CeSIDova Mala Biblioteka

RECNIK POJMOVA O IZBORIMA

OSNOVNIH I TERMINA

CeSIDova Mala Biblioteka

CeSIDova Mala Biblioteka

Prof. dr Marijana PajvanËiÊ

RECNIK OSNOVNIH POJMOVA
izdavaË CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU za izdavaËa
Dr Slobodanka NedoviÊ

I TERMINA O IZBORIMA

urednik Male biblioteke
Dr Marijana PajvanËiÊ

design & layout
Branko GavriÊ TOTAL DESIGN

lektor i korektor
Vidojko JoviÊ

πtampa
Tipografic, Beograd

tiraæ
500 primeraka

Beograd
august 2001.

CeSID
Kralja Milutina 21/V, 11000 Beograd, Yugoslavia (381 11) 32 35 436, 33 42 762, 33 42 771, 33 43 553 • http://www.cesid.org • e-mail: cesid@cesid.org.yu • cesid@bitsyu.net

• •

RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA

UVOD

toku izbora graani - biraËi i drugi uËesnici izbora sreÊu mnoπtvo specifiËnih izraza Ëije znaËenje nije uvek dovoljno poznato. Mnogi od ovih termina vode poreklo iz komparativne izborne prakse. Tek odnedavno, sa uvoenjem viπestranaËkih izbora i u naπoj, danas sve bogatijoj, literaturi o izborima susreÊemo ove termine. Pojedini izrazi teπko su prevodivi na naπ jezik, a u izbornoj terminologiji Ëesto se koriste. Kolokvijalna upotreba nekih, inaËe rasprostranjenih, termina nije precizna (npr. biraËko pravo - pravo glasa), pa je potrebno objasniti njihovo znaËenje i sadræinu. Protekla decenija viπestranaËkih izbora odlikovala se i Ëestim promenama tipa izbornog sistema. U nastojanju da se Ëitaocima ovog πtiva pribliæe osnovna obeleæja razliËitih tipova izbornih sistema prikazani su osnovni tipovi izbornih sistema, vrste kandidatskih lista, metode i tehnike glasanja, metode preraËunavanja osvojenih glasova u mandate. Oni Ëitaoci koji pokaæu veÊi interes za sistemska pitanja izbora, uz objaπnjenja mogu naÊi i numeriËke primere karakteristiËnih izbornih sistema. Rukovoeni navedenim razlozima, kao i edukativnom misijom Centra za slobodne izbore i demokratiju - CeSID-a, nudimo Ëitaocima izbor vaænijih termina i pojmova Ëije znaËenje i sadræaj kratko predstavljamo. Autor U Novom Sadu, 28. VIII 2001.

7

. U zemljama u kojima postoji kazna liπenja graanskih prava osuda na ovu kaznu povlaËi gubitak prava glasa. Ovo pravo stiËu punoletni. Krπenje ove duænosti se sankcioniπe. U najveÊem broju zemalja biraËko pravo je garantovano kao subjektivno javno pravo graana. Naziva se i jedan prenosivi glas. GlasaËki listiÊ moæe imati dva oblika: 9 . ALTERNATIVNI GLAS Poseban naËin glasanja. poslovno sposobni dræavljani. pljeskanjem koje oznaËava odobravanje). uzvikivanje) Naziv za jedan od naËina glasanja prilikom odluËivanja. BiraË ima jedan glas koji dodeljuje alternativno jednom. ponekada i uz ispunjavanje dodatnih uslova (prebivaliπte u izbornoj jedinici i dr. Za glasanje aklamacijom karakteristiËno je da se odluËuje bez pojedinaËnog glasanja i bez prebrojavanja glasova. jednoglasno glasanje. U nekim zemljama biraËko pravo u ograniËenom obimu (npr. Glasanje se odvija razliËito (npr.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA AKLAMACIJA (lat. prostim izvikivanjem. Glasanje aklamacijom izraæava opπtu saglasnost. nekolicini ili svim nominovanim kandidatima.acclamatio . pristanak svih koji u glasanju sudeluju.). BiraËi se ovim pravom mogu ali ne moraju koristiti. Belgija) biraËko pravo se smatra javnom funkcijom. AKTIVNO BIRA»KO PRAVO Pravo graana da bira Ëlanove predstavniËkih tela i druge organe dræavne vlasti koje biraju neposredno graani. U nekim zemljama (npr.klicanje. GrËka. Razlozi za gubitak aktivnog biraËkog prava su gubitak dræavljanstva i oduzimanje poslovne sposobnosti. izbor lokalnih organa vlasti) imaju i stranci. Posledica ovakvog stanoviπta je obaveza glasanja.

Primer: biraËko telo broji 100 000 biraËa za osvajanje mandata primenom stroæijeg oblika apsolutne veÊine potrebno je najmanje 50 000 glasova. Kako se ova polovina glasova izraËunava u odnosu na neki ukupan broj. najpre prvom. u Australiji. na Malti. biraË daje alternativno svoj glas svakome od kandidata dodeljujuÊi ga. razlikuju se tri tipa apsolutne veÊine: sa viπe uzastopnih glasanja. na glasaËkom listiÊu se nalaze imena kandidata. moguÊi su razliËiti oblici apsolutne veÊine. jedan poslanik (uninominalne izborne jedinice). biraË moæe izabrati jednu od sledeÊih moguÊnosti: Prva. APSOLUTNA VE∆INA Apsolutna veÊina je jedan od oblika veÊinskog izbornog sistema. a biraË upisuje redosled po kome kandidatima dodeljuje svoj alternativni glas. Upisuje broj 1 uz ime kandidata koji uæiva njegovu naklonost. na glasaËkom listiÊu je ispisan redosled glasanja. ne preskaËuÊi redosled. a biraË upisuje ime kandidata uz odgovarajuÊi broj. S obzirom na naËin glasanja. treÊem itd. Takva apsolutna veÊina naziva se stroæijim oblikom apsolutne veÊine. u jednoj izbornoj jedinici se bira. Ova veÊina naziva se blaæim oblikom apsolutne veÊine.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA Na primer: U prvom sluËaju. redosledom koji sam izabere. KoristeÊi se pravom alternativnog glasanja. biraË daje glas samo jednom kandidatu. 11 Druga. ili uz redni broj 1 na glasaËkom listiÊu upisuje ime kandidata za koga glasa. Svoje alternativne glasove biraË dodeljuje po redosledu koji sam izabere. sa alternativnim glasanjem i sa preferencijalnim glasanjem. Na primer: Prednost alternativnog glasa u veÊinskom izbornom sistemu jeste u tome πto zamenjuje viπekruæno glasanje i otklanja njegove slabosti. Pravilo izbora je da mandat osvaja onaj meu nominovanim kandidatima koji dostigne najmanje polovinu glasova biraËa. Praksa izbornih sistema pokazuje da se apsolutna veÊina izraËunava na dva naËina: Prvi uzima u obzir ukupan broj biraËa upisanih u biraËki spisak i prema ovom broju izraËunava apsolutnu veÊinu. Koristi se u Irskoj. U drugom sluËaju. kandidatu. s obzirom na to koji ukupan broj se uzima kao osnovno merilo za obraËun apsolutne veÊine. po pravilu. Poznata je i pod nazivima sistem iznad poloviËne veÊine ili sistem viπekruænog glasanja. poËevπi od kandidata koji uæiva najveÊu naklonost biraËa pa sve do kandidata za koga ima najmanje simpatija. Drugi uzima u obzir broj biraËa koji su izaπli na biraliπta i prema njemu izraËunava apsolutnu veÊinu. U izbornim sistemima koji poËivaju na naËelu apsolutne veÊine. potom drugom. Na primer: TreÊa. 10 . biraË glasa za nekolicinu kandidata po redosledu koji oznaËava brojem pored imena kandidata ili upisivanjem imena kandidata pored odreenog broja.

BIRA»KA SPOSOBNOST BiraËka sposobnost znaËi da je graanin ispunio ustavom i zakonom propisane uslove koji se traæe za sticanje biraËkog prava. Mandati se najpre rasporeuju kandidatskim listama koje su istaknute u izbornim jedinicama. U proporcionalnim izbornim sistemima redak je. Ovakvim naËinom raspodele mandata neutraliπu se posledice cepanja biraËkog tela izmeu viπe izbornih jedinica (izgubljeni.kosina. godine. BA»ENI GLASOVI "BaËenim glasovima" u uninominalnim izbornim jedinicama nazivaju se svi glasovi preko 50 % koje osvoji kandidat stranke koja je favorit izborne utakmice. dræavnu) kandidatsku listu svake od politiËkih stranaka. poslovno sposobni dræavljani. a druga za viπe izbornih jedinica ili za celu zemlju (opπta. Ali. Oni su izgubljeni. 13 . Raspodela mandata izmeu kandidatskih lista u izbornim jedinicama vrπi se primenom nekog od metoda proporcionalne raspodele mandata. nagib. baËeni glasovi) i postiæe viπi stupanj proporcionalnosti. jer je za osvajanje poslaniËkog mesta dovoljan i samo jedan glas preko polovine glasova. U ovom sistemu glasa se za dve vrste kandidatskih lista koje istiËe predlagaË. Bias izazivaju Ëinioci izvan izbornog sistema koji se odraæavaju na izborni sistem i utiËu na ishod izbora. preostali mandati dele se izmeu jedinstvenih kandidatskih lista. Zato se nazivaju „baËenim glasovima“. veÊ da se optimalno iskoriste i osvoji πto veÊi broj mandata. Karakteristika ovog sistema jeste moguÊnost da se pri raspodeli mandata iskoriste i svi preostali glasovi s kandidatskih lista u pojedinim izbornim jedinicama. U sastav biraËkog odbora ulaze Ëlanovi koje imenuje izborna komisija (stalni sastav) i Ëlanovi koje delegiraju predlagaËi kandidata ili podnosilaca izbornih lista (proπireni sastav). jedinstvena. Glasovi (razlomak. Zato se pri postavljanju granica izbornih jedinica vodi raËuna da glasovi biraËa ne budu „baËeni u prazno“. u kojoj kandidati stranke favorita ne uæivaju dovoljnu popularnost. BADENSKI SISTEM Jedna od metoda raspodele poslaniËkih mesta u proporcionalnom izbornom sistemu. Jedna lista se istiËe u izbornoj jedinici. primenom nekoga od metoda raspodele mandata u proporcionalnom izbornom sistemu. BIRA»KI ODBOR Organ za sprovoenje izbora koji priprema. BIAS (engleski . Bias karakteriπe izborne sisteme koji poËivaju na relativnoj veÊini. Na osnovu zbirnog ostatka glasova. ali se pri raspodeli u obzir uzima samo ceo broj izborne kvote. U izbornim jedinicama u kojima se bira samo jedan kandidat ovi glasovi ne utiËu na osvajanje poslaniËkog mesta. BIRA» Graanin koji je ispunio uslove za sticanje biraËke sposobnosti i po tom osnovu stekao pravo da bira i bude biran u lokalna ili centralna predstavniËka tela ili u druge organe dræavne vlasti u Ëijem izboru neposredno sudeluju graani. Svi glasovi osvojeni preko tog broja suviπni su u konkretnoj izbornoj jedinici.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA Primer: biraËko telo broji 100 000 biraËa na biralista je izaslo 40 000 biraËa za osvajanje mandata primenom blaæeg oblika apsolutne veÊine potrebno je najmanje 20 000 glasova. kao i faktori koji su deo izbornog sistema i koji dovode jednu politiËku stranku u povoljniji poloæaj u odnosu na ostale. dræavna). decimala) koji su preostali po izbornim jedinicama sabiraju se za svaku od kandidatskih lista ponaosob. pa otuda naziv badenski sistem. Naziv potiËe iz britanske izborne prakse. ovi glasovi mogu biti od odluËujuÊeg znaËaja za osvajanje mandata u nekoj drugoj izbornoj jedinici. Prvi put je primenjen prema Ustavu Badena iz 1919. organizuje i rukovodi glasanjem na biraËkom mestu. Zbirni ostatak glasova za 10 svaku od kandidatskih lista prenosi se na jedinstvenu (opπtu. naklonjenost) PovlaπÊivanje jedne politiËke stranke u odnosu na druge. jer ne doprinose osvajanju mandata. BiraËku sposobnost imaju punoletni.

Glasanje je tajno (tajnost glasanja πtiti slobodu biraËa da bira). organi uprave. BiraËki spisak se vodi kao jedinstven spisak biraËa. Garantuju ga meunarodne konvencije o slobodama i pravima graana kao jedno od prava graana na uËeπÊe u vrπenju javnih poslova (npr. BIRA»KO TELO Opπti naziv za sve biraËe koji nastanjuju odreeno podruËje (npr. Ukupan broj biraËa je u ovim izbornim sistemima osnovno merilo prema kome se ceni da li je ispunjen opπti uslov za punovaænost izbora. Ako biraË nije upisan u biraËki spisak on ne gubi biraËko pravo veÊ samo ne moæe da ga koristi i glasa na konkretnim izborima. dok biraËko telo za izbor poslanika u Narodnu skupπtinu Republike Srbije obuhvata sve biraËe u Republici Srbiji. Ël. BiraËko pravo je neposredno (svaki biraË liËno koristi svoje pravo). u propisanoj formi. sudovi i sl. Na teritoriji izborne jedinice ima toliko izbornih podruËja koliko ima biraËkih mesta u toj izbornoj jedinici. U godini kada se odræavaju izbori graani se posebno pozivaju da ostvare uvid u biraËki spisak kako bi se u njega unele nastale izmene. Upis u biraËki spisak je i dokaz o biraËkom pravu graanina. Teritorija na kojoj se prostire jedna izborna jedinica podeljena je na biraËka podruËja. Obuhvata dva prava: pravo graana da biraju (aktivno biraËko pravo) i pravo da budu birani (pasivno biraËko pravo). BLOK GLASOVA Jedna od tehnika glasanja. Upis. Za svako biraËko mesto sastavlja se. ali ne moæe dati viπe od jednog glasa svakome od istaknutih kandidata.). Ukupan broj biraËa (biraËko telo) objavljuje se pre izbora. BIRA»KO PRAVO Jedno od osnovnih politiËkih prava graana. objavljivanje ukupnog broja biraËa posebno je znaËajno. 15 . U izbornoj godini izmene u biraËkom spisku mogu se vrπiti samo do odreenog roka. BiraËko pravo je jednako (svaki glas ima istu teæinu. U 14 unutraπnjem pravu garantovano je ustavom kao najviπim i osnovnim pravnim aktom. a vode ga organi vlasti (organi koji vode evidenciju o prebivaliπtu graana. Sastavlja se u formi propisanoj zakonom.jedan glas). overeni izvod iz biraËkog spiska. 1 uz Evropsku konvenciju o zaπtiti sloboda i prava graana). Ël. knjiga biraËa) jeste evidencija o biraËima. Osnovna svojstva biraËkog prava su: BiraËko pravo je opπte (svi graani stiËu ovo pravo pod jednakim uslovima). U izbornim sistemima u kojima se za punovaænost izbora zahteva izlazak na izbore najmanje polovine biraËa. BiraËki spisak je javna isprava πto omoguÊuje uvid u njega kao preduslov da se u njemu izvrπe potrebne izmene. kada se biraËki spisak zakljuËuje za potrebe konkretnih izbora i objavljuje broj biraËa. brisanje i izmene u biraËkom spisku obavljaju se na osnovu sluæbenih evidencija ili na zahtev biraËa uz podnoπenje dokaza o biraËkom pravu. kako bi spiskovi bili aæurni. Tako biraËko telo za izbor odbornika u skupπtinu opπtine obuhvata sve biraËe nastanjene na podruËju opπtine.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA BIRA»KI SPISAK BiraËki spisak (registar biraËa. Odreuje se primenom razliËitih kriterijuma. Vodi se po sluæbenoj duænosti. BROJ MANDATA U PREDSTAVNI»KOM TELU Broj mandata predstavlja broj poslanika u predstavniËkom telu. O biraËkom telu vodi se evidencija u biraËkom spisku. BiraËki spiskovi se vode kontinuirano. 3 Protokola br. Organi koji vode biraËki spisak permanentno vrπe izmene koje su nastupile u biraËkom telu. BiraË ima onoliko glasova koliko sediπta pokriva konkretna izborna jedinica. 25 Pakta o graanskim i politiËkim pravima. BIRA»KO PODRU»JE BiraËko podruËje oznaËava deo izborne jedinice koji se prostire na teritoriji na kojoj æive biraËi koji glasaju na jednom biraËkom mestu. princip jedan Ëovek . U biraËki spisak se upisuju lica koja uæivaju biraËko pravo. podruËje na kome se prostire izborna jedinica ili podruËje koje obuhvata odreena teritorijalna zajednica). Koristi se pri glasanju u veÊinskim izbornim sistemima sa viπemandatnim izbornim jedinicama ili u proporcionalnim izbornim sistemima.

Broj poslanika u predstavniËkom moæe biti poznat posle odræanih izbora. Broj poslanika Êe biti poznat neposredno pre izbora. i utvruje na koji broj palih glasova dodeljuje se jedno poslaniËko mesto. Postoje razliËiti cenzusi. dok su æene liπene toga prava) i dr. Cenzitarno biraËko pravo je prvi oblik u kome se pojavljuje biraËko pravo. Narodna skupπtina Republike Srbije ima 250 poslanika). utvruje se broj biraËa (ili stanovnika) na koji se bira jedan poslanik. to Êe se i broj poslanika znati tek posle izbora. potom. CENZUS Naziv za posebne uslove koje pojedinac. poreski cenzus (sticanje biraËkog prava uslovljava se plaÊanjem odreene sume poreza). VeÊa apstinencija biraËa ima za posledicu manji broj poslanika i obrnuto. Svakoj izbornoj jedinici dodeljuje se jedno poslaniËko mesto. U veÊinskim izbornim sistemima koji poËivaju na uninominalnom kandidovanju i glasanju za pojedinca obrazuje se onoliko izbornih jedinica koliko se poslanika bira u predstavniËko telo. Odreuje se naknadno i moæe se razlikovati od izbora do izbora. cenzus pola (biraËko pravo imaju samo muπkarci. Najpoznatiji su imovinski cenzus (sticanje biraËkog prava uslovljeno je odreenim imovinskim stanjem graana izraæenom u posedovanju nepokretnosti ili plaÊanju odreenog iznosa poreza). izmeu izbornih jedinica. mora ispuniti kako bi stekao biraËko pravo. Odreen je kao apsolutan broj (npr. Primeri: Broj poslanika je unapred odreen kao apsolutan broj broj poslanika je 100 Izbori A 1 000 000 biraËa (stanovnika) 100 izbornih jedinica 10 000 biraËa bira 1 poslanika Izbori B 1 100 000 biraËa (stanovnika) 100 izbornih jedinica 11 000 biraËa bira 1 poslanika (stanovnika) na koji se bira 1 poslanik broj biraËa na koji se bira 1 poslanik je 10 000 Izbori A 1 000 000 biraËa (stanovnika) 100 poslanika se bira Izbori B 1 100 000 biraËa (stanovnika) 110 poslanika se bira Broj poslanika odreuje se posle izbora primenom broja palih glasova broj palih glasova na koji se bira 1 poslanik je 10 000 Izbori A 1 000 000 biraËa 900 000 palih glasova (90 %) 90 poslanika se bira Izbori B 1 000 000 biraËa 800 000 palih glasova (80 %) 80 poslanika se bira CENZITARNO BIRA»KO PRAVO Oblik ograniËenog biraËkog prava za koji je karakteristiËno da se sticanje biraËkog prava uslovljava ispunjavanjem zakonom propisanih cenzusa. Priroda ovih posebnih uslova takva je da ih ne mogu ispuniti svi graani. Tada se utvruju kriterijumi koji odreuju broj poslanika. On Êe biti razliËit od izbora do izbora.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA Broj poslanika u predstavniËkom telu moæe biti unapred odreen u ustavu ili izbornom zakonu. te je moguÊe da svakoj izbornoj jedinici ne bude dodeljen jednak broj poslaniËkih mesta. Na primer. Broj poslanika deli se. Tako se odreuje broj poslanika VeÊa graana Savezne skupπtine (na 65 000 biraËa bira se jedan poslanik). jer zavisi od toga koliko Êe biraËa sudelovati u izborima. obrazovni cenzus (od biraËa se zahteva da bude pismen ili da ima odreeni stupanj obrazovanja). Tada se kao kriterijum za odreivanje broja poslanika uzima broj palih glasova (broj biraËa koji su izaπli na izbore). Broj poslanika se utvruje u srazmeri sa brojem biraËa (ili stanovnika). kada bude poznata veliËina biraËkog tela. Kako broj palih glasova nije poznat pre veÊ tek posle sprovedenih izbora. Broj poslanika odreen je unapred na osnovu broja biraËa 16 17 . pored opπtih uslova. U proporcionalnim izbornim sistemima (kandidovanje po listama i glasanje za kandidatsku listu) poslaniËka mesta se dele izmeu izbornih jedinica srazmerno broju biraËa u njima. domicilni cenzus (sticanje biraËkog prava vezuje za stalnu nastanjenost na odreenom podruËju kroz odreeni period vremena).

SreÊe se i pod nazivima sistem takmiËenja lista ili sistem najmanjeg zajedniËkog delitelja. . Potom se izdvaja onoliko najveÊih izbornih koliËnika koliko se poslanika bira u izbornoj jedinici. Prvi put je primenjen u Belgiji 1899. 1400. a za raspode19 .. Svakoj listi pripada onoliko mandata koliko je puta zajedniËki delitelj sadræan u njenoj biraËkoj masi. BiraËka masa kandidatske liste je broj glasova koji je lista osvojila u izbornoj jedinici. 300..RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA DOMICILNI CENZUS (lat. 800. 560. 575. U primeru postoji 5 poslaniËkih mesta. . D'ONTOV SISTEM Jedna od metoda raspodele mandata u proporcionalnom izbornom sistemu. 900. 1000. 1150. domus . Nazvan je imenom svoga pronalazaËa. Potom se biraËka masa svake liste deli brojevima 1. 1333. Primenom d'Ontovog pravila moguÊe je da neko od poslaniËkih mesta ostane nerasporeeno. zaviËaj. BiraËke mase za svaku od lista se potom rangiraju s obzirom na njihovu veliËinu. 450. 766. i to od najveÊe do najmanje. 2300. profesora d' Honta. godine. Primena d'Ontovog sistema nalaæe da se najpre izraËuna biraËka masa svake kandidatske liste. 460. 933.Listi D neÊe pripasti nijedno poslaniËko mesto.Listi B pripaπÊe takoe dva poslaniËka mesta. 2800. U iznetom primeru to Êe biti: 4000.Listi A pripaπÊe 2 poslaniËka mesta. jer i ona ima dva najveÊa izborna koliËnika (2800 i 1400). To se dogaa kada jedna ili viπe lista imaju jednak i istovremeno isti izborni koliËnik. Posle rezultata dobijenih primenom navedenog metoda izdvaja se onoliko najveÊih biraËkih masa koliko konkretnoj izbornoj jedinici pripada poslaniËkih mesta. jer ona ima jedan najveÊi izborni koliËnik (2300) .kuÊa. stalno mesto stanovanja) Jedan od uslova za sticanje biraËkog prava. . N (N je broj poslaniËkih mesta u izbornoj jedinici).Listi C pripaπÊe jedno poslaniËko mesto. 700. 3. ZajedniËki delitelj je kriterijum raspodele mandata izmeu kandidatskih lista. 2000. Domicilni cenzus najËeπÊe se vezuje za biraËko podruËje ili izbornu jedinicu u kojoj biraË ostvaruje svoje biraËko pravo. 2. Primer: Broj palih glasova je 10 000 U izbornoj jedinici se bira 5 poslanika Istaknute su Ëetiri liste kandidata Lista A je osvojila 4000 glasova Lista B je osvojila 2800 glasova Lista C je osvojila 2300 glasova Lista D je osvojila 900 glasova Najpre se izraËunava izborni koliËnik za svaku kandidatsku listu. Najmanja od njih je zajedniËki delitelj. Ona Êe biti dodeljena sledeÊim listama: . jer ima 2 najveÊa izborna koliËnika (4000 i 2000). Izborni koliËnik liste A je: 4000 : 1 = 4000 16 4000 4000 4000 4000 Izborni koliËnik liste B je: 2800 2800 2800 2800 2800 : : : : : : : : : 2 3 4 5 1 2 3 4 5 = 2000 = 1333 = 1000 = 800 = = = = = 2800 1400 933 700 560 Izborni koliËnik liste C je: 2300 : 1 = 2300 2300 : 2 = 1150 2300 : 3 = 766 2300 : 4 = 575 2300 : 5 = 450 Izborni koliËnik liste D je: 900 900 900 900 900 : : : : : 1 2 3 4 5 = = = = = 900 450 300 225 180 Izborni koliËnici se potom razvrstavaju po veliËini. 225 i 180. Sticanje biraËkog prava vezano je za prebivaliste biraËa na odreenom podruËju u odreenom vremenskom trajanju.

U tom sluËaju izbori se raspisuju samo za upraænjeno poslaniËko mesto.broj biraËa izaπlih na izbore uz dodatni uslov da na izbore. bespredmetna. Svakoj listi pripaπÊe onoliko poslaniËkih mandata 20 koliko se puta izborna kvota sadræi u glasovima koje su biraËi dali toj listi.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA lu preostaje samo jedno poslaniËko mesto. DVOKRUÆNO GLASANJE Naziv za izborni sistem (npr.u odnosu na broj vaæeÊih glasaËkih listiÊa. iz razliËitih razloga. U izbornim jedinicama u kojima u prvom krugu glasanja nijedan kandidat nije dostigao minimalno potreban broj glasova za osvajanje mandata. Izabran je kandidat koji osvoji najmanje polovinu glasova. Drup kvota je modifikovani kvotni metod. Da bi jedan od kandidata dostigao minimalno potreban broj glasova za osvajanje mandata. Preostali mandat dodeljuje se ili listi koja je osvojila ukupno najveÊi broj glasova ili listi koja nije osvojila nijedan mandat. gde biraËi glasaju za listu kandidata.ukupan broj biraËa upisanih u biraËki spisak (u praksi izbornih sistema izuzetno retko) . Razlikuje se od Herove kvote utoliko πto umanjuje izbornu kvotu uveÊavanjem delioca za 1. Na primer: . apstinencija biraËa. DRUP (DROOP) KVOTA ILI HAGENBAH-BI©OFOVA METODA Jedna od kvotnih metoda raspodele poslaniËkih mandata u proporcionalnim izbornim sistemima. U razliËitim izbornim sistemima on se raËuna u odnosu na razliËite ukupne brojeve. ostane upraænjeno. glasanje se ponavlja u joπ jednom krugu. taktiËko glasanje). Bira21 . da bi oni bili punovaæni. mora izaÊi najmanje 50 % + 1 biraË od broja biraËa upisanih u biraËki spisak (u praksi izbornih sistema najËeπÊe se sreÊe) . upraænjeno poslaniËko mesto popunjava neki od poslanika sa liste kandidata. Izbori u dvokruænom veÊinskom sistemu odvijaju se po sledeÊim pravilima: U prvom krugu glasanja za osvajanje poslaniËkog mesta potrebna je apsolutna veÊina. KarakteristiËni su za veÊinske izborne sisteme u kojima biraËi glasaju za pojedinaËnog kandidata. Drup kvota izraËunava se primenom sledeÊeg pravila: ukupan broj glasova —————————— = izborna kvota + 1 broj poslanika + 1 Primer: 10 000 (broj glasova) ——————————————— = izborna kvota 1666 + 1 = 1667 5 (broj poslanika koji se bira) +1= 6 Potom se glasovi dati svakoj od kandidatskih lista dele izbornom kvotom. Viπekruæno glasanje ima negativne posledice (npr. Drup kvota ne osigurava raspodelu svih mandata na nivou izborne jedinice koja poËiva na punoj izbornoj kvoti. koje se ublaæuju razliËitim tehnikama glasanja (npr. Francuska) koji poËiva na kombinaciji apsolutne i relativne veÊine. U tom sluËaju je podela mandata na osnovu najveÊeg ostatka glasova. Sistem dvokruænog glasanja eliminiπe potrebu za viπekruænim glasanjem i umanjuje negativne efekte izbornog sistema zasnovanog na relativnoj veÊini. Potom se kvotni broj uveÊava joπ za 1. Na taj naËin se postiæe da se veÊi broj mandata na nivou izborne jedinice moæe rasporediti na osnovu kriterijuma pune kvote. Apsolutna veÊina se teπko postiæe. U proporcionalnom izbornom sistemu. njena prednost u odnosu na Herovu kvotu ipak je nesumnjiva jer smanjuje broj nerasporeenih mandata. DOPUNSKI IZBORI Dopunski izbori se raspisuju u toku trajanja mandata u sluËaju kada poslaniËko mesto. u kojoj su Ëesto favorizovane manje na raËun veÊih politiËkih stranaka. naroËito ako za jedno poslaniËko mesto ima viπe kandidata. Ëesto je nuæno viπe uzastopnih glasanja. pa nema drugih moguÊnosti da se upraænjeno poslaniËko mesto popuni osim izborom od strane biraËa. Iako Drup kvota ne otklanja potrebu za naknadnom raspodelom manjeg broja mandata na osnovu nekoga od metoda raspodele preostalih mandata.broj biraËa izaπlih na izbore . alternativni ili preferencijalni glas) ili dvokruænim veÊinskim sistemom. Apsolutni broj glasova koji je neophodan za izbor u prvom krugu moæe biti razliËit.

oni koji ne Ëine ceo broj izborne kvote. IzraËunava se na nivou izborne jedinice. a koji potom.). glasanje sa dva glasa i sl. U izbornoj jedinici koncentrisani su biraËi naklonjeni odreenom kandidatu (politiËkoj stranci). ELEKTOR (IZBORNIK) Lica koja graani biraju neposredno. Pravilo je da se u drugi krug glasanja ukljuËuju samo dva kandidata iz prethodnog kruga glasanja koja su osvojila najveÊi broj glasova. alternativno. Mandat osvaja kandidat koji ima najveÊi broj glasova u odnosu na svakog drugog kandidata. zahteva da na biraliπta izae najmanje odreeni broj biraËa (npr. glasanje o zakonu). na glasaËkim listiÊima.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA Ëi u tim izbornim jedinicama izlaze joπ jednom na biraliπta kada konaËno odluËuju o ishodu izbora. Elektorski izbori su oblik posrednih izbora. veπtaËki prag ili eliminacioni kriterijum. otvoren) Naziv za jednu od izbornih prepreka. preferencijalno. 25 %. Ti glasovi se nazivaju ostatak glasova. Eksplicitni prag glasova je. Ovakve izborne jedinice nazivaju se utvrenjima (bunkerima). Ostatak glasova se sabira za svaku od kandidatskih lista u 23 .izreËan.5 %). Tajno se glasa o liËnosti (npr. biraju neposredno organe vlasti. explicitus . GERRYMANDERING U teoriji izbora gerrymandering oznaËava politiËki pristrasno postavljanje granica izbornih jedinica. zakonom propisan minimalni broj glasova koji treba da osvoji kandidatska lista da bi stekla pravo uËeπÊa u raspodeli mandata. Termin vodi poreklo iz 22 izborne prakse SAD. kumuliranje glasova.). Tako se neutraliπe izborni potencijal toga kandidata (stranke). Na kandidatskim listama preostaje jedan broj glasova. GOMILANJE GLASOVA Sabiranje svih glasova koji preostanu na kandidatskim listama posle raspodele mandata izvrπene na osnovu celih brojeva izbornih kvota. U izbornim jedinicama raspodeljuju se mandati izmeu kandidatskih lista uzimajuÊi u obzir samo ceo broj izborne kvote. pa otuda kovanica gerrymander. odnosno politiËkoj stranci. a ne i razlomak. pomoÊu kuglica i sl. Stvaranjem ovakvih izbornih jedinica na izborni rezultat moæe se uticati na dva naËina. Takvo postavljanje granica izmeu izbornih jedinica umanjuje πanse za izborni uspeh odreenog kandidata (kandidatske liste). U izbornim sistemima postoje razliËite metode glasanja (npr. Drugi naËin postavljanja granica izbornih jedinica poËiva na disperziji (rascepkanosti) i podeli biraËkog tela. procentualno izraæen. BiraËko telo koje je naklonjeno odreenom kandidatu (stranci) cepa se izmeu viπe izbornih jedinica. πto ima za posledicu gubitak na izborima. Glasanje moæe biti javno ili tajno. Javno se glasa kada se odluËuje o nekoj stvari (npr. EFEKAT GRANICE Naziv za takvo postavljanje granica izmeu izbornih jedinica koje dele biraËko telo naklonjeno odreenom kandidatu (kandidatskoj listi). a u proporcionalnim izbornim sistemima za kandidatsku listu. od imena guvernera dræave MasaËusets (Gerry Elbridge) Ëijem izbornom uspehu je doprinela pristrasno oblikovana izborna jedinica. EKSPLICITNI PRAG GLASOVA (lat. Prvi se manifestuje postavljanjem granica izbornih jedinica koje maksimalno obuhvataju biraËko telo naklonjeno odreenom kandidatu. odnosno brojeve iza decimale. U praksi izbornih sistema najËeπÊe se ograniËava broj kandidata o kojima se glasa u drugom krugu. kao opπti uslov validnosti izbora. Ponekad se i u drugom krugu glasanja. izbor poslanika). ili 12. Pristrasno postavljanje granica izbornih jedinica vodi raËuna o koncentraciji (ili o disperziji) biraËa naklonjenih odreenom kandidatu. kao i razliËite tehnike glasanja (npr. Izborna jedinica je oblikom podseÊala na salamandera. Naziva se joπ i zakonski prag. putem magnetnih kartica. Cepanje biraËkog tela naklonjenog odreenom kandidatu (kandidatskoj listi) naziva se joπ i efekat sudaranja ili efekat odbijanja. U veÊinskim izbornim sistemima glasa se za kandidata. GLASANJE Radnja kojom biraË ostvaruje svoje aktivno biraËko pravo. kao elektorski kolegijum. Ako je biraËko telo podeljeno na viπe izbornih jedinica eksplicitni prag glasova Êe biti niæi i obrnuto.

Kao i drugi oblici umanjene izborne kvote (npr. Svakoj od lista dodeljuje se onoliko poslaniËkih mandata koliko se izborni koliËnik sadræi u broju glasova koji je dat za listu. imperijal kvota. 25 . Visina poreza oznaËavala je ujedno i imovinsko stanje pojedinca. pa mandat ne moæe biti rasporeen. Naziva se joπ i vezani mandat. Primer: ako se u izbornoj jedinici bira 6 poslanika. doprinosi tome da se na osnovu celog kvotnog broja veÊi broj mandata odmah rasporeuje na nivou izborne jedinice. Ukoliko osvoji 2/6 glasova moæe raËunati na dva mandata itd. a lista stranke osvoji 1/6 od ukupnog broja vaæeÊih glasova u izbornoj jedinici. Sticanje biraËkog prava uslovljeno je posedovanjem imovine. Ako prekrπi njihove instrukcije. IMOVINSKI CENZUS Jedan od posebnih uslova koji je potrebno ispuniti za sticanje biraËkog prava. HAGENBAH-BI©OFOVA (HAGENBACH-BISCHOFF) METODA Jedna od kvotnih metoda za raspodelu mandata u proporcionalnim izbornim sistemima karakteristiËna po tome πto umanjuje izborni koliËnik uveÊavanjem delitenja za 1. a samo manji broj ostaje nerasporeen i podleæe naknadnoj raspodeli. jer poslanik nema slobodu da u parlamentu glasa prema sopstvenom uverenju veÊ je vezan instrukcijama biraËa. U izbornim jedinicama ostaje i izvestan broj mandata koji nije rasporeen. Najpre se u izborima izraËunava izborna kvota primenom sledeÊe formule: ukupan broj osvojenih glasova u izbornoj jedinici ——————————————————————— = izborna kvota broj poslanika koji se bira u izbornoj jedinici Izborna kvota se potom primenjuje na raspodelu mandata. pa se otuda naziva i Hamiltonova metoda. Ovaj postupak naziva se gomilanje glasova.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA svakoj od izbornih jedinica. IMPERATIVNI MANDAT Termin koji oznaËava vezu izmeu biraËa i poslanika u kojoj je poslanik obavezan da se. pridræava uputstava odnosno instrukcija koje su utvrdili biraËi koji su ga izabrali. jer nijedna od kandidatskih lista nema ceo broj izborne kvote. Zato je cenzitarno biraËko pravo ograniËeno biraËko pravo. pri odluËivanju u parlamentu. Ti mandati nazivaju se nerasporeenim mandatima. Nazvana je po imenu Tomasa Harea koji je prvi predloæio ovaj metod raspodele mandata. Oni se rasporeuju izmeu kandidatskih lista na osnovu zbirnog ostatka glasova. Izborna kvota po Hagenbahu i Biπofu izraËunava se na sledeÊi naËin: ukupan broj glasova osvojenih u izbornoj jedinici ——————————————————————— = izborna kvota broj poslanika koji se bira u izbornoj jedinici + 1 Primer: 10 000 (broj glasova) ———————————— = izborna kvota je 1666 5 (broj mandata) + 1 = 6 Na osnovu izborne kvote mandati se dele izmeu kandidatskih lista istaknutih u izbornoj jedinici. U prvo vreme imovinski cenzus je vezivan uz svojinu na nepokretnostima. ona moæe raËunati na 1 mandat. Oni se dele izmeu kandidatskih lista istaknutih u izbornoj jedinici. Nazvana je po prezimenima njenih pronalazaËa. Imovinski cenzus nisu mogli ispuniti svi graani. Drup kvota). jer su one bile osnovni pokazatelj imovinskog stanja pojedinca. Hagenbah-Biπofova metoda je jedan od oblika umanjene izborne kvote. HEROVA KVOTA (HAMILTONOVA METODA) Jedna od kvotnih metoda raspodele mandata u proporcionalnim izbornim sistemima. a rezultat dobijen sabiranjem ostatka glasova naziva se zbirni ostatak glasova. Sticanje biraËkog prava vezivano je za iznos poreza koji je pojedinac plaÊao na svoju (nepokretnu ili pokretnu) imovinu. poslanik moæe biti opozvan. Kasnije je cenzus svojine na nepokretnostima zamenjen poreskim cenzusom. Neπto kasnije za 24 istu metodu zalagao se i Hamilton.

prilikom obrazovanja izbornih jedinica uzimaju se u obzir i drugi Ëinioci: demografski.jedan glas). Izborna prava zato nisu samo individualna prava graana veÊ i osnovna veza izmeu graana i vlasti. svaka izborna jedinica prostire se na odreenom teritorijalnom podruËju. Postizanje optimalne usklaenosti ovih.uzdræavanje. Indeks proporcionalnosti je pokazatelj stupnja proporcionalnosti u proporcionalnim izbornim sistemima. istorijski. Ako je broj izbornih jedinica veliki. Naziva se joπ i prirodni prag. Izborne jedinice se odreuju zakonima o izbornim jedinicama. Ustavom se ureuju osnovni izborni principi i naËela.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA IMPERIJAL KVOTA Jedna od kvotnih metoda za raspodelu mandata u proporcionalnim izbornim sistemima. regionalni. Sva tri elementa moraju biti istovremeno ispunjena. dok se procedura i postupak izbora ureuju zakonima. IZBORNA JEDINICA Pojam izborne jedinice odreuju sledeÊi elementi: broj poslanika koji se bira u izbornoj jedinici. veliËina biraËkog tela koje obuhvata izborna jedinica i teritorijalno prostiranje izborne jedinice. Samo mali broj mandata u izbornoj jedinici ostaje nerasporeen primenom celog kvotnog broja. odustajanje) Naziv kojim se oznaËava neizlazak biraËa na izbore. Osnovno merilo koje se primenjuje na obrazovanje izbornih jedinica jeste jednakost biraËkog prava (naËelo jedan Ëovek . Na izborima se zasniva legitimitet vlasti. veÊ i u okviru istovetnog ustavnog sistema u pojedinim periodima njegovog razvoja. Zbog znaËaja koji imaju u ustavnom sistemu izbori su ureeni pravnim propisima. raznorodnih Ëinilaca. implicitni prag glasova Êe biti nizak. veÊ ima i javno-pravne karakteristike. nalaæe briæljiv odnos prema formiranju 27 . Sadræina izbora. IZBORI Izbori su sredstvo. Svakoj izbornoj jedinici pripada odreeni broj poslaniËkih mandata. Razlike postoje ne samo meu pojedinim ustavnim sistemima. Principi i pravila na kojima poËivaju izbori odreuju poloæaj graana kao nosilaca narodnog suvereniteta. kao jedinstvo izbornih pravila i principa i njihovog praktiËnog ostvarivanja. dræavno ureenje. Najzad. IZBORNA APSTINENCIJA (lat. Prednost imperijal kvote nad drugim kvotnim metodama jeste u tome πto doprinosi pravilnijoj raspodeli mandata. Visinu implicitnog praga glasova odreuje broj izbornih jedinica u zemlji. teritorijalna organizacija i dr. abstinentio . Svaka izborna jedinica obuhvata odreeni deo biraËkog tela. Otuda izborno pravo nije samo subjektivno pravo graana. Laiciziranjem 26 politiËke vlasti osnov njenog legitimiteta postaje podrπka graana izraæena njihovim neposrednim uËeπÊem u izboru organa vlasti. Imperijal kvota izraËunava se na sledeÊi naËin: ukupan broj glasova datih kandidatskim listama ——————————————————————— = imperijal kvota ukupan broj mandata u izbornoj jedinici + 2 Primer: 10 000 (broj glasova) ——————————————————— = izborna kvota 1429 5 (broj poslanika koji se bira) + 2 = 7 IMPLICITNI PRAG GLASOVA (lat. jer se izborni sistemi menjaju. INDEKS PROPORCIONALNOSTI Indeks proporcionalnosti je odnos udela glasova koji je osvojila kandidatska lista jedne politiËke stranke u ukupnom broju glasova prema udelu mandata koji su dodeljeni njenoj listi u odnosu na ukupan broj raspoloæivih mandata u izbornoj jedinici. ekonomski. jeste razliËita. Sadræaj sloboda i prava i naËin ostvarivanja izbornih principa i pravila govore i o poloæaju graana u konkretnom ustavnom i politiËkom sistemu.koji se podrazumeva) Procentualno izraæen broj glasova koji je potreban za osvajanje poslaniËkog mandata na nivou izborne jedinice. i obrnuto. po mnogim svojstvima. Pored toga. a pravila o izborima naËin obrazovanja organa vlasti. geografski. implicatus .

29 . Izborna jedinica-bunker koncentriπe sve glasove potencijalnih biraËa i doprinosi izbornom uspehu kandidata (kandidatske liste). One obuhvataju: . Primer je za pristrasno oblikovane izborne jedinice. Primer: Ako se bira 100 poslanika izborna kvota Êe biti 10 % jer je: 100 % : 10 = 10 % 28 U naπem primeru za osvajanje poslaniËkog mesta potrebno je osvojiti najmanje 10 % glasova biraËa. Nazivaju se joπ i kandidatskim listama.izbornu kampanju . uninominalne izborne jedinice) i izborne jedinice u kojima se bira viπe poslanika (viπemandatne. VeπtaËki izborni prag je uvek viπi od izborne kvote. Male (jednomandatne. plurinominalne izborne jedinice). dok je u velikim izbornim jedinicama ovakva moguÊnost manja. izborne radnje se mogu grupisati na: Aktivnosti koje prethode glasanju Aktivnosti koje prethode glasanju imaju za cilj pripremu izbora. S obzirom na redosled po kome se odvijaju. plurinominalne) izborne jedinice karakteriπu proporcionalne izborne sisteme i kandidovanje po listama. IZBORNA KVOTA Izborna kvota je procentualno izraæen broj glasova koji je potrebno osvojiti za jedno poslaniËko mesto. uninominalne) izborne jedinice odlikuju veÊinske izborne sisteme i uninominalno kandidovanje. a ne za kandidata. Nadleænost izbornih komisija vezana je za organizovanje i pripremanje izbora. pa biraË prvenstveno glasa za politiËku stranku.pripremanje izbornog materijala . IZBORNE JEDINICE-BUNKERI Naziv za izborne jedinice Ëije su granice postavljene tako da maksimalno obuhvataju biraËe naklonjene odreenom kandidatu ili politiËkoj stranci. U malim izbornim jedinicama veÊi su izgledi da biraË poznaje kandidata kojem dodeljuje svoj glas. IZBORNA (KANDIDATSKA) LISTA Predlozi kandidata za poslanike koje.kandidovanje poslanika (pojedinaËno ili isticanjem kandidatske liste) . blokirane. kao i od strane politiËkih stranaka koje su istakle svoje kandidate (kandidatske liste) na izborima (proπireni sastav). IZBORNE RADNJE Izborne radnje obuhvataju razliËite aktivnosti koje se odvijaju po postupku propisanom u ustavu i zakonu. staranje o zakonitom sprovoenju izbora.obrazovanje izbornih jedinica . Razlikuju se dva osnovna tipa izbornih jedinica: izborne jedinice u kojima se bira jedan poslanik (jednomandatne.obrazovanje organa za sprovoenje izbora .odreivanje biraËkih mesta . istiËu politiËke stranke. u proporcionalnim izbornim sistemima. odluËivanje o povredama materijalnog i procesnog izbornog prava i utvrivanje rezultata izbora. graani i drugi subjekti koji raspolaæu pravom kandidovanja.prijem izbornog materijala. Postoje razliËiti tipovi izbornih lista: zatvorene. VeÊe (viπemandatne. Obrazovanje izbornih jedinica povezano je sa tipom izbornog sistema. Izborna kvota se izraËunava tako πto se broj glasova (uzet kao 100 %) deli brojem poslanika koji se biraju u izbornoj jedinici.donoπenje odluke o raspisivanju izbora . Ona je znaËajna i za izraËunavanje veπtaËkog (zakonskog) izbornog praga. slabo strukturirane. njihove koalicije. krute i dr. Svaki od ovih sistema ima i prednosti i nedostataka. IZBORNA KOMISIJA Organ za sprovoenje izbora koji se obrazuje u svakoj izbornoj jedinici (izborna komisija izborne jedinice) i na nivou dræave (centralna izborna komisija). Izborna kvota izraæava ujedno i prirodni prag glasova. slobodne. vezane.registraciju biraËa .RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA izbornih jedinica. »lanovi izbornih komisija se imenuju od strane parlamenta (stalni sastav).

RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA Aktivnosti na dan izbora Na dan izbora u toku trajanja glasanja odvijaju se sledeÊe aktivnosti: ureenje biraËkog mesta kontrola izbornog materijala pre otvaranja biraËkog mesta kontrola i peËaÊenje glasaËke kutije utvrivanje identiteta biraËa glasanje (na biraËkim mestima.dostavljanje zapisnika i izbornog materijala sa biraËkih mesta izbornim komisijama. putem pisma). Primer: broj palih glasova je 10 000 broj poslanika koji se bira u izbornoj jedinici je 5 izborni koliËnik je 2000 u izbornoj jedinici su istaknute Ëetiri liste (A.prijem i kontrolu ispravnosti izbornog materijala sa biraËkih mesta .odvajanje vaæeÊih od nevaæeÊih glasaËkih listiÊa . izvan biraËkih mesta. Aktivnosti u izbornim komisijama izbornih jedinica obuhvataju: . NajznaËajnije meu njima su: posmatranje izbora od strane domaÊih i stranih posmatraËa medijsko praÊenje izbora kontrola izbora od strane uËesnika u izbornom procesu odluËivanje o zaπtiti izbornih prava ukoliko su povreena.sastavljanje zapisnika o radu biraËkog odbora i rezultatima glasanja na biraËkom mestu . Svakoj listi dodeljuje se onoliko poslaniËkih mandata koliko se izbornih koliËnika sadræi u broju glasova koji je osvojila kandidatska lista.Ëuvanje izbornog materijala.utvrivanje rezultata glasanja na biraËkom mestu prebrojavanjem vaæeÊih glasaËkih listiÊa i konstatovanjem broja glasova koji je osvojio kandidat (kandidatska lista) . B. C i D) lista A je osvojila 4000 glasova i 2 mandata jer je: 31 . primenom sledeÊe formule: broj svih palih glasova u izbornoj jedinici —————————————————————— = izborni koliËnik broj poslanika koji se bira u izbornoj jedinici Primer: 10 000 (broj palih glasova) ——————————————— = 2000 (izborni koliËnik) 5 (broj poslanika koji se bira) Izborni koliËnik se potom primenjuje na raspodelu mandata izmeu kandidatskih lista. pa sve do saopπtavanja i objavljivanja rezultata izbora.utvrivanje rezultata glasanja u izbornoj jedinici .utvrivanje broja nevaæeÊih glasaËkih listiÊa i deponovanje ovih listiÊa . Mandati se raspodeljuju po sledeÊim pravilima: Najpre se izraËunava izborni koliËnik. 30 IZBORNI KOLI»NIK Jedna od metoda raspodele poslaniËkih mandata u proporcionalnom izbornom sistemu izmeu kandidatskih lista razliËitih politiËkih partija srazmerno broju glasova koji je osvojila svaka od lista. Aktivnosti posle zatvaranja biraËkih mesta Posle zatvaranja biraËkih mesta teku aktivnosti koje se mogu grupisati na one koje teku na biraËkom mestu i one koje se odvijaju u izbornim komisijama.proveravanje kontrolnog kupona u glasaËkoj kutiji . Aktivnosti na biraËkom mestu obuhvataju: .otvaranje glasaËke kutije .utvrivanje broja biraËa koji su izaπli na izbore . Aktivnosti koje se odvijaju tokom Ëitavog izbornog postupka Neke izborne aktivnosti odvijaju se od momenta donoπenja odluke o raspisivanju izbora.utvrivanje broja neupotrebljenih glasaËkih listiÊa i deponovanje ovih listiÊa .saopπtavanje rezultata izbora .

IZBORNI PRAG Minimalno potreban. Liste B i C beleæe ostatak glasova od po 1000. danas se reπavanje izbornih sporova poverava redovnim sudovima ili ustavnim sudovima. naime. lista D 2000 glasova i lista C 1000 glasova. Zato se naziva i kriterijum eliminacije. procentualno izraæen. U najveÊem broju izbornih sistema. a jedan poslaniËki mandat nije rasporeen. Kada svi mandati nisu rasporeeni.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA 4000 (broj glasova) ———————————— = 2 poslanika 2000 (izborni koliËnik) lista B je osvojila 2000 glasova i 1 mandat jer je: 2000 (broj glasova) ———————————— = 1 poslanik 2000 (izborni koliËnik) lista C je osvojila 2000 glasova i 1 mandat jer je: 2000 (broj glasova) ———————————— = 1 poslanik 2000 (izborni koliËnik) lista D je osvojila 2000 glasova i 1 mandat jer je: 2000 (broj glasova) ———————————— = 1 poslanik 2000 (izborni koliËnik) Primenom izbornog koliËnika na raspodelu mandata moæe se dogoditi da svi mandati ne budu raspodeljeni. da jedino parlament moæe odluËivati o pitanjima vezanim za izbore povodom kojih postoji spor. (Videti eksplicitni prag glasova i implicitni prag glasova) IZBORNI SPOROVI Opπti naziv za sudske sporove u kojima se odluËuje o povredama izbornog prava i zaπtiti izbornog prava. a na listama preostane odreeni broj glasova. specijalizovani sudovi (ili sudska veÊa) za reπavanje izbornih sporova. broj glasova za osvajanje poslaniËkog mandata. kao i da na pojedinim listama preostane odreeni broj glasova koji nije dovoljan za osvajanje joπ jednog mandata.). Ovi sudovi nazivaju se izborni sudovi. Razlikuju se prirodni (implicitni) i veπtaËki (zakonski ili eksplicitni) izborni prag. U nekim izbornim sistemima obrazuju se posebni. ali Êe biti iskljuËena iz raspodele mandata jer nije ispunila zakonski prag glasova. podela preostalih mandata vrπi se na nekoliko naËina (najveÊi ostatak glasova. kandidatska lista bi imala pravo da sudeluje u raspodeli mandata (prirodni prag). S obzirom na broj glasova koje je osvojila. lista B 3000 glasova. najveÊi proseËni broj. Smatralo se. VeπtaËki izborni prag eliminiπe iz raspodele mandata kandidatske liste kojima je procentualno mali broj biraËa poklonio svoje poverenje. zemaljska kandidatska lista i zbirni ostatak glasova i sl. Primer: ako bi lista A osvojila 4000 glasova. 33 . primena izbornog koliËnika dala bi sledeÊi rezultat: lista A osvojila bi 2 poslaniËka mesta jer je: 4000 (broj osvojenih glasova) ———————————————— = 2 poslanika 2000 (izborni koliËnik) lista B osvojila bi 1 poslaniËko mesto jer je: 3000 (broj osvojenih glasova) ———————————————— = 1 poslanik 2000 (izborni koliËnik) 30 lista C osvojila bi 1 poslaniËko mesto jer je: 2000 (broj osvojenih glasova) ———————————————— = 1 poslanik 2000 (izborni koliËnik) Lista D ne bi osvojila nijedan mandat jer je broj osvojenih glasova manji od izbornog koliËnika. Zakonski prag je uvek veÊi od prirodnog praga. Nadleænost za reπavanje izbornih sporova bila je najpre poverena parlamentu.

A 35 A 30 A 25 A 20 protiv 65 protiv 70 protiv 75 protiv 80 35 A 15 A 11 protiv 85 protiv 89 34 . kada kandidati osvoje identiËan broj glasova. Engleskoj. OznaËava skup prava i duænosti uËesnika u izborima (materijalno izborno pravo). mandat osvaja kandidat koji je dobio viπe glasova od bilo kog drugog kandidata. izborne jedinice su viπemandatne (plurinominalne). Izborne jedinice su jednomandatne (uninominalne). kada jedan kandidat osvoji najveÊi broj glasova. „prvi uzima mesto“. Ako na jedno poslaniËko mesto konkuriπu dva kandidata. Za kandidata koji je izabran moæe se reÊi da je pre izabran glasovima koji su dati protiv njega. Izborno pravo je i naziv za pravnu nauku koja se bavi izuËavanjem pravnih pravila o izborima i njihove primene. Takoe naziv za deo pravnog sistema koji obuhvata sve pravne propise koji ureuju izbore (materijalno izborno pravo. Otuda naziv ispodpoloviËna veÊina ili sistem najveÊeg broja. U jednokruænom veÊinskom sistemu mandat dobija kandidat koji osvoji viπe glasova (relativnu veÊinu) od glasova koji je osvojio bilo koji od preostalih kandidata koji su uËestvovali u izbornoj utakmici. Primer: A 35 B 25 C 25 D 15 —— 100 A 30 B 25 C 20 D 15 E 10 —— 100 A 25 B 20 C 20 D 15 E 10 F 10 —— 100 A 20 B 15 C 15 D 15 E 15 F 10 G 10 —— 100 A 15 B 14 C 14 D 14 E 14 F 14 G 11 H 4 —— 100 A 11 B 10 C 10 D 10 E 10 F 10 G 10 H 10 I 10 J 9 —— 100 PoveÊavanje broja nominacija vodi disperziji glasova. sistem jednokruænog glasanja. jer biraËi podjednako vrednuju svakoga od kandidata. jednostavnost (ovaj izborni sistem nije komplikovan ni za biraËe niti za obradu rezultata izbora) i glasanje koje se zavrπava u jednom krugu (biraËi na biraliπte izlaze samo jednom). pravila izborne matematike. Na poslaniËko mesto mogu biti nominovana dva ili viπe kandidata. pravila izborne geografije i tehniËka pravila o izborima). procesno izborno pravo. npr. koji je ujedno i apsolutna veÊina glasova. pri dodeli mandata moguÊe su dve situacije: Prva. Broj glasova. Odnos glasovi .RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA IZBORNO PRAVO Termin koji ima viπe znaËenja. potreban za osvajanje mandata. A 51 B 49 ——— 100 Druga. JEDNOKRUÆNI VE∆INSKI SISTEM Jedan oblik veÊinskog izbornog sistema. npr. nego glasovima koje je sam osvojio. Kanadi. Osnovni nedostatak ovog tipa izbornog sistema je da sastav parlamenta ne izraæava adekvatno volju biraËkog tela. pa je pitanje koji od kandidata Êe osvojiti mandat? A 50 B 50 ——— 100 U sporu o dodeli mandata tada najËeπÊe presuuje kocka. u ©paniji. Poznat je i pod nazivima ispodpoloviËna veÊina.mandati moæe pokazati veliku nesrazmeru. »ileu. Kandidovanje je pojedinaËno (uninominalno). Izuzetno. Brazilu i dr. U prilog jednokruænom veÊinskom izbornom sistemu istiËu se: izbor liËnosti (biraË glasa za jednog od nominovanih kandidata rukovodeÊi se kvalitetima koje poseduje kandidat za koga glasa). biÊe veÊi ili manji zavisno od broja kandidata koji teæe jednom poslaniËkom mestu. u SAD. sistem najveÊeg broja. Za prirodu ovog izbornog sistema znaËajan je broj kandidata koji su nominovani za jedno poslaniËko mesto. Ako na jedno poslaniËko mesto konkuriπe Ëetiri i viπe kandidata.

a ne za kandidata sa liste. Odlikuje ga nejednaka teæina glasova biraËa.Slobodne. KLASNO (KURIJALNO) BIRA»KO PRAVO Naziv za jedan od oblika nejednakog biraËkog prava. GlasajuÊi za kandidatsku listu on glasa prvenstveno za politiËku partiju. Pravo kandidovanja se stiËe pod odreenim uslovima (npr. U izbornim sistemima koji kombinuju veÊinski i proporcionalni sistem uslov za sticanje prava na isticanje liste kandidata moæe biti i isticanje uninominalne kandidature u odreenom broju izbornih jedinica. 36 Postoje razliËiti tipovi kandidatskih lista. JEDNOMANDATNE IZBORNE JEDINICE Izborne jedinice u kojima se bira samo jedan poslanik. Podnosioci kandidatskih lista su najËeπÊe politiËke stranke. a biraËu ostaje samo pravo da svoj glas da jednoj od lista. Naziva se joπ i glasanje za poslednjeg neprihvatljivog kandidata. veÊ se biraËima ostavlja pravo da prilikom glasanja slobodno sastave listu kojoj Êe dodeliti svoj glas.Vezane. a kandidovanje po listama za proporcionalni izborni sistem. (Videti uninominalne izborne jedinice) KANDIDAT Graanin koji uæiva pasivno biraËko pravo. U sistemu klasnog biraËkog prava biraËko pravo je opπte i naËelno svaki graanin ima biraËko 37 . po pravilu onoliki broj koliko se poslanika bira. brisanje pojedinih kandidata sa liste. KANDIDATSKE LISTE Jedan od naËina kandidovanja. Kandidati. a biraËi Ëesto u personalnom parlamentarnom sastavu ne mogu da prepoznaju svoje izabranike. Liste kandidata se daju unapred. Kandidovanje moæe biti pojedinaËno (uninominalno kandidovanje) ili na listama (kandidovanje po listama). U praksi pravom podnoπenja kandidatskih lista najËeπÊe se koriste politiËke stranke (samostalno ili u koaliciji). U jednoj izbornoj jedinici bira se se viπe poslanika. otvorene liste se ne utvruju unapred. a sam nema uticaja na njeno sastavljanje.Nevezane. KANDIDOVANJE (NOMINACIJA) Pravo isticanja kandidata pripada politiËkim strankama i graanima. Personalni sastav kandidatskih lista odreuju rukovodstva politiËkih stranaka. dodavanje novih kandidata umesto kandidata koji su brisani sa liste i dr. Nazivaju se joπ i jednonominalne ili uninominalne. a ne za liËnosti Ëija je kandidatura istaknuta na listi. promenljive liste istiËu politiËke stranke. BiraË glasa za listu kandidata. izmena redosleda kandidata na listi. ali biraËi imaju moguÊnost intervencije u listi. Kandidovanje po listama izuzetno se koristi i u veÊinskom sistemu. ali svoju listu kandidata mogu istaÊi i graani (grupa) neposredno. BiraË glasa o listi kandidata koju predlaæe politiËka stranka. kod koga ne postoje zakonom propisane smetnje za obavljanje poslaniËke funkcije (parlamentarna nepodudarnost) i koji je istaknut kao kandidat ili samostalno ili na kandidatskoj listi.). a ne za kandidate koje je ona istakla na listi.listu kandidata istiËe politiËka stranka. Ovi nedostaci ublaæavaju se primenom nevezanih lista ili razliËitim naËinima glasanja za kandidate na partijskoj listi. To je ozbiljan nedostatak proporcionalnih izbornih sistema koji je izloæen opravdanim kritikama. ali ne i pravo da bilo πta menja u listi kandidata. Nedostaci relativne veÊine multiplikuju efekat ako se viπe izbornih jedinica poveæe u jedan izborni okrug u kome se bira viπe kandidata (polinominalni izborni okrug). Uninominalno kandidovanje karakteristiËno je za veÊinski. . Tada od naËina obrazovanja i kriterijuma koji se uzimaju u obzir pri obrazovanju izbornog okruga moæe presudno zavisiti ishod izbora. Otuda je moguÊe da kandidat sa liste koga biraË preferira i zbog koga je glasao za listu uopπte ne bude izabran. a zakon propisuje koja prava biraË ima u vezi sa promenom liste (npr. Veza izmeu biraËa i predstavnika koji ga reprezentuju u parlamentu je pokidana. zatvorene ili nepromenljive liste . Nedostatak proporcionalnih izbornih sistema vezuje se i za glasanje po listama. podrπka koju biraËi daju kandidaturi stavljajuÊi svoj potpis na predlog kandidature). a biraËi na to ne mogu uticati. . istiËu se na listama.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA Odgovor na ovakav moguÊi ishod izbora jeste taktiËko glasanje kojim biraË ugroæava poziciju i πanse favorita izborne utakmice. . GlasajuÊi za listu kandidata biraË glasa za politiËku stranku.

meutim. ME©OVITI IZBORNI SISTEM Izborni sistemi (npr. i 1901. po pravilu. KVALIFIKOVANI POSLANIK NaroËita grupa poslanika. Koliko parova kandidata Êe biti zavisi od broja kandidata koji se bore za poslaniËko mesto. BiraËi boljeg imovinskog stanja (ili odreenog stupnja obrazovanja) biraju veÊi broj poslanika.). Naziva se joπ i metoda izraËunavanja glasova u parovima. zasnovana na imovinskom stanju biraËa ili na nekom drugom liËnom svojstvu biraËa (npr. godine) i izborni sistem Austrije (izborni zakon iz 1873. Ovakvim sukcesivnim raËunanjem utvruje se koji meu kandidatima ima najveÊi broj prvih alternativnih glasova. Nazvana je po markizu de Kondorseu. matematiËaru. KUMULATIVNI GLAS Jedna od tehnika glasanja. kvalifikovane poslanike zahtevalo se da ispune obrazovni cenzus („da su svrπili koji fakultet u zemlji ili na strani. BiraËu stoji na raspolaganju onoliko glasova koliko se poslanika bira. koji je u vreme Francuske revolucije predlagao ovu metodu preraËunavanja glasova u mandate. prednost ima kandidat A A 40 . a biraËi loπijeg imovinskog stanja biraju manji broj poslanika. Naziva se joπ i kurijalno biraËko pravo. godine). godine). podeljeno u pojedine grupe (klase. On je slobodan da raspoloæive glasove raspodeli kandidatima prema svom izboru. odnosno proporcionalnog sistema. kandidat B ima prednost u odnosu izmeu kandidata A i C. Iz grupe kandidata koji konkuriπu na poslaniËko mesto izdvajaju se kandidati u parovima (po dva) i za svaki par izraËunavaju se prvi i drugi alternativni glasovi. Ostali kandidati iskljuËuju se iz obraËunavanja. Ovi poslanici birani su odvojeno od ostalih poslanika. godine) kao uslov za sticanje pasivnog biraËkog prava. Njihovi glasovi dati kao drugi glas (alternativni glas) dodeljuju se dvojici kandidata koji Ëine par u obraËunu. Meπoviti izborni sistemi ublaæavaju ove nedostatke.35 C 25 + 20 = 55 = 45 = 55 = 45 u odnosu izmeu kandidata B i C. Kondorseova metoda ukljuËuje sledeÊi postupak. A 40 + 15 B 35 + 10 C 25 . Pored opπtih uslova za sticanje poslaniËke sposobnosti.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA pravo. Sve raspoloæive glasove biraË moæe koncentrisati (kumulirati) na samo jednoga od kandidata ili ih moæe rasporediti meu kandidatima. Za svaki par kandidata izraËunava se prednost jednog kandidata u odnosu na drugog. Primer: prvi glas drugi glas = 55 = 45 u odnosu izmeu kandidata A i B. pismenost. prema izbornom zakonodavstvu Srbije (Ustav iz 1888.25 38 39 . KONDORSEOVA (CONDORCET) METODA RA»UNANJA GLASOVA U PAROVIMA Jedna od metoda koja se primenjuje na preraËunavanje glasova u mandate u veÊinskom izbornom sistemu sa pojedinaËnim kandidovanjem i alternativnim glasanjem. za tzv.Ëlan 100 Ustava iz 1888. odreeni stupanj obrazovanja i sl. kurije). u NemaËkoj i Maarskoj) koji poËivaju na kombinaciji veÊinskog i proporcionalnog izbornog sistema. Razlozi za prihvatanje meπovitog izbornog sistema sadræani su u nedostacima veÊinskog. BiraËko telo je. Koristi se u veÊinskom izbornom sistemu sa viπemandatnim izbornim jedinicama i u proporcionalnom izbornom sistemu. Primer klasnog biraËkog prava pruæa izborni sistem u Pruskoj (Ustavna povelja iz 1850. Podela na klase je. ili koju viπu πkolu koja stoji u redu fakulteta“ . kandidat A ima prednost Pri obraËunu po parovima kandidat A je od moguÊa tri prva mesta osvojio dva i njemu Êe pripasti poslaniËki mandat.40 B 35 + 20 C 25 + 20 A 40 + 15 B 35 . a na njihov izbor primenjivao se poseban izborni koliËnik.

jer dovodi do nesrazmere izmeu broja dodeljenih mandata i broja osvojenih glasova.Najmanji ostatak glasova . .65) Lista B je osvojila 3000 glasova u prvoj podeli osvaja 4 mandata (kvota je 4. U primeru koji je iznet to ilustruje odnos izmeu osvojenih glasova i mandata liste C i liste D.2 drugi nerasporeeni mandat pripada ovoj listi Lista C 168 : 3 (2+1) = 56 Lista D 400 : 1 (0+1) = 400 prvi nerasporeeni mandat pripada ovoj listi Lista D ima najveÊi proseËni broj glasova (400). meutim. Lista C koja u 40 odnosu na listu D ima preko 3. .75 Lista B 336 : 5 (4+1) = 67. ProseËni broj se izraËunava dodelom preostalog mandata svakoj od lista. dok Êe listi C pripasti jedan mandat.Dodela nerasporeenih mandata primenom d ’Ontovog pravila najveÊeg broja.na osnovu koga se nerasporeeni mandati dodeljuju listama (listi) koje imaju najmanji ostatak glasova.25) Lista D je osvojila 400 glasova u prvoj podeli nije osvojila nijedan mandat (kvota je 0.NajveÊi ostatak glasova. Ëime je povreen osnovni princip srazmernog predstavljanja da se broj mandata dodeljuje u srazmeri sa osvojenim glasovima.Prebacivanje preostalih mandata na zemaljsku listu. Preostali glasovi dele se brojem veÊ osvojenih mandata uveÊanim za jedan. U naπem primeru to Êe biti: Lista A 438 438 Lista B 336 336 Lista C 168 168 Lista D 400 400 : : : : : : : : 1 = 438 2 = 219 1 = 336 2 = 168 1 = 168 2 = 84 1 = 400 2 = 200 prvi nerasporeeni mandat pripada ovoj listi drugi nerasporeeni mandat pripada ovoj listi . Tako utvreni brojevi se rangiraju po veliËini.60 .5 puta viπe glasova osvojiÊe 2 mandata. U iznetom primeru to Êe biti lista B (ostatak glasova 336) i lista C (ostatak glasova 168).60) Na osnovu najveÊeg ostatka glasova (najveÊi razlomak) prvi nerasporeeni mandat Êe pripasti listi A (kvota je 7. a drugi listi C (kvota je 0. Na kandidatskim listama preostaje odreen. dok Êe drugi preostali mandat biti dodeljen listi B koja ima drugi po redu najveÊi proseËni broj. Ostaci glasova iz pojedinih izbornih jedinica se sabiraju.NajveÊi proseËni broj.ostatak glasova 448).65 .ostatak glasova 400). a preostali man41 . Nerasporeeni mandati dodeljuju se listi koja ima najveÊi (prvi po rangu) proseËni broj. . Ovakav metod raspodele preostalih mandata. Primer: Ukupan broj vaæeÊih glasova je 10 000 U izbornoj jedinici bira se 15 poslanika Izborna kvota je 666 Za poslaniËke mandate konkuriπu liste Ëetiri politiËke stranke: Lista A je osvojila 5100 glasova u prvoj podeli osvaja 7 mandata (kvota je 7. jer nijedna od kandidatskih lista nije osvojila onoliko glasova koliko je potrebno za osvajanje mandata (nije dostigla izbornu kvotu). I veoma male razlike u broju osvojenih glasova mogu biti presudne za osvajanje nerasporeenih mandata. Nerasporeeni mandati dodeljuju se na osnovu ostatka glasova primenom d’Ontovog pravila listama (listi) koje imaju najveÊi broj.50) Lista C je osvojila 1500 glasova u prvoj podeli osvaja 2 mandata (kvota je 2. veÊi ili manji. pa Êe prvi preostali mandat pripasti ovoj listi. ne odgovara u potpunosti sistemu proporcionalnog predstavljanja. Ovaj naËin raspodele preostalih mandata viπe odgovara principima na kojima poËiva proporcionalni sistem. DinamiËnost izborne trke izrazitija je upravo u postupku raspodele preostalih mandata. broj glasova.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA METODE RASPODELE MANDATA NA OSNOVU OSTATKA GLASOVA Posle prvobitne raspodele mandata na osnovu kvotnih metoda moguÊe je da izvestan broj mandata ostane nerasporeen. U naπem primeru to Êe biti: Lista A 438 : 8 (7+1) = 54. Nerasporeeni mandati dodeljuju se listi (listama) koje imaju najveÊi ostatak glasova. U podeli nerasporeenih mandata na osnovu ostatka glasova sa kandidatskih lista moguÊe je primeniti: .

krilo A1 je slabije i istaklo je dva kandidata. Nejednako pravo glasa karakteristiËno je za klasno (kurijalno) biraËko pravo. a podrπku biraËa uæivaju kandidati drugog krila stranke moguÊe je da se mandati dodeljeni listi popune kandidatima slabijeg krila u stranci. Raspodela na nivou cele zemlje pogoduje strankama Ëije je biraËko telo dispergovano na πirem podruËju. Suprotnost neposrednim izborima su posredni izbori u kojima je izbor poslanika ili drugih organa vlasti poveren uæim ili πirim izbornim kolegijumima (izbornici. Primer: popunjavaju se dva poslaniËka mesta. UoËljive su razlike u broju mandata koji su osvojile pojedine liste zavisno od toga koja je metoda primenjena prilikom dodele nerasporeenih mandata. kada se sabiraju svi nerasporeeni mandati u svim izbornim jedinicama. krilo A2 je snaænije i istaklo je Ëetiri kandidata na listi. NEURE–ENE LISTE SA POJEDINA»NIM GLASOM Oblik kandidatske liste na kojoj redosled kandidata na listi 42 nema uticaja na popunu mandata dodeljenih listi. uzimajuÊi u obzir samo ostatak glasova na nivou izborne jedinice. Za razliku od jednakog prava glasa u izbornom sistemu koji poËiva na nejednakom pravu glasa. biraËi se razlikuju s obzirom na broj glasova kojima raspolaæu ili s obzirom na teæinu glasova koju imaju pojedine kategorije biraËa. a moæe izazvati i sukobe meu njima. koji su neposredno izabrani od strane graana. Potom se preostali mandati dele na osnovu zbirnog ostatka glasova svake od kandidatskih lista. a mandati dodeljeni onim kandidatima sa liste koji uæivaju najveÊe poverenje biraËa. BiraË u ovom sluËaju raspolaæe jednim glasom. Mandati dodeljeni listi popunjavaju se onim kandidatima sa liste koji su osvojili najviπe glasova. ili se rasporeuju na nivou izbornog okruga ili cele zemlje. koristeÊi se neposredno i liËno svojim biraËkim pravom. (Videti klasno (kurijalno) biraËko pravo) NEPOSREDNI IZBORI Oblik izbornog sistema u kome graani (biraËi). Njegov se glas raËuna kao glas dat listi na kojoj se kandidat nalazi. NEJEDNAKO PRAVO GLASA Naziv za opπte pravo glasa koje odlikuje razliËit kvalitet i teæina glasova kojim raspolaæu pojedini biraËi. B. biraju svoje predstavnike u predstavniËka tela (centralna. na nadmetanje stranaËkih krila. predsednika republike). 43 . Za raspodelu preostalih mandata znaËajno je da li se oni rasporeuju na nivou izborne jedinice. C i D Ova metoda glasanja moæe uticati i na unutarstranaËki æivot.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA dati se prenose na zemaljsku listu. istaknute su Ëetiri liste A. regionalna ili lokalna). Ako snaænije krilo stranke istakne veÊi broj kandidata na listi. Izbor metode raspodele nerasporeenih mandata moæe imati uticaja na izborni rezultat. On glasa za pojedinaËnog kandidata. Koji Êe od kandidata dobiti mandate dodeljene listi zavisi od broja pojedinaËnih personalnih glasova koje su biraËi dali pojedinim kandidatima. Raspodela preostalih mandata na nivou izbornih jedinica pogoduje onim politiËkim strankama koje imaju uporiπte u odreenom broju izbornih jedinica. elektori). kao i druge organe dræavne vlasti (npr. po redosledu koji odreuje broj glasova dodeljen pojedinim kandidatima. Primer: bira se 5 kandidata. Na ovaj naËin postiæe se da stranke budu predstavljene proporcionalno.

666) od liste C (0. zahteva se za sticanje pasivnog biraËkog prava (npr. Dobijeni proizvod se potom deli ukupnim brojem glasova svih kandidatskih lista. Svakoj kandidatskoj listi dodeljuje se onoliko poslaniËkih mesta koliko celih brojeva proizlazi iz ove proporcije. OBRAZOVNI CENZUS Jedan oblik cenzitarnog (ograniËenog) biraËkog prava. Uticaj pojedinaËnih glasova koje biraËi dodeljuju kandidatima sa liste jeste razliËit.333). oni se dodeljuju kandidatskim listama prema najveÊim delovima razlomka. NIMAJEROVA METODA Nimajerova metoda je jedan od postupaka koji se primenjuje na preraËunavanje glasova u poslaniËke mandate. Sticanje biraËkog prava uslovljava se odreenim stupnjem obrazovanja biraËa. On Êe pripasti listi B.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA krila stranke glasovi za krila izabran Primer: Bira se 100 poslanika Lista A je osvojila 3000 glasova Lista B je osvojila 2000 glasova Lista C je osvojila 1500 glasova Lista D je osvojila 1000 glasova Ukupan broj osvojenih glasova za sve liste iznosi 7500 Primenom Nimajerovog postupka: Lista A osvojiÊe 40 poslaniËkih mesta jer je: 100 puta 3000 = 300 000 : 7500 = 40 Lista B osvojiÊe najpre 26 poslaniËkih mesta jer je: 100 puta 2000 = 200 000 : 7500 = 26. Odluka o raspisivanju izbora donosi se pre isteka mandata poslanika tekuÊeg saziva parlamenta (npr. najmanje 90 dana pre isteka mandata). ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA Odluku o raspisivanju izbora donosi predsednik dræave ili predsednik parlamenta.666 Lista C osvojiÊe 20 poslaniËkih mesta jer je: 100 puta 1500 = 150 000 : 7500 + 20 Lista D osvojiÊe 13 poslaniËkih mesta jer je: 100 puta 1000 = 100 000 : 7500 = 13. Otuda podjednaka moguÊnost uticaja kako biraËa. jer je ova lista imala veÊi deo razlomka (0. U sluËaju raspuπtanja parlamenta odluka o raspisivanju izbora donosi se po pravilu istovremeno kada i 45 Neureena lista pruæa podjednake moguÊnosti da na popunu mandata dodeljenih listi utiËu i biraËi i stranka. Od biraËa se zahteva da bude pismen (da zna Ëitati i pisati). Odreeni viπi stupanj obrazovanja. Proporcionalnost za stranku postiæe se obraËunavanjem glasova koje su biraËi dodelili kandidatu sa liste. izuzimajuÊi liste koje nisu preπle zakonski izborni prag (pod uslovom da je zakonom propisan izborni prag). 42 . tako i stranaka na popunu mandata. Ukoliko jedan ili viπe mandata ostanu nerasporeeni. Prema ovoj formuli ukupan broj poslaniËkih mesta mnoæi se brojem glasova koji je osvojila svaka kandidatska lista ponaosob.neizvesno. a koje je ureeno u ustavu. ako se u izbornoj jedinici bira jedan poslanik. Pri donoπenju odluke organ koji je donosi vezan je vremenom u kome mora raspisati izbore. po pravilu. NEVAÆE∆I GLASA»KI LISTI∆ GlasaËki listiÊ na kome se ne moæe pouzdano ustanoviti za koga je biraË glasao (npr. kategorija kvalifikovanih poslanika u izbornom zakonodavstvu Srbije s kraja XIX i poËetka XX veka).333 Posle prvobitne raspodele mandata ostaÊe nerasporeen jedan poslaniËki mandat. a biraË zaokruæi dva imena na listiÊu). kao i glasova datih za listu. a dejstvo ovih glasova i posledice na popunjavanje mandata dodeljenih listi . nezavisno od toga da li je kandidat(i) koji uæiva veÊu naklonost biraËa izabran ili ne.

Od opπtih izbora razlikuju se parlamentarni izbori u kojima se biraju poslanici u najviπe zakonodavno telo. Od Ëlanova organa za sprovoenje izbora. U odluci se konstatuje koji izbori se raspisuju (parlamentarni.meπovit. obrazovni.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA odluka o raspuπtanju parlamenta. OGRANI»ENO PRAVO GLASA Naziv za biraËko pravo koje nemaju svi graani ili ga nemaju svi graani u istom obimu. regionalne. Obrazuju se na nivou izborne jedinice (izborne komisije) i na biraËkom mestu (biraËki odbor). Panaπiranje omoguÊava izbor liËnosti (glasanje za kandidata) i u proporcionalnom izbornom sistemu. biraËi ga mogu opozvati. i Ëlanovi koje predloæe predlagaËi kandidata odnosno kandidatskih lista. Sticanje biraËkog prava je uslovljeno ispunjavanjem razliËitih cenzusa (imovinski. Mandat ovih Ëlanova traje nekoliko godina (obiËno koliko i mandat poslanika). a mogu i sami biti birani u organe vlasti. raznobojan) Naziv za poseban naËin glasanja za kandidatske liste u proporcionalnim izbornim sistemima. ORGANI ZA SPROVO–ENJE IZBORA Tela kojima je u izbornom postupku povereno da organizuju izbore i utvrde rezultat izbora. PARLAMENTARNA NEPODUDARNOST OznaËava ograniËenje pasivnog biraËkog prava i smetnju za 47 . koji nalaæe poslaniku da postupa po nalozima biraËa koji su ga izabrali. Ako poslanik postupa izvan okvira imperativnog mandata. Mandat predstavnika predlagaËa traje od momenta kada su imenovani u sastav organa za sprovoenje izbora. GlasajuÊi na ovaj naËin biraË se rukovodi prvenstveno liËnoπÊu kandidata. Od momenta donoπenja odluke o raspisivanju izbora poËinju da teku rokovi za preduzimanje izbornih radnji. Opoziv se vezuje uz imperativni mandat. mogu birati svoje predstavnike u organe vlasti. da budu diplomirani pravnici). Ova metoda glasanja koristi se kao korekcija multiplikovanog glasa. Opoziv je sankcija za postupanje izvan i preko okvira imperativnog mandata. pod uslovom da su poslovno sposobni. prava i obaveze stalnih Ëlanova organa za sprovoenje izbora i Ëlanova koje predlaæu uËesnici u izbornoj utakmici izjednaËeni su. domicilni i dr. a neki u ograniËenom (npr. PANA©IRANJE (franc. OP©TI IZBORI Opπti naziv za izbore za sve predstavniËke organe vlasti (lokalne. ZnaËajnija razlika meu njima je samo u odnosu na duæinu mandata na koju su izabrani. Status. pa do okonËanja konkretnog izbornog postupka. Svaki biraË ima viπe glasova koje moæe dodeliti kandidatima sa razliËitih kandidatskih lista ili razliËitim kandidatskim listama. OPOZIV Pravo biraËa da. OmoguÊuje biraËima glasanje za kandidate nominovane na razliËitim kandidatskim listama. lokalni. zahteva se kompetentnost (npr.). po odreenom postupku. Stalni Ëlanovi biraju se obiËno na duæe vreme. centralne) u kojima biraËi neposredno biraju ove 46 organe. OGRANI»ENI GLAS Jedna od metoda glasanja koji biraËu stavlja na raspolaganje manji broj glasova od broja poslanika koji se bira. panashe . lokalni izbori kada se biraju predstavnici graana u lokalnim organima vlasti. Panaπiranje se vezuje za tip slobodnih kandidatskih lista. pravo da biraju samo lokalne ali ne i centralne organe vlasti). predsedniËki izbori kada se bira πef dræave i sl. obiËno imenovani od strane parlamenta. OP©TE PRAVO GLASA Pravo svih dræavljana jedne dræave da sa sticanjem punoletstva. posebno Ëlanova izbornih komisija. smene poslanike koje su izabrali. U njihov sastav ulaze stalni Ëlanovi. GlasajuÊi za kandidate sa razliËitih kandidatskih lista biraË pravi svoj izbor kandidata. OgraniËeno pravo glasa moæe biti i takvo pravo glasa koje pravi razliku meu biraËima u tome πto neki od njih imaju biraËko pravo u punom obimu. predsedniËki) i odreuje dan kada Êe se odræati glasanje.

Primer pluralnog votuma pruæa izborno zakonodavstvo Belgije u razdoblju od 1893. To moæe biti zabrana istovremenog Ëlanstva u oba doma parlamenta. kao i da utiËe na promenu kandidatske liste menjajuÊi redosled kandidata nominovanih na kandidatskoj listi. i posebno naËela samostalnosti i nezavisnosti odreenih organa dræavne vlasti (npr. Parlamentarna nepodudarnost predstavlja zabranu da istovremeno sa obavljanjem poslaniËke funkcije obavljaju i neke druge dræavne. Obrazuju se u proporcionalnim izbornim sistemima. . Osnovi parlamentarne nepodudarnosti su razliËiti. veÊ kasnije. kao i biraËi Ëije se obrazovanje pretpostavljalo jer su obavljali neku vaænu sluæbu ili ugledan poziv u druπtvu. javne ili profesionalne delatnosti.Posebna ograniËenja pasivnog biraËkog prava odnose se na parlamentarnu nepodudarnost (zabranu istovremenog obavljanja poslaniËke i neke druge javne.Dræavljanstvo. savezni i drugi izbori. Razlike u uslovima za sticanje pasivnog biraËkog prava najËeπÊe se odnose na: . postoje i lokalni. BiraË moæe glasati za kandidata koji je nominovan na kandidatskoj listi ili za kandidatsku listu. nastanjivanje.Godine starosti. PERSONALNI GLAS Jedan od naËina glasanja u proporcionalnim izbornim sistemima u kojima biraË raspolaæe jednim glasom. koji su imali zakonitu decu i plaÊali najmanje pet dinara liËnog poreza. visoki funkcioneri u dræavnoj upravi i sl. u Italiji) za svaki od domova predstavniËkog tela razliËite godine starosti propisuju se kao uslov za sticanje pasivnog biraËkog prava. dræavne ili profesionalne delatnosti). posedovanje svojine i dr. javni tuæioci. . Svaki biraË imao je pravo na jedan glas.). Pravo na joπ jedan dodatni glas uæivali su sopstvenici nepokretnosti u odreenoj vrednosti ili sopstvenici hartija od vrednosti koje su vlasniku donosile odreeni iznos godiπnje rente. PLURALNI VOTUM (lat. PARLAMENTARNI IZBORI Naziv za izbore u kojima se biraju poslanici zakonodavnog tela. . Pored parlamentarnih. PASIVNO BIRA»KO PRAVO Pravo graana da budu birani u organe dræavne vlasti. Jedan biraË mogao je raspolagati sa najviπe tri glasa po jednom od navedenih osnova sticanja biraËkog prava. pluralis . PLURINOMINALNE IZBORNE JEDINICE Plurinominalne (viπemandatne) izborne jedinice su one u kojima se bira viπe od jednog poslanika.jedan glas) i princip srazmernosti pred49 48 . Formiranje ovakvih izbornih jedinica je sloæeno jer istovremeno moraju biti zadovoljena dva podjednako vaæna kriterijuma: princip jednakosti biraËkog prava (jedan Ëovek . porodiËni status. Pravo na dva dodatna glasa imali su biraËi sa diplomama univerziteta ili viπe πkole. Glas koji biraË daje kandidatu naziva se personalni glas. predsedniËki. Ëlanovi ustavnog suda. Smisao parlamentarne nepodudarnosti i razlog zbog koga se ustanovljava jeste oËuvanje naËela podele vlasti. sudova). stariji od 35 godina. U nekim izbornim sistemima (npr. do 1919.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA poslaniËku sposobnost. Pluralni votum je jedan od oblika nejednakog biraËkog prava. Ureuje se ustavom ili zakonom. StiËe se pod istim ili stroæijim uslovima kao i aktivno biraËko pravo. Venecuela) dodatni je uslov za sticanje pasivnog biraËkog prava. sudije.) ili profesija (aktivna profesionalna vojna lica i sl. pismenost) u nekim izbornim sistemima (npr. Personalni glas omoguÊava da biraË izmeni redosled kandidata na kandidatskoj listi koji je utvrdio predlagaË liste. Pravo na dodatni glas imali su oæenjeni muπkarci. prebivaliπte ili duæina boravka u odreenoj izbornoj jedinici takoe mogu biti dodatni uslovi koji se u nekim izbornim sistemima zahtevaju za sticanje pasivnog biraËkog prava. ali ga moæe upotrebiti razliËito.mnoæina) Pravo biraËa na viπe glasova po razliËitim osnovama (domicil. Na taj naËin se biraËu pruæa moguÊnost da i u proporcionalnom izbornom sistemu glasa za pojedinca. Naziva se joπ i viπestruki ili umnoæeni glas. godine. izuzetno i u veÊinskim. istovremeno obavljanje poslaniËke i neke druge dræavne funkcije (ustavni savet. Pasivno biraËko pravo se Ëesto ne stiËe u istom starosnom dobu kada i aktivno biraËko pravo.).Stupanj obrazovanja (npr.

Karakteristike plurinominalnih izbornih jedinica su stabilnost njihovih granica i razliËiti broj poslanika koji se bira u svakoj od izbornih jedinica. VeliËina izbornih jedinica utiËe i na prirodni prag glasova neophodnih za osvajanje mandata. kao i od naËela da je biraËko pravo liËno i da se ovim pravom moæe koristiti neposredno samo sam biraË. Oni mogu biti razliËiti. izbori na tom biraËkom mestu smatraju se neregularnim. Usklaivanja uslovljena demografskim i drugim promenama vrπe se promenom broja poslanika koji se bira u izbornoj jedinici. plurinominalne izborne jedinice se grupiπu u tri podgrupe: male izborne jedinice u kojima se bira dva do pet poslanika. organizacija uprave. Instrumenti pozitivne diskriminacije utvruju se izbornim zakonodavstvom. Zavisno od toga da li je biraËko telo u izbornoj jedinici smanjeno ili poveÊano. U viπenacionalnim dræavama instrumenti pozitivne diskriminacije primenjuju se i pri izboru predstavnika manjinskih zajednica u predstavniËka tela. jer izraæava stvarni uËinak naËela proporcionalnosti. S obzirom na broj poslanika koji se bira u izbornoj jedinici. srednje izborne jedinice u kojima se bira od πest do deset poslanika i velike izborne jedinice u kojima se bira preko deset poslanika. odnosno disperzijom biraËkog tela (seoska podruËja). veÊ se glasanje ponavlja. POJEDINA»NO PRENOSIV GLAS Vidi alternativni glas. dok je u velikim izbornim jedinicama niæi.). Izborne jedinice su otuda nejednake i ne obuhvataju jednak broj biraËa. smanjuje se ili poveÊava broj poslanika koji se bira u izbornoj jedinici. a u velikim izbornim jedinicama visok. Zakonom o izborima utvruje se koje se povrede izbornog prava smatraju bitnim (npr. PorodiËni votum predstavlja odstupanje od naËela jednakosti biraËkog prava (jedan Ëovek . Glava porodice (oæenjeni muπkarac) ima pravo na onoliki broj glasova koliko Ëlanova broji njegova porodica. U malim izbornim jedinicama indeks proporcionalnosti je nizak. a njene granice ostaju nepromenjene. posebna mesta na kandidatskim listama.). On je pokazatelj kvaliteta proporcionalnog izbornog sistema. Zbog svega toga male izborne jedinice su netipiËne za proporcionalni izborni sistem. Oblikovanje ovih izbornih jedinica Ëesto se podudara sa teritorijalnom organizacijom (lokalna samouprava. viπestruko glasanje i dr. indeks proporcionalnosti) neposredno je povezan sa tipom izborne jedinice.jedan glas).RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA stavljanja (postizanje πto viπeg indeksa proporcionalnosti). posebno niæi izborni koliËnik. Ukoliko nastupi neka od tih povreda. UËinak srazmernosti (tzv. Rezultati glasanja na tim biraËkim mestima nisu validni i zato se ne uzimaju u obzir prilikom prebrojavanja glasova. PREDSEDNI»KI IZBORI Naziv za izbor predsednika republike u zemljama u kojima pred- 48 51 . organizacija sudova i dr. Pozitivnom diskriminacijom doprinosi se da ove grupe biraËa budu reprezentovane. PONOVNI IZBOR Naziv za izbore koji se odræavaju neposredno posle redovnih izbora na onim biraËkim mestima (ili izbornim jedinicama) na kojima je doπlo do bitne povrede izbornog prava ili postupka izbora. regije. izbor u posebnim izbornim jedinicama. npr. Disproporcije nastaju kao posledica regionalne teritorijalne podele. POZITIVNA DISKRIMINACIJA Naziv za ustanovljavanje posebnih (pogodnijih) uslova za izbor i reprezentovanje odreenih grupa biraËa jer primenom opπtih izbornih uslova i pravila ne bi mogle biti reprezentovane u parlamentu. Instrumenti pozitivne diskriminacije primenjuju se na reprezentovanje æena koje u predstavniËkim telima nisu zastupljene srazmerno svom uËeπÊu u ukupnoj populaciji. povreda tajnosti glasanja. PodruËje na kome se prostiru plurinominalne izborne jedinice Ëesto se podudara sa odgovarajuÊim podruËjem teritorijalne organizacije. posebne izborne kvote i sl. PORODI»NI VOTUM Jedan oblik pluralnog biraËkog prava. pa se otuda njihove granice menjaju ako se menja teritorijalna organizacija. kao i pravo da glasa za Ëlanove svoje porodice. TipiËne su razlike meu podruËjima sa izrazitom koncentracijom (gradovi). U malim izbornim jedinicama prirodni prag glasova je viπi i teæe se dostiæe. Presudno pitanje pri obrazovanju plurinominalnih izbornih jedinica jeste broj poslanika koji se bira u izbornoj jedinici.

Mandat osvaja kandidat koji ima najmanji zbir bodova.. jer zauzima prvo mesto na rang listi. ugrozila je njegovo mesto u rangu. 5.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA sednika republike biraju neposredno graani (npr. 4. 4. Dodela bodova po aritmetiËkom nizu Dodela bodova po Ëlanovima aritmetiËkog niza moguÊa je u dva oblika. (N-1) drugopreferirani. koji ima najveÊi zbir bodova i zauzima prvo mesto u rangu. (N-2) treÊepreferirani i tako redom. U protivnom ovaj sistem izbora ne bi se razlikovao od relativne veÊine.. Pokuπaj da se ovo ublaæi jeste primena modifikovane varijante do53 52 . preferencijalno glasanje nalaæe da biraË svakome od kandidata dodeli bodove ne izostavljajuÊi nijednoga od kandidata. 8.N). iako kandidat A ima viπe od polovine prvih preferencija biraËa (od moguÊih 9 osvojio je 5). Drugi polazi od najveÊeg broja bodova koji biraË dodeljuje prvopreferiranom kandidatu. Na primer: Mandat osvaja kandidat B. Naziva se joπ i Borda sistem poentiranja. nema nijednu poslednju preferenciju. Sa poveÊavanjem broja kandidata poveÊava se i ukupan broj raspoloæivih bodova pa se stvarna vrednost boda smanjuje. 16. BiraË ne moæe dodeliti bodove samo jednome ili nekolicini kandidata. 2. Mandat Êe osvojiti kandidat sa najveÊim zbirom bodova i najviπim. Drugi je dodela bodova po Ëlanovima geometrijskog niza (1.. brojem 3 treÊepreferiranog i tako redom sve do broja N kojim izraæava preferenciju dodeljenu poslednjem kandidatu. Kandidat B iako ima manje prvih preferencija (ukupno 3) od kandidata A. brojem 2 drugopreferiranog. Na primer: Mandat osvaja kandidat B. de Borda (XVIII vek) koji ga je ustanovio. u SAD). N bodova dobiÊe prvopreferirani kandidat. C. koja je u primeru iznosila 3 boda. veÊ svakome od kandidata. a koju su kandidatu A dodelila Ëetiri biraËa. Prvi. Poslednja preferencija. sve do poslednjeg kandidata kome Êe biti dodeljen 1 bod. u Srbiji i SR Jugoslaviji) ili elektorski kolegijum izabran neposredno od strane graana (npr. Prvi je dodela bodova po Ëlanovima aritmetiËkog niza (1. Najmanji zbir bodova oznaËava prvo mesto u rangu. BiraËi glasaju dodelom bodova. 3. Ëak i ako novoprirodati kandidat uæiva najmanju naklonost svih biraËa i ima najmanji broj bodova.N).. Preferencijalno glasanje ima nedostataka. prvim mestom u rangu. biraË brojem 1 oznaËava svog prvopreferiranog kandidata. NajveÊi zbir bodova oznaËava prvo mesto u rangu. Broj bodova odreuje mesto kandidata u rangu. Stvarni znaËaj bodova dodeljenih prvom kandidatu vidi se tek ako se oni posmatraju u odnosu na bodove dodeljene ostalim kandidatima.. PREFERENCIJALNO GLASANJE Jedan od naËina glasanja u veÊinskom sistemu. PoveÊavanje broja kandidata smanjuje stvarnu vrednost bodova dodeljenih prvo preferiranom kandidatu. posebno ako za jedno poslaniËko mesto ima viπe kandidata. Preferencijalno glasanje ima dva oblika. Brojem bodova koji dodeljuju kandidatima biraËi iskazuju svoje vrednovanje kandidata i odreuju njihovo mesto na rang listi kandidata. Za razliku od alternativnog glasanja.. U srazmeri sa poveÊavanjem broja kandidata opada vrednost boda. 2. Broj kojim se obeleæava bod dodeljen kandidatu odreuje njegovo mesto u rangu. a najmanji kandidatu koji uæiva najmanju naklonost biraËa. πto mu je obezbedilo prvo mesto u rangu i osvojeni mandat. po matematiËaru J.

biraË dodeljuje 1 bod. a u geometrijskom nizu poveÊava se eksponencijalno. kandidatu sa treÊom (N . U aritmetiËkom nizu ovaj odnos raste linearno. a naroËito odnos izmeu prve i poslednje preferencije. Na primer: Dodela bodova po Ëlanovima geometrijskog niza Da bi se umanjio uticaj poveÊavanja broja kandidata na smanjivanje stvarne vrednosti bodova dodeljenih prvom kandidatu i da bi se jasnije iskazali odnosi izmeu kandidata. Narednom i ostalim kandidatima biraË daje uvek po dvostruko (moæe i Ëetvorostruko i viπestruko) viπe bodova od prethodnog kandidata. bodovi se dodeljuju po Ëlanovima geometrijskog niza.3) boda i tako redom sve do poslednjeg kandidata kome neÊe biti dodeljen ni jedan bod.1) bod. Tako se smanjuje broj raspoloæivih bodova koji se mogu dodeliti kandidatima i uveÊava vrednost boda. ali se umanjuju za 1. bez ijedne prve preferencije. mandat bi osvojio kandidat E. moguÊe je da promena u glasovima samo jednoga biraËa izmeni ukupan izborni rezultat. a time i meusobni odnos kandidata i posebno su zaπtiÊene prve preferencije. Dodela bodova po Ëlanovima geometrijskog niza znaËajnije uveÊava odnos izmeu dve susedne. kandidatu sa drugom preferencijom (N . Bodovi se dodeljuju po redosledu Ëlanova aritmetiËkog niza. dodeli drugaËije samo svoju prvu i poslednju preferenciju. Kada se bodovi dodeljuju po Ëlanovima geometrijskog niza. Na primer: Mandat osvaja kandidat A koji ima najveÊi zbir bodova i polovinu ukupnog broja prvih preferencija (5 od 10). Kandidatu koji uæiva najmanje poverenje biraËa. Tako je manje ugroæena vrednost pojedinaËnog boda. Kandidatu koji uæiva najveÊu naklonost biraËa biraË daje (N .2) boda.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA dele bodova. Njegov izbor je bliæi volji veÊine biraËa. Na primer: 54 55 . Na primer: Mandat osvaja kandidat A. Ako samo jedan biraË (u primeru to je Ëetvrti po redu biraË). nego u sluËaju u kome je mandat osvojio kandidat B.

Re56 prezentovanje graana u veÊinskom izbornom sistemu je legitimno samo ako poËiva na naËelu jedan Ëovek . pa su i manje politiËke stranke mogle osvojiti izvestan. Srazmernim predstavljanjem nastoji se da ispoljena lepeza politiËkog raspoloæenja biraËa bude πto vernije zastupljena u predstavniËkom telu. manji broj mandata. Da bi smanjio rizik da njegov prvopreferirani kandidat izgubi izbornu utakmicu. u osnovi arbitrarno. ovaj nedostatak je ublaæavan. mandat poslanika prestaje i opozivom. raspuπtanjem parlamenta. ne preskaËuÊi redosled preferencija. PRESTANAK MANDATA Mandat izabranih poslanika prestaje istekom vremena na koji je poslanik izabran. BiraËi su u tom sluËaju u nejednakom poloæaju. a u nekim izbornim sistemima i ostavkom poslanika. srazmerno broju glasova koji su osvojile. to se ona naziva joπ i prikrivenom nejednakoπÊu biraËkog prava. VeÊa odstupanja u pogledu broja biraËa obuhvaÊenih podruËjem izbornih jedinica vode prikrivenoj nejednakosti biraËkog prava. PRIKRIVENA NEJEDNAKOST BIRA»KOG PRAVA U veÊinskom izbornom sistemu za oblikovanje izbornih jedinica (uninominalne izborne jedinice) od posebne je vaænosti takva podela biraËkog tela izmeu izbornih jedinica u kojoj Êe svaka od izbornih jedinica obuhvatiti podjednake delove biraËkog tela. a u svakoj izbornoj jedinici se bira jedan poslanik. a u drugoj veÊi. Postoje razliËiti tipovi proporcionalnih 57 . Primeri pokazuju da je svako uveÊavanje u odnosima izmeu bodova. U izbornim sistemima u kojima postoji imperativni mandat. MoguÊe je i taktiËko glasanje biraËa. PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEMI (SRAZMERNO PREDSTAVLJANJE) Sve do druge polovine XIX veka veÊinski sistem je bio preovlaujuÊi izborni sistem. jer se jedan poslanik bira na nejednak broj graana (biraËa). smrÊu poslanika. tada Êe u jednoj izbornoj jedinici za izbor poslanika biti potreban manji broj glasova. dakle.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA Sistemi bodovanja su nepouzdani.jedan glas. naredne preferencije uvek raËunaju prema prethodnoj preferenciji. kao i prestankom Ëlanstva u politiËkoj stranci koja je kandidovala poslanika. Proporcionalni sistem omoguÊava podelu poslaniËkih mandata izmeu veÊeg broja politiËkih partija. Ako izborne jedinice obuhvataju nejednak broj biraËa. Primer: Izborna jedinica A broji 10 000 biraËa Izborna jedinica B broji 20 000 biraËa U svakoj izbornoj jedinici bira se jedan poslanik Glas jednog biraËa u izbornoj jedinici A ima istu vrednost kao glasovi dva biraËa u izbornoj jedinici B. jer se u obraËunavanju preferencija. Osnovni nedostatak veÊinskog sistema bili su minimalni izgledi manjih politiËkih stranaka da osvoje poslaniËki mandat. Kandidat sa apsolutnom veÊinom prvih preferencija nije dovoljno zaπtiÊen i moæe pretrpeti izborni poraz. U drugoj polovini XIX veka raa se zahtev da se i manjini omoguÊi reprezentovanje u predstavniËkom telu. biraË to moæe uËiniti ako najmanji broj bodova (svoju poslednju preferenciju) dodeli onome od kandidata koji ima najviπe izgleda da pobedi biraËevog prvopreferiranog kandidata. a biraËko pravo nije jednako jer ne uvaæava pravilo jedan Ëovek . koji se dodeljuju pojedinim preferencijama. Podelom biraËkog tela u manje izborne jedinice i posebnim metodama glasanja. Kako nejednakost biraËkog prava koja nastaje obrazovanjem izbornih jedinica razliËite veliËine nije transparentna. ako uvaæava jednakosti graana u ostvarivanju biraËkog prava. Podjednak obuhvat biraËa u svakoj izbornoj jedinici jeste osnovna pretpostavka da svaki glas biraËa ima jednaku vrednost i obezbeuje jednakost biraËkog prava.jedan glas.

Hare (19. To se postiæe obrazovanjem veÊih izbornih jedinica u kojima je indeks proporcionalnosti visok. koliko traje mandat poslanika. Male izborne jedinice (2 do 5 poslanika) favorizuju velike politiËke stranke. Pri izraËunavanju najmanjeg zajedniËkog delitelja kao merila za raspodelu mandata izmeu kandidatskih lista. Ovaj dom reprezentuje federalne jedinice.4. H. vek). a defavorizuju veÊe politiËke stranke. Razlikuju se dve grupe proporcionalnih izbornih sistema: Prva. SENT-LAÆOVA (Saint Lague) METODA Jedna od metoda koja se primenjuje na raspodelu poslaniËkih mandata u proporcionalnim izbornim sistemima. U dom graana biraju se poslanici primenom principa jednakosti biraËkog prava (naËelo jedan Ëovek . Prirodu i svojstva proporcionalnih izbornih sistema odreuju sledeÊi faktori: . odsustvom izbornih prepreka i kombinacijom kriterijuma raspodele mandata. Hagenbah-Biπof (19. Sen Lague (19. R. umesto brojem 2 sa 4. Eliminiπu ih iz raspodele mandata ako kumulativno ne ispune i izborni broj i zakonski prag (minimalni procentualno izraæen broj glasova koji im omoguÊava uËeπÊe u raspodeli mandata). Raspisuju se pre isteka mandata poslanika tekuÊeg parlamentarnog saziva. Danskoj i ©vedskoj. Nazivaju se joπ i nepotpunim srazmernim izborima. Razlozi raspisivanja vanrednih izbora mogu biti razliËiti. Ovaj dom reprezentuje graane. Hamilton (18. E.Izborne prepreke mogu biti razliËite (zakonski izborni prag. Druga. broj glasova koje je osvojila svaka od kandidatskih lista ponaosob deli se uveÊanim brojevima. u Norveπkoj.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA izbornih sistema. V Hantington (20. jer znatno viπe Ëinilaca utiËe na odlike pojedinog tipa proporcionalnih izbora. Brojni matematiËari i istaknute politiËke liËnosti pokazali su interesovanje za njihovo izuËavanje. Drup (19. vek). vek) i T. procentualni izlazak biraËa na biralista i sl. umesto brojem 3 sa 7 i tako redom sve do broja N koliko poslanika se bira u izbornoj jedinici. d`Ont (19. Meu njima su npr. Nimajer (20. REDOVNI IZBORI Izbori koji se odræavaju periodiËno u ustavom propisanim intervalima. vek). U savezni parlament biraju se poslanici dva doma: doma graana i doma federalnih jedinica. vek). One malim politiËkim strankama oteæavaju osvajanje mandata. nemoguÊnost parlamenta da izabere vladu u odreenom roku po konstituisanju parlamenta.). vek). Belgijanac V. Nemac R. Velike izborne jedinice (preko 10 poslanika) stavljaju male politiËke stranke u povoljniju poziciju. Vanredni izbori se najËeπÊe raspisuju u sluËaju parlamentarne krize (npr. vek) i dr. raspuπtanje parlamenta.VeliËina izborne jedinice utiËe na poziciju politiËkih stranaka u izborima. SAVEZNI IZBORI Naziv za izbor poslanika u federalni (savezni) parlament u sloæenim dræavnim zajednicama .jedan glas). U dom federalnih jedinica biraju se poslanici primenom principa jednake (ree srazmerne) zastupljenosti federalnih jedinica (naËelo da svaka federalna jedinica ima jednak broj poslanika). koja obuhvata izborne sisteme koji odstupaju od naËela proporcionalnosti ili ga primenjuju u ograniËenom obimu uspostavljajuÊi prirodne (veliËina izbornih jedinica) ili zakonske (zakonski prag) prepreke osvajanju mandata. Amerikanci A.Metoda preraËunavanja glasova datih listama politiËkih stranaka u poslaniËke mandate. To je modifikovana d’Ontova formula. Viπe od jednog veka traga se za iznalaæenjem optimalnog modela koji Êe najpreciznije izraziti srazmeru izmeu broja osvojenih glasova i broja dodeljenih mandata.federacijama. Umesto brojem 1 sa 1. ©vajcarac E. . vek). vek). Britanci T. nemoguÊnost da se reπi sukob parlamentarnih domova u postupku donoπenja zakona i dr. Ova metoda primenjuje se npr. Vanredni izbori se raspisuju pre isteka vremena na koje su poslanici izabrani. . postoje i vanredni izbori. Prednost SentLaæove metode nad d’Ontovom metodom je u tome da doprinosi optimalnijoj srazmeri izmeu broja osvojenih glasova i broja mandata koji je pripao kandidatskoj listi (viπi stupanj proporcionalnosti). u kojoj su proporcionalni izborni sistemi u kojima se nastoji obezbediti puna primena naËela proporcionalnosti. Francuz A. To je matematiËki obrazac za izraËunavanje izbornog broja kao osnov raspodele mandata. Tokom ovog razdoblja razvile su se razliËite metode preraËunavanja glasova u poslaniËke mandate. Dæeferson (18.). Teæi se optimalizaciji odnosa izmeu udela koji stranaËke liste imaju u broju glasova i udela koji imaju u broju osvojenih mandata. 59 56 . Pored redovnih.

Pojam vodi poreklo iz izborne prakse SAD. ljuljati) U izborima oznaËava oscilaciju glasova. ali samo onih kandidata koji su nominovani na kandidatskoj listi. Predstavlja jedan od osnovnih uslova koji obezbeuje slobodno izraæavanje volje biraËa na izborima. ali u drugom znaËenju. U ovom sluËaju spliting glasova oznaËava promenu stranaËke preferencije u izborima za jedan isti organ vlasti. SRAZMERNO PREDSTAVNI©TVO Videti proporcionalni sistem. Sukcesivno raËunanje glasova iskljuËuje potrebu za viπe uzastopnih glasanja. Izraz se koristi i u vezi sa glasanjem koje poËiva na konstrukciji sa dva glasa (npr. To je srednja vrednost zbira procenata smanjivanja glasova jedne stranke i (viπe ili manje primerena) poveÊanja broja glasova druge stranke. cepanje) OznaËava razliËito izborno ponaπanje istog biraËa u toku izbora. (Videti personalni glas) SLOBODNI (NEVEZANI) MANDAT Odnos izmeu biraËa i izabranih predstavnika u kome poslanik nije vezan instrukcijama i nalozima biraËa koji su ga izabrali. Pri odluËivanju o dodeli mandata najpre se raËunaju glasovi koje su biraËi dali kandidatima kao svoje prve preferencije. Oni se prenose u narednu preferenciju i dele izmeu preostalih kandidata. Koristi se u veÊinskim izbornim si60 stemima kako bi se otklonila potreba za viπestrukim glasanjem biraËa. a ne samo dva kandidata. ali ne i moguÊnost da listu proπiri nekim novim kandidatom. potom treÊa i tako sve dok jedan od kandidata ne dostigne preko polovine glasova biraËa. SVING (engl. Slabo strukturirane kandidatske liste poËivaju na glasanju personalnim glasom. TAJNO GLASANJE Jedno od bitnih svojstava biraËkog prava. ali postoji moguÊnost da biraË utiËe na izbor kandidata.deljenje. swing . podvojenost.njihati se. a biraËima ostavlja moguÊnost da biraju izmeu viπe. BiraË svoj glas daje kandidatima. STUPNJEVITI GLAS Jedna od tehnika glasanja. biraË glasa za kandidata jedne politiËke stranke na lokalnom nivou. ali glasove deli stupnjevito bilo aritmetiËkom bilo geometrijskom progresijom. Spliting glasova je razliËito glasanje (postupanje) biraËa u izborima za razliËite organe dræavne vlasti koji se odvijaju u toku istoga dana i prilikom kojih se glasa na jedinstvenom glasaËkom listiÊu (npr. prvi glas) kao svoj pojedinaËni glas razlikuje se od glasa koji isti biraË daje politiËkoj stranci (tzv. Glasovi koje su biraËi dali tom kandidatu izuzimaju se. Najpre druga (drugi alternativni glasovi biraËa). veÊ pri odluËivanju postupa slobodno i samostalno.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA SLABO STRUKTURIRANA KANDIDATSKA LISTA Oblik ureene kandidatske liste na kojoj se nalazi onoliko kandidata koliko se poslanika bira. otklanja loπe posledice taktiËkog glasanja. Ako nijedan od kandidata nema viπe od polovine prvih preferencija. Razlikuje se sving u izbornoj jedinici i nacionalni sving. PotiËe iz britanske izborne prakse. splitting . pri Ëemu dolazi do cepanja glasova istoga biraËa. 61 . Tajnost glasanja πtiti slobodu izbora. SPLITING GLASOVA (eng. BiraË ima moguÊnost da menja redosled kandidata na listi. vodeÊi raËuna o glasovima koje su biraËi dali u okviru odgovarajuÊe preferencije. u NemaËkoj). SUKCESIVNO RA»UNANJE GLASOVA Jedan od metoda preraËunavanja glasova u veÊinskim izbornim sistemima u kojima postoji alternativni glas. a za kandidata druge politiËke stranke na nekom viπem nivou). Prilikom izraËunavanja svake naredne preferencije iz takmiËenja za osvajanje poslaniËkog mesta iskljuËuje se kandidat koji je imao najmanje glasova u prethodnoj preferenciji. Sving je promena razlike u procentu udela u glasovima meu dvema (velikim) politiËkim strankama. drugi glas) glasajuÊi za zemaljsku listu. koriste se naredne preferencije. Glas koji biraË daje kandidatu (tzv.

OgraniËavanje broja nominacija umanjuje probleme vezane za cepanje glasova i taktiËko glasanje. »este promene granica omoguÊavaju pristrasno oblikovanje izbornih jedinica. UNINOMINALNO (POJEDINA»NO) KANDIDOVANJE Jedan vid kandidovanja. ali i graani neposredno. BiraËi nemaju moguÊnost izbora. ali je broj glasova manji od broja poslanika koji se bira u izbornoj jedinici. Izbor poslanika u ovakvoj izbornoj jedinici poËiva na naËelu veÊine (apsolutne ili relativne). Naziva se joπ i glasanje za poslednjeg neprihvatljivog kandidata. BiraË raspolaæe sa viπe glasova. jer je ugroæen jedan od osnovnih principa na kojima poËivaju izbori . U takvim okolnostima nema izborne utakmice. Pri tome se uzimaju u obzir dva merila. Odlika jednomandatnih izbornih jedinica je da su njihove granice podloæne Ëestim promenama. Oni samo mogu birati izmeu dve opcije: da glasaju za jedinog nominovanog kandidata (ili kandidatsku listu) ili da ne izau na izbore. Saglasno tome. U sistemu pojedinaËnog kandidovanja postoje veÊe moguÊnosti da graani neposredno istaknu svog kandidata. 63 . kandidati (obiËno dva) kojima inklinira veÊi broj biraËa i koji imaju realne πanse na izbornu pobedu ne mogu biti dovedeni u opasnost da se. Za to poslaniËko mesto nosioci prava kandidovanja istiËu po jednog kandidata. Razlog tome je poveÊavanje (ili smanjivanje) broja biraËa. Primer ovakvih izbornih sistema pruæaju jednopartijski sistemi. URE–ENE ILI NEURE–ENE LISTE I OGRANI»ENI ILI KUMULATIVNI GLAS Stranke istiËu ureenu ili neureenu listu kandidata. uskraÊuje svoju podrπku tom kandidatu i glasa za jednog od kandidata koji nisu favoriti izborne utakmice. U ovim se izbornim jedinicama jedan poslanik bira na odreeni broj stanovnika. Otuda su moguÊnosti za gerrymandering veÊe u jednomandatnim nego u viπemandatnim izbornim jedinicama. Ako bi granice izbornih jedinica ostale nepromenjene. UNINOMINALNE IZBORNE JEDINICE Naziv za male izborne jedinice u kojima se bira samo jedan poslanik. TaktiËko glasanje dovodi u pitanje legitimnost izbora. Izborna jedinica obuhvata odre62 eni deo biraËkog tela. a ostavlja im se moguÊnost da biraju izmeu manjeg broja kandidata. KarakteristiËno je za veÊinske izborne sisteme i Ëesto se istiËe kao prednost ovih izbornih sistema. Drugi je kumulativni glas. Jedan poslanik se bira na odreeni broj biraËa. Da bi se izbeglo taktiËko glasanje koje iskrivljava stvarnu volju biraËa. nastala bi prikrivena nejednakost biraËkog prava. zbog razmrvljenih glasova i taktiËkog glasanja. oslanjajuÊi se na sopstvenu pesimistiËku prognozu izbornih πansi kandidata koga bi æeleo da izabere. U tom sluËaju izborna jedinica obuhvata sve stanovnike odreenog podruËja. Kandidaturu mora podræati odreeni broj graana koji raspolaæu biraËkim pravom. Ëesto samo izmeu dvojice. a najmanje dva. TaktiËkim glasanjem biraË. TRKA JEDNOG KONJA Naziv za izbore u kojima na jedno poslaniËko mesto konkuriπe samo jedan kandidat ili za poslaniËka mesta konkuriπe samo jedna kandidatska lista (dræavna lista). Odlikuje ga isticanje jednog kandidata u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan poslanik.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA TAKTI»KO GLASANJE Glasanje biraËa protivno njegovoj stvarnoj volji. meusobno poraæavaju. OgraniËavanje broja nominacija za jedno biraËko mesto suæava stvarne moguÊnosti biraËa da izaberu kandidate koji uæivaju njihovu naklonost. i one koji imaju biraËko pravo i one koji ovim pravom ne raspolaæu. Glasovi biraËa u tom sluËaju viπe ne odraæavaju njihovu stvarnu biraËku volju. Drugo merilo uzima u obzir samo broj biraËa (lica koja raspolaæu biraËkim pravom) pri formiranju izborne jedinice. nastoji se ograniËiti broj nominacija za jedno poslaniËko mesto. Kandidata moæe istaÊi politiËka stranka (samostalno ili u koaliciji sa drugima). jer biraËi imaju moguÊnost da glasaju za liËnost kandidata. ugroæavajuÊi tako poziciju favorita. Prvo uzima u obzir broj stanovnika na podruËju na kome se obrazuje izborna jedinica. a parlament tada nije izraz stvarne volje biraËkog tela. BiraË raspolaæe sa onoliko glasova koliko se poslanika bira u izbornoj jedinici. Postoje dva oblika glasanja sa viπe glasova. Prvi je ograniËeni glas.princip da sastav parlamenta odraæava volju biraËkog tela. Pravo kandidovanja nije individualno veÊ kolektivno pravo graana. Svaki biraË ima viπe glasova.

posle glasanja. kada biraË odreeni deo svojih glasova daje jednom kandidatu. Na personalni sastav liste. Drugi. PoslaniËka mesta u izbornoj jedinici. Kumulativni glasovi mogu se dodeliti na dva naËina. ne dostigne 65 . ali ne po redosledu sa liste. tako i glasove koje su dali kandidatskoj listi. kada biraË sve glasove moæe dati samo jednom kandidatu . Glasovi se obraËunavaju posebnom metodom. jer su njegovi efekti isti kao kada biraË raspolaæe jednim glasom glasajuÊi za ureenu ili neureenu listu. U nekim izbornim sistemima postoji moguÊnost da biraË glasove koji mu stoje na raspolaganju rasporedi na kandidate sa razliËitih partijskih lista. BiraË ima jedan glas. Ovim glasovima se kreditiraju kandidati sa liste po redosledu po kom su istaknuti na listi. Pri tom. biraË mora razdeliti (potroπiti) sve glasove kojima raspolaæe. dok preostale glasove mora dodeliti ostalim kandidatima sa liste. Broj poslaniËkih mesta koji je dodeljen jednoj listi popunjava se kandidatima sa te liste. KRUTE) LISTE SA JEDNIM GLASOM Najjednostavniji oblik kandidatske liste je ureena zatvorena lista. URE–ENE (ZATVORENE. Mandati dodeljeni listama potom se popunjavaju kandidatima sa liste. BiraË raspolaæe jednim glasom. veÊ po redosledu koji su odredili biraËi. Najpre se prvom kandidatu sa liste dodeljuju glasovi dati za listu sve dok. Da bi doprineo izbornom uspehu kandidata koga preferira. Taj postupak naziva se panaπiranje. To su glasovi koje su biraËi dali pojedinim kandidatima sa liste. po redosledu po kome je na listi istaknuta njihova kandidatura. Najpre se izraËunava izborna kvota za listu. On glasa za ureenu listu i u njoj niπta ne moæe izmeniti. redosled kandidata i nosioca liste biraËi ne mogu neposredno uticati. πto je bitan nedostatak ovoga pravila. a preostale glasove rasporeuje na one kandidate sa liste za koje veruje da imaju najmanje izgleda na izborni uspeh. dodeljuju se listama kandidata srazmerno glasovima koje je osvojila svaka od lista ponaosob. Maksimalno moguÊi broj glasova dodeljuje svom preferiranom kandidatu. O to64 me odluËuju organi i rukovodstvo politiËke stranke. a na kojega su biraËi potroπili svoje neupotrebljene glasove verujuÊi da ima najmanje izgleda na izbornu pobedu. Veza izmeu biraËa i predstavnika koji ga reprezentuju u parlamentu je pokidana.onome koji uæiva njegovu naklonost. nema potrebe za taktiËkim glasanjem. Redosled kandidata na listi je znaËajan. Svakoj od kandidatskih lista dodeljuje se broj mandata srazmerno broju glasova koje su biraËi dali listi. Na listi je onoliko kandidata koliko se bira u izbornoj jedinici. Lista nije ureena. biraË svoje glasove moæe dati jednome ili ih rasporediti izmeu nekolicine kandidata. Kandidatska lista ima nosioca Ëije je ime na Ëelu liste. Prvi. Ovakva lista ne daje moguÊnost biraËu da izabere meu kandidatima one koji uæivaju njegovo poverenje i poveÊava zavisnost izabranih predstavnika u odnosu na politiËke stranke koje su ih nominovale. Potom se obraËunavaju glasovi dati listi. Kandidati sa liste prvo se kreditiraju personalnim glasovima. Na listi se nalazi onoliki broj kandidata koliko se poslanika bira u izbornoj jedinici. TaktiËko glasanje kao rezultat moæe imati izbor kandidata kome je stvarno naklonjen manji broj biraËa.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA Kada su istaknute ureene liste kandidata. On moæe izabrati da glas dodeli odreenom kandidatu sa liste ili listi. Ako postoji kumulativni glas. tako i svakoga od vodeÊih kandidata sa liste. Da bi uveÊao izbornu πansu kandidata koga preferira. Ako biraË moæe sve raspoloæive glasove dati samo jednome od kandidata. biraË svojim glasom kreditira kako kandidata sa liste kome je dodelio glas. pa se redosled kandidata na njoj moæe menjati. jer se mandati koje osvoji lista dodeljuju po redosledu kojim su kandidati navedeni na listi. a biraËi Ëesto u personalnom parlamentarnom sastavu ne mogu da prepoznaju svoje izabranike. ree grupe graana. URE–ENE LISTE SA PRAVOM IZBORA U OBLIKU JEDNOG GLASA Kandidatska lista je zatvorena. zajedno sa personalnim glasovima koje je osvojio. ovaj broj glasova obuhvata kako glasove koje su biraËi dali pojedinim kandidatima. Listu podnose politiËke stranke (samostalno ili u koaliciji). biraË je prinuen na taktiËko glasanje koje ne odraæava njegovu pravu volju. U izbornim sistemima u kojima je prihvaÊeno prvo pravilo izborni rezultat moæe odstupiti od stvarne volje biraËa. Kandidat Ëiji personalni glasovi dostignu izbornu kvotu osvojiÊe mandat dodeljen listi. Svoj glas on moæe dodeliti jednoj od kandidatskih lista istaknutih u izbornoj jedinici. To je ozbiljan nedostatak proporcionalnih izbornih sistema koji je izloæen opravdanim kritikama.

blokirana lista. kruta. I u jednom i u drugom sluËaju mandat osvaja iznadpoloviËna veÊina glasova. VEZANE LISTE Videti zatvorena. treÊi i N-ti kandidat. Broj biraËa koji izau na biraliπta varira. pa se on naziva joπ i sistem glasanja u jednom krugu. 67 . Primer: listi su dodeljena 4 poslaniËka mesta ukupan broj glasova je 50 pojedinaËnih i 50 za listu na listi je istaknuto 8 kandidata izborna kvota je 100 : 5 (4+1) = 20 kandidati personalni glasovi glasovi za listu kvota mandat A 1 + 19 20 izabran B 1 + 19 20 izabran C 1 + 12 D 1 E 5 F 20 izabran G 1 H 20 izabran ——————————————————————————————— 50 50 4 MoguÊnosti da biraË dodelom svog personalnog glasa izmeni redosled kandidata na listi ublaæava nedostatke proporcionalnih izbornih sistema koje izaziva strogo vezivanje biraËa za listu kandidata prilikom glasanja. blok glasova. Sistem relativne veÊine ne poznaje glasanje u dva kruga. Zbog toga se ovaj sistem naziva i sistemom nadpoloviËne veÊine. Potom se kreditira drugi. Poslanik moæe biti izabran i sa manje od polovine glasova biraËa. kumulativni glas. stroæiji i blaæi oblik. To je posebno sluËaj kada u izborima sudeluje veÊi broj malih politiËkih stranaka. VE∆INSKI SISTEM VeÊinski sistem je tip izbornog sistema u kome se poslaniËki mandat osvaja primenom kriterijuma najveÊeg broja osvojenih glasova. U sistemu relativne veÊine mandat osvaja kandidat koji je meu svim istaknutim kandidatima osvojio najveÊi broj glasova. Sistem relativne veÊine poznat je i po nazivima ispodpoloviËna veÊina. Razlika izmeu stroæijeg i blaæeg oblika apsolutne veÊine nastaje iz razliËitih kriterijuma (broja) prema kojima se izraËunava procenat glasova. umnoæeni glas. Ovaj nedostatak relativne veÊine ne iskazuje se kada u izborima sudeluje manji broj velikih. sve dotle dok se mandati dodeljeni toj listi ne rasporede. Za osvajanje poslaniËkog mandata potrebno 66 je osvojiti 50 % + 1 glas u izbornoj jedinici. Izabrani kandidat u tom je sluËaju viπe vezan za biraËe Ëiju naklonost uæiva nego za stranku koja je istakla njegovu nominaciju na listi. Tada dolazi do podele biraËkog tela i cepanja glasova izmeu brojnih kandidata. U blaæem obliku apsolutne veÊine za osvajanje mandata potrebno je osvojiti 50 % + 1 glas od broja biraËa koji su izaπli na izbore. U stroæijem obliku apsolutne veÊine za osvajanje mandata zahteva se 50 % + 1 glas od ukupnog biraËkog tela (broja biraËa upisanih u biraËki spisak). Kada se u izbornoj jedinici bira viπe poslanika koriste se razliËite tehnike glasanja (npr. Za apsolutnu veÊinu koriste se i nazivi nadpoloviËna (iznadpoloviËna) veÊina.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA izbornu kvotu. stupnjeviti glas. Postoje dva osnovna oblika: sistem apsolutne i sistem relativne veÊine. VI©ESTRUKI GLAS Videti pluralni votum. jednokruæno glasanje ili sistem “prvi uzima mesto”. manje glasova od broja poslanika koji se bira u izbornoj jedinici). U prvom sluËaju apsolutni broj glasova je znatno veÊi nego u drugom. VeÊinski sistem prati pojedinaËno kandidovanje. Otuda se blaæi oblik apsolutne veÊine moæe sasvim pribliæiti stroæijem obliku ove veÊine (ako veliki broj biraËa izae na izbore). Sistem apsolutne veÊine pribliæava se tako po svojstvima proporcionalnom sistemu. ili sistem viπekruænog glasanja. a samo izuzetno i viπemandatne izborne jedinice. U sistemu apsolutne veÊine razlikuju se dva kriterijuma za dodelu mandata i s obzirom na to dva oblika apsolutne veÊine. dobro ogranizovanih politiËkih partija. ali se on moæe pribliæiti i relativnoj veÊini (ako je odaziv biraËa na izbore mali).

zakon o izbornim jedinicama). ZATVORENA LISTA Oblik ureene kandidatske liste na kojoj se nalazi onoliko kandidata koliko se poslanika bira u izbornoj jedinici. Mogu se grupisati u dve osnovne grupe od kojih jednu Ëine veÊinski. Ne postoje precizniji standardi o tome πta Ëini ustavnu. Izborni zakoni mogu biti kodifikovani. zakon o izborima. 68 Redosled kandidata na listi je vaæan. Imena i redosled kandidata na listi odreuje podnosilac kandidatske liste. ZnaËaj ovih principa je veliki pa se otuda i razliËiti izborni sistemi raspoznaju upravo s obzirom na principe koji se primenjuju na raspodelu poslaniËkih mandata. Ustav ureuje nadleænost za donoπenje zakona o izborima. Kriterijum prema kome se odreuje redosled na kandidatskoj listi utvruje se izbornim zakonodavstvom (npr. jeste razlog zbog koga se u nekim ustavnim sistemima ovi zakoni donose i menjaju na poseban naËin. To su oni glasovi koji nisu bili dovoljni za osvajanje poslaniËkog mandata. a drugu proporcionalni (srazmerni) sistem. razliËit i sloæeniji od zakonodavnog postupka. U sloæenim dræavama (federacije) zakone o izborima donose kako federalni organi tako i organi u federalnim jedinicama. Odgovor na to pitanje pruæa svaki pojedinaËni ustavni sistem. Tako se. ZAKONI O IZBORIMA Izbori se pored ustava ureuju i zakonima. postoje i meπoviti izborni sistemi (kombinacije veÊinskog i proporcionalnog sistema). alfabet. jer nisu dostizali ceo broj izborne kvote. a πta zakonsku materiju. Postoji viπe razliËitih naËina raspodele poslaniËkih mandata. ZBIRNI OSTATAK GLASOVA Zbir svih preostalih glasova datih kandidatskim listama jednog predlagaËa po izbornim jedinicama. Ovi podaci se na zbirnoj izbornoj listi navode po odreenom redosledu. ili nekodifikovani. To je pravo zakonodavnog tela. jer se mandati koji pripadnu listi pri raspodeli mandata dodeljuju kandidatima sa liste po redosledu koji zauzimaju na listi. To je izraz znaËaja koji ustavotvorac pridaje izborima. kada se u njima ureuje celokupna materija o izborima. »esto se za donoπenje ovih zakona zahteva stroæija veÊina.RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA RECNIK OSNOVNIH POJMOVA I TERMINA O IZBORIMA VRSTE IZBORNIH SISTEMA Sistem raspodele mandata ili sistem predstavljanja jeste primena odreenih principa prema kojima se biraju poslanici. izbori ureuju posebnim organskim ili ustavnim zakonom za Ëije je donoπenje (ili reviziju) propisan poseban postupak. Za izraËunavanje zbirnog ostatka glasova u obzir se uzimaju samo preostali glasovi na kandidatskim listama. prema datumu podnoπenja kandidatske liste organima za sprovoenje izbora. kada ih Ëini viπe zakona (npr. veÊ su predstavljali decimalu ili razlomak. kockom). zakon o biraËkim spiskovima. ZBIRNA IZBORNA LISTA Naziv za izbornu listu na kojoj su navedene sve izborne liste sa imenima kandidata istaknute u odreenoj izbornoj jedinici na konkretnim izborima. Pored ova dva osnovna tipa izbornih sistema. koji ureuju izbor poslanika u predstavniËko telo kao najznaËajniji organ vlasti koji izraæava naËelo narodnog suvereniteta. na primer. (Videti gomilanje glasova) 69 . Sadræaj izbornih zakona. Ovi glasovi se sabiraju i sluæe kao osnov za naknadnu raspodelu onih mandata koji nisu rasporeeni na nivou izbornih jedinica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful