Adem HUSKIC

ZBIRKA ZADATAKA
IZ MATEMATlKE
za 2. razred gimnazije i drugih srednjih skala

TP "C:'llPTT nC:T" rl ,-l

Izdavac: IF "SVJETLOST", d.rl.
Zavod za udzbenike i nastavna sredstvu
Direktor: Sefik Z1.JPCEVIC

PREDGOVOR

Za izdavaca: Abduselarn RUSTEMP ASIC
Urednik: Ante BANIC
Recenzentj: Prof. dr. Sefket ARSLANAGIC, Sarajevo
Abdulah Hodzi6, Tuzla
Nura HUSKIC, Sarajevo
Lektor: Dragosiav VLAJKOVIC
Korektor: Autor
Tebnicki urednik: Yanda BABOVIC
NasJovna strana: Mira GOGIC
DTP: Autor
Stampa: BEMTIST, Sarajevo

Tina: 2000

ell' - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerLitetska biblioteka
Bosne i Hercegovinc, Samjevo
51(075.3) (076.1/.2)

HUSKJC Adem
Zbirka zadataka iz malematike za 2. razred
gimnazije i drugih srednjih ~kola ! Adem Huskic. Sarajevo: Svje\lost, 2005. - 284 str. : gmf.
prikazi ; 24 em
ISBN 9958-10-711-2
COBISS.BH-lD 14318342

Ova zbirka zadataka je namijenjena ueenicima drugog razreda srednjih
skala. Zadaci su birani tako da pokrivaju oblasti koje se kod nas izueavaju u
drugom razredu skoro svih tipova ovih skala. Namjera nam je da zadaci svojom
tezinom zadovolje interesovanja i zahtjeve svih ueenika. Pocetni zadaci u svakom
poglavlju su jednastavni i zahtijevaju samo neposredno racunanje, uvrstavanjc i
slieno, a zatim slijede zadaci koji traz.e nesto vece napore j na kraju su zadaci za
cije uspjesna rjesavanje .Ie potrebno kako obuhvatnije poznavanje odredene oblasti,
taka i odreden stepen uvjezbanosti. Mada .Ie tesko zadatke rangirati po tezini (zbog
vehkog broja vrsta srednjih skole i razlika u programima matematike), u zbirci Sli
"tezi" zadaci, po mojoj procjeni, oznaceni zvjezdicom pored oznake broja zadatka.
Zadac! su navedeni u prvom dijelu zbirke, a u drugom dijeJu data su
ljesenja, upute ili sarno rezu1tati. Za veliki broj zadataka u zbirci je dato kompletno
t:iesenje. To se posebno odnosi na "teze" zadatkc. Za poj~dine zadatke date 5U
sarno upute II cilju usmjeravanja painje rjesavatelja.
Na pocetkll svakog pog!avlja navedene su osnovne formule, definicije,
teoreme i tabele kako bi se olaksalo koristenje zbirke i OIllOgllCi 10 IJesavanJe
zadataka i bez drugih udzbenika i prirucnika.
U oblasti logaritmi j logaritamska funkcija i trigonometrija, kada treba
odrediti logaritam datog broja, prirodnu vrijednost trigonometrijske funkcije nekog
broja (ugla), iIi broj ako mu je poznat logaritam, iIi broj (ugao) kada je poznata
vrijednost trigonometrijske funkcije, preporucuje se upotreba kalkulatora koji
raspoJaze sa odgovarajuCim funkcijama. Naravno, i dalje se moze koristiti i
prirucnik "Iogaritamske tab!ice", ali bi koristenje kalkulatora dalo pose ban pecat
prj rjesavanju odgovarajucih zadataka.

Nadam se da ce Zbirka biti od koristi ucenicima koji traze nesto vise od
onoga sto na!aze u samim udzbenicima matematike za drugi razrcd, i omoguciti
k0111p!etno utvrdivanje, ponavljanje i samostalno vjezbanje.
Kako se trigonometrija izucava u drugom i trecem razredu srednje skaie,
ovom zbirkom je obuhvacen sarno dio do adicionih teorema.
Na kraju zelim posebnu zahvainost izraziti recenzentima koji su 5vojim
nrimiedbama j nriiedlozima uticali na Dobollsanie kvaliteta zbirke.

1.

K 0 R IJ E N I

i

S T E PEN I (POTENCIJE)
Osnovne formule i definicije:

:

);

= j,"',(a
ai

a" =a·a·a ... a, (nEN).
~
11

!ilklum

("c)" =~,"
b

b'

'" 0)

=l,(a:;eO)
..:..

(b '" 0)

Za a>O, b>O 1 prOlzyoljan pnrodan broJ n vflJedl:

-.

ra
Va
VJ;= Vb

Za a<O, b<O i paran prirodan broj n (n=2k, kE N ) vrijedi:

iavrt
Vb = V[b[
Ako je n neparan broj (n:::::2k+l, kEN), a i b realni brojevi, vrijedi:

V¥b

'Va
Vb

,,-=~,

Ako su min cijeli brojevi i n*O, tada vrijedi:

(b*.O)

.

~ a 2m,

=

M.

5

JOIS -23·1 00') JOo' -66·) 0'" lzvrsiti naznacene operacije i uprostiti izraz: 2cd 4 4a 7 [)4 151.20.6 x b) 10)\·5 x :2)\ c) 20 xA x:S'x c) a :a (2') 2 (_3') 3 (x') .25 2' b) b) 4.a) . 1. 1.' rj ~ 7 .c 3 -. 1. 1.a) 18':9 b) 20 :5' c) 126: 4 6 d) 33':11' b) (x_a)3+1l·(x_ay'IHi c) a2x+3.22.a) 2 5 b) (-2)" c) _3 4 d) 2 10 1.a) 2' .za a=-1.33.a) a\a X+1+ax)_ ax+2(ax+3_ a R) (X3)5(X7)2 (X3)5:(X7)2 1.a2x+l:aX 1.a) lO a '0 a lS d) b 17 :b Xii.3S.25._ . x=2.4. izraza 1.a) 1.a) 4(41' 5 5) I.a) Ll9. za a=-1.a) 1. * Odrediti vrijednost izraza: 6 2 c) (5 )3 d) c) [(-5)' J4 d) d) c) (b" ).a) 1.:.15.: rl [( a~~} f( a~~~c.-1.unati Izracunati Izracunati (3") 2 [(_3)4J2 (a") 12 (x2)-' [(b+])'f vrijednost izraza vrijednost izraza vrijednost izraza vrijednost izraza vrijednost.a) (-1)7 b) (_10)3 c) 54 b) (_2)3 + (_2)2 +(_2)4 1.28.a) I. _ b) 4 6 3ab 1.am+lyll+5 1.7" -19.4.26.lO.12 7 a +2ab 1.7'4) a) b 1.27 4 7 16 + 3.1-4 6 13 1.29.39. lzracunati vrijednost datog izraza: 2·5" _9·5" 5(3.a) Izracunatfvrijednost izraza (stepcnuj stepen): b) b) b) b) b) x 4m Dati izraz napisati u obliku stepena sa izloziocem x: 1. I 8.1 8a d' C.a) 24 b) 52 c) (_2)2 1. STEPENI SA PRIRODNIM IZLOZIOCEM (EK'iPONENTOM) Izracunati vrijednost stepena: 1.a) 5 3 2' Pomnoziti stepene: 1.a) (a')2 .1.34.a) b) lO 'x d) (X4) 3(X') 3 d) (x5 ) 3 :(x2) . J(:~: J(:.1. 1. Sy'_2y2+3y_Il.40.6.5 .J b) x mexm+3_ x m) + 4 b-Sb b 3 3 c) 50 2 2 c) 3 (%J(~J Xffi+\Xm+l+ XI1l+2) x4 d) 2 5 5' C)(I~Jfn3 2 (_1 3)' [ (_I)'J12 (l) 4 (y'0) " [_(_1)3J22 b) 25)0 2_3 22 _7_3 21 b) 19. (a4) 5 [(a_3)2 J5 _5a x x·x 1.41.14.8.2.:-=~:.1.-3)2 4 Reduciraj izraz (izvrsavajuci operacije sa slicnim mOnOmilIla): 1.24. 6a7+3a4 _8a45 +4.a) (ax21l1+8x2n):xm+1l b) (a _b ): (a _b ) c) (a2n _b 2n ): (a!l+b ll ) (2)' -3 .23.2' d) 27 2 13 2' b) 3 12 . 8''4 ) 8 35 _2_8 34 17· (3.a) 1.5.a) 4 4 -4' J.(a 2)4:(a4) 3 b) (ax+3): (a3)2x-l· a 5x-3 c) (_x ll)21l:(_x 1yn+1 1.J b) l::: =: J(~:~.43. za y=O i za 5x3_2x 2 +6x-2 .13.7 15 JO'(2" -5'2"-') c) c) 10(8'5 .a) 1.(2)' 3' 1.37.44.a) 1.a) a 1.32.a) 1.a) 30 x_5 x . a 3: a2m c) 1.za x=-2. 5 d) 2 12 .1 c) (b')' d) d) c) [-(-S)'J" x5 _2x 2 +16. ~ c) b) :x 13m xllm·Jxrn+4:xm.9. 17. 2ax3-a2 x 2 +3ax+l0.3.27.42.3' b) 3 4 3'-3' x 2 x IJ 'XI!:X 13 b) 42·22 41' l(51' ~) ('5) 1.l6.a) 112I (-2) b) d) 103 1.a) J.a) b) (_3)(_1)2(_4)3_(_1)3(_2)3 1. J{~:f J [( :':: r{'::.a) (_2)(_3)(-4)2_(_1)3(_2)' 2 za a=S' b=O. )-'16 c) ~- d) ylO Izracunati Izracunati lzra¢.45.a) 5'-5 2 Ll1.a) amxfl am+2 x 7n+l b) amt3y"+l.31.7. b) x" 1S 1.a) Sa4_5a2+4a4+7a2 b) 3x 4+Sa3 -4a'+3x4 c) 7x'_Sx 3+4x6 _3x 3 d) i lx7 -1Ix' +1Ox 8 -5x 7 e) _2x 3+5a2 -4a2+3x' f) 5a4 _2a3+6a3_2a4 3 2 4 3 3 3 2 1.a) 4a +3a_5a +a' -2a +7a b) 11a -I 1a +Sa-7a 2 +5a _4a 4 2 2 2 2 d) 3a'+l1a -a'+2a5 +3a'-8a +4 c) a4 +11a +5a+7a +5a_5a Izvrsiti naznacene operacije: b) (a2)6(a4)3 c) b) (a3)6:(a4)' c) a3·a 5: a6 b) a7 ·a 3: a4 c) m am'a Jl:i b) a3m. za x=O i za x=1.a) (_1)5 + (_1)4 -(-1) 7 C) 2(_1)3 + 4(_2)2 _(_1)5 (2)3 - c) 5 (4)' 7 d) d) _52 (.38.30. 12.36.a) a2X+3: (a 2x+ 1:aX ) ln 21l l1 ll 1.21.a) y=-1. d) X4'X21:X 14 d) (a x+ax+2}a4 (X5)4(X6)2 (x 5) 4 : (x6) 2 Sc d.

'°) (4'°7 '6') 0) (5no'np")(2y1 n.t+ 2x>'+1) b) (8x·"_27/\(4x-1+6x-1i1+9y"2) 1.* Izraclinati vrijednosti stepena: 1.xr 1 c) (Sa 3b.2f' U -1 3 h) 23"") a-.a) 1. -1 42x""ly -8 .1+y")(X"_x"y"+y") J . a b : T'+(a-X+IAd+a-X+l)'.70.69.49.a) (a' +b"l' b) ex"+y")(x"-y") 0) (X.l b"-1 c) (~r d) (-O.P l.J ( .JiQ-:.4 .73.52.59.y--'1JI 18x + a I 6 c) 1'1) r-H' - C" 8x-:?b.a) (%)1 c) b) -O.J36 .3) b) (x-yy':(y..a*Lx*O) la-~+2ao\+3) -1 "2-=-_a__ I 4_ .a) 4 2 S-1'a.-3p 54x»).* lzracunati vrijednost izraza 4x "b 16x.-1 ~1(b~lr' 1 1 1 1 1 a-1 +b.11+887.62.J.60.'c") 1..Jab 1 +ba 1 2 l {a-X::a-2JrJ ) f-a~" b-J -a --1 1 1 i.53.lr 4 (1r [H' 1.a) --I x + 2 b).t3(I11-nr' b) b~l) (a_I)<.+b.50.58.1 ) ' b ) -J(-3)' 2x 8 x Jzracunati vrijednosti aritmetiCkih korijena: 8 b) -J3600 c) .4)" 9 .3a"7a 2 c) a<'a«a.* c) 7.(a".a) -J289 U9.1 a.O.51.a) V7 - b) V5 x .O.3x c) U6. 2 2') (33 2 .(1 r.2Y' Uprostiti izraze: l(~~~:'31 J-2r C~aJC~ar[:::r 1.a". d) c)!J8I b) .1.1'-5111 d) x-1X-'\II X -:' 1.2 lzracunati: 165* 1.a) a"l:a"1 b) a-~:a<'i c) x -.a) ~ --15 .54.-h).a) .64.+(a.10 x b) . ' .a) Y 1S2 b) a.a) 3" d) _8° c) (-43)° c) -(2000-45. STEPENI SA CIJELIM IZLOZIOCEM (EKSPONENTOM) 1. 1.75.72.O.I c) V'r).a) 5° b) 35° 1.61..((PO.2P b 1.:r 0n~:.a) (3.4 d) -"2m .3) b) (6'3 49 .74.3.a) [6-4[J~ rr b) [(% -I [~::.46. b) aD c) -(O.123)° b) 4. c) ~ 1.J64 1.4 b.'c- xy b) -.r: [XO+(b2+~~C_a2 f] 1.a) _(_2)° b) (475+1257-4.5 7a"-5/J- c 1.:-W-.3 ·a"-4·b.a) b) --16 .J4':+20 --II! x -1 U7.63' c) "/40' + 96' Za koju vrijednost varijable x je dati korijen aritmeticki: 1.-'n"p3) 1.55.lr' 19.1. K 0 R I J E N I. * (mT' \n 3a~:( ~1 ob!iku u kojem nece sadrZavati 4a. ARITMETICKI KORIJEN Izracunali vrijednosti aritmetickih korijena: 1.a) (2'a 3b'):(2"a"b.a) (2x-:?-J)(4x. - U8.56.a) --1256 c) b) --11024 c) b) b) -J625 V8 d) V32 --1576 d) ifi7 Vi28 .a) (~1 + c aX lzvrsiti nazllacene operacije sa stepenima: 1.J5+'.57.a) Jl32 _12' 1. x' d) X-6:X·~1 1.a) (%r b) (~r b) 1./0.a) 1. 2 III c) + (c+I}:-1 -c :~::~::. c) . \ 2 ) 1 za a = .23)° C) 10" d) Hr' 1 1.7 La) '/225 l.47. y'l2 " 2+ a ) 2a ·~I _ 1] .a) (. (H d) (m+nY·(m-nt2 2a d) k c) U sljedecim zadacima sve izraze napisatl u eksponentu nulu iIi negativan brej: 1.6):(a.1113' -11-2' c) "/65' .a) "/21' +28' 1.2..a) ..66.67.48.68..b".81 c) -J(.

9..0001 c) ~10000·121·9 .. 3..OI + 2".i' . c) bVb d) 1.~ 3.3 . 'l[2.a) c) ~(X+I)2 .J5 .94./6 .a) 'IjI(a -3 )'~ ~(x-1)' b) Skrati dati korijen (ako je skracivanje moguce): Unijeti faktal" pod korijen: b) z.a) z.' .7[8 c)V7a .fi-3.5 .01441 256 1.J]8 + .95.85.fi2 -.J20 + 11.8. 3 b) y3a'.J10081 ·49 .f3) Fs (S.}S ax l1 4· Izvrsiti naznacene operacije (mnozenje) sa korijenima: LlIS. 25 b) ~36· 64·100 1.a) b) V3 .a) v.J2 + 11.[44 b).a) '!.J5 d) 4.[7 + 5..r.J48 Fa· if.106./80 + 4.J0. c) 1.r.·ifa3.V2a 2 x 21l J).lV· 2S!.J3 1.J2O.86.120.a) 10 Izvditi djelimicno korjenovanje i izracunati: .fis c) c) .104.[50: d) J4s d) V1i8 Izvlacenjem faktora ispred korijena djelimicno izracunati: 1.9I. .hx' c) if4'!if2 c) ...zV5 4V5 + 2Vs .J28a 3 b' c) d) ~20a5b7 25 +..J49 SVO..96..a) 1.fi +..[5...J2V3 c) VbVb' b).f3 5.a) Vi.a) Vi·V5Vlo1.a) V4 b) Vi 1..a) .J6. c) '.a) 2.1.1(..fi +.[5 .a) .117. 1.J5O ..i/o.87./200 -.j5.2.103.J2 .a) 1.J5 1.J3 + 8V3 sifJ + 3V3 .J2·Vi 1...fi+5.a) lznijeti faktor ispred korijena: b) .. sa 3.90. 1..[5 32.j'.Js 1.J2 sV2 aFa b) x.a) .a) .83.5 VS-6 reIJ3 V'-2 vl -2) Vl"-2) L (-J3 + 2Fs) 16 (.1 OS.fi' b) b) !.sa3.Js -.[.J32 .a) 1..[.a) 5.9 L112. '(.J]8 m .a) 1.J45 .J3 b) 4 i.2.a) 1. b) 1Jj.J6 V2V47J3.00008! V54 + VlO8 -lJl35 b) '!.1'3.116.f3 -.82. ifiV4·'.a) Napamet odrediti vrijednosti korijena: 1.J45 + 2.fi7 +.i' !f{.J75 b) 2.. c) 3~ sa 4..93...J2i5 -.a) 404rr::I1(2_.JV. ~(5-X)2.[7 1.[.a) Sabiranjem i oduzimanjem korijena izracunaj: b) 7.fi)' c) c) (4.J81.a) a' .zax<-3 .r.J3 + 1..J6 .100..92. .J2. fJ.5 b) Vax" .a) b) .4.f3+11.I14. Ll 15 . 625·0. za x<-J.V5 12.za x2:5./16 ·2S·64 b) .109.a) ~·VX21l b) V4V4 if4·ifi d) '-\/100 d) 'IJ x 27 b) .J12 .3 -V ..fi..7 b) c) IV_ V·~~ b) 1.[5 + c) c) ..fi5.a) b) 1. E-4 reI V41I1.zax$8.J98 3.J2 1.a) 1./80 + 7!J24 Pomnozi korUene koji lmaju jednake izlozioce: .J8 + 55 1.J27a 2 1.!J2 G.I 0 La) b).I13.J3.Js + ~3 .fi+11.Js _2.f3-2..a) ifiO·ifi 1.Js (2. sa 4.V3 c) 23..a) ~16· 225 b) ..J7 c) 3.J75 -..J28 . sa 2.108.fi-25.[7 b) .J6 c) .2if3 ..84. 1.a) V2a b) c) .J3 3b ·Vb 1.88. L80.107...a) ~(a_3)2 .J3 b) ifiV8V3 if4V6V2·ifJ 1.89.Jm b) 2.& c) s'ifi d) 3Vi Za. b) ~(a_3)2 .102.08 -IOVO./6 + 4.a) s.0. Fa b) .1 I 1.J9.Js)' 4 b) b) (.zaa$3...3.119.J128 b) c) .f3)2 11 .5. sa 2.zaa2:3..[5 .) b) V2-'3 reI.fi b) ll..a) Uprostiti date izraze: L81..a) iflifi 1.a) L97.·'!.[5 .. b) ~(X+3)2 ..7.98.a) V./40 .JU.J48 . ~(2x-lfi ..lIO.Jli + .SVs ../256 ·4·36 c) 3.[.: c) zif3 d) 1.fi).a) ':if16 Dovesti korijene na zajednicki eksponent i zatim ih pOllllloziti: V5 + 5.2. VlO.99.flO c) c) Prosiri dati korijen navedenim brojem: b) .fi + 2.

a) L153'"a) -V-Jo)ViO (Fa+Jh) !.a) 1.Ja 5+ b) Korjel1uj date korijenc.'l2 : 2":'hoo b) 1.J2 (10.[5--12 10+.f3) .a) (Fx + rx+1) (Fx -.122.:1 .132.a) 511 (V8z.a) 1.JV4 c) b) NTx .:: .f3) (.V4a'x 7 ~ J b) W3 b) V.1 c) V48a 11 b ] J (IOVO.fi c) V4~3V5 d) \)21J21/2 1.4-J2 4 1/2 .J17 b) b) b) Ll27.156.f2:'14 !.fi 11 s.a 6 T ~"~.+1) (ViS + VJ6) (ViS .a) o! PodijeJi korijene i izvrsi druge operaclje: 1..157./5 .. c) .a) d) 1.J3 "flO +.:!.f3 -J5+-J3 3..J27).{./5) V4 +2.J1i' e) 1135.a) LI30.J8:.a) Ll26.fi5) .124. Va-"n+l :~a311 (4.J8 + 2..fi 3./5) (.fi :!.a) LI31.145.J38.j40m -2~15m b) ..fi7 -6V3).:?)' :~-'b c) 5 LI46./5 5..158.f3 ifi 13 .139.f3 (5.l28./5 ViS b) -12 ..:: V2a' if3: '12.a) ./5)' b) Va"+ 3-::Va"-1 ·-.a) 1Ovo:.125.f2 V4 b) b) Ll49.144.[5O.!Y+(2.JS .[2 100 Vs E+.a) ./5 -12 .a) j .a) if.".a) N-..O 1 : ViOO if.fi .J ' Va n+1 • .J2ab .f3j c) (Vi?bJ d) (3 V2a 5 b' )' c) (~J el) (.~2V2 Raciona!isi nazivnik datog razlomka: (Va' +l.[6 -.a) 1.a) i)6:.' (.}3x': ihx' if}:1/2 ./5 2. izvrsavajuci i druge operacije: .f3 + I -if2.2 +fa) (ViO .a) jj ~ (3.2.v20): 3.a) :j 1.a) ( l.a) (a'.159."fi b) b) b) c) 15 ViS .~ Ll60.1/5} (ViO +vs) (ViS +Vlo +V4XVS -1/2) Uprostiti date izraze: LI29.Ja ll .al/b):afb 1.a) .a) .J2 ..142.f3 c) 7.150..}0.-.J242 1.J17 ~9 .a) (a-b) d) .a) (V9 -W +V4XV3 +1/2) b) 1.fi 7 -J6 + 2 .IUY d) (4.J3 3.fb-.a) LJ 55.02 +.1 i 'j m~+a+m_+a 1.f3 +1Y .1 54.IU +.J3 + 2.fa" 2 b) 1 .I b6 1./5j (w)' (VaY)' c) (2.[2 + 2"J7 c) c) 6 12 II-.J52.J2 .IU -.~ J2 3n 5 2~5J48 +3.-.fi b) ...}a+b-bab m b) - ) ~ J j .S :!.j5 2-J5 -. : V(/x 3n :Va 2 f b) b) 1.J2 V4 .Jll 1.a) U23.}0.Ja .2.J2 +.121.a) (i2.: f) VSa Ii2(c' c) ./5+.f3)' Ll4S.f3+.1:v..1 36.VJ6) b) b) 1.j2ifi •~V2.a) (.a) 11 1 1.f3 cVO.c) c) NifS vJJ5 d) ~'ii2 d) V.Ja 3n :'4ja 3n Stepenuj (potenciraj) slijedece korijene: .f3) (fi +.a) 1.6b9+a~b'-a!l'~2a4b}:(j2a 1 K ./5 1.J37...a J raa - .JS c) s.141. j ..a) b) b) b) e) b) c) c) vP c) \!sO V16 3'.2./5 ra" fa b) b) .:?) b) (v.fi (.JW j~.}31/2 b) ~5V3.{."fi+."fi + 4 2.a) 1.Ia')' b) JJ2 V..J4S -.fi +.a) w:ifi 1.03 Ih +..[50) 4.J '77'2--15 6Ji . :1 LI33a) 1.if8:ifi Vs:ifi .Ja .140..j9 +.Jd d) jiffy 3 r-~~ Ll5!.a) 4 b) .f3 L!43.2..J2) (2..fa)(.2 :Va>n c) c) V../5y + (~2 .fi if} el) d) el) el) c) d) d) s-J5 2-J3 .~ 'I 3 a '.fi VJ6: ifi f) JiS.fi 6.a) hf2 b) Va -Jd c) V2a'J3u el) ~5x2~al 1.6.fi ..J:?)(-3av.Ia' -a.134. ..i \Go: zr.3 4+2..!'1' .J8).f3) (fi -.147.a) b) b) I (3.}a'b' (Fa -Jh) 1.[40..f3 (3 -.~ ~ m+~m2 +a 0+*2 -1 (.I I (2m .}a+b+.JS ..08 b) (a-h) 1.J3 .f3 4 -12 -1 b) b) .(4 + 16) (s.f3 -.

* Odrediti vrijednost izraza za x = ~{J3 + 1).1~ + . 1165 *a) .r:.Jl-x + ~1-x' -.r. J 70. b ~o.... __1__ +_6__ ..j .x'..11 3+..fi-I_ .Ja-hx.a) 7·+4:n+~4·.yx 2 -1 1.Jx.fi -2 2 XY+'l/x' ...r ' za x=-o-. 3 - b) (a+fa'=4 a-fa'=4la~a'-4 a-~a2-4 a+~a2-4 ).175.a) 3 b) lfi-I .gdJc.fi .Ja..zax=- .' 1.J3t' ..) 2. _ _ __ b) a+~a'+l _Q_.Jab+b+.n>o.fi+2+ . tv +'4 Vb-V~ 1 1 14 15 ..JlO .168* [-2--.. +1 i-V.Ja b .' ( \ /"'" ..1 .Ja+hx+.' aka je a = b=(2+..181.Jb (. 211111 za 0)' .-:-:.J3+J5 12 d) if?. +. -I lfi+1 11 1. * -Ivy--I 7 .fi Izvrsavajuci naznacene operacije. l.* ----.fi c) 3+·J2 -..JlO-2 i) xY-~0 I(a+-I} y=~I(b+~ l"2---:...fit' i 1( fa ~'b) = -ll.1} . Izracllnali vrijednost izraza 1.l67.171.2 1. I ? ' ".180* (a>o. * Izracunati vrijednost izraza V4+2 6 b) 2+.--4- .Jx+ 1 (l...I lliJll~' I" ..163.Ja +bx -. (x > 1).._ifJ V.182..fi b) r:::-- a"+l+a"a'+1 _ .r:.J3 1.J l. 1 I' ( \ r.. 2b.a) _ 1.I69*a) ~a+2.J8+J5-.r:..174:* Izracunati ( ' (a~o.~ ~b a 2 a> b > O.2 +1 ..Jab)' . a-.ao"i? ) ~a' +2.-.. vm+x-vm-x lr+1 1.a x x-.JQ-J +)a-z.J2a 2 -4 +~a' _2~2a2 -4 b) I. IzraCllnati vrijednost izraza 4x-"+2x -8x+7 1. ...173. uprostiti date izraze: 2 2 2 S 1.164.184.J 83..J..fx'-I.J3 b) + .m>o..f]+'. 1.a) 8 c) . I.. .Jab "v +_1_+_1_ V.-~-.Jl+a-~+ ~ I-a Yl -l+a) ~ 11 Va' -I--.fi .+x+~ 2:mn ..r:.b' 3 3 I-x +x r.b>O.f~b '~' 2 1.* Odrediti vrijednost izraza (a+ 1/+(b+ I)..Jx+1 .=J. \ II( + a' ab+b')j 1..'" ~ -.162* . .-: 1.fi+3 .ao"b. vb Uprostiti date lzraze: ?x a / 1. 2. < a < 1).* ~ 2 ..Jab' b-.JIO+S Sr:.161..172.fi-S 4+.le 2 1.-l 1+V.~I+nt x. ______ x+l}'Vx+l+ x-l/yx-l .Jb + 1+ .166*a) 2 a 2 b .JI+x-..-j' (0..*a) 2a~1+ 4 x 1 ra fbi I (ra Ib)2 2{{j.r:.-:-.::i.x-l' -1'.

* Odrediti vrijednost izraza obliku stepena: d) ~- l+mxVl-nx' .~. 2 .189.: '4) . n 111 .)'.-..lijeQece stepene napisati.+_11__ 11".~~ ) 'l2:J.1 87. 1.. :~m-' -x ~-.. m+E f}7·--Jx aka je x = 4(m-1)..~_m ~-1 X~--' . '-'? 1 e) VaX' cJ If. 2 '( I i ' aka je z = 2m 2 1 .) _J±_(2~+n +!J-~ 111+/1 2.a) 9' b) 16" 3 1.. uprostiti date izrazc: Izracunati vrijednosti slijcdecib stepena (i izraza): I .25. b) 8 ~ 3 .a) 1.J-.81 4 c) 64 3 0 d) 0.1 86. d) 16 " '117 1-mx /1+llx ~~. • .. yo (~. r~--c-~- .hx' 1190 a) 4' b) 8 2 ~ e) 64·' d) 100' i " 1.I96. 1 d) (3H' 1. vrlJe •.a)a 2 ·a' -I "'-1 b)a 3 ·a' C)X 3 :X 3 b) 1.191.U obliku "korijena: 1 (a d) 1 1...a) 125- 2 b) I(1 \9 T' Date korijene napisati 1. (m-. b) . +1 V(I<2)'2-1 !zvrsavajuci naznftcene operacijc.192.* Odrediti vrijednost izraza S.. ~(_/l_'+_'_' +IJ'± l.)' + (m+.a) 25°·5 b) 81°·15 1 1 1. J .198... ) .a) 42 .1 d) l..a) F5 f3 1)4 c) .Jlo b) Vl2 U e) 64 d) 1(X)2 .' .. * Jzracunatl 1 (..201* 1(_/1_.b) Jzvrsiti naznaccnc operacije sa stepenima: ~ 1.~:r cJ ..:. d nost . 2j. d) 27 c) 8 c) 161. \27 ) 2 3 b 2 ). H-z2)'.204* 16 17 .1 !II .200..!.188.J.. akaje 1.f(ll2J.' 3 /. .!lllfl i "• .5 Hr .4.a) 8' : 2. STEPENI SA RACIONALNIM EKSPONENTOM (IZLOZIOCEM) 1 1 1.75 2 1 b) 3. 3 .lzraza 199 ...193.

5.vanjskih tangenti i svaki od njih Je jednak 2~ . 2. Dokazati: Sllprotni uglovi tetivnog cetverougla su supiementni. r) sijcku sc u tackama A i B. Konstruisati tangentu t na datu kruiniclI koja je normalna na pravu p. Dokazati: Ugao izmedu tetive i tangente u krajnjoj tacki tetive jednak je periferijskom uglu nad tom tetivom. Data je kruzl.23. 2. 2. Kada dvije kruznice nemaju zajednickih tangenata ? 2. 2. time.25.37. 2. 2. Konstruisati pravougli trougao ako mu je poznata hipotenuza i projekcija jedn~.43. 2.34. Konstruisati pravQugli trougao ako su date projekcije kateta 11a hipotenuzu. Dokazati: Kvadratje tangentni cetverougao. 2. 2. R) i k(B.ABC upisanje u kruz. precnik. Na dvije kruznice k(O. Konstruisati trougao ako je poznato ha.6BCD (nastale povlacenjem dijagonaJe BD) dodiruju. Konstruisi trougao ako je poznato a. Koji cetverougao nazivamo tangentni cetverougao? 2. redom.6. Pod kojim se uglom vide katete iz centra opisane kruznice? 2. Ako SlI suprotni lIgJovi nekog cetverougla suplementni. tadaje taj 2. 2.Ie zbir dviju suprotnih stranica nekog cetverougla jednak zbiru drugih dviju stranica tog cetverougla. . r) i to datu pravu u datoj tacki A. Dokazati: Ako . Koji cetverougao nazivamo tetivni cetverougao? 2. Prava p.40. 2.35. Konstruisati tangentu t na datu kruzniclJ koja je paralelna sa pravom p. Trougao.. Dataje prava'p i kruznica k(O.31.24.12.~ I II .36..28.10.1. Dokazati da su duzi AB j 00' medusobno normalne. 2. 2.~ 1 . Dokazati da je cetverougao ACED tetivni.nicu-k. Dokazati: Tangentne duzi koje odgovaraju tacki P u odnasu na datu kruznicu. Konstruisati kruinieu koja sadrii tacku A i dodiruje datu kruznicu u tacki T.11.29. R). 2.17. r) konstruisati tangente na kruznicu. Dokazati: Zbir dviju suprotn-ih stranica tangentnog cetverollglajednakje zbiru drugih dviju stranica tog cetverougla. Tangente kruznice. 2. r) i k(B. U tacki B povucenaje tangenta t.7.8. 2.ie odrcc1'enajedna kruznica? Konstruisati kruznicu koja proJazi trima datim tackama A. jednake suo 2. Dati su duz AB i ugao Cl. sijece stranice AB i BC.1.42. Konstruisati tangentu t na datu kruzniclI koja sa pravqm p zaklapa dati ugao Ct..19. Tangentni i tetivni cetverougao Staje kruznica? Staje krug? Objasni pojmove radijus.22. 18 k I J I -j ·1. r).3. Konstruisati kruznicu datog radijusa r koja sadrz. kojaje paralelna sa tangel1tom t. 2 2.9. 2. 2. a i ta (stranica."16.41. Konstruisati unutrasnje tangente dviju kruznica koje sc dodiruju izvana. Dokazati.15. Centralni i periferijski ugao.38. ta i R (Rje radijus opisane kruinice).20.3 I iI ! 'I II 2. R) i k(O'.33.26. ako je AB > R+r. Konstruisati kruznicu koja dodiruje dvije date "ruinke' ito jednu od njih 1I datoj ta(ski A. R).32.44.i dvije date tacke A i B. R) i keG'.39.14. Dvije kruznice k(O. Dato je kruznica k(O. 2. R) . 2. Konstruisati kruznicu koja dodiruje datu pravu i datu kruznicli i to datu kruznicu u datoj tacki A. HOMOTETIJA I SLICNOST 2.13. 19 . U taekama DiE. suprotni ugao i tezisnica koja odgovara toj stranici). R). c duzina hipotenuze i r radijus upisane kruzniee a+b-c pravouglog trougla ABC. Data je prava p i kruznica k(O. Koju dui nazivamo tangentna duz tacke A U odnosu na kruznicu k ? 2.ABD i .· \ " ¥ .katete-:na hipotenuzu. Dokazati: Deltoidje tangentni cetverougao. Konstruisi trougao ako je poznato c. 2. Jedan ugao pravouglog trougJaje 35°. R). Dokazati: lednakokraki trapezje tetivni cetverougao. Ako su a i b duiine kateta. Kruznica (kruzna linija) i krug.ica k(O. Konstruisati zajednicke unutrasnje tangente kruznica k(A. tadaje taj cetverougao tangentni. 2.27. 2. 2. 2... r) dodiruju se spolja povueene su zajednicke tangellte. Konstruisati kruznicu koja dodiruje datu pravu p i datu kruznicu k(O.2. Koliko najvise zajednickih tangenti mogu Imatl dvije kruznice? Kada dvije kruznice imaju samo jednu zajednicku tangentu ? 2. Dokazati daje duzina odsjecka izmeou dodirnih tacaka vanjske tangente jednaka duzini odsjecka unutrasnje tangente izmedu . 2. 2. j 2. 2. Dataje prava p i kruznica k(O.. Konstruisati krufuicu datog radijusa r koja dodiruje datu pravu a u datoj tacki A. y i tb 2. tatka T na njoj i 111a koja tatka A. . Konstruisati skup tacaka u ravni iz kojih se data dui vidi pod ugiom Cl.4.18. Konstruisati ~ruznicu datog radijusa r koja dodiruje dvije date kruznice 2. 2.··. dokazati da vrijedi: r = . R).30. tetiva. 2. Konstruisati kruznicu datog radijusa r koja dodirqje krake datog ugla. prava p i ugao fi. izvana. 2.21. ako je centralno rastojanje kruznlca vece od zbira radijusa. 2. B i C. Konstruisati zajednieke vanjske tangente kruznica k(A. Dokazati da se kruznice upisane u trouglove j. Tackol11 A van krllznice k(O. Na pravoj p odrediti taeku iz koje se data kruin iea vidi pod uglom a.45. 2. Nekaje ABCD tangentni cetverougao.

Data je kruznica k(O. geometrijska proporcija. Mjerenje duzi.64.va dijela. a S1. tada vrijedi: ' a) Ouzi koje odreduju transverzale oa jednoj pravoj. c=1O b) a=8.3.~ljednicka mjcra tih duzi i oznac~n'a ZM(a. geometrijska sredina dviju duzi.(b>a) dvije date duzi. 2) Ako se duz C moze prirodan broj puta nanijeti na dllz a bez ostatka.50. Samjerljive i nesamjerljive duii Proporcija a:b=b:c u kojoj se duz b pojavljuje dva puta kao uo. Cemu je jednak odnus katete nasuprot uglu od 30° i hipotenuze? 2.::::ke.. r) i tacka P.52. d' svaka 0 d nJlh dodtruJe pravu p. b i c (a> b > c) dodiruju se spolja (svaka svaku) i .iera (NZM) fih duzi. Konstruisati trougao u kame je poznata stranica AB. c=30 21 . Konstruisati polaru kruznice u odnesu na pol P. 5) Ako dvije duzi imaju najvecu zajednicku mjeru. Koliki je odnos tezisnice povLlcene iz vrha pravog ugla i hipotenllze tog trougla 2.:. b=4. Konstruisati jednakokraki trougao kame je poznata osnovica Be i ugao a nasuprot nje.56. produzena proporcija. . 20 Ii I. ZadallLl dUl: AB podijeli LI omjeru 3:2.55.48. Mjera duzi. Odrediti racunski cetvrtu proporcionalll x (x:a=b:c) ako je : 0) a=1. Dokazati da su krak i osnovica jednakokrakog trougla sa uglom pri vrhu od 36°. kazemo da su nesamjerljive. U slucaju kada duzi nemaju zajednicku mjcru. Konstruisati duz x ako je: a) (5-x):x=7:5 b) (l0-x):x=20:10 c) (2+x):x=8:2 2. Konstrukcijom odredi duz x iz date proporcije: a) x:2=4:1 b) 4:x=2:1 e) 5:3=x:2 d) 8:5=3:x 2.:. Ij Ako su a i b paralelne.utrasnji (iIi vanjski) Clan naziva se neprekidna proporcija. c) (a+X):x=b:a 2.12.46. Talesova teorema: Ako su transverzale a i b dviju pravih p' i q koje se sijeku paraieIne. d a VflJe 1 2. b=4.2. 2. 2. Konstruisati pol P.Talesova teorema 1 2. D 0 k azatI. 2. konstruisati dllz x a~o vrijedi: a) (a-x):x = boa b) x: (a-x) = a:b .66. Zajednicka mjcra (ZM) i najveca zajednicka mjera (NZM) dvije duii.a) 0=2 em i b=5 em b) a=4 em i b=6 em c) a=IO m i b=15 m b) c=13cmi d=39cm c)m=lIOmi n=60111 2.49. za njih kazemo da su Definicije: 1) samjerljive.0 A /8 C q D o :1 Kazemo da SInO duz a izmjerili jedinicnom <. kazemo da je e mj-era duzi 3. 2. Duzi AC i SO proporcionalne su odgovarajucim b duzima na svakoj od po!upravih Op i Oq. 2.58.. : b) Duzi ua tr3nsverzalama proporcionalne su odgovarajucim du~ima ua svakoj od datih pravih p i q.J3 1.51. proporcionalne su odgovarajucim duzima na drugoj. Odrediti odnos. Da Ii su duzi AB i CD samjcrljivc ako je njihov odnos: a) 3 b) 0. b=3.53.61. Odrediti racul1ski NZM datih dviju duzi: 2. nesal11jerijive duzi.2. Date su tri duii a.. Konstmisati kruznicu aka je poznata njena tetiva AS i periferijski ugao J3 nad tom tetivom.a) a=16mib=24m 2.+ r. tako daje AC:.6 em. ugaa 'Y i visioa he.S7.60. 3) Duz e koja je mjera dviju dllzi (a i b) naziva sc l.63. Ako su a i b .' "'I/e a "b Dokazati: Dvije jednake tetive kruznice imaju jednaka centralna rastojanja.59. Kada za cetiri duzi kazemo da SlI proporciona!ne? 2. 4) ViSe duzi mogu bit' zajednice mjcre dviju duzL Najveea duz koja je mjcra dviju datih duzi naziV3 se najveca zajednicka m.JS d) 2. r) i njena polara p. 1 I r =.Iuzi e ako odredimo pozitivan broj k tako da vrijedi a. 2.47.65.c (razrnjere): a) AC = CB b) AC = c) AB CB AB d) AB AC 2.54. Dataje kruznica k(O. b i c. 2. b)=c.62.. Tri kruznice radijusa a. e=1O c) a=12. 2.4 0) . Koliki je odnos tezisnice trougla i njenog veceg dije!a 6drectenog teiistem? 2. Dui AB cijaje duzina 30 em podijc!jenaje hickom C na d. . ProporcionaInost duZi. a dUl: b se zove geometrijskll sredina duzi a i b. tada vrijedi: Ouii naiPo!upravoj Qp p proporcionalne su odgovaraju6im duzlma na po!upravoj Qq.

a) a=9. Dokazati! 2. b=12.82. Odrediti teziste trougla ABC eij i je vrh A nepristupacan. OC~IO. Konstruisati duzi x i y ako vrijedi a:b:c = d:x:y. Kroz datu tacku M u ugJu xOy kons!:ui~ati pravu koja sijece krakove ugJa II tackama A i B. OC=4. Akoje OC=7. odrediti OA. AC~b i AB =c trougla. 2. Izraclinati BM i MC kao funkeijll od straniea AB=c. BD=14. Data je duz AB. Datu duz MN podijeliti na cetirijednaka dijeJa. b=5. OD=2AC. c=15 b) 8=4. B 2. c=3 e) a=IO. a 2. a) a=]3. 1 I j :1 22 1 J i1 23 .75. OA=OD.90. AC=b i I Be::::a trougla.83.85. 21 i 28. b=14.) x = - b) x = b 2 ab x=- c) x c) X 11 iI 7 '1 'I d) x=-a ab 'I a :b be .u:z AB.2.71. Nekaje N tacka u kojoj simetrala vanjskog ugla kod vrha B "" ABC sijece polupravu AC. oc.84. Odrediti srediste stranice AB trollgia ABC ako su tacke Ai B nepristupacne.. Na koje dijeJova simetrale njegovih uglova dijeie njegove stranice? 2. Odrediti duzine duzi koje simetrale unutrasnjih uglova trougJa ABC grade na iljegovim stranicama ako je: a) a=13.68. c=15 . Datu dul.69. b=14.. 2.2.95.93.77. I . a) Akoje BD=7. Dokazati! 2.87. Neka su uglovi OAB i OCD jednaki (SI. A C 2. c=3 c) a=IO.76. b=3 d) a=2. 2. b=2 c) a=12. 2. 2. Simetrala ugla na osnovici a. c=15.94. Stranice trougla su 20.70.01. AB podijelitina tri jednaka dijela. 0 azatl a JC bd +d' b" b d '. Date su duzi a. b) Ako je OC=CD.78. Odrediti duzine duz! koje simetrale vanjskih uglova !lABC grade l1a njegovim stranicama ako je: b) a=4.a) X=··Q b) x=--a 3 3 7 2.79.:1' X=-- c) 0 b c 2.80.74. Datu dul: CD podijeJiti na sestjednakih dijelova. b=5. I ohronto. Date su duzi a. 2.:::. Na datoj duzi AB odrediti tacke MiN. d .1zracunati geometrijsku sredinu G zadvije date dulti a i bako je.3 c) 3:1:4 d) 5:2:2 2. Odrediti duzinu kraka datog trougla. ako neka prava koja prolazi kroz vrh trougla dijeli suprotnu stranicu oa dijelove koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla. b. d) Akoje OB=25. 2. tada je ta prava simetrala ugla. AB =JO. I obrnuto.odrediti OB. 2. tako daje OA :'OB:::: m:n. OB=21. ilABC sijece .! straniell Be. Duz AB taekom M padijeliti iznutra u omjeru (adnosu): b) 1:3 c) 3:2 d) 5: I a) 4:3 2.73. ako prava koja saddl vrh trougla dijeli vanjskorn podjelom suprotou stranicu trougla na dijelove koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla. b=4 2. (A·M·N·B) taka daje AM = 2MN -i MN=2NB. Trougao ABC ima stranice a=13 em. b=12. Date su dUfi mill. Odrediti odsjecke na stranicama trougla odredene simetralama unutrasnjih uglova. AC=6. b= 15 em i e=4 em. Konstruisati duz x ako je: 5 2 4 c) x =-a 2.91.88. tada je ta prava simctraJa vanjskog ugla trougla.72.92. Na duzi AB kanstruisati tacku C taka da je 2 AC = 5C~ -- 2. c i d. Izracunati AN iNC kao funkciju od stranica - - - BC =a. Simetrala vanjskog ugla trougla dijeli suprotnu stranicu (vanjskom podjelom) u odnosu koj] je jednak odnosu ostalih dviju straniea trougla. naci AC. Ak 0 Je -=-.j :1 2. Izraziti osnovicu a trougla kao funkciju od 111 i 11. Osobine simetrala unutrasnjeg i uporeditog vanjskog ugJa trongia Teoreme 0 simetrali ugla trougla: Simetrala unutrasnjeg ugla trougla dijeli suprotnu stranicu oa dva dijela koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla. 2.4. b=l b) a=8. ac + c' . Simetrala unutrasnjeg ugh trougla dijeli suprotnu stranicu (unutrasnjom podjelom) U odnosu koji je jednak odnosu ostalih dviju stranica trougla. 2. Nckaje M tacka u kojoj simetrala ugla kod vrha A. tackom N padijeliti izvana u datom odnasu (omjeru): b) 1:3 c) 3:2 d) 5: I a) 4:3 2.3) a b 2 b) x=a :b b) X-::::(l GC 2. 2. Datu d.a) x 2. Simetrala vanjskog ugia trougla dijeli supeotou stranicu vanjskom podjclom oa dijeJove koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla.89.81. Simetrala ugla B na osnovici jednakokrakog trougla ABC na kraku AC gradi odsjecke 111 i 11.67.86. c=15 2. b i c.01.).a' C d k . Podijeliti datu duz AB na tri dijela koji su u datom odnosu: a) 2:4:3 b) 1:2. o I i 2. odrediti c) -- D S1.6 jednakokrakog trougla dijeli krak u odnosu 3:4.

Konstruisati ~ruz!licu koja dodiruje krake ugla 1I prolazi tackom i\.a stranice tr! ptlta veee od stranica datog ugla. J J 4.J -.111. II PI'avila slicnosti trouglova: Dva trougla su sHcna ako su Civa ugla jednog jednaka sa dva ug\a drugog troug!a.1 odnosu na centar homotetije 0 i koeficijent: 2.l 05.106. 2." koja jc sa pn'om figurom homotcticna.2. Dat je bABC i duz 111. Konstruisati MBC aka su mu dati elementi: <. Data su dvajedllakostranicna trougla paralelllih stranica. 2. ako postoji trcca figura F. r) II odnoslI.99.! 2. b) H(O.na centar 0 koji pripada kruznici i koeficijenat k::o-2.l1am luku. KOl1struisati bar jedan trougao koji jc dircktno homotetican sa datim DABe ako jc centar bomotelije: a) ortocentar H trougla.svalwm paru tacak<l M' iN' urugc tigurc pridruzu. Dokazati! Sta je cenrar homotetije? 2. -_.109.ABC. Odrediti homoteticnu sliku A'B' za homotetiju: 2 3 H(0. naziva se homotetija.3) 1 2 2.1. gdje je 0 rna koja staina tacka ravni i k rna koji reahm broj. t 02. Staje centar homotetije O K91ikije 2. Dat je MBC i krllznica K(O.101. Ova trougla su sHcna ako jc jedan ugao u prvom trouglu jedna~ jednom Uglll u drugom i ako su odgoval'ajuce stranicc koje obrazuju ovc uglov~ proporcionaine. . b) centar S opisanc kruznice c) centar 0 upisane kruznice.U datll kruznicll llpisati: M' B' C' tako da mu stranice budu paralelne sa stranicama datog trougla. kaze se da su te figure direktno homoteticne. a) Homotetija geometrijskih figura k~2 b) k~4 c) k~-3 d) k~-S.acka 0 van prave i koeficijcnt: c) "'ABC i "'MNP homotelicni. Svake dvije kruznice su homoteticne. b) teiiste T trougta c) tacka 0 van troug!a. Ako su M. ~ I I ! 'I . Ako se nekom homotetijom figura F moze preslikati u figur" F'.* Datje ugao <xOy i tacka A u oblasti ugla.103. - [)e-finicija slicnosti: Ako za dvijc figure F i F' postoji prcslikavanjc koje svakom pani i N prve figure pridruzuje par taeaka M' i N' druge tako da je. naziva se slicnosL Za figure F i F' kazemo da su slicne i piScmo F-F'. 3) 2. za homoteticne figure se kaze da su inverzno homoteticne. 2.5.2) b) H(O. 2. a broj k koeficijent homotetije. ' d) H(0"4) 3 2. 2. ' Ako su dvije stranice jednog trougla proporcionaine sa dvjema odgovarajuCim stranicama drugog i ako su uglovi nasuprot vccih oct ovih stl'an. Konstruisati homoteticnu sliku datog ugla <xOY. Ako je koeficijent homotetije dviju homoteticnih rigurs pozitivan broj. -I) c) HIC).ca jednaki. Konstruisati homoteticllll sliku date prave a ako je centar homotctije l.odnos duzina tacal~ M dUlj MN : M' Nt stalan broj i obrnuto. Dataje duz AB i proizYoljna tacka O. tb i (X. Konstruisati hOllloleticnu s!iku A'8'C' datog troug!a za homotctiju: 0) H(0. Dalje cetverougao ABeD i tackaO van njega.110. J 13. 2) b) HiO. Ako su sve tri stranice jednog trougla proporcionalne sa odgovarajuCim stranicama drugog..108.\.96. Tacka 0 se naziva centar.76 Slicnost oeometrijskih iinura " . -2) c) H(O. Za figunI F kazemo da je sHena figuri F'. onda Sli ova dva trougla slicna. Konstruisati trougao eiji su uglovijednaki. 2. r). NiP sredista stranica n.104.1 OD. b) tcziste T trougla c) tacka 0 van trougla.112.98. Odrediti centar homotetije ovih trouglova.107.~) a) k~2 b) k=3 c) k~·1 d) k~-2 2. U dati polukrug upisati kvadrat 6ija su dva vrha na precnil}LJ~ a druga dva 11a kruz. Konstruisati hOlllolcticnu sliku A'8'C'O' datog cctveroug!a za homotetiju : a) B(O. Odrediti homotetiCnu sliku date kruznice k(S. Konstruisati hornoteticoll sliku datog ugla <xOy ako je centar rna koja tacka M ravni ugla i koeficijent: a) k=-l [0) Dcfinicija hornotetije: Preslikavanje koje svakoj tacki X pridruzuje tack" X' tako da OX. :1ill 2S . Konstruisati bar jcdan trougao koji . . Konstruisati homoteticnll sliku date prave a ako je centar hOl11otetije tacka 0 na pravoj i koeficijent: a) k~3 b) k~4 c) k ~ -2 d) k~-2 2. 2.4) 2. kazemo da su ove figure homoteticne. -2) c) H(O. onda su ova dva trougla sliena.Kollstruisati bar jedan trollgao koji . Da( je trollgao ABC i tacka 0 van njega.97. U slucaju kada je koeficijent homotetije negativan.datom Gija je stranica A'B':::: 111. 2. dokazati da Sil ttouglovi l______________________________ a) k~ I 1) 2) 3) 4) : . vrijedi vektorska jednakost OX' = k .Ie direktno hOl11otetican sa datim nABC ako je centar homotetije: a) \Th B trougla. a sa drugom podudarna. 2. ·:·:'··1' ! '[ 11 J" '-I 24 k~-2 koeficijent homotetije? 2.115.ie par tac3ka MiN prve tako da je M'N':MN stalan IJroj.Ie invcrzllo h01110tetican sa datilll ~ABC ako jc centar homotdije: a) vrh C trougla. Konstruisati trougao hOl11otetican.

118. SimetraJa ugla AMB sijeee stranicu AB u tacki E. Dokazati daje "ABC . Obim trougJa je 0=38 em. 2. Dva slicna jednakokraka 'trougla imaju zajednicku stranieu duzine 15. 2. J42. b i c duzine stranieajednog trougla i 0' obim njemll slicnog trougla. Rastojanje tezista trougla od stranice jednaka joe treci"ili visine na tu stranieu. . Osnovlca manjeg trouglajednakaje 9. Dva trougJa su sliena ako su sve stranice jednog normalne oa stranice drugo·g.=8? 2.127.135. Odrediti vi sine.152. Tacka M je srediste stranice BC trougJa "ABC.=4. b) Visine slicnib trouglova proporcionalne su odgovarajucim stranicama. :1 :1 2.116.136. 2. r(]cullski.129.138. . Ako su dva ugla jednog trougla 50° i 80° . Koliki je obim 0' manjeg slicnog trollgla. Da Ii postoji trougaosa visinama h. Dvije visine II trouglu razlikuju se za 8. Sredine stranica ". aka se dvije odgovarajuce straniee ovih trouglova odnose kao 2:1 ? 2.Trougao L\ABC ima stranice BC:::::.J37. Dvije vi sine "ABC su h. D()Kazati. U isto vrijeme ina istom mjestu. Drvo baca sjenu 18. Obimi sii.Ie a=5 cm. Izracunati odsjecak simetrale ovog ugla. b=15 em i e=18 cm. 2.Visina 0 koja odgovara kraku ovog trouglaje BN. 10 i AC =12 koje zaklapaju ugao od 120°.= AD i hb= BE.Teoreme 0 odnosu visina. lspitati da Ii su ovi trouglovi shelli. !24. Dokazati. B i C. Dokazati daje Ae.121.125. 2.145.132.153."AED.147. 2.141. tada su slicni. 1. dobice se trougao sliCan datom. Koliko rastojanje iZllledu mjesta A j mjesta B? 2.5 lTl. Visina trougla dul. Ako dvajednakokraka trougla irnajujednake uglove pri vrhu.da su dya trougla sliena ako su stranice jednog paralelne sa stranicama drugog. * Dvij~ ·visine u trouglu sijeku se tako daje proizvod odsjecaka na jednoj jednak proizvodu odsjecaka na drugoj. Odrediti.tada su tezisne dul. a simetrala ugla AMC sijece AC u tacki D. a stap duzine 2 m baea. J 46. Dokazati jednakost AN = 7CN . Poyuci paralelu a' sa stranieoll1 a tako da odsjecen trougao ima obim 0'=15 em. Razmjera kalte je 1:50000.0'=66 a) a=20.&ABC su vrhovi AA'B'C'. 2.133. Kolika je yisina drveta? 2.134. '·:·1. 2. Na geografskoj karti razmjcre 1:25000 rastojanje izmedu tacaka A i B je 12 em. * Ako su dva trougla slicna. Dokazati. a udaljenost iZl11eau mjesta Ai C je 12 km. Aka su dva trougla siRna. Dokazati. Stranica trougla je 12 i visina koja odgovara ovoj stranici 16.ine 8 dijeli pripadnu stranicll na odsjecke 4 i 6. a pripadna visina ha =7 em. Ostar ugao jednog pravouglog trougla je 35°. Ako su dva trougla sliena. Aka su dva trougla slicna. njemu slicnog.A'H=BH·B'H=CH. Ako su BD i tE visine ilABC II kome je ugao BAC ostar. CE = Be. Obimi dvaju slicnih trouglova su 0=84 em i 0'=36 elll. Dokazati. J 40. 2. Dokazati! 2.l51. a jedan ugao dmgog trougla 60°. Dokazati..119. 2.122. Akoje H ortoeentar L\~B_C ~~A"!3B' ~~~' njegove visine. b=30 i c=40. '~ slieni i odrediti koeficijent slicnosti. 2. Osnovica jednog trougla . trougla? 2.. Dokazati. a njihove pripadne stranicc iznose 15 i 20 jediniea.a drugi 1ma ugao oa osnovici 40°. 2.123.144. udaljenost izmea'u mjesta B i C je 15 km . Jedan jedoakokraki trougao irna pri vrhu ugao 100 . Na geografskoj karti uCliana su mjesta A. 27 . Dokazati! 2.150. ledna stranica prvog trouglaje a=24 em. 2. Osnovica BC jednakokrakog "ABC jednaka je polovini kraka. Dokazati. IzraCllnati visinu dalekovodnog stuba. a drugog 55°. CD 2.128. 107 2. Ako su a.130. Ako se iz ma koje tacke l1a stranicijednog trougla poyuce paralela sa drugom stranieom. Dokazati cia je "ABC sliean sa "CDE. Stranice trougla Sll a=12 em.ri obime ovih trouglova. Odrep. Kolika je visil1a ha' slicnog trollgla koji ima stranieu a'"". Dokazati! 2. 2.! jednog trougJa proporcionalne odgovarajucil11 tel. Kolikaje odgovarajuca stranica drugog trougla? 2. odredit1 5tranice drugog trougla: b) a=J2. Dakazati da su _ovi trouglovi 26 II. Dokazati! 2. sjenku dugu 40 Clll.148. c) Povrsine slicnih trouglova proporcionalne su kvadratima odgovarajucih stranica.vertikalni stub visine 3m baca sjenu duzine 4m. duzine stranica trougla ABC na karti. Ouz DE koja odgovara straniei AB. Stub dal~kovoda baea sjenku duzine 8 111. Para leI no sa datom stranicom povucenaje paralela ciji odsjecak koji pripada trouglu ima duzinu 6.126. fada su tezisne duzi ovih trougJova proporcionaine odgovarajucim stranieama. tada su radijusi upisanih kruznica oyih trouglova proporeiona:ini odgoyarajucim stranieama.]20.ima drugog.isllim dul. 0'=45 2. 2. 2. 2. Obimi slicnih trouglova odnose se kao dyije odgoyarajuce stranice tih trouglova. tada su radijusi opisanih kruzniea ovih trouglava proporeionaJni odgovarajucim stranicama.cnih trouglova odnose se kao dvije odgovarajuce visine tih trouglova'. da Ii su ovi trouglovi slicni? Zasto? 2. dokazati da su t'rouglovi L\ABC i L\ADE 511cl1i. obima i povrsina slicnih tJ'ouglova: a) Obimi slicni~ trouglova proporcionalni su odgovarajuCim stranicama.dokazati davrijedejednakosti: AH..117. Udaljenost izmeau mjesta A i B je 10 km. Koliko je rastojanje ortocentra trougla od date straniee? 2. Koliko je vrh trougla udaljen od para!ele? 2. b=J5 i c=17.139.l.13]. Ako su dva ugJa jednog trougJa 75° i 65° koliki su ugJovi svakog. je srednja duz L1ABC.149.143.C'~ ~ 2. 2. hb=5 i h. Da Ii su ova dva pravougla trougla sliena? Zasto? 2.

163.ABC sije6e stranicu AC II tacki D. 2.] 80.i1l¥~·uglo'g .. Dat je . 2. =60°. Konstruisati trougao slican datom koji ima tri puta veee tezisnice. Odrediti duzinll ove dijagonale. Pokazati kako se moze izraclInati rastojallje izmedu tih tacaka. Kruznica !lad precnikom AD sijece Be u taekama MiN. Konslruisati trougao slican datolll ako I1lU je poznat radiju's R opisane kruznice. h.:···.. Kako se moze odrediti sirina neke rijeke bez pre!aska na drugu obalu? 2.ABC. Trapez ABCD je pravougl1 sa pravim ugloyima kod vrhova B i C. 4 -.154." b) 'Yi~ilia. 2.AC . <x~60Q.186. I 2." '" .162.a. b:c~2:3 .isati. soi=6 em. 2. i iskazati pravila slicnosti pravouglih trouglov. 2." . Tacka presjeka dijagonala trapeza udaljena je od njegovih osnovica 7 i 5.178. Tacke E i F pripadaju .---:-1 1 =+= Be AD 2.171.I'~t~gorina teorenia}.Konstruisati pravougIi trougao u kome je kateta b= 12 i odljlos druge katete i hipotenuze 3:S 2.'. Dokazati da vrijedi: EF = -c. -2.katetaiita-. 2.167. KOllstruisati jednakokraki trollgao u kome Je poznata tezi~nica koja odgovara kraku i ugao pri vrhu koji obrazuju kraci. 28 29 .164.. ~va. 2.~3 em 2.ABC.169_ Datje . 1·-- ie AF = -.arale!ograma jednakaje 8 cm..168. 'Ilravouglog trougla j"e geometrihka ~. 5 2. kroz tacku 0.s r l1pisane kruznice. ".173 .' .•) a~3.184.182.6. Simetrala pravog ugla L1ABC dijeli hipotenuzu AB U odnosu m:n. 2. Pitagori.6. Konstruisati trougao sli(~an datol11 koji ima elva puta veee stranice. a obim drugog iznosi 18cm.177.7..gla je ~eOm~~!tijska st~4i~* ltip. 2.ABC. Konstruisati trollgao ako je poznato a:b:c=3:5:6 i h[l=5 cljD. Konstruisati jednakostranicni trollgao 11 kome je poznat z0ir stranice i visine. Dokazati daje dUl: DE geometrijska sredina duzi AE iCE. <x~45°.a teorema ~) ~. 2. b) b:e~S:7.159.5 em. 2.189~ Formul.. Oat je MBC.160. Manja yisina p.170. Tacka 0 je presjek dijagonala trapeza ABeD. Konstruisati trougao u kome su poznata dva ugla i stranic~ na kojoj !e-zeovi uglovi. Konstruisati pravougaonik sli6an datom aka I11U je data je~na stranica. Stranicc: parale10grama su 25 em i 10 em.dnakJe z'birll. Tacke A i B naiaze se na dostupnim mjestima. 'Iia mp?te~~zu.. Dijagonala na veci krak pravouglog trapeza Ilormaillaje na krak. Os novice trapeza su 30 i 15.2. Odrediti veel! visinu. a njihovo mcdusobno rastojanje se ne moze direktno izmjeriti.'red. e-~=lcm. 2.176. 2. Konstruisati jednakokraki trougao u kome je visina h"~3 i..drat..188. Konstruisati pravougli trougao u kome je poznat jedan os~ar ugao i zbir hipotenuze i vi sine koja odgovara hipotenuzi.od~jecal{a:koj:e gra~l na hip(}ten~zi. t) J(l'3. Srednja dut trapezajednaka je 9. Konstruisati t{"ougao ako mu jc poznata jedna stranica. 2.185.175.drataJl~4:.155. Simetrala ugla J3 .6. Konstruisati trougao sli6an datolll ako muje data tezisnica tao 2. ". .a) <x~75°. jedan ugao n<l njoj i razrnjera druge dvije stranice.158.' . Primjena slicnosti na pravougli trougao.ina . 2.ot~~~*~'i ~v6J~ projekdje. Dat je . 2. Forlllulisati' j""iskazati pravila s!i6nosti jednakokrakih troug.187. 2.t:Je.165. b:e~3:S. 2.ABC. U kojem odnosu hipotenuzina visina dijeli hipotenuzu? 2. b) b:e~3:4. . ." "" . Konstrujsati paraJelogram ako je zadano a:b=5:3. Dat je .174. Kroz vrh B paraleiogr<lllla ABCD povucenaje prays p koja sijece lAC i AD u tacka1ll3 FiE.6. t.a..~.183. Povrsine dvaju s!icnih mnogoug[ova su 60 cm 2 i 4S cm2 . b+e~7em b) b:e=3:2. . na«. 2 kracima trapeza. {. Datje LlABe. poyucenaje duz EF. Kolike su osnovice? 2. <x~60°.6. Paralelno sa osnovicama Be i ·AD.179.190. KOllstruisati trougao sliean datom ako 11lU je data stranica a. U jednakokraki trapez ABCD sa osnovicama AB i CD upisana je kruznic" radijusa r. Konstrllisati jednakostraniclli trougao u kome je poznaia visina h. cx=60° ijdijagonala iz vrha ugla ex je d:::::5 .') <x~75°. 2.157. Konstruisati trougao sli6an datol1l ako mu je data vis ina ha • 2. Dokazati da je ova dijagonaJa geometrijska sredina osnovica lrapez.troti. Konstruisati trougao sliean datolll ako IllU je poznat radiju. 2. Dokazati daje AB· CD:::: 4r2.172.181. J 66. ledna dijagonala trapeza dijeli trapez na dva slicna trougla. Dokazali da je BM· Me = AB· CD.156. tako daje AE = -AD.161.odnns osnovice i kraka a:b::-:o4:3. hipotendzo't:t. Konstruisati trougao sli6an datom koj i ima tri puta veee Dokazati da V1Sllle. Normala na BD kroz srediste M duzi BD sijece pra\lu AC u tack! E.'f2. Konstruisati L1ABC ako je dato: 2. 2. 2.aiet~':p. 2. Odrediti obim prvog mnogougla. 2.lova. b:c~5:3 2.

214. e) x=~ab+b2 2.232.194. Koliki je obirn ovog trougla ? 2. a krakje b=29. c::::m2 +n 2 . Ortocentar trougla dijeli visine na odsjecke.22]. 2. 2.II 2.~ iZllOSl 75% od druge.ADE slican sa "'ABC..215. uokazati jednakost 1 I 1 a' 17' h . Obim romba cije se dijagonale odnose kao 3:4. Koliki . e) X=fI ..205.223.206. dobijamo trougao sliean datom. Izracunati stranieu jcdnakostranicnog trougla aka je poznata njegova vislna h: a) h=5 cm 2. dijeJe tu dijagonalu na tri jednaka dijela.209.230. Dijagonale romba su 12 i 16.6. 2.J2: 1.= -2 . dokazati daje D. Te..199. Kolike su katete? 2.22S. Hipotenuzina visina je geometrijska sredina odsjecaka koje gradi na hipotenuzL Dokazati! 2. 2.204.je 1 em. Odrediti dijagonalu d kvadrata. Izracunati visinu i dijagonale trapeza.216. Osnoviee jednakokrakog trapeza su 10 em i 40 em. tako da je proizvod odsjecaka jedne visine jednak proizvodu odsjecaka bilo koje druge visine tog trougJa. Izracunati hipotenuzinu visinu i odsjecke koje gradi na hipotenuzi. Odrediti obim troug1a.191.218. 2. Dokazati! 2. Odrediti visinu'trougla koja odgovara stranici 15 em. 2.[3 em pravouglog trouglaje 10 lTI. 2..ABC. 2. Odrediti: c) Radijus opisane kruznice. 2. Dokazatil 2.229. a kraei su b=25 em i d= 17 em.198.224.195. Trougao DABC ima visine ha:::: AD i ht>:= BE. Odrediti obim ramba. Dokazati: Ako u trouglu spojimo podnoija njegovih dviju visina. 2. Jedna katcta pravouglog trougla za 10 em je veea od druge katcte i za 10 em manja od hipotenuze. a visi. Stranice trougla su 13 em. ledna kateta ovog trougla 'I ~~-- :1 j .[3 b) x = a.J7 ]1 I I Date su duzi a i b. q=16 2. Dijagonala kvadratajednakajc d. Ako su kraei trapeza medusobno normalni.[3 2. Rijesi~i pravougli trougao ako je dato: b) h=60. h=IO. a h hipotenuzina visina.~ ij 30 oj! i 31 .. a:b=8:15 2. q=144 c) p=9. Primjenom slicnosti dokazati Pitagorinu teoremu.+ .207. 2. Osnovicejednakokrakog trapeza su a=44 j c=4.210.208. 14 em 1 15 em. Stranica Is.212. b::::m 2_n 2 . gdje min ma koji realni brojevi i m>n. Hipotenuza pravouglog trougla je c=13 m. 2. Kohke su stranice ovog trougla? 2.[3 b) h=3 em e). 2.a) x=a. dokazati daje zbir kvadrata njegovih dijagonala jednak zbiru kvadrata njegovih osnoviea. Konstruisati duz x ako je: 2.ABC. 2. Dijagonale jednakokrakog trapeza sijeku se pod pravim uglom i dijele na dijelove od 12 em i 9 em. 2.Ie obim trapeza? 2. Konstruisati duz x cija duzina U odnosu l1a datu jedinicnu duz iznosi: a) x = . Straniea jednakostranicnog trougla je a. Dokazati! 2. * Suma kvadrata dijagonala paralelograma jednaka je sumi kvadrata njegovih: straniea.222. Dok<-lzati da je -- ACCE=BCCD.J14 c) x =. Odrediti kaiete i hipotenuzinu visinu. Kateta pravouglog trougla manja je za 8 em od hipotenuze. Izracunat~ visinu jednakostranicnog.* Tzraziti duzinu tezisne linije u funkeiji od duzina stranica trougla.196. h=8 b) c=lO. Dokazati! 2.226. a krak je 25 em. 2. p:q=9:16 c) c=34. -Odrediti koefieijent slicnosti i katete drugog trougla. Izracunati duzine dijagonala. Normale povucene kroz dva suprotna vrha na dijagonalu. Odrediti radijus u romb upisane kruznice..227. Naei odnos kateta pravouglog trougJa ako su njihove projekcije na hipotenuzu 16 i 25.211.202. Katete pravouglog trougla su ] 2 cm i 16 cm.219.na na krakje h=12 Izracllnati drugu visinu trougla. Odrediti stranicu a kvadrata.vadratajednakaje a.vezane·su relC\ciIom. a katete su a i b. 2.217. Ako su a i b katete.197.a) x=-Ja 2 ':""b 2 b) x = ..JS d) x = Sll . Osnoviee trapeza su a=28 ern i e:= 16 em.[f. Dmga kateta jednaka je 20 em. Dijagonale romba su 4.213. 2. a odsjecak p=6m. 2. Hipotenuza pravouglog "'ABC je c. Osnovicajcdnakokrakog trouglaje a=13.22S. Ako je c+a=2b. Normalne projekcije kateta na hipotenuzu odnose se kao kvadrati kateta. 2. dokazati da je trougao pravougli. a) Visinu b) Radijus upisane i 2. t/ +tb2=5t/. gdje je C vrh pravog ugla. Hipotenu~a b) a=4 cm c) a=8 em d) h=12. b j c vrijedi a=2mn.a) c=20. Aka su hb:::: BD i hc::::CE vi sine D. 1 ~ 2.. Razmjera straniea pravougaonikaje .220.Zisnice pravouglog . Hipotenuza njemu slicnog trouglaje 25 em.a) a=4: c"'5 2.8 m i 14 m. Dokazati! 2. Odrediti visinu trapeza.192. Katete pravouglog trougla su a~6 i b~8.193.f3O b) x = . Suma kv~drata dijagonala pravougaonikajednakaje sumi kvadrata njegovih stranica.201.200.23I.203. trougla ako je data siranica a: a) a=IOcm d) a=2. Dokazati! 2. Odrediti povrsinu trapeza. 2. Ako za stranice trougla a.

U datu kruz. Konstruisati jednakostranicni pravougaoniku. Iz tacke P van kruznice povllcene su tangenta i sjeCiea.256. Konstruisati kruznicu koja sadrzi datu tacku A.ilJ1tail.ijeca ii'a pr.244.b i e.262. 2. KOllslruisati geometrijskll sredinu duzi a i b ako je: a) a=2. Ako se prave. 'J?e. svaku od dijagonala po zlatnom pre~jeku. Od sredista kruzniee radijusa R=7 elTI tatka P je udaljena. D koncik!icne (piipadaj. P u'odnosu:ria. Presjecna tacka dviju dijagonala pravilnog petollgia dijeli.~bJa pr. . P. alb sijeku u. b=13 c) a~3. b=13 em i a=4 em.gJ-(jf:!jes=--i---' 7 r7 I I.259. · 2. r) i trougao ABC. Ispitati da 1i je trougao pravougJi. Dokazati' oa za visinu hb trollghl vrijedi formula: h" X . Iz tacke van kruzniee povucenaje najveca sjecica i tangenta. 2. Odrediti duzinu tangente (tangentne duzi) ako je duzina sjecice (odsjecka koji kruzniea odreduje na sjeciei) 50 em. Konstruisati kvadrat koji je po povrsini jednak datomjednakostranicnom trouglu. 2.e.'. Iz tacke van kruznice povucene Sli tangenta i sjeciea. Konstruisati novi lrollgao podlldaran prvolTI. Dokazati. 2. DcHnicija pot-cn'cijc ta. Konstruisati kruznicu koja sadrii dvije date tacke A i B i :dodiruje datu kruznicll K(O. aka je x 2 =a2+bc.istoj kttl7Jlid}.Ie jednaka pJ'(iiz-yo4ti odsjec<:ika koje kruznica odsjjesa na pr~.tl tacke ..241.263. 32 . Tackom P povucenaje sjeeiea kojll krllznica polovi.uzli~cu.ce ~oji prolaz~ p+c~. Aka su date duzi a i b i a<b. 2. Data Sll dva sliena trollg!a. 2. 2. a datu pravu p dodih!je u . Iz tacke van kruznice povucenaje najveca sjetiea i tangenta cijaje duzina jednaka 8 em.P: 2.od drugog kraja tetive 8 ern. x.235.ca~a kaje kruzn·Ica . tupougii iii ostrougli.saddt ta:cke: A i'B. Konstruisati kvadrat koji je po povrsini jednak datom pravougaoniku.-- .236. a:.9 em.JS\S-U s~h)s-c .265. Odrediti duzinu tangelltne duzi.255.254.aCkQl1't.* Stranica pravilnog desetougJajednakaje vecem dije\u rapijusa opisane kruzniee ako se on podijeli po zlatnom presjeku. 2.* Kvadrat stranice pravilnog petougla upisanog u kruznicu. c i d.om.kazati. Kolikaje duzina sjecice? 2.233. ".vriiedi: o=d2:.. 2.i'aka vriJedi PA· PB .252. 2.R)" tada Za potenciJ... 2.i i sjeciee.251.Y9j 'koja sadrii tacku P nazivamo pote. Odre~iti duzinu sjecice. Potencija tacke U odnosu na kruznicu.prava hsath'zi _ prava ' '. .' PO" ~Zl9a'~u. Ta'ngenta je za 20 em manja od unutrasnjeg. u cidncisu'n<i krufultu k(O.ods'.O. .je d . Konstruisati kruznicu koja dodirllje dvije date krllznice ito jedntt od njih u datoj ta6ki A 2. Primjenom osobine poteneije tacke U odnosu na kruznicll .Ja -be cJ x=~-+bd Akoje tack<i P tiriumfkn:iznk6' k(O.242.-P je kon~t. a 8 em veea od vanjskog dijeJa sjeSice. Konstruisati duz x ako je x:2=17. Tatkom P kojaje od sredista kruzniee radijusa 5 m.I 2.ckc. b~9 2.253.oJ odgo\lara. 2. 2. konstruisati duz x=a2 :b. Koliki je ri:1dijus ~fu~ .~~nfralrto r~st()janje ta~k. b i c. Konstruisati pravilni desetougao ako je poznat radijus R o.dokazati Pitagorinu teoremu. ' 2. b~5 b) a~4.. C i. Aka su poznate duzi a.8. Odrediti duzine tangentne duz. ·Karnoovi obrasci. b~11 d) a~l. 2245. povucenaje sjetlea kojaje popolovljena kruznicolTI.239.sini jednak datom trougao koji je po povrsinijednak datom kvadratu. .'' ~ . Kru~nicaje sjecieu podijelila na dva dijela: unutrasnji 60 em 1 vanjski 20 em. 2. Dokazati.264.1 2.. konstruisati dUl.: _ ' ''-''':'''':'.smatratiu ~r.260.* Dataje kruznica k(O. 2.238.krtiinicu-.avoJ . Poznate su duzi a.-.A-k.p. b. ' 2.234. S.'R)~.:. 2. Do..·1 1 . 2. 2. Konstruisati jednakostranicni deltoidu.257.".tacke A.248. Zlatni presjek duzi TeorcJU:c: Proizyod·oqsj~. tackLP"i pri tcinie a:-. Konstruisati duz x aka je: 2 a) x=-Jab+c' b) x=. Straniee trougla su e=lS em. udaljena 13 111.pi'Sane kruinice. QdilOSU tta 'j{ruznicu: koristuntu p koja .nieu upisati trougJo cije su stranice paralelne stranicama datog trougls.243.237. a radijus kruznice R"'21 em.:.(rtencija})Ve tack¢ s~protilaje kvadratll'poliitetive nOl·m'!lne na ra~iijus kruzl1i.Iicija iii moc tacke P U odnOSLl na PQ. radijusa R jednak je zbini kvadrata straniee pravilnog sestougla i s:traniee pravilnog desetougla koji su upisani u istu kruznicu.-.240. 2. Tetiva kruzniee 1ma duzintt 12 em. datoj tacki M .olazi t.R2. 2. 2-246.247..a~:ke C'i D .249. U datu kruzniclillpisati trollgao cije su stranice norma Inc na stranice datog trougla.250.. Konstruisati pravilni petougao ako muje poznata djjagon4la~ 33 . Vanjski dio sjeciee je dva puta manji od odsjecka tangente. Kon5truisatijednakostranicni trougao koji je po povrsini jednak datam trougao koj! je po povrsini jednak datam traugao koji je po povr. Tcorcn~e: Aka je tacka P 'van k~\r?nlce tadaje rijcLla potcllcija u odnosll na ovu kru~nkll jeJI)aka kvadanitu tangclltne duzi kQj:aj. Konslruisati jednakostranicni rombu.* Dataje kruzn1ca k(O. a sliean drllgom od datih troug!ova.() u+b+c =~.u. R). Najednom kraju tetive povucenaje tangenta koja je udaljena. r) i trougao ABC. 2.'-." Straniee trougla su a. Koliki je radijus kruzniee? 2. Konstruisati pravilni petougao ako muje poznat radijus R opisane kruzniee 2.258. 1 I j 1 1 ·1 .:'.t.261.

