GEOGRAFIJA – PRIPREMA ZA TEST

Klaudije Prolomej je osnivač kartografije. Gerhard Merkator, holandski kartograf, sfernu zemljinu površinu prenio na ravan. Plan je slika manjeg dijela zemljine površine na ravni. Razmjer(mjerilo) je odnos smanjenja dužina iz prirode na kartu. Geografska karta je prikaz zemljine površine na kojoj su kartografskim znacima prikazani fizičkogeografski i društvenogeografski pojave, objekti i činjenice. Kartografske projekcije predstavljaju način izrade i postupka prenošenja mreže meridijana i paralela sa sferne zemljine površine na ravan. Vrsta razmjere: numerička i grafička. Na globusu je smanjenje dužina i površina jednako. Ravan projekcije: kupaste projekcije, valjkaste projekcije i azimutne projekcije. Azimutne projekcije mogu biti: polarne azimutne, ekvatorijalne azimutne i azimutne horizontalne. Projekcije s obzirom na karakter deformacije dijele se na: ekvivalentne, konformne, ekvidistantne i proizvoljne. 3 grupe elemenata koje ima svaka karta su: matematički, geografski i dopunski. Matematički elementi daju matematičku osnovu za mjerenja rastojanja površina i uglova, za određivanje geo. širine, geo. dužine i nad. visine. Svaka karta ima 4 matematička elementa: razmjer, ovir, oslone geodetske tačke i kartografsku mrežu. Geografski elemti su: hidrografski objekti, reljef, vegetacija, saobradajnice, naselja i administrativne jedinice. Metode prikazivanja reljefa na karti su: šrafiranje, sjenčenje, metode izohipse. Izohipse su zatvorene linije koje povezuju tačke iste nadmorske visine. Ekvidistancija je vertikalni razmak između izohipsi. Interval je vertikalni razmak između izohipsi. Boje u hipsometrijskoj skali: smeđa, plava i zelena. Izobate su linije koje spajaju tačke iste dubine. Kartografski znaci su znaci kojima se obilježavaju geografski objekti sa površine Zemlje. Kartografski znaci mogu biti: konturni, vanrazmjerni i linijski. Najvaznija podjela karata je na opce i tematske. Na opcim geografskim kartama prikazuju se samo vidljivi elemnti Zemljine površine. Na tematskim geografskim kartama istaknuti su neki bitni geografski elementi. Tematske geografske karte mogu biti: fizičkogeografske, društvenogeografske i školske. Topografske karte spadaju u krupno-razmjerne geografske karte i izrađuju se u razmjerama od 1:25 000 do 1:300 000. 5 boja na topografskim kartama: smeđa, plava, zelena, crna i crvena. Atlas je zibrka geografskih karata povezanih u jednu tematku cjelinu. Atlasi mogu biti: atlasi svijeta, nacionalni atlasi, tematski atlasi i školski atlasi.