Zbroj kuteva u trokutu iznosi

:

Površina trokuta: P =

a ⋅ v a b ⋅ vb c ⋅ v c = = 2 2 2

Opseg trokuta jednak je zbroju duljina svih stranica:

Heronova formula za površinu trokuta:

,gdje je s poluopseg i iznosi:

Površina trokuta izra!ena preko polumjera upisane kru!nice: ,

gdje je s poluopseg trokuta:

Površina trokuta izra!ena preko polumjera opisane kru!nice:

"e!išnica trokuta je du!ina koja spaja vrh s polovištem nasuprotne stranice te dijeli trokut na dva dijela jednake površine #ve tri te!išnice se sijeku u jednoj to$ki, te!ištu trokuta "e!ište T dijeli svaku od te!išnica u omjeru %:2

površina i opseg jednakostrani$nog trokuta iznose: Površina i opseg kvadrata: (ijagonala kvadrata: (ijagonala pravokutnika: Površina i opseg pravokutnika: Površina romba: Opseg romba jednak je zbroju njegovih stranica: Površina i opseg paralelograma: Odnos dijagonala i stranica u paralelogramu: .&ednakostrani$ni trokut ima tri jednaka kuta i tri jednake stranice 'isina.

Površina trapeza: Opseg trapeza jednak je zbroju duljina svih stranica Pravilni n)terokut ima sve stranice i sve kuteve jednake #redišnji kut: 'anjski kut: *nutarnji kut: +roj dijagonala n)terokuta: Površina pravilnog mnogokuta: Opseg pravilnog mnogokuta: Površina kruga: Opseg kruga: Površina kru!nog isje$ka: (uljina kru!nog luka odre.enog kutem -ko kut izra!avamo u radijanima: : .