P. 1
Slobodna Bosna 06.12.2012

Slobodna Bosna 06.12.2012

|Views: 21|Likes:
Published by jacmagla

More info:

Published by: jacmagla on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

HA[KA OBRATNICA: LOV NA CARLU DEL PONTE

NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA

GOSPODAR REKETA
Milorad Dodik, lider nove parlamentarne ve}ine
www.slobodna-bosna.ba

portal slobodne bosne

dnevnih vijesti u bIh
www.slobodna bosna.ba

najveca tvornica

SADR@AJ
12 SDA ODLU^ILA SAZVATI KONGRES
Tihi} poslu{ao strana~ku bazu
Redovni kongres SDA najvjerovatnije }e se odr`ati u maju naredne godine, a kao potencijalni kandidati za strana~ko prijestolje spominju se Sulejman Tihi}, Bakir Izetbegovi} i [emsudin Mehmedovi} promijeniti za njegove `rtve, ali osuda zlo~ina koje je on po~inio daje barem osje}aj da neka pravda postoji. Ipak, naredbodavci zlo~ina po~injenih u Vi{egradu, ukoliko ih ne procesuira doma}e pravosu|e, ostat }e neka`njeni. Na{a suradnica pi{e o jo{ jednoj ha{koj presudi, sau~esnicima Luki}a i zlo~inima koji }e ostati neka`njeni

www.slobodna-bosna.ba

64 BAJKE BRA]E GRIMM
200. godi{njica najpoznatije knjige bajki
Prije 200 godina objavljeno je prvo izdanje knjige koja je obilje`ila odrastanje djece u cijelom svijetu: “Ivica i Marica“, “Crvenkapica“, “Pepeljuga“, “Snjeguljica“, “Trnoru`ica“, “Carevo novo ruho“, sve su to bajke koje su sakupila i objavila bra}a JACOB I WILHELM GRIMM, cenzuri{u}i eksplicitne seksualne prizore i incest, a poja~avaju}i nasilje; saznajte {ta je zapravo Crvenkapica uradila vuku, a {ta princeza `apcu i za{to su “Bajke“ nakon Drugog svjetskog rata bile u Njema~koj zabranjene

24 POST FESTUM HA[KIH PRESUDA ZA GOTOVINU I HARADINAJA
Carla del Ponte na optu`eni~koj klupi
Komentari Carle del Ponte dati nakon neposrednog izricanja presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka~u, kao i Ramushu Haradinaju, duboko su uvrijedili oslobo|ene, ali i uzdrmale region; nekoliko advokatskih timova i Vlada zatra`ilo je od Ban Ki-moona hitno skidanje imuniteta Del Ponteovoj kako bi se ona mogla procesuirati za svoje nedoli~no pona{anje i pristrasnost; Guenael Mettraux, advokat koji je oslobodio generala Antu Gotovinu, ekskluzivno za na{ list komentari{e ishitrene izjave Del Ponteove

16 RODITELJSKA PA@NJA
Policijska skrb za djecu tu`iteljice Kajmakovi}
Policijski komesar MUP-a Kantona Sarajevo VAHID ]OSI] na{ao se u posljednjih deset dana pod pritiskom tu`itelja BO@E MIHAJLOVI]A i ENESA KAMENICE koji su, solidariziraju}i se sa svojom kolegicom DIANOM KAJMAKOVI], tra`ili da njezinu djecu ~uvaju sarajevski policajci; nakon {to je ]osi} odbio da postupi suprotno zakonskim propisima, protiv njega je pokrenuta prava medijska hajka

SLOBODNA BOSNA nezavisna informativna revija IZDAVA^ Pres-Sing d.o.o. Sarajevo Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI] Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI] Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI] Ure|uje redakcijski kolegij Novinari Suzana MIJATOVI], Danka SAVI], Mirha DEDI], Nedim HASI], Mirsad FAZLI], Dino BAJRAMOVI], Maja RADEVI] Grafi~ki urednik: Edin SPAHI] DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI] Lektor: Sedina LON^ARI] Sekretar redakcije: Edina MU[OVI] Marketing i prodaja: Amela [KALJI] e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I] Revija izlazi sedmi~no Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895 Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo Transakcijski ra~uni 1610000015710034 - Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213 BOR BANKA d.d. 1820000000147912 MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55 List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001. [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju. PDV broj 200333040003 e-mail: sl.bos@bih.net.ba

54 IN MEMORIAM
Zlata Petkovi} (1954. - 2012.)
U Beogradu je 3. decembra u 59. godini preminula ZLATA PETKOVI]; njen kolega Voja Brajovi} ka`e da je Zlata bila ikona svih ovih na{ih prostora po svojoj ljepoti koja je zra~ila i koja se mo`e mjeriti sa ljepotom najljep{ih glumica svijeta

20 MILAN I SREDOJE LUKI]
Kazna kakvu zaslu`uju
Milan Luki} ostat }e do kraja `ivota u nekom od evropskih zatvora. To ne}e ni{ta

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

6.12.2012. I SLOBODNA BOSNA

3

MINI MARKET
KABINETSKI ([)PIJUN

BUD@ET RS-a: PET DO DVANAEST

Fikret Muslimovi} osigurao skromnu sinekuru u kabinetu Bakira Izetbegovi}a
Fikret Muslimovi}, predratni visoki oficir KOS-a, ratni na~elnik Uprave bezbjednosti Armije BiH i najpovjerljiviji {pijun Alije Izetbegovi}a, ponovno se vratio u kabinet bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH. Neko} najmo}nijeg vojnog obavje{tajca anga`irao je prije nekoliko mjeseci Bakir Izetbegovi} kojeg, ba{ kao i njegovog oca, s Muslimovi}em ve`u dugogodi{nje, neraskidive veze. Budu}i da se Fikret Muslimovi}, nakon odlaska u mirovinu, formalno prestao baviti {pijunskim poslovima - sada ga se titulira kao vojno-politi~kog analiti~ara, anga`iran je da za potrebe bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH pravi analize sigurnosne situacije u regionu. Tako je po nalogu Bakira Izetbegovi}a umirovljeni general Armije BiH anga`iran po ugovoru o djelu, koji je zbog zakonskog ograni~enja prestao da va`i nakon tri mjeseca. Kako doznajemo, za Muslimovi}eve je analize sigurnosnih prilika u regionu, {to god to zna~ilo, mjese~no iz dr`avnog prora~una ispla}ivano po 600
Fikret Muslimovi}

Skoro četvrtina budžeta Republike Srpske naredne godine će otići na vraćanje kredita
SPAS U POSLJEDNJI ^AS
Bud`et je usvojen u utorak kasno uve~er, nekoliko sati prije nego {to bi bio probijen rok koji je Vladi RS postavio MMF za dobijanje novog kredita

Kao {to je i bilo o~ekivano, Narodna skup{tina RS-a usvojila je bud`et i Ekonomsku politiku ovog entiteta za 2013. godinu. Bud`et je usvojen u posljednji ~as, u utorak kasno uve~er, nekoliko sati prije nego {to bi bio probijen rok koji je Vladi RS postavio Me|unarodni monetarni fond (MMF) za dobijanje novog kredita, ~ija je osnovna svrha otplata starih kredita. Bud`et RS-a je sada projektovan na milijardu i 945 miliona maraka, a u potpunosti je zasnovan na prihodima od poreza, entitetskih koji ~ine samo 12,5 miliona maraka, zatim od indirektnih poreza koji su i sama osnova: milijardu i 68 miliona maraka, te primitaka od izdavanja hartija od vrijednosti: 363 miliona maraka. Ovaj recesivni bud`et svim uposlenicima javne uprave smanjit }e pla}e za dodatnih deset posto, {to se radi ve} tre}u godinu za redom. Povodom najavljenih u{teda, u Banjoj Luci su pod pokroviteljstvom Saveza sindikata i predsjednice Ranke Mi{i} odr`ani i protesti na kojima je bilo oko tisu}u radnika ovisnih o bud`etu. S obzirom da je i sama Mi{i}ka izjavljivala da se radnici d`aba bune, nije bilo ni za o~ekivati vi{e nezadovoljnih. A prora~un RS-a za narednu godinu je, kako je to nazvala opozicija nakon dva dana burne rasprave, blago re~eno - katastrofalan. “@eljeznicama RS“, koje su ve} u dugovima koji se mjere stotinama miliona

maraka, opet je dodijeljeno 25 miliona. Stavka koja se ti~e “rashoda na li~na primanja“ umanjena je za 625 miliona maraka i ona predstavlja spornu desetinu u svim organizacionim jedinicama Vlade RS-a, osim u Ministarstvu finansija, gdje prema prednacrtu, smanjenja pla}a ne}e biti. Medijima je pomo} smanjena sa pet na 1, 7 miliona maraka, a grant koji se odnosio samo na RTRS je totalno ukinut. Nije samo to ukinuto. Prekri`eni su: Agencija za uzgoj i selekciju u sto~arstvu, Agencija za {ume, Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{njice, Agencija za bezbjednost saobra}aja, Teku}i grant za subvencioniranje elementarnih nepogoda, Grant za unapre|enje uslova rada u zdravstvenim ustanovama, Agencija za robne rezerve RS, “Sky Srpske” i preduze}e “Trebinjski aerodromi”, Kancelarija RS-a u Mostaru. Ukidaju se i Sekretarijat za vjere i Operativni tim RS-a za tra`enje nestalih. Samo za vra}anje dugova, RS }e u narednoj godini morati da izdvoji skoro 400 miliona maraka. To se odnosi prvenstveno na kredite i pozajmice MMF-a i Svjetske banke, ali i dio unutra{njih dugova. Omjer je za sada 260 naprema 140 miliona maraka, u korist povrata vanjskih dugova. Ni premijer RS-a Aleksandar D`ombi}, ali ni ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija nisu uspjeli opoziciji objasniti kako }e u 2014. godini vratiti 580 miliona maraka duga koji dospijevaju na naplatu. (N. Dikli})
SLOBODNA BOSNA I 6.12.2012.

4

kupovina skupih poklona i podjela nagrada poslu{nicima direktora. svom zamjeniku An|elku Hrgi}u i inspektoru Vahidinu [ahinpa{i}u dodijelio zlatne policijske zna~ke i po tri hiljade KM.) RASIPANJE BUD@ETSKOG NOVCA Sve~ana proslava desete godi{njice postojanja SIPA-e ko{tala desetine hiljada KM Kako smo ve} objavili.M. I SLOBODNA BOSNA 5 . me|u slu`benicima Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) ispotiha se naga|alo koliko je ko{tala proslava desetogodi{njice postojanja te policijske agencije. Naime. ne treba sumnjati da }e suradnja s vojnopoliti~kim analiti~arem Muslimovi}em biti nastavljena naredne godine. Velimir Ra{evi} i Igor Kuja~a. Budu}i da je kabinet bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH potro{io sva sredstva koja su im bila na raspolaganju u 2012. (S.2012.12. a srebrne policijske zna~ke i po dvije hiljade maraka dobili su @arko Kalema. “Skromno“ je nagra|en i aktuelni ministar civilnih poslova BiH kao prvi direktor SIPA-e Sredoje Novi}. (M. direktor Zubac je sam sebi. direktor SIPA-e Goran Zubac na proslavljanje desetogodi{njice rada i postojanja SIPA-e potro{io je desetine hiljada maraka.F. klju~ni za operaciju Lutka. Po svemu sude}i.) 6.. kojeg je Zubac “po~astio“ skupocjenim satom marke Rolex.MINI MARKET FOTO NEDJELJE MILUTIN STOJ^EVI] Diplomatski zimski bazar Humanitarni happening u Sarajevu KM.

lojalni. fizi~ki. a naro~ito sam rezerviran prema ekspertima za regionalne sigurnosne prilike unutar nje. Tek prividno. poznate i potpuno nepoznate obavje{tajne izazove iz prvih mjeseci rata u Hrvatskoj (vjerovatno misli Uloga Fikreta Muslimovi}a u porodici Izetbe koja bi takvu Izetbegovi}evu doma}u zada}u neuporedivo kvalificiranije obavila od Muslimovi}a. manje-vi{e dragim suborcima. ~eka presudu u Haagu koja }e mu biti izre~ena naredne sedmice. nego kultnoj pijaci na Stupu. general Aleksandar Vasiljevi}.Fiću Muslimovića. prodavao zeleni{ na nekoj sarajevskoj pijaci“. ne {tedi Vasiljevi} komplimente. vodio “operaciju [pegelj“ i jo{ neke sofisticirane i zahtjevne. muslimansku stranu“ (S Seferu Halilovi}u.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE ACO. milo{evi}evskim rje~nikom “u 6 na Muslimovi}evu nazo~nost u Kninskom korpusu iz vremena kada je Ratko Mladi} tek po~injao svoj vrtoglavi zlo~ina~ki uspjeh). Nemam previ{e visoko mi{ljenje o akademskoj zajednici. Svi su oni. zatamnjenja u pam}enju. nai{ao je na puno razumijevanje “pretpostavljenog stare{ine“. ovo je. na kojoj se u posljednjim mjesecima mira u Bosni i Hercegovini u dnevnoj ponudi prodavalo mnogo vi{e “kala{njikova“ nego sezonskog/jesenjeg vo}a i povr}a. “Nakon toga je. suradnicima. strana~ke. Seadu Reki}u. bez ijednog vidljivog znaka senilnosti. skoro se raznje`io poslovi~no hladni i odmjereni Vasiljevi} pred kamerama RTRS-a. da ne ka`em kao krtice. a potom i te{ka. BRACO: MOJI SU DRUGOVI @ESTOKI MOMCI Pi{e: SENAD AVDI] Prije petnaestak dana u intervjuu koji je dao Radio televiziji Republike Srpske.. Fikret Muslimovi} je bio ne{to posebno. Tolimir. kao {to znamo. vanserijski obavje{tajac. Muslimovi}ev dugogodi{nji {ef i pokrovitelj iz vremena svemo}i Kontraobavje{tajne slu`be Jugoslovenske narodne armije. Veljka SLOBODNA BOSNA I 6. Ali. “high class“.) dugogodi{nji predratni {ef Kontraobavje{tajne vojne slu{be (a KOS je. bezveznoj pijaci. O mnogim je svojim. Muslimovićev dugogodišnji šef i pokrovitelj iz vremena svemoći Kontraobavještajne službe Jugoslovenske narodne armije. zapravo. nezaobilazni spin doktor za sve pokolje Ratka Mladi}a tokom rata. bili uzorni. dr`avne potrebe. obavje{tajnim marljivcima koji su kasnije pre{li na “drugu. kazao je Vasiljević a{to je bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi} odabrao i unajmio ba{ i upravo penzioniranog generala Fikreta Muslimovi}a da (za li~ne. “Fikret Muslimović i Zdravko Tolimir bili su dvojica najperspektivnijih obaveštajaca u mojoj službi“. oba{ka. kojeg je Tu`iteljstvo u Haagu prije skoro deset godina svrstalo u sami vrh udru`enog zlo~ina~kog pothvata (odmah iza Slobodana Milo{evi}a. Profesionalnobesprijekorno je Fikret. Muslimovi} podnio zahtjev da napusti vojsku svog `ivota. bio svojevrsna avangarda Jugoslovenske narodne armije) u tom televizijskom intervjuu govorio biranim rije~ima.Fi}u Muslimovi}a.najprije nekompetencija. reklo bi se. nije mogao. prema njegovim saznanjima. general Aleksandar Vasiljević. od jutra do sutra. Vasiljevi}. čak i da je htio. Dapače. ovo je va`no. i{~eprkati niti jedne ru`ne rije~i za svoga bliskog suradnika . generala Aleksandra Vasiljevi}a.. uop}e. M e|utim. omatorjeli {ef KOS-a. 70godi{njeg umirovljenika Muslimovi}a kvalificira i preporu~uje da se bavi takvim temama? Ne znam.12. kazao je Vasiljevi}. radili su vrijedno. Istini za volju. Nije ba{ nekoj. ostaje to pitanje nejasno) pravi i pi{e stru~nu analizu bezbjednosno-sigurnosnih prilika u regionu? [ta. siromah. Enveru Mujezinovi}u. nekoliko kopalja iznad svih njih. Dapa~e. uporno kao mravi. ali dobro mi je poznato {ta ga ne preporu~uje . vi{estruka kompromitiranost. odgovorni. jedino relevantno. zbog neslaganja sa ~etni~kom ikonografijom koja se uvukla u neokaljane simbole JNA. nije mogao. .2012. prije petnaestak dana u intervjuu koji je dao Radio televiziji Republike Srpske. ~ak i da je htio. obavje{tajni ratni sufler. principijelno i nepovratno. iščeprkati niti jedne ružne riječi za svoga bliskog suradnika . ali ipak vjerujem da postoji solidan broj ozbiljne i prilje`ne nau~ne ~eljadi Z godinama raspleta“. “Fikret Muslimovi} i Zdravko Tolimir bili su dvojica najperspektivnijih obave{tajaca u mojoj slu`bi“. Nakon {to je ~asno. dok su slu`bovali u KOS-u.

Ali on u to. ^itao je. Na su|enju Rasimu Deli}u u Haagu. a postoje sna`ne indicije da jeste. Muslimovi}. bezdu{ni. Marti}a.) zadr`ao se i na aktuelnim prilikama u Bosni i Hercegovini.“vojni ekspert“. kameleonski sivomaslinasti. “jednostavno ne veruje“. analiti~kosinteti~ke intelektualne usluge bespredmetnog. nagla{ava svoju upu}enost i besprijekornu obavije{tenost. treba... nimalo povr{nih opa`anja. Muslimovi}a titulira dosta plasti~no i ta~no: kao “obavje{tajnog zombija“. ali i niz lucidnih. s tim {to su se vi{i ciljevi cikli~no mijenjali. islamski mistik.. koji je bio {ef kabineta Rasima Deli}a. ne vjerujem ni ja do kraja i bezrezervno. pa se nametnuo kao “bo{nja~ki intelektualac“. poraditi na “vi{im razlozima“. [e{elja. zapovjednicima vojske i policije iz Bugojna koji se terete za zlo~ine nad Hrvatima. Muslimovi}. morala bi i trebala biti ozbiljnija. (Vasiljevi}) poznaju}i ga (Muslimovi}a). da ne ka`em inventivnija/ma{tovitija. nacionalni. temeljito kompromitiranog “obavje{tajnog zombija“ Fikreta Muslimovi}a? Za{to se iranski kulturno-obavje{tajni krugovi godinama vrte oko izraubovanog generala od kojeg bi svako normalan digao ruke? Ili.pov.2012. Arkana. trnovit trnovit put put Kadijevi}a i Blagoja Ad`i}a. od od Ratka Ratka Mladi}a Mladi}a do do familije familije Izetbegovi}.12. I SLOBODNA BOSNA I izvje{taj obesmislio i dezavuirao.“ informaciji upu}enoj na ruke Alije Izetbegovi}a “do~arao“ svog pretpostavljenog komandanta. Tu`iteljstvo je u 6. Bakiru Izetbegovi}u. Haag. ako je prisutna u Bosni i Hercegovini. gdje bi drugo) Vasiljevi} ru`ne i neosnovane optu`be na ra~un biv{eg kolege Muslimovi}a.. jeneaevski spletkaro{. stru~ne. koji je u vrijeme po~injenja tih zlo~ina bio vrhovni autoritet bezbjednosti Armije BiH. tako je Muslimovi} u kroki “strogo. njegov biv{i najperspektivniji kadar ( uz Tolimira) Fi}a span|ao s odre|enim radikalnim islamisti~kim obavje{tajnim agenturama prisutnim u Bosni i Hercegovini. skreno. samo su fanatizam i sljepo}a ostali konstanta. {to bi rekao Aca Vasiljevi}) sa stupske pijace utr~ao u kabinet Alije Izetbegovi}a i postao savjetnik za bezbjednost. delikatnija i neuporedivo ambicioznija. stereotipiziranih proizvoljnosti. osim ako postoji neki vi{i razlog.. te{kim radom na terenu biv{e Jugoslavije. u smislu da se dokazni materijal protiv biv{eg komandanta Armije BiH uvrstilo i denuncijantski pismeni Muslimovi}ev “presjek saznanja“ o svom {efu generalu Deli}u: “Alkoholi~ar. KOS. Frenkija Simatovi}a.. ipak. ~injenicama potkrijepljenih. u “nekim bosanskohercegova~kim medijima“ (Slobodnoj Bosni. promiskuitetan. pojavljuje se u iznena|uju}oj ulozi . geostrate{ki. 7 . moralista. {to je mnogo va`nije. kasnije armijski ideolog. obavje{tajno-operativno nadahnu}e na po~etku rata u BiH. Mislim da je Ferid Buljuba{i}. Za{to trebaju. U Sudu Bosne i Hercegovine.. iranska obavje{tajna zajednica.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE POSTJENEAOVSKI POSTJENEAOVSKI BO[NJA^KI BO[NJA^KI ZOMBI ZOMBI Fikret Fikret Muslimovi}. koja ima dosta manjkavosti i uop}enih.. vjerski. Ameri~ki obavje{tajac sa doktorskom titulom i. korumpiran“. A u osnovi je ostao isti rigidni. Fikret Muslimovi} imao je nemalu svje`inu i energetski potencijal. na su|enju “bugojanskoj grupi“. kada je direktno (“siromah“. medijski cenzor. u ha{koj sudnici ovaj Muslimovi}ev pismeni egovi} i kakve veze s njim imaju Iran. prije svih iranskim. a daleko ispred Jovice Stani{i}a. slijepo odani odurni “profesionalac“ fanati~no privr`en i vje~ito odan vi{em cilju. John Schindler u knjizi “Nesveti teror Bosna. Izetbegovi}. Al Qaida i uspon globalnog d`ihada“.

“Besim Mehmedi} i Mirsad Pind`o isklju~eni iz Stranke za BiH zbog prodaje ugleda stranke. pa ponizile osloba|anjem iz ku}nog pritvora. ako Srbiju vodi Ivan Stamboli}. drugi tabloidni (ili. bijesan.. dominantna ~etni~ka ve}ina ga je tek sada dobila samo iz prozai~nog razloga {to je u Drugom svjetskom ratu nezaslu`eno pora`ena… UTORAK. 5. SEDAM DANA & LJUDI ^ETVRTAK. pornoidni.12. Danas je. koji je. sa Srbijom ~iji je lider Slobodan Milo{evi} mi ne `elimo biti ni u kakvoj dr`avnoj zajednici. najvi{e na sebe samog. SUBOTA. “dovi|enja Marijana!”. Gospo|a Stare{ina se protekle decenije bavila raznim temama. DECEMBAR Neprikosnoveni medijski heroj u Hrvatskoj danas je tajkun-dobro~initelj MARIJAN FILIPOVI]. gun|a prosje~ni srpski doma}in. “Vlasti Srbije izgubile su bitku za Kosovo kada su umjesto da sara|uju sa njim. Htio. nije za potcijeniti! PONEDJELJAK. ukabulio ili ne. stoji u saop}enju Saveza za bolju budu}nost koje potpisuje njegov lider Fahro Kesed`ija. IDRIZU BALAJU i LAHIJU BRAHIMAJU u Haagu. Maleti}a. obra}a se [kobo meni usred Sarajeva i {eretski. ili ne zamjera. mi smo za konfederalni model. DECEMBAR I da imam deblje `ivce i tanje pam}enje. 30.” Vrlo sli~no. VI[NJA STARE[INA. “Pisao si ti u svojim novinama o meni sva{ta”. Jedan od klju~nih poratnih kumova krvave mafija{ke bratije u Isto~nom Sarajevu. seriozoniji {okiran je osloba|aju}om presudom RAMUSHU HARADINAJU. novinar iz RS-a. 3. ESAD HE]IMOVI]. danas rezonira VESNA RAKI]-VODINELI]. Evo najnovijeg razloga za ovu posljednju ljutnju. moja zapovijedna odgovornost.2012. po~eo iz Slovenije. vlasnik drvoprera|iva~ke tvrtke FINVEST iz Gorskog Kotara. koja se na nekom derneku u Beogradu ukazala i sa prijestolonasljednicima Kara|or|evi}ima slikala gologuza i nagosisa. 29. ja ti ni{ta ne zamjeram. mudrog. ZORAN @U@A. autonomija Kosova. kada su kasnije istinskog mirotvorca. Ogor~en sam na pravosu|e BiH koje Čvoru. Ratni komandir policije na Palama. jedna od va`nijih i opsesivnijih bilo je djelovanje mud`ahedina u srednjoj Bosni u sastavu Tre}eg Korpusa Armije BiH. navodno. Ju~er na jutarnjoj kafi za susjednim stolom u kafani usred Sarajeva sjedi osoba koja se zove JOVAN [KOBO.. ko halva. uhapsile. u korist dokazivanja nedu`nosti Vrhovnog komandanta svjedo~io ratni {ef Kriznog {taba Pala ZDRAVKO ČVORO. a ne za optu`ene. pa umjesto njega instalirati 12 metara visok spomenik ~etnicima palim za slobodu Bile}e. U to vrijeme @u`a i He}imovi} bili su anga`irani u press slu`bi Korpusa. usred svesrpske histerije nakon osloba|aju}e presude RAMUSHU HARADINAJU u Haagu. i ja. I precizno pojasnio. 4.ni{ta tako danas na politi~koj pijaci ne ide dobro. zamjeram svakome `ivom (radi mrtvih!) {to je postalo skoro normalno da ratni komandir paljanske policije i hladnoratovski kriminalac u epicentru grada ima priliku da bilo kome. “Kako antisrpski sudi i presu|uje Ha{ki tribunal”. kako ga naziva Aleksandar Tijani}) pol srpske javnosti unezvijeren je vulgarno{}u hrvatske pjevaljke i srpske snajke SEVERINE. dobronamjernog politi~ara AZEMA VLASIJA. “Zbrinuo sam svoju obitelj i potomke. “dovi|enja Sandokan…” kantona: ~itavu tvornicu [ipad Grme~ u Drvaru dobio je besplatno Filipovi}. sa Thacijem i Haradinajem . novinar Dana. kao ugled Stranke za BiH! “Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za progres (CPP) danas u Tuzli gra|anima dijelili cekere u sklopu akcije uklanjanja plasti~nih kesa koju podr`ava Evropska unija. izri~it je. red je da vratim dug ovim divnim ljudima”. Ju~er su svjedo~ili komandanti Grbavice i [picaste stijene. profesorica Pravnog fakulteta u Beogradu.SVAKA MI JE ZLATNA. DECEMBAR Zgodno se dru{tvo danas okupilo u kafani u sklopu OBN-ove zgrade. ugledni slovena~ki sociolog i pisac VELJKO RUS kazao je kako odnos ove republike prema jugoslovenskoj federaciji izravno ovisi o tome ko vodi politiku Srbije. intelektualca IBRAHIMA RUGOVU tako|er uhapsile. a nije nego je za~et u Beogradu. Ra{evi}a i desetine drugih Karad`i}evih svjedoka nije procesuiralo.Slovenci su za federaciju. 2. bila {ta zamjera. novinarka iz Zagreba. “Etni~kog ~i{}enja na Palama nije bilo”. sa Rugovom vi{e od autonomije. parafraziram: “Ako je na ~elu Srbije Latinka Perovi} . “ne bi me iznenadilo da presudi i da je Severina nevina”… da je to sasvim u redu: {a~ici bile}kih partizana nikada nije ni trebalo podizati spomenik. Mislim .” “ A {ta to fali plasti~noj kesi?!”. 1. DECEMBAR Op}inske vlasti u Bile}i odlu~ile su ukloniti spomenik partizanima koji je u toj SRIJEDA.ni{ta! A sad adio. NOVEMBAR Dvije su teme danas konsternirale srbijansku javnost: onaj zreliji. Sitan je taj “socijalno odgovoran” filantropski dar tajkuna Filipovi}a u pore|enju sa poklonom-milodarom koji mu je u prvim godinama mira uru~io HDZ Livanjskog 8 varo{i stajao {est decenija. manje od samostalnosti. SLOBODNA BOSNA I 6. zamjeram Sarajevu. PETAK. iz pameti bi me istjerali iskazi svjedoka odbrane RADOVANA KARAD@I]A u Haagu. Dobile su tako za partnere sa albanske strane ratnike HASHIMA THACIJA i RAMUSHA HARADINAJA.” Mora da su grdne pare zgrnuli . plus slobodne ruke da mo`e sje}i milione i milione stabala najkvalitetnije {ume u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. DECEMBAR Dvije dana{nje vijesti. Bijesan sam na Tribunal u kojem se takve mustre u sudnici nalaze na mjestima za svjedoke. Dragan Maleti} (“snajperisanja sa Jevrejskog groblja nije bilo”) i Bla{ko Ra{evi} (“odgovorno tvrdim da nijedan metak nije ispaljen sa polo`aja pod mojom komandom”). Na sve sam ljut. ogor~en. tako. Ja u Press slu`bi Glavnog {taba Armije BiH. zamjeram ja sebi. ponavlja drveni filozof Filipovi}… NEDJELJA. NOVEMBAR U predve~erje raspada biv{e Jugoslavije. koji je kr{}anski milosrdno zna~ajan dio svoje imovine i firme poklonio radnicima. priznao.” Taman tako: sa Vlasijem.” Ali. dobrodu{no me umiruje: “ali.

.

godi{njice Hrvatskog kulturnog dru{tva Napredak. Mehmedi} i Pind`o “svoje li~ne interese stavili su ispred interesa stranke”. decembra). usprkos `estokom lobiranju i vatrenim intervjuima u medijima u Republici Srpskoj.45 sati. Naime. kada je Peji} poslao pismo svim ~lanovima Upravnog i Poslovodnog odbora BHRT-a. Kako doznajemo. emitira strani film) ve} zakupljeno cijelih dvije i po minute marketin{kog prostora?! Dovoljno da generalni direktor Bakarevi} presudi da se snimak Sve~ane akademije Napretka pomjeri u off time termin. koju je potpisao generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarevi}. Sukob izme|u Bakarevi}a i Peji}a traje ve} izvjesno vrijeme. a kasnije i sa ~elnicima Kantonalnog odbora SDA. u 13. da ga se izabere na du`nost predsjednika NS BiH ne nailazi na “razumijevanje“ delegata Skup{tine koji }e o tome glasati 13. koja je odr`ana osam dana ranije u Sarajevu.MINI MARKET KRATKA LISTA LOBISTA TEVE KANALIZACIJA Uprkos silnom lobiranju. u kojima poziva na zajedni{tvo Srba i Hrvata u Savezu. ina~e. Mehmedi} je tra`io posao za svog sina u Vije}u ministara BiH a Pind`o za sebe funkciju zamjenika direktora Sarajevskog aerodroma! (A. zastupnike SBiH u Skup{tini Kantona Sarajevo.) TRGOVINSKI ZASTUPNICI Besim Mehmedić i Mirsad Pindžo izbačeni iz Stranke za BiH zbog zakulisne trgovine poslaničkim glasovima Stranka za Bosnu i Hercegovinu isklju~ila je iz svojih redova Besima Mehmedi}a i Mirsada Pind`u.45 sati trebao biti emitiran snimak Sve~ane akademije u povodu 110. decembra. No. u 22. bez zananja Stranke. pregovarao i trgovao s SDP-om oko formiranja vlade Sarajevskog kantona. predsjednika FS RS. a isklju~eni su i zbog “prodaje ugleda Stranke za BiH. ~ime su izvr{ili te{ku povredu Statuta SBiH”.2012. Peji} Marija Peji}a do~ekala je odluka o suspenziji do pokretanja disciplinskog postupka. Josip Bevanda 10 . Bevanda je u panici jer njegov i plan Mileta Kova~evi}a. po~eo je optu`ivati Elvedina Begi}a i Ivana Beusa. ali je kulminirao prije nekoliko dana. Mehmedi} je samoinicijativno. nakon {to smo objavili da je Zlatan Mijo Jeli}.) SLOBODNA BOSNA I 6. ostvari prihod od 150 KM?! (S. ~lanove Komiteta za normalizaciju NS BiH za “organiziranje“ medijskog lin~a. koji je naumio postati predsjednikom Nogometnog saveza BiH. napustio BiH u strahu od optu`nice za ratne zlo~ine. Za podr{ku SDP-ovoj a kasnije i SDA-ovoj vladi Sarajevskog kantona.12. Bevanda je. Kako saznajemo. uspio skupiti jedva desetak sigurnih glasova! Za razliku od Mostarca Beusa koji se nametnuo kao prvi kandidat iz reda hrvatskog naroda na du`nosti potpredsjednika Saveza. Skandal na koji se direktor Peji} po`alio dogodio se 29. a dr`avni javni servis. uz obja{njenje kako je u istom terminu (u kojem se. kada je u prime time terminu. Josip Bevenda obezbijedio skromnu podr{ku kandidaturi za predsjednika NS BiH Direktor NK [irokog Brijega Josip Bevanda u panici je ovih dana hodao {irom zemlje sa primjerkom Slobodne Bosne u ruci. `ale}i se na diskriminaciju hrvatskog naroda u programu dr`avnog javnog servisa. ve} je gotovo izvjesno da }e Begi} biti predsjednik NS BiH a Generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević suspendirao direktora BHT1 Marija Pejića jer se požalio na diskriminaciju Hrvata [est mjeseci nakon {to je Marijo izabran za direktora BHT1. Bevanda. koji bi trebao biti u slu`bi svih gra|ana BiH. u subotu (1. dugogodi{nji predsjednik ovog kluba i Bevandin “izumitelj“. novembra. tome se o{tro usprotivio direktor marketinga Nermin Durmo.B. Kako je navedeno u saop}enju.M.

Durakovi} }e nakon izvjesnog vremena izgubiti podr{ku op}inske ve}ine pa }e se novi na~elnik Srebrenice birati na vanrednim izborima. Trebalo bi. NE Mislim da su kazne neprimjerene. dugogodi{nji kadar SDA. Dodika i Lagumd`ije. (N. Kazne su neprimjereno niske i smatram da bi vlast trebala da ih poo{tri. preziru. SDS. izre}i vi{e kazne koje mogu uticati da ubudu}e niko i ne pomisli da kr{i zakon. To je navodno ranije dogovoreno izme|u strana~kih ~elnika SNSD-a i SDP-a. I SLOBODNA BOSNA 11 . blago re~eno. a nije posve izvjesno da sli~nu sudbinu ne}e do`ivjeti i op}inski na~elnik ]amil Durakovi}. prvo da bi se direktora Sarajeva Dinu Selimovi}a izabralo u IO NS BiH. no taj im je plan neslavno propao. NE Mi{ljenja sam da je apsolutno neprimjerena i smatram da se takvom kaznom apsolutno ne ispunjavaju svrhe ka`njavanja. dru{tvu.12. NE Sramotno je da postoji konsenzus o tome da neko mo`e postaviti svog brata na mjesto direktora i da se javnost kolektivno ne pobuni oko toga. vlast u ovo op}ini konstituirat }e ~etvorka SNSD. radi op{te generalne prevencije.A. dvojac je izgleda previdio mogu}e komplikacije . Sramotno je da CIK izri~e takve kazne za ne{to {to predstavlja o~it sukob interesa i pokazuje svu amoralnost politi~kog anga`mana u BiH. Van Hercegovine i dijela RS. CIK treba ovim primjerom pokazati kako se treba efikasno suprostavljati ovakvim negativnim pojavama u bh. Dijelom je kriv i sam zakonski okvir i zato ga treba mijenjati. koji je na posljednjim lokalnim izborima nastupio kao nezavisni kandidat.MINI MARKET Priredila: Ma{a ]osi} PRO ET CONTRA Smatrate li da je primjerena kazna CIK-a za Nikšića i Lijanovića? DINO ABAZOVI] Profesor FPN-a EDHEM BIBER Predsjednik Ekonomskosocijalnog vije}a DENNIS GRATZ Predsjednik Na{e stranke NE Mislim da kazna nije primjerena i da svaki nosilac javne politi~ke funkcije mora biti vi{e pod lupom javnosti kada su takve stvari u pitanju.2012. Smatram da nije primjerena kazna kojom je CIK kaznio Nik{i}a i Lijanovi}a zbog kr{enja zakona o sukobu interesa. SDP i SBB. ~ime bi bio eliminiran Begi}. Relativni pobjednici izbora u Srebrenici.) SEDMIcNI POGLED U KRIVO OGLEDALO by MARIO BRANCAGLIONI V 6. kao kandidat iz istog kantona. iako je poznato da ga navija~i ovog kluba. No. No.H. SDA i SBiH. ali dijelom je kriva nesposobnost institucija da preuzmu odgovornost. ~lan Uprave Sarajeva Irfan Red`epagi} ve} danima lobira za glas delegata. (M. Bevanda za sada ima podr{ku jedino iz FK Sarajevo. Po svemu sude}i. Eliminacijom Begi}a bio bi otvoren put Bevandi ka mjestu predsjednika. nakon ubistva Vedrana Pulji}a u [irokom Brijegu. nema nikakve odgovornosti i zbog toga se ovakve stvari de{avaju.) IZBORNA (ZLO)VOLJA VEHID [EHI] Biv{i predsjednik Izborne komisije SR\AN BLAGOV^ANIN Izvr{ni direktor “TI” DRAGAN JERINI] Novinar “Nezavisnih novina“ NE Smatram da nov~ane kazne nisu primjerene jer se radi o visokopozicioniranim politi~arima u BiH koji obna{aju vrlo zna~ajne funkcije. potpredsjednici Ivan Beus i Darko Ljubojevi}. Kaznena politika u BiH je veoma lo{a.naprimjer da izabrani na~elik ]amil Durakovi} uop}e ne prihvati mandat s ograni~enim rokom trajanja. eliminirani iz op}inske vlasti Mada je zajedni~ka lista SDA i SBiH za Op}insko vije}e Srebrenica osvojila uvjerljivo najve}i broj mandata. NE Principijalno smatram da treba da se po{tuju propisi u dr`avi. SDA }e prvi put u ovoj op}ini biti u opoziciji. ~ak tri puta vi{e nego SDP i SBB zajedno.

SDA ODLU^ILA SAZVATI KONGRES SLIJEDI DRUGO POLUVRIJEME @ESTOKOG OKR[AJA IZETBEGOVI]A I TIHI]A 12 SLOBODNA BOSNA I 6.12. .2012.

Njihov glavni politi~ki rival. s postoje}im strana~kim rukovodstvom. SDP. a kao potencijalni kandidati za stranačko prijestolje spominju se Sulejman Tihić. s obzirom na dubinu i razmjere politi~ke krize koja ve} pune dvije godine blokira ekonomske i socijalne reforme i napredak dr`ave prema Evropskoj uniji i NATO-u. ~ule su se i na posljednjoj sjednici Vije}a za implementaciju mira. godine. Tihi}eva argumentacija. dulje vremena otvorena pitanja.TIHI] POSLU[AO STRANA^KU BAZU Foto: Milutin Stoj~evi} Redovni kongres SDA najvjerovatnije će se održati u maju naredne godine. Tihi}evi argumenti protiv sazivanja redovnog strana~kog kongresa izgledaju Iako se na ~elu SDA nalazi ve} punih 12 godina.2012. u jesen 2014. prema kojem se izborni strana~ki kongres mora odr`ati svake ~etvrte godine. Kao partija s ubjedljivo najve}om podr{kom bo{nja~kog naroda. To je va`na demokratska vrijednost od koje ni SDA. kada se umjesto redovnog kongresa mo`e odr`ati i strana~ka konvencija. kada bi se trebao odr`ati redovni kongres SDA. Takve ocjene aktuelnog stanja u dr`avi Tihi} nije izmislio nego ih je jednostavno preuzeo iz posljednjeg izvje{taja Ekonomske komisije EU-a o napretku BiH koji je bez sumnje najnepovoljniji do sada.12. ma kako izgledala logi~na i racionalna. stanje u dr`avi nije vanredno. jo{ ubjedljivije pobijediti i na narednim parlamentarnim izborima. TIHI] NA ^ELU SDA DULJE OD IZETBEGOVI]A Tog se pravila pridr`avao i najve}i autoritet u povijesti SDA. ~ak i u vremenu neposredno nakon rata kada su politi~ke prilike u dr`avi bile jednako slo`ene kao danas. ali nije ni daleko od toga. izuzev u vanrednim okolnostima u dr`avi. a ne{to ranije i u Izvje{taju koji je {ef OHR-a Valentin Inzko podnio Vije}u sigurnosti UN-a. S TIHI] ZA KONVENCIJU Lider SDA Sulejman Tihi} zagovara konvenciju. U dvadesetogodi{njoj povijesti SDA od tog se pravila odstupilo samo jednom. sudara se s va`nim pravilom definiranim strana~kim Statutom. Istina. Upravo to je i glavni Tihi}ev argument protiv sazivanja strana~kog kongresa u maju naredne godine. ali ni bilo koja druga demokratska partija. {to je potvr|eno u vi{e navrata na neposrednim izborima na kojima je redovno dobijao vi{e od 700 hiljada glasova. koja }e. Tihi} je osokoljen odli~nim rezultatima koje je SDA ostvarila na minulim lokalnim izborima. Bakir Izetbegović i Šemsudin Mehmedović Pi{e: ASIM METILJEVI] trana~ki vrh najve}e bo{nja~ke. njen osniva~ i prvi predsjednik Alija Izetbegovi}. obuhvatiti ne samo problem diskriminacije nacionalnih manjina nego dobrim dijelom i problem ustavnopravne neravnopravnosti Hrvata. Izetbegovi} senior redovno je svake ~etvrte godine sazivao strana~ki kongres i organizirao izbor strana~kog rukovodstva izme|u vi{e kandidata. U cijelom ostalom razdoblju strogo je po{tovana statutarna odredba o sazivanju izbornog kongresa. Uprkos golemoj popularnosti ne samo u strana~kim redovima nego i u bo{nja~kom narodu. i to za vrijeme minulog ~etverogodi{njeg rata. u narednoj godini. Osim toga. kao {to su. Osim toga. ve} neko vrijeme mu~i se s odlukom ho}e li naredne godine odr`ati redovni strana~ki kongres ili konvenciju. Tihi} }e se vjerovatno natjecati za jo{ jedan mandat 6. SDA mora aktivno sudjelovati u predstoje}im politi~kim sporovima. Sli~ne. A kako tim koji pobje|uje ne treba mijenjati. I SLOBODNA BOSNA 13 . ili pak presuda Evropskog suda u slu~aju presude “Sejdi} i Finci“. krajnje negativne ocjene stanja u dr`avi. po svoj prilici. Razlika je velika: kongres podrazumijava izbor novih strana~ih organa vlasti od dna do vrha partijske piramide a konvencija samo manje kadrovske intervencije. i Tihi} smatra da }e SDA. statutarni ustroj Mostara. potu~en je do nogu a SDA je nakon nekog vremena ponovo postala najve}a politi~ka partija u dr`avi. ali i op}enito najve}e partije u BiH. rje{avat }e se neka izrazito te{ka. ne bi smjela ni pod koju cijenu odstupiti. primjerice. Statutom SDA izri~ito je propisano da se strana~ki kongres mora odr`ati svake ~etvrte godine.

Izetbegovi} je oja~ao i svoju poziciju u strana~kom vrhu. Izetbegovi} ima velike izglede na pobjedu i zbog ~injenice da je Tihi}. odnosno pet godina dulje od Alije Izetbegovi}a! TRI KANDIDATA ZA STRANA^KOG [EFA Tihić protiv Izetbegovića i Mehmedovića Rije{ena je dilema ho}e i SDA naredne godine odr`ati kongres ili konvenciju. kao što su. predvodnik tzv. Pri takvom rasporedu politi~kih snaga. Tihi} je imao dva protukandidata . U me|uvremenu. koja je odr`ana sredinom sedmice u Sarajevu. godine. ako preuzme vlast. ve} je sada izvjesno da }e kongres biti odr`an u redovnom terminu. Iako kona~nu odluku o sazivanju kongresa. TEŠKI PROBLEMI: U narednoj godini. To je pokazao i upitnik koji je iz strana~kog vrha oti{ao prije desetak dana u sve kantonalne odbore SDA. ako bi bio izabran. “vratiti dr`avu dvije decenije unazad“. Na sjednici Predsjedni{tva SDA. U me|uvremenu. predlo`io i za nju glasao lider SDA Sulejman Tihi}. primjerice. SLOBODNA BOSNA I 6. statutarni ustroj Mostara. mora usvojiti Glavni odbor. Kandidaturu za strana~ki vrh najavio je i [emsudin Mehmedovi}. listom su se izjasnili za odr`avanje redovnog strana~kog kongresa. s izuzetkom KO SDA Livno i nekoliko manjih organizacija SDA iz Republike Srpske. eliminirana iz vlasti uprkos odli~nim izbornim rezultatima. dakle godinu kra}e nego {to }e. Tihi} je popustio. Osniva~ i prvi predsjednik SDA Alija Izetbegovi} strankom je rukovodio 11 godina.SDA ODLU^ILA SAZVATI KONGRES puno manje uvjerljivi kada se posmatraju u kontekstu njegovih li~nih ambicija. koje ve} tradicionalno i bespogovorno podr`avaju Tihi}a. kada se dotada{nji predsjednik Alija Izetbegovi} odlu~io povu}i iz aktivne politike. Mada strana~kim statutom nije ograni~en broj mandata. proveo punih 16 godina. KANDIDATURA IZ DRUGOG PLANA Gotovo izvjesno da }e se za funkciju strana~kog {efa kandidatirati i [emsudin Mehmedovi}. godine. Nije neva`no napomenuti da je upravo takvu odluku formulirao. bez borbe napustiti strana~ko prijestolje. .12. sticajem razli~itih okolnosti. jednoglasno je usvojena odluka o sazivanju redovnog strana~kog kongresa u maju naredne godine. no Izetbegovi} je ostao vjeran partiji svoga oca i gotovo je izvjesno da }e se i na narednom kongresu natjecati za ~elnu strana~ku funkciju. koji preferira konvenciju. strankom rukovoditi aktuelni predsjednik Sulejman Tihi}. demonizirati SDA kao “deni~arsku“. godine na kojima je voljom gra|ana izabran za ~lana Predsjedni{tva BiH. prema strana~kom Statutu. dulje vremena otvorena pitanja. na kojem bi. “radikalnu“. rješavat će se neka izrazito teška. Aktuelni predsjednik SDA Sulejman Tihi} preuzeo je strana~ko rukovodstvo u jesen 2001. Tihi} bi mandat strana~kog predsjednika produljio za “samo“ dvije godine.Bakira Izetbegovi}a i Adnana Terzi}a. do odr`avanja kongresa 2013.2012. U slu~aju pobjede Bakira Izetbegovi}a.. ve} je razra|en scenarij prema kojem }e glavni politi~ki rivali. no njegove akcije unutar SDA naglo su porasle nakon parlamentarnih izbora 2010. ili pak presuda Evropskog suda u slučaju presude “Sejdić i Finci“ No. dugogodi{nji ~lan naju`eg strana~kog rukovodstva i predvodnik “te{anjskog lobija“ koji dr`i prili~no jake pozicije u strana~kim organima vlasti. ako se uop}e ponovo kandidira. te{anjskog lobija Nasuprot Tihi}u. u slu~aju da se umjesto kongresa odr`i konvencija. glavnina strana~ke baze instistira na IZETBEGOVI]EV ADUT “ZAMOR MATERIJALA“ Politički rivali spremili Izetbegoviću “vruć doček“ Izetbegovi} je na proteklom strana~kom kongresu pretrpio te`ak izborni poraz. SDP i SBB. ve} 12 godina na 14 ~elu stranke i da je SDA. Na proteklom kongresu. Dio tog otrovnog arsenala ve} se sru~io na Izetbegovi}a. Tihi}u ne}e biti nimalo jednostavno obrazlo`iti svoju eventualnu ponovnu kandidaturu za strana~ko prijestolje. {to izgleda kao puno prihvatljivije rje{enje. no nije rije{ena dilema ho}e li se Tihi} ponovo kandidirati za funkciju strana~kog predsjednika. Terzi} je promijenio strana~ki dres. iz kojeg je bio skoro potpuno eliminiran. “islamisti~ku“ partiju koja }e. Za golemu ve}inu kantonalnih odbora nije bilo dileme. dakle u maju 2013. odr`avanju redovnog izbornog kongresa. ili }e pak. kada bi se trebao održati redovni kongres SDA. poput svog prethodnika Alije Izebegovi}a.

.

u sudnici Suda BiH prijetio Zijad Turkovi}. 16 I podsjetimo. u me|uvremenu. tražili da njezinu djecu čuvaju sarajevski policajci. solidarizirajući se sa svojom kolegicom DIANOM KAJMAKOVIĆ. navodni skandal.2012.RODITELJSKA PA@NJA Policijski komesar MUP-a Kantona Sarajevo VAHID ĆOSIĆ našao se u posljednjih deset dana pod pritiskom tužitelja BOŽE MIHAJLOVIĆA i ENESA KAMENICE koji su. protiv njega je pokrenuta prava medijska hajka POLICIJSKU PRATNJU ZA DJECU DIANE KAJMAKOVI] NIJE UKINUO VAHID ]OSI] NEGO HIMZO SELIMOVI] Pi{e: SUZANA MIJATOVI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] ako su novinari Dnevnog avaza posljednjih mjeseci ulo`ili silan trud kako bi kompromitirali policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo Vahida ]osi}a. Komesaru ]osi}u se. obitelj tu`iteljice Kajmakovi} ostavio bez policijske za{tite. Na koncu su ustvrdili SLOBODNA BOSNA I 6. Konstruiraju}i. Vahid ]osi} je ignorirao naredbe Tu`iteljstva BiH i Kantonalnog tu`iteljstva u Sarajevu i. potom je bez ijednog argumenta optu`en za nezakonito prislu{kivanje.12. novinari su upozorili kako nije nimalo slu~ajno {to je tu`iteljicinoj djeci. Prema najnovijem “otkri}u“ novinara Dnevnog avaza. . najprije spo~itavalo da je bez prethodne sigurnosne provjere omogu}io pristup bazi tajnih podataka trojici novih uposlenika MUP-a. na (ne)milost okorjelim kriminalcima. a prije nekoliko dana i za ukidanje policijske pratnje djeci dr`avne tu`iteljice Diane Kajmakovi}. nakon što je Ćosić odbio da postupi suprotno zakonskim propisima. unato~ prijetnjama njihovoj sigurnosti. zastupa optu`nicu. nadalje. zajedno s kolegom Olegom ^avkom. vo|a zlo~ina~ke organizacije protiv kojeg Diana Kajmakovi}. njihove su isfabricirane medijske afere ponovno ostale bez o~ekivanog efekta.

12. budu}i da policajci iz Sektora za osiguranje VIP osoba i objekata ve} du`e vrijeme pru`aju za{titu i tu`iteljici Kajmakovi} i njezinoj djeci. U narednih se nekoliko dana u prepisku uklju~io i Enes Kamenica. komesar ]osi} je 17 . ta je odluka donesena zbog nedostatka sredstava i vozila.2012. tu`iteljica Kajmakovi} je telefonom pozvala komesara ]osi}a i zamolila ga da za njezinu djecu osigura privremenu pratnju. nego direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimovi}. oglasio {ef Posebnog odjela za organizirani kriminal. Tako su po ~etiri policajca dnevno (sve skupa je na za{titi bilo anga`irano preko sto pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo) u dva terenska vozila pratila dvoje djece tu`iteljice Kajmakovi} dok se nije ispostavilo da je “privremena pratnja“ od desetak dana potrajala gotovo cijeli mjesec. zamjenik glavne sarajevske kantonalne tu`iteljice Nives Kanev~ev. novembra ukinuti policijsku za{titu. STO POLICAJACA NA DVOJE DJECE Policijsko osiguranje za dvoje djece tu`iteljice Diane Kajmakovi} nije. ali nije dobio pozitivnog odgovora. nakon {to je osiguranje povu~eno tu`iteljica se okomila na komesara MUP-a Kantona Sarajevo Vahida ]osi}a da su. dok se ona ne vrati na posao i rije{i problem s direktorima Dr`avne agencije za istrage i za{titu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. iako za takvu naredbu nije imao nikakvih ovlasti. Reagiraju}i `urno na zamolbu dugogodi{nje kolegice. Goranom Zupcem i Himzom Selimovi}em. i to jo{ sredinom oktobra. po potrebi. No. niti zakonskog upori{ta. drugih tu`itelja Tu`iteljstva BiH u isklju~ivoj nadle`nosti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. a onda i medijska haranga. o nezakonitom pona{anju policijskog komesara upoznati OHR i Veleposlanstvo SAD-a. ukinuo komesar sarajevske policije Vahid ]osi}. Kako je osiguranje glavnog dr`avnog tu`itelja i. prema istoj odluci. premda je jedina ]osi}eva “krivnja“ {to se dr`ao zakona. privredni kriminal i korupciju Tu`iteljstva BiH Bo`o Mihajlovi}. jo{ iz vremena kada je Diana Kajmakovi} radila kao tu`iteljica u Kantonalnom tu`iteljstvu u Sarajevu. decembra. koja se za pomo} obratila komesaru ]osi}u. I SLOBODNA BOSNA nadzor nad njihovim stanom. unato~ pritiscima dr`avnog i kantonalnog tu`itelja. zatra`io da MUP Kantona Sarajevo {titi djecu Diane Kajmakovi} sve do 19. koje je nakon dopisa Bo`e Mihajlovi}a. Kako je u to vrijeme bila na bolovanju. Budu}i da se tu`iteljica Kajmakovi} u me|uvremenu vi{e nije javljala. koji je komesaru Vahidu ]osi}u nalo`io da nastavi s osiguranje djece njegove kolegice Kajmakovi}. komesar ]osi} je odmah nalo`io da sarajevski policajci preuzmu za{titu njezine obitelji. Kako doznajemo iz izvora bliskih Direkciji. ]osi} je od direktora Selimovi}a zatra`io da i ubudu}e pru`a policijsku za{titu obitelji Diane Kajmakovi}. Diana Kajmakovi} zadr`ala stalnu pratnju. I mada je. ~injenica da njezina djeca vi{e ne}e imati policijsku za{titu uzrujala je dr`avnu tu`iteljicu. nakon ~ega zapo~inju pritisci iz Tu`iteljstva BiH. TU@ITELJI U SUKOBU SA ZAKONOM Najprije se. zbog osjetljivosti cijelog slu~aja. kako zlonamjerno navode novinari Dnevnog avaza. novembra poslao dopis da }e 19. uklju~uju}i i stalni 6.POLICIJSKA SKRB ZA DJECU TU@ITELJICE KAJMAKOVI] ZAR JE VA@NO KO JE KRIV Policijsku za{titu za djecu dr`avne tu`iteljice Diane Kajmakovi} do sada je osiguravala Direkcija za koordinaciju policijskih tijela na ~ijem je ~elu Himzo Selimovi}. komesar ]osi} je 13. najdu`e desetak dana. dan poslije.

{to je Tu`iteljstvo okvalificiralo kao poku{aj ubojstva.RODITELJSKA PA@NJA NEZAKONITA NAREDBA Tu`itelj Tu`iteljstva BiH Bo`o Mihajlovi} nalo`io je sarajevskom policijskom komesaru Vahidu ]osi}u da ~uva djecu njegove kolegice Diane Kajmakovi} iako za takvu naredbu nije imao zakonskog upori{ta inzistirao na po{tivanju zakonskih odredbi koje. SIGURNOSNA SIGURNOSNA PROCJENA PROCJENA Odvjetnika Odvjetnika Senada Senada Krehu Krehu jo{ jo{ ~uva ~uva policija. u sarajevskom kafi}u Pravda. izme|u ostalog. 18 . Prema toj se Uredbi. tak o|er. niti njegova obitelj. osiguranje dr`avnih tu`itelja i njihovih obitelji nije ni u nadle`nosti federalne policije. I mada bi u tom slu~aju policijsku za{titu trebali pru`ati isk lj u~ivo pripadnici Sektora za osiguranje VIP osoba i objekata. mada mada u u posljednjih posljednjih godinu godinu dana dana nije nije imao imao neugodnosti neugodnosti policijsku za{titu sarajevske policije. ali je Bo`i Mihajlovi}u jasno naz na~io kako je njeg ova naredba nezakonita.odnosno Jadranka Lokmi}-Misira~a. da situacija bude jo{ apsurdnija. policija. iako u proteklih godinu dana ni odvjetnik Senad Kreho. nala`e da glavni dr`avni tu`itelj . zbog ~ega su i dobili policijsku za{titu. Procedura. Kreho je napadnut po~etkom septembra 2011. nakon ~ega bi direktor Himzo Selimovi} trebao donijeti procjenu i odluku o poja~anim mjerama osiguranja. izme|u ostalog. direktor FUP-a D ragan Luka~ je pristao da djecu Diane Kajmak ovi} {titi narednih trideset dana. nakon toga je prije}eno njegovoj obitelji. u slu~aju kada postoji opasnost za njihov `ivot.12. podrazumijevaju i goleme tro{kove. propisuju da jedino Vlada Kantona Sarajevo mo`e donijeti odluku koje }e osobe u`ivati ZA[TITARI O DR@AVNOM TRO[KU Sarajevski policajci više od godinu dana čuvaju odvjetnika Senada Krehu i članove njegove obitelji Po naredbi Kantonalnog tu`iteljstva u Sarajevu.2012. me|utim. tu`itelji koji su inzistirali da pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo osiguravaju djecu njihove kolegice tu`iteljice Kajmakovi} svjesno su prekr{ili i va`e}u Uredbu Vije}a ministara BiH koja jasno propisuje koji dr`avni du`nosnici imaju pravo na policijsku za{titu. nisu imali nikakvih neugodnosti. i mada sve policijske procjene upu}uju da im `ivoti nisu ugro`eni. sarajevski policajci vi{e od godinu dana osiguravaju i odvjetnika Senada Krehu i ~lanove njegove obitelji. osim glavnog dr`avnog tu`itelja. obrazlo`enje o ugro`enosti tu`itelja dostavi Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Kako. No. trakavica oko za{tite djece Diane Kajm akovi} je na koncu rije{ena tako {to je njezin {ef Bo`o Mihajlovi} naredbu istog sadr`aja poslao Federalnoj upravi policije (FUP). Kantonalno tu`iteljstvo ve} mjesecima ignorira zahtjeve iz MUP-a o ukidanju poja~anih mjera osiguranja koje. No. SLOBODNA BOSNA I 6. policijska za{tita mo`e osigurati i drugim tu`iteljima Tu`iteljstva BiH. naime.

.

MILAN I SREDOJE LUKI] LUKI]I NA DRINI MONSTRUMI Milan Lukić ostat će do kraja života u nekom od evropskih zatvora. To neće ništa promijeniti za njegove žrtve. ukoliko ih ne procesuira domaće pravosuđe. SLOBODNA BOSNA I 6.12. do augusta 1994. godine. naredbodavci zločina počinjenih u Višegradu. Naša suradnica piše o još jednoj haškoj presudi. Ipak. komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) od septembra 1992. osudio na do`ivotnu robiju zbog ratnih zlo~ina.2012. . istu kaznu dobio je samo jo{ Stanislav Gali}. u skoro 20 godina postojanja. ali osuda zločina koje je on počinio daje barem osjećaj da neka pravda postoji. ostat će nekažnjeni. saučesnicima Lukića i zločinima koji će ostati nekažnjeni 20 Pi{e: NID@ARA AHMETA[EVI] M ilan Luki} je druga osoba koju je Ha{ki tribunal. Pored Milana.

odgovoran i za ubistvo pet civila na obali rijeke Drine. Puno je onih ~ija imena nisu spomenuta u optu`nici. Na ku}u su najprije bacali kamenje. sa svojim vojnicima. Bilo je nekoliko starijih ljudi. pijani i bijesni. Sredoje Luki} osu|en je kao pomaga~ Milanu i ostalima u izvr{enju zlodjela. Tribunal. trenutno. a ruke su hendikepirane sto posto. ubistvo sedam radnika fabrike “Varda“. godine. otkinuti su mi dijelovi u{iju. godine bio je na ~elu paravojne formacije Beli orlovi ili Osvetnici. U neke od tih zemalja.. kao i brutalno zlostavljanje zato~enika logora u kasarni u Uzamnici kod Vi{egrada. te ubistvo Hajre Kori}. Milan Luki} kriv je za progon. slave svoje zlo~ine. {to je tako|er jedna od najvi{ih kazni koje je Tribunal izrekao. Gali} kaznu slu`i u Njema~koj. potom ru~ne bombe. decembra ove godine. ~esto uz jedinice tamo{nje regularne vojske i policije. U nekim slu~ajevima.. Ja sam zaradila opekotine tre}eg stepena.12. tijela ubijenih nisu jo{ uvijek prona|ena. te ih spalio u `ivoj loma~i. Jo{ uvijek se ne zna gdje }e Luki}i slu`iti zatvorsku kaznu. Prema presudi koja je izre~ena u Haagu. satjerao na desetine civila. njegov ro|ak Sredoje (ro|en 1961. pri~ala je Zehra u ha{koj sudnici. dva-tri starija ~ovjeka. godine u Ruji{tima) zvani~no je bio u tamo{njoj policiji. ubistva. kao {to su Albanija. ali i 21 NAJSVIREPIJI ZLO^IN U EX-YU RATOVIMA Milan Luki} (desno) 113 civila u Vi{egradu zapalio `ive 6. Na kraju su ku}u zapalili”.KAZNA KAKVU ZASLU@UJU Foto: REUTERS Do`ivotna Do`ivotna kazna kazna Milanu Milanu Luki}u Luki}u ii 27 27 godina godina zatvora zatvora Sredoju Sredoju Luki}u Luki}u djelimi~no djelimi~no je je zadovoljenje zadovoljenje pravde pravde za za `rtve `rtve njihovih njihovih bestijalnih bestijalnih zlo~ina zlo~ina O^EKIVANA O^EKIVANA KAZNA KAZNA Pravosna`na presuda Milanu i Sredoju Luki}u izre~ena je 4. jo{ niko nije upu}en na slu`enje kazne. ali se ~esto pridru`ivao Milanovim ubicama. koja je djelovala u Vi{egradu. U tom periodu.. a i za njihovu smrt je kriv. Milan Luki} snosi odgovornost za smrt najmanje 150 civila. Milan je. dvije starije `ene. protjerivanje i druga nehumana djela. a po~eli su i da pucaju po zidovima i ljudima koji su bili unutra.. Poljska i Slova~ka. a u Pionirskoj 53). pored ostalog. Sredoju je kazna preina~ena sa 30 na 27 godina zatvora.2012. godine u Fo~i) tokom 1992. O istom zlo~inu su svjedo~ili i neki od Vi{egra|ana koji su skrivaju}i se u okolnim ku}ama gledali kako Milan i njegovi vojnici. O ovim zlo~inima je u sudnici detaljno svjedo~ila Zehra Turajli}. ima ugovor sa 17 dr`ava u Europi. OSUDA ZLO^INA Milan Luki} (ro|en 1967. Najmla|a `rtva je imala dva mjeseca. I SLOBODNA BOSNA . koja je pre`ivjela loma~u na Bikavcu. me|u kojima i djecu (na Bikavcu 60. U sudnici su se prisjetili jauka koji su odjekivali do kasno u no}. Najokrutnija su masovna ubistva ljudi u ku}ama na Bikavcu i u Pionirskoj ulici u koje je on u junu 1992. “U toj ku}i su uglavnom bile mlade majke sa djecom.

Mladi}evom pomo}niku za sigurnost i obavje{tajne poslove u Glavnom {tabu VRS optu`enom za zlo~ine u Srebrenici i @epi. a potom ubijeno. a povremeno su mijenjali i naziv jedinice. On je 2010. Valentinu ]ori}u i Berislavu Pu{i}u. Milovoju Petkovi}u. ali su koristili i prostorije stanice policije. optu`en za zlo~ine u Hrvatskoj. Slobodanu Praljku. banji u blizini Vi{egrada. decembra trebao izre}i presudu generalu Zdravku Tolimiru.Jadranku Prli}u. da bude oslobo|en. godine u jezeru Peru}ac. Sjedi{te im je bilo u Vilinoj vlasi. a Tolimir. U Haagu je proces vo|en protiv Mitra Vasiljevi}a. koji je osu|en na 15 godina zatvora. godine imala 24 godine. Ove godine sahranjena je u Vi{egradu. Tu`ila{tvo je tra`ilo do`ivotni zatvor. Za razliku od Luki}a. Pretpostavlja se da je u ovom logoru silovano. logoru za `ene. uklju~uju~i i zlo~in u Pionirskoj ulici. . Pre`ivjele su ~etiri. @albeno vije}e poni{tilo je sve optu`be protiv Sredoja Luki}a vezane za logor Uzamnica. Izme|u ostalih. Neki od pripadnika jedinice su identifikovani. Jasmina je 1992. Uskoro se o~ekuje i prvostepena presuda optu`enim ~elnicima HercegBosne . te Stojan @upljanin i Mi}o Stani{i} za zlo~ine u Bosanskoj krajini. hotela Vi{egrad i brojne druge objekte u i oko grada. a prona|ena su tijela tek nekolicine. Tako|er se o~ekuje pravosna`na presuda za generala Mom~ila Peri{i}a koji je 2011. koji se sam branio. Nakon {to vi{e nije mogla izdr`ati torture u Vilinoj vlasi bacila se kroz zatvorena staklena balkonska vrata. kako je to jednom prilikom rekla biv{a SLJEDE]E SEDMICE U HAAGU Presuda Zdravku Tolimiru za zločine u Srebrenici SAM SE BRANIO General Zdravko Tolimir Ha{ki tribunal bi 12. godine. godine prijevremeno oslobo|en i danas ponovo `ivi i radi u Vi{egradu. Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Novu Rajaka na 14 godina. nepravosna`no osu|en na 27 godina za zlo~ine u BiH i Hrvatskoj. SRSPKI OSVETNICI Broj pripadnika Luki}eve jedinice se stalno mijenjao. biv{eg policajca iz Vi{egrada. s kojim je Milan Luki} bio gotovo nerazdvojan tokom 1992. Ha{ki tribunal nikada nije podigao optu`nicu za zlo~ine na ovom mjestu jer. a u toku je su|enje Oliveru Krsmanovi}u.12. i tijelo Jasmine Ahmetspahi} koje je na|eno 2010. 22 SLOBODNA BOSNA I 6. oko 200 djevojaka i `ena. Brunu Stoji}u. Sud BiH osudio je na 16 godina zatvora @eljka Leleka. a dio njih i procesuiran. Na presudu ~eka i Vojislav [e{elj.MILAN I SREDOJE LUKI] UHAP[EN U ARGENTINI Milan Luki} skoro deceniju i po bje`ao je od ruke pravde sam je u~estvovao u ~injenju nekih. Bosni i Vojvodini.2012. Krsmanovi}u se sudi i za zlo~ine po~injene u Vilinoj vlasi.

Miroslav Bralo (La{vanska dolina). te 35 godina na koliko su osu|eni Radoslav Krsti} (Srebrenica) i Milan Marti} (Republika Srpska Krajina). I SLOBODNA BOSNA 23 . najvi{e izre~ene kazne pred Tribunalom u Haagu su 40godi{nja Goranu Jelisi}u (Br~ko). Ostali su osu|eni na manje od 15 godina. “nismo mogli na}i svjedoke koji bi o tome govorili”. Dragoljub Kunarac (Fo~a) 28. U optu`nici protiv Ratka Mladi}a ne spominju se ovi zlo~ini. Vidoje Blagojevi} (Srebrenica). Dragan Zeleno- vi} (Fo~a).5 do 10 godina. 6. Dragan Obrenovi} i Ljubomir Borov~anin (Srebrenica) po 17. Dario Kordi} (La{vanska dolina). Dugogodi{nje kazne dobili su i Radoslav Br|anin (Bosanska krajina) 30 godina. Mladen Naletili} (Mostar). Mitar Vasiljevi} (Vi{egrad) na po 15 godina zatvora. Ve}ina osu|enih je dobila kazne u rasponu od 3. dok je iz optu`nice protiv Radovana Karad`i}a Vi{egrad izba~en kada ju je tu`ila{tvo kratilo uo~i po~etka su|enja. Dragan Nikoli} (Su{ica). Blagoje Simi} (Bosanski [amac). Ranko ^e{i} (Br~ko). Momir Nikoli} (Srebrenica). Radomir Kova~ (Fo~a). Vladimir [anti} (La{vanska dolina) po 18.500 ljudi.12. a me|u njima su i Biljana Plav{i} (11) i Dra`en Erdemovi} (5) koji su dobili ni`e kazne jer su priznali zlo~ine. u Vi{egradu je ubijeno vi{e od 1. Nije procesuirana nijedna osoba koja je imala komandnu odgovornost nad snagama koje su djelovale u ovom gradu. Zoran @igi} (Prijedor) 25 godina. Hazim Deli} (^elebi}i).2012. Du{ko Sikirica (Keraterm). Prema podacima Istra`iva~ko-dokumentacionog centra u Sarajevu. Esad Land`o (^elebi}i). Milorad Krnojelac (Fo~a). Mile Mrk{i} (Vukovar).KAZNA KAKVU ZASLU@UJU Goran Jelisi} Radoslav Krsti} KAZNE I ZLO^INCI Pored dvije do`ivotne. Dragomir Milo{evi} (Sarajevo) 29 godina. Neprocesuiranje zlo~ina u Vilinoj vlasi ostat }e jo{ jedna mrlja u radu ha{kog tu`ila{tva jer je prvostepeno sudsko vije}e na su|enju Luki}ima zaklju~ilo da je tu`ila{tvo moglo iznijeti i te dokaze i tako zavr{iti i ovo stra{no poglavlje zlo~ina po~injenih u isto~noj Bosni tokom rata. Vinko Martinovi} (Mostar). Du{ko Tadi} (Prijedor) i Mom~ilo Kraji{nik (BiH) po 20. tu`iteljica Carla del Ponte. Sve ~etiri pre`ivjele `ene su jo{ uvijek `ive i pri~aju o zlo~inima po~injenim u ovom logoru.

12. koji smo ~vrsto dokazali ~injenicama“.. Srpska vlada i Srbi ne mogu prihvatiti takvu presudu. nekoliko advokatskih timova i Vlada zatražilo je od Ban Ki-moona hitno skidanje imuniteta Del Ponteovoj kako bi se ona mogla procesuirati za svoje nedolično ponašanje i pristrasnost. BIV[I OPTU@ENI U ULOZI TU@ITELJA Oslobo|eni pred Ha{kim tribunalom. generalnom sekretaru UN-a. i general Sefer Halilovi} koji su u pritvoru proveli zajedno oko 12 godina. Prava lavina reakcija u regionu ukazuje da bi ovaj intervju u kojem je izrekla dosta nepromi{ljenih ocjena biv{u glavnu tu`iteljicu mogao skupo stajati. nego je izjavila da je Gotovina kriv! “Ovo nije pravda. kao i Ramushu Haradinaju. Potpuno je nevjerojatno {to se dogodilo nakon presu|ene kazne od 24 godine za Gotovinu i 18 za Marka~a. Guenael Mettraux. Osje}am punu solidarnost sa srpskim `rtvama prema kojima je po~injen zlo~in. ne samo da presudu i obrazlo`enje jo{ nije bila pro~itala. advokat koji je oslobodio generala Antu Gotovinu. duboko su uvrijedili oslobođene. da se protiv biv{e tu`iteljice Haa{kog suda Carle del Ponte provede istraga i odredi kazna! Gotovinin advokatski tim navodi kako je biv{a tu`iteljica prekr{ila cijeli niz pravila UN-a koja je obavezuju i nakon prestanka mandata. tu`i}e Carlu del Ponte pred me|unarodnim sudovima po vi{e osnova 24 SLOBODNA BOSNA I 6. Bila sam vrlo iznena|ena i zaprepa{tena. biv{i vo|a OVK. ekskluzivno za naš list komentariše ishitrene izjave Del Ponteove GOTOVINA. komentarisala je Carla del Ponte u intervjuu za beogradski Blic izricanje osloba|aju}e presude hrvatskim generalima. jer je jasno da je zlo~in po~injen. Prije svega zbog toga {to su Gotovinini advokati Luka Mi{eti} i Guenael Mettraux uputili zahtjev Ban Ki-moonu. general Ante Gotovina. bez ~ega pravnici rijetko komentari{u odluke.. HARADINAJ I HALILOVI] TRA@E DA SE CARLA DEL PONTE STROGO KAZNI! Pi{e: MIRHA DEDI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] I ARHIVA “SB” “[okirana sam. . Ramush Haradinaj. ali i uzdrmale region.POST FESTUM HA[KIH PRESUDA ZA GOTOVINU I HARADINAJA Komentari Carle del Ponte dati neposredno nakon izricanja presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Ovo sigurno nije pravda“. rekla je. Zlo~in. Biv{a tu`iteljica.2012. Ne mogu to prihvatiti. danas komesarka UNove komisije za istrage zlo~ina u Siriji. ovo je negiranje velikog zlo~ina. Ja se sla`em s njihovim izjavama.

“ Advokati podsje}aju i da je biv{i predsjednik Suda Antonio Cassese rekao da su tu`iteljicine izjave prije su|enja. navode odvjetnici Mi{eti} i Mattraux. neprofesionalnost i fabriciranje la`i odgovarati pred nekoliko me|unarodnih sudova Prema stavu Gotovininih zastupnika. Albanija Albanija ii Kosovo Kosovo zahtijevaju zahtijevaju utvr|ivanje utvr|ivanje odgovornosti odgovornosti Carle Carle del del Ponte Ponte zbog zbog podizanja podizanja neutemeljenih neutemeljenih optu`nica optu`nica ii zloupotrebe zloupotrebe ovlasti ovlasti Ukoliko joj Ujedinjene nacije skinu imunitet Carla del Ponte }e za svoju pristrasnost. koji su tako|e bili optu`eni po zapovjednoj odgovornosti. U Haagu je ve} radio na odbrani oslobo|enih Sefera Halilovi}a. Na pitanje. Del Ponte je time ozbiljno prekr{ila Gotovinina osnovna prava. optu`ila je `albeno vije}e i za korupciju. Hrvatska. bila je obavezna “izbjegavati izvan sudnice davanje javnih komentara o meritumu su|enja ili o krivnji i nevinosti pojedinog osu|enika. I SLOBODNA BOSNA nja je opravdana. dok traje postupak pred Sudom”. i Ljube Bo{koskog. njemu omogu}ile da Haag iskoristi kao politi~ku pozornicu.2012. te da Del Ponteova ima naviku da su|enja pretvara u politi~ke afere. pa i kad joj mandat prestane. Nakon osloba|aju}e presude hrvatski zvani~nici su kazali da }e ovog advokata nagraditi jednim jadranskim otokom. biv{eg generala Armije BiH. a kao tu`iteljica. mislite li da je politika. kako ima neoborive dokaze protiv Slobodana Milo{evi}a. Biv{a tu`iteljica.CARLA DEL PONTE NA OPTU@ENI^KOJ KLUPI CARLA CARLA ODGOVORNA ODGOVORNA ZA ZA BLAMA@U BLAMA@U HA[KOG HA[KOG TU@ILA[TVA TU@ILA[TVA Hrvatska. rekla je: “Ne znam. ali takva sum6. novac ili lobiranje uticalo na presudu. biv{eg makedonskog ministra policije. Gotovinin advokatski tim podsje}a da je devet visokorangiranih du`nosnika iz regiona oslobo|eno na temelju optu`nica Del Ponteove nakon {to su u pritvoru 25 .12. [vajcarski advokat Guenael Mettraux jedan je od najboljih stru~njaka za zapovj ednu odgovornost i smatra se da je najzaslu`niji {to su hrvatski generali oslobo|eni.

Za{to je nakon presude biv{a ha{ka tu`iteljica Karla del Ponte tako burno reagovala. a ne da okrivljuje sudije koji rade svoj posao. optu`enog za ratni zlo~in nad srpskim i albanskim civilima. Da bi se do{lo do takvog zaklju~ka.12. Prevelikom broju ljudi. Time je advokatski tim na ~elu sa Lukom Mi{eti}em poja~an jednim od najve}ih eksperata za “komandnu odgovornost“ me|unarodne advokatske ku}e ICLB-a (International Criminal Law Bureau). izjavio sam to kada sam ~uo optu`nicu. Obojica su bili optu`eni “po komandnoj odgovornosti“. Za njihovo osloba|anje najvi{e zasluga ima upravo Guenael Mettraux. su|eno je jer su bili simboli u o~ima svog naroda. Gra~aca i Benkovca bilo nezakonito.2012. kao i biv{eg premijera Kosova i vo|u OVK 1999. da li je ta~no da ste nakon ~itanja optu`nice generalu Gotovini odmah kazali da je optu`nica slaba i da je generala Gotovinu mogu}e osloboditi? Ta~no je. bilo je potrebno napraviti zapanjuju}u konstrukciju pravnih regulativa i ~injenica koje su se na kraju pokazale potpuno neta~nim. Advokat Advokat Guenael Guenael Mettraux Mettraux bio bio je je dio dio tima tima odbrane odbrane Ante Ante Gotovine. Sada je o~igledno da je ona bila slaba i pogre{na. ADVOKAT KOJI JE OSLOBODIO GENERALA ANTU GOTOVINU Carla del Ponte je zaslužna što u Haagu neće biti kažnjeni pravi krivci [vajcarski advokat Guenael Mettraux priklju~io se timu odbrane hrvatskog generala Ante Gotovine u maju pro{le godine. Obrovca. Gotovine. Sefera Sefera Salilovi}a Salilovi}a ii Ljube Ljube Bo{koskog Bo{koskog EKSPERT EKSPERT ZA ZA KOMANDNU KOMANDNU ODGOVORNOST ODGOVORNOST 26 SLOBODNA BOSNA I 6. U ekskluzivnom intervjuu Mettraux za Slobodnu Bosnu otkriva za{to je pala optu`nica protiv Gotovine i zbog ~ega je biv{a glavna tu`iteljica burno reagovala na njihovo osloba|anje. [ta je bio klju~ni argument na osnovu kojeg ste tra`ili osloba|aju}u presudu za generale? Razlog za tra`enje osloba|aju}e presude bili su navodi Tu`ila{tva. ali ha{ki sud ih je oslobodio po svim ta~kama optu`nice. “topni~ke dnevnike“? Imao sam uvid samo u onaj materijal koji je zvani~no uklju~en u proces su|enja.POST FESTUM HA[KIH PRESUDA ZA GOTOVINU I HARADINAJA EKSKLUZIVNO ZA SB: GUENAEL METTRAUX. na kraju. ina~e desnu ruku Hashima Thacija. To je bilo vi{e nego dovoljno da se zaklju~i i poka`e da je su|enje bilo pogre{no i obmanjuju}e. Da li ste posjedovali tzv. Advokat Guenael Mettraux nalazio se i u timu odbrane generala Armije BiH Sefera Halilovi}a i makedonskog ministra unutra{njih poslova Ljube Bo{koskog. koja je bila klju~na u odluci @albenog vije}a da ne prihvati prvostepenu odluku da je granatiranje Knina. Ljubi Bo{koskom i sada generalu Gotovini. Ako je ve} optu`ila pogre{ne ljude i ako je pravda u tolikoj mjeri uskra}ena srpskim `rtvama. Vi ste bili zadu`eni za ekspertizu granatiranja. da li je u pitanju povrije|ena sujeta {to je njena optu`nica sru{ena? Mislim da gospo|a Del Ponte treba da po~ne da ~isti ispred svojih vrata prije nego {to krene da kritikuje sudije za osloba|aju}u presudu. Gospodine Mettraux. i odbranu hrvatskog generala Ivana ^ermaka i oslobodili su pred ha{kim sudom i kosovske Albance Fatmira Limaja. generalu Seferu Halilovi}u. sa svrhom ga|anja civila i civilnih meta i. godine Ramusha Haradinaja. ona bi trebala da uradi ispravnu stvar: da se izvini `rtvama. Advokati ove poznate ku}e savjetovali su. a ne zato {to je bilo dokaza da su po~inili zlo~ine. Tu`ila{tvo je uporno tra`ilo krivicu za odlazak srpskih civila u legitimnim vojnim napadima. izme|u ostalog. . koji su bili o~igledno slabi i to {to nijedan zlo~in za koje su osumnji~eni na{i klijenti nije imao veze s njima. progona stanovnika srpske nacionalnosti.

ve}ina u pravu. Mladen Marka~. Sefer Halilovi}. zbog podizanja optu`nice protiv Ramusha Haradinaja i Fatmira Limaja. a da on nije. Lahi Brahimaj. Kako sam rekao ranije. jer nema konkretnih dokaza za njihovu krivicu. koju je podigla Carla del Ponte. Ono {to je od samog po~etka zabrinjavalo advokate i sudije Tribunala jeste da “ravnote`a zlo~ina” koju je tra`ila Del Ponte nije imala pravno upori{te. Neopisivo sam sretan da vidim na{ rad nagra|en osloba|anjem generala Gotovine. Čelnici dvije vlade podsje}aju da je Kosovo “usko sura|ivalo s Haa{kim tribunalom”. koji je pred Tribunalom zastupao Halilovi}a. Kosovska vlada smatra da je biv{a glavna tu`iteljica “svoja ovla{tenja i privilegije prekora~ila i zloupotrijebila do te mjere da je dozvolila podizanje neutemeljenih i tendencioznih optu`nica. Ne sumnjam da }e general mnogo doprinijeti u popravljanju veza izme|u ljudi koje su naru{ene tokom rata. 27 6. DOKUMENTACIJA DOKUMENTACIJA O O SREBRENICI SREBRENICI UNI[TENA UNI[TENA Zapisnici Zapisnici sa sa sjednica sjednica Vrhovnog Vrhovnog savjeta savjeta odbrane odbrane u u vrijeme vrijeme srebreni~kog srebreni~kog masakra masakra nikada nikada nisu nisu dospjeli dospjeli u u Tribunal Tribunal niti niti su su iza{li iza{li na na o~i o~i javnosti javnosti proveli ukupno preko 40 godina. “Naj{okantnija vijest ovih dana su posljednje izjave dobro poznatih tu`itelja tog suda da optu`nica protiv biv{eg kosovskog premijera Ramusha Haradinaja i njegovih saradnika. Kako komentari{ete izdvojeno mi{ljenje ~lana @albenog vije}a Ha{kog suda Fausta Pocara da su njegove kolege napravile fatalne gre{ke u odluci da oslobode dvojicu hrvatskih generala i presudu nazvao “grotesknom”? To je njegov stav i nemam namjeru da to komentari{em. Gotovo istovremeno i Vlade Albanije i Kosova zatra`ile su istragu protiv biv{e glavne tu`iteljice Carle del Ponte. puno propusta u svom radu. Idriz Balaj. odgovore bi trebali potra`iti kod gospo|e Del Ponte: za{to ona nije bila u stanju da krivi~no goni prave krivce i za{to se i dalje pretvara da je imala validne optu`be. Haradinaj i Halilovi} nema elemenata za podizanja optu`nice. Vi{e od toga ne tra`im. Limaj i drugima 2003. ~ime je na{tetila imid`u Kosova”. {ta je sa Srbima ubijenim tokom akcije? Ko za njih treba da odgovara? Nikada ne}ete dobiti pravdu za `rtve presu|uju}i nevinoj osobi. preporu~io timu advokata generala Gotovine? On mi je prijatelj i mo`da je vjerovao da je dobra ideja da se pridru`im timu odbrane generala Gotovine. kako bi se nau~ila lekcija da se ovako ne{to nikada ne ponovi u praksi me|unarodnih tu`ilaca. koji je po njihovom mi{ljenju bio klju~ni. Ramush Haradinaj. nagraditi hrvatskim ostrvom.CARLA DEL PONTE NA OPTU@ENI^KOJ KLUPI Praksa gospo|e Del Ponte da optu`uje individualce trebalo bi pomno da se prou~i. Ivan Čermak. navode Gotovinini advokati u svom pismu kojeg su uputili Ban Ki-moonu. On je pozvao Srbe iz Krajine da se vrate na svoje posjede. bio bih nagra|en milion puta vi{e. Dvije vlade su opet reagovale nakon Carline izjave da protiv Haradinaja nije bilo dokaza te da nije iznena|ena presudom. CARLINA RAVNOTE@A Carla del Ponte imala je. Niti ostrvo. Tra`e i ukidanje imuniteta kako bi se mogli pokrenuti sudski postupci protiv nje. a to su Ante Gotovina. nepo{teno progonila i sad ih nastavlja klevetati. Dopustite mi da ka`em ovo: temelj odbrane generala Gotovine napravili su oni koji su bili njegovi savjetnici na su|enju. Da li o~ekujete takvu nagradu od Hrvatske? Ne o~ekujem nagradu. Albanija i Kosovo najavili su da }e tra`iti od me|unarodnih institucija nezavisnu istragu protiv Del Ponteove. Luka Mi{eti}. a tu je spremnost Carla del Ponte zloupotrijebila i “sada priznala kako optu`nica protiv Haradinaja nije bila potkrijepljena dokazima koji su mogli dovesti do njegove osude”. te da bi u tom slu~aju to bile klasi~ne politi~ke optu`nice. Svi smo mi radili kao tim i naposlijetku uspjeli u svom naumu. nije bila zasnovana na dovoljno dokaza“.2012. za zlopotrebu ovla{tenja kao glavne tu`iteljice u slu~aju Haradinaj. Mogu samo da se nadam da }e oni ~uti njegov poziv i vratiti se. po mom mi{ljenju. Podsjetimo. Ako bi to bila posljedica su|enja. i Halilovi} }e uskoro uputiti zahtjev za istragu i sankcionisanje biv{e tu`iteljice Carle del Ponte. Naser Ori} i Ljube Bo{koski. iako su je saradnici upozorili da nemaju dovoljno dokaza u ovim slu~ajevima. To kreira konfuziju i {tetno je za Tribunal“. prema tvrdnjih upu}enih iz Ha{kog tribunala. Va{e mi{ljenje je da je presuda pravi~na. Greg Kehoe i Payam Akhavan. navodi se u saop{tenju kabineta albanskog predsjednika Bujara Nishanija. i da vi{e ne komentari{e slu~aj Gotovina. Hrvatske vlasti su rekle da }e Vas za anga`man u odbrani. saradnici iz Ureda tu`ila{tva u Haagu upozoravali su Del Ponteovu da u nekim slu~ajevima kao {to su Gotovina. a da se u istom timu nalazi advokat Guenael Mettraux. “Ona se mora zaustaviti da koristi UN imunitet za nastavak uni{tavanja reputacije ljudi koje je krivo optu`ila. Razumijem osje}anja frustracije `rtava koje vjeruju da }e odre|eni zlo~ini pro}i neka`njeni. godine i u vezi s njenim “znanstveno-fantasti~nim fabrikovanjem“ optu`bi Dicka Martyja i drugih o trgovini ljudskim organima. a da je sudije prosto nisu razumjele!? Da li je ta~no da vas je Sefer Halilovi}. Ali. u ~ijem timu odbrane ste tako|e u~estvovali. Carla del Ponte je bila autor optu`nice protiv Ramusha Haradinaja.12. Ni{ta. Samo }u re}i da je. Advokati zahtijevaju da se provede istraga i Del Ponte smijeni iz Povjerenstva za Siriju. Kako na{ izvor iz Ha{kog tribunala tvrdi. kako na{ list saznaje. I SLOBODNA BOSNA . te da }e ljudi ponovo nau~iti da `ive zajedno. I HALILOVI] PRIPREMA TU@BU Budu}i da je slu~aj generala Sefera Halilovi}a nekoliko puta pomenut u zahtjevu za istragu protiv Carle del Ponte koju je uputio Gotovinin advokatski tim.

Sli~no je bilo i u druga dva slu~aja. biv{em ministru vanjskih poslova Srbije Goranu Svilanovi}u rekla da }e prihvatiti da “razumni” dio materijala ostane pod pe~atom. ali i albanski mediji sve ~e{}e govore o Carlinoj pristrasnosti i naklonjenosti Srbima. “Nepotrebni deal“.. isti~e Nice. nisu dospjeli do Ha{kog tribunala. slu~aj Grabovica. Povodom odnosa Del Ponteove prema Srbiji. Recimo. vrijeme. Tokom masakra u Srebrenici Savjet se sreo tri puta. kako je Geoffrey Nice. lupaju}i {akom po stolu. U to vrijeme ti dokumenti su bili klju~ni za su|enje Milo{evi}u. Hrvatski. Milo{evi}a. uprkos svim upozorenjima ljudi s kojima je radila da }e odre|ene optu`nice izgubiti. “Tu`ila{tvo. Kao njenu popustljivost prema Srbima. SLOBODNA BOSNA I 6. gdje u sudnici nije bilo mogu}e dokazati krivicu i zato je predmete gubila. rekao da iskreno misli da je glavna tu`iteljica “veoma naklonjena Srbiji ~ak i kada predla`e uslovljavanje potpisivanja sporazuma s EU izru~enjem ha{kih optu`enika Tribunalu”. ostanu u njihovim arhivama pod pe~atom “dr`avna tajna”. ICJ bi te{ko mogao donijeti presudu kontradiktornu presudi ICTY-ja. svojevremeno je i Vladimir Vuk~evi}. Da je nagodba glavne tu`iteljice najvi{e odgovarala Srbiji. Ona je u jednom intervjuu potvrdila da je u maju 2003. Nova vlast u Beogradu nije imala ni{ta protiv da se na zatvorenim sjednicama ti materijali upotrijebe kao dokazni materijal protiv Slobodana Milo{evi}a”. upu}eni izvori navode to {to je tokom svog mandata dozvolila vlastima u Beogradu da dokumenti koji bi bili klju~ni u su|enju Slobodanu Milo{evi}u. Kada su beogradski advokati tra`ili od sudija tajnost za svoje arhive. Me|utim. nazvao 28 Del Del Ponte Ponte je je tvrdila tvrdila da da ima ima ~vrste ~vrste dokaze dokaze protiv protiv Milo{evi}a. “samo je poslu`io Beogradu da prikrije dokaze o umije{anosti Jugoslavije u ratove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od ICJ-a.12. To se nije moglo druga~ije nazvati nego kao poku{aj izjedna~avanja strana. Poseban interes kod nekih tu`ilaca iskazan je za zapisnike sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane iz ljeta 1995.2012. u predmetu Halilovi}. me|utim Del Ponteovu je predmete “na guranje” htjela podi}i na vi{i nivo. ljudski resursi itd. Pomenuti zapisici sa Sjednica vrhovnog savjeta odbrane iz vremena srebreni~kog masakra ni dan danas. Da je srbijanski predsjednik osu|en za genocid. jer je gospo|a Del Ponte opet li~no odobravala takve inicijative”. ali i mnogim visokim funkcionerima iz vojske i policije. jer je poslije toga Beograd po~eo primjenjivati iste uslove za sli~ne dokumente i to s uspjehom. kazao je Nice. me|utim me|utim srbijanskim srbijanskim zvani~nicima zvani~nicima je je dozvolila dozvolila da da kompromituju}e kompromituju}e dokumente dokumente protiv protiv njega njega ne ne predaju predaju Tribunalu Tribunalu DOKAZI DOKAZI PROTIV PROTIV MILO[EVI]A MILO[EVI]A U U SEFOVIMA SEFOVIMA nagodbu koju je Del Ponte postigla sa Beogradom. ali i od vlastite javnosti. {to je bilo skoro potpuno izvj esno. on je umro prije nego {to je njegovo su|enje bilo zavr{eno. zahvaljuju}i Carli del Ponte. kao i nje i drugih tu`ilaca. ne samo da nije ni{ta dobilo od tog ‘deala’ nego je stvorilo nepo`eljan presedan. Ona je to arogantno i bijesno odbila. od kojih je ve}inu pla}ala Srbija. Istina. a Ratko Mladi} je prisustvovao posljednjoj sjednici. odnosno da i dr`ava na ~ijem je ~elu bio nije odgovorna za genocid. postalo je jasno nakon presude Me|unarodnog suda pravde u Tu`bi BiH protiv Srbije i Crne Gore. srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine. tada{njeg komandanta jedinice “Zulfikar”. istrage koje su vo|ene dovodile su do odre|enog nivoa odgovornosti.POST FESTUM HA[KIH PRESUDA ZA GOTOVINU I HARADINAJA Od tada je tinjao i sukob izme|u nje i njenog prvog zamjenika Geoffrea Nicea. . Kada je u predmetu Halilovi} trebalo po~eti su|enje. kada je Srebrenica bila okupirana od vojnih i policijskih snaga. insistirala da ih podigne. optu`nica je dovodila do Zulfikara Ali{page. glavni tu`ilac na su|enju Slobodanu Milo{evi}u. jer je ona. branioci Guenael Mettraux i Peter Morrissey su sat prije po~etak jo{ jednom oti{li i rekli joj kako }e optu`nicu izgubiti i da bi bilo racionalno da je povu~e. donijeli su pismo podr{ke od Carle del Ponte. kako bi se u{tedio novac.

premijera Nik{i}a i dopremijera Lijanovi}a. a Ivan [akota je zet Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. dakle. njegovom je bratu prilago|en ~ak i statut JP Autoceste . Mirsada Nik{i}a i Ivana [akotu izabrala je federalna Vlada mimo konkursne procedure koja je ina~e predvi|ena statutom preduze}a. puno prija spornog glasanja. kada je Vlada FBiH odlu~ivala o spornim imenovanjima. Prije 16 mjeseci Vlada Federacije BiH imenovala je Mirsada Nik{i}a za izvr{nog direktora u Javnom preduze}u Autoceste Federacije BiH a Ivana [akotu za finansijskog direktora u tom preduze}u. Ovo su nesporne ~injenice koje niko ne pori~e.premijer i dva dopremijera .i da je premijer Nik{i} za svog brata “glasao“ i prije formalnog odlu~ivanja na sjednici federalne Vlade. omogu}io svojim kolegama ministrima da hladne glave i bez ikakvog pritiska sa strane izaberu najboljeg kandidata za funkciju izvr{nog direktora u JP Autoceste FBiH. Izmijenjenim statutom dopu{teno je da za ovu funkciju mogu konkurirati i ma{inski in`injeri bez i jednog dana u struci. uklonio sve formalne prepreke za izbor svoga brata Mirsada. prepustiv{i vo|enje sjednice tada{njem dopremijeru Desnici Radivojevi}u. I koje jo{ ~injenice CIK mora utvrditi da bi dokazao sukob interesa!? 29 . Federalni ministri. ho}e re}i da je napu{tanjem sjednice kada se glasalo o njegovom bratu. Mirsad je brat federelnog premijera Nermina Nik{i}a. Pored ostalog. Neosporna je i ~injenica da je Nermin Nik{i}.SKANDAL NEDJELJE Uprkos mnoštvu dokaza o Nikšićevom i Lijanovićevom kršenju Zakona o sukobu interesa. On. me|utim.pro{irena je statutarna odredba kojom je bilo predvi|eno da za funkciju izvr{nog direktora mogu konkurirati samo gra|evinski in`injeri s najmanje osam godina radnog sta`a u struci. uklju~uju}i i prozvane ~elnike federalne Vlade. jer je navodno. 6. premijer Nik{i} i dalje tvrdi da nije u sukobu interesa.2012. napustio salu.12. A povrh svega. nisu imali puno izbora: Mirsad Nik{i} je bio jedini predlo`eni kandidat a pismeni prijedlog za imenovanje Mirsada Nik{i}a potpisao je premijer Nemin Nik{i}! Nije neva`no napomenuti da dnevni red za svaku sjednicu federalne Vlade predla`e i utvr|uje kolegij . I SLOBODNA BOSNA No. CIK BiH odgodio raspravu o sukobu interesa federalnog premijera i dopremijera Već punih 16 mjeseci CIK utvrđuje činjenice o sukobu interesa Nikšića i Lijanovića! JASNI DOKAZI Na temelju raspolo`ivih ~injenica CIK mo`e presuditi postojanje sukoba interesa i odrezati kaznu Nik{i}u i Lijanovi}u Pi{e: ASIM METILJEVI] S koro punih 16 mjeseci Centralna izborna komisija bezuspje{no poku{ava utvditi ~injenice i presuditi u slu~aju vi{e nego o~iglednog sukoba interesa federalnog premijera Nermina Nik{i}a i njegovog zamjenika Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a.

ratna pripadnica Specijalnog odreda ZULFIKAR.12. 30. ratnog zapovjednika Specijalnog Rasema Handanovi} zvana Zolja ubila je deset hrvatskih civila. nakon što je priznala krivnju za sudjelovanje u strijeljanju šest hrvatskih vojnika i civila u hercegovačkom selu Trusina i pristala da svjedoči protiv nekadašnjih suboraca. Prva Bosanka koju su vlasti Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava potkraj 2011. aprila ove godine osu|ena je na pet i pol godina zatvora. ratna pripadnica Specijalnog odreda za posebne namjene pri [tabu Vrhovne komande Armije BiH “Zulfikar“.2012. . R Suprotno Suprotno tvrdnjama tvrdnjama Tu`iteljstva Tu`iteljstva BiH BiH popis popis stravi~nih stravi~nih zvjerstava zvjerstava koje koje je je po~inila po~inila Rasema Rasema Handanovi} Handanovi} Zolja Zolja znatno znatno je je du`i du`i od od onih onih navedenih navedenih u u optu`nici optu`nici SIMBOLI^NA SIMBOLI^NA KAZNA KAZNA ZA ZA MONSTRUOZNE MONSTRUOZNE ZLO^INE ZLO^INE POTRESNA SVJEDO^ENJA ZOLJINIH @RTAVA Tu`iteljstvo BiH je. i maltretiranje dvije osobe koje je. Simboli~na zatvorska kazna monstruoznoj ubojici izre~ena je nakon {to je Rasema Handanovi} priznala da je 16. podsjetimo. tri vojnika. uskoro bi mogla biti optu`ena za svirepa ubojstva jo{ sedam civila u hercegova~kom selu Trusina. pucala u `ene i djecu. tjerala na boji{nicu u vrijeme naj`e{}ih sukoba. za zlo~ine nad hrvatskim vojnicima i civilima u Trusini do sada optu`ilo Zulfikara Ali{pagu Zuku. aprila 1993. izru~ile bh. osuđena je proljetos na sramno blagu kaznu od pet i pol godina zatvora. pod prijetnjom smr}u. šest mjeseci kasnije odvjetnice Edina Rešidović i Vasvija Vidović podnijele su protiv Zolje novu kaznenu prijavu. na temelju dokaza koje su Tužiteljstvo i Sud BiH ignorirali iz neobjašnjivih razloga ZOLJIN KRVAVI POHOD NA TRUSINU Pi{e: SUZANA MIJATOVI] asema Handanovi} zvana Zolja.ZLO^IN I NAGRADA RASEMA HANDANOVIĆ zvana ZOLJA. pravosu|u zbog po~injenog ratnog zlo~ina. Tu`iteljstvo i Sud BiH “nagradili“ su je sa pet i pol godina zatvora!!! 30 SLOBODNA BOSNA I 6. sudjelovala u strijeljanju {est zarobljenih vojnika HVO-a i pristala da svjedo~i u sudskim procesima protiv nekada{njih suboraca. ranjavanje `ena i djece.

Iako je Drljo bio nenaoru`an civil. koju bi valjalo preispitati iz nekoliko krupnih razloga. UBOJICA. jednako stravi~na zvjerstva koja je Zolja. raniv{i Maru i Arijanu Kre{o. Osim {to je. Zdravka i Franju Drlju. koji je u to vrijeme imao 66 godina.. Rasema Handanovi} Zolja se tereti da je 16. skrovi{te potra`ile njezine susjetke Mara Delinac. a nakon {to je pao mrtav. Po~inila sam krivi~no djelo i `elim zavr{iti i odslu`iti svoju kaznu {to prije“.12. susjeda An|elka [agolj. priznala da je. te civile @eljka Bla`evi}a. {to potvr|uju svjedo~enja njezinih pre`ivjelih `rtava. odnosno oca. Pre`ivjele su svjedokinje kasnije 31 . U kaznenoj prijavi se nadalje navodi da je Rasema Handanovi}. njegovog zamjenika Nihada Bojad`i}a. I SLOBODNA BOSNA HVO-a Ivana Drlju. a onda je sve istjerala iz ku}e i natjerala da pre|u preko mrtvog tijela Smiljka Kre{e. D `evada Sal~ina. O stradanju Tome Drlje na su|enju Edinu D`eki svjedo~ile su njegova k}erka Mara Delinac i Milka Drljo. prema kaznenoj prijavi koje su ovoga tjedna protiv Raseme Handanovi} podnijele sarajevske odvjetnice Vasvija Vidovi} i Edina Re{idovi}. “@elim da ka`em da mi je Tomina supruga Ru`a Drljo prije smrti rekla da je njezinog mu`a ubila `ena vojnik“. njezin dvoipolgodi{nji sin Mario. u podmakloj `ivotnoj dobi. po~inila. SKIDAJ HLA^E DA VIDIM JESI LI MUSLIMAN Nakon terora nad nedu`nim `enama i djecom. k}erka Anica Kre{o. Zolja je odmah pucala u njega. tako|er biv{ih pripadnika Specijalnog odreda “Zulfikar“. doimaju}i se poput skromne doma}ice. Svjedokinja-pokajnica je. koji su se ranije predali. DOMA]ICA. Potom je. strijeljala vojnike 6. skru{eno je. zajedno s ostalim pripadnicima odreda. ina~e braniteljice Nihada Bojad`i}a. POKAJNICA KO JE KRIV ZA PROGON HRVATA IZ TRUSINE U hercegova~ko selo Trusina kod Konjica nakon rata vratila se tek nekolicina prijeratnih stanovnika odreda “Zulfikar“. prema iskazima pre`ivjelih mje{tana. popis zlo~ina za koje je odgovorna danas 40-godi{nja ratnica puno je du`i. “@elim izraziti svoje duboko kajanje za sve {to sam po~inila. naime. An|elku [agolj i njezinog sina. na samom ulasku u selo Trusina kod Konjica zatekla Tomu Drlju. priznala Rasema Handanovi} Zolja u obra}anju Sudskom vije}u. stara samo dvije godine.nije otkrila ni{ta vi{e od nekolicine drugih svjedoka insidera. Bosiljka Kre{o i Milka Drljo. No. te vojnike Mensura Memi}a. aprila ‘93. barem u dosada{njem toku sudskog procesa optu`enima za zlo~in u Trusini. Nedeljka i Peru Kre{u. N ed`ada Hod`i}a. koje nisu imale dvojbe tko je usmrtio njihovog mu`a. njezino svjedo~enje apsolutno precijenjeno . po~ela nasumice pucati po sobi. Nastavljaju}i krvavi pohod u{la je u ku}u u koju su se sklonili ostali ~lanovi obitelji: Smiljkova supruga Mara Kre{o. skupa sa svojim pratiocem. Zolja je produ`ila u ku}u Jele Ljubi}. petogodi{nja djevoj~ica Arijana Kre{o. prije nego {to joj je izre~ena sramno blaga kazna. Anica Bla`evi}. navela je u iskazu datom Tu`iteljstvu BiH Milka Drljo. osmogodi{nja Irena Kre{o i najmla|a Sandra Kre{o. pri{la je nesretnom ~ovjeku i ispalila mu jo{ jedan metak u usta. S enada Hakalovi}a i E dina D`eku. Tu`iteljstvo i Sud BiH su iz posve neobja{njivih razloga ignorirali druga.2012. zajedno s jo{ jednim vojnikom (~iji je identitet njoj poznat) do{la pred ku}u Smiljka Kre{e i usmrtila ga sa tri rafala. kada je zapo~eo napad Armije BiH. @ao mi je {to sam prisustvovala pogubljenju i izjavljujem veliku su}ut svima kojima sam nanijela zlo. zajedno s djecom.RASEMA HANDANOVI] ZOLJA. gdje su. O ubojstvu Smiljka Kre{e kasnije su u Tu`iteljstvu BiH detaljno svjedo~ile Mara i Anica Kre{o.

Tada je Rasema Handanovi} hladnokrvo okrenula cijev u njezinom pravcu i usmrtila `enu. Me|utim. kako bi provjerila da li je musliman. koja se vi{e od deset godina uspje{no skrivala u Americi. Isti je svjedok potvrdio da je Rasema Handanovi} iz ku}e istjerala i ubila tada 66-godi{njeg Juru An|eli}a. dosada{nja je istraga o zlo~inu u Trusini nedvojbeno utvrdila kako je u Specijalnom odredu “Zulfikar“ bila samo jedna `ena . Zolja bi se na slobodi trebala na}i za ~etiri godine. kazao je svjedok. za koju sam u danima nakon ovog doga|aja. dok su Zolja i Gezo sa njih trgali nakit. odu na boji{nicu i donesu oru`je poginulih vojnika. nakon ~ega je njegova uplakana `ena An|a povikala “ubijte i mene“. skandaloznom je odlukom Tu`iteljstva i Suda BiH. neka vas ubiju va{i. jo{ jo{ dok dok je je kao kao kantonalni kantonalni tu`itelj tu`itelj u u Travniku Travniku istra`ivao istra`ivao ubojstvo ubojstvo talijanskih talijanskih humanitaraca humanitaraca 32 SLOBODNA BOSNA I 6.12. i to ne samo za zlo~ine u Trusini. brigade Armije BiH Marinko Marinko Jur~evi} Jur~evi} prvi prvi je je uz uz pomo} pomo} SFOR-a SFOR-a u{ao u{ao u u trag trag Zolji. RATNA LJUBAV S PARAGOM Slobodna Bosna je u ljeto 2009. Susjeda Memi}a koji je poku{ao za{tititi maloljetne unuke Ivankovi}a. nakon ~ega je natjerala Maru Delinac i Jelu Ljubi} da. Kre{o i Ljubi} su na saslu{anju u Tu`iteljstvu BiH izjavile kako im je Zolja poru~ila “ne}emo vas mi ubiti. U istrazi protiv Mensura Memi}a. pravosu|u sti}i i primjerena kazna. koji je gledao kako iz prodavnice izvode staricu i starca. O tom je doga|aju dr`avnim tu`iteljima govorio za{ti}eni svjedok. saznao da ima nadimak Zolja“.Rasema Handanovi} iz Sanskog Mosta. koja je kao dvadesetogodi{njakinja sijala smrt me|u nedu`nim stanovnicima Trusine. u dru{tvu sa Sedinom Mahmi}em zvanim Gala i Albinom Hurti}em zvanim D`ejms bacila bombu u lokalnu prodavnicu te{ko raniv{i nekoliko starijih osoba. Sergio Lana. U razgovoru s istra`iteljima Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) njihov prvi susjed Selim Memi} je izjavio kako je rafal u Iliju Ivankovi}a ispalila Zolja.“ Vi{e je stanovnika Trusine koji su Rasemu Handanovi} optu`ili i da je. natjerala je da skine hla~e. Guido Puletti. koji su na raspolaganju imali na desetke iskaza svjedoka o njezinim monstroznim zlo~inima. Rasema Handanovi} na koncu nagra|ena. prva pisala da je misteriozna Zukina ratnica. iz ku}e izvela i mu~ki likvidirala bra~ni par An|u i Iliju Ivankovi}. nakon {to je ameri~ke vlasti izru~e bh.2012. Odveli su ih pet-{est metara od ku}e. navodi se u slu`benoj izjavi Selima Memi}a koju je dao inspektorima SIPA-e. na planini Radovan kod Gornjeg Vakufa. sudjelovala u napadu na konvoj talijanskih humanitaraca. Zolji. ukoliko protiv nje u me|uvremenu ne bude podignuta nova optu`nica. “Mogli su imati izme|u 65 i 70 godina.ZLO^IN I NAGRADA ODVJETNICE U ULOZI TU@ITELJICA Vasvija Vidovi} i Edina Re{idovi} podnijele su kaznenu prijavu protiv Raseme Handanovi} izjavile da im je pomahnitala Zolja kazala kako ih “sve treba politi benzinom i zapaliti“. a mogu}e i istog dana. . dok su se oko Trusine jo{ vodile borbe. mjesec dana poslije pokolja u Trusini. dakako. No. Petorica Talijana: Fabio Moreno. POTRAGA POTRAGA ZA ZA ODBJEGLIM ODBJEGLIM ZLO^INCIMA ZLO^INCIMA “Sve ih je pobila `enska vojnik. Cristiano Penochio i Agostino Zanoti tada su upali u zasjedu koju im je postavio ratni zapovjednik Tre}eg bataljona 317. vidio sam kako Gezo i Zolja pucaju u njih i ubijaju ih“. iako se o~ekivalo da }e je. ~ak i da je nije imenovao. U kaznenoj prijavi protiv be{}utne ubojice navodi se i da je Zolja. zajedno s Izetom Berberi{taninom zvanim Gezo. svjedokinje Delinac.

nakon ~ega je. januara 1998. budu}i da je ve} 6. i uspio do}i ~ak i do njezine nove adrese u Americi. Prema dokumentaciji Kantonalnog tu`iteljstva u Travniku o istrazi koja je vo|ena 2000. koju je nastojao za{tititi i nakon {to je pobjegla u Ameriku. tada prvi u{ao u trag odbjegloj Zolji. u iskazima datim Kantonalnom tu`iteljstvu u Travniku 2000. Hanefija Priji} Paraga je 2001.2012. a me|u njima i ratni vojnici Tre}eg bataljona 317. kada je uhap{ena. Prije nego {to je dobila ameri~ku vizu. BIJEG BIJEG U U AMERIKU AMERIKU Rasema Rasema Handanovi} Handanovi} je je u u ameri~kom ameri~kom gradu gradu Portlandu Portlandu mirno mirno `ivjela `ivjela od od 1998. dok su njihovo vozilo uzeli Hanefija i Sabahudin Priji} i Rasema Handanovi} Zolja.RASEMA HANDANOVI] ZOLJA. bje`e}i od zlo~ina~ke ratne pro{losti. Nakon {to su humanitarnu pomo} oplja~kali. dok je vozio pomo} za stanovnike Zavidovi}a. DOMA]ICA. dok su on. POKAJNICA @RTVA POLITI^KOG PROGONA Rasema Handanovi}. Sve do aprila pro{le godine. UBOJICA. mirno je `ivjela u ameri~kom gradu Portlandu. Dokumenti do kojih je do{la “SB“. u dopisu koji je 2009. Sabahudin Priji} i Zolja ostali na proplanku. Iako su brojni svjedoci. Talijani su tada pod prijetnjom oru`jem istjerani iz automobila i natjerani da se ukrcaju na traktor. gdje je `ivjela kratko. I SLOBODNA BOSNA 33 . Razumljivo. emigrirala u SAD. godine godine Hanefija Priji} zvani Paraga. dok su Penochio i Zanoti pre`ivjeli. vodio tada{nji kantonalni a poslije glavni dr`avni tu`itelj Marinko Jur~evi}. odbjegla se Zukina ratnica izjasnila kao politi~ka izbjeglica (?). za ubojstvo trojice talijanskih dr`avljana osu|en na petnaest godina zatvora. godine. Paraga i njegovi vojnici su trojicu Talijana ubili. ali na su|enju nikada nije otkrio kakvu je ulogu u tom zlo~inu imala 6. promijenila prezime u Yetisen. brigade ARBiH. upravo su Rasema Handanovi} i Sabahudin Priji} (navodno je odselio u Kanadu) bili uz Paragu kada je u maju ‘93. me|utim. Rasema Handanović je američku vizu dobila kao politička izbjeglica?! Rasema Handanovi} se nakon zavr{etka rata vratila u rodni Sanski Most. koji je uz pomo} SFOR-a. sve dok se nisu dovezli na plato planine Radovan. godine potvrdili da je u Paraginoj pratnji bila Zolja. 1998. na putu izme|u Gornje Vakufa i Novog Travnika presretnut konvoj humanitarne organizacije “Bre{anska inicijativa solidarnosti“. Potom su skrenuli na sporedni put. Federalnom tu`iteljstvu poslao glavni tu`itelj Srednjobosanskog kantona Senad Dautovi} navodi se kako Rasema Handanovi} nikada nije bila pod istragom za ubojstvo talijanskih humanitaraca.12. gdje je Paraga naredio svojim vojnicima da zarobljenike strijeljaju u {umi. budu}i da je Zolja u ratu bila njegova ljubavnica. potvr|uju da je istragu protiv Raseme Handanovi} u slu~aju mu~kog ubojstva trojice talijanskih humanitaraca jo{ 1999.

3 miliona KM.116 KM. Iz izuzete dokumentacije. provjerava dokumentaciju izuzetu iz baze podataka Federalnog ministarstva poljoprivrede.a. A upravo zbog takvog nenamjenskog rasipanja para namijenjenih za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji premijer Nermin Nik{i} zaprijetio je ministru Ivankovi}u Lijanovi}u da }e ga strpati u zatvor. .3 miliona KM. godini“ na 1180 stranica navedena su imena pravnih i fizi~kih lica kojima su ispla}ena sredstva u ukupnom iznosu od 38.2012. Ubjedljivo najvi{e novca. vodoprivrede i šumarstva FBiH isplatilo sredstva u ukupnom iznosu od 38. a pod {ifrom PLAKATIRANJE PLAKATIRANJE SAMOG SAMOG SEBE SEBE Ministar Ministar Jerko Jerko Ivankovi} Ivankovi} Lijanovi} Lijanovi} kroz kroz kampanju kampanju Kupujmo Kupujmo doma}e doma}e promovi{e promovi{e samog samog sebe sebe “odobrene i ispla}ene nov~ane potpore u 2012. po nalogu tu`ila{tva. koja se najvi{e isplatila marketin{kim agencijama i medijima. KUPUJMO DOMA]E Iz iste dokumentacije vidljivo je da je ministarstvo na ~elu sa Jerkom Ivankovi}em Lijanovi}em vi{e od dva miliona maraka potro{ilo na promotivnu kampanju Kupujmo doma}e. op.LIJANOVI]EVI “POTICAJI” Na čak 1180 stranica navedena su imena pravnih i fizičkih lica kojima je Ministarstvo poljoprivrede. Federalna uprava policije trenutno provjerava podatke izuzete iz baze podataka tog ministarstva JERKO IVANKOVI] LIJANOVI] ZLATNA KOKA PROBRANIH MEDIJA Pi{e: MIRSAD FAZLI] N ije nikakva tajna da Federalna uprava policije. vodoprivrede i {umarstva na ~ijem ~elu je ministar Jerko Ivankovi} Lijanovi}.12.) MiniFoto: Mario Ili~i} 34 SLOBODNA BOSNA I 6. vi{e od milion maraka. (1. TRO[IMO TU\E.039. umjesto da bude “poticaj poljoprivrednim proizvo|a~ima”.

Me|u medijima kojima su 2012. Studio 88 Mostar. Po 80 hiljada maraka spomenuto ministarstvo du`no je platiti OBN-u. Radio Studio N Livno.o. a Avaz-Roto press ne{to vi{e od 43 hiljade maraka. vodoprivrede i {umarstva medijskim ku}ama du`no je isplatiti jo{ blizu pola miliona maraka. godine sa ra~una ministarstva. Agenciji Terra idea iz Mostara upla}eno je vi{e od 12 hiljada KM. Naime. a kompaniji Kreativni mediji iz Posu{ja {est hiljada KM. mostarskom Dnevnom listu ispla}en je iznos od 37 hiljada maraka. a slijede JP Radio-televizija USK 10 hiljada KM. vodoprivrede i {umarstva. vodoprivrede i {umarstva FBiH uplatilo je sarajevskoj agenciji Europlakat sa ~ijih se billboarda. direktorica Tim Systema. postavljenih u gotovo svim kantonima. rekonstrui{u Federalnu Vladu i (pre)uzmu Ministarstvo poljoprivrede. kojoj je ispla}eno vi{e od 92 hiljade KM. a tom preokretu prethodila je tvrdnja ministra 6. u 2012. Na drugom mjestu je agencija Tim System kojoj je.430 KM. odnosno televiziji Senada Had`ifejzovi}a FACE TV.12. a iznosi manji od 10 hiljade KM ispla}eni su i ovim medijskim ku}ama: RTV Q Visoko. Oslobo|enju Ministarstvo duguje ne{to vi{e od 34 hiljade KM. dok je medijskim druge strane. JP RTV Tuzla 15 hiljada KM i JP Unsko-sanske novine 12 hiljada KM. vodoprivrede i {umarstva ostalo “kratko” 74 hiljade maraka. Naime. ispla}eno 326. u dva navrata. 35 . a Ve~ernjem listu BiH ispla~eno je 22 hiljada maraka. TV Alfa od spomenutog ministarstva potra`uje blizu 31 hiljadu maraka. Obi~an radio Mostar. Ivankovi}a Lijanovi}a kako je nalog da skupu reklamnu kampanju promovi{e agencija Nevena Kulenovi}a dobio od federalnog premijera Nermina Nik{i}a. Pored spomenutih. firmi PP Kreativnost iz [irokog Brijega upla}eno je 10. na ra~un njene agencije je u 2011. godini. ministar Ivankovi} Lijanovi} najve}i iznos od 100 hiljada maraka “duguje“ RTV BiH i TV Pinku BiH. JP Radiopostaja Ora{je i RB Promotivna kampanja “Kupujmo doma}e“ najvi{e se isplatila povla{tenim marketin{kim agencijama i medijima Ina~e. u direktnim pregovorima s ministrom Ivankovi}em Lijanovi}em. Ministarstvo poljoprivrede.FAKTURE BEZ CENZURE POTICAJ “POLJOPRIVREDNICIMA” Podaci iz baze podataka ministarstva o pla}anju marketin{kih agencija i podobnih medija starstvo poljoprivrede.2012. godine ispostavio fakturu u iznosu od 545. po svemu sude}i imala je privilegovan status kod ministra Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. Agencija Nevena Kulenovi}a nije me|u onima kojima su vr{ene isplate 2012. biv{a televizijska novinarka Sanela Pra{ovi}Gad`o. Radio Zenit Zenica. ni{ta lo{ije od Sanele Pra{ovi}-Gad`o nije pro{ao ni najva`niji SDP-ov ogla{iva~ Neven Kulenovi}. Mostar kako bi se makar prividno izbalansirala podjela sredstava izme|u Sarajeva.000 KM. mjesecima prepredeno smije{i ministar Jerko Ivankovi} Lijanovi}. godine ispla}ena sredstva za promotivnu kampanju Kupujmo doma}e na{la se i TV1. Pored TV1. me|u kojima je i stranka Fahrudina Radon~i}a SBB. a nepla}enih potra`ivanja TV Alfe i Avaz Roto pressa.o. Sredstva su upla}ena na ra~un RTM-TV1 d. koja se ni~im izazvana ponovo pojavila na TV ekranima. kojoj duguju 83 hiljade maraka. koji je federalnom Ministarstvo poljoprivrede. SVIMA PREMA POTREBAMA Iznos od 190 hiljada maraka ispla}en je i malo poznatoj sarajevskoj kompaniji Puds Allmanah Production. vodoprivrede i {umarstva 2011.-RSA. s jedne. Navodno. vlasnik marketin{ke agencije S. odnosno njegove biv{e supruge Azre. s Best Grude. Po istom osnovu Ministarstvo poljoprivrede. i ostalih gradova FBiH. JP RTV BPK Gora`de. I SLOBODNA BOSNA ku}ama pod kontrolom Fahrudina Radon~i}a. s tim da je Sanela Pra{ovi}-Gad`o poslove dobila bez javnog konkursa. godini ispla}eno blizu 250 hiljada maraka. prema izuzetoj dokumentaciji.V. Nema nikakve sumnje da }e ove medijske ku}e namiriti svoja potra`ivanja ~im novi koalicioni partneri.

.

.

12.2012.EGIPAT DANAS 38 SLOBODNA BOSNA I 6. .

Kairo je bez turista. Mnogo je ljudi smijenjeno. ni~im izazvan. ali i ve} du`ega vapaja za demokracijom. vidi se. kulture. sudski sistem i komentari o vremenu vi{e su anonimno nadahnuti reprezentacijom odnosa ljudskih bi}a i svijeta. a novi predsjednik. odjednom dozvoljava “izdavanje bilo kakve odluke ili zakona kao kona~noga. Morsi je Egipat zadu`io kreditima kod Me|unarodnoga monetarnog fonda.2012. ZEMLJA RIJETKE PRO[LOSTI Egipat nije zaslu`io ono {to mu se doga|alo posljednjih decenija.” Nakon toga. bukvalno ovako: “Sada ne mogu da vam ka`em za{to. Iako je njihov sistem islamski zakon i smatraju ga konkretnom garancijom za pravdu. Zapravo se radi o prikrivanju. da je sve više ljudi na ulici USTAV ZA ŠERIJATSKI SUSTAV Pi{e: MEDINA D@ANBEGOVI]MOHAMED (Kairo) S vaka diktatura je oblik vlasni{tva koji odre|uje prirodu jednoga dru{tva. krenule su 22.isti je kao Mubarak! Egipatske novine su ovih dana izlazile u znak protesta protiv spornoga novog Ustava. kako demonstranti parolama sada upu}uju . prosto rasprostiru}i svoje “vrijednosti”. skre}u}i sa usijane teme. I SLOBODNA BOSNA 39 . pa o ljubavi. Sedam dana poslije. nije li{en ljudske slabosti prema vlasti i novcu. ali vrijeme }e pokazati za{to sam donio tu odluku. o tome kako je u ovome momentu Egipat pun turista. da je sve vi{e ljudi na ulici. Propagirali su kako im je ambicija ispraviti korupciju koja se pro{irila u Egiptu. nikome ne pola`u}i ra~une u {to }e se ulagati novac. svoje vlastite ideale ~esto dalje ne prepoznaju u normama zdravoga razuma. ina~e hafiz. potvrdio da ni on. ali pouzdano se zna . te sjajnoj budu}nosti. kako bi pokazali da su oni nesposobni “ostvariti snove Egip}ana o nekome boljem dru{tvu”. [tampa i uop}e svi mediji. pouzdano se zna. kako ihvanije i salafisti vole naglasiti. te pozvala na demonstracije. Sekularne i liberalne aktiviste je naro~ito zabrinuo dio odluke kojim se ka`e da “nijedna sudska instanca ne mo`e raspustiti egipatsku Konstitutivnu skup{tinu”. ve} samo `ele razli~it parlament (~ak ni parlamentarnu ve}inu). kona~no je odgovorio. nikome ne polažući račune u šta će se ulagati novac. koji opstruiraju reformske procese. I dok Muslimansko bratstvo uporno tvrdi da sve ko~e ostaci staroga re`ima i njihovi politi~ki oponenti. ljudi masovno gube posao. kada je famozni predsjednik. uslijedila je serija njegovih fantasti~nih pri~a . veli~ine. objavljena je na naslovnim stranama vi{e nezavisnih dnevnika. tako {to su se na pojedinim naslovnim stranicama nalazili i ovakvi naslovi: “Ne diktaturi!” I sudije bojkotiraju referendum o Ustavu. 29. slobodu i Liberali nisu naoru`ani. NIKADA MODERNIJE ULOGE Treba se podsjetiti na period od pro{le godine.USTAV KAO CENTRALNO PITANJE POLITI^KE KRIZE Predsjednik Egipta Mohamed Morsi Egipat je zadužio kreditima kod Međunarodnoga monetarnog fonda.vidi se. izvr{ioci. poru~ivalo da se ne `eli kandidirati na predsjedni~kim izborima. broj socijalnih slučajeva raste. ~ime se postavio i iznad same sudske kontrole. prava. nazivaju}i ih faraonizacijom. broj socijalnih slu~ajeva raste. koju izme|u kr{}ana i muslimana ni{ta ne mo`e ugroziti. nakon izbora u septembru. Dono{enju takvih ustavnih amandmana odmah se usprotivila opozicija. ljudi masovno gube posao.. iako ve} odavno nije ta~no zabilje`en.12. tada novoformirane stranke Pravda i sloboda. {to predstavlja izravno nipoda{tavanje sudske vlasti. vezane lancima u }eliji. koje je specifi~no svojstvo autokrativne politi~ke ideologije. a i ne razmi{ljaju o ratovanju sa islamistima. aktivisti za ljudska prava poru~uju da Muslimansko bratstvo ustvari ima isti politi~ki pristup. uz konstataciju “da planirani Ustav poni{tava prava i ograni~ava slobode”. kojim sebi. To (ne)razumijevanje stanja stvari postaje toliko prodorno da izgleda kao prirodni zakon. novembra. novembra. Apsolutni egoizam i neodgovornost upropastili su dr`avu Masr. pokazav{i svoje novo lice objavom vlastitoga dekreta. Karikatura na kojoj se nalaze jedne novine u ljudskome obliku. Zabranjeno je raspu{tanje Gornjega doma parlamenta i Ustavotvorne komisije! Nare|eno je i ponovno su|enje pripadnicima re`ima biv{ega predsjednika Hosnija Mubaraka! Ne smiju se dovoditi u pitanje odluke predsjednika dr`ave! To su samo neke od ta~aka koje su sadr`ane u odluci. Novi sukobi u Egiptu. a da sebe ~ak i ne imenuje kao takvu. Demonstracije. Muslimansko bratstvo. kada je po svrgavanju Mubaraka. koji re`im prenosi. zemlji rijetke pro{losti.zamazivanje o~iju javnosti. pa tako i glavni dr`avni tu`ilac. a njegove figure. kao {to ga je imao i prethodni re`im. ~uvar vjere. Me|utim.. najvjerovatnije }e ostaviti nesagledive posljedice s obzirom da je ve} u pitanju velika podijeljenost me|u stanovni{tvom i duboka politi~ka kriza. ovaj “demokratski izabran predsjednik”. Danas nijedne egipatske nezavisne novine nisu izdavane jer nisu ni {tampane. u stvarnosti sve poskupljuje. ve} poku{avaju do}i do kompromisa 6.. kao ponovno bu|enje revolucije. na {to nema dalje `albe”. na pitanje novinara za{to je sebi dao apsolutno vlast.

Vijest je sa rado{}u podr`ana i od aktuelnoga vo|e dr`ave. To bi zna~ilo da deset posto kr{}ana. koalicija. ako SLOBODNA BOSNA I 6. Iako se Morsi prije vi{e od pet mjeseci zaklinjao. Historiju ne mo`emo izbje}i. Stvarnost nas sve doti~e. ve} imali pripremljen. i}i naprijed u povratak!). nekada{nji generalni sekretar Arapske lige. Motom Kur’an je na{ Ustav i Samo }ete sa nama u d`ennet re`im je dobio nevjerovatnu radikalnu snagu. muslimana i onih koji nisu muslimani. te da rade na formiranju saveza i uspostavljanju dijaloga sa “bra}om” iz svih frakcija. a nemuslimani smatrali nevjernicima. Bratstvo je odlu~no tvrdilo kako }e se zalagati za uravnote`eni parlament. koje se mogu pro~itati i ~uti po svim dru{tvenim mre`ama. kandidirali su svoga ~lana za predsjednika. jer pod ovim Suncem ima mjesta za sve nas. da nisu ni u kakvoj vezi sa religijom. koliko ih je u Egiptu. koji ne}e biti monopoliziran ni od koga.” S obzirom o kakvoj se brzini radilo. jer je prethodno “Veliki” Morsi Ustavotvornoj skup{tini. POD ISTIM SUNCEM Valjda će prevladati zdrav razum Danima se protestira protiv Morsija (Trg Tahrir). ne bi imali nikakva 40 prava. Hvale}i novi Ustav. El-Karadawi je pozvao narod na njegovo usvajanje. da bi stvorili novi parlament sa razli~itostima. Demonstranti su probili prvi sigurnosni perimetar rezidencije. decembar raspisao referendum kojim bi se trebao izglasati novi {erijatski ustav.EGIPAT DANAS demokraciju svih Egip}ana. godine. Izja{njavali su se da u parlamentu `ele vi{e kr{}anskih ~lanova i `ena.12.kinematografija. Po stotinu autobusa se organizira za prijevoz nepismene sirotinje iz ruralnih podru~ja i pla}a im se dolazak na mitinge. `enama zabranila vo`nja. prodaju alkohola. iskori{tena je situacija. kojom su dominirali islamisti. a od sino} (4. koje organiziraju Morsijeve pristalice. decembar) i na ulicama Heliopolisa. Me|u njima. a i od egipatskoga {ejha El-Karadawija.oduvijek bila i uvijek }e biti. gdje dječaci od četrnaest godina vozaju automobile od pola miliona eura. jer je Morsi za 15. . jo{ malo i zabranit }e ulaz strancima u Egipat. nezavisnih. ve}ina kr{}ana se pla{i preure|ivanja Egipta u vjersku dr`avu. BIJEG U PORAZ Kada su neredi eskalirali Morsi je pobjegao iz svoje rezidencije u Kairu “PRIRODA” I DRUŠTVO: Šerijat se u Egiptu ne može implementirati kao u Saudijskoj Arabiji. PRIPREME ZA “PUT” Od svega nabrojanoga nema ba{ ni{ta. a parlament im je brojao skoro tri ~etvrtine islamista. nakon ~ega su poglavari kr{}anskih crkava i liberali napustili sjednicu. jer “svi Arapi i svi muslimani stoje rame uz rame sa Egiptom. pro{li ograde od bodljikave `ice. Nikada ne}u podi}i ruku za takav zakon. zabraniti no}ni `ivot. ~iji je cilj dobrobit Egip}ana i Egipta u cjelini. Da su uspjeli to napraviti. Ne}u nikada podi}i ruku za {erijatski zakon. sloboda. koji `ivi i radi u Kataru. Ne prave}i takti~ke gre{ke. Muslimansko bratstvo i salafisti predlo`ili su uvo|enje {erijatskoga zakona. ali ono u {ta se kao ~ovjek uzdam jeste da }e prevladati zdrav razum i da }e i obi~an ~ovjek mo}i da `ivi kao ^ovjek. trbu{ni ples. a samo zato {to neki ljudi `ele vahabitsku dr`avu u kojoj bi se lopovima sjekle ruke. tako da bi njegovo uvođenje bilo neki oblik konzervativnog šerijatskoga modela uređenja države i društva Ve} na prvome sastanku u vezi s izradom novoga egipatskog Ustava. kao i kr{}ana. Zamislite da preko no}i nestane sve po ~emu je Egipat poznat . Pakistan ili Sudan. @eljeli su da egipatski Ustav i dr`ava budu gra|anski i sekularni. a policija je uzvratila suzavcem. kao nikada bolji. on je i usvojen za svega devet sati zasjedanja. a ne jednopartijsku ve}inu. Kako su nacrt Ustava. Glad vlastodr`aca je nezasita . Morsi je na jedan od sporednih ulaza pobjegao iz svoje rezidencije. cilj revolucije bio bi ispunjen. obe}avaju}i da }e biti “predsjednik svih svojih gra|ana”. po njima. To su uvertire (zvane “nigdje veze”. predstavljali su se u ulogama nikada modernijim. povoljna za ihvanije i salafiste. U sukobima je ozlije|eno najmanje dvadeset osoba. kako `ele parlament koji }e biti koalicija kompatibilne ve}ine i efikasne opozicije.2012. Zbog `estokih prosvjeda koji su se sino} razbuktali pred palatom. predsjednika Svjetske unije islamskih u~enjaka. pjevanje. u povratak islamu. u kojoj se zapravo vjera mije{a u politiku. jer bi nas on vratio hiljadu godina unazad. o~ekuje se da “Egipat napokon ide naprijed. Amr Moussa. javno je reagirao: “[ta oni `ele u~initi od Egipta? @ele ru{iti piramide. dao rok do februara 2013. Naravno. Iza ovakve retorike. stranaka. ~ime }e trasirati put drugim dr`avama i narodima u procesu povratka islamu”. Jo{ uvijek osje}am ju~era{nji duh naroda i nadam se da budu}nost nije uni{tena! Stotine hiljada demonstranata iza{lo je na ulice u blizini predsjedni~koga kompleksa u Heliopolisu i krenulo u sukobe sa policijom. Svojom `urbom iznenadili su cijelu naciju. `ele}i da postigne stabilnost i smirenje stanja kako bi Egip}ani ispunili svoje te`nje i o~ekivanja”. pa i kod na{ih Bo{njaka i Bo{njakinja. koji je njima odgovarao. smatraju}i da }e u tome slu~aju ona biti podjednako neuspje{na kao Afganistan. Uvezav{i se sa salafistima.

u dru{tvu samo dviju pokrivenih `ena (u Mubarakovo vrijeme ih je sjedilo bar osam u Skup{tini). Religijske manjine su dobile mjesto i dodatna prava novim Ustavom. ~ak mu je i `ena Marija. va{im `enama. djecom i `ivotima. U svakom slu~aju. jer su ~uvari itekako o{tri u provo|enju svoje vjere. Al-Azhar. ko ne vidi. prisutan je vi{e od ~etrdeset godina u egipatskome pravnom sistemu. {ejh Muhammed Hassan svojim govorom je zapravo pozivao na d`ihad i hilafet. nema prisile u islamu. tipa Irana. citirani Član 2. Arapski je zvani~ni jezik. jer ne `ele diktaturu. recimo iz bo{nja~kih krugova. 24. I niko ne smije biti ve}i domoljub od muslimana u ovoj ~istoj zemlji. dobio tako|er svoje mjesto u Ustavu. gdje je ~etrdeset posto ~uvara revolucije. bore}i se za svoje osnovno ljudsko pravo.s mirno pozivao u islam. Ustav bi se morao po~eti narodu tuma~iti. dolazi islam!” (Ne znam {ta je ovo do sada bilo!) Pa nastavlja: “Pomozite svoju vjeru svojim `ivotima i krvlju svojom. te je najstariji islamski univerzitet na svijetu. koje su samo {utjele i pljeskale. koji ~vrstom pesnicom provode svoje zakone. 41 .a. ve} poku{avaju do}i do kompromisa. Ustav je postao centralno pitanje najte`e politi~ke krize kroz koju Egipat prolazi otkako je Morsi. BBC je napravio komparaciju nacrta novoga egipatskog Ustava sa suspendiranim Ustavom iz 1971. dok na drugoj strani toga istoga grada izgleda da ne znaju kako ljudi prolijevaju krv. pa mu treba otvoriti o~i. slika pokazuje dobro uhranjene (a po hadisu je upitno da }e debeli u}i u d`ennet!). Novi Ustav se nalazi na meti kritike zbog slabih garancija iz oblasti za{tite prava i navodne pripreme puta za striktnu interpretaciju islamskoga zakona. a i ne razmi{ljaju o ratovanju sa islamistima. dok je ista tema u novome Ustavu regulirana sa 51 ~lankom.USTAV KAO CENTRALNO PITANJE POLITI^KE KRIZE JAD I BEZNA\E Novi sukobi u Egiptu najvjerovatnije }e ostaviti nesagledive posljedice ka`ete javno bilo {ta druga~ije.12. Branit }emo ga na{im imecima. progla{avaju vas “kjafirom” (onaj koji radi protiv islama). Dok je Bo`iji Poslanik s. a onih ostalih {ezdeset posto stanovni{tva do sada nije uspjelo rije{iti se represije. po~ne braniti {ejhove ideje i vaziti o povratku “odbjeglih” iz islama svojoj vjeri. ostala u svojoj vjeri. Dovoljno je pogledati kakvih je to 85 “stru~njaka”.) Zaista je drskost kada neko sa strane. ovi islamisti sada te`e (i izgleda da }e uspjeti) napraviti “islamsku” dr`avu po svojim ar{inima. sa obaveznom sivom mrljom na ~elu (da se zna kako su stalno na sed`di i u vezi s Bogom!). Na`alost. Principi {erijata temelj su zakonodavstva. Prema toj usporedbi. Zna~i. do{ao na ~elo dr`ave. juna. o dobro~initelji!” (Od koga treba Egipat braniti? Liberali nisu naoru`ani. va{im imetkom i va{om djecom! Egipat }emo na{om krvlju ~uvati. koga su se i u svijetu “upla{ili”.2012.w. Revolucija nije zavr{ena. Poslije Bismille (po~etak svakoga dobrog djela) u novome Ustavu slijedi ~lan: Islam je dr`avna religija. Ka`e: “Dolazi. godine. Bez namjere da uvrijedim. Daju}i podr{ku Ustavu {erijatskoga re`ima. nikoga nije prisiljavao. gdje dje~aci od ~etrnaest godina vozaju automobile od pola miliona eura. glasalo i usvojilo 234 ~lana najva`nijega pravno-politi~koga dokumenta dr`ave. Prava i slobode su u 6. bradate likove u d`elabejama. I SLOBODNA BOSNA starom Ustavu regulirane sa 24 ~lanka. Egipat vas sada treba. a ratovalo se da bi se oslobodila vlastita gruda. [erijat se ovdje ne mo`e implementirati kao u bogatoj Saudijskoj Arabiji. koja je rodila Ibrahima. tako da bi njegovo uvo|enje bilo neki oblik konzervativnog {erijatskoga modela ure|enja dr`ave i dru{tva.

tako je na dru{tvenim mre`ama u Sloveniji najavljivana nova runda protesta u najve}im slovenskim gradovima Ljubljani. BiH NA PUTU KA NATO-u BiH je tokom svog u~e{}a u Partnerstvu za mir uradila vi{e nego neke druge zemlje.. decembar. Celju. a statistike pokazuju da je saradnja na{e zemlje i NATO-a proteklih godina u usponu BRISELSKA POLEMIKA Vi{e od 11. U Mariboru. Mariboru. ovo je pobuna. Ovo nisu protesti. gra|ani ne prestaju zahtijevati odlazak gradona~elnika Franca Kanglera. odakle se pro{le sedmice i pro{irio talas demonstracija {irom zemlje. op}enarodni ustanak . a njeni predstavnici učestvuju u gotovo dvije stotine programa koje Savez godišnje organizira V 42 rata Atlantskog saveza ostaju otvorena za kandidate za ~lanstvo sa Zapadnog Balkana. ODMAH PROTESTI U NATO čeka signal iz BiH o tome SLOVENIJI I nepokretnoj imovini nakon čega POBJEDA BORUTA PAHORA plan za članstvo U ve}im gradovima Slovenije ne prestaju protesti gra|ana zbog nezadovoljstva socijalno-ekonomskom situacijom. a “veliko finale” najavljuje se za 21. biv{i socijaldemokratski premijer Borut Pahor uvjerljivo je pobijedio na slovenskim predsjedni~kim izborima. .2012. Crna Gora. po~etkom sedmice u Briselu. Protesti u Sloveniji trebali bi se odr`avati povremeno. Ptuju.000 ljudi potpisalo je peticiju protiv apstraktne svjetlosne instalacije koja ove godine zamjenjuje tradicionalno bo`i}no drvo na centralnom trgu u Briselu. kazao generalni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen: “Ne}emo praviti kompromise oko mjerila za ulazak u na{e savezni{tvo i `elimo da budemo sigurni da zemlje koje te`e ~lanstvu u NATO tako|e ispunjavaju nu`ne mjere prije nego {to u|u u na{e redove.” Zapadni Balkan. bio je jedan od tema jesenskog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja ~lanica NATO-a koji se po~etkom sedmice odr`avao u Briselu. u slovenskim gradovima..12. Dr`avna tajnica SLOBODNA BOSNA I 6.EVROPA. U sjeni javnih protesta protiv vladaju}ih politi~kih i ekonomskih elita. Ovo je nakon prvog dana zasjedanja {efova diplomatija Atlantskog saveza. Potpisnici peticije optu`uju zvani~nike da su se za apstraktnu instalaciju odlu~ili iz straha Uprkos političkim preprekama. prvenstveno Kosovo. u tehničkom smislu BiH napreduje prema NATO-u. ali tako|er moraju ispuniti sve uvjete i standarde NATO-a. Bosna i Hercegovina i Makedonija mogu o~ekivati pomo} NATO-a s tim ciljem. kojeg optu`uju za umije{anost u korupciju.

uz uvjet da 63 lokacije uknji`i na dr`avu BiH. ina~e. zapravo je prva stepenica ka ~lanstvu. Od majskog samita NATO-a u Chicagu postojala su o~ekivanja da }e se do septembra ispuniti uvjet za aktiviranje MAP-a. ali manja bo`i}na drvca jo{ uvijek ukra{avaju trg. Hrvatska. taj se proces opstuira na politi~kom nivou. I dalje se ~eka da bh. godine. BiH bi mogla dobiti Akcioni plana za ~lanstvo. iz godine u godinu broj aktivnosti Saveza u koje je uklju~ena i BiH je u porastu. li~no }u se obratiti NATO-a na ministarskoj konferenciji u decembru i tra`iti da se odobri Akcioni plan za ~lanst- Mary Ann Hennessey 6. (D. Osim toga. potvr|eno je pro{le sedmice grupi novinara koji su posjetili sjedi{te NATO-a u Briselu. te ukazao na to da bi EU trebala jasno razlikovati odgovornost ili jasno pripisivanje krivice kada je to slu~aj za one koji su za nju odgovorni na doma}em terenu. BiH uvjetno primljena u MAP. Naveo je primjer kako nepostojanje agrikulturne politike mo`e nanijeti ogromne gubitke poljoprivrednicima u RS-u a zbog odbijanja ovog entiteta da uzme u obzir stvaranje dr`avnog ministarstva. Sporazum izme|u Vije}a ministara BiH i entiteta o knji`enju imovine nije postignut. BiH je ve} dio struktura ovog vojnog saveza. Irsko iskustvo prevladavanja sukoba i prave transformacije kroz evropske integracije. Savi}) da ne uvrijede ljude koji nisu kr{}ani. Savez je zadovoljan u~e{}em (60-ak) vojnika Oru`anih snaga BiH u misiji u Afganistanu. marta. {efice Vije}a Evrope Ureda u BiH. Pripreme za knji`enje imovine. a BiH mo`e imati samo koristi ukoliko izvu~e pouku iz irskog iskustva. su obavljene: za sve lokacije prikupljena je potrebna dokumentacija. pokazuje snagu evropskih vrijednosti i standarda. I SLOBODNA BOSNA 43 . Tija Memi{evi}. ^im se u institucijama provede dogovor o nepokretnoj vojnoj imovini. politi~ari provedu svoj sopstveni dogovor iz marta ove godine. na neformalnom sastanku Vije}a Sjeveroatlantskog saveza u estonskoj prijestolnici Talinu. tako da on nije ni stigao na usvajanje u Parlament BiH. Ministarstvo odbrane je izradilo i nacrt odluka o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom i nacrt dokumenta kojeg je trebalo odobriti Vije}e ministara. I dok u tehni~kom smislu BiH napreduje prema NATO-u. direktorica Evropskog istra`iva~kog centra. i ameri~ki analiti~ar Kurt Bassuener govore}i pred Odborom za evropske poslove irskog parlamenta sredinom ove sedmice.e da je proveden dogovor o a bi odmah aktivirao Akcioni vo (MAP). ali za to ipak nije bilo osnova. Slobodno se mo`e re}i da je BiH za {est godina u~e{}a u Partnerstvu za mir uradila vi{e nego neke druge zemlje. jer njeni predstavnici u~estvuju u gotovo dvije stotine programa koje NATO godi{nje organizira. Ulazak u Akcioni plan za ~lanstvo.2012. Tradicionalno se na centralnom trgu u Briselu Grand Place postavlja 20 metara visoki bor. Podsjetimo da je jo{ prije dvije i po godine. a statistike pokazuju da je na{a saradnja proteklih godina u usponu. ~uli smo pro{le sedmice u Briselu. na koji zbog politi~kih igara i dalje ~eka BiH. Gradske vlasti ka`u da je instalacija dio ovogodi{nje teme “svjetlo”. dok je Bassuener ohrabrio parlamentarce da iskoriste predsjedavanje EU-om za ponovno fokusiranje na EU politiku baziranu na promociji stvarne politi~ke i socijalne dinamike u postizanju istinskih reformi. prethodno je u MAP-u provela sedam godina. koju bi. a ove godine zamijenjen je sa 25 metara visokom konstrukcijom. Memi{evi}ka je od irskih parlamentaraca zatra`ila da otvoreno podr`e gra|anske napore na promicanju evropskih vrijednosti i standarda. smatra Hennessy. SAD-a Hillary Clinton kazala je tokom posjete BiH krajem oktobra da. poru~ili su Mary Ann Hennessey. koristilo Ministarstvo odbrane BiH. koja je ~lanica NATO-a postala 2009. DEBATA O BiH U IRSKOM PARLAMENTU Evropska unija mora insistirati na tome da evropske vrijednosti budu u temelju svih reformi u BiH. jer prema sporazumu predsjednika {est stranaka od 9. U tehni~kom smislu. ako Predsjedni{tvo donese kona~nu odluku u novembru. Vije}e ministara BiH je u roku dva mjeseca trebalo u saradnji s entitetima donijeti odluku o knji`enju neperspektivne vojne imovine kao vlasni{tva BiH.12.

SLOBODNA BOSNA I 6.trgovinski minus iznosio je svega 650 miliona ameri~kih dolara.federalnom Ministarstvu za trgovinu kojim je u to doba upravljao ministar Desnica Radivojevi}.11. Osam godina kasnije. Slovenija se nakon ulaska u Evropsku uniju suo~ila i s problemom nezaustavljivog rasta vanjskotrgovinskog deficita. U trenutka ulaska u Evropsku uniju. PAD PAD EKONOMIJE EKONOMIJE Slovenija Slovenija je je u u posljednjih posljednjih deset deset godina godina uve}ala uve}ala ino ino dug dug za za pedeset pedeset milijardi milijardi dolara dolara Zašto tone Slovenija Vijest objavljena sredinom ove godine. imovina Feroelektra bit }e vra}ena izvornom vlasniku . i Bo`idar Mati}. nakon punih sedam godina. koji je iza{ao s najboljom ponudom za Feroelektro. koji je zaklju~en prije devet godina uz izravno politi~ko pokroviteljstvo SDP-a.12. ali time problem nije bio rije{en. dakle 2004. ali kontinuiranog slabljenja tr`i{ne konkurentnosti slovena~kih proizvoda na sve otvorenijim tr`i{tima balkanskih dr`ava. godine. a umjesto zapo{ljavanja novih radnika. ve} naredne godine ino dug De`ele porastao je za oko 4 milijarde. poput Gr~ke. pasti na teret Evropske unije.2012. No. godine dostigao alarmantan iznos od 61 milijardu ameri~kih dolara! Svaki Slovenac u prosjeku dva puta je zadu`eniji od prosje~nog Hrvata. a 44 ve} naredne za dodatnih 6 milijardi dolara. Stani}i su uspjeli pridobiti ministra Radivojevi}a na svoju stranu. Stani}i su investirali svega 1. Kantonalni sud u Sarajevu. a ~ak 20 puta od prosje~nog stanovnika BiH! Osim zastra{uju}eg rasta ino duga. kada su Federalnu agenciju za privatizaciju predvodili Re{ad @uti}. izazvala je cijelu lavinu komentara i analiza u evropskim i balkanskim medijima. Uz izravnu podr{ku SDP-a. direktor Agencije. postala je “novi evropski bolesnik“ ~ije }e “lije~enje“. . budu}i da su radnici Feroelektra pokrenuli sudski spor protiv novog vlasnika iz Kre{eva koji nije u cjelini izvr{io niti jednu od ugovorom preuzetih obveza. Ubrzo nakon provedene privatizacije uslijedila je `alba konzorcija tri kompanije iz Visokog. Ve} nekoliko godina radnici u Feroelektru primaju “minimalac“ i to neredovno. U talasu negativnih komentara o slovena~koj ekonomiji isplivali su i podaci o eksplozivnom rastu inostrane zadu`enosti ove dr`ave: i u apsolutnom i u relativnom iznosu Slovenija je najzadu`enija dr`ava nastala raspadom biv{e Jugoslavije. predsjednik Nadzornog odbora Agencije.6 miliona KM. Stani}i su dijelili masovne otkaze.BUSINESS Priredio: ASIM METILJEVI] Val protesta {iri se De`elom Poni{tena privatizacija “Feroelektra“ Rusko-ruski rat za naftno tr`i{te BiH Nepovoljan trgovinski bilans Stanić Grupa ispunila 3 posto preuzetih obveza Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu raskinut je kupoprodajni ugovor izme|u sarajevske firme Feroelektro i Stani} Grupe iz Kre{eva.3 milijarde ameri~kih dolara. pa je na kraju 2011. To je na koncu i potvr|eno. inostrani dug Slovenije bio je relativno nizak . a u slu~aju da se “pomire“ s izre~enom presudom. Prije osam godina izvoz Slovenije bio je neznatno manji od uvoza . godine.5 milijardi dolara godi{nje. sa 11 na 15 milijardi dolara. utvrdio je da Stani} Grupa nije izvr{ila ~ak 97 posto preuzetih obveza: od obe}anih 22. {to je prije svega posljedica postupnog.Vladi Federacije BiH. Privatizacija Feroelektra provedena je 2004. trgovinski deficit De`ele uve}an je za ~etiri puta. Konzorcij se kasnije `alio drugostepenom organu . posljednji su primili u aprilu ove godine! Stani} Grupa ima pravo u roku od 30 dana ulo`iti `albu na presudu Kantonalnog suda Sarajevo.5 miliona KM. nakon ulaska Slovenije u EU njen ino dug rastao u prosjeku za oko 6. Do ju~er uzorna ekonomija. kojoj su zavidjele ne samo balkanske nego i mnoge srednjoevropske dr`ave. da je bonitetna agencija Moodis snizila kreditni rejting Slovenije za tri stepenice. Ukratko. ali je eliminiran pod krajnje sumnjivim okolnostima.

{to uklju~uje mre`u od oko 400 naftnih pumpi u Srbiji i najve}u naftnu rafineriju na Balkanu. gdje je OMV ponudio na prodaju 63 benzinske pumpe. gdje je preuzeo osam benzinskih pumpi. Na meti ruskog “Gazpromnjefta“. godini za oko 67 miliona KM ve}i nego u istom razdoblju protekle godine. S mre`om od 36 benzinskih pumpi u BiH. a od prije nekoliko dana i na tr`i{te Federacije BiH. Rafineriju ulja Modri~a i najve}u maloprodajnu mre`u benzinskih pumpi. “Gazpromnjeft“ je o~ito iza{ao s boljom ponudom. ruska nafta kompanija Gazpromnjeft ambiciozno je krenula u realizaciju plana poslovnog {irenja na balkanskom tr`i{tu. a u 2012. koja od NOVI NAFTNI IGRA^ Jo{ jedna ruska kompanija pretendira na naftno tr`i{te BiH 2007.“Zarubežnjeft“ ispred nosa izgubio 36 benzinskih pumpi Nakon preuzimanja potpune kontrole nad naftnim tr`i{tem Srbije. ali jeste bitno nepovoljniji nego u istom razdoblju protekle godine. uklju~uju}i Rafineriju nafte Bosanski Brod. neuporedivo ve}i od realnih potreba srbijanskog tr`i{ta. Proboj ruskog “Gazpromnjefta“ na tr`i{te BiH najte`e }e pogoditi drugu rusku naftnu kompaniju. No. Tokom protekle godine “Gazpromnjeft“ je zakora~io na tr`i{te Republike Srpske. godini vjerovatno }e prema{iti iznos od 7.2012. Jednako neizvjesna bitka izme|u dvije ruske naftne kompanije o~ekuje se i na tr`i{tu Hrvatske. Zabrinjavajući pad izvoza BiH Obim trgovinske razmjene BiH u deset mjeseci ove godine nije bitno manji.12. preuzimaju}i 28 benzinskih pumpi od austrijskog vlasnika OMV-a. nalaze se najbli`a tr`i{ta. 6. nakon modernizacije i pro{irenja. I SLOBODNA BOSNA 45 . prije svih BiH i Hrvatska. ali i priliku da se s ravnopravne pozicije uklju~i u predstoje}u bitku za izgradnju velikog broja benzinskih pumpi du` cestovnog koridora 5C. Trgovinski deficit BiH na kraju protekle godine (12 mjeseci) iznosio je blizu 7. Pan~evo. “Gazpromnjeft“ }e preuzeti 10 posto naftnog tr`i{ta BiH. Zarube`njeft. Desetomjese~ni izvoz u ovoj godini manji je za oko 240 miliona KM. “Zarube`njeft“ je tako|er primoran pro{iriti poslovno tr`i{te da bi poslovao rentabilno i zbog toga je s velikim ambicijama krenuo u trku za preuzimanje 28 OMV-ovih pumpi u Federaciji BiH.3 milijarde KM. ~iji su proizvodni kapaciteti.6 milijardi KM. sasvim logi~no. Ruski naftni gigant ve}inski je vlasnik Naftne industrije Srbije (NIS). Ruska naftna kompanija primorana je iza}i van granica Srbije budu}i da je trenutna proizvodnja Rafinerije Pan~evo daleko ispod ekonomske rentabilnosti. godine suvereno kontrolira naftno tr`i{te Republike Srpske. dok je desetomjese~ni uvoz BiH u 2012.

krvavoj povijesti odnosa između Palestine i Izraela. Naš suradnik napravio je zanimljiv pregled nezaobilaznih ličnosti.PALESTINA-IZRAEL LEKSIKON OD A(rafata) DO Ž(idova) Pi{e: AHMED SALIHBEGOVI] PALESTINSKO-IZRAELSKI Prošlonedjeljnim glasanjem u Ujedinjenim narodima o priznavanju palestinske državnosti otvoreno je novo poglavlje u višedecenijskoj. .2012.12. pojmova… koje su obilježile komplicirano izraelsko-palestinsko pitanje 46 SLOBODNA BOSNA I 6.

KO, GDJE, KADA, ZA[TO
S jedne strane sijamski vezuje Republiku Srpsku uz otad`binu i sestru Srbiju, s druge strane uvjerava Zapad i pogotovo Izraelce da su on i njegov entitet evropska brana protiv poplave teroristi~kih panislamista, a s tre}e strane je Srbija, iz raznih svojih razloga, jedina iz biv{e Jugoslavije dala glas u UN-u za dr`avnost Palestine.

Gradi} i obli`nji izbjegli~ki logor na Zapadnoj obali za Palestince su jedan u nizu primjera kako su ostavljeni na nemilost izraelske vojske koja ih napadne kad po`eli, kao u aprilu 2002. Izraelci tvrde da su `rtve medijskog rata i kao primjer navode tu bitku, isti~u}i da je ona trajala 11 dana zato jer su napredovali “metar po metar” i uz vlastite gubitke da bi smanjili broj civilnih `rtava kojih je bilo puno manje nego {to se prvotno tvrdilo.

Dž: Dženin

A: Arafat

Teorije zavjere vjerno ga prate. Dugo su neki njegovi kriti~ari mrmljali da je nejasno i porijeklo Jasera Arafata. Tvrdili su da je “cionist uba~en iz Egipta”, a ne ro|ak jeruzalemskog muftije i `estokog Hitlerovog prista{e Huseina al-Aminija. A sada je, igrom ironije i simbolike, Arafatov grob otvoren pred glasanje u UN-u o palestinskoj dr`avnosti i uzeti uzorci da se utvrdi je li taj nobelovac za mir, biv{i gerilac Abu Amar, ubijen polonijem.

koje su im starorimske legije protjerale davne pretke. Mnogi me|u njima bili su tu zemlju skloni podijeliti s Arapima, neki su ma{tali i o zajedni~koj dr`avi.

B: Barak

Biv{i {ef izraelskih komandosa, na~elnik general{taba, premijer, a sada ministar obrane, Ehud Barak najavio je ovih dana odlazak iz politike. Krajnji ljevi~ari prigovaraju mu da se iz oportunizma udru`io s “jastrebovima”, a tvrdi desni~ari ne opra{taju mu to {to je Arafatu 2000. nudio cijelu Gazu, skoro cijelu Zapadnu obalu, djeli}e teritorija samog Izraela, i glavninu starog Jeruzalema, te povratak u Izrael dijela potomaka Arapa izgnanih 1948.

Obostrano je sumnji~enje za strategiju otezanja motiviranu o~ekivanjem vlastite prevlasti kad se “stvari poslo`e”. Arapi optu`uju Izrael da mre`om jevrejskih naselja, zasebnih cesta, putnih blokada i za{titnog zida preplavljuje Zapadnu obalu tako da na njoj nikad ne mogne za`ivjeti odr`iva Palestina. Izraelci vjeruju da Arapi odugovla~e pregovore ra~unaju}i da }e palestinski natalitet i dr`ave kojima je Izrael okru`en dovesti do njegove propasti.

Č: čekanje

Dugotrajnost sukoba koji se prelijeva s jedne generacije na drugu, lo{i uvjeti u kojima mnogi Palestinci odrastaju u izbjegli~kim logorima na vlastitom tlu i u arapskim zemljama, uzajamni strah od terora i krvavih stradanja, s vremenom su sve vi{e ja~ali ogor~enost na obje strane i nepovjerenje u izjave suparnika da `ele mir i dogovor. Uvjerenje jednih i drugih da imaju posla s fanati~nim, prevrtljivim, zlo}udnim vragom ubija volju za kompromis.

Ð: đavo

C: cionisti

Nastao iz razo~arenja neostvarenom jevrejskom integracijom u modernoj Evropi, cionizam je rje{enje tra`io u obnovi dr`avnosti. Neke evropske sile smi{ljale su osnutak takve dr`ave na raznim mjestima u isto~noj i jugoisto~noj Africi te u Ju`noj Americi, ali su cionisti preferirali zemlju iz

Na tradicionalnom moralu, uklju~uju}i “{to ranije i plodnije roditeljstvo”, inzistiraju najpobo`niji u obje vjere (onih tre}ih, kr{}ana, sve je manje u zemlji koju oni zovu svetom). Vjernici imaju puno vi{e djece od ostalih stanovnika. To mijenja demografsku strukturu — na obje strane sve je vi{e religioznih (pa i fundamentalista), koji }e vrlo te{ko mo}i dogovoriti razdiobu zajedni~kih sveti{ta u Jeruzalemu (Kudsu), Hebronu (Halilu) i drugdje.

Ć: ćudoređe

Najmnogoljudnija arapska zemlja u savezu s ostalima u regiji vodila je i izgubila ~etiri rata protiv Izraela prije nego {to je postala prva me|u Arapima koja je s jevrejskom dr`avom sklopila mir. Taj sporazum je na snazi i sada, tri i pol decenije kasnije, pa i nakon {to su na vlast u Kairu do{la Muslimanska bra}a, ~ija se palestinska frakcija zove — Hamas. Naizgled paradoksalno, njihov bi utjecaj, na poticaj SAD-a, mogao pomo}i mirovnom procesu.

E: Egipat

Rutiner prikrivanja hladnih kalkulantskih poteza vi{kom buke i “prejakih rije~i” na{ao se sada pomalo u raskoraku.

D: Dodik

Kratica arapskog naziva za palestinski nacionalni oslobodila~ki pokret je rije~ s vi{e zna~enja — “otvaranje” (Fatiha je 1. sura u Kur’anu), “osvajanje” (sultan Mehmed je osvojiv{i Carigrad postao “Fatih”) i “pobjeda”. Fatah predstavlja UN-ovo priznavanje Palestine kao svoju veliku pobjedu, a glavni im je poraz {to vlastitu vladavinu dijelovima palestinskih podru~ja nisu pro~istili od korupcije, te su time konkurentski Hamas u~inili popularnijim.
47

F: Fatah

6.12.2012. I SLOBODNA BOSNA

PALESTINA-IZRAEL
remisti~ku retoriku. Mogao bi do}i na ~elo desnog bloka. Predla`e djelomi~nu razmjenu teritorija Izraela i Palestine.

Pragmati~na Slovenija se, kao jo{ mnoge obli`nje zemlje, suzdr`ala od glasanja u UN-u o palestinskoj dr`avnosti. Nedaleka joj Če{ka bila je protiv, jedina u Evropi. A dok su, prije 25 i vi{e godina, Če{ka (tada jo{ Čehoslova~ka) i cijeli isto~ni blok, ba{ kao i onda{nja Jugoslavija i njene ostale republike, bili nagla{eno skloni arapskoj verziji konflikta s Izraelom, Slovenija je iz inata i autonomnosti jedina imala sluha i za izraelske pozicije. GLAVNI GLAVNI AKTERI AKTERI AKTUELNE AKTUELNE POLITI^KE POLITI^KE SCENE SCENE
Benjamin Benjamin Netanyahu, Netanyahu, Barack Barack Obama Obama ii Mahmoud Mahmoud Abbas Abbas

Lj: Ljubljana

G: Gaza

Mogla je to biti pove}a pla`a nadomak Sinaja (Egipta), Crvenog i Sredozemnog mora. Ali je postala prenaseljena zona doma}eg stanovni{tva i brojnih izbjeglica, uz to s ogromnim natalitetom. Za Arape to je “najve}i konc-logor na otvorenom” na koji se Izrael povremeno okomljuje nadmo}nom silom. Za Izraelce to je primjer kako Palestinci, pogotovo Hamas, i kada im se prepusti neki teritorij, to samo koriste za raketiranje civila i teroristi~ke akcije.

stincima zgrabili su Hamas, Islamski d`ihad i sli~ni.

H: Hebron

Arapi, koji ne koriste taj naziv grada, koji aludira na hebrejske korijene, nego ime “Halil”, spominju napad B. Goldsteina na ljude u d`amiji prije dvije decenije kao dokaz sklonosti jevrejskih naseljenika teroru. Izraelci isti~u masakr tamo{njih Jevreja u “nultoj intifadi” pred Drugi svjetski rat. Pe}ina Makpela, grob Abrahama/Ibrahima, Jichaka/Ishaka i Jakova/Jakuba, a po nekima i Adama/Adema i Have, mjesto je i d`amije i sinagoge, i napetosti.

Najve}e sveti{te jevrejstva, gdje je u davnini dvaput stajao i dvaput ru{en Hram, ujedno je i tre}e po va`nosti (nakon Kabe u Meki i poslanikove d`amije u Medini) sveti{te islama. Od drevnog Hrama ostao je samo jedan zid, a obnovu ostaloga ote`ava i ~injenica da su sada tu dvije d`amije — AlAksa i “kupola na brdu”. To je mjesto pod upravom tamo{njeg Vakufa, a Izrael, koji je anektirao i taj dio grada, naj~e{}e zabranjuje da mu pri|u nemuslimani.

J: Jeruzalem

Nedavno su muslimani stradavali od pravoslavaca u Bosni, na Kosovu i u Če~eniji, od katolika u BiH, Libanu i na Filipinima, od hindusa u Indiji i [ri Lanki, od budista u Burmi, od Kineza u Xinjiangu, crni muslimani od arapskih u Darfuru, {ijiti od sunita u Iraku i Pakistanu, itd., ali najbolnije i najburnije reagiraju na stradanja Palestinaca (i to ne kada su krivci drugi Arapi). Ta ~injenica je dodatni pritisak na Izrael da pristane na ustupke.

M: muslimani

I: islamisti

Zemlja Isusa i njegovih apostola, novozavjetnih ~uda i prvih mu~eni{tava, te starozavjetne tradicije na koju se kr{}anstvo nadovezuje, zemlja zbog koje su pape pozivale na kri`arske pohode (nazivaju}i ih “sveti rat”), sve je oskudnije naseljena kr{}anima raznih provenijencija. Jedni za to optu`uju Izrael, drugi islamiste, ali razlozi su ~esto obi~ni, `ivotni — ti ljudi od neizvjesnosti, rata i krize bje`e na prosperitetniji (i kr{}anskiji) Zapad.

K: kršćani

Grad na sjeveru Izraela za Palestince je primjer kako se Izrael jo{ 1948. {irio na podru~ja koja su trebala njima pripasti, a za Izrael podsjetnik kako su Arapi jo{ onda odbijali koncepciju dvije susjedne dr`ave, kao i ogled kako Arapi koji su ostali u jevrejskoj dr`avi imaju gra|anska prava. Sporovi oko gradnje d`amije i crkve u tome gradu Isusove/Isaove mladosti upozorenje su da je idila muslimansko-kr{}anske harmonije u toj zemlji samo privid.

N: Nazaret

Nj: Njemačka
Jo{ pro{le godine Njema~ka je bila me|u tada ne{to brojnijim zemljama Evrope i svijeta koje su glasale protiv prijema Palestine u UNESCO. Sada je i Berlin bio me|u suzdr`anima u UN-u. Kancelarka Angela Merkel po`urila je naglasiti privr`enost svoje zemlje Izraelu, {to i ne ~udi s obzirom na historijska optere}enja (holokaust). Promjena pozicije Njema~ke i jo{ nekih dr`ava odraz je nepovjerenja u Netanjahuova obe}anja obnove pregovara~kog procesa.

Dok je svijet bio bipolaran, a komunisti~ki blok po~etnu podr{ku Izraelu brzo po~eo okretati prema strate{kom savezni{tvu s panarapskim snagama u toj regiji, palestinski radikali, koji su arafatovce smatrali preumjerenima, preuzimali su retoriku ekstremne ljevice. Nakon propasti sovjetskog bloka, a uz ja~anje isla misti~kih tendencija u okolnim zemljama, palicu nepomirljive o{trine i me|u Pale-

Ime mu je Avigdor, porijeklom je iz Moldove u kojoj su i u ruska caristi~ka i u njema~ka invazijska vremena Jevreji istrebljivani, prezimenjak je prvog Jevreja koji je bio kandidat neke od glavnih stranaka za potpredsjednika Amerike. Oslonjen na brojne useljenike iz biv{eg SSSR-a, ubla`io je kao {ef izraelske diplomacije svoju ekst-

L: Lieberman

Sada{nji ameri~ki predsjednik, kao i mnogi drugi dr`avnici, nije ba{ u sjajnim odnosima sa sada{njim izraelskim premiSLOBODNA BOSNA I 6.12.2012.

O: Obama

48

KO, GDJE, KADA, ZA[TO
podru~jem imala je donedavno vrlo bliske odnose s Izraelom jer su imali istog glavnog saveznika (SAD) i iste susjede a time i me|ususjedske sporove (Siriju i op}enito Arape). Odnosi nisu prekinuti ali su sve hladniji otkad se nova vlast u Ankari okrenula zbli`avanju s muslimanima, osobito sunitima, u regiji i u svijetu. Zajedni~ka povezanost s Amerikom ipak i dalje traje.

Arapski gradi} u Izraelu, nedomak Zapadne obale, sa 45.000 ljudi (10 puta vi{e nego 1948.), od kojih je polovica maloljetna, za Palestince je jedan od primjera diskriminacije i pritisaka za koje napominju da poga|aju nejevrejske dr`avljane Izraela. Izraelci uzvra}aju da je biv{i gradona~elnik uhap{en zato jer je obilno financirao Hamas, te isti~u anketu u kojoj se 83% stanovni{tva izjasnilo da `ele ostati u Izraelu a ne biti pripojeni Palestini.

U: Um-al-Fahm

jerom Netanjahuom, koji nije skrivao nadu u njegove politi~ke protivnike. Amerika, me|utim, nije ni na trenutak bila u nedoumici oko toga da sada glasa protiv palestinske dr`avnosti, jer je stav obje glavne stranke u SAD-u da do te dr`ave mo`e do}i samo bilateralnim pregovorima ~iji glavni medijator mo`e biti jedino Amerika.

izraelske avijacije i artiljerije, povremeno se razbuktava.

P: Palestina

Kakva va{a zemlja kad je ne znate ni izgovoriti, rugaju se neki Izraelci Arapima u ~ijem jeziku nema glasa “p” (koji ~esto, kad govore druge jezike, izgovaraju kao “b”). Dr`ava je to (arapski Filastin) koje mo`da ne bi ni bilo da nije stvoren moderni Izrael (tako je tu mogao biti dio Egipta, Sirije, Jordana, unije tih zemalja...), a ovako je to nacija, zasad jo{ bez do kraja utvr|enih granica i ovlasti, koja se pora|a dugo i bolno za obje strane.

Palestinski kr{}anin (anglikan) u ameri~kom egzilu, najistaknutiji kriti~ar orijentalizma kao sistematiziranja negativnih predrasuda Zapada o ve}inski muslimanskom dijelu svijeta, Edward Said je bio uvjeren da je Palestina odr`iva jedino na cijelom prostoru od Jordana do Mediterana i od Negeva do Galileje kroz uspostavu zajedni~ke jevrejsko-arapske dr`ave. Mnogi tu koncepciju vide kao dobronamjernu i simpati~nu, ali posve nerealnu i stoga opasnu.

S: Said

Biblijske lokacije, vjerske svetinje, nacionalni ponos, povreda ~asti, izravnavanje ra~una, sve to mnogima na jednoj ili drugoj strani mo`e biti “pitanje `ivota i smrti”, ali svima je voda doista “`ivotno bitna” i nezamjenjiva. A nje (i) u tome podru~ju ima razmjerno malo i neravnomjerno je raspore|ena, pa je ~est razlog sporova i okolnih zemalja. Uspostava trajnog, stvarnog mira preduvjet je za strpljivo rje{avanje toga te{kog i hitnog problema.

V: voda

R: razmjena

Jedna razmjena (“zemlja za mir”) odavno je proklamirana kao trajni cilj pregovora, ali se zaplela. Druga “razmjena”, 800.000 Jevreja iz arapskih zemalja za sli~an broj Arapa iz “u`eg” Izraela (~ijih potomaka je oko ~etiri miliona, a Palestinci inzistiraju na njihovom “pravu na povratak”), odavno je provedena. Tre}a razmjena, samoubila~kih napada i sve naprednijih raketa iz Gaze za paljbu

Biv{i izraelski premijer ve} godinama je u komi u koju je pao nakon {to je naredio hitno okon~anje okupacije Gaze. Pobjedni~ki general iz 1967., koji je prodorom u Egipat spasio Izrael od poraza 1973., za Arape on je “zlo~inac iz Sabre i [atile”. Te zlo~ine po~inili su arapski kr{}anski falangisti, ali on ih je propustio u te logore, zbog ~ega su u Tel Avivu odr`ani ogromni protesti kojima je prvo sru{en on kao ministar obrane a potom cijela vlada.

Š: Šaron

Izraelsko-palestinska saga toliko je u vijestima i komentarima da mnogi vjerojatno misle kako je u pitanju daleko ve}i teritorij nego {to jest. A problem jest i u tome da se radi o malenom podru~ju za sve vi{e ljudi, jo{ manjem nego {to izgleda na mapi jer velik dio Izraela otpada na pustinjsko i polupustinjsko podru~je Negeva na jugu. Oskudnost podru~ja za `ivot poja~ava nervozu obje strane, ali ako nastupi mir tu je jo{ mogu} i pristojan `ivot.

Z: zemlja

Dr`ava ~ija je prethodnica do prije manje od sto godina vladala cijelim tim

T: Turska

Ime za narod i vjeru nastalo od naziva jednog od najve}ih plemena starog Izraela, J(eh)uda, jednog od dva i pol plemena koja su izbjegla asimilacijski nestanak u pretumbacijama historije, ~e{}e i u ovim krajevima ima negativni prizvuk kod nekih ljudi od drugog uobi~ajenog naziva, Jevreji (Hebreji, Ivri), a jedan od razloga je u vi{estoljetnim tvrdnjama kr{}anskih autoriteta da su @idovi, i to primarno upravo jedan Juda (I{kariot), “izdali Isusa”.
49

Ž: Židovi

6.12.2012. I SLOBODNA BOSNA

“SB” U LAKTA[IMA

[ERIF IZ LAKTA[A
Iako se zbog “sukoba interesa” povukao sa predsjedni~ke du`nosti u klubu, Milorad Dodik i dalje je klju~na li~nost u funkcioniranju KK Igokee

50

SLOBODNA BOSNA I 6.12.2012.

Na tribinama se natiskalo nekoliko stotina gledatelja vi{e nego {to ih je moglo sjesti. O politici i situaciji tamo ne mogu puno da pri~am. Osnovni kriterijum koji ima{ prema nekome jeste kako se on pona{a prema tebi i prema onome {to je tebi va`no. zadirkuju}i malobrojne navija~e Igokee. nabrojao nam je jednom prilikom Vujo{evi} razloge prijateljstva sa ~elnikom RS-a. kao velikom navija~u “Partizana“ bilo svejedno ko }e pobijediti u toj utakmici. Me|utim. niko sa sigurno{}u ne zna. ovaj Igokea“. licenciranu od {vedske Ikee i htjeli smo da joj smislimo ime. zatim ministar unutra{njih poslova RS-a Stanislav Ča|o. a u~vr{}eno je prije nekoliko godina kada je Dodik finansijski spasio Partizan. koliko je izazvan pa se pona{a tako kako se pona{a. ~ini se. Njihovo prijateljstvo traje ve} dugo. a dvorana koja prima tri hiljade gledatelja bila je ve} dupke puna. trener Partizana Du{ko Vujo{evi}. reporteri “SB“ prisustvovali su posljednjeg vikenda u Aleksandrovcu superderbiju u kojem su igrači iz Laktaša održali čas košarke svojim dojučerašnjim idolima košarkašima “Partizana“ u utakmici u kojoj je beogradski klub imao višestruko brojniju navijačku podršku B ilo je sat i po prije po~etka utakmice u Aleksandrovcu. jer on voli sport. a trener novinarima po zavr{etku me~a. Predrag Vranje{. Porodica Dodik je projektom “IGOKEA“ osigurala mjesto u sportskoj istoriji RS-a 6. Boris Spasojevi}.. On je te godine kada se Partizan zvao Partizan-Igokea finansijski jako pomogao klubu. Dodiku je. Svoju je suprugu upoznao dok je igrao ko{arku na terenu u Aleksandrovcu. posebno košarkašku javnost u cijeloj regiji. kazao je jedan od njih. zbog ~ega su se igra~i izvinjavali navija~ima. ~ovek koji voli sport i koji ima svoj ko{arka{ki klub.. pa je prvi dio njegovog NEKA POBIJEDI. Iskusna. u majici sa natpisom Ruski obraz.Keja. ali {to se Dodika ti~e. Brat je do{ao na ideju da je nazove po svom sinu Igoru. Ko{arka je jedna od najve}ih ljubavi u `ivotu Milorada Dodika a Igokea. Neki ka`u kako je nastalo spajanjem po~etnih slova Dodikovog sina Igora i nadimka njegove k}erke Gorice . Goran Dodik. “Ve~eras vam ne}e ni Allah pomo}i”. ba{ kao i njegov brat Goran. Igokea je nastala na temeljima malog tima iz Lakta{a koji se od 1973. Rade Grgi}. predsjednik RS-a. tjeraju}i ih da rade na porodi~nom imanju. bio je iznimno talentiran za ovaj sport. naselju pored Lakta{a. jednom je prilikom kazao: “Tada smo imali fabriku namje{taja u Lakta{ima. volim ga kao ~oveka. sada{nji predsjednik kluba. pa se ~inilo kako Igokea. godine zvao Potkozarje.2012. igra na gostovanju u Beogradu. ministar zdravlja Ranko [krbi}. Miloradov brat Goran Dodik...DODIKOVO KO[ARKA[KO ^UDO KK IGOKEA REGIONALNI SPORTSKI TRIJUMF MILORADA DODIKA klju~ni ~ovjek Igokee i njegov blizak prijatelj. Dva sata kasnije ispostavilo se da je Allah itekako bio blagonaklon prema Igokei.. disciplinirana ekipa iz Lakta{a pregazila je Beogra|ane koji su u ~udu gledali semafor na kojem je stajalo minus 23.12. I SLOBODNA BOSNA 51 . otac im je branio da treniraju. kako tvrde. “Mile Dodik je navija~ Partizana. Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I] Senzacionalni rezultati košarkaškog kluba “IGOKEA“ iz Laktaša u ABA ligi zaprepastili su sportsku. njegov `ivotni projekat. ~ini se. tim za koji navija “pola Republike Srpske”. Ina~e u `ivotu postoji reciprocitet ljubavi i mr`nje i svega drugoga. koji je na tu du`nost do{ao nakon {to se Milorad morao povu}i radi mogu}eg sukoba interesa. U klupskom kafi}u navija~i Partizana iz nekoliko gradova u RS-u mirno su ispijali pivo. Ljubi{a Varda. Ko zna koliko je on uslovljen nekim situacijama u `ivotu. Te je nedjeljne ve~eri u Lakta{ima gostovao Partizan. U njemu su igrali Milorad Dodik. pa je prije me~a izjavio kako }e u~initi sve “da pobijedi Partizan. Dobro bi bilo da se u Bosni svi malo susretnu sa pame}u i da se prosto upute na kvalitetniju saradnju.. ~oveku koji je platio da nosimo to ime i koji je pomogao da igramo te godine“. Sada{nji predsjednik kluba. Iako ja sa Dodikom ne delim politi~ke stavove. mogu da pri~am o njemu samo kao velikom navija~u. zasada najbolji tim regionalne ABA lige. BOLJI U kafi}u su prije utakmice ~aj mirno ispijali i Milorad Dodik. DVA BRATA RO\ENA Kako je klub kasnije dobio ime.

no nakon me~a se pridru`io ko{arka{ima Partizana i sa njima zagrljen. kada je dvorana bila skoro pa zavr{ena. Igokea nema finansijskih problema. Zvani~no. kasnije kada su napravili bakljadu zbog koje je nestalo struje u dvorani. ne{to novaca za gradnju dvorane izdvojeno je i iz humanitarne donacije iz Gr~ke a dio novca obezbijedila je Hidroelektrana Vi{egrad.129. Onda je oti{ao pozdraviti navija~e Partizana s kojima se. Dok je trajao prekid utakmice (dim od baklji aktivirao je protupo`arni sistem) nervozno je {etao s kraja na kraj terena poku{avaju}i {to prije 52 FAMILIJA FAMILIJA NA NA OKUPU OKUPU Igor Igor Dodik. Na`alost. no svakome je jasno ko je Aleksandrovcu gazda. jer zemlji{te na kojoj se gradi nije u potpunosti u vlasni{tvu op{tine. Milorad Dodik izi{ao je na teren.2012. godine a nakon nekoliko mjeseci ka{njenja. gradnja je po~ela bez prate}e dokumentacije i gra|evinske dozvole. jednog od osniva~a SNSD-a. izi{ao iz dvorane. Investicionorazvojna banke Srpske je kupila 8. imena spojio sa dijelom naziva {vedske firme i tako je nastao novi naziv i fabrike i kluba. Nekoliko mjeseci TAJNA RAZVOJNIH FONDOVA Dvorana Nenad Ba{tinac u Lakta{ima kasnije. odobrio je za sportsku dvoranu u Lakta{ima jo{ dva i po miliona miliona maraka iz Razvojnog programa RS-a. ne samo kada je o ko{arci rije~. Odluka je donesena na jednoj od posljednjih sjednica Savjeta za razvoj. dvorana koja nosi ime pokojnog Nenada Ba{tinca. kojim je predsjedavao tada{nji premijer RS-a Milorad Dodik. uz neizostavna tri prsta. Na~in na koji se financira Igokea tako|e je jedna od tabu tema.200 maraka ili vi{e od 80 posto ukupno emitiranih obveznica op{tine Lakta{i za izgradnju dvorane. godine. Uo~i utakmice. . dogovarao o mirnom nastavku utakmice. Kako su tada tvrdili mediji.“ Goran je zvani~no predsjednik tima. Gradnju su od samog po~etka pratile kontroverze. Tada{nji je na~elnik Lakta{a u razgovoru za ATV priznao da dvorana nema gra|evinsku dozvolu. Balkan Investment Bank i kompanije M-Tel. vlasnicom istoimenog sportskog radija.“SB” U LAKTA[IMA CIJENA USPJEHA O cijeni uspjeha “Igokee“ u RS-u se ne priča Izgradnja dvorane u Lakta{ima i cijena radova je u ovom dijelu Republike Srpske tema o kojoj se ne pri~a. ove je informacije u RS-u gotovo nemogu}e provjeriti. Usput i (neuspje{no) {utirao nekoliko puta na ko{. Burno je reagirao na svaki ko{ Igokee. no neki tvrde da cijena radova iznosi i ~etiri miliona vi{e. Gradnja je po~ela u augustu 2008. ko{tala je deset i po miliona maraka. sa sinom Igorom i k}erkom Goricom.12. Dodik. vatreni vatreni ljubitelj ljubitelj ko{arke ko{arke SLOBODNA BOSNA I 6. u dvorani se mogu vidjeti reklamni panoi jo{ niz drugih firmi tako da je lako zaklju~iti kako. Na dresovima tima su logotipi dva jaka sponzora. porazgovarao sa trenerima tokom zagrijavanja ekipa. ali to tada nije smatrao posebnim problemom. barem ove sezone. milion maraka u bud`et kluba uplatila je zvorni~ka tvornica Bira~. otvorena je 2010. Savjet za razvoj Republike Srpske. Me~ je pratio iz prvog reda. Nezvani~no. proslavio njihovu ubjedljivu pobjedu. odmah do terena.

“Na{ je cilj opstanak u ABA ligi. Igokea nema problema sa isplatom pla}a. trenutno najbolji playmaker ABA lige. lige i kojem je bilo najva`nije savladati konkurentski banjalu~ki Borac. To su razlozi na{eg uspjeha.12. zapravo. Baji} je oprezan. pri~aju nam poznavatelji prilika u klubu. a kako stvari stoje. trebaju igrati finale ABA lige. Igokea svoje utakmice igra u prekrasnoj dvorani. ima godi{nji ugovor od 250 hiljada dolara. klju~ Igokeinih uspjeha. Dokle }emo do}i. za tim na terenu. Pomalo iznena|uju}e. Desetak sezona kasnije postali su ekipa koja veoma lako mo`e zaigrati Euroligu naredne sezone. pojasnio je Edwards. “Mogu}e je. iz utakmice u utakmicu. Igokea privatna zabava. svakako najljep{em ovakvom objektu u BiH. Cliff Hammond. Za razliku od mnogih timova. ne bi bilo ~udno da se to i desi. uz zeni~ku Arenu.. nezvani~no. Da bi se to desilo. ZAJEDNO SMO RASLI.2012. sa suprugom i troje djece `ivi u Lakta{ima. igrao od [panije do Kine. jedan od najboljih ko{arka{a Igokee.“ drugog. Najomiljeniji igra~ Igokee izniman je profesionalac. “Sat prije i sat nakon treniga ostaje sam vje`bati u dvorani. “Zbog zajedni{tva koje je klju~ na{ih rezultata. Ginemo jedan za 6.“ Trener Igokee Dragan Baji} nekada je sa ovim timom bio kadetski prvak BiH. Da. “Bude me pijetlovi“. svakako je. No. ali kako bi to rekao jedan stru~njak. ne `eli govoriti o Euroligi. pored izvanredne organizacije kluba. na {to je jedan od ~itatelja komentirao: “Meni Mile odra le|a da bi tebe budili ‘orozi. Dru`imo se nakon me~a. ne osvajaju se trofeji u jedanaestom mjesecu.“ Jasno. od Turske do Hrvatske. Nekada{nji igra~ Zadra. Iskusni centar u karijeri je promijenio nekoliko klubova. o ostalom ne razmi{ljamo. [irokog i Splita u`iva. vidjet }emo“. od tima koji je nekada igrao na {ljakastom terenu u Lakta{ima do vode}e ekipe ABA lige u ~ijim redovima igra Corsley Edwards.DODIKOVO KO[ARKA[KO ^UDO REGIONALNI REGIONALNI HIT HIT PARTIZAN PARTIZAN U U DU[I DU[I Ko{arka{i Ko{arka{i iz iz Lakta{a Lakta{a vode}a vode}a su su ekipa ekipa ABA ABA lige lige Dodik Dodik je je nakon nakon poraza poraza tje{io tje{io ko{arka{e ko{arka{e beogradskog beogradskog kluba kluba rije{iti neugodnu situaciju. Zato valjda i igra tako dobro“. Mislim da smo to ostvarili i `elimo osvojiti titulu prvaka BiH. Igokea je rasla onako kako je rastao i politi~ki uticaj Milorada Dodika. za ove prilike. ostvario je niz od {est uzastopnih pobjeda u ABA ligi i sada svi koji prate ko{arku na njega i njegov tim gledaju sa respektom. Iako su ugovori tajna. ulo`en ogroman novac. Krajem ‘90-ih godina pro{log stolje}a bila je mali tim koji je zdu{no podr`avao formiranje bh. nekada{nji ~lan NBA tima New Orleans Hornets. I SLOBODNA BOSNA 53 .. no u jednom je novinskom intervjuu kazao kako mu je u Lakta{ima najljep{e. Idemo polako. ka`e nam je Sini{a [temberger. svakom svojom gestikulacijom Dodik je pokazivao ko je {erif u Aleksandrovcu i ~ija je. nakon igranja u Gr~koj i Turskoj. ka`e u sezoni koju igra u Lakta{ima. To su glavni ciljevi. Igokea je sa Dodikom pre{la duga~ak put. U Lakta{ima su odu{evljeni njegovom profesionalno{}u.

uletjeli su Zlata Petkovi} i Voja Brajovi} na scenu Narodnog pozori{ta Sarajevo ba{ kao u filmski kadar. te oktobarske ve~eri 2001.2012. godine godine SLOBODNA BOSNA I 6.IN MEMORIAM U Beogradu je 3. kada se igrala predstava Bure baruta. Da pojasnimo: skupljale su krajem sedamde- NA NA STEPENICAMA STEPENICAMA JAT-a JAT-a Zlata Zlata Petkovi} Petkovi} odlazi odlazi na na izbor izbor za za Miss Miss svijeta svijeta 1971. “teta s benom”.12. . gdje su nastale samoljepljive sli~ice na kojima je. pomislili su mnogi. decembra u 59. Brod je u rekordnom roku doplovio do obale u Gornjem Milanovcu. izme|u ostalih i ostalog. njen kolega Voja Brajović kaže da je Zlata bila ikona svih ovih naših prostora po svojoj ljepoti koja je zračila i koja se može mjeriti sa ljepotom najljepših glumica svijeta AVE MARIJA! Pi{e: DINO BAJRAMOVI] N 54 i~im izazvani.. kada su se neki od putnika prisjetili da je u Sarajevu Marija u jednom trenutku imala basnoslovnu vrijednost. 1971. godini preminula ZLATA PETKOVIĆ. I barem pola sale natjerali da se u djeli}u sekunde ukrca na brod zvani vremeplov.

Lazar Ristovski . Zapravo. Na njenoj oficijelnoj stranici pi{e da je odigrala bezbroj uloga na filmu. SLAVNA I MAESTRALNA Uloga Marije najpoznatija je u karijeri najljep{e beogradske glumice setih sli~ice kojima se popunjavao album Povratak otpisanih. nije koliko je mogla. indikacija reditelja Slobodana Unkovskog. Bila je to. Bilo je to 1972. reditelj Aleksandar \or|evi} ponudio joj je ulogu u filmu Povratak otpisanih. tokom kockanja sli~icama u haustorima. ali ono što vreme kod Zlate nije odnelo bila je ta njena zlatna duša” Beograda. pa i lepotu. . tuklo.2012. izabrana za prvu pratilju na Izboru za Miss Jugoslavije. u ostvarenju Buba{inter. nakon ~ega je snimljena i istoimena TV serija. kada su glumu upisali Zlata Petkovi}. februara 1954. Bogdan Dikli}. vjerovatno. O tome smo za potrebe ovog teksta i razgovarali sa njenim kolegama iz Otpisanih Draganom Nikoli}em i Vojom Brajovi}em. Sne`ana Savi} . I sada je njen suprug Sanja Ili} suo~en sa najozbiljnijim vlastitim `ivotnim gubitkom”. Dramski ansambl ugledne teatarske ku}e gostovao je te godine na MESS-u. a klasu je vodila profesorica Ognjenka Mili}evi}. svih ovih na{ih prostora. Gimnaziju je vanredno zavr{ila u Zagrebu. uz muziku iz Povratka otpisanih u kojem su igrali te likove. govori za na{ magazin Voja Brajovi}. Zlatu je {ira jugoslovenska javnost upoznala kada je 1970. Ili. Ro|ena je 11. odnosno Marija i Tihi. Rado{ Baji} i Ivica Klemenc ta {kola se zvala Akademija za pozori{te. a zbog Marije se. Ljiljana Stjepanovi}. pa i lepotu. nije se Zlata ba{ previ{e naigrala. 55 NA GUBITKU SMO SVI! Uglavnom. i majka dva sina.12. zbog Marije se mrelo. godine. pro|o{e scenom i nestado{e. Voja Brajović: “Vreme odnosi sve. Te godine ostvarila je i svoju prvu filmsku ulogu. pozori{tu i televiziji.) ZLATNA ZLATA Misica iz “Povratka otpisanih” Bila je to odli~na klasa na Odseku za glumu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. da bi potom upisala glumu. film. radio i televiziju. Vreme odnosi sve. ali ono {to vreme kod Zlate nije odnelo bila je ta njena zlatna du{a. najve}i je to gubitak za njenu porodicu. Tek nakon {to je diplomirala.ZLATA PETKOVI] (1954. po svojoj lepoti koja je zra~ila i koja se mo`e meriti sa lepotom najlep{ih glumica sveta. Zlata Petkovi} i Voja Brajovi}. ~etiri godine kasnije. pozitivna osoba. “Zaista se ne mo`e pobe}i od toga da se ka`e koliko je Zlata bila jedna ikona. No. da bi sljede}e godine bila progla{ena za Miss Jugoslavije.2012. a imala je i nesreću da nije bila dovoljno angažovana” 6. koji je Bure baruta re`irao po tekstu Dejana Dukovskog i u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozori{ta iz Dragan Nikolić: “Zlata je imala sreću da je ipak igrala neke prave uloge. I SLOBODNA BOSNA . za njenu decu i decu njene dece. I zaista joj je najbolje pristajalo ime Zlata! Naravno. Bila je jedna tako dobra.

vedrini duha i po {etnjama Vra~arom sa njenim psi}em Aronom. Zlata je imala sre}u da je ipak igrala neke prave uloge. Ja }u je pamtiti po zanosnoj lepoti. u kojem je igrala ulogu seljan~ice Milje. dakle ne{to {to ljudima mo`e da deluje hermeti~no. mislim da je to pitanje samo ove na{e sredine. Zlata je ba{ bila zlatna. {est puta. ja. ~ijim je stanovnicima bila “na oku”. Faruk Begolli. naprosto. Iako je u pitanju Alfred de Mise.IN MEMORIAM SRBIJANSKA GLUMA^KA IKONA Zlata Petkovi} snimljena na pla`i Ohridskog jezera Kontaktirali smo jo{ jednog “otpisanog”. godini od posljedica mo`danog udara. bila je tako lijepa. Svi smo na gubitku!” I u Beogradu. tada Avdi}.. brojnim {ou programima Televizije Beograd. tvrdi Gor~in Stojanovi}. da ne govorimo o drugim dijelovima biv{e dr`ave.” Voja Brajovi}. odakle je krenula Zlata. prisje}a se Suada Ahmeta{evi}.. “Bila je tako lijepa. Vi{ak lepote.. Zlata. maja 1977. mislim da se bila razvela. spleta Nu{i}evih jedno~inki u re`iji Steve @igona. Pamtimo je kao majstora komike u predstavama poput Nu{i}evog izgubljenog vodvilja Ne o~ajavajte nikad u re`iji Miroslava Belovi}a ili Tuce svilenih ~arapa. naravno. Zlata je bila najvrednija kao osoba. ~ini mi se da nije bila dovoljno zastupljena. Partizanskoj eskadrili. umjetni~ki direktor Jugoslovenskog dramskog pozori{ta. na dvadeset i prvi ro|endan sarajevske glumice Suade Ahmeta{evi}. Me|utim. to {to je radila na televiziji kao neka karakterna glumica nije imala priliku da poka`e u pozori{tu. {to je za pozori{te jako veliki uspeh.” Zlata Petkovi} preminula je 3.. ba{ kao prave prijateljice. nego mislim i na prijateljske varijante. decembra u Beogradu. Kasnije. a njegov kolega Voja Brajovi} ka`e: “Glumci nikada ne znaju {ta ih ~eka. “Sje}am se da je na snimanju bila nesretna i tu`na. a imala je i nesre}u da nije bila dovoljno anga`ovana. I.12. Hajrudina [ibe Krvavca. po~elo je 21. imale smo super odnos na snimanju i uvijek smo razumjele jedna drugu. Nakon rata nekoliko puta sam bila u Beogradu. nas biraju. bez obzira {to je bila mla|a od svih nas kada smo snimali Otpisane. nije do`ivela da se oproba u onim ulogama koje ~ekaju glumice kada do|u u te godine. Jer. najpoznatija je kao Marija. Gluma~ka sudbina tako lepih `ena u zemlji bez filmske industrije je upravo poput Zlatine . to u nekoj na{oj sredini ne zavisi samo od nas. ali se nisam vidjela sa Zlatom.. nije ne{to {to mo`e da se na bilo kojim drugim meridijanima postavi kao mana. obilje`ila. ali i mnogi drugi. “Mogu}e je i tako da se tuma~i”. uvijek se sje}am nje. koju je re`irao Branko Ple{a. naravno da je u karijeri mogla vi{e napraviti.” [IBINA “ESKADRILA” Snimanje filma Partizanska eskadrila. Ba{ kao i ben na njenom prekrasnom licu. Bekim Fehmiu. Jugoslovenskom dramskom pozori{tu u Beogradu. ne biramo mi. pak. Ali. a sin joj je ostao u Beogradu. Grlom u jagode. Bila je `ena od poverenja na koju smo uvek mogli da se oslonimo. Tu je ona postavila neke norme. Mislim da Zlata. Od po~etka rata nisam imala kontakta s njom. svuda na svetu potpuno je druga~ije tuma~enje.” SLOBODNA BOSNA I 6. Dragan Nikoli} ve} je rekao da je Zlata Petkovi} imala nesre}u da nije bila dovoljno anga`ovana. naro~ito u nekim muzi~kim emisijama. u 59. zajedno kartali na snimanju Partizanske eskadrile. Bila je divna. ta predstava je imala jedan dug `ivot. “Zlatu pamtimo po Otpisanima. Mada je imala uspehe. nego zavisi i od nekih drugih ljudi.2012. Dragana Nikoli}a Prleta: “Na{a saradnja bila je samo u Otpisanima. Ljubi{a Samard`i}. na`alost. Na`alost! Dobro smo se dru`ili. Ta uloga ju je. komentari{e Dragan Nikoli} posljednju 56 DRUGARICA DRUGARICA JELENA JELENA Zlata Zlata Petkovi} Petkovi} igrala igrala je je ii u u filmu filmu Partizanska Partizanska eskadrila eskadrila Hajrudina Hajrudina [ibe [ibe Krvavca Krvavca . naro~ito na filmu. Stojanovi}evu re~enicu: “Ali. Igrana je sedamdeset pet. Bez obzira u kom dru{tvenom sistemu `iveli uvek smo negde na tr`i{tu i uvek smo ne~iji izbor. kao tog jutra dan. govori: “Ona je do svoje smrti bila ~lan Jugoslovenskog dramskog pozori{ta. upravo tako kako joj ime govori”. Jednostavno. VI[AK LJEPOTE ^itav svoj radni vijek Zlata Petkovi} provela je u jednoj ku}i.vi{ak lepote zna~i manjak uloga”. Zajedno sa koleginicom Radom \uri~in dosta dugo smo u JDP-u igrali predstavu Alfreda de Misea Romanti~ne }udi. ne samo kao jedna od najlep{ih glumica.

.

kada su zlo~inci predvo|eni Milanom i Sredojem Luki}em. slavist i sociolog iz Berlina Mirsad Maglajac koristio je transkripte koje NEKOM NEKOM HEROJ. Stalni saradnik vode}ih njema~kih listova i ~asopisa kao {to su Die Zeit. intelektualca i ljubitelja Shakespearea. a njegov prevodilac.2012. Ljubi} je koristio transkripte sa su|enja na engleskom jeziku koji se sada mogu na}i i na web stranicama Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine po~injene na podru~ju biv{e Jugoslavije. koji svoj epilog dobijaju u su|enju Aninom ocu pred Tribunalom u Den Haagu. Prvi se dogodio u no}i sa 14. HEROJ. Gr~koj. `ena i djece. Drugi. na 15. Pre`ivjela je samo jedna djevoj~ica. Ljubi} je u romanu koristio transkripte sa su|enja za dva stravi~na zlo~ina po~injena u Vi{egradu 1992. juna 1992. ratne zlo~ine (ne)pravedno nose biljeg onoga {to su u~inili njihovi o~evi. godine u Zagrebu.HA[KI PROCESI I KNJI@EVNOST HUMANA LICA RATNIH ZLOČINACA Pi{e: MAJA RADEVI] Osuđenici za ratne zločine i dalje ostaju rijetko opservirani književni junaci na ovim prostorima. a za druge zlo~inac. koje je sudbina spojila u Berlinu. Studije politi~kih nauka zavr{io je u Bremenu. ve}inom staraca. uplete te{ki teret pro{losti i zlo~ina po~injenih u Vi{egradu tokom rata u Bosni i Hercegovini. kada je tako|er ubijeno 70 civila bo{nja~ke nacionalnosti. Nijemca hrvatskog porijekla Roberta i Srpkinje Ane. . jednako u`asan zlo~in je `iva loma~a u naselju Bikavac 27. Ljubi} je ro|en 1971. te Mitrom Vasiljevi}em `ive spalili vi{e od 60 ljudi. nastane zaplet romana Bonaca je tuga njema~kog novinara i pisca hrvatskih korijena Nicola Ljubi}a. niti bilo koja forma umjetnosti ne mogu prevazići K ada se u ljubavnu pri~u izme|u dvoje mladih intelektualaca. te u kojoj mjeri porodice i djeca zlo~inaca ili optu`enika za 58 PSIHOLO[KI PROFILI ZLO^INACA Hrvatska spisateljica Slavenka Drakuli} izazvala je kontroverze svojom knjigom eseja Oni ne bi ni mrava zgazili SLOBODNA BOSNA I 6.. godine. Glavno pitanje koje se provla~i kroz cijelu pri~u. gdje mu je otac radio kao aviomehani~ar za kompaniju Lufthansa. kojem se u Ha{kom tribunalu sudi zbog ratnih zlo~ina u Vi{egradu. a baviti se njihovim moralnim posrnućima. studentice germanistike iz Beograda. a ujedno i Ljubi}ev motiv da napi{e ovu knjigu. a djetinjstvo i mladost proveo je u [vedskoj. u romanu Bonaca je tuga Ljubi} kreira svojevrsni psiholo{ki portret fiktivnog lika Zlatka [imi}a. a novinarsku naobrazbu stekao je u Hamburgu. Süddeutsche Zeitung i Geo.12. NEKOM NEKOM ZLO^INAC ZLO^INAC Grafit Grafit podr{ke podr{ke ha{kom ha{kom optu`eniku optu`eniku Ratku Ratku Mladi}u Mladi}u NA[ HEROJ Kroz preplitanje fikcije i dokumentanog materijala. Rusiji i Njema~koj. juni u ku}i u Pionirskoj ulici. grižnjom savjesti i općenito “humanim“ osobinama je tabu koji ni književnost. jeste kako jedan ~ovjek za nekoga mo`e biti heroj.

i to prije svega iz vizure žrtve. Pitao sam se kako je mogu}e to da isti ~ovjek za jedne bude junak. U njoj sam pisao o svom ocu. ratne traume se artikuliraju. 2006. u k}er takvog ~ovjeka. a koji su dali poseban doprinos knji`evnosti 59 . “Prije nekoliko godina. U Hrvatskoj sam vidio plakate s likom Ante Gotovine. o tome kako je kao mladi} preko Italije i Francuske pobjegao iz Jugoslavije. naš je prvi impuls da ih jednostavno proglasimo monstrumima. I tako sam. I SLOBODNA BOSNA di~nom istorijom.2012. ispri~ao je Nicol Ljubi}. Tako se u meni probudio i osje}aj bliskosti prema ovom dijelu svijeta. kaže Slavenka Drakulić je objavio beogradski Fond za humanitarno pravo. iznad ~ije je fotografije pisalo: Na{ heroj. Tom sam se prilikom po prvi put intenzivnije pozabavio svojom poro6. primjera radi. a ne da se s njima identificiramo kao što je slučaj sa žrtvama”. objavio sam knjigu pod naslovom Zavi~ajni roman ili kako je moj otac postao Nijemac. Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. a za druge ratni zlo~inac. Međutim. Upoznao sam mnoge ljude i razgovarao s njima. pa sam u nekoliko navrata putovao u Hrvatsku. da bi na kraju dospio u Njema~ku. Za roman Bonaca je tuga Ljubi} je pro{le godine dobio nagradu Adalbert von Chamisso koja se dodjeljuje piscima ~iji jezik ili kultura nisu izvorno njema~ki.12. pa tako i ovog. A potom sam se zapitao i kako li je biti zaljubljen. misao po misao. kad se radi o zločincima.BONACA JE TUGA PSIHOLOŠKI ODBRAMBENI MEHANIZAM: “Nakon svakog rata. na kraju napisao ~itav roman“.

veoma je uspje{an i uvjerljiv prikaz komplikovanih procesa koji se vode u Tribunalu. Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Prikazan je na festivalu u Berlinu. nagradu Amnesty Internationala. Schmidov film snimljen je u koprodukciji BiH.. “P Po~eo sam od fikcije. kao i priznanje ~itatelja njema~kog dnevnika Berliner Morgenpost. bri`an otac. jer su sposobni u~initi nepojmljivo . prikupljanje iskaza svjedoka i zakulisne igre sudske birokracije. ANGA@IRANA ANGA@IRANA DRAMA DRAMA Film Film Oluja Oluja osvojio osvojio je je ii nagradu nagradu Amnesty Amnesty Internationala Internationala Za Za roman roman Bonaca Bonaca je je tuga tuga Nicol Nicol Ljubi} Ljubi} koristio koristio je je transkripte transkripte sa sa ha{kih ha{kih su|enja su|enja IZME\U IZME\U FIKCIJE FIKCIJE I I REALNOSTI REALNOSTI 60 SLOBODNA BOSNA I 6. a posebno u onom segmentu koji se odnosi na istrage protiv osumnji~enih za ratne zlo~ine. Zbog toga mi je bilo va`no da u ovoj knjizi imam i dokumentarni dio. a mo`da je ~ak i krivo optu`en za jezive zlo~ine koje mu pripisuju. Njegova drama Oluja. kao i ostali likovi u romanu.“ Uprkos tome {to je dio romana zasnovan na stvarnim doga|ajima. Kriti~ari su Ljubi}ev roman ~esto upore|ivali sa poznatim djelom njema~kog pisca Bernharda Schlinka Čita~ . a zavr{io u Den Haagu. Portretiranjem ratnih zlo~inaca. Tako je nastalo sve {to je bazirano na stvarnim doga|ajima u mom romanu“.ubiti nedu`no dijete ili `enu.obje pri~e otvaraju sli~ne moralne dileme i bave se pitanjem ljudskosti onih koje naj~e{}e ne do`ivljavamo kao ljude poput nas samih.. Glavna junakinja filma je ha{ka tu`iteljica Hannah Maynard. koju je prije tri godine vidjela i publika Sarajevo Film Festivala. Kada klju~nog svjedoka “uhvate“ u ko ntradiktornom iskazu.on je intelektualac {irokih svjetonazora. Ljubi} nagla{ava kako je lik ratnog zlo~inca Zlatka [imi}a isklju~ivo produkt fikcije. Danske.12. a osvojio je. nagradu njema~kih art kina. Tribunal {alje delegaciju u Bosnu kako bi dobili ta~nu sliku doga|aja. Holandije i [vedske. po mnogima provokativne i kontroverzne FILMSKA “OLUJA“ Film Hans-Christiana Schmida uvjerljiv je prikaz haških zakulisnih igara i birokracije Lice i nali~je Ha{kog tribunala tematizira i ugledni njema~ki scenarista i reditelj Hans-Christian Schmid. koja vodi postupak protiv Gorana \uri}a optu`enog za deportaciju i ubijanje muslimanskih civila u jednom gradi}u u dana{njoj Republici Srpskoj. Ljubi}ev “negativac“ zapravo to nije . . ka`e ovaj autor.2012. odnosno optu`enika za ratne zlo~ine u knji`evnom djelu iz veoma zanimljive. Njema~ke. izme|u ostalih. “Tema je vrlo komplikovana i nisam znao na kakve }e reakcije nai}i kod publike na prostorima biv{e Jugoslavije.. omiljeni profesor i {ekspirolog. Po~eo sam putovanje kroz Hrvatsku. a po~etkom maja ove godine ovo je djelo objavila sarajevska izdava~ka ku}a Connectum. gdje sam pregledao hiljade stranica transkripta sa raznih su|enja. a zatim sam tra`io konkretan odnos sa realno{}u.HA[KI PROCESI I KNJI@EVNOST na njema~kom jeziku.. a ponajvi{e kako bi njema~ki ~itatelji pobli`e shvatili de{avanja u proteklom ratu. Uslijedila je i knji`evna nagrada berlinsko-brandenbur{kog ogranka velikog njema~kog sindikata Verdi.

patolo{ki slu~ajevi. je li zlo dio ljudske prirode itd. objavljenoj 2003. Njeni likovi. Tako rje{avamo dva problema: prvo. za razliku od Ljubi}evih. “To je psiholo{ki obrambeni mehanizam. niti bilo koja forma umjetnosti ne mogu prevazi}i. ali i knji`evnih kriti~ara u Bosni i Hercegovini. Sli~no kao Ljubi}. Drakuli}eva predstavlja psiholo{ke profile ha{kih optu`enika i osu|enih pred Tribunalom. U knjizi eseja Oni ne bi ni mrava zgazili. ustvari hladnokrvni ubojica. Ratko Mladi}. {to je mo`da upravo posljedica psiholo{kog odbrambenog mehanizma o kojem govori Drakuli}eva. osu|en na 40 godina zatvora. rekla je Slavenka Drakuli} u intervjuu za hrvatski Nacional 2004. bilo problemati~no u slu~aju Gorana Jelisi}a. novinarka i feministica Slavenka Drakuli}. “Mislim da je normalno da se nakon svakog rata. gestikulaciju. govor. prema svjedo~enjima. Autorica navodi kako se doju~era{nji ljuti ratni neprijatelji u zatvoru u Scheveningenu dru`e i slo`no podr`avaju jedni druge. “zgodnog i naizgled simpati~nog mladi}a“.. kako ka`e.12. I SLOBODNA BOSNA 61 . gri`njom savjesti i op}enito “humanim“ osobinama je tabu koji ni knji`evnost. ne moramo razmi{ljati {to bismo sami u~inili da se na|emo u istoj situaciji. i dalje ostaju rijetko opservirani knji`evni junaci. ve}u pa`nju izazvali u zemljama izvan podru~ja biv{e Jugoslavije nego na ovim prostorima.. Sakupljaju}i materijal za knjigu. s monstrumima. a ne da se s njima identificiramo kao {to je slu~aj sa `rtvama“. vr{njaka njezine k}eri koji je. Takve je literature kod nas bilo najvi{e devedesetih i obi~no je rije~ o memoarima. konobari. voza~i. Reakcije 6. me|u kojima su Slobodan Milo{evi}. odijevanje. ona je provela pet mjeseci u Den Haagu i tokom su|enja promatrala optu`enike.. Goran Jelisi}. Dakle. “prave}i tako budale od svih nas“. policajci. jesmo li sami sposobni za zlo~in. nema se smisla baviti jer su oni naprosto iznimka.BONACA JE TUGA perspektive svojevremeno se bavila i najprevo|enija hrvatska spisateljica. Hrvatskoj i Srbiji bile su prili~no mlake i suzdr`ane. i to prije svega iz vizure `rtve. Radislav Krsti}. Biljana Plav{i}. pretvorili u krvolo~ne ubice. ^UDOVI[TA ILI (SAMO) LJUDI Dodaje kako joj je glavni problem bio raskorak izme|u pojave optu`enika i opisa zlo~ina za koje su optu`eni. kao i Ljubi}ev roman. kad se radi o zlo~incima. na{ je prvi impuls da ih jednostavno proglasimo monstrumima. Me|utim. godine.. sve manje sam bila u stanju povjerovati u to da su oni ~udovi{ta“. ratne traume artikuliraju. Posebno joj je to. Dra`en Erdemovi}.2012. ~ija je “fiktivna“ optu`nica blisko vezana sa onom stvarnom vi{eg- radskog ratnog zlo~inca Milana Luki}a kojem je ovih dana potvr|ena do`ivotna kazna zatvora. pa tako i ovog. ali ima i kratkih pri~a pa i romana. Drugo. Ljudi poput Zlatka [imi}a iz knjige Bonaca je tuga. a baviti se njihovim moralnim posrnu}ima. efikasno uklanjamo sva ta neugodna razmi{ljanja i zato se ne `elimo baviti zlo~incima. ka`e Slavenka Drakuli}. i Drakuli}eva poku{ava odgonetnuti kako su se doju~era{nji taksisti. dakle izrodima od ljudskog roda. “[to sam se vi{e bavila pojedina~nim slu~ajevima ratnih zlo~inaca. analiziraju}i njihove reakcije.“ javnosti. nisu bili izmi{ljeni. Zanimljivo je da su njena knjiga.

Pa mi je zato drago {to poslije odluke o Nagradi nigdje nisam vidio ili ~uo komentare ili {pekulacije u smislu osporavanja vrijednosti moje knjige niti rada Odbora za Nagradu.12. ka`e Milorad Peji} za na{ magazin. godine P odsjetio je prijatelj iz Praga pjesnika Milorada Mi{u Peji}a da “knji`evne nagrade ne treba shvatati za ozbiljno ni kad se ne dobiju a naro~ito ako se dobiju”. toliko hrabrosti nemam“ aktuelno i {to se vezano za knji`evnost i oko knji`evnosti doga|a u Bosni i Hercegovini”. naravno. široj javnosti gotovo nepoznat. {to nosi ime velikog Maka Dizdara i {to je. Sama nominacija za Nagradu ne mora. tuzlanski pjesnik prvu zbirku poezije objavio je još 1985. Pi{e: DINO BAJRAMOVI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] MILORAD PEJIĆ. njegovo mi je upozorenje do{lo kao neka vrsta sasvim dobronamjernog savjeta da me spasi od eventualnog razo~arenja. veli Peji}. prvi je dobitnik novoutemeljene godišnje nagrade Grada Sarajeva SLOVO MAKOVO/MAK DIZDAR. ni{ta da zna~i budu}i da nisam znao kvalitet ostalih knjiga.EKONOMISTA I POETA ZAPIS O MILORADU “Nikad se sam ne bih usudio prevoditi Maka Dizdara na {vedski jezik. Tim vi{e {to se dodjeljuje po prvi put. Bosanac koji je već dvadeset godina nastanjen u Švedskoj. Budu}i da sam ubije|en da mi je Nagrada Slovo Makovo dodijeljena isklju~ivo na osnovu knji`evnih kriterija i da stoga nemam nikakvog razloga da imam lo{u savjest ovo priznanje mi zna~i puno. Nagrada je njenom prvom laureatu va`na i zbog toga {to je Mak Dizdar bio njegov pjesni~ki uzor: “Ne vjerujem da ima NA DAN DR@AVNOSTI Gradona~elnik Gradona~elnik Sarajeva Sarajeva Alija Alija Behmen Behmen uru~io uru~io je je nagradu nagradu Miloradu Miloradu Peji}u Peji}u 62 SLOBODNA BOSNA I 6. . Da li je prvi dobitnik nagrade Grada Sarajeva Slovo Makovo/Mak Dizdar veliko priznaje shvatio ozibljno. ponajja~a nagrada za poeziju u Bosni i Hercegovini danas”. jer ipak nosi ime Maka Dizdara? “Moj prijatelj iz Praga puno je vi{e anga`ovan nego ja i daleko bolje informisan kad je u pitanju to {to je MAK JE “NEIZBJE@AN” “Budu}i da ve} vi{e od dvadeset pet godina `ivim u jednoj dobrovoljnoj izolovanosti od svih knji`evnih tokova.2012. izgleda.

Kako su oni doznali i za Maka i za Vas? “Ne znam! [ve|ani su naprosto izuzetno radoznali. I SLOBODNA BOSNA sunce nikada ne zalazi. tako da poslije nije bilo ni{ta od toga.” U prolje}e naredne godine planira publikovati svoju ~etvrtu knjigu pjesama. Zato mi je lijepo u Bosni pa bih za kraj da malo preformuli{em onu opasku mog pra{kog prijatelja . ali ga [ve|ani kao pjesnika ne poznaju budu}i da je. “G Dizdar me zamolio da za sajt Fondacije Mak Dizdar napi{em jedan mali osvrt vezano za moje utiske iz Sarajeva povodom Nagrade. ali ne i na {vedski. Za mene je Mak ‘neizbje`an’ zato {to volim njegovu poeziju a mislim da podosta i razumijem. dvadeset godina stanovnik [vedske. nisu primje}ivali. le`ao je svuno} otvorenih o~iju kao da slu{a jastuk.. filmskim festivalima.. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Sporo i po malo. LIJEPO JE U BOSNI DO]I A. Amerika je odahnula. a ti~e se izme|u ostalog i kulture: Katastrofalno siroma{tvo i socijalna nesigurnost velikog broja ljudi uz istovremeni luksuz i neobja{njivo bogatstvo i egoizam poslijeratne ‘bosanske elite‘ je o~igledna u Bosni. zbog njegove nezainteresovanosti za publiciranje na {vedskom jeziku. ~ak sam napisao i dva poglavlja. “Hyperborea je prema gr~kom mitu daleka zemlja na sjeveru gde 6. knjiga pjesama za deset godina. Na po~etku obrazlo`enja `irija pi{e: Milorad Peji} je knjigom pjesama Hyperborea majstorski poetizirao su~eljenje subjekta opusto{enog povije{}u s mitskom Hyperboreom. Ja poznajem dobro {vedski ali nikad se sam ne bih usudio prevoditi Maka na ovaj jezik. Koliko znam.. 63 . Njemu ne treba ‘reklama’. objavio je prvu zbirku poezije Vaza za biljku krin. Ta me ideja nije napustila. Zahvaljuju}i tome ne pi{em u gr~u i ne `urim da objavljujem. pitamo njenog autora. O~i klju~aonica. BOSNA U SKANDINAVIJI Pjesnik Milorad Peji}.. ali nisam u prvi mah bio zadovoljan.u Bosnu je lijepo oti}i kad se dobije kakva nagrada a naro~ito ako se ne dobije”. izlo`bama. prestao je smi{ljati zamke. sistemati~ni i veoma dobro informisani. @ivot je postao prazan i besmislen. Hiperborejci su bili mudar narod koji nije znao za sukobe ili ratove i koji je `ivio sre}no u izobilju. Prolje}e u Bienville Parish ne umijem do~arati u boji.. obja{njava Milorad Peji}. Izgleda da u ‘nedostatku hljeba‘ Bosna poku{ava i uspijeva jo{ uvijek utoliti glad koncertima. Malo po malo izgubio je sasvim svoje ljudsko lice. Njihovo `ivotno doba je bilo vi{e od hiljadu godina. knjigama. bez imalo pretjerivanja. ka`e Peji}.2012. a 1985. To su osje}ali i Bonnie i Clyde mada ga nikada nisu sreli. Za njih je to interesantno iz razloga {to sve ovo oko nagrade i oko same knjige ima veze i sa njihovom zemljom Hyperboreom. “Imam ve} mnogo godina ideju za jedan roman. do sada je objavio tri knjige pjesama iko iz moje generacije pjesnika kome Mak nije veliki i neosporni autoritet. do~ekao interes tamo{njih medija za njegov uspjeh. Obi~avam re}i da u [vedskoj imam jedan manje zanimljiv. Ona bi tada namjerno zaboravljala klju~ u vratima ili nehotice postavljala ~a{u vi{e za neo~ekivanog gosta. Makovu poeziju ne morate ni voljeti ni razumijevati. Jedan dio od toga {to sam napisao mo`e poslu`iti i kao odgovor na ovo pitanje. Makove knjige pjesama Kameni spava~ i Modra rijeka postoje u prevodu na engleski jezik. neprevodiv. a drugu knjigu pjesama.” Tvrdi Peji} da ga je po povratku u [vedsku. ~inovni~ki posao ekonomiste koji je solidno pla}en tako da ne moram da `ivim od literature. unato~ svemu. godine.12. Pretpostavljam da jedino Frank nije mogao zaspati. a oko Maka se nema svrhe ni otimati. pa se doga|alo da se oni koji odlu~e da ranije okon~aju svoj `ivot bacaju dobrovoljno sa visoke stijene u more. ali osje}am da mi je za pisanje romana potrebna jedna druga vrsta du`eg ‘slobodnog vremena’ u komadu kojeg za sada jo{ nemam”. O Maku Dizdaru se ovdje zna odranije. objavio je prije jedanaest godina. Krv je pala u crnobijeloj tehnici.” Milorad Peji} ro|en je u Tuzli 1960. kako sam ranije rekao.TUZLAK MI[O I “HYPERBOREA” PJESMA IZ NAGRA\ENE ZBIRKE “The Story Of Bonnie And Clyde” Frank Hamer je volio svoj posao ali mi se ~ini da je imao duha. Tako se dogodilo da se {tampala i ova sad nagra|ena knjiga”. Ova mitska relacija izme|u Anti~ke Gr~ke i Hyperboree je u mojoj knjizi ‘dekodirana‘ u modernom vremenu na moj intimni odnos vezano za Bosnu u kojoj sam ro|en i Skandinaviju u kojoj `ivim ve} vi{e od dvadeset godina.. “Ja sam uvijek pisao poeziju... prestao je {pijunirati kom{ije. {ta je Hyperborea. Nema {anse ni da ga ‘prodajemo’ jer ne postoji na svijetu jezik na koji }e{ prevesti ‘tma i tmu{a neprebolna’. ali je Mak jednostavno ‘neizbje`an’. Sve {to napi{em ~inim za svoju du{u a ako pretekne podijelim malo i sa prijateljima. a pri tom im je promaklo da pjesnik kojeg tek sada otkrivaju `ivi ve} dvadeset godina s njima a da to. Sreo sam neke od njihovih ‘{pijuna’ i u Tuzli i u Sarajevu. pozori{nim predstavama. U takvom poretku stvari malo je naravno novca za kulturu ali me impresionirao i u Sarajevu i u Tuzli entuzijazam sa kojim se oni koji nemaju mnogo bave i proizvode. Dani bi postajali dosadni i bez smisla kada bi posumnjali da njihov progonitelj gubi kontrolu i zaostaje. Ve} dvadeset godina `ivi u [vedskoj. Prestao je ucjenjivati raznosa~e novina. U novembru je desetak dana boravio u Gor~in Sarajevu i u svojoj rodnoj Tuzli. Toliko hrabrosti nemam. kulturu na vrhunskom nivou. Za svoju tre}u knjigu po redu koja se zove Hyperborea i osvojio je nagradu Slovo Makovo/Mak Dizdar.

feministice.BAJKE BRA]E GRIMM Prije 200 godina objavljeno je prvo izdanje knjige koja je obilježila odrastanje djece u cijelom svijetu: “Ivica i Marica“. davno. cenzurišući eksplicitne seksualne prizore i incest. “Crvenkapica“. Bili su najstariji od {estero bra}e i sestara i po{to im je otac rano umro. do drugarica njihovih sestara. saznajte šta je zapravo Crvenkapica uradila vuku. od usamljenih starica u bolnici. “Trnoružica“. Preko ~etrdeset Na bajke su se obru{avali psihoanaliti~ari. `ivjela su dva brata. antifa{isti. Po~eli su sakupljati te pri~e i zapisivati ono {to su im pripovijedali razni ljudi. Jacob i Wilhelm. “Carevo novo ruho“.12... a pojačavajući nasilje. Dru`e}i se sa piscima. zainteresovali su se za narodne pri~e kakve su slu{ali jo{ od djetinjstva. SLOBODNA BOSNA I 6. djevojaka francuskog porijekla koje su od svojih baka slu{ale neke malo druga~ije pri~e. u jednoj dalekoj zemlji.2012. “Snjeguljica“. “Pepeljuga“. morali su se na razne na~ine dovijati kako da zarade novac za studiranje. a šta princeza žapcu i zašto su “Bajke“ nakon Drugog svjetskog rata bile u Njemačkoj zabranjene Pi{e: ADISA BA[I] HAJKE NA BAJKE N 64 ekada davno. . bri`ni roditelji. sve su to bajke koje su sakupila i objavila braća JACOB I WILHELM GRIMM.

zla maćeha iz Snjeguljice na kraju bude prisiljena da obuje usijane gvozdene papuče i pleše u njima dok ne umre. SLADUNJAVE DISNEYJEVE VERZIJE Bundeva Bundeva koja koja se se pretvara pretvara u u ko~iju ko~iju Disneyjev Disneyjev je je dodatak dodatak prili~no prili~no surovoj surovoj bajci bajci Pepeljuga Pepeljuga ULJEPŠANE ULJEPŠANE VERZIJE VERZIJE Do danas su bajke za neke njema~ke istra`iva~e ostale smrtno ozbiljna stvar. “Crvenkapica sretna ode ku}i a da joj niko nije u~inio ni{ta na`ao“. Pou~ena prvim iskustvom. a starica smisli kako da ga se rije{e. Ali poznata pri~a o Crvenkapici ne zavr{ava kod bra}e Grimm onako kao {to zavr{ava u ve}ini slikovnica: nakon {to se jednom spasi. ispunjavale. oti{ao u penziju. ne upusti se sa njim u razgovor. 1812.“. Profesor Hans-Jörg Uther iz Göttingena po~eo je jo{ kao student raditi na izradi Enciklopedije bajki: on je u me|uvremenu ORIGINALNE VERZIJE BAJKI BRAĆE GRIMM: Pepeljuginim polusestrama golubice iskopaju oči. One otvore veliki lonac u kojem je baka kuhala kobasice a vuk. I SLOBODNA BOSNA ... ka`e se na kraju. Dvadesetog decembra 1812. koje su od tada prevedene na stotinu i {ezdeset jezika! Iako na po~etku uop{te nisu bile namijenjene za zabavu djeci. Wilhelm Grimm je. Knjiga je na po~etku {tampana u 900 primjeraka.200. traljavo se prodavala i nije bra}i donijela nikakvo bogatstvo. kao i darom za jezik. Za 2015. ka`e njema~ki profesor. Ovo je samo jedna od bajki ~ija je prava verzija malo poznata.und und Hausmärchen“ Hausmärchen“ bra}e bra}e Grimm Grimm iz iz 1812. GODI[NJICA NAJPOZNATIJE KNJIGE BAJKI ljudi je pri~alo. nego su skupljane kao folkloristi~ka gra|a. ovim ovim rije~ima rije~ima po~inje po~inje slavna slavna zbirka zbirka “Kinder“Kinder. dora|ivali po svom ukusu. bajke su postale nezaobilazan dio odrastanja miliona dje~aka i djevoj~ica {irom svijeta. ne uvijek doslovno i ne uvijek onako kako su ~uli. prije dvije stotine godina.2012. nego produ`i kod bake. Obdareni knji`evnim darom. Crvenkapica opet sretne vuka idu}i baki.“...12. Me|utim.. dopisao ovu verziju sa lovcem koji raspori vukov trbuh i spasi djevoj~icu: on je dodavao logiku i harmoniju u bajke“. a kolosalni istra`iva~ki poduhvat na kojem radi skoro ~etrdeset godina trebao bi uskoro biti zavr{en. godinu planirano je objavljivanje petnaest tomova ove Enciklopedije. neke pri~e su prepravljali. a Jacob i Wilhelm su bilje`ili. objavljeno je prvo izdanje njihovih bajki. a vještica iz Ivice i Marice bude živa spaljena kad se mala Marica otme njenoj kontroli BAJKE BAJKE ZA ZA DJECU DJECU I I KU]U KU]U “U “U davna davna vremena vremena dok dok su su se se `elje `elje jo{ jo{ ispunjavale.. upadne u njega i udavi se. jedan od najve}ih poznavalaca bajki na svijetu. a profesor Uther ka`e da mu je jasno kako }e ona ostati njegov projekat do kraja i da }e dok god bude `iv raditi na njenom usavr{avanju. Tek u dvadesetom vijeku }e bajke bra}e Grimm osvojiti svijet. Sli~no je i sa princezom koja sretne za~aranog princa pret65 6. me|utim. “Crvenkapicu vuk zapravo pojede i originalna bajka tako zavr{ava. privu~en mirisom..

pasivnosti `enskih likova i preozbiljnog shvatanja tradicionalnih vrijednosti kao {to su marljivost i pobo`nost. smatraju}i da je njihova brutalnost doprinijela nastanku nacizma. spa{enog od pohlepnog jevrejskog vuka. princezi se `abac umiljava i poku{ava uvu}i u krevet a ona ga zga|ena ljutito omlati o zid: time ga spasi. u drugoj bajci ma}eha odrubi glavu svom pastorku. poznate pripovjeda~ice bajki iz Hamburga. a konkurs za savremenu bajku otvoren je jo{ koji dan za sve one koji pi{u na njema~kom. pri~a o tome {ta za~arane prin~eve zaista spa{ava malo poznata. a imaju}i na umu kakvim su brutalnim prizorima djeca izlo`ena u medijima i putem filmova. na`alost. bez bez obzira obzira na na uzrast uzrast ii nivo nivo njihovog njihovog intelektualnog intelektualnog razvoja razvoja vorenog u `abu. Ove tvrdnje bile su utemeljene u ~injenici da su ideolozi Tre}eg Rajha bajke interpretirali i zloupotrebljavali u svoju korist: oni su tako Crvenkapicu progla{avali simbolom njema~kog naroda. godi{njicu objavljivanja prvog izdanja Bajki bra}e Grimm. Sedamdesetih godina pro{log vijeka femi- nistice su se na bajke obru{ile zbog stereotipnog predstavljanja rodnih uloga. decembra studenti odigrati predstavu SLOBODNA BOSNA I 6. Op{te je poznato da princeza spasi princa poljupcem. Danas se na bajke gleda sa ne{to vi{e razumijevanja. . Aktivna princeza koja stvar uzima u svoje ruke mnogo je bli`a duhu dana{njeg vremena. Pepeljuginim polusestrama tako golubice iskopaju o~i. Goethe institut i studenti germanistike Filozofskog fakulteta u Sarajevu sa svojim profesorima raznim manifestacijama obilje`avaju 200. ot~ara i pretvori u krasnog princa. U pravoj bajci. djeca. “Ove pri~e su pro`ete istom onom ~isto}om koja djecu ~ini tako divnom i blagoslovljenom“. Krajem Drugog svjetskog rata. vezni~ki ideolozi su bili zabranili {tampanje Bajki. Tako }e 12. Zla ma}eha iz Snjeguljice na kraju bude prisiljena da obuje usijane gvozdene papu~e i ple{e u njima dok ne umre. ali je. a u tre}oj vje{tica ubije svoju sopstvenu k}er.BAJKE BRA]E GRIMM OMILJENA OMILJENA DJE^IJA DJE^IJA KNJIŽEVNOST KNJIŽEVNOST Bajke Bajke vole vole sva sva djeca.2012. Uprkos svim prigovorima. kao i o bajkovitom u knji`evnosti. Ti detalji u adaptiranim izdanjima naj~e{}e izostaju. Vje{tica iz Ivice i Marice bude `iva spaljena kad se Marica otme njenoj kontroli. prou~avaoci knji`evnosti i psiholozi su odavno primije- RODITELJSKA PA@NJA Bajke koje su bra}a Grimm sakupila obiluju neprijatnim detaljima zbog kojih su brojni roditelji od samog nastanka knjige smatrali da ona nije podobna za djecu. a profesori iz zemlje i inostranstva }e dr`ati predavanja o zna~aju bajki za istra`ivanje njema~koj jezika i knji`evnosti. sa66 GOETHE INSTITUT Konkurs za savremenu bajku na osnovu kola`a iz Grimmovih bajki. Studenti germanistike iz Banje Luke }e predstaviti svoje moderne verzije bajki inspirisanih bra}om Grimm. Ali to nije jedini primjer da su bajke bile predmet razli~itih ideolo{kih (zlo)upotreba. bajke bra}e Grimm ~ak i u izvornoj verziji zvu~e bezazleno. ali to je sladunjava verzija kakve je osmi{ljavao Disney.12. napisao je Wilhelm Grimm u predgovoru za jedno izdanje Bajki. Posebna poslastica za ljubitelje njema~kih bajki i njema~kog jezika bi}e nastup Micaele Sauber.

godine. zlo ka`njeno. Likovi i doga|aji iz bajki mo`da su i suvi{e interpretirani kao simboli i arhetipi. zatvoreni prostor je vagina. Sluzava `aba i njena sposobnost da se napu{e kad je uzbu|ena. Kapljice krvi u bijelom snijegu su kod Snjeguljice nevinost suprotstavljena seksualnim nagonima. i prosje~na. za koju jo{ uvijek nije zrela: njena fascinacija smr}u prikazana kroz vuka predstavlja edipalnu ~e`nju djevoj~ice za ocem. a premalo kao plod fantazije koji nema nikakva dalja. U toj knjizi Bettelheim je objasnio kako je vje{tica iz bajki sa svojim kanibalisti~kim 6.. a interes filmskog svijeta za ovu knjigu izgleda ne jenjava. i ona koja zaostaju u razvoju. opsjednuta strahom. Bajke su ohrabrenje jer time {to se junak pokrene. obja{njava profesor Uther. a Snjeguljica je mlada Kristen Stewart. Samo u ovoj godini snimljene su čak dvije Snjeguljice Ovogodi{nja Snjeguljica jedna je od mnogih ekranizacija bajki iz knjige bra}e Grimm. proslavljena ulogom u ekranizacijama sage Sumrak. Djeca to vole. pravda pobje|uje. ali nisu recept za `ivot“. pa do dana{njih najsavremenijih specijalnih efekata. Crvenkapicina ugro`enost po~iva u njenoj propupaloj seksualnosti. destruktivna.. “Su{tina je u prepoznavanju jasne granice izme|u dobra i zla. Mo`da bi ih zaista trebalo manje mjeriti dana{njim ar{inima a vi{e ~itati zbog u`itka u pripovijedanju o vremenu kad su ~uda bila mogu}a. rekao je direktor muzeja bra}e Grimm u Kasselu Bernhard Lauer. a okretanje klju~a u bravi polni akt. on zapravo ostvaruje svoje `elje. a `elje se jo{ uvijek ispunjavale. ponekad ~ak i sadisti~ka. pokre}e radnju i ~ini da ~uda postanu mogu}a. knjiga Djeci trebaju bajke. {ira. Ove emocije treba shvatiti ozbiljno. Po njegovom mi{ljenju. na razli~itim stupnjevima intelektualnog razvoja: i nadarena. dublja ili alegori~na zna~enja. GODI[NJICA NAJPOZNATIJE KNJIGE BAJKI BEZBROJNE EKRANIZACIJE sklonostima zapravo personifikacija destruktivnih aspekata oralnog. dje~ija ma{ta je od po~etka nasilna. On je smatrao opasnom zabludom negiranje i pre{u}ivanje mra~nog i nasilnog dijela dje~ije podsvijesti. penjanje uz stepenice seksualni do`ivljaj.12.2012. uspijeva posti}i nemogu}e. a bajke upravo omogu}avaju da se destruktivnost podsvjesnog konstruktivno iskoristi za izgradnju li~nosti. NOVI NOVI FILM FILM "SNJEGULJICA "SNJEGULJICA I I LOVAC" LOVAC" Ljepotice Ljepotice se se otimaju otimaju za za uloge uloge zlo~aste zlo~aste ma}ehe ma}ehe tili da djeca vi{e u`ivaju u bajkama nego u bilo kojoj drugoj vrsti knji`evnosti za djecu. tehnologija filma se razvijala. Najstarija ekranizacija neke bajke bra}e Grimm poti~e iz 1906. do danas je do`ivjela preko petnaest izdanja.200. i to je vjerovatno tajna univerzalnog uspjeha ovih pri~a i njihove neprolazne popularnosti kod djece“. a od tada su one nastajale nezaustavljivo: od nijemog i crno-bijelog filma. Stabljika graha koja naraste do neba prikazuje magi~nu sposobnost falusa da se uspravi. nego otjelovljuje i sve asocijalne. dobro bude nagra|eno. “Bajke su knji`evna remek-djela. Jo{ je sedamdesetih godina austrijsko-ameri~ki psihoanaliti~ar Bruno Bettelheim iznio teoriju kako su bajke djeci neophodne za normalno emotivno i intelektualno sazrijevanje. predstavljaju polne organe. Zla lijepa kraljica ovaj put je oskarovka Charlize Theron. animalne tendencije u nama. ogledalce Julia Roberts glumi zavidnu oholu ma}ehu. Njegova psihoanaliti~ka interpretacija bajki. I to sva djeca. Ista bajka ekranizirana je ove godine jo{ jednom: u filmu Ogledalo. ali je odu{evljenje bajkama ostajalo. I SLOBODNA BOSNA 67 . pre|e granicu poznatog i ome|enog svijeta. preko animiranog filma. Vuk nije samo mu{ki zavodnik.

2012. . 18. Goye.tradicija i kreativnost”. Brojni Cezannovi radovi. jednom jednom od od najva`nijih najva`nijih slikara slikara na na prelazu prelazu izme|u izme|u dva dva stolje}a. Poussina koji su ostavili traga na njegov rad. Cezanneu. Delacroixa. posuđena iz svjetskih muzeja “Slikati ne zna~i kopirati objekat. jedan od najzna~ajnijih umjetnika sa kraja devetnaestog i po~etka dvadesetog vijeka koji je impresionizam `elio pretvoriti “u ne{to ~vrsto i trajno poput umjetnosti iz muzeja”. Muzej Muzej lijepih lijepih umjetnosti umjetnosti u u Budimpe{ti Budimpe{ti je je 25. tako je govorio Paul Cezanne. februara naredne godine i predstavio stotinjak djela Paula Cezannea kao i drugih autora poput Rafaela. februara februara naredne naredne 68 SLOBODNA BOSNA I 6. PRIJATELJSTVO SA EMILOM ZOLOM Djela izlo`ena u muzeju u Budimpe{ti posu|ena su iz presti`nih svjetskih muzeja PRAZNIK PRAZNIK ZA ZA O^I O^I U U ~ast ~ast Paulu Paulu Cezanneu. ve} utiske o njemu do~arati bojom”. stolje}a. otvorenu u Muzeju lijepih umjetnosti u Budimpešti. Muzej lijepih umjetnosti u Budimpe{ti je 25. oktobra oktobra otvorio otvorio izlo`bu izlo`bu koja koja }e }e trajati trajati do do 18. do sredine februara tu će biti izložena djela velikog francuskog slikara PAULA CEZANNEA.PAUL CEZANNE U BUDIMPE[TI CEZANNE UMJETNIK KOJI JE ŽELIO UMRIJETI SLIKAJUĆI Pi{e: DANKA SAVI] (Budimpe{ta) Naša novinarka posjetila je izložbu “Cezanne i prošlost . Chardina. 25. jednom od najintrigantnijih umjetnika na prelazu izme|u dva stolje}a. Engleski povjesni~ar umjetnosti Herbert Read u svojoj kratkoj povijesti modernog slikarstva (Porijeklo moderne umjetnosti) ka`e da je nedvojbeno da “ono {to nazivamo modernim pokretom u umjetnosti po~inje prostodu{nom odlukom jednog francuskog slikara da svijet vidi objektivno”.12. U ~ast ovom. recimo. Michelangela. ukazuju da je na njegovo stvarala{tvo veliki utjecaj imao Michelangelo. oktobra otvorio izlo`bu koja }e trajati do 18.

. Na izlo`bi je predstavljen Cezannov portret iz 1875. POVRATAK U PROVANCEU U jednom njenom dijelu predstavljeni su portreti najva`nijih figura iz Cezanneove mladosti. Ovaj vrsni slikar krajolika. Cezanneu je omogu}ila da se posveti umjetnosti. Cezanne je ovo. Cezanne je za ovu sliku. Kao dvadesetdvogodi{njak odlazi u Pariz.. BIOGRAFIJA PAULA CEZANNEA Cezanne je cijeli život posvetio traganju za jednim novim slikarstvom Paul Cezanne je ro|en 1839. stolje}a. i 20. oktobra 1906. To }e mu po}i za rukom svega jednom. a nakon {to je ponovno pao na prijemnom ispitu.2012. poput francuskog pisca Emila Zole. sve do Zolinog odlaska u Pariz 1858. Musée de l’Orangerie i Petit Palais u Parizu. nakon ~ega mu je jo{ vi{e pomagao.. ipak. I SLOBODNA BOSNA Jedna od naj~e{}ih Cezanneovih modela bila je njegova supruga Marie-Hortense Fiquet koju kao devetnaestogodi{nju djevojku upoznaje 1869.ne polazi mu za rukom da se upi{e u Ecole des Beaux-Arts. Ova pomo}. od groznice koju je dobio slikaju}i u prirodi. a u ve~ernjim slikarskim sesijama u Parizu Zola mu je ~esto i pozirao. a otac je za ro|enje unuka saznao 1878. u kojem je svojstvu smio izlo`iti jednu sliku svog u~enika. Albertina iz Be~a.ODA VELIKOM FRANCUSKOM SLIKARU poput Musée d’Orsay. Dugogodi{nje Cezanneovo prija teljstvo sa tvorcem naturalizma Zolom }e se okon~ati 1886. gallerije d’Arte Moderna u Milanu. @elio je stvoriti “ne{to trajno i solidno kao {to je muzejska umjetnost”. Cezanne. koje se danas nalaze u muzejima. odabrao dvije figure koje je vi|ao u susjedstvu svog imanja na jugu Francuske. prodata je krajem pro{le godine. rodom sa juga Francuske (Aix-en-Provence). prepoznati Cezanne. Upravo se Karta{i ubrajaju u njegove najomiljenije teme. kada je njegov prijatelj Guillemet koji ga je proglasio u~enikom. U Parizu se sre}e sa impresionistima s kojima izla`e 1874. godine. Cijenom je oborila rekord na svjetskom tr`i{tu umjetnina te postala najskuplja slika na svijetu.. sa objavljivanjem Zolinog romana L’Śuvre. vra}a se u svoje rodno mjesto Aix i do kraja `ivota tra`i zakone jednog novog slikarstva kome je htio udariti temelje. koja se nalazi u svim pregledima povijesti umjetnosti. gdje se nastanio nakon {to je o`enio Marie Hortense. u ~ijem }e se glavnom liku. a ni nakon nekoliko poku{aja ne uspijeva izlagati na oficijelnom Salonu. Musée du Louvre. napu{ta Pariz. godine. izabran za ~lana suda. Metropolitan Museum of Art iz New Yorka. mrtvih priroda. saop{tio majci. gdje se upisao na najjeftiniju slikarsku {kolu. {vajcarsku akademiju. te nasljedstvo nakon o~eve smrti. Jedina od pet verzija Karta{a. na izlo`bi koja po prvi put predstavlja Cezannea u Ma|arskoj izlo`ena su i djela iz privatnih kolekcija.. datira njegovo prijataljstvo sa ~uvenim francuskim piscem sa kojim je.. poti~e iz imu}ne obitelji. Njeni portreti.. prijatelji. prelazi na Académie Suisse. kao i njegove verzije ~uvenih Karta{a.. The National Gallery i British Museum u Londonu. Pushkinovog muzeja u Moskvi. za nevjerovatnih 250 miliona dolara. ipak. Tri godine kasnije pridru`uje mu se Cezanne. Umro je 22. a od vremena kada je upisao College Bourbon. poput Cezannea u crvenoj fotelji iz 1877. ~lanovi obitelji. Cezanne. 1853. Izla`e na prvom Salonu odba~enih 1864. Nije mogao ni slutiti da }e postati jedan od najcjenjenijih umjetnika izme|u 19. Najva`niji stvarala~ki period ovog velikog umjetnika vezan je za jug Francuske.. nastavlja slikati. Vjen~ali su se tek 1886. i 1877.. u Aixu.. predstavljeni su na ovoj izlo`bi. portreta od 1870.12.. na jugu Francuske u Aix-en-Provenceu. 6. 1882. Pari{ki period za njega nije bio uspje{an . neuspje{nom slikaru Claudeu Lantieru. koja je ostala u privatnim rukama. 69 . Pored navedenih. ali njegovi radovi nisu dobili posebnu pa`nju publike. odlazio u duge {etnje. te Muzeja lijepih umjetnosti u Budimpe{ti gdje je i otvorena izlo`ba. u sebi je na{ao jednog od omiljenih modela. jer je u strahu da ne izgubi o~evu finansijsku podr{ku krio ovu vezu ~ak i nakon ro|enja njihovog sina 1872. te portret gospo|e Cezanne u plavom.

Kiko je suptilna isto~nja~ka misti~na melodija koja bi idealno “egla” nekom filmskom povijesnom spektaklu. 4.. Dok se nekim kriti~arima svi|a retro zvuk. . Tako da sada pored Volkswagena imamo i Volksmetal. obilje`ile su pjesmu. Za one malo mla|e. Album traje ne{to manje od sat vremena. novi album Dead Can Dancea preporu~ujemo svim ljubiteljima dobre glazbe. Standardna kompilacija stoji 35 ameri~kih dolara. “Narodni” metal kombinira bavarsku narodnu glazbu. okitili su se brojnim nagradama. dok peterostruko delux izdanje stoji 135 dolara. prepuna melodi~nih back vokala i molskih tema. Iako ga ~ini samo osam pjesama. 3. Nakon Nakon 2006. Anastasis je deveti po redu studijski album toga neobi~nog dua. Album zatvara pjesma All In Good Time.KULT MARKET VOLKSMETAL MUZIKA Album “Anastasis”. me|u kojima je vrijedno spomenuti 1996. Rije~ je o povratni~kom albumu po mnogo ~emu specifi~nog banda Dead Can Dance. ameri~ki rockeri Black Pistol Fire snimili su potpuno druk~iji album. I dok je Amnesia kao moderni rock ambijent. ~ini ga jedanaest pjesama. {to je za ovakvu vrstu glazbe izniman uspjeh. 5. Goose: Control Muse: Madness Karin Park: Restless Alex Clare: When Doves Cry Divine Fits: Would That Not Be Nice Jack White: Freedom At 21 The Wallflowers feat Mick Jones: Reboot The Mission 8. godine godine duo duo Dead Dead Can Can Dance Dance ponovno ponovno su su se se okupili okupili za za potrebe potrebe snimanja snimanja novog novog albuma albuma POVRATAK POVRATAK OTPISANIH OTPISANIH BLACK PISTOL FIRE Big Beat ’59 Nekada na tragu pravog `estokog grungea. to je australski duo sa londonskom adresom. djeci sunca koja simboliziraju ljude na planetu Zemlji. (M. Ili~i}) TOP LISTA (iz “Top 40” BH radija 1) 1. i pohlepi i lijenosti kao najve}im neprijateljima. a otvara ga pjesma Children Of The Sun. neobi~ne teme i izvrsna produkcija. 7. harmonike i trube sa `estokim metal riffovima. Kad se sve zbroji. velika je ve}ina onih koji su album negativno ocijenili. Iako njihovu glazbu slu{a probrana publika u posebnim prigodama. Uvodnu pjesmu zorno oslikava naslovnica albuma koja prikazuje uvela polja suncokreta uz sumorno nebo u pozadini. evo jo{ nekoliko informacija. a dobio je opre~ne kritike. 6. a u nju se stapa zvuk starog bizanta. Pored najve}ih hitova tog kultnog banda na albumu se nalazi i novi hit Doom&Groom. grupe “Dead Can Dance” Volksmetal Europska metal scena bogatija je za jo{ jedan band. jedan vrijedi posebno izdvojiti. kada je njihov album Spiritchaser bio broj jedan na Billboardovoj svjetskoj top ljestvici glazbenih albuma. koji ~ine Lisa Gerard i Brendan Perry. Duboke poruke o prolaznosti `ivota. koje neodoljivo vuku na bliskoisto~nu ambije ntalnu tematiku. u Melbourneu. Slijede pjesme Amnesia i Kiko. Alt-J: Breezeblocks 70 SLOBODNA BOSNA I 6. Big Beat ’59 je album s “naftalinskom” produkcijom i potpuno odgovara naslovu. Dead Can Dance su oduvijek znali spojiti nespojivo. dolazi iz najbogatije njema~ke pokrajine Bavarske.12. Iako je godina na izmaku prepuna revivala. Za sad dr`e rekord sa {estim studijskim albumom Into the Labyrinth koji je prodat u pola milijuna primjeraka. U karijeri. Two Gallants: My love won’t wait 10. Od samih po~etaka do danas jedan su od najva`nijih i najkvalitetnijih svjetskih bandova na podru~ju ambijentalne glazbe. Agape je pjesma koja zvu~i kao da je pobjegla iz egipatske pustinje. koja je u nekoliko navrata prekidana. Yannah Valdevit: Gotta keep me goin’ 9. Band je oformljen 1981. 2006.2012. remixa i raznoraznih povratni~kih albuma. 2. Saznali smo i cijene kompilacija. Album sadr`i dvanaest pjesama. Volksmetal band. preporuke su za album Anastasis. Slijedi naslovna tema. odli~ni aran`mani prepuni guda~a. sa istoimenim albumom. Kad mrtvi zaplešu THE ROLLING STONES Grrr! Iako smo ve} spomenuli izlazak trostrukog i peterostrukog albuma besmrtnih Stonesa. to ne umanjuje njegovu vrijednost.

Ocjena: 4 PASTIR KOSTJA Divna pri~a koja mo`da mo`e pomo}i svima onima koji i dalje ne razumiju zna~aj `ivotinja i njihov pozitivan utjecaj na nas. re`iser te koscenarist filma. scenarij je napisao Don McKellar. (D. za prvi dugometra`ni film. Vitez tame: Povratak (Christopher Nolan. Paralelno s tim dje~ak nalazi ~avku. Ledeno doba 4: Zemlja se trese (Steve Martino & Mike Thurmeier. tragediji. dijete. autor. Ina~e. U garderobi joj dru{tvo pravi menad`er i nekada{nji ljubavnik. ro|en je u nizozemskom Leidenu 1965. Rije~ je o drami. Od dje~aka saznajemo da mu je majka country pjeva~ica koja je na turneji po SAD-u.. Otac ne dopu{ta to.) i 6. Me|u slabijima su doktor i njegova supruga. Lincoln (Steven Spielberg) 5. Blitz film i video) 2. a baziran je na romanu Josea Saramaga. Arthur Bo`i} (Sarah Smith. dje~ak Jojo je bolje. vlasti oboljele zatvaraju u karantenu smje{tenu u napu{tenoj umobolnici. Osvetnici (Joss Whedon. koja taji ~injenicu da jedina me|u njima vidi. Mnogo dobar film! Ocjena: 5 TOP 5 U BH. njih dvoje prisje}aju se prvog susreta prije ~etrdeset godina.KULT MARKET KINO KRITIKA Film “Kauwboy” (Nizozemska. Juan. I SLOBODNA BOSNA Things to Remember (2007. Sve to uz pticu koja je uz njega. Da li je ovaj dje~ak iz filma poput mnogih koji su ostali bez svog ili svojih roditelja? Da. Otac to odbija te saznamo tako da je njemu majka. Kauwboy (2012. Skyfall (Sam Mendes) 3. svega {to su pro`ivjeli i {to ih je dovelo do sada{njih odnosa. Kriminalci i fizi~ki ja~i nadvladat }e slabije i prisvojiti ionako male zalihe hrane ucjenjuju}i ostale. on odsvira pjesmu na fruli i time izazove potpuni kaos. Dakle.2012. VIDEOTEKAMA 1. Continental film) 5. Jane~ek) AMERI^KI BOX OFFICE 1.” filmu. ispalu iz gnjezda. ^avka se ve`e uz njega i postaju pravi prijatelji. Promislite. Pomi{lja i na to da ubije oca! Ovo je film o te{kom odrastanju nemo}nog djeteta koje nema majku. Kada ga na jednoj zabavi zamole da poka`e glazbeno umije}e. Dobar film. nje`na. zavi~aja. gdje je osvojio nagradu za najbolji debitantski film i Grand Prix mladih kriti~ara koji ~ine `iri Generacija K plus. Boudewijn Koole. nagrada za Europsko otkri}e godine Prix Fipresci dodjeljuje se svake godine mladim redateljima u usponu.) je njegov debitantski film. Kauwboy je dobio nagradu za Europsko otkri}e godine. neupu}ena. godine.12. pa i dr`ave jer nju ~ine i ta djeca? Da. Izuzetno zanimljiv film. Warner Bros. fizi~ki nemo}na? Da. Izbacuje pticu. Rise of the Guardians (Peter Ramsey) 4. Diplomirao je industrijski dizajn na Sveu~ili{tu u Delftu. Film Kauwboy premijerno je prikazan na Berlinskom filmskom festivalu 2012. Trauma zbog smrti majke nestaje. I{~ekuju}i koncert. Uskoro }e ro|endan njegovoj majci i on `eli da ju iznanadi. Re`irao je i producirao mnoge dokumentarne filmove. Dje~ak tuguje. Continental film) 3. koju spa{ava. Aardman Animations. uklju~uju}i Gilliard (1998. Continental film) 71 . bez prikladne zdravstvene njege i nadzora. Za{to onda dopu{tamo sve ovo {to se de{ava? Sada svjesni da je to u korist njihove i na{e .. koja u svom fokusu ima nedu`no plemenito bi}e. Life of Pi (Ang Lee) Grigorij Vasiljevi~ Aleksandrov Grigorij Vasiljevi~ je re`irao ovaj film i bio koscenarista. obiteljskom. da li su nakon rata djeca ta koja najvi{e ispa{taju. ubrzo }e zavladati kaos i anarhija. Paramount. The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (Bill Condon) 2. Dakle. Po~inje da mrzi. nije rije~ o “dje~ijem. Da li `ivotinje mogu i trebaju biti prijatelj na{e zemlje. Direktor fotografije je bio Vladimir Nilsen. 20th Century Fox/Continental film) 4. na`alost. Molio bih trenutak potpune pa`nje. Marvel. Titanic (James Cameron... režisera Boudewijna Koolea NJEZINA POSLJEDNJA PJESMA Jojo i čavka FILM O TE[KOM ODRASTANJU Da li je ovaj dje~ak iz filma poput mnogih koji su ostali bez svog ili svojih roditelja? Juan de Orduna Maria Lujan nekada{nja je me|unarodno poznata pjeva~ica. Dje~ak Jojo ima deset godina i `ivi sa svojim ocem koji radi kao no}ni ~uvar.. Da li ovom dje~aku `ivotinja poma`e da se bolje osje}a? Da. mrtva. Me|u tamo izoliranim ljudima. jer su nedu`na. Ocjena: 4 SLJEPO]A Fernando Meirelles Film Sljepo}a re`irao je Fernando Meirelles. Dobiva ideje za agresivne stvari. Pictures. U gradu se desi slu~aj misteriozne sljepo}e. koja se sprema na veliki povratni~ki koncert.). Prebitno je.{tete. Ovo je komedija o ~obaninu kojeg zabunom zamijene za poznata dirigenta. 2012. Sony Pictures Animation.).

ka`e ]ati}. Zatim biv{i svjetski prvak Ruslan Chagaev. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 6. pa su uvijek ocjenjivali djevojku u plavom. u kojem je svladala Susi Kentikian. Naime.2012. Taj poraz prihva}am. Na kraju je dakle bilo 2:1 za 31godi{nju Amerikanku. @alit }emo se i vidjet }emo {to }e biti na kraju. “To je smije{no. koji je radije ostao u SAD-u kod supruge Viktorije. bila bolja. Carina Moreno je iz ringa. Snimci otkrivaju redizajn prednjeg kraja. Koristi 279 ccm jednocilindri~ni pogonski agregat koji je evoluirao iz modela SH 300i. ali ne i sudaca. ka`e ]ati}. Tre}i pojas (WBA) joj je Susi dobrovoljno dala. DESIGN Jeep Nekoliko mjeseci prije zvani~ne premijere. Chrysler je potvrdio da }e u Grand Cherokee po~eti da ugra|uje i dizelski agregat. u te{koj Adnan Red`ovi} Ladislava Kovarika i u superte{koj Alex Born Piotra Tomaszeka. MOTOCIKLI Honda NSS 300 Forza je skuter srednje klase i predstavlja evoluciju 12 godina starog modela. Bi}e dostupan u devet boja karoserije. 72 . koja je rodila tre}eg sina. Komplicirana boksa~ka aritmetika je ipak Susi Kentikian natjerala na pla~. kao zamjena. Sudac Leszek Jankowiak iz Poljske je glasao za Kentikian. Susi nije izgubila. (priredio: N. “Bila je to tijesna pobjeda. suci su se ponovo pobrinuli za glasine i teorije zavjere. Ono {to sigurno znam je da neko ima ne{to protiv nas“. 97:93.KULT MARKET AUTOMOBILI SPORT Niski udarci i van ringa Toyota Ćatić protiv WBA Te{ki Te{ki dani dani u u privatnom privatnom biznizu biznizu ADNAN ADNAN ]ATI] ]ATI] Du`i. Biv{i svjetski boksa~ki prvak Adnan ]ati}. iza{la kao pobjednica. U polute{koj kategoriji je Patrik Dobro{i svladao Romana Jareova. Nakon toga. prostranost i pobolj{ane dinami~ke karakteristike. Dakle. Iako je bila dosta preciznija. izjavio je ]ati}. Firat Arslan ga samo 24 sata prije me~a preko odvjetnika obavje{tava da ne}e u}i u ring. “Uvijek i ne ide sve kako treba. WBA `ivi od {ampiona kao {to smo Susi i ja“. Svato je vidio da je Susi prava {ampionka. nije uspjela vratiti naslov svjetske prvakinje. Sve mi ovo li~i na dogovor. ipak tri pobjede za ]ati}evu promotorsku ku}u. “Odre|eni jednostavno rade protiv nas. Za 25-godi{nju Susi Kentikian je ovo bio drugi poraz. Me|utim. Prvo je me~ otkazao te{ka{ Mike Perez iz Kube. ponovo je na meti njema~ke sportske javnosti. {iri i ni`i od svog prethodnika. Mo`da suci ne razlikuju boje. uklju~uju}i 3 nove: sivoplavu metalik. Me|utim. Svaki po~etak je te`ak. Ni jedan {ampion nije pao s neba“. alias Felix Sturm. Tada sam napravio gre{ku. prvi poku{aj da se u svijetu boksa predstavi kao promotor nije mogao pro}i lo{ije. To je o~igledno.12. Prvi put je izgubila u maju ove godine od Melisse McMorrow kada joj je morala predati dva od ukupno tri pojasa koji su bili u njezinom vlasni{tvu (WBO i WIBF). U pitanju je ekonomi~an agregat uparen sa V-Matic mjenja~em. Toyotin kompaktni i svestrani RAV4 ~etvrte generacije se odlikuje novom siluetom koja nagla{ava njegovu svestranost. na{ novac vjerojatno smrdi. ]ati} je u septembru u Oberhausenu izgubio od Daniela Gealea. I na kraju Susi Kentikian. Njegov sunarodnjak Pawel Kardyni i Finac Erkki Meronen su Morenovu bolje ocijenili i to sa 96:94. Dobro ih pla}amo. Taj “neko“ je po svemu sude}i Svjetska boksa~ka asocijacija (WBA). ka`e ]ati}. tamnozelenu i crnu metalik. snimljen je 2014 Jeep Grand Cherokee tokom testa bez kamufla`e. sa ne{to manjom re{etkom nego do sada. Zbog toga }u se boriti“. ali ne i aktivnija od Carine Moreno. iako je po ocjeni mnogih.

000 osoba s invaliditetom. 73 . dodaje Zahirovi}. I SLOBODNA BOSNA Tuzle izrazili su protest i nezadovoljstvo odnosom dru{tva prema osobama sa invaliditetom. Me|unarodni dan osoba s invaliditetom. te od materijala dobijenih recikliranjem. godine. izvr{ni direktor centra Lotos. niti zvani~na statistika. “Kao odgovor na krizu. Sveprisutna kriza u BiH negativno se odra`ava i na polo`aj osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. U Sarajevu je organizovana {etnja podr{ke pod nazivom “Poku{aj biti JA“. godine.000 osoba. U Informativnom centru za osobe sa invaliditetom Lotos iz 6. “Uprkos usvojenim me|unarodnim i na{im dokumentima kojima se ure|uje oblast invalidnosti. tvrde stru~njaci za marketing. stanje osoba sa invaliditetom je promijenjeno. Analiza ra~una pokazala je zna~ajan porast prodaje dok je u prodavnici “vladao“ miris narand`e. zbog ~ega je ve}a vjerovatno}a da }e se opijati. Bosna i Hercegovina je tako|er potpisnica ove konvencije. Osobama koje imaju genetsku varijaciju tog gena alkohol daje sna`niji osje}aj zadovoljstva. obilje`en je 3. do danas nijedna osoba o{te}enog vida ili slabovidna osoba nije dobila stalno zaposlenje. a u Federaciji BiH 250. a ratifikovalo 87 dr`ava ~lanica Ujedinjenih naroda. koji je odgovoran za osje}aj zadovoljstva nakon konzumiranja alkohola. maja 2008. Konvencija je stupila na snagu 3. Ove godine u potpunosti su izostala.000 objavljenih vijesti. Pokušaj biti JA Osobe Osobe s s invaliditetom invaliditetom u u BiH BiH ii dalje dalje su su na na samoj samoj margini margini dru{tva dru{tva FIZI^KE. procjenjuje se da u Republici Srpskoj `ivi oko 100. Tim znanstvenika utvrdio je da gen RASGRF-2 igra klju~nu ulogu u tome kako alkohol stimulira mozak na otpu{tanje dopamina. Radevi}) VELIKA BRITANIJA Alkohol Britanski znanstvenici otkrili su genetsku varijaciju zbog koje su neki tinejd`eri skloniji zloupotrebi alkohola. bosioka i zelenog ~aja. ka`e Suvad Zahirovi}.2012. ili su drasti~no smanjena sredstva za podr{ku realizovanju njihovih aktivnosti. Mujezin je naveo i pora`avaju}i podatak da od 2009. zapo{ljavanju i drugim za kvalitet `ivota bitnim resursima koji su na raspolaganju ostalim gra|anima. u na{oj zemlji njima su nerijetko uskra}ena osnovna ljudska prava.KULT MARKET LIFESTYLE Uz Međunarodni dan osoba s invaliditetom [VICARSKA Miris Mirisi podsti~u sje}anja. Me|unarodni dan osoba s invaliditetom obilje`ava se svake godine sa ciljem promicanja razumijevanja problematike invaliditeta i mobilizacije podr{ke koja omogu}ava dostojanstvo. u Pariz }e narednog prolje}a donijeti {vedska marka Monki u vlasni{tvu grupacije H&M. MENTALNE MENTALNE I I DRU[TVENE DRU[TVENE BARIJERE BARIJERE FRANCUSKA Eko-moda Takozvanu ekolo{ku ili eti~ku modu. Brend Monki slijedi principe eti~ke mode koji podrazumijevaju izradu modela od materijala koji se proizvode uz manju potro{nju energije i uz znatno manje zaga|enje `ivotne sredine. institucije vlasti planiraju sprovo|enje reformi kojima bi bili zna~ajno smanjeni ili u potpunosti ukinuti dosada{nji vidovi podr{ke osobama sa invaliditetom. U okviru istra`ivanja u [vicarskoj. Na`alost. Iako ne postoji ta~an registar osoba s invaliditetom. stotine kupaca bilo je izlo`eno jednostavnom mirisu narand`e. ali i kupovnu mo}. Do sada je Konvenciju potpisalo 145. te kompleksnoj kombinaciji narand`e. poput pristupa obrazovanju. Generalna skup{tina Ujedinjenih naroda je jednoglasno usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 13. decembar. ali nagore“. I ove godine u Bosni i Hercegovini. ostvarenje prava i dobrobiti za osobe s invaliditetom. koja je okupila nekoliko stotina ~lanova udru`enja. FIZI^KE. uslugama podr{ke. decembra 2006. a {to je neprihvatljiv odnos“. Organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom u na{oj zemlji su tako|er u sve gorem polo`aju.000 posjeta i vi{e od 5. godine. kao i u ve}ini zemalja svijeta. te najavio kako je jedan od ciljeva slabovidne osobe anga`ovati kao saradnike ovog portala. zdravstvu. Inicijator prvog regionalnog portala za osobe o{te}enog vida i slabovidne osobe Amir Mujezin predstavio je web portal koji je za samo mjesec dana imao 40. kako se druga~ije naziva. nakon {to je ostvaren dovoljan broj ratifikacija. saveza i drugih nevladinih organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom.12. (Priredila: M. kada je BiH ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

Pri~e o seksualnom zlostavljanju su. Otkad mi je iza{ao film manekenke mi same prilaze i dijele svoje pri~e sa mnom. ve} veoma ekstremnom mlado{}u. 74 . ENGLESKA Rosie Jones Nebrojeno puta su je prozvali najboljim grudima Velike Britanije. Prije dvije godine objavila sam dokumentarni film Picture Me koji se bavi mojim i iskustvima drugih modela u ovom biznisu . “Imala sam sre}e da budem za{titno lice mnogih brendova. Tokom pet godina. bile vrlo uobi~ajene. [OKANTNA PRI^A Ameri~ki model Sara Ziff BRAZIL Carine Felizardo Ova 25-godi{njakinja od sada se mo`e pohvaliti da ima najljep{u guzu u Brazilu! U izboru koji se odr`ao u brazilskom gradu Sao Paulu mlada ljepotica potukla je konkurenciju od 15 prelijepih djevojaka s vrlo atraktivnim stra`njicama. kao grisini. dobila sam 300 sati materijala. “Sa svojih 30 godina vi{e od pola `ivota sam radila kao model. Drugi problem su uslovi rada. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 6. Neke su izgubile `ivotne u{te|evine zbog beskrupuloznih agencija.12.prvi put manekenke su bile sa druge strane objektiva i pri~ale su o svom vi|enju industrije koja nas ~esto ostavlja na cjedilu i u~ini da se osetimo nijemima. Moj film je ozna~io prekretnicu .niti treba tome da te`i. od 14. ve} mi je omogu}io da upi{em fakultet i u~inio me je finansijski nezavisnom. na`alost. prije nekoliko godina sam rije{ila da ne mogu vi{e da pre{utkujem neke sistemske zloupotrebe koje smo moje kolegice i ja iskusile iz prve ruke.2012. Ono {to se manje zna jeste da se dugo vremena na{a industrija oslanjala na dje~iju radnu snagu koja je cijenjena zbog svog adolescentskog izgleda. velika ve}ina ne dobija velike honorare.KULT MARKET AUSTRALIJA CRVENI FENJER Ispovijest čuvenog fotomodela Anthea Page Mračna strana manekenstva Lijepa Australka jedan je od najseksi modela dana{njice. tako da naizgled nemam razloga da govorim lo{e o industriji koja mi je toliko dala. poslu koji ne samo da mi pla}a ra~une. pi{e ameri~ka manekenka Sara Ziff u svojoj kolumni objavljenoj na sajtu BBC-ija. Njene nove seksi fotografije zabilje`io je David Bellemere za Treats! Magazin. Rije~ je o zavodljivoj Rosie koja. A opet. rado poka`e svoje atribute i na Twitteru. Druge su primoravane da se slikaju bez odje}e protiv svoje volje. Za{to imamo tu perverznu fascinaciju slikama devojaka koje su premlade i neiskusne i veoma ranjive?“ (N. koliko sam nosila sa sobom malu kameru na sva snimanja i modne revije kako bih zabilje`ila {ta se doga|a iza kulisa. Jedna manekenka je svjedo~ila kako je oti{la na casting kod svjetski poznatog fotografa koji ju je zamolio da se skine a onda se i sam svukao i zahtijevao da ga seksualno dodiruje. I mislim da treba da pitamo sebe za{to je to postao ideal. po~inje Sara svoju ispovijest. ne mo`e . Modeling je naizgled glamurozna profesija a ljepotice svakako nisu osobe koje vam prve padnu na pamet kad pomislite na lo{e uslove na radu. sa bokovima i grudima. Iako mnogi misle da je manekenstvo unosna karijera. osim {to je predmet mu{kih ma{tarija u svim poznatim ~asopisima. na na~in na koji razvijena `ena. Sve ve}e prisustvo neobi~no mr{avih manekenki na pistama je dobro poznato. U`ivam u manekenstvu. kada me je jedan fotograf ugledao na ulici dok sam se vra}ala iz {kole”. Ta opsesija ne samo mlado{}u. Jedna 13-godi{njakinja mo`e da bude prirodno mr{ava. je problem.i dobrih i lo{ih. Ve}im dijelom to je zabavan posao.

obele`ena je izuzetnom kompleksno{}u 6. 75 . ovo je samo jedna od mnogih pri~a o Jugoslaviji i za nas jo{ jedna stanica na putu ka budu}oj stalnoj postavci o istoriji Jugoslavije“. prema signalima iz Brisela. Nakon toga je uslijedio je rad sa u`im me|unarodnim timom kako bi se do{lo do koncepta izlo`be. menjala ime i granice. koja je otvorena u Stacionu . koja predstavlja osnovu budu}e stalne postavke tog muzeja.12. dr. vijeku. godine javnim konsultacijama i konferencijom Novi stari muzej. a iz Odbora za realizaciju ove inicijative tvrde kako. JUGOSLAVIJA. Markovi} iz Srbije. godine. istori~ari dr. “Na Balkanskom poluostrvu je tokom najve}eg dela 20. bit }e prva godina u kojoj i zemlje koje nisu ~lanice EU-a mogu da kandiduju svoje gradove za evropske prijestolnice kulture. imaju ozbiljne {anse da dobiju ovu titulu. Prema rije~ima organizatora. a 2020. “Ova izlo`ba je veliki izazov i vidimo je kao predstavljanje na{eg dosada{njeg istra`ivanja koje `elimo da podelimo sa posetiocima. politi~ko i dru{tveno ure|enje. Kada je koncept usvojen. a tokom njenog trajanja kroz debate. Muja je na sedam fotografija predstavio kosovske mu{karce i `ene koji dr`e fotografije albanskih gradova po kojima su dobili imena. I SLOBODNA BOSNA nacija i vera. okrugle stolove i anketiranje posjetilaca prikuplja}e se komentari i sugestije koji }e biti uzeti u obzir kao smjernice u formiranju budu}e stalne postavke Muzeja istorije Jugoslavije. kustosica Muzeja istorije Jugoslavije. Fenomeni koji su nas obilježili SPLIT Skandal Imenovanje maestra Ton~ija Bili}a na mjesto intendanta HNK Split proteklo je u sjeni skandala vezanog za Ivicu ^ike{a. na fenomen davanja imena djeci po gradovima u Albaniji. nego da se obrade bitni fenomeni i elementi koji su obilje`ili dr`ave i dru{tva na podru~ju koje se tokom vi{e od 70 godina zvalo Jugoslavija. dr. Jugoslavija. OD PO^ETKA DO KRAJA Izlo`ba predstavlja osnovu budu}e stalne muzejske postavke U Muzeju istorije Jugoslavije 1. kultura i obi~aja na srazmerno malom geografskom podru~ju“. Oto Luthar iz Slovenije i Predrag J. Radevi}) NOVI SAD Kandidatura Novi Sad kandidova}e se za evropsku prijestolnicu kulture 2020. decembra otvorena je izlo`ba pod nazivom Jugoslavija od po~etka do kraja. Sr|an Cvetkovi} i Ana Pani}. nagla{avaju autori. oformljen je regionalni kustosko-autorski tim. posebno ’70-ih i ’80ih. navode autori izlo`be. dr. Vladimir Petrovi}. Ivana Dobrivojevi}. njihov grad. Jovo Baki}. (Priredila: M. proteklog vikenda ^ike{ je u alkoholiziranom stanju izazvao incident u kazali{nom kafi}u. Hrvoje Klasi}. {to je inspirisalo umjetnika Albana Muju za izlo`bu Moje ime. te preno}io u zatvoru. Naime. koji bi trebao biti {ef Opere i u Bili}evom ~etverogodi{njem mandatu. Izlo`ba }e biti otvorena tri mjeseca. Rad na novoj stalnoj postavci Muzeja istorije Jugoslavije po~eo je 2009. Istra`ivanje nije zavr{eno. uz brojne razgovore i radionice kojima su prisustvovali stru~njaci iz razli~itih oblasti. veka postojala dr`ava inspirisana nastojanjem da u zajednicu okupi Ju`ne Slovene. koji ~ine sociolog dr. Ideja nije da se hronolo{ki prika`e slijed najva`nijih doga|aja. cilj izlo`be je stvoriti prostor koji }e na moderan.Centru za savremenu umjetnost u Pri{tini. Odluka }e biti objavljena 2016. Recenzenti izlo`be su Tvrtko Jakovina iz Hrvatske.KULT MARKET PREKO EX-YU GRANICA Izložba u Muzeju istorije Jugoslavije PRI[TINA Ime i grad Politika nacionalnog identiteta kosovskih Albanaca uticala je.2012. godine. koja je vi{e puta nastajala i nestajala. Husnija Kamberovi} iz Bosne i Hercegovine. atraktivan i objektivan na~in upoznati posjetioce sa jednim od najzanimljivijih i najkontroverznijih dr`avotvornih eksperimenata u 20. prijetio jednom djelatniku teatra.

austrijskog reditelja Lukasa Sturma.. u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. samo u 12 sati. Pobijedili su ovi drugi.2012. Mnogo smo se trudili i ulagali u sebe u posljednjih dvanaest mjeseci. ka`u nam ~lanovi benda Karma Guru. godine. “Nakon osvajanja Jaeger Music Nighta. te glumci Asli Bayram. Obi{li smo mnoge festivale u regionu. Beijing International Art Biennalea ove godine je uvrstio Irfana Handuki}a.12. ni{ta. internacionalne. Mirza Dervi{i}. Tako je.U ^ETIRI OKA BH. direktorica “Baleta” Narodnog pozorišta Sarajevo EDINA PAPO “Koreografiju Davidea Bombana ne mogu ba{ laici igrati” 76 SLOBODNA BOSNA I 6. Iz Tuzle su. a 2012. Je l’ ono smak svijeta 21. Razgovarao: DINO BAJRAMOVI] Grupa KARMA GURU iz Tuzle Otvorili su nam se apetiti U Cinemas Clubu . na{eg istaknutog akademskog grafi~ara i profesora na ALU Sarajevo. pokazali {ta znamo i ostvarili jako dobre rezultate. jeste? Pa. @ao nam je {to vi{e kompanija u BiH ne prati ovaj pozitivan primjer Jaegermeister brenda i ne podr`ava mlade umjetnike”. koji je za nas samo jo{ jedan dobar rezultat u nizu ove godine. {ta }emo. Evo i jedne informacije koju smo dobili u sudijskoj nadoknadi vremena: “Organizacioni komitet 5. .Sloga u Sarajevu 30. a dan kasnije u Klubu Palma u Tuzli. decembra u 19 sati u sarajevskom Cinema Cityju. Karma Guru. Tu no}. Elma Ahmetovi}. na konferenciji za {tampu u Centru za djecu i mlade Novo Sarajevo govori}e reditelj filma. koju je po tekstu Emira Imamovi}a re`irao Dino Mustafi}. bi}e odr`ana 6. Nakon ove pobjede apetiti su nam se otvorili i mi obe}avamo da na ovome ne}emo stati. u 19 sati.. U samu zavr{nicu plasirali su se bendovi Big Brothers i Karma Guru. Odli~ni plakati.Sloga. neprofitne organizacije 4tomorrow sa sjedi{tem u Parizu. Adnan Goro i Edhem Husi}. Senad Ba{i}. decembra. Adi Hrustemovi}. INFO Premijera filma Body Complete. Dramaturg je Segor Had`agi}. 10. novembra odr`ano je finale Programa Jaeger Music Night 2012. u svoju izlo`bu internacionalnih umjetnika u Pekingu. Istog dana jo{ jedna izlo`ba u Sarajevu. Gleda}emo zagreba~ki Elemental 21. Autorica postavke izlo`be i teksta za katalog je kustosica Umjetni~ke galerije BiH Dragana Brki}. Ajla Cabrera. za Karma Guru definitivno predstavlja godinu promjena. D`ana Pinjo. Igraju: Alen Muratovi}. pisali smo ve}. decembra u sarajevskom Cinemas Clubu . bi}e otvorena internacionalna izlo`ba Gender Equality Now! Izlo`ba je dio projekta Poster for Tomorrow. Sanin Milavi}. Dreamlike je Hodakova druga samostalna izlo`ba. U Umjetni~koj galeriji BiH svoje slike predstavi}e Boris Hodak. producent Robert Hofferer. po~inje premijera predstave Samo nek’ ne puca. moramo priznati da se fenomenalno osje}amo i da trenutno u bendu vlada velika euforija. decembra? [ta ka`ete. a nagradu im je uru~io pjeva~ grupe Hladno pivo iz Zagreba Mile Kekin. {ta }emo sad? A. ali sat kasnije. U ponedjeljak. nezavisne. Organizator je Ku}a muzike i zabave Panta Rhei. Samo naprijed! EDINA PAPO. do 2012. ali nekako najdra`a nam je ova posljednja pobjeda na Jaeger Music Nightu. a scenografi Tanja i Stjepan Ro{. potom izvr{ni producent Jasmin Durakovi}. na kojoj }e izlo`iti slike nastale od 2000. Istog dana.

a zvuk nam je sada siroviji i ~vr{}i. u Bosni i Hercegovini”. me|usobnog nepovjerenja. pokrenuli udru`enje gra|ana Suncokreti. Razlike izme|u rediteljskih pristupa. hajde. Pjesma O slobodi govori o borbi protiv tjeskobe uzrokovane na{im na~inom `ivota i okru`enjem koji nas svakodnevno priti{}u. pod ~ijim okriljem je dje~iji hor i {kola gitare itd. On je prvi puta u Bosnu i Hercegovinu i u njen glavni grad do{ao u junu ove godine i ostao je fasciniran na{om tradicionalnom. A evo sada. konzumerizma. Prva repriza je na repertoaru dan kasnije. I SLOBODNA BOSNA . ova baletna predstava na drugi na~in govori o nama. Na konferenciji za {tampu Edina Papo je izjavila i da je Davide Bombana igra~ima “vratio” tijelo.30 sati. Na sceni nas nije bilo jer se nismo ni bavili Konvojem. Dakle. osmi{ljavali radijske d`inglove i TV reklame. odnosno tu vrstu discipline u tijelu”. iza kulisa. ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo. peti studijski album? Jeste i na njemu predano radimo.. obja{njava Edina Papo. gdje ste vi? Tu smo. Muzika koju }ete ~uti ustvari je muzika civilizacija koje su pro{le ili `ive i dan-danas ovdje. u Sarajevu. Njegovu koreografiju ne mogu ba{ laici igrati. u bendu su i Haris Varaji} na bas gitari ve} dvanaest godina i Bojan Crnogorac za bubnjevima posljednjih osam godina. da tako ka`em.. trendova.HAMO SALIHBEGOVIĆ. direktorica Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo. Zarobljeni u unutra{njim okvirima dru{tveno nametnutih normi. 77 6. ne bje`e}i od onoga {to se zove akademizam. Pa. zreliji i odre|eniji u onom {to radimo najbolje. ba{ da vidimo {ta nam je to pripremio “Mister Bombana”. Kao koreograf svoju je kreativnost ispoljio na jedan sasvim druga~iji na~in. Je li O slobodi uvod u va{ novi. Mo`e li se re}i da odr`avate formu komponuju}i za inspirativne pozori{ne forme? Pa. tako da se mo`e re}i da je rad u pozori{tu svojevrsno odr`avanje forme. Balet o nama Premijera baletne predstave Mare Nostrum bi}e odr`ana u Narodnom pozori{tu Sarajevo 6. Mi nikada nismo bili bend koji se pojavljuje u medijima kada nema {ta da ka`e novo. Vi i pjeva~ i ritam gitarista Konvoja Ne}ko Merd`anovi} ste. Ne mora biti tako! Pored Ne}ka Merd`anovi}a i mene..12. [ta to zna~i? “On je vrlo ekspresivan i igra~ i koreograf. prekinuli i dat }emo sve od sebe kako bi {to ve}i auditorij ~uo na{a nova djela. {to uklju~uje i premijerno prikazivanje va{eg novog spota.2012. decembra. Svoje najljep{e igra~ke dane proveo je u milanskoj Scali. odvajamo vrijeme za Konvoj i vra}amo se s obrazom. samog rada s glumcima na sceni i u studiju. SARAJEVSKI BALET Nata{a Pavlovi} u sceni iz baletne predstave Mare Nostrum Pa. [utnju smo. kao i u baletskim ansamblima u Berlinu. ku}ni kompozitori Pozori{ta mladih u Sarajevu. postajemo hladni i tupi. komponovali muziku za vi{e od dvadeset pozori{nih predstava. a isto tako unapre|ivanje ste~enog znanja i otkrivanje novih muzi~kih rje{enja. pored toga {to stvaramo za Konvoj zajedno. “Balet Mare Nostrum italijanski koreograf Davide Bombana posvetio je nama u Sarajevu. taj tandemski odnos smo jo{ vi{e unaprijedili kroz suradnje na ostalim projektima. Kreativnost se treba vje`bati kao i sve u ~emu `eli{ biti dobar. oboga}uju nas kao muzi~are i kreativce. dakle. I. naravno. U me|uvremenu smo ostvarili suradnju s glumcem Mikijem Trifunovim i snimili album poezije koji je izdat u BHT produkciji. decembra }e biti promovisan novi singl grupe Konvoj koji se zove O slobodi.. Otu|enje i povr{nost nas primorava da gradimo vlastite mikrosvjetove kao posljednja uto~i{ta slobode. ne mogu je igrati moderne baletne trupe koje nemaju osnove klasi~nog baleta. Münchenu. [kolovan je u stilu klasi~nog baleta. u 19. gostoljubivo{}u i razli~ito{}u ljudi koji `ive na tako malo prostoru kao {to je Sarajevo.Sloga 6. lider sarajevskog “Konvoja” Vra}amo se s obrazom U sarajevskom Cinemas Clubu . odgovara Edina Papo. da tako ka`em.

by DINO BAJRAMOVIC AIDA ČORBADŽIĆ: “U prošlom životu bila sam vjeverica” Foto: Mario Ili~i} 1. 2013. 17. . Poruka ~itaocima na{eg magazina? Komunicirajte jedni s drugima. u ulozi Hanne. duboko udahnem i krenem dalje. {ta ne biste u~inili? Ne bi ignorisala puko pre`ivljavanje ljudi u Bosni. [ta obla~ite kada `elite izgledati moderno? U {tiklama se osje}am moderno. 6. Mislim da svima nai|e “dan” pa tra`imo konkretan razlog. [ta ste bili u pro{lom `ivotu? Vjeverica. 21. Da imate 15 minuta vlasti. 7. S kim biste voljeli otplesati tango? Sa Banderasom. 19..12..2012.. Mo`da i “on” jednom stigne. Kada }ete zaigrati i zapjevati u novoj operskoj predstavi? Februar 14. 3. A.. 10. 16. 13. 12. 2. opereta Vesela udovica. 18. Da li je bolje biti lijep i pametan ili ru`an i glup? Mislim da u svima nama ima pone{to od gore navedenog. {ta biste bili? Psiholog. 9. bar ne trenutno. 14. Kako se osje}ate u Sa Kao “riba u vodi”. rajevu? 15. [ta ne morate imati u fri`ideru? Majonezu. 11. Da li ste kao m ali sa }ete biti ljekar op{te njali da prakse? Nisam. Tange ili badi}? Tange. [ta obavezno nosite na pla`u? Kremica i {e{ir.. Balans je bitan. 20. 4. 5. 78 SLOBODNA BOSNA I 6. Jeste li meteoropata? Ne hroni~ni. {ta biste sutra u~inili? Krenula ispo~etka. definitivno. Koliko ima istine u izreci: “Ne dade se usranom do potoka?” Moramo se potruditi oko sebe i svojih `elja. Opi{ite Halida Muslimovi}a u tri rije~i? Halid umjesto Halida. begova ili {kembe ~orba? Begova. [ta uradite kad vam preko puta pre|e crna “Me~ka”? Zastanem. Da niste to {to jeste. Osoba koja vas `ivcira? Nema je. Koga biste poveli na pusto ostrvo? Ne `elim da idem na pusto ostrvo. 8. Da je danas smak svijeta. Dru`ite se i na|ite vrijeme za sebe.

i otpjevali su pro{le sedmice u Zetri. nemoj ovu roletnu da mi oboriš. To je neviđena bagra koja svakog podstanara tretira kao da je ovog trena dopješačio odnekud iza Karpata. Pa se onda smjestiti. Pa se i ja obeznanim od sre}e. u martu ~ini mi se. nemoj ovu roletnu da mi obori{. a potom o~istiti ispred sebe i sve svoje prnje raspakirati. samo malo dotegni.. da nam je br`e slijede}i put/Vi ste moja redovna mu{terija. kao prorok koji je iz sa`aljenja namolio Vrhovnog da se napokon obazre i na ljude bez adrese.12. Me|u ove pohlepurene genijalce u prvi saf idu sarajevski stanodavci. a knjige su i{le za mnom/U paketima u kamionima/Novac se selio s onim ko mi ga je ~uvao/Za crne dane. Tre}e. ali hipersenzibilni Muki zna sve sarajevske an|ele. sve sam svoje provincijske `ohare/Ostavila u gradu koji me nije mrzio/Da mi ondje izjedu grob/Da se nemam kome vratiti// Samo sam se nastavila seliti dalje/Iz kvarta u slijede}i/Iz ulice u ulicu. {to je stanovita/Prednost u svijetu prepunom dragocjenosti//Od 6. bogati. [to zna~i da pored svakog zvona na ~iji zvuk otvorim vrata pi{e tu|e ime. otpjevali bi Kemo i Prijatelji.znaju}i kako i u ~iju korist radi ova dr`ava (kad radi) danono}no strepim da }e me oplesti po mom crnom fondu zbog neprijavljivanja novog mjesta boravka. a oni ti sve spakiraju i dovezu za tobom. Zar to nije s neba dar? U pravu je Bajro. pa moram upotrijebiti sve znane mi trikove da zaradim nove {u{ke za crne dane. Ali zato lahko zaka~i pet stoja u pad`e. ja {ta bi se drugo moglo o~ekivati kad selidbu smjesti{ u petak popodne. i za sve ostale.evo ih s nabusitim: Ma. To je nevi|ena bagra koja svakog podstanara tretira kao da je ovog trena dopje{a~io odnekud iza Karpata. Ja mo`da i ne znam. ništa to nije.za {to god uhvatim. prvi put vas selim po ki{i. A i njima je padala ki{a. jedva sam je zakačio adala je ki{a.evo ih s nabusitim: Ma. Ja nisam kazao ni{ta. dam vanzemaljskom Mustafi Zvizdi}u svoju knjigu. bogati. Pa se i meni okrenulo na kud }e{ bolje: preselila sam dva dana prije snijega iz ledare u stan s centralnim grijanjem. pa . koji se i dalje jednako vrtoglavo vrti. jedva sam je zaka~io. ‘Ajde bje`i! [to }e meni samo strogi ledeni profesionalac? Meni je Bajro antistresni melem u mojoj nomadskoj sudbi. nek’ se zna ko su svi pobjednikovi ljudi. Pred spavanje.2012. Kad ima{ pozitivan stav. jer bez crnih nema ni bijelih. bez validnog ugovora i poreske prijave prihoda od rentiranja. to se moralo desiti/Seobe su prirodno ~ovjekovo stanje/Nije me mrzio grad iz kojeg sam oti{la/ Nije me volio grad u koji sam do{la/A i {to bi. Oti{la sam. a on mi ujutro za kafom. Pa sam se mislila: ako se mo`e pjevati (i plesati) na ki{i. prave i la`ne. sav eufori~an. ina~e na skali traumati~nih do`ivljaja poznatoj kao: Triput selit. i uvrstila je u najbolju knjigu poezije za 2011. jer kraj je do{ao svemu. I SLOBODNA BOSNA P svih telefonskih brojeva najdu`e ~uvam onaj {to/Iz bloki}a u bloki} prepisujem pod Bajro Selidba/(Selidba mu do|e kao prezime). i pazi. kazao je Bajro. razmjestiti i priklju~iti na ostatak svijeta. Ovaj put }e biti nafakali. Pod jedan. Usudiš li se kazati .za što god uhvatim. unato~ svim majmunima ovog svijeta koji se uzdaju u mi{i}e. moj dragi. a kad stigne sve~ani Dan Bijeli/Sve je i tak i tak gratis// Tako se. {to se ne bi moglo seliti? I to s pjesmom. ti ode{ taksijem u “novi” stan. poka`e na mobilnom broj koji je numerirao pod Bajro Selidba. i pazi. ka`e: Gospo|o/Nemojte sve raspakivati. Čovjek koji je napisao Muziku zidnih satova zna da se dunjaluk okre}e na onoj bogdi ljudske du{e. godinu. a ja mu ka`em: Bajro dragi/Jo{ koji put platit }e Dedijer. rebnu li me. 79 . i u du{u se znamo.KLIN ^ORBA LJUDI BEZ ADRESE Pi{e: FADILA NURA HAVER Među ove pohlepurene genijalce u prvi saf idu sarajevski stanodavci. Usudi{ li se kazati . Bajru sam isplatila iz crnog fonda. Bajro i ja svako malo namudrujemo. slijede}a adresa mi je Centralni zatvor. Volim da me/Bajro razmje{ta u svemiru/On to radi vrlo duhovito... ^ula sam da u Sarajevu ima i naka agencija za selidbe umjetni~kog imena Nosa~ Samuel. glasom smiruju}im i uvjerljivim. samo malo dotegni. u plemenu južnih Slavena. dakle/[u{ke su putovale u Dedijerovim dnevnicima/Ko bi to danas pokrao. Kao. ni{ta to nije. mrke i sive. umi{ljenu genijalnost i srodnu joj pohlepu. Zato sam o njemu prije hejbet godine napisala pjesmu naslova Selidba. eto.. Pod dva. otpadne . bljak!/I niko me ina~e nikad nije pokrao/ Sve mi je valjda bilo bljak. u plemenu ju`nih Slavena. Ide Selidba. bilo ne{to nas pisaca u Banjoj Luci. Proljetos. Toliko o tome. jo{ koji put pa }u/Vas seliti d`abe. jer nemam vremena u istoj sedmici sve svoje prnje spakirati i o~istiti iza sebe. Trenutno je crnjak prazan. I sad }u ovdje serbez prepisati vlastitu pjesmu. u njega su pare za/Crne dane. jednom gorit. otpadne . ovo mi je {esnaesta ulica/Selila sam cvije}e ormare i ptice/Dr`e}i krletku u krilu. svih ovih mojih petnaest sarajevskih godina. On je uvijek u pravu. jer je vlastita. tvrde Oni Pametni Ljudi. onda ti se i najgora mora okrene na dobro.

Ponovio je istu prijetnju.“ Godina su pro{le dok jedan klijent nije do{ao u bordel i odveo je u svoj dom. koja ima uto~i{ta {irom Kambod`e. Lo~ova je pobjegla od ku}e. {ibane ili ~ak prekrivene insektima samo da bi pristale na seks. uskra}ivali joj hranu i vodu. Kambod`a se i dalje oporavlja od brutalnog re`ima Crvenih kmera.PUT OKO SVIJETA Priredio: Nedim Hasi} U`asi Kambod`e rejpi~ Lo~ se sje}a doma koji je izgledao rasko{no spolja. primoravali na seks. Njihova meta su bili intelektualci i gradsko stanovni{tvo. samo mrak. prisjetila se. “Ubi}u te ako ka`e{ nekome. To je ustvari bio bordel. izgubila povjerenje u svoju porodicu. Bila sam upla{ena“. Uspjela je da pobjegne iz tog svijeta a danas radi na spasavanju drugih djevojaka. Prisjetila se jakih pljuskova i osje}aja da ne zna gdje se nalazi. Ukoliko ne bi pristala na seks. Pri~a Lo~ove je sli~na pri~ama mnogih izbavljenih Kambod`anki. jer je. Bila je robinja u jednom kambod`anskom bordelu. kako ka`e. dan za danom. A onda ju je na{la banda. Primila je Lo~ovu u svoj dom – ili je Lo~ova bar tako mislila. seksualna `elja je ~esto podgrijana mitovima da odnos sa djevicom donosi sre}u ili dobro zdravlje. mnogi o~evi siluju svoje k}erke. kriju}i se dok je nije na{ao jedan policajac. Oni su je uputili na centar koji vodi biv{a robinja Somali Mam. Poma`e u njihovom izbavljivanju iz bordela i autor je radio-emisije u Pnom Penu. Mislim da me ne voli“. Nije mi vjerovala. koje su bile drogirane. rekla je. Zaklju~ali su je u jednu sobu u podrumu i primorali da “svakog dana spavam sa velikim brojem mu{karaca“. “Plakala sam i plakala“. mra~an lavirint izolovanih odaja.“ Rangirana kao jedna od najsiroma{nijih i najkorumpiranijih zemalja u svijetu. rekla je. “U Kambod`i. policajac je stupio u kontakt sa kolegama koji se bave trafikingom. bra}a siluju svoje sestre. rekla je. “Udarila me. Protiv Lo~inih otmi~ara nije preduzeta nikakva akcija. isti~e portparolka istoimene fondacije. “Bila sam mala. rekla je nje`nim glasom. Po{to je ispri~ala svoju pri~u. “Pet mu{karaca me silovalo na ulici“. “Nisam mogla da vidim svjetlost. kada ju je stranac odvukao sa ulice. To su po~etni~ki napori mlade `ene i biv{e robinje u dru{tvu kojim dominiraju mu{karci. Sje}a se defilea mu{karaca koji su je. O~uh ju je silovao kad je imala nekih sedam godina.12. SLOBODNA BOSNA I 6.“ To bi mo`da i bila njena sudbina da nije nai{la jedna `ena i ponudila pomo}. pita Lo~ova. koji su mu~eni u poku{aju da se stvori u potpunosti agrarno dru{tvo. ili bi je batinali. zatvarane u kov~ege. 80 S Lo~ova je jednog dana smogla snage da ka`e svojoj majci za silovanja. ispri~ala je. Me|u lokalnim stanovni{tvom. “@eljela sam da umrem. mu~ili elektro{okovima.“ I {utila je.2012. Lo~ova je na{la otvoren prozor i pobjegla. Sje}a se da je razmi{ljala o smrti. “Moje tijelo je bilo u lo{em stanju. na kojoj biv{e robinje pri~aju svoje `ivotne pri~e. ali zloslutno iznutra. . A nije imala ni 10 godina. Zaprijetio je da }e je ubiti ako ispri~a nekome. koji je 1970-ih pobio i do dva miliona ljudi. jedan za drugim. u`asnog mirisa“. Te godine je jo{ jednom silovana. “[to sam drugo mogla?“.

11. U tom odlikovanju ugra|ene su i zasluge policajca i komandira Stanice milicije \oki}a i njegovih pet pomo}nika. Ranko ^e{i} i Kosta Kosti}. godine. koja je formirana 2. SB. nedostaju podaci i poja{njenja o komunisti~koj i ratnoj karijeri Petra \oki}a. Goran Jelisi}. priznali su da su kao policijski d`elati izvr{ili smrtne kazne nad 38 civila. novembra 2002. koji se tokom maja potvrdio kao jedan od najboljih policijskih kadrova u srpskom Br~kom. U ovom slu~aju. koja je pomenuta uz tekst u va{oj informativnoj reviji pod naslovom “Uspon i pad Petra \oki}a“. te donosili nezakonite kaznene presude. Hajrudinom Muzurovi}em. a to je striktno po{tivanje zakona i procedura. te za{tite digniteta Narodne stranke Radom za boljitak. u Slobodnoj Bosni. Zbog sve obimnijih zlo~ina~kih poslova srpska SJB u Br~kom je krajem maja 1992. do januara ’93. \oki}a smatrali “nepodobnim Srbinom“. Garnizonu JNA. isto kao {to to tra`imo i od premijera FBiH. uz podr{ku oru`anih jedinica SDS-a Br~kog. Ahmetom Had`i}em. 75/02 od 1. Za prvog komandira ove policijske Stanice imenovan je Petar \oki} (zajedno sa pet pomo}nika). \oki} je pokazao svoje policijske sposobnosti. SB. uglavnom Bo{njaka. donese odluku o produ`enju mandata aktuelnom direktoru i poni{ti odluke NO o pokretanju procedure za izbor novog direktora. posebno o istra`nim procesima koji su u toku. Zajedno sa Draganom Veseli}em. zajedno sa ostalim ~lanovima NO. pa do kraja rata bespogovorno izvr{avao zadatke br~anskog SDS-a.000 Br~aka) ve} su srpski policijski inspektori obavljali i pravosudne funkcije . br. Nikada ne}emo stati u odbranu bilo koga ko je po~inio krivi~no djelo. u vezi sa objavljenim tekstom “Pare na sunce“ autora Mirsada Fazlagi}a. U vezi sa odlukom premijera FBiH da samostalno. Bijeloj i Had`i Pa{inoj d`amiji. nije obavljao nikakve strana~ke du`nosti niti ga je Boljitak ikada imenovao ili predlo`io za bilo koju du`nost. Narodna stranka Radom za boljitak uvijek je podr`avala rad pravosudnih organa i uzdr`avala se od komentara i davanja pau{alnih izjava. P. . To je bio mjesec u kojem je srpska policija. niti ga je Boljitak ikada imenovao ili predložio za bilo koju dužnost (“Pare na sunce“. \oki} (kao druga li~nost srpske policije). br. evidentno je da se radi o montiranim procesima i pritiscima odre|enih medija na pravosudne organe. uklju~uju}i i smrtne kazne.Uredni{tvu SB Petar Jurčić nije član stranke. nad Huseinom Kr{om. npr. kada je od aktivnog pre{ao u rezervni sastav br~anske milicije pa do aprila 1992. bila me|u glavnim izvr{iteljima genocidnog plana srpskih civilnih i vojnih vlasti na okupaciji grada. masovnih progona i hap{enja civila nesrpskog stanovni{tva u 20-tak mjesta nezakonitog zato~enja. Ured za odnose s javno{}u 81 Narodna stranka Radom za boljitak . 838) U cilju izgradnje boljitka za gra|ane BiH. godine).tu`itelja i sudija. uklju~uju}i i genocid nad Bo{njacima. \oki} se veoma brzo od ortodoksnog komuniste i socijaliste.12. Kako se u va{em tekstu sugeri{e na Jur~i}evu bliskost sa Narodnom strankom Radom za boljitak. Br~ko izvje{tavanja. \or|a Ristani}a i Bo{ka Mari~i}a. koji su P. Mujki} . Amirom Novali}em. Narodna stranka Radom za boljitak ovom prilikom podsje}a javnost da je spomenuti predsjednik Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH Petar Jur~i}. Njegova komunisti~ka aktivnost ostala je zapam}ena od u`eg rukovodstva SDS-a Br~kog – dr Milenka Vojinovi}a-Belog. unapre|enja demokratskog dru{tva. Muhamed S. sa ekipama sara6. Vlada FBiH je imenovala jo{ 6 ~lanova NO. bili su u maju. I SLOBODNA BOSNA dnika – pomo}nika i policijskih inspektora. Bio je jedan od najistaknutijih ~elnika br~anskih komunista i socijalista. Mujki}. po{tovanja novinarske etike i principa istinitog . broju 838.REAGIRANJA Muhamed S. od 29. ali smo du`ni da reagujemo na poku{aje diskreditacije na{ih strana~kih du`nosnika. \oki} je pristupio srpskoj policiji i po~eo izvr{avati zadatke novoformirane Stanice javne bezbjednosti (SJB) samoprogla{ene Srpske op{tine Br~ko. Ovo je samo mali dio ratne pro{losti srpskog policajca i komandira Stanice milicije Petra \oki}a u srpskom Br~kom u periodu po~etak maja 1992. Hotel Posavini. imaju}i u vidu iskustvo i kvalifikacije na temelju pristigle dokumentacije. gospodari `ivota i smrti za nesrpsko stanovni{tvo u Br~kom i Brezovom Polju i odgovorni za stotine zlo~ina protiv ~ovje~nosti.Uredni{tvu Petar Ðokić bio je komandir stanice milicije u srpskom Brčkom od početka maja ’92. tra`imo da u prvom sljede}em broju objavite demant u skladu sa Zakonom o za{titi od klevete FBiH (“Slu`bene novine FBiH“.2012. koji je od aprila 1992. na ~emu }emo insistirati i tra`iti od na{ih du`nosnika da se pridr`avaju zakletve kojom su se obavezali na po{tovanje Ustava i zakona. konclogoru Luka i getu u Brezovom Polju (gdje je nasilno preseljeno oko 2. nedokazanih optu`bi i stvaranja negativne slike o Narodnoj stranci Radom za boljitak. koristimo mogu}nost da vam uka`emo na ~injenicu da Jur~i} uop}e nije ~lan stranke. itd. Trojica najve}ih srpskih zlo~inaca. podrumima Bolnice i Doma zdravlja. P. Odbacujemo sve navode o tobo`njim pritiscima bilo kog Boljitkovog du`nosnika prilikom Jur~i}evog imenovanja.. godine. juna 1992. Bitno je spomenuti i da je \oki} nakon rata u vi{e navrata organizovao mitinge podr{ke ratnim zlo~incima Radovanu Karad`i}u i Ratku Mladi}u. koje su odmah izvr{avane. Pripadnici SJB i Stanice milicije srpskog Br~kog ne samo {to su nezakonito hapsili i islje|ivali nedu`ne civile nesrpske nacionalnosti u zgradi SUP-a/MUP-a i drugim strati{tima: Fiskulturnom domu. U aprilu 1992. preduze}u Laser. Na osnovu zaprimljenih aplikacija i biografija. stav Narodne stranke radom za boljitak ostaje nepromijenjen. i bespogovorno je izvršavao zadatke brčanskog SDS-a (“Uspon i pad ministra Petra \oki}a“. imenovan na sjednici Vlade FBiH shodno Statutu Razvojne banke FBiH. na~elnikom SJB Br~kog. transformisao u ortodoksnog srpskog nacionalistu. majka petero (`enske) djece. Svjestan te ~injenice. kojima su izre~ene pravosna`ne sudske presude u Hagu i Br~kom. 838) U kratkoj biografiji Petra \oki}a.2012. Za svoja zlodjela srpska policija Br~kog je od predsjednika RS-a Radovana Karad`i}a odlikovana “Kara|or|evom zvezdom“. U periodu od 1986. bez ostalih ~lanova Skup{tine Razvojne banke. pristupila pripremama za organizovanje Stanice milicije srpskog Br~kog.januar 1993. kao i formiranja konclogora Luka i geta u Brezovom Polju. Petar \oki} je radio kao profesionalni politi~ar u Op{tinskom komitetu SK i SSD-a Br~kog. U toku maja 1992. me|u kojima je bila i Naza Bukvi}. br. junu i julu 1992.

.

Cijena pretplate: Za Evropu Godi{nja: 180 EUR Polugodi{nja: 90 EUR Za SAD.U[TEDITE NOVAC! PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU SLOBODNE BOSNE Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima: polugodi{nja pretplata 20 eura.bos@bih. Sarajevo. Sarajevo. uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva.slobodna-bosna. ta~nu adresu i kontakt telefon.o. Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD E-mail adresa je: sl. odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu: Pres-Sing d. SWIFT CODE: RZBABA2S. ^ekalu{a ~ikma 6.o. 71000 Sarajevo Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice.. iscrpan servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna! Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici www. Bosna i Hercegovina.ba www.ba Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un: 502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank. Danijela Ozme 3.o. IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing d.o.slobodna-bosna. godi{nja pretplata 35 eura!!! Tako|er.net. “Slobodna Bosna”.ba Vi znate za{to smo najbolji! . ime i prezime.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->