Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za organizaciju građenja

Katedra za tehnologiju građenja Zdravko Linarić

Tehnologija građenja
I. Zemljani radovi

1

Sadržaj: Predgovor 1. Tehnika i tehnologija građenja 1.1. Tehnologija građenja 1.2. Stanje područja suvremene tehnologije građenja 1.3. Građevinska mehanizacija 2. Zemljani radovi pri građenju 2.1. Povijesni značaj zemljanih radova 2.2. Građevinski zemljani radovi 2.3. Zaštita zemljanih radova i građevina 3. Gradiva pri zemljanim radovima 3.1. Tlo i stijena kao predmet zemljanih radova 3.2. Kamen kao gradivo 3.3. Logistika sipkih gradiva 4. Priprema zemljanih radova 4.1. Pripremni radovi pri građenju 4.2. Čišćenje područja građenja i gradilišta 4.3. Izmjera zemljanih radova i građevina 5. Površinski (nadzemni) iskop tla i stijene 5.1. Oblici i načini iskopa tla ili stijene 5.2. Površinski (nadzemni) strojni iskop u tlu 5.3. Strojni iskop stijene bez prethodna miniranja 6. Miniranje stijene 6.1. Minerski radovi 6.2. Eksplozivi, eksplozivna punjenja i sredstva za paljenje eksploziva 6.3. Plan površinskog miniranja stijene 7. Logistika i ugradba sipkih gradiva 7.1. Transport sipkih gradiva 7.2. Odlaganje sipkih gradiva 7.3. Ugradba sipkih gradiva 8. Poboljšanje obilježja zemljanih gradiva i terena građenja 8.1 Stabilizacija tla i slojeva nasipavanja 8.2. Prethodno poboljšanje tla ili stijenskog masiva 8.3. Djelomična konsolidacija prirodnog tla izvedbom pilota 9. Zaštita zemljanih radova i građevina 9.1. Zaštita usjeka i nasipa 9.2. Rovovi vodova 9.3. Građevne jame i zagati 10. Izbor i planiranje tehnologije zemljanih radova 10.1. Izbor i planiranje tehnike i tehnologije zemljanih radova 10.2. Učinak strojeva za zemljne radove 10.3. Kalkulacija troškova strojnog rada pri zemljanim radovima Primjeri izbora planiranja tehnologije zemljanih radova 1. primjer: Predusjek tunela sa dvije tunelske cijevi 2. primjer: Glineni tepih dna hidrotehničkog bazena 3. primjer: Nasuta (“zemljana”) brana 4. primjer: Cjevovod Izvori (web-adrese)

2

Predgovor
Sadržaj ove knjige temelji se na predavanjima nastavnog predmeta "Tehnologija građenja" u dijelu "Tehnologija zemljanih radova" studija smjera Organizacija građenja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U knjizi se građenje ne promišlja kao gospodarska djelatnost ili kao oblik građevinske proizvodnje (odnosno proizvodnje gradiva) ili kao djelatnost održavanja građevinskih objekata ili kao državna struktura koja “nadzire” zakonitost građenja. Promišlja se kao skup proizvodno-tehnoloških aktivnosti organiziranih kroz tehnološke tokove, procese i zahvate onog dijela građenja koji obuhvaća zemljane radove u tlu i stijeni (građenje ” u zemlji”) odnosno izvedbu zemljanih građevina od prirodnih sipkih gradiva (građenje “sa zemljom”). Stoga se u ovoj knjizi sažeto prikazuju, kao neka vrsta potsjetnika na predavanja, temeljne sastavnice ukupnog tehnološkog postupka razmatranih zemljanih radova: iskop tla ili stijene te transport, odlaganje i ugradba iskopom dobivenih sipkih gradiva kao i zaštita (oneprijeporanje) zemljanih radova i građevina tijekom njihova građenja i korištenja. Zemljani radoviu tlu i stijeni neprijeporni su početni dio svake novogradnje a razlikuju se u pogledu organizacije pripadnih proizvodno-tehnoloških procesa pri viskogradnji od onih u niskogradnji. U oba navedena područja suvremena izvedba zemljanih radova pretežito je visoko mehanizirana, a uporaba neposrednog ljudskog rada svedena na najmanju mjeru. Međutim, uvjeti izvedbe te količine radova bitno su u njima različiti. To traži također različiti pristup kako pri planiranju tako i pri izvedbi planiranih zemljanih radova osobito u niskogradnji. Naime, cestogradnja, mostogradnja, tunelogradnja ili hidrogradnje sadrže neke osobitosti i međusobne razlike što se tiče tehnike, tehnologije i organizacije izvođenja zemljanih radova u tlu i stijeni. Međutim, postoji također razlika tehnoloških i organizacijskih obilježja tih radova unutar područja visokogradnje ovisno o tome je li se provode u okviru stanogradnje ili industrogradnje ili u nekom drugom području zgradarstva. U cestogradnji i hidrogradnji zemljani radovi u tlu i stijeni pretežito su masovni građevinski radovi organizirani putem tehnoloških lanaca kao strojnih radnih grupa složenih od snažnih, velikih, visokoučinkovitih te razmjerno brzih građevinskih strojeva i transportnih sredstava. Za razliku od toga u viskogradnji se primjenjuju pojedinačni te manje učinkovitih, ali stanju radova osobito prilagodljivi, razmjerno pokretljivi i svestrani građevinski strojevi. Slično je kod izbora strojeva za iskope u okviru mostogradnje i tunelogradnje. Tu se rabe pojedini standardni građevinski strojevi posebnih radno-tehnoloških te tehničko- konstrukcijskih obilježja s kojima je moguće učinkovito raditi u manje više skučenom prostoru. Pri tomu su najčešće radovi iskopa istovremeno povezani s radovima zaštite odnosno osiguranja tih radova - primjerice izvedba iskopa i osiguranja od urušavanja građevnih jama i rovova ili istovremena izvedba iskopa i podgrađivanja iskopanog obrisa tunela. No, bez obzira na područje građenja, zemljani radovi promišljaju se u ovom udžbeniku na dva osnovna načina: zemljani radovi u širem smislu tj. kao građevinski radovi u tlu i stijeni (prije navedeno građenje ”u zemlji” ), građevinski radovi sa zemljanim materijalima u užem smislu, odnosno s prirodnim koherentnim i nekoherntnim materijalima te na neki način usitnjenim kamenim gradivima, koji se mogu smatrati prilikom njihova transporta i ugradbe kao zemljana gradiva u užem smislu (prije navedeno građenje “sa zemljom”). Osobito se iskop promišlja dvojako - kao iskop zemljanih materijala odnosno iskop u tlu te kao iskop ili u kamenu ili u stijeni ili u stijenskom masivu. Nasuprot tomu, ugradba i transport promišlja se jednako za zemljane kao i usitnjene kamene materijale koji se pojme zajedno kao sipka prirodna gradiva. Naime, masovni zemljani radovi, koji obuhvaćaju transport i ugradbu razmjerno velikih količina sipkih gradiva bilo kojeg porijekla, međusobno se više razlikuju u organizacijskom i logističkom smislu a manje u tehnološkom smislu ili se razlikuju u nekim detaljima tehnoloških zahvata koji su prilagođene neposrednim fizičko-mehaničkim i geotehničkim obilježijima gradiva kojima se bave. Korištenje ovog zapisa podrazumijeva obvezatno predznanje iz drugih područja prirodoslovlja i tehnike, osobito primjereno znanje injžinjerske geologije, petrologije, hidrologije, kao i znanje praktičnih područja projektiranja te izvođenja posebnih vrsta radova u graditeljstvu kao što su geotehnika, građenje prometnica, vodogradnja itd. Ovaj se zapis također svojim promišljanjima i sadržajem nadovezuje na radnu inačicu zapisa istog autora Građevinski strojevi: Leksikon građevinskih strojeva,Učinak građevnih strojeva, Troškovi strojnog rada, Izbor građevinskih strojeva, "Web" stranice (adrese) proizvođača građevnih strojeva, koji se smatra sastavnim dijelom ovog zapisa.

Napomena autora: U crtežima i slikama ovog zapisa zadržani su namjerno originalni nazivi, napisi ili tumačenja, primjerice na engleskom ili njemačkom jeziku, kako bi se čitateljima omogućilo saznanje i korištenje određenih stručnih izraza potrebnih za daljnje olakšano traženje, komuncijranje i sagledavanje ostale, na bilo koji načine dostupne, strane literature a osobiti za pretraživanje stranica Interneta po pojedinim pojmovima iz područja tehnike i tehnologije građenja ili zemljanih radova.

3

fleksibilne automatizacije. znanost ili skup znanja i umijeća o postupcima koji se primjenjuju ili koje treba primijeniti pri obradi ili preradi sirovina pomoću proizvodnih sredstava. strojevi. Postdiplomski studij Organizacija građenja. Pojam tehnike temelji se na grčkoj riječi techne što doslovno znači umjetnost ili vještina. skup metoda koja se primjenjuju u radu. Tehnološki procesi su pri tomu proizvodni procesi u kojima se po nekom redoslijedu mijenja sastav i oblik materijala (u ovom slučaju gradiva) radi dobivanja dijelova ili konačnog proizvoda (u ovom slučaju građevina). kao drugo. čija je svrha utjecanje na objekt bilo koje vrste. komunikacijskih te informatičke neproizvodnih tehnika na neki način uvjetuju također daljnji razvoj suvremenih proizvodnih tehnologija kako općenito tako i građenja. Neposredno građenje može se sustavno promišljati kroz tri međusobno uvjetovana te povezana osnovna oblika njegova poimanja: kroz tehniku i tehnologiju građenja. osobito nakon prijelaza na elektroniku i fotoniku. Tehnologija građenja Cilj je građenja stvaranje materijalnih dobara više uporabne vrijednosti u obliku građevina i građevinskih konstrukcija određene namjene. a također vladanje tim metodama. Stoga određeni procesi građenja u širem smislu obuhvaćaju 1 Prema "Ekonomskom leksikonu" tehnologija je «1. "Ako se pod tehnologijom podrazumijeva ukupnost znanja. omogućava kompjutorski integriranu proizvodnju. uz prethodno navedeno.1. upravljanje") i ako se "pojam tehnike prije svega odnosi na sredstva rada "(S. zajednički nazivaju tehnikom proizvodnje.1. govor).. T. riječ. Na početku promišljanja bilo koje proizvodne (a također i neproizvodne) tehnike i tehnologije (kako općenito tako i pri građenju) potrebno je svakako dati njihovo suvislo određenje jer se ta dva pojma često terminološki izjednačavaju odnosno smatraju sinonimima. Proizvodni proces mijenjanja predmeta rada naziva se tehnološkim procesom. postupaka i sredstava koja se koriste u nekoj djelatnosti. sustav povezanih postupaka i procesa kojima se povezuju radnici s proizvodnim sredstvima u proizvodnji određenih vrsta proizvoda. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. tj. kao "dogovor". kao praktično-radno područje tehnologija građenja bavi se pripremanjem i vođenjem građevinskog procesa na znanstvenim osnovama» (Rex. robotike. a ako je posrijedi promjena unutrašnjega sastava tvari. se sve brže mijenja usavršavanjem i pronalascima. 1990). Pri promišljanju tehnologije građenja. Prethodna promišljanja neprijeporno povezuju tehnologiju građenja uz procese i zahvate neposredna građenja. a napredak na tom području je tehnički napredak. Takav razvitak t. Razvoj suvremenih transportnih.. a kao praktično područje bavi se pripremanjem i vođenjem procesa građenja. Slično je određenje tehnologije kao skupa znanja i postupaka koji međusobno povezani u nekom sustavu (što znači određenu organiziranost) daju neki proizvod. valja istaći «građevinsku tehnologije kao nauku koja istražuje zakonitosti u građevinskom procesu. "Tehnologija. Valja još istaći. satelita. Moglo bi se zaključiti kako se pojam tehnike prije svega odnosi na sredstva rada u proizvodnji. sva oruđa i znanja proizvodnje koja su se povijesno razvijala i koja čovječanstvu omogućavaju djelovanje na okolnu prirodu u svrhu stjecanja materijalnih dobara te. oprema i uređaji) a tehnologiju kao način i znanja kojima se ta tehnička sredstva primjenjuju pri promjenama predmeta rada. Proizlazi kako tehnika podrazumijeva sredstva i procese (pa se u proizvodnom smislu izjednačava s tehnologijom) te načine i znanja. 4 . Time se mijenjaju odnosi prema radu te se razvijaju privlačni stvaralački oblici djelovanja koji dobivaju opći naziv high tech/high touch (visoka tehnologija/humano komuniciranje)". kroz pripadnu organizaciju građenja te kroz ekonomiku građenja koja putem svojih mjerila ocjenjuje tehno-ekonomsku uspješnost organizacije i tehnologije građenja. podrazumijeva tehniku kao tehnička sredstva za rad (alati. Tehnologija se prvenstveno poistovjećuje s pojmom tehnološki proces1 kojim se neki predmet rada preoblikuje u neki resurs namjenjene daljoj proizvodnji ili potrošnji. s ciljem da promjeni ili održi postojeće karakteristike objekta"(Šeparović-Perko. kako tehnika nije samo praktična nego je i zananstvena djelatnost zbog svojega odnosa i povezanosti s prirodnim naukama. 2. Ako se radi o promjeni oblika. umjetnih sirovina.) korjenito se mijenjaju sustavi proizvodnje i stvaraju materijalne osnove informacijskoga društva. u širem smislu. Pojam tehnologija temelji se na riječima (prije opisane) techne i logos (grč. lasera. (mikroelektronike. štampana predavanja. govori se o kemijskoj t. biotehnologije. Tehnika i tehnologija građenja 1. moć. optičkih vlakana. razna tehnička sredstva koriste se u neproizvodnim djelatnostima pa se taj pojam ne može vezati samo za proizvodnju. Zbog toga se ovdje. U Riječniku stranih riječi piše da tehnika podrazumjeva.Trbojević-Golac: "Tehnologija proizvodnih procesa" ) tada pojam tehnologije obuhvaća pojam tehnike. govori se o mehaničkoj t. S razvojem visoke t. "Tehnologija građenja". U Riječniku stranih riječi piše da tehnologija podrazumjeva nauku o načinima prerade sirovine u gotove produkte. Katkad se tehnika i t. Međutim. kao prvo. umjetne inteligencije itd.

vrijednost ili cijena itd).1. Opremu postrojenja i njemu pripadnog proizvodno-tehnoločkog sustava sačinjava. .zaštitu (sigurnost. .nadozor kvalitete gradiva. tehnološka. građenja (izvedbe građevinskih radova) te izvedenih građevina. . Skup složen od strojeva i uređaja sačinjava postrojenje određene proizvodno-tehnološke namjene. elemenata i sklopova te ostalih materijalnih resursa za potrebe procesa građenja.unutrašnji (proizvodno-tehnološki) transport pri građenju i proizvodnji gradiva. ostala proizvodno.2).tehnološka oprema).1.Uređaji obuvaćaju različite naprave staičkog obilježja. . . U tom smislu neki općeniti tehnološki sustav u građenju bio bi strukturiran. Ovi elementi su međosobno povezani dinamičkim vezama a u toj međuzavisnosti elemenata i veza uvijek su prisutni i slučajni čimbenici koji čine tehnološki sustav razmjerno stohastičkim sustavom. ključni su procesi transformacije i objektivizacije ideje o potrebi građenja u građevinu određene namjene a koja namjena je uvjetovala nastanak ideje o potrebi građenja (slika 1. Procesi građenja. Pomoćni tehnološki zahvati omogućavaju tok osnovnog tehnološkog procesa kojemu pripadaju a obuhvaćaju transport materijala te čekanje i skladištenje predmeta rada. kao organizacijska nadogradnja tehnike i tehnologije građenja (slika 1. fizičko i materjalni osugranje) građevinskih radnika. određenje tehnološkog sustava2 pri građenju daje skup subjektnih i objektnih elemenata (ljudski rad i znanje. transportna i ostala (proizvodna i neproizvodna)tehnološka oprema.neposredne radne procese na mjestu građenja ili neposredne procese građenja ili procese neposrednog građenja (tj. građevinski strojevi i uređaji. strojevi. - slika 1. ujedno određuju njega kao informatički sustav. njihovi alati i uređaji pomuću kojih se (ili u kojima se ) vrši preoblikovanje predmeta rada. građevina i okoliša građenja. uređaji.1 Transformacijski procesi građenja Tehnološkim procesima i pripadnim zahvatima pretvaraju se predmeti rada ("promjena predmeta rada") putem sredstva rada (i trošenjem neke energije) i ljudskog rada (i kroz znanje) u proizvod više uporabne vrijednost. 3 Sredstva za rad općenito sačinjavaju ukupni resursi koji omugaćavaju odvijanje procesa proizvodnje a to su zemljište i objekti s cjelokupnom opremom za proizvodnju (alati. 5 .tekuće održavanje sredstava za rad (strojno-tehnološke opreme i uređaja). energetska.opskrbu energijom i vodom procesa građenja te odvodnju. U pomoćne zahvate uz ostalo 2 Jedno od određenja utvrđuje proizvodno-tehnološki sustav općenito kao skup materijalnih objekata i različitih promjena koji su projektirani i međusobno povezani tako da omogućavaju izvršenje određenog materjalnog programa.1). svakako s pripadnim informacijskim sustavom. pojedine tehnološke procese i zahvate neposredna građenja). . procesa građenja (građevinskih radova).Tehnološku opremu čine svi strojevi. Osnovni tehnološki zahvati događaju se pri bilo kojem načinu preoblikovanje predmeta rada. mjerene instrumente i sklopove regulacije. koji obuhvaćaju pojedine tehnološke procese i zahvate neposrednog građenja. Strojevi se dijele na pogonske i radne strojeve. ostala tehnološka oprema za potrebe građenja) te elemenata izlaznih građevinskih proizvoda s relacijama između tih elemenata (tehnološki postupci ili procesi građenja s tehnološkom zahvatima ili operacijama) kao i njihovi atributi (kakvoća. Informacije.vanjski (logistički) transport za potrebe procesa građenja. Kako se vidi. koje kruže kroz tehnološki sustav i “reguliraju” njegovo djelovanje prema planiranim ciljevima. materijali odnosno gradiva kao predmet rada. Proizvodno-tehnološki sustavi zajedno s različitim neproizvodim sustavima (ali vezanim uz proizvodnu tehniku i tehnologiju) čineu međusobnom djelovanju cijeline prirodnih bogatstava ljudskih potencijala. . Ovu stohastičnost također obilježava upravljanje ili rukovođenje tehnološkim sustavom.logistiku (među)skladištenja ili (među)odlaganja gradiva. tehničkih sredstava i društvenih sadržaja. koje svojim djelovanjem transformira poznato stanje sustava u jedno od budućih željenih stanja ali u uvjetima razmjene stohastičnosti okruženja tehnološkog sustava. sredstava za rad3: alati.1.

informatičke i regulacijske procese kao i njima pripadne tehnike i tehnologije. osobito u uvjetima tržišno usmjerena gospodarstva. kadrovski te ostali administrativni procesi itd. Stanje područja suvremene tehnologije građenja Određena tehnologija građenja uvjetuje ili je uvjetovana određenom organizacijom građenja.1. .završne procese pri građenju u kojima se osnovni građevinski proizvodi i konstrukcije dovode u stanje najpovoljnije za njihovu daljnju korištenje (tj. Međutim. bili bi ekonomičnost odnosno profitabilnost poslovanja.glavne radne procese pri građenju u kojima se ostvaruju predviđeni zahvati u svrhu dobivanja osnovnih građevinskih proizvoda i konstrukcija. . Tehnološka sastavnica neprijeporno je jedna od ključnih sastavnica svakog građevinskog pothvata odnosno građenja općenito.2 Osnovna struktura tehnološkog sustava pri građenju Svaki proizvodno-tehnološki proces pri građenju može podijeliti u smislu redoslijeda njihove provedbe na tri grupe ili skupa osnovnih procesa: .pripada nadzor kvalitete proizvoda. u gotovu građevinu). uvijek valja imati na umu činjenicu kako neposredno građenje prvenstveno obuhvaća tehnološke tokove i njihovu organizaciju i kako su tehnološki procesi građenja ključni procesi koji materjaliziraju ideju o potrebi građenja u građevinu kao cilj građenja. nabave i prodaje građevinskih proizvoda i usluga. Osnovni oblici istraživačko-razvojnih procesa u građenju obuhvatili bi razvoj novih gradiva i konstrukcija te novih tehnika i tehnologija građenja kroz razvoj novih radnih koncepcija i konstrukcijia sredstava za rad tj. slika 1. Veže se također uz ostale poslovne procese (navedena priprema i vođenje građenja) te istraživačko-razvojne procese (navedeno istraživanje zakonitosti u građevinskom procesu odnosno pripremanje i vođenje građevinskog procesa na znanstvenim osnovama). Ona obuhvaća također ostale komunikacijske. jednostrano vezati samo uz procese građenja odnosno tehnološke procese i zahvate pri građenju. Vezana je time uz određenu organizacijsku strukturu koja provodi građenje i njezinu poslovnu politiku vezano na to građenje. zatim razvoj organizacije građenja. Pri tomu se pod razvojem organiziranosti ne podrazumijeva samo razvoj organizacije tehnoloških tokova građenja nego također i razvoj organiziranosti strukture upravljanja.2. Ostali poslovni procesi bili bi primjerice komercijalni procesi nuđenja. rukovođenja i odlučivanja u građenju. Tehnologija građenja ne može se. zatim finacijski. Stoga je svaki tehnološki razvoj unutar građenja bitna odrednica također razvoja organiziranosti te djelatnosti. Glavni ciljevi svake poslovne politike općenito. 6 . Stoga je bavljenje bilo kojom tehnologijom građenja vezano je uz upravljanje (ili management) u građenju. 1. međutim. razvoj informacijskih sustava u građevinarstvu itd. građevinskih strojeva i tehnološke opreme za potrebe građenju.pripremne procese u kojima se građevinski materijali odnosno gradiva dovode u najpovoljnije stanje za slijedeće radne procese ili zahvate građenja (priprema proizvodnje odnosno građenja).

raznovrsnih inovacija osobito u području komunikacijske tehnike i tehnologije odnosno u području informatike čiji razvoj svojim mogućinostima u djelovanju još više uzrokuje prethodno navedenu moguću neodređenost budućeg ponašanja okruženja.“demokratizacija ili demokratičnost” pri upravljanju i rukovođenju građenjem koja se temelji na stalnom saznanju inventivnih organizatora građenja o mogućem uvođenja i primjene suvremenih novina u tehnnici i tehnologiji građenja koje donose dobit. .sve veće širenje društveno-ekonomskog. . bile bi slijedeće: . u suvremenim težnjama uspješnog poslovanja. upravaljanja ili rukovođenja pri građenju.“reinžinjering” unutarnjih tehnoloških podcijelna organizacijske strukture tvrtki koje se bave građenjem radi ostvarivanja većeg prihoda smanjivanjem međusobnih troškova putem mogućeg korištenja učinkovitijh i jeftinijih tehnoloških resursa izvan tvrtke. ekonomike i regulative građenja. tehnologije te organizacije građenja općenito. tehnologije. ponašanja navedenog okruženja odnosno "raspršenost" mogućih pravaca "kretanja" okruženja uslijed navedene društvene. kako gospodarstva općenito tako i građenja.sve brži i brži "rast" daljnjeg razvoja organizacijske strukture okruženja uvođenjem. Tehnologija građenja mora se također kretati ili djelovati u okvirima tehničke regulative te ostalih zakonskih propisa vezanih uz projektiranje i samo građenje ali i šire izvan njega. socijalne i gospodarske raznovrsnosti. .sve veća neizvjesnost. .Ključne promjene u razvoju i drugačijem struktuiranju ukupnog okruženja građenja.neprestano razjedinjavanje ili nestajenje te okrupnjavanje i objedinjavanje dijelova okruženja građenja radi povećanja učinkovitosti njihova djelovanja na samo građenje a koje promjene s jedne strane povljno utječu na građenje jer ne dozvoljavaju njegovu "statičnost" u ponašanju i djelovanju a s druge pak strane uzrokuju teškoće u praćenju budućeg ponašanja tako promjenjivog okruženja. različitosti te složenosti u odnosima sve većeg broja sudionika pri procesima građenja. ova globalizacija s jedne strane uvodi "demokratičnost" u ocjenjivanju učinkovitosti odnosno ukupne uspješnosti neke tehnike i tehnologije građenja ali s druge strane uvodi manje ili više jednostrana mjerila razvijena pretežito od onih koji razvijaju tehnologiju i njoj pripadnu organizaciju građenja . uvjetovene razvojem i promjenama unutar suvremene tehnike.sve veće zanimanje bilo kojeg dijela navedene složene strukture okruženja za neposredno građenje kao djelatnost izvršenja ciljeva građenja koja ostvaruje također dio bilo kojih ciljeva te podstrukture unutar ukupnosti ciljeva određenog građevinskog pothvata. tehnologija i organizacija građenja u svrhu ostvarivanja veće dobiti. Razvoj organiziranosti strukture uprvaljanja i rukovođenja u građenju uvjetovan je novim smjerovima tržišnog ponašanja i djelovanja od koji valja istaći slijedeće: . . 7 . . zatim . tehnologije i organizacije građenja odnosno načina suvremenog poslovanja.neprijeporna "internacionalizaciju ili globalizaciju" tehnike. tehnologije i organizacije građenja čime se to građenje usložava na različite načine kao djelatnost.također uz opću globalizaciju sve brža i sve veća globalizacija mjerila uspješnosti razvoja i primjene suvremenih tehnologija kao i razvoja njima primjernih organizacijskih načela. pravno-regulativnog te socijalnog okruženja. traži također organizaciju djelotvornog informacijskog sustava koji omogućava primjerenu komunikaciju između i unutar tih područja kao organiziranih (pod)sustava za sebe. u vrlo kratkom vremenu. Usklađivanje navedenih područja organizacije. ali i "neočekivanost". njegovim tehnološkim razvojem odnosno posredno ili neposredno uključivanje sve većeg broja sudionika u području osuvremenjene tehnike.“prisilna” otvorenost organizacijskih i tehnoloških sustava u građenju radi uvođenje učinkovitijih tehnika. a osobito okruženja vezanog neposredno na procese građenja.proširenje užeg i šireg okruženja građenja njegovom tehnološkom globalizacijom odnosno neprijeporna globalizacija tehnike i tehnologije građenja kao znastveno-istraživačke i stručne djelatnosti (uz napomenu kako je ta ukupna globalizacija također vezana uz razvoj globalne informatike). .

.razvoj automatizacije.3. Slika 1. Standardni građevinski strojevi su u samohodne ili pokretne strojne jedinice koji rade ciklički a na čiji radni učinak najveći utjecaj ima čovjek koji obvezatno upravlja takvim strojevima. Utovarivač prenosi i tovari materijal stalnim kretanjem.1: Masovni. grejderi. Navedeni standardni građevinski strojevi za zemljane radove rade pojedinačno ili rade u međusobno povezanim grupama tehnoloških lanaca pa u tome slučaju sačinjavaju složene sustave strojeva za potrebe proizvodnje zemljanih odnosno kamenih gradiva kao i za potrebe samih zemljanih radova. ujedno tovari i/ili prenosi materijal oko sebe okretanjem.3. autoprijevoz i ugradbu materijala (slika 1. Bavljenje tehnologijom građenja osobito tehnikom i tehnologijom zemljanih radova ustvari je bavljenje odgovarajućim građevinskim strojevima i ostalom viskomehaniziranom tehnološkom opremom za zemljane radove i njihovim radom. transportu i ugradnji zemljanih materijala pomoću skrejpera Posebna građevinska mehanizacija obuhvaća dvije osnovne podgrupe. Pri tome se nastoji ostvariti slijedeće težnje i ciljeve: . razvrstava se u dvije osnovne grupe koje sačinjavaju standardni građevinski strojevi. Dio ovih strojeva.najam i leasing građevinskih strojeva i ostale tehnološke opreme za građenje odnosno zemljane radove. dozeri. .1). utovarivači. u odnosu na naveden standardne građevinske strojeve. izvodi istodobno uz osnovni tehnološki zahvat također neki oblik transporta gradiva kojim se bavi.globalna informiranost o području tehnike i tehnologije građevinskih odnosno zemljanih radova. ispručitelja ili najmitelja opreme u pogledu izbora i planiranja strojnog rada odnosno građevinskih strojeva. nešto složenija samohodna ili pokretna tehnološka 8 .korištenje usluga prozvođača. Grejder također prenosi ili preslaže sipke zemljane materijale prilikom svoga kretanja. primjerice za zemljane radove.3. skrejperi. uz iskop. kao tehnika građenja. itd. suvremna građevinska mehanizacija. Građevinska mehanizacija Suvremena organizacija građenja. U smislu tehnološke koncepcije rada. Bager. (primjerice: bušilice za kamen.1. itd) i posebna građevinska mehanizacija. . Skrejper izvodi u stalnom “kružnom” kretanju iskop. a tomu primjerene strojne konstrukcije. a osobito zemljanih radova. odražava u potpunosti kroz najveću moguću primjenu strojnog rada u svim tehnološkim procesima i zahvatima tih radova. valjci.organizacija održavanja strojeva i tehnološke opreme izvan tvrtke izvoditelja radova korištenjem sevisa i servisnih usluga isporučitelja opreme. Tako primjerice dozer gura po njemu iskopani materijal prilikom svoga kretanja. Jednu podgrupu čini. . osobito za zemljane radove.podjela odnosno usmjeravanje uže djelatnosti pojedinih građevinskih tvrtki na pojedine oblike i vrste građevinskih odnosno zemljanih radova. robotizacije i informatizacije sustavno organiziranog rada građevinskih strojeva za građevinske odnosno zemljane radove. bageri. kompresori. “kontinuirani” i ”viskoproduktivni” radovi na iskopu. .

itd). zatim veliki samohodni finišeri za iskop i uređenje podloge te izvedbu nevezanih i vezanih slojeva obloge kanala također kao linijskih građevina. transport. To su također tipični građevinski strojevi maloserijske izrade koji se isporučuju po narudžbi (primjerice: velike tunelske lafetirane bušilice. koji se najčešće izvodi pri zemljanim radovima kao utovar ili istovar te prijevoz ili prijenos sipkih zemljanih materijala. kao radni postupak unutar postupka zemljanih radova ili proizvodnje zemljanih gradiva.2). Naime. Ciklički transport. skrejperi) koji su najčešće rabljena transportna sredstva kod masovnih zemljanih radova pri građenju 9 . damperi.oprema koja se nalazi na jedinstvenom samohodnom ili (polu)pokretnom postolju. zatim veliki samohodni finišeri za sve vrste zemljanih i betonskih radova na prometnicama kao linijskim građevinama.3. Slika 1. razne vrste bagera. ključna je tehnološka i logistička sastavnica koja u svakom pogledu značajno utječe na te radova Transport je često čak i osnova određenja tih radova. Stoga su neka transportna sredstva su određenim slučajevima zemljanih radova po svojim obilježjima primjerena samo za građenju pa se sagledavaju kao građevinski strojevi u širem smislu pojma (primjerice utovarivači) ili se sagledavaju kao sastavnice složenih građevinskih postrojenja ili slične proizvodno-tehnološke za potrebe proizvodnje zemljanih odnosno kamenih gradiva. trošne stijene (desno gore) ili stvrdnutog tla (desno u sredini) pomoću osobitog konstruiranog samohodnog stroja s također osobito oblikovanom otkopnom rotirajućom glavom (slika dole:“surface miner” tvrtke Krupp) Transportna sredstva za potrebe zemljanih radova podvrsta je građevinske mehnizacije za sebe.3. obavlja se pomoću građevinskih utovarivača te sredstava autoprijevoza ili vozila (kamioni kiperi. betonare ili asfaltne baze. Njihova složenost kao strojnih sustava nadilazi uobičajena radna i konstruktivna obilježja standardnih građevinskih strojeva (slika 1.2: Iskop prirodno raspucale stijene (lijevo gore). Drugu podgrupu čini ostala tehnološka oprema više razine složenosti koja se rabi za izvedbu nekih oblika građevinskih radova u posebnim uvjetima ili se rabi za proizvodnju nekih vrsta građevinskih materijala kao primjerice drobilane.

osvajala J. morali utvrditi. a iznad toga penje se sloj na sloj minula civilizacija: rani predlončarski čovjek.. Valja istaći. . Bronowsky u knjizi Uspon čovjeka piše o povijesno (biblilijski) najstarijem gradu Jerihonu: ". tehnike i tehnologije građenja a također pripadnih zemljanih radova. tako da su J. Određena načela organizacije građenja. Bez obzira na razmjerno nižu “tehničku” razinu tih mjera i zahvata. provedbe i vođenja građenja. je moumentalan.1). kako danas. u njihovom ostvarenju ili primjeni. dolina Žute rijeke itd).. tako su i nekad jednako bila važna u ostvarenju tadašnje tehnike i tehnologije građenja. Oni su obuhvaćali izvedbu određenih hidrotehničkih građevina od prirodnih zemljanih i kamenih gradiva.. prepoznatljivo u najvećem dijelu materijalnih dokaza kroz građenje odnosno graditeljsku djelatnost pri čemu su bili značajni zemljani radovi..1: Neolitska tvrđava 8000-7000 prije Krista (sličica lijevo) i zid iz razdoblje nešto prije Krista (sličica desno – rekonstrukcija) povijesnog i biblijskog grada Jerihona (sličica u sredini) U korištenju bilo koje. J. mlađi predlončarski čovjek i dolazak lončarstva prije sedam tisuća godina. Prve povijesne civilizacije nastaju tamo gdje je čovjek započeo proizvodnu hrane stalnom obradom zemlje uz primjenu određenih agrotehničkih mjera i zahvata (primjerice Mezopotanija. Pšenica i voda pretvorile su taj suhi obronak u najstariji grad na svijetu .5 metara iskop minulih civilizacija . je mikrokozmos povijesti. To je obećavalo da će zemljom poteći med i mlijeko. kako je veći dio tih građevina još je uvijek uporabi! Stalna proizvodnje hrane na određenom prostoru omogućio je također novi način življenja ili boravka ljudi. rano brončano doba i srednje brončano doba. U to vrijeme J. kao da je 14. u nekom smislu. ima nekoliko karakteristika koje ga čine historijski jedinstvenim i daju mu status simbola. stariji od Biblije. osobito povijest prvotnih civilizacija. Pšenica i voda stvarale su civilizaciju. Ljudi su dolazili ovamo i gotovo odjednom susjedi im počinju zavidjeti. opasati i izgraditi golemu kulu prije devet tisuća godina (vidi sliku 2. značajnu ulogu ima također primjerena organizacija građenja kao način pripreme. pokrivala ga i gradila novo. Svaka od tih civilizacija dolazila je. Kula ima devet metara u promjeru temelja i. Povijesni značaj zemljanih radova Zemljani radovi vjerojatno su jedan od prapočetaka smišljenog djelovanja ili rada čovjeka jednako su stari kao prikupljanje hrane i lov.5 metara ispod zemlje.. a koji je i ime dobio po načinu svoga nastanka. Na neki način unaprijed planirana organizacija građenja (kao svrsihodna organizacija tehničkih i tehnoloških postupaka 10 . dolina Nila... izgrađen na slatkoj vodi.1. ovdje je čovjek započeo civilizaciju. primitivne ili suvremene.2.. Ovdje se žito i voda spominju zajedno.. Drukčiji od zabitih sela. se naglo preobrazio. više od devet metara u visini. J. doline rijeka Ind i Ganges. vezan uz početak i razvoj poljoprivrede kao oblika stalne proizvodnje hrane na istom ili stalnom području življenja ili boravka ljudi.. Bilo koje uređenje spilje kao nastambe (primjerice njezino djelomično proširenje ili zatvaranje slaganjem suhozida od kamena) moglo bi se smatrati počecima djelatnosti građenja po čovjeku. značajnu ulogu imali su (tomu vremenu primjereni) melioracijski radovi. Zemljani radovi pri građenju 2. nepresušno vrelo teče još od prethistorijske ravno u današnji moderni grad. Tako je početak i razvoj djelatnosti građenja općenito." Slika 2. Nastali su novi tipovi stalnih naselja. Stoga je povijest ljudskog roda. nastao je grad kao skup građevina. a osobito zemljanih radova.. oaza je na rubu pustinje. rano bakreno doba. J.1. tako kula leži 14. . naravno.1.

prirodnog i natprirodnog.način mobilizacije velikog broja ljudi i stroge koordinacije njihova rada u vremenu i prostoru. Taj uvjet ostaje na snazi i danas. gradovi Maya. Osobito u tom smislu zadivljuje gradnje egipatskh piramida (arapska poslovica govori "Cijeli svijet se boji vremena. uvjetno rečeno.. Između svih građevnih djela kojima se megamašina odlikovala. Mnogo je primjera raznih povijesnih građevina po cijelom svijetu koje potvrđuju povezanost tehnologije i organizacije njihova građenja: najstariji hramovi i svetišta u Indiji.1. Ljudska mašina usavršena je za neka tri stoljeća. samom količinom potrebnog građevinskog rada... Tolteka i Azteka. mikenske citadele i grobnice.1. specijaliziranih. Prvu je utjelovljavalo svećenstvo.. svi njezini prethodni stupnjevi bili su izbrisani: možemo samo pomošljati na koji su način razvrstavani njezini članovi. kako su im dodjeljivana mjesta. izaziva i danas veliko zanimanje u znanstveno-istraživačkom smislu svih onih koji se bave poviješću civilizacija i organiziranosti civilizacijskih pothvata općenito a osobito poviješću organizacije i tehnologije građenja.građenja) oduvijek je bila temeljna sastavnica svakog povijesnog graditeljskog pothvat.2: Keopsova piramida Mumford u knjizi Mit o mašini piše: ". Elamita i Hetita. Dvije su uredbe bile od bitne važnosti za rad (mega) mašine: pouzdana organizacija znanja... kao i gradnja ostalih manjih piramida. Faraonska organizacija društva iskočila je pet tisuća godina unaprijed da bi stvorila prvu pogonsku mašinu velikih razmjera..100. i gospodraski ustroj bio tako organizirana da omogući ostvarenje tih gradnji.. što je na samoj doljoj granici bilo jednako 2. dovršena p. bez čije aktivne pomoći institucija kraljevanja po milosti božjoj nije mogla ni nastati. za neku unaprijed određenu. Na jednoj točki tog procesa neki je inventivni um. U svim tim slučajevima je čitava zajednica odnosno njezin društveni." Poljoprivreda i građenje vezano uz poljoprivredu bilo je također u prijašnjim vremenima povezano uz posebnu. Zbog toga njezina gradnja. u Egiptu za pola manje. "tehniku" odnosno "tehnologiju" kao način korištenja te tehnike.. 11 . izvršenja i potpunog sprovođenja naredbi. morao doći u stanje da shvati bitni problem . ili vjerojatnije čitav niz umova. Osobito ako se radi o velikim gradnjama koje su podrazumijevale masovne zemljane radove u tlu i stijeni.2). … bio je predstavnik novog ljudskog tipa.500 konjskih sila . organizacijom cjelokupne radne s nage. ali vrijeme se boji piramida".000 ljudi.. Prvi oblici te posebne tehnike bili su ručni alati koji su se postepeno tokom milenija "mehanizirali" izumom kotača i korištenjem životinja kao pogonskih strojeva ili «motora» (slika 2. Druga se uredba konkretizirala u birokraciji. je razmjerno najmasivnija ali i najpostojanija građevinu svih vremena. politički. stroj čiji je ukupni potecijal iznosio od 25. jasno zamišljenu i proračunatu svrhu . a da se pri tom svaki dio ponašao kao mehanička komponenta jedne mehanizirane cjeline .U vrijeme kad je megamašina poprimila svoj oblik. Tip uma koji je isplanirao p. te razrađena struktura izdavanja. međusobno zamjenjivih ali funkcionalno deferenciranih dijelova koji su bili strogo svrstani i koordinirani u jednom centralno organiziranom i iz centra rukovođenom procesu.000 . iako postojanje automatiziranih tvornica i kompjutorski upravljanih proizvodnih jedinica sakriva u sebi i ljudske komponente i religioznu ideologiju koja je bitna čak i za najsuvremeniju automatizaciju. graditeljski pothvati Sumerana. slijedeći prve poteze u njenom stvaranju. Među njima Keopsova piramida. Svojim elementarnim geometrijskim oblikom. Bez njihovih udruženih napora kompleks moći nije mogao efikasno djelovati. Obje su bile hijerarhijske organizacije na čijem su vrhu stajali Veliki svećenik i Kralj.. sposobnog da ostvari apstraktnu organizaciju komleksnih funkcija u strukturalnom nacrtu čiji je konačni oblik određivao svaki stupanj izvedbe . Megamašina je bila sastavljena od mnoštva uniformnih.. Slika 2.3). izvanrednom točnošću svojih razmjera.1. slika 2. pokazuje nam do savršenstva jedinstena obilježja tog novog tehničkog kompleksa . piramida se izdvaja kao neki arhetipski model. strogrčki i starorimski gradovi itd... kako su uvježbavani za svoje zadatke..

motorima pogonjene. zemljani radovi i njima slični ostali masovni građevni radovi temeljili su se na primjeni visokomehaniziranog rada odnosno mogućnosti visokih učinaka pojedinih vrsta građevnih strojeva i ostale tehnološke opreme za građenje. tapetarski. kao osnovnog radnog alata. bravarski. instalacija antena. 12 . Proizvodnja opreme. zasjeka ili kanala) te zaštite (osiguranja) stranica iskopa od urušavanja. gromobrani. Glavne vrste osnovnih građevinskih radova su zemljani radovi. roletarski. zatim betonski i asfalterski radovi te ostali radovi složeni od navedenih kao primjerice geotehnički radovi. te . iskop kanala. soboslikarski. elemenata i sklopova ne smatra se građenjem u užem smislu nego proizvodnjom.3. zatim razne vrste iskopa (iza kojih ostaje prazan prostor primjerice prostor usjeka. također je proizašao iz mehanizirane.: “Dozer” ili “grejder” na “konjski pogon” (konjska vuča a mehanizirano ručno upravljanje položajem “noža” ili daske. Nema niti jednog područja građenja gdje se ne pojavljuju zemljani radovi bilo kao prethodni bilo kao pripremni bilo kao pomoćni bilo kao završni radovi (ukoliko nisu glavni radovi). zatim iskopi u glinokopima. antikorozijski itd. fasadreski. Građenje obuhvaća također rekonstrukciju odnosno nadogradnju postojećih građevina. keramičarski. gipsarski. Razvoj građevinske mehanizacije u zemljanim radovima nakon stoljetnog korištenja životinja kao "prirodnog" stroja. limarski. osobito zbog prirode materijala koji su se rabili za građenje.2. Zemljani radovi u tlu i stijeni su osnovni građevinski radovi po kojima je građevinarstvo. plinske instalacije. neprijeporno najprepoznatljivije kao struka. kamenorezački. predusjek.zemljane radove u/na sraslom tlu ili stijeni pri izvedbi trajnih građevina od zemljanih i kamenih gradiva (radovi “sa zemljom”). staklorezački. ličilački. iskopi usjeka. .radove u sraslom tlu ili stijeni i sa zemljanim i kamenim materijalima (radovi u i s“zemljom”) u svrhu proizvodnje mineralnih sirovina i gradiva. podopolagački.zemljane radove u sraslom tlu ili stijeni (radovi “u zemlji”) koji su neophodni za nastavak izvedbe ostalih građevinskih odnosno zemljanih radova. Kako su poljoprivredni zemljani radovi uvijek bili na neki način manje više masovni radovi. Osim navedenih u ostale građevinske radove pripadaju primjerice građevinsko-instalaterski radovi (vodovodne i kanalizacijske instalacije. gotovih elemenata (sklopova) i drugih građevinskih proizvoda odnosno prerađevina. U ove radove pripadaju također radovi uređenja terena na kojem se gradi. Građevinski zemljani radovi Neposredno građenje obuhvaća izvođenje pripremnih i glavnih građevinskih radova te ugradbu ili montažu opreme. sijačice i vršilice na kotačima s vučom konja). telefonske inastalacije itd) i građevinskoobrtnički (završni) radovi (teracerski.1. iskopi rovova. montažerski radovi itd. oni su prvi omogućili visokoproduktivnu mehanoopremljenost svoje tehnologije rada. izolaterski. Iskopani usjek. 2. Zemljani radovi bili bi razni iskopi. krovopokrivački. instalacije grijanja. ventilacija i klimatizacija. šljunčarama ili kamenolomima. klizanja itd. Građevinski radovi su svi neposredni radovi koji se izvode pri građenju te rekonstrukciji. parketarski. bila donedavno manje više obrtnička djelatnost. dizala. ostala sanitarna oprema. primjerice. uz betonske radove. nadogradnji i održavanju ili popravci postojećih građevina.Slika 2. pomoću kolotura i čelične užadi) Razvoj kovinarstva pridonio je daljnjem razvoju "mehaniziranih" alata i strojeva sa životinjskom vučom (primjerice oračice. I dok je izvedba mnogih građevina. stolarski. strojne opreme koja se je prije toga počela rabiti u poljoprivredi. Osnovni građevinski zemljani radovi obuhvaćaju . iskop temelja.

neke hidrotehničke građevine (obaloutvrde.) te ostalih gradiva za proizvodnju gradiva.svi radovi temeljenja u tlu ili stijeni koji uz ostalo obuhvaćaju zemljane radove. slika 2. kaolina. Zemljane (“nasute”) građevine izvedene u tlu i stijeni ili izvedene od sipkih prirodnih gradiva bile bi.poboljšanja geotehničkih obilježja prirodnog tla na području građenja kao primjerice “stabilizacije” (učvršćenja) temeljnog tla (podtla) ili dubinsko otiješnjenje (“injektiranjem”) tla a osobito dezitegriranih (raspucalih) stijenskih masiva podzemlja. mreže poljskih puteva. betonskih elemenata. glavni (za sebe izdvojeni). tunela. . nasipi.2. primjerice . podzemnih prostorija itd. Stoga su iskopi pretežito početni ili prethodni radovi koji omogućavaju izvedbu ostalih građevinskih radova ili gradnju drugih građevina od zemljanih i kamenih gradiva kao i proizvodnju ostalih prirodnih sipkih gradiva. logističkom i tehnološkom smislu razmatrati i kao "faze" i kao "vrste" odnosno oblici zemljanih radova za sebe.zasjek. Ukupnim zemljanim radovima odnosno iskopu prethode opći i posebni pripremni radovi koji uključuju i stalni nadzor kvalitete i količine izvedenih radova. nasute brane itd. zatim nasipi i ostali slični objekti od zemljanih i kamenih gradiva kod prometnica (drenaže. elemenata i sklopova). Neki organizirani ukupni (ili ukupnost) tehnološki(a) postupak(a) osnovnih (građevinskih) zemljanih radova sastoji se od slijedećih međusobno povezanih te organizacijski i tehnološki uvjetovanih osnovnih aktivnosti kao pojedinih (zasebnih) tehnoloških procesa ili skupova zahvata ili zahvata za sebe (oni se mogu također u organizacijskom. podzemni (tunelski) i podvodni zemljani radovi. u smislu vremenskog i prostornog redoslijeda njihova izvođenja. kanal ili tunel predstvalja na neki načinu većem dijelu “zemljanu” građevnu iako u doslovnom smislu riječi nije ništa sagrađeno (pa i od prirodnih sipkih materijala) nego je samoprostorno uklonjeno tlo ili stijena kako bi tim prostor prošla primjerice bilo kakva prometnica kao složena građevinska konstrukcija. Nakon iskopa stijene slijedi u nekim slučajevima prije opisana prerada zemljanih i kamenih prirodnih materijala odnosno prozvodnja mineralnih sirovina i gradiva.izvedba geotehničkih nosivh konstrukcije koje u jednom dijelu sačinjava tlo ili stijena kao sastavni (aktivni i nosivi) dio tih konstrukcija. U zemljane radove pripadaju također složeni geotehnički radovi. konstrukcije pokosa kanala. glinene sirovine. primjerice. U pogledu prostora izvođenja mogu biti provedeni kao nadzemni (površinski). Plovni kanal čak nije ni to. prokopi. zaloge). zidovi od gabiona. 13 . opeke.). te zatim transport iskopanog prirodnog sipkog materijala ili na (bilo privremeno bilo stalno) odlaganje (“deponiranje”) ili na preradu ili na ponovnu ugradbu.radovi zaštite trajnih građevina izvedenih od prirodnih sipkih gradiva (primjerica zaštite pokosa iskopa usjeka i zasjeka. Na njemu se tek naknadno mogu izvoditi neke građevine ili dijelovi građevina koje reguliraju plovljenje takvim kanalom.radovi zaštite ili osiguranja zemljanih radova (primjerice zaštite i osiguranja pokosa ili stranica iskopa građevinskih jama i rovova). Prethodno navedeni osnovni oblici zemljanih radova. prerađevina i elemenata (betona. ostalih keramičkih proizvoda. Ova proizvodnja može biti jednostvana i odvijati se na samom gradilištu (primjerice iskop usjeka na trasi neke prometnice te u prostoru toga iskopa proizvodnja kamene sitneži kao gradiva nosivih slojeva te prometnice) ili u privremenim nalazištima prirodnog gradiva ili u stalnim (industrijskim) proizvodnim pogonima (glinokopi. kanalske mreže. zajednički s drugim građevinskim radovima) i pomoćni radovi. šljunčare i kamenolomi u okviru ciglana ili proizvodnje betonskih prerađevina. Podzemni zemljani radovi su dio građevinskih radova na izvedbi raznih potkopa. . njezino rastresanje ili lomljenje pomoću neke eksplozivne tvari. podloge i obloge bazena. . Iskopu stijene može prethoditi njezino miniranje tj. pera. provode se kao prethodni. Prozvodnja mineralnih sirovina i gradiva za potrebe građenja obuhvaća preradu zemljanih i kamenih materijala radi dobivanja sekundarnih sirovina (kamene sitneži. zaštite pokosa nasipa ili zemljanih brana itd). crijepa. koji uz iskope i nasipavanja obuhvaćaju neke oblike betonskih i montažerskih radova. povezani (isprepleteni. tupine itd. drenaže. stakla itd). . Podvodni zemljani radovi mogu se izvoditi radom ljudi i strojeva ili s kopna ili s plovila (sa površine vode) ili pod samom vodom.1): iskop tla ili stijene.

Pripremni procese u okviru tehnologije zemljanih radova najčešće obuhvaćaju povećanje specifične površine (površine po jedinici količine materijala) a to se postiže njihovim usitnjavanjem (razaranjem. miješanje razmuljenih tekućina iskopanog tla ili gline odnosno kamene sitneži itd) i toplinski postupci (sušenje. ► otpad: jalovina. glina). obuhvaćaju kao ► predmet rada: tlo i stijena. taloženje. često je zbog pogodnosti uporabe i manjenja otpada potrebno izvršiti oblikovanje u manje ili veće komade (primjerice briketiranje kao oblikovanje opeke i sličnih proizvoda iz prethodno prerađene gline prije pečenja). prerade i ugradbe zemljanih i kamenih gradiva s njihovim transportom i (među)odlaganjem. rijanje ili ripanje. razbijanjem. na neki način neograničeni po svojoj površini odnosno prostoru. Možebitni toplinski postupci su pretežito postupci sušenja koji se odvijaju prirodnim putem prilikom odležavanja iskopanih materijala. Samo po sebi je razumljivo da su prirodno tlo ili stijenski masiv. promišljani kao organizirani proizvodnotehnološki sustav. 14 . isparavanje iskopanog zemljanog materijala ili djelomice kod miniranja stijene itd). miniranjem. mljevanjem ili ustnjavanjem na bilo koji drugi način). kamena sitnež. ► proizvod: zemljane građevine i konstrukcije u okviru ostalih građevinskih konstrukcija.2. privremene i trajne konstrukcije osiguranja i zaštite zemljanih radova i građevina. hidromehanički postupci (ispiranje. rezanje. Ako se proizvod pojavljuje u obliku sitnijih čestica. suho miješanje. ► sredstva za rad: građevinske strojevi. odnosno pripadni procesi i zahvati pri zemljanim radovima ili građevinskim radovima u tlu i stijeni. ► postupke: tehnološki procesi i zahvati iskopa.). hidrauličko razvrstavanje. bili bi mehanički postupci (struganje. potrebno ih je miješati. primjerice kod proizvodnje bilo koje vrste filterskih materijala određenog granulometrijskog sastava. tehnološka oprema za zemljane radove. kao osnovni početni materijal odnosno "predmet rada" nekog tehnološkog postupka i pripadnih procesa zemljanih radova. entrifugiranje. drobljenje pritiskom ili udarom. za daljnje korištenje nepodobna prirodna sipka gradiva. briketiranje. sijanje. Zaključno valja istaći kako zemljani radovi. djelomice miniranje ili tla ili stijene ili kamena itd. U tehnologiji zemljanih radova najćešće se koriste mehanički postupci koji obuhvaćaju pretežito fizikalne promjene na prirodnim satojcima tla ili stijene. sirovine za prizvodnju nekih gradiva (lomljenjak. Usitnjavanjem se dobivaju komadi različite veličine pa ih je potrebno razdijeliti ili razvrstati po veličini (primjerice rešetati ili prosijati). Da bi se omogućio kontakt nekoliko sirovina i/ili materijala. postupci izvedbe privremenih ili trajnih konstrukcija u svrhu zaštite (osiguranja) zemljanih radova i građevina.1 Ukupni tehnološki postupak zemljanih radova Osnovni tehnoloških postupci. filtracija.Slika 2. prirodna sipka gradiva. drobljenjem. Brzina i kvaliteta samih promjena ovise o veličini površine terena u makro smislu odnosno o fizičko-mehaničkim obilježjima prirodnog materijala kao predmeta rada u mikro smislu.

kanala. ili . najčešće dužem. .zajedničku (složenu) zaštitu područja radova sa zaštitom iskopa odnosno nasipa (nasipavanja).privremena zaštita (privremena konstrukcija ili privremeni tehnološki postupak zaštite) i to kao . Zaštita (izvedbe) zemljanih radova i zaštita (izvedenih) zemljanih građevina.ili na zaštitu prostora (područja) izvedbe zemljanih radova u prirodnom terenu a koja. postupak ili konstrukciju zaštite koja je po načinu provedbe sastavni dio tehnologije zemljanih radova (tzv. djelomična i pretežito se izvodi prije ili uporedo sa zemljanim radovima.poslije izvedbe zemljanih radova (što u načelu podrazumijeva zaštitu dovršene građevine odnosno zaštitu dna ili podloge te pokosa usjeka ili nasipa pri čemu je konstrukcija zaštite u načelu sastavni dio konstrukcije dovršene građevine).zaštitu nasipa (zaštita nasipavanja ili zaštita podloge.zaštitu izvedbe iskopa (zaštita iskopanog dna te pokosa ili stranica usjeka. rovova.2. Zaštita zemljanih radova i građevina Osnovnim oblicima tehnološkog postupka zemljanih radova (iskop. 15 . . ili . kao trajna zaštita. Navedene podjele omogućavaju konačnu podjelu zaštite (osiguranja) zemljanih radova i zemljanih građevina u pogledu međusobne ovisnosti radova na zaštiti (i tim radovima pripadnog oblika. vremenskom razdoblju njezina sigurna korištenja.oblik. provodi se . ili na . vjetra. zatim od utjecaja valova. trupa i pokosa nasipa) koja je pretežito nosivim konstrukcijama trajnog značenja. atmosferilija. ugradnja) može prethoditi ili slijediti zaštita (oneprijeporanje) te (u sklopu zaštite ili osiguranja) odvodnja zemljanih radova i građevina. ili na .zaštite koja je po načinu izvedbe sastavni dio konstrukcije građevine (bilo samo zemljane građevine ili neke druge složene građevine kojoj predhode određeni zemljani radovi ili prethodi izvedba dijela njezine konstrukcije u tlu i/ili stijeni ili prethodi izvedba dijela njezine konstrukcije od zemljanih odnosno kamenih materijala). zasjeka. Zaštita izvedbe zemljanih radova i zemljanih građevina odnosi se .trajno izgubljna privremena zaštita (a da pri tomu nije kao konstrukcija sastavni dio konstrukcije izvedene građevine u korištenju) .3. postupka odnosno konstrukcije zaštite) i same konstrukcije građevine na . od utjecaja ostalih fizičkih djelovanja koja mogu izazvati oštećenja. ili na .uporedo sa zemljanim radovima (što u načelu podrazumijeva istovremnu izvedbu zaštite s provedbom bilo iskopa bili nasipavanja zemljane građevine pri čemu je konstrukcija zaštite ili zasebna konstrukcija ili je sastavni dio konstrukcije građevine a radi se najčešće o geotehničkim konstrukcijama).u svrhu očuvanja provedbe zemljanih radova kao i očuvanje izvedenih radova ili građevina od utjecaja prirodne okoline (primjerice od utjecaja vode općenito. jer se radi o zaštiti ukupne konstrukcije izvedene građevine određene namjene u određenom. ili . podrazumijeva pretežito prethodno poboljšanje geotehničkih obilježja prirodnog tla ili stijenskog masiva pri čemu to poboljšanje može biti djelomično ili može obuhvatiti cijeli prostor izvedbe zemljanih radova i građevina.).ponovo uporabljiva privremena zaštita (zaštita se kao konstrukcija ili kao postupak ponovo koristi više puta odnosno koristi se višekratno u ciklusima izvedbe zemljanih radova). Zaštita kao postupak ili konstrukcija u pogledu načina njezine provedbe ili izvedbe može biti: . itd. "tehnološka zaštita") koja je u načelu privremena. građevnih jama itd) koja može biti privremena i trajna konstruktivna zaštita stranica i dna iskopa (i to najčešće izvedbom privremenih ili trajnih geotehničkih konstrukcija).trajna zaštita (trajna konstrukcija koja može biti zasebna ili sastavni dio konstrukcije izvedene građevine).kao i u svrhu očuvanje okoline (okoliša) od nepovoljnih utjecaja izvedbe zemljanih radova te od utjecaja izvedenih građevina prilikom njihova korištenja i održavanja. od klizanja ili urušavanja tla.ili prije izvedbe zemljanih radova (što u načelu podrazumijeva prethodno navedeno djelomično ili potpuno poboljšanje geotehničkih obilježja tla i/ili stijene). Zaštita zemljanih radova provodi se u smislu vremena organizacije tehnološkog postupka njihove izvedbe u skladu sa zemljanim radovima .

Dalje se navode neke podjele i razvrstavanja stijena odnosno tla koja se smatraju kao neophodna za bilo koje promišljanje tehnike i tehnologije zemljanih radova u tlu i stijeni.1: Ukupni procesi zemljanih radova u prirodi Za djelatnost građenja osobito je značajno područje raspadanja i trošenja litosfere odnosno prelazno područje stijena u tlo ili obrnuto. Stoga se neki postupak zemljanih radova unutar građenja. Gradiva pri zemljanim radovima 3. silikatnih ili rijeđe karbonatnih minerala. Stijena (ili “kamen”) u užem smislu utvrđuje se kao prirodni “agregat” sastavljen većim dijelom od. kao takova u tehnološkom smislu pretežito manje ili više olakšava izvođenje tih radova. oborina tj. Zato inženjerska gelogija sagledava tlo kao podvrstu pretežito sedimentnih stijena u širem smislu koje s ostalim stijenama u užem smislu sačinjavaju litosferu.) materijala od kojih je građena litosfera.1). Međutim. zatim transport (prirodno kretanje) tih materijala te njihovo taloženje i ponovno okamenjivanje (slika 3. stupanj i veličina povezanosti minerala. Tlo je također prirodni sastav (ili skup) međusobno uvjetno (tj.3. smrzavanja. Postoje različiti pristupi razvrstavanju ili podjeli stijena i tla kao podvrste stijena. odvija u prirodnom prostoru gdje se istovremeno odvijaju također prirodni geološki procesi kao oblik "prirodnih zemljanih radova" od kojih valja istaći trošenje.1. na bilo koji način čvrsto povezanih. kao oblik civilizacijske djelatnosti4. Promišljanje ovakovih ”problematičnih” terena ili prostora izvođenja zemljanih radova svakako traži građevno-tehničko5 određenje tla i stijene za razliku njihova određenja u inženjersko-geloškom smislu. slika 3. Prirodnim trošenjem odnosno razaranjem čvrste stijene nastaje tlo. antropogeno odnosno (užegledano) tehnogeno područje djelovanja u prirodi u smislu ovog izraza pojmi se često građevno-tehnički kamen 16 . djelovanje biljaka itd.1. pod posebnim okolnostima) vezanih ili pretežito nevezanih mineralnih čestica. (A) Podjela stijena po geološkoj genetskoj klasifikaciji u podgrupe sa zajedničkim inženjersko . Stoga stijene u užem smislu razlikuje od tla način. raspadanje ili eroziju (utjecaj sunca. vode.geološkim obilježjima koja se temelji na općenito poznatoj podjela stijena se u pogledu nastanka 4 5 čovjekove djelatnosti pripadaju u tzv. Tlo i stijena kao predmet zemljanih radova "Predmet rada" i prostor odvijanja nekog organiziranog tehnološkog postupka zamljanih radova bili bi prirodni “materijali” s površine te (tehnički i tehnološki dostupne) dubine zemljine kore ili litosfere.1. Ona je istovremeno prostor odvijanja “prirodnih zemljanih radova”. Naime kora raspadanja često je manje-više nestabilna za građenje te korištenje izvedenih građevina.

sedimentne stijene (stijene sedimentnog područja nastale ili taloženjem razorenih površinskih dijelova litosfere ili kemijskom aktivnošću ili organogeno) i metamorfne stijene (stijene nastale metamorfozom eruptivnih.efuzivne eruptivne stijene (dijabazi.02 odnosno 0.karbonatne sedimentne stijene (vapnenci .06 mm) i gline ili glince (čestice manje 0. andeziti. zatim ilovače kao mješavine gline i nešto pijeska. kod granita se uslijed procesa grusifikacije nailazi na raspadnute površinske slojeve (grus). zatim les ili prapor kao eolski sediment. slojevitosti i ispucalosti stijenskog masiva odnosno okršenosti reljefa i podzemlja uslijed erozije i korozije (slika 3.vezani (homogeni) klastični sedimenti (pješčenjaci – kao sedimentne stijene granularne kristaline strukture. .02 odnosno 0. gustoće i stabilnosti te pretežito niske poroznosti pa su praktički vodnepropusne. gline ulaze u sastav niza glinovitih stijena (čiste gline. zatim zoogeni i fitogeni organogeni vapnenci – kao sedimentne stijene porozne granularne strukture) čvrstoće na tlak 150 –200 mN/m2 čija ukupna raznolika fizičko-mehnaička odnosno geotehnička obilježja ovise o porijeklu. . zatim konglomerati.kristalasti škriljevci kao metmorfne stijene višeg kristaliniteta (gnajsevi .mramori kao metamorfne stijene kompaktene kristalne strukture nastale metamorfozom vapnenaca i dolomita čvrstoće na tlak 40 do 120 mN/m2. zatim amfiboliti i amfibolski škriljavci nastali metmorfozom eruptivnih stijena gabra. daciti. zatim laporoviti vapnenci itd).002 –0. . . gabri.serpentini kao masivne metamorfne stijene građene od (metmorfoziranih) olivina i serpentina različitih obilježja osobito čvrstoće na tlak (od 50 do 250 mN/m2) ovisno o mikropukotinama a pretežito su neotporne na smrzavanje. amfibolski škriljavci zbog slabo izražene škriljavosti su žilave stijene postojane na utjecaj atmosferilija. dijabaza.odnosno načina pojavljivanja u zemljnoj kori ili litosfer na eruptivne stijene (stijenski masivi magmatskog područja nastali kristalizacijom magme odnosno očvršćenjem lave). ovdje pripadaju također tufovi.prašinasti i glinoviti sedimenti (pelitske mehaničke sedimentne stijene) čine vezana (koherentna) tla nastala trošenjem i taloženjem glinenaca ili feldpasta iz eruptivnih i metamorfnih stijena a obuhvaćaju prašine ili prašce (čestice 0.1.muljevita tla i živi pijesci kao prašinasti i glinoviti sedimenti zasićeni svodom. zatim kvarciti) raznolike čvrstoće na tlak od 50 do 300 mN/m2 ovisno o stanju ispucalosti i zdrobljenosti. argilošisti. dioriti. . . rioliti.najbrojnije metamorfne stijene granularne kristaline strukture nastali metamorfozom granita. porfiriti. zatim glineni škriljac odnosno argilošist ili brusilovac kao prelazna sedimentna stijene prema škriljevcima niže kristalitata odnosno prema filitima i mikašistima koji su metamorfne stijene. trahiti) koje su općenito vrlo visoke čvrstoće na tlak. stupnja trošnosti i promjenjljivih obilježja (čvrstoća na tlak od 100 do 150 mN/m2). .intruzivne eruptivne stijene (graniti. zatim lapori kao sedimenti sastvaljeni od gline i kalcijskog karbonata.06 do 2 mm a šljunak od 2 mm nadalje) odnosno oblutaka različitog petrografskog sastava.kao kemijske sedimentne stijene kompaktne granularne strukture. . ovdje pripadaju tkođer anhidrit odnosno gips ili sadra kao vrlo meke sedimentne stijene niske čvrstoće na tlak. zatim dolomiti.2) .002 mm). .šljunci (psefitske mehaničke sedimentne stijene) i pjesci (psamitske mehaničke sedimentne stijene) kao nevezani klastični sedimenti čine sitno do krupnozrna nevezana (nekoherentna) tla od zaobljenih ili poluzaobljnih zrna (pijesak je veličine zrna od 0. tinjčevi škriljci ili mikašisti) manje ili veće izražene škriljavosti koje nastaju dijelom metamorfozom glinenih stijena odnosno glinenih škriljaca (niska čvrstoća na tlak do 30 mN/m2) pa su moguća klizišta redovita pojava u okviru ovih stijenskih masiva. 17 . . sijeniti.škriljevci nižeg kristaliniteta kao metmorfne stijene škriljave strukture (filiti. masivani serpentini otporani su prema djelovanju atmosferilija. pijesak sačinjavaju minerali otporni na mehaničko i kemijsko trošenje. sedimentnih ili prethodno nastalih metmorfnih stijena) uz napomenu kako su u zagradi su navedeni neki predstavnici navedenih vrsta stijena: . peridotiti) koje se od efuzivnih stijena razlikuju po nastanku odnosno one su nastale kristalizacijom ispod površine zemljine kore a sličnih su ili istih obilježja kao efuzivne stijene. breče) koje su ovisno od vrste i udjela kako veziva tako i agregata pretežito nejednolikog sastava. tonaliti.

tinjac.1. lapora te ostalih flišolikih tvorevina (ovo je primjer nepotrebnog zadiranja i narušavanja prirodne strukture trošnih stijena te skupe sanacije time stvorenog velikog klizišta ublažavanjem pokosa odnosno proširenjem iskopa. . autocesta prema Splitu.1. Na slijedećim slikama vide se neki primjeri gradnje autocesta u okršenim i trošnim stijenskim masivima vapnenaca i sličnih trošnih sedimentnih stijena hrvatskih Dinarida.1.1. koje su potrebne ali koje ujedno donekle trajno narušavaju “slikovitost” krajolika oko mosta i autoceste) Slika 3.2: Okršeni krajolici stijenskih masiva vapnenaca.dijabaz-rožnjačke geloške formacije kao stijene heterogenog litološkog sastava u kojima se smjenjuju kao članovi pješčenjaci.4) ili alevroliti koje sadrže kvarc. kao i laporovite stijene (slika 3.1.3: Izvedba i sanacija klizišta usjeka jednog izlaznog čvora odmorišta i benzinske crpke na autocesti prema Rijeci u trošnim stijenama laporovitih vapnenaca. glinenih škriljaca i vapnenaca čija fizičko-mehnička.fliš i flišolike geloške tvorevine (slika 3. siltiti (slika 3. inženjersko-geološka i (inače za građenje u svakom slučaju nepovoljna) geotehnička obilježja ovise o obilježjima članova i međusobnom odnosu članova.3) čija također za građenje u svakom slučaju nepovoljna ukupna geotehnička obilježja ovise o obilježjima članova koji se slojevito izmjenjuju. feldpast. Primjeri ujedno pokazuju (ponekad nepotrebno) zadiranje u krajolik kao i narušavanje prirodne strukture terena toga krajolika a što kasnije rezultira velikim poteškoćama pri gradnji te također tomu primjerenim povećanjima troškova te gradnje radi provedbe dodatne sanacije terena kojom prolaze trase autocesta.3) kao heterogene i anizotropne stijene koje sačinjavaju pješčenjaci. jer postojala mogućnost izvedbe pristupnih cesta stotinjak metra dalje bez ikakvih iskopa) 18 . iskopi temelja jednog viadukta (na slici se vide pristupne ceste području iskopa temelja. - Slika 3. lapora. rožnjaci (oblik kvrca).

pukotine su bez ispune ili su ispunjene kristaliziranom supstancom. temeljenje).2 vidi se detalji obrušavanja neosiguranog. CH). mlaznim betonom osiguranog. (VI.3.5): (I. pukotine su ispunjene mješavinom fragmenata stijene i gline ili poluveznim brečama. Tu je i treset (Pt). ako postoje plohe. učestalost pukotina velika. površina pukotina je srednje veličine. (III. promjer zrna 2 – 60 mm). prevladavaju ekstremno mali blokovi i milonitizirane zone. (IV.06 – 2 mm). čestice 0. slabo graduiran šljunci GP ili pijesci SP (poorly graded . a širina im je mala.Slika 3. s previše prašinastih čestica (silt . djelomice vodom erodiranih.4: Priprema iskopa i početni iskop trase obilaznice Rijeke u razmjerno debelim površinskim naslagama. čestice manje od 0. učestalost pukotina je srednja. pojavljuju se pukotine velike širine ispunjene glinom i fragmentima stijene ili poluvezanim brečama. slabo graduirani šljunci GFs ili pijesci SFs. uočavaju se pukotine ekstremne širine ispunjene glinom i fragmentima stijena te poluvezanim brečama. kao i mrežama. Pri tome se razlikuje pet osnovnih grupa tla: šljunak (G.) slabo okršena stijena. pojava srednje velikih pukotina je učestala. površina pukotina je pretežito mala. pukotine su rijetke i velike. a širina pukotina vrlo mala.1. pokosa prilikom daljnje izvedbe ovih iskopa) Tla se svrstavaju u krupnozrna nekoherentna tla i sitnozrna koherentna tla (vidi detaljnije: Nonveiler: Mehanika tla. a učestalost pukotina ekstremno velika. blokovi su srednje veličine. učestalost pukotina je mala. Sitnozrna koherentna tla mogu biti grupirana niskog plasticiteta (ML. CI) i visokog plasticiteta (MH. CL). glina (C. pijesak (S. sidrima. pukotine su vrlo velike.) jako okršena stijena. blokovi su veliki. slabo graduirani šljunci GFc ili pijesci SFc s previše glinovitih čestica (clay .oznaka P) kojima nedostaje neka zrna unutar granulometrijskog satava. (B) Posebna podjela (prema Novosel i dr. blokovi su mali. 19 . površina pukotina je vrlo mala. pukotine su djelomično ispunjene glinom. (II..) neokršena stijena. pukotine su srednje širine.06 mm). srednjeg plasticiteta (MI.002 – 0. džepovi i vrtače ispunjene su glinom ili mješavinom gline i fragmenata stijena. površina pukotina je ekstremno mala. učestalost pukotina jer vrlo mala.002 mm) i organsko tlo (O). učestala je pojava vrlo malih blokova. 1983) karbonatnih sedimentnih stijena vapnenaca Dinarskog gorja (područja Hrvatske osobito problematična pri građenju) na osnovi njihove okršenosti (slika 3.) srednje okršena stijena. prah (M. Šljunak G i pijesak S dijele se dalje na šest podgrupa u smislu “graduiranost” (povoljnosti granulometrijskog sastava): dobro graduirani šljunci GW ili pijesci SW (well graded . blokovi su masivni. uočavaju se milonitizirane zone. jednolično graduirani tla šljunci GU ili pijesci SU (uniformly graded . (VII). promjer zrna 0. siltita i glinovitih siltita (na slijedećoj slici 3.oznaka W) širokog granulometrijskog sastava s zastupljenim svim zrnima.oznaka Fs).oznaka C ili Fc. pukotine su rijetko po plohama presvučene filmom gline. (V.1.oznaka U) koje čine jedna vrsta zrna.) vrlo jako okršena stijena. Treset Pt nema podgrupe.) ekstremno okršena stijena.

(D) Podjela stijena u građevno-tehničkom smislu težine ili načina njihova iskopa: (1/I. sitnozrni i finozrni pijesci). tekući pjesci i sl. (2) tekuća tla zasićena vodom (primjerice mulj. nesilikatne kristalasto-zrnate slojevite sedimentne stijene. okamenjene glinene sedimentne stijene. zatim krupnozrni.) nevezana i slabovezana pjeskovita.Slika 3.5: Primjer jako do vrlo jako okršeni stijenskih masiv karbonatnih sedimentnih stijena (vapnenaca) ili tzv. kategorija zemljišta odnosno obična zemlja” koja se kopa lakom kopačom (lakšom “štihačom”.) kod kojih je nemoguće uobičajenim tehnološkim postupcima odstraniti vodu. pretežito škriljave metamorfne stijene. suhi zemljani materijali. “lake” gline. sugline i supjesci. ašovom) - - 20 . kristalasto stvrdnute. «ljuti krš» u području iskopau trase autoceste «Dalmatine» (dionice Dugopolje – Šestanovac) - - (C) Podjela stijena u inženjersko-geloškom smislu bila bi na vezane (čvrste) stijene (u koje bi primjerice pripadale silikatne-masivno kristalaste eruptivne stijene. a u koje bi primjerice pripadale neokamnjene kompaktne gline. jako ispucale i raspadnute čvrste stijene odnosno stijene kristalaste. cementirane klastične sedimentne stijene. a koja su prema starijim normama određena kao “II. šljunka i gline s organskim tvarima) koja su prema starijim normama određena kao “I kategorija zemljišta odnosno rastresita zemlja” koja se kopa običnom lopatom. šljunkovita i pjeskovito-šljunkovita tla ili vezana glinena tla razmjerno “laka” za iskop. malo cemetirane glinene stijene koje nisu bile izložene zbijanju i cementiranju) nevezane (inkoherentne. (3/II. miješana tla pijeska.1. kompaktne ili cementirane strukture) poluvezane (koherentne) stijene (ili po nekima “vezane glinene stijene”. zatim srednje i slabo zbijene. silikatne i karbonatne kristalaste. stvrdnute. srednjezrni. “nekoherentne”) stijene (u koje bi primjerice pripadale krupnoklastične necementirane stijene kao što su padinske ili glečerske drobine te šljunci.) površinska “meka” tla “vrlo laka” za iskop (primjerice humus.

1.htm) 21 . a koja su prema starijim normama određena kao “III.) trošne ili polučvrste stijene. miješane ilovače. tonaliti. guste finogranulirane eruptivne stijene). (5/IV:) za iskop “teška” te vrlo “čvrsto” odnosno “tvrdo” do “vrlo tvrdo” srasla tla (u nekim slučajevima pomješana skršjem ili velikom odlomcima stijene odnosno krupnim oblucima šljunka) koja su prema starijim normama određena kao “IV. a koje su prema starijim normama određena kao “V. fliš i flišolike tvorevine. rioliti.) vezana i nevezana tla razmjerno “srednje teška” (iz različitih “geoloških” razloga) za iskop. čvrsta stijena (sve vrste čvrstih kamenitih eruptivnih. amfibolitski škriljavci. anhidrit ili gips. peridotiti. amfiboliti. laporoviti vapnenci. “krampom”). u načelu zemljani materijal kategorije “C”. gline ili glinci. andeziti. trahiti.6): humus. kategorija zemljišta ili čvrsta odnosno vrlo čvrsta stijena” koja se prije iskopa minira jakim (brizantnim) eksplozivom (primjerice dinamit). zemljano tlo (u koje se svrstavaju primjerice svi površinski humusi i sližni zemljasti materijali. prirodno “dezinegrirane” razlomljene. zatim les ili prapor. odnosno to se svrstavaju svi mineraloški vezani materijali koji se zbog njihove makrostrukture u pogledu raspucalosti ili raspadnutosti mogu kopati bez prethodna njihova miniranja). sijeniti. siltiti i sl. finozrnati pješčenjaci) i vrlo čvrste stijene (kvarciti.- - - - (4/III.) Slika 3. (E) Podjela stijena u ovoj knjizi za potrebe promišljanja (tabela) primjena pojedih vrsta građevinskih strojeva pri iskopu tla ili stijene u pogledu vrste tla odnosno stijene u širem i užem smislu (vidi sliku 3. pješčenjaci. i VII. prašci. dioriti. (6/V. (izvor slike: http://www. gnajsevi. sedimentnih i metamorfnih stijenskih masiva primjerice dijabazi. i VII. konglomerati i breče. čvrste (kvalitetne eruptivne i metamorfne stijene. lapori. dijabaz-rožnjačke geološke formacije. dolomiti. vapnenci. kategorija zemljišta ili trošna stijena” koja se kopa težim pijukom (“krampom”). zatim razmjerno čvrste ali sitnouslojene. prašinasti i glinoviti sedimenti odnosno sitnozrna koherentna tla kao što su prašine. vrlo raspucale stijene ali i neka “vrlo tvrda” tla na prijelazu u stijenu (koja se mogu kopati strojno mehaničkim putem bez njihova prethodna razaranja miniranjem) a koje se također klasificiraju kao “vrlo slabe” rastrošene i slabo-kompaktne sedimentne stijene te “slabe” odnosno slabo cementirane sedimentne stijene i škriljavci). tufovi. kao i ostala posebna tla primjerice muljevita tla i živi pjesci) trošna stijena (u koje se svrstavaju primjerice grusovi.) za iskop “lake” (“meke”.de/fotoalbum. zatim slijedi trošna stijena odnosno materijal kategorije “B” te ispod toga slijedi čvrsta (u ovom slučaju debelo uslojena bankovita) stijena kao materijal kategorije “A”. kategorija zemljišta ili čvrsta zemlja” koja se kopa teškom kopačom (težom “štihačom”) ili lakim pijukom (trnokopom. vapneci i dolomiti itd. neki serpentini. glineni škriljci. a koje su prema starijim normama određena kao “VI.geodienst.1. kvarciti. mramori. porfiriti. daciti. gabre.6: Presjek nekog iskopa na kojem se vide (odozgo prma dole odnosno u dubini iskopa) na istom mjestu stijene razvrstane po prethodno navednim klasifikacijama (E) i (F): površinski. graniti. neki serpentini.) za iskop “teške” te “vrlo tvrde” stijene (koje se kopaju u tehničko-ekonomskom smislu najisplativije njihovim prethodnim miniranjem) koje se također dalje klasificiraju kao srednje čvrste (kvalitne sedimentne stijene. grubozrnate eruptivne stijene). kategorija zemljišta ili meka stijena” koja se kopa osobito oblikovanom motkom (“ćuskijom”) ili se po potrebi ponekad prije iskopa minira slabijim (deflagrantnim) eksplozivom (primjerice barut) (7/VI. škriljavci. stijene niske gustoće. krupnozrni nevezani (nekoherentni) šljunci i pjesci.

kamene drobine.čak lakše nego miniranu stijenu. ugljen. sve vrste škriljaca.(F) Prethodno pojednostavljeno razvrstavanje temelji se na podjeli tla i stijena prema trenutno važećim hrvatskim “općim uvjetima za radove na cestama” u pogledu vrsti “tla” i primjenjene mehanizacije na iskopu: humus iskop u materijalu kategorije “C” (svi materjali koji se kopaju izravno uporabom pogodnih strojeva . pijesak.flišni materijali. silicifirani vapnenci. sedimentne stijene o tvrde. o srednje abrazivne: gnajs.). les. abarazivne. mješavine lapora i pješčenjaka.gdje potrebno prije iskopa provesti miniranje stijenskog masiva).gline. aplit. o abrazivne ali manje tvrde: siltiti. kristalaste. škriljavci niskog kristaliniteta. 1983): magmatske stijene o abarazivne: obsidijan. silicijske: flint. silicifirani tuf o manje abrazivne: bazalt. kreda šejl.kompaktne eruptivne. serpentizirani peridotit (u slučajevima kada je potrebno miniranje. Na prvi pogled čini se kako je tlo općenito lakše kopati . raspadnute stijene na površini u debljim slojevima.2. U tome smislu ovdje se navodi jedno praktično stupnjevanje nekih po sebi svojstvenih tla ili stijena u užem smislu kao i njihovo stupnjevanje u pogledu “težine” njihova iskopa u sraslom odnosno – kod miniranja . riolit. kornit (hornfels). pegmatit. homogeni lapori. kvarcit-porfir. neki konglomerati isl. siparišta. piroklastiti. mješavine navedenih materijala i sl. U navedenim razvrstavanjima tla i stijena pod (E) i (F) opisane osnovne vrste tla i stijena koje su predmet rada tehnike i tehnologije zemljanih radova osobito tehnike i tehnologije njihova iskopa. prašinaste gline. kvarcni konglomerat. kaolitizirani granit. neabrazivne: vapnenci. bilo “srasle” bilo minirane. o mekane: filit. mnogi pješenjaci. oolitski vapnenac. gabro. andezit. afanitske. prašine. Kamen kao gradivo Koristi li se kamen iz stijenskog masiva kao gradivo tada su u tehničko-tehnološkom pogledu osim petrografije važna njegova strukturna obilježja. dolerit. trošni pješčenjaci. . jako zdrobljeni vapnenci. mramor. sijenit. mramor. Stoga su također značajna teksturno-strukturna obilježavanja ili razvrstavanja stijena i kamena (uz navedene klasifikacije zasnovane na genezi ili postanku stijena) kao primjerice klasifikacija pokojnog prof. diorit.gdje je potrebno i/ili djelomično miniranje a ostali veći dio se kopa izravno strojnim radom) materijal kategorije “A” (čvrsti materijali . porfirske. (G) Podjela stijena u pogledu bušivosti za potrebe minerskih radova na bušenju (prema Crnković. metamorfne ili sedimentne stijene . gnajs. kvarcni pješčenjak. inače se mogu kopati strojno). pjeskovite prašine. Ta klasifikacija razlikuje dvanaest grupa stijena za kamena gradiva: homogene granularne. Branka Crnkovića (Klasifikacija kamena za potrebe građevinarstva. o rastrošne: raspadnute stijene. većina dolomita osim kompaktnih. o razmjerno tvrde. metamorfne stijene o tvrde. 362-369). šljunak.rastresitom stanju (od “najlakšeg” provedivog iskopa prema “najtežem”): laka pjeskovita ilovača → razmekšana glina → pijesak i šljunak →(obična) zemlja tvrda žilava ilovača → dobro minirana stijena → miješani zemljani i kameni materijal → ljepljiva glina → slabo minirana stijena. Građevinar 10(XX)1968. granit. čert. materijal kategorije “B” (polučvrsta kamenita tla . dijabaz. klastične i 22 . felsit. ipak se mora drugčije stupnjevati po “težini” iskopa odnosno po učinkovitosti strojnog rada na njihovu iskopu. 3. abarazivne: kvarcit (vrlo težak za bušenje). šejlovi o mekane neabrazivne: lapor. Međutim strojni iskop tla ili stijene.

Kamen se kao gradivo za potrebe zemljanih radova u širem smislu rabi kroz slijedeće osnovne oblike njegove pojavnosti u pogledu veličine i oblika "bloka” ili “komada" ili "zrna" te načina njegova pridobivanja i korištenja: lomljeni kamen ili kamen lomljenjak koji se dobiva ručnim odnosno strojnim cijepanjem stijene ili ostalim načinima mehaničkog razaranja (udarom. drobljnjem sipara (prirodnih drobina) ili drobljenjem krupnih aluvijalnih kamenih materijala tj. ili drobljenje sa sijanjem uz možebitno predrobljavanje odnosno mljevenje krupne kamene sitneži. Minirani kamen širog sastava koji se dobiva uobičajenim miniranjem stijenskog masiva koristi se. pojme kao drobilane (i “separacije". zaloga) i rovova. slika 3. zatim nehomogene granularne. Prozvodnja granulirane kamene sitneži (određenog granulometrijskog sastava u pogledu veličine i količine pojedinih zrna).1 s prikazom grupa i obilježja stijena te njihove uporabe).1). minirani kamen širog sastava koji se dobiva uobičajenim miniranjem stijenskog masiva. ukratko.50 do 1. ripanjem) stijene po plohama prirodnog kalanja.).2.00 m. ili samo sijanje s možebitnim predrobljavanjem odnosno mljevenjem krupnozrnate kamene sitneži. u načelu su manja prenosiva lako i brzo demontažna postrojenja (drobilana koje se proteže lijevo prema dole na čitavom prostoru kamenoloma) ili pokretna (vučena na kotačima) postrojenja ili samohodna postrojenja na gusjenicama (slika desno gornje desno postrojenje u desnom dijelu ili uglu prikazanog prostora iskopa stijenskog masiva) 23 . zatim za izvedbu nasutih podloga hidrotehničkih građevina (lukobrana.porozne stijene. nesijana i sijana kamena sitnež koja se dobiva drobljenjem miniranog kamena. zatim subhomogene porozne stijene. Pri tomu se također najčešće dopušta da 15% obujma lomljenjaka ima veći promjer od 40 cm i do (50) 60 cm pri čemu granulacija miniranog materijal mora biti takova da koeficjent nejednolikosti ili odnos lomljenjaka promjera 60 cm /10 cm mora biti veći od 4 (d60 / d10 > 4). Slika 3.1: Drobilane. nesijana i sijana kamena sitnež aluvijalnog porijekla koji se dobiva iskopom i sijanjem prirodnog pijeska i šljunka (u praksi se to jednostavno pojmi kao pijesak i šljunak). zatim za izvedbu nosivih nevezanih ili stabiliziranih (vezanih) slijeva kolovoznih konstrukcija prometnica ili sletno-poletnih staza.2. nakon prethodnog iskopa stijene ili aluvijalnog šljunkovitog tla. zatim za tucaničkih zastora donjeg stroja željezničkih pruga.2. Kamena sitnež (tucanik) rabi se kao gradivo u okviru zemljanih radova primjerice za izvedbu filterskih i drenažnih slojeva (podloga. obaloutvrda itd. obuhvaća. a može se dobiti također cijepanjem pomoću posebnih eksploziva i njima primjerenim načinima miniranja (ali također i ubičajenim miniranjem stijenskog masiva iz kojeg se za sebe odabire ručno ili strojno kamen lomljenjak). te po potrebi predrobljena ili mljevena. U suvremenoj visoko-produktivnoj prozvodnji razmatrane kvalitetne kamene sitneži koristi se samo strojni rad odnosno kamena sitnež se drobi i sije u postrojenjima koja se. koje se koriste pri građenju (koje pripadaju “zakonski” građevinarstvu odnosno djelatnosti građenja). Najčešće se zahtijeva da najveći promjer pojedinih miniranih lomljenjaka ne prelazi 1/2 debljine sloja koji se nasipava ali također ne veći od oko 40 cm. za izradu nasipa od kamenitih materijala. drobljenac (također nazivan tucanik) kao drobljena. kristalaste i klastične stijene te zatim škriljave granularne i listićave stijene (vidi slijedeću tablicu 3. Ovi nasipi se izvode pretežito u slojevima debljine između 0. drobljenjem krupnog šljunka. između ostalog.

oblaganja unutršnjosti. gips. izrada kocki zrnaste strijene homogeni amfibolit. lapori tucanik i kamena kompaktne stijene rabe se kao škriljave gnajs. 362-369 grupa stijena stijene obilježja sipka gradiva ostali oblici uporabe u građenju izrazita homogena tucanik. tamnosivi do crni betone i asfalte crni vapnenci obojeni stijena kriptokristalasti i habajućih slojeve bituminoznom i ugljevitom tvari pelitomorfni vapnenci na cestama ne rabe se za oblaganje fasada jer intenzivnog i je crna boja nestalna pod teškog prometa djelovanjem atmosferilija i (bazalt. talk izuzetak je korištenje ploča za pokrivanje krovova te sirovina za dobivanje listićave stijene i liskunski škriljavci. porfir. fenokristala sitnež za betone i porfirske kvarcporfir. smanjuje asfalte (dacit. amfibolski sitnež za betone dekorativno-obložni kamen granularne škriljavac. poroznost. dacit. trahit. grauvake. obložni kamen (oolitični i porozne stijene (litavac) vapnenci. tucanik. homogeni anhidrit. lomljenjak. osobito zbog niskih nehomogene tankoslojeviti čvrstoća uporedo sa slojnim plohama klastične pješčenjaci. kamena (pješčenjak. gips prvoklasna kamena sitnež za izradu teraco homogene bazalt. dijabaz). B. tufovi. kamenolomu izradu kamenog parketa i neporemećeni dolomiti. čerta u vapnencu. uporabivost andezit) primjena im zavisi tucanik dekorativno-obloženi kamen za homogene guste kristalasti od obilježja oblaganje interijera i fasada. ekspandirajućih gradiva 24 . Crnkovića: Klasifikacija kamena za potrebe građevinarstva. fotosinteze sunca. stijene porfirit. njih može se rabiti u dekorativnoobložne svrhe. sijenit. amfibolit. mramor. dijabaz krupnoga zrna i (zrnasta) i granoblastična (dijabaz) tonalit). prvoklasno gradivo za oblaganje homogene granit. granularna kamena sitneži za interijera (mramor). fino slojeviti anhidrit. sijenit) i granularne ili peridotit.1 Klasifikacija stijena u pogledu teksturno-strukturnih obilježja (tablica je složena korištenjem teksta članka prof. kamena trahit se rabi za izradu stubišta homogene riolit. gabro. fina šupljikavost u prostornom dekorativno-obložna gradiva subhomogene lava. nemaju uprabu u građevinarstvu jer se lako cijepaju u tanke ploče i listiće. škriljave sericitski. kod čega se prvenstveno ili u ploče okomito na protezanje pruga. dr. andezit. silttucanik. tekstura te plemenita fasada (granit. zeleni (amfibolski (prvenstveno gnajsi-okcasti gnajs) stijene škriljavci škriljevac i te građevni kamen grubo dotjeran amfibolit) (zeleni škriljavac). značajnoa organogeni vapnenci. prevladavaju što daje subhomogeni izgled izraziti paralelno-prugasti gabro u nehomogene gabro i peridotit nehomogenitet kojemu nema bitnih razlika u granularne paralelno-prugaste fizičko-mehaničkih obilježja stijene teksture i zrnaste paralelno s prugama i okomito na strukture . lomljenak. oblaganja podova. plovučac. podloga za žbuke porozne stijene travertin i pora postoje (plovučac). breče i konglomerat) klastične pješčanjaci. afanitske zrna. stijene silt-pješčenjaci. kloritski. ukoliko se stijene odlikuju nehomogene tankoslojeviti vapnenci. doleritskoga izgleda struktura krupnoća tucanik. konglomerati homogena prvenstveno kao dekorativnohomogene oolitični i organogeni tekstura. dobro sitnež i kao ukrasni kamen u kiparstvu stijena cementirane breče i (pješčenjak).2. kristalaste vapnenci (organogeni i stijenske mase u vrste otporne na habanje za stijena minerogeni). Građevinar 10(XX)1968. kamena čvrstoćama uporedo s(mikro) kristalaste proslojci i izdužene leće sitnež za betone slojevitosti mogu se rabiti kao stijene te noduli kalcedonskog dekorativno-obložni kamen. rasporedu šupljina (travertin). uporaba je vrlo ograničena. gabro. pucolanski materijali pravci koji (tuf). kolovozne zastore i ivičnjaka za ceste (granit. litavac) prapor ili les. dijabaz sitnoga kamena sitnež za pločica. dekorativno-obložni kamen homogene pješčanjak.Tablica 3.

neki tehnički i konstrukcijski parametri razmatranih građevina utvrđen su unaprijed kroz tehničku regulativu te se u tom dijelu ne može utjecati ne troškove odnosno ekonomičnost građenja. nasipi. Slično je pri gradnji složenih hidroenergetskih sustava koji koriste potencijale između razine slivova planinskih rijeka i razine mora. poluproizvoda i konačnih proizvoda. brane. prostorno-energetski. 9 ovdje se pod “optimalnom” logistikom sipkih gradiva ne podrazumijeva samo optimalna “tehničnost” te logistike nego i njezina optimalna ekonomičnost koja je sastavni dio ukupne ekonomičnosti građenja složenih infrastrukturnih projekata 25 . Također rješava ekološku problematiku trajnog odlaganje viškova materijala u skladu sa zahtjevima očuvanja prirodnog okoliša. kao prirodna prepreka. agregat za betone i asfaltbetone). Na minimalizaciju troškova građenja može se utjecati na nekoliko načina. skladištenje. itd). osobito kamenih gradiva. Intenzitet njezine “dinamike” u prostoru i vremenu može se u tehno-ekonomskom smislu optimalizirati bez obzira tko ostvaruje tu logistiku.3. Slijedi promišljanje optimalne logistike gradiva i ostalih materijalnih resursa kao glavnih inputa kojima se bavi tehnika i tehnologija građenja kroz tehnološke procese građenja. Naime. Složene infrastrkturne projekte ostvaruje pretežito više izvoditelja. Tu je također potrebno na širem području izvesti razmjerno velike građevine (akomulacijska jezera. 7 Trasu autocesta ili položaj građevina hidrelektrana utvrđuje više skupina kriterija kao primjerice prometno-tehnički. Osnovni cilj programiranja logistike sipkih gradiva bila bi također učinkovita organizacija podjele građenja i gradilišta. kanali. Logistika sipkih gradiva Logistika6 sipkih gradiva ključna je sastavnica ukupnosti tehnologije i pripadne organizacije tehnološkoh postupaka osobito masovnih građevinskih odnosno zemljanih radova. “traže” pri realizaciji autocesta izvedbu složenih geotehničke zahvata u samom terenu (masovni iskopi velikih usjeka i zasjeka) kao i izvedbu ostalih složenih građevina (visoki nasipi. najmanji mogući posredni troškovi pripreme građenja i organizacije gradilišta. Najčešća je raspodjela poslova po jednakovrijednim financijskim cjelinama koja rezultira fizičkom 6 Jedna je od određenja logistike (franc. “balansirati” njihovu “proizvodnju” (iskopi) i “potrošnju” (nasipi.3.1). Logistika ustvari obuhvaća nabavu. Prethodno programirana logistika utvrđuje pojedine referentne razine troškova građenja oko kojih kasnije ponuditelji (budući izvoditelji) mogu troškovno optimalizirati svoj pristup građenju putem realizacije svojih resursa (uporaba jeftinijeg produktivnijeg strojnog i voznog parka. – loger = nastaniti) kao skupa aktivnosti u oneprijeporanju raspoloživosti svih materijalnih resursa i sredstava koji su pretpostavka tokova (u ovom slučaju tokova građenja) unutar nekog sustava (u ovom slučaju to su razmatrani projekti kao poslovni i organizacijski sustavi). Stoga navedeni “balans” ustvari znači programiranje optimalne logistike sipkih gradiva9.1). ostale vodograđevine) te dovodne tunele do samih hidroelektrana na obali mora. moguće je kroz unaprijed programiranu logistiku sipkih gradiva. Može se optimalizirati u tehnološkom i organizacijskom smislu izvan područja poslovnog interesa osobito izvoditelja. ekološki kriteriji itd. promet i raspodjelu materjalnih resursa odnosno sirovina. posebna organizacija u svakom smislu učinkovitih tehnoloških procesa.3. Neki način je zatvorena unutar sebe ili svojeg prirodnog okruženja iz kojeg prizlazi. urbanistički. proizvodnju. pri gradnji složenih infrastrukturnih sustava građevina. zbog uvjetovanih prometno-tehničkih obilježja. visoki dugački vijadukti itd – slika3. To je ujedno jedan od vidova optimalizacije tehničko-tehnološke sastavnice organizacije građenja. učinkovita organizacija građenja. Međutim. 8 Područje Hrvatske između Panonije i Jadrana u geomorfološkom smislu obilježavaju planinski lanci Dinarida. dugački tuneli.3. Međutim. kamena sitneži za razne ostale nasute konstrukcije. Primarni je način odabir takvih konstrukcija koje su vremenski te troškovno optimalne za gradnju i održavanje prilikom korištenja. Ove razmjerno visoke planine. društveno-ekonomski. nije uvijek moguće provesti potpuni “balans” (izjednačenje) obujma iskopa kao sipkog gradiva s količinama gradiva potrebnog za nasipavanje. Osnovu ove optimalizacije čini promišljanje optimalnih tehnoloških procesa građenja s njihovim optimalnim inputima i outputima. ne prilagođavaju nego nameću morfologiji reljefa kroz koji prolaze (naredna slika 3. Razmatrana logistika sipkih gradiva razlikuje se od općenite marketiški usmjerene tržišne logistike materijalnih resursa u ostalim oblicima građenja. Osobito je to izraženo pri gradnji autocesta u planinskim područjima8 jer se njihove trase. Programiranje se provodi u prometnoorganizacijskom te organizacijsko-tehnološkom smislu na činjenicama moguće “proizvodnje” i “potrošnje” iskopanih materijala u području građenja. Ona u načelu izbjegava općenitu problematiku i rizike tržišnog poslovanja iako u velikoj mjeri utječe na troškove građenja7 kroz utvrđivanje optimalnih tokova proizvodnje i raspodjele prirodnih sipkih (zemljanih i kamenih) gradiva na području građenja. a u okviru masovnih zemljanih radova. Ova ekonomičnost uz ostalo podrazumijeva što manje troškove građenja. Povezana je također s organizacijom gradilišnog prometa te smogućim načinom korištenja mjesnih i regionalnih prometnica na području građenja. pa neposredno utječe na organizaciju ukupnih tehnoloških tokova građenja složenih infastrukturnih građevina. Kriteriji ekonomičnosti primarno su društvenoekonomski (u smislu učinkovite ekonomičnosti korištenja objekta projekta) a zatim tehno-ekonomski (u smislu ekonomičnosti realizacije projekata).

u slučaju korištenja rezultata tako utvrđena logistike mogu se donijeti odluke kao odgovori na neka strateška pitanja .3/2003) Također je značajano planiranje optimalne logistike sipkih gradiva u smislu utvrđivanja optimalnog vremena gradnje projekta. transporta. Ne vode računa o potrebama ili viškovima gradiva ostalih (pod)područja građenja drugih izvoditelja kao tehnoloških i organizacijskih cijelina za sebe. odlaganja (privremenog ili trajnog). Osnovna početna podloga pri tom elaboriranju bili bi rezultati inženjersko-geoloških istraživčkih radova koji daju uvid u tehničko-tehnološku prihvatljivost tla ili stijenskih masiva na području građenja. je li važnije očuvanje prirodnog okoliša ili kraći rok građenja? je li važniji iz političkih razloga kraći rok građenja koji ne poštuje redoslijed građenja u skladu s optimalnom logistikom sipkih gradiva koja je ujedno ekološki prihvatljiva te troškovno učinkovita? je li povećani trošak građenja vrijedan dnevno-političkih potreba vlasti koja provodi razmatrane infrastrukturne projekte? Elaboriranje logistike prirodnih sipkih gradiva prvodi se kroz određeni redoslijed aktivnosti čiji je cilj “optimalizacija” postupka iskopa. Ta podjela pretežito ne vodi računa o optimalnoj logistici zemljanih radova i gradiva. Ovo promišljenje daje prostorni i količinski raspored “proizvodnje” i “potrošnje” prirodnih sipkih gradiva u cjelokupnom području građenja.primjerice. Proizlazi ujedno ekološki vid programiranja optimalne logistike sipkih gradiva.3.podjelom građevinskih radova. Naime. Time se također onemogućava nepotrebno građenje novih prometnica. U tom slučaju bi se na ovoj razini promišljanja utvrdila nalazišta kamenih i 26 . Dolazi do nepotrebnih odbacivanja (trajnim odlaganjem) gradiva na jednoj strani ili do otvaranja novih nalazišta materijala izvan područja građenja na drugoj strani. Onemogućava se nepotrebno zadiranje u prirodni okoliš izvan područja građenja otvaranjem nepotrebnih nalazišta nedostatnih gradiva. Slijedi razina promišljanja količina zemljanih radova i potreba gradiva za te radove. Pri tomu izvoditelji provode svaki svoju logistiku unutar svoga (pod)područja građenja kao tehnoloških i organizacijskih cjelina za sebe. uskladištenja. Ovo je naročito značajno za planinska područja jer su ona značajna u smislu zaštite prirodnog okoliša ili očuvanja zdravog načina života. prerade.1: Autocesta Zagreb – Split kao primjer potrebe izvedbe složenih zemljanih radova u tlu i stijeni zbog prometno-tehničkih obilježja suvremenog vođenja linije njezine trase (izvor: časopis Mineral. Zagreb. Provodi se u nekoliko razina promišljanja koji uvjetuju i slijede jedan drugoga. Prethodno programirana optimalna logistika sipkih gradiva to u načelu onemogućava jer su (pod)područja građenja optimalno logistički oblikovane tehnološke i organizacijske (pod)cjeline koje onemogućavaju nepotrebno odlaganje viška nekih gradiva ili otvaranja dodatnih nalazišta. Slika 3. br. raspodjele i ugradbe sipkih gradiva te proizvodnje i ugradbe betona i asfaltbetona. Također daje uvid u potrebe možebitne dobave nedostanih gradiva izvan područja građenja.

Tu postoji mogućnost optimalizacije u smislu odnosa troškova građenja prometnica i troškova prometovanja gradivima po tim prometnicama (dulje postojeće prometnice . Ovo promišljanje omogućilo bi također utvrđevanja prioriteta u redoslijedu izvebe zemljanih radova obzirom na potrebe nasipavanja i proizvodnje agregata za betone i asfaltbetone. transportne duljine se u troškovnicima zaokružuju na cjelovite duljine ili se ne uvode u opis troškovničkih stavki. načina i duljine transporta materijala (primjerice je li prebacivanje iskopa bagerima i utovarivačima neposredno iz iskopa u nasip ili guranje dozerima iz iskopa u nasip ili utovar i transport vozilima).zemljanih materijala (kamenolomi. Utvrdili bi se također u logističkom smislu optimalni položaji drobilana te njihov potrebni proizvodni program i učinak. morao bi obuhvatiti utvrđivanje područja proizvodnje kamene sitneži a što znači utvrđivanje položaja drobilana. prioritete u prometovanju po području (ili oko područja) građenja odnosno prioritete u izgradnji novih prometnica. neke vrste. Stoga bi se ova razina promišljanja. Dalje bi slijedila razina promišljanja logistike prirodnih sipkih gradiva vezano na vrijeme izvođenja radova. Herustički bi pristup između ostalog obuhvatio. Zatim sadrže značajan rizik procjene rastresitosti iskopanih materijala koji daje mjeru vjerojatnosti utvrđivanja balansa razmatranih gradiva. Ovime bi se dalje utvrdilo. “gdje?”. kao prvo. Rizici vjerodostojnosti navedenog “knjigovotstva” u oba slučaja sadrže u sebi. kao prvo. Sama “matematika” ovog. glinokopi. U taj balans potrebno je heurističkim pristupom uklopiti “potrošnju” gradiva za betonske i asfalterske radove. možebitno snimanje iz zraka i ostali oblici suvremene vizualizacije područja iskorištavanja i transporta zemljanih odnosno kamenih materijala. itd). betonskih i asfalterskih radova po pojedinim dijelovima realizacije projekta. drobilane. “koliko?”. njihovo povremeno premještanja kao i utvrđivanje njihovog proizvodnog programa po količini i vrsti. Kao drugo. Rezultat ovog promišljanja bilo bi utvrđivanje prijevoznih daljina. “po čemu?” i “kako?”. nasipavanja te osobito proizvodnje agregata za betone. Međutim. To znači ustvari utvrđivanje redoslijeda izvođenja zemljanih. Međutim. U ovom promišljanju postoje rizici točnosti utvrđivanja transportnih duljina po pojedinim vrstama zemljanih radova pa se time može utjecati na rizičnost procjene pripadnih troškova.kraće nove prometnice i također su rokovi dovršetka ponekad vezani uz dinamiku strateških ili “taktičkih” dnevno-političkih potreba vlasti koja realizira ove projekte 10 27 . Slijedeća razina obuhvatila bi promišljanje transporta i odlaganja prirodnih sipkih gradiva unutar i oko područja građenja. Također bi se odredio položaj gradilišnih prometnica koje mogu biti privremene gradilišne prometnice ili nove prometnice trajnih prometnih obilježja. navedeni rizici nisu troškovno usmjerini ukoliko su projektirane količine radova točno utvrđene po obujmu i prostoru pružanja. svodila na promišljanje potrebnih učinaka građenja. U slučaju hidroelektrana ovo “knjigovotstvo” zasniva se se pretežito na heurističkom pristupu. kao prvo. Metodologija promišljanja “dinamike” logistike sipkih gradiva morala bi dati odgovore “kada?” se odvija u prostoru i vremenu ta logistika koja je prethodno utvrđena po pitanjima “što?”. obuhvaćen je odgovarajućim suvremenim softverima simulacijskog projektiranja cesta pomoću kompjutera. Heuristički pristupom moralo bi se. kao drugo. Osobito je uvjetovan rok što je mogućeg ranijeg početka korištenja objekata projekta10. Ovo razina obuhvatila bi također utvrđivanje prostora odnosno položaja i konstrukcije privremenih ili trajnih “deponija” sipkih gradiva. Na taj način bi se “transportni problem” (kao oblik “matematičke metodologije”) sveo na rješavanje minimalnih transportnih duljina po odabranim prometnicama. Time bi se ujedno promišljalo korištenja postojećih prometnica za prijevoz gradiva. Metodologija ove razine bila bi kombinacija nekih oblika opracijskih istraživanja kroz rješavanje “transportnog problema” i heurističkog pristupa. zbog određenosti rokova građenja. Tada se podrazumjeva da izvoditelji odabiru transportne duljine s kojima ulaze u kalkulaciju troškova građenja. “knjigovotstva prirodnih sipkih gradiva” prilagođena je potrebama tog “knjigovotstva”. utvrditi prioritete u redoslijedu izvebe ukupnih građevinskih radova obzirom na potrebe iskopa. Tu bi bila prisutno također promišljanje položaja odlagališta u skladu suvjetima uređenja prirodnog okoliša. Kao treće. Sastavni dio metodologije promišljanje transporta i odlaganje prirodnih sipkih gradova bio bi obilazak terena. morao bi također obuhvatiti promišljanje tehnologije zemljanih radova u smislu određenja vrste. Radi se o unikatnim projektima s isto takvim građevinskim radovima i građevinama. rizike prethodne procjene podobnosti stijene kao gradiva. Primjerice dio metodologije. Vrijeme građenja pretežito je iz nekog razloga unaprijed utvrđeno. Podloga je detaljna analiza prometne mreže planiranih gradilišnih puteva i postojećih prometnica radi utvrđivanja potreba gradnje novih. ocjenu i procjenu mogućnost i opravdanosti korištenja navednih prometnica. šljunčare. koji se odnosi na “balans” masa iskopa i nasipavanja u cestogradnji.

Prethodne razina promišljanja podloge su ove završne razine promišljanja tehnike. vijadukata. Međutim. sidrima.000 m3 sraslo bio je predviđen. prostora i vremena izvedbe onih radova koji ovise o toj logistici. je li su mogući masovni ili na bilo koji način prostorno i vremenski ograničeni zemljani radovi. Ovo promišljanje u načelu nije rizično u troškovnom smislu ali je značajno za utvrđivanje redoslijeda građenja pojedinih dijelova projekta Završna razina obuhvatila bi promišljanje organizacijske mogućnosti primjene odabrane tehnike i tehnologije zemljanih radova u skladu srazmatranom logistikom sipkih gradiva. završna razina također uvjetuje dijelom prethodne razine promišljanja prostora. Slika 3. duljine oko 6 km. itd) bila je bez tunela oko 559. zatim simulacijom putem računala kao i heurističkim pristupom. tehnologije i organizacije građenja. nelineranim i dinamičkim programiranjem. kao djelomice uporabljiv za ugradnju.3. uređenja potoka. Ovisi također o traženoj vjerodostojnosti ili točnosti rezultata tih promišljanja. Primjerice. dodaci za nasipe.1.Sveti Kuzam/Bakar na dijelu trase ispod Svetog Kuzma prema Dragi koji prolazi područje terena u siltitima i glinovitim siltitima s proslojcima pješčenjaka 11 U metodološkom smislu elaboriranje logistike kamenih gradiva moguće je na nekoliko načina: putem metoda operacijskih istraživanja (primjerice metode rješavanje transportnih problema linearnim.3.2). zatim primjena matematičkih modela upravljanja zalihama itd). odgovor na pitanje koje se količine i vrste gradiva moraju transportirati u nekom razdoblju između mjesta njihove “proizvodnje” i njihove “potrošnje”.). izrađen prikazani balans kako bi se kvalitetni kameni materijali logistički u tehnoekonomskom i transportnom smislu optimalno iskoristili za nasipavanje. 28 . vremena i načina provedbe zemljanih radova.Sveti Kuzam/Bakar. Prirodni materijal iz iskopa trase vrste “B” u količini od oko 282. Stoga je od strane projektanta. od toga je procjenjeno ukupno oko 238. mlaznim betonom) oneprijeporanog pokosa iskopa dionice Orehovica – Draga . Primjena jedne od navednih metodologije ovisi prvenstveno o prije opisanim razinama promišljanja razmatrane logistike. zatim simulacijom putem računala kao i heurističkim pristupom. Ovisi također o traženoj vjerodostojnosti ili točnosti rezultata tih promišljanja.3.U metodološkom smislu elaboriranje logistike kamenih gradiva moguće je na nekoliko načina: putem metoda operacijskih istraživanja (primjerice metode rješavanje transportnih problema linearnim.) "Balans” masa iskopa kategorije “A” i njegova nasipavanja po čitovoj trasi dionice za potrebe gradnje Državne ceste D8. Tu je bila razmjerno značajna. dionice Orehovica – Draga . mostova.000 m3 ugrađeno.000 m3 sraslo iskopa kategorije “A” (prema. obilaznica Rijeke). Projektirani količina širokog iskopa na trasi i u okviru objekta na trasi (odvodnje ili oborinske kanalizacije. nelineranim i dinamičkim programiranjem.2: Obrušavanja neoneprijeporanog i (mrežama. logistički i vremenski planovi. u okviru tehnički uvjeta Hrvatskih cesta) odnosno onog prirodnog materijala koji je bez ograničenja uporabljiv za ugradnju u buduće nasipe tj. Rezultat promišljanja “dinamike” logistike sipkih gradiva bio bi intenzitet proizvodnje i transporta pojedinih vrsta gradiva tj.000 m3. prethodno navedenoj kategorizaciji. Primjena jedne od navednih metodologije ovisi prvenstveno o prije opisanim razinama promišljanja razmatrane logistike. Kao primjer projektanskog elaboriranja logistike sipkih gradiva ovdje se navodi (vidi tablicu 3. koja je pripadala Riječkom cestovnom prometnom čvorištu (tzv. a na traženje investitora. osobito u pogledu moguće problematike organizacije gradnje razmatrane dionice. Stoga je promišljanje logistike sipkih gradiva iterativni postupak11 čiji je cilj navedena tehno-ekonomska optimalizacija “odnosa” količina. zatim primjena matematičkih modela upravljanja zalihama itd). izvedba nasipavanja na trasi (nasipi. zidova. Ipak valja istaći činjenicu da se je radilo pretežito većim djelom o siltitima i glinovitim siltitima djelomice s proslojcima pješčenjaka koji su podložni bujanju i klizanju a što se je desilo prilikom izvođenja razamatrane dionice prilikom iskopa u matrijalima vrste “B” uslijed izvedbe radova u kišnom razdoblju (slika 3. Ovo znači da se vremenski planovi rade po tehnološkim i logističkim aktivnostima kojima se tada mogu pridružiti vremenski planovi po troškvničkim stavkama. pod određenim okolnostima (osobito pod povoljnim vremenskim uvjetima izvedbe radova).sl. U metodološkom smislu za ovo promišljanje najprihvatljiviji su tehnološki. tunela. nasipi zamjene) u projektiranoj količini od oko 585. Međutim. primjenjiv za trajno nasipavanje.

871 Sveti Kuzam ukupno 92.915 ukupno 127.5 km Vežica objekti 6.889 trasa 3+294 – 3+800 prevoz do 500 m 16.757 237.874 (274.116 23.5 km Sveti Kuzam 50.149 40.333 1.392) Vežica Vežica (1+053 .860 i iskopom tj.potrebe nasipavanja i mogućnosti iskopa 585.607 iskop sraslo trasa 2+862 – 2+945 prevoz do 3.401 13.314 trasa 5+655 – 6+355 20.281 tunel “Draga” trasa 3+294 – 3+800 prevoz do 4 km 12.1+640) trasa guranje do 150 m 5.957 (16.100 29 .3.851 (103.95) transportnom ili iz tunela … ugrađeno sraslo … duljinom … Orehovica čvorište i trasa guranje do 150 m 3.401 45.5 km 31.640 (4.5 km 43.186 (Podmarči – Draga) objekti prevoz do 500 m 470 381 ukupno 5.213 Orehovica 0+000 do 1+053 6.951 25.656 ukupno 20.508) guranje do 150 m Sveti Kuzam 11.340 473.968 3.812 2.323 35.960 sa iskopom na trasi 293.5 km 3.583 236.966 rampe čvorišta guranje 150 m Draga čvorište 2. "Balansa” masa iskopa kategorije “A” i njegova nasipavanja po čitovoj trasi dionice Nasipavanje (nasip sa zamjenom materijala) … … iz iskopa kamenog materijala iskopne kategorije “A” na gradilištu … u količini … u količini … s prosječnom … s gradilišta (stacionaža glavne trase) … m3 = = ↓m3 (*1.957 Sveti Kuzam prevoz do 500 m 5.5 km 2.3*0.567) Draga trasa 1+640 – 2+360 guranje do 150 m Draga trasa 46.523) Tuneli trasa 3+306 – 3+136 i 3+294 – 5+360 guranje do 150 m Tuneli trasa 2.1.970) Cjelokupna trasa .013 12.966 2. dopremom izvan trase 291.100 1 do 11 km ? ukupno 338.261 trasa 2+360 – 2+558 prevoz do 1.575 3+136 trasa 4+190 – 5+360 prevoz do 2.5 km Vežica objekti 16.079 Sveti Kuzam 291.217 9.017 37.294 5.600 2.583 236.892 Sveti Kuzam Tuneli trasa trasa 3+800 – 4+190 prevoz do 1 km 3+036 – 29.096 rampe čvorišta prevoz do 4.277 rampe čvorišta prevoz do 1.170 4.018 (74.923 m3 spojna cesta D404 / E1 prevoz do 7.Tablica 3.

nakon nuđenja.1. Razdoblje definiranja.1: Model investicijskog projekta izgradnje neke infrastrukture Razdoblje koncipiranja u okviru pripreme projekta neke izgradnje obuhvaća. odnosno dobivanjem uporabne dozvole. Time započinje razdoblje realizacije projekta ili neposrednog građenja. zatim projektiranje odnosno izradu tehničke dokumentacije te postupke oko dobivanja zakonom propisanih suglasnosti i dozvola za građenje.4. uz ostalo. Priprema zemljanih radova odvija se u načelu kroz dva dijela. Slika 4. definiranja i realizacije (gdje pripada samo građenje) te razdoblje eksploatacije objekata toga projekta.1. razne (osobito inženjersko-geloške) istraživačke radove. čime započinje njezino korištenje. Stoga se građevinski projekt može promišljati kroz izgradnju (dakle zajdno pripremu gradnje i samo građenje) i korištenje izgrađenog (slika 4.1. neposredna građenja (realizacija objekata projekta) te održavanja građevina u razdoblju njihova korištenja (eksploatacija objekta projekta). uz provedbu financijskog inženjeringa. završava odlukom o izboru izvoditelja te ugovaranjem izvedbe i uvođenjem izvoditelja u posao. predinvesticijske studije izvodljivosti koje omogućavaju donošenje investicijske odluke o realizaciji projekta koja odluka je ujedno početak razdoblja definiranja projekta.).1. hidroloških i hidro- 30 . Realizacija projekta obuhvaća pripremu neposrednog građenja ili građevinske pripremne radove i samo građenje kroz izvedbu građevinskih radova. Ova podjela promišlja projekt izgradnje kroz osnovne djelatnosti graditeljstva kao struke gdje se građenje razlikuje od održavanja građevina. Pripremni radovi pri građenju Građenje je sastavni dio investicijskog projekta neke izgradnje koji općenito obuhvaća razdoblja njegova koncipiranja. Slijede radovi održavanja te možebitne rekonstrukcije ili nadogradnje građevine u slučaju prenamjene njezina korištenja. Realizacija završava primo-predajom dovršene građevine. Priprema zemljanih radova 4. Prvi dio pripreme zemljanih radova započinje posredno nakon donošenja ključne investicijske odluke o građenju i to kroz inženjersko-geloške istraživačke radove odnosno kroz izradu geotehničkih. Građevinske projekte moglo bi se također podijeliti na razdoblja njihove pripreme (koje obuhvaća koncipiranje i definiranje projekta). Ovo drugo razdoblje obuhvaća.

Prethodno navedeno bili bi opći (generalni) pripremni radovi kod pripreme ukupnih građevinskih radova koji u sebi uključuju također zemljane radove. 4. vremenskom i troškovnom smislu optimalno iskoristili i raspodjelili. sanitarnih i sličnih objekata (slika 4. a ponekad zasebno građenje. obuhvaća dve vrste prethodna uređenja terena prije samog građenja te njihovu moguću kombinaciju. Stijenski masivi (u širem smislu) su zbog toga osnovni “predmet rada” pri građenju odnosno zemljnim radovima. Projektna dokumentacija utvrđuju zemljane radove kroz radove iskopa. svih privremenih gradilišnih upravnih.2. organizacijskog i tehnološkog pristupa zemljanim radovima kao početnim radovima ukupnog građenja. Ove podloge omogućavaju promišljanje osnovnih načela projektantskog (“dizajnerskog”). 12 u praksi se u tome smislu uobičajeno kaže “da su radovi dobro ili loše organizirani” 31 . nasipavanja. Čišćenje područja građenja i gradilišta “Čišćenje” terena područja građenja. One su također jedini prostor u kojem se odvija svako građenje osim nadogradnje i rekonstrukcije postojećih građevina. logističkom i tehno-ekonomskom pogledu uskladili odnosno u prostornom. za izvedbu raznih nasutih konstrukcija (drenažni i filterski slojevi. Nadalje obuhvaćaju izvedbu raznih uređaja i instalacija koje je potrebno ustrojiti (“organizirati”) da bi se glavni građevinski radovi mogli odvijati razmjerno brzo i organizacijski učinkovito12. zatim proizvodnih pogona i skladišta te privremenih gradilišnih parkirališta i pristupnih prometnica. Stoga je potrebno u razdoblju projektantske pripreme građenja učiniti sve predradnje kako bi se stijena (kao predmet rada i područje građenja) te (iz stijene proizašli) kamen (kao gradivo) međusobno “optimalno” u tehnološkom. podloge. logistiku sipkih gradiva a unutar nje osobito logistiku kamenih gradiva. U pripremne radove pripada također gradnja privremenih stambenih naselja za građevinske radnike i djelatnike ukoliko se radi o potrebi njihova smještaja na nekom većem ili složenom gradilištu udaljenom od ostalih stalnih naselja ili od središnjice izvoditelja radova. kao jedna od osobitosti pripremnih radova prije početka zemljanih radove u tlu ili stijeni. Kamen odnosno kamena sitnež osnovni je građevinski materijal ili gradivo za nasipavanje tj.1.2). Drugi dio pripreme zemljanih radova započinje nakon uvođenja izvoditelja u posao u okviru ukupne pripreme neposrednog građenja koja između ostalog obuhvaća građevinske pripremne radove.meteoroloških podloga. Slika 4. zatim kroz izvedbu geotehničkih konstrukcija te zaštitu (osiguranje) zemljanih radova i izvedenih građevina. Ovi radovi obuhvaćaju organizaciju postave i izvedbe. prethodno opisanu.2: U suvremenom graditeljstvu koriste se pretežito samo kontejneri kao privremni objekti gradilišne uprave i nadzora radova te kao sanitrani čvorovi i prostori odmora te presvlačenja radnika Svojevrsni posebni pripremni radovi za potrebe izvedbe zemljanih radova bili bi čišćenje terena područja građenja (kada se provodi prije zemljanih radova) te iskolčenje zemljanih radova i građevina uz napomenu da određeno iskolčenje granica područja građenja ili zemljanih radova slijedi prije čišćenja terena.1. temeljenja. Ova “istraživačka” priprema proteže se također kroz razdoblje definiranja projekta odnosno izradu projektne dokumentacije kao oblik projektantska pripreme zemljanih radova. U razdoblju izrade projektne dokumentacije bilo bi poželjno programirati. zaloge itd) ili “agregat” za betone.

..2 desno). kod rušenja i premještanja kamenih ograda. elektrovodovi. kod rušenja armirano-betonskih. kod rezanja stabala i granja (iz istih razloga kao prije).uklanjanje i premještanje postojećih nepotrebnih komunalnih instalacija (zračni i podzemni vodovi. .2.vađenje ili demontiranje prometnih znakova. a što ovisi o stanju postojećih objekata.1). . iskopom korijenja i panjeva posječenih stabala te transportom šiblja. Ručno čišćenje terena (uz uporabu ručnog alata) pretežito se primjeuje kod siječenja šiblja i stabala svih mjera (kada se ova kasnije žele iskoristiti za ogrijev). djelomično kod uklanjanja i premještanja raznih rodova. gromača i sličnih gomila kamenja (osobito u hrvatskim kraškim terenima). postojećeg) urbaniziranog područja obuhvaća .uklanjanje tj. strojno ili uz prethodno rušenje nekih građevinskih konstrukcija miniranjem. uklanjanje rubnjaka. kod vađenja ili demontiranja prometnih znakova. čeličnih i drugih građevnih konstrukcija (slika 4.2. toplovodi.- Uređenje prirodnog ili (prethodno korištenog) poljoprivrednog terena obuhvaća – uklanjanje raslinja siječenjem šiblja i stabala svih mjera.1: Čišćenje terena od raslinja i strojno uklanjanje stabala Uređenje ili “čišćenje” prethodno (tj. rezanjem stabla i debelih grana na duljine pogodne za prijevoz.2 lijevo). reklamnih ploča i ostale opreme. između ostalog i njegovim recikliranjam. naftovodi. o planiranom razdoblju čišćenja te mogućnostima i namjerama daljnjeg korištenja čišćenjem dobivenog otpadnog materijala. plinovodi. kod demontaže metalnih konstrukcija itd. odsijecanjem granja. kod premještanja raznih vodova. telefonvodi.2. Slika 4. kod odnošenja šiblja i granja. šiblja i panjeva (slika 4.rušenje poostojećih količkih konstrukcija i postojećih propusta. reklamnih ploča i sl. cjevovodi odvodnje i sl). Čišćenje terena može se izvoditi ručno uz uporabu alata.2. zatim kod iskopa korjenja.2: Strojno čišćenje iskopa od korijenja osobitom bagerskom zahvatom lopatom (sličica lijevo) i strojno razaranje konstrukcija posebnim hidraličnim kliještima na karaku bagera (sličica desno) 32 . Slika 4. . vodovodi. Čišćenje terena često obuhvaća razmjerno složene pripremne radove u organizacijskom i tehnološkom smislu. uklanjanje suhozidova.rušenje ili premještanje ograda.2. granja. trupaca i panjeva izvan područja zemljanih radova (slika 4. Strojno čišćenje terena primjenjuje se kod rušenja stabala. rušenje starih i dotrajalih zgrada i drugih nepotrebnih građevina. kod rušenja zidova kada se želi sačuvati opeka za sljedeće zidanje.

nagrizanja. primjerice. bilo rezanjem. štetnosti. strojno sječenje armature nakon miniranja.2.2. ciglu.3: Rušenje građevina miniranjem (izvor: http://www. Čišćenje terena miniranjem složena je tehnologija uporabe eksploziva i posebnih strojeva za rušenje građevinskih konstrukcija mehanačkim razaranjem (strojno bušenje rupa. uređenju i prepremi terena za zemljane radove primjenjuje se pri uklanjanju armirano-betonskih konstrukcija visoke čvrstoće kada se materijal sa kojim su ovi objekati izvedeni ne želi dalje koristiti (slika 4. Kao takav pretežito sadrži iskope različitih mješanih. Međutim. infektivnosti. Postoji također mala vjerojatnost zapaljivosti “drvene” sastavnice građevnog otpada jer je ona pretežito prethodno (kao krupna) osobito razložena ili je vlažna ili je zasićena nekim inertnim građevinskim materijalima. Traži pažljivo planiranje i provedbu ovih po sigurnost okoliša opasnih radova. Stoga suvremeno građevinarstvo kao djelatnost osim građenja obuhvaća i rušenje građevina te zbrinjavanje rušenjem nastalog građevnog otpada osobito njegovim recikliranjem. kancerogenosti. bilo piljenjem itd. reaktivnosti. Navedeno ne znači da se u takvom otpadu ne bi mogle pojaviti opasne tvari primjerice uslijed rušenje građevina gdje su se proizvodile. koji u većem dijelu sadrži drvo. Eksplozivom odnosno miniranjem također se izvodi iskop i razbijanje velikih panjeva. kao pripomoć minerskim radovima. mutagenosti. teratogenosti i ekotoksičnosti a također ne otpušta otrovne plinove kemijskom reakcijom ili biološkim razrjeđivnjem.. Neoprezno postavljena dizalica.Rušenje objekata eksplozovom (miniranje) pri čišćenju. crijep. manje betonske elemente. otpad asfaltno-betonskih zastora i sličnih asfaltnih materijala odnosno asfaltni lom. građevinsku šutu. bilo vibracijama. Stoga je općenito građevni otpad materijal koji u većini slučajeva ne podliježe biološkoj razgradnji a fizikalna ili kemijska razgradnja je ustvari beskonačno dugotrajna13. zemljanih materijala. stradala je prilikom rušenja izminirane građevine. Razmatrani građevni otpad u načelu ne spada u opasni otpad jer pretežito ne sadrži tvari koje imaju. skladištile ili koristile takve opasne tvari.com). Na slici se vidi moguća opasnost minerskih radova po okolinu. blokove. strojni utovar izminiranog materijala). 13 inače bi se građevine brzo rušile same po sebi a ipak mnoge još i danas traju od početaka prapovijesnih civilizacija 33 .demolitionx. žbuku. osobito starijih građevina i zdanja. Strojno rušenje građevina i građevinskih konstrukcija prilikom čišćenja ili uređenja terena za buduće novo građenje sastavni je dio ukupne logistike zbrinjavanja građevnog otpada. odnosno razni miješani otpadni materijal od rušenja. izdvojeni otpad ruševina betonskih i armirano-betonskih konstrukcija. samo rušenje takvih objekata traži njihovu prethodnu obvezatnu dekontaminaciju ili neki drugi oblik njihova kemijskog odnosno biloškog čišćenja. odnosno izdvojeni betonski lom. obilježja eksplozivnosti. itd. toksičnosti.3). Slika 4. za ponovu ugrdbu neuporabljivi. Ruševine i materijali nastali rušenjem glavni su izvori građevnog otpada kao značajnog resursa i područja djelovanja suvremenog građevinarstva općenito jer se najčešće provodi prerada i ponova uporaba takvog otpada kao sekundarnog gradiva. mehaničko razbijanje dijelova konstrukcije koje nisu razoreni eksplozivom bilo udarom.

Opisana osnovna koncepcija tehnike i tehnologije recikliranja građevnog otpada “in situ” može imati neke inačice u smislu konstrukcije postrojenja odnosno najćešće su sekundarni i tercijarni dio objedinjeni u jednu strojno-tehnološku cjelinu.čisti otpad pojedinih vrsta građevnih materijala kao npr. drobljeni miješani krupni mineralni otpad (primjerice 0-150 mm najviše 200 mm nakon primarnog drobljenja ili 0-64 mm nakon predrobljavanja). željezo i slični metali te klasificirana mineralna sitnež (primjerice 0-4 mm. Ovi materijali mogu se ponovo koristiti za nasipavanja. drva i sl. početna obrada otpada “in situ” (primarni dio niže opisanog tehnološkog postupka recikliranja građevnog otpada) te nakon njegova prijevoza završno recikliranje “in plant” (sekundarni i tercijarni dio niže opisnog tehnološkog postupka recikliranja građevnog otpada) . Sekundarni dio postupka i postrojenja obuhvatio bi prihvat krupno drobljenog materijala te njegovo sekundarno drobljenje (predrobljavanje).4). kao kombinacija. Zbog toga su (pretežito pokretna ili samohodna) postrojenja za početnu obradu građevnog otpada “in situ” najčešće koncipirana na načelu dvostrukog drobljenja (primarno drobljenje i sekundarno predrobljavanje ili mljevenje) uz izvlačenja betonskog željeza elektromagnetskim putem te sijanje drobljenog otpada. Drugi je način odvoz ruševina i njihovo potpuno recikliranje “in plant” odnosno u stalnim postrojenjima za zbrinjavanje i recikliranje građevnog otpada te proizvodnju gradiva i prerađevina iz toga otpada. za izradu plinodrenažnih slojeva kod odlagališta komunalnog otpada. 4-8 mm i 8-16 mm. na licu mjesta njegova nastanka prilikom uređenja ili čišćenja terena.2. Primarni dio tehnološkog postupka i pripadni dio postrojenja obuhvaća prihvat građevnog otpada.4: Primarni dio tehnološkog postupka i pripadni dio samohodnog postrojenja na gusjenicama: prihvat građevnog otpada. 16-32 mm). keramike. Izlazni “proizvodi” opisane tehnologije i pripadne strojno-tehnološke opreme bili bi nečisti miješani otpad (sitni zemljani materijal) ili nečisti miješani mineralni otpad (miješana sitna mineralna šuta). te miješani otpad od navedenih materijala pomješan sa zemljom iz iskopa i ruševina. Također je na taj način moguća ponova ugradnja ili neki drugi oblik ponovog korištenja recikliranih materijala kao gradiva. Jedan je način potpuno recikliranje građevnog otpada “in situ” tj. Slika 4. cigle. Moguća je.). primarno ili početno (krupno) drobljenje te izdvajanje željeza (slika 4. za izradu posebne betonske galanterije. uz prethodno strojno izdvajanje krupnih komada pretežito “nemineralnog” porijekla (veći komadi metala.2. primarno ili početno (krupno) drobljenje te izdvajanje željeza (izdvajač željeza iznad transportne trake desno). Građevni otpad može se zbrinjavati u organizacijskom i tehnološkom smislu na dva osnovna načina te njihovom kombinacijom. za izvedbu nasipa i zidova za zaštitu od buke na autocestama itd. rešetanje radi izdvajanja nekvalitetnog zemljanog ili sitnijeg dijela građevnog otpada. drobljenjem i sijanjem. rešetanje radi izdvajanja nekvalitetnog zemljanog ili sitnijeg dijela građevnog otpada (transportna traka i gomila lijevo) . Tehnološki postupak početne prerade ili recikliranje (oporabe) neopasnog građevnog otpada “in situ” provodi se strojno rešetanjem. crijepa i sl. 34 . Tercijarni dio obuhvatio bi prihvat predrobljenog otpada te njegovo sijanje.

Na slici 4. područja određenih prostora i površina iskopa i nasipavanja) nakon provedbe ćišćenja terena obuhvaća geodetska mjerenja odnosno slijedeće aktivnosti: prenošenje podataka o mjerama odnosno položaju radova ili građevina iz projekte dokumentacije na teren građenja i obrnuto. repera i poligonskih točaka. Na taj se način može točno odrediti širina skidanja humusa (slika 4. Izvoditelj je dužan na temelju podataka glavnog iskolčenja provediti ostalo iskolčenje dijelova zemljanih radova ili građevina.1 prikazano je nekoliko slučajeva osiguranja iskolčene osi ceste: oneprijeporanje polarnom vezom na poligonsku točku i dužinom ˝a˝ do oneprijeporane točke osi.4. Po završetku zemljanih radova izvoditelj je dužan obnoviti sva potrebna konačna iskolčenja građevina. tabele i slično). Izmjera zemljanih radova i građevina Iskolčenje zemljanih radova odnosno građevina (primjerice trase prometnice.3. profila. terensko iskolčenje zemljanih radova i građevina sa svim potrebnim podacima (crteži. oneprijeporanje polarnom vezom na kolčić susjednog profila i dužinom ˝c˝ do oneprijeporane točke osi. 35 . Naručitelj radova predaje zapisnički izvoditelju radova. oneprijeporanje iskolčenih osi i geodetskih točaka radi njihova očuvanja od uništenja uslijed izvedbe osobito zemljanih radova. predaja radova ukupnog iskolčenja te konačne izmjere izvedenih radova i građevina naručitelju (investitoru) radova odnosno građenja. “profiliranje” (iskolčenje na terenu oblika poprečnog presjeka iskopa ili nasipavanja).2) i možebitna potreba izvedbe zasjeka radi boljeg temeljenja nasipa na sraslo tlo. visinskih točka. i sl izvan građenja na koje se vežu iskolčenja građenja. ovisno o morfologiji terena i položaju stalnih točaka (poligonski vlak. prilikom njegova uvođenja u posao. oneprijeporanje s dva kolčića u presjeku profila i dužinom ˝b˝ do oneprijeporane točke osi. Izvoditelj je dužan preuzeto iskolčenje tako osigurati da ga je moguće u svakom trenutku lako obnoviti.3.3. skice. Na temelju proračunima dobivenih geodetskih elemenata za iskolčenje trase os ceste obilježava se na terenu. Izvoditelj mora voditi zapisnike i skice osiguranja odnosno izradu nacrta osiguranja iskolčenja. radni ili operativni poligon itd). Geodetske radove pri projektiranju i iskolčenju objašnjava se ovdje ukratko i pojednostavljeno na primjeru neke ceste. obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka osobito za vrijeme izvedbe prostorno i vremenski promjenjljivih zemljanih radova . a koje obuvaća postavu dopunskog iskolčenja izvan područja građenja. Izvoditelj je dužan za vrijeme izvedbe zemljanih radova nadzirati iskolčenje i provoditi oneprijeporanje svih točaka.3. Geodetsko oneprijeporanje iskolčenja osi ceste izvodi na više načina. kao i iskolčenje ostalih geodetskih poligonskih točaka. poligonskih točkaka i repere te ih predati naručitelju.1: Iskolčenje osi ceste Označavanje poprečnih presjeka na terenu obavlja se prenošenjem podataka karakterističnih poprečnih presjeka iz projektne dokumentacije. Slika 4.

u zemljanom se materijalu ukopaju i učvrste betonski stupići (sl.4. točke radnog ili operativnog poligona.Slika 4.2: Početno iskolčenje područja građenja ceste Na slici 4.b). Učestalost označavanja pokosnim letvama ovisi o morfologiji terena i obilježjima trase ceste (vodoravne i uspravne krivine) a kreće se od 5 do 40 m za usjeke i nasipe. Slika 4. Slika 4.4. vrsti terena itd.) obavlja se na različite načine ovisno o traženoj trajnosti oznaka. Ukoliko oznake moraju potrajati dulje vrijeme.4: Označavanje točaka iskolčenja na terenu 36 . Uz oznaku svaka točka mora biti osobito obilježena stacionažom ili rednim brojem ispisanim na zabijenoj daščici ili stijeni.a).4. Na kamenitom tlu označavanje se vrši pomoću rupice u kamenu koja je središte obojene kružnice promjera oko 10 cm (slika 4.3.3.c).3.3. U slučaju kada se očekuje gradnja ceste u kraćem vremenskom razdoblju oznake mogu biti drveni kolci ili kolčići (vidi sliku 4. oneprijeporanje i dr. a 3 do 5 m za razne vrste zidova.3.3.3 prikazano je označavanje poprečnog presjeka ceste u zasjeku s oblikovanim okvirima od pokosnih letava (pokosnici) koji određuju i osiguravaju rubove (pokose) površina iskopa i nasipa.3: Označavanje iskolčenja porečnog presjeka ceste u zasjeku Označavanje točaka na terenu (točke osi ceste.4.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful