Direktorij donatora u BiH

sedmo izdanje mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora u BiH sedmo izdanje, mart/ožujak 2013.

Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo Urednica: Suzana Božić DTP: Dario Ambrožić Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Mreža za izgradnju mira

Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati. Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki o d ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.

Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID -a ili Vlade SAD-a.

Sadržaj
O nama ....................................................................................................................................... 8 O projektu ................................................................................................................................... 8 Mreža za izgradnju mira .............................................................................................................. 9 Uvod ........................................................................................................................................... 9 1440 Foundation ....................................................................................................................... 10 3ie ............................................................................................................................................. 11 Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) .............................................................. 12 Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) ........................................................................................... 14 A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) .................................................. 16 Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) ................................................................... 17 Ambasada Holandije ................................................................................................................. 18 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 19 Ambasada Republike Češke ..................................................................................................... 20 Ambasada Njemačke ................................................................................................................ 21 Ambasada SAD ........................................................................................................................ 22 Ambasada Norveške ................................................................................................................. 23 Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................ 24 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts .............................................................................. 25 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ...................... 26 (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) ....................................... 26 Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) ....................... 28 Austrian Development Cooperation........................................................................................... 29 Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) ..................................... 30 Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) .................................................... 32 Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) ....................... 33 BH Telecom .............................................................................................................................. 35 Bosnalijek ................................................................................................................................. 36 Caritas Italiana .......................................................................................................................... 37 CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) .......................................................................................... 40 Centar za promociju civilnog društva ......................................................................................... 41 Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) .......................................................... 43 Channel Foundation (Fondacija Channel) ................................................................................. 44 Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh) .................................................................................................................... 45 Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................ 46 Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) ......................................................... 47 Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................ 48 Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ............... 49 Coca-cola Foundation ............................................................................................................... 51 Conservation Leadership Programme ....................................................................................... 52
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Copernicus................................................................................................................................ 54 Corfu Foundation ...................................................................................................................... 55 Cultural Grassroots Project ....................................................................................................... 56 DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu .................................................................... 57 Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU ..................................................................................... 58 Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................ 60 Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ........... 62 Doen Foundation (Fondacija Doen) .......................................................................................... 63 Dorothea Haus Ross Foundation .............................................................................................. 64 Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT) .................................................................................... 65 East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) ..................................................................................................................................... 66 Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ...................................................................................... 68 Ekumenska inicijativa žena ....................................................................................................... 69 Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ........................................................... 70 ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) ......................................................................................... 71 European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) ................................................. 72 European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) .................................................. 73 European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) ............................................................. 75 European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) .............................................. 77 European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) ..................................................... 78 Fabrika duhana Sarajevo .......................................................................................................... 79 Fauna and Flora International ................................................................................................... 80 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) ....................................... 81 Federalno ministarstvo sporta i kulture ...................................................................................... 82 Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije) ...................................................................................................................................... 83 filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) .................................................. 85 Fledgling Fund .......................................................................................................................... 86 Fondacija Hastor ....................................................................................................................... 88 Fondacija Mozaik ...................................................................................................................... 89 Fondacija Oak ........................................................................................................................... 90 Fondacija Schüler Helfen Leben ............................................................................................... 91 Fondacija tuzlanske zajednice .................................................................................................. 92 Fondacija za socijalnu uključenost ............................................................................................ 94 Fondation de France ................................................................................................................. 96 Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ............................................................................. 97 FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ............................................. 98 Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) ................................................................................. 99 FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) ......................................... 100 Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) ................................................................. 101 Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava)................................ 102
Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) ................................................................................................................................... 104 Getty Images .......................................................................................................................... 105 Global Film Initiative ................................................................................................................ 107 Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ................................................................... 108 Global Greengrants Fund ........................................................................................................ 109 Global Fund for Women (Globalni fond za žene)..................................................................... 110 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije) ............................................................................................................. 111 Global Integrity Innovation Fund ............................................................................................. 112 Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) .............. 114 Grand Challenges Canada ...................................................................................................... 115 Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) .......................... 116 Heart and Hand Fund.............................................................................................................. 117 Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) ....................................................................... 118 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ........................................................... 120 HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................ 121 Hubert Bals Fund .................................................................................................................... 122 Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................ 123 Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ................................................................... 124 IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................ 125 International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) ..... 127 International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija)............. 128 International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) . 130 International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........ 131 International Press Institute: News Innovation Contest............................................................ 132 Internews ................................................................................................................................ 133 ITVS International ................................................................................................................... 134 IUCN National Committee of the Netherlands ......................................................................... 135 Jan Vrijman Fund .................................................................................................................... 136 Japan Foundation Worldwide .................................................................................................. 137 Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) ......................................................................... 138 Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne ....................................... 139 Joseph Rowntree Charitable Trust .......................................................................................... 140 King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ........................................................... 141 KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights........................................................... 142 Know-How Exchange Programme .......................................................................................... 143 Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo ..................................................................... 144 Kvinna till Kvinna ..................................................................................................................... 145 Leverhulme Trust .................................................................................................................... 146 Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) .................................................................. 147 Lutrija BiH ............................................................................................................................... 148 Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................ 149

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Natrag na sadržaj

.................................................... 194 Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre)............................................... 157 Ministarstvo pravde FBiH .......................................................................................... 192 Sigrid Rausing Trust......................................................................................................................................................................................... Natrag na sadržaj ........................................................................... 178 Ramsar Convention's Small Grants Fund .................................................... 154 Mediteranska žena .................................. 187 Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) ......................................................................... 165 Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) .......................................................Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) ......................................................................... 155 Ministarstvo civilnih poslova BiH ............................................................................................................. 184 Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) ........................................................................................................................................................ 186 Samuel H.................................................................................................................................... 170 Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost)................ 189 Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) ................................................................................................................ 171 Plougshares Fund ............ 156 Ministarstvo porodice......................... 175 PUMA.... omladine i sporta Republike Srpske ......... 168 Open Data Research Network .. Kress Foundation (Fondacija Samuel H..................................... 164 NORAD ............................................................ 183 Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) ............................................ 160 Movies that Matter ............................................................................................................. 191 Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) ................................. 179 Rave Foundation......................................... 181 Rising Voices ......................................................................................................................................................................... 162 National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) ......... 158 Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) ................................................................................................................................................................................ Kress) ........................................................................................................................... 195 Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) ................................ 196 Direktorij donatora mart/ožujak 2013............................................................... 174 Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 .............................. 173 Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) ............................................................ 185 Rosa Luxemburg Stiftung ............................................. 188 Schüler Helfen Leben......D ......... 182 Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) ....... 163 Network of East-East Women ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Creative Catalyst Award ............................................................................................................................... 161 Nando Peretti Foundation ................. 177 Raiffeisen Bank D..................................... 167 Olaf Palme ............................................. 169 Open Meadows Foundation ........................................................................................... 150 MAVA – Fondation pour la Nature........................................................................................ 190 SCOOP ..................................................................................................... 193 Smilemundo ....................................... 159 Monsanto Fund ........................................................................ 180 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) .......................................................................................................................... 152 Media Legal Defence Initiative ......................................................

............. 238 UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) .............................................................SIDA (Švedska razvojna agencija .................................................................... homoseksualca................................................................. 202 Soros: Lesbian.......................................................................................................................................................................... transrodnih i međurodnih osoba) ....................................... 206 Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) .Fond za civilno društvo ......................................................................................................... 239 UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) ...................................................................................................... 229 XminusY ......................................................................................................................................................................... 209 Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) ......................................... 218 Svjetska banka .................................................................................................................................................... 219 Swedish Development Agency ............................... 222 Tourism Cares ....................... 224 TRADUKI ....................................................... 198 Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) .............Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) .................................................... 241 Direktorij donatora mart/ožujak 2013............................................................ 226 Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) ................................ 230 UBS Optimus Foundation .....................................................................................USAID) .......... 221 Tides Foundation (Fondacija Tides) .............................. 217 Sundance Institute Documentary Fund Grants ..................................................................................... 234 UNDEF ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju) ................................................................ 220 Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) ............. 233 United States Institute of Peace (Američki institut za mir) ................................... Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki.......... 212 Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) .................... 210 Sparkasse Bank ..................................... 203 Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) ................................... 208 Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika)........................... 236 United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) ............................................................................................................................................................ 216 Students Grants Program (Program donacija za studente) ................................................. Gay................................... 200 Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate)............................................ 240 UN Women ............... 214 Step Beyond Travel Grant ....................... 223 Toyota Foundation (Fondacija Toyota) ..................................................................................... Bisexual......................................................... 235 UNESCO International Fund for Cultural Diversity .............. 211 Spencer Foundation (Fondacija Spencer) ................................................................ 228 TWAS ................................................. 225 Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) ........................................................................ biseksualca...............................................................................................................................................................SIDA).............................................................. 215 Strategic Impact Evaluation Fund......... 231 United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD . Natrag na sadržaj ...................................... 205 Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) ........................................................ 213 Starr Foundation (Fondacija Starr) ............................................................

........................................................................................................ 282 Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja ................................... 280 Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 243 USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) ............................................................................................................................................................................................... 253 Youth in Action (Mladi u akciji) ..................................................................... 261 Fond za podršku učešću žena u politici ............................................................................................................................ 275 Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave .........................................................Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) ............................................Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO ...........................poziv za prijedloge projekata 2013) .. 244 Virginia Gildersleeve International Fund ............................................................................................................................................................................................................ 269 Instrument predpristupne pomoći ................................................... 257 Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) ........................................................................ 254 1%CLUB . 245 Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ..................................... 279 Podrška projektima iz kulture ........................................................................ 270 Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” ................................................................................................... 260 Evropa za građane....................................... 252 Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) .......................... 249 Welcome Trust ........................................................................................................................................... 283 Projekti FIRMA i FARMA ...................................................................................... 289 Lista članica Mreže za izgradnju mira ............................................ 247 Vlada Japana .............................................................. 251 WorldView..................................................................................................................... Natrag na sadržaj .................................................................. 266 Greenvolved ................................................................................................... 258 Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe ............................................ 274 Jačanje lokalne demokratije ........... 288 USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) ........... 285 TACSO ............................................................... 284 Small Business Support u Bosni i Hercegovini ........................... 246 Visions sud est ..................... 250 World Association for Christian Communication .................................................... 281 Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene......................... 268 Human Rights Data Initiative ....................................................................................................... 290 Direktorij donatora mart/ožujak 2013......Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) .......................................................................................................................................... 248 Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ............................................................................................................................................................................................................................................................. 256 Civil Society Facility . 278 Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura ..................................................................................................... 276 Omladinska banka BiH........................................................................... 277 Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III ................................................................... 286 USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa .........................................................................

20 godina kasnije. implementira projekte iz oblasti održivoga povratka. Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www. 206 442 Faks: 033/206 668 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Danas. sa vizijom da bude “regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne promjene. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti u cilju š to boljeg implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce. . . . . godine.Promovirati proces izgradnje mira unutar lokalnih nevladinih organizacija.bozic@carbkbih.org Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH) pastoralna je Ustanova Sabora Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi pr omicanja djelotvorne kršćanske ljubavi.Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini. godine.000 Sarajevo Tel: 033/812 401. Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte: CRS Edita Čolo edita. CRS aktivno sa svojim lokalnim partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica.carbkbih. radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”. Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993. političkih i ekonomskih lokalnih struktura. .ba Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71. pružajući neposrednu pomoć ugroženom stanovništvu tokom rata. Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www. 812 403 Faks: 033/812 402 Caritas BK BiH Suzana Božić s.000 Sarajevo Tel: 033/206 441. Programi CRS -a ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju socijalnih.Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini. u trajanju od četiri godine (2010 .CPT) podržan od USAID-a (United States Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas BK BiH. O projektu Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together .crs. . Ostvaruje svoje poslanje kroz sljedeće aktivnosti: . radi na poboljšanju kapaciteta lokalni h partnera. “Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog mira na nivou lokalnih zajednica i BiH kao države.Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave. nevladinim organizacijama i mrežo m Caritasa u BiH i inozemstvu. društvu.com.org.Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti. trgovine ljudima i izgradnje mira.Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost. 8 Natrag na sadržaj .colo@ crs.Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama. Strateški plan Caritasa BK BiH: .O nama CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943.2014). Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama aktivnih organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim promjenama u bh.Suradnju s vladinim ustanovama.Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH.org Zagrebačka 18 71.

regionalni razvoj. kao i članica Mreže za izgradnju mira. konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i poboljšanje suživota u BiH. i posebno Mirjani Valjevac (Program Manager. 9 Natrag na sadržaj . kultura javnog dijaloga i demokratije. a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. vraćanje povjerenja među bh. aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju. Napokon. koordinirano djelovanje niza nevladinih organ izacija. rokovima za prijave. koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima. Ovo je već sedmo izdanje. sigurnost. CRS i Caritas BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno podržavaju ovu inicijativu. te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko. Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH. godine. a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima. a to su: obrazovanje. i nakon restruktuiranja i uvođenja godišnje članarine za sve članice okuplja 87 lokalnih i međunarodnih organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. rodna ravnopravnost. Project Director CRS Bosna i Hercegovina Zagrebačka 18. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH. medija i državnih institucija. U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH. Posjetite našu web stranicu www. kriterijima podobnosti. načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt. suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda. narodima.net gdje svakodnevno objavljujemo informacije korisne organizacijama civilnog društva. Sarajevo Telefon: +387 33 812 401 Faks: +387 33 812 402 Mobitel: +387 61 211 079 Email: goran. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je pripremila logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora. Uvod Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. poslovnog sektora. veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način. a koji finansiraju aktivnosti u BiH. jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira. Democracy Office). Suzane Božić i Gorana Bubala. Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta. Goran Bubalo Choosing Peace Together.Mreža za izgradnju mira Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. djeluje u cilju dugoročnog povećanja sposobnosti cijelog bh. ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja. Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja. lokalne uprave i samouprave. zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava. Edite Čolo. U Direktoriju možete pronaći informacije o 235 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu. rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja. USAID-u.mreza-mira.bubalo@crs.

svakog u svoje vrijeme. 1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline: Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse. Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih. novi se očekuju u narednom periodu. prazni ili ispunjeni. Zadnji poziv je bio tokom 2012. Pogledajte web stranicu za više informacija. Web stranica: http://1440. jednog odnosa. jedne osobe.1440 Foundation Naziv programa Program grantova Svaki dan imamo 1440 minuta. Čitav svijet. životu i na radnom mjestu. 1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju. tužni ili sretni. Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u praksi i u učionici. tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji. Pogledajte web stranicu za više informacija. jedne veze i jednog minuta.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD. 10 Natrag na sadržaj . u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu. Bilo da ste bogati ili siromašni. jedni s drugima i sa svijetom. godine. Što ti radiš sa svojih 1440 minuta? Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom. 1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta. Do 75.

Čitav svijet. Inc.3ieimpact. Dokazi o razvoju učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih.3ieimpact. NW Suite 450 Washington . godine. 11 Natrag na sadržaj .org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.3ie Naziv programa Opšti ciljevi 3ie Request for Proposals: Fourth Open Window (3ie poziv za projekte: četvrti otvoreni poziv za projekte) 3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto. U okviru zadnjeg poziva 3ie je planirao podržati 6-10 projekata ukupne vrijednosti 4 miliona USD. DC 20036 Tel: +1 202 629 3939 Email: 3ieus@3ieimpact. koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza intervencija i mjerenih ishoda. 1625 Massachusetts Ave. Nije postojala krajnja suma finansiranja pojedinačnog granta.org/en/funding/open-window/how-apply-ow 3ie. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www.org Web stranica: www. i urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih zemalja.. avgust/kolovoz 2012. Zadnji rok za prijave je bio 6. jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim agencijama. Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora. Pogledajte web stranicu za više informacija. Prednost se davala studijama: evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike. jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na kojima se temelji teorija promjena.

Pravo na obrazovanje i informisanje. roda ili seksualnosti. Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje zemlje i inostranstva Član 3. Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje potrebe. Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije. fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama. Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite odluke o svom osobnom i seksualnom životu.Pravo na život. tako da mogu uživati u svom seksualnom životu. bez obzira na spol. imam pravo da imam djecu ako i kada želim . Član 2. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pravo na jednakost. To može biti kroz zakone. Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja. regijama i/ili globalno. Pravo na slobodu misli. Autonomija i priznatost pred zakonom. Član 8. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili svoje predložene aktivnosti: Član 1. ako i kada želim imati djecu. Pravo na sudjelovanje za sve osobe. Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona. imati djecu.Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) Naziv programa Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund) Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. mišljenja i izražavanja. misliti i govoriti ono što ja vjerujem bez prisile ili nasilja. ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti. slobodu. Član 7. kako i kada. jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih oblika diskriminacije na temelju spola. Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama. program e i proračune. i imati pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava. te odlučiti da li ili ne. Naime. Član 4. Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupitm u brak i odlučim da li. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka. Član 6. Član 10. Član 5. prisile i nasilja. Imam pravo biti tko god želim. Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog poštovanja. Član 9. sigurnost i tjelesni integritet osobe . i imam pravo na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim. Pravo na odgovornost i obeštećenje. 12 Natrag na sadržaj . politike. pravo na udruživanje. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu. seksualnost i rod. Pravo na privatnost. Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10 članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima. koji su navedeni u nastavku.

Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za finansiranje:  podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog društva.org/en Flexi Fund International Planned Parenthood Federation 4 Newhams Row.org Web stranica: www.000 USD pokrivajući do 90% troškova aktivnosti. 13 Natrag na sadržaj . Čitav svijet. SE1 3UZ.  aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog društva u promicanju seksualnih prava u politikama.  imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim pravima.  biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na nacionalnoj.  aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti. i  aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji. sa minimalnim doprinosom od 10% od strane aplikanta.Veličina donacije Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5. regionalnoj i/ili globalnoj razini.000 USD do 10. Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućn ostima apliciranja za projekte. (2) revidirane račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen propisani obrazac. programima i proračunima. London.ippf.ippf.org Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. United Kingdom Email: flexifund@ippf.

pripreme za izložbene sajmove. Oko 70% obrtnika/ca s kojima surađujemo su žene. zajednice i zanatske tradicije u opasnos ti. Tokom proteklih 10 godina kroz našu podršku je prodato stvari u vrijednosti od skoro 230 miliona USD u maloprodaji. do manjih programa koji nudejednog od naših eksperata/konsultanata koji se fokusiraju na specifično područje. izvoznicima/ama i obrtničkim organizacijama.000 obrtnika/ca u 41 regionu svijeta. Market Readiness Program je obučio stotine osoba iz više od 45 zemalja Latinske Amerike. Pogledajte web stranicu za više informacija.aidtoartisans. dizajnerima/kama. Od 1993.000 obrtnika/ca u više od 110 zemalja gdje su njihova sredstva za život. Saznajte više o tržištu kroz naš dubinski trening. To obuhvatapuno razvojnih prilagođenih seminara. organiziranje lokalnih obrtničkih sajmova. Petodnevni program je namjenjen međunarodnim obrtnicima/ama. Iskustvo tržišta: U kombinaciji s MRP-om.org/what_we_do Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. Panelima i facilitiranim grupnim diskusijama potičemo sudionike/ce da dijele poslovne brige s kolegama/icama iz cijelog svijeta. Na osnovu poziva za projekte. Aid to Artisans je donatorska organizacija i radi samo sa obrtnicima/ama gdje imamo otvorene programe. Kombiniramo seminare i iskustvo u rješavanju širokog spektra potreba. Tokom godine. Azije i SAD. 14 Natrag na sadržaj . Afrike. Vođene trgovačke ture i posjete u Njujorku će vam omogućiti da provedete svoje istraživanje tržišta. godine. aktivnosti se organiziraju dva puta godišnje. doživjet ćete najveći sajam darova i ukrasnog pribora u SAD-u.Aid to Artisans (Pomoć obrtnicima) Naziv programa Aid to Artisans Aid to Artisans zadnje 33 godine stvara ekonomske mogućnosti za preko 100. On pruža intenzivnu pripremu za upis na američko tržište i vitalne informacije za izgradnju uspješne izvozne kompanije. regionalne marketing strategije i eko -učinkovite procese. uključujući i BiH. Brojne zemlje širom svijeta. Dobiti ćete komentare i ideje od ATA međunarodnih dizajnera/ica i marketinških stručnjaka. Pomaganje preduzećima da konkuriraju na globalnom tržištu: Program tržišne pripremljenosti je jedinstven praktičan trening koji se održava u januaru/siječnju i avgustu/kolovozu svake godine u Njujorku na New York International Gift Fair. uključujući izvozni marketing. uključujući pokazivanje i trening materijale. Prilagođeni trening: Sa više od 30 godina iskustva u organizaciji treninga na terenu u mogućnosti smo prilagoditi trening programe potrebama i ciljevima organizacije kako bi izgradili preduzetničke kapacitete obrtnika/ca. Pružamo usluge kao što su Programi tržišne pripremljenosti ili Prilagođeni trening za obrtnike/ce u zemljama u kojima trenutno nemamo otvoren program. Ovaj prihod je osnažio 125. Evrope.

15 Natrag na sadržaj .org/contact_us Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CT 06110 USA Tel: +1 860 756 5550 Faks: +1 860 756 5558 Web stranica: www.aidtoartisans. Suite 102 Hartford.Kako aplicirati? Aid to Artisans 1030 Britain Avenue.

Idući rok rokovi prijave su 8. projekte sa budžetima do 50.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica.Muste Memorial Institute 339 Lafayette Street New York.htm A. nacionalni ili globalni. kampanje ili napore da se proširi trenutni rad.J. 16 Natrag na sadržaj . rasna i seksualna jednakost i radnički pokreti. regionalni.A. www.J. A. društvena i ekonomska pravda.J.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje. USA Tel: +1 212 533 4335 Faks: +1 212 228 6193 Email: info@ajmuste. i projekte grupa sa ograničenim ili bez pristupa većim finansijskim sredstvima. projekte koji su lokalni. april/travanj i 1. te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Muste) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju ( International Nonviolence Training Fund) A. projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o pitanjima kojima je A.ajmuste.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/guidelin. NY 10012.000 USD.J.J.000 USD.000 USD. projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500. Do 2. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. godine. juli/srpanj 2013. Institut razmatra: nove projekte.

17 Natrag na sadržaj . Čitav svijet. a aplikaciona forma se nalazi na web stranici.nl Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke.nl Web stranica: www. podržava socijal-demokratske stranke.Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) Naziv programa Opšti ciljevi Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation for Social Democracy) Podrška razvoju socijal-demokratije. Rok prijave svake godine je novembar/studeni. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama).alfredmozerstichting. Politička obuka. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Ovisno o projektu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Alfred Mozer Stichting Postbus 1310 1000 BH Amsterdam Nederland Tel: +31 20 5512 121 Faks: +31 20 5512 250 Email: kmeijer@pvda.

nl.000 KM. koji je u potpunosti rezerviran za područje Srebrenice. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.Ambasada Holandije Naziv programa Pogram malih grantova Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje. Projekti koji promoviraju kulturu ne smiju biti veći od 10.minbuza. Različita. Tokom čitave godine. Ms Jantine van Bakel. godine u kojem su navedeni prioriteti. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa. Gore navedeni budžet ne uključ uje intervencije finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u Hagu. Ambasada Kraljevine Holandije je pripremila Višegodišnji strateški plan za period 2008-2011. Nakon 2011. 18 Natrag na sadržaj . transparentnih i odgovornih struktura vlasti. godine Ambasada će imati samo ograničeni budžet od oko pet miliona EUR. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet za promociju holandske kulture u BiH. program se trenutno mijenja. Finansiranje ranije dostupno za druge odjele je trenutno u fazi razmatranja. Nakon što je bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje stabilnosti nakon rata. S obzirom na ograničene dostupne resurse aktivnosti trebaju doseći široku publiku. Pogledajte web stranicu za više informacija. Zbog postupnog smanjenja holandskog razvojnog suradničkog programa u BiH. u skladu s kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU. i koncentrirajući se na razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih stranih ulaganja.nlembassy. bitno je uraditi strateške odabire. First Secretary Tel: +387 33 562 606 Ms: Amira Beganovic.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. koncentrirajući se na stvaranje održivih. novi planovi će biti biti dostupni uskoro. Da biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu www. General Affairs and Communnication Officer Tel: +387 33 562 607 Web stranica: http://bosniaherzegovina.

obrazovanje i omladinu. sport. kao i izgradnju institucija. marginalizirane grupe.norveska. transparentnosti i odgovornosti. pravosudni sektor. http://www.norveska. i poslovni razvoj. Zadnji pozivi za projekte su otvoreni u februaru/veljači 2013.000 KM za fond Ambasade.norveska. U okviru poziva za projekte 2013. BiH Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 Email: projects. demokratizaciju i medije.000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva 2013.sarajevo@mfa. 19 Natrag na sadržaj .ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 http://www. U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva se dodjeluju proj ektima koji rade na temama: pomirenje i proces demokratizacije. godinu jesu aktivnosti koje podstiču: mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost. uključujući razoružanje i demobilizaciju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. sektor sigurnosti. zapoš ljavanje ili druge aktivnosti. odnosno minimalno 125.Ambasada Norveške Naziv programa Embassy Fund (Fond ambasade) Strengthening Civil Society Fund 2013 (Jačanje civilnog društva 2013) The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF Ferhadija 20 71. zapošljavanje i infrastrukturu. a prijem i odlučavnje o projektima će trajati tokom čitave godine. Veličina donacije je između 10. godine.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 Sarajevo. podršku ljudskim pravima. godine prioriteti su aktivnosti koje ohrabruju pomirenje. Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2013. demokratizaciju i civilno društvo. i ljudska i socijalna prava. nezavisni mediji.no Web stranica: www. borba protiv korupcije. Kriterij podobnosti Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci.000 KM i 50.

html Ambasada Češke Republike u Sarajevu Franjevačka 19 71. Na osnovu kriterija poziva za projekte m ogućnost podnošenja aplikacije imaju državni organi. neprofitabilne organizacije. Etiopija i Afganistan. BiH. godine. regionalni ili lokalni organi uprave. 20 Natrag na sadržaj . Moldavija.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu razvojnu komponentu (mladi. godine. http://www. demokratizacija. komune i sl. Pored Bosne i Hercegovine.com Web stranica: http://www.cz/sarajevo/bs/index. turizam itd. gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom prijave oktobar/listopad 2012. nevladine organizacije. Idući poziv se očekuje u narednom periodu i biće dostupan na web stranici. naučne institucije. zemljoradnja. poboljšanje životnih i društvenih uslova. Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog ograničenja oblasti. ekologija. Bosna i Hercegovina je jedna od pet prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke u periodu 2010 – 2017.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/ mali_lokalni_projekti/index.000 KM.mzv. razvoj lokalnih zajednica.) Između 10.Ambasada Republike Češke Naziv programa Mali lokalni projekti Odlukom Vlade Republike Češke. Na osnovu poziva za projekte. obrazovne ustanove i socijalne službe.development@gmail. prioritetne zemlje su Mongolija.000 – 20. Uslov za podnošenje zahtjeva je učešće u budžetu projekta u vrijednosti od 30% od ukupne vrijednosti projekta. obrazovanje.000 Sarajevo Email: czech. organizacije koje pružaju zdravstvene usluge.

postoji mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći. 21 Natrag na sadržaj . Nije definirana.Ambasada Njemačke Naziv programa Programi podrške Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. kako prirodne ili ekološke katastrofe. BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama. brzo i fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije. već dugi niz godina učestvuje u humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. a koje nisu u stanju da nastale poteškoće prevaziđu vlastitim snagama.000. godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14. Humanitarno deminiranje u BiH Od 1996.de Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mjere koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru humanitarne pomoći također su mnogostrani. Uzročnici mogu biti. godine. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba našla u ovom stanju. poticanju omladine i zaštiti okoliša.diplo. Kako aplicirati? Kontakt http://www. u okviru vlastite odgovornosti. tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi.sarajewo. Godinu dana poslije. Pogledajte web stranicu za više informacija. koji prevashodno trebaju obezbijediti osnovne potrebe u ruralnim područjima. i to prvenstveno provođenjem dugoročnih programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim partnerima. Mikro projekti tehničke saradnje Ambasada ima mogućnost da. Njemačka. Pored toga. Humanitarna pomoć Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u stanju socijalne potrebe. I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava projekte humanitarne pomoći. Ambasada pridaje posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno privređivanje u ruralnim područjima.000 EUR za projekte humanitarnog deminiranja. također. Shodno tome. humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano. Od 2005. inicira projekte humanitarne pomoći i realiziravlastite mikro projekte. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Na osnovu specifičnog poziva za projekte.

javno obrazovanje i zastupanje.gov/democracy-commission. godine kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim sistemima. kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv korupcije. BiH. http://sarajevo. na osnovu otvorenih poziva za projekte. životna okolina. Do 24. transparentnost rada vlade.usembassy. ljudska prava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. vladavina prava i reforma sistema.html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim medijima). kao i zaštiti ljudskih prava. građansko obrazovanje.gov Web stranica: http://sarajevo. rješenje konflikta mirnim putem.usembassy. izgradnja udruženja.gov/usg-assistance-grants. Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog društva.html Tel: +387 33 704 344 Faks: +387 33 704 432 Email: DemcomBiH@state. nevladine organizacije i neovisni mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i demokratske vrijednosti u BiH. 22 Natrag na sadržaj . Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne.000 USD. manjine i ženska ravnopravnost.Ambasada SAD Naziv programa Program malih donacija Democracy Commission Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994. tržišna ekonomija.

Regionalne i međunarodne organizacije mogu podnijeti zahtjev pod istim uvjetima kao i lokalne organizacije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i region. Do 50. poslovima zagovaranja i praćenja prioriteta.norveska.Ambasada Norveške Naziv programa Fond za jačanje civilnog društva 2013 i Fond Ambasade 2013 Opći cilj Fonda za jačanje civilnog društva je povećanje učešća i kompetencija organizacija civilnog društva u BiH u ulozi kontrolora civilnog društva.000 KM za Fond Ambasade. 23 Natrag na sadržaj . Nacionalne manjine. Za Fond Ambasade: ova sredstva trebaju biti od koristi svim slojevima društva. Oba poziva su otvorena tokom čitave godine. Za Fond za jačanje civilnog društva: nevladine organizacije koje imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo podnijeti prijavu. te samim tim davanje doprinosa društvenom i političkom razvoju BiH. mogu se prijaviti i drugi zainteresirani. rada i reformi političkih i javnih institucija. na primjer.norveska. Iako Ambasada uglavnom ovo namjenjuje nevladinim organizacijama. Organizacija može biti lokalna.no Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. regionalna ili međunarodna. marginalizirane grupe i ljudska i socijalna prava. nezavisni mediji.000 KM u okviru Fonda za jačanje civilnog društva. transparentnost i odgovornost. borba protiv korupcije. djeca.000 Sarajevo Tel: +387 33 254 000 Faks: +387 33 666 505 E-mail: emb.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013 Ferhadija 20 71.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF http://www. http://www. Prioritetna područja: pomirenje i proces demokratizacije.sarajevo@mfa. Često se dešava da su podnosioci prijava institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. kompanije i pojedinci. te minimalno 125. mladi i žene su naročito važne ciljne grupe. ali će morati dokazati dodanu vrijednost postizanjem općeg i specifičnih ciljeva SCS Fonda glede lokalnih organizacija.

upravljanje i rješavanje sukobim. Pogledajte web stranicu za više informacija. 24 Natrag na sadržaj . To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji. a novi se očekuje u narednom periodu. Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde. Conflict Prevention Pools (CPP) Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velik e Britanije za spriječavanje. b) reforma sektora sigurnosti i c) politička kultura. Upravljaju sa nekoliko fondova koji pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije. vladavinu prava. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 201 3.uk/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina. Chevening Scholarships Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji. godine. Bilateral Programme Budget (BPB) Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške prioritete. Diplomatski uticaj i vrijednosti . uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova.Reuniting Europe Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa Evropskom unijom. Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih programa. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. i stvaranje uslova za učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj. Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više strateških prioriteta.fco. Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim susjedstvom. političke transparentnosti i dobrog upravljanja. Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte.Ambasada Velike Britanije Naziv programa Programi podrške Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and Commonwealth Office (FCO) prioritete.gov. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče demokratiju. Kako aplicirati Kontakt http://ukinbih.

org/grant/overview. 1. Pretpostavlja se da će istraživanja dovesti do značajnih izložbi. Međutim. Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz kustoski program istraživačkih stipendija. Projekti mogu uključivati izložbe. vaša organizacija dobija jednogodišnju podršku. prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu. godine.org Web stranica: www. Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima. mart/ožujak i 1. organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti. Fondacija će tražiti puni projekat. www. Različita. kustoska istraživanja. i u ograničenim slučajevima. Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže sredstva.html 65 Bleecker Street Seventh Floor New York. godine. kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno odnose na ta područja. Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu dobile podršku u skorije vrijeme.warholfoundation. Ako vaša organizacija prima višegodišnji grant. Grantovi kustosima ne isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama. Program također podržava stvaranje novih radov a kroz re-granting inicijative i program posjeta. Institucionalno -povezani kustosi u bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati formalnu podršku svojih direktora. Grantovi se daju za naučne izložbe u muzejima. vizualne umjetnosti i programiranje organizacija umjetnika/ca. kao rezultat poziva iz jeseni 2013. Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama u SAD-u. NY 10012 SAD Tel: +1 212 387 7555 Faks: +1 212 387 7560 Email: info@warholfoundation. iako to nije uslov. septembar/rujan svake godine.Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Naziv programa Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca finansiranjem institucija koje ih podržavaju. Ako.warholfoundation. umjetnost pisanja i napora na promicanju zdravlja. na primjer. Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kao rezultat aplikacije iz grant ciklusa jesen 2012. Iz tog razloga. u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. 25 Natrag na sadržaj . socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika. Donacije se također daju podupiranju napor a u jačanju područja koja izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade. ponovo se možete prijaviti u jesen 2013. morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine podrške prije ponovnog prijavljivanja. pa će moći aplicirati ponovo u jesen 2015. godine.

Estonija. Tunis. te barem jednog partnera iz zemalja Mediterana. Poljska. 26 Natrag na sadržaj . Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže ALF-a. Švedska. ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. znanost i kulturu (UNESCO). mediji. Monaka ili Crne Gore. Grčka. Austrija. obrazovanje. što znači učešće barem jednog partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije. Francuska. Slovačka. godine. Maroko. Hrvatska. Turska i Velika Britanija. vijesti i informacije. Trenutno je otvoren poziv za projekte sa rokom prijave 15. javne ustanove i slično iz različitih područja aktivnosti. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Belgija. Sa sjedištem u Aleksandriji. Izrael. Bosne i Hercegovine. Malta. Crna Gora. žene i migranti. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva. Danska. Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Mauritanija. Jordan. Iznos finansijske podrške između 20. Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi. Libanon.000 – 30. duhovnost i vrijednosti. kultura. Monako. Finska. Bugarska. kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje. Alžir. Češka. iz različitih područja aktivnosti.000 EUR. Formula za prijavu projekata na konkurs je "1+1". Kipar. Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda. Španjolska. Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. javne ustanove i sl. Irska. okupljajući organizacije civilnog društva. okupljajući organizacije civilnog društva. Italija. Luksemburg. Vijeće Evrope. Njemačka. Palestina. april/travanj 2013. Litva. Strateška područja djelovanja su: ideologija. obrazovne programe. Organizacija za obrazovanje. Portugal. Egipat. kulturu. građanske inicijative i slično. ALF je prisutan u sljedećim državama članicama: Albanija. znanost i kulturu (ISESCO). religija. Nizozemska. Bosna i Hercegovina. u Egiptu.Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) Naziv programa Fondacija Anna Lindh (ALF) Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. te gradovi i raznolikost. etničkim i religijskim zajednicama koje se susreću u svakodnevnom životu. povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika. Latvija . Mađarska. i razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u različitim kulturnim. Slovenija. mladih i aktera civilnoga društva. Sirija. U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima: poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama regije kroz forume. Hrvatske. Rumunija.

net Direktorij donatora mart/ožujak 2013.net.omladina-bih. Miralem Tursinović B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.Kako aplicirati? Kontakt objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet stranicama: (http://www.net) i ALF-a (www.omladina-bih.org).ba Web stranica: www.ba.000 Tuzla Tel/faks: +387 35 258 077 Email: orctuzla@bih.net. 27 Natrag na sadržaj . hcatuzla@bih.euromedalex.

mail: nchad@astraeafoundation. USA Tel: +1 212 529 8021 Faks: +1 212 982 3321 Email: info@astraeafoundation.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa budžetima ispod 50.org. Upitnik treba sadržavati informaciju o organizaciji. LGBT organizacije i aktivnosti. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta uključujući i BiH. Upitnik treba uključiti informaciju o organizaciji. preferenca se daje starim partnerima. putovanja / razmjena iskustava i sastanke. projekte ili organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane LGBT zajednica. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad.Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) Naziv programa Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) International Fund for Sexual Minorities podržava grupe. International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine. www.org.astraeafoundation. email nchad@astraeafoundation. NY 10003. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu Namita Chad. Donacije se generalno daju na tri područja: tehnička podrška. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja. On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta. Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa neposrednom političkom hitnošću. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različiti.org Web stranica: www. Iako je poziv otvoren za sve organizacije. Astraea Visual Arts Fund i Lesbian Writers Fund.org/grants/apply-for-a-grant Astraea Lesbian Foundation For Justice 116 East 16th Street. 7th Floor. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se može naći na ovoj stranici). Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja).000 USD. 28 Natrag na sadržaj . Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund.astraeafoundation. New York. svrhu zahtjeva i sažetak budžeta. Emergency/Movement Resource Fund Program Officer. International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave godine.

http://www. Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100. Aziji i Srednjoj Americi.entwicklung.at Web stranica: www. Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje globalnog siromaštva. promicanje ljudskih prava. mart/ožujak. Politike i parametri programa su usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU. Instrument sufinansiranja je dostupan austrijskim nevladinim organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH.000 EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova. 29 Natrag na sadržaj . Saradnja s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio projektnih aktivnosti. operativna jedinica Austrian Development Agency. OECD. implementira ovaj program zajedno s javnim institucijama. borba protiv trgovine ljudima. kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom društvenom. uključivanje osoba s invaliditetom . Ministarstvo vanjskih poslova planira strategije i programe.entwicklung.Austrian Development Cooperation Naziv programa Austrian Development Cooperation Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi. nevladinim organizacijama i preduzećima. Dva politička stuba bilateralne i multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška deklaracija. privrednom i demokratskom razvoju. Austrijska razvojna agencija.at/funding/funding_civil_society ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en Austrian Development Agency Zelinkagasse 2 1010 Vienna Tel: +43 1 9039 99 000 Faks: +43 1 903 99 1290 Email: nro.gv.at Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.kooperation@ada. Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su: prevencija sukoba i očuvanje mira. međunarodne finansijske institucije). jačanje institucija. Ove godine rok prijave je 20. UN. osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje okoliša u međunarodnim okvirima. zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju. i borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica.

Norveška.isprobavanje inovativnih i kreativnih partnerstva za razvoj. .podrška različitim zajednicama u Evropi. Rusija. Luksemburg. Kipar. Izrael. Egipat. medijske projekte ili kulturne razvojne politike. . Latvija. Španija. Ohrabrujemo partnerstvo sa ovim regionom dok god je sadržaj projekta Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U tom smislu. Poziv je otvoren tokom čitave godine. 30 Natrag na sadržaj . Gruzija. Belgija. Azerbejdžan. Češka. Makedonija. sa tromjesečnim sastancima odbora koji pregleda zaprimljene projekte. Irska Italija. Crna Gora. Danska. Sirija i Tunis. i . Srbija. Austrija.projekti koji ciljaju nove publike i stvaraju nova mjesta za predstavljanje kulture. Povezivanje izvora znanja .Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski poticajni fond za kulturu) Naziv programa Balkan Incentive Fund for Culture Grant Program (Grant program balkanskog poticajnog fonda za kulturu) Osnaživanje ljudi kroz umjetnost i kulturu .aktivan doprinos politici i praksi povezivanja lokalne perspektive na evropskom nivou. i . Francuska. Bjelorusija. Estonija. Poljska. Hrvatska. Partnerske organizacije također mogu biti u sljedećim zemljama : Alžir. Kosovo. a maksimalan grant je 30.projekti koji imaju snažan kulturni cilj i konkretni krajnji proizvod. Turska. Prosječna veličina donacije je 15. . Bugarska.međusektorska i preko-generacijska online i offline suradnja. . Lihtenštajn. podržavaju različite aktivnosti: stvaranje umjetničkog djela. Portugal. Ukrajina i Velika Britanija. Monako. Jordan. . Libija. Moldavija. Armenija. Slovačka. sudjelovanje javnosti.smanjenje isključenosti i sukoba povezivanjem ljudi. Finska. Balkan. uključujući kapacitete kulturnih aktera. i .suradnički umjetnički i kulturni projekti organizacija. Andora. Nizozemska. uključujući i BiH. Litvanija.pomoć u izgradnji otvorene Evrope pridonoseći kulturnom razvoju politike na lokalnom. kao i eksperimentiranje s novim tehnologijama. nacionalnom i regionalnom evropskom nivou. Švedska. BiH. i . Island. Mađarska. Njemačka. U oviru ove grant sheme preferiramo da su glavni aplikanti sa zapadnog Balkana.000 EUR. Glavni aplikant / kulturna organizacija mora biti sa sjedištem u jednoj u sljedećih evropskih zemalja: Albanija.uticaj na evropske kulturne politike.dovođenje kulturnih i političkih igrača zajedno na nove načine i podizanje svijesti i pomoći dokazivanjem vrijednosti kulturne politike.000 EUR. proširivanje i razmjenu znanja. Maroko. Malta. Švicarska. Ako glavni aplikanti nisu sa zapadnog Balkana u tom slučaju organizacija aplikant mora surađivati sa nekom organizacijom s tih područja. Povezivanje politike i prakse . San Marino. Grčka. Liban. Rumunija. stvaranje novih poslova. Palestina. Slovenija.poticanje razmjene i osnaživanje nedovoljno zastupljenih grupa.

prekogranična suradnja sa/u zapadnom Balkanu.eurocult. Kako aplicirati? www.eu Web stranica: http://balkanincentivefund.org/grants/application-bifc-grant European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Email: esther@culturalfoundation. 31 Natrag na sadržaj .org/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.eurocult.

ali za cilj ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore. Poziv za projekte je otvoren i projekti se stalno zaprimaju. Donacije se daju nevladinim organizacijama. Srbija i Crna Gora). vladama.Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) Naziv programa Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program) Postoje dva glavna programska područja: .gmfus. Rumunija. praćenje rada vlade i druge kreativne i učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom. Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Hrvatska. Bugarska.Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa vlastima. . BTD donacije su generalno između 5. Jugoistočna Evropa (Albanija. O projektima preko 25. i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i saradnji u regionu. Prednost se daje projektnim prijedlozima napravljenim da povećaju građanski angažm an u saradnji sa vlastima.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkan-trust-fordemocracy/grantmaking/application-procedures Balkan Trust for Democracy The German Marshall Fund of the United States Cara Lazara 16 11. utiču na javne politike.000 USD. upućuju na zajedničke probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada. Bosna i Hercegovina.Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima. gdje je većina donacija između 15.000 Beograd Srbija Tel: +381 11 3036 454 Faks: +381 11 3036 455 Email: balkantrust@gmfus. omogućavaju prenos iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja naučenog.000 USD. www. obrazovnim institucijama i medijima navedenih zemalja. ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i rješavanju problema. 32 Natrag na sadržaj . prekogranične i regionalne razmjene. projekte koji ukazuju na najbolje prakse. građansku edukaciju. jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija. facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju.000 USD i 25.000 USD i 75. aktivno građanstvo. Kosovo. Makedonija. NVO -a.000 USD odlučuje Upravni odbor. civilnih inicijativa. Nema određenih rokova za prijave. političke reforme.

Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati dodatnu vrijednost našem radu na duži rok. ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u novim smjerovima.praktično orijentirane istraživačke aktivnosti.materijalna podrška. Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i kapacitetima davanja grantova. Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta.istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i transformaciju nasilnog političkog konflikta.priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje odluka. Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste postojeći resursi. tema i tekućih rasprava u studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i teorijsku vrijednost. pitanja.omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji sukoba. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom na terenu. 33 Natrag na sadržaj .Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Naziv programa Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama mira i konflikta. akcijska istraživanja ili reflektirajuće prakse. nakon čega slijedi puna aplikacija. sastanci i seminari o temama koje su usko povezane s interesima Fondacije. posebno ona koja se bave temama u nastajanju i pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna. i .konferencije. npr. . Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća pitanja studija konflikta. publikacijama koje su izravno povezane s interesima Fondacije. . . te novih i kreativnih načina rada. Fondacija prihvata projekte za: . Unsolicited Grants Programme Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske interese. i .istraživanje ključnih pojmova. .doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu. Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa trenutnim tematskim područjima Fondacije. i . Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima: . kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika. dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše primarno-finansirajuće aktivnosti. Naša primarna misija je dvostruka: . a mogu graditi na našim sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine. troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod relevantnih tekstova.podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u studijama konflikta. Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način: . Solicited Grants Programme Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof Peace Support.podnošenje inicijalnog pisma upita. npr.

berghof-foundation.berghof-foundation.berghof-peacesupport.de Web stranica: www. www.org/en . 34 Natrag na sadržaj .Veličina donacije Nije definirana.org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process Berghof Foundation for Conflict Studies Altensteinstraße 48a 14195 Berlin Germany Email: info@berghof-foundation.www.de Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.berghof-conflictresearch.org Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku. svi aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije pod nošenja zahtjeva za podrškom: .www. aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak na jednoj stranici na engleskom jeziku. Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja Fondacije prije apliciranja. Ipak. Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support. bez ikakvih predrasuda. Puna aplikacija: posljednji petak u avgustu/kolovozu (za kandidate koji budu pozvani) Čitav svijet. Inicijalna aplikacija: posljednji petak aprila/travnja.

ba/sponzorstvo. Različita. i f) općinskom nivou. Poziv za sponzorstva je stalno otvoren. . Prošli otvoreni javni poziv za aplikacije organizacija civilnog društva bio je otvoren do avgusta/kolovoza 2011. a novi se očekuje u narednom periodu. c) državnom nivou.bhtelecom.000 Sarajevo Web stranica: www. 8 71. kultura. projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport. društveno-korisnim projektima u svim sferama života i rada. .socijalna pomoć. Program. BiH. Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine koje djeluje na: a) međunarodnom nivou. d) federalnom nivou. godine.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti: . a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti. e) kantonalnom.humanitarne svrhe. 35 Natrag na sadržaj .bhtelecom.BH Telecom Naziv programa BH Telecom BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa.kultura. b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju). i .sport. Očekuju prijave sa dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim. socijalna pomoć ili humanitarne svrhe). projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecom-u. Pogledajte web stranicu za više informacija. Link za informacije o sponzorstvu: www. Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe.html Dioničko društvo BH Telecom Obala Kulina bana br.

Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.wbsp?p=324 Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija. dd Jukićeva 53 71. U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu po jednom projektu iz svake oblasti. Neprestano ćemo se zalagati da ispunjavamo očekivanja naših korisnika. Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacij e. Više informacija na: www. Viziju ćemo ostvariti razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta. Organizacije i ustanove religijskog karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti. saradnja sa školama).pojedinci. . .Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima s a posebnim potrebama.Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje). kvaliteta i održivosti u oblastima: .Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija. Uvijek ćemo primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. Nije specificirana.000 Sarajevo Web stranica: www. Tokom čitave godine. Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu.Bosnalijek Naziv programa Bosnalijek program podrške Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom. saradnja sa fakultetima od interesa.bosnalijek.Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi. podrška osobama treće životne dobi.ba/loc/default. institucijama i medijima. iako su zadnji grantovi dodjeljeni u maju/svibnju 2012.bosnalijek. finansijska pomoć javnim kuhinjama. zdrava ishrana i ekologija). .udruženja. . i . saradnje. snabdijevanjem i prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda. poboljšanje uvjeta rada u zdravstvu). dioničara i zaposlenika.bosnalijek.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.institucije. ulaganjima u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva najzahtjevnijih tržišta.Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom. aktivni humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka).wbsp?p=59 www.ba/loc/default. podrška građanskim inicijativama. godine. BiH. . 36 Natrag na sadržaj . .fondacije. Pravo učešća za dodjelu donacija imaju: .

vjerske zajednice ili instituti. Dakle. . uzgoj stoke. skupine.) žrtve rata ili pojedine političke situacije. C. Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi. uređaja i zdravstvenog materijala.Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom jednostavne opreme. higijenske / sustav odvođenja sanitarnog i otpada). pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male projekte. 1. mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju: oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među talijanskim zajednicama. staze. To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu pr ivatnih donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih (bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju.3. mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. povezani također sa pojedinim kulturno političkim i vjerskim kontekstom.Glede lijekova i potrošnih dobara. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta.4. kako je već rečeno u drugim poglavljima. teško socijalno isključene osobe. siročad i udovice. tijekom aktualnog partnerstva. Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje. itd. Trening programi za razvoj vještina. Caritas Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u razvoju. gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i nemogućnosti intervencije vlasti. . u cilju podrške . B. aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgo vora na njihove osnovne potrebe. Ovo se smatraju prioritetima (i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima): 1. odnosno uzgoja općenito. bivši zatvorenici.u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji lokalnog stanovništva. ceste.2.1 A. može biti dozvoljen manji početni doprinos. 1. Nakon tri godine testiranja. izbjeglice. napokon. uspostavljanje manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim kategorijama. Na kraju. obitelji ili privatni građani. potrebno je podržati i manje socijalne / promotivni programi (male mostove. zatvorenici. Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke dodatne napomene pod sektorima djelovanja. oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni. pod uvjetom da se uspješno može jamčiti održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija. uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica. 37 Natrag na sadržaj . ručna ili kućna radinost. Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane političkih i građanskih vlasti. Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane donatora: Biskupijski ili Župni Caritas. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa preferencom u novoizgrađene.Caritas Italiana Naziv programa Mikro-projekti Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica. 1. projekti stjecanja prihoda u ruralnom sektoru. potvrđujemo da.

izvršene u sklopu njihovih prioriteta. a osobito za automobile ili vozila u cjelini. BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti. . Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer Talijanska biskupska konferencija). U slučaju značajnih pogrešaka i nedostatka provedbe projekata. i tako mogu učink ovito doprinijeti pravilima mikro-projekata. Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. Prethodni dijalog s lokalnim vlastima (na regionalnoj. te prethodni ugovor s mjesnim biskupom.000 EUR. udruženja. Caritas Italiana .Otklonjeno je krizno razdoblje. Pravni zastupnik osigurava da će se m ikro-projekt pratiti i provesti. Nakon odobravanja granta. trajnost i mogućnost da ih se reproduciraju pod sličnim uvjetima. generalnog tajnika itd. u iznimnim slučajevima se može odobriti veća financijskih potpora.unutar područja mikro-projekti ne može financirati isključivo pastoralne inicijative (liturgijske. Standardni doprinos po projektu je oko 5.) prijevozna sredstva. Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i imaju manje mogućnosti. nevladinih organizacija. On/ona je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u savladavanju bilo kakvih prepreka. projekte i programe koji ne predviđaju jasnoću na postizanju održivosti. katehetske. Tokom čitave godine. Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije i lokalne civilne programe. te eventualno s biskupijskim ili nacionalnim Caritasom. Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva vanjskih poslova. centre za mlade.Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena. Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom svijeta. . dužnost pravnog zastupnika je povrat novca u Caritas Italiana. 38 Natrag na sadržaj . itd. biskupa. direktora nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa. 1. izvanredne situacije. izgradnju objekata. nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir. Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati: Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude. Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja. 1. ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva. ili potpora za održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti. okružnoj ili seoskoj razini) će se po brinuti da su i oni također uključeni u planiranje i provedbu.. koja dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju. u osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s lokalnom kulturom. Uzimajući u obzir troškove života u zemlji. superiora kongregacije. Mikro-projekti neće biti financiran dvaput.Veličina donacije seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama.Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu projekata.6. Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan mjesne crkve. Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni: .5. Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica.

početnu verifikaciju projekta i osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim Caritasom). te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta.org i www. 7.carbkbih. Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas) će napraviti monitoring projekta Daniele Bombardi Email: danielebombardi@gmail. Caritas Italiana šalje pismo u Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5. 9. U slučaju da projekt nije odobren.it Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com Web stranica: www. Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro projekti) 4. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana. 6. koji će pismo proslijediti aplikantu. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta.caritasitaliana. Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen nositelju projekta. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu. 2.Kako aplicirati? Kontakt 1. Caritas Italiana će poslati službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH. U slučaju da je projekt odobren. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom ili italijanskom jeziku. 5. 39 Natrag na sadržaj . 8. 3.

radionice i predavanja-predstave koji se organiziraju u KAT1 i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju. novembar/studeni 2012. Publikacija se priprema od strane Cda-Projects Grant. itd. koja predstavlja afirmirane i umjetnike koji se tek probijaju. Zadnji rok prijave je bio 20. uključujući i postavljena pitanja. mogu predložiti projekte koji će biti implementirani individualno ili zajednički.000 EUR.2 D. Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog razdoblja nakon datuma odabira. predloženi projekti trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada. Za cilj ima poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni potencijal znanja. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje rasprave o umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem međunarodnog otvorenog poziva. komercijalne galerije u Istanbulu. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj. Cda-Projects Grant je osnovan 2011. spekulativne analize i konačne rezultate. Cda-Projects Grant također podržava publikacije nakon završetka projek ata koje raspravljaju o provedenim umjetničkim istraživanjama. No:163 K. 10. godine kako bi pružao podršku struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. u suradnji s primateljem granta. Cda-Projects Grant je osnovan od strane Cda-Projects.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine.) bilo koje nacionalnosti. Cda-Projects Grant podržava programe prezentacija projekata. Autori (uključujući umjetnike. Idući poziv za projekte će biti otvoren u septembru/rujnu 2013. Cda-Projects Grant İstiklal Cad. Mısır Apt. Cda-Projects Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih istraživačkih projekata. Pogledajte web stranicu za više informacija. mislioce. godine.CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju) Naziv programa CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju. 40 Natrag na sadržaj . kustose.5 Beyoğlu / İstanbul 34433 Turkey Web stranica: http://cda-projectsgrant. pisce. Čitav svijet. neovisno o godinama.

Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou. vremena. u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv. . Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5. promociju građanskog aktivizma.cpcd. Poziv za apliciranje na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu komponentu. Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www.civilnodrustvo.pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što su znanja i vještine lokalnog stanovništva.ba i Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Inicijativa za jačanje građanskog aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih. .ba Bosna i Hercegovina . promotivnih. Inicijative za jačanje građanskog aktivizma Akcenat u prvoj komponenti programa. Inicijative za razvoj zajednice i 2. Akcenat u drugoj komponenti programa.000 KM. i roba te korištenje prirodnih i društvenih resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative.Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno zagovarati. Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i jačanje izgradnje zajednice. usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz: .cpcd. Program malih grantova čine dvije osnovne komponente: 1.Centar za promociju civilnog društva Naziv programa Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015 Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organ izacija civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u cjelini. edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici Također.ba i www. Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu biće objavljeni na web stranicama www. obezbjeđivanje lokalne finansijske podrške.pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine rješavanja određenih problema.ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje problema u lokalnim zajednicama. . Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora. dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje sopstvenog rada. . . razvoj individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti. 41 Natrag na sadržaj . Inicijative za razvoj lokalne zajednice.Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za komponentu 1).Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći.

civilnodrustvo.ba i www.ba Web stranice: www.Kako aplicirati? www.civilnodrustvo. 42 Natrag na sadržaj .ba. Centar za promociju civilnog društva Kalesijska 14 71.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.cpcd.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 644 810 Email: pmg@cpcd.

ceinet. .interkulturalna saradnja. Novi se očekuje u narednom periodu. uključujući manjine. i inter-regionalna i prekogranična saradnja. jula/srpnja za projekte koji će biti implementirani u 2013.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. životna okolina i održiva energija. i .transfer znanja. . seminari.razvoj ljudskih resursa. . . Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju zadovoljavanja osnovnog cilja. Područja intervencije su: . . Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz: . radionice i druge vrste skupljanja.nauka i tehnologija. . Aktivnosti koje se finansiraju su: . Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće imati preferencu nad drugom. CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja. već će fokus biti na kvalitet projekta. posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama.održiva poljoprivreda.razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija. .unit@cei-es.jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti. .treninzi. . www. CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova aktivnosti.Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) Naziv programa CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke aktivnosti) CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative.org Web stranica: www. uključujući turizam. N arativni i finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi.informaciono društvo i mediji.konferencije.org/content/cooperation-activities?tab=0 Paola Plancher Evaluation Unit (for administrative matters) Tel: +39 040 778 6726 Email: evaluation. Zadnji poziv je bio otvoren do 20.multimodalni prevoz. CEI zemlje uključujući i BiH. . i . Organiziraju ih institucije zemalja članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI vodičem i pravilima rada.razvoj preduzeća.ceinet. godini. Ostat ak mora biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa.klima.zajedničke političke procjene i razvoja. 43 Natrag na sadržaj .studije i analize.

. Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava poštovana.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Ste.obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji m ira. edukatoricama i lidericama u zajednicama. Washington.obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde. trenutno se fokusiramo na šest područja rada: . Naša generalna strategija uključuje napore za: . regionalnim i nacionalnim mrežama ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele informirane. odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje podržavamo. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. 415 Seattle.promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti. Otvoreno tokom čitave godine.channelfoundation. . www. . saradničke i strateške odluke o finansiranju.html 603 Stewart St.završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih prava. 44 Natrag na sadržaj . U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava. SAD.promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu.Channel Foundation (Fondacija Channel) Naziv programa The Channel Foundation Channel Foundation je mala. koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima širom svijeta.učešćem u međunarodnim. privatna fondacija smještena u Seattle. Različiti. .obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica u osoblju.unaprijeđenje ženskih prava i liderstva. te . WA 98101-1247 Web stranica: www. . zaštićena i ispunjena.channelfoundation. i .org/what.prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo).

45 Natrag na sadržaj . . and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. MN 55303 2200 Tel: +1 763 576 1596 Faks: +1 763 576 1664 Email: info@lindberghfoundation. uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu tehnologiju.povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima.. and Anne Morrow Lindbergh) Naziv programa The Charles A.obrazovanje..php/application-forms The Charles A..avijacija / aeronautika. Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije: . Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše životne okoline.lindberghfoundation. uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju.org Web stranica: www. te opšta zaštita (zemlja. Čitav svijet. Trenutno ne primaju prijave. vodu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Fondacija je otvorena za aplikacije svih. itd.istraživanje. godine. ali aplikanti moraju raditi na istraživačkim ili obrazovnim projektima. vazduh. .A. energija. Louis).580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of St.smanjenje otpada i upravljanje otpadom.lindberghfoundation. .zaštita prirodnih resursa.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. " (Charles A. biljke.poljoprivreda. Suite 310 Anoka. uključujući životinje.zdravstvo.Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti koja ". and Anne Morrow Lindbergh Foundation 2150 Third Avenue North. . .). Do 10.. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema životu" (Anne Morrow Lindbergh).org/docs/index. i . . www. a novi poziv se očekuje u martu/ožujku 2013.

mott. Hrvatska.Obzirom da su sredstva fonda ograničena.Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontak t dostave prijedloge projekata. Saginaw St.U. građansko angažovanje i učešće javnosti. Crna Gora. . Primaju projekte tokom čitave godine. .000 USD.mott.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.A. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. tranziciona pravda.. . Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina: .S. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta. Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji. Suite 1200 Flint. Trajanje projekta je minimalno dvije godine. Kosovo.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures. oblasti djelovanja.Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih projekata. Razvoj neprofitnog sektora i filantropije.Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji se bave određenim problemima i oblastima.000 USD godišnje. nacionalnom i/ili međunarodnom nivou. . geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave početni kontakt. www. Prosjek donacije je 100. Iznos većine naših grantova jeste između 15.aspx Office of Proposal Entry (Kancelarija za primanje prijedloga projekta) C.Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim uputstvima. posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu. Web stranica: www. MI 48502-1851. 46 Natrag na sadržaj . Srbija. Mott Foundation Mott Foundation Building 503 S.000 USD i 250.Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) Naziv programa Civil Society Program Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom. potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.S.

i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem. ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža. Germany Email: zivik@ifa. strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama. Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja.000 EUR. www.V. dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom svijeta.Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) Naziv programa Civil Conflict Resolution Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu. Program je finansiran od strane German Foreign Office. radionice i panel diskusije). 139/140 10115 Berlin. promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta. Pogledati web stranicu za više informacija. dio je Institute for Foreign Cultural Relations.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i rad na pomirenju između stranaka u konfliktu. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati sa projektima u iznosu do 70.de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/submitting-anapplication/ Institut für Auslandsbeziehungen e. Tokom čitave godine. 47 Natrag na sadržaj . Ipak. Förderprogramm zivik Linienstr. reintegracija bivših vojnika u građanski život. primarni korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansi ranja iz javnih izvora. ali na veoma selektivnoj osnovi. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu Evropu finansiraju. stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su okrugli stolovi. Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani: obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta mirnim putem. daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku žrtvama i počiniteljima nasilja.ifa. Tim promovira. Nije specificirana.

Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi. Ovisno o projektu.org Web stranica: www. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. u dogovoru sa partnerskim organizacijama. drugi sprat 71. Osnova za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava. Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. Surađuju samo sa nevladinim. od 1. 48 Natrag na sadržaj . aktivnosti i vodeće osobe organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni. vjerski i politički neovisnim organizacijama koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih. Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine. Ovo znači da statuti. Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko -pravaškim organizacijama u zemljama u kojima su aktivni. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. Uvijek prakticiraju nultu stopu tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume. Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i razvoju demokratije.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. decembra/prosinca. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija. BiH i region. Tokom godine.Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) Naziv programa Civil Rights Defenders Grant Program Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za l judska prava) je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmjerenja. godine i Helsinškim aktom iz 1975. Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije. Njihovi partneri su organizacije koje moralno. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights Defenders.civilrightsdefenders. januara/siječnja do 31.000 Sarajevo Tel: +387 33 552 375 Faks: +387 35 552 376 Email: sarajevo@civilrightsdefenders. Civil Rights Defenders Field Office Sarajevo Alipašina 7. nakon čega se dostavlja izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten. finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava. građanskih i političkih prava.

istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije edukacije za male proizvođače hrane i farmere. i povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti. Nije specificirana. Fondacija pomaže izgradnju kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične probleme. Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo. Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu. godine. Zaštita prirodnih resursa Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini u zemljama u razvoju. i adresiraju specifične probleme na terenu. Food and Health Foundation Osnovana 1985. promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa. Hrana Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljša nja pristupa hrani u zemljama u razvoju. razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u razvoju. Idući rok prijave je 1. Preferira podršku projektima koji se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa. i promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na usjeve i hranu u zemljama u razvoju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Geografski fokus fondacije je čitav svijet. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane aktivnosti. i obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa. Zdravstvo Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no liječe. obuku i tehničku podršku naporima koji: pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u zemljama u razvoju.Conservation. hranu i zdravstvo) Naziv programa The Conservation. tehničku pomoć i obrazovne projekte koji: poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica koji se bave zaštitom zdravlja. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 49 Natrag na sadržaj . poljoprivredi i zdravstvenim naukama. juli/srpanj 2013. Podržava istraživačke projekte. sa naglaskom na tehničko i naučno obrazovanje. poboljšanje proizvodnje hrane i poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. Food and Health Foundation promovira zaštitu prirodnih resursa. prevencijom bolesti i reproduktivnim zdravljem. razvijaju kapacitete lokalnih organizacija. Conservation. Područja od interesa za fondaciju su: promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama. godine.

grantsmanagement08. Food & Health Foundation c/o Prentice A. 50 Natrag na sadržaj .Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju. Administrator GMA 77 Summer Street. 8th Floor Boston. http://cfhfoundation. Zinn. Massachusetts 02110-1006 USA Tel: +1 617 391 3091 Email: pzinn@gmafoundations.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.com/?page_id=6 Conservation.

Ulažemo naše vrijeme. a sve na osnovu lokalnih prioriteta.html www. povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku istraživanjima i inovacijama. programi koji motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne promjene u ponašanju. Između 2002. Pogledajte web stranicu za više informacija. zaštiti voda u ugroženim područjima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Nije definiran. koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja: Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji. pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative. Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984. Box 1734 Atlanta. prevencija napuštanja škola. 51 Natrag na sadržaj . Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama. obrazovanju i programima podizanja svijesti koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije. www. godine i finansiranu od CocaCola Company. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. fizičkim aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi.com/citizenship/foundation_coke. USA Tel: +1 800 438 2653 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.coca-cola. znanje i resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica.ba The Coca-Cola Company P. Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja.O. U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative.thecoca-colacompany. Čitav svijet. unaprijedili recikliranje. korištenju vode za proizvodnju i osiguranje čiste vode.Coca-cola Foundation Naziv programa Coca-cola Foundation Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou. Pogledajte web stranicu za više informacija. U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete. Kako se naše poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. Obrazovanje: podrška stipendijama.kroz Fondaciju i doprinose iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD. Našu ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja . GA 30301. i 2010.

imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja.000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte. Conservation Leadership Awards Nakon završetka Conservation Follow-up projekta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD se daje na godišnjoj osnovi za izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation Leadership Programme. Savjeti i podrška CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima. CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere. Future Conservationist Awards Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards do 15. Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte. Conservation Follow-Up Awards Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards. Mentorstvo Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele svoja znanja i iskustva.i BP plc. a mogu se koristiti za prisustvo konferencijama. radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne sredine. entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju. CLP dobitnicima i alumni zajednici. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje posebno jaku strast. Kate Stokes Memorial Award Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5. Grantovi u iznosu do 1.Conservation Leadership Programme Naziv programa Conservation Leadership Programme Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International. 52 Natrag na sadržaj . CLP ima sljedeće ključne ciljeve: identificirati. Da bi se postigao taj zadatak. promicali suradnju i osigurali dugoročnu održivost. Misija Conservation Leadership Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg vremena. obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju. Fauna & Flora International.250 USD se dodjeljuju dva puta godišnje. Wildlife Conservation Society . te grade lokalne kapacitete. Alumni Grants Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. i omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak profesionalnog razvoja. podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim pitanjima. dobitnici CLP-a su kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award. Većina novih poziva se otvara u julu/srpnju ove godine. Conservation International.

53 Natrag na sadržaj .Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Pogledajte web stranicu za više informacija. istočnoj i jugoistočnoj Evropi.org/Apply.conservationleadershipprogramme. CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi.org Web stranica: http://www. i Pacifičkim ostrvima. http://www.asp Email: clp@birdlife. Aziji.conservationleadershipprogramme. Bliskom istoku. Latinskoj Americi i Karibima.

srednje i jugoistočne Evrope. aprila/travnja. Zemlje istočne.de Copernicus e. čime se doprinosi izgradnji.V. pokrivena im je cijena povratne karte. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između istoka i zapada. te 1.20102 Hamburg.de. i dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno. zdravstvenog osiguranja i školarine. Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu. stabilizaciji i demokratizaciji istočne. oktobra/listopada. Za više informacija posjetite web stranicu: www. Za više informacija posjetite web stranicu: www.copernicus-stipendium. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1. Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.de Web stranica: www. Rok za prijavu je 1.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 54 Natrag na sadržaj . Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima. Germany Email: info@copernicus-stipendium.copernicus-stipendium. srednje i jugoistočne Evrope. Postfach 130261 (Mittelweg 11–12) D. septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1.copernicus-stipendium. srednje i jugoistočne Evrope.Copernicus Naziv programa Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne.

s prirodom i svemirom. jedinstvo nad odvojenosti. Naša uloga u Corfu Foundation je njegovati dublje razumijevanje vremena u kojem živimo i za podršku grupama i osobama koji rade na rješavanju uzroka postojećih neravnoteža. Kada se naše misli i akcije temelje na opštim načelima . vjerujemo. suradnja mora prevladati nad konkurencijom. ekološka održivost. 55 Natrag na sadržaj . Čitav svijet. 15. Fondacija podržava istraživanja.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. MD 21153.org Web stranica: www. konferencije i pripremu dokumentarnih filmova i knjiga koje su u skladu sa našim temeljnim područjima interesa. holistički pristup usmjeren na sljedeća područja interesa: duhovno širenje. suosjećajnost. nakon čega se odabrani pozivaju predati puni prijedlog projekta. stipendija. Corfu Foundation podržava preventivan.corfufoundation.000 USD. vrijeme ‘između' kada će nešto bitno novo biti rođeno. mudrost i suradnja – tada možemo uticati na kolektivnu dobrobit planeta i zagrabiti u zdenac kreativnosti koja leži u svakome od nas. Na kraju.corfufoundation. USA Email: info@corfufoundation. i podrška u suradnji s drugim donatorima. Promjena. radionice. počinje s osobom i sa radom na višoj svrsi. moramo priznati svaki svoje mjesto i odgovornost unutar šire mreže života.000 USD i 20. Svjesni smo da naš svijet prolazi kroz središnji trenutak u evoluciji ljudske svijesti. Živimo u onome što su stari Grci nazivaju Kairos. Uz proširenu svjesnost potencijala čovječanstva koja je u nastajanju. mijenjajući naš odnos jedni s drugima.org/grantmaking Corfu Foundation P. Tipična veličina donacija je između 5. dobrobit za duh i tijelo. Među njima su siromaštvo mnogih potaknuto pohlepom nekolicine i isključenjem iz mudrosti prirode.Corfu Foundation Naziv programa Corfu Foundation Osnovana 2004. i liderstvo. U ovom trenutku to je i naša prilika i naša dužnost kao ljudskih bića.ljubav. mart/ožujak i 15.O. www. godine Corfu Foundation nastoji doprinijeti buđenju više svijesti i povezivanju sa drevnom mudrosti. Box 45 Stevenson. septembar/rujan svake godine. Naš cilj je imati katalitičku ulogu u početnom finansiranju projekata i inovativnih ideja koje mogu pasti izvan parametara glavnih filantropskih struja. Kao Fondacija podržavamo inovativne ideje koje osnažuju univerzalne duhovne vrijednosti i usluga za opšte dobro. Podrška se pruža u obliku: donacija za projekte. Prvo se šalje pismo interesa.

Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. i .bosnia.kursevi japanskog jezika.mofa. . 56 Natrag na sadržaj . Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za finansiranje. Zemlje u razvoju. Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www. istraživačke i ustanove visokog obrazovanja. Uslov je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim zemljama.Cultural Grassroots Project Naziv programa Cultural Grassrots Grants Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne organizacije. Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan popis): . Na osnovu poziva za projekte.embjapan. Podrška se daje izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja.go.jp ili www.ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta. vladine institucije mogu biti kvalificirane za podršku. lokalne vlasti. Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške. aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju. .sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući borilačke sportove).audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje.mofa. U posebnim slučajevima.jp. a također se potiče razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom.go.jp Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. kao i oprema za iste.go.

proširiti akademsku razm jenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima . 57 Natrag na sadržaj .DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu Naziv programa Opšti ciljevi Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i istraživački rad u Nemačkoj Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja zapadnog Balkana i Njemačke.studijski boravak za doktorante.daad. Doktoranti: 1.ljetnji kursevi.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Direktorij donatora mart/ožujak 2013.daad. . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zapadni Balkan. Studenti: 750 EUR/mjesečno.akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odsjeka. . Studenti i istraživači iz svih disciplina. Opšti rok je 15. stažiranje. intenzivni kursevi jezika.master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Njemačkoj. www. Aktivnosti su u sljedećim područjima: . studijska putovanja za grupe studenata. novembar/studeni svake godine. postdoktorante i profesore.doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku).000 EUR/mjesečno. Naučnici: do 2.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de Kontakt www. Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju dodati. i . .240 EUR/mjesečno.

Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama III. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Održivo korištenje šuma 3. Poljoprivredne procedure i proizvodnja 2. Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova 3. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima 2.Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Naziv programa Opšti ciljevi The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne okoline. Metodi i instrumenti 2. Elektronski mediji 4. Testiranje i korištenje novih formata medija 3. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu 1. Zaštita klime 2. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima 2. Zaštita prirode u naseljenim područjima 4. Tehnologije zaštite životne okoline Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi Područje podrške 2: zaštita klime i energije 1. Energetska efikasnost i održiva energija Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja 1. Metode zaštite resursa i proizvoda II. Integralno planiranje i zaštita zemlje 2. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini 1. Održiva hemija . Uzgajanje i rast Područje podrške 6: zaštita prirode 1. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini Područje podrške 9: životna okolina i imovina 1.procedure i proizvodi 3. Obrazovanje za održivost 3. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja 1. Biotehnološke procedure i proizvodi Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje 1. Različiti. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode Različiti. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi 2. Program stipendija 2. Regeneracija uništenog habitata 3. 58 Natrag na sadržaj . DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške: I.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.0 Faks: + 49 541 9633 190 Web stranica: www.de/364. Kako aplicirati? www.dbu.de/371. 59 Natrag na sadržaj .dbu.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.O Box 1705 49007 Osnabrück An der Bornau 2 49090 Osnabruck Tel: + 49 541 9633 .html Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU P.

savjetovanje o energetskoj efikasnosti Društveni razvoj: . godine.Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH Naziv programa Programi podrške GTZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development . Pogledajte web stranicu za više informacija.njemački program stažiranja za zemlje zapadnog Balkana .lokalni i regionalni ekonomski razvoj Ovisi o projektima.EU integracije SEE . 60 Natrag na sadržaj . GIZ Office Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih resursa i energetske efikasnosti u opštinama u SEE . Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja navedena ispod.BMZ) od 1995. Vlada i demokratija: .trgovina ljudima i socijalna zaštita na zapadnom Balkanu .razvoj alumni mreže Praksi održivog biznisa u SEE .regionalni trening i monitoring mjera energetske efikasnosti u sektoru izgradnje .promocija obrazovanja odraslih .mreža udruženja lokalnih vlasti SEE . Jugoistočna Evropa. Još od uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih integracijama u Evropsku uniju.povećanje korištenja kontracepcije. demokratiji i civilnom društvu.jačanje lokalnih vlasti Životna okolina i klimatske promjene: . stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja u Evropsku uniju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije specificiran. GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Fokus je na održivom privrednom razvoju. Održiva infrastruktura: .jačanje javnih institucija .savjetovanje o energetskoj efikasnosti Privredni razvoj i zapošljavanje: .

61 Natrag na sadržaj .html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.giz.71.000 Sarajevo Tel: +387 33 957 500 Faks: +387 33 957 501 Web stranica: http://www.de/en/worldwide/289.

trebali biste razmotriti vašu aplikaciju.com/apply-for-a-dawns-grant Kontakt http://dawnsdigest. ali nadamo se da može pomoći. 62 Natrag na sadržaj . Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt. Kako DAWN raste. fotografima. Nudeći podršku piscima. početi ćemo davati veću podršku.Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Naziv programa Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) Development and Aid World News Service je platforma za promicanje nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja. a novi pozivi se očekuju u narednom periodu. Kako aplicirati? http://dawnsdigest. krajem Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima. DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti cijeli trošak vašeg projekta. Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene februara/veljače. građanskim novinarima i tradicionalnim medijima. dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda globalnih humanitarnih vijesti. Čitav svijet. Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude zainteresirane za globalne vijesti. blogerima. Do 500 USD. DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog interesa. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest. Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za humanitarne zajednice.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora. c) klima i energija. Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti.nl/web/applications. Profit). Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu komponentu. ali najmanje četiri mjeseca prije planiranog početka projekta. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. DOEN koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja. 63 Natrag na sadržaj .O. Aplicirati mogu samo organizacije. planetu i profit (People. Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta). Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. DOEN finansira inicijative u inostranstvu samo na području održivog razvoja. i e) kultura i mediji. Planet. kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je predstavljena u aplikaciji. DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi'). Ipak. Čitav svijet.nl Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Doen Foundation (Fondacija Doen) Naziv programa Program donacija DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane Dutch Post Code Lottery. b) proizvodnja i potrošnja. a doprinos BankGiro Lottery za kulturalne projekte. Address: DOEN Foundation postbus 75621 1070 AP Amsterdam Tel: +31 20 5737 333 Faks: +31 20 573 7370 Email: doen@doen. d) društvena i ekonomska ljudska prava. Zato je skidan je aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje. DOEN Fondacija je zainteresirana za stimuliranje veza između različitih aktera. ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim aspektima ('planet').doen.htm P.nl Web-stranica: www. sa naglaskom na tri P: ljude. www. ne i pojedinci.doen.

64 Natrag na sadržaj . Potrebno je da pronađete američku organizaciju s kojom ćete raditi.php?option=com_content&view =article&id=13:how-to-apply&catid=1 The Dorothea Haus Ross Foundation 1036 Monroe Avenue Rochester. . .tjelesno zlostavljane i zanemarene djece. www. .bolesne djece.pothranjene djece. Ph. i . . Djeca imaju pravo na zdrav.ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba. Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD.org/index. Tražimo da takve organizacije imaju znanje o vašem radu. siguran i moralan početak života i uspješno odrastanje. .unakažene djece. .emocionalno oštećene djece.siročadi.djece tjelesnih invalida.dhrossfoundation. Čitav svijet.ozlijeđene djece. Pogledajte web stranicu za više informacija. ne možemo slati novac izravno za strane dobrotvorne svrhe. . Foundation Executive Tel: +1 585 473 6006 Faks: +1 585 473 6007 Email: info@dhrossfoundation.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju preporuku.org Web stranica: www. Cook. .djece s malo ili bez pristupa obrazovanju. Fondacija ima poseban interes u pomaganju: . .učenje djece s poteškoćama. . Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć u vezi s ovim pitanjem.dhrossfoundation.D. One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše organizacije.Dorothea Haus Ross Foundation Naziv programa Program donacija Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu ranjivu djecu. New York 14620 USA Attention: Wayne S. U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti zaboravljeno.djece sa poteškoćama u razvoju. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Više zemalja svijeta uključujući BiH. Nije definiran. STIDIT smatra da je od iznimne važnosti istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati obespravljene grupe i pojedince. Teme koje STIDIT podržava su: ljudska prava. Pogledajte web stranicu za više informacija. STIDIT Koningslaan 60 3583 GN Utrecht The Netherlands Tel: +31 302 545 840 Faks: +31 302 545 376 Email: info@stidit. STIDIT se posebno fokusira na grupe.STIDIT) Naziv programa Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. pogledajte web stranicu za više informacija. koje su oštećene. kroz vlastite inicijative i suradnju različitih pojedinaca i grupa. ekonomske i političke nestabilnosti. učešće i dijalog. STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog poboljšanja lokalnih uslova života. STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne. i zaštita životne okoline.Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji .nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Nije definirana. Pogledajte web stranicu za više informacija. 65 Natrag na sadržaj . kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije. podrška civilnom društvu.stidit. društveno-ekonomski razvoj. često u sastavu nacionalnih manjina.nl Web stranica: www. pogledajte web stranicu za više informacija.

a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela. Rumuniji. Različita. ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva. Češkoj Republici. da upoznaju jedni druge. Postoji toliko toga što ljudi iz centralne i istočne E vrope mogu ponuditi jedni drugima. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Evropu. Crnoj Gori. te centralnu Aziju. Poljskoj. Latviji. 66 Natrag na sadržaj .Soros fondacija implementira u Albaniji.” Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz centralne i istočne Evrope. Armeniji. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. kontaktirajte ured Sorosa za više informacija. Moldaviji. strategija programa za 2011. specifično u kontekstu post -socijalističke tranzicije./2012. ista prosljeđuje u EE:PBBP mrežu na zajedničko odlučivanje.East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: program partnerstva preko granica) Naziv programa East East: Partnership Beyond Borders Program (Istok istok: Program partnerstva preko granica) East East: Partnership Beyond Borders Program (EE:PBBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava. Makedoniji. kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku programa. Rusiji. Bosni i Hercegovini. ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. Mongoliji. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija. Kosovu. tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije i 2. Program je pokrenut 1991. Tadžikistanu. Azerbejdžanu. Bugarskoj. razmjenjuju mišljenja i iskustva. Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:PB BP-a. godinu. Kazahstanu. navedenog u aplikaciji. Estoniji. Turskoj i Ukrajini. te u central u EE:PBBP u Londonu gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove. godine se pokreću neke aktivnosti na širenju East East programa i pokušaju Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovaj region bi trebao oživjeti. Hrvatskoj. te u saradnji sa partnerima u Sloveniji. U skladu sa procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH. minimalno osam (8) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta. Kirgistanu. Od 2010. u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou. Litvaniji i Mađarskoj. Gruziji. nakon čega se. uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu. Slovačkoj. koordinatoru programa. godinu se zasniva na dva strateška cilja i to: 1. Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:PBBP popunjeni aplikacioni formular mora dostaviti u FOD BiH. U to vrijeme. EE:PBBP se od strane Fondacija otvoreno društvo . te ostvarenim rezultatima strategije za 2010. te centralne Azije. toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. odnosno odobravanje ili odbijanje na lokalnom nivou (FOD BiH). Srbiji. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: “Ljudi treba da putuju.

ba Web stranica: http://www. 202 Email: denis@osfbih.ba/index. lok.osfbih.org. lok.osfbih.org. te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike.org. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 104 Faks: +387 33 444 488.uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih afričkih zemalja.php/programi/east-east Koordinator programa: Denis Imamović Tel: +387 33 444 488. Kako aplicirati? http://www.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 67 Natrag na sadržaj .

Nadalje. To može biti u obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i naučno savjetodavnog vijeća Fondacije. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega podržava specifična istraživačka područja.). Glavni cilj Fondacije je podrška strateškim i inovativnim projektima.shtml Ekhagastiftelsen Box 34012 SE-10026 Stockholm Sweden Tel: +46 70240 81 81 Email: info@ekhagastiftelsen. U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje). to je najvažnije prilikom ocjenjivanja zahtjeva. istraživanja u pripremi i skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana. ovdje je od velike važnosti. Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara poboljšanju javnog zdravstva i razvoja.ekhagastiftelsen.Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Naziv programa Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944. godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj medicini. Također su podržana istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno stanje. 68 Natrag na sadržaj . marta/ožujka 2013. Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta. Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja. godine.se/eng/ansokan.ekhagastiftelsen. gdje se posmatraju ne samo lijek. Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije. Trenutni poziv je otvoren do 31. Nije specificirana. www. Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja. Fondacija također prima aplik acije za planiranje i podršku. Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći aplikacije.se Web stranica: www. Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija (univerziteta. itd. ali se obično odobravaju za istraživanja u vezi projekata. Holistički pogled na ljudsko zdravlje. Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim institucijama. Moguće je aplicirati za stipendije. istraživačkih institucija. već i uticaj hrane i okoliša.se Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji. Hrvatska. Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev.000 EUR mogu se prijaviti organizacije i teologinje koje: . i . . 69 Natrag na sadržaj . Crna Gora. a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela. Hrvatska Tel: + 385 21 862 599 Faks: + 385 21 757 085 Email: eiz@eiz. Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3.hr Osoba za kontakt: Jelena Mandić. Kosovo. Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6. Upute za prijavu: .mira i pomirenja.su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile.finansijske potpore u iznosu do 3.žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa. i . Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO mreže i religijske časopise Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. i .U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce.Ekumenska inicijativa žena Naziv programa Ekumenska inicijativa žena .dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne dimenzije razvoja pluralističkog društva.ženskih ljudskih prava . i .teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju problema u područjima djelovanja EIŽ-a. Srbija. Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ -a: . .000 EUR mogu se prijaviti: . namijenjenim postojećim partnerima.promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora društvenih promjena kroz pun doprinos žena . te Obrazac proračuna EIŽ a koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.000 EUR po projektu i u trajanju do godine dana. .su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a.Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac. od kojih se 20% može upotrijebiti za institucionalnu potporu. potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV). One svoj projekat mogu prijaviti isključivo kroz ustanove.osnažene žene kao akteri društvenih promjena.Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV).000 EUR po projektu. . Makedonija. 21310 Omiš. odnosno vjerske institucije u kojima djeluju. Ekumenska inicijativa žena Poljički trg 2a.ekumenizma i međureligijskog dijaloga. . . voditeljica programa Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.finansijske potpore u iznosu do 6.

Pošaljite emailom jedan dokument sa svim materijalima na: elf@endangeredlanguagefund.000 USD. CT 06511. i mjesto na kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama. kasete.org Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem.endangeredlanguagefund. poželjno u PDF formatu.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali ne za administrativne troškove. iako je moguće i produženje. Odluka će biti donešena do kraja maja/svibnja 2013. Aplikacije se primaju do 22. USA Tel: +1 203 865 6163 Faks: +1 203 865 8963 Email: elf@endangeredlanguagefund. iako je prosječna suma 2.Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) Naziv programa Fond za ugrožene jezike Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i jezičkog polja rada.org Web stranica: www. 70 Natrag na sadržaj . Suite 900 New Haven. aprila/travnja 2013. Donacije mogu biti dodjeljene i institucijama. godine. Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade.000 USD. Čitav svijet. Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati. Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno uključiti u jednu poruku. Aplikacije poslate faksom ili poštom neće biti prihvaćene. Obično su donacije do 4. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi izvornoj zajednici i polju lingvistike. putovanja. Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. Izdavačke subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati. The Endangered Language Fund 300 George Street. Ugroženost je kontinuum. Prijedlozi projekata mogu doći iz bilo koje zemlje. Grantovi su obično na godinu dana. godine. itd. filmove. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti nestajanja jednu ili dvije generacije.

rade na osnovu vizije. .org Web stranica: www.org/activities/grants ERSTE Stiftung Friedrichstraße 10. ERSTE fondacija podržava samo NVO-e. Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu bi ti zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička. pogledajte web stranicu za više informacija. .OG.ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) Naziv programa ERSTE program podrške Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj. 1010 Vienna. te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinj avanja Evrope. ali i dobro osmišljenog plana rada. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi.demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade. kombinirajući inovaciju. ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji: . razvoja kulture. kulturni život i demokratske vrijednosti? U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećan ja društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen . i . Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj polovici godine. Različita. te ne podržava političke partije www. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti.erstestiftung. a ne daje individualne donacije. 4. uslugu ili pristup društvenoj integraciji problema. Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti. 71 Natrag na sadržaj .org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju. ekonomska i društvena promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost.otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primj enu rezultata. korisnost i održivost.bez obzira na okolnosti .rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe korisnika/ca. efikasnija i poštenija društva. Austria Tel: +43 50 100 15100 Faks: +43 50 100 11094 Email: office@erstestiftung.kako bi se napravila stabilnija. kultura i Evropa.primjenjuju praktična rješenja društvenog problema.identificiraju inovativan proizvod. . uključujući i BiH. Jugoistočna Evropa.erstestiftung. Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine. .

ali je moguće tražiti do 30. 3. Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na lokalnom.ecflabs. 2.culturalfoundation. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa.smatramo da je dijeljenje znanja i povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope. Povezivanje izvora znanja . Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova: . Prosječna veličina donacije je 15. 72 Natrag na sadržaj . regionalnom i nivou Evrope. Bitno je da projekti budu umjetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu.Collaboration (saradnja).org/grants/eligibility Kako aplicirati? http://www.European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Evropske fondacije za kulturu Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako pokazati raznolikosti u Evropi. i . različiti rokovi. 1. Tokom godine. Osnaživanje osoba kroz umjetnost i k ulturu – želimo podržati različite zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa.eu/grants European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 573 38 68 Faks: +31 20 675 22 31 Web stranica: http://www.culturalfoundation.000 EUR.000 EUR. Kriterij podobnosti http://www. .eu Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. uključujući i BiH.STEP beyond mobility (projekat mobilnosti).Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu).

mogu biti miroljubivo rješenje ili medijacija konflikta. za djelovanja civilnog društva na području monitoringa. Teme trebaju proizaći iz lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih rezultata (na primjer. prava manjina. 2. smrtnu kaznu.). 3. promocija ruralnog razvoja.European Commission . na primjer. gdje se nađe relevantnom. posebno kroz posmatranje izbora. Specifična podrška se može pružiti. grupama parlamentaraca ili pravnim tijelima). religija i države. integracija "dvije škole pod jednim krovom". demokratsko nadgledanje sektora sigurnosti.000 EUR. Pitanja. građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički. itd. te odgovornosti. razvoj saradnje izm eđu javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima poljoprivrede i sigurnosti hrane. kontrola prirodnih resursa. u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog učešća i predstavljanja. sa političkim partijama. akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi promovirali ženska prava.EIDHR) Naziv programa European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gdje su ista ugrožena. zaštitu branioca ljudskih prava. pitanja zaštite životne okoline. Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti izbornog procesa. izgradnja koalicija u raznim područjima. reforma zemlje. vladavine prava i promociju demokratije. kao i monitoringa međunarodnih obaveza. na primjer u kontekstu procesa udruživanja. povećanje političkog predstavljanja i učešća. promocija prava radnika. uključujući neovisne političke platforme. zaštita prava obespravljenih ljudi. uključujući specifičnu ulogu žena u tim procesima. pravde. izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i analiziraju zajedničke probleme. te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava. djecu i oružani konflikt. 73 Natrag na sadržaj . Tri područja su predviđena za podršku: 1. Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100. Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. zastupanje akcija i socijalnih programa. tranziciona pravda i pomirenje. Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema opisu u EU Vodiču. lokalnim razvojnim planovima. prevencija torture. aprila/travnja.EIDHR (Evropska komisija . uključujući osnaživanje žena i drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima. a maksimalna suma je 200. Bosna i Hercegovina. a posebno ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta. zajednice i grupe u izgradnji socio -ekonomske stabilnosti. uključujući dijalog o ljudskim pravima. Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i demokratske reforme. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa “političkim društvom ” (npr. Poziv za projekte je otvoren do 29.000 EUR. torturu.

htm http://www. a ne radeći kao posrednik. aplikanti moraju: .eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en. .europa.biti pravno lice.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.neprofitna organizacija. i .europa.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.državljani BiH.specifična vrsta organizacije. Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2.europa. kao što su: nevladine organizacije.ba/?akcija=tenderi&jezik=1 Web stranica: www.direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima.3 Praktičnog vodiča ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi: http://ec. 74 Natrag na sadržaj . sindikati ili obrazovane institucije.3.europa. .htm) http://ec. .Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Kako bi aplicirali za donaciju.

sticanje praktičnog iskustva u federalnim.izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom vizijom i regionalnim gledištima.stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg regiona. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Region Balkana. 75 Natrag na sadržaj .stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne mreže i zajedničke inicijative. u podršci procesima zemalja članica kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan.približavanje EU integracija javnom mijenju. kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana. a posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne E vrope kojima će biti ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi. i . Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative i partnerstvo. Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa Balkana u procesu EU integracija sa ciljem: . Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih ambasadora” regiona.European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Naziv programa European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i operativne programe. Pogledajte web stranicu za više informacija. sa ciljem razvoja efikasnih politika i praksi regiona i EU. državnim ili opštinskim institucijama EU država.povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa sličnim evropskim institutima. Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem: . 3. . Pogledajte web stranicu za više informacija.jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih pitanja.podrške inkluzivnom istraživanju i politik ama. i . . Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 4. Pogledajte web stranicu za više informacija. Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca: 1. jačanje napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu. . 2. . i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz zemalja zapadnog Balkana.

000 Beograd Srbija Tel: +381 11 30 33 662 Faks: +381 11 30 33 662 Web stranica: http://balkanfund.balkanfund. 76 Natrag na sadržaj .org Resavska 35 11.Kako aplicirati? www.org/contact Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

.html Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Različita. ali generalno su unutar ovih kategorija: . Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine. Zadnji dan za prijem aplikacija je 15. ESF istraživačke konferencije. 77 Natrag na sadržaj .org/activities/calls-and-funding.EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje). Kako aplicirati? www. quai Lezay Marnésia BP 90015 F-67080 Strasbourg Cedex France Tel: +33 3 88 76 71 00 Faks: +33 3 88 37 05 32 Web stranica: www. Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici. Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a. Pogledajte web stranicu za više informacija. pogledajte stranice samih relevantnih programa. sa rokom obično krajem oktobra/listopada.eksploracijske radionice (Exploratory Workshops).programi istraživačkog umrežavanja (Research Networking Programmes).esf. . septembar/rujan. Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija. Poziv koji pokriva sve ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili početkom maja/svibnja.html European Science Foundation 1.European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Evropean Science Foundation Grants Programme Pogledajte web stranicu za više informacija. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.esf.org/contact.

studije. rue Pierre de Coubertin F. društvene. Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške. Od 1972.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina. većinom iz zemalja članica.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN. april/travanj . Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže. obrazovnih i društvenih svrha. Nije specificirano.European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) Naziv programa The European Youth Foundation Grants Scheme European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972. Više informacija o kriterijima podobnosti. i . godine od strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima mladih u Evropi. godine više od 300.aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u zemljama u razvoju radi kulturalnih.coe. .67000 Strasbourg Tel: (33) 03 88 41 20 19 Faks: (33) 03 90 21 49 64 Email: eyf@coe.obrazovne. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko 15. Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR.01. U 2007.int Web-stranica: www. no generalni datumi su: . 78 Natrag na sadržaj .aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi. posebno razmjenom informacija. . oktobar/listopad Čitava Evropa. EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i rad Vijeća Evrope: . je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti. druge vrste nevladinih struktura uključenih u omladinski rad.asp European Youth Foundation Directorate of Youth and Sport Council of Europe 30.01.int Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www. nacionalne ili lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže.coe.000 mladih ljudi. februar / veljača . . kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog karaktera. istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih.01.aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje među mladim ljudima.

fds. Pofalićka 5 71. njihovih porodica. Nije definiran. i projektima od značaja za okoliš. kulturi.Fabrika duhana Sarajevo Naziv programa Fabrika duhana Sarajevo (FDS) Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u konkretnom socijalnom okruženju. moralni i svaki drugi vid podrške. doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom razvoju društva. postavlja pred naš kolekti v obavezu da se ponaša etično.d. Fabrika duhana Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u budućnost bh zajednice kroz materijalni. sportu. 79 Natrag na sadržaj . Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih zajednica.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja Pogledajte web stranicu za više informacija. pogledajte web stranicu za više informacija. Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opred jeljenja su podrška: obrazovanju. pogledajte web stranicu za više informacija. Nije definirana.fds. više informacija na http://www. bh. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH. razumijemo njihove potrebe. zajednice i društva u cjelini. marginaliziranim grupama u društvu. javno zdravlje i drugi projekti koji daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici. a tako / time i u korist naših zaposlenih. dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard svojih zaposlenih.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 278 800 Web stranica: www. zajednici je potrebna podrška u svim segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu zajednicu. FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne stra tegije. djelujemo u njihovu korist. Vrednujući prilike u okruženju. Fabrika duhana Sarajevo d.

Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu. na temelju nauke i uzimajući u obzir ljudske potrebe. Fond se fokusira na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanj u životne okoline. donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu. Naša vizija: održiva budućnost naše planete.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.raznolikost života na Zemlji. godine. posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju životne okoline. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. gdje je bioraznolikost učinkovito sačuvana od strane ljudi. odabiru rješenja koja su održiva. Čitav svijet. Zadnji poziv je bio otvoren do 15.000 i 15. većinom u zemljama u razvoju. 4th Floor Station Road Cambridge. godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora International UK Government’s Department for Environment. Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost . podržano od strane globalne zajednice. Osnovan 2001. Web stranica: http://www.000 funti. S ponosom radimo na biološkoj raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji dijele planet. Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili agencija u svijetu u razvoju. CB1 2JD. morskim kornjačama i drveću. Pogledajte web stranicu za više informacija. Između 5. UK Tel: +44 1223 571 000 Faks: +44 1223 461 481. Food and Rural Affairs (Defra). Fauna & Flora International Jupiter House.fauna-flora.Fauna and Flora International Naziv programa The Flagship Species Fund Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40 zemalja. oktobra/listopada 2012. 80 Natrag na sadržaj . Ključna područja podrške Fonda su za na primatima. Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju.

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Naziv programa Program donacija Generalna područja rada su: ekonomska promocija i zapošljavanje. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. uključujući i organizacije civilnog društva. Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim pozivima za projekte. Kriterij podobnosti Različiti. Različite.de Web stranica: www. kako bi se uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala decentralizacija.de/en Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture. Čitav svijet uključujući i BiH. 81 Natrag na sadržaj . ovisno o donacijama i pozivima za projekte.bmz. Bonn office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Postfach 12 03 22 53045 Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn Germany Berlin office Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Stresemannstraße 94 10963 Berlin Germany Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0 Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00 Email: info@bmz.bund. Različita. podrška reformama na području administracije i sudstva. ovisno o pozivima.

82 Natrag na sadržaj . djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH. ali generalna područja podrške su: program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja. Na osnovu poziva za projekte. sufinasiranje izgradnje.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte.000 Sarajevo www. Pogledajte web stranicu za više informacija. i sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta Pogledajte web stranicu za više informacija. sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH. razvojne i edukacione programe u sportu za mlade. FBiH i BiH. Obala Maka Dizdara 2 71. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte.Federalno ministarstvo sporta i kulture Naziv programa Program donacija Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte. učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim međunarodnim takmičenjima. rekonstrukcije i opremanje sportskih objekta. program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.fmksa.

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa Program prevencije konflikta i izgradnje mira Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka ili započinjanja nasilnih konflikata. Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucij a koje su dovoljno jake da se izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede održivi mir i stabilnost. Program podržava projekte u sljedećim oblastima: medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom, kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom, razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga, izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju, izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata, izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti, izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva, izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima, poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima, promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima. Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR. Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30. juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije projekta. Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće prioritetne oblasti: subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika), jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz), sjeverna Afrika i srednji Istok, i druga konfliktna područja u svetu. Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti. Mogu konkurisati: međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje, belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane, i univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti. Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne podatke.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

83

Natrag na sadržaj

Kako aplicirati?

Pogledajte web stranicu za više informacija. Peace-Building Desk (S3.1) FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussels Belgium Email: peacebuilding@diplobel.fed.be Web stranica: www.diplomatie.belgium.be

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

84

Natrag na sadržaj

filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa filia/Fond osnaživanja žena Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu odrediti svoju budućnost. Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama. Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj. Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog pokreta. filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja. Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju osnovu za to. filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože, porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2013. godine.

Više zemalja svijeta uključujući i naš region. filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije: akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije, akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri mjeseca, organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat, intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene strukture, i organizacija je priznata dobrotvorna organizacija. Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva! filia ne finansira osobe i ne daje stipendije! http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575 filia.die frauenstiftung Alte Königstr. 18 D-22767 Hamburg Germany Tel: +49 40 380381 990 Email: info@filia-frauenstiftung.de Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

85

Natrag na sadržaj

Fledgling Fund
Naziv programa Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u poticanju društvenih promjena Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe, porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima: - Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao sredstvo za društvene promjene. - Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju. - Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko važnih društvenih pitanja. Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje, pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu. Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke kategorije: - Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to Audience Engagement". - Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje. - Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film. Tipično Fledgling Fund daje grantove između 10.000 USD i 35.000 USD. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 12. februara/veljače 2013. godine. Jesenji poziv za projekte će biti otvoren u narednom periodu. Čitav svijet. Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

86

Natrag na sadržaj

Kriterij podobnosti

se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD. www.thefledglingfund.org/apply Email: info@thefledglingfund.org Web stranica: www.thefledglingfund.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

87

Natrag na sadržaj

ba Web stranica: www. te su spremni kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih. pokazuju snažnu volju za uspjehom. kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim institucijama.hastor. Također. Na osnovu konkursa. odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. već svojim resursima Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva. Fondacija Hastor Bulevar Meše Selimovića 16 71. pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za postizanje ciljeva. srednjoškolce i studente iz cijele B iH koji naporno rade. Tokom godine. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce. nevladinim organizacijama. Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje brinu o obrazovanju. međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i nezaposlenost. Fondacija nije zamjena tj.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 88 Natrag na sadržaj . pogledajte web stranicu za više informacija.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 77 47 89 Faks: +387 33 77 09 75 Email: fondacija@hastor. imaju potrebu za finansijskom podrškom. Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjek tima. Pogledajte web stranicu za više informacija. alternativa roditeljima ili ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci. Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive.Fondacija Hastor Naziv programa Fondacija Hastor Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina.

od razvoja ideje.mozaik. Pogledajte web stranicu za više informacija.lokalna partnerstva: povjerenje.učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata. Pored ovoga. Soukbunar 42 71. .lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju povjerenje će ohrabriti ostale da se uključe. konsultacija o razvoju kapaciteta. ponos zbog učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu.Fondacija Mozaik Naziv programa Programi podrške Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja dodjeljuje grantove i pruža savjetodavnu podršku lokalnim inicijativama od zajedničkog interesa širom Bosne i Hercegovine.postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav. . Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost društvenog i ekonomskog razvoja kroz implementaciju programa koji podržavaju inicijative u ruralnim zajednicama.volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja. odabira korisnika. te gradi povjerenje neophodno za buduće inicijative. Organizacije civilnog društva na osnovu specifičnih poziva za projekte. Odabrali smo nekoliko programskih oblasti koje služe kao tematska osnova za akcije u zajednicama: kulturno naslijeđe. do evaluacije i monitoringa. te podstaći nove inicijativa. i . Ovisno o pozivu za projekte. pružena je mogućnost provođenja inicijativa na rješavanju bilo kojeg pitanja koje je zajednički odabrano od članova zajednica. prirodni. Sve Mozaikove aktivnosti. Tokom godine. 89 Natrag na sadržaj . otvorenost i podjela odgovornosti među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh. ovisno o specifičnim pozivima za projekte. kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u napredak. kroz tematski nefokusirani program “Za aktivne zajednice”.000 Sarajevo Tel: +387 33 266 480 Faks: + 387 33 266 482 Web stranica: www. . . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti BiH. . su zasnovani na sedam principa koji osiguravaju postizanje rezultata u zajednicama: .lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti ljudski. inkluzija/društvena pravda i podrška mladima.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta.

promoviraju saradnju između organizacija i donatora. a u BiH je aktivna na području klimatskih promjena. Avenue Louis Casaï 1216 Cointrin Geneva Switzerland Tel: +41 22 318 86 40 Faks: +41 22 318 86 41 Web site: www. Različita. 90 Natrag na sadržaj .org/node/4036 Oak Philanthropy Ltd Case Postale 115 58. tehničku podršku ili saradničke aktivnosti. i pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje.oakfnd. pitanja koja se dotiču žena. učenje o razlikama. Područja podrške su za: zlostavljanje djece. za održavanje ureda. Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata. uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta. i iniciranje novih sopstvenih programa. kapitalne projekte.Fondacija Oak Naziv programa Opšti ciljevi Program klimatskih promjena Oak fondacija radi na različitim područjima. pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja za kritična pitanja. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. ovisno o programu i vrsti podrške. Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: ciljaju na rješavanje korijena problema. međunarodna ljudska prava.org/node/20 Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora. briga o beskućnicima. životna okolina. Čitav svijet uključujući i BiH.oakfnd. Višegodišnji projekti su predmet provjera. www. pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od strane vlada. Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa. na načine: objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama. i grantovi za specijalne interese.

aprila/travnja. neformalne grupe. demokratizacija društva.000 Sarajevo. Drugi ciklus: do 15. pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14 do 23 godine. već da mogu i znaju dati više. realiziraju projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu. a sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa: Prvi ciklus: do 15. Treći ciklus: do 31.ba Web stranice: www. nakon realizacije njihovog projekta.fop. Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4. 91 Natrag na sadržaj .Fondacija Schüler Helfen Leben Naziv programa Fond za omladinske projekte (FOP) FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje.fop.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2013.2013. oktobra/listopada. FOP će svojim FOP-ovcima. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se pišu projekti. juna/lipnja.html Stiftung Schuler Helfen Leben Topal Osman Paše 22 71. www. BiH Tel: +387 33 550 660 Faks: +387 33 550 661 Email: office@shl.12. se FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr. godine. te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog p rvog projekta. godine. Svi projekti moraju biti završeni do 31.shl. politika i slično. dati podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje ideje. Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije.ba/tvojprojekat.ba i www. da ne čekaju da im se kaže i ukaže. nego što im se pruža i što im se omogućava. FOP želi da podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični. kultura. Čitava BiH.000 KM. mediji.

Projekti mogu biti iz različitih oblasti djelovanja: ekologija. 2. te uopšte donatorima Tuzle. posebno mlade. te ohrabruje mlade na društveno korisnu akciju. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla podržava su: kulturna dešavanja.000 KM za formalne i neformalne grupe građana.Fondacija tuzlanske zajednice Programi finansijske podrške: 1. Svi projekti treba da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice. zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja. zalažu se za razvoj dugoročnih. Grantovi iz program a podrške otvorenom obrazovanju. kultura. itd. edukacije. juni i novembar. na samoorganiziranje i društvenu akciju. sportske aktivnosti. vladinim i nevladinim institucijama. porodicama. Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle. Tokom cijele godine. zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih partnerstva. neformalno obrazovanje. Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga. Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj građana. Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM. Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se izdaju namjenski grantovi za određene institucije. te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini. 92 Natrag na sadržaj . a prema dogovoru sa donatorom Općina Tuzla. društveni život. Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nezavisnih fondova koji će služiti razvoju zajednice. rekreativni sport. te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju zajednice putem umrežavanja. Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta god išnje i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april. posebno mladih. Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva). pojedincima. Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim inicijativama je motivirati građane. u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u Tuzli. kultura življenja. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka Tuzla” (putem javnog poziva). koja udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva. te druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj osnovi. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama. građanskom organiziranju. društveno zabavni događaji. organizacije i zajednice: Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice. u aprilu i novembru. Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih.

org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći na www. Ne razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5. 93 Natrag na sadržaj . Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke.omladinskabanka.org Web stranica: www. materijalno ili kroz volonterski rad. radi na prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe mladih 3 i više članova/ica.fondacijatz. Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe građana/ki).000 Tuzla Tel: + 387 35 362 831 Faks: + 387 35 362 830 Građanske inicijative: inicijative@fondacijatz. Uputstvo za apliciranje se može naći na www.000 KM. društvene domove i škole. Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta. ima zadatak da istraži probleme u zajednici. sastavljen od mladih ljudi iz Tuzle.fondacijatz.Kako aplicirati? Kontakt organizacije i udruženja. Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za opštedruštvenu korist. Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina.org u sekciji “ZA APLIKANTE”.org Omladinske inicijative: obt@fondacijatz.org Email (generalni): fondtz@fondacijatz. kao i neformalne grupe građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom aplikacionom obrascu.org u sekciji PREUZIMANJA! Matije Gupca 13 75.

nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom partnerstvu daju podršku ranjivim grupama. zdravstvenu zaštitu. . ekspertiza i vještina od značaja za razvoj nevladinih organizacija. kao i negativne posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH takođe) i socijalni razvoj. Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini su: . . zaštiti i poštivanju ljudskih prava. sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne isključenosti i siromaštva dobija na važnosti.stare osobe. . .ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije.osobe sa invaliditetom. . nevladinog i poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije.osobe sa invaliditetom. . .jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog. Takođe. 94 Natrag na sadržaj .izdavanje knjiga.podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima.žene. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti u BiH.manjine.olakšanje razmjene znanja.podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja.unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u BiH. .organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva Fondacije. . . zasnovanu na punom ostvarivanju. . javnog i privatnog sektora.porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa. . brošura. i .podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne inkluzije u realizaciji ciljeva. iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu. obrazovanje. . .saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije.Fondacija za socijalnu uključenost Naziv programa Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i implementaciji SSU. i . . Stoga.razmjena znanja.doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji partnerstva aktera iz vladinog.zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe). djeca i mladi. iskustava. i . imajući u vidu da se socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila. nevladinog.osobe u stanju socijalne potrebe. Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: . . biltena i drugih publikacija u području djelatnosti i ciljeva Fondacije.

000 KM 75. 95 Natrag na sadržaj .000 KM. Branilaca Sarajeva 47 71. Rok zadnjeg poziva za projekte je bio 07.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali se u narednom periodu očekuju novi pozivi za projekte.000 Sarajevo Tel: + 387 33 219 313 Faks: + 387 33 219 314 Email: sif@sif.ba Web stranica: www. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Rok za prijave Geografsko područje podrške Bosna i Hercegovina. Pogledajte web stranicu za više informacija.sif.Veličina donacije Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25. maj/svibanj 2012. godine.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. .medicinska istraživanja. i . . . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. kako bi ih drugi donatori preuzeli. 96 Natrag na sadržaj . Pet je glavnih područja podrške.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i to: .org Web stranica: www. Fondation de France 40 avenue Hoche 75.poštovanje digniteta osoba. Pogledajte web stranicu za više informacija. rezultati su evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju.društvena kohezija. Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti podržani u okviru naših programa. Nije specificirana.zdravstvo. Tokom čitave godine.kultura. procjena i valorizacija.008 Paris Tel : + 33 1 44 21 31 00 Faks :+ 33 1 44 21 31 01 Email : webmaster@fdf. koja je glavni faktor isključenja. Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška.fondationdefrance. i . Promoviramo razmjene ekspertize. .životna okolina. Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje: . Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama društva.borba protiv izolacije. Nakon implementacija.lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici.Fondation de France Naziv programa The Fondation de France The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa.

godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale bosanskohercegovačko društvo. civilno društvo. ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region. Različita.-2011. Maršala Tita 19/III 71.Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Naziv programa Programi podrške Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993. pravnim i ekonomskim reformama. godine su obrazovanje. Institut otvoreno društvo Institut otvoreno društvo (Open Society Institute .osfbih. te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini. pravo.000 Sarajevo. Osim navedenih programa. Romi i lokalna uprava.ba Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.org. 97 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.osfbih. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju. Kako aplicirati? http://www. na osnovu specifičnih poziva za projekte. na osnovu specifičnih poziva za projekte. Tokom godine. medijima.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 33 44 44 88 Email: http://www. uključujući i Bosnu i Hercegovinu.OSI) je privatna.org. javnom zdravstvu. grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže Soros fondacija. postoje programi i projekti koji se realiziraju na nivou Mreže Soros fondacija. Prioritetne programske oblasti FOD-a BiH u periodu između 2006. grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50 zemalja širom svijeta.

FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) Naziv programa Program podrške Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:  Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta. uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa.ba Web stranice: www. traju od tri do pet godina.mcp.gov. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. pogledajte web stranicu za više informacija. bez obzira na državne granice.  Kapaciteti . BiH Tel: +387 33 492 597 Faks: +387 33 492 632 Email: info@ncp-fp. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta. te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte .ncp. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984. kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije. Evropa.  Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja.ba i www. Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call. Na prijedlog Evropske komisije. Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament. istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća). 98 Natrag na sadržaj .uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. godine. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Trg BiH 3 Sarajevo.  Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke.ba Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovisno o pozivu za projekte. uključujući BiH.

. građenje. projekti koji demonstriraju jedno ili više od sljedećeg će biti u našem posebnom interesu: . Na osnovu otvorenih poziva za projekte. Sem toga. Samo u posebnim okolnostima ćemo finansirati donacije koje prelaze 100. i . naša prosječna veličina donacije je 40.održive promjene. Trenutno Fondacija prolazi kroz strateško restruktuiranje. ne finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili nedozvoljeno lobiranje. liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije.ambiciozne ideje. Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. . Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu. nacionalnosti. invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi. Kao smjernica.smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje razvijene. Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne organizacije.Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) Naziv programa Freedom to Create Grants Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije. pa do izgradnje kapaciteta. Programi koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati. Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju.000 USD. nove aktivnosti i planovi će biti poznati u narednom periodu.000 USD. www. .com Freedom to Create Level 46 UOB Plaza 1 80 Raffles Place Singapore 048624 Tel: +65 62 105 560 Email: info@freedomtocreateprize.com Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim organizacijama. do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo. vjeroispovijesti. godina. Zemlje u razvoju (uključujući i BiH). u mnogim slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre. Freedom to Create neće podržati organizacije koje diskriminiraju na bazi rase.načini mjerenja uticaja projekta na društvo.novi pristup pitanjima i izazovima. Ipak. pola. 99 Natrag na sadržaj . Također. pogledajte web stranicu za više informacija. Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani.freedomtocreate.

FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) Naziv programa FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurs e. odnosno kolektivima koji su različiti u svom članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim mladim ženama. srednje i istočna Evrope. strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje vode feministikinje. godine.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. marta/ožujka 2013. 100 Natrag na sadržaj .uključivom organiziranju. mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva. te Zajednice nezavisnih država). mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim područjima.000 USD.neformalne i formalne grupe. Suite 150. siromašne. ali ne ograničavajući se na: izbjeglice.grupama. Cilj FRIDA-e je pružanje dostupnih. i . žene s invaliditetom. Do 5. transrodne.poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom.org Web stranica: http://youngfeministfund. . žene sa sela. Azija i Pacifik. žene koje žive s HIV/AIDS-om. Latinska Amerika i Karibi. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. biseksualce.grupama.. kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta. Bliski Istok. i . http://youngfeministfund. žene koje žive u zemljama sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama. uključujući. .org/grants-program/apply-for-a-grant FRIDA | The Young Feminist Fund c/o The Association for Women’s Rights in Development 215 Spadina Avenue. lezbejke. te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene. mreže ili kolektivi sa sjedištem u globalnom jugu (Afrika.promicanju i odbrani ljudskih prava žena. Toronto.grupama. . . etničke. regionalnom ili međunarodnom nivou. Trenutni poziv za projekte je otvoren do 26. seksualne radnice. Prioritet će biti na: . nacionalnom.malim. mrežama. grupama u nastajanju. mrežama ili kolektivima sa malo ili nimalo pristupa finansiranju od većih donatora. sredstva i jača učešće i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta. Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene: . ON M5T 2C7 Canada Tel: +416 594 3773 Faks: +416 594 0330 Email: info@youngfeministfund. nacionalne i kastne manjine.

Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka. ekonomskih i društvenih uslova.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.razvoj neovisnih medija. i . Friedrich-Ebert-Stiftung Ured Bosna i Hercegovina Kupreška 20 71. .podrška demokratizaciji zemlje i društva i jačanje civilnog društva. Ebert.ba Web stranica: www. FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos: . .osnaživanje slobodnih sindikata.facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za nadarene mlade osobe kroz stipendiranje. ali i čitav svijet.facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između država i različitih interesnih grupa.dostizanje poštovanja za ljudska prava.Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) Naziv programa Friedrich Ebert Stiftung (FES) Fondacija FES je osnovana 1925. socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja služi sljedećim ciljevima: . . Nije specificirana. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i . a u duhu demokratije i pluralizma. . .unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih sfera života.000 Sarajevo Tel: +387 33 722 010 Faks: +387 33 613 505 Email: fes@fes. godine kao političko naslijeđe prvog demokratski izabranog predsjednika. 101 Natrag na sadržaj .promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih zemalja.doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji. .poboljšanje generalnih političkih. Tokom čitave godine. Friedrich Ebert.fes.

grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih prava. i . Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca ljudskih prava koji su direktno ugroženi. Front Line za cilj ima promociju poštovanja UN Declaration on Human Rights Defenders.telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava na arapskom. mali grant može biti odobren unutar 48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora. engleskom. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Molimo Vas da direktno kontaktirate centralni ured. Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca ljudskih prava.mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljuds kih prava uključujući dvogodišnji Dublin Platform. te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti. Front Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih branioca ljudskih prava. Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti. 102 Natrag na sadržaj . . Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489.000 EUR. pravne troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani.Front Line .odmor i predah. godine sa specifičnim ciljem zaštite ugroženih branioca ljudskih prava. Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima ljudskih prava uključujući: .godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk. . Do 6.obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti. Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca ljudskih prava. Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih organizacija. uključujući Front Line stipendije. Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih prava. Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative on Human Rights Defenders. francuskom.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Naziv programa Front Line . uključujući digitalnu sigurnost.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) Front Line je osnovan u Dublin-u 2001. španskom i ruskom jeziku. . U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje branioca ljudskih prava. .međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih prava. . ljudi koji rade na nenasilan način za bilo koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim bra niocama ljudskih prava.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti.frontlinedefenders.org/emergency Front Line .org Web stranica: www. Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca ljudskih prava. 103 Natrag na sadržaj .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. www.The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office Second Floor Grattan House Temple Road Blackrock Co Dublin Ireland Tel: +353 01 212 3750 Faks: +353 01 212 1001 Email: info@frontlinedefenders.frontlinedefenders. Čitav svijet.

šireći razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica.Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa CEEBP Program donacija CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i istočne Evrope. Mađarskoj. Litvaniji.000 do 3. Sloveniji i Slovačkoj. Hrvatskoj. avgust/kolovoz svake godine.1017 RC. Makedoniji. Bugarskoj. Pogledajte web stranicu za više informacija.ceebp.ceebp. Obično se dodjeljuje suma od 1. Kosovu. Estoniji. Latviji. dobro obrazložena potreba aplikanta. Bjelorusiji. godini prvi poziv je bio otkazan. Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalite t rada.org Korte Leidsedwarsstraat 12 NL . 104 Natrag na sadržaj . Amsterdam Tel: + 31 20 33 01 383 Email: ceebp@ceebp. Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici. Bosni i Hercegovini.000 EUR. jasan budžet. 15. Prioritet se stavlja na prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka. Srbiji. Češkoj. Poljskoj. kvalitet izdavačke kuće i prevodioc. Rumuniji. Crnoj Gori.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji. dostupnost dodatnog finansiranja. U 2013.org Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati www. februar/veljača i 15.

te rijetke arhivske i savremene snimke. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od samostalnih umjetnika/ca. djela i popularnih pjesama.i nastavili su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja. A to je upravo ono što su učinili. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. slobodu. mart/ožujak i 1. Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje vrijeme i sredstva za svoju kampanju. na osnovu specifičnih poziva za projekte. digitalnim medijima. snimaka i muzike. Također. alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i uredničkih slike. prije samo jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo.uključujući nagrađivane vijesti. kako bi se istakli iz dokumentarnog stila tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom. jer oni rade zajedno kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom izboru. sva tri partnera: fotograf. maj/svibanj (rokovi su različiti po pozivima za projekte). Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito ispričali svoje priče. komuniciranje i povezivanje. političkih i kulturnih priča. Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog) Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu. Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka . Zato i dalje nude Grants for Editorial Photography. Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika . Na završetku ovog projekta. Kao vodeći kreator i distributer slika. snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda. podršku i znatna sredstva. sportske i zabavne sadržaje. Čitav svijet. Idući rokovi prijave su 1. Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za stvaranje. snimaka. gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja.i dati alate za stvaranje nadahnuća za vaš vlastiti rad. Osim toga. Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju) Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih društvenih. muzike i drugog vrhunskog sadržaja. shvaćamo da je stvaranje i upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme.Getty Images Naziv programa Getty Images 1995. I dok nam brzi on-line pristup slikama. 105 Natrag na sadržaj . što im je potrebno su inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje koja podići svijest o njihovom radu. Različita. neprofitna organizacija i komunikacijska agencija uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima. godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba. cilj je potaknuti komunikaciju . To je razlog zašto daju grantove za pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova.

aspx Za aplikante iz BiH kontakti su: Guliver Trade SRL Str. Bucuresti Romania Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638 Faks: + 40 21 310 3497 Email: office@guliver.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.gettyimages.ro Web stranica: www.com/getty_images_grants/overview.gettyimages.com Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? http://imagery.guliver. 18 Sector 1. Crisana nr.ro Generalna web stranica: http://company. 106 Natrag na sadržaj .

Filmaši mogu koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje.globalfilm. kao i za plaćanje za post-proizvodnih troškova. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.htm The Global Film Initiative 145 Ninth Street.org Web stranica: www. Inicijativa. juli/srpanj 2013. 107 Natrag na sadržaj . Do 10. CA 94103 Tel: +1 415 934 9500 Faks: +1 415 934 9501 Email: gfi-info@globalfilm. centralne i istočne Evrope. Idući rok za prijave je 15.Global Film Initiative Naziv programa Global Film Initiative Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za pomoć nezavisnom filmu iz Afrike. godine za promicanje međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma. Latinske Amerike i Bliskog istoka. #105 San Francisco. Kako aplicirati? www. Azije. kao što su laboratorijske naknade. godine.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.org/application_eng.globalfilm. Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost. zvuk i pristup modernim sistemima obrade.000 USD. pokazuju ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne poglede na svakodnevni život širom svijeta. podržava filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije. Inicijativa daje brojne potpore zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije filmova pod nazivom Global Lens. također. Osnovana je 2002.

GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična područja: škole i stipendije.org Web stranica: www. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) Naziv programa Opšti ciljevi Global Fund for Children Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta.globalfundforchildren.000 USD. NW Suite 420 Washington. opasan dječiji rad. biti registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade. Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu). Kriterij podobnosti Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije. 5.globalfundforchildren. 108 Natrag na sadržaj .000 USD do 20.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/what-we-do The Global Fund for Children 1101 Fourteenth Street. komercijalno seksualno iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka. www. DC 20005 Tel: +1 202 331 9003 Faks: +1 202 331 9004 Email: info@globalfundforchildren.

org/grants. zaštiti biološke različitosti i dobijanju prava za bolji život u budućnosti. Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače ne bi imali pristup finansiranju. Ovi savjetnici – biolozi. Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike širom svijeta. pravnici.000 USD.greengrants. 109 Natrag na sadržaj . šumari. www. ekonomisti. Otvoreno tokom čitave godine. održivog života.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Razvili smo model finansiranja koji se oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u regionima ili na pitanjima koja podržavamo. Za više informacija pogledajte www.org Web stranica: www.Global Greengrants Fund Naziv programa Opšti ciljevi Global Greengrants Fund Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci ljudima u zaštiti životne okoline. Naši savjetnici rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i druge podrške ovim grupama.org/ourcommunity.greengrants. Tipično 500 USD do 5. inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe. CO 80301 Tel: +1 303 939 9866 Faks: +1 303 939 9867 Email: info@greengrants. novinari . Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. menadžeri neprofitnih organizacija.greengrants.html Global Greengrants Fund 2840 Wilderness Place Suite A Boulder.

unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava.povećan pristup obrazovanju. Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene samo na ova područja): . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. USA Tel: +1 415 248 4800 Faks: +1 415 248 4801 Web stranica: www.povećanje građanskog učešća. 110 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti www.Global Fund for Women (Globalni fond za žene) Naziv programa The Global Fund for Women Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekono mska neovisnost.000 USD. . CA 94108.org/apply-for-a-grant/information-for-womensgroups www.globalfundforwomen.izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera.globalfundforwomen.org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Suite 500 San Francisco.promicanje društvene filantropije.org/apply-for-a-grant The Global Fund for Women 222 Sutter Street. .osiguranje ekonomske i okolišne pravde. povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama. . Tokom čitave godine. . i .globalfundforwomen. Od 500 USD do 30.

3.Global Fund to Fight AIDS. kako slijedi: 1. Tematski prozor za omladinu. Različita po segmentima / prozorima finansiranja. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja oktobra/listopada 2011. s težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija. kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim kriterijima odabira. Svi projekti bi. 6.theglobalfund. koji je na polju HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava. http://portfolio. Pogledajte web stranicu za više informacija. kao inovativni projekti.org/en/ Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 111 Natrag na sadržaj . Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM). godine. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. trebali doprinijeti programu pod nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama. 2. Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga (CSW). tuberkuloze i malarije) Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP. Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u BiH. Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e. tuberkuloze i malarije) Naziv programa Global Fund to Fight AIDS. Tematski prozor za Rome. 4. Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU). Tematski prozor za stigmu. novi se očekuje u narednom periodu. 5.

Želimo ispuniti prazninu u učenju. Koje nikada prije nisu bile isprobane. i . novi se očekuje u narednom periodu.inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje. Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvod e. Ideje koje su VISOKOG RIZIKA. Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama. One ne moraju izravno rješavati problem korupcije. Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20 projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari. Ideje koje DIJAGNOSTICIRAJU ili UBLAŽAVAJU izazove TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI.ideja koje se odnosi na određena pitanja. dijagnoza protiv smanjenja korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ideja koja se bavi pitanjima korupcije.one riješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj. Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme istomišljenika širom svijeta. To znači da ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija.ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće. Do 10. Zadnji poziv za projekte je zatvoren. Ideje koje mogu uključiti tehnologiju. 2) skicirajući preduslove za postizanje tog cilja. . i sve ostale bitne faktore. POTPUNO NOVE ideje. Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji: . transparentnosti i/ili odgovornosti. III) krajnji cilj npr. . 3.mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila ili procese i/ili kako se nositi s njima. . 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni.000 USD. alate ili metode. . II) sektor npr. . . kontekstualna ograničenja. i 4) artikulirajući pretpostavke da objasne hipoteze. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje. no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela.ideja koja može biti isprobana sa ~10. 2. jer je njihov potencijal uticaja velik. iako šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi. Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu: potrebnih sredstava vs. javne odluke.000 USD. itd. identificira problem . One nisu poznata "rješenja".pristup. Ako uspiju. metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao potpuno novi. transparentnosti i odgovornosti (T&A) zajednica prakse. ove ideje bi bile transformativne .Global Integrity Innovation Fund Zašto je pokrenut program TESTING 123? 1.ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem . dokumentaciji. Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE . ali ne neophodno. budžeti. zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade. vladavina prava.. a umjesto toga. usluge. onih dostupnih.Global Integrity Innovation Fund Naziv programa TESTING 123 .ideja imaju jasnu teoriju promjene. 112 Natrag na sadržaj .

globalintegrity. Kako aplicirati? http://innovation.org/applying/ Kontakt http://innovation. i IV) pristup npr.org/contact/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. itd. korištenje tehnologije (online. 113 Natrag na sadržaj . mobitel.) protiv ne-tehnoloških aspekata.odgovornosti.globalintegrity.

Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe)
Naziv programa Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu, književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača, plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova. Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja: - demokratija, vladavina prava i civilno društvo, - tekuća regionalna i globalna pitanja, - kulturna dimenzija evropskih integracija, - novija njemačka istorija, i - izvanredna djela suvremene njemačke književnosti. Pažnja će se također posvetiti i: - klasičnoj njemačkoj književnosti, - suvremenoj drami, i - kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade. Različita. kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, kraj aprila/travnja: sve kategorije, kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i kraj oktobra/listopada: sve kategorije.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Čitav svijet.

Kriterij podobnosti

Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.

Kako aplicirati?

http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina Bentbaša 1a 71.000 Sarajevo Tel. +387 33 570 000 Faks: +387 33 570 030 Email: info@sarajevo.goethe.org Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

114

Natrag na sadržaj

Grand Challenges Canada
Naziv programa Stars in Global Health (Zvijezde globalnog zdravlja) Ovaj jedinstveni program omogućava inovatorima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i u Kanadi da razviju svoje hrabre ideje s velikim uticajem na poboljšanje globalnih zdravstvenih uslova. Tražimo ideje koje odražavaju cijeli spektar globalnog zdravlja, uključujući otkrivanje lijekova, medicinskih uređaja i dijagnostike, razvoj cjepiva, zdravlje i medicinsku edukaciju, majku i dijete, nezarazne bolesti (uključujući i mentalno zdravlje i rak) i informacijsko-komunikacijske tehnologije, vode i kanalizaciju, te poljoprivredu. Grand Challenges Canada poziva na dostavu prijedloga koji mogu biti lako implementirani u zemljama u razvoju u cilju poboljšanja globalnog zdravlja. Tražimo ideje koje su hrabre i kreativne, te imaju potencijal da naprave značajan uticaj na globalni zdravstveni problem. Predložene inovacije trebale bi: 1. imati veliku vjerojatnost postizanja značajnih i mjerljivih zdravstvenih dobitaka u okruženju sa slabim resursima, i 2. povećala učinkovitost, apsorpciju, prihvatljivost uticaja, održivost i integrirajući naučno/tehnološke, društvene i poslovne inovacije. Mi to zovemo "Integrirana inovacija". (pogledajte www.grandchallenges.ca/inte-grated-innovation). Poželjni kvaliteti uključuju: - pristupi koji se mogu koristiti na učinkovit način za poboljšanje zdravlja u zajednicama koje su bez ili samo sa osnovnom zdravstvenom infrastrukturom/ osobljem, rješenja za odgovarajuća mjesta s ograničenom infrastrukturom (npr. nedostatak električne energije ili čiste vode, itd.), pristupi koji smanjuju održavanje i obuku, rješenja koja se mogu lako asimilirati u kulturnim praksama i postojećim zdravstvenim sistemima (uključujući i zajednice bez ili sa osnovnim zdravstvenim institucijama), ekstremna dostupnost, pristupi koji odražavaju razumijevanje ciljnog tržišta i korisnika, rješavajući potrebe korisnika, i rješenja koja uključuju solidan poslovni plan za poticanje tržišne penetracije i primjene u siromašnim zemljama. Inicijalno će biti dodjeljeni grantovi do 100.000 kanadskih dolara na 12-18 mjeseci da pokažu vrijednost ideje koncepta. Nakon evaluacije mogu se dodijeliti grantovi do milion kanadskih dolara sa potencijalnim vezama sa privatnim sektorom. Rok za trenutni poziv za projekte je 6. februar/veljača 2013. godine. Čitav svijet, sa fokusom na zemlje u razvoju. www.grandchallenges.ca/grand-challenges/gc1-stars/stars-programinformation http://applications.grandchallenges.ca/ Email: stars@grandchallenges.ca Web stranica: www.grandchallenges.ca

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

115

Natrag na sadržaj

Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa Program malih grantova The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije. Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom svijetu. Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama, međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja. HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za duži period moraju biti dobro pojašnjene. Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Čitav svijet. HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne daje donacije institucijama. www.hfg.org/rg/application.htm 25 West 53rd Street, 16th Floor New York, NY 10019-5401 USA Tel: +1 646 428 0971 Faks: +1 646 428 0981 Web stranica: www.hfg.org

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

116

Natrag na sadržaj

Heart and Hand Fund
Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Program malih grantova Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na Balkanu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Rok za prijave Geografsko područje podrške

SAD i zemlje Balkana.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html Heart & Hand Fund/Peace Development Fund PO Box 3070 Half Moon Bay, CA 94019, USA Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: deadcow@igc.org

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

117

Natrag na sadržaj

Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokra tija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i praktično međunarodni akter. Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja. 1. Mi smo agencija za zelene ideje. Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva. Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije. 2. Mi smo međunarodna politička mreža. Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija. 3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava. Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, lju dska prava, demokratiju i samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima. Nije specificirana. Tokom godine. BiH i svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

118

Natrag na sadržaj

000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 260 450 Faks: +387 33 260 460 Email: h.boell@bih. 119 Natrag na sadržaj . Heinrich Böll Stiftung Ured za Bosnu i Hercegovinu Čekaluša 42 71.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Kriterij podobnosti Poslati upit za više informacija.net.boell. Poslati upit za više informacija.ba Web stranica: www.

ch Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti. ekonomskom i političkom smislu.: +41 44 360 88 95 Email: projektdienst@heks. Svi ljudi bi trebali živ jeti dostojanstveno i sigurno u društvenom. 120 Natrag na sadržaj . nepravde i društvene nejednakosti. a kao Fondacija radi od 2004. a švicarske građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima.heks.  Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u BiH. HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće. Geografski fokus je istočna Bosna. uključujući i BiH. godine od strane Federation of Swiss Protestant Churches. Veliki broj zemalja širom svijeta. Kako aplicirati? www. smješten je u Cirihu i ima ured u Lozani. HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo njihovo zapošljavanje. HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i ekonomskih uslova. HEKS specifično radi na sljedećim područjima:  Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u proizvodnji i prodaji proizvoda.heks. Glavni fokus je poboljšanje lanca dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade. te se bori protiv uzroka gladi. HEKS je ustanovljen 1946.  Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih problema u BiH. Veoma limitirana.ch/en/worldwide/west-balkans HEKS Kommunikation Projektdienst 8042 Zurich Tel.Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) Naziv programa Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland). Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.ch Web stranica: www. godine. Francuska skraćenica je EPER (Entraide Protestante Suisse). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Nije definiran.

imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se zadovoljile potrebe njihovih zajednica. Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om. mladih transgender osoba. 5.hivyoungleadersfund. HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih kako bi pregledali projekte i davali preporuke. 121 Natrag na sadržaj . uključujući i mlade osobe koje žive s SIDA-om. NY 10001 USA Email: info@hivyoungleadersfund. Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao neprofitne organizacije. u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa. mladih gej muškaraca. mladih ljudi koji koriste droge i mladih žena. mladih ljudi koji žive s SIDA-om. ovisno o lokalnom kontekstu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Neregistrirane grupe moraju identificirati fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani. Mladi na čelu organizacija trebaju imati d o 30 godina.org/grants-program/apply-for-a-grant HIV Young Leaders Fund 494 8th Avenue Suite 505 New York.hivyoungleadersfund. Kriterij podobnosti - Kako aplicirati? www. Fond je napor inovativnog partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na SIDA-u. Na osnovu otvorenih poziva. CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način pregledom aplikacija.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CRP također garantira da pogođene zajednice. HIV Young Leaders Fund će ulagati u mlade vođe i njihove koalicije.000 USD.HIV Young Leaders Fund Naziv programa HIV Young Leaders Fund HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa mladih koji rade na pitanjima SIDA-e. Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na finansiranje.000 USD do 15. To uključuje organizacije mladih seksualnih radnica. Pogledajte web stranicu za više informacija.org Web stranica: www. HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše pogođenih SIDA-om. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice.

000 EUR za post-produkciju.Hubert Bals Fund Naziv programa Opšti ciljevi Hubert Bals Fund Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka. odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti. Box 21696 3001 AR Rotterdam the Netherlands Web stranica: www. 10. HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte. avgust/kolovoz. 20. mart/ožujak i 1. Africi i Latinskoj Americi.2 miliona EUR za pojedinačne grantove do 10. Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta. istočnoj Evropi.000 EUR za radionice.filmfestivalrotterdam. Odabir se vrši dva puta godišnje. Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1 . 122 Natrag na sadržaj . www.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. na Bliskom istoku.com/professionals /hubert_bals_fund/projectentry/ International Film Festival Rotterdam Attn.000 EUR za digitalnu produkciju. Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije. i 15. Hubert Bals Fund P.000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla.O.filmfestivalrotterdam. 30. Čitav svijet.000 EUR za skripte i razvoj projekata. Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz zemalja u razvoju. sa rokovima 1. Od početka rada Fonda 1988. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih filmaša u Aziji.

zaštita i usluge podrške (koordinacija. i spriječavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe. Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku.org/funding www. U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je identificirati vodeću organizaciju u konzorciju. podesnosti. iskustvom i ekspertizom. kao što je npr. www. i jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija. itd. voda. logistika i komunikacija). efikasnosti i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse. nevladina organizacija. HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim diversificiranim znanjem. (c) akademska ili istraživačka institucija. Profitni entiteti mogu biti dio konzorcija. nepredviđene okolnosti i planiranje). Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova. njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa kojima se suočavaju organizacije u dostavlj anju humanitarne pomoći. 123 Natrag na sadržaj . lijekovi.humanitarianinnovation.000 funti. dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i dodatni programi ishrane). ali govori o sljedećim područjima: materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa. iako su prihvatljive i individualne aplikacije. pokrivenosti. akademika i osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u procesu inovacija. koordinacija pomoći.org/about Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i analiza inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih mogli podijeliti sa širom zajednicom . sistem ranog upozoravanja. HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije (1-prepoznavanje. rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo infrastrukture). Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta. Vodeći aplikant mora biti (a) neprofitan.Humanitarian Innovation Fund Naziv programa Opšti ciljevi Humanitarian Innovation Fund Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u identificiranju. 2-pronalazak. 3-razvoj. podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima. implementraciju i testiranje inovacije.000 funti koji podržavaju razvoj.). Konkretno. Humanitarian Innovation Fund radi na: omogućavanju i podršci humanitarnim inovatorima da implementiraju svoje kreativne ideje u procesu inovacije. U okviru drugog poziva za projekte su davali podršku za velike grantove do 150. (b) javna ili vladina institucija. Mali grantovi su veličine do 20.humanitarianinnovation. ali ne mogu biti vodeći aplikant / korisnik granta. 4-implementacija i 5-difuzija) koji će doprinjeti poboljšanju relevantnosti.

34th floor New York. Hellman i Hammett su oboje bili ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti. Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian Hellman sa donacijama koje nose njeno. House Un-American Activities Committee i Hammett pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. te imaju finansijske potrebe. 124 Natrag na sadržaj .org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 USD i 10. romanopisca Dashiell Hammett-a.Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants Naziv programa Hellman / Hammett program donacija Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona. McCarthy-ijem. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? Veličina donacije Između 1. Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. i to Hellman pred U. kao i ime njenog dugogodišnjeg pratioca. Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom godina. NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700 Faks: +1 212 736 1300 Web stranica: www.org/en/node/75288 350 Fifth Avenue. se Podrška piscima koji imaju problem u radu. Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru.hrw. Čitav svijet.000 USD. čija je komunistička paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice".S. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? www.hrw.

Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH. svaka tri mjeseca. jačati kapacitete Fondacije. razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva.Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini Naziv programa Program malih grantova IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini – osnovana je u julu 2009. privrednim subjektima i medijima. podržavajući inovativne modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće da obezbjedi djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada. će objaviti četiri poziva za dostavljanje prijedloga projekata. In fondacija. pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog društva koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i Hercegovini. i romska djeca i obrazovanje. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje prijava možete dobiti putem emaila na adresu: info@infondacija. i to početkom februara i maja.ba. s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece u BiH. gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica. nadležnim institucijama. krajem a vgusta i sredinom novembra tekuće godine. Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH zalaže se za unaprjeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u sve društvene tokove u BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013.IN Fondacija . Ciljevi i djelatnosti Fondacije su: poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz unaprjeđenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života. IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje. prikupljati sredstava. važnim za njihov rast i razvoj. Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija. s posebnim naglaskom na temu nasilja. kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim za njihov rast i razvoj. promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije. pružanjem podrške lokalnim organizacijama civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada. preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i omladinskim grupama u lokalnim zajednicama. 125 Natrag na sadržaj . godine na inicijativu članica Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF CEE) za BiH. u toku 2013. Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva u kojem se njihov glas čuje i uvažava. Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u BiH. kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade na unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih. i to za sljedeće pod programske oblasti: vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama.

godine.ba Web stranica: www. aprila/travnja 2013.102 Banja Luka Bosna i Hercegovina Tel/faks: +387 51 464 460 Email: info@infondacija. Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje. učešće djece i m ladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju projekta. Prijave slati na dolje navedenu adresu IN fondacije.org/kriteriji-za-finansiranje In fondacija P.Trenutni poziv je otvoren do 29. kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada sa ciljnim grupama. projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s korisnicima. Geografsko područje podrške BiH. lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu. bilo kroz finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške.infondacija. 45 78.P. Po prijemu prijedloga projekata. projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade. 126 Natrag na sadržaj . Više informacija: www. Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima. NVO bi trebale da promovišu socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH.infondacija. Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu: za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane nevladine organizacije. važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kroz svoje aktivnosti.

grants@ic-mp. Kratkoročni grantovi do 4.Program za dodjelu malih grantova Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu. koji će iskazati puno poštovanje za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica. 127 Natrag na sadržaj . apliciranja pogledajte: www. programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva.org/resources/documents/.000 Sarajevo. Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih organizacija. te u jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba. Projekti u trajanju do 6 mjeseci do 10.International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) Naziv programa Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva .000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela komemoracija i sjećanja do 30. a koji se tiču porodica nestalih osoba. pružanje dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih projekata.000 KM. pravdu i reparaciju.ic- Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) Alipašina 45/A 71. Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva. Iako javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte. kao i partnerski projekti između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti.000 KM. Za više informacija o načinima mp.ic-mp.org Web stranica: www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH i zapadni Balkan. BiH Tel: +387 33 280 800 Faks: +387 33 280 900 Email: jcsi. godine. Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011. Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevl adinih organizacija / mreža nevladinih organizacija.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja.

Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove. naučne metode razmnožavanja. medijima ili široj javnosti. rasta i napretka. kaste. medije. seminare. IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i smjernice o pitanjima politike i strategije. Više informacija možete dobiti na internet stranici www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 128 Natrag na sadržaj . To potiče rast novih grupa humanista i predstavlja humanističke interese u UN. HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU -a sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji. Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s svjetovnim životnim stavovima. racionalističkih. medijima ili široj javnosti. reklame. UNESCO. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku.nl. slanje predstavnika/ca na sastanke ili konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica. porijekla. proizvodnju informativnih materijala.hivos. i/ili pomaganje ljudskih prava drugih posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije. medije. praznovjerja i alternativne religije. rada ili spola. promoviranje sekularizma. Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne član ove. Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku. promoviranje znanstvenih metoda. medija ili šire javnosti. izabranih službenika/ca i drugih volontera/ki. članke u tiskanim medijima i slično. izdavaštvo. skeptičnost prema aktivnostima vraćanja. otkrivajući kršenja ljudskih prava od vlade i zagovaranja prema političarima. ili izgradnja organizacijskih kapaciteta. reklame. poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava. Harareu i Kostariki. promoviranje ljudskih prava. odnosno poboljšanje ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji. i regionalnim uredima u Bangaloreu. Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara. Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih područja: promoviranje humanizma. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati promicanje novih zakonodavnog tijela. izdavaštvo. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove.International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija) Naziv programa Međunarodna humanistička i etička unija International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez humanističkih. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za populariziranje nauke. seminare.iheu. astrologije. UNICEF i Vijeću Evrope. sekularističkih i ateističkih organizacija sa više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. članke u tiskanim medijima i slično. te se zalaže za odvajanje religije i države. Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav prema političarima. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja. Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti.org. Više informacija možete naći na internet stranici www. itd. IHEU promiče i brani slobodu savjesti i izražavanja.

org IHEU 1 Gower Street London. Svijet uključujući i BiH. Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama.Veličina donacije Maksimalan iznos za jedan projekat je 10.iheu.org/contactus Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. 3. www. Sljedeće organizacije mogu se prijaviti: 1.iheu. WC1E 6HD Web stranica: www. 129 Natrag na sadržaj . IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi). 2. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS programa u nekoj od zadnjih 10 godina.000 EUR godišnje. IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa. Međutim. a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje. Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine. Projek at bi trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja aplicira za grant. Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije.

prijedlozi projekata koji se pripremaju od strane evaluatora/istraživača u zemljama u razvoju i razvijenih zemalja.3ieimpact.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako aplicirati? www. 130 Natrag na sadržaj . a novi se očekuje u narednom periodu. prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama koje implementiraju projekte. Prednost se daje: evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike i imaju jasnu strategiju komunikacije. gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH).org/openwindow/ Kontakt Web stranica: www. Zadnji poziv je bio otvoren do početka avgusta/kolovoza prošle godine. Različita. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i evaluacije zasnovane na teoriji promjene.3ieimpact. Širom svijeta. Prihvata prijedloge projekata na sve teme i ne postoje unaprijed određeni limiti finansiranja.International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) Naziv programa The Open Window Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje razvijenim zemljama.

radionice. muziku. kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz prošlosti. ali nisu ograničeni na.li International Music and Art Foundation Legal Domicile (Registered Office) P. “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela umjetnosti i arhitekture.arhitektonske restoracije i konzervacija.izvedbenih umjetnosti.International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) Naziv programa International Music and Art Foundation Grants International Music and Art Foundation je osnovana 1998. . putne troškove. International Music and Art Foundation dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i izvedbenih umjetnosti. 131 Natrag na sadržaj . Liechtenstein Email: trustees@imaf. komorni muzički ansambli. Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka.muzeji. Box 39 FL-9490 VADUZ. Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za buduće generacije umjetnost. crtež. balet i pozorišta. Posebni interesi Fondacije uključuju. likovnu umjetnost (slikarstvo. sastanke. http://imaf. Kad god je to moguće Fondacija preferira k o-finansiranje iz drugih izvora i preferira da ne daje novac za operativne troškove. kao što su opera. gdje je srednja veličina granta 27.istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti. i . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili organiziranja projekta ili aktivnosti. Tokom čitave godine. pozorište i arhitekturu (“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe. Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama u područjima: . godine u svrhu distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje distribuira organizacijama širom svijeta.homestead. 1829). Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu obećavajućim.O. Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija.720 franaka. Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije.li Web stranica: http://imafoundation. skulptura).com Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. simfonijski orkestri. kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje. .

IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija. IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije . Ukupno je 2. godinu je zatvoren.freemedia.obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti. naredni se očekuje tokom godine. na Bliskom Istoku i Africi. 132 Natrag na sadržaj . Naziv programa Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Austria Tel: + 43 1 512 90 11 Faks: + 43 1 512 90 14 Email: ipi@freemedia. zaštiti slobode mišljenja i izražavanja. razvoj održivih poslovnih modela i trening novinara. uključujući i mobilne.7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine. te poboljšanju prakse novinarstva. open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i distribuirani su u javnom interesu. Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija. Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi. promicanju slobodnog protoka vijesti i informacija. Kako aplicirati? www.digitalne. direktora i vodećih novinara.org Web stranica: www.održivost: unapređenje poslovnih modela.seemo.html International Press Institute Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna.at South East Europe Media Organisation (SEEMO) Spiegelgasse 2 A-1010 Vienna. poslovnih modela ili treninga. te novinarske izvrsnosti) International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.International Press Institute: News Innovation Contest International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in Digitial News Platforms. Business Models. . Poziv za 2012.platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja. or Trainings & Journalism Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih platformi vijesti. Austria Tel: +43 1 513 39 40 Faks: +43 1 512 90 15 Email: info@seemo. Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije: .org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i .at/awards.

Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH. te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih. vrijedan 5.Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i alternativne izvore informacija. napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske pismenosti. Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”. .internews. što znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25. Hamdije Kreševljakovića 50 71. u okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova. Više detalja na web stranici: www. ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti cjelokupne medijske slike u BiH.Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. . Također.ba.Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija postojećih online medija. Ovi grantovi ne mogu se koristiti za pokretanje web medija.7 miliona USD. Ciljevi projekta su: .internews.Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom radu. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj instituciji. BiH.000 Sarajevo Email: sjaram@internews. .Internews Naziv programa Jačanje nezavisnih medija u BiH USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji projekt. .Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na odgovornost.000 USD.Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim međunarodnim institucijama. Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti. kao i za podršku samoregulaciji medija u BiH. . koji od decembra 2010.Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i Hercegovini. maja/svibnja.ba Web stranica: www. te medijske i profesionalne asocijacije. koji ukupno iznosi milion USD. inovativne ideje za online medije. . 133 Natrag na sadržaj . online medijskih tehnologija. a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko novinarstvo. . treninge i mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. godine implementira Internews u BiH.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira. Kriteriji su jasno naznačeni na svakom pozivu za projekte. Trenutno otvoren poziv u okviru programa “Ljudska prava” je otvoren do 1. Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici.

Radovi u pripremi. b) ima umjetničku. International Call Funding Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup međunarodnim programima. nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom u cjelini. budžetsku i uredničku kontrolu nad svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili komercijalne stanice ili filmskog studija. ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na američkoj televiziji. odnosno projekti koji su već u fazi produkcije. . kada vještine reditelja.org/funding/international/how Tel: +1 415 356 8383. uključujući i javne stanice. Američka publika želi saznati više o drugim mjestima. Osoblje navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći različite glasove u javnu sferu. “Nezavisni producenti. U rijetkim slučajevima. Praktično sve zemlje osim SAD. 134 Natrag na sadržaj . local 445 Email: cynthia_kane@itvs.” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik autorskih prava. Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici.Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora.org/funding/international/criteria Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U okviru ovoga programa se prihvataju: .itvs. predmet i priča to nalažu. uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko zastupljena na američkoj televiziji. . a novi se očekuje u narednom periodu.ITVS International Naziv programa International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje) ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim pričama koje mogu informirati.Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s producentima iz različitih zemalja. Zadnji poziv je bio otvoren do početka decembra/prosinca 2012. ljudima i njihovim gledištima.itvs. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta. godine.Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat).org Web stranica: www. ITVS će razmotriti i duže programe. . Nije definirana. www. ali ti proizvođači imaju malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD.

Strateška kupovina može značiti osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala.000 EUR.hoogeslag@iucn.iucn.iucn.IUCN National Committee of the Netherlands Naziv programa Podrška prirodi 35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljen og u Holandiji su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Trenutni poziv za projekte je otvoren do 1.hoogeslag. vlade.nl Skype: marc. biznis sektora i svih ostalih partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti. Maksimalna veličina granta je 85. 135 Natrag na sadržaj .nl/funds/purchase_of_nature_1 Marc Hoogeslag MSc Tel: 0031 20 3018 264 Email: marc. Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem (strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja. Pogledajte web stranicu za više informacija. Stečeno vlasništvo ili upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje rade na zaštiti životne okoline. maja/svibnja 2013.nl Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Veliki broj zemalja širom svijeta. www. godine. IUCN NL je most između društvenih organizacija.

ili 15.Dokumentarne radionice: radionice za režisere i/ili producente iz ne-zapadnih zemalja na osnovu definicije iz DAC liste. a) Skripte i razvoj projekata. maj/svibanj. Podrška u ovom dijelu se daje za razvoj skripti i projekata tokom istraživanja i njihovog razvoja. dokumentarni filmski festivali i obrazovni programi. na osnovu definicije iz DAC liste. . aplikanti trebaju imati na umu da ne može biti odabrano više od 8% zaprimljenih projekata. Generalno fond je otvoren alternativnim i inovativnim idejama dok god su dobro utemeljene i sa jasnim planom implementacije.Jan Vrijman Fund Naziv programa Jan Vrijman Fund Jan Vrijman Fund daje grantove nezavisnim režiserima dokumentaraca iz zemalja u razvoju. posvećene razvoju dokumentarnih skripti. Pri odabiru fond podržava najmanje 18% projekata iz najmanje razvijenih zemalja na DAC listi. kao što su pokretna kina.nl/industry/markets-funding/vrijman-fund. www. Dalje. JVF pruža pojedinačne potpore do 5.500 EUR za proizvodnju i post-produkciju. . produkciji i/ili distribuciji i prodaji.idfa.idfa. Rokovi prijave su 15. b) Produkcija i post-produkcija. Ako je projekat odabran. grant mora biti utrošen u zemlji u razvoju i sva prava distribucije za zemlje Beneluksa moraju biti rezervirana na Jan Vrijman Fund.000 EUR za druge aktivnosti (inicijative distribucije. putujući filmski festivali ili specijalna prikazivanja u udaljenim ili područjima pogođenim konfliktima. Jan Vrijman Fund finansijsku podršku daje dva puta godišnje. Sem toga Fond podržava projekte koji promoviraju lokalnu dokumentarističku produkciju i distribuciju kroz aktivnosti kao što su radionice. dokumentarni filmovi na festivalima i dokumentarne radionice). Režiser i kompanije trebaju biti nacionalnosti zemlje u razvoju i živiti i raditi u zemlji u razvoju. Fond ne pruža samo finansijsku podršku. c) Ostale aktivnosti: . 17.Inicijative distribucije: prikazivanje filmova.aspx Jan Vrijman Fund Frederiksplein 52 1017 XN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 627 3329 Faks: +31 20 638 5388 Email: janvrijmanfund@idfa.Dokumentarni filmski festivali: filmski festivali koji za cilj imaju promociju dokumentarnog filmskog žanra i koji služe kao mjesto susreta lokalnih režisera i publike.nl/industry/markets-funding/idfa-fund/about/about-the-idfafund.nl Web stranica: www. Projekat može biti podnešen samo jednom u svakoj od spom enutih kategorija. po mogućnosti lokalna ili regionalna produkcija. 136 Natrag na sadržaj . januar/siječanj i 15. već ima i savjetodavnu ulogu.aspx Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR za skripte i razvoj projekata. Jan Vrijman Fund podržava kreativne dokumentarce u zemljama u razvoju.

jpf. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom jeziku (Urawa i Kansai). Na web stranici se može pronaći više informacija o uredima fondacije u inostranstvu. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja.jp/world/en/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.go. sa sjedištem u Tokiu. njihovim aktivnostima.Japan Foundation Worldwide Naziv programa Grants Program The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta. doprinosi svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i drugih ljudi kroz medij kulture.jpf.jp/world/en/ Kontakt Web stranica: www. Različita. kao i linkovi na druge relevantne web stranice. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Različita.go. Rok za prijave Geografsko područje podrške Širom svijeta. 137 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www.

te trening za osoblje.erca. Kawasaki City. Pogledajte web stranicu za više informacija. Muza Kawasaki Central Tower 8th floor 1310. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom mogu aplicirati u okviru poziva za projekte. Omiya-cho.go. 138 Natrag na sadržaj . i (2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na projektima zaštite životne okoline kroz informiranje. uključujući i pojedince i privatne korporacije.jp Web stranica: www. Saiwaiku. Pogledajte web stranicu za više informacija. Čitav svijet. Kanagawa Prefecture 212-8554 Japan NGO Support 81 44 520 9609 Grant Program 81 44 520 9505 E-mail: jfge@erca. januar/siječanj. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanj a životne okoline. Zadnji rok prijave je bio 25. novi poziv se očekuje u narednom periodu. Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije. gdje je kategorija dostupna za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od strane ne-japanskih organizacija.go.jp/jfge Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. JFGE ima dva osnovna programa: (1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti životne okoline. istraživanja i studije.Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e) Naziv programa Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO -e Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora.

u humanitarne svrhe. Mostar će slijediti opredjeljenja: . . www.aspx?vijest=1279&prikaz=0# (poziv za 2011.Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Naziv programa Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Misija JP Elektroprivrede HZ HB d.ephzhb. idući se očekuje u narednom periodu. Mostar je kvalitetna. pouzdana i sigurna proizvodnja. Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s rokovima naznačenim u Pozivu.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.održivosti ukupnog razvoja. distribucija i opskrba električnom energijom . Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011. osnovani u skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe. .potreba u području socijalne pomoći.potreba u području sporta.d. Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva.implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima.ephzhb. a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine.ekonomičnosti u poslovanju. . Donacije se dodjeljuju za financiranje: . godine.potreba u području kulture.d. U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d.ba/ephzhb.ephzhb.) Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar Mile Budaka 106 A 88.razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima. i .d. JP Elektroprivrede HZ HB d. . .pomoć partnerima u sličnim djelatnostima. i . te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika. 139 Natrag na sadržaj . Nije definirana.000 Mostar Web stranica: www. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski prostor. Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška donacije.ba www.

.Irska i Sjeverna Irska. .org. stvaranje kulture mira. 140 Natrag na sadržaj . uključujući i promicanje odgovornosti. YO30 6WQ Tel: +44 1904 627 810 Web stranica: http://www.Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između ljudi i institucija koje utiču na njih.uk Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Prije svega Velika Britanija. te rad koji prati i izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu. Water End York. ali u određenim slučajevima i BiH. Pogledajte web stranicu za više informacija.asp?section=00010004 Joseph Rowntree Charitable Trust The Garden House.Pitanja od interesa za Kvekere. septembra/rujna. razvoj učinkovitih mjera izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje vojnoga roka.Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba.org. otvorenosti.jrct.Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima društva. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. . uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da se uključe u donošenje odluka i politike razvoja. U ovoj godini pozivi za projekte su otvoreni do 15. Pogledajte web stranicu za više informacija.Joseph Rowntree Charitable Trust Naziv programa Joseph Rowntree Charitable Trust Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i nepravdi. aprila/travnja i 2. odziva i poštivanja ljudskih prava širom javnog i privatnog sektora.jrct. Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim od pet područja navedenih ispod: . .uk/text. Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj Britaniji i Irskoj. uključujući i rad na trgovini oružjem.

. Generalno podrška se pruža za aktivnosti na: . .be Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.be/calls. U svom statutu iz 1976. demokratiji i poštivanju različitosti.King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) Naziv programa King Baudouin Foundation Grants Programme Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u poboljšanju uslova života za stanovništvo.siromaštvu i društvenoj pravdi. .htm Email: proj@kbs-frb. . godine Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i nove projekte. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija. Na taj način možemo napraviti trajan doprinos većoj pravednosti.zdravlju.kbs-frb.demokratiji na Balkanu. 141 Natrag na sadržaj . .kulturnom nasljedstvu.migracijama. . . Kako aplicirati? www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.kbs-frb.lokalnom angažmanu.partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. i ." Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za stvaranje boljeg društva. Ovisno o pozivu za projekte.razvoju. .filantropiji.liderstvu.be/about-the-foundation.aspx?LangType=1033 www.

000 EUR. Web stranica: www. Ovo znači da rade bez rokova.kios. Partneri trebaju raditi na pitanjima koja se direktno dotiču UN Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.10. Podrška se također može pružiti i drugim oblicima projekata vezanih za ljudska prava. Pogledajte www. Ne šaljite koncepte projekata. Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju prevenciju povreda ljudskih prava. umjesto toga projektni prijedlozi se primaju tokom čitave godine. žena i siromašnih.Ljudska prava najranjivijih: jačanje i zaštita prava najobespravljenijih grupa. djece. kao što je podizanje svijesti.Saradnja sa ljudsko-pravaškim organizacijama u post-konfliktnim zemljama gdje su mehanizmi za zaštitu ljudskih prava slabi.fi Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.kios. a princip koji sumira KIOS-ov moto je: "Ljudska prava za najranjivije". jačanju i širenju saradnje. te obrazovanje. Posebna pažnja se daje promoviranju ljudskih prava djece. Čitav svijet. Također daju i veće grantove.Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju preveniranje kršenja ljudskih prava. KIOS ima otvoren poziv za projekte. Molimo vas da pošaljete kompletnu aplikaciju putem emaila na adresu kios@kios.KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights Naziv programa KIOS Small Grants Program Glavni prioriteti su: demokratska prava. jač anju organizacijskih kapaciteta i širenju zajednica kojoj se poštuju ljudska prava. manjinskih grupa i siromašnih. KIOS podržava i institucionalni razvoj ljudsko-pravaških organizacija. . praćenje i dokumentiranje. dokumentiranje i obrazovanje. gender jednakost i pravo na obrazovanje. Osim podrške projektima. podizanje svjesnosti..fi/english/application_forms za aplikacionu formu i vodič za aplikante i zapamtite da uključite svu zahtjevanu dokumentaciju u vašu aplikaciju. KIOS je fokusiran na rad u sljedećim područjima: .fi. na primjer pravna pomoć i pod određenim okolnostima tehnička i institucionalna podrška. 142 Natrag na sadržaj . KIOS pruža finansijsku podršku lokalnim organizacijama civilnog društva koji rade na povećanju javne svjesnosti. . Mali grantovi su 500 . Posebna pažnja se daje promociji ljudskih prava žena. praćenje.

ceinet. Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora. međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji. pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja ka donatoru (donatori u nastajanju). 143 Natrag na sadržaj . uključujući i BiH. a ne više od 40. planiranje i razvoj infrastrukture. jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija. Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU. Program potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan.000 EUR po projektu. Trenutni fokusi rada su: evropske integracije. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt www.Know-How Exchange Programme Naziv programa The Know-How Exchange Programme (KEP) KEP je odobren 2004.org/KEP/Call2011?tab=3 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama CEI-ja. godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU. a novi se očekuje u narednom periodu. decembra/prosinca. Zadnji poziv je bio otvoren do 28. Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz vlastitog ili vanjskog izvora. Region. CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta. a ciljevi KEP-a su: jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu članice EU. energetika i životna okolina. i poljoprivreda. Pogledajte web stranicu za više informacija.

organizuje tradicionalne proslave. i ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu. 144 Natrag na sadržaj . Različita. zdravstva. nauke. kulture.Komisija za mlade Reisa Džemaludina Čauševića 1 71. razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini. pitanja poslaničkog sistema. boračko-invalidske zaštite. obrazovanja. organizuje seminare radi edukacija mladih. razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma.000 Sarajevo Tel: +387 33 562 055 Web stranica: http://skupstina. informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine. Federaciji i BiH. jubileje i drugo. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koj a ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje. razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu. U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju. Definirano u okviru poziva za projekte.Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Naziv programa Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo Generalni zadaci Komisije za mlade su: razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života.ba/node/724 Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ks. socijalne zaštite. razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda.gov. radnih odnosa. Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo. sporta. izborna pitanja. Skupština Kantona Sarajevo . na osnovu poziva za projekte. prostora i drugo. kao i s međunarodnim organizacijama. Na osnovu poziva za projekte. pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave.

Za listu partnera u BiH pogledajte: www.se/en/our-partnerorganisations-0.kvinnatillkvinna. U principu rade samo sa partnerskim organizacijama. Neke organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama. informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. Osnažuju i educiraju žene aktivistkinje i političarke. te trgovinu ljudima.se/en Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija. Ženske organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije. besplatnu pravnu pomoć. 145 Natrag na sadržaj .kvinnatillkvinna. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih prava. 121 62 Johanneshov. Različita. Na primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i žena koje se vraćaju kućama nakon rata. BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta). Pogledajte web stranicu za više informacija. Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona. Slakthusplan 3. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja. Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Pogledajte web stranicu za više informacija. Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke pomoći. Druge usluge koje ove organizacije pružaju uključuju psihološku podršku. strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje ž ivljenje.se Web stranica: www. pomirenja i mirovnog rada. Sweden Tel: +46 8 588 891 00 Email: info@kvinnatillkvinna.Kvinna till Kvinna Naziv programa Kvinna till Kvinna Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u konfliktnim područjima. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima.

stipendije.ac. Fondacija poseban naglasak stavlja na: originalnost projekata. Grantovi se daju za sljedeća područja: Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards. Philip Leverhulme Prizes i Major Research Fellowships) Istraživanje po penzionisanju Umjetnost (Arts Scholarships i Artists in Residence) Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks. Study Abroad Studentships i International Networks) Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research Fellowships. Research Project Grants. stipendiranje i nagrade. godine pod Will of the First Viscount Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale "stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja. značaj predloženog rada. sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu. djeluje u svim akademskim disciplinama. Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte. 146 Natrag na sadržaj ." Od tog vremena.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Emeritus Fellowships i Research Programme Grants Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships. sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju.ac. Research Fellowships. Različiti tokom godine.uk/funding/grant_applications. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Ovisno o pozivu za projekte.cfm 1 Pemberton Row London EC4A 3BG Tel: +44 20 7042 9888 Web stranica: http://leverhulme. i uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina.Leverhulme Trust Naziv programa Leverhulme Trust Leverhulme Trust je osnovan 1925. http://leverhulme. Visiting Professorships i Visiting Fellowships) Različita.

Čitav svijet. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoren tokom godine. Nije specificirana.Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) Naziv programa Levi Strauss Foundation Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje siromaštva među mladim i ženama. Tri vodeća principa našeg globalnog programa su: vjera u osnaživanje . prevencija HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije. ksenofobije. i finansiranjem obrazovnih i preventivnih programa kao što je davanje šprica. odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene i omladinu po pitanjima rasizma. 147 Natrag na sadržaj . Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili gdje imaju prisustvo.levistrauss. te poboljšanje radnih i životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu.com/about/foundations/levi-strauss-foundation/issues-wesupport Web stranica: www.levistrauss. www. i posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima. To su izgradnja zajednica . homofobije i/ili statusa HIV-a. seksizma.žene i mladi imaju pravo identificirati njihova najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju.com/about/help-contact-us/europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

tehničke kulture i inovacija. Na osnovu spefičnih poziva za projekte finansiranih od strane Lutrije BIH. koji je do sada išao u budžet FBiH. smještaj žrtava torture i nasilja. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim manifestacijama i događajima. kulture. Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50 % dobiti Lutrije BiH. pomoći osobama sa invaliditetom. BiH. narodnih kuhinja. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva za projekte. liječenja djece oboljele od teških bolesti.ba Web stranica: www. Lutrija BiH Odnosi s javnošću Mehmeda Spahe 11 Tel: + 387 33 563 539 Email: press@lutrija-bih.ba Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Merhameta. amaterskog sporta. Caritasa i Dobrotvora. Kako aplicirati? Na osnovu poziva za projekte.Lutrija BiH Naziv programa Lutrija BiH Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine.lutrijabih. i razvoja civilnog društva. 148 Natrag na sadržaj . bude namijenjen za finansiranje: humanitarnih organizacija poput Crvenog križa. borbe protiv droga i ovisnosti.

php?id=2007 www. Mama Cash finansijski podržava: novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i djevojaka. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.mamacash. Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5. Amsterdam The Netherlands Faks: (+31)20 5158 799 Email: info@mamacash.Mama Cash (Mama Keš) Naziv programa Opšti ciljevi Mama Cash Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih prava širom sveta.000 EUR godišnje. Ona teži stvaranju mirnog i prav ednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava. Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije.mamacash. Čitav svijet. i izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta. Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet. Ma ma Cash ne prihvata samoinicijativne prijave.php?id=2007 Mama Cash / Programmes Team P. Budžeti i pisma zainteresovanosti su prihvataju tokom cijele godine. Box 15686 1001 ND.org/page.mamacash. brze reakcije na hitne lokalne potrebe. 149 Natrag na sadržaj . mreže aktivista i donatorske zajednice. skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja.O.000 do 50.org/page.nl Web-stranica: www. Više detalja vidjeti na: www.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. razvoj lokalnih rukovodstava.

(3) procese donošenja politika i (4) reformu javnih službi. i  profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana. (2) decentralizacije i deregulacije. uključujući i podršku za korištenje novih medija. i pomoć u provedbi zakonodavstva . holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama diljem regije. demokratsko društvo sa vladavinom prava. neovisnost sudstva. Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko. Više zemalja uključujući BiH. uglavnom u predpristupnim državama. odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava. kako u smislu zakonodavnog procesa i sadržaja.  podrška za slobodne medije: radio. Maksimalni iznos doprinosa je 150.000 EUR. saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije.Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) Naziv programa MATRA program Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan doprinos promicanju sigurnosti. organizacija civilnog društva i veze među njima. televiziju i novinarstvo (novi ne i časopisi). i  kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju udruženja za zaštitu životne okoline. godine. Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca. prevencije. 3.  organizacija pravosuđa. saradnja se u prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. 2. Od 1998. a minimalan 25. Informacije / mediji  vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini .  usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja demokratskog društva. Ljudska prava / manjine  aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina. transparentnosti i demokratizacije vladinih akcija. marta/ožujka 2013. godine. godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se zadovoljila rastuća potreba za potporu središnjim vlastima. legitimiteta. Teme podrške su: 1. Od 1994. Javna uprava / javni red / policija / korupcija  dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili regionalne vlasti. 150 Natrag na sadržaj . integriteta i policije u lokalnim zajednicama. u pravilu kroz organizacije civilnog društva. Fokus je na (1) povećanju odgovornosti. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju reformu države i njenih institucija.  lokalna saradnja između opštinskih vlasti. Zakonodavstvo i pravo  zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona. primjena zakona i pravna pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i  reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora.000 EUR. uprave i finansiranja javnih usluga. 4. zahtjev se podnosi u okviru teme životne okoline). Tijekom početnog razdoblja program a (1994-1998).

Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost. ne sam o kao davatelj sredstava. djelitelj znanja i implementator. Iz tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja.nlambassade. već i kao facilitator. http://bosnieherzegovina.org/organization/afdelingen/matra/matr a. lokalne vlasti i kvazi-vladine organizacije.html http://bosnieherzegovina.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.nlambassade. 151 Natrag na sadržaj .podrške Aplikacije mogu predati: nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i neprofitne odgojno-obrazovne ustanove.

naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije. kao što je navedeno u odjeljcima za svaku regiju. Značajne. Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse. Adaptacija klimatskim promjenama: pronalaženje načina suočavanja s posljedicama klimatskih promjena.na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva. već i za one koje će tek doći. obalnoj zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku. Gradeći na ovim uspjesima. Takvi projekti mogu biti odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti. Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili pravi uslovi za učinkovito očuvanje. Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja su dragocijen dar ne samo za današnje generacije. koristeći pristup od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način. Tokom čitave godine. CBD. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013. dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama. ako i kada je to prikladno. Oni će dati jasan doprinos . Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama. To su: Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu. Mladi: obrazovanje. Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza. u skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi uspjela. to znači da podupiremo projekte u Mediteranu. Geografski. Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode.MAVA – Fondation pour la Nature Naziv programa MAVA – Fondation pour la Nature Od samog početka. imamo osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek suočavaju ovi važni ekosustavi. To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva. nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju. Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr. Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge. 152 Natrag na sadržaj . Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015 biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom.izravan ili neizravan . Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim specifičnim regionalnim ciljevima. ali jasni kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog sporazuma. Različita. a i dugoročnim vezama koje nas vežu. Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa.

obalna zapadna Afrika (BiH je među ovim zemljama).usklađenost s MAVA transferzalnima temama (prema potrebi). . Switzerland Tel: +41 21 544 1600 Faks: +41 21 544 1616 Email: info@fondationmava. Za regionalne grantove: .potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku.pravi partner.usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e.mava-foundation. . Za globalne grantove: . Za sve grantove: .org/?page_id=32 MAVA – Fondation pour la Nature Rue Mauverney 28 1196 Gland.usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima.kvalitet projekta.Geografsko područje podrške Mediteranski bazen.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos očuvanju prirode. te regionalnim ciljevima. http://en.fondationmava.org Web stranica: www. Alpi i Švicarska. i . . i .održivost rezultata. 153 Natrag na sadržaj . sa sposobnostima ispunjenja planova.

000 i 25. 154 Natrag na sadržaj . Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti slobodu medija. Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa terena.law Tel: +44 207 324 4760 Web stranica: www.000 funti.mediadefence.Media Legal Defence Initiative Naziv programa Media Legal Defence Initiative Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su pokrenuta protiv njih. To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje. Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.org/page/funding-and-support-ngos MLDI 2nd Floor Grayston Centre 28 Charles Square London N1 6HT United Kingdom Email: info@mediadefence. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta. www.učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim standardima za slobodu izražavanja.pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada.org Skype: mldi. Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje aktivnosti: . povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija. i .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i u iznosu između 5.mediadefence.

obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim projektima. Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana.medwomensfund. jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu udruženja.medwomensfund. Područje Mediterana. 47 place du Millénaire 34000 .pdf Kako aplicirati? www. Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu. udruženja ili osoba koje rade na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana. U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih organizacija.org Web stranica: www. kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom. pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa. podrška u stvaranju lokalnih fondova. razmjena informacija i iskustava. ali kontakirajte donatora za više informacija.Montpellier France Tel / faks: +33 4 67 670 873 Email: info@medwomensfund. uključujući i BiH. Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u roku od 15 dana.org/en/Initiatives. Program donacija Fond ima tri glavna pravca podrške: umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža.html Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s Fund Apt 74. 155 Natrag na sadržaj . Ova veza omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama.medwomensfund. pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening programima za pripremu projekata. ovisno o kontekstu. vođenje finansija i namicanje sredstava. individualna podrška: pomoć u učestvovanju na sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti. Misija: pružiti.Mediteranska žena Naziv programa Fond za mediteranske žene Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između spolova širom Mediterana. i regionalnom nivou. koordinacija projekata.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund.org/en/ Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti www.

gov. zdravstvo. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim. zaštita potrošača. mladi. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. osobe s invaliditetom i sl. tolerancija. historijsko-naučni i istraživački rad. Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se: kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju. i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama. 3. realizirani projekti/programi u protekle tri godine. 14. ljudska prava i prava manjina. u martu/ožujku. sa rokom prijava u aprilu/travnju. Različita. građansko društvo.Ministarstvo civilnih poslova BiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima: 1. 11. 9. pomirenje i dijalog među religijama. 8. djeci i starijim licima. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. socijalna zaštita. Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. ovisno o projektu. Pogledajte web stranicu za više informacija. i 15. nauka i obrazovanje. saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta. 156 Natrag na sadržaj . projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim integracijama. projekti pomoći invalidima. 5. projekti jačanja studentskog standarda. 7. 6. vjerske slobode.). Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne organizacije i asocijacije. 12. doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na domaćem i međunarodnom planu. doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije. broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca. 2. podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta/programa. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti. udruženja i fondacije od javnog interesa registrirane na nivou Bosne i Hercegovine. 4.mcp.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 10. kultura i kulturne manifestacije. 13.

(12. Republika Srpska i BiH. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih. Dodjela stipendija sportistima. Sektor za porodicu: Projekat "Fond treće i četvrto dijete".net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/PPP/Pages/Splash. Manifestacija "Konferencija beba". pogledajte web stranicu za više informacija. decembar/prosinac).vladars. Implementacija "Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj 2009-2014". "Susreti mladih". Tel: +387 51 338 332 Faks: +387 51 338 846 Trg Republike Srpske 1. "Republički kamp Crvenog krsta" i dr.Ministarstvo porodice.vladars. omladine i sporta Republike Srpske Ciljevi su definirani strateškim dokumentima dostupnim na web stranici. kao krovne omladinske organizacije u Republici Srpskoj. Finansiranje projekta omladinskih organizacija.net Web stranica: www. avgust/kolovoz).aspx Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. omladine i sporta Republike Srpske Naziv programa Opšti ciljevi Ministarstvo porodice. Izbor 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske. 78. Na osnovu poziva za projekte. "Kamp prijateljstva". najboljem volonteru i najboljem organizatoru volontiranja i obilježavanje Međunarodno g dana volontera (05.Budžet Omladinskog savjeta Republike Srpske. Sektor za sport: Male olimpijske igre osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. Ljetni sportski kamp Republike Srpske. "Studentske sportske igre". Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Tokom godine na osnovu poziva za projekte. Finansiranje troškova i aktivnosti administracije . Međunarodni seminar za lica sa invaliditetom . Medijska kampanja o značaju porodice. Na osnovu poziva za projekte.000 Banja Luka Email: mpos@mpos. Dodjela republičke nagrade za volontiranje. Na osnovu poziva za projekte. sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Finansiranje projekta Savjet učenika srednjih škola u Republici Srpskoj. 157 Natrag na sadržaj . Finansiranje omladinskih manifestacija "Studentska zima". Sektor za omladinu: Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.

fmp.Ministarstvo pravde FBiH Naziv programa Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedinci ma Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera: registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama. pravni. obrazovni. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterij a. uspjeh na međunarodnom i domaćem planu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.gov. i nastavak realizacije započetih projekata. organiziranost i broj članova udruženja. kulturni. samoodrživost programa/projekta. Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera: kvalitet programa/projekta. broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija djeluje. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. znanstveni. ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter. Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje. ovisno o projektu. Različita. Pogledajte web stranicu za više informacija. naglašen humanitarni. ravnomjerna regionalna zastupljenost. i program/projekat nije obuhvaćen finansijskom potporom resornog federalnog ministarstva.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani. potvrđen status i značaj. u aprilu/travnju. 158 Natrag na sadržaj . doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu. sa rokom prijava u junu/lipnju.

Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) Naziv programa Minor Foundation Grants Program Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim uticajem. Fondacija je norveška. Želimo podržati inovativne.no/apply-for-a-grant Kontakt Email: tore.no Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija prima aplikacije norveških i međunarodnih organizacija. Nije specifirana. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih projekata.braend@minor-foundation. U principu smo voljni riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati bez naše podrške. ali naš zadatak je međunarodni. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku. eksperimentalne. neoprobane mjere i da ti prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj. u principu ćemo podržati veće projekte. Tokom čitave godine. Prihvatamo projekte koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? www. Organizacije civilnog društva. 159 Natrag na sadržaj .minor-foundation.

Lindbergh Blvd.monsantofund. pogledajte web stranicu za više informacija. Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Monsanto Fund 800 N. januara/siječnja . pristup čistoj vodi. javna sigurnost i razne druge lokalne potrebe Na osnovu poziva za projekte. MO 63167 Tel: +1 314 694 1000 Web stranica: http://www. St. Prvo razdoblje je od 1. Louis. poljoprivredne programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili dopunjavaju školske programe i zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost hrane. jula/srpnja . Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u sljedećim područjima: pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta. higijenski uvjeti.Monsanto Fund Naziv programa Opšti ciljevi Monsanto Fund Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta . Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima.28. lokalne javne dobrotvorne organizacije. jula/srpnja. Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i inostranstvu. biblioteke. naučne centre. februara/veljače. Prijave sada su zatvorene. Drugi period kreće od 1. jedinice vlasti. Predstavnik Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem projektu. avgusta/kolovoza.31. Čitav svijet. 160 Natrag na sadržaj . uključujući i škole. te privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo stanovništvo. Novi poziv se otvara 1. Prijave na Monsanto Fund za međunarodne regije su samo uz pozivnicu.kao i podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za Monsanto Fund.

Movies that Matter
Naziv programa Movies that Matter Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival, a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se preselio u Haag, grad mira i pravde. Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu. Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima. Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća, projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne platforme. Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured. Do 5.000 EUR.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Zadnjii rok za prijave je bio 15. septembar/rujan 2012. godine.

Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH. Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje. Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena. Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još uvijek u fazi pripreme).

Kriterij podobnosti

-

-

Kako aplicirati?

www.moviesthatmatter.nl/english_index/international /support_programme Movies that Matter Foundation Eric van de Giessen P.O. Box 1968 1000 BZ, Amsterdam Netherlands Email: info@moviesthatmatter.nl Web stranica: www.moviesthatmatter.nl

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

161

Natrag na sadržaj

Nando Peretti Foundation
Naziv programa Nando Peretti Foundation Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti od preko 30 miliona EUR. Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture. Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja. Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama. Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta. Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za podršku umjetnosti u porastu. Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i nužan. Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje, očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo. Nije definirana Zadnji poziv je bio otvoren do 10. marta/ožujka 2012. godine, a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH. Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju biti neprofitne organizacije (udruže nja, fondacije, kulturne asocijacije, univerziteti, akademske institucije, itd.). www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8 The Nando Peretti Foundation Corso D'Italia, 19 00198 Roma, Italia Email: info@nandoperettifound.org Web stranica: www.nandoperettifound.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

162

Natrag na sadržaj

National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for Democracy – NED) NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava. NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava. Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta. Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD. Idući rokovi za prijave projekata su 5. april/travanj i 21. juni/lipanj 2013. godine Čitav svijet. NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za ne zavisne programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima demokratskog političkog spektruma. www.ned.org/grants/grants.html National Endowment for Democracy 1025 F Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20004, USA Tel: +1 202 378 9700 Faks: +1 202 378 9407 Email: info@ned.org

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

163

Natrag na sadržaj

Network of East-East Women
Naziv programa NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal Project) Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije. Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama. Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potre bni u promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija). Različiti. Otvoreno tokom čitave godine.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html NEWW Book and Journal Project 167 Spring Street, #3 New York, NY 10012 USA Faks: +1 212 226 8091 Email: newwny@igc.org Web stranica: www.neww.eu

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

164

Natrag na sadržaj

NORAD
Naziv programa NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA). U narednim godinama NORAD planira: - osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve, - koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih područja norveške politike razvoja, - pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza norveških aktivnosti razvojne pomoći, - proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi se poboljšala razvojna pomoć, - biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i - razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u učinkovito riješiti složene zadatke. Tematska područja za koja se daje podrška su: - Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike. - Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline. - Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva. - Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku zdravlja za sve. - Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je nepismeno. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Više zemalja uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

165

Natrag na sadržaj

norad.no Web stranica: http://www.Kontakt Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Norway Tel: +47 23 98 00 00 Email: postmottak@norad.no/en Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 166 Natrag na sadržaj .

integracije i zaštita manjina. 1 (2012-2013) Stortinga). Za 2013.regionalna suradnja i regionalne organizacije. . . godinu je planirano 395 miliona norveških kruna. . http://www. a ukoliko ostane novca novi pozivi će se razmatrani u drugoj polovici godine. izgradnja kapaciteta javnog sektora / kapacitet pregovaranja. Pogledajte web stranicu za više informacija. 167 Natrag na sadržaj .vladavina prava. sektor pravde i mjere antikorupcije.no i s-vb@mfa.administrativne reforme.energija. Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4. dobro upravljanje. Makedoniju.no Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sredstva su dostupna za Kosovo. Albaniju i za regionalne inicijative. i pravilima šeme dodjele grantova.pomirenje. . Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br.reforma sektora sigurnosti. Generalni prioriteti Norveške su: .no/en/dep/ud/about_mfa/grants/ calls_proposals /grants_balkan.regjeringen.Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) Naziv programa Podrška izgradnji mira i države Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom Balkanu. klimatske promjene i upravljanje resursima.ud@mfa. marta/ožujka. te razvoj kapaciteta civilnog društva. Bosnu i Hercegovinu. Srbiju.html?id=672140 post. .

Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoj a društva.se Web stranica: www.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 202 244 Faks: +387 33 21 56 10 Email: dzenana. Žene. Olof Palme International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana. Pogledajte web stranicu za više informacija. Nije definirana. Palme Centar traži partnerstvo s organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015. na osnovu poziva za projekte. a time i svoje vlastite živote.Olaf Palme Naziv programa Palme Center programmes in the Western Balkans Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju.pavlinovic@palmecenter. godini mogu se naći u Results Assessment Frameworks. institucija i predstavnika civilnog društva u cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za građane i posebno podzastupljene grupe. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Zemlje zapadnog Balkana.palmecenter. Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012. Potencijalni partneri se potiču da prouče iste prije slanja projektnih ideja. 168 Natrag na sadržaj . Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama. mladi i aktivisti u lokalnim zajednicama su naše glavne ciljne grupe.Office Sarajevo Sime Milutinovića 14 71. Dženana Pavlinović Program Coordinator Olof Palme International Center . U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih službenika. ljudska prava i mir.

podaci za male poljoprivrednike). organizacije civilnog društva. 169 Natrag na sadržaj . mediji.opendataresearch. Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati.otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr. . .Open Data Research Network Naziv programa The World Wide Web Foundation Grants U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje programa otvorenih podataka širom svijeta. godine.otvoreni podaci i međunarodni razvoj. kompanije. inovacije i sudjelovanja.otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore. . Većina zemalja u svijetu.000 USD.000 i 75.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013.otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i zajednica (npr. socijalne uključenosti. Između 25. stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan lijek za izazove dobrog upravljanja. ekstraktivne industrije). te da bi informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki.otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama.otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja. .otvoreni podaci za pametnije gradove. Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 10. Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju ključne razvojne teme. međunarodne organizacije. . septembra/rujna 2012. privrednog rasta. postoji potreba za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod kojim uvjetima. akademici. Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. godine. Slučajevi mogu biti o sljedećim temama: . Vlade. Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka.otvoreni podataka u pravosudnim sistemima. kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne programe. i . Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke mreže tokom 2013. .

openmeadows. februar/veljača i 1 5. starosti ili vještina. 170 Natrag na sadržaj .Open Meadows Foundation Naziv programa Open Meadows Foundation Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije: da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka. PO Box 1363 Bronx.000 USD. religije. gender ident iteta i izričaja. avgust/kolovoz rokovi svake godine. Čitav svijet. države porijekla. Idući poziv je otvoren do avgusta/kolovoza. posebno u ranjivim zajednicama. Inc. Projekti moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice. gdje su 15. da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije.openmeadows. Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na osnovu rase. USA Tel: +1 718 885 0969 Email: openmeadows@igc. i imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susr eli sa problemima u namicanju sredstava. www. seksualnog identiteta i izričaja. NY 10475. promoviraju snagu izgradnje zajednice. Do 2.org Open Meadows Foundation.org Web stranica: www.

171 Natrag na sadržaj . praćenje korištenja javnih rashoda. Gdje vlade. a najčešće su volonteri koji rade "pro bono". mehanizmi praćenja i informacijski sistemi. b.sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima. čak i ako je skroman (10 . na način da se osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan. Treće.15% od vrijednosti projekta). podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije. i g. zaštita zviždača. projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr. Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju korupcije i uključiti analizu problema. kao i pristup reformiranju postojećih administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u budućnosti. e. bilateraln e ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih programa. alate kao što su ankete. očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj doprinos. izrada i provođenje etičkih kodeksa. Osim toga. u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim poslovima. često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni stručnjaci. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima. vremenski ograničene aktivnosti ili projekte pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije. a ne prelazi 35. d. gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim inicijativama. Drugo. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje korupcije.). Takve aktivnosti često će uključivati mobili ziranje pojedinaca. vremenski ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove kapacitete. Većina projekata spada u raspon od 10. praćenje javnog sektora nabave i privatizacije.000 USD i 25. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i partnera . na taj način demonstrirajući posvećenost predloženom projektu. oni koji se često finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i dobro upravljanje. kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge. Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju: a. antikorupcijske komisije. diskretne.000 USD. te će ih i finansirati. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim. PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju imati svoj nezavisni glas. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju antikorupcijskih mjera.Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) Naziv programa Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF) PTF finansira specifične. itd. pod nazivom "partnera". finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru zakonodavstva) i institucija (ombudsmena. Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTF a je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi se postigla vjerodostojnost u dizajnu. f. implementaciji i monitoringu antikorupcijskih programa. c. istraživačko novinarstvo.000 USD.

org Web stranica: www. Kriterij podobnosti www. Suite 400 Washington DC 20005 USA Email: info@ptfund. Novi poziv se očekuje u narednom periodu. Čitav svijet.org/apply-grant 1100 15th Street NW.info Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/apply-grant Kako aplicirati? www.partnershipfortransparency.Rok za prijave Geografsko područje podrške Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte.ptfund. 172 Natrag na sadržaj .ptfund.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://www. te pisanje akademskih disertacija. Suite 550 Washington. Web stranica: www.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org. i proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju nuklearnog oružja.Plougshares Fund Naziv programa Plougshares Fund Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog oružja.ploughshares. knjige. Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja. Čitav svijet. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država. Ne finansiraju filmove. DC 20005 Tel: +1 202 783 4401 Faks: +1 202 783 4407 Email: ploughshares@ploughshares. mart/ožujak 2013. Pojedinci mogu dobiti grantove. 173 Natrag na sadržaj . Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja. DC Office Ploughshares Fund 1430 K Street NW. lobiste i aktiviste za stvaranje zajedničke kampanje. Ne finansiraju programe direktnog lobiranja. umjetničke projekte ili istraživanja . i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti.org/what-we-do/apply-grant Washington. okupljaju stručnjake. Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 15. Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da: razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta slobodnog od nuklearnog oružja. Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno finansiranje na diskrecijskoj osnovi. spriječavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju regionalnog mira i sigurnosti. grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje nuklearnog oružja. Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata. analitičare. Dajemo podršku za: promicanje eliminacije nuklearnog oružja. godine.ploughshares.

provizije ili naručene projekte. kupnji nekretnina. Misija Fondacije je međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja. osobno ili oboje. 174 Natrag na sadržaj . Fondacija ne daje potporu studentima ili fondovima akademskog studija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Tokom čitave godine. Dodatne informacije. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji imaju istinske finansijske potrebe. Veličina potpore određuje se prema individualnim okolnostima umjetnika/ce. Proces apliciranja može potrajati od devet mjeseci do godinu dana. Sve dovršene aplikacije će biti odmah pr iznate i uzete u obzir. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo. selidbi u druge gradove. zanatski rad. www. bilo profesionalno. pravnih pristojbi.html The Pollock-Krasner Foundation. video umjetnost. Fondacija će razmotriti potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose na njihov profesionalni rad i osobni život. Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca koji su slikari/ce. umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja. 863 Park Avenue New York.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. New York 10075 Tel: +1 212 517 5400 Faks: +1 212 288 2836 Email: grants@pkf. Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost. Fondacija ne daje potpore plaćanju dugova iz prošlosti. kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost.pkf. Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za koje Fondacija skrbi. Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. osobna putovanja. kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru. ali koje nisu nužno katastrofalne. uključujući i medicinske troškove. fotografija. te ne plaća troškove instalacija. Stručna izložbena povijest će se uzeti u razmatranje. uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka provjere.org/grant. Nema rokova za predaju aplikacija. Inc.Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) Naziv programa Fondacija Pollock-Krasner Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih potreba. aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen zahtjev. film.

sredstva iz granta u iznosu od 50. pogledati iznad za više informacija. profesionalnih udruženja. u trajanju do 24 mjeseca. septembar/rujan) Podrška je namijenjena troškovima poslovanja organizacija koje promoviraju duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom: . Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguće je sufinansiranje do 50% ukupno odobrenih troškova projekta.000 EUR i moguće je sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta. februar/veljača). 175 Natrag na sadržaj . u trajanju do 24 mjeseca. Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih prijedloga: 3. . Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600. Ova programska aktivnost podijeljena je na sljedeće četiri pod-aktivnosti: 1. pozorišta i plesne grupe). muzeja. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju proj ektnih prijedloga: 3.2. pogledati iznad za više informacija.2013 Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika.2. 1.mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelat nosti na evropskom nivou). istraživačkih centara.000 do 200.000 EUR. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava.000 EUR.3. oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica Programa u trajanju od 3 do 5 godina. Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. horovi. .2. Podrška projektima u oblasti kulture Podrška je namijenjena organizacijama poput pozorišta. Tokom godine. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda i  promoviranje međukulturalnog dijaloga.1.000 do 500.000 EUR 1. stvaralaca i institucija.Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 Naziv programa Program zajednice: Kultura 2007 . maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50.strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme za strukturni dijalog i grupacije za analizu politike). sredstva iz granta u iznosu od 2. Različiti. i .ambasadori kulture (orkestri. 2.1. s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa.festivali (osim iz audio-vizuelne oblasti i kinematografije).000 do 60. ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava.000 EUR. 1. institucija kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa. Opšti ciljevi programa su:  unaprjeđenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika. Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15. 1. oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice Programa. univerziteta.000 do 200. Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1. godišnja sredstva iz granta u iznosu od 200.

Geografsko područje podrške BiH.net Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.veladzic@mcp.php Programski vodič: http://eacea.europa. Audiovisual and Culture Executive Agency . Fizička lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa. Program je otvoren za pravna lica .djordjevic@mp.gov.ba Federalno ministarstvo kulture i sporta Negra Selimbegović Tel: + 387 33 254 108 Faks: +387 33 254 151 Email: negra.ec.com Ministarstvo prosvjete i kulture RS Snežana Đorđevic Tel: +387 51 338 721 Faks: + 387 51 338 877 Email: s.selimbegovic@fmksa.eu/culture/index_en. institucije i privatne organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti kulture (osim u audio-vizuelnom sektoru).php Kontakti u BiH: Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za nauku i kulturu Kulturna kontakt tačka Edin Veladžić Telefon:+ 387 33 492 555 Faks:+ 387 33 492 632 Email: edin.javne ustanove. 176 Natrag na sadržaj .eu/culture/programme/programme_guide_en. Education.(EACEA): http://eacea.europa.ec. sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa.vladars.

razvoj.post-produkciju. godine. i . i . . kreativne dokumentarne ideje bilo koje dužine i predmeta. u bilo kojem stilu i formi. snimanja i uređivanja. http://puma. . ali mi smo posebno zainteresirani za ideje koje govore o PUMA-inoj viziji koja za ključne vrijednosti ima sigurnost.filmove koji su finansirani iz drugih britanskih izvora. Fond je otvoren za filmske stvaraoce iz čitavog svijeta.dokumentarnu produkciju. 177 Natrag na sadržaj . W1 Great Britain Web stranica: http://britdoc. . Ovo je fond za urgentno reagiranje koji daje sredstva u ranim fazama dokumentarnih projekata. serije ili drame. avgust/kolovoz 2012. London.nagrade za završene aktivnosti. Novac od nagrade nam to omogućava.000 EUR. . režiser filma 'Rollaball' Do 5.britdoc.arhivu i muzičku produkciju.TV formate.ideje koje nisu snimljene. Podržavamo jednokratne.projekte bilo koje dužine.razvoj i produkciju filmova. Rok za ljetni poziv je bio 27.Creative Catalyst Award je međunarodni fond za razvoj dokumentarnih filmova.org Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Šta finansiraju: . Šta ne finansiraju: . “Ovih dana većina donatora žele vidjeti 20 minuta grube verzije filma prije davanja novca za projekat.PUMA. . novi poziv se očekuje u narednom periodu.org/pages/683/view Channel 4 BRITDOC Foundation 50 Frith Street. Nagrade se daju tri puta godišnje.Creative Catalyst Award Naziv programa Opšti ciljevi PUMA.” Steven Markovitz. mir i kreativnost. .Creative Catalyst Award PUMA.

Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte. Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu. U okviru prethodnog poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja: 1.Raiffeisen Bank D. Raiffeisen BANK d.d. trudimo se dati podršku svakoj inicij ativi koja ima značaj za širu društvenu zajednicu. Bosna i Hercegovina Marketing i odnosi s javnošću Zmaja od Bosne bb 71. 4. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. sportskih i humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih kategorija. Humanitarno djelovanje .ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. godine. Kultura . Zajedno sa svojim partnerima. a novi se očekuje u narednom periodu.projekti namijenjeni osobama sa invaliditetom te projekti vezani za djecu u domovima. pogledajte web stranicu za više informacija. Kriterij podobnosti Na osnovu poziva.projekti iz oblasti sporta. Obrazovanje . od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju. 3. Sport . tako i nematerijalnu podršku ugroženim kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti njihov društveni položaj. 178 Natrag na sadržaj . Zadnji konkurs je bio otvoren do sredine jula/srpnja 2012. 2. pogledajte web stranicu za više informacija. a koje promiču kultura i sport .kulturni projekti i institucije od značaja za državu i izgradnju njenog imidža. kroz pomoć nizu nevladinih. prijateljstva i solidarnosti.raiffeisenbank. Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se dopri nijeti zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje duha zajedništva.D Naziv programa BANKA VAŠIH IDEJA Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije Raiffeisen banke. Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i Hercegovini. osiguravamo kako materijalnu.projekti iz oblasti obrazovanja. Na osnovu poziva.000 Sarajevo Web stranica: www.

Fondovi mogu biti korišteni za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. novi se očekuje u narednom periodu.ramsar. te pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći. nazvana Ramsar konvencija.Ramsar Convention's Small Grants Fund Naziv programa The Ramsar Convention's Small Grants Fund Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti.Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i pametno korištenje močvara.ramsar. godine. .org Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zadnji rok za prijem punih aplikacija je 30. Switzerland Tel: +41 22 999 0170 Faks: +41 22 999 0169 Email: ramsar@ramsar.Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative Authority.000 švicarskih franaka.org Web stranica: www. Čitav svijet. 179 Natrag na sadržaj . juni/lipanj 2011. Pogledajte web stranicu za više informacija. kao mehanizam podrške zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa. je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju na k onzervaciji i pametnom korištenju močvara i njihovih resursa. Na osnovu poziva za projekte.Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio B1 i B2 Operativnog vodiča).org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__ Ramsar Secretariat Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland. Osnovni kriteriji finansiranja su: .Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je dio Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). www. . generalno do 40. . sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom. Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990.

.de Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Praktično obrazovanje na radnom mjestu je potrebno. i . Fondacija funkcionira kao medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu. . Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne razmjene. Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost. 180 Natrag na sadržaj . Također.de/en/foerderprogramme/ravefoundation/ravestipendien/detailed-information.muzejski tehničari.ifa. Tokom svojih kontakata s kustosima širom svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i kulturnom menadžmentu. Aplicirati mogu: . Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini. Rave stipendija omogućuje profesionalcima iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne kontakte u Njemačkoj.menadžeri kulture iz zemalja u razvoju. Germany Faks: +49 711 222 5194 Email: rave-stiftung@ifa. Fondacija inicira izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih umjetnika širom svijeta.Rave Foundation Naziv programa Opšti ciljevi Program stipendija Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima. www. Odabir će se izvršiti u roku od dva m jeseca od gore navedenih rokova. D-70173 Stuttgart. Više informacija na: www.300 EUR za period od tri do šest mjeseci.kustosi/konzervatori.de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/detailedinformation Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen Charlottenplatz 17. te promičući inostranu umjetnost u galerijama Fondacije u Stuttgartu i Berlinu. septembar/rujan svake godine. a ne teorijsko učenje. 1.ifa. Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju.restauratori.

000 EUR. Trenutno nema otvorenih poziva za projekte.000 – 35. NVO program podrške. program lokalnih inicijativa. 25.rec. 181 Natrag na sadržaj . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti NVO-i koji rade na područjima životne okoline. program politika o životnoj okolini.Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar za srednju i istočnu Evropu) Naziv programa Opšti ciljevi Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Facilitiramo dijalog o životnom okolišu. Kako aplicirati? www. program zakona o životnoj okolini. program klimatskih promjena. ali pozivi za projekte se objavljuju svake godine. program izgradnje kapaciteta.org 2000 Szentendre Ady Endre út 9-11 Hungary Tel: +36 26 504 000 Faks: +36 26 311 294 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. REC svoje okolišne projekte implementira unutar 11 osnovnih organizacijskih jedinica zvanih programi i fondovi: program razvoja poslovanja i životne okoline. umrežavanje i regionalnu saradnju. informacioni program. program javnog učešća. Srednja i istočna Evropa (uključujući BiH).

org/apply Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti? Kako aplicirati? Kontakt http://rising. Aplicirati mogu fizičke osobe. mreže i druge organizacije bez značajnijeg pristupa većim izvorima finansiranja da proslijede svoja znanja podučavanjem drugih u svojoj zajednici za korištenje tih alata. Rising Voices daje mikrograntove do 4. grupe. godine. tako da mogu početi koristiti sve prednosti sudjelovanja u digitalnim medijskim alatima kroz naše mikrograntove za građane u okviru Citizen Media Outreach projekte.org/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://rising. mart/o\ujak 2013. kao i stalna podrška i mentorstvo.000 USD za globalne projekte. a novi poziv se očekuje u narednom periodu. Ne postoji zahtjev za organizacije da budu registrirane. Ovi mali grantovi pružaju priliku za pojedince.globalvoicesonline. kao i pružanje stalne podrške. 182 Natrag na sadržaj . Zadnji rok prijavljivanja je bio 1. Čitav svijet.globalvoicesonline.Rising Voices Naziv programa Pomoć globalnoj populaciji da se pridruže globalnim razgovorima Rising Voices je objavio poziv za projekte za podršku i razvoj nezastupljenih zajednica. grupe i nevladine organizacije. ali je za odabrane projekte potrebno da imaju račun u banci kako bi mogli primiti međunarodne transfere novca. Glavne aktivnosti u okviru projekata bi trebali biti organiziranje radionica za građanstvo u ciljanim zajednicama.

možda želite pokrenuti pilot kampanju podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak nacionalnog programa. npr.izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama. uključujući. a ne mogu sve aplikacije biti uspješne. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na raspolaganju ograničena. Na primjer. United Kingdom Email: info@roadsafetyfund.000 USD po projektu. NVO-i. b) pokazati katalizirajući efekat. Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i katalizirale praktične aktivnosti. ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova sigurnosti na putevima. pridonoseći smanjenju povreda u svojim zemljama. godine. ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi zemalja).razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti. e) prihvatiti. pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora. www. Čitav svijet. .roadsafetyfund. možda ćete trebati finansijsku pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili propisima za sigurnost na cesti. godine. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31.org Web stranica: www.: .roadsafetyfund. januara/siječnja 2013. Projekti moraju biti: a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action. 183 Natrag na sadržaj . . d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima. koalicije za pojas. Do 30.Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Naziv programa Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona ljudi do 2020. zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od ozljeda. c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje. Small Grants Programme c/o FIA Foundation 60 Trafalgar Square London WC2N 5DS.poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja. gdje je to primjenjivo. npr.org Road Safety Fund.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act 2010. trebate početno finansiranje ili možda ste za formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim troškovima. npr. kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola.

znanost.društvo. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Njemačka i čitav svijet.međunarodni odnosi. Različiti.međunarodni odnosi.obrazovanje. . Programi za novinare: . 31 70184 Stuttgart Germany Postal address Postfach 10 06 28 70005 Stuttgart Germany Tel: +49 711 46084 0 Faks: +49 711 46084 94 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i . Nagrade: .međunarodni odnosi. . . i .obrazovanje. . .zdravlje.društvo. 184 Natrag na sadržaj . Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.asp Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstr.obrazovanje.znanost. i . Kako aplicirati? www.zdravlje.znanost.društvo. . . Pogledajte web stranicu za više informacija. i .bosch-stiftung.međunarodni odnosi. .Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) Naziv programa Opšti ciljevi The Robert Bosch Stiftung Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji poboljšavaju specifična područja života.kultura. Takmičenja: . Stipendije: .de/content/language2/html/8171.

poezija. ulične predstave.cimettafund.org Web stranica: www. 185 Natrag na sadržaj . novi scenariji za pozorište.primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti.literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Region Mediterana. digitalnu umjetnost. dramaturgija.vizuelna umjetnost uključujući fotografiju. i . Kriterij podobnosti Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad. film.cimettafund. uključujući i BiH.Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) Naziv programa Opšti ciljevi Roberto Cimetta Fond The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i vizuelnih umjetnosti na području Mediterana. . Različiti. pogledajte web-stranicu za više informacija. video umjetnost. radionice pisanja. Kako aplicirati? www. Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina: . lutkarsko pozorište i interdisciplinarni projekti.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en Fonds Roberto Cimetta c/o ONDA 13 bis rue Henri Monnier 75009 Paris – France T +33 145 26 33 74 Email: grant@cimettafund. moderni ples. itd.

Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim odnosima u suvremenom svijetu.Rosa Luxemburg Stiftung Naziv programa Rosa Luxemburg Stiftung Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom). Na taj način Fondacija je posvećena naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma.podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju. Pogledajte web stranicu za više informacija. predanost radikalnoj demokratiji. i .rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i vjerskih skupina. Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite koncepte političkog obrazovanja.V.rade na integraciji manjina.zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade. ženama. . Više zemalja uključujući BiH. Pogledajte web stranicu za više informacija. kao i doprinos privatnog i javnog sektora. . socijalnoj pravdi i solidarnosti. Njemačka Tel: +49 30 443 100 Faks: +49 30 44310 230 Email: info@rosalux. pokreta i organizacija.de Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i solidarnosti.rosalux. U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika dominacije i eksploatacije.de Web stranica: www. . stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo orijentiranih institucija. Podrška se daje projektima koji: . opoziciju imperijalnim silama. Glavni zadatak Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja . Na osnovu poziva za projekte.zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj. stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma. Pogledajte web stranicu za više informacija. intelektualaca i nevladinih organizacija. . Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. antifašistima i antiratnim pokretima. Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin. Fondacija je posvećena aktivnostima sa radnicima. Naglašavajući važnost kritičke analize društva. i zaštita prava demokratskog sudjelovanja. 186 Natrag na sadržaj .podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad. protivljenje ratu i svim oblicima diktature.

aspx?id=66 Samuel H. oktobar/listopad. program podržava napore usmjerene ka integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti. studiranje i predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća. Različiti.org/grants/default. Tokom godine. Ključna područja interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko .org/about/default. poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i arhitekture. zaštitu. uključujući aplikacije za učionice i online izdavaštvo. 187 Natrag na sadržaj . uključujući tekstualne i vizualne resurse. Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u umjetnosti. Kress) Naziv programa Kress Foundation Grant Programs Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene projekte koji promoviraju brigu. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? www. Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju misiju Fondacije. ali nisu unutar tri glavna programska područja.Samuel H. Takmičarske donacije se daju samo institucijama. Kress Foundation 174 East 80th Street New York.kressfoundation. interpretaciju. april/travanj i 1. Dalje. idući rokovi prijave su 1. Ova područja također mogu biti podržana kroz naše stipendije. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte koji unaprjeđuju brigu. NY 10075 Tel: +1 212 861 4993 Faks: +1 212 628 3146 Email: info@kressfoundation.fotografskih arhiva i glavnih tekstualnih resursa.org Web stranica: www.aspx?id=90 Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu umjetnosti konzerviranja.kressfoundation. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.

inicijative i dijalog među kulturama. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima. . 2. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicam a. Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima. Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti. Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije.Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) Naziv programa Opšti ciljevi The Sasakawa Peace Foundation Grants Dijalog među kulturama i civilizacijama. marta/ožujka. Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije. izgradnja kapac iteta i Koje aktivnosti se finansiraju? I. kada se trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji. aprila/travnja i traje do 31. Donacije se obično daju na period od jedne do tri godine. a dodjeljuju se j ednom godišnje. biznis i javnog sektora. SPF budžetska godina počinje 1. institucionalizacija neprofitnog sektora.. 3. Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti 1. Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju. II.nova era nauke i biotehnologije.html Grant Administration Section Project Division The Sasakawa Peace Foundation Nippon Foundation Bldg.org/e/grants/index. 4th floor 1-2-2 Akasaka. Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka. Saradnja neprofitnih organizacija. . 3. Minato-ku Tokyo 107-8523. 2. i . Čitav svijet. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti 1. www. Japan Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.spf. Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije su podobne za apliciranje.novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku. 188 Natrag na sadržaj .

Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja. SHL podržava proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata koji će biti podržani. Bosna i Hercegovina. godine. Ovi projekti trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju. Kosovo.000 i 200. Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo na ovaj jedan dan. Hrvatska. Zadnji poziv je bio otvoren do kraja decembra/prosinca 2012. Ideja je jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu. Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba biti između 75.callforproposals. tako da se idući može očekivati krajem 2013. Makedonija. Albanija.de Web stranica: www. Pogledajte web stranicu za više informacija. ali rade i doniraju svoje prihode radu SHL-a. Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan. SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. godine.de Web stranica: www. Ovo je godišnji poziv.de Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR.schueler-helfen-leben. Email: projekte@schueler-helfen-leben. 189 Natrag na sadržaj . godine. Rumunija i Srbija.Schüler Helfen Leben Naziv programa Opšti ciljevi Schüler Helfen Leben Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade.

de Web stranica: www. Putovanje treba imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i razraditi u primjeni. Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati. intervjui. 28 – 29 10178 Berlin Tel: +49 30 280 95 146 Faks: + 49 30 280 95 150 Email: info@schwarzkopf-stiftung. su do 399 EUR. uključujući Tursku. Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i treba trajati najmanje tri. 15. Klasični grantovi za putovanja Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede.Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) Naziv programa Opšti ciljevi Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim evropskim zemljama. Kako aplicirati? www. InterRail-Global Pass za 30 evropskih zemalja. Kriterij podobnosti Mladi od 18 do 26 godina. kao i da se suoče s trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama. a najviše šest sedmica. 190 Natrag na sadržaj .de Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Važno je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU. septembar/rujan svake godine. Aplikant treba također navesti koje metode su predviđene za rješavanje teme (npr.de/?l=en&area=11&areaS=864&id= Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Sophienstr. Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global Pass. Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi.). mart/ožujak i 15.schwarzkopf-stiftung. Kasnije značajne promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije.schwarzkopf-stiftung. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Evropa. InterRail-Global Pass Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i istraživati Evropu. Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR. itd.

dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan. .000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte). SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media Support.Istraga će otkriti nove. Kavkaz. . uključujući BiH. Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji. Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške. Nekoliko istraživanja je dobilo međunarodne nagrade.Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku. važne informacije od očitog javnog interesa. Objavljeno istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj. Istočna Evropa. i od tada je podržao veliki broj istraživačkih priča.SCOOP Naziv programa Scoop donacije za istraživačko novinarstvo SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003. srednja Azija i zapadna Afrika. regionalnoj i međunarodnoj zajednici medija. SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu najboljih praksi i istraživačko novinarstvo.Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa zakonom.Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i etičkim standardima. Brojne priče i istraživanja su transnacionalni. Kriteriji za aplikaciju: . Do 2.Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su uključeni. SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih poslova Danske i Švedske. .SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave. . a razmjena iskustava je snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu. priče. Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz različitih područja. . .org/scoop/how-to-apply Kontakt http://i-scoop.Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni izvori.Analiza se temelji na čvrstim izdavačk im ugovorima s najmanje jednim. a poželjno je nekoliko masovnih medija. 191 Natrag na sadržaj . te privatnih fondacija kao što je Open Society Institute.org/scoop/contact-us Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rusija. . Pogledajte web stranicu za više informacija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? http://i-scoop.

mogućnosti. fizike i inženjerskih nauka kod djece koja inače ne bi bila u mogućnosti dobiti ova znanja. se može prebaciti sa jednog na iduće tromjesečje. Lawrence KS 66049. Naše donacije za društvenu pravdu promoviraju dobrobit grupa ljudi koji su bili obespravljeni ne zbog svoje krivice. ne postoje rokovi apliciranja.shumakerfamilyfoundation. te pokazuju poštovanje i cijene ljudsku različitost u svim oblicima. 192 Natrag na sadržaj . projekte koji povezuju dva ili više područja i projekte koji mogu biti dovršeni i pokazati znač ajne rezultate unutar tri godine. nauke i tehnologije. Naš odbor se sastaje svaka tri mjeseca. životnu okolinu.shumakerfamilyfoundation. seksualna orijentacija i društveni stalež.org/wordpress/requests/application 2500 W. ipak. Podržavamo programe koji promoviraju m ir i pravdu. lokalni i regionalni projekti dobijaju većinu našeg finansiranja. najsaosjećajnijih dijelova nas samih u duhovnoj izgradnji i služenju i u obnovi onoga što je dobro i plemenito u religijama. finansiramo projekte jačanja organizacijskih kapaciteta. Umjetničke donacije prije svega podržavaju razmjenu umjetničkih iskustava mladih ljudi koji inače ne bi imali tu mogućnost. spol. kultura. kada vidimo da je organizacija spremna preći na naredni nivo razvoja.org Web stranica: www. Preferiramo finansirati inovativne projekte koje implementiraju osobe i organizacije sa velikim iskustvom u inovaciji. Naše duhovne donacije se daju programima koji pomažu u razumijevanju i izražavanju najdubljih. www. poboljšati životinjski habitat i/ili educirati ljude da rade na ovim područjima. kao što je rasa. Pošto primamo veliki broj aplikacija i pošto obilazimo sve potencijalne korisnike naših donacija. a pokazuju zanimanje za fantastičan svijet m atematike.shumakerfamilyfoundation. Sve organizacije moraju pružiti dokaz ekvivalenta statusu 501(c)(3).org/wordpress/requests/initial-applicationprocess www. obrazovanje. smanjiti globalno zagrijavanje. podržavamo projekte koji pokazuju potencijal matematike.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. duhovnost i umjetnost. U okviru obrazovanja. npr. Također. USA Tel: +1 785 856 7505 Email: request@shumakerfamilyfoundation. izgradnju kapaciteta ili operativne fondove. Obrazovne donacije se daju projektima za mlade koji inače ne bi imali tu mogućnost. Nemamo geografskih ograničenja. za koje trenutno nema sredstava. 6th Street Suite H. religija. U umjetnosti preferiramo projekte koji pokazuju umjetnička iskustva mladih ljudi koji inače imaju ograničene mogućnosti da imaju takva iskustva.Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker) Naziv programa Shumaker Family Foundation Naša Fondacija postoji kako bi promovirala društvenu pravdu. Različita. Finansiranje obećavajućih projekata. Donacije za životnu okolinu se daju organizacijama koje žele obogatiti naš okoliš.

društvena i ekološka pravda. odobravanje granta za napredovanje.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i . . Grantovi se daju za programe: . junu/lipnju i oktobru/listopadu. Kako aplicirati? www.000 i 850.sigrid-rausing-trust.org/Types-of-Grant-and-Application-Process Eardley House 4 Uxbridge Street London. u izuzetnim slučajevima. W8 7SY. koje ćete naći na web stranici. Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od međunarodnih donatora. UK Tel: +44 207 908 9870 Faks: +44 207 908 9879 Email: info@srtrust. Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili glavne grantove.000 funti. obično u februaru/veljači. . U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva.000 funti. Mali grantovi su grantovi do 15. obično u februaru/veljači.Sigrid Rausing Trust Naziv programa Opšti ciljevi The Sigrid Rausing Trust Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust. Fondacija tako ne može razmatrati. 193 Natrag na sadržaj . za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta. Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije. Svaki program ima nekoliko podprograma. ali samo postojećim korisnicima granta. Cijeli svet.sigrid-rausing-trust. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima.građanska i politička prava. Povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje. druge finansijske organizacije ili kontakta na terenu.org Web stranica: www.manjinska prava. Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu.ženska prava. junu/lipnju i oktobru/listopadu. ovaj grant je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi neke organizacije. Glavni grantovi trenutno variraju između 15.

hrana i poljoprivreda. nediskriminacija.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 EUR. privredni razvoj.Smilemundo Naziv programa Smilemundo Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu. obnovljivi izvori energije. zaštita životinja.smilemundo. 1. Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za obrazovanje.org Web stranica: http://www. prava. i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. beskućništvo. opskrba pitkom vodom. Zadnji poziv za projekte je bi otvoren do 15. obrazovanje za životnu okolinu.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant# C/ Cucurulla nº 9. 2º 2ª A 08002 Barcelona Spain Email: hello@smilemundo. jednake mogućnosti. razvoj nauke. Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama. klimatske promjene. njega životinja. http://www. zaštita životne okoline. invaliditet. Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja. kultura i umjetnost. 194 Natrag na sadržaj . Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne za Smilemundo podršku. Čitav svijet. ali i promjene svijesti ljudi. Pristup informacijama. imati pre-troškove finansiranja. razvoj lokalne zajednice. Zahvaljujući micropayment sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši od 2 EUR. ravnopravnost spolova. i zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja. novembra/studenog. siromaštvo. zdravlje. Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline. vjerske ili političke svrhe. očuvanje životne okoline i zaštita životinja. Pomoć žrtvama katastrofe. obrazovanje. spašavanje ugroženih vrsta. Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima: Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i zajednici. utočišta. Udomljavanje životinja. pomoć za djecu. ali projekti ne smiju: biti korišteni za poslovne. a novi se očekuje u narednom periodu.smilemundo. ljudska prava. i potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma dodjele granta.

te povećaju unutarnje organizacijske kapacitete. svaki TTF grant dostavlja jedinstvenu kombinaciju programskih i organizacijskih troškova koji pomažu organizacijama da unaprijede svoja istraživanja i zalaganje. politička i socijalna reformska pitanja u svojoj zemlji. civilno društvo. Centri moraju poduzeti temeljito i kvalitetno istraživanje i razvoj tematskih ekspertiza informišući javnost na odgovoran i tačan način. Više zemalja Evrope uključujući i BiH. angažirajući se s različitim dionicima (uključujući vlade.org/grants/core-and-institutionalsupport-policy-research-centers Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. http://www. Smislena komunikacijska strategija i javno zagovaranje su dakle bitni sastojci da centri doprinesu procesu razvoja politika. Centri imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se dokazi na temelju istraživanja pridonose robusnom procesu stvaranja politike i na kraju do boljih politika. poboljšaju kvalitete analiza i javnog istupa. firme i javnost) da unaprijede svoje preporuke i stvore prostor za civilno društvo u procesu razvoja politike. identificirajući i analizirajući političke opcije. Otvoren tokom čitave godine. Razvoj i pristup političkim alternativama. i poduzimaju temeljita i rigorozna istraživanja i razvoj tematske stručnosti kako bi doveli do javnih rasprava na odgovoran i precizan način. i pozicionirajući se kao vjerodostojan partner vladi i drugim javnim akterima. Rezultat je manjak visoko-kvalitetnih primjenjenih istraživanja s jasnim političkim implikacijama. organizacije trebaju biti u mogućnosti uticati na vladu i druge javne dionike u definiranju prioriteta i razvoju političkih opcija. ali potiče pristup koji promiče inkluzivne promjene politika kroz kombinaciju metoda istraživanja i javnog zagovaranja.Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre ) Naziv programa Osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre Think Tank Fund (TTF) podržava prvenstveno one grupe koje istražuju probleme ekonomskih. 195 Natrag na sadržaj . U cijeloj regiji se pojavio samo mali broj nevladinih organizacija s jasnim političkim programom. medije. Pogledajte web stranicu za više informacija.opensocietyfoundations. Razvoj politika i debata ključni su faktori za učinkovito funkcioniranje demokratije. i dalje će biti ozbiljan izazov za mnoge zemlje u kojima je Fond aktivan. Prije slanja pune aplikacije potrebno je poslati koncept papir. Uzimajući u obzir specifičnosti aplikanata i posebnosti nacionalnog konteksta. Kako bi bile razmatrane za finansiranje organizacije moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: ispituju privredna. imaju inkluzivan pristup na donošenju odluka. međutim. Prepoznajući da će različita pitanja zahtijevati različite načine angažmana. Koristeći različite pristupe te organizacije prave relevantna istraživanja. s naglaskom na državnu odgovornost i efikasnost. Strategija TTF-a ne podržava specifične probleme ili teme. te pozicionirajući se kao vjerodostojan sugovornik za vlade i druge javne aktere. političkih i društvenih reformi u svojim zemljama s naglaskom na državne odgovornosti i efikasnosti.

Podizanje glasa najmarginaliziranijih: prečesto najviše marginalizirane Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Implementacijske strategije Kultiviranje sudske prakse i izgradnja prakse u lokalnim zajednicama: da bi se osigurala pravna sredstva i okruženje za povrede prava. s naglaskom na onima u zatvorima i drugim zaključanim objekatima i žene koje su u većem riziku od nasilja i zlostavljanja. Izazovi negiranja poslovne sposobnosti: u mnogim zemljama. Štoviše. Prekidanje segregacije: institucije odvajaju osobe s invaliditetom iz zajednice i ograničavaju njihove mogućnosti samoodređenja i osobnog izbora. s posebnim naglaskom na grupe koje doživljavaju više oblika diskriminacije na temelju identiteta. podupiremo napore za reformu mreže zakona koji utiču na poslovne sposobnosti. dešavaju se unutar institucija. Fokusiranje na najmarginaliziranije prakse i grupe. Zagovaranje utemeljeno na dokazima: iskorijenjivanjem duboko ukorijenjene diskriminatorne prakse društvenih i pravnih struktura. naše finansiranje je proširilo mogućnosti pravnog obrazovanja povećanjem kapaciteta pravnih fakulteta za obuku osoba s invaliditetom. zahtijeva dokaz o tim strukturama i njihovom uticaju na živote pojedinaca. Inicijativa podržava napore da se dokumentiraju uticaji nedostupnosti pravosudnim sudskim sustavima. Naš pristup je na tri područja: 1. starateljstvo i razdvojeno obrazovanje. osobama s invaliditetom su oduzeta prava donošenja važnih odluka o svojim životima što je rezultiralo njihovom "građanskom smrti". Osim toga.Soros: Disability Rights Initiative (Soros: Inicijative za prava osoba sa invaliditetom) Naziv programa Inicijative za prava osoba sa invaliditetom UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) koju je UN Generalna skupština usvojila u decembru/prosincu 2006. Inicijativa podržava napore koje dovode u pitanje ove vrste segregacije. Izgradnja okvira za jednakost: duboko ukorijenjene prakse marginalizacije zahtijevaju ciljane pravne napore kako bi ih iskorijenili. Također. Inicijativa podržava uticaj na parnicu i pravno zastupanje. Open Society Disability Rights Initiative podržava napore za reformu zakonskih okvira i politika kako bi se CRPD implementirala. Spuštanje u okvire nacionalne provedbe. Inicijativa podržava rad kako bi se dokumentirale ove diskriminirajuće strukture i izgradila saradnja u svim disciplinama. uključujući mučenje i zlostavljanje. tako da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo da se priznaju kao pravne osobe pred zakonom. 2. nečuvena kršenja ljudskih prava. 196 Natrag na sadržaj . politike i prakse. komunikacijskih i barijera u stavovima. Inicijativa podržava napore u reformama zakona. kao što su izborni zakoni koji poriču pravo glasa. godine. pravi pomak paradigme i pruža okvir za razvoj inovativnih pravnih argumenata. Pristup pravdi: diljem svijeta diskriminatorni stavovi i nepristupačnost istražnih postupaka i izjava su prepreke pravdi za osobe s invaliditetom. kao što su institucionalizacija. 3. Segregacija se također događa kada su osobe s invaliditetom spriječene sudjelovati u zajednici zbog fizičkih. Promicanje univerzalnosti CRPD-a. Inicijativa podržava napore na jačanju nacionalnih okvira ravnopravnosti i bori se protiv diskriminacije kroz parnice i zakonodavne reforme. te osigura odgovarajuću zastupljenost osoba s invaliditetom.

Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kako primamo mnogo više zahtjeva za finansiranje nego što možemo podržati. podržaće napore kako bi naznačili ili zalagali se za učinkovite programe pružanja usluga ili pravljenje promjena u pravnom okviru koji će olakšati pružanje usluga. Izabrani kandidati će biti pozvani da podnesu koncept papir. žena s invaliditetom i drugih marginaliziranih dionika kako bi govorili vlastitim glasom.org/grants/disability-rights-initiative Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.opensocietyfoundations.grupe su isključene iz sudjelovanja u invalidskoj zajednici ili im je uskraćeno pravo promoviranja svojih problema. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. Za prijavu za grant u okviru Disability Rights Initiative zainteresirane organizacije trebaju poslati email na adresu disabilityrights@osi-dc. 197 Natrag na sadržaj . ako vam se ne javimo u roku od 30 dana vaš prijedlog se ne razmatra. Međutim. Inicijativa radi na osnaživanju osoba s psihološkim i intelektualnim poteškoćama. http://www. Inicijativa neće finansirati pružanje izravnih usluga osim usluga pravnog zagovaranja.org ukratko opisujući predloženi projekt. Otvoren tokom čitave godine.

ponekad čak do mučenja ili okrutnog. godine koalicija organizacija koje djeluju u borbi protiv teških kršenja ljudskih prava u zdravstvu je pokrenula Kampanju za zaustavljanje mučenja u zdravstvu povećanjem državne odgovornosti za zlostavljanja u zdravstvu. Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine. procedure. jugoistočnoj Aziji i Kini. Zlostavljanje je posebno rasprostranjeno kod brige o socijalno marginaliziranim grupama poput osoba koje žive s HIV-om. Priručnik pokriva UN kao i afričke. na primjer. 198 Natrag na sadržaj . predstavljati mučenje ili zlostavljanje. Program radi na jačanju kapaciteta organizacija i lidera koji predstavljaju marginalizirane zajednice u zalaganju za bolje zdravstvene politike i prakse. Pravna definicija mučenja i zlostavljanja je dovoljno široka da obuhvati čitav niz zlouporaba koje nastaju u zdravstvenim sistemima. pristankom ili slaganjem može. južnoj i istočnoj Africi. Zdravstvo bi trebalo biti sistem gdje su ljudska prava realizirana. te osoba s intelektualnim teškoćama. seksualnih i rodnih manjina. srednjoj Aziji. te osigurali vladinu odgovornost. kao koordinator Kampanje. ovisno o okolnostima. Ipak. mogućnosti angažmana i prethodni rad na torturi u zdravstvu. Početkom 2011. Za svaki mehanizam istražuje mandat. odnosno žena i djevojaka s invaliditetom i/ili oni koji žive s HIV-om koji se steriliziraju bez njihovog pristanka ili razumijevanja na inzistiranje svojih skrbnika ili zato što njihovi doktori donose odluke da nisu podobni za podizanje djece. Partneri kampanje koriste pravne. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ljudi koji koriste droge. nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. zagovaračke i strategije mobilizacije zajednice kako bi istovremeno povećali svijest o mučenju u zdravstvu i zahtijevali kraj zlostavljanjima. priručnik koji opisuje 20 mehanizama borbe protiv torture koji može biti korišten u zdravstvu. Program je prije svega aktivan u srednjoj i istočnoj Evropi. evropske i američke sisteme ljudskih prava. Prema međunarodnom pravu nanošenje teškog bola i patnje od strane državnog aktera ili s državnim poticajem. negiranje jeftinih i učinkovitih lijekova protiv bolova za oboljele pacijente koji se bore s ovisnosti. Open Society Foundations je razvio 20 mehanizama za borbu protiv torture u zdravstvu. Nakon razvoja priručnika OSF.Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) Naziv programa Borba protiv torture u zdravstvu Public Health Program za cilj ima izgradnju društva posvećenog inkluziji. Širok raspon ozbiljnih zlouporaba u zdravstvu je dokumentiran. poziva na podnošenje prijedloga projekata organizacija zainteresiranih za korištenjem jednog ili više mehanizama opisanih u Priručniku. kako bi unaprijedili postojeće napore na rješavanje mučenja. prečesto su to mjesta gdje se su ljudska prava veoma ugrožena. ljudskim pravima i pravdi u kojoj se zdravstvena politika i praksa te vrijednosti odražavaju i temeljeni su na dokazima. Program također traži veću državnu odgovornost i transparentnost u zdravstvu. Pogledajte web stranicu za više informacija. etničkih manjina.

http://www.org/grants/fund-counter-xenophobia za Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekat pošaljite Lydia Guterman.Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.opensocietyfoundations.org. 199 Natrag na sadržaj . koordinatorici Kampanje zaustavljanje torture u zdravstvu na lguterman@sorosny.

Fond podupire organizacije civilnog društva da poduzimaju napore zagovaranja pojedinačno ili u koaliciji s drugim grupama kako bi zaštitili prava onih koji su u pritvoru. Pogledajte web stranicu za više informacija. organizacije civilnog društva moraju biti u stanju osmisliti strategije kako bi se osiguralo da su prava optuženika tema vladinih reformi. Prioritet se daje projektima u zemljama u kojima postoje pogoršanja uslova pritvora i dokazi o diskriminaciji u sistemu. te procjenu efikasnosti postojeće pravne pomoći u cilju promicanja veće odgovornosti i dobijanja pouzdanih i vjerodostojnih podatak o opsegu problema. raspravu o problemima koordinacije unutar sistema. te identificiranjem novih strategija za reformu kaznenog pravosuđa. razmjene najboljih primjera iz prakse.Soros: Global Criminal Justice Fund (Soros: Globalni fond za kazneno pravosuđe) Naziv programa Globalni fond za kazneno pravosuđe Unatoč teškim i upornim povredama prava u kaznenim sustavima širom svijeta. traženje odgovornosti. nadzora sustava. dijeljenjem iskustava. učinkovita reforma ostaje problem u mnogim zemljama. Fond podržava grupe u poduzimanju angažmana kako bi se utvrdile uspješne strategije i mogući prostor za prevazilaženje prepreka. fond nastoji povećati profil pitanja kaznenog prava na globalnom nivou. Ako je primjereno fond također podržava parnice u ime zatočenika protiv nezakonitih praksi. Global Criminal Justice Fund pruža podršku nacionalnim kampanjama koje kombiniraju monitoring. 200 Natrag na sadržaj . Osiguranje pristupa pravosuđu: pružajući pomoć zatočenicima na sistematski način kao što su podnošenje jamčevine. pravnu zaštitu i zalaganje za nove politike katalizirajući rasprave. aplikacije ili pružanje pravne pomoći. Global Criminal Justice Fund podržava grupe koje rade na sljedećim prioritetima: Razumijevanje veličine problema: nedostatak pristupa mjestima pritvora i informacije o zatočenicima predstavlja ozbiljan izazov za uspješnu reformu kaznenog pravosuđa. te osiguranje osnove osporavanje nezakonitog pritvaranja. Fond podržava civilno društvo u nastojanjima da se izgradi mreža. Fond također podržava povezanost između nacionalnih napora i međunarodnih i regionalnih partnera na razvoju centara ekspertize. Identificiranjem nacionalnih grupa s vezama u međunarodnim i regionalnim mrežama. Potrebni su podaci za dizajn intervencija. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Direktorij donatora mart/ožujak 2013. organizacije civilnog društva i skupine mogu naučiti što funkcionira u praksi i koje vrste intervencija mogu biti efikasne u postizanju dugoročnih promjena. Open Society Global Criminal Justice Fund fond nastoji ojačati angažman civilnog društva u zaštiti prava optuženika. Fond podržava grupe u pristupu mjestima pritvora. te istražujući propuste. u isto vrijeme šireći sposobnosti međunarodnih partnera poticanjem postojeće mreže i sudjelujući u ciljanim zagovaranjima. Priprema reformi: grupe civilnog društva se moraju angažirati s vladama da unaprijede značajnu promjenu politika. Gdje su postojeći napori države u potpunosti neadekvatni. Izgradnja veza na regionalnim i međunarodnim raspravama: fond podržava partnere koji imaju za cilj određivanje prioritete prava okrivljenika u kaznenim regionalnim i međunarodnim raspravama o vladavini prava i ljudskim pravima.

org. uključujući i BiH. poziv je stalno otvoren. Čitav svijet. http://www. Namjera je da se odgovori pošalju unutar mjesec dana od njihovog prijema koncept papira. 201 Natrag na sadržaj . informacije o organizaciji aplikantu i projektnim partnerima. i procjenu ukupnog budžeta i vremenski okvir za aktivnosti.opensocietyfoundations. Odabrani aplikanti će biti pozvani da pošalju puni prijedlog projekta na razmatranje. Dokument treba uključivati sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.org/grants/global-criminal-justice-fund Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Kako bi aplicirali za grant kod Open Society Global Criminal Justice Fund zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email adresu criminaljustice@osi-dc.

obrazložene rasprave o pitanjima od značaja za njihove živote i zajednice. Četiri su područja koja Soros finansira: debate organizirane od strane konzorcija srednjih škola i univerziteta.000 USD.opensocietyfoundations. Program globalnih debata je pokrenut u 2011. debate u studentskim klubovima i društvima.org/grants/global-debates Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ali najviše do 50. Različita po kategorijama.opensocietyfoundations.org/grants/global-debates Kontakt http://www. Grantovi su dostupni za institucije koje imaju ili vrlo male debatne programe ili ih uopšte nemaju.org/grants/global-debates Kako aplicirati? http://www.Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate) Naziv programa Program debata Open Society Youth Initiative potiče studente da se uključe u kritične.opensocietyfoundations. Ovaj 20 miliona USD vrijedan program će. Čitav svijet. godini zbog jačanja debatnih programa u srednjim školama i univerzitetima širom svijeta. i podrška online debatama. te da zagovaraju pozitivne promjene širom svijeta. podrška novim događajima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. među ostalim. 202 Natrag na sadržaj . osigurati do tri godine finansiranja fakultetima. Cilj je pomoći aktiviranju učenika/ca u pitanjima politike koja će imati trajan učinak na njihovu budućnost. uključujući i BiH. Inicijativa mladih podržava programe debata i događanja u visokom obrazovanju i za mlade ljude širom svijeta na bilo kojem jeziku. debate sponzorirane od strane odjela škola unutar srednjih škola i univerziteta. podrška postojećim aktivnostima. Kriterij podobnosti http://www. Grantovi su također dostupni za institucije koje nastoje promovirati javne rasprave u široj zajednici koju pomažu. univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama u promicanju i integriranju debata u svim disciplinama. poziv je stalno otvoren.

LGBTI Rights Initiative pruža finansiranje lokalnim grupama i regionalnim mrežama u zemljama u razvoju. seksualno zlostavljani i to samo zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Bisexual. LGBTI Rights Initiative pruža podršku jačanju kapaciteta LGBTI grupa i regionalnih mreža u zemljama u razvoju u zastupanju osoba koji su cilj diskriminacije i drugih povreda ljudskih prava na osnovu njihove seksualne orjentacije ili gender identiteta. njihovo pravo na slobodu izražavanja i okupljanja su često negira. Također će podržati globalne inicijative zastupanja koje promiču prava LGBTI osoba i njihove napore na lokalnom nivou. silovani. Kazne su duge zatvorske kazne. imaju malo pristupa resursima. Više od 80 zemalja smatra dogovorne. LGBTI Rights Initiative podržava razvoj regionalnih mreža kako bi se olakšala veća Opšti ciljevi Koje aktivnosti finansiraju? se Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Osim toga. obrazovanju i zdravstvenoj brizi. sve više LGBTI osoba se uključuje u žive i rastuće globalne društvene pokrete kako bi unaprijedili svoja prava. nedostatak priznanja od strane šire zajednice i civilnog društva te ograničenim resursima. Unatoč ovim izazovima i prožimajućoj diskriminaciji. ali nisu ograničene na. U najmanje sedam zemalja osobe mogu biti pogubljeni zbog homoseksualnog ponašanja. mnoge od tih grupa ostaju na marginama svojih društava. mučeni. dokumentaciju. stanovanju. transrodnih i međurodnih osoba) Naziv programa Prava lezbijki. ali isto tako i potrebnu podršku koja im om ogućuje rast. zajedno s vanjskim partnerima. uključujući društvene stigme. proizvoljni pritvor i diskriminacije u zapošljavanju. homoseksualca. nasilje iz mržnje i dalje prevladava. porodičnim pravima. posebno u zemljama u razvoju. zagovaranje. Kroz LGBTI Rights Initiative. iako ove grupe za ljudska prava sada postoje u svakoj regiji na svijetu. a često nisu podržane od šireg civilnog društva. biseksualca. kako bi se osiguralo da LGBTI grupe dobijaju finansijska sredstva. Osnovno finansiranje i izgradnja kapaciteta organizacija: dok su se LGBTI grupe za ljudska prava pojavile šrom svijeta. Transgender and Intersex Rights (Soros: Prava lezbijki. Gay.Soros: Lesbian. mučenje i prisilno psihijatrijsko liječenje. postoji vrlo malo donatora koji pružaju izravnu podršku lokalnim LGBTI grupama. homoseksualca. jačanje i održivost svoje organizacije. posebno nadopunjujući rad poduzet od strane lokalnih grupa. Međutim. transrodne i međurodne osobe (LGBTI) cilj kršenja ljudskih prava. one se i dalje suočavaju sa velikim preprekama. biseksualca. homoseksualci. 203 Natrag na sadržaj . biseksualci. Open Society Foundations želi osnažiti LGBTI zajednice kako bi promovirale i branile njihova ljudska prava. transrodnih i međurodnih osoba Širom svijeta su lezbijke. obrazovanje i istraživanje. kada LGBTI ljudi pokušavaju organizirati priznanje svojih osnovnih ljudskih prava. Druga ozbiljna kršenja ljudskih prava protiv LGBTI osobe su invazija na privatnost. Osim toga. Inicijativa također podržava međunarodne i nacionalne ljudskopravaške grupe angažirane na zastupanju i pormoviranju LGBTI prava. odrasle homoseksualne odnose kriminalnim ponašanjem. Soros pruža finansijska sredstva izravno lokalnim grupama da pokriju osnovne aktivnosti koje mogu uključivati. Čak i u zemljama koje ne kriminaliziraju homoseksualno ponašanje. a oni se često suočavaju sa organiziranim nasiljem i uznemiravanjem od strane vladinih i nevladinih grupa. Oni su ubijani. Regionalne mreže: glasovi lokalnih aktivista u zemljama u razvoju često se ne čuju u međunarodnim raspravama o LGBTI pravima i aktivizmu. Initiative radi u saradnji sa Soros fondacijama i programima.

regionalnom i međunarodnom nivou. . Grupe koje rade na pitanjima rodnog identiteta i izražavanja su često najviše marginalizirane u LGBTI zajednici i imaju najmanje pristupa resursima i podršci.Procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir. Kako bi aplicirali na grant. Međunarodne i nacionalne grupe koje rade na zastupanju će također biti uzete u obzir. Seksizam koji prevladava u širem društvu je također prisutan u LGBTI zajednici. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. zainteresirane organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije do tri stranice na email lgbtirights@osi-dc.org/grants/lesbian-gay-bisexualtransgender-and-intersex-rights 204 Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. LGBTI Rights Initiative će obratiti posebnu pozornost na podršku za te grupe i aktiviste. Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Kao rezultat toga često iskustva lezbijki i biseksualnih žena mogu dobiti manju pozornost. U mnogim dijelovima svijeta ove mreže nemaju sredstva čak ni za za osnovne operacije. http://www. Državno i nedržavno nasilje protiv transrodnih osoba zabilježeno je u većem dijelu svijeta. Isti treba uključiti sljedeće: . Cilj nam je da svaki koncept papir pregledamo unutar mjesec dana. Ako je projekat za osnovno finansiranje treba uključiti osnovne ciljeve grupe. Prioritet će se dati lokalnim grupama i regionalnih mreža koje djeluju u zemljama u razvoju i regijama u kojima postoji najveća potreba za podrškom . .org. nadopuniti lokalne napore i izgraditi zamah za još veći napredak. Poziv je otvoren tokom čitave godine. regionalni i nacionalni projekti zastupanja: značajan napredak je postignut u posljednjih nekoliko godina u priznavanju LGBTI prava. Inicijativa nastoji osnažiti ove mreže za promicanje i obranu LGBTI prava na nacionalnom. Gender identitet i izražaj: pošto transvestiti izazivaju rodne stereotipe. LGBTI Rights Initiative podržava nacionalna.opensocietyfoundations. te ciljeve za narednu godinu i glavne aktivnosti koje planiraju da bi ih unaprijedili.Kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Inicijativa će dati prioritet organizacijama usmjerenim na njihova prava. Međunarodni. Prava lezbijki: Lezbijke i biseksualne žene se često suočavaju s dvostrukim slojem diskriminacije na temelju njihove seksualne orijentacije i roda. oni često doživljavaju najpretjeranije vrste kršenja ljudskih prava. Budući da mnogi od tih napada javljaju u domovima. Ako vam se ne javimo unutar toga vremena molim vas da pretpostavite da vaš projekat neće biti razmatran. povrede nisu dobro dokumentirane u usporedbi s onima protiv transrodnih osoba ili gej i biseksualnih muškaraca.saradnja i razmjena između uspješnih strategija među grupama koje rade u sličnim kontekstima. LGBTI Rights Initiative potiče organizacije čiji je rad u skladu sa gore navedenim prioritetima da podnesu koncept papir.Pozadinske informacije o organizaciji aplikantu kao i o svim ključnim partnerima. Natrag na sadržaj . regionalna i međunarodna zalaganja koje nastoje kapitalizirati ovaj napredak. Oni su česte mete silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja.

Ako rad vaše organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de predate puni prijedlog projekta. te prema razvoju vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. http://www.Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) Naziv programa Inicijativa za mentalno zdravlje Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva. rane intervencije inkluzivnog obrazovanja. Pogledajte web stranicu za više informacija. socijalne skrbi. Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja. opremu. zahtjevana suma. Inicijativa također pruža tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije. obrazovanja i politika zapošljavanja. Mnogi grantiji pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćam a mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime odgovarajuću podršku. te podržava zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama. i neki biografski detalji o liderstvu organizacije. napišite na jednoj stranici pismo sa sljedećim informacijama: cilj i svrha organizacije. deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije. Inicijativa također pruža podršku org anizacijama koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama. Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima. The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa invaliditetom. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje. ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini. Prema tome. 205 Natrag na sadržaj . Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje. dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama. inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se fokusiraju na živote zajednica. Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region. Poziv je otvoren tokom čitave godine. projekat za koji se traži fionansiranje.opensocietyfoundations.org/grants/mental-health-initiative Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Fond daje podršku naporima civilnog društva u sljedećim područjima: Centri ekspertize: RTI zakon stavlja pravnu obavezu vladi da otvori svoje djelovanje ka javnosti. Mnoge zemlje su poduzele prve korake u usvajanje zakona o pravu na informacije. a ne druge propise. kako bi imali udjela u provedbi tih zakona. Fond podupire napore civilnog društva kako bi se osiguralo da vlasti ne samo odgovoraju zahtjevima za informacijama. Na primjer. Ove vrste napora otkrivaju kako RTI zakoni mogu stvoriti mogućnosti za dubljim angažmanom civilnog društva u političkim odlukama koje utiču na njihove živote. Prečesto su grupe prisiljene Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. poduzimanje parnica i monitoringa učinka vlade. istraživanje i umrežavanje: razumijevanje kako zakoni funkcioniraju u praksi zahtijeva kritičko istraživanje o tome kako grupe koriste te zakone kako bi postigle svoje ciljeve. Fond podržava inicijative koje grade svijest o korisnosti RTI zakona. nakon toga ulaganjem u kapacitete i resurse potrebne za njihovu provedbu. Grupe se mogu fokusirati na objavljivanje pojedinih vrsta informacija kao što su informacije vezane za okoliš ili zdravlje ljudi ili na informacije kao što su godišnja izvješća državnih tijela. Iako su kampanje za podršku donošenju novih zakona ključne u zemljama gdje isti ne postoje. Fond podržava grupe da rade na promjenama zakona mijenjajući takve odredbe. već i proaktivno otkrivaju podatke kako je propisano RTI zakonom u toj zemlji. Fond podržava projekte koji kombiniraju strategije za dobivanje informacija na temelju RTI zakona s vjerodostojnim planovima za korištenje tih podataka. Kampanje pokrenute otvorenim pitanjima: organizacije civilnog društva sve više koriste RTI zakone potičući raspravu i unapređujući reforme na nizu pitanja. Te grupe trebaju imati vještine za podnošenje zahtjeva. Informacije moraju biti dobivene kroz RTI zakone te zemlje. ali bi željeli koristiti RTI zakone u svom radu. Podrška se također daje za napore koji osiguravaju učešće širokog spektra aktera civilnog društva iz različitih područja. 206 Natrag na sadržaj .Soros: Right to Information Fund (Soros: Fond prava na informacije) Naziv programa Fond prava na informacije Pravo na informacije (RTI) je fundamentalno ljudsko pravo koje je kritično važno za realizaciju drugih prava kao i za za postizanje učinkovite demokracije. Gdje RTI zakon u toj zemlji ne uključuje proaktivno otkrivanje zahtjeva. Ohrabruju se i prijedlozi projekata grupa koje nisu prvenstveno usredotočene na RTI. Dokumentiranje. informacije se mogu koristiti u zalaganju za promjene politike ili promicanje šireg uključivanja javnosti u donošenje odluka vlade. žalbe. Podrška se također daje grupama koje mogu pružiti osnovnu pomoć drugima pomažući im da koriste RTI zakone. Open Society Right to Information Fund pruža potporu organizacijama civilnog društva koje rade na promicanju pune provedbe RTI zakona. Više od 80 zemalja širom svijeta imaju zakon koji garantira pravo na informacije javnosti i osigurava pristup državnim evidencijama. Na nacionalnom i regionalnom nivou Fond podržava grupe koje mogu poslužiti kao središta ekspertize u njihovoj zemlji ili regiji i djelovati kao efikasni posmatrači napretka vlasti. proširuju zajednicu korisnika tih zakona i obrazuju grupe na dobivanju informacija kroz RTI zakone koje se mogu koristiti za daljnje političke ciljeve. Proaktivno objavljivanje: građani mogu učinkovitije držati vladu odgovornom kada su informacije proaktivno objavljene pravodobno i u pristupačnom obliku. neuspjesi u provedbi postojećih zakona mogu potkopati snagu tog globalnog pokreta u nastajanju.

org/grants/right-information-fund Direktorij donatora mart/ožujak 2013.osloniti se na anegdotične dokaze kako bi saznale o naporima drugih zagovornika. U isto vrijeme. informacije o organizaciji aplikantu i partnerima u okviru projekta.org.org/grants/right-information-fund Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. Koncept papir treba uključiti sljedeće: kratak opis projektnih ciljeva i planiranih aktivnosti. Rok za prijave Geografsko područje podrške Više zemalja uključujući i BiH. Tokom čitave godine.opensocietyfoundations. Veličina donacije Pogledajte web stranicu za više informacija. mogućnosti za razvoj najboljih praksi i umrežavanja u pojedinim zemljama i pokretima mogu dopustiti iskusnim organizacijama razmjenu znanja sa grupama u zemljama u kojima su RTI zakoni novi i lokalna ekspertiza se i dalje razvija. i procjenjeni ukupni budžet i vremenski okvir projekta. http://www. Kako bi aplicirali na ovaj fond organizacije trebaju poslati koncept papir na dvije ili tri stranice na adresu righttoinformation@osi-dc. Fond će svoje odgovore poslati mjesec dana po prijemu pisma.opensocietyfoundations. 207 Natrag na sadržaj . Fond podržava ovu vrstu umrežavanja i učenja kao i projekte koji dokumentuju korištenje RTI iskustva i pružaju analizu koja će biti od koristi drugima. Odabrani aplikanti će biti pozvani da podnesu puni prijedlog projekta.

te mobiliziranje javne podrške za predložene promjene. prava manjina (npr.org/grants Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fokusirajući se na prioritetna područja kao što su obrazovanje. finansiranja. 208 Natrag na sadržaj . identitet. jačaju praćenje politika i programa Dekade.org/grants Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt http://www. Različita. te pruža tehničku pomoć i finansiranje nevladinim organizacijama koje zastupaju nacionalne politike i planove o pitanjima Roma na lokalnim i državnim nivoima. raseljene osobe. projektni grantovi i individualne stipendije. poput onih koje se odnose na antidiskriminacijske i jednake mogućnosti. Projekti finansirani od strane Roma Initiatives trebaju promicati aktivno sudjelovanje i vođstvo Roma koji su izravno pogođeni pitanjima kojima se projekat namjerava baviti. stvaraju nove mogućnosti za povećanje su djelovanja Roma u procesima Dekade na lokalnom i nacionalnom nivou.opensocietyfoundations. te praćenje izbora. Roma Initiatives će podržati akcije romskih NVO-a koje dovode do donošenja. Dekada služi kao okvir za aktivnosti i praćenje poboljšanja socio-ekonomskog statusa Roma u cijeloj regiji. zapošljavanje. Aplikacije se primaju bilo kada tokom godine. U području zagovaranja Roma Initiatives također daje grantove za podršku učešća na ključnim međunarodnim konferencijama i događajima. Više zemalja uključujući i BiH. Zagovaranje je shvaćeno kao organizirani napor pojedinaca ili grupa na izradi politika i praksi povezanih s predstavljanjem dokaza i argumenata za promjene. jezik i medijsko predstavljanje). kako bi se jačali glasovi i prisutnost zagovornika romskih prava. Projekte mogu poslati organizacije i osobe iz navedenih zemalja. Osim prioriteta Dekade Roma Initiatives također podržava projekte zagovaranja koji rješavaju i druga pitanja. ljudska prava i interese izbjeglica. pogledajte web stranicu za više informacija. Tematska područja koja su podržana su: javno zagovaranje za promjene u politici i praksi. isprave o identitetu. povratnike i tražitelje azila.opensocietyfoundations. provedbe i praćenja nacionalnih i lokalnih politika i akcionih planova vezanih za Dekadu uključivanja Roma. http://www. i povećavaju i poboljšavaju javnu raspravu o Dekadi u širim društvenim i ekonomskim političkim područjima. i osnaživanje Roma . borbu protiv nasilja i zločina iz mržnje. problematiziranje negativnih stereotipa. Kroz donacije Roma Initiatives će dati podršku aktivnostima koje: šire javnu svijest i podršku Dekadi.grantovi za institucionalni razvoj. zdravstvo i stanovanje.Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Naziv programa Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) Roma Initiatives podržava direktne zagovaračke aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. istoriju.

youthpolicy. youthpolicy. vijesti. Youthpolicy. djeca i prava. rad u zajednici. neformalno učenje. od analiza i formulacija do implementacije i evaluacije. linkova. aktivizam i volonterizam.V.000 USD. globalne politike borbe protiv droge. 209 Natrag na sadržaj . Projekti ne bi trebali prelaziti 10.opensocietyfoundations. istraživanje i znanje.youthpolicy. Organizacije koje traže sredstva moraju biti NVO-i. životna okolina i održivost.000 USD ili trajanje od jedne godine. Svi prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku.org ima za cilj: pružanje informacija i orijentacije.org. Projekti se trebaju usredotočiti na stvaranje sadržaja o određenim temama na polju omladinske politike. Čitav svijet.org za cilj ima konsolidiranje znanja i informacija o pitanjima omladinskih politika u svijetu.org čini strateški doprinos utemeljenju razvoja politike i prakse u području rada s mladima. osiguranje informacija o omladinskoj politici. Imajte na umu da grantove ne mogu dobiti fizičke osobe ili profitni entiteti. i uvođenje i promoviranje zajednice omladinske politike u svijetu. i pravda. http://www. Pružajući javni pristup informacijama. Youthpolicy. Radeći kao globalni resursni centar za omladinske politike. poticanje sudjelovanja mladih širom svijeta. dokumenata. Potencijalne teme stranice uključuju ali nisu ograničene na: učešće i građanstvo.org/sites/default/files/youthpolicy.Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika) Naziv programa Omladinska politika Youth Initiative of the Open Society Foundations poziva na predaju projekata koji će razvijati i podržavati tematske s tranice na novom globalnom portalu za mlade www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren.opensocietyfoundations. Portal će služiti kao riznica znanja s open-source softverom koji će povezivati aktere politika širom svijeta.pdf http://www.razvijen uz inicijalnu podršku Open Society Foundations.org/grants/youth-policy Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.orgcuration-20121204. multikulturalizam i manjine.org je projekat Demokratie & Dialog e. Do 10.

a posebno marginaliziranih i isključenih zajednica. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je stalno otvoren. Open Society Foundations poziva na podnošenje prijedloga novih i inovativnih inicijativa koje promiču toleranciju i uključivanje i/ili borbu protiv rasizma i ksenofobije u Evropi. Open Society Youth Initiative nastoji identificirati. Aplikanti se obeshrabruju da traže sredstva za iznajmljivanje prostorija.opensocietyfoundations. Određen broj zemalja u Evropi uključujući i BiH. Ovaj grant program ne daje stipendije za istraživanja i za provedbu inicijativa lobiranja ili pokrivanje troškova školarina i poduka.pdf http://www. 210 Natrag na sadržaj . uključivanje manjinskih skupina.000 EUR. u privrednom. kompjutere. Do 2. privrednom. političkom i društvenom životu svoje zajednice se snažno preporučuje.org/sites/default/files/rfp-xenophobiaracism-europe-20130115. iako ne i isključivo.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Traže se prijedlozi projekata koji će se fokusirati na područja kao što su: politički i građanski angažman mladih.Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi) Naziv programa Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi Open Society Foundations stavlja visok prioritet na zaštitu i poboljšanje života ljudi u cijelom društvu.opensocietyfoundations. integracija manjinskih i većinskih zajednica. http://www. političkom i socijalnom životu zajednice. Prepoznajući da je u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti mladim ljudima teško osigurati finansijska sredstva potrebna da svoje ideale prenesu u djelo. Grantovi mogu pokriti samo troškove direktno vezane za provedbu novih inicijativa. Prijedlozi za promicanje punog sudjelovanja mladih s mentalnim ili tjelesnim invaliditetom u kulturnom. društvenom. podrška neće biti data za aktivnosti ili projekte koje aplikant već implementira. podržati i promicati rad omladine u Evropi koja se bori protiv ksenofobije i netolerancije i promiče inkluziju. borba za podizanje svijesti o važnosti i prednostima uključivanja. kupovinu vozila ili međunarodna putovanja. korištenje novih medijskih alata za borbu protiv ksenofobije i diskriminacije. poput Roma. kao i oni koji žele eksplicitno promicati.

Sparkasse Bank Naziv programa Program donacija Sparkasse Bank Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013. .cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo). Sljedeća mogućnost apliciranja je krajem 2013.Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih.Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice u kojoj poslujemo. medije sa partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji Bi H. . filantropskog karaktera koje predlažu i implementiraju zaposlenici). Javni tender za 2013. za donaciju ili sponzorstvo u 2014. Kategorija donacija: .ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki projekti).sparkasse. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd www. institucijama i medijima. . godinu je okončan. a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja. a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su: . i . Aplikanti ne mogu biti organizacije i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke.sport (sportske aktivnosti djece. Email: donacija@sparkasse. i . kulture.sport (paraolimpijski sport. Konkurs je otvoren za pojedince. Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama.socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo). podrška manjim klubovima i osobama).Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta. udruženja i fondacije. .ba i sponzorstva@sparkasse.mladi (obrazovanje i mladi.Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati primjer etičnog. ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima obrazovanja. institucije. volonterizam i upošljavanje mladih). godini. godine. 211 Natrag na sadržaj .sparkasse.ba Web stranica: www.ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. socijalne brige i zaštite životne sredine. raznovrsnosti i pristupačnosti usluga naše banke. . Kategorija sponzorstva: . mladih i nevladinih organizacija). sporta.mladi (obrazovanje.filantropija na djelu (projekti humanitarnog. zapošljavanje i poduzetništvo). Različita. .ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem. uzimajući u obzir prava i potrebe klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja.

svrha i vrijednosti obrazovanja.poučavanje. www.spencer. a preko svojih istraživačkih programa i jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i programe osposobljavanja i srodne djelatnosti. na osnovu poziva za projekte. Suite 1600 Chicago. učenje i nastavni resursi. IL 60611 USA Tel: +1 312 337 7000 Faks: +1 312 337 0282 Web stranica: www. Od 2006. 212 Natrag na sadržaj . Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi napredak u obrazovanju.000 USD i 350. Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja. . Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada: . i . Fondacija predano podržava visoku kvalitetu istraživanja odgoja i obrazovanja. Između 40. . godine.000 USD.organizacijsko učenje u školama.org/content.odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine.cfm/apply The Spencer Foundation 625 North Michigan Avenue. školskim sistemima i visokoškolskim ustanovama.spencer. Čitav svijet.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Spencer Foundation (Fondacija Spencer) Naziv programa Program donacija Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno).

com/index. Podržava organizacije koje: .starbucksfoundation. Čitav svijet. praveći plan djelovanja.000 USD. . daju obuku i/ili grade široku mrežu. i .osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama. implementirajući i procjenjujući ishode u odnosu na ciljeve.pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci zajednicama i globalnom građanstvu.grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi. . .Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Naziv programa Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju problema u svojim zajednicama. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i. distribuiraju informacije. . i .000 USD i 30. kada su u mogućnosti da samostalno djeluju. Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1.prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade ljude u dobi od 12 godina i više.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12 www. Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta. video i web). Starbucks Foundation daje grantove između 10. Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete: .starbucksfoundation.komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije (printane. www. Grantovi se daju na period od jedne godine.pružaju usluge. identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice. novembra/studenog i 15.pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za provedbu ideja.pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine. 213 Natrag na sadržaj . decembra/prosinca.

Čitav svijet.html 399 Park Avenue – 17th Floor New York.Starr Foundation (Fondacija Starr) Naziv programa Opšti ciljevi Program donacija Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.25 milijardi USD.starrfoundation. Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta. Donacije se daju za različita područja navedena ispod. javne politike. ali na osnovu preporuka osoblja. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. NY 10022 USA Tel: +1 212 909 3600 Faks: +1 212 750 3536 Web stranica: www.org/guidelines. 214 Natrag na sadržaj . Ovisno o području finansiranja. odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne preporuke od strane osoblja ili odbora. The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima: obrazovanje. medicina i zdravstvena skrb. www. kultura. i životna okolina. što je čini jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD. ljudske potrebe.starrfoundation.

Umjetnici i kulturni radnici trebaju biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima i saradnicima u drugim zemljama. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja. Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u čitavoj Evropi. kako bi razmjenjivali različita viđenja. sarađivali i uticali jedni na druge. ECF's program mobilnosti se zove STEP Beyond. Kriterij podobnosti NVO-i i pojedinci.ecflabs.ecflabs. 300 – 700 EUR. Kako aplicirati? http://www.org/grants/stepbeyond/apply Kontakt http://www. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren.org/grants/stepbeyond/about Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Step Beyond Travel Grant Naziv programa Step Beyond Travel Grant Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju. Evropa. uključujući i BiH. 215 Natrag na sadržaj .

uključujući i programe prijenosa novca i programe koji podržavaju više intervencija.00. kroz regionalne radionice i oruđa. zdravlje i razvoj.html SIEFimpact@worldbank. 216 Natrag na sadržaj . Zemlje sa niskim. (III) usluge pružanja osnovnog obrazovanja i (IV) zdravstveni sistemi i pružanje usluga.Strategic Impact Evaluation Fund Naziv programa Program donacija World Bank je uspostavila novi fond nazvan “The Strategic Impact Evaluation Fund” (SIEF) uz podršku vladinog odjela Velike Britanije Department for International Development. Ciljevi Fonda su: Generirati čvrste dokaze o učinkovitosti razvojnih programa koji utiču na zdravlje. Planirano je da fond bude otvoren do 2018. Pogledajte web stranicu za više informacija. SIEF ima za cilj poboljšati učinkovitost razvojnih politika širenjem dokaza o uticaju skalabilnih programa na ljude. Zadnji rok je bio otvoren do početka juna/lipnja 2012. osobito uticaja tehnika vrednovanja.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. donje-srednjim kvalificirane za podršku. prehranu i obrazovanje. sanitacija i higijena vezana uz razvoj.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/ 0. a novi poziv se očekuje tokom ove godine. (II) snabdjevanje vodom. Izgradnja kapaciteta za razumijevanje i korištenje monitoringa i vrednovanja. Stečeno znanje će pružiti dokaze za izradu učinkovitijih politika i programa. Pod prvim pozivom za podnošenje prijedloga projekata fokus je bio na četiri tematska istraživačka klastera odabrana zbog svojih strateški važnih politika: (I) ishrana u ranom djetinjstvu. Unaprijediti pristup rezultatima evaluacija uticaja na politike.contentMDK:23147035~menuPK:6508083~page PK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727. Unutar ovih područja istraživanja različite vrsta programa su dobrodošle. Kroz tematske skupine programi će generirati dokaze u više zemalja o tome kako programi rade u različitim kontekstima. Svrha Fonda je provesti i podržati istraživanja procjene uticaja programa na ublažavanje siromaštva i poboljšanje života ljudi..worldbank. i gornje-srednjim prihodima su Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Pogledajte web stranicu za više informacija. godine. http://web. godine.

217 Natrag na sadržaj . Studenti koji dobiju stipendiju obično je potroše na pokrivanje školarina. putne troškove kada ide u inostranstvo. Međutim.com je postao vodeći i naširoko priznat partner mnogim univerzitetskim institucijama širom svijeta.Students Grants Program (Program donacija za studente) Naziv programa Program donacija za studente Student Grants je fond usmjeren na finansijsku podršku studentima.000 EUR.com – besplatne usluge za smještaj cimera i studentski smještaj širom svijeta. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? http://student-grants.eu/contact Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Prvi dan svakog mjeseca u godini.student-grants. Dobro je poznata činjenica da je studentski život često karakteriziran ograničenim finansijskim sredstvima . itd. rentu.program studentskih stipendija podržava studente iz cijelog svijeta s jednokratnom donacijom do 1000 EUR. komunalne račune.eu/student-grant-application Kontakt www. akademske knjige i materijale. CasaSwap. Student Grants program je podržan od CasaSwap. grant možete potrošiti na na što god da želite! Do 1. Čitav svijet.

Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. kratki filmovi ili slike su poželjni. Audience Engagement grantovi su za podršku inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana. . . Primjeri prethodnog rada također moraju biti dostavljeni. Kako aplicirati? www.org Web stranica: www.Sundance Institute Documentary Fund Grants Naziv programa Sundance Institute Documentary Fund Grants Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za projekte koji pokazuju: .sundance.org/programs/documentary-fund Email: dfp@sundance. Potrebne su prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za projekat koji se predlaže. . te novim strategijama multi-platformaškog angažmana. Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj kategoriji. i . Između 20. ali isječci.org/programs/documentary-fund Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.savremena socijalna pitanja. Ako ste već primili grant Fonda.000 USD.000 USD i 50. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual konačnog filma. Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i završene dijelove. Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja: .Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između razvoja i post-produkcije.globalnu relevantnost. postoji dodatna kategorija u kojoj možete aplicirati za isti projekat.potencijal za društveni angažman. Nije potrebno slati primjere prethodnih radova. 218 Natrag na sadržaj . Poziv se objavljuje dva puta godišnje.umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike.sundance.Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova.

219 Natrag na sadržaj . gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2012. Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima u potpori razvojnog procesa.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.worldbank. godine. Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz društvenih procesa donošenja odluka. pogledajte web stranicu za više informacija.CSF) CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman marginaliziranih i ranjivih skupina.000 USD. organizacije civilnoga društva.Svjetska banka . fondacije. kao što su žene. ljudi s niskim primanjima i ljudi iz ruralnih područja. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva. Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. Većina donacija je u iznosima od 3. Ključni dionici mogu uključivati vladine agencije.org.Fond za civilno društvo Naziv programa Opšti ciljevi Fond za civilno društvo (Civil Society Fund . Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. te privatni sektor. CSF rijetko finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira doprinose od strane drugih donatora. multilateralne i bilateralne agenci je.000 USD do 7. Na osnovu aplikacije. mladi. Jednom godišnje.

U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu. razvojni projekti.se Valhallavägen 199 105 25 Stockholm Switchboard: + 46 8 698 50 00 Faks: +46 8 20 88 64 Email: sida@sida. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije NVO-i. Kriterij podobnosti Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e).sida. Čitav svijet.Swedish Development Agency . Ovisi i pozivu za projekte.se Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 220 Natrag na sadržaj . Kako aplicirati? www.sida. jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika. Rok za prijave Geografsko područje podrške Otvoreno.SIDA) Naziv programa Opšti ciljevi SIDA Grants Program SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova života.se Web stranica: www.SIDA (Švedska razvojna agencija .

Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini) Naziv programa Programi podrške Švicarska od 1996.net Web stranica: http://www. putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih programa. . sigurnosti i funkcioniranju demokratskih struktura i procesa. Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje podrške u procesu tranzicije i e vropskih integracija dajući doprinos poboljšanju: . i . Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za koordinaciju aktivnosti. Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi.funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim građanima u BiH. Nije definirana. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. .osnovne javne usluge. .političke stabilnosti. 221 Natrag na sadržaj .000 Sarajevo Tel: +387 33 254 030 Faks: +387 33 271 500 Email: sarajevo@sdc. Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina Piruša 1 71. Pogledajte web stranicu za više informacija. Na osnovu specifičnog poziva za projekte.swisscooperation.ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.admin. i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO). .vladavina prava i demokratija. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini. Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA).ekonomija i zapošljavanje. kao pitanjima povezanim sa svim drugima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH.ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i zapošljavanju. . Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije. Program se koncentrira na četiri domena rada. zajedničke teme i projekte koji omogućavaju sinergiju.zdravstvo. koji je dio Saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE).

org/i-want-to/find-funding Tides Foundation P. jednakosti i održivosti svijeta.O. Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima. Generalna podjela je na rad sa institucionalnim partnerima. Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na principima poštenja. Box 29903 San Francisco. 222 Natrag na sadržaj . donacije za porodice i međunarodne donacije.tides. korporativno davanje.Tides Foundation (Fondacija Tides) Opšti ciljevi Tides Foundation Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz filantropiju.tides. Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene promjene. Kriterij podobnosti Čitav svijet. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Pogledajte web stranicu za više informacija. Kako aplicirati? www.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. CA 94129-0903 Tel: +1 415 561 6400 Faks: +1 415 561 6401 Email: info@tides. Nije specificirana.org Web stranica: www.

http://www. Od kraja 2011. Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje k roz tri grant programa: . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim ograničenjima.program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz individualne donacije putnika. i .iz SAD.van SAD. Različita ovisno o pozivu za projekte. i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje kao neprofitna organizacija. Bona fide.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Organizacija aplikant treba biti: . neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama.Tourism Cares Naziv programa Grant Program Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na ku lturnim. MA 02021 SAD Tel: +1 781 821 5990 Faks: +1 781 821 8949 Email: info@tourismcares. godine. istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta.org/grants 275 Turnpike Street Suite 307 Canton.grantovi širom svijeta. Ovi zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija. 223 Natrag na sadržaj . ILI . .specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima.tourismcares.tourismcares. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.org Web stranica: www.

na osnovu želje Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi podupiru jedni druge.toyotafound.or. i ostalo. Program istraživačkih donacija se fokusira na "Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije". Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog života i aktivnosti". Različiti. te sarađuje sa korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na efikasan način.jp/english/program/ Kontakt Web stranica: www.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Fondacija je uspostavila dva programa podrške. trenutnim programima sa potencijalom da naprave veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim organizacijama. "Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međuna rodnu zajednicu. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike donacija Fondacije. Pomoći će u promoviranju partnerstva i saradnje sa drugim fondacijama u Japanu. dinamičnih i živućih zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge. Istraživački projekti daju u sljedećim područjima: prenošenje i stvaranje kultura.toyotafound.or. razvoj osobne i međuljudske komunikacije. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. Fondacija odabire projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva. a kao praktičniju poruku. Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama. Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj program donacija.jp/english/inquiry/index. Kako aplicirati? http://www. društveni okviri. 224 Natrag na sadržaj . kao i međunarodnim organizacijama.Toyota Foundation (Fondacija Toyota) Naziv programa Program donacija (Grants Program) Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka većoj ljudskoj sreći". cilj "revitalizacije zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih. Različita. Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima. Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli d oprinijeti razvoju novih programa. pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i problemima životne okoline.

TRADUKI
Naziv programa Programi prevođenja TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska. Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za e vropske i međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra 2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA. Program potpore za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih knjiga te književnosti za djecu i mlade 20 . i 21. stoljeća ima za cilj poticati razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara, kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini. Različita. Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2013 i 1. februar/veljača 2014. godine. Region uključujući i BiH. U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski, slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence. http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&%20view =article&id=91&Itemid=64 Hana Stojić (Koordinatorica regionalnog ureda u Sarajevu) Hadži-Idrizova 10 71.000 Sarajevo Tel/faks: +387 33 204 683 Email: stojic@traduki.eu Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content& view=article&id=72&Itemid=63

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

225

Natrag na sadržaj

Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa The Trust for Mutual Understanding TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline. Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za projekte zaštite životne okoline. Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke, radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost. Umjetnost i kultura: - arhitektura, - povijest umjetnosti i arheologija, - zaštita i vođenje umjetnosti, - rukotvorine, - dokumentiranje kulture, - kuratorska istraživanja, - ples, - izložbe, - zaštita istorije, - muzeologija, - muzika, - umjetnost perfomansa, - pozorište, i - vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje, fotografiju, štampanje, skulpture, video). Životna okolina: - zaštita bioraznolikosti, - korištenje energije, - zakoni i politike zaštite životne okoline, - razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija, - sigurnost i zdravlje životne okoline, - korištenje zemlje, - zaštita vrsta i staništa, i - održivi razvoj. Različiti. Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU, ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se susreće dva puta godišnje. Idući rok za slanje upita je 1. m aj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za slanje pune aplikacije. Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa. Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju, Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu. Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju 501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije

Rok za prijave

Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

226

Natrag na sadržaj

apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u projektu i volju da administrira projekat. Kako aplicirati? www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/ 6 West 48th Street, 12th Floor New York, New York 10036-1802 Tel: +1 212 843 0404 Faks: +1 212 843 0344 Email: tmu@tmuny.org Web stranica: www.tmuny.org

Kontakt

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

227

Natrag na sadržaj

Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)

Naziv programa

Fond za autohtona pitanja Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj, kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće autohtonih ljudi. Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva desetljeća", kao što su: - promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i projekata; - promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života, pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom na načelo slobode i informirani pristanak; - redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične raznolikosti autohtonih naroda; - usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na žene, djecu i mlade; - razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih naroda i poboljšanju njihovog života. Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u iznosu od 5.000 USD. Zadnji poziv za predaju projekata je bio otvoren do 01. oktobra/listopada 2012. godine. Čitav svijet.

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu za više informacija. Pogledajte web stranicu za više informacija.

Kako aplicirati?

Kontakt

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

228

Natrag na sadržaj

TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine. TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučno održivi razvoj. Ciljevi rada su: prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima u zemljama u razvoju, odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju, promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke, tehnologije i inovacija, i poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju. TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa naučnog talenta iz zemalja OIC-a. Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije. Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja. 31. avgust/kolovoz svake godine. Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera , do 40 godina starosti. Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Opšti ciljevi

Koje aktivnosti se finansiraju?

Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške

Kriterij podobnosti

Kako aplicirati?

Kontakt

http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

229

Natrag na sadržaj

XminusY Naziv programa XminusY XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina.nl/files/Eng%20-%20Application%20form. Pogledajte web stranicu za više informacija. Podrška XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa usmjerenih na društvene promjene. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti našu vlastitu političku poziciju i strategiju. Prioritet dajemo lokalnim društvenim pokretima. XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji doniraju novac Fondu. Ne postoji rok prijave za slanje aplikacija XminusY. Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora.xminy.nl/english Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na marginama svojih društava. https://www. neinstitucionaliziranim organizacijama. Čitav svijet.doc XminusY Solidarity fund De Wittenstraat 43-45
 1052 AL Amsterdam
 Nederlands Email: info@xminy.xminy. XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju. XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja. 230 Natrag na sadržaj . XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje.nl Web stranica: www. Kriteriji za naše šire područje: XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada.

važno nam je da sve manje djece napušta školu prije vremena. Međutim. socijalno funkcioniranje. te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u školama. Aktivno promičemo prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih sponzora. Činimo sve napore kako bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni učinak. mentalno zdravlje. životni vijek i zdravstvene troškove. dugotrajne posljedice na moždanu arhitekturu. Pogledajte stranicu za više informacija. sa savjetima. Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja. vjersku ili etničku pripadnost. područje rada Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Da bismo to uradili tražimo kompetentne. Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje zdravlja najugroženijih populacija u svijetu. Zaštita djece Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja. da je kvaliteta nastave poboljšana. validaciju. Obrazovanje i odgoj Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje obrazovne mogućnosti za djevojčice. Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsk u predanost klijentima. upravljanju i zaposlenicima. psihičko funkcioniranje. i gdje je to potrebno. primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i strategije kontrole. Na osnovu poziva za projekte. Podržavamo partnere finansijski. Projekti prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti potencijalno pogođene djece. kao i razvoj. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. Misija: Podržavamo razvoj. Zalažemo se za stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja.UBS Optimus Foundation Naziv programa Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne. Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa skrbi. 231 Natrag na sadržaj . Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. inovativne partnerske organizacije koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. rizično ponašanje. Osim toga. promicanje i širenje inovativnih pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja. da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće potrebe. Globalna zdravstvena istraživanja U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom. zaštitu i zdravlje obespravljene djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku.

232 Natrag na sadržaj . holistički i integrirani pristup. 45 P.com Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje. transdisciplinarni. http://www. dobro definirana. i konkretni i mjerljivi rezultati.ubs.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation /applications_support.ubs. zbog potrebe za djelovanjem u tim zemljama. dugoročni angažman u zajednici nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete. radi se na nedovoljno podržanim područjima. izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira. Box CH-8098 Zurich Swityerland Tel: +41 44 234 1111 Web stranica: www. sveobuhvatna analiza dionika. pokazuje potencijal za uticaj. jačanje kapaciteta. projekti se uklapaju u naša prioritetna područja. rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama. jedinstveni. usmjeren na najugroženije zajednice. jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi tekućih projekata.html UBS AG Bahnhofstr. pokazuje potencijal za skalabilnost.Kriterij podobnosti "zaštita od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj hemisferi.O. zapadnim i industrijskim zemljama.

Trošeći manje od pola postotka federalnog budžeta. 233 Natrag na sadržaj . D.United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj SAD . oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji. poljoprivredu i trgovinu. Našim radom podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva američke inostrane politike kroz: .C.gov Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.razvoj demokratije.gov/applicants/apply_for_grants. s jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih tržišta. i pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter. Različita. Agency for International Development Ronald Reagan Building Washington. te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju.grants. www.globalno zdravstvo. Ova briga je obilježje SAD -a širom svijeta. Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu. ovisi o vrsti poziva za projekte. . USAID radi širom svijeta kako bi postigao ove ciljeve. i . uključujući i BIH. tokom čitave godine. prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć. Ovisno o vrsti poziva za projekte.ekonomski rast.jsp Information Center U.USAID) Naziv programa Agencija SAD za međunarodni razvoj SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za bolji život.usaid.gov/ba ili www.S. USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. 20523-1000 USA Web stranica: www. USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte. najčešće uključujući i organizacije civilnog društva.grants.

234 Natrag na sadržaj .mediji i konflikt.žene i djevojke u konfliktu i građenju mira. www. USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i inostranstvu. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.000 USD.ekonomija i konflikti. psihološki i fizički uticaj rata i konflikta. programe obuke i dijaloga. interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode. istraživačke. filmove. uključujući: javne i školske institucije. D.Washington. USIP podržava aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina.religija i izgradnja mira. razvoj planova rada i obrazovanje. Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena. rok prijave je obično do početka oktobra/listopada.000 USD do 120. .org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. razvoj praktič arskih resursa i oruđa. identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi. .C. ali nisu ograničena na: .W.org/grants-fellowships/annual-grant-competition United States Institute of Peace 1200 17th Street N. radio programe i druge medije. Osim toga USIP podržava projekte prevencije. Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa dodatnim pitanjima. i .United States Institute of Peace (Američki institut za mir) Naziv programa 2010 Annual Grant Competition USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja. vještina i pristupa.analizu i prevenciju konflikta.usip. 20036 Tel: +1 202 457 1700 Faks: +1 202 429 6063 Web stranica: www. trening ili obrazovne institucije.usip. Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom.medijaciju i rješenje konflikta. . upravljanja i rješenja konflikta. . .socijalni. Jednom godišnje. Generalno donacija je u iznosu od 50. .post-konfliktni mir i operacije stabilizacije. Tematska područja interesantna za USIP uključuju. biblioteke. i promovira izgradnju mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine. .

sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta.html Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Web stranica: www. pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i integritetu. kako onima u tranziciji.UNDEF Naziv programa United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija) UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju i širenju demokratije širom svijeta. te finansira projekte koji za cilj imaju širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima.org/democracyfund Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/democracyfund/Applicants/applicants_materials. kao i neovisna tijela. 235 Natrag na sadržaj . UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih prava na terenu. UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih grupa u demokratskim procesima. uključujući Bosnu i Hercegovinu. godine kao United Nations General Trust Fund. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva. Čitav svijet. novi se očekuje krajem ove godine. na taj način prevodeći k oncept "demokratije" u praktična rješenja za ljude. godine. kako bi se njihovi glasovi čuli. Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31.000 USD. osnaživanje civilnog društva uključujući osnaživanje žena.un.000 USD do 500. 50. www. obrazovanje o građanskim pravima i registraciji. regionalne i međunarodne organizacije. decembra/prosinca 2012. promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima. tako i onim u konsolidiranim demokratijama. UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije civilnog društva. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva.un.

unesco. i . i predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u članku 7 Konvencije iz 2005. Između 10. sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih situacija na svom području u skladu s člancima 8. međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom. prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija ili jačanje postojećih. itd.000 USD i 100.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ljudske resurse. U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja.UNESCO International Fund for Cultural Diversity Naziv programa International Fund for Cultural Diversity UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora.000 USD. Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Zadnji poziv je bio otvoren do 30.poticali nastanak novih kulturnih industrija. juna/lipnja 2012. žene i druge društvene grupe.olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izraza i. Konvencije i srodnim operativnim smjernicama. uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. Kako aplicirati? www. NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije. pod prijetnjom ili im je potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje. Veliki broj zemalja širom svijeta. (tj. godine. prema potrebi. koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva. - - Kriterij podobnosti - - sve zemlje u razvoju članice Konvencije. 236 Natrag na sadržaj . i 17. ojačali odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao menadžment. IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi: .) . godine.ojačali postojeću kulturnu industriju. regionalnom ili inter-regionalnom nivou.

237 Natrag na sadržaj .camur@mcp.mcp.gov. jelena.gov.Kontakt UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo civilnih poslova Trg BiH 1 71.ba Web stranica: www.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 492 552 (SG).vukovic@mcp.gov. +387 33 492 598 Faks: +387 33 492 632 Email : biljana.ba (SG).ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

bez obzira na spol. prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala.ba Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. kao i promjenu fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj. UNDP u BiH od 1996. podstičemo izgradnju državnih kapaciteta. reformu sudstva. Konsultacije sa Vladom. sprovođenje neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima. podršku svjedocima. Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte. BiH. vjeru ili etničku pripadnost. u skladu sa pozivima za projekte. građanima dostojanstven život.undp. UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja. te povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva. UNDP-ove programske aktivnosti su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih skupina. godine pomaže BiH da što učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. 238 Natrag na sadržaj . Pogledajte web stranicu za više informacija. U svojim nastojanjima da omogući bh. Kriterij podobnosti Organizacije civilnog društva registrirane u BiH. p omaže u mobilizaciji sredstava.b.000 Sarajevo Tel: +387 33 239 400 Faks: +387 33 552 330 Email: registry@undp.United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH) Naziv programa UNDP program podrške Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine. Kroz svoje aktivnosti i pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju. 71. izgradnju lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta.ba Web stranica: www. pokazuju da očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva. U svim našim aktivnostima. te unutar zajednice donatora. suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze. Zmaja od Bosne b. te zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.

Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Poziv je otvoren do 1. Kriterij podobnosti http://www. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada.ohchr. aprila/travnja 2012. Grantovi su do 20.ohchr.org Web stranica: http://www. pravne ili socijalne usluge.aspx Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ohchr. Ova pomoć može da ima oblik medicinske. nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica. 239 Natrag na sadržaj .org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Onlineapplicationsystem. psihološke.UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture) Naziv programa Grants Program Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines. Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture. možete poslati email na sljedeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr.000 USD. godine.aspx Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na web stranici Fonda (www. Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona.: + 41 22 917 9315 Faks: + 41 22 917 9017 Email: unvfvt@ohchr. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH – 1211 Geneva 10 Tel.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis. decembra/prosinca 1981.org.aspx) Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on -line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove.

prisilni i rani brak i prodaja žena. ali obično će dobiti niži prioritet. Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih organizacija. kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi također se mogu kvalificirati za projekte podrške. pravne i finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena.000 USD. kao rezultat savremenih oblika ropstva.000 USD. Rok prijave za ovu godinu je bio 31. Aplikacije vlasti. podrška iz Fonda će se dati proširivanju. Faks: (41 22) 928 90 50. kmetstvo. Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164 Email: SlaveryFund@ohchr. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. najgori oblici dječjeg rada. prisilni rad. humanitarne.aspx United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UNCFS) Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10.org Web stranica: www.ohchr. političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive www.aspx Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao savremeni oblici ropstva. kroz uspostavljene kanale pomoći. 240 Natrag na sadržaj . maj/svibanj. parlamenata ili administrativnih entiteta. Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao što je klasično ropstvo.ohchr. tr govina ljudima i ljudskim organima.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryGrantCycle. Generalno se podržavaju projekti veličine do 15.UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Naziv programa UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva) Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122. prodaja djece i djeca u oružanim sukobima. dužničko ropstvo. a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva. ali se u posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryMainPage. seksualno ropstvo.

koja su bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:  Division for the Advancement of Women (DAW). politikama ili zakonima. Fund for Gender Equality Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora nam ijenjena radu na značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. Glavne uloge UN Women su:  podrška među-vladinim tijelima.  pomoć državama članicama za provedbu tih standarda. Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko učešće na lokalnom ili državnom nivou. države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. UN Women spaja i gradi na osnovama uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda. uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka. Ovaj fond je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i politika u konkretna postignuća na ženskim pravima. politikama ili zakonima koji promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni za implementaciju. Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške :  implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5 miliona USD za period od dvije do četiri godine. pružanjem odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom. u njihovim pripremama politika. globalnih standarda i normi.  poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova. i  United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). Vođen od strane UN Women u ime UN sistema. Ovi grantovi podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o nacionalnim ili lokalnim planovima. Generalna skupština UN-a je napravila UN Women. godine.  katalitički grantovi su između 100. Do stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a.Fund for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. za jednu ili dvije godine.  Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). Pritom.UN Women Naziv programa Programi podrške Jula/srpnja 2010.  International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW).000 USD. 241 Natrag na sadržaj . Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima.000 USD i 500. UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu spola. UN Trust Fund to End Violence against Women Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. okupljanjem resursa i mandata za bolje rezultate. UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda . kao što su Commission on the Status of Women. tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena.

org UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina UN House Zmaja od Bosne b.unwomen. Rok za prijave Geografsko područje podrške Na osnovu poziva za projekte. Pogledajte web stranicu za više informacija.  odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka.  provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava. NY 10017 United States Tel: +1 212 906 6400 Faks: +1 212 906 6705 Web stranica: www. i stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja.  politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti.UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 293 400 Faks: +387 33 552 330 Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.  pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. Kroz donacije se podržavaju:  strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo. a vodi je UN Women u ime UN sistema. 71. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. 304 East 45th Street 15th Floor New York. i  angažman "novih" aktera i strateških grupa. Veličina donacije Ovisno o pozivu za projekte. kao i drugim uslugama i podršci.  osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za "nultu toleranciju". 242 Natrag na sadržaj . UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama. godine.b. Čitav svijet.

Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja.Podržan .Nepredviđen i vremenski hitan . .situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna. Nezavisno od kategorije. Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite.Održiv . Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF .org/index. Suite 201 Boulder. Fond za hitne akcije dodjeljuje grantove u tri kategorije: . Tokom čitave godine. iako opšti cilj ostaje unaprjeđenje ženskih ljudskih prava. . UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci.grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije.000 USD.org Web stranica: www. www. opšte programske aktivnosti. . i .grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima.Strateški . rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje.Afrika. lokalno ili globalno. Maksimalan iznos je 5.Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava) Naziv programa Global Rapid Response Grantmaking Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund .UAF) obezbjeđuje pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svijetu.odgovor na oružani sukob.urgentactionfund. zahtjevi za grant moraju da odgovaraju slj edećim kriterijima: .zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.php?id=68 Urgent Action Fund 3100 Arapahoe Ave. dugoročne projekte ili učešće na konferencijama. Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.org Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. .aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava.urgentactionfund. UAF ne dodjeljuje grantove za humanitarne akcije. CO 80303 USA Tel: +1 303 442 2388 Faks: +1 303 442 2370 Email: urgentact@urgentactionfund. 243 Natrag na sadržaj .zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.

Pozivi za dostavljanje projekata se objavljuju jednom godišnje.USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II) Naziv programa Program grantova 1: Pojačana neovisnost.usaidjsdp. 3: Povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona. 244 Natrag na sadržaj . Aplikacije moraju biti u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje projekata. 2. 30. Detaljni kriteriji podobnosti su specificirani u svakom Pozivu za dostavljanje aplikacija. Za više informacija vidi www. 5 sprat Grbavička 4 71000 Sarajevo Tel: +387 33 219 688 Email: dztrbic@usaidjsdp. Bosna i Hercegovina. 2: Bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde usmjeren prema pridruživanju EU. Finansiranje projekata OCD je moguće u okviru trećeg cilja (povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona). Primjer aktivnosti za koje je moguće aplicirati za finansiranje: 1. odgovornost i učinkovitost pravosuđa.000 KM (podložno promjenama).000 . Zagovaračke inicijative za implementaciju politika i pravnih propisa ključnih za sektor pravde.50.ba Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zagovaračke inicijative u vezi sa prijedlozima za izmjenu politika sektora pravde i zakonodavne reforme koje će ojačati vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini.usaidjsdp. Opšti kriterij podobnosti je članstvo aplikanta (organizacije civilnog društva) u Mreži pravde u BiH.ba. Poslovna zgrada Unioninvest-a. Tačni rokovi za prijave su specificirani u svakom pozivu (najmanje 30 dana od dana raspisivanja Poziva).ba Web stranica: www.

org Web stranica: www. zdravlje i nutritivnu podršku.vgif3.. odgojno-obrazovne seminare i radionice. Novi poziv za prijave će biti otvoren početkom maja/svibnja 2013. i organizacije kojima upravljaju žene. 10004 Email: vgif@vgif. ženska ljudska prava.A.vgif.500 USD. godine. New York. Do 7.Y.asp The Virginia Gildersleeve International Fund. VGIF podržava: razvoj zajednica. treninge opismenjavanja i liderstva.org/projects2tier/index.S. U. 245 Natrag na sadržaj . Suite 510. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. www. Inc. 11 Broadway. Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama.Virginia Gildersleeve International Fund Naziv programa Opšti ciljevi Grant Program Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u razvoju. N.org Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) Naziv programa Opšti ciljevi Virtual Foundation Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama. Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih kategorija: životna okolina. Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Stalno otvoren poziv za projekte. 100 USD do 5.org Web stranica: www.virtualfoundation.virtualfoundation. Čitav svijet.000 USD. 246 Natrag na sadržaj . i povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.org/whatis/ Email: cschmidt@ecologia. izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti. ljudskog zdravlja i održivog razvoja. www. NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline.org/whatis Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ljudsko zdravlje.

Zadnji rok u 2012. Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za Švicarsku. Afrike.ch Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u Evropi.visionssudest. te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV filmova!) sa južne hemisfere (Afrika. On podržava filmske produkcije iz Azije. u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation). osim u posebnim okolnostima.ch/?formular Visions sud est secretariat Limmatauweg 9 CH-5408 Ennetbaden Switzerland Email: info@visionssudest. oktobar/listopad.Visions sud est Naziv programa Visions sud est Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film Baden i Fribourg Film Festival.000 švicarskih franaka za proizvodnju ili najviše 20. Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH. www.Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta. Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske industrije u zemlji porijekla proizvodnje.visionssudest. i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih filmova za kina. Latinska Amerika i Azija) i iz istočne Evrope (osim članica EU). godini je 24. Postoje dvije vrste finansijske podrške: . Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta.000 franaka za post-produkciju. Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u tim zemljama i.000 franaka za post-produkciju. 247 Natrag na sadržaj . Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj.ch Web stranica: www.Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti dobijeno prije podnošenja zahtjeva). na lokalnom ili regionalnom jeziku. Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50.

Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.jp/index_l.000 KM) po projektu. i . trošak i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. lokalne organizacije u zajednici. institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante. Međutim.bosnia. . Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške BiH. Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu iznosi do 100 miliona JPY (približno 600. . Unutar GAGP maksimalan iznos raspolo živih sredstava je 10 miliona JPY (priblizno 60.socijalna zaštita.go. 248 Natrag na sadržaj .html Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.200. Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i međunarodnom nivou. Sarajevo Tel: +387 33 277 500 Faks: +387 33 209 583 Email: japanbih@bih.000 KM).ruralni razvoj. 71000. osnovne ili srednje škole.obrazovanje. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini Bistrik 9. institucije vlasti na lokalnom nivou. udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode relativno male projekte.ba Web stranica: www.000 EUR ili 1.Vlada Japana Naziv programa Grass Roots Projects (GAGP) GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno stanovništvu.javno zdravstvo. odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projektu. Ambasada Japana provjerava cilj. kao i one koji stvaraju bolje okruženje. domovi zdravlja). Po primitku aplikacije.emb-japan.pomoć aktivnostima za deminiranje.net. udruženjima povratnika. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.000 EUR ili 120. U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr. U Bosni i Hercegovini većina projekata k oji su implementirani unutar GAP-a spada u slijedeće kategorije: . Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se baziraju na humanitarnim potrebama. .

. . DC 20036 USA Tel +1 202 452 1530 Faks: +1 202 452 0922 Email: tkroll@wgf.građanski angažman.wgf. i .000 USD.ženska ljudska prava. zaštiti građanskih sloboda. Većinom SAD.pravda. sa većinom donacija od 2. Fond daje jedno i višegodišnje donacije. borba protiv nepravde.org Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i .org Web stranica: www.prirodni resursi.efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa.wgf. ali i čitav svijet.Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) Naziv programa Wallace Global Fund Programska područja: . Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana. Prosječna veličina donacije je 50. Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku.000 USD do 400. junu/lipnju.000 USD. Kako aplicirati www. Ciljevi: . .org/grants Wallace Global Fund 1990 M Street.mediji i liderstvo.progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija. . kao i njihovih kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba. septembru/rujnu i decembru/prosincu. . zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav život.jednaka pravda za sve. NW. 249 Natrag na sadržaj . Suite 250 Washington.održivi nivoi ljudskog stanovništva. i štite od korporativnih zloupotreba.

Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope. Wellcome Trust Gibbs Building 215 Euston Road London NW1 2BE. Pogledajte web stranicu za više informacija. Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust. s posebnom pažnjom na glavne uzroke smrtnosti.Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim primanjima. UK Tel: +44 20 7611 8888 Faks: +44 20 7611 8545 Web stranica: www. Također ćemo podržati javne programe angažmana za podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o svom uticaju u tim društvima. .Welcome Trust Naziv programa Welcome Trust Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i treninzima sa sljedećim ciljevima: . te osiguranje da imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla. Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja. a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u konačnici ubrzati znanstveni napredak. UK Medical Research Council (MRC) i Department for International Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Tokom godine na osnovu poziva za projekte. 250 Natrag na sadržaj . Na osnovu poziva za projekte. . Pogledajte web stranicu za više informacija.Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi i životinja.ac.uk Kriterij podobnosti Kako aplicirati Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Wellcome Trust centri za istraživanja globalnog zdravlja : osigurati podršku za razvoj karijere istraživača na području javnog zdravstva i tropske medicine putem novih centara za istraživanje globalnog zdravlja.Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja.wellcome.

godine. Toronto ON Canada M4C 4X7 Tel: +1 416 691 1999 Faks: +1 416 691 1997 WACC UK 71 Lambeth Walk.World Association for Christian Communication Naziv programa Opšti ciljevi World Association for Christian Communication WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja promovira komunikaciju za društvenu promjenu. prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o ruralnom siromaštvu. Podržava projekte komunikacije prije svega u zemljama u razvoju.000 EUR.org/en/programmes/wacc-project-support-how-does-itwork. Poziv za projekte je otvoren do 3.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi partner.waccglobal. Aplicirati mogu organizacije.org Koje aktivnosti se finansiraju Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. WACC ne prihvaća aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija. London SE11 6DX Tel: +44 207 735 2877 Email: info@waccglobal. 251 Natrag na sadržaj . i prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica.waccglobal. Novi poziv se očekuje krajem maja/svibnja. Razmotrićemo projekte do 15. Aplicirati možete sa ukupnim budžetom do 30.org Web stranica: www.html WACC Canada 308 Main Street. septembra/rujna 2012. Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8. Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su: prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama. Čitav svijet.000 EUR. uključujući crkve ili ustanove povezane sa crkvom. www. nevladine organizacije ili druge lokalne grupe.000 i 10. prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija.

ovaj fond pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju nove publike. Grantovi u iznosu do 20. kako od novih tako i etabliranih filmaša. Kriterij podobnosti Pogledajte web stranicu za više informacija.uk Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013.uk/fund/multimedia-fund http://worldview.WorldView Naziv programa WorldView grantovi WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association). Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet.cba. razvoj i pilote. 252 Natrag na sadržaj . Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa. “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče. Različit u okviru poziva za projekte. Različita u okviru poziva za projekte.uk/fund/new-genres-fund WorldView Rm 1.000 funti su dostupni za istraživanje. identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke. Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta.org. jasnog i revolucionarnog pripovijedanja. da provedu do tri mjeseca u istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju. kako u elektronskim medijima i multiplatformama. UKAID/DFID. povezivanje i razvoj publik e. http://worldview.cba. CBA/WorldView je podržan od UKaid iz Department for International Development. ovisno o odredištu i trajanju boravka. tako i na međunarodnom nivou. Ovaj fond podržava razvoj izvornog. Iznos koji će se dodijeliti je različit. WorldView podržava proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta publici u Velikoj Britaniji.80 DEV UEA Norwich Norfolk NR4 7TJ United Kingdom Tel: +44 1603 593 362 Web stranica: http://worldview.000 funti. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme. ali je do maksimalne vrijednosti od 10. Projekat za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima. kako u Velikoj Britaniji tako i širom svijeta.org.org. Grantovi multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske producente/multimedijalne novinare.cba. Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja.

Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) Naziv programa Donacije za mlade istraživače Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina da rade na istraživanjima. Expeditions Council i Conservation Trust. Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Veličina donacije Rok za prijave Geografsko područje podrške Čitav svijet. očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic -a. Kriterij podobnosti Osobe koje imaju između 18 i 25 godina. 253 Natrag na sadržaj .nationalgeographic. Pogledajte web stranicu za više informacija.com/field/grants-programs/yeg-application Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Tokom čitave godine. uključujući: Committee for Research and Exploration.000 USD i 5. Kako aplicirati? Kontakt www. Između 2.000 USD. The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu pokriveni drugim finansiranjem.

Evropsko građanstvo Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je programa Mladi u akciji. godini prioriteti su: Opšti ciljevi Koje aktivnosti se finansiraju? Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o e vropskim temama. Učešće mladih u društvu Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom životu. 4.promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih. Program Mladi u akciji je program za sve. i . identifikovane u rezoluciji Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih: • povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica. U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije. te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama.doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za mlade. Program Mladi u akcij i posebno se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu.podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja. socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa posebnim potrebama. . Uključivanje mladih sa manje mogućnosti Važan prioritet Evropske komisije je da omogući m ladima sa manjim mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. 1. Omladinske grupe i organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti uključivanje specifičnih ciljnih grupa. etničkih i religijskih pozadina. 3. Kulturna različitost Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije su prioriteti programa Mladi u akciji. • povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije. posebno o evropskom građanstvu. . program ima za cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi. posebno sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji. Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne prioritete programa Mladi u akciji. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu aktivni građani. Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata. • veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja. Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju tih projekata.Youth in Action (Mladi u akciji) Naziv programa Mladi u akciji Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su: . 254 Natrag na sadržaj . te ih uključiti u rasprave o izgradnji budućnosti Evropske Unije 2. Osim stalnih prioriteta u 2010. ovo znači da mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu s vjesni svojih interkulturnih dimenzija i kompetencija. Facilitirajući zajedničke aktivnosti mladih ljudi različitih kulturnih. Radne metode interkulturnog učenja treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim osnovama.promovisanje aktivnog građanstva mladih. . Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim mogućnostima u programu Mladi u akciji.razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima.

eu/youth/index_en. (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih.ec.europa. vjerskim. svijet. Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja nezaposlenosti mladih. načina izlaska iz i o posljedicama siromaštva. kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem društvu. invalidnosti ili etničkim.htm Amir Hasanović Udruženje IPAK-MGB Patriotske lige 10 75.eu/youth/funding/2012/index_en. kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje mogućnosti. Rok za prijave Geografsko područje podrške http://eacea. U tom kontekstu posebna pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje: (a) mladih s invaliditetom. Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti. Milenijski ciljevi razvoja). Evropa. obratite pažnju na specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča. http://ec.  Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih mladih u društvu. Veličina donacije Različita.000 Tuzla Bosna i Hercegovina Telefon: +387 35 257 097 Faks: +387 35 257 474 Email: ipak@ipak-mgb. poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez invaliditeta. kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i predanost aktuelnim temama. projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika diskriminacije.europa. jezičnim ili migrantskim osnovama.eu/youth/youth/doc152_en.europa. vjerskih ili jezičnih manjina.ba Web stranica: www. 255 Natrag na sadržaj .ba Kriterij podobnosti Kako aplicirati? Kontakt Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom svijetu. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno. te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih nezaposlenih ljudi u društvu. kao što su one utemeljene na spolu.php BiH. Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i marginalizacije. bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija. klimatske promjene. Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču.htm http://ec. migracije.ipak-mgb.  Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih izazova (kao što su održivi razvoj.

 Projekat jedinstven poduhvat. Dobro je za znati prije početka! Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove. fotografije. LinkedIn).000 EUR. Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr. ograničen vremenom i resursima. Ovo može biti urađeno kroz postove na web stranici. Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima.  Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom.  Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja. Kao 1%CLUB. Vi ga činite uspješnim! Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat aktivnog učešća pokretača projekta. 256 Natrag na sadržaj . školom ili kompanijom ili je član/ica Earth Charter Youth Network. pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici. Twitter. Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF). Više informacija: http://onepercentclub.  Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života zainteresiranih strana. a budžet projekta nije veći od 5. Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?  Projekat se implementira u zemlji u razvoju (na osnovu DAC liste). Ako imate dodatnih pitanja contact us.  Projekat je mali.  Kada se projekat implementira. Facebook. novcem i znanjem širom svijeta. izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli ekspertizu.com/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. i/ili videa. mi nudimo platformu gdje možete predstaviti svoj projekat. školovanje ili istraživanje. i ima jasan projektni rezultat: 1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova.  Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat. veći uspjeh možete postići.  Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje finansiranja za studiranje. jasan i konkretan.1%CLUB 1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima.

kao i aktivnosti koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva. Link za više informacija: https://sites. 2. što može dovesti do prenosa znanja. No.htm Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske unije za razmjenu iskustava. “People 2 People” projekti posjeta. koja se sastoji od tri nivoa podrške: 1.Civil Society Facility Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju. kako na zapadnom Balkanu i Turskoj. kako bi evropsko pristupanje uspjelo. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA regionu. odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva. Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža. aprila/travnja 2008. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u EU. ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama. novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. 257 Natrag na sadržaj . Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije. trebaju osigurati da društvo provodi potrebne promjene. uspostavljanje novih mreža.Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u Evropskoj uniji.com/site/ipa128286 i http://ec. Novi zakoni moraju biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini. godine. Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu.google.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-society-facility/index_en. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos provedbi CSF-a. tako i u Evropskoj uniji. .Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima. izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini. Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi. I građani/ke na individualnoj razini. Međutim. 3. Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva na lokalnoj i nacionalnoj razini. što zahtjeva adaptaciju. ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini. Svha programa je: . razvijena je cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF). Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo da moraju biti prihvaćene.Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu. znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija civilnog društva. . Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU. kao i transnacionalne inovativne projekte. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini. CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i dijalogu. već se moraju provoditi i u društvima novih država članica.europa. novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i njihova implementacija mora biti praćena. i 18. Uloga civilnog društva u tom pogledu je ključna. poticanjem prijateljske “okoline” i kulture za civilno društvo.Povećanje ukupnih kapaciteta.

SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju potencijal za širu diseminaciju i koji će pomoći da oblikuju mišljenje i potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave. djecu. Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji rade na promicanju temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava.Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja novih arena i oblika komunikacije. 258 Natrag na sadržaj . Trajanje projekta Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Aplikacija. Bosne i Hercegovine. . agencije javnog sektora. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći kako bi se postigli programski ciljevi. fondacije. Prioritet će se dati inicijativama koje se odvijaju u programskim zemljama i regionalnim suradnjama. program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više sljedećih ciljeva: . Kvalificirani aplikanti Aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva. agencije privatnog sektora ili drugi profesionalni akteri. s posebnim naglaskom na ženska prava.Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i održivost mreža aktera koji koriste kulturu i druge kreativne alate za promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima.Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju kulturnu raznolikost i ljudska prava. medija i srodnih sektora u Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku. U okviru projekata uvijek je švedski partner taj koji je formalno odgovoran za primjenu i pravno odgovorna vis-a-vis Swedish Institute. Srbije i Ukrajine. Creative Force stavlja poseban fokus na žene. predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih oblika komunikacije. Kosova. pravedan i održivi razvoj. međutim. Specifičnije. mlade i manjine. Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti karakterizira nedostatak poštovanja ljudskih prava i sloboda. Gruzije. osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava. Ovi ciljevi će se postići putem zajedničkih procesa učenja i održivih mreža između aktera na području kulture. . Ciljevi programa Creative Force Eastern Europe and Western Balkans za cilj ima promicanje slobode govora i razvoj demokratskih struktura. . medija i srodnih sektora. Privatne osobe ne mogu podnijeti zahtjev za finansiranje u okviru programa. Moldavije. Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj ili u jednoj ili više programskih zemalja. može biti zajednički napisana od strane obje stranke/partnera. Ciljna grupa Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i osobe koje kreiraju javna mišljenja na području kulture. a cilj mu je jačanje demokratije.Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i zapadnog Balkana) Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dio švedske reforme suradnje okvirnog programa za region. Zemlje u kojima se program implementira Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dostupan za suradničke inicijative između Švedske i Albanije.Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći pristup sredstvima kulturnog i umjetničkog izražavanja. te bolji odnosi s EU i poznavanje i prihvatanje njenih temeljnih vrijednosti. Bjelorusije.

Creative Force Eastern Europe and Western Balkans podržava projekte sa maksimalnim trajanjem od 12 mjeseci od datuma apliciranja. razmjene eksperata i planirana putovanja.Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete. Postoje dvije vrste finansiranja . 259 Natrag na sadržaj . Sva pitanja o Creative Force Eastern Europe and Western Balkans Program molimo pošaljite Judith Black +46 8453 78 52 i +46 8453 7852 Web stranica: http://www. Maksimalna iznos na koji se može aplicirati je SEK 100.000.swedenabroad.Finansiranje za suradničke projekte je dostupno u iznosima od SEK 100.com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Current-affairs/News/CreativeForce-Eastern-Europe-and-Western-Balkans-sys/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.000 − SEK 300. .000.

Škole i posebno školski projekti mogu ponuditi mogućnost za interakciju s ljudima iz različitih sredina i učenje jedni od drugih. Crne Gore. Hrvatske. Moldavije. Kosova. Češke. uzajamnog učenja i inovacija. a ne više iznimka: ljudi različitih nacionalnosti. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. U današnjem društvu raznolikost je norma. Srbije. kao i sa dodatnim strukturama za podršku poput međunarodnih događaja i online alata. dobi. Njihov cilj je omogućiti i unaprijediti interkulturalni dijalog i suradnju mladih ljudi i stvoriti kontinuiranu mrežu zajedničkog znanja. Kvalificiranost Škole iz Albanije. spola i seksualne orijentacije žive zajedno i trebaju biti tretirani jednako. Škole iz 15 zemalja su pozvane da sudjeluju u jednoj od najvećih međunarodnih mreža škola. Bugarske. 260 Natrag na sadržaj . Austrije. Rumunije. Mađarske. Slovačke i Slovenije se pozivaju da nađu partnere i apliciraju. Bosne i Hercegovine. Grantovi Međunarodni odbor za selekciju ocjenjuje i nagrađuje najbolje prijedloge projekata.Cross-Border School Partnership Projects for Central and Eastern Europe “Ja i drugi: otkrivanje ranolikosti oko i u meni” je tema ovogodišnjeg poziva Academy of Central European Schools. Više informacija može se dobiti na službenim stranicama. aprila/travnja 2013. Makedonije. vjeroispovijesti. godine. te dodatnih 200 EUR školi koja koordinira aktivnosti).600 EUR po partnerskoj učesničkoj školi. Nagrađeni projekti su podržani za obavljanje svojih prekograničnih partnerskih projekata s podrškom (1. Kako aplicirati Projekti partnerskih škola trebaju biti predani korištenjem online aplikacione forme do 30.

Program “Evropa za građane” Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima E vropske unije. učestvuju i Hrvatska. godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane. zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Zajednice. 261 Natrag na sadržaj . a na snazi je od januara 2007. prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalni organi vlasti. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. te unapređenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja među građanima.Evropa za građane Programi Evropske unije Programi Evropske unije. aktivno civilno društvo u Evropi . Također. nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti. Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces evropskih integracija. Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška. U Programu pored zemalja članica EU. postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se p rogram Evropa za građane produžiti u perspektivi 2013-2020. kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije. Albanija i Makedonija. između ostalih. 20. Do kraja 2012. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane. Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR. prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije. Učešće Bosne i Hercegovine u programim a Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema Evropska komisija. Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice. godine. Bosni i Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju. godine. kako bi se podržali njihovi napori na putu ka e vropskim integracijama. godine. odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine. jula 2012. te sa tim u vezi unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima. Program podržava jačanje e vropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima. grupama građana.aktivnosti koje se odnose na odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma. koji je potpisan u oktobru 2004. razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji. Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu .kroz aktivnosti podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje . Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane.kroz aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana. Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice. ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane.

ec. Otvoreni poziv “Evropa za građane” Kao što ste obaviješteni. koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom.eu/citizenship/index_en. Koristi od ulaska u program “Evropa za građane” Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija.Podmjera 1. sportskom i ekonomskom planu Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i Evropske unije razmjenjivanjem iskustava. informacija. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012. Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila programu Evropa za građane. a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta u narednim godinama). odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. Javni pozivi za apliciranje se mogu naći na http://eacea.2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog programa. Ove podmjere su rezervisane za lokalne organe vlasti.(do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća. dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije. Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”.php. Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke. audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u Briselu. Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju projektnih prijedloga. dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti. Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno. pružanje podrške aplikantima. a za program “Evropa za građane” radi se o relativno malom iznosu. godinu procijenjen je na 15. neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu. održavanje redovnih kontakat sa Kontakt tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu “Evropa za građane”. dodjeljuje finansijska sredstva i prati realizaciju projekata. Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu. 262 Natrag na sadržaj .Provođenje programa “Evropa za građane” Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikac ije Evropske komisije.europa. ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata. Dio sredstava moguće je pokriti iz Instrum enta predpristupne pomoći (IPA) . održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom. Za provođenje Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje. Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje funkcioniraju postojeća.000 EUR. Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 . Plaćanje ulazne karte Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u Programu. već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i evropskih gradova. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta.1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1. ali na prijavnom obrascu kao nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru: Direktorij donatora mart/ožujak 2013. nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje. praksi i iskustava.

kulturna i sportska događanja itd. seminari.europa. Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom obrascu koji ćete preuzeti sa zvanične stranice nakon objave poziva http://eacea. a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji. itd. konferencije. penzioneri. obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera. srednjoškolci. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. radionice. Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta. uključiti širok spektar različitih profila uče snika (studenti. Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta. Veoma je bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta. Veoma je bitan i rezultat projekta. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti.1): sastanci. Savjet: uključite što veći broj aktivnosti. itd. poenta je prenošenje iskustava i učenje od partnera. seminari.Mjera 1.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka. Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. izgradnji evropskog identiteta. odnosno vidljivost tih rezultata.Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete dobiti nakon završetka projekta. Podnositelj projekta: samo općina ili grad.ec.php. Uslov: najmanje 1 partner iz EU! Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan. grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Dio učesnika mora biti i od strane partnera iz EU. Podnositelj projekta: općina. Aktivnosti: sastanci. savjet je da vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu! Iznos: 5. Također. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! Mjera 1. radionice. Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih organa vlasti). odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja. kulturna i s portska događanja. Napomena i savjet: Nema predfinansiranja . konferencije. kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću mogućnost da projekat bude uspješan. U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme.eu/citizenship/index_en.).2 Mreže bratimljenih gradova Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene dobrih praksi. paziti na gender balans. Aktivnosti (kao i u 1. odnosno vidljivost tih rezultata. Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca. Veoma je bitan i rezultat projekta.000-25. itd. 263 Natrag na sadržaj . Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice Programa (najmanje 1 članica EU).1 Bratimljenje gradova Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanj a međusobne saradnje i razumijevanja među građanima.

obzirom da je posljednjih dana moguće zagušenje servera.europa. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu. itd. ali u svakom slučaju pogledajte http://eurlex.europa. smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ http://eacea.1 ili Mjera 1. možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c. 3. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati ispunjavanje aplikacije. NAPOMENA: a. Podmjere 1. Budžet: Također. 264 Natrag na sadržaj . NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet.ec. opise. Preuzmite aplikacijski obrazac i uz pomoć vodiča http://eacea.eu/LexUriServ/LexUriServ. prema tabeli koja se nalazi u obrascu. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti! 5. Preuzmite Programski vodič. g. Dugme „Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b. koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na ad resu koja se nalazi na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva. pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju! U nastavku još par savjeta: Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane: 1.ec.000 – 150.događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom događanju. Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu koju ste napisali u obrascu. Nakon što ste 100 % sigurni da ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea.1 i 1.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti čiji obrazac možete preuzeti sa stranice. koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca str. Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa ugovora. neki rokovi. Ne morate biti konektovani na Internet da bi ispunjavali obrazac.php i pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i slijedite korake koji se od vas traže. komunikacija. obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj. 4.) i sve promjene su ugrađene u prezentaciju. e. te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se p rijavljujete u narednom javnom pozivu (Mjera 1.pdf. ovaj programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi.2 također možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD. Iznos podrške: 10. dobivate i sredstva za troškove koordinacije (saradnje na projektu sa partnerima. po sistemu paušalnih iznosa.eu/citizenship/index_en. itd. zato budite oprezni. a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja. znači aplikacijski obrazac se podnosi tako da nako n sto ga ispunite na svom računaru i kliknete SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i šalje Vaš aplikacijski obrazac. sastanci. knjige) za što dobijate posebna sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je samo na prve dvije stranice.pdf ispunite aplikacijski obrazac.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v ersion_1. ciljeve. U Mjeri 1.europa. f.2) 2.) što se isto izračunava ovisno o broju partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu. NAPOMENA: Za sve detalje. film.2). Također. 14. brošure. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ec.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti! Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka.europa.

MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju.gov. Također. Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo.eu/about/documents/fik_1202.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013.pdf. 1 71000 Sarajevo Tel: +387 33 281 551 Faks: +387 33 201 794 Web stranica: www. 265 Natrag na sadržaj .ec.Također. pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje http://eacea. Goran KUČERA Stručni saradnik Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Sektor za civilno društvo Trg BIH br. kako bi imali uvid u broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine. ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije toliko komplikovano.europa.mpr. mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u koracima objašnjeno šta sve treba da radite.

Troškovi nastali prije početka projekta se neće nadoknađivati. zagovaranje.Ne koriste se za finansiranje humanitarnih akcija ili pomoći. .Detaljni budžet bi trebao biti izražen u USD. pregovaranje. mart/ožujak 2013. .000 USD. koncept gender jednakosti. Prijedlozi projekata će se procijeniti prema temi projekta. .gov. BiH politički sistem. . . željeni razultati i kako će se projekat vrednovati – ocijeniti). Neki od mogućih projekata mogu uključivati. .nije duži od 18 mjeseci. trening žena političarki i žena iz nevladinog sektora. sa maksimalnim iznosom od 80. jasno formulisanim ciljevima i ciljnim grupama. ukratko o projektu.).Ne koriste se za pružanje direktnih socijalnih usluga stanovništvu.Ne koriste se za pristrasne političke aktivnosti. . uključujući (ali ne ograničavajući) mentorstvo.su na engleskom jeziku. . Rok za podnošenje prijava Uredu za odnose sa javnošću je 31. sljedeće teme: razvoj kapaciteta žena da bi mogle učestvovati u političkim procesima. medijsku prezentaciju. .Budžet ne smije uključivati poreze. Međutim. Svaka organizacija može podnijeti jedan projektni prijedlog.se pošalje na e-mail adresu: womenBiH@state. 266 Natrag na sadržaj . ugovarača. računovođu.Ne koriste se za infrastrukturne troškove koji nisu samoodrživi nakon isteka sredstava. a u svrhu aktivnog učešća u javnom životu. .Ne bi se trebali koristiti za troškove nastale van teritorije BiH. održivosti projekta i mogućnosti da organizacija koja je aplicirala za projekat implementira ciljeve projekta. Projektni prijedlozi koji zadovoljavaju osnovne kriterije će se uzeti u razmatranje na sastanku Komisije za osnaživanje žena. dodatni i drugi administrativni troškovi bi trebali biti vezani za određene aktivnosti i ne bi trebali prelaziti 40% ukupne vrijednosti dodijeljenog granta.Troškovi implementacije projekta (plate. Ovaj fond podržava velike grantove koji služe za povećanje učešća žena u politici.Sredstva ne bi trebala da se koriste za hranu.Fond za podršku učešću žena u politici Ambasada SAD koja djeluje kroz Ured za odnose sa javnošću objavljuje poziv za projekte koji će se finansirati iz Fonda za podršku jačanju žena.ne prelaze šest stranica sa detaljnim budžetom. predizborne aktivnosti. Ukoliko se ovi troškovi ne mogu pokriti na drugačiji način onda bi trebalo da su jasno izraženi i naglašeni i ne bi trebali prelaziti 10% ukup ne vrijednosti dodijeljenog granta. . nadoknade za projekt menadžera. kao što su putovanja na međunarodne konferencije. ali nisu ograničeni na. Prijedlog projekta ne smije premašiti 80. Smjernice za budžet: . nepristrasna izborna edukacija i javne informacije su dozvoljeni troškovi.imaju sve potrebne informacije u standardnoj aplikacionoj formi (Izjava ko jom se tačno identificira problem kojim će se projekat baviti. projekt asistenta. U razmatranje će se uzimati samo aplikacije podnešene elektronskim putem. godine Projektni prijedlozi trebaju da: . trenera. komercijalne projekte ili kampanje za prikupljanje sredstava. opis projekta uključujući aktivnosti. kupovina dobara ili usluga u drugim zemljama.000 USD. . itd.Alkohol ili bilo koji drugi oblik zabave su nedozvoljeni troškovi. liderstvo. savjetnika. U pripremi vaše aplikacije molimo vas da budete svjesni činjenice da možda nećete odmah znati da li vam je grant Direktorij donatora mart/ožujak 2013. . Aplikanti moraju pokazati da su radili na sličnim projektima sa učesnicima iz cijele BiH. Grantovi za osnaživanje žena: . Organizacije koje su već dobile grant od ovog programa i nisu završile svoje projekte ne mogu aplicirati dok ne podnesu finalni izvještaj.

267 Natrag na sadržaj . NVO-i i nezavisni mediji koji se nalaze u BiH i pravno su registrovani mogu aplicirati na ovaj poziv. godine. Za više informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona: +387 33 704 344 ili putem faksa: +387 33 704 432.gov kako bi vam poslali standardnu aplikacionu formu.usembassy. molimo vas da nam pošaljete vaše kontakt informacije na e-mail adresu: womenBiH@state. proces odlučivanja traje najmanje dva mjeseca i dešava se u Vašingto nu.odobren ili ne. mart/ožujak 2013.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Rok za podnošenje prijava je 31.gov/support-womans-empowerment. Više informacija na: http://sarajevo. Ako ste zainteresovani za podnošenje projektnog prijedloga u okviru ovog programa.

Za više informacija pogledajte http://www. Budžet: A. dok god za jasan cilj imaju pozitivan učinak projekta. Zainteresirani smo za ekološke projekte koji se odnose na ove kategorije: 1. Rok prijave je 30. Sve discipline su kvalificirane. zoološkim. mart/ožujak 2013. Obrazovanje. očuvanjem divljih životinja. To znači da svaka faza projekta treba imati zaseban budžet od 75. Prirodna staništa. godine. Prirodna bogatstva.000-500. 268 Natrag na sadržaj .000-250. Divlje životinje. botaničkim i sva drugim područjima. Ne postoji geografski ili taksonomski fokus. Kratkoročni projekat treba biti sa budžetom od 75. B. 5.000 USD.Greenvolved Greenvolved je objavio poziv za pre-prijedloge projekata (za predložene projekte zaštite životne okoline). Svaki projekat koji koristi životnoj okolini će pregledan i uzet u obzir.com/Greenvolved Direktorij donatora mart/ožujak 2013. To može biti povezano s uslugama ekosistema. i 6. Tražimo projekte s jasnom dodatnom vrijednosti prema prirodi.com i http://www. Imajte na umu da ove kategorije nisu isključive. 2. Tražimo ne-akademske projekte zaštite životne okoline s jasnom i izravnom dobrobiti za svoje stanovnike.greenvolved. a kroz svoje tehnologije daje tim projek atima bolje šanse da se finansiraju.000 USD. tako da projek at može biti povezan s više od kategorija. Zagađenje. 3. 4. Također je moguće podnijeti projekte koji se implementiraju u više faza.facebook. restauracijom staništa. Greenvolved je razvio novi i inovativan način promoviranja globalne svijesti o ekološkim projektima. Energija.

gdje novi načini korištenja podataka mogu donijeti promjene. no to ne može biti garancija finansiranja projekta. 269 Natrag na sadržaj .koji podaci mogu stvoriti novi zamah u postojećem polju. HRDI trenutno provodi istraživanje o temama na području ljudskih prava i transparentnosti/odgovornosti.kakvi podaci su potrebni kako bi privukli novu publiku na temu zagovaranja ljudskih prava. te za korištenje podataka na takav način da to može biti unakrsno. HRDI je za početak odabrao ovu inicijativu na temu eksproprijacije i drugih metoda državne eksproprijacije nekretnina i stanova kroz deložacije i stambene odluke raspodjela. a kada je to samo kozmetički. integrirano s novim analitičkim alatima i šireći ih kroz niz novih distribucijskih platformi. Otvoren je za aplikacije projekata novih partnera koji imaju sličnu svrhu i prioritete. godine. Kako je to područje u kojem se ljudska prava preklapaju s pitanjem intenzivnih građanskih interesa.org/grants/human-rights-data-initiative Direktorij donatora mart/ožujak 2013. projekat će istražiti kako će ta eksploatacija uticati na niz prava. Kako se projekat bude razvijao očekujemo ne samo saznati više o zloupotrebi eksproprijacije i urbanizma. Za više informacija: http://www. te istražiti načine na koje organizacije civilnog društva mogu koristiti podatke kao izazov vladinoj zloupotrebi eksproprijacije. već i naučiti: .Human Rights Data Initiative Open Society Foundations Human Rights Data Initiative (HRDI) pomaže organizacije za ljudska prava da poboljšaju svoje sposobnosti kako bi podatke koje prikupljaju bilo moguće pretraživati i višekratno korisititi. .opensocietyfoundations. i .kada podaci dizajnirani za zastupanje imaju uticaj. HRDI će raditi tokom čitave 2013.

2 5. godine. godine za BiH odvojene su finansijska sredstva naznačena u tabeli: Komponenta 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* Pomoć u tranziciji i 58. Ostale tri komponente su namijenjene isključivo zemljama kandidatima:  Regionalni razvoj: za finansiranje investicija i tehničke pomoći u vezi sa oblastima kao što su transport. IPA se sastoji od pet komponenti.6 104. tokom 2009.7 izgradnji institucija Prekogranična saradnja 3. ISPA.8 100. SAPARD. godine ostvaren je značajan napredak u implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa.Instrument predpristupne pomoći Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi. jula 2006.prekogranične saradnja.6 102. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.9 5.8 83. Srbijom i Crnom Gorom. godine. Uredbom Vijeća EU 1085/2006. životna sredina i ekonomski razvoj.1 69. IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama .kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.1 110. Za implementaciju prve dvije komponente za period 2007 – 2012. BiH je potpisala Okvirni sporazum sa Komisijom Evropskih zajednica o pravilima saradnje u realizaciji finansijske pomoći EZ u okviru IPA-e. ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim programima. koji je zam ijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE. jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17. BiH kao zemlja potencijalni kandidat trenutno prima podršku samo u okviru prve dvije komponente. kao i između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata i zemalja članica EU. Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije / Odsjeka za prekograničnu saradnju. BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom .0 108. Također.4 5. kao pomoć državama na putu ka članstvu EU.9 4.IPA Jadranski program. i  Prekogranična saradnja: podržava saradnju na granicama između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata. međunarodne i posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU. te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED).8 89.2 * Indikativni iznosi u miliona EUR IPA komponenta II – Prekogranična saradnja U okviru druge komponente IPA-e . IPA će se realizovati u periodu 2007 .3 5.2013. Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga. Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:  Pomoć u tranziciji i razvoju institucija: namijenjena razvoju kapaciteta institucija. CARDS i instrument za Tursku.1 74. godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje alokacije za 2007 .5 UKUPNO 62. Također.  Razvoj ljudskih resursa: komponenta usmjerena na jačanje ljudskog kapitala i borbu protiv socijalne isključenosti i  Ruralni razvoj: komponenta namijenjena za pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku. Nakon što su u 2008.1 106. u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama . (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE). godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za implementaciju u svim programima. 270 Natrag na sadržaj . u 2009.

000 1.100.000 1. poslovna.000 2.org.cbc-cro-bih.000. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000.100. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.000.000 1. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 103 aplikacije.000 1.000.000.000 1.000. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 700. Program je fokusir an na:  Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapr jeđuju fizička. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74 aplikacije.000 Ukupno** 2.  Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama i  Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima.000 1.000 2011* 1.000 1.000 2.000. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH Godina BiH Srbija Ukupno 2007 2008 700.800. godine.000 Hrvatska 1.000 2011* 700. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.000 1.000.000 1. gore navedeni programi obuhvataju:  Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata.000. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 1. Gore navedeni cilj ostvariti će se pomoću sljedećih prioriteta:  Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i  Prioritet 2: Bolji kvalitet života i socijalne kohezije.000 Opšti cilj programa je da podstakne stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava.800. zaštite prirodne i životne sredine.100. godine.000 2010* 700.000.000.000 2.000 2010* 1. decembra 2011. društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.000.000 2. te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede.Dakle.000 2.000 1.net.300. IPA programi prekogranične saradnje sa susjednim zemljama Program prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH Godina 2007 2008 BiH 1.000. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000. godine.100. decembra 2011.000.800. godi ne i bio je otvoren do oktobra 2009. godine.000 1. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.000 1.srb-bih.800.000 1.000 700. 271 Natrag na sadržaj . te povećanja socijalne kohezije programske oblasti.000 1.000.000 Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.

Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.546.cbc. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:  Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društ veno-ekonomskog okruženja za ljude.adriaticipacbc. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 22. iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa. socijalna i institucionalna saradnja. predviđeno je i uspostavljanje “info point” kancelarije koja će pružati neophodne informacije potencijalnim aplikantima iz BiH. Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavlj en u julu 2009.  Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika i  Prioritet 3: Dostupnost i mreže.000 600. Također.137 2.100. godine DEI će.org. Raspored svih događaja (informativnih sesija. godine. Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond.000 Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti. Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2010* 2011* 500.000 1. U okviru ovoga poziva ukupno je zaprimljeno 280 projekata.org. u toku 2010.000 600. godine.100. To znači da će ova kancelarija na licu mjesta vršiti kontrolu troškova napravljenih od strane BiH partnera u toku implementacije odobrenih projekata. ekonomskih. godine. – 2009. te kod lokalnih i privatnih aktera.496. kulturnih.000 1.000 1.sve zemlje učesnice spajaju sredstva 2011* 2.000 Crna Gora 600.100.544 2. Aplik acioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa: www.100. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 01.447. Foruma za traženje partnera. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. jula. treninga za potencijalne aplika nte) je dostupan na ovoj web stranici.000 500. 272 Natrag na sadržaj .000 1.100.000 Ukupno** 1. IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama IPA Jadranski program prekogranične saradnje Godina 2007* 2008* 2009* 2010* IPA Jadranski program** 1. godine i bio je otvoren do oktobra 2009.425 Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja. Za BiH alocirano je oko 6 miliona EUR za trogodišnji period 2007. zajednice i privrede programske oblasti Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.bih-mne.495 * indikativni iznosi.310.Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore Godina 2007 2008 2009 BiH 500.000 2.000 500.000 600. prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama.000 500.000 600. u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kan celarije prvog nivoa kontrole troškova. januara 2009. **integralni pristup . godine i bio je otvoren do oktobra 2009. Program je baziran na sljedećim prioritetima:  Prioritet 1: Ekonomska.239.

Program obuhvata 9 država članica EU i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU. Određena su četiri prioriteta:  Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije. ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu. go dine.202 2010* 495. koji uključuje 16 zemalja.000 Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta.  Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti i  Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu.406 2011* 541.000 2011* 130.Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes) Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) Godina SEE 2007 2008 453. Prioriteti ovog programa su:  Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo. 273 Natrag na sadržaj . ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo.080 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 460. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u novembru 2009. U okviru ovog poziva ukupno su za finansiranje odobrena 52 projekta. godine.  Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 383.000 2010* 120. U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. od kojih 6 uključuju partnere iz BiH.713 EUR.000 *) indikativni iznosi **) iznosi u EUR 2009 100.  Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti i  Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana. ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne. Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u februaru 2009. Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja.  Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša. od kojih 1 uključuje partnera iz BiH koji će ugovor o grantu potpisati sa Delegacijom Evropske unije u BiH.714 Program Jugoistočna Evropa (SEE). stabilnost i konkurentnost regiona. Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED) Godina MED ** 2007 2008 / 100.020 406.

. mart 2013. Poziv je otvoren do 1.Internews poziv za projekte u okviru programa “Ljudska prava” Ovaj poziv odnosi se isključivo na medije. Internewsov Program jačanja nezavisnih medi ja u Bosni i Hercegovini (SIM) razmatraće projektne prijedloge koji se bave ljudskim pravima. Link : http://www. Početak konkursa: 13. maja 2013.ba/konkurs/otvoren-poziv-za-dodjelu-grantova-iz-programa%E2%80%9Eljudska-prava%E2%80%9C Direktorij donatora mart/ožujak 2013. građanima i građankama putem tradicionalnih i alternativnih izvora informacija. maj 2013. Niti jedan grant neće biti veći od 25.000 – 15. .Plasiranje pouzdanih informacija bh.000 USD. 274 Natrag na sadržaj . .Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara i novinarki u cijeloj BiH .Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja. Projekti finansirani kroz program ljudskih prava trebaju biti povezani s jednim ili više od sljedećih ciljeva SIM projekta: . Prosječan iznos grantova: 10. Kraj konkursa: 1. godine.Podrška razvoju sposobnosti građana i građanki da zahtijevaju odgovornost ljudi na vlasti.000 USD. bilo kroz razvoj i korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija ili kroz izvještavanje o temama koje spadaju u domen ljudskih prava.internews.

71. 2. a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).Jačanje lokalne demokratije Projekat Jačanje lokalne demokratije (Strengthening Local Democracy . Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces. razmjenom znanja i promoviranjem najbolje prakse. Partneri na projektu. a ujedno i sufinasijeri su jedinice lokalne samouprave. Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o prednostima saradnji. Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji. Ciljevi LOD projekta: 1. te putem transparentnog i konkurentskog procesa odabira partnera. 3. kao i općinsko učešće u samom finansiranju projekata. Projektni pristup LOD III projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva. LOD III pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će vršiti nadzor nad projektima neophodim za lokalni razvoj. Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/gradskih sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a. Trenutno je u fazi implementacije LOD III. pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva.. Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu dugoročnog planiranja. grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanov ništvo.LOD) finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga. da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima. Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD -a.undp.000 Sarajevo. LOD III projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva.b. te planiranje odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima. 275 Natrag na sadržaj . BiH Web stranica za više informacija: www.ba Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Projekt LOD III asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što većem razvoju zajednica. Adresa projekta: Zmaja od Bosne b.

marta/ožujka 2013.Međunarodni fond za kulturnu različitost: četvrti poziv za prijave 21. 276 Natrag na sadržaj . Posebna pažnja u ovom četvrtom pozivu za projekte posvećena je jačanju kapaciteta kulturnih politika. odnosno jačanje postojećih. imaju pravo podnijeti zahtjev. Od 2010. kao i međunarodne nev ladine organizacije.convention2005@unesco. proizvodnju. godine u ponoć po srednjoeuropskom vremenu. Kontakt: ifcd.Međunarodne organizacije mogu slati svoje aplikacije izravno na UNESCO Sekretarijat prije roka 30. shvaćena kao one politike dizajnirane da imaju izravan utjecaj na stvaranje. . kako bi se izgradili kapaciteti kulturnih preduzetnika. Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja. širenje. mapirala kulturna industrija i stvorili novi poslovnih modeli kulturnih industrija. . Važne informacije: . proizvodima i uslugama.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/call-for-funding-requests/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013. prvenstveno kroz aktivnosti koji omogućuju uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija. Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su stranke iz 2005 .5 miliona USD u finansiranju za 61 projekat u 40 zemalja u razvoju.Nacionalni komiteti za UNESCO će proslijediti unaprijed odabrane projekata UNESCO komitetu za ocjenjivanje do 30.unesco. godine u ponoć po srednjoevropskom vremenu.Nadležna tijela vlasti i nevladine organizacije trebaju konsultirati svoje nacionalne komisije za UNESCO za podnošenje roka na nacionalnom nivou.org Link za više informacija: http://www. godine IFCD je objavio svoj četvrti po ziv za finansiranje projekata koji za cilj imaju poticati nastanak dinamičnog kulturnog sektora na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. godine IFCD je dao više od 3. juna/lipnja 2013. distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima. pokrivajući širok spektar područja od razvoja i provedbe kulturne politike. juna/lipnja 2013.

Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 Opštinom/Općinom i Omladinskom bankom objavljuje pozive za prijedloge projekata mladih. Žepče. Tešanj. Bugojno. Prijave za sve Omladinske banke se podnose isključivo online na ovoj web stranici. Goražde. Odžak. izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih. Srbac. Pelagićevo. te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. Usora. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. marta do 15. Prozor-Rama. Novi Travnik. Kotor Varoš. Šipovo. Cazin. Doboj Jug. Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova. Fond Omladinskih banaka iznosi 477. Petrovo. Zvornik. Brod. Živinice. godine. Šekovići.Omladinska banka BiH Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka. Vukosavlje. Svi pozivi su otvoreni od 4. Lopare. Gornji Vakuf-Uskoplje. Kladanj. Novi Grad. 277 Natrag na sadržaj . te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Bosanski Petrovac. Bosanska Krupa.821 KM. Zavidovići. Kozarska Dubica. Prije podnošenja prijave pažljivo pročitajte Vodič za prijavu projekata i Poziv koji se za svaku pojedinačnu banku nalaze ispod. aprila 2013. mladi od 15 do 30 godina. a zajednički ga obezbjeđuju Fondacija Mozaik (iz sredstava USAID-a) i 31 partnerska Opština i Općina. Modriča. Mrkonjić Grad. Konjic.

2013. Javni poziv i dokumentaciju za podnošenje projektnog prijedloga možete pogledati i preuzeti sa web stranice http://www.ba/index.Općina Čapljina poziv za projekte – LOD III Općina Čapljina u suradnji sa razvojnim programom ujedinje nih naroda raspisuje: javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III koji financira Europska unija.capljina. 278 Natrag na sadržaj .php/natjecaji-i-oglasi/78-opcina-capljina-u-suradnji-sa-razvojnimprogramom-ujedinjenih-naroda-raspisuje Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ROK DO 08. 04. do 14h.

Latvija. biblioteke.  Aplikanti koji su pozvani da podnesu projekat trebaju popuniti obrazac prijave i pripremiti detaljan budžet. Mađarska. Bugarska. Aplikacije mogu podnijeti neprofitne pravne osobe (nevladine i javne organizacije. registrirane dobrotvorne organizacije. itd. ACP obično odgovara na upite u roku od dvije sedmice od dana primitka. 279 Natrag na sadržaj .) koje rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. ljudskih prava i društveno zastupanje. Bosna i Hercegovina. biblioteke. Svrha pisma upita je ponuditi neposrednu povratnu informaciju aplikanta o tome da li je njihov projekt podoban za razmatranje pod kriterijima kvalificiranosti. Makedonija. muzeji.  Bivši dobitnici grantova za umjetnost i kulturu Programa mogu aplicirati uz uslov da je završni izvještaj iz prethodnog perioda predočen i odobren. zajednice. Estonija. juli/srpanj 2013. itd. registrirane dobrotvorne organizacije. kulture. Forma budžeta se može skinuti sa ACP web stranice. Češka. Litva. Kvalificiranost:  Aplikacije mogu podnijeti neprofitni pravni entiteti (nevladine i javne organizacije. Open Society Foundation daje grantove za istraživanja u programu pod nazivom Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kulturu (Advancing Roma Inclusion Through Arts and Culture). Program nastoji potaknuti široko zasnovano kritičko razmišljanje i katalizirati društvenu akciju u dijelovima svijeta gdje su otvorena društva odsutna ili slaba. Ako aplikant nije prihvatljiv dobiće objašnjenje razloga. program pruža podršku za projekte koji imaju za cilj promicanje kulturnog uključivanja Roma u srednjoj i istočnoj Evropi. Za više informacija pogledajte http://www. Kosovo. Konkretno.Open Society Foundation: Promicanje uključenosti Roma kroz umjetnost i kultura Rok prijave: 31. organizacije. a gdje su kulturna prava manjinskih skupina ugrožena. kulturni centri. Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za podršku za umjetničke projekte i profesionalni razvoj. Proces apliciranja se sastoji iz dva koraka:  Svaki aplikant treba dostaviti Pismo upita koji se može skinuti sa ACP web stranice. Poljska. Slovenija i Ukrajina. Srbija.) koji rade na području umjetnosti i kulture i imaju status korisnika. godine Zemlje u kojima se daje podrška: Albanija.org/grants/advancing-roma-inclusionthrough-arts-and-culture Direktorij donatora mart/ožujak 2013.opensocietyfoundations. muzeji. Slovačka. Program umjetnosti i kulture radi na povezivanju umjetnosti. Rumunjska. Crna Gora.  Pojedinci mogu aplicirati. kulturni centri. organizacije. zajednice. Hrvatska. Putem svoje podrške.

želimo podržati interesantne i originalne projekte. Možda i vaš projekat dođe u obzir? Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije.diplo. Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica. Do pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu dokumentaciju i originalne račune.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite. rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR. prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni.de Radujemo se vašim idejama! Link za više informacija: www. u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu . i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy met al pozornica u Evropi.html Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Podrška projektima iz kulture Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut. Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj.sarajewo. Ambasada može podržati samo male projekte. Kako možemo s astaviti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli! Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima uvijek samo jedan dio troškova. Projekte koji su već započeli Ambasada ne smije podržati. Fatih Akın. I 2013. u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla. 280 Natrag na sadržaj . Za velike projekte je Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor. Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos unapređenju njemačkog jezika. Projektni partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac Ambasade utroši kako je dogovoreno. Nakon završetka projekta. Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama uz ritmove tehno muzike. Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog svijeta. ponekad sa samo nekoliko stotina KM. Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost. Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse. ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke. dobija međunarodne nagrade. Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo. jer ako su druge lokalne inst itucije spremne dati svoj vlastiti doprinos onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat.diplo. Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. projektni partneri trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke. Nije nam samo stalo do toga da Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene.

Matije Gupca 13.Poziv mladima koji žele napraviti pozitivne promjene u Tuzli – Omladinska banka Tuzla Mladi ste i želite napraviti pozitivne promjene u Tuzli.fondacijatz. "Mi podstičemo mlade da čine pozitivne promjene" Aplikacije i sve detaljnije informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici www. Omladinska banka Tuzla daje maksimalni iznos granta do 800 KM po projektu koji primarno promoviraju aktivizam i volonterizam u zajednici. program Fondacije tuzlanske zajednice. 035/362 832. ekologija.. obrazovanja. umjetnost. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin) Vaša zajednica treba ideje mladih. do 14. aprila 2013. obrazovanje. volonterizam/aktivizam. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. ljudska prava. sporta. i naprave pozitivne promjene u svojoj zajednici na polju ekologije. u periodu od 4. 281 Natrag na sadržaj .org ili direktno u kancelariji Fondacije tuzlanske (ul. poziva mlade da predlože svoje ideje. muzike. muzika. otvoren je za sve formalne i neformalne grupe mladih u rasponu od 15 do 30 godina. Ideje trebaju biti usmjerene ka realizaciji aktivnosti iz oblasti: sport. marta 2013. a Omladinska banka će vam omogućiti da vaše ideje postanu stvarnost. društveni život. kultura. zdravlje.. umjetnosti zdravlja ili druge društvene sadržaje. Omladinska banka Tuzla. Prvi aplikacioni krug za projekte u 2013. koji imaju za cilj unaprijediti uslove života mladih u Tuzli. infrastruktura. prevencija nasilja.

godine u 14:00 sati po lokalnom vremenu. Sekcija Nabavki. 71000 Sarajevo ili na web stranicama: https://webgate.cfm?do=publi. mart/ožujak 2013. Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga pro jekata za aktivnosti vezane za "Instrument podrške civilnom društvu program 2012 – okoliš i klimatske promjene" finansiranih iz Programa predpristupne pomoći za 2012 godinu. 282 Natrag na sadržaj .europa. Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.eu/europeaid/online-services/index. Skenderija 3a. Sektor Finansija.ec.ba/Tenders.aspx?lang=EN&cat=2 Rok za podnošenje projekata je 29.welcome i http://www.europa.

povećanom prihodu domaćinstava u Bosni i Hercegovini i povećanju potencijala za ispunjavanje standarda Evropske unije. 283 Natrag na sadržaj . Kvalifikovane proizvodne organizacije iz BiH mogu dostaviti svoje aplikacije najkasnije do 20.ba/razvojnifondgrantovi/poziv-za-dostavu-aplikacija/2013-2/ Direktorij donatora mart/ožujak 2013.Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja Projekat jačanja aktivnosti poljoprivrednog tržišta (FARMA). je objavio Poziv za dostavu aplikacija u oblasti povećanja konkurentnosti sektora ljekovitog i aromatičnog bilja kroz povećanje uzgoja. Javni poziv u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku: http://www. povećanju zaposlenosti. koji finansiraju USAID i SIDA. unaprijeđenje prerade. odnosno dodatne vrijednosti finalnom proizvodu.godine. te povećanje stepena prerade. Cilj Poziva je podrška održivom ekonomskom rastu.maja 2013.bosniafarma.

Za sve dodatne informacije. turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH.firmaproject.Projekti FIRMA i FARMA FIRMA projekat: Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15.ba Link na web stranicu: www. FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge. Osnovni cilj grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala prodaja. 284 Natrag na sadržaj .000 KM. uputite email na info@firmaproject.bosniafarma.ba/o-nama Direktorij donatora mart/ožujak 2013.aspx?id=310 *************************************************************************** FARMA projekat: Tokom trajanja projekta.000 KM do 50. projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5.ba/ba/news/news. investicije i zapošljavanje. Link na web stranicu: www.000 KM.000 KM do 35. U fokusu fonda malih grantova projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade.

Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 295 094 Faks: +387 33 295 069 Email: basbih@ebrd. Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i barem dvije godine neprekidno posluju. UNITIC Toranj B/15. Kriteriji EGP-a za preduzeća kandidate . Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su . imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment opredijeljen za dati projekt. 285 Natrag na sadržaj . vezanih za poslovanje.000 EUR) Formular za prijavu za BAS projekat Program za razvoj preduzeća (The Enterprise Growth Programme – EGP) pomaže preduzećima da uvedu organizacijske promjene i razviju nove poslovne vještine kroz realizaciju široke lepeze ciljeva za preduzeće i menadžment.SBS) pomaže preduzećima da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost kroz angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru specifičnog segmenta poslovanja (BAS) ili.000 EUR.Small Business Support u Bosni i Hercegovini Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support .do 250 zaposlenih .com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian. kroz angažiranje stranih konsultanata za uvođenje najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal da postanu predvodnici na tržištu (EGP). marketing i finansije.shtml Direktorij donatora mart/ožujak 2013. odnosno proizvode.da mogu platiti 10-50% od ukupne cijena koštanja projekta (u prosjeku je cijena EGP projekta 50.000 Sarajevo. reorganizacije. pak. inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema. upravljanja ljudskim resursima. SBS ne radi s finansijskim institucijama.po mogućnosti od 100 do 500 zaposlenih . prodaju.com Web stranica: http://www. brandinga.ebrd. Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services .da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele grantova (maksimalni grant 10. prodaje.BAS) osigurava savjete u području analize tržišta.promet do 50 miliona EUR . IT sistema. kao ni s preduzećima vojne proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave djalatnošću kockanja. 71. međutim razlikuje se od zemlje do zemlje) Pošaljite upit o EGP pomoći EBRD BAS Fra Anđela Zvizdovića.

Snažna i demokračnija uloga organizacija civilnog društva Glavni cilj Projekta. nizak nivo aktivnosti na nivou zajednice i nedovoljna regionalna umreženost. vlade i donatorske zajednice (pogledajte ‘Organizacija Projekta’). Za dodatne informacije posjetite našu internet stranicu: www. savjetovanje. ljudskih prava. slabu koheziju unutar sektora. Izgradnja kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj . razmjena iskustva. .povećan uticaj organizacija civilnog društva u demokratskim procesima donošenja odluka. odgovornosti organizacija civilnog društva u pogledu obezbjeđivanju kvaliteta usluga koje pružaju i njihovoj uključenosti u aktuelne demokratske procese. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska. Ovaj pristup osiguraće visok nivo kvaliteta. kao i aktivnosti umrežavanja kao što su događaji koji promoviraju početak projekta. kao i lokalne savjetodavne grupe (LAG) sastavljene od predstavika civilnog društva. Ovaj Projekat asistira organizacijama civilnog društva u prevladavanju ovih izazova.TACSO .ojačan kapacitet organizacija civilnog društva u njihovom budućem djelovanju. jeste da poveća kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) i da ojača njihovu ulogu u okviru participativne demokratije. .poboljšan imidž organizacija civilnog društva u javnosti. Za ovaj proces. U ovom procesu. kao i rad na jačanju ukupnog imidža u javnosti. snažno civilno društvo igra ključnu ulogu. (pogledajte sljedeću stranicu sa kontakt detaljima). podučavanje. . u svakoj zemlji uspostavljene su kancelarije tehničke podrške (TA deskovi). Organizacije civilnog društva potpomažu transformaciju društva promovirajući osnovne vrijednosti demokratije. dobre uprave i vladavine prava. itd. neophodno je stimulativno i prijateljsko okruženje u kojem egzistiraju organizacije civilnog društva. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. zastupajući širok dijapazon interesa i alternativnih gledišta u društvu. i . Projektne aktivnosti primarno su bazirane na potrebama OCD i njihovim prioritetima identificiranim u procjeni potreba koje je sačinila svaka pojedinačna zemlja uključena u Projekat. Glavni instrument u širenju informacija i učenju jeste naš regionalni web portal sa linkovima koje upućuju na osam nacionalnih web stranica i regionalnu OCD bazu podataka. Za sada su tri zemlje u regionu postigle status kandidata: Hrvatska. relevantnost i održivost rezultata. učenje na daljinu.Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO . poznatom kao Proces stabilizacije i pridruživanja. 286 Natrag na sadržaj . primarno kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su treninzi.podignuta svijest javnosti o organizacijama civilnog društva. .tacso.Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj EU integracije i civilno društvo Proširenje Evropske unije nastavlja da bude glavno sredstvo u osiguranju trajnog mira i stabilnosti.unaprijeđen kapacitet organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju usluga koje pružaju.ojačana saradnja i umrežavanje između organizacija civilnog društva unutar njih samih i između vanjskih zainteresovanih strana i organizacija civilnog društva.org Očekivani glavni rezulta Projekta . dok su ostale zemlje potpisale Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju i stekle status potencijalnih kandidata. slab organizacioni kapacitet. U cil ju realizacije ovoga. Drugi vidovi podrške organizacijama civilnog društva ogledaju se u jačanju njihove djelotvorne saradnje sa vladom i drugim zainteresovanim subjektima i facilitiranju u procesu učenja kako bi se nova znanja i vještine mogle primijeniti prilikom suočavanja sa novim izazovima. Danas je ova strategija fokusirana na asistenciju zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU. Podrška organizacijama civilnog društva Ključni izazovi sa kojima se susreće sektor civilnog društva odnose se na ograničen uticaj u procesima donošenja odluka.. partnerstvo i širenje informacija kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. One potpomažu neophodne reforme koje vode njihovu zemlju u EU i unapređuju živote građana.

Kosovo pod UNSCR 1244/99.org Web stranica: www. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.ba@tacso. TACSO Bosna i Hercegovina Kalesijska 14 71. Crna Gora.org Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Bosna i Hercegovina.tacso.Zemlje učesnice u Projektu: Albanija. Hrvatska. Srbija i Turska.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 656 877 Email: info. 287 Natrag na sadržaj .

unaprijeđenje odgovarajućih interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja. U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. resursi su ograničeni. APS se izdaje godišnje i otvoren je od dana objavljivanja u 2013.grants. Međutim. godine. Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema. januara/siječnja 2014.poziv za prijedloge projekata 2013) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova. regionalnim i drugim uredima) USAID-a. 288 Natrag na sadržaj . Annual Program Statement (APS) za FY2013 Global Development Alliance poziva privatni sektor na uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja održivog uticaja razvojnih programa pomoći.gov/search/basic. Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07. do 31. a očekujemo značajan broj prijava. Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije.USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna razvojna alijansa . Raniji sažeci prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju. Pune aplikacije će biti zatražene nakon pregleda sažetaka prijedloga projekta. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj.do Direktorij donatora mart/ožujak 2013. USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od izdavanja APS-a.

gov (unesite riječ "CSSP" u Basic Search za lakši pristup). nevladine organizacije zainteresirane za podnošenje zahtjeva se ohrabruju da pročitaju priloženi poziv za prijave kako bi razumjele kakva vrsta programa se traži. USAID zadržava pravo da finansira sve ili nijedan od podnesenih prijedloga projekata.grants. te će odrediti rezultat nivo finansiranja granta. Sem ovoga poziva za projekte USAID je objavio odgovore na komentare drafta opisa programa.USAID RFA for the Civil Society Sustainability Project (CSSP) – USAID poziv za projekte u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP) Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je objavila poziv za projekte kojim poziva aplikacije lokalnih bh. maj/svibanj 2013. te proces podnošenja aplikacije i proces evaluacije.000 USD ukupnog finansiranja lokalnoj organizaciji tokom pet (5) godina.850. nevladinih organizacija da implementiraju program pod nazivom Projekat održivosti civilnog društva (CSSP) u Bosni i Hercegovini. Poziv za projekte je dostupan na www. Kvalificirane lokalne bh. 289 Natrag na sadržaj . Kao predmet dostupnosti fondova USAID predviđa dodijeliti jedan cooperative agreement koji neće preći okvirnu sumu od 8. Rok za prijavu je 12. godine Natrag na sadržaj Direktorij donatora mart/ožujak 2013.

godine Lista članica – lokalne organizacije No. Naziv organizacije ACIPS Agencija lokalne demokratije Mostar Asocijacija studenata Srebrenice Asocijacija Zeleni okoliš Association Green habitat " AGH".bih@gmail. 09.ba www. 290 Natrag na sadržaj .000 Sarajevo Mali trg bb 72.nahla.000 Sarajevo Grbavička 85 71. +387 33 812 620 +387 33 710 650 +387 33 641 664 +387 30 211 565 +387 61 443 988 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.260 Sanski Most Email / web-stranica lajla@acips.b.000 Sarajevo Fra Ambre Miletića 30 88.000 Tuzla Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12).carbkbih.Lista članica Mreže za izgradnju mira mart / ožujak 2013.cem.ldamostar.ba cem@bih. ulaz B. 03. 75.com www.org.com info@nahla. 05.com prijateljstvo@hotmail. sprat 75.ba www.bospo.ba www.zeleniokolis. 10.unvocim. 02.ba www.org cdr. BOSPO Nelvedina Meškić 07. Caritas Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine Centar za demokratski razvoj Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo Centar za edukaciju mladih Centar za izgradnju mira Fra Miljenko Stojić Suzana Božić Fadil Alihodžić Sehija Dedović Adis Arnautović Vahidin Omanović s. 1. +387 62 983 603 +38735 360 491 +387 35 250 504 +387 35 247 600 +387 35 247 601 06.Zenica Biro za ljudska prava Kontakt osoba Lajla Zaimović Kurtović Dženana Dedić Almir Salihović Imamović Safija Branka Rajner Adresa Zmaja od Bosne 8 71.ba www.com. 11.000 Tuzla Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 71.ba Telefon +387 33 205 383 +387 36 333 830 +387 36 333 831 +387 56 440 402 04.ba bospo@bospo.net +387 33 206 442 08.ba unvocim@yahoo.net.430 Srebrenica Crkvice 42 72 000 Zenica Borić 3 75.acips.000 Sarajevo Džemala Bijedića 122 71.000 Mostar Srebreničkog odreda b.com www.ba ldamostar@aldaintranet.270 Travnik Otoke 8 79. 01.bozic@carbkbih.net.ba www.org studenti.srebrenice@gmail.com biroy@bih.org www.hrotuzla.

e@hotmail.banovic20@gmail.ba edita.co.com www.crcd-bih.org www.publika. socijalni i edukativni razvoj u BiH 24.pellizzer@oneworldsee.ba crcdbih@hotmail.com becirovic. Centar za odgovornu demokratiju Luna Centar za održivi razvoj Centar za političke studije Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Europska akademija Fondacija Centar za razvoj odnosa sa BiH .000 Sarajevo Vrbanja 4 71. 7 (II sprat) 71.000 Sarajevo Bravadžiluk bb 71.org www.prsic@fld.com info@eak.12.com www.org www.ba enimeni76@yahoo.com www.000 Sarajevo Dr.ba www.ba +387 58 712 262 +387 49 215 608 + 387 33 200 073 +387 53 227 238 +387 35 720 135 +387 61 644 622 +387 51 314 872 +387 33 264 485 +387 33 264 486 +387 33 218 397 16.net.org www.mirovna-akademija.ba adl@bih.org wohbh@bih.org valentina. 19.bigmev.org info@cinemaforpeace.100 Brčko Distrikt BiH Čobanija 12 71.000 Sarajevo Nemanjina 60/1 74.net.ba info@fondacijacure.000 Sarajevo Alipašina br. 8 71.ba www.co.ba www.ba damir. Fondacija CURE Fondacija Jedan Svijet – Platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) Fondacija Krila nade / Wings of Hope Fondacija lokalne demokratije Jadranka Miličević Valentina Pellizzer Enisa Mešić Jasmina Mujezinovic Edita Pršić Emina Trumić Tamara Šmidling Azra Pita-Parente +387 33 207 561 20.260 Rudo Bosne Srebrene 16 76. Mustafe Denišlića br.BIGMEV Fondacija Cinema for Peace Svetlana Vuković Edin Mujačić Damir Banović Esad Bećirović Mersiha Jogunčić Marija Buganik Igor Lukenda Dženita Kocaman Adis Alagić Selma Hadžić Trg slobode1 73. 23.000 Doboj Kralja Petra I Karađorđevića 80 78.ba info@mirovna-akademija. +387 33 834 899 +387 61 484 038 +387 33 650 715 +387 33 237 240 +387 33 236 899 +387 33 668 459 +387 33 227 211 21.eak. 18. 291 Natrag na sadržaj .net info@cor.wings-of-hope. 15.000 Sarajevo lunabih@teol. 14.000 Sarajevo Asima Ferhatovića 31/II 71.org azra@publika.org info@oneworldsee.000 Sarajevo Čobanija 12 (Društvena re: Konstrukcija) 71.fondacijacure.alagic@bigmev. +387 61 227 794 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.ba www.fld.cor.oneworldsee.ba www. 22.cinemaforpeace.000 Banja Luka Nusreta Fazlibegovića 70 71.ba adis. 17.cps. 13.000 Sarajevo Mehmed-paše Sokolovića 22 71. Fondacija Mirovna akademija Fondacija Publika za kulturni.

malikoraci.000 Zenica Mejdandzik 4 72.org www.330 Vareš Londza 132 (PC Roma I) 72.fkr.210 Ilidža Bulevar mira 1 76.000 Banjaluka Nikole Šubića Zrinskog bb 72.net duska@infoteka.ba alma@yihr.org.org kult@mladi. 292 Natrag na sadržaj .000 Tuzla jesenko@fkr.000 Zenica Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71.org huldrsbk@gmail.org dinko@yihr.b.org jasmin.ženski informaciono dokumentacioni centar Inicijativa mladih za ljudska prava Jesenko Osmanagić Dragana Dardić Anđelko Kvesić Trg nezavisnosti 25.org if_bosnatz@bih.org www.org.org amrap70@gmail. Direktorij donatora mart/ožujak 2013. Zlatko Prkić udrugalogorasavares@bih.000 Sarajevo Krfska 84 78.com +387 33 788 690 +387 33 788 691 +387 51 432 750 +387 51 432 753 +387 51 432 752 +387 30 732 904 26.centar-fortis.ba ddardic@hcabl. ogranak Vareš Independent Infoteka .org snjezaidc@gmail. 28.ba selma@infoteka.org.besic@kultbih. 88.org www. 27.ba www.yihr.hcabl.ba +387 32 440 390 +387 32 440 391 +387 32 446 260 +387 32 446 261 30. 31. +387 33 219 047 32. Fondacija za kreativni razvoj Helsinški parlament građana Banja Luka Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji. Gordana Čičak Duška AndrićRužičić Selma Hadžihalilović Alma Mašić indep@gmx.com www.ifbosna.mladi.ba www.000 Sarajevo Dobrinjska ul.edu.000 Sarajevo Suljo Čilić b.ba infoteka@infoteka. Indira Čilić Jasmina Jovanović 36.edu.260 Busovača Put mira bb 71. Amra Pandžo 35. Ilidža 71.100 Brčko Pruščakova 29 71.org.com.net. 7 71.com www.25.net. Institut za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić +387 33 621 351 33.420 Jablanica Hasana Kikića 20 75.ba +387 32 843 787 29.ba centarfortis@yahoo. Intereduca Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla Snježana Filipović +387 65 321 923 +387 62 533 325 +387 33 215 129 +387 63 334 993 +387 61 327 427 +387 61 711 953 34.

ooodisej. Šimo Maršić Renata Vrdoljak Ljuljjeta Goranci Brkić Magdalena Schildknecht Enver Đuliman Naida Huskanović Adela Galešić Haris Čaušević Soukbunar 42.com www.000 Sarajevo Hakije Kulenovića 10 71. 40. NARKO NE Norveški helsinški komitet za ljudska prava +387 33 215 088 +387 33 223 285 41. 75.ba orctuzla@bih.svjetlo.no svjetlo@svjetlo.info omladinski.nhc.org djuliman@nhc. 293 Natrag na sadržaj .org mahira. NVO Altruista Svjetlo +387 33 711 535 +387 61 555 295 +387 33 259 455 +387 33 259 456 +387 61 326 914 +387 33 209753 +387 61 139588 +387 30 260 520 43. 71 000 Sarajevo Gatačka 18 71.430 Srebrenica info@mozaik.centar@bih.ba ooodisej@yahoo.Helsinški Parlament Građana Tuzla Omladinski savjet Srebrenice Mahira Idrizović Jan Zlatan Kulenović Jasminka DrinoKirlić Čedomir Glavaš Miralem Tursinović Milena Nikolić 44. +387 33 200 085 42.240 Gornji Vakuf Uskoplje Gavrila Principa b.nhc@gmail. +387 35 258 077 48. Dolina 1/I 71000 Sarajevo Grbavička 22 71.nansendialogue.ba www.rs.mozaik.000 Sarajevo 70.net oc_srebrenica@yahoo. ul. NVO GARIWO Omladinska informativna agencija Omladinski centar Omladinska organizacija Odisej Omladinski resursni centar Tuzla .org www.ndcsarajevo@nansendialogue.000 Sarajevo Josipa Vancaša 21/2 71.net http://www.idrizovic@gariwo.ba www.info www. Mozaik Fondacija za razvoj zajednica Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II.org ljuljjeta.ba hcatuzla@bih.omladina-bih.com info@ossrebrenice.net.420 Bratunac Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75.ba ncm.000 Tuzla Maršala Tita 1 75. 46.ba info@gariwo.oiabih.000 Sarajevo Ivana Gorana Kovačića 1 71.com adela.galesic@humanrightschools.net.b.putokazi@gmail.ba www.ba www.000 Sarajevo Branilaca grada 19 B 71. +387 33 766 225.ba +387 33 266 480 +387 33 266 482 +387 33 788 405.narkone.mladicentar. Nansen dijalog centar Sarajevo 38. dr. 45.ossrebrenice.net/ndcsarajevo narkone@bih.org www. Vesna BajsanskiAgić Zoran Puljić vlč.000 Sarajevo Kuća ljudskih prava.no naida. +387 56 441 011 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.info www.gariwo.com www. +387 65 734 216 47.net.mladi.37.net jan@oiabih.ba www.net. +387 33 788 406 +387 33 556 845 39.

org www.100 Brčko Omladinska 11 74. 80. Udruga “Hrvatska žena” Udruženje altruista “Ispočetka” Marica Vikić Alma Kovačević mvikic@bih.b. socijalna istraživanja PRONI Regionalna Mirovna Inicijativa .000 Sarajevo savezuopintk@bih. Luciano Kaluža Arijana Aganović Saša Gavrić +387 53 310 050 53.korjenic@trial-ch.org ivona@promente.trial-ch.ba lejla.000 Tuzla Emerika Bluma 15 71.000 Sarajevo Mijata Tomić b.org www.240 Tomislavgrad Kazan mahala 2/II 75.altruists@gmail.com office@soc. 52.net.com Direktorij donatora mart/ožujak 2013.org/BiH/Pocetna.pronibrcko.net nvotopeer@gmail. a.org pronibrc@teol.000 Bihać Kranjčevićeva 35 71.com www.org www.ba www.ReMI mreža Sarajevski otvoreni centar Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane u tuzlanskom kantonu Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo ToPeeR . 6 71. Organizacija Glas žene proMENTE.ba www.400 Derventa Čobanija 12 71.000 Doboj Obala Isa Bega Isakovića br.mamut@trial-ch.net www.49.accts.soc.ba +387 37 310 190 +387 61 981 264 +387 33 556 865 +387 33 556 866 +387 49 217 695 50.html info@dobri-ljudi.000 Tuzla Sarači 77 71. 294 Natrag na sadržaj . 51.ba remicentar@gmail.topeer.trial-ch.org selma.com +387 33 232 925 +387 53 205 370 +387 53 205 372 56.ba +387 35 252 192 55.hr www.ba 60. +387 33 200 073 54.net. TRIAL +387 33 237 269 58. 57.000 Sarajevo glaszene@net.000 Sarajevo Vidovdanska 43 74. Udruga građana “Dobri ljudi” +387 63 312 643 +387 63 331 822 +387 35 266 392 +387 61 800 729 +387 61 217 649 +387 33 668 294 59. Zvonimir Kubinek Dalibor Vidović Armije BiH 17 75.Tolerancijom protiv različitosti Enisa Raković Ivona Čelebičić Jasmin Jašarević Bihaćkih branilaca 15 77.000 Sarajevo Bosne Srebrene 16 76.glas-zene. Almin Dželilović Snežana Šešlija Jusuf Makarević Lejla Mamut Abaspahić Slavko Mihaljević sulks3@bih.net.ba topeer@teol.org.promente.

ba www.com logorasinovigrad@gmail. Jasminka Jukić Venira Alihodžić +387 35 264 667 +387 32 244 154 +387 61 189 161 +387 33 812 408 +387 61 611 601 +387 35 299 027 +387 35 299 028 +387 65 045 294 +387 33 460 055 +387 63 454 520 +387 61 503 591 66.nestovise.ba www.infohouse. Udruženje građana Nešto Više Udruženje “HO Horizonti” Tuzla Udruženje Humanitarna organizacija Sezam Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje informacijskih nauka INFOHOUSE Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost Udruženje jednoroditeljskih porodica Iskra Udruženje logoraša Novi Grad Udruženje Optimizam Sarajevo Udruženje za Edukaciju.000 Tuzla Bulevar Kralja Tvrtka I.org www. 67.com emina@inicijator.com +387 66 901 865 Direktorij donatora mart/ožujak 2013. 72.org www. 295 Natrag na sadržaj .100 Brčko distrikt BiH stupar. 70.org alma@inicijator.101razlog. 63.ba www.donprijedor.000 Sarajevo Vukovarska 54 88.net.org www.org info@nestovise.000 Tuzla Vuka Karadžića 5 71.ba www. Udruženje da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95 Udruzenje građana „Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“) Udruženje građana „Inicijator“ Fadil Vlajčić Senaid Stupar Murisa Marić Emina Bešić Alma KrpuljevićHanić Sanja Đermanović Hadželi 127 71. Dženana Alađuz 68.ba ipak_tuzla@bih.000 Sarajevo Trg Sabora bosanskog 36 71.P.net.000 Prijedor Ferhadija 27 71.com udruzenjeiskra@gmail. broj 17 72.61.senaid@hotmail.krizevici.420 Pale Dobrinjske Bolnice 14 71.000 Sarajevo Milana Konjevića 75 76.horizonti.ipak-mgb. epabdbih@gmail.000 Zenica Zagrebačka 18 71.com info@donprijedor.com logorasinovigrad@bih.org psiholoski.000 Sarajevo Višnjik 14 71.A“ Brčko distrikt BiH 65. Promociju i Afirmaciju Mladih „E.c@bih.240 Hadžići Miloša Obrenovića 18a 78.ba www.000 Sarajevo Inžinjerskih brigada b.ba ngooptimizam@gmail.ba infohouse@infohouse.inicijator.b 75. 71.net.net.000 Mostar Borić 3 75. Lahira Sejfija Biljana Jelić Zorica Mumović Amir Smječanin Sadik Hasanović Samir Hatkić Jevto Ilić 69.org sanjadjermanovic@nestovise.ba nvosezam@bih. 64.com +387 33 423 547 +387 33 420 723 +387 52 231 155 +387 52 232 155 +387 62 961 290 +387 61 349 956 +387 33 788 740 +387 36 347 296 +387 66 711 277 62.

400 Derventa Ibrahima Popovića 49 73.net. Sabiha Husić +387 32 463 920 +387 65 088 850 +387 65 300 063 +387 30 654 204 +387 30 654 205 +387 35 224 310 +387 35 224 311 +387 36 550 339 76.ba www.000 Mostar Derebent 41 71.seka-hh.com +387 53 310 050 74.ba zene2000@zenezenama. Vive žene Žena BiH Mostar 79.000 Zenica Ravnogorska 21 78.000 Tuzla Trg Ivana Krndelja 3 88. Žene ženama +387 33 219 640 Direktorij donatora mart/ožujak 2013.zenezenama. Udruženje za podršku ratnim veteranima. Medica Zenica Spasoje Kulaga Omladinska 11 74.ba www.org +387 38 222 099 75.com www.ba zenabih@bih.ba www. 80. UG Oštra Nula Dražana Lepir 77. 296 Natrag na sadržaj .101 Jajce Alekse Šantića bb 75.org drazana.medicazenica.de medica1@bih. porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini "Pravipožar" Udruženje žena “SEKA” Goražde U.000 Sarajevo pravipozar@gmail.73.lepir@gmail.vivezene.ba vivezene@bih.com info@viktorija99.viktorija99.net.000 Banja Luka Kralja Tomislava bb 70.ostranula.net. Viktorija 99 Senka Zulum Jasna Zečević Mima Dahić Azra Hasanbegović Memnuna Zvizdić Ranka Katalinski 78.ba www. Esma Drkenda sekago@bih.org www.101 Goražde Krivače 40 72.G.ba www.zenabih.net.

mcc.ic-mp.org nikica_reljic@wvi.000 Sarajevo Branilaca Sarajeva 19b 71.org casuisse@bih.org www.org natasa@easteurope.org www.org mccrep@easteurope. forumZFD for Western Balkan.000 Sarajevo Sime Milutinovića Sarajlije 1 71.Lista članica – međunarodne organizacije No.org jmilicevic@carenwb.org http://europe.mcc.crs. Office Sarajevo (BiH) International Commission on Missing Persons (ICMP) Mennonite Central Committee Michele Parente Amela Suljić Viktorija RužičićTokić Ruth Plett Krystan Pawlikowski Amra Kurbegović +387 62 382 429 05.org www. Catholic Relief Services 04.bubalo@crs. 297 Natrag na sadržaj . Caritas Switzerland +387 33 668 185 +387 33 617 573 +387 61 211 079 03. +387 33 280 800 +387 33 280 862 +387 33 950 501 +387 33 950 502 +387 32 246 278 +387 33 660 426 +387 33 652 403 06.forumzfd.de www.de amela.carenwb.000 Sarajevo Email / web-stranica sbucan@carenwb.000 Sarajevo Grbavička 91 71.mcc.worldvision.org www.org/easteurope amra_kurbegovic@wvi.org parente@forumzfd. Naziv organizacije CARE International NWB Kontakt osoba Sumka Bučan Jadranka Miličević Zlatan Savić Marc D'Silva Goran Bubalo Adresa Hasana Kaimije 11 71. World Vision International Direktorij donatora mart/ožujak 2013.suljic@ic-mp.000 Sarajevo Alipašina 45a 71.000 Zenica Zvornička 9 71. 07.000 Sarajevo Kralja Tvrtka 1 72.org pdjordjevic@carenwb. 01.net.ba cargor@bih.ba goran.net.000 Sarajevo Zagrebačka 18 71.org Telefon +387 33 536 792 02.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful