Specifikacija za podnošenje obrazaca GIP-1022

JIB poslodavca :

Naziv poslodavca :

____________________

________________________________________________________________________

Ukupan broj predatih obrazaca :

Medij:

Elektronski

Datum predaje (dd/mm/gggg):

______________

Papirni obrasci

/

/

Prezime i ime ovlaštenog lica/osobe – podnosioca:
_______________________________________________________________________

Potpis ovlaštenog lica/osobe:

__________________