P. 1
tehnologija gradjenja

tehnologija gradjenja

|Views: 45|Likes:
Published by vesna1305

More info:

Published by: vesna1305 on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za organizaciju građenja

Katedra za tehnologiju građenja Zdravko Linarić

Tehnologija građenja
I. Zemljani radovi

1

Sadržaj: Predgovor 1. Tehnika i tehnologija građenja 1.1. Tehnologija građenja 1.2. Stanje područja suvremene tehnologije građenja 1.3. Građevinska mehanizacija 2. Zemljani radovi pri građenju 2.1. Povijesni značaj zemljanih radova 2.2. Građevinski zemljani radovi 2.3. Zaštita zemljanih radova i građevina 3. Gradiva pri zemljanim radovima 3.1. Tlo i stijena kao predmet zemljanih radova 3.2. Kamen kao gradivo 3.3. Logistika sipkih gradiva 4. Priprema zemljanih radova 4.1. Pripremni radovi pri građenju 4.2. Čišćenje područja građenja i gradilišta 4.3. Izmjera zemljanih radova i građevina 5. Površinski (nadzemni) iskop tla i stijene 5.1. Oblici i načini iskopa tla ili stijene 5.2. Površinski (nadzemni) strojni iskop u tlu 5.3. Strojni iskop stijene bez prethodna miniranja 6. Miniranje stijene 6.1. Minerski radovi 6.2. Eksplozivi, eksplozivna punjenja i sredstva za paljenje eksploziva 6.3. Plan površinskog miniranja stijene 7. Logistika i ugradba sipkih gradiva 7.1. Transport sipkih gradiva 7.2. Odlaganje sipkih gradiva 7.3. Ugradba sipkih gradiva 8. Poboljšanje obilježja zemljanih gradiva i terena građenja 8.1 Stabilizacija tla i slojeva nasipavanja 8.2. Prethodno poboljšanje tla ili stijenskog masiva 8.3. Djelomična konsolidacija prirodnog tla izvedbom pilota 9. Zaštita zemljanih radova i građevina 9.1. Zaštita usjeka i nasipa 9.2. Rovovi vodova 9.3. Građevne jame i zagati 10. Izbor i planiranje tehnologije zemljanih radova 10.1. Izbor i planiranje tehnike i tehnologije zemljanih radova 10.2. Učinak strojeva za zemljne radove 10.3. Kalkulacija troškova strojnog rada pri zemljanim radovima Primjeri izbora planiranja tehnologije zemljanih radova 1. primjer: Predusjek tunela sa dvije tunelske cijevi 2. primjer: Glineni tepih dna hidrotehničkog bazena 3. primjer: Nasuta (“zemljana”) brana 4. primjer: Cjevovod Izvori (web-adrese)

2

Predgovor
Sadržaj ove knjige temelji se na predavanjima nastavnog predmeta "Tehnologija građenja" u dijelu "Tehnologija zemljanih radova" studija smjera Organizacija građenja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U knjizi se građenje ne promišlja kao gospodarska djelatnost ili kao oblik građevinske proizvodnje (odnosno proizvodnje gradiva) ili kao djelatnost održavanja građevinskih objekata ili kao državna struktura koja “nadzire” zakonitost građenja. Promišlja se kao skup proizvodno-tehnoloških aktivnosti organiziranih kroz tehnološke tokove, procese i zahvate onog dijela građenja koji obuhvaća zemljane radove u tlu i stijeni (građenje ” u zemlji”) odnosno izvedbu zemljanih građevina od prirodnih sipkih gradiva (građenje “sa zemljom”). Stoga se u ovoj knjizi sažeto prikazuju, kao neka vrsta potsjetnika na predavanja, temeljne sastavnice ukupnog tehnološkog postupka razmatranih zemljanih radova: iskop tla ili stijene te transport, odlaganje i ugradba iskopom dobivenih sipkih gradiva kao i zaštita (oneprijeporanje) zemljanih radova i građevina tijekom njihova građenja i korištenja. Zemljani radoviu tlu i stijeni neprijeporni su početni dio svake novogradnje a razlikuju se u pogledu organizacije pripadnih proizvodno-tehnoloških procesa pri viskogradnji od onih u niskogradnji. U oba navedena područja suvremena izvedba zemljanih radova pretežito je visoko mehanizirana, a uporaba neposrednog ljudskog rada svedena na najmanju mjeru. Međutim, uvjeti izvedbe te količine radova bitno su u njima različiti. To traži također različiti pristup kako pri planiranju tako i pri izvedbi planiranih zemljanih radova osobito u niskogradnji. Naime, cestogradnja, mostogradnja, tunelogradnja ili hidrogradnje sadrže neke osobitosti i međusobne razlike što se tiče tehnike, tehnologije i organizacije izvođenja zemljanih radova u tlu i stijeni. Međutim, postoji također razlika tehnoloških i organizacijskih obilježja tih radova unutar područja visokogradnje ovisno o tome je li se provode u okviru stanogradnje ili industrogradnje ili u nekom drugom području zgradarstva. U cestogradnji i hidrogradnji zemljani radovi u tlu i stijeni pretežito su masovni građevinski radovi organizirani putem tehnoloških lanaca kao strojnih radnih grupa složenih od snažnih, velikih, visokoučinkovitih te razmjerno brzih građevinskih strojeva i transportnih sredstava. Za razliku od toga u viskogradnji se primjenjuju pojedinačni te manje učinkovitih, ali stanju radova osobito prilagodljivi, razmjerno pokretljivi i svestrani građevinski strojevi. Slično je kod izbora strojeva za iskope u okviru mostogradnje i tunelogradnje. Tu se rabe pojedini standardni građevinski strojevi posebnih radno-tehnoloških te tehničko- konstrukcijskih obilježja s kojima je moguće učinkovito raditi u manje više skučenom prostoru. Pri tomu su najčešće radovi iskopa istovremeno povezani s radovima zaštite odnosno osiguranja tih radova - primjerice izvedba iskopa i osiguranja od urušavanja građevnih jama i rovova ili istovremena izvedba iskopa i podgrađivanja iskopanog obrisa tunela. No, bez obzira na područje građenja, zemljani radovi promišljaju se u ovom udžbeniku na dva osnovna načina: zemljani radovi u širem smislu tj. kao građevinski radovi u tlu i stijeni (prije navedeno građenje ”u zemlji” ), građevinski radovi sa zemljanim materijalima u užem smislu, odnosno s prirodnim koherentnim i nekoherntnim materijalima te na neki način usitnjenim kamenim gradivima, koji se mogu smatrati prilikom njihova transporta i ugradbe kao zemljana gradiva u užem smislu (prije navedeno građenje “sa zemljom”). Osobito se iskop promišlja dvojako - kao iskop zemljanih materijala odnosno iskop u tlu te kao iskop ili u kamenu ili u stijeni ili u stijenskom masivu. Nasuprot tomu, ugradba i transport promišlja se jednako za zemljane kao i usitnjene kamene materijale koji se pojme zajedno kao sipka prirodna gradiva. Naime, masovni zemljani radovi, koji obuhvaćaju transport i ugradbu razmjerno velikih količina sipkih gradiva bilo kojeg porijekla, međusobno se više razlikuju u organizacijskom i logističkom smislu a manje u tehnološkom smislu ili se razlikuju u nekim detaljima tehnoloških zahvata koji su prilagođene neposrednim fizičko-mehaničkim i geotehničkim obilježijima gradiva kojima se bave. Korištenje ovog zapisa podrazumijeva obvezatno predznanje iz drugih područja prirodoslovlja i tehnike, osobito primjereno znanje injžinjerske geologije, petrologije, hidrologije, kao i znanje praktičnih područja projektiranja te izvođenja posebnih vrsta radova u graditeljstvu kao što su geotehnika, građenje prometnica, vodogradnja itd. Ovaj se zapis također svojim promišljanjima i sadržajem nadovezuje na radnu inačicu zapisa istog autora Građevinski strojevi: Leksikon građevinskih strojeva,Učinak građevnih strojeva, Troškovi strojnog rada, Izbor građevinskih strojeva, "Web" stranice (adrese) proizvođača građevnih strojeva, koji se smatra sastavnim dijelom ovog zapisa.

Napomena autora: U crtežima i slikama ovog zapisa zadržani su namjerno originalni nazivi, napisi ili tumačenja, primjerice na engleskom ili njemačkom jeziku, kako bi se čitateljima omogućilo saznanje i korištenje određenih stručnih izraza potrebnih za daljnje olakšano traženje, komuncijranje i sagledavanje ostale, na bilo koji načine dostupne, strane literature a osobiti za pretraživanje stranica Interneta po pojedinim pojmovima iz područja tehnike i tehnologije građenja ili zemljanih radova.

3

Trbojević-Golac: "Tehnologija proizvodnih procesa" ) tada pojam tehnologije obuhvaća pojam tehnike. Tehnološki procesi su pri tomu proizvodni procesi u kojima se po nekom redoslijedu mijenja sastav i oblik materijala (u ovom slučaju gradiva) radi dobivanja dijelova ili konačnog proizvoda (u ovom slučaju građevina). optičkih vlakana. 4 . S razvojem visoke t. Slično je određenje tehnologije kao skupa znanja i postupaka koji međusobno povezani u nekom sustavu (što znači određenu organiziranost) daju neki proizvod. postupaka i sredstava koja se koriste u nekoj djelatnosti. oprema i uređaji) a tehnologiju kao način i znanja kojima se ta tehnička sredstva primjenjuju pri promjenama predmeta rada. osobito nakon prijelaza na elektroniku i fotoniku. Valja još istaći. kao praktično-radno područje tehnologija građenja bavi se pripremanjem i vođenjem građevinskog procesa na znanstvenim osnovama» (Rex. s ciljem da promjeni ili održi postojeće karakteristike objekta"(Šeparović-Perko. zajednički nazivaju tehnikom proizvodnje. umjetne inteligencije itd. 1990). kao prvo. satelita. Tehnika i tehnologija građenja 1. a ako je posrijedi promjena unutrašnjega sastava tvari. kao drugo. Ako se radi o promjeni oblika. Na početku promišljanja bilo koje proizvodne (a također i neproizvodne) tehnike i tehnologije (kako općenito tako i pri građenju) potrebno je svakako dati njihovo suvislo određenje jer se ta dva pojma često terminološki izjednačavaju odnosno smatraju sinonimima. omogućava kompjutorski integriranu proizvodnju. Pojam tehnike temelji se na grčkoj riječi techne što doslovno znači umjetnost ili vještina. U Riječniku stranih riječi piše da tehnologija podrazumjeva nauku o načinima prerade sirovine u gotove produkte. Neposredno građenje može se sustavno promišljati kroz tri međusobno uvjetovana te povezana osnovna oblika njegova poimanja: kroz tehniku i tehnologiju građenja. valja istaći «građevinsku tehnologije kao nauku koja istražuje zakonitosti u građevinskom procesu. Međutim. Tehnologija se prvenstveno poistovjećuje s pojmom tehnološki proces1 kojim se neki predmet rada preoblikuje u neki resurs namjenjene daljoj proizvodnji ili potrošnji. sustav povezanih postupaka i procesa kojima se povezuju radnici s proizvodnim sredstvima u proizvodnji određenih vrsta proizvoda. komunikacijskih te informatičke neproizvodnih tehnika na neki način uvjetuju također daljnji razvoj suvremenih proizvodnih tehnologija kako općenito tako i građenja. riječ. govori se o mehaničkoj t. Proizlazi kako tehnika podrazumijeva sredstva i procese (pa se u proizvodnom smislu izjednačava s tehnologijom) te načine i znanja. razna tehnička sredstva koriste se u neproizvodnim djelatnostima pa se taj pojam ne može vezati samo za proizvodnju. Pri promišljanju tehnologije građenja. u širem smislu. Katkad se tehnika i t. Postdiplomski studij Organizacija građenja. a napredak na tom području je tehnički napredak. robotike. govor). a kao praktično područje bavi se pripremanjem i vođenjem procesa građenja. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Moglo bi se zaključiti kako se pojam tehnike prije svega odnosi na sredstva rada u proizvodnji. "Ako se pod tehnologijom podrazumijeva ukupnost znanja. U Riječniku stranih riječi piše da tehnika podrazumjeva. kroz pripadnu organizaciju građenja te kroz ekonomiku građenja koja putem svojih mjerila ocjenjuje tehno-ekonomsku uspješnost organizacije i tehnologije građenja.. (mikroelektronike. sva oruđa i znanja proizvodnje koja su se povijesno razvijala i koja čovječanstvu omogućavaju djelovanje na okolnu prirodu u svrhu stjecanja materijalnih dobara te. se sve brže mijenja usavršavanjem i pronalascima.. skup metoda koja se primjenjuju u radu. upravljanje") i ako se "pojam tehnike prije svega odnosi na sredstva rada "(S. "Tehnologija. podrazumijeva tehniku kao tehnička sredstva za rad (alati. Pojam tehnologija temelji se na riječima (prije opisane) techne i logos (grč. tj. Razvoj suvremenih transportnih.) korjenito se mijenjaju sustavi proizvodnje i stvaraju materijalne osnove informacijskoga društva.1. Stoga određeni procesi građenja u širem smislu obuhvaćaju 1 Prema "Ekonomskom leksikonu" tehnologija je «1. čija je svrha utjecanje na objekt bilo koje vrste. govori se o kemijskoj t. "Tehnologija građenja". štampana predavanja. a također vladanje tim metodama. Zbog toga se ovdje. biotehnologije. uz prethodno navedeno. Time se mijenjaju odnosi prema radu te se razvijaju privlačni stvaralački oblici djelovanja koji dobivaju opći naziv high tech/high touch (visoka tehnologija/humano komuniciranje)". fleksibilne automatizacije. strojevi. Takav razvitak t. znanost ili skup znanja i umijeća o postupcima koji se primjenjuju ili koje treba primijeniti pri obradi ili preradi sirovina pomoću proizvodnih sredstava. Proizvodni proces mijenjanja predmeta rada naziva se tehnološkim procesom. Tehnologija građenja Cilj je građenja stvaranje materijalnih dobara više uporabne vrijednosti u obliku građevina i građevinskih konstrukcija određene namjene. moć. umjetnih sirovina.1. kako tehnika nije samo praktična nego je i zananstvena djelatnost zbog svojega odnosa i povezanosti s prirodnim naukama. 2. T. kao "dogovor". lasera. Prethodna promišljanja neprijeporno povezuju tehnologiju građenja uz procese i zahvate neposredna građenja.

procesa građenja (građevinskih radova). ostala tehnološka oprema za potrebe građenja) te elemenata izlaznih građevinskih proizvoda s relacijama između tih elemenata (tehnološki postupci ili procesi građenja s tehnološkom zahvatima ili operacijama) kao i njihovi atributi (kakvoća.Tehnološku opremu čine svi strojevi. građevinski strojevi i uređaji. Proizvodno-tehnološki sustavi zajedno s različitim neproizvodim sustavima (ali vezanim uz proizvodnu tehniku i tehnologiju) čineu međusobnom djelovanju cijeline prirodnih bogatstava ljudskih potencijala. 5 .Uređaji obuvaćaju različite naprave staičkog obilježja. ključni su procesi transformacije i objektivizacije ideje o potrebi građenja u građevinu određene namjene a koja namjena je uvjetovala nastanak ideje o potrebi građenja (slika 1.nadozor kvalitete gradiva. transportna i ostala (proizvodna i neproizvodna)tehnološka oprema. Osnovni tehnološki zahvati događaju se pri bilo kojem načinu preoblikovanje predmeta rada. . svakako s pripadnim informacijskim sustavom. uređaji.1 Transformacijski procesi građenja Tehnološkim procesima i pripadnim zahvatima pretvaraju se predmeti rada ("promjena predmeta rada") putem sredstva rada (i trošenjem neke energije) i ljudskog rada (i kroz znanje) u proizvod više uporabne vrijednost.1. građenja (izvedbe građevinskih radova) te izvedenih građevina. ostala proizvodno.1). pojedine tehnološke procese i zahvate neposredna građenja). Ovi elementi su međosobno povezani dinamičkim vezama a u toj međuzavisnosti elemenata i veza uvijek su prisutni i slučajni čimbenici koji čine tehnološki sustav razmjerno stohastičkim sustavom. tehnološka. - slika 1. određenje tehnološkog sustava2 pri građenju daje skup subjektnih i objektnih elemenata (ljudski rad i znanje.vanjski (logistički) transport za potrebe procesa građenja.2). njihovi alati i uređaji pomuću kojih se (ili u kojima se ) vrši preoblikovanje predmeta rada. U pomoćne zahvate uz ostalo 2 Jedno od određenja utvrđuje proizvodno-tehnološki sustav općenito kao skup materijalnih objekata i različitih promjena koji su projektirani i međusobno povezani tako da omogućavaju izvršenje određenog materjalnog programa. građevina i okoliša građenja.logistiku (među)skladištenja ili (među)odlaganja gradiva. mjerene instrumente i sklopove regulacije. U tom smislu neki općeniti tehnološki sustav u građenju bio bi strukturiran. sredstava za rad3: alati. Procesi građenja. . koje svojim djelovanjem transformira poznato stanje sustava u jedno od budućih željenih stanja ali u uvjetima razmjene stohastičnosti okruženja tehnološkog sustava.1. . ujedno određuju njega kao informatički sustav. kao organizacijska nadogradnja tehnike i tehnologije građenja (slika 1.opskrbu energijom i vodom procesa građenja te odvodnju. . . koje kruže kroz tehnološki sustav i “reguliraju” njegovo djelovanje prema planiranim ciljevima. Kako se vidi. Strojevi se dijele na pogonske i radne strojeve. materijali odnosno gradiva kao predmet rada.unutrašnji (proizvodno-tehnološki) transport pri građenju i proizvodnji gradiva. Informacije. Skup složen od strojeva i uređaja sačinjava postrojenje određene proizvodno-tehnološke namjene. Pomoćni tehnološki zahvati omogućavaju tok osnovnog tehnološkog procesa kojemu pripadaju a obuhvaćaju transport materijala te čekanje i skladištenje predmeta rada.1. vrijednost ili cijena itd). energetska. elemenata i sklopova te ostalih materijalnih resursa za potrebe procesa građenja. tehničkih sredstava i društvenih sadržaja. strojevi. .neposredne radne procese na mjestu građenja ili neposredne procese građenja ili procese neposrednog građenja (tj.tekuće održavanje sredstava za rad (strojno-tehnološke opreme i uređaja). Opremu postrojenja i njemu pripadnog proizvodno-tehnoločkog sustava sačinjava.tehnološka oprema).zaštitu (sigurnost. koji obuhvaćaju pojedine tehnološke procese i zahvate neposrednog građenja. Ovu stohastičnost također obilježava upravljanje ili rukovođenje tehnološkim sustavom. 3 Sredstva za rad općenito sačinjavaju ukupni resursi koji omugaćavaju odvijanje procesa proizvodnje a to su zemljište i objekti s cjelokupnom opremom za proizvodnju (alati. fizičko i materjalni osugranje) građevinskih radnika. .

nabave i prodaje građevinskih proizvoda i usluga. razvoj informacijskih sustava u građevinarstvu itd. jednostrano vezati samo uz procese građenja odnosno tehnološke procese i zahvate pri građenju. 6 . Tehnološka sastavnica neprijeporno je jedna od ključnih sastavnica svakog građevinskog pothvata odnosno građenja općenito. Ona obuhvaća također ostale komunikacijske. Pri tomu se pod razvojem organiziranosti ne podrazumijeva samo razvoj organizacije tehnoloških tokova građenja nego također i razvoj organiziranosti strukture upravljanja.završne procese pri građenju u kojima se osnovni građevinski proizvodi i konstrukcije dovode u stanje najpovoljnije za njihovu daljnju korištenje (tj. zatim finacijski. slika 1. Tehnologija građenja ne može se. bili bi ekonomičnost odnosno profitabilnost poslovanja. međutim. . kadrovski te ostali administrativni procesi itd. . informatičke i regulacijske procese kao i njima pripadne tehnike i tehnologije.glavne radne procese pri građenju u kojima se ostvaruju predviđeni zahvati u svrhu dobivanja osnovnih građevinskih proizvoda i konstrukcija. građevinskih strojeva i tehnološke opreme za potrebe građenju. Ostali poslovni procesi bili bi primjerice komercijalni procesi nuđenja. Glavni ciljevi svake poslovne politike općenito. Stanje područja suvremene tehnologije građenja Određena tehnologija građenja uvjetuje ili je uvjetovana određenom organizacijom građenja.2 Osnovna struktura tehnološkog sustava pri građenju Svaki proizvodno-tehnološki proces pri građenju može podijeliti u smislu redoslijeda njihove provedbe na tri grupe ili skupa osnovnih procesa: . Međutim. Osnovni oblici istraživačko-razvojnih procesa u građenju obuhvatili bi razvoj novih gradiva i konstrukcija te novih tehnika i tehnologija građenja kroz razvoj novih radnih koncepcija i konstrukcijia sredstava za rad tj. 1.2. zatim razvoj organizacije građenja.1. u gotovu građevinu).pripremne procese u kojima se građevinski materijali odnosno gradiva dovode u najpovoljnije stanje za slijedeće radne procese ili zahvate građenja (priprema proizvodnje odnosno građenja). uvijek valja imati na umu činjenicu kako neposredno građenje prvenstveno obuhvaća tehnološke tokove i njihovu organizaciju i kako su tehnološki procesi građenja ključni procesi koji materjaliziraju ideju o potrebi građenja u građevinu kao cilj građenja.pripada nadzor kvalitete proizvoda. Stoga je svaki tehnološki razvoj unutar građenja bitna odrednica također razvoja organiziranosti te djelatnosti. rukovođenja i odlučivanja u građenju. Stoga je bavljenje bilo kojom tehnologijom građenja vezano je uz upravljanje (ili management) u građenju. Veže se također uz ostale poslovne procese (navedena priprema i vođenje građenja) te istraživačko-razvojne procese (navedeno istraživanje zakonitosti u građevinskom procesu odnosno pripremanje i vođenje građevinskog procesa na znanstvenim osnovama). Vezana je time uz određenu organizacijsku strukturu koja provodi građenje i njezinu poslovnu politiku vezano na to građenje. osobito u uvjetima tržišno usmjerena gospodarstva.

Usklađivanje navedenih područja organizacije. . tehnologija i organizacija građenja u svrhu ostvarivanja veće dobiti. ekonomike i regulative građenja. tehnologije te organizacije građenja općenito.neprestano razjedinjavanje ili nestajenje te okrupnjavanje i objedinjavanje dijelova okruženja građenja radi povećanja učinkovitosti njihova djelovanja na samo građenje a koje promjene s jedne strane povljno utječu na građenje jer ne dozvoljavaju njegovu "statičnost" u ponašanju i djelovanju a s druge pak strane uzrokuju teškoće u praćenju budućeg ponašanja tako promjenjivog okruženja. u suvremenim težnjama uspješnog poslovanja.sve veće zanimanje bilo kojeg dijela navedene složene strukture okruženja za neposredno građenje kao djelatnost izvršenja ciljeva građenja koja ostvaruje također dio bilo kojih ciljeva te podstrukture unutar ukupnosti ciljeva određenog građevinskog pothvata.“demokratizacija ili demokratičnost” pri upravljanju i rukovođenju građenjem koja se temelji na stalnom saznanju inventivnih organizatora građenja o mogućem uvođenja i primjene suvremenih novina u tehnnici i tehnologiji građenja koje donose dobit.“prisilna” otvorenost organizacijskih i tehnoloških sustava u građenju radi uvođenje učinkovitijih tehnika. . tehnologije i organizacije građenja odnosno načina suvremenog poslovanja. traži također organizaciju djelotvornog informacijskog sustava koji omogućava primjerenu komunikaciju između i unutar tih područja kao organiziranih (pod)sustava za sebe. u vrlo kratkom vremenu. Tehnologija građenja mora se također kretati ili djelovati u okvirima tehničke regulative te ostalih zakonskih propisa vezanih uz projektiranje i samo građenje ali i šire izvan njega. tehnologije. pravno-regulativnog te socijalnog okruženja. bile bi slijedeće: . a osobito okruženja vezanog neposredno na procese građenja.“reinžinjering” unutarnjih tehnoloških podcijelna organizacijske strukture tvrtki koje se bave građenjem radi ostvarivanja većeg prihoda smanjivanjem međusobnih troškova putem mogućeg korištenja učinkovitijh i jeftinijih tehnoloških resursa izvan tvrtke. . . uvjetovene razvojem i promjenama unutar suvremene tehnike. tehnologije i organizacije građenja čime se to građenje usložava na različite načine kao djelatnost.također uz opću globalizaciju sve brža i sve veća globalizacija mjerila uspješnosti razvoja i primjene suvremenih tehnologija kao i razvoja njima primjernih organizacijskih načela. 7 . zatim . Razvoj organiziranosti strukture uprvaljanja i rukovođenja u građenju uvjetovan je novim smjerovima tržišnog ponašanja i djelovanja od koji valja istaći slijedeće: .sve brži i brži "rast" daljnjeg razvoja organizacijske strukture okruženja uvođenjem.sve veća neizvjesnost. . različitosti te složenosti u odnosima sve većeg broja sudionika pri procesima građenja. . socijalne i gospodarske raznovrsnosti. ali i "neočekivanost". ponašanja navedenog okruženja odnosno "raspršenost" mogućih pravaca "kretanja" okruženja uslijed navedene društvene. .neprijeporna "internacionalizaciju ili globalizaciju" tehnike. kako gospodarstva općenito tako i građenja. ova globalizacija s jedne strane uvodi "demokratičnost" u ocjenjivanju učinkovitosti odnosno ukupne uspješnosti neke tehnike i tehnologije građenja ali s druge strane uvodi manje ili više jednostrana mjerila razvijena pretežito od onih koji razvijaju tehnologiju i njoj pripadnu organizaciju građenja . raznovrsnih inovacija osobito u području komunikacijske tehnike i tehnologije odnosno u području informatike čiji razvoj svojim mogućinostima u djelovanju još više uzrokuje prethodno navedenu moguću neodređenost budućeg ponašanja okruženja. njegovim tehnološkim razvojem odnosno posredno ili neposredno uključivanje sve većeg broja sudionika u području osuvremenjene tehnike. upravaljanja ili rukovođenja pri građenju.Ključne promjene u razvoju i drugačijem struktuiranju ukupnog okruženja građenja.sve veće širenje društveno-ekonomskog.proširenje užeg i šireg okruženja građenja njegovom tehnološkom globalizacijom odnosno neprijeporna globalizacija tehnike i tehnologije građenja kao znastveno-istraživačke i stručne djelatnosti (uz napomenu kako je ta ukupna globalizacija također vezana uz razvoj globalne informatike).

. ispručitelja ili najmitelja opreme u pogledu izbora i planiranja strojnog rada odnosno građevinskih strojeva. kompresori. robotizacije i informatizacije sustavno organiziranog rada građevinskih strojeva za građevinske odnosno zemljane radove.1: Masovni.3. Tako primjerice dozer gura po njemu iskopani materijal prilikom svoga kretanja. uz iskop. Grejder također prenosi ili preslaže sipke zemljane materijale prilikom svoga kretanja. . Dio ovih strojeva. valjci.organizacija održavanja strojeva i tehnološke opreme izvan tvrtke izvoditelja radova korištenjem sevisa i servisnih usluga isporučitelja opreme. skrejperi. itd) i posebna građevinska mehanizacija. Građevinska mehanizacija Suvremena organizacija građenja. ujedno tovari i/ili prenosi materijal oko sebe okretanjem. autoprijevoz i ugradbu materijala (slika 1.razvoj automatizacije.podjela odnosno usmjeravanje uže djelatnosti pojedinih građevinskih tvrtki na pojedine oblike i vrste građevinskih odnosno zemljanih radova. odražava u potpunosti kroz najveću moguću primjenu strojnog rada u svim tehnološkim procesima i zahvatima tih radova. Skrejper izvodi u stalnom “kružnom” kretanju iskop. Bager. Utovarivač prenosi i tovari materijal stalnim kretanjem.1. . Bavljenje tehnologijom građenja osobito tehnikom i tehnologijom zemljanih radova ustvari je bavljenje odgovarajućim građevinskim strojevima i ostalom viskomehaniziranom tehnološkom opremom za zemljane radove i njihovim radom. bageri. grejderi. “kontinuirani” i ”viskoproduktivni” radovi na iskopu. Navedeni standardni građevinski strojevi za zemljane radove rade pojedinačno ili rade u međusobno povezanim grupama tehnoloških lanaca pa u tome slučaju sačinjavaju složene sustave strojeva za potrebe proizvodnje zemljanih odnosno kamenih gradiva kao i za potrebe samih zemljanih radova.3.najam i leasing građevinskih strojeva i ostale tehnološke opreme za građenje odnosno zemljane radove. . . itd. U smislu tehnološke koncepcije rada. primjerice za zemljane radove.globalna informiranost o području tehnike i tehnologije građevinskih odnosno zemljanih radova. Pri tome se nastoji ostvariti slijedeće težnje i ciljeve: . izvodi istodobno uz osnovni tehnološki zahvat također neki oblik transporta gradiva kojim se bavi.korištenje usluga prozvođača. Standardni građevinski strojevi su u samohodne ili pokretne strojne jedinice koji rade ciklički a na čiji radni učinak najveći utjecaj ima čovjek koji obvezatno upravlja takvim strojevima. u odnosu na naveden standardne građevinske strojeve. suvremna građevinska mehanizacija. transportu i ugradnji zemljanih materijala pomoću skrejpera Posebna građevinska mehanizacija obuhvaća dvije osnovne podgrupe. (primjerice: bušilice za kamen. Slika 1. kao tehnika građenja. Jednu podgrupu čini.1). dozeri. a osobito zemljanih radova.3. a tomu primjerene strojne konstrukcije. osobito za zemljane radove. utovarivači. nešto složenija samohodna ili pokretna tehnološka 8 . razvrstava se u dvije osnovne grupe koje sačinjavaju standardni građevinski strojevi.

betonare ili asfaltne baze. To su također tipični građevinski strojevi maloserijske izrade koji se isporučuju po narudžbi (primjerice: velike tunelske lafetirane bušilice.2: Iskop prirodno raspucale stijene (lijevo gore). trošne stijene (desno gore) ili stvrdnutog tla (desno u sredini) pomoću osobitog konstruiranog samohodnog stroja s također osobito oblikovanom otkopnom rotirajućom glavom (slika dole:“surface miner” tvrtke Krupp) Transportna sredstva za potrebe zemljanih radova podvrsta je građevinske mehnizacije za sebe. ključna je tehnološka i logistička sastavnica koja u svakom pogledu značajno utječe na te radova Transport je često čak i osnova određenja tih radova. kao radni postupak unutar postupka zemljanih radova ili proizvodnje zemljanih gradiva. transport. damperi. zatim veliki samohodni finišeri za iskop i uređenje podloge te izvedbu nevezanih i vezanih slojeva obloge kanala također kao linijskih građevina. Stoga su neka transportna sredstva su određenim slučajevima zemljanih radova po svojim obilježjima primjerena samo za građenju pa se sagledavaju kao građevinski strojevi u širem smislu pojma (primjerice utovarivači) ili se sagledavaju kao sastavnice složenih građevinskih postrojenja ili slične proizvodno-tehnološke za potrebe proizvodnje zemljanih odnosno kamenih gradiva.3. zatim veliki samohodni finišeri za sve vrste zemljanih i betonskih radova na prometnicama kao linijskim građevinama. itd). razne vrste bagera.2). Drugu podgrupu čini ostala tehnološka oprema više razine složenosti koja se rabi za izvedbu nekih oblika građevinskih radova u posebnim uvjetima ili se rabi za proizvodnju nekih vrsta građevinskih materijala kao primjerice drobilane. obavlja se pomoću građevinskih utovarivača te sredstava autoprijevoza ili vozila (kamioni kiperi.3. Njihova složenost kao strojnih sustava nadilazi uobičajena radna i konstruktivna obilježja standardnih građevinskih strojeva (slika 1. Slika 1. skrejperi) koji su najčešće rabljena transportna sredstva kod masovnih zemljanih radova pri građenju 9 . koji se najčešće izvodi pri zemljanim radovima kao utovar ili istovar te prijevoz ili prijenos sipkih zemljanih materijala. Ciklički transport. Naime.oprema koja se nalazi na jedinstvenom samohodnom ili (polu)pokretnom postolju.

5 metara iskop minulih civilizacija . Nastali su novi tipovi stalnih naselja. U to vrijeme J. Stoga je povijest ljudskog roda. Oni su obuhvaćali izvedbu određenih hidrotehničkih građevina od prirodnih zemljanih i kamenih gradiva. nepresušno vrelo teče još od prethistorijske ravno u današnji moderni grad. Na neki način unaprijed planirana organizacija građenja (kao svrsihodna organizacija tehničkih i tehnoloških postupaka 10 . dolina Žute rijeke itd). Povijesni značaj zemljanih radova Zemljani radovi vjerojatno su jedan od prapočetaka smišljenog djelovanja ili rada čovjeka jednako su stari kao prikupljanje hrane i lov.. tako da su J.1). vezan uz početak i razvoj poljoprivrede kao oblika stalne proizvodnje hrane na istom ili stalnom području življenja ili boravka ljudi. opasati i izgraditi golemu kulu prije devet tisuća godina (vidi sliku 2. značajnu ulogu imali su (tomu vremenu primjereni) melioracijski radovi. a koji je i ime dobio po načinu svoga nastanka. . kao da je 14. više od devet metara u visini. naravno. Određena načela organizacije građenja. To je obećavalo da će zemljom poteći med i mlijeko.2. pokrivala ga i gradila novo. ovdje je čovjek započeo civilizaciju. J. Zemljani radovi pri građenju 2. osvajala J. primitivne ili suvremene. Valja istaći. morali utvrditi." Slika 2. kako danas.. provedbe i vođenja građenja. J. rano bakreno doba. je moumentalan. Bronowsky u knjizi Uspon čovjeka piše o povijesno (biblilijski) najstarijem gradu Jerihonu: ". prepoznatljivo u najvećem dijelu materijalnih dokaza kroz građenje odnosno graditeljsku djelatnost pri čemu su bili značajni zemljani radovi. značajnu ulogu ima također primjerena organizacija građenja kao način pripreme.. . oaza je na rubu pustinje. u njihovom ostvarenju ili primjeni. Ljudi su dolazili ovamo i gotovo odjednom susjedi im počinju zavidjeti. dolina Nila. Drukčiji od zabitih sela.1. Kula ima devet metara u promjeru temelja i.. stariji od Biblije. ima nekoliko karakteristika koje ga čine historijski jedinstvenim i daju mu status simbola. doline rijeka Ind i Ganges. Bilo koje uređenje spilje kao nastambe (primjerice njezino djelomično proširenje ili zatvaranje slaganjem suhozida od kamena) moglo bi se smatrati počecima djelatnosti građenja po čovjeku. J. nastao je grad kao skup građevina. kako je veći dio tih građevina još je uvijek uporabi! Stalna proizvodnje hrane na određenom prostoru omogućio je također novi način življenja ili boravka ljudi.. Bez obzira na razmjerno nižu “tehničku” razinu tih mjera i zahvata. u nekom smislu.. Pšenica i voda stvarale su civilizaciju. rano brončano doba i srednje brončano doba. je mikrokozmos povijesti... se naglo preobrazio. Prve povijesne civilizacije nastaju tamo gdje je čovjek započeo proizvodnu hrane stalnom obradom zemlje uz primjenu određenih agrotehničkih mjera i zahvata (primjerice Mezopotanija. Ovdje se žito i voda spominju zajedno.1: Neolitska tvrđava 8000-7000 prije Krista (sličica lijevo) i zid iz razdoblje nešto prije Krista (sličica desno – rekonstrukcija) povijesnog i biblijskog grada Jerihona (sličica u sredini) U korištenju bilo koje...1. tehnike i tehnologije građenja a također pripadnih zemljanih radova. tako kula leži 14.. tako su i nekad jednako bila važna u ostvarenju tadašnje tehnike i tehnologije građenja. izgrađen na slatkoj vodi.1. a osobito zemljanih radova. Tako je početak i razvoj djelatnosti građenja općenito. Pšenica i voda pretvorile su taj suhi obronak u najstariji grad na svijetu . mlađi predlončarski čovjek i dolazak lončarstva prije sedam tisuća godina. Svaka od tih civilizacija dolazila je. a iznad toga penje se sloj na sloj minula civilizacija: rani predlončarski čovjek. osobito povijest prvotnih civilizacija.5 metara ispod zemlje.

"tehniku" odnosno "tehnologiju" kao način korištenja te tehnike.. za neku unaprijed određenu. stroj čiji je ukupni potecijal iznosio od 25. piramida se izdvaja kao neki arhetipski model. kako su uvježbavani za svoje zadatke. Svojim elementarnim geometrijskim oblikom. međusobno zamjenjivih ali funkcionalno deferenciranih dijelova koji su bili strogo svrstani i koordinirani u jednom centralno organiziranom i iz centra rukovođenom procesu.. izvanrednom točnošću svojih razmjera. Taj uvjet ostaje na snazi i danas. a da se pri tom svaki dio ponašao kao mehanička komponenta jedne mehanizirane cjeline . organizacijom cjelokupne radne s nage. Slika 2. uvjetno rečeno. izvršenja i potpunog sprovođenja naredbi. specijaliziranih.2).. ali vrijeme se boji piramida". Prvu je utjelovljavalo svećenstvo. bez čije aktivne pomoći institucija kraljevanja po milosti božjoj nije mogla ni nastati. Zbog toga njezina gradnja. slijedeći prve poteze u njenom stvaranju.500 konjskih sila ." Poljoprivreda i građenje vezano uz poljoprivredu bilo je također u prijašnjim vremenima povezano uz posebnu.. iako postojanje automatiziranih tvornica i kompjutorski upravljanih proizvodnih jedinica sakriva u sebi i ljudske komponente i religioznu ideologiju koja je bitna čak i za najsuvremeniju automatizaciju.2: Keopsova piramida Mumford u knjizi Mit o mašini piše: ".način mobilizacije velikog broja ljudi i stroge koordinacije njihova rada u vremenu i prostoru. što je na samoj doljoj granici bilo jednako 2. slika 2.000 .1.građenja) oduvijek je bila temeljna sastavnica svakog povijesnog graditeljskog pothvat. U svim tim slučajevima je čitava zajednica odnosno njezin društveni. Ljudska mašina usavršena je za neka tri stoljeća.. Na jednoj točki tog procesa neki je inventivni um. gradovi Maya. kao i gradnja ostalih manjih piramida. Među njima Keopsova piramida. samom količinom potrebnog građevinskog rada... Elamita i Hetita. te razrađena struktura izdavanja. dovršena p.. Osobito u tom smislu zadivljuje gradnje egipatskh piramida (arapska poslovica govori "Cijeli svijet se boji vremena. izaziva i danas veliko zanimanje u znanstveno-istraživačkom smislu svih onih koji se bave poviješću civilizacija i organiziranosti civilizacijskih pothvata općenito a osobito poviješću organizacije i tehnologije građenja.. Između svih građevnih djela kojima se megamašina odlikovala.. Tolteka i Azteka. Osobito ako se radi o velikim gradnjama koje su podrazumijevale masovne zemljane radove u tlu i stijeni. mikenske citadele i grobnice. Faraonska organizacija društva iskočila je pet tisuća godina unaprijed da bi stvorila prvu pogonsku mašinu velikih razmjera. pokazuje nam do savršenstva jedinstena obilježja tog novog tehničkog kompleksa . strogrčki i starorimski gradovi itd.3). i gospodraski ustroj bio tako organizirana da omogući ostvarenje tih gradnji. kako su im dodjeljivana mjesta. Prvi oblici te posebne tehnike bili su ručni alati koji su se postepeno tokom milenija "mehanizirali" izumom kotača i korištenjem životinja kao pogonskih strojeva ili «motora» (slika 2.000 ljudi.100. graditeljski pothvati Sumerana. Mnogo je primjera raznih povijesnih građevina po cijelom svijetu koje potvrđuju povezanost tehnologije i organizacije njihova građenja: najstariji hramovi i svetišta u Indiji. ili vjerojatnije čitav niz umova. sposobnog da ostvari apstraktnu organizaciju komleksnih funkcija u strukturalnom nacrtu čiji je konačni oblik određivao svaki stupanj izvedbe . prirodnog i natprirodnog.. svi njezini prethodni stupnjevi bili su izbrisani: možemo samo pomošljati na koji su način razvrstavani njezini članovi.U vrijeme kad je megamašina poprimila svoj oblik.... je razmjerno najmasivnija ali i najpostojanija građevinu svih vremena.1.1. jasno zamišljenu i proračunatu svrhu . Tip uma koji je isplanirao p. … bio je predstavnik novog ljudskog tipa. Dvije su uredbe bile od bitne važnosti za rad (mega) mašine: pouzdana organizacija znanja.. u Egiptu za pola manje. morao doći u stanje da shvati bitni problem . Druga se uredba konkretizirala u birokraciji. 11 . Megamašina je bila sastavljena od mnoštva uniformnih. politički. Obje su bile hijerarhijske organizacije na čijem su vrhu stajali Veliki svećenik i Kralj. Bez njihovih udruženih napora kompleks moći nije mogao efikasno djelovati.

stolarski. antikorozijski itd. keramičarski. oni su prvi omogućili visokoproduktivnu mehanoopremljenost svoje tehnologije rada. 2. Građevinski zemljani radovi Neposredno građenje obuhvaća izvođenje pripremnih i glavnih građevinskih radova te ugradbu ili montažu opreme. iskopi usjeka. pomoću kolotura i čelične užadi) Razvoj kovinarstva pridonio je daljnjem razvoju "mehaniziranih" alata i strojeva sa životinjskom vučom (primjerice oračice. dizala. predusjek. parketarski.Slika 2. kamenorezački.1. iskop temelja. bravarski. nadogradnji i održavanju ili popravci postojećih građevina.radove u sraslom tlu ili stijeni i sa zemljanim i kamenim materijalima (radovi u i s“zemljom”) u svrhu proizvodnje mineralnih sirovina i gradiva.2. Osim navedenih u ostale građevinske radove pripadaju primjerice građevinsko-instalaterski radovi (vodovodne i kanalizacijske instalacije. iskopi rovova. strojne opreme koja se je prije toga počela rabiti u poljoprivredi. gromobrani. zatim iskopi u glinokopima. zatim betonski i asfalterski radovi te ostali radovi složeni od navedenih kao primjerice geotehnički radovi. te .zemljane radove u/na sraslom tlu ili stijeni pri izvedbi trajnih građevina od zemljanih i kamenih gradiva (radovi “sa zemljom”). primjerice. Proizvodnja opreme. klizanja itd. instalacije grijanja. staklorezački. . ventilacija i klimatizacija. Razvoj građevinske mehanizacije u zemljanim radovima nakon stoljetnog korištenja životinja kao "prirodnog" stroja. kao osnovnog radnog alata. krovopokrivački. gipsarski. instalacija antena. također je proizašao iz mehanizirane. telefonske inastalacije itd) i građevinskoobrtnički (završni) radovi (teracerski. I dok je izvedba mnogih građevina. Zemljani radovi u tlu i stijeni su osnovni građevinski radovi po kojima je građevinarstvo. bila donedavno manje više obrtnička djelatnost. neprijeporno najprepoznatljivije kao struka.zemljane radove u sraslom tlu ili stijeni (radovi “u zemlji”) koji su neophodni za nastavak izvedbe ostalih građevinskih odnosno zemljanih radova. roletarski. fasadreski. gotovih elemenata (sklopova) i drugih građevinskih proizvoda odnosno prerađevina. osobito zbog prirode materijala koji su se rabili za građenje. Građenje obuhvaća također rekonstrukciju odnosno nadogradnju postojećih građevina. Glavne vrste osnovnih građevinskih radova su zemljani radovi. tapetarski. uz betonske radove. Nema niti jednog područja građenja gdje se ne pojavljuju zemljani radovi bilo kao prethodni bilo kao pripremni bilo kao pomoćni bilo kao završni radovi (ukoliko nisu glavni radovi). 12 . izolaterski. motorima pogonjene. zasjeka ili kanala) te zaštite (osiguranja) stranica iskopa od urušavanja. šljunčarama ili kamenolomima. sijačice i vršilice na kotačima s vučom konja). elemenata i sklopova ne smatra se građenjem u užem smislu nego proizvodnjom. Iskopani usjek. limarski. iskop kanala. montažerski radovi itd. Osnovni građevinski zemljani radovi obuhvaćaju . Kako su poljoprivredni zemljani radovi uvijek bili na neki način manje više masovni radovi. Zemljani radovi bili bi razni iskopi.: “Dozer” ili “grejder” na “konjski pogon” (konjska vuča a mehanizirano ručno upravljanje položajem “noža” ili daske. zemljani radovi i njima slični ostali masovni građevni radovi temeljili su se na primjeni visokomehaniziranog rada odnosno mogućnosti visokih učinaka pojedinih vrsta građevnih strojeva i ostale tehnološke opreme za građenje. plinske instalacije. podopolagački. ličilački. zatim razne vrste iskopa (iza kojih ostaje prazan prostor primjerice prostor usjeka. Građevinski radovi su svi neposredni radovi koji se izvode pri građenju te rekonstrukciji. U ove radove pripadaju također radovi uređenja terena na kojem se gradi.3. soboslikarski. ostala sanitarna oprema.

provode se kao prethodni. U pogledu prostora izvođenja mogu biti provedeni kao nadzemni (površinski). Podzemni zemljani radovi su dio građevinskih radova na izvedbi raznih potkopa. glavni (za sebe izdvojeni). Neki organizirani ukupni (ili ukupnost) tehnološki(a) postupak(a) osnovnih (građevinskih) zemljanih radova sastoji se od slijedećih međusobno povezanih te organizacijski i tehnološki uvjetovanih osnovnih aktivnosti kao pojedinih (zasebnih) tehnoloških procesa ili skupova zahvata ili zahvata za sebe (oni se mogu također u organizacijskom. U zemljane radove pripadaju također složeni geotehnički radovi. neke hidrotehničke građevine (obaloutvrde. Nakon iskopa stijene slijedi u nekim slučajevima prije opisana prerada zemljanih i kamenih prirodnih materijala odnosno prozvodnja mineralnih sirovina i gradiva. podzemni (tunelski) i podvodni zemljani radovi. tunela. zajednički s drugim građevinskim radovima) i pomoćni radovi.izvedba geotehničkih nosivh konstrukcije koje u jednom dijelu sačinjava tlo ili stijena kao sastavni (aktivni i nosivi) dio tih konstrukcija. crijepa. zatim nasipi i ostali slični objekti od zemljanih i kamenih gradiva kod prometnica (drenaže.radovi zaštite ili osiguranja zemljanih radova (primjerice zaštite i osiguranja pokosa ili stranica iskopa građevinskih jama i rovova). prerađevina i elemenata (betona. logističkom i tehnološkom smislu razmatrati i kao "faze" i kao "vrste" odnosno oblici zemljanih radova za sebe. podloge i obloge bazena.). Podvodni zemljani radovi mogu se izvoditi radom ljudi i strojeva ili s kopna ili s plovila (sa površine vode) ili pod samom vodom. opeke. te zatim transport iskopanog prirodnog sipkog materijala ili na (bilo privremeno bilo stalno) odlaganje (“deponiranje”) ili na preradu ili na ponovnu ugradbu. 13 . Ova proizvodnja može biti jednostvana i odvijati se na samom gradilištu (primjerice iskop usjeka na trasi neke prometnice te u prostoru toga iskopa proizvodnja kamene sitneži kao gradiva nosivih slojeva te prometnice) ili u privremenim nalazištima prirodnog gradiva ili u stalnim (industrijskim) proizvodnim pogonima (glinokopi. zaloge).1): iskop tla ili stijene. podzemnih prostorija itd. Na njemu se tek naknadno mogu izvoditi neke građevine ili dijelovi građevina koje reguliraju plovljenje takvim kanalom. . mreže poljskih puteva. Prethodno navedeni osnovni oblici zemljanih radova. nasute brane itd.2. zaštite pokosa nasipa ili zemljanih brana itd). primjerice . Ukupnim zemljanim radovima odnosno iskopu prethode opći i posebni pripremni radovi koji uključuju i stalni nadzor kvalitete i količine izvedenih radova.zasjek. povezani (isprepleteni. šljunčare i kamenolomi u okviru ciglana ili proizvodnje betonskih prerađevina. drenaže. pera. konstrukcije pokosa kanala. Iskopu stijene može prethoditi njezino miniranje tj. zidovi od gabiona. . tupine itd. kanal ili tunel predstvalja na neki načinu većem dijelu “zemljanu” građevnu iako u doslovnom smislu riječi nije ništa sagrađeno (pa i od prirodnih sipkih materijala) nego je samoprostorno uklonjeno tlo ili stijena kako bi tim prostor prošla primjerice bilo kakva prometnica kao složena građevinska konstrukcija. koji uz iskope i nasipavanja obuhvaćaju neke oblike betonskih i montažerskih radova. stakla itd). u smislu vremenskog i prostornog redoslijeda njihova izvođenja. Prozvodnja mineralnih sirovina i gradiva za potrebe građenja obuhvaća preradu zemljanih i kamenih materijala radi dobivanja sekundarnih sirovina (kamene sitneži. slika 2.radovi zaštite trajnih građevina izvedenih od prirodnih sipkih gradiva (primjerica zaštite pokosa iskopa usjeka i zasjeka. njezino rastresanje ili lomljenje pomoću neke eksplozivne tvari.poboljšanja geotehničkih obilježja prirodnog tla na području građenja kao primjerice “stabilizacije” (učvršćenja) temeljnog tla (podtla) ili dubinsko otiješnjenje (“injektiranjem”) tla a osobito dezitegriranih (raspucalih) stijenskih masiva podzemlja. Stoga su iskopi pretežito početni ili prethodni radovi koji omogućavaju izvedbu ostalih građevinskih radova ili gradnju drugih građevina od zemljanih i kamenih gradiva kao i proizvodnju ostalih prirodnih sipkih gradiva. elemenata i sklopova). kanalske mreže. prokopi. ostalih keramičkih proizvoda. primjerice. Zemljane (“nasute”) građevine izvedene u tlu i stijeni ili izvedene od sipkih prirodnih gradiva bile bi. . . betonskih elemenata. glinene sirovine. kaolina.) te ostalih gradiva za proizvodnju gradiva.svi radovi temeljenja u tlu ili stijeni koji uz ostalo obuhvaćaju zemljane radove. Plovni kanal čak nije ni to. nasipi.

rijanje ili ripanje.Slika 2. Pripremni procese u okviru tehnologije zemljanih radova najčešće obuhvaćaju povećanje specifične površine (površine po jedinici količine materijala) a to se postiže njihovim usitnjavanjem (razaranjem. Ako se proizvod pojavljuje u obliku sitnijih čestica. ► postupke: tehnološki procesi i zahvati iskopa. ► otpad: jalovina. razbijanjem. miniranjem. Samo po sebi je razumljivo da su prirodno tlo ili stijenski masiv. U tehnologiji zemljanih radova najćešće se koriste mehanički postupci koji obuhvaćaju pretežito fizikalne promjene na prirodnim satojcima tla ili stijene. odnosno pripadni procesi i zahvati pri zemljanim radovima ili građevinskim radovima u tlu i stijeni.1 Ukupni tehnološki postupak zemljanih radova Osnovni tehnoloških postupci. sijanje. bili bi mehanički postupci (struganje. filtracija. potrebno ih je miješati. ► proizvod: zemljane građevine i konstrukcije u okviru ostalih građevinskih konstrukcija. prirodna sipka gradiva. ► sredstva za rad: građevinske strojevi. djelomice miniranje ili tla ili stijene ili kamena itd. entrifugiranje. sirovine za prizvodnju nekih gradiva (lomljenjak. 14 . briketiranje. prerade i ugradbe zemljanih i kamenih gradiva s njihovim transportom i (među)odlaganjem. mljevanjem ili ustnjavanjem na bilo koji drugi način). tehnološka oprema za zemljane radove. Brzina i kvaliteta samih promjena ovise o veličini površine terena u makro smislu odnosno o fizičko-mehaničkim obilježjima prirodnog materijala kao predmeta rada u mikro smislu.). primjerice kod proizvodnje bilo koje vrste filterskih materijala određenog granulometrijskog sastava. postupci izvedbe privremenih ili trajnih konstrukcija u svrhu zaštite (osiguranja) zemljanih radova i građevina. na neki način neograničeni po svojoj površini odnosno prostoru. suho miješanje. Da bi se omogućio kontakt nekoliko sirovina i/ili materijala. obuhvaćaju kao ► predmet rada: tlo i stijena. Možebitni toplinski postupci su pretežito postupci sušenja koji se odvijaju prirodnim putem prilikom odležavanja iskopanih materijala. drobljenje pritiskom ili udarom. Usitnjavanjem se dobivaju komadi različite veličine pa ih je potrebno razdijeliti ili razvrstati po veličini (primjerice rešetati ili prosijati). često je zbog pogodnosti uporabe i manjenja otpada potrebno izvršiti oblikovanje u manje ili veće komade (primjerice briketiranje kao oblikovanje opeke i sličnih proizvoda iz prethodno prerađene gline prije pečenja). za daljnje korištenje nepodobna prirodna sipka gradiva. Zaključno valja istaći kako zemljani radovi. rezanje. miješanje razmuljenih tekućina iskopanog tla ili gline odnosno kamene sitneži itd) i toplinski postupci (sušenje. kamena sitnež. glina). taloženje.2. promišljani kao organizirani proizvodnotehnološki sustav. drobljenjem. hidrauličko razvrstavanje. privremene i trajne konstrukcije osiguranja i zaštite zemljanih radova i građevina. kao osnovni početni materijal odnosno "predmet rada" nekog tehnološkog postupka i pripadnih procesa zemljanih radova. isparavanje iskopanog zemljanog materijala ili djelomice kod miniranja stijene itd). hidromehanički postupci (ispiranje.

ugradnja) može prethoditi ili slijediti zaštita (oneprijeporanje) te (u sklopu zaštite ili osiguranja) odvodnja zemljanih radova i građevina. ili . od klizanja ili urušavanja tla. Zaštita kao postupak ili konstrukcija u pogledu načina njezine provedbe ili izvedbe može biti: . postupak ili konstrukciju zaštite koja je po načinu provedbe sastavni dio tehnologije zemljanih radova (tzv. Zaštita izvedbe zemljanih radova i zemljanih građevina odnosi se .ili na zaštitu prostora (područja) izvedbe zemljanih radova u prirodnom terenu a koja.).trajno izgubljna privremena zaštita (a da pri tomu nije kao konstrukcija sastavni dio konstrukcije izvedene građevine u korištenju) .u svrhu očuvanja provedbe zemljanih radova kao i očuvanje izvedenih radova ili građevina od utjecaja prirodne okoline (primjerice od utjecaja vode općenito. ili . atmosferilija. najčešće dužem.zaštite koja je po načinu izvedbe sastavni dio konstrukcije građevine (bilo samo zemljane građevine ili neke druge složene građevine kojoj predhode određeni zemljani radovi ili prethodi izvedba dijela njezine konstrukcije u tlu i/ili stijeni ili prethodi izvedba dijela njezine konstrukcije od zemljanih odnosno kamenih materijala). Zaštita zemljanih radova i građevina Osnovnim oblicima tehnološkog postupka zemljanih radova (iskop.trajna zaštita (trajna konstrukcija koja može biti zasebna ili sastavni dio konstrukcije izvedene građevine). 15 . . ili .oblik. građevnih jama itd) koja može biti privremena i trajna konstruktivna zaštita stranica i dna iskopa (i to najčešće izvedbom privremenih ili trajnih geotehničkih konstrukcija). zatim od utjecaja valova. od utjecaja ostalih fizičkih djelovanja koja mogu izazvati oštećenja.zaštitu nasipa (zaštita nasipavanja ili zaštita podloge. vremenskom razdoblju njezina sigurna korištenja. provodi se . . postupka odnosno konstrukcije zaštite) i same konstrukcije građevine na .kao i u svrhu očuvanje okoline (okoliša) od nepovoljnih utjecaja izvedbe zemljanih radova te od utjecaja izvedenih građevina prilikom njihova korištenja i održavanja. ili na .2. ili na .ili prije izvedbe zemljanih radova (što u načelu podrazumijeva prethodno navedeno djelomično ili potpuno poboljšanje geotehničkih obilježja tla i/ili stijene). kao trajna zaštita. "tehnološka zaštita") koja je u načelu privremena. podrazumijeva pretežito prethodno poboljšanje geotehničkih obilježja prirodnog tla ili stijenskog masiva pri čemu to poboljšanje može biti djelomično ili može obuhvatiti cijeli prostor izvedbe zemljanih radova i građevina. vjetra. trupa i pokosa nasipa) koja je pretežito nosivim konstrukcijama trajnog značenja.ponovo uporabljiva privremena zaštita (zaštita se kao konstrukcija ili kao postupak ponovo koristi više puta odnosno koristi se višekratno u ciklusima izvedbe zemljanih radova). rovova.uporedo sa zemljanim radovima (što u načelu podrazumijeva istovremnu izvedbu zaštite s provedbom bilo iskopa bili nasipavanja zemljane građevine pri čemu je konstrukcija zaštite ili zasebna konstrukcija ili je sastavni dio konstrukcije građevine a radi se najčešće o geotehničkim konstrukcijama). Navedene podjele omogućavaju konačnu podjelu zaštite (osiguranja) zemljanih radova i zemljanih građevina u pogledu međusobne ovisnosti radova na zaštiti (i tim radovima pripadnog oblika. kanala. djelomična i pretežito se izvodi prije ili uporedo sa zemljanim radovima.poslije izvedbe zemljanih radova (što u načelu podrazumijeva zaštitu dovršene građevine odnosno zaštitu dna ili podloge te pokosa usjeka ili nasipa pri čemu je konstrukcija zaštite u načelu sastavni dio konstrukcije dovršene građevine). Zaštita zemljanih radova provodi se u smislu vremena organizacije tehnološkog postupka njihove izvedbe u skladu sa zemljanim radovima .privremena zaštita (privremena konstrukcija ili privremeni tehnološki postupak zaštite) i to kao .3.zaštitu izvedbe iskopa (zaštita iskopanog dna te pokosa ili stranica usjeka.zajedničku (složenu) zaštitu područja radova sa zaštitom iskopa odnosno nasipa (nasipavanja). Zaštita (izvedbe) zemljanih radova i zaštita (izvedenih) zemljanih građevina. itd. ili na . zasjeka. jer se radi o zaštiti ukupne konstrukcije izvedene građevine određene namjene u određenom.

djelovanje biljaka itd. kao oblik civilizacijske djelatnosti4. Stoga se neki postupak zemljanih radova unutar građenja. Međutim. Stijena (ili “kamen”) u užem smislu utvrđuje se kao prirodni “agregat” sastavljen većim dijelom od. Promišljanje ovakovih ”problematičnih” terena ili prostora izvođenja zemljanih radova svakako traži građevno-tehničko5 određenje tla i stijene za razliku njihova određenja u inženjersko-geloškom smislu. Gradiva pri zemljanim radovima 3. oborina tj. Prirodnim trošenjem odnosno razaranjem čvrste stijene nastaje tlo. Zato inženjerska gelogija sagledava tlo kao podvrstu pretežito sedimentnih stijena u širem smislu koje s ostalim stijenama u užem smislu sačinjavaju litosferu. smrzavanja. stupanj i veličina povezanosti minerala. zatim transport (prirodno kretanje) tih materijala te njihovo taloženje i ponovno okamenjivanje (slika 3. Dalje se navode neke podjele i razvrstavanja stijena odnosno tla koja se smatraju kao neophodna za bilo koje promišljanje tehnike i tehnologije zemljanih radova u tlu i stijeni. slika 3. antropogeno odnosno (užegledano) tehnogeno područje djelovanja u prirodi u smislu ovog izraza pojmi se često građevno-tehnički kamen 16 . Naime kora raspadanja često je manje-više nestabilna za građenje te korištenje izvedenih građevina. Tlo i stijena kao predmet zemljanih radova "Predmet rada" i prostor odvijanja nekog organiziranog tehnološkog postupka zamljanih radova bili bi prirodni “materijali” s površine te (tehnički i tehnološki dostupne) dubine zemljine kore ili litosfere. Stoga stijene u užem smislu razlikuje od tla način. vode.3. na bilo koji način čvrsto povezanih. raspadanje ili eroziju (utjecaj sunca. Ona je istovremeno prostor odvijanja “prirodnih zemljanih radova”. Tlo je također prirodni sastav (ili skup) međusobno uvjetno (tj.1: Ukupni procesi zemljanih radova u prirodi Za djelatnost građenja osobito je značajno područje raspadanja i trošenja litosfere odnosno prelazno područje stijena u tlo ili obrnuto. (A) Podjela stijena po geološkoj genetskoj klasifikaciji u podgrupe sa zajedničkim inženjersko . silikatnih ili rijeđe karbonatnih minerala.1. pod posebnim okolnostima) vezanih ili pretežito nevezanih mineralnih čestica.geološkim obilježjima koja se temelji na općenito poznatoj podjela stijena se u pogledu nastanka 4 5 čovjekove djelatnosti pripadaju u tzv.1). Postoje različiti pristupi razvrstavanju ili podjeli stijena i tla kao podvrste stijena.) materijala od kojih je građena litosfera.1.1. odvija u prirodnom prostoru gdje se istovremeno odvijaju također prirodni geološki procesi kao oblik "prirodnih zemljanih radova" od kojih valja istaći trošenje. kao takova u tehnološkom smislu pretežito manje ili više olakšava izvođenje tih radova.

sedimentnih ili prethodno nastalih metmorfnih stijena) uz napomenu kako su u zagradi su navedeni neki predstavnici navedenih vrsta stijena: . .mramori kao metamorfne stijene kompaktene kristalne strukture nastale metamorfozom vapnenaca i dolomita čvrstoće na tlak 40 do 120 mN/m2.odnosno načina pojavljivanja u zemljnoj kori ili litosfer na eruptivne stijene (stijenski masivi magmatskog područja nastali kristalizacijom magme odnosno očvršćenjem lave). ovdje pripadaju također tufovi.02 odnosno 0. kod granita se uslijed procesa grusifikacije nailazi na raspadnute površinske slojeve (grus).škriljevci nižeg kristaliniteta kao metmorfne stijene škriljave strukture (filiti. argilošisti. zatim glineni škriljac odnosno argilošist ili brusilovac kao prelazna sedimentna stijene prema škriljevcima niže kristalitata odnosno prema filitima i mikašistima koji su metamorfne stijene. zatim les ili prapor kao eolski sediment. trahiti) koje su općenito vrlo visoke čvrstoće na tlak.serpentini kao masivne metamorfne stijene građene od (metmorfoziranih) olivina i serpentina različitih obilježja osobito čvrstoće na tlak (od 50 do 250 mN/m2) ovisno o mikropukotinama a pretežito su neotporne na smrzavanje. gustoće i stabilnosti te pretežito niske poroznosti pa su praktički vodnepropusne. tonaliti. 17 . zatim lapori kao sedimenti sastvaljeni od gline i kalcijskog karbonata.karbonatne sedimentne stijene (vapnenci . . .muljevita tla i živi pijesci kao prašinasti i glinoviti sedimenti zasićeni svodom. slojevitosti i ispucalosti stijenskog masiva odnosno okršenosti reljefa i podzemlja uslijed erozije i korozije (slika 3.002 –0.1. .intruzivne eruptivne stijene (graniti. .prašinasti i glinoviti sedimenti (pelitske mehaničke sedimentne stijene) čine vezana (koherentna) tla nastala trošenjem i taloženjem glinenaca ili feldpasta iz eruptivnih i metamorfnih stijena a obuhvaćaju prašine ili prašce (čestice 0. zatim konglomerati. zatim kvarciti) raznolike čvrstoće na tlak od 50 do 300 mN/m2 ovisno o stanju ispucalosti i zdrobljenosti.002 mm). amfibolski škriljavci zbog slabo izražene škriljavosti su žilave stijene postojane na utjecaj atmosferilija.kao kemijske sedimentne stijene kompaktne granularne strukture.2) . andeziti. zatim dolomiti. dioriti. zatim laporoviti vapnenci itd). dijabaza. . sijeniti.efuzivne eruptivne stijene (dijabazi. masivani serpentini otporani su prema djelovanju atmosferilija. zatim amfiboliti i amfibolski škriljavci nastali metmorfozom eruptivnih stijena gabra. .06 do 2 mm a šljunak od 2 mm nadalje) odnosno oblutaka različitog petrografskog sastava.02 odnosno 0.kristalasti škriljevci kao metmorfne stijene višeg kristaliniteta (gnajsevi . stupnja trošnosti i promjenjljivih obilježja (čvrstoća na tlak od 100 do 150 mN/m2).06 mm) i gline ili glince (čestice manje 0. gline ulaze u sastav niza glinovitih stijena (čiste gline. breče) koje su ovisno od vrste i udjela kako veziva tako i agregata pretežito nejednolikog sastava.vezani (homogeni) klastični sedimenti (pješčenjaci – kao sedimentne stijene granularne kristaline strukture. gabri. ovdje pripadaju tkođer anhidrit odnosno gips ili sadra kao vrlo meke sedimentne stijene niske čvrstoće na tlak. zatim ilovače kao mješavine gline i nešto pijeska. daciti. rioliti. sedimentne stijene (stijene sedimentnog područja nastale ili taloženjem razorenih površinskih dijelova litosfere ili kemijskom aktivnošću ili organogeno) i metamorfne stijene (stijene nastale metamorfozom eruptivnih. tinjčevi škriljci ili mikašisti) manje ili veće izražene škriljavosti koje nastaju dijelom metamorfozom glinenih stijena odnosno glinenih škriljaca (niska čvrstoća na tlak do 30 mN/m2) pa su moguća klizišta redovita pojava u okviru ovih stijenskih masiva. pijesak sačinjavaju minerali otporni na mehaničko i kemijsko trošenje.šljunci (psefitske mehaničke sedimentne stijene) i pjesci (psamitske mehaničke sedimentne stijene) kao nevezani klastični sedimenti čine sitno do krupnozrna nevezana (nekoherentna) tla od zaobljenih ili poluzaobljnih zrna (pijesak je veličine zrna od 0.najbrojnije metamorfne stijene granularne kristaline strukture nastali metamorfozom granita. . . zatim zoogeni i fitogeni organogeni vapnenci – kao sedimentne stijene porozne granularne strukture) čvrstoće na tlak 150 –200 mN/m2 čija ukupna raznolika fizičko-mehnaička odnosno geotehnička obilježja ovise o porijeklu. . porfiriti. peridotiti) koje se od efuzivnih stijena razlikuju po nastanku odnosno one su nastale kristalizacijom ispod površine zemljine kore a sličnih su ili istih obilježja kao efuzivne stijene.

2: Okršeni krajolici stijenskih masiva vapnenaca. lapora.1.3) kao heterogene i anizotropne stijene koje sačinjavaju pješčenjaci. inženjersko-geološka i (inače za građenje u svakom slučaju nepovoljna) geotehnička obilježja ovise o obilježjima članova i međusobnom odnosu članova.4) ili alevroliti koje sadrže kvarc.1. .dijabaz-rožnjačke geloške formacije kao stijene heterogenog litološkog sastava u kojima se smjenjuju kao članovi pješčenjaci. tinjac. autocesta prema Splitu. lapora te ostalih flišolikih tvorevina (ovo je primjer nepotrebnog zadiranja i narušavanja prirodne strukture trošnih stijena te skupe sanacije time stvorenog velikog klizišta ublažavanjem pokosa odnosno proširenjem iskopa.3: Izvedba i sanacija klizišta usjeka jednog izlaznog čvora odmorišta i benzinske crpke na autocesti prema Rijeci u trošnim stijenama laporovitih vapnenaca. siltiti (slika 3. kao i laporovite stijene (slika 3. iskopi temelja jednog viadukta (na slici se vide pristupne ceste području iskopa temelja.1. Primjeri ujedno pokazuju (ponekad nepotrebno) zadiranje u krajolik kao i narušavanje prirodne strukture terena toga krajolika a što kasnije rezultira velikim poteškoćama pri gradnji te također tomu primjerenim povećanjima troškova te gradnje radi provedbe dodatne sanacije terena kojom prolaze trase autocesta. glinenih škriljaca i vapnenaca čija fizičko-mehnička. jer postojala mogućnost izvedbe pristupnih cesta stotinjak metra dalje bez ikakvih iskopa) 18 . koje su potrebne ali koje ujedno donekle trajno narušavaju “slikovitost” krajolika oko mosta i autoceste) Slika 3. - Slika 3.fliš i flišolike geloške tvorevine (slika 3.1. rožnjaci (oblik kvrca). Na slijedećim slikama vide se neki primjeri gradnje autocesta u okršenim i trošnim stijenskim masivima vapnenaca i sličnih trošnih sedimentnih stijena hrvatskih Dinarida.1. feldpast.3) čija također za građenje u svakom slučaju nepovoljna ukupna geotehnička obilježja ovise o obilježjima članova koji se slojevito izmjenjuju.

džepovi i vrtače ispunjene su glinom ili mješavinom gline i fragmenata stijena. pijesak (S. djelomice vodom erodiranih. površina pukotina je pretežito mala. (V. slabo graduiran šljunci GP ili pijesci SP (poorly graded .oznaka U) koje čine jedna vrsta zrna.oznaka W) širokog granulometrijskog sastava s zastupljenim svim zrnima. pukotine su rijetke i velike.3. promjer zrna 2 – 60 mm). 1983) karbonatnih sedimentnih stijena vapnenaca Dinarskog gorja (područja Hrvatske osobito problematična pri građenju) na osnovi njihove okršenosti (slika 3.) slabo okršena stijena.06 mm). (B) Posebna podjela (prema Novosel i dr. slabo graduirani šljunci GFs ili pijesci SFs. površina pukotina je srednje veličine. učestalost pukotina je mala. (IV. CH). Tu je i treset (Pt). kao i mrežama. pukotine su djelomično ispunjene glinom.) jako okršena stijena. učestalost pukotina velika. uočavaju se milonitizirane zone.4: Priprema iskopa i početni iskop trase obilaznice Rijeke u razmjerno debelim površinskim naslagama. pukotine su rijetko po plohama presvučene filmom gline. blokovi su masivni. Treset Pt nema podgrupe. Sitnozrna koherentna tla mogu biti grupirana niskog plasticiteta (ML. učestala je pojava vrlo malih blokova. čestice 0. (VII).. pojavljuju se pukotine velike širine ispunjene glinom i fragmentima stijene ili poluvezanim brečama.oznaka C ili Fc. s previše prašinastih čestica (silt . uočavaju se pukotine ekstremne širine ispunjene glinom i fragmentima stijena te poluvezanim brečama.1. blokovi su veliki. CI) i visokog plasticiteta (MH. slabo graduirani šljunci GFc ili pijesci SFc s previše glinovitih čestica (clay . pukotine su vrlo velike.06 – 2 mm). ako postoje plohe.) vrlo jako okršena stijena. promjer zrna 0. prah (M.) ekstremno okršena stijena.1. (II. prevladavaju ekstremno mali blokovi i milonitizirane zone. glina (C. 19 .Slika 3.) neokršena stijena.5): (I. srednjeg plasticiteta (MI.2 vidi se detalji obrušavanja neosiguranog. a učestalost pukotina ekstremno velika. jednolično graduirani tla šljunci GU ili pijesci SU (uniformly graded . blokovi su mali.oznaka Fs). pokosa prilikom daljnje izvedbe ovih iskopa) Tla se svrstavaju u krupnozrna nekoherentna tla i sitnozrna koherentna tla (vidi detaljnije: Nonveiler: Mehanika tla. pukotine su bez ispune ili su ispunjene kristaliziranom supstancom. čestice manje od 0. (VI. a širina im je mala.002 – 0.oznaka P) kojima nedostaje neka zrna unutar granulometrijskog satava.002 mm) i organsko tlo (O). mlaznim betonom osiguranog. siltita i glinovitih siltita (na slijedećoj slici 3. CL). a širina pukotina vrlo mala. pukotine su ispunjene mješavinom fragmenata stijene i gline ili poluveznim brečama. pojava srednje velikih pukotina je učestala. sidrima.) srednje okršena stijena. učestalost pukotina je srednja. temeljenje). površina pukotina je ekstremno mala. (III. Šljunak G i pijesak S dijele se dalje na šest podgrupa u smislu “graduiranost” (povoljnosti granulometrijskog sastava): dobro graduirani šljunci GW ili pijesci SW (well graded . Pri tome se razlikuje pet osnovnih grupa tla: šljunak (G. učestalost pukotina jer vrlo mala. površina pukotina je vrlo mala. blokovi su srednje veličine. pukotine su srednje širine.

jako ispucale i raspadnute čvrste stijene odnosno stijene kristalaste. silikatne i karbonatne kristalaste. (3/II. (2) tekuća tla zasićena vodom (primjerice mulj.) površinska “meka” tla “vrlo laka” za iskop (primjerice humus. ašovom) - - 20 . «ljuti krš» u području iskopau trase autoceste «Dalmatine» (dionice Dugopolje – Šestanovac) - - (C) Podjela stijena u inženjersko-geloškom smislu bila bi na vezane (čvrste) stijene (u koje bi primjerice pripadale silikatne-masivno kristalaste eruptivne stijene.Slika 3. pretežito škriljave metamorfne stijene. kristalasto stvrdnute.) nevezana i slabovezana pjeskovita. okamenjene glinene sedimentne stijene. suhi zemljani materijali. cementirane klastične sedimentne stijene. srednjezrni. tekući pjesci i sl. “nekoherentne”) stijene (u koje bi primjerice pripadale krupnoklastične necementirane stijene kao što su padinske ili glečerske drobine te šljunci. kompaktne ili cementirane strukture) poluvezane (koherentne) stijene (ili po nekima “vezane glinene stijene”. sugline i supjesci. “lake” gline. zatim krupnozrni. zatim srednje i slabo zbijene.5: Primjer jako do vrlo jako okršeni stijenskih masiv karbonatnih sedimentnih stijena (vapnenaca) ili tzv. šljunkovita i pjeskovito-šljunkovita tla ili vezana glinena tla razmjerno “laka” za iskop. sitnozrni i finozrni pijesci). a koja su prema starijim normama određena kao “II. nesilikatne kristalasto-zrnate slojevite sedimentne stijene.1. stvrdnute. malo cemetirane glinene stijene koje nisu bile izložene zbijanju i cementiranju) nevezane (inkoherentne. miješana tla pijeska. (D) Podjela stijena u građevno-tehničkom smislu težine ili načina njihova iskopa: (1/I. kategorija zemljišta odnosno obična zemlja” koja se kopa lakom kopačom (lakšom “štihačom”.) kod kojih je nemoguće uobičajenim tehnološkim postupcima odstraniti vodu. a u koje bi primjerice pripadale neokamnjene kompaktne gline. šljunka i gline s organskim tvarima) koja su prema starijim normama određena kao “I kategorija zemljišta odnosno rastresita zemlja” koja se kopa običnom lopatom.

dijabaz-rožnjačke geološke formacije. gnajsevi. dolomiti. kao i ostala posebna tla primjerice muljevita tla i živi pjesci) trošna stijena (u koje se svrstavaju primjerice grusovi.) za iskop “lake” (“meke”. krupnozrni nevezani (nekoherentni) šljunci i pjesci. prirodno “dezinegrirane” razlomljene.6): humus. čvrste (kvalitetne eruptivne i metamorfne stijene.1. tufovi. porfiriti. a koje su prema starijim normama određena kao “V. dioriti. zemljano tlo (u koje se svrstavaju primjerice svi površinski humusi i sližni zemljasti materijali. kategorija zemljišta ili trošna stijena” koja se kopa težim pijukom (“krampom”). (izvor slike: http://www. prašinasti i glinoviti sedimenti odnosno sitnozrna koherentna tla kao što su prašine. sijeniti. kvarciti. a koja su prema starijim normama određena kao “III.) trošne ili polučvrste stijene. a koje su prema starijim normama određena kao “VI. anhidrit ili gips. mramori. gline ili glinci. zatim razmjerno čvrste ali sitnouslojene. tonaliti. rioliti. (5/IV:) za iskop “teška” te vrlo “čvrsto” odnosno “tvrdo” do “vrlo tvrdo” srasla tla (u nekim slučajevima pomješana skršjem ili velikom odlomcima stijene odnosno krupnim oblucima šljunka) koja su prema starijim normama određena kao “IV. zatim slijedi trošna stijena odnosno materijal kategorije “B” te ispod toga slijedi čvrsta (u ovom slučaju debelo uslojena bankovita) stijena kao materijal kategorije “A”. kategorija zemljišta ili čvrsta odnosno vrlo čvrsta stijena” koja se prije iskopa minira jakim (brizantnim) eksplozivom (primjerice dinamit). vrlo raspucale stijene ali i neka “vrlo tvrda” tla na prijelazu u stijenu (koja se mogu kopati strojno mehaničkim putem bez njihova prethodna razaranja miniranjem) a koje se također klasificiraju kao “vrlo slabe” rastrošene i slabo-kompaktne sedimentne stijene te “slabe” odnosno slabo cementirane sedimentne stijene i škriljavci).de/fotoalbum. grubozrnate eruptivne stijene). daciti. andeziti. trahiti. vapneci i dolomiti itd. sedimentnih i metamorfnih stijenskih masiva primjerice dijabazi. (6/V. prašci. siltiti i sl.1. lapori. zatim les ili prapor.) za iskop “teške” te “vrlo tvrde” stijene (koje se kopaju u tehničko-ekonomskom smislu najisplativije njihovim prethodnim miniranjem) koje se također dalje klasificiraju kao srednje čvrste (kvalitne sedimentne stijene. čvrsta stijena (sve vrste čvrstih kamenitih eruptivnih. “krampom”).geodienst. pješčenjaci. glineni škriljci. guste finogranulirane eruptivne stijene). kategorija zemljišta ili meka stijena” koja se kopa osobito oblikovanom motkom (“ćuskijom”) ili se po potrebi ponekad prije iskopa minira slabijim (deflagrantnim) eksplozivom (primjerice barut) (7/VI. graniti. odnosno to se svrstavaju svi mineraloški vezani materijali koji se zbog njihove makrostrukture u pogledu raspucalosti ili raspadnutosti mogu kopati bez prethodna njihova miniranja). kategorija zemljišta ili čvrsta zemlja” koja se kopa teškom kopačom (težom “štihačom”) ili lakim pijukom (trnokopom. vapnenci.) vezana i nevezana tla razmjerno “srednje teška” (iz različitih “geoloških” razloga) za iskop. laporoviti vapnenci. škriljavci. u načelu zemljani materijal kategorije “C”. neki serpentini. gabre. miješane ilovače. amfiboliti.) Slika 3. fliš i flišolike tvorevine. amfibolitski škriljavci. (E) Podjela stijena u ovoj knjizi za potrebe promišljanja (tabela) primjena pojedih vrsta građevinskih strojeva pri iskopu tla ili stijene u pogledu vrste tla odnosno stijene u širem i užem smislu (vidi sliku 3. stijene niske gustoće. peridotiti. neki serpentini.- - - - (4/III.htm) 21 . finozrnati pješčenjaci) i vrlo čvrste stijene (kvarciti. i VII.6: Presjek nekog iskopa na kojem se vide (odozgo prma dole odnosno u dubini iskopa) na istom mjestu stijene razvrstane po prethodno navednim klasifikacijama (E) i (F): površinski. i VII. konglomerati i breče.

afanitske. Kamen kao gradivo Koristi li se kamen iz stijenskog masiva kao gradivo tada su u tehničko-tehnološkom pogledu osim petrografije važna njegova strukturna obilježja. kornit (hornfels). Ta klasifikacija razlikuje dvanaest grupa stijena za kamena gradiva: homogene granularne. riolit. . granit. 362-369). silicijske: flint.gline.gdje potrebno prije iskopa provesti miniranje stijenskog masiva).2. piroklastiti. materijal kategorije “B” (polučvrsta kamenita tla .flišni materijali. homogeni lapori. sedimentne stijene o tvrde. kristalaste. bilo “srasle” bilo minirane. metamorfne ili sedimentne stijene . les.gdje je potrebno i/ili djelomično miniranje a ostali veći dio se kopa izravno strojnim radom) materijal kategorije “A” (čvrsti materijali . Branka Crnkovića (Klasifikacija kamena za potrebe građevinarstva. pegmatit. aplit. oolitski vapnenac. mješavine lapora i pješčenjaka. (G) Podjela stijena u pogledu bušivosti za potrebe minerskih radova na bušenju (prema Crnković. neabrazivne: vapnenci. inače se mogu kopati strojno). U navedenim razvrstavanjima tla i stijena pod (E) i (F) opisane osnovne vrste tla i stijena koje su predmet rada tehnike i tehnologije zemljanih radova osobito tehnike i tehnologije njihova iskopa. o abrazivne ali manje tvrde: siltiti. kreda šejl. jako zdrobljeni vapnenci. sve vrste škriljaca.kompaktne eruptivne. mramor. U tome smislu ovdje se navodi jedno praktično stupnjevanje nekih po sebi svojstvenih tla ili stijena u užem smislu kao i njihovo stupnjevanje u pogledu “težine” njihova iskopa u sraslom odnosno – kod miniranja . sijenit. o razmjerno tvrde. 1983): magmatske stijene o abarazivne: obsidijan. mramor. silicifirani vapnenci. mnogi pješenjaci. siparišta. Građevinar 10(XX)1968. mješavine navedenih materijala i sl. abarazivne. ipak se mora drugčije stupnjevati po “težini” iskopa odnosno po učinkovitosti strojnog rada na njihovu iskopu. Međutim strojni iskop tla ili stijene. kvarcit-porfir. dolerit. neki konglomerati isl. o srednje abrazivne: gnajs. kaolitizirani granit. abarazivne: kvarcit (vrlo težak za bušenje). gabro. dijabaz. o rastrošne: raspadnute stijene. gnajs. trošni pješčenjaci. prašine. pijesak. o mekane: filit. felsit. šejlovi o mekane neabrazivne: lapor. Stoga su također značajna teksturno-strukturna obilježavanja ili razvrstavanja stijena i kamena (uz navedene klasifikacije zasnovane na genezi ili postanku stijena) kao primjerice klasifikacija pokojnog prof.(F) Prethodno pojednostavljeno razvrstavanje temelji se na podjeli tla i stijena prema trenutno važećim hrvatskim “općim uvjetima za radove na cestama” u pogledu vrsti “tla” i primjenjene mehanizacije na iskopu: humus iskop u materijalu kategorije “C” (svi materjali koji se kopaju izravno uporabom pogodnih strojeva . škriljavci niskog kristaliniteta.rastresitom stanju (od “najlakšeg” provedivog iskopa prema “najtežem”): laka pjeskovita ilovača → razmekšana glina → pijesak i šljunak →(obična) zemlja tvrda žilava ilovača → dobro minirana stijena → miješani zemljani i kameni materijal → ljepljiva glina → slabo minirana stijena.). porfirske. čert. ugljen. serpentizirani peridotit (u slučajevima kada je potrebno miniranje. pjeskovite prašine. metamorfne stijene o tvrde. klastične i 22 . raspadnute stijene na površini u debljim slojevima. 3. silicifirani tuf o manje abrazivne: bazalt. prašinaste gline. kvarcni konglomerat. Na prvi pogled čini se kako je tlo općenito lakše kopati . diorit.čak lakše nego miniranu stijenu. andezit. šljunak. kvarcni pješčenjak. kamene drobine. većina dolomita osim kompaktnih.

zatim za izvedbu nasutih podloga hidrotehničkih građevina (lukobrana. obuhvaća.00 m. drobljenjem krupnog šljunka. zatim nehomogene granularne. U suvremenoj visoko-produktivnoj prozvodnji razmatrane kvalitetne kamene sitneži koristi se samo strojni rad odnosno kamena sitnež se drobi i sije u postrojenjima koja se. slika 3. ripanjem) stijene po plohama prirodnog kalanja. zatim subhomogene porozne stijene. Pri tomu se također najčešće dopušta da 15% obujma lomljenjaka ima veći promjer od 40 cm i do (50) 60 cm pri čemu granulacija miniranog materijal mora biti takova da koeficjent nejednolikosti ili odnos lomljenjaka promjera 60 cm /10 cm mora biti veći od 4 (d60 / d10 > 4). u načelu su manja prenosiva lako i brzo demontažna postrojenja (drobilana koje se proteže lijevo prema dole na čitavom prostoru kamenoloma) ili pokretna (vučena na kotačima) postrojenja ili samohodna postrojenja na gusjenicama (slika desno gornje desno postrojenje u desnom dijelu ili uglu prikazanog prostora iskopa stijenskog masiva) 23 . za izradu nasipa od kamenitih materijala. drobljenac (također nazivan tucanik) kao drobljena. ili drobljenje sa sijanjem uz možebitno predrobljavanje odnosno mljevenje krupne kamene sitneži.1 s prikazom grupa i obilježja stijena te njihove uporabe). Slika 3. Prozvodnja granulirane kamene sitneži (određenog granulometrijskog sastava u pogledu veličine i količine pojedinih zrna).2. drobljnjem sipara (prirodnih drobina) ili drobljenjem krupnih aluvijalnih kamenih materijala tj.2. kristalaste i klastične stijene te zatim škriljave granularne i listićave stijene (vidi slijedeću tablicu 3.1). ili samo sijanje s možebitnim predrobljavanjem odnosno mljevenjem krupnozrnate kamene sitneži. nesijana i sijana kamena sitnež koja se dobiva drobljenjem miniranog kamena. minirani kamen širog sastava koji se dobiva uobičajenim miniranjem stijenskog masiva.50 do 1.2. nesijana i sijana kamena sitnež aluvijalnog porijekla koji se dobiva iskopom i sijanjem prirodnog pijeska i šljunka (u praksi se to jednostavno pojmi kao pijesak i šljunak).porozne stijene.). zaloga) i rovova. Ovi nasipi se izvode pretežito u slojevima debljine između 0.1: Drobilane. a može se dobiti također cijepanjem pomoću posebnih eksploziva i njima primjerenim načinima miniranja (ali također i ubičajenim miniranjem stijenskog masiva iz kojeg se za sebe odabire ručno ili strojno kamen lomljenjak). zatim za izvedbu nosivih nevezanih ili stabiliziranih (vezanih) slijeva kolovoznih konstrukcija prometnica ili sletno-poletnih staza. obaloutvrda itd. između ostalog. te po potrebi predrobljena ili mljevena. nakon prethodnog iskopa stijene ili aluvijalnog šljunkovitog tla. zatim za tucaničkih zastora donjeg stroja željezničkih pruga. pojme kao drobilane (i “separacije". Najčešće se zahtijeva da najveći promjer pojedinih miniranih lomljenjaka ne prelazi 1/2 debljine sloja koji se nasipava ali također ne veći od oko 40 cm. ukratko. Minirani kamen širog sastava koji se dobiva uobičajenim miniranjem stijenskog masiva koristi se. Kamena sitnež (tucanik) rabi se kao gradivo u okviru zemljanih radova primjerice za izvedbu filterskih i drenažnih slojeva (podloga. Kamen se kao gradivo za potrebe zemljanih radova u širem smislu rabi kroz slijedeće osnovne oblike njegove pojavnosti u pogledu veličine i oblika "bloka” ili “komada" ili "zrna" te načina njegova pridobivanja i korištenja: lomljeni kamen ili kamen lomljenjak koji se dobiva ručnim odnosno strojnim cijepanjem stijene ili ostalim načinima mehaničkog razaranja (udarom. koje se koriste pri građenju (koje pripadaju “zakonski” građevinarstvu odnosno djelatnosti građenja).

Tablica 3. talk izuzetak je korištenje ploča za pokrivanje krovova te sirovina za dobivanje listićave stijene i liskunski škriljavci. breče i konglomerat) klastične pješčanjaci. trahit. gabro. kod čega se prvenstveno ili u ploče okomito na protezanje pruga. pucolanski materijali pravci koji (tuf). litavac) prapor ili les. mramor.1 Klasifikacija stijena u pogledu teksturno-strukturnih obilježja (tablica je složena korištenjem teksta članka prof. stijene porfirit. dobro sitnež i kao ukrasni kamen u kiparstvu stijena cementirane breče i (pješčenjak). fenokristala sitnež za betone i porfirske kvarcporfir. Građevinar 10(XX)1968. kloritski. dijabaz). škriljave sericitski. Crnkovića: Klasifikacija kamena za potrebe građevinarstva. fotosinteze sunca. doleritskoga izgleda struktura krupnoća tucanik. značajnoa organogeni vapnenci. gips. izrada kocki zrnaste strijene homogeni amfibolit. granularna kamena sitneži za interijera (mramor). porfir. B. afanitske zrna. kristalaste vapnenci (organogeni i stijenske mase u vrste otporne na habanje za stijena minerogeni). kamena čvrstoćama uporedo s(mikro) kristalaste proslojci i izdužene leće sitnež za betone slojevitosti mogu se rabiti kao stijene te noduli kalcedonskog dekorativno-obložni kamen.2. lapori tucanik i kamena kompaktne stijene rabe se kao škriljave gnajs. plovučac. kamenolomu izradu kamenog parketa i neporemećeni dolomiti. tufovi. ukoliko se stijene odlikuju nehomogene tankoslojeviti vapnenci. konglomerati homogena prvenstveno kao dekorativnohomogene oolitični i organogeni tekstura. prevladavaju što daje subhomogeni izgled izraziti paralelno-prugasti gabro u nehomogene gabro i peridotit nehomogenitet kojemu nema bitnih razlika u granularne paralelno-prugaste fizičko-mehaničkih obilježja stijene teksture i zrnaste paralelno s prugama i okomito na strukture . prvoklasno gradivo za oblaganje homogene granit. obložni kamen (oolitični i porozne stijene (litavac) vapnenci. fina šupljikavost u prostornom dekorativno-obložna gradiva subhomogene lava. nemaju uprabu u građevinarstvu jer se lako cijepaju u tanke ploče i listiće. čerta u vapnencu. zeleni (amfibolski (prvenstveno gnajsi-okcasti gnajs) stijene škriljavci škriljevac i te građevni kamen grubo dotjeran amfibolit) (zeleni škriljavac). tucanik. ekspandirajućih gradiva 24 . uporabivost andezit) primjena im zavisi tucanik dekorativno-obloženi kamen za homogene guste kristalasti od obilježja oblaganje interijera i fasada. gabro. kamena (pješčenjak. dijabaz krupnoga zrna i (zrnasta) i granoblastična (dijabaz) tonalit). amfibolski sitnež za betone dekorativno-obložni kamen granularne škriljavac. poroznost. sijenit. oblaganja podova. lomljenak. amfibolit. dacit. osobito zbog niskih nehomogene tankoslojeviti čvrstoća uporedo sa slojnim plohama klastične pješčenjaci. rasporedu šupljina (travertin). silttucanik. kolovozne zastore i ivičnjaka za ceste (granit. oblaganja unutršnjosti. smanjuje asfalte (dacit. stijene silt-pješčenjaci. dr. dijabaz sitnoga kamena sitnež za pločica. uporaba je vrlo ograničena. andezit. sijenit) i granularne ili peridotit. gips prvoklasna kamena sitnež za izradu teraco homogene bazalt. lomljenjak. tamnosivi do crni betone i asfalte crni vapnenci obojeni stijena kriptokristalasti i habajućih slojeve bituminoznom i ugljevitom tvari pelitomorfni vapnenci na cestama ne rabe se za oblaganje fasada jer intenzivnog i je crna boja nestalna pod teškog prometa djelovanjem atmosferilija i (bazalt. grauvake. tekstura te plemenita fasada (granit. podloga za žbuke porozne stijene travertin i pora postoje (plovučac). 362-369 grupa stijena stijene obilježja sipka gradiva ostali oblici uporabe u građenju izrazita homogena tucanik. kamena trahit se rabi za izradu stubišta homogene riolit. homogeni anhidrit. njih može se rabiti u dekorativnoobložne svrhe. dekorativno-obložni kamen homogene pješčanjak. fino slojeviti anhidrit.

društveno-ekonomski. neki tehnički i konstrukcijski parametri razmatranih građevina utvrđen su unaprijed kroz tehničku regulativu te se u tom dijelu ne može utjecati ne troškove odnosno ekonomičnost građenja. kanali. Naime.3. moguće je kroz unaprijed programiranu logistiku sipkih gradiva. prostorno-energetski. Slično je pri gradnji složenih hidroenergetskih sustava koji koriste potencijale između razine slivova planinskih rijeka i razine mora. zbog uvjetovanih prometno-tehničkih obilježja. nasipi. brane. To je ujedno jedan od vidova optimalizacije tehničko-tehnološke sastavnice organizacije građenja. Međutim. – loger = nastaniti) kao skupa aktivnosti u oneprijeporanju raspoloživosti svih materijalnih resursa i sredstava koji su pretpostavka tokova (u ovom slučaju tokova građenja) unutar nekog sustava (u ovom slučaju to su razmatrani projekti kao poslovni i organizacijski sustavi). Povezana je također s organizacijom gradilišnog prometa te smogućim načinom korištenja mjesnih i regionalnih prometnica na području građenja. Osnovni cilj programiranja logistike sipkih gradiva bila bi također učinkovita organizacija podjele građenja i gradilišta. “traže” pri realizaciji autocesta izvedbu složenih geotehničke zahvata u samom terenu (masovni iskopi velikih usjeka i zasjeka) kao i izvedbu ostalih složenih građevina (visoki nasipi. posebna organizacija u svakom smislu učinkovitih tehnoloških procesa. Logistika sipkih gradiva Logistika6 sipkih gradiva ključna je sastavnica ukupnosti tehnologije i pripadne organizacije tehnološkoh postupaka osobito masovnih građevinskih odnosno zemljanih radova. kamena sitneži za razne ostale nasute konstrukcije. 7 Trasu autocesta ili položaj građevina hidrelektrana utvrđuje više skupina kriterija kao primjerice prometno-tehnički. Programiranje se provodi u prometnoorganizacijskom te organizacijsko-tehnološkom smislu na činjenicama moguće “proizvodnje” i “potrošnje” iskopanih materijala u području građenja. proizvodnju. Slijedi promišljanje optimalne logistike gradiva i ostalih materijalnih resursa kao glavnih inputa kojima se bavi tehnika i tehnologija građenja kroz tehnološke procese građenja. Intenzitet njezine “dinamike” u prostoru i vremenu može se u tehno-ekonomskom smislu optimalizirati bez obzira tko ostvaruje tu logistiku. Kriteriji ekonomičnosti primarno su društvenoekonomski (u smislu učinkovite ekonomičnosti korištenja objekta projekta) a zatim tehno-ekonomski (u smislu ekonomičnosti realizacije projekata). Osobito je to izraženo pri gradnji autocesta u planinskim područjima8 jer se njihove trase. osobito kamenih gradiva. Najčešća je raspodjela poslova po jednakovrijednim financijskim cjelinama koja rezultira fizičkom 6 Jedna je od određenja logistike (franc.1). ekološki kriteriji itd. Tu je također potrebno na širem području izvesti razmjerno velike građevine (akomulacijska jezera. učinkovita organizacija građenja.3. nije uvijek moguće provesti potpuni “balans” (izjednačenje) obujma iskopa kao sipkog gradiva s količinama gradiva potrebnog za nasipavanje. Primarni je način odabir takvih konstrukcija koje su vremenski te troškovno optimalne za gradnju i održavanje prilikom korištenja. visoki dugački vijadukti itd – slika3. Stoga navedeni “balans” ustvari znači programiranje optimalne logistike sipkih gradiva9. urbanistički. pri gradnji složenih infrastrukturnih sustava građevina. agregat za betone i asfaltbetone).3. poluproizvoda i konačnih proizvoda. pa neposredno utječe na organizaciju ukupnih tehnoloških tokova građenja složenih infastrukturnih građevina. 8 Područje Hrvatske između Panonije i Jadrana u geomorfološkom smislu obilježavaju planinski lanci Dinarida. najmanji mogući posredni troškovi pripreme građenja i organizacije gradilišta. ne prilagođavaju nego nameću morfologiji reljefa kroz koji prolaze (naredna slika 3. Ona u načelu izbjegava općenitu problematiku i rizike tržišnog poslovanja iako u velikoj mjeri utječe na troškove građenja7 kroz utvrđivanje optimalnih tokova proizvodnje i raspodjele prirodnih sipkih (zemljanih i kamenih) gradiva na području građenja. Na minimalizaciju troškova građenja može se utjecati na nekoliko načina. Ova ekonomičnost uz ostalo podrazumijeva što manje troškove građenja. skladištenje.1). Neki način je zatvorena unutar sebe ili svojeg prirodnog okruženja iz kojeg prizlazi. itd). “balansirati” njihovu “proizvodnju” (iskopi) i “potrošnju” (nasipi. Prethodno programirana logistika utvrđuje pojedine referentne razine troškova građenja oko kojih kasnije ponuditelji (budući izvoditelji) mogu troškovno optimalizirati svoj pristup građenju putem realizacije svojih resursa (uporaba jeftinijeg produktivnijeg strojnog i voznog parka. a u okviru masovnih zemljanih radova. Razmatrana logistika sipkih gradiva razlikuje se od općenite marketiški usmjerene tržišne logistike materijalnih resursa u ostalim oblicima građenja. kao prirodna prepreka. Također rješava ekološku problematiku trajnog odlaganje viškova materijala u skladu sa zahtjevima očuvanja prirodnog okoliša. promet i raspodjelu materjalnih resursa odnosno sirovina. ostale vodograđevine) te dovodne tunele do samih hidroelektrana na obali mora. Složene infrastrkturne projekte ostvaruje pretežito više izvoditelja. Logistika ustvari obuhvaća nabavu. Međutim. Osnovu ove optimalizacije čini promišljanje optimalnih tehnoloških procesa građenja s njihovim optimalnim inputima i outputima. 9 ovdje se pod “optimalnom” logistikom sipkih gradiva ne podrazumijeva samo optimalna “tehničnost” te logistike nego i njezina optimalna ekonomičnost koja je sastavni dio ukupne ekonomičnosti građenja složenih infrastrukturnih projekata 25 .3. Ove razmjerno visoke planine. Može se optimalizirati u tehnološkom i organizacijskom smislu izvan područja poslovnog interesa osobito izvoditelja. dugački tuneli.

je li važnije očuvanje prirodnog okoliša ili kraći rok građenja? je li važniji iz političkih razloga kraći rok građenja koji ne poštuje redoslijed građenja u skladu s optimalnom logistikom sipkih gradiva koja je ujedno ekološki prihvatljiva te troškovno učinkovita? je li povećani trošak građenja vrijedan dnevno-političkih potreba vlasti koja provodi razmatrane infrastrukturne projekte? Elaboriranje logistike prirodnih sipkih gradiva prvodi se kroz određeni redoslijed aktivnosti čiji je cilj “optimalizacija” postupka iskopa.podjelom građevinskih radova. odlaganja (privremenog ili trajnog). Slijedi razina promišljanja količina zemljanih radova i potreba gradiva za te radove. Naime. Prethodno programirana optimalna logistika sipkih gradiva to u načelu onemogućava jer su (pod)područja građenja optimalno logistički oblikovane tehnološke i organizacijske (pod)cjeline koje onemogućavaju nepotrebno odlaganje viška nekih gradiva ili otvaranja dodatnih nalazišta. U tom slučaju bi se na ovoj razini promišljanja utvrdila nalazišta kamenih i 26 . Provodi se u nekoliko razina promišljanja koji uvjetuju i slijede jedan drugoga. Ta podjela pretežito ne vodi računa o optimalnoj logistici zemljanih radova i gradiva. transporta.1: Autocesta Zagreb – Split kao primjer potrebe izvedbe složenih zemljanih radova u tlu i stijeni zbog prometno-tehničkih obilježja suvremenog vođenja linije njezine trase (izvor: časopis Mineral.primjerice. Dolazi do nepotrebnih odbacivanja (trajnim odlaganjem) gradiva na jednoj strani ili do otvaranja novih nalazišta materijala izvan područja građenja na drugoj strani. br. Zagreb. Ovo promišljenje daje prostorni i količinski raspored “proizvodnje” i “potrošnje” prirodnih sipkih gradiva u cjelokupnom području građenja. u slučaju korištenja rezultata tako utvrđena logistike mogu se donijeti odluke kao odgovori na neka strateška pitanja .3/2003) Također je značajano planiranje optimalne logistike sipkih gradiva u smislu utvrđivanja optimalnog vremena gradnje projekta. Ne vode računa o potrebama ili viškovima gradiva ostalih (pod)područja građenja drugih izvoditelja kao tehnoloških i organizacijskih cijelina za sebe. Pri tomu izvoditelji provode svaki svoju logistiku unutar svoga (pod)područja građenja kao tehnoloških i organizacijskih cjelina za sebe. Onemogućava se nepotrebno zadiranje u prirodni okoliš izvan područja građenja otvaranjem nepotrebnih nalazišta nedostatnih gradiva. Također daje uvid u potrebe možebitne dobave nedostanih gradiva izvan područja građenja. uskladištenja. Osnovna početna podloga pri tom elaboriranju bili bi rezultati inženjersko-geoloških istraživčkih radova koji daju uvid u tehničko-tehnološku prihvatljivost tla ili stijenskih masiva na području građenja. Time se također onemogućava nepotrebno građenje novih prometnica.3. Slika 3. Ovo je naročito značajno za planinska područja jer su ona značajna u smislu zaštite prirodnog okoliša ili očuvanja zdravog načina života. prerade. Proizlazi ujedno ekološki vid programiranja optimalne logistike sipkih gradiva. raspodjele i ugradbe sipkih gradiva te proizvodnje i ugradbe betona i asfaltbetona.

Radi se o unikatnim projektima s isto takvim građevinskim radovima i građevinama. Dalje bi slijedila razina promišljanja logistike prirodnih sipkih gradiva vezano na vrijeme izvođenja radova. prioritete u prometovanju po području (ili oko područja) građenja odnosno prioritete u izgradnji novih prometnica. zbog određenosti rokova građenja. obuhvaćen je odgovarajućim suvremenim softverima simulacijskog projektiranja cesta pomoću kompjutera. betonskih i asfalterskih radova po pojedinim dijelovima realizacije projekta. “po čemu?” i “kako?”. Slijedeća razina obuhvatila bi promišljanje transporta i odlaganja prirodnih sipkih gradiva unutar i oko područja građenja. Tada se podrazumjeva da izvoditelji odabiru transportne duljine s kojima ulaze u kalkulaciju troškova građenja. kao drugo. kao prvo. Time bi se ujedno promišljalo korištenja postojećih prometnica za prijevoz gradiva. svodila na promišljanje potrebnih učinaka građenja. nasipavanja te osobito proizvodnje agregata za betone. koji se odnosi na “balans” masa iskopa i nasipavanja u cestogradnji. morao bi također obuhvatiti promišljanje tehnologije zemljanih radova u smislu određenja vrste. Sastavni dio metodologije promišljanje transporta i odlaganje prirodnih sipkih gradova bio bi obilazak terena.zemljanih materijala (kamenolomi. utvrditi prioritete u redoslijedu izvebe ukupnih građevinskih radova obzirom na potrebe iskopa. Ovime bi se dalje utvrdilo. U slučaju hidroelektrana ovo “knjigovotstvo” zasniva se se pretežito na heurističkom pristupu. neke vrste. Primjerice dio metodologije. ocjenu i procjenu mogućnost i opravdanosti korištenja navednih prometnica. “koliko?”. Kao treće. Stoga bi se ova razina promišljanja. Ovo razina obuhvatila bi također utvrđivanje prostora odnosno položaja i konstrukcije privremenih ili trajnih “deponija” sipkih gradiva. Na taj način bi se “transportni problem” (kao oblik “matematičke metodologije”) sveo na rješavanje minimalnih transportnih duljina po odabranim prometnicama. Heuristički pristupom moralo bi se. Međutim. Metodologija promišljanja “dinamike” logistike sipkih gradiva morala bi dati odgovore “kada?” se odvija u prostoru i vremenu ta logistika koja je prethodno utvrđena po pitanjima “što?”. možebitno snimanje iz zraka i ostali oblici suvremene vizualizacije područja iskorištavanja i transporta zemljanih odnosno kamenih materijala. transportne duljine se u troškovnicima zaokružuju na cjelovite duljine ili se ne uvode u opis troškovničkih stavki. Metodologija ove razine bila bi kombinacija nekih oblika opracijskih istraživanja kroz rješavanje “transportnog problema” i heurističkog pristupa. šljunčare. kao prvo. Rizici vjerodostojnosti navedenog “knjigovotstva” u oba slučaja sadrže u sebi. itd). Tu postoji mogućnost optimalizacije u smislu odnosa troškova građenja prometnica i troškova prometovanja gradivima po tim prometnicama (dulje postojeće prometnice .kraće nove prometnice i također su rokovi dovršetka ponekad vezani uz dinamiku strateških ili “taktičkih” dnevno-političkih potreba vlasti koja realizira ove projekte 10 27 . Tu bi bila prisutno također promišljanje položaja odlagališta u skladu suvjetima uređenja prirodnog okoliša. Također bi se odredio položaj gradilišnih prometnica koje mogu biti privremene gradilišne prometnice ili nove prometnice trajnih prometnih obilježja. Sama “matematika” ovog. “gdje?”. morao bi obuhvatiti utvrđivanje područja proizvodnje kamene sitneži a što znači utvrđivanje položaja drobilana. rizike prethodne procjene podobnosti stijene kao gradiva. drobilane. Utvrdili bi se također u logističkom smislu optimalni položaji drobilana te njihov potrebni proizvodni program i učinak. Vrijeme građenja pretežito je iz nekog razloga unaprijed utvrđeno. načina i duljine transporta materijala (primjerice je li prebacivanje iskopa bagerima i utovarivačima neposredno iz iskopa u nasip ili guranje dozerima iz iskopa u nasip ili utovar i transport vozilima). Ovo promišljanje omogućilo bi također utvrđevanja prioriteta u redoslijedu izvebe zemljanih radova obzirom na potrebe nasipavanja i proizvodnje agregata za betone i asfaltbetone. To znači ustvari utvrđivanje redoslijeda izvođenja zemljanih. Podloga je detaljna analiza prometne mreže planiranih gradilišnih puteva i postojećih prometnica radi utvrđivanja potreba gradnje novih. Zatim sadrže značajan rizik procjene rastresitosti iskopanih materijala koji daje mjeru vjerojatnosti utvrđivanja balansa razmatranih gradiva. U taj balans potrebno je heurističkim pristupom uklopiti “potrošnju” gradiva za betonske i asfalterske radove. navedeni rizici nisu troškovno usmjerini ukoliko su projektirane količine radova točno utvrđene po obujmu i prostoru pružanja. Herustički bi pristup između ostalog obuhvatio. glinokopi. Kao drugo. njihovo povremeno premještanja kao i utvrđivanje njihovog proizvodnog programa po količini i vrsti. kao prvo. U ovom promišljanju postoje rizici točnosti utvrđivanja transportnih duljina po pojedinim vrstama zemljanih radova pa se time može utjecati na rizičnost procjene pripadnih troškova. Osobito je uvjetovan rok što je mogućeg ranijeg početka korištenja objekata projekta10. Međutim. “knjigovotstva prirodnih sipkih gradiva” prilagođena je potrebama tog “knjigovotstva”. Rezultat ovog promišljanja bilo bi utvrđivanje prijevoznih daljina.

) "Balans” masa iskopa kategorije “A” i njegova nasipavanja po čitovoj trasi dionice za potrebe gradnje Državne ceste D8. Primjena jedne od navednih metodologije ovisi prvenstveno o prije opisanim razinama promišljanja razmatrane logistike. Ovisi također o traženoj vjerodostojnosti ili točnosti rezultata tih promišljanja. kao djelomice uporabljiv za ugradnju. zidova.sl. zatim primjena matematičkih modela upravljanja zalihama itd). duljine oko 6 km. Ipak valja istaći činjenicu da se je radilo pretežito većim djelom o siltitima i glinovitim siltitima djelomice s proslojcima pješčenjaka koji su podložni bujanju i klizanju a što se je desilo prilikom izvođenja razamatrane dionice prilikom iskopa u matrijalima vrste “B” uslijed izvedbe radova u kišnom razdoblju (slika 3. mostova. dodaci za nasipe. itd) bila je bez tunela oko 559.3. a na traženje investitora. Rezultat promišljanja “dinamike” logistike sipkih gradiva bio bi intenzitet proizvodnje i transporta pojedinih vrsta gradiva tj. Ovisi također o traženoj vjerodostojnosti ili točnosti rezultata tih promišljanja.3. zatim primjena matematičkih modela upravljanja zalihama itd).Sveti Kuzam/Bakar na dijelu trase ispod Svetog Kuzma prema Dragi koji prolazi područje terena u siltitima i glinovitim siltitima s proslojcima pješčenjaka 11 U metodološkom smislu elaboriranje logistike kamenih gradiva moguće je na nekoliko načina: putem metoda operacijskih istraživanja (primjerice metode rješavanje transportnih problema linearnim. vremena i načina provedbe zemljanih radova.000 m3 sraslo iskopa kategorije “A” (prema.Sveti Kuzam/Bakar.2: Obrušavanja neoneprijeporanog i (mrežama. Prethodne razina promišljanja podloge su ove završne razine promišljanja tehnike.000 m3 ugrađeno. prethodno navedenoj kategorizaciji. Tu je bila razmjerno značajna. u okviru tehnički uvjeta Hrvatskih cesta) odnosno onog prirodnog materijala koji je bez ograničenja uporabljiv za ugradnju u buduće nasipe tj. tehnologije i organizacije građenja. koja je pripadala Riječkom cestovnom prometnom čvorištu (tzv. sidrima.3.000 m3. uređenja potoka. osobito u pogledu moguće problematike organizacije gradnje razmatrane dionice.000 m3 sraslo bio je predviđen. završna razina također uvjetuje dijelom prethodne razine promišljanja prostora. od toga je procjenjeno ukupno oko 238. pod određenim okolnostima (osobito pod povoljnim vremenskim uvjetima izvedbe radova). izvedba nasipavanja na trasi (nasipi. zatim simulacijom putem računala kao i heurističkim pristupom. odgovor na pitanje koje se količine i vrste gradiva moraju transportirati u nekom razdoblju između mjesta njihove “proizvodnje” i njihove “potrošnje”. dionice Orehovica – Draga . Prirodni materijal iz iskopa trase vrste “B” u količini od oko 282. Kao primjer projektanskog elaboriranja logistike sipkih gradiva ovdje se navodi (vidi tablicu 3. tunela. primjenjiv za trajno nasipavanje. Primjerice. izrađen prikazani balans kako bi se kvalitetni kameni materijali logistički u tehnoekonomskom i transportnom smislu optimalno iskoristili za nasipavanje.U metodološkom smislu elaboriranje logistike kamenih gradiva moguće je na nekoliko načina: putem metoda operacijskih istraživanja (primjerice metode rješavanje transportnih problema linearnim. Ovo promišljanje u načelu nije rizično u troškovnom smislu ali je značajno za utvrđivanje redoslijeda građenja pojedinih dijelova projekta Završna razina obuhvatila bi promišljanje organizacijske mogućnosti primjene odabrane tehnike i tehnologije zemljanih radova u skladu srazmatranom logistikom sipkih gradiva. vijadukata. 28 . Međutim.1. Projektirani količina širokog iskopa na trasi i u okviru objekta na trasi (odvodnje ili oborinske kanalizacije. Stoga je od strane projektanta. mlaznim betonom) oneprijeporanog pokosa iskopa dionice Orehovica – Draga . zatim simulacijom putem računala kao i heurističkim pristupom. logistički i vremenski planovi. U metodološkom smislu za ovo promišljanje najprihvatljiviji su tehnološki. obilaznica Rijeke). je li su mogući masovni ili na bilo koji način prostorno i vremenski ograničeni zemljani radovi.2). Primjena jedne od navednih metodologije ovisi prvenstveno o prije opisanim razinama promišljanja razmatrane logistike. Ovo znači da se vremenski planovi rade po tehnološkim i logističkim aktivnostima kojima se tada mogu pridružiti vremenski planovi po troškvničkim stavkama. nelineranim i dinamičkim programiranjem. nelineranim i dinamičkim programiranjem. Stoga je promišljanje logistike sipkih gradiva iterativni postupak11 čiji je cilj navedena tehno-ekonomska optimalizacija “odnosa” količina. Slika 3. Međutim. nasipi zamjene) u projektiranoj količini od oko 585.). prostora i vremena izvedbe onih radova koji ovise o toj logistici.

392) Vežica Vežica (1+053 .923 m3 spojna cesta D404 / E1 prevoz do 7.116 23.968 3.567) Draga trasa 1+640 – 2+360 guranje do 150 m Draga trasa 46.600 2.186 (Podmarči – Draga) objekti prevoz do 500 m 470 381 ukupno 5.017 37. dopremom izvan trase 291.100 29 .Tablica 3.5 km 31.5 km Vežica objekti 16.607 iskop sraslo trasa 2+862 – 2+945 prevoz do 3.575 3+136 trasa 4+190 – 5+360 prevoz do 2.3.583 236.323 35.079 Sveti Kuzam 291.966 rampe čvorišta guranje 150 m Draga čvorište 2.340 473.640 (4.757 237.213 Orehovica 0+000 do 1+053 6.95) transportnom ili iz tunela … ugrađeno sraslo … duljinom … Orehovica čvorište i trasa guranje do 150 m 3.3*0.951 25.583 236.261 trasa 2+360 – 2+558 prevoz do 1.5 km Vežica objekti 6.957 Sveti Kuzam prevoz do 500 m 5.294 5.013 12.860 i iskopom tj. "Balansa” masa iskopa kategorije “A” i njegova nasipavanja po čitovoj trasi dionice Nasipavanje (nasip sa zamjenom materijala) … … iz iskopa kamenog materijala iskopne kategorije “A” na gradilištu … u količini … u količini … s prosječnom … s gradilišta (stacionaža glavne trase) … m3 = = ↓m3 (*1.892 Sveti Kuzam Tuneli trasa trasa 3+800 – 4+190 prevoz do 1 km 3+036 – 29.851 (103.871 Sveti Kuzam ukupno 92.401 45.523) Tuneli trasa 3+306 – 3+136 i 3+294 – 5+360 guranje do 150 m Tuneli trasa 2.966 2.potrebe nasipavanja i mogućnosti iskopa 585.149 40.217 9.170 4.656 ukupno 20.333 1.1.5 km 2.096 rampe čvorišta prevoz do 4.874 (274.957 (16.281 tunel “Draga” trasa 3+294 – 3+800 prevoz do 4 km 12.277 rampe čvorišta prevoz do 1.5 km 3.100 1 do 11 km ? ukupno 338.5 km Sveti Kuzam 50.915 ukupno 127.889 trasa 3+294 – 3+800 prevoz do 500 m 16.508) guranje do 150 m Sveti Kuzam 11.5 km 43.018 (74.970) Cjelokupna trasa .314 trasa 5+655 – 6+355 20.401 13.1+640) trasa guranje do 150 m 5.960 sa iskopom na trasi 293.812 2.

1. Građevinske projekte moglo bi se također podijeliti na razdoblja njihove pripreme (koje obuhvaća koncipiranje i definiranje projekta). Razdoblje definiranja. odnosno dobivanjem uporabne dozvole. Realizacija završava primo-predajom dovršene građevine.). Priprema zemljanih radova odvija se u načelu kroz dva dijela. Slijede radovi održavanja te možebitne rekonstrukcije ili nadogradnje građevine u slučaju prenamjene njezina korištenja. Stoga se građevinski projekt može promišljati kroz izgradnju (dakle zajdno pripremu gradnje i samo građenje) i korištenje izgrađenog (slika 4. neposredna građenja (realizacija objekata projekta) te održavanja građevina u razdoblju njihova korištenja (eksploatacija objekta projekta).1: Model investicijskog projekta izgradnje neke infrastrukture Razdoblje koncipiranja u okviru pripreme projekta neke izgradnje obuhvaća. definiranja i realizacije (gdje pripada samo građenje) te razdoblje eksploatacije objekata toga projekta.1. nakon nuđenja. čime započinje njezino korištenje. uz provedbu financijskog inženjeringa.4.1. Prvi dio pripreme zemljanih radova započinje posredno nakon donošenja ključne investicijske odluke o građenju i to kroz inženjersko-geloške istraživačke radove odnosno kroz izradu geotehničkih. Ovo drugo razdoblje obuhvaća. zatim projektiranje odnosno izradu tehničke dokumentacije te postupke oko dobivanja zakonom propisanih suglasnosti i dozvola za građenje. predinvesticijske studije izvodljivosti koje omogućavaju donošenje investicijske odluke o realizaciji projekta koja odluka je ujedno početak razdoblja definiranja projekta. Pripremni radovi pri građenju Građenje je sastavni dio investicijskog projekta neke izgradnje koji općenito obuhvaća razdoblja njegova koncipiranja. hidroloških i hidro- 30 . razne (osobito inženjersko-geloške) istraživačke radove. Slika 4.1. završava odlukom o izboru izvoditelja te ugovaranjem izvedbe i uvođenjem izvoditelja u posao. uz ostalo. Realizacija projekta obuhvaća pripremu neposrednog građenja ili građevinske pripremne radove i samo građenje kroz izvedbu građevinskih radova. Priprema zemljanih radova 4. Ova podjela promišlja projekt izgradnje kroz osnovne djelatnosti graditeljstva kao struke gdje se građenje razlikuje od održavanja građevina. Time započinje razdoblje realizacije projekta ili neposrednog građenja.

zaloge itd) ili “agregat” za betone. Slika 4. U razdoblju izrade projektne dokumentacije bilo bi poželjno programirati. nasipavanja. svih privremenih gradilišnih upravnih. logističkom i tehno-ekonomskom pogledu uskladili odnosno u prostornom. temeljenja. zatim kroz izvedbu geotehničkih konstrukcija te zaštitu (osiguranje) zemljanih radova i izvedenih građevina. logistiku sipkih gradiva a unutar nje osobito logistiku kamenih gradiva. zatim proizvodnih pogona i skladišta te privremenih gradilišnih parkirališta i pristupnih prometnica. Prethodno navedeno bili bi opći (generalni) pripremni radovi kod pripreme ukupnih građevinskih radova koji u sebi uključuju također zemljane radove. prethodno opisanu.2).meteoroloških podloga. Ovi radovi obuhvaćaju organizaciju postave i izvedbe. Ove podloge omogućavaju promišljanje osnovnih načela projektantskog (“dizajnerskog”). U pripremne radove pripada također gradnja privremenih stambenih naselja za građevinske radnike i djelatnike ukoliko se radi o potrebi njihova smještaja na nekom većem ili složenom gradilištu udaljenom od ostalih stalnih naselja ili od središnjice izvoditelja radova. organizacijskog i tehnološkog pristupa zemljanim radovima kao početnim radovima ukupnog građenja. sanitarnih i sličnih objekata (slika 4. Nadalje obuhvaćaju izvedbu raznih uređaja i instalacija koje je potrebno ustrojiti (“organizirati”) da bi se glavni građevinski radovi mogli odvijati razmjerno brzo i organizacijski učinkovito12. Stijenski masivi (u širem smislu) su zbog toga osnovni “predmet rada” pri građenju odnosno zemljnim radovima. 4. a ponekad zasebno građenje. obuhvaća dve vrste prethodna uređenja terena prije samog građenja te njihovu moguću kombinaciju.2. vremenskom i troškovnom smislu optimalno iskoristili i raspodjelili.1. kao jedna od osobitosti pripremnih radova prije početka zemljanih radove u tlu ili stijeni. Ova “istraživačka” priprema proteže se također kroz razdoblje definiranja projekta odnosno izradu projektne dokumentacije kao oblik projektantska pripreme zemljanih radova.1. podloge. Stoga je potrebno u razdoblju projektantske pripreme građenja učiniti sve predradnje kako bi se stijena (kao predmet rada i područje građenja) te (iz stijene proizašli) kamen (kao gradivo) međusobno “optimalno” u tehnološkom. Kamen odnosno kamena sitnež osnovni je građevinski materijal ili gradivo za nasipavanje tj. One su također jedini prostor u kojem se odvija svako građenje osim nadogradnje i rekonstrukcije postojećih građevina. Čišćenje područja građenja i gradilišta “Čišćenje” terena područja građenja. Drugi dio pripreme zemljanih radova započinje nakon uvođenja izvoditelja u posao u okviru ukupne pripreme neposrednog građenja koja između ostalog obuhvaća građevinske pripremne radove. Projektna dokumentacija utvrđuju zemljane radove kroz radove iskopa.2: U suvremenom graditeljstvu koriste se pretežito samo kontejneri kao privremni objekti gradilišne uprave i nadzora radova te kao sanitrani čvorovi i prostori odmora te presvlačenja radnika Svojevrsni posebni pripremni radovi za potrebe izvedbe zemljanih radova bili bi čišćenje terena područja građenja (kada se provodi prije zemljanih radova) te iskolčenje zemljanih radova i građevina uz napomenu da određeno iskolčenje granica područja građenja ili zemljanih radova slijedi prije čišćenja terena. 12 u praksi se u tome smislu uobičajeno kaže “da su radovi dobro ili loše organizirani” 31 . za izvedbu raznih nasutih konstrukcija (drenažni i filterski slojevi.

kod demontaže metalnih konstrukcija itd. . kod rezanja stabala i granja (iz istih razloga kao prije). naftovodi. rezanjem stabla i debelih grana na duljine pogodne za prijevoz.uklanjanje tj.vađenje ili demontiranje prometnih znakova. kod premještanja raznih vodova.1). strojno ili uz prethodno rušenje nekih građevinskih konstrukcija miniranjem. Ručno čišćenje terena (uz uporabu ručnog alata) pretežito se primjeuje kod siječenja šiblja i stabala svih mjera (kada se ova kasnije žele iskoristiti za ogrijev). Strojno čišćenje terena primjenjuje se kod rušenja stabala.2: Strojno čišćenje iskopa od korijenja osobitom bagerskom zahvatom lopatom (sličica lijevo) i strojno razaranje konstrukcija posebnim hidraličnim kliještima na karaku bagera (sličica desno) 32 .2. Slika 4. trupaca i panjeva izvan područja zemljanih radova (slika 4. kod rušenja zidova kada se želi sačuvati opeka za sljedeće zidanje. o planiranom razdoblju čišćenja te mogućnostima i namjerama daljnjeg korištenja čišćenjem dobivenog otpadnog materijala. rušenje starih i dotrajalih zgrada i drugih nepotrebnih građevina.2. uklanjanje suhozidova.2. .2 desno). elektrovodovi. čeličnih i drugih građevnih konstrukcija (slika 4. između ostalog i njegovim recikliranjam. uklanjanje rubnjaka. granja. Čišćenje terena često obuhvaća razmjerno složene pripremne radove u organizacijskom i tehnološkom smislu.rušenje ili premještanje ograda.1: Čišćenje terena od raslinja i strojno uklanjanje stabala Uređenje ili “čišćenje” prethodno (tj.2. vodovodi.2. Čišćenje terena može se izvoditi ručno uz uporabu alata. kod rušenja i premještanja kamenih ograda. iskopom korijenja i panjeva posječenih stabala te transportom šiblja.2 lijevo). zatim kod iskopa korjenja. Slika 4. kod rušenja armirano-betonskih. reklamnih ploča i ostale opreme.- Uređenje prirodnog ili (prethodno korištenog) poljoprivrednog terena obuhvaća – uklanjanje raslinja siječenjem šiblja i stabala svih mjera. šiblja i panjeva (slika 4. plinovodi. kod odnošenja šiblja i granja. .rušenje poostojećih količkih konstrukcija i postojećih propusta. odsijecanjem granja. toplovodi. postojećeg) urbaniziranog područja obuhvaća .. telefonvodi.uklanjanje i premještanje postojećih nepotrebnih komunalnih instalacija (zračni i podzemni vodovi. . djelomično kod uklanjanja i premještanja raznih rodova. reklamnih ploča i sl. cjevovodi odvodnje i sl). a što ovisi o stanju postojećih objekata. kod vađenja ili demontiranja prometnih znakova. gromača i sličnih gomila kamenja (osobito u hrvatskim kraškim terenima).

koji u većem dijelu sadrži drvo. Eksplozivom odnosno miniranjem također se izvodi iskop i razbijanje velikih panjeva. kancerogenosti. reaktivnosti. odnosno razni miješani otpadni materijal od rušenja. Traži pažljivo planiranje i provedbu ovih po sigurnost okoliša opasnih radova.. Navedeno ne znači da se u takvom otpadu ne bi mogle pojaviti opasne tvari primjerice uslijed rušenje građevina gdje su se proizvodile. skladištile ili koristile takve opasne tvari. izdvojeni otpad ruševina betonskih i armirano-betonskih konstrukcija. Stoga suvremeno građevinarstvo kao djelatnost osim građenja obuhvaća i rušenje građevina te zbrinjavanje rušenjem nastalog građevnog otpada osobito njegovim recikliranjem. toksičnosti. odnosno izdvojeni betonski lom. Čišćenje terena miniranjem složena je tehnologija uporabe eksploziva i posebnih strojeva za rušenje građevinskih konstrukcija mehanačkim razaranjem (strojno bušenje rupa. Na slici se vidi moguća opasnost minerskih radova po okolinu. kao pripomoć minerskim radovima.2. Međutim. obilježja eksplozivnosti. Razmatrani građevni otpad u načelu ne spada u opasni otpad jer pretežito ne sadrži tvari koje imaju. Postoji također mala vjerojatnost zapaljivosti “drvene” sastavnice građevnog otpada jer je ona pretežito prethodno (kao krupna) osobito razložena ili je vlažna ili je zasićena nekim inertnim građevinskim materijalima. teratogenosti i ekotoksičnosti a također ne otpušta otrovne plinove kemijskom reakcijom ili biološkim razrjeđivnjem. infektivnosti. itd. zemljanih materijala. Kao takav pretežito sadrži iskope različitih mješanih. otpad asfaltno-betonskih zastora i sličnih asfaltnih materijala odnosno asfaltni lom. uređenju i prepremi terena za zemljane radove primjenjuje se pri uklanjanju armirano-betonskih konstrukcija visoke čvrstoće kada se materijal sa kojim su ovi objekati izvedeni ne želi dalje koristiti (slika 4. stradala je prilikom rušenja izminirane građevine. mutagenosti. ciglu. manje betonske elemente. primjerice. 13 inače bi se građevine brzo rušile same po sebi a ipak mnoge još i danas traju od početaka prapovijesnih civilizacija 33 .3).3: Rušenje građevina miniranjem (izvor: http://www. za ponovu ugrdbu neuporabljivi. štetnosti. osobito starijih građevina i zdanja. Ruševine i materijali nastali rušenjem glavni su izvori građevnog otpada kao značajnog resursa i područja djelovanja suvremenog građevinarstva općenito jer se najčešće provodi prerada i ponova uporaba takvog otpada kao sekundarnog gradiva. samo rušenje takvih objekata traži njihovu prethodnu obvezatnu dekontaminaciju ili neki drugi oblik njihova kemijskog odnosno biloškog čišćenja. blokove. Stoga je općenito građevni otpad materijal koji u većini slučajeva ne podliježe biološkoj razgradnji a fizikalna ili kemijska razgradnja je ustvari beskonačno dugotrajna13. strojni utovar izminiranog materijala). strojno sječenje armature nakon miniranja.2. građevinsku šutu.Rušenje objekata eksplozovom (miniranje) pri čišćenju. Neoprezno postavljena dizalica. crijep. nagrizanja. bilo vibracijama. mehaničko razbijanje dijelova konstrukcije koje nisu razoreni eksplozivom bilo udarom. bilo rezanjem.demolitionx. Slika 4. žbuku. bilo piljenjem itd.com). Strojno rušenje građevina i građevinskih konstrukcija prilikom čišćenja ili uređenja terena za buduće novo građenje sastavni je dio ukupne logistike zbrinjavanja građevnog otpada.

Slika 4. Ovi materijali mogu se ponovo koristiti za nasipavanja. Tehnološki postupak početne prerade ili recikliranje (oporabe) neopasnog građevnog otpada “in situ” provodi se strojno rešetanjem. cigle. 16-32 mm). uz prethodno strojno izdvajanje krupnih komada pretežito “nemineralnog” porijekla (veći komadi metala. Građevni otpad može se zbrinjavati u organizacijskom i tehnološkom smislu na dva osnovna načina te njihovom kombinacijom. drobljenjem i sijanjem. Izlazni “proizvodi” opisane tehnologije i pripadne strojno-tehnološke opreme bili bi nečisti miješani otpad (sitni zemljani materijal) ili nečisti miješani mineralni otpad (miješana sitna mineralna šuta). 34 . crijepa i sl. za izvedbu nasipa i zidova za zaštitu od buke na autocestama itd. kao kombinacija. rešetanje radi izdvajanja nekvalitetnog zemljanog ili sitnijeg dijela građevnog otpada (transportna traka i gomila lijevo) . Također je na taj način moguća ponova ugradnja ili neki drugi oblik ponovog korištenja recikliranih materijala kao gradiva. 4-8 mm i 8-16 mm. primarno ili početno (krupno) drobljenje te izdvajanje željeza (slika 4. željezo i slični metali te klasificirana mineralna sitnež (primjerice 0-4 mm. Opisana osnovna koncepcija tehnike i tehnologije recikliranja građevnog otpada “in situ” može imati neke inačice u smislu konstrukcije postrojenja odnosno najćešće su sekundarni i tercijarni dio objedinjeni u jednu strojno-tehnološku cjelinu. na licu mjesta njegova nastanka prilikom uređenja ili čišćenja terena.čisti otpad pojedinih vrsta građevnih materijala kao npr. Drugi je način odvoz ruševina i njihovo potpuno recikliranje “in plant” odnosno u stalnim postrojenjima za zbrinjavanje i recikliranje građevnog otpada te proizvodnju gradiva i prerađevina iz toga otpada. drobljeni miješani krupni mineralni otpad (primjerice 0-150 mm najviše 200 mm nakon primarnog drobljenja ili 0-64 mm nakon predrobljavanja).). Tercijarni dio obuhvatio bi prihvat predrobljenog otpada te njegovo sijanje.4: Primarni dio tehnološkog postupka i pripadni dio samohodnog postrojenja na gusjenicama: prihvat građevnog otpada. te miješani otpad od navedenih materijala pomješan sa zemljom iz iskopa i ruševina.2. Moguća je. primarno ili početno (krupno) drobljenje te izdvajanje željeza (izdvajač željeza iznad transportne trake desno). za izradu posebne betonske galanterije. Zbog toga su (pretežito pokretna ili samohodna) postrojenja za početnu obradu građevnog otpada “in situ” najčešće koncipirana na načelu dvostrukog drobljenja (primarno drobljenje i sekundarno predrobljavanje ili mljevenje) uz izvlačenja betonskog željeza elektromagnetskim putem te sijanje drobljenog otpada. Jedan je način potpuno recikliranje građevnog otpada “in situ” tj.4). početna obrada otpada “in situ” (primarni dio niže opisanog tehnološkog postupka recikliranja građevnog otpada) te nakon njegova prijevoza završno recikliranje “in plant” (sekundarni i tercijarni dio niže opisnog tehnološkog postupka recikliranja građevnog otpada) . keramike. Primarni dio tehnološkog postupka i pripadni dio postrojenja obuhvaća prihvat građevnog otpada.2. Sekundarni dio postupka i postrojenja obuhvatio bi prihvat krupno drobljenog materijala te njegovo sekundarno drobljenje (predrobljavanje). drva i sl. rešetanje radi izdvajanja nekvalitetnog zemljanog ili sitnijeg dijela građevnog otpada. za izradu plinodrenažnih slojeva kod odlagališta komunalnog otpada.

Izvoditelj je dužan preuzeto iskolčenje tako osigurati da ga je moguće u svakom trenutku lako obnoviti.3. i sl izvan građenja na koje se vežu iskolčenja građenja.3. 35 . terensko iskolčenje zemljanih radova i građevina sa svim potrebnim podacima (crteži. oneprijeporanje s dva kolčića u presjeku profila i dužinom ˝b˝ do oneprijeporane točke osi.4. Geodetske radove pri projektiranju i iskolčenju objašnjava se ovdje ukratko i pojednostavljeno na primjeru neke ceste. Slika 4. područja određenih prostora i površina iskopa i nasipavanja) nakon provedbe ćišćenja terena obuhvaća geodetska mjerenja odnosno slijedeće aktivnosti: prenošenje podataka o mjerama odnosno položaju radova ili građevina iz projekte dokumentacije na teren građenja i obrnuto. prilikom njegova uvođenja u posao. kao i iskolčenje ostalih geodetskih poligonskih točaka. Geodetsko oneprijeporanje iskolčenja osi ceste izvodi na više načina.1 prikazano je nekoliko slučajeva osiguranja iskolčene osi ceste: oneprijeporanje polarnom vezom na poligonsku točku i dužinom ˝a˝ do oneprijeporane točke osi.2) i možebitna potreba izvedbe zasjeka radi boljeg temeljenja nasipa na sraslo tlo. Po završetku zemljanih radova izvoditelj je dužan obnoviti sva potrebna konačna iskolčenja građevina. Izvoditelj je dužan na temelju podataka glavnog iskolčenja provediti ostalo iskolčenje dijelova zemljanih radova ili građevina. “profiliranje” (iskolčenje na terenu oblika poprečnog presjeka iskopa ili nasipavanja). obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka osobito za vrijeme izvedbe prostorno i vremenski promjenjljivih zemljanih radova .1: Iskolčenje osi ceste Označavanje poprečnih presjeka na terenu obavlja se prenošenjem podataka karakterističnih poprečnih presjeka iz projektne dokumentacije. oneprijeporanje iskolčenih osi i geodetskih točaka radi njihova očuvanja od uništenja uslijed izvedbe osobito zemljanih radova.3.3. oneprijeporanje polarnom vezom na kolčić susjednog profila i dužinom ˝c˝ do oneprijeporane točke osi. skice. Izvoditelj mora voditi zapisnike i skice osiguranja odnosno izradu nacrta osiguranja iskolčenja. poligonskih točkaka i repere te ih predati naručitelju. a koje obuvaća postavu dopunskog iskolčenja izvan područja građenja. Naručitelj radova predaje zapisnički izvoditelju radova. tabele i slično). Na taj se način može točno odrediti širina skidanja humusa (slika 4. profila. visinskih točka. repera i poligonskih točaka. predaja radova ukupnog iskolčenja te konačne izmjere izvedenih radova i građevina naručitelju (investitoru) radova odnosno građenja. ovisno o morfologiji terena i položaju stalnih točaka (poligonski vlak. Na slici 4. Na temelju proračunima dobivenih geodetskih elemenata za iskolčenje trase os ceste obilježava se na terenu. Izmjera zemljanih radova i građevina Iskolčenje zemljanih radova odnosno građevina (primjerice trase prometnice. Izvoditelj je dužan za vrijeme izvedbe zemljanih radova nadzirati iskolčenje i provoditi oneprijeporanje svih točaka. radni ili operativni poligon itd).

a). Ukoliko oznake moraju potrajati dulje vrijeme.4. u zemljanom se materijalu ukopaju i učvrste betonski stupići (sl.3. oneprijeporanje i dr.4: Označavanje točaka iskolčenja na terenu 36 . Slika 4.3.b).Slika 4. točke radnog ili operativnog poligona.3. Uz oznaku svaka točka mora biti osobito obilježena stacionažom ili rednim brojem ispisanim na zabijenoj daščici ili stijeni. Slika 4.) obavlja se na različite načine ovisno o traženoj trajnosti oznaka.3 prikazano je označavanje poprečnog presjeka ceste u zasjeku s oblikovanim okvirima od pokosnih letava (pokosnici) koji određuju i osiguravaju rubove (pokose) površina iskopa i nasipa.3.3: Označavanje iskolčenja porečnog presjeka ceste u zasjeku Označavanje točaka na terenu (točke osi ceste.2: Početno iskolčenje područja građenja ceste Na slici 4.3. a 3 do 5 m za razne vrste zidova.c). vrsti terena itd.4.4.4.3. U slučaju kada se očekuje gradnja ceste u kraćem vremenskom razdoblju oznake mogu biti drveni kolci ili kolčići (vidi sliku 4.3. Na kamenitom tlu označavanje se vrši pomoću rupice u kamenu koja je središte obojene kružnice promjera oko 10 cm (slika 4. Učestalost označavanja pokosnim letvama ovisi o morfologiji terena i obilježjima trase ceste (vodoravne i uspravne krivine) a kreće se od 5 do 40 m za usjeke i nasipe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->