) 4. 1 pravoslavna i 2 katoličke osnovne škole.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. godine. Za vrijeme austrougarske vladavine.217 (51.60%) Ćirilica 4. 12 mekteba. imale i posebne obrazovne i vaspitne ciljeve. u okviru svojih crkveno-školskih opština i bile vezane za samostane i crkve. U tom pogledu daleko je zaostajalo muslimansko stanovništvo. Vezane su.70%) 5. U gradu su postojale: 2 narodne osnovne škole.32%) Tuzla je 1910. Od 2.67%) bilo pismeno. tako da su neposredno uticale na prosvjetu i kulturu pojedinih etničkih zajednica. nakon 1878. knjige i drugih kulturno-prosvjetnih aktivnosti odgajala srpska nacionalna svijest.20%) 632 (13. Tako se i u Tuzli. ali su izučavani i brojni svjetovni predmeti. uglavnom. svaka sa svog stanovišta. 211 nazvane “svojom državom u tuđoj državi”.30%) 2. a posebno njegov ženski dio. takođe. formirao mozaik vjerskih (nacionalnih) i državnih osnovnih i srednjih škola koje su. za gradske sredine i u njima se putem škole. godine Gimnazija. Pismenost stanovništva starijeg od 7 godina u Tuzli 1910.

S obzirom na politički i strateški položaj Tuzle prema Srbiji. Među nacionalnim društvima bilo je: 8 srpskih. kulturno-prosvjetna. zatvorena škola.212 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 2 njemačka i 1 češko. Nepostojanje demokratskih institucija i političkih sloboda u Bosni i Hercegovini uslovilo je specifičan razvoj kulturno-prosvjetnog i nacionalno-političkog života u Tuzli. 4 jevrejska. čitaonice. antialkoholičarska. godine. srpska udruženja su raspuštena u maju 1913. – od kojih samo 18 nije bilo zasnovano na nacionalnoj osnovi. ali su znatno premašivale prosjek pokrajine. a nakon Sarajevskog atentata bila su zabranjena sva srpska udruženja. ekonomska. Osim smetnji pri osnivanju. Do Prvog svjetskog rata u Tuzli su osnovana 43 različita udruženja – pjevačka. bila izražena visokim procentom. 2 činovnička i 8 ostalih. ukinuti svi listovi i časopisi i veliki broj knjiga koje su imale bilo kakve veze sa sr- . austrougarske su vlasti u njoj bile veoma osjetljive prema radu srpsko-pravoslavne crkveno-školske opštine i formiranju srpskih kulturno-prosvjetnih i drugih društava. kada su zavedene iznimne mjere.. strukovna itd. a od 18 društava bez nacionalne naznake bilo je 8 radničkih. 5 bošnjačkih. I u ovom gradu bila je naglašena zatvorenost u vjerske i nacionalne zajednice. sportska. 5 hrvatskih.. žene su zaostajale iza opšteg prosjeka svoje zajednice.

sastavljen na osnovi veoma komplicirane kombinacije vjerskog. takođe. godine. Do atentata 1914. nego. a drugi inicijativom iz naroda. Manji broj sposobnih i lojalnih ljudi namješten je na niža činovnička mjesta i oni su imali da smanje jaz između naroda i stranih činovnika. odozgo. Prvi je dolazio od države. 213 pskim narodom i njegovom kulturom. prema broju i konfesionalnoj strukturi građana. socijalnog i virilističkog kurijalnog sistema. . razvijanje inicijativa u okvirima vjerskih. S obzirom na to da su Bošnjaci imali većinu u Tuzli. Uporedo s tim vršena je snažna politička represija na političke protivnike.420 lica. a drugi.. ovo vijeće nije bilo demokratska institucija preko koje bi bili izraženi interesi pojedinih nacionalnih zajednica i svih građana. nakon atentata obješeno je 19 lica. Na čelu gradskog vijeća nalazili su se načelnik i dva podnačelnika koje je. od kojih je jednu trećinu imenovala Zemaljska vlada. nije imao zakonodavnu vlast. Drugi vidovi političkog djelovanja bili su zakonom zabranjeni. Posebnu funkciju u političkom životu zasnovanom na apsolutizmu imala su gradska vijeća u koje su birani predstavnici svih konfesija. za veleizdaju je suđeno 40 lica u Tuzli. U gradsko vijeće Tuzle birano je 5-11 članova. gradonačelnik je bio Bošnjak. prije svega.PRIVREDNA I ETNIÈKA STRUKTURA TUZLE. otpremani u logore širom Monarhije. a kasnije i o brojnim doseljenicima raznih nacija. a kroz tuzlanske vojne i civilne zatvore (1914-1918) prošlo je 3. od kojih su mnogi uzimani u taoce. Prema načinu izbora i sajvetodavnim kompentencijama. Kao i u drugim gradovima i u Tuzli su austrougarske vlasti nastojale da u svoj politički sistem integriraju najuticajnije domaće ljude. pripadnike svih konfesija i nacija. niti je mogao uticati na upravne poslove u zemlji. *** Politički život u Tuzli odvijao se u dva pravca: prvi je bio uključivanje domaćeg stanovništva u institucije nove vlasti. bio nešto ublažen. U početku se radilo o Bošnjacima i Srbima.. Uspostavljeni Sabor. sve do donošenja Oktroiranog zemaljskog ustava i pratećih zakona 1910. institucija koja djeluje u narodu na provođenju državne politike. a podnačelnici Srbin i Hrvat. politički život počeo se razvijati unutar nacionalnih “nepolitičkih” društava. nacionalnih i političkih pokreta. imenovala Vlada. Upravo zbog apsolutizma. koji je nakon aneksije 1908. uglavnom srpske nacionalnosti. a na veleizdajničkom procesu u Bihaću (septembra 1915) suđeno je 39 đaka tuzlanske gimnazije.

Društvo. mart 1880. T. Pejanović. privreda i socijalni nemiri u Bosni i Hercegovini. Postanak radničke klase. Mitar Papić. Srbi i Hrvati.. Privreda i društvo Bosne i Hercegovine. koje su bile moguće u postojećim društvenohistorijskim i političkim uslovima. prosvjetnim.214 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Hauptmann. II. Tuzla. 1982. 1987. Stanovništvo Bosne i Hercegovine. P. I. kulturnim i civilizacijskim posljedicama. pravoslavlje i katolicizam) popunjava se mojsijevcima. Kraljačić. vjerskim. Dragiša Trifković.12 Za vrijeme austrougarske vladavine (1878-1918) Tuzla se postepeno mijenjala od tradicionalnog agrarno-zanatlijsko-trgovačkog u industrijski grad. 1988. 1983. a kada se prešlo na političko organiziranje. Česima. str. Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak. U gradu postepeno preovlađuje svijet vezan za moderna zanimanja – od vojnika i činovnika do intelektualaca. Knjiga prva. Hauptmann. Školstvo u Bosni i Hercegovine za vrijeme austrougarske okupacije (1878-1918). Hrvati i Bošnjaci u Tuzli slijedili su matice svojih nacionalnih i političkih pokreta i stranaka. Petersburg. vjersku i socijalnu strukturu ulazi veliki broj doseljenika iz razvijenih pokrajina Monarhije i drugih država. U tradicionalnu etničku. Orijentalni karakter grada nije se izgubio. nazivi ulica. Leipzig. sa svim etničkim. Besarović. Srbi. 1-71. Žurnal Ministerstva narodnogo prosvešćenija. O političkim. Sarajevo. Jevrejima. Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvetnu samoupravu. većinom doseljenici) proširen je doseljenim Nijemcima. električno osvjetljenje. Juzbašić. poslovnih ljudi i radnika koji postaju nosioci nove urbanizacije i evropskog načina života.. humana i socijalna društva. Vjerski mozaik (islam. kulturno-prosvjetnim i socijalnim odnosima u Tuzli vidi: R. Poljacima. godu. Ferdinand Schmid. Dž. S. Nacionalni trougao (Bošnjaci. Die Osterreichisch – Ungarische Herrschaft in Bosnien und der Herzegovina 1878-1918. Autonomni pokret Muslimana. Jezičko pitanje u austrougarskoj politici. N. III. Nižnajja Tuzla (Dolnija Tuzla). 1981.. Italijanima itd. Banjaluka. Ekmečić. Đ. Pod uticajem tih promjena. Iz kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine. Razvoj radničkog pokreta u Tuzli za vrijeme austrougarske vladavine (1878-1918). Nabljudenija vo vremja putešestvija po Bosnii v 1879. F. Božo Madžar. Đ. ali je dobio neke evropske karakteristike – numeracija kuća. protestantima (augzburške i helvetske vjeroispovijesti) i grko-katolicima (unijati). Veleizdajnički proces u Banjaluci. Rovinskij.. I. čast CCVIII. arhitektura itd. M. I. ekonomskim i političkim institucijama. Imamović. Slovencima. Tuzla. Kulturno-prosvjetna. Hadžibegović. socijalnim. M. 1972. 12 . 1979. Mađarima. Hadžibegović. vodovod. Kalajev režim. kanalizaciju. pojedine vjerske zajednice u Tuzli prerastaju raniju historijsku fazu gotovo isključivo vjerskog uticaja i ulaze u eru stvaranja modernih nacija s kulturnim. Tuzlanski vremeplov. Zbornik radova. Bosnien und die Herzegovina unter der Verwaltung Osterreich Ungars. 1914. Šehić. F. Pejanović. Sarajevo. u: Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. 1880.

građevinarstvo). direkcija vojne željeznice Banjaluka-Dobrljin. 3 opšte osnovne dječačke škole (od toga jedna muslimanska ruždija s podučavanjem u orijentalnim jezicima). garnizonski sud.BANJALUKA NA RASKRŠĆU NOVIH SOCIJALNIH IDEJA B anjaluka se davno razvila kao administrativno-politički i kulturni centar Bosanske krajine. str. 18 mekteba. 371-377. Okružni i Sreski sud. 1914. 4 medrese. Fabrika piva. Ona je prva dobila normalnotračnu željezničku prugu koja je 1871-72. 1 srpsko-pravoslavna osnovna škola. stoljeća imala je više od 10. 1 viša državna djevojačka škola. a u Sarajevo se putovalo samo radi nabavke orijentalne robe iz Carigrada i Rumelije. vojnički poštanski i telegrafski uredi i još neke vojne ustanove (za popunu. zatim proizvodnja sira. brigadno zapovjedništvo. Škole: 1 osmorazredna velika realna gimnazija. godine i podizanje modernih privrednih objekata – Parni mlin. evangelistička crkva. blizina Save (osam sati hoda do Gradiške i pristaništa) i bogata okolina uslovili su da se Banjaluka razvije u značajan trgovački i zanatski centar u kome su se okolni srezovi snabdijevali evropskom manufakturom i kolonijalnom robom. Ona je bila središte okruga i tu funkciju je zadržala i kasnije. 2 opšte osnovne djevojačke škole. 1 osnovna škola sestara dragocjene krvi. 1 osnovna škola sestara milosrdnica. a od velikog privrednog značaja bilo je naseljavanje trapista 1870. Sredinom 19. otvaranje zaU Banjaluci su bili sjedišta Okružnog i sreskih ureda (gradskog i seoskog sreza). vojnim. djevojački konvikt milosrdnica u nazaretu.000 stanovnika i bila treći grad po veličini u Bosni i Hercegovini. samostan milosrdnih sestara. franjevački samostan Petričevac. 32 džamije. godine izgrađena do Dobrljina (104 km). Bosnischer Bote. 2 jevrejska hrama (sefardski i aškenaski). 2 pravoslavne i 2 katoličke crkve.1 Takva njena uloga. snabdijevanje. 1 . Tu se nalazilo sjedište srpsko-pravoslavnog mitropolita. katoličkog biskupa i islamskog muftije. trgovačka škola. finansijska uprava. zatim samostan Trapisti Marija Zvijezda. zajedno s državnim. kulturno-prosvjetnim i vjerskim institucijama koje su pripadale ovakvim centrima. vojna bolnica.

što čini porast od 5. 91%. Njen privredni razvoj zasnivao se i dalje na jakoj trgovačkoj tradiciji i zanatstvu. Prema zapisima Vjekoslava Klaića iz 1878. kuća i stanova u Banjaluci prema austrougarskim popisima stanovništva: 2 Br. a 1897. godine podignuta Fabrika duhana koja je zapošljavala 280-300 radnika. a 1898.564 Br. 1910. Čitava nova privredna aktivnost sporo je razarala tradicionalnu socijalnu strukturu stanovništva tako da je.566 2. pa zbog toga i radna snaga u njoj nema naglašena obilježja industrijskog radništva. 6.216 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.240 (55%) + 837 (48%) + 816 (35. Banjaluka se nije privredno razvijala srazmjerno njenom značaju i bogatstvu.930 421 107 60 Priraštaj 1879-1910 + 114 + 1..887 327 30 1895. stanovnika 9. a manje na razvoju industrije.14% +2.037 1910. 11.588 3. natskih radionica u kojima je omladina izučavala moderne zanate. godine broj stanovnika u njoj povećao se od 9.76% +1.320 1879.800.694 3. godine. 6..524 2. a u šest okružnih gradova. 13.741 Br. Prosječan prirast stanovništva u ovom razdoblju za cijelu zemlju iznosio je 64%.879 2. trgovac) tri ciglane i više modernih zanatskih radionica koje su poslije okupacije otvarale pretežno doseljene zanatlije. većinom žena iz grada i okoline.026 2.893 1. stanova 2.006 187 1885.357 2.13% --- . do 1910.385 3.801 + 95. rudnik uglja sa 60-100 radnika.882 336 48 1 1910.2 Od 1879.800 2. 1885. Poslije austrougarske okupacije 1878. 7.924 +290. + 5. podignute su još dvije pilane na vodeni pogon (vlasnici – samostan Trapisti i Spasoje Babić.474 1.234 1. kuća 1. u banjalučkoj čaršiji bilo je oko 500 dućana “zbitih po istočnom ukusu od dasaka”. Osim ova dva preduzeća.240 ili 55%. kojima je i ona pripadala. Od većih privrednih objekata u njoj je 1888.578 3. Broj stanovnika.65% + 234 +125. podignuta je Fabrika za izradu marama s bojadisaonicom vune i predionicom. godine.2%) Vjerska struktura gradskog stanovništva u Banjoj Luci: Konfesija Muslimani Pravoslavni Katolici Jevreji Evangelici Ostali 1879 6. pa zbog toga nije doživjela snažniji demografski i urbani razvoj.605 1895. 11.560 na 14.775 2.136 Priraštaj 1879-1910.

godine: 1895 Vlasnika Rodbina 213 977 128 581 40 109 35 130 2. još uvijek 36% gradskog stanovništva živjelo od poljoprivrede kao glavnog izvora prihoda.BANJALUKA NA RASKRŠÆU NOVIH SOCIJALNIH IDEJA 217 godine. 10 radnika iste struke u radionici Save Miloševića stupili su u štrajk i nakon 14-dnevne uporne borbe okončali ga povećanjem zarada. novembra 1905. trgovci i obrtnici Nadničari i sluge Ostali muškarci preko 16 godina Ostale žene i djeca 95 49 8 7 320 221 38 114 1.157 1.935 Struktura agrarnog gradskog stanovništva u Banjaluci 1895.586 = 36% = 64% Zemljoposjednici sa zakupnicima Zemljoposjednici bez zakupnika Seljaci Zakupnici Ostali (bezemljaši) Ponavljanje sa zakupnicima Ukupno živi od poljoprivrede Ostalo civilno stanovništvo .470 1910 Rodbina 1.302 11. Vođe ovog štrajka bila su dvojica doseljenih radnika. godine.264 (17%) (83%) Vlasnika 374 40 199 30 766 5. radnički pokret u njoj razvio se u snažan centar socijalističkog djelovanja.3 Bez obzira na to što Banjaluka nije imala značajniju koncentraciju industrije i radnika. i 1910. godine.169 136 869 161 1. Nekoliko godina kasnije. koji se više nisu mirili s niskim nadnicama i grubim postupcima poslodavaca. godine: Sveštenici Činovnici Učitelji Zdravstveni radnici Zemljoposjednici Slobodni seljaci Kmetovi Posjednici kuća i rent Tvorničari.301 112 7. Simboličan početak predstavlja štrajk krojačkih radnika 1899.330 9. Martin Zrelec iz Đurđevca (Hrvatska) i Julije Paloš iz Štajnmangera (Mađarska). Ohrabreni ovim uspje3 Socijalna struktura gradskog stanovništva u Banjaluci 1885.

028 Iz tabele se jasno vidi da je u Banjaluci. na razmeđu dva stoljeća.4% 3.076 34 358 409 1.800 Svega 33.901 130 354 188 212 4.5% 1.906 369 667 393 457 1.5% 5. čije je ime tijesno vezano za početke radničkog pokreta u Banjaluci. slijedeća skupština održana je sedam dana kasnije. Oko 30 pisara i nacionalistički orijentiranih đaka došli su na skupštinu da je razbiju. kuće i sl. godine: Poljoprivreda.5% 2. decembra 1905.5% 11.3% 0.010 98 667 10.677 55 516 815 1. To je karakteristika i drugih gradova gdje se naročito povećava broj zemljoposjednika sa i bez kmetova. Na skupštini je izabran odbor kojem je povjeren zadatak da izradi pravila budućeg društva.415 165 1.218 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. nego ka tradicionalnim granama gradske privrede. Skupštini je prisustvovalo 150 radnika. Socijalna struktura gradskog stanovništva u Banjaluci u 12 najzastupljenijih privrednih grana 1910.5% 4.772 902 700 1. s ciljem da osnuju radničko prosvjetno društvo. sredstava za uživanje i ugostiteljstvo Industrija odijevanja Trgovina Novčarstvo Saobraćaj Kućna posluga i razni poslovi za platu Javna služba Slobodna zvanja Ostali Svega Zaposlenih Izdržavanih 1. Ivom Mrkonjićem i Josipom Franićem. Otuda su ovi gradski slojevi nosioci konzervativnih političkih ideja.1% 7.).6% 3. Oni su 3. S obzirom na to da je Zrelec imao već pripremljena pravila. Uz prisustvo oko 200 radnika predložena pravila su jednoglasno usvojena. živinarstvo. odnosno modernoj privrednoj aktivnosti. a referent je bio Rudolf Cistler iz Zagreba.187 1. . decembra 1905.. pristupili su osnivanju prve radničke organizacije u Banjaluci. sazvali javnu narodnu skupštinu. On je pozvao banjalučke radnike da se organiziraju “bez obzira na vjeru i naciju”..061 14. Zrelec i Paloš. 10.117 1.005 239 313 216 245 3. vrtlarstvo Metalna industrija Građevinarstvo Drvna industrija i rezbarstvo Prehrambena industrija Proizvodnja pića.4% 9. socijalistički agitator. Ovaj proces pokazuje da domaće građanstvo i zemljišni vlasnici svoju akumulaciju ne usmjeravaju ka industrijalizaciji.1% =100% 285 417 601 2 158 406 405 67 397 4. hom. Predsjedavao je Martin Zrelec.1% 8. udvostručeno gradsko stanovništvo koje je svoju egzistenciju sticalo u agrarnoj privredi. zajedno s grupom banjalučkih radnika Lazarom Višekrunićem.0% 7.5% 2. trgovini i kupovini nekretnina (zemlja.

a bilo je i međunacionalnih udruženja.4 Banjalučko prosvjetno radničko društvo imalo je zadatak da radnike obrazuje i klasno vaspitava putem raznovrsnih obrazovnih i kulturno-zabavnih oblika rada. Katoličko dobrotvorno gospojinsko društvo. godine zabranjena. Okružni odbor Hrvatske narodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Njegovi osnivači imali su iskustva u tome. Pčelarsko društvo. a muslimanskih 4. Vlasti su izvještavale da su pravila banjalučkog društva kopija pravila jednog takvog društva iz Graca. Hrvatsko pjevačko društvo “Nada”. godine u Banjaluci su postojala sljedeća udruženja: Udruženje srpske trgovačke omladine. nakon čega ih je privremena uprava preradila i ponovo predala na odobrenje 2. Muslimansko dobrotvorno društvo za islamsku sirotinju grada Banjaluke. Vidi: Bosnischer Bote. ono nije dugo radilo. Bila su zasnovana na vjerskoj i etničkoj pripadnosti. Podružnica hrvatskog društva “Napredak”. a raspušteno je od osnivača 30. Činovničko udruženje. juna 1906. 1914. 4 . Kulturno-prosvetna. Hrvatska katolička udruga. Lawn-Tennis-Klub. Vojničko-znanstveno društvo. Banjalučki klub biciklista “Orao”. dozvoljene oblike organizovanja unutar kojih bi klasno djelovalo. Predana pravila Zemaljska vlada je 8. Hrvatski Sokol. avgusta 1906. str. Hrvatsko radničko društvo. jer Na prelasku dva stoljeća. Podružnica saveza kožarsko-prerađivačkih radnika u Bosni i Hercegovini. Hrvatsko zanatlijsko obrtničko društvo. Njegovi članovi mogli su biti samo pripadnici “radničkog staleža”. Prema Pejanoviću. Mada je uloženo dosta truda u osnivanju ovog društva. vratila na dopunu. Učiteljsko društvo za Bosansku krajinu. osnivana su različita udruženja. Do 1914. Podružnica udruženja Nijemaca u Bosni i Hercegovini. humana i socijalna društva. u Banjaluci je bilo 28 društava. Đ. Podružnica saveza krojačkih radnika u Bosni i Hercegovini. kao i u svim značajnijim gradovima u Bosni i Hercegovini. Srpska čitaonica. Dobrotvorna zadruga pravoslavnih Srpkinja Banjalučanki. Židovsko društvo “Kadimah”. Radnička socijalistička društva bila su zasnovana na internacionalizmu i ona su prva rušila nacionalne i vjerske ograde među ljudima. Podružnica saveza građevinskih radnika u Bosni i Hercegovini. Podružnica saveza drvodjeljskih radnika u Bosni i Hercegovini. banjalučko radništvo moralo je tražiti nepolitičke. Slarafija. Podružnica saveza tvorničkih i nadničarskih nekvalificiranih radnika. 377. Pejanović. Pododbor društva “Prosvjete”. Podružnica trgovačkih namještenika. Društvo je odobreno aktom od 2. Banjalučka Kiraethana. u Banjaluci. marta 1906. Srpsko zanatlijsko udruženje. jula 1907. Martin Zrelec i Ivo Mrkonjić boravili su duže vremena u Gracu gdje su postojala slična južnoslavenska radnička društva. hrvatskih je bilo 10. od kojih su polovina otpadala na srpska društva koja su 1914. Srpski Soko. S obzirom na to da austrougarske vlasti tada nisu dozvoljavale političko organiziranje u Bosni i Hercegovini. Klub muslimanske omladine.BANJALUKA NA RASKRŠÆU NOVIH SOCIJALNIH IDEJA 219 a privremena uprava je dobila zadatak da ih što prije preda vlastima na odobrenje. godine.

odmah ispunjen. Nešto kasnije u sindikalni pokret se uključuju pekarski i molerski radnici. advokatski 5 I. u svom listu bilježi akcije banjalučkih radnika. godine. decembra. Policija i žandarmerija koje su bile u pripravnosti i pojačane snagama iz Prijedora i Kozarca rasturile su povorku. U početnim naporima u organiziranju banjalučko radništvo imalo je značajnu pomoć od SDS Hrvatske i Slovenije. Štrajk opančarskih radnika i proslava Prvoga maja. Sljedećeg dana uhapšena su trojica najaktivnijih govornika: Mijo Ćosić. Novoosnovane sindikalne organizacije imale su uskoro po osnivanju dvije uspješne akcije. održana s nešto reduciranim programom.. Značajno je da je upravo tada ostvarena veza i s radničkim pokretom u Sarajevu. marta osnovan je međustrukovni odbor koji je imao zadatak da objedinjava rad svih sindikalnih udruženja u Banjaluci.5 Aktivnost banjalučkih radnika započeta krajem 1905. a 1. te organizacija nekvalificiranih i monopolskih radnika. Ovaj zahtjev je. U već zaoštrenoj situaciji. bravarski i stolarski radnici. . koja šalje svoje agitatore u Banjaluku. građevinski. uprkos zabrani od strane vlasti. godine nastavljena je intenzivno naredne. a još tješnje veze uspostavljene su kada je Martin Zrelec u ime banjalučkih radnika prisustvovao III kongresu ove stranke. se paralelno s procedurom njegovog legaliziranja odvijala živa aktivnost na sindikalnom organiziranju radnika u Bosni i Hercegovini i Banjaluci. U prvim mjesecima te godine sindikalno su se organizirali krojački. koje je predstavljalo viši i značajniji oblik klasnog radničkog udruživanja. Hadžibegović. koji se manifestirao kao integralni dio pokreta bosanskohercegovačkog radništva. otpočeli su okupljanje radnika. držanje govora i demonstracije na ulicama. trgovački pomoćnici podnijeli su 19.. Ipak. koji je održan u Zagrebu 24-26. maja stupe u štrajk. S prvim vijestima koje su stizale u štrajkovima u Sarajevu i drugim mjestima osjetila se aktivnost i gibanje među banjalučkim radnicima. obućarski. maja zahtjev za uvođenje nedjeljnog dana odmora. godine. str. Sutradan. 1906. štrajk se time nije odgodio. Postanak radničke klase. Najznačajnija klasno-borbena akcija banjalučkih radnika bio je štrajk u maju 1906. delegatom iz Sarajeva i da su se dogovorili o zajedničkom radu i saradnji. koja je. O putu u Zagreb Martin Zrelec je zapisao u svojim memoarima da se susreo sa Mićom Sokolovićem. kao mogući povod za štrajk. 319-320. Radničke vođe pozvale su radnike da 21.220 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.

S druge strane. a vlasti oslobodile 8 uhapšenih radnika. maja radnici su se vratili na posao. garancije da neće biti kažnjavani zbog učešća u štrajku i povećanje nadnica u Fabrici duhana.). jer je u njemu učestvovala većina radnika svih struka. zidar. Vareš i dr.BANJALUKA NA RASKRŠÆU NOVIH SOCIJALNIH IDEJA 221 pisar. pekari i obućari 30%. grupa uglednih građana i gradskih vijećnika stupila je u pregovore sa štrajkačima. radnici Fabrike duhana dobili su povećanje nadnica (10-20%). obućari. od radnika je zatraženo da prekinu štrajk i napuste Petričevac. poljoprivredni radnici i nadničari. Počeli su ga i vodili radnici. Na Petričevcu je održana skupština. a pomoć mu je pružio dio srpskog građanstva. kolari. ciglari. a krojačkim radnicima i trgovačkim pomoćnicima osiguran je dan odmora u nedjelji. tesari. mesari. maja 1906. krojači. koje je i ovom prilikom pokazalo da ne prihvata austrougarsku vlast. a preduzete su posebne mjere da ne dođe do zajedničkog pokreta radnika i seljaka. Mostar. zidari. staklari. Vlasti su energično reagirale na miješanje građanstva u radnički štrajk. Nakon pregovora. Tu su se u zajedničkom logoru našli oko 700 radnika iz Fabrike duhana. Istog dana. a profesor Skarić je “zbog lošeg uticaja na školsku omladinu” privremeno odstranjen iz Realke. Štrajk banjalučkih radnika od 21. trgovački pomoćnici. godine imao je elemenata generalnog štrajka. tesar i Ćamil Kahrimanović. Prilikom hapšenja Mrkonjića došlo je do sukoba između štrajkača i policije i tek kad su stigla pojačanja policiji je pošlo za rukom da potisne štrajkače prema brdu Petričevac na kome je nekoliko stotina radnika formiralo svoj logor. a zatim Ivo Mrkonjić. stolari. da ne ometaju one koji žele raditi i da ne održavaju skupštinu bez odobrenja vlasti. Trgovci koji su pomagali štrajkače pozvani su na odgovornost. Na Petričevcu se našao i izvjestan broj đaka iz Realke. Radnici su tražili puštanje na slobodu uhapšenih drugova i održavanje skupštine na kojoj bi razmotrili svoje zahtjeve. formulirani radnički zahtjevi i izabran odbor za pregovore s poslodavcima. tesar i još nekoliko radnika. a profesor na Višoj realki Vladislav Skarić hrabrio je radnike da istraju u štrajku i bio izabran u pregovarački odbor. Lazar Višekrunić. . Navečer su se radnici vratili kućama. Time je štrajk okončan i 25. Zenica. do 24. Po načinu kako je vođen uklapa se u opštu atmosferu koja je stvorena i u drugim našim gradovima (Sarajevo. Jedni su donosili štrajkačima hranu. brijači. drugi im potajno davali novac u štrajkački fond. a zatim jednim dijelom pekari. strugari. I u naredna dva dana štrajka radnici su se okupljali na Petričevcu. Radnici su zahtijevali slobodu sakupljanja i udruživanja.

godine osnovana je Organizacija radnika Hrvata koja je naredne godine prerasla u Maticu radnika Hrvata. Otuda on procjenjuje da se radnici neće zadržati na zahtjevu za osnivanje prosvjetnog društva i povećanje nadnica. Takođe. oni su tek majskim štrajkom pokazali snagu i solidarnost na koju se ubuduće mora računati.. Ove činjenice bile su svjesne konzervativne snage. godine osnovano Društvo poslodavaca Bosne i Hercegovine koje je imalo zadatak da ujedini poslodavce protiv radničkih tarifno-štrajkačkih akcija. Obje ove organizacije nisu imale mnogo uspjeha u borbi protiv socijalističkog radničkog pokreta. godine i uspješno dalje radili. Pomoć koju je pružalo građanstvo ocijenio je kao pokušaj srpskih “subverzivnih elemenata” da štrajk iskoriste za svoje ciljeve. I pored pritisaka koji su dolazili s više strana. godine osnovano Srpsko zanatlijsko udruženje sa 67 članova. ali da u tome nisu uspjeli. Kotarski predstojnik izvjestio je. Zanatlijsko obrtničko društvo je 13. Krajem 1906. to je izazvalo uznemirenost bošnjačkih zemljoposjednika). u svom razvoju imao je izvjesnih oscilacija koje su bile uslovljene i međunarodnim odnosima. pa su se ujedinile da ga onemoguće.. maja 1911. aprila 1906. Takođe je 1907. Neposredno poslije osnivanja prvih sindikalnih organizacija u Banjaluci je 15. januara 1907 promijenilo ime u Hrvatsko obrničko društvo. Iako su banjalučki radnici počeli organizirani rad 1905. Prirodno. nego će uskoro ovim zahtjevima dodati i druge socijalne i političke zahtjeve koje postavlja međunarodna socijalna demokratija. prvenstveno ekonomskim i političkim krizama . Nastojanjima vlasti pridružile su se sve crkvene institucije i građanske političke partije. socijalistički radnički pokret u Banjaluci uspješno se razvijao do Prvog svjetskog rata. 6. jer su se radnici zadržali isključivo na svojim zahtjevima i nisu pokušali da pokret prošire na seljaštvo (mada se u gradu o tome pričalo.222 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. On upozorava na izvjestan broj doseljenih i domaćih radnika koji su u potrazi za poslom imali prilike da se upoznaju s radničkim pokretom u drugim dijelovima Monarhije. juna 1906. a zatim Muslimansko zanatlijsko udruženje “Fadilet” sa 153 člana. godine osnovana je Podružnica saveza radnika Hrvata. nisu uspjela ni zanatlijsko-radnička društva koja su stajala pod uticajem građanskih političkih grupacija koje su željele da radnike organiziraju na osnovama vjerske i nacionalne pripadnosti. a 20. Zemaljsku vladu o toku štrajka u Banjaluci i konstatirao da je on prirodna posljedica zrelih uslova za pojavu radničkog pokreta.

koji je od početka imao klasni. 1911/12. socijalistički karakter izrasla je Socijaldemokratska stranka Bosne i Hercegovine (dalje SDS BiH). 1910/11. nkv Brijačkih Tipografskih Društvo bolničara Trgovačkih namještenika Ukupno 1907/08 16 60 55 30 28 7 80 4 230 1908/09. Skupština je usvojila Program i Statut stranke i izabrala Mjesni odbor stranke u koji su ušli: Stanko Miletić. Na dnevnom redu bila su pitanja političkog položaja radničke klase.BANJALUKA NA RASKRŠÆU NOVIH SOCIJALNIH IDEJA 223 (naročito Aneksija BiH i balkanski ratovi). godine 6 Savezi radnika Drvodjeljskih Građevinskih Metalskih Kožarskih Krojačkih Mlin. Ali. i 29.Građa – Priredili: Božo Madžar. usvajanje programa i statuta Stranke i izbor odbora mjesne organizacije. kao politička partija radničke klase. Osnivačka skupština održana je 15. radnički pokret u Banjaluci učvrstio se kao trajno uporište socijalističkog djelovanja. Sarajevo 1985. Iz aktivnosti sindikalnog pokreta. i pored toga. juna 1909. 28. Milan KuVidi opširno: Kongresi Glavnog radničkog saveza za Bosnu i Hercegovinu (1905-1919). 6 . Na kraju. Ibrahim Karabegović i Iljas Hadžibegović. kojima je Bosna i Hercegovina bila neposredno pogođena. 1909/10. . avgusta 1909. a zatim kožarskih. kasnije. 17 59 36 36 12 27 167 23 74 2 22 13 13 67 10 5 229 33 63 20 27 15 15 74 3 27 277 15 64 21 25 9 49 28 2 213 Iz tabele se vidi da je sindikalni pokret u Banjaluci imao najjače uporište u podružnicama ciglarskih i građevinskih. metalskih radnika. Neposredno poslije osnivačkog kongresa. Sindikalne organizacije i broj članova u Banjaluci 1907-1912. tvorničkih i nadničarskih radnika. pekarskih Tvorničkih i nadničarskih. mlinarsko-pekarskih i. u Banjaluci su izvršene pripreme za osnivanje mjesne organizacije SDS. godine. krojačkih i drvodjeljskih.

Pokretači ove skupštine bili su Martin Zrelec i Tomo Besedić. kotarski predstojnik je o njenom osnivanju zauzeo negativan stav. Ovoj drugoj prisustvovalo je oko 150 radnika. za 13. pa je njenom odlukom od 9.224 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Dušan Žunić. Agitatori za skupštinu upozoravala su pozvane radnike da sa sobom ponesu kratke komade drveta. ruzović. Kotarski ured izvjestio je Zemaljsku vladu. kako bi imali oružja u slučaju sukoba s policijom. da su banjalučki radnici održali jednu skupštinu 11. avgusta 1909. Protest protiv zlostavljanja radnika Josefa Langa od strane žandarmerije za vrijeme dobrljinskog štrajka koji je od zadobijenih povreda umro i demonstraciona povorka kroz grad. 21. Sve ovo govori . Protest protiv raspuštanja mjesne organizacije SDS. 28. Tomo Milanović. Zrelec. II. S obzirom na to da je mjesna organizacija postavila sebi zadatak da širi socijalističke ideje u gradu i okolini. godine. Novak Radić. da odobri. Nakon toga. reagirala je Zemaljska vlada. a govornici o pojedinim tačkama bili su: Miletić. a drugu 15. Rukovodstvo Mjesne organizacije zatražilo je od Kotarskog ureda. što nije bio slučaj ni s jednom drugom mjesnom organizacijom SDS u Bosni i Hercegovini. raspuštena Mjesna organizacija SDS u Banjaluci. januara 1910. održavanje prethodne skupštine sa sljedećim dnevnim redom: Protest protiv Ustava. 1910. Rišner i Biserčić.. godine. Ostoja Biserčić. Filip Čondić.. Franc Rišner. mart. Marko Marjanović. Glišo Šunkić i Martin Zrelec. septembra 1909.

445 168 1913. godine četvrta u Bosni i Hercegovini i činila je više od 6% ukupno politički organiziranih radnika u zemlji. radnika životnih namirnica. pojačan je pritisak na socijalistički radnički pokret. str.. godine. Sindikalne i političke organizacije djelovale su kao dva krila jednog jedinstvenog pokreta. kada su raspuštene sve sindikalne organizacije. 2. 2. Istovremeno. godine bila je druga i činila blizu 15% članova SDS Bosne i Hercegovine. pa je fluktuacija radne snage dobila široke razmjere. Podaci se odnose na stanje u februaru mjesecu navedenih godina. 1.077 126 1912. kožarsko-prerađivačkih radnika. Postanak radničke klase. Broj članova Mjesne organizacije SDS u Banjaluci7 U Bosni i Hercegovini U Banjaluci 1910. kao i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Do 7. Nezaposlenost je stalno rasla. Krizu je još više zaoštravalo zavođenje iznimnih mjera od 2. jer se bez njih sužavala baza političkog djelovanja mjesnih organizacija SDS. obnovljene su u Banjaluci sljedeće sindikalne organizacije: drvodjeljskih. Hadžibegović. 339-360. maja 1913.929 100 1919. Socijalistički pokret u Bosni i Hercegovini 1905-1919.BANJALUKA NA RASKRŠÆU NOVIH SOCIJALNIH IDEJA 225 o velikom nezadovoljstvu banjalučkih radnika postupcima vlasti. koji je održan sredinom 1910. I. 7 . Arhiv Komunističke partije Bosne i Hercegovine. do 13. pa i u Banjaluci. a njihova imovina zaplijenjena. 1951. 1. Posljedice svih ovih okolnosti bile su da se neke sindikalne organizacije više nisu obnovile do Prvog svjetskog rata. Sarajevo. To je bila opšta pojava u Bosni i Hercegovini. Poslije aneksione krize radnički pokret se naglo razvijao. Planirana skupština nije održana. ali je uskoro izbila nova balkanska kriza. 6. avgusta 1913. tvorničko-nadničarskih i nekvalificiranih radnika. Radnički pokret u Banjaluci.075 900 Mjesna organizacija SDS u Banjaluci bila je 1911. a 1919.704 1911. U ofanzivu su krenuli i poslodavci koji su željeli da iskoriste teškoće i unište radnički pokret. Balkanski ratovi pogoršali su privredne i političke odnose. a Mjesna organizacija aktivirana je tek nakon II kongresa SDS BiH. što je izazvalo znatno osipanje sindikalnog i partijskog članstva. do Prvog svjetskog rata razvijao se u kratkotrajnim mirnim periodima. Tom II. Zbog toga je raspuštanje sindikalnih organizacija bio težak udarac za čitav radnički pokret.

Njegove sindikalne organizacije i mjesna organizacija bavile su se nizom pitanja koja su bila u središtu ekonomskog i političkog života u zemlji i izvan nje. Vođeno je više tarifno-štrajkačkih akcija. 15 predavanja iz oblasti ideološkog i političkog obrazovanja radnika sa 750 slušalaca i veliki broj odborskih sjednica. njegovu ekonomsko-socijalnu borbu. koje zbog svog klasnog egoizma zapostavljaju interese naroda. o uvođenju potpunijeg socijalnog osiguranja itd.). . loše komunalne politike gradskih vlasti. Od 1906. ostatka feudalizma. Njihova kritika apsolutističke vladavine. Borba za demokratski ustav i sabor zasnovan na opštem pravu glasa bila je nerazdvojno vezana s borbom za politička prava građana (sloboda sastajanja i udruživanja. Mada su svjetski i unutrašnjopolitički događaji pred Prvi svjetski rat bili u središtu interesovanja čitave socijalne demokracije. Socijalistički radnički pokret u Banjaluci do Prvog svjetskog rata razvijao se kao integralni dio radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini. Organizacije se obnavljaju krajem rata i u prvim mjesecima poslije njegovog završetka kada dostižu do tada neslućen broj od 900 članova..000 ljudi. a u zajedničkoj biblioteci imao je 115 knjiga. buđenje klasne svijesti i podizanje kulturnog nivoa radničke klase. prema nepotpunim podacima. Na tim manifestacijama okuplja se svake godine od 300 do 500 ljudi. sloboda štampe i dr. godine Međustrukovni odbor u Banjaluci priredio je 15 zabava. održavane su javne narodne i radničke skupštine protiv skupoće. Samo u toku 1911. srpsko stanovništvo je odvođeno u logore i na prisilne radove na izgradnji puteva i vojnih objekata. Izbijanjem Prvog svjetskog rata prekinut je rad radničkih organizacija u Banjaluci. Osim mobilizacije radnika u vojsku. a u uslovima nepovoljne strukture radničke klase uokvirene agrarnim društvom i drugi konkretni oblici rada. do sredine 1913. agresivnog klerikalizma.226 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine banjalučko radništvo slavi Prvi maj. a posebno kritika rada buržoaskih političkih partija. Samo od sredine 1911. i 1912. predstavljala je značajan korektiv u političkom i socijalnom životu Banjaluke. do 1914. U tom smislu poseban značaj imala su socijalistička štampa i literatura. godine Mjesna organizacija SDS održala je. ona nikad nije zapostavljala pitanje organiziranja proletarijata.. 10 javnih skupština kojim je prisustvovalo preko 4.

VIII) i Tuzle (9/10. VIII 1878). godine Modriča je upisana kao trgovište. gdje su od 15. godine. Kladari. što je bilo samo uvod u bitke u kojima su najteže stradali bosanska Posavina i kraj oko Doboja (područje opercije XX divizije). P rodiranje glavne kolone austrougarske vojske (VII divizije) od Broda i Šamca prema Sarajevu. ali za sada ne raspolažemo detaljnim podacima o tome.MODRIČA 1878-1918. jula 1880. koji je pripadao donjotuzlanskom okrugu. 1. septembra vodile teške borbe. Mrka Ada. i 5. VIII) bilo je ugroženo ustankom u Gračanici. “Napredovanje uz borbe iz Šamca do Gračanice (4. Dobrinja. sigurno je da se bošnjačko stanovništvo uključilo u otpor okupaciji. Garevac. sa ukupno 25 sela. godine javlja kao trgovište i katastarska opština s 13 seoskih opština i 34 sela. str. U prvom austrougarskom popisu stanovništva 1879. 7-9. Riječani i Vranjak. tako da su se austrougarske čete morale povući u Doboj. pa se u popisu stanovništva 1885. U okviru modričke političke ispostave tada se nalazilo više seoskih opština: Babešnica. godine tačno je precizirano koja naFerdinand Hauptmann. Tek nakon nove mobilizacije austrougarskih četa počinje drugo osvajanje Posavine uporedo iz Doboja i Šamca koje se završava krajem septembra izbijanjem na Drinu i zaposjedanjem Zvornika. Tek u popisu stanovništva 1895. avgusta do 5/6. kao ni o držanju srpskog i hrvatskog stanovništva ovog kraja. Miloševac. počevši od sukoba kod Maglaja (3. 1 . Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung. Graz. Die Osterreischisch-ungarische Herschaft in Bosnien und der Herzegovina 1878-1918. pod komandom generala Filipovića. Uvođenjem nove administrativno-upravne podjele.”1 Pošto se Modriča nalazila na području najtežih borbi. u Modriči je ukinuta politička ispostava. 1983. pratile su teške borbe u dolini Bosne. opština i politička ispostava u gradačačkom srezu.

broj stanovnika se uvećao za 577 ili 2 Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. te Gaj. godine najbliži osmanskom periodu. Pošto je ovaj popis iz 1879. uvrštena je u 66 gradskih opština Bosne i Hercegovine. .228 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Izvjesna odstupanja izazvana su specifičnim razvojem ovoga mjesta nakon okupacije. Stanovništvo Modriče bilo je vjerski i nacionalno izmiješano. upisan u Modriču i Tarevce. Oteža. za razliku od bliže okoline. Modriča više nije trgovište nego grad. 1885. Srpska Varoš. Gaj. tako da su sva poređenja nesigurna. Šić i Turska Varoš. U njoj je bio namješten opštinski bilježnik kao predstavnik vlasti.2 Novom organizacijom gradskih opština 1897. oružnička postaja i vojna pošta – telegrafska i telefonska. gdje su sela bila vjerski i nacionalno kompaktna.43% +145 = 33. Od 1879. str. prirodnog priraštaja. jer su austrougarski popisi stanovništva obavljeni po različitim popisnim principima. Kretanja u strukturi stanovništva nije moguće precizno pratiti. aprila 1895. do 1910. mi smo ga ovdje uzeli u obzir. Stara Čaršija. Priraštaj stanovništva u Modriči 1879-1910. godine Godina Broj stanovnika Broj kuća 1985 427 1879. Priraštaj 1879-1910. što znači da i pored svih nepreciznosti odražava trenutno stanje. doseljavanja i iseljavanja. 2729 551 2462 572 1910. 2264 487 1895. a mnogi autori prvi popis koji je obavljen godinu dana nakon okupacije smatraju manjkavim i gotovo neupotrebljivim. Latini. i to Oteža koja je upisana i u Modriču i u Dobrinju. selja obuhvata Modriča: Ciganluk.. godine Modriča dobija status gradske opštine. Lug. odnosno.. *** Demografska kretanja stanovništva u Modriči bila su slična globalnim kretanjima u Bosni i Hercegovini. Katane. +577 = 23.95% Ukupni broj stanovnika u Modriči bio je promjenljiv i uglavnom je zavisio od teritorijalnog obima prilikom popisa. U ovom popisu sporna su dva sela. 324.

72.38 23. Vjerska struktura stanovništva u Modriči 1879.33 1910.MODRIÈA 1878-1918.23 9. Skoplje 1932.31 1895. 229 23. 1885-1895.4%. što godišnje čini manjak od 0. Filipović. 1958. Priraštaj u Modriči bio je za oko 41% niži od prosječnog prirasta gradskog stanovništva u Bosni i Hercegovini (64%).4%. 70.19 23.786 + 353 = 24. s obzirom na to da su pojedine vjerske grupacije imale nejednak demografski rast. Muslimani 1. koji je u dva navrata objavio monografije o ovom mjestu: Modriča.24% Jevreji 5 7 9 9 + 4 = 80% Konfesionalna struktura stanovništva Modriče izražena u procentima Konfesija Muslimani Pravoslavni Katolici Jevreji 72. naročito poslije Aneksije 1908.37 Na demografska kretanja muslimanskog stanovništva.71 0. Nešto vjernija statistička slika dobija se ako se uporede pojedini popisi: 1879-1885.63% Pravoslavni 468 529 552 477 + 9 = 1.3 Tada se iz Modriče iselilo oko 30 Za proučavanje stanovništva u Modriči veliku zaslugu ima Milenko S.78% godišnjeg prirasta. Godina popisa 1879.433 1.616 1.913 1. a 1910. godine po broju stanovnika bila na 28. Više svjetla u kretanje stanovništva unosi pregled po konfesijama.01% godišnje i 1895-1910. 1885. godine na 30 mjestu u Bosni i Hercegovini. i Modriča nekad i sad. 71.62%. godine.58 3. 3 .98 0.3 godišnje. 1885. 1895.25 1879. uticalo je iseljavanje u Tursku. stanovništvo se povećalo za 20% ili 2. 1910.37 7. priraštaj iznosi 14.34 0. koje je u cijelom ovom periodu bilo najbrojnije u Modriči.10 20.88% Katolici 79 112 255 190 + 111= 139. što se odrazilo i u činjenici da je ona 1879. što je iznosilo 0.55 19.37 4. 1885. ± 1879 – 1910. 1910.94 0. 1895.05% ili 2. Sarajevo. broj stanovnika je opao za 258 ili za 9.

*** Prvi precizniji podaci o socijalnoj strukturi stanovništva u Modriči za vrijeme austrougarske vladavine dati su u popisu stanovništva iz 1885. godine. str. U razdoblju od 1878-1918.230 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. pokazuje demografsko nazadovanje za 127 lica ili 6. Tada je u Modriči bilo upisano 17 doseljenika iz Austro-Ugarske. 57. 69. Filipović. Modriča nekad i sad. uglavnom iz susjednih sela i obližnjih varoši. što se objašnjava odlaskom stranih doseljenika koji su radili na poljoprivrednoj stanici. Hadžići. 54.58%. godine. Filipović. godine. Prvi podaci o broju stranih doseljenika u Modriču zabilježeni su u popisu stanovništva 1885. broj katolika se povećao za 176 lica ili 222. U narednom popisu.. porodica. 60-61. pošto je 1910.49%. Opadanje broja pravoslavnog stanovništva naročito se pokazuje u razdoblju 18951910. str. dok je prirodni priraštaj izostao. godine u Modriču se iz okolnih sela i susjednih varoši uselilo svega 5 pravoslavnih rodova sa 6 domaćinstava. iz 1895.78%. do 1918. Avdići i Rustembegovići). Samim tim značajno se izmijenio sastav muslimanskih rodova u Modriči. broj stranih doseljenika se znatno uvećao i tada ih je bilo 92 i to 7 iz austrijske polovice Monarhije. koje su vodile porijeklo iz drugih krajeva Bosne i iz prečanskih mjesta. tako da se u razdoblju 18951910. 83 iz ugarske i 2 iz drugih država. jer su neki sasvim iselili (Vejzovići.. U cijelom austrougarskom periodu u Modriču se naselilo ukupno 9 rodova s 13 porodica. a drugi doselili. bilo samo 9 lica ili 1. Golubovići. godine. S. Useljavanje stranaca bilo je najviše uslovljeno osnivanjem poljoprivredne stanice u Modriči. nije se mogao nadoknaditi manjak koji je nastao iseljavanjem nakon Aneksije 1908.63%.5 Katoličko stanovništvo bilježilo je najveći rast 1879-1895.4 Demografsko nazadovanje pravoslavnog stanovništva bilo je očigledno. go4 5 Vidi opširnije: M. Bez obzira na to što se u razdoblju od 1878. U narednom 15-godišnjem razdoblju broj katolika je opao za 65 lica ili za 25. godine. S. Modriča nekad i sad. U tom razdoblju. godine u Modriču uselilo 18 rodova s 35 domaćinstava. . 49. M.88% više nego 1879. kada se iselilo 75 lica ili 13.

25) 350 (48. . godine data je samo struktura agrarnog stanovništva. tako da ovo ne pruža sasvim tačnu sliku privredno aktivnih lica).57%) i zanatlije i trgovci 119 (16. nadničara.15%. u Modriči je bilo: 6 Ortschafts und Bevolkerungs Statistik 1885. godine. niti ih uporediti s prethodnim popisom. dok na sva druga zanimanja otpada 46 lica ili 5.38%.07%.14) 4 (0. što ukupno iznosi 675 privredno aktivnih lica ili 93.41) 9 (1. a sve drugo je upisano u skupnu rubriku.50) 206 (28.57) 19 (2.14) 9 (1.54) 1 (0. izdržavanih 68. tako da nije moguće utvrditi pojedine socijalne skupine.543 Iz ovog pregleda vidi se da je 1885. 231 dine. (Ovdje su popisani samo muškarci koji privređuju u pojedinom zanimanju.MODRIÈA 1878-1918. nadničari i sluge 206 (28.63) 1.50%). Od poljoprivrede kao glavnog izvora egzistencije živjelo je 360 privredno aktivnih lica ili 49. pomoćni radnici.62%. str.55) 119 (16. godine dominatne su tri socijalne skupine: slobodni seljaci 350 (48. a od svih drugih zanimanja 361 ili 50.54%). 144-145. U popisu od 1895. godine u Modriči bilo 721 privredno aktivno lice. U socijalnoj strukturi Modriče 1885.25) 3 (0. Prema popisu iz 1895. sluga Ostalih muških stanovnika preko 16 godina starosti Žena i djece 1 (0.543 članova domaćinstva. koja su izdržavala 1.93%. što u procentima iznosi: aktivnih 31.6 Tada je socijalna struktura privredno aktivnih muških lica izgledala ovako: Od ukupno 721 lica bilo je: Opštinskih činovnika Učitelja Sveštenika Aga i begova Slobodnih seljaka Kmetova Posjednika kuća i rente Trgovaca i zanatlija Pomoćnih radnika.85%.

ali su očite izvjesne promjene unutar sloja agrarnog stanovništva zemljoposjednika i slobodnih seljaka.01%. godine. godine.720 lica od poljoprivrede je živjelo 1.232 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. oko polovine modričkog stanovništva živjelo . u Modriči je došlo do znatnih pomjeranja u socijalnoj strukturi stanovništva u korist agrarnih skupina.294 Svega 54 197 939 18 397 1.81% U toku 15-godišnjeg perioda (1895-1910).121 1. što ne pokazuje bitna odstupanja u globalnoj socijalnoj podjeli iz 1885.19% 34. socijalna struktura u Modriči izgledala je ovako: Socijalna grupacija Zemljoposjednici sa kmetovima Zemljoposjednici bez kmetova Slobodni seljaci Kmetovi Ostalo poljoprivredno stanovništvo Ukupno popljoprivredno stanovništvo Ostalo civilno stanovništvo Domaćin 10 37 161 2 101 311 Rodbine 44 160 778 16 296 1.387 1.333 ili 49. godine..00% 38. Sve do 1895. Prema popisu stanovništva 1910..73% 16.605 857 Postotak od ukupnog stanovništva 2.12% 65.19% 8. od ukupno 2.99%.333 Dakle. a od drugih zanimanja 1.387 lica ili 50. Socijalna skupina Zemljoposjednici Slobodni seljaci Kmetovi Domaćina 196 54 2 Rodbine 288 765 12 56 Ukupno 342 961 16 70 Ostalo poljoprivredno stanovništvo Ostalo civilno stanovništvo Ukupno poljoprivredno stanovništvo 266 14 1.14% 0.

da bi se do 1910. nego naglašena pojava i u drugim bosanskohercegovačkim gradovima u ovom razdoblju.MODRIÈA 1878-1918. 9 1895. Unutar agrarne skupine dogodile su se sljedeće promjene: Socijalna skupina 1985. najveće promjene dogodile . godine za četiri puta. Ovaj proces doseljavanja i umnožavanja zemljoposjedničkih domaćinstava u grad nije nikakva osobenost Modriče. Socijalna skupina zemljoposjednika uvećala se 1885-1895. do 1910. godine. usljed iseljavanja bošnjačkih porodica u Osmansko carstvo. godine odvijala intenzivna ekonomsko-socijalna diferencijacija. Ipak. druga polovina od zanimanja izvan agrarne privrede. njihov broj smanjio za 7 domaćinstava. 233 je od agrara. 54 1910. koja je posebno zahvatila skupine zemljoposjednika i slobodnih seljaka. 47 10 161 101 2 37 Zemljoposjednici Zemljoposjednici sa kmetovima Zemljoposjednici bez kmetova Slobodni seljaci Kmetovi 350 1 196 14 2 Ostalo poljoprivredno stanovništvo - Iz navedenih podataka jasno se vidi da se u Modriči od 1885.

nadničari i sluge (206 aktivnih lica ili 28. Takva sudbina zadesila je i neka druga naselja u Bosni i Hercegovini nakon okupacije 1878.03% svih zaposlenih izvan poljoprivrede. što je neminovno vodilo slabljenju socijalnih skupina unutar gradske privrede. Godinu dana nakon ovog popisa (1886).333 na 857 ili za 476 lica (35. koja 1910. Globalni podaci pokazuju da se nakon 1895.07% svih privredno aktivnih lica u Modriči ili 90. godine. i u prvoj deceniji 20. su se u skupini slobodnih seljaka. bitno su uticali na ovakva privredna i socijalna kretanja njenog stanovništva. koja nisu uspjela da se aktivnije uključe u nove privredne tokove.50% svih zaposlenih. broj domaćinstava slobodnih seljaka umanjio se za 154 ili 44%. čine 32. godine. da bi se taj proces nastavio do 1910. a posebno izgradnja željezničkog saobraćaja koji je zaobišao Modriču. do 1895. Od 1885. na kojoj se zaposlio izvjestan broj ljudi koji su bili većinom doseljenici iz drugih zemalja Austro-Ugarske. Okupacija zemlje od strane Austro-Ugarske.234 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Socijalna struktura modričkog stanovništva koje je osiguravalo egzistenciju izvan agrarnog sektora nije detaljnije praćena nakon 1885. ono je opalo s 1. odnosno. najbrojniju socijalnu skupinu unutar gradske privrede činili su pomoćni radnici. Ove skupine činile su 40. godine u Modriči 67% slobodnih seljaka prešlo u druge socijalne skupine ili se iselilo. do 1910. a zatim trgovci i zanatlije kojih je bilo 119 ili 16. osnovana je u Modriči poljoprivredna stanica. Osim ovih. u Modriču se doselio izvjestan broj zanatlija i trgovaca sa strane. godine neagrarne skupine modričkog stanovništva brzo smanjuju. do 1910. Treća socijalna skupina koja se u ovom periodu formirala i izbila na drugo mjesto – ostalo poljoprivredno stanovništvo – predstavljala je sloj bezemljaša. . Od 1895. Prema popisu stanovništva iz 1895. stoljeća bila zahvaćena nazadovanjem gradske privrede. Svako treće domaćinstvo u Modriči koje je živjelo od agrara spadalo je u socijalnu skupinu bezemljaša. tako da se ona mora pratiti mimo službenih popisa stanovništva.. To znači da je od 1885.70%).57% svih zaposlenih).. godine.47% agrarnih domaćinstava Modriče. sloj osiromašenih bivših kmetova ili slobodnih seljaka. u nešto blažem tempu i bilježio dalje opadanje ove socijalne skupine za 35 domaćinstava ili 17. pa se pouzdano može tvrditi da je socijalna diferencijacija u Modriči išla u pravcu osiromašenja brojnih domaćinstava.85%. Očigledno je da useljavanje u Modriču nije nadomještalo iseljena i izumrla domaćinstva. koju su ranije činili relativno razvijena trgovina i zanatstvo. Iz ovih kretanja jasno se vidi da je Modriča krajem 19.

Broj stoke u gradskoj opštini Modriča 1895. To se nije odnosilo samo na onaj dio gradskog stanovništva koje se u statistikama vodi kao poljoprivredno. nego i za svo ostalo – trgovce. godine7 Broj vlasnika Konji Goveda Ovce Koze Svinje Ukupno 1895. važne prihode donosilo je voćarstvo.676 9 46 372 297 1910. Osim obrade zemlje (proizvodnja žitarica i povrća). posebno uzgoj šljiva. 43. gubila je svoj raniji trgovačko-zanatlijski značaj i sve više zavisila od poljoprivredne proizvodnje. . nalazili značajne dopunske izvore prihoda u poljoprivredi. osim rijetkih izuzetaka.396 15 100 + 6 +54 (36 pomoćnih.70%) Rezultati popisa marve u Bosni i Hercegovini od 1895. To se poslije 1878.50 + 16 . pa su u novim uslovima nastavljali da žive od tradicionalne gradske privrede (trgovina i zanatstvo) koja nazaduje. godine dogodilo onim varošicama i gradovima koje su zaobišle željeznički saobraćaj i industrijalizaciju. I Modriča. Sarajevo..201 . 235 *** Privredni razvoj Modriče za vrijeme austrougarske vladavine nije se bitno razlikovao od mnogih gradskih opština u Bosni i Hercegovini u kojima je većina stanovništva svoju egzistenciju nalazila u poljoprivrednoj proizvodnji. i 1910. zbog čega poljoprivreda dobija dominantno mjesto u privrednom životu. str.209 134 4 187 1. 64 pletenih) .001 84 20 156 1. 142 1.26%) Broj pčelara Broj košnica 7 135 1.31 . Rezultati popisa stoke u Bosni i Hercegovini od godine 1910.7 . Sarajevo. 1912. 75 (20. perad i pčele. str. a mnoga domaćinstva držala su stoku.MODRIÈA 1878-1918. ± 1895 – 1910. godine agrarna privreda zapošljavala i izdržavala blizu dvije trećine modričkog stanovništva. 184-185. zanatlije i nadničare jer su svi. 1896.280 (16. mala varoš bosanske Posavine iz čije se glavne ulice izlazilo u njive i voćnjake. Otuda je 1910.

kovačnica i vešarnica. 8 . tri sušare za kukuruz..9 ha. godine. godine 4. godine 0. pataka 117.65. Površina stanične zemlje i njena namjenska struktura ostale su nepromijenjene sve do 1908. što čini neznatno povećanje od 0. stručno osoblje i učenike.. Poljoprivredna stanica bila je podignuta u modričkom polju. s arondiranom površinom od oko 330 ha.120 komada. 103-107 i str. pekara. a 1910.50 grla. do 1910. str. štale za rasplodnu i tegleću stoku. godine vrtovi prePoglavlje o poljoprivrednoj stanici u Modriči napisano je na osnovu slijedećih izvora: Die Landwirtschaft in Bosnien und der Herzegovina. s tim što je primjena modernih tehničkih sredstava morala biti primjerena ekonomskim mogućnostima posavskih seljaka. S obzirom na to da je stanica smještena u bosanskohercegovačkoj žitnici – Posavini – njen najvažniji zadatak bio je da se bavi racionalnom obradom zemlje.56. godine 0. kokoši 1.5 ha. gumno. Iz gornje tabele vidi se da se od 1895.5 ha na 7. do 1911. Po jednom vlasniku bilo je 1895. Kao ogledno dobro imala je zadatak da primjenjuje savremene agrotehničke mjere i tekovine nauke.8 sa zadatkom da djeluje kao ogledno dobro. ambar za žito. Zbog toga su na stanici uvedene u proizvodnju samo one mašine i alatke koje je mogao kupiti i koristiti prosječan poljoprivrednik.. Tada se površina stanične zemlje povećala za 3. a 1910. godine. godine u Modriči smanjio i broj vlasnika stoke i broj grla. poljoprivredna škola i poljoprivredni savjetnik za cijelu bosansku Posavinu. a neproduktivno zemljište smanjeno je sa 9.896 i pura 53. godine 4.61 grlo. a srazmjerno njegovoj ulozi i stočarstvu je trebalo posvetiti odgovarajuću pažnju. formirani su pašnjaci na površini od 6. Stanične zgrade bile su podignute oko prostranog dvorišta i sačinjavale su ih: stambene zgrade za upravnika. *** Poljoprivredna stanica u Modriči osnovana je 1886. godine. godine upisan i sljedeći broj peradi: gusaka 54. 115-117. dok su 1910. U Modriči je 1910.7 ha. Po jednom stanovniku opštine bilo je 1895. Izvještaji o upravi Bosne i Hercegovine od 1906. što ukupno iznosi 2. Opadanje broja vlasnika i broja grla stoke u gradskoj opštini bilo je u skladu sa ekonomsko-socijalnom diferencijacijom koja se odvijala u ovom razdoblju. telad i perad.15 grla.236 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.

Osnovno produktivno zemljište bile su njive i od početka do kraja ovog perioda njihova površina se kretala od 317 do 319 ha. izdijeljena je na površine od po 10 ha. Vajda Carl. Save i Drine. između kojih su vodili široki putevi. Stoger Edmund.90 ha). Pošto je stanična zemlja bila dobro arondirana. Za obradu stanične zemlje korišteno je 5 do 7 pari konja i oko 20 pari volova. s obzirom na funkciju i zadatke. stočna repa i dr. posebno na prostoru između Bosne. Stoka nije tovljena u te svrhe. kukuruz. sjemena i provođenja drugih mjera koje vodi stanica. Poljoprivredna stanica u Modriči. Kral Fridrich von Dobra Voda. Proizvodnja mesa i mlijeka nije imala većeg značaja za ekonomiju stanice. Na njivama je uzgajana pšenica. kao i tri ostale u Bosni i Hercegovini. 1907. Od osnivanja poljoprivredne stanice u Modriči do 1918. koje je nadziralo i vodilo sve druge poljoprivredne poslove. Melchar Ladislaus. Sieber Vilhelm. raspolagala je izvjesnim brojem priplodne i radne stoke. 237 tvoreni u livade (1. Pošto je na cijelom području Posavine bilo rašireno goveče koje je bliski srodnik ugarskog stepskog govečeta. Stanica je držala svinje berkširske rase. 1909-1918. stanica je nastojala da upravo uvozom iz Mađarske poboljša domaću pasminu goveda. a za vlastite potrebe uzgajan je i izvjestan broj peradi.). Ona je imala samo pravo nadzora nad raspolaganjem i čuvanjem erarnog (državnog) imetka. Lokalne vlasti i sreski uredi u čitavom regionu bili su dužni da veoma aktivno sarađuju sa stanicom u provođenju svih akcija oko raspodjele rasplodne stoke. Politička vlast u čijoj se oblasti nalazila stanica nije imala nikakve ingerencije u stručnom vođenju stanice.MODRIÈA 1878-1918. Poljoprivredna stanica u Modriči. a ostatak mlijeka je prodavan ili pretvaran u kajmak i puter. Novak Slavoj. Bosnischer Bote-Bosanski glasnik (adresar) za godine: 1900. a na rubovima je bilo zasađeno voće. Starkowki Anton i Babić Stevan.9 Ipak. zob. 1904. 9 . godine stručnim i administrativnim poslovima stanice rukovodili su stranci: Vybiral Anton. vrhovno vodstvo poljoprivrednih stanica u stručnom i administrativnom pogledu pripadalo je Poljoprivrednom birou administrativnog odjeljenja Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu. šećerna repa i krmno bilje (crvena djetelina. osnovana je kao samostlno preduzeće na čijem čelu se nalazio teorijski i praktično obrazovan poljoprivredni stručnjak.

uglavnom. a isto tako i hrana koju su plaćali 25 krajcara od svoje nadnice. Vlasnici oglednih imanja obavezivali su se ugovorom da će svoje imanje urediti i voditi tri godine prema uputstvima rukovodioca stanice. . Briga oko odjeće. koja se sastojala od stručnih predmeta i obuke u čitanju. Osim praktične. Poljoprivredna stanica u Modriči imala je obavezu da osnuje 3-5 oglednih seoskih imanja.. Prilikom izbora oglednih imanja vodilo se računa da ona budu prosječna i tipična za cijeli kraj. Ovaj novac trošen je. Pažljivo odabrani učenici imali su radne zadatke. ili prema želji učenika. Broj učenika u poljoprivrednoj stanici Modriča bio je ograničen na 30 omladinaca između 16 i 20 godina starosti. Poseban zadatak poljoprivredne stanice u Modriči bio je da djeluje kao poljoprivredna škola. Stan im je bio osiguran na stanici. koji će nakon napuštanja stanice stečena znanja i vještine primijeniti na vlastitom imanju. Svaki učenik prilikom dolaska u poljoprivrednu stanicu dobijao je jedno novo odijelo. odgovarajuću količinu probranog sjemena. te da ulaganja ne budu nedostižna za normalno seosko domaćinstvo. Oni su na stanici ostajali tri godine. na prvoj godini. Za svoj rad učenici su bili plaćeni po jednu krunu dnevno. Zbog toga su sredstva za ogledna imanja iz zemaljskih sredstava bila ograničena na 100-150 guldena (200-300 kruna) za jedno imanje. To su trebali biti sinovi slobodnih seljaka i kmetova. Kao odšteta za to davana je jednokratna subvencija u investicione svrhe i bolji prihodi imanja. veša i posteljine išla je na račun stanice. Sve što su radili imalo je da posluži racionalnijoj poljoprivrednoj proizvodnji primjerenoj širokim slojevima seoskog stanovništva. a jedno je morao donijeti od kuće. Najbolji učenici dobijali su premiju u vrijednosti jednog kompletnog gvozdenog pluga. Sve što je preduzimano trebalo je da posluži glavnom cilju – da se seljaku ponudi primjer koji će ga pokrenuti i podsticati na racionalno privređivanje. održavana je i teorijska nastava. učenici su polagali praktični i teorijski ispit i dobijali svjedočanstvo. s ciljem da praktičnom obukom mladih ljudi sa sela obrazuje dobre poljoprivrednike. kao i ostali radnici na stanici. U tim poslovima vodili su ih poljoprivredni stručnjaci i iskusni “majstori u poljoprivrednim poslovima”. obuće. a na drugoj i trećoj godini isplaćivan im je još dodatak od 6 kruna mjesečno.. Zbog toga je svaki učenik imao obavezu da prođe sve grane poljoprivrednih poslova i na kraju stekne kompletno znanje o ukupnom radu na stanici.238 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Nakon tri godine. pisanju i računanju. kako bi neposredno uticala na racionalniju obradu zemlje i uzgoj stoke. ili 1 grlo rasplodne stoke.

Povećana proizvodnja nije bila rezultat znatnijeg povećanja obradivih površina. do 1914. Poklanjana je posebna pažnja ispravnom gajenju stoke. kotarske pripomoćne zadruge. Sve ostalo. Na zemlji su bili stvoreni takvi pravni odnosi da ni aga. Njen učinak mora se posmatrati i kroz prizmu nekoliko ograničavajućih faktora. naročito sjetvu i žetvu. ukoliko on sam nije prihvatao novine. prema uputama stanice. nego. stanice i zaklade za bikove i slično. morao je da obavi vlasnik imanja raspoloživom radnom snagom. nego i za cijelu bosansku Posavinu. Na oglednim imanjima bilo je obavezno gajenje krmnog bilja. a isto tako voća i povrća. proizvodnja žitarica u Bosni i Hercegovini od 1882. sjeme i rasplodnu stoku vlasnik oglednog imanja kupovao je pod istim uslovima kao i drugi poljoprivrednici. Bez obzira na to što je država sa svoje strane i iz vlastitog interesa imala dobre namjere i vršila izvjesna ulaganja u modernizaciju poljoprivrede. te pripremanju i smještaju stočne hrane. kao što su kmetski odnosi i nezainteresiranost kmeta za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. finansijska sredstva nisu bila dovoljna da bi se u uslovima neznatne ekonomske snage seljaštva. jer je povećanim ulaganjem i naprezanjem povećavao prihode age i države na vlastiti račun. to nije bila zasluga samo poljoprivrednih stanica. ni država nisu mogli prisiliti kmeta na bolju i racionalniju obradu zemlje. kao što su putujući poljoprivredni učitelji. Ako je vlasnik oglednog imanja dobio sjeme od stanice. Međutim. Velika tekovina bila je primjena đubriva i prelazak s tropoljnog sistema na plodored. godine povećala se za 224%. djeteline i repe. . Uvođenje niza korisnih novina pozitivno se odrazilo na produktivnost. Mada se u ovom trenutku ne raspolaže svim detaljnim podacima o ukupnom učinku poljoprivredne stanice u Modriči. djelimično. 239 na adaptaciju i poboljšanje privrednih objekata. njegove konzervativnosti i kmetske nezainteresiranosti ostvarili veći rezultati. poljoprivredne sprave i alat. bio je obavezan da ga vrati od prve ljetine. već i drugih institucija. Ipak.MODRIÈA 1878-1918. Poljoprivredna stanica u Modriči bila je promotor racionalne obrade zemlje i uvođenja boljih pasmina stoke. obavlja blagovremeno. bez obzira na sve navedene teškoće. godine imali dalekosežan značaj ne samo za Modriču i njenu okolinu. rasadnici. Od posebne važnosti za racionalno privređivanje bilo je da se seljak privikne na stalan rad i da sve poljoprivredne poslove. primjene novih agrotehničkih mjera. Sve ove poslove. na osnovu navedenih podataka može se zaključiti da su njeno osnivanje i rad do 1918.

. godine u Modriči je obavezu sudskog protokoliranja imala svaka trgovačka radnja u Modriči koja je godišnje ostvarivala najmanje 400 kruna čistog prihoda. 1886. moderniji zanati većih tehničkih i tehnoloških zahtjeva. 1907. koji je stupio na snagu 1. godine 15 trgovina. godine10 Naziv firme 1. Spisak trgovaca u Modriči sačinjen je na osnovu originalnog spiska sudskih protokoliranih trgovina od 1883-1886: Verzeichiss sammtlicher in Bosnien und der Herzegovina Models gerichlich zusammengestelt auf Grund der gerichtichen Handelsregister. Stare zanate potiskuju novi. pa stagniraju i propadaju. ali sve nisu podlijegale obavezi protokoliranja. Modriča je ostala izvan neposrednog željezničkog saobraćaja. Protokolirane trgovačke radnje u Modriči od 1884. 1884. a uključivanje Bosne i Hercegovine u austrougarsko carinsko područje. Prema Trgovačkom zakonu za Bosnu i Hercegovinu. do 1918. a najveći broj – 23 firme – dostignut je 1918. za godine: 1900. 1879. U Modriči je postojalo više trgovina. trpjeli konkurenciju jeftinije industrijske robe iz Monarhije. godine 11. pokrenulo je tradicionalno bliske poslovne veze modričkih trgovaca i zanatlija s Beogradom i drugim srbijanskim gradovima. godine. Do kada radi 1910. 1884. Zahvaljujući dobroj tradiciji i opštoj konjukturi u prvim godinama okupacije. *** Razvoj trgovine i zanatstva u Modriči za vrijeme austrougarske vladavine nije tekao uvijek ravnomjerno i uzlaznom linijom. Krekić 2. 1906. Bosnischer Bote – Bosanski glasnik. ograničene jakom esnafskom tradicijom. Na osnovu tog zakona protokolisano je: 1884. godine 17. 1912. Kada su se uslovi u zemlji normalizirali i počeli djelovati novi tržišni odnosi. u Modriči su se počele osjećati posljedice prilagođavanja novim uslovima. Sarajevo.. I jedni i drugi morali su se prilagođavati novom ukusu i navikama. 1904. novembra 1883. modrička trgovina i zanatstvo su se još uvijek dobro držali. jer su se obje ove grane gradske privrede morale prilagođavati novim uslovima. Trgovci su morali tražiti nove poslovne veze i odnose. Pojedini trgovci i zanatlije se ne snalaze u novim uslovima.240 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. a na njihova mjesta postepeno dolaze drugi iz redova domaćih ljudi ili doseljenika. godine. 1909-1918. a zanatlije su. Braća J.. Braća Nikolić 10 Godina protokol.

1918. Hadži-Husejin Kovačević 15.MODRIÈA 1878-1918. 1885. 1918. Patković Jovo 19. Petrović Niko 22. Lončarević Ilija . Aleksić i Nikolić 28. 1911. 25. 1884. 1918 7. Ganibegović Mehmed i brat 30. Nikolić Simo (Pačulji) 27. 1884. 1905. 1884. 1918. 1918. 1918. 1906. Blagojević Jovo 32. 1912. Koljić Ilija 26. Pero Mitrović 13. Niko Mihajlović 10. 1884. 1884. Jančo Janković 14. Mitar Stojanović 9. do 1918 Od 1906. 1910. Braća Popović 6. 1918. 1896. 1918. Đonlagić Ago 31. 1918. 1908. Jovica Maksimović 16. Uključuju se Alija i Omer i radi do 1912. Mehmed Alijagić 12. Marković Milan M. 1918. 20. Posluje do 1905. 1913. 1910. 1908. 1902. 1890. i sin 1918. 1910. Risto i Stevo Marković 4. 1900. Jefto Janković 8. 1911. Mitrović braća 24. Mitrović Risto i Svetozar radi do 1918. Dimšo Marković 11. 1918. 1918. Pejić Marko Od 1906. Pelesić Zaim 21. Karabegović Dautbeg 23. 1884. 1918. Đorđo Pere Mitrovića. 1898. 1884. 1884. 1913. Od 1906. obnovljena – 1918 Od 1916. 241 3. 1884. 1884. Majer Lövi 1884. radi do 1912. Braća Odžaković 5. Od 1913. 1884. Nikolić Niko (Pačulji) i sin 29. 1884. Matić Niko 17. Janković Janča sinovi. Nikolić Pero i sin 18. Od 1890. 1895. 1891. Joka do 1918.

Gotovo svi trgovci bavili su se trgovinom mješovitom robom. godine. jer je od 15 trgovina bilo 12 srpskih. Od 1884. . a njih je u ovom razdoblju bilo 13. berberski. godine Jovo Janković. 1918. abadžijski. terzijski. a do 1918. do kraja vijeka održalo se osam. a samo su dva bila specijalizirana za trgovinu poljoprivrednim proizvodima.. čiji je vlasnik bila Mileva Trifunović. godine 4. esnafske majstore. 1911. Simo 35. godine). a 1917. Alijagić Omeraga 1913. i 1913. Zečić Hakija 34. Podaci jasno pokazuju da su modričku trgovinu za vrijeme austrougarske vladavine držali srpski trgovci. neophodni za podmirenje potreba varoškog i seoskog stanovništva: mesarski. 1918. 1918. godine. modrička trgovina počinje da oživljava tek nakon Aneksije 1908. Osim relativno brojnih tradicionalnih kafana i mehana. cipelarski. Patković A. Od 15 trgovina protokoliranih 1884. 1918. godine da postoji gostionica s prenoćištem za 3-4 putnika. kovački. 33. Sigurno je da su u njoj bili zastupljeni razni zanati. oko četiri decenije nakon ukidanja esnafa (1851. Na osnovu spiska skupštinara srpsko-pravoslavne crkvene opštine u Modriči.. kalajdžijski. dok su u toku rata osnovane samo dvije nove trgovine. pekarski. 36. može se objasniti iseljavanjem. Kao gostioničar spominje se 1915. Marković M. Malo je konkretnih podataka o razvoju zanata u Modriči za vrijeme austrougarske vladavine. 2 bošnjačke i 1 jevrejska. opančarski. što znači da se esnafska tradicija održala na osnovi slobodnog potčinjavanja zanatlija. Ugostiteljstvo u Modriči nije bilo razvijeno za vrijeme austrougarske uprave. Prestanak rada pojedinih trgovina. 2 hrvatske i 1 jevrejska. godine u Modriči je sudski protokolirano ukupno 36 trgovačkih firmi. 1914. 1918. krajem 19. 4 bošnjačke. do 1918. J. godine i to u godinama 1910. 1917.242 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Sve do 90-tih godina 19. ćurčijski i dr. Katarina Jovanović registrirala je gostionicu s prenoćištem za 2 putnika. izumiranjem porodica i lošim poslovanjem. stoljeća modričke zanatlije imali su svoje ustabaše. Na kraju austrougarske vladavine. od 23 protokolirane firme bilo je 16 srpskih. zabilježeno je 1903. Prema broju protokoliranih firmi. 1915. kolarski.

2. 14. 25. 22. Fond Srpska pravoslavna crkveno-školska opština 1883-1910. 29. 11 Savo Lazić Spasoje Božić Jovo Stjepić Risto Jovičić Todor Mikičić Simo Mikičić Kosta Kostić Niko Krekić Stavro Krekić Božo Milivojević Cvijan Stanišić Blagoje Marić Niko Jovanović Niko Mitrović Tuno Tanacković Miroslav Đurić Siniša Lulić Nikolić Mihajlo Mikičić Pero Božić Mihajlo Blagojević Marko Miličević Dušan Popović Simo Stokić Đorđe Josipović Krsto Petrović Cvijan Radovanović Ilija Ilić Cvijan Stojanović Stojan Jovanović Jakov Stojanović Abadžija Pekar Opančar Mehandžija Kočijaš Abadžija Opančar Abadžija Terzija Pekar Abadžija Kafedžija Mehandžija Abadžija Pekar Pekar Abadžija Opančar Opančar Opančar Pekar Cipelar Kočijaš Kafedžija Pekar i puškar Kafedžija Akindžija Terzija Pekar Opančar Regionalni arhiv Doboj. Spisak skupštinara srpsko-pravoslavne crkvene opštine Modriča. 21. 13. 23.MODRIÈA 1878-1918. stoljeća. 4. 24. 20. 7. 10. 30. 5. 28. 19. može se približno rekonstruirati broj i vrsta zanata kojima se bavilo srpsko stanovništvo u Modriči. 6. 11.11 Ime i prezime Zanimanje 1. 18. 17. 12. 26. 9. 3. 243 i početkom 20. 16. 27. 8. . 15.

septembar. 32. mesara. 38.. kolar i lončar. brijača i slično. Značajan vid razmjene dobara između sela i grada. Roba je prenošena tovarnim konjima i otpremana na udaljenija tržišta. abadžije 7. održao se samo jedan puškar koji je. 33. godine i održavao se 13.244 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 40. 36.. opančari 8. vidi se da je ovo mjesto nakon austrougarske okupacije zahvatilo propadanje starih i pojava nekih novih zanata. 37. Sedmični pazarni dan bio je petak. Za njih su se brižljivo pripremali svi društveni slojevi i čeljad svih uzrasta. pa i cijelih područja bili su godišnji vašari na koje je donesena najrazličitija roba i dogonjeno mnogo stoke. ali su se i M. uz to. cipelari 3. ali su i izvozili određene proizvode (naročito suhe šljive) i u druge krajeve. 39. Godišnji vašari nisu imali samo ekonomski. 82. U Modriči je godišnji vašar ustanovljen 1896. Nestale su ćurčije. godine vašar je održavan i 21. Modrički trgovci i zanatlije prodavali su svoju robu na lokalnom tržištu. bio i pekar. Na vašarima se vršila razmjena dobara. Modriča nekad i sad. kafedžije i mehandžije 6. a uz opančare se pojavljuju i cipelari. kočijaši 2 i po jedan zidar. 12 . Filipović. juna sve do 1900. str. godine. terzije su potisnute od strane abadžija. 31. osim navedenih o srpskom stanovništvu. a od 1906. 34. 35. S. Među njima nema kovača. nego i mnogo širi društveni značaj. Ime i prezime Risto Nikolić Trifko Jovanović Jovo Aleksić Mihajlo Ilić Toša Đorđević Simo Mirković Mihajlo Dujić Simo Simić Nikola Stefanović Lazo Stanišić Zanimanje Zidar Pekar Gostioničar Opančar Terzija Cipelar Opančar Lončar Kolar Cipelar Iz pregleda se vidi da se srpsko stanovništvo u Modriči bavilo ograničenim brojem zanata – pekari 8.12 Bez obzira na to što nema konkretnih podataka o svim zanatima u Modriči. novembra. terzije 3. kada je godišnji vašar pomjeren na 8.

politička kretanja u Modriči nije moguće detaljnije pratiti. a uskoro su se raspršile nade srpskih kmetova da će novi upravljač riješiti agrarno pitanje u njihovu korist. godine pretrpjela je bosanska Posavina. ali se sigurno može pretpostaviti da ono nije ostalo izolirano od ovog pokreta i posljedica koje su iza toga slijedile. na poziv . pa samim tim nije prije okupacije bila izložena pustošenjima koja su doživjeli ustanički krajevi. novembra 1881. U političkom izvještaju iz gradačačkog sreza zabilježeno je nezadovoljstvo srpskih kmetova i bogatih bošnjačkih i srpskih porodica zbog objavljivanja vojnog zakona. Zbog toga su se vrlo brzo poslije okupacije. 4. godine stanje u bosanskoj Posavini se bitno promijenilo. *** Politički život u Modriči za vrijeme austrougarske vladavine nije imao neke posebne i specifične odlike u odnosu na slična mjesta u Bosni i Hercegovini. U jednom izvještaju iz Gradačca stoji: “Mnogobrojna pojačanja trupa u dolini Bosne kao i na putevima preko Brčkog i Bijeljine prema jugu djelovala su. nije bila zahvaćena velikim i dugotrajnim ustankom od 1875. godine. ispoljila nezadovoljstva prilikom objavljivanja vojnog zakona za Bosnu i Hercegovinu. kao i cijela bosanska Posavina. koji je izbio u Ulogu 10/11. 245 sklapala prijateljstva i uživalo u raznim vašarskim zabavama. Pošto je bila samo dio jednog sreza. deprimirajuće te je raspoloženje više rezignirano. Modriča. Grubi obračuni s učesnicima u otporu Okupaciji dugo su se pamtili i izazivali nezadovoljstvo bošnjačkog stanovništva prema novoj vlasti. januara 1882. najteže posljedice vojnog zaposjedanja Bosne i Hercegovine 1878. nezavisno od konteksta nekih opštih ili regionalnih zbivanja. u svim manjim mjestima. koja je dva puta osvajana. Zbog njegovog žilavog otpora. Okupacijom 1878. imućni dio stanovništva dobro zna da u anarhičnim prilikama može da izgubi. godine i za vrijeme hercegovačkog ustanka.MODRIÈA 1878-1918. Usljed toga pokazaće se samo nastojanje da se oteža regrutacija pasivnim otporom. na ovom terenu. kao i u cijeloj zemlji. pravi događaj godine. Otuda su oni postajali. Koliki je bio udio bošnjačkog stanovništva Modriče i njene okoline u pružanju otpora okupaciji za sada nije moguće određenije utvrditi. međutim. do 1878. jer se ulasku okupacionih četa suprotstavilo bošnjačko stanovništvo.

. Opštinsko vijeće u Modriči po sastavu nije odudaralo od uspostavljenih principa. 2. od 1896. kao predstavnika vlasti. Od 1889. uglavnom. 6. ovdje je formirano i opštinsko vijeće (medžlis) koje je formalno birao narod. do 1918. bošnjački zemljoposjednici i srpski i bošnjački trgovci. do1918. 1952. 14 Spisak članova Opštinskog vijeća u Modriči sačinjen je na osnovu Bosnischer Bote – Bosanski glasnik. U tom razdoblju predsjednici su bili: Hadži-Huso Kovačević. Munib Ganibegović i Nuri-beg Mahmutbegović. Sačinjavali su ga.246 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.”13 Nakon zavođenja nove administracije i uspostavljanja reda i mira u zemlji. postupno su izgrađivani politički odnosi koji su se reflektirali i u Modriči. Vijeća su imala savjetodavni karakter. godine u opštinsko vijeće birano je ukupno 32 građanina. ali ih je vlast mnogo više koristila. godine.14 1.. prema mišljenju komandanta stanice. a imala su savjetodavni karakter u svim upravnim poslovima. 7. 5. Ova vijeća postojala su i za vrijeme osmanske vladavine. U početku je Vijeće imalo 5-7. Članovi Opštinskog vijeća u Modriči 1889-1918. Prilozi za istoriju ustanka iz godine 1882. a kasnije 9-11 članova. U vijeće su birani bogati i ugledni građani. Sarajevo. 10. u smislu prihvatanja njenih političkih i drugih mjera. Daut-beg Karabegović. 8. Godišnjak istorijskog društva BiH. djelujući preko njih na stanovništvo. Mahmut-beg Mahmutbegović Munib Ganibegović Muharem-beg Karabegović Zemljoposjednik Hamdija Kapidžić. Uz opštinskog bilježnika. III. 11. 13 Hadži-Huso Kovačević Nikola Nikolić Daut-beg Karabegović Niko Mihajlović Jančo Janković Zemljoposjednik Zemljoposjednik Zemljoposjednik Trgovac Trgovac Zemljoposjednik Zemljoposjednik Trgovac Trgovac Trgovac Ali-beg Hadži-Alibegović Husein-aga Hadži-Alagić Niko Petrović 9. lojalni austrougarskoj vlasti.. 4. str. 277. će se javiti samo vrlo mali broj obveznika. 3.

25. Najznačajnija politička ličnost u tom pokretu. stoljeća. 18. 19.15 Takođe je zabilježeno da je 15 N. bio je Ali-beg Hadži Alibegović. Bošnjačko stanovništvo u Modriči aktivno je podržavalo autonomni pokret Bošnjaka. 247 12. On je bio izabran među 18 predstavnika Muslimanske narodne organizacije. godine vodili pregovore sa Zemaljskom vladom oko uspostavljanja vjersko-školske autonomije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. 30. 29. . Nikolić Jefto Janković Marko Pejić Simo Nikolić Matko Pejić Trgovac Trgovac Trgovac Zemljoposjednik Trgovac Nuri-beg Mahmutbegović Risto Mitrović Mehmed Ganibegović Asim Dubinović Jovo Aleksić Mustafa Hadži-Dedić Ljubo Janković Hasan Žilić Trgovac Trgovac Marko Martinović Redžo Sadić Zaim Pelesić Nasto Nastić Trgovac Heinrich Pecsy Predsjednik Opštinskog vijeća bio je uvijek Bošnjak. str. 31. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u Vijeću su bila samo dva Srbina i to Ljubo Janković i Nasto Nastić. iz redova modričkih Muslimana. 20. 216. Autonomni pokret Muslimana. koji su 1907. 32. 15. 16. 26. 24. 22. zemljoposjednik i dugogodišnji član Opštinskog vijeća u Modriči. 23. 13. Kasim Pelesić Atif Gušić Osmo Osmić Niko P. 27. započet u zadnjoj deceniji 19. 14. Šehić.MODRIÈA 1878-1918. 28. 21. 17. a potpredsjednik Srbin. a završen krajem prve decenije 20.

godine. Imamović. koja će i dalje biti u funkciji nacionalnog pokreta. 241. 11. godine. godine srpsko-pravoslavnoj opštini u Modriči da je ministar Kalaj “poklonio M.248 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 16 17 .. Pravni položaj i unutrašnjopolitički razvitak. Tek sredinom prve decenije 20. crkveno-školska opština izgubiće politički značaj. 1911. pravoslavna crkveno-školska opština u Bosni i Hercegovini postala je osnovna institucija srpskog nacionalnog pokreta i sve do kraja Kalajevog režima (1903) bila “svoja država u tuđoj državi”.17 Takvu nacionalno-političku ulogu imala je i crkveno-školska opština u Modriči. str. januar 1888. politički život Srba u Modriči odvijao se u okviru srpsko-pravoslavne crkvenoškolske opštine. Ali-beg Hadži Alibegović. str. januara 1892. kada je bila zabranjena upotreba nacionalnog imena. jer će osnivanjem srpskih političkih grupa i stranaka zadržati kulturno-prosvjetnu ulogu. Izgleda da je to činio diskretno.. Ekmečić. Historija srpskog naroda. a svake naredne godine nadzor vlasti bio je sve veći. s tim što od Odbora zahtijeva da svih 17 tačaka deklamacija i pjevanja naznači u rasporedu i ponovo podnese na odobrenje. koja je okupljala srpsko gradsko stanovništvo. godine. Akt od 17. stoljeća.16 Sve do početka 20. vijeka. 1888. VI-1. odlazio u Bijeljinu da tamošnje zemljoposjednike nagovori da se izjasne za obligacioni (obavezni) otkup kmetova. Po sastavu i vođstvu nije se razlikovala od drugih pravoslavnih crkveno-školskih opština u zemlji. 18 Regionalni arhiv Doboj. austrougarske vlasti radile su na pridobijanju srpskog stanovništva u Modriči. pošto je većina zemljoposjednika bila za fakultativni otkup kmetova. Iz spiska skupštinara vidi se da u nju nije bilo uključeno seosko stanovništvo i da joj na čelu stoji odbor sastavljen od najuglednijih srpskih trgovaca. 17. jer se o tome nije javno izjašnjavalo. da mu vraća raspored svetosavske zabave zakazane za 26. godine. Kotarski ured u Gradačcu saopštio je 29. januara 1888. Nakon austrougarske okupacije.18 Uporedo s pojačanim nadzorom svetosavskih zabava. za vrijeme saborskih rasprava o fakultativnom i obligatnom otkupu kmetova i seljačkog pokreta u Bosanskoj krajini i Posavini. Fond Srpsko-pravoslavna crkveno-školska opština 1883-1910. 617. Srpsko-pravoslavna crkveno-školska opština u Modriči organizirala je prvu svetosavsku zabavu 1886. M. Kotarski ured u Gradačcu obavještava Crkveno-školski odbor u Modriči. koja je iz doba osmanske vladavine imala dugu tradiciju.

posebno kmetova. 23 Vojislav Bogićević. uputila žalbu “na mitropolite i austrougarske vlasti” zbog ograničavanja njene samouprave i na taj način potpomagala predstavnike pokreta koji su se u to vrijeme nalazili u Carigradu. došlo je do izražaja u vrijeme seljačkog pokreta protiv trećine. XI 1892. pokret je nazvan “seljački štrajk”. Madžar. 19 20 . one u tome nisu uspjele. koji je u ljeto 1910. godine. Pokret je uznemirio bošnjačke zemljoposjednike. Kotarski ured obavještava srpsko-pravoslavnu opštinu u Modriči da je Zemaljska vlada u Sarajevu poklonila ovoj opštini po jedan primjerak Pjenije i Osmoglasnik. Seljački pokret u Bosanskoj krajini i Posavini 1910. 270.19 U jesen iste godine. godine izbio u Bosanskoj krajini i Posavini.21 Bez obzira na to što su vlasti nastojale da pridobiju Odbor crkveno-školske opštine u Modriči. U odsudnom trenutku ona je. I 1892. 240.20 Iduće godine (14. Akt od 15. Tada se oko Modriče “okupila velika masa seljaka”. godine. 1899. str. Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu.23 Ovaj pokret nastao je u vrijeme diskusija oko izglasavanja Zakona o obligatnom ili fakultativnom otkupu čifluka. Isto. demonstrirajući svoje nezadovoljstvo postojećim zemljišnim odnosima. a preko njega i srpsko stanovništvo. Pod uticajem radničkih štrajkova. autora Tajšanovića i Borića. Godišnjak društva istoričara Bosne i Hercegovine. što je. Srpsko-pravoslavna crkveno-školska opština u Modriči uključila se u borbu za vjersko-školsku autonomiju Srba u Bosni i Hercegovini. marta 1893) Crkveni odbor iz Modriče zatražio je 1.MODRIÈA 1878-1918. 249 srpskoj pravoslavnoj crkvi u Modriči sve potrebne crkvene stvari i haljine koje su krasne i skupocjene”. Akt kotarskog ureda Gradačac od 1.22 Opoziciono raspoloženje srpskog stanovništva prema austrougarskoj vlasti. 22 B. preneseno Isto. Odgovor je brzo stigao i zatraženo je da Odbor osigura građevinski materijal u vrijednosti 600 forinti i da tada može računati na pomoć od 1. Akt od 29. maja 1893. kao i obično. kada su u pitanju interesi ovog socijalnog sloja.900 forinti za opravku crkve. str.300 forinti. U aktu se saopštava da će se svečana predaja poklona obaviti u dvorani Kotarskog ureda u Gradačcu i stavlja na znanje crkvenoj opštini da o ovom događaju “upozna tamošnji pravoslavni narod” i da na svečanu predaju poklona dođu članovi Crkvenog odbora u što većem broju. II/1950. a pripisuje se Kočićevoj propagandi koja je išla za tim da seljaci svojom demonstracijom izvrše pritisak na Sabor i austrougarske vlasti da se agrarni odnosi riješe obligatnim otkupom čifluka. 21 Isto.

a kod Srba trgovci i intelektualci. Bilo je pokušaja. ali u konkurenciji s kandidatima srpskih građanskih stranaka nije imao uspjeha. glavni teret privređivanja u zemlji padao je na žensku i dječiju radnu snagu. uslijedio je Zakon o aprovizaciji stanovništva. trgovine. kukuruz.. ali su vojne rekvizicije brzo izazvale oskudicu žita. decembra 1914. Iz navedenih primjera vidi se da se politički život u Modriči do Prvog svjetskog rata odvijao u znaku vjerskog i nacionalnog podvajanja koje austrougarske vlasti podržavaju i podstiču. Poslije toga. proso. raž. od 7. Zabranjen je svaki izvoz iz Bosne i Hercegovine. a kasnije se politički organiziraju u okviru svojih vjerskih i nacionalnih građanskih političkih stranaka koje kod Bošnjaka vode zemljoposjednici. s klasnog na vjersko-nacionalni teren i plasirano kao misao o ugroženosti čitavog bošnjačkog stanovništva. 29. godine bila dobra i podignuta je bez većih šteta. mada je njegov predizborni govor u Modriči bio primljen sa simapatijama. godine. kojim je Zemaljska vlada bila ovlaštena da preduzima sve mjere u oblasti poljoprivrede. U svim mjestima morale su se stvarati rezerve žita i brašna (bili su obuhvaćeni sljedeći artikli: pšenica. koji su u osnovi bili opozicioni prema austrougarskoj vlasti. I bošnjačko i srpsko stanovništvo u Modriči podržavalo je svoje pokrete za vjersko-prosvjetnu autonomiju. avgusta 1914.24 Izbijanjem Prvog svjetskog rata i mobilizacijom velikog broja najsposobnijih ljudi. čija se eksploatacija pojačava naglim poskupljenjem životnih namirnica. Već 3. heljda. godine. što znači dnevnu potrošnju od 250 grama brašna ili 300 grama žita po glavi stanovnika. Mjesečni limit u 24 Glas slobode. i to 7. Osnovu za to dao je Zakon od 7. Takođe se moralo spriječiti nekontrolirano povećanje cijena životnim namirnicama određivanjem maksimalnih cijena žita i brašna. ječam. Utvrđena je mjesečna količina po glavi stanovnika. . zanatstva i snabdijevanja stanovništva. 1913. Dušana Glumca. godine. kojim je bio reguliran promet žita i brašna. bez posebnog odobrenja vojnih vlasti. brašno i krompir). Ljetina je 1914. koje nalažu posebni ratni uslovi. da se u Modriči dobiju glasovi za kandidata Socijaldemokratske stranke. br. marta 1915. ovas. industrije. godine donesen je zakon kojim je regulirano snabdijevanje stanovništva neophodnim životnim namirnicama u toku rata.. XII 1913. 193. godine.250 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Skupština birača Srba u Modriči. rjeđe intelektualci i trgovci.2 kg brašna ili 9 kg žita.

3.300% nego prosječne cijene istih artikala 1914. Većina ljudi sposobna za rad mobilizirana je u vojsku. Dugi i iscrpljujući rat trošio je posljednje rezerve hrane. niti pripremati naredna sjetva. Težak i dugotrajan fizički rad. a u Austriji 10 kg po stanovniku. određena je količina od 200 grama brašna po stanovniku. str. izuzimajući radnike na teškim poslovima. Normalna mjesečna potrošnja žita po glavi stanovnika procjenjuje se na 18 kg mjesečno. Cijene životnih namirnica od 1913. tako da se nije mogla završiti žetva. koje je utvrdila vlada 1918. Ratna iskušenja i ovdje su najteže osjetili pripadnici srpskog naroda i siromašni slojevi stanovništva uopšte. 131-132. kada se ustanovilo da do nove žetve ima rezervi žita od 42. 18. broj 73. industrijske centre i pasivne srezove. bile su veće za 350-2. ishrana stanovništva postajala je sve teža. Stanje je posebno pogoršavala okolnost što su se žitna područja Posavine i Semberije nalazila na pravcu nastupanja armija prema Srbiji. Glas slobode. dok su radničke nadnice bilježile jedva 50% povećanja.MODRIÈA 1878-1918. Stanovništvo iz tih krajeva bilo je evakuirano. godine porasle su za tri puta. uz jednoličnu i nedovoljnu ishranu. a u gradovima. I u Modriči je bilo zabranjeno djelovanje svih srpskih udruženja i 25 26 Bericht uber die Verwaltung von Bosnien und der Herzegovina 1914-1916. Takvo stanje prinudno je uvlačilo u privredni život veliki broj žena i djece. do 1916. posebno u odnosu na slična posavska mjesta.25 Mada je vlada imala sva ovlaštenja i obavezu da prikupi sve viškove žita i uzme u svoje ruke njegovu raspodjelu za gradove. godine. a pomoć koju su njihove porodice dobijale ni izdaleka nije osiguravala egzistenciju. dok su cijene u slobodnoj prodaji i švercu bile neuporedivo veće. 251 Ugarskoj iznosio je 18 kg. što znači da je bosansko-hercegovačko stanovništvo zakonski moglo dobiti samo polovinu te količine. godine. Zadnje godine rata donosile su još veće teškoće. U maju su uvedene karte za dodjelu hljeba i brašna. septembra 1918. a 15 dana kasnije povećana je količina žita za seosko stanovništvo s 300 na 350 grama dnevno po stanovniku. U svim nedaćama koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu za vrijeme Prvog svjetskog rata. Cijene osnovnih namirnica.26 Rat je veliki broj siromašnih porodica uvukao u pravu borbu za opstanak.5 kg po glavi stanovnika. . vodio je porastu raznovrsnih oboljenja i smrtnosti stanovništva. str. godine. Modriča i njena okolina nisu bile nikakav izuzetak. Posljedice takvog stanja pokazale su se već u aprilu 1915.

791 10.480 3.454 4.724 3.035 634 609 Muslimani 247 207 224 678 Katolici 1. Mnogi Srbi su uzeti za taoce.695 Ostali 4 16.20 88.65 Nepismenih 87.252 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.411 5. godine. . do 1918.02 92.35 Preko 30 Die Eregebnisse der Volkszahlung in Bosnien und der Herzegovina 1910.68% ukupnog stanovništva starijeg od 7 godina.312 17. *** Pismenost je u gradačačkom srezu 1910.156 542 545 Ostali 27 19 33 79 Svega 2.135 13.019 44.. Pustošenja koja su ovi krajevi doživjeli na početku austrougarske vladavine ponavljala su se u još težem obliku od 1914. internirani u logore.243 nepismenih Godina starosti 21 do 39 Svega 7 do 20 Pravoslavni 4.074 13.402 1. godine (po godinama starosti i vjerskoj pripadnosti) 27 Godina starosti 21 do 39 Svega 7 do 20 Pravoslavni 1.98 7. tako da je Modriča ulaskom u novoformiranu jugoslavensku državu u mnogo čemu morala krenuti od početka.785 Muslimani 5.278 2. 86.095 Katolici 4.122 Svega Preko 30 26 13 43 Pismenost po godinama starosti (u procentima %) Godina starosti 21 do 30 27 7 do 20 Pismenih 12.. godine bila ispod prosjeka za cijelu zemlju i iznosila je 10.465 1.102 2.400 5. a mlađi mobilizirani u vojsku.278 Preko 30 2.657 11.80 11. Broj pismenih u gradačačkom srezu 1910. rad srpske osnovne škole. str.893 5.

od kojih je 649 bilo sa srpsko-hrvatskog jezičkog područja.65 Nepismenih 85. 253 Pismenost po vjerskim pripadnostima (u procentima %) Pravoslavni Muslimani Katolici Ostali Pismenih 14. Srpska osnovna škola u Modriči imala je dugu tradiciju prije austrougarske okupacije. No. Godišnje je trošila 1. a ova pisma se nisu učila u mektebima. nakon Sarajevskog atentata.42%. a kod ostlih za 53.).37 64. godine u školu su dolazila djeca iz Vranjaka 4. Veoma nizak procent pismenih Bošnjaka bio je uslovljen time što je statistika bilježila samo poznavanje latinice i ćirilice. trgovci. Iz Godišnje se troši 1500 forinti i to: kao plata učitelja.80%.MODRIÈA 1878-1918. takođe. godine.75 4.63 35. Pismenost pravoslavnih bila je veća za 2. a pohađala su je djeca iz Modriče i okolnih srpskih sela (1888/89. Najveći broj pismenih ljudi živio je u gradskim opštinama gradačačkog sreza.000 kruna)28. Takođe su očigledne razlike u broju pismenih kod pripadnika pojedinih vjerskih grupacija.52 16. knjige. godine.35 83.25 Iz navedenih podataka jasno se vidi da je nešto veći procent pismenih u dobi od 7 do 20 godina starosti nego kod starijih godišta. Svi troškovi za ovu školu podmirivani su dobrovoljnim prilozima imućnih modričkih žitelja. učitelji. Krečana 3. oni. Rad ove škole organizirala je i finansirala srpsko-pravoslavna crkveno-školska opština. dok je procent pismenosti katoličkog stanovništva premašivao prosjek zemlje za 4. a kod muslimana je bila manja za 7. uređenje škole i plata podvornika (60 for. što je odgovarajući rezultat otvaranja škola poslije okupacije 1878. trošak na siromašne učenike – knjige i haljine (40 for.).).).57% od prosjeka pismenih u zemlji. učila.30%. trošak za opravke i druge školske potrebe (40 for.500 forinti (3. Veći procent pismenog katoličkog stanovništva bio je rezultat useljavanja u gradačački srez pripadnika raznih nacija katoličke vjere. za grijanje škole (20 for. zabranjen rad. razni stručnjaci. pokazuju da je mreža osnovnih škola bila toliko nerazvijena da je još uvijek reprodukovala 87. koje su davali članovi ove opštine. pisaljke. Tada je u ovom srezu bilo ukupno 1. kada joj je.20% nepismene djece i omladine (7-20 godine) gradačačkog sreza. 28 . Tu su bili službenici u administraciji. Skugrića 1) itd. čišćenje. zanatlije i drugi pojedinci.48 95.058 doseljenika. a poslije nje radila je u kontinuitetu do 1914.

97. godine 1880-81. vidi se koji su udžbenici korišteni. Iz malobrojnih sačuvanih dokumenata vidi se da je rad škole bio najznačajniji oblik djelovanja ove opštine. str. godine Josif Popović Vaso Pavković Milan Babić Kuzman Radoljević Luka Mačkić Vaso Popović Milan Šiljak Simo Popović Stevo Popović Nikola Milošević Đorđe Stoisavljević Milan Stambolija Dionisije Marković Iz navedenog redosljeda vidi se da su se u prve dvije decenije okupacije učitelji brzo smjenjivali. 29 . godine 1905-1908. Regionalni arhiv Doboj. 30 M. Filipović. avgusta 1891.254 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine 1908-1914. Modriča nekad i sad. godine 1885-87. Posebna pažnja posvećivana je izboru učitelja koji su se relativno brzo smjenjivali. nego i mnogo širi koncept politike prema nacionalnim pokretima u Bosni i Hercegovini. koji je od njenih članova zahtijevao i najveće materijalne izdatke. godine 1891-93. godine 1881-83. godine.29 Te godine. koliko primjeraka je naručeno i po kojoj cijeni. koji je upućen Odboru srpskopravoslavne crkveno-školske opštine u Modriči. četvororazredna osnovna škola imala je 64 učenika i jednog učitelja. godine 1883-84. godine bilo ih je 13:30 1878-79. godine 1893-1900 godine 1900-905. S. a u više slučajeva kandidate nije prihvatila vlast. godine 1884-85. godine 1893-94. 1883-1910. Od okupacije do 1914.. godine 1889-91.. ili nisu ispunjavali uslove crkveno-školskog odbora. Očigledno je da se preko ovih škola prelamala ne samo austrougarska prosvjetna politika. jednog računa od 22. Fond: Srpsko-pravoslavna crkveno-školska opština Modriča.

Razred I-IV I-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV IV IV IV III-IV IV Broj učenika 104 109 22 21 42 56 31 45 45 40 38 51 47 39 40 42 46 46 52 18 34 31 82 23 Mitar Papić.31 Osim mekteba i Srpske osnovne škole. 1905/06. Zabilježeno je da je 1891. 1895/96. 1904/05. godine: Školska godina 1890/91. 42 i 141. 133. 1901/02. 1893/94. 1909/1910. 1900/01.MODRIÈA 1878-1918. 1911/12. 1891/92. godine u ovoj školi bilo 22 učenika i 1 učitelj. moguće je bar približno rekonstruirati broj učenika od 1890. godine. 1917/18. 1899/1900. 1913/14. u Modriči je 1886/87. 1896/97. Sarajevo. 1914/15. Historija srpskih škola u Bosni i Hercegovini. 31 . godine otvorena Državna osnovna škola koja je radila bez prestanka do 1918. 1912/13. 1978. 1902/03. 1910/11. str. 1906/07. 255 Srpsku osnovnu školu imao je Miloševac. 41. Zahvaljujući marljivom bilježenju podataka o ovoj školi. 1907/08. koje su prikupljali nastavnici Branko Simić i Halid Dubinović. Vidi i str. 1903/04. 1918/19. do 1918. 1908/09. 1916/17.

Učitelji u Državnoj osnovnoj školi u Modriču bili su: A. Živan Blagojević i Joso 32 . Milan Stambolija. 33 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine za godine 1909. pa se ne mogu stvarati bilo kakve pretpostavke. Do 1890. godine na inicijativu Miška Jovanovića i po želji omladine. sekretar i odbornici: Jovo Blagojević. podstarješina. Nema podataka koliko je muslimanske djece pohađalo mektebe. Milan Stambolija. Srpsko pravoslavno pjevačko društvo “Zora”.33 Milenko Filipović navodi Ljetopis o Osnovnoj školi u Modriči koji su sastavili 1955. godine škola je radila u privatnoj (Ilija Koljić). Za vrijeme austrougarske vladavine Modriča se uklapala u društveni život koji je odgovarao interesima i potrebama domaćeg stanovništva.. Ema Vodopija. Iz navedenih podataka o školama u Modriči i njenoj okolini vidi se da je za vrijeme austrougarske vladavine učinjen izvjestan napredak. Većina djece u ovoj školi bila je iz okolnih sela.256 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Milan Janković. a za Srpsku i Državnu osnovnu školu postoje samo fragmentarni podaci na osnovu kojih se može zaključiti da su obje škole mogle imati 150 do 180 đaka. Simo Avakumović. Nedeljko Stokić. Anka Spasojević. Vjerovatno je bilo još takvih primjera. koji je svojim radom stekao ugled i dugo ostao u sjećanju modričkog stnaovništva. Aleksandar Popović. godine nastavnici Branko Simić i Halid Dubinović koristio sam u kopiji koju mi je dostavio Odbor za izradu monografije Modriča sa okolinom. a otad u novosagrađenoj školskoj zgradi. U tom pogledu značajno je bilo osnivanje Srpske čitaonice 1908. vođa. godine. Mato Sočo. Nakon uključivanja u borbu Srba za crkveno-školsku samoupravu i održavanje svetosavskih zabava (od 1886). Narodnu osnovnu školu u Modriči pohađala su hrvatska i bošnjačka djeca.32 U okolini Modriče postojale su još dvije osnovne škole i to u selima Dugo Polje (od 1884) i Garevac (od 1909). i 1912. Učitelj je dugo bio Mato Sočo. Jovo Janković. srpsko stanovništvo u Modriči prešlo je i na druge oblike društvenog organiziranja. mada još uvijek osnovnom školom nije bio obuhvaćen veliki broj dece i omladine. Prvi upravni odbor sačinjavali su: Risto P. Mitrović. a zatim su osnovani: Pododbor društva “Prosvjeta”. Trbuhović. a poslije zatvaranja Srpske škole 1914. O seoskim školama nema podataka. Dvije spomenute škole uklapaju se u zemaljski prosjek. Jozefina Sarić. koji je iznosio 80 do 90 učenika po jednoj školi.. starješina. Srpski soko osnovan je u jesen 1910. je tada poslan Branko Čubrilović koji je osnovao Srpski soko. godine i srpska. Dobrotvorna zadruga Srpkinja i Srpski soko. Makso Ivanetić. Iz Tuzle.

do 1916. str. Sva srpska društva radila su aktivno sve do Sarajevskog atentata. ali o tome. na školstvo je utrošeno 51.5 kruna godišnje. 51. godine 252. Ovakva društvena organiziranost srpskog stanovništva u Modriči znatno premašuje njegov broj.678. 2/1926. godine utrošeno je 18. Modrička opština ostvarila je od 1903. Hronika Tarevaca. str. Od ukupno izdataka u ovom razdoblju.35 Hrvati su u Modriči bili malobrojni i ekonomski ne tako snažni da bi razvili veću društvenu aktivnost. do 1916. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. str. II. br. 1973.671 kruna prihoda. 257 da je u Modriči osnovan prvi tamburaški zbor u Bosni i Hercegovini. internacija. Tuzla. odigrala je značajnu ulogu u okupljanju napredne bošnjačke omladine. u Modriči je osnovano Povjereništvo društva “Napredak” i Rimokatoličko pogrebno društvo “Bosna”. 1970. Sarajevo. koji je s velikim razumijevanjem i upornošću pratio duh svoga vremena. U Modriči su rođena dva pjesnika koja pripadaju ovom dobu: Avdo Karabegović Hasanbegov i Avdo S. Vjesnik sokolske župe Petar Veliki Oslobodilac.499 kruna. ili 3. Za otvaranje ambulante u Modriči i njen rad od 1911. 35 Vidi opširnije: Muhsin Rizvić. Iz ovih podataka se vidi da su sve inicijative domaćeg stanovništva. godine. godine zabilježeno da je izabran povjerenik ovog društva i da Povjereništvo ima 14 članova. U dva navrata čitaonica je mijenjala ime – Čitaonica sokolske čete i Narodna čitaonica – ali joj je suština ostajala ista: da okuplja bošnjačko stanovništvo u onim formama društvenog života koje najbolje odgovaraju njegovim tradicijama i novim potrebama. od škole do čitaonice i drugih društava. 102-114. Njihovi rukovodioci doživjeli su istu sudbinu kao i u drugim mjestima (taoci. nema podataka. U Modriči se dosta rano formirao sloj srpskog građanstva (trgovci i zanatlije). osnovane 1908. mobilizacija). 34 Hakima Muratbegović. Oba ova društva registrirana su 1912. kad su zabranjena. dakle bez oslonca na Odžaković.300 kruna. U tom smislu. 21. pa je 1906. Ipak. zasad.34 U Modriči je bila prihvaćena ideja društva “Gajret”. morale tražiti materijalno pokriće iz vlastitih izvora. Modriča.MODRIÈA 1878-1918.410 kruna. Inicijativom ovog odbora osnovan je Srpski soko u selima Koprivni i Vranjaku. Karabegović (Halidbegov). godine. Društveni život bošnjačkog stanovništva u Modriči odvijao se u okviru Muslimanske čitaonice. . od čega su izdaci iznosili 186.

trgovaca i intelektualaca i postali reprezentanti pojedinih vjerskih i nacionalnih sredina. uprkos svemu tome. godine nije doživjela prosperitet koji se očekivao nakon uključivanja u veći privredni sistem i uvođenja pravne sigurnosti u zemlji. Osnivanje poljoprivredne stanice... poštanskog telefonskog i telegrafskog ureda. Modriča za vrijeme austrougarske vladavine 1878-1918. osnivanje kulturno-prosvjetnih i drugih društava ipak je bilo na liniji ekonomskog i društvenog napretka Modriče i njene okoline.258 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. U njoj nije podignuto nijedno industrijsko preduzeće koje bi bitnije mijenjalo naslijeđene privredne i društvene odnose. pojava novih zanata. mjesne ambulante. . U tim naporima gradili su svoj društveni ugled pojedinci iz redova zemljoposjednika. To daje poseban značaj naporima domaćeg stanovništva svih vjerskih i nacionalnih grupacija u razvijanju obrazovanja i vaspitanja i njihove nacionalno-političke emancipacije od tuđe vlasti. otvaranje Narodne osnovne škole. državnu blagajnu. ne može se osporiti izvjestan napredak. Međutim.

Nisu postojale ni mahale. B ugojno spada u bosanskohercegovačke gradove koji nisu izrasli iz osmanske urbane tradicije. što je u orijentalno-islamskoj urbanoj tradiciji bio jedan od osnovnih preduslova da jedno naselje dobije status grada. jer mu nedostaje čaršija (poslovni dio grada).BUGOJNO. podsjećale strance na kafeze u kojim sjede ljudi. što u Bugojnu nije bio slučaj. Ovo je bilo očigledno i u historiji bosanskohercegovačkih gradova uopšte. tehnološki i komercijalno prilagode novim ukusima i navikama stanovništva. U Bugojnu se zbog toga na pragu XX stoljeća drukčije mislilo nego u mnogo starijim gradovima koji su se. usporavala procese izrastanja tih naselja u moderne gradove. U Bugojnu nije bilo ni apsolutne muslimanske većine među gradskim stanovništvom. jer su. I u socijalnom smislu Bugojno je svojom strukturom bilo više okrenuto budućnosti i novim zanimanjima. STANOVNIŠTVO. u svakom pogledu. DO 1914. zbijenim drvenim dućanima i radnjama koje su. ali skladno raspoređeni sokaci s malim. nego starim i anahronim zanatima i profesijama koje su morale činiti velike napore da se tehnički. prema prvom austrougarskom popisu stanovništva. . sa svojom podjelom rada i javnim – vjerskim i svjetovnim – institucijama i objektima. ni dijelovi grada u kojima potpuno odvojeno žive pripadnici različitih vjerskih i etničkih zajednica. morali oslobađati tradicije kasabe koja je. To je u Bugojnu vidljivo i spolja i iznutra. Tu nedostaju oni ležerno. u njima muslimani činili oko 70% svih građana. potpuno okrenute ulici. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. naročito u načinu proizvodnje i obrazovanja podmlatka. zbog čega njegov razvoj krajem XIX i početkom XX stoljeća posjeduje karakteristike drukčije od osobina gradova koji su nosili duboko urezane odlike duge historije orijentalnoislamskog i orijentalno-balkanskog grada.

1 Izgleda da ni Susjed nije dugo odolijevao novim uslovima. prvi put spominje 1516. 1975. godine. Turci su održavali Prusac i Susjed. Vesela Straža i Prusac. kao selo u osmanskim izvorima. A. Vjerovatno je znatno starije od Adem Handžić.. koji je zapravo predstavljao podgrađe Susjeda. dok je Vesela Straža od početka bila napuštena kao što je ubrzo zamro i trg Gračanica”. godine Prusac upisan kao jedina varoš u nahiji Uskoplje. O formiranju nekih gradskih naselja. gdje su se formirali karavani. Vrbasa i Neretve. krajem XIX stoljeća.260 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Sarajevo 1977. Bugojno ima čudno ime i koliko mi je poznato još nije utvrđeno kada se ono prvi put pominje i odakle potiče. Livnu i dalje u Split i Dalmatinsku Zagoru. 1 . između ostalih. Prilozi za orijentalnu filologiju. str. jer je u popisu 1550. formirao se grad Bugojno. Bugojno je nastalo u prostranoj nahiji Uskoplje koja je dugo predstavljala istureno granično područje. tek u zadnjim decenijama XVI stoljeća. put je u više pravaca vodio preko prevoja Komar prema Oborcima. XXV. Handžić je u ovu vrijednu naučnu raspravu uvrstio. a uz Vrbas preko Gornjeg Vakufa i prevoja Makljen u Prozor i dolinu rijeke Neretve. i sa trgom Gračanica. Sva tri pomenuta gradska naselja – Prusac (turski Akhisar). O formiranju nekih gradskih naselja u Bosni u XVI stoljeću (uloga države i vakufa).. pored ostalih. i primjere iz ove nahije. pa je u njoj razvoj orijentalno-islamskih gradskih naselja započeo s izvjesnim zakašnjenjem. Iz Sarajeva i Travnika. Donji Vakuf (Novosel ili Nev Abad) i Gornji Vakuf (Česta) formirala su se kao važne strateške tačke i putne postaje u gornjovrbaskom području u nahiji Uskoplje. Istražujući ulogu države i vakufa u nastajanju gradova dr Adem Handžić uzeo je. Bili su smješteni na putnom pravcu koji je povezivao nekoliko magistralnih puteva koji su integrirali doline rijeka Bosne. Handžić. 143-156. 143-144. str. Donjem Vakufu. Kupresu. On piše: “Uskoplje je predstavljalo teritorijalnu veću nahiju koja se prostirala u dolini gornjeg Vrbasa.2 Time je bilo završeno formiranje gradskih naselja u nahiji Uskoplje za vrijeme osmanske vladavine. i osnivanje Gornjeg i Donjeg Vakufa. U Donjem Vakufu put se odvajao niz rijeku Vrbas u pravcu Jajca i Banja Luke. kao i puteve za zapadnu Bosnu i Dalmaciju. Tek oko tri stotine godina kasnije. s desne i s lijeve strane te rijeke sa tri zatečena srednjovjekovna grada: Susjed. sv. Na bazi dobrog poznavanja turskih izvora i ukupne literature. a u sedmoj ili osmoj deceniji XVI stoljeća osnovana je kasaba Novosel (turski Nev Abad) ili Donji Vakuf i oko dvije decenije kasnije (1592/93) kasaba Česta (Gornji Vakuf ). Pruscu. 2 A. koja se.

Jukićeve podatke o Bugojnu. godine. godine pohađalo 30 djece. udaljen od Donjeg Vakufa 12 km. 3 4 .BUGOJNO. Gornji Vakuf i Kupres. a za Čipuljić Jukić navodi da je cincarska naseobina u kojoj još samo gdjekoja baba zna cincarski govoriti. žito i stoka. Hrvatsko školstvo. Zagreb 1878. u toku XIX stoljeća. a onda se postepeno. 261 Jukićevog Zemljopisa i poviestnice Bosne3 publicirane 1851. Novom administrativnom podjelom izvršenom 1880. 1877. smješten na ušću Poričnice u Vrbas. oko 3 decenije kasnije. kratko vrijeme i stvarni i formalni sreski centar kome su pripadale opštine Bugojno. Podaci o zemljopisu i poviesti. a godinu dana kasnije. 76. godine. godine. u čijem središtu je izrastao grad Bugojno. Anto Babić i Stipo Babić). godine. smještena u lijepoj ravnici 3 sata od Donjeg Vakufa. poznata po trgovini žitom. godinu Bugojno se spominje kao selo u kazi (srezu) Prusac (sa sjedištem u Donjem Vakufu). Tada se u Malom Selu nalazio katolički župnik i kapela. Ima 60 kuća i pravoslavnog popa. Prusac je i formalno prestao biti središte kadiluka ili kaze i od tada do uvođenja austrougarske političke i administrativne podjele Donji Vakuf je bio. koja je pripadala travničkom sandžaku (okrugu). godine središte sreza preneseno Ivan Frano Jukić. Papić. godine osnovana je franjevačka osnovna škola. 1870. Zemljopis i poviestnica Bosne. u kazi Prusac 1876. a kaza Prusac pripojena je nahija Gornji Vakuf. godine pominju tri trgovine (Solomon Altarac. preuzima i Vjekoslav Klaić. uz hanove i trgovine formiralo gradsko jezgro koje izrasta u važno agrarno središte. Prvi dio: Zemljopis. Prozor je dobio rang kadiluka (sreza). Vjekoslav Klaić. godine. godine upisane su još nahije Prozor i Kupres. koju je 1872. 5 M. nije bilo nikakve potrebe da se Bugojno formira na istoj osnovi. Bosna. a od Kupresa 27 km. Sarajevo 1982. STANOVNIŠTVO. Zagreb 1851. Bugojno je upisano kao nahija (opština) u istoj kazi i takav status zadržalo je sve do kraja osmanske vladavine 1878. od Gornjeg Vakufa 18 km. str. Tako se u posljednjoj godini osmanske vladavine formirao administrativno-teritorijalni trougao Donji Vakuf – Gornji Vakuf – Kupres. a njegovi stanovnici su priznate kalajdžije “koji rad svog zanata po svoj Bosni hodaju”. Iduće. Ono je nastalo kao trgovište u kome se prodaju poljoprivredni proizvodi.4 S obzirom na to da su se pomenuti gradovi u nahiji Uskoplje formirali kao putne postaje. a 1868. Osim Bugojna. gdje se Bugojno pominje kao varošica kraj Vrbasa. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. DO 1914. Pred okupaciju 1878. U njemu se 1855.5 U Joklama defteru za 1869.

Hašim ef. Tahirbeg Imširpašić 1914-1918. Kundurović 19021904.262 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. proto od 1899. Silvije Franjković 1913-1918. 6 . zatim vojne ustanove (vojna poštansko-telegrafska stanica. Mujaga Hadžić 1914-1918. Bukvica 1905-1909. Mustafa ef. Blaž Pordušić 1912. prvoslavni prezviterijat. Pomoćnici i katekete: Alojzije Perčinlić 1900. Bukvica 1913. uvedeno je mjesto potpredsjednika. Rašid ef. muslimansko kotarsko vakufsko povjereništvo i srpsko-pravoslavna crkveno-školska opština. Vinko Lalić 1911-1912. Rifat-beg Sulejmanpašić 1910-1918. Balagija 1914-1918. Mustafa ef. Ibrahim ef. Karlo Šimunović 1911. šumska uprava. Mustafa ef. Auselmus Alaupović 1910.. Pregled je sačinjen na bazi podataka objavljenih u Bosanskom glasniku 1899-1918. U Bugojnu. Katolički župnici. što je imalo dalekosežan značaj za razvoj grada. Rafo Ostojić 1900-1902. Mutevelić 1913. Marko Trogrančić 1904-1906. Haki-beg Bušatlija 1910-1914. Marijan Lovrić 1907-1910. hafiz Hajdar ef. Dominik Galić 1907. Rustempašić 1914-1918. Rustempašić 1910-1913. Tu dužnost obavljali su Hamza-beg Miralem 1910-1912. do 1918. Hafiz Hajdar ef. Anto Čuturić 1909-1911. Ašćerić 1900-1909. Mijo Gujić 1909-1911. Od 1910. gruntovnica i uprava puteva. kao sjedištu kotara ili sreza (zvanični naziv je kotar) bio je smješten kotarski ured u čijem sastavu su djelovali kotarski sud. pomoćnici i katehete u Bugojnu bili su: Župnici: Dominik Gojsilović 1900-1906. Mijo Šandrk 1901. Lončar 1900-1909. Šahinović 1900-1901. Mustaj-beg Avdalajbegović 1900-1909. Mato Vujičić 1906-1907. Ibrahim ef. Trto 1900-1909. Abdulah ef. Hasan-beg Rustempašić 1914-1918. Marko Trogrančić 1904-1906. poreski ured. Bukvica 1910-1912.. Muslimansko Kotarsko vakufsko povjereništvo Predsjednici: Hadži-Osman ef. Dominik Galić 1907. zapovjedništvo oružničkog voda i zapovjedništvo kotarske oružničke postaje) i vjerske institucije (katolički župni ured). Zastupnici sreskog vakufskog povjereništva: Hadži-Šerif ef. Kazimir Grozdanić 1902. finansijsko odjeljenje.6 *** U Bugojnu je bilo sjedište pravoslavnog prezviterijata na čelu s Lukom Lukićem. Mato Vujičić 1906-1907. Mustafa ef. Anđeo Franjic 1913-1918. je iz Donjeg Vakufa u Bugojno. Bajraktarević 1910-1913. koji je bio paroh.

PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878.8 1885. str. Čelebija.9 1895. jer odstupanja nisu takva da se ne bi mogli utvrditi osnovni pravci razvoja grada. što nije bio slučaj Prema austrougarskim popisima stanovništva teško je tačno utvrditi kako se sam grad Bugojno teritorijalno razvijao. što čini prirast od 200% ili godišnje 6. iz 1895. +1290 (200%) Demografski napredak posljedica je. organizirano kao gradska opština. Prema popisu iz 1879.936 404** 407 4. Kada je Bugojno. Zbog svega ovoga vidi se da se teritorijalni okvir grada mijenjao. Donjići i Terzići (Popis iz 1879. godine.7 broj kuća u Bugojnu povećao se od 1879. 180-181).0% godišnje. u njen sastav nisu ušli Malo Selo i Jaklić (Popis 1910. DO 1914. str. godine (str. priraštaj stanovništva u 50 najznačajnijih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini iznosio je 64% ili 2. 1. 73). Tek u trećem popisu.4%. Broj stanovnika. godine od 120 na 404 ili za 237%.BUGOJNO. 263 Računajući samo uže gradsko područje. Ipak se u Bugojnu dosta skladno razvijao odnos između povećanja broja stanovnika i broja stanova. Čaršija. Ipak. prirodnog priraštaja. U isto vrijeme. pa je teško utvrditi stvarno kretanje stanovništva i broja kuća. Ovako brz demografski i prostorni razvoj grada bio je uslovljen promijenjenim upravno-političkim statusom i pojačanom saobraćajnom i trgovačkom funkcijom. godine8 Broj stanovnika Broj kuća Broj stanova Broj stanovnika na jedan stan 1879.7 1910. Sećan. Studenac i Terzić. 1. takođe. Tako je i u popisu iz 1885.936. osim Bugojna.796 342* 380 4. do 1910. do 1910. što znači da je Bugojno imalo dvostruko veći priraštaj od prosječnog za sve gradove u pokrajini.7 1879-1910. Malo Selo. * Od toga 34 nenastanjene ** Od toga 50 nenastanjenih 7 . nakon 1897. to ne znači da su podaci koje nam nude popisi neupotrebljivi. To su sljedeće mahale: Bugojno. precizno se govori šta sačinjava grad Bugojno. a samim tim se mijenjala socijalna i privredna struktura grada. u njegovu opštinu spadala su još sela: Čaušlije. godine. U istom razdoblju. proširenja gradske teritorije i znatnog useljavanja u grad izvan granica Bosne i Hercegovine i iz okolnih mjesta. broj stanovnika porastao je od 646 na 1. STANOVNIŠTVO. 8 Tabela je sačinjena na osnovu odgovarajućih austrougarskih popisa stanovništva. 932 226 189 4. godine. kuća i stanova u Bugojnu od 1879. 646 120 132 4. 532-534).

Prosjek po jednom stanu u Bugojnu iznosio je.000 muških bilo 1. godine 895 žena. a špekulacije oko profita na promet nekretnina svode se na najmanju mjeru. Povoljan odnos rasta stanovništva (200%) i stanova (230%) utiče na normalan razvoj grada. bilo brojnije od ženskog za 30-66 osoba. a preokret nastupa između 1895. U modernoj historiji ovakav tip zgrada počeo se graditi u Njujorku 1835. Rezultati popisa žiteljstva 1910. I u drugim bosanskim okruzima nigdje žene nisu dostizale ni 900 na 1. koje su muško stanovništvo vodile u političku i ekonomsku emigraciju izvan Bosne i Hercegovine. Na 1.9 Polna struktura stanovništva u gradu takođe se može označiti uravnoteženom. a muškarci samo 13. pa su ga uskoro prihvatili i imućni društveni slojevi.42%) muških stanovnika i 903. Tu je na 1. kada žene bilježe porast za 152 osobe.264 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.50 osoba. U travničkom okrugu 1910. Ova razlika objašnjava se odlaskom muškaraca u Ameriku iz više hercegovačkih srezova.010 žena.192 (47. Grad u historiji. Muških je bilo više za 91. 438.58%) ženskih.000 muških. XXXII. Bosna i Hercegovina imala je 994.852 (52.000 muških stanovnika dolazilo je 908 ženskih. Mumford. str.600.. u ovom razdoblju. što je rezultiralo viškom ženskog stanovništva. i 1910. godine. godine na 1. Ova razlika može se objasniti političkim i ekonomsko-socijalnim promjenama izazvanim Aneksijom Bosne i Hercegovine 1908. a 885. Mostarski okrug (Hercegovina) brojem žena premašio je broj muških.75 osoba. Kasnije se ovaj manir proširio i u evropskim gradovima.000 muških dolazilo je 871 žena i u tom pogledu ovaj okrug imao je najmanje ženskog stanovništva u odnosu na muško. Muško stanovništvo je sve do popisa 1910. 4. godine 893. 9 10 . godine. a služile su za stanovanje najsiromašnijeg stanovništva. L. To je bio slučaj i u nekim hercegovačkim srezovima. dok je prosjek u 66 gradskih naselja bio nešto niži i iznosio 4.10 Vjerska i etnička struktura gradskog stanovništva u Bugojnu bitno se razlikovala od gradova nastalih na osmanskoj urbanoj tradiciji. str. godine. jer se u njemu smanjuje pritisak na građevinsko zemljište i kuće. 1895. Razlika između broja nastanjenih kuća i broja stanova ukazuje da se izgradnja kuća s više stanova nije zaustavila na pragu Bugojna. u većini gradova i u cijeloj pokrajini.. U godini 1910.

1) 14 (0.4) 72 (4. . katolici i muslimani – i da se samo broj pravoslavnog stanovništva u gradu povećavao prirodnim priraštajem.5) 267 (41.6) 344 (19.315 - Popis stanovništva iz 1879. 11 Vjerska struktura 1879.548 (37. godine11 Katolici Pravoslavni Muslimani Jevreji Ostali 1879. STANOVNIŠTVO.BUGOJNO. str.1) -- Iz tabele se vidi da je 1879.3%) 176 (27. % 399 (42. To je bila opšta pojava nakon austrougarske okupacije gdje se formirala nova administracija i stvarale potrebe ne samo za činovnicima nego i za raznim stručnjacima koji se nisu mogli naći među domaćim stanovništvom. % 822 (45.8) 533 (28. % 905(51.4) -1895. Konfesija Katolici Pravoslavni Muslimani Jevreji Bugojno 339 316 195 22 Donji Vakuf 130 460 1.6) 60 (4. prvenstveno katolika raznih nacija.2%) Srez Bugojno 10.7%) 12. str. uz prirodni priraštaj. godine.2%) - Konfesija Katolici Pravoslavni Muslimani Jevreji Ostali Vjerska struktura 1885.2) --1885. Grad Bugojno 203 (31.490 (31.727 (31.9) 195 (20.8) 316 (33. 73.5%) 267 (41.9) 22 (2. Najveći prirast bilježilo je katoličko stanovništvo (oko 400%) usljed doseljavanja većeg broja stranaca. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. dok je kod drugih konfesija. 265 Vjerska struktura gradskog stanovništva u Bugojnu 1879-1910.8) 1910. DO 1914. 180-188. % 203 (31. godine.1%) 10. značajnu ulogu imalo useljavanje. i Popis iz 1885.1) 436 (24. godine u Bugojnu postojao vjerski i etnički trougao – pravoslavni.361 7 Gornji Vakuf 365 14 1. Privredno i kulturno značajnu skupinu među doseljenicima činili su Jevreji (sefardi i aškenazi) koji u Bosni i Hercegovini žive gotovo isključivo u gradovima.5) 441 (22.3) 176 (27.

Manipulativni činovnici: Đurđević Nikola. a ne po pojedinim mjestima kao do tada. godine Kotarski predstojnik: Molnar Eugen Politički činovnici: Tomek Franz. češki (37). Činovnici za evidenciju: Metikoš Milan. Poljoprivredni činovnik: Bayer Zlatko. Maly Vinko. Haić Josip. To znači da je u bugojanskom srezu bilo 527 doseljenika izvan Bosne i Hercegovine. iz 1910.. Drugih stranaca. obuhvatio je strance po srezovima. mađarski (10). Slavonija. Zeman Emanuel. godine u cijelom srezu nije bio zabilježen nijedan Jevrej.087 osoba govorilo je srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik. a manji broj i u Gornjem Vakufu (17). Tada su doseljenici činili 3. Halama Jozef. Tada je znatan broj stranaca bio smješten i u Donjem Vakufu (215). broj doseljenika popeo se na 295 (među kojima su 72 Jevreja) i tada su činili 16. Od toga je bilo 278 lica koja su se uselila sa srpskohrvatskog jezičkog područja izvan Bosne i Hercegovine i to iz austrijske polovice (Dalmacija) 118. poljski (8). kotarski nadliječnik. Vojvodina) 142 i inostranstva (Srbija i Crna Gora) 18. Porezni činovnici: Hawranek Ernest. 12 . slovenački (34). ugarske polovice (Hrvatska.86% gradskog stanovništva i samo 3 stranca u srezu nisu bila smještena u gradu Bugojnu.293 stanovnika bugojanskog sreza 46. Šumarski činovnici: Kubović Dragutin. kotarski nadveterinar. lugar.65% ukupnog gradskog stanovništva.. njemački (53). rumunjski (4). Tešanović Dušan. U toku narednih 10 godina. Momčilović Vladimir. Ipak. godine najbrojniji među useljenicima. Cestarnik: Stepanek Valentin Činovnik za vojnu evidenciju: Urbanek Ivan. Od ukupno 46. nadgeometar. nadšumar i Prodanović Milan. jer ih je bilo 22 od ukupno 36 stranaca. godine. Čurgus Nikola. turski (2). Tuzlančić Stjepan. Njihovo interesiranje za Bugojno raslo je s izgradnjom cestovnog i željezničkog saobraćaja i jačanjem trgovine. Od toga bilo je po 137 iz austrijske i ugarske polovice i 21 pripadnik iz drugih država. koji su pripadali raznim nacijama. Iako 1879. ti podaci daju neke nove mogućnosti za sagledavanje nacionalne strukture stranaca. oni su 1885. Čvoriščec Ivan Sanitetski činovnici: Goler Josip.266 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Posljednji austrougarski popis stanovništva. talijanski (2) i rusinski Državni činovnici u Bugojnu 1914. Hanzal Karlo. bilo je 206 lica i njihovi maternji jezici bili su: španjolski (55).

uglavnom. godine bilo ih je manje za 43 (8. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. činili značajnu skupinu od 527 lica. Bugojno je na razmeđu XIX i XX stoljeća spadalo među 25 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima je više od polovine njihovog stanovništva nalazilo izvore egzistencije izvan poljoprivrede. prvenstveno Bugojna i Donjeg Vakufa. talijanski 5. Sedlecky Milan. 67 lica su naučili srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik. U razdoblju od 1895. nadničare i sluge. Hlavaty Josip. i socijalnu strukturu. Opšta narodna osnovna škola – učitelji: Šimunac Stjepan. katoličke i drugih konfesija. U mnogim gradovima umnožava se broj zemljoposjednika s kmetovima i bez kmetova. godine. do 1910. Od 307 domaćina i zaposlenih osoba u Bugojnu 1885. Prirast muslimanskog stanovništva u gradu Bugojnu bio je intenzivan u razdoblju od 1895. Željeznička stanica u Bugojnu: Onhajzer Karlo. godine u bugojanskom srezu došlo je do izvjesnog opadanja broja stranaca. a 108 ili 35. osim muslimana. bili smješteni u Bugojnu i Donjem Vakufu i u manjem broju u Gornjem Vakufu i Kupresu. jasno je da su oni znatno uticali na vjersku. S obzirom na to da su stranci. STANOVNIŠTVO. Rustempašić Hajdar ef. 267 (1). Kukura Mathias i 1 manipulant. Krajnc Vjekoslav. koji su još uvijek najbrojniji. Šiljković Mehmed.BUGOJNO. turski 41 (rezultat otvaranja medrese). i pripadnici pravoslavne. Vojna pošta i telegraf: Muller Johann. Ova pojava bila je veoma prisutna i u drugim bosanskohercegovačkim gradovima. Mutevelić Jusuf. na zanatlije i trgovce otpadalo je 105 ili 34.12 Prema istom popisu. Iz navedenih podataka jasno se vidi da se na bugojanskim ulicama moglo čuti desetak evropskih jezika. Vehabović Mustafa.2%. Vasilj Zvonimir (gruntovničar). Žalica Dragoljub. etničku (prije svega na katoličku i hrvatsku zajednicu). što ukupno iznosi 69.4% produktivnog muškog stanovništva. Kock Josip (gruntovničar). ali i prije nje. doseljavanjem zemljoposjednika iz okolnih sela. mađarski 3 i francuski 1. DO 1914. Od poljoprivrede Sreski sud u Bugojnu: Ružička Eduard. (šerijatski sudija). a u ovu socijalnu skupinu ulaze. uglavnom. do 1910. Kalaica Josip.2% na pomoćne radnike.16%). Bukvica Mustafa (šerijatski sudija). a 1910. a uslovljavan je. Oni su 1895. njemački 50. Mandušić Jelena. Grgurić Jakov. . *** I pored izrazite agrarne strukture čitavog sreza i potpune odsutnosti industrije. posebno nakon Aneksije. sekretar sreskog suda.

do 1910. od poljoprivrede kao glavnog izvora prihoda živjelo je 305 osoba ili 17. a od svih drugih grana privrede 1.8%. 1910.342 1. Donjeg i Gornjeg Vakufa 1885. i 1910.. kao glavnog izvora prihoda živjelo je samo oko 15% gradskog stanovništva.3%.2% stanovništva.161 Socijalna struktura agrarnog stanovništva u gradu Bugojnu 1895. od poljoprivrede je živilo 800 osoba ili 41.. Od 1895. domaćina Rodbine Br. Godine 1910.694 1.136 osoba ili 58.268 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Socijalna struktura Bugojna. Nakon deset godina (1895). nadničara i slugu Ostalih muškaraca preko 16 godina Žena i djece Ukupno 121 162 27 625 932 1. godine zabilježen je značajan priliv agrarnog stanovništva u grad. godine Socijalna kategorija Činovnika Učitelja Sveštenika Zdravstvenog osoblja Zemljoposjednika Slobodnih seljaka Kmetova Bugojno 13 1 36 8 2 105 108 24 8 1 1 Donji Vakuf 3 5 28 18 61 41 281 7 2 Gornji Vakuf 13 4 - - 179 120 45 1 40 - Posjednika kuća i rentijera Trgovaca i zanatlija Pomoćnih radnika. a od drugih izvora prihoda 82. godine 1895.7% ukupnog stanovništva u gradu. domaćina Rodbine Zemljoposjednici sa kmetovima 3 3 81 154 Zemljoposjednici bez kmetova 132 368 Slobodni seljaci 27 133 4 10 Kmetovi 1 1 2 10 . Br.967 1.

Dom.13 Iako se razvoj ova dva mjesta međusobno ra13 Struktura agrarnog stanovništva u Donjem i Gornjem Vakufu 1895. bio je u skladu s opštom tendencijom u Bosni i Hercegovini.BUGOJNO. 1910. Dom. pri čemu su negdje širene a negdje sužavane gradske opštine. domaćina Rodbine Br. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878.4%) 1719 2 193 832 1025 (65%) 548 (35%) 1578 . do 1910. 15 50 127 305 170 4 586 16 75 102 1 171 315 4 Gornji Vakuf 1895. Rod. Rod. tome je doprinosilo uređivanje gradskih opština nakon donošenja propisa 1897. STANOVNIŠTVO.6%) 1261 (73. preseljavanje zemljoposjednika sa sela u grad.466 (83%) 29 250 1. DO 1914. 17 74 48 191 76 210 1 142 4 637 - Zemljoposjednici sa kmetovima Zemljoposjednici bez kmetova Slobodni seljaci Kmetovi Ostalo polj. stanovništvo Ostalo civilno stanovništvo Ukupno stanovništvo 2. kupovina kmetskih selišta i slobodne zemlje od strane imućnih građana. u kome jača uloga agrarnog sektora. a djelovali su i drugi faktori. i 1910. tako da su se znatno umnožila oba zemljoposjednička sloja. Isti proces kao u Bugojnu. godine. stanovništvo Ukupno poljop. Dom. u nešto naglašenijem vidu odvijao se i u njegovim političkim ispostavama Donjem i Gornjem Vakufu. Rod. godine imali status grada. koji su 1910. kao što je uticaj šerijatskog nasljednog prava i dijeljenje posjeda. godine Donji Vakuf 1895.936 4 550 800 (42%) 1. Dom Rod.7%) 1.136 (58%) Ovakav razvoj Bugojna od 1895.286 (55.043 (44. S jedne strane. 1910. 1910. naročito poslije Aneksije i konačno.329 63 139 253 791 1.3%) 29 64 324 859 1173 (58%) 834 (42%) 2027 30 51 123 335 458 (26. Ukupno 1895. 269 Ostale osobe koje se bave poljoprivredom (bezemljaši) Od poljoprivrede živi Ukupno Ostalo civilno stanovniš. domaćina Rodbine 43 74 1.771 94 231 305 (17%) 1. Br.

Ovaj period u razvoju gradova u Bosni i Hercegovini mogli bismo nazvati periodom svojevrsne agrarizacije gradova. sveštenici. Nakon toga. dok su učitelji. s druge strane. tako da oba ova grada dobivaju prevagu agrarnog stanovništva u svojoj socijalnoj strukturi. Ne računajući rat.466. Prenošenjem sreske administracije iz Donjeg Vakufa u Bugojno i stvaranjem u njemu političkog i upravnog Godine 1885.14 *** Isti razlozi koji su podsticali demografski napredak Bugojna uslovljavali su i njegov privredni razvoj. Osnova socijalne strukture dijela gradskog stanovništva u Bugojnu koje je izvore egzistencije nalazilo izvan poljoprivrede zabilježena je popisom iz 1885. svećenici. bili limitirani tadašnjim stepenom ukupnog razvoja.. najviše ih je bilo 1895. umjesto od gradske privrede. zanatlija i najamnih radnika. tako da je 1895. učitelji i zdravstveno osoblje tada činili oko 5% tog dijela stanovništva.270 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. dobijaju i značajne urbane i modernizacijske odlike. godine svega šest. u srezu su protokolirane 21 trgovačka firma. istovremeno. a 1910. a još brže se umnožavaju razne ugostiteljske radnje (kafane i gostionice). U svemu tome zemlja je postala glavni kapital (što je karakteristično za cijeli Balkan) i sve se počelo oko nje vrtjeti. čitav srez imao je oko 15 državnih činovnika a 1908. ima ih 48. taj broj je porastao na 93. i 1913). ugostitelja. kada su brojali 25 ljudi. a 1910. zlikuje. trgovci. trgovaca.136 osoba nalazilo izvor sredstava za izdržavanje u zanimanjima izvan agrara. odvija se proces novog ukmećivanja. 1910. dok su činovnici. Naročito se povećao broj činovnika. Kontraverze su glavna odlika tog razvoja. zdravstveno osoblje i sl. godine 1. godine 1. 14 . Dakle. svi navedeni gradski slojevi su se umnožili. sve veći broj ljudi zavisi od agrara. zanatlije i radnici obuhvaćeni raznim vidovima najamnog rada. Vojnici u Bugojnu tada nisu činili brojnu skupinu. rada na napolicu i sl. godine. kapitalistički odnosi u kojim se vrši akumulacija kapitala i uvodi novi način proizvodnje. tu se vide sve navedene posljedice.. kada je zabilježen najveći talas kupovine kmetskih selišta uz državnu pomoć. Seljak ima malo zemlje i pred Prvi svjetski rat (1912. Tada su oko 85% gradskog stanovništva činili pripadnici gradske privrede. bez obzira na to što oni. Do 1886. jer su paralelno postojali polufeudalni odnosi u agraru i.

Uključivanjem u željezničku mrežu Bugojno je znatno pojačalo svoju saobraćajnu i privrednu funkciju u čitavom regionu. Godine 1895.50% od drugih privrednih grana.6 km) građena u etapama. godine. Splitska luka. Donjeg Vakufa i Bugojna do Splita.50%. 121-134. STANOVNIŠTVO. Planovi da se izgradi pruga od Lašve. što predstavlja rijetkost u cijeloj pokrajini. Odvojak od Donjeg Vakufa do Jajca pušten je u saobraćaj 1. Od Lašve do Travnika pruga je završena 26. oktobra 1894. procent agrarnog stanovništva u bugojanskom Vidi opširnije o planovima za izgradnju ove pruge: Dževad Juzbašić. godine). 271 centra za cijelu gornjevrbasku regiju i kuprešku visoravan. kao krajnje tačke ove pruge.15 Ostalo se pri skromnijem projektu. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. Brod poveže s dolinom rijeke Vrbasa. i 200-205. Godine 1910. Glavni izvor prihoda stanovništva bugojanskog sreza dolazio je od agrarne privrede iz koje su svoju snagu crpila tri gradska naselja (prema statusu iz 1910. privredni i kulturni značaj. 14. političkih i kulturnih veza čitavog gornjovrbaskog područja sa širim prostorima Bosne i Hercegovine i izvan nje. pa je uskotračna pruga od Lašve preko Travnika i Donjeg Vakufa do Bugojna. str. a 12. a do Bugojna godinu dana kasnije. a od drugih zanimanja 11. od poljoprivrede kao glavnog zanimanja živjelo je 87. 1974.66%. transporti su nastavljani preko Kupresa i Livna za Split i Dalmatinsku Zagoru.34%. Ovakva privredna struktura bila je nešto povoljnija od bosanskohercegovačkog prosjeka. Od poljoprivrede kao glavnog izvora prihoda u pokrajini je živjelo 88.BUGOJNO. Iz njega. Izgradnja željeznice u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do kraja Kallayeve ere. 15 . jer se sudbina ovog projekta vrtjela oko Rijeke i mađarskih. DO 1914. maja 1895. Od tada su ljudi i roba stizali u Bugojno neuporedivo brže i sigurnije nego tradicionalnim sredstvima (tovarnim konjima organiziranim u karavane i kolima s goveđom i konjskom zapregom). povećao se i njegov saobraćajni. oktobra 1893. ali su ostali neostvareni. u dužini od 70. a preko Gornjeg Vakufa i Prozora u dolinu rijeke Neretve. odnosno talijanskih interesa u njoj. Izgradnjom cesta i željezničkog saobraćaja stvorena je jedna od osnovnih pretpostavki za uspostavljanje čvršćih privrednih. Sljedeći važan događaj na polju moderne istorije ovog grada bila je odluka austrougarske uprave da željezničku prugu Sarajevo – Bos. osim političkog. preko Travnika. spojena normalnotračnom prugom sa zaleđem trebala je biti “kompenzacija” za riječku. više puta su aktuelizirani. gotovo preko noći.8 km i Donji Vakuf-Jajce (33. Sarajevo. prvenstveno iz političkih razloga.

300 200.655.000 4.087. To znači da se procent nepoljoprivrednog stanovništva u bugojanskom srezu povećao 1895-1910. srezu smanjio se na 84. sijeno)16 u bugojanskom srezu iznosila je 2. zatim napolica i pšenica.77%.000 100.000 700. kukuruz. proso i heljda) iznosila je oko 255 oka ili 326 kg po jednom stanovniku. napolica. raž. zob. Proizvodnja žitarica (pšenica.000 630. proso.000 1. a u Bosni i Hercegovini za svega 1..000 10.710 405.400 kruna. heljda.43%. ili 216 kg godišnje.. Početkom XX stoljeća vrijednost žetve glavnih ratarskih proizvoda (pšenica. Ako se odbiju sjeme i drugi rashodi.000 54. kruške.000 33. napolica. krompir.272 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Računa se da je za normalnu ishranu jednog odraslog čovjeka (u to vrijeme) bilo potrebno 18 kg žita mjesečno.000 4. kukuruz.000. u Bosni i Hercegovini poljoprivredno stanovništvo činilo je 86.380 1. pa tek na četvrto mjesto dolazi kukuruz koji je u Bosni i Hercegovini bio najrasprostranjenija hljebna kultura. kupus. Ovaj odnos prema kukuruzu odredili su geografski i klimatski uslovi dijelova bugojanskog sreza (planinski predjeli i kupreška visoravan).000 36.000 226.576.20%.700 50.500 28.290 522. jabuke.7%.000 Vrijednost u krunama 266. raž.000 . šljive. a nepoljoprivredno 13. ječam.271. što je po jednom agrarnom stanovniku iznosilo 55 kruna (a ako se računa ukupno stanovništvo onda dohodak iznosi 47 kruna).00 166.600 140. Bugojanski srez je već tada stekao 16 Prosječna godišnja poljoprivredna proizvodnja u bugojanskom srezu u periodu 1902-1918.30% a nepoljoprivredno je poraslo na 15. U isto vrijeme.000 48.232. godine: Vrsta kulture Pšenice Ječma Zobi Raži Mješanca Prosa Kukuruza Heljde Sijena Šljive Krušaka Jabuka Krompira Kupus Količina u okama 1.110 5.000 900.57%.600 12.600.000 10. ječam. godine za 3.000 1. još uvijek je ostajalo dosta viškova žita koji su upravo Bugojnu davali atribut žitnog tržišta. Među žitaricama najviše se proizvodio ječam.00 400.

52% + 10% + 137% .13. što predstavlja sam vrh u pokrajini.7% . 100.043 202 744 pletenih + 191 . koja je.000 grla rogate stoke. vrijednost stočnog fonda iznosila je oko tri miliona kruna ili oko 67 kruna po jednom stanovniku. 273 dobru reputaciju u gajenju krompira i na jednog stanovnika ovog sreza proizvođeno je preko 86 oka (118 kg).039 6. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878.264 .7. pa je početkom XX stoljeća bugojanski srez raspolagao s najmanje 9. Seljaci su koristili ove prednosti. voća i povrća u Skopaljskoj dolini. brdoviti i planinski dijelovi bugojanskog sreza nudili su izvanredne mogućnosti za razvoj stočarstva i šumske privrede. za unapređenje poljoprivrede. 13. kao i u još nekim sreskim mjestima. Od 90-ih godina XIX stoljeća u bugojanskom srezu uvodi se kultura repe koja je bila odličnog kvaliteta i davala je prihod od 960 kruna po hektaru. Popis stoke u užem bugojanskom srezu (bez ispostava Gornji i Donji Vakuf.BUGOJNO.540 7.000 oplemenjenih sadnica koje su besplatno dijeljene stanovništvu. DO 1914. 1.189 .26.18 Prema cijenama iz 1908.956 9.000 konja.228 13. 1.73 .5% .72 1895-1910 + 14% .692 7. u Bugojnu je 1904. godine. osnovana sreska poljoprivredna zadruga. posjednika stoke Konji Goveda Ovaca Koza Svinja Broj pčelara Broj košnica 1895. 11. u Bugojnu je osnovana voćarska škola koja je na 3 ha površine svake godine uzgajala 8.371 1. Bosanski glasnik 1904.23. (Rezultati popisa marve u Bosni i Hercegovini od godine 1895). koje je imalo izvanredne prirodne uslove.000 koza i oko 900 svinja. te Kupres) 17 18 (Die Ergebnisse der Viehzahlung in Bosnien und der Herzegovina vom jahre 1895. STANOVNIŠTVO. Die Ergebnisse der Viehzahlung in Bosnien und der Herzegovina vom Jahre 1910. imala zadatak da unapređuje duhovne i materijalne odnose seljaka i da potpomaže i štiti njihove interese.562 1.5% .586 6.2.17 Osim povoljnih prirodnih uslova za uzgoj gotovo svih vrsta žitarica. Osim toga.046 + 670 + 604 .000 ovaca.250 1. Br. Sarajevo 1912).580 439 275 816 1910.9% . Za unapređenje voćarstva.

5%) . + 12 (6. izuzev željezne testere. Jedna od tih pilana bila je podignuta na Poričkoj rijeci kod Ajkunića točila i ušla je u predanje kao jedna od najstarijih u pokrajini (II polovina XVIII stoljeća). Izvještaj Hermana von Sautera o odnosima Bosne i Hercegovine i Monarhije u svjetlu austrougarskih ekonomskih suprotnosti. ostalo zapamćeno. a na udaru su naročito bila goveda i ovce. ostalo je predanje o postojanju pilana potočara na Poričkoj i Prusačkoj rijeci i Šemešnici (lijeve pritoke Vrbasa). gdje su za to postojali veoma povoljni prirodni uslovi. To je bila posljedica carinskog rata između Austro-Ugarske i Srbije (1906-1911.74 (211%) . vlasnika stoke Konja Goveda Ovaca Koza Svinja Pčelara Košnica 1895. a ni samo gradsko područje nisu bili pošteđeni opadanja stočnog fonda koje je u deceniji pred Prvi svjetski rat zahvatilo cijelu Bosnu i Hercegovinu.. takođe. F.83 (72%) . te rijeci Vitini (desna pritoka Vrbasa). 1968-1969. Sarajevo 1970. 197 103 489 193 33 109 5 28 pletenih 1895-1910. Godišnjak DIBiH.11 (69%) Prema navedenim podacima vidi se da ni bugojanski srez.220 (31%) -127 (40%) .. 185 117 709 320 116 35 16 35 1910. osobena po tome što su svi njeni objekti i instalacije. prvenstveno za eksploataciju i preradu drveta. 19 . bili izrađeni od drveta. XVIII. Osim poljoprivredne proizvodnje. uključujući i eksere. Schmid. naročito u okolini Kupresa. U narodu je. Vlasnik ove pilane bila je porodica Alibegovića iz Poriča. a postoje i pisani tragovi. 550-551.14 (12%) . bez obzira na to što su i u bugojanskom srezu postojali pokušaji uvođenja meltalske pasmine goveda. bugojanski srez imao je dobre prirodne uslove i za razvoj šumske privrede. Bosnien und die Herzegovina s.19 Veliki pad u broju stoke austrougarska statistika u Bosni i Hercegovini obrazlagala je i prelaskom s ekstenzivnog na intenzivno stočarenje. mada se nisu mogli prezentirati uvjerljivi podaci o modernizaciji stočarstva. U tom smislu. da su za Dževad Juzbašić.274 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine) i promjenâ u oblasti carinske i agrarne politike u Monarhiji. Izvoz stoke i mesa iz Bosne i Hercegovine se povećavao. Broj stoke u gradu Bugojnu Br.

Begović. Ova firma je radila za vojne (ratne) potrebe.21 Ne računajući nekoliko sitnijih objekata. Pilane na Šemešnici posjedovale su porodice Vasića i Ilića iz Košćana. Godina 5. Vakufa) izgradila parnu pilanu s dva gatera.000 m3 četinarskog drveta. Strani kapital u šumskoj privredi Bosne i Hercegovine za vrijeme otomanske vladavine. i 1914. 92. 214. godine.G. 144. Zbog finansijskih teškoća ovo preduzeće je 1912.BUGOJNO. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. s drvenom masom od 55. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnoj industriji u Sarajevu. 143.300 m3 četinarskog drveta. 21 O eksploataciji i preradi drveta u bugojanskom srezu na razmeđu XIX I XX stoljeća vidi: B. godine zakupio desetogodišnju eksploataciju šumskog područja Točilo-Raduša (500 ha). (Vereinigte Holzindustrie A. krajem XIX i početkom XX stoljeća. u pojedinim dijelovima bugojanskog sreza. moderne oblike. V. a za izvoz drveta iz ugovornog područja 800 m suvih riža i 9 km puteva. Zbog ratnih neprilika.20 Kasnije. Ova firma je u toku 1913. Razvojni put šumske privrede. Vakuf ). a krajem 1916. Neki Joca Milenković podigao je pilanu potočaru u Maškari (G. 275 vrijeme osmanske vladavine postojale dvije pilane na Prusačkoj rijeci. četiri u slivu rijeke Šemešnice i jedna na rijeci Vitini. godine u Trnovači (nedaleko od G. koji nisu imali dovoljno obradive zemlje. Izuzetno značajno bilo je angažiranje privatnog preduzimača iz Zavidovića Felixa Cavallini-a. Pilana je na taj način bila u pogonu sve do vojnog sloma Monarhije u jesen 1918. Begović. Vakuf ). jer su veliki šumski kompleksi ostali netaknuti. koji je 1910. STANOVNIŠTVO. godine ustupilo je u zakup svoja pilanska postrojenja bečkoj firmi Ujedinjena industrija drveta a. godine svoj ugovor prenijelo na firmu Adem-age Mešića i Jakoba Haima. kao što su ciglane i pilane potočare. eksploatacija šuma i prerada drveta dobile su nove. 20 . pa je u nedostatku lokalne radne snage u svojim pogonima za sječu i rad na pilani koristila ratne zarobljenike.). To su bile male pilane potočare sa po jednom testerom koje su kovali kovači Cigani u Donjem Vakufu i nosile su ime “ciganske testere”. te porodice Džolića i Ponjavića iz Kutanje. godine posjekla i preuzela u ugovornom području 18. ovo preduzeće je krajem 1914. ali su znatno zaostajale iza stvarnih prirodnih uslova. koja je 1913. str. Osim začetka industrijske eksploatacije i prerade drveta. str. br. godine obustavilo sve radove u šumi. Sarajevo 1960. B. ova pilana u Trnovači predstavlja prvo industrijsko preduzeće u bugojanskom srezu koje upotrebljava parnu pogonsku energiju. 127.d. DO 1914. a Feldbauer Samuel u Šemešnici (D.

u Bugojnu su trgovci Bošnjaci bili u manjini.. dopunski izvor prihoda.. Čitave porodice specijalizirale su se u proizvodnji drvenog posuđa (od kašike do kaca raznih veličina i namjena). godine. prestajale raditi ili su propale. Kostajnica ili Zenica. a u Hercegovini od kamena.. nisu bile jedine. a svi ostali iz 1900. kućna radinost i skromni začeci industrijske proizvodnje. Iz pregleda protokoliranih firmi vidi se da su najbrojniji hrvatski i srpski trgovci koji su zajednički i formirali bugojansku trgovačku čaršiju. a zatim vojne. kao što su Dalmatinska Zagora i kraški predjeli općenito davali vrsne majstore u građevinskom oblikovanju kamena. im Oktober 1886. Trgovina žitom. i u bugojanskom srezu bilo je dosta vještih majstora tesara. 22 .22 dakle isti broj kao stari trgovački centar na Savi Bos. te sepeta. dok su neke od njih. u Bugojnu bila sudski protokolirana 21 trgovačka firma. Osnovu privredne strukture grada Bugojna na razmeđu XIX i XX stoljeća činili su trgovina. godine. S obzirom na to da su u to vrijeme u Bosni kuće građene od drveta. od kojih je većina stabilno radila.276 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Godine 1855. kose. poljoprivrednih alatki (vila i grabalja). Do kraja Prvog svjetskog rata u Bugojnu su sudski protokolirane ukupno 61 firma. zdravstvene i vjerske institucije. U neproizvodnoj oblasti najviše radnih mjesta nudila je državna uprava. Uz svega devet bošnjačkih dolazi i 5 jevrejskih protokoliranih trgovačkih firmi i one zajedno čine oko jedne četvrtine ukupno registriranih. sjekire. u Bugojnu su zabilježene tri značajnije trgovine koje vjerovatno. Među prvim protokoliranim firmama spominje se samo Meho Bevrnja (1886). razvijali su se kućne radinosti i razni zanati kao neophodni. tri godine nakon uvođenja Trgovačkog zakona za Bosnu i Hercegovinu. ugostiteljstvo. tako da je 1886. Verzeichniss sammtlicher in Bosnien und der Herzegovina handelsgreichtlich protokolirten Handelsfirmen zausammengestellt auf Grund der gerichtlichen Handelsregister. brezovih metli itd. Za razliku od starih gradova. ali su predstavljale začetak najznačajnije privredne grane u gradu. lopate i sl. ili 1907. prosvjetne. Sarajevo. zatim držala za motike. iz različitih razloga. zanatstvo. stokom i drugim poljoprivrednim proizvodima vodila je brzom porastu broja trgovaca.

god. Firma se prvi put spominje 1855. 1904. 27. 1900. 1885. 277 Spisak protokoliranih trgovačkih firmi u Bugojnu 1883-1918. 6. 23 Altarac Solomon Atijas Solomon Haim Atias S. god. DO 1914. 1901. 32. 1908. 1904. 1886. 1914. 14. Primjedba Firma se prvi put spominje 1855. 16. 1908. 22. 1907. 25. 3. god. i časopisa Bošnjak i Bosanski glasnik. 1900. 1886. 29. 1886. 1894. 1907-1912. 1886. 1908. 28.23 1. Jozo Babić Stipo Balagija Abdulah Baltić i Dimić Braća Baltić Baruh Samuel Behara Krstan Bevrnja Meho Budimir Maranguz Pero Bušatlija Husein beg Čolić Nikola i Anto Dautbegović Mustajbeg Dilber Marko Dimić Perendić Marko Domaćinović braća Đurendić V. . 5. 21. protokol. 1907-1912 1887. 10. 12. 8. 11. 23. 1908. 13. 20. 4. 2. Isidor Atijas S. Mordohaj Avdalajbegović Remzi beg Babić Anto Babić I. 1885. STANOVNIŠTVO. 18. 7.BUGOJNO. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. 1894. 24. 26. 19. Firma se prvi put spominje 1855. 1895. 15. 31. 17. 1907. 1884. Franjo Babić A. Spisak protokoliranih trgovačkih firmi sačinjen je na osnovu podataka u Verzeichniss. 1905. 1894. 1885. 1886. 1907. 30. Risto Đurendić Vuko Freškura Franc Gaković Redžo Grof Ludwig Grof Rudolf Hadžiavdić Jusuf Heydušek eodor Ivičić Ilija Ivanković Ivić Stjepan Naziv firme God. 9. 1885. 1904.

37. 1886..278 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Jelić Čedomir L. Druga karakteristika jeste da se na razmeđu dva stoljeća vrši diferencijacija između zanata i trgovine i da se počinje stvarati tip specijaliziranog trgovca. dok se vremenom braća dijele i stvaraju nove trgovine. 33. 1886. 34. 1886. 1885. 50. 1907. 1886. 51. 1910. 1913. 1885. 1904. 54. U početku se cijela familija javlja kao nosilac firme. 35. 1894-1913. 60. 1894-1914 1900-1914 1885. 1885. 58. Kolovrat i drug Krstanović braća Madunić Ivo Madunić Juko i Ivo Marinović r. Jelić Ilija Jelić Simo Jezidžić Stipo Karadža Abdul Rezak Kirlić Alija Kolovrat braća Kolovrat sinovi F. 53.. 1886. 1894. 61. 48. što znači da su patrijarhalne veze brzo kidane nakon nestanka oca porodice. 1912. 44. 45. 47. Sa filijalom u Kupresu Iz strukture trgovačkih radnji u Bugojnu vidi se da one ne odudaraju od drugih sličnih mjesta u Bosni i Hercegovini. 1894. 46. 57. 1886. 40. Simo Pavlović Nine i brat Perković Ivanković Ivo Popadić Boško Popadić braća Praljak J. 1885. 1907-1913. 56. 1908. 52. 38. 1885. 1910. za razliku od ranijih trgovaca koji. 49. 42. 55. 1886. 59. 1903. 36. mahom. 41. Jovo Radović Tomo Rustempašić Muhamed beg Salom Ušćuplija Abraham Sandić J. trguju mješovitom . 39. 43. Ilija Sinovi Nikole Pavlovića Subašić Ilija Subašić braća Šandrk Ivan Topić Tufekčić Tomo Trifković Lugušić Ilija Vasić Pero 1908. 1885.

13. septembra svake godine. Bosanski glasnik 1990-1918. STANOVNIŠTVO. panađuri). 26 Bosanski glasnik 1907. Trgovina s ćepenka bila je najvažniji oblik razmjene dobara. – 15. s početkom 15. Odobrenje datuma i trajanja vašara vršeno je posredstvom okružne oblasti u Carigradu.000 grla sitne stoke i oko 100 svinja. godine u Bosni i Hercegovini održavani su vašari u 87 raznih gradova. str. razni putujući zabavljači nudili su zabavu tako da se šarolika masa svijeta stapala u jedinstvenu sliku vašara i njegove neponovljive atmosfere. 6.24 Nakon austrougarske okupacije. Od toga u 72 mjesta održavani su sedmični pijačni dani. 24 . 18-19. mutesarif travničkog sandžaka (okruga) objavio je da će se u Bugojnu održavati vašar u trajanju od tri dana. aprila. a u 27 godišnji vašari. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. 25 Bošnjak 1886-1899. 69. od kada se ustalio na 18. nedjeljni i pijačni dani. Esnafi i obrti. DO 1914. maja. derneci. seljaci su dogonili stoku.BUGOJNO. 279 robom. godine stanovnici Bugojna zatražili od osmanskih vlasti da im odobre održavanje trodnevnog godišnjeg vašara “u cilju povećanja trgovine i usljed toga što se nalazi na putu kuda mnogo putnika prolazi”. Datumi godišnjeg vašara u Bugojnu bili su: 30. Prema podacima s početkom XX stoljeća. VI 1870. 209. varoša i sela. Vidi takođe H. 50 konja.25 Godišnji vašari u Bugojnu. Iste godine. kao i u drugim mjestima. 30. i 21. Svi su nešto prodavali i kupovali i u tome uživali. 600 komada sitne stoke i 20 svinja. oktobar. novembra. kao nezaobilazni i nezamjenjivi oblik razmjene dobara između sela i grada i širih oblasti međusobno. oktobar. – 8. – 21. žito i proizvode kućne radinosti. Zabilježeno je da su 1870. Kreševljaković. 18. to mu je dalo novi zamah za razvoj trgovine. Na njima su trgovci i zanatlije iz raznih krajeva nudili svoju robu. ali se uz ovaj vid trgovine pojavljuju godišnji vašari (sajmovi. a na sedmični pijačni dan prosječno po 150 grla rogate stoke. predstavljali su najveći privredni i društveni događaj za koji su se brižljivo pripremali svi društveni slojevi i svi uzrasti stanovništva. 400 konja.400 grla rogate stoke. što potvrđuje i navedeni spisak sudski protokoliranih firmi. IX 1871. 4. 275 14/26. godine. oktobra – 2. na godišnji vašar u Bugojnu dogonjeno je oko 2. datum održavanja godišnjeg vašara u Bugojnu bio je promjenljiv sve do 1907. str. i br.26 O odobravanju vašara u Bugojnu vidi list Bosna br. 9. oktobar. S obzirom na to da se Bugojno našlo već tada među 27 mjesta koja su imala godišnji vašar. a do austrougarske okupacije 1878.

kolari. narodne osnovne škole. 109. str. u ovu socijalnu skupinu spadali su i sreski ljekar. a gotovu robu predavali su firmi i dobijale određenu platu. uredio restoran i promjenio ime u Hotel “Bosna”. Ovaj hotel imao je u početku šest. Time je počela i u Bugojnu era modernog građevinarstva.. Osim trgovina mješovitom robom. činovnika i zemljoposjednika koji useljavaju u grad. . željezničke stanice. Bericht uber die Verwaltung von Bosnien und der Herzegovina 1913. Struktura zanata nije bila opterećena tradicijom.27 U gradu je bilo smješteno više zanatskih radnji koje su podmirivale potrebe gradskog i okolnog seoskog stanovništva. žitom i stokom. koji je proširio svoj hotel i dao mu ime “Grand hotel Grof ”.28 Važan ekonomski faktor u gradu činili su solidno plaćeni činovnici. zgrada sreskog suda. str. koji je 1908. Ove nove potrebe pratilo je podizanje prvih ciglana koje prave preokret u proizvodnji građevinskog materijala koji potiskuje drvo. nego je odgovarala stvarnim potrebama stanovništva. 254. koji su u većini bili dunđeri.. javnih građevina. str. jer se osim državnih. U gradu je bilo i jedno prenoćište sa 4 sobe. U ovom periodu došlo je do značajnih promjena u ovoj oblasti. str. Na cijeni su bili kovači. Potreban materijal i mustre radnice su dobijale od Tkaonice i naručene predmete izrađivale kod svojih kuća. vojne pošte i telegrafa itd.280 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Osim nosilaca političke i vojne vlasti. Podignute su reprezentativne građevine. čiji je vlasnik bila Ruža Grubeša. Franc Freškura podigao je na željezničkoj stanici hotel “Vrbas” s deset soba. ili majstori opšteg profila koji su znali izgraditi bosansku kuću od temelja do useljenja. Početkom XX stoljeća zabilježeno je da u Bugojnu uspješno rade dva hotela i jedno prenoćište. a 1918. čiji je vlasnik bio Ludwig Grof. kao što je zgrada kotarskog ureda u arapskom stilu (današnja gimnazija). 212. 1918. 76. Oslanjajući se na bogatu tkačku tradiciju Skopaljske doline. Dobar poslovni ugled imao je i drugi hotel “Zum schwarze Adler” (Kod crnog orla). Stipo Šandrk i Pero Kolovrat. u Bugojnu počinju zidati veće i ljepše kuće za potrebe trgovaca. u Bugojnu je bilo više tradicionalnih bosanskih gostionica i kafana. godine 15 soba. što je neminovan pratilac formiranja naših gradova. građevinari. Vlasnici prvih ciglana bili su Marko Ribičić. koji su gotovo isključivo bili doseljenici iz raznih pokrajina Monarhije i nosioci modernizacije i evropeizacije u gradu. apotekar 27 28 Bosanski glasnik 1902. osnovane su filijale Tkaonice ćilima iz Sarajeva. veterinar. 180.

293 Iz zvaničnog statističkog pregleda zanimanja stanovništva bugojanskog sreza 1910. u biti. . za platu Javna služba Slobodna zvanja Ostalih Svega Privređuje 15.208 89 9 33 806 42 3 18 164 220 30 108 422 405 449 531 2 196 586 736 10 227 46. vodovod i slično Građevinarstvo Tekstilna industrija Kožarska industrija Drvna industrija. odnosno da je 89% ukupnog stanovništva sreza živjelo od poljoprivrede kao glavnog izvora prihoda. Struktura zanimanja u bugojanskom srezu 1910. svoju egzistenciju osiguravao izvan agrara. zemlje. str. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. činili i intelektualnu kremu grada. 62-63. rezbarstvo Industrija hrane Proizvodnja pića i ugostiteljstvo Industrija odijevanja Trgovina Bankarstvo i krediti Saobraćaj Kućna posluga i razni posl. godine29 Privredna grana Poljoprivreda. kamena. stoč. U vanagrarnim oblastima zanimanja prednjačili su obrada metala. proizvo29 Rezultati popisa stanovništva 1910. DO 1914. gline. nosilac bogatog društvenog i kulturno-prosvjetnog života. STANOVNIŠTVO.712 Izdržavanih 26.079 21 4 8 223 20 1 4 34 79 13 40 129 114 201 144 1 53 206 236 4 98 16. godine vidi se da je svaki deseti stanovnik koji privređuje.129 68 5 25 583 22 2 14 130 141 17 68 293 291 248 387 1 143 380 500 6 129 29.BUGOJNO.581 Svega 41. stakla Obrada metala Izrada oruđa i instrumenata Hemijska industrija Rasvjeta. ujedno.. 281 te nekoliko učitelja i sveštenika koji su. koja je zajedno s domaćim trgovačkim slojem. vrtlarstvo Šumarstvo i ribolov Rudarstvo Ind.

kućna posluga i drugi poslovi za platu. dnja hrane. jer je uslijedilo otvaranje Narodne osnovne škole koju su pohađala djeca svih konfesija. koja je imala 114 učenica i 5 nastavnica. ugostiteljstvo. nego finansijske institucije koje bi vodile opštem privrednom progresu. pripadnika raznih nacija i kultura. nego je sve više preuzimalo i kulturnoprosvjetno i društveno vodstvo čitavog gornjovrbaskog kraja. To jasno pokazuje da je bila veoma spora dinamika privrednih i socijalnih promjena u srezu. Svi novčani zavodi koji su u Bugojnu formirani na razmeđu dva stoljeća (Srpska štedionica. trgovina. godine.253 lica (oko 77%) od ukupno 1. Iz te potrebe nastala je višestrana i dosta intenzivna prosvjetna. Prvu osnovu školu u Bugojnu otvorili su franjevci 1868. kao i svugdje gdje se javio.. koji je. Vinka” iz Zagreba otvorila u Bugojnu katoličku djevojačku školu. ni grad Bugojno nije mogao promijeniti svoj trgovačko-agrarni karakter. a kasnije i medresa. koju je 1872. ukinuta je 1883. Zbog toga se u njemu nije izvršila snažnija akumulacija i organizacija kapitala koja bi stvorila novčane institucije za finansiranje privrednog. bili su više nacionalne institucije stvorene da potpomognu razvoj poljoprivrede i seljaka vežu za moderne nacionalne institucije. godine. *** Na razmeđu XIX i XX stoljeća Bugojno se nije razvijalo samo kao politički i privredni centar sreza. Hrvatska seljačka zadruga za štednju i zajmove. U okviru srpsko-pravoslavne crkvene opštine osnovana je srpsko-pravoslavna osnovna škola. a školske 1886/87. dok je uz džamiju otvoren mekteb. industrija odijevanja. U njemu se relativno brzo formirao sloj imućnog građanstva činovničkog i trgovačkog porijekla. Hrvatska težačka blagajna. te javna služba. kada je “Družba sestara milosrdnica sv. kulturna i društveno-politička aktivnost. Izostao je razvoj industrije i to se nije moglo nadomjestiti starim načinima proizvodnje izvan agrara. U ovim granama radilo je 1.633 zaposlenih izvan agrara. godine.. . Ova škola. godine pohađalo 30 djece. prije svega industrijskog razvoja čitavog kraja. U takvim uslovima. osjećao potrebu za višestranim društvenim uticajem i potpunijim duhovnim i društvenim životom.282 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Kotarska pripomoćna zaklada). u gradu je podignuta impozantna školska zgrada. kao i druge koje je osnivao ovaj red. Mreža osnovnih škola završena je 1893.

23. 4. 21. 2. 24. 1895. 1902-1903 1902-1903 1904-1910. godine30 Ime i prezime Godina službovanja 1886-1889. 1911-1916. 1907-1908. 1910-1916. 1917-1918. 283 Učitelji u narodnoj osnovnoj školi u Bugojnu 1886-1918. 1896-1901. 29. 17. suplent učiteljica Šimunac Stjepan. 22. 19. 9. 1917-1918. 28. starješina Knežević Anto Steinmetz Johanna. 20. 25. 1917-1918. 16. pom. 1895. 1910. 11. 8. 1904. 3. učitelj Josip Čurić. starješina Jelka Bilić Ljubomir Matulić. 1911-1916. upravitelj Hvala Matilda Špez Marija Kaprikul Ana Spisak učitelja napravljen je na bazi podataka objavljenih u Bošnjaku i Bosanskom glasniku. 1900-1903. 1893-1895. 26. 1896-1899. 1917-1918. 10. pom. 12. 27. učiteljica Franić Danica Tomasović Andrras. 5. učitelj Mulić Hamdija Bešlić Milan Vukelić Zora.BUGOJNO. 1900-1901. P. 1896-1899. 13. upravitelj i učitelj škole Šiljković Mehmed Kalaica Josipa Vudanović Angelina Konig Elza Krešić Ivan. 14. 7. 30 . 1899. pom. 1916. suplent učiteljica Fejzagić Džemal Mandušić Jelena. 31. 1889-1892. 1. učitelj Josip Rujić. pom. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. 1905. 1906-1910. 1909. učitelj Palandžić Nikola. učitelj Đogo Husein. 30. 1906-1909. upravitelj škole Miljušević Ida Čolić Stjepan. 1916-1918. DO 1914. 1904-1905. STANOVNIŠTVO. 1911-1914. Galcinja Tomljenović Tomislav Jefto Abramović Sofija Mandić Josip Brkić. 32. pom. pom. pom. 15. 18. 6. učiteljica Erdosy Zora.

6% i muslimana 9.6%) Katolici 909 447 1356 (11.5%. bio je zbog toga što 31 Rezultati popisa stanovništva 1910. kod katolika 14. godine u srezu otvorene 4 narodne osnovne škole.830 16. 30-31. muslimana 5. 20-21. .10% i ostalih 71%.111 (93. nepismenost reproducirana s 91% tog uzrasta.6% prema 2.696 5. Iz tabele se.360 ili 9. što znači da je.737 Svega 16. mektebi i medresa. takođe. Pravoslavnih je bilo pismenih 6.236 Iz tabele se vidi da je opšta pismenost u bugojanskom srezu izražena niskim procentom od 8.4%. koja se kretala oko 12%.373 djece i omladine od 7 do 20 godina znalo je čitati i pisati svega 1. Pismenost u bugojanskom srezu 1910.9%) Muslimani 584 23 607 (5. godine31 Znaju čitati i pisati Muški Ženski Svega Ne znaju čitati i pisati Muški Ženski Svega Pravoslavni 537 187 724 (6. katolička djevojačka škola milosrdnih sestara. str.737 5.10%) Muslimani 5.24% i zaostajala je iza pismenosti u Bosni i Hercegovini. zatim srpsko-pravoslavna osnovna škola.396 5.2% : 0. Veoma nizak procent pismenih. ali o tome nema odvojenih podataka.289 (5. i pored toga što su do 1912.057 680 2. a kasnije 2 ili 3 učitelja i jedan pomoćni učitelj.284 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Iz navedenog pregleda vidi se da su se učitelji često mijenjali i samo mali broj je ostajao po nekoliko godina.4% : 7. Od ukupno 14.. Očigledna je razlika i u pismenosti po polovima. Ovim treba dodati još ukupno 50 lica koja su znala samo čitati. katolika 11.552 11. vidi da je pismenost različita kod pripadnika pojedinih konfesija. Velike su razlike u pismenosti na selu i u gradu.406 33.415 11. Kod pravoslavnih odnos pismenih muškaraca i žena bio je 8.815 (88.4%) Pravoslavni 5. naročito muslimanki.1%) Ostali 27 23 50 (71%) Ostali 1 19 20 (29%) Svega 2.2%.396 10.41%. U početku je u narodnoj osnovnoj školi bio zaposlen samo jedan učitelj..14%.14%) Katolici 5.

humana i socijalna društva. 285 su one vrlo rijetko pohađale narodne osnovne škole. 4. koje su nastavljale tradicionalnu zatvorenost obrazovanja i vaspitanja unutar vlastite vjerske zajednice i narodne osnovne škole. 1900. STANOVNIŠTVO. a pohađaju ih djeca bez ikakvih vjerskih i nacionalnih ograničenja) tako je i oblast kulturno-prosvjetnog i društvenog rada imala dvije tendencije: jednu je zastupala i provodila austrougarska vlast. nego samo arebica i arapsko pismo. Kulturno-prosvjetna. koje su svojim značajem premašivale ekonomsku snagu grada i brojnost njegovog stanovništva. a drugu domaće stanovništvo u okviru svojih vjerskih i nacionalnih zajednica.BUGOJNO. koje osniva država. U uslovima političke obespravljenosti. 32 Činovnička kasina – Beamten – Kasino Ukrašavajuće društvo – Verscönungsverein Pjevačko društvo Hrvatska narodna čitaonica Biciklističko društvo Dobrovoljno vatrogasno društvo Godina osnivanja 1893. 1895. koje su jedino bile obuhvaćene statistikom. 6. Pejanović.32 Naziv društva 1. bez obzira na to kakvi su im ciljevi bili i ko ih je osnovao. 2. 5. Otuda su sva udruženja. vjerskih i nacionalnih pokreta i modernih socijalno-političkih ideologija. Društveno-ekonomske i druge promjene na razmeđu XIX i XX stoljeća podstakle su u Bugojnu bogatu i raznovrsnu kulturno-prosvjetnu i druge društvene aktivnosti. DO 1914. prosvjeta. 1900. a u mektebima se nije učila latinica i ćirilica. To je bilo vrijeme kada se u cijeloj Bosni i Hercegovini osnivalo mnogo raznovrsnih društava koja su odražavala potrebe i interese novih i starih društvenih snaga. 1902. socijalna i humanitarna društva u Bugojnu 1878-1914. Pregled društava u Bugojnu sastavljen je u na bazi podataka koje je objavio Đ. PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. imala zadatke da se “nepolitički” bave političkim i nacionalnim radom. 3. u studiji Kulturno-prosvetna. Spisak je dopunjen podacima koje je objavio Bosanski glasnik. 1898. 100. . str. Kao što je oblast obrazovanja i vaspitanja imala dva usmjerenja (konfesionalne škole. kultura i umjetnost jedine su mogle progovoriti prikrivenim političkim i nacionalnim jezikom.

1911. drukčiji društveni život. a kasnije 78. “Tursku čitaonicu” osnovao je odbor na čelu sa zemljoposjednikom Ahmed-begom Bušatlijom. 10. 11. Jedno od najinteresantnijih i jedinstvenih udruženja u Bosni i Hercegovini jeste udruženje za uljepšavanje grada koje je. imalo zadatak da njeguje bilje. “Napredak” ima 51 člana. 13. Naziv društva 7. U društvenom životu led je probijen osnivanjem Činovničke kasine. 8.. naišle su na dobar prijem kod bugojanskog građanstva. Hrvatsku narodnu zajednicu vodi fra Marijan Lovrić. 16. s impozantnim brojem od 450 članova. što. zajedno sa Stipom Domaćinovićem. fra Dominik Gojsilović i Nikola Dilber. Iz pregleda društava vidi se da su stanovnici Bugojna bili veoma otvoreni prema kulturno-prosvjetnim. Turska kiraethana – čitaonica Podružnica hrvatskog potpornog društva “Napredak” Srpsko pjevačko društvo “Javor” Pododbor srpskog potpornog društva “Prosvjeta” Mjesni odbor Hrvatske narodne zajednice Hrvatski sokol Srpski soko Pododbor potpornog društva “Gajret” Srpska narodna organizacija Muslimanski klub Ratno dobrovoljno dobrotvorno društvo Godina osnivanja 1904. Na primjer. između ostalog. “Gajret” 1905. sportskim i nacionalnopolitičkim idejama. 15. 1907. godine . Anto Babić. humanitarnim. 1905. 12. a u njenom odboru sjede najugledniji hrvatski trgovci u gradu: Stipo Grgić. 1914. Čitaonice su u Bugojnu imale obrazovne i humanističke ciljeve. Stipo Budimir. pošumljava i podiže parkove. 1906. 9.. koja zaslužuje veliku pažnju. 1910. vojnici. 1909. predstavlja preteču ljubitelja prirode i modernih ekoloških udruženja. Stjepanom Subašićem i Ninom Pavlovićem. koja su imali zadatak da pomognu podizanju nacionalne inteligencije na univerzitetima i zanatlijskog i trgovačkog podmlatka. 17. “Gajreta” i “Napretka”. 1907. 14. svakako. Ilija Subašić. Stipo Domaćinović. 1909. Humanitarne ideje društava “Prosvjete”. Ono je interesantno i po tome što u njemu prednjače domaći ljudi svih konfesija. 1913.286 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. poslovni ljudi. uglavnom doseljeni svijet koji preko kasine stvara jedan novi. Hrvatska narodna čitaonica u početku ima 54 člana. s obzirom na to da “kasina” postaje mjesto gdje se okupljaju činovnici.

BUGOJNO. STANOVNIŠTVO, PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. DO 1914.

287

ima 10, a 1907 s članovima iz Gornjeg Vakufa ima 160 članova. “Prosvjeta” 1908. ima 70 članova,33 a njome rukovodi Risto Đurendić zajedno s Čedomirom Jovićem, Milanom Jovanovićem i Đorđom T. Radovićem. I kod Srba, kao i kod Hrvata, čitavim društvenim životom rukovode bogati ljudi – trgovci koji se nalaze u upravnim odborima od pjevačkih do sportskih i sokolskih društava. Pjevačka društva, hrvatska i srpska, oslonjena su na crkvu, a imaju značajnu nacionalnu funkciju, jer se iz tih vrsta okupljanja, kao i iz drugih, brzo prešlo na nacionalnopolitičke stranke. I sokolska udruženja, koja su nosila ideju “u zdravom tijelu zdrav duh”, imala su zadatak da razvijaju borbeni nacionalni duh. Ideju o Hrvatskom sokolu u Bugojnu uspešno su realizirali Franjo Vinter, Ilija M. Šandrk, Stjepan Jandrić, Vinko Šandrk, Stjepan Ubović i Stjepan Ivić (1909. ima 63 člana), a Srpski soko, koji je osnivan od 1. avgusta 1909. do 24. januara 1910. godine, vodili su ljudi iz uglednih srpskih porodica: Jovo Lukić, Mihajlo, Špiro i Ilija Marinović, Gojko Praljak, Vojo Brančić, Aleksa Đurić, Ljubo i Kosta Topić, Blagoje Krstanović, Milivoje Radović, Risto Đurendić i Stevo Kokotović.34 U kulturno-prosvjetnom i društvenom životu bugojansko građanstvo osnivalo je ona udruženja koja su bila primjerena potrebama, interesima, tradiciji i navikama svakog pojedinog naroda. Slijedili su jedni druge u ostvarivanju svojih potreba i bili upućeni jedni na druge. I tu se stvarala “čaršija”, ali nešto drukčija od one tradicionalne, jer je nacionalni trougao ostvarivao svoju nacionalnu integraciju u uslovima austrougarske vlasti i formiranja gradskog miljea u Bugojnu. Otuda je on dobio specifičnu mjesnu boju u kulturno-prosvjetnom, sportskom i drugom društvenom aktivitetu. *** Za razvoj Bugojna bila je posebno značajna aktivnost njegovog gradskog vijeća koje je imalo zadatak da se brine o zdravstvenim, komunalnim, školskim i drugim pitanjima vezanim za život građana. S obzirom na to
Kalendar Napredak 1909. str. 163-164, Bosanski glasnik 1909.; I. Kemura, Uloga “Gajreta” u društvenom životu Muslimana, Sarajevo 1986. tabela I. 34 ABH, ZV BiH 1909, š. 18 269/26, ABH, ZV BiH, 1909. Š. 18-26. Za podatke zahvaljujemo Sajmi Ajanović-Sarić i Matku Kovačeviću iz Arhiva Bosne i Hercegovine
33

288

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

da je opštinski budžet bio fiksiran na 95.200 kruna godišnje, tim novcem nisu se mogli praviti veliki poduhvati. U rashodima se navode sljedeći troškovi za 1905. godinu: troškovi klaonice 695 kruna i 80 helera, doprinos za zdravstvo 3.092 krune i 40 helera, doprinos za humanitarne svrhe 1.200 kruna, opštinski dugovi 99.275 kruna i 80 helera, troškovi za osnovne škole 5.897 kruna i 60 helera. U rashodima, cifre se iz godine u godinu neznatno mijenjaju. U Bugojnu je ordinirao sreski ljekar dr Jozef Fogler, koji je, prema podacima Bosanskog glasnika, tu službovao od 1899. do 1915. godine. Gradska ambulanta otvorena je 1906. Mjesto ljekara u gradu bilo je upražnjeno samo u toku ratne 1916. godine, a već 1917. i 1918. ordinira dr Leo Schonfeld. Bugojno je spadalo među 37 gradova u pokrajini koji su imali apoteku, koja je registrirana 1900. godine, a bila je vlasništvo magistra farmacije Theodora Heydušeka. Ostao je u Bugojnu do 1915. godine, a već 1916. apoteku je otvorio magistar farmacije Nikola Kuš, koji je ostao do 1918. godine. Njega je naslijedio magistar farmacije Ignatz Berger. Bugojno je relativno kasno, tek 1912. godine, dobilo sreskog veterinara i tu dužnost je obavljao Jozef Halama.35 Na razmeđu XIX i XX stoljeća Bugojno nije imalo moderni vo35

Podaci o zdravstvu u Bugojnu navedeni su prema Bosanskom glasniku.

BUGOJNO. STANOVNIŠTVO, PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. DO 1914.

289

dovod i kanalizaciju. Grad se snabdijevao vodom iz oko 70 bunara i izvora, a isto toliko petrolejskih lampi osvjetljavalo je njegove ulice. Gradsko vijeće Bugojna (1886-1918)36 Načelnici: Tahir-aga Vidimlić 1886-1888. Pero Pavlović 1889-1908. Pero Šandrk 1909-1910. Salih-aga Mandžić 1911-1915. Remzi-beg Avdalajbegović 1917-1918. Od 1895. biraju se podnačelnici i tu dužnost su obavljali: Mitar Popadić 1895. Mustaj-beg Avdalajbegović 1895-1908. Vuk Đurendić 1896. Niko Marinović 1899-1908. Salih ef. Mandžić 1909-1910. Jovan Topić 1909-1910. Anto Babić 1911. Risto Đurendić 1911-1918. Nine Pavlović 1912-1918. Zastupnici:

Pero Pavlović 1886. Niko Grgić 1886-1889. Simo Jelić 1886-1892. 1900-1901. Tomo Topić 1886-1888. Ibrahim ef. Karadža 1886-1892.
Spisak članova Gradskog vijeća sačinjen je na osnovu podataka iz Bosanskog glasnika 1889-1918.
36

290

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

Hamid Lončar 1886-1892. Stipo Babić 1889-1892. Niko Grgić 1886-1892. Marko Popadić 1889-1892. Niko Mijatović 1889-1892. Ibrahim Hadžialić 1889-1892. Mustaj-beg Avdalajbegović 1893-1894. Meho Imamović 1893-1900. Petar Kutleša 1893-1901. Stipo Jezidžić 1893-1898. Vuko Đurendić 1893-1895. Jovo Praljak 1893-1898. Salih-aga Mandžić 1893-1908. Niko Marinović 1896-1898. Theodor Heydušek 1900-1901. 1905-1908. Juko Maduna 1899-1901. Marko Dilber 1899-1901. Salom Avram 1900-1908. Niko Dimić 1902-1908. Ivan Šandrk 1902-1904. Boško Popadić 1902-1903. Remzi-beg Avdalajbegović 1902-1908. Ivan Perković Ivanković 1902-1908. Ludwig Grof 1905-1911. Stipo Babić 1905-1908. Marko Dimić 1905-1908. Karadža Abdul Rezak 1909-1918. Tahir Bosto 1909-1918. Ante Babić 1909-1910. Stipo Domaćinović 1909-1914. Juko Madunić 1909-1911.

BUGOJNO. STANOVNIŠTVO, PRIVREDA I DRUŠTVENI ODNOSI OD 1878. DO 1914.

291

Boško Topić 1909-1916. Ilija Trifković 1909-1910. Stipo Čolić 1909-1910. Stipo Grgić 1911.1916. Ivica Jozić – Baškarad 1911-1913. Niko Čolić 1911-1918. Zahid Šupa (Šupić) 1911-1918. Jovo Krstanović 1911-1913. Salih-beg Avdalajbegović 1915-1918. Frano Domaćinović 1915-1918. Stjepan Subašić 1915-1918. Anto Kolovrat 1915-1918. Đorđe Radović 1915-1918. Ilija Sandić 1917-1918. Na kraju ovog pregleda nekih pitanja u razvoju Bugojna kao grada koji nema dugu urbanu tradiciju, može se zaključiti da je njegov razvoj tekao u pravcu stvaranja jednog trgovačko-agrarnog središta. Prirodna bogatstva i dosta jaka poljoprivreda, s vrlo značajnom ulogom stočarstva, nisu mogle biti oplođene znatnijim industrijskim razvojem, jer za to nisu postojali neophodna infrastruktura i finansijska sredstva. U svojoj duhovnoj, kulturnoprosvjetnoj i društvenoj otvorenosti za moderne ideje Bugojno je pokazalo da se razlikuje od onih gradova koji su se borili s naslagama duge urbane tradicije.

ZAKLJUČNE NAPOMENE

K

njiga “Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća” bavi se značajnim, a malo istraživanim fenomenima gradova u Bosni i Hercegovini u vrijeme kada je u njoj okončana četvorovjekovna epoha orijentalno-balkanske i orijentalno-islamske urbanizacije i započela era modernizacije i oblikovanja evropskih urbanih modela. Taj proces je tekao srazmjerno razvoju novog načina proizvodnje, izgradnji modernog saobraćaja i rezultatima migracionih kretanja. Osnovna studija ove knjige sadrži analizu 66 naselja koja su do 1910. godine stekla status grada (gradska opština). Od toga broja 1879. godine bilo je 46 gradova koji su imali osmansku urbanu tradiciju, a svi ostali su status grada stekli razvojem između vremenskih međaša 1879. i 1910. godine. Prilikom istraživanja, autoru se nametnulo osnovno pitanje da li je bosanskohercegovački grad na razmeđu dva stoljeća prerastao iz orijentalno-islamskog u evropski grad, odnosno kakva je relacija bosanskohercegovačke urbane tradicije, duboko ukorijenjene u osmansko naslijeđe, i modernizacije, koja uzima maha nakon uspostave austrougarske uprave 1878. godine? Istraživanja vjerske, etničke i socijalne strukture stanovništva, saobraćaja, privredne aktivnosti, administrativne, vojne i kulturno-prosvjetne funkcije bosanskohercegovačkih gradova na razmeđu XIX i XX stoljeća, pokazala su da su se u svim tim oblastima dogodile značajne promjene, jer su, uz tradicionalne oblike saobraćaja, proizvodnje i trgovine, uz naslijeđene društvene strukture (klase i slojeve) stvorene nove, stranog i domaćeg porijekla, sa drukčijim načinom proizvodnje, mišljenja i života. U osnovi svih tih promjena ležala je okolnost da je u Bosni i Hercegovini nesređenu orijentalnu Osmansku carevinu zamijenila austrougarska evropska birokratska pravna država, koja sistematski i uporno gradi novi sistem vlasti, s

Fojnica je ranije bila jedan od istaknutih centara proizvodnje bosanskog željeza. manje vidljivim elementima. historija sučeljavanja i sukobljavanja tradicije i modernizacije. sa dosta lokalnih i regionalnih obilježja. Otuda su se. ciljem da u svoj državni organizam ekonomski. inicijativom države i stranog privatnog kapitala. socijalni. modernizacija proizvodnje i društva uopšte ovdje se ne odvija unutrašnjim. vjerski. bez obzira na sve teškoće. bez pretenzija da se uspostavlja određena čvršća tipologija gradova. gradovi u Bosni i Hercegovini razvijali neravnomjerno. promjene nisu bile spektakularne kao u zapadnoevropskim razvijenim industrijskim zemljama. Otuda je historija bosanskohercegovačkih gradova na razmeđu XIX i XX stoljeća. Ipak. a nisu ostali netaknuti ni gradovi koji su svoj značaj dobijali kao agrarna središta. Osim osnovne studije. dok je većina ostala na zanatstvu. u stvari. Foča je za vrijeme osmanske vladavine izvjesno vrijeme bila centar pašaluka. a krajem XIX . Specifične i vidljive promjene doživjeli su i oni gradovi koji su postali vojni centri i strateška uporišta Monarhije prema jugoistoku. posebno.. Zenica). politički i kulturno integrira svoju novu pokrajinu. U svakom slučaju. No. vidljivim ili unutrašnjim.294 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. kulturni i politički mozaik i postajali vitalna središta civilizacijskih i kulturnih promjena u pokrajini. Neki od njih postali su važna industrijska središta i postepeno su dobijali oblike evropskog industrijskog grada (i po socijalnoj strukturi i po vanjskom izgledu – Tuzla. na razmeđu XIX i XX stoljeća. S obzirom na to da domaći tradicionalni privredni i društveni razvitak nije nudio pretpostavke za modernizacijske promjene. pa ni u odnosu na razvoj južnoslavenskih sjevernih pokrajina. gradovi su mijenjali i učvršćivali svoj etnički. bilo da se radi o njihovim vanjskim. a nakon austrougarske okupacije ostala je udaljena od glavnih saobraćajnih puteva. Sarajevo.. sitnom preduzetništvu (s modernim zanatima) i pojačanim saobraćajem i trgovinom. ali s istaknutom vojno-strateškom funkcijom prema Crnoj Gori. Tuzla je primjer industrijskog grada. glavni grad pokrajine. knjiga sadrži nekoliko primjera gradova s različitim funkcijama. domaćim razvojem nego podsticajem izvana. prije svega zbog toga što on nije stvarao domaću akumulaciju kapitala. najkompletniju urbanizaciju doživljavali su gradovi u kojim su bila sjedišta okružnih vlasti i. Promjene su se događale u svim gradovima bez obzira na to da li su ostali u zapećku novih saobraćajnih i privrednih tokova ili su igrali prvorazrednu ulogu u modernizacijskim procesima.

ekonomski stagnira. koje nije izraslo na osmanskoj urbanoj tradiciji. Modriča je mali posavski grad u čijoj blizini je osnovana poljoprivredna stanica kao ogledno dobro i poljoprivredna škola za cijelu Posavinu. godine. . zbog konkurencije modernih željezara (Vareš i Zenica). i na kraju.ZAKLJUČNE NAPOMENE 295 i početkom XX stoljeća. Bugojno. nego svoju fizionomiju i značaj stiče nakon 1878. Banjaluka je primjer grada koji demografski raste znatno ispod prosjeka gradova u pokrajini i bez značajnije privredne ekspanzije postaje važno središte u kojem se oplođavaju moderne socijalne i nacionalno-političke ideje.

kulturellen Funktion. die bis zum Jahre 1910 den Status einer Stadt (Stadtgemeinde) erworben haben. zeigten. welche tief in das osmanische Erbe verankert ist und der Modernisierung. dem Ausbau eines modernen Verkehrswesens und den Ergebnissen der Migration.ZUSAMMENFASSUNG D as Buch “Die Städte in Bosnien und in der Herzegowina an der Wende vom 19. zum 20 Jhd. daβ in all diesen Bereichen wesentliche Umwandlungspro- . Dieser Prozeβ lief proportional zu der Entwicklung der neuen Produktionsweise. Die Grundstudie dieses Buches enthält die Analyse von 66 Siedlungen. ethnischen und sozialen Struktur von Einwohnern. Alle anderen erwarben den Städte – Status durch die Entwicklung in der Zeit von 1879 bis 1910. zum 20. die eine osmanische urbane Tradition hatten. wie ist die Beziehung der bosnisch – herzegowinischen urbanen Tradition. der administrativen. bzw. des Verkehrswesens. der Wirtschaft. die nach der österreichisch – ungarischen Okkupation im Jahre 1878 in Schwung gekommen ist. Von dieser zahl waren im Jahr 1879 46 Städte. Die Erforschungen der religiösen. ob die bosnisch – herzegowinische Stadt an der Wende von zwei Jahrunderten aus einer orientalisch – islamischen in eine europäische Stadt gewachsen ist. militärischen. Jahrhundert” handelt über die wichtigen. sowie der Funktion vom Bildungswesen der bosnisch – herzegowinischen Städten an der Wende vom 19. aber wenig erforschten Phänomene der Städte in Bosnien und in der Herzegowina zu der Zeit als auf diesem Gebiet die vierhundertjährige Epoche der orientalisch – balkanischen Sowie orientalisch – islamischen Urbanisierung beendet worden ist und die Ära der Modernisierung und Gestaltung von europäischen urbanen Modellen begonnen hat. Im Laufe der Forschung warf sich die Grundfrage auf.

seien es äuβerliche. Im Grunde all dieser Umwandlungen war der Umstand.ZAKLJUČNE NAPOMENE 297 zesse geschehen sind. Jahrhundert die Städte in Bosnien und in der Herzegowina nicht gleichmäβig mit beträchtlichen Lokal – und Regionalmerkmalen. politisch und kulturell zu integrieren. welcher systematisch und beharrlich ein neues System der Herrschaft gründete. in seinen staatlichen Organismus seine neue Provinz wirtschaftlich. Die spezifischen und sichtbaren Veränderungen erlebten diejenigen Städte. die ihre Bedeutung als Agrarzentren erwarben. Daher entwickelten sich an der Wende vom 19. während die meisten Städte mit dem Gewerbe. weil sie keine heimische Akkumulation des Kapitals geschaffen hat. Produktion und Handel neben den vererbten gesellschaftlichen Strukturen (Klassen und Schichten) neue Formen geschaffen worden sind. mit intensiviertem Verkehr und Handel geblieben sind. Sarajevo. ob sie abseits von Verkehrs – und Wirtschaftsentwicklung lagen oder aber eine hervorragende Rolle in den Modernisierungsprozessen spielten. daβ die heimische traditionelle wirtschaftliche aund gesellschaftliche Entwicklung keine neue Voraussetzungen für die Modernisierungsveränderungen geboten hat. Nicht unberührt blieben auch diejenigen Städte. die zu Militärzentren und strategischen Stützpunkte der Monarchie gegen Südosten geworden sind. bemerkbare oder innerliche. Zenica). Einige von ihnen sind zu den wichtigen industriellen Mittelpunkten geworden und bekamen allmählich die Formen einer europäischen Industriestadt (auch der sozialen Struktur nach. sondern nach den Anregungen von auβen. Diese Veränderungen waren jeden- . Denkweise und Leben sweise. besonders die Hauptstadt der provinz. Die vollständigste Modernisierung erlebten jedoch die Städte in welchen der Sitz der Kreisbehörden war. erfolgt die Modernisierung der Produktion und Gesellschaft im allgeminen nicht nach einheimischer Entwicklung. weil neben den traditionellen Formen von Verkehrswesen. daβ in Bosnien und in der Herzegowina das ungeordnete orientalische Osmanische Reich durch den österreichisch – ungarischen europäischen bürokratischen Rechtsstaat vertauscht war. durch die staatliche Initiative und durch das Auslandskapital. mit kleinen Unternehmungen (mit modernem Gewerbe). Unter der Berücksichtigung der Tatsache. sowie nach dem äuβerlichen Aussehen – Tuzla. vor allem deshalb. Die Veränderungen geschahen in allen Städten. fremder und heimischer herkunft mit einer anderen Art von Produktion. zum 20. ohne Rücksicht darauf. mit dem Ziel. wenig bemerkbare Elemente.

Fojnica war früher einer der bedeutenden Zentren der Bosnischen Stahlproduktion.Daher muβ betont werden. in welchem die modernen sozialen und national – politischen Ideen befruchtet werden. Aber. sondern sein Aussehen und seine Bedeutung nach 1878 erwarb. in derer Nähe eine landwirtschaftliche Versuchsstation als landwirtschaftliche Schule für ganz Posavina eröffnet worden ist und letztendlich Bugojno.. Jhd.. die demographisch wesentlich unter dem Durchschnitt der Städte in der Provinz wächst und ohne wesentlicherer Wirtschaftsexpansion zum wichtigen Mittelpunkt wird. . Auβer der Grundstudie enthält das Buch einige Beispiele von Städten mit verschiedenen Funktionen. aber mit einer ausgeprägten militärischen und strathegischen Funktion gegen Montenegro. daβ die Geschichte der bosnisch – herzegowinischen Städten an der Wende vom 19. soziales. Modriča ist eine kleine Stadt in der Posavina. ohne Rücksicht auf all die Schwierigkeiten haben die Städte ihr ethnisches. auch nicht in Bezug auf die Entwicklung von jugoslawischen nördlichen Provinzen. falls nicht spektakulär wie in den westeuropäischen entwickelten Industrieländern. ohne Anspruch darauf. Tuzla ist ein Beispiel einer Industriestadt. eine bestimmte konsistente Typologisierung vorzunehmen. kulturelles und politisches Mosaik geändert und gefestigt und zum vitalen Mittelpunkt der zivilisatorischen und kulturellen Umwandlung in der Provinz geworden. stagniert Fojnica in ökonomischer Hinsicht wegen der Konkurrenz der modernen Eisenwerke (Vareš und Zenica). Ende des 19. zum 20 Jhd.298 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Foča war in der Zeit der Osmanischen Herrschaft eine Zeitlang das Zentrum des Paschaliks und nach der österreichisch – ungarischen Okkupation blieb es weit von de hauptverkehrspunkten entfernt. religiöses. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. das nicht auf der osmanischen urbanen Tradition gewachsen ist. in der Wirklickeit eine Geschichte der Konfrotierung und des Konflikts von Tradition und Modernisierung war. Banjaluka ist ein Beispiel der Stadt.

P RI LO Z I .

.

BROJ KUÆA I STANOVA U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA 1879-1910. GODINE TABELA 1 ��� ��������� ��� ����� �������� ����� ��� ����� �������� ��������� �������� �������� ������ � ����� ����� ������������������������� ����� ����� ���������� � PRILOZI �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ��������� ������������ ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ����� ��������� ����� ��������� �������� ����� ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ����� ������� ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ����� ������� ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ������ ������ ������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ������ ������� ������� ������ ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ����� ������ �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ �������� ������� ������� ��������� ���������� ������� ��������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ��������� ������ ������� ������� ������� ��������� ����� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ���� ����� ������ ����� ������ ������ ������ ������� 301 .

.TABELA 1 (NASTAVAK) 302 ��� ��������� ��� ����� �������� ����� ��� ����� �������� ��������� �������� �������� ������ � ����� � ����� ����� ����� ���������� ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.. ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ��������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������������ ������ ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ����������� ������������� ��������� ��������� ������������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� ������� ������� �������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� � �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� � �������� ������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� �������� ������� �������� �������� ��������� ������� ������� ��������� ������� ������� �������� ��������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� �������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� �������� ����������� � ��������� �������� ������� � ������� ������� ��������� ������ ������ �������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������� � ������ ������ ������� ������� ������� ������� ��������� ������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� �������� ��������� ��������� ������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� �������� ��������� �������� .

TABELA 1 (NASTAVAK) ��� �������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ �������� ������� ���������� � �������� �������� ������ ������ ������� ������� ������� �������� ������ ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������ ����� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������ ����� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ����� ����� ��������� ��� ����� �������� ����� ��� ����� �������� ��������� �������� �������� ������ � ����� � ������ ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ����� ����� ����� ������ ������ ������� ������� �������� ��� ��������� ��� �������� ������� ������ ������ ������� ������� ������� ������ ������ ����� ����� ����� ���������� ��� ����� ��� ����������� ������� ��� �������� ��� �������� ������� ������ ������� ������� ��� ������ ��� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ ��� ������ ��� �������� �������� ������ ������ ������� �������� ������ PRILOZI ��� ����� ��� ������ ������� ������� ������� ������� ��� �������� ��� �������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������ �� ������ ������� ������ ��� �������� ����������� ��� ��������� ��� ������ ������� ������� ������� ������� ����� ������� �������� �������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� �� 303 .

. �� �� �� �� �� �� �� �� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� . GODINE TABELA 2 ���� ������ ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� �������� ���������� ��������� ��������� ����������� ����������� ��������� ����������� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� �������� ������ �������� �������� ���������� �������� �������� �������� ����� ����� ����� ������� ��������������������������� ������ ������� ������ ������� �������� �������� ������� ��������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� ������� �������� ������� ������� ��������� ������� ������� ������� ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.304 PRIRAŠTAJ STANOVNIŠTVA U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA OD 1879.. DO 1910.

TABELA 2 (NASTAVAK) ���� ����� ����� ����� ������� ��������������������������� PRILOZI ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� �������� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������������ ������ ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ����������� ������������� ��������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ��������� ��������� �������� �������� ��������� � �������� �������� ������� �������� ���������� ������� ������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� ������� �������� ��������� ������� �������� �������� �������� ������� ��������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� ���������� ������� �������� �������� �������� ��������� ������� �������� �������� �������� ������� ��������� �������� 305 .

���������������������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ �������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� �������������� ��������� .306 TABELA 2 (NASTAVAK) ���� ������� ������� ������� ������� ��� ������� ������� ������� ������ �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������������� �������������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� �������� ������� �������� �������� ���������� ������� ������� �������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� ����� ����� ����� ������� ��������������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� ��������� ������������� �������� ����� ����������� �������� �������� ��� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ �������� ���������������� ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

SOCIJALNA STRUKTURA BOSANSKOHERCEGOVAÈKIH GRADOVA PREMA POPISU 1885. GODINE TABELA 3 ���������� ��������� �������� ������������ ������� ������� ���������� ��������� ������� ������� ��������� �������������� ��������� ��������� ������� ������� ��������� �������������� ���������������� ����� PRILOZI �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������� �������� �������� ������ ������� ������� ������ �������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� �������� ������ ������� ������ ������ ������� ��������� ���������� � ��������� ��������� �������� ������ �������� �������� ��������� �������� �������� ������ ������ ������ ��������� � �������� ������� ������� ������ ������ ������ �������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� ����� ������� �������� � ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ������ �������� ������ ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������� ������� ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ������ ������ ������� ����� ������� ������� ������� �������� �������� �������� ������� ������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����� ������� ������� ������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ��� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ �������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� ������ ������ ����� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ 307 .

308 TABELA 3 (NASTAVAK) ���������� ��������� �������� ������������ ������� ������� ���������� ��������� ������� ������� ��������� �������������� ��������� ��������� ������� ������� ��������� �������������� ���������������� ����� ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI... ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� �������� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������������ ������ ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ����������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ �������� � ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� �������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ����� ����� ����� ����� ������ � ����� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ����� ����� ������ ������ ������� ������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ��������� �������� �������� ������� �������� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������� ������ �������� �������� �������� ������ � ����� ������� ������ ������� ������ ������ ������ �������� ������� �������� � �������� � ������� ������� � ������� ������� ������� ����� ������� ������ ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������� ����� ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ �������� ������� �������� �������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ��������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� �������� �������� ���������� ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ � ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������ ������� �������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ����� ����� ����� ������� ������� ������ ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������� ������ ������ ������� ������� ������ ����� ����� ������ ������ .

TABELA 3 (NASTAVAK) ���������� ��������� �������� ������������ ������� ������� ���������� ��������� ������� ������� ��������� �������������� ��������� ��������� ������� ������� ��������� �������������� ������ ������� �������� ������� ������ �������� ������ ������ ������ ������ ����� ����� �������� �������� ������� ������� ������� � ������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��� �� ��� �� ����� ����� ������� ������� ������ ����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������ ������ ������ ����� ������ ����� ������ �������� ��������� ��������� ������� �������� ������� ������� �������� �������� ������� ������ ������� ������� ������� ��������� ������� ��������� �������� ���������� ��������� ���������� ����� ����� �������� �������� �������� �������� �������� ������ ������� ������ ����� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��������� �������� ������ ��������� ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������� �������� ������� ������ �������� �������� ������� �������� �������� �������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������� �������� �������� �������� ������ ������ �������� �������� �������� �������� ��������� � �������� ������� ������� ����� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������� �������� �������� ���������� �������� ��������� ��������� �������� ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� �������� ������� �������� ���������������� ����� PRILOZI ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ���������������� �� ������������� ��������� ��������� ������������� �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ �������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ������ ����� ������ ����� ����� ������������� ����� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ����� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� 309 .

.310 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. GODINE I BROJ LICA KOJA PRIVREÐUJU * TABELA 4 ��������������� �� ������������� �� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� ��������� ����������� �������������������� ������������������ ������������������������� �������������� �������������������� ������������������� �������������� ������������������ �������������������� ����������������� ��������������� ����������������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� �������������������� ��������������� �������������� ��������� � �������� ������ �������� �� �������� �������� ������������ ��������������� ������ ����������������� ������������������ ��������� �������� ������ ���� ������ ������ ������� ���������� ����������� ������� ������� ������� ���������� ������ ����������� ������ ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ���������� � ����� ��������� ����������� ��������� �������� �������� � ��������� ����������� ������ ������ ������� ���������� ������ ������ ������� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ������ ���������� ������������ ������� ������������ ��������� ��������� �������� �������� ����������� ������� ������� �������� ������������ �������� �������� �������� �������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������� �������� ������������ ������������� ������ ������������ �������� ����������� �������� �������� � ����������� ������� ����������� ������� ����������� �������� ������� �������� ������� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ������� ����������� ������������� ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������� ������ ������������ ������������� ����������� ������������� ���������� ������������ ����������� ������������� ������������ ������������ ������� ������� ������ ������ ���������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������� � ��������������������������������������������������������������� . BANJALUKE. MOSTARA I TUZLE 1910. PRIVREDNA STRUKTURA SARAJEVA..

PRILOZI 311 AGRARNO STANOVNIŠTVO U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA 1895. I 1910. GODINE TABELA 5 ��� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������������ ������ ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���������� � ������ ������� �������� ������ ��������� �������� ������ ��������� �������� ���������� ������ ������� �������� ������ �������� ������� �������� ������� ������� ������� ������ �������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ��������� ������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ��������� ������� � ������ ������ �������� ������ ������� ������� ����� �������� ������� �������� ������ ������ �������� ������ �������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� �������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������ ������ ������� ������ ������ � ������� .

TABELA 5 (NASTAVAK) ����������������������� ��������� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ����������� ������������� ��������� ��������� ��������������� �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ �������� ������� ������� ���������� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �������� ������� ��������� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� �������� �������� ������� ������� �������� ������ �������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� ������� ������� ������ �������� ������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� �������� ������� ������ �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� �������� �������� ������� ������ �������� ������ �������� ������ �������� ������ �������� ����� ������� ��������� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� ...312 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.

PRILOZI 313 ZEMLJOPOSJEDNICI SA KMETOVIMA I BEZ KMETOVA U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA 1895. I 1910. TABELA 6 � � ������ � � � ����� ���� �������� ����� ����� ������ ����� ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������ ����� ����� ������ ������� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ����� ����� ������������� ����������������� ������������ �������� � � ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� � ����� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ������ ���� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ������ ������� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� �� �� �� ��� �� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ������ �������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ����� ����� ������ ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������ �������� ������� ������ ������� ������� ������ ������ ������ �������� �������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� �������� �������� ����� ����� �������� �������� �������� ������� �������� ��������� �������� �������� ���������� ��������� �������� ��������� �������� �������� ��������� �������� ��������� �������� ������� .

.314 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.. TABELA 6 (NASTAVAK) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ������������ ������ ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ����������� ������������� ��������� ��������� ��������������� ������������ �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ �������� ����������� ��������� ������������ ���� ���� � ���� ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ������ � ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ������� ������� � ������ ������ ������ � ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������ �������� � ������� ������ ������� ������ ����� ������� ������� ������ ������ ������� ����� ������ ������ ������� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������� ������ �������� �������� ������ ������� ������� ������ ������� ������ ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������� ������ ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ���� ����� ������ ����� ������� ������� ���� ������ ����� ����� ������� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ��������� ������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ������ ������ .

PRILOZI

315

TABELA 7

������

����������������������������

���������������� ��� ���������� � ���������������������� ��������� ������������
�������� ��� ������ ����� ������ ������ ����� ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ������ ����� ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������������������������� � ���������������������� ����������������������
������� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������� ����� ������ ������ ������� ������ ������ ����� ������ ����� ������ ������ ������� ������ ������ �������� � �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� �������� ���� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������ ��������

�� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������������

������ ������� ������� ������ ������� ������� ������ ������� �������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� � ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������ �������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ �������

316

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

TABELA 7 (NASTAVAK)

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�������������� �����

������ ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ����������� ������������� ��������� ��������� ��������������� ������������ �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ ��������

������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������� ������ ����� ������ ������ ����� ������� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ����� ������ ������ ������

������� ������

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������� �������� ������ ������� ������� ������ ������� ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

������ ������

����� ������ ������ ������ ������� � ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������� �������� ������ ������� ������ ������ ������� ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

������� ��������� � ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� ��������� ��������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� ������� �������� �������� �������� ��������� �������� �������� ��������� ��������� �������� ����� �������

������� �������� �������� �������� �������� ���������� �������� �������� �������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� �������� �������� �������� ���������� �������� �������� ���������� ���������� ��������� ������ ������

������ ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� �������� �������� ������� ������� �������� �������� �������� ���������� ��������� �������� ��������� ��������� �������� ������ ������

PRILOZI

317

BROJ AKTIVNIH VOJNIKA U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA 1895. I 1910. GODINE TABELA 8

����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������� �������� �������� �������� ��������� ���������� �������� ��������� ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������� ������������ ������������ ������������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������� ������������ ������������ ������������ ������������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������

����� ������� �������� �������� ������� ���������� ���������� �������� ���������� �������������� � ����������� ����������� ������������� ������������ ������������� ������������� ������������� ������������� ����������� ������������� ���������� ����������� ����������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������� �������������

������������ ��������� ����������� ���������� ���������� ������������� ������������� ����������� ������������� ������������� ���������� ����������� ������������� ����������� ������������� ������������ ������������� ������������� ����������� �������������� ����������� ����������� ����������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ����������� ����������� ������������ ������������� �������������� �������� ��������� �������� ������� ��������� ��������� �������� ��������� ����������� ���������� ����������� ����������� ��������� ����������� ����������� ����������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� � ������������ ���������� ���������� ���������� ����������� �����������

318

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

TABELA 8 (NASTAVAK)

������������������ �������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������������ ������ ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ����������� ������������� ��������� ��������� ��������������� �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ ��������

������������� ������������ ����������� ����������� ������������ ������������ ����������� ������������ ������������ ���������� ������������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ���������� ����������� ����������� ���������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� �������� ������ ������

������������� ������������� ����������� ������������ ������������� ������������� ����������� ������������� ������������� ���������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������� ������������ ������������� ���������� ���������� ����������� ��������� ��������� ��������� ���������� �������� ��������� �������� �������

�������

�������������� �������������� ������������ ������������ �������������� �������������� ������������ ������������� �������������� ����������� ��������������� � ������������ �������������� ������������� �������������� ������������ ����������� �������������� �������������� ������������ ��������������� ����������� ����������� ��������������� ������������ �������������� ������������� ������������� ������������ ������������ ����������� �������� � �������

����������� ����������� ���������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ������������ ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� ������������ ������������ ���������� ������������ ����������� ���������� ������������� ��������� ������������ ����������� ���������� ����������� ����������� ����������� ������� �����

PRILOZI

319

MUSLIMANI U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA 1879, 1885��1895. I 1910. GODINE TABELA 9

����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��

�������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ���� �������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������������

�������������������� ����� ������� ������ �������� �������� ������� �������� ��������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ������� �������� �������� �������� � ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� �������

������ �������� �������� ������� �������� ��������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ���������� �������� ��������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� �������

�����

������ �������� �������� ������� �������� �������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ����� �����

������

������ �������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� �������

������� �������� �������� �������� ��������� �������� �������� ��������� ��������� �������� ������� �������� ������� �������� ��������� ������� ��������� ��������� ���������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� �������� ��������� �������� �������� ����������

�������������

�������� �������� �������� �������� ��������� ������ �������� ��������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ���������� ����������� ���������� ��������� ���������� ����������� ��������� ���������� ������������

320

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

TABELA 9 (NASTAVAK)

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������ ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ���������� ������������ �������� ��������� ��������������� �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ ��������

�������

�������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� ������� ������ ������� ������ �������

�������

�������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������� ������� �������� ������� ������� �������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� ��������

�������

������� ������ ������ ������� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������� ����� ����� ������� ������� ������� ����� ������� ������ ������� ������ �������

�������

������� ������ ������ ������� ������ ������ ����� ������� ����� ����� ������ ������ ������� ������� ������ ������� ������� ������ ������� ����� ����� ������� ������� ������� ����� ������� ������ ������ ������ ������

��������

�������� ����������� ��������� ��������� �������� ������� ��������� ���������� �������� �������� ��������� �������� �������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� �������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������

��������� ����������� ��������� �������� ������� �������� ��������� ���������� ��������� �������� ��������� �������� �������� ��������� �������� ��������� ��������� �������� ��������� �������� ������� �������� �������� �������� ���������� ���������� �������� �������� �������

��������

PRILOZI

321

PRAVOSLAVNI U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA 1879, 1885, 1895. I 1910. GODINE TABELA 10

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ���� �������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� ��������� �������� ������� ���� ����� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������������ ������

������� �������� �������� �������� ������� ������� �������� ������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ���������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

�����

�����

����� ������� ������� ����� �������� ��������� ������� ������ �������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� �������� ������� ������� ������� ����� ����� ����� ������� ������� ������� ������� �������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������

������

������� � ������� ������ ������ ������� ������� ������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �� �������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ��������

����� ������� ������� ������� �������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������� ��������

�����

������� �������� �������� �������� ��������� ���������� �������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� �������� ���������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ����������� ���������

�������������

��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ����������� ��������� ���������� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������� ���������

TABELA 10 (NASTAVAK) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ���������� ������������ ��������� ��������� ��������������� �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ �������� �������� �������� �������� ������� �������� ��������� ��������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������ ������� ������� ������ ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� �������� ����� ������� �������� ������� ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������ ������� ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ��������� ������� ������� ��������� �������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������ ���������� ����������� ���������� ������ ��������� ���������� ���������� �������� ��������� ����������� ��������� ��������� ����������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ���������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� �������� ������� ���������� ���������� ����������� � ����������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ������������ ���������� ��������� ������������ ��������� ��������� ���������� ���������� ����������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ����������� ��������� ������ ..322 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI..

I 1910. TABELA 11 �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������������ ������ ����� �������� ��������� �������� ���������� �������� ������� ���������� ���������� ������� ��������� �������� �������� ���������� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� �������� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ����������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ������� �������� �������� �������� ��������� ����� ����� �������� �������� �������� ������� ����� �������� ������� ������ �������� ������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� ������� ������ ������� ������� ������� �������� ������ ���������� ��������� ���������� ��������� ������� ���������� ��������� �������� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ��������� ��������� ���������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ��������� ��������� ���������� � ����������� ���������� �������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����� ������ ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ��������� ���������� �������� ���������� ��������� ��������� ���������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� �������� ����������� ���������� ���������� ������������� � ������������ � ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� ����������� ��������� ����������� ���������� ���������� ����������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ��������� ���������� ������������ ����������� ���������� ����������� ������� ������� ������� �������� ���������� ���������� �������� �������� ��������� ��������� �������� ������� �������� �������� ������� ������� ������ �������� ��������� ������ ��������� �������� ���������� ���������� ��������� ������ ���������� ���������� �������� �������� �������� ����������� ��������� ����������� ���������� ���������� .PRILOZI 323 KATOLICI U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA 1879. 1885. 1895.

.324 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI.. TABELA 11 (NASTAVAK) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ����������� ������������ ��������� ��������� ��������������� �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ �������� ������� ������� ��������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� �������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ������� ���������� �������� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� �������� �������� ������ ������� ����� �������� ����� �������� �������� ���������� �������� ���������� �������� ��������� �������� ���������� �������� ���������� ������� ��������� ��������� ����������� �������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ������� ��������� �������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ���������� �������� ���������� ������� ���������� ��������� ������������ � �������� ����������� ��������� ������������ �������� ����������� ��������� ������������ �������� ����������� ��������� ����������� �������� ����������� �������� ����������� ������ ������ �������� �������� ������� ������� ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������ ����� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ���������� ���������� ��������� ���������� �������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ���������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� ��������� ����������� ����������� ���������� ����������� ������ ���������� ����������� ���������� �������� ���������� ������ ��������� ������ ���������� ���������� ������ ������ ����������� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� ������ ����������� ���������� �������� ����������������� .

��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � ���� �������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ����� ��������� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ������������ ������ � ����� ����� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������� � ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������� ������� �������� �������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ������ ������� ������� ������ ������ ������� ����� TABELA 12 ����� ������� ������� �������� �������� �������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� � ������ ������ ������ ����� �������� �������� ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������ ������ ������� �������� ������� ������ ����� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������� ������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ������ ������ ������� ������� ������� ������ ����� ����� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ �������� ������� �������� ��������� �������� �������� ������� �������� ������ ������ ������ ������� ������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������ ���������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ������� ������� ������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� �������� �������� ������� ����������� �������� ���������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������ ������� . 1885.PRILOZI 325 JEVREJI U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA 1879. I 1910. 1895.

..326 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. TABELA 12 (NASTAVAK) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���������� ����������� ������������ ��������� ��������� ��������������� �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������ ������� �������� �������� ������� �������� � ������� ������� ������� �������� �������� �������� ������ ������� �������� � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� ������� �������� �������� ��������� ������� �������� �������� ������� ������� �������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������ ������� �������� ������� �������� ������� ������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� �������� ����� ������ ������� ������� ��������� ��������� ������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������ �������� �������� ��������� �������� �������� �������� ������� �������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� �������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ���������� ��������� �������� ��������� �������� ���������� ��������� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� ������� ��������� � �������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ����� .

TABELA 13 ����� ���������� ������� ����� ������ ������ ����� ���������� ������� �������� ������ ������ �� �������� �� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ����� �������� ���������� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���������� ������������� ����� ����� ����������� ����� ����������� ������������ ������� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ��������� ����� ��������� �������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ����� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �������� ��� ����� ����� ����� ������ ������ � ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������� ����� ����� ���� ����� ������ � ��������� �������� �������� ��������� �������� �������� ��������� �������� �������� ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �� �������� ����� ������ � ���������� ���������� ���������� ���������� �������������� ������������ ���������� ������ ������� ������ ������ ������� ����� �������� ��������� ��������� � �������� ��������� ��������� � �������� � ������ �������� ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ������� ������ ����� ������ ����� ����� ������ ������ ������� �������� �������� ��������� ������� �������� �������� ������� ������� ����� ������ ������� ����� ������ ����� ������ ������� �������� ������� ��� ������� �������� ������� ������� �������� �������� ������� ����� ������� ������ ������ ������ ����� ����� ����� ������ ������ .PRILOZI 327 DOSELJENICI (STRANCI) U BOSANSKOHERCEGOVAÈKIM GRADOVIMA 1885-1910.

328
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��������� ������� ���������� ��������� � ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ����������� ������������ ������ ����� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ��������� �������� � ����� �� ���������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������ ����� ������� �������� ��������� ��������� �������� �������� �������� �������� ��������� ������� ������� �������� ����� ������ ������� ������ ������� ������ ������ ������ �������� �������� ������ ������� ������� �����

������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ��� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ���

������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ����� ������ ������ ������� ������ ������� ������ ������� � ������� ������� ������ ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ �����

����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ����������� ����������� ��� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������� ������������ ������������� ������������� ��� �������� ����� ����� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������ ���

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������� �������� ������� ������� ����� ��������� ������� ����� ����� ������� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������ � ����� ������� ����� �������� ������� ������ ������� ������

�������� �������� �������� ��������� ��������� �������� �������� �������� ��� ������� ������� ������� �������� � ������� ������� ������� �������� �������� ������ ������� �������� ��� ������ ������ ��������� � ������ ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� �����

����������� ������������ ��������� �������� ������������ �������� ����� ����������� �������� �������� ������ ���������� �����

PRILOZI

329

��� ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������ �������� ���������� ����� ���������������� ������������������ ��������� �����������

��������� � ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� �����

���������� � ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��

������ � ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ �����

������� ����� ����� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� �������� ���

����� ������� ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ �����

��������� ���������� ���������� ��������� ����������� ���������� ����������� ����������� ���������� ����������� ���������� ���

������ ������

��� �����

������ ������

����� �����

������� �������

����� �����

330

DOSELJENICI U ŠEST (6) OKRUŽNIH GRADOVA TABELA 14

����� ������� ������� ��� �� � ��� �� �� ��� ������ ����� ������ ����� ������ ������� ����� �� ����� ��� �� ����� �� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ��� �� ����� �� ����� ��� ����� ��� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������� �������������� ��������������� ����� ����� ������ ����� �������������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ �������������� ������������

�����

����

������������

������������

������� �������

������ ������

��������

�����

������������� ���������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������������� �������������

���������

���

�����

���

�����

���

�������

���

������

���

���������������� ���������

�����

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

�������� �������������� ������

������

�����

DRŽAVNA PRIPADNOST I MATERNJI JEZIK STANOVNIŠTVA SARAJEVA, TUZLE, BANJALUKE I MOSTARA 1910. GODINE* TABELA 15

���� � � � � � �

������� ���������� �������
� ������� ��������

�������

��������

�����

�������

��������

���������� ��

������� �������� ���������� ������ �

��������

PRILOZI

�����

���������

������

��� �������� ������� �������� ����� ���� ��� �������� ������� �������� ������ ����� ��� �������� ������� ������� ������ ����� ��� �������� ������� ������� ������ �����

����� ������ ������ ������� ����� ������ ������� ������ ������� ������ ����� ������� ������� ��������� ����� ����� �������� �������� ��������� �����

�������� ������� ������� �������� �� ���� ��������� �������� �������� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ����������� ����� ���

������ �������� �������� ������� ������ �������� �������� ��������� ��������� �������� ������� ������� ��������� ������� ������� �������� ������� ������� ��������� ����� ��

����������� ��������� �������� ����������� �������� ����������� ���������� ��������� ����������� ����� ��� ����������� ���������� ��������� ����������� ��������� ����������� ���������� ��������� ���������� ���������

����������� ��������� ����������� ����������� ��������� ������������ ���������� ����������� ������������ ���������� ������������ ���������� ����������� ����������� ���������� ������������ ���������� ������������ ������������ ����������

����������� ���������� ����������� ������������ ���������� ������������ ���������� ����������� ������������ ���������� ����������� ���������� ������������ ������������ ���������� ���������� ����������� ������������ ������������ �����������

�������� ���������� �������� �������� ���������� �������� ���������� �������� �������� ���������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ������������ ���������� ���������� ������������

��������� �������� ��������� ���������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ����������� ��������� ����������� ����������� ��������� ����������� ���������� ������������ ������������ �����������

�����������������������������������������������������������

331

���������������������������������

332

TABELA 15 (NASTAVAK)

�������� �� ������ �������� �������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� �������� � ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� � ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ������� �������� �������� ������� ������� �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ����� ������� �������� �������� ������ ������ ������� �������� ������� ������ ������ �� �� �� �� �� �� ��

���������� ��������� �������� �

��������

�����

��������� �������� �

��������

������ ����� �

��������

���������

�����

������ ������� �������� �������� �������� ���������� �������� �������� �������� ��������� ������ ������ ������� ������� �������� �����

�������� ���������� ��������� ���������� ��������� ������� ������� ������� �������� ��������� � ������� ������� ������� �������� �������� ������� �������� ������� ������� �������

��

��������� ������� �������� ������� �������

��

��������� �������� �������� �������� ��������

��

��

������ ������ ������ ������ ������

�������� ��������� �������� ��������� �������� ������� ������� ������� ������� �������

��������� ������� �������� ������ ������

������� ��������� ������� ��������� ���������

������ ������ ������ ������ ������

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

�������� ��������� ��������� ������� ��������

������ ������ ������ ������ ������

������� ������� ��������� ������� ���������

������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� �������� ��������

������� ������� ������� ������� �������

������� ������ ������� ������ ������

��������� ��������� ��������� �������� ��������

�������� ������� ������� ������� ��������

������ ������� ������� �������� �����

IZVORI I LITERATURA

Izvori
1. Arhiv Bosne i Hercegovine (ABH): • Zajedničko ministarstvo finansija (ZMF) • Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu (ZVBH) 2. Arhiv franjevačkog samostana u Fojnici: • Chronologia domus od 1901-1928, Sabrao fra Mijo V. Batinić • Ispitno izvjestje o napretku učenika I-IV razreda za školske godine od 1879-1882. • Ljetopis učione narodne u Fojnici od godine 1871. • Odredbe otaca vijećnika (diskreta) časnog samostana sv. Duha u Fojnici. 3. Regionalni arhiv Doboj: • Srpsko-pravoslavna crkveno-školska opština Modriča, 1883-1910. • • • • • • • • • • • • • •

A: Neobjavljeni izvori

B: Objavljeni izvori

Arhiv Komunističke partije Bosne i Hercegovine, Socijalistički pokret u Bosni i Hercegovini 1905-1919., Tom II, Sarajevo, 1951. Bericht uber die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina 1913-1917. Die Landwirtschaft in Bosnien und der Hercegovina, Sarajevo, 1899. Ergebnisse der Viehzahlung in Bosnien und der Hercegovina vom Jahre 1895. (Rezultati popisa marve u Bosni i Hercegovini od godine 1895) Die Ergebnisse der Viehzalung in Bosnien und der Hercegovina vom Jahre 1910, Sarajevo, 1912. Građa o počecima radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1905., Priredio: Vojislav Bogićević, Sarajevo 1958. Hauptresultate der Volkszählung in Bosnien und der Hercegovina vom 22. April 1895 (Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni I Hercegovini od 22. aprila 1895). Sarajevo, 1896; Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine od 1906. do 1916. godine. Kongresi Glavnog radničkog saveza za Bosnu i Hercegovinu (1905-1919), - građa – Priredili: Božo Madžar, Ibrahim Karabegović i Iljas Hadžibegović, Sarajevo 1985. Ortschafts und Bevölkerung – Statistik von Bosnien und der Hercegovina. Sarajevo, 1880 (Statistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1880. Ortschaft-und Bevolkerungs-Statistik von Bosnien und der Hercegovina nach dem Volkszahlungs-Ergebnisse vom 1. Mai 1885. (Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. maja 1885), Sarajevo, 1886. Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. oktobra 1910, Sarajevo, 1912. Sammlung der Gesetze und Verordnungen fur Bosnien und die Hercegovina, 1883. Zbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu 1883, Sarajevo Verzeichniss sämmtlicher in Bosnien und der Hercegovina handelsgerichtlich

334

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

protokollirten Handelsfirmen zasummengestelt auf Grund der gerichtlihen Handeisregister, Sarajevo, im Oktober 1886., Biblioteka Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. • • • • • • • C: Štampa Bosanski glasnik (Bosnischer Bote) 1890-1918. Bosna. Bošnjak 1886-1899. Financijalni ljetopis bo.-herc. kompas 1912/1913. Glas slobode. Kalendar Napredak za godinu 1908, 1909, 1913. Vjesnik sokolske župe Petar Veliki Oslobodilac.

Literatura
• • • • • • • • • • • • • • • Banjaluka u novijoj istoriji (1878-1945), Sarajevo 1978. Branislav Begović, Strani kapital u šumskoj privredi Bosne i Hercegovine za vrijeme otomanske vladavine, Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu, Godine 5, br. V, Sarajevo 1960. Branislav Begović, Razvojni put šumske privrede u Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske uprave (1878-1918) sa posebnim osvrtom na eksploataciju šuma i industrijsku preradu drveta, Sarajevo 1978. Dušan Berić, Bosna i Hercegovina od kraja XVIII veka do 1914. u najnovijoj jugoslovenskoj istoriografiji. Zbornik Matice srpske za istoriju broj 37/1988. Risto Besarović, Iz kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine (1878-1918), Sarajevo 1987. Vojislav Bogićević, Seljački pokret u Bosanskoj krajini i Posavini 1910. godine, Godišnjak društva istoričara Bosne i Hercegovine, II, Sarajevo 1950. Vojislav Bogićević, Pismenost u BiH od pojave slovenske pismenosti u I vijeku do kraja austrougarske vladavine u BiH 1918. godine, Sarajevo 1976. Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB, Tuzla 1985. Hajrudin Ćurić, Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, Sarajevo 1983. Robert Donia Fin-de-siecle Sarajevo. Habsburška transformacijsa osmanskog grada. Prilozi Instituta za istoriju, br. 32, Sarajevo 2003, str. 149-179 Dvadeset pet godina rada «Prosvjete» 1902-1927., Sarajevo 1927. Luka Đaković, Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini, Tuzla 1980. Luka Đaković, Političke organizacije bosanskohercegovačkih katolika Hrvata, Zagreb 1985. Milorad Ekmečić, Internacionalni interkontinentalni migracioni pokreti iz jugoslovenskih zemalja od kraja XVIII vijeka do 1941. godine. Godišnjak Društva istoričara BiH, god. XX, 1972-1973, Sarajevo 1974. Milorad Ekmečić, Malo preduzeće u uslovima industrijalizacije u jugoslovenskim

Modriča nekad i sad. Sarajevo 1980. O ulozi derviša u formiranju gradskih naselja u Bosni u XV stoljeću. god. Gerber. Privreda i društvo Bosne i Hercegovine u doba austrougarske vladavine (1878-1918). Ferdo Hauptmann. Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i njen razvoj do 1914. 1972/73.IZVORI I LITERATURA 335 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • zemljama od kraja XVIII vijeka do 1941. Iljas Hadžibegović i Husnija kamberović: Građansko društvo u Bosni i Hercegovini – porijeklo i kontekst. Sarajevo 1977. Knjiga prva. Sarajevo 1980. 99. knj. POF XXV 1975. Milorad Ekmečić. do 1912. 2. Napad na nadnice rudara Kreke krajem XIX vijeka. Poslijeratna istoriografija o Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske vladavine 1878-1918. Berislav Gavranović. Beograd 1974. 1977-1979. Filipović. Iljas Hadžibegović. knj. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini od 1878. Die Entwicklung der Industrie Bosnien und der Hercegovina in der letzten zehn Jahren. POF. Glasnik Arhiva i Društva arhivskih radnika BiH.. Jugoslavenski historijski časopis 1-2. Odjeljenje društvenih nauka. Uvođenje obaveznog bolesničkog osiguranja u Bosni i Hercegovini 1909-1910. Fojnica kroz vijekove. XXVIII-XXX. Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. VIII-IX. Posebna izdanja. Adem Handžić. Prilozi. Sarajevo 1983. Skoplje 1932. Uloga države i vakufa. Sarajevo 1973. Adem Handžić. Berlin 1914. Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine. 18. 9–10. str. Sarajevo 1979. Modriča. ANUBiH. Sarajevo 1965. knj. Hazim Eminefendić. Sarajevo. Jajce 1980. . ANUBiH. 1968/69. Biblioteke u Bosni i Hercegovini 1878-1918. Iljas Hadžibegović. Sarajevo 1987. Godišnjak Društva istoričara BiH. Lamija Hadžiosmanović. M. godine. Mirjana Gross. Adem Handžić. 48–56. XXX/1981. I/1965. Beograd 1935. God. Zagreb 1968. Bosanske finansije i Kallayeva industrijska politika. br. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. Iljas Hadžibegović. Milenko S. Uspostava redovite katoličke hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881. septembar – decembar 1997. Beograd 1989. 1966-67. Razvoj radničkog pokreta u Tuzli za vrijeme austrougarske vladavine (1878-1918). XIX-XX. Glasnik arhiva i Društva arhivista BiH. Tuzla 1979.. Iljas Hadžibegović. Historijski zbornik. Radnički pokret i KPJ u Jajcu od osnivanja do kapitulacije stare Jugoslavije (1878-1941). LXXIX. godine. Fojnica – Sarajevo 1987. Sarajevo 1958. Milan Gavrić. Milenko S. O formiranju nekih gradskih naselja u Bosni u XVI stoljeću. godine. Značaj muafijeta u razvitku gradskih naselja u Bosni u XVI vijeku. Filipović. Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982). godine. 12. Revija slobodne misli. Ferdo Hauptmann. Odjeljenje društvenih nauka knj. XII-XIII. LXV. Institut za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu. Posebna izdanja.

Desanka Kovačević-Kojić. Hamdija Kapidžić.. u radovima jugoslovenskih istoričara u posljednih deset godina. Rukopis. Gradska privreda. Sarajevo 1976. Beograd 1983. Sarajevo 1976. III. Tomislav Išek: Mjesto i uloga «Napretka» u kulturnom životu Hrvata Bosne i Hercegovine (1918.-1941.. 11-12. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. Radnički pokret Zenice do 1941. III. Sastavili: Branko Simić i Halid Dubinović. Sarajevo 1986. Sarajevo 1978. Hrvatsko kulturno društvo «Napredak» u kratkim crtama i slikama. VII. telegraf i telefon u Bosni i Hercegovini.1921) – Građa.). Sarajevo 1961. Konjic i njegova okolina u vrijeme austrougarske vladavine 1878-1918. Ljetopis o Osnovnoj školi u Modriči. Hamdija Kapidžić. Konjic 1990. Sarajevo 1974. knj.. Ivan Frano Jukić. Pošta. Prilozi Instituta za istoriju. Vjekoslav Klaić. Sarajevo. 1968-1969. Sarajevo 1952. Izgradnja željeznica u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do kraja Kallayeve ere. Jezičko pitanje u austrougarskoj politici u Bosni i Hercegovini pred prvi svjetski rat... II. Industrija Bosne i Hercegovine do kraja prvog svjetskog rata. Zagreb 1878. Milan Ljiljak. Institut za istraživanje Balkana u Sarajevu 1904-1918 (Namjena i planovi). Matica hrvatska. Dževad Juzbašić. Ibrahim Kemura. Zagreb 1943.. Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini. Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878-1918. Dževad Juzbašić. Sarajevo 1964. Uloga «Gajreta» u društvenom životu Muslimana BiH (19031941). Sarajevo 1967. Izvještaj Hermana von Sautera o odnosima Bosne i Hercegovine i Monarhije u svjetlu austrougarskih ekonomskih suprotnosti. Sarajevo 1969. Godišnjak DIBiH. XVIII. Radoslav Lopašić. Napor Bosne i Hercegovine za oslobođenje i ujedinjenje. knj. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Sarajevo 1973. Sarajevo 1970. Todor Kruševac. Beograd 1961. Gojko Krulj. Zagreb 1851. II. 1902-1927. Sarajevo 1919. Hamdija Kreševljaković. Sarajevo 1927. Hamdija Kreševljaković. 1981. Dževad Juzbašić – Nusret Šehić. Mustafa Imamović Pravni položaj i unutrašnjopolitički razvitak Bosne i Hercegovine 1878-1914. Godišnjak istorijskog društva BiH. Sarajevo za vrijeme austrougarske uprave. Glasnik arhivâ i društva arhivskih radnika BiH. Zemljopis i poviestnica Bosne. Dževad Juzbašić.. Istorija srpskog naroda VI-1. Bosna. Odjeci i uticaji oktobarske revolucije na prilike u radničkom pokretu Bosne i Hercegovine (1917. Božo Jokanović. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kemal Hrelja. Sarajevo 2002. Bihać i Bihaćka krajina. Kasim Isović. Bosna i Hercegovina 1875-1914.336 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Podaci o zemljopisu i poviesti. Sarajevo 1960. Prilozi za istoriju ustanka iz godine 1882. Zenica 1986. . br.

Muhsin Rizvić. 20. Kulturno-prosvetna. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Povijest željeza i željeznog obrta u Bosni. Mitar Papić. Sarajevo 1982. . Rovinskij.IZVORI I LITERATURA 337 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Božo Madžar. Ibrahim Tepić. školstvo i pismenost u krajevima bivše Bosne i Hercegovine. Srednje i stručne škole u Bosni i Hercegovini od početka do 1941. Posebna izdanja knj. Spomenica o proslavi desetogodišnjice «Prosvjete». Peterburg 1880. Mitar Papić. Nabljudenija vo vremja putešestvija po Bosnii v 1879. 2001. Zagreb 1988. Sarajevo 1948.. Bosnien und die Hercegovina unter der Verwaltung Oesterreich – Ungarns. čast CCVIII. P. Modriča 1970. Gradska kultura na Balkanu (XV-XIX vek). knj. Marko Marković. humana i socijalna društva u Bosni i Hercegovini za vreme austrijske vladavine. Vinko Mikolji. Đorđe Pejanović. Beograd 1984. Grad u historiji. Stanovništvo Bosne i Hercegovine. Beograd 1955. Bosna i Hercegovina kao privredno područje.. Sarajevo 1912.. Banja Luka – Srpsko Sarajevo. Sarajevo 1939. Mala enciklopedija Prosveta. 12. Lewis Mumford. Mitar Papić. Beograd 1936. Školstvo u Bosni i Hercegovine za vrijeme austrougarske okupacije (1878-1918). Odjeljenje društvenih nauka. Mijo Mirković. Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu. Đorđe Pejanović. Leipzig 1914. Hakima Muratbegović. Sarajevo 1972. Hrvatsko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. Posebna izdanja. Nusret Šehić. Zenica 1969. Sarajevo 1953. Ferdinand Schmid. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. godine. Stanovništvo. Svjetlost. S. O gradskoj civilizaciji na Balkanu XV-XIX veka. Sarajevo 1973. Beograd 1968. Sarajevo 1938. Božo Madžar. Hronika Tarevaca. Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Đorđe Pejanović. Pregled prosvjetnog i kulturnog rada Srba Bosne i Hercegovine od 1902-1912. Đorđe Pejanović. Đorđe Pejanović. Nižnaja Tuzla (Dolnija Tuzla). Bankarstvo u Bosni i Hercegovini. Modriča 1986. Sarajevo 1980. Istorija srpskih škola u Bosni i Hercegovini. CCXXIX – Odelenje društvenih nauka – nova serija. mart 1880. Modriča sa okolinom u prošlosti. godu. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo 1902-1949. knjiga V. Radovan Samardžić. SANU. Industrijska politika. Žurnal Ministerstva narodnogo prosvešćenija. Sarajevo 1982. Sarajevo 1978. Prosvjeta. Rogatica. Balkanološki institut SANU. Sarajevo 1930. Sarajevo 1989. Štampa u Bosni i Hercegovini 1850-1941. Sarajevo 1966. Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima (1856-1878).

Balkanskijot grad XVI-XIX vek. Zbornik radova. održano 8. 34/1986. II. Dragiša Trifković. Tuzla 1981. Socijalno-ekonomske prilike u balkanskim zemljama pod turskom vlašću. Omer Hamzić. III.338 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. godine Veleizdajnički proces u Banjaluci. Martin Udovičić. Gračanica i okolina u NOB-u i revoluciji. Milan Vasić. Gradska kultura na Balkanu (XV-XIX vek).. Islamizacija na Balkanskom poluostrvu. Nikolaj Todorov. 2. Tuzlanski vremeplov.. Dragiša Trifković. Dragiša Trifković. Behija Zlatar.. Zbornik radova SANU Balkanološki institut. br. Travnik 1981. Hrvatsko-katoličko prosvjetno društvo «Rodoljub» u Fojnici. Milan Vasić. maja 1990. Travnik u vrijeme Austro-Ugarske 1878-1918. I. Banjaluka 1987. Beograd 1988. Gračanica 1988. Jozo Zvonigradski. Zbornik Matice srpske za istoriju. Beograd 1933. Franjevački vjesnik. • • • • • • • • • • • Esad Tihić. Posebna izdanja 36. . Pristupno predavanje u ANUBiH. Tuzla 1988. Sofija 1972. Tuzlanski vremeplov. Tuzla 1983. Tuzlanski vremeplov. Tipologija gradskih naselja na Balkanu u XVI vijeku.

315. 94. 321. 248. 301. 320. 330 Bihaćka krajina 9 Bijeljina 38. 37. 222. 40. 318. 76. 188. 325. 24. 230. 320. 309. 312. 307. 110. 60. 320. 157. 184. 113. 320. 315. 75. 305. 61. 38. 304. 38. 303. 191 Beograd 12. 316. 41. 34. 330. 82. 83. 314. 37. 146. 34. 317. 331 Barakovac 99 Bastasi 120. 50. 220. 15. 301. 61. 40. 323. 311. 26. 316. 301. 325. 75. 125. 323. 317. 329 Bistarac 195 Bistrica 157. 249 Bosanska Kostajnica 30. 309. 41. 224. 318. 327 Bosanski Šamac 34. 307. 276. 321. 302. 171. 310. 226. 23. 324. 98. 312. 69. 306. 76. 323. 13. 313. 327 Bosanska Rača 76 Bosanski Brod 22. 298. 314. 324. 302. 89. 76. 115. 305. 38. 11. 40. 245. 69. 324. 312. 309. 60. 37. 322. 107. 158. 62. 35. 88. 308. 159. 330 Babešnica 227 Bakovići 143. 270 Balkansko poluostrvo 13. 322. 313. 113. 77. 154. 82. 190. 30. 75. 76. 61. 89. 35. 76. 184. 41. 318. 95. 70. 60. 215. 83. 168. 322. 305. 69. 40. 316. 134 Beč 18. 76. 77. 309. 218. 223. 184 Balkan 12. 123. 76. 82. 35. 317. 324. 274. 54. 313. 114 Bandin Odžak 95 Banovići 197. 34. 60. 318. 311. 312. 93. 60. 158 Bježanije 156 Borač 119. 326 Bosanska Gradiška 35. 251. 326 Bosanski Petrovac 38. 313. 312. 188. 314. 314. 82. 9. 125. 57. 320. 324. 64. 76. 38. 40. 74. 75. 122. 83. 127. 125. 69. 173. 321. 75. 311. 219. 307. 190. 302. 18. 175. 51. 295. 38. 76. 248. 61. 37. 260. 308. 38. 217. 331 Austro-Ugarska 7. 216. 33. 77. 302. 271. 326. 322. 302. 23. 302. 317. 213. 240 Berlin 47. 305. 25. 327. 8. 307. 122. 94. 234. 314. 301. 137. 326 Bosanska Krupa 31. 78. 78. 108. 316. 318. 31. 304. 159.REGISTAR GEOGRAFSKIH NAZIVA Ajkunića točila 274 Alipašin Most 76 Alžir 27 Arad 125 Amerika 264 Austrija 19. 65. 28. 214. 322. 51. 325. 127. 327 Bijokovo 99 Bileća 31. 23. 60. 326 Bosanski Novi 38. 134. 41. 316. 37. 311. 315. 77. 61. 109. 225. 209. 62. 314. 215. 14. 89. 48. 304. 121. 111. 60. 20. . 124. 61. 309. 102. 98. 94. 60. 37. 323. 304. 210 Banja 114 Banja Luka 5. 38. 314. 96. 128. 326 Bosanska krajina 60. 38. 76. 158. 84. 14. 327. 74. 320. 94. 306. 319. 324. 62. 93. 316. 319. 302. 160. 34. 325. 318. 109 Bihać 9. 318. 9. 319. 61. 146. 122 Borje 118 Borovnica 157 Bosanska Dubica 31. 19. 24. 316. 322. 41. 57. 305. 312. 51. 219. 324. 315. 320. 322. 89. 41. 312. 180. 306. 82. 321. 319. 24.

294.127. 261. 319. 99. 263. 271. 325. 318. 179. 162. 319. 46. 156. 14. 183. 319. 67. 177. 330. 255. 276. 50. 65. 30. 23. 30. 313. 316. 130. 317. 229. 77. 309. 323. 44. 279. 125. 61. 312. 308. 235. 314. 304. 171. 180. 182. 54. 109. 227 Brno 88 Budimpešta 88 Bugojno 5. 262. 174. 286. 265. 204. 132. 225. 331 Brčko 9. 309. 40. 113. 317. 28. 38. 31. 175. 88. 202. 146. 187. 15. 95. 86. 192. 204. 85. 170. 155. 317. 321. 318. 9. 109. 285. 319. 77. 313. 206. 205. 13. 278. 215. 32. 295. 41. 61. 321. 56. 127. 219. 191. 60. 307. 77. 94. 220. 280 Bosna (rijeka) 22. 60. 77. 197. 193. 280. 210. 224. 21. 24. 158. 297. 276. 313. 26. 279. 271. 237. 125. 51. 126. 303. 122. 226. 89. 147. 35. 302. 327 Brest-Litovsk 129. 152. 130. 317. 81. 268. 144. 166. 156. 315. 325. 247. 198. 307. 41. 95. 320. 223. 124. 159. 151. 325. 132. 230. 80. 52. 49. 222. 173. 55. 160. 27. 138. 325 Bukinje 195 Bukovica 143 Busovača 143. 271. 68. 97. 201. 323. 282. 214. 94. 239. 115. 312. 161. 131. 118. 108. 76. 249. 60. 311. 114. 16. 329. 40. 140. 74. 252. 306. 245. 66. 264. 94. 315. 175. 24. 45.133. 324. 328 Bosna 12. 307. 41. 327 Cerik 195 Ciganluk 228 Ciglana 197 Crkovište 156 Crna Gora 8. 314. 237. 313. 214. 128. 34. 124. 321. 169. 184 Carigrad 23. 75. 137. 270. 265. 61. 236. 289. 317. 291. 154. 113. 119. 324. 12. 248. 90. 269. 83. 285. 48. 109. 24. 269. 8. 279. 60. 211.260 Dalmatinska Zagora 260. 37. 322. 286. 157. 93. 312. 274. 316. 240. 63. 136. 309. 263. 84. 72. 82. 72. 38. 75. 228. 125. 110. 245. 272. 321. 156. 172 Brestovsko 143 Brod 99. 315. 64. 306. 203. 25. 181. 260. 26. 51. 311. 34. 38. 145. 41. 123. 298. 257. 245. 250. 323. 254. 120. 62. 270. 326 . 135. 283. 76. 107. 131. 37. 227. 314. 60. 311. 79. 150. 26. 121. 115. 95. 275. 306. 69. 260. 178. 293. 62. 311. 43. 122. 96. 318. 59. 168. 122. 165.102. 120. 82. 212. 329 Čaršija 263 Čaušlija 263 Čelebići 120. 34. 284. 256. 288. 78. 321. 17. 169. 323. 304. 195. 189. 122. 20. 287. 53. 294 Crniči 143 Cvilin 121 Čajniče 38. 302. 301. 40. 19. 301. 187. 119. 50. 134. 130. 296. 97. 105. 87. 104. 60. 148. 304. 50. 320. 209. 106. 126.. 42. 8. 134 Čelebija 263 Česta 260 Čipuljić 261 Ćehotina 111 Dalmacija 18. 204. 61. 120. 272. 315. 28. 163. 274. 195. 327 Čapljina 31. 189. 313. 276. 131. 305. 249. 190. 278. 251. 261. 102.340 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 319. 57. 196. 264. 47. 18. 118. 301. 76. 114. 276 Derventa 12. 22. 259. 191. 75. 315. 33. 279 Cazin 37. 29. 303. 37. 260 Bosna i Hercegovina 7. 273. 61. 50. 234. 86. 89. 215. 82. 280. 62. 311. 325. 322. 316.. 153. 35. 208. 26. 323. 158. 308. 91. 38.

REGISTAR

341

Deževice 158 Doboj 26, 30, 34, 35, 38, 60, 61, 62, 125, 188, 201, 227, 243, 248, 254, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Dobrljin 23, 24, 25, 35, 76, 215 Dobrnja 195 Dobrinja 227, 228 Dobrun 102 Domanovići 76 Donja Tuzla 192, 193, 214 Donji Vakuf 34, 62, 260, 261, 262, 265, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 302, 305, 308, 311, 314, 315, 317, 319, 321, 323, 325 Donjići 263 Dragača 156, 157 Drina 26, 95, 109, 120, 121, 125, 126, 142, 206, 227, 237 Drvar 31, 35, 38, 57, 61, 89, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Dubrovnik 26, 50, 114 Dugo Polje 256 Dusina 143 Duvno 30, 31, 37 Đurđevac 217 Engleska 24, 82 Evropa 56, 134 Foča 5, 8, 38, 50, 51, 60, 61, 69, 77, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,

115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 294, 298, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Fojnica 5, 8, 9, 35, 41, 60, 62, 69, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 192, 194, 210, 294, 298, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Fojnica (rijeka) 156, 161 Francuska 69, 82 Franz-Josefsfeld 76 Gabela 26, 50 Gacko 30, 31, 34, 37, 38, 50, 60, 61, 77, 122, 142, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 329 Gaj 144, 228 Garevac 227, 256 Glamoč 34, 35, 37, 60, 62, 69, 302, 305, 308, 311, 314, 316, 318, 320, 321, 323, 325 Glasinac 95, 119 Gojevići 183 Goražde 30, 31, 34, 37, 38,

50, 60, 61, 77, 95, 117, 118, 126, 131, 301, 304, 307,311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Gornja Tuzla 30, 31 Gornji Vakuf 31, 37, 60, 62, 76, 184, 260, 261, 265, 268, 269, 273, 275, 287, 302, 305, 308, 311, 314, 315, 318, 319, 321, 323, 325 Gostilja 189, 190 Grabovica Turska 200 Grac 125, 219, 227 Gračanica 9, 38, 41, 60, 227, 260, 301, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Gradac 99 Gradačac 38, 60, 245, 248, 249, 301, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Gradina 144 Gradiška 215 Grahovo 77 Grčka 82 Gvožđani 143, 157, 158, 161 Gvožđanka 156, 157 Han-Pijesak 26, 126 Hercegovina 23, 50, 60, 61, 74, 95, 109, 113, 130, 162, 264, 276 Holandija 82 Homolj 143 Hrastina 144 Hrastnik 191 Hrvatska 18, 147, 166, 168, 184, 204, 217, 220

342

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

Hudeč 195 Hum 26, 50, 120 Husino 195 Idrija 191 Ilidža 76 Imotski 94 Italija 82, 147, 171 Ivančići 26 Ivanovica 157 Izačić-grad 30, 31 Jajce 9, 24, 26, 38, 41, 51, 60, 75, 76, 112, 188, 260, 271, 302, 305, 308, 311, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Jaklić 263 Jasenica 193, 197 Jeleč 111, 112, 120, 122, 134 Jezernica 157 Jugoslavija 44 Kairo 86 Kajnak-vrelo 140 Kakanj 26 Kalinovik 96, 115, 120, 122, 126, 128, 131, ¸134, 135, 142 Katane 228 Kina 69 Kiseljak 76, 184 Kladanj 37, 60, 77, 302, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 328 Kladari 227 Ključ 30, 34, 35, 37, 41, 60, 61, 69, 77, 301, 304 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327

Kojsina 158 Kolašin 121 Kolina 142 Komar 260 Komoran 125 Konjic 9, 22, 34, 35, 38, 61, 77, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 329 Koprivna 257 Kostajnica 30, 94 Košćani 275 Kotor-Varoš 31, 61, 77, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Kozarac 220 Kozica 157 Krbljine 121 Krečane 253 Kreka 188, 189, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 201 Kreševo 35, 37, 62, 143, 147, 157, 158, 175, 192, 210, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Krupa 30 Krupica 112 Krupica 112 Kulen-Vakuf 31, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Kupres 260, 261, 271, 273, 274 Kutanja 276 Lašva 26, 271 Latini 228 Leipzig 16, 214 Levant 114

Lipnica 195 Livno 36, 38, 40, 51, 69, 75, 77, 82, 260, 271, 302, 305, 308, 311, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Lučice 144 Lug 228 Lugovi 143 Luka 144 Lukavac 77, 188, 197, 199, 200, 201, 210 Ljepunica 195 Ljubače 195 Ljubina 122 Ljubinje 30, 31, 37, 60, 61, 76, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 329 Ljubuški 37, 60, 61, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 329 Mađarska 19, 28, 102, 115, 129, 159, 191, 217, 237 Maglaj 30, 31, 36, 37, 38, 51, 60, 89, 227, 302, 305,308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 328 Mahmutove česme 144 Majevica 193 Makljen 260 Malodraž 143 Malo Selo 261, 263 Malinska 161 Martinići 143, 158 Maškara 275 Mazoč 120 Mediteran 11 Međeđa 102, 126

REGISTAR

343

Metković 22, 23,26, 76 Miloševac 227, 255 Miljacka 71 Miljevina 126 Minhen 18, 57 Mladi 95 Modrac 197, 210 Modriča 5, 8, 9, 31, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 295, 298, 302, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 328 Montenegro 298 Moračani 195 Mostar 22, 33, 34, 38, 40, 41, 50, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 87, 89, 113, 137, 184, 211, 221, 303, 306, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 329, 330, 331 Mošćanica 112 Mrežica 126 Mrka Ada 227 Muslimin 143 Neretva 50, 73, 260, 271 Nevesinje 34, 37, 50, 51, 60, 61, 69, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 329 New York 68, 264 Norveška 82 Novosel (Nev Abad) 260

Njemačka 82, 89, 93 Oborci 260 Oglavak 157 Orahovo 143 Orašje 76, 302, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 328 Oskova 189, 190 Ostružnica 143, 156, 161 Oteža 228 Otoka 76 Pale 126 Palež 143 Pariz 68 Pavlovac 144 Pazarnica 144, 156 Peterburg 214 Petričevac 215, 220 Pločari 157 Počitelj 30, 31 Podgorioc 195 Podlugovi 26 Podrinje 120 Podstinje 143 Porič 274 Porička rijeka 274 Poričnica 261 Poroj-potok 157 Portugal 82 Posavina 8, 23, 49, 235, 236, 237, 239, 245, 248, 249, 251, 295, 298 Požarnica 161 Pounje 49 Prača (rijeka) 26, 126 Prag 88 Previla 122 Prevrač 99 Pridola 143 Prijedor 35, 38, 40, 41, 60, 61, 75, 76, 77, 193,

220, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Prnjavor 30, 31, 34, 37, 38, 77, 89, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Prokos 143, 157, 158 Prokosović 197, 210 Prozor 260, 261, 271, 302, 305, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Prusac 260, 261 Prusačka rijeka 274, 275 Puračić 189 Račići 126 Raduša 275 Ragale 157 Reljevo 82 Rezaković 161 Riječani 227 Rijeka 271 Rogatica 9, 30, 31, 34, 37, 38, 50, 51, 60, 61, 69, 95, 126, 170, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Rogoj 121 Romanija 95, 126 Rosovac 200 Rostovo 143 Rumelija 215 Rumunija 82 Rusija 82, 172 Rzav (rijeka) 26 SAD 82 Sandžak 120, 121, 122,172 Sanski Most 30, 31, 34, 60, 61, 193, 301, 304, 307, 311, 313, 315,

344

ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI...

317, 319, 321, 323, 325, 327 Sarajevo 2, 3, 9, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 97, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 142, 154, 156, 162, 171, 173, 182, 184, 188, 191, 194, 197, 203, 211, 214, 215, 220, 221, 223, 225, 227, 229, 235, 240, 246, 249, 255, 257, 260, 261, 271, 273, 275, 276, 280, 287, 294, 301, 304, 307, 310, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 330, 331 Sava 60, 61, 94, 215, 237, 276 Sećan 263 Selaković 144 Semberija 49, 251 Semizovac 26 Sijerač 126 Simin-Han 26, 188, 192, 193, 200, 201 Sisak 76 Skopljanska dolina 273, 280 Skoplje 229 Skugrići 253

Slavonija 18, 220 Slavonski Brod 76 Slovenija 184, 204 Sofija 12 Solina 200 Solun 93 Split 76, 260, 271 Srbija 17, 24, 50, 82, 93, 94, 102, 107, 115, 122, 124, 125, 126, 127, 147, 156, 158, 171, 188, 204, 206, 207, 208, 212, 251, 274 Srebrenica 30, 31, 36, 41, 61, 77, 113, 193, 302, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 327, 328 Srpska Varoš 228 Stara Čaršija 228 Stari Brod 126 Stari Majdan 35, 60, 61, 76, 193, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Stolac 36, 38, 69, 144, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 329 Studenac 263 Stuttgart 95 Suha 122 Sukovac 99 Susječno 121 Susjed 260 Sutjeska 121, 142 Sutješćina 157 Šamac 94, 227 Ščon 183 Šavnik 144 Šćitovo 143, 162 Šemešnica 274, 275

Šemnic 158, 191 Šenković 95, 126 Šić 228 Široki Brijeg 76 Šopronj 125 Španija 204 Štajnmanger 217 Štit-planina 157 Švajcarska 82 Švedska 82 Tarevci 228, 257 Tekija 157 Terzići 263 Teslić 77 Tešanj 36, 37, 38, 41, 60, 62, 69, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Tetima 143 Tjentište 120 Tješilo 143, 144 Točilo 275 Trapisti 215 Travnik 9, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 51, 60, 62, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 82, 89, 112, 113, 125, 260, 271, 302, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 328, 330 Trebinje 26, 34, 37, 38, 41, 50, 51, 60, 61, 69, 75, 76, 82, 111, 303, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 329 Trnovača 275 Trst 18, 57, 76 Tunis 27 Turska 51, 59, 93, 147, 166, 229, 204 Turska Varoš 228

REGISTAR

345

Tuzla 5, 8, 9, 12, 24, 33, 34, 38, 40, 41, 51, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 74, 75, 76, 77, 82, 89, 118, 125, 156, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 227, 256, 257, 294, 297, 298, 301, 304, 307, 310, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 330, 331 Ugarska 48, 54, 98, 127, 146, 251, 331 Ulog 119, 120, 122, 245 Urlenike 157 Uskoplje 26, 261 Ustikolina 111, 123, 134, 142 Ustiprača 142 Uvac 102 Vagani 157 Varcar-Vakuf 36, 38, 60, 69, 302, 305, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Vardište 26, 50, 102 Vareš 8, 26, 31, 37, 38, 61, 77, 158, 170, 192, 194, 220, 295, 298, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321,

323, 325, 327 Vesela Straža 260 Vikoč 122 Vigova Gora 126 Visoko 35, 38, 40, 41, 60, 61, 62, 69, 122, 145, 159, 166, 184, 185, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Višegrad 26, 34, 38, 50, 60, 61, 62, 69, 77, 89, 95, 102, 126, 130, 301, 304, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327 Višnjica 143 Vitanj 95 Vitina 274, 275 Vlasenica 61, 126, 302, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 328 Vojvodina 147, 204 Vranci 158 Vranjak 227, 253, 257 Vratar 126 Vratlo 120 Vrbas 260, 261, 271, 274, 280 Vrgorac 94 Vršani 200 Vučije brdo 120 Wien 78, 113, 128

Zadar 76 Zagorje 120, 122 Zagreb 9, 16, 68, 82, 96, 110, 168, 180, 218, 220, 261, 282 Zakmur 126 Zavidovići 26, 38, 57, 76, 77, 89, 275 Zelenika 26, 50 Zenica 8, 9, 24, 26, 33, 34, 38, 41, 57, 60, 61, 62, 69, 75, 76, 89, 156, 220, 276, 294, 295, 297, 298, 302, 305, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Zgošća 26 Zimije 156 Zubovići 99 Zvornik 12, 36, 37, 38, 40, 41, 62, 69, 227, 302, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 328 Žepče 37, 38, 41, 62, 302, 305, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326 Živinice 190, 198, 195 Županjac (Duvno) 30, 31, 37, 60, 69, 302, 305, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326

IMENSKI REGISTAR

Abramović, Jefto 283 Adžija, Zora 179 Ahmetović, Abdulvehab H. 164 Ajzler 57 Alajbegović Hasanbeg 118 Alaupović 162, 165 Alaupović, Anto 170 Alaupović, Andrija 164 Alaupović, Auselmus 262 Alaupović, Frano 161, 164, 167 Alaupović Ivanka 181 Alaupović, Ivo 164 Alaupović Marko 164 Alaupović, Tomo 161, 164 Aleksandar, regent 130 Aleksić 241 Aleksić, Jovo 244, 247 Alibegović 274 Alibegović, Ali-beg 246 Alijagić, Alija 241 Alijagić, Mehmed 241 Alijagić, Omer 241 Alkalaj 165 Alkalaj, Ašer 112 Alkalaj, Avram 164 Alkalaj, Isak L. 164 Alkalaj, Juda 164 Alkalaj, Mordo 161, 164 Alkalaj, Rifka 181 Altarac, Mayer 115 Altarac, Solomon 261, 277 Andraši 95 Apel, general 51 Arapović, Vilhelm 179 Aščerić, Hadži-Šerif ef. 262

Atias, Isidor S. 277 Atijas, Mordohaj S. 277 Atijas, Solomon Haim 277 Avakumović, Simo 256 Avdagić, Idrizbeg 123 Avdagić Muhamedbeg 123 Avdagić, Šefki-beg 138 Avdalajbegović, Mustajbeg 262, 289, 290 Avdalajbegović, Remzibeg 277, 289, 290 Avdalajbegović, Salih-beg 291 Avdić 230 Avram, Salom 290 Babić, Anka 179 Babić, Anto 261, 277, 286, 289, 290 Babić, Franjo I. 277 Babić, Jozo A. 277 Babić, Milan 254 Babić, Spasoje 216 Babić, Stevan 237 Babić, Stipo 261, 277, 290 Babić, Vaso 137 Bah 124 Bajraktarević Rašid ef. 262 Bajrić, Meho 117 Bajrić, Šaćir 117 Bajrović, Jusuf 135 Bajrović, Rašidaga 115 Bakić, Hadži-Ibrahim 116 Bakić, Jusufaga 116 Balagija, Abdulah 277 Balagija, Ibrahim ef. 262 Balek, Anton 141 Balić, Avdo 111

Baltić 277 Barculija, Muharem 156 Baruh Samuel 277 Bastien 169 Batinić, fra Mijo V. 169, 172 Bayer, Zlatko 266 Bećiragić, Ibrahim 157 Beganović, Ibrahim 157 Begović, Branislav 16, 114, 161, 190, 275 Behara, Krstan 277 Bejtić, Alija 109, 110, 111 Bekić, Hadži Ibrahim 123 Bel, A. G. 24 Berberović, Muharem-aga 167 Berger, Ignatz 288 Berić, Dušan 16 Besarović, Risto 16, 137, 214 Besedić, Tomo 224 Bešlić, Milan 283 Bevrnja, Meho 276, 277 Bičan 109 Bilić Jelka 283 Biserčić, Ostoja 224 Bjelobrk, Josip 179, 181 Blagojević, Jovo 241, 256 Blagojević, Mihajlo 243 Blagojević, Živan 256 Bogićević, Vojislav 16, 85, 193, 194, 249 Bogrić, Ibrahim ef. 178 Borić 249 Bošković, Stipović Ana 179 Bošnjak, Marzin 157

REGISTAR

347

Bosto, Tahir 290 Botić, Andreas 141 Božić, Pero 243 Božić, Spasoje 243 Brančić, Vojo 287 Braun, Tibor 185 Brkić, Josip 283 Budimir, Maranguz Pero 277 Budimir, Stipo 286 Bukvica, Mustafa ef. 262, 267 Buljina, Bećirbeg 157 Buljina, Mahmutbeg 157 Bušatlić, Hafiz Abdulah 138 Bušatlija, Ahmed-beg 286 Bušatlija, Haki-beg 262 Buštalija, Husein-beg 277 Caratan 117 Caratan, Nikola 123 Cavallini, Felix 275 Cistler, Rudolf 218 Cvitanović, fra Alojz 180, 181 Čabraić, Luka 124 Čehajić, Mehmed 116 Čengić 142 Čengić-Borjanin, Alibeg 118 Čengić,Husein 156 Čengić, Muratbeg 123 Čengić, Salihbeg 123 Čohadžić, Abid 161 Čohadžić, Fehim ef. 156, 161,164, 167, 168 Čohadžić, Latif Mulla 157 Čohadžić, Ruždija ef. 167 Čolić, Anto 277 Čolić, Nikola 277 Čolić, Nikola 291 Čolić, Stipo 291

Čolić, Stjepan 283 Čondić, Filip 224 Čubrilović, Branko 256 Čunković, Šefkija 164 Čurgus, Nikola 266 Čurić, Josip 283 Čurić, Nikola 170 Čuturić, Anto 262 Čvoriščec, Ivan 266 Ćorović, Vladimir 125 Ćosić, Mijo 220 Ćurić, Hajrudin 80, 177, 178 Dautbegović, Mustajbeg 277 Davidović, Nedjeljko 117, 118 Dilber, Marko 277, 290 Dilber, Nikola 286 Dimić 277 Dimić, Marko 290 Dimić, Niko 290 Dimić, Perendić Marko 277 Divanefendić, Smail 179 Dizdarević, Ahmet 111 Domaćinović 277 Domaćinović, Frano 291 Domaćinović, Stipo 286, 290 Donia Robert J. 72 Došan 158 Dragičević, Ivo 164 Dragičević, Marijan 167, 180 Dragović 109 Drinjaković 112 Dubinović, Asim 247 Dubinović, Halid 255 Dujić, Mihajlo 244 Džindija, Hasan 116

Džinić 112 Džolić 275 Đajić 165 Đaković, Luka 156, 158, 168, 169, 181 Đogo, Husein 283 Đonlagić, Ago 241 Đonlagić, Ahmed 117 Đonlagić, Hasan 116 Đonlagić, Mehmed 116 Đorđević, Toša 244 Đozo 112 Đurđević, Nikola 266 Đurendić, Risto V. 277, 287, 289 Đurendić, Vuk 277, 289, 290 Đurić, Aleksa 287 Đurić, Miroslav 243 Ekmečić, Milorad 16, 18, 44, 72, 214, 248 Ekmečić, Osman 116 Emiefendić, Hazim 9 Erber, Ana 181 Erdosy, Zora 283 Eudoxius, Tomoviecz 141 Fadilpašić Mahmudbeg 124 Fehter, Julius 141 Fejzagić, Džemal 283 Feldbauer, Samuel 275 Filipović, general 66, 227 Filipović, Josip 94 Filipović, Milenko S. 229, 230, 244, 254, 256 Filipović, Tomo 181 Fogler, Jozef 288 Forta, Salko 120, 122 Franić, Danica 283 Franić, Josip 218 Franjić, Anđeo 262

Ahmetaga 118. H. 214. 286 Goldberger. Milan 194 Gerbel. 16. pukovnik 120. Mehmed 241. Iljas 1. Bernard 164 Goldberger. 90. 29. fra Dominik 169. 214. 197 Franjković. Dušan 250 Gojsilović. 117 Hadžialić. 230 Hadžimešić. 118 Hadži-Vuković. 214. 121 Hadži-Alibegović. 16. 17. Adem 12. 52. Carl 117 Heydušek. 260 Hanzal. Hermann 115 Gajić. 225 Hadžić. Niko 137 Gujić. 94. Ibrahim 290 Hadžiavdić. 51. Kazimir 262 Grubeša. 164 Goler Josip 266 Golubović 230 Graff. Husein-aga 246 Hadži-Dedić. 288. 180 Iličić Kata 181 Iličić. Stipo 286. Milan 131 Gaković. 248 Hadži-Alagić. 280. Jovo 135 Gavrić. 39. Osman 157 Husić 112 Huzbašić. 180. Hadži Simo 117. 73. 160. 159 Hrvić. Jusuf 277 Hadžibegović. Milan 164 Gajić. Redžo 277 Galcinja. 18. 57.. Ahmet 115 Haringon. Ludvig 277. Eduard 185 Grgić. Mijo 262 Gušić. 3. 27. . 290 Grgić. 283 Galić. 29. 118 Hauptmann. Mato 164 Iličić. Mustafa ef. Mihajlo 244 Imamović. Meho 290 Imamović. 71. 288 Halva. Todor 117. Ilija 243 Ilić. Ali-beg 247. 220. H. 247 Ganibegović. 262. Emilija 179 Hraborski 197 Hrelja. P. Hadži-Salih 156 Hamzić. M. eodor 277. 168 Huzbašić. Salih ef. 44 (I. 54. Gavro 124 Gavranović. 167. Lamija 182 Haić. R. Milan 117. 262 Hadžidamjanović. 168 Huseinbašić. 167. Mustafa 16. 21. 102. Kemal 16. 227 Hawranek. Josef 117. Jakov 267 Grof. Josip 267 Houska. Salih 156 Huzbašić Ibrahim-aga 167. Anto 164. Tahir-beg 262 Isović. Silvije 262 Freškura. Franjo Josip. Ferdo 16. Ibrahim-aga Hvala. 167. Mehmed 116 Hadžiosmanović. Rudolf 277 Gross. 280 Fusch. Omer 9 Handžić. Vlado 117. Berislav 168 Gavrić. Ana 138 Hadži-Vuković. Jakob 275 Hajrić. 141 Gjajić 165 Glavočević. Niko 164. 290 Hirš 23 Hlavaty.348 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Atif 247 Hace.). Vlado 123 Glođalić 116 Glumac.. 248 Imširpašić. 168. Risto 124 Hadžić 112. Meho 111 Hadžialić. Meho 115 Hajrić. 169 Grozdanić. 46. 69. 223. 291 Grgurić. Niko 117 Hadži-Vuković. Ernest 266 Herres. Ruža 280 Grujičić. Matilda 283 Iličić. Jozef 266. Munib 246 Gašić. 180 Ilić 275 Ilić. Samuel 117. Šaćir 115 Halama. sir John 69 Hasić. 95. 28. 123 Hasić. 77. Mustafa 247 Hadži-Vuković. 290 Grof. Hadži-Bećir 116. 118 Hadži-Vuković. Dominik 262 Ganibegović. 118 Hadži-Vuković. Niko 289. Risto 164 Gaković. Josip 266 Haim. fra Nikola 176 Glođajić 117 Glođajić. 118 Glođajić.). car 24. 118 Hadžiahmetović. Karlo 266 Hanjalić. Mirjana 168. Đorđe 117. Mehaga 123 Hadžimešić. 47 Gerstl. 189. 47. 121 (I. Mujaga 243. Franc 277. Kasim 173 . 141 Gerstl.

Ivo 164.REGISTAR 349 Išek Tomislav 87 Ivanetić. Ivo 180 Kock. Risto 243 Jović. 118 Jeremić. Elza 283 Konjicija. Abdul Rezak 278. Matko 287 Kovačević. 248. Ibrahim 223 Karabegović. 83. 53. Tomislav 16. Hamdija 16. 118. Milan 256 Jelić. 122. Avdo S. Pavle 129 Kočović. Risto 118 Jezidžić. Jovanka 138 Jeremić. Halidbegov 257 Karabegović. Ljubo 247 Janković. Anto 179 Kostić. Stjepan 287 Ivir. 122 Kovačević. Todo 117. Dževad 16. Muharembeg 246 Karadža. 51. Trifko 244 Jovičić. 256 Janković. 53. 247 Janković. 27. Avdo Hasanbegov 257 Karabegović. 119. 283 Kalaj. Božo 9 Josipović. Jefto 241. Petar 249 Kočović. 271. 274 Kadribegović 109. pop Josif 125 Kočović. 117. Aleksa 114 Jeremić. 289 Jeremić 109 Jeremić. Josipa 267. 170. Mušan 116 Karahodža. Mehmed 164 Konjicija Mušan 167 Kordić. Milan 287 Jovanović. Edhem 116 Kahrimanović. F. Stevo 287 Kolcman 197 Kolovrat. Makso 256 Ivanković. Katarina 242 Jovanović. Ivica 291 Jukić. 29. Latif 164 Karahodža. Ibrahim 85. Smail 111 Kazazić 112 Kemura. 246 Janković. Aleksije 117. Čedomir 287 Jozić-Baškarad. 67. 278 Jelić. Jančo 241. 118 Kokotović. Bešir 121 Kamberović Husnija 2. Pero 137 Knez Nikola 141 Knežević. 67. Vjekoslav 40. Jovo 242. Hasan 114. 121. 137 Kapidžić. Fridrich von Dobra Voda 237 Kraljačić. 261 Klarić. Anto 291 Kolovrat. Avdo 116 Karović. Miško 256 Jovanović. Stipo 278. Mato Santo 167 Jandrić. 180 Kaljača. Ibrahim ef. Nikola 137 Kočović. Ilija 277 Ivić. 271 Kalamut. Niko 243 Jovanović. Stjepan 287 Janković. 55. 68. 214. 290 Jokanović. 51. Ćamil 221 Kalaica. Hadži Husejin 241 Kovačević. Ivan Frano 261 Juzbašić. Čedomir L. 56. Aleksije 123 Jovović Mara 117 Jovičić. Benjamin 23. Stojan 120. Mujaga 73 Konig. 41. Desanka 11 Krajnc. pop Vasilije 125. Ana 283 Karabegović 109 Karabegović. 290 Karadža. 289 Karahasanović. 256 Komadina. Jovo 114. 278 Kolovrat. Salih 116 Karavdić. 287 Kirlić. Ilija 278 Jelić. Simo 278. 123. 120. 246 Karabegović. 90 Kandić. 246 Kaprikul. Anto 283 Knežević. Kosta 243 Kovačević. Vladimir 68 Izrael Berta 181 Izrael. 18. 116 Karahasanović Šerif 116. 216. Kadribegović. 26. 29. Nikola 118 Kovačević. Daut-beg 241. Pero 280 Kolubara 109 Koljić. Vjekoslav 267 Kral. 54. Josip 267 Kočić. Ilija 241. 123. Vasilije 117 Kovačević. 192. Isak 185 Jaglučić 109 Jagnjo 109 Jakšić. 9. 23. Đorđe 243 Jovanović. 136. 117 Karahmet. Alija 278 Klaić. 184. 214 . 189. Ivić Stjepan 277 Ivičić. 182. Stojan 243 Jovanović. 123 Jeremić. 26. Jovo 121 Kašmo. Hadži-Huso 246 Kovačević-Kojić.

Vasilije 116. 118 Marić. Marija 179. Stanko 223. 109. Zaharije 164 Kumro. Nikola 137 Marinović. Simo 243 Mikičić. Ibrahim ef. 180 Kulijer. 75. 111. Abdulah ef. Vinko 266 Mandić. Mato 164. Marko 156. Dionisije 254 Marković. 249 Mahmutbegović. Petar 290 Ladro. 214. Salih-aga 289. 123 Kukura. 76. Vjekoslav 179 Lalić. 158 Milanović.. 84. 71. Murat 116 Letić. Niko 241 Matulić. 224 Miličević. Nikola 254 Milošević. Risto 241 Marković. 241 Marković. Hamid 290 Lončarević. Mihajlo 243 Mikičić. Mustajbeg 118 Krulj. Niko 290 Mikčić. 18. Vinko 156. 278 Marinović. Božo 243 Milošević. Majer 241 Lovrić. Jelena 267. 73. Dragutin 266 Kugler Angela 181 Kujundžić 109 Kujundžić. Pero 116 Kujundžić. Ilija 241 Lopašić. Milan 223. Ivan Matin 180 Kulijer. 262 Lončar. Simo 244 . Milan 266 Mihajlović. 68. Josef 224 Lazić. Milka 181 Mešić.. 180. Mijo 30 Mirković. 223. 16. Nikola 288 Kutleša. Joca 275 Miletić. Božo 81. Blagoje 243 Marić. Ivan 283 Krilić. Ademaga 275 Metikoš. Špiro 287 Marjanović. 290 Marinović. Jovica 241 Maly. 240 Krekić. Niko 241. Mihajlo 287 Marinović. J. 167. Gojko 29 Kruševac. 283 Mandžić. Savo 243 Letić 109 Letić. 112. Mehmed ef. 199 Lončar. Jovo 291 Kršlak. 119 Krekić. Nikola 170 Mandić. Tomo 224 Milenković. Jovo 287 Lukić. 262 Kurtović 112 Kuruzović. Marko 247 Masbur 109 Matasović. Todor 243 Mikolji. Ivo 164. 246 Mijatović. Ivica 167 Kulijer. Ida 283 Miralem. Simo R. Ladislaus 237 Merdan 112 Merdan. Kramo. 167. Luka 254 Madunić. 181 Kulijer. Ivo 278 Madunić. 180 Kulijer. 170. Marko 29 Marković. 224 Kuš. 181 Miletić. 164. 75 Kubović. 168 Kulijer. 290 Madžar. 16. 185 Mačkić. Sofija 283 Mandušić. Marko 224 Marković. Ivo Ivan 167 Kulijer Malina 181 Kulijer. Blagoje 287 Krstanović. Milan 24. 242 Marković. Nikola 125 Melchar. Budimir 75 Milivojević.350 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Luka 262 Ljiljak. Niko 243 Krekić Stavro 243 Kreševljaković. Hamdija 9. 70. 286 Lukić 119 Lukić. 181 Kulijer. Niko 289. Joka 241 Mihajlović. Memiš 111 Kundurović. Marko 243 Miličić. Marietta 181 Matasović. 72. Nuri-beg 246. fra Marijan 262. Kata 176 Krstanović 278 Krstanović. Milan M. 279 Krešić. Ljubomir 283 Mazija. Jozef 179 Marković. Mato 179. Mustafa 111 Lissak Mortz 197. Ilija 287 Marinović. Radoslav 9 Lövi. 247 Maksimović. Dimšo 241 Marković. Michael 185 Matić. 180. Mahmutbeg 246 Mahmutbegović. 157. Simo M. fra Franjo 75 Miličević. 290 Manjo. Vinko 262 Lang. Juko 278. Savo 217 Miljušević. Stevo 241 Martinović. Todor 9. Hamza-beg 262 Mirković. 198. Salih 157 Mešeg. Mathias 267 Kulijer 165.

Petar 170 Mrkonjić. Rafo 262 Palalija 112 Paloš. Osmo 247 Ostojić. 9 Pelesić. Ivo 278. 262 Mutevelić. Stanko 137 Poljo 109 Ponjavić 275 Popadić. Mojse 165 Pašić. 241. Heinrich 247 Pejanović Đorđe 16. Ibrahim 156 Njuhović. Nikola 283 Pandur. Julije 217. 83. Boško 278. 185 Polutan. Mustajbeg 118 . Omer 157 Mutevelić. Niko P. Siniša-Lulić 243 Nikolić. Arif 165 Muderizović. Zaim 241. Johann 267 Mulić. Schiffer 185 Mrljić. Vjekoslav 181 Perčinlić. 139. Niko 241. 70. Sivester 167 Palandžić. Anton 179. Slavoj 237 Numanagić. Bernard 141. 247 Nikolić. Bećir 109 Njuhović. Ivo 218. 117 Njuhović. Pero 241 Nikolić. Josif 254 Popović. Avan 165 Muderizović. 247 Pejić. Pero 289 Pecsy. Alojzije 262 Perković. Vaso 254 Pavlović Niko 286 Pavlović. Joso 256. 278 Pranjko. Sulejmanbeg 123 Pašović. 135. Mitar 289 Popović 241 Popović. 264 Muratbegović. Nine 278. Jovo 241 Pavić. 118 Muller. 247. Marko 290 Popadić. Vasilije 118 Popović. A. 134. Simo 254 Popović. Mustafa ef. Omer 116 Onhajzer. 255. Dušan 243 Popović. 136. Uzeiraga 118. 214. Jusufaga 123 Njuhović. Mulaga 167 Poljašević. 122 Odžaković 241 Odžaković. Avdaga 123 Muftić. Mustajbeg 124. 256 Mitrović Svetozar 241 Molnar Eugen 266 Momčilović. 111. Simo 247 Nikolić.REGISTAR 351 Mitrović Đorđo 241 Mitrović Niko 243 Mitrović. 246 Pilav. Avdo 116 Pašović. Hakima 257 Musić. Pero 241 Mitrović Risto 241. 182. Šćepan-Burilo 129 Nikolić 109. Hivzi ef. 218 Pajer. Jusuf 267 Mutevelić. 18. Lewis 68. Ibraga 116 Patković. 170 Nastić. Krsto 243 Petrović. Karlo 267 Orman. 221 Muderizović. Vranjo 179 Pavković. 240 Nikolić. 290 Petar Veliki Oslobodilac 257 Petrović. 180 Nišić 112 Novak. Gojko 287 Praljak. Vladimir 266 Moses. 170 Muftić. Jovo J. Husaga 123 Pollaschek. Nikola 278 Pavlović. Ivan 26 Osmić. 247 Perčinlić. Nasto 247 Nećić. Niko 181 Ortlib 57 Orvić. 257 Ognjenović. Hamdija 283 Mumford. 79. 289 Pavlović. 121. Mitar 16. Nikola 246 Nikolić. Todo Niković Todo 123 Ninić. Marko 241. Risto 244 Nikolić. J. Vaso 254 Popović. 261 Papo 165 Papo. Hasan 114 Pilav. Simo (Pečulji) 241 Nikolić. Jeftan 137 Omeragić 112 Oković. pop Vladimir 125 Pordušić. general 120. Hakija 165 Muftić. 90. Franjo 179 Prašo. Jovo 290 Praljak. Jusuf 116. Mehmed 116 Papić. Aleksandar 256 Popović. Matko 247 Pelesić. 219. 242 Patković. 138. 219. Stevo 254 Popović. 137. 69. Salih ef. 123 Obadić. Kasim 247 Pelesić Muhidin 2. Blaž 262 Praljak. Ivanković. 290 Popadić. Ibrahim 157 Oroz. Pejić. 214.

Johann 116 Starkowski. Hasan 116 Šiljak. 262 Šandrk. 214 Rujić. Enver 16 Redžo 109 Renner. 118 Redžić. 167. Vladimir 185 Stokić. 170. Milan 117. Atif 132 Radić. Mijo 262 Šandrk. 170 Rezaković. 118 Rašidkadić. Asim ef. Jakob 117. Đorđe 287. Ivan 278. 167 Salihagić. Heinrich 116 Stambolija. 170 Salihagić. Ajanović Sajma 133. 291 Sudžuka. Leo 288 Schwarz. Mujaga 156 Salom. Vladislav 221 Sočo. Marko 280 Rišner. 206. 81. Ilija 278. Tomo 278 Radušić Edin 9 Rašidkadić. Marija 179 181 Stjepan. Lazo 244 Stark. eodor von 95 Spasojević. Ferdinand 16. 14 Sandić. 165. 47.. Venzel Stjepić. Ibrahim 116 Sieber. Prepoljac. Cvijan 243 Radović. Heinrich 109. Hadži-Osman ef. Simo 243 Subašić. . Josip 283 Russ. Cvijan 243 Stojanović. 117 Šačić. 287 Sarkotić Stjepan 130 Sauter. Ibraga 118 Selimović. Stipo 280 Šandrk. 13. 162. Jovan 115 Radovanović. Muhamedaga 156. Mehmed 267. Jovo 243 Stoger. Ušćuplija Abraham 278 Samardžić. Anka 256 Spitzer. Anton 237 Stefanović. Herman von 274 Schlamp. hafiz Hajdar ef. Ahmed 156 Salihagić. Jakov 243 Stojanović. Novak 224 Radoljević. Mićo 220 Sokolović. Nikola 244 Steinmetz. P. 287 Šandrk. Franc 224 Rizvić. Hadžija Ibrahim 156. 214. Mato 167. Ali ef. Milivoje 287 Radović. Milan 254 Šiljković. Đorđe 254 Stojanović. 286 Subašić. Nusret 16. 267 Rustempašić. 262. Ahmed ef. 141 Rustembegović 230 Rustempašić. Simo 115. Edmund 237 Stoisavljević. hadži Mujaga 165 Rezaković.352 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. Mathias 165 Sedlecky. 290 Šandrk. Vilhelm 237 Simić. Nurbeg 131 Šahbaz 112 Šahinović. Ilija J. Maria 117 Schmid. Hasan-beg 262 Rustempašić. 278. Salih 116 Skarić. P. Milan 254. 16 Sulejmanpašić. Rifat-beg 262 Sunarić. Branko 255. 165. 118. 247 Šiljak.. Aleksije 116 Prodanović. 118 Rašidkadić. 291 Radović. Omer 120 Šadimlija. hadži Nezir 161. Muhamed beg 278 Ružička. Mato 256 Sokolović 117 Sokolović. Muhsin 257 Rodžo. Valentin 266 Stipić. Eduard 267 Sadić. Timotije 116 Sosansky. 157 Salihagić. Edhem-aga 161. 167. Mehmed 116 Sirbubalo. Cvijan 243 Stanišić. Pero 289 Šandrk. 137 Simić. Radovan 12. Simo 116 Sokolović. 112 Rezaković. Vinko 287 Šarac. Milan 266 Purivatra. 214. Mulaga 167 Sugar. Redžo 247 Salihagić 165 Salihagić. hadži Ibrahim 165 Salihagić. Nedeljko 256 Stokić. 157 Ribičić. 291 Sarić. Alaga 117 Rovinskij. Ilija M. Johanna 283 Stepanek. Derviš 157 Salihagić. 168 Stojanović. 45. Simo 244 Sirbubalo. 256 Simić. Kuzman 254 Radošević. Nedim 16 Šehić. Jozefina 256 Sarić. 256 Stanišić. Ibrahim ef. Mitar 241 Stojić. Milan 267 Selimović. 274 Schonfeld. 177. Stjepan 286.

Pero 119. Marija 176 Trogrančić. Gavro 129 Vuković Hadži Milan 125 Vuković. 70 Urbanek. Ivan 266 Ušto 112 Uzunović. fra Marijan 176 Topić. Konstantin 117 Tošović. Hamid 157 Šumež. Ilija 291 Trifković. Muhamed 116 Tafro. 120 Tuno. Zvonimir 267 Vay. Oto 57 Šukalo. Terezija 179 Šupa (Šupić). Ema 256 Vrban. Selim 115 Šumanović. Julka 181 Vrban. Kosta 287 Topić. Boško 291 Topić. Milan 13 Vasić. Risto 110 Šunkić. Avdo 165 Tutnjević. Simo 117 Tomašević. Tuno 243 Tataragić. Marko 262 Trogrančić. fra Augstin 176 Tadin Kalikst 170 Tafro. Mileva 242 Trogrančić. Hadži Todo117 Vuković. 221 Vidimlić. Jozo 156. Esad 9 Tješić. Zahid 291 Tadić. Mujo Vudanović. Draginja 179 Trifković. Tane 117. Ibrahim 165 Tutnjević. Lazar 218. Frano 167 Trogrančić-Kulier. Muhamed 116 Šukalo. Hadži Niko 117. Suljaga 170 Vancaš Josip 72. Todo 137 Tomašević. 170 Štambajs. Mustafa 116. 117 Tafro. Mato 180 Trto. Abraham 185 Vasilije sv.REGISTAR 353 283 Šimunac. Franjo 287 Vodopija. Anton 237 Zametica 112 Zaradija. fra Ivo 169 Vujičić. Nikolaj 12 Tomac. Salih 117 Tafro. Tufekčić Tomo 278 Tošić 121 Tošović 109 Tošović. Andrras 283 Tomašić. Petar 127 Tomasović. Vladimir 117 Travljanin. Tomo 115 Tomašević Vaso 123 Tomek. Stjepan 266 Ubović. Mujo 117 Tufekčić. A. Ljubo 287 Topić. Halil 117 Vajda. Marija 283 Štadler. Avdo 117 Tunguz. 125 Vuković. Osman 157 Šundurika. 256 Trhulj. Stjepan 267. Arso 110 Šundurika. Hašim ef. Pero 278 Vasilj. Angelina 283 Vujičić. Salih 117 Trifković. 184 Vasić 275 Vasić. 262 Tufekčić. Tahir-aga 289 Vinter. Ahmed Vreto. Franz 266 Tomljenović. 180 Vreto. Martin 9. Gavro 117 Tufekčić. Tomo 289 Topić. Hafiz 165 Tutnjević. 283 Šimunović. Alaga 117 Trhulj. Vasilije 117 Vuletić-Vukasović. Nikola 135 Tepić. Glišo 224 Šunjić. Vid 110 Vybiral. Bajraga 123 Tuno. Bećir 117 Tuno Bećiraga 123 Tutnjević. Miloš 137 Tomašević. Ibrahim 50 Tešanović. Carl 237 Vajzović. Risto 117 Tošović. Mato 262 Vukelić. 157 . Milan 117 Vuković. Lugušić Ilija 278 Trifunović. 123 Tomašević. Mustafa 267 Vejzović 230 Veli-paša 94 Venzel Sjepan 115 Višekrunić. Osman-paša 23 Topić. Stjepan 287 Udovičić. Reuf 165 Tuzlak 112 Tuzlančić. fra Dragutin Daniel 176 Šumež. Tomislav 283 Topal. 142 Vehabović. biskup 169. Karlo 262 Šljivo 112 Špez. Jovan 289 Topić. Hasan 156 Trbuhović. Petar 179. Dušan 266 Tihić. Salih 115 Tepavac. Dragiša 214 Trifković. Hadži Ibrahim 116 Tataragić. Salko 116 Tajšanović 249 Tanacković. Zora 283 Vuković. Ante 157 Todorov. Tane 117 Tulek.

Teodor 54 Zvonigradski. Martin 217. Emilie 179 Zečić. Husein-beg 115.. fra Jozo 180 0Žalica. Emanuel 266 Zlatar. Hasan 247 Žunić. Behija 12 Zrelec. 220. Zdunić. Čengić Huseinbeg 123 Zurunić. 118 Zulfikarpašić. Hakija 242 Zeman. 218. 219. Dragoljub 267 Žilić..354 ILJAS HADŽIBEGOVIÆ • BOSANSKOHERCEGOVAÈKI GRADOVI. 224 Zulfikarpašić. Dušan 224 .

.

ba Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Lektor: Mr. Sarajevo Za štampariju: Džemal Bašić Sarajevo 2004.iis. Halima Sofradžija Prijevod rezimea na njemački jezik: Dr. 71000 Sarajevo.unsa.Iljas Hadžibegović: Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. Sarajevo Alipašina 9. stoljeća Izdavač: Institut za istoriju. Bosna i Hercegovina www. Sarajevo i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške . i 20. Marija Bačvanski DTP Tarik Jesenković Štampa: DES. Štampanje ove knjige pomogli su Fondacija za izdavaštvo-nakladništvo. Husnija Kamberović Urednik: Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful