PRAVILNIK

O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA
("Sl. glasnik RS", br. 110/2009)

I OPŠTE ODREDBE
Predmet regulisanja Član 1
Ovim pravilnikom uređuje se uprava u javnim tužilaštvima. Javno tužilaštvo čine javni tužila ! "ameni i javno# tužio a i "aposleni koji o$avljaju stručne! a%ministrativno&te'ničke i %ru#e poslove. Ra%om javno# tužilaštva rukovo%i javni tužila koji je nosila uprave u javnom tužilaštvu i o%#ovoran je "a pravilan i $la#ovremen ra% javno# tužilaštva.

P sl !i u"ra!e u ja!n m tu#ila$t!u Član %
(prava u javnom tužilaštvu o$u'vata rukovođenje javnim tužilaštvom! poslove i ovlaš)enja u ve"i sa or#ani"a ijom ra%a! materijalnim! *inansijskim! a%ministrativnim i %ru#im poslovima kojima se o$e"$eđuje pravilan! tačan! $la#ovremen i "akonit ra% javno# tužilaštva! a pose$no+ staranje o o%ržavanju samostalnosti i u#le%a javno# tužilaštva, upotre$a o$eležja javno# tužilaštva! služ$eno# je"ika i pisma, uređenje i or#ani"a ija ra%a javno# tužilaštva, staranje o uje%načenom i $la#ovremenom postupanju i koriš)enju naje*ikasniji' meto%a i te'nički' sre%stava u a%ministrativnom poslovanju, pra)enje i proučavanje javnotužilačke i su%ske prakse, postupanje po prituž$ama i pre%stavkama #rađana na ra% javni' tužila a! "amenika javni' tužila a i "aposleni' u javnom tužilaštvu, o%nos javno# tužilaštva prema %ru#im %ržavnim or#anima! #rađanima i javnosti, "aštiti tajnosti po%ataka, vođenje upisnika! pomo)ni' knji#a! imenika i %ru#i' evi%en ija, rukovanje pre%metima i stvarima o% vre%nosti, postupanje sa ar'ivskim materijalom, vođenje statistike, materijalno&*inansijsko poslovanje javno# tužilaštva, uspostavljanje stan%ar%a u po#le%u služ$eni' prostorija i opreme i %ru#im pitanjima o% "načaja "a ra% javno# tužilaštva.

&na'enje i(ra(a u ! m "ra!ilni)u Član *
Poje%ini i"ra"i upotre$ljeni u ovom pravilniku imaju "načenje+ -. /kan elarija/ su prostorije javno# tužilaštva koje se nala"e i"van se%išta javno# tužilaštva. Ra% u kan elariji smatra se ra%om u se%ištu javno# tužilaštva,

0. /o$rađivač pre%meta/ je javni tužila ! "amenik javno# tužio a i tužilački pomo)nik kome je %o%eljen pre%met u ra% prema upisniku, 1. /kate#orije o$rađivača/ su pose$ne kate#orije nosila a javnotužilačke *unk ije i tužilački' pomo)nika koje se mo#u *ormirati na osnovu statusa o$rađivača! #o%ina pro*esionalno# iskustva i pose%ovanja spe ijali"a ije ili "nanja i veština i" pose$ni' o$lasti, 2. /pose$no složeni pre%meti/ su oni pre%meti ko% koji' postoji visok stepen složenosti postupka %oka"ivanja! $rojnosti okrivljeni' li a i $rojnosti krivični' %ela! o$imnosti i složenosti %okumenta ije! primene pose$ni' istražni' te'nika! o%nosno te'nika %oka"ivanja! rešavanje spe i*ični' slučajeva sa stanovišta pravne o ene %o#ađaja i uti aja na o$likovanje su%ske prakse! rešavanje složeni' činjenični' pitanja i nji'ovo pravno kvali*ikovanje! naročito %oprinos utvrđivanju činjeni a i i"vođenju %oka"a u složenim pre%metima na #lavnom pretresu! %elikatnost sa stanovišta javnosti i o%nosa javno# mnjenja prema krivičnim %o#ađajima koji su pre%met postupka, 3. /"načajni %o#ađaji/ su oni %o#ađaji koji su o% pose$ne važnosti "a $e"$e%nost "emlje! koji mo#u i"a"vati u"nemirenje javnosti! kao i %o#ađaji kojima se može %ovesti u pitanje samostalnost i u#le% javno# tužilaštva! o%nosno kojima se %ovo%i u sumnju nje#ova nepristrasnost, 4. /"aposleni/ o"načava oso$lje u javnom tužilaštvu.

II 5T6R67JE O ODR86967J( 56:O5T6;7O5TI I (<;ED6 J697O< T(8I;6ŠT96
+am staln st Član ,
Javni tužila i "amenik javno# tužio a u vršenju *unk ije samostalni su o% "akono%avne i i"vršne vlasti i %užni su %a očuvaju poverenje u svoju samostalnost. Javni tužila je %užan %a o svakom uti aju na ra% javno# tužilaštva o% strane i"vršne ili "akono%avne vlasti o$avesti Repu$ličko# javno# tužio a! preko neposre%no više# javno# tužio a. ( "avisnosti o% vrste uti aja na ra% javno# tužilaštva javni tužila može o$avestiti i 7aro%nu skupštinu! Državno ve)e tužila a! Poverenika "a in*orma ije o% javno# "načaja i "aštitu po%ataka o ličnosti! 6#en iju "a $or$u protiv korup ije i %ru#e na%ležne or#ane! a o %atom o$aveštenju %užan je %a upo"na Repu$ličko# javno# tužio a. Javni tužila i "amenik javno# tužio a *unk iju vrše u javnom interesu i moraju o$e"$e%iti poštovanje i "aštitu lju%ski' prava i osnovni' slo$o%a.

Ugled Član Javni tužila štiti pravo na samostalno i nepristrasno o$avljanje javnotužilačke *unk ije.

7osio i javnotužilačke *unk ije %užni su %a svoju *unk iju vrše "akonito! pravilno! $la#ovremeno i nepristrasno i %a štite čast i u#le% javnotužilačke pro*esije! svojim ponašanjem čuvaju u#le% u pro*esionalnoj sre%ini i van nje! štite javni interes i postupaju $e" %iskrimina ije po $ilo kom osnovu! u skla%u sa %osti#nutim nivoom "aštite lju%ski' prava. =aposleni su %užni %a vrše)i poslove i" svoje na%ležnosti štite u#le% javno# tužilaštva i postupaju u skla%u sa načelima "akonitosti! savesnosti! nepristrasnosti! političke neutralnosti i ne%iskrimina ije. 7osio i javnotužilačke *unk ije i "aposleni su %užni %a u pre%u"imanju služ$eni' ra%nji svojim ponašanjem %oprinose u#le%u javno# tužilaštva! %a se međuso$no i prema %ru#im li ima op'o%e sa poštovanjem! uvažavaju)i nji'ovu ličnost! o%nosno u#le% nji'ove *unk ije. 7osio i javnotužilačke *unk ije i "aposleni su %užni %a prilikom $oravka u prostorijama tužilaštva i pre%u"imanja služ$eni' ra%nji $u%u prikla%no i ure%no o%eveni i %a svojim o%evanjem ne narušavaju u#le% javno# tužilaštva! niti i"ražavaju političku! versku ili %ru#u ličnu pripa%nost.

&a.rana "rimanja " )l na Član /
Javni tužila ! "amenik javno# tužio a i "aposleni ne smeju %a prime poklon u ve"i s vršenjem svoji' poslova! i"u"ev protokolarno# i pri#o%no#! u skla%u sa "akonom! niti $ilo kakvu uslu#u ili %ru#u korist "a se$e ili %ru#a li a. (koliko je javnom tužio u! "ameniku javno# tužio a ili "aposlenom ponuđen ili ostavljen poklon koji ne sme %a primi! %užan je %a o tome sačini služ$enu $elešku i o$avesti javno# tužio a! o%nosno neposre%no više# javno# tužio a.

III OBE;E8J6 J697O< T(8I;6ŠT96
Pe'at i gr. Član 0
7a "#ra%i u kojoj je smešteno javno tužilaštvo moraju $iti jasno istaknuti #r$ i Državna "astava Repu$like 5r$ije u skla%u sa "akonom koji uređuje upotre$u #r$a! "astave i 'imne Repu$like 5r$ije! kao i na"iv javno# tužilaštva napisan velikim )iriličkim štampanim slovima. ( sre%inama u kojima žive na ionalne manjine! pore% na"iva i" stava -. ovo# člana! na"iv tužilaštva može $iti napisan i na je"iku i pismu na ionalne manjine! u skla%u sa pose$nim "akonom. Pečat javno# tužilaštva sa%rži na"iv i se%ište javno# tužilaštva! na"iv i #r$ Repu$like 5r$ije u skla%u sa "akonom o koji uređuje pečat %ržavni' or#ana. ( kan elariji javno# tužio a mora $iti istaknut 9eliki #r$ Repu$like 5r$ije i Državna "astava! %ok u ostalim kan elarijama javno# tužilaštva mora $iti istaknut :ali #r$ Repu$like 5r$ije.

( prostorijama tužilaštva je "a$ranjeno isti anje o$eležja kojima se narušava u#le% javno# tužilaštva ili %ovo%i u sumnju nje#ova nepristrasnost.

+lu#.ene legitima1ije i (na')e Član 2
Javni tužio i i "ameni i javno# tužio a imaju služ$ene le#itima ije i "načke. 5luž$ene le#itima ije i "načke i"%aje Repu$lički javni tužila . 5luž$ena le#itima ija i "načka upotre$ljava se isključivo prilikom pre%u"imanja služ$eni' ra%nji i u %ru#e svr'e se ne može koristiti.

+lu#.ena legitima1ija Član 3
7a spoljnjoj! čeonoj strani kori a le#itima ije je utisnut :ali #r$ i na"iv Repu$like 5r$ije! kao i natpis+ /Repu$lika 5r$ija/! /Javno tužilaštvo/ i na"iv /5luž$ena le#itima ija/. 7a unutrašnjoj %esnoj strani služ$ene le#itima ije postoji prostor %imen"ija 4 > ? m "a+ *oto#ra*iju veličine 0!3 > 0 m! mesto #%e se upisuje ime i pre"ime! *unk ija koju vrši! javno tužilaštvo u kome vrši javnotužilačku *unk iju, o"naka serije i serijsko# $roja! re#istarski $roj! %atum i"%avanja, mesto "a potpis Repu$ličko# javno# tužio a i pečat Repu$ličko# javno# tužilaštva! mesto "a tekst+ /Ova le#itima ija služi imao u kao %oka" o pravu na vršenje javnotužilačke *unk ije./ 5trani e le#itima ije su %imen"ija @!3 > --!3 m i i"rađene su o% kože rne $oje.

&na')a Član 14
7a levoj unutrašnjoj strani služ$ene le#itima ije nala"i se "načka javno# tužilaštva i metalna ploči a sa imenom i pre"imenom nosio a javnotužilačke *unk ije! širine - m i %užine A m. =načka javno# tužilaštva ima o$lik %vanaestokrake "ve"%e sre$rne $oje! %imen"ija 4!3 > A!BB m! %e$ljinom kraka u osnovi o% -!1 m! sa je"#rom ovalno# o$lika! %imen"ija 2!0 > 2!@ m! sa o$o%om sre$rne $oje ukrašeno# sa spoljnje strane uskim ramom i $or%urom %e$ljine B!0 m! a sa unutrašnje strane uskim ramom! veličine B!3 m! sa natpisom na #ornjoj strani /Repu$lika 5r$ija/ a na %onjoj strani /Javno tužilaštvo/. 9eličina slova je B!1 m. 7a #ornjoj polovini rama na u%aljenosti o% -!3 m! o% vr'a rama! sa leve i sa %esne strane! nala"e se ra"vijene "astave Repu$like 5r$ije veličine -!BB > B!3B m! koje su "alomljene po sre%ini na %ole na levu i %esnu stranu i #ornjom stranom prela"e ram je"#ra "načke "a B!- m.

7evaže)e služ$ene le#itima ije i "načke! uništi)e komisija čije članove imenuje Repu$lički javni tužila .ena legitima1ija ili (na')a Član 1% ( slučaju %a imala i"#u$i služ$enu le#itima iju ili "načku! imala je %užan %a o%ma'! a najkasnije u roku o% tri %ana! o tome o$avesti Repu$ličko# javno# tužio a.enim legitima1ijama i (na')ama Član 11 O$ra"a kojim se $liže uređuje i"#le% služ$ene le#itima ije i "načke %onosi Repu$lički javni tužila . Evi%en ija o i"%atim služ$enim le#itima ijama i "načkama vo%i se u Repu$ličkom javnom tužilaštvu. P stu"anje sa slu#. Evi%en ija i" stava -. ovo# člana! Repu$lički javni tužila može o%o$riti %a imala "a%rži služ$enu le#itima iju i "načku! s tim što )e se na istoj o"načiti %a je stavljena van upotre$e.en m legitima1ij m i (na') m na) n "restan)a ja!n tu#ila')e 5un)1ije Član 1* Javni tužila ili "amenik javno# tužio a kome prestane javnotužilačka *unk ija ili promeni *unk iju! %užan je %a služ$enu le#itima iju i "načku vrati Repu$ličkom javnom tužilaštvu. Ne!a#e6e slu#. I9 (POTREB6 5.(8BE7O< JE=IC6 I PI5:6 .( entralnom %elu "načke! na $eloj po%lo"i nala"i se :ali #r$ Repu$like 5r$ije veličine 0!4 m! na koji su okačeni tasovi va#e "latne $oje u visini %onje# %ela krila orla u #r$u! a u %užini koja prela"i %užinu štita na #r$u Repu$like 5r$ije "a B!1 m.ljena slu#.ene legitima1ije i (na')e Član 1.ra(a1 i e!iden1ije i(datim slu#. ovo# člana sa%rži re%ni $roj! na"iv javno# tužilaštva! seriju i"%ate služ$ene le#itima ije i "načke i serijski $roj! %atum i potpis li a koje je služ$enu le#itima iju i "načku primilo. I"#u$ljena služ$ena le#itima ija ili "načka! $riše se i" evi%en ije o i"%atim služ$enim le#itima ijama i "načkama i i"%aje se nova. Povo%om pose$no# "a'teva imao a služ$ene le#itima ije i" stava -. O. I"a rama "načke nala"i se uspravno postavljen mač! sa %rškom "latne $oje i sečivom sre$rne $oje usmerenim na %ole! postavljen entralno u %užini o% 4!3 m. I(gu.

Repu$lički javni tužila može #o%išnjim raspore%om ra%a o%re%iti %a poje%ini "ameni i Repu$ličko# javno# tužio a o$avljaju javnotužilačku *unk iju i van se%išta to# tužilaštva. 9 (7(TR6Š7JE (REDE7JE Re"u.li') ja!n tu#ila$t! Član 1/ Repu$ličko javno tužilaštvo o$avlja svoju *unk iju u Beo#ra%u #%e se nala"i se%ište tužilaštva. Ca%a se javnotužilačka *unk ija o$avlja van se%išta tužilaštva! svi pre%meti moraju se evi%entirati u upisni ima i re#istrima Repu$ličko# javno# tužilaštva. ( okviru svoje na%ležnosti javni tužila i "ameni i javno# tužio a služ$ene ra%nje o$avljaju u se%ištu javno# tužilaštva i kan elarijama i"van se%išta javno# tužilaštva! a i"van prostorija javno# tužilaštva u skla%u sa "akonom. 5luž$eni akti javno# tužilaštva pišu se na srpskom je"iku )iriličkim pismom! a na po%ručjima #%e žive na ionalne manjine i na je"iku i pismu na ionalni' manjina! u skla%u sa pose$nim "akonom. 9ršenje poslova u kan elarijama i"van se%išta javno# tužilaštva uređuje se pose$nim aktom Repu$ličko# javno# tužio a! u skla%u sa ovim pravilnikom. . P dru'je ja!n g tu#ila$t!a Član 10 Po%ručje javno# tužilaštva je teritorija na kojoj javno tužilaštvo vrši poslove i" svoje na%ležnosti. =a o$avljanje poslova u Repu$ličkom javnom tužilaštvu or#ani"uju se o%eljenja i ra%ne #rupe.Je(i) i "ism u slu#.i Član 1( javnim tužilaštvima u služ$enoj upotre$i je srpski je"ik i )iriličko pismo! a na po%ručjima #%e žive na ionalne manjine i je"ik i pismo ti' na ionalni' manjina u skla%u sa pose$nim "akonom. N si 1i ja!n tu#ila')e 5un)1ije Član 12 ( svakom javnom tužilaštvu postoji javni tužila i je%an ili više "amenika javno# tužio a.en j u" tre.

ne rgani(a1i ne jedini1e Član %4 ( Repu$ličkom javnom tužilaštvu! apela ionim! višim i osnovnim javnim tužilaštvima sa ve)im $rojem "amenika javno# tužio a! kao i u javnim tužilaštvima koja postupaju pre% ra"ličitim su%ovima ili pre% istim su%om u više ra"ličiti' pravni' o$lasti mo#u se o$ra"ovati pose$ne or#ani"a ione je%ini e "a vršenje o%ređeni' sro%ni' #rupa poslova Eu %aljem tekstu+ o%eljenja. O$avljanje poje%ini' poslova tužilačke uprave! javni tužila može poveriti rukovo%io ima o%eljenja! sekretaru ili %ru#im "aposlenima! o%ređenim #o%išnjim raspore%om. =aposleni! u #rani ama svoji' ovlaš)enja i %užnosti! %užni su %a $la#ovremeno i pravilno i"vršavaju poslove i "a%atke koji su im povereni u skla%u sa propisima i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistemati"a iji ra%ni' mesta! kao i poslove i "a%atke neposre%no o%ređene o% strane javno# tužio a ili "amenika javno# tužio a. ..( javnom tužilaštvu poslovi se o$avljaju in%ivi%ualno! u stalnim i povremenim #rupama ili o%eljenjima utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistemati"a iji ra%ni' mesta u javnom tužilaštvu.. =amenik javno# tužio a o$avlja samostalno poslove koji su mu povereni o% strane javno# tužio a i poslove koji su mu %o%eljeni raspore%om! na osnovu "akona i %ru#i' propisa. Javni tužila ostvaruje na%"or na% ra%om "aposleni'! a u tužilaštvu u kojem se o$ra"uju o%eljenja i na%"or na% nji'ovim ra%om. Ra%om o%eljenja rukovo%i rukovo%ila o%eljenja! a u nje#ovom o%sustvu nje#ov "amenik! koji se o%ređuju #o%išnjim raspore%om poslova. P se. Pr!i (ameni)7 ru) ! dila1 deljenja i (a" sleni Član 13 Javno# tužio a koji je o%sutan ili sprečen %a rukovo%i javnim tužilaštvom "amenjuje "amenik javno# tužio a o%ređen #o%išnjim raspore%om poslova Eprvi "amenik. (koliko nije o%ređen prvi "amenik! neposre%no viši javni tužila o%re%i)e rukovo%io a i" re%a "amenika javno# tužio a. <o%išnjim raspore%om poslova tužilaštva koji %onosi javni tužila ! po pret'o%no pri$avljenom mišljenju o%eljenja! o%ređuje se $roj i sastav o%eljenja i raspoređuju "ameni i javno# tužio a! tužilački pomo)ni i i pripravni i! koji vrše poslove u okviru o%eljenja. Javni tužila samostalno or#ani"uje ra%! vrši poslove uprave u javnom tužilaštvu! stara se %a se poslovi i"vršavaju $la#ovremeno! "akonito i pravilno i i"%aje opšta i pose$na uputstva "a ra%.

. & ra"matra pitanja o% "načaja "a stručno usavršavanje nosila a javnotužilačke *unk ije i oso$lja! kao i or#ani"a iju javno# tužilaštva. Nadle#n st K legijuma Član %% Cole#ijum javno# tužilaštva+ & %aje mišljenje Državnom ve)u tužila a o kan%i%atima "a "amenike javno# tužio a u svom ili neposre%no nižem javnom tužilaštvu. & ra"matra o$ave"na uputstva neposre%no više# javno# tužio a i opšta o$ave"na uputstva! pravna s'vatanja su%a! primenu novi' propisa i pre%laže i"%avanje opšti' potre$ni' uputstava "a ra%. & %aje mišljenje Državnom ve)u tužila a o kan%i%atima "a javne tužio e u neposre%no nižem javnom tužilaštvu. Rukovo%ila o%eljenja je %užan %a javno# tužio a o$avesti o uočenim propustima u ra%u o%eljenja i pre%u"etim merama "a nji'ovo otklanjanje. & ra"matra pro#ram i plan ra%a javno# tužilaštva! kao i #o%išnji i"veštaj o ra%u. & ra"matra pitanja o% "načaja "a uspešno o$avljanje i raspore% poslova! usklađivanje ra%a i unapređenja meto%a ra%a u ilju ažurnosti.Rukovo%ila o%eljenja o%#ovoran je "a pravilan i $la#ovremen ra% o%eljenja! o%ređuje or#ani"a iju i ra% o%eljenja! otklanja nepravilnosti i o%u#ovlačenja u ra%u i o$avlja %ru#e poslove na koje #a ovlasti javni tužila . 5e%ni om o%eljenja rukovo%i rukovo%ila o%eljenja! a u nje#ovom o%sustvu "amenik rukovo%io a.. K legijum ja!n g tu#ila$t!a Član %1 Pitanja o% "načaja "a ra% javno# tužilaštva ra"matraju se na se%ni ama Cole#ijuma javno# tužilaštva Eu %aljem tekstu+ Cole#ijum. & ra"matra sporna prava pitanja i "au"ima pravne stavove ra%i uje%načenja javnotužilačke prakse. Cole#ijum je stručno telo tužilaštva koje ra"matra pitanja i" na%ležnosti javno# tužilaštva! "au"ima stavove! %aje pre%lo#e! mišljenja i ini ijative o pitanjima "načajnim "a ra% i or#ani"a iju javno# tužilaštva. 5e%ni u o%eljenja priprema i "aka"uje rukovo%ila o%eljenja po svojoj ini ijativi ili na "a'tev stalne ra%ne #rupe. & ra"matra i"veštaj o ra%u javno# tužilaštva "a pret'o%nu #o%inu. & ra"matra i %ru#a pitanja o% "načaja "a ra% javno# tužilaštva.

Dnevni re% se%ni e Cole#ijuma pre%laže javni tužila . 5e%ni u Cole#ijuma sa"iva i njome rukovo%i javni tužila ili "amenik javno# tužio a ko#a on o%re%i.+asta! K legijuma Član %* Cole#ijum javno# tužilaštva čine javni tužila i "ameni i javno# tužio a u javnom tužilaštvu. 5e%ni ama Cole#ijuma mo#u %a prisustvuju tužilački pomo)ni i i pripravni i! kao i %ru#i "aposleni i imaju pravo %a učestvuju u ra"matranju pitanja koja su stavljena na %nevni re% se%ni e! $e" prava #lasa. (koliko je se%ni a Cole#ijuma sa"vana na "a'tev "amenika javno# tužio a! %nevni re% pre%lažu "ameni i javno# tužio a.li') g ja!n g tu#ila$t!a Član %/ Cole#ijum Repu$ličko# javno# tužilaštva čine Repu$lički javni tužila i svi "ameni i Repu$ličko# javno# tužio a. Odlu'i!anje na K legijumu Član %5e%ni a Cole#ijuma može %a se o%rži ako je prisutno %ve tre)ine "amenika javno# tužio a! a o%luka je punovažna ako "a nju #lasa ve)ina prisutni' članova. =apisnik potpisuju javni tužila ili "amenik javno# tužio a koji je pre%se%avao se%ni om Cole#ijuma i "apisničar. <lasanje na Cole#ijumu je javno! osim ukoliko Cole#ijum ne o%luči %a #lasanje $u%e tajno ili ukoliko kan%i%at o kome %aje mišljenje ne "a'teva tajnost #lasanja. +edni1a K legijuma Član %. . Javni tužila je %užan %a se%ni u Cole#ijuma sa"ove najmanje tri puta #o%išnje. (koliko najmanje tre)ina "amenika javno# tužio a "a'teva sa"ivanje se%ni e Cole#ijuma! javni tužila je u o$ave"i %a sa"ove se%ni u. Flanovi Cole#ijuma imaju pravo uvi%a u "apisnik o se%ni i Cole#ijuma. K legijum Re"u. O toku se%ni e i %onetim o%lukama Cole#ijuma vo%i se "apisnik.

7iža javna tužilaštva svojim pro#ramom ra%a o$e"$eđuju i i"vršenje pro#rama ra%a neposre%no više# javno# tužilaštva. Ra%i ra"matranja pitanja o% "načaja "a ra% javno# tužilaštva! Repu$lički javni tužila može sa"vati prošireni Cole#ijum Repu$ličko# javno# tužilaštva! u skla%u sa =akonom o javnom tužilaštvu. ovo# pravilnika! Cole#ijum Repu$ličko# javno# tužilaštva+ & %aje mišljenje o na rtima "akona ili %ru#i' propisa o% "načaja "a ra% javno# tužilaštva ili o$avljanje javnotužilačke *unk ije.Pore% na%ležnosti i" člana 00. Pr gram i "lan rada Član %2 Poslovi u javnom tužilaštvu o$avljaju se na osnovu pro#rama i plana ra%a! koji se sačinjava "a svaku kalen%arsku #o%inu pose$no. I"veštaj neposre%no više# javno# tužilaštva sa%rži i i"veštaje niži' javni' tužilaštava. 7eposre%no više javno tužilaštvo može naložiti nižem javnom tužilaštvu %a svoj pro#ram i plan ra%a i"meni ili %opuni. Javno tužilaštvo %ostavlja pro#ram i plan ra%a neposre%no višem javnom tužilaštvu u roku koji o%re%i neposre%no više javno tužilaštvo. & %aje mišljenje Državnom ve)u tužila a u postupku rešavanja "a'teva "a i"u"e)e Repu$ličko# javno# tužio a. & %aje mišljenje o pre%lo#u pro#rama stručno# usavršavanja javni' tužila a i "amenika javni' tužila a. Pro#ram ra%a sa%rži "a%atke i poslove i" na%ležnosti javno# tužilaštva koje je %užno %a i"vrši u toku #o%ine. *e$ruara teku)e #o%ine sačini i"veštaj o ra%u javno# tužilaštva "a pret'o%nu #o%inu i %ostavi #a neposre%no višem javnom tužilaštvu. Repu$lički javni tužila o%ređuje po%atke koji se unose u i"veštaj o ra%u javno# tužilaštva. I(!e$taj radu Član %0 Javno tužilaštvo je %užno %a %o -. Na'in d n $enja "r grama i "lana rada . I"veštaji o ra%u se pre %ostavljanja neposre%no višem javnom tužilaštvu ra"matraju na Cole#ijumu! o%nosno u o%eljenjima tužilaštva.

Plan ra%a utvrđuje javni tužila u" učeš)e Cole#ijuma. O promeni utvrđeno# pro#rama i plana javni tužila o$aveštava neposre%no više javno tužilaštvo. I(mene "r grama i "lana rada Član *1 Javni tužila može utvrđeni pro#ram i plan ra%a u toku #o%ine menjati "$o# "natnije# pove)anja $roja pre%meta! %uže o%sutnosti "amenika javno# tužio a ili "aposleni' i %ru#i' oprav%ani' ra"lo#a! a u ilju e*ikasnije# vršenja na%ležnosti i o$avljanja poslova uprave u javnom tužilaštvu. Pisarni1a Član *% 6%ministrativno&te'nički poslovi javno# tužilaštva o$avljaju se u pisarni i. 6%ministrativno&te'nički poslovi o$u'vataju+ vođenje upisnika! prijem i otpremanje pošte! vođenje evi%en ije o kretanju pre%meta! vođenje pomo)ni' knji#a! sačinjavanje #o%išnji' i povremeni' i"veštaja o ra%u i ar'iviranje pre%meta. . Javni tužila planom ra%a vrši #o%išnji raspore% "amenika javno# tužio a i tužilački' pomo)nika po o%eljenjima i o%ređuje rukovo%io e o%eljenja! o%nosno "amenike rukovo%io a o%eljenja i" re%a "amenika javni' tužila a. Planom ra%a o%ređuju se i ra%ne #rupe ili %ru#a ra%na tela! o%nosno poje%ini "aposleni! koji )e vršiti o%ređene poslove.Član %3 Javni tužila utvrđuje pro#ram i plan ra%a u pisanoj *ormi! potpisuje #a i upo"naje sa nje#ovom sa%ržinom sve "amenike javno# tužio a i "aposlene! najkasnije %o početka #o%ine na koju se pro#ram i plan o%nosi. Javni tužila utvrđuje plan ra%a u pisanoj *ormi! potpisuje #a i upo"naje sa nje#ovom sa%ržinom sve "amenike javno# tužio a i "aposlene. +adr#ina "lana rada Član *4 Planom ra%a $liže se o%ređuju raspore%! o$im! način i rok i"vršenja utvrđeni' poslova! kao i %ru#i' poslova koji nisu o$u'va)eni pro#ramom. Pre sačinjavanja pro#rama i plana ra%a! pitanja o% "načaja "a pro#ram i plan ra%a o$ave"no se ra"matraju na Cole#ijumu! o%nosno u o%eljenjima javno# tužilaštva. ( javnim tužilaštvima #%e postoje o%eljenja! plan ra%a utvrđuje javni tužila u" učeš)e o%eljenja.

5ekretarijatom rukovo%i sekretar javno# tužilaštva. sprovođenje o$uke "aposleni'.ir Član ** Javno tužilaštvo može %a ima %aktilo$iro u kome se o$rađuju akti javno# tužilaštva. Odeljenje (a in5 rmati)u i analiti)u Član *Javno tužilaštvo koje u svome ra%u koristi in*orma iono&komunika ione te'nolo#ije EICT. a%ministra ija i čuvanje projektno&te'ničke %okumenta ije i" o$lasti ICT. vođenje evi%en ije in*ormatički' resursa u javnom tužilaštvu. ( javnom tužilaštvu sa ve)im o$imom posla pisarni a može %a ima više o%eljenja. a%ministra ija pristupa internetu i a%ministra ija elektronske pošte EE&mail. i"ra%a i čuvanje si#urnosni' kopija $a"a po%ataka! $a"a elektronski' %okumenata i %ru#i' elektronski' "apisa u" istovremeno evi%entiranje svi' napravljeni' kopija. Ra'un ! dst! Član *. Ra%om %aktilo$iroa rukovo%i še* %aktilo$iroa. ( o%eljenju "a in*ormatiku i analitiku o$avljaju se poslovi javno# tužilaštva koji se o%nose na upotre$u in*orma iono&komunika ioni' te'nolo#ija u ra%u javno# tužilaštva "a elektronsku o$ra%u! skla%ištenje i prenos in*orma ija! a pose$no+ a%ministra ija i o%ržavanje ICT opreme u javnom tužilaštvu! a%ministra ija! o%ržavanje i "aštita sistemsko#! poslovno# so*tvera i $a"a po%ataka javno# tužilaštva. može %a *ormira pose$no o%eljenje "a in*ormatiku i analitiku.Ra%om pisarni e rukovo%i upravnik pisarni e. u javnom tužilaštvu. +e)retarijat Član */ Ra%i o$je%injeno# o$avljanja poslova tužilačke uprave i a%ministrativno&te'nički' poslova! javno tužilaštvo može %a ima sekretarijat. o%ržavanje internet pre"enta ije javno# tužilaštva. Ra%om o%eljenja rukovo%i še* o%eljenja. 8a)til . ( javnom tužilaštva postoji služ$a "a računovo%stvene poslove. . 5ekretarijat čine uže or#ani"a ione je%ini e. Ra%om o%eljenja rukovo%i še* o%eljenja. Javni tužila može o%re%iti %a upravnik pisarni e o$avlja i %ru#e a%ministrativno&te'ničke poslove.

9I OR<67I=6GIJ6 R6D6 ( J697O: T(8I. . +e)retari deljenja u Re"u.ne nadle#n sti Član *2 Repu$ličko javno tužilaštvo i javna tužilaštva pose$ne na%ležnosti imaju sekretare o%eljenja koji pomažu u o$avljanju poslova utvrđeni' pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistemati"a iji ra%ni' mesta u javnom tužilaštvu. +e)retar ja!n g tu#ila$t!a Član *3 ( javnom tužilaštvu koje ima %eset i više "amenika javno# tužio a! u vršenju poslova tužilačke uprave javnom tužio u pomaže sekretar. Broj "aposleni' o%ređuje javni tužila pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistemati"a iji ra%ni' mesta! u" sa#lasnost ministra na%ležno# "a pravosuđe i na osnovu merila "a o%ređivanje $roja "aposleni' u javnom tužilaštvu koje utvrđuje ministar na%ležan "a poslove pravosuđa.+e)retar Re"u. Javno tužilaštvo sa manje o% %eset "amenika javno# tužio a može "atražiti o% ministarstva na%ležno# "a pravosuđe %a o%o$ri sistemati"ovanje ra%no# mesta sekretara javno# tužilaštva. 5ekretar pomaže javnom tužio u u vršenju poslova tužilačke uprave i poslova "aje%nički' služ$i prema ovlaš)enjima i uputstvima javno# tužio a! rukovo%i i o%#ovara "a ra% pisarni e %aktilo$iroa! učestvuje u pripremi i i"ra%i normativni' akata koje %onosi javni tužila i stara se o nji'ovom i"vršenju! vrši i %ru#e poslove po nalo#u javno# tužio a ili li a koje on ovlasti.4 Javni tužila ! kao nosila uprave u javnom tužilaštvu! o%ređuje or#ani"a iju i ra% javno# tužilaštva! o%lučuje o pravima po osnovu ra%a "amenika javno# tužio a i o ra%nim o%nosima "aposleni' u javnom tužilaštvu.ne nadle#n sti Član *0 Repu$ličko javno tužilaštvo i javna tužilaštva pose$ne na%ležnosti imaju sekretara koji pomaže javnom tužio u u vršenju poslova tužilačke uprave.6ŠT9( Član .li') g ja!n g tu#ila$t!a i ja!ni9 tu#ila$ta!a " se.li') m ja!n m tu#ila$t!u i ja!nim tu#ila$t!ima " se. =a sekretara o%eljenja može $iti postavljeno li e koje ispunjava uslove "a i"$or "a "amenika više# javno# tužio a. =a sekretara i" stava -. ovo# člana može $iti postavljeno li e koje ispunjava uslove "a i"$or "a "amenika apela iono# javno# tužio a.

ovo# člana ka%a to oprav%avaju ra"lo"i optere)enosti i sprečenosti poje%ini' o$rađivača! spe ijali"a ije o$rađivača "a o%ređenu o$last ili ukoliko to oprav%avaju %ru#i ra"lo"i.Javni tužila ! najkasnije %o -. Javni tužila o%stupa o% načina %o%eljivanja pre%meta pre%viđeno# stavom 2. Pre%meti se! po pravilu! %o%eljuju o$rađivačima pre%meta prema re%osle%u prijema i to tako što se pre%met %o%eljuje prvom nare%nom o$rađivaču pre%meta sa liste o$rađivača sačinjene po a"$učnom re%osle%u. Po ovlaš)enju javno# tužio a %o%elu pre%meta u o%eljenjima vrši rukovo%ila o%eljenja.% Do%elu pre%meta vrši javni tužila ! a u slučaju o%sutnosti ili sprečenosti vrši "amenik javno# tužio a o%ređen #o%išnjim raspore%om. Pra!ilni) unutra$njem ure:enju i sistemati(a1iji radni9 mesta u ja!n m tu#ila$t!u Član .1 Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistemati"a iji ra%ni' mesta u javnom tužilaštvu $liže se uređuje+ & unutrašnja or#ani"a ija u javnom tužilaštvu koja se o%nosi na $roj nosila a javnotužilačke *unk ije! tužilački' pomo)nika i pripravnika! ukupan $roj ra%ni' mesta na koja su raspoređeni %ržavni služ$eni i i namešteni i u javnom tužilaštvu kao i utvrđivanje or#ani"a ioni' je%ini a u kojima se o$avljaju poslovi. 8 dela "redmeta Član . Pre %o%ele! javni tužila može pre%mete ra"vrstati prema složenosti u skla%u sa kate#orijom o$rađivača. . 7a rt sa%rži i $roj tužilački' pripravnika čiji se prijem planira i $roj %ržavni' služ$enika čiji se prijem u ra%ni o%nos planira na o%ređeno vreme "$o# mo#u)e# pove)anja o$ima posla. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistemati"a iji ra%ni' mesta stupa na sna#u nakon %o$ijene sa#lasnosti o% ministra na%ležno# "a pravosuđe! osmo# %ana o% %ana o$javljivanja na o#lasnoj ta$li javno# tužilaštva. 7a rt sa%rži prika" $roja %ržavni' služ$enika i nameštenika prema ra%nim mestima i $roja %ržavni' služ$enika sa ra%nim o%nosom na neo%ređeno vreme koji su potre$ni u #o%ini "a koju se ka%rovski plan %onosi. & sistemati"a ija ra%ni' mesta koja o$u'vata na"iv svako# ra%no# mesta %ržavno# služ$enika i nameštenika! opis poslova koje to ra%no mesto pre%viđa! "vanje i $roj i"vršila a "a svako ra%no mesto. =amenik javno# tužio a je! po pravilu! "a%užen pre%metom %o pravnosnažne su%ske o%luke. novem$ra teku)e #o%ine! ministarstvu na%ležnom "a pravosuđe %ostavlja na rt ka%rovsko# plana "a svaku kalen%arsku #o%inu.

koji o$e"$eđuje %a na kraju je%no# iklusa raspo%ele svi "ameni i javno# tužio i imaju po%je%nak $roj novoprimljeni' pre%meta u ra%u i %a $u%u po%je%nako optere)eni. Hitni poslovi! kao i ve) "apočete služ$ene ra%nje! čije $i o%la#anje i"a"valo štetu ili o%u#ovlačenje postupka! %ovrši)e se $e" o$"ira na re%ovno ra%no vreme.. Po pravilu! raspore% %ežurstava uređuje se prema a"$učnom re%osle%u pre"imena nosila a javnotužilačke *unk ije koji %ežuraju.Po% %ežurstvom se po%ra"umeva ra% i"van re%ovno# ra%no# vremena.le)tr ns)i u"isni) Član .a!e(a Član .eni9 radnji i "r 1esni9 . . . Ra%i o$e"$eđivanja e*ikasno# postupanja i prisustva pro esnim o$ave"ama i služ$enim ra%njama! o$rađivači pre%meta su %užni %a vo%e računa o vremenu "aka"ivanja pro esni' o$ave"a i služ$eni' ra%nji. Prilikom sačinjavanja raspore%a naročito )e vo%iti računa %a pro esnim o$ave"ama i služ$enim ra%njama prisustvuje li e kome je pre%met %o%eljen u ra%. Planom i pro#ramom ra%a utvrđuju se vrste %ežurstava! način na koji se o$avlja %ežurstvo i $roj %ežurni' nosila a javnotužilačke *unk ije.* ( javnim tužilaštvima u kojima postoje uslovi "a vođenje elektronski' upisnika koriš)enjem in*orma iono&komunika ioni' te'nolo#ija! raspo%ela novoprimljeni' pre%meta vrši se koriš)enjem pose$no# pro#rama Ematematičko# al#oritma. Trajanje je%no# iklusa raspo%ele koji ne može $iti kra)i o% je%no# mese a! svako javno tužilaštvo o%ređuje u skla%u sa #o%išnjim prilivom pre%meta! #o%išnjim raspore%om poslova i $rojem "amenika javno# tužio a. =amenik javno# tužio a o%ređen #o%išnjim raspore%om poslova sačinjava ne%eljni i %nevni raspore% prisustvovanja #lavnim pretresima! istra#ama! istražnim ra%njama! ročištima ili %ru#im pro esnim o$ave"ama i služ$enim ra%njama. 7a isti način re#uliše se i %ežurstvo "aposleni'.O %o%eli pre%meta vo%i se evi%en ija./ Dnevni raspore% ra%no# vremena utvrđuje javni tužila ! u skla%u sa "akonom. Radn !reme Član . 8e#urst!a Član . Ras" red slu#.

2 Javni tužila ! "ameni i javno# tužio a! tužilački pomo)ni i i pripravni i imaju pravo %a se u%ružuju ra%i "aštite svoji' interesa i pre%u"imaju mere "a očuvanje svoje samostalnosti u ra%u. Javni je tužila je %užan %a omo#u)i nesmetano ostvarivanje prava na u%ruživanje i u tu svr'u pre%u"imanje ra%nji kojima se ovo pravo ostvaruje! po% uslovom %a se time ne ometa re%ovan pro es ra%a. 8 sta!ljanje " data)a ili "ismena Član -4 Javno tužilaštvo može "atražiti o% %ru#o# javno# tužilaštva po%atke ili pismena koja su mu potre$na u ra%u. < di$nji dm ri Član . 9II OD7O5 I=:ED( J697IH T(8I.6ŠT696 Ne" sredn !i$e ja!n tu#ila$t! Član . Pri o%ređivanju #o%išnji' o%mora javni tužila pose$no vo%i računa %a u javnom tužilaštvu $u%e prisutan %ovoljan $roj "amenika javno# tužio a i "aposleni' potre$ni' "a rešavanje 'itni' pre%meta.0 Plan #o%išnji' o%mora utvrđuje javni tužila . =atraženi po%a i ili pismena %ostavi)e se o%ma'! $e" o%la#anja ako "a to nema smetnji. Pra! na udru#i!anje Član .3 7eposre%no više javno tužilaštvo na%"ire i usmerava niža javna tužilaštva na način propisan "akonom! stara se o je%instvenom poslovanju javni' tužilaštava na svom po%ručju i pruža im pomo) pre#le%om nji'ovo# ra%a! o%ržavanjem savetovanja i sastanaka! %avanjem mišljenja i uputstava i na %ru#i način. 6ko "$o# smetnji nije mo#u)e %ostaviti traženo! o tome )e se $e" o%la#anja o$avestiti javno tužilaštvo koje je tražilo po%atke ili pismena! a %ostavljanje )e se i"vršiti čim smetnje prestanu. Ra(ja$njenje "ra!ni9 i drugi9 "itanja i da!anje u"utsta!a .Ra%no vreme javno# tužilaštva! po pravilu! je%nako je ra%nom vremenu su%a pre% kojim javno tužilaštvo postupa.

ovo# člana neposre%no više javno tužilaštvo "a'tev niže# javno# tužilaštva prosleđuje Repu$ličkom javnom tužilaštvu! u" o$ave"no %avanje svo# mišljenja i pre%lo#a.Član -1 7iže javno tužilaštvo može "atražiti o% neposre%no više# javno# tužilaštva ra"jašnjenje pravni' i %ru#i' pitanja! kao i %avanje mišljenja! o%nosno uputstava o postupanju u poje%inom pre%metu. . O pojavama opasnim i štetnim "a %ruštvo i interese "emlje koje uoči u svom postupanju! javno tužilaštvo )e $e" o%la#anja o$avestiti na%ređena javna tužilaštva! u" na"načenje stepena opasnosti i o$ima štete! kao i o pre%u"etim merama "a su"$ijanje nastale opasnosti i otklanjanja štete. Javno tužilaštvo o$aveštava viša javna tužilaštva o svim "načajnim pre%metima i %o#ađajima ve"anim "a ra% javno# tužilaštva! kao i o pre%u"etim merama.a!e$ta!anje nadre:en g ja!n g tu#ila$t!a Član -. O. 7iže javno tužilaštvo može! preko neposre%no više# javno# tužilaštva! o% Repu$ličko# javno# tužilaštva "atražiti ra"jašnjenje pravni' i %ru#i' pitanja ili "au"imanje pravni' stavova! kao i %avanje mišljenja! o%nosno uputstava o postupanju u poje%inom pre%metu. O postupanju i pre%u"etim ra%njama i merama! javno tužilaštvo $e" o%la#anja o$aveštava na%ležno javno tužilaštvo. ( slučaju i" stava 1. P stu"anje " "redmetu (a ) je je nadle#n drug ja!n tu#ila$t! Član -* Ca% javno tužilaštvo primi pre%met "a koje je na%ležno %ru#o javno tužilaštvo! i"vrši)e nužna proveravanja navo%a! činjeni a i okolnosti o% "načaja "a pravnu o enu i pre%u"eti potre$ne ra%nje i mere koje ne trpe o%la#anja! pri$aviti potre$ne spise i pre%met %ostaviti na%ležnom javnom tužilaštvu. 8u#n st " stu"anja u dre:en m r )u Član -% Javno tužilaštvo %užno je %a po "a'tevu na%ređeno# javno# tužilaštva postupi u o%ređenom roku. 6ko javno tužilaštvo ne postupi u %atom roku! %užno je %a o ra"lo"ima nepostupanja o$avesti na%ređeno javno tužilaštvo. Prilikom traženja ra"jašnjenja pravni' i %ru#i' pitanja! %avanja mišljenja! o%nosno uputstava o postupanju u poje%inom pre%metu! niže javno tužilaštvo je %užno %a i"nese stav.

6ŠT9O I DR8697I I DR(<I OR<67I 8u#n sti ja!n g tu#ila$t!a . O po%netoj ini ijativi "a po%i"anje "a'teva "a "aštitu "akonitosti ili %atom mišljenju povo%om po%nete ini ijative! javno tužilaštvo je %užno %a o$avesti neposre%no više javno tužilaštvo. Ini1ijati!a (a " di(anje (a9te!a (a (a$titu (a) nit sti Član -Ini ijativu "a po%i"anje "a'teva "a "aštitu "akonitosti ili mišljenje povo%om po%nete ini ijative javno tužilaštvo %ostavlja Repu$ličkom javnom tužilaštvu preko na%ležno# apela iono# javno# tužilaštva. 9III J697O T(8I. 5uko$ na%ležnosti i"među javni' tužilaštava rešava "aje%nički neposre%no više javno tužilaštvo. Pren $enje nadle#n sti na drug ja!n tu#ila$t! Član -/ (koliko je neko javno tužilaštvo u nemo#u)nosti %a ostvaruje svoju *unk iju! Repu$lički javni tužila može o%lučiti %a na%ležnost to# tužilaštva %elimično ili u elini preu"me %ru#o stvarno na%ležno ili neposre%no više javno tužilaštvo. Javno tužilaštvo može neposre%no uka"ati Repu$ličkom javnom tužilaštvu na nemo#u)nost primene neke o%re%$e "akona ili po%"akonski' akata. Prenošenje na%ležnosti traje sve %ok se ne stvore uslovi %a na%ležno javno tužilaštvo može vršiti svoju *unk iju. 6pela iono javno tužilaštvo je %užno %a %ostavi o$ra"loženo mišljenje o osnovanosti ini ijative. nadle#n sti Član -0 I"među javni' tužilaštava je mo#u) suko$ povo%om stvarne i mesne na%ležnosti. 5uko$ povo%om stvarne na%ležnosti mo#u) je i"među tužilaštava ra"ličite vrste! a suko$ povo%om mesne na%ležnosti mo#u) je i"među tužilaštava iste vrste.Javno tužilaštvo je %užno %a na traženje na%ređeno# javno# tužilaštva! %ostavi perio%ične i pose$ne i"veštaje! po%atke! anali"e i $iltene o poje%inim pojavama i pro$lemima. 5uko$ na%ležnosti i"među javni' tužilaštava pose$ne na%ležnosti međuso$no i suko$ na%ležnosti javni' tužilaštava pose$ne na%ležnosti i %ru#i' javni' tužilaštava rešava Repu$ličko javno tužilaštvo. +u) .

ovo# člana javno tužilaštvo je %užno %a pismeno o$avesti i neposre%no više javno tužilaštvo.. 8 sta!ljanje slu#. i 0.. -. .a!e$tenja Član -3 7a%ležni javni tužila je o$ave"an %a na traženje su%a %ostavi po%atke i o$aveštenja ka%a je to su%u potre$no u vršenju nje#ove *unk ije. O o$aveštenju i" stava -. Ulaganje "ra!ni9 sredsta!a i "redu(imanje mera u slu'aju " !rede Usta!a ili (a) na Član /4 Ca%a javno tužilaštvo u svom ra%u nađe %a je nekim aktom povređen (stav ili "akon! a nisu ostvarena "akonska o$eležja krivično# ili %ru#o# kažnjivo# %ela! %užno je %a pre%u"ima mere! ini ira ili uloži o%#ovaraju)e pravno sre%stvo! a ukoliko to nije mo#u)e! u o$ave"i je %a o$avesti %ržavne or#ane u čijoj na%ležnosti je pre%u"imanje o%#ovaraju)i' mera E=aštitnik #rađana! 6#en ija "a $or$u protiv korup ije i sl. Javno tužilaštvo postupi)e na način i" st.eni9 " data)a i . ( o$aveštenju se navo%e ra"lo"i "a takvu o%luku. ovo# člana i ka%a mu or#ani autonomne pokrajine i je%ini e lokalne samouprave "atraže po%atke ili o$aveštenja. (koliko su prijava! pre%lo# i i"java saopšteni tele*onom ili elektronskom poštom! sačini)e se služ$ena $eleška. 6ko se po%a i ili o$aveštenja ne mo#u %ostaviti! o tome )e se pismeno o$avestiti %ržavni or#an koji i' je tražio. Javna tužilaštva su %užna %a o% #rađana primaju po%neske ili na "apisnik u"imaju krivične prijave! pre%lo#e i %ru#e i"jave ra%i pre%u"imanja ra%nji na koje su ovlaš)eni. Ca%a javno tužilaštvo u svom ra%u "aključi %a je potre$no %oneti neki propis %užno je %a o tome o$avesti or#an u čijoj na%ležnosti je pre%la#anje ili %onošenje to# propisa.6ŠT9O I <R6D67I 8u#n sti "rema gra:anima Član /1 Javna tužilaštva su %užna %a or#ani"uju svoj ra% tako %a #rađani mo#u na e*ikasan način ostvariti svoja prava i "akonom "ašti)ene interese i" na%ležnosti javno# tužilaštva.Član -2 Javno tužilaštvo je %užno %a o% %ržavni' or#ana! pravni' li a i %ru#i' pravni' su$jekata prima po%neske! a u slučaju potre$e u"ima neposre%ne i"jave u stvarima i" svoje na%ležnosti! ra%i pre%u"imanja ra%nji na koje je ovlaš)eno i može %a traži %opune i o$jašnjenja u ve"i sa primljenim po%nes ima i %atim i"javama. II J697O T(8I.

6ko se i" i"jave može "aključiti %a ona nije osnovana! pouči)e se o tome li e koje %aje i"javu. <rađane koji se interesuju o stanju postupka i o%lukama po pre%metima %atim u ra% poje%inim "ameni ima javno# tužio a! mo#u primiti i %ati potre$na o$aveštenja "ameni i javno# tužio a koji postupaju u tim pre%metima. Po "a'tevima #rađana "a i"%avanje uverenja i potvr%a o činjeni ama o kojima javna tužilaštva vo%e evi%en iju javna tužilaštva )e postupati $e" o%la#anja. Pra!ila da!anju . (koliko i"%avanje uverenja ili potvr%e po%leže naplati takse! o%#ovorni ra%nik pisarni e naplati)e propisani i"nos takse. 6ko i posle ove pouke li e ne o%ustane o% %avanja i"jave! i"java )e se primiti na "apisnik i pouka "a$eležiti u spisu! a potom %oneti o%luka. <rađani koji u javno tužilaštvo %ola"e $e" po"iva primaju se u vreme o%ređeno pose$nom o%lukom javno# tužio a. Ra(matranje s"isa i i(da!anje 5 t ) "ija . I(da!anje u!erenja i " t!rda Član /. 9an pre%viđeno# vremena #rađani mo#u %a $u%u primljeni u javno tužilaštvo samo u slučaju ka%a javni tužila pro eni %a je to neop'o%no. Ra%ni i u pisarni i mo#u na osnovu po%ataka i" upisnika %avati samo o$aveštenja na koja i' ovlasti javni tužila ili "amenik javno# tužio a ko#a on o%re%i.Javna tužilaštva su %užna %a o% #rađana primaju mol$e! prituž$e! pre%lo#e i %ru#e po%neske kojima se po%nosio i o$ra)aju javnom tužilaštvu ra%i "aštite i e*ikasno# ostvarenja svoji' prava! pravni' interesa i o$ave"a. Javni tužila može %a o%re%i %a se prilikom ulaska u "#ra%u vrši $e"$e%nosni pre#le% #rađana i stvari koje nose. 9reme o%ređeno "a prijem stranaka $i)e o"načeno na vi%nom mestu na ula"u u služ$ene prostorije javno# tužilaštva ili na %ru#i način. Prijem gra:ana Član /% Prijem #rađana i %avanje o$aveštenja vrši javni tužila ili "amenik ko#a o%re%i.a!e$tenja gra:anima Član /* Prilikom %avanja o$aveštenja ne mo#u se %avati i"jave o verovatnom is'o%u postupka! niti o ene o pravilnosti su%ski' i ra%nji %ru#i' or#ana ili o o%lukama su%a i ovi' or#ana.

ovo# člana sačini)e se služ$ena $eleška.a!e$ta!anje ja!n sti Član // Javno tužilaštvo o$aveštava javnost o stanju kriminaliteta i %ru#im pojavama koje "apa"i u ra%u! uvek ka%a "a to postoji potre$a. <rađani su %užni %a na%okna%e troškove i nužne i"%atke nastale ra"matranjem ili *otokopiranjem spisa prema tari*niku koji propiše ministarstvo na%ležno "a pravosuđe.Član /Poje%ini spisi i" pre%meta ili pre%meti u kojima javni tužila postupa mo#u se %ati na ra"matranje samo li ima koja "a to imaju oprav%ani interes.6ŠT9O I J697O5T O. Do"volu "a ra"matranje pre%meta ili i"%avanje *otokopije spisa %aje javni tužila ili "amenik javno# tužio a ko#a on o%re%i. Javno tužilaštvo o$aveštava javnost o pitanjima i" svoje na%ležnosti. . Na'in . O ra%njama i" st. I"u"etno! više javno tužilaštvo može o$aveštavati javnost o pitanjima i" na%ležnosti niže# javno# tužilaštva. I J697O T(8I. Ra"matranje spisa u pre%metu vrši se po% kontrolom ra%nika pisarni e i vi%eo na%"orom u prostoriji o%ređenoj "a tu svr'u. -.a!e$ta!anja ja!n sti Član /0 Javni tužila o$aveštava javnost na način koji ne)e %ovesti %o o%avanja tajni' po%ataka. Pri %avanju na ra"matranje spisa! i" pre%meta )e se i"%vojiti "a$eleške i "apažanja o$rađivača pre%meta po poje%inim pitanjima! na rti o%luka i %ru#i spisi čija se sa%ržina ne može saopštiti. Ca%a smatra %a javnost tre$a %a $u%e upo"nata sa postupanjem javno# tužilaštva! javni tužila )e o tome o$avestiti javnost po% uslovom %a time ne šteti interesima postupka ili ne u#rožava privatnost učesnika postupka. 7e mo#u se %avati na ra"matranje spisi niti *otokopije spisa u pre%metima %ru#i' or#ana koji se nala"e u javnom tužilaštvu. Ovim li ima se može %ati *otokopija spisa. i 0. Pri %avanju o%o$renja vo%i)e se računa o *a"i u kojoj se nala"i postupak po pre%metu i o interesima re%ovno# o%vijanja postupka.

6ko li a i" stava 1. Javni tužila ili "amenik javno# tužio a! o%nosno portparol javno# tužilaštva! o$aveštava javnost putem usmeni' ili pismeni' saopštenja i i"java ili putem javni' #lasila ili na %ru#i po#o%an način! o pokretanju postupka u slučajevima "a koje se interesuje šira javnost! vo%e)i pri tom računa o interesima pravilno# vođenja postupka i oprav%anoj "aštiti ličnosti na koje se po%a i o%nose. Javnim #lasilima omo#u)ava se pristup javnom tužio u! "ameniku javno# tužio a "a%uženom "a o$aveštavanje javnosti ili portparolu javno# tužilaštva. O usmenim i"javama ili saopštenjima sačini)e se služ$ena $eleška u kojoj )e se navesti ka%a je i kome %ata i"java ili saopštenje! kao i nji'ova sa%ržina. Li1e (adu#en (a .a Član 0% .Prilikom o$aveštavanja javnosti mora se vo%iti računa o interesima morala! javno# poretka! na ionalne $e"$e%nosti! "aštiti maloletni' li a! privatno# života i na ionalnim ose)anjima.a!e$ta!anje Član /2 O$aveštavanje javnosti vrši javni tužila ili "amenik javno# tužio a ko#a on o%re%i! o%nosno portparol javno# tužilaštva. Odlu)a "ristu"u in5 rma1ijama d ja!n g (na'aja Član 01 Repu$lički javni tužila )e u roku o% šest mese i o% %ana stupanja na sna#u ovo# pravilnika! u ilju je%noo$ra"no# postupanja! %oneti o%luku o pristupu in*orma ijama o% javno# "načaja "a sva javna tužilaštva u Repu$li i 5r$iji. Predsta!)a i "ritu#. Pismene i usmene i(ja!e ili sa "$tenja Član /3 Pismene i"jave ili saopštenja sačini)e se u najmanje %va primerka! o% koji' se je%an čuva u javnom tužilaštvu. nisu u mo#u)nosti %a %aju i"javu ili saopštenje %užna su %a o tome saopšte ra"lo#e ili vreme! mesto i način %avanja i"jave ili saopštenja. 8u#n sti " ! d m istu"anja u ja!n sti Član 04 Javni tužila ! "amenik javno# tužio a i "aposleni! ka%a u svoje ime #ovore ili pišu u javnim #lasilima o pravnim! %ruštvenim ili poje%inim pitanjima javnotužilačke i su%ske prakse! %užni su %a o$jasne %a ne istupaju u ime javno# tužilaštva.

ama Član 0* Javni tužila je %užan %a o osnovanosti pre%stavke ili prituž$e pismeno o$avesti po%nosio a prituž$e o%nosno pre%stavke. Pre%stavka je mol$a! prituž$a ili %ru#i po%nesak #rađana ili pravni' li a ra%i e*ikasno# ostvarivanja i "aštite svoji' prava. 5matra)e se %a po%nosila prituž$e "loupotre$ljava pravo ukoliko prituž$a ima pretežno nera"umnu ili uvre%ljivu sa%ržinu ili ukoliko po%nosila učestalo po%nosi prituž$e iste ili slične sa%ržine. Javni tužila sačinjava služ$enu $elešku u kojoj se konstatuje %a po%nosila "loupotre$ljava pravo na po%nošenje prituž$e. . (koliko su pre%stavka ili prituž$a po%nete preko Državno# ve)a tužila a! ministarstva na%ležno# "a pravosuđe! Repu$ličko# javno# tužilaštva ili %ru#o# na%ređeno# javno# tužilaštva! o osnovanosti prituž$e i pre%u"etim merama o$aveštavaju se i ovi or#ani. Javni tužila je %užan %a o$avesti po%nosio a pre%stavke ili prituž$e o pre%u"etim merama u roku o% 1B %ana o% %ana prijema prituž$e! o%nosno pre%stavke.5vako ko ima oprav%an interes i o$ratio se javnom tužilaštvu "a postupanje u stvarima "a koje je na%ležno javno tužilaštvo! ima pravo na po%nošenje pre%stavke ili prituž$e na ra% javno# tužilaštva i %a o o%lu i po pre%stav i ili prituž$i $u%e o$avešten. P stu"anje " "redsta!)ama i "ritu#. (koliko po%nosila u pre%viđenom roku prituž$u ne ure%i! javni tužila o tome sačinjava služ$enu $elešku i o$aveštava po%nosio a prituž$e.(8BE7I: PRO5TORIJ6:6 I OPRE:I O"$ti standardi Član 0. II 5T67D6RDI O 5. =#ra%a i prostorije u kojima je smešteno javno tužilaštvo tre$a %a površinom! raspore%om i opremljenoš)u ispunjavaju stan%ar%e neop'o%ne "a o$avljanje poslova i" na%ležnosti javno# tužilaštva. Prituž$a je pravno sre%stvo kojim se o$ra)aju #rađani! pravna li a! %ržavni or#ani ili or#ani autonomne pokrajine i je%ini a lokalne samouprave javnom tužilaštvu ra%i "akonito# i ekspe%itivno# rešavanja nji'ovi' "a'teva povo%om postupanja u pre%metima. Pre%stavka ili prituž$a na ra% "amenika javno# tužio a ili "aposleno#! po%nosi se javnom tužio u! a na ra% javno# tužio a! neposre%no višem javnom tužio u. (koliko je prituž$a nera"umljiva! javni tužila je %užan %a po%nosio u prituž$e ukaže na nera"umljivost i %a #a po"ove %a ure%i sa%ržinu prituž$e u roku o% osam %ana o% %ana prijema prituž$e.

7a vratima prostorija u kojima ra%e o$rađivači pre%meta $i)e stavljen natpis sa o"nakom *unk ije ili "vanja i imena i pre"imena o$rađivača pre%meta.ama sa in!aliditet m Član 0Ra%ne i %ru#e prostorije moraju $iti ure%ne! čiste i sna$%evene protivpožarnim uređajima. I" raspore%a prostorija mora $iti vi%ljivo u kojoj se prostoriji o$avlja služ$a %ežurstva.Radne i druge "r st rije7 "ristu" s . III 5TR(F7O (569RŠ6967JE +tru'n usa!r$a!anje ja!ni9 tu#ila1a i (ameni)a ja!ni9 tu#ila1a Član 02 Javni tužila i "amenik javno# tužio a imaju pravo i o$ave"u na stručno usavršavanje o trošku Repu$like 5r$ije. Raspore%om se o%ređuju prostorije javno# tužio a! "amenika javno# tužio a! "aposleni'! o%eljenja! pisarni e i ostali' služ$i u javnom tužilaštvu. =a prijem po%nesaka i pošiljki o%re%i)e se! po pravilu! prostorije u neposre%noj $li"ini ula"a u služ$enu "#ra%u! o%nosno ra%ni prostor javno# tužilaštva. ( raspore%u prostorija pre#le%no )e $iti prika"an smeštaj kan elarija sa o"nakom vremena o%ređeno# "a prijem stranaka. Javno tužilaštvo pre%u"ima mere "a nesmetan pristup "#ra%i u kojoj je smešteno oso$ama sa invali%itetom. Raspore% prostorija prila#o%i)e se tako %a prostorije namenjene "a ra% na pre%metima iste vrste $u%u međuso$no pove"ane i %a se u nji'ovoj $li"ini nala"e o%#ovaraju)e pisarni e. Can elarija javno# tužio a o"načava se pose$nim natpisom. Isti1anje "lana ras" reda "r st rija Član 00 Plan raspore%a prostorija ističe se na vi%nom mestu na ula"u u služ$enu "#ra%u ili ra%ni prostor. . Ras" red "r st rija Član 0/ Javni tužila o%ređuje raspore% prostorija u služ$enoj "#ra%i.

+tudijs) "ut !anje Član 21 Javni tužila i "amenik javno# tužio a može $iti upu)en na stu%ijsko! o%nosno %ru#o stručno putovanje u inostranstvo! na osnovu o%luke Državno# ve)a tužila a! u" pri$avljeno mišljenje neposre%no više# javno# tužio a! o%nosno javno# tužio a! pri čemu se pose$no u"imaju u o$"ir o ene o ra%u i" lično# lista javno# tužio a! o%nosno "amenika javno# tužio a! kao i po"navanje strano# je"ika.a!e(e tu#ila')i9 " m 6ni)a i "ri"ra!ni)a Član 2* .:inistarstvo na%ležno "a pravosuđe može javnom tužio u i "ameniku javno# tužio a o%o$riti sre%stva potre$na "a *inansiranje sti anja naučni' "vanja o trošku Repu$like 5r$ije. O stručnim putovanjima u inostranstvo javno# tužio a! "amenika javno# tužio a ili "aposleni' u or#ani"a iji strukovni' i stručni' u%ruženja! o$aveštava se Repu$lički javni tužila . P da1i stru'n m usa!r$a!anju Član 24 Po%a i o stručnom usavršavanju "a javno# tužio a i "amenike javni' tužila a vo%e se u pose$noj evi%en iji javno# tužilaštva i unose se u lični list javno# tužio a i "amenika javno# tužio a. Po%a i o o$javljenim stručnim ili naučnim ra%ovima! kao i po%a i o "nanju strani' je"ika smatraju se po%a ima o stručnom usavršavanju. O. Pr grami stru'n g usa!r$a!anja Član 03 Repu$lički javni tužila pre%laže Državnom ve)u tužila a pro#rame stručno# usavršavanja javni' tužila a i "amenika javni' tužila a. Pra! (a" slen g na stru'n usa!r$a!anje Član 2% =aposleni imaju pravo %a se stručno usavršavaju. Javni tužila i "amenik javno# tužio a imaju pravo i o$ave"u %a se stručno usavršavaju u okviru pro#rama stručno# usavršavanja javni' tužila a i "amenika javni' tužila a. ( ličnom listu "aposleno# vo%i se evi%en ija o učeš)u u pro#ramima stručno# usavršavanja i %ru#im vi%ovima stručno# usavršavanja i sti anja naučni' "vanja.

IIII (POTREB6 I7JOR:6GIO7O&CO:(7IC6GIO7IH TEH7O.li te)a Član 2( javnim tužilaštvima koja pose%uju ve)i $rojem primeraka %ela stručne literature o$ra"uje se stručna $i$lioteka. Javno tužilaštvo stara se o re%ovnoj na$av i i"%anja "akona i %ru#i' propisa! služ$eni' #lasila! "$irki su%ski' o%luka! stručni' časopisa i %ru#i' stručni' pu$lika ija potre$ni' "a uspešno i stručno o$avljanje poslova u javnom tužilaštvu.i. Pro#ramom o$uke tužilački' pripravnika utvrđuje se vreme neop'o%no "a pripremu pravosu%no# ispita i ra%nopravni status tužilačko# pripravnika u tom perio%u. 5vi po%a i koji se unose posre%stvom in*orma iono&komunika ioni' te'nolo#ija o$e"$eđuju se na o%#ovaraju)i način.O<IJ6 ( R6D( J697IH T(8I.a!)a literature Član 2. V :enje u"isni)a i " m 6ni9 )njiga Član 20 (pisni i i pomo)ne knji#e mo#u se vo%iti u elektronskoj *ormi.6ŠT696 U" tre. Na.Tužilački pomo)ni i i pripravni i %užni su %a po'ađaju pro#ram o$uke. . (koliko se upisni i i pomo)ne knji#e vo%e u elektronskoj *ormi! na kraju svako# ra%no# %ana )e se o%štampati uneti po%a i i čuvati na način pre%viđen "a čuvanje upisnika.a in5 rma1i n =) muni)a1i ni9 te9n l gija Član 2/ ( javnim tužilaštvima se! po pravilu! u ra%u koriste in*orma iono&komunika ione te'nolo#ije "a o$ra%u teksta! vođenje evi%en ija! o$ra%u i prikupljanje statistički' po%ataka "a elektronsku ra"menu po%ataka! računovo%stvene poslove! kao i "a pra)enje propisa! su%ske i javnotužilačke prakse. Tužilački pripravnik i tužilački pomo)nik može o%ređeno vreme $iti upu)en na o$uku u %ru#o javno tužilaštvo! %ržavni or#an ili or#an je%ini e lokalne samouprave! u mestu se%išta javno# tužilaštva! a van mesta samo u" nje#ovu pismenu sa#lasnost. Pro#ram o$uke tužilački' pripravnika i tužilački' pomo)nika utvrđuje Državno ve)e tužila a. +tru'na . ( ra%u sa in*orma iono&komunika ionim te'nolo#ijama! s'o%no se primenjuju propisi i" ove o$lasti i o%re%$e ovo# pravilnika.

Tužilačkom pripravniku koji i" oprav%ani' ra"lo#a o%sustvuje sa ra%a %uže o% je%no# mese a pro%užava se pripravnički staž "a vreme "a koje je trajalo o%sustvo. Tu#ila')i "ri"ra!ni1i Član 31 Javna tužilaštva imaju potre$an $roj tužilački' pripravnika. . Pripravnik "asniva ra%ni o%nos na o%ređeno vreme ra%i sti anja stručni' "nanja i uslova "a pola#anje pravosu%no# ispita. o$javljivanje i"veštaja i statistički' po%ataka.E7I Član 34 =aposleni u javnom tužilaštvu su tužilački pomo)ni i! tužilački pripravni i i %ržavni služ$eni i i namešteni i koji ra%e na a%ministrativnim&te'ničkim! računovo%stvenim! in*orma ionim i %ru#im prate)im poslovima.Ra(mena " data)a sa drugim dr#a!nim rganima Član 22 ( svom ra%u javna tužilaštva mo#u koristiti internu računarsku mrežu! vršiti ra"menu po%ataka sa %ru#im pravosu%nim or#anima u okviru pravosu%no# in*orma iono# sistema Repu$like 5r$ije! kao i koriš)enjem in*orma iono&komunika ioni' te'nolo#ija! vršiti ra"menu po%ataka sa %ru#im %ržavnim or#anima! vo%e)i pri tome računa o "aštiti tajnosti po%ataka.! a ra%i unapređenja ra%a i uje%načavanja postupanja.. o$javljivanje o$ave"ni' uputstava. Pripravnik "asniva ra%ni o%nos posle sprove%eno# javno# konkursa. Pripravni i se primaju u osnovnim i višim javnim tužilaštvima i u skla%u sa pose$nim pro#ramom o$uke se raspoređuju na sve poslove u javnom tužilaštvu kako $i stekli praksu u svim o$lastima ra%a javno# tužilaštva. II9 =6PO5. Tužilački pripravnik je li e koje prvi put "asniva ra%ni o%nos u pravnoj stru i i osposo$ljava se "a samostalan ra%. in*ormisanje o seminarima i savetovanjima i sl. Integralni in5 rma1i ni sistem Član 23 Pri uvođenju in*orma iono&komunika ioni' te'nolo#ija u ra% javno# tužilaštva postupa se u skla%u sa smerni ama ministarstva na%ležno# "a pravosuđe pri uvođenju i ra"voju pravosu%no# in*orma iono# sistema Repu$like 5r$ije. o$javljivanje su%ske i javnotužilačke prakse i relevantni' pravni' mišljenja. *ormiranje elektronsko# pre%meta. Inte#ralni in*orma ioni sistem! kao %eo pravosu%no# in*orma iono# sistema Repu$like 5r$ije! pre%stavlja internu i je%instvenu računarsko&komunika ionu mrežu javni' tužilaštava u Repu$li i 5r$iji i o$u'vata+ o$avljanje poslova i" na%ležnosti javno# tužilaštva elektronskim putem Evođenje upisnika! pomo)ni' knji#a! re#istra okrivljeni' i ošte)eni' *i"ički' i pravni' li a.

lje =aposleni na a%ministrativno&te'ničkim poslovima su %ržavni služ$eni i i namešteni i. O1enji!anje tu#ila') g " m 6ni)a Član 3* Ra% tužilačko# pomo)nika o enjuje javni tužila ! po pri$avljenom mišljenju "amenika javno# tužio a sa kojim tužilački pomo)nik ra%i! kole#ijuma ili %ru#i' %ržavni' or#ana ukoliko je tužilački pomo)nik $io upu)en na o$uku! a u skla%u sa propisom koji uređuje o enjivanje %ržavni' služ$enika. 6kti čija sa%ržina i *orma nije uređena "akonom uređuju se ovim pravilnikom. ovo# člana o enjuje javni tužila u skla%u sa propisima koji uređuju o enjivanje %ržavni' služ$enika. Administrati!n te9ni') Član 3- s .O1enji!anje us"e$n sti . =amenik javno# tužio a ko% ko#a je na ra% raspoređen tužilački pripravnik %užan je %a pripravniku pruži stručnu pomo)! %a #a o$učava u skla%u sa pro#ramom o$uke i %a pre%u"me %ru#e aktivnosti pre%viđene pro#ramom o$uke. &ameni) ja!n g tu#i 1a sa ) jim tu#ila')i " m 6ni) i "ri"ra!ni) radi Član 3.6FCIH 6C6T6 ( CRI9IF7OPR697I: PRED:ETI:6 Tu#ila')i a)ti 'ija sadr#ina i 5 rma nije ure:ena (a) n m Član 3/ Tužilački akti imaju sa%ržinu i *ormu pre%viđenu "akonom. I9 JOR:6 I 56DR8I76 POJEDI7IH T(8I.u)e tu#ila') g "ri"ra!ni)a i ! l ntera Član 3% Javni tužila o enjuje uspešnost o$uke tužilačko# pripravnika i volontera na osnovu pri$avljeno# mišljenja "amenika javno# tužio a po% čijim na%"orom se pripravnik! o%nosno volonter o$učava! mišljenja %ru#i' %ržavni' or#ana ukoliko je tužilački pripravnik! o%nosno volonter $io upu)en na o$uku i o%#ovaraju)i' provera "nanja i stečeni' veština. . =amenik javno# tužio a ko% ko#a je na ra% raspoređen tužilački pomo)nik %užan je %a pomo)niku pruži uputstva prilikom i"ra%e na rta akata i vršenja poslova utvrđeni' "akonom i %ru#im propisima. Državne služ$enike i" stava -.

5luž$ena $eleška o o%ustanku o% %alje# krivično# #onjenja u toku #lavno# pretresa mora %a sa%rži+ sažet opis prikupljeni' i i"ve%eni' %oka"a! utvrđeni' činjeni a! pravnu o enu činjenično# stanja! a pose$no ra"lo#e "$o# koji' javni tužila ili "amenik javno# tužio a smatra %a osnovana sumnja potkrepljena %oka"om ne)e prerasti u i"vesnost neop'o%nu "a osuđuju)u presu%u ili neke %ru#e krivično pro esnopravne ili materijalnopravne ra"lo#e "a o%ustanak. 5luž$ene $eleške moraju %a sa%rže opis postupanja u pre%metu i pre%u"eti' ra%nji! sažet opis činjenično# stanja koje se 'ronološki i"laže! ukoliko ne postoje ra"lo"i "$o# koji' $i tre$alo i"la#ati na %ru#i način! kao i pravnu o enu krivičnopravno# %o#ađaja.ele$)e Član 32 5luž$ena $eleška o o%ustanku o% %alje# krivično# #onjenja u toku ili na kraju istra#e pose$no mora %a sa%rži+ sažet opis prikupljeni' i i"ve%eni' %oka"a i utvrđeni' činjeni a u toku ili nakon sprove%ene istra#e! kao i pravnu o enu utvrđeno# činjenično# stanja i pravni osnov "a o%ustanak E%elo koje je pre%met istra#e nije krivično %elo! postoje okolnosti koje isključuju krivi u! a ne %ola"i u o$"ir primena mera $e"$e%nosti! "astarelost krivično# #onjenja! %elo je o$u'va)eno amnestijom ili pomilovanjem ili postoje %ru#e okolnosti koje trajno isključuju krivično #onjenje! nema %oka"a %a je okrivljeni učinio krivično %elo ka%a se postupak o$ustavlja u toku istra#e! o%nosno nema %oka"a %a je okrivljeni osnovano sumnjiv po okončanju istra#e.ene .ele$)e u )ri!i'n "ra!nim "redmetima Član 30 Javni tužila ili "amenik javno# tužio a %užan je %a sastavi služ$enu $elešku u slučaju ka%a u toku ili na kraju istra#e ili u toku #lavno# pretresa %onese o%luku o o%ustanku o% %alje# krivično# #onjenja! kao i ka%a u pre%metima evi%entiranim u /CTR/ upisniku o%luči %a nema mesta pokretanju krivično# postupka povo%om opisano# krivičnopravno# %o#ađaja. P jedine slu#. I9I R(CO967JE PRED:ETI:6 O. O i"meni i o%ustanku o% optuž$e! o%ustanku o% žal$e! ra"lo"ima "a nei"javljivanje žal$e i nepo%i"anje "a'teva "a "aštitu "akonitosti! sačinjava se pose$na služ$ena $eleška kao sastavni %eo spisa! u koju se unose ra"lo"i "a ovakvu o%luku.ele$)e i (a"isni)a Član 33 5vaki %o#ađaj o% interesa "a postupanje javno# tužilaštva o kome je ono o$avešteno! ili je o njemu na %ru#i način sa"nalo! kao i svaka ra%nja koju javno tužilaštvo pre%u"ima! evi%entira se u služ$enoj $eleš i ili "apisniku.a!e(a sa'inja!anja slu#.+lu#. 5a%ržina "apisnika! iska"a okrivljeno#! sve%oka! nala"a i mišljenja veštaka i %ru#i' iska"a navo%i se na sažet i pre#le%an način. Evi%entiraju se i .ene .ene ..

saopštenja primljena ili %ata usmeno! neposre%no! preko tele*ona! tele*aksa ili elektronskom poštom. 5pisi o"načeni kao tajni! čuvaju se o%vojeno o% ostali' spisa. 6kta koja javno tužilaštvo u poje%inim pre%metima upu)uje na%ređenom javnom tužilaštvu! su%u! %ru#im or#anima! pravnim ili *i"ičkim li ima! potpisuje javni tužila ili "amenik javno# tužio a. I"veštaje i %ru#e akte koji se upu)uju višem javnom tužilaštvu! potpisuje javni tužila ili "amenik javno# tužio a ko#a on ovlasti. Promene u po#le%u važenja poje%ini' raspisa! kao i i"mene i %opune nastale %onošenjem novi' raspisa i uputstava! evi%entiraju se tako što )e se na popisu raspisa "a$eležiti koji su raspisi ili %elovi raspisa i"menjeni ili stavljeni van sna#e. Ras"isi7 u"utst!a i s"isi ) ji su (na'eni )a tajni Član 14% Raspise! uputstva i spise koji su o"načeni kao tajni! potpisuje javni tužila ili "amenik javno# tužio a ko#a on ovlasti. 8u#n st sa'inja!anja na1rta "tu#n g a)ta Član 14* . 5a služ$enom $eleškom i "apisnikom! postupa se kao sa primljenim pismenim po%nes ima. 7a omotu spisa koji sa%rže o"naku tajnosti! "a$eleži)e se imena "aposleni' upo"nati' sa nji'ovom sa%ržinom. 6kti koji se upu)uju %ržavnim or#anima! or#anima autonomne pokrajine i je%ini ama lokalne samouprave potpisuje javni tužila ili "amenik javno# tužio a ko#a on ovlasti. +"isi (na'eni )a tajni Član 144 5a%ržina raspisa! spisa koji su o"načeni kao tajni! uputstava na%ređeni' javni' tužilaštava i slični' akata %ru#i' or#ana mo#u se saopštavati samo li ima koja o%re%i javni tužila . Ras"isi i u"utst!a Član 141 Javni tužila koji je i"%ao raspis ili uputstvo %užan je %a početkom svake kalen%arske #o%ine o$avesti niža javna tužilaštva o tome koji su raspisi i uputstva prestali %a važe! %elimično ili u elini.

P stu"anje " (a9te!u nadre:en g ja!n g tu#ila$t!a Član 140 Ca%a postupa po "a'tevu na%ređeno# javno# tužilaštva "a pri$avljanje spisa! niže javno tužilaštvo u" %ostavu spisa %aje svoje pismeno mišljenje o povre%ama "akona "$o# koji' je traženo ula#anje pravno# sre%stva! ukoliko mu je u" "a'tev "a %ostavu spisa %ostavljeno pismeno kojim se "a'teva postupanje na%ređeno# javno# tužilaštva. (koliko %opis kojim se pre%met vra)a su%u sa%rži $itne po%atke i" spisa i pre%lo# su%u! ne)e se sastavljati i služ$ena $eleška. Posle o%$a ivanja krivične prijave ili o%ustanka o% "a'teva "a #onjenje! o$rađivač je %užan %a o eni %a li ima osnova "a #onjenje "$o# privre%no# prestupa ili prekršaja. . 5luž$ena $eleška je sastavni %eo spisa javno# tužilaštva. +uds)i s"is Član 14Javno tužilaštvo! kome je u postupku povo%om pravno# leka %ostavljen na ra"matranje su%ski spis %užno je %a 'itno prouči spis i vrati #a su%u. U" ( renje ned sta1ima u radu ni#eg ja!n g tu#ila$t!a Član 14/ Ca%a Repu$ličko! apela iono ili više javno tužilaštvo prilikom ra"matranja pre%meta u postupku povo%om pravno# leka utvr%i ne%ostatke u ra%u niže# javno# tužilaštva! upo"ori)e na to niže javno tužilaštvo! a po potre$i! %a)e mu o%#ovaraju)e uputstvo.6ko se nakon sprove%ene istra#e pre%met "$o# promene stvarne na%ležnosti %ostavlja na na%ležnost osnovnom javnom tužilaštvu! više javno tužilaštvo koje pre%met %ostavlja %užno je %a sačini na rt optužno# akta. ( 'itnim slučajevima spisi se mo#u pri$aviti i neposre%no o% su%a ili o% or#ana ko% ko#a se nala"e. O. Prilikom proučavanja spisa u javnom tužilaštvu o$rađivač pre%meta %užan je %a sačini služ$enu $elešku sa $itnim po%a ima i" spisa i sa pre%lo#om koji )e se staviti su%u.a!e(a 1ene sn !an sti g njenja (. ( slučaju o%ustanka o% žal$e! na%ređeni javni tužila je %užan %a pismeno o$avesti niže# javno# tužio a o ra"lo"ima o%ustanka. 6ko ima mesta postupanju i" stava -. ovo# člana! i" pre%meta )e se i"%vojiti! o%nosno prepisati ili *otokopirati potre$ni spisi i *ormirati nov pre%met ra%i #onjenja "a privre%ni prestup ili prekršaj. g "ri!redn g "restu"a ili "re)r$aja Član 14.

ele$)i Član 114 5ve o%luke! "apisni i i služ$ene $eleške i"rađuju se pisa)om mašinom ili računarom! na srpskom je"iku )iriličkim pismom! a u skla%u sa pose$nim "akonom i na je"iku i pismu na ionalni' manjina. Ca% na%ređeno javno tužilaštvo ne pri'vati mišljenje javno# tužilaštva koje mu je %ostavilo spise! %užno je %a #a o$avesti o ra"lo"ima svo# stava. Je(i)7 "ism i 5 rma dlu)a7 (a"isni)a i slu#. 6ko prilikom %ostavljanja pre%meta su%u ili %ru#om or#anu je%an %eo pre%meta ostaje u javnom tužilaštvu! u popisu spisa "a$eleži)e se koji su akti ostali. 5pisi %ela pre%meta mo#u se %ati su%u ili %ru#om %ržavnom or#anu na uvi%.eni9 . Posle to#a! o$rađivač pre%aje pre%met pisarni i koja postupa po %atom nalo#u! koji je o$rađivač pismeno o"načio u spisu koji ostaje u javnom tužilaštvu.a!e(e " ! d m neus!ajanja "redl ga (a ulaganje "ra!n g sredst!a i ne"ri9!atanja mi$ljenja drug g ja!n g tu#ila$t!a Član 142 Ca% javno tužilaštvo ne usvoji pre%lo# "a ula#anje pravno# sre%stva %užno je %a o tome o$avesti stranku. O.a!e(e . Prijem " dnesa)a7 s"isa7 n !'ani9 "isama7 telegrama7 "a)eta i drugi9 " $ilj)i Član 111 . O.6ko ni ovo nije mo#u)e! o$avesti)e se po%nosila pre%stavke.ra:i!a'a "redmeta Član 143 Prilikom "avršetka ra%a na pre%metu! ili %ostavljanja pre%meta su%u ili %ru#om or#anu! o$rađivač pre%meta je %užan %a #a sre%i tako %a poje%ine akte u njima svrsta 'ronološkim re%om i listove spisa! ukoliko to nije učinjeno u pisarni i javno# tužilaštva! o"nači teku)im $rojem rvenom olovkom u #ornjem %esnom u#lu o% re%no# $roja -! kao i %a i"%voji %eo pre%meta koji ostaje u javnom tužilaštvu o% %ela koji se %ostavlja i %a "a$eleži šta je kome %ostavljeno. O uloženom pravnom sre%stvu i o%lu i su%a na%ređeno javno tužilaštvo o$aveštava javno tužilaštvo preko ko#a je pri$avilo spise. (koliko se služ$eni akti i"rađuju putem računara! po pravilu se koristi *ont "Times New Roman"! veličine *onta -0. Beleške koje se sastavljaju van tužilaštva ili u 'itnim slučajevima u tužilaštvu mo#u se pisati 'emijskom olovkom ili mastilom.

Prijemni $tam. Preu(imanje i " di(anje "ismena Član 11% Preu"imanje pismena upu)eni' preko pošte! kao i po%i"anje pismena i" poštansko# pre#ratka! vrši li e koje o%re%i javni tužila . 6ko je pismeno u "atvorenom omotu! a primala nije ovlaš)en %a #a otvori! učini)e to na omotu.Prijem po%nesaka! spisa! novčani' pisama! tele#rama! paketa i %ru#i' pošiljki Eu %aljem tekstu+ pismena. 7a sva primljena pismena stavlja se prijemni štam$ilj i upisuje %atum prijema. "a javna tužilaštva vrši se u pisarni i. P $ta "rimljena u (at! renim m tima i " $ta (na'ena ste"en m tajn sti . Prijem "ismena d suda7 drugi9 rgana i "ra!ni9 i 5i(i')i9 li1a Član 11* Prijem pismena o% su%a! %ru#i' or#ana i pravni' i *i"ički' li a potvrđuje se stavljanjem štam$ilja i %atuma prijema i potpisa u %ostavnoj knji"i! o%nosno na %ostavni i ili povratni i! koji potpis mora $iti čitak. 6ko i pore% to#a po%nosila "a'teva %a se pismeno primi! ono )e se primiti! ali )e se na pismenu staviti "a$eleška o upo"orenju. 6ko se i" pismena vi%i %a javno tužilaštvo kome se pismeno neposre%no pre%aje nije na%ležno "a postupanje po njemu! na to )e se upo"oriti po%nosila pismena i uputi)e se na%ležnom or#anu. Is"ra!a7 "redmet7 "a"ir d !redn sti7 n !a17 drag 1en sti ili druga !redn st d sta!ljena u( "ismen Član 11Ca%a je u" pismeno %ostavljena neka isprava! pre%met! papir o% vre%nosti! nova ! %ra#o enosti ili %ru#a vre%nost! to se mora o%ma' prilikom prijema "a$eležiti na pismenu i na omotu spisa i overiti potpisom li a ovlaš)eno# "a prijem pismena. Datum mora $iti napisan i slovima. Ca%a se pismeno prima po %ostavni i! %atum prijema na %ostavni i mora %a $u%e istovetan sa %atumom na prijemnom štam$ilju.ilj i datum "rijema Član 11. 7ova ! %ra#o enosti i %ru#e vre%nosti posle prijema pre%aju se $e" o%la#anja li u koje je o%ređeno "a rukovanje takvim stvarima. 6ko se prilikom preu"imanja! o%nosno po%i"anja utvr%i %a je pismeno ošte)eno! "a'teva)e se o% ra%nika pošte %a se stanje i sa%ržina pismena "apisnički utvr%i.

. Osni!anje "redmeta Član 113 (pisivanjem pismena u o%#ovaraju)i upisnik osniva se pre%met.prvo pismeno na osnovu ko#a je pre%met osnovan. . 6ko je u" pismenu priložen #otov nova "a taksu! a pismeno ne po%leže taksiranju! nova )e se vratiti pošiljao u. 7a omotu se u #ornjem %esnom u#lu olovkom upisuje pre"ime ili ime "a%uženo# o$rađivača pre%meta! a takođe se na omotu upisuju i %atumi %o koje# je pre%met stavljen u evi%en iju. Prilikom osnivanja pre%meta u popis spisa koji se nala"i na unutrašnjim stranama omota! li e koje vo%i upisnik upisuje po% re%nim $rojem . Ot!aranje m ta Član 110 Prilikom otvaranja omota! tre$a o$ratiti pažnju %a se $rojevi na omotu slažu sa $rojevima primljeni' pismena. ( popis spisa na unutrašnjim stranama omota upisuju se i pre%u"ete ra%nje & prikupljanje potre$ni' o$aveštenja! stavljanje "a'teva "a sprovođenje istra#e ili istražni' ra%nji! učeš)e u istra"i! po%i"anje optužno# akta! učeš)e na pretresu! %atum %ostavljanja presu%e! i"javljivanje žal$e i %ru#o. Ostali ne%osta i u ve"i sa primljenim pismenom Ene%ostatak prilo#a! ošte)enja i %r. Pismeno kojim se osniva novi pre%met ulaže se u pose$an omot spisa.Član 11/ Poštu primljenu u "atvorenim omotima otvara li e koje javni tužila o%re%i. Poštu o"načenu $ilo kojim stepenom tajnosti! otvara javni tužila ili li e koje on o%re%i.! o"načuju se na pismenu.i e koje vo%i upisnik upisuje na omotu spisa i na pismenu o"naku pre%meta! koja se sastoji o% skra)eno# na"iva upisnika! re%no# $roja upisa i posle%nja %va $roja #o%ine u kojoj je pismeno "ave%eno u upisnik. Do nija pismena 'ronološki se upisuju po% %aljim re%nim $rojevima i o"načavaju listovi. Na'in (a! :enja u u"isni) Član 112 . 6ko neko o% pismena ne%ostaje! to se utvrđuje služ$enom $eleškom na omotu! o čemu se o%ma' o$aveštava pošiljala ..i e koje vo%i upisnik %užno je %a primljena i raspoređena pismena "ave%e u o%#ovaraju)e upisnike! ono# %ana i po% onim %atumom ka%a su primljeni i to po re%u prijema pismena.

Ra% po pre%metu je %ovršen! ako je po istom %oneta o%luka. Pre rtavanje ranije o"nake vrši se olovkom u $oji & povlačenjem vo%oravne rte preko ranije o"nake! tako %a ranija o"naka ostane i %alje čitljiva.( #rađansko&upravnoj materiji u popis spisa na unutrašnjim stranama omota upisuju se pre%u"ete ra%nje & %atum traženja spisa na uvi%! ur#en ije! %atum prijema su%ski' spisa! istek roka! %atum %onošenja o%luke! %atum se%ni e 9r'ovno# kasa iono# su%a i %atum prijema o%luke 9r'ovno# kasa iono# su%a. 6ko se je%nom pre%metu prilaže %ru#i samo ra%i uvi%a! on%a )e se samo na omotu pre%meta! kome se %ru#i prilaže! o"načiti rvenom olovkom koji se pre%met prilaže.r jem ist g u"isni)a Član 1%4 6ko se ra% na pre%metima nastavi po% o"nakom %ru#o# upisnika! ili po% %ru#im $rojem isto# upisnika! pre rtava se na omotu spisa ranija o"naka! a ispo% nje se stavlja nova. Predaja "redmeta u rad Član 1%% Pošto se i"vrše sve potre$ne pret'o%ne ra%nje u ve"i sa osnivanjem i sređivanjem pre%meta! li e koje vo%i upisnik pre%aje pre%met u ra% na osnovu interne %ostavne knji#e. 7a omotu "aje%ničko# pre%meta o"načava se pre%met koji je spojen ra%i "aje%ničko# o%lučivanja. Pre%aja pre%meta o$rađivaču i vra)anje pisarni i evi%entira se u upisniku o$ičnom olovkom u ru$ri i "a kretanje pre%meta! o%nosno u ru$ri i "a napomene. Rad na "redmetima " d (na) m drug g u"isni)a ili " d drugim . ( omotu u popisu spisa ispo% posle%nje# upisa po% ranijom o"nakom na"načava se nova o"naka pre%meta! po% kojim )e se ovaj %alje vo%iti. ( manjim javnim tužilaštvima! pre%meti se mo#u pre%avati u ra% na osnovu $eleške na omotu spisa koju upisuje li e koje vo%i upisnik na osnovu #o%išnje# raspore%a poslova javno# tužilaštva ili na osnovu poveravanja pre%meta o$rađivaču o% strane javno# tužio a o%nosno rukovo%io a o%eljenja. ( tom slučaju! re%ni $rojevi upisa poje%ini' pismena u omotu spisa ne počinju i"nova! ne#o se %alje nastavljaju. +"ajanje "redmeta Član 1%1 Ca%a se više pre%meta spoje ra%i "aje%ničko# o%lučivanja! pre%met koji je kasnije "ave%en spaja sa ranije "ave%enim pre%metom a ako je ra% po ovome još u toku. . 6ko je ra% po ranije "ave%enom pre%metu %ovršen! spajanje se vrši sa %o nije "ave%enim pre%metom! ako je to neop'o%no ra%i o%lučivanja.

7alo# o$rađivača pre%meta & %ostavna nare%$a! sa%rži opis svi' ra%nji koje tre$a i"vršiti. Ispo% a%rese! sa leve strane! tre$a kratko na"načiti sa%ržinu akta! a "atim se stavlja o"naka ve"e sa aktom primao a! ako je ta ve"a postojala. Ca% pisarni a posle %onesene o%luke primi pre%met o% o$rađivača! postupa po nje#ovom nalo#u. 6%resa or#ana i pravno# li a kome se akt upu)uje! sa%rži nje#ov pun na"iv i se%ište. =aposleni u pisarni i! koji je i"vršio poje%inu ra%nju sastavlja $elešku! upisuje %atum i"vršenja ra%nje i stavlja svoj potpis.ra:i!a'a Član 1%.a!e(na sadr#ina a)ata ) je u"u6uje tu#ila$t! Član 1%6kti! koje javno tužilaštvo upu)uje %ru#im or#anima! pravnim ili *i"ičkim li ima! tre$a %a sa%rže "a#lavlje u #ornjem levom u#lu. 7a mestu #%e se akt potpisuje! navo%i se *unk ija potpisnika akta! ispo% to#a nje#ovo ime i pre"ime i na tome mestu se overava pečatom tužilaštva. 6ko se u" akta koje javno tužilaštvo upu)uje %ru#om su$jektu nala"e prilo"i! na kraju akta sa leve strane može se kratko na"načiti o kojim prilo"ima se ra%i. P stu"anje "isarni1e " nal gu . O. Ispo% to#a stavljaju se početna slova imena i pre"imena o$rađivača pre%meta i "apisničara! o%nosno %aktilo#ra*a. 6%resa primao a *i"ičko# li a sa%rži nje#ovo ime i pre"ime i mesto u koje se akt šalje. =a#lavlje sa%rži+ mali #r$! na"iv Repu$like 5r$ije! na"iv javno# tužilaštva! o"naku pre%meta! %atum i se%ište javno# tužilaštva. . Pre potpisivanja! pisarni a sravnjuje pismeni otpravak akta sa nje#ovim i"vornikom. Ovakvi se pre%meti vi%no o"načavaju o"nakom /'itno/! a ako je u pitanju rok u" o"naku stavlja se i rok. 7a 'itnost! o%nosno na postojanje roka! pose$no )e se upo"oriti o$rađivač kome se pre%met pre%aje u ra%.Predmeti 9itne "rir de i "rit! rs)i "redmeti Član 1%* Pre%mete 'itne priro%e! a pose$no pritvorske pre%mete! pisarni a je %užna o%ma' uneti u upisnik i pre%ati u ra%. 6ko u mestu u koje se akt šalje nema pošte! u a%resi tre$a na"načiti $roj i mesto "a%nje pošte.

O%vojeno se vo%i %ostavna knji#a "a mesto o% %ostavne knji#e "a poštu.i e o%ređeno "a otpremanje pošiljke %užno je %a prilikom otpreme proveri %a li je u svakom pre%metu o$rađenom "a otpremu postupljeno po %ostavnoj nare%$i! %a li su pošiljke pravilno a%resovane! sna$%evene %ostavni ama i potre$nim prilo"ima! %a li su primer i otpravka ure%ni i čitki i %a li je i"vršeno propisano sravnjivanje sa i"vornikom. . R ) !ni) "redmeta Član 1%3 Pre%meti "a koje je utvrđeno %a se u pisarni i %rže u evi%en iji %o o%ređeno# roka! stavljaju se u rokovnik pre%meta. Nad( r nad s"isima i drugim materijalima Član 1*4 ( toku ra%no# vremena spisi i %ru#i materijali ne smeju se ostavljati $e" na%"ora. .i e o%ređeno "a otpremanje pošiljke )e stavljanjem %atuma i potpisa potvr%iti otpremu pismena! a "atim vratiti spis li u koje vo%i o%#ovaraju)i upisnik. Rokovnik pre%meta sastoji se i" *as ikli u koju se pre%meti stavljaju prema posle%njem %anu roka i re%nom $roju. Ra%i evi%entiranja i prav%anja utroška poštanski' maraka vo%i se kontrolnik poštarine.i e koje vo%i upisnik %užan je %a na %an pre isteka roka pre%met pre%a u ra% o$rađivaču.i e o%ređeno "a otpremu pošiljaka! vo%i %ostavnu knji#u u koju upisuje sve pošiljke koje otprema. 6ko je po pre%metu sti#lo kakvo pismeno pre isteka roka! pre%met )e se o%ma' pre%ati u ra%. O.a!e(e li1a !la$6en g (a t"remanje " $ilj)e Član 1%0 . 8 sta!na )njiga (a mest i " $tu i ) ntr lni) " $tarine Član 1%2 . (mesto *as ikli mo#u se koristiti pose$ni ormani sa pre#ra% ima. .U"isi!anje " data)a u u"isni) Član 1%/ Posle otpremanja akta! o%nosno! o%ma' po prijemu pre%meta o% o$rađivača! ako nije potre$na ra"ra%a pre%meta u pisarni i! li e koje vo%i upisnik upisuje o%#ovaraju)e po%atke u upisnik! a "atim %alje postupa prema nare%$i o$rađivača.

Papir koji pre%stavlja otpa%! pre o%nošenja i" prostorija javno# tužilaštva mora $iti uništen %o #rani e nemo#u)nosti repro%ukovanja sa%ržine %okumenata. Po "avršetku ra%no# vremena! spisi! %ru#i materijali! pečati! ži#ovi i štam$ilji! %rže se u "aključanim kasama! ormanima ili stolovima. I9II PO5T(P67JE 56 PRI9RE:E7O OD(=ETI: PRED:ETI:6! 5(:7JI9I: 5T96RI:6 I 5T96RI:6 OD 9RED7O5TI Na'in " stu"anja Član 1*. Posle %onošenja pravosnažne o%luke po poje%inim pre%metima o$rađivač pre#le%a spise i o%ređuje stavljanje u ar'ivu! a upisničar na omotu spisa o"načuje rok čuvanja. +ta!ljanje u ar9i!u Član 1*1 Pre%met je konačno rešen u tužilaštvu ka%a je o%luka po o%ređenom pre%metu %oneta i otpremljena! o%nosno ka%a je otpremljeno o$aveštenje o %onetoj o%lu i. =aposleni u javnom tužilaštva koji stvari prima! %užan je %a proveri %a li se javnom tužilaštvu pre%aju sve stvari nave%ene u prijavi ili %ru#om aktu! %a li one o%#ovaraju nji'ovom opisu! a po potre$i i na %ru#i način! o$e"$e%i utvrđivanje nji'ove . P stu"anje sa t"ad m i re1i)la#a Član 1** Javni tužila %užan je %a or#ani"uje postupanje sa papirom koji pre%stavlja otpa%. 5a privremeno o%u"etim pre%metima! sumnjivim stvarima i stvarima o% vre%nosti koje javna tužilaštva primaju u ve"i sa krivičnim i %ru#im postupkom! javna tužilaštva )e postupati na sle%e)i način+ -. +9 dna "rimena "r "isa )an1elarijs) m " sl !anju u rganima dr#a!ne u"ra!e Član 1*% 6ko ovim pravilnikom nije %rukčije o%ređeno! na ra% pisarni e s'o%no )e se primenjivati propisi o kan elarijskom poslovanju u or#anima %ržavne uprave. Ca% #o% je to mo#u)e! papir koji pre%stavlja otpa% $i)e %ostavljen lokalnim entrima u kojima se vrši re iklaža! sa#lasno o$ave"i propisanoj "akonom koji uređuje upravljanje otpa%om.Štam$ilji! pečati i ži#ovi %rže se tako %a $u%u pristupačni samo onome ko njima rukuje.

istovetnosti! pose$no ako se ra%i o prijemu novčani a! kovano# nov a! "latno# nov a ili "latnika! "lata i pre%meta o% "lata i %ru#i' plemeniti' metala. (pisnike! pomo)ne knji#e i elektronski vođene upisnike vo%e "aposleni koji ra%e u pisarni i. Ostale stvari priloži)e se "a'tevu "a sprovođenje istra#e ili neposre%nom optužnom aktu i %ostaviti istražnom su%iji! o%nosno su%u! u" potvr%u o nji'ovom prijemu koja )e se uložiti u spis. ovo# člana! privremeno o%u"eti pre%meti mo#u se poveriti na čuvanje pravnom li u koja se $avi skla%ištenjem ro$a! ako nji'ovo čuvanje nije mo#u)e u javnom tužilaštvu! a %inarske novčani e i kovani nova ! *alsi*ikovani %oma)i ili strani nova ! "latan nova ! "latni i i i"rađevine o% "lata i plemeniti' metala i %evi"e pre%aju se na čuvanje 7aro%noj $an i 5r$ije! %ok se oružje i %ru#e eksplo"ivne materije! %ro#e! otrovi i slične stvari pre%aju poli iji. 2.i u koje stvari pre%aje potvr%i)e se prijem! ili u pre%ajnoj knji"i! ili i"%avanjem pose$ne potvr%e! a na primerku prijave ili %ru#o# akta u" koji su stvari pre%ate! stavi)e se pose$na konstata ija u kojoj )e se na"načiti koje su stvari primljene. (pisni i i pomo)ne knji#e sastoje se o% potre$no# $roja listova sa propisanim o$ras ima! koji su uve"ani u knji#u sa tvr%im kori ama. Privremeno o%u"eti pre%meti mo#u %o o%luke po prijavi ostati ko% or#ana koji je ove pre%mete privremeno o%u"eo! u kom slučaju ovo mora $iti pose$no o"načeno u prijavi ili %ru#om aktu koji se %ostavlja javnom tužio u. 5tvari "a koje je nesumnjivo %a pripa%aju ošte)enom! a koje nije potre$no %a se "a%rže kao %oka" u krivičnom ili %ru#om postupku vrati)e se ošte)enom u" potvr%u o povra)aju. 0. I9III 76FI7 9ODE7J6 E9IDE7GIJE P da1i ) jima se ! de e!iden1ije Član 1*Po%a i koji su o% "načaja "a ra% javno# tužilaštva upisuju se u upisnike! pomo)ne knji#e i %ru#e evi%en ije! a ako postoje te'nički i %ru#i uslovi! ti po%a i evi%entiraju se ili elektronskim sre%stvima. (pisni i u elektronskom o$liku o"načavaju se! ka%a je to mo#u)e! istim slovnim ili $rojčanim o"nakama kao i upisni i koji se vo%e u o$liku knji#e. 1. ( slučaju i" stava -. 7a kori i se stavlja o"naka upisnika ili pomo)ne knji#e i #o%ina na koju se o%nosi. Ca%a se po%nese "a'tev "a sprovođenje istra#e ili se po%iže optuž$a! a privremeno o%u"ete stvari se ne nala"e ko% su%a! ve) ko% %ru#i' or#ana! javno tužilaštvo je %užno %a o$avesti or#an ko% ko#a se stvari nala"e %a te stvari %ostavi su%u kome su "a'tev "a istra#u ili optuž$a pre%ati. Vrste u"isni)a Član 1*/ ( javnom tužilaštvu vo%e se sle%e)i upisni i+ . .

i 01A. (pisnik "a punoletne učinio e krivični' %ela Evi%en ija /CT/ upisnika sa%rži osnovne po%atke o punoletnim li ima prijavljeni' o% strane poli ije ili %ru#i' %ržavni' or#ana! kao i o% strane %ru#i' li a ukoliko javni tužila ili li e koje on o%re%i utvr%i %a je i" priloženi' %oka"a ili na %ru#i način učinjeno verovatnim postojanje osnova sumnje %a su i"vršila krivična %ela "a koje se #onjenje pre%u"ima po služ$enoj %užnosti! kao i osnovne po%atke o primljenim o$aveštenjima! pre%u"etim ra%njama! o%lukama tužio a i postupaju)i' su%ova. (pisnik "a evi%en iju o%u"eto# nov a -0. (pisnik prijavljeni' "a privre%ne prestupe -B. (pisnik pre%meta u %ru#ostepenom krivičnom postupku A. (pisnik "a upravne pre%mete -2. =akonika o krivičnom postupku ?. (pisnik "a pre%mete po tuž$ama Repu$ličko# javno# tužio a u upravnom sporu protiv rešenja Poverenika "a in*orma ije o% javno# "načaja i "aštitu po%ataka o ličnosti /CT7/ /CT:/ /CTR/ /CTR&I/ /CT8/ /CT=/ /CEO/ /CP/ /CP8/ /CDP&I/ /CDP&II/ /(T/ /(T& I/ . (pisnik "a pre%mete po vanre%nim pravnim lekovima i pre%mete u %ru#ostepenom postupku po žal$ama na rešenje 4. (pisnik "a ostale krivične pre%mete Evi%en ija /CTR/ upisnika sa%rži ra"ne mol$e! prituž$e! pre%lo#e! i"veštaje i %ru#e po%neske %ržavni' or#ana! pravni' li a i #rađana! kao i "a vođenje napisa u javnim #lasilima i upisivanje sa"nanja o %o#ađajima o% "načaja "a ra% javno# tužilaštva! "a krivične prijave koje su nera"umljive! koje se ne mo#u smatrati $ilo kakvim i"vorom sa"nanja o krivičnom %elu ili učinio u i koje su i" %ru#i' ra"lo#a nepo%esne "a /CT/ upisnik 3. (pisnik "a pre%mete po ini ijativama "a po%i"anje "a'teva "a "aštitu "akonitosti @. (pisnik "a pre%mete privre%ni' prestupa u %ru#ostepenom postupku --. (pisnik "a maloletne učinio e krivični' %ela 2. (pisnik "a evi%en iju o%u"eti' pre%meta -1. Evi%en ija li a prema kojima je primenjeno o%la#anje krivično# #onjenja ili o%$ačena krivična prijava primenom načela oportuniteta & čl.-. 014. /CT/ 0. (pisnik "a nepo"nate učinio e krivični' %ela 1.

(pisnik pre%meta u %ru#ostepenom krivičnom postupku protiv pravni' li a 1B.-3. pov/ /Pov/ /I7/ /P/ /R/ /CTP./ /PI/ 1-. (pisnik "a pre%mete sa o"nakom stepena tajnosti poverljivo 03. (pisnik "a #rađanske pre%mete po "a'tevima "a "aštitu "akonitosti -?. (pisnik o o$ave"nim uputstvima i %ru#im 'ijerar'ijskim o%lukama više# tužilaštva Eili o uputstvima! supstitu iji i %evolu iji. (pisnik "a pre%mete sa o"nakom stepena tajnosti stro#o poverljivo /PT/ /PT=/ /<T/ /<T&I/ /<T&II/ /<TR/ /6/ /DT/ /5tr. (pisnika "a pravna li a kao učinio e krivični' %ela 0?. (pisnik o "a'tevima i o%lukama o ostvarivanju prava na pristup in*orma ijama o% javno# "načaja /CT8P. (pisnik "a o%u"imanje imovinske koristi proistekle i" krivično# %ela /OIC/ ./ 02. (pisnik "a prekršajne pre%mete -4. (pisnik "a *inansijsko&materijalne poslove 0@. (pisnik "a personalne poslove 0A. (pisnik "a #rađanske pre%mete po revi"ijama 0B. /O/ 10. (pisnik "a pre%mete sa o"nakom stepena tajnosti %ržavna tajna 01. (pisnik "a pre%mete sa o"nakom stepena tajnosti interno 04. (pisnik "a a%ministrativne pre%mete i akte 00. (pisnik "a pre%mete o po%netim pre%lo"ima i "aključenju spora"uma o pri"nanju krivi e /5C/ 11. (pisnik "a #rađanske pre%mete -@. (pisnik "a prekršajne pre%mete po ini ijativama "a'teva "a "aštitu "akonitosti -A. (pisnik "a ostale #rađanske pre%mete 0-.

Evi%en ija prijavljeni' o%#ovorni' li a u tim pravnim li ima upisuje se u /CT/ upisnik! %ok se na omotu /CTP. ( slučaju neispunjenja "akonski' uslova "a %onošenje rešenja o o%$a ivanju krivične prijave primenom načela oportuniteta! o$rađivač )e o ra"lo"ima sačiniti služ$enu $elešku! a na omotu spisa staviti %ostavnu nare%$u %a se pre%metu ima o%u"eti CEO $roj! pa )e se sve %alje pre%u"ete ra%nje upisivati u /CT/ upisnik. 7akon %onošenja rešenja o o%$a ivanju krivične prijave primenom načela oportuniteta! pre%met se smatra rešenim i u /CEO/ i u /CT/ upisniku.12. >KTPL> u"isni) Član 1*3 Evi%en ija prijavljeni' pravni' li a! kao i kretanje pre%meta %o "avršetka postupka upisuje se u /CTP./ upisnik. (koliko o$rađivač pre%meta u pretkrivičnom postupku %onese o%luku o o%la#anju krivično# #onjenja! pre pre%u"imanja prve ra%nje na omot spisa stavlja %ostavnu nare%$u %a se pre%met ima prevesti u /CEO/ upisnik. 7akon %ostavne nare%$e! upisničar pre%metu %o%eljuje /CEO/ $roj! koji se na omotu spisa i u /CT/ upisniku u vi%u napomene upisuje kao /CEO 9E=6/. Evi%en ija sa%rži osnovne po%atke o %o#ađajima i li ima povo%om koji' se vo%i postupak! o primljenim o$aveštenjima! pre%u"etim ra%njama! o%lukama tužio a i presu%ama i rešenjima postupaju)i' su%ova. ( /CEO/ upisnik upisuju se sve pre%u"ete ra%nje u ve"i o%la#anja krivično# #onjenja.O> u"isni) Član 1*2 ( javnom tužilaštvu vo%i se pose$na evi%en ija /CEO/ o pre%metima u kojima je o%loženo krivično #onjenje ili o%$ačena krivična prijava primenom načela oportuniteta! a u Repu$ličkom javnom tužilaštvu vo%i se je%instvena evi%en ija ovi' pre%meta.!iden1ija ru) ! :enju "ret)ri!i'nim i )ri!i'nim " stu") m Član 1*0 ( javnim tužilaštvima vo%i se evi%en ija o rukovođenju pretkrivičnim i krivičnim postupkom. >K. ./ spisa! ispo% %o%eljeno# $roja! upisuje $roj /CT/ ve"e! a pre%u"ete ra%nje u o%nosu na sva li a u pre%metu upisiva)e se samo u /CTP./ upisnik. (pisnik "a međunaro%nu pravnu pomo) i međunaro%nu sara%nju /:P/ .

(koliko su% %onese rešenje kojim se spora"um o pri"nanju krivi e o%$a uje ili o%$ija! pre%metu se o%u"ima /5C/ $roj! a sve %alje pre%u"ete ra%nje upisuju se u /CT/ upisnik. (koliko tokom krivično# postupka javni tužila ! okrivljeni ili nje#ov $ranila pre%lože "aključenje spora"uma o pri"nanju krivi e! o$rađivač pre%meta na omot spisa stavlja %ostavnu nare%$u %a se pre%met ima prevesti u /5C/ upisnik. 2. %ostavna knji#a "a poštu. %nevnik služ$eni' putovanja. (koliko su% %onese rešenje kojim se spora"um o pri"nanju krivi e usvaja! po pravnosnažnosti ovo# rešenja! pre%met se smatra rešenim i u /CT/ i u /5C/ upisniku. ( /5C/ upisnik upisuju se sve pre%u"ete ra%nje i o%luke u ve"i primene spora"uma o pri"nanju krivi e.1 ( javnim tužilaštvima mo#u se vo%iti pomo)ne knji#e+ -.>+K> u"isni) Član 1. 3. knji#a i"%ati' spisa i" ar'ive. 0. V :enje u"isni)a i " m 6ni9 )njiga Član 1. A. 1.4 Evi%en ija o po%netim pre%lo"ima i "aključenju spora"uma o pri"nanju krivi e upisuje se u /5C/ upisnik. 4. primopre%ajna knji#a "a unutrašnju %ostavu. 7akon %ostavne nare%$e! upisničar pre%metu %o%eljuje /5C/ $roj! koji se na omotu spisa i u /CT/ upisniku u vi%u napomene upisuje kao /5C 9E=6/. knji#a %ežurstava. P m 6ne )njige Član 1.% (pisni i i pomo)ne knji#e vo%e se "ase$no "a svaku vrstu pre%meta i "a svaku kalen%arsku #o%inu. knji#a raspore%a pro esni' o$ave"a i služ$eni' ra%nji. knji#a %o%eljeni' pre%meta. .

Imeni i se vo%e u pove"anim knji#ama sa pose$nim listovima "a svako slovo a"$uke. Po#rešni upisi u poje%inim upisima upisnika i pomo)ni' knji#a ispravljaju se tako što se preko teksta po#rešno# upisa povuče tanka vo%oravna rta olovkom u $oji na način %a pre rtani tekst ostane čitak i unese po%atak o tačnom upisu. (koliko se upisnik vo%i u elektronskoj *ormi! imenik se vo%i na način i u skla%u sa svojstvima poslovno# so*tvera koji se koristi. O. Na'in un $enja " data)a u u"isni)e i " m 6ne )njige Član 1. Po%a i koji se unose u upisnik i pomo)ne knji#e! pišu se 'emijskom olovkom ili mastilom i čitko..(pisničar! pre upisa novo# pre%meta! proverava %a li ve) postoji pre%met *ormiran po istoj stvari i u" konsulta iju sa javnim tužio em o%ređuje ili novi $roj pre%meta ili primljene spise "%ružuje sa ve) postoje)im $rojem.ele#a!anje ) na'n re$en g "redmeta Član 1. Imeni) Član 1. ( je%noj knji"i imenika može se upisati više #o%ina. Privremene $eleške upisuju se olovkom! a $rišu se ka%a postanu $espre%metne. 6ko je neki pre%met po#rešno upisan! pre rta)e se eo upis! a u ru$ri i /napomena/ "a$eleži)e se mastilom+ /po#rešan upis/.- . ( tom slučaju! na početku svake #o%ine! ko% poje%ino# slova! stavlja se rvenom olovkom o"naka novo# #o%išta. ( imenik se upisuje na"iv or#ana ili pravno# li a! o%nosno pre"ime i ime li a na koje se postupak o%nosi! ili u čijem se interesu vo%i! a može se upisati i nje#ovo se%ište! o%nosno pre$ivalište.* =a upisnike "a koje se pre%viđa %a )e $roj pre%meta #o%išnje $iti ve)i o% 0BB! o$ave"no se vo%i imenik. Po%a i u elektronskom o$liku kao i po#rešni upisi upisuju se na način i u skla%u sa svojstvima računarsko# pro#rama koji se koristi. ( javnom tužilaštvu sa manjim o$imom poslova može se "a više upisnika vo%iti je%an "aje%nički imenik. Po%a i u imenik unose se istovremeno sa upisom pre%meta u upisnik. 6ko se u je%nom pre%metu postupak o%nosi na više li a! svako li e upisa)e se u imenik pose$no.

ra(a1a (a " dat)e Član 1. 5vaki pre#le% "a$eleži)e se u ru$ri i napomena ko% posle%nje# upisano# pre%meta. Constata ija o "aključenju elektronsko# upisnika mora se o%štampati "aje%no sa potpunim i"vo%om i" upisnika. Prilikom pre#le%a nare%i)e se i ispravljanje "apaženi' ne%ostataka i %a)e se potre$na uputstva "a ra%! a o i"vršenom pre#le%u sačini)e se i "apisnik. ( ar'ivu se mo#u stavljati samo pravnosnažno okončani pre%meti.2 (pisni i! pomo)ne knji#e! poslovni so*tver! kao i o$ras i "a po%atke koji su o% interesa "a sva javna tužilaštva vo%i)e se i popunjavati po uputstvu Repu$ličko# javno# tužio a./ Javni tužila ili li e koje on o%re%i! %užno je %a najmanje je%nom #o%išnje pre#le%a sve upisnike i pomo)ne knji#e %a $i se o$e"$e%ilo pravilno i ure%no vođenje upisnika! pomo)ni' knji#a i %ru#i' evi%en ija. . Primerak "apisnika o i"vršenom pre#le%u upisnika i pomo)ni' knji#a %ostavljaju se neposre%no višem javnom tužilaštvu! koje o uočenim pro$lemima o vođenju upisnika o$aveštavaju Repu$ličko javno tužilaštvo. III 6RHI95CI :6TERIJ6. (koliko se upisnik vo%i u elektronskoj *ormi! "aključuje se na način i u skla%u sa svojstvima poslovno# so*tvera koji se koristi.Ca%a je pre%met konačno rešen u javnom tužilaštvu! re%ni $roj to# pre%meta "aokružuje se u upisniku rvenom olovkom.li') g ja!n g tu#i 1a ! :enju i " "unja!anju u"isni)a7 " m 6ni9 )njiga7 " sl !n g s 5t!era i . =aključivanje se vrši tako! što se posle posle%nje# upisano# re%no# $roja stavlja konstata ija koja sa%rži sle%e)e po%atke+ %an! mese i #o%inu "aključenja! re%ni $roj posle%nje# upisano# pre%meta.0 (pisni i se "aključuju na kraju #o%ine. U"utst! Re"u. &a)lju'i!anje u"isni)a Član 1. Repu$lički javni tužila može o%re%iti %a se u javnom tužilaštvu vo%e i %ru#i upisni i! pomo)ne knji#e i evi%en ije. Ovu konstata iju potpisuju vo%ila upisnika i javni tužila ili "amenik javno# tužio a ko#a on o%re%i. =nakom kva%rata uokviri)e se re%ni $roj pre%meta koji se stavlja u ar'ivu. Pregled u"isni)a i " m 6ni9 )njiga Član 1.

istu kate#orija re#istratursko# materijala sa rokovima čuvanja %onosi Repu$lički javni tužila po pri$avljenoj sa#lasnosti na%ležno# ar'iva. & rok u kome se ima i"vršiti uništavanje nakon %o$ijanja pismeno# o%o$renja "a uništavanje. & način uništavanja. Oda. P stu"a) na) n da.e(!redn g registraturs) g materijala i( ar9i!s)e gra:e Član 1-1 O%a$iranje ar'ivske #rađe i i"%vajanje $e"vre%no# re#istratursko# materijala i" ar'ivske #rađe se vrši u roku o% #o%ine %ana o% %ana isteka utvrđeno# roka čuvanja na osnovu akta javno# tužio a koji sa%rži+ & imenovanje komisije "a i"%vajanje pre%meta pre%viđeni' "a uništavanje.e(!redn g registraturs) g materijala i( ar9i!s)e gra:e Član 1-4 7akon isteka roka čuvanja! pre%meti! o%nosno $e"vre%ni re#istraturski materijal se o%a$ira i" ar'ivske #rađe i popisuje ra%i i"%vajanja. Rokovi čuvanja ar'ivske #rađe i re#istratursko# materijala utvrđuju se pose$nom listom kate#orija re#istratursko# materijala sa rokovima čuvanja! na osnovu koje se vrši i"%vajanja $e"vre%no# re#istratursko# materijala.3 6r'ivska #rađa i re#istraturski materijal čuvaju se u javnom tužilaštvu u skla%u sa propisima koji uređuju ar'iviranje. & na"načenje perio%a "a koji se $e"vre%ni re#istraturski materijal i"%vaja.Ar9i!s)a gra:a i registraturs)i materijal Član 1. . & rok %o ka%a komisija tre$a %a i"vrši sačinjavanje popisa $e"vre%no# re#istratursko# materijala koji se pre%laže "a i"%vajanje u o%nosu na svaki poje%inačni upisnik i" ko#a se i"%vaja materijal i %ostavljanje o$aveštenja i spiskova na%ležnom ar'ivu "a %avanje pismeno# o%o$renja "a uništavanje. .iranje . & rok %o ka%a se javnom tužio u nakon %o$ijanja pismeno# o%o$renja na%ležno# ar'iva "a uništavanje! %ostavlja "apisnik o i"vršenom uništavanju sa spiskovima uništeno# $e"vre%no# re#istratursko# materijala. I"%vojeni $e"vre%ni re#istraturski materijal! može se uništiti samo na osnovu pismeno# o%o$renja na%ležno# ar'iva.iranja .

. ( slučaju %ileme o roku čuvanja na osnovu po%ataka i" upisnika! komisija je %užna %a i"vrši uvi% u sporni pre%met i na osnovu to#a o%luči %a li se ra%i o pre%metu koji može %a se i"%voji ili ne. P stu"a) sa d )umenta1ij m (a trajn 'u!anje Član 1-. 6r'ivska #rađa! o%nosno %okumenta ija koja je listom kate#orija re#istratorsko# materijala o%ređena %a se čuva trajno! pre%aje se na%ležnom ar'ivu posle isteka 1B #o%ina o% #o%ine nastanka. K misija (a i(d!ajanje "redmeta "red!i:eni9 (a uni$ta!anje Član 1-% I"%vajanje pre%meta pre%viđeni' "a uništavanje vrši komisija o% tri člana koje o%ređuje javni tužila . I(!e$taj ) misije Član 1-/ 7akon pre%aje ar'ivske #rađe na%ležnom ar'ivu! komisija sačinjava i"veštaj u" koji prilaže spiskove ar'ivske #rađe koja je ar'ivirana.(ništavanje se vrši sečenjem! paljenjem ili na %ru#i način kojim se u potpunosti otklanja mo#u)nost %a sa%ržina spisa pre%viđeni' "a uništenje $u%e %ostupna neovlaš)enim li ima. Prim "redaja ar9i!s)e gra:e Član 1-O%luku o pre%aji ar'ivske #rađe na%ležnom ar'ivu! %onosi javni tužila ! u" pret'o%nu sa#lasnost na%ležno# ar'iva. Postupak primopre%aje ar'ivske #rađe na%ležnom ar'ivu sprovo%i se u skla%u sa "akonskom i %ru#im propisima. P stu"anje ) misije Član 1-* Comisija "a uništavanje spisa vrši uvi% u svaki upisnik koji se vo%i u javnom tužilaštvu i na osnovu nje#a i"%vaja svaki pre%met kome je istekao rok čuvanja. =a svaki i"%vojeni pre%met! nakon %o$ijanja pismeno# o%o$renja na%ležno# ar'iva! u upisniku se u ru$ri i /napomena/! pečatom! ili 'emijskom olovkom stavlja o"naka /i"%vojeno/! ispo% koje se upisuje $roj i %atum nare%$e "a i"%vajanje i potpis člana komisije koji je pre%met o%re%io "a i"%vajanje! o%nosno uništavanje.

--4KB@ i -B2KB?. III PRE.6=7E I =69RŠ7E ODREDBE Član 1-3 Repu$lički javni tužila %one)e u roku o% tri mese a o% %ana stupanja na sna#u ovo# pravilnika akt o vođenju i popunjavanju upisnika! pomo)ni' knji#a! poslovno# so*tvera! kao i o$ras e "a po%atke koji su o% interesa "a sva javna tužilaštva.! pore% re%ovni'! po pravilu! vo%e se i preimenovani upisni i i pomo)ne knji#e. Do %onošenja akta i" stava -. Član 1/1 ( ilju e*ikasno# preu"imanja pre%meta! o% -. i =akonom o se%ištima i po%ručjima su%ova i javni' tužilaštava E/5luž$eni #lasnik R5/! $roj --4KB@. ovo# člana primenjiva)e se uputstvo i o$ras i koje je %oneo Repu$lički javni tužila na osnovu Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu E/5luž$eni #lasnik R5/! $r. u javnim tužilaštvima osnovanim =akonom o javnom tužilaštvu E/5luž$eni #lasnik R5/! $r.istu kate#orija re#istratursko# materijala sa rokovima čuvanja. Član 1/% . stav -. Javni tužila je %užan %a u roku o% 1B %ana o$avesti neposre%no više# javno# tužio a! Repu$ličko# javno# tužio a i ministra na%ležno# "a poslove pravosuđa o merama pre%u"etim %a se uočeni ne%osta i otklone! rokovima "a otklanjanje ne%ostataka! kao i ra"lo"ima "$o# koji' su ne%osta i i propusti nastali. Član 1/4 Repu$lički javni tužila %one)e u roku o% šest mese i o% %ana stupanja na sna#u ovo# pravilnika %oneti .. okto$ra 0BBA. Repu$lički javni tužila %one)e u roku o% tri mese a o% %ana stupanja na sna#u ovo# pravilnika akt i" člana --. januara 0B-B.7IC6 Član 1-0 :inistarstvo na%ležno "a pravosuđe vrši na%"or na% primenom ovo# pravilnika. AAKB2! 30KBA! 0KB@! ?KB? i 22KB?. ovo# člana! primenjiva)e se .II 76D=OR 76D PRI:E7O: PR69I. #o%ine.ista kate#orija re#istratursko# materijala sa rokovima čuvanja! koju je Repu$ličko javno tužilaštvo %onelo -. P sledi1e nad( ra Član 1-2 =apisnik o i"vršenom na%"oru %ostavlja se javnom tužio u tužilaštva u kome je vršen na%"or! neposre%no višem javnom tužio u i ministru na%ležnom "a pravosuđe. ovo# pravilnika. Do %onošenja akta i" stava -.

AAKB2! 30KBA! 0KB@! --KB? i 22KB?.5tupanjem na sna#u ovo# pravilnika prestaje %a važi Pravilnik o upravi u javnom tužilaštvu E/5luž$eni #lasnik R5/! $r. Član 1/* Ovaj pravilnik stupa na sna#u nare%no# %ana o% %ana o$javljivanja u /5luž$enom #lasniku Repu$like 5r$ije/! a primenjuje se o% -. #o%ine. .. januara 0B-B.