Bosna i Hercegovina Ministarstvo odbrane/obrane

Босна и Херцеговина Министарство одбране

TEST OPŠTEG ZNANJA KANDIDATA ZA PRIJEM U VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE U KATEGORIJU VOJNIKA 1. Vlast u BiH je podijeljena na: a) Zakonodavnu i izvršnu vlast b) Izvršnu i sudsku vlast c) Zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast 2. Zakonodavnu vlast u BiH čini: a) Vijeće ministara BiH b) Parlamentarna skupština BiH c) Ministarstvo pravde BiH 3. Izvršnu vlast u BiH čini: a) Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH b) Parlamentarna skupština BiH c) Vijeće naroda BiH 4. Sudsku vlast u BiH čini: a) Ministarstvo pravde BiH b) Sudovi u BiH c) Vijeće ministara BiH 5. Kakvo je teritorijalno ustrojstvo BiH? a) Dva entiteta i jedan distrikt b) Jedan entitet i dva distrikta c) Dva entiteta i dva distrikta 6. Iz koliko kantona se sastoji Federacija BiH? a) 10 b) 9 c) 8 7. Niže teritorijalne jedinice u sastavu Republike Srpske su: a) Općine b) Kantoni c) Distrikti 8. Ustav Bosne i Hercegone donesen je i stupio na snagu: a) 1999. godine b) 1997. godine c) 1995. godine 9. Bosna i Hercegovina je članica: a) NATO b) Evropske unije 1

c) „Partnerstva za mir” 10. Koliko članova ima Predsjedništvo BiH? a) 2 b) 3 c) 4 11. Vrhovni komandant Oružanih snaga BiH je: a) Vijeće ministara BiH b) Ministar odbrane BiH c) Predsjedništvo BiH 12. Koja je najniža teritorijalna jedinica unutar kantona Federacije BiH? a) Mjesna zajednica b) Distrikt c) Općina 13. Redovni izbori u BiH održavaju se svake: a) Četvrte godine b) Pete godine c) Šeste godine 14. Konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini su: a) Srbi, Hrvati i Bošnjaci b) Srbi, Slovenci i Hrvati c) Crnogorci, Bošnjaci i Makedonci 15. Da li su Oružane snage BiH učestvovale u međunarodnim mirovnim operacijama? a) DA b) NE 16. Od koliko domova se sastoji Parlament Bosne i Hercegovine? a) Dva doma (Predstavnički dom i Dom naroda) b) Dva doma (Senat i Kongres) c) Dva doma (Predsjedništvo BiH i Skupština BiH) 17. Koje su osnovne boje zastupljene na zastavi BiH? a) Crvena, bijela i plava b) Žuta, plava i bijela c) Žuta, plava i zlatna 18. Aneks IV Dayton- skog mirovnog sporazuma predstavlja: a) Ustav BiH-a b) Pravila Nogometnog Saveza BiH-a c) Pravila kojima se reguliše rad Visokog predstavnika za BiH 19. Procedura kojom se u okviru jedne stranke biraju kandidati za izbore na javne funkcije je: a) Izborni sistem b) Preliminarni izborni sistem c) Odabir 2

20. Da li pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz reda jednog od konstitutivnih naroda moraju razumjeti i čitati jezike drugih konstitutivnih naroda (zaokruži tačan odgovor)? a) Da b) Ne 21. Oružane snage su: a) Profesionalna vojna sila, uključujući i policijske snage b) Profesionalna vojna sila, uključujući policijske i paravojne snage c) Profesionalna, jedna vojna sila koju organizuje i kontroliše Bosna i Hercegovina 22. Oružane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine čine pripadnici iz reda: a) Sva tri konstitutivna naroda b) Sva tri konstitutivna naroda i reda ostalih c) Jednog konstitutivnog naroda 23. Zaokruži tačan odgovor: a) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, demokratsku, civilnu kontrolu nad Oružanim snagama b) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, vojnu kontrolu nad Oružanim snagama c) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, civilnu i vojnu kontrolu nad Oružanim snagama 24. Demokratsku parlamentarnu kontrolu nad Oružanim snagama i svim institucijama odbrane na nivou Bosne i Hercegovine obavlja: a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine b) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine c) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 25. Vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama ima: a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine b) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine c) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 26. Oružane snage sastoje se od: a) Profesionalnih vojnih lica b) Profesionalnih vojnih lica i pripadnika rezervnog sastava koji su angažovani u vojnu službu c) Profesionalnih vojnih lica, pripadnika rezervnog sastava koji su angažovani u vojnu službu, civilnih lica i kadeta 27. Političko i javno djelovanje u Oružanim snagama podrazumjeva: a) Slobodno političko i javno djelovanje svih pripadnika Oružanih snaga b) Neutralnost u političkim pitanjima svih pripadnika Oružanih snaga, izuzev generala c) Pripadnici Oružanih snaga, uključujući generale, neutralni su u političkim pitanjima i neće se angažovati u bilo kojoj vrsti aktivnosti političkih stranaka ni biti izabrani ili imenovani na javnu dužnost

3

oficiri i generali 36. Lanac komandovanja i kontrole nad Oružanim snagama počinje od: a) Ministra odbrane Bosne i Hercegovine b) Načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga c) Predsjedništva Bosne i Hercegovine 29.28. Mogu li profesionalna vojna lica Oružanih snaga. ili drugi državljani Bosne i Hercegovine uložiti žalbu ili zahtjev za pomoć Generalnom inspektoratu. oficiri i generali c) Vojnici. Nadležnost za proglašenje vanrednog stanja ima: a) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine b) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine c) Ministar odbrane Bosne i Hercegovine 32. a u vezi sa pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti? a) Da b) Ne 35. rezervni oficiri i rezervni generali 37. Profesionalna vojna lica su: a) Vojnici. Nadležnost za proglašenje ratnog stanja ima: a) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine b) Ministar odbrane Bosne i Hercegovine c) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 31. Dan Oružanih snaga je: a) 29. Kopnena vojska je: a) Vid b) Rod c) Služba 4 . rezervni podoficiri. podoficiri. Decembar c) 22. Novembar b) 1. podoficiri. oficiri i civilna lica na službi u Oružanim snagama b) Podoficiri. Obilježja Oružanih snaga nosiće: a) Oficiri i podoficiri b) Generali c) Svi pripadnici oružanih snaga 34. Decembar 30. Lica u rezervnom sastavu su: a) Rezervni podoficiri i rezervni oficiri b) Rezervni vojnici. Zastava i obilježja Oružanih snaga su: a) Zastava Bosne i Hercegovine b) Zastave entiteta i Brčko Distrikta c) Zastava Bosne i Hecegovine i zastave entiteta i Brčko Distrikta 33. rezervni oficiri i rezervni generali c) Rezervni podoficiri.

Kad prime naređenje koje ima obilježje krivičnog djela. 6 i 10 godina službe b) Nakon 3. osim naređenja koja imaju obilježja krivičnog djela 40. godine života b) 20 godina. godine života c) 25 godina. potpuno i neblagovremeno c) Tačno. U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine vjerske aktivnosti sa ciljem ostvarivanja vjerskih sloboda u skladu sa specifičnostima svake od vjera su: a) Zabranjene b) Dozvoljene c) Zabranjene ali se u praksi sprovode 43. 6. Maksimalna dužina trajanja profesionalne vojne službe za vojnike (OR1-4) je: a) 15 godina. a) Da b) Ne 42. Vojna disciplina je obavljanje vojne službe. Vojna lica dužna su da izvršavaju naređenja nadređenih starješina: a) Koja su u vezi sa službom. Vojnik I klase (OR-2) i Kaplar (OR-3/4) 5 .38. 10 i 15 godina službe c) Nakon 3. 6. te poštovanje pravila i principa ponašanja u vojnoj službi i van nje. 10. djelimično i blagovremeno b) Tačno. Činovi vojnika u Oružanim snagama su sljedeći: a) Vojnik (OR-1). Profesionalnim vojnim licima zabranjeno je sindikalno i političko organizovanje. i to: a) Tačno. 15 i 20 godina službe 46. ali najduže do 45. godine života 45. odnosno izvršavanje obaveza i zadataka vojnih lica propisanih Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH i drugim propisima. Kaplar (OR-3/4) i Vodnik (OR-5) b) Vojnik (OR-1) i Vojnik I klase (OR-2) c) Vojnik (OR-1). a potom da o tome izvjeste starješinu koji je nadređen starješini koji je naređenje izdao c) Da o tome odmah izvjeste starješinu koji je nadređen starješini koji je naređenje izdao 41. Pješadija je: a) Vid b) Rod c) Služba 39. vojna lica su dužna: a) Da ga izvrše bez pogovora b) Da ga izvrše bez pogovora. bez obzira da li imaju obilježja krivičnog djela b) Koja su u vezi sa službom i van službe c) Koja su u vezi sa službom. potpuno i blagovremeno 44. Produženje ugovora o službi profesionalnih vojnih lica – vojnika razmatra se u sljedećim periodima: a) Nakon 3. naređenjima nadležnih lica. ali najduže do 40. Vojnik I klase (OR-2). ali najduže do 35.

Brigadir (OF5) i Brigadni general (OF-6) 49. Major (OF-3) i Pukovnik (OF-4) c) Poručnik (OF-1). Stariji vodnik (OR-6).47. Stariji vodnik I klase (OR7). O krivičnoj odgovornosti odlučuje se na osnovu: a) Ustava b) Zakona c) Krivičnog zakona 53. Poručnik (OF-1). Stariji vodnik I klase (OR-7). Pukovnik (OF-4). Zastavnik I klase (OR-9) i Potporučnik (OF-1) 48. Zastavnik (OR-8) i Zastavnik I klase (OR-9) b) Vodnik (OR-5). O krivičnoj odgovornosti odlučuju: a) Ministarstva b) Sudovi c) Skupštine 51. Da li lice protiv koga se vodi krivični postupak može biti lišeno slobode? a) Da b) Ne 54. Činovi oficira u Oružanim snagama su sljedeći: a) Potporučnik (OF-1). Major (OF-3). Zastavnik (OR-8) i Zastavnik I klase (OR-9) c) Vodnik (OR-5). Kapetan (OF-2). Pukovnik (OF-4) i Brigadir (OF-5) b) Zastavnik I klase (OR-9). Major (OF-3). General-major (OF-7) i Generalpukovnik (OF-8) b) Brigadni general (OF-6). Da li je lice dužno prijaviti krivično djelo o kome ima saznanja? a) Da b) Ne 55. Stariji vodnik (OR-6). Činovi generala u Oružanim snagama su sljedeći: a) Brigadir (OF-5). Potporučnik (OF-1). Da li se krivično odgovara za lažni iskaz pred sudom? a) Da b) Ne 56. Brigadni general (OF-6) i General-major (OF-7) 50. Kapetan (OF-2). General-major (OF-7) i General-pukovnik (OF-8) c) Brigadir (OF-5). Brigadni general (OF-6). Poručnik (OF-1). Stariji vodnik (OR-6). Vodnik (OR-5). Činovi podoficira u Oružanim snagama su sljedeći: a) Kaplar (OR-3/4). Koji organ je nadležan za gonjenje počinilaca krivičnih djela? a) Ministarstvo pravde 6 . Kapetan (OF-2). O prekršajnoj odgovornosti odlučuju: a) Ministarstva b) Sudovi c) Skupštine 52. Stariji vodnik I klase (OR-7). Zastavnik (OR-8).

Sudovi pred kojima se vodi krivični postupak u BiH su: a) Sud BiH.b) Tužilaštvo c) Pravobranilaštvo 57. Prijelaz oružanih snaga i svih grana privrede iz ratnog u mirnodopsko stanje zove se: a) Denominacija b) Demobilizacija c) Imobilizacija 65. vojni materijali i instalacije naziva se: a) Mobilizacija b) Demilitarizacija c) Defolijacija 64. Ugovor jedne ili više strana u sukobu da se sa dijela ili cijele teritorije ukloni vojska. U kojem od navedenih gradova se nalazi sjedište NATO saveza? a) London (Kraljevina Velika Britanija) b) Brussels(Kraljevina Belgija) c) Beč (Republika Austrija) 62. Da li se na krivičnu presudu može izjaviti žalba? a) Da b) Ne 59. entitetski sudovi i sudovi Brčko distrikta BiH b) Samo Sud BiH c) Entitetski sudovi 58. s ciljem otimanja njihovog teritorija i nasilno potčinjavanje stanovništva tuđoj državi naziva se: a) Progresija b) Agresija c) Digresija 7 . Napad jedne ili više država na druge zemlje. Crna Gora c) R. Da li je u krivičnom zakonodavstvu BiH kao krivična sankcija predviđena smrtna kazna? a) Da b) Ne 60. Koja od navedenih država nekadašnje SFRJ je članica NATO saveza? a) R. Srbija b) R. Politički poredak u nekoj državi u kojoj je na vlasti narod preko svojih izabranih predstavnika se zove: a) Autokracija b) Oligarhija c) Demokracija 61. Slovenija 63.

Bicikl je: a) Vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. osim sjedala za vozača. odnosno razaranju važnih vojnih i industrijskih objekata naziva se: a) Atentat b) Diverzija c) Desant 67. ima više od 3 sjedala 74. Najviši čin u ratnoj mornarici je: a) Kapetan b) Admiral c) General 72. Najveći vojni savez na svijetu zove se: a) Trojni pakt b) NATO c) Varšavski pakt 68. Najviši pravni akt jedne države je: a) Ustav b) Međunarodni ugovor c) Zakon 71. Koja međunarodna organizacija se brine oko prava ratnih vojnih zarobljenika ? a) UNHCR b) FAO c) MKCK/MKCP 70. Mimoilaženje vozila je: a) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru c) Prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće 8 . Formacija ratne avijacije koja se sastoji od jedne ili više grupa aviona naziva se? a) Flotila b) Eskadrila c) Divizion 73.66. Oblik ilegalne aktivnosti koju vrše agenti strane države u nekoj zemlji a očituje se u nanošenju oštećenja. Koja od međunarodnih vojnih snaga se danas nalazi u BiH? a) UNPROFOR b) KFOR c) EUFOR 69. b) Vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača c)Vozilo namijenjeno za prevoz osoba koje.

Što znači upaljeno zeleno svjetlo na semaforu? a) Zabrana prolaza za vozila b) Slobdan prolaz za vozila c) Prestanak slobodnog prolaza 77. potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa. bilo da je konstruisano kao prikolica ili poluprikolica c) Vozilo koje vuče upregnuta životinja 78. jedan iza drugog c) Lijevom stranom u pravcu kretanja. Što uvjetuje smanjenu vidljivost? a) Vedro vrijeme 9 . jedan iza drugog b) Desnom stranom u pravcu kretanja. kada se kreće po kolniku. Što znači upaljeno žuto svjetlo na semaforu? a) Slobodan prolaz b) Isključen semafor c) U pravilu zabrana prolaska 84. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu c) Osoba koja se prevozi bicklom s motorom. Smije li vozač tokom upravljanja vozilom koristiti mobitel? a) Smije ako se radi o odgovoru na poziv b) Smije ako se nalazi u službenom vozilu c) Smije ako upotrebljava napravu koja omogućuje njegovo korištenje bez upotrebe ruku 82. kreće se: a) Sredinom kolnika u pravcu kretanja. odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila b) Vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. Pravo da upravlja motornim vozilom A kategorije stiče osoba koja ima: a) 16 godina b) 19 godina c) 18 godina 80. a brzina kretanja ne prelazi 10 km/h 76. Smije li vozač vozila upravljati vozilom na putu u alkoholiziranom stanju? a) Smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu b) Smije upravljati vozilom samo na lokalnom putu c) Ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom u saobraćaju na putu 81. Grupa pješaka. Kada mladi vozač ne smije upravljati vozilom? a) Ako organizirano prevozi djecu b) Kada snaga motora vlastitog automobila prelazi 75 Kw c) Kada u organizmu ima opojnih droga ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti 83. Pješak je: a) Osoba koja se prevozi u vozilu ili na vozilu b) Osoba koja sudjeluje u prometu a ne upravlja vozilom.75. Zaprežno vozilo je: a) Vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. jedan iza drugog 79.

b) Vožnja maksimalno dozvoljenom brzinom c) Magla. i zamagljena stakla 85. sijalice. Zbog čega je vožnja pod uticajem alkohola opasna? a) Bitno povećava vozačeve sposobnosti b) Skraćuje vrijeme reagiranja vozaču c) Produžuje vrijeme reagiranja vozaču 93. trokut 10 . Preticanje vozila je: a) Prolaženje vozila pokraj drugog vozila koje se kreće u suprotnom smjeru b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru c) Prolaženje vozila pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće 90. Obilaženje vozila je: a) Prolaženje vozila pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci u istom smjeru c) Prolaženje vozila pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojim se vozilo kreće 86. Zagađujemo li okolinu i zdravlje ljudi vozeći vozilo? a) Ne b) Ne. Kolnik je: a) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj pješaka b) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj vozila s jednom saobraćajnom trakom ili više saobraćajnih traka c) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj pješaka i zaprežnih vozila 87. Kako djeca načešće reagiraju u saobraćaju? a) Spontano i nepredvidivo b) Razborito i staloženo c) U skladu s propisima 89. ako se prevoze 92. Što se podrazumijeva pod zimskim uvjetima na putu? a) Ako je na kolniku veća količina vode i blata b) Ako je kolnik prekriven snijegom c) Ako je kolnik prekriven mokrim lišćem 91. uže za vuču. ako vozimo sporo c) Da 88. Obavezna oprema u putničkom automobilu je: a) Prva pomoć. kiša. Ko mora nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje motociklom i mopedom? a) Samo vozač b) Samo suvozač c) Vozač i suvozač.

izvijači c) Ašov. Za 3.16 c) P= 3. drama i: a) Film b) Epika 11 . Napisatati formulu kvadrat zbira: a) (a+b)²=a²+2ab+b² b) a+b)=ab+b²+a² c) a+b=a+b+2ab+b 98. Koja je formula za Pitagorinu teoremu? a) a²+c²=b² b) a²+b²= c² c) b²+c²=a² 97. Koji je kvadratni korjen iz 81 (√₈₁)? a) 10 b) 9 c) 8 99.15 b) P=3. rezervni točak 94. Koliko treba platiti za 1. Za 3.b) Komplet alata.5 kg? a) 18 b) 14 c) 12 101. Koliki je zbir uglova u trouglu? a) 180˚ b) 90˚ c) 360˚ 95. koliko treba platiti 1.14 96. ključevi. Koji arapski broj odgovara rimskom broju M? a) 50 b) 100 c) 1000 102. dizalice. U književne rodove spadaju lirika.5 kg povrća se plati 28 KM. lanci.5 kg? a) 18 KM b) 9 KM c) 12 KM 100.5 kg voća se plati 21 KM. Koliko iznosi Pi broj? a) P= 3. Trapez je četverougao koji ima: a) Dva para paralelnih strana b) Jedan par paralelnih strana c) Jednake dijagonale 103.

Književne vrste namijenjene izvođenju na pozornici. koje pravi smisao dobivaju u kazališnoj predstavi zovemo: a) Drama b) Životopis c) Narodna književnost 111. pjesme. našla je svoj najviši izraz u: a) SAD b) Italiji c) Danskoj 112. Mitovi. zagonetke i poslovice čine: a) Narodnu književnost b) Slikovnice c) Stripove 106. Oblik umjetničkog izražavanja u književnosti. Renesansa kao jedno od najkreativnijih razdoblja u književnosti. Moderna književnost traje od početka kojeg stoljeća? a) 20 b) 18 c) 16 107. za kojeg su značajni elementi natprirodnog i izmišljenog zove se: a) Moderna književnost b) Komedija c) Fantastika 12 .c) Biografija 104. Roman koji ismijava ljudske mane ili društvo u cjelini svrstavamo u: a) Satirični b) Znanstveni c) Pustolovni 105. Književni rod u kojem se pripovijeda o nekim događajima koji su se dogodili. Književno djelo koje opisuje život nekog čovjeka. stvarnog ili izmišljenog nazivamo: a) Alegorija b) Pjesma c) Životopis 109. bajke. Vrsta drame koja se odlikuje veselim sadržajem i ismijava ljudske nedostatke i mane je: a) Tragedija b) Komedija c) Autobiografija 108. ili se smatra da su se dogodili u prošlosti zovemo: a) Moderna b) Epika c) Drama 110.

a) b) c) Roman za koji je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu zove se: Travnička hronika Znakovi pored puta Na Drini ćuprija 121. godine je: a) Petar Preradović b) Ivo Andrić c) Mak Dizdar 120.113. Autobiografija je oblik biografije. Na kom jeziku je pisana rimska književnost koja obuhvaća period od prvih pisanih spomenika do kraja starog vijeka? a) Latinskom b) Italijanskom c) Francuskom 114. je rođen u: a) SAD b) Njemačkoj c) Škotskoj 119. Znanstveno fantastični roman "20 000 milja ispod mora" napisao je: a) Arthur C. Najpoznatije djelo ruskog književnika Fjodora Mihailoviča Dostojevskog zove se: a) Zločin i kazna b) Baraka 5b 13 .10. Književnik Ivo Andrić rodio se 09. pisan u: a) Trećem licu b) Prvom licu c) Drugom licu 115. Vrsta književnosti u kojoj se tekst piše u stihovima zove se: a) Proza b) Roman c) Poezija 116. Knjiga ili bilježnica za upisivanje diskretnih tekstova aranžiranih prema datumu koji obavještavaju o događajima u određenom periodu vremena zove se: a) Biografija b) Dnevnik c) Roman 117. Svjetski poznati pisac dječje književnosti. Mark Twain. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961.1892. Clarke b) Dan Simmons c) Jules Verne 118. godine u: a) Donjem Vakufu b) Docu kod Travnika c) Sarajevu 122.

c) Dvojnik 123. Najpoznatiji Engleski pisac zove se: a) John Milton b) William Shakespeare c) Daniel Defoe 125. a) b) c) Poznato djelo Branka Ćopića “ Osma ofanziva" u glavnini opisuje period: Prije II svjetskog rata Poslije II svjetskog rata Za vrijeme II svjetskog rata Autor poznatog romana "Orlovi rano lete" se zove: Petar Kočić Mak Dizdar Branko Ćopić Autor knjige Derviš i smrt je: Meša Selimović Miroslav Krleža Jovan Jovanović Zmaj 129. pitanje je sad ." rječi su iz djela Williama Shakespeara: a) Romeo i Julija b) Hamlet c) Mletački trgovac 130. Autor djela Starac i more je: a) Charles Dickens b) Herman Hesse 14 . Romeo i Julija i: a) Hamlet b) San ljetne noći c) Tom Sawyer 126. "Biti ili ne biti. Tri poznate tragedije koje je napisao William Shakespeare su: Othelo. a) b) c) 128... a) b) c) 127. Najpoznatije djelo njemačkog književnika Johann Wolfgang von Goethe je: a) Nauk o bojama b) Jadi mladog Vertera c) 20 000 milja pod morem 124. Autor djela Stepski vuk je: a) Herman Hesse b) Jean Paul Sartre c) Albert Camus 131. Autor djela Don Kihot je: a) Albert Camus b) Mark Twain c) Miguel de Cervantes 132.

Pisma u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini su: a) Latinica b) Ćirilica c) Latinica i ćirilica 137. Glagoli se: a) Konjugiraju b) Dekliniraju c) Kompariraju 138. Vrsta književnosti koja se uobličava slobodnim stilom pisanja i ne slijedi principe metrike. Dostojevski Ivan Sergejevič Turgenjev 134. a) b) c) Roman Ana Karenjina napisao je ruski pisac: Lav Nikolajevič Tolstoj Fjodor M. Pridjevi se: a) Konjugiraju b) Kompariraju c) Dekliniraju 140. Imenice se: a) Dekliniraju b) Konjugiraju c) Kompariraju 142. Sinonim za riječ mrkva je: a) Kelj b) Keleraba 15 . Sinonim za riječ poeta je: a) Pjesnik b) Dramaturg c) Romanopisac 139. Svjetski najpoznatiji dnevnik "Dnevnik Anne Frank" napisala je: a) Anna Frank b) Emily Bronte c) Margaret Mitchel 135.c) Ernest Hemingway 133. rime i ostala pravila poezije zove se: a) Komedija b) Proza c) Autobiografija 136. Sinonim za riječ plafon je: a) Strop b) Pladanj c) Plato 141.

.2 km b) 24.. koje označavaju mnoštvo bića ili predmeta iste vrste a koji se nalaze u nekom neodređenom zbiru nazivaju se: a) Zajedničke (opšte) b) Gradivne c) Zbirne 147.c) Šargarepa 143. S kojom državom BiH ima najdužu granicu (932 km)? a) Srbija b) Hrvatska c) Crna Gora 150.386 m)? a) Volujak b) Pločno c) Maglić 16 .80 km c) 29.. Kako se zove najviši planinski vrh u Bosni i Hercegovini (visok 2. koje znače nešto umanjeno nazivaju se: a) Idiomi b) Deminutivi c) Hipokoristici 148. PERJE. Način jezičkog izražavanja je: a) Stil b) Stih c) Rečenica 144. Riječi: DJETENCE. DUGMAD. RUČICA. PIJUCKATI. Koje od navedenih pjesama nije napisao Aleksa Šantić: a) "O klasje moje" b) "Emina" c) "Tamnica"   146. DJECA.. Kolika je dužina obale kojom Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more? a) 20. Metafora je: a) Jezičko izražajno sredstvo prenošenja značenja ili neuobičajene upotrebe riječi b) Jezičko izražajno sredstvo davanja sasvim novog značenja jednoj riječi c) Mjera za semantičku vrijednost riječi 145. U kojem dijelu Evrope je smještena država Bosna i Hercegovina? a) Južni b) Sjeveroistočni c) Jugoistočni 149. Imenice: CVIJEĆE. CVJETIĆ.5 km 151.

Zakrivljene linije na topografskoj karti koje spajaju tačke sa jednakim nadmorskim visinama nazivaju se: a) Izobare b) Izohipse c) Izoterme 158. Koja od navedenih rijeka izvire u Bosni i Hercegovini? a) Drina b) Sava c) Vrbas 153. Najduža evropska rijeka (3531 km) je: a) Dunav b) Rajna c) Volga 159. Najveća pustinja Svijeta je: a) Sahara b) Gobi c) Arapska pustinja 160. a najveći je: a) Azija b) Afrika c) Evropa 156. Najveći poluotok na svijetu je: a) Skandinavski b) Apeninski 17 .152. Zemlja se okrene oko Sunca za: a) 425 dana b) 365 dana c) 248 dana 161. Kako se nazivaju oblasti obrasle travom sa malo visokog rastinja. Planeta Zemlja je podijeljena na 7 kontinenata. Koje je najveće vještačko bosanskohercegovačko jezero? a) Jablaničko jezero b) Buško jezero c) Ramsko jezero 154. upotrebljavane za uzgoj agrarnih biljaka i karakteristične u oblastima niske nadmorske visine? a) Tundra b) Tajge c) Stepe 157. Kakvu klimu ima Bosna i Hercegovina? a) Umjereno-kontinentalna b) Kontinentalna c) Mediteranska 155. veoma plodne.

Ukupna površina BiH je: a) 51 129 km2 b) 110 530 km2 c) 23 680 km2 168. Stratusi. Najmnogoljudnija zemlja Svijeta je: a) Kina b) Rusija c) Saudijska Arabija 18 . Zračni omotač Zemlje zove se: a) Atmosfera b) Litosfera c) Hidrosfera 166. cirusi. Koja od navedenih zemalja je razmještena na dva kontinenta? a) Rusija b) SAD c) Kina 167. Rijeke BiH ulijevaju se u dva mora. Najveći okean je: a) Atlantski okean b) Indijski okean c) Tihi okean 171. stratokumulusi su vrste: a) Zemljišta b) Oblaka c) Vjetrova 170. Najviši planinski vrh na Svijetu je: a) Mont Everest b) Mon Blan c) Kilimandžaro 163.c) Indijski 162. Proces prelaska iz plinovitog u tečno stanje naziva se: a) Evaporacija b) Mržnjenje c) Kondenzacija 165. koja? a) Jadransko i Sredozemno more b) Jadransko i Crno more c) Jadransko i Jonsko more 164. Koja se rijeka iz BiH ulijeva u Jadransko more? a) Vrbas b) Una c) Neretva 169. cirostratusi.

Vrtložno kretanje atmosfere uz niski pritisak u centru kretanja. praćeno velikom količinom padavina zove se: a) Ciklon b) Košava c) Lahor 180. se izražava jačina potresa? a) Rihterove b) Fišerove c) Farenhajtove 177. Sa koliko država graniči BiH? a) 5 b) 4 c) 3 176. Gejziri su: a) Izvori nafte b) Močvare c) Izvori tople vode 173. koja se zove: a) Blidinje b) Hutovo blato c) Perućica 181. Topla morska struja koja se formira u Meksičkom zalivu. kreće se sjevernim dijelom Atlanskog okeana i završava se kod obala sjeverozapadne Evrope zove se: a) Meksička struja 19 . Bljeskanje koje se javlja oslobađanjem električne energije iz oblaka naziva se: a) Grom b) Munja c) Snijeg 178. Morski tjesnac (moreuz) koji spaja Sredozemno more i Atlanski okean je: a) Dardaneli b) Gibraltar c) Otranska vrata 175. Sunce je: a) Zvijezda b) Planeta c) Satelit 174. Monsuni su: a) Valovi b) Pokreti tektonskih ploča c) Sezonski vjetrovi koji pušu u tropskim i suptropskim krajevima 179.172. Na prostorima BiH nalazi se posljednja evropska prašuma. Na osnovu koje ljestvice / skale.

Šta su zvijezde? a) Usijana i plinovita nebeska tijela koja imaju vlastitu svjetlost i toplotu b) Tamna i hladna nebeska tijela c) Komete 188.Drina 191. Šta čini geografsku koordinatnu mrežu? a) Meridijani i paralele b) Linije c) Polukrugovi 184. Šta je seizmograf? a) Instrument za registrovanje vulkana b) Instrument za registrovanje potresa c) Instrument za mjerenje pritiska 185. Koje rijeke svojim većim ili manjim dijelom ujedno čine i državnu granicu Bosne i Hercegovine sa susjednim državama? a) Sava.Drina b) Una.Drina c) Vrbas. Šta čini biosferu? a) Ljudi b) Životinje c) Sav živi svijet 186.b) Golfska struja c) Atlanska struja 182. Kako se naziva početni (nulti) meridijan? a) Ekvator b) Grinvič c) Grinič 183. Oaze su: a) Travnate oblasti 20 .Sava.Bosna. Šta je svjetlosna godina? a) Put koji prelazi svjetlost b) Put koji pređe svjetlost za godinu dana krećući se brzinom 300 000 km/s c) Put koji pređe svjetlost za godinu dana krećući se brzinom 300 000 m/s 187. Šta je mjesec? a) Planeta b) Satelit c) Zvijezda 189.Una. Šta je geografska karta? a) Složena i u određenoj razmjeri uvećana slika Zemljine površine b) Pojednostavljena i smanjena skica Zemljine površine c) Pojednostavljena i u određenoj razmjeri smanjena slika Zemljine površine 190.

Šta je prirodni priraštaj? a) Kretanje stanovništva b) Razlika između nataliteta i mortaliteta c) Povećanje broja stanovnika 195. Šta je Tibet? a) Najviša i najprostranija visoravan na Svijetu b) Najveća nizija na Svijetu c) Najveća pustinja 194. koji govore arapski jezik su: a) Beduini b) Melezi c) Bantu crnci   201. Šta je to nadmorska visina? a) Vertikalna udaljenost određene tačke na zemlji od nivoa mora b) Horizontalna udaljenost određene tačke na zemlji od najbliže morske obale c) Ugao koji zaklapa pravac određene tačke na zemlji sa pravcem sjevera 197. Demografski podaci su: a) Podaci o klimi b) Podaci o reljefu c) Podaci o stanovništvu 199. Jedan od dva trenutka u godini. kada se sunce nadje tačno iznad ekvatora i kada su dan i noć jednako dugi na cijeloj zemlji je: a) Ravnodnevica 21 .b) Oblasti sa površinskom vodom u pustinjama c) Najtopliji dijelovi pustinja 192. Šta predstavlja spolna struktura stanovništva? a) Podjela stanovništva po spolu b) Brojčani odnos između starog i mladog stanovništva c) Brojčani odnos između muškog i ženskog stanovništva 196. Naša i u svijetu najveća ponornica prije hidromelioracijskih radova bila je: a) Trebižat b) Milač c) Trebišnjica 193. Pustinjski nomadi na Bliskom istoku. Azimut je: a) Ugao koji zatvara određeni pravac sa pravcem sjevera b) Ugao koji zatvara visinu zemljišne tačke u odnosu na more c) Azimut nije ugao nego pravac 198. Grupa ljudi koji čine stanovništvo Arktika su: a) Bušmani b) Hotentoti c) Eskimi   200.

000 metara nadmorske visine 208. Planine su reljefni oblici iznad: a) 500 metara nadmorske visine b) 1.b) Meridijan c) Ekvincij   202. Najniži sloj atmosfere je: a) Stratosfera b) Jonosfera c) Troposfera 206. Nizije su reljefni oblici do: a) 100 metara nadmorske visine b) 200 metara nadmorske visine c) 300 metara nadmorske visine 209. Brda su reljefni oblici između: a) 200 i 500 metara nadmorske visine b) 300 i 500 metara nadmorske visine c) 500 i 700 metara nadmorske visine 210.000 metara nadmorske visine c) 2. geografija je: a) Prirodna nauka b) Društvena nauka c) Prirodna i društvena nauka 203. Najbrojniji narodi u Evropi su: a) Romani b) Sloveni c) Germani 207. Cikloni su: a) Oblasti sa niskim vazdušnim pritiskom b) Oblasti sa visokim vazdušnim pritiskom c) Hladni vjetrovi 211. Nadmorska visina je visinska razlika u odnosu na: a) Svjetsko more b) Riječnu dolinu c) Najnižu kopnenu tačku države 205. Prema predmetu proučavanja. Anticikloni su: a) Oblasti sa visokim vazdušnim pritiskom b) Oblasti sa niskim vazdušnim pritiskom 22 . Odnos kopna i mora na Zemlji je: a) 40% : 60% b) 29% : 71% c) 71% : 29% 204.

ostrvske i poluostrvske c) Kontinentalne. polukontinentalne. ostrvske i poluostrvske 217. Kakve su vrste oblaci „Kumulusi“? a) Gomilasti b) Perjasti c) Kišni 214. Stepe su biljne zajednice: a) Visoke i rijetke travne vegetacije b) Niske i rijetke travne vegetacije c) Niske i bujne travne vegetacije 218. polukopnene.000 km2 23 .000 km2 c) 200. Saobraćaj spada u grupu: a) Društvenih geografskih činilaca b) Fizičkih geografskih činilaca c) Matematičkih geografskih činilaca 220.c) Topli vjetrovi 212. Kakve su vrste oblaci „Cirusi“? a) Kišni b) Gomilasti c) Perjasti 213.000 km2 b) 100. Male države imaju površinu do: a) 50. Reljef spada u grupu: a) Matematičkih geografskih činilaca b) Fizičkih geografskih činilaca c) Društvenih geografskih činilaca 219. Umereni toplotni pojas nalazi se između: a) 23°27' i 66°33' na obje geografske širine b) 33°30' i 69°30' na obje geografske širine c) 23°27' i 66°33' samo sjeverne geografske širine 216. Prema odnosu kopna i mora države mogu biti: a) Kopnene i pomorske b) Kopnene. Klima spada u grupu: a) Matematičkih geografskih činilaca b) Društvenih geografskih činilaca c) Fizičkih geografskih činilaca 221. Prirodni priraštaj je odnos: a) Nataliteta i fertiliteta b) Nataliteta i mortaliteta c) Mortaliteta i nataliteta 215.

Plitvička jezera se nalaze u: a) Hrvatskoj b) Sloveniji c) Rumuniji   223. godine 24 . Najveće jezero na svijetu je: a) Gazivode b) Kaspijsko jezero c) Mičigen jezero   224. godine b) 1912. godine). Planeta Zemlja ima prirodnih satelita: a) Jedan b) Dva c) Tri   226. završava: a) Prvi svjetski rat u Europi b) Drugi svjetski rat u Europi c) Hladni rat 231.222. Šestog augusta 1945.12. godine 228. godine b) Napadom Japana na Pearl Harbour 07. Osvajanjem Berlina i Hitlerovim samoubistvom (1945. godine c) 1964.1939.6. godine c) Imperijalistički ciljevi velikih sila nakon završetka balkanskih ratova 227.1941. godine c) Napadom Njemačke na Poljsku 01. godine b) Aneksija BiH od strane Austro-Ugarske monarhije 1908. godine bačena je atomska bomba na Japanski grad: a) Tokio b) Kjoto c) Hirošimu 229. Operacija Barbarossa naziv je za njemačku invaziju Sovjetskog Saveza. godine c) 1941. Mauricijus je: a) Rijeka b) Država c) Planina   225.1914.04. Koji je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata? a) Sarejevski atentat na Austro-Ugarskog prijestolonasljednika 28.09. Kada je otpočeo Drugi svjetski rat i kojim događajem a) Napadom Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju 06.1941. bila je: a) 1922. Berlinski zid je dugačka barijera koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina. godine 230. godine b) 1958. izrađen je: a) 1961.

Prvo zasjedanje AVNOJ-a održano je: a) 26. godine c) 1989. godine. godine b) u Mrkonjić Gradu . novembra 1942. Godine 240. u Sarajevu b) 29. godine njemački injženjer Rudolf Diesel b) 1897. godine b) 1986. koji kao pogonsko gorivo koristi dizel i koji radi Dieselovim ciklusom. Prvi čovjek koji je otputovao u svemir bio je: a) Jurij Aleksijevič Gagarin b) Neil Armstrong c) Valentina Terješkova 234. novembra 1943. u Sarajevu b) 03. 27. godine Nicholas Immel 25 . i 27. aprila 1945. godine c) u Bihaću. novembra 1942. i 30. godine: Winton Motor Carriage Company c) 1862. u Jajcu c) 26.godine c) 1993. Dizelski motor je motor s unutrašnjim sagorijevanjem. godine. novembra 1942. vijeka. aprila 1945. godine. u Jajcu c) 26. srušen je: a) 1979. 25. godine 233. Indijski nacionalni vođa koji se izborio za nezavisnost Indije putem nenasilne revolucije bio je: a) Mao-Ce Tung b) Mahmoud Abas c) Mahatma Gandi (Mohandas Gandi) 238. marta 1941. godine. 26.232. u Bihaću 236. Ugovor o Europskoj uniji poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta potpisan je: a) 1991. revolucionarni vođa i državnik koji se smatra najvažnijom ličnošću u modernoj kineskoj istoriji. i jednom od najvećih ličnosti 20. Kineski političar. Izumio ga je: a) 1892. u Bihaću 235. godine. Berlinski zid je dugačka barijera koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina. bio je: a) Mao Zedong (Mao Tse-tung) b) Čang Kaj – šeka c) Zhang Wentian 239. novembra 1943. godine 237.godine b) 1992. i 27. Gdje i kada je održano prvo zasjedanja ZAVNOBiH-a? a) u Sarajevu. Drugo zasjedanje AVNOJ-a održano je: a) 26. godine. aprila 1945. vojskovođa.

decembra 1945.aprila 1949. Prvo i zadnje slovo grčkog alfabeta su: a) Аlfa i beta b) Аlfa i omega c) Gama i beta 249. Gdje i kada je potpisan Sjeveroatlantski sporazum : a) U Vašingtonu. oktobara 1945. Zimske olimpijske igre 246. 24. Pismo starih Egipćana se zove: a) Klinasto pismo b) Hijeroglifi c) Staroegipatsko pismo 250.godine c) 23.maja 1946.godine 242. Gdje je rođena Majka Tereza? a) U Tirani b) U Atini c) U Skoplju 248. 4.241. Vrlo jak eksploziv izumljen od strane švedskog naučnika Alfreda Nobela naziva se: a) TNT b) Dinamit c) Nitroglicerin 26 . Ko je bio inicijator i vođa borbe za ljudska prava američkih crnaca tokom 60-tih godina? a) Martin Luther King Junior (Martin Luter King mlađi) b) William Harvey c) James Watt 247.godine. Ujedinjeni narodi ili Ujedinjene nacije je svjetska organizacija sa sjedištem u New Yorku. Zimske olimpijske igre b) XIV. Ko je prvi koristio brojne oznake od 0 do 9? a) Maje b) Kinezi c) Indijci 245.godine b) 24.godine b) U New Yorku. održane u Sarajevu? a) XV.godine c) U Briselu. Osnovana je: a) 24. Zimske olimpijske igre c) XVI. septembra 1947.godine 243. Pomoćna istorijska nauka koja proučava imena iz prošlosti naziva se: a) Hronologija b) Epigrafija c) Metristika 244. novembra 1954. Koje su po redu Zimske olimpijske igre 1984. 5.

Koji naučnik je definisao jedan od osnovnih zakona fizike "Zakon akcije i reakcije"? a) Isaac Newton b) James Watt c) Nikola Tesla 255. Nauka o općim svojstvima i građi materije kao i osnovnim oblicima njenog kretanja naziva se: a) Botanika b) Fizika c) Astronomija 258. Okamenjeni ostaci biljaka ili životinja iz starih geoloških perioda razvoja Zemlje zovu se: a) Fosili b) Dinosaurusi c) Praamebe 257. 253. Koji su osnovni izvori električne energije u BiH? a) Nuklearne elektrane i hidroelektrane b) Hidroelektrane i termoelektrane c) Elektrane pokretane snagom vjetra i elektrane pokretane Sunčevom energijom 254.251. uređajima i postrojenjima namjenjenim za polijetanje. objektima. Neograničena vlast koja se oslanja na vladavinu sile naziva se: a) Liberalizam b) Diktatura c) Parlamentarna demokratija 27 . Uređaj za pretvarenje svjetlosne energije Sunca u električnu energiju naziva se: a) Foton b) Fotoćelija c) Fotografija 259. 256. Osim udarnog i toplotnog talasa jedan od produkata nuklearne eksplozije predstavaljaju i zračenja ? a) α zrakama b) β zrakama c) α. β i γ zracima. slijetanje i boravak aviona c) Uređena kopnena površina namjenjana za polijetanje. Šta je to aerodrom ? a) Uređena kopnena površina koja služi za utrke automobila do 3000 mm³ b) Uređena kopnena površina sa slijetno-poletnim stazama. Šta označava engleska skraćenica HDD (Hard Disc Drive)? a) Operativni sistam računara b) Magnetni medij na kom se pohranjuju podaci c) Radnu memoriju računara. slijetanje i boravak medicinskih helikoptera 252.

Šta je to higrometar ? a) Instrument za mjerenje vlažnosti zraka b) Instrument za mjerenje temperature c) Instrument za mjerenje brzine vjetra 264. Centrifugalna sila je ona koja se javlja pri rotaciji i koja usljed toga: a) Odvlači od središta b) Privlači ka središtu c) Zadržava u središtu 266. Namjerno plasiranje krivih informacija sa svrhom da onaj koji daje takvu informaciju naudi onom kome daje informaciju naziva se: a) Dezinformacija b) Pretpostavka c) Vijest 262. Jedinica za mjerenje jačine električne struje je: a) Amper b) Volt c) Vat 268. vode) propuštanjem električne energije kroz njih naziva se: a) Elektroliza b) Elektrošok c) Elektro-hemijska reakcija 263. Pozitivni pol izvora električne energije naziva se: a) Anoda b) Katoda c) Dioda 267. Slikarska tehnika slikanja vodenim bojama naziva se: a) Akvarel 28 . Hemijsko razlaganje tvari (npr. Posebno građen brod prilagođen za iskrcavanje trupa i tehnike na neuređenu neprijateljsku obalu se zove: a) Desantni brod b) Šlep c) Krstarica 261. Teorija o postanku biljnih i životinjskih vrsta putem prirodnog odabiranja (selekcije) zove se: a) Genetička teorija b) Darvinizam c) Populizam 265.260. Jedan od najjednostavnijih jednoćelijskih organizama naziva se: a) Ameba b) Citoplazma c) Paramecijum 269.

Rehabilitacija je: a) Poštovanje zakonitosti b) Dovođenje nekoga u red c) Vraćanje u prethodno stanje 29 . jako uzbuđenje. 277.b) Grafika c) Akril 270. Jedinica mjere za otpor električne energije je? a) Watt b) Volt c) Ohm Koji od navedenih pojmova pretstavlja operativni sistem koji se koristi u radu računara? a) Windows XP Professiona b) Microsoft Office Word 2003 c) Internet Explorer 276. Šta je to kompas ? a) Sprava koja služi za određivanje pravca vjetra b) Sprava koja služi za određivanje pravca kretanja na moru c) Sprava koja služi za određivanja strana svijeta 275. U astronomiji najveća udaljenost planeta od Sunca naziva se: a) Svjetlosna godina b) Proljetna ravnodnevnica c) Afel 272. Koliko bajta sadrži jedan kilobajt (KB) ? a) 256 b) 512 c) 1024 274. jak osjećaj straha a pri kome popušta kontrola volje naziva se: a) Hipokrizija b) Afekt c) Flegmatizam 271. Šta je daltonizam? a) Sljepilo za boje b) Sljepilo c) Društveni pravac po Daltonu 278. Šta je to termometar ? a) Instrument za mjerenje vlažnosti zraka b) Instrument za mjerenje temperature c) Instrument za mjerenje brzine vjetra 273. Duševno stanje koje karakteriše velika uzrujanost.

Osnovna društvena grupa u socijalnoj zajednici je: a) Porodica b) Mjesna zajednica c) Grad 281. Šta je fobija? a) Intenzivna ljubav b) Posmatranje određenog objekta ili pojave c) Intenzivan iracionalan strah 286. Proučavanjem podzemnih kraških oblika bavi se: a) Speleologija b) Paleografija c) Hidrografija 283.279. po Međunarodnom sistemu jedinice spadaju: a) Dužina. Šta je Brajevo pismo? a) Znakovni jezik za gluhe osobe b) Pismo za slanje tajnih poruka c) Univerzalno pismo za slijepe osobe 285. televizija. bioskop. Nitrogen. U osnovne veličine u fizici. masa. radio. količina (tvari) supstancije b) Vrijeme. internet 280. uzajamnoj proizvodnoj i životnoj aktivnosti b) Ljudi istih godina c) Školski uzrast 287. apsolutna temperatura 282. afiša c) Pozorište. štampa b) Knjiga. skripta. U masovne medije spadaju: a) Film. vrijeme. Koja od slijedećih veličina nije vektor? a) Brzina b) Sila c) Rad 284. površina. Gravitacione sile su: a) Privlačnog karaktera b) Odbojnog karaktera c) Nekad privlačnog. Šta je «društvo»: a) Organizirana zajednica ljudi zasnovana na međusobnoj povezanosti. zapremina c) Masa. fosfor i sumpor su: a) Nemetali b) Metali c) Polumetali 288. nekada odbojnog karaktera 30 .

Šta je karakter? a) Skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja b) Skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja i djelovanja sredine c) Vrsta zemljišta 291. sud i zaključak c) Pažnja. Edukacija je: a) Sposobnost snalaženja u određenim situacijama b) Mijenjanje ličnosti u željenom pravcu duž određenih dimenzija. vjerovanja. sangvinik. Inkluzija je: a) Zapreka koja ometa ili onemogućava da dođemo do nekog cilja b) Obrazovna praksa kojom su djeca sa smetnjama u razvoju integrirana u redovne razrede c) Psihički poremećaj 296. mišljenja i ponašanja c) Problemi u ponašanju 298. adaptivnost. melanholik b) Pojam. ljudima ili grupama ljudi c) Teorije mišljenja 297. Vrsta temperamenta su: a) Kolerik. UNICEF je: a) Organizacija za pomoć bolesnim osobama b) Skraćenica za Međunarodni fond ujedinjenih nacija za pomoć djeci c) Organizacija za pomoć djeci ometenoj u razvoju 294. kreativnost 292. flegmatik. Riječ kultura je: a) Grčkog porijekla b) Latinskog porijekla c) Italijanskog porijekla 31 . Filatelija je skupljanje i proučavanje: a) Poštanskih markica b) Antičkih pečata c) Geografskih mapa 295. Koja čestica neće skretati u magnetnom polju? a) Elektron b) Neutron c) Proton 293. Predrasuda je: a) Predviđanje događaja b) Češće negativni stavovi i mišljenja o nekim idejama. Hendikep je: a) Bezrazložan strah b) Osjećaj više vrijednosti c) Status ličnosti nastao kao posljedica invalidnosti 290.289.

Morfologija je nauka koja se bavi: a) Glasovnim promjenama b) Vrstama. Ljudsko komuniciranje temelji se na: a) Simbolima b) Poznanstvu c) Iskustvu 301. Šećer u domaćinstvu je: a) Disaharid saharoza b) Polisaharid glikogen c) Monosaharid glukoza 303. Nobelova nagrada ne dodjeljuje se za: a) Medicinu b) Fiziku c) Matematiku 306. Hemofilija je bolest koju karakteriše: a) Povećanje broja leukocita b) Povećanje broja leukocita. Adaptacija je: a) Dob čovjekova psihičkog i tjelesnog razvoja koji nastupa nakon završenog puberteta i traje do početka zrelosti b) Svaka promjena u strukturi i funkciji organizma koja ga čini sposobnim za održavanje života ili za produženje vrste c) Zamjena radne aktivnosti nekom drugom.299. Automobil je: a) Ubrzao b) Usporio c) Nije promijenio brzinu 307. Antitijela su: a) Proteini b) Ugljikohidrati c) Masti 302. a zatim brzinom 40 km/h. Bolest skorbut nastaje kao posljedica avitaminoze: a) Vitamina grupe B b) Vitamina C c) Vitamina D 305. obično laganom ili ugodnom aktivnošću. Automobil se kreće brzinom 10 m/s. a smanjenje broja eritrocita c) Nemogućnost zgrušavanja krvi 304. u cilju relaksiranja i oporavka od rada 32 . oblicima i tvorbom riječi c) Funkcijom riječi u rečenici 300.

Hipokratovu zakletvu polažu: a) Inženjeri b) Kosmonauti c) Ljekari   317. Koji program iz paketa «Microsoft Office» omogućava izradu tablica/ tabela? a) Word b) Power Point c) Excel 315. težnjama. Kompjuterski program sa pratećom dokumentacijom. Eritrociti odraslih organizama stvaraju se: a) U koštanoj srži b) U limfnim čvorovima c) U slezeni 312. porivima.308. Mliječni šećer laktoza se sastoji iz: a) Molekule glukoze i molekule galaktoze b) Molekule glukoze i molekule fruktoze c) Dvije molekule glukoze 310. Virus HIV (virus SIDE) napada i razara: a) Limfocite b) Eritrocite c) Trombocite 316. a usmjereni prema postizanju nekog cilja. Centar za ravnotežu nalazi se u: a) Produženoj moždini b) Malom mozgu c) Srednjem mozgu 313. Šećer u krvi je: a) Glukoza b) Laktoza c) Fruktoza 311. Aorta je: a) Najveća arterija b) Najveća vena c) Velika srčana arterija 314. koji izvana djeluje kao poticaj na ponašanje b) Metoda u proučavanju razvoja djeteta c) Metoda ispitivanja ponašanja 309. Motivacija je: a) Stanje u kojem smo «iznutra» pobuđeni nekim potrebama. željama ili motivima. dizajniran za zadovoljenje posebnih korisničkih zahtjeva i namijenjen širokom krugu korisnika je: a) Hardver 33 .

Taekwondo je: a) Ritual Japanaca b) Tradicionalna igra Španije c) Korejska borilačka vještina   326. brojeve i interpunkcije. Pankreas je: a) Žlijezda b) Mišić c) Krvna plazma   324. Manija gonjenja ili megalomanija bez halucinacija je: a) Paranoja b) Delirijum c) Umišljanje   323. Oboa je : a) Oblast u Rusiji b) Rijeka c) Duvački instrument   320.b) Pascal c) Aplikativni softver   318. a iskazuje se tačkama. Salvador Dali je: a) Glumac b) Slikar c) Fizičar   319. Sistem znakova koji predstavlja slova. Žena sa povezom preko očiju i vagom u ruci je simbol: a) Feminizma b) Stradanja c) Pravde   321. Markiz je: a) Iseljavanje stanovništva 34 . Podjela pacijenata radi prioriteta naziva se: a) Raspodjela b) Preraspodjela c) Trijaža   325. Luciano Pavarotti je: a) Pjesnik b) Italijanski slikar c) Najpoznatiji tenor   322. crticama ili praznim slovima je: a) Glagoljica b) Klinasto pismo c) Morzeova azbuka   327.

Treće slovo grčke azbuke je: a) Teta b) Delta c) Gama   335. Forenzična medicina je: a) Sudska medicina b) Hirurgija c) Ginekologija   336. Anis je naziv za: a) Začin b) Vještina prodaje c) Dio garderobe Jevreja   329. Najpotpunija i najsavršenija postojeća zbirka vavilonskih zakona je: a) Vavilonski zakonik b) Hamurabijev zakonik c) Vavilonska knjižica 337.b) Probno snimanje c) Evropska plemićka titula   328. Kolumbo je otkrio Ameriku: a) Tražeći kuću b) Tražeći pomorski put za Indiju c) Bježeći od neprijatelja   331. Skraćenica za Američku košarkašku ligu je: a) AKL b) DHL c) NBA   332. Džon Lenon bio je član grupe: a) Roling Stones b) Duran Duran c) Beatles   333. "Zlatna palma" je: a) Filmsko priznanje b) Pozorišna nagrada c) Statua u San Remu   334. Osoba koja pušta snimljenu muziku na radiju ili u noćnom klubu je: a) Disk džokej b) Džokej c) Muzičar 330. Harfa je: a) Muzički instrument 35 .

Južnoamerička riba koja je u stanju da izazove električni udar. Zapis na grobu. naziva se: a) Analiza b) Sinteza c) Biopsija   345. Černobiljska katastrofa je: a) Nesreća u nuklearnoj elektrani b) Nesreća u termoelektrani c) Nesreća u hidroelektrani   340. Postupak u kome se ćelije ili tkivo uzimaju od pacijenta i ispituju. koja se dobija od nafte i crne ili tamno smedje boje. izricanja ili činjenja nečeg iz straha od neposredne kazne natprirodne sile je: a) Strah b) Bogobojaznost c) Strahopoštovanje   342. Mješavina hidrokarbonata. Zabrana dodirivanja. Matadori su: a) Vatrogasci b) Krojači c) Ništa od navedenog   343. Glavna obavještajna i kontraobavještajna agencija u SAD je : a) OBA b) CIA c) FIA   341.b) Duvački instrument c) Saobraćajni znak 338. u stihu ili prozi je: a) Oproštajni stih b) Tužbalica c) Epitaf     36 . zove se: a) Bitumen b) Cement c) Malter   344. dovoljno jak da ošamuti čovjeka je: a) Električna jegulja b) Električna ajkula c) Električna meduza   346. WWW je skraćenica za: a) World World World b) World Web Wide c) Programski jezik   339.

347. obično iz etičkih ili religioznih razloga je: a) Gladovanje b) Post c) Meditacija   349. Mitološko biće sa tijelom lava i ljudskom glavom je: a) Sirena b) Kiklop c) Sfinga   350. Sistem koji omogućava korisnicima da šalju pisma. pošiljke i pakete na adrese u svojoj ili stranoj zemlji je: a) Mrežni sistem b) Pisani sistem c) Poštanski sistem   348. Uzdržavanje od hrane. Koja se pomoćna istorijska nauka bavi proučavanjem starih pisama? a) Paleografija b) Heraldika c) Arheologija Zaključno sa rednim brojem tristotinepedeset (350). 37 .

95. 34. 160. 15. 119. 56. 82. 148. 135. 208. 182. 209. 91. 57. 33. 40. 41. 162. 225. 150. 228. 59. 46. 146. 10. 166. 77. 73. 76. 199. 28. 17. 149. 215. 58. 131. 78. 110. C B A B C A B C A B C A A C C A C C B A C B A B A A A C A B A C B B A C C A B B A A C C C B 38 . 144. 129. 44. 84. 137. 61. 222. 176. 105. 6. 100. 45. 80. 24. 114. 224. 75. 51. 68. 120. 156. 165. A A C B A B B C C B B A A A B C B A B C A B C B C A B C B A B B A B C A B A C C A A B C A A 139. 173. 36. 194. 229. 184. 132. 124. 211. 89. 103. 74. 174. 152. 81. 192. 67. 122. 191. 169. C B A B A A A C C B C A A A A A B A A A C B A A B C C C B C B A C A C B A B C C A B C A A C 47. 117. 223. 140. 108. B A A C A A C C B C B A C C B A A C B C A B C A B C A A A C B C A C A B C A B C A C B C A B 185. 138. 177. 136. 23. 9. 70. 227. 69. 104. 115. 161. 39. 151. 49. 85. 90. 218. 125. 37. 203. 204. 86. 196. 26. 96. 2. 79. 219. 71. 126. 109. 62. 8. 133. 190. 213. 127. 141. 12. 65. 158. B A B B B C A A A B A A B C B C B B B B B C C A B B B A B B C B C C C C C C C B C A B B C C 93. 52. 116. 97. 27. 155. 4. 13. 64. 202. 188. 164. 210. 106. 113. 32. 53. 193. 29. 118. 98. 111. 221. 205.ODGOVORI NA PITANJA IZ TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA KANDIDATE ZA PRIJEM U VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE U KATEGORIJU VOJNIKA 1. 107. 121. 154. 3. 195. 130. 145. 43. 167. 171. 170. 183. 142. 7. 207. 83. 102. 94. 217. 48. 163. 87. 30. 31. 214. 16. 21. 187. 14. 220. 157. 72. 55. 180. 88. 197. 19. 11. 201. 112. 159. 25. 212. 178. 123. 99. 60. 5. 63. 143. 226. 168. 128. 198. 54. 230. 147. 206. 22. 66. 20. 181. 153. 179. 35. 189. 18. 38. 134. 50. 216. 92. 42. 186. 200. 172. 101. 175.

306. 305. 314. 250. 313. 274. 340. 242. 233. 336. 289. 299. 259. 322. 256. 248. 337. 344. 251. 319. 281. 240. 310. 297. 292. 257. 312. 324. 236. 326. 311. C A A B C C A C A B A B A B B C A C A C C B C A 39 . 266. 288. 348. 254. 253. 283. 320. 334. 247. 333. 270. 264. 246. 301. 295. 239. 343. 331. 234. 269. C B C A B A A A A B A C A C C B C C C A A C C C 327. 341. 265. 271. 258. 285. 260. 330. 318. 317. 290. 262. 339. 267. 268. 282. 321. 347. 315. 272. 232. 275. 252. 261. 298. 237. 307. 345. 277. 329. 241. 276. 238. 346. 296. 263. 273. 328. B A B B B A A A A B A A A A A B C B C C C A A C 279. 308. A A A A C C C A A A C B A B B A B B B B B A A A 303. 335. 244. 304. 309. 338. 243. 316. 325. 280. 349 350. 235. 342. 332. 323.231. A C A C B B C A B A B A B C B A C B B B B C B A 255. 245. 294. 278. 291. 293. 300. 302. 284. 286. 287. 249.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.