/-49 3.3.'J:.a) b) . z=-- d) .2.IllPleksna l>roja a+l>ii c+<Ij' vrijedi: a+bJ.~: 1.18. Ako je rastojanje izmedu tetiva 7 em.7+2.6.)x+(I-. Data.a) I S b) -24i 3. Sabrati (oduzmi) date imaginarne brojeve: 3.88i 3..a) ~ +. Odrediti vrijednosti varijabli x i y.a) Si+4i b) 14i+20i e) l2i-9i d) 23i-14i+221 b) 17. " ': ".~ se broj?~R~z_ naziva.a) 54 c· b) 56i c) -i 3.a) 12+3i b) -33-4i (-l)' 18+8i' j21 8i 5 +2i-4 i 'J (_i)5 ·1992 Odrediti imaginarni dio datog kompleksnog broja: 3. ¢) (a-c A b-d)./-100 3.-9.a) 66+2. . Konstruis'ati pravilni petougao ako su poznata sredista njegovih straniea.27.) 3i' b) -i' 3.. Konstruisati kruznicu ako je dat pol P.5. p6de'fjhlPjji. Odrediti vrijednosti varijabli x i y I:iesavajuci dati sistemjednacina: a) xi-2y=-i b) (I-.a) b) 9-9i' 5 b) i 6 J b) IOi _4S_35. visina i R radijus opisane kruznice. naziva sk~p komp~~MnihbroJev. 2 5 3. 2. 6 b) ~25 eooo+i d) 7 5 5OO2+i5004 +i5006 cJ ../. dokazati da je b·c=2Rh.26. tizmemo hI-oj' za kdji' ~rUe'?( F-~i '_ tada se skup.28. d) z=-0.15. Odredlti vrijednost varijable x taka da vrijedi data jecJnakost: 3./-50 c) . 3.266.20.komplcksnog ~1roji4: a:_ brqj b=lJ!lz . Izracunaj: 3.22.ngi:iyamo imagiI(ar~i clio konmicks.' Ako J¢ z::::atht. b) 98-36.21.-2i c) 90i+2Ii-77i d) 100i-89i+6i 3.19.4 3.a)"z=2+5i bJ z=-7+4i c) Z= -I-i d) z"'22-5i 3.1I.4i c) Z = -0.3. b) z=-0.)' d) 5-5i' 30 d) i d) -4i3 _1 1ill d) (-i)" l9lj9 d) i c) -255 c) 88+255.(:9 -.:syfi1 brojey?':o. Odredi imaginarni dio datog kompleksnog broja: rs aJ 3.50 +./= 27 + 2.8. polara p koja odgovara polu P i jedna od tangenala kruznice koja sadrZi pol P. aJ SKUP KOMPLEKSNIH BROJEVA (C) 3 .{)'Ji ka_ af?i. .a) z=0.1-2.a) x+ 1 1i~7+ Iii b) x-3+9i=-3+9. c+di . c) x+5+44i=6x+44i 3.S.268.98 -. 5 z=--+8i c) 12 Izracunati vrijednost datog izraza: j4000+i 4001 +i4OO3 +i4004 b) 3.gdje _suy i b'tna koji realni brojevi.l.a) ~ z=2./. ./-16 8 -12. Rijesiti datu jednacinu: a) 2+3i~x-yi b) 2x+yi=20-4i c) 7x-2yi=21+8i 3. Odrediti vrijednosti varijabli x i y taka da vrijedi jednakost: a) (4-i)x+(2+5i)y=8+9i b) (3+.a) 15+7i=15+x.:"" }.269* Ako su b i c stranice trougla ABC.a. Odrediti ·realni i imaginarni dio datog kompleksnog broja z: 313.ie jednacina x+yi=31 +9i.'+i i'" i'" Napisi realni dio kompleksnog broja: 3.2.267. b) . Jednakost dva kornpleksna broja Zfi gva ko. c) -1998-6i 3.1..'+4 J 3.)x-(1-2i)y = 7. .nQg. b) 16-2xi=16+IOi c) 1999-5i=1999-15xi 3.)x-(I+i)y=-I+.7./-12 b) d) .a) (_i)7 l. -.24. (1 +i)x-2iy = 3+i (-2+2i)x-2y =-4 3./.a) 4i 3.. d) 778.14.. -' .a) Ili+12i+./-256 b) .200 Dokaz~ti da za svaki prirodan broj n vrijedi: a) i 4!1+):::::i b) j411-2=_1 c) j41l )=_i 0 Ako-.i ta4./= 32 .12. h. * U kruznid. d) -II +90i 3. * RijcSjti siSlCll1 jednacina: (1 +i)x-(1 +i)y =1 (l-.a) 4.a) Si'+2i)+7i 3.16. d) 57i d) -1992+37.4.a) z =--+-.-:-< _'. 34 35 . 1. koliki je radijus kruzniee? 2../-64 -~ +.2+3.25. sa razoih strana centra 0.ealhi ~iQ.=.17.23.-'-75 2./-108 + '._12. 2.10. povucene su paralelne tetive duzina 6 em i 8 em. broja z.)y = i. izraClillati vrijednost datog izraza: bJ (_i)" c) e) c) c) c) b) CJ J d) (-2.9.

izvrsavajuci operacije sa kompleksnim brojevima odrediti vrijednost izraza: -" " .34. z2=13+i zl=-5+6i.61.32. z2=6-5i 3.57. z2=5+3i b) zl=3+2i.a) Z=(2-i)(3 . Dokazati da za svaka dva kompleksna broja vrijede sljedete jednakosti.) 11 Konjugirano-kompleksni brojevi a4-bi _ (0 +&iXc - di) _ (ad I>d)+(bc-.) ~ ( I 3 3. c) z=3-99i d) z=24-55i 3.47.u) z\=1+1. 22=2+1 b) 2\=10+2i.38. 2 1. )(I-2i)+( 4-2i)(4+ 2i) l 1 2")' J c) (I 2 '1 -+-Z -----[ 4 5 6 9! c) (l1-3i)(2-3i) ..37. 36 a) z· Z c) (l-i)(1+4.43.55.: a) I+mi.)(5+ 2.39. 3. z2=4-6i b) zl=-S-9i.afbl. Izracunati vrijednost izraza: [(z) = 2Z2 -3z+'11 +i .Z 2: c) zl=5i. Akoje [(z)=-z'+3z2+z+2. Aka je z=l +i izracunati vrijednost izraza+z2~z+ 1. z.a) z.) b) (4+. z2=-1-7i brojevi z) i Z2 . z2=-10-3i b) zl=-1-2i. 1-9. 9 5 d) 7=---1 - 3.: a) ::::1 + .49. Ako je z.)' +(2_5i)2 b) z=(I+i)'+(4+4i)2 c) Z = (2+3i)2+(3-4i)2 ~. z2=6i c) zl=I+8i.=3-2i. z2=-12+115i 3.a) (2-5.. 22 d) z=-3-4i 2 4.. b) .a) z=6-Si 5 5 7 3.ako je z=]-i._.56. z2=-4+3i b) zl=-7-2i. 2::::Z1.)(3+2.a) z.45. z2=-3-i 3.Operacije u skupu kompleksnih brojeva C: 3.bi kompleksal1 komp(ekslJom broju z= 'l-rbi.22 c)~! > Z2 = 21 . Aka je z=-1-1.46.)(3+i) b) (1+2i)(3+.a) Z.a+bi. 3. z2=-S-Si Odrediti konjugirano-kompleksan bro] datog broja z ako je: b) z=-62i c) z=-3+Si d) z=-15-9i 3.)-(5-2.2:2 :::: Z1 + 22 b) Z! -.31.5L. = 11-4i. z2=5+54i b) zl=9-2i.2. odrediti [(3-2i).a) zl=9+4l. z2=-5i b) zl=4-3i. 3.33 . -999+8m.a) z = (1 +3. Kolika je vrijednost izraza: fez) = z'-z' + 11 z+8+2i aka je z=3-i .40.(c+'diXc-Jij-' c 2 +d 2 '. z2=-I+i c) zl=l-i. zakompleksan brojr= a .36.=9-4i c) zl=-1+i. Dokazati.0) (-2+3." 3. z2=5+1 c) 2\::::-1-1.bij-(c+di) = (ac·bq)t(bc+ad)i Ako Sll dati kornpleksni brojevi z! i Z2 odrediti broj Z= Zi+Z2: 329.a) 3.a) Aka su dati kompleksni z.4l.Z2 = 21 .a) 2]::::3-2i. 3.84x+2i c) -999-4i. 3 4.l 3. z2=c+di b) zl=(a+b)+(a-b)i. . 3) (a+.84x-2mi.-. =.+ .a) z.I)i c+di .51. _ b) Z= (l3:. ? 3. z2=-8-4i c) zl=8+2i. ) . Odrediti vrijednosti parametara min tako da kompleksni brojevi zl::::2m-2n-(n-4)i i z2=m-1 +(m-2n)i budu konjugirano-kpmplcksni.z c) ~ + 22 d) 2~ + z 3.a) 1-1+-i 5-3i) b) i(4 -+-i 2 J \5 7 3.22::::4 3.58. Dijeljenje kompleksnih brojeva d) z=2+5i 3.48.30.4. = 3-5i.7 • '" lzraclinati proizvod Z=ZIZ2 datih kompleksnih brojeva 3. Odrediti z' datog kompleksnog broja z aka je: c) z=2-3i b) z=-I+i a) z=5i 5 b) z z c) (.) 342. z2=3+i 3.54.-5irl+~i) 3 _ c) z=(~+~il~-~ii ". odrediti broj b) zl=5+2i.22::::-3-i b) zJ=-3-3i.a) z=I+. 37 .1+1 c) zl=2+4i.a) z=23 3. z2=-3+2i z. z2=2-i c) zl=8+3i.a) z=2+3i b) z=-6+2. z2=-2+7i b) zl=10+12i.a) 3. z2=]-i 3..22::::i b) zl=1-i.. z2=r+5i Zj i Z2: c) z!=~i. 3.(c+di)= (a'c)+(b'd)i 3.a) (1 +2.22=1+9i lzracunati vrijednost izraza: 3. ".=I··2i.52.. Za koje vrijedllosti varijable m su dati kompleksni brojevi konjugiranokompleksn. z2=3+7i zl=4-5i.•) 3. z2=6-7i c) 21=8-i. z2=1+i 3.59.60.i) 1) (a+bi)+(c+di) = (a+c)+(6+cl)i 2) (a+bij.50. Za svaki kompleksan braj z=x+yi vrijedi: Brojevl Z + Z ji z· Z su realni. = -1+5i.44. z2=-1-9i c) zl=-2-3i. z2::::.53. z2=4i 3.+ -I i 1 5 b) (3-4i)(3+4. c) Z =---+-1 b) Z = . Aka je z = 5+3i izraclinati: a) Z + ~ b) z .)(5-7.) 3 Odrediti kvadrat datog kompleksnog broja z aka je: b) z=l-i c) z=S+2i 3.35. Odrediti realni i imaginarni dio kompleksnog broja z ako je: 3.3.a) z1=3+2i.

1 d) Iz. c) 3.221? Iz.76. +2 21.a) x' +4 2 2 :3. odrediti: 3..a) x2+1 3.65..1 dokazatidavrijedi 1z1=2If(z)l· 3.1).71. cimbenike): II: 3.82.=2+3i. Odreditj modul kompleksnog hroja z ako je: 2+5..) b) z=_2+2.84.)" (1 + . I lJ I 38 I il Izl=[-Z[ b) Izl=l~ c) Izl=H Dokazati da vrijedi: 3. odredi realni i imaginarni dio i modul datog broja z aka je: .z2 I 3.a) a) 3.l c) Iz. 3..92.£)~ ~. c) z=-i d) z=lOi 3. Akoje z. 3. izracunati IZj+ Z2 .95.78. oF 0 Rastaviti na faktore (cinioce. Izracunati reciprocan broj datog broja z: a) z=-i b) z=2·.z::::a:+bi. . I. z::.(2+ . .I+lz.a) (1 + .70. . dokazati da je (x-yi)'=a-bi. 3. z2=3+i b) z1=4+3i.-8 1+2 3. 6.* Akojez=I+2i i b) f(Z)=F_-z~' .a) z1=2-.-z.77..*a) Iz.)' +(I-i)' b) (2.. Odrediti rjesenjejednacine (2i-z)(I+i)+(I+iz)(3-i)=2-i.. Odrediti kompJeksan braj z=x+yi tako da slijedeca konjunkcija bude istinita: a) Re(z· c.11' .)50 -(1 .. .lzracunaj I ZI+Z2 +2z l z 2 1 akoje zl=1-4i. ? 1 3 5' a) z=~+~ b) z=~+--[ c) Z=_l.* Dokazati: a) (:: j.). 3.'2.80.93.Odrediti kolicnik 3.)5(~ .86. Poznatje kompJeksan broj z. odrediti f(1-i)i f(2+3i). 3.67.l b) Iz.a) z1=8.)' 3.89.72:a) il+.5. )=18 A Im( ~ lZl )= ~13. Odrediti realni i imaginami dio kompleksnog broja z ako je: a) ~ (. b) z 13 + 12.3+4.64. 1- b) (1+.68. 2 " oF O.1 3.88.z. z= +1 z=2+2. 1'-1 a) I c) (5+i)z =1 Ii c) 13iz=(I+i)' Ii lzracumiti vrijednost izraza: 3.i c) ~~_~I~ .+2..a) . d) 8-.a) -1+ 1+ . Dokazati da za svaki kompleksan broj z vrijedi: Rijesiti datu jednacinu : b) (2+i)z = 4i 3.62.73. (I + .)".=2-3i. I d) I z.z1z::l.·2 3.a) (l+i)z=2-i 3.' 1."~::=:' :Ja 2 _+b 2 :nazi.). J .." (1+[. z2=-2+3. Ak6 je-. z. 12.63. ' 2 (1. odrediti : a) Iz.a) z=8+6i b) z=12+5i c) z=lO+lO.94.)'1' + (1 + (1_. z2=-5+i.vam~:m-~dul (ili-apsol_~t~_a­ vrijedl1()st) broja z.. ~-tealan hfoj c) z=-2+3i d) z=l+i Odrediti apsolutnu vrijednost (modul) datog kompleksnog broja z 3. Akoje z=-21+20i. +~.+z.--)2 z= (.lz. I 3. 7-5. Ako je z.. 3.l-lz. n 3..a) z=3-4i b) z=6+8i c) z=5-12i d) z=-20-2li? 3. +1' c) (1 _ .Kojim brojem treba pomnoziti broj zl=3+i da bi se dobio broj z2=S+6i? 3. 1+. c) 5 5 5 5 3.)~ 2 A Ri. z. odrediti: a) I z.a) z=12 b) z=8.a) Modul (apsolutna vrijednost) kompleksnog broja (2. 1-. z.('2+[. z2=5+2i c) z1=7-2i. I\ j I1 3...1 c) I Z.87. I b) 12. .a) (6-i)z "'-i b) (I-i)z= l+i 3. z2=1+. Nakon racunanja. d) 29 Iz+~1 d) '=-.1 2-3i 4 + 5.'!lZl 13 39 .' ii 2. (I . + 1)' +-"-'~ c) (I .90.91.=6+8i.=-3+i Zl:Z2 datih kompleksnih brojeva ZJ i Z2: b) z1=I-i.75* Ako je (x+yil' =a+bi.81.= 12-5i .74.-. 3.).=4-3i .83.a) Izl' = z ~ c) I[ ~' 1= 11:. z.)32 b) -it c) .69.=9-12i. . a) z= b) z=-( ')' c) z= 2 5.." b) Im(z· c.a +b b) x' +25 b) x' +9 b) a2 +4b2 c) x 2 +121 c) 9x2+144 c) 9a'+16b 2 _ d) x' +256 d) 4x' +9 d) a+b f""'.+':"~+J 2 4 i 2 3 2 3. 3 ? .3-4. . Izl b) c) I~I z= 20 29 -~.79. d) z=-2-3i ? Odrediti kompleksan broj odreden datim izrazom: I b) 5+2. Ako su dati kompleksni brojevi zl::::2~3-i.-~i '5 5 Iz-~I . )= .)' .. )1(100 (l+i)'OO 2. Akoje [(z)=2z-3z'+IOi.)1000 (I _ . 1+ .!.)' 2-i (1:+. 3. 7 +.=l+i c) z1=3-i. 66. 3.85.

5) i B(2.6. )4 ( \.4 1 1 I b) ll+i.111.)3 +(1_... ako je: a) b) Re(z.104.=5i.115. .. l(i+i )' Z= " nE N. c) ZI= -4-2i i z2=-3-5i 3.116.106.99.126.0) b) B(0. Koji vektor odgovara razlici vektora z1=7+2i.121. -5)" 40 41 .)6 3. razliku.10 I. (1-2i)' (1+i)'+3 (WI" i) . b) zl=-5. -18+2.a) z=3+2i b) z=-3+i c) 2=4··3i Odl. Provjeri graficki zakon komutacije za sabiranje kompleksnih brojeva. Za svaki dati broj z u koordinatnolll sis1cmu odredi tacku koja J11U odgovara: a) z=2i b) z=-4i cJ z=5+3i d) z=-4-3i 3.110.1) i B(-2.124. -5) d) D(O.y).* PoJjjeliti kompleksne brojeve: a) 3.98. Za koje vrijednosti varijabh x I z=-Js+12i y vrijedi jednakost: 2x+(I.editi kompleksan braj kojcm odgovara data tacka: 3. . 3. z3=4+3i. z2=2-Si? 3. c) 3. Dokazati da je za svaki prirodan broj n izraz (I +i)''' rcalan broj. (2+. N.:'2 5 A A Im(l2. c) z = .:J.:J.125. l'. Koji dio ravni predstavljaju tacke kaje odgovaraju kompleksnom broju z u kompleksnoj ravni. ako jc: d) z = 8i 3.Nacrtaj figuru koju formiraju tacke kompleksne ravni koje odgovaraju broju z ako jc: a) Izl<3 b) IzIs5 c) IsIzIs3 'd) 2sIzls7 ? 3.* Izracunati: 60 . -2) c) -1+·i13 a+i.3) c) C(-2. b) 2'+42=15-6.117.105. proizvod i kolicllik komplcksnih brojeva odredenih tackama /\(3.* DokazatlJednakost: b) . 3.96. 3. 3.razni zadaci 3.108. Dokazati da je za svaki prirodan broj n izraz Cl_i)4n+2 cisto imaginaran broj Odrediti re-alni i imaginarni dio kompieksnog broja z aka je: 3. ZI)= -1 Ri~)=. 6) b) B(-2.l-~j h \6 -2-J =-2. Odrediti modu1 zbira vektora odredenih tackama M(2.112.a) z=7 b) z=-3i c) z=-5 d) z = -4-2i 3.118. (/- 3. 2.f7 J 3.100. 3.3.113.123. Rijesiti jednacinu (po nepoznatoj z): c) 2z + 3z = II + i a) z-32'=8-2. h 1+~5 [-1:.1 14.107.102. 1).* izracLlnati vrijednost izraza: a) 3. Provjeri graficki asocijativnost sabiranja kompieksnih broJeva "tv. Odrediti zbir.a) /\(1. Odrediti kompieksan broj z=x+yi . KoJikije modul kolicilika kompiekstiih brojeva kojima odgovaraju -12 +i-/6 1 ( .[i. Kompleksni brojevi .5 Im(z. ako vrijedi: a) Izl=! b) Izl=4 c) IZ-ll=2 d) IZ+31=5 ? 3. * lzracunati: a) z=[~+i~)' Z=(J3 TiJ+(i-:J b) c) 2 3. 3. Kompleksna ravan U pravoug!om Dekal10vom koordinatnom Si"StCl1111 odredi tacku koja odgovara datom kompleksnorn broju z. Dokazati daje (l+i)4-0-i)' realan broj.103*a) l+i z= ( 1-i • V J ' I1E N.13 1+ 6 ( l-2-) c) ) Ji d)h [. 5) i N(7.4) c) C(-3. 3. Dati su kompleksni brojevi zl=3+2i i z2=2+i.-I) d) D(5. 3.119.122.. -3).'.97. ~)=. 3.0) 3. Predstavljanje kompleksnih hrojeva u ravni. Predstavi radijus vektore datih komp1eksnih brojeva: a) z=-2+3i b) z=2+i c) z=5-2i d) z=-2+4i 3.7. tacke /\(3. -2) i B(l. z= (II +i. 3+4i 3. Odrediti graficki zbir tri vektora zl=3-Si.a) A(3.*a) 3.109. .i')I1E b) Z= b) 2ImO (I+i)". Dokazati da je irnaginaran broj.zJ=-1 3.120.z2=2-i. \100 1+ I ) a ( 1 12) . Graficki odrediti zbir vektora kejt odgovaraju kompleksnip1 brojevima: a) zl=4+2i i z2=-4+i. 2).'0\" (l-i)"I-I IlE 3. Odrediti modul razlikevektoraodredenih tackamaA(-2.

a) 5x 2·35x·2=12x b) ·x 2·2x+5x'=77 - c) Izracunati fez.136. ._.clana. 3.* Oat je polin om f(Z)=Z2 -(3+4i)z·1 +5i.rl'eat~og:cl.Ja-bi=~{Ja'+b' +a) lednacina.a) -I Ix +14x+55=0 2 b) x2+ll+5x=33 c) 59x·7x'+8=x·2 4. 3. 3.:' rjesavamo prlmjeiiOni-. (1. Odrediti module brojeva x+y+z 1 xy+yz+xz.134.* Dokazati da vrijedi f(n+4) + fen) = 0 .a) x2 -4x-4=55 b) 3x 2 +8x=5·5x 2 c) -x2-2x+4=3x 2+35 - Napisati koeficijent linearnog clalla date kvadratnejcdnacinc: .Il)6ze.[')(1 +1')' - 4i)-(2+4i)3i]2 [(2 1+2i] . _Izraz 'llX 2 naziva.'_"..12. 3. . dokazati da je z'= 1.kvadratni.stalldardni' oblik kvadratne jedoficin.-'tada. .a) (x+3)'·3x=2x .3x b) (x·I)(4x+1)=x'+3x c) 5(x+4). 1 \:+11 4 A Re(~)=l.Izracunati vrijednost izraza: -[(-3i)(2 3.* Ako za module dva kompleksna broja vrijedi nep()tpuna~ c) 2020x'·77x+30=0 c) 88x'-8x·l=277x 2+55 c) -20x' -I 77x+50=0 c) 123x-4x2+12=7Ix Na~isi slobodni clan date kva~ratne jednacine: b) 2x··-4x·119=0 c) -33x 2 -87x+2000=0 4. ako je funkcija r definirana formulom f(n) =( I. b i'e rcalni '9r()jevi i 'a~. • 4.* Dok~ti tacnost slijedecih fo~mu1a: a) ra+bi+.). Zj 2:2 3.a) 6x2-65x=x2+11 Odrediti linearni clan date kvadratne jednacine: b) 802x' +34x+19=0 4.J3 .4.I 7=0 Transforrnisi datu kvadratnu jedllacinu na oblik ax 2+bx+c::::O: 4. b ~ K) vrijedi ekvivalencija: .(x'1)'=2x+3 Odrediti kvadratni clan date jednacine: 4.~.1.* Neka je K skup kompleksnih brojeva modula 1.130.2.132.neki (ili_ aba) od brojeva 'b Hi c jednak nuI1.form'ule: _l}'±-~b2 ~4ac 2a 4. * Aka je 1+z+z2=0.(Ie i13) 3. k9ja'se_.7.-sc.+bx+c=O_. . 3+.e.137.a. .a) ·3x 2 + 14x-7=0 b) 2x' +4x+119=0 c) ·7x -27x+)2=0 4. dokazati da vrijedi: b) z= Z2.a) 5x'+4x·ll=0 b) ·82x' ·144x+99=0 2 b) 77x-5x ::::22 4..' Ako jc'. realan broj.129* Ako je x = -1-i. Nan jedt)llcin:e~ a:izraz 'bx _naiivamo.ni clan_kvadratne}.-1. 3. .. dokazati da je broj Z = 1+ I z] 1=1.a+b·ab+ 1 = 0 ~ a+b+ab-I = 0 . 42 Kvadratnu jedmicirtu ax2 -.* Odrediti realne brojeve x i v ako je x-I + -I = I .o~o je-.133.* NaGi sve kompleksne brojeve z za koje vrijedi 3. broj b se naziva koeficijent li.139.8.. * Neka su x..'. a) Odrediti vrijednost polinoma za z = Zj = 2+ 3i .1O.4'I 5 5 1-21 4.a) _5x 2 +44x·17=0 4.. . linearni_ clan kvadrahle jednacipe.-. Dokazati da za svaka dva ko.rQpieksna broja a i b (a.Ja-bi=i[{Ja'+b' -a) 3.1o sIQk~d. 3.138..* Pronaci kompleksan broj Fx+yi koji zadovoljava slijedece uvjete: 16 .. . J+( ~J .aJ~dnaCina. gdje'su.-Broj .c_na~ivap.3.* (I .anakvadratr(ejedn'~Ciiie.) i f(z.11. -1+i13 -~ a) x3=1 2 2 2 b) y' = 1 c) x =y.'na qblik:ax .9. Odredi rjesenje date jednacine: a) x+3=0 b) 7x·21=0 c) x·ll=O d) 6x. 3.. b i a) - I G=- : a' h= I c=b' c c vrijedi lal:::::: lbl = lei = J: dokazati : b) lab+bc+cal=ia+h+cl. Y i z tri kompleksna broja koji imaju module jednake 1.a) 2x'-4x=5x 2 3x+l b) 31·4x+2x'=7x'-2x c) 7x-l=x2 6x·8 2 4.nE N. da vrijedi fez) '" f(z). 3-i 3.2 4.131. r.a) 3x -6x+1O=2x Odrediti koeficijent kvadratno& clana kvadratne jednacipe: _ 4. y = ---.a) 7x-·llx·12=0 b) -x-+113x+12=0 ? cJ 43x+6x =34-27x-x43 . 1z? I =1 . .* KVADRATNE JEDNACINE (JEDNADZBE) (_I+i)12 3.i13J' . kvadratn. kvadraUiiJjedn~cjnu nazivamo_ . .Ja+bi-.128. n~ziva se.ednaCine: " .6.140.127.- b) Dokazat.-bx+tS:Q.135.'do\le~ti.5.) I -. _ _ . .Ako za kornpJeksne brojeve a. Realan broj a llazivamo koeficijent kvadratnog'.

a) (x-3)(x+2)=O b) (x+3)(x-5)=O c) (x+II)(2x-6)=0 4..60'._-..x' +llx-7=0 4.-4x+5 2 x+2 b) 8x x +6x 12=0.a) 4..a) (x-3)(x+3)+1=2x'-2 c) (x-I)(x+I)=5(l-3x)(1+3x)+1 d) (2x-I)(2x+l) =4(2+x)(2-x)+15 4.\:+1 x+4 2 b) x -1 4. 'I ..8x-20=0 x2+4x+3=0 b) x2+7x+IO=0 c) x 2+IOx+9=0 d) x2+llx+24=0 2 2 x -6x+3.:.a) slijedece (pot~une) kvadratne jednacine (jednadzbe): 2 x -7x+12=0 b) x -7x+IO=0 c) x +2x-3=0 d) x 2+3x-IO=O x2-9x+14=0 b) x2-11x+IO=0 c) x2-llx+24=0 d) x2-l3x+42=0 x2-x-30=0 b) x 2 +x-30=0 c) x2-4x-21=0 d) x 2.55.:.x+3j' l-7-) 8(x+3) 7 20=0 b) (x' +x+I)(x' +x+2)=12 I :+ b) .rijeSi date jednacine: 4.a) 4.16x)'-2(x'-16x)-63=0 4.::.=-53 c) 4x-=3-4x d) 49x-=3-14x .27. ..1.=0 d) 9-30x+25x'=0 '1 ' I ' ? x~=-40+[3x b) x--4.36. Sx-+x+3=4.a) 4....4 '2 + x 32 b) _1_+_1_+ + __ 1_=0 -162+60 z+1 c+2 z-I c-2· 2x-1 ---=-3 x _x+1 x+l x +1 4.a) 4.21.a) 4. 4.::.a) x 2+x=0 2 4. 10 4. a) ay'-(a+l)y+I=O b) /-2(m+n)y-t-4mn=0 4S .33.40.-2x+2 x.J) 8 x 10 7.52.54.a) 10(x+2)-19=(l+Sx)(I-5x) b) (x+I)(x+2)+(x-2)(x+5) =-8 04 ) 0 2 b .18.a) (x-II)' 'n) __6_ _ _ 2_=2_ y+4 y2 -1 v-1 .a) _x 2 -3x 4. Rjesavanje potpune kvadratne jednacine (jeduadzbe) R~esiti 4.a) 4.28. x--24ax=0 .a) 4.47.43. . .! y+l b) x 2 +2x+2 +_.26. koeficijent linearnog clana i slobodni 61an jednacine: 4. x.a) _8_=-------.46. Provjeriti da Ii su x=3-2i .53* b) 4 21 +65x (X~I J-x~l +15=0 4.44.a) (2x-3)(4x-I)=0 b) (-4x+3)(2x-5)=0 c) (x-I)(-2x-8)=0 Odrediti rjeSenja 4.35.39. '1 .57.a) -x2+x-5=0 4.13.3x -10 6 3 7 x 8x+ll+-=----~ ~+ I 7 =4(1+.32.a) 450.-x +2 2.--.29.a) 4 . x+3 6 9 ~""'::'-----=O x+1 +3x+:2 x+2 b) (x'+3x-41'+(x'+3x+2)2_36=0 b) (.19. 4.a) x-+ =0 b) x-+ 4=0 c) 4x-+25=0 d) 25x 2-16=0 2 d) 9x +16=0 Koristeci osobinu proizyoda ab=O ¢:) (a=O v b=O) .a) x(x+I)=O b) (x-3)x=0 c) 5x(2x-l)=0 d) -2x(3x+l)=0 4. Napisi slobodni clan kvadratne jednacine: a) -3x 2 -33x+333=0 b) -76x'-145x+13=7 2 c) 5-45x +45x=1245 Odredi koeficijent kvadratnog. 2 .2..22.a) 4.a) 4.5I.. b) 9x'+8x=-11+2x b) x 2_x=_1 2 c) -4x'-5x+1=x +8x-5 c) x2-2x+5=2x2_X+7 Rjesavanje nepotpune kvadratne jednacine (jednadzbe) RijeSiti date nepotpune kvadratne jednacine: .0) 45" =0 b) x--64=O c) 4x--25=0 '9 '6 .a) 2x 2-9x-45=0 4.56.a) 2 (6x -I)' 10 5 5(x.a) (x-2)(x+2)+7~ l O b ) II (x-I )(x+ I )=33 c) -4(2x-1 )(2x+ 1)-3=0 b) x 2_tO = (2-3x)(2+3x) 4.-'Lx+3 6 Rijesiti slijedece jednacine uzimajuci da su parametri koji se p njima javljaju realni brojevi za koje je jednacina definirana: b) x2_2mx+m2_ n 2 =O .4l.-+Sx b) Sx--2x+3=4"~+x+21 c) 5x+20=3-x-+13x (x+3)(x-2)+(x+2)2-3x-1 O~O b) (X-5)2+(3-x)'-4(x+S)(3-x)-48=(x+ I)' (x-I)(x-2)(x-3)-(x'+3)(x-S)+2x-33=O b) (x-rn)'-2x(x-m)+m'=O ~ x' _ 2x _..a) (2x+I)'+(5x-I)(x-3)=40-12x b) (3-2x)2+(x+5)(x-2) = 2x2+x_1 2 4.a) x.14.38.a Lax .20.= 2 x. _) T ') x.cc---.c.. 4.o 4.sx'-4x 33-2x II b) 2t +. r- t x+2 2t x-2 4. b) 5x'-2x-18=0 c) 23x'+4x+4=0 d) 5. x=3+2i dva rjesenja kvadratne jednacine: a) x'-6x+13=0 b) 2x2+12x+26=0 c) 2x2-12x+26=0 Rijesiti date (nepotpune) kvadratne jednacine: 4.16.a) x +3x=0 4. Provjeriti da Ii ie x=2 tjesenje date kvadratne jednacine: a) x-+x-6=0 .58.59.42.45.a) (x24x+5)2(X_1 )(x-3)=4 . 4.a) 4. ..0_=!.t~_2) .c.30.0 . x 2 +8x+20 .a) ... a-x-+b-x=O d) (m+l)x--3mx=O 4.49.7x-3 2 W ---=-+~ Xi 3x-1 18 -28 7 ----=-.a) x25ax+6a2~.25. Provjeriti da lije x=2+i rjesenje kvadratnejednacine: a) x2 4x+5=0 b) -2x'+8x-IO=0 c) x2+4x+5=0 d) -x2-4x+3=0 4..4=0 b) x2-2x+5=0 c) x2+2x+2=0 d) x +6x-78=0 2 2 x -2x-35=0 b) x'+8x+15=0 c) x -x_12=0 d) x2+11x+30=0 2 c) 3x -5x-78=0 d) 2x'+x-3=0 4x2-8x+3=0 b) 9x2+18x+5=0 x2-4x+4=0 b) 4x2 +20x+25=0 c) 9x2-12x+4.a) 2ax'-bx=0 nepotpunih kvadratllih jednacina: b) x--x=O c) x' -5x=0 b) 7x'+3x=0 c) 6x' -x=O b) -2x' +8x=0 c) -84x2+llx=0 b) mx'-3nx=0 c) 3abx' +6bx=0 d) d) d) d) x'+15x=0 4x'-5x=0 _5x 2 -2x=0 (a+b)x' -44x=0 4.a) (x 2 .37.I7.4x + . ) 4..a) 4 ....3I.48..a) 4..--+. Provjeriti da 11 je x=-3 rjesenje kvadratne jednacine: a) x'+2x-3=0 b) -x2+5x+24=0 c) 3x 2+5x-12=0 d) -4x'-llx+3=0 4.H . .? c) 3x+5 _x-2=_2 3 6 2 x+1 x-I 3 x-2 x+2 2 4.-.a) x'+4x+4=0 b) x'-6x+9=0 c) x'+14x+49~0 d) x'-16x+64=0 44 4.x=O b).:.a)x + 1 1.x .x 4 4.24..c)._+ 6-c 10 z 4.. .23.15.

3 4.87.67.6La) . a druga konjugirano-kompleksna Ijesenja. Za kaje vrijednosti paramctra c jednacina 2x2-8x+c+ 10=0 lma rcalna i razlicita rjesenja? 4.+15=0 (-a_x)2 x-b \x-b m 2 +211.. Ijesenjajednacine '(b'-+c-a" ) x+c-= '0 su konJuglrano" k ' Iek'SI1I. .77. 3) '0<0 ~ xJ.73. b i c su rjesenja jednacine 2 ax +bx+c:::O: a) racionalni brojevi b) iracionalni brojevi? 4. Za koju vrijednost parame!ra mjednacina x'·5(m'·4)x·2m+3=0 a) ima suprotna ljesenja (korijena).O imajednaka rjesenja? 4. Normirani oblik kvadratne jednacine Uednadibe).O ¢} Xh X2 re. (a-x) .. a G Z::t._3_ _ 4.'+2x·3=0 d) ·2x'+x+6=0 c) 8x'+5x+1l=0 d) 7x'·llx·22=0 c) 4x'+5rnx+m'2=0 d) ·3x' -ax·2a+ I c) lspituju6i diskriminantu date kvadratne jedllacine odrediti prirodu 4._+_.a) x'+x·I=O b) 2x'-x·3=0 c) 5x'·4x+5=0 d) 4.75. Ne rjesavajuci jednacinu ukazati koja od njih ima racionalna.• a 47 . ~ __X_+_X_=O.(b-l)'x' 4. Za koje vrijednosti parame!ra b jednaCina 2x'+bx+2=0 imajednaka (i realna) rjesenja? 4. " odnosno...n. a koja iracionalna rjeSenja: a) 7x'+9x+2=0 b) x'-6x·l0=0 c) x'·6x-16=0 d) 7x 2+10x+3=0 0 4. 4.j _raz_W:.+ .ria:zlvilli'id di&kri!llinillita kvailratne jed6aCioe.76. 2Y D:. e) U slucajevima pod a) i b) rijesi!i jednacinu..23x·5=0 4..a x x+a x+b a b 4....)jrlpleksnj brbj~vi..a) .80.. b j c realni broievi. b) jedno ljesenjejednako nuli. Za k~je vrijednosti parametra c jednacina 3X2+X-C:::::O ima realna t:iesenja? 4..1< Ako su a._ Ijesenja? 4.:> . * Date su kvadratne jednacine x 2 + 2x + k ::::: 0 i 2 (1+k)(x::' +2-r+k)-2(k-J)(x +1)=0 u kojimaje k rea!an parametar.* _abo 4. b i c medllsobno razli6iti brojevi. 4.65.a) 3x' +4x+2=0 b) x' +14x+49=0 c) 12x'+4x·I=0 d) n~enih rjescnja: X'+2x+IO=0 x' ·3x·3=x 9x' ·12x+4=0.s.= .. b Xi +x" =~"­ a .xh X2 normirane kvadratne jednaci)le'vrijedi f01111'tiJa: x.. " . 4. Za koje vrijednosti parametra k jednacina x 2·2(k-4)x+k' +6k+3=0 ima dva jednaka korijena ? 4.3. X2 re~lni_ . gdje ..alni ijednaki br(jjevi. iwOJCVl.. Za kaje vrijednosti parametra . kazell\d da-'je 'kvadralli~Jedn.. x+a+b x-a+b x+a-b x-a-b v • aka 4.= .+ .* Ako su a.= ..1 1 ' X 2 .+ a+b+x a b x b) .62.69.71. Dokazati.*a) 4. = . Vieteove forml1le 'AhiJe ~oeficijeiit :k~adrai:nQg 'clana'jednik '}edin'j'cl. .+ ..a) x'·3ax·a=0 b) 2x 2 x·l=0 b) ·5x'+30x·45=0 b) mx'·2mx+2=O dvostruko realno rjeSenje? ·.a l x x 1 a+3 . - 0 2- nor'mira'na i pisemo: x +px+q= .79. n..enja 'kVfldhifii~ je9_nafin~)~ijedi~. c b) . b i c dllzine stranica trougla.66. -. x~ su kOrijugjnfno-k~. a 2 +ab ax+3a x+3 ax+3a+bx+3b a a -1 1.Ie fonnulam~: XI +X2 =~p.a) x'+10x+25=0 4.68. Odl1()~~l1n.* Dokazatl daJednaclIla -. Z'a koje vrijednosti od·k obje jednacine imaju In jednacina 4x2+x+2m=O ima rcalna 111 jednacina x2-2x+3m=O -nema r.Ie b p:~"'- c .itibrojevi.78.ax-3a-bx+3b 3-x ..89.ea1na 4.. 4a_~ .70..x].82. Diskriminanta i ispitivanje prirode rjdcnja kvadratne jedl1acil1c su a.a) .88.:: q.* 4. Vietove fonnule: Veza izillCdu rjese'nja i koeficijenata kvadratne jedmiCine data .= x~a x+a 3 a b.:.x +2(a+b+c)x+cc+b-+c-:::O nema realna lJesenJa :-f::: 1 ----+ + + =0.86.x-b' a-x 1 1 1 1 4.. X 2 =_'.x + 2n + mx + 2m x+2 m+n x+2 x x ". Za koje cijele vrijednosti varijable a SU rjesellja jednacine 2 ax +(2a-l)x+a-2=O racionalni brojevl? 4..8 I.90.63.. " . rjesenja-. Dokazati da za proizvoljnu vrijednost paral11etra k jedna od ovill jednacina ima realna. q::: -. C XI.+ .=_p±~)2_q. dokazati da su rjesenjajednacine '2 a~:a-'b"O rea jTIl' bro1CV\. ~-+ '} ..74..2 . Izracunati diskriminantu D date kvadratne jednacine: 4. 'omp b'-x-+ '<0 iihiz D="b~-.* x+c -.a) 2x' ·2x·3=0 b) ·4x' +2+3x=0 c) 2+x+4x'=3 d) 4.4._ . Za kojc vrijednosti parametra Ijescnja? 46 4. b) ax(bx·a)·c(a·bx) = 0 \b-I)x .84.1) 0>0 ¢.-3a . Zafj~.* 4. 2 4. 2 vl'2 J -q I. Za koje vrijednosti parame!ra n jednacina 3x'·nx+ 1=0 imajednaka rjesenja? 4.64. Pod kojim uslovom za racionalne koeficijente a.atiiia:.83.85.a) (x+m +2I x+m)+3=0 lx-m) 2lx-m b) y -8.:. Za koje vrijednosti parametra c jednacina x +3x+c:::::.

123. . =2-'\12 Xu 5± 2M b) x]::::-3-2i. Ako su koeficijenti a.X 2 --Xl +X 2 .102.3 41 .9I. 3 r:. x.124.100.=-4 d) x. Aka su Xl i Xi !jeSenjakvadratnejednacine x2-5x+3=O. X:2::::4 c) Xl=-l.112.92.a) xl=2-i.+b. Ako SU Xl i 2 Odrediti proizvod rjesenja date jednacine: 4.l20. 1 4. U jednacini 2x2-Ilx+m:::::O odrediri vrijednost parametra m ako za rjesenja jednacine vrijedi 2x! . Jedno rjesenje kvadratne jednacine x 2-x-12=0 je xl =4.iti kvadratnujednacinu Cijeje svako rjesenje za tri vece ad odgovarajuceg rjesenja jednacine x 2+6x+8=O.113.racionalan.119.125. ~.3 C) x.. Ako SU XI i Xl rjesenja kvadratnejednacine ax2+bx+c=O > pomocu a.::'-'-~ b) 3 5 4.J2 Xl' =3±5'\12 c) x. b j c b) XI2_X/ c)* X1 3+X2 3 izraziti: a) Xj2+X/ 4.-x.a) x _x+l=0 I J 2 c) x -66x-1997=0 2 c) x +2000x-1997=0 2 Xl rjesenjakvadratnejednacine x -5x+1l=O.: t::: 4. sastaviti kvadratnu jednacinu eija su rjesenja: c) b) -J . Napisati kvadratnu jednaCinu eija su ~jesenja 2xJ i 2X2.a) xl::::3a.. Odrediti zbir rjesenja kvadratne !ednacine: a) 2x'-1Ox+30=0 b) 5x"+15x+17=0 4.J./2 d) XI -X2d)( Xl-X. x2=1-5i r.93. racionalni brojevi. 4.>. 2 --1. ako su xJ+ 1 I X2+ I rjesenjajednacine?.116.111. x2:::. sastaviti kvadratnu jednacinu eija su rjesenja XI+ 1 x/' 4. x2=m+3 d) xj=m-J.3 d ovo l'JavaJu . Neka su a i ~ rjesenja jednaCine x" -5x+3=O. 31.0) x 2 +884x+222=0 b) x' -55x+76=0 c) 3X2+4x+87=0 b) x' -(m-l)x+19=O c) 2mx 2+4(m-l)x+3m-l=0 4. 9 4. Za koje vrijednosti od k jednacina Xl -7x+k=O ima jedno ljesenje Xt::::-2? 4. a (X i ~ njena ljesenja.15X + a 3 = 0 jedrnko kvadratu ~og. Odredi drugo Ijdenje.a) x. - X2 _ Xl Xl. Ne TjeSav~\juci kvadratnu jednacinu (m-2)x] -2(m-1)x+m::::O .99. ~. 4. .101.114.110. 4. Znajuci cia su Xl i a) Xl 1 .! Xl : 4. 18.103.=4 c) x. ne Ijesavajllci jednacinu dokazati daje izraz a 3+cx-2~+a~2 +[l' raciona!an.106. x. =2+'\I2.:m+l 4. 48 X2. 1 :::: -. 4. 4.a) 61x2+6x+ll=0 Napisi zbir rjeSenja date jednacine: 4. x]- 4.t' b) Xi 3+X.94. Znajuci da su Xl i Xz rjeSenja kvadratne jednacine x~+px+q=O.126.Xl i X2 kvadrath~ jednacine 2 x +px+q::::O. Ne koristeci forl11ulu za Ijesavanje kvadratne jednacine odrediti drugo Ijesenje. x::::::::4+2i 3 r:.a) 2x -6x+l0=0 b) -x2 +7x-6=0 c) 4x2+8x+15=0 b) 7x'+12x+77=0 c) -100x2+x+l=0 4.95. pomo6u p i q izraziti: a) XJ 2+X22 b) XJ2_X22 c)* x/+x/ 4. 2 i' c) 20x2+60x+33=0 i Xl ') 4.107. Sasta\. Aka su ex. 5 X]4 -. Za koje vrijednosti parametra aje jedno rjesenje kvadratne jednacine 4.115.=5.1 +- x2 XI - I +- b) Xl J X2 4. odredi · . =cc::::. UVJet 1 -+ --.108. Rjesenjajednacine x 2+px+Q=O SU Xl i 2 odrediti vrijednost izraza Xl 2( X l l c) XI -Xl XI. =-4--v 3 .=-3.98. dokazati daje lzraz a4+a3~+a2B::'+a/33+~. sasta\:'iti kvadratnu jednacinu cija su Ijesenja ex. -Xi 4.104.a) Xj+X2 b) XIX2 c) Xl2+X.117.0) x' -44x-77=0 Napisati kvadratllu jednacinu koja ima rjesenja: 4. . Ne rjeSavaj~cijednacinu odrediti . X l :.121... x.96. Odreaiti proizvod rjesenjajednacine: a) 8x2+43x+ 16=0 b) -2x'+67x-66=0 Rjesenjajednacine x -3x-l0::::0 su 2 c) x +1998x-1999=0 2 c) x +2000x+1998=0 c) 6x2 +117x-30=0 Odredi zbir i proizvod rjesenja date kvadratne jednacine: 4.t.). =-4+'\15 r .127.122. 4.109. ' 3 ± 2i.U jednacini 3x +ax-2::::0 odrediti a tako da za njena rj~senia vrijedi ~ ') 13 1 X]-+X2'"::. . J XI + Xi- Xl ~X2 Ne rjesavajucijednacinu )+ l Xl 2 ( Xl 2 Xl -. Rjdenje jednacine x l -6x-7::::0 je Xl= 7. b i c kvadratnejednacine ax2. Sastaviti k~adratnu jednacinu cija su rjcsenja a+2~ i 2a+~.a) x 2_1Ox+ 18=0 b) . .97.x. x2::::-3+2i d) xj::::4-2i. odrediti: 2 a) xJ +xl b) X/-X22 c)* X]3+ X2 3 4..a) x2-2x+4=0 b) x'+669X+19=0 2 4.-2_p2x+pq == O.x. J X]' Xl Xl rjesenja kvadratne jednacine x~+px+q::::O. 49 .a) x.Narisati datujednacinu Uednadzbu) u normiranorn obliku: 4. +~" ~+­ a f3 2 4.=2.x+c=O.a) (x.105.=1 b) x.9inu cije je svako rjesenje za dva manje od odgovarajuceg rjesenja jednacine -x2+4x+4:=O. k d a llJena parametar m ta'o rJesenp 7.=-2. 4 4. xl::::l b) xl=m-l.. x2=2+i c) xl=1+5i. x. Aka su a i B rje. Sastavitj kvadratnu jedn&.a) x 2-82x-ll=0 b) x +69x+92=0 4. Ako SU Xl i Xl rjesenja kvadratne jednacine x 2+px+q=O.0) Y! .128.=7. i ~ l:jesenja kvadratne jednacinc s racionalninl koeficijentima 2 x +px+Q=O.senjajednacine ax +bx+c=O. b) X.x 2+34x-19=0 2 b) x'-88x-3=0 4. Rjesenja kvadratnejednacine x2+9x+14=O su Xl i Xl. Si:1staviti kvadratnu jednacinu cija su Ijesenja: 4. Odrediti koeficijente 'p j q i rjesenf.x.=-6 4.1:29. 4.

Zbir cifara dvocifrenog broja iznosi 5. Vozac B prelazi syojim vozilolll 20 km/h vise nego vozae A. broj njegovih dijagonala se poveca za 30. Kada se on pamnozi brojem koji je sastavljen od istih cifara u obrnutom redu dobije se broj 736. Koji su to brojevi? 4. 4. Put od 480 k111 vozac B je presao za 2 sata prUe vozaca A. :1 4. ZnaCi rjesenja kvadratne jednaCine (jednadzbe) Ne rjesavajllci kvadratnu jednacll1u odredi znake njenih rjesenja. Koji je to braj? 4. Koji su to brojevi? 50 I II . Izracunati katete trougIa.a) x'-4x+l=0 b) x 2+x-l1=0 c) 2x 2-3x-7=0 d) -3x-+x+l4. b=3 i c=5? 4. Razlikakubova dva uzastopna prirodna brojaje 1387. automobila udaljena medusobno 329 km.168. a hipotenuzaje c='I3 m. Koji su to brojevl? 4. 4.160. a drugi korijen je jednak kubu zbira tih korijena.138.146.4.137. Zbir kvadrata dva uzastopna parna prirodna broja iznosi 340.141. 4. 4. 4. Koji je to broj? 4. ")' '=0 4. Ako je povr. Za koliko treba produziti svaku stranicu ako su. Ne rjesavajuCi jednacinu X2+pX+q=O. Kolika je brzina kretanja vode u rijeei? 51 . Kojom brzinom se kreee'tacka M po kruznici? 4.142. tadaje zbir kvadrata taka dobijenih brojeva 65. Odre'diti ove brojeve. sastaviti kvadratnu jednacinu ciji je jedan korijen (ljesenje) jednak zbirn kubova korijena (rjesenja) date jednacine. Proizvod polovine i trecine nekog brojaje 54. Kolikaje visina tro~gla? ' 4. zapremina kocke smanji se za 117. Krecu¢i .156. a njegov obim iZllosi 30 m.157. odrediti m tako da bude x/ + x. 4. Broj dijagonala konveksnog poligona sest puta je veci od broja njegovih stranica.152.po apsolutnoj vrijednosti. a drugi puta nizvodno.139.6.145. Kada bi se bazen punio samo kroz siru cijev.. Prvolll automobilt( potrebno je 3 sata manje vremena da pre. heeu jedan drugom u susreL Pry! autol11obil ima brzinu za 16 kmfh vecli od brzine drugag. Ako se ileki broj za 2 uveca i za 5 umanji.162.ina kupe P=247r m2 .148. Odrediti taj braj. Koji Sli to brojevi? 4.150. 4. Primjena kvadratnihjednacina (jednadibi) 4.159.a) -x'-x+l=O b) 12x'+4x-l=0 c) 9x'-12x+4=0 d) 4x'+7x+3=0 I 4. Ako se obje cijevi otvore istovremeno bazen se napuni za 6 sati.? .133. . a povrsina P=36 em2 .132.140. Za koHko se smanjiia povrsina kocke? 4. Suma kvadrata ovog dvocifrenag broja i braja koji se dobije zamjenom njegovih clfara je 4034.}=7. Odrediti broj straniea poligona.brojevi.144.se uzvodno bil9 ITIuje potrebno dva sata viSe vremena nego kada se kretao nizvodno. Kvadrat zbira dva uzastopna prirodna brojaje za 612 veci od zbira njihovih kvadrata. 4..158. Po kruznici obima 1000 m krece se tacka M stalnom brzinom. Prolzvod dva uzastopna prirodna brojaje 240. 4.135.164. Odrediti sti':Jniee pravougaonika. one a= 10.a cijev posebno moze napuniti . Za koliko sati ce svaka cijev 5ama napuniti bazen? 4. Dva vazaca (A i B) kreeu u isto vrijeme. Sastaviti jednu kvadratnu jednacinu koja ima negativna rjesenja. 4. Odrediti taj bro].143 .153. Proizvop perine i sestine nekog broja je 120. Povrsina pravouglog trouglaje P=30 m2 .Tedna Cifra dvocifrenog broja je dva puta veea od druge. Za koliko sati svak.154. 4. a njihov proizvod je 15. 4. Kada se ivica kocke smanji za 3. Odrcditi dvocifreni broj. Snagom 5vojih motora brod se krece brzinom od 50 km/h. Odrediti ove brojeve. Kroz dvije (otvorcne) cijevi bazen se moze narnmiti za 3 sata.166. IZff:lcunati stranice pravougaonika. Straniea romba je a=8 em.I 4. Dijagonala pravougaonika je d= 13. Izvodnica kupe (s) je za 2 m duza od radijusa baze (r).134. 4.5. Kada se bazen puni samo kroz prvu eijev potrebno mu je 8 sati vise nego ta punjenje samo kroz drugu cijev. Za koje vrijednosti parametra mjednaCine x'+mx-2m=0 i x'-2mx+m=0 irnaju i:ajeclnicko'rjesenje? .131. 4. ~obivaju se stranice pravouglog trougla. Odrediti stranice pravougaonika. Zbir kvadrata tri uzastopna parna broje iznosi 200.151.od pozitivnog .167. Dva. Napisi jednu kvadratnu jednacinu fija su Ijesenja suprotnih znakova pri cemu je negativno rjesenje vece.bazen? 4. Odrediti dvoeifreni braj ako je eifra njegovih jediniea za 4 manja od cifre desetiea i ako je proizvod broja sa zbirom njegovih cifarajednak 306. Kolika je brzina \ioOzaca A'! I 4. Zbir kvadrata dva uzastopna neparna prirodna broja je 290.. Povrsina pravougaonlka je P=50 m2 . b=ll i c=19? 4. Rastojanje od 495 km brad prelazi dva puta: prvi puta se krece uzvodno . Sastavi jednu kvadratnu jednacinu koja 1ma pozitivna rjeScnja. Zbir cifara dvacifrenag broja je 8..149: Zbir kvadrata dva uzastopna prirodna broja je 113.136. * Duzina osnoviee jednakokrakog trougJa je a~ U trougao je upisan kvadrat cijaje povrsina n-ll dio p~vrsine trougl.1-47. 4. Vrhovi romba su srediSta stranica pravougaonika. Odrediti brzine kretanja oba automobila. Ako se brzina Tacke smanji za 5 m/s vrijeme za koje tacka obide jedan puta kruznicu poveea se za 10 sekundi.165. a stranice mu se razlikuju za 7. 4. Za koUko treba produziti svaku stranicu ako su one a=l.161. Ako se svaka stranica trougla produzi za isti vrijednost. 4:. Koji je to poligon? 4.130. Ako se svaka stranica trougla produzi za isti vrijednost.163. dobivaju se stranice pravouglog trougla. Koji su to . Koji je to brei" 4.155. jzracunati visinu kupe.de polovinu puta nego drugom da prede cijeli put (od s=320 km). U jednacilli x 2-x+m-l=O. tada bi se napunio za 5 sati brze nego kroz uzu. Ako se udvostruci broj stranica konveksnog poligona. 4. Bazen moze da se puni kroz dvije cijevi "razlicitog presjeka. 4.

b +ab(2a-b)x-x c) 2abx2+(2a +2ab-3b l )x+2a l -3ab 4. b=1200 KM). Roba cija je cijena po jednom kilogramu a KM.179. Rastavljanje na linearne faktore (Cinioce) Dati kvadratni 4.170. 4.+12x+--+-.'+2x+35 d) -x'+x+42 b) x'-25x+114 c) 2x'+x-3 d) 3x'+x-2 7x 2 -7x 2 4. pojeftini za p%.*a) I.181.195*a) 2 -] -x " (X'-2x)' -2(x-l)'+2=0 15 . jacina struje poraste za 2 A (ampera).~~- x' . .*a) (x'-x)2_3(x 2_x)+2 = 0 2 l 4.!. specijalno.X2).171..7.tmt rastaYlja'n..189. rlacin: ax2+bx+C..a) 8x'+IOx+3 5x+ 12 - c) 3Xll x- 4.a) x' -(Za-b)x+a 2 -ab b) x 2 -ax+ab-b 2 pocetku? 4.194.a) 4. ~ Za koju vrijednost realne varijable mje kvadratni t~lnorn kx 2 -kx+(k-3) potpum kvadrat? : 4. ' a) x-3 ( x-'/ -2x-3 b) ( 2 x-l -6a+9 2 a _9 (/2 _ b) 4. Za koje vrijednosti varijable x dati izraz nijc definisan: 2X2 +7x 5 a) b) + 2x -15 4. 1 )X'-7X-8 r-9x+8 2x-7 4.180. Kvadratna jednacina .a) a +2a-8 2a' -8a-90 3a'+36a+l05 3x -Sax-8a 4. Koliki je bio otpor u kolu na x' + . Ako se iz kola struje u kome je napon U=220V odstrani otpor ad 1 Q (oma).a) 4 4.186.184.J75.a) ~~"-"+~~.172 a) x 2 3x+2 4.176.fi -I -.x' -6x+8 '169 a-"~ .174. jacina struje se srnanji za 22 A. Odrediti p.a) 52 +3ax+a 2x'-2x-12 3x2+x-l0 XIl+2 + 2x l1 +1 + xl! -x " b) b) b) b) a+ 4. l#da se ovaj tdn. 3 -x-6 Skratiti date razlomke (za one vrijednosti varijabli za koje su definirani): 4178.. x-' ) x 2 +4x+3 . Aka se u kola struje u kome vlada napon ad 220 V ukljuci otpor ad 5 Q . a za neko vrijeme. 53 .-==' a(x-x!l(X-.20x + 100 b) 2 2X2 4. =47 b) x 2 5x 2 -2x-3 5x + 3x 7 x lJ + 2 + 6x l1 +! x~-8 _ x -5x+4 ~~~-~- u 2 -30-10 2 .182. I 92*a) I 1-8x+16x' 1+8x+16x' 5x 4x-5 5 I1 2 64x' -16x' -4x+ I' 4. pojeftini jos za p% i tada ima cijenu b KM po jednom kilogramu.x + 1 . =(x-I)' +x' x.'-ax-6a' 3x +14x+15 2X2 -6X:'::5_x2_6X+·8J. b) ledno ljesenje jednacine jednako je 1.190. a=2000 KM.na $lijedeG~.173.fi+l +.2Xx-4) 2x-4 .Ji 4..fi 3x 2 + 3. Rijesiti date jednacine (jednadzbe): 5 . Koliki je pocetni otpor? 4.tore_. : a) ledno rjesenje jednacine jednako je nuli. ( 1-. b) a-+2a+l lOx' -1000 l 2 rJ )a-5 --c.a) 2x 2_ax_a 2 b) x2_2ax+a 2 c) 2a 2x:?+abx_b 2 d) 2a2_Sabx+3b x2 3 2 2 4.2 x 1 +bx-2b 2 2 x +9bx+ 14b 2X2 -3ax+a 2 3ax-x _la _.193.177.a) b) +4a+4 2 a -3(1+2 2 4.a) a +4a+4 4.a) a-") --4 2 X+3) .188. : 12 4 b) 4x.razni zadaci 4.185.169. Ako s'~ x\:~ ~i no!e:kvadratndg trinoma:ax2+b~+c.a) 4xl-2bx+ab-} b) 2a.-. 4.183.a) .4.197. 4. .187.196. x' +r-x-l cJ a'-ab-2b' b) abx'-(a' +b')x+ab l 4.~in~_ar'nc'fak.8. * U jednacini 2(mx-l)=m(2x-1)2 odrediti realni parametar mtako da vrijedi: . Izvrsiti naznacene operacije sa racionalnim izrazil11a~ Kvadratni trinom.-~ (x.( ) x' -3x+2 2 lx2-7x+l0 trinom rastavi na linearne faktore (cinioce): bJ x'-6x+5 cJ x2-7x+6 d) x'-lOx+9 b) x'+2x-15 c) -.191* (/---9 c) Xl -4x+4 20x 2 -80 2a 2 + 3a .a) x'+IOx+9 4. 4. (Uzeti.a) .

f(2)=0 1 f(3)=-4.206.* Ako suo Xl i X2 rjesenjajednacine 3x2-2x+5=O ~ ne rjesavajucijednacinu odrediti vrijednost izraza: x 2 _1_ 1+ X 2 5. * Dokazati da za rjesenja x J i x:?: kvadratne jednacine x:?: . 5. * a) (x+4)(x+5)(x+7)(x+8)~.1 a~ Skiciraj grafiRe funkcija: 2 . b i c kvadratne funkcije f(x) = ax'+bx+c.~ 54 I ~ 55 . Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka.' .3. Akoje f(I)=2. Odrediti vrijednost clana calm graflk funkcije y::::ax2+bx+c prolazi tackom M(O.204.200. 5.* Ako su Xj i Xl ljesenja kvadr~tne jednacine x:?: +px+q=O._.*a) x'-1I=-lxl+1 b) x 2-5x+6 ~5X_X2_6 c) 5x-x -6 =X -5x+6 4.O . Paio. pripadaju intervalu [-2. tok i ekstre-m {\. i' Odrediti rea]an parametar a tako da sva Jjesenja jednacine x 3 + ax:?: .vadralne. I' .: ax2+~x+c= (l.201. 4.)i .~.4) ? 4. 4.'~ Napisati kvadratnu jednacinu ~ija fjcscnja Xl 1 x::: zadovoJjavaju uvjete: XIX::: + XJ+X2 .) ¢> (3p'-16q=0). odrediti vrijednost varijable c ako je: a)f(0)=5 b) f(1)=-1 c) f(-3) =40 5. b) y=2x' c) y=5x' d) y=0. a za koju najvecu vrUednost? 5.* Za kaje vrijednosti parametra a kvadratne jednacine Xl -(a+2)x+6=O J Xl -(2a+ l)x+ 1. Skiciraj grafike funkc-ija: aJ y=x 2 .0drediti frO).208.2. 5.8. 4.Dataje funkcija y=ax 2 0drediti: aJ Nule funkcije b) Tok funkcije ako je a>O cJ Tok funkcije ako je . _ ' 2a la- vrijedi oejednakost.209. 4.R-7itde~ry:rsana:relacijom (jrafik kvadratne funkcije'je .= x+31 .5x' 5.: Xl 1 + Xl 1 ~ 2(Xj + x:?:)..* Kojem intervalu pripada parametar 111 ako oba t:jesenjajednacine X2 -2mx+m' -1 =0.5x' .0) i B(4._ . * Napisati kvadratnll jednacinll cija su rjesenja za jedan veca od kvadrata ljesenja jednaCine (a-1 )x 2 -2(a+ 1)x+a-2=O gdje je a real an parametar.207.1 = 0 pripadaju skupu realnih brojeva.' ) 2 aJ y=-x bJ y=-2xcJ y=-5x dJ y=-0. 'je' utti'c!<'i' x ~. e) Jedno rjesenje je za dva vece od drugog. 4. 0=0 i111ajU zajednicko rjesenje. 4.202. 1) Zbir rjesenjajednacineje cetiri puta ve6i od njihovog proizvoda. f(-I) i f(2). 4210. Za koju vrijednost varijable x svaka funkcija iz prethodnog zadatka ima najmanju. 5. Odrediti vrijednosti koeficijenata b i c funkcije y=x2+bx+c ako njen grafik prolazi tackama A(-4. Dataje funkcija f(x)=2x'-x+5.*a) ·x-41·1x+31=8 b) x'+2x-31x+11+3=0 c) 1x2_4x+31 + 1x"-5x+61 ~1 b) (x+ l)(x+2)(x+3)(x+4)=120 4.l1k9ijit (:.::::6a+2 . =3x. 5.* a) -x 2+1 =-x-+1 b) 1x 2-3x+2 1=3x-x--2 c) 12X-X -11 ~2x-x-1 ' 4. odrediti koeficijente a. Ako je f(x)= 4x 2+2x+c. x + _.faji .·[·(~ +'~.9.1.4a" D2]. '..199. PosmatrajuCi'navedene grafike mozemo odrediti znak. 5.<0 5. * a) x'+61 x 1+8~0 b) (X_3)2= 1x-31 c) (x+1). zavisnosti od koeficijenta a"j . 1+ Xl y Rijesiti date jednacine Gednadzbe). 4. KVADRATNE FUNKCIJE .ax . dokazati ekvivalenciju (x.avUcni iu pa.'diskriminai1te D=bi ~'4i1c pl'cdst.* IspitatI' rjesenja kvadratne jednacine (m_3)xl -2(m-l )x+m+S=O za razne vrijednasti realnog parametra m. 4. XIX]: -2(xl'+x::»+4=O . funkcije. F'U.5.parabole u.gornjim slikariul.205.ax + a = 0 Ekstt~rn 'kvudraine fUlikcije y::.4.7. 0).parapola'.198.211.6.c) Rjesenjajednacine su jednaka d) Jedno rjesenje je dva puta vece od drugog. -3).203. 4. I a.

32.50.17. na istaj slici.a) y=x'-6x+8 c) y=40x'-27x-4 c) y=-3x 2-2x+S U kojem intervalu data funkcija opada: 5. minimum date. 5. nactiaj grafike slijedecih fUllkcija: a) y=_(X+3)2 b) Y=_(X_2)2 c) y=·(x+ I)' 5.49.a) y=x2+8x+12 b) y=-x'+2x+35 5.40.30.18. a za koju najve6u vrijednost? Na istoj slici skicirati grafike datih funkcija : 5. U Kojem intervahl' data funkcija raste? a) y=-(x+l)" b) y=-(x-S)' skicir~j grafike funkcija: Odrediti interval u kojem data funkcija raste: .a) y=x2+x+l b) y=2x 2+3x-17 5.16.34. Nacrtaj grafik funkcije y=_x2. Objasni kaka se grafik funkcije y=(x+m)2 moze dobiti na osnovu grafika funkcije y=x 2 .27.25. U kojem intervalu data funkcija opada: a) y=(X_7)2 b) y=(x+l)2 5. pa na osnovu njega skiciraj grafike funkcija: b) y=(x+3)2_5 ' c) y=(x-Zl'+1 a) y=(X-1)2+3 U istom koordinatnom sistemu skicirati grafike funkcija 2 .12. Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka. Koliki je maksimuill date funkcije: a) y=-(x-41'+45 b) y=-(x+ll)'-12 5. Nacrtaj grafik funkcije y=x 2. 5.a) y=2X2+5x+3 b) y=5x 2+x_6" .42.33.1S.39. kvadratne funkcije: 5.a) y=x'-llx+24 b) y=x 2_9x+14 2 5.. 5.47.a) y=-x'+3 b) y=_x _5 5.a) Y=(X+2)2 5. b) y=x 2 +3 c ) y=x _4 5. na istej slici.46.29. b) y=-x-+2x+35 b) y=2x 2-x-l c) y=(x_2)2 c) y=(X+II)' . Za koju vrijednost varijable x svaka funkcija iz prethodnog zadatka ima najmanju.35.38.41. Odrediti koordinate tjemena svake parabole iz prethodnog zadatka. 2 ) y=_x 2+5 b) y=-x -2 c 5. Ispitaj da li data kvadratna funkcija ima realne nule: 0) y=x'-4x-S b) y=x'-4x+SS 5.45. b) y=2X2_3x+ I ~ 5. Skiciraj grafik date funkcije: . Nacrtaj grafik funkcije y=2X2. nacrtaj grafike slijedecih funkcija: b) y=(x+3)" c) y=(x+6)' a) y=(x-l)" 5. c) y=8x. Nucnali grafike funkcija: b) y::::_2X2+3 a) y=-2x Y Koliki je.31.a) y=x -1 b) y=x-2 2 5.'.+7x_1 c) y=-2x 2+5x+7 ? 5. pa na osnovu njega. c) y=Sx 2 -2lx-20 :!i 56 j ·. Koliki je maksimum funkcije: 2 a) y=-x'+1 b) y=_2x +4S c) y=-89x 2-2 5.11. pa na ~snovu njega 0) y=_(X_2)2+9 b) y=_(x+5)2_Z 5.a) y=x--8x+12' 5.13. Odrediti nule kvadratne funkcije: a) y=3x 2-27 b) y=4x 2-64 c) y=-2x'+32 5.23. Staje nula ave funkciJe? 5.52.22.a) y=-x- 5. pa na osnovu njega skicir~j grafike funkcija: a) y=2(x+3)2+4 b) y=2(x-21'-7 c) y=2(x_5)2+ 2 5. lspitaj ekstrcme funkcije (za razne vrijednosti parametra m): 2 2 2 a) Y=1~lX2+4 b) y=(m_l)x _3 c) y=m x +144 5.0) y=(x+I}'+6 b) y=(X_3)2+ 2 5.51. Odrediti ekstreme date kvadratne funkcije: 2 5. Sta je nula funkcije: b) y=(x_15)2 c) y=(x+4l)2 'I a) y=(x+S).26.36.a) y=x +4x-2 b) y=-x 2-2x-4 ' .20.'.0) y=x-+16x+l b) y=-x-+4x+15 5.48. Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka.) c) y=(x+7)'+16 " 2 c) y=4x _x+2 ? c) y=-3x 2-12x-9 c) y=-x 2+6x-14 .5. Odrediti minimum funkcije: 2 a) y=x'-7 b) y=Sx +2 c) y=399x'-12 Odrediti nule date kvadratne funkcije: 5.21.a) y=x. Odrediti koordinate tjemena parabole: 2 4 ' a) y=x2 +4x+ b) y=x--6x+9 c) y=x +lOx+25 c) ~v=x2+5 2 c) y=x-6 2 c) y=_x +4 5. . c) y= _(x_3)2_ 5 c) y::::x2+6x+5 2 c) y=5x +18x-8 c) y=_x 2+2x+ 1} c) y=-(x+6)'+23 c) y=-3x 2+x+ I . Nacrtaj grafik funkcije y=x 2.14.a) v=x2+2 b) y=x2+3 ~ 2 2 5.a) y=-x'-6x-1 b) y=-2x 2+x-5 5. Nacrtaj grafik funkcije y=x 2 -12x+36. Nacrtaj grafik funkcije y=_x 2. c) y=_3x 2_x+5 ' 5 . Odredi ta6ke pie~eka date parabole sa x-osom: a) y=x2-2lx+90 b) ·y=-x ' +llx-30.44.a) F(x-])b) y=(x-5)' c) y=(x-7)b) y=(x+3)' c) y=(x+4)' 5.5 . .43.19. pa na osnOVll njega.24.28. Odrediti koordinate tjemena parabole: 0) y=x'+x+8. 5.1·.37.:··· 57 .a) y=2x -3x-5 b) y=3x 2 -l6x+S 5.

b) napisati formulll za najvecu (najnlanju) vrijednost funkcije.65. Kako izg!eda grafik funkcije y= 1-(x-4):'+5! ? 2 5. gdje je k reaJan parametar? 5. 2 5.2:-. .:diti funkcijuo y=ax2+bx+c ako njen grafik prolazi tackama A(-I. Odrediti koertcijente a. -3).59. intervale monotonost!. 2 a) y=x--3x+2 b) y=-x -2x+3 c) y=2x2+5x-7 ? 5. ekstrcm. Broj.63. C(l. znak i koordinate tjemena. 5.60.87. U kojim intervalimaje data funkcija negativna: • 2 .+)'. Odrediti skup tacaka ravni sto ga oine tjemena ovog skupa parabola. Kvadratna funkcija y=ax +bx+c imajednu nulu x=-J i maksimum 3 za x=l.79. . Za koje vrijednosti varijabJe mje funkcija Y= (m-3)xl+4x+2 negativna u cijeloj svojoj domeni? 5. Ispitati zuak slijedecih funkcija: a) y=x 2_4x+4 b) y=x2+4x+5 5.73. Jednacina y=kX2_2x+ 1.2+11 cJ y= 1x '161 5.80.ijednost koeficijenta a tako da kvadratna funkcija y=ax 2-4x+5 ima maksimum u tacki s ordinatorn 7.6]. * Odrediti skup taoaka ravni sto ga cine tjemena skupa parabola odredenih jednacinom y=x'_3kx+2k2 . 5.62. 5.a) y=x2_6x+8 b) y=2x 2-x-1 2 2 b) y=5x +x-6 5. U skupu funkcija y=-mx?+(m-n)x-n. Obim pravougaonika je 40 m.0dl-. odredi funkciju koja ima J ~ lu. 22) 5. Izrazi povrsinu pravollgaonika kao funkciju jedne njegove stranice. Odredi v!.53.* Koji pravougli trougao. 2 a) y=x -3x-1O b) y=-x +8x-7 . 2).4x+31 cJ y= l-x +6x-81 2 5. 9).* Jednacinom y=(x-3i+m.93.~ t 5. 5. U skupu funkcija y=2X2-Ck-l)x+2k-3.77* Napisati jednacinu parabole koja nastaje kada se parabola y=-3x 2 pomjeri za 3 jedinice ulijevo i zatim za 5 jedinica na dole. Kolika je stranlca upisanog kvadrata? 5.81. Po planu prethodnog zadatka ispitati funkciju y=-x 2-8x+3 i skicirati graflk ave funkcije. 5.70.5. . Nacrtaj grafik date funkcije: 5.54. ce-3. nule. 5. Nacrtaj grafik funkcije: aJ y= 1x2 91 b) y= 1. 5.84. B(-2. Kvadratni trinom ax2+bx+c napisati u obliku a(x+m)2+q .85. a zatim adrediti: nule. ciji je zbir kateta 10.92. I 5. 5.55. 5. najvecu povrsinu ? 5.a) y=2x -i-5x+3 5. maksimum -3 za x=-l.89. ima najmanju opisanu kruznicu? 5.76* Napisatijednacinu parabole koja nastaje kada se parabola y=c3x2 pomjeri za 2 jedinice udesno i ~tim za 6 jedinica navise. dokaz. Odrediti koordinate tjem"ena. c) y=-3x -2x+5 c) y=-2x'+5x+7 intervalima je data funkcija pozitivna: 5. 5. nule. 5. ti daje x. 10 rastavi 11a dva sabirka taka daje suma njihovih kvadrata minimalna. 58 59 . Kadaje povrsina ovog pravougaonika maksimalna? 5.b i c. Kraci skupajednakokrakih trouglova su po 12 m. 5.* Odrediti ekstremnu vrijednost funkcije y=x2(m+2)x+m+5.74.64. Odrediti stranice pravougaonika taka da mu povrsina bude najveca .57. a) y=-x'+2mx+2 b) f (x)=x c) y=x··-(m+l)x+2(m-l) 5. znak j koordinate tjemena. 5. Kvadratnu' funkciju y=::'3x l -4x+9 dovesti na oblik y=a(x+a)l+~. Akoje 2x+4y=l.nER. -6)."Nacrtaj grafik funkciJe: a) y=1 x 2 4x i b) y= 1 x'. Obim pravougaonikaje 8 em. kE R.78* Odrediti jednacinu parabole kojaje: a) OS110 simetricna S obzirom na X-OSll.72. a zatim skicirati crrafik funkcije v= -x2+9x~8 5. 5. Kvadratnu funkciju y=_4x 1 +x_3 dovesti na oblik y=a(x+a)2+~. Koji od ovih trouglova im. .94.0drcditi funkciju y=ax +bx+c ako njen grafik prolazi tackama A(-l. tacku presjcka sa y-osam. * U polukrug radijusa R upisati pravougaonik maksimalne povrsine. U koiim . a zatim: 2 a) napisati koordinate tjemena parabolc y=ax +bx+c. Broj 16 rastaviti na dva pozitivna dijela taka da suma kvadrata tih dije]ova bude najmanja.71.68.. *" Ispitati znak kvadratne funkcije za razne vrijednosti parametra m: . Za koju vdjednost realnog parametra m je ckstrem funkcije jednak nuli? 5. a zatim odrcditi: nule. Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka. ekstrem. tacku presjeka sa y-osom. Za koje vrijednosti varijable mje funkcija y= mx2-2mx+m+l pozitivna u cijeloj svojoj domeni? 5. intervale monatonosti.83. .69.90. ' -2mx+3m . Odrediti skup tjemena ovih parabola. odredi funkciju koja ima minimum za x=-l. kE R odreduje skup parabola.86. 5. c) centra1no simetricna S obzirom na tjeme paraboJe y=2X2-6x+1.88.66. B(O. 5. -4). a zatim skicirati grafik funkcije y= x 2-3x-4. .75. 20 2 5. U kojoj tacki grafik date funkcije sijece y-osu: a) y=x 2_x+25 b) y=-88x2+45x-2 c) y=-33x2+1998x+57 -.* Staje skup tjemena skupa parabola odredenogjednacinom y=x2-2(k+l)x+k-3. * U kvadrat stranice a upisati najrnanji kvadrat. Odrediti koordinate tjemcna. 5.58.67.91.. b) osno simetricna S obzirom na y-osu. kER. m.82.56. gdjeje III rea!an·parametar.odredenje skup parabola..

.a) 6. naziva se kv<)dnitna nejednaci!la (nejednadzba).23..> 0 b) .O:16 c) x'+3x~IO<O d) ~x2~7x~6<O c) x'+4x~J2. a) x'~5x+6<0 b) x'·9x+20<0 6.tQ.26..> 0 +2x+8 x2-x+l1 c) -.O 6.a) 15+x 2 8x<0 b) 5x+x2~14x-22>O x-3 x-2 6.o:O 6. ' 61 .10.25 d) 9x'.O:O d) .0 --2x+1 <0 -3x+5 6. Za koje vrijednosti paral11etra m kvadratnajednacina a) irna realna i jednaka rjesenja.'.6. a) x2<4 b) x 2>9 6. gdjc su a.'·5xo..5. Odrediti znak kvadratno& trinoma: a) xl+4x+4 b) x-+JOx+25 c) ~x'+8x~16 Rijesiti da. KVADRATNA NEJEDNACINAfNEJEDNADZBAJ I SISTEMI (SUSTAVI) KV ADRA NIH NEJEDNACINA 6.1.a) R-81 v=. b) y = 6...12.o:O b) x+6x'.c . a) x J+3x>O 6.36 b) x'.15.31.7.22.}4+-8-x---5-x . Koji brojevi su nule kvadratnog trinoma: a) xl-8x+7 b) x 2+4x-S 6. Za koje vrijednosti parametra ajednacina (a-2)x2-2ax+~-1=O im3 oba rjescnja pozltivna? 6. l 6.14.a) .0) 4x'+2x+I>0 6.a) V = 627..20.-=-=-=<0 -4 d) d) ~2x'+12x~J8 x-I 0 > -4 6.13.2)(x ~4 )'(x~ 2)(x' -4x+ II »0 b) (x~ I )(x~3 )(x + 7)'(x+4 )(x'+x+ I )<0 Odrediti definiciono podrucje (domenu) date 6. a) 2x~3x'.9 ft1nkcij~: c) y = .17.J -i b) (x~4)(x+8)(x~ 1)(2~x»0 (3~x)(x"'II)(x~5J(x+33)<0 6.(.6..4. b i e rna ~oji r'ealni broj'c:~"i J a.!I ~~ x 2 7 b) f(x)=.a) -"-""":'-<0 -3x+7 d) x2+7x>O d) ~2X2~8x>0 d) x2 +2x::O:..3.11.a) x2~8x+7>0 b) x2+1x~3>O 6.30.O 2 ?-x x+3 ) x -13x+50 0 <0 c .2I. U jednacini ax2_(a+ I )x+a+4:=0.}-3x'+6x-3 c)f(x)=. c) nema realnih rjesenja? 6.9. . .~x-6 x' +6x+8 2x-3 2 x+1 I-x 2 x' -10 <-1 d).a) b) Rijesiti date sisteme (sustave) nejedmlcina (nejednadzbi): X2-1<OAX'-4<0 b) x'>9Ax2-16<0 c) X2~X<OAX'+X>O x2~5x+6<O /V x'~25<0 b) x'+8x+7>0 A X2~ 1>0 cJ 2~2~x_1 <0 A x2+x"2>0 x2+2x+1>0 A x2~3x+4<0 b) x2j4x~5<0 A X2-4X<0 8x 2+x>OA 2X2+X_1<0 x2-14x+45<0 A x'~llx+30>0 A 2x-3>0 x2~x~20<0 A x'~2x~8>O A 2x'+x~45<0 Rijesiti slijedece nejednacine: Nc}cd11acih~ oblika ~X2 +bx+c?'O l.0) 2x'+x~3<O c) 25x 2 +5x-12<O b) _2Xl+4x_6>O 6. b) ima realna i razlicita rjesenja. b) ima realna i razlicita Ijesenja.O b) x 2 4xo..i ax +bx+cdi.a) c) 5+X2 2 ! 1-x x x -2x+3 x 2 _1 b) _~·8x+7 >0 6.a) 2 >0 x.< 0 x-4 x+ 1 Xl -2x-3 6.O c) x2+5x~O d) -x]+2x~O c) x'<3 d) x'<8 c) 4x'0.a) .16.O:16 6.18.x+I»o ).-----<0 +3x+7 2 6. a) -x2+5x>O b) 4X2_X<O 6.a) 6.29...19.2.te kvadratne nejednacine: b) X2+X<O 6..32...8. a) .25* al (x + 3)(x.. <0 2x.a) c) (x-IXx'-.-7x+12 c) 60 x' -llx+30 "--. --~~2<-3x -x+2<2 b)x+->-3 6. Za koje vrijednosti paramctra 111 kvadratnajednacina (m-4)x2+(l+rn)x+2m~I=0 : a) imajednaka rjesenja. c) tma konjugirano-kompleksna rjesenja? 6. a) x'0.a) c) 6.> d).}5x'=6x~~1 b) v = . odrediti reaifm paramet<.lf a tako da ljesenja jednacine budu negativna.24* a) (x + 3)(x ·5)(x+ 2)<0 d) Xl c) c) x2-2x>O c) 6x'+5x>0 c) 6x+x~::.'·5x~24<O b) 3x'~13x+14<0 d) 5X23Ix~28<0 c) -3x1+2x-l>O d) x2+4x+5<O c) 5+X+Xl-3x<Od) x-x2-1<O 2x 3 3-x c)---->1 d)·--<2 x+5 x+5 x 2 +4x+5 b) <0 -5x+6 d) x?+5x+7 0 x 2 -2x+3> b) --·-->0 x2+7x+10 b? -x-1 -c:-->O -887 -5 b) x'-7x+1.

1.*a) af(a) < 0. Odredi:realan parametar m tako da za rjesenja Xl 1 X2 kvadratne jednacine 2 I j .+1 · 2x + 1 .24+2x 2(x'+5)=0 63 . 2)? 7.3.2.a) 7.53.:0)/\[af (a»0]/\l.39.35.36. .9. Dokazati ekvivalencije: NEKE JEDNACINE (JEDNADZBE) VISEG REDA 7.a) 6.inimalnu vrijednost.a) x"_lax +a2_b 2=0 7.40. Za koje vrijcdnosti realnog parametra a kvadratnajednacina _. * Odrediti reaIan parametar m tako da se jedno rjesenje jedllaci.-7. (m+l)x 2 -3mx+m+8 6. 6.45.38..48.i nakvadratnu po nepoznatoJ t.46.51. [(X"X 2 E R)/\ (x. 2x2_(a2+8a_l)x+a2~4a=O ima rjescnja razlicitog znaka? 6.54.5.7.O naziva .a) x4_m2x~_9x2+9m2=O 7.:a <a '. * Odrediti skup vrijednosti (kodomenu) funkcije: 2 .~ bikvadratnajednacina. * Ispitati . Bikvadratna jednaCina (jednadZba) svaka x: f(x)= ~(m + I)x' -·2(111 + l)x + 3(111 -I) -I) ? :< 6. nalazi izmedu -I i O.1.6. . a) Rijesiti bikvadratne jednacine: x"-16x'=0 b) x"-36x'=0 c) x"+49x 2=0 d) x"+64x'=O 4 x"+25x'=0 b) x -144x'=0 c) x4 -256x'=0 d) x"+169x 2 =0 4 2 2 x"-13x +36=0 b) x -5x'-36=0 c) x"-5x +4=0 d) x"-17x'+16=0 x'-16x'-225=0 b) x4 -35x'-36=0 c) x4 -24x'-25=0 d) x4-63x'-64=0 2 36x"-13x +1=0 b) 4x"+7x'-2=O c) 81x"-45x'+4=0 d) 2x 4 -19x'+9=0 4 2 x _3x _4=0 b) x'-10x'+1=0 c) 4x"-5x'-9=0 d) 3x"+1Ox 2+8=0 4 2 4 18x -7x _1=0 b) 4x -5x'+1=0 c) x4+21x2_100=0 d) x4 +13x 2+36=0 x"-(I+ab)x'+ab=O b) x4-(a+b)x'+ab=0 c) x'-16x'-m'x 2+16m'=0 .* Dataje kvadratnajednacina f(x) = ax 2+bx+-c = 0 CU~fSU rjesenja Xl J X2 realan broj u. * Za koje vrijednosti realnog parametra 111 su oba rjeSenja date jednacine veca od -3: a) x'-2(m+l)x-4m-7=0 b) x'+4mx-m+l=0 6.1I. c) IX:-5X+61>1 c) x--4x+2 > 3 c) 2x'+ Ix 1-1>0 6.8.c) f x = x.b) f x =--.52. . .1 6'.\ 6.2X2 () 3x'·~ 1 () x + 2x + 3 a) f(x)=-.~-'---~----~< I O.ikvadratnajednacinase svod.34.4 7. 6.43*a) 6... XjL- .em '" 7. . . 6.~. < x 2)/\ (aE (x"x. 6.49.* Za koje vrijednosti realnog parametra m je funkcija x2-4x+5 pozitivna za svako realno x? f(x) . Za koju vrijednost parametra m je kvadiatni trinom (m-1)x-+4x+2m pozitivan za svako rcalno x? .. Aka Sll x. pripadaju intervalu (-l. rjesenjajednacine x--(m+l)x-m=O..x": 5 6.X 2 <a) 2 l l MnaCi11~oblikaax +b +c:".ne (m+l)x2+(3m-l)x+m+3~0 ..a) 7.(x-4)(x+4).IO.* Datunejednacinu rvesiti za sve vrijednosti pal~ametra a: a) ax 2-x-1<0 b) 2x 2+ax+3<0 c) x--2x+a>0 d) ax +ax-5<0 6.a) 7. i x. .a) 7. {(b -4ac?': O)A[af(a) > O]/\l~ :a > a c) (XI <=> {(b' -4ac?.33.a) 7. SmjeilOmx'-=t.4.I<3 b) Ix"+4x 1<2 b) x'+14x +3<0 !X'-kx+I!<3 b) <=> 1 b) .a) 7. '" Za koje vrijednosti realnog parametra m je data fLfnkcija definisana2a x 2 +x+ 1 (a < x.t..* Za koje realne vrijednosti parametra k za svako realno x vrijedi : 62 <=> 6.37.50. Odrediti vrijednost pararnetra m pod uslovom da za sva~o x bude.41.a) x'(x-5)(x+5)-x'+25=0 2 I b) x4_4x2_rn2x2+4m2:::::0 c) x4_ x 2_a4 x 2+a\=O b) x'-13mx 2+36m2=0 c) x'_2(a2 +b 2)x'+(a2 _b 2)2=0 b) x. odredltl vTlJednost parametra m tako da vrijedi x/+x/ < O.a) ? 6. * Odrediti realall parametar m tako da se broj 3 nalazi izmedu rjesenja date 2 jednacine: a) (m+4)x'-4mx+m-14=0 b) mx -4mx+12=0 6.44.x-l. 6. .jesenja 51 ijedecih kvadratnih jednacina: a) x'-lmx+m'+9m-36=0 b) x'-1(k-3)x-(5k-ll)=0 c) (k_2)X2+(k+ I)x-(k+ 1)=0 6. Odrediti Tealan parametar m jednacine x'-(m-2)x+ 1~0 taka da za njena rjesenja Xl i X2 vrijedi: X12+X22 ima l1. Za ~oju vrijednost parametra mJe kvadratm trmom 2mx2-3x+m negativan za svako realno x? 6.* Odrediti realne vrijednosti parametra m tako da za svako reaIno x vrijedl: x 2 -8x+20 . a) x2-2(4m-lJx+l5m'-2m-7>0 b) -x--(m-3)x-m<0. I 2 I + X 2" > 2 X 2 . x2 ) i 'I ' x··. * Za koje vrijednosti realnog parametra III oba rjesenja jedllacine f(x)=4x 2 -(3m+l)x-(m+2)=0.a) 7.42.))] II +2(m+1)x+9m+4 6.

·1.26. * Neka su .45.j+(x+b)4=c. xt=-1+2i b) x·'-x 2+2x-24=O.{I.j-x 3-3x 2+x+2=O c) -2x"+4x"-x 2+x+3=O Odrediti preostala dva l:jdcnja slijedccih jednacina aka je ciat? jedno Ijesenje: 3 7. akaje xl=-2.a) 7.28* Rijesitijedllacine: a) I x 2 b) x' +(H 7.4=±2i b) x.Ako jc data jedno ljescnje kubne jednacine odrediti vrijednost parametra 111 i preostala dva rjdcnja: 3 2 b) 2x"+mx'+13x+15=0.2=± (2·3i). X I.3x+2=0. -Xl. x3. d) x"·(3+2. x. {0.4=±5i 7. "I.7x. 2} b) 2X3'X'+x+4=0 .2=±1.13.a) xl. x. x.4=±3i c) X1.3} 7.27 b) V8 c) b) lJ.* Koji uvjet moraju ispunjavati koeficijelltijednacine ax" +bx 3 +cx 2 +dx+e=O.5(x+ 1)'+4=0 b) (x·3)'·10(x·3)'+9=0 c) (2x·1)4. a) mx +2x -x-2=O.7.20.15. xl=2-i 2 c) x'.=2 7. XI=] .senja bikvadratne jednacine X4_ (3m+2)x 2+nr"::::O II kojoj je m renlan parametar. svadi 2 l1a bikvadratnujednacinu po varijabli y.fi + 1)x·9=0. Ako je jedno Jjdenje bikvadratne jednacine 2. b) x·'-6x 2+13x-IO=O. 7..21.2} b) x3·x'+2x. Napisatl bikvadratnu jednacinu cija su rjeSenja: 7. Xl=-S. d) '!64 d) lJ-125 Neke jednacine treceg stepena (stnpnja) Provjeriti da li su dati brojevi rjeScnja date jednacinc: 7. x'. a drugo 5.43.14.39.34.a) 7.64=Ob) 64x6 +1=0 c) 729x ·64=0 Odrediti sve vrijednosti korijena: l/i. lJ.a) x·sf'.2) 3(x'+1) +x+2=0 2.14=0.... Jje.fi +i 7 . ·3) b) x'+5x'.16.+ . Suma svih rjesenja bikvadratne jednacine 3x"'+bx +c=O jednaka je lluli.a) 2x'·x·2=0.32. smjeno111 X= y.a) x3-4x 2+4x·3=0.18.a) 7.a) Rijesiti (binomne) jednaCine 3 x ·1=0 b) x3+1=0 3 3 x . 7...2=±i. 64 x 3+27=0 27x 3 +1=0 12sx 3·216=0 8x3·729a 3=0 4096x 6·729=0 11 proizvod rjeSenja jednak je . X3A=±'12 c) x1.·i.a) x·'·5x· 2·36=0 b) x·4+5x·'·36=0 7.46.)(Xl~+X2·')=7.:1 c a 7.19.2=0.fi )x'+3(2.38.27.a) II 3 3 3 -+=-2 a (x+l) a (x+l) x x x+l 2 4 7. * Pokazati da se jednacina (x+a). I. Suma svih rjesenja bikvadratne jednacine X +pX +q=O jednaka je nuli. ako je xl =-1. Rastavljanjem lijeve strane jednacine na faktorc rijesitijednacine: a) x3 7x 2 9x+63=0 b) 6.I)"+(x+3)4=82 7 .a) x'+x. * Odrediti vrijednost real nag parametra m taka da kvadratna jednacina x1+(m+l)x-2=O ima rjesenja Xll X2 koja zadovaljavaju uvjet (x\+X::. x.64=Ob) x +M=O Sx 3·125=0 b) 64x'·27=0 x'+8a3=0 b) 27x'·a3=0 3 c) x 8=0 d) d) d) d) d) c) 27x 3·8=0 c) 12sx3+343=0 c) 64x'·27a'=O 6 x6. 7.64 c) lJ27 lJ..31.17x.a) (x+ 1)4. x3A=±7 b) xj.a) 7. 2.2. * Na osnovu prethodnog ladatka rijeSiti jednacine: c) (x..24.17. akoje xI=·5. a a) (X+I)4+(x·31'=32 I II Binomne jednacine Gednadzbe) a) x 3 2x 2+sx·4=0 ' b) 2x 3 +x 2 4x·12=0 c) x+3x'+sx+3=0 3 65 .-Xl.a) 5xJ-4x-32=O. X2.2 a' 4 2 c) x· ·15x· ·16=0 c) 2 b) 5x3 -5x +1 .0. Dokazati! b) (x+3j'+(x+5)4=16 7.a) Rijesiti jednacine: 7.30.*a) x3 +5x 2 +2x+I=O b) 4x·'+3x2+X-5:::::0 c) X?\_2X2+7x+4=O 7. da bi se ana smjenom x=y+m svela l1a bikvadratnu jednacinu po varijabli y7 a+h 7. d) x3+9x2+11x+m:::::O.33.=. x.12.40.*a) x-+-2x·'+x2-4x+l:::::0 b) 5x.216 =17 7.3..2=±4.a) 9 .. 3} Dokazati da slijedece jednacine ncmaju cjclobrojnih rjesenja: 7. X'. 26 (2x·l)2+25=0 b) (x2+x+1)(x2+x+2)·12=0 7.a) X 3_X 2-x-l 5::::. 7. x' 2V +sV·88=0 4(x -2) 10 +---+-x+ 1 .=2+3i.3+2x'·25x·sO=0 c) x 3+2x'·13x+1O=0 d) x'·x'. *a) 2(x'·5x·5)'. 7.37. Odrediti vrijednast parametra III aka je X(::::3X2. +4=0 b) f'..a) x . xl::::::2 c) x3_6x 2+I 2x+335:::::0.22.SVx·9=0 7..44. {O. TragajuCi zajcdnim rjesenjem medu faktorima slobodnqg clana rijesiti datu jednacinu: .36.(x .akajexl=-7.=·2 c) x"+2x 2 3x·10=0. (2.4l. -2.42.:c-(x+ I) 2 l+lOx I ~ .2=±2. 7. Dokazati! 2 7. a proizvod je jednak q. {·2. i} 7.x x'+1 4(x-1) 7.+4=0. {i. napisati tu jednacinu.9x +33x·6s=0. + x'.ls=O 7.25.4=± (2+3i) 7.a) x1. c) x3+2x 2+rnx+2=O.(x' ·5x+6)2·158=0 7.=i b) x:'+5x+ 18=0. x3.3s..23.2=±3.29. 3.

a) x3_x 2_x+I=0 d) x3+7x2+7x+1=0 e) x'+2x-+2x+l=0 f) -x +3x +3x-I=0 7.-2..+)' _j =6) X~Y+I~O 5x+6y-I=01 c).4x'-.1'=1 .7x+2=0 7. 4x +4xY+r=7a-J A b) 4 x+S 1 x+y-5=~ e) 2<.02.-=8 } .l=O b ) 2x-+= 3 .a) 1 x + 2y-x=2) . 3 -/.7x'.(3. (2.. .1'=a c) ") ? ") I x--y-=3a-) A x-I ---1=0 y+l 67 .a) x'+21x2+21x+l=O b) 6x'-19x'+19x-6=0 c) 2/.'1'-8=0 b) x'-2.Q'=12 } .+x'tx+l=O c) x'.JO 4x2-i~-15 x' +y' =2(x)'+2)j 8.S5.x-1=0 d) 8x~-3x'-1 lx2+mx+8=O e) 4X4_X'+80x2+mx+4=0 f) 2x'+(m-3)x--4x+2=0 Rijesiti date simetricne jednacine: b) x. -3) x2±4/=40 2X2+l=3 ~ xy+3=O 8. 0 7. RijeSiti date jednacine: ') 3 2 a) 3x'+2x2+2x+3=0 b) 3x 3-7x--7x+3=0 e)2x -4x -x-15=0 2 d) x3_5x 2_5x+1=0 e) 2x3+3x2+3x+2=0 f) x3_4x _x+4=0 2 3 7. I' .4) 4x'-/=20 x"-x)'+)'.a) 3x'_7x"_4x 3 4x 2_7x+3=O .+3y -7x-12)'+I=OJ x+v=-a} .-6=0) l . .a) .y.4x+l=0 7. j' [-2a +y-=2 2 Y --=- b) I-x+x' =7 1_y+y2 1 2x+3. (I.a) 8.=6 5x1_y2±".* a) 2x6 -6x'+llx'-12x'+llx'-6x+2=0 b) x'-6x'+ 14x'-18~'+ 14x--6x+ I =0 6 b) x'+4x -IOx'+4x-+1=0 Provjeriti da li je dati uredeni par (x. 4 5 8.a) 8.50. . bEZ tako dajednacina x _ax _X+b=0 ima dva rjesenja: x 1=2 i x2=3 .56*a) 4x 8x'·13x'+34x'-l3x'-8x+4=0 7.2x)'=3 J h+3y-S=0 } x 2 +4)12_ 3x _ 2 =0 c) X+5)'+2=01 5xy+8=OJ 5xv+2=0 b) 1 f b) x+Y~Sl " x.a) .a) c) x-lly=4.a) 4\-2)'=-7a.a) 2x-3y=11..10. -3x--..49.a) x2_2y'~2 ..S1. SISTEMI (SUSTAVI) KVADRATNIH JEDNACINA (JEDNADZBI) 7. Q l ~ x+.53.-I) Rijesiti dati sistem (slistav) jednacina (jednadZbi): b) 2x+y=5 c) 3x-2y+4=0 x-y=1 xy-l? 0 8. b) 2x'-4x'+3x'+3x. 3) e) 3X+y=5 ..c-y-=16 x+).a) x 44 c) X".57.=20. _I) xy+2=0 8.')4 .'1"+. ? 3x. (I.a) 2x'-3x)-x'-3x+2=0 b) 3x'+4x"-14x'+4x+3=O e) x'+5x'+2x-+5x+l=0 3x+ 2 x ''.-4x"'. -x). .d) x'-x 2+2x+16=0 e) _x 3 +2x 2+3x_1O=0 f) 5x4_x 3 _3x'+x_2=0 7.2=0 7. . (-2.8.7.01.48.4. Simet)'icne jednaCine (jednadzbe) 7.04. -x+ 3 = 0 + x -4 x.(-3..a zatim odrediti i trece rjesenje x3· 8. Koju vrljednost mora imati paral!lctar ')111 da bi data jednaci~a bi1a simetricna: a) mx'-7x2-7x+l=0 b) 2x"+mx-+6x+2=0 e) -x'+mx -21.1'-2=0 xy=-2a- 66 x2+i:::. Odrediti a.05.a) .c-(a--a).a) b) x'+/=25 8.+2xy+5.52.. _I) 8. S=0} x+.47.9.= 1 x-I y+l c) =1) b) 5X-3Y . b) J 8.06. .03.'1'+(1--"':' 6 7.'-2.X+ Y.-7=0) c) .. y) rjcsenje datog sistema: b) 6x+2y~-6 .

" '.+y.)4x 2 -27x+18=x-2 b) .JSdJ=&+lO b) .J57x+7 =11 d) .. k~ja' s.12.* J2X-Z+!2 -X=2 2y-x ~ 2r\'- + 2:. 0 x--xy+2y-= 2 2x +3xy-5y'=0 2 8.*a) 9.. +_.{)_-.=3x 9.)x'+x-3=3 .8.J6i-5=5 (9-x 2 )J-x-3 =0 c) -2.8.2S.<1) ..J.{.JS-x =0 b) (x' -4)Jx-2 =0 c) 9.3..a) 2. koji .f3 lRACIONALNE JEDNACINE (JEDNADZBE) JednjtcHlU.9:12a) .Jx+5 =x+2 b) 3~ =x+J 9..-3=5 c)E+l=1 d).)3x--S+7=9 b) 10-.J1.J6x-ll =5 c) . .J1-3x=3x+1 c) .(.+ z·· = 61 xy+x:=2xv _ l c) y+z=2cxz X+ y=a. x-y x+y 5 8.a) .15.Jx+3.x b) Ji-'h:'"'I.)x-S d) 9.' _' '..19.2+ xy +x=10 y'+xy+y=20 c) ' .5.Jx' +2x+2=6 69 . Nakoo odredivanja domeoe iraciomtlne jedhacine.a) .+2=x b).a) i b) 3-4i c) 8+6i ~ 8.[5 cJ .J3-x=2 9.a) 5xy+3x'=57 2 15xy-x =81 b) .'u htdrkiindu_hiiaju promJenlj_ivu riaziv~mo lhi~~~'~aJ~l.iz~.J.lClpna1ne Jednacme sa kv"!-dptnnl1 kDflJennna ' -f.Ji+ 3". To P~.~ cJ 7 .13.* a) 8.24. Dokazati da datajednacina (iednadf11a) nema realnih ljesenja: 0) 7+..e Uednadzbe): 9.:3 8. jednacinu rjeSav~rq.J5-x+17 9.9.16.a) .f3 +~l-i.a) .Jx-l =x+l c) )6~X~X2 =x+l .J5+x = .21.)x'-4=.Jx+3+5=~ +1 =7x c) J~·-5=. XC<+Y)=3 x(x + Z ) = 1 { x(y+z)=2 X+Y=2axy Y + z = 2byz r 1\ .a) .a) J2x+l =7 b) .7..+2. " ' : Odrediti oblast definisanosti (do menu) date iraciona!ne jednacine Uednadibe): 91a) ~=17 b) E+7=14 c) 23 -/dI2=66x U kojoj oblasti je definirana datajednacina Uednadzba): 92.y' =0 b) + Y '=8 xy=4 x 2 +y2=4 {X'+y2=13 xy =1 b) c) { xy-12=0 x' +3xy+ y' -61=0 {x' c) + y' =38 xy=1 xy+x-y=3 x2y_x/=2 8._.In.x' b) .::.23*a) 2x2-xy-/=5 2xl-3xy+3y\::80 Xl +xy-Z/===-56 8.ry y+z=byz { x+z=cxz lzracunati dr~gi korijen datog kompieksnog broja: 8.a) ".=14 8. ' -'.::3 .)..\2-11x+30 U skupu realnih brojeva rijesiti date iracionalne jedna~in. =.11.':. *a) jI b) 1\ x+y+. = x + 1 c) .J1-33x=!34 9._.uglavnom.a) 2 {x' .18.F=4 x+x+:=13 _ 2 c) I.20* _.:::=4 x 1 { x'+/=7 xy(x+y)=-2 2 xy(x+y)=30 xJ +y'=35 x"+y-'= J 2 c) x(x +3/)=14 y(y'+3x 2)=13 Y xy=6 8.22.a) 8.14.: 9s1ob~danj~nl.~orijena.<-5=.a) {xy-X+ Y =7 xy+x-y=13 {x 8.n'atr:~~:ip~ ..6.J12-x =x d) .J3-x=.e + y .st.adr~ ''koriJene.*a) b) 2x 2-xy+/=28 c) 3x'-3xy+2y'=8 x'+3xy-3y'=28 2x -3xy+3l=8 x'+4xy-Zy'=5(x+y) 5x'-xy-/=7(x+y) b) x"-3x/=1 3x1 y_y"""" I c) b) x-"+/::::6 x+y=2 c) x 2y+x/=1 2x 2 l-lx ::::36 2 2 3 2x y_y x=6 2x 2_x ¥+/::::7 x"+y-'=35 r~\' t+v ')6 8.1O.:::=5 b) lX.4._' .+3.Jx-1O=x+8 9.J2-5x=x-2 d) .J2x +-1 = 1.i jed'Qa'c~na.ll-i"j 68 b) '1=i .J2-x b) .Jx+.~lO stel?en?yanje~~ j:dnacine:' Ovdje posl.=4 b).a) .a) x -2xy+3/=9 x'-4xy+5y2=5 2 b) 2x +3xy+2y'=4 4x 2-4xy-/=8 c) Xl _xy+y2::.17.a) x+xy+y=11 x-xy+y=1 b) xy+x+y=l1 2 x 2y+y x=30 c) 8.[-I c) ~1+i.

Jx ~+22=5 ~x2-13-F13=0 x-l-~1+4x-x2 =0 c) b) 9.5 -~~ = ~x.j5. 'lex) «g(x)j'" 1 .v~Jiciili ' JradJkarldu) n'ekog korij~Ila nazivamo lracionaln<i nejedna~ilJa (nejednapzbaJ.24. " 14 f(xj.Jx'=ll > 5 10. .a) -Jx+3+-Jn-x =7 9.2x-3 = x+ 1 9. nEN}' -..J2x2 +x+3 24 = x-I 9.nep0zI13t3 pojavJJuje:11 potk01jen. ' Odrediti oblast definisanosti (domenu) iraciollalne nejednacine (nejed nadzbe): 10.Jb+3=-J3x+31 9.30> 81 71 .6 <: 2 b) ~ <: 3 cJ .a) .Jx+-Jx-I >1 c) b))4.~~ x' - b) ~5-j.a))2x-6>9 10..J x 2 - 1 :::: a .3.)? 0 '4f(x) <g(x).a) ~3+·hx-5 9.+I+. 1 =-y="\IX +3 3 x~2 9.13.= .25.'''+<Jf(x) <)?(X).38*a) Vx' .J9+x 9.J12x+25 9.a) ~5-x' =·J3-x b) =2 ~21-.a) ./4+2x-x' =0 =4 c) -J~ -2x-1 =0 9.26 a) -J.·2x<11 c).29.15.a) .3.!IE NY'<=} gix)<<l}' '.) .39. b) -E=2+.19.t).j7x+2··.21.2. x~ x' + 24 = x + 1 9.a) 9.JS+.fx-='3=2.J3x+4 b) ~x'-I=.Jb+J+..a) 2-x+-.a) .JI.j7 -x +.fi'x-3 +1 = -Jx+2 c) 9.n~ N} =1 L~(.Jx < -J x+ 3 + 1 70 -E.-' 9.iiEN} l(x) <:fg(x)lj"~l. IC.27..{" g(X)2oo{' {1(x)2oO v fix) > [g(xJl"'J J(x»[g(X)F"~1 .J2x+5+. -I .37.23.a) -Jx' -2x-l+5= 1..J6x .j13-2x=~ b) ~--Jx+12=.28.. .a) Vx -5x-4 = x-I 9-x x'"..:)< gI. Za koje realne vrijednosti parametra a jednacina rjesenje? .*a) ' ( /(x)?o 24f(~) <..a)'.a) ~23+)2x+.oj .j41-3.H6=.' 'g(x»O .x irna 9.J5x -10 + -J4+ x + . 17. jracioJl~lne 'nejednacine vrijedi': " vx-~x-l 9.18.Jx·~6-~ >2 b) .a) -J' --- .a) .*a) ~4(x+m)+n-~4(m-x)+n =4.'1g(.Jx b) . lRACIONALNE NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE) 9.JI.:.J2x-3+~5>7 IOA.20. /:(>:).16.J.a) ~X2 +3x+2 = -J'2-x---xC..9./4x'--:9-.14.' .j3x + 4 x+l 10.14 NeJedria~inu'{llejedriad:zhti) lfkojoj s<.22.-~=2.x+1 +-J4x+13 =-J3x+12 b) J4x+5=-J2x-I+~ 9.x).' Za.jx'+6<22 b) . La) ..x) >tV) /(.JSX2 -2Ix-68 =5 b) . bx~+ab-Ja+x=aH b) 9.

) .g(.1TIogu 11apisati al\X).J6x-2x' b) 2x+1>. '.Jx 2 -4 < x-3 3-x <1 .1 La) ~-x2+6x .a>O..· .x ~ 1 . x - b) . 4.3x+3=0 11.3 x+ 1=1 b) x=0.)15 .ej edn ac jlw 'kb ri.\ (a>:l)' b) i e_ksponenCijaln'~ jednaciJ)a Gedn~dzha)...a) y=2 x b) y=3 x c) y=4 x 11..~ojoj :s:e.8.5.lal..t.2. .23.14. ' ' ' Neje!.a) r.a) ~ > 3 c) -Jx-5 > 1 b).Jx+7 S O b ) . f(X)<:g(K~. .'-defihis~ln'ujedt1aCi'npm f(x)=a x .15*a) Vx+6 3x-1O c) 1 ~ x < -Jx+8 ~ ~---- 3 .J27 .*a) 11. ?I.r. ~ f(x}>.a) 4x-6 > .3.9. {ednaCitilJ(jedI1 ti.a)Vx-5<-1 b)V6-x>-4 c)V2x+I<-8 1O.. :.2x b) ..a) 2'=16 b) 4'=16 1 1.+2 > .:=1 x~ < 0 c > 3 + ~ b) (l-x')E < 0 10. {a> 1) Q9nOsn(l1"..563x-3·25.4.'.a) >.f.2. 10.)4x .a) x=-1. 2x b) 8~613 . f{x).kv i"a I_erIc ijej" 9X2··4 <"..)2-x +4.l.. .4 x =78 x c) x=I..5.*a) .)5x' +10x+1 "27-x' .J9 .< 3 x .a) (x+INx+4... 3+.2 < .22. .a"zi u e-s~poJlenN s~~pell<.e:t<.. nazivaniO eksponencijil:n_:a:~ .. Nacrtati grarik date eksponcncijalne funkcije: .2·8'-15=1 b) x=2.*a) ._ b) ._ .[.J~ b) .. 11.aft:>:l.Jx-IO<..[.. " ' -¢:!:>'.)2x .Jx+51 -[.<:. >: ag(>l\ '(h.+2>x c)~<x+3 1O.}x-3> 1 c) 1O.Jx+3 <~ + ...18..6.a) .)2x+3 10.13.jd6>E+i + . Ije$&v'a_liju_e~sppqeiicjja[njh jecihaCina korisrimo_ ekvivaiencijli: . neI?Qfq<!~_'.a) F~I~k~tjq_ f: R_~ R+..6.1" b) .a) 2-4"=64 b) 3·6"=108 72 c) 7"=49 cJ 2 8 "'=64 H c) 2·8 '=16 d) 8'=64 d) 3"'=27 d) 5·9"= 135 73 .flEiiiY.20..:'--:3 +.a) .)2x-12>. . _'.2 10..zhata nalazi'u eskponentu stepena"riazivamp fu~kCij~:' Pr! _rj ~:s_<lvillij If. 11 10.a) -Jx-4 < 2 b) .J.16.J.8.1~-<3 V2x-5 <0 .s'poJl~!1cijalna nejedna~i_l1a {n~jedp_ adzba)~ .x' 2 < I -J2x+5 <3 c) .dzba) 'u' kojoJ se nepo. "1"~I -""'j as(X).' Pr.1 . a) 7"=49 br 6"'=36 l1. 11.)2x"S b) J':+3>.6·2'+4·8'=400 Rijesi datu eksponencijalnu jednacinu: 11.".J6X .. L' .r.? ".'x 10.12.)x+l0 c) .. . > .19.I~~ 1O.+5 b) ..{:x)' ¢:>.2x .I ) Rijesili date iracionalne nejednacine (nejednadzbe): 10..a*l} ~' ~-r(xl~g(x).. Il..y= ag("~. .. 10....."Sg(x).. af{>l):> a¥(X).Jx' . Opisi tok funkcija iz prethodna dva zadatka.!x+l +.2I.Jx 10. Ovdje ~e poja:vljuju 'ekspone-ndja!ne jednacirie koje su napisan-e iii se...a)-J2x+22:x-3 b).)x+2< 3 c) E+~<5 1O.awq' ~k.':(a>O. 1+ </3x" 1 < ."a) ob~ihi ...~_ f(x»i~{x).1.a) x=I. 32: 2 /2 +.)x+8 > 3 b) ..r-3 b) .7'-3·7'·'=28 c) x=·3.re'-2 10.+l> 2 1O.7. 0 ~ __>x+~ -Y -v5x--1 10.+5 X.)5x-4.6 >2-x c) 1O.<a<'~) .]7 'a) '.\ . EksiJonencijalna funkcija y=(H b) Y~(±J c) d) y=5'. EKSPONENCIJALNE JEDNACINE I NEJEDNACINE "..~f(X)= ~l.)2x+ 1 -.)3x-3<. Eksponcncijalna jednaCina Uednadzba) oblika a I'Cl) :::: ag(x) Provjeri da Ii je dati broj rjesenje date eksponencijalnejedna~ine: 11. afl. _..a) x+ 2 < -Jx+ 14 b) x.(~~<a.:ag (.1'+1 < 10..(O-sa<l) .Jx· +3x+2-.~. 7.fv~cih~ (bejednl'ld~b<l) -4 . v=(H d) Y=C~ J 1 1.10..)2-x+11 < 11.Jx'+3x+3 c) x+3>. S > 8.stimo .spon eJ\cij a4\i h.fU+5x .

2 =6 c) 9' + 27 = 12-3' b) Y -9·T' =8 4"+6 x =2·9 x 11.r~.1-2 = S.1 O.J9 b) 3·1' =4!J3 3'" 2 .d) 3 2x .45_a) 2'>4 b) 3'<9 c) 4'<16 d) 5'>125 I 1. I 7.+1 _ 3·5-\--2 = 122 b) 5 r + 1 +5."+1 =7·393 11.t+1 _! 9-"+1 2- x+- 1 2=3 x 1 = 3... Od re d ·· It 1 cJe _- (x.*a) 8' +18' -2-27' =0 22x+2 _6-' .a) b) 4-3' -92' =56 2 b) 42x+l + 22x+6 =4.5)' --I =0 f' ~(t .'-4«6 = 343 b) I I.25'-'=16 (H =(H (%1'-' =2~ c) (if =(H2 U4 f' =~ d) 9 H2=3 d) 0.5)2.-1 <a g (l) .[i.a) 7.::::4.3..a) (1 l3.2+.I6.a) 0.+1 =216 IJ. 3x+1 + 3 2x+ 1 = 5·6.f. a·I(X) _ 3 2 -.*a) b) 22x+l 2.J-'-' d) 0.2 N ] _4' = 16 b) x II.a) 25 x >125 3. > O.*a) (~2+.. C) (5. 11. 2 .2 = 69 11.a) 3'· J.2 x-.a) b) c) 3.-3 > 16 11.:::: 2 3 2x+ 2 c) 2-8V-36'=3·16' x 11. l]eSenJaJe .5 '=4 11.+ 2000)2000.r+.a) 4' -9·2' +8=0 74 b) 2" .-2 C) .' = 155 S.1 +3]:.'-7.S·1"+J b) (~3+FsJ +(~3-FsJ =34 b) 11.9.7 2x (?)H -I)' >4 b)::: < -4 (2 3 9 11.(0.+2 < lOb) 0...44 .:.*a) 2 " J 1.a) 5.\"--2 =630 c) 52\'+I_S~-'"-1 =120 I 1.2 J.50.+1 1 00.22.x =20 -1I·30 x +6·5 2x =0 .'+1_17 5-' b) 21· Y.46.12.25'.b) 2 3'-'=32 2 b) 0.\"--1 + 3. =64'-1 b) 3 2x _2·3 2x .38.a) 7 = 2 x+"2 Eksponencijalna nejednaCina (nejednadiba) oblika 11.a) 2x_S·2-x:::7 b) 4x~J _5.r+! + 5 b) 6.*a) 3-4" -2·9-' =5·6" 3 Ilo42.( =SH2_5.34. a) 3·4" + ~.a) b) 7'\ +7-. at(r) >a Jdx ) Rijesiti date eksponencijalne nejednacine: 11.-1 (* f' + 3.-1 t.48.1"--2 = 13 c) 4·31'-1 +3.32.1'=1000 (d'4 (H'-3 c) = c) 4"'=256 I 1.a) 2 1'-.a) Vl28 = 4" b) c) 36<+'=6 c) 0.+1 + S' = 750 b) 2\--~+2'-+2.125'-" 00 4 c) c) 1 Y+' ( I )-.+ SHJ b) 4x_3 b) 9x.\'·~2 = 7 4-1" _3·4.J3J +( b-.39.·-1 +6' +6.-2 b) 54x-6>253X-4 c) 3x+3 7 X.+17. ifY = 1296 . I 1.a) 6\-1 +6.2 = 1 b) 3 2x ..-2 +7.a) 25" = ~ b) ) 11.3.01 .a) 4 x >8 b) 9 x <27 c) 16 x <8 d) 125 x >25 11.11...:.a) 5"=25 11.2 (0..r+l=104 11. ~ .a) 0. 2 Ee.3 I..36*a) c) 42x+1 I137. .7.1'-1 + 5.::2 + 16 = 10.5 < 27 ( 644 j b) 9'-10 75 .2°.40.2'=5 11.IS.1"-2 _3-1'+1_3 r + 5.\-4 =315 b) 3 x+ 2 + 3.-2)' t·... 3 - 2X ' (41 -.49.+1 _4·::V. + 5_1'+2 x+- 2·_22.1 = 84 x + 5.\" Ilo4l.-3 = 99 + = 26 b) 2' .5 =16J2.20.13. 9x+2 = 6 4 \"+1 3 II.28.5(5-3) 11. 3 .3<3 2 . I 1.~ 2 +"1 .8.+1 =258 11.1'+1 = 117 11. =I c) 127"-1 = .1 _2·3 2x .23.24.a) 2'+'+5· =104 b) 5-.35.1..1(10.47.I9.r+l 11.-1 +7·3' -2-3.J3)' =4 + 22.x+6 c) 3'" _4-3' =45 b) c) 5 6 2x 4' +32=12-2 x 5' _5 3. .*a) 4.a) ('54)'"-' -_(5'4)Y" b) 11.' = 36 b) 2' 5' =0. 10 I")roJna .33.43*a) -~-6'(2' ---~-)=l 2·'x 2-. d naclile " x 2(){)O 11 .'.r.1-2 _3 2.a) 4 +2·<+3 =20 II.a) 5:. - (7)"-5 75 d) (2)-<+3 >-=<-\ 5) 16 7 2 2 c) 0.I"2 22 .a) 4""'] +4 \ +4. I I )-'-' _ <2' b) -I >-(8 9.1"+1 +6-'"+2 = 1518 b) 5·3..

d:i~e) 'u' kojim'l s~· p~jav.(.'·4..' 76 1 {(x» ' .0 < '1." .n*O. b) 25·'-5"">50 c) 9'·.57.. b>O).5)' 11.cija ll..59.f: R' -7 R"de·finisanajedl)acinom f(x)=logxx.0 <.).58..: I) .2 <8 11. J..56..a) 8·1"·3.Q..5.. i'ii'r.54..2"0+' 11. . (M>O.~cia. 0< (/ < 1 .a) 12."to vi'ijedi: .<acF IJ IV) log" <if..a) 3 2 .lI' .. ': .."' Kako}e 1.fj$tiJl\Q ~'lij(3~e6u . <± c) 125·5.' «~ x 11.< 1.· ..(n~je'?'~~a. 5>+2+6·5' "'55 .~la:~'t k~q: cFo ~og.. log...f.cija .< 2 5 11.01). . ._...1' _5:.a) 5.':'''"g(X)} ""'. a '. il'eposrednd zakljucllJ. LOGARITA..::.>:-3 x+l 11.. ¢::'> . ...! a(OWcFjJ?Ja"'4F~~ dobio_pozitiVanliroj b. .55. 2·3'<3 b) 22x+I __ 5·6 x +3 2x+ 1 :::.~(*)#f(X) ~g(X)~f(X»~. .a) 2 \"2+!.·2<74 11.~ti9in:~ Q~.1\T >Q..«Y-~..a)9 +'+3.saQT:z..9garit~rrl?k~ flll)l<.2_ 6 > ~ c) 5 x2 .4rio.~~.>! log' . 3 d) "'(%r gl-3x >1 b) 9·3.~.nazivatno I()garitapls\>.·05.>" 1. t iOg{lfCX).'ll: Eksp.'g. ~~p~?n~t~.."l~.:. '¢. nazi'vamo logarit{u1l:.2. ' • . .. g(x» .• vr~i se....zl.' O~'a< "l/V:? > 77 .: . 0 '.nr~Yi~a.i1 =llog" At.-pdno~no.JogI'M. Jbga'tjt~n]skil:ijeqIia~ina ~o. LOGARITAM.~.f(Xl ~1()g..odnosli na b~zu . po >0..2x < 1 81 b) (0.'.. (M lQ. «0.2.'. .<I..a) y+2+ 7 ">4·7 x ... *.eJed'!1~q.+3 <9 b) 3'+' r c) (0.60. LOGARITAMSKE JEDNACINE I NEJEDNACINE +3 x x2 1 - .. 18>0 11.vafijablu qaziv3mo log1\ritamske nejedIla~ne (nejedriadzbe)..'l fu)jk. .\'= x 0 a'= b' .11 I." a.::. .u od l1 osp rl-'J: bazq: O<a<l' op~~da.'4. b.. { .a) 5·2'+'-3·2.~zI>M.Og"g{X)} a>l ".. !~&at~tm~du . '!z: flayede~r~ J~jrt¢Jje sme~lj: lO.g("»O. b) 6·5'"' .0 <.a>l rastllca. h. N.(41.jilca.<X:t.noyU liavedene ctcfinicije..broja:b'zabaZll a. '.'..: 1) IOg. .emo qa. t{ '. .I +34·]-'-\ J')efj1iicijali)ga~lt'.61.y.. > 10 11..::-0: .(M>D.Q<a . '·:i':: .la primjer ci..b) 41 ".l1· N)= )ng:"A1 +iog.ll'.-x <20 .Q <:4 .2 < 9 b) 2 3x . ..5 La) 3 x b) 2 <3 b) 1 LS3.36)°.< g(x) .N'a'os.S'e.0 c) 9" -3<2·3 x Defipicijalogaritalllsk" fimkcije: Funkciju.(O<.( Q «.a) 36 05x2 «i r x x-I >4 11">7" c) 16<2'" c) 23"<19-x b) 3 1 .x2 > 8 c) 4 2' + 2.e~ log .PI'trje~fly''lfljlj. 11 Prelazak s jcdhe fonnuli: logati~a:hiske b.2 .25).gb q . log.ail'lO logf\ritam~ka j~dnacina (j"dnll. .()llelltia)jillitre11fl stepell6vatj haz.vr:Uedi: < gx+2 alogab_b.< 1) • Neppsre..(X) <: 100".h.lj ~j p~ogaritmi koj i u.qfladib\J) ~ t~()j0j .> 0.~'!j ~ ~ :.)V1SKA FUNKCIJ4.o~ail).arifn:t:.. 199b.a#.N >O.lt1~¢' .el~Nj\r~Jel1¢jJ. na di"ugu (rec\mo'".":'- . L()gaI:jtamsk~.

a) 12.1.lO c) SJ]og"l C) 4 3-1og~ 32 .·~ 81 12.a) 4 10£.. Na osnovu jednakosti a logaN 12. .17.5.81 c) d) 7 3=343 vrijednost varijable x ako je: 12.22._.~ d) 10".-2 = log.=-2 b) Jog!9=~2c) IOg4--=-4 '9 256 3 lzracunati slijedece logaritme: c) IOg327 12. lol!') 4 814 2 ~ .x 2 3 12..29.a) !og39=2 b) IOg18=3 I I 12.2S. Odrediti inverznu funkciju date funkcije definisane u skupu realnih brojeva R: a) y=x.(x-l) cJ y=(x-S)·log(4x-16) 12. .6.32 c) log))] I ~. izracunati vrijednosti datih izraza: d) IOJogJ5 d) lO-2log4 c) Siog.-- 12. b) log432 b) logs 1 I b) loo-~ - d) 5 3=125 Izracunati vrijednost datog izraza: 12. f X +5 ~ 3-x .26.Iog.a) log.a) y=log. Pojamlogaritma i logaritamske funkcije.13.. .a) log. 5 d) 100'9g fi+. I d) log] . 12.20.Iog.a) c) IO(T4 ~ 4 I 2 b) ~102+~log16 Slog.= X 4 8 x+l = log..0425+1 = N . :.9.a) 10giOO b) iog2 64 1 12. . ~12S .a) log3 x =4 78 b) log] 8 81 2 7 12.-/3 d) log. *a) ~ 10g.a) 2"1og 2 . b) y=x+1 c) y=x-4 d) y=3x+1 12. 256 x=- 22.I6 IOg310gdog2264 d) log.7.-log25 ifiJ3 c) log21og2 1 d) log. pa na osnovu njega odrediti grafik njene inverzne funkcije. Osobine i grafik logaritamske funkcije I 2 d) log .10.25 logll6::.8.14.- -x-2 b) v 4) 12.5) c) y=log(2x+10) d) y=log(x'. 12.:=. 10-2 log .: x b) b) log5 x=-2 c) 12.a) log.3La) y=10g2(x'-3x-4) c) log3 27::.a) v=log 3(2-x) b) v~5·log. Date jednakosti napisati U obliku logaritamskih: 4 12. 2 logs 125=x b) log310g.a) log.a) v . b~ Odrediti nule date logaritamske funkclje: 12.3.12.- 82+\{)g~ d) . .12..= x' .c) y = log-. X x-_1 Iog(2x_l) b) y=)x-I~ log\c+l) )(x' -3x)log'(x-l) 79 .2.4 2 b) 2 10g :>s 12.a) log]32 12.~ loa(x' -"'. ~J b) )' = logJ --_.*a) Y=F~·log5(X-2) d) log. 32 . lOI!.0) logd c) log:V9 b) log:S.*a) IOg21og2 12.d) -'"\' = loa.19. . Izracunati vrijednost datog izraza: ~-}.8) y2 _ '):( 2x I-x . b) log) V64 c) 100"5 ~.21.lf12l +~ .a) log.~12--= .(x. Nacrtatigrafik funkcije y=x+3. Na osnovU poznatog (vee skiciranog) grafika funkcije y=x2 definirane na skupu R+ odrediti grafik njene inverzne funkcije.27.30.1. V49 12.' 12.a) c) log:.4. -.24. . 2 12.16.I6 x b) y=.23.I.33. x=-1 c) y= c) y=log)-- XT3 2 b) Y =log3(-x +7x-12) x-I ( ) d) y=--logx+3 y=log(-2x2+X+I) 17 32 a) .: x b) logslog.Iog9 S1 b) IOg41og.. 4910S7 2 3.x b) y~log.Iogl6 fiJ2 d) log.1 La) Jogl I 12.15*a) log" if lzracun~ti I c) logj~ 4 b) log.\43 27 .a) 1'0'= 100000 c) b) 5°=1 (J3)' = 3 Slijedece jednakosti napisa!i U obliku eksponencijalnih: c) log 464=3 12. .· b __.a) log.. b) 44 110g . b) 8 ' J2 c) log2 log2 '!if4 d) d) )10g.a) 2'=32 b) 4 2=16 c) 3 =81 12. 3x _ 6 x-I l+x Odrediti oblast defillisanosti (dornenu) funkcije: 12.= . c) 27 '.125=-3 3 logl6 32 d) log6 1 I d) 10"-- . '6 d) IOglO10000=4 d) I c) logj".x+ I x.log464 c) log4log981 d) log4256 10000 I d) Iocr~~ -64 "~ 2 12.

Odrediti izraz x aka je poznato logx: 12.64.x 12.a) 43a'b J c) 10glog\!1000 Prelazeci sajedne logaritamske baze na drugu izracunati: 12.'i 2 c) logn JOOO--!og81 12. Aka log] 3::0::: m. 4 5 3 5 4 7'" d) y = logx :. koliko je IOg24 54 ? 12. xl 12. Pravila logaritmiranja.69..2 7 .83 c) 8 12.39.59 2 3 c) IObo-x=-log64 '-" log.45.Q'i 7 12. .Nacrtati grafik funkcije: 12.55* logx = -log 5 + 2:l 210ga + .(x-l) d) Y ~ 11og.:.2 cJ 448.7-1-- laS 12..42. 12.67.37.12 12.Akoje logs 4=0 i log3=b.50. logs 3=b.'i 1} x log3 log] Vi log .5 d) 78. izracunati log.IV2h.1 3 b) log.61.53 33.a) Iogx=log4+1og5-1og2 b) logx::o:::log2+1og4-1og7 I 12.Akoje log2=a. Akoje log5. 7 iii log:: 9 c) !oiS:..44 a) Sx 2 b) 3:v" 3 1 lab' 8x 2 c) 66a 1Jsc 5x J v·1 }' d) 26.a) 410E-~ 27 3.52.46*a) c) .128 12. odrediti log 25 12..a) 67-43 b) 184-425·67.a) y ~ log.J.58. 1.63.::a i odrediti log30 8 . 12. 66.a) 5 b) 34 c) 56.a) y ~ logx-l b) y~log.J4 b) 12. 81 .7=b.a) y~log2x i y~2·log.'! 1 I 2 'b) log.43·66.38.a) logx= 410g3--10g64 I I 2 b) logx~-logn+210g2 c) logx=-logi6+-log27 2 4 3 2 80 I 3 c) 10".128 12.a) log4 log4 . odrediti log 56.a) 4xy' 56x2 yS d) 13. 12.47.43.a) 3-4 b) 4·345 c) 11237.13 c) 3<178·317.a) logx::o:::2log4 b) logx::o:::3log2 c) logx=-21og9 1249...: 12.2·98.59.a) log[97 b) 10'&.j3 b 3 Odrediti znak slijedeceg brojnog izraza: 6.60.a) logx=log5+log2 b) logx::o:::log12+1og4 c) logx::o:::log25+1og2 1248. Prelazak s jedne logaritamske baze na drugu Koristeci proizvoljnu bazu logaritmiraj date izraze: 12.54. 12.a) y~]ogx i y~2Iog(x-5) b) Y ~ logx i y ~ log(x+5) b Uprostiti izraze: 12.a) logx:o::-loo-9 2 b b) loo-x::o:::-log8 1 1251. c) ~ log4 7':. log3 _./567.65. 45 + 2log~ 11y b) bJ 17x 4 Sta je vece: 12.000: [0 V.53.41.36.. 35 d) log[ 0.a) logx= -logSI+-log32+-log8.0) log 27.94 6.1 12.a) 2 .)00 iii log" 100') 4 .66.J.(x+ 1) log4 x 1 1 2 2 3 4 12. -log. b) logx ~ -log32 ~-'-logI6 + -loa128..2a~bl:c-2 c) 43a hc bJ 12.a) iogJ 8 iii log. log.11· \/276.a) log~ 27·!ogJ 16 b) logj 125·!og2.: 3 b) loa. Aka log(1 27 = b.2.j3 b) 34 .72 d) 7 34.a) log} 25·1og25 9 b) log210·log16 c) logs 36.68.40.64 c) 78. log x = -log 5 + ~[210g0 +llog 3 -~(IOga -10gb )-Iog 0] 12.!og6 125 12.4l. 4 iii log'-7 -} 70-' 12. 17a .2·9" d) 3.95 65 4 s 12. x b) y = logl X c) y ~ c) y = log. 7 c) logs 0. (log a -10ab)-loaa] 3 2 3 Na istom crtezu nacrtati grafik datih funkcija: b) IOgX~IOg(O+b)-~[210ga+iIOgb) c 1 12.5 7.1:.a) logx~i(I0g2+10gm-log4) 12.a) 5'·7 b) 42.x b) y=]og2x i Y=2·log.34. 1 J ifi iog5 4? 4 .56.35.1:.8c()y) Koristeci baZll 10 logaritmiraj slijedece izraze: b 17 d) log.

a) x=O.. 1 12.175 ~4.3 logx=1.S4.3 4422 12.002005 12.55 12.37 b) x= ~819.30203 odrediti: b) logl8 c) log36 d) loglOS a) log6 Odredi karakteristiku broja logx ako je: c) x=561.12 9.a) 12.7 321.83.J6.2l 3.89. *a) x= 70.3 b) It a +b I ( b) logc--3-=ilogca+logc => log ul> a 2 + b 2 i:.1.876 c) 5'" ·12.-J0.20358·1 b) logx=0.543·5.3·18.l.3.100.2 34.34 d) x=0.' c) x = .08872 .75.S2. 5.a) b) 57 8.7 .675 b) logx=·5.a) x=66. Ako su poznati logaritmi: log3=0.115 .4815.7.72 c) x=7.0008876 12.78.45" b) x= 6.a) log2.94 b) x=0.21 3.:: c 2 b I b) 10g2·log.234 d) 9. 2 2 a +b '=7ab ab = c 2 + I '¢:::i> ogb ¢::::> a.a) x=.96.17 iog b +c a +-logc.a) Odrediti broj x ako je poznat logx: b) logx=1..a) 12..008· lj3.812.JO.8782· 3.86.76020A logx=3.77 c) x=0.a) 12.a) 12.105.99342:2 b) logx=O. log/I N c) c) c) c) Odrediti logaritam datog brojnog lzraza: 12.4 2.S0.6' .·1 ·0.93.3. [Y = 10.887 x = 66.335 b) x c) x= 2.489 logx=·15.4 0.991·0.i5987 2.11.. 12.. Ako je log2 = 0.2.(/ 10g b a l"gb!(ll1.18298 logx=0.47712 i 10g2=O.92.98 12.973467.799 183._h a = 2Iog/.234 b) x=0. 77.a) X = .a) x = .81.93V7. ~j3.905 0078 5 ·67.44 b) logx=0.76.a) 4 12 2.a) c) I 1 x = x=~24.88.43' 12.04' cJ x = 7. N U odnosu na bazu 10) c) log32 d) logl28 8. Dekadski iogaritmi (logaritmi z = 10"':'" x= 1O".99. V)=~) => 12.71.=.a) 10gx=0.74.a) log b = .887 4.j94J 12.4 245.8 18. 12.70.7722 ·3 82 c) c) c) c) d) 66712 d) 0.77.102.3 0.22 b) 987.2·4..a) x=43.41' = ='=~='-"7 .097 d) 0.a) 12.95.39 c) 78.11 logx=0.·1:"" 12.73. 1 12.45 '11.'Hi = log If! n " _ log/ a + It ab --l~ C = Odrediti logaritam datog broja: J II b) 123 234 b) 2.85.30103 logx=0.a) 34·53 b) 45.30103.87.329 c) x 3.+{ a ·log.981 2 . __1_+ __1_. 0.5.8 c) ~88.21' Prilikqm odredivanja logaritama koristiti kalkulatore (iii logaritamske tablice).91. II b) x=4.3 Procitaj karakteristiku izdatih logaritama broja x: .4 88.271 c) 9.10 La) x = 83.98.34 98.3 .3.09'..672 logx=·0.00567 b) 0.00491 4578 23..877 0.Dokazati sJijectece relacije: '.4 c) 12.J678.lj87.451." all="1 .:.a) x=V125 b) x =V654._" a. J=> 12.log4..333 1 2' 12.104. log" N 12.90.3·log4·10&5·log 6·10& 7 =3 I 12.5691 12.a) 12.1i2 .987-35.94.103.a) log~" N = 1 + Jog" b 12.53033 logx=2.07393 721. V871.73 0.32456 c) logx=6. b) logx=O.982 263iJ9l.-:C.a) 10g l.231 b) 45.118 7 .0400567 Prlmjenom logaritama izracunati vrijednost izraza x ako je: 12.543' .a) log 3 5 b) a log" N b) log 12.25 43 34.106.22·89.22444·1 c) logx= .12987 12.45 25. 12.3.10g.71113.55 12.log5=3 log" a + log!> = 10g h>gb" 12.92 cJ x=V38.a) x 12.15' b) x .3 b) V14.02099 12. odrediti: a) log4 b) logS log.18.114·0.46 c) b) 34~7 V832.b) x = .a) 143. 1 1 -- -n '" 11- b) IOg/.9238~ 12.a) 12.433 5.72. 83 .~ Iog 6 5 12.54 4 d) x=9000.79.' 34.a) 1ogx=2.97.

' -2x)=log(2x+12) b) log.x)-Iog(x·.(log.3)= 6 . (4 x +4)=x+ lofu (2-'+' -3) 12. cJ loilt-5) loix2-S) X 12.(3S-x') b) ]'-'±Iog(x +.l) b) 210g(3x.log (x . = logs x x 2 b) x log. x)=2 12.1)~1 .=_1 log 8 .41ogr 1+logr b) 21og+X}10H+x}lobc-1)+10lJ! 2 12. -31og. ~ 3 b) . =36 b) 5'·2 =50.1) = 2x .125.129.a) 12.1IS.x2.9+~67. )~\\\'3X ::::400 = 10000 12.a) log(logx)=O c) 84 '- I x'''P )+ 1 + log4(x + 1)=3 .' -x)=-1 c) log 6 (x" +2)=1 2 12.:.r.a) logs ---.142*a) log.a) loiloilogx)] = 0 b) 10&[log.a) IOg*(-~)~2 b) log(3x+1)'~0 12.a) log(x.(x-I)=log. (x - =~b) 2 cJ 2 1/2 1}2 )1 --log2+logv A +4x+5 --lo§.IOS.2x xJ .- . (3' T 1)+ log.*a) log. b) d) 2 2 !og3<\..136.x b) .132. (3'+' .2 x-310g.l+x J 4 +--=3 5.2 x - log~5x--4'log~x" 1 =2+ logG.134.117.S) 12. x+4)=-1 Rijesiti date logaritamske jednacine (jednadzbe): 12.a) logx~3 b) log(x+I)~2 c) 12.(2' -3)=1 b) log. I )'log(x+2)=log(x'2) b) log.11..1.(Y" +1) b) log.a) 3'0"" ·2'''''' 100(t3) ~.a) logx+log4~0 b) 2Iogx+1og2~log9S c) 12.a) _'1 b) lo~+2x+I)-210g\"+1)=lo~+6)-1 b) log2(x-l)+log2(x+2)~2 log3(9~2.5' -25.114.a) c) IOg7(2x'.0) 3 2"0".a) c) 12.20')=x+log25 b) lodr-x-6)-x=loix+2)-4 12.143.::logI1(3x-5) 12.141.093 x~ 0.24.a) log x + log4~ 3 b) logx + log16 ~ log48 c). 24) 3 log.410g X + I 12 log~l. (3' 12.(logx)=1 c) log.111.x ) ' b) b) log(~x+l +lt3 log Vx"='40 ) 2 c 10&x'. 2 = log.Jl.l )+log(x·2)=210g(x·3) b) log(x'2l+log(x+2)=2Iog(x.a) log(4 .a) log.128.a) ~IOg(X + 3) = 12.99452 +.137.2~-~ 12..107*a) x~V34S.OS 12. cJ logx' +--locr5-1 =--Iog(x-I) '2b2° logl!(x" -3).ilo12lo&(x-I~=O b) 10&I012logJ.1 12.127.(x -I) = I lo§(lOx+ 3)--lo&(x-6)= 1 12.4.a) log'(X21)~1 b) log5(x2+1)~1 12.log x 11 + log 12.122.133.4)= x(I-log S) 12.a) log.123.a) log4+3Ioi!2x-3)]=1 12.IIO.-) = log±-IOgX cJ log. 6)~5 c) logs(x 4 + 12. (3 x b) log(2' .=- .+7 -log.135.140.+ 10"[-"-1 L) 4 2 ~ ~ . 21ogx+log6=loglS0 c) lo&lo&lo&x=O . (x + 1) -Iog.C\. Logaritamske jednacine (jednadzbe) c) 12.x)1=0 12.113.~ x=2 log2x 2 + 9 7 .2)= 1 I).a) 5)+ logs (25 + x 2 )=% IDe 3.Y)+Jog. 112.-+lj=O 12.+ .log5~log25 b) lodx-3)-lodx-2)~lodx+9) log(4x-IS) -" c) c) log2x~1 log(x+S)~O c) loi3+210gl+x)1=0 log~(log.(9'" +7)=2+log..126. -13)=x-xlog5 85 .a) 10~8-21og(x-I)1=2 b) 31ogx.A -4x+5.'} + X +2 1 12. d) log3(3 20)= x b) log{.a) x =900.a) log(2x.(2' -1)+log.*a) log.(6-5 x )=I-x b) log l (4 .a) 10&r.120. (S .log25 12. x+ I 12.a) ----Iogr=-logr-·l 10gr-l 12131..j34. llog'.21) 2 IO{-}+ .109.12I..3.' =81x 2) 2 1 1( 5 .a) log.119.445' 12.= 1 5-1ogr 1+logr X 10g~X+51'=2 log/10g.2.139*a) lod6.12.a) log.130.. (. log.1)~4 b) log(2.a) b) 0 log x + 2 (3x 2 -12)=2 210gr 2 12.x)~'1 c) 12. (5'+1 - x]ogx = ]'0 = 324 c) 3'·8>+2=6 12.J2x -I ~ log.(log. 3'" .. 210gx _ ') 2-logS-'- b) l 1 2 b) .116.a) log(x.118a) log.335 3. +6)=x +x .138.5)·log(x+ I )=2.a) log(.

.x log x >0 >0 '1 x-2 12.a) log).a) log9+3Iog. x + 2 log J9 = 0 c) X c) if.*a) ]0 x-3 b) logJx > 0 b) <0 b) 2 X d) logJ6 x>16 d) log7 x >O d) log:.(IO" .< 0 -5 1. b) x'/~ 12. x ·log 5 X =4 5 2 I Logaritamske nejednacine (nejednadzbe) Rijesiti logaritamske nejednacine (nejednadzbe): 12.+ >11 log x 1 .*a) log:. x =xif.\" ".[.< 0 Xl c) -9 2x -I 1 log4--<x+l 2 I b) .177.5. 12..a) 10&.17I.05 x >0 Xl + 25 Sx + 6 log x c) log 0.144.a) log.5(3x-2)<-1 log3x+]oK.' 9 12.(x 2 +9)= 1 b) log4iog2 x+ log21og4 x = 2 2 b) log.a) 12.' ' .x+log.166.<.'+1) log 12.D =10 log.x=- 12.x=l0iS: c) 10§6x+1o&x+log.174..167.5» logo.158. log3x+log9x+lognx=12 12.--<0 I-x 3x -I 12.iog x 87 .. 2-log.4(2x.x+3 4-x b) 10&-->0 c) 2+x 6+x b) logO'i--->0 .01 b) x210gx -10x=O b) 0.160. " r10rmu PnmJenjUJUCl = 10gh 1 M za prelazak s jedne logaritamske baze ogb a na drugu. x < 0 4 4 log5( 1-3x)< 3 log(l-3x)< 3 log.173.a) c) log1x<.logA'-log2=Ob) log2·Jog.a) =lOlogx+l x c) log9x+logx' 3=1 log.148.*a) 10g". rijesiti slijedece jednacine: 12.x-Iog] x-8=O c) lo&x-Iog] x-4=0 b) 12. 1 + X b) log 2 12.176. (2" -7)=3-x 3 2]og.179.a) 86 b) 3 b) 10g.x+logo2=2 12.151..a) lOg16'X+log g x+log 2 x=36" 4 12.x>32 1 12.- 2=log x 2 12.175.a) x =x 3 ~xlog. 2 log.2l(ax)" -1]=1 4 a b) ]og3 a -log. .165..178.163.a) r .ix+ 1) log~ (2x 2 -3x+S)<'log~ (y2 +2.152._.a) 4 10&..x+lo&7x+4=O .146.!.a): logx.r 12.*a) log.0-1.1)< log42 logo.x<8 c) log.a) 10g.181..a) 12..a) 10g2 x+1og 3 x=1 b) log.172.a) 12.< 0 log 2 X .x Xl + 3 12.x=7 12.2 +2x-I)<0 x- x+ 16 log b) log..156.*a) log 12.1 x]op-2 =100 .a) x - 3 . .a) log.a) 12.x<0 c) log] x>O log4(x-l)< 2 b) log3 (2x+5» I log(x-l)< 2 b) log(2x+5»1 10gix. x·log.a) x iogx+7 4 Jocr _ x b) 2 -4x+3)<1 . a 3 Rijesiti date jednacine: 12.a) 12.. d) logsx<S c) 10g.x=4 10g-l-1og:.149. =0 c) log3·log3+log.170. . 2·!og b) 10gx<0 b) log] x>O :: 12.-+ 1)<0 2 log.150.' 1U 1oga M · . 2 = -JlO 10 610g6£x+Xlog~x=12 b) 12.a) ]og.162.7) c) X4 c) X 1+ 1og .16I..(x-8» 2 log! (2X2 +5).logx-Iog7x=3 4 b) 12.3=0 2 4 16 ~ 81 12...a) x 10gx =100x xl-lop = 0.(2x+5»log7(x-3) logo.a) 12.145.164.a) Jog] x < 0 12.. 19 12.--->1 ..] J Xl -4 ---<-1 '2 x+l0 logl xl-2x+l <0 x-7 x' -1 c) ]ogo.x----.y.x-Io&x-logn x-lO&l x =3 .168.169.a) log) x .(4" +4)=x+log 2 (2"+]-3) b) 11 b) log x-logx-1oi?ix=4 c) logsx-Iog x·logx=4 12.180.x>4 b) log.147.a) 10gx>0 12...1 x _ 5 . = 1Ologx+l = ]0 2 c) c) b) b) b) b) 2 4 (.a) log! .x-Iogxx+log.159.:1.2( 4-2x»-] logo.157.a) 12. log x =. x·log 4 x =4 b) log" x ·Iog. a =log.ol .2_ < 0 c) 2x+ I log 0.

11. )x 2 +6x+9 12. 16 12.192.' 4 = Ko!iko stepeni (stupnjeva) ima ugao (kut) cija mjeraje izraicna u. log b) (X' ._ 12. .1 - Uglove date u stepenima (stupnjevima) izraziti u radijanim~: 13. 4x + 3 )$0 9 (: r.2 12. 3 b) log.. .a) y=-b-+log(3-x) 0 :1 Odrediti defilliciono podrucje (domenu) date funkcije: ~ . Orijentisani ugao (kut).(x+l) 21o&.1 j.197*a) y = 12..a) 13.- 6):.1..' x-3 12.a) I 13. 21ogx+110 1 c) > .a) 30° b) 60° c) 45° d) ] 5' >:-1 x+ 1 log log. 4 -log. 6 3n: b) . 6 5n.6.a) 90° b) 180' c) 270° d) 360 0 13.198.._---- 13. (3 - 2x) <0 2 $ c-----.295779° ~ 57° IT 44. 3 5n.- 2 X log 2 log. 2 .a) y:::: !og(2x-3) 12.2) b) v=·_-_·.j.8" 13.-.183. 88 .~" -2).ll f] 13.. log 2 (4" ..8.4. x+3 . x 2 log. 0 S NOV I T RIG 0 NOM E T R I J E • ].21 1 .radijanima: 13. Uglove date u stepenima izraziti u radijanima: 13.2. log" 2 . I log(x .a) -4 b) ·2 n. x + 5 1og 1 x+I Iog~-- 2.*a) Y = F x-I log. x < ___ 2_-.a) 11: 2 2n: 3 7n: 6 b) b) n.IO.1 .-:.194..9.< loa loa _ . log2x-2 log2 x + 6 b) _-=-1_ _ + c-':"'-.a) log. logx+IO 13.a) y = .(x-4)-I$O b) 1 1. log .3. .185. !'a) 2 Jog:" 2: log b) 109. - 3 1 In..7.> .log .. log 1 (4 \. -- 1 nldijan ~ 57.189.b) < I+log. log. cJ c) 4 5n. c) - 6 c) 5 c) -18 d) 4) d) n..3 )<.a) log x I 2 12. -'..a) ]20 b) 135°c) 240' 13.a) 4 b) 3 13. .2x 2 12186.190.a) 11: b) 2rr c) 411: d) ·211: c) log .182. IOg~(X-.)+IOg~(X-I)21 2 ].-4 <.*a) log] x·1og x 9·1og 3x 9 < 2 .\ + 4) x(x' . Koliko stepeni ima ugao od 3n radijana? 5 (' .2 ~ 8.' .I 4x-11 log(x+ 5) y loge-xl + 3.. (2'+'-4»-2 log.184.log J X log 1 X b) x-I 2 1-1og4 x I I 1 12.I.5..(x+2)+log. 2 5n: 4 d) II d) -253 13.187*a) log.' ):+1 b~ b~ x-I 12. 16 > 2 10) 12.196.'·a) . 2 ~..og .a) log 1 _.a) 40° b) 100° c) 68' b) log..4) b) y x+l b) v=~oox+x I )2~ b~ " b) v .a) $...._.. Radijan. x .195.(3 - 2x) log..:' -x -1 .Jlog x 100- b) y = )Iog(x - c) x 12.- 89 . 16x < 1 r ~ 5 0 lou ¥ + b~2 > 10 C> b) ) b) log..a) 12.1.l.

2 1 - 2 J .5 b) sina=-0.18 . .a) 450 13.23.a) 2siTl1[ + 5cosn + 3tg2n b) 6cosO° -4sin90° +4Stg360° b) 3cos511: .- 90 -'2.. Konstruisi ostar ugao a ako je: . Trigonometrijska kruznica i predstavljanje nglova (kutova) u kruznici Nacrtaj na trigonometrijskoj kruznici dati ugao i odredi graficke vrijednosti njegovog kotangensa: 13.•) 30° b) 120° 13.27 .•) 90" 13....•) " 6 13.a) 45° b) 120 c) 270° d) 315 0 0 U trigonometrijsku kruznicu ucrtaj uglove: 13.a) tg=3 b) tg=-2 c) ctg=2 d) ctga=-1 13. O..5 c) cosa=-I d) sina=1 13.•.a) 2" b) rr c) 210° d) 300° c) 2n d) 3rr 3 3 4 ~acrtaj na trigonometrijskoj kruznici dati ugaa i odredi graficke vrijednosti !lJegovog kosimisa: Vrijednosti trigonometrijskih funkcija nekih uglova (kutova) koje se ('esto koriste u raznim zadacimao 45' 90" 30' 60' 1200 150 0 1800 2ido 360° a TC '.fi' J --13 2 .a) 2rr .26.••.55tg360 D b) llcos 180'-12sin2700+5ctg270' 13.' 3 .. tga 4 clga . .d .) sin=0.• ·0 n. • --13 -- I --13 - -J2 - 0 2 2 2 :!3 3 .24.---13 " '.) 900 b) 180° c) 270 0 13.. y • 7r '4 5n n b) 47r c) d) 2 3 4 13....d.30.19.17.••.. 13. --' '~ 3 -43 O· -1 .13.18. [(a) 3rr/2 2TC/3 STC/6 :iii: rr/6 nl4 nl3 nl2 --.20 .oju: a) 2 b) 6 c) -3 d) 4 13.a) 3sin900-78cos90o+55tgI80° 13. 1~.~~ 13. .21.13.sin3rr+24ctgnl2 13.a) 30° b) 120° c) 210° d) 360° d) 300° 13.a) 13. . I ... .3..) -rr b) 1C 4 c) 180 5n c) 0 4 d) 210° lIn d) 6 ~acltaj na trigo~lOmetrijskqj kruznici dati ugao i odredi graficke vrijednosti n]cgovog tangensa: 13..15 .2 -13-..22.32.14.16.0 0 n.•) -150°..· n. . d) I In: 6 d) _540° b) 3" 4 b) -300° 4" 3 c) -450° c) 13.•) cos=0.J3. 0< 0 --J3 -2 -1 . .25. b) 120° b) 7r 3 c) 135° cJ 57r 4 d) 225° d) _ 3n .7 b) cos=d) tga=2 e) ctg=5 4 5 Graficki odredjti vrijednosti ostalih trigonometrijskih funkcija ako je: 13.29. . Der~nicije trigonometrijskih funkcija na trigonometrijskoj kruznici. -- -J2 . 91 .•) 35sin 1800+9cosO° .2. Nacrtaj na trigonometrijskoj kruznici dati ugao i odredi gra'ficke vrijcdnosti !1Jegovog sinusa: .31 .. sma cosa. I 1 ~-- . Pronadi tacku na trigonometrijskoj kruznici koja odgovara datom b..fJ '.4..28. n.d.. U kojem kvadrantu se nalazi drugi krak ugla a ako je: a) =200° b) a=3500 c) a=645° d) a=I27So e) a=-8SS0? Izracunati vrijednost izraza: 13.d.12. 2 1 c) smcx=.J3 1- . Definicije trigonometrijskih funkcija ostrog ugla u pravouglom trou lu (trokutu). 10 1 .•) _ 5" b) 4" c) 5" d) _13" 6 3 4 6 13. .

5. a:.Z· tg(r-ctg(X. Konstruisi ostar ugao a aka je: .48. ~~( •.a) sin30"+cos60° b) cos60"-sin60° c) sin4S0-tg4S" d) ctg30o+sin30° 13.14.(t)~.46. 13.53. + .sin 3 c) tg=7 d) 11 6 ctga~- 3 3 3 2 ci ±·JIc-sin'lx .'. sina.88 b) cosx~0. b) cosx~-O. b~24 d) a~20.S d) d) ctgx~O.si'na fc ::---. coso: -: 2 ". u -- • k'vad rantu.a)=tg.38.d .a) sinx~-O.567 ctgx~ 11.. .50. Katete pravouglog trougla su a==6 i b==8.cos_ct:- Z·· a*k1t--ke-.o d re d"ltl cosec u cetvrtolll 13 =-~. =.a ) ~. _ -i . -'-'-:'-.k. ex u prvom kvadrantu..2sin~ + to~ 4 4 2 °4 ".23458 tgx~12.lzracunati vrijednost datog izraza: 13. 13 49 Ak'0 Je sma = _ < • 13. ako je dato: 93 . minutama i sekundarna ako je dato: 13.+ cos - 3 TRAZENA TRIGONOMETRIJSKAFUNK. Zadana 13. .9564J 13. 0: u prvom kvadrantu.osa Z . A k 0 Je L. sin30°cos60o+eos30osin60D+ 2cos45°sin45° -tg450.. 4 2 a ) SIna=~ b) casu=5 3 funkcija ~ coso: ±. -.'.. odrediti vrijednosti ostalih trigonometrijskih funkcija ugla u ' 13.ctg. odrediti sinu. Izracunati vrijednosti svih trigonometrijskih funkcija ostrih uglova pravouglog trougla kod kogaje: a) a~4..a) sin30o-cos600-tg45°-ctg60° b) 2sin60o+7ctg45°-6tg45°... odrediti slnu.45.- -_' Jr. Ako je ctgu=2. 12.".947 b) cosx~O. LSlll .. odrediti vrijednosti osplih trigonometrijskih funkcija ugla u. u drugom kvadrantu.35. S a u cetvrto111 kvadrantu.40.2 45° )~-- 7r". .a) sinx~O. 13.c.l43 d) ctgx~5 d) ctgx=-12.':' k "Z' tgu=:-'--:-.43.53827 ..::c. tga .sine.a) 25[n300 +3 10sin300 ~1 eta tga SIn a cosu 1'\ rc 4 JT .« ctg( ~ ·. tga ±JI+tg'a ctga ±~I+ctg'a ctga ctga ctga - b) 4cos~ . n: 7r n: lC 13 . c~J5 c) a~lO."-': c:to-ct'?~' ~---:-siQq.52.41.- .cos. 13.:: 1 . i1i . 6 Osnovni trigonometrijski identiteti 6 .tg- 13. krc .•. Ako je cosu = -1~' u COSU!. b~2J.a) sinx~O. ·· 3 1..ctga i tga. ex u d rugom k'vad mntu.48 c) tgx~-3.124 c) c) tgx~O.5 sma =12 . Ako je cosu Odrediti ugao x u stepenima._~.54..t: ~--. c~5 b) b~9. tosfX ±.o dre d"It! 13 13.h -cos'a 1 tga..nosti ostalih trigonometrijskih funkcija pozitiynog ostrog ugla a.74327 b) cosx~O.47. 'E_:.55." . Odredi vrijednosti trigonometrijskih funkcija ostrih uglova ovog trougla.S8 Odrediti ugao x u radijanima ako je dato: c) tgx~ 3.Jr . Ako je tga::::: 3.a) 44° 1344. 13.a) sinx~O.(X 1[.i::-+kn.d..13.47 .36. L Odrediti vrijednosti trigonomdrijskih funkcija datih uglova (koristiti kalkulatore): 13. - 2eos 45° ~ sin 45° ~~b 1 + sin. 13. d.a) 4sm-ctg.143 13.34° d) -12 e) 1457° eJ -676.a) 42 b) 53° b) 15 c) 27° c) 32 d) 42.ClJA sina sino.te:JT -"39 .33.--':"--a).53748 I 3. Odrediti vrijed.37.

2 1356 ' .x 13. Aka je . odrediti sin 3x + cos 3 x.j-l+sinx I-sinx I-sinx + l+sinx JJ ---COSh x erg sin xctgx d) cos:: X b) d) b) tgxsin x cosx cosx +---sin x 1 + sin x tgx+ cosx I+sinx ~l+COSX +~I-eosx I-cosx sin:' +eos:' -1 ( 2 2 .65.a) I l-sinxI fI+~ + 1+sinx l-cosx 13.. tga + etga .= 2£·tg' x .* a) (sina+eosa)' .71. Odreditt vrijednost izraza tg 2 o: +-:-__1_ _ + ctg 2 a.45in a c05a-l n: ' 0<x<2.cos 3x Dokazati: 4 4 13. Odred Itl vflJe nost izraza . -.* a) Gtga b) sin4 a+2sin 2 acos 2 a+cos 4 a=1 b) (l+tg'a)eos'a=1 2 2 2 2 b) cos a+cos actg a::::ctg a 13.:.. .83.a) 13.62.' 13. _. 13. x x 2 tg.72..74.J]+.60. coso: .J1-m SJllX2 .2(sin 6 a+cos6 a)=1 . lzracunatJ SlIlUCOSU.81..75.73. 3 4 eJ 41 ·· . 1 sin 2.64.b) m = -. . . ' .a) c) l-co&X 1+eosx ) V 2 13.a) . 3 2 .? 2· ...77. -- 1 -Jr 5 < 3n: a < ---. d a 'Je smx 13. ~.:t:5sinx = 0 3-Ssinx 1.cos?'S5° sin'a tga+tg{3 tga ctg2a~1 2sin'a-1 . aka je tga + ctgcx= 3.61.d) tga=3 . 3 5 Sllla=~ 40 cosa=- b) c) .·I I Slnx COSx sinx+cosx cosx-sinx b) tg'x+ I tg 2 x-I (-1--COs. Ako je tga = -. Ako je ctga = 3.a) .x =1 tg d) 5cosx-4 . 2 ctga + crg{3 b) slnx-cosx c) ( 1--..-sm. .a) sin 4 (X +sin 2acos 2a+cos 2 a= I 13.63.tgasin 2 a.sma * ' _ sin a-cos ex .69.. d sina+eosa .cos 1 x + tg 2 xcos 2 X d) 5-sills5°.82.70. Ako je sinx+cosx=m.~ 94 I 95 .a) 13.~I-·-1--sinx)=sinxcosx \ cosx smx ? .a) -"------'.a=tg asm" a 13..a) sin4 a-cos\x=sin 2 a-cos\x J3.cos-2 2 2 I +COSX 13.odreditieosxi 2 13.78." 3(sin a+eos a) . 13.59.80. Ako]e 2 13. x c) ctgx:+ 13.. smacosa 13.. 2sina-3eosa 13.sma+cos(X. a) .~2-­ sm.cos .58. a ) tg-u 1367 .0drediti vrijednost izraza tga .57.a) b)--c-~~~ d) J~tg'x-l 2sin' x . odrediti vrijednost izraza (I+sinx + I-sinx l sin x c + cos x sin x sin x l+cosx J8-. .-sin 2a _b) sinactga+cosa c) O+s'ina)(I-sina) sin 2x-cos-lx-sin 2x+cos 2 x b) sin'"'x+2sin 2xcos 2 x+cos"x 1 ...68.a) b) -..fi ctga=.66.- 2 Dokazati slijede6e identite1e: 13.-1cos 2 x r 1--~ 1 2 ) 1+ [+ 13.-. .-x.79. odrediti: a) sin 3 x ..3. 1+ ctgx 1+ tgx sin x + cos x sinx+tgx c) = I +eosx f3. ~ko je tga + ctga == 5.. 4 .= . Ako je sinx-cosx=rn. cosx d ok azatl. 2 2 sm a-2eos a 4 ..0<m$l.84..a) (l-cos'a)(1+tg'a)=tg'a c) Uprostiti dati izraz: l-cos2 x b) tgxcosx c) sin 2 x-l d) 2-2siI/X 2 2 b) l-cos 2 x+sin 1 x c) ctgxsinx-cosx 3cos 2 x-3 d) 3_sin x_cos x 1+coS1a.0) d) c) . odrediti : 13. ako jc cosU = 13. ak0 Je tga == . odred1t1 3 3cosa .- ' + ctg-ex.. rg'x+l tgx 1-2cos'a 1_2_+VII-sine< 2 VI +sina 2 sin:? x-cos:? x 13.. tg-a-sm...sin x 4+5cosx cosx smx-cosx l+sinxcosx SIn X 1 + SID X COSx sin x-cos x 2 tg 2 x-l smxcosx 19x 2 cosx + .76.a) tg 2 a b) 13.

·· i"tiilkcija ie.. kEZ.99..." ~ 13. ... d) FCosx-sinx d) y=4sinx+tgx c) etg(..89.. -.• ftinkcija -je--parna --- funkciiaie neparna·:..* Ispitati parnost sJijede6ih 8n: I OJ[ b) cos-·-2tg-- 6 -sin3x . Periodicnost trigonometrijskih funkcija 13. sinx .a) y=4+5sinx b) y=12-cosx c) y=2sinx-5cosx b) y=sin(x-rr) c) y=cos(2x-n) 13.'!Sx I..fix) 1 + fix) 13...a) cos4200-2sln750° b) sin810o+15cosI170° c) tg5850+ctg225C 13. Odrediti osnovni period date funkcije: 13.a) sinll30° .\:3 3 c) .':.... 1.87.* fspitati da lije periodicna slijedeca funkcija: a) 96 Y~sin-J2x+cos)3x b) c) FIStg(x-2)-61 y=cos)3x-tr. -----. Provjeri da Ii je !!.102.nep<'irna .94.tg8XI fllnkcij~: a) f(x)=sin0n' +1)+c05 5 b) f(x)=sin(JrX 4 -I)-2si11x '.. a koja nije ni panEl ni neparna: Izracunati vrijednost datog izraza: 13.a) y=sin4x t/l4X-...) 6 13. Sill 3 1 13..91. .. cos(x+2krc)-::.. ' .rr~" 8x 1'....a) ((x) Vrijcdnosti trigonomctrijskih funkcija datog Izmzi pomoctl trigollomctrijske funkcije ostrog ugla 13. kojaje neparna..' furikGiia "'nepairia· • . (\ ~--xJ 4 ..88. a) 7si1l630o+3cos99Qo_ctg765° b) 6eos 1500o-sinS40o+tg9000 13.._ = --7 15 15 15 15 IS 15 15 2 fCc + c) dokazati daje funkcija fix) periodicna.97..92. 97r tg1 2 JT+sm28n-cosI7Tr+ctg_ 2 13. .85-* ..t g -7 c) tg-- .::cosx .x) ':'ctgx: . '....a) y=si11x+ll b) y=tgx+5 c) y=ctgx-4 d) y=sinx+2cosx 13.104.86. a(! +ctga) +cos' a(1 +tga)=sma+cosa... lzracunati vrljednost izraza: ..6.103. .a) 5111- b) cos800" j 971: b) cos-- 3 13. Trig<)nometrijske fun~cije nega~~vnog argumenta... 6" 7" 1 13. 13. * Ako za svaku vrijednost argumenta x vrijedi jednakost . kEZ.=-8cosx 13.. 3 Koja od slijedecih funkcijaje parna.96..a) y=2sinx b) y=-3sinx c) y=4C052x d) y.a) Y = 2Sin(x+-':.. 771: 13....105.a) Y=7sinx b) F-llCosx c) y=sinx+cosx 13. ..98* Odrediti period fU11kcija: c) a) Y~15sin2xl+3 b) y=111cos(3x-4)+191 13.. 7r 2" 37r 4" 5"...I01.a) f(x)= x--tg'"3xsin'2x b) f(x)=5tg''is x tg)x d) ctg24050 19971: d) c. 1371: 1771: a) 2SIO-_+ 4cos .- 6 c) tglSIO° 25J[ 3' 6 3 x .:- lspitati parnost slijedecih trigonometrijskih funkcija: 13..) cos( -x) \ v=tf!..90. ..t.JJ 97 ."- x -] -lx 4 -31 .360") = cosx tg(x+k'180") = tgx ctg(x:+k'180C ) ='ctgx iIi iIi iii iii siil(X+2krc) :::.7..a) sin390° b) tg765° c) co. kEZ.. ctg(x+krc) = ctgx kEZ.405° d) ctg7500 13. Parne i neparne trigonometriJske funkclJe sinlx+k'360") = sinx cos(x+k..95.-I:+sinx 2 cos2x i1 c) f(x)=8·.93. .l(x) sjn~ .13...* cos~cos-cos-cos-cos-cos-cos-. .tg(x+krt)"= tgx . .a) f(x)=3-xctgx b) f(x)=4+xC05X c) f(x)=ctglOx+44 d) t(x)=12-5sm2x d) y=5tg2x OJ[ b) v = -..106. •••.sin 3x cos4x b) f(x) I -I 13.100.' period funkcije y:::: 9sin3x.. .•. .1 4) (cr('x) :"'sinx casx -(gx sine'.

]20.x x -+x 13. * Odredili ob]ast definisanosti (domenu) funkcije: . Znaci ttigonometrijskih funkcija ARGUMENT.109.110.ctgx sTilx -cos x ' -:tgx' ~_ctgx_ -sinx :':'cb"s-..128. c) sin]60° 13.a) 13.x 7C 2 -+x 13.a) sin]290° b) cos570° c) eos]230° 13. au kojirna je negativna: a) y ~~inxcosx b) y~sinxtgx c) y~tgx+ctgx d) y~l-siJ1x 13. Odredi znak svakog od datih brojeva: a) tg265 0 +5 b) ctg573° c) cosl16° 37C ----x 2 d) c052500 0 c) c05(-2260) d) sin(··270 13. U kojem kvadrantu se nalazi drugi krak ugla a ako je sina<O.a) sin23°b) si1166° c) tg43° d) tg]4° 13. Odrcdi inak proizvoda: a) 5In7i\:.119. cosa<O? 13. c) cost -95")Clg( _100") 13.a) sin480° b) sil1855' c) sin 1230° ]3.124.123.117. a) f(x)~J~inx b) f(x)=~-tgx c) sinx ctgx cosx :-sinx ..108.* Na6i sya rjesenja nejednatlJ1e: a) tg2x<O b) sin2x>O 270 0 + x i]i 360° .FUNKGIJEcp TRIGONOM:BTRUSKA FUNKCIJA ARGlJMENTA O-x 90~.a) 13.a) 13.c05800 d) ctg12° . V kojerrt kvadrantu se nalaz! drug! krak ugla a ako je coso>O. J} sin325° 13.a) cosl7° b) cos51° c) ctg24° d) etg72° [3. -SJnX -tox Datu vrijednost funkcije zamijeniti vrijednosclI funkcije komplementnog lIgla: 13.a) d) sine -2x»0 tg]20° eos21O° sin225° 5i11315" .'.122. b) etg135° b) sin240° b) cos225" b) c05300° c) c) c) c) tg135° ctg225° tg240° tg300° cos120° ctg I 50° sin210° ctg240° d) ctg330° d) d) d) d) d) ctg2x<0 f f(x)~J3cosx -1 ~ Odrediti vrijednosti trigonometrijskih funkcija: 13.125.x 21t + X b) cos67" .12I.107.127.111.116. U kojim intervalima vrijedi nejednakost: a) sinx<O b) c052x>0 c) sin2x>0 ifi 2n: . tga<O? 13.ctg86° tg730-tg54° 900 +.113. sina>O? 13.]29.a) cos87° b) eos2]5" c) eosl]]O d) cos400° 98 99 .9.a) ]3. Odredi znak razlike: a) sinT7°-sin2So 37C 2 ) c) cos2x<O 13.115.118.a) cos480° b) ctg855° c) tg1230° d) 5in960° d) tg960° d) cos945° Vrijednosti datih trigonometrijskih funkcija zamijeniti sa vrijednostima trigonometrijsklh funkcija uglova koji su manji od 45°: . kEZ . . Svodenje na prvi kvadrant 13.8.a) si1155° b) sin] 14° .126.13.os1000 b) tg2000sin350o c) 1(+ iii cosx Izracunati po formulama svoaenja l1a prvi kvadrant: sin]20° b) cosl50° c) sinJ35° 13.::' tgx etgx ":CO"SX -sinx ctgx tgx -cosx sinx cosx -ctgx sinx C'OSX t2X -tgx -ctox ctQ:x Sli1>~ cosx tf0 ctgx. U kojem kvadrantu se na]azi drug! krak ugla a ako je tga<O.x iii 360°+ j( 2k7C+ x fJi k·3600 + x. Odreditiznak datog broja: a) sinl25° b) sin3200 13. U kojin~ intervalima je data funkcija pozitivna.112.114.

a) sm . 13..a) tg73° .508 )cos(-l 022 tg(... .tg=f3::-· .a) tg187" d) ctg600° c) ctg451° b) tg280° 13. l~tga tgf3 • b) sin(ex-p.143. aka je coso.g.t.152.134.. sin(a~i3)-= si~a~os.. nE Z).tg(. cos(a. . Adicione teoreme (formnle) cos(. 328(J )sin 958(1 ctg572° 13.a) 4sin810° + 3cos720° -3sin630° + 5eos900° b) 5tg5400+2eos 11700+4sin9000-3eos540° 257r 137r 197r I3..212 0 ) 0 )' 2 -1.137. ako je ctga=3 3 13.0<0: 8 o 14 7..a) eos41°cosll°+ sin41°sinlio 13..139. 13 :0:::-. * Uprostiti izraz : 0 • d) tg585° 13.a) sin28°cos2° +cos28°sin2° 13. = . = O.f3ill7r.. ' . 46.' .·.3tg-. (k..+ 2eas643 b) 100crg'9900 + 25tg'5400 -3eos 2 990 0 tg240+tg2IO 1-tg240tg21° -a) 0 1. 111: Izracunati vrijednost izraza: 13.10.A·oJesmex=k" 3 sin L.144. 5' 17 a) sin(a+l3) b) sine a-l3) 13. 2 13. 13.. Odrediti sin(300·a).616°) tg 194° = 2 . tg.~]'i_1l3 2.a) cos660° b) sin 870° c) ctg930° I3.0. -[g 2 13.555 0 )+ tg15S0tg245() 2 I . (rc) A 5 tg(a-p).::·lc.+-. I . 5 101 .0drediti tg(a+l3) J[ ~< 13 2." - 13.· . 13.ctga*±ctgf3.f3)o=~ct~g_a~c~tg=f3_-r.Cos~-sinasinl3 . c) eos(d-l3l . Vrijednosti datih trigonometrijskih funkcija zarnijeniti sa vrijednostima trigonometrijskih najmanjih pozitivnih uglova: a) sin 11 11: b) cos2311: c) sin811: d) tg33. (k. (it I 5 tg(a-I3). S1l..130. 13·. .akoJectga=-.145.cos85°sin15° b) cos28 0 cos3 2 Q-sin28 0 sin32 0 b) cos7 8 0 cos3 3 ~+sin 78 0 sin33 0 tg340+tg26° l-tg340tg26° 2 tg1000-tg400 . 0<13<.7ctgf3 lzracunati: 13 .a) cos53°cos37°· sin53°sin37° 13. ctg(a+f3) .151.P-co~~.. +ex }os(a-3Jr)ctf. Odrediti tg( a+l3) A • b) si n3 3 °cos2 7° +cos3 3 °sin27° b) sin85°cos 15° . aka Je cos --ex = -12." ··ctga.r)eos(1T+a)tg(37r \ 2 • i. < 360°.)·. b) 0 tg 2 252° +ctg 2 342° - aik7r.260° }g5300 ~ eos 156 ctg(a.a) sin35°cosl 00+cos35°sin 10° 13.133. '" Dokuzuti 15til11t05t jednakosti: sin 825 0 cos(..I32.148. ako je tgex = 2 i 4 180° < a < 270"- 17 i 1800 <a< 270"13.a) ..505 0 )eos 755° .. . I + tg 100° Ig400 <7[.135.150... 1 I 'ISO . -13)=-. cos(a+I3)co cosO'.a= tga .. Dokazati istinitost datih jednakosti: . ctgac tgf3-1 ctga+ ctgf3 a) Sif.140* Dokazati jednakost: 100 146 . .. tgI24°+tg56° l-tgI240tg56(\ c) tg34 °. 13. Odrediti tg(450+a). ··.IlE Z).136.141.0'd re d"HI: . tgatgf3*'±1.131. ctgjJ==-.13.c) 1 +fg34°tg4° iT <~.142. 1 + tgatgf3 4..I3* ~+n7r.tg4 () . sin(a+I3Y =sluac()sl3+cosasinj3 1.. 2 13 2 13 37r lC -<a<2rc..138* Dokazati jednakost: cos 2 696° +tg(.-.1 2700 < ex.149.t~ga_··.. 49 27r 357r 57r a) Sln-1[=COSb) COS--=~Sln18 9 13 26 sin(-. 13.l3) =cosaeosl3+sinasinl3 af~+klr.••. Odrediti cos(300-a). +a) sin 395° sin 145 3:. "'-.tg(a+ f3)= .. -.iso )+cos7So sil1(. * Dokazati tacnostjednakosti: 0 cos(.tg28° ( b) 1 +tg73)tg2S0.

a-I a.f3 )cos f3 . rc Je a + f3 = . sin56° cos! 24° 13.11 c) Izracunati vrijednosti datih izraza: sin34° cos 236° -. {3 13."'f3~ d) Ig(a + f3) . Dokazati daje a+fl=45°.163..J3 +4 sinfl=~.170.f3 )cos f3 + cos (a .167.Y__9 _ IS 5rc 18 rc tg--tg12 12 SJr 7C l+tg-tg-~- 12 0 ) 1 + tga b) tg (45 +Ci . ..162.153.):.a) i sin y = -~."..f3 )sin f3 b) cos 2. Neka je tga=x.J3 . Aka jesin a = -l~ i 270 0 < a < 360'.a) Ilia . (a .a) 13.60°)+ cos l (60 0 + a)+ cos 2 a rc 13. dokazati daje ..sin(a .L:. 171. .f3:.cos4a tgf3 cos'(f3 -a)+cos'(a + (3) .a) c) tg( a+l3+y) 13.a) h(6° -a cos(a+J))cos(a-J))+sin(a+f\)sin(a-J)) sine a+45°)cos( a-45°)-cos( a+45°)sin( a-45°) sin53°si1167°-cos14°+cos37°cos23° sin200+sin 13°sin5T-sin33°sin77° sin200osin3 10° +cos340°cos31 0° sin30°cos300tg30 o + sin30°cos30°ctg30° sin'(300 -a)+sin'(300 +a)-sin'a y.g.x ..16I. a i i3 13.159.'. Dokazati da l+x .a) sin2acosa-cos2asina b) sine a+fl )sinJ)+cos( a+i3 )cosJ) c) cos(a+f\)+2sinasinp d) sin(a+f\) .172. 2 1-r'g(39° +a 4rc rc ( d) sin (a . .a) b) ctga-l ctga c) +I tg(~+a )+tg(~~~1 ctg(~+a J+etg(~-a) 13.156.o.18. t gi3 =-J3-' 1<a<4.173.+-..- tgatgi3+(tga+tgi3)tg(a+~) !-tga f3J :. x>-I.'.... a i fl ostri pozitivni uglovi. 4-a 'su ostri pozitivni uglovi. tgf\= 1.174.sin (a .(3) cos (a + (3)+ cos(a . tgfl=~.f3 sin' (f3 + a)+ sin' (f3 .. c) sin(a + (3).154.11 13. . Izraziti a) sine a+f\+y) b) cos( a+f\+y) pomocu trigonometrijskih funkcija od Ct.a) b) c) d) 13.a) b) 13. 2 . sin f3 = 3 ~ 3.13.160. ako je sina 3. 1+etg(3So-f3}g(7°+f3) 13.") ~ctg a etg' f3 2sm a sm.169.a) cos2a-sin2utga 2si11(a+ (3) c) b) tg(4So . Koliko je a+i3 ako je x<-1 '! 4 13. Dokazati istinitost datih jednakosti: 13.:(a=--J:.a) sin(45°+a)=cos(45°-a) b) cos(45°+ci)=sin(4S0-a) 102 103 .a)+ tga l-tg(45° -a)lga tg b) b) 9][ 2s -tg 3_t~215° ")' 0 3tg-15 -1 7C 4 9rc rc I +tg-tg28 4 sin4a ctg2a .a) sin 20° cos2S' +cos200 sin2S' b) cos3S' coslOo -sin3S' sin! 0° cos2So cosS8° +cos! 78° sin20So rg(390+a)+tg(6°_a) .tgf3 ! 3.158. a i fl su ostri pozitivni uglovi. Dokazati da je a-I>=30°. 13.a) sin(a+f3)-sin(a-f3) cos(a-f3)-sinasinf3 d) ctglSO tg=~ .157.165. 13.etg(83° - 7C 77C ctg-cos--sin~cos- . Bez upotrebe kaIkuIkatora i tablica izracunati: a) cos7SO b) coslO5° c) tg(-75°) 13. odrediti sin(60'+a) i cos(600:a).sin(a-p) 166 sin(a+f3)+sin(a-f3) b) cos(a+f3)+sinasinf3 13 . Dokaz~ti daje a-fl=30'.168. ako je Date izraze dovesti na sto jednostavniji oblik: 13.f3 )sin f3 cos (a .. Ako je sin a =~. Q+P+ Y=-.llif3 II?CX + tgf3 12 13. 10 a i i3 su ostri pozitivni uglovi. r tg(52° + f3 ). 13. ako je tga= .(3) 13.155.17S.164.

/3sin'X-cma~2si{<X-~) >.. 3.. .> x tg- 2 13. ~ .a) . 2 12 13. Co . a+b 104 .2cosa I .+~+y "= rrJ2 .193. l+c05x . " Ako je o"+]3=y.179.182.f=l.a) tg(a +fl)-tga -tgfl~tgatgfltg(a+fl) .ctga }ctg(a - 13) = -2 .os~. - 105 . Izracunati sin20:. . 13.::.. dokazati da je tgatg!3+tgl3tgy+tgytga ~ 1.192.C~. au cetvrtom kvadrantu. *Ako je 0:+]3+)'= 180°.191 Izracunati sin[3 i tgB.> Ll 187 - .izraClinati sin2[:\ i cos2~. Aka je sin fl =- 12 .184.== C:OS. akaje to'<:> 2 : 3 .a)· . Izracunati tg1 2a aka je cos a ="~ . >0.194.* Akojetgo.176.196.[. cosa i tgo: ako jc cos~= . i: Dokazati da vrijednost izraza: cos2x+coslCx-<x)-2cosxcosu.~ ±~l. . Cl.fi .197.:r. I siri 2:. \3. i Y ostri 13.kE Z./3 sina )~ si~3d' +a) d) 13. Ako je sin a = i.cos(x_a). Ak·· . 2 17 2 a 13. .> 1. izraclinati sin4a 13. lzracunati sina i casa. .J2 + 1..je Q-I-. \.tgfl }ctg(a . a etgo: ako Je tg.(cIgf3 ..X -.+.. .a) sin(a +fl)sin(a-fl)~sin2a-sin' fl b) cos (a + fl)cos(a . b>O." COS 2 X 1 'SlllLX. J 3.!. .cosl3cosy. 3 13..181a) (tga + rgfl )ctg(a + fl) + (tga -.'.a) sin'(a +.. !. . 1. lzracunati sina.:::::0. tg20: 1 ctg20: akojectgO:=... .3 : 2 sina a· :::::: 2.185.s . aka je tg20:=2 i a se nalazi u cetvrtom kvadrantu.=3... . '. 4 "' S1I1 a = -) S1I1 (3 = -.. ako je cos2!3= -1I3 i 213 se na(azi u tree em kvadrantu. 13 J[ < fl < 3J[ 13.* Ako . cosa.. (cosa +.ficosa -2sin(4So -a} b) 1) 2sin\60o +a -f3cosa ~ <X tg 2 .·..195. 13.zax'" ~k+l!".': . 177.' 2" ' cos 2x . .. c) tgo: d) ctga 15. 1zraziti u funkciji dvostrukog ugla: a) sina b) casa 1 eos4a.cos <X . . ako je tg (X = .11.1..ore d d"ttl 13 .199. pn cemu st! 3 4 5 uglovi.':-.6l = sin'a +sin2 {J + 2sinasin{Jco~a + {J) b) c....189. tg2x.fl) = 2 b) (ciga + ctgf3 )ctg(a + 13).186.198.188.~ . 13. cos20.. tg ctgfl + tga cos(a + fl) 2 13. r:c--~- . izracunati sin(cx-f)+y). 13. (l-tga)co~45° -a) 1+tga (0 ) co.c) cosacos~(tga-tg~)~sin( a-~) 13. Izracunati sino:. * Ak" 0 JC I-cosx. dokazati da je cos 2 (X+cos 2 j3+cos 2y+2coscxcosj3cosy =1. 13.. b) sin a .L b le smx=-·--. Aka je o. 2 13. ne zavisi ad x. x 13. .fl)~ cos 2 a -cos' fl ~tg2x tg<X+ctgfl cos(a-fJ) a 13178 -. . 5 izracunati sin20.> 2. 2 2 5i~ ~= ±r-~osx - 1. tg2O: i ctg2a.190.+v=180o P J ' dokazati dUJ"e to-o:+taR+to-y=to-utoRto"y 1::>1-' cf--1 b 1.180. dokazati cia je cos2cx+cos'::l3+cos2y-2COSCf..' 2.183.SllJ. Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i poluugla 2 sinI5°+tg30°cos15°~ ~ b) . 13. S1I1 Y = -.cos20:. 13.. Izracunati vrijednost izraza "00 .. tga 13..a.~.\45 +a • 13.. lzracunati tgo.

izracunati ±~ x ugao trougla.203. 3 22 2 11: 13. c) sin2&'-(sincx+cosu)2 2eos 15° -1 1. l~sina 13. 270" < x < 360" . ~ cos 10° 2 13. 13.220. c) sin40osin50o::.209. a cosa .a) fl='~.227.. -? I?_.a) " sin 10° 1. 13. b) sm sm 100=8 13. 700 SIn. odrediti sin2x..217.' _ 4 .a) 5i1115° b) sin22°30' c) cos22a30' d) b) cos4 2a-sin4 2a d) 1-8sin~cxco~?a b) c0520:+2sin'o: Skratiti date razlomke: sin 22° b) -_-. 1+cos2x b) 2sin700sin20° d) 2cos50°cos40° b) cos200cos400cos800 tg2Z a30' d) c) sin- Uprostiti date izraze: Uprostiti date izraze : 13.22I.224. 3 .a) 4s1nia. Ako je 3tga.. Izracupati vrijednost izraza: a) cO$21'5°.214.a) c) Upn~stiti date izraze: 13. sin y .a) (sin a· + cos a)2 b) l+sin2a 13. JC t~o . 0' 13.213. 3.lIO.). a 16 sm- ex iT 13.-6cos 2 o:: sin 2a+ sin\x. Izracunati cos4x ako je ctgx =.. cos(x-2y) i sin(2x+2y).cos200)( sin70° + sin200) 2cos400cos50" 8cos1Oocos200cos400 sin 2ee 5-cos2a J[ b) cos8 12 °. c) sin 40" sin 20° cosx c) .201.a) sin3x=3sinx-4sin 3x 0: 13..2 0-. 13. izracunati x.2S4a V- b) ~ 1+ cos ":. Izracunati vrijednost izraza: b) tga +ctga .l l g -a .a) 4sin 18°co$360=1 13. Ako je tgx.odrediti I+a .5'0sx sin 2x tg'(45"+a)-1 ~( tg'45"+a)+1 .202. 13 . Ako je ctga. sin2x.cos2x i tg2x.a) sin8 d) cos\x.208.205.218. ±.4 2 0: 1 +cosc) d) 8cos50co$ lO"cos200c0885" 107 .~.a) c) b) cos3x = 4cos 3x-3cosx Bez upotrebe kalkulatora i tablica izracunati: 13.cos 20° b) sin 44 ° . cos-cosa cos 2acos 4a 2 13.216.. 3.sin'15° b) 2sin67°30'cos67°30' 13.- 2sin2 ex -sin 2ex L tgl5" 1-tg'15" 13. dokazati da je tg(J3·o:) sin 3x sin6x sin 2x iT 2co~230cos670 (c0570° .a) c) 13. 90° < a < 180 0 .215.21 I. cos2x i tg2x. izracunati tg2x i ctg(2x-2y). Izracunatl SI11-. Ako je cos x.206.. Ak oJe 5 2 2 2 -~. a) c0820:-2cos'a. 24' 24' 24 24 13.2sin 13. 180 0 <(1<270..207.:. a) 1-2sin 2 15° b) J c) Dokazati date jednakosti: 3 sin(2x+y). SlIlCX--. Izracuhati sin4x ako je tgx. Ako je sin xcosx = (CoS~-$in ~ 13.223.!. Akoje cOSX. izracunati SIn a . Izraclioati sin~ cos~ tg!':.sin 10" (cosa~sina)2 -cos2a 2 13. 2 :::: 5111 106 sin8a . I ctg-.. cos a i tg a ..226. 50°' 1 .%.a) 2·211:.!.90" < y < 180" .311: Slll-sm7 14 tgy ~ 2.2tgJ3. Akoje Sinx+cosx.a ) sin -10° . 2 13.cosacos2a c) 2coi 2a-l 13." l+cos2x d) d) 13.204.219.222.13. 12 iT e) ct<yo 8 " .228.

:·e.J2 + 2cosa...n.. kEZ.. IT b) )Z(I+sin2a) ~2+..=-V2+V2+. dokazati daje b+c a+e a+b : ')Cl 32 ~f3 7Y tg' -+tg' -+ tg' -=1...239..235. Dokazati da vriJ. .234..a) IT 2 <. gdje je 13.229.IT ~+ -+cos 4 -+cos'-.. 2 2 = .tg .a) . a) .. 2 l-co5x x sinx ' .243* =Igicos:? ~-sinl x \ 4 2 ~-- 13...240. 2 2 109 .a) c) 108 2sinx-sin2x ? x' = tg'2sinx+ sin 2x 2 b) l+sinx-cosx x =tg ] + sin x + cos x 2 .I=+=.= . sinx- c) x J-cos- 1 + cos 2x d) cosx 2 13..a) tg x 2 ..in.."'. ( SlIla' 13. .=2. Odrediti vrijednost izraza c) d) ctgx=--~"t 2tg':'" 2 x 13 5sinx+ 8cosx+ 3tg. tg-+2sin'-ctgx=sinx .236. za x*kn. o<. =4 13. R' sm.. c 2tg':""" tgx = ---"'-.. 2 2 3 Dokazati identitete: 13. n: .J2+2cos4x. a b c 13. ... b) tg-=---.:d-=-i:~== a) sin.241.~2-~2+J2 16 c) 1 r:-'-'I:'= eos. 221 13. zax*(2k+l)n..--."'') x 1+ tg'2 ') x 1..232. a <.242* Aka je cosa =_.233.---:- x za 0< X<-..237.= 2._.. sinx 2 I+cosx : 13. Skratiti razlomke: a) l-cosx --. ._..S=i.I~-.f3 ..:.".._.231.."'.J7'..230.X x .s.13.J"J..x<..f2 16 2 b) 2 13. + (co sa ' "a-f3 cos~)' = 4sin' .'.. Dokazati daje: a) tglSo+ctgI5° b) n IT 8 8 etg.238. .+:_..._.sin x ( IT 13.. x I -to'" 2 13...cosx b) . cosf3 =---.x =ctg~. x I +t"'6 2 l+cos~ Z Dokazati identitete: ] . cosy = . 2 2eas 2 "'::-cosx 2 13.. 13. 8 4 8 8 8 b) 2 sina(sina + sinp) + cosa(cosa + cosP) = 2eos 2 a . ai<D je tg. Dokazati jednakosti: x 2tgsin x = .).tg' .. x SlTI- 1 +. kEZ. .a) l-cos3x 1 + cos3x c) 13.:"."'. Izracunati bez upotrebe tablica vrijednost izraza: 13 cos--+cos "n 4 3n: 5rc 4 7n cos .244* _--=-- b) S IIlX X ) ---2 2 r.

-62 1.3. -16 0+1 24 1.a) 9a +2a b) 6x 4 +a3 c) l1x 6_8x 3 3 2 d) 6x7 _xs e) x +a f) 3a4 +4a3 1.aJ _3 6 b) 3 8 c) 58 d) 1 b6 .JENI STEPENI SA PRIRODNIM IZLOZIOCEM (EKSPONENTOM) 1.9.8. 1. = --.a) 4 c) 713 b) 3 '7 d) 214 9 1.3§. -IL -21 1.a) a' d) x II b) a c) x I. RJESENJA STEPENI 1. i KORI.a) 100 4 125 7 16 4 2 1.a) b) c) d) b) 184 1.10.a) (2')2~26~64 b) 3' c) 56 d) 1 Ll7.l Ll8.33.a) 5' b) 3" c) i d) 2 23 256 64 243 LILa) b) c) .1.35.31.a) x29 b) a ab 1.a) 2'°~1024 b) 410 625 729 3125 1024 19 c) a d) b '4 1.34..5.7.a) 8 1.21. J' 1.a) a 6 +2b b) x 9 _5a 2 x c) 1-5bx' 1.a) 1 b) 12 c) 15 1 8 4 9 1.ll b) a~3 d) a"+4+ a .a) 8 b) 10 5 c) a' d) b 2 L14.12.01 Ll5.29.a) x c) Xli b) a 6 d) x 3 6 9 1.2..28.27.24. La) 16 b) 25 c) 4 d) 1000 1.a) a m .25.26. UPUTE. 1.23. 15 1.a) -1 b) -1000 c) 625 d) 1024 1.25. 9 1.4. a) 2 5 b) b) 4' c) 3 6 d) 3 5 (x_ar~n+4 III .REZULTATI.a) 5a2 +a+2a3 b) lla'-6a 3-1Ia2 +5a 4 c) 12a +2a2 +lOa d) Sa' +2a' +3a2+4 6 1.d) 1.a) x 9 b) a4S d) il c) 6 Ll9.13.a) 32 b) 16 c) -81 d) -25 l.a) a b) a d) b 6 c) l U6. 9 1.a) 5 32' =(5·2)3 =10'=1000 b) 64 c) 1003 d) 105 .37.= -1.+6 c) X l -9m 11m 4 1.22.a) a2m+2xilll+J b) a2rn+4/11+6 c) X + 1.20.a) 4 b) 625 c) 16 d) 0.30.32.a) a' b) J.a) a 20 d) y120 b) x c) b '4 1.6..a) a 2 X+I+a2X _ a2x+5_ a2X+2 b) x2m+3_ x 2Jl1+ x 2m+5+ x 2rn+6 1.a) (a-3)lO b ) (b+ I c) 5' d) I 1. 16.

52..84.J3 L 100.a) -1 b) 1.85.1.a) b) a"+b" b) 5" 13..3 9 b) 19 ~ 2 3xy' b) 1 b) 2ab' 1.'.93..[2=5. 1 2 Ix .J3 ...J5O=.83.78.49.. Stepeni s cijelim eksponentom 1.a) ax m-o+8xm .3-15 b) 1.90. Korijeni.3.2 8 _x 6 x.70.92. 3.'.01=225·0. d) 3.J2 - c) 26..[2 2abV2ab 1 b) ')250 11Gb) 19fi + 112 b) x2: b) XER c) XER 17 b) 60 c) 09 1.-·--.59.J28 V48 V4s6' d) 1..a) 2 5 4 1.[2 2aF3 b) la .51.75.J3 3V3 + 2V3 2ft + 6-16 17 -15 + 2V'S 1..J3 + 5..a) 10000 I 1.73.Jl1 b) 5-JOj + 0.a) x~4 2 b) 630 c) J 92 - 12.39.a) x-5 b) 16-2x: 0) -(x+3) a-3 .16.2.77. Aritmeticki korijen 1.2 1.97.: ..a). .[5 + 22.a) 1.0n-n)' b)a .a) c) x c) mp 5n c) 5a7 b""c 2 x 6 1.a) 5 -::~.101 a) 2 ~ ~ b) ')192x 0) 4.a) 15 c) 16 bl'+28' =~(3'7)2+(4'7)' b) 25 c) 3 d) 2 =.a) XER b) 2b'x 4 1.88. 1 b) J 1.J5'.4 b) c) 4 b) 343 1. 26 9 .65.98.[i -14.)S2 cJ :ifb4 d) -J12a 1. 1.64.82.[2 7 3 a 4 1/ 4a 2 b 3 1.69.a) 160 b) 4.-+-4~7.[5 b) 3.48.[5 15 -7 a) 3i/2+m4-:§if5 3V'S . 2 (b -a)' 1.a) 9V3 . b) 2\15-12-15+ 1-W3 113 .J3 .50.a) .72 =~(32+42J. a) 1 b) 3 c) 16 b) 3-a c) -(x+I) 1.4.}25. b) x2:-5 c) 1."3 4Vl V2a.94.J2 1.a) (m+n m-11 1.47.s.42.J2a s cJ '/hpf d) V27 bj. I-a (a+h+c)' 2bc 1. b) 3 1..43. d) 8 a b) -16 b) d) -I 1 l.J3 = 1.a) 14.a) .72.a) d) 7 1.a) c) x~-5 b) x.38.J2 b) .a) 5 b) 16 c) 2 d) 2 b) 32 c) 26 b) d) 3 15 1.-> 7 x y c 1.71.61.45.·'{j02 .a) a 1.a) --16 c) -25 1 2b 3 1.J3 2.89..a) 8 1. b) 65 c) 104 1.80..86.[2 .a) 6.a) db 1 c) 6 7 1.95.79.81.a) 4 .68.a) 1.60.91. = 6·8 10=480 c) =9·25·0.7'..a) 5.J2 c) 15 -15 b) .31 5x. .99.a) 2'ab 81 c) c) p 7 b) (y-x)' X.a) 1..a) 1..a) 5 b) 4 1.J2 V9.a) 8x lJi y 211/ c) 9 1.J50 b) 1.JS2 7' = 5·7 = 35.a) 7ft b) 18.a) xy-2 6 9 b c) ..1l IAO.a) 1.r.25 60 b) 33. I b) 1.J3 = s.74.6 c) 3300 1.01=2.62.a) 1.a) Izraz x+2 mora biti nenegativan: x+22':O => x2':-2.72 = =.}r32.a) 1.a) 6 b) 6"·7' 1. 111 P 1.57.[2 b) 8.a) a x+ 2 b) a 3 c) x.a) a· +2a'b"+b.67..a) 7 -J3 L~03 b) 15..J2s·.a) 1.j3.46.76..58.3Vs 1.n 1. d) c) c) 30 2 . 2b 4 b) 4 3 c) 1 b(b' -ab+b')-' m-I b) 1.a) I --.x c) (//.96. =3·5=15 b) .a) -3= 3 9 c) -I Sa e" 9 1 c) 1.a) 6.63.a) b) b) 1.66.a) c) 125 d) -1000 d) 1 100 Ii a k l' d) !':.21 1.2=.[2 =.II c) 5J3 c) 4ai:l·J7ab .54. ap 1.a) 6 1.55. 19b 1' c) a d) b) 7 b) a" 1.1.56.a) 3.J3 b) 20. 2y-3x xy l+a b) .)5' 2 =.53.[2 = .a) 30'5":6' = (30·5) ':6' = (150 :6)' = 25' 1Al.

a) 8 + 2.J2 + 3.4V4 3 1.137.JIs b) 1.if.}343 c) a' d) 1!i/lO N el) V64 = b) b) V2x 1.!fi.J1S 1..a) s.a) !fa b) VX 1.Jb.4 1...: ifJl l.. ( a-Jd2 -1 a+va 2 -1 a-va2 -1 a+va2 -1 ~? mvm-+a+m-+a= _ m+~n/+a 2~ a' .128.~.I 2va--1.[.a) 14.J2 1.---~ =.• ) u • 146.[. (""2-.106.153.a) 3 b) s.148.109.141.j3i = . 1.h' .f6 .a) 1.a) 4fJO +J15 b) 1131.a) '2 c) .a) 1.a) a 6!J a 21 = Va 137 -20J15 b) 12 1..fut b) M c) 5 1.a) 1~33 ·2' = ':1.Vi? 5 b 131 1:+4 '{/a b) .136../432 :"!.'f2=4.a) 5 '.125. = '{/3 2 ~ Va'-6" = Va b) 1.2 c) '-V10000 Vi Va .f2 5)]5 6 lIS .a) . : '.a) 1.a) -3 1123.a) b) 2 1..-...Jb b) .122.a) (a-b) 1:fi 1./3 1.fa)' -(.if5 d) 1{[6 'fY el) 2-{"w? JVJ(s4 3)' . 32 b) a" fJ a '4K 1.a) b' b) c) 0.2)' =V(a z)' =aVc.fa +.h22 =18 c) . ifi7 ./27 ·16 = ':1.J2 + 2..140.111.J66 2V6 c) 5 = el) 2f/l2 '.a) I~ d) ~ b) 1.2j4&l 3...) 1.a) V40 b) V12 b) V25 1.J2 + 250 1.Jm m+vm.Jb)J (.(J8-S8 1.a) 8 b) 2 b) 6 b) 1.3L. korijene posmatramo samo za one vrijednosti tlh varijabli za koje su definisani.Jb)=[(.152.+a 1'11- +a -r-cc-2 +a 2 m+.121.j3 (. 1 ~.Jbl'J(..fa -.[2 b) 1~ 1127. 2 = './3 1.(7n b) 1.a) 2J2 114 el) 2a 2 .fa -.J 4a 6 c) -.2 3a 2 a.a) l~ 1117.Jb)~ ~ [(.a) V48 b) b) li/g1 a 8 1./ x 41 I.135. = V6' 2" = V18 b) !:{8: V2 = 1~8: 2 3 = If] ~I 1.J35 b) 6 c) 10 Fa Vi = 442' = ':if8 2.f16 c) 4: 24¥2 {J.9 144 .151.f3 c) ?. 130.a) ~ V3. Napomena: U zadacima u kojima se pojavljuju varijable.143.'if4 = '(/2 c) c) 1.J38.a) 1. clifd b) clxifd c) 2a4 x.}m +a OT2(20+.133.: (..134.a) b) 128 5 b) 6.fa +~bX.") f37 V2'" e) 5n.fa -...if3 f) 648 aD c) 1{}a7x.a) 8 b) 3 c) 1.139.108..Jlo) .r "-.1 47.a) 1.a) 17 +2.-.j192 1:.124.fa -.12 b) x'.145.a) 4 2 b) 5 :=x3!J x cJ 1{/i]52 c) 2!<j b 19 c) ~a47 =a~ 17 c) ~9-xgn s!JS ..a) '{.1 12..j35 -3M 22-4M c) b) b) x c) b) 120 c) M -.2 c) lIV27a 2 b:' b) 3 1.a) 1.1 c) 1.150.Ji '!Ja3 1.[2. a)-I b)-2 1.1.1).107.3n -V -0. 1.a) .129.a) 2...126.a) - 2 .132.104.JS c) 44 d) 192.119.[2 .[.a) 1:tj8a~x8 b) ~X47 1.1 16.) 1.J3O .2JalD1H.120. ---.J22 !JS e) 1. 'f2= 4.149.a) +J8 1.! 14.a) 1.(5 b) ..r-:.a'+'" a+frl=i -(a-frl=i) b) a~2b v..J 54.a) V54 b) JVS' c) 15-48 3 el) c) b) 5 .a) 3.JS .[2 d) 2f2D V'2.118..a) V6: 'ifi.a) c) el) 2Qx4V2ax 1Oif/5 (..fa -...113.1 05.a) 9J2 1.Ji c) b) ~ c) b) c) l.a) 0.a) ~a29 b) 4J:.- a 2./3 .Jb)=.ri5 b) b) d) a'·Va .11O.J2ax b) '.115.

-4 II 11[(2+J3-Fs] _ 11[(2+J3)--!5J 162.a) 1.2+413 ..2 +v-..[3 1..:2.J6 + 4m 30 7 2 b) Kakoje: ~(.2. a zatim uvrstiti vrijednost za x! Nakon ukupnog sredivanja dobije se: a+am 2 +a~(l-m'2r 2am .=:: + ~ a' .. -S 1.2(1+2fiXJ=-2f3) 2(1-12) _ 11(-4-'.a) Uputa: Racionalisati nazivnik svakog razlomka. lEa' + la-! 2': 2.J5+2m)= . tadaje vrijednost izraza 2.4 + 2 r::: .J2)+sfs .[3 --!5 +2m)_ 4+3.b =2.4 ).J3 +-!5 . Ako je a22 vrij9dnost izrazaje . 169.J3 + 3. Ako je .2J\S ...Ja --21 1 -- .-'-'3. a::.1 .2 +Va +I +1 -Va =1[..3f1O flO 3 Prvo racionalisati nazivnik svakog razlomka! Rez.164.-!5 . 2..J2a 2 -4=2(a'!+..3:.a) 2 (1 0+:1Ii2J3 -Fs) c) 7 (Fs + ..155.5. 4 5 _2fi(-!5-._.nzan::::::li 1 zaO<n<1 n 1.J2(-!5-.3.a) 1 ·4 4V4 4V4 = 4V4 =2V4 b) 3 if5 Vi Vi!J4 V8 2 1159.J2 -!5.: 9 + 2J7 -.173..J10 =-Fs(..168.171.J2a 2 -4) ( J2a 1 -4' . +1 + 1 -Va =1[.4...157.: 117 . ~ (J 2 + z-J":. tadaje vrijednost izraza -4 r::: .b .[S+..a<2.J2a 2 -4+2)' =2a'+4. b) 1. 163.J2 -!5 +.J2 __7__ 7f1O-.:'F"'. a = 2+'-'3.J2 + 1) -!5(-!5 . R.J2 J\O . odnosno.2 2 - 4 .[3 X3f3 + 4fi) = 1[.. Uvrstavanjem date vrijednosti za x u izraz i sredivanjem dobije se: 7_ "Jio +5 +flO .2)' = 20 2 -4J2o:' -4 =2 (a 2 -.a) L160a)~ ('-'3:1)Vs b) (l-~W c) c) d) 318 d) 50'14 (-!5+~)J32 (V4 --Vi +\) d) VI6 -2V4 -. Rezultat: 28.2 2': 0. 2 . _- 2 116 L172. 2(r . __7_=2. 161a) 2(V4 +Vi +I) c) 4(V9 +!fl + I) - 2 b) 3(SJ2 .170.J6 . (..J2 ::..Ja --1 3fiO .2.fi..Jb -1 Fab 167.(2+J3)' -US)' _1 ~2+f3-J5L 1\2+f3-FsXI-2v~L~ \2-4f3+f3-6-:.1.6) c) 2 2 1.[.11.[3) LJS6.a) 2+f'3 +Fs = 2+J3 +-!5 2+J3 --!5 .2 2.a) 15 4(.2 -. . b) 4 1 -2f3-8=-2(J3+4) 1.2 -1.J1l.'.to vrijcdi: /' -J2a 1 = \i Aka je .a) 5 2.J2a2.[a -[ + 1)' i aka je 1::. 2-J2. Rezultat: 1) m za JHI > I i 2+1112 b) . tadaje vrijednost izraza x = 1.J2r fIO- -.1S8. Prvo "srediti" dati iZraz.J2 +-!5t .. .a) Uputa: Ja + 2~ = b) 2 (-II) - .

fS)' = -ZI Z I =~2 +13· ~2+j2.6 .[./2 +~:::2. 2+.7 .~~= .J2 =.a) 4 b) 3-1 Va + Fa .183. Uputa: WI Vatl+ Va + :./3)=(.[ =8 I .192..J2+1 1178.190. ~4-lh+J3) =J2+J3.3 c) 1 3 1.J2) i =fUJ3h+&J3~4-(h+~2+J3 J=..a) (¥ =~V16+8.fi-~6-4.fS +.194.__ :1-Va 2 6-4. ako je x> I.J 8S. b) Kakoje6+4.b+3. -1 f2 3V3 1.fS +..------.J2 = (2 +.12+4.J2)' i X' + 1 b) I..fi=~-..lS9.J2 + 6 + 3.fS)' =*6 +./3)~(.a) 273 12 b) - 100 b) 2 5 2 - = a6 b) I c) x 1 1 d) '-a 3 .. moze transformisati ovako: VlX2 -N-l) J.J2 + '2 = b) r./3 .fi-l)' =(. :Vs.a) 2 1 1.186.../3 ~ 2 -. I-Va Stepeni s racionalnim eksponentom 1.fS)' + (. 1..J2 + 7 i (. 187.J6)y(4 + -flS).I 1 17" I l.a) 5 b) 3 c) 128 d) 2 d) SI 3 5 :::: 4' c) 32 .fi I' = = (3+2.6+.: F1+:Ns+Z.~ 4 .5 =V6+2f5.[i . 9 2 ' Ixl> I VZO+ 14f2 +V20-14.fi-(2-J:2)J l ~J6 + 213 +. I-x 1.fS =V 8 =Ll.fS)' +(.fS -.191. ~"-2-+c~=2+=-I}o.188..fS) - .1 (1. ab>O 14.J2 +7 -.J2)'. r.a) 52 1 2 118 r:..c-~(-f5-+-J3-)' = 1179 (4 + ='/2(15 -.*a)~~+j4:.J2j' • to se lijeva 20 - 1.a) a -a ].J2 -7 =V(. h-J3 = J( =~(2+13X2-13)=f~-(i3)' ='/4-3 =1.J2 = 2 +12 + 2 -.J3.-J3.N~2+h+J3~2-~2+J3 = -V(. W 2 un * Kako je to je b) 2 =rz. +4.fI5X-JlO .J3 )=..j1O-J6)f4+m = fz(f5 -J3V.12 + 1).J2 .:"2'=+=.J2 1.193.2J3+~2J3 =~4+~(J3+1) +~(J3~~f =~4+2f3=J3+1 Ixl"' 1./2 +1+J::i-l) =(2'/./3)=5-3=2 .a) 2 2.(.+9 )=Jh(/./2-1) v2+1 fz-l \ l' .' ./3X..fS V2+.J3 = W =z!64 ./3 ~ 2 + ~ 2 ~.1Y = s.a) -J4 I.J2 + 1)' Kako je 20 + 14.a) a+b."2+v 5 =' 2 =.J2=(2+.~ 2 + ~ 2 +.180.fi+2'1'. Fx+I straria jednakostj' koju treba dokazati./2 6-W 'J' -If 6+4'/2 +_ 6-4.J2+J3 Iz-N)=N.a) 3 b) 2 1. .-flS = (-JIO .tovrijedi lJi+~6+4j{+ .a) Vi25 = 1+ b) 1 2 V64' d) JlOo c) {::ZS7 d) ~ d) (ax' )5 d) (3x ):i J b) 12' c) all b) 4 c) 16 ~ (~y 1. a 6 : a 3 = a 119 .J2 -1)= 2./21 j (~+IIJ. +2.fS d.fi . +3(. J(2+~2+~2+13 2-~2+j2. ako je x<l. 1-:..J2 -I)' = (.3 r:.a) c) c) 4 ~2 +.1) .!(I+f5) ~-~ 3 11+:Ns+2.' b) 1CP 1. x "' O.J2. 4.196.a) ~ (6+4.-flS = = (M-J6N(4+Jf~)' (h!i5) = (..J2 + 1)' = 2.182./2+1 .J2 + 1 = s.'/6)J 4 .195..c-' r. 1. -53 a 2 1 1 -+2 3 d) "- 1 2 d) 10 1.J2 = 4.J2 .1176.fS =~V1+3.184.[.Vs..3+-'::"+1.J2 = (2 -.)' = -1(2. 2 (. V2 1.fS)' = v6 +.

2.. ? N r~ p M 2.1. DUl: ciji su krajevi tacke kruznice naziva se tetiva..:·.=l). srediste traiene kruzl1ie-e nalazi se na presjekll kruznica k(A.7. 1.r.1 1 1 1 3 c) _ab 3 d) a '2 ·b 6 2 198. 2 . na SI..b)' HOMOTETIJA i SLICNOST 2.. R) i k(B.1. ·· I·· .lh... V(a . nakon sredivanja. .197. 120 121 . Oznacimo presjecnu tacku prave n i kruznice k sa A (odnosno A')..Rezulat:2zam>2 i -2zalO:m<2. Skup tacaka ravni koje su jednako udaljene od jedne tacke (0) te ravni naziva se kruznica. Paralela kroz N sa odabranim krakom lIgla sijece simetralu ugla u sredistu trazene kruznice (SI..2. I ' ako jeO < mO: 1 j '.nice se nalazi l1a presjeku normale na datu pravu u datoj tacki i kruznicc k(A. Uputa: Ako SlI 'date ktuznice k(A.2... Radijlls krllznice je OA (~OB~OC).-1 1. naziva se krug. Uputa: Srediste kruznice 0 nalazi se na presjeku simetrala duzi A8 Be. vrijednost izraza je -1. rna koja tacka kruznice naziva se radij. Rezultat: (J. 2..3.. x. ····.. 2.In 1.203. Neka je N tacka toj normali "tako da je MN=r..!)... 2. R'+r).·.200. Uputa: SrediSte kruznice je presjek simetrale duzi AB i kruznice k(A.a) b) a'b 3 n-In 2.202.. Skup tacaka keje pripadaju unutrasnjoj oblasti kruznice zajedno sa tackama te kruznice.. Neposrednom zamjenom vrijednosti za x.20! . Duz 6iji je jedan kraj srediSte kruznice a drugi kraj..8.. R+r) i k(8. ·. r). Ako je m<n..' Najpuza tetiva naziva se precnik (dijametar) kruznice. Kruznicaje odredena sredistem (centrom) i radijusom (poluprecnikom).. Kruznica i krug 2.. Up uta: Srediste kruz. 2.n 1. U tacki A konstruisimo pravll t koja je l10nnalna na pravll n. 2. vrijednost je 1. Rezultat: Ako je m>n. R').1. r). Prava t je trazena tangenta...199... Analiza: Neka prava n sadrii srediste 0 date kruznice i neka je llormailla na datu pravu p...5.. 1. Tacka 0 se naziva srediste kruznice..6... 2A. Analiza: Na jednom kraku ugla uzeti ma koju tacku M i kroz I1JU povllci nonnalu n l1a izabrani krak ugla. dobije se a3 1..s (poluprecnik) kruznice. 1 .

Na pravoj p odredimo tacke B i C tako da budeAB=AC=R Norl na Ie u t ac'k ama B 1.2.6..2. Tada je cetverougao ABCE tetivni.p Uglovi \3 i € su periferijski i centralni ugao nad tetivom AC.entralne uglove AOe Uedan ima luk ABC. (Nacl1aj sliku!) Ovo znaci da je jednakokraki trapez tetivni cetverougao.10.9.2. ve. • v • • 2.15. C d ' na atu pravu p su trazene tangente kruzllIce (SI. odnosno 70° (SI.2. neka vrijedi <A+<C = <B+<D (= 180°). a kod jednakokrakog trapeza su ugloyi na svakoj osnovicl jednaki. A::131iza: :Nekaje n Ilormala na datu pravu koja sadrii srediste 0 date kruzllice. r) i nekaje u tacki B poyucena tangenta t na kruznicu (SI.14. 2.3). tj. 2. D OYU S1.). pa su mu uglovi suplementni (preme prethodnom zadatku). v • '.2. to je ugao BOD = \3. 122 123 . Isto tako su 8 j <p periferijski i odgovaraju6i centralni ugao nad istam tetivolTI) pa vrijedi '1'=20. B i C odreduju kruznicu k. Nekaje E tacka na kruznici k van luka ABC.2. Nekaje AB tetiva kruznice k(O.>ao clJe su stranlce tellve Iste kruznice nazi va se tetivni cetverougao.1? Ne~a jc.olll:. Neka JC tacka A presjek pravih nip. . odnosno.11.1'6.7.12 Cet r C! ~. Otudaje: 'I' + £= 20 + 2\3 = 2(0 + \3) 360° = 2(0 + \3) => 0+ \3 = 180" => Kako je zbir uglova cetverougla 360 0 .' . jer za sve tacke 'izvan kruznice ugao nad tetivom AC je manji.8.2.5. a drugl ADC). Dakle. paje £=2~. Kako su uglovi <BOD = ~ i <p lIg10vi sa normalnim kracima.). Odavde slijedi da je tacka D na kruzilici k. . Kako su kad trapeza uglovi uz krake uvijek suplementni. to su suprotni uglovi jednakokrakog trapeza suplemcntni.~. to je <p:::. 2. Tacke A. 2. Sl. Neka su suprotni uglovi cetverougla ABCD suplementni (SI. Kako je po pretpostavci <A+<C = <B+<D.).9.$\ k o p S.cetverougao ABeD tetivni (SI. Ovaj cetverougao l110zemo definisati i ovako: CetverOlJCTaO oko koo-a se n" '. Ugao izmeall tetive i tangente oznacimo sa <po Neka je C l11a koja tacka na luku kruznice koji ne pripada uglll <po Periferijski ugao ACE oznacimo sa ~. 2. to vrijedi: a+\3+y+o=3600 => a+ y+ 180° =360° => a+ Y= 1800 . k e e 10Ze 0plsati ruZI11Ca llaZlva se tetivni cetevrouaao.~/' .2. dokazali sma da su suprotni uglovi tetivnog cetverougla suplementni. Analiza: Srediste trazene kruznice nalazi se l1a presjeku simetrale duzi AT i prave OT (SI. vrijedi: <A +<C = <B + <E (=180°). 2. Kako je periferijski ugao dva puta manji od centralnog ugla nad istim lukom «AOB=2\3l..5. v • 2. a za tacke ullutar kruznice je yeti od periferijskog ugla nad tom tetivom.l. Povucimo dijaaonalu AC posmatraJiTlo e. lz sredista kruznice (srediste hipotenuze) katete se vide pod uglom 110°.]7.4. ' . 2.).2. zakljucujemo da mora biti <E = <D.).7.

2.17. b-r + a-r => 2r = a+b-c :::... (ugao izmedu tetive i tangente jednak je periferijskom uglu nad tom tetivom).18. pa su :suprotni uglovi cetverougla ACED stlpiementni.. 2.14.---2 . Neka je dati trougao ABC sa datim odnosima predstavljen na :')1.19.21.24. Neka Sli to tacke M.14.1\1' S1. Trazena tacka M (i M') jc na presjeku ove kruznice i date prave p (S1. M '" . Neka su PT i PT' tangentne duzi tac_ke P 1I odnosll 11a kruznicu k(S.... Vrh A traz.). Analiza: Pretpostavimo da je zadatak rijesen i da je trazeni trougao predstavljen na S1. Ako tackom A povlIcemo tangentu t na kruznicll k..27.. 2.28.. Otudaje PT~P1" (SI..eni skup tacakaje kruzni luk AMB zajedno sa kruznim lukom AM'B (S. B A' 2.2. Kako je poznat i radijus R opisane kruznice.2. R). Koristeci teore11111 AB = AN + BN => tangentnim duzima i oznake sa SI. 2. Uputa: Vidi prethodni zadatak.2.). zakljucujemo da Sll sljedece duzi jednake: 125 . Odredimo ugao <TOT'=a i konstruisimo cetverougao OTT'A. Pravougli trougao ADE se moze konstruisati.2. Dakl'. 2. Posmatraj.26. Data kruznica se vidi pod datim ugiom iz tacke A i svih tacaka kruznice sredista 0 i radijusa ~A. A 2.. Neka normala iz sredista 0 na datu pravu p sijece kruznicu u T. Neka je ABeD tangentni cetverollgao. sto znaci daje taj cetverougao tetivnL 2. 40bije se a+b-c c:::. P i Q.25.17. 2.23.2... Kako je OT~OT' (~R) i <OTP ~ <01"P (~900).a Alj-_-9--'~ 0. tangentna duz tacke A).2. Uputa: Vidi prethodni zadatak. 2... Drugim rijecima. Treba konstrllisati skllp tacaka iz kojih se duz Be vidi pod datim uglol11 a (Vidi zadatak 2. N..). Ovdje se koristi teorema 0 uglu izmedu tctive i tangente. to su trouglovi D. Tacka Eje srediste stranice BC..2.11. cetverollgao u koji s~ moze upisati krllznica naziva se tangentni cetverougao. R). Kako je ugao Abt jednak uglu ACB (~y). to je <C + <D = l80°.10 .enog trougla nalazi se na presjeku tog skupa tacaka i kruznice radijllsa t. 124 C r P a-r B T 2. paje srediste opisane kruznice na pravoj s koja sadrii tacku E j nOflllainaje na duz DE. onda duz ciji su krajevi tacka A i dodirna tacka tangente t nazivamo tangentna duz. OEk(A R)ns. Analiza: Nekaje AB hipotenuza trazenog trougla i tacka C' na njoj tako daje AC' jednako datoj projekciji katete na hipotenuzu (SI.> r = '--'. R).29.tacke A U odnosu na kruznicu k (iii kraee. SI..12. to se centar 0 ove kruznice nalazi i na kruznici k(A. Analiza: Neka je duz AB jednaka datoj duzi a.). Koristeci teoremu_ 0 tangentnim dllzima.2.15.2. Analiza: Traz. Vrh C trazenog trougla nalazi se na presjeku nonnale na AB 11 tacki C i kruznice nad precnikom AB.).mo dodirl1e tacke stranica ovog cetverollgla i upisane kruznice.)...2.l eiji je centar A' u sredistu duzi BC (S1. Vrhovi B i C trazenog trougla nalaze se na prcsjcku prave DE i kruznice k(O.oTP ·LlO1"P podudarni...30.2.13. Cetverougao cije su sve stranice dijelovi tangenata iste kruznice nazlva se tangentni cetvcrougao.20.16.22.10. 0 2..

=> DT. Aka kruznica k(S.LAD.21. E S S1. Neka su M.2. to je tvrdnja teoreme oeita eVidi dva prethodna zada'tka).32.23. Neka za <'-etverougao ABCD vrijedi : AB + CD = BC + AD (S1. 2.~. sto znaci da L\CDE ne post?]I.'e j Se. MB=BN. pa je deltoid tangentni cetverougao. Koristeci pretpostavku AB+CD = BC+AD i (Jornji zaklJ"lIcak oduzimanJ"em dobi. NiT. Analiza: U datoj tacki A povue! nonnalu n na datu pravu p" Na ovoj normali odrediti tacke 0' i 0" tako da bude AO' = AO" = r (gdje je r radijus date kruznice). o 2. . odnosno.2.~=SN=SP: (tacke sil11etrale lIg1a jednako su udaljene od njegovih krakova). DN = DT" AM=AN i PC=CQ.19. Otudaje AA+rn=~+~+~+&=~+BN+~+®=BC+~. + PC+ DN + AN AM + (BD-DT2l + CQ + QD = (BD-DT. Kako je cetverougao ABeD tangentni. tacka E se mora poklopiti sa tackom D" Znaci cetverougao ABeD Je tangentni. vrijede jednakosti: MB = BT2 .2. Srediste S trazene kruznice nalazi se u presjeku prave OA i simetrale ugla tBp (SI.SI. redoll1 na stramcama cetverougla AB. Uputa: Neka je srediste date kruznice tacka 0 i neka je data prava p" Tack0111 A povucimo tangentu t na datu kruznicu" Neka je B presjecna tack~ prave p i tangente t. Neka. + DT.S' 0" '26 p B s S1. .2...18. to je zbir dviju ~uprotlllh stranica jednak zbiru drugih dYiju stranica. \a. ed~mo presJek SI111ctrala Ax i By uglova <A i <B cetverougla ABeD. NiP. tada bi se tackolll C mogJa povuci tangenta CE na avu ~!UZnlcuo pri ~emu se tacka E nalazi. Je presj~k ovih simetrala tatka S..35.. CE i DE stranice trougla CDE. = DT. = -DT. DP=DQ. ~. DT = DT. dobije se: AB + CD = BC + AD.erougla ABeD. 2DT. c S1.2. => T. BC i AD tako daje SM. S1. to vrijedi: AB +CD = BC + AD. =2DT.2.ir~je tri stranic: datog cetv. 127 .k~S: SM) ~od.33.).LBC i SP. a P. 'L--+-rr-. Kako deltoid ima dva para jednakih susjednih stranica. b " CD-CE =AD-AE => • CD-CE =DE Kako su CD.. Q i T 2.2.. 2.19.21. za koji vrijedi: AB +CE= BC+AE. . Tada i. 236. N ph-~-'2 A B M B A M 'AM=AQ. ~o~lrIvala sfranicu CD.2. SN. Kako su sve stranice kvadrata jednake.2.l + PC + DN + AN -DT. to je posljednja jednakost nemoguea (svaka st:'~nica. Neka su tacke M.20. Taka bi dobili tangentni cetverougao ABCE.LAB.). + DT. Treba dokazati . BP = BT.na pravoj AD.22).e. Srediste trazelle kruznice nalazi se na presjeku simetrale duzi 00' (odnosno 00") i normale n (S1.trougla vecaje od razlike drugih dviju stranica). AM +MB +CQ + QD = BP+ PC + DN + AN AM + BT2 + CQ + QD= BT. NC=CP.~lllznlca dodlfuJe I pravu CD (cetvliu strantcu). dodirne tacke kruinice upisane u trougao BCD (SI. Koristeci navedene jednakosti.22. Prema teoremi 0 tangentnim duzima. dodirne tacke krznice upisane u trougao ABD. '" T.). SM) ne bl. pa ~~L~I~IC~ .

2.27. Neka su . T na duz 00' je jedina zajcdnicka unutrasnja tangenta ovih kruznica.42.fb~' ~ = -.ce polupravu OA u tacki P . odnosno kruznice k"(B. Dvije kruznice imaju samo jednu zajednicku rangentu kada se dodiruju iZllutra. 2.rr. Koliko U ovom slucaju krui.2 ~ O-O~2 _ PO 2 ~> SL2. Ako je T dodirna tacka ove tangente.2.. Otllda je MN ~ 2MT = AM+BM ~ AB.~3'l!yuta: Tangen~a!' iz tacke B na kruznicu k(A. DUagonale deltoida Sll normalne. Analiza: Neka je prava t koja sadrzi tacku A tangenta date kruznice. tangcnt"c t dobije se na presjeku poluprave Be i kruznice k'.'"abc .47. vrijedc jednakosti: AM ~ MT. to sc tacka T maze odrediti kao presjek date kruznice i kruznice nad precnikom AO. 2.Jabc ~> . Upllta: Cetverollgao AOBO' je deltoid. r) dodiruju izvana u tacki" T (SI.jR.).). 2AO.Tada je trougao 00 Ppravollglr sa hlpotenuzom OO'(~R+r) i katetama PO'~AB i OP (~R-r).. Analiza: Neka su k(S.: dauh kruznJca 1 neka ullutrasllJa lallgenta sijece vanjske u tackama MIN. = AC + BC. Kako su tacke A iOdate. 2.25. BM~MT. R-r).38. 2. Ako je jedna kruznica u unutrasnjoj oblasti druge kruznice. Na pravoj SA odrediti tacke 0' i 0" takoda bude AO' =AO" = R' (gdje je R' radijus druge kruznice). Dvije kruznice imaju najvise cetlri zajednicke tangente (dvije valljske i dvije ullutrasllje) i to onda kada je njihova central no rastojanje veee od zbira radijusa.2. moze se odrediti i njena dodiql. Analiza: Ako je t zajednicka vanjska tangenta datih kruznica k i k'. Prema teoremi 0 tangentnirn duzima. Kako se kruznica k" i njena tangcnta t' mogu konstruisati (Vidi zadatak 2)8.2. Srediste (raZene kruinice nalazi se na presjeku simetra!e duzi O'S' (odnosno O"S') i prave OA (SI. Norma!a l! tack. R).45. 2. tada je trougao AOT pravougli sa hipotenuzom AG. D SI. NlJe tcsko zakljuciti daje T srediste duzi MN (MT~TN).27.).41. a tacka T pripada kruinici precnika AO.2. Prema prethodnom zadatku i oznakama na S1.44.+.--vab = 2-v ae + 2-v be .2.' tada ove kruznice ncmaju zajednickih tangenti.nice imaju zajednickih vanjskih tangenti? lzvedi konstrukciju i dokaz. pa prema PltagonnoJ teoreml vnJedl: ' 1'0.46.25. A o o SI. tada je prava t' koja pro!azi sredistem kruznice k paralelno sa tan(fentom t tanocnta •••••• :::: -_" '::J Ne~a je T dodirn~ tac~a dati~ . 128 129 . 2. 2.a pro.'! tacka C.23.39. Dodirna tacka trazene :r -Jab & . Neka .2. R') date kruznice i tacka A neka pripada prvoj kruznici.). N~~a prava kOj.'Ie kruznice k(O.26. r 2. Neka su AB i CD dvije jednake tetive kruznice k(O.(R _ r)2 z.).29. --2 AB' =4Rr ~> Aw2 ~ (R + rJ' ~> AB' ~ . R+r) paralcllJaje sa trazenom zaJcdnJckom unutrasnJom tangentom datih kruznica i od nje udaljena za (SI. R) i k(O'. 10 je: 2 r. R) i k(S'.A i B dodirne tacke jedna V3!lJske tan~e:lte .Jabc 2.lazi tackom 0' sije.2.2.kru~l1ica. Prava koja prolazi kroz tacku T normalno na BT je trazena tangenta (SI.26.37. vrijedi: k' a kako je AB SI.29.

2. koji ima ugao pri vrhu ad 36°. o p Sli AiB 2. Mjcrcnje duzi. osnovica i krak jednakokrakog trougla koji ima SI. Centra Ina rastoJanja OM i ON posmatranih tetiva su jednaka jer su odgovaraju6e visine podudarnih trouglova (S1.31.).60.49. Ako puvucemo simetralu BD ugla ABC dobicemo dva novajedllakokraka trougla i to : LlABD i A = A S1.a) Najveca zajednicka mjera datih duzije jedinicna duz: NZM(2. znaci da se ovaj postupak nece nikada zavrsiti. produzena proporcija.). C SI.2.ABCjednakokraki sa osnovicom BC i uglom pri vrhu A od 36° (Vidi S1.57. Nekaje !'. Analiza: Datu duz AB uzeti kao tctivu i konstruisati kruznicu iz koje se ta letiva vidi pod datim uglom ex.39)=13 c) NZM(lIO. Otudaje AB BD = Be). 15)=5 b) NZM(13. Hipotenuza ovog trouglaje dva puta veca od navedene katete (Za5to?). sada treba CD nanijeti na duz BC.BCD. tada kazemo da 2. 2.Ie ]:2 2. Zajcdnicka mjcra (ZM) i najveca zajednicka mjera (NZM) dvijc duzi.2.51.2.). Upula: Zadatak se l~jesava analogno prethodnom. Kako je !'. Mjera duzi. eVidi prethodni zadatak). Kako teziste trougla dijeli svaku tezisnicu u odnosu 2: I . Po postupku mjerenja. oznHc<)valllO i sa d(Al3). gcometrijska sredina dviju duzi.34.2.31. koji ima pri vrhu ugao od 36°.2. sto.2. to . tadaje prava AB traz. Dakle. !'.Ie odnos dvije duzi jednak odnosu druge dvije duzi.30.a) DA b) DA c) NE d) NE 2. 130 AB predstavlja. Kako je DC osnovica jednakokrakog !'.55. Talesova teorema I CB = __4_ d) AB = 5 AC = 6 b) AC c) = 2. Ako . Uputa: Vidi prethodni zadatak! cetiri duzi proporcianalne.24)=8 2. Trazeni odnos je 1:2. mjerimo njegovom oSllovicom.Tada su trouglovi MOB i ACOD podudarni (Zasto?).2.56. B C pri vrhu ugao od 36° su dvije nesamjerljive duzi. 60)=10 2.52.3. 131 . Srediste trazene kruznice nalazi se na presjeku simetrale date duzi AB (tetive) i llormale u tacki B na pravu t (tangentu). 2.33. d cetiri proporcionaine duzi (SI. Ako dodirne tacke t~ngenata.a) NZM(l6. 2.BCD jednakokraki sa uglom pri vrhu od 36°.BCD. dosli smo u situaciju kada krak jednakokrakog trougla. I Oznako. Uglovi na osnovici ovog trougla su po 72° (Zasto?). Analiza: U jednoj krajnjoj tacki date duzi AB konstruisati ugao jednak datom uglu ~ «ABt=~). 2.48. Samjerljive i nesamjerljive duzi 2. 5)~1 b) NZM(4.32). to je CD<BC. Vrh A trazenog trougla je na presjeku simetrale tetive AB i dobijene pomocne kruzllice. Na primjer.54. geometrijska proporcija.duzinu duzi AB.59.53. Ovo. U dokazu se koristi teorema 0 ug\u izmedu tangente i tetive (SI. 6)=2 c) NZM( 10.58. 2.30. Trazeni odnos . c := SU te i.2.a) = CB 24 4 5 AB 5 AC AB 2.33.). 2. ponekad. Uputa: Tackoll1 P konstruisati tangente na datu kruznicu.ena polara (SL2.50. Proporcionalnost duZi. aka je ba dc ' kazemo da su a. Mjcre"i krak AC osnovicom BC nanosimo osnovicu Be fla krak AC. Osnovica Be se u AC sadrzi jedanput i dobije se ostatak DC.Ie trazeni odnos 3:2.61. dalje. b.

to su jednake i dul. tako daje _ .. OC =a.11.38.A." A.h As. OY. A:. 2.erno odrediti i dul.2.).36. Vidi zadatak 2. ~razena duzje x=OD.66. A 7 .> 3x=10 ¢.> 6x=4 ¢.a) Pokazacemo. SI. duzi AAj. t a k0 caJe j . ( so paralela AD sa pravom Be. rugoJ odredi se tac'ka C . 2. Po. C -a +a ¢. sijeku dui AB 1I tackama C j D.11oparaleie. Tackom D povucimo paralelu DB sa pravom CA. Tacka M dijeli duz AB u odnosu 3 :2. Tacke A3 i B odreduju jednu pravu.A2 A..2.70. B z~datku pod a).> 4+2x=8x ¢. A C D b) c) d) Ove zadatke ljesavamo analogno ¢._- AC CD 2 A 2 A" --. tako daje Tackama A2 i A6 povucel. : A.69. a) G'=ab=9 => G=3 b) G=4 c) G=6 5.ska ~:ed!na dvUu . c) i d). ina njoj odredimo 9. ~~~i' Geol11et~ij.>a:b=e:d. CD - A 2 A. Na polupravoj Ax (koja ne saddi duz AB) treba odabrati tacke A" A 2 .Ladatak se maze r~jeSiti ina slijedeci nacin: Data proporcija se maze napisati U obltku x:a:::::a:(a+b). a) (S-x):x=7:5 ¢.OA=OD:OC=4:1.> bc=ad ¢. paje data dui AB tackarna C i D podUeljena na:trijednake duzi. Kako su.a) Odaberimo ma koju tacku 0 i poluprave Ox i Oy. proporclJa a: G = G : b. odaberemo proizvoljno!). redol11. D OA=2 C 0 OB=x A B ~--~~----------~~ Na analogan naCin se mo~m odrediti i duzi tl zadacima h).72.2. 5 y A C D B 2.a ove para!ele.A6Aq -"} => AC: CD: DB= 2 SI.> 100-10x=20x ¢.a) Iz kraja A date duzi povllcemo 111a koju polupravlI (koja ne sadrzi tacku B). a na poJupravoj Ox = tako da vrijedi: AA. po konstrukcUi.e izvesti kao u zadatku 2.'.6Y..sa pravom A. - 4 4' DB. dva nacina rjesavanja ovog zadatka.i II zadacima b) I c).OA .. Sada vrijedi: 0 --B. Dalje je. OX odredi se tacka A.69. DaJje se konstrukcija moz.2. Na polupravoj Oy odredimo tacke C i D tako da bude OD =4 em i OC = 1 em. 2. 132 133 . Tacka M na duzi AB dijeli datu duz 11 odnosu 4:3 iznutra. U prvo1l1 slucaju se na polupravoj Ax odrede tacke C i D tako da vrijedi d(AC) = 4. BDII CM. Dat· e plOporclJe ormlsatl.37.> b-c'=a'd. se~ mogu trans f " . 2. Ove prave sijeku duz AB redorn.J. AlA} i AlA3 jednake. OD· _-..' .> x:2=1:3.smatraju se rna koje poluprave OX i OY.39. A 6 .i AC. odredimo tacku A taka daje OA =2 em.> 7x=2S-Sx ¢.T " OC . : A 2A 3 . j A 9 . (1+4+3=9). "fackom A povlIce .> 12x=25 ¢. OD:a=a:(a+b).73. Tada vrijedi: ' -.a) .)B. NeJ>. b N'a d ' popupravoJ ' . . CD i DB.2.71. 2.> 7x=5(S-x) ¢..63. )_. Na pOlL .3) x:a=b:c ¢.¢.> x:2=5:3 " _ c) (2+x):x=8:2 ¢. d) G= 2J2. A3 A C =3 em. odnosno. b) (10-x):x=20:10 ¢. PraJelno sa ovom pravoni.i.> 3x=2 ¢. c) x = 8 5 (ac + c'~' = (bd + d'~' A. Dokazil'CSL2. = -~---- AM: MB=AC:CD=3:2.0"4 Uputa' .a i tacka B tako da bud e -OB ::::a+. Na analogan nacin mol. A. L.A 3 .> x:5=5:12. . OD=4 x = ab = ~ c 10 b) x = . (Tacku A. Zadatak rjesavarno analogno prethodnom zadatku. tpravOJ OA::.3S SI.datih duzi (cije su duzine a i b ) je dul.'>a2bd+b22_2bd'd2 1111 . graficki. CD =2 em.> 2 OC=1 Traiena duije x=OB. d(CD)~3. tacaka: A]. A 1 • A . OB. (cija je na G) za kOJu vI"IJed. kroz tacke AJ A2 povucimo prave. S1.> 30x=IOO ¢. a zatim povuce paralela CM sa pravom BD. u tackama C i 0 i vrijedi: ---------AC: CD: DB = AA.

Tel:is!c trougia'nalazi se na presjeku pravih CC' iBR. Povucirno pravu p kojaje paralelna sa pravom AB. c) 2.43_ A 4 A ~ 3 ~A~--------~rC~----------~D~----------~B Analogno ljesavamo zadatke pod b).40. Tada prava ce' sadrzi tezisnicullABC (SL2AL). Neka je MBC posmatrani trougao ciji su vrhovi A i B nepristupacni (SL2A. Dokaii! SL2. D C Drugi nacin _ 3 Prvi nacin C 4 2.__. . Presjecne tacke ove prave sa pravama AB i BC oznacimo. c a 2. a druga u tacki B odredimo tacke C i D tako da vrijedi d(AC)~4..242. 2. Povucimo paralelne poluprave u istom smijeru Ax i By. d(BD)~3. S ! = a a 9 b --y---7-""~ a t--------- c) Uputa: x=ab 2.- ¢.. 2..80. od kojihjedna ima pocetak u tacki A.4 I b \ P . Prava BR 'sadrlOi tezisnicu BB' datog frABC.2 ¢. Nekaje C' srediste duii B'C'.). _ . Zaista. 2.39..78. Neka je S srediste duzi DE. sa B' i A'. _ .U drugom slucaju fla paralelnim polupravim suprotnog smijera..: a2 w ¢:) j d). Neka prava p sijece prave AC i BC. Prava CD sijece dat uz AB u tacki M kojaje trazena tacka... .> x:a=c:b b) x ~ ab ¢.- 134 ¢.76. 135 .a) Uputa: x b) Zadatke b) c) i d) rjesavamo analogno zadatku pod a). Prava CS sijece pravu AB u sredistu stranice AB. Nekaje Ax ma koja poluprava i neka vrijedi: d(AA. x:a::.a) Ako datu dut je x=AD. Povucimo pravu a paraleino sa pravolll AB i presjecne tacke ave prave sa pravim Be i AC oznacimo.. 2.2.a) Nekaje AB data duz. Nekaje R srediste duzi PQ.12.. A' ~+_~ c C' B' Poyucimo pravu b koja}e paralelna sa pravom AC. vrijedi: AN BN AC BD 2. redam.. x:1 =a:b. redom sa P i Q. A~------~----7B A~-------4Nr----~B Zadatke b) c) dJ rjesavamo na analogan nacin kao zadatak pod a). a na polupravoj By pronadimo tacku D za koju vrijedi d(BD)=3. Na polupravoj Ax odredimo tacku C tako da je d(AC)~4.a) x~a' . tada S L2. ...> x:a=b:l.81." .45. Dokazi! c 51.> ¢:) bx::::.44.79.Vidi SL2. Uputa: Datu dui AB treba podijeliti na 7 jednakih dijelova. .. x:a~a:l b) X = [. a~AB tackama C D podijelimo na jednake dijelove.)~d(AjA2)~d(A2A3)~ ~ d(A3A4)=d(~A5)~d(A5A6)~d(A6A7). a:b SI. Nckaje vrh A datog trougla nepristupacan.> x:l=a:b ¢.> x:b~c:a [. ltd .c .> x:a~b:c c) x ~ be ¢.77.a) X = ':'!:. ---\\- R b x ~a2:b bx~a ¢. redom u tackarna DiE.> ------~ x:b~b:l c)x = a:b ¢. prema Talesovoj teoremi i koristenim oznakarna na sliei 2.75...74.> .82. Presjek prave CD i prave AB je trazena tacka N..

C . .=195. a na stramCt a su 19 19 17 17 65 70. 2. Vidi SI..= . Nekaje D tacka presjeka prave koja sadrii 1acku A i paraieln<l je s~ simetralom eM.2. . . Neka je eM simetrala ugla kad vrha C.47... 2. -<>-_-"--_ _"""0 2. .89. odakle se dobije: {[ m 13 m . i 9' 29 29 2 2 7 3 9 7 2 75 90 24 . Na kraku Ox odrediti tacku P tako da je OP =111. A S1. daje. Troug!ovi AOAB i . Napomena: Vrijedi i obrnuta tvrdnja:Ako je M tacka na stranic. (uglovi CAD i ACD su jednaki kao naizmjenicni na . Prem3 zadatku 2.. b C-m 15 4--111. 7 As MA411 BA. Na:po]upravu Op nanijeti date duzi a.:ansverzali dviju [j" paralelnih pravih).= ..6. 14 i se navedena. AB. '"'" ".195 .::.-n b 14· 15+x Odsjecci koj i odgovaraju stranici a Sli m '=182. b i c. . 195 181 13 15 20 IS 4 5 b) 3 2.n=-.10·7 AC=--=5. 7 7 52 .45. A.Ncka su min odsjecci na stranici c. 36 40. sa pravom Be.. tadaje prava eM simetrala unutrasnjeg ugla trougla sa vrhom C.. ..a) => '"'" ~=--..2.. Nekaje M tacka presjeka sil11etrale vanjskog ugla kod vrha C i prave AB .. Nije tesko zakljuciti daje 6ACD jednakokraki.84..90.Od sJeccI na stran!Cl su: .:::. 13 15 . AM=2MN MN=2NB 2. a na polupravu Oq datu duz d.2.t.a) l-.'"'" 13(4~111)=15m :::::? 28m=S2 => 1J1=-.85. a Be: CD = BM : MA. c) AC=7.2.pa... L\ABC i aka je SL2A6 q b) OC=4 sadr~i CO·BD AC=-~=.' ..0B=28 2. b 60 195 . DO 11a presjeccnil11 paralelnilll 1ransverza!ama.-. . NA611 BA.c).83.' ...::. . \ d o p \ C \ b \ ---'b-. to je: a:b=m:n.. . a) AC: CO = BD : DO => - n A Posmatmjuci neku drugu.. \..I~~=A.2. a'stranici b su 136 137 .n~15+195=21Q 1J. Formulislte tu tvrdnju i pokusajte provesti njen kraku Oy tacku Q taka dokaz.. vrij~di: a:b=m:n . SI. '9 I 9' 1I a 111a 13 x .. x 2. n '= 195._.4.m=19~.-_ _ _ _.. A M N B m 2.0CD su slleni. Dokaz ove-tvrdnje prepustamo vama.~ ." __ ~..88. SO c) 11' 5 I ~S.:} . Zalo su odgovarajuce stranice ovih troug!ova proporcionu!nc.48...46. vrijcdi: BC: CD:= BM : MA. ' 'iJ. Neka prava koja tacku A sijece pravu AC u tacki D. Osobine simetrala unutrasnjeg i uporednog vanjskog ugla trougla S1.86. Prava koja sadri! datu tacku M i koja je paralclna sa pravom PQ sijece krakove datog ugla u traienim tackallla A i 13 (Aje na kraku Ox).\ . . C A. BM:AM . na analogan nacin dobivamo da Sli dvije stranice'trougla proporcionaine odgovarajutim odsjeccima na trecoj stranici odredenim simetralom ullutrasnjeg ugla.<. Prema teoremi 0 odnosu odsjecaka na pravima pramena da bUde OQ =n. . od preostale dvije simetrale trollgia.... proporclJa SVOdl na ~~_~ ah= B AM'" Vrijedi i tvrdnja obrnutadokazanoj. AC=CD.86. Kako je BC: CD = BM : MA i L\ACD jednakokraki.87.

91 " :::::-119 In "=-.. za stranicu b su 24 i 36 za stranicu c su 75 i 90. C)o~'Q//O/A' ./ ..92. 588 35 .94..··· . 40 iSO...\ B' A' o SI. 2. n"=15. b:c=(a-BM): BM => b· EM =ac-c· BM => B o""":. 560 i 588 ..... 41 41 4 4' 7 7 Od~jecci koje 5imetrale vanjskih uglova grade na stranicama datog trougla su: 60 i 80.52. c) Ovdje je centar homotetije tacka presjeka simetraJa unutrasnjih uglova trougla.96.:- m"=12. Uzimajuci OYU tacku za celltar homotetije./ .· B/ 138 ' B' A' SI. 2.2..2...98... C HOMOTETIJA GEOMETRIJSKIH FIGURA 2.. ) be ====>-==-=>cAN-h =aAN =>AN=-Be NC' a AN~b c··-a' ab NC=-···.102.. / . ···· . a)~//~B.n 2 b) C' 2 a 2.. I -' I -. Prema teoremi 0 simetraJi unutrasnjeg ugla trougla i datim o~naka111a na slid 2..5..2.0/········0.S.:-=> n=15. Odsjecci koje simetrale unutrasnjih uglova grade na stranicama su : 560 .. D:. 52.... · · · ab BM=--. 2.49. ~A B 2..a) B '. t39 .I --.91.. vrijedi: a:b:::m:n ::::> m(m + 11) a:(m+n)=tn:n => a = ...93.49..2. c n C n 3 n Odsjecci koji odgovaraju stranici a su m'=10~ n'=6. SI. b) Za cental' homotetije uzeti S (presjek simetrala stranica trougla) i postupiti kao U ovom zadatku pod a). 80 -...a) b:c =MC: BM. odnosno..5 i 73. Prema teorerni 0 => -- ac -- A SI. 2. c) Odsje~ci koji odgovaraju stranici a su. b) A... .m=20. ····-A. c~a ~.MC=--.. . U svakom zadatku su uzete proizvoijlle tacke A i B na datoj pravoj ~. a stranici c su -. Uputa: Za koeficijent homotetije lizeti ma koji pozitivan broj...=.a) Konstruisati ortocentar H datog trougla (Ortocentar je presjek pravih na kojima su visine trougla).--pB .. uzeti obavezno k>O. Koristeci !eoremu 0 simetrali unutrasnjeg ugJa trougla dobivamo (b+c)·BM=ac 2. postupiti kao u zadatku pod a). odrediti hOl11oteticnu sliku datog trougla.a) a m b+n 4 5+n ::::.~._··. A' 2.56.:} -::::.. Za krak b".. 11 B 2. 101.99.. . Nekaje AD simetrala ugla ABC jednakokrakog trougla sa osnovicom BC=a..·· ../ .50.100. Uputa: Za koeficijent homotetije uzeti ma koji negativan broj. 2. Tada vrijedi: a:b=m:n => 6:b=3:4 => b=8.97.. SI.... 2..55. 2. AC = AB datog trougla vrijedi: b=m+n. uzeti ga za centar hOl1lotetije i birajuci koeficijent homotetije k..2.95. b+c b+c si~~rali vanjskog ugla trougJa i datim oznakama vrijedi: AS AN c AN (_. A B Uocayamo da se uyijek homotctijom prava preslikava u paralelnu pravu... 49 60... ..

'. A P SI. njihov odnos je stalan.. R). BcllNP. C' . Prema Talesovoj teoremi vrijedi: OD:OD'=AD:A'D' . 2.103.61..:~:. tadaje trazeni 0 ~~~::l~~~i~.MNP paralelne i.109.. dobijamo trazeni trougao.113._.2. Nekaje 0 srediste opisane krllznice oko datog trollg!a...hollloteticnim preslikavanjem ovog trollgla. . R'J..BC u trazeni ""A'B'C'. . kruznice k'. jer je B'C'=C'D'=A'D'=A'B' daje: AB=BC=CD=AD..A. .62.ABC...I... Nekaje OM=R!TIa koji radijlls kruznice k. Kako je CB para1elno sa C'B'. odakle neposredno zukljucujemo.110.V. c) i d) Homoteticna slika datog ugJa je ugao unakrstan datom uglu.2. C . 2.~":.a) y .:Vrhovi Ai B su normalne projekcije vrhova C i D na precnlk MN. 2. Analogno se dobiva vrh D.a) i b) Homoteticna sllka datog uglaje isti taj ugao. Analiza: Ako je MBe dati troug'ao. To znaci da su odgovarajuce stranice trouglova MBC i n. Aka su radijusi kruznica razliciti. Ako odredimo centar homotetUe S i koeficijent k date kruznice i kruznice kojaje opisana dato111 trougiu.t. Dakle. Na poJupravoj AS odredimo tacku B' t~ko····. BC=2NP. AC=2MP.enog kvadrata.~ c. 104. Analiza: Nekaje MBC dati troll gao i k(O. a O'M'=R' radijlls kruznice k' kojije paralelan s~ radijllsom OM u istom smijeru..111.>. Neka su na slijedecoj slici date kruznice k(O.Iz gornjih jednakosti se vidi da su 0 i 0' homoteticne tacke.•.i.. Dokazati! 2.10S. Ako kruznlee imaju zajednicke vanjske tangente. Ad IMP AB=2MN. Dokazati! SO SM OM R SO' ~ SM' ~ O'M'.2. sto zilaci da su srediSta posmatranih kruznica homoteticne tacke za koeficijent homotetije k=RlR' i centar S. .'. 2.'. a koeficijent je k=-2. lSI.U trougla .Anallza: Neka je ""ABC dati traugao.e•.oc: OC' = OD : OD' . J 12..il.'. Nekaje MN precnik kruznice k(O.2... 2. kruznice su homoteticne direktno i inverzno. .108. Centar homotetije dviju kruznicaje presjek prave'koja prolazi krajevima paralelnih radijusa istog smijera j prave'koja saddi sredista krumica (osa dviju kruznica). Isto tako. vrijedl ABIIMN . I M s S1. 2.x_'_ _ _ _ _ _ _"" "" b) 0' x' 2.•. 2.vrhovima oVlh trouglovaje centar homotetije datih trouglova.~. .'.. .. da bude AB' =m.. M prema Ta!esovoj teoremi.l. k' N S'o OC:OC'=BC:B'C'. . Homotetija sa A... Poluprava OC' sijece posmatranu kruznicu u D C tacki C kojaje vril traz.'. SI.. To je bro] 2.:··.60. lIzimajuci rna koju tacku 0 za ccntar homotetije i koeficijent k=3 (moze i k=-3). B Prema tcoreilli 0 srcdnjoj duzi (raugla.l.~o~~~~~~i~~i::I~~!to. dvije kruznice razlicitih radijusa su homoteticll0. U svakom slucaju se prava preslikava u sarnu sebe. ma koja tacka M kruzniee k homoteticnaje za istu homotetiju sa tackom M~. Neka je 0 srediste straniee A'B' ma kojeg kvadrata A'8'C'D'..106 .58. .. .. .:~:<" [\~:. . B centrom u'A i koeficijentom k = OB': OB preslikava dati Li. . R) i k(O'.:: . Pokazimo da su dvije kruznice razlicitih radijusa direktno hOl11otcticne. Svake dvije kruzllice su hOllloteticne.. r) data kruz~ica. Up uta: Tacka presjeka pravih koje su odredene odgovaraju6i~..g za~O.•. to je. tadaje eentar homotetijeovih kruznica presjecna tacka tih tangentL 2.O..Centar hOl11otetije je ieziste T n. ~ R' => 140 141 .not...

Neka trouglovi !lABC i !lA'B'C' imaju paralelne odgovarajuce stranice (SI. 2.6. Analiza: Nekaje kruinica k(S. R) trazena kruznica koja dodiruje krake datog ugla xOy i sadrii datu tacku A. -Vrh A trougla dobivamo kao presjek poluprave CB i krulOnice k.67.119. koristeci osobine slicnih trouglova dobije se: x:8 ~ 2:0.=) preslikava D E CD . Kako trouglovi LlABC i. recimo k'(S'. Konstruisimo skup tacaka iz kojih se ova duz vidi pod datim uglom.2.2. y c ~ A' A S' S1. S A k S A A 2. ~ ) u kruznicu 2 k'.'.2. _. Analiza: Neka je duz Be jednaka datoj duzi a.2. rna koja kruznica koja dodirllje krakove ugla.2. jer prvi trougao nema ni jedan ugao od 60°. Homotetija H(C. Srednja duz trougla paraJelnaje sa odgovarajucoll1 stranicom.) Tada su uglovi BAC i B'A'C' ugloyi sa paralelnim kracima istog (iIi suprotnog) srnijera i kao takvi su uvijek jed~aki. 65° i 40°. 2. Ako je x duzina dalekovodnog stuba.64. to ce i druga da ih dodiruje.122. r!). 142 143 . Posmatrajmo tacke S' i M u kojima paralela sa pravol11 SA sijece prave 5 i p.2.0. Kruznica k(B. Nlsu slicni. Kako su uglovi sa normalnim kracimajednaki (ako su oba ostra ili tupa). 2. CA . A'B'~ 3750 m 2.datu tacku A i simetrale s da-tog ugla nalazi se srediste S traZene kruznice. 2. Ako su A' i B' tacke na katil koje odgovaraju mjestima A j B tada vrijedi: A'B' ~_I_ AB 50000 = A'B'= AB =lll. ovimje tvrdnja iskazana u zadatku i dokazana (S1.paje ugao CDE jednakTIglu CAB (ugloyi sa paralelnim kracima istog smijera).66. stranicom AB.125. tb) sijece kruZnicu k' u tacki B' kojaje srediste stranice AC trazenog trougla. J 20.reclmo MiN.za homotetiju B(O. S'M). k). preslikajmo homotetijom B(C.4 ~> 0. Slicnost geometrijskih figura 2. Kako prva kruznica dodiruje krakove ugla. Na slranici AC datog trougla uzmimo llla koju tacku 0 i povucimo.67. A'C'~24cm. Kako Sll homoteticne figure A B uvijek i slicne.123. Zato su hOllloteticnc i kruznice k(S" R) j k'(S'. i na presjeku paralele sa -S~M (iIi S'N) krot.2.65. pa su ovi trouglovi.IIS.paralelu DE sa SI.117. x~!3.63. odrede se tacke presjeka ove kruznice sa pravom p. a slicni trouglovi imaju sve odgovarajuce uglove jednake. homoteticni. Dalji postllpakje ocigledan. S r -_ _ S' k' o x SI. Centar S ove kruznice pripada simetrali s datog ugla.6. 2.2.).CDE imaju ijedan zajednicki ugao.M i SA homoteticne..4x=16 ~> x=40m.121. Sada se uocava postupak konstrukcije trazene kruznice.2.66. Neka je p prava odredena datom tackom A i vrhom 0 datog ugJa.o0n. to su"oni slicni. Konstruise se. Tra2:eni uglovi su: 75° .116.-Prema Talesovoj teoremi vrijedi: 9~=S'M=k OA SA ' pa su duzi S'. I'----c----"'" !lABC u !lCDE (Zasto?). 50000 50000 5 B'C'~30cm. 2.= 100crn =20c01. to se zakljucivanjem kao u prethodnom zadatku dokazuje da Sll dati trouglovi slicni (SI.875 m 2.65. 2. Odnos rastojanja dviju tacaka 11a geografskoj karti i rastojanja odgovarajucih mjesta u prirodijednakje razmjeri karte. Dobijenu kruznicu k SI.) .11S . SI.124.

LlA'8'E' (Objasni zaSto')). }z tacaka D i T poyucimo Ilormale DE i TF na stranicu AB. to vnJe 1: = == == C'D' A'C' B'C' cime je tvrdnJa. dalje..ADS i M'D'S'. d' CD AC ( BC trougI ova proporClOna ne. 1.130. pa su uglovi SAD i S' A' D' jeqnaki). S druge strane. pa za njihove stranice vrijedi . Neka Sli odgovarajuce stranice drugog. vrijedi: ' Na analogan nacin se dokazlije proporcl0nalnost preostalih tezisnih duz.132.===::::-.71.127. a ugao' S'" A'D' je polovina ugla C'A'D'.: DE: BD. Nekaje LlABC ma koji trougao (SI.e prvom trougla proporcionalne sa odgovan. sto znaci da'su trouglovi slicni.2..70..6. Kako Sli stranice slicnih trouglova proporcionaine odgovarajucim visinama. 2 2.i.128. CAD= -< C'A'D' .odnosna.-= k G = a+b+c = ka' +kb' +kc' => = k(a' +b' +c') = kG' o abc -=-=-=-(=k). Kako su odgovarajuce stranice slienih .6. to vrijedi: MA:MB =AE:BE -----MA:MC=AD:DC Iz gornjih proporcija i datog uvjeta MB=MC. Na SI. 2. Prcma teorcmi 0 srcdnjoj duzi trougla i datim lIvjetima vrijedi: AB=2A "B' . iskazana U AB \ ==) I A'B' ovom zadatku. AC=2A'C'. Obim ovog trougla je O".69. --. odak!e zakljucujcl110 da su sve tri stranic.-- propolT1Ja: C abc a' b' c' -=-=. 6AEF i 6A'E'F' . Kako je'D srediste stranice AC. S'D' A'S' A'S' AE' A'E' A'B' S'D' A'B' r' c' a' b' 1. b=kb' . o· B F 2. Neka su AD i BE dvije tezisnice .2. C' SI. c ~ -- TF: BT ::::. To znaci da posmatrani trouglovi imaju po dvajednaka ugla. Neka su duzine stranicajednog trougla a. dobivamo AE: EB = AD : DC. E . trouglovi BTF i BDE su slieni.135. dokazana. Kako su stranice slicnih troug1ova proporcionalne.68.ABC ! f::.. je predstavljen LlABc:: sa datim elementima. B Aka. Neka su DiD' dodirne tacke ovih kruznica i stranica AB. 2. Ako-iskoristimo osobinu tezista trougla mozemo zakljuciti da vrijedi: BD = 3 .70. Prema teoremi 0 C simetrali unutrasnjeg ugla trougla i datiffi uvjetima. A' 2 ' pa.ABC I A "D' i 8'E' odgovarajuce tezisnice trougla .131.A'B'C'. to je DE jednako polovini visine tfOugla iz vrha C.). 0' a' b' c' 2. sada.A "B"C' dva sl.:=a'+b"+c'.2. pa SlI slicni. Neka:-iu . Tada vrijedi: -_ _=_AD _ 1-< AC_ =_ AB . a'.129. b' j c'. odnosno A'S} sa odgovarajucom stranicolTI.~'B'D' i LlABE . Nekaje ~BC slican sa LlA·B'C'. Nekaje CD tezisnica LlABC.133. r) k'(S'. A'C' A'B' A'D' pa su trouglovi LlACD i LlA'C'D' slicni.===::::::> ===. Neka su 1I dva sliena trollgla LlABC i LlA'B'C' upisane krllzniee k(S.68. odn05no A'8' i neka su E i E' presjecne tacke simetrala AS. BT SI. I 34..icna trougla (SI.. mozemo pisati : D TF BT·-·h BD 3 BT 2 h 2 . tvrdnja izrecena u ovom zadatku neposredno slijedi jz prethodnog zadatka. posmatramo homotetiju sa centrom _ A 144 a=ka'.slI F i.).6. a C'D' odgovarajuca tezisnica ~A'B'C'. 2. jer imaju po dvajednaka ugla.2.-:-=-·=-=--.2.c=kc'. poje: c B' '~ A B AD AB AD' AB' ==== i BE = BE' AB =-= AB' ::::::> AD BE A'D' BE' E' ::::::> f?' F' Trouglovi . rca b ===. Zudatak se tJeSava analogno prethodnom. Otudaje: SD AS AS AE AE AB SD AB .~ABE j 6A'H'E' Sll slicni. Aka jednakokraki trouglovi im~ju jednake uglove pri vrhu: tada su im i uglovi 11a osnovicama jednaki (Zasta?). Neka. BC=2B 'c' .2. Koeficijent slicnosti je 0' c· 0' B I BTDE A E A' AD A'D' BE BE' =-=-=. 2. Tadaje obim ovog trougla O=a+b+c.F' podnozja normala splls~enih iz E i E~ na stranieu AB.).126. odnosno A'B' (SI. -~ 145 .2. Vrijedi: LlABD . I . Nekaje BD jedna teiisnica i T tezi5te oyog trougla. r').~jllCil11 stranicama drugog. (Ugao SAD jednakje polovini llgJa CAD. k=~ (odnosno k=2). b i c. prvom trouglu slicnog trougla.0.

s 6 12 -+1=5 s s A CD ~ JO J2 D m n 60 s 5 S=-.155.154. ugao (kod vrha A). Pravougli trouglovi t-ABD it-ACE imaju po jedan zajednieki ostar ugao. A 4 D SI.B 2. trouglovi L':.151. pa su 51icl1i. <C=<ABE. to postoji trougao sa stranicama 10.73. e'=20 b) a·=18. e'=25.148. 0' ~ 0. 8 . Kako je jedan ostar ugao drugog pravouglog trougla 55°. odakle slijedi proporciona]nost odgovarajucih stranica: AL~_~-==. Nekaje L'lABC dati trougao. ---AC= 2BC =4BD = 4· 2NC = 8NC D C ~ A 2. to je dokaz zavrsen.: h b=8:5. . 45 J 2 36. Vanjski u£ao t-ACD kod vrha C je BC JO 5 120°.2.=-.77.2. 2. 0'=19 em 2. pa su slicni. Otudaje AB: AD = AC: CE.72. b'=22. 149 . Otudaje: n SI. DB =n. pa vrijedi: ---SI.143. I 46. Visine trougla obrnuto su proporcionalne odgovarajucim stranicarna (Provjeri!).76. x=8 2 .E.2. Prema datim podacima zakljucujemo daje AB=BC.) i . D Dakle. zakljucujemo da vrijede navedene jednakosli.2. Neka je D presjek simetra1e ugla ACB= 1200 i prave AB (SI.BDE jednakokraki i vrijedi jednakost E uglova <BDE=<EBD.78.Povrsine slicnih trouglova odnose s~ kao kvadrati odgovarajucih stranica (visina.1BCN Sll slicni. AB: AC = AD: AE. Medu trouglovima koji su slicni ovom trouglujedan ima visinejednake datim duzima.136.138.' =60. to posmatrani trouglovi imaju po dvajednaka ugla. Pravougli trouglovi t-ADH it-ABE imaju zajednicki ostar ugao.1ABD j 2.144. 146 - 2. 2. 1z ave slicnosti zakljucujemo: 1. a'=4. pa su i visine AE i CD jednake (svaka po 8 jedinica). 5 Ger su zadovoljene nejednakosti trougla). AH:HD=CH:HE => AH·HE=CH·HD. => BD=2NC. pa su trouglovi slicni.=5:4 i b:c= h.0'=59. obima). AC·CE=BC·CD. I 50. Kako je a:b= hb: h. J 36. It 12 => . 2.18' P. 2. B AD=m. a stranice koje zaklapaju taj D SI. 2. pa su sIienL Ako je j --HD = x. => a'= 72 . Uputa: Paralelu poyuCi sa stranicom a na rastojanju za trecinu odgovarajuce visine od vrha.]45.140.=14 2. odnosno. Ugao <ADB je vanjskl ugao ~BCD. Krak veceg trouglaje 25.0:0' = a:a' = b.5 .AD: AC.u A i koeficijentom. 10 6 B = AC =~3. Uglovi 11Ft osnovici prvogjednakokrakog trougla su po 40°.BCE it-ABE pored zajednickog ugla kod vrha E imaju jos po jedan jednak ugao.. pa posmatrana dva jednakokraka trollgiajesll slicna. pa vrijedi: <ADB=<C+<CBD => <C=<ADB-<CBD=<ABE. to je a:b:c=!O:8:5.~--- => 2BC·NC=BD:BC B 2.=p·O. 2.[1. Zajednicka stranica . to je L':.2.Ie krak manjeg trougla i osnovica veceg.=~ => -+. Neposredno iz zadatka 2.153. AC: CD = BC : CE..5 2. Dmga visinaje 32. .75. Tadaje m £. b'=15. A Neka je AD visina datog trougla.142. 0 :O · =a:a .a:a' =h":h. 2.2. C Trougao L1AeD slicanje ~BCE. Neka su AE i CD dvije visine ovog trougla. 0=39. J 52. - O.77. T rouglovi . tada je AH =8-x vrijedi: x: (8-x)=6: 10 => IOx=48-6x => I 6x=48 => x=3. pajesu slien}. lz eve-· s1ienosti i iz BE=DE sJijedi B SI.=> n s n 11. pa vrijedi: P.. = ~. II B => h. 2. Pravougli trougao koji imajedan ostar ugao 35° ima dmgj ostar ugao 55° (zbir ostrih ug16va pravouglog trougla je 90°). Kako su homoteticni troqglovi i 51icni.Iz proporcije (h+8):h=20:15 dobijemo h=24. paje CB simetrala vanjskog ugla. S1ranice trougla su obrnuto proporcionalne odgovarajucim visinama. -AB -AC ~ =~ C DB m+n 12 111. Kako je M srediste duzi'BD.141. proporcionalne su sa stranicama drugog trougla. 0 = 12.2. 2. MBC 6e se preslikati u t-AD.139.147. C 147 . pa su slieni. AB: BD = BC: NC => AB ·NC= BD· BC ~~ => AN=7NC 2. C Pravougli trouglovi MDH i t-CHE imaju po dva jednaka ugla.137. ugaojednog.. Troug1ovi t-ABC i t-ADE imaju zajednieki .::". 7 2. odnosno.b· = c:e' a) a·=IO.

CD = BM MC..._ h:2S=8: 10 => h=20. pa su uglovi BAM i CMD dva ostra uglasa normalnim kracjma.ABC ilACD slicni.' ...81. '. Aka su a i C osnovice tada je a+c= 18 (SI."B 201..-::. ""<"1>._ Otuda.slijedi: -A-B : -BM.5..:""-:.Ako je dijagonala AC pravouglog trapeza normalna na :krak BC.. M Iz slicnosti o\'ih trouglova. Posmatrajmo sliku 2.83. CD = 4r-. Ugao AMD je pravi (periferijski ugao nad precnikom). L S1. pa se doblvenajednakost moze napisati na slijedeCi naCin: 1 + 1 AE: OE = OF: DF => a c Prema teoremi ~DOF 1 _+ _ _ +O~ ..~t.2.:..= r..83.. _ l ' EF=EO+OF= 1 Pravougli trouglovi MBC i ~ACE su slieni _ b' pa vrijedi: b: AE =c:b => AE = - c ~BCE.79. .= b' 0 ..80...----- ---- BE: CE = AE : BE => DE : CE = AE: DE. je: <: ~F j/ EO: AD+EO: B."-.2..... Iz 51i6110Sti ovih trouglova dobije se (S1. 2. .2. 25~ ...6. C D SL2. c=7. cime je tvrdnja dokazana. -.._. Nekaje D tacka u kojoj simetrala pravog ugla sijece hipotenuzu AS.pa vrijedi:EO: AD = BE: BA Jz slicnost. "ABC dobijemo: EO: BC = AE : BA.-'' "'. --.157. ovih trouglova dobivamo: A ..B pajetacnoiovo:a:BE=c:a => BE=~.161..DF=r 2 A E B 2..8S. pa vrijedi: AE: AF = BC: FC => AE: AF = AD: FC ~~ => AF:FC=AE:AD=> AF:FC=1:4 .2. 2 2 b' simetrali unutrasnjeg ugla trougla vrijedi: a:b=m:n ." :-S1.): ' D C =+= A odnosno.. Pravougli trouglovi "ADE i "ABF su slieni (Zasto").84..2.q..."1 63.. Analogno. 1 Be AD BC AD BC AD 'BC+ AD 2. AB C D .-. pa su slieni..164. 1 1 1 =+=" AD BC y' '-0. Dalje vrijedi: a 1 i "DBC. 159.. 148 - EO EO =+==1 AD BC -- BE+AE=AB.. dalje.' E· ..86.).= = . SI. B !2:J.. dalje.. 149 .5 ... £. iz slicnosti trouglova ~COF i 1 dobivamo OF= 1 _ ~CAD.. to je ugao <AOD pravi.J~~~~ 2. vrijedi: BE AE = -". Nekaje ABCD dati trapez i MiN tacke LI kojima kruznica nad precnikom AD sijeee stranicu Be.<== BE: BA+AE: BA EO : AD + EO : BC = 1.. pa vrijedi: a:c=7:5 => 5a=7c.=> AC.. FC = 4AF => AC = 5AF A B D C 2. tadaje AS simetralaugla <A. 2.2. BE a2 b2 = AE m 2 n2 30:d=d: 15 d = lS..'. Iz slicnosti ovih trouglova slijedi tvrdnja iskazana u zadatku.).. Trouglovi ------~AFC i ~BFC su slieni. tada su pravougli trouglovi . a E podnozje visine povllcene iz vrha pravog ugla na hipotenuzu (Sl. a=10.----.0 SL2. 2. Slitni su i pravougli trouglovi MBC i .---2. a prava DO je simetrala ugla <D. trouglova ~AOE . pa trouglovi ~AOE i ~DOF imaju jednaka po dva ugla (Koja?). pa je BC=AD.. TrougJovi LlABE i LlCDE su slicni.::.. jer je o B SL2. A c D Sabiralljem navedenih jednakosti.. Kako su uglovi <A i <D suplementni.85.----..::.= MC : CD => AB.Trouglovi ~BOE i "BAD su slicni.162. odnosno.82..156. Ako je 0 srediste upisane kruznice.2. C =? 1 1 1 = + = = = => AD BC EO EO 2 => AE: r = r: DF AE.:. 1../_.... Supro~ne stranice paraielograma su jednake. pravougli trouglovi "ABM i "CMD imaju po jedan jednak ostar ugao. C a' Koristeci-dobivene jednakosti.J 8 1 Iz proporcionalnosti odgovarajucih stranicala(.160..fi A S1.

Prava koja sadrzi tacku A' i koja je paraJelna sa AC sijece pravu Be u vrhu C' tI"azenog trollgla. 2.) B' Nekaje tacka D' na polupravoj AD takva daje AD' =t. Neka . ¢) (c-b):b=(7-5):5 => l:b=2:5. pravougli ~A'BC' se moze konstruisati.93. Neka je D tacka na polupravoj S'C' takva da je B 'D =a. Traieni trougao . 5 Konstrukcija: Neposredno iz navedcne analize vidi se p0Stupak konstrukcije L'lABC. to zadatak ima jedinstveno rjese11je. Prava koja sadrii tacku D i paralelnaje sa pravom C' C AC sijece pravll AB II tacki S'. to su trouglovi LlABC I LlAB'C' slicni. gdje je a data dui. .Nekaje ilABC dati trougao i a data duz.170. rastojanjeAB =x. B' B D C C' A B 2. Prema konstrukciji.). ·gdje je b data dut.170. Izmjerirno rastojanja 2.90. b) Zadatak se Ijesava anaiogno zadatku pod a). a na polupravoj SA tacku A' tako da bude BA'=5.166. Izaberimo rna koju tacku C koja sa datim tackama Ai B adrea-uje MBC. jer posjeduje zadane elemente i zadovoljava date uvjete. CD=e. povucimo C . bi prosla prava AC. 2. Diskusija: Ukoliko je data duz a veta od dvije jedinicne duzi. SI.6.172. pa vrijedi: x:b=c:e => x=bc:e. ugao kod vrha A jednak.176. Kako su stranlce BC i B'C' paralelne. to je i Be =a. 7:b=8:3. Paralela kroz B' a sa pravom Be sije.:'.171. Na polupravoj AC odredimo tackll C' tako da je AC'=5. h. Izmjerim-. D . Nekaje sirina rijeke x.88. B C 2. Nekaje trazeno SL2. Na polupravoj AD' odredi se tacka D tako daje AD :::::h a=2. A B' 3 B Dokaz: Dokazimo da dobijeni ~ABC posjeduje zadane clemente i isplInjava date uvjete..168. Na suprotnoj obali rijeke uocimo tacku A (stijenu.175.174.93. je datom uglu. itd. Analogno dobivamo i vrh B'. sijece pravu Be C' u tacki C. D Prava koja sadrzi tacku D i kojaje SL2. Analiza: Ako je MBC dati trougao. Analogno zadatku 2. Iz slicnosti trouglova ""ABC i ""ADE (SL2. Na obali l1a kojoj se nalazimo uoclmo tacke B. i 2. Konstrukcijom ovog trougla dobije se vrh B trazenog trougla. a sa D' se moze odrediti podnozje visine iz vrha A.) dobijamo: x:c=(b+x):a =>. Na pravoj Be odredimo tacku D tako da bude CD~a. C' SL2. Iz ove ~~ slicno5ti slijedi: '---- AC : AB = AC': AB' = 5 : 3..) . Analiza: Neka je L'lABC tra2eni pravougli trougao. Sada se moze konstruisati duz b. Kako je BB'DC paralelogram i B'D =a.Ie L\AB'C'..Ie 'AD visina datog trougla (SL2.). Analiza: Neka je D srediste sti'anice BC datog trougla (S1. Paralela kroz B' sa pravom BC sijece pravu AC u vrhu C' traienog trougla. B' B 2. sa lSI .91. Paralela kroz tacku D' sa praVOill Be sije6e 'poluprave AB i.92. Na polupravoj DA odredimo ta6ku A' tako cia bude DA' :::::h a . BC =a i DE =c. Trougao .a) Analiza: Neka je ""ABC trougao koji zadovoljava date uvjete (SL2. ax=c(b+x) => ax-cx=bc => (a-c)x=bc => x=bc:(a-c). AC=b. C i D. Ovaj zadatak se ljesava analogno kao prethodni.2. paralelu DE sa AB.173. ' A SL89. Dakle dobiveni L'lABC je trazeni trougao. a na polupravoj AB tackll B' tako da bude AB'=3. 2. red om u tackal'!la B' i <.2.167. Dalji postllpakje ocigledan. Trouglovi ""ABCi L). Proizvoljnom tackom D stranice AC.-- x D rastojanja BD =b. Ako na polupravoj C' A' odredimo tacku D tako da je C'D ~b. vrIi' A trazenog trougla nalazi se na presjeku prave koja sadrzi tacku D i paralelna je sa Be'. Ako na polupravoj BC odredimo tackll C' tako da bude Be' =3. tada se na popupravoj AB odredi tacka B' tako da je BB'=AB. OdIlOSI10.169.5 em . 2. ftd. b) b:c=5:7 2. c b'b--"a~-'b.2. Analiza: .CDE su slicni. AC.ce pravu AC II tacki -C'. DE=c. paralela sa pravom AB.AB'C' konstruise se na isti nacin. Trazeni trougao je-MB'C' 150 2.165. drvo i 51.90.88. Neka su tacke Ai B pristupacne. Nekaje E tacka 11a obali kojom A . Trazeni trougao je ""AB'C'.a) Uputa: Proporcija b:c=3:5 moze se napisati u ekviva]entnom obhku (b+e):b=(3+5):3.

. SI.. a za koeficijent odnos date duzi 1 odgovarajll~e stranice datog pravougaonika. AO=a-+-h).). Analiza: Ncka je ABC traicni jednakostranicni trougao i BE njegova jedna visina.AB'C' dati trougao (SI.182. tada sc trazeni pravollgaonik nwie dobiti kao hOllloteticna slika datog uzimaju6i za centa!' hOl11otetije vrh A datog pravougaonika.jeku ove prave sa pravom AC' dobicemo tacku C.E.178.186.102. redom.<~---i'i Izvesti konstrukciju i dokaz. 2.187. Paralelog:ram ' C' AB'C'D' sa stranicama $ i.--.-. B C SI.180 c 2 181 AB' = B'C'+ AD' . sa polupravom Be.?-----. rlr'). Nekaje r' radijus upisane kruznice u dati trougao.184. od vrha nanesemo datu duz 1"1. Ovaj trougao se moze C konstruisati. i konstruisemo pravu koja sadrii tacku B i paralelna je sa pravom c B 'C'. A 152 Nekaje ta6ka E na po!upravoj AD takva daje AE = 111.£~ SL2. 2.2.).102.3 i uglom ~ izmedu njil1 od 60° moze\no 3 konstruiusati.'" E Ako na polupravoj AE uzrnemo rna S1.99.Ie trougao BOB jednakokraki sa osnovicom DE. Iz sli6nosti trouglova flAB~) LlAB 'c' n10zemo zakljuciti 'da .polupravol11 BA'.185.2. B'C' =c i uglom B' AC' koji je jednak datom uglu. dobija se dllZ koja je visina traienog trougJa. Tacka C oalazi se je na prcsjeku pravc koja sadrzi tacku A i koja paralelna sa pravom C' A'. Dalji tok anatize je ocigledao. Neka je L.2. nanesemo datu dul. Neko je AD vis ina koja odgovara hipotenuzi. a zatim se mogu. Analiza: Neka je L\AB'C' trougao sa stranicama AC'=b. odrediti tacke D'. D 2.2. tada . 2. lzvesti konstrukciju i dokaz. na pre:::.. Tacke BiD dobivamo na prcsjeku paraiela povucenih ta6kol11 C i krakova ugla B' AD'.. Trougao L. Vrh C nalazi se na presjeku kruzllice keG.A'B'C' koji ima dva ugla jednaka datim (recimo kod vrhova A' i B').188.=5. ugao kod vrha D .AB'C' rnazerno konstruisati. 2.)=3 i kojaje paralelna sa stranicol11 cija je duzina 3 i sa kracillla ugla.Ie m data duz. C' A B' B A B 2. ha=3.94. Ako na vlsinu koja odgovara stranici 3. 2.2. Neka je ABeD trazeni paralelogram (Sl. Zadatak se Ijesava analogno prethodnom (Vidi St.· 153 .2.101.A'B'C' i koji irna stranicu AB jednaku datoj duzi. Uputa: Ako je AB'C'D' dati pravougaonik j a dala duz koja je jeciIlaka stranici AS trazenog pravougaonika. Preosta!a dva vrha oalaze se oa presjckll prave koja prolazi kroz podnozje duzi h. paralelograma odredimo ta6ku C tako da ~ A B B' bude AC~5. CD =h c· "'A---cA.B iC. 2.Ie B' B 2. A. Ako je AD = (f + II .179. 2. Nekaje C' tacka na AC takva da je Be' paralelno sa Be.1 00. Zatim se konstruise novi ~ABC koji je slican sa L. To je rna koji pravougJi trougao koji ima jedan 05tar ugao jednak datom. Na dijagonali AC' ovog d=C-_ _ _ _.I01. 2. gdje .D B · A=_ _ _ _ _ --''''--_~ SI. 2.C.Ie 600. BA) j poluprave AE. Trazeni L\ABC maze se dobiti kao homoteticna slp\..177. na presjeku ove paralele i prave AB nekaje tacka B'. Trougao ABE moze se konstruisati (ligao kod vrha A .100.2. Ako oa visinu ovog trougla koja odgovara osoovici.Neka je flABC traieni troLigao.96. Analiza: lednakokraki troll gao sa osoovicom 4 I krakom 3 maze se koostruis·ati.E'. SI.183. dobi6cmo podl1o~je visine datog trougla.Ie ] 5°..). Uputa: Konstruise se rna koji L. SI. od vrha..a datog trougla za H(A. Vrh B nalazi se na prcsjeku simetrale s duzi DE i duzi AD.98 kOjll tacku E' i kroz nju povucemo paralelu sa BE. Analiza: Trougao sa stranicama 3. Ako na polupravoj AB' odredimo tacku B C' tako da bude AB jednako datoj dUZI. . 2. Trollgao ABC je trazeni trougao.5 i 6 se maze konstruisati.

2. b) Dva ptavougla trougla su sliena ako su katete jednog proporcionalne odgovarajucim katetama drugog.191.[p:. (C_8)2 +20' =c 2 => c=29.a) Dva jednakokraka trougla su sliena aka imaju po jedan jednak ugaa na osnovici.::} a=-h 100 3 a-+ .Druga kateta je x-J 0...193.200. -.195. Primjena slicnosti na pravougli trougao. b=8.. '1=4..:: a : c => p=a2c. -2 ~2 --2 --1 ~. Rijesiti trougao znaci odrediti njegove ncpoznate elemente (strallice. a I trouglovi L\ABC i L\ACD su slieni. -- -. vrijedi: . povrsinu. visine. Pitagorina teorema 2. a=15 2. b=256.7.2. b"4 =>a=~b.103. -. h ~2 --. a=4. Prema Pitagorinoj teorel1li vrijedi: ~.210.J5. uglove. Neka je x kateta.103.:..· a'+ 18 32 24 2.192.p=-=-. V1Sil1U na hipotenuzu. AC' =AC" +C'C' = (AB+ BC)' +C'C' =AB' + 2AB· BC'+ BC" +C'C'. b=4. prema SI.199. Analogno prethodnol1l zadatku. 2.:-.207. ~2 ---2 =AB +BC. C S1. Iz slicnosti ovih trouglova. a = 6. a' ) ) 5 5 2. a=21.{ti. ~.2.190. b' = 91. 2 Ac' =A13' +2AB·BC'+Bc' +(13(:2 __ BC'2 )=A13' +2AB BC'+ Bc BD' =BD. ~+BD=~+BC+BC+CD=~+BC+=+~.J5 . b =qc. Primjenom Pitagorine teoreme dobije se: => (x+lO)' =(x-l0)' +x' => x=40cl1I.194. AC +BD =AB +2AB·BC'+BC +CD -2CD·BC'+AD- d = a. Trouglovi L\ABC i L\BCD su slieni.198. paje q : b = b : c => q=b'c. ~~~--~------~ A D B 2. 2. c) Dva Pfavougla trougla su sliena ako su hipotenuza i katetajednog propcircionalne hipotenuzi i odgovarajucoj kateti drugog.203. ~ - ---2 -. b"'=pc+qc=(p+q)c=c·c=c. Neka je ABeD pravougaonik. 2. 16 2. uglovi sa normalnim kracima. p=4. Ovdje cerno odredivati nepoznate stranice. b=30. (q=16. = 78.206. -.] 97. b) DvajJdnakokraka trougla su sliena ako imajujednake uglove prj vrhu. 2 9b +b' = 100 => b' = 64 => b = 8. q=-. a=750% o b::.103. 2 2 a':b' = p:q 2.p=16IS b) p=2S. 78 56 11=-. c=lO. 2. a) b=3.211. a=8. a=65 c) c=25. paje: a.209.-2CD·BC+BC' +C'C =CD -2CD·BC'+BC' +BC -BC' "--2 -2 - ~"'-2 => BD = CD -2CD· BC'+ AD Sabiranjel1l dviju gornjih jednakosti dobije se: ---2 -2 ~. p=-. .205. h=5 5 2. c=p+q=169.:q=-. 2.fi. zakljucujnlO: q:h=h:p => h'=pq.204. O=a+b+c=70. Sada vidimo da je odnos projekcija p i q p jednak odnosu kvadrata duzina kateta. 2. 2.J5.2 +D'D2 =\AB-AD)' +C'C' = (CD-BC)' +C'C' = --. 11' = 42. Katete su: 30 em i 40 em. 11=12. d) h=3 ~. b=8. Pravougli trouglovi MeD 1 ~BCD su slieni jer su im ostri uglovi <ACD i <eBA.+CD +AD .a) p=16. a hipotenuza je 50 em.J5) 18 32 J?8 450 b) p=-.2. pa su jednaki. odsjecke koje visilla gradi na hipotenuzi i povrsinu pravouglog trougla. 1'=24 c) a=16. pa vrijedi: p : a. 155 . b=20. a hipotenuza je x+ 1O. ~. h=~. 2. ).196.a) Dva pravougla trougla su slicna ako imaju po jedan ostar ugao jednak.a=6. Prema zadatku 2. i oznakama sa SL 2.208. a:b = .104.a) h=-'- b) h=2)3 c) h=20 3 75 2. 2.a) h=5)3 b) h=2)3 c) h=4)3 10)3 2. k = 4' Katete drugog trougla su 20 j 15.189.- ~. d = a 2 +a' => d' = 'la' 154 => => a/2 S1. Uputa: Koristiti slicnost pravouglih trouglova i Pitagorinu teorcmu.:-. --2 -- ~ ---2 -2 ~. Katetajegeometrijska sredina hipotenuze i svoje prijekcije na hipotenuzu: a'=pc. q=~ P=24C 5 5 17 17' 2. = CD.

76+49=a--=>£1=7. =a-. !\. odnosno. h 2 2/)2 -[(a-c)+ . E 4 (-d. Cetverougao ABCD je b paralelogram.106.J2:1.' +4c •. 2.107..ACE. zadatka AB:BC=.841-40~21.216. d]. Akoje EF=x. Neka je CC' tezisnica ovog trougla koja odgoyara stranlel AB (~e). Hipotenuza svakog od tih trouglova je jedna stranica trapcza.h~ISe". Trougao L\.£1 +2c' -I. = AC· AF. Ako jc E tacka na osnovici AB takva dajc CE p~lralelno sa krako111 AD.220. Stranica romba je a= 10.' '1' + ( -'----2 2 4 fh 2 - - teoremu izraCllnavamo stranice. odnosno: ~ -2 -2 -2 -2 -2 -2 AB +CD =AC +BC +BD +AD 7 7 7 'J =>c+4tc-~2a-+2b- Jr2a-'::-' +-2h-:2.).2. vrijedi: AF:FC=2:! -- -rfii.24x-x' => 24x=192-=> x=8.ACFi Ac'=AP'+CF2~(C_X)'+h'=82+15'=289 => AC~.2 J 5.6. 2.108.. relacija: ~2b2 +2c 2 _a 2 fa -2 vrijedi: AB ~:~:::::~zu ::~ ~~~C F~C ~ FC: BC. 2.. 157 .a2+h2 =5. prema uvjetu AE=FC. to su trougloyi L\. Na prayoj CC' odredlmo tacku D tako daje C C'D~C'C..2. Visina CF dijeli duz BE najedl1ak~ dijelove. AF: FC =2:1. - Dakle. d. DijagonaJe ovog A R paralelograma su AB (=c) I CD (=21.218.y2. Zato vrijedi: 122 =d 2 __ . S1. h~. jer jy./1.. analogno.BCF dobivamo visinu h ABCE (-i .). h=20 em.IOS.' -""-J 2.6. Pravougli trollglovi AADE i ABCF $U podudarni.BCE je jednakokraki sa osnovicom BE. Kateta D e B e pravollglog .2a2+2h~-([/+hl) 4 SI. Radijlls upisane kruznice jednakje visinl' romba. AE~DC=c i AB-AE~a-c (S1.0=29.212..2. pa je AE=EF=FC. \1'_ _ \ 2 "~ '~ 4 b+2b = 3b.:.).-_-C~2 2 ~nalogno dolazimo ~o sl~edecih -2 -2 tli = -- Otuda je: AB : BC = AF: FC . =([- 2 =>5.(a-e '--1\' => \ -'----2---- 2 ) Dee + 2 \ 2.6 2. Nekaje AABC rna koji trougao. D kvadrata dijagonala jednak zbiru kvadrata stranica. -B - B A F E B 2.dl = . Rezultat: 0 = 30crn+ 21J2 CI11 2. =.221.108.217. tada .::. 0 ~ 2 J =5.2.202+2h2-C:: A +. b 2 2 4 4 a+b+c = b+(a+c) ~ 5. ·· 24 R ad· IJUS Je r = 5. 2.214. BD 2 =(a+xf+h 2 =36 2 +1S 2 =1521 => BD=39cm-. ---tadaje CE =AD=d. pa je AE=FC.. Koriste6i Pitagorinu trapezaABCD): h-=b-- ~2a2 +2(? _b 2 2 = --.l7cm. (2. tada vrijedi: \ 2 ) _ -' 5 10 7 - ( l J2 + (d. => d' -x' =b' -[(a-c)+x)' => 289-X2 =625-144. => -(l d '2 F 2. Dijagonale datog trapeza dijele trapez na cetiri pravougla trougla.222.1)' +7. til I~--.2 +1. Trouglovi LlEFC i ~BCF su pravougli.ABC je geometrijska sredina ~ hlpotenuze AC I syoje projekcije FC na L>C\l A 156 SL2. Dijagonalll AC trapeza mozemo izracunati primjenom Pitagorine t~oreme na L\.~=5. Kako su AD i BC normalne prave. Primjenom Pltagorine teoreme na pravotigli .)2 . paje AE =c.2] 3.ABE. L\.':y -~ .. (.223.4. BE=a-c.2. ~ Prema prethodnom zadatku je zblr SL2. +2c .Ie FE =(a-c)-x.~ Ako je a slranica rombu.DEC [ LlBDE pravougli i na svaki mozemo primijeniti Pitagorinu teoremu: Zadrugu katetu pravouglog LlABC. 4 2. . d~=-. Pre rna prethodnom zadatku vrijedi: til . .:::} 2 0 .219. d l :d 1 = 3:4 => . Praya CEje paralelna sa AD. pa se na oba moze primijeniti Pitagorina teorema..

Zadatke ovog tipa. tadaje povrsina ovog trollgia a'. 2 2 . 2. zajednieki. .a) Konstrukcijom pravollglog trollgla cijaje hipotenuzajednaka datoj duzi a. 2.232.za at a mora a vnJe J: x :::: -4.j.J3 Prema datorn .ACE iInaju jedan zajednicki ostar ugao~ pa su -.109. :::: 4 m n +m -2m-n-+n = m +2m-n-+n :::: (m"'-n t:::: C .-slicl1i (S1._t:: a::::. bx = a2 ¢. Trougloyi "'ACD i t. x=a':b ¢. Pravougli trouglovi "'ADH i "'CHE imaju po jedan jednak ostar ugao (unakrsni _.2. => xJ2 = v <=> x: 2 . SI. y =. To) dalje.> proporcionalu duzi a. Prvo konstruisemo dUl: y za koju vrijedi y2 =bc.j. pa su slieni CSl.112. Trazena duz xje hipotenuza dobivenog trougla.. a) x ~J36 ¢=} x=~ b) x=. . koje ispunjavaju date uvjete.? 4 ? 2? 2 " .· 2. Vldlmo da za stramce trougla. 2.225. C C SI:2.7 c) x=. pa je taj trougao pravougli sa katetama a i b i hipotenuwm c.229 . DE +CE +BE +DE=a"+c 2 B a 2 ---2 ~BE A r--::---::""-'f B A f-L'-----"'I A !--=D--6"--"I B 5 0 AB=5. 2. ~ -2 -2 +DE .. Neka je stranica kvadrata x. Pravougli trouglovi L\ABD i l'J. 2. b) i c) Analogno kao zadatak a)._ __ uglovi). d'1: a-+b-:::: . AE. Hipotenuzina visinaje geometrijska sredina odsjecaka koje gradi na hipotenuzi.227. C d) c) b) DE + CE .). 2. odnosno. ostar ugao. 4 . c Dalje vrijedi: '-2 -2 -2 -2 AC +BD A 2) Visina koja odgovara hipotenuzi je geometrijska sredina odsjecaka koje gradi na hipotenuzi. Neka suCD i AE dvije vi sine MBC i nekaje lacka H ortocentar "'ABC. odnosl1o._.. ---AC: CD = BC: CE. 2. AC· CE = BC·CD.E -2 AC . b) Trazenu duz x mozemo konstruisati kao visinll pravouglog trollgla cija je hipotenuza c=a+b (Vidi prethodni zadatak!). Koriste6i Pitagorinu tem-emu i teoreme: 1. ·/3 i jedinicne duzL b) Analogno zadatku pod a) c) X= lab <=>xJ2 =. -2 ~ Al"--~~-l -2 -2 B .235.ABC i "'ADE. b i a. koji imaju zajednicki ugao kad vrha A.110.BCE su dva prayougla trougla koji su slieni (jer imaju pojedanjednak. pravougli trougao cije su katete y i c.). i kateta datoj duzi b.a) x = 0/3 :::::::? . cq pq = -.-.). slieni. trazenu duz x odredimo konstrukcijom pravouglog trougla cije su katete a i y.rjeS:avamo primjenom jedlle od teorema: 1) Kateta je geometrijska sredina hipotenuze_ i svoje projekcijc na hipoteouzu. -----.228. 2.. 4 m-n-+(m--n" " ) '-:::: · uVJetlma 2 .234.J2.111.231. a zatim.fj : 1 .--AB : AC """ AD . .113. ~. Hipotenuza ovog trouglaje trazena duz x.a) Uputa: Konstruisemo duz y.4 '!") 4 4 .j. Kateta pravouglog trougla je geometrijska sredina hipotenuze i svoje projckcije na hipotenuzu i 2.230. Dalji tok je analogan zadatku pod a). dobijamo trazenu dllZ x kao drugll katetll. 2.. 236. B B A ~ A E B 2..j.BD=1 AB=6. c) Prvo odredimo duz y2 = ab. etu . tako da bude y2=ab .. pa trazenu duz x dobijemo kao hipotenllzlI trougJa cije su katete y i b. Prema datllTI VrIJe 22 '. 158 d) c) a) 2. vrijedi Pitagorina teorema.BD -2 -2 DE + BE . Tada je poYrsina kvadrata x Ako sa a oznacimo stranicu datogjednakostranicnog trougJa.226. --.2.j... Vidi prethodni zadatak. SD='- D 7 AB:o:7.224. h" . Otuda je: AH:HD~CH:HE => AH·HE·=CH·HD. znaei da Sli trouglovi .. dobivamo: C 2 cp . Otudaje .AD=1 B S1.> a:b=x:a .J. ~ y = I: J2. 2. KompJelan zadatak jc rijcscn na dV3 n3cina. 159 . Duz X mozemo dobiti kao cetvrtu 2. Dliz x mozemo odrediti kao cetvrtu proporcionaiu duzi a.J5:l S1. y = '. a" -2 ~DE ~ -2 -2 +CE . a zatim.J3 d k d " d' 2 a'. uVJ' . 5to znafi da su stranice AB AC proporcionaine stranicama AD i AE.6. Jz ove slicnosti slijedi: AB: AD = AC: AE.233.

239. pa x tllozemo dobiti kao visinu koja odgovara hipotenllzi c=a+b pravouglog troug!a i koja na njoj gradi odsjeckejednake a i b. a x strallica trazenog jednakostranienog trollgla.._/.b)(s .. a c Xs - 161 .> = x - j b stranice datog 4ab . to Sll stranice .1 __ ("2 +0 2 l 2b 2bc+b2 2b +("2 _oJ 2b 2b (a+h-c)(a-h+c). na analogan nacin. doci do izraza za preostale dvije visine trougla: 2 2 . \/5 <=> x-= r:::. .A 'B'C' dva data sliena trougia.f3 SL2.r:::3 ') 2a \/5. [stom homotetijol11 ce se dati .. Ako je x stranica"trazenog jednakostranicnog trougla. 2 2. 2?41.6.a' Ako konstruisemo dUl: b za koju vrijedi: b=-.246.6. 160 2.242.Js(s -aXs -b c) A ..A~B'C' paralelne sa odgovarajucim stranicama . d· .240..Js(s . 2. =~ {::::> x '~3 7/ d "'. (a+h+c)(h+c-a) 21J 21. --~::. Neka je S presjek unutrasnj ih tangenti ovih kruznica. x = £. Na 2. tada iz uvjeta zadatka vrijedi: .5 = -( I 2 ¢::} .J3 .:.ABC preslikati u .2aJ 4b' Otudaje: 4s(s - 165(.6. Zadatak tjesavamo analogno prcthodnom.ABC i polupravoj A'8' odredimo tacku A" tako daje A"A"=AB. Dokazati! 2. J3. (u +b+ c -2cX~{ + b+c -?b Xa +b+c Xa +b +(:'. Tada se homotetijom II odnosu na tacku S krllznica k' moze preslikati II datu krllznicu k. Neka je k data kruznica i . 2. k 2. Povrsina deltoida jednakaje polovini proizvoda njegovih dijagonala. Analiza: Neka su .6. itd.245.'u. 2. a i b stranice Jatog pruvougaoniku. tucia vrijedi: x 2f3 -.3 2238. itd. 4a . duz Xl::. B B kada jeugao kod vrha A ostar. tada trazenu stranicu kvadrata x mozemo konstruisati izjednakosti: 2. be. 11" =~ .244. odnosno.odnosno.lf3 _ b -4~-a Aka konstruisemo duz y 2_ ¢:..2 _ X - 2d'''2 . AD oznacimo sa x.odl1osno.i i prcthodne zaJatke. . a pravougaonika.1Z uVJeta .. i DC =b+x ako je navedeni ugao tup. Primjenom Pitagorine teoreme na tronglove flABD i flBCD dobije se: A D CD A C =>x 2b hh?=C2_X2=C2_(~2~c2-a2)2 =(c ~ 2/)(. a na polupravoj A "C' odredimo tacku C" tako da bude A 'C'·~AC Trougao flA 'B"C" je sliean flNB'C' (objasni zasto~) i podudaran sa . tada vrijedi x-=:ab. x =17 W x:l=17:x.2" )2s(2s. b2 2s::::: a +h +c.\ -eXs -bXs -a) 4b' a)~.2a) 4b 2 (2s .114.Tadaje DC=b-x. x-.247.J3 --4- d.237. az~timtaj trougao rotira~i oko centra 0 date kruznice za ugao od 90° u pozitivnom iii negativnom smijeru.A'B'C' koji je upisan u datu krllznicu k.6. Odredimo krllznicu k' koja je opisana datom trougiu.b:a=a:41 4 c::.6.e) =~.ABC dati troll gao.6.ABC. Uputa: Koristiti teoremu a kateti ili 0 visini koja odgovara hipotenuz. Neka su d j 1 d 2 dijagonale datog romba. Kako se homotetijol11 prava preslikava 1I paralelnll pravu. ~s(s _ al(s _ h)(s _ c) 2b 4s(s~aXs -")(5 .ABC.. SL2.2s = a +17 + c...6.. Tada vrijedi: 2 x . Ako je x stranica trougla i a stranica datog kvadrata.a)(s -b)(s -e) .243.'B'C'.2c)(2s . Nekaje BD vis ina MBCDu]. Uputa: Kao u prethodnom zadatku doci do AA.11S. Pokusaj. Aka je x stranica kvadrata.d.a- 4 4a 2 ") .c) . r::' tada trazenu uz x 0 d re d·Imo .

2. 7. R). 2. Potencij\1 tacke n odnosu na kruznicu.119. primjenom Pitagorine teoreme.249.119. B.2.121. tada se tacka T moze odreditj kao dodirna tacka tangente povllcene iz tacke P na datu kruznicu (SI. Stranice pravouglog . dobivamo x. Sred.) B x T a) b) 11 SI. SA) " 2. 5. knk'~{C. k o A' SI. => 2PA =8·18 ---') => PA-=72. Uputa: Aka je 2x duzina sjecice. 6.) ~-~k k.AOC su AO=R. Prema Pitagorinoj teoremi vrijedi: t'=(SO-R)'-R' => t2 = 29'_21' = (29-21)(29+21) = 8·S0 => t=20. tad a Vrijedi: 2x'=2(2+14) => x=4. B i sijece datu kruznicu k(O. p. primjenorn iste teoreme dobivamo R=9 (S1.118. vrijedi: M - (R+4j2=8'+R' =>R 2 +SR+16=64+R 2 =>8R=48=> R=6. Sjecieaje 8 em. PB' = 288 => Sjecieaje PB = 12-Ji. 3.251. Analiza: Neka su kl j kz date kruznice i A data tacka na kruznici k 2 . odnosno OM (St 2. Zlatni p~esjek duzi 2. Kruznica k(O'. pa. date tacke A i B sijece datu kruznicu k i tacka P presjecna tacka pravih AB i CD. Ako je T dodirna tacka date kruznice k i traiene k'. Ako sa B oznacimo tacku presjeka para1cle sa O'A' kroz tacku A i kruznice k j . Trazena krtlznicaje k'(S. tada se srediste trazene kruwice nalazi na pravoj OT. 4. OT =R i hipotenuzom OM =50-R.Uputa: Aka je t duzina tangcntne duzi. 2.6ABT. 2. tada se srediste 0 trazene kruznice nalazi na presjeku pravih 0'8 i O"A . R o o k. 162 2. s Konstrukcija: 1.). -SI. ABnCD={P}. Trougao LlOMT je sAO pravougli sa katetama TM =t.2.253. Neka je ~ABC pravougli trougao sa katetama a= BC. S1. 163 .Tadaje MA=50 em. b) koja ima centar u Ai r<!dijus b. S1.258. Ako su C i D tacke u kojirna pomocna kruznica k" koja sadri. a s duzina sjecicc) tada vrijedi: t'=(t-S)(2t+12) => t=12 em.2.).6.257. 1z pravou:glog . 2.256.255.(SI. D}. TOns={S}. Karnoovi obrasci. 0' A) koja sadrii date k" tacke A . a Ai B date tacke.2.121.em. AC=8-R.254. MT data tangenta i MA data sjeciea. P => -2 => 2PA =(13-5)(13+5) -.2S0. To znaci da je dovoljno poznavati tacku T da hi se srediste S trazene kruznice odredi10 na presjeku pravih s i OT. 2. b= AC i hjpotenuzom c=AB.2.118. Radijlls kru~ni"ce je OA. Tangenta t iz P na datu kruznicu k. 2. 2. Na pravoj O"A uzmimo tacku A' tako daje AA'= fl. s=36. Pitagorinoj teoremi i datim podacima. Uputa: t'=20(20+60) => t=40 em.8. Srediste 0 trazellc kruznice nalazi se na presjeku simetrale s duzi AM i normale 11 l1a datu pravu II tacki M.252. tnk={T}.248 Neka su M data tacka.120. M 2. 2. CO=x. Prava s kao simetrala duzi AB. r) data kruzniea. 2. Opisimo kruznicu k(A. gdjeje rj radijus prve kruznice. 2. Prema slid iz prethodnog zadatka.'te kruzniee koja sadrzi tacke A i B nalazi se na simetrali s duzi AB. Analiza: Nekaje k(O.116.2. OT =R=21 em.12 8.

.DOT. to je i ugao <AMB=72 sto zoaci daje L\ABMjednakokraki i AM=AB. Tadaje stranica pravilnog desetollgia jednaka duzi CM.tada .lO) = DT ' Gornjajednakost znaCi daje DT = alO. Neka -. 2. R( R.6. Nekaje M tacka presjeka ove kruznice i duzi CE.a. 2. E A B SI. Neka su AB i CD dva norma!na precnika ove krllznice. trougao je ostrougli.Akb dul' a podijelimo na dva dijela x i a-x.). a aka jednakost ne vrijedi.BMC su sli~~}i. tada se fadi 0 trouglu koji nije pravougli. vrijedi: -2 '-2 -2 2 2 2 => as = alO + a6 2. Posmatrajmo kruznicu k(O.k(O. Kako je <ABM=<ABC ..-bude DM = DC ..2. Neka je .6. Nekaje AB .). _ SI. A A ""--D SI. Nanosenjem duzi eM jz tacke C na kruznicu dobijamo vrhove trazenog pravilnog desetougla (SI.a5 stranica pravilnog petougla. kazemo daje duz a podijeljena po ziatnolTI presjeku. Kako vrijedi: a'+b 2 =16+169=185<225=c 2 .~=a1O).124. to je posmatrani trougao ostrougli. A B 2. Zato je ugao <BOC jednak 36°.261. lednakokraki trouglovi .125.).: DT + aT OC=R radijlls date kruznice koji je normal an na precnik AB. a aka vrijedi a 2+b2 >c 2 .- je ~DOT pravougli sa hipotenuzom OD = AB = as.260. ~.2.6. sto znaci daje Be stranica pravilnag desetougla upisanog u kruznicu radijusa R (TI . Tadaj~ OD =AB = as.A b BE· BD -.2. AB =a:o Tada su dvajednakokraka [rougla: L\AOB i L\ABC sliena (Zasto?). .264. I L\BMCjejedna. dobija -se da je CM ::::'-15. R).ABC i . 164 2. tada D k( E. prema osobini potencije tacke U odnosu 11a kruznicu vrijedi: 'k ·'~'h-. u odnosu na krul'nicu vrijedi: DB· DC = DT .i'ngente na posmatranu kruznicu povuce~e"iz tacke D. Nekaje E srediste dllzi OB i srediste krlll'nice - je D tacka u kojoj paralela kroz 0 sa AB sijece pravlI BC.2. Aka je a2+b 2< c 2 . Ugao pri vrhu ovog trougla je 36(). (Vidi zadatak 2.124. Tada. !26. Kako je stranica c najveca.0CD pravougli sa katetama R i i hipotenuzom 2 - - R CD=CE+-.Ie OM =alO Iz pravouglog 6. to je dovoljno ispitati da Ii vrijedi c'=a'+b2 U slucaju da jednakost vrijedi. Nekaje C tacka na krul'nici takva daje BC paralelno sa AO. trougao je pravougli (prema Pitagorinoj teorerni).J D Neka su DiE presjecne tacke kruznice i prave AB.odnosno. tadaje tfougao tupougli sa tupim uglom u vrhu c. fr~ Neka je AC simetrala ugla kod vrha A.kokraki sa uglom pri vrhu od 72°. tako da vrijedi a:x = x : (a-x).122. 2 Prema zadatku 2.~ C 2.262. Ugao <AOB jednakje 72° (Zasto?).:.o. Ako na precnikll AB odaberemo taeku M tako da -.upisanog u k'rufnicu radijusa R (SL2.-. pa jz-odnosa njihovih stranica imamo: ° 165 .<CBD= IOSo-36o=72°. 2. -. => = BC (c-b)(c+b) = a' b S1.. Tadaje lIgao <OBC jednak uglu <AOB=72° (Naizmjenicni uglovi!). Pokazimo daje stranica pravilnog desetouglajednaka vecem dijelu radijusa podijeljenog po zlatnom presjeku. Prema Pitagorinoj teoremi.2.0MC.odnosno.~60. Iz ove slienosti ( sJijedi: AO: AB = AB: BC .123.:Ako je 0 srediste R duzi OB. R) data kruinica i AB jedan preenik ove kruznice. Neka su AC i BD dijagonale pravilnog petougla ABCDE.263. SI. Nanoseci duz eM iz tacke C na kruznicu dobivamo vrhove pravilnog petougla (SI.Neka je OD :::. Trougao MOB je jednakokraki sa osnovicom AB =a1O i krakom koji je jednak radijusu opisane kruznice R.261.2. => c2 _b 2 =a2 C a => c 2 = a 2 + b2 .. Prema osobil]i potencije Lucke - - -. primijenjenoj -na pravougJi . Neka je M presjecna tacka posmatranih dijagonala.125.).259. je CE =a. tada je . ~).126. Aka je T dodirna tacka t. prema prethodnom zadatku.6.

c c) c) c) c) b) cJ z=6+2i z=14-3i z=-4 z=2a+b+(a+x)i z=19+i e) z=8-3i z=2+17i 166 167 .ImZ=-7 d) Rez=~ lmc=-S' .10. znaci da tacka M dijeli dui AC po zlatnom presjeku.31. Neka je dijagonala jednaka datoj duzi m.a) Rez=.a) -4i b) i c) i d)-i 3. y=-l 3.4. Imz=4 c) Rez=-I.4 c) Rez= -0.128. 2.34.30. b. Izves1i konstrukciju i izvrsiti dokaz.).a) -3 b) I c) -1 d)-4 3. Neka je MBC dati trougao upisan u kruznicu k (SI.S8+ J =i c) 1 d)-i 3. Pravough tr. 3. Imz=-0. x A M SKUP KOMPLEKSNIH BROJEVA (C) 3.a) z=-12-3i b) z=9+I3i b) z=-S-2i b) z=2-6i b) z=(a+b+IJ+(a b+1Ji c) z=-2+6i 3. I.265. Iz pravouglih trouglova b.AC:AB::::BC:MC => AC:AB=AB:MC => AC:AM=AM:MC.a) x=l.a) z=7-7i b) 'z=-S+4.a)z=-9i b) z=-52i 3. Neka je AE precnik .130./' / se na simetrali duzi AB. U pretilodnom zadatku je dokazano da je AM=AB. i. po definkiji zlatnog presjeka.a) j b) I c) -i d) j 3. Odredimo . Irnz=-5 3.23.22. Dakle. SrediSte trazene kruinice nalaZ1 \~/\ . x=31' y=9. Ilnz=2. prava piA data tacka na pravoj p. y=2 b) x=2. y=-4 b) x=i.2. to se srediste trazene kruznice nalazi i 11a normali na tallgentu u tacki \ SI.269. p "A tacku B na pravoj p tako da bude --r---\ ~/-'~ P PB=PA.129.8.a) j41l+5= i-Hlj-" = (i4fi::::: jlli=i ~\ k -x 3.18.a) z=-5+8i 3.IS.}3 b) 2i-fi 3. 5 4000 3 4OO4 3.26.a) x=I.a) Rez=O.6. SI.a) i +j4001 +i-lOO +i = j"iOOO (J +i+i"+i4) = 1(l +i-i+]) = 2 b) 0 3.1 La) 0 b) 56 c) -I d) 57 3.ABE su slicni (obodni uglovi nad tetivolll su jedllaki). 3.). Na analogal1. 2 Operacije u skupu kompleksnih brojeva C 3.88 1 4 S 3. y=l-i . A.12. ~. 2.a) x=7 b) x=-s 3.CD i .2.a) 24i b) 6i c) 34i d) 17i 3.7. Irnz=-2.2. Tangente na avu kruznicu u njegovim vrhoYlma sijeku se uvrh~v!m~ traZeno~ pravilnog petougJa. cJ x=1/3 c) x=3. 2-fi b) s-fi c) 4. Upu~a: .32. DiE.29. Imz=-I d) Rez= 22.7.33. b) j4n-2=i4fli-2=i-2::::(ilrl=(_I/·:::::_l Jednakost dva kompleksna broja 3.17.1.a) 2 b) -36 c) -6 d) 37 3.a) Rez=2.2~6.latnom presjeku odredujemo tacku M.a) i lll = jJ08+3 = i 4. odnosno M. AC po z.27+:'l::::: i 4-27j3::::: (i4)2\_i)::::: 12\_i):::::_i b) i 233 :::::i 4.2~~.a) z=I+2i 3. R=5 em (SI.28.Imz=8 2' 5 6 IS 15 8 12 e) Rez=12. Rjesavajuci sistem po x j y dobiJ' e se x::::: 2. 2' 3.2. Imz=3 b) Rez=-0. 2. pa je AM dui koja je Jednaka stramcl trazenog pravilnog petougla.Imz=b) Rez=-~.129.kruznice. NU e tesko zakljuciti d. nacm odredujemo poJozaj vrhova B. y :::::.B => be =2rh. y=-3 b) x=IO. odnosno.a) 2i b) Si c) 10i d) 16i 3.19.l. y=i B E 3.3. 0 se nalazi na presjeku : spomenute simetrale i 11ormale.130. Kako je A ~ ?<v \. b)34i e) 21i d)3]i 3.a) 9. to je vrh D na presJe~~ kruznica sa radijusom AM cija su sredista tacka C.p!sat~ kruznica.a) x=2.a) z=14-3i 3.a) 15 b) 0 e) -255 d) 0 3.13. primjenom Pitagorine teoreme.267.ll.21.a) Si b) 6i 3. 2.20a) 20i..24.2.'/ i~ didirna tacka trazene kruznice i tangente k \ iz tacke P. dohl)e 50 x=3. oznake iz prethodnog zadatka.25.5.Sredista stranica odreduju vrhove pravilnog petougla ako koga mozemo o.14.j3 d) -12-fi 3. Imz=5 b) Rez=-7.a) 0 b) 18 c) 10 d) 10 3.a) x=7 b) x=O e) x=1 3.2. y=-4 3. je M zlatni presjek i dijagonale BD. A? c_-~ \ISI. Kako je AM=MD (Zasto?)..9.Nekaje data tacka P.2.~uglovl L\A.a AD::= ha visina trougla koja odgovara stranici a. pa za DJlhove stralllce vnjedi : AB: AE = AD: AC => c: 2R = h .35.AOM i ~CON. Podjelom dui. Anahza' Koristimo sliku . sto.S d) Rez=O.a) z=(a+c)+(b+d)i 3.a) 12 b) -33 c) 88 d) -11 3.a) -S+Si b) -i c) 6i d) lSi 3.16.27.

d' c+dl.39.c+eI. b) z=-6-2i c) .biJdi = = (a-biXe-eli)=z. '2' 3.a) 3. 1 .65.a) z=2-3. cJ Rez=::.66. 1z us10va " (x+yi)(3+i)=5+6i. -_ 10 c) .:=24+55.bd ..a) 111=9 b) m=] c) m=0.bi) .52..b-1. Tadaje: a) z.= .67.72.6.54a) z=23 b) 2=62i c) 2=-3-8i d) 2=-15+9. 1m z=O 25 50 1 1 1 d) Rez~O. I 6 =--=--=----/ 3.71.56.z2=40-lOi zJz2=11-2i c) z.a) 2 5 2-5i -7-22i 41 10 10 _. 3.:::+z = x+ y+x~ yi = 2x i z· ~ = (x+ yiXx.=(a+e)-(b+d)i= ::::: a--bi+c-di=z{ c) '. Imz=-.a) Rez=-49.55.. -3-i 3.i 6-'-i 6+i I] )). bi)(e + di) (c-di)(.70. fO-i)=2(1-i)2-3(I-i)+II+i = 2(1-2i-I)-3+3i+ll+i = -4i+8+4i = 8..adi .69. kOIll.Imz=-14 b) Rez=0.a) --+-1 3.36. .3. 3.a) 3.-Y-'J -_XYI . 3. 2 x +2xyi-/-::::: a+bi .. _ Zz -3+i -3+1 -3-i -6+3i-2i+i2 9 . 2 b) _ 2 :10 cJ _ 2-150 => (z. f(3-i)=(3_i)3 _(3_i)2 + 11 (3-i)+8+2i=27 -27i-9+i-(9-6i-I)+ 33.a) . 2+i. c) z=--+-.a) 3.45. 6.a) 2i c) 21+20i d) -7+24i b) -2i 51 4 7 24 3. +2. }I z-' { .J..:.59. Nckaje zl=a+bi i z2=c+di. f(3-2i) = 29+8i.(bc-:ad)i c 2 +d' \ c+dl (a _.= = -( 22 b) 168 b) 3.:=3+99..a) b) 1 c) -1 (2-iX-3-i) -7+.(-J) 3. Z2= (X-Yl'J'-:::: 3.[ cJ 2 13 2 2 6+i -i - cJ -7+i b) 3-7i 3.6.yi)= x 2 _(yi)2 = Xl + y2. .a) 2 3.76. b) --=--+~l.37.pleksni broj: z =~+-t. 1+i 3.75. 3.Imz=_67 3 15 c) Rez=(:).50. 3.a) 3. 2 2 3.* (x+yi/ = a+bi .::.a) z=---=--6 36 +] 37 37 37' 6 -.a) 2 b) 4 c) -2-2i d) 4i 3. c' +d' .5 3.a) I b) b) .:::3.a) 4-4i (ae + bel) . Imz =-.38.' 1 . f(J -i) = 2+ 14i • 3. 11..> _ _ ..4.i 13 2 -3+3i 11-3i c) -i d) . 1mz=--.53. Trazeni brojevi su Ijesenje sistcmajednacina 2m-2n=m-J m-2n=-1 m-2n=n-4 :..51.::. 3.64. 6 + 3l· .35 25 25 2025 45 b) z3=2+2i c) z3=62-9i d) z=-92-65i 3.) a -bi c-di )=+=±=(~)-I 169 .+ .57..4l.3.3i 26~7i 29 d) c) -20-17i J3 1.) a+-bi)'.46. 3. 3.48. .63.49..a) z'=-125i 3.+~(-ad~+-b~c~) = (ac-bd)-(ad +hc)i = = ae .61.= .a) 10 b) 6i c) 15+3i' d) 15-3i 3.74.39 5 100 KonjugiranoMkompieksni brojcvi 3. 2-i 2-.2 .bei = ae + bdi' .: a.' 2. 5 5 ---I ~ .i 2 2 105 175 3.cJ 2 10 3 ul 23 b) Rez=----.40.58.... +Z2 = (a +biXe+di)= T(a-c--~b:"'d)~.Imz=-12 3..62.b) b) b) b) b) b) b) c) 6+3i z=4-124i c) zJz2=-3+15i zJz2=4-4i c) ZIZ2=2 zlz2=-15+15i c) z.43.a) Re Z= 16.68.a) -28-96i i d) _1196 -~i b) . Dijeljenje kompleksnih brojeva z.5 5 26 26 2 3.60.bei = c(a . 3.Imz=-4 2 b) Rez=li.i c) 1225. X-'" -LXY1-Y-:::: X. koristenjem definicije jednakosti dva kompleksna broja i rjesavanjem nastalog sistema jednacilla dobije se trazeni 21 13..> m-3n= -4 => m::::5. z=-l--:"-.. =(a+bi)+(e+di)=(a+e'~)-+~(b-+-d~). b) z = i 3.0) 2-( -1024 f(2+3i) = 19-20i. .44. Tada vrijedi: .42.a) z=-4+13i zJz2=-I+i zJz2=-8+ 12i zJz2=1-5i zJz.lmz=34 c) Rez=-12.. 4 8.a) NekaJe z)= a+bl.adi .... Ta aJc =r 1= (ae + bel) +(be -:ad). 3. 10 4 3.a) z = . a) 25 b) .47. d) . b) -=~+-..=-23-21i 11-13i -12+5i 7 11.(0 .+ . 3.a) 3. i 3.a) ~ekaje z=x+yi.l.73.a) 3. (' 7 ' :.z2=17+ 7li ZI Z2=52i c) 5+3i 1+7i c) 13-39i 27-23i 37 3 b) -4 3.a) Rez=13.lmz=.2't+l- 9-H) (_3)2 _i 2 7 10 1.J 1i+8+ 2i = 51-29i.

J16+16 "32 .J409 3.~77 =Ix+ yil = Iz. Z2 ~ 3.. 3.a) z 1= 29 3. 2) Ako je n=4k+l.J5 = Izl Ii 2 5 . (ac+ 1xI)2 + (bc-adJ2 (C'+cf)2 (ci'+If)(C'. 3.. z}:::::a+bi. 2If(z)1 = 6 211 = ~6-~ 1 - _2 .93.99.78 .fi /zl=2 = 1..)'-+-.Jcl-+If~J31 .a) Izl= 12 3. sada. z =-i . kEN.a)· zl= I 3..eni broJ z.•) Ie 19.97.5.bd)+ (be + ad)il = .84. Rez = 10".~ ~Ia+b~:::: ~a2 +b2 :::::./=I'a+bil=l(ac+IxI)+(bc-adJil= !z:. J.yil=~x' +(-y)' =~X2 + y' )'2 b) 13 c) 8 3.8937 .a) Nekajez = x+yi. (c + dq= = /(ac . Nekaje Z.l +lz21 1211-lz.fi 110 =. broj..J(ac -bd{~ (be-+.z1 /7 2']_ ~ 2 -z 1 z' 11 Iz.11221. . k/=I b) 3. c) iz. -36-4i+36= -328i ~-i..= [(1+2i-I)']" .1 =a..' Z 1~Iz" II +:: I. 3.J4l b) Re2=2.94 .Jil~4 =~22)(1+22) =. Uputa: Uzeti daje z = x+yi i uvrstiti ujedn~cinu.3+ cf) = -Jet + If-Jr-c~-+cf~= 1z.j1082 ~ 32. Zl i Z2 1 I Modul (apsolutua vrijeduost) kompleksnog broja 3.J409 c) .. kE N..91.ad)' = I '1 " 2 ')" 2d' =va'c--2abed+b-d +b-e-+2abcd+a "'= j = /ich /T)C' +(cl ~ /T)cf =~(ci' +1f)(..JS30 c) Re2='6' Imz='6' Izl=-6~~"-' +.x - /zl = d) I~I+. z=l.l+/z"I~: I=Iz.JC'+cf IzJ jz. Imz= 0 Rez = 0.89 .a) 'Neka je.fi c) Izl=1 c) 42 d) 1z 1=2.l+/z.80.•) (a-bi)(a+bi) b) x 2 +25=(x-5i)(x+5i) d) (x+16i)(x-16i) b) (x+3i)(x-3i) d) (2x+3i)(2x-3i) b) a' +4b' =(a-2bi)(a+2bi) c) (3a-4bi)(3a+4bi) 3.J1O /21=-4- = IZI!:S. (1+i)'-(I-i)4= (1+2i+i')' -(I-2i+i2) = (2i)' .81. b) z = 2-rl .I2 0. + 22/ ~HI + ~: c) Izl=1 c) 1z1=13 a) 1l+221=. z =i.f i::1 I ..a) Koristeci date uvjete dolazimo do sistem~jednacin~: -x+2y-3 = 0.100.)(1+22)(1+22) =.) Izl=5 3.ljeje 3.86..77.~+/Tcf+/T2-+ci'cf _ V (C'+cf)2.]36+4 ~ 2-!4i5 = . kEN. 4) Aka je n=4k+3.."'oll2i)']" = [-~l" E~ 3..= x+yi.98. IZll + IZl _... 3. Imz =~-ID" Rez~-lO". prvo.•) (x+2i)(x-2i) c) (3x+ 12i)(3x-12i) 3.. .83. (I+i)'" ~ [(I+i)4]" = [«I+i)')']". Imz='2' 13 19 . d) (Fa .(x+ yq = 1.(-2i)' = -4-(-4) = -4+4 = OER. z21 => => 1 4JiO = 4. c2 +cf 3.85.I' = J(H-lz2/l' = 1+ Iz. +cf) ~cl+/T 2 ~~ (c +cf)2 . D.Jl+4 = jS. c+di C'+d2 =. 3. b) Kako je ZJ= Z2+(ZI-Z2).88. (I-i)''''>' = (l-i)'''(I-i)' = (1-2i-I)''' (1-21-1) = (-21) (-21) = (-4) (-21) = -2(-4)"i" R.10 I.-(_-y=)' = 1.11-(1+41-41 1-4+411 3 zl _ 7.• ) z=i" I) Akojen=4k.fi4 1::1=. 3x+2y+ J =0 cije tjesenje daje traz. z= -I +1.JbXFa + . zl= 10 3.3. b) Z= C~J = (-lOi)" = (-IO)"i" I) Ako je n=4k.i. 3) Aka je n=4k+2.lzl -z21· 17 ..)1+(22+22)+2222 = KoristeCi.•) ReZ=4' Imz=4' d) 150 cJ P "~Ii =Il d) 65 3.41648.(I + 2.82 .96. 3. nastavimo dalje razmatranje za ma koja dva kompleksn.) x'+ l=(x-i)(x+i) c) x' +121=(x+lli)(x-lli) 3. Tadaje 1=1 = <=> Izl' = (x + yiXx - + y' ~ ~ yi) b) Nekaje zl=a+bi. 21=].[. Z21 = I(a + bi). . z2=c+di. . Imz = 0 171 .a) 5 3. Izl =. z=-I.kEN. kEN.•). = (-18+2iX-18-2i) 324+4 328 _ .Ji3 d) 1 z 1 =115 d) 40 = ~'r(_-x-:-.~ _ 21 .jb) b) b) b) b) Izl=8 Izl=lO Izl=13 Izl=1 b) 29 Tada vfijedi: Fx'+ d) Izl=IO d) I z 1=29 c) Izl=lO.. kEN. ~1 + 2alz.l. a) Z=2+1 _ b) Z=3+_1 3.J241 b) . 2) Akoj"n=4k+l.zl Fs 3.102 . .95.79 . jednakosti elva kompleksna broja. Tada vfijedi: d) ~ 1zI' = Izl2 = /z/=_ Fs 3 - 12.92. kEN. hI(I +I~: I)=lz.87 a) . (2+18iX-18-2i) .I.a) z=3+4i Izl~2 b) z=i. Koristiti defll1lcIJ~. dobiveni rezultat. ~1 + 21z2/+1z..2 J-(1 + 2i)'l- 2. to je IZII = IZ2 + (Zj - = .90 . Tada je 170 . 3) Akoje n~4k+2.

.1 14./ . 3) Aka je n=4k+2. zl+z2=S+2i .. F2. ••. to.1 13) . =2+5i. Traier skup tacakaje kruznica (SI).= 1+8i. kE N.--t---. z.. +z21=M 'T:-:-.----jc' 3.113.. Imz = 2 . Rez = -2.3) 3. Imz =_ I 3) Aka je n=4k+2. 3.115.· •. •.109. . o 3 ~. 172 f?(J(\ -"-'-I = ~ 290 I Z2 .4) Akoje n=4k+3. kE N. kEN.·. Imz=-2. . Rez=O.Z2= 2I+i. Z. Imz = 0 4) Aka je n=4k+3.su na x-os:/ N . Imz = 1 3. Imz=[O".".t -5 c) .111. I 3..)]" =(1-2. b) z=3.Rez=2. Imz =-2. Imz = 0.a) b) c) d». Kompieksna ravan 3. 4-3. . Rez = 0. b) z=-2. . Imz = O.. z. a) c) z=-1 ~I Imaginarni brojevi. kE N. -51 29 (0.• .-1)" =(-i)" =(-1)". .110.*a) z=II-2i. ·.-----. kEN.3.. =[(l-i (I XI 1 1 +I 3.6. Rez=ll.113.----.'~u na y-osi. ~ Jj i J b) " I '~L/ SI.--.-4) 173 . Rez = 0.114. kEN. Rez = I. 2) Akojen=4k+l.a) Trazena "figuraje krug radijusa r=3 sa centrom u koordinatnom pocetku bez obodne kruznice. Rez = 0."+' I) Aka je n=4k..--:. Rez = 0. d) Figuraje kruzn..104..lrnz=0.·•. •••. z. •. ••.:z2=(-7+19i)/l3.3.2) Aka je n=4k+l. Rez = -1. 3.lz. c) z=(~)" 1+ I Xl-.103.kEN.2. 3. c) Figuraje kruzni prsten radijusa R=3 i r=1 . . . . 3. prsten radijusa R=7.. z. Iz.••. kEN.. Predstavijanje kompieksnih brojeva u ravni. a realni brojev. o.112. 4) Aka je n=4k+3.-z.Z 2 i=5 . =7-i.2::::2-3i .· .. (S1.\C9 •·•. z1=3+5i . C(5. + I) a) I) Aka je n=41<" kEN. 'j' . b) z=-2+4. . b) Krug radijusa r=5 sa sredistem u koordinatnom poce~ku. . d) Z=-' d) z=5-2.

_:~"""" i I 3. 3.J"3+i)6 . + -I = i <=>(x -IX3-i)+ (y -IX3+ i)= .i: ) ' = {6 +iJ3)' -(I +:J3Xl-iJ3)+(I +iJ3)' ] -2+2i13-1-3-2-2iJ3 8 4 ~ -8 ---=-2 4 n -4+3i -+ - 3.12I.130.-1+ -!3.fi(I+i).1 +b' +a 1)" a + bi + 2~(a +biXa .. )'-Rezultat:-2.3+1 '3-1 . 3.a) .. x-yj":::: (x+yi):? ¢:> x-yi:::: x'2_/ +2xyi ¢:) x.hi = 2(.=.125* a) -I SITIO z=O. z=-2--2[' :::'=-"'2+2 l+z+z2=0 ¢::) z+z2=-I.J -Ja+hi +ra=bi 3. (x=O ili x=l) iii x=--.116. a-+b a-+b ±(3+2i) 3.*a) Kvadriranjem formule dobivamo: ± (I+2i) 3.) 2 =( J2TJ.i--!3)'1' i.<=. c) --. -1 2 ~ i.*a) c) + b) 4 Ji =± . 3x+ 3y.bi)+ a . <=.(3 +iX3 .? . Rezuitat: d) Dobili I 2 y=O.2 + a } .!J 3. .6. b) Uputa: 2 c) a6 = (a 2 a' -b 2aJh -o--+-. y=-2.i)¢". Tada se dati uvjet ~1oze pisati 0\'3ko: J -. x=-2.124..'" 3 <=:> lIvjet ito: 1• z\:::-( Z+Z2)=_( -1)= 1.131.-i. 2 8-24i.123. 175 .!J i = Wi. Konlpieksni hrojevi 3. 1 ~!i-!3r +[ 2-!iJ3 r = (I+i:i + 6.1. c) Uputa:-Uzeti daje z=x+yi j kvadriranjem odrediti x i y. -y::::::2xy ¢:> y(2x+1)=O.J7 d) 2 (.y-=-.fi (I-i).a) .Ja' + b' + 2a + 2. l~-ll---2-. 1-!3 Z= 1..Ja 2 + b 2 )= {fc. 174 b) 3.132. (i_Ii)' J( 13+i)'1 l-2- 3.fi razni zadaci b) 3.. ¢.122.:.(x. 3.133 .6= 0 A . 3 4 - cetiri kompleksna broja koji ispunjavaju postavljeni 1 -!3.126..(x. x:::x--y- 3. Nekaje z = x+yi..::.{. = 10-<=. 1+Z+Z2=0 ¢:> Z+Z2+z\:::O 3 r- h =±._J + [(.:-Z.a) =[ _~h_Z~ ~~ __ Z2 := _~'+i::J.7. 3x+ 3y.:x--i.Jra~'-+-b~2 = 2( .Ja 2 + b' + a) ¢.> a) 2( a + .

.Y' a=x-vz=--=' =--'-. sto znaci daje z real an broj.a) 333 b) a=9.i _ I + i I" . ) '( .2 I .1.)=0. cJ 10 8 c) ·4 6 c) 1240 a = ·5.=- . f i .+ cl (~\J""4 +(~)""* =(~)*r~iY +(~Y(~J\" .7=0 xl-Sx-16=O c ·5x' c) 189x -2x • c) 52x -22.16.:-1+5/. .2+ yx+ YY+ yz+ zx+ zY+ iZ - .. .+II=O b ab ) ¢:> <=> a+b+ab-1=O.13..~+.z2 1a b) 3.139* Vrijedi: <=> 116z + 11=h-l'1 =116Z+11=I~zl Ix+ y+ 4 = (x+ y+ L1(x+ Y+ Zl 2 I - Kako je xx= zz ) ¢:. Rezultat: Ixy + yz + xzl' = (xy + yz + xz)(.= x+ Y= 6/\ x. c = 6 a=J.. vrijedi: =3+xy+ >.10.138.-. 32 32' 32 32 3. x-yi (x-yi)(x+yi) x 2 +.:+ y) z=--~-~i Z=_~+_l i.)=-24-61 2i+22 2i+22 --= . a) ·37x ·177x 2000 4.136* Kako je [(11+4)= 42= Ixy+ yz+ zxI2.4.6. to je broj z jednak svorn konjugirarlO kompleksnorh broju.:' -(3+41).fi )" -. Ovim je dokaz kompletiran.x+ 1). to.. ~=4 = 116z+11 -1-_-1 =4 4z 4z di' 3. --/(n). Tada iz uvjeta lal=1 slijedi daje x'+/=I. 1 x + yi a Vidimo da vrljedi Ix+ Y+ + be + cal = labcl'l~ + ~ + II = lal Ibl·lel a ~ b I I.2. 1U*1n 1(.4XY 1=1 x +y <=> 2y 2. a) 10 4. I 7.=O. J 1 b) 113 4.I-J.:+Zy+xy+l = 3+X(Y+~)+ ytx+~)+z(:.> x2:::::~/ .fi )" (l.14.) = f(2+3/)= (2+3i)' ·(3+4i)(2+3i). Dalje vrijedi: . 4 d) 4. 3 XI. a) 5x 2 2020x 2 4. pa je realan. b) lab yy = zz = 1..1 ( . c=1 17 6 c) x= 11 c) x 1 -l'3x:.a) I ·7 70 4.+ ~ )'( -_.ab + I = 0 ¢:> + b + = la + 1.. b=·I.8. = 1+2122 1+21.21 . KVADRATNE JEDNACINE (JEDNADZBE) 4.9. .:!.b=l. 1.- .fi dokazimo daje z = ~.fi J l.2=0 b) 4.12.2=±"1 1 . Ix+ Y+42 <=> Re(2z't1 <=> = xx+ xY+ >.135.fi I - 4= Ixy+ yz+ zxI· 1 4.a) 44x b) 34x 4. 2 5.. f(. c=-45 4. c) c) cJ c) cJ x=~ b) 5X2+?x_3 !:::{) b) 3x'·6x·1 =0 4.a) a=·I.:~ + yz + xz)= y2 Re(2X' _. b = ·13.fi Ix+ Y+ - a+b·ab+ I =0 3.fi) 2 . b=·9. 2 176 177 .1+Si = ·S+12i+6·l7i·I+Si =0 b) c) 1(c)=2 -(3-41):-1-5/.1. + b+ ~II = 1 a ¢:> 1 1 a b ab -+---+1 =0 <=> . 1(.137.y=-10 = x=-4 /\ y= 6.:)=.a) a=2..a) x ·6x·9=0 4. 1 16~+l1 3..a) 3x2+x+l=0 2 4.a) X1.2 . . c=·5 _ 21 . Ako pretpostavimo daje z::::: Z doJazimo do slijedecih relacija: 4. Koristimo ranije dokazanu osobinu kompleksnog broja z~ = )Z)2 i .2+ yx+ yz+ zx+ i y=3+x(y+ Zl + yz+~ + 2i.a) x u=±3i b) xl.a) x:::-3 .140. Jasoo je da vrijedi: Analogno Gokazujemo preostale dvije tvrdnje. odnosno 3. b=l.7.:+l+ y:. X.-- _ .a) .15.3. 3.fi. 1. dalje. toje f(n+4)+1(0) = 0 ('imeje dokaz kompletiran..a) 5S b) ·119 4.=1 + y2 2X2 - x2 ) =xyxy+xy~+xy~+~xy+~~+~~+~xy+~~+~~= =l+x~+ y~+z:.=±8 5 c) Xl ?=±~ c) Xj?=±-l cJ x. Y' ( al. c=2 c) b) b) b) b) b) c) c) d) X=- Rjesavanje nepotpune kvadratne jednaclne (jednadzbej 4. c=11 b) a=l.fi) 4..ab + I = 0 <=> a + b . b=6. .=±8j x..5.11.a) -3 b) 2 4.c 4..21+ Z2+21'2i· Z2+22· 21'22 = 21+22+21'21' 22 +22 '2i' 22 =21+22+22+21=21+22+22+21· Kako poslj~dnja jednakost uvijek vrijedi.*a) Nekaje a = x+yi..(- - a + b .a) fez) = fez.a) 5x~ b) _82 x .134. 1 + 1 .

=5 = 2'X2 = 5 z=8 c) b) {2-7i.a) 4. xz=-3 b) xJ=O.. b:.=2a. x2::::8 d) x)=6.0 4.a) xl.=.XI..=-3.a) t]=O.53. Rezultat: x)=-S.±2 c) X. x.j= 1. . 8} b) Xl 4.a) {-%} c) {_1. Y2=.60.t:.a) xl=-2. x2=5 3 b) x =4. X2:::::2 . =O..a) Xl 4.. x2=-15 I 5 c) XJ=O.46. 2 3m 111+1 =-7 d) x 1. x') =--~.a) X J =2' Xl b) Xl =-3.'C O c) xJ=-11. Rjesavanje potpune kvadratne jednacine (jednadzbe) -b ± b) x\=-6. X2::::'--~. =1 8 - Zatimrijesitijednacine x2-16x=t.58.f35 b)x1.3 30 x. x2=7 c) xl=-3.2=±4I 4. x.-l.5a.19. =24(1 b)xu=3 d) XI c) X 1. = 1 71 .47. yo=2n a 4.29. 4. X2=6 4 11 2 c) Xl=O. =2· b)· 4. x2=1 4. xz=6 4. x2=l b) Xl. X2=-4 b) Xl=O. X'=--. x2=7 d) xj::::-2.a) xJ=O.75..~l - d) xl=-5. xz=-l xl=3+5i. 4.a) x1. Xu ..a) xl=-5.59. x2=5 d) xJ=O. x+l 2 .6} h) x.42. a:.x. 7 4.30.O. x2=-1+i 4.48 2 d) {-%} d) ~-~-i.4.20..3. =--. Slijedece kvadratne jednacine.x. 4. x1=6 4.. b - 06 4.4-t-i b) xl=-mJ2..0) x.a) 4.a) x 1'= 1.4..49.a) Da 4. x2=-3 b) xJ=1-2i. X2=-S 1 3 5 4.=+? b) :::.37. 4 4. =O.=mJ2 34 b) x.52.0) xl.a) b x!=O. x1=2 4..8±. x2=5 4. dataje9nacina postaje t 2-8t+15=O. X2=-.22.X2=-2. x2~-1 b) xl=-3.x = 2 b) x.1:::.33..}.::-3 '.25. x2:::.2~} 7'7 c) xJ=4-i. xz=4 d) xJ=-6.a) x) :::: 0. b) x=1.a) Mnozenjem jednacine sa (x-b)(a-x) i sreaivanjem dobivamo kvadratnu 7± 1 2 1 a+b 2 x')=-- - b) Xl = -0.=:!:ivo . x2=-3+2i c) xJ=-3. b ~(-7)' 2 48 7± j C ~49 -. xl=10 c) xl=-9.2+7i} 4..3 4.a) .x.. c) x.x.a) Yl=l.a) 20 primjenom formule: c) xl=-3.2.a) (0. =--. m:.b) Yl=2m. x2=3a 4. 2 =~_ - 5 .=±.39.a) XI=O.J5 z.=5..Jb =2" 1 4.38.. x2=5 5 =-"2'" =0. x2=3-5i c) xJ=-l-i. X2=S 1 2 b) Xl=O.. x. Xl b) Xl=-4.x2=67 4.= 2a 178 179 .)b -4ac .a) xl=l. xl=7 b) xJ=-3.=-17. c) Xl. x. "kvadratne jednacine smo mogli Ijesavati i bez formule. =.. Xi::::d) xJ=O.. =0. 10 =C\. xz=-l d) xl=-8. xz=10 x]=2.4:::.j322 c) .21.a) c) b) AJ.a+b b) Da c) Da d) Da b) Ne c) Da 4.43.4) 2 -":3. 2a koeficijenti.. X2=} c) x]=O. x2.(1. x2=1+2i d) xl=-3-2i.a) 44 .55.a) x. x2=7 xJ=-S.=i2 In 4.x =2 cJ xl=l.48.-4.t:O a Da b) Ne c) Da Da b) Da c) Ne 4.a) Da d) Ne d) Ne b) X.56. x2=2 b) xJ=-5. x2=3 b) Xl = -2..tO 3 4.a) AJ. x 2 0. t2=1 x.xJ.27.61.2=±-S 4. 46 2 432.<.a) x=2 :::.=7 b) c) l 2 b) xl=-6.a) Ako uvedemo smjenu _1_=t.1:1 4ac (-7)± gdje su a.=3 b) x. Do ovog ~datka.44. x2=-2 3 1 4. =0.J7 4:24. =-2 4.45. xz=-2 xJ=-3..x 1 =-31 4.a) 4.:::.a) {'5. x2:::.51.x.m-:.x.O. x. x2=3 5 odgovarajuci 4 Rjesavanjem ave jednacine dobije se t.. a.1.d) xJ=O.23.x. X2=--.26. = ~.a) Uputa: Uzeti da je x -16x=t i rijesiti nastaJu kvadratnu jednacinlJ po t.t:O. x2=4 • 4...40.54. =_ " 3 b) xl=2.. X2=m+n 4. 2 2a - = x 2 =2 4.a) 4.X.0 b) y=2 .57. nakon dovodenja na oblik ax2+bx+c=O.. . x. x.34.. 1 b) Xl=m-n.t:O 2a 2 x)=O. =0. X2=-. 15 x.a) Xl':::O.36. =-.J57 =8 ..X2 =-7" b) x.3l.a) x. x2=-5 4. =-T'x.:.J5.:3. X2:::. a+b.<.28.35.a) xJ=-3.-~+if d) 2) {-~'1} H} {_. Ijesavamo Xl 2 C) xl=3. X2=-84 5 311 b) x]:.±_ _ .50. d) Xl=O.<.8±m b) xl:::. a zatim i x.a) x..a) X]=-.1 -b±.= ~~.0.41.\'j.a) .

7I.b-I Xl b) Uvrstavanjem vrijednosti x=O u datujednacinu dobi'vamo m=i.67. tj.4.a) RjesenjajednaCine ax2+bx+c:=O su racionalni brojevi ako je njena 2 diskriminanta D=b -4ac potpuni kvadrat. ako postoji racfonalan broj k za koji 2 je D=k b) Rjesenjajednacine ax 2+bx+c=O su iracionalni brojeyi ako njena 2 diskriminanta D:=b -4ac nije potpuni kvadrat.a) D:::::b?:-4ac=:5>O :::::> Xl I X? Sl! realni i medusobno razliciti brojevi .a) D.c 468 =J.. ako je njena diskriminanta pOZ1tlvna: D=64-8(c+l0»0 ¢:> 8-(c+1O»0 ¢:> 8-c-1O>0 ¢:> c<-2. = a +3b . . 1z tog lIslova dobije se c: D=9-4c =0 4..m>~3 4..73.41>0 :::> Xl i Xl SU rcalni i mcausobno razliciti brojevi_ c) D=17>O ::::.' 4.njena ljesenja konjugirano.: x~ (Rjesenja su jednaki realni brojevi). Oa bijednacina imalajednaka rjesenja. .62.69. jer je a 2+b +c 2. rjesenjajednacine SLl racionalni brojevi.4(a2 ··b _c 2 ) = 4b 2 +4c 2 :. gdje je n prirodan broj . Kako jednakost vrijedi Samo u s[ucaju kada su brojevi a. b) x 1 Za m=-2. =!':'. Nakon sredivanja.>-1 4. .66.kompkksni brojevi. drugajednacina postaje (3. = 4(k-l)[(k-l)2+4J.89.84..' -ab-ac-bc 3 b) x. b) D=25>0 ::::> Xl I X2 SU realni i medusobno razliciti brojevi _ c) D=-84<0 => Xl i X2 su konjugovano-kompleksni brojevi .:O'X1~ . x. 14 1=0 7 :::: 0 => Xu :::o:±l. c) D. b i c duzine stranica trougla. * D = 4(a+b+c)'-12(a' +b 2 +c')=4(_2a2 -2b' -2c 2-2ab-2ac-2bc)= 2 2 2 = _8(a +b 2+c +ab+ac+bc)~O .a) 4. d) D=O => Xl:. b i c koji Sll medusobno razliciti.:::ab+ac+bc. -(a+b+c)±..:> XI i X2 SU realni i medusobno razliciti brojevi .' 4. paje Ib-·cr tb~g<a<h+c w <a 2 «b+cy ¢::> 1/'-2bc+cl<a2<b2+2bc+c~ 2 2 2 2 => (b +c _a <2bc 1 b +c 2 _a 2>_2bc) => -2bc<b~+c2-a2<2bc => => ¢:> - - 2 Za m=~.a) D=25:::o:S .70. x2=b+3 .' . 4.x" = a +5b = -a.82. +713 "l'=--V.ie diskriminanta kvadratne jednacine negativna~ to su . . dobivamo jednacinu x a x .78. 4.111<_1_ 32 ¢:> 12c.a) Prema datbiYl uvjetu mora biti180 Xl + x) 481.12' 4. sto znaci da je jedna od njih pozi~jvna.a) X. =-b 4. . 4. 2 c) D=lOO=10 . Dakle. 2 4. 2 2 4.2 +b' ":.64..b. a druga negativna.=-a."l3" 5 4.(k) = 4-4k = 4(1-k). datajednacina se transformise u X2 + 15j( = 0 => x=O. x =. . c) Za m=2.x. b) D=O => Xl = Xl (Rjescnja Sll jednaki reallll brojevi).:4(t)2 + c 2 ) 20 => rjesenjajednacine su ~ci~~ . :::0:> X 1. x.:::. Diskriminanta i ispitivanje prirode rjesenja kvadratne jednacine 4.::64>0 => Xl i Xl su realni i meollsobno razliciti brojevi.74. Rjesenjajednacine su rcalna ako je njena diskriminallta nenegativna: jednaka nuh. x. d) D. . D. Ck)-D2 (k) = 4(1-k)-4Ck-l)[(k-l)'+4J= -16(k-l)2[(k-I)'+4J < 0 za k". 5(m1-4):::o:O => m~±2.:::-8<O => XI i X:.ja2~b2.:. njena diskriminanta mora biti 9 4 4.=b-3 4. data jednacina postaje x 6 4.1(-5)=9+20=29 b) D=9 c) D=-8 d) D=49 D=O b) D=O c) D= -679 d) D=737 D=C-3aJ"+4a=9a'+4a b) D=4m'-8m D=25m'-16m+32 d) D= a'-24a+12 4.90.:::. Diskriminanta D d·ate kvadratne jednacine jc: D=(b 2 +c2_a 2)1 ~ 4b 1c 2 .b"'1.:28>0 => Xl 1 Xl SU realni i meausobno razliciti brojevi .a) D=28>0 => XI! X2 su realni i medusobno razliciti brojevi .72.Ck) = 4Ck+l)'-4(3-k)(k2-k+2) = .86. ako ne postoji racionalan broj k 2 za koji je D=k . b) D=76 . +c. Posmatrajrno proizvod diskriminanti: D .J7 . ~.63. = 0.65. su kOlljugovallo-kompleksni brojevi . rjesenjajednacine su iracionalni brojevi.=n 4 ~ 4. to vrijedi nejednakost trougla. b i c meousobno j¢dnaki. Rjesenjajednacine 2x -8x+c+ 10=0 su realna i razlicita za sve vrijednosti vanJable c kaje su manje od -2. d) D=-36<0 => Xll Xi su konjugovano-kompleksni brojevi . a=n(n+ 1).a) 4. pa iednacina ima iraciona!na Ijesenja.-.x"=a-l. Rje~~nja kvadratne jednacine su realna i razlicita.a) x.k=1l ~j.75. xl=m-2.k)x' +2(k + IJx+k' -k + 2 = 0 Diskril11inante jednacina su: D.* D=4a . dafje.. D=1+12c.85.l. ·-a-')' -41J'c~ <0 => D<O. x=-lS. b) D:.77. To.79. Ib'+c'--a'I<2bc c:::o:~ 1 c>--.83. 2 4.87. proizvod diskriminanti je l1egativan (za k¢l).88.::::.>O 2 2 => "" (/.2:::O: ±. b-I . Kako su a.::.a) c) D=b'-4ac=(-3)'-4.a)xl=--~_._1 4.=a. 4..{. ~~naci da su Jjes-enja jedne _od dviju daiTIl 181 . tj..3. rjesenjajednacine su racion'alni brojevi 2 d) D=16=4 . to je diskriminanta D negativna za sve vrijednosti koeficiejnata a. 4.80. Kako.. 2 .2 =±4 4..76. rjesenjajednacine Sll racionalni brojevi.---.. 4. x.

/::::..·x2=-77 x.• ) x2(3a+l)x+3a=O b) x'-(m-3)x+4(m-l)=0 2 c) x +(m+3)x-m-3=0 d) x2-2mx+m'-1=0 b) x'+6xOI3=0 c) x 2 2x+26=0 d) x 2-8x+20=0 4. 'a::::-. 5 3 2' 2 :::::} m=15.a) X(Xl=4 4. Norrnirani oblik kvadratne jednaCine (jednadzbe).a) b) b) b) b) b) b) x.99. ./::: (XJ+X2)(Xj-X2) :::: ± (XJ+X2) J(x ~ X 2 )2 x"x2~1998 4.=O 61 15 b) x 2 -7x+6=0 . 4.=_ +21 4.x2=k.)= j ~-­ -4X)X2 =±p.a) x2-3x+5~0 4. a a a a~ a a 2 c)* x/+x:/::::: (XJ+X2)( Xj2_XJX:2+x/) =..= Xj'+X2' b) 3m .l.a) x'-4x+2=O b) 16x'+24x-39=0 4.a) 4.)'~±343 4. Neka su Yl i Y2 rjesenja trazenejednacine.X. 2 y'-(Y'+Y')Y+(Y"Y2) = 0. x2-(2x.kvadratnih jedllacina realna.94. y"Y2 = (x.a) xl'xl=-11 4.:.3-x/=±133 d) (x.I01.+2x2)X+(2x. c) Xj3+X2J= (Xj+X2)( x)2_XIX2+X22)::: (XI+X2)(Xjl+2x\X2+X'/-3x!x:.a) X]-+X2-::: Xj-+2XjX2+X2--2xjX2 = (Xj+X2) -2Xj X 2:::: a2 .} ±(x..a) 4.-X2 => x. 1 1] = 5(25-33) = -40.)2 = -4X'X2 ±~~('!.x. 4.+x.).a) 4.116. Tada vrijedi: y.. I' ') ] ) ) 2)2 c 4.a) x _(x. y.a) (x. ..)= = (x. xj.X l II 2 3x.-x. k=-18.- j = Xl+X2=-30 xrx2=-5 XJ+X2=-.)[(X.J = 5[5 2-3.lac ~-' x/ -xl:::: (XJ+Xl)(Xl-X2)= = ±(X'+X2)~(X.-2)·(x.l.}(x. 1 -X2 2 .-2)+(X2-2) = x.+x.x.2) = x"x2-2x.111.+X2)+4 = 4-2·(-4)+4 = 16. c) x 2 +2x+-~0 4 12 b) x-+-x+ll~O 61 c) x 7 4. :::: ( '+_XjX2+X2 7 ' . = (a+2~)+(2a+~) = ~a+3~ = 3(a+~) = 3·5 = 1.a=-. +x. XI'X2 ::::19 4.119.118.a) X1l+X. KoristeCi Vieteove formule i dati uvjet dobije se: =!..117.+3)+(X2+3) = x. -±5i.97. 2m => =±5.+9 = X"X2+3(X. = (x.3+ x /=117 c) x.a) X.107. a druge konjugirano-kompleksna_ Ako je k=l.+X. =-34 X. y _0·y+(_1) = 0.·x.98.a) x 2 +~x+!. d) x.+xo=3 b) x.) '-3x. Neka su rjesenjajednacine Yl i Y2.95. = -I 4 x. /-1 = O..3 XIX2 ) = = ( Xj+X2 ) Xl = (X'+x2)[(X. xJ 5 =--.y.+x.3x . 182 183 .Jpl_ 4q .113. /+8y+16 = O.J 2 4.+x..+3x.a) 3x'-10x-5=0 b) x'-6x-41=0 4.+3)-(x. pajednacine imaju dvostruko realno ljesenje:" 4.7 2 ".]=_~(b: _ 3c 1= -b(b2~3ac) al a a a a a) a .+y.}.j(x.4 = -4-4 = -8 .=-10 c) x.+X2 =88 c) c) c) c) c) c) XJ+X2 =-3 XI'X] =33 2 1 1 100 100 --x--~O x!+x2~66 x. x. X/+2X1X2+X/-2xJx:2::: (Xj+X2)2_2xjX2::: 25-2·11 = 3.105.-2". tada su obje diskriminante jednake nuli. Prema datim uvjeima i Vieteovirn formulama vrijedi: Y'+Y2 = (x.J19. 4108.a) x.(XJ+X2)(XI +2xj x z+x/-3 x lX2) :. (XJ+Xl)[(Xj+XZ) 2-3xIX2] :::: = =_~1(~)2 _3 . = (a+2~)(2a+~) ~ 2a'+a/3+4a/3+2/3.=--=--=<'1 4.96.102 .':.!25-44 " ) (Xj+X2)( Xj'--X1X2+XZ ±(XI+X2)~(Xj -xJ2 =±(Xj +x 2 N(x +X2)2 XI-X2:::::--- 7 . -4x.92.+y.112.+x. Prema datim uvjetima i Vieteovim formulama vrijedi: y.109.a) x.=44.2(X.+X2)+9 = 8+3·(-6)+9 =-1.+3) = X"X2+3x.-+x2-=29 4. 2 In 'X 2 Xl =2 : : : } m=2x l 'X 2 4.103. x/ -xl:::: (Xj+X2)(Xj-X:.-x~)2=49 b) x.xl=-12 => X. Neka su rjesenjajednacine Yl i Y2. Xj+x2=7.11S. 4.+6 = -6+6 ~ 0 .106.)=0.)2.a) XJ 2 +X22:::: xJ 2 +2xJX2+X/-2xlX2 = (xJ+x::l-2xIX2 = p2_2q_ c) 4 87 XI'X2:::: 3 3 b) Xj+Xl= m-I.a) x2-4x+5 4.+x2~-2000 b) x]"x2~-1999 2Xl .=9.4. .)2 =±(x.100.+X2=-SS. 4. Trazenajednacinaje y2 -15y+53 = 0. +x 2 ). 4. .·x. +x. =-+2 =2 x2=2x. 12 12 Druginacin:xj.91.)x+(x.·2x2) = 0 ~> x'-2(X. xJ::::-2 => x2::::7-Xl' k=X. +X. y'-(Y'+Y2)Y+(Y"Y2) = 0 .110.". + x. In x/ -x. Yl'Y2 = (x.-2x2+4 = x.93..114. x. Victeove formule 4.)' -4-"-=±~ Tb2-=:~~~=+b~~.+x. x"x2=222 2(1n -1) 4.+x. x2-6x+5=0 b) x2-x-12=0 2 c) x +6x+8=0 d) x'-x-42=0 4.104.= 2(a+/3t+a/3 = 2·5 +3 = 53.5-2=3. xJ+x2=1 => X2= I-Xl= 1-4=-3. a b) 1.+X2)X+4(x"X2) = 0 => x2-2·(-9)x+4·14=0 => x'+18x+56=0._X.] = _p[p23·q ].x.

B j+ af3(a + .f3 + (a+f3r-2af3 T_=_+".'J J 6'" ~ ~ . m=·-..13)' .125.3ac ~~.)' -.B +.)' . Y=-p).. -.2m·.B ~a.+ a. Tada vrijedi: b Y..x.1'2=----+ 3 ·2. a +a '13+0-'13 2+0:/3 +13 4 ~ (a+~)4 -3ap( 0:2+j32)_S( 0:~)2 ~ p4_3q(p2_2q)_ Sq2 = 4.-'3=-.x.)' + (Xl + X. .120.13+73 =a.+x2+1~pq => q-p-pq+I. => =-~[( -~ J-3~]+~(-~ )=_~ ~. .a) x +(p-2)x+1-p+q=0 b) x-+(2q-p )x+q = c qx' + 2(p+q)x +(4+ 2p+q)~O 4.S4~343. Neka Sli YJ i Y1 rjesenja trazene jednacine.2)' 4 3 a +a'~+a~' +~3 = a3+133+a~( (HI3) = (0:+13) l(a + . Dobili SI110 .B+73+-. = (Xl +x 2 Y2 rjcscnja 1 J= -.' racionalan izraz cijaje vrijednost racionalan"broj za svaku .. :::0 --~ = XI -X2 ( Xl -X2 X Xl +X2 ) - 2l(x.B)+ a+.X2[ (xl+x2l'-2X.1') + 3 pq. 4. +x..Vq+q' . ·~-4 . 4. + 411l 5 4 m 4 4.B+~~(a+. 184 185 .J 2(1" -2'1) . 3 XIX" ""'-. fl YI nove jednacine koju traiimo.1'(1'2 --: 3'1)= ..' + x/ =(x. ~a+~+.3x.B 1 a a. +y. a. Neka su Xl i X 2 korijeni (rjesenja) date jednacine.. Xl Xl. +X2)4_4x .. + x2 )' .3a.129. b' 4 IAko ~u a~" b i c (a*O) racionalni brojevi.)' . Prema Vieteovim fo!"mulama i datim uvjetima vrijedi: (xl+1)+(X2+1)=1/ x:+X?+2=p2 p~+p-2=O: (x.' --2q)y+ p-Vpl -4q ../ ±(Xj +X 2 ry(X I ~-X2Y- - 2[(x.X1X2(Xl XIX2 ~ (x .B ~_~+ --:. Nekajednacine imaju zajednicko Ijesenje 111=4. 2x.4.13)= l 7 123.4q . ..127. 2.. "'1=1 Xi -"2 2 Xi 4.).a) qx'+p(q+l)x+(q+l)2~O b) qx'+(p'+2q)x+q=0 2c ..126.B+ = 1)( 1) b2 2 ) 220) 4.228. 3 . ~> Tada vrijedi: + XL = -m Xi-"2 = -2m Xi + -"2 = 2m Xi-"2 = m => -2m x.+I)~pq => x.131.. Trazenajednacinaje x2-343x+81~ O. -"=--.B a. 4 YIY?' = X]4X/ = (X1X2)4 = 3 = 8]. + x.a".---. to je i dob"iveni izraz uvijek racionalan. odnosno.B 1 Y'Y2 ~ ( a+~ . .6:3=62S. XI +X2 Xi +:t o 4. = x. p=-2 'IE R iIi '1=-1.8111 + 4 .+J)(x.x.J _ - .B2-+ a.' -4'1 )" :t +2(.x.a.x 2 = ± 1'11'2 . Koristeci d&ti uvjet i Vieteove formule dobijamo: : 443" 2+X2 2 ) -6 ( ) 2= Yl+Y2= xJ 4 +X2 =(XI+XZ) -4Xj'X2 -6X]-X2--4XjX23 =(XJ+X2)44 . + x.)2 + )'1+. = ± (x. ~_~_~~ b(a+c) a c ac a 2 a. + x2 )[(x..CCL. Y2 p=l. Xl-Xl Jednacina koju trazimo ima oblik: \" 4122. . Neka su Y j j Y 2 rjesenja nove kvadratne jednacine. YiY2 =Xl +X1 XI + X2 = 1.::. L4.x. 1 m -"2=--.+x. ==.2x.x.J(x.121. (x. Tada vrijedi: y.X2l-6(x. _~2(p~2qL v + I =0.. I'~ ."O (171 .B ~ a raclonalnu vrijednost od p i q.130. + x. . m=l.-+_=_+ 1 c 2 1 c ___ b 2 -2ac +_ c -0: aj3 af3 ace ac a a (:Ie c) x.~ p2 -4'1 ~O 4 --- 5 4111-? ..') ~- - =p -3Vq+ q--coq-=p -:.x2)2~625-12[2S-6l.4x.

I Y . Nekaje x ivica kocke. '. 4. koja ima negativan zbir rjesenja i negativan proizvod rjesenja. 3 12 ' broJevl razlicitih znakova.4)] = 306 <:. To moze biti slijede6ajednaCina' x + x+2=0. koristeci date uvjete.158. XIX2 = . tadaje cifrajediniea x-4. 'oba . i ~. U Je naClIlU clJaJe IS nmlllanta nenegatlvna. (2)()'+(2x+2)2=340 <:. ' Y2 = P 4(P 2. . Ima vecu apsolutnu vnJednost.> x'+x-42=0 => x=6. .(_2 p 3 +3pq)y+ p4(p2 -3q) = O. d) D=!>O. 2 Znaci rjesenja kvadratne jednacine (jednadzbe) 4. b=5 4.> x = 18 v x = -18. .I.' x. x. tada vrijedi: x(8-x):::::15. Tfazeni broj je 60.. d" .138.> x=2 L Trazeni brojevi su 21 i 22.'. I X 2= => su rea IIII. .+2 Y = -2 P 3+ 3 pq. . b=12 4. 4. Tada.. raZI'~~'~156>O. 4. 4. 4. ri" ' .14]. •• .. y. . d' k' . vrijedi: .--I<O . Ako Je prOlzvod fjeSenja pozItlvan "t k k' . Ako je x cifrll desetica trazenog brqja. a=5. b=S 4. (2x_2)2+ 12x)2 + (2x+2)' =200 <? x=±4. kvadratna ·Kako je y ' . realna (kada je · k" .> x=-3 iIi x=6 .312 <:. 't' . Ako je xjedna cifra trazenog broja. ga lvna IS razuJcmo Z If I prOlzvod fJcsenJa. . . xjx2=-3.147.136: Moraju. ~. Nije tesko zakljuciti daje povrsina pravougaon'ika dva pula veca od 186 187 . .:: .132.. .Ie no TJesenJe Je negattvno.139. Iz r d ~lX2=1 >0 => Oba rjesenja imaju isti znak. Rjesenja su realni brojevi razlicitih zlla!'ova P . Ako Je zbir fJesenJa.153. . xj+x2=4 >0 => Bar jedno rjesenje je pozitivno. Sm~njenje rOvrsi11e d~bijal11o na slijedeci nacin: !>P = 6x -6(x-3) = 6(5 . kOJa ima ~ozlt!~. razliC'fJ d ' I 2. Svaku stranicl! treba produziti za x=5 . '''. 4 raz [lCltill znakova N ' .' .Jed nac1l1e -' su reall11. 35 4.2) = 6(25-4) = 126.155.3q ). Svaku stranicu treba produziti za x= 10 jediniea. .151. brOJevl . •• X~+X2=±>O.'=(x-3)'+117. .:: = 54 ~=54 6 18.. Uvjete ispunjava kvadratnajednacina cijaje diskriminanta pozitivna. -6 4. Nekaje trazeni broj x. 14 ·13 . 4. t ' . ~ . . Xl x2:::::m-l. y' . d '. w c) D=O.148. " .. J11ozemo form irati jednadzbu: (x+2i+(x-51'=65 <:. a a Je ar Je no fJesenJe pozltIvan bro] aka Je zbir 'JesenJa negatl Van bro' b .a) D=S>O x +x 1<0 x l<O R ' JesenJa " . . Neka su x i y stran'ice 'pravougaonika ABeD j P=36 cmi-povrsina romba EFGH. . odakle dobijamo x=3. 4_146. W • " b) D=64>O . (2x+I)2= x' +(x+l)2 . •• => Rjesenja sujednaki. To moze biti slijedeca .159. POZI't'lvno IJesenJe 'w".+x 1: -.5<0 => Rjesenja su realni brojevi ICltl) predznaka . egatlvno IJesenJe l111a vecu apsolutnu vrUednost.7 < 0 x jX::' =3 <0 => R'" .. .y.154. . c) _ ': a ova. b"o. · 5. 4_6. odnosno. Primijeni Pitagorinu teOl"CI11U. dalje. tada IJese~Ja llnaju razlicite znakove. ~ 4 114 ~ \ .Jednacll1~: 2x2-5x+I~0. 4. XI+X2=J~5>O. . . . -> R'JesellJaJe . 4. utvraujemo da su oha rjesenja pozitivni brojevi. (x+ 11' . Uputa: (x/ + xl::: 1.10 iii . Treba odabrati takv . Jednacina ima obrk 2 ( + yz)y+( y. Trazelli brojevi slIl2'i 14. ' .4) C< + (x . Dva uzastopna prirodna broja mogu se napisati kao xi x+ 1.-. 4. . a=IO. · . . '. 23 4.:-. d . . pozltlvan bro' t d . . 4..•. odnosno x=S. (2x-1)2+(2x+1)2 =290 ¢:) 8x 2-288=O => x=6. 4.150.157. 2 4. . X1X2=~>0 " . ' '. Y2) = 0.I <0 => R'JesenJa . .> x2+x-156 = 0 => x=12. 2'--7' rJesellJa pOZ1tlvall. 4.I O. . a L I )vno rJesenJe IIna vecu apsolutnu vrijednost. a=12. .137. . Tada. d nacme -' su rea 1TIl. 4. Tada se dati uvjeti mogu izraziti na slijedeci nacin: 4.x' = I 387 <:. pa se moze pisati: ~c.152. rea na I I llISu. . :)0ri'~ llJa dva zakljucka. a) D=b--4ac=16-4=12>0 => Rjesenja su realni bfojevi. Trazeni broj .142. -8.+x 2 -. Traieni brojevi SlI 6. pozitivni brojevi. '. ..5.' '. .145. to trazena . ' . reaIni.. d " . dIS 'nmlllanta nene' f ). To su brojevl 18 I . negatlvan Prolzvod ' " .> 11 x2-26x-145~0 => x=5 Trazeni broj je 51.an Zblf i pozitivan proizvod rjesellja. 2 3 Postoje dva broja koji ispunjavaju postavljene uvjete..ar . 1 egatlvno IJcserue Ima vecu apsolutnu vrlJednost.+X.> x2+4x+4+x'-IOx+25=65 <:. b rOJevI 1 11 pre znaka od kojih negativl10 Ijesenje Illla vecll apso!lltnu vrijednost. Primjena kvadratnih jednacina (jednadzbi) 4..160. " -45>0. . zbir rjesellja .140. 4. Trazeni brojevi SlI 12 i 13. JesenJa SU rea1111. egatlvno I]eSenJe Illla veeu apsolutnll vrijednost.. Traieni brojevi su 7 i 8. .> x 2 = 324 <:.1<0 brolevl razlicitih Zll k N . Neka to bude slijedeca jednacina: 2x2+11x-2~0. 8. w d) D::::13>O.> x 2-3x-18=0 <:. f]'exen]'a ~ SU IS og zna a. -'4 ' <:. Trazeni brojevi Sll 11 I 13.> (II x-4)(x-2)= 153 <:. gdje je x rna koji prirodan broj.144.. x) x-I 2-. prema uslovu zadatka. X)X2= -~'< 0 => . IS i 16 4. b . N . .?n 2-]5n=0=>n=J5. . Jem d'ISk' rnmnante kvadratne jednacine utvrdujemo da Ii su rJese.-I <0 .. Ova jednacina transformira se u kvadratnu xl-3x-l0=0 cije rjescnje x=5 daje traienu ivicu kocke. X]3+ x/=7) => III =-1.bi~i ispunjelli uvjeti: disk1:iminanta pozitivna..133 Odredivan' .143. Xl+X2=~>O. bro] bro".149. 4. 4. Neka je trazeni braj x.156.Ie 35 iii 53. Prema datim uvjetima mozcmo form irati slijedecu jednadzbu: . a 0 Je prOlZVO lJesenJa negativan . d =6n¢:} 11(11-3) 6n ¢. n=5 T razen i pol igon je petnaestougao.~a Jednacine 1 '1" I) sIucalU " kada su rJesenJa " .

.173. ? .164 .'X2).160.170. Trougao BCD je sliean flBEF. b -stranica kvadrata). trazenu visinu. ") x+8. 4. x x+S 4. 2 188 189 . Prema datim uvjetima je: x 2-2a(n-l )x+a1=O . S'It.'+x+42 ~ -(x-7)(x+6) = (7-x)(x+6) 4.-_ _J~ 4. • s 3x'-·112x~5120=O ~> x ~ 64. VllJcme t! brzlI1U v vrijedi S=\'1.g. Tada je brzina prvog x+ 16. ~ ]x+ J) = (x ~ 2)(x + J). . Kvadratni trinom.7.'~> H ~25-9 ~> H=4. ~> . 50+ x 50~ x .2 +1 (k+3~{x+~Ix+~ }(4X+3X2x+l) b) x'~25r+ll¢{"~6Xx~1~.Zalose moze v. naC!l1..'. odakle dobivamo x:::o:4. 1z datog uslova za povrsinu dobivamo kvadratnu jedllacillll 416') ~ x-I rEt 100(1\ ± fa) t 200 ±~} OO (1 ±0774596) I~ 100(1 ± VIItI 5J . aJ x'-3x+2~(x-I)(x-2) b) x2-6x+5 = (x-I)(x-5) c) x'-7x+6=(x-I)(x-6) d) x'-IOx+9 ~ (x-I)(x-9) 4.175.171. .O]. 4166. ~2::~' P=t ~+IS1t ~> 241(= r-rr+r(r+2)rr ::::> r2 +r-12=0 => r=?. .. 480 ~~=? ' b x x+20 .161. 10satI. 220 + 2 ~ 220 x C Slranice pravougaonika su rjesenja jednacine x' -20x+ 72~0. n'al)uni bazen za . c) 2x'+x-3 ~ 2( x+% ]X~l)= (2x+3)(x~J) '0 d) 3X'+X-:=3( x .q +20x~4800~0 => x=60.169. Oznacimo sax nepoznati otpor. 'I" j . Ako SU Xl i X2 llule kvadratnog trinoma ax='.povrsine ramba. Ako sa x oznacimo pocetni otpor tada vrijedi: 320 ~ 22 = 220 ~> x ~ 5£2 .. . a 4.5404% 4. na linearne faktore (cinioce) 4. pa vrijedi xy=2P. to se dati uVJ'et moze napisati na sliJ'edeci => n. S : . Rastavljanje.r:ina rijeke je 5 km/h.' b ~Lt y:: ~ brz~na drugog automoblla. Kako za Pll~. x +2xy+y-~ 4a-+2xy ~ (x+yt~ 256+144 D G Rjesavanjem nastale kvadratne jednaCine dobijamo x=S. sa x oznacimo brzinu kretanja vode. sati.j.. tada na osnovu datih uvjeta mozemo formirati slijedecu jednacinu: ' 495 495 -~--~~? ~ x' + 495x .163. 4.N prva . x Pry! automobil se kretao brzinorn od 80 kmlh a dnwl 64 km/h .167. xy=72. P'2 p" = loofl ± \ ap' q x ~ I!. x x+8 3 transformise U kvadrutnu x2+2x-24:::o:0. to J'e '7 ~ x+y=20. ' . tor!11!ratl S lJet eea jee nacma: -. 4.+bx+c. ~200ap+1000O:a~h)~0 00 200a ±2: -J. (x-vis ina. Taela vrijedi: srednJ' OJ" duzi trouo-Ia).* SI. ' . 2000 ) Rezultat: p=22. Aka pi \ a C1JCV napuni bazen za x satl. Br..S. odnosno . onda druga C1JCV PUI1l lStl bazen za 1.a) x'+10x+9~(x+I)(x+9) b) x'+2x-15 = (x-3)(x+5) c) -x2+2x+35~-(x+5)(x-7) d) -. j~' 1 1 J . Ak ~ 1000 x-5 -10 ¢:::::} 2 x -Sx-500"". :=5 . kOJa Se .174. .. 4.172. x~IO+2. pa je pocetni otpor bio 11 x=ab: (a-b).a) 8.I~O =b odnosno. 0 =? x=25mls.a) 2x'-ax-a' =(2x+a)(x-a) c) 2a'x'+abx-b 2'=(ax+b)(2ax-b) b) x'-2ax+a ~(x-a)(x-a) 2 d) 2a 5abx+3b'x' = (bx-a)(3bx-2a). 1000 7:::0: 4168. cije rjdcnje daje _ x' ~ x ~ 110 = Drugo rjesenje jednacine ne odgovara prirodl zadatka. 2 ' . .+ .4.J7 i y~1O-2.. odnosno. tad~ ovaj trinorn rastavUamo na faktore na slijedeci natin: ax2+bx+c=a(x-xl)(X. CD : DB = FE : EB A - Ey a~ I(~O--(a~ la. 4 a dI'I.[: .]) satl .. odnosn. Kako je dijagonala pravougaonika d-::::2a (teorema 7 0 7 C x-+y-= 4a-. · ·cil'e\' .::::: -.n" za 17~.' 4 i 6Dakle. = 100[ I Specijalno. pa za njihove stranice vrijedi : S14161.2500 =D. Zadatak ima rjesenje aka je n22. 4.y7.

.187.a) x-I '90 2 4.)[(X l +X. data jednacina nastaje kvadratna po nepoznatoj t.a) 2x+a 4. a zatim i rjesenja 2h " =_x-b + 2XIl+1 + Xii X 5 -g' 3±.xJ .x 2 . 8 8 d) m=2 e) m=-.11+2 Xl 4. -11±J]05 1 Xl = 2' X2 = 2.195. X 2 J= ~X1X2 191 .193. ' - kvadratnu jednacinu 4r+12t-55=O.l(x' ."2 - X 3A ¢:> = 1 ± J3 ..a) 5a' ~5 a +2a+l 5(a-IXa+l) (a+IXa+l) 2 4.5.a) Uputa: (x' .2 4.JiI 2(a+S) 3x-5 n+.2Xa + 2) (a+2Xa+2) 2 a _4 +4a +4 b) 4. bJ b) a -3a-·10 x.3a i+2 . Rezultat: x-b b) Nema rjdellja - ¢:> a izrazi nisu definisani za one vrijednosti varijable x za koje trinom u nazlvll1ku Ima vrijednost nub.188.'( X (. Rezultat: k=4. (a-J)(a-2) 4.a) x.a) x -6a+9 a' -9 4. 2(x .191.4' 3(a -7) b) Aka syaki brojnik i syaki b) 5 x+7b b) 4.2x)' .a) a-2 a+ 2 a:.183.*a) Uvodenjem smjene x2 . X 3 . Rezultat: 4(X + Xl = 0.x = t . 2 b) Uputa: 4x' +12x+ b) -'~ 3x+ I 9±JJ01 = 2.' + 2x +1) 4.a) x -ax-6a =(x_3a)(x+2a) c) o'-ab-2b2 =(a-2b)(a+b) 2 (a.8. 4(X' +~ IJ'+llx+l. 2 2 b) abx2-(a'+b 2)x+ab=(bx-a)(ax_b) 4.+9bx+14b" 3x -4.f) m=4 c) m=4.)2 l+x] '.'-4 b) Uvodenjem smjene: x -1 5x 2 + 3.4 = -'-"2-' 4.a) 0 b) 2x-3 4.3 )=a-3 (a-3Xa +3) a +3 4.192. dobivamo . x dobivamo kvadratnu jednacinu po t. ' 2 x. .a) 4.'1 = 2 4. a 2 -6a+9 a 2 _9 a-I 2 4.3 Xa .ave~eni 4. Rjesavanjem ove jednacine dobivamo t. X 1-+X 2 -+x j • x 1-(1+x )+x2 ' -1+x 2 1 (1+x 2 Xl+x 1 ) ]+x1 +X2 +X1X 2 (Xl +xJ' -2X.a) m=-2 b) m=2 11 5 Kvadratna jednacina . tada je kvadratni trinorn potpuni kvadrat.. pa se uvoctenjem smjene Xl -x+ 1=t datajednacina 2a -x x" (.197.ta jednacina postaje kvadratna po t: .a) _~_=---= )..3) 9+JJ01 x 1 ::::-1.4 = ---4--' 4. 12+.~=47 x x- ±J 12(X +~ + 2x)' .2x + 1) + 2 = 0 . + 1)' x+I /(x' -I) (x-IX.194.X2 + (Xl +X.Ji3 o. Zamjenom dobivene vrijednosti za t u relaciju kojom je uvedena smjena nastaje kvadratnajednacina (za svodi na kvadratnu. X 2 =3.a) 4x -2bx+ab_a2 =(2x-a)(2x-b+2) 3 3 b) 2a b +ab(2a_b)x_x2 =-(x-a2b)(x+ab2) 2 2 c) 2abx +(2a +2ab_3b2)x+2a2_3ab = (Zax+Za-3b)(bx+a). _X_'_+~ 1+X2 1+X1 .C \ x) ). x=-S/3 9 4.178.a) 2 I I 2 4.55 = O.2(x-1)' + 2 = 0 2. el) x-I I! x'(. a) x = -5.180.182.x. d(j.I )(x' + x + I) :r -- t 7x+13 x' + x + 1.. =-1..-IX7x+13) x" (x . Rezultati: -x Xl = -l.L47~O . x = -3/2 c) x=-3.2 c) 20(x+2) bJ lO(x+ 10) x-JO a-+2a-8 8a 4.. Jednacina nema rjesenja! 21' ¢:> ( . 2a ~8a-90 3a' +36a + 105 b) S(a-I) a+1 (a .1. x=3 b) x=4.X}.190. X 14 = .179.196.. x2 :::: 2 . UYOaenjem smjene x + ~ =.x] = 2.a) a' -4 a' +4a+4 a-3 a+3 a -2 a+2 a+4 2a' +3a-·2 (a+4)(a-2) _~2+'bx 2 2(a-9)(a+5) 3(a + S)(a -7) (a+2)(a-5) a-5 (2a-J)(a+2) . 'J . 1±.I77.::.176.a) . 2x := t. nakon kvadriranja binoma i sredivanja moze se napisati u obliku 2CX2_X+ I )-1.181. +X l · +x2 -3X.189.2a-1 svaku vrijednost od tjedna) po x. (). Uputa: Ako je diskriminanta D=O.. I 86.198.razni zadaci N.185..-1: .184.({ 5x 2 -2x-3 -1'X2 Xl:::: 2 b) Desna stranajednacine.a) x=1 x2 = 2 nazivllik na lijevoj strani jednacine podijelimo sa x i uvedemo smjenu x--=t.

Dakle.JX1=O iIi x:c3xl=O. b) Rezultat: S!'\:lIP IjeSenja date jednacine je: 2::. (a-l)'y--2(2a-+5a+l)y+ = .-3x.O) vrijedi: Ix2-11=··lxl+I ~-xl+l=x+l ¢':>X2+X:::::.3.x.m-l:0+ /'. 3.x+1 ¢. Rezultat: -6.jednacina (x-3y2:::: x-31 irna'tri rjesenja. Prema Vieteovim formlliamaje:' XI+X2=-P . 2 Xl + Xl 2 (XI - i Xl XI x~ :::: a. pa je x=2 rjesenje posmatrane jednacine. Broj x == -1 je Jjesenje date jednacinc. . Kako je odnosno. -2:S. odakle Y ::? 0. _117-3 m-3 S(m)==x j +x'J ~ - 192 193 . 4. RezlIltat: Skllp rjesenja date jednacine je: {-I. P(m)-xjx2 . pa u avam intervalu nasa jednacina nema rjesenja. Ni jedan od dobijenih brojevu ne pripada intervalu (_0<" -I).a) -4.2.~enjaje {2. _m+5 .x::. Zamjenom vrijednosti za x _(x=4/(a-l) ).-x. x~>l. Ni jedno ljesenje ne ispunjava postavljeni uvjet. 4. Tada vrijedi: (x-3)'=lx-31 ¢. Posljcdnju jednacillU zadovoljava svaki reaian braj.svih. lada vrijedi: 2 1 i-x +11:::::_x +1 ¢::) x 2 _1=··x 2+1 ¢:) 2·x 2 =2 ¢:) X2::::.Ie Ijescnje date jednacine skup . u prvu kvadratnll jednacinu i sredivanjem dobivamo kvadratnu Jedn~clllll po a: a2_ 8a + 15 = 0. Diskriminanta kvadratne jednacine je D(111)=4( 4-m).datih uvjeta moiemo odrediti p = -(Xj+Xl) i q::::: XjXl. cija su rjesellja a=3. Oba broja 'zadovoljavaju postavljeni UVJet (x~3) pa slIljesenja posmatralle jednacine. a sa P(m) proizvod rjesenja. -I). sada..1 .! .x=O.3. a=5.odnosno _I :::.m+I:0+. Prema Vieteovim formulamaje XI zakljucujemo daje x l :2 + X 2 2 ::? 2X1 Xl' Xl + x2 =a + X:2 = X i X 2 . KoristeCi date uvjete da aba rjesenjajednacine pripadaju intervalu [-2. tad a yrijedi: 1 ) ) ) 1 -x ' +1 I. -6±. slijedi: . 4.(2a+l)x+10 = 0 dobivamo trazenu vrijednost za a. Uvoaenjem smjene x' + 12x+32=t. odnosno. ~~ko ni jcdan od ovih brojcva ne ispunjava postavljeni lIvjet.X2=J. x)::::. = 0 ¢) 3(xj2+2xjx2+x/)-16xlx2=0 W 3X12+6xIX2+3x22_16xIX2=0 ¢? 3Xl2+3X2 :\.205. t2=-4. datajednacina uopce nema rjesenja. X jj-x2=2( a+ 1) XlX2 + XI~X2 =6a+2 3(Xj+x2)=6a+6 XIX::: -2(XJ+X2}+4::::0:::::.10.a) Uputa: lednaCina se moze napisatiu obliku: c) ~. [-1.206. prvo.s: I . Rj~senja' posUednje jednacine su x=3 i x=4.> 3xlx2. Oduzimanjem dnige jednacine ad prve dobivamo jedna"inu (a-l)x=4.~130 +~[4~45J 4-30 -82 160 --+16 9 27 2 5 3+2+5 10 10 9 1+-+3 3 3 3 3 4. Pronad'i to rjesenje! 4. odnosno.? 2(Xj + Xl)' ')'J ') ' 4a'+8a+ 50 4.+=)vrijedi:lx'_II=_lxl+1 ¢)x'-I=-x+1 ¢)x'+x-2=O =>xl=-2. Broj x=O je Ijesenje date jednacine. xl _ (a+2)x + 6 = 0 4.1 OXIX2=O W 3xj'2-9xjX2+3x/-XIX2=0 ¢> 3XI(XI-3x2) . Pod ovim uvjetom vrijede slijedece ekvivalencije: (x-3) 2 = 11 x-3 I .+x. Za XE[O.J39 2 4.. to jednacini1 nema VIse rjesenja. Za XE(-oo. Za XE[I.. odnosno x<-1 ili x>l.=12a => Rezultat.5 + i.2 .X2(Xi. -2. sada.208.x. X2:::.207.=-x-+I <c:> -x-+I=-x-+I ¢) O·x-=O ¢) O. Tada vrij'edi: .]' ¢:) x=±l. I}.(H 0 _13 +~[(H . b) 1S:xS.: x'-6x+9=x-3 ¢) x'-7x+12=0. Rjesenja posljednjejednacine su x=2 i x=3. Skup njenih Ije. Rezultat: -1:S.)(3x. Rjesavanjem sistemajednacina x' . -2.-1) _. [I. Rezultat: -]":.J5. pa traiena 2 kvadratna jednacina Ima ablik x +px +q -= O. pa .l.: x' -2(a+ I )x+4a=0. I). Sa SCm) oznacimo zbir (sumu). 0.a) Ako je. Ni jedan od ovih brojeva ne ispunjava postavljeni uvjet (x<O). c) Rezultat: x:S. Dalje vrijedi: (3p' -16q=0) ¢) 3(x. -1) vrijedi: 2 Ix -1 1:::::-lxl+1 ¢:) x2_1 :::::. . b) Nekaje. 2 b) -3. 1.202. Uputa: Rjesavanjem jednacine dobivamo xl=m-l.4}. za a=3 iii a=5 date kvadratne jednacine imaju zajednicko ljesenje.204. c) Skup rjesenjajednacineje {-2. b) -6.)=0 ¢) Xj-. IZ.~1. x?3~ 4.a) Pod uvjetom daje x2:0.:> x2-x-2=O ==> xl:::::-l.Jfi 1+. paje x<3.3x 2) ¢) (x.xS.209.x":. 1) vrijedi: Ix2-11=-lx!+1 ¢::)-x2+1=_x+! ¢::)x 2_x=O =>Xj=O. Tadaje datajednacina ekvivalentna sajednacinom x2-6x+8=O Cija su ljesenja x=2 i x=4..)'-16x. DakJe.X2=1. Rjesavanjem kvadratnih jednacina x' + 12x+32= I x 2 + 12x+32=-4 dobivamo rjesenje polazne jednacine. +=).~x2+J :2:0.Jfi 4. Braj x=j je rjesenje date jednacine. I Za XEf-l.201:*a) Posmatrajmo incervale na koje su nute izraza x 2_1 j x podijelile skllp realmh brojeva: (-=.Jfi 4 'J: (x+4) (x+8)(x+5)(x+7) = 4 ¢) (x'+12x+32)(x-+j2x+35)=0. 1 4. lJzmimo. to dalje.199. .x2=-I. x<O.4) irnamo: -2:S.O =>xJ=O. cijim rjesavanjem dobivamo tl=1 .jednacine. XIX2:::: q.2 c) J 4. 5. 5 2' 9+.210. Rjesenja ove jednacine su x=-2 i x::::::-4.200. I}.-. datajednacinaje ekvivalentna sa kvadratnom 2 Jednacinom x +6x+8=O.0). ¢) ' x--6x+9 = -(x-3) ¢) x--5x+6 =0 . l-.203. dobija se kvadratnajednacina t(t+3)'''4.rn:S.x2:3. Samo pryi broj zadoyoljaya postayljeni uyjet (x<3)." ·-2(". 0. Nekaje. Xl=~+ 1. AkOJp-x-+l(O. Dakle.hrojeva koji ispul~avaju postuvljeni uvjet: -I :S.

]5 \\ \ \ \ \\ I 'I b) c=-7 c) c=10 5.b=I. Sve posmatrane funkcije imaju najvecu vrijednost za x=O. Rjesenja su realni brojevi i vrijedi : O<Xj<X2 SCm) + + + Rjesenja su realni brojevi i vrijedi :X.i.19. Y "J. mora da vrijedi: <=> (a+1)'-4'20 q «(/+1)''24 a+1:.4) 4 .> / S.j3 - - Rjesenja su realni brojevi i vrijedi :Xj<o<x2.1 + + + + + + rl-~. f(2)=11 5. \\ \\ xE(-=.12. l=~l I. b=O.IS.". '.a) Ymf.l. c=-3 5. ! f .n=-3 195 " .<O<X2. a) x=O b) q .2=±4 e) YIllfl..' 1:1/J\\ \ \ 5.t:O. za m>O. Xl -0 . f(-l )~8. la+ll'22 \\.i.+ (4. xli> 1 x21 (3.2=±4 b) Ymax=45 bJ Ymin=2 5.a) y=-x ' b) y~_2x2 .Svi zakljucci 0 prirodi rjesenja posmatrane kvadratne jednacine. a najvece vrijednosti nema. prikazalli su u slijedecoj tabeli: m (-=. Ynlln= 4 c) Za m:.~lr~~~---~~~-~I~g~+I---~~~------:=:~-~ 5.--~').\\\ . +=) - 0 Rjesenja su realni broievi i vrijedi : O<Xl<X2 xu=3 Rjesenja su konjugovano-kompleksni brojevi .211.8.lO.2] . a nemaju najmanju vrijednost oi za koju vrijednost varijable x. c=-16 5. (x-l)~'+(a+l)x+Jj=O.2=+.)~~)'.3) 5.1. Ymax=-3~ za m>l. o ° b) y=2x' I' II \1/ i eJI Y15x~ ' dJ y=0. W KVADRATNE FUNKCIJE 3. 3 4.13.=-7 b) Xl. I) D(m) P(m) + + + 0 + - 1 + + (l .6. . Svaka posmatrana funkcija ima najmanju vrijednost za x=O. -3/2 \ .+=). X. \ / /1 "~-__\'JL-IJ_-'-~--"-' I 194 i 5. x +ax 2 . \I' I' / \.Dabi ¢.x=-2 c) Ymin=-12 b) Za m<l. -5) -5 (-5.-ax_I=O rjeSenjajednacine hila realna diskriminanta kvadratnejednacine 2 x + (a + l)x + 1 = 0 mora biti nenegativna.20.-3)U[I.a) Za m<O.9. S.. f(0)=5.5x' I '\ .5.3.a) c=f(0)=5 5.c=2 5.: I~ fY=x:2 I I I .I 5 .f.4. YfThlX=4./ \\\\1/. 5. Ymin=144 cJ x].2~±3 5.14.. tj. a=-I. Ym.2.£-2 v (/+1'22 ¢. I - 0 xll<1 x21 x1.a) Ymax=l 5. ukljucujuci i njihove znake.1 /.a) x1. '.I.> a:'£-3 va'21 <=> D'20 <=> 5.16. Zakljucak 0 rjeSenjima Xl ix.

. 145 1 b) Ymin =-8=-18 8.= 113. x. \li I a) \ \. c) D:::::48>0.25. x2. realne Hule.!2 16 ... 0) C ) 1-4 3 4 4 ..... y=(x..a) xl=3... 1 .::::-204<O.O) (·=.a) x=·5 b) x=15 0)x=·41 M'oze se pisati: y~x2·12x+36=(x. 196 I 5.6)'. funkcija nema realnih nula. y=(X_7)2 5.=512 b) x. Ymin --~-1.16 5A5.=(X+5)2. tada kvadr:atna funkcija ima b) T(2. 0) c) T(·I. TransiacijolTJ grafika funkcije y funkcije y=(x+m/ 5. funkcija ima realne nule..a) y=2(x+3)2+4 .31.43. x2=7 c) x):::::-5.a) YI11~lJo.: b) D.= ?I :"t a) b) Y=(X+3)2· 5 b) \ .=-I..23.a) Y=(X.44.y/" \ I jl '\ '.. 197 . S. mm T(-3.35.l)2+3 += . \ a) D=36>0. y=(x.I)'.a) 5. :=: x 2 za -rn u pravcu x-ose dobivamo grafik 5. .a) ) ' .30.24.29.28.36.= ?I X 2 y=·2x ·1 ?I :"t 0 3 5. .39. .'--tL.a) 5. 0).=8 b) xl.+=) -5.34. 2) (-=.·1) b) (-=.40..=5 c) x.= ?I X 2 y=·2x +3 .= ?I 0 0 .42. x 5.33.= ?I 0 ?I += -= ?I -1 :"t -= b) y=2(x-2)'-7 5. y=(x+2)'.:::--=. x.a) Y=(X+2)2.a) Ymill=6 b) Ym...a) y".a) Ymill=-6 5. ·1) c) (-=.. II. f / \\~ ! += .37.a) x.:::2. S1. T(-5.' T-: b) y = _(x+5)2_2 y 5. b) Ymax.--. Aka je diskt-iminanta D::::::b 2 -4ac nenegativna.41.46. =45 \ \ 5.I VI \jj _" .in=2 c) Ymin =16 8 D 4a b' -4ac 4a 5.a) 5.=-4.5. x.5. Nula funkcijeje x=6.--+---c-. funkcija ima rcaine nule.a) b) YJ\\\\x=-- 13 c) Ymax=12 5.26.7) b) (-=.= ?I x y=·2x2 .32.5) c) (-11.=-12 39 c) Ymnx=23 5.=-63 b) YlIl<lX=-J _ b) Ymux=19 c) Ymflx::53 c) Ymax=-5.a) y=-2x' b) y=_2X2+3 c) y~-2x 2·1 I 5.=215 S.27. x2:=:-1 5.= c) Y.. T(3.22. b) Y=(X_3)2. 1/ . 0) '1 I" *36..5)'. 0) 5. T(·2..38.

+=) funkcijaje rastuca.)Y"'-2X'+5X+7 li\ 11 x. T( -~. tada je izraz u srednjoj zagradi nenegativan i jednak je nuli sarno za X= - ~. Ako je T(rn. znaoi ako je a>O i funkcija je pozitivna.Tacka u kojoj grafik kvadratne funkcije y=ax 2+bx+c sijece y-osu je qo.ijent kvadratnog clanaje pozitivan (a>O): U ovom slueaju grafik funkcije je parabola kojaje olvorom okrenuta prema gore. 20 I ·n. tada je u il1tcrvalu ("'00. 0) 5. bitno se razlikuju dva slueaja ito: 1) Koef'i<.50. I) c) (-.52.25) b) qo. n) tjeme parabole. konveksna parabola. I -'3) 5. -1) 5. Sada sa skica grafika datih funkcija neposredno citamo podatke i f<:rmiramo tabele: al xl y 5..-~).55.! I \ i·j f ~-I l SJ. U zadatku 5. a u illtcrvalu (m. U ovom slucaju funk.55. -= 71 -5/4 ~ += ~ -1/8 71+= += Ib x -= ~ -= ~ -1110 71 += -J? 112071 -= += 71 5/4 71 += 81/8~ += Kvadratl~ ~u~:~::::c=:~+(:x:c~ ~J~~' '~o: :[e(.nja toka kvadratne funkcije y = ax' +bx+c.54. 7 -16) 5 5. Cijeli tokdatih kvadratnih funkcija predstavljenje u slijedecim tabelama. a kadaje koeficijent a negativan tadaje i funkcija negativna u cijeloj domeni (skupu R). 5.47. 0) c) A( -j' 0).!ziti za -dalje proucavanje osobina funkcije. PailJivim spajanjem navedenjh tacaka dobijamo '1 b) y=2x--x-l =2 9 8 x (3. 4a T(~'-~) c) T( -~.'·.La - skicu grafika koja moze posl. ·. tada je u intervalu: (~=. 0) b) A(5.5.. m) funkcija rastuca. c). (5. 198 199 .a) (-=.51. 2) Ako je diskriminanta D=O . x v x v a) -= 71 += ~ 1~ I:: 71 -4 71 -= 71 ?7/80 71 += ~ -1369/160 71 4 b) 71 1 71 +00 += += 71 36 ~ -= += += Vldlmo da su mtervah u kOjlma funkcija raste redom: 27 0) (4.pa znak funkcije zavisi od znaka koeficijenta a.a) y=2x'+5x+3= 2( x+% y J y b) a) 1 8 b) y=5x +x- +-1 . -4) b) (-1. ~n 5.57.+=.. konkavna parabola. +=) b) (-=.tO su: T(-l?.48. -'4) b) (+=. a) y = x'-6x+8 = (x-3)'-l 5 c) ('4'-=) 5. 2j Koeficijent kvadratnog clanaje negativan (a<O): I U ovom:slucaju grafik funkcijeje parabola kojaje sada otvorom okrenuta prema dole.. 2a4a a) T(l2a _l?. a} qO. \ x - (Ii' x-'4) \ 11 .\ i . Traiene tacke imaju ordinatu nula.1 119 2 . +=) 4 I -10) . B(l5.5) 5. Koordinate tjemena T parabole datejednacinom y=ax 2+bx+c.. presjek grafika (parabole) sa y-osom i DUle kvadratne funkcije (ako postoje).a) (-=. raspravljano je a toku kvadratne funkcije..· . 341) b) 4aC-b+).:a:is:ti)~ :bl~U]: 2a 4a 2a 4a 2 gdje je D = b -4ac .5. a u intervalu (m.56. odnosno. Kod ispitiv. +(0) funkcija je opadajuca. n) tjerne parabole. c.49. 0). to je izraz u srednjoj zagradi uvijek pozitivan. a*O. -2) c) qO.. diskriminanta kvadratne funkcije.?lja Ima znak ·. a apscisaje jednaka nuli funkcije. a:. -=) c) (-=.a) (3. 5. B(6. U avam slucaju funkcija ima isti znak kao a .) c) (-=. Ako je T(rn. 0).53. 2 a) A(6. Za crtanje :Cskiciranje) grafika kvadratne funkcije koriste se karakteristicne tacke ito: koordinate tjcmcna.48. Iz doblvenog izraza za kvadratnu funkciju vidimo slijedece: 1) Aka je diskriminanta D<O.+=l 80 I b) (-. m) funkcija opadajuca.

_a za sve vrijednosti varijable x osim za x::::~ ~ (kada je2a vrijednost funkcije jednaka nuli). ako je koeficijent a pozitivan tada je izraz a(x-xd(X-X2) negativan. xl~-I. D~O za m~O iii m~3. i obrnuto. + 00) funkcija je pozitlvna. +=) b) D=-4<0.. X2. t~lda funkcija ima realne i raziic-ite nule Xl i X:. Xj)U(X2. u intervalu (X]. c) Za m:::::3.)( x-x. (X\<X2) koji je suprotan znaku koeficijenta 11. +(0). Xl) funkcijaje negativna. a. XI) funkcija ima znak i (X:?.63.Xl nule kvadratne funkcije).. 7 ~ 2 )U(l. xI=l. +=). Data funkcijaje negativna u intervalima: a) (-2.+bx+c.t3. intervalu (-3.unkcije je: Formirajmo slijedecu tabelu: + 0 0 - 5.6~.. 5. Za.5) c) \~:"'.> 2<m<3... x2=2. - 5.:-l<O. X2) funkcijaje negativna. Diskriminanta f. transfonrusimo taj izraz na slijedeci naCin: -( ~ ax2+bx+C~{X+ ~ J-~ ~{(x+ ~J ~Jl~{(x+ ~} ~l(x+~} ~]= y ~ al(x+ ~. nule 71 + + + + - - - += 1z tabele neposredno "citamo" daje u intervalu (x]. b) 0~16>0.) a*O. a=I>O. Xl) izraz (X-XI)(X-X:.t2). f(x)~O.> m>2 ¢. a=1>0.:. funkcijaje pozitivna za svako x (x.tO se podudara sa znakom koeficijenta kvadratnog clana a. Dak. 3) Aka je diskriminanta D>O. Znaci 1110ra biti: m-3<0 m<3 m<3 16-8111<0 ¢. - b) (-=.> 8m>16 ¢. b) Koeficijent kvadratnog clanaje a=l>O. 4)U(11.61. X2 0 0~4(rn2+2»O. a van tog intervalaje pozitivan. Funkcija je negativna u cije!oj svojoj domeni aka mE (2.) uvijek negativan. Funkcija je negativna za svaku realnu vrijednost varijable x.koeficijenta. X2) znak ovog izrazaje suprotan znaku koeficijenta a.. 5.x2+9x-8 T(9/2. 0>0 za m<O iii m>3. Funkcijaje pozitivna u X2).. i u intervalu (XI. Za diskrimin'mtu vrijedi intervalu (x]. +=). 0 X l5. J)U(2.le. U intervalu (Xl. kadaje diskriminal1la D kvadratne funkcije pozitivna.. a) D::::l>O. Funkcijaje pozitivna za svaku vrijednost varijable 200 Funkcijaje negativna u intervalima (_00. Ako.60. XI)U(X2. XI)U(X2. C(O..~ J. l)U(7.a) Koeficijent kvadratnog clanaje a = -1<0. IY~X23X y~. Za m. Xl )(x- x. Za m=3.. funkcija Ima realne nule XI i X2 i vrijedi: u intervalima (-=. (Ovdje su Xl i . f(3)~0. x. Za.).. + =) funkcijaje pozitivna. D<O za 0<m<3.t:O). posmatramo 1zraz a(xWXt)(X-X2) .-25/4) 912 x C(O. sada. 1 1314) ~~--~t-I-Jl<?r--+'------7 -I 4 x o 5. T(3/2.25). Radi dalje analize.t3). Za m~3 i x~3. gdje su Xl ix. Funkcija y~-x2-2x+3 je pozitivna u c) Funkcija y=2x +Sx-7 je pozitivna u intervalima (-=. -= x-x] X-Xl (x-x.fi51~ a(x 2a 2a 2a 2a) funkcije x y~ax. xl~-3.A) . +(0) znak funkcije y = ax?+bx+c. T(~.X:?) au intervalillla (-co. 0<0 ~> m>O. funkcija je pozitivna za svako realno x (x:. Za O<m<3.~4..:-7<O. u intervalu (XI. Znaci.3). I). Za m<O iIi m>3 za posmatranu funkciju vrijedi: U intervalima (_00. a~-l<O.59~a) y ~ x'-4x+4 ~ (x-2)':o. a>O. 2 Kvadratna funkcija y=-x 2+2mx+2 uvijek ima reaipe i razlicite Imle Xl i 0~4m2 -12m~4(m2-3m)~4m(m-3).m=O. 8) 201 . a::. Kvadratna funkcija je negativna u cijeloj svojoj domeni onda kada je kaeficijent kvadratnog clana negativan 1 kada je njena dis~riminanta negativna.. 5.58. Neka je 71 Xl - 0 XI < Xl. Funkcijaje pozitivna u intervalima (-=. x. fuilkcija ima vrijednost nula. Za m=O i x~O. funkcijaje pozitivna za svako realno X (x::.fi5 Ix+~+ . 71 + c) D:. tada izraz u srednjoj zagradi maze biti i pozitivan i negativan. +=). X=X\ ill X:::::X:c. funkcijaje pozitivna za svako realno x. .62.

5: 4a s. P m. 5. zaa<O.71.76. c) y=-2x-- \ 2 2 5. 5..88. 5. a=-~. 5. 5.*a) 4a b .y' 'mill -- 4ac~h2 2a J ~~ ~ J-~+c=a(x+~J . Znaci. a zatirn odrediti: llJ. 3 3 5. za b X=---- 2a 5.* Uputa: Izraziti -koordinate tjemena u funkciji od k.73. Tadaje 2a+2b=8.9 ~. 2 y) koordinate tjemena parabole.5. tien~el1a skupa parabola pripadaju pravoj cijajejednacina x+y-l= O.5.69. odnosno.67.68. 5.8 . U intervalu 4 . Data parabolaje y=2x2-6x+l= ~x-2 3)2 --=2x-+6x+1 7 ..a+b=4. k =-3 . 9 5. 4 (~=.. 5.-"~)x . au intervalu Funkcija nema realnih nula. y=-~x3 . .. c=9/4 5. Tjerne ima koordinate T( ~.4 )-3~-{<+t 5. P=ab.' p(a)=a(4-a)=-a2+4a.1le. b)y=2x+( 2 2 13)' 2 7 7 -2·a)y=-~x2 +2=-2x +6x-I ( 3)' --=-2x-+6x-S 7 .* S~uptjemenajepravax=3. a=-2 5.82.. Ako je osnovica a=12. 23). Y=~4X2+X_3=_4(X2 -2tx+ .70.4aC-b2J.66. za a=2. Neka-su a i 'b duiine stranica pravougaonika.S4.. Trazeni skup tacakaje parabola y=_x2+x_4. 4 10 5 Kako kvadratni trinom 1 R). ax2+bx+c ~ +2 -2x :a +(:a a) J -(~ J }c=a(x+ b) Za 0>0. Funkcijaje pozitivna u cijeloj svojoj domeni (skupu 3 ._b2-4a~)=i_~.77. 2 1. (Suma kvadrata sabiraka broja 16 je najmanja ako su sabirci jednaki). y = -x2-8x+3~-(x+4l'+ 19 .fi 5.79. "u~ 2a -72' . 1 3)2 5. = 2 2 2 1 => x + y =5y -2y+-. 2 5. 16=8+8.. l2a 1 2 5y -2y+.86. \1=1: ''4xl .83.89. Kvadratnu funkciju y~3x2_4x+9 dovesti na oblik y ~ a(x+a)2+[l.* Y = -3x -18x-32.*b) y= 1 x'-4x+31 c) Y=_~·Xl. y = 3x 2+3x+ 1 .irnanajmanjuvrijednostza y=-=.=4.78. y= 3x2-4X+9 5. ~) funkcija opada.74. 2x+4y=1 ¢:> 2x=1-4y ¢:> x=--2y => x =--2y+4y => ~ 3(X2 -2~X+~-~}9 ={x-H + ~. +=) funkcija raste.65.90. y=---=--=!--=I-x k 4k k k SI.4 - . Y = 3x2-12x+ 18 . Aka su (x. to Je 20 2 y= 1x 91) T(_~. lada vrijedi ! 4k-4 k-1 1 x = -. I b 2 -4ac S1. 10=5+5 1 2 1 2 5.75. b=%. 2 3 ( ~. ekstrem. Traieni skuptacakajcpaI"abola 5.81. 203 1 . . 5. 4ac-b 2 )'~". l2a 4a 2 ta vrijednost je . znak i koordinate tjemena. a zatim eliminisati k.5. intervale monotonosti.80. Y ~ _2X2 +x-3 5. 202 0 = b = 10 .* Y = 3(x-Z)' +6 = 3(X2_4x+4J+6 = 3x 2-12X+ 18. za x=-2a'.

=7 b) x.+~) c) XE [-6. 5.a) -6'. 0) . x<o ¢::> x>O V x<-3. d)' xER 205 .2. 5. Vidimo daje x(x+3»O u dva intervaJa ito: (-=.·2)u(II..6. b) x\o(·1.12.+=) c) XE (.a) x'<4 ¢.Ie .5 b) x' + 1Ox+25=(x+5)"20 6.15.o.. ·5) u(8. 2 Treci . Prvi nacin: x(x+3»O ¢::> x>O x+3>O V x+3<O Rezultat: XE (. +=) 3 6.93. ·3 0 ~. i sredivanjem dobijamo nejednacinu 3x2+22x+65>O.fi<x<2.13.ABC dobijamo /=2x2-2ax+a2 .-4 . 2 d). pa I IJesenJe pO.v x.14. 6. l)u(7.S~i~ira~ljem grafika funkcije y=x +3x.+=) d) XE (-=. +=).t.a) XE('=.> ·2<x<2 c) . 0] 6.a) O'. Rezultat: xE (_00.5/6lU(0.. Stranica datog kvadrata je y=a(. c) xE(·=. +=J 5 d) xE0 d) x je proizvoljan realan broj 6.9~. Naj'manja vrijednost vanJable l .0 c) ·x 2+8x·16 = ·(XA)''.=1 cJ x.2.O) ' . x2=·3 d) -4. +~). DaUe je ova nejednacina ekvivalentna sa unijom dva sistema nejednacina .94. Diskriminanta ove nejednacille je negativna. 0)U(I/4.-5. * Trazeni trougao je jednakokraki pravougli trougao.j2. a koeficijent kvadratnog ciana pozitivan.5x+6<0 ¢. +=)..ocinosno. d) Mnozenjem nejednacine sa (x+5)2.-5..a) b) xE(·=.=. paje data nejednacina ekvivalentna sa nejednacinol11 x -2x-3>O.a) XE('=.::==~yL-.a) 0'. Rezultat: 2<x<3.x'.x. x .[~acin: .* Stranke pravougaonika su a=R-J2 i b=R'.. + 00)..6.a) XE (0.=.x. * 1z pravouglog . ·3) 1 (0.a) Mnoienjem date nejednacine sa (x+41'.·3)u(I.d) x'.3). paje IJesenje nejednac1I1e x-+3x>O skup svih realnih brojeva x za koje vrijedi XE(·=.f3 c)·= < x'. 5.* Trazeni trougao je jednakokraki pravougli trougao. +=). x. +=) 204 65. (x+5)(x-8»O. 2 6. 4 743 d) xE(--. Rezultat: XE(·=. +=) m 2 -16 4 'Ymin=O za m=±4. c) xE0 .)7 lz . ·1)u(3. ~ b) XE (-=. +00).q24 5 5 4 4 c) --O:x'.> (x·2)(x·3)<0. A B 2 ima najrnanju vrijednost: x=a!2. 5 b) 00: x'. 5) b) XE (.9. ·7)U(0.a :<.3. 3).5. 4 6.S) d) x<1 v x>6 XE('=.a) x' . Mozemo koristiti i tabelarno rjesavanje nejednacine. Rezultat: XE(·=. matrane nejednaci e. +=) 6.8] . dobivamo (x·3)(x+4)<0.f3<x<.2 2 3 3 6.7) "3) c) XE( c) -5'5) 6..6 b) x.O. ·6]u[2.S.5.1) b) xE(2. 6. . +=) b) xE0 6. 2 Najefikasnije je skicirati grafik kvadratne funkcije y:::::x -5x+6! sa grafika procitati kada je ta funkcija negativna: -~}c=::. i sredivanjen~ nastaje kvadratna nejednacina x2-3x-40>O.a) x"+4X+4=(x+21'20 d) ·2(x·3) 2'..10.+=) xE(3.1 La) XE( -'2.4.-.fi )12. Rezultat: XE (2.93. d) xE(A. Xi"A. odreaujemo znak kvadratne funkclje. x.91.se cita znak izraza x(x+3).ki~e vi:Iimo ?aje \unkcija pozitivna u intervalima (_00.-~JU[O. Ymin = c) XE('=' . 5.a) Kvadratni trinom x2+2x+8 je pozitivan za svaku vrijednost varijable x 2 (Zasto?).1.0)U(2.a) x2+3x>O <::) x(x+3»0.-21U[0. D!~llgj nacin: Zadatak mozemo rijesiti pomocl! slijedece tabele (Vidi za'datak 5.2) c) Mnozenjem nejednacine sa (X+5)2.·5 v x 2 5 b) x<·3 v x>3 d) 0'.+=) d) XE [·3. b) 4<x<5 6. paje trinom 3X2+22x+65 pozitivan_za svaku realnu vrijednost varijable x. ·3)U(0.+=) d) XE (.a) x1=1. -3) i (0. c) x<·5 v x>3 b) xE(·=.92. KVADRATJ'1A NEJEDNACINA I SISTEMI KVADRATNIH NEJEDNACTNA 6.fi 6.t. pa je data nejednacina ekvivalentna sa nejednacinom x2-5x+6<O. x. ·3)u(O. pa i y (jer je y>O) je ena za koju kvadratni trinom 2x2_2ax+a SI.. x. +=) b) Kvadaratni trinom u brojniku razlomka l1a lijevoj str~ni date nejednacine x-!+4x+5 je pozitivan za svaku vrijednost varijable x. To znaci da upisani kvadrat ima vrhove u sredistima stranica datog kvadrata. b)XE(·J.=·7.7.~.=.=·5. Rezultat: xE(A.

(S-::':'2Xx+2 .. 5)u(7..J2 < m < 0 .30. I 2 .'. Nije I. -33)u(-II. 2<x<+=.'::1: '<-r Xl >2 ¢::> X2 +x.x:2:1 b) x=1 c) -5'5X52 c) Nema rjesenja.> 6.2 > 2 <=> ¢::} \2 m .J- ~ ~-">2 [(Xl 6.. > 0 Formirajmo tabelu iz koje celTIo c) Domenaje skup R\{I.. x> 2. (x 1x.. Damena funkcijeje skup {xJ(x5-9) v (x:2:9)}..)- >" - Kako je.a) xs5' . -3+2. 4 207 .4J _2·4' > 2 -"--=-"----'-~. (x + I)(x .0>2.J2 ".17.> x5-9.4).27..:20 0 Tztabele vidimo daje fjcsenje sistema interva1 (0. 3)u(5." )u( I.a) """'--.a) xE(-4.26. /--->.... 1 5 I b) m<-I . I I c)-I <x<-. b) xE(-2. <::. 1)u(2. 3 c ) x>2 6.20. +=)... c) Sistem mozemo efikasno rijesiti primjenorn tabele: b) XE (-=. 0 - . 3 7 mE (-4..28.6.> (x<-3 v x>3) A -4<x<4 ¢.0) 2 ¢::> odrediti riesenia' x -= x-2 x+2 (x-2)(x+2) 6. x:2:9. -2)u(2. +=) 6. +=) 6. Rezultat: 3.a) X2_1<OAX2_4<O W x 2<1 Ax2<4 <=> -l<x<l /\-2<x<2 <=> -l<x-l.a) xE(-3. -I) u(O.•. 3) u(4.a) 2<x<3 b) x<-7 v x>1 m} -2<-2 v m {:::} 2 [4n.18. _\t/ +x/Y 6. Kvadratni trinom ax2+bx+c je negativan za svako realno x ako je koeficijent a negativan i diskri]TI.> m2>4 [2 \2 VJl .> -4<x<-3 v 3<x<4.29.a) Funkclja je definirana za one vrijednosti varijable x za koju je radikant nenegativan: X2 . dalje vrijedi: [(-2ml'-2.a) XE (6. l)u(2.23.:. 2 .2) .. XI.••. +=) ct) XE (-=.)' . 3) 6.. 5) c) XE(-=. b) XE(-=.). 4)u(4.··········· + Ie . -2 .19. 1 c) x<5 v'x>6 d) --<x<1 2 6. Kvadratni trinom ax2+bx+c je pozitivan za svako realno x akoje koeficijent a pozitivan i diskrimlnanta D=b 2-4ac negativna. -2). Rezultat: XE(-=. . 111<---..-" 4- . ll}.." . 1)u (2..2 m<-2 v m>2. .33.'-8f -32 > 2 -2>2 ¢.+«.2) > 4 (. c) -15 x 51 I 2 6.9) b) XE (-4. -7)u(-7. .a) Nejectnacinaje ekvivalentna sa x2-7x+12>0.2 La) x-I -----:200 x-l -x-2 6.37. Rezultat: rn>2.. I) c) -1<m<--. 6. -2) 1 I I 0 .2+ 7x+ 10<0.]-2(x 1x. +=). def. xl+x2=-2m i X1X2=4. -1)u(O. b) NejednaCinaje ekvivaJentna sa .1). +=) +x). 5) b) XE (-8. mE (0.38.. b) 0 < x < 4 6. -2x 1x. -4)u(1. -3)u(-2.O<x<8' 2' 6.. =-51 3 6.manta D=b 2-4ac _negativna. 6. .22.•. b) Domena funkcije je skup svih realnih brojeva R... +=) b) XE(-=.f 3 d) --<'x<2. m=7" m=5 6.a) Nema rjesenja.35. m=2 -2X)2 X / :. prema Vieteovim formularna. - - - Rezultat. < 206 . Rezultat: XE (-5.32.< 2 0 + 0 + c) x je proiivoljan real an broj 3 b)-<m<5 c) m<7" m>S. -2)u(4.. -) x-I x~'[ I (x-2Xx+2) 1 + - - - - 0 0 + + - - + + - Nije def.25. .. -4)u (-3.. -3].a) m= -I. 6. I·.16.31.:} 16 ¢.34.2) b) -35x<-1 .81:2: 0 ¢. XE (-2. b) x2>9 A x 2-16<0 ¢.a) XE (3. X)-X}- + + + + '.. m => -1 <xsl. -1<x<+= 9 x-I 6. m>-5 6. 4) Rezultat: XE (-=.

X2) iii x> max(x\. negativna. U OV0111 s!ucaju je Ix I=-x pa je data nejednacina ekvivalenta nejednacini x:2+x_6 >0.J6 <x<-2-J2. ako je a=-20.39.* Posto za brojnik razlomka vrijedi: x2-4x+5>O (jet je diskrirninanta trinoma D= A. Uzmimo sada da je x<O. c) Akoje a< 1. d) Ako je a>0. P(k)~ll-Sk. i x. 6. x>---~. Tada vrijedi: D(m)~4(36-9m). b) I c) x <-.6.--.44. tadaje x<I-~ i x>I+~..47. Ako je a = I. i X2 : (-=.J=±6 (0.. Z(k)~2(k-3). I' b) AkoJe al>. Xi./1-+40 1 +. x je tada proizvoljan broj osim -0.. < x < X2. Znaci izraza Oem). tadaJe + P(k) + + + + + ~> - I )(k-2).v :2 2 6. Izvrsavanjem operacija u drugom uvjetu dobijamo: D=5rn2-36m-32. Funkcija f(x) je pozitivna 5 4 I za svako rcalno x. a koeficijent kvadratnog CIana a""'-1 pozitivan). D~9m2-4(m+ 1)(m+8) . Ovu nejednacinu zadovoljavaju brojevi x<-3. . 4 20 2a 0 2 ( 2 1 a= --. Z(m)~2m.<m<8. Aka je -20 < a <.J24.-1 - Rjdenja su realna i D(k)~4(k+ Z(k) - - =0.<0<. Kvadratni trinom 5m2 -36m-32 ima ulile mz:::-~ 5 i m=8 i negativanje za sve vrijednosti varijable m koja zadovoljava uvjete . x>2. 0. * K vadratlli trinom pod korijenom mora biti nenegativan za svaku vrijednost varijable x. I X.-. JC ako je -a-~24 <x< -a+Ja 2 4 -24 4 .. 6. I> 1 x21 + 0 0 + xl. -12) Riesenja Sli realni broievi i XI<X2<O + + -12 0 Xl =-24. (-12. Izraz (m+l)x2-3mx+m+8 je pozitivan za svako x aka su ispunjena dva uvjeta ito: 1) ako je koeficijent kYadratnog clana.--"c. ako je a<-20. 6. -1) -J D(k) + 0 (-1. Rezultat: m~l . Priroda rjesenja X. Postavljeni uvjet ispunjava samo x>3.. Rjesenja su rcaIni broievi i Xj<x)<O Xl = -4.'j<x" 4 + XI =x2=4 0 + (4. X2).41.46. < 0 < x. pa je data nejednacina ekvivalelltlla 1 sJijedecim: x _x_6 >0 ¢:.X2 . ~ b) x<2--I5.24. tadaje < x <-..~ <m<8. 1 < I x21 209 . negativna. ! 2 2 1-. tadaje x proizvoljan realan broj razlicit od broja 1. +=) 208 .--.. sa P(m) proizvod rjesenja i sa Z(m) zbir rjesenja date jednacine.-.1 XJ<O<X2. -2+J2 <x<-2+. -J-. I xl. X7 -0 + '. * U ovom zadatku treba ispitati prirodu rjesenja k~adratne jednacine u zavisnosti od vrijecinosti parametra koji se u 11jOj pojavljuje.evi.JT7 S+. tadaje x < min(xJ.P(m)~m2 +9m-36..a) Aka je a < r. I x--2(k~3)x-(Sk-ll )~O (XE k (-=.J6 b) xE0 -l ' I x >-. Postavljeni uvjet ispunjava sarno x<-3. x] ::./1 +4a Akoje a>--.43. 8 5' \ J - - I 1>. Rezultat: x<-3.Ji3 1+'/13 2 2 6. Ako 4 1 1-..45. aka parametar m zadovoljava uvjete .edecoj tabeJi: m D(m) P(m) (m) Priroda rjesenja x.?_. P(m) i Z(m) kao i priroda Jjescnja kvadratne jedllacine dati su : u sli. m+ 1 . +=) + + Rjesenja Sll konjugovano-kompleksni bro.4) + + + Riesenia su realna i O<x. x>1 .42. Tada je Ix =x. I x.")::::±2 Rjesenja su realna i X. + 0 - Xj + + + - 0 + Rjesenja su realna i Xl < X2 - Xl< 0. 5 4 Sada vidimo da su aba uvjeta lspunjena za . tadaje x. tada je syaki reala!1 broj IjeSenje jednacioe.40.<m<8.> (x-3)(x+2»O => x<-2. 2) - R). Xl x. to je funkcija f(x) pozitivna za svako tealno x anda kadaje nazivnik pozitivan za svako x.3) + Rjesenja su realna i Xj<O<Xl. Prvi uvjetje ispunjen za m>-l. X2 =-4 Rjesenja su konjugovano-kompleksni broievi.0) rjesenja su realna i X. . m<-5 2 6. pozitiYan i 2) ako je diskriminanta trinoma. jal:.tadajexER\{-2} 'tJ 1I 5 (~~ 5 • 3 3 (3.a) 2<m<4 b) 1 <m<9 6. ' a) Sa D(m) oznacimo diskriminantu. I Xl I < I X2 L + 3 0 + XI -0.-6 + ~. tada nejednacina nema rjesenja.a) Neka je x~O. x>3. x>2+-15 6.5.a) _·_-<x<·_-c) 2-. x>3. tada je x proizvoljan realan broj.a) x<-3. Ovdje su XJ i X2 nule kvadratnog trinoma ax 2+ax-5. .J5 b) ------<x<l 1 <x<2 c) x<2.

x2=t => x2=t2 => x 2=9 ::::::> X3..I ± ~. X34 ~±6 ..-4 ' v fJ1:?:-2} J11 ¢:> m 2:: -2. 4? .\4=±)b b) xL2=±m. c) 7.a) xl.50*a) Neka broj a pripada intervalu (Xl.1A=±a b) xl.a) Ako uvedemo srnjenu x 2=t dobicemo t)=4 i t2=49. data jednacina se transfarmise u kvadratnu po nepoznatoj t t 2-5t-36=0. X14= ±5 7. ±4 7. m<-3 v m>5 .S.1.X3.X3.3A = ±3i c) xl_2=±m.X3:::::-1.9.x3.a) XI?=±.X34=±- <. X. a) {xl 0 ~ x < 2} c) {J!8-2v' 43 $x< 18+2v' 43} AI 19 19 6.-= -4 -3' I 2' Xl--~ - d 0 b"IJamo x}= I i i x. . c) xl=-2...a) x. k .=4..=1 = ±21.> -3.i= ±I.3' . .4.]=±2. >-4 8 13 7.2 = +. 1z x· 2=9 d a b" lJama 7.: m<-4 v m>1 1 b) 0 < 111 < 4 6.2=±6. x. b) x< - m:=. x3=4. xl.4=±4 7. Znaci rjesenja Xl i X2 su razlicita.2=±2.4 == ±i 1 1 7.4=_1 X3A= ±5i a b 7. sto je i trebalo dokazati. = x. t.2.'. x. x. .-7<k<1 6. Ostao je j~dini moguci slucaj da rjesenja jednaclne budu realni i razliciti brojevi.3=O. .3=± i. x.3...-I=±iJ2 b) b) XI=O.X2=--:-. x.a) Smjenom x2=t => X 4=t2 data bikvadratna jednacina postaje kvadratna po variiabli t: e-13t+36=O cija su rjesenja t.13.3'" 3 -I+m <x<10 6.7.A= 2 c) xl.l? 42 7.4= ±~5 + 2.X~4=±. 1 2 24 => XL2 = ±2 .2=±l .l.2 = ±8) X3.2.2 b) Xl = I t2="3' I Iz x-. X./6 .2= d) b) Xl. ..3 X2-~ i x4=2"' i -2' c) . formirati kvadratnu jednacinu u zavisnosti od parametra rn i odrediti one vrijednosti parametra m za koje kvadratnajednacina ima realna l:jesenja.2.X14=±2'" 3 b) x]?=±l. tada bi brojevi a i f( a) :imali isti znak za sve vrijednosti od a (osim 0.= I. X34= ±~5 - 2.49.2' .Z=±fa...12. I La) x. datajednacina se transformise u kvadratnujednacinu pot: e'-32t-144=O cija su ljesenja t l =36 i t2=-4.9.8. X:\. Nekaje a·[(a)<O. X:l4 = ±4 d) x l. x4=3 m>-4 ¢) m+l >-3 -1--m 8 b D~O.* Uputa: Oznaciti vrijedno5t funkcije.x3.= ±i 2.l=4. X3.). 2 Xl.X3.=±5.16. pa dati 2a uslov ne bi bio ispunjen. .X4=1 - 211 . x4=6 7.a) xJ.J2 i 7. . recimo sa m. = -3.::.x3.X.*a) Uputa: Uvodenjem smjene x 2-5x=t.a) XI.Jl9 7 . -..2 = 0.4= .1..48. k::..J2.4 =±7i Xu =0. Ako bi rjesenja jednacine bilakonjugirano-kompleksna tada bi brojevi a i fCa) uYijek imali 1sti znakl pa dati uslov ne bi bio ispunjen.. x. 2a d) XI."=±2 .> K~=O Xu =0.a) x -12x--64=0 b) x+lOx-+9=0 c) x + !Ox +169=0 7.52. =: ±8i c) Xu == 0. X)=--. X3.4-=±. X3.6.?=±.a) X.a) XI2=±. x. X2=O./6 1 .a) Xu::::: ±2. Trazena bikvadratna 4 b) x4-3x'+2=0 c) x +16x'-225=0 jedllacilla ie: x4-53x'+196=0.51.= -2. xJ.4=±i d) Xl.±i c) x1. 3 c ) XI_2:::::J:"2.. X =t => x =tl => x = b) XL2=±3./2 ±T X3.±5. X3A. c) -1< k < 6.15. x3A=±.4=±2 d) xJ. X3.a) X. odnosno..4 =±12 v x2-16=O <=> ='0. . 2 c) Xu= ±2. x2=2. Ako bijednacina imalajednaka rjesenja X.2.10.2=±m.4. 1 4 1 4 .-l=±3 ±3.x3. pa vrijedi a·f(a)<O..2=±1. ..}. Skup tih vrijedno5tije kodomena funkcije.X3. .4 =: ±3 . Tada brojevi a i f(a) uvijek imaju suprotne predznake..2=O. x3=1. x4=9 .a) Oba rjesenjajednacine Xl -2(m+ 1)x-4m-7=O bice veca od -3 ako su ispunjeni:slijedeci llvj'eti: 4(m+l)2 +4(4rn+7)20j 9+6(m+I)-4m-7>0 .4 =±5i b) 3" 2 1 c) X. Xl' X 2 Sll realni brojevi. X3..53.st7 Xl' X 2 SU konjugirano-kompleksni brojevi.Ja-b c) XI1=± (a+b)'X14 = ± (a-b) 7.4=±2i c) x1.:::: ~.a) Mora bitii5punjen uvjet (m+4)f(3)<0.2=±Ja+b. X_.. Bikvadratna jednacina (jednadzba) 210 9 Rezultat: xl=-4.= - ~ ). X 1.j. 1.. 3 d) ±i b) X1.--1=±3. NEKE JEDNACINE VISEG REDA 7. d) X.4=±3i b) xl. X.. 7.4-=±2 7.... af(-3»0. Rjesenja ave jednacine su t]=9 t1=-4.a) Uvodenjem smjene x· 2=t.X14=±. b) .14.4=±13i 7. odnosno (m+4)(m-1 1»0.2 X.4 = ±15 Xl.--~ X 4 .[3 .xj. Rezultat.±1.a) x4 -16x'=0 ¢) x'(x'-16)=0 b) Xu =0. 6.2 =0.

4

7.17.a) Uvest; smjenu x=t2 Rezultat: x,=1, x2=16. b) x=9 =6561 c) x,=-8,

7.28.* a) Uputa: Mnozenjemjednacine sa najmanjim zajednickim sadrZiocem
nazivnika i sredivanjem dobivamo:
4
lOx' +4x=x(x -3x' +]Ox-6)=0
¢:>
x(x 4 _3x 2 -10)=0
odakle neposredno zakljucujemo daje x=o jedno rjesenjejednacine, a preostala
fjesenja dobivamo rjesavanjem bikvadratne jednacine X4 _3x 2 -10=0.
Rezultat:O,±.J5 ,±i../2.

7,2,

b) x1,2=±I, x,,4=±4,

Binomne jednacine (jednadzbe)

7.29.a) Jednacine obJika axJl+b=O obicno se nazivaju binomne jednacine.
Postupak rjesavanja ovih jednacina svodi se na rastavljanje lijeve strane na
faktore, pa se jednacina raspada na vise nj ih sa manj im stepenom.

x'-I=O

¢:>

(x-I)(x2+x+l)=0

¢:>

(x-l=O v x'+x+I=O)

¢:>

x,=l, Xv

-I ±i../3

2

1 ± i../3
2
3

cJ x _8=0

,'_2 =0
3

¢O

+ 12m""!- 4
'

h~;~ + 2 -

x, =V

b)
1

6 'f

111 = -

2

.

" [a-b
2

[a-b ,"
2

)

2

7.26.*a) x!=1,xz=1,x3A= 1±2i.J(;
b) xl=-5,X2=-3,X3,4=-4±iJ7
c) x:=-2, X2=0, Xl4 = -1±5i
'7.27.* Primjenom Vieteovih formula za kvadratrlujednacinu.i kOfistenjem datog
uvjeta dobivamo jednaci'nu (111+ 1)4 + 6(m+ 1)2 -7 =0 cija su -l:fesenja 111=0, m=-2.
212

x"

= -4.

¢:>

7.3 La) 8x-'-]25=0

5

Rezultat:
Xj

Xl

=2"'

5

3a

2

=-,

3

-'

X 2 .3

-5±5i../3
4

10

x2,J=aV ± i../3)
,Xol=3a(-I±i../3)

4

7,33.a) x'-64=0

8

¢:>
¢:>

-1±i../3
3

x"

7±7i../3

7
=--, x-, ~

7.32.a) x,=-2a,
c) x,=

x,

-3±3../3
2

b)

b)

x,

d)

Xl

¢;Y

X j =4,x:.u:::::-2±2i

(3x/-2'=0

..J3

¢:>

l±i../3
6
(2x,S)(4x'+lOx+25) = 0
I
d) x, =--, x? '\
3
-,.

(2x)'-5'=0
¢:>
2x-S:::::: 0 v 4x 2+J.Ox+25 = 0

¢:>
¢>

c)

¢:>

¢:>

cJ 27x'-8=0

= 2 ± 2i../3

(3x-2)(9x'+6x+4)=0

~.

,2 1
C
v +6--)y-+
--1--=0,

.

x,

.J'511l + 12m + 4

6
,
19
7.24.* Zamjenom varijable x::::y+m u datu jednacinu i sredivanjem dobijamo
jednacinu
1
a/ +(4am+b »)'"'+(6am +3bm+c)/ +(4am 3+3bm1+2cm+d)y+(am-++bm 3+c11 2+dh+e)=O
fz pr~thodne jednacine vidimo da ona post~~e bik-;adratna po varijabli y pod
(4am+b=0)
A
(4am'+3bm-+2cm+d=0),
uy]etnna:
7.25.* Zamjenom vrijednosti za x i sredivanjem dobijamo bikvadratnujcdnacinu
111=

Xj=-3,X23::::

(x-4=0 v x'+4x+16~0)

¢:>

Iz datog uvjeta XI=3x2, dobivamo kvadratl1ujednacinu 19n/"-I08m-36=O.

'" su rJesenJa
",
cIJa

d)

(x-2=0 v x'+2x+4=0)

¢:>

7.30.a)x'-64=O<O>x 3-4'=0 ¢"~ (x-4)(x'+4x+16)=0

7.21. Dokaz provodimo kao u prethodnom zadatku.
7.22. x"-29x'+100=0
7.23. Iz date nejednacine dobije se:
2

(X_2)(X2+2x+4)=0

xj=2,x:,.J=-1±i./3.

¢:::>

13m +.2 + )Srn2
x, =,

¢:>

3
4
6
=-,
5 .
=

=:--_.

- 3± 3i../3
X l .J

XL,

8
=:

-3±3i../3
5

x,=~, X',3=~' (-I ± i.J3)
d) x,=

(X')3 _ 4 3 = (x' - 4)(X4+4x2+ ]6) = 0
x2_4=0 v x4+4x2+16=0

9d ,X2,.,=9(~(I±i.J3),
2

4

=>
213

kvadratna. Rjesenje linearne jednacine je upravo dati broj, a preostala dva rjesenja
kubne jednacine dobiju se ~esavanjem kvadratne jednacine.
a) (x'-3x+2=O):(x-1)= x +x-2 => x 3-3x+2=(x-I)(x'+x-2) => x 3-3x+2=0
2
¢:> (x-1=0) v (x +x-2=0) => X2= 1, X, = -2.
b) (x'+Sx+18): (x+2)= x'-2x+9; x2-2x+9=0
=> X',3= 1±2i.J2,
2
c) (x'+2x -3x-1O); (x-2)= x'+4x+5; x'+4x+S=0 => X2,3= -2±i,

7.42,a) X2,3
-l±i-!3
2
-3±3i-!3

vx
b) XI.= 2, x 2 .} =-l±i-!3

2

d) XI = 4, x',3 =-2±2i-!3
7.3S,a) x]=- 3 ,X2~
,.

3± 3i.J3
2

c) x l =-6,X2.3=3(I±i.J3)

7.3.

d)

XI=-S, x,,=."-.(l±i..J3)
_. 2

Neke jedllacine treceg stepena

iFs5

- 5±
5

11 ± 2i"/IS4
2

7.43,a) Drugo rjesenjejednacineje x2=-1-2i, Polinomx'-x'-x-lS je djeljiv sa
(X-X1)(X-X,) = X 2_(XI+X,)X + XIX2 = x2+2x+5,
(x3_x 2 _x_15 = 0): (x2+2x+5) = x-3 ; x,=3,
b) X2= 2+i, x3=2
c) x,=2-3i,x,=S,

7.44. Uvrstavanjem datog fjesenja u jednacinu dobivamo jednacinu po nepoznatoj
m. Rjesenjem te jednacine odredujemo m. Uvrstavanjem dobivene vrijednosti za 111
u datu jednacinu, koristeci dato rjesenje, odredujemo preostaia dva rjesenja (kao u
prethodnom zadatku),
a) -m+2+ 1-2=0
m=l.
-m=-l
x 3 +2x2_X_2=0
(x" +x-2)(x+ 1)=()
=> x2=-2, x3=1.
¢:>
b) -2S0+25m-65+15=0
¢:>
m=l2.
2Sm=300
2x 3+12x'+13x+IS=0

7,36,a) Rjesenje je x=1 ,a ostali brojevi nisu,
b) Rjesenje je x = - I.
7.37,a) Rjesenjeje X=1.
b) Rjesenjeje x =-1.
7,38,a) x=3 jeste rjesenje.
b) Rjesenje je X = 2,
7:39.a) Koristeci teoremu: Ako jednacina anx H + afl_lx ll- 1 + ... + a]x 2 + 3jX + ao IIna
c.Je!~brojno Ijesenje, tada je slobodni clan ao
djeljiv sa tim rjesenjem,
z~klJllcujel11o da da~a jednacina moze imati samo dva cjelobrojna Ijesenja i to ±l.
~eposrednom provJerom utvrdujemo da ni jedan od ovih brojeva nije Ijesenje
Jcdnacine. Znaci jednacina K'+5x2+2x+ 1=0 nema cjelobrojnih rjesenja.
.
b) Treba provjeriti da Ii je neki od brojeva ±1, ±5 l]eScnje date jednacine.
~~po~l.·edl~il11 u~rstavanjem ovih brojeva 1I jednacinu uvjeravamo se da I~i jedan od
l1Jlh nIJe nJeno IJesenje.
~) U ~.vom zadatku t~eba provjeriti da li je neki od brojeva ±], ±2, ±4 (jesenje
Jednacme.
Nakon toga se uvjeravamo da ni jedan od cijelih brojeva nije Jjesenje jednacine.
?.4 O.a} ~eposv~ednom provjerom zakljucujemo da ni jedan od brojeva ±l nije
l]eSenJe Jednacme, pa ona nema cjelobrojnih rjesenja,
b) N~~edan od brojeva ±1, ±2 nije rjesenjejednacine.
c) Nl Jedan od brojeva ±1, ±3 nije tjesenje jednaClne.
7.41. Ko~isteci Be;zoutvu 1 teoremu: Ako je ex nula polinoma f(x)= aox Jl + an_Ix o.]
+ ... -t" a2X + aJX + av, tada je polinom f(x) djeljiv binomom x-a, jednacina treceg
stepena ~? moze zamij~njti sa dvije jednaci.ne od kojih .Ie je?na lil)earna, a drug<L

)

c X2,3=

b) x2,3=-I±F7

¢:>

(2x'+2x+3)(x+5)=0

=>

-l±i.[5
2

d) m=-21 ,x2=-3, x3=1
x 3-7x'-9x+63=0

7.45.a)

(x 3-7x 2),9(x-7)=0

¢:> x'(x-7)-9(x-7)=0
(x-7)(x'-9)=0
¢:> (x-7)(x-3)(x+3)=0
¢> x,=-3, x2=3, x3=7,
b) 6x'+2x'-25x-50=0
¢:> (x-5)(x+5)(x+2)=0
¢:> x,=-S, x,=-2, X3=S.
c) x'+2x2-13x+10=0
¢:> (x'+4x'-5x)-(2x'+8x-IO)=0
2
2
¢:> x(x'+4x-S)-2(x +4x-S)=O
¢:>
(x-2)(x +4x-S)=0
~
XI=-S, x2=1, x3=2.
d) x 3-x'-17x-15=0 ¢:> (x'+4x 2+3x)-(5x 2+20x+15)=0 ¢:>
¢:>

¢:>

<=> xJ:;:;::-3, x2=-1,x3=S.
7.46.a) Jedno rjesenje jednacine je xj=l (nalazimo ga meau faktorima broja 4)
X:u=

1 ±i"J!s
2

b) x]=2, X2.}=

im

-5 ±
4

v

,.
Etiene Bezout (1730-'1783), je poznati francuski matematicar

214

7.47.a) Jednacinu celTIo rijesiti odreaivanjem, prvo, jednog njenog Ijesenja, a
zatim celTIo pronaci kvadratnu jednacinu cija su l:jesenja preostala dva rjesenja
date kubne jednacine .
. Cjelobrojna rj~senja trazimo medu djeliteljima- slobodnog clana: ±t, ±3.
Ne.posr~dnom provjerom uvjeravamo se da je x == -1 rjesellje jednacine
3x'+2x-+2x+3=0,
215

PolinOlp 3x~+2x2+2x+3 je djeUjv sa binomom x+l. Odredimo ovaj kolicnik:
(3x +2x +2x+3): (x+l)= 3x--x+3
3
2
3x +3x
-x2+2x+3
-x 2 - x
3x'+2x2+2x+3 '" (x+I)(3X2-x+3)
3x+3
3X3+2x2+2x+3=0 ¢;> (x+1)(3x2-X+3)=0
¢;>
3x+3
x+J=O v 3x 2-x+3=0 ¢;>
¢;>

¢;>
¢;>

=>

¢:>

b) xl=-I, x,=3,
-

c)

x,,=~
. 3

c)

xI~-l,

2

x)::::-1,x2::::J,x3::::4

f)

Rjesavanjem ovog sistema odrealuemo a =.!2 i b = 42 .
I' .
5
5
JvrstavanJem vrijednosti za a i b u pocetnu jednacinu dobije se jednacina

,

7

5x-'-18x--5x+42=O Cije trece tjesenje je x-,::::: _-.
5

¢;>

(x+I)(x'+I)

=>

7.53.a)

d) m::::-3 ..;;) m::::-l
f) 111::::-,1
¢? (x+I)(x',x+[)-x(x+[)=O
¢:;)

xj::::-I,x];;::1,xi=1.

¢:)

(x+ 1)(X2_X+ [)+x(x+ 1)=0
xj::::-l, x2::::i, x,::::-i.

,'"

xi.~=±i,

xl:::::-l, X:u::::·

x

-5±·J21

.4=~----'~
2

b)

3x+2
--=,

x,=-I, x2l=-3±2.[i.

<?

2x'+3x'-3x-2=0

_3,'

xj=1,x)::;:::;-2.

4
3
7.52.a) 3x ]x Ax Ax'_7x+3=0 . ¢;>
3(x 5+1)-71«x'+I)-4'x'(x+1)=0
4 3 2
¢;> 3(x+ 1)(X _X +X _X+ J )-7x(x+ 1)(x'-x+ 0-4x'(x+ 1)=0
216

4

-

x+3=0

=>

f) -/+3x2+3x-I=0

-5±.[0

(x2-1)(x2+4x+l)=O.

¢;>

[)(2x'+5x+2)=0

1

X,=--.

.

2

x'(x-3)-(x-3)=0

¢;>

¢:>

(x-3)(x' -I)=()

x!=-1,x1 =1,x:,=3.

(x-2)(x'+2x+8)-x(x-2)=0

¢;>

(x-2)(x' +3x+4)=0
b) x 3 _2x 2 _(a 2 _a_l)x+a 2 _a=O
¢;>

(x-

¢:>

2x+3

=>

2

7.5I.a) xl=-I, xn=-1O±3.Ji]

(x 4 -1)+4x(x L l)=O

¢;>

Rezultat: xl.2=±I, x, __I::;;::-2±--fi .

7.5S.a) x3+x'-2x~-8,~Q

5

-2]-1O(X+~}6=0

1
x)::::2,
2 -

7.54.a) Upula: x4 +4x 3 4x-I=0

c)

c) xJ=-l,x?'l
-,.-

{(x+H

Xl=-'

5 +51

=>

¢;>

3(t' -2)-10t+6=0 ¢;> 31' -IOt=O ¢;> t=Q v 3t=10.
Rjesavanjem dviju kvadratnih jednacina po x dobijemo cetiri rjesenja:
1
x+-=.o ¢;> x 2 +1 = 0, (x;OQ)
¢;> X2.3 = ±i.
x
1 10
x+-=- ¢;> 3x'+3 = 1.ox, (x;OO) ¢;>
x
3
b) x,=-I

c)

7.4. Simciricne jednaCine (jednadzbe)
7.49.a) m::::1
b) 111::::6
c) m::::-21
7.50.a) x.l_x 2_x+I::::O
W x-'+I-x 1-x::::O
¢;> (x+I)(,,2 2x + l )
b) x.l+x~+x+J::::()
¢::) X3+!+Xl+X::::O

~2 }1O(X+~}6=0

Uvodenjem smjene x +Jc= t, dobijenajednacina postaje kvadratna po t:
x

7.48. ~put,::. Zamjenom dati~l rjcsenja u jednaclllu dobije se sistem od dvije
Jednacl!le sa nepoznattn1 a i b: 4a-b:::: 0, 9a-b::;:: 24 .

,

3(X2+

.

Xl:::: 3 , X l . 3-1±3i
::::---

:
-I ± i.J15
X)~-1,X2-3::::--4--

Xl=-l.

4
3'
Jx4-1Ox3 +6x'-10x+3".
10 3
Jx -IOx·+6x'-10x+3=0¢?----·,
=0 ¢c>5x-.. lOx+6--+-,=0 ¢c>
Xx X.
¢;>

J±iJ35
x?-.l~-6

(x+ 1)(3x4 _3x 3+3x2_3x+3_7x 3+ 7x' -7xAx')=0
2
4
3
(x+1)(3x4- 1Qx 3+6x2-JOx+3)=0 ¢;> x+1=0 v 3x _10x +6x 10x+3=0

x(x-l)'-,,2(x-I)+a(x-1)=Q

¢:>
¢:>

=>
-·7.56.* a) Uputa: I?ijeljenjem sa x

3

=>
x3_2x2+x_,a'2x+a2+ax_a=O

(x-I)(x'-x-a'+a)=O
x J = 1,

Xl

= 1-- a, X3 = a.

.i sredivanjem do~ije se:··

217

4) 8. I) c) <=> (X+ . a druga kvadratna ~Jesavamo metodom zamjene (supstitucije) tako 5tO se iz linearne jednacine izrazi Jedna promjen!jiv:a pomocu druge i lIvrsti u kvadratnujedllacinu. (-3. I). 4).a) 8. =-4} x. (±'J7' ± . (I. . (1.0) b) (-2.2). x3.8 =-i.4) b) (4. Smjenom x +. ~ 2). 3) c) (-a.3).8. y. (-4. I). I ±i.> x2 +xy-2/=-56 ¢:) 24x2-1Ixy+y2::::0 x'+xy-2y'=-S6 . pa prvujednacinu lllozemo podijeliti sa /-.2=±i. -2).J2.4. (1±. a. b) Xl.12.2).'X34= . (-a-b.-±a) 8.3+JiO} (3-JiO.xy=4 <=> b) (5. Xl') :::: . -a) b) 8. (3. = 3f (x+y)' =8+8} "c.a) Sxy+3x'=S7 15xy-x'=8 I ¢> ! <=> X+ Y =±4} .a) (5. = t . 3-JiO) 8. (2a.!:.fi) 5xy+3x'+3(15xy-x')=57+3·8 I ¢~ 15xy-x 2=8J xy=6 xy=6 . 2).(I±.x3 ::::. ±) c) 8.. b) x'+y'=13 x'+2xy+y'=2xy+13 xy=6 ¢. 2) 1 (3.2= 1.2. ~a) (-~a. )-13( x + ±)+ 34 = O.x.5). 3). .57. = -2 X6 4 o. (t-2)(4t' . (-I. (-3-JiO. => ~=t. X1.=4.{. dalje se dobije. 5). 8.-~1 \ b) (4.a) (-15. 5) b) (2.J2). (±5 X':1~Xl=~3If y! -2' }1 --2J -.:: 2. SISTEMI (SUSTAVI) KVADRATNIH JEDNACINA (JEDNADZBI) a) b) (a+I.-2a) b) (a-b.12=0 (!'3.)'=4 xv=4 8. 0) nije tjesenje sistema.6 (-a. -2). xy. XS6 . (-3.5). 5).14. 0).IO.J5) 2 =i'~±.> Yl=1'Y2=5. a+I) *********** x".a) 2x'-3xy+3y'=80 x'+xy-2y'=-56 (. a+b). I). c) (_15 1 2 = ~--.25) = x Rezultat: b) 7. a) 7(2x'-3xy+3y')+ I O(x'+xy-2y')=560-560 ¢:. 151 a) (2a.1). Rezultat: (3. (I. -2a). x 4 = ._ 147) 173 173 ¢> 24(~J -1{~)+1=() => 218 x.Y =I} x' -x-12=O' b) (2.=2.3: Sistem od dvije jednacine od kojih je jedna linearna. I)._. 0). (4. (-2.a) (4. 24t'-llt+I=0 => t=±. I).9.4y. (211. (a-I.3) II . ±2).s( X' + Xl. (-4.=5.)'=4 c) (3+JiO. (-2.. 4) 8. (-3. 0) ¢:> c) (4.. (I.13. -I).3 = 0 b) (~'-1)(%.Y2=-2f (x+y)'=25 xy=6 x+y=±5 xy=6 ¢> c) (-I.-4) 2 II 8. (-2.).fi) (-4'~)(2. (3.15. 2). S.X=21j' 8 ___. x2+l =8} <=> x +2x)'+l =2''Y+ 8} -. =L(3±.J2. a). ~.4=-I. I).2).a) XI. ±~ ) b) xy=6 15xy-x 2=81 ~ 90-x2=81 <=>x 2=9 5 10 3 3 c) (0.1' )'=16} ~ x 1 =-3 '_-1 . -(ll±. ~)3 8.a) (-2a. 2). (3.6. a) Da b) Da c) Ne 8."= Ii. -3) (3.-) 4 \ 5) 8.2).a) y =3x.I2) b) (0. (2. 2" x3.J2.- 1 1. (-.J2) X. -4).a) Da b) Da c) Ne 8.= 1 u-v:::::J ~ 2v::::10 ¢:) v=5 ¢:> xy=5 ¢:.(l±i) 2 XS. 3) 47) cJ (1. (-2. =3 (2.-~) 8. xy=v : U+V= 11 2u= 12 u=6 x+y=6 x...a) Dati sistern l11ozemo uprostiti lIvodenjel11 smjena x+y=u.(82. Par (0.-3+.1O=2v-2 .-3).a 2Y-. (-I. (2.a) (±3.=2 <=? c) (2. -2). (~. (3.·) X 7 . 3).16. -2) X-Y=I} ¢) Y=X-I} ¢::> x(x-I)-12=0 Rezullat: (.10 3 + ~3). (a.(-. boa) c) 5 1 x 2 =-2.[JO} (-3+JiO. -3). -3-JiO).:ty=4 cJ (-±. 2x)I=3 25 25 x=2\'-2 X=2 Y -2} 2(2) 2xy=3 ¢> .7.x.2).!:.3.4=I±iJ3.. (2.a) (6. t=t => y=8x 219 . } 4. a-I).1 La) (5.-4). =.1.> xy=6 ¢> Rezultat: (2. -2) .1" .

') y::::3x y=3x x-+xy-2/=-.DZBE) 9.:} 1+3x=x2-+2x+! ¢::}x 2 -x=O ¢::} x(x-l)=() ¢::>x=O.a) x~24 b) x~6 c) x~2 d) x = -I 9.:l.f4J' (3±.3.-2.J6i 8.J2x+1 =1-x \4 33) lZ'2 8.2). -1 -2-. Vidimo daje .H.. x~-I c) Jednacina nema Ijesenja. (-4.i) 8.-b+c' a+b-c'=a+b+c) 2 <~> =? (.0) c) (4. b) Kao pod a) b) x~64 c) x=O d) x = -I 9.. 4) 8. sada.1. . x'-4x=O x(x-4)=O Brojevi 0 i 4 mogli bi biti Ijesenje date iracionalne jednaciJ)e.0). c) 8..0). 2). x=±.2.*a) \ ¢:> Sx.*a) x b) (1.S. -xy. U ovom poglavlju operisemo sarno sa aritmetickim korijcnima. pa nema l"JesenJa.6. veoma cesto se iracionalne jednacine rjesavajll tak<? da se odrede brojevi koji bi magli bili rjesenje ("kandidati" za rjeSenje). c) ±. Vidimo daje jednacina zadovoljena. (-I. !jesavanja zadatka. 18t y)J 2 . 221 .y=-6 . x=L Neposrednim l!vrstavanjem broJa-x=O.).=7(x+ y) 1 =3' t2 """-.fi.a) Jednadzbaje definirana za svakll realnu vrijednost od~.4. 9.fi. (-3. (x+y ) (x--XY+Y')-3xv(x+y)=O . a) x-l:O:0 ¢:> x:O:l b) x:O:O c) xt12:O:O ¢:> x :0:-12 9._0. Rezultat: Xl=O.0). X2=-1. -12) b) x'-3xy'= I 3x 2y_y':::: 1 ¢:> ¢::> ' .· Mealltim. c) Jednadzbaje definirana samo za x=5.a) (2.23. ¢:) y~3x x 2+3x 2-18x 2=_56 (-2.* (4.+. -2.3). a zatim i x=l uvjeravamo se da.y' .J6. (3. I) 8.I.. 4 2 . 3y~2x 1 -:u-. 1) 8. if] (-.J9 = -3. -2+i: 2 b) Il(~..a) 7(x 2 +4xy-2y2)=35(x+y) .a) x='1 b) x = ±3 c) Nema rjescnja. -3-i.a) Kvadriranjem jednacine i sred-ivanjem izraza dobije se: . Domena se moze odrediti na pocetku.a) x+yi. ( . 5 X -xy-y-=7(x+y) 2 1 x -=r 3 Sx' -xy. Napomena: Rjesavanjem iracionalnih jednacina vodimo racllna 0 domeni jednacine.a) x=2 b) x=O.17. (1. 9. Dobije se istinita jednakost. b) ~=x+l :0::. ujednaCinu x=4.fi.7.21. -I). y 2 c) (2. 3x-y-y'=1 ..6) b) (±~.-. to x"A nije rjesenje date jednaCine. * a) (2.oJ* doblvamo: (x+yf=1 => x+y~1. tJ ¢:> ') Sx2-xy-y'~7(x+y) ') ~' 18x--33xy+9y-=0 I SX' -X)'. 9. -I).y2 =7(x+ '")") 7x +28xy-14y-=2Sx--Sxy-Sy- 2 ~ .19 . 2) .1. 3 ). y~3x. Rezultat: (2. _.a) -Jedna6ina nije definirana ni zajednll realnu vrijednost :varijable x.(3.2S. Uvrstimo x=O po!azllu jednacinu.6.J6 IRACIONALNE JEDNACINE (JEDNA.±4) \ 220 b) 2-i. 7( x-+ xy-2y)=S(Sx--xy-v-) " ~ Sx--xy-y-=7(x+y) 2 (0.J: +1 ). (Z..2). 3) 3' 3'3' cJV4 !. x~4.±6. (-J.56 RezuItati:a) (2. (-2. Rezultat: (3. ' => 3x-y-y-'::::J y=-x 2x'=-1 y(3x'-1')=1 Rendtat ¢:> c) b) (3. -2). ±16 (2) Vu x~2. (-4. 2) c) (2.y.3.2). -2).3). Rezultat: x=O. 2 5(5x--xy-y )~35(x+y) . 9.(-1.. 1I Uvrstimo.24. - I 331 + 9 = 0 } . a _zatim neposrednom provjerom utvrdi koji od tih brojevaje zaista i rjesenje posmatranejednacine.a) x=16 9.22. -6).-4) x 3 +y·'-3x/-3x 2 y=O 3x\!-/::::1 (x+y)(x'-4xv+/)=O . (±2 (2.-su ljesenja date iraclolialnejednacine. => v::::-x 8.0. prije. -2) Vu 2 x~-2. b) Jednadzba nije definirana ni zajednu realnu vrijednost varijable x.b) Uputa: Mnozenjem druge jednacine sa 3 i dodavanjem pr.2. Znaci x=O je jedno !jesenje jednacine.8. Kako..6)..1 c) 3+i. (1. Iracionalna jednacina u kojoj se varijabJa pojavljuje u radikandu kvadratnog korijena definirana je samo za one vrijednosti varijable za koje je radikand (potkoljena veli6ina) nenegativna.*a) X 2 2 +4xy-2y ~5(x+y) 2 . 8. .JZx+I)'~(l-x)' = =? 2x+I~I-2x+x2 ~> x~O.3) (!:. 2:) (-I .y~6 x2~4 ¢::> ¢:> b) (4.18. Dputa: Uvcstl smJcnu (x+y)/x-y)=t.y-' 7 = (x+ y)J> = ~7(x+ 1')J Rezultat: 0) (0.fi. 2).(4..-xy. -[iff.

cJ x=-4 ' x=4 ? 9. . • -. Rezultat: x = 4.1(<+ 1X4x+ 5) - fl -± Jx+ x Fx+l[!4X+5-#=TI=.38. x=196 c) x=6 9. 9..45 = 0 b) x.4 -x'+6x-5 .7] 2 xE [-2. -. I) = .14. Rezultat: x=l b) x=9 9..a) x=1O b) x=4 9. t > O.. Rezn tat: x=3 .27.:X3+-f. Rezultat: x=3 b) x=3 c) x=1 b) x=4 .a) XE [-14.31. Rezultat: V' Je nacmu). x=5 9.J mn .2I.a) x=6.== 9..a) Uputa' Pr" k d' " .a zatlm kvadnratl... x=5 c) Nema rjesenja. transformiramo u kvadratnu jednacinu t 2."-1 . .J(x-1X~+ I) => x. datujednacinu X= - . x=13 b) x=4.1I. 2) b) x<70 cJ a <.S. d 0 IJemh broJeva.a) 10. X= x=11 9..20. OJI se 0 lJe I]esavanjemjednacme) ne pripada njenoj 01)..9.2x iii . za a>O.17.x=2.33.I'_-X'CC'2-+-6-x-_ S' > 8 . 3 b) Uputa: Uzeti t =.2 10./2x 1 '_<.H 2 - . x..a) x=8 2 9.'.· c) x=-3. = a-y x·. x=--c. * 1.a) XE [1.} Nx-±) x 2 +14x+49=8x 2 _12x+4 9 X.x. ..4. .lJputa: Uvodenjem smjene .0 0 8-2x<0 . x=--. .1.-2]U(14.: <=} -f.s:4 -x 2+6x-5 2': U -x 2+6x-5 > (8-2xJ 2 x<.. x=2 9.a) x=.a) x>9 b)xE(-=..ll bJ x<.7..a) X= -. Rezultat: x b) x=2401 aW \a'-W -Ir=~==..-f. za a=O. . Pr" . lIaCII1U stepenOv3tl sa 3. . b) 7 . t 9.28.2) 1O.- . O)u[J.. b) X= -4. 1.:!:.a dstavllJanJem na faktore potkorjenih velicina. .a) x=-1 b) x=O. IJe kva d' nranJaJe ena ] stram na1azi . 7 9.x<2 b) XE (-=.-1+2_..:0.o3 10.· 9.x<8 10. IRACIONALNE NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE) <=} 9. 7 10.11 + 4a za a>O ..0) x=4 b) 929') R' . +=).c) 112-x=x => 12-x=x2 => x2+x-12=0 => x=3 x=-4 RezuItat· x-3 (D ruglO .25 a) x.a) X=7..a) x=5 b) x=2 (Broj x == -2.(3--f.0 (8-2x) 2 222 223 .1. +=) 10.10.• .= -21.. 9. Rezultat: x=3 b) x = 5 c) x =-1 · 13.=1. x-14 k" dome' . str .x=-4.a) x=O b) x=-2 3+-f. Rezultat: aE [-1. .a) x=-1 b) x=5 9.oS 5 c)--<. .+=) 10.11.34.-::---..0) x=O.x....23. transform irati tako da se najednoj ' .3.a) x=3 b) x=-3 2S 9.. x=l 3 . . d b" .:<.b) x.64 b) Uputa: Jednacinu dovesti na oblik G. .:) . 1 .3t +2=0. X=5 b) x=3. 9.a) x = 2 b) x=4 10.. IJe va nranJa Jednacmu dovestl na obllk u kome ce na jednoj 9 am ill sarno korijen.30.S > 8 - 2x x. d db'" . x-I 9.9.x' + 6x .=--.a)4<.J.= t 2 .a)Uputa· led .a).19.26.J a +x 9.~ b) x=7 49 b) 9. x2=21.15. ~ 'r->' 26x . 26 9.a) bJ x>3 c) x>6 10. 4) bJ (1.. x=-2.. ne zadovoljava datu x 9. x=5 c) x=-l.a) UPUla' .J4a-3 . =-1.35..-1+. /4x+5 =.a) x<4 10. <=} ¢:::>x+ .22. .1O.a) xu=I±/6 c) x=3 b) x=-I. +=) XE [-1. +=J c) xER b)x>4 b) x. x <.24.1x-l+ Ir::~.a) x=2 b) x=-8 .a) HI =~ i -J5 . 2 2a + 1+. nije rjesenje date jednacine jer 'De pripada njenoj domeni)..a) Data nejednacina je ekvivalentna uniji sistema nejednacina: 8-2x .al) Uputa: Pps1u e prvog kvadriranja.3 3 7x J +x . x=3 3 cJ x=J 912 " dnacmu ..-'.16. + 2 .+3 x + I = 3 .: 9.18.. dohije se: .39. b) x=3 9.:2.J' .a) x=-7 b) x=6. za 0 :s: 4m:::.32.8.a) xE[ll. jednacinu srediti i panovo kvadrirati. .a) x=4 b) x=2.6. n b(x+a).samo korijen.a) x=O.a) x = -I I+ b) X = . +1+2. x+7=1-v2:c-3x+l => _ X2::::). ' ..37. x=-37 .a) Nema rjesenja. 9. X= c) x=1O 9.=13.2.: = 2 - c) x=O x. . 10.a) x=2 (Bro.a) b) XE [6. r. . b" .a) x.1X-l]=O 4x+5=.36.

a) (-=.2.a) 10. x> 1 ._ 1!)u(I)-IS?! 3 5 -1 [-~. l-I. 2J b) b) ·6 ~i) [-2. +=) 10.< x < += 3 b) 10. 0) -3 c) (-J.1.a) x> 34+ jl 188 b) - 2.23.~J .3) b) b) (~.20) b) Sl. +=) -5 -4 2 ·1 -2 -3 1_2.6> . -1)u(l.a) (. 0] (-=. 0) b) [I.a) (-=. ~ ) \ I J f7 x>2~3 1 L2..14a) b) y=3 x 4 ' Y ( 4 )' .20. 10.12 a) Data nejednacina je ekvivalentna uniji sistema nejednacina: 4x .a) [%. Eksponencijalna fuukcija Rjesenje posmatrane nejednacine je ullija dobivenih rjesenja sistema na koje se jednacina raspala: 3<x < 5 b) x<-IO.+= J I 0. b) 0 < x < 3 10.a) (.2. x < 28 - .17. 4 3 SLI 1. -I + 128J (-=.={s(2)' V=.J3~=-.Jr---2 -X'-=6x ---- 10.4.13.11.O)U[1. <.15) L 10. 1.16.o)U(o.x>4 x:.=.-- 2 . (1.a) d) y=S" 4x.6 < 0 4](.. 11.2) b) x>1 x 2 224 3 4 225 .v = l~ II d) 5 b) (-=.6> .J) 10.-IJ lO22a) 10.2 La) [.a) v - I\' = (I ~ I \2 ) b)" .4 (x-J)(x-5) < 0 _ _ __ ~2c:j8x+69<9~_ _ \ 4 ) 11. ')""_ Y cJ \' \ \ : " \ \: .18.1. I-JiO)U (3.6 . EKSPONE~CIJALNE JEDNA. 3]U[1.¢INE (JEDNADZBE) I NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE) . +=) 3 b) [-5.2X' Rezllltat: 2 < x < 3 XE 0-. 0 4x ..-6)U(-5. (" -'.128.J6x.J7S6 2 1015..19.-2)U[-I .

cJ 0.19. 7 d) x = -3 <=> x=-lvx=4 2 => 10x'-77x+13=0 ~= 36 <=> 3' ·8' :36 3' w =2' <=>1'" =2' <=>-2x=2<=>x=-1. Svaka funkcija iz zadatka 11..)x-] =--2 q 26 5 => x'+x-2=O iii x=3 ~> x~-2.' 5 x ~ -I jeste rjesenje jednacine 3X+ 1~1. zakljuCiti da je eksponencijalna funkcija y=a\ a>O..ll. 3'2' =36 <=> (2·3)' =6' <=> x=2.4.7 .."1:::::::8 3 1 (x<'J=3 3 ¢) 4 2 "=2 5 ¢) 2(x-5)=3 ¢) 2 .5 c) ..6.r =64. x=lO. c) 4""=256 <=> 4""=4 1 <=> 12=4 <=>2~=22 <=> 4 11.<=> X=--. b) 4 x =16 ¢) 4'=4' ¢) x=2.:-2 1I..a) b) l~J=[H=(H=(~r<=> (.1 ¢::} ( I )"" =16<=>4"+' =4 2 <=>-x+l=2<=>x=-1. lvfoze se.:} I Il.X=-..-'j =24<=>-' 1 [ x(x-I)--1] =-<=>x--x-I=O<=>x.a) x=-4 X=-. Napomena: Kako baza stepena na 1ijevoj stran i jednacine: ( ifij f" I \ J9 ) = ] .1+ 1 ~ 3° = 1...2.8. ). 12.11. dalje.. cJ x=3.a) VI28=4" b) 3·2' x ..a) x:::.I8. za x:::::3 postaje jedan. jer je 3. Da cj Da 11.:3] ¢) X:::::-. c) x=2 2 2 7 '=49 ¢) 7 '=7' ¢) 2x=2 ¢) x= 1 b) 6'+'=36 ¢) 6H'~6' ¢) x+I~2 ¢) x~l. 227 .a) 3' _2·3'-' =7 <=> 3'. d) 3"'=27 11.2(9-2)=7 =.J=--.:8 2 ¢) 3 :::. r S"~S ¢) ~4=(~ ¢) x I I 16.a) b) 13 2 3 ~. =2"--6 ¢::} 2 x -2x-7=0 <=> 3·2' (J9) l 2 ifij i '" = 7 <=> 1283 =4 2x <=> 23 = 2 4x <=> 4x:. to .. 11.-2 =1 <=> 3'-2 =3° = x=2.a) 11.a) ¢) ¢) ¢:. x=l. x=3.5 11.S.5 (3)'" (3).> 9 x-5=27 ¢::..l O.1.-1 --1 => 2x-1 =0 => x='2 X=-. x 2-4x+3=O => => x -4x+6=3 2 = _I 4 ~ 8 .. a opadajuca u slucaju kadaje O<a<1.> x~8 x-5=3 (i'fX. 11. <=> x=~ <=> (3)'·' .a) ¢) 81x. ¢::} = '1 ~8 <=> 8 4x 3 1 1 = 8 2 <=> 4x=-. ¢) l x=2. 7 .3.:. . Eksponencijalna jednacina (jednadzba) oblika a flx ) = 2 2 aX(X) 2 4 .5-4)2.I7.:::2 5 c) ¢) 8"'.13. .25'" ='16<=>l4 {::::.a) 2-4'x~64 b) 6"'=36 4"=32 ¢) x=2/3 ¢) d) 5·9 x-5=135 11. 2 b) x=4 -'[.(l)~Hl=2~ \4 c) (x2+x-2)(3-x)~0 X= - d) x 1l. (0\2 \~' =\~) <=> x-I-:.J5 c) 4' 11.a) ~ 2 x' -7 .14. l±.a) Da b) Da c) Ne 2x~16 ¢) 2'=24 ¢) x=4.- 11. Funkcije iz prethodnog zadatka su opadajuce.:=2 (3)2 . ifij -- J9 )'. 4 ' =\4 <=> b)<=> 4 2 x.)H7 <=> [4-5 )2X" = (4-5 )'(H7) b) x:2 b) 226 'I" l64) ( 1 x=-3.a) i- x2 x=4x-9 2 2 . 2 8 7 12 5 2 X=-.4..5=4.(.Ie x=3.7x+ 17.. 1. je rastuca. drugo rje~enje posmatrane jednaCine. x=3 => .9. = 4· Vi x::o::l.a) O.<=> => = 4·3' = +2x=-"6 => XL:? 2_1 =3"' (ifij)O =lF9 x= 12 I_xl <=> <=>2x-I=-x-7<=>x=-2. rastuca ako je a> 1.1 ::. d) x=2 3 2x-I~2 ~HJ =(H <=> 1+~=4 <-~ ~=3 ILlS. i-·\:+2. c) x=-j c) x:l I 11. 3) 5-~ i r-:: 2 l 2)=2-vx-J x=2.' =(5.a) b) 11.3.2'~5 5 4 X=- x =-1 x~1 b) 0.a)<=> 2 =1±2J2..

a) x=5 b) x=2 c) x=3 11. x 11.2. =1.29. _[3 1 2) 2 .dobijarno r -4( ~2+J3 J +1 =0.4.a) Dijeljenjell1 date jednacine sa 9 dobijamo ekvivalentllu jednacinu koju mozemo napisati 1I obliku kvadratne: (? \' 2 AkoJ'c i::::-. =-2 =?x-=O.b) x=1 11.-1(4+9)=117 <=> 3"-1 =3 2 <=> x-l=2 <=> x=3. = 3.28.-1(1+4+16)=84 <=> 4 . 2" =t2 (2")' +8·2' -20=0 <=> (2' =t. tada imal11o:t~ +f-2=0 :::::> t.t2 =8.a) x=3 b) x=3 c) x=1 x 1 x 1 11.27. 11.I..36.-1 -5·2.-1 +3 11.I ~ 9·21 ·9' =7·18·4' [~y.2 (16-3)=13 ¢::} 4". 9 . 229 . kvadratn~jednaCinu -4t+l=O cijim rjesavanjem nalazimo t1 = 2+13.X2 =6. 11.a) 4' +2.33. 3) 11.34.a) x=3 11. x=l.a) ¢? .J3 _ Daljeje: r (~2~J3 =t.37.<+3 =20 c){1'2}' 10·2" -(2')' =16 2 X =1) => 2" =2 3y-' (3 <d -I = (5) 5 J <dx=2.t 2 =2--. 1 9-(-2 .2+=t. t J' J c) x=2 dobicemo jednacinu koju <=>( ~2+J3 > O. 3 b) {I.26.a) 4 . x b) x =-. b) x=4 b) x=3 +5+1) b) 4. =} x=O Rezultat. 2' .. 2} 11.21. 7 x+- X+- 2=2 2x=-1 [7 J <d T (.x=2 2-"=t l =>2 =2=>x=1.32.J3 <=> 2_3 2X -] 1 9x C) x=2 x=3.a) x=IO 11.+4' +4X+' =84 <=> 4.+.-2 =t.a) Uvodenjem smjene 2 x = t. <=> x = 3.a) 6·<-1 +6. c) 4·3. 2 <d x=l t 2 -10t+16=0'::::::} t1 =2. {a. 8 = 2'+' ·7 <d 7'-' = b) 7' (1 + 7)= 2.31. <d 9 x .2' = 7·2' <=> (2')' .20. =::} b) x=1. datajednaCina se transformira na slijedeci nacin: 4-" -9_2x +8=0 ¢::::> (2xy _9_2x +8=0 ¢:::? t 2 -9t+8=0 2'=t. H1 =117 <=> 3.=t. 2~-~ =2 11.-± = 2-" ·9·2' 3 r3~r=lq<d \ 2' 2 Uvoaenjem 2x=3 <d 3 2 x=~ t 2 +(% }-2 =0 .. mozerno dovesti na kvadratnu: 9"(1+3-1)=2' 22 +221 9 22 3 4 =1..<+1 +6x+2 = 15 18 <=> 6. => (~2+J3J =2+J3=> (2+J3)~ = (2 +J3)' => x=2. (y-2)' _5·2.25.-2 =6 =} <d <~ 1" 7' .x b) 4 _3.-2 +2' +2<+1 =104 <=> 2"-2(1+4+8)=104 <=> 1'-2 =8 <=> x=5. =2.-2 =6 <=> (2.4HI_L9Hl <d 18.x::::3 8·1" ).9.4' +2·81·9' =36·4·4' -39.8 = 0 => x = 3. t. =~<d \2 / 3 22 (~2+J3 .8·2" = 7 ¢? (2" x=·1. 2' . => 2 x =8 2·. b) x=2 c) x=2 x 11. Ako datu jednaci11l1 pomnozimo sa ( ~2 +.a) Nakon mnozenjajednacine sa 2 dobije se ekvivalentnajednacina cije ljesavanje se svodi na rjesavanje jedne kvadratne i jednostavne eksponencijaine jedllacine: b) ~ ¢-7 29~' <=> :: + :: = 2<=>[(% 3 <d 2-' =8 => x=3.a) x=2 b) x=2 11.a) <d }"'2(3 3 +3+1)=5.a) 3A.-2 =1 <=> 4 x . x=O r+( lJ t>O. ~ :=} ¢:.-2(5 2 ~ => 2'=1 ~2-J3h+J3 J =.=4 <=> x=2 b) l1. 3}.t>0~t'+8t-20=O =ot.1:-2 =13 ¢:::} 4 x .t>0)4t' -5t-6=0 t".9' .23.2 =4° ¢::} x=2. x =·1 q ¢> ¢-7 x-2=i 2 228 x t)x::::2.:!> 4.35.+2(22 + 2+ 1) = 2'-' Gf' <d =(H <d x=1.7 . ~2+J3 smj~ne ( ~2 + 13 J.24.22.-1 (1 +36+ 216)= 1518 <=> 6"-' = 6 b) x=3 11.a) x=5 b) x=1 11..a) 5·2'+'-4' =16 O b) .

2_t_I~0.1 <=> 21(2~ _2)2 +4]... u 2 +u-2=O :::::} u=1. 1 2 11.::2 <=> t]::::::2.>2S .r. ¢:::} 2' =1 <=> x=O. bJ x = 5 11.a) x<2 b) x>3 cJ 23.J3t' =? x~-2.1 -~=-1 x~-4.a) 23x_~_'2. ~ 6 1 6x-3x+ _x_ b) x=4 11. x Eksponencijalna nejednaCina (nejednadzba) oblika x=2 x<2. d) x>L 5 d) x.1Ot + 16 ~ 0 2.} x =-1.3. 1 2 =-<=>I)x--=14<=>15x -14x-1=0<=> 3 x 11.J3J ~2-. 7 c) x>3. x~4 b) (2y]3 -2)X [\3) _ +l3 -2~0 (t-l)((2+1+2) ~ 0 ¢:> (H ~1 (H ~(H x~o.Jx-2=1 ::::::::> ¢:::.49.-. )' -10· 2..a):3 =99+ ( b) x=1.. 2 I L48.1.1 2 x. b) 11.a) Dijeljenjem jednacine sa 27' dobije sec 8x+18x_2·27'~0 <=> ¢. c) x<2 d) x>3 3 2 c) x>.> Sl(3x. 2.+1 I 6.J·x .{. Dijeljenjem datejednacine sa ~> 2 ¢:!> +4)-6t-l =0 4x 6 3x 4 4x 6 b) 5 .1--3.{.X +3" 11.44.rnJO = (x + 2000)2000 <=> (H =(H' 11.}-Jx. 1000.t3 +t-2~0 .43.J3)' ~t2=? (~2+. '2..> => x= .·.1' =u. tV 2" 2.~ 5 .}x =11.a) x>3 b) x<1 cJ x<--.1 +2"' -2=0 2.(-h+..1+ .3 1 J2..40.? &3+1)-(2t+2)~0 <=> (t+l)(r'-t-l)=O ¢:> x + 2000 = 1 iIi x X2l11lO.. x=1 <=>(2X - ¢.J3 =? (2+.. Slijedecim ~ransfonnacijama datu jednacinu dovodimo do kvadratne: 2..\ 2'\ 1 t~_1V.=2 =t1 2 .a) x=O. 11.} 8¢:::>2~ = 2. ¢::.J 2' _2}1 =0 <=> 2' _2 =t.-3 =99+fci4 1.4) ¢:> 4x-6>6x-8 x<L ¢:> 3 X>-. +3 2 <+1 (4)' (?)' ~5:6" <=> 2·4' +3·9' -5·6'=0 <=> 2· <=> 213 (2 )'" -:> .::} 2' <=> => (2 \ 3 )' t ~ ~t.a) Jcdnacina je definirana za x2:2 i maze se dovesti l1a kvadratnu na slijedeci n~cin: <=> 4j.> +3=0 <=> 2 7 ..t2::::8.{. 3 230 231 ..::.:.41. x=3. 2 7 =23 dobije sec . 22.S..(_ _:_ )2000 x+ 2000 .J3)i ~(2+.::2 + 16= 0 <=> 2.:'2 ~ t. ¢:> 2~ =t 2 k <=> b) x =-2 c) X=- (2.42..:.38. __ 1 -)=1 it>. _~ooo _ x_+ 1 .2 =2 2 3 ¢::::} ¢::} .= -I x+2000 =±1 x ¢.39.' __ 3 +3· (9Y_ 6 J -J~O ¢:> 2 (H =1 x.Jx-2 = ¢::.. I 3 6 X<-. J('91J4--' <=> 3"'2 +3. + 16 ~ 10· 2.: '-'( 2'~ <=>t3-2t-l~0.d)x>4 3 (2'-2124'+2+-~]-'2'-2}1=0 2-" 2 2.c-=-.2 =3:.:.t' .:.

--2 . x' -3x+2<0 = XE (1.a) -1 b) -3 : c) 3 2 x=- 233 .a) 2'+2'+'<9=2'(1+8)<9=2' <1=x<O. 2 c) -3 < x < 3 XE(I.61.2 > 0 Y>3° c) q x>O.'x..a) 0 b) 0 c) 0 d) 0 2 d) 6 12. ! 11.a) 9'+1 + 3'+' -18> 0 <=> 9 ·9' + 9·3' .12. 12.2.<x<.a) log100000=5 b) log416=2 b) log.. Uvodenjem smjene 5· dalje. \2 ) b) x.l=O c) log)81=4 c) log.-]"'>(-.' _ 5 \ < 7 . x<1 < 20 <=> ¢:> b) 232 12." < (O. --<3 <0} x ¢:> bJ (I·2x<0 A x>O) x<O V x+1 ---3<0 x (I·2x>0 A x<O) 2 3 <0} ¢::> 2 x<5 d) x$- ¢:> J-2x ---<0 x I X> . Osobine i grafik logaritamske funkcije 12 .2). 2 ..32) <=> <=>(-.3 )" $ $ c)x<l I 12.a) 8'2.52. = '-3 .1.32=5 12.% )(t·l)$O.fi.3 .53.Nejednacinaje ekvivalentna kvadratnoj nejednacini: x2+1<S ¢::> x2<4 <::> -2<x<2. y-' (3 -. 2 I --<x<O 7 cJ 4' c) = %. 3' >1 r = b) 5" > 10 j j J . odakle se.a) 3" <3 <0} x+l..3) (~J = t .1"3"'+3.a) b) 2(t.3 )' (3..'·1.55..a) 2 b) 6 12. XE x.60.a) 5 b) (5').2.\·+1-5·6x-~-32-\+1 $0 ¢::> = ¢:> =i l'3 b) 12. LOGARITAM.343=3 d) 10" = 10000 d) (kf =125 2 3 12.. LOGARITAMSKE JEDNACINE I NEJEDNACINE Pojam logaritma i logaritamske funkcije.j2.(% J kvadratna nejednacina po t: 2t'-5t+3$0 dJ x>" (4 )" < (4)0 <=>x>O. 11.. <1<0> ".7.13. ._..20·5' -125 < 0 5' <25 ¢:> x<2 --2 -2 2-'. ¢:> 3 I d) x<- <=> 2"'" < 2-' + 3 $ 0 .st' r.a) 0 b) -2 c).3 JO (3.a) log. 2 H-. xE0..9.S4a) -.a) .a) 3'=9 b) 2)=8 c) 12.' + 3' . I 0 c) .51. 1l.18> 0 = (3' q (3' +2Xy -1»0 = 3/ -1>0 = =x>3. (7 . 2 -( -lx+2>O=.56.-Y 2 11.0 /: 3 2. y=x+4 c) XE0 11. dobije se c) x<O d) x>- 3 b) ¢:> O.a) x<3 b) .3$x$3 ~ I 11.50.57. I a) y=x b) Y=x-I c) x-l d»).6..58.fi. 2'3 ¢:> (3.11. LOGARITAMSKA FUNKCIJA.V x<O . 15' 15 II.a) 15-'<4'<0.::.5.a) . b) x>O 5 b) .53 < 20·5' -5 < 5' < 25 :?2.::5. b) x>1 11..5)< 2 . odnosno: 1 $ ( 32)' . x=- dJ 12.a) 1 X<-.4._ (I )-' 12. 3+531 4' 4 .a) -3-- 5 2 b) -4- =9 c) 3 5 c) 3 c) '-2 4'=64 c) 4'" =_1_ 256 dJ d) 4- 5 4 d) -4- d) logs125o:::3 d) log.8. b) 2 6 x+l 11."(3-53. nalazi: 1 $ t $ 11.1O.J33=2 12.1 X<-.a) 3" Mno.zenjell1 date nejednacine sa SX dobije se nejednacina koju l11ozemo dovesti na kvadratl1u: S' - I (5")' .

16.+=) . 12.a) -8 3 2 12.4) xE(-=. 2 .25. 64 = log.a) .20. d) xE(-3.<=>X3=_~X=_.31.. ullkcija "r .a) b) 9 c) .a) log] log2'..O)u(O.3 235 .b) y~log.a) 1m!. 2 12. b) 242 I 8 d) 8000 c)-"3 d) 300 r~' V d) 16 c) 2 b) x>! c) xE[3.a) XE(-=. a) x=l b) x~6 c) 9 x~-- .a) x+ I > O<=> (x+ I> OAx-2 > O)v (x+ 1< OAx-2 < 3 d) X=-.a) log. Logaritamska funkcija je definisana sarno za pozitivne vrijednosti logaritmanda. c) -l<x<3 b) xE(3. -S)u(-5. 2 I b) x=-25 81 4 b) 1. 12.a) 2 I b) x<-3 v x>2 12. +=) 12. X y~!Og2X .14.18.+=) ~b) y = log.21.17. .J8 <=> x 3 4 x-2 5 el) x=2 x~2 ~ (.32.~=-1.a) x=3 234 b) x=-I cJ x=O d) I 'I \ x~±3 d) x". xl f 1 b) 64 c) 69 3 12.19. -2)u(2.. log. log? - d) 2 = logz log2 4 log. log4 log~.-I)u(4.2M =1 ~ 1 12.c) 4 d) -4 12.34. b) 8 b) logs log2 logIOO 25 + I b) -3 102+~1''916 c) 10 = £. .a) x~3 x~ c) ~ d) c) .I 2 3 12.ty I 12.I -~i i j j .. b) 12.J4 = 20. d) IS 12.a) 1 log4 log9 81 = log 4 2=- ..+=) 25 'V 12.fill = log 1 log] 2 8 '= log 2 "8 = -3. Grafici nekih 10gat"Jtamskih funkcija 4. c) x =5. d) ~IOg004 ~5 + I = {ilog 12.27.log981=]og22=1 b) log4Iog216=log44=1 c) 12. Logaritamska funkcija ima nuin za onu vrijednost varijable za koju logaritmand ima vrijednost 1.b) .(x+I) - d) V = IIog.21l.5 2 4 x~3 c) 3 12.33. i S1.Gr~fici nekih logaritamskih'.24.+=) 12.(x-l) c) y=log.+=) b) XE[O.:.a) log.35. 12. .a) 27 y~logx SL12. \ i . 1 3 ~ I (1)2 I I b) log-=--<=>x 2 =-<=>x3 =1. 1) =0 O)~X < -Iv x > 2.22.30.a) x2-3x-4>O ~> ="2I d) log.a) c) XE(-l.J8j' <=> x 3 ~64 ~ x=4.15.I c) -3 d) = Fl+·] = o.[2 '8 :2 8 \8 64 4 12.a) xE(2.a) 12. a) 2-x>0 => x<2 b) x-I>O => x>l.[5 d) x=2.35. log] log 1 1og 2 16 c) log. 16=x¢::::>2 x ::::16 ¢::} 2 x =2 4 ¢::::>x:::::4.J8 ~~ <=> X4 ~.12. 3 = log2 2 = 1 J2 = log".23.29.35.loi'9916 = 10 . c) 4x-16>0 => x>4.

33.36 c) log. 26.3-4 ogs y.II+logs237.(Jog. (448. 17 + log.a) log2(3-4)=log2 3+]ogA b) logz( 4·345)=log:A+iog 2 345 c) log. 5 =.37·r y=log" . i b) log2~8 7 =log211ao -log28x-y=log211+1og2a+3Iog2b-Jog28-2Io&x-log2Y' x-y .- 236 7 5 d) log!) . 7M GF -log8y=log7'+2"l(logx+3I]ogx J'-logS-logy.42. 3x' 2 2 I r. y)= = log. 12.12)=loo.a) logs %.5..a) logs 3y' =log.(II.-'-5log 0 y.6+Iog47+iog443 b) log4(I 84-425·67. 2a =lc(log2a-log3x s )=lc(Iog2+1oga-log3-S1ogx). d) 7. { . S +31og 6 x +41og6 SI. .I+-log2+logb+-Ioga ""logSc-410gy. b) logs!: = log) 34 -log) 65.128-1og ll 33.(34.5)= log.78 43+100.Slog" 17+ log.a) log 43a 2 1/' =log43+21oga+3Iogh.b+5Iog. J ( l' ) . 17x" 4 ') b) log--. . 12.95.a) SL12.38. 43a 4bc' = log.43.45.a t log.2+121og79 logs (2 .17 +51og 9 a+ 71og 9 b+ log') x-log9 3.J567.39. Prelazak s jedne logaritamske baze na drugu 12. log.(log6 5 + log6 . 3 2 •. x+ Slogs y.31og 6 x-41og6 v. c) log6 66a 3 /)5 c '4 5x"Y = :.fa 'c) log' _.5 = logs 448.2.x + log6 y4)= = log. 2ee c) 6Fa r1 log--3 =iog6"a -Jag7a} =log6+.98.46. 'J276. a' + log.= 10gs.5)=log.72-log8 33.53 =logll 7.2.5x -logs3y =log.67.44.Slog a..Jog 2a" = logl7 + 410gx -log 2 . 66+ 31og. I 3)=Iog.8-61og. . 448.::: 4 ~ b) log 61V21.a) f y=21pg2 x 1 .= log 17 x . 237 .log6 66a b c .72 log8 .9~ log4 4xy3 = iog 4 4 + log4 x+ log4 y3 = 1+ log4 X + 31og 4 i 2 2 b) logs 56x y' = logs 56+ log.11 +* ·logs 276._ = logs 56.2)=logs 34+1ogs . 1 =2Iog(x'5} b) y~logx 1 y log(x+5) d) 2 5x ' 1 2 4 12.a) _ =lc log 2 )aFa 100---:.8e }' = 26. y 4 = 3 log6 66 -+ log6 a 3 + log6 b 5 + log6 c .x. b) y=log..5 -logs 7.2+log.a) logi6'7A3)=log.5+21og s x-log.66 12 1 D_' b_' 2.5 d) log.J3 = logs 2 +± ·log. 66 +31og 6 a +.12.!-a ""logS/=log6.J3)= logs 2 + log. Pravila logaritmiranja.log 6 5x :.2 =logs 34+ lc logs 567.11' I1j276.(78.40.J7a b x 6 <.128 log" 34..3478+log4 317 . . 2 c) log.a) log4(5 3 .-1004=-lo(1a"a 1 I 1( I '\ log""ava -log4 =L-V C> 2 b 2 locra+-logaj b :2 '-' 1_-Iog4. c-Iog 6 5 .95. 1 lab') " . 13 c) log4C3478·317 ..43+41og. ~_- c) 56. y' = log.2+log79 ::::Jog778. y . 128)=log.9 /.-loga-log 7-3Ioga.12. 12.11 + log.h x -log') 3.237.184+iog. 3.b+ log.1 la. 128 12.a) b) 11 12 lOg7(78.F" "' __ 12.J567.37.8e y = log') ~ ~ 7 6 :.c. a+ Slog.Jov2D.43+ log. 3. 7)=!og4S 3 +l o g47=3Iog4 5+1og47 b) log7( 42-6")=logA2+log76 3=log742+ 31og76 c) 12. 12.2·98.41. 8y =log7\fx\tx :oy .425+log. = log') 26.2-9 )=iog778. =]og6.36. 7a d) log /2a 1J 3x 5 12. x + logs yS = logs 56+ 210~.43·66. c .

a) x=24 ~(2m)3 332m 12. 2 Jogx=-210g9=log9-2 => x=9. _ .. 310g 3 b) 161o~~2s =(410g~2Sy =25 2 =625. 8 8 b) logx=log2+log4-log7=log-=> x=-. log3 25 2 log:.!c ..2=12·'-'~-.10 --.-b log7 3+ log7 9 log. x=36 b) x=8 = log a#..2W}' J I[ 3 1 1 12.3 b) log.a) V(.a) x=3 b) x=2 c) x=16 7 7 . 41og3 = log _7 logs 2 3 '--=-. Vb'- S.9 c) logs11>logs4. logs 4 21og 2 5 lO·4log3 =~. 239 .' .Jogh-"2 logc = = log"-' +Hlog(a +b )+ logV(a. 10 .:- b) log31og.=-_. 25 log 2s 9=2iog}5 2Iog.J..256 =l812 1 log225 -. 4 Jog3 = 4. b) logx=logI2+log4=log48=> x=48. 3 = . -.. a) log~8<log311 b) iog::7>iog]..a) b) =IOg~+log5[a2~12 ~'51( a2.48.===~ = lo"a -2 +--II 0" (a+bN(a. 3 IOg4 75 -log 4 3 '" 3 =]og -a' 2 i L y -logb-IOg.. I &o3Iog3-410g.S3...(IO"~ I)-Ioga] = -1.-b)' .57. 2) (O<M<N A O<a<l) => log"M > logoN.. ~ 12.-----. ..= IOg89+~(IOg7 +~(IOga+~ IOgb)J-I02:3-~2 loga . Za logaritamsku funkciju vrijedi: 1) (q<M<N A a> 1) => logaM < logaN.3 =4 3 =64 ~[IOga' + 10a. logx=log4+log5-log2=logI0 => x=lO.: = 256' = 16.e. I 9 1 4log.-. 3 logx=21og4=log4'=logI6 => x=16.!c '" I I b iog 4 45+ log4 . 5 21og 4 5 I Iogz 10 Iog 16= Iog~ 10 .60.°05 + ~IOo-.' log .= .= . V(a+bJ:V(a..·10.>x=a· V(a+bJ:V(a..:'] = 12. 210gs 2 2 4 3 _3_...27 =4 310£. 2 2 c) 10glogVlO00 =logloglO=logl =0. I b+. '12 =log 3 3"=-1 - 2 .3=4Iog j 5 · .+ Jog' -'---'-'--'-r-.49. I I 12..J.47.i( 'a+b =Iog(a+b)-Iog\f\a-"b' )=IOg 24/1 \' (a W} V 2 12.51. logx= -2Io g a+3" Jog(a+b )+4 10g (a. 3 b .'X=4 4) +b)-%( 210g a +~ log b)= log(a +b) -% IOg(a W)= .56. b+. b) logx=log9+log4=log36.!c -2 V 8 24 log7 27 75 log . . 3 :.{!]2 =>x=~Jl(a2~:2 256 " = (SI'''''' 256):.4.55.59.-1005 + b+.. b) logx=31og2=log2 =log8=>x=8.. 12. 12..jc c) Jog536'log6125=21og56.-..-b)' J=.a) c) 12.54. '. b • 238 .J~ .. logx = -larS . 27 log. 2 2 2 logx=logS+log2=loglO => x=lO.a) 4 10g .J3.-b)' 10 0 7 b) a+b =>X= log? 8 ~ log? 24 3 r..2_..J ' =. 81 12.. c---:- 3 . - log2]O 2.58.2=2 log8 log9 31og2 210g3 log2 ' 1 '1 = 3 log 27 ( 'l.a) IOg410g4 '14= log4 -= --. 5· . 31og7 2~ log7 24 I b) 4 ~l~#' at r. iog 2 10 ogs 6 I I 12 I 2 12.a) c) 12. . b c) iOg 27 IOOO·jog 81 c) +~[ 210ga +~ IOg3-iOoga -10gb )-Ioga J= b b b 1 2. 9 '°.._I~a+bJ:V(a. 5 log:. 41 Og L = 41 og. logx=log25+log2=log50 => x=50. _.-'b)' oga . 0 ~ .a) ~(2m \1I. 5 b+.50..3Iog65=6Jog56·~1 1 ='6. . _41og.a) log 27· log.. 5 a .-h).a) logx=-(Jog2+1ogm-log4)=-log-=log4 - 4 4 log x = log(a 4 12.".61. 125·log" 2=310g. ::::::. 12.52. 45 + 2log. 8 c) x=18 12..a) logx=logS1-log8 => X = .J3 .

log (".505 I 5 b) log8=3Iog2=3·(j. Logaritmiranjem datih jednakosti uzimajuci za bazu 10. 2 12.(c -·b) + log! c? 1 I ]oga(b+c)+log (c-b)=2¢:::>----+ =:2 log h+c (/ log c""/J a ll log h+. log h N = ~ .. b " _..-log. 7 7 12.67. 7 I I log.3.fj a= -I --6 6 log"-f3 31og(13 Iogu 27 b .-Iogx Uvr~tavanjem dobijene vrijednosti.alje vrijedi: I log::. n=O---I" -n m m III logllm 10g b an 10g b a + 10g b n 10g b a+[og" b ' 12. Dekadski logaritmi (Iogaritmi U odnosu na bazu 10) I 2. dobivamo: ¢=> 12..:.za logy u izraz za logz. "h C' => I = 2 log (c+b)(c-b) =a l ¢::> ab '1 C = -.__ 1+1og3 - l+h .78.90309 logl28 = 71og2 =2. 1 0"8.13>0 b) log}1.64.. iog N a 240 I-log z ]2.63.J- I-log..a) logs 12 >logG 12.a) log.--. .. 12.3 logs 25 2 ]og54+log53 :2 a+b 2 ******* l ::::.10g b ab _ 10g b a + log" hll b) IOgl/E~I ab n+1 log h b"+' (n + I) log" b b) 7 7 2 +2ab+b 2 =9abq (a+b ) 2 =9abq• (a+b)2 .2·loo 3. = . <II! 2 c => 10"0 iogl(c+b).a) log27.= ]ogN a+log N c = log N ae= Jog N b-" log(l N loge N 12.10 0 0 ).j(wS·lo.+ .3m 1+3m ---T-_= __ 117+3 m+3 12.. Jog56::::1og!S. 66.100<log22IOO.77.4 . . U + log eM.4 4 b) log. log" a log h a y=10'··]ng \ :::::> logJ! I-logy· I.72.83 < 0 d) log.:.O.fj V a_ I-. c/ +/i =('2 <=::> log ¢:::} ¢:::} a+b 21og L" -3.= + oga ..r a logN a .' 310 g 12. ->log 7 . 7) =o(3+h).62.a) log" b =. 12. I a . log4=2Iog2=2·0.a) .60206 c) log32=510g2= j .59<0 d) log. -.80.: b ) ..10721 d) 241 .79../. (11) ab := (? _b1 =a 2 log ¢:::} . 10 gal> N 1ogN a log.-1.30 I 03=0.74.a) iog'm an ] + log h n 10g b bn 10g b b + 10g b n ll 10g b a + n log.. 7) =log8+ log7 =31og2 + logl 7 ·!og2= log2(3 + log.\: I-logx l-logx-l -logx ~ -logxlogz=! -logx 1-1o~x => 2 2log N b=-. I-log. ab = c 10 s log30 logQO..IO.68.". (/ = :2 log j)+c a .76.3) 3-3\og5 3(1-(1) . = ~ 2 3 3 b) Uputa: Transformirati sve ]ogaritme na logaritrne za bazu 8.. 0.-11 Cl.. 12.+ . c) log. d...=ab a+b \' ¢::} a +b loge -3- _ .69. 12.-I.0005> 0 8 '0 I Iog. 12..a) logl/ N logN ab _ logA' a + logN b logN a logN b I I b "_.. <:>4 = log 4 2· logs 4 logx(1-1ogz)= 1 => log x 12.log" b = __1_.' .= loge a + loge b ="2I (loge a + log... . j .a) log] 97<0 4 b) logo 74 ->0 17 35 c) log.30103=O..94>0 12..:--3!og2 _ _ ~() <:> -0 <. log2~12 loge ( -3-) = loge ab logsI2=~g54.=Iog. a-+b-=7abqa -3.70.75.73.logHI S °0 ---'- 10&0 10 m+3' 1 =>10(> 8:... = .65. 12.. 12.3. -<0 c) log.

log14.79934 J+2.53870+ 0.<819.99.9734· 67..92.799 <=> Iogx = 0..>:18.936726 = } x =8.8 -.30103+5.= .38672. 3 10g88.87760-1 b) log ~~~~ = log34. .025527 10g36 = log4+log9 =210g2+210g3 =2·0.1.26834 <=> log x = 2.46 3 c) 10@88.67799 x=200 b) x=33.876 .5 <=> logx=3.55 ' .86.27738 ¢.> logx=log(66.<4.7 34.45 ¢> log x = 3.11 = 0.542 b) x=4.91.25 = 1.:9.98993 = 3.49577 .08990 log4578=3.93.4815·812. 165 = 0.7.54033 <=> log x = 0.52863.log35.175 1.:} 100. b) x = 0. <=> logx=log83.a) 12.47712 = 2. . r.8 = 2.02517+1.¢:.0. = log8.J941 <=> logx=-.2-1m.55 b . 12. .4S-.6989 c) x=3083. ¢.. ¢> c) x=7.a) 12.a) 12.2·log5+logI2.74595 2.37 ' X =V.91. 321. = log(6.'l2J-O.8}= log 345. ..> x=63.39732 d) -1.8 ¢::} 1 I 25.53845-0.92 <=> logx= c) .a) x = lj125 <=> logx "" log x = 0.724992 =l> x = 5308749.6606 d) log66712=4.36922 c) 1.17 2 1.92 J426 "" log x = 6. log 125 12.83.38970 d) 0.· ~ log38.7 + log 832.7.47712+0.a) x=-y941 <=> logx=log.¢:::} logx=log88. ~ log819.55630 loglO8 = log27+10g4 = 310g3+210g2 = 3·0. 1·log3 =0.271 = 1.¢::} ogx:::::.60206 = 7.34642 + 0.69897 =} x = 5.543 <=> logx = 0.5 43.887 do log9.24342 b) -3.94 ¢.45 3 .92 3 ""Iogx = 0..0786.X = log-'--.63347-1.40637 <=> x = 2.:.> logx=3.1598 b) x=0.2.90.64423 b) x=\l654.48679 2 => x=30.63·\.a) b) c) d) 12.-.876 = 0.a) log4" =12·log4 = 12·0.30103 =1.04·') ¢::} logx = log 6.97.85989 .271) = log78.82151+1.102.95890 -2.> x=6077.88.. b) log2·3" = log2+log3'" = log2+5.)4..> logx=I.2113 log(34·53) = log34+log53 = 1.a) log6 = log3+log2 = 0.3·18.54899.77815 log18 = log9+10g2 = 210g3+log2 = 2·0.03342 b) 0 c) 2 d) 3 12.55-log8.4"" log x "" log x = 1.99506-0.307.89.04 3 ~ log . b) log-Vi4.a) -I b) -3 c) -I d)-3 1 k=2 b) k=O c) k=3 12.73434 c) log5)·2 12 . 3 log645.94..2' 447 2 c) x = .45674798=}x = 28. .30070 .46 log 43.68806 = 0. o g .30103 = 2.:.625 2 .81.99449 c) 2.a) b) b) log(345.a) 12.0005757 x=27.3 = 3. 25.89176+0.99220 b) 2.59874=0.63518 = 0 81759 2 .94) ¢.J43.73 . 18.47712+0.3 ogx= o g .40126-1.04139 b) log123=2.-. 98 .= .830n c) x=7.¢:::} IOflx = 2102:44.39216 = -0.947.73-logO.a) b log91.a) 12.> logx=3.OJ 6 b) x = 6.82.22472 . c) log log 4.000004645 cJ x=4.45 1 I 88.17'1 4 17_.3+3Iog5..80555 ¢..30103 = 0. 43 12.50174=061242 4 12.a) 12.987.175 logts8.4 ¢.> ¢.11+310g0.a) x = 66.a) log 57 = log43-log57 = 1.25576 b) log(45.23670+1.510g83.22+log89.783759 ¢.3+logI8.12+log9.84749.30103+2·0.II"· 0.00568-1.0.llog7.a) 12. I 07192 ¢> logx=2.95.04 logx=0.:.12.36922-1 1..a) 12.63-log\.0225 <=> x = 105.1·0.367 <=> logx=2.> x=1255.397205 =}x =.7·3. 4' 8. 88.38.835-1.906533 => x=806.3 = 2.36922 d) 0.12·9.11 = -0.7119.65533+1.12240 = 0.433 = I .53148+1.¢:::} logx=1.a) 12.= c) 242 3 44.7+10g3.4 b) x = .> logx=log66.lj7§82 r.J24.n ¢.{:::} logx=-1.93.00514 c) x=0.982 -loa2 63 2 92..> logx = logO. 3 12.87.> logx=-.36922 b) 0. .3· 18.98768.987·35.3 x=-321..10I.93598 = 0. 4.5.47712 = 1.52 x=0.982-log2.45 x = .877 <=> log x = 0.84.::.10447 <=> x =0.55 <=> log x = 3.799 <=> logx. lj832.103.6757.22·89.94 ¢.41996 .._ 4 243 .47712+2·0.-----lO<'T 941 12.25) = log45.7 34.32661.9933257 => x.95061 = 3.94670.08991 = 3..97I cJ log 9.16017 =0.72428 = 3..5.9734+log67.91.05178 c) -1.3.90737.31737.100.= = 0.60594 c) log(78.17.a) log .45-log34.09889 ¢.a) c) 12. .887-10g4.=83.75587 = -0. 12.72 ¢.60247.96713 = 2. 18.29084 -1..3.93+10g\l7. =log.54543= 0.!?.37 5 .94101+0.a) k=-2 b) k=-I c) k=-3 logl1=I.a) log 1.96.> logx = 1.7 <=> log x = 1.0738027·1O· 16 x=0.697899 = } x = 4.93 + log 7.5 ·1.1 ~ x = .1879 b) x=0.85.91 c) x=I.3..37 = 2.

a) x = V345. 2' 8 =~. 21ogx=4-21og5 ==> tog => logx=2-2Iog2 logx=log25 12.> ~~ > Ol\~ >.a) logx+log4=3 => b) logx+logI6=log48 c) 21ogx+log6=log150 12.=.<=>Iogx= log--<=>Iogx = lol!l 832·4.0..a) log3(x2-1)=::1 => 1 b) iogs(x +1)=1 => 2 c) log7(2x 1)=1 => 12.106.2+1og4.+ 1)2 log2(x-l)+log2(x+2)=2 b) 12.=3.44275 c) x=0. c) -2x-8=0 X - '::<'('::<'-1)=1 4 2 =? x=4. x=±2. =? x=-9. .> log4x=logl ~ 4x=1 ¢.9 +~67.. Xl .:x I+.116.45·11.l. a) x=1000 b) x+I=IOO => x=99 c) 2x=10 => x=5 12.2..:.9 + 302.<:=:> A 2 2 ¢::} Nema rjesenja X' =? =? : - 2 =--. (broj -7 nije i Ijdcnje pocetne iogaritamske jednacine zato 5tO jedn3cina nije definirana za tu c) 31ogx-log5=log25 => =? 12. 2 b) log2-J2x-l=log 2(x-2) =? 1±. 3 1 = .2x= (4x-15-=> ..231 1832-4.09 ~ +31]]. ali cemo cesce traiiti l110guca \jesenja logaritamskejednacine i zatim provjeravati koji od dobivenih brojeva su zaista rjdcnja..' => 3x+i:::::±1 -::::::} c) log2x log (4x -15 ) log~= IObo-25~ X" 100" Q =I (3-.974= lj648:874 = 8.ffi 4 2X.. x=5. Logaritamske jednacine Ijesavamo u oblasti u kojoj su definirane. x. 4 U oblasti definisanosti jednacine vrijedi: .=::. " => 2x-x-+2-x=x.=> x+l 2-x .===> x=4.017234 12.43-4Iog18.::0.09 2 x = lj345.a) x. x 2-x x 2-x .a) logx+log4=O b) 21ogx+log2::::1og98 => logx 2 +log2=log98 ¢:> log2x':?:=log98 2 ¢:> 2x':?:::::98 ¢> x ::::49 => x.003815..:::.105 . )' ~2qIOg2x=log4x-1) 1 22 + .a) Jednacina je definisana za 2x>0 i 4x-15>0 i 4x-15*1. =.107.09 3 ...x 9 IOg_.1. =0 12.23 rlog4:\21 45\21 45.114.14486. x 2-x O<x<2.==--.a) x=28.· :.7 .21 ~ logx=log183.='"32 9 ( 25 .0556989 log~67..104.54 => x=0.4.5.ie ljesavati.3 .x..111. b) x· b) log(3x+ I)' = 0 =? x.1832·4.:::> log x "":=':':"""=2 I-log 2 =} =} => _.:::::.06678 b) x=0.11.~-~~·~.. 3.78 34.x-2 =? Rez...09" .108.9 c) x+5=1 => x=-4. 12.-I=(x-2)' 245 .3+3IogI1. ¢.a) ?418'x 3.a) 244 - Xl X 8 4 > ~I\X"# 4. Ponckada cemo prvo odrediti oblast detiniranosti logaritamske jednacine.231-1og45.::.ffi 4 -J2x-l.. odnosl1o. a zatim .ta rjesenja. y = =? ~673 .1678696+0.g.=2.:. ovo nlJcrJcsenJe). 974 . x=250.1' x P }.109..1.234134 =>x=17.:?: =loglOOOO'-log25 logx=loglOO-log4 xc=25.=> 2x--x-2=O =>x1. log3(9-2x)+log 3 x=2 => IOg3X(9-2x)=log9 => x(9-2x)=9 => 2x 2 9x+9=0 => x. 32 32 =- 210gx 2-1og5 =2 <.3 11.. -~ =? log y .45+21oglJ. odnosno.11. x=±2.> x=0.a) Nema rjesenja_ X 12. 2 Nen.. logy = c) x=821.21 ~ logx=1.110.9 + Y = lj345.( b) ~-~=1 = 25:::::?x 3 = 125 => x=5 x2=4 x l =::4 x7=4 4x=1000 16x::::48 6x 2=150 32 X') =? (x-lXx+2)=4 =? x'+x-6=0 =? x..445' =? 12. Za vrijednosti varijable x iz ave oblasti je: x+l x x+l x ( 'X ) =X-7 log5~~=log5~~ <=> ~~=-.= . l -~xl )=2 = _.. =? log2(x-lXx+2)=l<]. 12.=(.1.". " 5 5 x 2 -1=3 => 2 x +1=5 => 2x2_1=7 => log4x=log1000 => => log16x=log48 => => log6x 2=log150 => 'l- .115. x=3..a) x-kIOOOO => x=IOOOI b) 2-x=IO' => x=I.99258=L1604496 .:.117._54 <=> IogX=-_ ~2 18. I =-- 2 I 1 log .84149 12.IS)' => 16x' -122x + 225 :::::} b) c) XI ~ - 122±-J484 122±22 ::::----. I c) -loa ~=-5 ox 32 2 3 8 40 =? Y --30~L.113.65738. b) x=98.000000006 b) x=0. 12. .231 • 12. 4 => => => => => => x=±2.25. ::::-.43' 4 <=>logx=log3. ( _)2 .112.jrj?~_2'C2c-_~64~·~2~?~5 2x = (4x .335 1 I =0.178815 c) x=21..a) IOg'::<'+IOg('::<'-I)=O => loo'::<'(:<'-I)=IOgl 4 2 0 4 2 Logaritamske jednacine (jednadzbe) vrijednost varijable).a) Jednacinaje definisana ako vrijedi x.1. x2=1.4 1 1og y __ log67. (1)' e.

25 .a) b) x x log.128.2).. 1>0. ( x-I ) =log 3 .. (3-IOg~ }OgX = log900 <=> 31ogx-log~ logx= log9+ 2 ¢.136. 3 b) x=l. c) log2(log:.> '~. x=1000 =:::} Xl J" .140. 2' +x-4=2' <=> . log(x-3) _ I log(x2 -20-'2 12. 2 2 2 c) log. x=O. = .l'.1=10" => 1 x=9_ i => log] x=t. . 12.132.3)= log. =6¢:::?3 x -. 12.x=4 12.20. x 2 =-2(1+log. = 900 2 ¢::} 9Jog7 ¢.a) X= 59 12..6 5' = 0 <=> ~..'.=> x-l=-l+x I+x X=--.. 12."· I .10 10 12..5 b) x=I..> b) log(2' +x-4)=x(I-log5) <=> Jog(2' +x-4)=log2' x=--I =--. log(l+x)=-1 3logsx" b) Uputa: 5' b) . x=28.~i" =I ¢.' = 50 2 3 + log3 + (I·' log3) 2 /:50 ¢. -1)+ log. c)x.=> x2-6x+5=O => x=5. ._20)=x¢::>sr+l -20:::05"' ¢::::}S. x = .118. 3x'. 3 247 .1 ¢.a) x=0.> log2 x -(3 + log3) logx + 2(log3 + I) = 0 3+IOgl±~(1-logl)2 (.-.a) x=.1' 2' =t. ¢..a) log(logx)=O 12. (6 5' -25.123.a) x=2 b) x=2 ='51 => xlog2 = ·log5 12.Jx -3)=log.)=.126.5 12.8 = 0 => X= 4.1+fiii 60 12.L _5 x 1 9 ¢.122. x.a) x=1 1 2 12.130. b) x=4 .a) ¢.1 +6)=x¢::>3 1'.01 3 12.a) x=IO.139.r-l 12..a) Jog.5' -25. x.1 c) x=100.131. 41og7 X = 36<=> 36 Jog.20x + 33 = 0 => c) 1+.1 c) x=2.~ logx b) x=IOO...a) x=100 246 t] X • 22Jog7 X :::::: 36 /"0. x=·2 12..2'. x=3 b) x=48 b) x=·1. (Drugo rjesenje kvadratnejednacine ne pripada domeni date logaritamske jednacine). => c) x=4 log.94 3 12. x=2 c) x=±·c) Nema rjesenja.120.5) I () (' ) ( )2 2 ( 2 . II = 3. 12.127. b) x=- .6 = 0 " 1 2.a) x=2.20')=x+log25 <=> log 6·5" -25.r+1 .> => 2Iog(x-3)=log(x 2 -21) => 6x=30 => x'=5.138. (2' "':'3)= 1 <=> log.> + 1:::0 1 =>log21og3.t -3t-4=0 => .129..E=l => Fx=3 => log[3+ 21og(1 + x)] = 0 => 3+ 2log(1 + x) = I IOg{IOg~2 x-3lo g ·2 Iog .137.124.25 .1=31..x=2 1 b) x=3 b) x=2.a) x=9.j21og21og4(x-lS)=O => b) 1 ¢.a) logj(S.=> 210g 2x-5 =Iogx' -8 => 2x-5 =x-8 log x' -8 2 .x) =2.(2' -I X2' .99 b) x=5 2 log(2x ..2 2 2. 10' . 25t" +25t-6=0 => t='5 => I =--. x.a) x=51. x. x = 36¢::} log7 x = 1 ~ x = 7.> = 20 ¢::} 5"" =S-==?x=l.=O::::} log.a) Nema Ijesenja.(3x-5)=>(x -3)=(3x-5)=>x -3x+2=0 => x=2.134.> <:::> 9!ogsx ·iog5 - t =324 logsx= 2 <:::> x=25.135.a) x=3 12.a) Jednacinaje definisana ako vrijedi: x+2>0.a) log(6.[3 => b) x=9.1 +6=3\ ¢:::?3 x c) X+5}2 => ¢:> 91og7 12. J= 0 +1 => x::::]O. x .=I.a) x=IO 'O b) x=125 12.'* b) 4 log4(x-IS)=2 => E c) x=29 2 b) log. =-1 . 20' = 25 .1-:. }" 5.1=4. 16 2 (5'2':" log~2 x-31og~ x+5=9 =4. logllog2 log.. (2 =1 =1 => xl=2. !og4(x~lS)= 1 => x-15=16 log2 Jog 3 E => 1+.20') 12.3219. lOgH2 (3x 2 --12)= 2 ::::}3x 2 -12 = (x + 2)2 ::::}X 2 ~ 2x .(iogx)=1 => 12. j __ 3. 10' 25· 4' + 25 .> 25 25· 20' + 25 . 2' .2). => log. odnosno. => x = ·2.b) x=lO.. => 3x' .1-4=0 <=> . ¢. x=O.119.x=5 12. 5' . =-(I+log.x)=2 => logjx=4. x>2.' =324 . 2 = 18 1810gjx ¢:::} d) IOg3(3 x -.> .:::. 12>0. I 21.125.x=3 =81.[.> 5.. (1' .133.a) log.a) x=6.= 3¢::}x = 2.·2. x 6 .a) x=3 b) x=3 => logx=l => logx=3 => x=1000. 3+10g3±!1-1og3! log<.

162.=3. x = 0. cij im Jjesavaojem odreduje111o njeno dvostruko rjesenje x=1. xE(O.x log)x 19 '19 ~::.147. X=-. 36 IOl!. ~ b) x. 2=1. x=30.4 b) Xl 12. dobivamo: I .=O.. x. dobivamo: " 19 log) x log) x 19 !og!6x+log~x"Tlog2x=<=? '+"-----+!og.n log3 I <=> log.148.1 2 =2<:::? log~x+~'--=2¢::} (Jog2xY·-2Jog2x+I=O log} x ~> log.x= 2.a) Uputa: Sve logaritlllC izraziti pomocu logaritama po bazi 3: 4 log. dobivamo kvadratnu jednacinu I' -1-2=0.a) Upllta: Logaritmiranjem jednacine. Zd x.1S4. c) cJ x.x::::a broj 10. iz pocetne jednacine zakijucujemo da je x=l jedno rjesenje date jednacine.a) 12.141. X ) = lOO. = . b) 12.::= I =2. X2=JO 12.=O. x=1 => x=2.a) Prelaskoll1 Ila bazu 2.::. x.OOOI.. c) x~16 12. uzimajuci za bazu 10.=30.x~J5 b) x=2. =-1. log -I' 4 x 5 log x ~ 12.159a) x.log2:2 x--l-Iog 2 x-2::::: Oq log2 q b) lZ.OI. ! 60.JZ _ <=> log..' 2 3 3 248 =). c) x=3 12.158.1S2.143..142.a) x=-.. =-1.- 249 . X log} X 4 log_" x. b)x.x_. I.a) x 2· log x + 3 log -4 bJ x 2· log . I..imajuci za hazu log? x ~ log x ~ 2 = 0 .r=-36 log216 log28 ~..=100 cJ x. 1 b) log 2 x+log.1 3:::-- 1 3 x=16 b) ¢::} c) x=16 12146. <=? 191og 2 x=1 <=:? x=V2.149.a) Za b) lal>O i lal*.=1000 c) x.161.3)U(3.=0 -4 JOii2x log:".log27x="3 ¢:? Iocr.=O.a) x=4.=1.a) x.. Za 0=1...a) x~O. - x~l x~O.x.==.x.\ 5 x ~16 +~--~--~ log x 3· log x 5 1=logx5+logx3+1ogx2 ¢:} I=!ogx30 ¢::}x. =39 ..? ~~+3+log?_:r=3(. x·---'-.-~-.log9x. = I 25 =1 0>0 i a*I.613147 => x = 1. I 1 X=- 25 x=l 12. . x.x~iJ9 b) 1 4 x =1 12 X=- 12. x~2 b) x = 13 I I ]0&6 12. z. RezlIltal: x = . <=> log.. =-.= -t'~.. Smjenom = 2 + log x. x) =100 Uputa: Logaritmirati datujednacillll uz.x. x=8 9 x~2 10". =3 ' 1 10 - 12. (1-lo£x)logx:::: -2 ¢:> log2x-logx+2::::0 ::::> XI = -10 . .=O. c) x=4.155 . . x.x~l 1 = -2vlog? x= 1 ~ x =~... Kako je iogaritam od 1 nula bez obzira na logaritamsku bazu. Tako nastaje jednacina log? x 12. x2=10 b) x. odnosno..a) log r 1 25 x~- b) x=~ 4 2· log 3 ..X4 10 9 12.a) x=25. x=1 b) x ~ 10g 3 28 -3.a) Uputa: Logaritmiranjem jednacine (uzimajuci bazu 10) dobUamo jednacinll xlogx=logx.x = 10g 3 1O x~l.~10 \/10 - 12.156. 12.=0 <=> --'-.a) b) Zaa>OJa:l:!.52959.630929 '" --~1. 1 I 12.+=).a) 12. x=8 b) x.1. Rezultat~ x=l. odnosno.150.OJ. Jogx l+logx logx-2 logx 4 Zaa>Oia*l. =3 ' .7= log6 c..144..630929 log.157.x.155. logx=t. log2 log3 ]0&210g3 b) X bJ 1 x~9..=O. =2. dobije se: I logo 2 log4 1 -I 2 Jo&4-log"~O ¢c} ..=l0 12.a) x=9.a) Prelaskom Ila logaritamsku bazu 2. (l-x)logx=O. =2 . =1000 b) x..a) ]osx+lo§Fl ""--+---~1 <=> 1 <=> ]0&6=log 2]0&3 ~ .l. x.J2.x=a.I)U(I.1Sl. =-. x .J3.a) x. b) Uputa: Preci na [ogaritamsku bazu 3.

b) Logaritmiranjernjednacine dobivamo:

FxIOgX=::IOgx<=?(::-../x}OgX~O
<=? !.-../x ~Ovlogx=O ~xJ ~1 X, ~4.··
2
2
2
.
'
c) Zadatak rjesavamo kao prethodni a) i b). Rezultat:

12.163.a) xJ=I, x2=9
b)

XJ::::;~'X2=6.Uputa:

12.164.a) x=3
slijedecinacin:

61og62

X = (6!Og6xtg6X

xJ

= I,

x

2

=

4"+4
lo&--:::::x

b)

x

005

log"

b) O<x<256 c) x> 2 32
12.166.a) log,x<3 <;> log]x<log]27 ¢:> 0<x<27. b) 0<x<3 81
c) o<x<V3.
12.167.a) x>1 b) 0<x<1 c) O<x<1 12.168.a) x>1 b) O<x<1 c) O<x<1
12.169.a) I<x<18

c) -33<x<-.

12.170.a)x·I>OAx-I<IOO => I<x<IOI.
12.17I.a) ,-1>0'-'x-1<2
b) 2x+5>0 A x-3>0

~> I<x<3.
A

2x+S>x-3

12. [72.a) 4·2x>OA4-2x<5 "'>
12.173.a)

XElf: 6)

(-

XE

b)

b) logl(2x'+5x+I)<0

~>

(9, +=)

¢o}

c)

XC'

(-333,

±)

12.180.a)

Xc

c)

XE

x>3.
4
3

(-l.2)

XE

\

b) 3x-2>0 A 3x-2>2 ~> x>-.

12.174.a) x<-I, -l<x<l, x>4

2x' +5x+I>OA2x' +5x+I<1

x-7

XE

(-%, -5~Ji7)u(

[2.17s.a)XE(_oo,-3~m)U(~-3,+=)

b)

-S-:Ji7,o)

XE

(-J,J)U(3,5)

12.176.a) Razlom~kje pozitivan ako mu brojnik i nazivnik imaju isti znak (ako su

12.182.3)

XE

cJ xE(( 2)U (3,+ =J.

J-x

¢:>

¢:;:}

3x - 1

- '~->O

3x - J

1\-->

(-31 ~ -11)UlJ.

1

1

1
-<x<1.
2

¢o}

x < -6.

¢o}

¢::>

x<-3vx>3.

b) xE(-IO,-4)U(6,+=)

%)

~ )U [)'i, + =)

12.185.a)

XE

(4,1 + 2.J3j

12.186.a)

XE(O,

.'-

(3

xE -2,2

XE0.

J

I-x

b)

(

12.187.a) xE

<=?

J-x

¢:>

U.Q
-':)
\ 9'
5

J 2. J 84.a) x E

.

logx

4-x
4-x
-->01'0. ~> 1 ¢=>-2< x<1.
2+x
2+x
x' - 2x + 1
x' - 2x + 1 1
0
>0"
< ¢=>XE .
x-7
x-7

I-x

~]U(2' 4]

12.188.a)
250

<0

12. J 83.a) XE(O,

)U(3, + (0).

xdo. I)

0 <x< 1

x-2
x-2
-->01'0.--<1

¢:>

12.18I.a) xE (O.lJU (2,4)

oba pozitivni iIi ob:a negativni). Rezultat: x E (0, 1

b)

¢:>

(-3,-I)U(3,+=)

4

=>

log005X>0

0 < x < 1.
logo
.04 X >0
C)

6+x
+ x 0 1'0.--<.
6 + x 'I
logo; _·······>0
= 6l+x
-->
" l+x
l+x
Xl -1
Xl - 1
Xl -1
logo.O!
<0 ¢::} - - > 0 / \
>1
- 9
x' - 9
- 9

c)

3

b) XE ~,+=)

¢:>

3x - 1

b)

I

b) x>-I

>0

log] - - - < 0
"5 I-x

12.179.a)

log2 x>log216 ~ x>4.

~>

(x>-16 A O<x<l) v (x<-16 A x>l)

x-2
log6--<0
I-x

c)

¢>

x <0)

(x>OAlog 0.04 x>OAloax>O)V(X>OAlogo04X<OAlogx<O)
b
,

logaritamske nejednacine (nejednadzbe)

12.165.a) log2x>4

X

4-x
b) log, - - > 0
2+x
x2-2x+l

Ako uzmemo smjenu 2 =t, dobivamo kvadratnu jednacinu t 2-3t-4=O.

12.5.

log~
7

x2 +25'

12.178.a)

_ 4"+4
2' = _ _ .
2x+I_3

¢::.}

2x+I_3

~>

log

¢:>

=Xlog6x.

x>O) v (x+16<0 A

7

m.

x~2. Uputa: Datujednaeinu transformiramo 11a

b)

12.177.a) (x+16>0 A log,

0,

b)

b)

b)

XE

(-1,

2)U(3, +=)

- 40) U (13 2+.J2_)
(2-.Jz,2.

xE[2,+=)

_:c,

14

1)

xE(I.IO)

\
1 1\ (I
-4,4 I
( -'-)U
16 4
\
J

XE

XE(~'
c) xE

I)

(0, lO- JOO

XE

b)

xE(0,[)Ul

b)

(4

xE
XE

10

,+ =)

(1, %]

b)

b)

lu (10I

3 J
,4

[5, + =)

(-=, -2).

251

12.189.a) XE(O,

~)

1+.J13)

,og? _ _ _
12.190.a) XE(11
2

12.19I.a)
12.192.a)

~

rlog

2)

±)U [4, + =)

XElO'

b)

(log, 6, 1)

13. 0 S NOV I T RIG 0 NOM E T R I J E

L ) 10'
XE (1, +=)

12.193.a) XE [0,

~ )U(~, 1)U(4, +=J

b)

b)

XE

b)

1,7<x<2

b)

xdo, I)U (FJ, 9)

pog,,fi, log, 3j

13.1. Orijentisani ugao (kut) . Radijan

c)

XE (-

2,1)

13.1.a)

2
12.195.a) x:2: 1
12.196.a) XE (0,
12.197.a) x>l

b) x>2

3)
b)

1\

x:2:11
b) xE[-l,

x*3

b)

XE[-k,O)U(O,l]

O)U

c) x>-5
c) 0:5:x:5:1
(0, 2)U (2,4]

12.198.a) x:2:2

b) l:5:x<3

b) 1t

c) 31t

2

3

12.194.0) x>-

'!.

13.3.a)

d) l1t

2

2IT
:3

c) 1711:
45

13.6.a) 90°

b) 311:

c)

4

d) 14n:

45

11:

13.2.a)6

IT
b) -

3

IT

d) ~
12

c) -

4

SIT
21t
SIT
d) 13.4.a) xAoo=1t: 180°=> x= b) 3 9 9

41t

3

13.5.a) 180°

b) 360°

c) 720°

d) -360°

b) 60° c) 45° d) 30° 13.7 a) 120° b) 150° c) 300° d) 450 0

13.8.a) 210°
13.9.a) x: 1=180:

b) 135 0
11:

=>

13.10.a)-229°1O'59"
13.1 L 108°

x=]80:

c) 330°
11:

=>

x=57,2957795° = 57° .17' 44,8" .
d) 630°15'13"
d)-14495°49'56"

b) 171°53'14" c) 286°28'44"
b)-114°35'30" c) -1031°19'27"

13.2. Trigonometrijska kruznica i predstavljanje uglova (klltova) u kruznici
d) 3 0°

13.12.a) 90°

13.17. Pron 01 tacku na trigonometrijskoj kruznici k
b)

a)

c)

~a

odgovara datom broju:
d)

Y

2

252
253

13.3. Dcfinicije trigonometrijskih funkcija na trigonometrijskoj kruznici

13.18.a) in30'

si 120'

13.21.

b)

a)

c) sin2 0°

b)

13.27.a)

d) sin300°

13.29.a) Drugom

13.30.a) 3

13.22.a)

tg45'

b) tg120'

c)

tg225°

d)

tg135°

b) 2

c) Cetvrtom

b) Cetvrtom
13.31.a) 9

b) 1

13.4. Definicije trigonometrijskih funkcija ostrog ugla u pravouglom tronglu
222

a6

.

'138
b8
=-=0,8; cosa=-=--=O,8

13.33.c=a+b ,c=10, smet;:;:;-=-=O,6. sm
c 10'

10

c

b)

'!..

c)

2

5n:

d)

4

a

~rgf3

a

"

6

10

6
b 8
B~COSf3=~='10=0'6' rg o;=-;;=g=0,75, ctgO;=~=6=1,33
a

·1

13.25.0)

d) Trecem e) Trecem.
13.32.a)·5 b)·3

8,
=-;;b ~6=b3

a

6

crgf3=-;;=g=0,7S

4n:
C~_A

3

13.34.a) b=3, sina=0,8; cosa=0,6;

tg,,=~;

ctga.=0,75;

sin~=0,6;

c080=0,8

tg~=0,75
b) a = 12, sin a = 0,8 , sin f3 = 0,6
13.35.a) Treba konstruirati pravougli trougao cijaje kateta a=4 i hipotenuza c=5.
b) Konstruiraj pravougli trougao cijaje katcta b=2 i hipotenuza c=:c3.
c) Konstruiraj pravougli trougao cije su katete a=3 i b=7.
d) Konstruiraj pravougli trougao tije su katete a=6 i b= II.

3.26.a)

t

~.
254

b)

c)

d)

2

13.36.a) 1

13.38.

b) 1-.J3
2

C).fi -2
2

d) 2fJ+I
2

%

. 13.40.a) 22-fJ
6
.
5
t3,42.a) -::;

b) 4+../3

b) _ 96
9

13.37.a) -3-fJ b) fJ+1
3

13.39.a) 3

b) 2,{2-1

13.41.a) 1

b)

c)

";'2
3

c)

3
5

1

-

9

255

ctga= tga =3' sma=71+ti'a = Jl+9 =JlO=-w' cose< ~1+tg2a sin a cosa-l 2 l-cos a.60.62.7 -2 2" I-cos2 x+tg-xcosX=Sll1.x= 4/7 =4 2 sina 12 tgCY.' cosO: = ji~ctg'o: =15=-5- 3fi.67. 13.a) 2cos 1 a tga=--=-~.. 7 . b) sin53° = 0.. tg42.85605. II .2 = 23 .34° = 0. tga =2. .9626122 d) sin42. tg32=0. 4 2 1.9112069 eJ sin1457° = 0. a tame je kosinus pozitivan. x cos 1 1 sin x+2sinl xcos x+cos x=(sin x+cos 2 x} =1. 3/liJ 3 :.7193398.753554 c) sin27 0 = 0. ctg42=0. 2 18 13 13.. COS I 5=·0.a) coso: ( 13.a) x=71° 15'45" 13.956304' . ctga= 40 17 2 d) 3-sil/X-COS x 13.46. tga=~. I 3 =:.58.. 2 2 ]]61.r-(. -~ 13. cosa-I -(l-cosa) cosa 7fi ctgcx::::--=--. 13.45399.49.601815. tg(-12) = 0.2rgactga :::: 25·.855993 .48. 5.9165215.2627566 d) x=11" 18'36" d) x= -4" 34'26" d) X= 1.63. ctg27° = 1.5095254.3) =11 O.5 16892. cO$27° = 0.47)=-1.650287.64.292371. ctg530 = 0. 168233 cJ sin32=0.0355303. t[fX 3 7 f7 c) t[fX=7. 2 2 2 (X a 9 + ctg o.5.340 = 0.8438539.g'0:=4'co.a) sin44° = 0. c0532=0.3) x=0.47.= cos ex = .=JI-cos 2 tga 13. x cos x)= X = 0 4 ) "') .59.054995 d) x=0. tg53° = 1.~. tgO:='2.47)=0. 13.66.47)=-0.a) x=48038" 13.6735287.759687 .JJ. etga::.0701416 c) x=13° 12'6" c) x=85027' 18" c) X= 1.55.2 X + sin 1. c0553 0 = 0.52.0) tg a=. = (tga + ergo: J .J5 =-.183156 b) x=1..568S016 13.a) 3cos 2x-3 =-3(l-cos 2x)=-3s11/X c) = 12 25 2 b) tg'a+ctg'a = (tga +ctga'hg 2a -tgcrctga +ctg a) =5(25 . tg1457 0 = 0.a) b) 2sin 2 x = 3-(sin2x+cos1x) :::: 3-1 = _ sin sina I-tga -2+1 J .5726734 e) sine -676.30573068 13.x b) sinx c) -cos' x d) 2eos' x b) 12 3 a+cos-aL -_Sin ac?s ex -3::::9(1-2sin 2 a.co}a)=9(1-2'-)--3=4. tg44 0 = 0. ctg32=1.SlnacoS(X='3"' I 2\20.12) = 1.2627566 0) x=-1.43.x.399985.96568877 .3270448.7986355.5514266.5 128455 d) sin(-12) = 0. ispred korijena treba uzeti znak plus.2913879. tg( ·676.::: (l-cosaXl+cosa)=_l_cosa. 2 13. tg42=2.a) cos ex 41· 40 9 3 3 4 d) ctga=4. sin ex 256 12 257 .5 . tgI5=-0.65.661006 .Jl-sin"1 a .44.0906588 1 1 Jl+4 5 4 b) 3 13..5365729.sina 13. tI 121 121 612. Kako ic a u cetvrtO!11 kvadrantu. :ctg(. ctg15=-I.Slra=". Osnovni trigonometrijski idcntiteti 2 t[fX 1..sino: ::::> ..2 sm sina +~0SC:. tg27 0 = 0.(-2) 13. Odrediti vrijednosti trigonometrijskih funkcija datih ug10va: a) sin42= -0.7]' =~!21-49 =~72 sinacoS(X .--'-_ cosa 12 5 I 5 ctgo::::::-::::-_.J5 ctga Z zJ5 =.739161.6561479 13.56.a) sm. cos42=-0..57. sin a CDSa ---+-cosa casU coso: sino: coso: cosO: sina +cosa coso: .4364167 b) sin 15=0. c051457° = 0. 2 13. cos44° = 0.6358599 . sin a+cos cx:::! => cos~a=1-sjn2a ::::> cosa=±.:2 13.::::3 :::::> . 13.sino:=S' cosa='5 8 13. fRCX+ctga=3 10 sina=~. sina. c05(-676..45. 3 1 ~l+ctg20: 13. ctg44° = 1.x+sm x= Sln. cos42.13.54.34° = 0.6946583.075862 b) x=16° 58'46" b) x=82° 52' 37" b) x=2. sin (Xcos 2 sino: c) 0 =2 2 c) cos a sin-+ x-cos4 x-sin"' x+cos2 x=-sin1 x(l-si~l x)+cos1 x(l-co$Z b) 2cosa .834223 . cos(·12) = 0.a) x=·l .53..891006.flO 1.

2 . x ~ ----sm-cos x 2 2 cos -2 . +cos 2a.-- = leas 1 x.= -.~ .-.inx +/-Sin-. x x tg ~.x sm.. sm~-sm 2 2 X -2 eas 2 X '2_ X cos - 2 _ 258 259 ..72. cos 2 a sin 2 x sinx • 2 8m b) 2 c) J +sin x 2 x x]_ _ 13.x. d) cosx l+cosx [1+ (l+COSX)' .-: sm.sin x XI + sin x) cosx cosx d) 13... cosx (l-sinxf .\: cos x 2tgx ctgx=2.cos. .tg lex 1 2 1. =~~=tg2a. X cos-x cos-x sin xcosx cos 2 x x X 2sin -cos-- 13..75..2eDs 2 ex 1-2cos 2 a c) 1 =-----..70. a ) =sm 13 .-c. 2 sin':...3) (l+.a) ..-. sin x sin 2 x . ( sin a 2 (cos a+Sin a]= 13..a) 13..x ) l--sinx 5111.-.x sm... [ 1+ 1+2cosx+cos 2 " ' ( +ctga1 ' )b) cos 2 a+cos-actga.x+cos. sm-a sin2x 13.a) ') = ctg-u. b) 2 sin a+cos a .)2. x cos x .X (1-sinx)cosx _ (1-sinx)cosx cosx .:.ex b) 1 1.a) 1= --+"'-. _ . (sina+cosa)2 ____2___ 1= 1 +2sinacosa tgcx + ctga cos 2 x-I sin 2 x-I 5cosx-4 3-Ssinx c) l+~ 13.:12=L ~ .=l+sinx .76.:. ' 2 .a) (l-cos'a)(l+tg'a)=(1-cos-a) 1+ cos'a fsm a· cos'a I-tg 2 a tga cos 2 2 x .74.2cos.sm x (1-sinx)cosx 1-2s1nl x '2eos 1 x -1 sin x --.-1.)(sin 2a+cos 2 .~ =2sinacosa 3+5sinx 4+Scosx cos-.-.79.:(sin2o. sin:? x tg 2 .:::::: (sin 2o..~. = 1'-(I-+-s-in-x"')2:---+ Vhin x .tga+tgf3 ctga + ctgf3 b) sin ex sin f3 --+-cos ex cos f3 cosa . :2 cos.+cosf3 -sin ex sin f3 sin ex cos f3 + cos a sin f3 b) sin4 a+2sin 2acos 2a+cos 4(X...77.13..] =l+cosx -__ . tga I-tg a tga 2sin 2 a"':"1 d) 13. cx. 2 2 2 . _ Icos a.a) 1-2cos 2 'a SInX - cosx 2(I-cos 2 a)_1 . x sm 2 . 2(X-cos -a. l I-sin x (l-sinx)(1 +sinx) 1 +sinx coS"" X ) .I sin:? x-cos x sinxcosx ._ sin x+cosx sin x+cosx sin x+cosx cosx cos 2 .Jl-m+~ cosx 2 b) 2 1+111-(I-m) m 4 2 4 2 sino: coso: coso: sina 2Jl+lcosal 2sinacosa' 2 =2sina._"-__ + _~:::.68.+l-sinx .a) 2 .. cos 2 x-sm 2 x 1..-cos ~ 1. X .78.(cos:? x + sin:? x) cosx sinx cosx l+ctgx + 1+1gx =". 2 1.-~ cosx + 1+ sin_.--1 ~~. sinacos/3+cosasinf3 a=(1+ sin2~a) b) (l+tg2U)COS 2 1 tga c) l-tg 2 a ctg 2 a_l ctga -.X-SIn x 5111.x d) sinx VT!="sin xX1 +51n x) 2 b) smx c) (I-sin x)' (I .a) b) : --.a-2sinacosa=o.a ) Sl'n4rv~cos4a::.sm ~cos222 . cos:? x ..69.=cosa eos a ~: sin x Icos2a=cos2a+sin2a:=1. fg-a 1.-------2.

cosx(sin x + cosx) 13.. Jt) " 2n _ " ( 13. \ IS) 15 15 260 15 4 +cos4CX)-2(~in]cx +(:os20::X<.2sin ~COs 2 Analogno se dobije: 2cos 2 -':::' ___~2.~ 15 15 :: 15 15 cos~=_~15_.J3 d) ctg-.----sm 2'-]=2sm-cos15.86.. . Sir 15 15 .:[.? ' : : : tg .:Os-=---15 2.81. - ") cos ~ ex C{)S. 2 2 ~ ( SID. cos 7) -a 1 . 8" 15 2S1D2 sm-2sm15 15 15 Zamjenorn dobivenih vrijednosti na lijevoj strani jednakosti koju dokazujemo i 13.1 510 - tg ex - • 2 sm-a . 19Jr ( 1 =CO\ 6n + 3 : : cos 3 ='2 199n 7_. 8" .. Periodicnost trigonometrijskih funkcija 13. .sin x).~ ..80.89.I'n 2 ) 2 1+21112 -4m-+ 2 +cos 4 0::)= J 2 sredivanjem dolazimo do vrijednosti _1_ .=. sinx+cosx:::::rn ::::> (sinx+cosx)2""'m2 => 1+2sinxcosx:::::m2 :::::>2sinxcosx=m2-1.a) sinI1300=sin(3·3600+500)=sin50° b) cos8000=cos(720° +800)=cos80° c) tg 151 00=tg(8-180°+ 700)=tg70° d) ctg2405°=ctg( 13-180°+65°) 13.[3. 4n: 2sm ~~ 15 15 _-'c1S'-.2sin·! a + 2sin 2 acos 2 ex .a) 2IT b) 2IT c) 2IT IT 13. 4n. _(" • 2 • ") .2cos-l a = c:: 15 =---.fa)-2(sin6 a +c050a)= 4 2sin- = 1 sm x + cos x .x-_-l 7 • J3.91.:(1 +tga)= . n: sm2Jt c) c05405° = cos(360o+4SO) ~ -J2 co 545° =--=2 = ctg30° =. ( n) n ~.a) .ex sm a :::: . 3 6 \ 3 3 6 2 6 3 .96. 27 13.a . 2. 15 n ir .J3 b) cos-3 Ig 251r =tg(411:+!'.b) 1 c) 2 13. 2a (1. ( 2" I .. S l n . 21< . 8" 2 l--cos2 x 1-sin2 x sin 2 x emf x .83. cos . 15 2..88. b) ((_1 =-_·-.= Ctgl28n +.::. 2n.SIIlX+Cosx)(sm X-SlI1xcosx+cos-x) ::::: J3. (sin x+ cosxXco5x-sin x) --cosxI-I--sinx) 2 sinxcosx-sin x-sinxcosx-cos 2 x 2 cos x-sin 2 x sin 2 X cos 1 x sin 2 x + cos 2 X ~-o-s-2-x + -co-s-2 -x tg 2 x + 1 sin 1 x-cos 1 x = sin 2 x cos 2 x:::: -tg-2.6. 2n sm. _ .-=smXCQSx.a).sin ~ Sin[n + nJ sin _16Jl:_ 8" cos- 15 cos- . 3 :::: SIn l l sma) a +Slfl"" acosa+ cos·' cc+ cos 2 asin ex = ~ . 0/ J + c~s ex I-I-' cos" ex( 1+ Si~)= 13.x 13.I)=9sin(3x+n)=--9Sin3X. pa l ') 3 .a) 2IT b) b) 2IT n 13. -S b) 3 2 13.a) 2IT d) c) IT lC c) 4 n 4n 3 3 c) 2IT d) 2IT 2 T=-~·- +coia..::::: 2ctg 2 .S7. 2" S!fi15 c) n) n Si~=Si{)Jr+~)::::Sj~=.a) 15 15 2.a + cos.g(720o+300) .--g.in'lo::-sin20::sin~a +cos40::)-2(~in40::-sin2cxsin2cx +(:OS40:):::: 4 2sm- Stn- 15 2 ::::3sin a+3cos-t a ...a . .)=tg!'. 4" 13_93. =1 sin:.? ~ sin' a(sina+cosa) +cos' a(cosa+sina) = . " -sm··-sinsin8n 711: 15 15 15 cos=>cos-· => cos( n _ 7n: ) . sinx+cosx cosx-sinx .. 3(sin.a)(cosa + sin a) = sina + cosa .94.95.a) T~-=4 2 2n d) 2IT b) 2IT 13.-.84.::: ctg---:-.85 sin\x{J +ctga) +cos\:. 7 261 .90. 8ir . COSX smx cosx sinx cosx smx smx cosx sin x(cosx . 1 5ln- => cosa d) ctg750° = ct. 8ir cos..)a +cos. IT nije period date 3 funkeije. sin a +2sin acm?a+cos4 cx::::(sin 2 a !3. 2 sin ~ _ sin E cos 2 x 2 2 2 sin 2 2 ~ • E . /X+~n~9Sin3(x+:r. Sin .X :.m(3-m2) 2 ::::3($in a c:: 3 (sin 4 cx m(1-m~ +1) N m(2 . lC Jr 2sm-cos- .82.sin ~ a sm-·· 4n: 2 15 ._ sml2.a) sm -15·· I.

8 6 6 03 cos 150° = cos(l800-300) = -eos30° = 0.x -tg'(-3x)sin 3(-2x) = _x 3 -. Trigonometrijske funkcije negativnog argumenta.11 l. c) Funkcija je pama. funkcija je neparna.J2x je P. 263 . funkcijaje parna. sto znaci -x-sin3(-x) -x+sin3x x-sin3x dajefunkcijapar~a..00-45°) = -tg45 ° = -1 d) etg 150° ~ ctg( 180° _30°) = -etg30° = . funkcija je parna d) [(-x)=-S\. 13. tllokcija je nep'~rna. . 13.. Svodenje na prvi kvadrant 13.114. funkcijaje pama.103. b) Funkcija y=cos..70711 cos1200= cos(1800-600) = -cos60° = -0.:: 13. b). Kako je odnos dva prirodna broja uvijek racionalan. 13.cos800 >0 c) tg73°-tg54°>0 d) ctgl20- ° ctg86 13. 13. c) . c) Funkcijaje parna. 13.a) tg2650+5>0 b) ctg573o>9 c) c05(-2260)<0 d) 5in(-270°1>0 13.3 P2 morali sadrzavati u periodu P.J3. 27r)- %JU ( 3.1 21. U drugom.107.7. ParDe i neparne trigonometrijske funkcije 13.5 tg120o=tg(180o.a) 13. 3 13. U ovom 13.104. tj.*Kako datajednakost vrijedi za svaku vrijednost od x. 13.).106. 13.f (x) 1 + f(x) Kako je f(X+2c)=f(x). vrijedilo bi ~ = m . b) U intervalima (0. ~ = k • pri cemu su m j k ~ P2 prirodni brojevi. .a) 2"" -1-4.J3 .11O. b) ctgl 35°=tg(l800-45°)= -tg4So=-1. funkcijaje nepama c) f(-x)=4cos2(-x)=4cos( -2x)=4cos2x=f(x). Sinus i kosinus imaju negativne vrijednosti sarno aka je drugi krak ugla u trecem kvadrantu.*'a) Funkdjaje parna. b) Funkcija nije ni -parna nl" neparna. U onim intervallma u .= 5'i ' c) 0 13.11 S. n:Ju(~. 7C) funkcija je pozltivna.a) Period funkcije Y = sin. tada bi se periodi P.99. U intervallma (0. to je funkcija y=f(x) periodiclla sa periodom 2e. b) Funkcija nije ni pama ni neparna c) Funkcija nije ni patlla ni neparna d) Funkcija nije ni pama ni neparna.).J3x-tg.x)=3-(-x)ctg(-x)=3-xctgx=f(x). 1(--.. .a) f(.100. d) Funkcija je uvijek pozitivna osim za sinx=1. e) 'g!3So =tg(18. I negatlvna tamo gdje su sinus " kosinus suprotnih (~.112. x=x+c f (x+2c)=f [() x+c +c1 %JU ( n:.a) sin1250>0 13.J3x je P2= 2~.8 6 6 0 3 sin13So = sin(IS0°-45°) ~ sin4SO =0.a) 5in77°-sin25°>O b) cos67° . () l+fx+c ·1+ 1.105..119.a) b) c) d) 13./3 b)--2 2" b) Funkcijaje uvijek pozitivna! T = .a) fe-x) = (_X)3 .[5x nije periodicna.108. lOLa) f( -x)=2sin(-x)=-2sinx=-f(x)..a) 2slfi-+4cos-=2sin-+4cos-=] +2.600)=-tg600=-fl.a) d) ctg76° cos67° b) c0524° c) ct~~~O d) tg18° sin73° b) sin39° c) tg sin 120° ~ sin(1800-600) = sin60° = 0.') __ (-xJl -sine-x) ·_x 3 +sin3x __ x 3 -sin3x f(x). za svaku vrijednost varijable x..98.9. . b) f('x)=-~sin(-x)=3sinx=-f(x). OSlnus ImaJu 3.· ]3" ] 7" " Sn: r. kada Je vrljednost funkclje O. Znaci trigonometrijskih funkcija c) IT a period funkcije y = cos. % )u[ n.120.a) Nepama b) Nepall1a c) Neparna d) Nije 11i pama ni neparna. U cetvrtom. . FUllkcija nije ni pf\rna ni neparna.a) Funkcija je pozitivna Istl znak: (0. k' kOjlma SinUS I . b) sm3200 <0 c) c05116°<0 d) c052500<0 . 13.tg33(-x)sin 32(_x) = 3 = .a) sinnocoslOOo <0 b) tg2000sm3500 <0 c) cos(-950)ctg(-100 )<0 13. to posmatrana funkcija nije periodicna. funkcljaje Pozltivna.102. 3. 13.-[(x). .1 13.os(-x)=-8cosx=[(x).8. 13.J2:.a) 13.3 6 6 6 6 13.a) 262 13.97. Ako bi data funkcija bila periodicna sa periodom P. a slucajuje: m: k:=. i . ona vrijedi i za znakova: 1_I-f(x2 l-f(x+c) 1 + f(x) f(x).109. b) Funkcijaje parna..tg'3xsin 32x = _(x 3 + tg3 3xsin 3 2x ".

ctg22So=ctg(180o+45°)=ctg45°=1 d) sin210' = sin(l80'+300) = -5in30° = c) .IX )= sina cosa clga = cos a.13I.707106 2 b) sin85°cos15° cOS85°sin15°=sin(85"-15°)=sin60'=.2~n)= .fi = 0.a) sin28°cos2°+cos28°sin2° b) = sin(28°+2°) == sin30° == 0. cos' 6960 +tg(-2600)'g5300 -cos2 156° .a) sin55'=5in(900-35°)~c0535° b) sin 114°~sin(90'+24 ')=cos24' e) sin 160'=sin(1800-20')~sin20° d) sin325'=sin(3600-35')~-sin3Y J3.a) sin 111r=sin( IOn+n)=simr b) cas231t ~ (cas221t+1t) =COS1t c) sinSrr=cos2n d) tg33.136..122. :.124. 3 13. 2 d) ctg33(P:.I1t 13.cos(-505°)cos755° .::: cos215°+sin215°-tg25°ctg25° == 1-1 ::::: O.508 0 )eos (. -13. tgl.a) 5 b) 3 13. Ig800[g100 ctg 2 18° +ctg 2 18° 13.141.a) sm =s11I8+I8 =51.866025 13.10.328 0 )sin 958 0 etg 572 0 =~:i-g218°. .57735 d) cos945'=tg225°=tg45'~ 1.142.cos 32 11 cos 58 11 . (rr 2J7:) 2J7: 13. Q = .139.11)sin I 290'=sin2IO'=-sin30'=-0.134.13.49Jr.123.132.5· b) 0 264 cos 2 24° +tg800t81O° -cos2 24° Ig272° +ctg 2 18° ctglOOtg100 ::::.~ 0.. 2 ' c) Ig240' = Ig(180'+600) = tg60° = . . 13.5 b) c05570'=co021 O'=-cos30'=-0. 2 iJ Adicione teoreme (formule) 13.j3 ..73205 l3.fi 2 ' : b) sin (IX -17n: )cos(n: + IX cos22S0=cos(1800+45°)=_cOS45°~_.5 sin33°cos27°+cos33°sin27°=sin(33"+27°)~ sin60° =.a) c0521O' ~c05(l80'+30') 13n:).tg l4n+ ~)= -tg~ 2 c) 13n:). 13.128. 13. 2 b) ~. = cas( ~ + ~~ )= -sin ~~ .86603 c) cos 1230o=cosI50'=-cos30o~_O._lc. 2 13. o . tg 2 252° +ctg 2 3420 lc.130.a) cos53°cos37°. 13. cos (.a) sin35"coslO"+cos35'sinl0o=sin(35°+100)= sin45° = .a) tgI87°=tg7' b) Ig280'~tg 1000~-tg80'=-ctg I 0" c) ctg45 1o=ctg9 J o=-ctg89°=_tgl 0 d) ctg600 o=ctg60 o=tg30° .133.2 ~0.L. .: cos15°cos15°+sin15°sin15°-tg25°tg65° :.126.129. -.sinS3°sin37°~cos(53Q+37°)"'90o=0 265 . + IX }os(a .\ 2J7:+I8 =smI8=Sl~ 2'+'9 =ca"<) I8 ~ -c0530' ~ _13 . +IX )= -cosa cosa tg= -sinacosa. .212 0 .sin 32° sin 58(1 ctg32() 2 ~ 2 13 138.11t=tg(331t+O. 2ctg 2 18° 2etg sin (.866025 2 13. = cos( 2n + 1 b) 5in240' = 5in(l80'+60') = -sin600 = _ 13 . 2 d) ctg240° = ctg(180'+600) = ctg60° b) cos300' = c05(360'-600) = cos60° = c) tg300 D ::: - tg60o:::: 13.a)* sinl3. cos 32 iJ sin 58(1 ctg32 11 tg32() :::: -sin 32° -cos 32 ==~(sln~ 32° +cos 2 32())==~L 13.J3.a) sin31S' = sin(360'-4S0) = -sin4So = _!.5 d) tg585°=tg45= 1 c) ctg9300~ctg30o= 1!732 13.1022 ° ) _ ) _ tg(.fi .a) sin225' = sin(l80'+4S0) = -sin4S' = _ .3n )ctg ( 5..a) -0.127.ln)~tgO.a) cos480o::::cos! 200=-cos60o:::::-0. 13.3 2 .11) sin480' = sin(3600+120') = sin 120' = sin( 180'_60°) = sin6lJo = _ 13 . =:!i.143.137. (361r 13n: .125.5 b) ctg855°=ctg135°=-1 c) tgJ 230o=tgISO'=-tg30'~-0.140.tg( -616°)tg194° ~ = sin350sin35° + cos350cos35° + tg760tg14° = 2 == sin 350+ cos2 35° +ctg I 40 tg 14° == 1 + 1 == 2.5 b) sin870o=sin30o=O.* sin39Sosin 145 0 .S. sin825°cos(-15")+cos7S0sin(-555°)+tgI55°tg245° ~ :::.J 2 ' b) cas 3 5. b) sin825' = sin45' = c) sin 123()0= sin(3·360'+ 1SOO)=sin 150'= sin30'. 13..a) cosS7"=sin3° b) cos215°~-cos35' c) cos III '=-sin21 ° d) cos4000=cos40° 13.86603 d) tg960'=tgtg600~ I . d) sin960o:::: ~in240o:::: -sin60 r:. 1.tg32{) - sin 32° cos 32(1. )= cos ~.a) cos660'=cos60'=0.:: -ctg30° ::::: - )tg( 3.i. 2.J3.

..a) -.ta-j3 Sina=-:~. to zbir CHI3 uglova a i 13 moze biti same -135' (-3n14). =lg300 = O..[1+4 4 4.-J3) = __ ~ tgo.:'g"'f3-=:-":. s.30°)= 3 +J'f = 2 +. 0 1-lg24 Ig21 ° 13..g..7 = sinacos f3 cosy + casasin f3 cosy + cosaeos f3 sin y .(_15~'::..fi ~ _ ..J3 13.'j3)=~ \2 13 12 tga=-s' Igj3=S' tg(a+j3)=O 1 1 1--·2 3 = Ig600 =. ..155.--:' cosy = r..c·:: -1..fi = 0. .154./3-3 3 25 1 13. Prema a) u prethadnam zadatku je sir(a+ f3 +y) = sinacosf3casy +co9'Xsinf3cosy+co9'Xcosf3siny-sinasinf3siny.. c) ... coG-a )=. -tgf3 l+tgatgf3 14 =2 =t.146. 5 17 r 5 17 c) 13..• 13') = -nb) SII1(o 13..f3)=smo.145...149.1 124° + Ig56° c) i 0 I' = tg(l24o+56") = tg1800 -Ig 24 tg56 ° 2 1. sm(o. .+tgf3 Hga tgf3 etg15° = elg(45° .151.. Izracunavanjem nepoznatih vrijednosti trigonometrijskih funkcija i zamjenom u .. sinja+j3) = sinacosJ3 + eosasinJ3 22- -/3 .Igalgj3 x(1 +x)+ I-x I-x x+-_--.Ie a izmedu -45° i -900. tg. c 13...+.+J3)=1 u svakom slucaju.f3. ~os f3 3 7J2.cosJ3 + cosasinJ3. ') 15 cos ex:::... 2 1 . b) cos(a+l3+y) = eoso./3 ... Potrebno je odrediti cos a i eosp.fiV .---: ...=.tgatgf3 tg34° +I 26" b) I "g 0 = tg(34o+26°) = tg600 = -lg34 tg26 0 . Ig(o.. .. 26 5 1-4'~ 5 19 5 85 85 => 36 cos(o.148.-'-". . =tg45°=1 b) .:+:.J3 = c.'.. 13. b) cos28'cos32'-sin28°sin32° = eos(28°+32') = eos60° = _ l ..::.1g".I-c'+--'x 1_ x 1 _ l.. -0 = tg(24°+21°) = tg450= 1.:~ => 12.:.:.fi(j) .8 13.tg o.707106.Igf3 1 + tgatgf3 00- a-I ~.J3 (4-a).=l => 17 " .:':.J3 1 .5 . Kako je tg(o.a) cos41°eos11°+ sin41 °sinll 0=eos(41 '_11 0) = eos30' = 2 = 0..160 .~ = 0..152.1. 119 3.:...a) Premo adicionoj forrnuli je sin(HJ3) = sino. 2J2.156. 105105502 13.158* tg(o.11 = ~r.-:.159....c+-. ") 4 f . cosf3 =~"l-sl11. .f3 =~-.11 ." 62929 1+4·- 5 => 13. ./3) 1 13.:. -sm-a. doblVamo:cosa::::: . .t''''-~"....o.eosi3casy . cos(X=-.xi. tada su a i j3 negativni ostri uglovi pri cemu . ..+j3) 5 cosj3=~. .157.fi .= .. 3./3 .~=_ 45+ 32 =_13 85 tgcY.3 1 1 5 -+Iget + tgf3 13.tg f3tg y 13...fi _ .. 15-. I"..tg atg 13 .J3 2 a -20+4 a.eosf3-eosasmf3 = ... 3-. .y.153. d) 2 Ig?4o+tg21° 13.144. navedcnu formulu.:.fi 3. + J3 = 450. . tg (a+ 13) =.::::0.a) cos75° :::cos(45°+300)::::: cos450cos30o-sin450sin30o::::: = J2.-/3 14..a) .p+f31 rg(-750)=-rg(450+300)= J'f+3 =-2-.f3 = 30° 2 a -2a+4 tgo. 4· b) coslO5° = cos(600+45') =cos60Ccos45Q-sin60osin450 = 266 a .13 -8 34 --fii-3 13. -2" .'=c 2 3 ..a) sin(a+ f3 +y)= sin[(a+ f3)+y]=sin(a+ f3)cosy+co~a+ f3)siny= 13 120 tga-j3 ( )=-. tgo.150.1) 2 2 2 2 ./3..:e.tg"'y'---_t"'g. 5io(30'-00) _ _-4 _ 10 a+f3 =45 0 5 6 a.3-3 => =~ 5 4 ... Ako je x<-l..sinacosi3sinycasCLsinl3siny..Q. .tg y .-f3) 85 4-~ 26 g{ ) 19.J3 a-I 1+--·-4-a .147.xO .J3 13.". . -/3 _ .sinasinJ3eosy ....c) tg (a + f3 + Y ) = .866025 e) b) cos78'eos33'+sin78°sin33'=cos(780_330) = cos45' =...x) x-~ + 1 -'-=1 xl +1 l+x 1 +x => o.:. I . + tgj3 1 .sinasin f3 sin y . 267 .J3 4-a 13 = 300.

= (slnacos,B)2 -(cosasin.l?f =sin 2 a COS 2 f3 -cos 2 a.sin 2 IJ=
= sirra(l-sirr j3) -(I-sirr o:lsirr 13 =sirr a-sirr asirr 13 +sirr asirr f3-sirr f3=sirr a-sirr 13
sin. -,ex + cos
- (3
13.178.a) tga+ctgf3 cosa sinf3 sinasin/3+cosacosf3 cos(ex-j3)
cosa cos f3 - s'in ex sin f3: casCa + /3) .
ctgf3+ 'ga .cosJi _ sin ex
sin j3 cosa
~.-

=

.
e=2sm-cos--x . ex ex ( cos2ex
. 'Jex} ex
. a ex: 'Jex ex . 'Jet ex
b) SII\(X-CQ!{X'
tg~-sm- -- g-=2sm-cos---coS"" -tg-+sm--rg-·-=
222,222222222

1

1+-~=I+l=2

.

tg45°

\

I
13.163. 2.

13.164.

13.165.a) sino:

b) cosa

c)

r

cos(o:-~)

13.166.a) rgac{g~
b) I
c) tg~
13.167.a) cos2~
b) 1
13.168.a) sin53'sin67'-cosI4'+cos3JOcos23° =
= sinS3°sin67Q-cos14°+( cos37°cos23°- sin37°sin23°)+ sin37 c sin23 c =

=Sln"2

= cos37°cos23°+sin37°sin23° -cos 14°+cos60o=

~

13

d)
13.169 a)
b)
2 2 2
cos(a + 13)
13,170.a)
b) 0
c)
d) ... = tg4S" = 1 .
cos(a - 13)
sio(a - /l)
13.171.a)
b) 0
c) -tg75°
sin(u+/l)

c)

13.172.a)

b) ... = tg4so=1

13.173.a) cos2a- sin2a tga= cos 2 a - sin"a - 2sin 2 a

c)

I,,:

= 1-4sin2a

-~ )=tg ~

b)]

=

13

c05300
.

13.1

268

li

sinG S° +30°) = sin45' 2
.fi l6
c05300
cos300 = 13 =
= 3
?

77 a) si~a +f3)sIr(a -,6) =(5inacos,6+cooasin,6Xsinacos,6 -~o;asinf3) =

., a )

. ex
1
ex
2 +sm2 \l::::sm2'--a~=tg2'
ex

cos 2

[

I

)

.

cos .._2

J -

= tga + tgf3- (1- tga Igf3 X,ga + tgf3) = ",lgc::a_+c.:I",g[3::..- tga - tgf3 + Iga tgf3(tga + tgf3)
I-Iga Igf3
J - tga tgf3
Igatgf3(tga + Ig[3)
!3 (
B) .
=tr:o:to ["ex+
1- rgex Igf3
"".
(>

13.180.b) (J-lga)cos(45o
! +tgo:

-(X)

:::: sin (45 0

13.18I.b)

,

l-tga ,c05(45 0 -a)=tg(45 0 ,a)co5(45 0 -a)=
1 +tgex
'
-

ex)= sin ~O() -

(45() + ex

)]= cos(4So + ex)

(ctgo: + ctgf3)ctg(a + 13) - (ctgf3 - ctga )ctg(a - 13) =
= (ctg a + ctg f3 )- -,-ct.'o"g-,-a.cc-"lg'Cf3,---~1 (ctgf3-ctga) eta0 actg f3 + ..•1 ~ •
etg f3 .- erg ex
etg ex + etg j3
= ctg a ctg f3 - 1 - ctg a Cig f3 - 1 = - 2 .

13.181. a+f3+y=i =>

13.176.a)

5io15° casIs" + sin300 coslSO

cos-'

2J

tga +lgf3
- tga - tgf3 =
tga tg[3

13.179.a) t g (
a +)
[3 - tga - rgf3 =

c) tga

13.174.a) 1
b) -tcr'a
13.175.a) sin(4So+a);::; sin45°cosa+cos45°cosa = coS450cosa+sin450sina =
= cos(45°-0:)

,a

. ex

= sin53°sin6r-cos14°+ cos(37°+23°)+ sin37°sin23°::::;

= cos(37°-23°)-cos 14° +cos60°=:; cos 14°-cos 14° +cos60o::::;cos60o::::0 5
b) sin20o+sin13°sin57°-sin33°sin77° = sin20o+sin 13°cos33°-cos 13~~in330=
= sin20o+sin(l3°-33°) = sin20o+s1n(-200):::: sin20o-sin20o:::: O.

,a '\

SIn--1

. ex
ex . 2 ex et
. ex
ex. ex ex \ . ,ex
ex
2 .
=sm~cos-+sm
-tg-=sm-(cos-+sm-tg - I:::::SIO- cos-+-- 1=
22222222122
al
.
\
cos

a+f3=~ -y

=>

=>

tga + tg[3
- - =ctgy

=>

Igatgy + tg f3tgy ~ I - tgatgf3 => tgatgf3 + tgatgy + tgf3tgy

13.183.

1 - tgatgf3

=>

tga + tgf3
1 - tgatg[3

tg(a+f3)=tg(~ -Y)
1
(
. \.
=> tga + igf3 fogy = 1- tgatg[3
tgy

= 1.

cos2x+cos2(x~0:)-2co5xco5acos(x-0:) =
= cos 2x+(cosxcosa+sinxsina)"-2cosxcosa(cosxcos<x; +sinxsina) =
~OS2X+COS2XCOS'2ct+2 cosxcosasinxsina+sin'2xsln 2ct-2cos 2xc'os2a
-2cosxcosasinxsi_nci =

269

=

),2,2
a+sm xsm a = COS2x( I-cos2
0:; +sm xsm a =

212·2·2
COS X-COS XCOS

. 2
,
")' 2
. 2
= cos-xsm-o:.+sm xsm
a::::: ( cos-x+sm
x sm a = sm
Cl.
13.184.cos'o:+cos2p+cos2y-2cosacos~cosy ~ cos'O:+COS2~+COSy( cosy?

.,..,'

2

2cosacosl3)~

2
~ cos 0:+cos'l3+cos( 0:+13)( cosacosl3-sinasinl3-2cosacosl3) ~
~ cos'o:+cos'I3-( cosacosl3-sino:sinl3)( coso:cosl3+sino:sinl3) ~
= cos'o:+cos'I3-( cos'acos'l3-sin 20:sin'l3) ~
:::; cos2a+cos2B-cos2o:cos2~+sin2asin2f} =
2
2
2
2
2
2
2
2
C05 (%(1'- COS2J))+COS2~ +sin asin f) = cos asin f)+cos J) +sin o:;sin B=
2
2
2
2
2
::: (cos a+sin cx)sin2f)+cos !) = sin f)+cos 13 : : : 1.

13.185. * COS\:HCos2~+cos2)'+2cosacosr:kosy =
2
= cos'o:+cos 13+cos' [1800 -( o:+I3)J+ 2cosacosl3cos[180o( 0:+13) J~
2
?
2
= coS (Hcos-l3+cos (0:+13)-2cosacosl3cos(0:+13)~
2
2
2
:::: cos a+cos f)+cos 2a cos2f)-2sinasinJ3cosacosJ3+s1n asin2p2coso:cosl3(cosacosl3-sino:sinl3) =
2
2
2
== cos2a+cos2~-cos2a cos 2 p+sin 2asin 2 f) = cos 2a(1-cos J3)+sil/asin J3+cos J3 : : :
2
2
2
2
2
= cos2asln2~+sit11asin2J3+cos2J3 = (cos a+sin a)sin2j3+cos J3 = sin J3+cos J3= 1.
tga + tgfJ
13.186. a+I3=180'-Y ~> tg(a+I3)~tg(1800-y) ~> ----··--~-tgy
1- tga tgfJ

=> tga + tgfJ ~ -tgy(l- tga tgfJ)

=>

tga+tgp+tgy = tgalg~tgy .

13.192. Odrediti cos2a,a zatim tg2a, tg2= 32.
49
2
2tga
J_lo a
13.193.* sin4a ~ 2sin2acos2a = 2-~-2-' - O 2
l+tg a 1 + tg a

. . (2"2a) = 2"a 2"a,

13.194. sma=SIll

rgrx

l

2'
Sln

a

cos

cosCX=cos

(2 2a) =cos ,a '2a2
~i-sm

a

2

2tg 2
,a
l-tg- 2

-0,96, cos4a ~ 0,28.

ctg --1
ctga =
2
a
2ctg-·

2

,-

I

13.197. tg=-v2 -I, sina~ ~===o=
J+ctg-a

.

.

.fi.

.fi.

,

s11120::::: 2smacosa =--. cos 2a;;;;: - , tgLO::::: 1, ctg2a = 1.
2 .
2'
,

60
91
13.198. sino' ~ '109 ' cosa~ 109

tga~

60

9] , etg=

91
60 .

a

13.187.

;5

COSCX=-

.

3"

sin(a-~+y)

2tg~

-fi
3
GOsP=-, cosv=4'
"
5'

-

= sin[(a-~)+yJ = sin(a-l3)eosy + cos(a-l3)siny ~

:::: sinacos~cosy - cosasinj3cosy + cosacosf3siny + sin(Xsin~siny =
=

13.11.

3. -J7

3 . f5 3 -"- + ,_Is 17 2 + 3. 3 2
34345745345

5.

120

119

169

169

2

270

4
5

4

6
3+··5

21
5

.

2

r;

=0

4a{l-a 2 )

t3.20L Sll1X=±I+a2' sin2x=+

13.190. rga=---

I

1+3~2_()
--2
3 -9

__
1±_4_
1-4
3.- 7
1+4

4(a-b~
a 2 -6ab+b'
? ' cos2x=
(a + b)(a +b)2
1-a}

-1-[5

cosl3~--, sm213~--, eos2~=--

l-cos2j3

3-2

13.200. sm2x=+

Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i poluugla

]3

4
~

4
21

5

60

3, 3
4 . 2 7'
24
13.1 88 . cosCX=-. tga=-,ctgcx=-, 5111 cx;=:_smacos(X;:::;;5
4
3
25
, .'
7
24
7
cos2a=cos-U-sm-(l=; - , tg2a -= -'ct cr 2u:::.:25
7'
b
24 .

13.189.

sina
13.199.
3-2cosrx .

617_-~9:fS_S_+ .'1.mc::.3-,--S~+-=2-,-4

_£_a

l+t f ; - - " 2

,,6 rg fJ
sin fJ =-:;-,
0

h?

~-:-"L

9

517

6+a

2

y- , cos2x=

IS iii 75 stupnjeva

6a 2 _I_a.1-

6+a y
2

917

13.202. sm2x=-, cos2x=±--, tg2x:::±-16
16
35
4
13
13.203. tg2y~--,ctg(2x-2y)~3
84
.
8,/10-1
14-7.[5
13.204 .. _sll1(2x+y)~
,cos(x-2y)~ - - - - ,
.
D
27
13.205.

. 4(a-b}f;b
a- - 6ab+h-

tg2x=:r-,------,

13,206. sin4x

~

sin(2x+2y)~

-0,96

J8-2S.,J5
-'---,--'81

13.207. eos4x

~

-0.28"'-

271

'1- 0 eas(2·1S0) ; : : cos30o= _
-f3.
13 .208)
.a cos-'15°'
-sm-.);;::::
2

13.217.a)

b) 2sin67'30'cos6r30' = sin13So = sin(l800-4S0) = sin4So= .f2
2
2

c) cos 22Q30'- sin222030'=cos450=

.

. 2n.
2 Slll

3n

cos18

.J2 .

13.209.a) 1-2sin215°::::;cosl15°+sin215°-2sin215°=cos215°_sin2150=co5300

=

-J3 .

2

l-tg 1S0

2

___ 2cos 1So -(cos 15° +sin 2 15o)

1- 2sin 222° 30 ,

sin(90o-1So)

cos18°

cos18 u

. 4"

-

sin' 22°30'+cos' 22 0 30'-2sin' 22°30'
cos 30° 16

cos18
cos18():=1.

cos 18°

sin 40° cos 40° sinlOo

2sin 20°
(2 sin 40° cos 40°)sin 10° sin80osinlOo

2 l-tg'15°

2cos' 1SO -1

c)

sin72 u

251n200 cas20 D cos 40° sin lOG

2tg ISo
2

2"

COST= SIn --:;-.

b) sin700sin500 sinJ 0° = cos200cos400 sinl 0° =

2

tgJSO

.2"

? 18 ) 4' 180
360 4$in 18° cos 18° cos 36°
2sin36° cos36°
13 ..a
SIn
COS
=
0 0

2

b)

2nl

. 2n. (n

Tsm'14- = 2510 7slnl2-7)= 2S111 T

4sin200

4sin200

2sin 20°
2coslOosinlOo

sin20D

1

8si11200

8sin200

8

2

3

'] 3.219 .a) si n3 x:::::sin (2x +x ):::sin2xcosx +cos2xsi nx=2sinxcosxcosx +cos xsinx _sin x

cos 45°
2
4
4
b) cos 2u-sin 2a=cos4u

13.210.a) 4sinacoso:cos2o:.=2sin2acos2u=sin4
c) cos"2a
2
2
d) 1-8sin acos a= 1-2(2sinacosa)2= 1-2sill!2a:::::cos 2 2cx+sin 2 2cx-2sin 2 2a=cos2a.
13.21I.a) -1
b) 1
c) -J
2
2
4
d) cos a._6cos a. sin cHcos 4 a:;::( sin 2a+cos 2 o:}2 -Ssin1 CX::os 2 a::::: 1-2s1n 2 2 a;::::cos4a
sin 10°
sin 10°
sin 22°
13.212.a) _ _
b)
sin200 2siniOocoslOo
2cos]00
sin44°
2cos22°

3

2

:::::2sinxcos 2x+Cos 2 xsinx - sin 3x::::: 3cos 2 xsinx- sin 3x:::::3sinx(1-sin x) - sin x :::::
:::::3sinx-4sin3 x.
b)
cos3x -= cos(2x+x) = cos2xcosx-sin2xsinx:::::
'.,
?
.
' 1 +cos-x
' )::::: ( COS"X-s1l1~x)eosx-_sll1X
cos x Sl11X
= COSX(
cos-x2
2sin xcosx:::::
= cosx(2cos 2x-l )-2cosx( l-cos 2x) = cosx(2cos2x-I-2+2cos2x) =
:::::: cosx(4cos 2x-3)::::: 4cos 3 x-3cosx.

:;0_

c) 2cos20°
sin 10°

13.213.a)

!-cos20o

c)

d)

2sIn I

b)

2sin 10°

cosx

1 +cos2x

2eos 2 x

d)

2eosx

2sin x

sin2x

2sinxcosx

1 +cos2x

2eos 2 x

13.214.a) 2cos23°cos67o:::: 2cos(900-67°)cos67° :::: 2sin67°cos67° :;:: sin 134°
= sin(1800-46°) = sin46°.
b) 2sin700sin20° = 2cos200sin20° = sin40°
c) (cos70° - cos200)( cos20° + cos700) = - cos40°.
d) cos]O°

b) ~
8

13.215.a) sin800

'lex

.-,a

cos- -+s1o- 2
2
b) ---'---'=-cc
2
l~sjnC(

(

272

COS

~2

-

sin

9:.1
2

J-

c) ctg100

( a . ai'
i

+

cos--s1o~

2

0'

ex

2

2

-2cos~sjn-

2/

a

0:

cos 0: cos 2a cos 40:

2
sin 2ex cos 20' cos 40:

4sin ~
2

4sin ~
2

rgx.

=

13216
.
.'a)

-1

0

13.22I.a)

tg 2 (45 + a - 1
tg 2 4So +0: +1

(l+tgo: \['

!---

II - tgo: /

41go:

2tgo:
1 +tglo:

+1

ex)'
(\ ·2a.
2
SJn-

2sin~
2

sin 4a cos 4a

sin Sa

8sin~

16sin·~

2

(1 + tgo:)'

---(1

2

- (1 - tgo:)'
tgo:)'

(1 + Igo:)2 + (1 -::tgo: )'
(1- tgo:)'

sin 20: .

. a

cos--s1o- .
2
2
cos-~

2 sin

S1 nO' coso: cos2a cos4a

2sin~'

2

sin 10°

cosx

251 n ~ C05~COSO:' cos20' c0540'

13.220. cos~cosC(cos20:c{)s4a = ._......2~-'2~_-:-_ _ __

2sin 3x

3tga

1 .
c ) -sm2a
2
=1.

- .-

3tga
13.222. tg~" = 2

, tg(~-a)

IgfJ-tgo:
1_ + tgf3 tga

- - - -tga
2

273

a 0 l.2 274 27S .J3) f2=J3 )2+~2+.rr = 2cos"4 ex + SlD "4cos ex 1 = 1 2. . ..1_2 = _2_ = 2-fi = .fi _ _ _2_ :::: 2 .J2+2cosa = 12lcos.:. 2 2 13.2-._ _ _ 4 1__ 2_.---.J3)2+~2+. ~ .~a ..J3y2+.--sm.2.oa <X\ IX I 3 710 a. xE(2krr. kEZ.J3 5=J:3(2-~) ..": ~~cos: 8 = 2· ____ 2 = 2 ~l+COS.= 16.x .. V 2 2I \ 2 2.226. I .= _ 4 =.x::. SHl24 ~ j..-"-=2cosx..fi . -.a) d) to-=2-.a) ['.J2(J +sin2a) = ~2(sjna+cos(jl r:-~ 2 1C : ~ 13.x:o."2-+-.( ex +"4 .fX.n: 13.-cosa[ 2 _ 0 7 [sll1 · . e) lr .227. n:+2krr).J .J3 2+~2+.B.":=sin.a) .(2+~2+-13 12-b+-13 = ~2+~' = J2+~4coS' 2J..J3 )2+~2+. ~_ b-J3. t+cos". .a) sin.."C ~' ~l+ 1..223.4sm.-+S1!1~ ~ + 2 cos.x:O..a .224.-2s.:. O:O. . 13.- 2 2 IT l-cos- I fi 11-~ J2 .J 2=+=2=c=0="'=x =J2+. .'l..228..72 cos~=cos1:::: -2-:1 r _( -.~JUJ3 ')2+JUJ3 ._ 3tga -2tga tga 2'+ 3tg 2a - sin aeosa sinaeosa 2+"sin 2 a sin a sin a cosa cosa 2+ 3( cosa sin a )2 2+3si~"~ cos 2 a 2sinacosa sin2a =--4+1-cos2a 5-cos2a = _ 13..= 2 cos.-"~ 4 nIt:.J2coi2\+2sirf 2\+2co.232.fi - ff J4-(2+.-)! = "\14c05. .. -.' = J2 + 2lcos2).x.] " 21IS111 r ..fi I= = Fljsinex+cosal = 2-s1nex+-.J3 2+~2+.229.-=2smx. '. .~.fi. 2 ~-cos.J3 13.I1'2\ = 13.J2 8 2 )Z-JUJ3 .23 J.": 13. 2 ./3 " 12 ~2--13 ~2+-13 - 2--13 (2-~2+..c 4 2 4 2 b) cos'x. .:.225.a) .:S. 1C 4 n° .L2-b+-I3} (2-~P _ b) ~ 2 2 4" Is in 2al 13.a)sin~=sin.O:O. b) .I g3xl 2 .i =~2Sin2 x + 2cos' X +12cos2 X - { 2sin' "1 = ~4CO.n: 24 n: cos24 SIn- .J.'~ 2 .~. ".

235-.:: >j2+.S X 2sin~ X ct .=2__ +? .a) 2 -=~-'- x sin 2 - ....tg .2: cos x .-=-J.12+~ \-~-2--="--.-+ 11 2\ 2(1 + tg -x '2) x J = tg?_ 277 .._~ ~.. x COS- sin x(l -. x 2sm. 2_ l+tg _ 2+__ .2 X .2~-:: =_. x 2 cos.!.-- ") x .X cos x __ 2 l: .-2 X cos 2 X cos 2 2 13.. $10- .. .- .-2 )._. _'1-_ --sin:? ~ 2 +-." ..2_-:: .x l-tg.a) sinx =-1 C05.cos x)' I " 2sinx+2smxcosx 2tg 2 x 2 x 2 -+ 2tg- 2 + 2tg 276 sin \: cos x 2S11L\-~. l-tg2-2~' I +tg . 2 2 '- cos - cos~ ._. .-. x cos- cos x b) cosx =-1 cos . x 2 X . x sin. x - cosx - 2 _ _ _".2: • 2 X 2' ___ 2_ _ . COS --sm 1--..a) .-" 'Ii 1 == cos~ ..y2+'i2 I+ .. .:::o -. x sinx 13." b) x cosx d) -.: 1.. 32 I-cosx .2 x cos --+sm 2 2 .' .O 2 2 in 2 ::. ? 2 2" ..TC => 13. cos2 x+sin~ x+cos1 x . .-' x 7tg- x cos- 2 X tgx x '2 2 2sin-cos- 2 2 cos _x 2 '2 cos..0 2 2 + _ _ __ 1+ .L~' . x 1. 2 X 1+ '-. ? x 2sin2 x x cos- o ?t . ---·x·· ]: x+?to~+l-tg 2 1 -+ ) sin x-+ cos X / _ b l+tg 2" . cosx \' x 2sin ':""'cos-- .? I1 .= -.x cos - 1 +. cos 1 ~-sin. 2 c) 2+hT~ 4 . = sinx . x ~tg~ '2 __. 2 x sm"2 2 X sin21+ __.233.cos 2 x x c) "2 _ _ _".' 1+ tg 2 -_ ? ---------== l+tg2 l+tg -_.L~~.·8 .. 2tg x .~.?sinx(l+co5X) _. ~:::: <._ ctgx.'2 __ 2 r.I ~12+f2. ..2 1+--.2 r:..Sin X 2 1._1.~ 2 X x '2 2tg ~J tg ~.234.1'7-. x . x I-tg' - 2 2 2 ._' ?' X Slll. 2x 13.~in X+Sil.o -2 ) x 2eosx d) to '"' ..: x smx 2sin-=--cos2 2 ') SilLY .._~ cos-') -x ..x I+ sinx-c?sx --_.= v.. l: X +? Ig ~ _ 1 -+ tg ? . )...-4 2C05.--.J2 I~ r: ~--.236. sin':'" sin- 1+cos2x 2 .

= 8 4 8 8 8 COS X =.::::::'.x x x x 2S111~COScos--·· cos2 2 2 2 I-cos x I_I-cos 1X = (l-cosx)2 = l-cosx sin 2 x sinx ~~ ~ (l~cosx)2 V(1+COS.. 8 8 7f 8 tgtg8 8 " c \ sin 2 IS° + cos 2 ISO cos 15° I-tg. x x cos 2sm -cos222 iii tg!:'= /l-cosx 2 VI+cosx = .-'./2 -v2l-cosx+~smx I 43n: .. x c) ~n- =-=x ~- = __2_ + 2sin 2 ~ .::::: _ b+c + a+c + a+h abc 1+-.tg' '8 ctg--tg. ..2 . 2 2 2 i3..240 .371: ..SJl1- x .. x .=---tg -=1[.7t.__~ + _-. x-45° x~4So 2sm ---cos---" 2 2..' -=_. . 51[..2 . xl x+ .COS a 1 ..cos j3 + 1 ..)x S111.7f .. x x sin x_ ---"'---"-::::: x 2 2 cos2 x cos2 27t :::: cos -+I3cos -+cos -+sm -+sm .243.c.Sln 2' sIl1 cos x .239. x 2 2 COS--S1l1- 1./3 2 sin 30° . 2 1[.\)2 sinx x cos 2" .0:-{3. 2 X 2 ? X COSx tg-+2sm -ctgx::::--+2sin~= 2 2 x 2 5inx cos2 ... +134+1-ilsl~ sin 15° _---.1: 279 . 27t)2 .J.+2sm--=4sm--· 2 "I 8 a-{3 -sin' a-{3 =2cos.:. ." 13.fX-jJ .{3 2 0 74? * 1_l.J2-cosx-sinx sinx-cosx 2.::..= 2 ._ 2 (l-cos.4 1[... J[ rc tg tg8 4 ex: 2 f3 2 Y ] -.237. _..~ _ .Ji-.371: . .c.-J_ Ii-) "'2(.J. cos -+13cos -+cos '·_+cos -+cos--= 8 4 8 8 8 x smx .---+ 2 ' 2 ' 2 J + cos a 1 + cos f3 1 + cos Y J 2.Ji sin(.Ji vL -COSX--SlllX \ 2 )2(I-cos(x-45° )) . 237t)2 -25m .. x cos-+ sm- 2 2 x cos2 x _ x COS-+S111- 2 2 x cos·2 .. _ sin 20: .= 2.° 2 x .sm 2 2 cos2 5111-) 2 2 2 x ..0:-/3 .-2cos--sm -+13. 13 . =1 ll+b+c xl 2x+ . 2 ... X) (lcos.. 2x) X. sina(sino: + sinl3)+cosa(cosa. x COS. x . 2 (cos' 0: - 37f)' = 1-i4+2+1-24 121312 = 8.cos Y -·+tf{ -+rf.sin 2" sin x 2 =: ( x J x . 4 31[.2_ _ = 2. (sino:· sinll)' + (cosa· cosf3)' = 2 :::: sin 2a-2sinasin/3+sin p+ cos2a-2coso:cos~+cos2~ = 1+ 1·2(cosacosll + sinasin[3) = 2 ~ 2cos(a·p) = 2 2 2sin ISO cos ISO ----=--~ =-~ =4 sin ISO cos ISo . .~2_~ -41C [-1'2J' \ .1+-b+c a+c a+b )x cos . cos} .cos x sin x fEcosxXl+cosA) ~ J+cosx V 7 -.(-/3) .1+ .- 2 = 2._ . = __2_ = _ _"... 37f) :::: cos ..a) tgISo+ctgI5° = -'F2sin(X-45"-) = .241. . -+J3cos -+_ = " 2 -+cos " 4 -+cos 3" ' (-+" " ) +cos '(" 8 482828 41C x 2 cos~ sin ~ (I + cos x) Ii '" r...+cosj3) :::: sin a+sinasin/3+cos\x + cosacos/3 = 1+cos(o:'[3) = l+c05' 'l 13. 7f 7f 1 .= .J2co~x-45°) 2 b) x-45° tg--2 2 = ).:c..7f)' 1-il Sl"4 . b) tg2= !J-cosx 2 278 (I+cosx)' abc 1 .2___"-.1 .Ji d) . _43n 2 1(..l+cos.'T" cOS"-+Sln -coS"-:::: ( 888828888 2sin ~COS2 ~ 2 2 ?_sm-cos--::::.-:.-4So) = 1(.' 2 x~45° 2 Sin . 2 cos 2fX .- 2 ( b+c-a h+c+a + a +c-b a+c+b + a +b-c a+b+c = o+h+c' :c.. . 71[.j3 + 2 sin 20: ..)' (l+cosxXl-cosx) = =: 2 l-sinx 2-' = 2( I-cos 2(. =---+ cos 15° sin 15° 13.238.." .:c.37t :::: cO$"-+sm .a) tg !. ' tl{ sin'::' 2sin '::'sin ~ J3.

na poglavlja za nadarene ucenike srednjih skola "GRIN" Gracanica. Zavod za udzbenike i nastavna sredstv~.:MATEMATISKOP 4-· zbirka zadataka za drugi razred..11.:ELEMENTARNA MATEMATlKA-resenie zadac. Beograd.si~ x . 1994 11. Kiev. Sarajevo.sin x + sin x ..XLI).M.:Metodicka zbirka zadataka iz matematike za srednje skoie.! 968. Alekseev V. Sarajevo.x LITERATURA: Slll-· 1---~ X cos-- _ x x I+tg- Slll- 2 1+~_2 7C x tg--tg 4 2 7C x tg-+tg4 2 x cos2 13244_ . "Skolska knjiga".:MATEMATIKA-algebra i eletnentarne funkcije."Sk. 2 L TRIANGLE -matematicki casopis za ucenike i nastavnike osno~nih i srednjih skola Udruzenje matematicara Bosne i Hercegovine.sin x)' . MihailoviC Vojislav: Zbirkaresenih zadataka iz gcometrije za IlI.feSenjima i rezultatima. Zavod za udz.11.putama i rezultatima . 1974.Kurepa A:MATEMATIKA 2 za drugi razrcd gimnazije.TomiC S.II . 19. 1981.benike i nastavna sredstva Srbije. 16_ Mintakovic Stjepan:ZBIRKA ZADATAKA IZ TRIGONOMETRIJE Zavod za izdavanje udzbenika. <"SvjetJost" zavoo z~ udibenike i nastavna sredstva Sarajevo.Zagreb. 15. 10.1988. Zagreb.Fatkic H_. "Naucna knjiga". 1972_ 4. 1976..2000.Ivanovic z. Sarajevo.-! 999. Tesanj.Demirdzic L:ELEMENTARNA MATEMATIKA za kvalifikacione i prijemne ispite. "Visa skola". 1977.lADATAKA 1Z ELEMENTARNE MATEMATIKE .zbirka zadataka za drugi razrcd gimnazije. Mintakovic Stjepan:ZBIRKA ZADATAKA lZ MATEMATIKE za drugi razred srednjih skola.azred . Beograd 1989.. IGKRO "Svjct1ost"-OOUR Zavod za udzbenike.I. 1971.JI-sin x + sin x+ . 281 .Jl + sin x + ...II + sin x + . gimnazije.Beograd. Beograd. Moskva.k" . 5_ Brackovic M_. ICS.Ognjenovic S.za drugi razred . 13.. Zagreb 12.Jl. 17_ Mintakovic Stjepan:ZBIRKA ZADATAKA ALGEBRE 2..V. 14_ Milin L.J.II l+cosx -------~=---- 2sinx Sill X cos~ _ x x ?_sm-cos- 2 280 x 2cos~ ~ 2 2 2 ~ctg2_ x 2 sm2 1.Saankin A.. 7_ Hadziaganovic A: ZBIRKA RIJESENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE Odabra.M. Zavod za izdavanje udzbenika. Stefanovic R.Milosevic V_M_:ZBIRKA RESENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE sa zadacima za taktnicenja i prijemne ispite oa fakultetima. MATEMATIKA za drugi razred gimnazije.V. "SvjetiosC' zavod za udzbenike i nastavna sre~stva.Stupar Z_:ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE sa rjeScnjima u.1984. 20.. Masinski fakultet Univerzitcta u Sarajcvu.11.Starodubcev M. razred gimnazije prirodno~matematickom smera. "Naucna knjiga'-'". Huskic A. "Vissaja skola".:ZBIRKA .I. Antonov M. MATEMATICKO FIZICKI LIST za ucenike srednjih skola (XX. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Srbije. 8. Zavod za izdavanje udzbenika.P. Beograd 1972. ~ 2 2+2. Sarajevo 1997. 3.sin x . Sarajevo. Bogoslavov T.II + sin x .lvanovic Z2BIRKA RESENIH ZADATAKA IZ TRIGONOMBTRlJE SA ZADACIMA ZA TAKMICENJA I PRIJEMNE ISPITE NA FAKULTETIMA. 9_ IvoviC M_Z_.Sarajevo. 1987. Snajder M.T.Nikitin V. Abramovic.1977. 1994. Mihailovic Vojislav: GEOMETRIJA za II razred gimnazije priroonomatematickog smera. Milio L. 18.II . Beograd. 1972.D. 22_ Zivkovic R_. Beograd.Vigodski M.. 1989.sin x .:Zbirka zadataka iz matematika 2. 1996. za 3. Zavod loa udzbenike i nastavna sredstva Srbije. 2. 1987. Kurepa S. 6.gimnazije.Stefanovic:Zbirka zadataka jz algebresa uputama. Daki':: Branimir:MATEMATIKA 2 .

...... HO\1lotc:tija gebmetrijskih figura 24 2. 69 10.7...... IRACIONALNE JEDNACINE (JEDNADZBE)......3...... Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne faktore.1.2.3. Neke jednacine (jednadzbe) treceg stepena (stupnja) 7.. 1... Rjesavanje potpune kvadratne jednacine ... Samjerljive i nesmjerljive dut! ... Preslikavanja kompleksnih brojeva u skup tacaka ravnLKompleksna ravan 3.... . Sricnost geometrijskih figura ..... 63 65 65 66 SISTEMI (SUSTAYI) KYADRATNIH JEDNACINA (JEDNADZBI) 67 9.................. 25 2....... 4... Tangentni j tetivni cetverougao.. Pitagorina teorcma.... Potencija tacke 1I odnosu na. Osoblne simetl"ala unutrasnjeg i naporednog vanjskog ugla tfOUgJa.. Njercnje duzi.... 21 2.. .. ..... Eksponencijalna nejedllacilla (nejednadzba) oblika af(x)<ag(x)......... Kruznica (kruzna iinija) i krug....... Konjugirano-kompleksni brojevi ...2....... Operacije u skupu kompleksnih brojeva(sabiranuje.. Proporcionainost dul. KVADRATNA JEDNACINA (JEDNADZBA). 29 2..... Binomne jednacine (jednadzbe) 7........ 2. Primjena kvadratnih jednacina ....' Mjera duzi...... 43 44 45 46 47 50 50 52 53 5..... Diskriminanta i ispitivanje prirode rjesenja kvadratne jednacine. 4. KVADARATNEFUNKCUE 55 6.... Jednakost dva'kompleksna broja ....6.... 4.. produzeria proporCija.... 4..3..... Zajednicka mjera i najveca zajednicka mjera dvije duzi. Rjdavanje nepotpune kvadratne jednacine . Modul (apsolutna vrijednost) kompleksnog broja.... 282 34 35 36 37 37 39 40 41 KV ADRA TNA NEJEDNACINA (NEJEDNADZBA) I SISTEMl (SUSTAVI) KVADRATNIH NEJEDNACINA (NEJEDNADZBI) .SADRZAJ PREDGOVOR 1......5... 3... HOMOTETlJA I SLICNOST 2........ Primjena slicnosti l1a pravougli trougao....i...... .. Znaci rjesenja kvadratne jednacine ...2..4. .....4........... 1...1.1.. 23 2......Taiesova teorema...1............... geometrijska sredina dviju duzi... Normirani oblik kvadratne jednacine (jednadzbe)..3.. Bikvadratne jednacine (jednadZbe) .... 4...7.. NEKE JEDNAC1NE (JEDNADZBE) VISEG REDA 7...6.. 71 11.. 7........... Centralni i pcriferijski ugao.4. 60 7... SKUP KOMPLEKSNIH BROJEV A 3. Kvadratni trinom.8. .mnozenje) 3. 4... ..5... Kompleksni bfojevi-razni zadaci .. 4. <0.. 1.............. 3. Ziatni presjek duzi....... EKSPONENCIJALNE JEDNACINE (JEDNADZBE) 1 NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE) 11.. Simetricnejednacine (jednadzbe) 8..... ...1...3.5..........1....7... STEPENI I KORUENI Stepeni sa prirodnim izloziocem (eksponentom) Stepeni sa cijelim izloziocem (eksponentom) '" .......3.. Dijeljenje kompleksnih brojeva 3. Vieteove formule.. 3. Tallgente kruzhice... 4.4..... 3 6 7 8 16 4.2...... . 73 11............. Eksponencijalnajedllacina (jednadzba) oblika af(x)=ag(x) . ....kruznicu.... 1....2...8..... 18 2..6.... lRACIONALNE NEJEDNAC[NE (NEJEDNADZBE).. 75 283 .2. 20 2.. geometrijska proporcija. .oduzimanje... Korijeni Stepeni sa racionalnim izloziocem (eksponentom) ... Polara tacke u odnosu na kruznicu ----------------------------32 3.....4.... Kvadratnajednacina ~ razni zadaci . . Eksponencijalna funkcija 73 11...

Adicione teoreme (formule) 13. ... Radijan 89 13.....6.10. Logaritamskejednacine Uednadzbe). LOGARITAMSKE JEDNAClNE (JEDNADZBE) I NEJEDNAClNE (NEJEDNADZBE) 12...12.11. 284 93 96 97 98 99 J01 105 REZULTATI. Definicije trigonometrijskih funkcija ostrog ugJa u pravouglom trouglu (trokutu) . RJESENJA 111 LITERATURA 28i ...... Trigonometrijska kruznica i predstavljanje uglova (kutova) u kruznici 90 13. Logaritamske nejednacine (nejednadzbe).. Pojam logaritma i logaritamske funkcije.... UPUTE.3. LOGARITMI.2.2..... 78 80 82 84 87 13..4. 91 13. Orijentirani kut (ugao). Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i polo vine ugla...4.3.... Svoaenje na prvi kvadrant 13... Trigonometrijske funkcije negativnog argurnenta. Osobine i grafik logaritamske funkcije 12.. Osnovni trigonometrijski identiteti .7. OSNOVI TRIGONOMETRIJE 13. 12.1. Periodicnost trigonometrijskih funkcija 13... Pame i neparne trigonometrijske funkcije 13.. Prelazak sa jedne baze na drugu.8. Dekadski iogaritmi . DefinicUe trigonometrijskih funkcija na trigonometrijskoj kruznici 90 13. Znaci trigonometrijskih funkcija 13. Pravila logaritmiranja.9.1...5. 12... 12.5. 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful