P. 1
Hristov s., Higijena Smestaja i Drzanja Zivotinja, Za Ispit

Hristov s., Higijena Smestaja i Drzanja Zivotinja, Za Ispit

|Views: 347|Likes:
HIGIJENA SMESTAJA I DRZANJA ZIVOTINJA
HIGIJENA SMESTAJA I DRZANJA ZIVOTINJA

More info:

Published by: Marijana Makica Pejovic on Oct 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2014

pdf

text

original

Sections

 • HIGIJENA SMEŠTAJA I DRŢANJA GOVEDA
 • Tehnološki proces proizvodnje
 • Osnovni elementi smeštaja
 • Staje za vezano drţanje
 • Porodilište
 • Postupak sa plotkinjama pre poroĎaja
 • Telićarnik i zajedničko napajalište
 • Smeštaj i drţanje odraslih goveda
 • Staje za slobodno drţanje
 • Izmuzišta
 • Drţanje krava u otvorenim stajama
 • Higijena drţanja i smeštaja bikova
 • Higijena smeštaja i drţanja
 • HIGIJENA SMEŠTAJA I DRŢANJA
 • Mikroklimatski i smeštajni uslovi
 • Staje za smeštaj ovaca i koza
 • Izmuzište
 • Staje za smeštaj podmlatka
 • Ovčarnici za tov jagnjadi i jaradi
 • Staje za smeštaj ovnova i jarčeva
 • Punkt za veštačko osemenjavanje
 • Ambulanta i stacionar za lečenje ţivotinja
 • HIGIJENA SMEŠTAJA I DRŢANJA KONJA
 • Sistemi smeštaja i drţanja
 • Uslovi smeštaja i drţanja konja
 • Oprema i ureĎaji za ishranu konja
 • Ograničenja ishrane senom
 • Najčešće bolesti ţdrebadi i odraslih konja
 • HIGIJENA SMEŠTAJA I DRŢANJA SVINJA
 • Bukarište
 • Prasilište
 • Postupci sa krmačama
 • Odgajivalište
 • Tovilište
 • Aktivnosti i reakcije krmača
 • Agresivno ponašanje
 • MeĎunarodni propisi u oblasti dobrobiti
 • HIGIJENA ŢIVINARNIKA
 • Higijena smeštaja i drţanja pilica i brojlera
 • Smeštaj i način drţanja podmlatka
 • Podni sistem drţanja kokoši nosilja
 • Baterijski sistem drţanja kokoši
 • Sistemi gajenja i problemi dobrobiti ţivine
 • Baterijski sistem drţanja ţivine
 • Korišcenje duboke prostirke, prostirke od
 • Veliki kavezni sistemi i dobrobit kokoši nosilja
 • Sistemi smeštaja, dobrobit i ekonomska osnova
 • Operativni zahvati, hvatanje i transport ţivine

HIGIJENA SMEŠTAJA I DRŢANJA GOVEDA Uvod Gajenje goveda zahteva posebne organizacione i higijenske mere.

Ove mere treba da budu zasnovane na naučnim saznanjima. Pri njihovom sprovoĎenju treba da se vodi računa o fiziološkim karakteristikama goveda u različitim fazama reprodukcionog procesa, proizvodnje mleka i tova. Na farmama je potrebno izdvojiti odvijanje pojedinih faza proizvodnje mesa i mleka i time stvoriti mogućnost specijalizacije odgovarajućih zahvata koji su usmereni na sprovoĎenje higijenskih mera. Tehnološki proces proizvodnje Tehnološki proces reprodukcije, odnosno proizvodnje teladi, započinje prirodnim parenjem ili veštačkim osemenjavanjem junica i krava. Posle oplodnje plotkinje se vraćaju u svoju proizvodnu jedinicu, gde se zadrţavaju sve do na 3-5 dana pred poroĎaj. Krajem 7. meseca graviditeta krave se zasušuju i prebacuju u staju za zasušene krave. U ovoj staji formiraju se dve grupe krava, i to prva sa kravama od 7 do 8 meseci, a druga sa kravama od 8 do 9 meseci graviditeta. Na osnovu evidencije o izvršenom osemenjavanju, utvrĎenom graviditetu i orijentacionom danu poroĎaja, krave iz druge grupe se na 3 do 5 dana pred poroĎaj prebacuju iz staje za zasušene krave u porodilište. Dolaskom u porodilište plotkinje se najpre peru i dezinfikuju u posebnoj kabini, a zatim se uvode u boksove za poroĎaj u samom porodilištu. Kada se završi poroĎaj i izbaci posteljica, krave se prebacuju iz boksa na leţište porodilišta. U porodilištu one ostaju 10 do 15 dana, a zatim se vraćaju u svoju proizvodnu jedinicu. Telad se po roĎenju odvajaju od majke i posle pranja i dezinfekcije specijalnim kolicima odvoze u profilaktorijum i stavljaju u individualne boksove, u kojima se najpre hrane kolostrumom, a kasnije mlekom. Posle 7 do 15 dana telad se iz profilaktorijuma prebacuju u telićarnik i po 5 do 7 u grupi stavljaju u grupne boksove. Iz grupnih boksova se telad 2 do 3 puta dnevno puštaju u zajedničko napajalište, gde se hrane mlekom odnosno zamenom za mleko, a prihranjivanje senom i koncentratima vrši se u boksovima. U uzrastu od oko 100 dana telad se sa farme otprema u tovilište ili u druge pogone za dalje gajenje priplodnog podmlatka. Osnovni higijenski principi gajenja goveda Za uspešno gajenje u govedarstvu veoma je značajno očuvanje zdravstvenog stanja, odnosno sprečavanje pojave bolesti kod teladi. Profilaksa bolesti teladi počinje higijenom smeštaja i ishrane krava u zadnja 3 meseca, kada je razvoj fetusa posebno intenzivan, uz dnevno povećanje mase 600 -800 g. Ranije je već naglašeno da krave treba da se zasuše 6-8 nedelja pre teljenja. U periodu zasušenja krave treba da se hrane kao da daju 10 L mleka na dan, uz obezbeĎenje odgovarajućih količina makro - i mikroelemenata i vitamina. Posle roĎenja, sušenja i dezinfekcije pupka tele treba da konzumira kolostrum najkasnije do 6 sati. Neophodno je o ovome voditi računa zbog toga što se sastav kolostruma menja iz časa u čas, kao i propustljivost crevnog zida za imunoglobuline. Propustljivost crevnog zida za krupne molekule, kao što su imunoglobulini, drastično se smanjuje 24 sata posle roĎenja. Kako sirište još nije dovoljno razvijeno tele moţe odjednom da konzumira samo 1,0-1,5 L kolostruma. Zbog toga tele u prvoj nedelji treba napajati 3 puta na dan, sa ukupno 3-4 L kolostruma odnosno mleka. Na početku druge nedelje količina mleka se povećava na 6-7 L na dan, a sirište se razvija u dovoljnoj meri da moţe primiti ovu količinu u dva puta. Relativno dobro je poznato da vreme zgrušavanja mleka u sirištu zavisi od temperature mleka. Pored temperature značajna je i maksimalna higijena kod pripreme mleka. Higijensko-dijetetski propusti u prvim danima ţivota rezultiraju pojavom proliva. Loši higijenski uslovi smeštaja izazivaju u teladi afekcije respiratornog trakta, koje se manifestuju u starosti od 3 nedelje i dalje. Loši mikroklimatski uslovi generalno pogoduju razvoju respiratornih afekcija, primarno virusne etiologije, uz kasnije zapaljenje pluća pri sekundarnoj bakterijskoj infekciji. Osnovni predisponirajući faktori za pojavu respiratornih bolesti kod teladi su nedovoljna ventilacija, povećana vlaţnost i koncentracija amonijaka u klasičnim stajama. U 1

poluotvorenim stajama i u nadstrešnicama telad su često izloţena nepovoljnom delovanju atmosferskih padavina, direktnog udara vetra i sunčevih zraka, kao i vlaţnog leţišta. Najveći higijenski nedostaci utvrĎuju se u raznim, adaptiranim objektima u kojima se različiti negativni klimatski faktori često udruţuju sa promajom. Kao što je ranije naglašeno povećana temperatura sredine i tela nadraţuje preko receptora CNS, odnosno hipotalamus, posle čega slede različite promene u organizmu koje rezultiraju smanjenjem uzimanja hrane, količine mleka i prirasta. Savremena proizvodnja mleka i mesa ekonomična je samo u termički neutralnoj zoni. Termički neutralna zona, prema navodima brojnih autora, iznosi od 14,4 do 15,5 C. Proizvodnja mleka kod krava počinje da se smanjuje ako temperatura vazduha preĎe 20 C. Sa druge strane, mnogi podaci upućuju na to da niske temperature i ispod 0 C uz izdašnu ishranu ne moraju izazvati znatnije smanjenje proizvodnje mleka. Pri tome dolazi i do povećanja masnoće u mleku. Smeštaj goveda, a posebno teladi i junadi, na rešetkastim podovima iznad kanala za tečni stajnjak, uz neodgovarajuću ventilaciju i promaju, dovodi do prehlade i pogoduje pojavi afekcija respiratornih organa zarazne etiologije. To je posebno često u jesen i u proleće, odnosno u periodu visoke vlaţnosti vazduha. Treba imati u vidu da jaka i duţetrajnija izloţenost suncu moţe negativno delovati na spermatogenezu bikova. Osnovni elementi smeštaja muznih krava Staje za muzne krave treba da omoguće odgovarajući smeštaj krava i njihovog podmlatka sa povoljnim mikroklimatskim i drugim uslovima koji obezbeĎuju odgovarajuću dobrobit, ishranu, muţu i uklanjanje ekskremenata. Staja za muzne krave treba u prvom redu da zaštiti ove ţivotinje od loših vremenskih uslova. Načinom izgradnje leţišta i drugih površina u ovim stajama treba da se svede rizik od povreda na najmanju moguću meru. Uvek treba imati u vidu da dekubitis, šepavost, oštećenja vimena i sisa, kukova i druge povrede mogu nastati zbog klizavih podova, uskih leţišta, neodgovarajućih kanala za osoku, kao i manipulativnih prostora. Za ishranu i napajanje krava treba obezbediti adekvatan prostor i odgovarajuće ureĎaje. Pored toga, treba opremiti poseban prostor za lečenje, pripust ili osemenjivanje krava, korekciju papaka, kao i druge intervencije. Osnovni cilj u gajenju muznih krava je proizvodnja kvalitetnog i higijenski ispravnog mleka. Za raspodelu hrane, muţu i uklanjanje ekskremenata u staji se nalaze odgovarajući ureĎaji i oprema. Manipulativne prostore, u prvom redu hodnike koji sluţe za kretanje krava, treba na odgovarajući način sagraditi, da bi se izbeglo formiranje nepotrebnih uglova, prepreka, uskih grla, stepenica i klizavih podova. Farma se mora graditi u skladu sa zakonskim propisima, koji se odnose na mogućnosti izgradnje u blizini naseljenih mesta, vodotokova i zahteva zaštite prirodne sredine. S obzirom na velike količine otpadnih voda i drugih efluena ta, farma treba na odgovarajući način da ima rešeno pitanje kanalizacije. Farma treba da se nalazi na oceditom terenu radi lakšeg oticanja atmosferske vode. TakoĎe, ona treba da je dobro locirana s obzirom na saobraćajnice. Od izuzetnog značaja je obezbeĎenje odgovarajućih ratarskih površina za proizvodnju stočne hrane u neposrednoj okolini farme radi postizanja adekvatne rentabilnosti. Pri planiranju izgradnje treba voditi računa o mogućem proširenju farme ili uvoĎenju nove tehnologije. U svakom slučaju, dobro je projektovati objekte bez stubova, jer se time omogućava da se izgraĎena staja moţe koristiti za mnoge druge svrhe u slučaju napuštanja proizvodnje mleka. Bez obzira na tip staje, moraju se razmotriti najbitniji elementi tehnološkog procesa proizvodnje, kao što su muţa, skladištenje mleka i sistem za odrţavanje higijene opreme za muţu, ishrana, uklanjanje ekskremenata i skladištenje stajnjaka, gajenje podmlatka i dr. Na muţu otpada najmanje 3-4 časa od ukupnog radnog vremena. Dobijanje kvalitetnog mleka i njegovo odrţavanje u tom stanju su glavni faktori koji utiču na izbor i kvalitet opreme za muţu. U procesu proizvodnje mleka ishrana je veoma značajna. Za organizaciju i sprovoĎenje ishrane od značaja su skladišta hrane, linije za uzimanje i distribuciju, lokacije hranilišta i dr. Rukovanje stajnjakom uključuje kako opremu za sakupljanje tako i za obradu i korišćenje za fertilizaciju poljoprivrednih površina. Poteškoće oko uklanjanja ekskremenata iz staja, skladištenja i korišćenja stajnjaka 2

naročito dolaze do izraţaja pri povećanju stada muznih krava i zauzetosti zemljišta usevima. Ovde se nadovezuju i potrebe poštovanja propisa u pogledu zaštite ţivotne sredine. Kod izgradnje farme treba obavezno predvideti prostorije za posebne tretmane, mesta i površine za odmaranje krava, pomoćne objekte, koridore, puteve za snabdevanje hranom, hodnike za kretanje ţivotinja i dr. Najzad treba sagledati staje, opremu i ureĎaje za gajenje podmlatka, teladi i junadi u tovu, kao i junica za remont stada. Sve ove elemente treba ukomponovati u skladnu celinu, koja će omogućiti efikasno funkcionisanje celog sistema. Danas se pred one koji se opredeljuju za proizvodnju mleka najčešće stavljaju tri alternative: 1. proizvoditi u već postojećim objektima, zatim 2. izvšiti adaptiranje, proširenje i modernizovanje postojećih objekata i 3. graditi sasvim novu farmu za proizvodnju. Ako je proizvodnja rentabilna u postojećim objektima, logično je da se ista nastavi u njima. Zbog toga, teţište razmatranja problema izgradnje je pri adaptaciji ili podizanju novih objekata. Mnogo je lakše izvršiti projektovanje i izgradnju nove farme nego adaptirati staru, budući da njena postojeća organizacija i dimenzije objekata ograničavaju mogućnosti primene standarda koji se uvode za nove objekte i opremu u njima. Odluka o tome koji sistem i stepen mehanizacije treba prihvatiti, zavisi prvenstveno od klime, veličine stada, sistema ishrane, radne snage, ekonomske moći i ličnih ciljeva vlasnika farme. Mikroklimatski uslovi Goveda su kao vrsta znatno otpornija na nepovoljne klimatske uslove od ostalih domaćih ţivotinja. I pored toga, potrebno je nastojati da se i njima obezbede što je moguće bolji mikroklimatski i drugi uslovi smeštaja. Mikroklimatski uslovi pre svega utiču na zdravstveno stanje i proizvodnju ţivotinja. Najznačajniji od ovih uslova su: temperatura, sadrţaj vlage u vazduhu, brzina kretanja vazduha i koncentracija nadraţujućih gasova. Goveda su sposobna da podnesu veliki raspon temperature, odrţavajući pri tome konstantnom svoju telesnu temperaturu. Ako je temperatura izmeĎu 10 i 20°C, smatra se da se nalazi u okviru termičkog komfora. Na temperaturama izmeĎu +10°C i -4°C goveda se lako adaptiraju, ako imaju mogućnost kretanja i adekvatnu ishranu. MeĎutim, adaptacija na visoku temperaturu je teţa, a adaptacioni mehanizmi se aktiviraju već iznad 22°C. Sposobnost prilagoĎavanja je uvek oteţana pri visokom sadrţaju vlage u vazduhu, bilo da su u pitanju visoke ili niske temperature. Optimalne temperature za muzne krave kreću se od 10 do 15°C, a zona komfora iznosi od 5 do 21°C. Porastom temperature sredine povećava se stepen respiracije, koji je primarni mehanizam kojim evropska goveda odaju toplotu. Na primer brzina respiracije postaje pet puta učestalija kada se temperatura sredine poveća sa 10 na 40°C. Kada je temperatura spoljne sredine iznad 24°C, smanjeno konzumiranje hrane praćeno je opadanjem proizvodnje mleka. Na pribliţno -15°C konzumiranje hrane se povećava, a proizvodnja mleka se smanjuje. Pri visokim temperaturama, proizvodnja mleka i konzumiranje hrane se automatski smanjuju, jer se aktivnosti organizma usmeravaju na odavanje toplote. U stvari, smanjeni apetit je primarni uzrok niţe proizvodnje mleka. Toplotni stres utiče u većoj meri na visoko proizvodne krave nego na nisko produktivne, a naročito je štetan na vrhuncu laktacije. Proizvodnja mleka kod krava rase holštajn i smeĎeg švajcarskog govečeta se smanjuje kada temperatura spoljne sredine preĎe 27°C. Procenti mlečne masti i suve nemasne materije u mleku najveći su zimi, a najmanji leti. Krave koje se tele u jesen ili zimu proizvode više masti i suve materije bez masti od onih koje se tele u proleće i leto. Pri vrlo visokim temperaturama (iznad 30°C) proizvodnja mleka se često znatnije smanjuje od proizvodnje masti, što moţe dovesti do relativnog povećanja procenta masti mleka. Pri navedenim visokim temperaturama nastaje povećanje hlorida i smanjenje sadrţaja laktoze i proteina u mleku. Kada temperature padnu ispod 24°C, procenat masti i suve materije bez masti se povećava. ObezbeĎenje senke, korišćenje ventilatora, tuševa i rashlaĎenog vazduha smanjuju termalni stres u goveda. Poznato je da se pri povećanju relativne vlaţnosti vazduha pojačava uticaj hladnoće na organizam ţivotinja. Kada vazduh sadrţi znatne količine vlage, smanjuje se kapacitet apsorpcije vodene pare. Na niskim 3

U takvoj situaciji gubici toplote putem provodljivosti su značajni. zbog čega se smanjuje moć filtriranja vazduha u njima. lakše se kod njih uočavaju poremećaji zdravstvenog stanja (prestanak uzimanja hrane. sa kanalom za izĎubravanje.odavanje vodene pare po grlu . a leti 5. Vazduh kod relativne vlaţnosti ispod 50% suši sluzokoţe respiratornih puteva. S obzirom na način drţanja. a takoĎe su pristupačne za osemenjavanje. centralnim hodnikom za hranjenje i hodnicima za opsluţivanje krava. kao i sistem drţanja krava. tretiranje lekovima.). u vazduhu staja prisutni su i drugi gasovi. Putem ventilacije se regulišu vaţni parametri mikroklimata u stajama. Priručna mlekara je smeštena neposredno uz staju. Simultano dolazi do smanjenja otpornosti respiratornih organa prema delovanju patogenih uzročnika. Većina ovih staja ima dva ili više redova stajališta (leţišta. Idealno bi bilo da ventilacija funkcioniše tako da ne omogući povećanje relativne vlaţnosti u staji iznad 75-80%. zatvor i dr. kao što su sadrţaj kiseonika. odnosno da obezbedi relativnu vlaţnost od 50 do 75%. Kod proračuna obima i intenziteta ventilacije u objektima za krave. Dopuštene koncentracije amonijaka iznose.450 g/h. Zaštita od loših vremenskih uslova je maksimalna. Pored kiseonika. danas u svetu postoje dva osnovna tipa staja za muzne krave i to staje sa vezanim i staje sa slobodnim drţanjem. toplota koju odaju krave koristi se za odrţavanje povoljne 4 . opreme i radne snage. U principu. i spadaju u grupu iritirajućih. sadrţaj vodene pare i koncentracija štetnih gasova u vazduhu. Staja je obično zatvorenog tipa.5-5 ppm. Krave se mogu hraniti individualno. povećanje relativne vlaţnosti vazduha omogućuje preţivljavanje većine infektivnih agenasa. Preporučuje se da brzina ventilacije po kravi telesne mase 454 kg zimi iznosi 2. ako je vlaţnost vazduha iznad maksimalnih ili ispod minimalnih granica.proizvodnja toplote . temperatura vazduha. Krave se sve vreme hrane. naročito u pogledu mehanizacije i humanizacije rada. a silosi za hranu se nalaze u blizini. jaslama ili stolom za ishranu. S druge strane.4318 KJ/h. U toku hladnog vremena. mesta za vezivanje). Smatra se prihvatljivim da relativna vlaţnost vazduha u stajama za mlečne krave iznosi 50-75%. Najznačajniji problemi su oni koji su povezani sa povećanom vlaţnošću. povećava se sanitarni rizik.odavanje CO2 . Staje za vezano drţanje Staje za vezano drţanje su klasične staje. proliv. IzmeĎu ova dva osnovna tipa postoji niz kombinacija i prelaznih oblika.7 m3 u minuti. smeštaj teladi i skladišta za kabastu i zrnastu hranu. Tipovi staja za krave Tehnologija proizvodnje mleka se stalno usavršava. Povećana temperatura uz veću vlaţnost vazduha od 80% uslovljava respiratorne teškoće i povišenje telesne temperature ţivotinje. MeĎutim. Oni uglavnom potiču od metaboličkih procesa preţivara i fermentacije otpadaka. a ventilacija se ostvaruje preko prozora i ventilatora. čime se povećava rizik za pojavu zaraznih bolesti.165 L/h i . ^esto se u istoj staji nalaze boksovi za teljenje. kako je već ranije navedeno. azota i ugljen-dioksida. Tokom većeg dela dana ili stalno krave su vezane na svom leţištu tako da im je moguće posvetiti maksimalnu individualnu paţnju. ugljen-dioksida 3000 ppm i sumpovodonika 0. sve dok se ne pojave problemi kod ţivotinja ili u stajama.temperaturama i visokoj vlaţnosti voda osloboĎena putem koţe ima tendenciju da vlaţi dlačni pokrivač. Vaţnost ventilacionog sistema često se zanemaruje. prema navodima većine autora. Efikasni sistem izmene vazduha u objektima je jedan od vrlo značajnih zahteva koji se mora obezbediti kod izgradnje objekata za goveda. od 10-20 ppm. .8 m3. negu ili druge zahvate. potrebno su sledeći pokazatelji (za kravu telesne mase 500 kg): . pri tome uvek ostaje osnovni cilj koji se ogleda u povećanju rentabilnosti proizvodnje i efikasnosti iskorišćavanja mašina. kako za krave tako i za radnike. muzu i borave na stajalištu.

mobilna sa individualnim kolicima i polustabilna sa muţom direktno u mlekovod. leţište 2. Mnogi poslovi u stajama sa vezanim sistemom drţanja su fizički teški za radnika. prostiranje slame. zatim za elitna stada. uključujući i sto za hranjenje.10 m.0 m (sa branicima sa svake strane) i visine bar 3 m. Mehanizacija procesa muţe i uklanjanje stajnjaka su obično skuplji nego u stajama sa slobodnim sistemom gajenja. pre svega. ureĎaji za pranje sistema. Kompletan obrok se moţe raspodeliti prikolicom tipa mešalice sa bočnim istovarom. pregrada izmeĎu leţišta i hodnika za hranjenje 0. instalacije za muţu.50 m. U klasičnoj staji. leţište 2. radi efikasnog rada ureĎaja za izĎubravanje. pojilice za vodu. bojler i pumpa za pretakanje mleka u cisternu mlekare. u kojoj se nalaze reliser. Mnogo vremena se troši na odvezivanje krava i teranje u ispust i ponovno vezivanje radi muţe. Nagib stajališta prema kanalu za izĎubrivanje treba da iznosi 2%. osvetljenje (iznad muzačkog mesta). za krave telesne mase 650 kg duţina 185 cm i širina 125 cm i za krave preko 650 kg duţina 200 cm i širina 125 cm. HlaĎenje i skladištenje mleka moţe biti u hladioniku za celu farmu i u hladioniku za normu. Radi lakšeg ispuštanja krava moguće je automatsko grupno odvezivanje krava. šolje za minerale. Troškovi za opremu su znatno veći nego u stajama sa slobodnim sistemom gajenja. za rekuperaciju toplote. IzĎubravanje čvrstih ekskremenata. ima različite nivoe. Muţa moţe biti polustabilna sa individualnim kantama. leţište. a kod tečnih ekskremenata i rešetkastog poda moţe se primeniti prelivanje u jamu. U odnosu na dispoziciju kabaste hrane moţe se koristiti prikolica sa zadnjim automatskim istovarom. U slučaju četvororedne staje raspored je identičan i za drugu polovinu. moţe biti ručno i potisnom gredom i kosim transporterom. Budući da njihov pod.00 m. koji je redovno betoniran. U pogledu smeštaja krave mogu biti postavljene „‟glavom u glavu‟‟ ili „‟repom u rep‟‟. odnosno jasle 4. Prema tome. U klasičnim stajama obično se predviĎa ugradnja sledeće opreme: kapije.temperature kako za njih tako i za telad. širine 4. ali se kod nas najčešće koristi Grabner-ov. krave su podloţnije povredama skočnog zgloba i sisa. uključujući pregrade 1. Pored toga postoje odeljenja za vakuum pumpe. Klasične staje imaju i nedostatke. uklanjanja stajnjaka. odnosno za prelazak na drugi sistem. Veličina površine stajališta je veoma značajna. laboratorija. ramovi za Grabner-ov vez.50 m. Ako je potrebno krave se mogu u ovim stajama grupisati prema mlečnosti. 5 . To je veoma intenzivan sistem proizvodnje mleka.00 m.00 m (10 cm iznad nivoa stajališta). hladionik za mleko. ali i da u stojećem stavu izbacuje feces u kanal za izĎubrivanje i na taj način odrţi čistoću tela i vimena. ako je pod u celini betonski. zbog izdataka za vezove. Dimenzije za vezano drţanje krava po širini dvorednih staja iznose: manipulativni hodnik 1. hodnik za hranjenje. Naime.60 m2. kompjuterska soba i sanitarni čvor. čišćenje jasala i manipulativnih hodnika. za krave holštajn-frizijske i simentalske rase preporučuje se izgradnja stajališta dimenzije 200 x 125 cm. koji je opravdan za mala stada kod kojih većinu radova obavljaju članovi porodice. dodatne opreme za ventilaciju i pregrade izmeĎu stajališta.10 m. prikolicom sa bočnim istovarom (mikser) i vagonetom sa programiranim količinama. Na primer. ogledaju u slabijem iskorišćavanju radne snage. Dimenzije po duţini staje iznose za manipulativni hodnik 1. kanal za izĎubravanje 0. potrebna su znatna ulaganja za adaptaciju. kanal za izĎubravanje 0. Na jednom kraju staje je mlekara. klasične staje je teţe korist iti za druge svrhe po prestanku proizvodnje. Alternativne mogućnosti u klasičnoj staji mogu biti u pogledu smeštaja. zatim ručnim istovarom i prikolica sa bočnim automatskim istovarom. zatim kao potomstvo nekog bika i sl. manipulativni hodnik 1. a hraniva se često ručno moraju ubacivati u jasle. uglavnom zbog neodgovarajućih stajališta. čeoni i zatiljačni zidovi 0. u vidu lanaca ili trake.50 m (dubina 0. brojnijih pojilica.00 m.25 m (po kravi u redu). Naime. ako se drţe u istoj staji. bojleri i šuko utikači. pregrada izmeĎu leţišta i hodnika za hranjenje 0. i u područjima hladnog klimata. kako sa stanovišta troškova izgradnje. Raspoloţiva površina staje po kravi iznosi 7.25 m). izĎubrivači (uzduţni i poprečni za podiznim transporterom). koji se. Kao maksimalna duţina staje preporučuje se 80 m. muţe.50 m.60 m. hlaĎenja i skladištenja mleka. Za dimenzije stajališta u zavisnosti od telesne mase krava preporučuje se: za krave telesne mase ispod 550 kg duţina 175 cm i širina 120 cm. Postoji nekoliko tipova vezova. raspodele hrane.50 m i manipulativni hodnik 1. za timarenje. Dispozicija koncentrovane hrane se moţe vršiti ručno iz kolica. potrebno je da krava ima dovoljno prostora da legne. muţa uključuje bar 6 saginjanja u toku rada oko jedne krave. tako i sa gledišta komfora krave.

Postupak sa plotkinjama pre poroĎaja Krave se 3 do 5 dana pred poroĎaj prebacuju iz staje za zasušene krave u porodilište.5-2%. normalno odvijanje poroĎaja i pruţanje stručne pomoći u toku i posle partusa. Prethodno se moraju dobro mehanički očistiti.Porodilište Porodilište je posebna klasična staja. zidova i tavanice-krova. namenjena kravama u zadnjim danima graviditeta. zavisno od broja krava na farmi. jedan do tri boksa za poroĎaj. i to: dela koji sluţi za smeštaj i drţanje krava u visokom graviditetu sa 20% leţišta od ukupnog kapaciteta porodilišta. uspešnu borbu sa različitim puerperalnim bolestima kod krava. porodilište u uţem smislu je odeljenje u kome se obavlja poroĎaj krava i obezbeĎuje njihov smeštaj za vreme puerperijuma. Jasle u ovim boksevima treba da budu niske. Ove higijenske mera su od velikog preventivnog značaja. sa ulaznim i izlaznim vratima. sa dobrim termoizolacionim sposobnostima poda. gde se ona zadrţavaju 5-7 dana. Na ulazu porodilišta gradi se kabina za čišćenje. U prvom i drugom delu porodilišta treba obezbediti najniţu temperaturu vazduha od 10 C. Prirodno osvetljenje se obezbeĎuje putem dvostruko zastakljenih prozora uz koeficijent osvetljenja 1:10. a veštačko osvetljenje treba da iznosi 60-100 luksa. funkcionalnu povezanost sa drugim stajama. Taj broj obično iznosi 12% od ukupnog broja krava na farmi. najzad. jer se njima gravidne ţivotinje oslobaĎaju nečistoće i sa njom raznih 6 . odeljenje za deţurnog porodiljca i prostoriju koja sluţi kao priručni magacin. U uţem smislu porodilište se sastoji iz tri dela. u njemu se krave zadrţavaju 10-14 dana. Boksevi za poroĎaj grade se na početku redova leţišta. jednostavno odrţavanje higijene i. Broj leţišta u porodilištu zavisi od broja krava na farmi i duţine njihovog boravka u njemu. dela koji sluţi za negu krava posle partusa i njihovih teladi sa 80% leţišta od ukupnog kapaciteta porodilišta. zaštitu novoroĎenih teladi od infekcija. površine oko 8 m2. podom od nabijenog betona i odgovarajućom kanalizacijom. Hodnik koji u porodilištu sluţi za pomoć pri teljenju i za izĎubravanje treba da ima najmanju širinu 2 m. Pod leţišta treba da bude topao. U ovom objektu temperatura ne sme da padne ispod 7 C u toku zimskog perioda. Kao što je pomenuto. Kapacitet leţišta u porodilištu iznosi oko 12% od ukupnog broja mlečnih krava na farmi. leţišta se grade u tipu dugog ili srednje dugog leţišta sa nagibom prema kanalu za izĎubravanje od 1. OgraĎeni su punim pregradama do visine skapulo-humerusnog zgloba krava. Porodilište u širem smislu obuhvata pored same staje porodilišta i pomoćna odeljenja. i to: kabinu za pranje i dezinfekciju krava. U porodilištu treba da se izgrade. Zidovi ovog odeljenja su presvučeni cementnim malterom i gletovani do crnog sjaja. a u trećem delu od 7 C. To je odeljenje. a njihova širina iznosi 180 cm. Na sredini kabine ugraĎen je specijalni boks sa ručnim tušem za pranje i dezinfekciju krava. krave se u ovom delu porodilišta drţe 2-3 dana. Gradi se u tipu solidne klasične zatvorene staje. Porodilište treba da omogući optimalne higijenske uslove drţanja i smeštaja krava i novoroĎene teladi. odgovarajući broj leţišta sa ureĎajima za hranjenje i napajanje. oprati i dezinfikovati odgovarajućim dezinficijensom. U porodilištu treba da se na odgovarajući način reši pitanje ventilacije sa koeficijentom ventilacije 4 do 5. i dela porodilišta koji sluţi za kolostralnu ishranu teladi. na poroĎaju i 10-14 dana posle poroĎaja. Leţišta u porodilištu mogu da se grade i u tipu kratkih leţišta sa delimično rešetkastim podom. sa srednje dugim ili dugim tipom leţišta. IzmeĎu redova leţišta postavlja se hodnik širine 180 do 200 cm. Posle pranja krave se uvode u boksove predviĎene za teljenje u porodilištu. manipulativni prostori i komunikacije sa izolatorom (za krave čiji je puerperijum poremećen) i sa profilaktorijumom. odgovarajuću higijenu ishrane i napajanja krava. Treba imati u vidu da kroz porodilište u toku jedne godine od ukupnog br oja krava prolazi njih 85-90%. Kao što je već pomenuto. Za poroĎaj krava kod slobodnog sistema gajenja boksovi se mogu graditi i u vidu posebnih odeljaka koji imaju komunikacije sa porodilištem. čist i uvek suv. odgovarajuća kanalizacija. pranje i dezinfekciju krava pre njihovog ulaska u samo porodilište.

Ako u toku boravka u porodilištu doĎe do pojave puerperalne infekcije. trbuha i repa. Posle poroĎaja krava se zadrţava u boksu za telenje do izbacivanja posteljice. U njima se vrši masaţa i kupanje novoroĎenog teleta toplom vodom sa dodatkom blagog dezinficijensa. Posle toga. Posle završenog čišćenja i dezinfekcije. Temeljno se čiste papci korišćenjem drvenih i metalnih noţeva a vrši se i njihova dezinfikcija (bakar-sulfat. ^išćenje se vrši pomoću češagije i to samo u pojedinim slučajevima. smeštenim u čiste i dezinfikovane boksove za teljenje. jodni preparati i dr. Posle kupanja i dezinfekcije tele se odmah odvodi iz porodilišta u profilaktorijum. potencijalno opasnih za novoroĎenčad. Profilaktorijum Za gajenje teladi od roĎenja do uzrasta od 15 dana koristi se profilaktorijum. a dolazi iz bojlera koji se nalazi u ambulantnom delu reproduktivno-uzgojnog čvora. vimena. a pranje obavezno sa četkom za ribanje.5%. Zapaţeno je da plotkinje vrlo dobro podnose tretman pranja u kabini. postoji poseban ureĎaj sa fiksnim tušem za pranje lumbo-sakralnog dela plotkinja i ručni tuš za pranje vimena i abdomena. koja dolaze na svet nedovoljno zaštićena. koji ima zadatak da. kod nastupa trudova pere se temeljno zadnji deo tela. a da se susedna leţišta ne kvase. Pranje počinje od skapulo-humerusnog zgloba i nastavlja se prema zadnjem delu tela sa posebnom paţnjom na predeo vulve. Okupana ţivotinja posipa se insekticidom. tj. a na kraju kreče. pranje i dezinfekcija pomoću odgovarajućih ureĎaja i pribora. ţivotinja se iz kabine uvodi u porodilište na leţište ili boks koji su prethodno temeljno očišćeni. Kravama. Visoko gravidne ţivotinje ulaze najpre u boks gde se vrši čišćenje. Tele se nakon poroĎaja prihvata u specijalna metalna kolica sa perforiranim dnom koja su obavezno dezinfikovana. koji omogućava da upotrebljena voda odmah otiče zajedno sa prljavštinom. u krava za 1 do 5 časova. 7 . Broj leţišta u izolatoru prema ukupnom broju krava treba da iznosi 1. primenom odreĎene tehnologije. Ove mere se preduzimaju da bi se tele oslobodilo patogenih mikroorganizama.fakultativno i obligatno patogenih mikroorganizama. Voda za pranje je obavezno zagrejana na temperaturu tela. a onda se prebacuje u svoju proizvodnu jedinicu. Zbog toga se u porodilištu predviĎa specijalna kabina i boks u njoj za čišćenje. i to jedino ako se dovodi u zapat sa strane. koje se u odreĎenim koncentracijama nalazi u posebnom rezervoaru od 10 L iznad ţivotinje. obezbedi: maksimalne higijenske uslove smeštaja i drţanja teladi posle roĎenja. Nakon temeljnog pranja i čišćenja pod i pregrade boksa se ribaju uz primenu deterdţenta i dezinfikuju 2% rastvorom NaOH.). cink-sulfat. Ako posteljica krava ne bude izbačena 6 do 12 časova posle poroĎaja smatra se da je njeno izbacivanje oteţano. drţanje teladi u individualnim boksovima. krava se prebacuje na jedno od leţišta u porodilištu. pranje i dezinfekciju krava. čišćenje i pranje hodnika i kanalizacionog sistema i dezinfekciju svih površina. oprani i dezinfikovani pogodnim dezinfekcionim sredstvom. Pomoć u toku poroĎaja pruţa se čistim rukama i dezinfikovanim i/ili sterilisanim porodiljskim priborom. krava se sa svog leţišta prebacuje u izolator radi preduzimanja potrebne terapije. Prostirka od slame se unosi onog momenta kada se nova plotkinja uvede u kabinu za pranje. Kabina za pranje ima odvodni šaht. Normalno je da placenta bude izbačena iz uterusa kratko vreme posle poroĎaja. vagine. Osim tople vode koristi se kalijumov sapun i odgovarajuće dezinfekciono sredstvo (jodni preparat. Osim toga. Na tom mestu krava ostaje do 15 dana (period babinja odnosno puerperijuma). a zadrţavanje iste preko 12 časova smatra se patološkim stanjem. Boks za poroĎaj je izgraĎen tako da posle upotrebe moţe da se podvrgne najoštrijoj dezinfekciji.). i higijensko napajanje teladi kolostrumom i mlekom. Ona se pušta kroz perforirane metalne cevi i prska sa bočne strane sve do ramenog zgloba krava. U porodilištu je neophodno odrţavanje maksimalne higijene koja podrazumeva redovno čisćenje leţišta. naročito okolina polnih organa. kojima se eventualno kontaminiralo na putu kroz poroĎajne organe. pri pruţanju pomoći ili neposredno posle poroĎaja na leţištu boksa. kvaternerno amonijumovo jedinjenje i sl.

putem dvostruko zastakljenih prozora.1 do 0. koji se postavljaju na odreĎeno mesto u zidu boksa. a onda se oni unose u profilaktorijum i koriste posle 7 dana. U njemu treba da se obavezno odrţavaju optimalni mikroklimatski uslovi. U njima se postavlja funkcionalna oprema za ishranu teladi kolostrumom i mlekom.Profilaktorijum je odeljenje koje je funkcionalno povezano sa porodilištem. ribanju i dezinfekciji sa 2% rastvorom natrijum hidroksida. a ima mogućnost da izlazi u ispuste kada vremenski uslovi dozvoljavaju. na koju se po potrebi uključuje crevo za pranje. Osim redovnog čišćenja. zatim da omogućava temeljno mehaničko čisćenje. Ishrana teladi moţe u potpunosti ili samo jednim delom da se obavlja u telićarniku (ishrana senom i koncentratima). pranje i dezinfekciju. čiji je pod uzdignut od poda profilaktorijuma oko 25 cm. Površina poda profilaktorijuma presvlači se slojem bitumena. pere i dezinfikuje. Ovi boksovi treba oblikom i upotrebljenim graĎevinskim materijalom da omogućavaju temeljno mehaničko čišćenje. betonsku ploču. koja treba da iznosi od 0. optimalne relativne vlaţnosti. koja kod ove kategorije iznosi 15-20 C. za tu svrhu predviĎenu. Osnovno je da oprema za napajanje teladi obezbedi što prirodniji način konzumiranja kolostruma i mleka i da moţe lako da se čisti. oprati.3 m/s. Smatra se da površina poda treba da omogući smeštaj 50% više individualnih bokseva od ukupnog broja leţišta u porodilištu. U profilak torijumu se postavljaju 3 ili 4 reda boksova za individualno drţanje teladi. Naročita paţnja u profilaktorijumu posvećuje se obezbeĎenju: optimalne temperature. Nagib poda profilaktorijuma od 56% treba da bude usmeren prema slivniku za prihvatanje otpadnih voda. U toku zime temperatura vazduha u ovom objektu ne sme da padne ispod 6 C. U telićarniku se telad drţi u grupnim boksovima. koja treba da iznosi 70-75%. Na zidu profilaktorijuma predviĎa se točeće mesto sa slavinom. sa koeficijentom osvetljenja 1:10 i veštačkog osvetljenja u iznosu 50-60 luksa. Posle dezinfekcije treba omogućiti sušenje individualnih boksova. Ovaj broj individualnih boksova se predviĎa zato što bi trebalo svaki boks posle upotrebe temeljno mehanički očistiti. optimalne brzine strujanja vazduha. 8 . podvrgavaju temeljnom mehaničkom čišćenju. pranje i dezinfekciju individualnih boksova kada se telad posle 15 dana premeštaju u grupne boksove telećarnika. dok se ishrana mlekom najčešće vrši u posebnom zajedničkom odeljenju. obavezno treba da bude topao i da ima nagib 2-3% prema kanalizaciji. a manjim delom takoĎe u staje za tov. Pored obezbeĎenja mogućnosti sprovoĎenja svih higijenskih mera i kontinuiranog odrţavanja higijenskih uslova na visokom nivou individualni boksovi treba da spreče meĎusobni kontakt teladi. s tim da se izmeĎu redova boksova predviĎaju prolazi širine oko 100 cm. Kapacitet profilaktorijuma zavisi od kapaciteta porodilišta i duţine vremena koje telad provodi u individualnim boksevima. Telićarnik i zajedničko napajalište Telićarnik sluţi za smeštaj i drţanje teladi uzrasta od 15 dana do 3 odnosno 4 meseca. Ako su u pitanju pokretni boksovi. Pod profilaktorijuma treba da bude topao. kada se muška telad sa farme prevodi u staje za tov. pranje i dezinfekciju. Mnogobrojna istraţivanja su pokazala da je najbolje koristiti pokretne boksove. a ţenska većim delom u staje za gajenje reproduktivnog stada. oni se iznose napolje i na. dezinfikovati odgovarajućim dezinficijensom i ostaviti izvesno vreme slobodnim do sledeće upotrebe. Prethodno oprani i dezinfikovani sudovi omogućavaju da telad direktno piju ili sišu kolostrum ili mleko pomoću veštačke gumene sise. Uglavnom se koriste sudovi za kolostrum i mleko. koji odgovaraju navedenom uzrastu teladi. Postoji različita oprema za napajane teladi. Na raspolaganju su različiti tipovi individualnih boksova. a u većim objektima vrši se ugraĎivanje električnih ventilatora. pranju. Pod telićarnika moţe biti pun ili rešetkast. pranja i dezinfekcije površina profilaktorijuma. posebnu paţnju treba obratiti na čišćenje. Telićarnik se gradi kao solidan objekat sa zidovima i krovom dobrih termoizolacionih sposobnosti. prirodnog osvetljenja. Za provetravanje telićarnika koriste se dovodni i odvodni ventilacioni kanali.

pre svega. Električno osvetljenje treba da ima jačinu 40-50 luksa. i širina prolaza izmeĎu boksova treba da iznosi 1. Smeštaj i drţanje odraslih goveda Odrasla goveda se mogu drţati pojedinačno ili grupno. Temperatura u njemu u toku zimskog perioda ne sme da padne ispod 6 C. stajama za slobodno drţanje.0-2. Telad se odvodi 2-3 puta dnevno po starosnim grupama iz svojih grupnih bokseva u zajedničko napajalište radi uzimanja mleka. zavisno od njegove veličine. Zbog toga se pojedinačno drţanje goveda primenjuje za visokovredna grla u proizvodnji mleka i završnom tovu.5 m2. U telićarnicima većeg kapaciteta za ishranu teladi mlekom koristi se zajedničko napajalište. smeštaja i eksploataciji. U zajedničkom napajalištu postavlja se red specijalnih malih boksova u vidu stajališta za telad koja treba neometano da dolazi na napajanje. koja omogućava pričvršćivanje gumenog creva za temeljno pranje svih površina. odnosno socijalno izolovano ponašanje prema dnevnom ritmu drţanja. stručnjaka stočarske ili veterinarske sluţbe. Pri pojedinačnom drţanju na odreĎenom leţištu ili stajalištu u objektu govedima je omogućeno individualno ponašanje. Uz red bokseva. kao i za pranje i čuvanje sudova za napajanje teladi. Na prednjem delu ovih boksova postavljaju se ureĎaji u koje se stavljaju odgovarajući sudovi sa mlekom. Na pregradama izmeĎu boksova postavljaju se dupli ureĎaji za ishranu teladi. Napajanje teladi mlekom moţe se vršiti u samom telićarniku. a vlaţnost vazduha ne treba da prelazi 80%. Za pregrade grupnih bokseva koriste se metalne cevi ili drvene zaobljene letve. Na kraju zajedničkog napajališta gradi se odeljenje u vidu kuhinje.5-3. postavlja postolje sa otvorima za smeštaj kofa iz kojih telad. U većim farmama grade se obično 2 odeljenja telićarnika. Pored valova postavljaju se automatske pojilice. To je posebno odeljenje koje se nastavlja na telićarnik. za tele uzrasta od 90 dana treba obezbediti površinu poda boksa od 2. Pod ispusta je betoniran. Individualno drţanje je uslovljeno kod teladi koja siše.0 m. koji se najčešće postavljaju u dva reda sa prolazom izmeĎu njih dovoljne veličine. za tele uzrasta od 60 dana treba obezbediti površinu poda boksa od 2. U prvom odeljenju se drţi telad do uzrasta od 2 meseca. a delom i kod teladi u tovu. Smatra se da kapacitet telićarnika treba da iznosi 20% od ukupnog broja krava na farmi. i to: za tele uzrasta od 30 dana treba obezbediti površinu poda boksa od 1.0 m2. Veličina pojedinih grupnih bokseva zavisi od uzrasta teladi. Na juţnoj strani telićarnika nalazi se ograĎeni ispust. Zajedničko napajalište treba da bude graĎeno u tipu solidnog objekta od odgovarajućeg graĎevinskog materijala.5-2. Da bi se hijerarhija po rangu svela na najmanju moguću meru. ostavljaju se prolazi. u tzv. a njegova površina po teletu treba da iznosi 3 m2.0 m2 . proturanjem glave kroz otvore ograde. se odvija po pravilima socijalnog rangiranja. uzrastu. broj teladi koji se smešta u jedan grupni boks kreće se od 5-10. koje sluţi za pripremu mleka ili zamena za mleko. Grupno drţanje goveda. jedno do dva točeća mesta sa slavinom. Tada se u hodniku po duţini grupnih bokseva.5-2.Prirodno osvetljenje u telićarniku postiţe se dvostruko zastakljenim prozorima. sa jedne i sa druge strane. čime se stvaraju uslovi za kvalitetno napajanje teladi. Svako odeljenje ispusta je povezano sa odgovarajućim grupnim boksom. konzumira mleko. i to lotre za ishranu senom i valovi za ishranu koncentrovanim delom obroka. Gradnjom zajedničkog napajališta postiţe se obavljanje jednog veoma značajnog posla na jednom mestu. 9 . Prirodno osvetljenje obezbeĎuje se na bazi koeficijenta osvetljenja od 1:10. ţivotinje je potrebno gr upisati po polu. U zidu napajališta se ugraĎuju. U unutrašnjosti objekta nalazi se potreban broj grupnih boksova. ogledaju u prevelikom utrošku ljudske radne snage po ţivotinji (1 radnik za 20-30 krava) i u većim investicijama za objekte i ureĎaje. a u drugom starija telad od 2 meseca. a električno treba da ima jačinu od 60 luksa. uz koeficijent osvetljenja 1:10. uz samu njihovu ogradu. Pod zajedničkog napajališta se gradi od betona sa nagibom od 4-5% prema kanalizaciji. koji je podeljen na onoliko delova koliko ima grupnih boksova. Nedostaci ovog načina drţanja se. Prednosti ovakvog načina drţanja su obezbeĎen mir ţivotinjama i mogućnost individualne obrade ţivotinja od strane vlasnika.

