P. 1
Lopandic-stereometrija

Lopandic-stereometrija

|Views: 15|Likes:
Published by kikica13
Lopandic-stereometrija
Lopandic-stereometrija

More info:

Published by: kikica13 on Nov 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2014

pdf

text

original

Dr Lopandi´ c

SKRIPTA iz EUKLIDSKE GEOMETRIJE -zadaci sa reˇ senjima-

ˇ Stampali studenti II godine matematike PMF-a BEOGRAD, 1967

Zadaci iz Stereometrije Zadatak 1: Ako je u prostoru dato mnoˇ stvo od n ravni u kom se svake dve ravni seku, nikoje tri ne seku po jednoj pravoj, niti su uporedne nekoj pravoj i nikoje ˇ cetiri ne seku u jednoj taˇ cki, dokazati da ravni tog mnoˇ stva razlaˇ zu prostor na αn = konveksnih delova, od kojih βn = (n2 − n + 2) dopire u beskonaˇ cnost, a ostalih 1 γn = (n3 − 6n2 + 11n − 6) 6 delova su ograniˇ ceni. Dokaz: Iz uvedenih pretpostavki sledi da navedenom mnoˇ stvu ν ravni seˇ ce (ν + 1) − by ravan po ν pravih, od kojih nikoje dve nisu uporedne, i nikoje tri ne seku u jednoj taˇ cki. Prema zadatku 17. tih ν pravih razlaˇ ze (ν + 1) − by ravan na 1 2 (ν + ν + 2) 2 oblasti, od kojih 2ν oblasti dopire u beskonaˇ cnost, a ostalih 1 2 (ν − 3ν + 2) 2 oblasti su ograniˇ cene. Svaka od tih oblasti razlaˇ ze izvestan deo prostora koji je dobijen razlaganjem sa ν pomenutih ravni na dva dela pa se dodavanjem (ν + 1) − bc ravni broj delova prostora pove´ cava za 1 2 (n + n + 2). 2 Kako je za ν = 1 broj delova prostora α1 = 2, 1 3 (n + 5n + 6) 6

3 bi´ ce za ν = n 1 1 1 αn = 2 + (12 + 1 + 2) + (22 + 2 + 2)... + [(n − 1)2 + (n − 1) + 2] 2 2 2 Kako je 12 + 22 + ... + (n − 1)2 = i 1 + 2 + ... + (n − 1) = nalazimo da je αn = n(n − 1)(2n − 1) 6 n(n − 1) 2

1 3 (n + 5n + 6). 6 Da bi se odredio broj ograniˇ cenih i broj neograniˇ cenih delova prostora, odredimo najpre za koliko se pove´ cava broj neograniˇ cenih delova prostora dodavanjem (ν + 1) − bc ravni. Svaka od neograniˇ cenih oblasti iz (ν + 1) − bc ravni razlaˇ ze jedan deo prostora dobijen razaganjem prethodnim ravnima na dva neograniˇ cena dela dok svaka od ograniˇ cenih oblasti iz (ν + 1) − bc ravni razlaˇ ze neki ranije dobijeni deo prostora na dva dela od kojih je jedan istog tipa, a drugi obavezno ograniˇ cen. Stoga se dodavanjem (ν + 1) − bc ravni, broj neograniˇ cenih delova prostora pove´ cava za 2ν. Kako je za ν = 1 broj neograniˇ cenih delova prostora β1 = 2, bi´ ce za ν = n βn = 2 + 2(2 − 1) + 2(3 − 1) + ... + 2(n − 1) = 2 + 2[1 + 2 + ... + (n − 1)] n(n − 1) =2+2 2 = n2 − n + 2.

Kako je αn = βn + γn bi´ ce γn = αn − βn , 1 γn = (n3 − 6n2 + 11n − 6). 6 Da bi se dokazalo da su dobijeni delovi prostora konveksni, primetimo da je svaki od tih delova presek n poluprostora, dakle n konveksnih likova, pa je prema poznatom stavu i taj deo prostora konveksan. tj.

pri ˇ cemu svake ˇ cetiri od tih n taˇ caka pripadaju nekoj kugli polupreˇ cnika r ..An . ωj . Stoga...An . Zadatak 3: Ako su A1 . gde je n ≥ (k + 1).. ωk . kugla ω kojoj je srediˇ ste O. dokazati da postoji kugla polupreˇ cnika √ 6 r= d 4 koja sadrˇ zi svih n taˇ caka. koja je uporedna sa simetralom ugla ω . Analogno. Ae bi´ ce srediˇ ste te kugle zajedniˇ cka taˇ cka kugli ωi . S obzirom da taˇ cka O pripada svim kuglama ω1 .. Napomena: Ovaj stav pedstavlja uopˇ stenje Helijeve teoreme na prostorne likove. Ak ...ωn (n ≥ 5) konveksni prostorni likovi..... Aj . recimo O.. a zatim metodom matematiˇ cke indukcije. Ai . U tom sluˇ caju bi´ ce r= k .. dokazuje se da je teorema taˇ cna i za n > 5. koja sadrˇ zi svih n taˇ caka.ωn imaju bar jednu zajedniˇ cku taˇ cku.ωn kojima su srediˇ sta A1 .... cke u prostopu takve da je duˇ z odredena bilo kojim Zadatak 4: Ako su A1 ...... Napomena: Ovaj stav predstavlja Jungovu teoremu za n taˇ caka koje se nalaze u prostoru. najpre treba dokazati da postoji kugla polupreˇ cnika √ 6 r= d 4 koja sadrˇ zi bilo koje ˇ cetiri od n datih taˇ caka A1 . te prema Helijevoj teoremi.. kao pri reˇ savanju zadatka 13.. npr. dokazati da je simetrala s ugla ω uporedna sa simetralom s′ ugla ω ′ . konveksnih likova ω1 .. Dokaz: Analogno zadatku 3... a polupreˇ cnici jednaki duˇ zi r . 2(k + 1) Zadatak 5: Ako je ugao ω ′ upravna projekcija ugla ω na izvesnu ravan π .. tj. ωe .. ovaj stav se uopˇ stava za n taˇ caka kodimenzionalnog prostora. S obzirom da postoji kugla polupreˇ cnika r koja sadrˇ zi bilo koje ˇ cetiri od n taˇ caka..An proizvoljne taˇ cke u prostoru.An taˇ dvema od tih n taˇ caka manja ili jednaka duˇ zi d. Dokaz: Analognim postupkom kao kod zadatka 12..4 Zadatak 2: Ako su ω1 ..An a polupreˇ cnici jednaki duˇ zi r. ... dokazati da postoji kugla polupreˇ cnika r.An . najpre treba dokazati da je teorema taˇ cna kada je n = 5.. sadrˇ zi svih n taˇ caka A1 .ωn kugle kojima su srediˇ sta A1 .... od kojih svaka ˇ cetiri imaju najmanje jednu zajedniˇ cku taˇ cku dokazati da svih n pomenutih likova takode imaju bar jednu zajedniˇ cku taˇ cku. Dokaz: Obeleˇ zimo sa ω1 .. a polupreˇ cnik jednak duˇ zi r ..ωn imaju bar jednu zajedniˇ cku taˇ cku. pa ´ ce prema prethodnom zadatku postojati kugla koja sadrˇ zi svih n taˇ caka.... svih n kugli ω1 .. svake ˇ cetiri od n kugli.

njenu odgovaraju´ cu taˇ cku obeleˇ zimo sa S . tj. sledi da je △O ′ S ′ P ′ ∼ = △ O ′ S ′ Q′ . zatim da je upravna projekcija pravog ugla na ravan koja seˇ ce jedan njegov krak i produˇ zen drugi krak. ugla ω ′ . . Kako ugao moˇ ze da ima samo jednu simetralu. a sa P i Q taˇ cke polupravih p i q takve da je OP = OQ.5 Q O P S Q′ O π ′ S P ′ ′ Slika uz zadatak 5 Dokaz: Neka su p i q kraci ugla ω . oˇ star ugao. pa je ∠ P ′ O ′ S ′ = ∠ Q′ O ′ S ′ i prema tome je prava O′ S ′ simetrala ugla P ′ O′ Q′ . pa je uporedna i sa svojom projekcijom O′ S ′ na ravan π . a sa P ′ i Q′ njima odgovaraju´ ce taˇ cke na polupravama p′ i q ′ . a duˇ z OS upravna na stranici P Q i paralelna sa O′ S ′ . bi´ ce prava O′ S ′ istovetna sa pravom s′ . a p′ i q ′ odgvaraju´ ci kraci ugla ω ′ . Duˇ z P Q seˇ ce pravu s u ′ nekoj taˇ cki S . Obeleˇ zimo sa ′ ′ O i O temena uglova ω i ω . Dokaˇ zimo da je prava O′ S ′ istovetna sa pravom s′ . Po pretpostavci je prava s uporedna sa ravni π . Stoga. Kod trougla OP Q taˇ cka S je srediˇ ste stranice P Q. pa je pri navedenom projektovanju taˇ cka S ′ srediˇ ste duˇ zi P ′ Q′ . Zadatak 6: Dokazati da je upravna projekcija pravog ugla na ravan koja seˇ ce oba njegova kraka ili oba njegova produˇ zenja tup ugao. a duˇ z ′ ′ ′ ′ O S upravna na duˇ zi P Q .

Ako sa O obeleˇ zimo upravnu projekciju taˇ cke O. ′ QOO . Stoga sledi da je upravna projekcija P O′ Q ugla ∠P OQ na ravan π tup ugao. Zadatak 7: Dokazati da je nagib kose prave prema nekoj ravni manji od svih uglova koje ta prava zahvata s pravama te ravni koje sadrˇ ze i njen prodor. dakle tup ugao. P p O q r R Q π Slika uz zadatak 7 . dakle oˇ star ugao. kod pravouglih trouglova P OO′ . pa je P Q2 > O ′ P 2 + O ′ Q2 . P OQ bi´ ce O′ P < OP O′ Q < OQ i P Q2 = OP 2 + OQ2 . Upravna projekcija pravog ugla ∠ROS koji je unakrsan sa uglom ∠P OQ i kome projekcijska ravan π ne seˇ ce nijedan krak je ugao ∠R′ O′ S ′ unakrsan sa uglom ∠P ′ O′ Q′ .6 S O R S′ O′ R′ Q π P Slika uz zadatak 6 ce krake pravog ugla ∠P OQ u taˇ ckama P i Dokaz: Pretpostavimo da ravan π seˇ ′ Q. Najzad uporedna projekcija pravog ugla ∠P OS kome projekcijska ravan π seˇ ce ′ ′ ′ ′ krak OP i produˇ zen drugi krak OS je ∠P O S naporedan sa tupim uglom ∠P O Q.

B2 . pa bi sve tri prave a. one bi pripadale izvesnoj ravni π .γ su razliˇ cite. CC ′ seku u jednoj taˇ cki ili su medusobno uporedne. a druga u taˇ ckama A2 . pa je prava AA′ presek ravni β i . prave BC i B ′ C ′ se seku te odreduju izvesnu ravan α. P. prave AB i A′ B ′ se seku te odreduju izvesnu ravan γ .β . B1 . c pripadale ravni π . zaj u prostoru da se prave Zadatak 9: Ako dva trougla ABC i A′ B ′ C ′ imaju takav poloˇ odredene stranicama BC i B ′ C ′ . zatim da taˇ cke P. Dokaz: Neka dve prave p1 i p2 seku tri mimolilazne prave a. c. b. jer su one mimoilazne. R dokazati da se prave AA′ . b. jednake stranice OQ i OR. saglasno definiciji. Stoga su prave p1 i p2 takode mimoilazne. Neka je P proizvoljna taˇ cka prave p koja je razliˇ cita od O. Ako prave p1 i p2 ne bi bile mimoilazne. b. Pri tome je trougao P QR pravougli. CA i C ′ A′ . R A A′ B′ O B C P C′ Q Slika uz zadatak 9 Dokaz: Po pretpostavci. Njena upravna projekcija Q na ravan π je na pravoj q . pa je ∠P OQ < ∠P OR. ˇ sto je nemogu´ ce. R pripadaju jednoj pravoj. C2 . B1 i B2 . sa q upravnu projekciju prave p na ravan π i sa r bilo koju drugu pravu ravni π koja sadrˇ zi taˇ cku O. Zadatak 8: Dokazati da su svake dve prave koje seku tri mimoilazne prave takode mimoilazne. C1 i C2 . sa O njenu prodornu taˇ cku. a stranica P Q je manja od stranice P R.7 Dokaz: Obeleˇ zimo sa p bilo koju kosu pravu spram ravni ω . C1 . pa je hipotenuza P R ve´ ca od katete P Q. Neka je zatim R taˇ cka prave r sa bilo koje strane od O takva da je OQ = OR. Q. AB i A′ B ′ seku u taˇ ckama npr. S obzirom da trouglovi ABC i A′ B ′ C ′ ne pripadaju jednoj ravni. Trouglovi OP Q i OP R imaju zajedniˇ cku stranicu OP . prave CA i C ′ A′ se seku te odreduju izvesnu ravan β . Svaka od pravih a. ravni α. Taˇ cke A i A′ pripadaju ravni β i γ . BB ′ . Q. Prva prava neka seˇ ce u taˇ ckama A1 . c imala bi s ravni π po dve zajedniˇ cke taˇ cke A1 i A2 .

Q. prave BB ′ i CC ′ se seku ili su medusobno uporedne. taˇ cke P. DA prostranog Zadatak 10: Ako su taˇ ˇ cetvorougla ABCD prodiru izvesnu ravan π temena paralelograma. R. CC ′ seku u jednoj taˇ cki. Na isti naˇ cin dokazuje se da su i prave QR i P S medusobno uporedne. Ako su prave BB ′ i CC ′ uporedne. ˇ sto je nemogu´ ce. a taˇ cke P. Dokazati da je ravan π uporedna sa dijagonalama AC i BD tog ˇ cetvorougla. B. CD. R zajedniˇ cke tim dvema ravnima. Zadatak 12: Ako su duˇ zi koje spajaju srediˇ sta naspramnih stranica prostornog ˇ cetvorougla ABCD uporedne jedna na drugoj. Istim medusobom uporedne. Zaista. Dokaz: S obzirom da su prave P Q i RS po kojim ravan π seˇ ce ravan ABC i ADC cna prava AC ravni ABC i ADC uporedna s ravni π . R. Q. Otuda sledi da su taˇ cke P. jer ′ ′ ′ ′ su prave BB i CC uporedne. C. BC. Q. S obzirom da su ravni ABC i A′ B ′ C ′ razliˇ cite. cke P. Prema dokazanom i prava CC sadrˇ zala bi taˇ cku O. Zadatak 11: Ako su P. Kako su B. taˇ cka O pripada ′ i ravni β i ravni γ . nalaze se na pravoj AA po kojoj se seku ravni β i γ . ako prava AA′ ne bi bila uporedna s pravama BB ′ i CC ′ . jer su taˇ cke A. Q. preseˇ postupkom dokazuje se da je prava BD uporedna sa ravni π . dokazati da su dijagonale tog ˇ cetvorougla medusobno jednake. Dokaz: Kako je ravan π uporedna s pravom AC po kojoj se seku ravni ABC i ADC . BC. S temena paralelograma. . R. prema tome. Dokaˇ zimo sada drugi deo stava. S temena paralelograma. CD. R. S taˇ cke u kojima stranice AB. B ′ u ′ jednoj ravni. C ′ taˇ cke ravni α koje ne pripadaju jednoj pravoj. i ′ prava AA je uporedna sa njima. Isto tako je prava BB ′ presek ravni α i γ . Q. a prava CC ′ presek ravni α i β . B ′ . Stoga je prava AA uporedna sa pravama BB i CC ′ . R su na preseˇ cnoj pravoj tih dveju ravnih ABC i A′ B ′ C ′ . prave P Q i RS po kojima ravan π seˇ ce ravni ABC i ADC medusobno su uporedne. ona bi sekla recimo pravu BB ′ u nekoj taˇ cki O. Q. A′ . Ako se prave BB ′ i CC ′ seku u nekoj taˇ cki O. Stoga se prave AA′ . dokazati da su taˇ cke P.8 γ . BB ′ . S u kojima stranice AB. DA prostornog ˇ cetvorougla ABCD prodiru proizvoljnu ravan π uporednu sa dijagonalama AC i BD tog ˇ cetvorougla.

Isto tako duˇ zi QR i P S su uporedne medusobno i jednake polovini duˇ zi BD. R. dokazati da je prava koja sadrˇ zi srediˇ sta P i Q dijagonala AC i BD zajedniˇ cka normala pravih AC i BD. dakle ne pripadaju istoj pravoj. Po pretpostavci su duˇ zi P R i QS upravne medusobno. DA prostornog ˇ cetvorougla ABCD. C D P Q A Slika uz zadatak 13 B Dokaz: Iz podudarnosti trouglova BCD i DAB sledi da je ∠CBD = ∠ADB. Q. Zadatak 13: Ako su naspramne stranice AB i CD. CD. duˇ zi P R i QS su uporedne medusobno i jednake polovini duˇ zi AC . Stoga su i dijagonale AC i BD ˇ cetvorougla ABCD medusobno jednake. pa su mu sve stranice jednake. Kako je ∠CBD = ∠CBQ i ∠ADB = ∠ADQ. . Otuda sledi da je P QRS paralelogram sa upravnim dijagonalama. BC. zatim BC i AD prostornog ˇ cetvorougla ABCD medusobno jednake.9 C R D Q S A P Slika uz zadatak 12 B Dokaz: Obeleˇ zimo sa P. S obzirom da su duˇ zi P Q i RS srednje linije trouglovova ABC i ADC koje odgovaraju zajedniˇ ckoj stranici AC . S srediˇ sta stranica AB.

. Iz podudarnosti trouglova BCQ i ADQ sledi da je CQ = AQ. B ′ . a Q i S taˇ cke u kojima stranice BC i AD prodiru proizvoljnu ravan π koja sadrˇ zi taˇ cke P i R. C.10 bi´ ce ∠CBQ = ∠ADQ. C ′ . Zadatak 14: Ako su P i R taˇ cke stranica AB i CD prostornog ˇ cetvorougla ABCD takve da je AP : P B = DR : RC. D na ravan π imamo da je △P AA′ ∼ △P BB ′ pa je AA′ : BB ′ = AP : P B Stoga je AA′ : BB ′ = DD′ : CC ′ i prema tome je AA′ : DD′ = BB ′ : CC ′ . dokazati da je BQ : QC = AS : SD. B. pa je prava P Q upravna na dijagonali AC ˇ cetvorougla ABCD. stoga je trougao ACQ jednakokrak. D′ D R C C′ Q S B′ A A′ Slika uz zadatak 14 P B Dokaz: Ako obeleˇ zimo sa A′ . pa je prava P Q zajedniˇ cka normala pravih AC i BD. i △RDD ′ ∼ △RCC ′ . Na isti naˇ cin dokazuje se da je prava P Q upravna i na dijagonali BD tog ˇ cetvorougla. i DD′ : CC ′ = DR : RC. D′ uporedne projekcije taˇ caka A.

Sad su dve prave CD i CD′ koje se seku uporedne s ravni π . Iz uporednosti ravni π i CDD′ . i BQ : QC = BB ′ : CC ′ . te je AQ : DQ = AQ′ : D′ Q′ . Zadatak 15: Dokazati da svaka ravan uporedna dvema naspramnim stranicama prostornog ˇ cetvorougla seˇ ce druge dve stranice na proporcionalne odnose. sleduje da su prave P Q′ i CD′ po kojima one seku ravan ABC medu sobom uporedne. S obzirom da su taˇ ′ ′ D iste. bi´ ce taˇ cke A i D s raznih strana ravni π . Isto tako je DD′ QQ′ . Obeleˇ zimo sa D′ taˇ cku ravni ABC takvu da je ˇ cetvorougao ABCD′ paralelogram. pa duˇ z AD′ prodire ravan π u nekoj taˇ cki Q′ .11 Kako je △SAA′ ∼ △SDD ′ bi´ ce AS : SD = AA′ : DD′ pa je AS : SD = BQ : QC. Kako je CD′ AB . i △QBB ′ ∼ △QCC ′ . Iz dobijenih dveju proporcija nalazimo da je BP : CP = AQ : DQ. D′ C D Q′ Q A Slika uz zadatak 15 B P Dokaz: Neka proizvoljna ravan π uporedna naspramnim stranicama AB i CD prostornog ˇ cetvorougla ABCD seˇ ce druge dve stranice BC i AD u taˇ ckama P i Q. a taˇ cke A i D s raznih strana ravni π . pa cke D i je ravan CDD′ odredena tim pravama uporedna s ravni π . . Stoga je AB P Q′ CD′ i prema tome BP : CP = AQ′ : D′ Q′ . a AB π . bi´ ce i CD′ π .

12 Zadatak 16: Ako su P i R taˇ cke u kojima naspramne stranice AB i CD prostornog ˇ cetvorougla ABCD prodiru proizvoljnu ravan π uporednu s drugim dvema stranicama. Dokaˇ zimo da su taˇ cke O i O′′ istovetne. dokazati da taˇ cke P . pa je O′ O = i prema tome AS ′ CR′ · · D′ D. biˇ ce taˇ cke R i S s iste strane ravni ABCD′ . Kako je △P OO′ ∼ △P RR′ i △CRR′ ∼ △CDD′ . i prema tome. da se duˇ zi P R i QS seku. zatim QS AB D C i SS DD′ . Ta prava sadrˇ zi presek O′ duˇ zi P R′ i QS ′ . duˇ zi CD′ i AD′ prodiru ravni π i π ′ u taˇ ckama R′ i S ′ takvim da je P R′ BC AD′ i ′ ′ ′ ′ ′ RR DD . a Q i S taˇ cke u kojima stranice BC i AD tog ˇ cetvorougla prodiru proizvoljnu ravan π ′ uporednu s drugim dvema stranicama. a seˇ ce duˇ zi P R i ′′ QS u izvesnim taˇ ckama O i O . sto je suprotno pretpostavci. R. Sad su taˇ cke P ′ i Q u ravni ABCD . a taˇ cke R i S s iste strane od te ravni. Pri tome. a ravan CDD′ uporedna s ravni π ′ . D′ R′ R D S ′ C O′ S O O′′ Q A P Slika uz zadatak 16 B Dokaz: Ako sa D′ obeleˇ zimo taˇ cku takvu da je ˇ cetvorougao ABCD′ paralelogram. pa su unutraˇ snje taˇ cke O i O′′ duˇ zi P R i QS s iste strane ravni ABCD′ . na pravoj t s iste strane od taˇ cke O′ . Q. a taˇ cke R i S na duˇ zima CD i AD. S obzirom da je taˇ cka D izvan ravni paralelograma ABCD′ . jer bi tada sve stranice ˇ cetvorougla ABCD bile uporedne sa svakom od tih ravni. bi´ ce ravan ADD′ uporedna s ravni π . tj. S pripadaju jednoj ravni. AD′ CD′ Kako je △QO′′ O′ ∼ △QSS ′ i △ASS ′ ∼ △ADD′ . pa bi ˇ cetvorougao ABCD bio ravan. bi´ ce O′ O = O′ O′′ : S ′ S = QO′ : QS ′ = CR′ : CD′ (1) AS ′ · R′ R AD′ i R′ R = CR′ · D′ D CD′ . Ravni π i π ′ ne mogu biti istovetne. bi´ ce O′ O : R′ R = P O′ : P R′ = AS ′ : AD′ i R′ R : DD′ = CR′ : CD′ . Otud sledi da se ravni π i π ′ seku po nekoj pravoj t.

. Otud sledi da je O zajedniˇ cka taˇ cka pravih P R i QS . AD′ C R D O S A P Slika uz zadatak 17 B Q Dokaz: S obzirom da taˇ cke O. DA prodiru ravni OCD. ODA. pa se one takode nalaze na preseˇ cnoj pravoj tih dveju ravni. OAB . taˇ cke O. Q. Q. Zadatak 18: Dokazati da je potreban i dovoljan uslov pod kojim ˇ cetiri taˇ cke P .13 i S ′ S : D′ D = AS ′ : AD′ . taˇ cke O i O su istovetne. R. BC . R pripadaju dvema raznim ravnima P CD i RAB . Zadatak 17: Ako je ABCD prostorni ˇ dokazati da taˇ cke P . DA prostornog ˇ cetvorougla ABCD pripadaju jednoj ravni je da bude AP BQ CR DS · · · = 1. a taˇ cke O i O′′ na pravoj t s iste strane od ′ ′′ taˇ cke O . S u kojima prave AB . AS ′ CR′ · · D′ D AD′ CD′ (2) CR′ · S ′S CD′ i S′S = AS ′ · D′ D. pa su taˇ cke P . R. pa se duˇ zi P R i QS seku. BC . CD. Q. S obzirom da su duˇ zi O′ O i O′ O′′ jednake. P B QC RD SA (Menelajeva teorema za prostorne ˇ cetvorouglove). Isto tako. S pripadaju jednoj ravni. S pripadaju dvema raznim ravnima QDA i SBC . S pravih odredenih stranicama AB . R. CD. P . one se ne seku na preseˇ cnoj pravoj tih dveju ravni. Stoga. Q. S u jednoj ravni. pa je O′ O′′ = i prema tome O′ O′′ = Iz jednakosti (1) i (2) sledi da je O′ O = O′ O′′ . Q. cetvorougao i O proizvoljna taˇ cka prostora. OBC pripadaju jednoj ravni. taˇ cke P. R.

recimo π . AC trougla CDA prodiru ravan π na jednoj pravoj. CA trougla ABC prodiru ravan π na jednoj pravoj. Q.14 Dokaz: Dokaˇ zimo najpre da je navedeni uslov potreban. Q. U tom sluˇ caju sva temena . S pripadaju jednoj ravni. dakle i taˇ cku D. bi´ ce taˇ cke P. Naime pretpostavljaju´ ci da je AP BQ CR DS · · · = 1. pa je AP BQ · =1 RD SA i prema tome AP BQ CR DS · · · = 1. Zaista. one bi bile u ravni ABC . S pripadaju jednoj ravni. RD SA T C Mnoˇ zenjem odgovaraju´ cih strana nalazimo da je AP BQ CR DS · · · = 1. T u kojima produˇ zene stranice AB. ako bi one bile na jednoj pravoj. isto tako bi´ ce taˇ cke R. pa je prema Menelajevoj teoremi AP BQ CT · · = −1 P B QC T A CR DS AT · · = −1. Q. P B QC RD SA Ako je prava AC uporedna s ravni π . R. DA. P B QC RD SA dokaˇ zimo da taˇ cke P. ona je uporedna i s pravama P Q i RS . T u kojima produˇ zene stranice CD. BC. R. Ako je prodire u nekoj taˇ cki T . Q. S. Prava odredena dijagonalom AC prodire ravan π ili je sa njom uporedna. R ne pripadaju jednoj pravoj. Taˇ cke P. pa bi ravan ABC sadrˇ zala dve taˇ cke C i R stranice CD. Zato pretpostavimo da taˇ cke P. P B QC RD SA C R Q i B D S A P T Slika uz zadatak 18 Sad dokaˇ zimo da je navedeni uslov dovoljan.

. Zadatak 19: Ako su P1 . R ne pripadaju jednoj pravoj.15 prostornog ˇ cetvorougla ABCD pripadala bi jednoj ravni. . . Qn−1 . . Q.. An−1 Pn−1 An Pn A1 Qn−1 = −1 Pn−1 An · Pn A1 · Qn−1 Pn−1 A1 P 1 P 1 A2 A3 P 3 P 3 A4 (1) . .. P 2 A3 · Q 3 A1 A4 Q 4 A1 Q 3 · Q4 A1 · Q3 A3 = −1. P2 . .. ... Pn taˇ cke u kojima proizvoljna ravan π seˇ ce prave odredene stranicama A1 A2 ..... . An Q4 A1 P2 A4 A3 P1 Q3 P4 P5 A6 P3 A2 A5 Slika uz zadatak 19 Dokaz: Ravan π seˇ ce prave odredene dijagonalama A1 A3 . P B QC RD S ′ A pa je DS DS ′ = ′ SA SA i prema tome taˇ cka S ′ istovetna s taˇ ckom S ... · · · . ˇ sto je nemogu´ ce.. . . . . sve ˇ cetiri taˇ cke P. Pn−1 . Q4 u kojima produˇ zene stranice trougla A1 A3 A4 prodiru ravan π na jednoj pravoj .. Ako bi S ′ bila taˇ cka u kojoj prava AD prodire ravan π . Otuda je A3 Q 3 2 P2 ·A = −1. Q4 . . ili je uporedna s nekim od tih pravih. dokazati da je A1 P1 A2 P2 An Pn · · ··· · = (−1)n P1 A2 P2 A3 Pn A1 (Menelajeva teorema za prostorne mnogouglove). . An A1 prostornog n-tougla A1 .. . An .. Q. taˇ cke P3 .. imali bismo da je AP BQ CR DS ′ · · · = 1.. A1 An−1 u izvesnim taˇ ckama Q3 . . taˇ cke Qn−1 . S pripadaju jednoj ravni. bi´ ce taˇ cke P1 .. Q3 ..... one odreduju neku ravan π . S obzirom da taˇ cke P . .. Dakle. Ako pretpostavimo da ravan π seˇ ce sve pomenute prave. Pn u kojima produˇ zene stranice trougla A1 An−1 An prodiru ravan π na jednoj pravoj. .. A1 A4 . R. Q3 u kojima produˇ zene stranice trougla A1 A2 A3 prodiru ravan π na jednoj pravoj.

QDA. Dokazati da je potreban i dovoljan uslov pod kojim se ravni P CD. S ′ simetriˇ cne sa taˇ ckama P. CD. Q. P B = AP. pa je AP ′ BQ′ CR′ DS ′ · · · = 1. Q′ . Stoga je u tom sluˇ caju jednakost (2) taˇ cna. Q′ . CR = R′ D. Q′ . DS = S ′ A. SBC seku u jednoj taˇ cki izraˇ zen s jednakosti AP BQ CR DS · · · = 1. BC . Zadatak 20: Ako su P. Zadatak 21: Neka su P. S ′ simetriˇ cne taˇ ckama P. S u odnosu na srediˇ sta odgovaraju´ cih stranica pripadaju jednoj ravni. S u odnosu na srediˇ sta odgovaraju´ cih stranica. R′ . P ′ B Q′ C R ′ D S ′ A Otuda sledi da taˇ cke P ′ . R′ . bila uporedna s ravni π . RAB. A1 An−1 npr. P3 A4 Q4 A1 jer bi u tom sluˇ caju duˇ zi P1 P2 i P3 Q4 bile uporedne s dijagonalom A1 A3 . R. R′ . DA prostornog ˇ cetvorougla ABCD. CD. bi´ ce AP = P ′ B. prvim dvema iz gornjih jednakosti odgovaralo bi jednakosti A1 P1 A2 P2 · =1 P1 A2 P2 A3 i A3 P3 A4 Q4 · = 1. R. SA = DS ′ . BQ = Q′ C. Q. . dokazati da taˇ cke P ′ . dijagonala A1 A3 . nalazimo da je A1 P1 A2 P2 An Pn · · ··· · = (−1)n . R. . cetvorouglove imamo da je Dokaz: Prema Menelajevoj teoremi za prostorne ˇ AP BQ CR DS · · · = 1.16 Mnoˇ zenjem odgovaraju´ cih strana ovih jednakosti. . S taˇ cke u kojima stranice AB. P B QC RD SA S obzirom da su taˇ cke P ′ . P1 A2 P2 A3 Pn A1 (2) Ako bi neka dijagonala A1 A3 . Q. QC = BQ′ . BC. DA prostornog ˇ cetvorougla ABCD prodiru neku ravan π . S ′ pripadaju istoj ravni. Q. R. P B QC RD SA ˇ (Cevijeva teorema za prostorne ˇ cetvorouglove). . S taˇ cke pravih koje su odredene stranicama AB . . A1 A4 . RD = CR′ .

δ koje se seku po nekoj pravoj s. Q. Zadatak 22: Ako su A. SBC seku u nekoj taˇ cki O. pa je prema Menelajevoj teoremi za prostorne ˇ cetvorouglove AP BQ CR DS · · · = 1. S pripadaju preseˇ cnoj pravoj QDA i SBC . QDA. QDA. C ′ . . RAB. CC ′ . P B QC RD SA Sad dokaˇ zimo da je taj uslov i dovoljan. tj.17 C R D O S Q A P Slika uz zadatak 21 B Dokaz: Dokaˇ zimo najpre da je navedeni uslov potreban. Isto tako taˇ cke O. D i A′ . SBC se seku u taˇ cki O. D′ medu sobom jednake. pa se prave P R i QS seku u nekoj konaˇ cnoj ili beskrajno dalekoj taˇ cki O. prave AA′ . Ako pripadaju nekoj ravni π . da je (ABCD) = (A′ B ′ C ′ D′ ). B ′ . ravni P CD. B. DD′ po kojima ta ravan seˇ ce ravni α. C. γ. γ. Iz jednakosti AP BQ CR DS · · · =1 P B QC RD SA sledi da taˇ cke P. Q. C ′ . RAB. C. R su na preseˇ cnoj pravoj tih dveju ravni. β. a ravni QAD i SBC seku po pravoj QS . B ′ . . δ uporedne su sa pravom s ili se seku u nekoj taˇ cki koja se nalazi na pravoj s. Dokaz: Prave p i p′ pripadaju jednoj ravni ili se mimoilaze. Stoga je prema zadatku . S obzirom da se ravni P CD i RAB seku po pravoj P R. D′ taˇ cke u kojima dve prave p i p′ prodiru ˇ cetiri ravni α. B. . R. (ABCD) = (A′ B ′ C ′ D′ ). dokazati da su dvorazmere taˇ caka A. Q. S pripadaju jednoj ravni. β. Zato pretpostavimo da se ravni P CD. D i A′ . BB ′ . taˇ cke O. S pripadaju jednoj ravni. P. P. R. R pripadaju dvema raznim ravnima P CD i RAB . S obzirom da taˇ cke O. Otuda sledi da taˇ cke P.

cka proZadatak 23: Ako je A1 . prave p′ i p′′ se seku. D′ . β. Dve prodorne taˇ cke pravih p i p′ koje nisu ′ ′′ cetiri ravni u u istoj ravni α. B ′′ . Dokaz: Prema poznatom stavu imamo da je P A1 + P A2 A1 A2 . 2 Zadatak 24: Ako je S zbir unutraˇ snjih uglova prostornog n-tougla. dakle pripadaju jednoj ravni. . dakle pripadaju nekoj ravni. . prema tome. . Prave p i p′ se seku. γ. dokazati da je S < (n − 2) · 2R. taˇ cke A i D odreduju pravu p koja prodire te ˇ taˇ ckama A. δ npr. . . An . no moˇ ze u svim dobijenim relacijama vaˇ ziti znak jednakosti. . a R prav ugao. Isto tako. Iz dobijenih dveju jednakosti sledi da je (ABCD) = (A′ B ′ C ′ D′ ). S obzirom da taˇ cka P ne moˇ ze pripadati svim stranicama poligona A1 .18 s A B C D p B ′′ C ′′ S′ A B′ ′ C D′ α β S γ δ Slika uz zadatak 22 p′ ′ Pretpostavimo da su prave p i p′ mimoilazne. An ravan ili prostorni poligon i P proizvoljna taˇ stora. C ′′ . bi´ ce P A1 + · · · + P An 1 (A1 A2 + · · · + An A1 ). . te je prema dokazanom delu ovog zadatka (ABCD) = (AB ′′ C ′′ D′ ). dokazati da je zbir duˇ zi koje spajaju taˇ cku P s temenima tog poligona ve´ ci od poluobima tog poligona. P An + P A1 An A1 . Stoga je (A′ B ′ C ′ D′ ) = (AB ′′ C ′′ D′ ). . .

A′ .. Jednakokraki trouglovi ASB . . B ′ . An bi´ ce ∠An A1 A2 i ∠A2 A1 A3 + ∠A1 A3 A4 + · · · + ∠An−1 A1 An ∠A2 A3 A4 ∠A2 A3 A1 + ∠A1 A3 A4 . Zadatak 25: Dokazati da su dva triedra podudarna ako su im jednaki odgovaraju´ ci iviˇ cni uglovi (III stav podudarnosti triedara). Kako je poligon A1 . C ′ S ′ A′ pa su duˇ zi AB .. ∠An−2 An−1 An ∠An−2 An−1 A1 + ∠A1 An−1 An . . CSA podudarni su redom trouglovima A′ S ′ B ′ .19 A4 An A3 A1 A2 Slika uz zadatak 24 Dokaz: Ake se konstruiˇ su sve dijagonale koje polaze iz istog temena. SB . treba dokazati da su im jednaki i odgovaraju´ ci diedri.. S ′ B ′ . Neka su A. S ′ A′ . npr. B ′ S ′ C ′ . a′ . . SC . prostornog n-tougla A1 .. .. . S < (n − 2) · 2R. b′ . A1 . c. BC . Dokaz: Da bi triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ sa jednakim odgovaraju´ cim iviˇ cnim uglovima bili podudarni. < (∠A3 A1 A2 + ∠A1 A2 A3 + ∠A2 A3 A1 ) + · · · + Podudarnost triedara 1. BSC .. C . C ′ taˇ cke polupravih a. ∠A3 A4 A5 ∠A3 A4 A1 + ∠A1 A4 A5 . S ′ C ′ medu sobom jednake. c′ takve da su duˇ zi SA. B . ne moˇ ze u svim navedenim relacijama da vaˇ zi znak jednakosti.. b. An prostorni.. CA jednake duˇ zima . prema tome bi´ ce ∠An A1 A2 + ∠A1 A2 A3 + · · · + ∠An−1 An A1 < + (∠An−1 A1 A1 + ∠A1 An−1 An + ∠An−1 An A1 ) tj.

Q′ R′ . Zadatak 26: Dokazati da su dva triedra podudarna ako su im jednaki odgovaraju´ ci diedri (VI stav podudarnosti triedara). dokazati da su pomenuti triedri podudarni (I stav podudarnosti triedara). SAC podudarni su trouglovima S ′ A′ B ′ . c) i (b′ . R . Neka su P i P ′ taˇ cke duˇ zi SA i S ′ A′ takve da su odseˇ cci AP i A′ P ′ jednaki.. Ravni π i π ′ upravne na pravama SA i S ′ A′ seku poluprave AB .. AC i A′ B ′ . AP R podudarni su trouglovima A P Q . uglovi RP Q i R′ P ′ Q′ jednaki. prema zadatku 25. pa su im i odgovaraju´ ci diedri jednaki. c ) triedra S a b c i diedri zahva´ ceni tim uglovima takode jednaki. B ′ . C ′ A′ i prema tome. C . c′ odredimo taˇ cke A. Trouglovi AP Q. tj. C ′ takve da ′ ′ ′ ′ ′ ′ duˇ zi SA. S A . SB . Kao i u primeru 1. ′ ′ ′ Sad iz podudarnih trouglova AQR i A Q R nalazimo da su uglovi QAR i Q′ A′ R′ . Otuda su. pomenuti triedri su podudarni. ravni π i π ′ se´ ci ´ ce poluprave AB . c) triedra Sabc jednaki iviˇ cnim uglovima ′ ′ ′ ′ ′ ′ (a . S B . R′ . treba dokazati da su im jednaki i odgovaraju´ ci iviˇ cni uglovi. P ′ R′ . S ′ A′ C ′ pa su oˇ stri uglovi SAB i SAC jednaki uglovima S ′ A′ B ′ i S ′ A′ C ′ . A′ Q′ R′ . RP jednake duˇ zima P ′ Q′ . Pored toga. Jednakokraki trouglovi SAB . b). SAC ′ ′ i S A B ′ . Analognim postupkom dokazuje se da su ostali parovi odgovaraju´ cih diedara takode jednaki. B . AC i A′ B ′ . uglovi BAC i B ′ A′ C ′ medu sobom jednaki. triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ podudarni. uglovi SAB i SAC na osnovicama pravih dvaju trouglova su oˇ stri i jednaki uglovima S ′ A′ B ′ i S ′ A′ C ′ . i prema tome. prema stavu III. a duˇ zi AB i AC jednake duˇ zima A′ B ′ i A′ C ′ . Otud sleduje da su kod triedara Sabc i S ′ a′ b′ c′ jednaki odgovaraju´ ci iviˇ cni uglovi. uglovi BAC i B ′ A′ C ′ jednaki. na ivicama a. Neka su P i P ′ taˇ cke duˇ zi SA i S ′ A′ takve da su odseˇ cci AP i A′ P ′ jednaki. b′ ). Dokaz: Neka su iviˇ cni uglovi (a. bi´ ce i ti diedri jednaki. A′ R′ P ′ pa su duˇ zi P Q. Kako su RP Q i R′ P ′ Q′ uglovi diedara koji odgovaraju ivicama a i a′ . A P R pa su duˇ zi P Q. b′ . b. (a′ .20 A′ B ′ . prema tome. po predpostavci jednaki su. R i Q′ . ARP podudarni su trouglovima ′ ′ ′ A P Q . A′ C ′ u taˇ ckama Q. Trouglovi AP Q. P R jednake duˇ zima P ′ Q′ . B ′ C ′ . AQR. Zadatak 27: Ako su dva iviˇ cna ugla i njima zahva´ ceni diedar jednog triedra jednaki odgovaraju´ cim iviˇ cnim uglovima i odgovaraju´ cem diedru drugog triedra. c′ ) datih triedara. Kako su uglovi SAB . tj. uglovi RP Q i R′ P ′ Q′ kao uglovi diedara koji odgovaraju ivicama a i a′ pomenutih triedara. iz podudarnih trouglova ABC i A′ B ′ C ′ sledi jednakost duˇ zi BC i B ′ C ′ . Dokaz: Da bi triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ sa jednakim odgovaraju´ cim diedrima bili podudarni. R i Q . A′ C ′ u taˇ ckama ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ Q. R′ P ′ i prema tome. duˇ zi QR i Q′ R′ jednake. c. Najzad. prema tome. S ′ A′ C ′ oˇ stri. oni su podudarni. Triedri polarni ovim triedrima. A′ . S C budu medu sobom jednake. a π i π ′ pavni koje su u taˇ ckama P i P ′ upravne na polupravama AS i A′ S ′ . a′ . (a. pa su trouglovi P QR i P ′ Q′ R′ takode podudarni. imaju jednake odgovaraju´ ce iviˇ cne uglove. Pored toga. QR. iviˇ cnih uglova (b. . SC . a iz podudarnih trouglova SBC i S ′ B ′ C ′ jednakost uglova ′ ′ BSC i B S C ′ .

b). prema tome. 25).21 Zadatak 28: Ako su jedan iviˇ cni ugao i na njemu nalegli diedri jednog triedra jednaki odgovaraju´ cem iviˇ cnom uglu i odgovaraju´ cim diedrima drugog triedra. c) > ∠(b′ . c′ ). c) jednaki iviˇ cnim ′ ′ ′ ′ ′ uglovima (a . c′ ). iviˇ cni uglovi (b. zad. c1 ) = ∠(a′ . a oba iviˇ cna ugla naspram drugog para pomenutih diedara oˇ stra. S ′ a′ b′ c′ jednaki iviˇ koji odgovaraju ivicama b. dokazati da su ti triedri podudarni (II stav podudarnosti triedara). Ako su diedri koji odgovaraju ivicama c i c′ pravi. c′ ) jednaki. ˇ sto je nemogu´ ce. S ′ a′ b′ c′ diedri koji odgovaraju ivicama b i c jednaki diedrima koji odgovaraju ivicama b′ i c′ . zad. triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ podudarni. (v. diedri koji odgovaraju ivicama b i b jednaki. 27). (b′ . Zadatak 29b: Ako su dva diedra i iviˇ cni ugao naspram jednog od njih nekog triedra jednaki odgovaraju´ cim diedrima i odgovaraju´ cem iviˇ cnom uglu drugog triedra. c1 ) = ∠(b′ . c) i (b . c jednaki diedrima koji odgovaraju ivicama b′ . b′ ) jednaki. S ′ a′ b′ c′ iviˇ cni uglovi (a. c) i (b . c) i (b′ . c1 ) = ∠(a. c ). a diedri Dokaz: Neka su kod triedara Sabc. Pretpostavimo da iviˇ cni uglovi (b. pravi ili tupi. odakle sledi da su i iviˇ cni uglovi (a. c1 ) i (a. stav je jednostavan. c′ ) nisu jednaki. iviˇ cni uglovi (a. pa su unutraˇ snji diedri koji odgovaraju ′ ivicama c1 i c medu sobom jednaki. c′ . pa su prema prethodnom stavu podudarni. c). Otuda sledi da su oba naspramna diedra. cni uglovi (b. a diedri naspram drugog para pomenutih iviˇ cnih uglova oˇ stri. c′ ) i prema tome ∠(a. pa su i diedri naspram njih jednaki. c). Dokaz: Neka su kod triedara Sabc. oˇ stra ili tupa. dokazati da su ti triedri podudarni (V stav podudarnosti triedara). U uglu (b. pravi ili tupi. Kod triedra Sac1 c jednaki su iviˇ cni uglovi (a. (a′ . c) i (a′ . Triedri polarni ovim triedrima imaju jednaka po dva odgovaraju´ ca iviˇ cna ugla i diedre zahva´ cene njima. c ) su jednaki i. Pored toga je ∠(a. a diedri koji odgovaraju ivicama c i c′ oˇ stri. pomenuti triedri podudarni. c ) jednaki. dokazati da su ti triedri podudarni (IV stav podudarnosti triedara). Zadatak 29a: Ako su dva iviˇ cna ugla i diedar naspram jednog od njih nekog triedra jednaki odgovaraju´ cim iviˇ cnim uglovima i odgovaraju´ cem diedru drugog triedra. dakle. prema tome. pa ´ ce pomenuti triedri biti podudarni. b) i (a. b ) i (a . c′ ). prava ili tupa. ˇ cija zajedniˇ cka ivica sadrˇ zi polupravu ′ ′ c1 . U ostala dva sluˇ caja dovoljno je dokazati da su iviˇ cni ′ ′ uglovi (b. Triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ su podudarni (v. ve´ c da je ∠(b. c) postoji poluprava c1 sa krajem S takva da je ∠(b. c′ ). Dokaz: Neka su kod triedara Sabc. a .

b) i (a. Ta poluprava je u uglu (a. c) i (a′ .22 ′ a′ b′ c′ su iviˇ cni uglovi (a. c1 ) i ∠(b. c ). Zadatak 30: Ako su dva iviˇ cna ugla jednog triedra jednaka odgovaraju´ cim iviˇ cnim uglovima drugog triedra. b) i (a. prava ili tupa. d) + ∠(d. prema tome. b) i (a′ . b) = ∠(a′ . c1 ). Njima polarni triedri S1 a1 b1 c1 . Njima polarni triedri S1 a1 b1 c1 i S1 a1 b1 c1 su. c). podudarni pa su i triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ takode podudarni. podudarni. dokazati da su ti triedri podudarni (IV stav podudarnosti triedara). pa su i triedri Sabc. b ) oˇ stri. pravi ili tupi. c′ ). S1 1 1 1 ′ ′ ′ ′ prema prethodnom zadatku. c) = ∠(a′ . dokazati da je naspram ve´ ceg od tih diedara ve´ ci iviˇ cni ugao. Treba dokazati da ′ ′ je ∠(b. b) i (a . c) ve´ ci od diedra naspram ugla (b′ . iviˇ cni uglovi (a. Dokaz: Neka je kod triedra Sabc i S ′ a′ b′ c′ ∠(a. Iz uvedene pretpostavke sleduje da u diedru koji je zahva´ cen pljosnima (a. c) postoji poluprava c1 sa krajem S takva da je triedar Sabc1 podudaran triedru S ′ a′ b′ c′ . c) po nekoj polupravoj d. b′ ). a naspram manjeg manji iviˇ cni ugao. Poluravan koja sadrˇ zi c1 i ima ivicu odredenu polupravom a nalazi se u diedru zahva´ cenom pljosnima (a. c′ ). c) = ∠(b. S A B D b C1 c1 d c C a Slika 1 uz zadatak 30 U prvom sluˇ caju bi´ ce ∠(a. ∠(a. pravi ili tupi. d) + ∠(d. izvan njega ili je istovetna sa polupravom c1 . a iviˇ cni ′ ′ ′ ′ ′ ′ uglovi (a. . c) > ∠(b . b′ )stri. c). c1 ) = ∠(a. a diedar naspram ugla (b. prema predhodnom zadatku. S a b c takodje podudarni Zadatak 29: Ako su dva diedra i iviˇ cni ugao naspram jednog od njih nekog triedra jednaki odgovaraju´ cim diedrima i odgovaraju´ cem iviˇ cnom uglu drugog triedra. a oba iviˇ cna ugla naspram drugog para pomenutih diedara oˇ stra. ona seˇ ce pljosan (b. Dokaz: Neka su kod triedra Sabc i S ′ a′ b′ c′ diedri koji odgovaraju ivicama b i c jednaki diedrima koji odgovaraju ivicama b′ i c′ . a diedri zahva´ ceni tim uglovima nejednaki. c′ ) jednaki.

c) > ∠(a. c) i ∠(b. ∠(b. d) ∠(b. d) − ∠(d. c) + ∠(b. ˇ sto je trebalo dokazati. d) + ∠(d. kod triedra Sacd i Sbc1 d je ∠(a. c) + ∠(b. S A B D b d c1 C1 C c a Slika 2 uz zadatak 30 U drugom sluˇ caju bi´ ce i Kod triedara Sacd i Sbc1 d je ∠(a. c). d) + ∠(d. c) > ∠(a. d) + ∠(d. c) > ∠(b. c1 ) su medu sobom jednaki. d) − ∠(c1 . c) i pa je kao u prvom sluˇ caju odnosno ∠(b. c) > ∠(b. c1 ). d) + ∠(d. c1 ) = ∠(a. c) > ∠(b′ . c1 ). c) > ∠(b′ . ∠(b. c′ ). odnosno ∠(a. c′ ).23 Prema predhodnoj teoremi. c) > ∠(a. c1 ). c1 ). pa je ∠(a. c1 ) + ∠(b. c1 ) > ∠(b. odnosno ∠(b. c) i (a. Uglovi (a. d) + ∠(d. ∠(a. c) > ∠(a. c1 ). c1 ) > ∠(b. pa je ∠(b. c1 ). c1 ) + ∠(b. c) = ∠(b. . d) + ∠(d.

24 S A B D C1 b d c1 C c a Slika 3 uz zadatak 30 U tre´ cem sluˇ caju bi´ ce poluprava c1 u uglu (b. O C A S a B b Slika uz zadatak 32 c Dokaz: Neka su kod triedra Oabc iviˇ cni uglovi (a. c). c) > ∠(b. c) medu sobom jednaki. c) u nekoj taˇ cki S . . one se seku po nekoj pravoj koja sadrzi taˇ cku A i prodire ravan pljosni (b. c′ ). a iviˇ cni uglovi na kojima naleˇ zu ti diedri nejednaki. S obzirom da su ravni β i γ kroz taˇ cku A upravne na kracima neopruˇ zenog ugla (b. a naspram manjeg manji diedar. dokazati da je naspram ve´ ceg od tih uglova ve´ ci diedar. Dokaz: Koristiti svojstva njima polarnih rogljeva (v. c) pa je ∠(b. sa β i γ ravni kroz taˇ cku A upravne na ivicama b i c. c) > ∠(b′ . Obeleˇ zimo sa A proizvoljnu taˇ cku ivice a. b) i (a. c1 ). Zadatak 31: Ako su dva diedra jednog triedra jednaka odgovaraju´ cim diedrima drugog triedra. odnosno ∠(b. a sa B i C taˇ cke u kojima te ravni seku prave odredene ivicama b i c. zad. 30) Zadatak 32: Dokazati da se naspram jednakih iviˇ cnih uglova triedra nalaze jednaki i unutraˇ snji diedri.

S obzirom da su ravni β i γ kroz taˇ cku A upravne na kracima neopruˇ zenog ugla (b. Obeleˇ zimo sa A proizvoljnu taˇ cku ivice a. Sad je pa je ∠ABS = ∠ACS. te su i diedri koji odgovaraju ivicama b i c medu sobom jednaki. b) = ∠(a. a sa B i C taˇ cke u kojima te ravni seku prave odredene ivicama b i c. pa je AB = AC . △OAB ∼ = △OAC. Zadatak 33: Dokazati da se naspram jednakih unutraˇ snjih diedara triedra nalaze jednaki iviˇ cni uglovi. No uglovi ABS i ACS su uglovi diedra koji odgovaraju ivicama b i c. O C A S a B b Slika uz zadatak 33 c Dokaz: Neka su kod triedra Oabc jednaki unutraˇ snji diedri koji odgovaraju ivicama b i c. i prema tome ∠(a. c). one se seku po nekoj pravoj koja sadrˇ zi taˇ cku A i prodire ravan pljosni (b. . Pri tome je △SAB ∼ = △SAC. △AOB ∼ = △AOC. c) u nekoj taˇ cki S .25 Pri tome je pa je AB = AC . Sad je pa je ∠AOB = ∠AOC. △SAB ∼ = △SAC. sa β i γ ravni kroz taˇ cku A upravne na ivicama b i c. c).

imamo da je ′ ′ Sn = 2n R − Sn · S. bi´ ce Sn pa je Sn > (2n − 4)R. a manji od 2n pravih diedara. ′ < 4R. No uglovi ABC i ADC su uglovi diedra koji odgovaraju ivicama b i d. Stoga je zbir svih unutraˇ snjih diedara n-tostranog konveksnog roglja manji od zbira 2n pravih diedara. dokazati da su naspramni diedri tog roglja medu sobom jednaki. a podnoˇ zja normala na pravoj koja sadrˇ zi ivicu d je ista taˇ cka D. O B A D a d b C c Slika uz zadatak 34 cetvorostrani rogalj kome su svi iviˇ cni uglovi medu sobom Dokaz: Neka je Oabcd ˇ jednaki. podnoˇ zja normala iz tih taˇ caka na pravoj koja sadrˇ zi ivicu b je ista taˇ cka B . Dokaz: Prema zadatku 32. sa Sn zbir iviˇ cnih uglova njemu polarnog roglja i sa R prav ugao. Analogno se dokazuje da su i diedri koji odgovaraju naspramnim ivicama a i c takode medu sobom jednaki. . Svaki unutraˇ snji diedar konveksnog roglja takode je konveksan. manji je od zbira dva prava diedra.26 Zadatak 34: Ako su svi iviˇ cni uglovi ˇ cetvorostranog roglja medu sobom jednaki. dakle. ako obeleˇ zimo ′ sa Sn zbir uglova svih unutraˇ snjih diedara datog konveksnog roglja. Stoga. pa je ∠ABC = ∠ADC . Zadatak 35: Dokazati da je zbir svih unutraˇ snjih diedara n-tostranog konveksnog roglja ve´ ci od zbira 2n−4 . S obzirom da je polarni rogalj datog konveksnog roglja takode konveksan. Pri tome su jednakokraki trouglovi ABC i ADC sa zajedniˇ ckom osnovom AC podudarni. ugao svakog unutraˇ snjeg diedra konveksnog roglja je suplementan s odgovaraju´ cim iviˇ cnim uglom njemu polarnog roglja. pa su i diedri koji odgovaraju naspramnim ivicama d i b datog roglja medu sobom jednaki. Ako su A i C taˇ cke ivica a i c takve da je OA = OC . Otuda je i zbir svih unutraˇ snjih diedara n-tostranog konveksnog roglja ve´ ci od zbira 2n−4 pravih diedara.

a3 ) + · · · + ∠(an . Otuda je ∠(p. c). an ). . a) + ∠(p. b) + ∠(p. Zadatak 37: Dokazati da je zbir uglova koje proizvoljna poluprava iz vrha konveksnog n-tostranog roglja zahvata s njegovim ivicama ve´ ci od poluzbira iviˇ cnih uglova tog roglja. ne mogu istovremeno vaˇ ziti jednakosti u svim navedenim relacijama. c) + ∠(c. a1 ) + ∠(p. b) + ∠(p. b) + ∠(p. . Dokaz: Ako je p poluprava kojoj je kraj vrh S konveksnog triedra Sabc bi´ ce ∠(p. a) < ∠(b. c) + ∠(c. c) + ∠(p. ne mogu istovremeno vaˇ ziti jednakosti u svim navedenim relacijama. bi´ ce . . a2 ) + ∠(a2 . c) + ∠(b. ∠(p. prema tome bi´ ce 1 ∠(p. a) + ∠(c.27 Zadatak 36: Dokazati da je zbir uglova koje proizvoljna poluprava iz vrha konveksnog triedra obrazuje s njegovim ivicama ve´ ci od poluzbira iviˇ cnih uglova tog triedra. ∠(p. . c) < ∠(b. a) ∠(p. Kada se pomenuta poluprava nalazi u triedru. b) + ∠(a. a2 ) ∠(a1 . c) < ∠(a. b) ∠(b. c) ∠(p. b). a). c). . c) > [∠(b. a) + ∠(p. Kako poluprava p ne moˇ ze istovremeno pripadati svim trima pljosnima triedra. ∠(c. bi´ ce ∠(p. 2 Ako je poluprava p u tom triedru. a) + ∠(p. b) + ∠(p. b) < ∠(c. an . ∠(a. a) + ∠(a. a1 ) + ∠(p. a) + ∠(a. Ako se pomenuta poluprava nalazi u tom roglju. an ) + ∠(p. b)]. prema tome. a) + ∠(p. an ) > [∠(a1 . 2 Ako je poluprava p u tom roglju. b). Poluprava p ne moˇ ze pripadati svim pljosnima roglja. Dokaz: Ako je p poluprava kojoj je kraj vrh S konveksnog n-tostranog roglja Sa1 a2 . bi´ ce ∠(p. a1 )]. dokazati da je zbir uglova 1 koje ona zahvata s ivicama manji od zbira iviˇ cnih uglova tog roglja pomnoˇ zenog sa n− 2 . dokazati da je zbir uglova koje ona zahvata s ivicama manji od zbira iviˇ cnih uglova tog triedra. a1 ) ∠(an . ∠(p. a). a2 ) + · · · + ∠(p. Otuda je 1 ∠(p. a1 ). b). c) + ∠(p. .

C ′ duˇ zi BC . b. Taˇ cka S je izvan ravni ABC . trouglovi SBC . b′′ . an ) < n−1 [∠(a1 . CC ′ teˇ ziˇ sne linije trougla ABC . a′ ). a). B ′ . c takve da je SA = SB = SC. AB . c i c′ . a3 ) + · · · + ∠(an . c. Dokaz: Neka su α. te poluprave a′ . . pa su S i T dve razne taˇ cke. b′ . su ivice jednog konveksnog triedra Sa′ b′ c′ . (a. pa se seku u jednoj taˇ cki. a′ . an ) + ∠(p. a2 ) + ∠(a2 . c′ koje imaju zajedniˇ cki kraj S . B . Ako su A. b. a1 ) -----------------------------∠(p. b. Dokaz: Neka su a. c). SCA. c ivice triedra kome je vrh S . c triedra Sabc i a1 . ∠(c. od kojih svaka sadrˇ zi jednu ivicu triedra i raspolovnicu naspramnog iviˇ cnog ugla. a1 ) < ∠(a1 . neka su a′′ . a taˇ cka T u ravni ABC . b′ . c′ ). (c′ . b1 . (c. ∠(a. a). b). c′ sadrˇ ze srediˇ sta A′ . γ ravni odredene polupravama a i a′ . seku po jednoj pravoj. b′ ). teˇ ziˇ stu T tog trougla. a2 ) < ∠(a2 . γ pa se te tri ravni seku po pravoj ST . β . β . (c. c). b) i α. 2 Zadatak 38: Dokazati da se ravni. upravne su na ravnima (b. b) a nalaze se s onih strana od tih ravni s kojih nisu poluprave a. (a′ .28 ∠(p. S A a C′ B′ T B b Slika uz zadatak 38 A′ C c Otud sleduje da su duˇ zi AA′ . Zadatak 39: Dokazati da simetralne ravni spoljaˇ snjih diedara triedra seku ravni naspramnih pljosni po pravama koje pripadaju jednoj ravni. a1 )]. b′ . SAB su jednakokraki. c′ raspolovnice njegovih iviˇ cnih uglova ∠(b. β . β . c1 prave po kojima ravni α. (a. b. C taˇ cke ivica a. an ) Otuda je ∠(p. a2 ) + · · · + ∠(p. c). c′′ raspolovnice njegovih iviˇ cnih uglova (b′ . γ seku ravni (b. CA. Poluprave a′ . a3 ) + · · · + ∠(an . BB ′ . γ simetralne ravni spoljaˇ snjih diedara koji odgovaraju ivicama a. a1 ) + ∠(p. a). a1 ) + ∠(p. a2 ) + · · · + ∠(an−1 . b i b′ . Obe pripadaju ravnima α.

Ravni β i γ ne mogu biti istovetne. imaju zajedniˇ cku taˇ cku S . C upravne projekcije te taˇ cke na ravnima (b. Analogan postupak primenjuje se i pri izvodenju dokaza drugog dela zadatka. B . (a. c). c). c) i (b. c′′ ). (c′ . (b′ . ravni (a′ . a). c). Otud sleduje da prave a1 . . a upravna na preseku te ravni s ravni α. b′′ ). Kako su poluprave a′ i a′′ upravne u taˇ cki S na ′ ′′ cnoj pravoj ravnima (b. Kako su prave a1 . a sve taˇ cke ravni γ jednako udaljene od ravni (a. (c′ . c triedra Sabc. b) i (a. b1 . β . b) bi´ ce △SP A ∼ = △SP B ∼ = △SP C. prava s se nalazi delom u unutraˇ snjem diedru koji odgovara ivici a. c) i (a. Sem toga. dakle seku se po izvesnoj pravoj s koja sadrˇ zi vrh S triedra. (c. c) i α. b) i (b. P SB . c). (b′ . pa je i raspolovnica a′′ ugla (b′ . a ravan odredena polupravama c′ i c′′ upravna je na pravoj c1 . zatim da se simetralne ravni dva spoljaˇ snja diedra i simetralna ravan unutraˇ snjeg nesusednog diedra seku po jednoj pravoj koja takode s ravnima pljosni triedra zahvata jednake uglove. P SC prave s prema tim ravnima jednaki. a′′ ). γ seku po pravoj s. b. Stoga. s. c′′ ) se seku po jednoj pravoj. γ simetralne ravni unutraˇ snjih diedara koji odgovaraju ivicama a. c). b′′ ). c1 upravne u taˇ cki S na ravnima (a′ . Otud sledi da su taˇ cke preseka s ravni β i γ jednako udaljene od ravni (a. b1 . Dokaˇ zimo da prava s pripada i ravni α. β . one su upravne i na ivici a. a A.29 a′′ b′ c′′ a′ c′ b′′ c a b Slika uz zadatak 39 Kako su poluprave b′ i c′ upravne na pljosnima (a. Isto tako. a′′ ). Zadatak 40: Dokazati da se simetralne ravni unutraˇ snjih diedara triedra seku po jednoj pravoj koja s pljosnima triedra zahvata jednake uglove. pa su nagibni uglovi P SA. bi´ ce a′′ ⊥α. ravan odredena polupravama b′ i b′′ upravna je na pravoj b1 . Dokaz: Obeleˇ zimo sa α. bi´ ce ravan odredena polupravama a i a upravna na preseˇ a1 ravni α i (b. pa se sve tri ravni α. S obzirom da je poluprava a′′ sadrˇ zana u simetralnoj ravni diedra koji odgovara ivici a triedra Sabc. Ako je P proizvoljna taˇ cka prave s razliˇ cita od S . Prema prethodnom zadatku. c′ ) upravna na ivici a. Kako su β i γ simetralne ravni diedra koje odgovaraju ivicama b i c. a delom u diedru koji je njemu unakrsan. npr. prava s pripada ravni α. b). c1 pripadaju jednoj ravni. one su upravne u taˇ cki S i na pravoj s po kojoj se seku te tri ravni. sve taˇ cke ravni β jednako su udaljene od ravni (a.

b). Prave a1 . a). Prave a1 i b1 se seku u taˇ cki S . dakle i na preseˇ cnoj pravoj p ravni (b. Ako bi ravan ω sadrˇ zala simetralu iviˇ cnog ugla (a. ona bi sekla taj iviˇ cni ugao. Isto tako je b1 ⊥ s i c1 ⊥ s. c). b1 . c1 simetrale uglova koji su naporedni iviˇ cnim uglovima (b. Isto tako. pa bi morala da seˇ ce joˇ s jedan iviˇ cni ugao triedra. Otud sledi da prave odredene ivicama a i b zahvataju s ravni ω jednake uglove. Kako ta ravan sadrˇ zi simetralu ugla koji je naporedan s iviˇ cnim uglom (b. ona je upravna na svim pravama te ravni koje sadrˇ ze S . ˇ sto je nemogu´ ce. Kako je a1 ⊂ α1 i α1 ⊥ α. (c. c) s ravni σ . a) i (a. Analogan postupak primenjuje se i pri izvodenju dokaza drugog dela ovog zadatka. b) uglove komplementne s uglovima koje prava s zahvata s ravnima (c. c). Dokaz: Neka su a1 . sadrˇ zane u ravni α1 . prave odredene ivicama b i c zahvataju s ravni ω jednake uglove. Otud sleduje da ravan σ zahvata s ravni (b. γ simetralne ravni unutraˇ spoljaˇ snjih diedara koji odgovaraju ivicama a. sadrˇ zane u simetralnim ravnima spoljaˇ snjih diedara i upravne na odgovaraju´ cim ivicama pripadaju jednoj ravni koja s pljosnima pomenutog triedra zahvata jednake uglove. c) i σ . b. stoga prave odredene ivicama c i a zahvataju s ravni ω jednake uglove. Istim postupkom dokazuje se da ravan σ zahvata s ravnima (c. Prema prethodnom zadatku. b1 . c. Iz ovog zadatka neposredno sleduje da postoje ˇ cetiri ravni koje sadrˇ ze vrh triedra od kojih svaka zahvata s ivicama triedra jednake uglove. a) i (a. β1 . b. γ seku se po izvesnoj pravoj s. c triedra Sabc. Stoga se prava s nalazi u ravni koja je u taˇ cki S upravna na pravoj p. pa je a1 ⊥ s . c) ugao komplementan s uglom koji prava s zahvata s ravni (b. prema tome. b). a α1 . . prava s zahvata s pljosnima (b. (a. c). b1 . γ1 simetralne ravni Dokaz: Neka su α. c). zatim da simetrale dvaju iviˇ cnih uglova i simetrala ugla koji je naporedan tre´ cem iviˇ cnom uglu pripadaju jednoj ravni koja takodje s ivicama triedra zahvata jednake uglove. (c. b) ili pak simetralu c1 njemu naporednog ugla. prave a1 . c1 upravne su na pravoj s u istoj taˇ cki S . (a.30 Zadatak 41: Dokazati da prave kroz vrh triedra. prema tome. snjih. β . a). ravni α. b) triedra Sabc. one odredjuju izvesnu ravan ω . b). Prema prethodnom zadatku. one pripadaju izvesnoj ravni σ koja je u taˇ cki S upravna na pravoj s. b. γ1 a upravne na ivicama a. neka su a1 . β1 . pa su i uglovi koje ravan σ zahvata s ravnima pljosni triedra medju sobom jednaki. a). jer ravan ω seˇ ce naporedne uglove ostala dva iviˇ cna ugla. c1 pripadaju istoj ravni ω koja s ivicama a. Kako je prava s upravna u taˇ cki S na ravni σ . c1 prave kroz vrh S triedra. Pored toga. prema tome i na ravnima (b. b) jednake uglove. prema tome i na svakoj pravoj ravni α. pa prema zadatku 40. c triedra zahvata jednake uglove. Otud sleduje da ravan ω sadrˇ zi i simetralu c1 ugla koji je naporedan s iviˇ cnim uglom (a. Dokaˇ zimo da ta ravan σ zahvata s pljosnima triedra Sabc jednake uglove. Prema tome. ravan ω sadrˇ zi simetralu iviˇ cnog ugla (a. b1 . β . Zadatak 42: Dokazati da simetrale uglova koji su naporedni iviˇ cnim uglovima triedra pripadaju jednoj ravni koja s ivicama tog triedra zahvata jednake uglove. ravan ω sadrˇ zi simetralu ugla koji je naporedan s iviˇ cnim uglom (c. bi´ ce a1 ⊥ α.

ravni α. γ . c ivice triedra kome je vrh S . duˇ z AA′ je visina trougla . ∠(a. b. γ bi´ ce i ravan ω upravna na ravnima α. γ . Zadatak 44: Dokazati da se ravni od kojih svaka sadrˇ zi jednu ivicu triedra i upravna je na naspramnoj pljosni seku po jednoj pravoj. b) i sa α′ . svaka prava ravni β kroz taˇ cku S zahvata s polupravama c i a jednake uglove. β . Pretpostavimo najpre da ivice b i c prodiru ravan π u taˇ ckama B i C . β . Isto tako. γ upravna na ravni ω . (c. γ ′ ravni koje sadrˇ ze redom ivice a. sa α. (c. S C c B′ A a C′ H B Slika uz zadatak 44 A′ b Dokaz: Obeleˇ zimo sa a. Prema prethodnom zadatku. γ ravni koje sadrˇ ze simetrale iviˇ cnih uglova (b. Kako su simetrale uglova koji su naporedni iviˇ cnim uglovima (b. c). razliˇ cita od S . β . sadrˇ zana u ravni γ . Kako je α′ ⊥ π i α′ ⊥ α. γ se seku po pravoj q . Otud sledi da su sve prave ′ ravni α upravne na pravoj BC . c) i (c. a) koje se seku. a). svaka prava ravni α kroz taˇ cku S zahvata s polupravama b i c jednake uglove. a). pa i prava q zahvata s tim polupravama jednake uglove. β . prema zadatku 41. a). c i upravne su na ravnima α.pa i prava q zahvata s tim polupravama jednake uglove. Ivice b i c prodiru ravan π ili s njom nemaju zajedniˇ ckih taˇ caka. β .31 Zadatak 43: Dokazati da se ravni koje sadrˇ ze simetrale iviˇ cnih uglova triedra i upravne su na njima seku po jednoj pravoj koja je upravna na ravni odredenim simetralama uglova naporednih s uglovima tog triedra. Prema tome. a π ravan upravna na ivici a u taˇ cki A. b. (a. pa se i te dve ravni seku po izvesnoj pravoj q koja sadrˇ zi taˇ cku S . ∠(c. simetrale uglova koji su naporedni s iviˇ cnim uglovima triedra pripadaju izvesnoj ravni ω . Otud sledi da je prava q po kojoj se seku ravni α. Prema zadatku 41. (a. Dakle. γ ravni njenih pljosni ∠(b. Otud sledi da prava q zahvata s polupravama a i b jednake te je. b) triedra Sabc upravne na ravnima α. ravan α′ upravna je u izvesnoj taˇ cki A′ na pravoj BC po kojoj se seku ravni α i π . pa je i AA′ ⊥ BC . c). Dokaz: Neka su α. β ′ . Ravan α′ sadrˇ zi ivicu a koja je upravna na ravan π . te je i α′ ⊥ π . Ravni α i β imaju zajedniˇ cku taˇ cku S i upravne su na ravnima (b. b) triedra Sabc i upravne su na njima. β . c). β . Neka je A proizvoljna taˇ cka ivice a.

te je takode duˇ z CC ′ visina trougla ABC . Na taj naˇ cin. b. neka ih prodiru u taˇ ckama B i C . Obe te ′ ′ ′ taˇ cke pripadaju ravnima α . ∠(a. c′ upravne projekcije ivica a. Kako prave AA′ . Prava a1 je upravna na na dvema polupravama a i a′ ravni α. Na potpuno isti naˇ cin dokazuje se da je i prava CC ′ po kojoj se seku ravni γ ′ i π upravna na pravoj AB u nekoj taˇ cki C ′ . γ ravni odredene polupravama a i a′ . a). pa se prema prethodnom zadatku seku po jednoj pravoj s koja sadrˇ zi taˇ cku S . c na ravnima naspramnih pljosni. dakle i na pravoj s.b1 . b. b. ravan β je upravna u izvesnoj taˇ cki B ′ na pravoj BB ′ po kojoj se seku ravni ′ β i π . dokazati da su ravni odredene polupravama a i a′ . c ivice triedra kome je vrh S . te je i AC ⊥ BB ′ . Dokaz: Neka su a. c′ upravne projekcije ivica a. ∠(c. obeleˇ zimo sa a′ .32 ABC. one se seku u ortocentru H tog trougla. Dokaza´ cemo da prave a1 . β . c1 seku pravu s u taˇ cki S i upravne su na njoj. Taˇ cka S je izvan ravni π . Zadatak 46: Ako su a′ . c1 pripadaju jednoj ravni. a zatim a1 . b′ . Te tri ravni sadrˇ ze ivice triedra i upravne su na naspramnim pljosnima. c na ravnima naspramnih pljosni triedra Sabc. c. Dakle. a taˇ cka H u ravni π . U tom cilju. Istim postupkom dokazuje se da su i prave b1 . a upravne na naspramnim ivicama pripadaju jednoj ravni. Neka ˇ citalac analizira sluˇ caj kad ivice b i c ne prodiru ravan π . pa je β ⊥ π . b i b′ . prema tome one pripadaju jednoj ravni. b1 . CC ′ sadrˇ ze visine trougla ABC . c). b. b′ . Zadatak 45: Dokazati da prave kroz vrh triedra. a sa α. Ravan β sadrˇ zi ivicu a koja je upravna na ravan π . Otud sleduje da su sve prave ravni β upravne na pravoj BB ′ . b1 . c1 upravne na pravoj s. a π ravan upravna na ivici a u taˇ cki A. β . sve tri prave a1 . b i b′ . Kako je β ⊥ π i β ⊥ β ′ . S P M c a c′ A N C′ B Slika uz zadatak 46 b B ′ a ′ ′ C b A′ Dokaz: Neka je A proizvoljna taˇ cka ivice a razliˇ cita od S . pa je upravna na svim pravama te ravni. c1 prave kroz S sadrˇ zane u ravnima pljosni ∠(b. Ivice b i c prodiru ravan π ili ne . b) upravne na naspramnim ivicama a. U . pa su S i H dve razne taˇ cke. γ te se one seku po pravoj SH . BB ′ . duˇ z BB ′ je visina trougla ABC . sadrˇ zane u ravnima njegovih pljosni. c i c′ . c i c′ simetrale diedra triedra Sa′ b′ c′ .

Zadatak 47: Odrediti potrebne i dovoljne uslove pod kojima ´ ce presek jedne ravni sa konveksnim ˇ cetvorostranim rogljem biti: a) paralelogram. BB . Pored toga trouglovi SM A′ i SN A′ imaju zajedniˇ cku stranicu SA′ . podudarni su.33 zadatku 45. c i c′ simetrale diedra b′ i c′ triedra Sa′ b′ c′ . pa su medu sobom jednake. Otuda sledi da su taˇ cke P i Q na pravama SM i SN . a iz podudarnih trouglova M AA′ i N AA′ da je M A′ = N A′ . S C p D D P ′ B A q B′ Q C′ A′ Slika uz zadatak 47 Dokaz: Obeleˇ zimo sa Sabcd bilo koji konveksni ˇ cetvorostrani rogalj. Obeleˇ zimo sa M i N podnoˇ zja ′ ′ ′ ′ upravnih kroz taˇ cku A na pravama A B i A C . Ravni ab i cd nisu istovetne. b i b′ . a sa P i Q podnoˇ zja upravnih kroz taˇ cku A na ravnima SA′ B ′ i SA′ C ′ . dakle upravne i na ravnima SA′ B ′ i SA′ C ′ . Primenom stava o trima normalama nalazimo da je SM ⊥ A′ B ′ i SN ⊥ A′ C ′ . b) pravougaonik. CC simetrale uglova trougla A′ B ′ C ′ . d) kvadrat. Stoga su duˇ zi AP i AQ visine podudarnih trouglova △SAM i △SAN . ′ ′ ′ prave AA . c i c′ seku ravan π po pravama koje sadrˇ ze visine AA′ . po kojima ravni SAM i SAN seku ravni ′ ′ ′ SA B i SA C ′ . dokazano je da ravni odredene polupravama a i a′ . dakle. Istim postupkom dokazuje se da su i ravni odredene polupravama b i b′ . Ravni trouglova △SAM i △SAN sadrˇ upravne na pravama A′ B ′ i A′ C ′ . dakle seku se po nekoj pravoj p koja sadrˇ zi . c) romb. pa je SM = SN . Otud sledi da taˇ cka A pripada simetriˇ cnoj ravni diedra koji odgovara ivici a′ triedra Sa′ b′ c′ i prema tome da je ravan odredena polupravama a i a′ simetralna ravan diedra a′ triedra Sa′ b′ c′ . Najzad je △SAM ∼ ze po dve prave = △SAN . a imaju zajedniˇ cku taˇ cku S . CC ′ trougla ABC pa su prema zadatku 43. BB ′ .

Isto tako. d) kvadrat. Prema tome. ravni bc i ad seku se po pravoj q koja je uporedna sa ravni π . moraju biti zadovoljeni uslovi navedeni u prethodnom delu ovog zadatka. AB i CD tih ravni sa ravni π medusobno su uporedne. Obrnuto. Otud sledi da je ˇ cetvorougao ABCD paralelogram. S obzirom da se ravni ab i cd seku po pravoj p koja je uporedna sa ravni π . i prema tome. koja seˇ ce rogalj Sabcd po ˇ cetvorouglu ABCD. zato pretpostavimo da neka ravan π seˇ ce rogalj Sabcd po paralelogramu ABCD.34 taˇ cku S . ravni bc i ad nisu istovetne a imaju zajedniˇ cku taˇ cku S . moraju biti zadovoljeni uslovi navedeni u prvom delu ovog zadatka. Isto tako. Prema tome. BC . potrebno je da ravan π bude uporedna sa pravama p i q po kojima se seku ravni naspramnih pljosni tog roglja. sa ravni π . bi´ ce P Q RS i RS QR. a) Odredimo najpre potrebne uslove. BD. R. ako bi presek ABCD neke ravni π sa rogljem Sabcd bio pravougaonik prave p i q uporedne sa susednim stranicama AB i AD pravougaonika ABCD moraju biti uporedne medu sobom. pa je ravan π uporedna i sa pravom q po kojoj se seku ravni bc i ad. preseˇ cne prave. b) romb. Dokaz: a) Ako izvesna ravan π seˇ ce ivice AC . Isto tako. Dokaˇ zimo da su ti uslovi i dovoljni. pa su preseˇ cne prave BC i AD tih ravni sa ravni π medu sobom uporedne. AD tetraedra ABCD u taˇ ckama P . Sem toga. . presek ABCD roglja Sabcd sa ravni π koja je uporedna sa pravama p i q je pravougli paralelogram. ravan π seˇ ce ravni bc i ad po uporednim pravama BC i AD. dakle seku se po nekoj pravoj q koja takode sadrˇ zi taˇ cku S . ako su prave p i q upravne medu sobom. S obzirom da ravan π seˇ ce ravan ab i cd po uporednim pravama AB i CD. ravan π je uporedna sa pravom p po kojoj se seku ravni ab i cd. da bi presek ravni π sa rogljem Sabcd bio pravougli paralelogram potrebno je i dovoljno da ravan π bude uporedna sa pravama p i q i da prave p i q budu medu sobom jednake. c) S obzirom da je romb takode paralelogram. da bi presek ravni π sa rogljem Sabcd bio paralelogram. Zadatak 48: Odrediti potrebne i dovoljne uslove da presek ravni s tetraedrom bude: a) paralelogram. Prema tome. da bi presek ravni π sa rogljem Sabcd bio paralelogram potrebno je i dovoljno da ta ravan π bude uporedna s pravama p i q po kojima se seku ravni naspramnih pljosni tog roglja. Q. c) pravougaonik. S takvim da je ˇ cetvorougao P QRS paralelogram. Isto tako je prava CD uporedna sa ravni π . S obzirom da ravni ABC i ABD sadrˇ ze dve uporedne prave P Q i RS . njihova preseˇ cna prava AB uporedna je sa pravama P Q i RS . b) S obzirom da je pravougaonik paralelogram. Neka je π ravan uporedna sa pravama p i q .

Q. (1) bi´ ce ˇ cetvorougao P QRS romb. S bi´ ce ˇ cetvorougao P QRS paralelogram. BD. BC . Obratno. ravan π mora da bude uporedna sa naspramnim ivicama AB i CD tog tetraedra. Prema tome. Q. S obzirom da je kod romba P Q = QR. Sem toga je AB P Q i CD QR. AB · CQ = CD · BQ. iz (a) neposredno sledi da je ˇ cetvorougao P QRS paralelogram. AD tetraedra ABCD u taˇ ckama P . potrebno je i dovoljno da ta ravan bude uporedna s naspramnim ivicama AB i CD. dakle i medu sobom. ravni ABC i ABD sadrˇ ze pravu AB koja je uporedna sa ravni π . AD u taˇ ckama P . Zaista. da bi presek ravni π s tetraedrom ABCD bio paralelogram. Q. BD. BC . AD u taˇ ckama P . R.35 D S R A P Q B Slika uz zadatak 48 C Dakle. Sem toga je AB P Q i CD QR. BD. tj. Otuda sledi da je ˇ cetvorougao P QRS paralelogram. S takvim da je ˇ cetvorougao P QRS romb. R. BC . Obrnuto ako proizvoljna ravan π uporedna naspramnim ivicama AB i CD tetraedra ABCD seˇ ce ostale ivice AC . . pa je P Q : AB = QC : BC i QR : CD = BQ : BC. prema (a) bi´ ce AB π i CD π . pa je AB : P Q = BC : CQ i CD : QR = BC : BQ. Zaista. pa su i preseˇ cne prave P Q i SR tih ravni sa ravni π uporedne sa pravom AB . b) Ako izvesna ravan π seˇ ce ivice AC . ako proizvoljna ravan π uporedna naspramnim ivicama AB i CD tetraedra ABCD seˇ ce ostale ivice AC . R. iz dobijenih proporcija nalazimo da je AB : CD = BQ : CQ. Isto tako su prave P S i QR uporedne medu sobom. S pri ˇ cemu je AB : CD = BQ : CQ.

da bi presek ravni π s paralelogramom ABCD bio kvadrat. pa je AB ⊥ CD. AB · BQ = P Q · BC i CD · BQ = QR · BC. AD u taˇ ckama P . kao u prvom delu ovog zadatka bi´ ce AB π i CD π . a kod ˇ cetvorougla P QRS .Prema tome. da bi presek ravni π s tetraedrom ABCD bio pravougaonik. d) Ako izvesna ravan π seˇ ce ivice AC . R. R. mogu se´ ci s ravnima tako da preseci budu pravougaonici. BC . Zaista. Otuda sledi da su i susedne stranice paralelograma P QRS jednake. (3) (2) . BD. ako neka ravan π uporedna naspramnim ivicama AB i CD tetraedra ABCD kod koga je AB ⊥ CD seˇ ce ostale ivice AC . AD tetraedra ABCD u taˇ ckama P . a AB ⊥ CD. kao u prethodnom delu ovog zadatka bi´ ce AB π . pa je taj paralelogram romb. pa je P Q = QR. S takvim da je ˇ cetvorougao P QRS pravougaonik. Iz jednakosti (1). kao u prvom delu ovog zadatka zakljuˇ cujemo da je ˇ cetvorougao P QRS paralelogram. tetraedri s uspravnim naspramnim ivicama. Obrnuto tvrdenje dokazuje se kao u prethodnim sluˇ cajevima. bi´ ce P Q ⊥ QR pa je paralelogram P QRS pravougli. π CD. BC . π CD i AB : CD = BQ : CQ. Obrnuto. AB : CD = BQ : CQ. da se samo specijalni tetraedri. potrebno je i dovoljno da bude π AB . c) Ako izvesna ravan π seˇ ce ivice AC . Sem toga. Prema tome. BD. potrebno je i dovoljno da bude π AB . S takvim da je ˇ cetvorougso P QRD kvadrat. CD π i AB ⊥ CD. Q. Prema tome. da bi presek ravni π s tetraedrom ABCD bio romb. π CD i AB ⊥ CD. Kako je P Q AB i QR CD. a ′ teme D se nalazi u tetraedru ABCD.36 tj. BC . Zadatak 49: Ako dva tetraedra ABCD i ABCD′ imaju zajedniˇ cku pljosan ABC . P Q QR. a da postoje najviˇ se tri ravni koje seku takav jedan tetraedar po kvadratima. (3) nalazimo da je P Q · BC = QR · BC. postoje tri porodice paralelograma po kojima ravni mogu se´ ci jedan tetraedar. BD. S obzirom da tetraedar ima tri para naspramnih ivica. potrebno je i dovoljno da bude π AB . (2). R. Iz navedenog sledi da uvek postoje tri ravni koje seku tetraedar po rombovima. Q. dokazati da je zbir iviˇ cnih uglova kod temena D′ ve´ ci od zbira uglova kod temena D. S bi´ ce ˇ cetvorougao P QRS pravougaonik. kao u delu (b) ovog zadatka bi´ ce AB : CD = BQ : CQ. Q. AD tetraedra ABCD u taˇ ckama P . Sem toga je AB P Q i CD QR. Uglovi svih paralelograma jedne porodice jednaki su uglovima koje zahvataju odgovaraju´ ce naspramne ivice tog tetraedra.

Sabiranjem odgovaraju´ cih strana dobijenih nejednakosti nalazimo da je ∠CBD′′ + ∠BCD′′ + ∠D′ BD′′ + ∠D′ CD′′ > ∠CBD′ + ∠BCD′ . . BD′′ je ∠D′ BD′′ + ∠CBD′′ > ∠CBD′ . pa je ∠D′ BD′′ = ∠AD′ B − ∠AD′′ B i ∠D′ CD′′ = ∠AD′ C − ∠AD′′ C. a kod konveksnog triedra s vrhom C i ivicama CB . kod trouglova BCD′ i BCD′′ bi´ ce ∠CBD′ + ∠BCD′ = 2R − ∠BD′ C i ∠CBD′′ + ∠BCD′′ = 2R − ∠BD′′ C. CD′ . i prema tome ∠BD′ C + ∠AD′ B + ∠AD′ C > ∠BD′′ C + ∠AD′′ B + ∠AD′′ C. ona je izmedu temena A i neke unu′′ cke B i neke unutraˇ snje traˇ snje taˇ cke D pljosni BCD. pa je ∠BD′ C + ∠D′ BD′′ + ∠D′ CD′′ > ∠BD′′ C. Ako sa R obeleˇ zimo prav ugao.37 D D′′′ D′′ C D′ A B Slika uz zadatak 49 Dokaz: Kako je taˇ cka D′ u tetraedru ABCD. Dokaˇ zimo najpre da je zbir iviˇ cnih uglova kod temena D tetraedra ABCD′ ve´ ci od zbira iviˇ cnih uglova kod temena D′′ tetraedra ABCD′′ . BD′ . zatim je taˇ cka D′′ izmedu taˇ ′′′ ′ taˇ cke D duˇ zi CD. CD′′ je ∠D′ CD′′ + ∠BCD′′ > ∠BCD′ . Kod konveksnog triedra s vrhom B i ivicama BC . Uglovi AD′ B i AD′ C su spoljaˇ snji uglovi trouglova BD′ D′′ i CD′ D′′ .

Na isti naˇ cin dokazuje se da je BE ⊥ AC .38 Analognim postupkom dokazuje se da je zbir iviˇ cnih uglova kod temena D′′ tetraedra ′′ ABCD ve´ ci od zbira iviˇ cnih uglova kod temena D′′′ tetraedra ABCD′′′ . pa je taˇ cka E ortocentar trougla ABC . D A C′ B′ E A′ B Slika uz zadatak 50 C Dokaz: Ravan ADE sadrˇ zi pravu DE upravnu na ravni ABC i pravu AD upravnu na ravni BCD. dokazati da su iviˇ cni uglovi kod temena E tetraedra ABCE pravi. Zadatak 50: Ako su svi iviˇ cni uglovi kod temena D tetraedra ABCD pravi. Otuda sledi da je zbir iviˇ cnih uglova kod temena D′ tetra′ edra ABCD ve´ ci od zbira iviˇ cnih uglova kod temena D tetraedra ABCD. Zadatak 51: Ako je E srediˇ ste visine DD′ pravilnog tetraedra ABCD. D E A D ′ B C Slika uz zadatak 51 . dakle i na pravoj BC po kojoj se seku ravni ABC i DBC . dokazati da se podnoˇ zje E iz temena D poklapa s ortocentrom trougla ABC . zatim da je zbir iviˇ cnih uglova kod temena D′′′ tetraedra ABCD′′′ ve´ ci od zbira iviˇ cnih uglova kod temena D tetraedra ABCD. Otuda sledi da je AE ⊥ BC . pa je ravan ADE upravna na ravnima ABC i DBC .

Iz toga sledi da je ugao E trougla ABE prav. pa je √ a 2 ′ DD = √ 3 i prema tome a ED ′ = √ . pa je AE 2 = AD′2 + ED ′2 . Isto tako su uglovi E trouglova BCE i CAE pravi. 2 Iz podudarnih trouglova AED ′ i BED′ nalazimo da je AE = BE. S obzirom da je √ a 3 AD = 3 ′ a i ED′ = √ 6 bi´ ce a2 .39 Dokaz: Taˇ cka D′ je srediˇ ste jednakostraniˇ cnog trougla ABC. A1 T A2 T1 T2 A4 S A3 Slika uz zadatak 52 . 6 Kod trougla AED ′ ugao D′ je prav. pa su i iviˇ cni uglovi kod temena E tetraedra ABCE takode pravi. teˇ ziˇ stu T tog poliedra. Duˇ zi AD′ i DD′ su katete pravo′ uglog trougla ADD . A2 seku u jednoj taˇ cki. ziˇ sne linije Aν Tν bilo kojeg poliedra koji ima i temena Zadatak 52: Dokazati da se teˇ A1 . pa je √ a 3 ′ AD = . pri ˇ cemu je Aν T = (n − 1)T Tν . pa je AE 2 = AE 2 + BE 2 = AB 2 . 3 pri ˇ cemu je duˇ z a jednaka ivicama tetraedra ABCD.

a upravna je na naspramnoj ivici. Istim postupkom dokazuje se i da teˇ ziˇ sne linije A3 T3 . A4 T4 seku A1 T1 u taˇ ckama koje imaju istu osobinu. pa je A1 A2 T1 T2 . Pretpostavimo sad da je stav dokazan za sluˇ caj kad poliedar ima n−1 temena. bi´ ce A1 T = nT T1 i A2 T = nT T2 . . Zadatk 53: Dokazati da se ravni od kojih svaka sadrˇ zi srediˇ ste jedne ivice tetraedra. a dokaˇ zimo da on vaˇ zi i u sluˇ caju kad poliedar ima n temena. . n temena. pa je A1 A2 : T1 T2 = A1 T : T T1 S obzirom da je A1 A2 = nT1 T2 . pa se duˇ zi A1 T1 i A2 T2 seku u nekoj taˇ cki T. 7. i A1 A2 : T1 T2 = A2 T : T T2 . cno kada poliedar ima ˇ cetiri temena. pa se i sve te preseˇ cne taˇ cke poklapaju. . Sem toga. seku u jednoj taˇ cki koja je simetriˇ cna sa srediˇ stem opisane sfere u odnosu na teˇ ziˇ ste tog tetraedra. i prema tome sve teˇ ziˇ sne linije tetraedra imaju zajedniˇ cku taˇ cku T takvu da je Aν T = 3T Tν . pa je A1 A2 : T1 T2 = A1 T : T T1 Kako je A1 A2 = 3T1 A2 = 3T1 T2 . . Ako sa S obeleˇ zimo srediˇ ste ivice A3 A4 bi´ ce taˇ cke T1 i T2 na duˇ zinama A2 S i A1 S. taˇ cke T1 i T2 duˇ zi A2 S i A1 S su takve da je SA2 = 3ST1 i SA1 = 3ST2 . i prema tome. A4 . . . An Tn seku duˇ zi A1 T1 u temenima koja imaju istu osobinu. . . . Sad je △T A1 A2 ∼ △T T1 T2 . . sve teˇ ziˇ sne linije poliedra se seku u jednoj taˇ cki T takvoj da je Aν T = (n − 1)T Tν . 4 tetraedra A1 A2 A3 A4 seku u jednoj taˇ cki T takvoj da je Aν T = 3T Tν . tvrdenje je taˇ cno i u sluˇ caju kad poliedar ima 5. Istim postupkom dokazuje se da i teˇ ziˇ sne linije A3 T3 . . pa se sve te preseˇ cne taˇ cke poklapaju. . pa je A1 A2 T1 T2 . Sad je △T A1 A2 ∼ △T T1 T2 . 6. bi´ ce A1 T = 3T T1 i A2 T = 3T T2 . Sem toga.. An bi´ ce taˇ cke T1 i T2 na duˇ zima A2 S i A1 S. najpre dokaˇ zimo da se dve teˇ ziˇ sne linije Aν Tν za ν = 1. Zato.. taˇ cke T1 i T2 duˇ zi A2 S i A1 S su takve da je SA2 = nST1 i SA1 = nST2 . pa se duˇ zi A1 T1 i A2 T2 seku u nekoj taˇ cki T.. . i prema tome A1 A2 = 3T1 T2 . prema U prvom delu dokazali smo da je tvrdenje taˇ tome. i A1 A2 : T1 T2 = A2 T : T T2 . i prema tome A1 A2 = nT1 T2 .40 Dokaz: Izvedimo dokaz metodom indukcije. . Ako sa S obeleˇ zimo teˇ ziˇ sta mnoˇ stva taˇ caka A3 .

DAB. A. Izvedimo dokaz za nor′ male kroz temena C i D′ . njima simetriˇ cne ravni u odnosu na taˇ cku T takode se seku u nekoj taˇ cki M koja je simetriˇ cna sa taˇ ckom O u odnosu na taˇ cku T. teˇ ziˇ ste T tetraedra ABCD poklapa se sa srediˇ stem duˇ zi koja spaja srediˇ sta bilo kojih dveju naspramnih ivica.41 D P′ Q′ T A R B Q R′ C P Slika uz zadatak 53 Dokaz: Prema zadatku 52. D′ A′ B ′ . C ′ D′ A′ . D D′ C′ O′ O A C A′ B Slika uz zadatak 54 B′ Dokaz: Najpre dokaˇ zimo da se prave kroz bilo koja dva temena tetraedra A′ B ′ C ′ D′ upravne na odgovaraju´ cim pljosnima tetraedra ABCD seku. B. C. Ravan ν odredena taˇ ckama O. simetriˇ cna sa simetralnom ravni te naspramne ivice u odnosu na teˇ ziˇ ste T tog tetraedra. D′ upravne na pljosnima BCD. a upravna je na naspramnoj ivici tog tetraedra. A′ B ′ C ′ tetraedra A′ B ′ C ′ D′ seku u jednoj taˇ cki O. B sadrˇ zi prave OA i OB upravne na ravnima B ′ C ′ D′ i C ′ D′ A′ . pa je ravan ν upravna i na pravoj C ′ D′ po kojoj . S obzirom da se simetriˇ cne ravni ivica tetraedra seku u jednoj taˇ cki. Zadatak 54: Ako se prave kroz temena A. ABC takode seku u jednoj taˇ cki O′ . srediˇ stu O sfere opisane oko tog tetraedra. D tetraedra ABCD upravne na pljosnima B ′ C ′ D′ . B ′ . C ′ . pa je ravan koja sadrˇ zi srediˇ ste jedne ivice. dokazati da se i prave kroz temena A′ .

42 se seku ravni B ′ C ′ D′ i C ′ D′ A′ . S obzirom da ivica AB pripada ravni ν koja je upravna na ivici C ′ D′ bi´ ce AB ⊥C ′ D′ . Iz toga sledi da postoji ravan ν ′ koja sadrˇ zi ivicu C ′ D′ , a ′ ′ upravna je na ivici AB. Ta ravan sadrˇ zi upravne kroz C i D na pljosnima DAB i CAB, prema tome, te upravne se seku u nekoj taˇ cki O′ . Analognim postupkom dokazuje se da se upravne kroz bilo koja dva temena tetraedra A′ B ′ C ′ D′ na odgovaraju´ cim pljosnima tetraedra ABCD takode seku. Sad dokaˇ zimo da se sve te preseˇ cne taˇ cke poklapaju, tj. da i prave kroz temena A′ i B ′ upravne na pljosnima BCD i ACD sadrˇ ze taˇ cku O′ . S obzirom da te upravne seku prave O′ C ′ i O′ D′ , a ne pripadaju ravni O′ C ′ D′ , te upravne sadrˇ ze presek O′ upravnih kroz C ′ i D′ . Pri tome, sve prave kroz temena tetrae′ ′ ′ dra A B C D′ upravne na odgovaraju´ cim pljosnima tetraedra ABCD takode se seku u jednoj taˇ cki O′ . Zadatak 55: Neka su A′ , B ′ , C ′ , D′ srediˇ sta krugova ispisanih u pljosni BCD, CDA, DAB , ABC tetraedra ABCD. a) Ako se duˇ zi AA′ i BB ′ seku, dokazati da je AC : AD = BC : BD. b) Ako je AC : AD = BC : BD, dokazati da se duˇ zi AA′ i BB ′ seku. c) Ako se duˇ zi AA′ , BB ′ seku, dokazati da se i duˇ zi CC ′ i DD′ seku. d) Ako se duˇ zi AA′ , BB ′ , CC ′ seku u jednoj taˇ cki O, dokazati da i duˇ z DD′ sadrˇ zi taˇ cku O. Dokaz: a) S obzirom da se duˇ zi AA′ i BB ′ seku, one odreduju izvesnu ravan π . Taˇ cke C i D su s raznih strana te ravni, pa duˇ z CD prodire istu u nekoj taˇ cki M . Ta taˇ cka je presek simetrale AB ′ ugla CAD sa stranicom CD trougla ACD, pa je CM : DM = AC : AD. CM : DM = BC : BD Iz proporcija (1) i (2) sledi da je AC : AD = BC : BD.
A

(1) (2)

Isto tako, M je taˇ cka u kojoj simetrala ugla CBD seˇ ce stranicu CD ugla BCD, pa je

B

O A′

B′

D

M

C Slika uz zadatak 55

43 b) Ako je M taˇ cka u kojoj simetrala AB ′ ugla CAD seˇ ce stranicu CD trougla ACD ′ i M taˇ cka u kojoj simetrala ugla CBD seˇ ce stranicu CD trougla BCD, bi´ ce AC : AD = CM : M D Po pretpostavci je AC : AD = BC : BD, pa je CM : M D = CM ′ : M ′ D. Iz ove dve proporcije sledi da su taˇ cke M i M ′ istovetne. S obzirom da su taˇ cke A′ i B ′ ′ ′ unutraˇ snje taˇ cke stranica BM i AM trougla M AB , duˇ zi AA i BB se seku. ′ ′ c) S obzirom da se duˇ zi AA i BB seku, prema prvom delu zadatka, bi´ ce AC : AD = BC : BD, pa je AC : BC = AD : BD. Iz ove proporcije, primenom prethodnog dela ovog zadatka, zakljuˇ cujemo da se i duˇ zi CC ′ i DD′ seku. d) S obzirom da se duˇ zi BB ′ i CC ′ seku, one odreduju izvesnu ravan π . Iz pretpostavke da se duˇ zi AA′ i BB ′ seku, prema prethodnom delu zadatka, sledi da se i duˇ zi ′ ′ CC i DD seku, a iz pretpostavke da se duˇ zi AA′ i CC ′ seku, sledi da se duˇ zi BB ′ i DD′ seku. Dakle, prava DD′ seˇ ce dve prave BB ′ i CC ′ ravni π , te ona ili pripada ravni π , ili prodire tu ravan u taˇ cki O. Prava DD′ ne moˇ ze biti u ravni π , jer bi u tom sluˇ caju ravan π sadrˇ zala taˇ cke B, C, D pa bi ona bila istovetna sa ravni BCD, ˇ sto je nemogu´ ce, jer ′ ′ ravan π sadrˇ zi taˇ cke B i C koje su izvan ravni BCD. Prema tome, duˇ z sadrˇ zi preseˇ cnu taˇ cku O duˇ zi AA′ , BB ′ , CC ′ . Zadatak 56: Ako su proizvodi naspramnih ivica tetraedra medu sobom jednaki, dokazati da se duˇ zi koje spajaju temena tog tetraedra sa srediˇ stima krugova upisanim u naspramnim pljosnima seku u jednoj taˇ cki.
D M B

i BC : BD = CM ′ : M ′ D.

S A

A′

C

B Slika uz zadatak 56

44 Dokaz: Neka su A′ , B ′ , C ′ , D′ srediˇ sta krugova upisanih i pljosni BCD, CDA, DAB , ABC tetraedra ABCD kod koga su proizvodi naspramnih ivica medu sobom jednaki. Iz jednakosti AD : BC = BD : AC sledi da je AC : AD = BC : BD. Ako obeleˇ zimo sa M i N taˇ cke u kojima simetrale AB ′ i BA′ uglova CAD i CBD seku duˇ zi CD, imamo da je AC : AD = CM : M D Otuda je CM : M D = CN : N D, pa su taˇ cke M i N istovetne. S obzirom da je M taˇ cka prave CD koja je mimoilazna sa pravom AB , taˇ cka M nije na pravoj AB , pa su taˇ cke A, B, M temena izvesnog trougla ABM . Taˇ cke A′ i B ′ su unutraˇ snje taˇ cke strania BM i AM tog trougla, prema tome, duˇ zi AA′ i BB ′ se seku u nekoj taˇ cki S . Na isti naˇ cin dokazujemo da se duˇ zi AA′ i CC ′ ′ ′ ′ ′′ seku u nekoj taˇ cki S , a duˇ zi BB i CC seku u nekoj taˇ cki S . Prava CC ′ seˇ ce dve ′ ′ prave AA i BB ravni ABM , prema tome, one pripadaju toj ravni, ili pak prodire tu ravan u taˇ cki S . Prava CC ′ ne moˇ ze biti u ravni ABM , jer bi u tom sluˇ caju dve taˇ cke C i M ivice CD bile u ravni ABM pa bi i taˇ cka bila u toja ravni, ˇ sto je nemogu´ ce. ′ S obzirom da prava CC prodire ravan ABM u taˇ cki S i s obzirom da su taˇ cke C i C ′ sa raznih strana od te ravni, duˇ z CC ′ sadrˇ zi taˇ cku S. Na isti naˇ cin dokazujemo da i duˇ z DD′ sadrˇ zi taˇ cku S , prema tome, duˇ zi AA′ , BB ′ , CC ′ , DD′ se seku u jednoj taˇ cki. cku T takvu da zapremine tetraedra Zadatak 57: U tetraedru ABCD odrediti taˇ ABCT , BCDT , CDAT , DABT budu medu sobom jendnake.
D

i BC : BD = CN : N D.

T C A F E

B Slika uz zadatak 57

Dokaz: Neka je T taˇ cka u tetraedru ABCD takva da su zapremine tetraedra ABCT , BCDT , CDAT , DABT medu sobom jednake. Ako obeleˇ zimo sa F taˇ cku u kojoj ravan

dokazati da se prave odredene drugim dvema visinama takode seku. V (BCDF ) S (CDF ) Zadatak 58: Ako se prave odredene dvema visinama tetraedra seku. pa su im jednake i visine. 4 pa je V (ABCT ) = V (BCDT ) = V (CDAT ) = V (DABT ). imamo da je V (ACDT ) S (CDT ) = V (ACDF ) S (CDF ) otud je V (ACDT ) V (BCDT ) = . 4 1 V (DABT ) = V (ABCD). S obzirom da tetraedri ABCT i ABCD imaju zajedniˇ cku pljosan ABC 1 DE . i V (BCDT ) S (CDT ) = . dokaˇ zimo da je V (ABCT ) = V (BCDT ) = V (CDAT ) = V (DABT ). Stoga je taˇ cka F srediˇ ste ivice AB . pretpostavljaju´ ci da je T teˇ ziˇ ste tetraedra ABCD. Otud sledi da je taˇ cka T teˇ ziˇ ste tetraedra ABCD. bi´ ce i s obzirom da je T E = 4 1 V (ABCT ) = V (ABCD). Analognim postupkom dokazuje se da ravan odredena taˇ ckom T i bilo kojom drugom ivicom sadrˇ zi srediˇ ste naspramne ivice. 4 1 V (CDAT ) = V (ABCD). imamo da je V (ACDF ) = V (BCDF ). 4 Isto tako je 1 V (BCDT ) = V (ABCD).45 CDT seˇ ce ivicu AB . V (ACDF ) V (BCDF ) S obzirom da je V (ACDT ) = V (BCDT ). dakle i duˇ zi AF i BF . Dokaˇ zimo sad obrnuto poredenje. . bi´ ce taˇ cka T izmedu taˇ caka D i E takva da je DE = 4T E . naime. Tetraedri ACDF i BCDF imaju zajedniˇ cku osnovicu CDF i jednake zapremine. Ako obeleˇ zimo sa E teˇ ziˇ ste trougla ABC .

tj. Kako je α ⊥ CD. pa je i sama upravna na toj pravoj. ravan β upravna je na ravnima ABC i ABD. one odreduju izvesnu ravan α koja sadrˇ zi temena A. Ravan β odredena taˇ D sadrˇ zi prave CD i M N upravne na AB . H ortocentar. Ta ravan sadrˇ zi upravne AA′ i BB ′ na ravnima BCD i ACD. zimo da je Dokaz: Neka je kod tetraedra ABCD BC ⊥ AD i BD ⊥ AC . B i prema tome ivicu AB . Otud sledi da su prave CC ′ i DD′ sadrˇ zane u ravni β . dokaˇ AB ⊥ CD. a kako su upravne na ravnima koje se seku i te dve prave se seku u nekoj taˇ cki H ′ . pa je i AB ⊥ CD. da je tetraedar ortogonalan. A D B A′ C Slika uz zadatak 59 . bi´ ce ABM trougao kome je ckama N . dokazati da je i tre´ ci par naspramnih ivica upravan. Zadatak 59: Ako su dva para naspramnih ivica tetraedra upravna.46 A B′ H B A′ M D C Slika uz zadatak 58 Dokaz: Pretpostavimo da se prave odredene visinama AA′ i BB ′ tetraedra ABCD seku u izvesnoj taˇ cki H . pa je i sama upravna na tim ravnima. C . Kako se prave AA′ i BB ′ seku. dakle i na pravoj CD po kojoj se seku ravni ACD i BCD. Kako je ravan β upravna na pravoj AB koja pretstavlja presek ravni ABC i ABD. sve prave ravni α upravne su na pravoj CD. a dokaˇ zimo da se prave odredene visinama CC ′ i DD′ takode seku. Ako je M taˇ cka u kojoj α seˇ ce CD. pa je P H ⊥ AB u izvesnoj taˇ cki N .

47 Upravna projekcija A′ temena A na ravan BCD razliˇ cita je od taˇ caka B. Sad je prava CD upravna na dvema pravama AA′ i BA′ ravni AA′ B . Dokaz: Neka je E podnoˇ zje visine iz temena D ortogonalnog tetraedra ABCD. pa je upravna i na toj ravni. dakle i na pravoj CD. npr. Isto tako je preseˇ cna prava A′ D ravni AA′ D sa ravni BCD upravna na pravoj BC . D C B′ A C′ E A′ B Slika uz zadatak 60 Prava BC upravna je na dvema pravama AD i DE ravni ADE . Dve prave AA′ i AC ravni AA′ C upravne su na pravoj BD. Zadatak 60: Dokazati da su podnoˇ zja visina ortogonalnog tetraedra ortocentri pljosni tog tetraedra. C ili se poklapa sa nekom od njih. Sad je prava CD upravna na dvema pravama AB i BC ravni ABC . pri ˇ cemu taˇ cke H i H ′ pripadaju zajedniˇ ckoj normali mimoilaznih pravih AB i CD. Stoga je prava A′ B upravna na pravoj CD. bi´ ce duˇ zi A′ C i A′ D upravne projekcije ivice AC i AD na ravan BCD. dokazati da se prave odredene visinama AA′ i BB ′ seku u izvesnoj taˇ cki H . Otud sleduje da prave A′ C i A′ D sadrˇ ze visine iz temena C i D ′ trougla BCD. bi´ ce prava AB upravna na ravni BCD pa je upravna i na pravoj CD koja se nalazi u toj ravni. dakle i na pravoj AB . Zadatak 61: Ako su kod tetraedra ABCD naspramne ivice AB i CD medu sobom upravne. Ako se taˇ cka A′ poklapa s jednom od taˇ caka B i C . Analogno se dokazuje da su i podnoˇ zja ostalih visina ortocentri odgovaraju´ cih pljosni. Isto tako je prava BE upravna na pravoj AC . pa je i preseˇ cna prava A′ C te ravni sa ravni BCD upravna na pravoj BD. pa je podnoˇ zje E visine iz temena D ortocentar trougla ABC . bi´ ce prava BC upravna na dvema pravama AC i AD ravni ACD. pa su upravna na svim pravima te ravni. C . . Stoga je prava AE upravna na pravoj BC . pa je upravna i na pravoj AB . pa je presek A tih pravih ortocentar trougla BCD. Ako pretpostavimo da je taˇ cka A′ razliˇ cita od tih taˇ caka. a prave odredene visinama CC ′ i DD′ seku u izvesnoj taˇ cki H ′ . Ako se taˇ cka A′ poklapa s taˇ ckom B .

Zadatak 62: Dokazati da se prave odredjene visinama ortogonalnog tetraedra seku u jednoj taˇ cki. te je upravna i na ravnima ACD i BCD. ˇ sto je nemogu´ ce jer se ravni ACD i BCD seku po pravoj CD. Stoga prave AA i BB sadrˇ ze visine iz temena A i B trougla AM B . ortocentru tog tetraedra. Taˇ cke A i B su sadrˇ zane u ravni α koja je upravna na ravnima BCD i ACD. razliˇ cita od prave AB i prema tome da prave AB i AA′ odreduju izvesnu ravan α. Otuda sleduje da je prava M H upravna na pravoj AB u izvesnoj taˇ cki N i prema tome da taˇ cka H pripada zajedniˇ ckoj normali M N mimoilaznih pravih AB i CD. npr. dakle uporedne medu sobom. Sad je ravan α upravna na pravoj CD po kojoj se seku ravni ACD i BCD. pa su visine AA′ i BB ′ sadr”zane u ravni α i upravne na preseˇ cnim pravama BM i ′ ′ AM te ravni s ravnima BCD i ACD. pa je i sama upravna na toj ravni u izvesnoj taˇ cki M . AA′ . pa se seku u izvesnoj taˇ cki H .48 A N H B′ C′ H′ A′ D ′ D B M C Slika uz zadatak 61 Dokaz: Prave i ne mogu biti istovetne. Otud sleduje da je bar jedna od pravih AA′ i BB ′ . Istim postupkom se dokazuje da se seku i prave CC ′ i DD′ u nekoj taˇ cki H ′ koja pripada pravoj M N . bile bi ravni ACD i BCD upravne na istoj pravoj. ortocentru tog trougla. Zaista. A AA′ BB ′ C′ H D′ B A′ B′ D C Slika uz zadatak 62 . Prava CD upravna je na dvema pravama AB i AA′ ravni α. ako bi one bile takve.

Kako su naspramne ivice AC i BD tetraedra ABCD medu sobom upravne. ravan π sadrˇ zi upravne AA i CC na ravnima BCD i ABD. Kako prava CC seˇ ce obe prave AA′ i BB ′ koje se nalaze u ravni π . Otud sle′ ′ duje da prava CC ne pripada ravni π . pa se prema prethodnom zadatku prave odredene bilo kojim dvema visinama tog tetraedra seku. S . pa je paralelogram P QRS pravougli. CD. upravne su medu sobom i njima uporedne duˇ zi P Q i RS . ′ ′ isto tako. sa H taˇ cku u kojoj ′ ′ zimo da i se seku prave AA i BB . pa je upravna i na preseˇ cnoj pravoj CD tih dveju ravni. Dokaˇ prave CC ′ . pa sve prave odredene visinama AA′ . BC . a sa π ravan odredenu tim dvema pravama. Zadatak 63: Dokazati da kod ortogonalonog tetraedra srediˇ sta ivica i podnoˇ zja zajedniˇ ckih normala naspramnih ivica pripadaju jednoj sferi kojoj se srediˇ ste poklapa sa teˇ ziˇ stem tog tetraedra. DD′ takode sadrˇ ze taˇ cku H . a duˇ zi P S i QR kao srednje linije trouglova ABD i CBD uporedne su ivici BD. Otud sleduje da je ˇ cetvorougao P QRS paralelogram. pa bi i prava CC ′ pripadala ravni π . ravan π sadrˇ zi upravne AA′ i ′ BB na ravnima BCD i ACD. npr. CC ′ ne bi sadrˇ zala taˇ cku H . Dakle. i DD′ ortogonalnog tetraedra ABCD seku u istoj taˇ cki H . ortocentru tog tetraedra. D R S V T A P B Slika uz zadatak 63 ′ T Q C U Duˇ zi P Q i RS kao srednje linije trouglova ABC i ADC uporedne su ivici AC . Istim postupkom dokazuje se da i prava DD prodire ravan π u taˇ cki H . dakle i medu sobom. CC ′ i DD′ visine tetraedra ABCD. BB ′ . Dokaz: Neka su P . U i V srediˇ sta ivica AB . dve stranice BD i CD trougla BCD upravne su na ravni π i prema tome medu sobom uporedne. pa je upravna i na preseˇ cnoj pravoj BD tih dveju ravni. ona prodire ravan π u preseˇ cnoj taˇ cki ′ ′ ′ H pravih AA i BB . . Obeleˇ zimo sa AA′ . BB ′ . R. Q. CC ′ . DA.49 Dokaz: Kod ortogonalnog tetraedra sve nasprame ivice upravne su medu sobom. U tom sluˇ caju. dakle i medu sobom. AC i BD ortogonalnog tetraedra ABCD. a sama ne pripada toj ravni. ˇ sto je nemogu´ ce. ona bi sekla prave AA′ i BB ′ u dvema raznim taˇ ckama H1 i H2 koje pripadaju ravni π . Kada prava.

a polupreˇ cnik jednak tre´ cini polupreˇ cnika opisane sfere tetraedra. prema tome i Ojlerove krugove tih pljosni. A1 i DT ∗ = 3T ∗ D′ .50 Stoga su njegove dijagonale P Q i RS jednake. T i T ′ . QS . E1 O′ H T2 T T1 H1 A4 A2 H′ O A3 Slika uz zadatak 64 Dokaz: Obeleˇ zimo sa H . taˇ cka T je srediˇ ste duˇ zi OH . one se seku u izvesnoj taˇ cki T koja ih polovi. a prema Ojlerovoj teoremi. 4) ortocentre. teˇ ziˇ ste i srediˇ ste opisane sfere ortogonalnog tetraedra A1 A2 A3 A4 . pa je T = T ′ . U V sa zajedniˇ ckim srediˇ stem T medu sobom jednake. Q. V pripadaju izvesnoj sferi ω kojoj je srediˇ ste T . pa se i srediˇ ste sfere ω poklapa sa srediˇ stem tetraedra ABCD. R. Istim postupkom dokazuje se da je ˇ cetvorougao U SV Q pravougli paralelogram kome su dijagonale QS i U V jednake. Ti . taˇ cka Ti je na duˇ zi Oi Hi takva da je Hi Ti = 2Ti Oi . pri ˇ cemu je AT ∗ = 3T ∗ A′ zatim AD′ = 2D′ Q i DA′ = 2A′ Q. a sa Hi . Ta sfera sadrˇ zi srediˇ sta stranica svih pljosni tetraedra ABCD. Zadatak 64 : Dokazati da kod ortogonalnog tetraedra teˇ ziˇ sta pljosni. teˇ ziˇ sta i srediˇ sta opisanih krugova pljosni naspram temena A1 . S . S obzirom . 3. 2. ortocentri pljosni i taˇ cke koje dele duˇ zi ˇ sto spajaju ortocentar s temenima tako da odseˇ cci pri ortocentru budu dva puta manji od odseˇ caka pri temenima. T . O ortocentar. No podnoˇ zja visina pojedinih pljosni su na Ojlerovim krugovima tih pljosni. Teˇ ziˇ sne ′ ′ ∗ linije AA i DD tetraedra ABCD seku se u taˇ cki T . pripadaju jednoj sferi λ kojoj je srediˇ ste O′ izmedu ortocentra H i srediˇ sta O opisane sfere tetraedra pri ˇ cemu ′ ′ je OO = 2O H . Obe taˇ cke. Otud sleduje da se srediˇ ste T duˇ zi SQ poklapa sa taˇ ckom T ∗ . Dokaˇ zimo joˇ s da se srediˇ ste T sfere ω poklapa sa teˇ ziˇ stem T ∗ tog tetraedra. a ta podnoˇ zja istovetna sa podnoˇ zjima zajedniˇ ckih normala naspramnih ivica ortogonalnog tetraedra ABCD taˇ cke sfere ω . one se seku u izvesnoj taˇ cki T ′ koja ih polovi. Oi (i = 1. S obzirom da su duˇ zi P R. Prema zadatku 63. su srediˇ sta iste duˇ zi QS . taˇ cke P . U .

Taˇ cka O′ je srediˇ ste sfere λ opisane oko tetraedra T1 T2 T3 T4 pa iz O′ Ti = O′ Hi sledi da i taˇ cke Hi pripadaju sferi λ. Otud sledi da je tetraedar T1 T2 T3 T4 takode ortogonalan da mu se ortocentar H ′ i srediˇ ste O′ opisane sfere nalaze na pravoj OH pri ′ ′ ˇ cemu je H − T − H . S obzirom da je taˇ cka O′ srediˇ ste duˇ zi HH ′ . pretpostavljaju´ ci da je tetraedar ABCD ortogonalan. OT = 3T O′ . bi´ ce te taˇ cke simetriˇ cne taˇ ckama Ti u odnosu na O′ . a upravna je na ivici BC i ravan β koja sadrˇ zi ivicu BD. a taˇ cka H ′ srediˇ ste duˇ zi O′ O. razlika kvadrata odstojanja svake njene taˇ cke od taˇ caka B i C je stalna. duˇ zi Ai Ti seku se u taˇ cki T tako da je Ai T = 3T Ti . imamo da je AD ⊥ BC i BD ⊥ AC . dokaˇ zimo da je AD2 + BC 2 = BD2 + CA2 = CD2 + AB 2 . . pa je OAi = 3O′ Ei i prema tome polupreˇ cnik sfere λ jednak tre´ cini polupreˇ cnika sfere opisane oko tetraedra A1 A2 A3 A4 . D A C B Slika uz zadatak 65 Dokaz: Dokaˇ zimo najpre da su navedeni uslovi potrebni. pa je AB 2 − AC 2 = BD2 − CD2 . Kako je taˇ cka O′ srediˇ ste duˇ zi HH ′ . pa je T1 T2 T3 T4 tetraedar sliˇ can i u sliˇ cnom poloˇ zaju s tetraedrom A1 A2 A3 A4 u odnosu na taˇ cku T . HHi H ′ Ti . Ako su Ei taˇ cke duˇ zi HAi takve da je Ai Ei = 2Ei H . te i one pripadaju sferi λ. naime . Taˇ cke O i Ei su na stranicama OH i Ai H ′ ′ takve da je OO = 2O H i Ai Ei = 2Ei H . a upravna je na ivici AC . a uglovi Hi i Ti trapeza HH ′ Ti Hi pravi bi´ ce O′ Ti = O′ Hi . tj. prave Ai Hi se seku u taˇ cki H . O − T − O i HT = 3T H ′ . Zadatak 65: Dokazati da su potrebni i dovoljni uslovi pod kojima je tetraedar ABCD ortogonalan izraˇ zeni jednakostima AD2 + BC 2 = BD2 + CA2 = CD2 + AB 2 . H − T − H ′ i Ai T = 3T Ti . S obzirom da je tetraedar ABCD ortogonalan. bi´ ce srediˇ ste O′ sfere ′ ′ ′ λ taˇ cka duˇ zi OH takva da je OO = 2O H . HT = 3T H ′ sledi da je HAi H ′ Ti . Iz Ai − T − Ti . Stoga postoji ravan α koja sadrˇ zi ivicu AD.51 da se podnoˇ zja visina ortogonalnog tetraedra poklapaju sa ortocentrima odgovaraju´ cih pljosni. Prema zadatku 52. Kako je ravan α upravna na ivici BC .

Isto tako. Otuda je AD2 + BC 2 = BD2 + CA2 = CD2 + AB 2 . pa su taˇ cke A i D u nekoj ravni α upravnoj na ivici BC . pa je AB 2 − BC 2 = AD2 − CD2 . Stoga je BD ⊥ AC . naime. i prema tome AB 2 + CD2 = BC 2 + AD2 . B . Zadatak 66: Ako su A′ . B ′ . razlika kvadrata odstojanja svake taˇ cke ravni β od taˇ caka A i C je stalna. dokazati da je ravan π ′ odredena taˇ ckama A′ . C ′ uporedna sa ravni π koja u temenu D dodiruje sferu opisanu oko tetraedra ABCD. iz jednakosti AD2 + BC 2 = AB 2 + CD2 sledi da je AB 2 − BC 2 = AD2 − CD2 . C . S obzirom da je BD2 + AC 2 = CD2 + AB 2 bi´ ce AB 2 − AC 2 = BD2 − CD2 . Isto tako. C ′ taˇ cke u kojima ivice AD. Otuda sledi da je tetraedar ABCD ortogonalan. Stoga je AD ⊥ BC . . pa su B i D u nekoj ravni β upravnoj na ivici AC . dokaˇ zimo da iz jednakosti AD2 + BC 2 = BD2 + CA2 = CD2 + AB 2 sledi da je tetraedar ABCD ortogonalan. B ′ . BD.52 i prema tome BD2 + AC 2 = CD2 + AB 2 . CD tetraedra ABCD pripadaju izvesnoj sferi λ′ koja sadrˇ zi temena A. Sad dokaˇ zimo da su navedeni uslovi dovoljni.

D. . C ′′ taˇ cke u kojima ivice AD. pa je ∠ABB ′ ≡ ∠ABD. B ′ . S obzirom da ravan π dodiruje sferu λ u taˇ cki D i prava s dodiruje krug k u taˇ cki D. ona seˇ ce sfere λ i λ′ po krugovima k i k′ pri ˇ cemu k ⊂ A. CD ′ ′′ tetraedra ABCD prodiru dve sfere λ i λ koje sadrˇ ze temena A. r prave po kojima ravni ABD. B ′′ C ′′ q . B ′ C ′ q . Zadatak 67: Ako su A′ . a k′ ⊂ A. BD. pa je i s s′ . B. Kako su taˇ cke A. Na isti naˇ cin dokazuje se da i ravan BCD seˇ ce ravni π i π ′ po upravnim ′ ′ ′ ′ pravama t i t pri ˇ cemu t ⊂ D. te je A′ B ′ A′′ B ′′ . dokazuje se da je A′ B ′ p. B . Ako je S proizvoljna taˇ cka prave s one strane prave AD s koje nije B . Kako su uglovi ∠B ′ A′ D i ∠SDA′ naizmeniˇ cni i jednaki. Otud sleduje da su odgovaraju´ ce stranice trouglova A′ B ′ C ′ ′′ ′′ ′′ ′ ′ ′ ′′ i A B C medu sobom uporedne. pa je njegov spoljaˇ snji ugao kod temena A jednak unutraˇ snjem uglu kod temena ′ ′ ′ ′ B . D. B . ravan ABD ima sa ravni π zajedniˇ cku taˇ cku D. bi´ ce ∠ABD ≡ ∠SDA′ . ′ ′ Taˇ cka A je na polupravoj DA . B . a ′ ′ taˇ cke A i B unutraˇ snje taˇ cke duˇ zi AD i BD. ona seˇ ce ravni π i π ′ po pravama s i s′ . CAD seku ravan koja u temenu D dodiruje sferu λ opisanu oko tetraedra ABCD. B ′′ . B ′ C ′ B ′′ C ′′ . pa je ∠A B C ∼ ∠A B ′′ C ′′ . B . dokazati da su trouglovi A′ B ′ C ′ i A′′ B ′′ C ′′ sliˇ cni. bi´ ce ravni π ′ i π medu sobom uporedne. tj. BCD. C . a sa ravni π ′ zajedniˇ cke taˇ cke A′ i B ′ . A′ . Sem toga. Kako su ravni π i π ′ razliˇ cite. a ravni A′ B ′ C ′ i A′′ B ′′ C ′′ uporedne. Dokaz: Neka su p. Iz uporednosti odgovaraju´ cih stranica tih trouglova takode sleduje da su ravni A′ B ′ C ′ i A′′ B ′′ C ′′ medu sobom uporedne. B ′ na krugu k′ . B ′ . pri ˇ cemu s ⊂ D. C ′ i A′′ . bi´ ce kraci DS i A′ B ′ upravni.53 S D π A′ B A λ B ′ T π′ C′ C λ′ Slika uz zadatak 66 Dokaz: Ravan ABD ima sa sferom λ zajedniˇ cke taˇ cke A. prema tome. bi´ ce ˇ cetvorougao ABB ′ A′ tetivan i konve′ ksan. pa je ∠SDA ≡ ∠SDA . a s′ ⊂ A′ . C ′ A′ C ” A” . C ′′ A′′ r . ∠B A D = ∠ABB . a dve neparalelne prave s i t ravni π uporedne sa dvema pravama s′ i t′ ravni π ′ . Otuda je ∠B ′ A′ D = ∠SDA′ . B. A′ .A . prema tome. Taˇ cka D je na polupravoj BB . C . Kao u prethodnom primeru. B . q . a sa sferom λ′ za′ ′ jedniˇ cke taˇ cke A. C ′ A′ r i A′′ B ′′ p. a t ⊂ B . B ′ .

BD. Stoga je ∠DP Q = ∠AP ′ Q′ .54 q p π r A′′ A′ A B D C ′′ B ′′ C′ B′ C Slika uz zadatak 67 Zadatak 68: Ako su P . AB . Triedri s temenima P i P ‘ . Q′ . AC prodiru proizvoljnu sferu λ koja sadrˇ zi temena B . B . Isto tako je ′ ′ ∠DP R = ∠AP R . dokazati da su trouglovi P QR i P ′ Q′ R′ sliˇ cni. a ivicama P D. D R P P ′ C Q R′ A Q′ B Slika uz zadatak 68 Dokaz: Dokaˇ zimo najpre da su uglovi kod temena P i P ′ trouglova P QR i P ′ Q′ R′ jednaki. C . te su im spoljaˇ snji uglovi DP Q i AP ′ Q′ jednaki istom naspramnom unutraˇ snjem uglu. P Q. C a P ′ . Q. CD tetraedra ABCD prodiru proizvoljnu sferu λ koja sadrˇ zi temena A. D. pa su isti podudarni. P ′ R′ imaju jednaka po dva iviˇ cna ugla i diedri zahva´ ceni njima. da je ∠RP Q = ∠R′ P ′ Q′ . odakle sleduje da su i tre´ ci iviˇ cni uglovi jednaki. P ′ Q′ . P R i P ′ A. R′ taˇ cke u kojima ivice ′ AD. S obzirom na date pretpostavke neposredno zakljuˇ cujemo da su ˇ cetvorouglovi ′ ′ ABQP i BDP Q konveksni i tetivni. tj. Kako je ∠DP Q ∼ ∠DBA i ∠DP R ∼ ∠DCA. bi´ ce P Q : P D :: AB : BD i P R : P D :: AC : CD. . R taˇ cke u kojima ivice AD.

S obzirom da je kod trouglova ∠QP R = ∠Q′ P ′ R′ bi´ ce ∠P QR ∼ ∠P ′ Q′ R′ . Isto tako je P ′ Q′ : P ′ R′ :: (AB : CD) : (AC : BD).55 i prema tome. pri ˇ cemu krugovi k i k′ pripadaju jednoj sferi. i P Q : P R :: P ′ Q′ : P ′ R′ . P Q : P R :: (AB : CD) : (AC : BD). . dokazati da je presek svake ravni π ′ uporedne s ravni π koja u taˇ cki S dodiruje sferu opisanu oko te ′ kupe s omotaˇ cem te kupe krug k . Iz poslednjih dveju proporcija nalazimo da je P Q : P R :: P ′ Q′ : P ′ R′ . S π k k′ Slika uz zadatke 69 i 70 Zadatak 70: Ako je kruˇ zna povrˇ s (k) osnova i taˇ cka S vrh neke kupe. dokazati da je presek svake sfere koja sadrˇ zi rub osnove te kupe s njenim omotaˇ cem krug ˇ cija je ravan uporedna s ravni koja u taˇ cki S dodiruje sferu opisanu oko te kupe. Zadatak 69: Ako je kruˇ zna povrˇ s (k) osnova i taˇ cka S vrh jedne kupe.

to je upisana sfera tetraedra. DA prostornog ˇ cetvorougla ABCD dodiruju izvesnu sferu λ pripadaju jednoj ravni. R sfere λ ne pripadaju jednoj pravoj. s4 S2 S1 s2 s1 s3 Slika uz zadatak 71 sta svih sfera koje dodiruju ravni odredene pljosnima ABC . koje dodiruju ravni odredene pljosnima tetraedra ABCD. u opˇ stem sluˇ caju postoji osam sfera. Neka od pravih s1 . sedam ili osam sfera koje dodiruju ravni odredene pljosnima jednog tetraedra. s3 . po jedna sfera nalazi se u svakom od zarubljenih rogljeva. R. S u kojima stranice AB . dokaˇ zimo da i taˇ cka S pripada toj ravni. Zadatak 72: Dokazati da taˇ cke P . s3 . ˇ sto je nemogu´ ce. ACD. Q.56 Zadatak 71: Dokazati da u opˇ stem sluˇ caju postoji osam sfera koje dodiruju ravni odredene pljosnima jednog tetraedra. s2 . . to su spolja upisane sfere drugoga reda nekog tetraedra. to su spolja upisane sfere prvog reda. Q. Dokaz: Tri razne taˇ cke P . Dokaz: Skup srediˇ ADB tetraedra ABCD su ˇ cetiri prave. Otuda sleduje da moˇ ze postojati pet. ˇ sest. Stoga taˇ cke P . Zaista. Obeleˇ zimo ih sa s1 . ukoliko postoje. prema tome. svaka od njih je srediˇ ste sfere koja dodiruje ravni svih pljosni tog tetraedra. Svaka od tih taˇ caka jednako je udaljena od ravni svih pljosni tetraedra. CD. R odreduju izvesnu ravan π . Te ˇ cetiri prave sustiˇ cu simetralne ravni τ1 i τ2 diedara odredenih ravnima pljosni ABC i BCD. s4 moˇ ze da bude uporedna s jednom od ravni τ1 i τ2 . Napomena: Ravni odredene pljosnima tetraedra razlaˇ zu prostor na petnaest delova i to na: 1 tetraedar. Q. u osam taˇ caka. i najzad ostale tri sfere. nalaze se po jedna u krovovima. ako bi one bile na jednoj pravoj imala bi ta prava sa sferom λ tri zajedniˇ cke taˇ cke. u opˇ stem sluˇ caju. Jedna od pomenutih sfera nalazi se u gamom tetraedru. 4 zarubljena roglja i 6 krovova. BC . s4 . no takvih pravih moˇ ze biti najviˇ se tri. Stoga. 4 roglja. s2 .

pa su taˇ cke A i D s raznih strana ravni π . pa su nagibi tih duˇ zi prema ravni π jednaki. taˇ cka C s one strane ravni π s koje nije B . Zaista. nagib duˇ zi ‘ ′ AS prema ravni π je ve´ ci od nagiba duˇ zi DS prema ravni π . Ta’cke A. R. taˇ cka D s one strane ravni π s koje nije C . . S ′ . pa su nagibi tih duˇ zi prema ravni π jednaki. Dakle. a zatim da se prodorna taˇ cka poklapa s taˇ ckom S . te s obzirom na DR=DS imamo DR<DS ′ . pa bi sve taˇ cke te stranice bile u ravni π . pa bi sve taˇ cke te stranice bile u ravni π . R. Tada bi dve taˇ cke B i Q stranice BC pripadale ravni π . imala bi stranica AB dve taˇ cke A i P zajedniˇ cke s pravom π . pa su nagibi duˇ zi CR i DR prema ravni π jednaki. prema tome bi´ ce S ′ S . pa bi sve taˇ cke te stranice bile u ravni π . Zadatak 73: Odrediti potrebne i dovoljne uslove pod kojima postoji sfera koja dodiruje svih ˇ sest ivica tetraedra. Pretpostavimo da je A − S − S . D pripadaju istoj pravoj. pa su nagibi duˇ zi AP i BP prema ravni π jednaki. Stoga je taˇ cka A izvan ravni π . teme A bilo u ravni π . Najzad. ˇ sto je suprotno pretpostavci. jer taˇ cke A. S pripadaju jednoj ravni. Zatim su taˇ cke C . Otud sleduje da taˇ cke P . ako bi neko teme tog ˇ cetvorougla. pa su nagibi duˇ zi BQ i CQ prema ravni π jednaki. Q. pa je A − S ′ − S ′ ′ ′ ili S − S − D ili S S . Zatim bi dve taˇ cke C i R stranice CD pripadale ravni π . bio bi ˇ cetvorougao ABCD ravan. Istim postupkom dokazuje se da nije ni S − S ′ − D. Zatim su taˇ cke B . npr. pa je AS ′ <AP . i prema tome nagib duˇ zi AP prema ravni π manji od nagiba duˇ zi AS ′ prema ravni π . Dakle. ˇ sto je nemogu´ ce. pa je nagib duˇ zi DR prema ravni π ve´ ci od nagiba duˇ zi DS ′ prema ravni π . no krajevi P i Q jednakih duˇ zi BP i BQ pripadaju ravni π . Q. dve taˇ cke D i A stranice AD pripadale ravni π .57 D R C S S′ Q P A Slika uz zadatak 72 B U tom cilju dokaˇ zimo najpre da stranica AD prodire ravan π . P . Otud sleduje da duˇ z AD prodire ′ ′ ravan π u izvesnoj taˇ cki S . U tom sluˇ caju je AS ′ <AS i AS =AP . Stoga nije A − S ′ − S . Obe taˇ cke S i S su medu taˇ ckama A i D. Nijedno teme ˇ cetvorougla ABCD ne pripada ravni π . no krajevi Q i R jednakih duˇ zi CQ i CR pripadaju ravni π . taˇ cka B s one strane ravni π s koje nije A. B su na istoj pravoj. pa bi sve taˇ cke te stranice bile u ravni π . Iz A − S ′ − S i A − S − D nalazimo da je DS<DS ′ . D na jednoj pravoj. C na jednoj pravoj.

BD. Q′ . Q. naime. pretpostavljaju´ ci da su zbirovi naspramnih ivica tetraedra ABCD medu sobom jednaki. potrebno je da zbirovi naspramnih ivica tog tetraedra budu medu sobom jednaki. Otuda je AB + CD = AR + RB + CR′ + R′ D = AP ′ + P ′ D + BP + P C = AD + BC. P ′ . Dokaˇ zimo da je taj uslov i dovoljan. Isto tako je AB + CD = AC + BD. AR odseˇ cci na tangentama kroz taˇ cku A na sferu σ . CD. Iz jednakosti AD + BC = BD + CA sledi da je AB + AC − BC = AB + AD − BD. CA. obeleˇ zimo sa P . AQ′ . imamo da je AR = 1 1 (AB + AC − BC ) i AR′ = (AB + AD − BD). AD. da bi postojala sfera koja dodiruje svih ˇ sest ivica tetraedra. DP ′ = DQ′ = DR′ .58 Dokaz: Pretpostavimo da postoji sfera σ koja dodiruje svih ˇ sest ivica tetraedra ABCD. dokaˇ zimo da postoji sfera koja dodiruje sve njegove ivice. 2 2 . BC . D P′ Q A Q′ R R′ C P B Slika uz zadatatk 73 Stoga. R. R′ dodirne taˇ cke te sfere s ivicama AB . Isto tako je BP = BQ′ = BR. S obzirom da su duˇ zi AP ′ . CP = CQ = CR′ . pa je AB + CD = BC + AD = AC + BD. Ako sa R i R′ obeleˇ zimo taˇ cke u kojima krugovi upisani u trouglove ABC i ABD dodiruju stranicu AB . imamo da je AP ′ = AQ = AR.

BD. CD tetraedra ABCD. BP = BQ′ = BR. prema tome. oni odreduju neku sferu σ . . P .P ′ . Otuda je AD − BC = DP ′ − AP ′ − BP − CP = DQ′ − BQ′ − AQ − CQ = BD − AC. da bi postojala sfera koja dodiruje tri ivice i produˇ zenja ostalih triju ivica tetraedra.R′ .R.Q. Q. zenja ivica Dokaz: Pretpostavimo da neka sfera σ dodiruje ivice BC . Ta sfera dodiruje pet ivica BC . pa je stav dokazan. krugovi upisani u trouglove ABC i ABD dodiruju stranicu AB u istoj taˇ cki R. CA. prema tome. CD taˇ cke P . CP = CQ = CR′ . D Q A R P′ B Q′ P C R′ Slika uz zadatak 74 Kao u prethodnom zadatku. Stoga. CA.59 pa je AR = AR′ .AD. duˇ z CD dodiruje taj krug. Otuda sledi da se taj krug poklapa s upisanim krugom trougla BCD. BD. Q .P ′ . R.CA. AD. Zadatak 74: Odrediti potrebne i dovoljne uslove pod kojima postoji sfera koja dodiruje tri ivice tetraedra i produˇ zenja ostalih triju ivica. S obzirom da krugovi P QR i P ′ Q′ R upisani u trouglove ABC i ABD dodiruju pravu AB u istoj taˇ cki. BC . DP ′ = DB ′ = DC ′ . AB i produˇ ′ ′ ′ AD. dakle i sferu σ u taˇ cki R′ . Na taj naˇ cin dobijamo na ivicama AB . Stoga sfera σ dodiruje dve ivice tetraedra. Sfera σ dodiruje ′ ivice BC i BD u taˇ ckama P i Q .BD tetraedra ABCD u taˇ ckama P . imamo da je AP ′ = AQ = AR.Q. Stoga su taˇ cke R i R′ istovetne. prema tome.AB . R . potrebno je da razlike naspramnih ivica tog tetraedra budu medu sobom jednake. ona seˇ ce pljosan BCD po krugu koji u ′ taˇ ckama P i Q dodiruje stranice BC i BD trougla BCD.R. respektivno u taˇ ckama P .Q′ . Isto tako je AD − BC = CD − AB.Q′ . Na isti naˇ cin dokazuje se da i krugovi upisani u bilo koje druge dve pljosni tetraedra dodiruju zajedniˇ cku stranicu tih pljosni u istoj taˇ cki.

QQ . odnosno produˇ zenja ivica tetraedra. dokazati da je zbir diedara koji odgovaraju pravim dvema naspramnim ivicama jednak zbiru diedara koji odgovaraju drugim dvema naspramnim ivicama tog tetraedra. RR seku se u jednoj taˇ cki. Zadatak 75: Dokazati da se prave koje spajaju dodirne taˇ cke sfere s naspramnim ivicama tetraedra seku u jednoj taˇ cki. Na isti naˇ cin dokazujemo da i prava RR′ seˇ ce prave P P ′ i QQ′ . P ′ .60 Na analogan naˇ cin kao u prethodnom zadatku dokazuje se da je ovaj uslov i dovoljan. P ′ . Prema zadatku 72. AD. D P′ B′ C′ A R B Slika uz zadatak 76 Q′ Q O D′ P A′ C Ako su R i R′ taˇ cke u kojima krugovi ABC i ABD dodiruju stranicu AB . te se ′ ′ prave P P i QQ seku. Iz jednakosti AD + BC = BD + CA sledi da je AB + AC − BC = AB + AD − BD. AD. prave P P . CA. R. Zadatak 76: Ako je zbir dveju naspramnih ivica jednak zbiru drugih dveju naspramnih ivica tetraedra. Dokaz: Neka je kod tetraedra ABCD zbir naspramnih ivica BC i AD jednak zbiru naspramnih ivica CA i BD. Dokaz: Neka su P . R′ taˇ cke u kojima poluupisana sfera ω dodiruje ivice BC . Q. CA. ′ ′ ′ ′ S obzirom da prava RR ne pripada ravni π . Pri tome je ˇ cetvorougao P QP ′ Q′ konveksan. Q′ u kojima stranice BC . DB prostornog ˇ cetvorougla BCAD dodiruju sferu ω pripadaju izvesnoj ravni π . Napomena: Postoji najviˇ se pet sfera koje dodiruju ivice. taˇ cke P. AB . BD. imamo da je AR = 1 1 (AB + AC − BC ) i AR′ = (AB + AD − BD). 2 2 . Q′ . Q. CD tetraedra ABCD. Te sfere nazivamo poluupisanim sferama tetraedra.

Zadatak 77: Ako su sve pljosni heksaedra tetivni ˇ cetvorouglovi. △OP ′ B ∼ = △OQB ′ . Q. dokazati da njegova temena pripadaju jednoj sferi. te pripadaju jednoj sferi ω koja dodiruje ivice BC. ∠A′ P O = ∠A′ Q′ O. C ′ . bi´ ce ∠OQD′ = ∠OP D′ . krugovi upisani u trouglove ABC i ABD dodiruju stranicu AB u istoj taˇ cki R. CA. ∠C ′ Q′ O = ∠C ′ P ′ O. CDA. ABC . sa S i S1 srediˇ sta tih krugova. pa je ∠B ′ P ′ C ′ + ∠A′ P D′ = ∠C ′ Q′ A′ + ∠B ′ OD′ . Otuda sledi da su taˇ cke R i R′ istovetne. D′ njene upravne projekcije na pljosnima BCD. a sa n i n1 prave kroz S i S1 upravne na .61 pa je AR = AR′ . prema tome. P ′ . imamo da je ∠B ′ P ′ C ′ + ∠A′ P D′ = ∠B ′ P ′ O + ∠OP ′ C + ∠A′ P O + ∠OP D′ ∠C ′ Q′ A′ + ∠B ′ OD′ = ∠C ′ Q′ O + ∠OQ′ A′ + ∠B ′ QO + ∠OQD′ S obzirom da je △OQD ∼ = △OP D′ . DAB. (1) (2) △OQ′ C ′ ∼ = △OP ′ C ′ . Q′ . Stoga je i zbir diedara koji odgovaraju naspramnim ivicama AD i BC jednak zbiru diedara koji odgovaraju naspramnim ivicama BD i AC . Obeleˇ zimo sa k i k1 krugove opisane oko pljosni ABCD i ABB1 A1 . △OP A ∼ = △OQ′ A′ . Otuda sledi da su desne strane jednakosti (1) i (2) medu sobom jednake. A1 D1 B1 C1 O S2 S D S1 A B C Slika uz zadatak 77 Dokaz: Neka je ABCDA1 B1 C1 D1 heksaedar kome su sve pljosni tetivni ˇ cetvorouglovi. BD u izvesnim taˇ ckama P. AD. B ′ . Ako obeleˇ zimo sa O srediˇ ste sfere ω i sa A′ . ∠B ′ P ′ O = ∠OQB ′ .

C . Saglasno pretpostavci. bi´ ce OA : OB = OB ′ : OA′ . B . Dakle. a C i D podnoˇ zja upravnih iz taˇ caka A i B na ravnima β i α. obe prave n i n1 pripadaju simetralnoj ravni duˇ zi AB . BC . S obzirom da je OA · OA′ = OB · OB ′ . B1 . te postoji krug k2 koji sadrˇ zi njegova temena.62 ravnima krugova k i k1 . A1 . A1 A. postoji sfera ω kojoj je srediˇ ste O. Isto tako. prava n2 seˇ ce n i n1 u taˇ cki O. Neka je S2 srediˇ ste toga kruga. Najpre dokaˇ zimo da se prave n i n1 seku u taˇ cki koja je jednako udaljena od temena A. S obzirom da je OC = OC1 . A1 pa je prava n1 presek simetralnih ravni duˇ zi AB . CD. Dokaˇ zimo da i taˇ cke C1 .D1 pripadaju sferi ω . B . Sad se istim postupkom dokazuje da prava n2 seˇ ce obe prave n i n1 . Zadatak 78: Ako su α i β polarne ravni dveju taˇ caka A i B u odnosu na sferu σ (O. D. B . D. prema tome. B1 A1 . D pa je prava n presek simetralnih ravni duˇ zi AB . Ta taˇ cka jednako je udaljena od taˇ caka A. DA. A1 . (Salmonova teorema). a sa A1 i B1 upravne projekcije taˇ caka A i B na pravama OB i OA. B . C . taˇ cke prave n1 jednako su udaljene od temena A. te s obzirom da su upravne na ravnima krugova k i k1 koje se seku po pravoj AB . bice i C1 taˇ cka sfere ω . a ne pripada simetralnoj ravni duˇ zi AB u kojoj se nalaze n i n1 . a koja sadrˇ zi pomenutih ˇ sest taˇ caka. Iz sliˇ cnosti trouglova OAA1 i OBB1 sledi da je OA : OB = OA1 : OB1 (2) (1) . B′ C B A1 O A B1 A′ D Slika uz zadatak 78 Dokaz: Obeleˇ zimo sa A′ i B ′ taˇ cke u kojima prave OA i OB prodiru ravni α i β . a n2 prava kroz S2 upravna na ravni kruga k2 . Taˇ cke prave n jednako su udaljene od temena A. B1 . C . Tim je stav dokazan. one se seku i medu sobom u nekoj taˇ cki O. dokazati da je OA : AC = OB : BD. B1 . ˇ cetvorougao BCC1 B1 je tetivan. r ). Istim postupkom dokazuje se da taˇ cka D1 pripada sferi ω . BB1 . Kako prava n2 seˇ ce prave n i n1 .

. tj. Zadatak 79: Dokazati da je skup svih taˇ caka kojima su potencije u odnosu na dve date sfere medu sobom jednake. a sa r1 i r2 polupreˇ cnike dveju sfera σ1 i Dokaz: Ako obeleˇ σ2 . P D1 D2 O1 σ1 π O2 σ2 Slika uz zadatak 79 zimo sa O1 i O2 srediˇ sta. tj. pa su sve taˇ cke s jednakim potencijama u odnosu na sfere σ1 i σ2 u izvesnoj ravni π koja je upravna na pravoj O1 O2 . bi´ ce 2 2 O1 P 2 − r1 = O2 P 2 − r2 . i sa P taˇ cku ˇ cije su potencije u odnosu na sfere σ1 i σ2 medju sobom jednake. Obrnuto. 2 2 O1 P 2 − O2 P 2 = r1 − r2 . Iz ove jednakosti sledi da je razlika kvadrata duˇ zi O1 P i O2 P stalna. Stoga. Zadatak 80: Dokazati da je razlika potencija neke taˇ cke P u odnosu na dve date sfere ω1 i ω2 jednaka dvostrukom proizvodu duˇ zi koja spaja srediˇ sta tih sfera i odstojanja taˇ cke P od radikalne ravni tih dveju sfera. pa su potencije taˇ cke P ′ u odnosu na sfere σ1 i σ2 medu sobom jednake.63 Iz dobijenih jednakosti (1) i (2) nalazimo da je OA : OB = (OA1 − OB ′ ) : (OB1 − OA′ ) = A1 B ′ : B1 A′ = AC : BD. bice 2 2 O1 P ′2 − O2 P ′2 = r1 − r2 . ravan upravna na pravoj koja je odredena srediˇ stima tih dveju sfera. 2 2 O1 P ′2 − r1 = O2 P ′2 − r2 . skup svih taˇ caka ˇ cije su potencije u odnosu na sfere σ1 i σ2 jednake je izvesna ravan upravna na pravoj O1 O2 . ako je P ′ bilo koja taˇ cka ravni π .

Dokaz: S obzirom da razlika potencija neke taˇ cke u odnosu na dve sfere ω1 i ω2 zavisi samo od odstojanja te taˇ cke od radikalne ravni tih sfera. O3 srediˇ sta triju sfera ω1 .64 Q P O1 O R O2 ω2 ω1 π Slika uz zadatak 80 sta. O2 . ω1 i ω2 . pa su potencije te taˇ cke jednake i u odnosu na sfere ω1 i ω2 . pa se radikalne ravni π1 . Zadatak 82: Dokazati da se radikalne ravni triju sfera s nekolinearnim srediˇ stima seku po jednoj pravoj. dokazati da su radikalne ravni tih sfera medu sobom uporedne ili istovetne. π3 pomenutih = (O1 R2 − O2 R2 ) − (O1 O2 − O2 O2 ) . ω3 i ω1 . bilo koja taˇ cka prave s ima jednake potencije kako u odnosu na sfere ω2 i ω3 . tako i u odnosu na sfere ω3 i ω1 . Ako su srediˇ sta triju sfera kolinearne taˇ cke. pa se i ravni π1 i π2 upravne na njima seku po nekoj pravoj s. Dokaz: Neka su O1 . prave O2 O3 i O3 O1 se seku. ω2 . O3 nisu kolinearne. ω3 . π2 . Prema tome. ravan uporedna s radikalnom ravni tih dveju sfera. Ako taˇ cke O1 . Zadatak 81: Dokazati da je skup svih taˇ caka prostora kojima je razlika potencija. Dokaz: Ako su O1 i O2 srediˇ a Q i R podnoˇ zja upravnih iz taˇ cke P na ravni π i pravoj O1 O2 i O taˇ cka u kojoj prava O1 O2 prodire ravan π . π2 . r1 i r2 polupreˇ cnici i π radikalna ravan sfera ω1 i ω2 . π3 radikalne ravni sfera ω2 i ω3 . u odnosu na dve sfere ω1 i ω2 stalna. a π1 . imamo da je 2 2 2 2 (O1 P 2 − r1 ) − (O2 P 2 − r2 ) = (O1 P 2 − O2 P 2 ) − (r1 − r2 ) = (O1 R + RO2 )(O1 R − RO2 ) − (O1 O + OO2 )(O1 O − OO2 ) = O1 O2 [(O1 R − O1 O) + (OO2 − RO2 )] = O1 O2 (OR + OR) = 2O1 O2 · OR = 2O1 O2 · P Q. Otuda sledi da ta taˇ cka pripada i ravni π3 . radikalnoj osi tih triju sfera. O2 . skup svih taˇ caka prostora kojima je razlika potencija u odnosu na dve sfere ω1 i ω2 stalna je ravan uporedna sa radikalnom ravni tih dveju sfera.

Stoga se. O4 ne pripadaju jednoj pravoj. ili se dve odnosno sve tri poklapaju. radikalne ravni π1 . ω3 . ω2 . ω2 . ω1 . s3 . s2 pripadaju radikalnoj pravoj sfera ω3 . ω4 . a upravne su na ravnima O2 O3 O4 i O3 O4 O1 koje se seku. ω4 . ω2 . Dokaz: Ako su ω1 . π3 tih sfera upravne su na toj pravoj. OA · OB A′ A O B B′ σ Slika uz zadatak 84 Dokaz: Iz jednakosti uglova AOB i B ′ O′ A′ i iz jednakosti OA · OA′ = OB · OB ′ . ω2 . ω3 . Zadatak 84: Ako su A. ω1 . ω2 . ω4 . radikalnoj osi tih triju sfera. Pri tome. O2 . tj. taˇ cka S ima jednake potencije u odnosu na sfere ω1 . Otuda sledi da taˇ cka S pripada svim pravama s1 . s4 i svim radikalnim ravnima sfera ω1 . ω3 . Radikalne ose s1 . ω4 seku u jednoj taˇ cki. OA : OB = OB ′ : OA′ . dokazati da je: r2 A′ B ′ = AB · . s2 . π2 . Ako su srediˇ sta O1 . B ′ dva para inverznih taˇ caka u odnosu na sferu σ (O. s4 radikalne ose sfera ω2 . ω4 ˇ cetiri sfere sa nekomplanarnim srediˇ stima O1 . s2 seku u nekoj taˇ cki S . radikalnom srediˇ stu tih sfera. pa se i prave s1 . ω3 s nekolinearnim srediˇ stima seku po jednoj pravoj. ω3 . prema prethodnom zadatku. r ). ω2 . ω3 . ω2 .65 sfera ω1 . O3 . radikalne ravni bilo kojih triju od sfera ω1 . ω2 . pa se sve radikalne ose kao i sve radikalne ravni sfera ω1 . O3 . A′ i B . s3 . O2 . ω1 . O3 sfera ω1 .O3 . ω4 .O4 seku u jednoj taˇ cki . one su medu sobom uporedne. s2 . ω3 . ω2 . ω4 seku po jednoj pravoj radikalnoj osi tih triju sfera.O2 . ω4 . ω3 na jednoj pravoj. cetiri sfera sa nekim planarnim srediˇ stima Zadatak 83: Dokazati da se radikalne ravni ˇ O1 . ω4 . prema tome. O4 i nikoje tri nisu od taˇ caka O1 . ω3 . O2 . ω3 . radikalnom srediˇ stu tih sfera. Obeleˇ zimo sa s1 .

r ) takode ravan lik ili sfera. Sem toga je ∠AOP = ∠P ′ O′ A′ . sa P proizvoljnu taˇ cku ′ ′ ravni α. S obzirom da je ∠OAP prav. Obrnuto. . pa je inverzan lik ravni α u odnosu na sferu σ ta ista ravan. Ako obeleˇ zimo sa A podnoˇ zje upravne iz taˇ cke O na ravni α. pa je OA : OB = OP ′ : OA′ . A′ B ′ = AB · OB ′ OA P α′ ρ O Q ′ P′ α A ′ A Q Slika uz zadatak 85 Dokaz: Ako ravan α sadrˇ zi srediˇ ste O sfere σ . Stoga je taˇ cka P ′ na sferi α′ kojoj je duˇ z OA′ preˇ cnik. a sa A i P taˇ cke inverzne taˇ ckama A i P u odnosu na sferu σ . Sada pretpostavimo da ravan α ne sadrˇ zi srediˇ ste O sfere σ . imamo da je OA · OA′ = OP · OP ′ . prema tome da li ravan α sadrˇ zi ili ne sadrˇ zi srediˇ ste sfere σ . ako je Q′ bilo koja taˇ cka sfere α′ . i njemu jednak ∠OP ′ A′ je prav. saglasno definiciji . pa je △OAP ∼ △OP ′ A′ i prema tome ∠OAP = ∠OP ′ A′ . a Q taˇ cka u ′ kojoj prava OQ seˇ ce ravan α . i obrnuto. OA · OB Zadatak 85: Dokazati da je inverzan lik ravan α u odnosu na sferu σ (O. svakoj taˇ cki P ravni α odgovara taˇ cka P ′ koja takode pripada ravni α.66 sledi da je △AOB ∼ △B ′ O′ A′ . svaka taˇ cka Q′ ravni α je inverzna nekoj taˇ cki Q te iste ravni. imamo da je ∠OAQ = ∠OQ′ A′ i ∠AOQ = ∠Q′ OA′ . pa je AB : A′ B ′ = OA : OB ′ Otuda je A′ B ′ = AB · i prema tome r2 .

Otuda sledi da inverzne taˇ cke svih taˇ caka ′ ′ sfere ω pripadaju ravni ω koja je u taˇ cki A upravna na pravoj OA. Obrnuto. i ∠AQO = ∠Q′ A′ O. i prema tome ∠AP O = ∠P ′ A′ O. Otuda je OA : OQ′ = OQ : OA′ . r ) ravan ili sfera . Prema tome. Otuda je OA : OQ = OQ′ : OA′ . inverzan lik ravni α koja ne sadrˇ zi srediˇ ste O inverzije je sfera α kojoj je duˇ z OA′ preˇ cnik. OA · OA′ = OQ · OQ′ . S obzirom da je ugao AOP prav . tj. prema tome da li sfera ω sadrˇ zi ili ne sadrˇ zi srediˇ ste sfere σ . tj. imamo da je ∠AOQ = ∠Q′ OA′ pa je △AOQ ∼ △Q′ OA′ . Zadatak 86: Dokazati da je inverzan lik sfere ω u odnosu na neku sferu σ (O. . imamo da je OA · OA′ = OP · OP ′ i ∠AOP = ∠P ′ OA′ . pa je △AOP ∼ △P ′ OA′ . i njemu jednak ugao P ′ A′ O je prav. a sa A i P ′ taˇ cke inverzne s taˇ ckama A i P u odnisu na sferu σ . OA · OA′ = OQ · OQ′ . Ako ′ obeleˇ zimo sa OA preˇ cnik i sa P proizvoljnu taˇ cku sfere ω . P′ σ ω P O Q Q ′′ P ′′ S′ ω′ Q′ Slika uz zadatak 86 Dokaz: Analizirajmo najpre sluˇ caj kada sfera ω sadrˇ zi srediˇ ste O sfere σ . ako je Q′ ′ proizvoljna taˇ cka ravni ω i Q taˇ cka u kojoj prava OQ′ seˇ ce sferu ω . pa je taˇ cka Q′ inverzna sa taˇ ckom Q u odnosu na sferu σ .67 pa je △OAQ ∼ △OQ′ A′ .

Sad pretpostavimo da sfera ω ne sadrˇ zi srediˇ ste O sfere σ . Stoga je OP ′ : OP ′′ = r 2 : t2 . BCD. CAD sadrˇ ze srediˇ sta D te inverzije. B . a P njena inverzna taˇ cka u odnosu na sferu σ i P ′′ druga zajedniˇ cka taˇ cka prave OP sa sferom. sa ω bilo koju sferu kojoj je srediˇ ste D. D ω A′ B ′ C′ A B C Slika uz zadatak 87 Dokaz: Obeleˇ zimo sa ABCD proizvoljan tetraedar. C ′ taˇ cke inverzne taˇ ckama A. S obzirom da krugovi ABD. Stoga je taˇ cka Q′ inverzna s taˇ ckom Q u odnosu na sferu σ . Prema tome. Zadatak 87: Dokazati da je ugao pod kojim se seku krugovi opisani oko dveju pljosni tetraedra jednak sa uglom pod kojim se seku krugovi opisani oko druge dve pljosni tog tetraedra. a sa A′ . imamo da je OQ′ : OQ′′ = r 2 : t2 pa je OQ · OQ′ = r 2 .68 pa je taˇ cka Q′ inverzna s taˇ ckom Q u odnosu na sferu σ . inverzan lik sfere ω koja sadrˇ zi taˇ cku O u odnosu na sferu σ je ravan ω ′ koja je u taˇ cki A′ upravna na pravoj OA. inverzan lik sfere koja ne sadrˇ zi srediˇ ste inverzije je takodje sfera. Prema tome. pa se inverzne taˇ cke svih taˇ caka sfere ω u odnosu na sferu σ nalaze na izvesnoj sferi ω ′ koja je homotetiˇ cna sa sferom u odnosu na taˇ cku O. njima inverzni . imamo da je OP · OP ′ = r 2 i OP · OP ′′ = t2 gde je t2 potencija taˇ cke O u odnosu na sferu ω . B ′ . ako je Q′ bilo koja taˇ cka ′ ′′ sfere ω . Obrnuto. ′ Ako je P proizvoljna taˇ cka sfere ω . i OQ · OQ′′ = t2 . C u odnosu na sferu ω . Q njoj hipotetiˇ cna taˇ cka na sferi ω i Q druga zajedniˇ cka taˇ cka prave OQ′′ sa sferom ω .

na primer T . ugao pod kojim se seku krugovi ABC i ABD jednak je uglu pod kojim se seku krug A′ B ′ C ′ i prava A′ B ′ . Ako je P proizvoljna taˇ cka kruga k razliˇ cita od S . a ugao pod kojim se seku krugovi BCD i CAD je jednak uglu pod kojim se seku prave B ′ C ′ i C ′ A′ .69 likovi su prave A′ B ′ . tj. Neka je V vrh te konusne povrˇ si. Kako je inverzno preslikavanje konformno. ako je Q′ proizvoljna taˇ cka kruga k′ . prema tome ona seˇ ce krug k u joˇ s nekoj taˇ cki Q. prema tome. Zadatak 88: Dokazati da je stereografska projekcija kruga k koji se nalazi na sferi σ prava ili krug. Ako je k mali krug sfere σ . Otuda sleduje da je stereografska projekcija kruga koji sadrˇ zi srediˇ ste S projektovanja prava linija. prava SV nije izvodnica te konusne povrˇ si. ona prodire ravan π u nekoj taˇ cki P ′ . S σ k O Q P Q′ T P′ π k′ Slika 1 uz zadatak 88 Dokaz: Analizirajmo najpre sluˇ caj kada krug k sadrˇ zi srediˇ ste S stereografskog projektovanja. prema tome da li krug k sadrˇ zi ili ne sadrˇ zi srediˇ ste tog stereografskog projektovanja. Obrnuto. dirka sfere σ u taˇ cki S . Stoga je taˇ cka Q′ stereografska projekcija izvesne taˇ cke Q kruga k. krug ABC ne sadrˇ zi taˇ cku D′ pa je njegov ′ ′ ′ lik takode krug A B C . pa je i ugao pod kojim se seku krugovi ABC i ABD jednak uglu pod koji se seku krugovi BCD i CAD. No ugao pod kojim se seku krug A′ B ′ C ′ i prava A′ B ′ jednak je uglu pod kojim se seku prave B ′ C ′ i C ′ A′ . dakle seku se po nekoj pravoj k′ koja sadrˇ zi taˇ cku P ′ . prema tome. ona projektuje taˇ cku S kruga k u beskrajno daleku taˇ cku prave k′ . Neka je π ravan koja je upravna na dijametru ST sfere σ u nekoj taˇ cki. postoji konusna povrˇ s koja dodiruje sferu σ po tom krugu. Dve razne ravni π i α imaju zajedniˇ cku taˇ cku P ′ . prava SP zahvata sa pravom ST oˇ star ugao. . B ′ C ′ . recimo T . Dirka kruga k u taˇ cki S uporedna je sa pravom k′ . dakle prodire tu ravan u nekoj taˇ cki V ′ . Stoga prava SV nije uporedna s ravni π . Otud sleduje da stereografske projekcije svih taˇ caka kruga k pripadaju pravoj k′ . Sad pretpostavimo da krug k ne sadrˇ zi srediˇ ste S projektovanja. a α ravan kruga k. Neka je π ravan koja je uporedna na dijametru ST sfere σ u nekoj taˇ cki. C ′ A′ . S obzirom da taˇ cka S nije na krugu k. Naprotiv. prava SQ′ je razliˇ cita od dirke kruga k u taˇ cki S .

70 S σ Q O k V P T P′ V′ π Slika 2 uz zadatak 88 k′ R Ako je P proizvoljna taˇ cka kruga k. . prema tome stereografsko projektovanje svih taˇ caka kruga k iz taˇ cke S na ravan π pripadaju izvesnom krugu k′ kome je srediˇ ste V ′ . pa je V ′ P ′ = V Q SV ′ SV ′ =VP . Pri tome je △RSP ∼ △V QP . pa je V Q = V P. ′ ∼ △SV P imamo da je S obzirom da je △SV ′ P1 1 ′ V ′ P1 : V P1 = SV ′ : SV. imamo da je V ′ P : V Q = SV ′ : SV. a sa R taˇ cku u kojoj prava kroz S uporedna s pravom V Q seˇ ce pravu V P . Obeleˇ zimo sa Q taˇ cku u kojoj prava kroz taˇ cku V uporedna s pravom V ′ P ′ ′ seˇ ce pravu SP . SV ′ bilo koja taˇ ′ ne dodiruje sferu σ u taˇ Obrnuto. Duˇ zi RS i RP su jednake kao odseˇ cci na tangentama sfere σ . pa je RS : RP = V Q : V P. prema tome. a prava SP1 cki S . Obeleˇ zimo sa Q1 taˇ cku u kojoj prava kroz taˇ cku V uporedna sa pravom V ′ P1 ′ seˇ ce pravu SP1 . ako je P1 cka kruga k′ . SV SV Iz ove jednakosti sleduje da duˇ z V ′ P ′ ne zavisi od izbora taˇ cke P na krugu k. Dokaˇ zimo da je prava P1 taˇ cka ′ kruga k. ona prodire tu sferu u nekoj taˇ cki P1 . a polupreˇ cnik r′ = V P SV ′ . Kako je △SV ′ P ′ ∼ △SV Q. iz istih razloga prava SP prodire ravan π u nekoj ′ taˇ cki P .

prava SP1 ne dodiruje sferu σ u taˇ cki S . ona prodire istu u nekoj taˇ cki P1 . . Pri tome je ′ △P1 R1 S ∼ △P1 Q1 P1 ′ ′ i △P1 Q1 P1 ∼ △SV ′ P1 . a polupreˇ cnik jednak duˇ zi ′ ′ ′ ′ SV . Pri tome je △RSP ∼ △QP ′ P . Duˇ zi P R i RS su jednake kao odseˇ cci na tangentama sfere σ kroz taˇ cku R. iz istih razloga prava SP prodire ′ ravan π u nekoj taˇ cki P . imamo da je V ′ P ′ : SV = QP ′ : P Q. ako je P1 bilo koja taˇ cka kruga k . Obrnuto.71 tj. prema tome. Ako je k veliki krug sfere σ . pa je P R : RS = P Q : QP ′ . Stoga je svaka taˇ cka kruga k′ stereografska projekcija neke taˇ cke kruga k. pa je i RS = RP . postoji cilindriˇ cna provrˇ s koja dodiruje sferu σ po krugu k. SV SV ′ SV Otuda i iz jednakosti ′ V ′ P1 =VP sledi da je V P1 = V P. ona prodire ravan π u nekoj taˇ cki V ′ . Dokaˇ zimo da je P1 taˇ cka kruga k. Kako je △SP ′ V ∼ △P QP ′ . Otuda je prava R1 P1 dirka sfere σ . da je ′ V ′ P1 = V P1 SV ′ . pa je V ′ P ′ = SV . i prema tome P1 taˇ cka kruga k. pa je V P1 dirka sfere σ . S obzirom da taˇ cka S nije na krugu k prava kroz taˇ cku S uporedna sa izvodnicama pomenute cilindriˇ cne povrˇ si nije dirka sfere σ u taˇ cki S . i prema tome ′ ′ R1 S : R1 P1 = V ′ P1 : V ′ P1 = V ′ S. Ako je P proizvoljna taˇ cka kruga k. pa je QP ′ = P Q. pa je ′ △P1 R1 S ∼ △SV ′ P1 . Obeleˇ zimo sa Q i R taˇ cke u kojima izvodnice cilindriˇ cne povrˇ si kroz taˇ cku P seˇ ce pravu V ′ P ′ i pravu kroz taˇ cku S uporednu s pravom V ′ P ′ . prema tome. Stoga je svaka taˇ cka kruga k′ stereografska projekcija neke taˇ cke kruga k. prema tome. stereografske projekcije svih taˇ caka kruga k iz taˇ cke S na ravan π pripadaju izvesnom krugu k′ kome je srediˇ ste V ′ . pa je P1 taˇ cka kruga k. Iz ove jednakosti sledi da duˇ z V ′ P ′ ne zavisi od poloˇ zaja taˇ cke P na krugu k. Obeleˇ zimo sa Q1 i R1 taˇ cke u kojima prava kroz taˇ cku P1 uporedna s pravom SV ′ seˇ ce ′ ′ ′ ′ pravu V P1 i pravu kroz taˇ cku S uporednu s pravom V P1 .

Stoga postoje dve ravni koje sadrˇ ze pravu p i dodiruju sferu σ . S obzirom da se prava p nalazi u ravni kruga k.72 S σ R O P P1 k1 R1 T V′ Q π P ′ k′ Q1 ′ P1 Slika 3 uz zadatak 88 Prema tome. a sa π ravan koja dodiruje sferu σ a uporedna je sa ravni π1 . dokazati da postoje u prostoru takva ravan π i taˇ cka S da centralna projekcija kruga k iz taˇ cke S na ravan π bude takode krug. a centralna projekcija prave p iz taˇ cke S na ravan π bude beskrajno daleka prava ravni π . . Krug k sfere σ ne sadrˇ zi taˇ cku S pa je prema zadatku . prava p nema ni sa sferom σ zajedniˇ ckih taˇ caka. . stereografska projekcija kruga k sfere σ koji ne sadrˇ zi srediˇ ste projektovanja je takode krug. α p π1 k σ S k′ π Slika uz zadatak 89 Dokaz: Neka je σ proizvoljna sfera koja sadrˇ zi krug k. ckih Zadatak 89: Ako krug k i prava p pripadaju izvesnoj ravni α. a nemaju zajedniˇ taˇ caka. centralna projekcija kruga k iz taˇ cke S na . Neka je π1 bilo koja od njih. a sa krugom k nema zajedniˇ ckih taˇ caka. Obeleˇ zimo sa S taˇ cku kojoj ravan π1 dodiruje sferu σ . .

da je stereografsko projektovanje komformno preslikavanje. cka u krugu k. a centralna projekcija P taˇ cke P iz iste taˇ cke S na ravan π bude srediˇ ste kruga k′ . tj. Ako obeleˇ zimo sa A′ . npr. prema prethodnom zadatku (zad. D′ projekcije taˇ caka A. B . C .). pa je njena centralna projekcija iz taˇ cke S na ravan π . Dokaz: Obeleˇ zimo sa π projekcijsku ravan koja je upravna na dijametru ST sfere σ ′ i u njenoj taˇ cki. Zadatak 91: Dokazati da pri stereografskom projektovanju uglovi ne menjaju svoju veliˇ cinu. BC i AD tetivnog ˇ cetvorougla ABCD. a E i F taˇ cke u kojima se seku prave odredene naspramnim stranicama AB i CD. sa l1 i l2 dve linije sfere σ koje se seku u nekoj taˇ cki P . kod tetivnog ˇ cetvorougla A′ B ′ C ′ D′ bi´ ce naspramne stranice medu sobom uporedne. prava p odredena taˇ ckama E i F nema sa krugom k zajedniˇ ckih taˇ caka. a sa l1 ′ l2 projekcije tih linija iz taˇ cke S na ravan π . pa je ˇ cetvorougao A′ B ′ C ′ D′ pravougli paralelogram. postoje u prostoru takva ravan π i taˇ cka S da centralna projekcija k′ kruga k iz taˇ cke S na ravan π bude takode krug. kome se dijagonale A′ C ′ i B ′ D′ seku u taˇ cki P ′ .73 ravan π takode krug. a centralna projekcija p′ prave p iz taˇ cke S na ravan π bude beskrajno daleka prava ravni π . T . i projekcije tih linija ´ ce se se´ ci u taˇ cki P ′ . projekciji taˇ cke P na ravan π . F p E S D A P C′ D′ C k B π P′ A ′ B′ k ′ Slika uz zadatak 90 Dokaz: Neka su AC i BD bilo koje dve tetive kruga k koje sadrˇ ze taˇ cku P . dokazati da u prostoru postoje Zadatak 90: Ako je P proizvoljna taˇ takva ravan π i taˇ cka S da centralna projekcija k′ kruga k iz taˇ cke S na ravan π bude ′ takode krug. . S obzirom da se linije l1 i l2 seku u izvesnoj taˇ cki. Prava p je u ravni π1 koja sadrˇ zi taˇ cku S a uporedna je s ravni π . Stoga.89. D iz taˇ cke S na ravan π . beskrajno daleka prava ravni π . srediˇ stu kruga k′ . C ′ . S obzirom da je preseˇ cna taˇ cka P dijagonala AC i BD tog ˇ cetvorougla u krugu k. B ′ .

dokazati da je s > 3d. a d najve´ ca od duˇ zi koja spaja njegova dva temena. da dirke d1 i d2 linija l1 i l2 u taˇ cki P zahvataju ugao ′ linija l′ i l′ u taˇ ′. Isto tako prave d2 i d′ 2 . tj. Triedri P (P D1 D2 ). taj krug 1 pripadaju izvesnoj ravni koja seˇ sadrˇ zi taˇ cku S i dodiruje pravu d1 u taˇ cki P . Zadatak 92: Ako je s zbir svih ivica poliedra.74 S l1 d1 ′ l2 ′ d ′2 l1 d′ 1 O P T σ l2 d2 P′ π Slika 1 uz zadatak 91 Dokaˇ zimo da je ugao pod kojim se seku linije l1 i l2 u taˇ cki P jednak s uglom pod kojim ′ ′ ′ se seku linije l1 i l2 u taˇ cki P . jednak s uglom kojeg zahvataju dirke d′ i d c ki P 1 2 1 2 d1 D1 M P S k d′ 1 ′ D1 P′ N Slika 2 uz zadatak 91 Prave d1 i d′ ce sferu σ po nekom krugu k1 . Ako su D i D c ke pravih d1 i d′ 1 1 1 1 s one strane ′ od prave P P s koje nije taˇ cka M . P (P D1 D2 ) su podudarni jer imaju jednake po dve odgovaraju´ ce pljosni i zajedniˇ cki dijedar odreden tim pljosnima. pa je i ′ ′ ′ ∠D1 P D2 = ∠D1 P D2 . Stoga prave d1 i d′ 1 zahvataju s pravom P P jednake suprotne ′ ′ ′ ′ uglove. . imamo da je ′ ∠D1 P P ′ = R + ∠SP M = R + ∠P SM = ∠P P ′ D1 ′ gde je R prav ugao. a njegov polupreˇ cnik M S upravan na ′ proizvoljne taˇ pravoj d′ u nekoj taˇ c ki N .

Zadatak 95: Dokazati da ne postoji zatvorena poliedarska povrˇ s koja ima manje od ˇ sest ivica. svaki od njih ve´ ci je od duˇ zi C1 C2 ili je jednak toj duˇ zi. Obeleˇ zimo sa γ1 onu od tih ravni koja je susedna ravni α. te da bi l bio paran broj mora i n biti paran broj. povrˇ s ω ima bar ˇ sest ivica. bila bi duˇ z koja spaja temena A i P ve´ ca od duˇ zi koja spaja temena A i B . gde je n ≥ 8. pa je i njihov zbir ve´ ci ili jednak 3C1 C2 . C1 C2 . Minimalan broj stranica te pljosni je tri. a zbir tih odseˇ caka ve´ ci je od 3AC1 . itd. Zaista. ako bi neka pljosan bila npr.. Zaista. u ravni β ili s one strane ravni β s koje nije taˇ cka A. svako teme te pljosni je zajedniˇ cki kraj . pa je i zbir svih ivica poliedra ve´ ci od trostruke duˇ zi AB . Izmedu ravni γ1 i γ2 nalaze se najmanje tri odseˇ cka koji pripadaju ivicama poliedra. sva ostala temena poliedra su izmedu ravni α i β . Dokaz: Neka je ω zatvorena poliedarska povrˇ s koja ima m rogljeva s parnim i n rogljeva s neparnim brojem pljosni. Medutim. zatim dokazati da postoji zatvorena poliedarska povrˇ s koja ima n ivica. itd. Zbir l ivica svih rogljeva povrˇ si ω jednak je dvostrukom broju ivica te povrˇ si. Izmedu ravni α i γ1 nalaze se najmanje tri odseˇ cka koji pripadaju ivicama poliedra.. Dokaz: Neka je λ proizvoljna pljosan zatvorene poliedarske povrˇ si ω . Zbir l stranica svih pljosni povrˇ si ω jednak je dvostrukom broju ivica te povrˇ si. Izvan ravni koje sadrˇ zi pljosan λ postoji bar jedno teme povrˇ si ω . i prema tome s > 3d. a sa C1 i C2 . dakle l je paran broj. Drugi deo stava dokaˇ zimo indirektno. svaki od njih ve´ ci je od duˇ zi AC1 ili je jednak toj duˇ zi. Sve pljosni te povrˇ si moraju biti trostrane. prema tome. Dokaz: Neka je ω zatvorena poliedarska povrˇ s koja ima m pljosni s parnim i n pljosni s neparnim brojem stranica. Zadatak 93: Dokazati da je kod svake zatvorene poliedarske povrˇ si broj pljosni s neparnim brojem stranica paran. ˇ sto je pretpostavkom iskljuˇ ceno. itd. ˇ cetvorostrana. zbir stranica svih m pljosni s parnim brojem stranica je paran broj. ako se neko teme P poliedra ne bi nalazilo izmedu ravni α i β . Zadatak 94: Dokazati da je kod svake zatvorene poliedarske povrˇ si broj rogljeva s neparnim brojem pljosni paran. dakle l je paran broj. pa su i ravni kroz ta temena upravne na ravni AB izmedu ravni α i β . Dakle. niti postoji zatvorena poliedarska povrˇ s koja ima sedam ivica. zbir ivica svih m rogljeva s parnim brojem pljosni je paran broj. Stoga pretpostavimo da postoji zatvorena poliedarska povrˇ s koja ima sedam ivica. te da bi l bio paran broj mora i n biti paran broj. Otud sledi da je zbir svih pomenutih odseˇ caka na ivicama ve´ ci od zbira svih duˇ zi AC1 .75 Dokaz: Obeleˇ zimo sa A i B dva najudaljenija temena poliedra a sa α i β ravni koje su u taˇ ckama A i B upravne na pravoj AB . a γ2 onu od tih ravni koja je susedna ravni γ1 . U tom temenu sustiˇ cu se najmanje tri ivice povrˇ si ω koje su razliˇ cite od stranica pljosni λ. ve´ c npr. Medutim. itd. taˇ cke u kojima te ravni seku duˇ z AB . Sva ostala temena tog poliedra nalaze se izmedu ravni α i β .

Zamenjuju´ ci p iz Ojlerove teoreme u nejednakost 2i ≥ 3p nalazimo da je 2i ≥ 3(i − t + 2). sve pljosni povrˇ si ω su trostrane. Izvesna ravan seˇ ce ivice te piramide 2 boˇ koje polaze iz istog temena osnove i razlaˇ ze istu na jedan tetraedar i jedan poliedar. obeleˇ zimo broj temena u kojima se sustiˇ cu tri. i broj ivica i p broj pljosni poliedarske povrˇ si ω nultog roda. . t4 . 2i ≥ 3p. Zadatak 96: Ako je t broj temena. stoga taj poliedar ima n ivica. Da bi smo dokazali tre´ ci deo zadatka. Dakle. dakle 14. . Zamenjuju´ ci t iz Ojlerove teoreme u nejednekost 2i ≥ 3t nalazimo da je 2i ≥ 3(i − p + 2). . pljosni bi´ ce Dokaz: Ako sa p3 . . . . tj 2i ≥ 3t. zimo broj trostranih. . ˇ sto je nemogu´ ce. Broj ivica tog poliedra za tri je ve´ ci od broja ivica pomenute piramide. od kojih su dve stranice te pljosni. . i 2i = 3t3 + 4t4 + · · · . pa je 3t ≥ i + 6 i 6t − 12 ≥ 2i. jer koliˇ cnik 14:3 nije ceo broj. . U tom sluˇ caju broj pljosni povrˇ si ω ne moˇ zemo odrediti. Zbir stranica svih tih pljosni jednak je dvostrukom broju ivica povrˇ si ω . dokazati da je 6p − 12 ≥ 2i ≥ 3p ≥ i + 6 i 6t − 12 ≥ 2i ≥ 3t ≥ i + 6. . stoga bi broj ivica povrˇ si ω bio najmanje 8. postoja´ ce piramida 3 koja ima n− cnih pljosni i prema tome n − 3 ivica. i 2i = 3p3 + 4p4 + · · · . Otud sleduje da ne postoji zatvorena poliedarska povrˇ s koja ima sedam ivica. . Ako je n paran broj postoja´ ce piramida koja ima 2 boˇ cnih pljosni i prema tome n ivica. p4 .76 najmanje triju ivica povrˇ si ω. . obeleˇ p = p3 + p4 + · · · pa je 2i ≥ 3(p3 + p4 + · · · ). analizirajmo sluˇ caj kada je n paran broj i sluˇ caj n kada je n neparan broj. ˇ cetvorostranih. Ako je n neparan broj ve´ ci od osam. tj. Ako sa t3 . ivica bi´ ce t = t3 + t4 + · · · pa je 2i ≥ 3(t3 + t4 + · · · ). . ˇ cetiri.

. . . . i 2i = 4t4 + 5t5 + · · · . petostranih. t5 . . Dokaz: Naprotiv. broj ˇ cetvorostranih. niti trostranih rogljeva. . pretpostavimo da postoji poliedarska povrˇ s ω nultog roda kod koje svaka pljosan ima viˇ se od pet stranica. . i 2i = 6p6 + 7p7 + · · · . obeleˇ zimo broj temena u kojima se sustiˇ ce ˇ sest. Dobijena nejednakost protivreˇ cna je sa nejednakosti 2i ≤ 6t − 12 iz prethodnog zadatka. . . i 2i = 6t6 + 7t7 + · · · . sa p4 . . rogljeva. sedmostranih. petostranih. . p7 . 2i ≥ 6p. broj ˇ cetvorostranih. ivica bi´ ce t = t6 + t7 + · · · Otuda je 2i ≥ 6(t6 + t7 + · · · ). tj. Zato pretpostavimo da postoji poliedarska povrˇ s ω nultog roda kod kojeg se u svakom temenu sustiˇ ce viˇ se od pet ivica. ivica. zatim da ne postoji poliedarska povrˇ s nultog roda kod koje se u svakom temenu sustiˇ ce viˇ se od pet ivica. Dokaz: Naprotiv. . temena (rogljeva) povrˇ si ω . . tj. stoga ne postoji poliedarska povrˇ s kod koje svaka pljosan ima viˇ se od pet stranica. Drugi deo stava dokaˇ zimo analognim postupkom. i. p5 . Zadatak 98: Dokazati da kod poliedarske povrˇ si nultog roda bar jedna pljosan mora biti trostrana ili bar jedan njen rogalj mora biti triedar. pretpostavimo da poliedarska povrˇ s ω nultog roda nema trostranih pljosni. . 2i ≥ 6t. .77 pa je 3p ≥ i + 6 i 6t − 12 ≥ 2i. . Ako sa t6 . i 2i = 4p4 + 5p5 + · · · . . pljosni bi´ ce p = p6 + p7 + · · · Otuda je 2i ≥ 6(p6 + p7 + · · · ). . Dobijena nejednakost protivreˇ cna je sa nejednakosti 2i ≤ 6t − 12. . . sedam. t obeleˇ zimo broj pljosni. obeleˇ zimo broj ˇ sestrostranih. bi´ ce p = p4 + p5 + · · · t = t4 + t5 + · · · Otuda je 2i ≥ 4(p4 + p5 + · · · ) i 2i ≥ 4(t4 + t5 + · · · ). Ako sa p6 . . pljosni i sa t4 . t7 . . . Ako sa p. . . Zadatak 97: Dokazati da ne postoji poliedarska povrˇ s nultog roda kojoj svaka pljosan ima viˇ se od pet stranica. stoga ne postoji poliedarska povrˇ s kod koje se u svakom temenu sustiˇ ce viˇ se od pet ivica.

. . (1) (2) (3) (4) Mnoˇ zenjem Ojlerovog obrasca t + p = i +2 sa 2 i zamenom obrazaca (1). . (2). 2i = 3t3 + 4t4 + 5t5 + · · · . (5) tj. . Sabiranjem odgovaraju´ cih strana dobijenih dveju nejednakosti nalazimo da je t + p ≤ i. Dokaz: Ako sa p. i. da je 2(p3 + p4 + · · · ) = 4 + t3 + 2t4 + 3t5 + · · · Sabiranjem odgovaraju´ cih strana jednakosti (5) i (6) dobijamo da je t3 + p3 = 8 + (t5 + p5 ) + 2(t6 + p6 ) + · · · . dvostrukog broja ˇ cetvorostranih pljosni i broja trostranih rogljeva poliedarske povrˇ si ω nultog roda ne moˇ ze biti manji od dvadeset. broj trostranih. rogljeva. mnoˇ zenjem Ojlerovog obrasca t + p = i + 2 sa 2 i zamenom obrazca (1). Ova nejednakost protivreˇ cna je Ojlerovoj teoremi koja se odnosi na poliedarske povrˇ si nultog roda. t = t3 + t4 + t5 + · · · . tj. . p4 . odakle neposredno sledi da je t3 + p3 ≥ 8. . (6) Isto tako. . . ˇ cetvorostranih. prema tome ne postoji poliedarska povrˇ s nultog roda koja nema trostranih pljosni i trostranih rogljeva. da je 2(t3 + t4 + · · · ) = 4 + p3 + 2p4 + 3p5 + · · · . (6) . (3) nalazimo da je 2(t3 + t4 + · · · ) + 2(p3 + p4 + · · · ) = 3p3 + 4p4 + · · · + 4. t obeleˇ zimo broj pljosni. . t4 .78 tj 2i ≥ 4p i 2i ≥ 4t. 2i = 3p3 + 4p4 + 5p5 + · · · . . broj trostranih. . ˇ cetvorostranih. (4) nalazimo da je 2(t3 + t4 + · · · ) + 2(p3 + p4 + · · · ) = 3t3 + 4t4 + · · · + 4. . pljosni i sa t3 . ivica. temena (rogljeva) poliedarske povrˇ si ω nultog roda. (2). Zadatak 100: Dokazati da zbir ˇ cetvorostrukog broja trostranih pljosni. sa p3 . bi´ ce p = p3 + p4 + p5 + · · · . Zadatak 99: Dokazati da zbir broja trostranih pljosni i broja triedara poliedarske povrˇ si nultog roda ne moˇ ze biti manji od osam.

79 Dokaz: Ako obeleˇ zimo sa p3 , p4 , . . . broj trostranih, ˇ cetvorostranih, . . . pljosni i sa t3 , t4 , . . . broj trostranih, ˇ cetvorostranih, . . . rogljeva povrˇ si ω , prema obrascima (5) i (6) iz prethodnog zadatka, bi´ ce 2(t3 + t4 + · · · ) = 4 + p3 + 2p4 + 3p5 + · · · . 2(p3 + p4 + · · · ) = 4 + t3 + 2t4 + 3t5 + · · · . (1) (2)

Mnoˇ zenjem obeju strana obrasca (1) sa dva, a obrasca (2) sa tri, zatim sabiranjem dobijenih jednakosti nalazimo da je 4p3 + 2p4 + t3 = 20 + 2t4 + 5p5 + · · · + 2p6 + 4p7 + · · · , otuda je 4p3 + 2p4 + t3 ≥ 20. s ω nultog roda koja nema trostranih i Zadatak 101: Dokazati da poliedarska povrˇ ˇ cetvorostranih pljosni ima najmanje 20 trostranih rogljeva. Dokaz: Ako sa p3 i p4 obeleˇ zimo broj trostranih i ˇ cetvorostranih pljosni, a sa t3 broj trostranih rogljeva povrˇ si ω , prema prethodnom zadatku, bi´ ce 4p3 + 2p4 + t3 ≥ 20. Kako je p3 = 0 i p4 = 0, bi´ ce t3 ≥ 20. Zadatak 102: Dokazati da zbir ˇ cetvorostrukog broja trostranih rogljeva, dvostrukog broja ˇ cetvorostranih rogljeva i broja trostranih pljosni poliedarske povrˇ si ω nultog roda ne moˇ ze biti manji od dvadeset. zimo sa p3 ,p4 ,. . . broj trostranih, ˇ cetvorostranih,. . . pljosni, a sa Dokaz: Ako obeleˇ t3 ,t4 ,. . . broj trostranih, ˇ cetvorostranih,. . . rogljeva, prema obrascima (5) i (6) iz zadatka 99, bi´ ce 2(t3 + t4 + ...) = 4 + p3 + 2p4 + 3p5 + . . . , 2(p3 + p4 + ...) = 4 + t3 + 2t4 + 3t5 + . . . .

Mnoˇ zenjem obeju strana prve od ovih jednakosti sa tri, a druge sa dva, zatim sabiranjem dobijenih jednakosti nalazimo da je 4t3 + 2t4 + p3 = 20 + 2p4 + 5p5 + · · · + 2t6 + 4t7 + . . . Otuda je 4t3 + 2t4 + p3 20. .

Zadatak 103: Dokazati da poliedarska povrˇ s ω nultog roda koja nema trostranih i ˇ cetvorostranih rogljeva ima najmanje 20 trostranih pljosni. Dokaz: Ako obeleˇ zimo sa t3 i t4 broj trostranih i ˇ cetvorostranih rogljeva, a sa p3 broj trostranih pljosni povrˇ si ω , prema prethodnom zadatku, bi´ ce 4t3 + 2t4 + p3 20. Kako

80 je t3 = 0 i t4 = 0, bi´ ce p3 20.

Zadatak 104: Dokazati da zbir trostrukog broja trostranih pljosni, dvostrukog broja ˇ cetvorostranih pljosni i broja petostranih pljosni jednostruko povezane poliedarske povrˇ si ω ne moˇ ze biti manji od dvanaest. zimo broj temena, ivica i pljosni povrˇ si ω , a sa p3 , p4 ,. . . broj Dokaz. Ako sa t, i, p obeleˇ trostranih, ˇ cetvorostranih,. . . pljosni povrˇ si ω , bi´ ce p = p3 + p4 + . . . , 2i = 3p3 + 4p4 + . . . . (1) (2)

Zamenom vrednosti za i i p iz ovih jednakosti u Ojlerov obrazac t = i − p + 2 nalazimo da je 1 t = (3p3 + 4p4 + . . . ) − (p3 + p4 + . . . ) + 2 . . . . (3) 2 Prema zadatku 96. je 2i (3) dobija da je 3t, pa se zamenom i i t odgovaraju´ cim vrednostima iz (2) i 3 (3p3 + 4p4 + . . . ) − 3(p3 + p4 + . . . ) + 6, 2 12.

3p3 + 4p4 + · · · tj.

3p3 + 2p4 + p5 − p7 − 2p8 − 3p3 − · · · Otuda je 3p3 + 2p4 + p3 12.

Zadatak 105: Dokazati da jednostruko povezana poliedarska povrˇ s ω: a) koja nema ˇ cetvorostranih i petostranih pljosni ima bar ˇ cetiri trostrane pljosni; b) koja nema trostranih i petostranih pljosni ima bar ˇ sest ˇ cetvorostranih pljosni; c) koja nema trostranih i ˇ cetvorostranih pljosni ima bar dvanaest petostranih pljosni. zimo broj trostranih, ˇ cetvorostranih i petostranih Dokaz: Ako sa p3 , p4 , p5 obeleˇ pljosni povrˇ si ω , prema prethodnom zadatku, bi´ ce 3p3 + 2p4 + p5 a) Ako je p4 = 0 i p5 = 0, bi´ ce 3p3 b) Ako je p3 = 0 i p5 = 0, bi´ ce 2p4 c) Ako je p3 = 0 i p4 = 0, bi´ ce p5 12. 4. 6.

12, pa je p3 12, pa je p4 12.

81 Zadatak 106: Dokazati da zbir trostrukog broja trostranih rogljeva, dvostrukog broja ˇ cetvorostranih rogljeva i broja petostranih rogljeva jednostruko povezane poliedarske povrˇ si ω ne moˇ ze biti manji od dvanaest. Dokaz: Ako sa t, i, p obeleˇ zimo broj temena, ivica i pljosni povrˇ si ω , sa t3 ,t4 ,. . . broj trostranih, ˇ cetvorostranih,. . . rogljeva povrˇ si ω , bi´ ce t = t3 + t4 + t5 + . . . i 2i = 3t3 + 4t4 + 5t5 + . . . . (2) (1)

Zamenom vrednosti za i i t iz ovih jednakosti u Ojlerov obrazac p = i − t + 2 nalazimo da je 1 (3) p = (3t3 + 4t4 + . . . ) − (t3 + t4 + . . . ) + 2 . 2 Prema zadatku 96. je 2i (3) dobija da je 3p, pa se zamenom i i p odgovaraju´ cim vrednostima iz (2) i 3 (3t3 + 4t4 + . . . ) − 3(t3 + t4 + . . . ) + 6, 2 12.

(3t3 + 4t4 + . . . ) tj.

3t3 + 2t4 + t5 − t7 − 2t8 − 3t9 − · · · Otuda je 3t3 + 2t4 + t5 12.

s ω: Zadatak 107: Dokazati da jednostruko povezana poliedarska povrˇ a) koja nema ˇ cetvorostranih i petostranih rogljeva ima bar ˇ cetiri trostrana roglja; b) koja nema trostranih i petostranih rogljeva ima bar ˇ sest ˇ cetvorostranih rogljeva; c) koja nema trostranih i ˇ cetvorostranih rogljeva ima bar dvanaest petostranih rogljeva. Dokaz: Ako sa t3 , t4 , t5 obeleˇ zimo broj trostranih, ˇ cetvorostranih i petostranih rogljeva povrˇ si ω , prema prethodnom zadatku, bi´ ce 3t3 + 2t4 + t5 a) Ako je t4 = 0 i t5 = 0, bi´ ce 3t3 b) Ako je t3 = 0 i t5 = 0, bi´ ce 2t4 c) Ako je t3 = 0 i t4 = 0, bi´ ce t6 12, pa je t3 12, pa je t4 12. 12. 4. 6.

82 Zadatak 108: Dokazati da je zbir S unutraˇ snjih uglova svih pljosni poliedarske povrˇ si ω nultog roda koja ima t temena, jednak dvostrukom zbiru unutraˇ snjih uglova prostog ravnog poligona koji takode ima t temena, tj. da je S = 4R(t − 2), gde je R prav ugao. Dokaz: Ako sa i i p obeleˇ zimo broj ivica i pljosni povrˇ si ω , sa p3 ,p4 ,. . . broj trostranih, ˇ cetvorostranih,. . . pljosni, bi´ ce S = 2R(3 − 2)p3 + 2R(4 − 2)p4 + 2R(5 − 2)p5 + . . . , tj. S = 2R(3p3 + 4p4 + 5p5 + . . . ) − 4R(p3 + p4 + p5 + . . . ). Zbir u prvoj zagradi jednak je dvostrukom broju ivica povrˇ si ω , a zbir u drugoj zagradi jednak je zbiru pljosni povrˇ si ω , pa je S = 4iR − 4pR, tj. S = 4R(i − p). Prema Ojlerovoj teoremi za poliedarske povrˇ si nultog roda je i − p = t − 2, stoga je S = 4(t − 2). Definicija: Defektom konveksnog n-tostranog roglja nazivamo razliku izmedu zbira ˇ cetiri prava ugla i zbira iviˇ cnih uglova tog roglja. Ako obeleˇ zimo sa def 0 defekt i sa S zbir iviˇ cnih uglova konveksnog n-tostranog roglja 0a1 . . . an , a sa R prav ugao, bi´ ce def 0 = 4R − S . Zadatak 109: Na konveksnoj poliedarskoj povrˇ si ω sa temenima A1 , ..., An konstruisan je prost m-tougao B1 , ..., Bm . Taj m-tougao razlaˇ ze povrˇ s ω na dve povrˇ si, neka je λ jedna od njih. Dokazati da je zbir S svih unutraˇ snjih uglova na rubu povrˇ si λ jednak zbiru unutraˇ snjih uglova prostog ravnog poligona koji ima m temena uve´ canim za zbir defekata onih k rogljeva A1 , ..., Ak povrˇ si ω koji se nalaze na povrˇ si λ, tj. da je
k

S = (m − 2)2R + (Gaus-Boneova teorema za poliedarske povrˇ si).

def Aν
ν =1

A9 A10 A11 A3 A12 A2 A1 A5 A4 B5 A8 B4 B3 B2 A7 B1 A6

Slika 1 uz zadatak 109

83 Dokaz: Primenimo metod matematiˇ cke indukcije s obzirom na broj rogljeva povrˇ si ω koji se nalaze na povrˇ si λ. Najpre pretpostavimo da se ni jedno ni drugo teme povrˇ si ω ne nalazi na povrˇ si λ. U tom slucaju poligon B1 , ...Bm pipada jednoj, dvema, ili viˇ se pljosni povrˇ si ω . Ako pripada jednoj pljosni povrˇ si ω , dokaz sledi neposredno. Ako pripada dvema ili viˇ se pljosni (vidi sliku), dijagonale tog m-tougla p koje se nalaze na ivicama povrˇ si ω razlaˇ zu povrˇ s λ na l + 1 poligonskih povrˇ si λ1 , ..., λl+1 , gde je l broj dijagonala povrˇ si λ koje se nalaze na ivicama povrˇ si ω . Ako sa m1 , ..., ml+1 obeleˇ zimo broj stranica respektivno poligonskih povrˇ si λ1 , ..., λl+1 , bi´ ce m1 + ... + ml+1 = m + 2l. Zbir S svih unutraˇ snjih uglova na rubu povrˇ si λ jednak je zbiru unutraˇ snjih uglova svih l+1 poligonskih povrˇ si λ1 , ..., λl+1 , pa je S = (m1 − 2)2R + (m2 − 2)2R + ... + (ml+1 − 2)2R = (m + 2l)2R − (l + 1)4R = (m − 2)2R Pretpostavimo sad da je teorema istinita za sluˇ caj kada povrˇ s λ sadrˇ zi k − l temena povrˇ si ω . Dokaˇ zimo da je ona taˇ cka i u sluˇ caju kad povrˇ s λ sadrˇ zi k temena A1 , ..., Ak povrˇ si ω . Neka rogalj Ak povrˇ si ω ima l ivica, dakle i l pljosni. Obeleˇ zimo sa q poligon na povrˇ si λ ˇ cija su temena C1 , ..., Ci na ivicama roglja Ak . Taj poligon razlaˇ ze povrˇ sλ ′ na dve povrˇ si λl i λl ; neka je λl ona od tih povrˇ si koja sadrˇ zi teme Ak .
A9 A10 A11 A3 A12 A2 A1 A6 A5 A4 A7 A8

= (m1 + ... + ml+1 )2R − (l + 1)4R

Slika 2 uz zadatak 109

Spojimo jedno teme poligona p s jednim temenom poligona q dvema prostim poligonskim linijama koje se nalaze na povrˇ si λ′ ckih taˇ caka sem j , koje medu sobom nemaju zajedniˇ ˇ sto imaju zajedniˇ cke krugove, koje nemaju s rubom povrˇ si λ′ zajedniˇ c kih taˇ c aka sem l ˇ sto su im krajevi na njenom rubu, i koje ne sadrˇ ze ni jedno teme a seku iste ivice povrˇ si ω . Iz tih pretostavki sledi da te dve poligonske linije odreduju jedan poligon v koji ima, recimo, j stranica, i koji razlaˇ ze povrˇ s λ′ si λ2 i λ3 ; naka je λ2 ona od tih 1 na dve povrˇ povrˇ si kojoj je rub r . Na taj naˇ cin povrˇ s λ razloˇ zena je poligonima q i r na tri povrˇ si λ1 , λ2 i λ3 . Prva od njih ima i stranica, druga j stranica, a tre´ ca m + i + j stranica. Povrˇ s λ3 sadrˇ zi k − l temena povrˇ si ω . Da bi smo odredili zbir S unutraˇ snjih uglova na rubu povrˇ si λ, potrebno je od zbira unutraˇ snjih uglova na rubovima svih povrˇ si λ1 ,

Ako obeleˇ zimo sa S1 ... imamo da je S1 = 2R i S2 = 2R + def A1 + . . A9 A10 A11 A3 A12 A5 A4 A7 A B A2 C A1 A6 A8 Slika uz zadatak 110 Trougao ABC razlaˇ ze povrˇ s ω na dve povrˇ si ω1 i ω2 . trougaona povrˇ s (ABC ). Ta trougaona prvrˇ s ω1 ne sadrˇ zi ni jedno teme povrˇ si ω .. Zadatak 110: Dokazati da je zbir defekata svih rogljeva konveksne poliedarske povrˇ si s bilo kojim brojem temena jednak zbiru osam pravih uglova. λ3 oduzeti i + j − 2 punih uglova.. + def An ..84 λ2 . + def Ak−1 S = S1 + S2 + S3 − (i + j − 2)4R + . a A. Dokaz: Prvi naˇ cin. npr.. C temena proizvoljnog trougla koji se nalazi na jednoj pljosni povrˇ si ω . . S2 . An . B . + def Ak = (i − 2)2R + (j − 2)2R + (m + i + j − 2)2R − (i + j − 2)4R + def A1 + i prema tome S = (m − 2)2R + def A1 + . Ako obeleˇ zimo sa S1 zbir unutraˇ snjih uglova povrˇ si ω1 . + def Ak . ω1 ... dok povrˇ s ω2 sadrˇ zi sva njegova temena A1 .. Neka su A1 ... prema prethodnom zadatku. λ3 bi´ ce S1 = (i − 2)2R + def Ak S2 = (j − 2)2R Otuda je S3 = (m + i + j − 2)2R + def A1 + ... An temena konveksne poliedarske povrˇ si ω .. od kojih je jedna.. a sa S2 zbir unutraˇ snjih uglova na rubu povrˇ si ω2 . λ2 . S3 zbirove unutraˇ snjih uglova na rubovima povrˇ si λ1 .

ski pravilnih poliedara postoje... . U tom cilju obeleˇ zimo sa t. pa je Sν + def Aν = 4R. Stoga je n n Sν + ν =1 ν =1 def Aν = 4nR. Ako su sve pljosni topoloˇ ski pravilnog poliedra trougaone povrˇ si.. ν =1 Prema poznatom stavu. Otuda je def A1 + .... i. Definicija: Za poliedar kaˇ zemo da je topoloˇ ski pravilan. tj. + def An = 8R. tj.. Obeleˇ zimo sa Sν za ν = 1. analiziraDokaz.. p broj temena. . Zadatak 111: Dokazati da postoji samo pet vrsta topoloˇ ski pravilnih poliedara. Da bismo ispisali koje vrste topoloˇ jmo postupno poliedre kod kojih su sve pljosni trougaone povrˇ si. bi´ ce S1 + S2 = 12R.. + def An = 12R. S obzirom da je zbir unutraˇ snjih uglova na rubovima obeju povrˇ si ω1 i ω2 jednak 3 · 4R. Drugi naˇ cin. S obzirom da je poliedarska povrˇ s ω konveksna. n zbirove iviˇ cnih uglova kod roglja Aν konveksne poliedarske povrˇ si ω koja ima n temena A1 . bi´ ce 2i = 3p (1) . i b) svaki njegov rogalj ima isti broj ivica. Otuda je n ν =1 def Aν = 4nR − 4R(n − 2) = 8R. ivica i pjlosni takvog poliedra. gde je R prav ugao. An . zatim ˇ cetvorougaone. ako: a) svaka njegova pljosan ima isti broj stranica. itd. n ν =1 n def Aν = 4nR − Sν .. zbir svih iviˇ cnih uglova konveksne poliedarske povrˇ si koja ima n temena iznosi n ν =1 Sν = 4R(n − 2). svaki njen rogalj A je konveksan.85 gde je R prav ugao. da je 2R + 2R + def A1 + .

bilo bi 4t ≤ 4p. Ne postoji topoloˇ ski pravilan poliedar kome su sve pljosni trougaone povrˇ si. Takav topoloˇ ski pravilan poliedar nazivamo oktaedar. Takav topoloˇ ski pravilan poliedar nazivamo tetraedar. i = 12. i = 6. Ako se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇ cu po tri ivice. bi´ ce 3t = 4p (8) (7) (6) Iz (6). Ako se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇ cu po ˇ cetri ivice. (7) i (8) nalazimo da je t = 8. p = 8. bi´ ce p=t (3) (2) Iz (1). Ako su sve pljosni topoloˇ ski pravilnog poliedra ˇ cetvorougaone povrˇ si. pri ˇ cemu se u svakom njegovom temenu sustiˇ ce viˇ se od pet ivica. p ≥ t. Ne postoji topoloˇ ski pravilan poliedar kome su sve pljosni ˇ cetvorougaone povrˇ si.86 a prema Ojlerovoj teoremi t − i + p = 2. pa je p = 2t − 4 1. bi´ ce 2i = 4p a prema Ojlerovoj teoremi t − i + p = 2. (2) i (5) nalazimo da je t = 12. bi´ ce 4t = 3p (4) Iz (1). (2) i (4) nalazimo da je t = 6. p = 6. ako bi takav poliedar postojao. 3. bi´ ce 2i = 5p (9) . Takav topoloˇ ski pravilan poliedar nazivamo ikosaedar. p ≥ 2t. (2) i (3) nalazimo da je t = 4. p = 20. Zaista. ako bi takav poliedar postojao. pri ˇ cemu se u svakom njegovom temenu sustiˇ ce viˇ se od tri ivice. Ako su sve pljosni topoloˇ ski pravilnog poliedra petougaone povrˇ si. p = 4. ˇ sto je protivreˇ cno obrascu (2). Ako se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇ cu po pet ivica. i = 30. 2. Takav topoloˇ ski pravilan poliedar nazivamo heksaedar. tj. bilo bi 6t ≤ 3p. bi´ ce 5t = 3p (5) Iz (1). ˇ sto je protivreˇ cno obrascu (7). i = 12. Zaista. pa je p=t−2 Pretpostavimo li da se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇ cu po tri ivice. tj.

Zaista. bi´ ce 3t = 5p (11) (10) Iz (9). Ne postoji topoloˇ ski pravilan poliedar kome su sve pljosni petougaone povrˇ si. pa je prema (12) n n p − p + p ≥ 2. p = 12. dokaˇ zimo da ne postoji topoloˇ ski pravilan poliedar kome su sve pljosni ntougaone povrˇ si. 6 tj. a prema Ojlerovoj teoremi t − i + p = 2. bi´ ce 3t ≤ np. Time je stav dokazan. Takav topoloˇ ski pravilan poliedar nazivamo dodekaedar. bilo bi 4t ≤ 5p. p ≥ 4 sto je protivreˇ cno obrascu (10). Navodimo skra´ ceni dokaz postojanja ˇ cetiri tipa konkavnih pravilnih poliedara. b) Svi roglji pravilni. 1◦ Produˇ zene susedne pljosni nekoj pljosni konveksnog pravilnog dodekaedra seku se u jednoj taˇ cki odreduju´ ci pritom pravilan tetarni rogalj. Dokaz: Postojanje pet vrsta konveksnih pravilnih poliedara ne navodimo jer se isti nalaze u postoje´ cem udˇ zbeniku euklidske geometrije. bilo bi 2i = np. n < 6. ski pravilnih poliedara postoje metriˇ cki pravilni Napomena: Za razliku od topoloˇ poliedri kod kojih su a) Sve pljosni pravilne. Ako bi takav poliedar postojao. od kojih pet konveksnih i ˇ cetiri konkavna. gde je n ≥ 6. tj. ˇ Najzad. ako bi takav poliedar postojao. 6 Otuda je n 1 − > 0. 3 2 tj. pri ˇ cemu se u svakom njegovom temenu sustice viˇ se od tri ivice. pa je t− n p+p=2 2 (12) Kako se ni u jednom temenu poliedra ne moˇ ze susticati manje od tri ivice. (10) i (11) nalazimo da je t = 20. Zadatak 112: Dokazati da postoji devet vrsta pravilnih poliedara. i = 30.87 a prema Ojlerovoj teoremi t − i + p = 2. pa je 3p = 2t − 4 Pretpostavimo li da se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇ cu po tri ivice. ˇ sto je protivreˇ cno pretpostavaci . Ako se ti rogljevi ignoriˇ su za . 3 t. n (1 − )p ≥ 2.

Ako se za sve pljosni konstruiˇ su takvi trouglovi nastaje poliedar koji ima 12 temena. Isto tako. Otuda sleduje da obe . pa je prava n 1 presek simetralnih ravni stranica povrˇ si ω1 . 4◦ Produˇ zene susedne pljosni jednoj pljosni i konveksnog pravilnog ikosaedra seku ravan pljosni koja je naspram pljosni i po pravama koje odreduju jednaki graniˇ cni trouglovi. 30 ivica i 12 pljosni. postoji sfera koja O n3 M A n2 O2 ω2 T O3 ω3 N n1 O1 S ω1 B Slika uz zadatak 113 Dokaz: Obeleˇ zimo sa O 1 i O 2 srediˇ sta dveju susednih pljosni ω1 i ω2 bilo kojeg pravilnog poliedra Π. Zadatak 113: Dokazati da kod svakog pravilnog poliedra a) sadrˇ zi sva njegova temena. Ako se za sve pljosni konstruiˇ su ti petougli dobija se poliedar koji takode ima 12 temena. 30 ivica i 12 pljosni. pa je prava n 2 presek simetralnih ravni stranica povrˇ si ω2 . a pljosni su zvezdasti pravilni petougli. Temena od vrhova konveksnih pravilnih triedara. Njegove pljosni su pravilni trouglovi. 2◦ Produˇ zene ne susedne i ne podudarne pljosni jednoj pljosni konveksnog pravilnog dodekaedra seku ravan te pljosni po pravama koje odreduju konveksan pravilan petougao. 3◦ Produˇ zene ne susedne i ne paralelne pljosni jednoj pljosni konveksnog pravilnog dodekaedra seku ravan te pljosni po pravama koje odreduju zvezdasti pravilan petougao. c) dodiruje sve njegove pljosni. 30 ivica i 12 pljosni. Njegove pljosni su konveksni pravilni tetraedri. taˇ cke prave n 2 jednako su udaljene od temena povrˇ si ω2 . Ako se za sve pljosni konstruiˇ su takvi petougli nastaje poliedar koji ima 20 temena. b) dodiruje sve njegove ivice. Temena tog poliedra pravilni zvezdasti petougli. Taˇ cke prave n 1 jednako su udaljene od temena povrˇ si ω1 . a njegova temena vrhovi zvezdastih pravilnih rogljeva. a sa n 1 i n 2 prave kroz O 1 i O 2 upravne na pljosnima ω1 i ω2 .88 sve pljosni na taj poliedar koji ima 12 temena. a temena vrhovi zvezdastih pravilnih desetostranih rogljeva. 30 ivica i 20 pljosni.

2 2 bi´ ce ∠OTO2 = ∠OTO3 . △OMO2 ∼ = △OMO3 . itd. postoji sfera λ kojoj je srediˇ ste O. a koja sadrˇ zi sva temena poliedra Π. Sad dokaˇ zimo da su prave odredene taˇ ckom O i srediˇ stima ostalih pljosni upravne na tim pljosnima. pljosni ω2 . . Ako je S srediˇ ste zajedniˇ cke stranice AB pljosni ω1 i ω2 . Obeleˇ zimo sa O 3 srediˇ ste pljosni ω3 koja je susedna bar sa jednom od pljosni ω1 i ω2 . Isto tako. a upravne na ravnima pljosni ω1 i ω2 koje se seku. npr. bi´ ce uglovi O 1 SO 2 i O 2 TO 3 jednakih diedara koji odgovaraju ivicama AB i MN poliedra Π medu sobom jednaki. i prave n 1 i n 2 se seku u nekoj taˇ cki O. Iz OT = OT. S obzirom da je ugao OTO 2 deo ugla O 2 TO 3 i 1 1 ∠OTO2 = ∠OSO2 = ∠O1 SO2 = ∠O2 SO3 . a T srediˇ ste zajedniˇ cke stranice MN pljosni ω2 i ω3 . Istim postupkom dokazuje se da je taˇ cka jednako udaljena od svih temena susednih pljosni ω2 i ω3 . taˇ cka O je na pravoj n 2 koja je u taˇ cki O 2 upravna na pljosni ω2 pa je taˇ cka O jednako udaljena od svih temena pljosni ω2 . S obzirom da su prave n 1 i n 2 u istoj ravni. b) S obzirom da je taˇ cka O na pravoj n 1 koja je u taˇ cki O 1 upravna na pljosni ω1 . Sfera λ je opisana oko poliedra Π. Istim postupkom dokazuje se da je prava odredena taˇ ckom O i srediˇ ste najmanje jedne pljosni upravna na toj pljosni. i njima jednaki uglovi OO 3 T i OO 3 M takode su pravi. pa je taˇ cka O jednako udaljena od svih temena obeju pljosni ω1 i ω2 . Otud sledi da je prava n 3 odredena taˇ ckama O i O 3 upravna u taˇ cki O 3 na dvema duˇ zima O 3 T i O 3 M pljosni ω3 . a) S obzirom da je taˇ cka O na pravoj n 1 koja je u taˇ cki O 1 upravna na pljosni ω1 . itd. Otud sleduje da je taˇ cka O jednako udaljena od temena svih pljosni poliedra Π. Po pretpostavci pljosni ω1 i ω2 su susedne. pa je prava n 3 u taˇ cki O 3 upravna na pljosni ω3 . Kako su uglovi OO 2 T i OO 2 M pravi. ona je jednako udaljena od svih temena pljosni ω1 . △OTO2 ∼ = △OTO3 . prema tome. Otud zakljuˇ cujemo da se prave kroz srediˇ ste pljosni pravilnog poliedra Π upravne na tim pljosnima seku u jednoj taˇ cki O. TO2 = TO3 i ∠OTO2 = ∠OTO3 sledi da je pa je OO2 = OO3 a iz OM = MO. i ∠OO2 T = ∠OO3 T.89 prave n 1 i n 2 pripadaju simetralnoj ravni zajedniˇ cke stranice AB pljosni ω1 i ω2 . MO2 = MO3 i OO2 = OO3 sledi da je pa je ∠OO2 M = ∠OO3 M.

S. . BC. Ravan Π odgovara naspramnim temenima D i B 1 . dakle medu sobom jednaki. prema tome. Istim postupkom dokazuje se da je taˇ cka jednako udaljena od svih stranica susednih pljosni ω2 i ω3 . D 1 A1 . A1 D 1 A. Otuda sleduje da je ˇ sestougao PQRSTV pravilan. Isto tako. Q. Dokaz: Ravni ACD1 i BA1 C1 odredene temenima kocke ABCDA1 B1 C1 D1 (v. TV. QR. one su medu sobom jednake. Po pretpostavci su pljosni ω1 i ω2 susedne. S obzirom da za svaki par naspramnih temena kocke postoji jedna takva ravan. itd. Sfera λ1 zove se poluopisana sfera pravilnog poliedra Π. AA1 B. Ta sfera je upisana u poliedar Π. ˇ sestougao PQRSTV je presek ravni Π sa tom kockom. Stranice tog ˇ sestougla su srednje linije koje odgovaraju osnovicama podudarnih jednakokrakih trouglova BAC. C C 1 . V. CBC 1 . C 1 CD 1 . ST. R. pa je taˇ cka O jednako udaljena od svih stranica obeju pljosni ω1 i ω2 . Zadatak 114: Dokazati da se kocka moˇ ze prese´ ci sa ravni tako da presek bude pravilan ˇ sestougao. Otud dokazujemo da je taˇ cka O jednako udaljena od svih ivica poliedra Π. ona sadrˇ zi srediˇ ste dijagonale DB 1 i uporedna je na njoj. postoji sfera λ2 kojoj je srediˇ ste O a koja dodiruje sve pljosni poliedra Π. prema tome. c) Taˇ cka O jednako je udaljena i od svih pljosni poliedra Π. D 1 C 1 A1 . RS. Prema tome. S obzirom da su duˇ zi PQ. postoji sfera λ1 kojoj je srediˇ ste O i koja dodiruje sve ivice poliedra Π. ivica AB.90 taˇ cka O je jednako udaljena od svih stranica pljosni ω1 . VP preseci ravni Π s pljosnima kocke.sliku) uporedne su medu sobom. pa su srediˇ sta P. postoje ˇ cetiri koje seku kocku po pravilnim ˇ sestouglovima. T. C 1 D 1 . taˇ cka O je na pravoj n 2 koja je u taˇ cki O 2 upravna na pljosni ω2 pa je ona jednako udaljena od svih stranica pljosni ω2 . D1 T A1 B1 R V D Q A P B Slika uz zadatak 114 C S C1 Unutraˇ snji uglovi ˇ sestougla PQRSTV suplementni su unutraˇ snjim uglovima jednakostraniˇ cnog trougla BA1 C 1 . A1 A taˇ cke izvesne ravni Π.

CD. T V . ˇ sestougao P QRST V je presek ravni π s oktaedrom ABCDEF . E T V P′ A P D S C B Q F R Slika uz zadatak 115 Stranice tog ˇ sestougla su srednje linije podudarnih jednakostraniˇ cnih trouglova.91 Zadatak 115: Dokazati da se pravilan oktaedar moˇ ze prese´ ci s ravni tako da presek bude pravilan ˇ sestougao. Ivice povrˇ si ω3 koje ne pripadaju rubu obeleˇ zavamo redom sa: . postoje ˇ cetiri ravni koje seku pravilan oktaedar po pravilnim ˇ sestouglovima. ABE . Tri petougaone pljosni tog dodekaedra koje se sustiˇ cu u temenu P1 ˇ cine izvesnu otvorenu poliedarsku povrˇ s ω1 . DAE . BCF . SDE . CDF . R. one tri pljosni koje se sustiˇ cu u temenu P2 ˇ cine izvesnu otvorenu poliedarsku povrˇ s ω2 . pa su srediˇ sta P . EA taˇ cke izvesne ravni π . S obzirom da su duˇ zi P Q. Dokaz: Naspramne pljosni BCE i ADF pravilnog oktaedra ABCDEF medu sobom su uporedne. Otuda sledi da je ˇ sestougao P QRST V pravilan. ravan π seˇ ce pravilan oktaedar ABCDEF po pravilnom ˇ sestouglu. DE . 3 4 gde je L prav ugao. BF . pa su i svi unutraˇ snji uglovi tog 3 ˇ sestougla medu sobom jednaki. Dokaz: Neka su P1 i P2 dva naspramna temena pravilnog dodekaedra (videti sliku 116. Zadatak 116: Dokazati da se pravilan dodekaedar moˇ ze prese´ ci s ravni tako da presek bude pravilan ˇ sestougao. RS . QR. F C . Kraci spoljaˇ snjeg ugla ∠V P P ′ tog ˇ sestougla su istosmerni sa kracima ugla ∠DEA pa je ugao ∠V P P ′ = ∠DF A = 2 · L. Stoga je ∠V P Q = 3 ·L. Prema tome. Q. pa su medu sobom jednake. ST . T .). V ivica AB . Na isti naˇ cin dokazuje se da su i ostali uglovi tog ˇ sestougla P QRST V jednaki uglu 4 · L . V P preseci ravni π s pljosnima ABF . ostalih ˇ sest pljosni dodekaedra ˇ cine izvesnu otvorenu poliedarsku povrˇ s ω3 . S obzirom da za svaki par naspramnih pljosni oktaedra postoji jedna takva ravan. S .

E2 . po kome njegova ravan seˇ ce dodekaedar. F2 na rubu povrˇ si ω 2 . D. taˇ cke A1 . Zadatak 117: Odrediti polupreˇ cnik ro opisane sfere. B2 . F A su uporedne sa stranicama A1 B1 . S obzirom da se za svaki par naspramnih temena moˇ ze konstruisati jedna takva ravan. Na isti naˇ cin dokazuje se da su svi uglovi ˇ sestougla ABCDEF medu sobom jednaki. Stoga je ˇ sestougao ABCDEF pravilan. a taˇ cke A2 . BC . postoji deset ravni koje seku pravilan dodekaedar po pravilnim ˇ sestouglovima. jednaki su uglovi F1 A1 B1 i A1 B1 C1 . B1 . Dokaz: a) Pravilan tetraedar. F1 F F2 A1 A A2 B1 B B2 S E1 E E2 D1 D C1 C C2 D2 Slika uz zadatak 116 Dokaˇ zimo da su srediˇ sta A. F1 na rubu povrˇ si ω1 . D1 . EF . Srediˇ ste O pravilnog tetraedra ABCD je taˇ cka visine AN tog tetraedra. E1 . pri ˇ cemu su taˇ cke A1 . B . F tih ivica temena pravilnog ˇ sestougla. . Stranice ˇ sestougla ABCDEF su dijagonale pljosni pravilnog dodekaedra. Duˇ zi AB . B1 C1 . C . E1 . F1 pripadaju izvesnoj ravni π1 . E1 F1 . DE . polupreˇ cnik rp poluupisane sfere i polupreˇ cnik ru upisane sfere svakog pravilnog poliedra kao funkcije njegove ivice d. C1 D1 . S obzirom da se prave A1 F1 i B1 C1 seku u nekoj taˇ ˇ cemu je trougao SA1 B1 jednakokrak. C1 C2 . F1 F2 . D2 .92 A1 A2 . C1 . D1 E1 . a duˇ zi D1 E1 i A1 F1 uporedne s duˇ zima A1 B1 i S1 D1 . C1 . D1 D2 . cki S pri one su medu sobom jednake. pa su i njima jednaki uglovi F AB i ABC takode medu sobom jednaki. CD. ravan π seˇ ce dodekaedar po pravilnom ˇ sestouglu. DE . prema tome. Prema tome. E1 E2 . a N taˇ cka visine BM pljosni BCD pri ˇ cemu je AO : ON = 3 : 1 i BN : N M = 2 : 1. F1 A1 ˇ sestougla A1 B1 C1 D1 E1 F1 koji pripada ravni π1 . B1 B2 . E . S obzirom da se prave A1 B1 i C1 D1 seku. B1 . D1 . C2 .

93 A O B M D N C Slika 1 uz zadatak 117 Stoga je √ √ 3 3 a 6 a 6 ro = OA = · AN = · = . Ako obeleˇ zimo sa M i N podnoˇ zja upravnih iz taˇ cke O na ivice AD i pljosni ADF . E D M A N O B C F Slika 2 uz zadatak 117 . 4 12 b) Pravilan oktaedar. 4 4 √ 1 a 6 ru = ON = · AN = . 4 4 3 4 √ a2 a 2 2 2 2 rp = OM = CC − CM = ro − = . Srediˇ ste O pravilnog oktaedra ABCDEF poklapa se s presekom dijagonala tog oktaedra. bi´ ce taˇ cka M srediˇ ste ivice AD a taˇ cka N srediˇ ste pljosni ADF .

6 4 3a2 a − · = · 9 4 2 . imamo da je AS = a · 5+ 10 √ 5 . Najzad iz pravouglog trougla ASF nalazimo da je FS = pa je a = 2ro · a · i prema tome rO = 2 AF 2 − AS 2 =a· √ 5− 5 . tj. gde je duˇ z a jednaka ivici ikosaedra. a2 = 2ro ·F S . B . 2 AB 2 + BC 2 = 2 ro √ 4 a 6 2 . √ 7+3 5 . S obzirom da je duˇ z SA polupreˇ cnik kruga opisanog oko pravilnog petougla ABCDE . C . − · FM = 9 6 c) Pravilan ikosaedar. 4 Ako obeleˇ zimo sa M i N podnoˇ zja upravnih iz taˇ cke O na ivici AB i pljosni ABF . ˇ cija je ravan upravna na dijagonali F G u srediˇ stu S tog petougla. E ivica koje se sustiˇ cu u temenu F su temena pravilnog petougla ABCDE (vidi sliku). Prema Euklidovom stavu. 2 2 ru = ON = OF 2 − FN2 √ a 2 = .94 Stoga je 1 1 ro = OA = · AC = · 2 2 1 a rp = OM = · AB = . iz pravouglih trouglova OAM i OAN nalazimo da je : rp = OM = ru = ON = OA2 − AM 2 = OA2 − AN 2 = 2− ro 2 ro a2 a = · 4 4 √ 6 + 2 5. D. Duˇ z koja spaja bilo koja dva naspramna temena E i G pravilnog ikosaedra je preˇ cnik sfere oko tog ikosaedra. kod pravouglog trougla AF G je AF 2 = F G·F S . Krajevi A. 10 √ 5− 5 10 √ a · 10 + 2 5.

. .95 F E A M N S B O D C G Slika 3 uz zadatak 117 caka u prostoru. . . kome se teˇ ziˇ ste poklapa sa srediˇ stem O te sfere i ako je P proizvoljna taˇ cka sfere ω . . T uporedne projekcije taˇ caka A1 . π proizvoljna ravan i ako su A1 . imamo da je 2 2 2 2 2 2 2 P A2 1 + · · · + P An = OA1 + · · · + OAn + nOP = nr + nr = 2nr .. An . . .. An . . An bilo koji skup taˇ ′ ′ ′ skupa taˇ caka. n Dokaz: Dokaz analogan dokazu stava.T na ravan π . . An . . r polupreˇ cnik opisane sfere. . An temena poliedra Π upisanog u sferu ω polupreˇ r . . . . dokazati da je 2 2 2 P A2 1 + · · · + P An = n(r + ρ ). . . Zadatak 120: Ako je Π pravilan poliedar sa temenima A1 . . Dokaz: Prema uopˇ stenoj Lajbnicovoj teoremi. dokazati da je TT′ = 1 ′ (A1 A′ 1 + · · · + An An ). . . cnika Zadatak 119: Ako su A1 . ρ polupreˇ cnik upisane (poluupisane) sfere i P proizvoljna taˇ cka te upisane (poluupisane) sfere. . T teˇ ziˇ ste tog Zadatak 118: Ako je A1 . . dokazati da je 2 2 P A2 1 + · · · + P An = 2nr .

. . . imamo da je 2 2 2 2 2 2 P A2 1 + · · · + P An = OA1 + · · · + OAn + nOP = n(r + ρ ). nalazimo da je A1 T An T 1 n(r 2 − d2 ) 2 2 + ··· + = 2 ( A T + · · · + A T ) = = n. . Bn temena dvaju poliedara koji su upisani u istu sferu ω i kojima se teˇ ziˇ sta poklapaju sa srediˇ stem sfere ω i ako je P proizvoljna taˇ cka prostora. . sa P i Q taˇ cke u kojima prava OT seˇ ce k i d duˇ z odredena taˇ ckama O i T . . Ai T Ai T 2 = 2 . Bn taˇ cke u kojima prave A1 T. . . . . . An nalaze na nekoj Zadatak 121: Ako je T teˇ sferi ω i ako je O srediˇ ste i r polupreˇ cnik sfere ω . . An nalaze na nekoj sferi ω i ako su B1 . . . dokazati da je A1 T An T + ··· + = n. . T B1 T Bn Dokaz: Ako obeleˇ zimo sa O i r srediˇ ste i polupreˇ cnik sfere ω . prema uopˇ stenoj Lajbnicovoj teoremi.96 Dokaz: S obzirom da se teˇ ziˇ ste pravilnog poliedra poklapa sa srediˇ stem O opisane i srediˇ stem upisane (poluupisane) sfere. . imamo da je Ai T · T Bi = P T · T Q = (r + d)(r − d) = r 2 − d2 ⇒ Otuda. . a d duˇ z odredena taˇ ckama O i T . An T seku sferu ω . koriste´ ci prethodni zadatak. . An i B1 . imamo da je 2 2 2 2 2 2 T A2 1 + · · · + T An = OA1 + · · · + OAn − nOT = n(r − d ). . . . Zadatak 122: Ako je T teˇ ziˇ ste poliedra Π ˇ cija se temena A1 . 1 n T B1 T Bn r − d2 r 2 − d2 Zadatak 123: Ako su A1 . . . dokazati da je 2 2 2 P A2 1 + · · · + P An = P B1 + · · · + P Bn . T Bi r − d2 . Dokaz: Prema uopˇ stenoj Lajbnicovoj teoremi. dokazati da je 2 2 2 T A2 1 + · · · + T An = n(r − d ). . ziˇ ste poliedra Π ˇ cija se temena A1 .

Zadatak 124: Dokazati da je skup svih taˇ caka prostora kojima je zbir kvadrata rastojanja od n datih taˇ caka A1 . tj. Sad analizirajmo sluˇ caj kada je m + n = 0. . imamo da je 2 2 2 2 2 2 2 P A2 1 + · · · + P An = n(r + OP ). Dakle. . imamo da je AP 2 − BP 2 = AQ2 − BQ2 . Ako obeleˇ zimo sa C taˇ cku prave AB takvu da je AB : CB = m : n. taˇ cka P pripada traˇ zenom skupu. bi´ ce AC : CB : AB = n : m : (m + n). ako je Dokaz: Analizirajmo najpre sluˇ AP 2 − BP 2 = ℓ2 . caj kada je m + n = 0. skup svih taˇ caka P prostora takvih da je ℓ2 AP 2 − BP 2 = m je ravan π koja je u taˇ cki Q upravna na pravoj AB .97 Dokaz: Obeleˇ zimo sa O srediˇ ste i sa r polupreˇ cnik sfere ω . prema tome. m ℓ2 −d2 n gde je Ako je Q podnoˇ zje normale iz P na pravoj AB . . P B1 + · · · + P Bn = n(r + OP ) ⇒ 2 2 2 ⇒ P A2 1 + · · · + P An = P B1 + · · · + P Bn . . An jednak kvadratu date duˇ zi ℓ sfera kojoj se srediˇ ste poklapa sa teˇ ziˇ stem T datog skupa taˇ caka i kojoj je polupreˇ cnik r = 2 2 2 d = T A1 + · · · + T An . ako je P proizvoljna taˇ cka u ravni π . nalazimo da je CP 2 = m n 2mn AP 2 + BP 2 − AB 2 ⇒ m+n m+n m+n . Dokaz: Vidi zadatak 121. Primenom Stjuartove teoreme na kolinearne taˇ cke A. imamo da je AP ′ ′2 − BP ′2 = AQ2 − BQ2 . Zadatak 125: Odrediti u prostoru skup svih taˇ caka P takvih da je mAP 2 + nBP 2 = ℓ2 gde su A i B date taˇ cke. Prema Lajbnicovoj teoremi. Obrnuto.C i na taˇ cku P . m i n dati koeficijenti i ℓ data duˇ z. pa su sve taˇ cke P koje imaju navedenu osobinu u ravni π koja je u taˇ cki Q upravna na ′ pravoj AB .B .

m + n (m + n)2 Skup svih taˇ caka P prostora. m + n (m + n)2 ′2 + nBP ′2 = ℓ2 . m + n (m + n)2 Obrnuto. nalazimo da je mAP Otuda sledi da pri m + n = 0 i ℓ2 mn − AB 2 > 0. D′ C′ A′ B′ O D C A B Slika uz zadatak 126 Dokaz: Ako je ABCDA B C D paralelopiped. Zadatak 126: Dokazati da je kod paralelopipeda zbir kvadrata ivica jednak zbiru kvadrata njegovih prostornih dijagonala. ako je P bilo koja taˇ cka koja zadovoljava dobijenu jednakost. primenom Stjuartove teoreme. ˇ cetvorouglovi ABC D i A B CD bi´ ce paralelogrami.98 ⇒ SP 2 = ′ ℓ2 mn − AB 2 . a polupreˇ cnik r2 = ℓ2 mn − AB 2 . predstavlja sferu kojoj je srediˇ ste C . pa je 2(AB 2 + BC 2 ) = AC 2 + BD 2 i 2(A B 2 + B C 2 ) = A C 2 + B D2 . ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ . Sabiranjem odovaraju´ cih strana ovih dveju jednakosti nalazimo da je 2(2AB 2 + BC 2 + B C 2 ) = AC 2 + A C 2 + BD 2 + B D2 .

dokazati da je kvadrat povrˇ sine pljosni ABC jednak zbiru kvadrata povrˇ sina ostalih triju pljosni. 2 2 2 AD BD CD DE 2 D ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ C A E F B Slika uz zadatak 127 Dokaz: Ravan ADE sadrˇ zi pravu DE upravnu na ravani ABC i pravu AD upravnu na ravni DBC . dokazati da je 1 1 1 1 + + = . 2 2 2 2 2 AD FD DE BD CD F D2 odakle sledi 1 1 1 1 + + = . dakle i na njihovoj preseˇ cnoj pravoj BC u nekoj taˇ cki F . bi´ ce i BC 2 + B C 2 = 2(BC 2 + BB 2 ) pa je 4(AB 2 + BC 2 + BB 2 ) = AC 2 + A C 2 + BD 2 + B D2 . Stoga je AF ⊥ BC i DF ⊥ BC . . pa je ravan ADE upravna na obema ravnima ABC i DBC . 2 2 2 AD BD CD DE 2 Zadatak 128: Ako su svi iviˇ cni uglovi kod temena D tetraedra ABCD pravi. pa su DE i DF visine koje odgovaraju hipotenuzama pravouglih trouglova ADF i BDC .99 Kako su duˇ zi BC i B C dijagonale paralelograma BCC B . Stoga je 1 1 1 1 1 1 + = i + = . Zadatak 127: Ako je taˇ cka E podnoˇ zje visine iz temena D tetraedra ABCD kod koga su svi iviˇ cni uglovi kod temena D pravi. da je S 2 (ABC ) = S 2 (ABD) + S 2 (BCD) + S 2 (CAD). tj.

AF ⊥ BC i DF ⊥ BC . dakle i na njihovoj preseˇ cnoj pravoj BC u nekoj taˇ cki F .100 D C A E F B Slika uz zadatak 128 Dokaz: Prvi naˇ cin: Ravan ADE sadrˇ zi pravu DE upravnu na ravni ABC i pravu AD na ravan DBC . Iz sliˇ cnih trouglova ADF i DEF nalazimo da je AF : DF = DF : EF . Otuda je i S (ABC ) : S (DBC ) = S (DBC ) : S (EBC ) i prema tome S (ABC ) · S (EBC ) = S 2 (DBC ). trouglovi DBC i EBC imaju zajedniˇ cku osnovicu BC i nejednake visine DF i EF . Isto tako je i S (ABC ) · S (EAC ) = S 2 (DAC ) i S (ABC ) · S (EAB ) = S 2 (DAB ). Trouglovi ABC i DBC imaju zajedniˇ cku osnovicu BC i nejednake visine AF i DF . . Sabiranjem odgovaraju´ cih strana dobijenih triju jednakosti nalazimo da je S (ABC ) · [S (EBC ) + S (EAC ) + S (EAB )] = S 2 (ABD) + S 2 (BCD) + S 2 (CAD). tj. pa je ravan ADE upravna na obema ravnima ABC i DBC . S obzirom da je taˇ cka E u trouglu ABC bi´ ce S (EBC ) + S (EAC ) + S (EAB ) = S (ABC ). Isto tako. pa je S (ABC ) : S (DBC ) = AF : DF. Stoga je AE . pa je S (DEC ) : S (EBC ) = DF : EF.

B prvoga jednake visinama iz temena P . Zadatak 129: Ako je P taˇ cka u kojoj simetralna ravan π diedra odredenog pljosnima ABC i ABD seˇ ce ivicu CD. V (P ABD) S (ABD) S (P AD) S (P BD) PD . A. B drugoga tetraedra pa je V (P ABC ) S (ABC ) S (P AC ) S (P BC ) PC = = = = . ADB i ADC pravi.101 pa je i S 2 (ABC ) = S 2 (ABD) + S 2 (BCD) + S 2 (CAD). imamo da je S 2 (ABC ) = 1 · BC 2 · AF 2 4 1 = · BC 2 · (AD2 + DF 2 ) 4 1 1 = · BC 2 · DF 2 + · AD2 · (BD2 + CD2 ) 4 4 1 1 1 = · BC 2 · DF 2 + · AD2 · BD2 + · AD2 · CD2 4 4 4 = S 2 (ABD) + S 2 (BCD) + S 2 (CAD). S (ABD) S (P AD) S (P BD) PD D P C A B Slika uz zadatak 129 Dokaz: Ravan π razlaˇ ze tetraedar ABCD na dva tetraedra P ABC i P ABD kod kojih su visine iz temena P . a uglovi kod temena D trougla ADF . A. Drugi naˇ cin: S obzirom da je AF visina trougla ABC . dokazati da je S (P AC ) S (P BC ) PC S (ABC ) = = = .

A′ D B′ C C′ B A D′ Slika uz zadatak 130 S obzirom da je V (A′ BCD) = V (AB ′ CD) = V (ABC ′ D) = V (ABCD′ ) = 1 = · V (AD′ BC ′ B ′ CA′ D). B i B ′ . odreduju paralelopiped AD′ BC ′ B ′ CA′ D kome su A i A′ . Zadatak 131: Ravni od kojih svaka sadrˇ zi jedno teme a uporedna je s naspramnom pljosni tetraedra ABCD odreduju neki tetredar A′ B ′ C ′ D′ .102 Zadatak 130: Ravni od kojih svaka sadrˇ zi jednu ivicu tetraedra a uporedna je s naspramnom ivicom odreduju paralelopiped. 6 · V1 . Pri tome je V (ABCD) = V (AD′ BC ′ B ′ CA′ D) − V (A′ BCD)− − V (AB ′ CD) − V (ABC ′ D) − V (ABCD′ ). 27 . 3 Dokaz: Ravni od kojih svaka sadrˇ zi jednu ivicu tetraedra ABCD a uporedna je s naspramnom ivicom. C i C ′ . dokazati da je V = 1 · V1 . D i D′ naspamna temena. 6 bi´ ce V (ABCD) = i prema tome V = 1 3 2 · V (AD′ BC ′ B ′ CA′ D). Ako je V zapremina pomenuntog tetraedra i V1 zapremina nastalog paralelopipeda. Dokazati da je V (ABCD) = 1 · V (A′ B ′ C ′ D′ ).

Analogno se dokazuje da je taˇ cka A na joˇ s jednoj teˇ ziˇ snoj liniji tog trougla pa je A teˇ ziˇ ste trougla B ′ C ′ D′ . Otuda je D′ P : DA = D′ C : D′ C1 = 3 : 2. 3 Mnoˇ zenjem odgovaraju´ cih strana jednakosti (1) i (2) nalazimo da je DN = V (ABCD) = 1 · V (A′ B ′ C ′ D′ ). C . pa je srediˇ ste P duˇ zi B ′ C ′ na pravoj D′ A. i prema tome 2 S (A′ B ′ C ′ ) : S (A1 B1 C1 ) = D′ C ′2 : D′ C1 = 9 : 4. Kako je S (A1 B1 C1 ) = 4 · S (ABC ). Otuda sledi da je taˇ cka A srediˇ ste duˇ zi B1 C1 . No duˇ zi B1 C1 i B ′ C ′ su uporedne. i prema tome taˇ cka A je na teˇ ziˇ snoj ′ ′ ′ ′ liniji D P trougla B C D . 27 bi´ ce (1) (2) . CA. A1 B1 sadrˇ ze temena A. C1 A1 . 9 Ako su DN i DN ′ visine tetraedara ABCD i A′ B ′ C ′ D′ bi´ ce S (ABC ) = D′ N ′ : DN = D′ C ′ : C1 C ′ = 3 : 1. B . 1 · S (A′ B ′ C ′ ). pa i 1 · D′ N ′ .103 B′ P C′ D A′ B1 A C1 B C A1 D′ Slika uz zadatak 131 Dokaz: Ravan ABC seˇ ce povrˇ s tetraedra A′ B ′ C ′ D′ po trouglu A1 B1 C1 ˇ cije stranice B1 C1 . AB trougla ABC . a uporedne su sa stranicama BC .

a d normalno odstojanje pravih koje su odredene s tim dvema ivicama AB i CD. dokazati da je 1 V = ·S·d 6 Dokaz: Obeleˇ zimo sa V1 zapreminu paralelopipeda AD′ BC ′ B ′ CA′ D koji je odreden s ravnima od kojih svaka sadrˇ zi po jednu ivicu a uporedna je s naspramnom ivicom 1 tetraedra ABCD (vidi sliku). 2 Zadatak 133: Ako je V zapremina tetraedra ABCD. F povrˇ sina trougaone povrˇ si kojoj su stranice jednake proizvodima naspramnih ivica tog tetraedra i r polupreˇ cnik opisane sfere oko tog tetraedra. S obzirom da je odstojanje izmedu uporednih ravni koje su odredene naspramnim pljosnima AD′ BC ′ i B ′ CA′ D dobijenog paralelopipeda jednake normalnom odstojanju d izmedu pravih koje su odredene naspramnim ivicama AB i CD tetraedra ABCD. dokazati da je V = 1 F. a povrˇ sina paralelogramske povrˇ si AD′ BC ′ jednaka polovini povrˇ sine paralelogramske povrˇ si kojoj su stranice uporedne i jednake ivicama AB i CD. 6r D σ C A N E A′ N′ E′ B′ Slika uz zadatak 133 B C′ .104 Zadatak 132: Ako je V zapremina tetraedra ABCD. Prema zadatku 130.. bi´ ce i V1 = Otuda je i V = 1 · S · d. imamo da je V = 3 · V1 . 6 1 · S · d. S povrˇ sina paralelogramske povrˇ si kojoj su stranice uporedne i jednake s naspramnim ivicama AB i CD.

DB = . Stoga je ′ ′ ′ abc k4 (4) S (A′ B ′ C ′ ) = ′2 ′2 ′2 F a b c Iz jednakosti (1). (3). Ako je DE preˇ cnik sfere λ i E ′ taˇ cka inverzna sa taˇ ckom E u odnosu ′ na sferu σ .105 Dokaz: Oznaˇ cimo sa σ proizvoljnu sferu sa srediˇ stem D i polupreˇ cnikom k. CA. (2). B ′ . . pa je V (A′ B ′ C ′ D′ ) = DE ′ S (A′ B ′ C ′ ). k2 · BC k2 k2 k2 = ′ ′ ′ aa′ . c. pri ˇ cemu je koeficijent sliˇ cnosti k2 . C ′ taˇ cke inverzije sa taˇ ckama A. (4) sledi da je V = 1 6r F . pa je njen inverzan lik ravan odredena ′ ′ ′ taˇ ckama A . b′ . 3 S druge strane. A i A′ taˇ cke prave p. B. r tri medusobno uporedne prave koje ne pripadaju jednoj ravni. q. ako sa CN i C ′ N ′ obeleˇ zimo visine iz temena C i C ′ tetraedra ABCD i ′ ′ ′ A B C D imamo da je S (A′ B ′ D) · C ′ N ′ DA′ · DB ′ · C ′ D V (A′ B ′ C ′ D) = = . B i B ′ taˇ cke prave q . V (ABCD) S (ABD) · CN DA · DB · DC Otuda je S (A′ B ′ C ′ ) · DE ′ DA′ · DB ′ · C ′ D = 3V DA · DB · DC k2 k2 k2 ′ ′ . b. AD. 2r (1) Pri tome je duˇ z DE ′ visina tetraedra A′ B ′ C ′ D. CD. a sa A′ . pa je DE ′ = k2 . BD. C ′ A′ = ′ ′ ′ bb′ . a C i D taˇ cke prave r dokazati da je V (ABCD) = V (A′ B ′ CD). A′ B ′ = ′ ′ ′ cc′ . DC = a′ b′ c′ (2) Ako sa a. imamo da je DA′ = i B′C ′ = (3) Iz poslednjih triju jednakosti sledi da je △A′ B ′ C ′ sliˇ can sa trouglom kome su stranice jednake proizvodima naspramnih ivica tetraedra ABCD. Sfera λ opisana oko tetraedra ABCD sadrˇ zi srediˇ ste D te inverzije. c′ obeleˇ zimo ivice BC. imamo da je DE · DE ′ = k2 . C . DB · DC abc abc abc Zadatak 134: Ako su p. B . a′ . C u odnosu na sferu σ ′ . AB.

D′ taˇ cke prave q takve da je AB = A′ B ′ i CD = C ′ D′ . C′ D′ C D q p A B A′ B′ Slika uz zadatak 135 . dokazati da je V (ABCD) = V (A′ B ′ C ′ D′ ). ˇ (Stajnerova teorema). Otuda je V (ABCD) = V (A′ B ′ CD). C ′ . pa je S (BCD) = S (B ′ CD). A′ . Taˇ cke A i A′ su na pravoj p koja je uporedna na ravni u kojoj se nalaze pljosni (BCD) i (B ′ CD). Zadatak 135: Ako su p i q dve mimoilazne prave A. D. B ′ taˇ cke prave p i C. pa su visine iz temena A i A′ tetraedra ABCD i A′ B ′ CD medusobno jednake.106 A A′ p B B′ q C D Slika uz zadatak 134 r Dokaz: Osnove (BCD) i (B ′ CD) tetraedra ABCD i A′ B ′ CD imaju zajedniˇ cku stra′ nicu CD i jednake visine iz temena B i B . B.

. Pri tome tetraedri ABCD i A′ B ′ CD imaju jednake pljosni ABC i A′ B ′ C i zajedniˇ cku visinu iz temena D. cke izvan ravni paralelograma ABCD Zadatak 136: Ako su E i F dve razne taˇ dokazati da je V (ACEF ) = |V (ABEF ) ± V (ADEF )|. V (ADE ′ F ′ ) = V (ADEF ). S obzirom da je taˇ cka E ′ u ravni paralelograma ABCD. pa je S (ABC ) = S (A′ B ′ C ). imamo da je S (ACE ′ ) = |S (ABE ′ ) ± S (ADE ′ )|. Neka prava EF prodire ravan paralelograma ABCD u nekoj taˇ cki E ′ i neka je F ′ jedna od ′ ′ taˇ caka prave EF takva da je EF = E F . Prema predhodnom zadatku je V (ACE ′ F ′ ) = V (ACEF ).107 Dokaz: Trouglovi ABC i A′ B ′ C imaju jednake stranice AB i A′ B ′ i njima odgovaraju´ ce visine. V (ABE ′ F ′ ) = V (ABEF ). pa je V (ABCD) = V (A′ B ′ CD). pa je V (ACE ′ F ′ ) = |V (ABE ′ F ′ ) ± V (ADE ′ F ′ )|. F E F ′ D C E′ A Slika uz zadatak 136 B Dokaz: Prava EF prodire ravan paralelograma ABCD ili je uporedna sa tom ravni. Isto tako je V (A′ B ′ CD) = V (A′ B ′ C ′ D′ ). pa je V (ABCD) = V (A′ B ′ C ′ D′ ).

V (ABEF ) = S (ABB ′ A′ ). 6 6 V (ADEF ) = d S (ADD′ A′ ).108 pa je V (ACEF ) = |V (ABEF ) ± V (ADEF )|. Ako je prava EF uporedna sa ravni paralelograma ABCD. Pri ′ ′ ′ ′ tome taˇ cke A . 6 Paralelogramske povrˇ si ACC ′ A′ . B ′ . obeleˇ zimo sa A′ . D′ taˇ cke takve da su duˇ zi AA′ . B . Zadatak 137: Ako su ABCD i A′ B ′ C ′ D′ dva tetraedra kod kojih su ivice AB i A′ B ′ medusobno jednake i diedri koji odgovaraju tim ivicama takode jednaki. AB i EF . a visina koja odgovara toj osnovici prve povrˇ si jednaka je zbiru ili razlici visina koje odgovaraju toj istoj osnovici drugih dveju povrˇ si. ABB ′ A′ . Sada imamo da je V (ACEF ) = d d S (ACC ′ A′ ). Otuda je V (ACEF ) = |V (ABEF ) ± V (ADEF )|. ADD′ A′ imaju zajedniˇ cku osnovicu AA′ . CC ′ . C . dokazati da je V (ABCD) S (ABC ) · S (ABD) = . BB ′ . pa je S (ACC ′ A′ ) = |S (ABB ′ A′ ) ± S (ADD′ A′ ). a odstojanje izmedu mimoilaznih pravih AC i EF . DD′ jednake i istosmerne sa duˇ zi EF . C ′ . D pripadaju ravni paralelograma ABCD. AD i EF jednaka odstojanju d prave EF od ravni paralelograma ABCD. ′ ′ ′ ′ V (A B C D ) S (A′ B ′ C ′ ) · S (A′ B ′ D′ ) D D1 C1 E E1 F1 F B C A Slika uz zadatak 137 .

AC . AD postoje taˇ cke B1 . Ako obeleˇ zimo sa DE i D1 E1 visine iz temena D i D1 tetraedra ABCD i ABC1 D1 . postoje u pljosnima (AB. V (A′ B ′ C ′ D′ ) A B · A′ C ′ · A′ D′ Dokaz: S obzirom da su triedri A i A′ tetraedara ABCD i A′ B ′ C ′ D′ podudarni. dokazati da je AB · AC · AD V (ABCD) = ′ ′ . C1 . D D1 C1 A E1 E B1 B Slika uz zadatak 138 C Tada je V (ABCD) V (ABCD) S (ABC ) DE = = · = V (A′ B ′ C ′ D′ ) V (AB1 C1 D1 ) S (AB1 C1 ) D1 E1 = AB · AC · AD AB · AC · AD = ′ ′ . takve da su tetraedri AB1 C1 D1 i A′ B ′ C ′ D′ podudarni. D) diedra (C. D) taˇ cke C1 i D1 takve da su tetraedri A′ B ′ C ′ D′ i ABC1 D1 podudarni. = S (A′ B ′ C ′ ) · S (A′ B ′ D′ ) Zadatak 138: Ako su ABCD i A′ B ′ C ′ D′ dva tetraedra s podudarnim triedrima A i A′ . D1 . C ) i (AB. AB. imamo da je V (ABCD) V (ABCD) S (ABC ) DE = = · ′ ′ ′ ′ V (A B C D ) V (ABC1 D1 ) S (ABC1 ) D1 E1 S (ABC ) DE S (ABC ) S (ABD) · = · = S (ABC1 ) D1 F1 S (ABC1 ) S (ABD1 ) S (ABC ) · S (ABD) . Obeleˇ zimo sa DE i D1 E1 visine iz temena D i D1 tetraedara ABCD i AB1 C1 D1 . na ivicama AB . a sa DF i D1 F1 visine pljosni ABD i ABD1 .109 Dokaz: S obzirom da su kod tetraedra ABCD i A′ B ′ C ′ D′ ivice AB i A′ B ′ jednake i diedri koji odgovaraju tim ivicama takode medusobno jednaki. AB1 · AC1 · AD1 A B · A′ C ′ · A′ D′ .

R′ u datim odnosima. Q′ . CD tetraedra ABCD podeljene su taˇ ckama P . Dokaz: Neka je BP : BC = p. DQ′ : DB = q ′ . koji je odreden deonim taˇ ckama P . Q.P ′ . Stavimo da je p1 = 1 − p = CP : CB. AB . AR : AB = r. AC AB AD BP BR BQ′ ′ · · · V = p · r1 · q1 · V. BD. Primenom zadatka 138.110 Zadatak 139: Ivice BC . koji je odreden datim taˇ ckama i tetraedra ABCD. Odrediti odnose zapremina konveksnog poliedra. ′ r1 = 1 − r ′ = CR′ : CD. CQ : CA = q. ′ ′ p′ 1 = 1 − p = AP : AD. r1 = 1 − r = BR : BA. ′ q1 = 1 − q ′ = BQ′ : BD. CA. Q. DR′ : DC = r ′ . R. P ′ . R. q1 = 1 − q = AQ : AC. R′ . BC BA BD V (BP RQ′ ) = . Obeleˇ zimo sa V zapreminu tetraedra ABCD i sa V1 zapreminu poliedra. D Q′ P′ R′ A R Q P C B Slika uz zadatak 139 Tada je V1 = V − V (AQRP ′ ) − V (BP RQ′ ) − V (CP QR′ ) − V (DP ′ Q′ R′ ). DP ′ : DA = p′ . AD. Q′ . nalazimo da je V (AQRP ′ ) = AQ AR AP ′ · · · V = q 1 · r · p′ 1 · V.

npr. Pri tom su taˇ cke C i D s raznih strana od ravni π . neka su npr. Dokaz: Obeleˇ zimo sa π proizvoljnu ravan koja sadrˇ zi srediˇ sta P i R naspramnih ivica AB i CD tetraedra ABCD. imamo da je V (AP SD ) AP · AS · AD AS = = V (ABCD) AB · AC · AD 2 · AC . Prvi od tih poliedara se sastoji iz piramide P QRSD i tetraedra AP SD . tada je tetraedar ABCD s ravni π razloˇ zen na dva tetraedra AP CD i P BCD koji imaju jednaku osnovu i jednake visine. CD. D R S A C P Q B Slika uz zadatak 140 Ako nijedna od ivica AB i CD ne pripada ravni π . svaka od njih prodire tu ravan. taˇ cke A i D s jedne. pa su im i zapremine jednake. Ako je jedna od ivica AB i CD. S obzirom da tetraedri AP SD i ABCD imaju zajedniˇ cki triedar A. Piramide P QRSC i P QRSD imaju zajedniˇ cku osnovu i jednake visine. pa je tetraedar ABCD s ravni π razloˇ zen na poliedre P QRSAD i P QRSBC . DA DB DC ′ ′ ′ ′ ′ V1 = V · (1 − r · q1 · p′ 1 − p · r1 · q1 − p1 · q · r1 − p · q · r ). a B i C s druge strane ravni π . ivice BD i AC prodiru ravan π u taˇ ckama Q i S . U tom sluˇ caju. u ravni π . a drugi iz piramide P QRSC i tetraedra P QBC . pa su im i zapremine medusobno jednake. prema zadatku 138. a tetraedri BCP Q i BCDA zajedniˇ cki triedar B .111 V (CP QR′ ) = V (DP ′ Q′ R′ ) = pa je CP CQ CR′ ′ · · · V = p1 · q · r1 · V. CB CA CD DP ′ DQ′ DR′ · · · V = p′ · q ′ · r ′ · V. Zadatak 140: Dokazati da svaka ravan kroz srediˇ sta bilo kojih dveju naspramnih ivica tetraedra razlaˇ ze taj tetraedar na dva jednaka poliedra.

neka su npr. svaka od njih prodire tu ravan. pa je V (P CDA) : V (P CDB ) = m : n. Ako nijedna od ivica AB i CD ne pripada ravni π . Piramide P QRSD i P QRSC imaju zajedniˇ cku osnovu i visine srazmerne duˇ zima DR i RC . taˇ cke A i D s jedne strane. V (BCP Q) AC · BQ S obzirom da su P . npr.112 Otuda je V (BCP Q) BC · BP · BQ BQ = = . V (ABCD) BC · BA · BD 2 · BD AS · BD V (AP SD ) = . dokazati da svaka ravan kroz taˇ cke P i R razlaˇ ze taj tetraedar na dva poliedra kojima je odnos zapremina takode jednak m : n. BD. QD SC cke naspramnih ivica AB i CD tetraedra ABCD takve Zadatak 141: Ako su P i R taˇ da je AP : P B = m : n. CD. U tom sluˇ caju ivice BD i AC prodiru ravan π u taˇ ckama. R. BD AC Stoga je V (AP SD ) = V (BCP Q). Q i S . . QD SA i prema tome BQ AS = . S taˇ cke u kojima ravan π seˇ ce ivice AB . P B QD RC SA pa je BQ CS · = 1. a isto tako i taˇ cke C i D s raznih strana od ravni π . DC . BQ AS = . Ako ravan π sadrˇ zi ivicu. ili ne sadrˇ zi nijednu od tih dveju ivica. Pri tome su taˇ cke A i B . a visine srazmerne duˇ zima AP i BP . i prema tome V (P QRSAD ) = V (P QRSBC ). Dokaz: Proizvoljna ravan π kroz taˇ cke P i R sadrˇ zi jednu od ivica AB i CD. CA prostornog ˇ cetvorougla ABCD. pa je tetraedar ABCD razloˇ zen s ravni π na poliedre P QRSAD i P QRSBC . pa je V (P QRSD ) : V (P QRSC ) = m : n. npr. Prvi od tih poliedara sastoji se iz piramide P QRSD i tetraedra AP SD . a taˇ cke B i C s druge strane od ravni π . a drugi iz piramide P QRSC i tetraedra P QBC . Q. imamo da je AP BQ DR CS · · · = 1. tj. prema Menelajevoj teoremi. ravan π razlaˇ ze tetraedar ABCD na dva tetraedra P CDA i P CDB koji imaju zajedniˇ cku osnovu P CD.

Stoga je.. S toga ako sa S1 .Sn obeleˇ zimo povrˇ sine pljosni datog poliedra. imamo da je √ √ a2 · 3 S = 4 · S (ABC ) = 4 · = a2 · 3. Povrˇ s pravilnog oktaedra sastoji se iz osam podudarnih pravilnih trougaonih povrˇ si. . Povrˇ s pravilnog tetraedra ABCD sastoji se iz ˇ cetiri podudarne pravilne trougaone povrˇ si. 3 Dokaz: Trougaone povrˇ si odredene ivicama takvog poliedra i srediˇ sta sfere upisane u taj poliedar razlaˇ zu isti na piramide kojima su osnovice pljosni poliedra i kome je zajedniˇ cki vrh srediˇ ste pomenute sfere. V (AP DC ) : V (P BCD) = m : n i prema zadatku 140. Ako obeleˇ zimo sa S povrˇ sinu. . V = · S (ABC ) · DE = · 3 3 4 3 12 b) Pravilan oktaedar. Zadatak 142: Ako je S povrˇ sina i V zapremina poliedra kome sve pljosni dodiruju neku sferu polupreˇ cnika ρ. . imamo da je V (AP DS ) : V (BP CQ) = m : n. sa a ivicu i sa DE visinu tog tetraedra. Ako obeleˇ zimo sa S povrˇ sinu. AS : AC = BQ : BD. V (P BCQ) : V (P BCD) = BQ : BD.113 Kako je V (AP DS ) : V (AP DC ) = AS : AC. sa V zapreminu. sa a ivicu i sa EF dijagonalu pravilnog oktaedra ABCDEF . V (P QRSAD ) : V (P QRSBC ) = m : n. sa V zapreminu. 4 √ √ √ 1 a2 · 3 a · 6 a3 · 2 1 · = . imamo da je V = ρ 1 · (S1 + · · · + Sn ) = · S · ρ. imamo da je . V = Dokaz: a) Pravilan tetraedar. 3 3 Zadatak 143: Odrediti povrˇ sine i zapremine pravilnih poliedara kao funkcije njihovih ivica. dokazati da je 1 · S · ρ.

imamo da je S = 12 · a2 · 4 25 + 10 · √ √ 5 = 3 · a2 · √ 25 + 10 · √ 5. Ako obeleˇ zimo sa S povrˇ sinu. Ako obeleˇ zimo sa S povrˇ sinu i sa V zapreminu kocke ivice a. d) Pravilan heksaedar.114 √ √ a2 · 3 S = 8 · S (ABE ) = 8 · = 2 · a2 · 3. ρA polupreˇ cnik spolja upisane sfere kojoj odgovara teme A i ρAB polupreˇ cnik spolja upisane sfere koja odgovara ivici AB . dokazati da je: ρ (SA + SB + SC + SD ). CDA. sa a ivicu i sa ρ polupreˇ cnik upisane sfere. sa a ivicu i sa ρ polupreˇ cnik upisane sfere pravilnog dodekaedra. SC . 4 √ √ 1 a2 a3 · 2 V = · S (ABCD) · EF = ·a· 2= . a) V = 3 b) V = ρA 3 (−SA + SB + SC + SD ). sa V zapreminu. Zadatak 144: Ako su SA . Ako obeleˇ zimo sa S povrˇ sinu. imamo da je √ √ a2 · 3 = 5 · a2 · 3. DAB . sa V zapreminu. Povrˇ s pravilnog dodekaedra se sastoji iz dvanaest podudarnih pravilnih petougaonih povrˇ si. . 1 V = · S · ρ = a2 · 3 25 + 10 · a 5· · 2 25 + 11 · 10 5 = a3 · 4 10 · (47 + 21 · √ 5). SD povrˇ sine pljosni BCD. Povrˇ s pravilnog ikosoedra se sastoji iz dvadeset podudarnih pravilnih trougaonih povrˇ si. a ρ polupreˇ cnik upisane sfere. S = 20 · 4 1 5 · a2 · V = ·S·ρ= 3 3 √ 3 a · · 2 7+3· 6 √ 5 5 · a3 = · 6 7+3· 2 √ 5 . ABC i V zapremina tetraedra ABCD. SB . Povrˇ s pravilnog heksaedra (kocke) se sastoji iz ˇ sest podudarnih kvadratnih povrˇ si. e) Pravilan dodekaedar. imamo da je S = 6 · a2 . 3 3 3 c) Pravilan ikosoedar. V = a3 .

imamo da je a) V = V (BCDO) + V (CDAO) + V (DABO) + V (ABCO) ρ = (SA + SB + SC + SD ). 3 b) V = V (ABCOA ) + V (ABDOA ) + V (ACDOA ) − V (BCDOA ) ρA = (−SA + SB + SC + SD ). Ravni ′ ′ i A B C razlaˇ zu tu zarubljenu prizmu na tri tetraedra ABCA′ . dokazati da je V (ABCA′ B ′ C ′ ) = V (ABCA′ ) + V (ABCB ′ ) + V (ABCC ′ ). A′ B′ C′ A C B Slika uz zadatak 145 A′ BC Dokaz: Neka su AA′ . CC ′ boˇ cne ivice zarubljene prizme ABCA′ B ′ C ′ .115 c) V = ρAB 3 (SA + SB − SC − SD ). = 3 Zadatak 145: Ako su ABC i A′ B ′ C ′ osnove zarubljene trostrane prizme. Dokaz: Ako je O srediˇ ste sfere upisane u tetraedar ABCD. . BCA′ B ′ . BB ′ . OA srediˇ ste spolja upisane sfere koja odgovara temenu A i OAB srediˇ ste spolja upisane sfere koja odgovara ivici AB . 3 c) V = V (BCDOAB ) + V (ACDOAB ) − V (ABCOAB ) − V (ABDOAB ) ρAB (SA + SB − SC − SD ). A′ B ′ C ′ C .

Zadatak 146: Ako je S povrˇ sina normalnog preseka zarubljene trostrane prizme ABCA′ B ′ C ′ kojoj su boˇ cne ivice AA′ . pa su im i zapremine jednake. a zapremina ove prizme jadnaka proizvodu povrˇ si S njenog normalnog preseka i ivice AA′ . pa su im zapremine medu sobom jednake. S obzirom da je zapremina tetraedra ABCA′ jednaka tre´ cini zapremine prizme kojoj je ′ osnovica (ABC ). bi´ ce V (ABCA′ ) = Isto tako je V (ABCB ′ ) = S S BB ′ . i tetraedri AB ′ C ′ C i ABCC ′ imaju zajedniˇ cku pljosan AC ′ C i jednake visine ′ iz temena B i B . Pljosni zarubljene prizme koje su sadrˇ zane u pomenutim neparalelnim ravnima su osnove. BB ′ . Stoga je V (ABCA′ B ′ C ′ ) = V (ABCA′ ) + V (ABCB ′ ) + V (ABCC ′ ). 3 B′ A′ C′ A0 C0 B0 A C B Slika uz zadatak 146 Dokaz: Prema prethodnom zadatku imamo da je V (ABCA′ B ′ C ′ ) = V (ABCA′ ) + V (ABCB ′ ) + V (ABCC ′ ).116 Tetraedri BCA′ B ′ i ABCB ′ imaju zajedniˇ cku pljosan BCB ′ i jednake visine iz temena ′ A i A. 3 . Isto tako tetraedri A′ B ′ C ′ C i AB ′ C ′ C imaju zajedniˇ cku pljosan B ′ C ′ C i jednake visine iz temena A′ i A. te su im zapremine takode jednake. V (ABCC ′ ) = CC ′ . CC ′ dokazati da je V (ABCA′ B ′ C ′ ) = S (AA′ + BB ′ + CC ′ ). 3 3 S AA′ . a boˇ cna ivica AA . Definicija: Poliedar ograniˇ cen nekom prizmatiˇ cnom povrˇ si i dvema neparalelnim ravnima naziva se zarubljena prizma. ostale pljosni te zarubljene prizme su boˇ cne.

. . Am ) i (B1 . a S povrˇ sina upravne projekcije tog tetraedra na nekoj ravni π koja je upravna na ivicu AD. Am i OB1 . . . B . Odredimo 6 1 V = . dokazati da je h (S1 + S2 + 4S3 ). npr. . AD tetraedra ABCD. 3 C D A B B0 A0 π C0 Slika uz zadatak 147 ckih taˇ caka. . . B0 . . C0 upravne projekcije taˇ caka A. Cl ) srednji presek bilo kojeg prizmatoida i sa O proizvoljnu taˇ cku iz unutraˇ snjosti poligona C1 . . zapremina tetraedra ABCD bi´ ce jednaka razlici zapremina zarubljenih prizmi A0 B0 C0 DBC i A0 B0 C0 ABC . . tj. bi´ ce zapremine V1 i V2 h piramida OA1 . . 3 Zadatak 147: Ako je l duˇ zina bilo koje ivice. a h visina i V njegova zapremina. S obzirom da su S1 i S2 povrˇ sine poligonskih povrˇ si (A1 . Bn ). bi´ ce V (ABCD) = V (A0 B0 C0 DBC ) − V (A0 B0 C0 ABC ) = = S S S S (A0 D + B0 B + C0 C ) − (A0 A + B0 B + C0 C ) = AD = l 3 3 3 3 sine osnova i S3 povrˇ sina srednjeg preseka bilo kojeg Zadatak 148: Ako su S1 i S2 povrˇ prizmatoida. Bn ) osnove. Dokaz: Pretpostavimo da ravan π nema sa tetraedrom ABCD zajedniˇ Ako su A0 . Cl . . 6 Dokaz: Obeleˇ zimo sa (A1 .117 pa je V (ABCA′ B ′ C ′ ) = S (AA′ + BB ′ + CC ′ ). sa (C1 . Am ) i (B1 . C na ravan π i pri tome taˇ cka A izmedu taˇ caka A0 i D. . . dokazati da je 1 V (ABCD) = Sl. Bn odredene obrascima V1 = h S i V 2 = 6 S2 . . .

Cl seˇ ce svaku od tih trougaonih povrˇ si po srednjoj liniji. a taˇ cka O zajedniˇ cki vrh. Normalno odstojanje izmedu ravni koje su odredene osnovama ω1 i ω2 je visina prizmatoida. b) V1 : V = 4 : 9. 6 Bn B1 Cl O A3 B3 C3 Am C1 A2 A1 Slika uz zadatak 148 Otuda sledi da je zbir V3 zapremina svih tih piramida odreden obrascem V3 = Stoga je h V = V1 + V2 + V3 = (S1 + S2 + 4S3 ). a sa ρ polupreˇ cnik kugle upisane u toj kupi. Prizma je specijalan prizmatoid.118 sad zapremine piramida kojima su osnove boˇ cne pljosni prizmatoida. imamo da je √ √ r = ρ 3. h = 3ρ. Zadatak 149: Ako je S povrˇ sina i V zapremina jednakostrane kupe. . dokazati da je a) S1 : S = 4 : 9. sa h visinu i sa l izvodnicu jednakostrane kupe. 6 4 6 hS3 . a ostale pljosni su trougaone i ˇ cetvorougaone povrˇ si kojima se temena poklapaju sa temenima povrˇ si ω1 i ω2 naziva se prizmatoid. trougaonu povrˇ s (A1 A2 B1 ) po srednjoj liniji C1 C2 . a ostale pljosni su boˇ cne pljosni tog prizmatoida. svaku od tih ˇ cetvorougaonih povrˇ si razloˇ zimo dijagonalom na dve trougaone povrˇ si. a S1 povrˇ sina i V1 zapremina kugle upisane u toj kupi. Ravan poligona C1 . . Boˇ cne pljosni prizmatoida su trougaone ili ˇ cetvorougaone povrˇ si. . l = 2r = 2ρ 3. Osnove prizmatoida mogu. Pri tome je 4 V (A1 A2 B1 O) = 4V (C1 C2 B1 O) = h(OC1 C2 ). npr. Pljosni ω1 i ω2 su osnove. Dokaz: Ako obeleˇ zimo sa r polupreˇ cnik osnove. ali i ne moraju imati jednak broj stranica. Definicija: Poliedar kome su dve pljosni ω1 i ω2 poligonske povrˇ si sadrˇ zane u dvema uporednim ravnima.

.... Vc2 = cb2 . Dokaz: Ako sa N1 . 1 1 1 + 2 = 2 2 b c h nalazimo da je 1 1 1 = 2 + 2. dokazati da je zbir odstojanja te taˇ cke od ravni svih njegovih pljosni konstantan.. Vb2 = bc2 .=Sn ..Nn obeleˇ zimo podnoˇ zja upravnih kroz taˇ cku O na ravnima svih pljosni ω1 ..ωn . + dn ). bi´ ce 1 V = (S1 d1 + . S .... 4 b) V1 = ρ3 π 3 i prema tome V1 : V = 4 : 9. i V = r2π 9 = ρ3 π.Sn povrˇ sine pljosni ω1 . imamo da je V = i prema tome d1 + .. 3 3 i S = rπ (r + l) = 9ρ2 π. sa d1 . + dn = S (d1 + d2 + .. 3 3V ..119 Otuda je a) S1 = 4ρ2 π i prema tome S1 : S = 4 : 9.... Ako sa h obeleˇ zimo visinu koja odgovara hipotenuzi imamo da je Va2 = Koriste´ ci jednakosti π π π 2 ah . 3 S obzirom da je S1 =S2 =... 2 Va Vc Vb Dokaz: Tela koja nastaju obrtanjem pravouglog trougla oko njegovih stranica su kupe. 3 3 3 i bc = ah.. Vc zapremine tela koja nastaju obrtanjem pravouglog trougla oko hipotenuze a i kateta b i c...dn duˇ zine odseˇ caka ON1 .. Va2 V Vb c Zadatak 151: Ako je O proizvoljna unutraˇ snja taˇ cka konveksnog poliedra s jednakim pljosnima...ωn poliedra ....ONn i sa S1 . Zadatak 150: Ako su Va .... Vb .. dokazati da je 1 1 1 = 2 + 2. a sa S i V povrˇ sinu i zapreminu poliedra . + Sn dn )..

C. SA SC h Isto tako je 1 1 1 + = . SB. Otuda je 1 1 1 + = . D taˇ cke u kojima neka ravan π seˇ ce ivice roglja S pravilnog oktaedra. SB. dokazati da je 1 1 1 1 2 + + + = . SA SB SC SD h i 1 1 1 + = . dokazati da je 1 1 1 1 + = + .120 Zadatak 152: Ako su A. SB SD h pa je 1 1 1 1 + = + . SC. SC. SA SB SC SD h Dokaz: Pri dokazivanju prethodnog stava. C. SB SD h . a sa h odstojanje taˇ cke M od polupravih SA. 2 SA SC SB SD Dokaz: Obeleˇ zimo sa M taˇ cku u kojoj dijagonala iz temena S oktaedra prodire ravan π . B. B. SD. SA SC SB SD Zadatak 153: Ako su A. M taˇ cka u kojoj dijagonala iz temena S tog oktaedra prodire ravan π i h odstojanje taˇ cke M od polupravih SA. pravilnog oktaedra. dobili smo da je 1 1 1 + = SA SC h pa je 1 1 1 1 2 + + + = . pa je SA · h + SC · h = SA · SC. Taˇ cka M je presek simetrale ugla S sa hipotenuzom AC pravouglog trougla ASC. D taˇ cke u kojima neka ravan π seˇ ce ivice roglja S . SD.

= ha 3V hb 3V hc 3V hd 3V pa je 1 1 1 1 a+b+c+d 1 + + + = = . CD seku prave BC. ABC i sa V zapreminu tetraedra ABCD. uporedne ′ sa pravom DD . B ′′ B B ′B OD′ D′ Q = . c. AB . OD′ A′ A BB CC Zadatak 155: Ako su ha . OAB . B . ha hb hc hd ρ Dokaz: Ako sa a. OCA. Q. A′′ A A′ A i OD′ D′ P = . B ′′ . ρ . ′′ B B BQ DO DC ′ = C ′′ C C ′C OD′ D′ R = . B ′ . C ′′ taˇ cke u kojima prave kroz temena A. dokazati da je 1 1 1 1 1 + + + = . CD u taˇ ckama A′ . CA.121 Zadatak 154: (Teorema Van Obela). OCA. OAB seku respektivno prave AD. Pri tome je DO DA′ = . prodiru ravni OBC. C . d obeleˇ zimo povrˇ sine pljosni BCD. zatim ostalih triju jednakosti i deljenjem ostalih nalazimo da je 1 1 1 DO( A′′ A + B ′′ B + C ′′ C ) = 1 1 1 OD′ ( A′′ A + B ′′ B + C ′′ C ) DA′ A′ A D′ P AP + + DB ′ B′ B D′ Q BQ + + DC ′ C′C D′ R DR Dobija se da je DA′ DB ′ DC ′ DO = + ′ + ′ . hc . ′′ A A AP DO DB ′ = . hb . SDA. BD. = . a sa P. Ako je ABCD proizvoljan tetraedar i O taˇ cka prostora takva da ravni OBC. bi´ ce 1 a 1 b 1 c 1 d = . dokazati da je DO DA′ DB ′ DC ′ = + ′ + ′ . ′′ C C CR Sabiranjem odgovaraju´ cih strana prvih triju jednakosti. DAB. b. hd duˇ zine visina tetraedra ABCD i ρ duˇ zina polupreˇ cnika lopte upisane u taj tetraedar. = . R taˇ cke u kojima prave ′ ′ AD . ha hb hc hd 3V ρ i a+b+c+d = 3V . BD. a prava DO prodire ravan ABC u nekoj taˇ cki D′ . OD′ A′ A BB CC Dokaz: Obeleˇ zimo sa A′′ . C ′ .

ABC i sa Sa srediˇ ste spolja upisane sfere tog tetraedra koja dodiruje pljosan BCD. = . = . hb . ρc . 3 Isto tako je 1 1 1 1 1 1 = (c + d + a − b). ρb . ABC . = (d + a + b − c). a sa a. Pri tome je V = V (ACDSa ) + V (ABDSa ) + V (ABCSa) − V (BCDSa ) = tj. DAB. b. nalazimo da je 1 1 1 1 2 2 + + + + (a + b + c + d) = . DAB . ρa 3V 3V ρb 3V ρc 3V ρd 3V pa je . bi´ ce 1 1 S − 2a 1 S − 2b 1 S − 2c 1 S − 2d = (b + c + d − a) = . a ρa . ρa ρb ρc ρd ρ Dokaz: Obeleˇ zimo sa V zapreminu tetraedra ABCD. ABC dokazati da je 1 1 1 1 1 1 1 1 + 2 + 2 + 2 = 4( 2 + 2 + 2 + 2 ). hd visine tetraedra ABCD. hc . = . DAB. b. d povrˇ sine njegovih pljosni BCD. ρd polupreˇ cnici spolja upisanih sfera tog tetraedra koje respektivno dodiruju pljosni BCD. 2 ρa ρb ρc ρa ρb ρc ρd ρd Dokaz: Ako obeleˇ zimo sa V i S zapreminu i povrˇ sinu tetraedra ABCD. c. CDA. a sa a. = (a + b + c − d). ρd polupreˇ spolja upisanih sfera tog tetraedra koje respektivno dodiruju pljosni BCD. dokazati da je 1 1 1 1 2 + + + = . 1 1 = (b + c + d − a). CDA. ρc . d povrˇ sine njegovih pljosni BCD. ρa ρb ρc ρd 3V ρ cnici Zadatak 157: Ako su ha .122 Zadatak 156: Ako je ρ polupreˇ cnik sfere upisane u tetraedar ABCD i ako su ρa . c. CDA. ρb . ρb 3V ρc 3V ρd 3V Sabiranjem odgovaraju´ cih strana dobijenih jednakosti. ABC . ρa 3V 1 (b + c + d − a)ρa . CDA. DAB.

kd odstojanja proizvoljne taˇ cke O koja se nalazi u tom tetraedru od ravni BCD. kb . d povrˇ sine pljosni BCD. = . hb . dokazati da je ka kb kc kd + + + = 1. bi´ ce aka + bkb + ckc + dkd = 3V. c. Otuda i iz jednakosti a= nalazimo da je ka kb kc kd + + + = 1. DAB. D taˇ cke u kojima prave AO. ABC i sa V zapreminu tetraedra ABCD. hb c= 3V . CDA. DAB . DAB. ha hb hc hd 3V . hd duˇ zine visina tetraedra ABCD i ka .ABC . b. ha 3V hb 3V hc 3V hd 3V pa je 1 1 1 1 1 + 2+ 2+ 2 = (a2 + b2 + c2 + d2 ) 2 h2 h 9 V hb hd a c (2) Iz jednakosti (1) i (2) nalazimo da je 1 1 1 1 1 1 1 1 + 2 + 2 + 2 = 4( 2 + 2 + 2 + 2 ). ha b= 3V . kc . DO prodiru respektivno pljosni BCD. BO. = . ABC . Kako je taˇ cka O u tetraedru ABCD. 2 ρa ρb ρc ha hb hc ρd hd Zadatak 158: Ako su ha . ha hb hc hd Dokaz: Obeleˇ zimo sa a. B . CO. dokazati da je . hc .CDA. hc d= 3V hd Zadatak 159: Ako je O proizvoljna taˇ cka koja se nalazi u tetraedru ABCD i ako ′ ′ ′ ′ su A . CDA.123 1 1 1 1 1 + 2+ 2+ 2 = [(S − 2a)2 + (S − 2b)2 + (S − 2c)2 + (S − 2d)2 ] = 2 ρa ρb ρc 9V 2 ρd 4 = (a2 + b2 + c2 + d2 ) (1) 9V 2 S druge strane imamo da je 1 a 1 b 1 c 1 d = . C . = .

kb . AA′ BB ′ CC ′ DD′ b) Kako je AO = AA′ − OA′ . bi´ ce AO BO CO DO + + + = ′ ′ ′ AA BB CC DD′ AA′ − OA′ BB ′ − OB ′ CC ′ − OC ′ DD′ − OD′ = + + + = AA′ BB ′ CC ′ DD′ OA′ OB ′ OC ′ OD′ =4−( + + + ) = 4 − 1 = 3. ′ C taˇ cke u kojima prave kroz O uporedne s ivicama AD.124 a) b) OA′ AA′ AO AA′ + + OB ′ BB ′ BO BB ′ + + OC ′ CC ′ CO CC ′ + + OD ′ DD ′ DO DD ′ = 1. hc CC ′ kd OD′ = . ABD. C ′′ . CDA. ′ ′ ′ BB . ha hb hc hd pa je OD′ OA′ OB ′ OC ′ + + + = 1. CC . kd odstojanja taˇ cke O od ravni BCD. hb BB ′ kc OC ′ = . DD tetraedra ABCD prodiru sferu opisanu oko tog tetraedra. bi´ ce ka OA′ = . DAB. CAD. BO = BB ′ − OB ′ . AD BD CD . B ′′ . kc . hc . ha AA′ kb OB ′ = . hd visine tetraedra ABCD i sa ka . D′′ taˇ cke u kojima prave odredene visinama AA′ . ABC . AA′ BB ′ CC ′ DD′ Zadatak 160: Ako su A′′ . CD prodiru pljosni BCD. hb . dokazati da je AA′′ BB ′′ CC ′′ DD′′ + + + = 6. hd DD′ Prema zadatku 158. imamo da je ka kb kc kd + + + = 1. OA′ OB ′ OC ′ + + = 1. Dokaz: a) Ako obeleˇ zimo sa ha . dokazati da je B′. BD. CO = CC ′ − OC ′ . = 3. DO = DD′ − OD′ . AA′ BB ′ CC ′ DD′ Zadatak 161: Ako je O proizvoljna taˇ cka pljosni ABC tetraedra ABCD i ako su A′ .

OBD. i OA′ : AD = OP : AP. pa je V (OBCD) : V (ABCD) = OA′ : AD. Isto tako je V (OACD) : V (ABCD) = OB ′ : BD. Pri tome je △P OO1 ∼△P AA1 i △P OA′ ∼△P AD. B ′ . Tetraedri OBCD i ABCD imaju zajedniˇ cku pljosan BCD kojoj odgovaraju visine OO1 i AA1 tih tetraedara. OABD. DAB . D′ taˇ cke u kojima proizvoljna prava p kroz teˇ ziste T tetraedra ABCD prodire ravni BCD. Otuda je OA′ OB ′ OC ′ 1 + + = [V (OBCD) + V (OACD) + V (OABD)] = 1 AD BD CD V (ABCD) V (OABD) : V (ABCD) = OC ′ : CD. Ravan odredena uporednim pravama AD i OA′ po pravoj AO koja pripada ravni ABC i seˇ ce duˇ z BC u nekoj taˇ cki P . OACD. OCD tetraedar ABCD je razloˇ zen na tetraedre OBCD. T A′ T B ′ T C ′ T D′ .125 D B′ C′ A O A′ C B Slika uz zadatak 161 Dokaz: Trougaonim povrˇ sinama OAD. CDA. C ′ . ABC dokazati da je a) 1 1 1 1 = + + . pa je OO1 : AA1 = OP : AP Iz ovih dveju proporcija sledi sledi da je OO1 : AA1 = OA′ : AD. pa je V (OBCD) : V (ABCD) = OO1 : AA1 . Zadatak162: Ako su A′ .

3 1 V (T CDA) = S (C ′′ D′′ A′′ )T B ′ . Otuda je S (B ′′ C ′′ D′′ ) 1 T A′ 1 S (A′′ B ′′ C ′′ )T D ′ . T CDA. B ′′ . D′ s jedne. C ′′ . C ′′ . U tom sluˇ caju bi´ ce na pravoj p taˇ cke B ′ . nikoje dve od taˇ caka A′′ . ili se pak nijedna od tih taˇ caka ne nalazi u trouglu koji je odreden ostalim trima taˇ ckama. jedna od tih taˇ caka nalazi se u trouglu koji je odreden ostalim trima taˇ ckama. T ABC jednaki i da je V (T BCD) = 1 S (B ′′ C ′′ D′′ )T A′ . taˇ cka A′′ u trouglu B ′′ C ′′ D′′ . S obzirom da su tetraedri T BCD. ′ ′ ′ TA TB TC T D′ b) ako su A′ i B ′ s jedne. C ′ . a C ′ i D′ s druge strane od T . 1 1 1 1 + = + . Neka je npr. D na tu ravan. D′′ upravne projekcije taˇ caka A. a taˇ cka A′ s druge strane od taˇ cke T . S obzirom da prava p prodire ravni svih pljosni tetraedra ABCD i da je ravan Π upravna na pravoj p. Dokaz: Neka je Π proizvoljna ravan upravna na pravoj p i neka su A′′ . D′′ se ne poklapaju i nikoje tri ne pripadaju jednoj pravoj. 3 V (T ABC ) = bi´ ce S (B ′′ C ′′ D′′ )T A′ = S (C ′′ D′′ A′′ )T B ′ = S (D′′ A′′ B ′′ )T C ′ = S (A′′ B ′′ C ′′ )T D ′ . 3 = = S (C ′′ D′′ A′′ ) 1 T B′ S (C ′′ D′′ A′′ ) 1 T C′ + S (D′′ A′′ B ′′ ) + 1 T B′ = S (D′′ A′′ B ′′ ) = S (A′′ B ′′ C ′′ ) 1 T D′ S (A′′ B ′′ C ′′ ) + 1 T C′ + 1 T D′ i prema tome . C . B ′′ . T DAB . 3 1 V (T DAB ) = S (D′′ A′′ B ′′ )T C ′ . C ′ .126 ako je A′ s jedne. Sem toga je S (B ′′ C ′′ D′′ ) = S (A′′ B ′′ C ′′ ) + S (A′′ C ′′ D′′ ) + S (A′′ D′′ B ′′ ). Dakle. B . D′ s druge strane od T . a B ′ .

ρ = r (h − ρ)2 − ρ2 = h h2 − 2ρh . 1 1 1 1 T A′ + T B ′ T C ′ + T D′ Otuda je 1 1 1 1 + = + . a ρ polupreˇ cnik Zadatak 163: Ako je r polupreˇ sfere upisane u toj kupi. h . bi´ ce npr. Pri tome je takode S (B ′′ C ′′ D′′ ) 1 T A′ = S (C ′′ D′′ A′′ ) 1 T B′ = S (D′′ A′′ B ′′ ) 1 T C′ = S (A′′ B ′′ C ′′ ) 1 T D′ . U tom sluˇ caju su taˇ cke A′ i B ′ s jedne. sa S srediˇ ste sfere upisane u toj kupi i sa B taˇ cku u kojoj proizvoljna izvodnica AV te kupe dodiruje upisanu sferu. S (A′′ B ′′ C ′′ ) = S (A′′ C ′′ D′′ ) = S (A′′ B ′′ D′′ ) + S (B ′′ C ′′ D′′ ). ′ ′ ′ TA TB TC T D′ cnik osnove i h visina prave kruˇ zne kupe.imamo da je △V SB ∼△V AO.127 1 1 1 1 = + + . pa je S (B ′′ C ′′ D′′ ) + S (C ′′ D′′ A′′ ) S (D′′ A′′ B ′′ ) + S (A′′ B ′′ C ′′ ) = . dokazati da je 1 1 2 − = h. pa je SB VB = . T A′ T B ′ T C ′ T D′ Ako je taˇ cka A′′ izvan trougla B ′′ C ′′ D′′ . ρ2 r 2 ρ Dokaz: Ako obeleˇ zimo sa O srediˇ ste osnove i sa V vrh prave kruˇ zne kupe. OA VO tj. a taˇ cke C ′ i D′′ s druge strane od taˇ cke T .

1 (AB + BC + CA). kod tetraedra OABC . 2 Zadatak 164: Dokazati da je kod svakog tetraedra ABCD AD + BD + CD > Dokaz: Kod trouglova ABD. CD + AD > CA. OBCD imamo da je 1 OA + OB + OC > (AB + BC + CA). 2 1 OA + OC + OD > (AC + CD + DA). BCD. r2 h i prema tome 1 1 2 − = h.CAD je AD + BD > AB. 2 . OADB . ρ2 r 2 ρ 1 (AB + BC + CA).128 V B ρ S A O Slika uz zadatak 163 Otuda je ρ2 2ρ =1− . pa je AD + BD + CD > BD + CD > BC. 3 Dokaz: Saglasno prethodnom zadatku. 2 Zadatak 165: Ako je O proizvoljna taˇ cka u tetraedru ABCD. 2 1 OA + OD + OB > (AD + DB + BA). dokazati da je 1 OA + OB + OC + OD > (AD + BD + CD + AB + BC + CA). OACD.

2 Sabiranjem odgovaraju´ cih strana ovih nejednakosti nalazimo da je 1 OA + OB + OC + OD > (AD + BD + CD + AB + BC + CA). BO. AA′ BB ′ CC ′ DD′ 16 + + + ≥ . CDA. CO. 3 Dokaz: S obzirom da je d2 = a2 + b2 + c2 bi´ ce i prema tome d≥ 1 i a2 + b2 + c2 ≥ (a + b + c)2 . dokazati da je A′ . b. DAB . DO prodiru respektivno pljosni BCD. 3 √ 3 (a + b + c). Zadatak 167: Ako je O proizvoljna taˇ cka iz unutraˇ snjosti tetraedra ABCD i ako su ′ ′ ′ B . ABC . pa je d < a + b + c. OA′ OB ′ OC ′ OD′ a) b) . 3 Zadatak 166: Ako su a. C . D taˇ cke u kojima prave AO. dokazati da je √ 3 (a + b + c) ≤ d < a + b + c.129 1 OA + OB + OC > (BC + CD + DB ). AO BO CO DO 3 AA′ BB ′ CC ′ DD′ + + + ≥ 16. Pri tome je d < d1 + c i d1 < a + b. 3 1 d2 ≥ (a + b + c)2 . obelezimo sa d1 dijagonalu pljosni kojoj su ivice a i b. c ivice i d dijagonala pravouglog paralelepipeda. 3 Da bismo dokazali drugi deo ovog zadatka.

ABC dokazati da je OA′ OB ′ OC ′ OD′ 1 · · · ≤ . BO. da je AO BO CO DO + + + = 3. Zadatak 168: Ako je proizvoljna taˇ B ′ . AA′ BB ′ CC ′ DD′ pa je AA′ BB ′ CC ′ DD′ + + + ≥ 16.130 Dokaz: a) Prema zadatku 159. CDA. AO BO CO DO 3 b) Prema zadatku 159. imamo da je AO BO CO DO + + + ′ ′ ′ AA BB CC DD′ a prema zadatku 159(a). DO prodiru respektivno pljosni BCD. da je OD′ OA′ OB ′ OC ′ + + + = 1. ′ ′ ′ AA BB CC DD′ pa je AA′ BB ′ CC ′ DD′ 16 + + + ≥ . DAB . C ′ taˇ cke u kojima prave AO. AA′ BB ′ CC ′ DD′ + + + AO BO CO DO ≥ 16. AA′ BB ′ CC ′ DD′ . ′ ′ ′ ′ AA BB CC DD 256 Dokaz: a) Prema zadatku 159(a). CO. imamo da je OD′ OA′ OB ′ OC ′ + + + AA′ BB ′ CC ′ DD′ a prema zadatku 159(b). ′ ′ ′ ′ AA BB CC DD 256 a) b) AO BO CO DO 81 · · · ≤ . OA′ OB ′ OC ′ OD′ AA′ BB ′ CC ′ DD′ + + + OA′ OB ′ OC ′ OD′ ≥ 16. imamo da je OA′ OB ′ OC ′ OD′ + + + = 1. cka iz unutraˇ snjosti tetraedra ABCD i ako su A′ .

. ako je OA′ OB ′ OC ′ OD′ 1 = = = = . Ako je taˇ cka D′ u trouglu ABC . D A D′ B Slika uz zadatak 169 C Dokaz: Upravna projekcija D′ temena D na ravni ABC je u trouglu ABC . imamo da je AO BO CO DO + + + = 3. njihov proizvod bi´ ce maksimalan ako su te razmere medu sobom jednake. na njemu. tj. ili izvan njega. njihov proizvod bi´ ce maksimalan ako su te razmere medu sobom jednake.131 S obzirom da je zbir svih ovih razmera stalan. ′ ′ ′ ′ AA BB CC DD 4 256 b) Prema zadatku 159(b). ′ ′ ′ ′ AA BB CC DD 4 Stoga je AO BO CO DO 3 81 · · · ≤ ( )4 = . tj. ′ ′ ′ AA BB CC DD′ 4 Stoga je 1 1 OA′ OB ′ OC ′ OD′ · · · ≤ ( )4 = . AA′ BB ′ CC ′ DD′ 4 256 Zadatak 169: Dokazati da je povrˇ sina bilo koje pljosni tetraedra manja od zbira povrˇ sina ostalih triju njegovih pljosni. imamo da je S (ABC ) = S (ABD′ ) + S (BCD′ ) + S (CAD′ ) < S (ABD) + S (BCD) + S (CAD). ′ ′ ′ AA BB CC DD′ S obzirom da je zbir svih ovih razmera stalan. ako je BO CO DO 3 AO = = = = .

3 1 S ≤ (a + b + c)2 − (a + b + c)2 . u uglu BAC . Dokaz: S obzirom da je S = 2(ab + bc + ca) i V = abc. 3 i prema tome Zadatak 171: Ako je S povrˇ sina i V zapremina pravouglog paralelopipeda. Zadatak 170: Ako su a. imamo da je (ab + bc + ca)3 ≥ 27a2 b2 c2 . imamo da je S (ABC ) = S (ABD′ ) + S (ACD′ ) < S (ABD) + S (ACD) + S (BCD). pa je S 3 ≥ 216V 2 . npr. dokazati da je S 3 ≥ 216V 2 . imamo da je S (ABC ) = S (ABD′ ) + S (ACD′ ) − S (BCD) < S (ABD′ ) + S (ACD) < < S (ABD) + S (ACD) < S (ABD) + S (ACD) + S (BCD). na stranici BC . b.132 Ako je taˇ cka D′ na trouglu ABC . dokazati da je 2 S ≤ (a + b + c)2 . npr. c ivice i S povrˇ sina pravouglog paralelopipeda. a sa obe strane od prave BC sa koje nije teme A. 3 2 S ≤ (a + b + c)2 . prema nejednakosti za aritmetiˇ cku i geometrijsku sredinu. Ako je taˇ cka D′ izvan trougla ABC . . 3 Dokaz: S obzirom da je S = 2(ab + bc + ca) = (a + b + c)2 − (a2 + b2 + c2 ) i pa je 1 a2 + b2 + c2 ≥ (a + b + c)2 .

imamo da je V = Iz 2 2 r1 + r1 r2 + r2 = (r1 + r2 )2 − r1 r2 . 27 4 (r + h)3 . Dokaz: a) S obzirom da je M = 2rhπ . a prema nejednakosti za geometrijsku i aritmetiˇ cku r r . imamo da je 1 rh ≤ (r + h)2 . a prema nejednakosti za geometrijsku i aritmetiˇ cku sredinu. a M povrˇ sina omotaˇ ca i V zapremina. 3 1 r1 + r2 = 2r 1 i r1 r2 ≤ (r1 + r2 )2 4 . h visina i r polupreˇ cnik srednjeg kruga zarubljene prave kruˇ zne kupe.133 Zadatak 172: Ako su r i h polupreˇ cnik osnove i visina pravog kruˇ znog valjka. πh 2 2 (r + r1 r2 + r2 ). dokazati da je 2 a) M ≤ π 2 (r + h) . 2 h imamo da je sredinu duˇ zi 2 r2h ≤ pa je V ≤ 4π (r + h)3 . 27 Zadatak 173: Ako je V zapremina. b) V ≤ 4π 27 (r + h)3 . 2 b) S obzirom da je V = r 2 πh. 3 Dokaz: Ako su r1 i r2 polupreˇ cnici osnova zarubljene prave kruˇ zne kupe. dokazati da je 4 r 2 hπ ≤ V ≤ r 2 hπ. 4 pa je π M ≤ (r + h)2 .

bi´ ce V V V ) = 2π (r 2 + + ). 6 2 1 . πr 2rπ 2rπ Prema nejednakosti za geometrijsku i aritmetiˇ cku sredinu. h visina. dokazati da je h3 π h3 π + r 2 hπ ≤ V ≤ + 2r 2 hπ. h3 π hπ 2 2 + (r + r2 ). 3 Zadatak 174: Ako je r polupreˇ cnik osnove. pa je 4 r 2 hπ ≤ V ≤ r 2 hπ. Dokaz: S obzirom da je S = 2π (r 2 + rh) i V = πr 2 h.134 sledi da je 2 2 r1 + r1 r2 + r2 ≥ 3r 2 . bi´ ce Dokaz: Ako su r1 i r2 polupreˇ V = S obzirom da je (r1 + r2 )2 2 2 ≤ r1 + r2 ≤ (r1 + r2 )2 2 i r1 + r2 = 2r. 6 6 cnici krugova koji odreduju loptin sloj. 2rπ 2rπ 4π Zadatak 175: Ako je V zapremina. V V 3 V2 + ) ≥ 27 2 . h visina i r polupreˇ cnik srednjeg kruga loptiˇ cnog sloja. S povrˇ sina i V zapremina bilo kojeg kruˇ znog valjka. imamo da je S = 2π (r 2 + (r 2 + pa je S 3 ≥ 54πV 2 . dokazati da je S 3 ≥ 54πV 2 .

ha hb hc hd 256ρ4 i prema tome ha hb hc hd ≥ 256ρ4 . Zadatak 177: Ako su ha . a prema prethodnom zadatku ha hb hc hd ≥ 256ρ4 . pa je h3 π h3 π + r 2 hπ ≤ V ≤ + 2r 2 hπ. hb . hd visine tetraedra ABCD i ρ polupreˇ cnik lopte upisane u taj tetraedar. hc . njihov proizvod bi´ ce najve´ ci ako je 1 1 1 1 1 = = = = . imamo da je 1 1 1 1 1 + + + = . hd visine tetraedra ABCD i ρ polupreˇ cnik lopte upisane u taj tetraedar. Dokaz: Prema zadatku 155. pa je ha + hb + hc + hd ≥ 16ρ. dokazati da je ha + hb + hc + hd ≥ 16ρ. Dokaz: Prema nejednakosti za aritmetiˇ cku i geometrijsku sredinu. . ha hb hc hd 4ρ Stoga je 1 1 1 1 1 · · · ≤ . imamo da je ha + hb + hc + hd ≥ 4 4 ha hb hc hd .135 bi´ ce 2 2 2r 2 ≤ r1 + r2 ≤ 4r 2 . hc . ha hb hc hd ρ S obzirom da je zbir ovih sabiraka stalan. 6 6 Zadatak 176: Ako su ha . dokazati da je ha hb hc hd ≥ 256ρ4 . hb .

tj. hd ). zimo sa a. hb . ka . hd ). dokazati da je min(ha . hc . hd ) ≤ ka + kb + kc + kd ≤ max(ha . ka + kb + kc + kd ≥ i prema tome ka + kb + kc + kd ≥ ha . Ako pretpostavimo da je povrˇ sina a najmanja. d povrˇ sine pljosni (BCD). b. a Zadatak 179: Ako su ha . hb . hd ) ≤ 4ρ ≤ max(ha .136 Zadatak 178: Ako su ha . ABC . dokazati da je min(ha . hb . hc . bi´ ce aka + akb + akc + akd ≤ 3V. kc . hc . hd visine tetraedra ABCD i ρ polupreˇ cnik sfere upisane u taj tetraedar. Otuda je min(ha . hb . S obzirom da je taˇ cka O u tetraedru. ka + kb + kc + kd ≤ i prema tome ka + kb + kc + kd ≤ ha . hd visine tetraedra ABCD. Stoga je ka + kb + kc + kd ≥ min(ha . bi´ ce aka + akb + akc + akd ≥ 3V. hc . c. hc . hd ) ≤ ka + kb + kc + kd ≤ max(ha . hb . hb . hc . (CDA). kb . hc . kd odstojanja proizvoljne taˇ cke O koja se nalazi u tetraedru ABCD od ravni BCD. hc . hb . hb . 3V . . a 3V . DAB . hb . hc .hd ). Ako pretpostavimo da je povrˇ sina a najve´ ca.hd ). bi´ ce aka + bkb + ckc + dkd = 3V. tj. (DAB ). CDA. (ABC ) i sa Dokaz: Obeleˇ V zapreminu tetraedra ABCD.

dokazati da postoji √ pravilan tetraedar ivice a ≤ 6d koji sadrˇ zi lik ω . sa A B C D njemu homotetiˇ can tetraedar koji je takode opisan oko lika ω i sa O proizvoljnu taˇ cku koja se nalazi u svakom od ta dva tetraedra. S ′ upravne projekcije taˇ cke O na pljosnima koje se nalaze naspram temena A′ .hd ) Zadatak 180: Ako je d dijametar ograniˇ cenog prostornog lika ω .137 Dokaz: Ako obeleˇ zimo sa S srediˇ ste sfere upisane u tetraedar ABCD. da je h + h′ ≤ 4d. Q. Stoga je jedna od visina h i h′ tetraedara ABCD i √ A′ B ′ C ′ D′ manja ili jednaka 2d. imamo da je zbir duˇ zi OP. tj. Q′ . R′ . Sabiranjem odgovaraju´ cih strana ovih jednakosti. ABC jednaka duˇ zi ρ. OR + OR′ ≤ d. OQ. S obzirom da su ravni odredene odgovaraju´ cim ′ ′ ′ ′ pljosnima tetraedra ABCD i A B C D uporedne medu sobom. CDA. C. pa je i ivica odgovaraju´ ceg tetraedra manja ili jednaka 6d. S upravne projekcije taˇ cke O na pljosnima koje se nalaze naspram temena A. R. D tetraedra ABCD a P ′ . nalazimo da je OP + OQ + OR + OS + OP ′ + OQ′ + OR′ + OS ′ ≤ 4d. Prema poznatom stavu. hb . Neka su P. bi´ ce odstojanja ka . kd taˇ cke S od pljosni BCD. pa je prema prethodnom zadatku min(ha . hd ) ≤ 4ρ ≤ max(ha . i da svaka od njih sadrˇ zi najmanje po jednu taˇ cku datog skupa taˇ caka kome je i dijametar d. kb . kc . OS + OS ′ ≤ d. C ′ . B. OQ + OQ′ ≤ d. OS jednak visini h tetraedra ABCD. hb . OR. D′ tetraedra A′ B ′ C ′ D′ . imamo da je OP + OP ′ ≤ d. hc . OS ′ ′ ′ ′ ′ ′ jednak visini h tetraedra A B C D . DAB. B ′ . hc . Dokaz: Obeleˇ zimo sa ABCD bilo koji pravilan tetraedar koji je opisan oko lika ′ ′ ′ ′ ω . . OQ′ . a zbir duˇ zi OP ′ . OR′ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->