U ovom sistemu drţanja. dva. dugi tip leţišta ima niz nedostataka. što se znatno reĎe koristi. Kada se govori o tipu leţišta kod drţanja vezanih krava.1-1. krave zadnjim nogama stoje na samom kraju leţišta. Na leţištu se koristi prostirka u količini 5-7 kg po ţivotinji dnevno. Socijalne konfliktne situacije meĎu ţivotinjama su najizraţenije u hranidbenom prostoru. Duţina dugog tipa leţišta iznosi 2. MeĎutim. jer ţivotinje defeciraju i uriniraju na samo leţište. U odnosu na duţinu staje. Za visoko produktivna stada krava primenjuje se kombinovano drţanje. Kao što je već istaknuto. zbog toga što su potrebne velike količine prostirke. a širina 110-130 cm. Muţa krava se obavlja u zajedničkim izmuzištima po grupama krava u higijenski pogodnijim uslovima za ţivotinje i muzače. postavljena paralelno sa duţom osom staje. Najčešće su jednom svojom stranom ove staje prislonjene uz ostale objekte na farmi. redovi leţišta postavljaju se paralelno sa duţom osom staje.7-3. S obzirom na duţinu postoji tri tipa leţišta. Telad se neposredno posle roĎenja drţi pojedinačno u tzv. Duţina ovog tipa leţišta iznosi 190-210 cm (prema drugim podacima 210-230 cm). susreću se najčešće u unutrašnjem ureĎenju staja za krave. Za to vreme krava se pomera napred za oko 60 cm i jedino tada moţe da defecira na 10 . moguće je pojedinačno drţanje ţivotinja na vezu i grupni smeštaj u stajama uz slobodno drţanje. Duţina pojedinih redova leţišta i hodnika najčešće iznosi 30-40 m. a kasnije. Staje za krave mogu da se grade sa jednim. otpada ručno uklanjanje ekskremenata. investicije u staje i ureĎaje pri grupnom sistemu drţanja goveda su manje od investicija pri pojedinačnom drţanju. Uzduţni raspored leţišta i hodnika omogućuje mehanizaciju ishrane i uklanjanja izmeta. na rubu jasala.3 m. a teţe je na njemu odrţavati i čistoću. grupno. iza kojeg se nalazi ploča ili kanal u koji direktno defeciraju i uriniraju. Nagib leţišta prema kanalu za feces iznosi 2%. Ţivotinje koje su u estrusu ili se nalaze neposredno pred partus treba obavezno izdvojiti iz grupe. u prvoj fazi tova. Dvoredne staje obično imaju jedinice sa 50-60 krava. U širim stajama pri paralelnom smeštaju po duţini staje u više od dva reda ima teškoća u vezi sa obezbeĎenjem adekvatne ventilacije i odgovarajućeg osvetljenja. Unutrašnje ureĎenje staje ogleda se u pravilnom rasporedu leţišta. izbor junica i krava za veštačko osemenjavanje i merenje telesne mase ţivotinja. naročito ako nemaju na raspolaganju dovoljno prostora. a u zadnjoj trećini od 2%. što je naročito povoljno za gravidne ţivotinje u poslednjoj trećini graviditeta. a širina 1. Pored toga. Dvoredne i višeredne staje imaju. hodnika za čišćenje i kanala za sakupljanje fecesa i mokraće. u prvom redu.2 m. Uz ovaj tip leţišta postavljaju se visoke jasle. Ovaj tip leţišta ima. ureĎaj čijim se zatvaranjem sprečava da krave proturaju glavu iznad jasala. tri. Krave na ovim leţištima imaju veće mogućnosti pokretanja i udobnijeg leţanja. Kada je ovaj ureĎaj (ram) zatvoren. uz samo leţište podrazumeva se i izgradnja ureĎaja za hranjenje i kanala za sakupljanje fecesa i mokraće. U celini posmatrano. Dugo leţište u prednje dve trećine ima nagib od 1%. prema kanalu za feces i mokraću. Smatra se da jedan muzač moţe u toku muţe pomusti bez vidnog napora 40-50 krava. sa padom po duţini od 1%. kao što je pomenuto. Pri tome. čija širina obično iznosi 15 cm i dubina 5 cm. što je veoma bitno sa stanovišta utroška radne snage. mada postoji mogućnost i poprečnog postavljanja. po duţini staje postavljene redove leţišta. što u visoko produktivnih rasa moţe izazvati smanjenje mlečnosti i prirasta. Na zadnjem kraju leţišta nalazi se uzan kanal za mokraću.mlečnosti i stadijumu graviditeta. ţivotinja u staji bira mesta koja joj odgovaraju. hodnika za hranjenje. UreĎaj se otvara samo za vreme hranjenja ţivotinja. smeštene uz zid staje. Srednje dugi tip leţišta predstavlja kombinaciju dugog i kratkog tipa leţišta uz iskorišćavanje njihovih prednosti i otklanjanje nedostataka. kao i hodnika za čišćenje. ureĎaja i opreme. Ovo leţište je vezano za korišćenje prostirke. Od nedostataka se pominju moguće socijalne konfliktne situacije meĎu ţivotinjama. Pri slobodnom sistemu drţanja oteţana je veterinarska kontrola. krave se u prvih 100 dana laktacije drţe pojedinačno na vezu. Grupno drţanje mlečnih krava primenjuje se na gazdinstvima sa više od 30 grla. a ostale ţivotinje grupno u staji za slobodno drţanje. Hranilišta se nalaze uz skladišta hrane i time otpada transport hrane. Pri pojedinačnom drţanju ţivotinja na vezu postoje razlike u tipu i duţini leţišta. Dugi tip leţišta sreće se u stajama individualnih proizvoĎača i ponekad u porodilištima kod intenzivne proizvodnje. Dvoredna leţišta. postoji mogućnost da su ţivotinje okrenute glavom prema sredini staje ili prema uzduţnim zidovima. Jednoredne staje za drţanje ţivotinja na vezu upotrebljavaju se za stada do 15 krava. uz različito rasporeĎene hodnike za hranjenje i čišćenje. na preseku ovalnog ili četvrtastog oblika. Naime. individualnim boksovima. četiri i više redova leţišta. Prednost grupnog drţanja goveda se sastoji u rentabilnom korišćenju prostora.

Kratki tip leţišta sa punim podom je uobičajen u današnjoj gradnji staja. što u krajnjem slučaju doprinosi nastajanju prolapsusa vagine i materice. U suštini. što je potrebno pri raznim manipulacijama sa njima. a dubina 60-90 cm. a urin se odvaja i otiče u predviĎeni kanal za njega. čime se onemogućava zauzimanje kosog poloţaja krava pri leţanju. Kratki tipovi leţišta imaju prednosti. Drugi način vezivanja ţivotinje je njihovo vezivanje uz električni ureĎaj (eng. a širina 110-130 cm. koje pokreće elektromotor. U kanalu se postavljaju mehanički ureĎaji za izĎubravanje na principu lančastih ili sličnih transportera. Kratki tip leţišta sa delimično rešetkastim podom danas dobija sve veći značaj. Postoje tri načina vezivanja ţivotinja. 10 -20 cm niţe od njega. kao i za smeštaj visokovrednih krava u slobodnom drţanju. Kod njih je potrebno srazmerno manje prostirke i omogućavaju bolje odrţavanje čistoće u odnosu na duţe tipove leţišta.10 m. Treći način vezivanja ţivotinja je vezivanje uz pomoć vratnih okvira. Kanal ispod rešetke je na preseku oblika pravougaonika ili dubljeg korita sa iskošenim stranama i zaobljenim dnom.zadnji deo leţišta. Donje učvršćenje ureĎaja za vezivanje u pod leţišta udaljeno je od zadnjeg ruba jasala 5-15 cm. vime krava kod leţanja dolazi u kontakt sa ivicom leţišta. najčešće neposredno posle poroĎaja. Vremenom usled toga dolazi do popuštanja i olabavljenja mišića oko vagine. nalazi se ploča za feces. Uz kratki tip leţišta obavezno se grade niske jasle koje omogućavaju drţanje glave ţivotinje iznad njih u toku leţanja. tetiva i zglobova. Duţina punog poda iznosi 125-130 cm. letvice rešetki se oblaţu gumenim profilima. a nalazi se uz rub ploče. Nedostatak im je što znatno ograničavaju pokretljivost ovih ţivotinja. IzmeĎu dva susedna leţišta postavljaju se branici. Prema konstrukciji postoje tri varijante ovih kanala. ovaj kanal je četvrtastog oblika. gde je L duţina leţišta u metrima. ali se ona danas sve manje primenjuje. širine 40-60 cm i dubine 8-25 cm. U preseku. Ova leţišta se takoĎe mogu koristiti za visoko gravidne krave. Pri tome. Njegova primena je sve učestalija zbog eliminisanja korišćenja prostirke i prelaska na gazdovanje sa tečnim stajnjakom. Kao što je pomenuto. Na leţištima ovog tipa zadnji deo tela krava često visi iznad kanala za odlaganje fecesa. Osnovna karakteristika ovog tipa leţišta ogleda se u tome da se na istom nivou nalaze topli puni pod i rešetkasti pod. što moţe da dovede do povreda i raznih bolesti papaka. duţina leţišta uz postojanje kanala za feces i urin u nastavku izračunava se iz relacije: L = R + 0. Širina ovog kanala iznosi 80-100 cm. tako da defeciraju i uriniraju direktno u kanal. u toku prvih 100 dana laktacije. Da bi se obezbedila zadovoljavajuća termoizolacija rešetkastog dela poda i sprečile ozlede papaka. cow-trainer) koji ţivotinju pri grbljenju leĎa (pri ulasku u valov ili defekaciji) prisiljava da se pomakne unazad. čija širina iznosi 20-25 cm. Postoji i varijanta sa ureĎajem za ručno grupno vezivanje i oslobaĎanje ţivotinja. Krave defeciraju i uriniraju direktno na rešetku kroz koju propadaju feces i urin u kanal. ali i nedostatke u odnosu na druge tipove leţišta. neposredno iza ovih leţišta nalazi se kanal za sakupljanje fecesa i mokraće. Kod druge varijante. Rešetka predstavlja produţetak leţišta. a na njega se nastavlja rešetkasti pod. što kasnije moţe da pogoduje pojavi ispadanja materice. U principu. Ţivotinje na leţištu stoje zadnjim nogama neposredno uz samu ivicu kanala za sakupljanje fecesa i mokraće. Zbog toga se koriste naročito za muzne krave. Visina zadnjeg ruba (ruba do ţivotinje) ne sme da bude veća od 30 cm. koji posle hranjenja treba da se očisti. Kada je u pitanju puni pod moţe da se koristi prostirka. nalazi se na istom nivou sa njim ili 10-15 cm niţe. što moţe dovesti do raznih lezija i bolesti ovog organa. a naročito u slučaju elementarne nesreće. Vertikalno vezivanje Grabnerovim lancem je najčešći način. Duţina kratkog tipa leţišta iznosi 150-180 cm. koji omogućavaju da se sa jednog mesta vrši grupno odvezivanje krava. Zbog kratkoće leţišta krave često zadnjim nogama propadaju u kanal za feces. Kod prve varijante kanal sluţi za istovremeno sakupljanje fecesa i mokraće. 11 . odmah iza leţišta. širine 40-60 cm. Kratki tip leţišta je pogodan za primenu u područjima sa pašnjacima i tamo gde nema dovoljno slame za prostirku. Ovaj pod ima obično nagib od 3% prema kanalizaciji. s obzirom da se grade podovi sa dobrim termoizolacionim sposobnostima. Treća varijanta je izgradnja kanala odmah iza leţišta koji se pokriva rešetkama. a R duţina trupa ţivotinja u metrima. fiksni okvir za vrat je učvršćen lancem gore iznad glave ţivotinja i dole za pod ispred jasala. sa padom 2-4% prema kanalu za urin. Kod gravidnih krava za vreme leţanja plod vrši pritisak svojom masom prema zadnjem karličnom otvoru. U stajama većeg kapaciteta mogu se koristiti mehanički ureĎaji za vezivanje. oprema za vezivanje treba da pruţa mogućnost lakog odvezivanja ţivotinja. Feces ostaje na ploči. Najzad. Ispod rešetkastog dela poda nalazi se kanal u kome propadaju feces i urin. čija duţina iznosi 96-100 cm.

tada duţina leţišta iznosi 1. Za hranjenje krava sluţe jasle i stolovi.60 m. Kod hranjenja. jer duţina trupa krava u okviru jednog stada moţe veoma varirati. kojim ona. ograničena ureĎajem za vezivanje. Ovaj hodnik tada istovremeno sluţi kao sto za hranjenje i kao hodnik za donošenje i rasporeĎivanje hrane. pa je zbog toga najbolje krave podeliti u dve grupe. Hodnici za čišćenje u zatvorenim stajama treba da omoguće izĎubravanje. odnosno redu. kao sto za hranjenje sluţi hodnik izmeĎu dva reda jasala koji se gradi uzdignut do visi ne ruba jasala. kao i od toga da li se za obavljanje pojedinih poslova koristi mehanizacija ili ne. za muzne krave. već zahvata hranu sa jedne i druge strane.50 m. U toku gradnje jasala treba voditi računa o njihovoj širini. kao i o visini njihovog dna u odnosu na nivo leţišta. odnosno u dva reda leţišta. kao i od horizontalne duţine izmeĎu vertikala koje prolaze kroz rameni zglob i vrh gubice kod ispruţenog vrata krava pri stajanju. moţe se odrediti fukcionalna duţina leţišta prema ţivotinji sa najduţim telom u grupi. čija duţina tela iznosi do 1. širina kanala za tečni stajnjak se kreće od 0. nije moguće koristiti prostirku. kabasta hrana moţe da ispada iz jasala ako ona nisu dovoljno velika. koja sluţi kao sto za hranjenje. Druga mogućnost je horizontalno pomicanje rešetkastog dela poda prema duţini tela ţivotinja. Zbog toga se uz jasle grade i stolovi za hranjenje. Ovi tehnički normativi zavise od dijagonalne duţine izmeĎu ramenog zgloba i vrha gubice krava kod vrata ţivotinje ispruţenog u valov u toku uzimanja hrane. Visina dna jasala kod oba tipa leţišta iznosi 5-10 cm iznad nivoa leţišta. a kod srednje dugog tipa 40-50 cm. Visina jasala kod kratkog tipa leţišta iznosi 25-30 cm. pranja i dezinfekcije. u prvom redu.10 m (najčešće oko 0.40 m. Iz prakse je poznato da su odstupanja po duţini tela krava najčešće veća od 15 cm. Naime. a zajedno sa jaslama 120-130 cm. Njihova širina iznosi 1. a R duţina trupa ţivotinja u metrima. a za grupu ţivotinja sa kraćom duţinom tela. 110-120 cm. Za grupu ţivotinja sa duţim trupom. Način izgradnje jasala u velikoj meri zavisi od tipa leţišta i načina vezivanja krava. Pri tome je potrebno obezbediti da zadnji deo tela ţivotinje bude do rešetkaste ploče da bi bilo moguće propadanje fecesa i urina. a kod dvorednih jasala. Takvo leţište je najčešće dugo samo 1. duţina leţišta odgovara prosečnoj duţini tela krave (oko 1.80 m). koliko joj to dozvoljava oprema za vezivanje. Betonska ploča. Materijal koji se koristi za njihovu gradnju treba da je nepropustljiv i da omogućava lako sprovoĎenje mehaničkog čišćenja. koji sprečava ispadanje hrane. Grabnerovim lancem moguće je korigovati odstupanja u duţini tela za ±15 cm. U tom slučaju duţina kratkog leţišta se odreĎuje prema ţivotinji sa najmanjom duţinom tela u grupi. Jasle mogu da se grade i sa šupljinom dugačkom koliko i sami redovi leţišta. odrţavanje čistoće i obavljanje veterinarskih i zootehničkih zahvata. Širina ovog stola za hranjenje iznosi 65-75 cm. U odnosu na leţišta hodnici mogu da budu postavljeni u istom nivou. Izvodi se u varijantama sa prostirkom i bez nje. razumljivo uz uslov da se duţina leţišta odredi prema duţini krave sa najduţim telom. Njihova širina zavisi od toga da li sluţe samo za krave jednog reda leţišta ili su zajednička za dva naspramna reda leţišta. Rameni zglob je krajnji deo tela krave. Kod drugog načina. objektivnim merenjima duţine trupa krava simentalske rase utvrĎene su razlike i do 63 cm. zbog potrebe da smeša fecesa i urina ostane tečna. Ako se primeni kratko leţište sa rešetkom na ploči za feces i urin. Pri tome je potrebno duţini tela pojedinih ţivotinje prilagoditi i opremu za vezivanje. t ako da svaka krava nema strogo odreĎeni deo jasala. duţina leţišta iznosi 1. Kratko leţište sa kanalom za feces i urin je pogodno. a hodnici za hranjenje mogu biti i viši. ima blagi pad prema otvoru jasala.30-1. Oni treba da odgovaraju anatomskim i fiziološkim karakteristikama krava. Ako se primenjuje prostirka u količini od 2-5 kg slame po ţivotinji na dan. Ako se primeni Grabnerov lanac za vezivanje sa horizontalno podešenim gornjim delom. ako se koristi za krave jednog reda leţišta. i to na dva načina. Kod prvog načina prednji rub jasala prelazi prema hodniku za hranjenje u betonsku ploču sa nešto uzdignutim rubom na kraju.0.Duţina kratkog leţišta uz postojanje rešetkaste ploče za propadanje fecesa i urina izračunava se iz izraza: L = R . U principu.0 m zavisno od toga da li su za jedan ili dva reda leţišta.75 m. moţe da se pribliţi jaslama.65 i do 1.05 m. Razumljivo je da ovaj način nije najadekvatnije rešenje u higijenskom pogledu zbog realne mogućnosti 12 . Naime. Pri korišćenju ovih relacija treba biti oprezan.0-2. Leţišta je potrebno prekriti kvalitetnim termoizolacionim podom ili gumenim pločama.65 m). Kod jednorednih leţišta širina otvora jasala iznosi 60 cm. zavisno od toga da li se radi o kratkom ili srednje dugom leţištu. gde je L duţina leţišta u metrima. ili su niţi 10-15 cm.

Od tih ureĎaja poznati su Grabnerovi lanci. Zapremna staje po kravi treba da iznosi 15-20 m3. što je vaţno pri raznim manipulacijama sa njima ili u slučaju elementarne nesreće. U suštini. i to tako: .83. a u većim stajama se reguliše i uz pomoć električnih ventilatora. Oprema za vezivanje treba da pruţa mogućnost lakog odvezivanja krava. čist i sveţ vazduh. Normativi za mikroklimatske uslove u zatvorenim stajama za krave su: optimalna temperatura 12-14 C. klasičnim. U odnosu na duţinu staje. jer se one drţe nevezane. muţe krava i procesa izĎubravanja. Unutrašnje ureĎenje staje.5 m. Mogu da se izgraĎuju na četiri načina. u kojem ne sme da bude većih koncentracija štetnih gasova i čestica prašine. redovi leţišta postavljaju se paraleleno sa duţom stranom staje. U stajama za muzne krave potrebno je. i . Pod zatvorenom stajom podrazumeva se solidan graĎevinski objekat sa četiri spoljašnja zida i tavanicom-krovom od materijala sa odgovarajućim termoizolacionim sposobnostima. Dvoredna leţišta sreću se najčešće u unutrašnjem ureĎenju staja za krave.da postoji razmeštaj kao u prethodnom slučaju. a širinu 1. a u stajama većeg kapaciteta 2.0 m.5 m2 svetlosne površine prozora). Pitanje ventilacije se rešava izgradnjom dovodnih i odvodnih ventilacinih otvora. sastoji se u rasporedu lešišta.3%. i u otvorenim stajama. koriste se specijalni ureĎaji i vezovi ugraĎeni na rubu jasala. bez posebnog hodnika za hranjenje. Montiraju se automatske napajalice na vodovodnu instalaciju uz jasle na visini od 40 cm. Nedostaci prvog načina drţanja su nepostojanje posebnog hodnika za hranjenje. U zatvorenim satajama potrebno je da se obezbedi optimalna temperatura i vlaţnost. U stajama većeg kapaciteta mogu da se koriste mehanički ureĎaji za vezivanje. maksimalna dozvoljena koncentracija CO2 0. a širina 1. način izgradnje stolova za hranjenje zavisi od načina dopremanja hrane u staju i načina rasporeĎivanja (ručno. već se sredinom staje izmeĎu redova leţišta gradi zajednički hodnik za čišćenje i donošenje hrane. hodnika za čišćenje i kanala za sakupljanje fecesa i mokraće. Smeštaj i način drţanja krava u laktaciji moţe se rešiti na dva načina. hodnika za hranjenje. a uz svaki uzduţni zid nalazi se zajednički hodnik za čišćenje i za donošenje hrane.2 m. 13 .50 m. Koeficijent osvetljenja u stajama treba da bude 1:10-1:15 (svakoj kravi pripada 0. . četiri i više redova leţišta uz različit raspored hodnika za hranjenje i čišćenje. napajanja. vagonetima na koloseku. Kod trećeg načina drţanja stvaraju se uslovi koji pogoduju širenju kapljičnih infekcija.3-0. Osim prirodnog treba obezbediti i veštačko osvetljenje koje treba da iznosi najmanje 100 luksa.da predstoji isti razmeštaj kao u prethodnom. NH3 100 ppm i H2S 20-50 ppm. a hodnik po sredini sluţi za čišćenje.da su krave jednog i drugog leţišta okrenute glavama prema uzduţnom zidu. ako se muţa obavlja u staji. Prvi način podrazumeva drţanje vezanih krava na leţištima. visećim vagonetima ili traktorom sa specijalnom prikolicom). U savremenim stajama ugraĎuju se individualna pojilišta za svaku ţivotinju ili zajedničko pojilište za susedne krave. Za vezivanje krava. Time se obezbeĎuje napajanje ţivotinja po volji. U intenzivnoj proizvodnji u govedarstvu moţe da se govori o tehnološkom procesu proizvodnje mleka i teladi i tehnnološkom procesu proizvodnje mesa.5 m. .da su krave okrenute glavama prema sredini staje gde se nalaze sastavljene jedne i druge jasle. kao što je već pomenuto. samo što na obe strane izmeĎu jasala i zida postoji hodnik za hranjenje. ambijentni i higijenski uslovi u kojima se odvija prozvodnja treba da budu optimalni.25 -1. Za svaku kravu treba da se obezbedi površina poda od 8 -10 m2. Staje za krave mogu da se grade sa dva.5 m i više. Visina staje treba da bude 2. dok u većim stajama visina istih treba da iznosi 2.2-2. Oba ova procesa mogu da se obavljaju u zatvorenim. odgovarajuće prirodno osvetljenje. Za smeštaj i drţanje vezanih muznih krava na farmama se izgraĎuje više zatvorenih staja koje su povezane u jednu funkcionalnu celinu.kontaminacije hodnika (time i stola) i jasala kod donošenja i rasporeĎivanja hrane. s tim što se izmeĎu jasala nalazi centralni hodnik za hranjenje. tri. koji omogućavaju da se sa jednog mesta krave grupno odvezuju. Drugi način omogućava slobodno kretanje krava u staji. optimalna relativna vlaţnost 70-80%. Vrata u manjim stajama treba da imaju visinu 2. Pored toga. vezivanje horizontalnim ili vertikalnim lancima i sp ecijalnim ramovima. Vezivanje krava u stajama na njihovim leţištima u praksi se sreće kao najčešći način smeštaja i drţanja. U zatvorenim stajama treba da se obezbedi racionalno i uspešno obavljanje procesa hranjenja.3-2.

staje halskog tipa se mogu lakše preurediti i koristiti za druge svrhe. imaju komunikaciju sa izmuzištem. a ne obratno. koncentrat krave mogu da dobijaju i u toku muţe u izmuzištu. kretanje i hranjenje. MeĎutim. 14 . umesto individualnom tretmanu krava. Najveća prednost izmuzišta se ogleda u tome što radnik obavlja muţu u stojećem poloţaju. čija veličina se odreĎuje prema broju krava u stadu. Kod oba sistema postoje odeljenja za muţu (izmuzišta) i odeljenja za ishranu i odmor ţivotinja. Način ureĎenja unutrašnjih površina zavisi od toga kako su postavljena i izgraĎena leţišta u odnosu na hranilište i komunikacije. U naporima da se krave individualno tretiraju po pitanju ishrane koncentrovanim delom obroka. Pri muţi. Nedostaci kod staja sa slobodnim drţanjem takoĎe postoje. Staje su obično ekonomičnije za izgradnju. u zavisnosti od stepena automatizacije. Zastrta površina kod staja sa dubokom prostirkom. Uklanjanje ekskremenata je takoĎe mehanizovano. prostirke i čestica stajske prašine. količina potrebne prostirke je dva puta veća nego u klasičnoj staji. a time i racionalizaciju procesa ishrane. IzĎubrivanje se vrši na dva nivoa i vremenski je razdvojeno.8-7. što moţe dovesti do povreda. U stajama za drţanje nevezanih krava potrebno je da se obezbede optimalni mikroklimatski uslovi. čije je dopremanje mehanizovano. Kada nisu u laktaciji krave borave u odeljenju za zasušene krave. Slobodne staje omogućavaju veću fleksibilnost. Prednosti staja sa slobodnim drţanjem ogledaju se u visokoj produktivnosti rada usled mehanizovanosti većeg dela procesa proizvodnje. krave se kreću do čoveka i mašine. a to znači mogućnosti leţanja i slobodnog kretanja. gradi odreĎeni broj odeljenja za krave u laktaciji. Osnovna karakteristika ovog sistema drţanja je da se u jednoj graĎevinskoj celini. Pri kretanju krava sa leţajnog prostora ka hranilištu i ka izmuzištu i nazad u prostorije za leţanje. ali prostorno razdvojeno. iznosi 5. 3 do 4 puta godišnje. zajedničko izmuzište. Grupno se hrane kabastim hranivima. što povlači za sobom povećano korišćenje elektronske opreme. pošto zahtevaju manje vodovodnih instalacija i mehaničke ventilacije. Kod slobodnog načina drţanja obično se primenjuju dva sistema. U ovom slučaju osim smeštaja. jer se tečni ekskrementi izbacuju dnevno. postoje velike razlike u ureĎenju staja za ovo drţanje krava. Zato se kod unutrašnje izgradnje i ureĎenja ovakvih staja zahtevaju odvojene površine za leţišta. što moţe povoljno da utiče na zdravlje ovih ţivotinja. Ovaj način drţanja ima odreĎenih prednosti. Leţajni boksovi omogućavaju kravama da budu čistije. MeĎutim. Sistem omogućava pakovanje stajnjaka na celom prostoru za leţanje tokom nekoliko meseci. a u većem broju slučajeva kompletnim obrocima. odeljenje za zasušene krave. Pošto se muţa odvija u posebnom zajedničkom izmuzištu. Sličan je prirodnom slobodnom načinu drţanja. kao i većim mogućnostima širenja uzročnika zaraznih bolesti zbog zajedničkog korišćenja hranilica i pojilica. To znači da i ovde vaţe svi oni ranije pomenuti osnovni principi u izgradnji staja. pod jednim krovom. kao i od toga da li se ishrana kabastom hranom vrši po volji ili obročno. Krave za slobodni sistem drţanja treba obavezno da budu obezroţene. pri dubokoj prostirci. porodilištu ili odeljenju za obolele ţivotinje. izolovano od hrane. meĎutim. telićarnik i odeljenje za obolele krave. nailazi se na klizave podove i prolaze. u stajama se vrši ishrana kabastom hranom i koncentratom. uvode se automatske hranilice povezane sa računarskim sistemom. Prostor za ishranu i odmor je zaštićen od nepovoljnih vremenskih uslova. odnosno znatno manje se zamara nego pri saginjanju i čučanju u klasičnoj staji.Staje za slobodno drţanje U stajama krave mogu da se drţe i nevezane (slobodno se kreću i biraju mesto gde stoje ili leţe). Drţanje nevezanih krava omogućava znatnu uštedu rada i troškova uz veće korišćenje mehanizacije i primenu principa samoishrane. porodilište.4 m2 po kravi. MeĎutim. uz manje korišćenje prostirke nego u klasičnoj staji. Za muţu i imobilizaciju u cilju različitih tretmana (dijagnostika. a čvrsti 3 do 4 ili više puta godišnje kod duboke prostirke. kvalitet mleka je bolji nego pri muţi u klasičnoj staji. i to na dubokoj prostirci i sa leţajnim boksovima. Staje sa leţajnim boksovima mogu biti dvoredne i četvoredne. Broj krava se moţe povećati i bez dogradnje staje. Krave se teraju na muţu u zajedničko izmuzište iz odeljenja za krave u laktaciji. ove staje mogu da budu i skuplje od klasičnih staja. a u slučaju promene ili napuštanja proizvodnje. ^išćenje duboke prostirke se obavlja obično mehaničkim utovarivačem. a radi potrebe odrţavanja suvog leţišta napajanje se vrši izvan leţišta i hranilišta. a ogledaju se u grupnom.

obrazuju se 3 do 4 proizvodne grupe.10 m. laboratorija. ureĎaj za naterivanje krava u izmuzište.50 m. stajalište hranilišta 3. Slobodno drţanje krava podrazumeva grupisanje. leţajni boks 2. 2. U stajama za slobodno drţanje krava na dubokoj prostirci. ureĎaji za identifikaciju krava i elektronski ureĎaji za kontrolu mlečnosti. odeljenje za vakuum pumpe. hodnik za hranjenje sa stolom 4. poseban problem predstavlja pregrupisavanje. pregrada 0. stajalište hranilišta 3. Situaciju olakšava mogućnost uvoĎenja automatskih hranilica. a njihov odnos sa smanjenjem raspoloţivog prostora pokazuje signifikantnost.10 m. koje se često vrši iz organizacionih razloga. kojima se raspodela koncentrovane hrane vrši prema visini proizvodnje krava.0 m. zdravstvenog stanja i dr. hodnik za hranjenje 4. osemenjavanje. timarenje i dr.10 m i leţišta sa dubokom prostirkom 7. Primer mogućeg rasporeda u takvoj staji bio bi sledeći: leţište sa dubokom prostirkom 7. graničnik prema stajalištu 0.50 m. Površina po kravi u staji sa leţajnim boksovima iznosi 9. što znači da treba izbegavati uglove.15 m i 1. Postoje uglavnom dve varijante staje sa leţajnim boksovima i to sa betonskim podom i evakuacijom stajnjaka skreperom i sa rešetkastim podom i evakuacijom stajnjaka gravitacijom. Uspostavljanje nove hijerarhijske dominacije utiče na skraćenje vremena leţanja.20 m.00 m. graničnik prema stajalištu 0.82 m2 . manipulativni hodnik 3. redom.15 m. Dimenzije leţajnih boksova zavise od telesne mase krava. ograde duţ koridora za komunikaciju sa izmuzištem. ekskremenata i stajnjaka vaţno je da se vrši pravolinijski.26 m2. izmuzišta. mada su u tom pogledu utvrĎene značajne razlike izmeĎu pojedinih rasa. olakšava otkrivanje estrusa i obezbeĎuje ujednačenije izmuzanje.0 m. klizajuće). Alternativne mogućnosti kod staja sa slobodnim drţanjem. tako da se krava moţe tamo usmeriti odmah po izlasku sa muţe.10 m.10 m. širine 4. duţina 2. a radi tih postupaka krave se moraju izdvajati.00 m. Prva etapa razvoja drţanja na dubokoj prostirci je slobodno drţanje na nasteljenom grupnom leţištu. U ovom sistemu. organizacija prostora je slična. boksovi izmuzišta (prema izboru tipa). hrane. Površina po kravi kod ovog sistema iznosi 10.10 m.20 i 1. meĎutim. leţajni boks 2. jake nagibe i kapije koje se moraju otvarati i zatvarati.00 m. 15 . a preporučuje se i grupa od visoko steonih junica.20 m. odeljenje za rekuperaciju toplote. 2.07 m. stajalište za hranjenje sa pregradom 3. s tim da nema leţajnih boksova. guranje. Mada maksimalna veličina grupe nije definisana. pumpa za prepumpavanje mleka u cisternu). leţajni boks 2.) treba obezbediti posebne prostorije. su staja sa dubokom prostirkom i staja sa leţajnim boksovima. a dnevne potrebe u prostirci po kravi sa 10-15 kg smanjene su na 5-7 kg. Ovakvo grupisanje krava se u praksi retko dosledno sprovodi zbog brojnih poteškoća. odnosno povećava period stajanja i znatno smanjuje dnevnu proizvodnju mleka pojedinih krava.20 m. pojilice (termo-pojilice) za napajanje vodom i električna i vodovodna instalacija. manipulativni hodnik 3. a visina pregrade 1. za krave telesne mase 450 kg širina ovih boksova iznosi 1. 2. hvatači (pregrade) izmeĎu obora za leţanje i hranilišta.00 m. pregrada 0. Kretanje krava zatim mleka. u zavisnosti od visine proizvodnje. Ispoljavanje agonističkih pojava (ritanje. Odeljenje za lečenja krava. kompjuterska soba i sanitarni čvor.02 m. muzne jedinice.10 m. Poznato je da krave imaju potrebu da se izdvajaju iz grupe i da ne podnose da leţe sasvim blizu jedna pored druge. izbegavanje tretmana i borba) povećava se linearno sa veličinom grupe.00 m. Time je površina leţišta po kravi od 10-12 m2 smanjena na 5-6 m2. visine 3. vodovi za mleko i vakuum. mlekare (hladionici. Od ugraĎene opreme u stajama sa slobodnim drţanjem obično se predviĎaju kapije (viseće. Jedno od osnovnih pitanja pri drţanju krava u slobodnom sistemu je veličina grupe. uobičajena je od 50 do 60 krava. ureĎaji za pranje.10 m.10 m.5 m.osemenjavanje. gde je ţivotinjama pruţeno odvojeno nenasteljeno hranilište i izdašno nasteljeno leţište. za krave od 630 kg 1. okretnice.10 m. kao što je već naglašeno.30 m i 1. koje se sastoji od čekališta.00 m. Po širini staje prostor se deli na leţajni boks u iznosu 2. koje omogućava precizniju ishranu (naročito ako se ishrana vrši potpuno mešanim obrocima).00 m. plus jedna od zasušenih krava. stajalište za hranjenje sa pregradom 3. U čekalištu i izmuzištu ugraĎuje se sledeća oprema: ograde i kapije u čekalištu. Za krave od 550 kg dimenzije leţajnih boksova iznose 1. Ostale prostorije za oba sistema slobodnog drţanja krava su izmuzište sa mlekarom. obrezivanje papaka i druge veterinarske i zootehničke zahvate locirano je obično blizu izmuzišta.14 m i za krave od 730 kg 1. Veličina grupe treba da bude takva da krava ne ostane duţe od dva časa u čekalištu i izmuzištu. Na primer. Ako se daju potpuno mešani obroci.

u hladioniku za svaku normu i putem pločastog hladionika i cisterne. Površine u leţajnim boksovima treba da se grade sa posebnom paţnjom jer je praksa pokazala da ih ţivotinje koriste samo ako im odgovaraju. ako su markirane oscilatorima različitih frekvencija. HlaĎenje mleka moţe se vršiti u hladioniku za celu farmu ili više staja. Koncentrovana hrana se moţe rasporeĎivati ručno iz kolica. Muţa se moţe obavljati u raznim tipovima izmuzišta. Raspodela kabaste hrane moţe se vršiti prikolicom sa zadnjim istovarom. Hranilište je uključeno u stajski prostor. Tu ţivotinje nisu na vezu. Tu u celini otpada korišćenje prostirke ili se ona primenjuje ograničeno. muţa se moţe obavljati u paralelnom sistemu izmuzišta. amonijak i drugi gasovi. odnosno ishranu uz fiksiranje u boksovima za leţanje ţivotinja. Širina hranilišta se odreĎuje na osnovu 1. automatskom prikolicom za svaki boks-obor i delom u izmuzištu a delom automatskom hranilicom. već same biraju leţišta i hranilišta.5-3. Leţišta u leţajnim boksovima grade se po merama za srednje duga leţišta. U fazi su istraţivanja rešenja hranilišta sa boksovima za hranjenje. ali samo u toj meri da ih ţivotinje ne mogu razneti na deo sa rešetkastim podom. Ako taj rastresiti materijal prodre u tečni stajnjak. a automati im. Pregrade na valovima sprečavaju meĎusobno ometanje ţivotinja i rasipanje hrane. U protivnom. U svetu postoje različita automatska rešenja grupnog slobodnog drţanja krava. Širina hodnika izmeĎu redova leţajnih boksova iznosi 2. odnosno ostalih hodnika.5 m. Višestrana izmuzišta mogu biti trigon ili poligon. Na taj način se izbegava socijalno rangiranje ţivotinja pri uzimanju hrane. oni treba da su funkcionalni nastavak hranilišta. za gradnju staja za slobodno drţanje goveda u leţajnim boksovima primeniti različite termoizolacione materijale. Rotaciona izmuzišta mogu biti rotacioni tandem. stajnjak gubi tečnu konzistenciju. Iz boksa vodi povratni put prema staji za slobodno drţanje. Pri ovom načinu drţanja u zatvorenoj staji leţajni boksovi se nalaze u redovima uz hodnike za kretanje i hranilište. Na boks se moţe priključiti rampa za utovar.20 m. zavisno od klimatskog područja. Leţišta sagraĎena samo od asfalta. Ograda izmeĎu leţajnih boksova izgraĎena je od metalnih cevi izmeĎu kojih je razmak od 0. Pri grupnom slobodnom drţanju nuţno je postaviti opremu za individualnu obradu ţivotinja. 16 .Ţivotinjama se na taj način stvara mekano i toplo leţište nezavisno od spoljašnje temperature. tandem sa bočnim otvaranjem i „‟riblja kost‟‟. Naznačena širina hodnika obezbeĎuje nesmetano izlaţenje i ulaţenje ţivotinja. betona ili drveta ţivotinje izbegavaju zbog tvrdoće. Oprema se sastoji od boksa (stojnica) do kojeg ţivotinje ulaze levkasto suţenom ogradom duţine 4-5 m. Zbog toga je potrebno. što za krave iznosi 0. Izmet se uklanja u prisutnosti ţivotinja automatski strugačem brzinom oko 5 cm/s. svakih 3-4 meseca. kao i u prvoj fazi tova. Redukcija broja hranilišta na 2 -3 ţivotinje po hranidbenom mestu moguća je samo u stadima sa slabijom mlečnošću.0 m. piljevinom. uzdignuta 20 cm iznad hodnika. Najzad.3 m. Ţivotinje se hrane na betoniranom ispustu. Izmuzišta sa dvorednim stajalištima mogu biti tandem sa prednjim otvaranjem. Treba voditi računa da hodnici ne završavaju slepo. seckanom slamom ili tresetom. rotaciona „‟riblja kost‟‟ i radijalno izmuzište. U suštini. merenje telesne mase i utovar ţivotinja. Potpuno mešani obrok se moţe davati prikolicom mešalicom sa bočnim istovarom. Za ovaj sistem drţanja ne dolazi u obzir duboka prostirka. Stojnica je natkrivena i popločana kao i svi manipulativni hodnici. Za gradnju kvalitetnog i udobnog leţišta moţe se upotrebiti savremena termoizolacona ili gumena masa. neminovna je pojava socijalnog rangiranja i agresije. Hranidbeni prostor odreĎuje se prema broju ţivotinja.85 m. Leţišta se mogu umereno posut i peskom. daju impulse za doziranu ishranu. Uklanjanje čvrstog stajnjaka se vrši utovarivačem u prikolicu. Ovaj način drţanja moguć je samo u otvorenim stajama. Tečni stajnjak se uklanja sklapajućom strugalicom. To se odnosi na veterinarske intervencije.5 širine grudi. vodena para. Pregrade boksa su od čvrstog metala visine 1. obrezivanje papaka. Da bi se izbeglo delovanje promaje visina tavanice kod ovih staja je smanjena na 2. Drugo rešenje je primena hodnika sa betonskim podom. U leţajnim boksovima ţivotinje leţe tako da izmetom ne mogu onečistiti leţište. Sledeći način drţanja goveda je slobodno drţanje u stajama sa leţajnim boksovima. prikolicom mešalicom sa bočnim istovarom. a istovremeno se izdvajaju toplota. jer biohemijski procesi u prostirci zahtevaju velike količine kiseonika. zatim ručno i prikolicom sa bočnim istovarom. traktorskim skreperom ili prelivanjem (oticanjem) u slučaju korišćenja rešetkastog poda. Temperatura vazduha u ovim stajama ne sme da padne ispod 5 C.

daje odlične rezultate u sprečavanju pojave novih infekcija mlečne ţlezde. značajno mesto ima dezinfekcija sisa vimena i aparata za muţu. efekat dezinfekcije u mlekarskoj proizvodnji. U našoj zemlji. kao i nečistoće sa površine sisa. U tom smislu. koja obuhvata mešanje i hlaĎenje na 4 C.5 m2 prostora po grlu. Mleko se cevovodima odvodi u mlekaru za primarnu obradu.5 cm. U intenzivnim uslovima gajenja krava. Budući da prečke sluţe i kao leţište. iako se on preporučuje. Muţa krava koje se drţe slobodno u otvorenim stajama ili u zatvorenim stajama sa odeljcima obavlja se u izmuzištima. mleko je veoma izloţeno zagaĎivanju prašinom i mikroorganizmima iz vazduha. U svim postojećim programima preventive mastitisa krava. Ako se radi o farmi sa većim brojem muznih krava. vime treba temeljno oprati toplom vodom i potpuno ga osušiti čistim platnenim ili papirnim ubrusom. U nacionalnim programima preventive mastitisa brojnih zemalja predviĎa se ispitivanje efikasnosti primene dezinfekcije sisa vimena i aparata za muţu. pranjem i dezinfekcijom vimena i ureĎaja za mehaničku muţu.4-4. Preventivno uranjanje sisa u rastvor dezinficijensa.0 cm.5 cm. muţa u zatvoreni sistem cevovoda sigurnija je od one u prenosne kante. Iz ekonomskih razloga tandemski raspored se primenjuje za stada manja od 20 do 30 krava uz muţu od 15 do 16 krava po muzaču na sat. prema brojnim istraţivanjima. gde se ţivotinje drţe vezane. Na raspolaganju su brojni preparati. Pre ručne ili mašinske muţe. Sadrţaj amonijaka u vazduhu staja je u tolerantnoj granici. Postoje i rotaciona izmuzišta za veća stada od 17 . kvaterernih amonijumovih jedinjenja.5 do 3. u našoj zemlji. uključujući i delove fecesa i prostirke. Posle muţe sise treba dezinfikovati uranjanjem u odgovarajući rastvor pogodnog dezinficijensa ili nanošenjem istog na sise putem prskanja. za 600 krava potrebna su 32 stajališta u obliku dvostruke kosti sa dva kanala i sa po 4 muzača. Pri tome. Za ovu dezinfekciju koriste se dezinficijensi koji. Gust smeštaj sprečava agresiju i meĎusobno uznemiravanje junadi u tovu.5 do 3.5 cm. imaju dozvolu za upotrebu pri proizvodnji hrane za ljude.0 cm. Taj način drţanja zbog skliskosti rešetki nije prikladan za mlečne krave. potrebno je da su izgraĎene od termoizolacionog materijala. a širina razmaka izmeĎu prečki 2. jer neki komercijalni preparati mogu biti neefikasni. a razmak izmeĎu prečki prema veličini ţivotinja 3. a širina razmaka izmeĎu prečki do 3. ali širu primenu su imala sredstva na bazi jodofora. naročito onih izazvanih stafilokokama i streptokokama.5 cm. bilo zbog slabijeg delovanja na pojedine uzročnike mastitisa bilo zbog primene neodgovarajućih razreĎenja rastvora za dezinfekciju vimena. Izmuzišta Higijenski uslovi u izmuzištu treba da obezbede dobijanje mleka sa što manjim početnim brojem bakterija. Telad i junad odrţavaju čiste prečke ako nemaju više od 1. Takva izmuzišta su konstruisana sa stajalištima za krave. U toku muţe krava u klasičnoj staji.5 cm. za junad od 1 do 2 godine širina prečki iznosi 12.5 do 4. za junad od 6-12 meseci širina prečki iznosi 12. izmuzišta se grade u nekoliko redova.0 do 5. a širina razmaka izmeĎu prečki 3. pre svega. ne oštećuju koţu papila. Za rešetkasti pod od drveta ili armiranog betona za pojedine kategorije goveda daju se sledeće vrednosti: za telad do uzrasta od 6 meseci širina prečki iznosi 10 cm. sprovodi se dezinfekcija vimena krava i aparata za muţu posle muţe krava. osim posle manipulacije sa tečnim stajnjakom. retko se utvrĎuje. a širina razmaka izmeĎu prečki od 4. Širina prečki iznosi 10-12 cm. treba posebnu paţnju obratiti na izbor dezinficijensa i na koncentraciju dezinfekcionog sredstva u rastvoru. Zato pre svakog praţnjenja kanala ili deponije za tečni stajnjak ţivotinje treba isterati iz staje.U zatvorenim stajama moguće je sagraditi leţište sa celorešetkastim podom sa kanalima za oticanje tečnog stajnjaka i odgovarajućim deponijama za njegovo skladištenje. za mlečne krave od 500 do 600 kg širina prečki iznosi 12. danas.0 cm. uništavaju uzročnike mastitisa i ispoljavaju produţeno delovanje na najčešće uzročnike mastitisa krava. na primer. hlorheksidina i dodecil benzen sulfonske kiseline. kao i sagledavanje efekta sprovoĎenja dezinfekcije u mlekarskoj proizvodnji u celini. izmeĎu kojih je niţe postavljen kanal za muzače. To je povezano sa higijenom muţe.0 do 3. Tip stajališta i plan rada u izmuzištu različit je i zavisi od broja mlečnih krava u stadu. Odavde se mleko posebnim tankovima odvozi u mlekaru na sekundarnu obradu.

5-6. a sam pod izgraĎen od betona sa padom 4-5% prema ispustu.da bude dovoljno velika za predviĎeni broj krava u njoj. kao i da omogući sveţ i čist vazduh. Naziv otvorena staja govori da se radi o pokrivenim objektima bez tavanice i jednog ili više zidova. koji su meĎusobno razdvojeni ogradom i vratima. tj. a ako se na ovu odmah nadovezuje i senjak tada se ispust produţava i za njegovu duţinu. Otvorena staja u našim klimatskim područjima trebalo bi da se gradi kao solidan objekat od čvrstog materijala sa tri zida i jednom otvorenom stranom. ^išćenje zimskog ispusta vrši se svakodnevno uz upotrebu odgovarajuće mehanizacije. Ako postoje zimski i letnji deo tada bi trebalo da se po kravi obezbedi najmanje 8-10 m2 površine ispusta. Visina ovakvih staja kreće se do 3. Saobraćajnice mogu da se izgraĎuju kao puni podovi. Pod u boksu-leţištu mora da se izgraĎuje kao topli pod i treba da je nešto viši od saobraćajnice izmeĎu redova boksova. Ovo se pitanje najbolje rešava istovremenom izgradnjom zimskog i letnjeg dela ispusta. Naročito se to odnosi na deo koji se nastavlja neposredno na otvorenu stranu staje. kao i u stvaranju povoljnih higijenskih uslova.da su krave u njoj dovoljno zaštićene od vremenskih nepogoda. . Na takvo leţište svakodnevno se nabacuje nova prostirka (slama) i stvara tzv. duboka prostirka. Mlekara za primarnu obradu treba biti prostorno odvojena od staje i izmuzišta. . Njihova uloga je značajna u odrţavanju suvoće leţišta u stajama. omogućava suvoću leţišta u staji. Postoji mogućnost da vetar nanosi padavine u otvorenu staju i da onemogućava odrţavanje potrebne suvoće leţišta. Objektima koji se na njima izgraĎuju ili na njih nadovezuju stvaraju se uslovi za uvoĎenje i primenu racionalnog tehnološkog postupka u ishrani i napajanju. u novije vreme se češće grade rešetkasti podovi. nepopločani deo ispusta. U otvorenim stajama mogu da se kao leţišta koriste i individualni boksovi. naročito u slučajevima gde se njegova čitava površina koristi kao leţište. Zbog toga je neophodno da širina staje bude nešto veća. slobodno kretanje krava i pruţanje ţivotinjama prirodnog mikroklimata. a njegova širina moţe da bude različita. Ispust redovno po duţini odgovara duţini otvorene staje. Ovakav način izgradnje i korišćenja omogućava da se na ispustima odrţava čistoća i suvoća.da omogući kravama slobodno kretanje i biranje mesta za stajanje ili leţanje. koji treba da bude popločan betonskim pločama. š to je jedan od osnovnih principa u slobodnom uzgoju. a time i povoljni higijenski uslovi. Letnji deo ispusta trebalo bi da je 2 puta veći u odnosu na zimski. Ispust mora da bude dovoljne veličine. jer se time u staji obezbeĎuju povoljni mikroklimatski uslovi. Leţišta u otvorenoj staji moraju da predstavljaju jedinstvenu površinu bez ikakvih unutrašnjih ureĎaja i prepreka.0 m2 površine poda. gde krave pristupaju u odeljke za muţu i napuštaju ih po taktu koji odreĎuje pokretna traka. 18 . Poseban značaj ima izgradnja poda staje. Drţanje krava u otvorenim stajama Da bi otvorena staja mogla da obezbedi potrebne zoohigijenske uslove trebalo bi da udovolji sledećim zahtevima: .nekoliko stotina krava. Kod veće širine staja teško je obezbediti zadovoljavajuće provetravanje. da iznosi 10-12 m. Nivo poda treba da bude uzdignut od okolnog terena za oko 10 cm. i slobodnu komunikaciju izmeĎu staja i ispusta. Kod suvog vremena vrata na ogradi koja deli dva ispusta se otvaraju i krave mogu da koriste i letnji. što omogućava upotrebu mehaničkog utovarivača u izĎubravanju.da se za izĎubravanje moţe da koristi mehanizacija. Ispusti omogućavaju delimičnu dekoncentraciju. kao i prodiranje spoljašnjih otpadnih voda na leţište. . Staja ima slobodan izlaz u ispust koji omogućava slobodno kretanje ţivotinja u staji ili ispustu. i . Najbolje je da se strana koja gleda prema ispustu postavi prema jugu. Sa veličinom ispusta ne treba preterivati iako veći ispust ima prednosti. Istraţivanja su pokazala da je dovoljno da se po kravi obezbedi 4. Na samu staju nadovezuje se zimski deo ispusta.da izgradnja pojedinih delova naročito podova.5 m. a čišćenje letnjeg dela ispusta obavlja se jednom nedeljno. Kod izgradnje poda paţnju zasluţuje učvršćivanje ulaznog ruba prema ispustu radi sprečavanja nanošenja blata na samim ulazima. Kod izgradnje redova boks-leţište u stajama situacija je nešto drugačija. suv i da mu je deo površine popločan.

ili se ugraĎuje na jednom mestu odreĎen broj automatskih napajalica. Oni se najčešće drţe slobodno u boksovima u zatvorenim stajama sa ispustima.5-5 m i širine 4. u jesen i proleće. što je znatno bolje. u znatnoj meri onemogućeno je odrţavanje čistoće krava.25-1.5 m.5 m i širine 1. respiratornih i reumatskih bolesti. naročito pri uzgoju teladi i junadi. Kod ovakvog smeštaja. Za sprečavanje smrzavanja vode u zimskom periodu postavljaju se termonapajalice koje imaju električna grejna tela. uz korišćenje dovoljnih količina slame. u njihovoj unutrašnjosti ne sme da bude nikakvih prepreka. Na taj način visina prostirke neprestano raste do 80 cm odnosno čak i 150 cm. silosi i senjaci se grade kao zajednički objekti za čitavu farmu i to na periferiji bloka staja. iznosi iz staja direktno na njive. a senjaci se podiţu kao zajednički objekti za potrebe čitave farme i to na periferiji bloka otvorenih staja. Najbolje je da ureĎaji za napajanje budu u ispustu u blizini fronta hranjenja senom da bi se tim e izbeglo nepotrebno kretanje krava. kojim se stajnjak zahvata i ubacuje u traktorsku prikolicu. i 3. Visina pregradnih ograda iznosi 2 m. pa se senjak izgraĎuje u krugu svake osnovne proizvodne jedinice. a širina istog po ţivotinji treba da iznosi 80 cm.0 m. ObezbeĎivanje dovoljnih količina slame predstavlja značajan problem u slobodnom uzgoju krava. a sluţi za bikove u eksploataciji. Osnovni zahtev koji treba da zadovolji duboka prostirka jeste da ona stvara za krave suv i topao leţaj naročito u zimskom periodu. Kvalitet duboke prostirke ima ekonomski i higijenski značaj. zapaljenja papaka. a noseći stubovi staje moraju da budu meĎusobno razmaknuti najmanje 4 m. a silosi se grade kao zajednički objekti na periferiji bloka otvorenih staja. Leţište je duţine 3. Visina valova od poda iznosi 40 cm.U slučaju da krave slobodno konzumiraju hranu po volji u krugu svake osnovne proizvodne jedinice (50 krava) moraju da se izgrade odgovarajući senjaci i površinski silosi. Vlaţno leţište naprotiv stvara vrlo nepovoljan ambijent za ţivotinje. Individualni boks za slobodno drţanje bikova u klasičnoj zatvorenoj staji je duţine 4. Prostor za kretanje se zastire peskom. pored toga.0 kg slame po kravi dnevno. Otvorene staje se ne čiste svaki dan. Otvor na rešetki za hranjenje dole iznosi 25 cm. prostirka predstavlja za krave udobno i toplo leţište. za češće pojavljivanje mastitisa. Pojilice se postavljaju na visini od 50 cm. digestivnih. Kod dobre izgradnje poda u otvorenoj staji i sprečavanja unošenja vlage iz spoljne sredine. primenjuje se princip potpune samoishrane senom. Individualni boks za mladog bika moţe imati duţinu 4. u prostirci dolazi vrlo brzo do razvijanja fermentativnih procesa.0 m. Stajnjak se dva puta godišnje. Zbog toga se stvaraju povoljni uslovi za širenje parazitskih bolesti. a gore 50 cm. Slobodno drţanje je naročito značajno za bikove u razvoju. već se na staru prostirku svakodnevno dodaju nove količine sveţe slame. 2. ^išćenje otvorenih staja na farmama vrši se uz pomoć traktora i visokih utovarivača.30 cm. Boks se sastoji iz prostora za kretanje i leţišta. primenjuje se princip potpune samoishrane silaţom za koju se izgraĎuju silosi u krugu svake osnovne proizvodne jedinice. Za svaku proizvodnu jedinicu od 50 do 60 krava potrebno je 4-5 napajalica. Higijena drţanja i smeštaja bikova Bikovi za priplod se drţe isključivo u centrima za veštačko osemenjavanje. U takvoj prostirci nema pravilnog odvijanja fermentativnih procesa i stvaranja toplote. Da ne bi onemogućavale rad mehanizacije otvorene staje moraju da budu dovoljno visoke. a za ishranu zelenom hranom jasle sa krmnim stolovima. odnosno u valove i na krmne stolove svake osnovne proizvodne jedinice. Pitanje udobnog leţaja u otvorenim stajama moţe uspešno da se rešava sa 3. Za ulazak u boks koriste se vrata čija širina iznosi 1. Ako je suva. Slobodno drţanje u otvorenim i poluotvorenim stajama na čistom vazduhu uz kretanje daje robustnu konstituciju ţivotinja. Opšte pravilo koje treba slediti je da se bikovima u stajama mora obezbediti mir. a za leţanje slamom. Ukoliko se prihvati delimična samoishrana tada postoje tri varijante za rešenje ovog pitanja: 1. a time i do stvaranja toplote koja doseţe 40 C. Pri slobodnom drţanju goveda na dubokoj prostirci proizvode se velike količine kvalitetnog stajnjaka. Tu se postavljaju veliki valovi sa priticanjem vode. a širina 50 cm. 19 .0-4. Drugi način drţanja bikova je na vezu u klasičnoj staji. pa se odatle seno i silaţa dovoze u krug. Duţina valova polustola je 110 cm.0 m i širinu 3.

U svakom boksu drţi se. Primarno se to odnosi na obezbeĎenje optimalne temperature vazduha (12-20 C). u tovu mlade junadi mnogo češće se primenjuje slobodni. a dno šupljine jasala se postavlja 5-10 cm iznad nivoa leţišta. što se postiţe dobrim termoizolacionim sposobnostima upotrebljenog graĎevinskog materijala. u prvom slučaju u stajama za tov ove vrste ţivotinja postavljaju se dva reda ili reĎe više redova leţišta. Tov goveda. u tovu teladi i junadi primenjuju se isti sistemi drţanja i smeštaja. imajući pri tome u vidu neke specifičnosti i druge tehnološko-tehničke normative. visina jasala iznosi 20-40 cm. Vezani sistem drţanja goveda primenjuje se skoro redovno kod tova starijih goveda. takoĎe grade na sličan način kao i staje za krave u laktaciji. moţe se obavljati i u poluotvorenim stajama. Ovaj sistem drţanja primenjuje se i kada su u pitanju jalove junice. Unutrašnje ureĎenje ovakvih staja za tov goveda zavisi od toga da li se tovljenici drţe vezanim ili slobodnim načinom. telad i junad u tovu se smeštaju u boksove u grupama od po 10 do 20 grla koje ne napuštaju do završetka tova. u vidu slobodnog sistema drţanja. Duţina ovog tipa leţišta se kreće od 180 -210 cm. odnosno nevezani sistem drţanja. U zimskom periodu temperatura vazduha u stajama za tov teladi i junadi ne bi trebalo da bude niţa od 10 C. na isti način kako je to opisano u delu o gradnji staja za krave u laktacionom periodu. U slučaju rešetkastog poda kao normativ za gustinu naseljenosti uzima se 2. U velikim stajama za tov goveda zatvorenog tipa adekvatno provetravanje se postiţe primenom električnih ventilatora. U boksu treba da se obezbedi po svakom junetu površina poda od 3 do 4 m2. naročito u pogledu sadrţaja CO2. Relativna vlaţnost vazduha u stajama za tov teladi i junadi ne bi trebalo da bude veća od 75%. Kod ovakvog sistema drţanja goveda u tovu leţište se moţe graditi u vidu punog toplog poda. sve napolje‟‟. Naime.5-3.0 -2. Pod leţišta ima nagib od 3-5% prema kanalizaciji.5 m2 površine poda boksa po junetu. s tim da se graĎevinski i tehnološki normativi usklaĎuju prema starosti tovljenika. s tim da se po svakom grlu obezbeĎuje 2.5 m2 površine poda boksa. koţe i digestivnog trakta. U svakom boksu postavljaju se jedna do dve automatske napajalice za vodu. uzdignutost dna od poda 5-10 cm i visina 40-45 cm. ovaj sistem drţanja reĎe se koristi u tovu „‟baby-beef-a‟‟. odgovarajuće brzine strujanja vazduha (0. U svim ovim slučajevima za izgradnju leţišta i jasala u staji mogu se primeniti normativi kao za krave u laktaciji. Pri t ome se ima u vidu da junad u tovu ima velike adaptacione mogućnosti prema niskim i prema relativno visokim temperaturama spoljašnje sredine. odnosno valovi čije dimenzije iznose: širina 80-100 cm. mada je danas daleko češća gradnja leţišta sa delimično rešetkastim podom. 10 do 20 grla junadi. kao što su volovi i škartirane krave. U boksevima se postavlja puni topli pod sa nagibom od 3-4% prema kanalizaciji ili danas veoma često rešetkast pod. Nevezani način drţanja moţe da se primenjuje kod obezroţenih individua. 20 . za smeštaj tovne junadi u poluotvorenim stajama i za njihovu izgradnju vaţi sve ono što je rečeno kod smeštaja i drţanja krava mlečnog tipa u ovakvim objektima. U principu. kao kod krava u laktaciji. zavisno od uzrasta. Odmah treba naglasiti da je potrebno izbegavati zajedničko drţanje različitih starosnih kategorija teladi i junadi i da se u korišćenju objekata po mogućnosti usvoji princip „‟sve unutra. Naime. U stajama za tov teladi i junadi treba obezbediti optimalne mikroklimatske uslove. Veliki značaj u stvaranju optimalnih mikroklimatskih uslova u stajama za tov goveda i u odrţavanju relativne čistoće vazduha u njima ima ventilacija. Staje za tov teladi i junadi se. s tim da 50-60 cm od ove duţine otpada na puni topli pod. U principu. MeĎutim. Pri tome se u tovilištu postavljaju dva reda grupnih bokseva izmeĎu kojih se pruţa hodnik za hranjenje. optimalne relativne vlaţnosti vazduha (60-75%). sa periodom odmora objekta u trajanju od najmanje 7 dana izmeĎu praţnjenja i ponovnog punjenja. Ako su mikroklimatski uslovi u staji neodgovarajući nastaju bolesti respiratornih organa. a ostalih 130-150 cm na rešetkasti pod.1-0. Postoje različite mogućnosti i rešenja u zavisnosti od toga da li se ţivotinje u tovu u stajama drţe vezane ili nevezane u boksevima. Širina jasala za dva reda leţišta iznosi zavisno od telesne mase junadi 70 -100 cm. NH3 i H2S.Higijena smeštaja i drţanja junadi u tovu Tov junadi moţe da se odvija u zatvorenim klasičnim stajama i u poluotvorenim stajama na principu slobodnog gajenja. Širina leţišta po svakom grlu iznosi 100 cm.5 m/s) i odgovarajući hemijski sastav vazduha. Sa svake strane hodnika za hranjenje grade se zajedničke jasle. Naime.

Zastupljen je u područjima gde se moţe obezbediti kvalitetna ishrana i primena savremenih tehnoloških rešenja u proizvodnji. U vreme pašnog perioda ovce i koze se drţe pod otvorenim nebom.HIGIJENA SMEŠTAJA I DRŢANJA OVACA I KOZA Uvod Objekti za ovce i koze danas se grade u područjima gde postoje odgovaraju}i uslovi za gajenje ovih vrsta domaćih ţivotinja. Kod izgradnje objekata za smeštaj ovaca i koza korišćen i su uglavnom najjeftiniji graĎevinski materijali i. u odnosu na druge vrste domaćih ţivotinja. odnosno i stajsko i pašnjačko. Izbor lokacije za izgradnju staja Brojni različiti faktori direktno ili indirektno utiču na izbor lokacije i veličinu farme za ovce i koze. Sistemi gajenja ovaca i koza Sistem gajenja ovaca i koza. Zahteva znatno veća investiciona ulaganja koja imaju opravdanja zbog toga što su i ekonomski efek ti primene ovog sistema po jedinici proizvodnog kapaciteta znatno veći nego kod primene ekstenzivnog sistema gajenja. Objekti za smeštaj i drţanje ovaca i koza bili su slabog kvaliteta i male trajnosti. imaju skromnije zahteve u pogledu smeštaja ipak je za zimski period potrebn o graditi odgovarajuće objekte.3 do 1. Visina ograde torova treba da iznosi 1. Drţanje ovaca i koza u ovom sistemu gajenja je najčešće kombinovano. S tim u vezi govori se o objektima za proizvodni zapat i objektima za tov jagnjadi i jaradi. U novije vreme sve više se primenjuje intenzivni tov jagnjadi i jaradi uz korišćenje koncentrovanih hraniva. Poznato je da su u prošlosti ovčarstvo i kozarstvo uglavnom tretirane kao ekstenzivne grane stočarstva. koje ostaju čitavu godinu na paši. Radi pravilne fertilizacije zemljišta torovi se svakih nekoliko dana premeštaju na drugo mesto. a prema visokim temperaturama neposredno po šišanju. zatvorene samo preko noći u torove ograĎene pokretnim ogradama. Najznačajniji su oni faktori koji se odnose na veličinu i kvalitet raspoloţivih zemljišnjih površina koje sluţe za 21 . Objekti za gajenje ovaca i koza Zbog obraslosti vunom. Intenzivna proizvodnja u ovčarstvu usmerena je na dobijanje vune i mesa. u odnosu na nivo primenjene tehnologije proizvodnje. ovce dobro podnose niske temperature. Iako ovce i koze. što je. vezano za područja sa povoljnim klimatskim uslovima. Izuzetak su ovce i koze u primorskim područjima. Ova situacija uslovljava različita rešenja smeštajnih prostora. a tek u kasnu jesen da dolaze u objekte koji nose naziv zimovnici. Do veće osetljivosti ovaca prema niskim temperaturama dolazi u periodu jagnjenja.6 m. Intenzivni sistem gajenja ovaca i koza primenjuje se kod visoko-produktivnih rasa. sasvim jednostavna ili improvizovana graĎevinska rešenja. Ovi uslovi podrazumevaju prirodne resurse hrane u vidu kvalitetnih pa{njaka i mogućnosti da se oni koriste {to duţe tokom godine. odnosno gde gajenje ovaca i koza ima odreĎenih prednosti u odnosu na gajenje drugih vrsta domaćih ţivotinja. Ekstenzivni sistem gajenja se uglavnom primenjuje kod nisko-produktivnih rasa ovaca i koza u brdskoplaninskim predelima. najčešće. Ovaj sistem gajenja zahteva znatno niţa investiciona ulaganja za izgradnju objekata i organizovanje proizvodnje. pa čak i onima koji su prilično nepovoljni za ostale vrste domaćih ţivotinja. a u manjoj meri na proizvodnju mleka. Proizvodnja se bazirala preteţno na gajenju nisko-produktivnih rasa i primeni ekstenzivnih metoda gajenja. moţe biti ekstenzivni i intenzivni. Trebalo bi da ovce i koze borave veći deo godine na pašnjacima. Za letnji period mogu se graditi improvizovane nadstrešnice. i u tim periodima vlasnici treba da obrate posebnu paţnju. u suštini. ali su zato više osetljive prema visokim temperaturama. Ovce i koze su vrste koje se veoma uspešno prilagoĎavaju različitim sistemima gajenja i uslovima ţivotne sredine.

Optimalna temperatura u porodilištu treba da se kreće od 18-22 C. Farma ne sme da bude suviše udaljena od poljoprivrednih površina na kojima se proizvodi kabasta stočna hrana za potrebe ishrane ovaca ili koza. a produktivna od 8-28 C. To je ujedno i donja granica u pogledu veličine stada. dok su jagnjad i jarad. Niţa temperatura od 5 C u ovim objektima deluje vrlo nepovoljno na sve kategorije. Raspored saobraćajnica unutar farme treba da obezbedi najkraće puteve transporta. Treba voditi računa da se objekti postave tako da sa najmanjom površinom budu izloţeni delovanju dominantnih hladnih vetrova u zimskom periodu godine. sa temperaturom od najmanje 5 C.1 m/s. izgradnjom dezinfekcionih barijera na ulazu i sprovoĎenjem svih higijensko-sanitarnih i drugih veterinarskih mera. Pri projektovanju i izgradnji farme za ovce ili koze treba poštovati sve higijensko-sanitarne i druge veterinarske propise. Potrebno je nastojati da se farma gradi u blizini odgovarajućih saobraćajnica. moţe se veoma mnogo postići na planu zdravstvene zaštite ovaca i koza. Druga grupa faktora koji su od značaja u ovom pogledu odnose se na klimatske uslove. treba okrenuti prema jugu ili jugoistoku. kao i zootehničke normative. Ovo je od izuzetnog značaja. a produktivna od 14-28 C. Mikroklimatski i smeštajni uslovi Već je pomenuto da su ovce i koze znatno otpornije na nepovoljne uslove ţivotne sredine u odnosu na druge vrste domaćih ţivotinja. zaštićena od hladnih vetrova u zimskom periodu godine. zbog relativno velike površine tela i male telesne mase vrlo osetljiva na njih. U područjima sa oštrim zimama ovcama i kozama treba obezbediti dobru zaštitu od padavina i vetrova i povoljne temperaturne uslove za vreme poroĎaja. Dosadašnja iskustva su pokazala da jedan radnik moţe opsluţiti stado od 300 -350 ovaca ili koza sa podmlatkom. Za izgradnju farme treba izabrati podesnu lokaciju i teren koji ni u kom slučaju ne sme da bude sa visokim nivoom podzemnih voda. Iznad ove vrednosti vlaţnost veoma nepovoljno utiče na organizam svih kategorija ovaca i koza. MeĎutim. koja omogućava organizovanje racionalne proizvodnje u uslovima normalne trţišne ekonomije. Odrasle ovce i koze relativno dobro podnose niske temperature. a posebno na mladunčad. kao i stranu objekta sa vratima koja vode u ispuste. Optimalna relativna vlaţnost za sve kategorije ovaca i koza iznosi 50-80%. Ispuste uz objekte. Optimalna temperatura za stariju jagnjad i jarad kreće se od 10-18 C. nešto uzdignutom u odnosu na okolno zemljište. Gornja granica podnošljive relativne vlaţnosti takoĎe za sve kategorije ovaca i koza iznosi 85%. 22 . i pored toga. Brzina strujanja vazduha u porodilištu treba da iznosi oko 0. koje su predviĎene za farmu ove namene. Pored ovih faktora izvesnu ulogu imaju mogućnost obezbeĎenja vode. Pravilnim izborom lokacije. Ako su pašnjaci za letnju ispašu ovaca i koza suviše udaljeni od farme onda je potrebno da se tamo podignu nadstrešnice za zaštitu ovaca i koza od vremenskih nepogoda i letnjih ţega. Mikroklimatski uslovi ispoljavaju značajan uticaj na zdravstveno stanje ovaca i koza. Farmu treba graditi na suvom i ocednom terenu. jer se samo tako mogu izbeći ozbiljni problemi do kojih moţe doći u pogledu zdravstvenog stanja zapata ovaca ili koza i realizacije proizvodnih ciljeva. njenim ograĎivanjem na odgovarajući način. Ovce i koze podnose nešto niţe temperature od drugih domaćih ţivotinja. a produktivna od 5-28 C. Najpovoljnija relativna vlaţnost za porodilište je 60%. pri izradi projekta ili rekonstrukciji smeštajnih objekata na farmi potrebno je značajnu paţnju posvetiti obezbeĎenju što povoljnijih ambijentalnih uslova za sve kategorije ovih vrsta. naročito u prvim danima ţivota. ali ne i suviše daleko. One moraju biti dobro osvetljene i provetravane. Zato je potrebno staje za ovce i koze graditi kao zatvorene objekte i od tvrdog materijala. Optimalna temperatura u stajama za odrasle ovce i koze iznosi 8-18 C. proizvodne rezultate i ukupne ekonomske efekte. Pravilan raspored pojedinih objekata unutar farme je veoma vaţan za njihovu funkcionalnost. Najpovoljnije je da to bude juţna strana padine. Pravilan izbor lokacije za farmu ovaca ili koza i optimalan razmeštaj objekata u krugu farme imaju izuzetan značaj za njeno uspešno poslovanje. a naročito na podmladak. ne suviše blizu naseljenog mesta.napasivanje ovaca i koza i proizvodnju kabaste stočne hrane za zimski period ishrane. raspoloţiva radna snaga i trţišni faktori.

Za ovcu sa jagnjetom i kozu sa jaretom do zalučivanja potrebno obezbediti je 1.0 m. a za ovna ili jarca 2. Veštačko osvetljenje u objektima za ovce i koze treba da ima intenzitet 40-60 luksa. mikroklimat u objektima redovno postaje znatno nepovoljniji nego u onim objektima koji su raspolagali samo sa prirodnom ventilacijom.0-3. Za jagnjad i jarad treba obezbediti 2. nakon ispadanja iz pogona sistema za veštačku ventilaciju. Prema kategoriji koja je u njima smeštena razlikuju se sledeći proizvodni objekti: porodilišta. Visina objekta za ovce i koze kreće se 2. Prema osnovnoj nameni svi objekti na farmama za ovce i koze mogu se podeliti na dve osnovne grupe: proizvodni (smeštajni) i pomoćni (infrastrukturni). Istovremeno treba istu zapreminu vazduha i izvesti iz staje s tim da ne doĎe do značajnijih promena temperature. ambulanta i stacionar za lečenje i objekat za muţu koza i ovaca ako se ona vrši. staje za smeštaj ovaca sa jagnjadima ili koza sa jaradima. za smeštaj svih kategorije najčešće se koristi jedan zajednički objekat.25-0. Za jagnjad i jarad je potrebno obezbediti 0.30 m. staje za smeštaj priplodnoh ovnova i jarčeva. veličine stada. 23 .4 m i za ovcu sa jagnjetom 0. namene. za ovcu ili kozu sa dva mladunčeta potrebno je obezbediti 1.7-3.5-0.6-0. Objekti za ovce i koze se grade sa različitim kapacitetom.8 m2. dok duţina zavisi od broja ovaca ili koza.0 m2. U takvim slučajevima. Radi obezbeĎenja odgovarajućeg prirodnog osvetljenja u objektima potrebno je predvideti da ukupna površina prozora iznosi 1/20-1/25 od ukupne površine poda u objektu.5 m3 vazdušnog prostora. Gustina naseljenosti ovaca ili koza u objektima zavisi od rase i primenjenog sistema gajenja. Za jedno odraslo grlo potrebno je obezbediti 0. U zimskim uslovima sistemom ventilacije u staju treba uneti 12 m3 sveţeg vazduha u toku jednog časa po odraslom grlu ovih vrsta. U zavisnosti od klimatskih uslova. Kod leţišta u vidu duboke prostirke planira se porast nivoa za oko 0. njihovim pravilnim rasporedom i veličinom. staje za smeštaj priplodnog podmlatka. u zavisnosti od organizacije tehnološkog procesa proizvodnje i kategorije ţivotinja. potrebno je u objektima predvideti odgovarajuće površine poda.6 m. Maksimalna dozvoljena koncentracija CO2 u vazduhu staja za ovce i koze iznosi 3500 ppm.5 -0. Ovcama i kozama u objektima treba obezbediti dovoljno podne površine i vazdušnog prostora. obima ventilacije i broja izmena vazduha u jednici vremena. Ovo konstrukciono rešenje je uobičajeno kod individualnih porizvoĎača. Kod manjih stada. vlaţnosti i strujanja vazduha. Kod većih farmi.2-1. za šiljeţad 3 m3 i za ovna i jarca 4.Ventilacija u objektima za smeštaj ovaca i koza treba da obezbedi da vlaţnost vazduha i koncentracije štetnih gasova ne premaše maksimalno dopuštene granice.5 do 1 kg po odraslom grlu za jedan dan. koriste se objekti koji se namenski grade za svaku kategoriju posebno. moţe se dovoljno efikasno rešiti pitanje ventilacije u objektima i to samo na bazi prirodne ventilacije.5 m duţine jasala. veličine 200-300 ovaca i koza. kapaciteta više hiljada ovaca i koza.4-0. za šiljeţad 0. Od velikog značaja je obezbediti suvu prostirku u količini od 0.3-0. za priplodni podmladak 0. Veći kapaciteti nisu poţeljni zbog opasnosti od pojave i širenja zaraznih i parazitskih bolesti. Radi obezbeĎenja normalnih uslova za pravilnu ishranu svih grla u objektu potrebno je obezbediti odgovarajuću širinu pristupa jaslama. Površina ispusta treba da je oko 2 puta veća od površine objekta. a visina oko 4 m.2 m. Odgovarajuća ventilacija postiţe se uspostavljanjem pravilnog odnosa izmeĎu broja ovaca ili koza po površini odnosno zapremini objekta. Da bi se omogućili normalni uslovi za smeštaj ţivotinja i sporovoĎenje planirane tehnologije. za tovnu jagnjad 0. za jagnje ili jare 0. proizvodnog pravca. NH3 30 ppm i H2S 5 ppm. Intenzitet veštačkog osvetljenja u porodilištu treba da iznosi 80-100 luksa. punkt za osemenjavanje ovaca i koza.25 m2.8 m2. u zavisnosti od tipa primenjene konstrukcije i vrste leţišta. U principu sistem ventilacije treba da omogući ulazak u objekat dovoljnih količina sveţeg vazduha bez stvaranja promaje. Postavljanjem odgovarajućeg broja dovodnih i odvodnih otvora za ventilaciju. U našim uslovima sistem veštačke ventilacije pomoću ventilatora obično kratko traje zbog korozivnog delovanja vodene pare i amonijaka.5 m3. konstrukcionog rešenja i drugih faktora.5 m2.8 m. Širina staja za ovce i koze sa dubokom prostirkom obično iznosi 8-10 m. proizvodni objekti na farmama za ovce i koze se mogu razvrstati na više načina. Njegov unutrašnji prostor se putem sistema ograda deli za potrebe svake pojedinačne kategorije.

Dalje sniţavanje temperature na -3 do -5 C u toku 3 do 4 dana dovodi do uginuća starije jagnjadi Merino rase. a visina do slemena od 3. ali takav pristup ima svoje opravdanje naročito kod visokoproduktivnih rasa ovaca i koza. Najpovoljniji leţajni prostor za ovce i koze je sa prostirkom. jer to olakšava kontrolu i ishranu ţivotinja. Podne površine su najčešće od nabijene zemlje na koju se nastire slama ili druga prostirka. Duţina i širina objekta su diktirani potrebnim kapacitetom. poluzatvorene i otvorene. Kapacitet porodilišta se obično proračunava za mogućnost prihvatanja 20 do 30% od ukupnog broja odraslih plotkinja. Zidovi i krovna konstrukcija su po pravilu termički izolovani. Pod od betona nije poţeljan za ovce i koze.5 m. koja moţe biti od slame ili piljevine. U principu zatvorene i poluzatvorene staje se najčešće grade u planinskim regionima sa oštrijim zimama. Unutrašnji prostor u objektu je podeljen na boksove za smeštaj ovaca. Mnogi literaturni podaci ukazuju da se kod novoroĎene jagnjadi kod temperatura ispod 5 C javlja drhtanje. što zavisi od materijala i korišćenog tehničkog rešenja. kao i kod gajenja manje otpornih rasa koza i ovaca. ali su ambijentalni uslovi znatno nepovoljniji od ambijentalnih uslova u zatvorenim stajama. U stajama za ovce i koze površina za leţanje moţe da bude od nabijene zemlje. Prostirka mora biti uvek čista i suva. Starija jagnjad. Zidovi mogu biti manje ili više termoizolovani. Koje će se rešenje primeniti na farmi prvenstveno zavisi od klimatskih uslova u odreĎenom regionu. zidovi sa boljim termoizolacionim sposobnostima dopuštaju manju kondenzaciju vodene pare. Veliki značaj ima mikroklima tokom jagnjenja i jarenja i u prvoj nedelji posle poroĎaja. kao i u područjima gde su zime blaţe i bez hladnih vetrova mogu se graditi i poluotvoreni ili otvoreni objekti. Rezerve energije kod njih se brzo utroše ukoliko je okolna temperatura manja od opt imalne. ali i nekih drugih faktora vezanih za proizvodnu namenu objekta i visinu investicionih ulaganja. Kapaciteti ovih specijalizovanih objekata mogu biti različiti. Gravidne ţivotinje se uvode u ovaj obj ekat 2-3 dana pre poroĎaja. Ovaj objekat je najčešće potpuno zatvorenog tipa i bez ispusta. radi lakšeg pranja i dezinfekcije objekata. Visine bočnih zidova staja se obično kreću od 2. Njihova izgradnja je znatno jeftinija. odnosno manje orošavaju. mada se uobičajeno grade za smeštaj 300-500 odraslih ţivotinja sa podmlatkom. kao i u područjima gde je razvijena 24 . Veće visine obezbeĎuju veću zapreminu i uslove za povoljniji mikroklimat. jedva kompenzuju temperaturu ispod 5 C. On se u objektima za ovce i koze koristi za manipulativne hodnike. duţ kojih se pruţa manipulativni hodnik. Ventilacija u porodilištu mora biti izvedena na način koji omogućava efikasno provetravanje objekta bez stvaranja promaje i suvišnog gubitka toplote. Veoma je korisno da se iznad svakog boksa instalira nekoliko priključnih mesta za infracrvene grejalice koje sluţe za sušenje i zagrevanje jagnjadi i jaradi. a zatim se zajedno sa mladunčadima premeštaju u staju za odrasle ţivotinje. Dimenzije ovih objekata variraju u zavisnosti od kapaciteta i odabranih tehničkih rešenja. takoĎe. Kod temperatura ispod 5 C i relativne vlaţnosti iznad 80% dolazi do poremećaja termoregulacionih mehanizama. Osim što bolje odrţavaju toplotu u stajama. Unutrašnje površine zidova treba da su ravne. U ravničarskim regionima.5 do 3. Veća visina zidova i zapremina staje doprinosi stvaranju povoljnih mikroklimatskih uslova u objektu. pošto su jagnjad i jarad u prvim danima ţivota veoma osetljiva na niske temperature. Objekat treba da poseduje dobra termička svojstva.0 m. Posle poroĎaja ovce ili koze ostaju u njemu 3-5 dana. Poţeljno je da grupe u boksovima ne budu veće od 10-12 ovaca.5 do 4. ali su zato i gubici toplote u zimskom periodu znatno veći. U zavisnosti od konstrukcionog rešenja spoljnih zidova sve staje za smeštaj ovaca i koza mogu se razvrstati u tri osnovne grupe: zatvorene. Ovo je od posebnog značaja za novoroĎenu jagnjad. Visina zidova u porodilištu se kreće od 2. rešetkasta. ali oteţavaju zadrţavanje toplote kod veoma niskih spoljnih temperatura. pokrivene cementnom košuljicom ili premazane nekom plastificiranom bojom.5 do 2.Porodilište Porodilište sluţi za jagnjenje ovaca ili jarenje koza. Veći broj boksova sa manjim grupama poskupljuje izgradnju objekta. Staje za smeštaj ovaca i koza Ove staje sluţe za smeštaj ovaca sa jagnjadima odnosno koza sa jaradima posle premeštanja iz porodilišta. ili u vidu duboke prostirke.7 m. U ravničarskim regionima.

5 do 4 m. Time se formira duboka prostirka koja se uklanja 2 do 3 puta godišnje. Unutrašnji prostor u objektima ovog tipa i namene najčešće je podeljen na dva reda grupnih boksova. Jedna automatska napajalica moţe da sluţi za 25 ovaca. MeĎutim. Poţeljno je da budu podeljena popreko u odnosu na visinu na dva dela. U ovčarniku se uglavnom preporučuje gravitaciona ventilacija uz postrane dovode vazduha kroz prozore ili kroz poduţne otvore široke 10-15 cm duţ poduţnih zidova ispod krova. Ovnovi se drţe u grupama (4 -6 grla). U tom slučaju nivo poda hranilišta mora biti fiksan u odnosu na visinu jasala. Njihova duţina iznosi 2 m i na njima sa jedne i druge strane moţe istovremeno da konzumira hranu 10 ovaca ili koza. za bolesne ovce. koji se pruţa po sredini cele duţine staje. uz mogućnost podešavanja preseka. Najpogodnije su dvostruke jasle koje istovremeno sluţe za kabastu i koncentrovanu hranu. Za vreme kišovitih dana ovce se ne puštaju u ispust. U novije vreme koriste se metalne-plastificirane rešetke. Treba obezbediti odgovarajuću dovodnu i odvodnu ventilaciju. Uz ovčarnik je potrebno izgraditi odeljenja za smeštaj čuvara. Vrata treba da budu širine 3. Ispod jasala za seno obično se postavlja valov za koncentrovanu hranu u koji upada i seno iz jasala.2 do 2. Koeficijent prirodnog osveljenja treba da iznosi 1/15 do 1/20. Osim toga u staji se mogu postaviti i ureĎaji za napajanje. Povoljnije je da broj grupnih boksova bude što veći. U unutrašnjosti staja nalaze se pokretne jasle koje. jer se njima oteţava mehanizacija izĎubravanja staja. mogu da sluţe i za pregraĎivanje. formirati boksovi. uz pomoć pokretnih pregrada.drvna industrija obično su na raspolaganju dovoljne količine prostirke. a broj ovaca ili koza u grupi što manji. Vrata mogu biti klasična ili klizna. duţ obe strane krmnog hodnika. za hranu. Ograde boksova mogu biti fiksne ili pokretne. Objekat se po potrebi moţe podeliti na manje odeljke pletenom ţicom visine 2 m. odnosno u istom smislu i za koze. Kod većih objekata za smeštaj ovaca i koza. ali je znatno povoljnije za zdravstveno stanje ţivotinja. U poduţnim zidovima staje postavljaju se vrata radi povezivanja boksova unutar objekta sa spoljnim ispustima. s tim da su ova druga funkcionalnija. To zahteva nešto veća investiciona ulaganja. da se ne bi kvasile i unosile vlagu u objekat. Pod staje se pravi od čvrstog materijala. kao i pokrova protiv prodora padavina u staju.8 m. Vazduh treba da se odvodi duţ krovnog slemena odvodnim termoizolovanim kanalom preseka oko 30 cm. Površina ispusta treba da bude do dva puta veća od površine unutrašnjih boksova. Sa spoljne strane objekta. paralelno sa spoljnim zidovima. Tamo se mogu primenjivati podovi od nabijene zemlje i od drvenih rešetki. Jasle za seno se izraĎuju od drvenih letvica ili metalnih šipki. a visine 2. Unutrašnjost staje predstavlja jedinstvenu prostoriju u kojoj se prema potrebi mogu. u planinskim regionima često to nije slučaj. Ovčarnik po izgledu i načinu gradnje predstavlja graĎevinu sličnu stajama za krupne ţivotinje. a njihov broj odgovara broju boksova. osim za hranjenje. Broj i veličina grupnih boksova mogu biti različiti. Pregradama se vrši grupisanje pojedinih kategorija ovaca ili koza. Kada su vremenski uslovi povoljni gornji deo vrata se otvara radi poboljšanja ventilacije staja. mogu se postaviti i betonski valovi za silaţu i drugu kabastu hranu. postavljaju se ispusti ili solarijumi. Uz staje za ovce i koze obavezno se grade ispusti.5 m. Vrata se izraĎuju od masivnijeg drveta. što zavisi od primenjenog tehnološkog rešenja. radi lakšeg sprovoĎenja odgovarajuće dezinfekcije. ali mogu biti dugačke i do 4 m. One imaju duţinu 2 m a visinu 1 m. Vrata na čeonim zidovima treba da imaju dimenzije koje omogućavaju ulazak odgovarajuće mehanizacije za dopremanje hrane i ukanjanje stajnjaka iz objekta. Na njega se stavlja prostirka kojoj se svakodnevno dodaje nova. One mogu biti izraĎene od metalnih montaţnih elemenata ili u vidu pokretnih lesa od zaobljenih drvenih letava. Pod i duboka prostirka moraju biti suvi. izmeĎu kojih se pruţa manipulativni hodnik. Njihova površina je najčešće zemljana i ima odgovarajući nagib radi brţeg oticanja vode. obično se kreće od 2. U njima se moţe vršiti ishrana ovaca tokom suvih zimskih dana.2-2. jer vlaţan pod pogoduje nastanku šepavosti i raznih parazitskih bolesti kod ovaca. računajući za svakog ovna 2-3 m2 podne površine. Oni su podeljeni na isti broj boksova kao i unutrašnja površina staje i u stvari predstavljaju produţetak unutrašnjih boksova. zbog bolje pokretljivosti. Oni se postavljaju na juţnoj strani i trebalo bi jednim delom da budu popločani. prostoriju za veštačko osemenjavanje ovaca i prostoriju za ovčarske pse. Širina manipulativnog hodnika. za ovce sa mladunčadima i za jagnjad. 25 . ReĎe se izgraĎuju nepokretni boksevi. Oni se formiraju za gravidne ovce. Površina ispusta za ovna treba da iznosi 5 m2.

a obezbeĎuje i povoljniji sanitarno-higijenski kvalitet mleka. a posebno izmuzište i prihvatna mlekara moraju biti uraĎene uz strogo poštovanje higijenskosanitarnih standarda i propisa. ali takoĎe i za tov jagnjadi odnosno jaradi. Valovi treba da budu sa fiksnom visinom od 50 cm u odnosu na nivo poda hranilica. Staje za smeštaj ovnova i jarčeva Staje za smeštaj ovnova i jarčeva se kao zasebni objekti grade samo na većim farmama. IzĎubrivanje ovih objekata vrši se putem šlepera. jasala i pojilica i sl. Valovi za napajanje mogu biti metalni. a kod duboke prostirke treba da postoji mogućnost podizanja u zavisnosti od porasta nivoa poda. U stajama za podmladak obavezno se mora izvršiti razdvajanje po polovima. a razmak izmeĎu njih 2 cm. Kod staja otvorenog tipa obavezno se primenjuju termopojilice ili drugi ureĎaji koji regulišu temperaturu vode za napajanje i sprečavaju njeno zamrzavanje u toku zimskog perioda. Sve prostorije. Ukoliko se tov jagnjadi i jaradi vrši samo putem peletirane hrane treba obezbediti automate za ishranu. Za ovu svrhu pokazali su se kao najbolji podovi metalne konstrukcije presvučeni polietilenskom podlogom pri čemu širina letvi iznosi 6 cm. Objekat se najčešće sastoji od: čekališta. U izmuzištu je instalisana oprema za mašinsku muţu koza ili ovaca. Ovi objekti se grade bez ispusta sa kapacitetom do 2000 jagnjadi ili jaradi. Po jagnjetu ili jaretu treba obezbediti 0. Jagnjad i jarad se obično drţe u grupnim boksovima do 100 grla na rešetkastom podu. Izgradnjom zasebnog objekta obezbeĎuju se znatno povoljniji uslovi za muţu. izmuzišta. Danas se najčešće koriste automatske pojilice koje rade na principu pritiska ili u vidu sisaljke. a kasnije dvostruko veći broj jagnjadi ili jaradi nego odraslih grla. prihvatanje i hlaĎenje namuţenog mleka.Napajanje ovaca i koza se obavlja iz valova ili pomoću automatskih pojilica.4 m2. ali se ovce i koze teţe navikavaju na uzimanje vode. Ove staje se mogu koristiti za smeštaj priplodnog podmlatka. Izmuzište Na većim farmama za koze i onim farmama gde se vrši muţa ovaca gradi se poseban objekat za tu namenu. Ovčarnici za tov jagnjadi i jaradi Intenzivan tov jagnjadi i jaradi predstavlja industrijsku proizvodnju sa velikom koncentracijom grla na uskom prostoru. pogonskog odeljenja i sanitarnog čvora. Staje za smeštaj podmlatka Staje za smeštaj podmladka se u principu grade prema istim tehnološko-tehničkim rešenjima kao i staje za odrasla grla. Ove pojilice omogućavaju bolju higijenu napajanja. Za napajanje ovaca i koza mogu se primenjivati i valovi u vidu plastične cevi promera 15 -20 cm sa isečenim otvorima sa gornje strane. a problemi mogu nastati i kod njihovog oštećenja. a u prihvatnoj mlekari oprema za prihvatanje i hlaĎenje mleka do momenta isporuke ili prerade. Prisutne razlike se odnose samo na neke detalje u izvoĎenju pregrada. dok se na manjim farmama nalaze kao delovi staja u kojima su smeštena grla drugih kategorija. Izmuzište omogućava znatno veći učinak kod muţe uz manje fizičke napore. jedino što je broj grla u boksovima srazmerno veći nego kod odraslih jedinki. u staje istih dimenzija kao za odrasla grla. moţe se na početku smestiti pribliţno trostruki. Zbog manje potrebe za smeštajnim prostorom. dimenzija valova. drveni ili betonski. U pogledu organizacije unutrašnjeg prostora objekti su podeljeni na grupne boksove na sličan način kao i kod odraslih grla. Za tov jagnjadi i jaradi grade se objekti koji omogućavaju stvaranje optimalnih mikroklimatskih uslova za ove kategorije. prihvatne mlekare. Na većim farmama gde se primenjuje veštačko osemenjavanje ovaca i koza ovaj objekat se moţe graditi i u sklopu punkta za veštačko 26 .

samo što se dimenzije ovih objekata prilagoĎavaju manjem kapacitetu. dezinfekcione barijere. Stacionar se gradi u vidu manje staje sa individualnim ili manjim grupnim boksovima za prihvatanje i tretman obolelih ovaca ili koza. utovarno-istovarna rampa. Po jednom odraslom grlu se obično predviĎa 3-4 m2 prostora u objektu i pribliţno dvostruko veća površina ispusta izvan objekta. U okviru grupa razlikuju se pojedinačni i grupni sistem drţanja. što se negativno odraţava na zdravstveno stanje konja. magacina za lekove. Ovaj objekat se sastoji od: prostorije za pregled i tretman ţivotinja. Grupni sistem smeštaja i drţanja moţe se primenjivati bez ili sa korišćenjem ispusta. disajne i kardiovaskularne organe. U pojedinačnom sistemu ţivotinje se mogu drţati vezanim ili slobodnim načinom drţanja. prostorija za uzimanje sperme. bazen za kupanje ovaca. pomoćna radionica. U ovim sistemima smeštaja i drţanja obično vladaju nepovoljni mikroklimatski uslovi zbog neadekvatnih izgradnji staja. Pojedinačni vezani sistemi smeštaja i drţanja još uvek su veoma rašireni iako su najnepovoljniji od svih ostalih sistema. HIGIJENA SMEŠTAJA I DRŢANJA KONJA Sistemi smeštaja i drţanja U principu razlikuju se dve osnovne grupe sistema drţanja i smeštaja konja. naročito na njihove respiratorne organe. sanitarni čvor i spoljni ispust. Punkt za veštačko osemenjavanje Objekat za veštačko osemenjavanje obično se gradi u neposrednoj blizini staja za smeštaj ovaca i koza. Pojedinačni slobodni sistemi smeštaja i drţanja su znatno povoljniji od prethodnih sistema. U sklopu ovog objekta nalaze se: laboratorija. laboratorije. Oni čak mogu da budu i poluotvorenog tipa. trafostanica. Ambulanta i stacionar za lečenje ţivotinja Radi obezbeĎenja odgovarajućih uslova za veterinarske intervencije na većim farmama ovaca ili koza gradi se poseban objekat za lečenje. spoljna ograda i dr. magacin za koncentrovanu hranu. izolaciju i oporavak ţivotinja. Ovi sistemi pruţaju odre|enu mogućnost kretanja. pre svega u pogledu radoznalosti. bunar za vodu. nadstrešnice za seno. 27 . objekti za njihov smeštaj ne zahtevaju isti stepen termoizolacije.osemenjavanje. prostorije za doktora veterinarske medicine. kolska vaga. Od pomoćnih objekata na farmama za ovce i koze grade se sledeći: horizontalni silosi za silaţu. uz obezbe|enje većih količina i boljeg kvaliteta vazduha u stajama. u ovim sistemima izlazi se u susret nekim socijalnim potrebama konja. Objekti infrastrukture Da bi se omogućilo normalno funkcionisanje predviĎenog tehnološkog procesa proizvodnje na svakoj farmi se pored opisanih proizvodnih objekata gradi i jedan broj pomoćnih objekata. saobraćajnice. Pošto su ovnovi i jarčevi znatno otporniji na niţe temperature od ostalih kategorija. Veličina ovog objekta se usklaĎuje sa kapacitetom farme. Broj ovih objekata. Kod izgradnje zasebnih staja za smeštaj ovnova i jarčeva koriste se ista tehnološko -tehnička rešenja kao i kod izgradnje objekata za odrasle ovce i koze. U ovim sistemima uglavnom se konjima ne obezbe|uje kretanje što se nepovoljno odraţava na lokomotorne. Pored toga. sanitarno -tehnički objekti. U prvom redu u stajama ne zadovoljavaju količina i kvalitet vazduha. vrsta i tehnološko-tehničke karakteristike uslovljeni su veličinom i proizvodnom namenom farme. U okviru grupa razlikuju se po dve podrupe smeštaja i drţanja ovih ţivotinja. sanitarnog čvora i stacionara za obolela grla.

Ovaj sistem smeštaja i drţanja je pogodniji za robustne rase konja. u prvom redu. U principu. Boksovi se u ovom podsistemu postavljaju u toplim stajama i to u jedan ili dva reda. kretanja. One lakše formiraju ujednačenije grupe i sa manje izraţenim rangiranjem. velikih hladnoća i vrućina.5 m za izduţeni oblik do 3. kiša) koji doprinose očvršćivanju njihovog organizma. Drugi podsistem.uvida u okolinu.3 m za kvadratni oblik. Za slobodno grupno drţanje konja nameće se veliki broj praktičnih rešenja objekata i opreme. Me|utim. U suštini. U pogonima gde se gaji ţdrebad grade se boksovi za slobodno drţanje kobila i ţdrebadi. ako su staje sa zoohigijenske tačke gledišta odgovarajuće. kao i veći broj pojedinačnih mesta za ishranu senom.2 x 4. i to: sa boksovima u staji i boksovima izvan staje. vetar. u značajnoj meri zadovoljavaju potrebe radoznalosti i socijalnog kontakta. U prvom redu to zavisi od broja konja. stajskih. za smeštaj i drţanje konja treba graditi odgovarajuće objekte koji nisu skupi. U hladnijim klimatskim zonama oni treba da budu gra|eni od materijala koji pruţa zadovoljavajuću toplotnu izolaciju. U ovom sistemu smeštaja i drţanja povoljno je što se konji izlaţu delovanju klimatskih uslova (toplo i hladno vreme. Sve to doprinosi svakodnevnoj boljoj ugodnosti i obezbe|enju ukupnog boljeg zdravstvenog stanja konja. najpovoljniji sistem smeštaja i drţanja konja je grupni sa korišćenjem ispusta. pastuve i kobile pri ţdrebljenju. Grupa konja se drţi u jednom odeljenju ili objektu sa odgovarajućom površinom. U umerenim klimatskim zonama objekti mogu biti jednostavni i toplotno neizolovani.3 x 3. Kod većih grupa. Kod ovih sistema smeštaja i drţanja razlikuju se dva podsistema. osim kretanja. Staje treba konjima primarno da pruţe zaštitu od vremenskih nepogoda. obavezno se koristi automatska stanica za koncentrovanu hranu. Pojedinačni boksovi predvi|aju se i za jahaće konje. Pored toga u većoj meri se zadovoljavaju socijalne potrebe konja. sigurnijem i lakšem rešavanju mikroklimatskih uslova. Ţdrebad i male rase konja (poni) drţe se slobodno u boksovima na prostirci uz izdašan ispust. dok se druga polovina prostora pod krovom deli na tri dela. Grupno drţanje bez ispusta podrazumeva formiranje grupa od po 5-10 konja. sunce.5 m) zauzima ispust. Tada se. sa boksovima izvan staje ocenjuje se kao povoljniji. a visokovredni priplodni konji i njihov podmladak u boksovima. Prvi podsistem je najrašireniji način smeštaja i drţanja. ali sa odre|enim ispustom ili padokom površine od bar 20 m2. Dimenzije boksova se kreću od 2. Nehigijenske staje pomaţu širenju tzv. računa sa površinom od 10 m 2 po konju. ako su sa optimalnom 28 . Konji se drţe u zatvorenim gra|evinski solidno izgra|enim stajama. Deo podloge ukupnog prostora ispusta i padoka trebalo bi da bude od peska. suvim i toplim stajama konji re|e oboljevaju. ali sa odgovarajućom ventilacijom. čak i sa manjim dimenzijama od 3 x 3 m. koje nanose velike ekonomske štete konjarstvu. Radni konji se najčešće drţ e u stajama na leţištima. na primer do 20 konja. pre svega u pogledu ishrane. i to na prostor za odmor. Za manju grupu (do 4 konja) sa ili bez automatskih stanica za koncentrovanu hranu predvi|a se da polovinu prostora (oko 12 x 10. čistim. Takvi ispusti pruţaju i neke mogućnosti slobodnog kretanja. prostor za ishranu i prostor za lagerovanje hrane i prostirke. ishrane i socijalnog ponašanja konja. U dobro sagra|enim. Uslovi smeštaja i drţanja konja Značajan deo ţivota konji provode u stajama gde se uglavnom odmaraju od rada ili sportskih aktivnosti i konzumiraju hranu. po pravilu. Ovaj sistem smeštaja i drţanja konja se ističe usaglašenim socijalnim ponašanjem u grupi i stalnim mogućnostima neograničenog kretanja. stacionarnih infekcija kod konja. Ovo rešenje je jeftino i u najvećoj meri prilago|eno potrebama konja. U principu. Drţanje priplodnih pastuva je često kombinovano kao pojedinačno slobodno. U ispustima se. Njegova osnovna prednost u odnosu na prvi podsistem se sastoji u boljem. delimičnog druţenja i dr. Za primenu ovog sistema potrebno je obezbediti odre|ene tehničko-tehnološke uslove. često je nedovoljna veličina boksova. iako je povoljnije grupi konja omogućiti korišćenje većih površina. Ovi objekti treba da zadovoljavaju u pogledu obezbe|enja mikroklimatskih uslova. Po najnovijim normama površina boksa ne bi trebalo da bude manja od 11 m2. dovoljno svetlim.

Najbolje je da ispust ima oblik pravougaonika jer konji.8-3. postoji ergelski i stajski sistem smeštaja i drţanja konja. omadi i ţdrebadi. Osim staja za pastuve i kobile. što se. radnu i priplodnu kondiciju. dovoljno čvrst. u prvom redu. onda na istok kako bi udarcima vetra bila izloţena uţa strana zgrade.0 m 1.8-2. Ispust za manji broj konja (3 -5) ne bi trebalo da bude manji od 10 x 40 m. U ergelskom načinu smeštaja i drţanja odraslih konja.8 do 3. Visina staje za konje se kreće od 2.8 m 1.temperaturom i vlaţnošću vazduha i sa adekvatnom ventilacijom. Staja za konje treba da bude pročeljem i jednom duţom stranom okrenuta na jug. Tabela 1. U ispustu obavezno treba da bude postavljeno napajalište.5 m što zavisi od njene površine i zapremin e. Kao što je pomenuto.0 m 0. Radnim konjima dovoljan je i manji ispust (20-30 m2 po grlu).8 m 1. kod vezanog načina drţanja navedene su u tabeli 1. kako bi u zimskom periodu bile u dovoljnoj meri zagrejane. odnosi na odvajanje podmlatka od starijih konja.2 m 2. Mesto za gradnju staja za konje mora biti uzdignuto od okolnog zemljišta i imati dovoljno prostora za ispust. kao i od podneblja lokacije.8-3.5 m 20-40 m3 1.5 m 2. Na ergelama se gradi više tipova staja za konje. Danas se za konje obično grade staje u kojima se mogu smestiti: 20 do 40 odraslih konja.4-0. 4 do 40 plemenitih pastuva. konji mogu očuvati svoju telesnu otpornost.8-2.5 m 2. 20 do 40 grla podmlatka radnih konja. a ako su na lokaciji zastupljeni snaţni severni vetrovi. grade se posebne staje za ţdrebad i omad.0-2. Pašnjaci se najčešće koriste na pregonski način.5 m 29 . staje za konje ni u kom slučaju ne treba da budu vlaţne i sa promajom. često galopiraju za šta im je potrebna duţa staza. Za gradnju staja za konje upotrebljava se gra|evinski materijal koji je najjeftiniji.0 m 2. Osim toga. U njima se vrši razdvajanje prema kategoriji. Osnovne dimenzije staje za srednje krupne rase konja. a uz pašnjake treba sagraditi letnje jednostavne staje. naročito mladi. Treba izbegavati skupu gradnju staja. uz staje je neophodno obezbediti prostrane ispuste ili pašnjake.8 m od poda 2. U stajama za konje temperatura ne sme u zimskom periodu da padne ispod 7 C. a drugi za radna grla konja.2 m od poda 2. Male staje i staje u područjima sa oštrim zimama obično su niţe od velikih staja tamo gde su blage zime. čije ure|enje zavisi od namene (radni. Treba imati u vidu da kod suviše visokih tavanica staje postaju hladne u zimskom periodu jer se teško zagrevaju toplotom koju odaju tela ţivotinja. a za priplodne i visokovredne ergelske konje treba obezbediti znatno prostraniji ispust. 20 do 40 ţdrebadi i 20 do 40 plemenitih sportskih konja.6-3. Staje za konje treba da budu dobro izolovane.6-1. sportsko-rekreativni ili ergelski konji). Površina staja treba da odgovara veličini tela konja i njihovom broju. Svaka od ovih grupa konja ima specifične potrebe i zahteve u pogledu smeštaja i drţanja.3-2. trajan i funkcionalan. Prvi se uglavnom koristi za plemenita. Optimalna temperatura u stajama za konje iznosi 10-15 C. a najviša relativna vlaţnost ne treba da prelazi 85%. Osnovne dimenzije staja za konje Parametar visina staje zapremina staje po jednom grlu širina vrata u manjim stajama visina vrata u manjim stajama širina vrata u većim stajama visina vrata u većim stajama prozori u manjim stajama prozori u većim stajama duţina leţišta širina leţišta širina hodnika jednoredna leţišta dvoredna leţišta širina jasala Vrednost 2. telesne mase 500 do 600 kg. a u letnjem ne suviše tople. a relativna vlaţnost 6570%.

Visina zaštitne pregrade u prvoj polovini leţišta treba da 30 . Plemenitim rasama konja.24. čime ne dozvoljavaju da se konji upletu u njih.00 m.20 m. U principu. Na svakih 6 leţišta predvi|a se po jedan boks za poro|aj kobila. Prozori staje mogu biti različiti po obliku i funkciji. dubine 4-5 cm. Oni se postavljaju na frontalnim stranama staje na gornjoj trećini zida čime se izbegava mogućnost da sunčeva svetlost direktno upada u oči konja.3 -2. Prikladnija su vrata na klizanje.5 m. Vrata se prave od tvrdog drveta. U većim stajama širina vrata treba da iznosi 2. Iza leţišta i boksova postavlja se kanal ovalnog oblika. dovoljno debelom pokretnom motkom ili gredom (prečnica. prozor sa strane mora da ima štitnike koji vazduh usmeravaju ka tavanici. Leţište za jednog konja ima širinu 1. Konji se vezuju na način koji obezbe|uje da su njihove glave okrenute prema zidu staje. Pod leţišta gradi se u obliku pločnika. Širina leţišta odre|uje se za svakog konja pojedinačno ili češće za par radnih konja. štrajpan. Drugi način odvajanja leţišta postiţe se postavljanjem stalnih nepokretnih drvenih pregrada od jasala do kraja leţišta. za dva konja najmanje 3. odnosno obezbe|enjem optimalnih mikroklimatskih uslova u staji. Najbolje je da prozori budu izra|eni od metalnog okvira i armiranog stakla. moguće je obezbediti manju zapreminu staje. Ular mora dozvoliti konju da neometano legne i ustane. a u većim dva reda leţišta sa hodnikom po sredini. na njih ne ozlede. koji veći deo dana provode izvan staje. Samo njihova gornja polovina treba da se otvara i to prema unutra. koja se otvaraju prema spolja. a ne direktno na telo ţivotinja. Najednostavniji način odvajanja leţišta postiţe se glatkom. Koeficijent osvetljenja u staji za konje treba da iznosi 1:10 do 1:15. duţina leţišta (stajališta) za radne konje iznosi 2. ako to dozvoljava raspoloţiva podna površina. koji omogućava oticanje mokraće. Površina boksa za poro|aj kobila treba da iznosi 15-20 m2.5 m i za četiri konja najmanje 5. koje su specijalnim ure|ajima pričvršćene za prednju ivicu jasala i za stub na zadnjem delu leţišta. U manjim stajama nalazi se jedan red leţišta i iza njih hodnik. a njihova visina 2. U principu. vrata i hodnici moraju biti takvih dimenzija da se dva konja mogu normalno mimoići. a u prednjem delu mogu biti i veće. Na kraj ulara se stavljaju drvene kugle koje opterete ular i drţe ga stalno napetim. durunga ili doronga). Za gornji sloj poda leţišta moţe da se upotrebi dobro pečena cigla.0-5. Smatra se da na svakih 20 radnih odnosno 10 plemenitih konja treba postaviti po jedna vrata. Staje za konje treba da imaju vrata odgovarajuće veličine. Njihova visina iznosi 130 cm.0 do 2.Zapremina staje po jednom grlu treba da iznosi 20-40 m3. U stajama za konje nije preporučljivo graditi dublje kanale sa oštrim ivicama zbog mogućih povreda kopita. Motke ili grede se postavljaju na visini od 80 -100 cm.8 m. ali da pri tome ne moţe da uznemirava susedno grlo. i to 20-25 m3. Razumljivo je da su pogodnija nešto prostranija leţišta. Obično se postavljaju dvokrilna vrata. U principu. Najbolje je ako su konji vezani sa dva ulara. tako da ne mogu doći u kontakt sa susednim konjem.0-3.5-2%. U stajama za radne konje prozori se postavljaju 1. odnosno treba da se primenjuje njihovo kruţno iskorišćavanje.2 m iznad poda.8 m. Za jedno odraslo grlo u staji treba obezbediti površinu prozora od 0. Širina prozora iznosi 1.2 m.5 m2. Sistem pričvršćivanja mora biti takav da omogućuje lako skidanje u slučaju potrebe. za tri konja najmanje 4. Izme|u dva poro|aja ove staje se mogu koristiti za smeštaj drugih kategorija konja.8 do 3. ako konj legne na motku ili je prekorači.8-2. Izraţeno u luksima osvetljenje na leţištu staje treba da iznosi najmanje 25-30 luksa.8 m.0 m. Razdvajanje leţišta za jednog ili za par konja vrši se pregradama koje treba da obezbede da se konji me|usobno ne uznemiravaju. odnosno da se prilikom udaranja zadnjim nogama ili prilikom valjanja. a visina 1. Poduţni nagib kanala za mokraću iznosi 2%. Kada je otvoren. Nagib leţišta prema kanalu za mokraću treba da iznosi 1. a visina 2. Unutrašnjost staje deli se na leţišta i hodnik koji sluţi za čišćenje i unošenje hrane.2 m. Na zadnjem delu motku treba obloţiti guţvama slame ili nekim drugim materijalom koji ublaţava udarce nogama i sprečava povrede konja. koje se koriste kod nemirnih i plemenitih rasa konja. koja treba da bude u saglasnosti sa visinom staje. Vezivanje konja se vrši ularom o karike pričvršćene za jasle ili za zid pored hranilice. kao i priplodnim grlima potrebno je obezbediti veću zapreminu staje. Kanal za mokraću mora biti plitak i zaobljenih rubova.3-0. Radi sprečavanja pojave i suzbijanja uzgojnih bolesti ţdrebadi staje ne treba da budu kontinuirano korišćene za poro|aj kobila. Ako staklo nije armirano. ispred njega moraju biti rešetke da bi ga zaštitile od lupanja i da se konj eventualno ne bi povredio. a u stajama za plemenite rase konje 2. Širina vrata u manjim jednorednim stajam a treba da iznosi 1. radnim konjima.4 m. Radni konji drţe se obično na vezu razdvojeni pregradnim motkama.6-1.0 m.

kao što je već pomenuto. emajlirane ili glinene posude. Nagib hodnika prema kanalu za tečne ekskremente treba da iznosi 2%. Posebno je značajno što kod ţdrebadi suviše visoko postavljene korpe ili lestve mogu da prouzrokuju nepravilan razvoj kičmenog stuba. ali je hladna i klizava. U ergelama se grade boksovi za konje u kojima se oni obično drţe slobodno.0 m2. Površina poda boksa za radne konje kreće se od 9. Za plemenite rase i priplodne konje širina boksa treba da iznosi 3. konji se hrane iz jasala ili iz hranilica. ukoliko konj u njemu provodi više vremena. pa su vrlo praktične za odrţavanje higijene. iznosi 70 -90 cm. jer konji o njih često taru zube. a 70 cm iznad toga nalazi se rešetkasti zid od letava ili gvoţ|a.6-3. a duţina 3. U slučaju individualnog drţanja odraslih konja. Za ţdrebljebnje kobila.5 m.7 m. s tim da se za ishranu senom mogu koristiti posebne korpe ili lestve. Ove hranilice se postavljaju u jedan ugao staje.0 m2.5 x 3. ali ako nije zaštićeno konji ga grizu i vremenom oštećuju. U staji sa grupnim drţanjem ili u boksu. Ovi ure|aji sluţe za i shranu konja sa koncentrovanom hranom i senom. Jasle se obično grade od betona ili dasaka.5 m. koje treba čistiti i prati posle upotrebe. Individualne jasle su dugačke najmanje 60 cm.2 m. Visina jasala za odrasle konje.8-3. Asfalt je nešto teţi za čišćenje. odnosno površina poda boksa 13. odnosno od individualnog ili grupnog (ergelski način) drţanja. staja mora obezbediti dovoljno prostora za kretanje svim kategorijama konja. Zidovi boksa mogu biti od drveta. U zajedničkom boksu za podmladak konja na svako ţdrebe.2-3. odnosno oko 13 m2 površine poda boksa. Stubovi koji drţe zadnji deo pregrada često sluţe za ostavljanje zapreţnog pribora. Izme|u boksova postavljaju se pregradni zidovi visine 2 m.0 m2. Mogu biti zajedničke za više konja ili pojedinačne koje sluţe za ishranu jednog konja. a za starije 6. dok su pokretne hranilice one koje se samo prilikom hranjenja postavljaju na zid ili vrata boksa. Korpe za seno grade se od drvenih letvica ili gvozdenih šipki. Širina jasala iznosi 40-50 cm. za odbijenu ţdrebad 4-6 m2. što je kod konja posebno vaţno.0-20. Hodnik u staji za konje treba da obezbedi nesmetano unošenje hrane i iznošenje čvrstih ekskremenata. Korpe ili lestve ne bi trebalo da budu postavljene suviše visoko. Zidovi boksa mogu se graditi od dasaka do visine od 1. Pravljene su od metala ili od plastične mase.7 m. a kasnije se uklanjaju.5 do 4 x 4 m. Zavisno od tipa staje. Oni predstavljaju idealan sistem drţanja konja. ispusta ili ogra|enog pašnjaka. Betonska podloga hodnika je laka za odrţavanje. a u stajama sa dva reda leţišta hodnik sa dva kanala za tečne ekskremente ima širinu 2. Za podmladak konja jasle su niţe i njihova visina iznosi 50-70 cm. Visinom (oko 115 cm) ili širinom (oko 40 cm) 31 . za godišnjake 6-8 m2 i za dvogoce najmanje 10-12 m2 površine po grlu. Hranilice mogu biti fiksirane (stalne) ili pokretne. U stajama sa jednim redom leţišta njegova širina iznosi 1.8-2. dimenzije boksova se kreću od 3.6 m. kao i nesmetani izlazak ţivotinja. treba da se nalaze posebne hranilice za ţdrebad.0-12.5 m i duţine 3. zbog toga što čestice prašine iz sena mogu upadati konjima u oči i izazvati pojavu konjunktivitisa.0 do 11. Osnovni zahtev je da hranilice svojim oblikom ne pruţaju mogućnost da se konj povredi o njihove oštre ili isturene ivice. betona ili cigle i opeke. a duţina 2. potrebno je obezbediti 4. zavisno od visine konja. Za ţdrebad na sisi potrebno je obezbediti 2.5-4. Kada je reč o slobodnom drţanju. Jasle se postavljaju uz uzduţne zidova staje.0 m2 površine poda.iznosi 180 cm da bi se sprečili me|usobni ugrizi konja.0 m2. odnosno bez vezi vanja. Zato korpe za ishranu konja senom treba postavljati tako da se njihovo dno nalazi u visini gornjeg ruba jasala.0 m2. Jasle od betona nisu najpogodnije. Njihova širina u gornjem delu je nešto veća i iznosi 60 cm.5 m2. a dubina 25 cm. Boks treba da je utoliko veći.0-16. ali daje bolj i oslonac ekstremitetu. Uski hodnici su znak pogrešne ekonomije. Boksovi su u principu veći od leţišta. a kod zajedničkih jasala za podmladak na svako ţdrebe otpada po 50-60 cm. Za jahaća grla konja potrebno je obezbediti površinu poda boksa u iznosu 10.3 m (puni donji deo). Za podmladak je potrebno oko 12 m2 površine poda. Nagib poda prema kanalu za mokraću treba da iznosi 2%. Širina kanala za mokraću u boksu iznosi 12-14 cm. Mogu biti izgra|ene od drveta i obloţene limom da konji ne mogu da ih grizu. Drvo je svakako najbolje. Za individualnu ishranu konja u boksovima mogu se koristiti gvozdene. potreban je boks sa površinom od 15. odnosno ome od 6 meseci pa do uzrasta od jedne godine. Za kobile sa ţdrebetom neophodan je boks širine 3.0 m. Za odrasle radne konje širina boksa obično iznosi 3. Stalne hranilice su pravljene po istim principima kao i jasle. od poda do njihovog gornjeg ruba.

Pod se pravi i od cigala pore|anih „‟na kant‟‟. Na tavanu postoji pokretni zasun kojim se moţe regulisati otvor. Smatra se da se na takvom podu veoma uspešno odrţavaju kopita. a t ime i intenzitet vertikalnog provetravanja. verovatno. Veličina jame za stajnjak zavisi od kategorije i namene konja (radna ili priplodna grla) i od načina drţanja (preteţno pašno ili stajsko drţanje). na zidovima staja se postavljaju ventilacioni otvori dimenzija 15 x 15 cm. Na mestu gde kanal ulazi u jamu za stajnjak postavljaju se rešetke koji zaustavljaju delove prostirke i druge čvsrte partikule nečistoće. ali na taj način da se u staji ne stvara promaja. Disanjem konja i osloba|anjem iz ekskremenata stalno se povećava koncentracija CO2. razmaknuti 1-1. Odraslom grlu je potrebno 50-70 m3 sveţeg vazduha tokom 1 časa. umesto staja sa klasičnim stajalištima. uz pad od oko 2%. količina popijene vode. prema potrebi. To moţe biti i 25-30 cm debela nabijena ilovača pomešana sa plevom. planira se osočna jama od oko 2 m3. U ergelama. Po uslovnom grlu koje godišnje proizvede oko 5000-10000 L mokraće. ali zahtevaju svakodnevno čišćenje i proveravanje funkcionalanosti. oko 4-5 cm dubokim i 20 cm širokim kanalima. U tom 32 . smrzavanje i poplavljivanje su najčešći problemi koji se kod njih javljaju. Kapacitet osočne jame zavisi od broja konja. Sloj ilovače se prema mogućnosti skida jedanput godišnje i zamenjuje novim slojem. sumporvodonika i ugljen-dioksida u vazduhu staja moraju biti ispod maksimalno dozvoljenih nivoa. Ventilacija staja je od velike vaţnosti. U stajama sa vezanim načinom drţanja feces i urin se odvode otvorenim. Automatske pojilice smanjuju upotrebu radne snage. Zimi se. Ove pojilice se postavljaju na suprotnom zidu od hranilica da konji za vreme konzumiranja hrane ne piju vodu. a po potrebi voda se moţe u zimskim mesecima i zagrejati. Za izvlačenje onečišćenog vazduha mogu se postaviti i višebrzinski ventilatori odgovarajuće snage. Ovaj vazduh najčešće se odvodi kroz otvore za vertikalnu ventilaciju postavljene na najvišem delu tavanice po sredini staje. Mnogi vlasnici i treneri više vole napajanje iz kofe. sakuplja i zadrţava neprijatne mirise. nalaze se slobodne staje. ovaj materijal treba da obezbedi da se na njemu ne kondenzuje vodena para. a ostatak lagerovati odvojeno od staje u senjaku. Koncentracije amonijaka. U stajama za konje podovi se grade od različitih materijala. Nekada je bio vrlo popularni pod od pobijenih kočića od tvrdog drveća. Nedostatak ovakvog poda je što je klizav.ulaza kobile se onemogućuju da u|u u ogra|en prostor gde se nalaze ove hranilice. asfalta. jer se na taj način proverava odnosno drţi pod kontrolom čistoća vode i kofe.5-2 m3 po grlu. Nedovoljno ventilisane staje su idealno mesto za pojavu respiratornih bolesti. Najveći izvori prašine su seno i slama. da bi se uklonili eventualno prisutni uzročnici infektivnih i parazitskih bolesti. zatim od betona. Pored toga. kao primarna patološka manifestacija ili posledica nekih respiratornih bolesti prouzrokuje uginuća u oko 30% ţdrebadi. Prašina je sledeći ozbiljan problem u mnogim stajama. a inače se slobodno kreću po prostoru čija površina iznosi 7-8 m2 po grlu. Ovakvi podovi su suviše hladni. Sistemi za napajanje konja su predmet mnogih rasprava. Negativna strana je što vlaţna glina predstavlja klizavu podlogu. jer se istrošeni topao vazduh podiţe uvis. U ovim stajama konji se uz valove i jasle veţu samo prilikom konzumiranja hrane. Neposredno ispod tavanice. tvrdi ili klizavi. uslovno grlo proizvede 5000-7000 kg stajnjaka. Leti je potrebno stalno drţati vrata i prozore otvorenim. a pored toga. Toplota i vodena para koje proizvode konji moraju se izbaciti napolje da bi se sprečile pojave kondenzacije i osloba|anja neprijatnih mirisa. Zbog toga u staji treba drţati samo minimalne količine sena i slame. vrata i kroz ventilacione otvore. pa duga izloţenost ovakvim uslovima stvara predispoziciju za pojavu pneumonije. NH3 i H2S i količina vodene pare u vazduhu staja. a ponekad konji kopaju i stvaraju udubljenja koja se moraju popravljati. neki od otvora zatvaraju šublerom ili slamom. Godišnje. Na njima se moraju stavljati veće količine prostirke da bi se ublaţili pomenuti nedostaci. Pneumonija. U boks se stavlja posebna hranilica iz koje ţdrebe moţe da jede dok je kobila vezana. drvenih i kamenih kocki i drugih sličnih materijala. Staje za konje se ventiliraju kroz prozore.2 m jedan od drugoga. umanjujući njihove odbrambene sposobnosti. Kvarovi mehanizma. Za takvo drţanje treba obezbediti veće količine prostirke (4-5 kg na dan po grlu). Neadekvatna ventilacija je. Amonijak negativno deluje na respiratorni trakt mlade ţdrebadi. a računa se oko 1. Oni su dimenzija 40 x 40 cm završavaju se iznad krova i deluju kao sisaljke. Za gradnju tavanice i krova treba koristiti materijal koji pruţa dobru izolaciju od spoljašnjih temperatura. teţak za čišćenje i dezinfekciju. jer je on umereno vlaţan. najčešća greška koja se pravi prilikom izgradnje staje.

Pri tome se nastoji da se svi činioci i uslovi podjednako tretiraju i ispunjavaju. Konj ima izraţene sposobnosti z a velike fizičke napore u kratkom vremenskom periodu u pogledu nošenja. U njima se nalaze metalni sanduci za hranu. zglobove i ligamente nogu. Bazen za kupanje i trening konja u vodi postaje sve popularniji u svetu. Prostor za opremu mora biti tako|e čist i skladno ure|en. Kod konja češće uzimanje manjih količina hrane ima izrazito povoljan uticaj. Time se kod konja stvaraju i navike u pogledu tačnosti vremena konzumiranja hrane. Pri njihovoj izgradnji posebnu paţnju treba posvetiti ventilaciji i kvalitetu podloge. od kojih najveći značaj imaju temperatura. Tavanica moţe biti i od nekih drugih materijala. Tu se nalazi jahaća i oprema za prezanje. U nekim stajama postoje i posebna kupatila. Za letnji period treba graditi odgovarajuće nadstrešnice. Da bi se konji stalno odrţavali u stanju visoke kondicije kod smeštaja i drţanja treba obezbediti svakodnevno višečasovno kretanje od koga veći deo treba da bude izvan staja ili hala. vile. prozori staja ne treba da budu zaklonjeni drvećem ili drugim zgradama. plodnost i ukupnu sposobnost konja veliki značaj ima svetlost. U ovom pojmu poseban značaj ima količina vazduha. a brzina šetanja konja se moţe podešavati. kofe. Konjima treba obavezno da se omogući svakodnevno kretanje. kolica za raznošenje hrane i vaga za merenje iste.smislu kao materijali mogu da posluţe drvo i veštački izolatori. Šetalice se mog u nalaziti i ispod nadstrešnice. zimi se na njima kondenzuje vodena para koja se stalno sliva odnosno kaplje. Pored toga.1-0.3 m/s. One štede ljudsku radnu snagu. Objekti za smeštaj i drţanje sportsko-rekreativnih konja trebalo bi da imaju ukupnu površinu prozora od oko 1:15 do 1:10 u odnosu na površinu poda staje da bi prirodna svetlost prodirala u odgovarajućem obimu. Plivanje odrţava kondiciju i povećava izdrţljivost bez štetnih efekata na tetive. dobro ventilisana i slobodna od insekata. ali za javne priredbe one moraju biti bar dva puta veće. Na zdravlje. odnosno do 16 časova dnevno. Optimalna brzina strujanja vazduha u stajama za konje iznosi 0. a osim toga. gde se konji. Skladišta za hranu moraju biti čista. Tavanica moţe biti od drvenih dasaka koje su odozgo premazane sa nekoliko santimetara blata. Uz staje za konje grade se odgovarajuće nusprostorije: skladišta za hranu i prostorije za drţanje zapreţnog i jahaćeg pribora. Drţanje konja u ovim objektima u toku leta povoljno utiče na njihovo zdravstveno stanje i radnu sposobnost. treninga ili trka. vuče i trčanja. Ta količina kreće se od oko 50 m3/h zimi pa do čak 500 m3/h leti po odraslom konju. ali se ne sme zaboraviti da je to radna prostorija. Na sličan način treba nastojati da se ispune i drugi uslovi mikroklime. U tom pogledu od značaja je korišćenje odgovarajućih ispusta. Manje količine koncentrovane stočne hrane su neophodne u fiziološkom smislu radi podmirenja potreba i treba ih raspore|ivati prema diurnalnoj dinamici konzumiranja hrane radi boljeg iskorišćavanja. posebno zimi. Ishrana konja uglavnom počiva na kabastoj stočnoj hrani. alat za potkivanje. Šetalice su mehaničke sprave koje vode konje ukrug i omogućuju mu da se ohladi posle napornog rada. Minimalne dimenzije jahaonica su 20 x 30 m. tako da vremenski uslovi nisu ograničavajući faktor za njihovu upotrebu. U svetu se danas veoma intenzivno izučava socijalno ponašanje konja koje je od velikog značaja za njihov smeštaj i drţanje. kao i pašnjaka. koja se mora obezbediti kao uslov za odrţavanje zdravlja i kondicije konja. Zatvorene jahaonice omogućuju rad sa konjima bez obzira na vremenske prilike. češagije i dr . četke.). Optimalna vrednost relativne vlaţnosti vazduha u stajama za ove konje kreće se od 60 i 70%. Omogućavanjem svakodnevnog kretanja ostvaruje se jedan od najvaţnijih opštih uslova smeštaja i drţanja konja. Betonske tavanice su hladne. Uslovi koji treba da budu ispunjeni da bi se to ostvarilo su pravilno postavljanje duţe strane staje prema izvoru sunčevih zraka i ravnomeran raspored prozora po duţini u gornjoj trećini na duţim stranama staje. Temperatura vazduha u stajama za sportsko-rekreativne konje treba da je što bliţa optimalnoj vrednosti koja iznosi 10-15 C. 33 . Ovaj način treninga je pogodan za konje koji imaju problema sa nogama. peru nakon dolaska sa rada ili treninga. U prirodnim uslovima konji se kreću čak 2/3 od ukupnog dnevnog vremena. miševa i pacova. ćebad i friţider za neophodne lekove. Sportsko rekreativni konji imaju veće zahteve u pogledu mikroklimatskih uslova. odnosno „‟šupe‟‟ za drţanje konja. vlaţnost i brzina strujanja vazduha. Sve navedene vaţnije grupe uslova moraju se uzeti u obzir kod razmatranja objekata i tehničkotehnoloških rešenja. Kod slobodnog sistema smeštaja i drţanja redovno se formiraju grupe u vidu familija oko jednog pastuva i grupe sa redosledom ili rangom gde predvodnika i jače konje slede slabiji. Ponekad se tu drţe trofeji sa takmičenja. kao i za čuvanje ostalog stajskog pribora (lopate.

Oprema i ureĎaji za ishranu konja Ponašanje konja kod grupnog sistema smeštaja i drţanja u momentu unošenja hrane karakterišu dve grupe parametara. Prva grupa parametara se odnosi na nagon, ţelju ili potrebe konja izraţene čak do poţude za hranom koja izaziva me|usobno uznemiravanje i konfliktne sitauacije. Druga grupa parametara odnosi se na potrebu da se hrana konzumira bez ometanja ili opterećenja, odnosno da se vreme ishrane obezbedi kao faza korisnog i mirnog zaposlenja konja. Na osnovu ovih grupa parametara proizilazi da se konjima moraju obezbediti uslovi za pojedinačnu ishranu. Vezivanje konja za vreme ishrane je sve teţe prihvatljivo iz bar dva razloga. Prvo, vezivanje ne odgovara konjima zbog manjeg broja obroka i većih količina hrane po obroku. Drugi razlog se odnosi na znatno veća ulaganja rada kod vezanog načina drţanja konja. Zbog toga se sve više grade i koriste pojedinačna mesta u vidu stajališta za ishranu konja. U ovom pogledu se nameću dva rešenja istog sistema. Prvo rešenje podrazumeva ručnu individualnu raspodelu sena i koncentrovane hrane. Broj mesta za ishranu treba da odgovara broju konja. Osnovne dimenzije stajališta (duţina, širina, visina pregrada) iznose 2,5 x 0,8 x 2,0 m. Pregrade izme|u stajališta treba da budu dovoljno guste radi sprečavanja me|usobnog fizičkog kontakta i uznemiravanja, ali omogućavanja me|usobnog vizuelnog komuniciranja konja. Pregrade stajališta od punog materijala nisu odgovarajuće, jer konji nerado ulaze i često izlaze u toku uzimanja hrane. Jednostavna izrada pojedinih mesta za ishranu je moguća samo kod vrlo ujednačenih grupa mirnijih rasa konja. Drugo rešenje podrazumeva individualnu raspodelu hrane sa elektronskim registrovanjem i prepoznavanjem grla. Ovde se pojavljuje veći broj rešenja, najčešće za pojedinačnu racionalnu podelu koncentrovane stočne hrane. Koncentrovana hrana je znatno skuplja od kabaste i daje se u manjim količinama. Zbog toga je vaţno da se daje u količinama koje se precizno odmeravaju prema potrebama svakog grla. Pored toga, ove količine treba da se daju u većem broju obroka manjih porcija. Za ovaj sistem raspodele hrane potrebno je obezbediti mesta za ishranu u koja staje po jedno grlo. Grla imaju senzor ili transponder za individualno raspoznavanje u vidu predajnika. Pristup hrani se reguliše preko pokretnih vrata ili pregrada, čije se otvaranje i zatvaranje najčešće vremenski podešava. Koncentrovana hrana se daje prema pojedinačnom odmeravanju za svako grlo uz pomoć pomenutih senzora. U stočarstvu, pre svega kod smeštaja i drţanja konja, goveda i svinja, odavno se u praksi koristi elektronsko raspoznavanje pojedinih grla. Elektronsko raspoznavanje grla podrazumeva korišćenje računara i odgovarajućih programa. Neposrednu opremu čine predajnici i prijemnici. Predajnik u vidu transpondera ili injektata nalazi se na svakom grlu. Transponder se nosi na vratu ili na glavi. Poslednjih godina predajnik se sve češće i skoro redovno koristi u vidu injektata. To su male ampule duţine oko 3 cm i prečnika oko 3 mm. Ubacuju se veoma jednostavno pomoću injekcionog pištolja pod koţu na vratu neposredno iza glave. Prijemnik se nalazi na mestima gde treba svako grlo „‟raspoznati‟‟. Najčešće je to na mestu podele koncentrovane hrane ili merenja telesne mase konja. Prijemnici trenutno reaguju na signale predajnika preko kojih se u stvari identifikuje i „‟saopštava‟‟ broj pojedinih grla. Na osnovu raspoznavanja grla odmah sledi sledeća naredba, kao što je na primer, merenje mase konja u prolazu preko vage. Ipak, najčešće korišćenje ovog sistema za identifikaciju konja je kod automatskih stanica za ishranu. Po prvobitnoj konstrukciji one su namenjene za individualnu višekratnu podelu koncentrovane stočne hrane. Danas se, me|utim, ovaj sistem koristi i za podelu briketa odnosno peleta sena. Automatske stanice imaju opremu za stočnu hranu, opremu za elektronsko raspoznavanje i opremu i ure|aje za ulaţenje i izlaţenje konja. Opremu za stočnu hranu čine rezervoar sa dozatorom i hranilica. Iz rezervoara hrana se pomoću dozatora, koji je najčešće sa puţnim mehanizmom, ubacuje u hranilicu. Količina hrane se odmerava na osnovu usaglašenog vremena rada dozatora i njegovog kapaciteta u jedinici vremena. Prethodno opisana oprema za elektronsko raspoznavanje sastoji se od predajnika na konjima, prijemnika na automatskim stanicama, računara i odgovarajućih programa. Opremu za ulaţenje i izlaţenje konja čine prolazni ogra|eni prostori u vidu mesta ili stajališta za ishranu. U principu, automatske stanice rade veoma jednostavno. Količina i broj obroka hrane unapred se programiraju za svako grlo, uključujući i vremenski razmak izme|u pojedinih obroka. Po dolasku u automatsku 34

stanicu grlo biva odmah identifikovano. Ako po programu ima pravo na porciju hrane uključuje se dozator i u hranilicu se spušta zadata količina hrane. Ispuštanje hrane u hranilicu je postepeno, usaglašeno sa brzinom konzumiranja (100 g hrane u minuti) i sa razmakom od po 1 minut izme|u svakog ubacivanja naznačene količine hrane. Ako grlo nema pravo na porciju hrane ono se tako|e identifikuje, ali se dozator ne uključuje. Ovaj sistem je stariji i sa značajnim nedostacima. Osnovni su da neka grla često dolaze u automatsku stanicu, ili u njoj duţe ostaju, iako ne dobijaju hranu u hranilici. Najnovije konstrukcije automatskih stanica za ishranu imaju dva nova dodatka koji uklanjaju ove nedostatke. Prvi dodatak se odnosi na to da se prijemnik postavlja ispred vrata automatske stanice. Time se identifikacija grla vrši pre ulaska u stajalište za ishranu. Na osnovu izvršene identifikacije ulazna vrata na automatskoj stanici se otvaraju ili ostaju zatvorena, čime se grlu dozvoljava ili onemogućava ulazak u automatsku stanicu. Drugi dodatak čini “elektronski bič‟‟ koji vrši isterivanje konja iz automatske stanice. Ovim ure|ajem se konj isteruje iz automatske stanice neposredno posle konzumiranja hrane ili neposredno nakon što se utvrdi da nema pravo na hranu. Automatske stanice, uključujući i elektronsku identifikaciju grla, u svetu se danas već standardno proizvode i koriste. Jedna automatska stanica moţe da opsluţi do 20 konja. Neki podaci od većeg broja istraţivanja u vezi korišćenja automatskih stanica, koji se odnose na ponašanje konja, zasluţuju posebnu paţnju. Istraţivanja su pokazala da su automatske stanice najčešće zauzete izme|u 8 i 18 časova sa po oko 30 do 52 minuta u toku jednog časa. Broj poseta pojedinih konja odnosno ulaza u automatsku stanicu ili dolaska do stanice je veoma različit i kreće se od samo jedne posete pa do 165 poseta nekog grla u toku jednog dana. Neki konji kod skoro svake posete imaju pravo na hranu dok drugi u više poseta nemaju pravo na hranu. Razlike u duţini zadrţavanja konja u automatskoj stanici su tako|e velike i kreću se od samo 10-20 minuta do čak preko 120 minuta dnevno. Ograničenja ishrane senom Kod ishrane konja senom poţeljna je tako|e odre|ena kontrola ili ograničavanje količine i vremena konzumiranja. U tom pogledu na raspolaganju su tri tehnička rešenja. Prvo tehničko rešenje za te svrhe ima elektronsku pregradu. Koriste se individualna mesta za ishranu, uz identifikaciju svakog grla i otvaranje ili neotvaranje pregrade prema senu. Vreme zadrţavanja grla kada se uzima seno (otvorena pregrada) podešava se na osnovu brzine uzimanja sena koja iznosi oko 16-18 g/minut i ukupne količine svake porcije sena. Ukupna dnevna količina sena po grlu, koja je odre|ena na osnovu potreba, deli se na odre|eni broj porcija ili uzimanja i raspore|uje u toku celog dana. Drugo tehničko rešenje se zasniva na pojedinačnoj ishrani cele grupe. Kod ovog rešenja svako grlo ima svoje mesto za ishranu. Pomoću satnog mehanizma pregrada prema senu se otvara 3 -4 puta dnevno i drţi otvorenom odre|eno vreme. Ceo ure|aj je najčešće tako pokretan da ga grla guraju prema senu onako kako se seno troši. Treće tehničko rešenje ima poseban prostor za ishranu senom. Ovde se vrši elektronska identifikacija grla kojima se potom omogućava ili sprečava ulazak u prostor za ishranu senom. Iz tog prostor a grla izlaze „‟dobrovoljno‟‟ posle 30-45 minuta, najčešće radi uzimanja vode. Ograde za konje Pri podizanju ograda na ispustima i pašnjacima osnovni zahtevi koji se postavljaju odnose se na obezbe|enje bezbednosti i sigurnosti konja. Kao što je više puta naglašeno, konji bi trebalo da provode što više vremena na pašnjacima ili u ispustima, pa su stoga pomenuti zahtevi sasvim razumljivi. Kao što je poznato, konji su, po prirodi, nomadi i stalne lutalice. Uz to, oni vrlo radoznalo i sistematski pretraţuju prostor, ali lako padaju u paniku, pa mogu uspaničeno odjednom da zagalopiraju bez nekog stvarnog razloga. Iz tih razloga ograde za konje moraju biti jake, dovoljno visoke i dobro uočljive. Ako su ograde takve moţe se očekivati da će konj skrenuti i da će odustati od namere da pro|e. Ograda mora biti sigurna u toj meri da spreči ovu snaţnu ţivotinju pri pokušaju da pro|e iznad, ispod ili kroz nju samu. 35

Već je pomenuto da ograde moraju biti dovoljno visoke, minimalno 140 do 150 cm i posebno dobro uočljive. Njihova sigurnost se postiţe upotrebom materijala odre|enih dimenzija. Posebno su vaţni stubovi u uglovima, na vratima i prolazima. Uglovi ograde na ispustima i pašnjacima treba da budu zaobljeni, jer ako to nisu predstavljaju potencijalnu opasnost za povre|ivanje. Ako se radi o ţičanoj ogradi, otvori na njoj moraju biti mali da konj ne moţe proturiti nogu, ili dovoljno veliki da je lako moţe, u slučaju da je zakoračio, vratiti nazad. Smatra se da su drvene ograde, različitog oblika, najsigurnije za čuv anje konja, pa se stoga sve druge ograde upore|uju sa njima. Upotreba ograda od ţice je moguća, ali ni u kom slučaju to ne sme biti bodljikava ţica. Ako nisu na raspolaganju drugi materijali mogu se primeniti improvizovani tipovi ograda, kao na primer, od nareĎanog kamenja. Daske se smatraju tradicionalnim materijalom za ograde za konje. Ograde od dasaka su veoma funkcionalne, a uz to i lepo izgledaju. Dovoljno su jake i elastične, i što je vrlo vaţno, dobro su uočljive. Nedostaci su im što su skupe za podizanje i odrţavanje. Konji ih grizu, a pri jačem udarcu mogu da se slome ili puknu. Bele daščane ograde zahtevaju farbanje svake dve godine, što predstavlja dodatni trošak. Daske za ogradu trebalo bi da su od tvrdog drveta. Njihova širina iznosi 15-20 cm, a debljina 1,5-2,5 cm. Stubovi mogu biti četvrtasti, poluokrugli ili okrugli. Razmak izmeĎu stubova ne bi trebalo da bude veći od 2,5 metara. Obično se ograda gradi od četiri daske, odnosno njena visina iznosi 140-150 cm. Ponekad se dodaje i peta daska, pa ukupna visina ograde iznosi oko 180 cm. Donja daska se postavlja na oko 12-17 cm od tla, a svaka sledeća na razmaku od po 20 cm. Kod korišćenja pet dasaka za ogradu, prva daska se postavlja na samom tlu. Ograde po principu šina deluju veoma dekorativno i lakše su za izgradnju, ali nisu toliko trajne i jake kao daščane ograde. One i ne traju toliko dugo, jer otvori koji se prave u stubovima za prolaz poprečnica često pucaju. Uzimajući u obzir ove slabosti, ovakve ograde se ne preporučuju za padoke, mesta gde su pastuvi ili za mesta gde je velika koncentracija konja. Ţice za ograĎivanje konja moraju biti posebno pravljene za ovu namenu, a mogu biti od ţičane mreţe ili sajle. Ţičane ograde su jeftinije, brţe se postavljaju i ne zahtevaju skoro nikakvo odrţavanje. Otvori ţičane mreţe za konje mogu biti kvadratnog ili romboidnog oblika. Dimenzije otvora su 5-10 cm, pa konj ne moţe da proturi i zaglavi nogu. Postavljena daska povrh ţice daje ogradi još veću sigurnost. Sistem ţičanih ograda od dobro zategnutih sajli se već dugo (preko 30 godina) primenjuje u mnogim zemljama (Australija i Novi Zeland) i predstavlja vrlo prihvatljivo rešenje. Za ovakve ograde potrebno je znatno manje stubova, jer oni mogu da se postavljaju na razmaku i do 20 m. Nedostatak ovih ograda je što su slabo uočljive, ali pošto su vrlo elastične, povrede konja su retke. Električna ograda je tip ţičane ograde koja moţe biti primenjena sama ili u kombinaciji sa nekom drugom vrstom ograde. Ovaj tip ograde se danas uspešno koristi kod konja, naročito kod pregonskog napasivanja. Električne ograde su veoma ekonomične, s obzirom na cenu stubova i provodnika, izuzetno se lako i brzo postavljaju, meĎutim, konji se moraju navikavati na ovakvu ogradu zbog njene slabije vidljivosti. Na trţištu ima plastičnih traka, širokih oko 2,5 cm, u kojima se nalaze električni provodnici. Trake su vrlo upadljivih boja, pa se lako uočavaju. Ograde za konje se mogu praviti i od PVC materijala, koji imitira izgled daske ili drveta. Ove ograde su dugovečne i ne zahtevaju skoro nikakvo odrţavanje. Osim toga, ograde se mogu praviti i od starih cevi za navodnjavanje, od lanaca i sličnih materijala, s tim da uvek treba imati u vidu obezbeĎenje sigurnosti konja, odnosno sprečavanje njihovog povreĎivanja. Najčešće bolesti ţdrebadi i odraslih konja Ţdrebad često oboljeva i uginjava od uzgojnih bolesti. Uzroke ovim bolestima treba traţiti prvenstveno u greškama pri gajenju ove kategorije. Od ovih bolesti često se javljaju dispepsije i intoksikacije, odnosno ţeludačno-crevni katari, koji se ispoljavaju u vidu proliva. Do pojave ovih bolesti najčešće dolazi usled grešaka u ishrani, drţanja i smeštaja. Pojave zaraznih bolesti i uginuća ţdrebadi mogu biti posledica infekcije raznim vrstama mikroorganizama, i to, najčešće, fakultativno patogenim mikroorganizmima, koji dolaze do izraţaja u 36

i dr. U tzv. skoro podjednake učestalosti na lokomotornom i respiratornom sistemu. značajan problem predstavljaju parazitske invazije. Kod mlaĎih kategorija konja često se javljaju akutne virusne i bakterijske infekcije respiratornih puteva. Kod ţdrebadi se uočava pojava neonatalne septikemije (E. reprodukciju i lečenje konja. veoma česta raĎanja slabovitalnih ţdrebadi. Profilaksa bolesti ţdrebadi sastoji se prvenstveno u obezbeĎenju njihove pravilne i briţljive nege od samog roĎenja. poremećaji metabolizma. kao što su deficit joda. cinka ili selena. Od ovih bolesti zadnjih godina učestalo se javlja krvarenje iz pluća. gde ostaju 108-110. Kod punokrvnih konja posebnu paţnju privlače poremećaji reprodukcije: sterilitet. ţdrela i grkljana. kao što su različite anomalije nosnih i sinusnih šupljina. zatim miopatije izazvane povećanim fizičkim naprezanjem. dok je pojava hroničnih bolesti. rino-. Kod trkačkih grla. Zdravstveni problemi kod sportskih konja imaju neke specifičnosti. reoviruse i parainfluenca viruse. koţna oboljenja. kao i poremećaji transfera kolostralnih imunoglobulina. Tu se drţe u grupne boksove. prvenstveno u zavisnosti od nivoa razvoja konjarstva. ishranu. kao i negovanje i smeštaj u odgovarajuće staje. coli. Krmače se u bukarištu osemenjavaju putem prirodnog pripuštanja ili veštačkog osemenjavanja. HIGIJENA SMEŠTAJA I DRŢANJA SVINJA Tehnološki proces proizvodnje Tehnološki proces proizvodnje prasadi započinje uvoĎenjem nazimica u bukarište i prebacivanjem zalučenih krmača iz prasilišta u bukarište. zatim na herpesvirusne infekcije i na infekcije drugim respiratornim virusima poput adeno-. zavisno od duţine perioda sisanja prasadi. Kod brdskih i radnih konja u vrlo velikom broju slučajeva ustanovljavaju se hronični plućni alveolarni emfizem ili hronični bronhitis i hronični deformiteti na nogama. ishrane i nege konja.nepovoljnim uslovima drţanja. 5 do 10 dana posle zalučenja. često uslovljena neodgovarajućim lečenjem akutnih bolesti. neposredno pre i posle partusa. a naročito lošeg potkivanja. Sa izuzetkom sportskih konja. Za sprečavanje pojave bolesti kod novoroĎenih ţdrebadi od velike vaţnosti je način njihovog prihvatanja neposredno po roĎenju. sportske bolesti ubrajaju se mnogi poremećaji izazvani prvenstveno povećanim fizičkim naprezanjem. s obzirom da zahvataju mahom sportske konje. mekog nepca. U bukarištu se drţe i nerastovi u individualnim boksovima. Kada je u pitanju lokomotorni aparat čini se da posebnu paţnju zasluţuju poremećaji kopita zbog neadekvatne nege. koji mogu biti razlog smanjenoj vitalnosti ţdrebadi. burzi i ligamenata. jer samo zdravi i genetski neopterećeni roditelji mogu dati zdrav odnosno vitalan podmladak. Nivo zdravstvene zaštite konja se veoma razlikuje od sredine do sredine. zatim. To znači da treba briţljivo sprovoditi negu i ushranu kobila u vreme graviditeta. generalno posmatrano. abortusi. sportske bolesti. zatim brojna hronična oboljenja. a tada se po principu “sve unutra . Sledeći veliki problem kod sportskih konja su mnogobrojni patološki poremećaji gornjih disajnih puteva. Kod najvećeg broja krmača smeštenih u bukarište estrus se javlja. 37 . Salmonella spp. Kod odraslih konja kao posledica loših uslova drţanja. Zastupljeni su i brojni nasledni poremećaji. gotovo u svim krajevima. najveći problem predstavljaju sportske povrede i tzv. kod svih rasa i kategorija konja. Istoj grupi bolesti pripadaju i mnoge respiratorne infekcije. Posmatrano u celini. i gde se još uvek ne moţe uočiti motiv vlasnika da ozbiljnije ulaţu u negu. Tu se pre svega misli na influencu. najveći problemi se mogu videti upravo u sredinama gde je konjarstvo nerazvijeno. zglobova. U ovom objektu nazimice i krmače se drţe u grupne ili češće individualne boksove radi lakšeg ustanovljavanja estrusa. Uglavnom zbog loših trkačkih staza veliki problem predstavljaju traumatska oštećenja tetiva. koja u velikom procentu uginjavaju tokom prve nedelje ţivota. danas sve češće u individualne. Da bi ţdrebad bila vitalna na roĎenju treba voditi računa o njihovim roditeljima. Kod starijih konja češće se javljaju kolike.sve napolje” prebacuju u prasilište. ishrane i eksploatacije najčešće nastaju akutne bolesti. prvenstveno vi rusne etiologije. ^im se utvrdi da je nastupio graviditet krmače se iz bukarišta prebacuju u čekalište. dana graviditeta.).

a odatle se prebacuju u prasilište.5-8 m2 površine poda. kao i izmeĎu susednih redova boksova izgraĎuju se hodnici koji sluţe za raznošenje hrane po boksovima. a na ulazu dovodnih ventilacionih kanala 3-5 m/s. do postizanja telesne mase 20 do 40 kg. Krmače se iz prasilišta prebacuju u bukarište gde započinje novi reproduktivni ciklus. doje prasad. a to je slučaj kada se vrši veštačko osemenjavanje. laboratorijom. odnosno do utvrĎivanja graviditeta . Radi specifičnih potreba u odeljenju za smeštaj nerastova i zalučenih krmača gradi se tavanica-krov sa visinom zidova oko 2. U bukarište se drţe polno zrele nazimice. a tada se po principu “sve unutra . Prasad izlaze iz prasilišta sa 21 do 35 dana uzrasta. i to manjeg za smeštaj i drţanje nerastova i većeg za smeštaj i drţanje zalučenih krmača. gde se drţe u individualne boksove sa mogućnošću ograničenja kretanja krmača. i najmanje još 21 dan posle osemenjavanja. hrane se i napajaju sve do zalučenja prasadi.kada se prebacuju u čekalište. Za nerastove se izgraĎuju individualni boksovi koji zavisno od njihovog broja. Smeštaj krmača i nerastova moţe da se rešava gradnjom unutar bukarišta zajedničkog odeljenja. gde se drţe grupno u boksovima na podnom sistemu ili u jednoetaţnim kavezima.davaoca sperme. Svinje su u tovu smeštene u grupne boksove po principu podnog načina drţanja. Bukarište U intenzivnoj proizvodnji svinja značajno je da se stvore uslovi za pospešivanje. Aktom zalučenja prasilište se prazni po principu “sve unutra . ili se postavljaju na jednom kraju odeljenja. Nerastovi ostaju u bukarištu u toku čitavog njihovog eksploatacionog perioda. Krmače kod kojih se estrus ponavlja tri puta za redom. Broj i vrsta pratećih prostorija zavisi od potrebe farme i od toga da li se osemenjavanje krmača vrši prirodnim ili veštačkim putem. u nastavku redova boksova za krmače. dezinfekciju i dezinsekciju. sve se više koriste individualni boksovi. Puni 38 .4 m2). U ovom objektu ostaju još i one krmače kod kojih se 21 dan posle osemenjavanja ponovo javi estrus. premeštaju se u odgajivalište. Boksovi se obično grade sa delimično rešetkastim podovima i bez korišćenja prostirke. Veštačko osvetljenje rešava se električnim sijalicama jačine 6-8 W/m2 površine poda. Brzina strujanja vazduha u odvodnom ventilacionom kanalu treba da iznosi 7 m/s. a ne ostanu gravidne isključuju se iz priploda. Pored toga značajno je pravovremeno osemenjavanje radi postizanja veće plodnosti nazimica i krmača. a veći broj za smeštaj zalučenih krmača. U nekim slučajevima proces tova razdvaja se na predtov do postizanja telesne mase 40 do 60 kg i na završni tov do 90 odnosno 115 kg. U poslednjem slučaju. Ako se u bukarištu grade dva odeljenja.sve napolje”. Dimenzije boksova se kreću od 200 x 330 . Za oko 120-150 dana uz dnevni prirast 600-650 g dostiţe se završna telesna masa u tovu kada se tovilište prazni po principu “sve unutra . mogu da se postave u sredini odeljenja izmeĎu redova grupnih boksova za krmače. Umesto grupnih boksova za smeštaj i drţanje krmača.sve napolje” prebacuju u tovilište. a u zimskom periodu 1/10-1/6 od obima ventilacije u letnjem periodu. U intenzivnoj proizvodnji zalučenje prasadi vrši se najčešće u starosti od 3 do 5 nedelja.sve napolje”. s tim da na rešetkasti pod otpada 2-2.5 m3/h na 1 kg telesne mase. U zajedničkom smeštajnom prostoru krmača i nerastova grade se dva ili više redova boksova od kojih manji broj sluţi za drţanje nerastova. IzmeĎu zidova i redova boksova. Odeljenja treba da budu dobro ventilisana pomoću električnih ventilatora koji funkcionišu na principu stvaranja podpritiska. U prasilištu krmače se prase.Krmače se na 5 do 7 dana pre prašenja iz čekališta odvode najpre u kabinu za pranje. tada se u manjem odeljenju izgraĎuju dva ili više redova boksova za individualno drţanje nerastova . Unutrašnje ureĎenje bukarišta sastoji se u razmeštaju boksova za krmače i nerastove i odgovarajućih komunikacija. U bukarištu krmače ostaju u toku estrusa i osemenjavanja. Prirodno osvetljenje obezbeĎuje se izgradnjom dvostruko zastaklj enih prozora na bazi koeficijenata osvetljenja 1:20. gradi se punkt za veštačko osemenjavanje sa odeljenjem za uzimanje sperme. zalučene krmače i nerastovi. ili gradnjom dva odeljenja. osim odeljenja za smeštaj koncentrata. Krmače dolaze u bukarište iz prasilišta posle zalučenja. U toku 5-10 dana kod njih treba da se javi estrus.200 x 400 cm (6.5 m. pravovremeno i lakše otkrivanje estrusa. ukoliko to nije mehanizovano. odeljenjem za sterilizaciju i sanitarnim čvorom. Obim ventilacije u letnjem periodu treba da iznosi 1-1. depoom za spermu.

ugraĎuje se automatska klinasta napajalica. do 108. Duţina bočnih pregrada iznosi 100-120 cm. u duţini od 100 cm. Leţište je sa zadnje strane slobodno. ukoliko se ne vrši hranjenje sa poda. a visina pregrada 100 cm. dana posle osemenjavanja. s tim da se ono pomoću uklopnog sata programira na izmenjivanje tame i svetla. moţe doći do većeg procenta embrionog mortaliteta i nepravilnog razvoja fetusa. a kod većih pogona češće sa tavanicom-krovom. od prednje rešetkaste ograde sa valovom i zadnjeg branika koji onemogućava kretanje krmače u natrag. Donje prečage postranih rešetkastih pregrada treba da su uzdignute od poda 15 cm. izgraĎuje se automatska klinasta napajalica. Treba da ima dvostruko zastakljene prozore sa koeficijentom osvetljenja 1:20. U njima se postavljaju valovi za hranjenje. a smanjuje se i potrebna površina poda po krmači na 1-1. a na ogradi iznad rešetkastog dela pod a. čime se otklanjaju nedostaci grupnog drţanja (meĎusobno uznemiravanje ţivotinja. Unutrašnjost objekta podeljena je na veći deo koji sluţi za smeštaj krmača i manji za pomoćne prostorije. Postoje različiti tipovi individualnih boksova. nalazi rešetkasta ograda visoka 80 cm. Pod boksova je najčešće delimično rešetkast. česte ozlede krmača. a zimi 1/6-1/10 od letnjeg obima. a širina 60-70 cm. Obim ventilacije u toku letnjeg perioda treba da iznosi 11. Čekalište Čekalište sluţi za smeštaj krmača u graviditetu od 21. ili 110. Širina hodnika iznosi oko 100-150 cm. ali se gradi i bez prozora. kada se krmače prebacuju u prasilište. nemogućnost da se krmače hrane prema individualnim potrebama). Ukoliko se u ovom periodu krmačama ne obezbede zadovoljavajući smeštajni uslovi. Puni delovi poda grade se u duţini od 1 m sa padom prema rešetkastim delovima od 1-2%. Duţina ovih leţišta iznosi 160-170 cm. odnosno prirodnog svetla. IzmeĎu redova odeljenja i redova boksova. Duţina takvog boksa zavisi od veličine krmače i iznosi 190-210 cm. U letnjem periodu temperatura ne treba da prelazi 26 C. na visini 60-70 cm. a visina 60-70 cm. Boksovi su poreĎani u dva ili više redova sa hodnicima za hranjenje i izĎubravanje i sa poprečnim komunikacijama. Individualni način drţanja krmača u čekalištu moţe da se rešava izgradnjom dva ili više redova individualnih boksova ili redova boksova -leţišta sa vezivanjem krmača. Osnovna njihova karakteristika je da smanjuju kretanje krmača na minimum. Boksovi se ograĎuju jakim metalnim rešetkastim ogradama visokim 120 cm sa vertikalnim prečagama rešetki. Na farmama manjeg kapaciteta u bukarištu se moţe primeniti i grupno drţanje krmača u odgovarajućim boksovima čije su dimenzije niţe navedene.2 m3/kg telesne mase.2 m2. Na 39 . povećan embrionalni mortalitet. Nerastovi se drţe u boksovima dimenzija 310-320 cm2. Duţina i širina ovakvog leţišta su iste kao kod prethodnih boksova. kao i izmeĎu pojedinih redova boksova izgraĎuje se hodnik za hranjenje širine 150-160 cm. Danas se u intenzivnoj proizvodnji čekališta najčešće grade za individualni smeštaj krmača. koje je spreda i sa obe strane po duţini ograĎeno rešetkastim pregradama. Za krmače smeštaj se obezbeĎuje izgradnjom dva ili više redova individualnih boksova za uklješteno drţanje ili izgradnjom redova leţišta za drţanje vezanih krmača. tada se sa svake strane leţišta. U boksovima se najčešće izgraĎuje delimično rešetkasti pod. Veštačko osvetljenje ima jačinu 6-8 W/m2 površine poda. Individualni boksovi za drţanje krmača sastoje se od metalnih rešetkastih postranih ograda. Za gravidne krmače treba obezbediti prosečnu temperaturu od 16 C. Unutrašnje ureĎenje čekališta čini raspored boksova za smeštaj krmača i komunikacija. Krmače se u ovim leţištima vezuju vratnim ili grudnim vezovima. zavisno od toga da li je dopremanje hrane mehanizovano ili ne i da li se u boksovima koristi prostirka ili ne. širina 60-70 cm. Prema hodniku za hranjenje postavlja se valov. U pregradi boksa. Ukoliko se primenjuje drţanje vezanih krmača. zbog čega čekalište treba da ima dobre termo-izolacione sposobnosti i dobro rešeno pitanje ventilacije. Drugi način individualnog smeštaja i drţanja krmača je njihovo vezivanje na leţištu. Čekalište se gradi sa tavanicom. uz obaveznu upotrebu ventilatora. da krmača pri leţanju moţe ispruţiti noge ispod njih. a prema valovu ograĎeno rešetkama. dok je zadnja strana slobodna. na visini 70-80 cm. U drugom odeljenju koje je veće rešava se pitanje individualnog smeštaja zalučenih krmača i nerastovaprobača.deo poda prema rešetkastom delu treba da ima pad 2-3%. Sa svih strana zatvoreni su metalnim rešetkastim pregradama ili branicima.

U prasilištu se drţe 2 kategorije svinja. Tehnološko-tehnički parametri za izgradnju prasilišta mogu da variraju. Na farmama kapaciteta do 50 krmača u bukarištu i čekalištu se moţe primeniti i grupno drţanje krmača. U njemu se odvajaju najosetljivije faze proizvodnog ciklusa. U intenzivnoj proizvodnji.3-0. Širina boksa zavisi od broja krmača. Duţina hranilišta u kome je postavljen valov iznosi 2.sve napolje”. Upravo u tim fazama mogu da se stvore uslovi za pojavu raznih anomalija kod prasadi i posledičnih gubitaka. prašenje. Prasilište Prasilište ima značajnu i delikatnu funkciju u toku proizvodnog ciklusa. Zidovi. Pri grupisanju krmača vodi se računa o meĎusobnoj podnošljivosti. danas se više koriste koţni grudni vezovi. a pruţa uslove za pojedinačnu ishranu.50 m. dojenje i gajenje prasadi na sisi. ventilacijom. Ovaj otpor za svaki upotrebljeni sloj u graĎenju zida.prednjem delu leţišta prema hodniku za hranjenje postavlja se valov duţine 40-50 cm po krmači. inače. hodnika za balegu najmanje 1. poda i tavanice jednak je količniku izmeĎu debljine sloja (d) i koeficijenta toplotne spovodljivosti materijala ( ): Oz = d1 1 d2 2 d3 3 .80 m. Hranilište se pregraĎuje rešetkastom ogradom.. svakoj krmači i njenoj prasadi obezbeĎuje se individualni smeštaj. zatvorena staja sa dobrom termoizolacijom. Kod izgradnje prasilišta postavljaju se specifični zahtevi u vezi sa obezbeĎenjem toplotnih i drugih mikroklimatskih uslova.7 W/m2K. a time i različitu toplotno-izolacionu sposobnost.5 W/m2K. prašenje i smeštaj krmača i prasadi odvija se u zatvorenim objektima. specijalnim boksovima i posebnom opremom. koji su na udaljenosti 25 cm od valova lancem pričvršćeni za alku na podu. Krmače se vezuju vratnim vezovima. kao i ureĎajima za opšte i lokalno grejanje. Razni graĎevinski materijali koji se upotrebljavaju u njihovoj izgradnji imaju različitu sprovodljivost toplote. odnosno boks. krmače i mlada prasad. Prasilište je. odnosno jednaka je umnošku broja krmača i širine hranilišta od 0. unutrašnjim ureĎenjem. jer od njegovih kvaliteta u velikoj meri zavise proizvodni rezultati na farmi. pod i tavanica imaju vrlo vaţnu ulogu u formiranju toplotnih uslova u staji. U njegovom iskorišćavanju primenjuje se princip “sve unutra . Pod je i ovde najčešće delimično rešetkast. pri čemu najveću ulogu imaju smeštajni kvaliteti prasilišta i ishrana krmača i prasadi. što ukupno iznosi najmanje 5.10 m. koje se bitno razlikuju po fiziološkom statusu i zahtevima organizma u odnosu na ambijentne uslove smeštaja. Tu se takoĎe postavlja pitanje ekonomičnosti izgradnje i iskorišćavanja prasilišta.. Veći broj ţivotinja u grupnom boksu onemogućava kontrolu estrusa i povećava opasnost od embrionalne smrtnosti i abortusa.5-0. IzmeĎu leţišta i hranilišta je hodnik za balegu koji se pomičnom postranom pregradom za vreme mehaničkog čišćenja moţe odeliti od hranilišta i leţišta. kanalizacijom. Boks se sastoji od dela za leţanje i dela za hranjenje.20 m i leţišta 2.50 do 0. 40 1 (W/m2K) Oz ranije m2 h C/kcal . “k” vrednost tavanice: 0. a to su poslednji dani graviditeta krmače. ali zbog čestih povreda koje krmačama nanose ovi vezovi.55 m. + dn n Oz = m2 K / W Recipročna vrednost otpora prolazu toplote kroz materijale je faktor (vrednost) K K= Optimalne vrednosti tehnološko-tehničkih parametara za prasilište treba da se kreću u sledećim granicama: “k” vrednost zidova: 0. Svaki od slojeva upotrebljenog materijala pruţa drugačiji otpor prolazu toplote. te je potrebno da njihov izbor bude optimalan i usklaĎen sa potrebama intenzivne proizvodnje. Na leţištu se moţe koristiti prostirka ili je ono termoizolovano. U grupnim boksovima se drţi najčešće 8-12 krmača.

zbog povećanja njihove površine.visina prasilišta : 2. jer se u njima odvija prašenje i gajenje prasadi na sisi. 4 nedelje starosti 6-7 kg.5. koeficijent osvetljenja preko prozora: 1:15. intenzitet veštačkog osvetljenja: 60 luksa. Hodnik sluţi za hranjenje. relativna vlaţnost: 60-70%. Izbegnuto je ukrštanje puteva za hranjenje i čišćenje. meĎutim. Nedostatak ovog načina se sastoji u tome što su boksovi jednom svojom stranom direktno priljubljeni uz zidove. što se negativno odraţava na njihov porast. 5 nedelja starosti 8-9 kg. koji se priljubljuju jedan uz drugi. obim ventilacije po krmači zimi: 18 m3/h. širina hodnika za izĎubravanje: 120-150 cm. duţina perioda sisanja prasadi: 3-5 nedelja. obim ventilacije po krmači leti: 180 m3/h. Drugi način rasporeda boksova je sa centralnim hodnikom širine 130-150 cm za hranjenje. odeljenje za smeštaj hrane i prostorija za ostavu i potrebe radnika.2 kg.5-5. površina poda boksa: 3. Zapremina moţe da se koriguje smanjenjem visine prasilišta do dozvoljene granice. Prasilište ima najvaţniju funkciju na farmi koja u mnogo čemu zavisi od njegove unutrašnje izgradnje i ureĎenja.7 dana. a izmeĎu svakog reda boksova i zida postoji poseban hodnik za čišćenje iste širine. koji zimi mogu da budu suviše hladni i da prasadima oduzimaju znatne količine toplote.0-10. 5 nedelja 180-206 g. osnovna temperatura prasilišta: 18-20 C. temperatura u toplom gnezdu: 32-22 C. čime se formiraju dva hodnika od kojih svaki sluţi i za hranjenje i za čišćenje.5-5 kg. vreme trajanja odmora objekta za temeljno čišćenje i dezinfekciju posle prašenja: 5-7 dana. Sa higijenskog stanovišta ovaj način ima prednosti nad već pomenutim. odnosno prasilišta u uţem smislu reči. voditi računa o zapremini smeštajnog prostora da ne bi bilo suviše hladno. prasilište se izgraĎuje sa dva reda boksova. širina hodnika za hranjenje: 80-100 cm. čišćenje i za uvoĎenje i izvoĎenje krmača. prosečna telesna masa oprašenog praseta: 1. tri ili četiri reda sa odgovarajućim hodnicima izmeĎu njih. 4 nedelje 170-180 g. prosečna telesna masa odlučenog praseta sa: 3 nedelje starosti 4. Prasilište se sastoji od proizvodne i pomoćnih prostorija. Treći način kod dvorednih prasilišta je postavljanje dva reda boksova po sredini prasilišta. Hodnici za čišćenje završavaju vratima.2-2. prosečan broj oprašene prasadi po leglu: 10. U prvom načinu boksovi se postavljaju u redove uz oba duţa zida prasilišta sa hodnikom u sredini izmeĎu redova boksova. dva. kao i negativno delovanje hladnih zidova na prasad. Jednoredni boksovi koriste se na manjim individualnim gazdinstvima. Na farmi se moţe nalaziti više proizvodnih prostorija. Kod izgradnje ovakvih prasilišta potrebno je. U srednje velikim pogonima. prosečan dnevni prirast prasadi na sisi u starosti: 3 nedelje 155-170 g. Zajednički hodnik za hranjenje i za čišćenje sa higijenskog stanovišta ne zadovoljava. Pomoćne prostorije su kabine za pranje i dezinfekciju krmača pre njihovog uvoĎenja u prasilište.8 m.0 m2. Boksovi mogu da se postavljaju u jedan. zapremina prasilišta po boksu: 25-28 m3. čišćenja i odrţavanja higijenskih uslova. Razmeštaj boksova i komunikacija u prasilištu u velikoj meri utiče na organizaciju poslova ishrane. s tim da se oni mogu na različite načine razmestiti. boravak gravidne krmače u prasilištu pre prašenja: 5 . Ov aj 41 .

Na prednjem delu šireg odeljenja za prasad formira se toplo gnezno. Uklještenje krmače je mera koja je neophodna. da svede na najmanju moguću meru gaţenje i gnječenje prasadi. Kao prigovor stavlja im se nešto lošija preglednost krmača i legla. Na kraju leţište je slobodno bez 42 . sa jedne i sa druge strane. Postavljanje boksova u tri reda reĎe se primenjuje. Širina leţišta za krmaču iznosi 60 do 65 cm.9 m2. koji se mogu podizati i spuštati. kako napred tako i nazad. S toga on treba da bude funkcionalan i sa optimalnim smeštajnim uslovima. Širina valova za prasad iznosi 25 cm. ograĎeno metalnim rešetkama ili lukovima visine 60 do 80 cm. uz svaki duţi zid prasilišta izgraĎuje se jedan red boksova a ostala dva. dana posle prašenja jedna pregrada uklještaljke podiţe ili potpuno uklanja da bi se dobio veći prostor za kretanje krmače. Druga varijanta ima isti raspored boksova samo što se izmeĎu duţih zidova prasilišta i reda boksa ostavlja hodnik za čišćenje. naročito prvih 14 dana posle prašenja kada dolazi do najvećeg procenta gnječenja prasadi. ili se pak radi o pomičnim pregradama uklještenog dela. Boks se sastoji od tri. Jedna od tih koncepcija jeste izgradnja stabilnih boksova u kojima se krmače drţe u punom smislu reči uklještene.3 do 3. a duţina 25 cm po prasetu. meĎusobno odvojenih površina. Ovakvi boksovi pokazali su se kao funkcionalni u odnosu na čišćenje i odrţavanje higijene. Duţina od vala do kraja boksa iznosi 210 do 220 cm. Visina donje prečage od poda omogućava da prasad moţe slobodno da doĎe do vimena. a ukrštaju se i putevi hranjenja i čišćenja. U boksu se vrši prašenje. Način rasporeda 4 reda boksova zavisi od tehnike hranjenja. U drugom tipu boksova uklještenje se zamenjuje vezivanjem krmača. što omogućava da se prasad pravovremeno skloni i izbegne gnječenje. gde se na 20 cm od ulaznih vrata nalazi i poprečna prečaga koja sprečava pomicanje krmače do kraja boksa. Nema većih razlika u dimenzijama boksa. Kod leţanja krmači su noge isturene ispod donje prečage ograda. Gradnja ovakvog boksa je manje sloţena u odnosu na prethodni tip. branicima i ogradama. priljubljena jedan uz drugi. da omogućava odvojeno hranjenje i napajanje prasadi. Donje prečage ograda uzdignuta su od poda 25 do 33 cm. U srednjem delu je leţište za krmaču. odnosno od načina raspodele hrane. jer je pomenutom prečagom u odeljenju za uklještenje krmače obezbedjen slobodan prolaz prasadi iza zadnjeg kraja krmače. Ovi zahtevi doveli su do velikog smanjenja površine boksova za prašenje u odnosu na veličinu u ekstenzivnoj proizvodnji. da ima topao i suv leţaj i da pruţa nesmetano čišćenje i odrţavanje higijenskih uslova u njemu. U boksu prasad moţe slobodno da se kreće iz jednog odeljenja u drugo. da omogućava normalno odvijanje prašenja. Pri tome mogu da se primene tri varijante. da kretanje krmača svede na minimum uz neometano kretanje prasadi. visina 10 cm. Mnogo češće u velikim prasilištima boksovi se postavljaju u četiri reda. a pored njega na visini od oko 70 cm automatska klinasta napajalica za vodu. a širina 150 do 180 cm. koje je. Danas postoje uglavnom dve osnovne koncepcije tehničkih rešenja za prasilište. Umesto 8 do 9 m2. Krmača se u njima uklještava uz znatno ograničavanje površine njenog leţišta i mogućnosti kretanja uz slobodno kretanje prasadi. Prema hodniku za hranjenje postavljen je valov 40 cm širok i 50 cm dugačak. u duţini od 120 cm. Zbog relativno uskog prostora krmača leţi vrlo oprezno. Pokretljivost krmača kod ovog tipa boksova je nešto veća. hranjenje i napajanje krmača i njihove prasadi. postavljenim dijagonalno u odnosu na duţu osu boksa. na visini od 20 cm. ugraĎuje se klinasta napajalica za prasad. Sa svake strane uklještenja za krmaču nalazi se odeljenje za prasad širine 30 do 40 cm koje je od susednih boksova odvojeno punom ogradom visine 60 cm.način zadovoljava u odnosu na toplotnu zaštitu prasadi. Po svojoj veličini treba da odgovara razvijenosti krmača i veličini legla prasadi. Zbog toga se neki boksovi izgradjuju tako da se 14. Prema hodniku za čišćenje. a u drugom odeljenju na suprotnoj strani uklješenja postavlja se valov za prihranjivanje prasadi. Krmača se u uklještenju ograničeno se pokreće. Kod treće varijante formiraju se dva dupla reda boksova sa centralnim redom boksova izmeĎu duplih redova i sa po jednim hodnikom izmeĎu duţih zidova i duplih redova boksova. a razmaci izmeĎu drugih prečaga iznose 30 cm. Kod njega je oteţano obezbeĎenje prirodnog osvetljenja boksovima u dovoljnoj meri. koliko su imali klasični duboki boksovi površina savremenih boksova svedena je na 3. U srednjem delu nalazi se uklješteno leţište za krmaču sa bočnim ogradama od metalnih cevi visine 90 do 100 cm. U nekim slučajevima mogu da se sretnu boksovi sa srednjim odnosno uklještenim delom za krmaču. postavljaju se sredinom prasilišta. U prvom slučaju. s tim da sa svake strane ovog dvostrukog reda postoji hodnik za hranjenje i čišćenje.

ispod kojeg se nalazi kanal dubine 30 cm za sakupljanje fecesa i mokraće. što je posledica nasledne opterećenosti roditelja. prasilište mora da se zagreva. Rešetke mogu da budu metalne. Zagrevanje obično počinje u novembru i nastavlja se u zimskom periodu. jer je on u najuţoj vezi sa obezbeĎivanjem odgovarajućih toplotnih odnosa u boksu. dana ţivota iznad 32 C po jednim autorima do 34 C. Prednji deo poda boksa u duţini od 120 cm izgraĎuje se kao puni pod sa padom 2 do 3%. Naročito je značajno da se preseljavanje prasadi iz prasilišta u odgajivalište vrši usaglašeno sa potrebnom temperaturom sredine. Infracrvena lampa je jačine 250 W. na mestu gde se formira toplo gnezdo za prasad. Da bi se obezbedile navedene temperature. a iza njega. a u zadnjem i do 5% prema kanalu za sakupljanje osoke. postepeno podiţe i tako reguliše potrebna temperatura. sa gredicama širokim 25 cm. koja je vrlo dobar toplotni izolator. Umesto ovih moţe da se koristi perforirani nerĎajući čelični ili aluminijumski lim sa otvorima 10x20 mm. zavisno od njihovog uzrasta iznose: 1. Uz to. i od 22. Na punom delu poda moţe se stavljati manja količina slame. Ranije je rečeno da optimalna temperatura u prasilištu treba da iznosi 16 do 18 C. i 2. dana ţivota 23 C. Na velikim farmama sve više se u prasilištima prelazi na celorešetkasti pod bez upotrebe prostirke. koji se pruţa hodnikom za čišćenje duţ reda boksova sa spoljašnje strane njihovih ograda.ikakvih branika. Za uspešnu primenu pomenutih tipova boksova. To zagrevanje se deli na osnovno i dodatno. Krmače se vezuju koţnim vratnim ili grudnim vezovima. Posebnu paţnju zasluţuje kvalitet lima i pletene ţice. Lampa treba da ima štitnik i ţičanu korpu zbog zaštite od razbijanja i postavlja se iznad toplog gnezda na visini od 70 cm. Higijena gajenja i profilaksa uslovnih bolesti prasadi Oboljevanja i uginjavanja prasadi nastaju u toku čitavog njihovog razvoja. stavlja se gumena tabla ili neka izolaciona ploča na kojoj leţi prasad. Sa svake strane leţišta i iza njega postoji prostor za k retanje prasadi. dana ţivota 25 C. u kojem se nalazi mlada prasad. Vez je pričvršćen lancem za pod. od velikog značaja je način izgradnje poda. do 21. Dodatno se zagreva samo toplo gnezdo. postavljenim u pravcu uzduţne ose boksa i procepom izmeĎu njih širokim 8 do 9 mm. Na rešetkasti pod. Upotrebom infracrvene lampe moguće je znatno smanjiti procenat uginjavanja prasadi i postići bolji razvoj i veći prirast prasadi. a naročito prvih dana posle roĎenja i neposredno posle zalučenja. odnosno da se ne prelazi naglo iz viši u niţi temperaturni status. Boks je ograĎen rešetkastom ogradom visine 70 cm. Vrši se infracrvenim lampama da bi se postigla napred navedena temperatura koja odgovara mladoj prasadi. ali moţe i bez nje. jer se na takvim podovima često javljaju ozlede koţe i papaka kod prasadi. Osnovno zagrevanje se postiţe zagrevanjem vazduha celog prasilišta termogenom. Takvi boksovi su sa punim toplim podom koji u prednjem delu ima pad 2 do 3%. na udaljenosti 25 cm od valova. U kanal se ugraĎuje mehanički ureĎaj za izĎubravanje. a po drugim do 37 C u prvih nekoliko časova ţivota. dana ţivota 28 C. od 15. Mlada prasad zahteva znatno više temperature koje. što je veoma bitno za mladu prasad. Kada je u pitanju temperature sredine za prasad najvaţnije je da se ona spušta postepeno. U boksovima prasilišta na pod se stavlja slama. Pri tome se lampa kako prasad raste. Ovu temperaturu je u zimskom periodu teško obezbediti samo termoizolacionim sposobnostima objekata. električnim ili gasnim grejalicama. do 14. ove temperature odgovaraju krmačama. U boksovima za prašenje koristi se i delimično rešetkasti pod. Tu se jednim delom radi o prasadima koja su došla na svet nedovoljno razvijena i zbog toga veoma neotporna. a sa celorešetkastim podom i 20 C. do 35. ili nepravilne ishrane i 43 . od 3. Čim počne prašenje lampa se uključuje i ona greje prasad praktično do odlaska iz prasilišta. ili pletena mreţa od 5 do 6 mm debele pocinkovane čelične ţice sa otvorima 10x50 mm. Osnovnim zagrevanjem treba da se u zimskom periodu obezbedi temperatura od 16 do 20 C u čitavoj unutrašnjosti prasilišta. Treba još samo pomenuti da upotreba ovih podova zahteva višu temperaturu prasilišta koja treba da iznosi 20 C. prema hodniku za čišćenje pruţa se 100 cm rešetkastog poda.

kolibaciloza. hladni i vlaţni podovi. loša ishrana. a u prvom redu. Osnovne mere u borbi protiv uzgojnih bolesti prasadi sastoje se u postupcima koji se odnose s jedne strane na higijenu drţanja. neadekvatan smeštaj i drţanje. Nedostatak pojedinih hranljivih elemenata. Fetus se razvija nejednako u pojedinim periodima graviditeta. klostridijalne infekcije i druge bolesti. pa i intrauterinom razvoju. a naročito nedostatka u hrani mineralnih materija i vitamina. jer od toga u velikoj meri zavisi da li će se raĎati dobro razvijena prasad. Značajna je i nega vimena radi pravovremenog ustanovljavanja i sprečavanja zapaljenja vimena. Tek posle toga se krmača uvodi u čist i dezinfikovan boks prasilišta. Iskustvo pokazuje da se najveći gubici javljaju kod slabije razvijene prasadi. Vime treba često prati blagim dezinficijensom i brisati čistom krpom. veći procenat gnječenja od strane majke. Pri tome se posebna paţnja posvećuje pranju nogu. Postupci sa krmačama Brigu za zdravlje prasadi treba započeti već sa parenjem nazimica i krmača. Krmače se pre ulaska u prasilište peru toplom vodom i blagim dezinficijensom u kabini za pranje. Drugi vaţan faktor za pravilan razvoj fetusa a kasnije i prasadi je ishrana majki. nepovoljno se odraţava na vitalnost prasadi. Ishrani treba obratiti paţnju i za vreme laktacionog perioda. smeštajni uslovi i tehnološki postupak. Teške posledice mogu da imaju i postpartalni poremećaji kod krmača koji dovode do prestanka ili inhibicije sekrecije mlečnih ţlezda. naročito u poslednjem mesecu graviditeta. Postupci i mere sa prasadima 44 . Treba imati u vidu i to da mlado prase kada dolazi na svet nema potpuno razvijene organe za varenje. Krajem trećeg meseca graviditeta dostiţe tek 50% svog razvoja. koje one nastoje da nadoknade ingestijom kostiju i mesa prasadi. Krmače mlekom izlučuju velike količine proteina. Naročitu paţnju zasluţuje pranje krmače pre stavljanja u boksove za prašenje i neposredno pred prašenje. Ova mera je potrebna da bi se sprečilo da krmače pojedu mrtvu prasad ili posteljicu. Ovaj poremećaj u ponašanju krmača moţe da bude posledica nepravilne ishrane. mesecu graviditeta. mineralnih materija (naročito Ca) i vitamina. Ishrana krmača za vreme graviditeta i posle prašenja mora da se vrši uvek u odreĎeno vreme. Ona se sastoji. Takva prasad u najvećem broju ugine u prvim danima svog ţivota. što redovno dovodi do uginjavanja legla prasadi. Posle prašenja iz boksova mora da se izbaci mrtvoroĎena prasad. Veliko učešće u tim pojavama imaju greške u gajenju. ishranu i negu majke za vreme graviditeta. Ako se ne sagledaju fiziološke karakteristike i potrebe mladih organizama u ranom ekstrauterinom ţivotu. kome naročito pogoduju loši smeštajni uslovi. zadnjeg dela tela i vimena. jer povećanje temperature na 39. S toga način gajenja. dolazi ne samo do većeg procenta oboljenja i uginjavanja nego i do pojave krţljavaca. partusa i dojenja prasadi a s druge strane na smeštajne uslove i niz higijenskih i uzgojnih mera koje treba preduzimati u odnosu na samu prasad. jer se u suprotnom krmače frustriraju što se nepovoljno odraţava na razvoj fetusa i podmlatka. Palpiranjem vimena treba kontrolisati da li postoje otvrdnuća ili drugi znaci zapaljenja. posle čega ponekad jedu i svoju ţivu prasad. Brzo ustanovljavanje mastitisa i odgovarajuće blagovremeno tretiranje sprečava promenu kvaliteta kolostruma i mleka. a ostalih 50% razvoja završi se u 4. prehlade i dr. koja moţe da izazove kod prasadi ozbiljne poremećaje u procesu varenja. Ova pojava se susreće i u krmača koje se hrane većim količinama sveţeg mesa i krvi. u prvom redu. Nedovoljno razvijeni organi za varenje i neuravnoteţeni termoregulacioni sistem predstavljaju u prvim časovima ţivota vrlo osetljiva mesta mladog organizma. Zbog toga posebnu paţnju treba obratiti ishrani krmača u poslednjem mesecu bremenitosti. ima izvanredan značaj. Za priplod treba koristiti dovoljno razvijene nazimice. koja nastaje za vreme prašenja i neposredno po prašenju ako nije obezbeĎeno napajanje ad libitum. U nepovoljnim uslovima gajenja kod prasadi se susreću hipoglikamija. Za gajenje prasadi i sprečavanje uzgojnih bolesti značajna je i nega krmača. upala zglobova. Do toga moţe dovesti i velika ţeĎ krmača. posteljica i načista slama. u pranju gravidnih i oprašenih krmača i u brizi o njihovim vimenima.5 C i više ukazuje na pojavu pomenutih poremećaja.drţanja gravidne majke. Zbog toga treba već od prvog dana posle partusa kontrolisati temperaturu krmača.

Kod ovih zootehničkih i profilaktičnih mera moţe da doĎe do štetnih posledica ako se ne vodi računa o principima antisepse. pa zato njuškaju i traţe hranu po podu. već sa 5 do 6 dana starosti prasad često ne mogu sa majčinim mlekom da podmiruju potrebe za mineralnim materijama i vitaminima. kod prasadi sa subnormalnim količinama glukoze u krvi. Prasad treba najmanje 2 dana da sisaju svoju majku. što predstavlja preventivnu meru protiv kanibalizma. koja je gotovo redovna prateća pojava intenzivne proizvodnje i jedan od uzroka povećanih gubitaka usled gnječenja prasadi. jer je to manja šteta nego ona koju bi ovakvi krţljavci mogli da nanesu u kasnijem toku proizvodnje. Ako se prasadima zubi odmah ne iseku po roĎenju. koja mogu kod prasadi izazvati teške gastrointestrinalne promene. Jedna od mera zaštite jeste uništavanje prasadi koja kod prašenja po svojoj telesnoj masi znatno odstupaju od uobičajenih srednjih vrednosti. telesna masa 7-7 kg) pa do postizanja telesne mase od 20-25 kg. Dnevni prirast prasadi u 45 . naročito u letnjem periodu. slabije vitalnim odrediti prednje i srednje sise (prasad po navici kasnije sisa istu sisu). niska temperatura povećava trošenje ograničenih zaliha glikogena i dolazi do pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja. Ako se kao zadovoljavajuća prosečna telesna masa prasadi na roĎenju uzme 1200 g tada bi lakšu prasad od 700 g trebalo likvidirati. No. Da bi se izbegle pomenute neţeljene pojave. Sposobnost prasadi da apsorbuju imunoglobuline iz kolostruma već nakon 3 sata posle prašenja opada za oko 50%. što kod prasadi moţe dovesti do pojave anemije. a ne slomljeni ili zdrobljeni. Instrument za sečenje zuba mora biti oštar. Usled nastalih ozleda moţe da doĎe i do pojave mastitisa. Ima slučajeva da zbog velikog broja prasadi u leglu. slabosti. naročito kod svinja u tovu. drhtanja. kod prvog stavljanja prasadi na sisu. Poznato je da u jednom leglu ima ponekad nejednako razvijene prasadi od kojih ona najslabija pre ili kasnije oboljevaju ili uginjavaju ili pak zaostaju u rastu i kao krţljavci predstavljaju permanentnu opasnost za gajenje prasadi. koja se oprasila u pribliţno isto vreme. intoksikacije i uginjavanja. koje postaju bolne. vrši se i kastracija muške prasadi. ili bolesti majke. a u vezi s tim do gubljenja apetita. Treba da se ima u vidu da mleko krmače sadrţi vrlo malo gvoţĎa. Prvih dana prasad sa majčinim mlekom dobijaju dovoljno hrane sa svim potrebnim elementima. U stajama gde ne postoje zadovoljavajući toplotni uslovi. a posle 36 časova praktično se gubi. To se obično čini posle uzimanja majčinog kolostruma. Da bi se sprečila ova pojava treba davati preparate gvoţĎa prasadima u prvih 3 do 4 dana ţivota. stvaraju se uslovi za njeno razgraĎivanje i oslobaĎanje raznih hemijskih jedinjenja. Poznato je da su prednje i srednje sise vimena krmače bolje razvijene i da daju više mleka nego zadnje sise. Od ostalih postupaka sa prasadima treba navesti sečenje sekutića. koje se vrši u prva 3 do 4 časa posle roĎenja. odnosno tov. Istovremeno sa sečenjem sekutića seče se i 1/2 do 2/3 repa. Naročitu paţnju zasluţuje higijena valova iz kojih se prasad hrani. izbrisati čistom krpom i odmah staviti u toplo gnezdo ispod infracrvene sijalice. Za vreme sisanja u prvoj ili drugoj nedelji ţivota. da bi mogla da iskoristi njen kolostrum. U gazdinstvima gde se ova mera ne primenjuje ima pojava povrede papile vimena majke oštrim sekutićima. veoma brzo se moţe uočiti učinjeni propust. a ima manje leglo. slabe pokretljivosti pa i uginuća. hirurških zahvata. U svakoj kasnijoj fazi proizvodnje sečenje zuba prasadima se znatno teţe obavlja. Zadrţavanjem hrane u valovu. Zato se radi suzbijanja krţljavca mogu. Odgajivalište U ovom objektu prasad se drţi u kavezima od odlučivanja (uzrast 3-5 nedelja. mogu da postanu atrijum za infekciju organizma prasadi. pa krmača ne dozvoljava prasadima sisanje. Zbog toga je potrebno da se stalno kontroliše njihovo pojavljivanje. što moţe da dovede do proliva. Rane koje ostaju posle ovih. jedno ili više prasadi mora da se stavi pod drugu krmaču. u suštini. a zubi moraju biti isečeni. Treba ih svaki dan čistiti i oprati od ostataka hrane. poseban značaj ima pravovremeno i pravilno prihranjivanje prasadi specijalnim hranljivim smešama sa početkom najkasnije 7 do 10 dana po prašenju. Kod prasadi mesnatih rasa svinja često u prvih 2 dana po prašenju dolazi do pojave hipoglikemije.Oprašenu prasad treba očistiti od sluzi. kada se premeštaju u predtov. Prasad treba prvi put da sisaju najkasnije jedan sat posle prašenja da bi iskoristila punu vrednost kolostruma majke.

uz “k” vrednosti za zidove 0. Odgajivalište treba da bude u funkcionalnoj vezi sa prasilištem. a duţina hranilice po prasetu 15 cm. Za ovaj način drţanja se koriste pokretne pregrade boksova za prašenje. koji po potrebi svaraju prostor za majku sa prasadima i prostor za odbijenu prasad. odnosno sa ekskrementima kao nosiocima najčešće uslovno patogenih mikroorganizama. Ono se izgraĎuje kao samostalan objekat ili pod istim krovom sa prasilištem.25-0.10 m. koje se postavljaju na višem mestu u objektu. a time i sporovoĎenje principa “sve unutra . Veštačko električno osvetljenje sijalicama iznosi 6-8 W/m2 površine poda i programirano je uklopnim satom. Maksimalna širina leţišta iznosi 1.sve napolje” kod punjenja i praţnjenja objekata. osvetljenja i odrţavanja higijene. u objektu treba predvideti dodatno zagrevanje plinskim grejalicama ili drugim izvorima toplote. U kaveze se smešta 10-12 prasadi (za svako prase obezbeĎuje se 0. Objekat treba da ima dobre termoizolacione sposobnosti.60 cm. U njima se rastvara odreĎena količina medikamenta ili drugog preparata. Prasad se odreĎeno vreme ostavljaju bez vode da oţednu. reĎe u tri. a eliminiše i upotreba prostirke. To su plastične ili limene posude sa poznatim volumenom. Pri tome vaţno je usklaĎivanje kapaciteta ovog objekta sa ostalim objektima farme.odgajivalištu iznosi 420-450 g.5 m3 vazduha na čas po kg mase prasadi. Smanjuje se i utrošak hrane i obim poslova.6 W/m2x C. sve do postizanja temperature od 20 C. koji reguliše smenu perioda svetlosti i tame. a time i bez prirodnog osvetljenja. Svako prase uzima odreĎenu količinu vode sa medikamentom ili drugim preparatom. čija širina iznosi 1.20 m2 podne površine. a zatim se pušta tečnost iz medikatora. širine 0. U odeljenjima za smeštaj prasadi treba da vlada relativno visoka temperatura. Unutar objekta postavljaju se dva ili više kaveza u kojima se drţi prasad. Tri stranice kaveza izgraĎuju se od gvozdenih rešetki visine do 65 cm. koji se rastvaraju u vodi za piće. Na vodovodnoj mreţi u odgajivalištu montira se sistem za automatsko kurativno ili preventivno tretiranje prasadi sa medikamentima i drugim preparatima (medikator). Najboljim su se pokazali jednoetaţni kavezi. teško je rešiti problem ventilacije. On treba da bude tako izgraĎen da kroz otvore na njemu lako propadaju feces i urin i da ne ozleĎuje koţu i papke prasadima. Kasnije se svake nedelje temperatura smanjuje za 1 C. sa hodnicima za hranjenje izmeĎu redova kaveza. U ovim specijalizovanim objektima procenat uginjavanja prasadi smanjuje se na ispod 3%. čime se formiraju baterije kaveza. U grupi moţe biti najviše 20 prasadi. Relativna vlaţnost vazduha treba da iznosi 60-70%. Kavezi su uzdignuti od poda 25-30 cm. koji su uzdignuti od poda oko 25 cm. Iskustvo je pokazalo da upotreba dvoetaţnih. Objekat ima jedno ili više odeljenja odnosno komora za smeštaj prasadi i pomoćne prostorije. a na strani okrenutoj prema hodniku ugraĎuje se hranilica koja vrši i ulogu vrata kaveza. Uz sve to idu manja investiciona ulaganja po ţivotinji. koji su najčešći uzročnici visokih stopa morbiditeta i mortaliteta kod ovih ţivotinja. U zadnjem delu boksa je površina za ekskremente. kao i način njegove izgradnje i unutrašnjeg ureĎenja.50-0. širinu 30 cm i duţinu 18 cm po prasetu. s tim da se u zimskom periodu obim ventilacije moţe svesti na 1/10 od navedenog normativa. a kod prasadi do 40 kg duţina treba da iznosi 23 cm po prasetu. U kavezima se ugraĎuje i klinasta automatska napajalica na suprotnoj strani od hranilice. U svakom boksu se montira po jedna automatska napajalica.0-1. Drugi način drţanja prasadi je podni u boksovima.4-0.30 m2 površine poda kaveza). Hranilica za odlučenu prasad do 20 kg ima visinu 60 cm.70 W/m2x C i za tavanicu 0. Ventilacija treba da se reši putem električnih ventilatora uz mogućnost obezbeĎenja u letnjem periodu 2. a za jedno prase se predviĎa 0.2 m. Površina za 46 . Podizanje kaveza je potrebno radi sprečavanja kontakta prasadi sa podom. nešto spuštena u odnosu na nivo poda boksa. a naročito troetaţnih baterija ima niz higijenskih nedostataka jer su one nepregledne. koja u uzrastu od tri nedelje treba na početku da iznosi 25-26 C. U novije vreme sve više se grade objekti bez prozora. kavezi se postavljaju u jedan ili dva etaţa. Ekskrementi se mogu uklanjati iz staje kao tečni ili čvrsti. pa se tada prebacuju u tov. Ispod rešetkastog poda kaveza izgraĎuje se kanal koji prihvata faces i urin i odvodi ih u kanalizaciju. Izgradnja odgajivališta omogućava na farmama ostvarivanje kontinuirane grupne proizvodnje. Pri automatskoj ishrani na jedan otvor hranilice dolaze dva praseta. Osim toga. Zbog teţnje da se što više iskoristi smeštajni prostor.58-0. Prirodno osvetljenje se ostvaruje putem dvostruko zastakljenih prozora i koeficijenta osvetljenja 1:20. U nekim slučajevima prasad se drţi u odgajivalištu i do telesne mase od 35-40 kg. Posebnu paţnju zasluţuje pod kaveza koji je rešetkast ili mreţast od perforiranog aluminijskog ili čeličnog lima. U ovako formiranim boksovima prasad ostaju do 20 kg telesne mase.

boksovima se delimično rešetkastim podom. Svinje slobodno i neometano prelaze iz jednog dela u drugi. Svinje se u predtovu i tovu drţe u boksovima. U zimskom periodu ovi otvori se zatvaraju. kada je korišćena prostirka. ali najčešće bez prostirke. uklanjanja ekskremenata i odrţavanja higijenskih uslova. uz smeštaj. vlaţni deo. suvom hranom. moţe se govoriti o: boksovima sa punim podom. vlaţnom hranom iz valova i ručnom ili mehanizovanom raspodelom hrane. mada se i danas koriste. iz valova ili automatskih hranilica. ali se ovi objekti mogu graditi i bez prozora. sa većom širinom i manjom duţinom.3 cm. a u nekim slučajevima i do 50 kg telesne mase. U zimskom periodu treba da se predvidi dodatno zagrevanje plinskim grejačima ili nekim drugim izvorima toplote. Prema načinu izgradnje i korišćenja poda. a tavanica 0. sa većom duţinom i manjom širinom. tip kratkog boksa. u kojima su valovi ili automatske hranilice postavljeni uz jednu od ograda boksova pod pravim uglom i sa ručnom ili mehanizovanom raspodelom suve ili tečne hrane. a uz to postoje i različiti tehnološki procesi koji se primenjuju u tovu.2 m3 vazduha po 1 kg telesne mase na čas. tovilište mora da ima dobra termoizolaciona svojstva. koje moţe da bude obročno ili po volji. sluţi za defeciranje i uriniranje svinja. postavljanju racionalnije organizacije i praktičnog rešavanja poslova oko hranjenja. u stvari. a manji. Premda su mikroklimatski zahtevi za svinje u tovu (temperatura 16-20 C i relativna vlaţnost 60-70%) nešto blaţi no u prasilištu i odgajivalištu.0 cm i razmaka 1. Sve ovo treba da se ima u vidu pri izgradnji tovilišta. bez obzira da li se suva ili tekuća hrana raspodeljuje u valove ili hranilice ručno ili uz korišćenje mehanizacije i bez obzira da li se u boksovima izgraĎuju puni ili rešetkasti podovi. Razlike postoje i u načinu hranjenja.70 W/m2x C. Kada postignu ovu telesnu masu svinje se iz predtova prebacuju u odeljenje za završni tov. Za odvijanje procesa tova veliki značaj imaju tip boksova i njihove karakteristike. Tovilišta se izgraĎu ju sa dvostruko zastakljenim prozorima i koeficijentom osvetljenja 1:20.59-0. Obim ventilacije kreće se leti od 1.0-1. uz korišćenje prostirke ili bez nje. Tovilište Tovljenici različite starosti imaju različite zahteve u pogledu uslova smeštaja. To je. Svaka od ovih faza odvija se u zasebnim odeljenjima.46 W/m2x C. U tovilištima je potrebno ugraditi grupne boksove u kojima se. i boksovima sa celorešetkastim podom. Tov u dve faze ima prednosti te se danas sve više prihvata. Vrata na pregradi izmeĎu dva pomenuta dela stalno su otvorena prema vlaţnom delu boksa i odvajaju ovaj deo od susednog istog dela. i to kao predtov i završni tov. Koeficijent ventilacije iznosi leti 25-30. Veći deo boksa predstavlja suvo leţište. Za vreme čišćenja tovilišta svinje se sateraju 47 . U odnosu na način hranjenja i postavljanja ureĎaja za hranjenje moţe se govoriti o: kratkim boksovima. Pri unutrašnjem ureĎenju osnovno je voditi računa o funkcionalnosti. rešava i pitanje hranjenja i napajanja i način uklanjanja ekskremenata. Tov moţe da se odvija u jednoj fazi (naseljena prasad ostaju u istom smeštajnom prostoru do završetka tova) ili u dve faze. Svinje u tovu se drţe u grupnim boksovima. poreĎanim u redove sa odgovarajućim hodnicima izmeĎu redova i zidova i izmeĎu pojedinih redova. mogućnostima boljeg i intenzivnijeg iskorišćavanja smeštajnog prostora. U predtovu svinje se drţe obično od 20-25 kg do 35-40 kg. Veštačko osvetljenje rešava se električnim sijalicama jačine 6-8 W/m2 površine poda. dugim boksovima. koji mogu da budu vrlo različiti. a u zimskom periodu iznosi 1/10 od letnjeg. Boksovi sa punim podovima poznati su iz ranije prakse. pa ulogu tavanice kao toplotnog izolatora preuzima krov. rastavljena meĎusobno pregradom. u kojima se hranjenje vrši iz dugih valova ili automatskih hranilica postavljenih paralelno sa hodnikom za hranjenje. sastoji se iz dva dela. Tovilišta se često grade bez tavanica. na kojoj se nalaze vrata.uklanjanje ekskremenata se pokriva rešetkom gredica koje su širine 3. Ovakvi boksovi mogu da imaju ispuste koji su povezani sa otvorima na zidu. Zidovi treba da imaju “k” vrednost 0. MeĎu ovim tipovima najpoznatiji je danski tip boksa. kao i o mogućnostima korišćenja mehanizacije.

nivoi buke i vibracija. Mikroklimatski uslovi u objektima za svinje Mikroklimatski uslovi u objektima za svinje obuhvataju sve faktore njihove neposredne okolne sredine. a drugim delom kao rešetkasti pod. Automatske napajalice ugraĎuju se iznad rešetkastog dela poda. U vlaţnom delu boksa postavlja se. zavisno od toga da li se radi o predtovu ili završnom tovu.45-0. Kod postavljanja valova paralelno sa hodnikom za hranjenje najmanja širina boksa za 10 tovljenika treba da iznosi 330 cm. u kojih je širina manja nego duţina. ali mogu da imaju različiti nivo. odnosno 60 cm. najčešće mikroklimatski činioci nisu u optimalnim granicama i ispoljavaju neposredno 48 . sadrţaj gasova. a dubina 330 cm. u predtovu mogu da se koriste i jednoetaţni kavezi. Na njegovoj prednjoj strani. visine 80 cm. Donja prečaga rešetke uzdignuta je od poda 5-7 cm. a razmak izmeĎu prečaga iznosi 8-10 cm. Pri tome kod svinja u predtovu otpada oko 55% površine na puni pod.60-0. brzinu kretanja. pre svega njegovu temperaturu i vlaţnost. odnosno 34 cm po svakom grlu. Ako se valov postavlja poprečno u odnosu na hodnik za hranjenje. Puni i rešetkasti deo poda nisu meĎusobno razdvojeni pregradom. pod se moţe izgraĎivati od perforiranog nerĎajućeg lima ili jake ţičane mreţe. kao što su: fizičke osobine i hemijski sastav vazduha. a razmak izmeĎu gredica 2. U jedan boks se smešta 10-12 tovljenika. Ostale dimenzije odgovaraju danskom tipu boksa. a u završnom tovu 0. a za grlo u završnom tovu 0.45-0. Pri tome za grlo u predtovu treba da se obezbedi 0.50 m2. sa perforiranim metalnim podom. Duţina valova. a na njega se nastavlja rešetkasti deo poda.na leţišni deo i pomenuta vrata se zatvaraju. na visini od 45. odnosno 0. Umesto rešetki u predtovu. prema hodniku za hranjenje. iznosi 25.70 m2 podne površine. prisustvo mikroorganizama i čestica prašine. a u predtovu 0. Kod izgradnje ovakvih boksova postoje razne kombinacije. ali i poprečno. a u završnom tovu oko 60%. Kada se kreću u preporučljivim optimalnim granicama mikroklimatski faktori deluju stimulativno na fiziološke funkcije organizma svinja. zavisno od toga da li su u boksu smeštene svinje u predtovu ili u završnom tovu. intenzitet osvetljenja. iz kojeg se ručno ili mehanizovano vrši izĎubravanje objekata. U jednom slučaju puni pod se nalazi u prednjem delu boksa. Obično se radi o dugim. najpre dolazi rešetkasti deo. slično kao što je to opisano kod drţanja prasadi u orgajivalištu. tada širina boksa za 10 tovljenika moţe da bude 225 cm. automatska zdeličasta napajalica ili na visini od 55. a na njega se nastavlja puni pod.70 m2 po tovljeniku. a naročito u završnom tovu. širina 40 cm. U ovim boksovima površina poda po tovljeniku u predtovu treba da iznosi 0. Organizam svinja nastoji da se prilagodi mikroklimatskim uslovima. Danas se u tovilištima. Za deset prasadi u predtovu do 25 kg. Danas se češće grade objekti za tov sa boksovima koji imaju delimično rešetkast ili celorešetkast pod. Osim navedenih tipova boksova i njihovih karakteristika. Boksovi sa delimično i celorešetkastim podovima ograĎuju se rešetkastim ogradama od metalnih cevi visine 90 cm. Rešetkasti podovi grade se od betonskih gredica čija nagazna širina iznosi 10 cm.70 m2.60-0. a 33 cm po grlu u završnom tovu. U delimično rešetkastim boksovima pod je jednim delom izgraĎen kao puni pod koji sluţi kao leţište.60-0.5 cm. Bolje je da se rešetke grade od nekorodirajućeg metala ili livenog gvoţĎa.40 m2 površine čitavog boksa po svinji.55 m2 po tovljeniku. Površina poda boksa u završnom tovu treba da iznosi 0. Valovi ili automatske hranilice postavljaju se kao i u boksovima sa delimično rešetkastim podom. pod pravim uglom u odnosu na hodnik za hranjenje. Automatske hranilice mogu se postavljati u prednjem delu boksa paralelno sa hodnikom za hranjenje. odnosno 70 cm klinasta napajalica. a u poslednje vreme se u njih uključuju i vrsta i intenzitet mirisa. kao i nivoi jonizacije i radijacije. Leţišni deo boksa izgraĎuje se kao topli pod sa padom od 3% prema vlaţnom delu. a duţina 27 cm po grlu u predtovu. dubokim boksovima. Njihova visina iznosi 85 cm. u našoj zemlji. U drugom slučaju nailazi se na obrnuti redosled. Ograda boksova sastoji se od metalnih cevastih rešetki visine 90-100 cm. Kavez je ograĎen jakom pocinkovanom ţicom. a dubina 200 cm.30 m2 površine poda na leţištu. izgraĎuju i celorešetkasti podovi. koji je uzdignut od poda 20 cm. Razlike postoje i u postavljanju opreme za hranjenje. MeĎutim. Time se u redu boksova od njihovih vlaţnih delova formira hodnik za čišćenje. a u predtovu i do 20. potreban je kavez dimenzija 240 x 170 cm. prema hodniku za hranjenje. postavlja se valov sa otvorom širine 35-40 cm i visine 17 cm. hranilicom i klinastom napajalicom.

Prasadima u prva dva sata po roĎenju u normalnim okolnostima rektalna temperatura pada za oko 2 C. Pored toga raĎaju se bez potkoţnog masnog tkiva. kao zaostajanje u porastu i uginuća. nisu ustanovljene razlike izmeĎu odgovarajućih konstantnih i ciklirajućih temperatura. Kod mnogih uginuća često je teško odrediti koji je uzrok u pitanju. Često su indirektni gubici. a krajnje posledice se manifestuju kasnije. zbog čega u manjoj ili većoj meri. U manjem broju. Da bi se efekti pomenutih stresora smanjili 49 . Osnovni uzroci uginuća prasadi u ovom periodu su izgladnelost. posledice izloţenosti prasadi niskoj temperaturi su bolesti respiratornih organa u vidu čestih prehlada. Ovaj pad moţe biti izraţeniji ukoliko osnovna temperatura u objektima i dodatna u toplom gnezdu nisu u optimalnim granicama. higijenski veoma zapuštenih objekata utvrĎuju se ekstremna odstupanja u vrednostima pojedinih mikroklimatskih faktora.8 kg. temperatura u ostalom delu prasilišta se moţe znatno smanjiti. odnosno tovilištu. Brz porast. moţe biti prignječeno od majke. Zbog svega toga istraţivači se slaţu da je ambijentna temperatura osnovni tehnološki parametar koji treba zadovoljiti u prasilištu kod prasadi do tri nedelje starosti.sve napolje. drţanih na četiri različita tretmana: konstantna temperatura 5 ili 20 C i ciklirajuća temperatura 5 12 i 20 12 C sa dnevnim maksimumom i minimumom u 12 i 20 časova. Sa 4 kg telesne mase prasad drţana na temperaturi od 30. značajno povećanje konzumiranja i konverzije hrane. jer istovremeno ostaju bez majke. a u ekstremnim slučajevima i do uginuća ţivotinja. Odgajivači po tome mogu saznati da je prasadima hladno. mnogo veći nego što su gubici zbog uginuća. zbog neracionalnog utroška energije ili zaostajanja prasadi u porastu. na novu hranu i uslove smeštaja. uz smanjenje prirasta u odnosu na prasad koja je drţana na 20 C. prasad se u momentu zalučenja uvode u prazne. MeĎutim. Zbog toga se prasad u prasilištu dodatno zagrevaj u. narušavanja zdravlja. Kod prasadi telesne mase 15.8 C konzumiraju duplo veću količinu hrane. prelaze u novu sredinu. Druga ispitivanja su pokazala da čak i na temperaturama većim od 21 C dolazi do smanjenja dnevnog prirasta kod prasadi telesne mase od 16-30 kg. a glikogena u krvi 60 mg%. Prasad smanjuju zahtev za toplotnom energijom uporedo sa uzrastom i povećanjem njihove telesne mase. pored kvalitativno različitih fizičkih faktora ţivotne sredine.i posredno nepovoljno delovanje na organizam svinja. U uzrastu od oko 30 dana. 39-40 C neposredno po roĎenju. Ukoliko se obezbedi dovoljno topao pod. koja nisu ni u kom slučaju bez značaja u pogledu zdravstvenog stanja i proizvodnje svinja. teško dolazi do sise. Na početku. Ipak osnovni problemi kod novoroĎene prasadi nastaju zbog nerazvijenog termoregulacionog sistema i smanjenog metabolizma. koji se pri intenzivnoj razmeni materija naglo smanjuje. i nova mikroflora. zalučena prasad se iz prasilišta premeštaju u odgajivalište. U većini objekata ustanovljavaju se mala ods tupanja vrednosti mikroklimatskih činioca od optimalnih granica. Na primer. Njihov organizam opterećuje. nemaju dlačni pokrivač. Istraţivanjima je ustanovljeno da oko 20-30% ţivoroĎene prasadi uginu pre zalučenja. Radi poštovanja principa sve unutra . Kada se izloţe niskoj temperaturi prasad vidno drhte i leţu u gomili. koja znatno smanjuju rentabilnost proizvodnje. a uz sve to poseduju i male zalihe energije.5 C konzumiraju samo 50 g hrane dnevno. Jedno od novijih i znatno boljih rešenja je podno grejanje dela poda gde prasad leţi. dok prasad na nešto niţoj temperaturi od 28. izgladnjuje i. često nedovoljno zagrejane objekte odgajivališta. NovoroĎena prasad imaju veoma nepovoljan odnos mase i površine tela. kod prasadi na 5 C ostvareno je visoko. Sadrţaj masti u organizmu prasadi iznosi samo 1-2%. Ovo prilagoĎavanje iziskuje promene mnogih fizičko-hemijskih i biohemijskih procesa u organizmu. Postoje različiti načini zagrevanja prasadi. sticajem okolnosti. Ovo je vaţno znati zbog toga što gubici u proizvodnji prasadi ne nastaju samo usled uginuća. Time se ona podvrgavaju delovanju više snaţnih stresora. Ova odstupanja deluju veoma nepovoljno i iziskuju posebne napore organizma svinja u cilju prilagoĎavanja uslovima sredine. pad telesne temperature. dolazi do smanjenja proizvodnih osobina. Za razliku od drugih sisara krmača ne liţe svoju mladunčad neposredno po roĎenju. čime se omogućava postizanje optimalne temperature za krmače u laktaciji koja iznosi 16 C. ozeblo prase je usporeno i nezainteresovano za okolinu. prignječenje i razne organske i infektivne bolesti. minimalni utrošak hrane i lekova kod svinja u tovu moţe se ostvariti samo ako su prasad dobro negovana i pripremljena za uslove u odgajivalištu. jer se grejanjem poda efikasno zagrevaju prasad što povoljno utiče na njihov razvoj i preţivljavanje.

Uzrok ovih pojava leţi na relaciji hipotalamus-hipofiza-ovarijum.2 na 4.40 m/s i temperaturi od 23. Nerastovi su veoma osetljivi na temperaturni stres. masti. Ovo je u skladu sa ustanovljenim rezultatima kod prasadi koja su odbijena sa 21 dan i drţana na 12. Konzumiranje hrane kod krmača u laktaciji se smanjuje od 0. da krmače zalučene u letnjem periodu. koji se manifestuje oteţanim ulaskom u novi reprodukcioni ciklus. kao i veterinarskih intervencija.2 dana. Zbog toga što nagla povećanja temperature ispoljavaju negativan uticaj najkvalitetniji nerastovi se u centrima za veštačko osemenjavanje drţe u objektima sa erkondišnom. Krmače u laktaciji su takoĎe osetljive na delovanje visoke temperature.pripust za 0. odnosno one nastaju usled smanjenog lučenja gonadotropnog rilizing hormona.18 i 1. Ona su ostvarila.avgust u odnosu na preostali deo godine povećava sa 12.37 kg dnevno i imaju za 150 g manji dnevni prirast. Tovljenici. Ove. a kod drugopraskinja sa 7. Uz to znatno je i manji broj tovljenika sa promenama na plućima. 639 i 576 g i dnevno konzumiranje hrane 1. U uslovima vlaţne tropske klime u periodu hladne sezone.11 do 0.2 kg za svaki stepen porasta temperature iznad 18 C. kao i kasnije optimalne temperature u odgajivalištu doprinose ostvarivanju bolje konverzije hrane i odgovarajućeg dnevnog prirasta. Mada ova pojava moţe biti pod uticajem sezone (duţina fotoperioda).9 do 35 C registruje se smanjenje površine leţanja. a povećava se broj abnormalnih i mrtvih spermatozoida. starije kategorije svinja su osetljivije na visoke temperature. ona utiče na povećanje embrionalnih gubitaka tokom prve tri nedelje suprasnosti.71 kg. u praksi je poznato.0 na 12. Pored toga. 1.5 do 35 C u odnosu na tovljenike na konstantnoj temperaturi od 20 C konzumiraju manje hrane za 0. imaju prolongirani period od zalučenja do fertilnog estrusa.7 dana. Ako se prasad u periodu od 35 do 63 dana starosti drţi na temperaturi od 5 C u odnosu na onu koja se drţi na 25 C ostvaruje se manji dnevni prirast i manje deponovanje proteina. hladniji period godine. telesne mase 90 kg. prirast 617. manji je broj uginuća.75. Kada se zalučena prasad u komori izlaţu strujanju vazduha od 0. a povećava gubitak telesne mase sa 13. Kod prvopraskinja ovaj interval se u periodu april . koja su prasad napustila.8 g/kg W0. Visoke temperature smanjuju procenat prašenja kod krmača. reĎe su pojave proliva i respiratornih poremećaja kod prasadi u odgajivalištu. Ovaj pozitivni efekat se u tovnih kategorija produţava i rezultira u postizanju veće završne telesne mase.4. MeĎutim. u jednom istraţivanju je ustanovljeno da procenat prašenja kod krmača osemenjenih sveţim semenom pri temperaturi manjoj od 22 C iznosi 94. ako maksimalna temperatura dostigne 33 C.6 kg. Posledica toga je smanjeno lučenje mleka što dovodi do smanjenja telesne mase prasadi na zalučenju.5 na 21 kg hrane kod krmača u laktaciji.1 do 0. Zbog smanjenih rezervi energije. koji se drţe na visokoj fluktuirajućoj temperaturi od 22.85 i 1. Svaki stepen povećanja temperature u prasilištu od 20 do 30 C.5 i 11. a kod krmača sa 80 na 57% u toplijem periodu godine od marta do avgusta u odnosu na preostali. pepela i vode za 3. su pokazala da se potpuno pravilno smanjuje visina koncepcije u toku toplih letnjih meseci. veliku ulogu ima i brzina strujanja vazduha. Izgladnele krmače nakon zalučenja ispoljavaju sindrom mršavih krmača. Opseţna istraţivanja u Italiji.3 dana. Pored značaja ambijentalne temperature kod prasadi na sisi i odgoju.3% a pri temperaturi preko 28 C 81. Povećanje ambijentne temperature u prasilištu sa 21 na 27 C.2 na 23. Zapremina ejakulata i procenat pokretljivih spermatozoida se smanjuje. smanjuje dnevno konzumiranje sa 5.preporučuje se da temperatura u odgajivalištu bude u početku nešto veća od temperature u prasilištu.05. takva prasad zaostaju u porastu i nakon zalučenja. redom. Suprotno od prasadi. 3. Na to ukazuje i činjenica da nazimice roĎene u jesen dostiţu polnu zrelost ranije od nazimica roĎenih u proleće. Sa svakim stepenom povećanja temperature iznad 20 C. Visoka ambijentna temperatura ne ispoljava značajan uticaj na ukupnu veličinu legla i broj ţivoroĎenih prasadi u leglu.2. povećava interval zalučenje . redom u odnosu na temperaturu. anestrijom i u krajnjem slučaju izlučenjem krmača iz priploda. koja se ni kvalitetnim prihranjivanjem ne moţe nadoknaditi. period zalučenje . 1. konverziju 2. 18 i 25 C. na početku nešto veće.estrus je kraći za oko 14 dana. Na primer.10. 13 drugih evropskih zemalja i 11 iz drugih delova sveta. 0. tovljenici smanjuju 50 . pri povećanju brzine strujanja vazduha i smanjenju temperature.21 kg.1%. Procenat prašenja kod nazimica rase landras i veliki jorkšir se smanjuje sa 68 na 49%. a procenat prašenja veći za 8%. izazvan naglim povećanjem temperature.

meĎutim. respiratornog sindroma. kao i sistemske reakcije na toksičnost organske prašine.15 m/s tokom zime je nepovoljna za mlade kategorije svinja. a pri temperaturi od 20 C dobijaju 41 g više masti dnevno pri jednakom nivou ishrane. Za nerasta od 200 kg to pribliţno znači oko 65 g dodatne hrane dnevno. Smatra se da pri drţanju na rešetkastom podu optimalna temperatura za tovljenike treba da se kreće izmeĎu 24 i 25 C. Brzina strujanja vazduha veća od 0. a dopunjeni 1992.67 kg dnevno) i lošije konverzije hrane (5.6 g. naročito za starije svinje. Dnevni prirast je niţi kod prasadi u odgajivalištu za 24 g. Relativna vlaţnost u stajama potencira uticaj visoke i niske temperature. Sadrţaj relativne vlage u objektima za svinje treba da se kreće od 50 do 60%.7 kg dovodi do smanjenja dnevnog konzumiranja hrane za 0. a njegova učestalost zavisi od učestalosti svake od pomenutih infekcija. Regulisanje ambijentnih uslova značajno je i sa aspekta utroška energije za grejanje i hlaĎenje objekata za svinje. Prema istraţivanjima ovaj pojavni oblik respiratornog sindroma u Holandiji i zemljama Skandinavije javlja se kod 2. U našoj zemlji postoje inicijative za donošenje zakonskih propisa koji bi regulisali sva pitanja ambijentnih uslova u objektima za ţivotinje.73). s obzirom da direktno i indirektno utiče na aktivnost svih odbrambenih mehanizama respiratornog sistema. Nisu retke ni sekundarne infekcije streptokokama. Visoka fluktuirajuća temperatura od 28 do 34 C u odnosu na konstantnu od 24 C u trajanju od 4 nedelja kod tovljenika početne telesne mase 34. od kojih temperatura vazduha predstavlja jedan od bitnih činilaca.75. ako doĎe do kvara ventilacije.88 prema 3. a konzumiranje hrane za 43. koja za nerastove iznosi 20 C. a njegovo lučenje iz organizma povećava. a kod svinja u tovu za 28 g kod zapata sa pleuritisom. uz posledičnu pojavu odgovarajućih patomorfoloških promena. Niska fluktuirajuća temperatura od 5 do 8 C u odnosu na konstantnu temoneutralnu od 20 C u trajanju od 21 dan kod tovljenika od 84 kg dovodi do smanjenja dnevnog prirasta za 0. da se sa povećanjem brzine strujanja vazduha povećava i koncentracija prašine u 51 .dnevni prirast za 17. Aujeskijeve bolesti i reproduktivnog i respiratornog sindroma PRRS). Pored direktnog uticaja na nivo proizvodnje i zdravstveni status svinja.33 prema 3. tako i sa gledišta utroška energije. Pneumonični oblik respiratornog sindroma. Zaštita zdravlja od stresora iz okoline i dobrobiti svih kategorija svinja je od značaja kako za proizvoĎače tako i za potrošače. To se postiţe automatizovanom opremom. mora obezbediti dodatno 16 KJ/kg W0. stafilokokama i drugim uzročnicima. Prema drugim podacima sa svakim stepenom kod ambijentne temperature izmeĎu 20 i 30 C dolazi do smanjenja konzumiranja hrane za 73 g. pneumonije. Pri tome se. Treba imati u vidu.19 kg i dnevnog prirasta za 84 g. mikoplazmama ili odreĎenim serotipovima aktinobacilusa. misli i na energiju hrane. tzv. što ukazuje da se pri niskoj temperaturi proteini koriste kao izvor energije.28 kg. jer se na niskim temperaturama retencija azota značajno smanjuje. To takoĎe znači štednju skupih i količinski limitiranih proteina. Ovim programima je moguća kalkulacija cene i troškova alternativnih sistema ventilacije ili projektovanje stanja parametara i šteta zbog uginuća ţivotinja. Pleuriti se javljaju kao posledica infekcije pasterelama. godine. vezan je uglavnom za virusne infekcije (virus influence. Sa gledišta utroška energije propisivanje parametara mikroklimatskih uslova je od interesa za društvenu zajednicu u celini. Ako se nerastovi drţe na temperaturi od 5 C gube 156 g. kako sa gledišta zdravstvenih i proizvodnih uslova. U zapatima sa učestalom pojavom pleuritisa konstatovan je značajno niţi dnevni prirast u odnosu na zapate slobodne od ovog pojavnog oblika bolesti. dok su u tovilištu i za odrasle svinje preporučljive vrednosti 0.5 g. ambijentni faktori utiču i na zdravstveno stanje radnika sa radnim mestom u objektima za svinje. veće konzumacije hrane (3. Tokom leta preporučuju se 2 do 3 puta veće vrednosti brzine strujanja vazduha. U mnogim zemljama postoje zakonske i druge preporuke i uputstva u vezi sa mikroklimatskim uslovima.4 m/s. za svaki stepen ispod 20 C. abscesi) i u principu su odreĎeni vrstom primarnog uzročnika. Postoje i sloţeni ekspertski sistemi koji omogućava korisniku da utvrdi razlog nastanka ambijentnih problema u objektu. a dnevni prirast za 40 g. jer se za svaki stepen ispod donje kritične granice. Temperatura predstavlja jedan od ključnih predisponirajućih faktora u nastanku bolesti organa respiratornog sistema. a u upotrebi su i računarski programi.8-17% komercijalnih zapata svinja. gde tok i ishod bolesti veoma često odreĎuju mikroklimatski faktori.3 do 0. U Francuskoj su tehnološki parametri ambijentnih uslova propisani zakonom od 1976. Kod ovih radnika veoma su zastupljene akutne i hronične infekcije disajnih organa. Pojavni oblici ovog sindroma mogu biti različiti (pleuriti. pored energije za grejanje ili hlaĎenje objekta.

vrste poda i dr. koja moţe da utiče na pojavu oštećenja respiratornog sistema direktno ili češće indirektno kao vektor različitih uzročnika bolesti. Maksimalno dozvoljena koncentracija ugljen-dioksida iznosi 0.%. obima i koeficijenta ventilacije. MlaĎe kategorije svinja zahtevaju veće vrednosti temperature. Optimalnu ambijentnu temperaturu u objektima za svinje teško je precizno preporučiti. bolesti. Svinje imaju veoma usku termoneutralnu zonu. koncentracije ţivotinja. sumporvodonika 5 ppm i amonijaka 10 ppm. a to postiţu smanjenjem količine konzumirane hrane i većim prljanjem poda boksa da bi mogle da se kaljuţaju. naročito kada su u pitanju sistemi kanalizacije i ventilacije. Svinje poseduju znatnu kognitivnu sposobnost i veoma razvijeno socijalno ponašanje.vazduhu.gornja kritična temperatura. Problemi dobrobiti svinja Brojna etološka izučavanja pokazuju svu sloţenost ponašanja svinja i moţdanih mehanizama koji ga kontrolišu. Ovi uticaji na dobrobit mogu se do dati onima koji nastaju kao rezultat povreda. da se odrţi telesna temperatura ili obezbedi adekvatno staranje o sebi ili svojim mladunčadima. Preporuke vrednosti temperature ambijenta u C za razne kategorije svinja Kategorija/telesna masa DKT* GKT** Optimalna temperatura NovoroĎena prasad 35 41 37 Prasad od 2 kg 29 35 30 Nazimad od 20 kg 14 22 20 Tovne svinje od 60 kg 14 22 20 Tovne svinje od 100 kg 15 20 16 Suprasne krmače 18 20 18 Krmače u laktaciji 13 23 16 Nerastovi 18 20 18 *DKT . nanošenja drugih vrsta bolova ili fizičkih teškoća. Tabela 1. Problemi dobrobiti kod ove vrste ţivotinja po pravilu nastaju kao posledica nemogućnosti kontrole zbivanja u njihovoj neposrednoj okolini. ako se koristi prostirka od slame u sloju 2-3 cm. U tabeli 1 su navedene vrednosti temperature za standardne uslove. Na primer. zapostavljanje. odnosno za uzdrţne potrebe. brojne zootehničke postupke i bolesti. koja predstavlja interval izmeĎu donje i gornje kritične temperature. problemi dobrobiti nastaju kod nemogućnosti da se izbegne agresivnost druge jedinke. kvalitetne ishrane i grupnog smeštaja svinja na punom podu. Ako je pod rešetkast ili neizolovan i vlaţan. Najznačajniji problemi dobrobiti svinja uključuju one koji se odnose na fizičko zlostavljanje. bolesti organa za disanje.donja kritična temperatura. **GKT .3 vol. jer ona zavisi od načina drţanja. načina i nivoa ishrane. predstavlja granicu iznad koje svinje traţe način da smanje svoju telesnu temperaturu. temperatura sredine kod svih kategorija se mora povećati z a oko 2 C i suprotno. u cilju samozagrevanja i odrţavanja temperature tela na 39 C. hvatanje. temperatura sredine se moţe smanjiti za 34 C. transport. Veoma koristan u pogledu kontrole temperature i drugih kvaliteta vazduha u stajama je sistem koji koristi ventilatore za istovremeno ubacivanje i izvlačenje vazduha. Od bolesti koje remete dobrobit svinja u našoj zemlji najznačajnije su dizenterija svinja. a 52 . predstavlja granicu ispod koje svinje počinju da koriste energiju obroka za proizvodnju toplote. u kome se ne troši dodatna količina energije iz hrane za odrţavanje telesne temperature. kada su frustrirane ili podvrgnute neprijatnim situacijama. premeštanje. Koncentracija štetnih gasova moţe biti znatno povećana ako staje za svinje nisu na odgovarajući način sagraĎene. MMA sindrom. u objektima sa optimalnim strujanjem vazduha i pri njegovoj optimalnoj relativnoj vlaţnosti. Termoneutralna zona za odrasle kategorije svinja u intenzivnim uslovima gajenja kreće se izmeĎu 14 i 25 C.

PoreĎenja pojave MMA sindroma kod 53 . koji utiču na dobrobit svinja i uspeh proizvodnje. MeĎusobna borba individua moţe biti u nekim situacijama veoma izraţena i u duţem vremenskom periodu stvarati ozbiljne probleme u pogledu pojave estrusa. Brojni su indikatori koji mogu ukazati na probleme dobrobiti svinja. U najvećem broju izučavanja na prvom mestu se stavljaju problemi koji u tom smislu nastaju zbog načina drţanja i smeštaja. Precizan mehanizam nastanka ovih poteškoća teško je sagledati iz više razloga. znaci estrusa mogu biti tihi i zbog toga neotkriveni na vreme. često je teško otkriti koji broj individua ima probleme dobrobiti u nekom proizvodnom sistemu i u kom stepenu su ti problemi izraţeni. Kvaliteti tehnološkog procesa proizvodnje i upravljanja su značajni faktori. Problemi dobrobiti mogu nastati iz više razloga čime je oteţano detaljno razmatranje pojedinačnog udela. jer se podaci baziraju na srednjim vrednostima. Naime. Ako je tehnološki proces proizvodnje u nekom sistemu drţanja i smeštaja na odgovarajući način organizovan manja je mogućnost pojave problema dobrobiti kod svinja. u individualnim boksovima. istaći da se kod grupnog sistema drţanja i smeštaja javlja drugi problem koji moţe doprineti sprečavanju pojave estrusa. Drugi aspekti reproduktivnih problema mogu reflektovati lošu dobrobit u toku gestacionog perioda i na poroĎaju.povremeno i klasična kuga svinja. grupno uz elektronski programiranu ishranu. ali dosadašnja naučna sagledavanja nedvosmisleno ukazuju na veće probleme kod nazimica i krmača gajenih vezano i u uklještenjima od onih koje se gaje u dobro osmišljenom grupnom sistemu drţanja i smeštaja. grupno na pašnjaku ili u ograĎenom dvorištu i eksperimentalno u familijarnom farmskom sistemu. U komparativnim izučavanjima. Ustanovljene su čak i veće razlike u vremenu dostizanja prvog estrusa izmeĎu nazimica koje se gaje u boksovima i onih koje se gaje grupno u objektima. obroka i učestalosti ishrane. Za zoohigijenu od posebnog značaja su problemi dobrobiti koji nastaju kao rezultat nepovoljnih uticaja sistema drţanja i smeštaja. Mnogi faktori dovode do pojave anestrusa. Ovi reproduktivni poremećaji ili slabiji proizvodni rezultati nastaju zbog toga što su krmače podvrgnute nepovoljnim uslovima gajenja odnosno zbog toga što imaju poteškoće u pokušaju prilagoĎavanja na njih. Mora se. a to je meĎusobna borba. Objavljeno je da vezane nazimice dostiţu prvi estrus 4 dana kasnije od nazimica koje se gaje grupno u objektima. Rast i proizvodnja prasadi Moguće je da nazimice sa teškoćama u polnom sazrevanju ili krmače sa veoma malim leglima imaju probleme koji zadiru u dobrobit mada brojni drugi faktori mogu doprinositi znatnim varijacijama u proizvodnji individua. Postoje izvesne varijacije unutar svakog od nabrojanih sistema drţanja i smeštaja. Reproduktivni problemi Neke krmače se uklanjaju iz dalje proizvodnje zbog poremećaja u reprodukciji. a druge zbog toga što imaju mala legla. krmače koje imaju dobru proizvodnju i odgovarajuću dobrobit mogu maskirati druge koje su loše u tom pogledu. TakoĎe je ustanovljeno da se posle odbijanja estrus javlja kasnije kod krmača u individualnim boksovima nego u krmača koje se gaje grupno. U prvom redu. naročito u pogledu obezbeĎenja mikroklimata. Od posebnog značaja za ispoljavanje razlika u ponašanju svinja su sistem smeštaja i način drţanja. meĎutim. odnosno prostirka od drugog materijala. U svetu se koristi nekoliko sistema smeštaja i drţanja gravidnih krmača i nazimica. tipa poda. Većina izučavanja takvih problema su usloţnjena činjenicom da ugodnost krmača u toku graviditeta i poroĎaja moţe biti pod uticajem brojnih faktora. Mnogi farmeri su uočili veće poteškoće u koncepciji nazimica i krmača kada se one gaje vezano ili uklješteno u individualnim boksovima. ali se najčešće on dovodi u vezu sa neodgovarajućim uslovima drţanja i smeštaja. grupno uz ishranu sa poda ili putem zajedničkih hranilica. Individualni način gajenja u poreĎenju sa grupnim rezultira u manjem broju gravidnih krmača posle prirodnog parenja ili veštačkog osemenjavanja. meĎutim. korišćenja slame ili druge vrste prostirke. Uticaj uslova gajenja na pojavu estrusa mora se proučavati na način koji omogućava kontrolu svih značajnih varijabli. grupno u boksovima sa valovima za hranu. Neke informacije o dobrobiti mogu se ustanoviti pruţanjem ţivotinjama mogućnosti da biraju način smeštaja i ishrane. Ove ţivotinje se drţe kao privezane. kao i činjenica da li se koristi slama.

Trajanje prašenja je signifikatno niţe (srednje 234 minuta) kod krmača u slobodnom sistemu gajenja od trajanja kod uklještenih (srednje 335-352 minuta). rane. Bolesti i povrede Bolesti same po sebi remete dobrobit i zbog toga njihova pojava moţe biti pouzdan indikator loše dobrobiti. Posebno je to izraţeno u manjim proizvodnim jedinicama u kojima su lošiji uslovi gajenja. a samo 0. odgovarajući pod i dobra prostirka u dovoljnoj količini povoljno utiču na zdravstveno stanje. Znatnije uklještenje krmača doprinosilo je i duţem trajanju graviditeta i teţem prašenju. U zapatima svinja gde 54 . TakoĎe je utvrĎeno da vezane krmače manje piju vodu i reĎe uriniraju nego krmače u slobodnom sistemu gajenja. Danas je sasvim pouzdano utvrĎeno da slobodno drţanje. Krmače u uklještenju češće pate od urinarnih bolesti i problema nogu.krmača u uklještenju i krmača u boksovima bez uklještenja pokazala su veću incidencu ove bolesti kod prvih. Pored toga.1% traumatskih povreda kod krmača u uklještenju. čak i kod odgovarajućeg poda. Učestalost pojavljivanja i vrsta lokomotornih poremećaja zavisi u znatnoj meri od vrste poda. Očigledno je da nedostatak kretanja ima nepovoljan uticaj na dobrobit krmača. ishrane i uslova gajenja. Šepavost se u visokom procentu kod krmača javlja kod korišćenja mekane podloge. tako da je urin kod prvih znatno koncentrovaniji. te bakterije imaju mogućnost da duţe deluju u urinarnom traktu. U Francuskoj je ustanovljeno da se učestalost pojave urinarnih poremećaja povećava kada se sve veći broj krmača sputava. koje podrazumeva odgovarajuće postupke i mere. razlike u reprodukciji svinja izmeĎu sputanog i slobodnog sistema gajenja nisu značajne. U intenzivnim sistemima gde su uslovi gajenja znatno bolji. Detaljna izučavanja uticaja uslova gajenja na pojavu bolesti pokazala su da relativni udeo pojave bolesti u različitim sistemima gajenja moţe biti u znatnoj meri pod uticajem razlika u korišćenju antibiotika. koje se u nekim zapatima kreće i do 20%. Dobro gajenje. Loše uraĎen i odrţavan pod rezultira u učestaloj pojavi povreda nogu i papaka i zbog toga čestom isključivanju sasvim mladih krmača iz reprodukcije. Sličan odnos zabeleţen je i kada je u pitanju MMA sindrom kod krmača u različitim sistemima gajenja. MeĎutim. torzije creva i ulkusi znatno češće su posledica uticaja uslova spoljašnje sredine i pokušaja ţivotinja da se prilagode njima. Ranije je smatrano da uslovi smeštaja i drţanja (ograničeni i slobodni način) ne utiču značajno na broj ţivoroĎene prasadi. Novija istraţivanja sve više ukazuju da se kod ograničenog načina smeštaja i drţanja mrtvoroĎenja češće uočavaju. mada kod donošenja ovakvog zaključka treba imati u vidu da na pojavu bolesti mogu uticati brojni drugi faktori. Kod manjih proizvodnih jedinica uočavaju se individualne reproduktivne razlike koje ometaju donošenje zaključaka o uticaju sistema gajenja. Ustanovljeno je dvostruko češće oboljevanje krmača na partusu kod gajenja u boksovima nego kod slobodnog gajenja. Ţivotinje koje često opterećuju koru nadbubreţne ţlezde slabe funkcije imunog sistema i povećavaju prijemljivost prema bolestima. dok grupno drţane od povreda koje nanosi prasad. Znatno učestalije su i traumatske povrede kod krmača u ograničenom prostoru. Ako su krmače izloţene klasičnim infektivnim bolestima kao što su Aujeskijeva bolest ili klasična kuga svinja onda se mogu inficirati bez obzira na njihovu prethodnu dobrobit. Povrede kao rezultat agresije drugih individua mogu biti ozbiljne u uslovima grupnog načina drţanja.8% kod krmača koje se gaje slobodno u staji. a sugeriše se da krmače mogu biti znatno naklonjenije prema urinarnim poremećajima. i najmanje razlike u reprodukciji mogu ukazati na probleme dobrobiti. znatno češće se uočava i ozbiljno šepanje kod krmača u uklještenju. U proizvodnim jedinicama gde se krmače drţe u uklještenju ili vezane velika je učestalost pojave koţnih lezija. Ustanovljeno je da su krmače u ograničenom individualnom prostoru znatno osetljivije na pojedine bolesti od krmača koje se gaje slobodno ili grupno. povrede koje češće nastaju kod lošeg gajenja u grupi mogu imati ozbiljan štetan efekat po dobrobit krmača. vlasnika. Ovaj problem je verovat no posledica manje aktivnosti ţivotinja i zbog toga manjeg uzimanja vode. MeĎutim. MeĎutim. Neinfektivne ili manje infektivne bolesti. U jednom izučavanju ustanovljeno je 6. prost irke i njene količine. a ponekad i od tereta parazita. naročito po pitanju smanjenja pojave šepavosti i time poboljšanja dobrobiti krmača. Uočena je relativno visoka pojava takvih poremećaja u vezanih krmača. ako imaju mogućnost da leţe na svom fecesu. uklještenje i odsustvo kretanja uzrokuju pojavu šepavosti kod krmača. adekvatnu ishranu i odrţavanje stabilnih grupa moţe minimizirati meĎusobnu borbu i konsekventne povrede krmača.

Mnogo je korisnije detaljno izučavanje individualnog ponašanja i sagledavanje reagovanja na precizan način. kao što je npr. Stereotipije Uklještene. a moguća je i izvesno smanjenje ispoljavanja stereotipija kada su prisutni ljudi kao posmatrači. redom. Sistem drţanja i smeštaja svinja u kome se u znatnoj meri ispoljavaju agresivnosti i meĎusobne borbe u vidu kanibalizma. Ustanovljene su razlike u nivoima aktivnosti svinja posle ogranićenja. Ponekad se takvo ponašanje uočava i kod svinja ko je se grupno drţe. ali seckana slama nema taj efekat. naročito od video rekordera. Jedna od vrlo značajnih posledica sputavanja je da jedinke ne mogu nesmetano ispoljavati interakcije sa drugim jedinkama. stadijuma graviditeta i lokomotornih poremećaja u vidu šepanja. Ovo ponašanje se ispoljava u vidu griţenja pregradnih šipki. rezultat su neuočavanja nekih vrsta stereotipija.8-28. TakoĎe. Stereotipije kod ovih kategorija nisu podjednako rasporeĎene tokom dana. makar i za mali broj jedinki. Postoje.0%. U seriji eksperimentalnih istraţivanja ustanovljeno je da sputane svinje u boksovima izraţavaju manju reaktivnost prema hrani od svinja koje se grupno drţe u stajama. 9 i 24 časa kod vezanih svinja pokazala su da stereotipno ponašanje angaţuje 1. Nazimice izraţavaju manje sterotipija u odnosu na krmače. Dodavanje visoko kabastog materijala koncentrovanoj hrani uzrokuje redistribuciju 55 . kao i unutar jednog te istog sistema u veličini ispoljavanja stereotipija. Aktivnosti i reakcije krmača Kao indikatori loše dobrobiti kod svinja sluţe abnormalno mali nivoi aktivnosti i izostajanja njihove reakcije na dogaĎaje u ţivotnoj sredini. treba imati u vidu da su neke svinje veoma neaktivne. ali postoje jasne znatne varijacije izmeĎu različitih sistema smeštaja i drţanja. 10-14% tokom 24 časa i 22% tokom njihovog budnog stanja. Većina istraţivača je ustanovila da pregradama ograničene u boksovima ili pak vezane krmače posle oslobaĎanja izraţavaju neaktivnost u duţem vremenskom periodu u odnosu na grupno drţane krmače. Jedan od odgovora koji se ispoljava u takvim uslovima. Mnogi izveštaji o maloj učestalosti stereotipija. jasno je loš u pogledu dobrobiti. laţnog ţvakanja i različitih drugih aktivnosti koje se ponavljaju. znatna variranja u reagovanju kod svinja koje se grupno drţe u stajama. ali sa veoma malom prosečnom učestalošću pojavljivanja. laţno ţvakanje. na bilo koji način sputane svinje u duţem vremenskom periodu neredovno konzumiraju hranu i obično u manjim količinama. U vrlo nepovoljnim uslovima neke svinje ispoljavaju stereotipno ponašanje u trajanju od 80% u toku 24 časa. 15% i 14.5-29% vremena. Rezultati koji se dobijaju u takvim istraţivanjima zavise od efikasnosti metode praćenja. Izraţavanje seksualnog ponašanja u vidu meĎusobnih kontakta izmeĎu ţenskih i muških jedinki u intenzivnim uslovima gajenja je potpuno onemogućeno. Svinje nastoje da se prilagode nepovoljnim uslovima ţivotne sredine. Ako se hrani u obliku manipulativnog materijala doda neseckana slama nastaje znatno smanjenje pojave stereotipija. Posle hranjenja stereotipije kod svinja u boksovima angaţuju 11% vremena u toku 8 časova.se jedinke meĎusobno napadaju lezije koje pri tome nastaju treba na odgovarajući način sagledavati i procenjivati. kao i uticaj čoveka koji moţe biti štetan. očigledno bez ikakve funkcije. a druge pokazuju izrazito stereotipno ponašanje. MeĎutim. kada nastaju povrede. gde ove ţivotinje imaju nedovoljnu kontrolu nad okruţenjem je stereotipno ponašanje. griţe vulve i repa. različitih manipulacija sa vezanim visećim lancima ili gumama na podu. svinje u ovim uslovima gajenja ne mogu izbeći delovanje bilo kojih nepovoljnih faktora. odnosno ograničenog kontakta sa potomstvom u boksovima. Ako su neaktivnost uz prateće nereagovanje i stereotopno ponašanje alternativne strategije prilagoĎavanja nepovoljnim uslovima ukupno sagledavanje aktivnosti svinja u odreĎenim uslovima drţanja nije od velike koristi. vezane ili na drugi način sputane svinje u stajama nisu u mogućnosti da neometano timare same sebe. Manji broj istraţivača nije ustanovio razlike ili je ustanovio suprotno. meĎutim. Ishrana moţe uticati na pojavu stereotipija. Ove razlike u aktivnosti ţivotinja su pod uticajem pariteta. Posmatranja u trajanju od 2. Najzad. One mogu imati poteškoća u odrţavanju telesne temperature zbog narušavanja procesa termoregulacije. Naročito to dolazi do izraţaja kod nemogućnosti nesmetanog izraţavanja materinske brige zbog uklještavanja krmača. meĎutim. hranilica i napajalica.

nijedna strana objekta ili boksa ne sme imati duţinu manju od 75% duţine tela svinje koja je tu smeštena. Često relativno niski nivoi ishrane kod gravidnih krmača doprinose pojavi loše dobrobiti. koji ţivotinje koriste u cilju prilagoĎavanja nepovoljnim uslovima ili su patološka posledica pri pokušaju prilagoĎavanja. ali će se od 2001.00 m2 za prosečnu telesnu masu iznad 110 kg. površina smeštajnog prostora ili boksa ne sme biti manja od površine koja se izračunava kvadriranjem duţine tela svinje. da bez teškoća i u svako vreme. Bez obzira šta je u pitanju činjenica je da ako ţivotinje u duţem vremenskom periodu pokazuju stereotipije u pitanju je veoma abnormalno ponašanje.30 m2 za prosečnu telesnu masu grla izmeĎu 20 i 30 kg. 0. godine. najčešće u toku 30 minuta od davanja hrane. Noviji sistemi ishrane koji uključuju primenu elektronske opreme u velikoj meri sprečavaju pojavu agresivnog ponašanja kod svinja u grupi. Iako se agresivno ponašanje često javlja u boksovima ili stajama kod grupnog načina drţanja fizički efekti napada na individuama mogu biti mali.65 m2 za prosečnu telesnu masu grla izmeĎu 85 i 110 kg. odnosno ograničavaju pokrete svinja. ali su ipak ograničenja i uklještenja glavni uzroci tome. kao i vezano ili uklješteno drţanje priplodnih grla ili se ovim zakonima rokupotrebe takvih objekata ograničavao do 1998. MeĎunarodni propisi u oblasti dobrobiti Većina novih zakona u evropskim zemljama zabranjuje izgradnju novih objekata zatvorenog tipa namenjenih gajenju svinja. 0. ponašanju i dobrobiti ţivotinja navedeni su podaci o propisima koje su usvojile neke članice Evropske Unije u vezi udobnosti svinja. Agresivno ponašanje Dobrobit svinja koje povreĎuju druge individue iste vrste. i 1. koje često bivaju napadane i gonjene i kojima je kretanje znatno ograničeno zbog prisustva drugih dominantnih individua je svakako loša. ali ne i smanjenje njihovog trajanja.40 m2 za prosečnu telesnu masu grla izmeĎu 30 i 50 kg. 0. naročito onih koje znatno sputavaju kretanje.25 kg/dan/nazimica).20 m2 za prosečnu telesnu masu prasadi izmeĎu 10 i 20 kg. Visok nivo ishrane (4 kg/dan/nazimica) rezultira u znatnom manjoj stopi ispoljavanja stereotipija u odnosu na niski nivo (1. Navedene odredbe Evropske Unije odnose se na sve objekte u izgradnji i na postojeće objekte u fazi rekonstrukcije. Agresivno ponašanje nastaje u meĎusobnoj kompeticiji za hranu. 0. HIGIJENA ŢIVINARNIKA 56 . Bez sumnje pojave stereotipija su indikator loše dobrobiti kod svinja. One se učestalo javljaju u većini staja ili boksova. Novi standardi za zalučenu prasad u odgajivalištu i tovljenike predviĎaju površinu smeštajnog prostora od: 0. bez obzira na datum izgradnje.55 m2 za prosečnu telesnu masu grla izmeĎu 50 i 85 kg. U poglavlju o stresu.stereotipija tokom dana. 0. godine primenjivati nad svim objektima za smeštaj svinja. Naredbom Evropske Unije EU 91/630/EEC odgajivač je u obavezi da ispuni sledeće uslove: svakoj svinji koja se drţi u ograĎenom prostoru mora da se obezbedi mogućnost da. Mnoge debate vode se oko toga da li su stereotipije fiziološki mehanizam. moţe da se okrene.15 m2 za prosečnu telesnu masu prasadi do 10 kg.

Prirodno osvetljenje se obezbeduje postavljanjem prozora na frontalnim stranama objekta. Oba sistema drţanja mladih pilica zahtevaju krakteristican nacin smeštaja. 1/3 hoblovine i 1/3 secka ne slame. Kako podmladak raste.Intenzivni nacin drţanja ţivine podrazumeva gajenje ţivine u objektu tokom cele godine. Gajenje kokoši za proizvodnju konzumnih jaja i brojlera je u pravom smislu reci vrhunac industrijske proizvodnje u ţivinarstvu. Takode je poznato da se odgajivališta mogu graditi i bez prozora. Kavezno drţanje ţivine je oblik intenzivnog drţanja pod kojim se podrazumeva individualno ili grupno drţanje ţivine u kavezima poredanim u jedan ili više spratova. U odgajivalištu pilici borave od pocetka do završetka proizvodnog procesa ako se radi o brojlerima (brojlernici). Pilici u toku ovog proizvodnog procesa brzo rastu i zbog toga treba voditi racuna o velicini smeštajnog prostora. svaki od ovih sistema ima svoje prednosti. mada postoji mogucnost njihovog drţanja i u kavezima baterijskog sistema. da bi omogucili sprovodenje adekvatnog sanitarnog pranja i dezinfekcije. U ovim objektima cesto se ne gradi tavanica. Pomenuto je da osvetljenje moţe biti prirodno i veštacko. oni treba da su glatki. najbolja smeša za duboku prostirku je kombinacija 1/3 treseta. jer je podmladak vec odrastao. da bi mu se obezbedio neophodan ţivotni prostor.jug. i to: 1. Vec je naglašeno da se pod dubokom prostirkom podrazumeva prostirka koja se formira u ţivinarnicima na odredeni nacin i koja se ne uklanja svakodnevno. a uklanja posle njegovog završetka. Pored toga. širina objekta krece se od 12-14 m. ali se najcešce smatra da na 1 m2 površine poda treba staviti 12-15 pilica. U principu. vec ulogu zatvaranja smešt ajnog prostora i toplotnog izolatora vrši krov. što je najcešce u uzrastu od 72-76 nedelja. a to je od 1450 do 1550 g. a posle uklanjanja druge pregrade obicno nije više potrebno dodatno zagrevanje. uklanjaju se jedna po jedna pregrada. Higijena smeštaja i drţanja pilica i brojlera Savremeni objekti za odgoj pilica su halskog tipa sa dobro rešenim sistemom za grejanje i provetravanje. operjao i uspostavio u dovoljnoj meri termoregulaciju. Zidovi se grade od dobrog izolacionog materijala. Za izgradnju poda koristi se beton. a njegova duţina zavisi od broja planiranih pilica. faza odgoja kokoši do uzrasta od 18 nedelja. što se postiţe primenom odgovarajuceg gradevinskog materijala za njihovu gradnju. jer to moţe imati štetne posledice za proizvodnju. Optimalna telesna masa 18-nedeljnih kokoši treba da bude adekvatna predvidenim normama za odredeni hibrid. Obezbeduje povoljnu toplotnu izolaciju poda i štiti ţivinu od rashladivanja i nagnjecenja nogu i grudi. U objektima bez prozora sm anjuje se gubitak 57 . faza gajenja kokoši u periodu proizvodnje. ona se formira pre pocetka proizvodnog procesa. U proizvodnji jaja za konzum postoje dve faze. i 2. koji omogucava dobru toplotnu zaštitu. Pema nekim autorima. Brojne varijante intenzivnog drţanja ţivine mogu se svesti na dva osnovna oblika: podni sistem drţanja na dubokoj prostirci i kavezni sistem drţanja. Prostor izmedu prve i druge pregrade se minimalno zagreva. trajanje dana. Ni u kom slucaju ne treba dopustiti suvišno nagomilavanje pilica. Sa unutrašnje strane zidovi treba da su sagradeni na taj nacin da ih ţivina ne moţe oštetiti kljucanjem. koji se nazivaju odgajivališta. jer se podmladak u prvim danima ţivota smešta u jedan deo objekta i samo se on greje. Smeštaj se rešava izgradnjom specijalizovanih objekata. od 18 nedelja uzrasta do iskljucenja iz procesa eks -ploatacije. Preporuke za naseljenost pilica u objektima se razlikuju prema raznim autorima. Pri gajenju mladih pilica uglavnom se koristi podni sistem. U principu. Naglašeno je da sluţi za upijanje vlage iz fecesa i njegovo obavijanje. ako su u pitanju kokoši nosilje. odnosno duţina perioda osvetljenosti objekta moţe se regulisati prema ţeljenom svetlosnom programu. ili do prebacivanja u druge staje za ţivinu za obnavljanje jata. U principu. U objektu se obicno postavljaju 2-3 pokretne pregrade kojima se njegova površina deli na 3 ili 4 dela. Naime. Sa stanovišta zoohigijene odgovarajuci pravac postavljanja objekata je sever . Nivo poda ţivinarnika treba da bude nešto viši od okolnog terena i dobro zašticen od prodiranja vode i glodara. Objekti koji sluţe za smeštaj i drţanje pilica treba da imaju dobre termoizolacione sposobnosti. Koeficijent prirodnog osvetljenja treba da iznosi 1:15 do 1:25. ali i nedostatke. U stajama bez prozora mikroklimat je neznatno pod uticajem spoljašnjih faktora. To se cini radi uštede energije. Unutrašnjost odgajivališta predstavlja prostoriju koja se moţe podeliti u manipulacione prolaze i odreden broj odeljenja.

Upotrebom duboke prostirke uz stvaranje vodene pare dolazi do nakupljanja vecih kolicina amonijaka. Da bi se odrţali optimalni mikroklimatski uslovi uporedo sa rastom pilica potrebno je povecanje koeficijenta ventilacije. koja deluje u pravcu smirivanja pilica i smanjivanja pojave kanibalizma. Zbog toga se cesto prozorska stakla premazuju crvenom bojom.3 m/s. Prema preporukama broj-nih autora brzina strujanja vazduha kod jednodnevnih pilica ne bi smela da bude veca od 0. Jedna sijalica od 250 W je dovoljna za zagrevanje 60 do 100 pilica. ali svi pocinju sa intenzitetom osvetljenja od 3 W/m2 površine poda. u kojima se nalazi zagrejana voda ili para. koji reflektuju odnosno usmeravaju toplotu prema podu i na taj nacin obezbeduju optimalnu temperaturu. Sa rastom pilica smanjuje se temperatura vazduha u objektu. Centralno grejanje moţe da obezbedi toplotu kroz toplu vodu (cev ili grejanje zracenjem) ili putem toplog vazduha (direktno ili indirektno). a plava svetlost ih cini gotovo slepim. gas. i sa pogonom na mazut. mazut ili gas. sve do temperature od 21 C na kraju 4. Ako se cevi postave 30 cm iznad poda obezbeduje se dorzalno zagrevanje pilica. koja treba da iznosi 12-18 C. Veštacke kvocke su obešene o tavanicu na odredenu visinu. kao direktni suncevi zraci. ovi objekti su zavisni od stalnog obezbedenja elektricne energije za napajanje uredaja za provetravanje i osvetljenje. te se zbog toga radi sprecavanja rizika od prekida elektricne energije moraju snabdeti sopstvenim agregatom za struju. Ranije je vec izloţeno da se posebna paţnja posvecuje obezbedenju optimalnih temperatura pilicima u uzrastu od 1. da se sa povecanjem telesne mase pilica povecava i potrebna kolicina vazduha. Medutim. Sve to moţe dovesti do znatnih gubitaka kod pilica.5 W/m2 površine poda. koeficijent ventilacije treba da iznosi 8 do 10. Pilici u toku rasta zahtevaju razlicite temperature objekta u kome se nalaze. levka ili krova sa grejnim telom i usmerivaca toplote. treba imati u vidu. Centralno grejanje je cetvrti nacin zagrevanja prostora za odgoj pilica. vec samo pilice. Optimalan intenzitet veštackog svetla za naše klimatske uslove treba da iznosi 20 luksa. i to u uţem ambijentu pomocu veštacke kvocke (prenosivi grejaci) i u širem ambijentu putem centralnog zagrevanja citave staje. Na taj nacin se duţ cele staje u širini od 150 do 160 cm oko cevi obezbeduje ambijent sa optimalnom temperaturom za pilice. pomocu ugradenih cevi u sam pod odgajivališta odnosno brojlernika. ugalj ili elektricnu energiju. do 10. U zimskom periodu ona treba da ima niţe vrednosti jer se u protivnom teško odrţava suvoca prostirke. a najmanje 10 luksa. nedelje uzrasta pilica. Nekoliko tipova centralnog sistema grejanja je razvijeno za takvo korišcenje. a cena objekta je manja zbog jednostavnih zidova. U suštini. termostatski kontrolisana. koje drţe 5000 do 25000 i više pilica po objektu. postoje zapaţanja da pri jacem intenzitetu svetlosti kod pilica dolazi u vecoj meri do pojave kanibalizma. Uredaji za provetravanje u objektima bez prozora rade efikasnije. Adekvatnom ventilacijom odrţava se optimalna vlaţnost u brojlernicima. Zbog toga optimalno provetravanje predstavlja u ovakvoj proizvodnji jedan od osnovnih zoohigijenskih zahteva. Navedene optimalne temperature u stajama za pilice treba obavezno obezbediti narocito u zimskom periodu. a kod brojlera u završnoj fazi proizvodnje od 0. i to nedeljno za oko 2 C. keratoko-njunktivitisa i drugih bolesti. Uz to. Najcešce se u objektima za pilice primenjuje princip dvojnog mikroklimata.125 m/s. Dalje. U objektu se postavljaju na visinu od 40-70 cm od površine prostirke. Odrţavanje optimalne temperature moţe se postici ogradivanjem prostora ispod veštacke kvocke kartonom ili nekim drugim materijalom. koja se podešava prema potrebnoj temperaturi. Intenziteti osvetljenosti objekata preko 35 luksa ne ispoljavaju vidan uticaj na telesni razvoj. Ove lampe ne greju okolni vazduh. Vecina od njih je visoko automatizovana. najcešce instališu centralni sistem grejanja. širenja respiratornih infekcija. dana koja treba da iznosi od 30 do 36 C.5 m. koja treba da iznosi 60-75%. a završavaju sa 0. Intenzivna svetlost deluje u pravcu uznemiravanja pilica. ili 5. Radi sprecavanja stvaranje promaje treba voditi racuna o brzini strujanja vazduha u objektu. Infracrvene lampe su druga mogucnost lokalnog zagrevanja. Sijalice u objektima za drţanje pilica ne treba da budu postavljene na vecoj visini od 2. Velike komercijalne farme. Smatra se da za 200 pilica uzrasta do 35 dana treba obezbediti veštacku kvocku površine 1 m2. One se grade u obliku kape. Moguce je i ventralno zagrevanje pilica. Za zagrevanje veštacke kvocke koristi se elektricna energija. Postoji više varijanti svetlosnih programa. a leti 15 i nešto više izmena vazduha u toku 1 casa. 58 . te se iz ekonomskih razloga ne preporucuju.toplote zimi i primanje toplote leti. Za pilice u odgajivalištu postavljaju se veštacke kvocke ispod kojih je temperatura uvek viša od one u samom objektu. Ţivina ima veliki obim plucne ventilacije i izlucuje velike kolicine ugljen-dioksida i vodene pare.

a odvija se u baterijama bez ugradenih grejaca. on treba da bude dovoljno topao (u skladu sa ranije iznetim podacima o temperaturi ţivotne sredine).5 cm2 otvora odvodnih kanala i 9. nedelje sa gustinom nase-ljenosti 60 pilica na 1 m2 površine poda. jer nemaju ugradena grejna tela.U brojlernicima najbolji efekti ventilacije postiţu se primenom elektricnih ventilatora. prospe se prilikom napajanja. Druga faza tova obuhvata pilice uzrasta od 4. Vecina novih objekata za brojlere koji se sada podiţu je širine 6 do 12 m sa krovom na dve vode. uz utrošak hrane ispod 2 kg za 1 kg prirasta. kolicine vode koje se moraju obezbediti su 300-400 cm3 po grlu dnevno. Kapacitet varira. a prostirka da bude u dovoljnoj meri suva. Prema tome da li su ugradeni grejaci ili ne. od kojih se formiraju baterije. Jedne su sa ugradenim grejacima. Objekti u kojima se drţe baterije moraju biti solidno izgradeni. Visece hranilice se u pocetnom periodu postavljaju na visini od 4 -5 cm.7 cm2 otvora dovodnih kanala. koje se u objektima redaju u nekoliko redova. a odvodni ispod same strehe. Treca faza tova odvija se od 7. U njima temperatura treba da iznosi 22 C preko dana i 24 C preko noci. Njime se pored boljih higijenskih uslova postiţe veca proizvodnja i bolje korišcenje podne površine. Sveţ vazduh u objektu treba da cirkuliše neprekidno. Tov pilica u baterijskom nacinu drţanja moţe biti jednofazni. Medutim. Danas je proizvodnja brojlera maksimalno mehanizovana i automatizovana. U baterijama sa ugradenim grejnim telima pilicima u prvim danima ţivota mora biti obezbedena temperatura od 32 do 35 C. Po jednom grlu predvida se oko 19. Baterijski nacin drţanja koristi se u brojlerskoj proizvodnji. Dovodni ventilacioni kanali postavljaju se na visini od 90-145 cm iznad poda. Jednofazni tov je sa gustinom naseljenosti 20 pilica na 1 m2 površine poda. nipl-pojilice ili valov-pojilice. dobrih termo izolacionih sposobnosti i dobro ventilirani. Pri višoj temperaturi vazduha. što ukljucuje i potrebe vode za odrţavanje higijene. Izmedu redova bat erija nalaze se manipulativni hodnici. Dnevna potrošnja vode po piletu iznosi 150 250 cm3. Na svakih 100 pilica potrebno je obezbediti površinu za ishranu od 0. do 6. U baterijskom nacinu drţanja pilici se stavljaju u kaveze. U savremenoj komercijalnoj proizvodnji brojlera ţivina provede ceo ţivot u jednom objektu. do 3. koji nisu velika smetnja kod cišcenja traktorom. nedelja i odvija se u baterijama u kojima gustina naseljenosti pilica iznosi 30 grla na 1 m2 površine poda. i troši se za druge namene u objektu. Smatra se da je na svakih 100 pilica dovoljna jedna pojilica. uz relativnu vlaţnost 60-70%. ali u najnovijim objektima on se krece od 7200 do 20000 59 . Ishrana pilica do uzrasta od 7 dana obavlja se ispod veštacke kvocke upotrebom plitkih sudova. ovaj nacin drţanja brojlera od strane etologa se danas podvrgava oštroj kritici zbog ogranicavanja njihovih brojnih aktivnosti. a u druge se vrši centralno zagrevanje celog objekta.6 m2. a vecina njih u proseku ima duţinu 90 do 120 m. nedelje odvija se u baterijama sa grejacima i uz gustinu naseljenosti do 40 pilica na 1 m2 površine poda. Za napajanje podmlatka u prvim danima ţivota koriste se tzv. U prvoj fazi u trofaznom tovu obuhvaceni su pilici uzrasta od 1. smanjuje se opasnost od širenja zaraznih bolesti i poboljšava kontrola produktivnosti. Drveni ili celicni krovovi tipa rešetke se sve cešce zamenjuju sa jednim ili dva reda stubova. Ako se koriste duţinske hranilice. Prva faza u dvofaznom tovu do uzrasta od 4. zavisno od uzrasta pilica. Medutim. onda se na 1 m duţine racuna 30 pilica uzrasta 5 nedelja ili 20 starijih pilica. Objekat za brojlere treba da obezbedi cistu. pošto odredena kolicina vode ispari iz pojilica. ali bez stvaranja uslova za promaju. razlikuju se dve vrste baterija. Dalje. nedelje pa do kraja tova u baterijama u kojima se smešta 20 pilica na 1 m2 površine poda. Brojlerski pilici danas se tove svega 42-45 dana. Druga faza obuhvata pilice od 5 nedelja pa do kraja tova sa gustinom naseljenosti 20 pilica na 1 m2 površine poda. i za to vreme ostvare telesne mase od 1.0 kg.8-2. a u kasnijem periodu na nešto vecoj visini. a kasnije se koriste automatske visece pojilice. Na cilindricnu hranilicu kapaciteta 7 kg hrane racuna se 45 mladih ili 30 odraslih pilica. Svaki red baterije sadrţi 3 ili 4 sprata kaveza. suvu i komfornu sredinu za pilice tokom celog turnusa. dobro osvetljeni. Kolicine popijene vode u velikoj meri zavise od temperature vazduha i nacina ishrane. dvofazni i trofazni. rucne pojilice od 3 ili 5 L. Za starije pilice koriste se automatske visece ili duţinske hranilice. Duţina objekata varira od 60 do 180 m. zbog manjih troškova kod izgradnje. pilici uzimaju srazmerno vece kolicine vode. a kod pilica uzrasta 5 do 9 nedelja na 1 m duţine valov pojilica racuna se 10 do 40 pilica. Pilici ostaju u baterijama sve do klanja.

kada treba da bude za 1-2 C niţa od sobne temperature. Svaki savremeni ţivinarnik za proizvodnju brojlera mora biti opremljen sistemom za ventilaciju. Krov. Oni su precnika oko 3 m. nakostrešenosti perja i slabog apetita. Pojilice od 5 L su najprikladnije za pilice. takode treba redovno prijavljivati strucnim veterinarskim i zootehnickim sluţbama. Kod lokalnog zagrevanja. konvejeri za raznošenje hrane i automatske hranilice su najskuplji deo opreme. da su postavljene na odgovarajucu visinu. ^ista voda. u prvim danima ţivota. Unošenje pilica u nedovoljno zagrejan objekat. Slabi. ali oni pruţaju ravnomerno snabdevanje pilica hranom i velike uštede u radnoj snazi. kao i prehlada u prvim danima ţivota. a ponekad i kutija u kojima su transportovani. Kontrola ambijentnih uslova u prvoj nedelji ţivota je od velikog znacaja. Treba nadgledati da pojilice ne cure. Brojleri se uvek hrane po volji. a kasnije one treba da se zamene automatskim visecim pojilicama. Svako nevitalno i slabo pile treba odmah odvojiti. na primer. Na adekvatan nacin formirana i odrţavana prostirka znatno smanjuje zdravstvene probleme u tovu. U sledecem stadijumu brojleri se mogu hraniti iz valov-hranilica. kontrola pojilica i hranilica i izdvajanje uginulih pilica. kao i znatno slabiji prirast preţivelih pilica. izuzev u prvoj nedelji ţivota pilica. u vidu krkljanja. U ove krugove stavlja se 20 tacni hranilica i 10 malih pojilica za smeštaj oko 700 jednodnevnih pilica. Ovim rasporedom postiţe se normativ: minimum 50 pilica na 1 m2 podne površine. isecenih kutija i uloţaka za jaja stavljenih na pod. Silosi (binovi). Broj uginulih pilica se svakodnevno evidentira. Pravilnim odrţavanjem pojilica sprecava se vlaţenje prostirke.brojlera. temperature 12-14 C. Ostavljanje u tovu samo sposobnih pilica za normalni rast. uz odgovarajuci broj ventilatora. kao i opšte stanje jata. Nipl-sistem. jer se propusti negativno odraţavaju na konacne rezultate tova. prvi je korak za uspešnu proizvodnju. U prvim danima ţivota pilici se hrane davanjem manjih kolicina hrane. Od pocetka do kraja tova brojlera treba sistematski nadgledati funkcionisanje sistema za ishranu. Kvalitetni pilici odmah staju na noge i traţe hranu i vodu. Danas se za brojlere koristi niplsistem napajanja. Mali pilici se mogu hraniti iz plasticnih tacni. Kada pilici rado uzimaju hranu i vodu to ukazuje na zdravo jato. a i rasturanje hrane. jer su one iskljucivo za jednokratnu upotrebu. kijanja. i da se voda prilikom njihovog pranja ne prosipa. vec blagim izrucivanjem. a uginule pilice tokom transporta evidentirati. kako bi pilici imali stalno vode na raspolaganju bez veceg kretanja. Od samog useljavanja pilica pocinje njihova nega i nadgledanje normalnog odvijanja tehnološkog procesa proizvodnje. Uginule pilice treba staviti u plasticnu kesu i sacuvati na odgovarajucem mestu da ih doktor veterinarske medicine pregleda. Dobra izolacija štedi mnogo energije. da izdrţe cesto pranje i dezinfekciju. 5-6 puta dnevno. Osnovni svakodnevni zadatak radnika je obilazak celog objekta. Kontrola konzumiranja hrane takode je veoma znacajna. svako nenormalno ponašanje. Brojleri se danas gaje skoro iskljucivo u potpuno kontrolisanim objektima. Krugovi se formiraju od lesonita ili kutija u kojima su pilici transportovani. 60 . najprakticnije je da se formira odreden broj krugova ispod grejaca. Izolacija objekta mora biti maksimalno korektno uradena. cevastog tipa ili putem automatskih hranilica. Kasnije se prelazi na ishranu iz normalnih visecih hranilica ili podnog konvejera. Voda se sipa u male prirucne pojilice i stavlja u krugove 2-3 casa pre njihovog naseljavanja da bi se malo ugrejala. od 1200 do 2500 brojlera. Prestanak ili slabije uzimanje hrane i vode treba odmah prijaviti doktoru veterinarske medicine. Razmeštaj pojilica po objektu mora biti pravilan. Za vreme i posle završetka naseljavanja proverava se temperatura sredine u visini leda pilica i to na obodu kruga i u celoj prostoriji. nevitalni i škart pilici moraju se izdvojiti iz jata prvog dana. ima za posledicu veliku stopu smrtnosti. ali najnoviji trend je povratak gajenja u manjim jatima. Odmah po stavljanju u krugove pilici se hrane iz plitkih tacni ili cistih uloţaka za jaja. zidovi i pod moraju biti glatki. a posebno onaj sa šoljom. Najcešce se ovi objekti grade bez pregradivanja na boksove. napajanje i ventilaciju. Nase-ljavanje pilica pocinje uvek od kraja objekta i završava se poslednjim krugom. Oprema za grejanje brojlera je identicna opremi za odgoj pilica za podmladak. Kutije se iznose iz objekta i spaljuju. pri cemu se kontroliše njihovo opšte stanje. kako bi se izbegla kontaminacija. visecih. moguce je koristiti za napajanje pilica vec od prvog dana ţivota. Pilici se ne vade iz kutija hvatanjem rukama. Osim toga. Na ovaj nacin oni se hrane samo prvih 10 dana. koji je najbliţi vratima. treba da je na raspolaganju sve vreme gajenja brojlera. jer je grejanje vaţna stavka u troškovima proizvodnje brojlera. uz visinu ograde od 20-30 cm.

Ako dode do vlaţenja prostirke i stvaranja pokorice. Pri stavljanju u kaveze mora se voditi racuna o pravilnom rasporedu pilica. stvaranje mogucnosti da se u okviru jednog objekta gaji više starosnih grupa i najzad postojanje mogucnosti dobre kontrole i nadzora. Plasticni kavezi se moraju u kamionu pravilno sloţiti. Takode. U kontroli funkcionisanja sistema za ishranu bitno je pratiti rad uredaja za hranjenje i utvrditi da li dovoljne kolicine hrane dospevaju u hranilice. Gajenje podmlatka vrši se najcešce u objektima sa dubokom prostirkom. a njegova duţina zavisi od broja grla podmlatka. Smeštaj i način drţanja podmlatka Podmladak je kategorija ţivine uzrasta od 2 meseca. Na 1 m duţine sedala dolazi 20 do 25 jedinki. koji prethodno moraju biti oprani i dezinfikovani. Objekat se duţom osovinom postavlja u pravcu sever-jug. Valovi za mleveni kamen (grit) su prateca oprema koja se najcešce obezbeduje podmlatku u odgoju tokom perioda rasta. ali su ona poţeljna. Za svako grlo podmlatka u uzrastu od 8 do 12 nedelja potrebno je obezbediti 0. ali i u baterijskim kavezima. U stajama za podmladak ţivine nema potrebe za dopunskim zagrevanjem. Vaţno je da im se onemoguci nocenje u gnezdima. on ima i brojne nedostatke. Ranije je u znatnoj meri u svetu primenjivano baterijsko drţanje podmlatka. Postupak hvatanja i stavljanja u kavez mora biti blag da se pilicima ne lome krila i noge. Gnezda treba obezbediti neposredno pred pronošenje. Organizacija isporuke brojlera mora biti besprekorna. Smeštaj i nacin drţanja kokoši nosilja 61 .4 m2 podne površine. svi pilici moraju biti isporuceni u klanicu. visine oko 2. smanjenje opasnosti od širenja infekcije putem fecesa. Ako se mlade kokoši prebacuju iz objekta za odgoj u objekat za nošenje. ni duţi od 20 dana. U njima se mogu stavljati sedala za spavanje. kako bi se u što kracem vremenu objekti pripremili za prijem nove partije pilica. a na 1 m duţine napajalice 50 grla.2 m2.5 m. Zato je dobro da udaljenost izmedu proizvodnih objekata i klanice ne bude veca od 100 km. Preseljenje mladih kokoši odgojenih u kavezima u objekte sa podnim sistemom deluje u vidu stresa koji moţe doprineti smanjenju nosivosti. kao što su: maksimalno korišcenje prostora. Posle toga pilici se hvataju pri prigušenom svetlu i stavljaju u plasticne kaveze. što za-visi od njihove telesne mase. Najmanje 12 casova pre isporuke pilicima se prestaje davati hrana. mada se to moţe rešiti i izmenom recepture hrane. danas se istice ogranicavanje kretanja i drugih aktivnosti kod podmlatka. potrebno je obezbediti samo nekoliko gnezda. Na 1 m duţine hranilice racuna se 20 do 25 grla. U objektima za podni sistem smeštaja podmlatka koristi se duboka prostirka. Po završetku tova. Transport do klanice se obavlja u što kracem vremenskom roku. Hranilice i pojilice treba locirati tako da obezbeduju hranu i vodu podmlatku bez veceg kretanja od 4-5 m. Korisna su zbog lakšeg odrţavanja higijenskih uslova u objektima. Ţivinarnik za podmladak je širine 12 do 14 m. ona povecavaju komfor ţivine u periodu toplog vremena i pomaţu da se stekne navika za sedenjem u periodu nošenja. U kaveze se stavlja 12-17 brojlera. najdalje u toku sledeceg dana. Sedala se cesto ne koriste u odgajivanju podmlatka. kako bi se one postepeno privikavale na njih. a u prvom redu. Gajenje u kavezima ima svoje opravdanje samo ako podmladak boravi u kavezima za vreme citave proizvodnje. Dug i neudoban transport moţe znatno uticati na povecanje kala i pojavu vece stope mortaliteta brojlera. Medutim. U preventivnoj zaštiti od z nacaja je redovna vakcinacija prema programu koji propisuje i sprovodi veterinarska sluţba. kako bi se mlade kokoši postepeno navikavale da ulaze u njih. vremenskih uslova i duţine transporta do klanice.3 m2 i za stariji podmladak 0. kao i redovno odrţavanje dezinfekcionih barijera u funkcionalnom stanju. kada se mlade kokoši koriste za zamenu proizvodnog jata. Optimalni period izmedu dva uzastopna turnusa ne bi trebalo da bude kraci od 10. Po završetku turnusa tova treba nastojati da se utovljeni pilici što pre isporuce na klanje. od 3 do 4 meseca 0. Kako se pribliţavaju polnoj zrelosti treba uvesti dodatne valove za kalcijum. navlaţeni deo prostirke treba ukloniti iz objekta i zameniti je novom i suvom. Takav nacin drţanja ima svoje prednosti. pa do 5 meseci.

Kokoši nosilje danas se drţe u tipskim objektima sa betonskim podovima. Njegova duţa osovina postavlja se u prav cu sever-jug. U ovom sistemu postoje dve osnovne kombinacije rešetkastog i punog poda. Ako je objekat previše širok. Ostala trecina je puni pod koji je pokriven prostirkom. mesecno. Unutrašnje strane krova moraju biti dobro termoizolovane. Podni sistem drţanja kokoši nosilja ima tri varijante: 1. U prvoj kombinaciji po jedna polovina rešetki postavlja se na svakoj strani a prostirka po sredini objekta. s tim da sa svake strane ovakve baterije postoji manipulativni hodnik. tri ili više spratova. Pri tome se kod gajenja kokoši za proizvodnju konzumnih jaja smeštaj rešava na dva nacina. a gnezda su obicno poredana na jednoj ili obe strane objekta.0-2. da bi mogli da izdrţe teret ţivine. Podni sistem drţanja kokoši nosilja Mesto na kome se gradi ţivinarnik treba da bude ocedito. Sastoji se od prostirke koja pokriva ceo pod. i to poprecno od jednog do drugog duţnog zida na posebne nosace. posebno kod rasa i hibrida za meso. a podovi sa prostirkom do bocnih zidova objekta. Objekti za nosilje se grade bez prozora što sma njuje troškove izgradnje. što zavisi od tipa nosilja. drugi sprat odnosno red kaveza i kasniji redovi se mogu postavljati direktno iznad niţih redova. Ţivinarnik treba da bude dobro toplotno izolovan i dobro provetravan. i 3. sa hranilicama i pojilicama lociranim na rešetkama. omogucava bolju termoizolaciju objekta i pravilno podešavanje veštacke svetlosti u ţivinarniku. U tom sistemu grede se postavljaju najcešce na 2/3 podne površine. dok se kod elitnih jata primenjuje drţanje u objektima sa dubokom prostirkom. Kod nosilja teškog tipa postavljaju se na visini 30 -50 cm. Kada se koriste višespratni kavezi. cija velicina nije standardizovana. Eks-krementi se sakupljaju ispod rešetki i mogu se odstraniti mehanickim cistacem. Postavljaju se u jedan ili više redova. Kombinacija rešetkastog i punog poda sa dubokom prostirkom je cesta kombinacija kod ţivine koja proizvodi jaja za nasad. ^išcenje poda moţe biti nedeljno. celorešetkasti pod. U kaveznom sistemu. Duţina ţivinarnika odreduje se prema broju kokoši koje treba smestiti. Pod se gradi od betona sa dobro izolovanom podlogom. mogu se drţati tri. a kod lakog na visini 60-80 cm. i 3. Ovaj sistem zahteva minimalnu kolicinu opreme. U objek tu se postavljaju grede.Gajenje kokoši usmerava se u dva pravca. Rešetke se postavljaju na razlicitoj visini od poda. Do nedavno je to bio tip objekta za ekskluzivno gajenje nosilja. Mora se napomenuti da je sudbina kaveznog sistema drţanja ţivine u mnogim zemljama neizvesna. obicno metalne ili drvene. Korišcenje rešetke ili ţicane mreţe nad celim podom je druga mogucnost gajenja nosilja. u nekoliko redova se postavljaju dodatni podupiraci. Na ceonim stranama ţivinarnika ostavljaju se dovoljno široka vrata. kombinacija rešetki i duboke prostirke. Kao što je vec naglašeno podni sistem drţanja kokoši nosilja ima tri varijante: 1. Hranilice i pojilice su locirane na prostirci. 2. u dugim redovima. ali se moţe cistiti i jednom na kraju svakog turnusa. U drugoj kombinaciji rešetke se postavljaju po sredini. U prakticnim uslovima se cesto od punog poda do rešetki ukoso postavljaju letve u vidu merdevina kako bi se ţivina lakše obostrano kretala. U kavezima. ali i opremom montiranom na traktoru. Uklanjanje izmeta se vrši posebnom opremom (skreperima). pod sa dubokom prostirkom. kombinacija rešetki i duboke prostirke. Najstariji sistem je gajenje kokoši nosilja na punom podu sa dubokom prostirkom.2 m do strehe. onda se racuna sa koeficijentom osvetljenja 1:15. Takav sistem omogucava dobru plodnost. jer se društvo za zaštitu ţivotinja u tim zemljama vec izborilo za prirodno drţanje ţivine. Za gradnju staja sa podnim sistemom drţanja kokoši preporucuje se isti materijal kao za gradnju odgajivališta. a visine 2. Danas se više od 90% nosilja drţi u kavezima. dekadno. 2. koja omogucavaju sve predvidene mehanizovane manipulacije. Za naše uslove 62 . ili uvuceni za 1/2 dubine kaveza dajuci stepenasti izgled baterije. cetiri ili maksimalno pet kokoši nosilja. Pitanje smeštaja i nacina drţanja rešava se na slican nacin u oba pravca proizvodnje. i to za proizvodnju konzumnih jaja i za reprodukciju. na pogodnoj radnoj visini za radnika. Ako su u objektima postavljeni prozori. širine 70-90 m. podnim ili kaveznim drţanjem. celorešetkasti pod. Staje za kokoši su širine 12-14 m. a jaja za nasad su cistija nego kod drugih sistema. Baterije su postavljene na dva. mali ţicani kavezi postavljeni su jedan do drugog. pod sa dubokom prostirkom. uglavnom kao parni kavezi.

Individualna gnezda se obicno koriste u selekcijske svrhe radi kontrole nosivosti. one se ipak moraju štititi od nepovoljnih mikroklimatskih uslova. jer se društvo za zaštitu ţivotinja u mnogim zemljama.5 m. kojim se moţe uticati na nosivost. jer smanjuje ocekivani pad nosivosti. Postoji više varijanti programa osvetljavanja nosilja. do nekoliko stotina grla. izborilo za zabranu gajenja ţivine u kavezima.75 m3 vazdušnog prostora. Za gajenje nosilja na podu potrebna su manja ulaganja u opremu i objekte. Optimalna temperatura u objektima za kokoši nosilje iznosi 12-20 C. Ovaj sistem je pogodan za gajenje manjih jata. Ako je pod delom sa rešetkama gustina naseljenosti se moţe povecati na 10-12 po 1 m2.kao standard moţe se uzeti 5 do 7 kokoši na površini poda od 1 m2.5 W/m2 podne površine. Sa druge strane. Ovaj sistem je danas uglavnom zastupljen u malom procentu. Postoji mogucnost korišcenja osvetljenja u trajanju od 24 casa. uz odgovarajuci intenzitet osvetljenja. ne sme se primenjivati na pocetku perioda nošenja. u kojima je iskljuceno delovanje dnevnog svetla. Iako odrasle kokoši imaju dobro izraţenu sposobnost prilagodavanja na uslove spoljašnje sredine. Svetlost deluje takode i na izlucivanje folikularnog hormona hipofize i na broj zrelih folikula. Obicno se više ovakvih gnezda u dve etaţe povezuje u jedan zajednicki objekat. Za odmor kokoši postavljaju se specijalna sedala koja mogu biti nepokretna i pokretna. Svetlost ima presudan uticaj na nosivost ţivine. jer kasnije dovodi do opa-danja nosivosti. Za vece proizvodace je taj sistem gajenja nosilja manje interesantan. Zajednicka gnezda nisu spreda otvorena. Ovakav sistem osvetljenja moţe se koristiti jedino u zimskim mesecima i na kraju perioda nošenja. jata koja se drţe na podu imaju manju proizvodnju jaja od jata u kavezima. Za jednu kokoš potrebno je obezbediti 20 cm duţine sedala. Racuna se da je za jednu kokoš potrebno obezbediti 0. pa je zasnivanje ove proizvodnje prihvatljivo za proizvodace sa manjim kapitalom. zavisno od godišnjeg doba. ali kod vecine dolazi do maksimalnog produţenja dana na 15 casova. U proizvodnji komercijalnih jaja mnogo se cešce koriste zajednicka gnezda. predstavlja vaţno sredstvo. Sakupljanje jaja vrši se otvaranjem poklopca koji se nalazi sa strane ili odozgo. Ovaj metod osvetljenja takode sluţi jedino za povecanje nosivosti tokom jeseni i zime. jer ne dozvoljava nosiljama da napuštaju sedala i na taj nacin ne dovodi do produţetka hranidbenog dana. jer je manje intenzivan od kaveznog sistema. koji tada normalno nastaje. racunajuci 3. ali jedan broj njih i van gnezda. Plansko upravljanje svetlom putem razlicitih svetlosnih programa. Pored uticaja na izlucivanje hormona svetlost odvaja period kretanja i ishrane od perioda mirovanja ţivine. Kokoši nose jaja u gnezdima. Varijante programa svetlosnog dana opisane su ranije u ovom poglavlju. Ovakva gnezda grade se sa duţinom od 1. Osim toga. U odnosu na druge programe osvetljenja “šok svetlo” ima prednosti. Navedeno osvetljenje. i organizam kokoši nije u stanju da izdrţi celodnevno osvetljenje tokom celog perioda nosivosti. Koristi se i šok ili blic osvetljenje. vec im se ulaz i izlaz nalaze sa strane. Pod ovim se podrazumeva postupak osvetljavanja sa intenzitetom svetlosti od 300 do 1500 W u kratkom vremenskom periodu (5 do 35 sekundi). a postiţe se putem prozora sa koeficijentom osvetljenja 1:15-20. krece se od 8 do 12. zbog vece aktivnosti nosilja na podu. Drugi vaţan deo opreme ţivinarnika predstavljaju gnezda. ima slicno dejstvo kao i trajno svetlo. pa je veci procenat jaja sa prljavom ljuskom nego u baterijskom sistemu gajenja. a sluţe za 60 kokoši. Iskorišcavanje objekta je 2-3 puta manje nego pri drţanju nosilja u baterijama. mada nije iskljuceno da ce opet biti aktuelan. Na jedno individualno gnezdo racuna se 4 do 5 kokoši ili oko 75 63 . Svako individualno gnezdo je duboko 35 do 38 cm. U ventilacione kanale postavljaju se elektricni ventilatori. U objektima za nosilje odvijaju se tri osnovne radnje: sakupljanje jaja. a optimalna relativna vlaţnost 60-75%. Veštacko osvetljenje se obezbeduje sijalicama. Utrošak hrane po grlu takode je nešto veci nego u baterijama. u jednocasovnim razmacima. Ritam svetla i tame stoji u neposrednoj vezi sa izlucivanjem luteinizirajuceg hormona hipofize za pokretanje ovulacije. Najbolja mogucnost za programiranje osvetljenja postoji u objektima bez prozora. Intenzitet optimalnog prirodnog osvetljenja u objektima za nosilje iznosi 20 luksa. snabdevanje kokoši hranom i vodom i odrţavanje i cišcenje duboke prostirke. kao što je vec naglašeno. visoko 35 cm i široko 30 cm. pre svega tokom zimskih meseci. a koeficijent ventilacije. koja mogu biti individualna ili zajednicka. Iako ovakvo osvetljenje deluje stimulativno na nosivost.

Ako je u ţivinarniku bilo ranije ţivine. Za prevoţenje podmlatka koriste se kavezi u kojima moţe stati 20 do 30 grla. lakše izdvajanje obolelih jedinki. dobijanje cistih jaja.0 do 37. 3 ili više redova u ţivinarniku. sastavljena od 60 i više kaveza. sanit arno pranje i dezinfekcija. Više ovakvih baterija reda se u dva ili više redova sa odgovarajucim manipulativnim prolazima. napajanja. kao i ispod njih. redovi baterija se mogu postavljati paralelno sa širinom ţivinarnika. a dalje proizvodnja jaja progresivno opada. maksimalna gustina naseljenosti kokoši po 1 m 2 podne površine. To je i razlog što je u proizvodnji jaja danas prihvaceno drţanje kokoši samo godinu dana. Snabdevanje kokoši vodom vrši se primenom automatskih pojilica razlicitog oblika.5 cm. a posebno na hranilice i pojilice. pri cemu se uzima da se u gnezdima nalazi oko 24% kokoši. Veliku paţnju treba posvetiti i planiranju kapaciteta ventilacionih uredaja. jer je kod ovog sistema drţanja ţivine potreban znatno veci obim ventilacije. Za baterijsko drţanje kokoši koriste se kavezi širine 35. Ovaj sistem ima citav niz dobrih strana. Poznato je da najveci broj jaja kokoši snesu u prvoj godini iskorišcavanja. Sa ove trake jaja se prebacuju u mašinu za sortiranje. a iznad njega valov za napajanje. 64 . naslanjaju svojom zadnjom stranom jedan na drugi cime formiraju jednu bateriju. Pod se završava 15 cm iznad kaveza i savijen je na gore. kapljaste i nipl-pojilice. vrši se njegovo temeljno mehanicko cišcenje. automatske pojilice sa ventilom. ovom sistemu smeštaja ozbiljni prigovori se stavljaju zbog krajnjeg ogranicenja kretanja i drugih aktivnosti kokoši nosilja. Pored toga. jer ono deluje kao stresogeni faktor. koje se postavljaju u 2. Iznad kanala za sakupljanje jaja nalazi se valov za hranjenje. Obicno se na svakih 10 do 15 kokoši racuna 1 m duţine valov-hranilice. automatizacija ishrane. Pri tome se dobija jedan centralni uzduţni i dva bocna prolaza. površina mora biti drenirana. Na ovom mestu moţe da se nalazi automatska neprekidna traka za sakupljanje jaja. Kod njihove konstrukcije vaţno je da je onemoguceno zagadivanje hrane ekskrementima. Poţeljno je da se ţivinarnik posle cišcenja i dezinfekcije radi biološkog odmora ostavi 10 do 20 dana prazan. Kod toga se obicno dva reda. Baterijski sistem drţanja kokoši U ovom sistemu kokoši se drţe individualno ili po više njih u kavezima svrstanih u baterije. a to se u znatnoj meri odraţava na proizvodnju jaja. Hranilice su najcešce obešene i uzdignute iznad poda u visini ramenog zgloba kokoši. o cemu se govori na kraju ovog poglavlja. što ukupno posmatrano smanjuje potrebne investicije za njihovu izgradnju. Tek posle toga prelazi se na formiranje nove duboke prostirke. Najcešce se koriste protocne pojilice. U drugoj se broj snešenih jaja smanjuje na 75 do 80%.5 cm. Ţivinarnici za smeštaj baterija grade se u osnovi po istom principu. povoljniji uslovi za rad i dr. Kavez ima gvozdeni okvir ograden ţicom. To se odnosi na svu opremu. Na taj nacin dobija se kanal koji sluţi za sakupljanje jaja. sakupljanja jaja i cišcenja izmeta. Pod je na zadnjem delu uzdignut od podloge 22.5 cm. Baterijskom nacinu drţanja ţivine stavlja se kao prigovor velika investiciona ulaganja za opremu ţivinarnika. Na dnu kaveza nalazi se koso poloţeni pod od ţice. U drugom slucaju. manja ucestalost pojavljivanja zaraznih i parazitskih bolesti i kanibalizma. Redovi baterija se mogu postavljati paralelno sa duţim zidom ţivinarnika. Oko pojilica. Prebacivanje podmlatka u objekte za kokoši nosilje trebalo bi da se vrši ujutru ili rano popodne kako bi se mlade jedinke još u toku dana prilagodile na novi ambijent. Raspored baterija kaveza u ţivinarniku moţe se vršiti uglavnom na dva nacina. Poţeljno je što manje uznemiravanje kokoši. a odatle na pakovanje. kako bi se izbeglo vlaţenje duboke prostirke. Izmedu redova baterija ostavljaju se manipulativni hodnici koji su povezani sa dva prolaza izmedu duţih zidova ţivinarnika i redova baterija. Treba voditi racuna o ravnomernom osvetljavanju baterija i kaveza u njima. ali treba imati u vidu i to da je za smeštaj kokoši kod ovog sistema potreban manji broj objekata. dubine 45 cm i visine 45 cm. kao i oni kod podnog sistema drţanja ţivine.kokoši na 1 m2 zajednickog gnezda. i to obicno svaki red sa tri ili cetiri etaţa kaveza. a na prednjem 12. Hranjenje kokoši vrši se iz hranilica koje su cilindricnog oblika ili u vidu valova. koji omogucavaju izuzetno veliku gustinu naseljenosti objekata. a to su: veca proizvodnja.

Transport 18-nedeljnih kokoši ne treba da se vrši po velikim vrucinama ili jakoj zimi. gde su koristile visece ili protocne pojilice. odrţavanje maksimalne higijene. Od ambijentnih uslova od na-jveceg znacaja su temperatura. opravke ili tehnološke zahvate. U svaki kavez u bateriji se stavlja 2-3 ili 4-5 kokoši. Ucenje se sastoji u tome što se štapicem provucenim kroz kavez dodirne vrh nipl-pojilica. a potrebno je proveriti svaki kavez u pogledu uzimanja vode. prevoz i cekanje na istovar). Pre nego što se nasele u proizvodne objekte kokoši nosilje moraju biti vakcinisane prema odgovarajucem programu preventivne zaštite koji propisuje proizvodac datog hibrida. Naseljavanje se vrši po spratovima paralelno. cak i do 33 C. što znatno smanjuje potrebne investicije za izgradnju ovakvog sistema. U našim uslovima problemi u vezi sa temperaturom sredine nastaju u toku letnjih meseci. u kaveznom sistemu. Najveca je šteta od povecanog procenta jaja s a mekom ljuskom. u zavisnosti od tipa kaveza. pa se uz odredene mere predostroţnosti mogu u znatnoj meri ublaţiti štetni efekti. Visoka produktivnost linijskog hibrida je genetski uslovljena. kokoši provedu nekoliko casova bez vode (hvatanje. Za postizanje odgovarajuce rentabilne proizvodnje od znacaja su pravilna ishrana i odgovarajuci ambijentni uslovi. mada mogu da se koriste i druge kombinacije. moraju se uciti na nipl-pojilicu. smanjeno konzumiranje hrane i manja proizvodnja jaja. ali dolazi do izraţaja samo ako su uslovi drţanja. odnosno gajbama direktno do objekta. ulepljenošcu perja i opadanjem proizvodnje jaja. stvarajuci nervozu u jatu. Da bi se ublaţili negativni uticaji visokih temperatura preduzima se: povecanje procenta proteina u smeši. nege i zdravlja optimalni. kokoši se vade iz kaveza za transport i useljavaju u kaveze objekta. Kavezi i citav objekat moraju se posle ovakvog proizvodnog turnusa temeljno ocistiti. davanje vitamina C nekoliko dana pred povecanje temperature. a da to nema veoma loše posledice na proizvodnju jaja. Optimalna vlaţnost za kokoši nosilje iznosi 65 do 75%. pa su prodori infekcija olakšani. Pri useljavanju mora se obratiti paţnja na kondiciju i opšti utisak o zdravstvenom stanju jedinki u jatu. kada je povecano odavanje telesne toplote. a uz to je i vazduh koji se ubacuje ventilacijom topao. Vecinom su kratkotrajne. cak i do 6 spratova. kada su spoljne temperature visoke. Posledice delovanja ovih visokih temperatura su smanjeni apetit. Preventivna zaštita u 65 . Svaku kokoš koja nije postigla odgovarajucu telesnu masu (1450 -1550 g) treba izdvojiti i naseliti samo odabrane jedinke u jato. sveţije su noci. nakon use-ljavanja nije moguce izvoditi bilo kakve radove. Ucenje kokoši na nipl-pojilicu traje 5-6 dana. oprati i dezinfikovati. a procenat jaja sa slabom ljuskom naglo raste. Prevelika vlaţnost takode ima negativan uticaj na organizam kokoši. a svakako i na proizvodne rezultate. Niska vlaţnost negativno deluje na nosilje. Reţim osvetljenja i mehanizam delovanja svetlosti na proizvodnju jaja kod kokoši nosilja je ranije objašnjen. Kada jedna kokoš pocne uzimati vodu ostale joj se vrlo brzo pridruţuju. Ako kokoši dolaze sa podnog sistema drţanja. Pored toga. Smatra se da je optimalna temperatura u ţivinarniku za kokoši nosilje 18-22 C. dehidriranost nosilja. Ljuska je cesto meka. Ekstremno niske ili visoke temperature imaju dalekoseţne negativne posledice po mlade nosilje.Danas je usvojen princip drţanja po 2 ili 3 kokoši u jednom kavezu. Zanemarivanje bilo kog od ovih faktora negativno se odraţava na zdravstveno stanje kokoši. a prve kapi vode podstaknu kokoši koje su ţedne da piju. dolazi do povecanja ambijentne temperature. Mlade kokoši se moraju dopremiti kamionima u posebnim kavezima. U uslovima naše klime.5 do 5 meseci i ostaju godinu dana. koja idu u preradu ili prodaju po niţim cenama. odnosno ekonomicnost drţanja jata. Proizvodnja jaja je zavisna od duţine trajanja dana i izmene ritma dan-noc. iako su letnje temperature visoke. pa i smanjenje nosivosti. U proizvodnji konzumnih jaja danas se koriste uglavnom trospratne baterije. i kod niţe i kod više vlaţnosti smanjuje se otpornost organizma. iskljucivo rucno. cekanje do utovara u kamion. Pracena je nervozom nosilja. Bez obzira na duţinu trajanja i uslove transporta. Kada se dovezu do objekta. vlaţnost i reţim osvetljenja. U tim periodima. U uslovima naseljenosti oko 20-25 kokoši po 1 m2 podne površine objekta (60 grla po duţnom metru baterije). ishrane. U našoj zemlji visoke temperature su uglavnom u julu i u prvoj polovini avgusta. povecanje koeficijenta ventilacije i dr. U ovakve kaveze kokoši se stavljaju u starosti od 4. polivanje krova hladnom vodom. pocevši od zadnjeg dela objekta. kada se privode klanju. U letnjem periodu se transport obavlja u jutarnjim casovima ili uvece po zalasku sunca. te je davanje vode prva i najvaţnija tehnološka mera nakon useljavanja. što je neophodno kako ne bi usled dugog neuzimanja vode dehidrirale. pa su toplotni udari i štete od visokih temperatura retke.

Smatra se da su kokoši najcešce podvrgnute patnji u procesu proizvodnje zbog neodgovarajucih postupaka ljudi u poredenju sa drugim vrstama ptica i sisara domacih ţivotinja. te je. u cilju odrţavanja iste. uvek i jedino u odeci i obuci koja je prethodno dezinfikovana. a njihova socijalna organizacija je vrlo kompleksna i zahteva angaţovanje znacajnih psihickih procesa. Najdalje u toku 1-3 dana po završetku perioda nošenja sve izlucene kokoši moraju biti isporucene klanici. Sistemi gajenja i problemi dobrobiti ţivine Odnos ljudi prema gajenju ţivine i naucnika u proucavanju ponašanja bitno se razlikuje od dosadašnjeg odnosa u tom smislu prema sisarima domacih ţivotinja. odrţavanje maksimalne higijene u objektu. Posle isticanja perioda odmora objekat se još jednom dezinfikuje i provetri i tek nakon toga se pocinje sa useljavanjem jata 18 -nedeljnih kokoši za novi proizvodni ciklus. Da bi se sprecila pojava bolesti. Nakon toga se vrši temeljna dezinfekcija objekta. Po isporucivanju kokoši odmah se vrši detaljno cišcenje i sanitarno pranje objekta. Zbog toga farmeri nisu sposobni da pravilno procene sloţenost ponašanja kokoši i njihovu svesnost o ţivotnoj sredini. na farmi se redovno moraju odrţavati dezinfekcione barijere u funkcionalnom stanju. Primeri problema ocuvanja dobrobiti ţivine. ima znacajan uticaj na procenu koje uslove ove vrste ptica zahtevaju i koje veterinarske i odgajivacke tretmane one mogu podnositi. Kokoši nosilje konzumnih jaja se u proizvodnim objektima uglavnom gaje 54 nedelje. Radnici moraju obavljati poslove u zaštitnim mantilima i gumenim cizmama. Rangiranje ili hijerarhija sile kod ovih vrsta ţivine se uspostavlja putem kljucanja. nedelje starosti. zbog toga malo naucnika opisivalo njihove više intelektualne sposobnosti. Sistemi drţanja kokoši nosilja 66 . a ne izaziva pojavu straha. Kada se individualno kokoši podvrgnu nekom eksperimentalnom tretmanu koji zahteva proces ucenja. redovno napajanje kvalitetnom i bakteriološki ispravnom vodom. cini se. a u slicnoj meri i prema drugoj ţivini. Poznato je da moderan koncept sagledavanja pojave rangiranja u socijalnoj grupi ţivotinja proizilazi iz radova na kokošima. razlike u dozivanju. do 72. cini se. Komercijalne nosilje danas u toku jednog proizvodnog ciklusa (jedne godine) proizvedu 280-300 jaja. U preventivnu zaštitu spada i povremeno davanje ţivini vitaminskih preparata kroz vodu za pice. paradiranju i drugim vrstama ponašanja izmedu odgovarajucih divljih i domacih vrsta ptica su veoma impresivne. Domaca kokoš je najzastupljenija vrsta ptice u svetu sa oko 9-10 biliona jedinki. coveka i domacih ţivotinja. odnosno od 18. Ustanovljene su neke razlike u ponašanju izmedu divljih i odgovarajucih vrsta domacih ptica. ^ulne sposobnosti ţivine su veoma dobro razvijene u poredenju sa senzornim sposobnostima ljudi i sisara domacih ţivotinja. odnose se na kokoši. Vadenje i stavljanje nosilja u plasticne kaveze i njihov utovar u kamione obavlja se rucno. Ovakav odnos prema kokošima. Ove ptice se retko posmatraju kao jedinke. Nedovol jno poznavanje individualnog ponašanja ţivine delom je posledica drţanja veoma velikog broja jedinki ovih ptica na jednom mestu. što covek danas koristi vrlo efikasno. Ona je veoma uspešna vrsta u proizvodnji. Na najmanju mogucu meru se moraju svesti posete lica koja ne rade u ţivinarniku. Zbog toga je danas dobrobit kokoši veoma znacajan predmet naucnih proucavanja. ako su u skladu sa njihovim intelektualnim sposobnostima. postoje brojni uzroci koji narušavaju dobrob it ove vrste ptica u toku procesa proizvodnje jaja ili mesa. samo neznatno objektivnih razlika u ponašanju ptica. one ispune postavljene zahteve na sasvim odgovarajuci nacin. Naime. ucenje i pamcenje.periodu nošenja podrazumeva pravilnu is-hranu. Oni smatraju da je paţnja prema grupi vec u dovoljnoj meri zastupljena. delom cinjenice da se ljudi teţe poistovecuju sa pticama nego sa sisarima i. njegovo zatvaranje i odmor u trajanju 10-20 dana. Naucnici koji su detaljno izucavali domacu ţivinu zahtevaju da se veca paţnja posveti jedinkama ovih vrsta. Treba uvesti pravilo da u objekat za nosilje mogu da ulaze samo zaposleni radnik i strucno osoblje. Kokoši se za vreme mnogih aktivnosti cesto nalaze u situacijama u kojima dominira strah od ljudi. kao što su kognicija. Medutim. uz potrošnju oko 40 kg koncentovane hrane. koji se navode u ovom udţbeniku. zato što je najveci broj istraţivanja izvršen upravo na ovoj vrsti ptica i zato što je brojcano ona najzastupljenija.

Jasno je da se narušavanje ugodnosti kokoši moţe smanjiti na sasvim mali nivo kod slobodnog nacina gajenja. Ovaj prostor. Nisu na raspolaganju sasvim pouzdana izucavanja koja bi pokazala cešci izbor kokoši izmedu boravka u polju i u velikim stajama. u sabirnu jamu. Na primer. pod uticajem udruţenja za zaštitu prava ţivine. bolesti i predatore. Moderni baterijski sistemi omogucavaju potpuno odvajanje ţivine od njihovog fecesa. a sve se uklanjaju u starosti od oko 72 nedelje. leprša krilima. U slobodnim sistemima gajenja cesto dolazi do uznemiravanja ţivine od strane ptica grabljivica. a u zemljama Severne Amerike cak i više. Baterijski sistem drţanja ţivine Korišcenje redova kaveza za kokoši u stajama. Povecanjem efikasnosti proizvodnje. što ima velike prednosti kada je u pitanju kontrola zaraznih i parazitskih bolesti. kao što naglašavaju mnogi istraţivaci. a 10-15 godina kasnije u baterijskim kavezima pod strogo kontrolisanim uslovima. opasnost od pojave bolesti takode raste. i to najpre na dubokoj prostirci. gustina naseljenosti regulisana zakonskim propisima i u Evropskoj Uniji. cena jaja je opala u poredenju sa drugim vrstama namirnica. ipak je potrebno predvideti mogucnost da se onemoguci njihov izlazak. beleţi se pojedinacno vracanje na slobodni sistem i modifikovani sistem grupnog stajskog gajenja ţivine. Uz to. Feces se moţe uklanjati pokretnom trakom ispod kaveza ili moţe upadati direktno. Zbog toga je potrebno da objekti koji se koriste kod slobodnog sistema gajenja budu u celini dobro sagradeni. odnosno preko deflektora (skretaca). ceprka. Slobodni sistem gajenja ţivine podrazumeva pristup otvorenom prostoru (dvorištu ili polju). Ova opasnost se moţe znatno smanjiti premeštanjem ţivine na novu površinu. kada se za to ukaţe potreba. pojava infestacije helmintima i kokcidioze najmanje je 10 puta cešca u slobodnom sistemu gajenja nego u baterijskim kavezima. Oba faktora. godine. Zatvarane su u nekim vrstama staja za vreme noci. jer deo stanovništva u mnogim zemljama. Medutim. Dalje smanjenje ucestalosti pojave bolesti posledica je primene principa „‟all -in allout‟‟ u sistemu gajenja. zbog cega se nošenje jaja moţe znacajno smanjiti. iznosi 1000 kokoši/ha. Kokoši cesto same ostaju u stajama kod slobodnog sistema gajenja u toku perioda kiše. medutim. godine. tako da su konzumenti imali znatne beneficije u finansijskom smislu. Ako je gustina naseljenosti velika u slobodnom sistemu gajenja opasnost prenošenja parazitskih i zaraznih bolesti putem fecesa moţe poprimiti zabrinjavajuce razmere. Zbog toga što je broj jedinki koji medusobno kontaktira u ovom sistemu ogranicen. treba imati u vidu da se sve prednosti slobodnog sistema gajenja ţivine mogu ispoljiti jedino ako se uz slobodno kretanje koriste dobro izgradene staje. Kod ovog sistema. koji omogucava 10 m2 po jedinki. vetra i hladnoce. Naime. Medutim. a u toku dana omogucavano je tumaranje po dvorištima razlicitih dimenzija ili cak i širim poljima. najveci broj kokoši koristi i najmanju mogucnost da šeta. Medutim. kod ove gustine naseljenosti nastaju problemi koji se ogledaju u velikoj stopi zagadivanja jedinicnih površina izmetom jer se ne vrši njegovo uklanjanje. Loši vremenski uslovi bi s toga trebalo da efikasno sprecavaju izlazak kokoši iz staja.Kokoši nosilje su uglavnom gajene slobodno u svim zemljama sveta do 1950. prenošenje bolesti je dodatno limitirano. gde su mikroklimatski uslovi u velikoj meri kontrolisani. skoro isto kao i kod grupnog stajskog smeštaja. Domaca kokoš potice od tropskih vrsta. Redovi kaveza nazvani su baterije kaveza i termin baterijski kavezi postepeno je ušao u širu primenu. Ako se gustina naseljenosti kokoši poveca bez premeštanja na nove površine. kljuca ili da ispolji razne socijalne interakcije. U evropskim zemljama se u kavezima cesto drţi 5 kokoši. trebalo bi uzeti u obzir kada se procenjuje stanje ugodnosti odnosno dobrobiti ţivine. Srednja temperatura. ugodnost ţivine moţe biti veoma loša u slobodnom sistemu gajenja. ne ţeli da kupuje jaja koja poticu od kokoši gajenih u baterijskim kavezima. slican je onome koji je korišcen u proizvodnim jedinicama pre 1950. godini. pocelo je u SAD u 1930. vlaţnost i ventilacija u staji se mogu kontrolisati 67 . U toku zime. U skorašnje vreme. Zbog toga je Savet o dobrobiti farmskih ţivotinja u Velikoj Britaniji preporucio maksimalnu gustinu naseljenosti 375 jedinki/ha (26. ţivina u slobodnom sistemu gajenja nije zašticena od delovanja ekstremnih vremenskih prilika.7 m2 po jedinki). Uticaj loših vremenskih uslova moţe se smanjiti izgradnjom dobro izolovanih i ventilisanih staja. zbog cega se u zimskim uslovima ne treba da izlaţe niskim temperaturama i drugim spoljašnjim opasnostima. Kokoši se uvode u ciste prazne staje neposredno pre pronošenja. Nakon navedene godine usledila je promena nacina gajenja i kokoši nosilje su uglavnom drţane u ţivinarnicima. kako se sistem razvijao.

Posledice ovih ogranicenja su pojave frustracija. Na primer. Vadenje kokoši iz kaveza i vešanje na liniji klanja su oznaceni kao postupci koji najcešce dovode do povreda. U jednom istraţivanju je ustanovljeno da se prelomi krilnih kostiju rede javljaju kod kokoši koje se slobodno krecu (0.5%) u odnosu na kokoši u kavezima (6. U Velikoj Britaniji je ustanovljen prelom kostiju kod 29% kokoši u baterijskim kavezima. u kavezima se kod sledecih 9. Da bi se sagledali neposredni efekti bilo koje vrste ogranicenja koriste se testovi uskracivanja i sagledavanja obavljene aktivnosti posle razlicitih perioda trajanja uskracivanja iste. kokoši u znatnoj meri ispoljavaju lepršanje krilima. kao i kod pojave bolesti ili zaplitanja u ţicanu mreţu. Pored toga. a hrana se daje redovno obicno automatski korišcenjem sistema pokretne trake ili lanca. Voda je uglavnom kontinuirano na raspolaganju putem pojilica. One se ne mogu slobodno kretati. u slucaju izbijanja poţara potreban je veoma dug period vremena za otvaranje svih kaveza u baterijskim stajama sa 100000 jedinki. Dugotrajno uskracivanje kretanja se odraţava na kostima i mišicima ţivine. ali je teško. a cešce se javlja i hromost kod ptica u kavezu. zahteva se primena alarmnih sistema i paţljivo nadgledanje. samo na osnovu duţine ispoljavanja. je izbijanje poţara. kokoši treba da se drţe na takav nacin da se mogu brzo evakuisati iz staja u slucaju izbijanja poţara. perušati se u prašini ili kljucati po zemljištu. Posle premeštanja iz baterijskih kaveza na vece površine. jedinke koje borave u kavezima u dugom periodu vremena rado ih ne napuštaju. zakljuciti koliko je ovaj problem izraţen. graditi gnezda pre nošenja jaja. Nadgledanje ţivine u mnogim baterijskim kavezima je relativno lako. medutim. Verovatno su najznacajniji dokazi loše ugodnosti pojave slomljenih kostiju koje se otkrivaju na klanju. Kokoši iz kaveza su znatno manje aktivne od kokoši koje koriste sistem sa sedalima ili Elsonov terasni sistem. u istom sistemu. pojedini istraţivaci smatraju da donji redovi kaveza ne bi trebalo da budu malo odnosno površno nadgledani. Jasno je da lepršanje krilima nastaje zbog prisutnog problema u ugodnosti. medusobnog kljucanja i nekih abnormalnosti u rastu i obliku tela kokoši.5% kokoši ustanovljava prelom kostiju posle klanja. Medutim. Automatski sistemi napajanja.uz veliku preciznost. Pojilice mogu biti blokirane. da je preglednost jedinki u donjim redovima kaveza manja. Na primer. Generalno. U svakoj od ovih situacija. Mahanje krilima u kavezima je potpuno spreceno. To predstavlja ozbiljan nedostatak ovog sistema gajenja. a postoje i znatna ogranicenja u ukupnom ispoljavanju komfornog ponašanja u poredenju sa grupnim i slobodnim drţanjem ţivine. Baterijski kavezi pruţaju malo prostora za ceprkanje nogama ili cišcenja kljunom. Razlike u nekim osobinama mišica ţivine u razlicitim sistemima gajenja su jasne na osnovu izucavanja kvaliteta mesa. konstantna mogucnost korišcenja vode i redovno snabdevanje kvantitativno i kvalitativno izbalansiranom hranom su veoma znacajne prednosti baterijskog sistema gajenja u odrţanju dobre ugodnosti kokoši. jer ih odgajivaci ne mogu nadgledati bez saginjanja. sistemi ventilacije i grejanja mogu prestati da funkcionišu efikasno. vode ili finog spreja kapljica. i to srazmerno duţini perioda gajenja u kavezima. Ptice u kavezima imaju manju masu i vecu lomljivost kostiju od ptica koje imaju više slobode u kretanju. Medikacija se sprovodi putem hrane. Pored toga. Slobodno drţane kokoši znatno više šetaju nego kokoši koje se drţe u kavezima ili u grupama na ţicanom podu. koja p redstavlja potencijalnu pretnju kod svih staja. Manja ucestalost pojave bolesti. 68 . kolicina popijene vode moţe se meriti posle razlicitih perioda uskr acivanja vode. Sugeriše se da se i slabost mišica znatno cešce javlja kod ţivine u kavezima.5%). Druga opasnost za ugodnost ţivine. ali to još uvek ostaje ozbiljan problem. Zbog toga je otpor lomljenju humerusa i tibije kod kokoši iz kaveza manji. mahati krilima. pored ovih nesumnjivih prednosti. ishrane i regulisanja mikroklimatskih uslova mogu cesto iz raznih razloga zatajiti. Pojava osteomalacije i osteoporoze je znacajno ucestalija kod ţivine u kavezima nego kod ţivine koja se gaji grupno na podnom ili u potpuno slobodnom sistemu. s obzirom da danas cesto postoji opasnost od izbijanja poţara u baterijskim stajama. Mnogi od problema koji nastaju kod kokoši u baterijskim kavezima su posledica aktivnosti koje one ne mogu da ispolje. Dobro je poznato. Dobri odgajivaci mogu redovno nadgledati sve jedinke u baterijskim stajama i blagovremeno identifikovati neki izraţeniji problem ugodnosti. postoji i niz nedostataka. ceprkati za hranom. Nisu poznate sve pojedinosti o neposrednim efektima ogranicenog kretanja na organizam ptica. Alarmi i sistemi gašenja mogu pomoci u smanjenju šteta od ovog rizika. Medutim. a neki od njih dozvoljavaju nadgledanje svih kaveza u sasvim prihvatljivoj meri. ali to ne mora obavezno da pruţa informacije o stanju njihove ugodnosti. sedeti. dobri mikroklimatski uslovi. ako se ima u vidu da postoje mnogi nacini postavljanja kaveza. konvejeri hrane mogu zatajiti u prenošenju hrane do nekih kaveza.

Intenzitet oglašavanja je tri puta snaţniji ako se kokoši nalaze u baterijskim kavezima. u kome uglavnom ostaju u kavezima. Kokoši kojima je uskracena hrana. Sve što dovodi do pojave preloma kosti ju predstavlja izrazit problem za dobrobit. Mada je jasno ustanovljeno da tamno mesto nije neophodno. Sugeriše se da je glavni razlog kljucanja perja u baterijskim kavezima to što kokoši nemaju na raspolaganju druge stvari na kojima bi ispoljile ovo ponašanje. 69 . postoje raznovrsni dokazi o pojavi frustracije kod kokoši u kavezima. Kokoši koje su drţe napolju uvek biraju prostranije površine. na primer. ali one koriste i niţa sedala. perje i kloaku. Kod kokoši je izucavana ucestalost biranja poda od razlicitih vrsta metala. Ţivina u kavezima ima malo mogucnosti za ispoljavanje kljucanja. Ako kokoši mogu da biraju izmedu dva kaveza sa prethodnim podovima one cešce biraju kavez sa prostirkom. ali najjasniji indikator ponašanja pre nošenja jaja je stereotipno kretanje. Potrebno je uvek vršiti detaljnu analizu svakog izbora. Takode je kod iste vrste ispitivan izbor poda od ţicane mreţe i poda sa prostirkom. kokoši biraju sedala koja se nalaze visoko iznad poda. najveci deo vremena koriste za slobodno kretanje. Ovo moţe da ukazuje na vecu frustraciju. ali nema sumnje da prelome kostiju prati snaţan bol. Mada u kavezima imaju na raspolaganju hranu i u njima su blizu drugih jedinki kokoši. U vreme kada bi normalno trebalo da se gradi gnezdo kokoši šetaju tamo-amo po kavezu ponavljajuci putanju kretanja. Ova izucavanja obezbeduju informacije o stepenu izbora kokoši kada je u pitanju pod sa prostirkom. a pokazuju i druga ponašanja pre nošenja jaja kao i mlade divlje kokoši. Izbor vecine kokoši sugeriše da je obez bedenje sedala neophodno za poboljšanje dobrobiti. što se obavlja putem kljucanja predmeta. radije biraju kaveze sa ţicanim podom u kojima se nalazi hrana nego kaveze sa prostirkom bez hrane. Ako se posle drţanja u kavezima. kokošima stavi na raspolaganje prašina za perušanje one izraţavaju ponašanje perušanja u prašini srazmerno trajanju vremena uskracivanja. Kokoši koriste sedala ako su im na raspolaganju. Kokoši radije ulaze u veoma male kaveze sa prostirkom nego u znatno vece sa ţicanom mreţom. kao što je slucaj sa izborom izmedu kaveza i slobodnog kretanja. a narocito u nacinu hvatanja ţivine. a obezbedenje sedala doprinosi i povecanju cvrstine kostiju nogu. u kojima tamno mesto ne postoji. što sugeriše da je to povecanje verovatno posledica pripreme za nošenje jaja. ^injenica da kokoši iz slobodnog sistema gajenja koriste znatne površine za šetanje u dobrim vremenskim uslovima je dokaz za radiji izbor vecih u odnosu na manje prostore. vec to cine povremeno. Izvesne stereotipije u vidu kljucanja su takode ustanovljene kod ţivine u kavezima. kada one cesto sede zajedno blizu jedna drugoj. ^injenica da se kljucanje ne vrši samo zbog traţenja hrane dokazana je nalazima da ptice kljucaju po okolini iako im hrana stoji na raspolaganju. Stepen uznemirenosti se smanjuje ako kokoši mogu da koriste sedala. Kokoši provode mnogo vremena na pretraţivanje njihove okoline. uostalom kao i kod drugih ţivotinja. Podove sa prostirkom obicno biraju neposredno pre i u toku nošenja jaja i zbog toga najveci broj jaja se snese na prostirci. Ako se skrati vreme za hranu u kavezima i stavi na raspolaganje pod sa prostirkom one biraju kavez i hranu. Jasno je da postoji potreba za neke bitne promene u drţanju. Kokoši u kavezima ne mogu ceprkati po tlu i traţiti hranu. Hvatanje i transport ţivine su najizrazitiji primeri u tom pogledu. izlaze i kasnije se odlucuju za kretanje. narocito nocu. kao i perušati se u prašini. Njihov kljun je bogato snabdeven senzornim receptorima. Oni nisu isti problem kod ţivine koja se slobodno krece i one koja se nalazi u kavezima. ali ona zahtevaju kombinovanje sa uticajima uskracivanja prostirke. ali kokoši ne koriste uvek dosledno vece prostore. Zbog uskracenog perušanja u prašini u kavezima se javlja abnormalno ponašanje u vidu pokušaja perušanja u hrani ili pokreta perušanja u vazduhu kaveza. Domace kokoši grade i pretraţuju gnezdo. Ako se kokošima iz baterijskih kaveza pruţi mogucnost izbora izmedu ostajanja u kavezima ili kretanja.Kretanje je u korelaciji sa debljinom i cvrstinom kostiju kod kokoši. ako se ţeli da izbegne ucestala pojava preloma nogu. Drugi nedostatak baterijskih kaveza koji sprecava izraţavanje normalnog ponašanja je ţicani pod. Kokošima u kavezima ne stoji na raspolaganju materijal za pravljenje gnezda i mirno tamno mesto na kome bi leţale. ali koriste oba ako im stoje na raspolaganju. Kokoši se karakteristicno oglašavaju neposredno pre nošenja jaja u vidu kokodakanja. One cesto guraju na stranu zamišljeni materijal od planiranog mesta za nošenje jaja. Koncentracija kortikosterona se povecava pre samog nošenja jaja bez obzira da li postoji gnezdo ili ne. Kada se obezbede sedala na nekoliko nivoa. Kokoši u kavezima ponekad perzistentno kljucaju predmete. medutim. Nije poznato u kojoj meri je potpuno ograniceno kretanje povezano sa pojavama osteomalacije i osteoporoze. Ponašanje u vidu kljucanja ne javlja se samo radi traţenja hrane. one posle perioda u trajanju od 4 casa.

Strmi podovi. Glavni ekonomski problem predstavlja to što neke jedinke ne nose jaja u boksovima koji sluţe kao gnezda tako da je njihova jaja teško naci u prostirci. u kojima se veliki broj kokoši gaji zajedno na istoj vrsti prostirke. Ovo ponašanje je znatno ucestalije ako se hrana ogranici. Ako ne postoji mogucnost da ih ţivina pohaba. ţivina ima na raspolaganju najveci deo raspoloţivog prostora u staji. uz 0. Treci sistem ovog opšteg tipa je pokriveni pod sa slamom. korišcenjem deflektora izmeta bez praznine ili bez velike praznine u odnosu na postrane delove kaveza. sa nagibom od 23% dovode do visokog nivoa deformiteta nogu zbog klizanja i upadanja u ţicanu mreţu poda. Ovaj sistem je jeftin za gradnju i u njemu se moţe smestiti oko 200 kokoši. na primer. ako su sedala na raspolaganju kokošima od ranog uzrasta. Obezbedenje abrazivnih traka u kavezima moţe rešiti ovaj problem. mada u njima postoje izvesna socijalna ogranicenja. što se moţe izbeci. Ova gustina naseljenosti je slicna velicini od 0. Agresivnost pojedinih kokoši moţe izazvati znatne povrede kod manjeg broja kokoši. u stajama sa mnogo boksova gnezda. U svakom od ovih sistema kokoši imaju znatnu slobodu kretanja.27 m2 po kokoši. ako se koristi nagib ne veci od 12%. izuzimajuci poteškoce u sakupljanju jaja. koje se ne javljaju u baterijskim stajama. 70 .27-0. Ţivina se uplice u ţicanu mreţu kaveza proturanjem glave ili vrata (29%). Mnoge druge povrede i deformiteti mogu se ispraviti poboljšanjem oblika. a cesto su i u znatnoj meri zaprljana. ako se daje peletirana hrana. Jedan problem koji se javlja u stajama sa mnogo sedala odnosi se na to da neke mlade jedinke koje su dopremljene u staju ne koriste sedala. korišcenjem ţicanih mreţa ne vecih od 25 x 35 mm i izbegavanjem korišcenja kaveza koji imaju oštre ivice izmedu strana i poda kaveza. verovatno zato što su jedinke u proseku starije i suviše dugo zajedno da bi ispoljile potpuno agresivno ponašanje.18 m2 za teške rase i 0. a kljucanje perja je retko. Postoje. Pojava deformiteta moţe se znatno smanjiti obezbedenjem sedala u kavezima. sakupljanje jaja je znatno teţe nego u baterijskim kavezima. Površina poda po jednoj kokoši je bila najcešce 0. tela ili krila (28%). Takva upadanja odnosno uplitanja koja ocigledno remete dobrobit. ako je intenzitet svetlosti veliki i ako je pod napravljen od ţice. a ne vertikalnih rešetki. Kanibalizam. Ustanovljeno je.36 m2 ako ne postoje letvice. i u njemu ţivina nije uvek direktno na podu. su bili veoma rašireni u svetu ranih šezdesetih godina. U kavezima od ţicane mreţe cesto nastaje habanje perja. da je korišcenje sedala uglavnom univerzalno. U sistemu sa dubokom prostirkom. odnosno kljucanje koje se snaţno ispoljava. Sistem sa sedalima se razvio iz sistema sa dubokom prostirkom. Vršena su istraţivanja takvih problema i sacinjene preporuke kako ih treba rešiti. skocnih zglobova (13%) ili nekog drugog dela tela. Nekontrolisan rast kljuna i kandţi kod ţivine moţe biti problem u baterijskim kavezima. pocinje kod mladih kokoši u vidu kljucanja kloake i izazivanja ozbiljnih povreda. a ponekad dovode i do uginuca.18-0. Sistem sa dubokom prostirkom je raširen u celom svetu za gajenje ţivine i on je ge-neralno prihvatljiv za industrijsku proizvodnju u ţivinarstvu. ili delom na letvicama. U Holandiji 15% jaja dolazi iz sistema gajenja sa dubokom prostirkom i ona se prodaju 9-23% skuplje nego jaja koja poticu iz baterijskih kaveza. Dobri odgajivaci treba da identifikuju kokoši sa problemima zdravlja i blagovremeno ih odvoje od grupe.27 m2 površine po ţivini u baterijskim stajama u celini. Neka automatizacija sakupljanja jaja iz boksova koji sluţe kao gnezda je moguca ali. Medusobno napadanje ţivine zavisi i od raspoloţive površine (vece je kod 824 cm2 nego kod 412 cm2. korišcenjem horizontalnih. Korišcenje duboke prostirke. pa cak i uginuca. Postavljanje punih zidova smanjuje habanje perja za 15%. Drugo cesto mesto uplitanja ţivine je prednji zid kaveza. neki problemi dobrobiti koji nastaju usled toga što je moguca veca pojava zaraznih i parazitskih bolesti. kljun i kandţe mogu rasti do velicine koja ih ozbiljno deformiše. na slami dubokoj 30 cm. medutim.14 m2 za lake. Takvo kljucanje i agresivni napadi na druge jedinke uglavnom ne predstavljaju ozbiljan problem u baterijskim kavezima. 1442 cm2 i 2888 cm2 po jedinki). trebalo bi minimizirati uprošcavanjem prednje strane kaveza. prostirke od slame i sistema sa sedalima Sistemi sa dubokom prostirkom. prsti ili kandţi (15%). Najcešce mesto upadanja ţivine je praznina izmedu deflektora izmeta i branika jaja.Kljucanje perja se javlja znatno cešce posle hranjenja i nošenja jaja. odnosno dizajna kaveza. ako su obezbedene letvice i 0. Gubitak perja vodi gubitku toplote i povecanju konzumiranja hrane narocito pre mitarenja. medutim. generalno. Moguce je ispoljavanje razlicitih normalnih aktivnosti. na primer. vec se povremeno nalazi na nizu sedala razlicite visine u staji. medutim.

imaju poboljšanja u pogledu toga. ali noviji. u kojima se kokoši sakupljaju i medusobno kljucaju. dobrobit i ekonomska osnova Dobrobit ţivine u higijenskim stajama sa sedalima. Medutim. a odvojena je elektricno kontrolisanim pregradnim kapcima. Hans Kierove jedinice i vezane ţicane podne jedinice. pojava agresivnih ponašanja se moţe smanjiti obezbedenjem uniformnog osvetljenja bez svetlijih prostora. postoje mogucnosti za modifikaciju kaveza koji mogu doprineti poboljšanju dobrobiti. jer ce samo mali broj ljudi kupovati ta jaja. Švajcarski etaţni volijeri su komercijalno raspoloţivi sa 590 cm2 podne površine po jedinki. Stariji avijari. Veliki kavezni sistemi i dobrobit kokoši nosilja Izmedu kaveza koji omogucavaju izvesno kretanje i staja sa sedalima nalaze se avijari. onda se 71 . imaju gnezda. koji su konstruisani u Švajcarskoj. Postavljanje sedala u baterijskim kavezima takode je razmatrano. ali moglo bi da bude teško obezbedenje materijala za gnezda. Savremeni razvoj u mnogim evropskim zemljama cini mogucim da ce neki od brojnih grupnih stajskih sistema biti uskoro sasvim prihvatljivi u prakticnom smislu i u pogledu dobrobiti. oni u Velikoj Britaniji. koje izbacuju feces i drţe niţi nivo vlaţnosti u objektima. Ako. Pri tome treba imati u vidu da ako jedan sistem duplira cenu jaja nema šanse da se prihvati. Ova površina se otvara samo popodne. štale volijera i etaţni volijeri. Sistemi smeštaja. Dodatni prostor za ispo-ljavanje ceprkanja i lepršanja krila ţivine treba obezbediti u modifikovanim. U svim ovim sistemima postoji kontakt sa izmetom. Neki od ovih sistema omogucavaju korišcenje traka. holandskim vezanim ţicanim podnim jedinicama i danskim Hans Kierovim sistemima javlja se manji nivo agresivnog ponašanja medu jedinkama. Konstruisani su kavezi koji omogucavaju izbegavanje kljucanja. U avijarijima. U švajcarskim etaţnim volijerima. Takode je znacajno da ne postoje oštri uglovi u kavezima koji bi dozvoljavali zaglavljivanje. dobrobit jedinki koje se cesto ometaju od drugih ili koje oboljevaju u ovim sistemima je lošija nego kod ţivine u baterijskim kavezima. postoji malo uvecanje cene jaja. medutim. Inspekcija ţivine u ovim kavezima je cesto sasvim oteţana i svi problemi dobrobiti ţivine se ne mogu uvek i na vreme otkriti. Hans Kierov sistem ima 7 m2 ţicane podne površine sa nagibom i brojna sedala na visini od 5 cm. Medutim.Modifikovani kavezi Neke modifikacije baterijskih kaveza koje sma-njuju pojavu povreda ali ne daju ţivini više slobode u ispoljavanju normalnog ponašanja pomenute su ranije. Avijari i volijeri poseduju dodatni pod od ţice ili tankih letvica. koja iznosi 20% od ukupne podne površine. buduci da je osnovni problem kokoši u baterijskim kavezima nedostatak prostora koji omogucava da se izbegne medusobno kljucanje. mada mnogi autori preporucuju 1000 cm2. kao i gnezda u obliku boksa na podu. i drugim grupnim stajskim sistemima. zbog cega je rizik od pojave kokcidioze znatno veci. volijeri. Konstrukcija ovakvih kaveza unapredena je u Holandiji. su imali velike probleme zbog pojave agresivnosti kod kokoši. U svakom avijaru na raspolaganju je najmanje 14 cm sedala po jedinki. Obezbedenje ukalupljenih mesta za gnezda izgleda da je od velikog znacaja. Problemi dobrobiti egzistiraju kod nekih individua koje ne mogu da pronadu pojilice u obliku nipla ili koje napadaju druge jedinke. Ovi kavezi sluţe za smeštaj oko 20 kokoši u dva nivoa. kao na primer. sedala i prostor sa peskom za perušanje. Prakticni nedostaci ovih kaveza manifestuju se velikim brojem razbijenih i zaprljanih jaja i poteškocama oko njihovog sakupljanj a. U jedinici u kojoj se nalazi 75 kokoši na raspolaganju je peskom pokrivena površina. Kljucanje perja i druga agresivna ponašanja su veoma malo zastupljena u ovom sistemu. odnosno vecim kavezima sa podovima koji su malo prostraniji nego u konvencionalnim kavezima. prostranijim kavezima i avijarima je bolja nego u baterijskim kavezima. duţinske hranilice i pojilice.

2 reda Avijari 10-12 jedinki/m2 Avijari. Ako se uplaše. Tipicna staja za brojlere je slicna staji za kokoši nosilje sa dubokom prostirkom. Iako predstavlja evidentan problem.0 kg. Na pocetku perioda tova pilici imaju na raspolaganju izobilje prostora. narocito kada se gustina naseljenosti pribliţava krajnjem nivou od 34 kg mase ţivine po 1 m2. Moderni hibridi brojlera rastu veoma brzo i na-jveci broj se danas ekonomski iskorišcava sa 7 nedelja starosti. gde se nagomilavaju i medusobno gnjece 72 . Jednodnevni pilici se nase-ljavaju u staju u gustini koja ce na kraju perioda tova iznositi 34 kg/m2. Pre useljavanja pilica ocišceni pod se pokriva prostirkom od drvene strugotine ili slame debljine oko 15 cm. prostranijim kavezima ili u stajama sa sedalima je prihvatljiv-kada je u pitanju dobrobit ţivine.prodaja jaja nece smanjiti. Ako se to ima u vidu. malo se zna o efektima takvog nagomilavanja brojlera po jedinici površine. staje sa sedalima i više povezane 20 jedinki/m2 površine Staje sa dubokom prostirkom 7-10 jedinki/m2 Slamena polja 3 jedinke/m2 Poluintenzivni 1000 jedinki/m2 Slobodni sistem 400 jedinki/m2 *Prostor oznacava: u kavezima podnu površinu kaveza. povredeni ili bolesni pilici cesto ne otkrivaju na vreme. Druga negativna strana kod gajenja velikog broja pilica u jednoj staji dolazi do izraţaja kod naglih plašenja i pojave ponašanja u vidu histerije. ali na kraju 7. sistemima površinu zemljišta b ukljucuje i zakupninu zemljišta Troškovi. To je pravougaona staja širine 20 m sa dobrim ventilacionim i temperaturnim kontrolnim sistemima. Veliki broj ovih pilica uginjava i njihova tela ostaju u prostirci. U tabeli 1 prikazani su dodatni troškovi proizvodnje jaja u razlicitim sistemima gajenja prema Elsonu (1985). 1985) Sistem Prostor* 2 Kavezi za nosilje 450 cm /jedinka Kavezi za nosilje 560 cm2/jedinka Kavezi za nosilje 750 cm2/jedinka Kavezi za nosilje 450 cm2/jedinka + sedalo Kavezi za nosilje 450 cm2/jedinka + sedalo + gnezdo Plitki kavezi za nosilje 450 cm2/jedinka Kavezi koji omogucavaju bekstvo. jer se pojava agresivnosti znatno smanjuje. Tabela 1. Glavni problem kod sistema gajenja brojlera na dubokoj prostirci sastoji se u tome što je na jednom mestu prisutan veliki broj pilica. Tipican broj brojlera u stajama je 10000-20000.5-2. Troškovi proizvodnje jaja u razlicitim sistemima gajenja (Elson. nedelje staje postaju prenaseljene. Gajenje brojlera je masovno tako da svaki problem dobrobiti ukljucuje mnogo individua. Prelazak na gajenje u avijarima.% 100 105 115 100 102 102 110 115 105-108 118 130 135 (140b) 150 (170b) u ekstenzivnim U osnovi postepene promene sistema gajenja ţivine u Evropi povecavaju cenu jaja do 15% što ne utice bitnije na prihode farmera. a dobrobit ţivine ce se znatno poboljšati. za koji period vremena se postiţe telesna masa od 1. koje omogucavaju nadgledanje. Gajenje i dobrobit tovnih pilica U literaturi postoji mali broj podataka o dobrobiti brojlerskih pilica. u stajama podnu površinu staja. zbog cega je mala mogucnost nadgledanja. bile bi poţeljne promene u broju jedinki gajenih u jednoj staji i u dizajnu staje. tako da se slabi. Ako to nije moguce prošireni kavezi sa 4 ili 5 je-dinki sledeca je najbolja alternativa u pogledu dobrobiti. farmeri mogu ekonomski opstati. Slabije jedinke uginjavaju zbog gaţenja u borbi za prostor i hranu. mnoge jedinke se krecu brzo do kraja staje.

a negativni efekti u vidu gaţenja ako se postave pregrade u staji. mišici rastu veoma brzo. Da brojleri pate i da je njihova dobrobit ugroţena pokazuje abnormalna spontana aktivnost regenerisanih nerava. Ako se kokoši nalaze u baterijskim kavezima najpre se oni otvaraju. narocito kosti nogu. Kljun pilica ima mnoga Herbstova i Merkelova telašca.45 ng/ml i 4. ustanovljeno je da je koncentracija kortikosterona u plazmi znatno veca posle grubog postupka (1. u delu koji se odseca. a kosti. iako postoji nekoliko tipova slobodnih sistema. Ocigledno je da ove ozbiljne promene na koţi i zglobovima nogu mogu imati znatan uticaj na dobrobit ţivine. zbog cega je potrebno menjat i nacin gajenja ili rasu ţivine. Ove korpe se pakuju u prevozna sredstva. Ne iznenaduje stoga. Pilici se veoma uznemiravaju pri neposrednom kontaktu sa ljudima i ţivotinjama. što se manifestuje u vidu pojave zapaljenja mišica i koţe grudi i skocnih zglobova. U izucavanjima u kojima je umereni postupak pri hvatanju uporedivan sa grubim. Feces i njegovi razgradni produkti imaju iritativni efekat na koţu. Pojava histerije se moţe smanjiti kontinuiranim dobrim gajenjem. Tada postoji mogucnost da slabije jedinke budu zgaţene ili da se kontakt njihovog tela sa prostirkom prolongira. tako da pilici dugo pate posle secenja kljuna. Veoma malo brojlera se gaji na neki drugi nacin. da hvatanje. Selekcija treba da pospeši brţi rast nogu ili da smanji brzinu rasta mišica. Sledeca posledica svega toga je da su mnogi trupovi brojlera degradirani do te mere da se ne mogu da koriste za dalju obradu. rastu sporije. a primaju oko 15 jedinki. To je u svakom slucaju bilo pogrešno shvatanje. ali se uobicajeno sastoji od naglog hvatanja jedne ili više jedinki i stavljan ja u plasticne kaveze. Na taj nacin se cesto ne uocavaju promene na zglobovima i ne sagledava narušena dobrobit brojlera tokom ţivota. Kao posledica toga. dodaju se drugoj osobi-koja drţi 2 do 5 kokoši u svakoj ruci i nosi ih do izlaznih vrata staje. Ošteceni nervi se razvijaju u neuromasi. Izucavanja ponašanja pri konzumiranju hrane i broja belih krvnih zrnaca posle secenja kljuna potvrduju ovaj zakljucak. koji odseca jednu trecinu duţine kljuna pomocu zagrejanog seciva. Registruju se elektricni impulsi na primarnim aferentnim vlaknima. koje prethodi transportu. U Francuskoj etiketa prirodno proizvedene hrane daje se samo slobodno gajenim pilicima. koje takode kauterizuje patrljak. jer se time znatno remeti njihova dobrobit. Odsecanje dela kljuna izaziva neregenerativni gubitak senzitivnosti dodira i osecaja toplote. Razliciti hibridi i linije se ispituju u pogledu podesnosti za slobodni sistem gajenja. Brzi rast brojlera nije ravnomeran u svim delovima njihovog tela. i zbog toga nastaju brojne povrede ili cak i uginuca. koja nastavlja da raste najmanje 10 nedelja posle operativnog zahvata. ima znatan uticaj na dobrobit ţivine. a izucavanja takvih sistema gajenja danas se vrše u Velikoj Britaniji i drugim razvijenim zemljama. takvo hvatanje vrlo cesto prati pojava preloma kostiju. a najcešce postaju vidljiva na klanici. gde stoji prevozno sredstvo i najzad se kokoši trpaju u korpe za transport. narocito kada je u pitanju ţivina iz baterijskih kaveza. jer se ponekad javlja izraţeno kljucanje. 73 . Uticaj grubog hvatanja na dobrobit kokoši pre transporta moţe se pratiti preko reakcije adrenalne ţlezde i drugih stresnih reakcija. Nacin hvatanja zavisi od uslova gajenja ţivine. Jedna od posledica toga je da su noge brojlera krace. koja su senzorni receptori. a druga da se one moraju da odseku bliţe telu prilikom klanja. imaju oštecene grudi i noge. tako da se prostirka sasvim pokriva fecesom pri kraju perioda tova. Ranije se smatralo da je uklonjeni deo kljuna samo roţni materijal bez nervnih završetaka i da ţivina ne oseti bol pri secenju ili nešto kasnije. Ova zapaljenja mogu biti veoma raširena u brojlerskim jedinicama. Naime. izvlace se iz kaveza. i mnogo slobodnih nervnih završetaka. koja poticu od regenerisanih nerava u neuromasi. hvatanje i transport ţivine Kod pilica koji se gaje grupno sprovodi se odsecanje kljuna. Postupak odsecanja kljuna ukljucuje stavljanje kljuna pileta u rezac. noge ne mogu da izdrţe masu tela pri kraju tova. Povecanje koncentracije kortikosterona posle grubog utovara ukazuje na stresnu reakciju.do povreda. što je dokazano brojnim histološkim izucavanjima. U svakom slucaju brojlere ne bi trebalo drţati na fecesom pokrivenoj prostirci. Operativni zahvati. redom). Dokazano je da oţiljno tkivo ostaje na kraju patrljka i da se neke dermalne i nervne strukture ipak regenerišu u oţiljnom tkivu.30 ng/ml. Kao što je ranije pomenuto. hvata se jedna ili više kokoši za noge. korpe ili gajbe. pa i uginuca. Generalno. neuromasa je osetljiva na bol. Fekalne materije se nagomilavaju veoma brzo u brojlerskim stajama. tako da brojleri koji duţe sede na podu.

povecava na 4.6 ng/ml. Novoizleţeni pilici zahtevaju odredene fizicke uslove.5 ng/ml u krvi. u trajanju od 2 casa. Postoji niz fizioloških reakcija organizma na hvatanje i transport. Ustanovljeno je da ţivin a pre transporta ima nivo kortikosterona 1. Fizicki uslovi tokom transporta su veoma znacajni za dobrobit brojlera. cak i ukoliko su oni odgovarajuci mogu nastati problemi u vidu preloma nogu. Malo je podataka o problemima dobrobiti kod jednodnevnih pilica. Duţetrajniji transporti i duga cekanja pre klanja imaju znatan adverzivni efekat na kvalitet mesa. Postupci pri utovaru i sam transport dovode do povecanja koncentracije kortikosterona. Loš kvalitet mesa je cesto u korelaciji sa preţivljenim stresnim reakcijama i abnormalnog ponašanja u toku nekoliko casova koji prethode klanju. koji nastaju tokom transporta. omamljuju udarcem i kolju. Hvatanje se moţe vršiti pomocu mašina koje poseduju rotirajuce gume za saterivanje brojlera na traku i dalje u korpu. Duţetrajniji transport moţe stvoriti znatne probleme. podliva krvi ili smanjenja kvaliteta mesa. Pored kokoši transportuju se i curke i patke. narocito kada je u pitanju temperatura. glukoze i hipotalamusnog noradrenalina u krvnoj plazmi. Uticaji transporta na ţivinu i fizickih faktora tokom transporta detaljno su opisani ranije. 74 . Koncentracija glukoze se povecava nakon sekrecije kortikosterona. a drugi put posle tova kada se odvoze na klanicu. dok se koncentracija istog hormona posle hvatanja i transporta. transportuju do klanice. Izucavanja pokazuju da hvatanje kokoši ima veci adverzivni efekat na dobrobit od kratkotrajnog transporta. Brojleri se transportuju dva puta tokom ţivota. Prvi put transport se vrši u veoma mladom uzrastu. Pri uobicajenoj proceduri u kojoj grupa radnika ulazi u staju i hvata brojlere za noge dolazi do znatne reakcije njihovog organizma. Bolja dobrobit kada se koristi mašina za hvatanje naglašava adverzivni uticaj ljudi prilikom hvatanja ţivine. ucvršcuju na karike. iznose iz korpi. hvataju.Transport u kamionu u trajanju od jednog casa dovodi do manjeg povecanja koncentracije kortikosterona nego grubi postupci pri utovaru. stavljaju u korpe. Kada brojleri dostignu telesnu masu oko 2 kg sakupljaju se u stajama. a posle transporta u trajanju od 4 casa na 5.0-1. Brojleri sakupljani na ovaj nacin pokazuju brţe povecanje frekvencije pulsa od brojlera koji su hvatani od strane radnika. kao jednodnevni pilici.5 ng/ml. ali to povecanje nije znatno zbog toga što se ona troši tokom transporta. Noradrenalin je neurotransmiter koji se troši tokom hvatanja i transporta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->