P. 1
Testovi - mikrobiologija

Testovi - mikrobiologija

|Views: 1,815|Likes:
Published by Nermina Hodzic
mikrobiologija
mikrobiologija

More info:

Published by: Nermina Hodzic on Sep 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

MIKROBIOLOGIJA

(I kolokvij - bakteriologija) Broj bodova 0,5

1. Sve bakterije posjeduju: (posjeduju ekvivalent jedra – DNA) 1. kapsulu 2. ćelijski zid 3. citoplazmatsku membranu 4. citoplazmu 5. jedro 2. Sve bakterije imaju slijedeće osobine: 1. pokretne su 2. posjeduju flagele 3. imaju u citoplazmi hromozom dužine oko 1 mm 4. posjeduju ćelijski zid 5. posjeduju citoplazmatsku membranu 3. Bojenje po Gramu služi za diferencijaciju: 1. Neisseria 2. Corynebacterium diphteriae 3. Legionellae pneumophylae 4. Bojenje po Gimenezu se upotrebljava: 1. za bojenje Chlamidia (sadrže metahromatska zrna) 2. za bojenje Spirocheta 3. za bojenje Rickettsia 5. Kapsula bakterija se dokazuje: 1. testom mikroprecipitacije u homolognom antiserumu 2. bojenjem po Giemsi 3. bojenjem tušem po Burriu 4. bojenjem po Neisseru 5. Neufeldovim fenomen bubrenja 6. Gram pozitivne i Gram negativne bakterija se razlikuju po građi ćelijskog zida 1. Gram pozitivne bakterije sadrže veliku količinu peptidoglikana 2. Gram negativne bakterije imaju veliku količinu peptidoglikana 3. Gram pozitivne bakterije imaju malu količinu peptidoglikana 4. Gram negativne bakterije imaju malu količinu peptidoglikana 7. Genske probe su: 1. Klonirani segmenti gena mikroorganizama koji mogu prepoznati komplementarne sekvence DNK ili RNK mikroorganizama čije prisustvo pretražujemo. 2. Klonirani segmenti nukleinskih kiselina koji mogu prepoznati komplementarne sekvence DNK ili RNK mikroorganizama čije prisustvo pretražujemo. 3. Dio genoma mikrorganizama koji može prepoznati komplementarne sekvence DNK ili RNK mikroorganizama čije prisustvo pretražujemo. 8. PCR (Polymerase chain reaction-lančana reakcija polimeraze) je: 1. metoda kojom se umnožava specifična sekvenca DNK u ogromnom broju kopija u kratkom vremenskom periodu 2. metoda kojom se teorijski može otkriti jedna jedina sekvencija gena u pretraživanom materijalu 3. metoda kojom se praktično otkriva prisustvo 10 do 100 mikroorganizama u pretraživanom uzorku

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1

9. Cadness-Graves-ov test se izvodi za dokazivanje: 1. enzima katalaze 2. enzima oksidaze 3. enzima vezane koagulaze 4. enzima cytohrom oksidaze 5. enzima slobodne koagulaze 10. Bacitracinski test se izvodi: 1. za identifikcaju Listeriae monocytogenes 2. za identifikaciju Corynebacterium diphteriae 3. za identifikaciju Streptococcus pneumoniae 4. za identifikaciju Enterococcus faecalis 5. za identifikaciju Streptococcu β haemolyticus grupe A 11. CAMP test se izvodi: 1. za identifikaciju Streptococcus β haemolyticus grupe B 2. za identifikaciju patogene Listeriae monocytogenes od drugih listerija 3. za identifikaciju Corynebacterium diphteriae 4. u CAMP testu se koristi Staphylococcus pyogenes 5. u CAMP testu se koristi Streptococcus β haemolyticus grupe A 12. Za dijagnozu poststreptokoknih nesupurativnih sekvela se koriste : 1. AST- antistreptolizinski test 2. Anti-DN-aza test 3. Anti-hijaluronidaza test 4. Anti-streptokinaza test 13. Toksični šok sindrom izaziva: 1. Streptococcus pneumoniae 2. alfa hemolitički streptokok 3. Staphylococcus aureus 4. beta hemolitički streptokok grupe B 5. Clostridium tetani 14. Sterptococcus pneumoniae je: 1. gram pozitivan diplokok u vidu plamena svijeće 2. na krvnom agaru stvara alfa hemolizu 3. ne posjeduje enzim katalazu 4. daje pozitivan optohinski test 5. žučne soli liziraju kolonije stereptococcus pneumoniae

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

15. Napiši koji se mikroorganizam kultiviše na navedenoj podlozi: 1. SS-agar Salmonella i Shigella_________ 2. Loewenstein-Jensenova podloga Mycobacterium tuberculosis___ 3. Thayer-Martin podloga Neisseria___________________ 2,5 4. Krvni agar sa stafilokoknom crtomStreptococcus agalactiae (Streptococcus β haemolyticus grupe B) 5. TCBS podloga Vibrio cholerae 16.Specifični testovi za serološku dijagnozu sifilisa su: 1. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) 2. Test imobilizacije Treponemae palidum (Neelson –Mayerov test) 3. FTA-ABS (Fluorescent treponemal antibody-absorbed test) 4. Wasermanova reakcija modifikovana po Kolmeru

1,0
2

5. TPHA – (treponema pallidum hemagglutination test) 17. Bacillus anthracis ima slijedeće sobine: 1. na krvnom agaru ne daje hemolizu 2. pokretan je 3. ne hidrolizira želatin 4. na krvnom agaru kolonije su mu u R-obliku i imaju fenomen “Caput meduzae” 5. u dubokom želatinu raste u vidu obrnute jelke.

1,0

18. Na osnovu koje komponente su β hemolitički streptokoki grupe A podijeljeni u serotipove: 1. C-polisaharida ćelijskog zida 2. M-proteina ćelijskog zida 3. streptolizina O 1,0 4. hemolizina 5. streptolizina S 19. Najčešći bakterijski uzročnik respiratornih infekcija je: 1. Haemophylus influenzae 2. Escherichia coli 3. Pseudomonas aeruginosa (moze da izazove izmedju otsalog i inf. resp. puteva) 4. Mycoplasma pneumoniae 5. Streptococcus pneumoniae 20. Nalaz u mikroskopskom preparatu likvora mase polimorfonuklearnih leukocita i gram negativnih diplokoka karakterističan je za : 1. meningitis izazvan sa Streptococcus pneumoniae 2. meningitis izazvan sa Listeria monocytogenes 3. meningitis izazvan sa Candida albicans 4. meningitis izazvan sa Campylobacter jejuni 5. meningitis izazvan sa Neisseria meningitidis 21. Corynebacterium diphteriae je bakterija sa sljedećim karakteristikama: 1. gram pozitivni bacili 2. na preparatu od kolonija bacili pokazuju raspored u vidu kineskih slova 3. dobro raste na Loeflerovoj podlozi od konjskog seruma 4. pokazuje različite tipove kolonija na Clauberg II podlozi 5. na krvnom agaru može pokazivati zonu beta-hemolize 22. Haemophylus influenzae ima sljedeće karakteristike: 1. za kultivisanje treba faktore rasta X i V 2. po gramu se boje gram pozitivno i bipolarno 3. striktni je anaerob 4. izaziva veliki kašalj 5. kultiviše se na specijalnoj Bordet-Gengou podlozi 23. Mikrobiološka dijagnoza kod oboljenja koja izaziva Legionella postavlja se: 1. direktnim dokazivanjem uzročnika u likvoru 2. dokazivanjem uzročnika u bolesničkom materijalu metodom direktne imunoflorescencije 3. dokazivanjem antigena legionellae u serumu ELISA metodom 4. kultivisanjem na BCYEα podlozi 5. serološkim testom dokazivanja antitijela u serumu metodom indirektne imunoflorescencije 24. Navedi 5 grupa Escherichiae coli prema mehanizmima patogenosti: 1. enterotoksične (ETEC) – dijareja putnika 2. enteropatogene (EPEC) – dijareja male djece
3

1,0

1,0

1,5

2,0

1,0

Navedi osnovne skupine šigela prema antigenskim i biohemijskim osobinama: 1.3.Jensenu 27. Za serološku dijagnozu bruceloze koristi se : 1. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1. Reakcija direktne aglutinacije 1.smanjenja broja T limfocita 4 . Reakcija indirektne aglutinacije 3. Za kultivisanje Mycobacterium tuberculosis koristi se: 1.infekciju u davnoj prošlosti 5.nasljedjena antitijela od majke 3. Podloga po Šuli 4.0 4. Cryptococcus neoformans 29. njihovog rasporeda i načina bojenja mogao bi se izdati preliminarni nalaz o vjerovatnom uzročniku: 1. A Shigella dysenteriae___ 2.akutnu infekciju 1. enterohemoragične (EHEC) – hemoragični kolitis 5. enteroinvazivne (EIEC) – dijarealno oboljenje 4. Rose-Bengal test 2. Listeria monocytogenes 3. DA 2. okuloglandularni oblik 3. kutanoglandularni oblik 2.hroničnu infekciju sa patogenom 2. Podloga po Middlebrocku 3. tonziloglandularni oblik 5. glosoglandularni oblik 31.0 1. NE 26. enteroagregativna (EAEC) – perzistentna dijareja kod djece 25.0 28. Flagelarni antigeni Salmonella mogu biti monofazni i bifazni: 1. oralnoglandularni oblik 1. Wrightova reakcija (reakcija aglutinacije) 5. Infekcije sa bakterijama pripadnicima roda Francisella tularensis javljaju se kod ljudi u slijedećim kliničkim oblicima: 1.smanjenja broja B limfocita 2. D Shigella sonnei_______ 1. Streptococcus pneumoniae 2. Podloga po Loewenstein . na osnovu morfologije bakterija. Podloga po Loewensteinu 2. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece mladje od 12 mjeseci znači: 1.0 4.0 1. Candida 5. Na osnovu pregleda mikroskopskog preparata sedimenta likvora obojenog po Ziehl . C Shigella boydii ___ 4. B Shigella flexneri______ 3. Mycobacterium tuberculosis 1.Neelsenu.pasivnu imunizaciju 32.0 1.0 30. Reakcija inhibicije hemaglutinacije 4.0 4.

Vrši prepoznavanje antigena od strane antigen prezentirajućih ćelija u sklopu HLA I antigena. imunizaciju kojom se stvaraju antisporogena antitijela 34.smanjene funkcije T limfocita 33. zaštitu od ponovne infekcije sa Cl.0 4. u koštanoj srži 5. 2. T limfociti IFN-γ ____________ 4.0 36.Luči interferon γ nakon prepoznavanja antigena.smanjenja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4. reakciju u kojoj antitijela koja se vezuju sa antigenom pripadaju klasi IgM i IgG imuniglobulina 5. zaštitu od nastanaka botulizma 5.3. aktivnu zaštitu 2. endotelne ćelije IFN-γ ____________ 2.5 1.Aktivira B limfocite na produkciju antitijela. reakciju precipitacije 2.0 38. Davanje tetanusnog antitoksina predstavlja: 1. latex aglutinacijski test 3.smanjenja antigen prezenturajućih ćelija 5.0 1. u jetri 4. 5 . u krvi 35. Pojedine interferone mogu stvarati sljedeće ćelije: (navedi koje interferone) 1.0 1. reakciju aglutinacije 37. tetani 4. pasivnu zaštitu 3. Za reakciju aglutinacije potrebne su najmanje dvije molekule klase ---------. Reakcija izmedju antitijela i korpuskularnog antigena predstavlja: 1. u limfnim čvorovima 2. 1.0 3.imunoglobulina ili jedna molekula klase -----------. hemaglutinacijski test 1. leukociti IFN-α_______________ 3. fibroblasti IFN-ß_______________ 1. 1.imunoglobulina. Na kojim mjestima u limfnom sistemu plazma ćelije stvaraju antitijela: 1. epitelne ćelije IFN-γ _____________ 5. T8 limfocit ima slijedeće funkcije: 1. u slezini 3.

bojenjem tušem po Burriu 4. Viroide 2. Spore mogu stvarati: 1. ekstrahromozomska DNA 4. rikecije 3. acidoalkohol rezistentni bacili 5. dijelovi DNA koji regulišu sintezu plazminogena Broj bodova 1 1 1 1 1 1 1 6 . Karaktristike ćelijskog zida: 1. antrakoidi 4. Prione 7. bakterije 3. Ćelijski zid nemaju: 1. u ćelijskom zidu se nalaze O antigeni 4. U prokariote spadaju: 1. Najbolji metod za prikazivanje kapsule je: 1. Mycoplasmae 5. Gljive 4. Mycobacterium bovis 2. dio genoma bakterija koji reguluše njihovu rezistenciju 3. protozoe 5. klostridije 7. Bakterije 2. Protozoe 5. prenosivi iz jedne ćelije u drugu konjugacijom i transdukcijom 5.Neufeldovim fenomenom bubrenja 5. virusi 2. bakterije ne mogu živjeti dugo bez ćelijskog zida 5. bojenjem po Neisseru 5. najsitniji mikroorganizmi 2. Corynebacterium diphteriae 4. bojenje po Ziehl-Neelsenu 2. bacili antraksa 3. Mikrobiologija proučava 1. bojenje po Giemsi 3.1. Plazmidi su: 1. Leptospira interrogans 3. L-oblici bakterija 6. Nematode 6. gljive 4. ćelijski zid obezbjedjuje turgor i oblik bakterijskoj ćeliji 2. Virusi 4. u ćelijskom zidu nalaze se H antigeni 3. deblji ćelijski zid imaju Gram pozitivne bakterije 6. koki 2. Viruse 3.

flagele 5. Staphylococcus aureus 4. Većina bakterija iz porodice Enterobacteriaceae su : 1. specijalno bojenje 3. cefalosporini 5. Dezinfekcija je: 1.hemolitički streptokok 3. složeno bojenje 10. saprofiti 3.hemolitički streptokok grupe B 5.8. selektivno bojenje za bacile i koke 5. morbili 2. penicillini 3. 2. pili 4. Modifikacije su: 1. bipolarna politriha 9. β-laktamski antibiotici. fimbrije 2. diferencijalno bojenje 4. oportunisti (uslovno patogene) 1 1 1 1 1 1 1 1 7 . β . postupak kojim se odstranjuju patogeni mikroorganizmi sa kože 13. postupak ubijanja svih mikroorganizama u čovjekoj okolini ili na površini kože i sluzokože čovjeka. Pokretljivost bakterijama omogućavaju: 1. hemioterapeutici 4. Streptococcus pneumoniae 2. Antimikrobna sredstva koja sadrže β -laktamski prsten su: 1. Clostridium tetani 14. promjene koje nastaju u genomu 3. 2. Toksični šok sindrom izaziva: 1. cilije 3. promjene koje nastaju u fenotipu 2. nastaju delecijom dijelova DNA sa hromosoma 11. α . pjegavi tifus 15. reverzibilne promjene 4. aminoglikozidi 12. postupak ubijanja svih patogenih mikroorganizama. sifilis 5. obligatni patogeni 2. Bojenje po Gramu predstavlja: 1. nasljedne promjene 5. rubela 4. šarlah 3. jednostavno bojenje 2. Koje je od navedenih oboljenja praćenih osipom po koži uzrokovano bakterijama: 1. 3.

faecium) 21.bacitracin Streptococcus pyogenes (grupa A) 2. streptolizin O 4. Mycobacterium tuberculosis 5. Pseudomonas aeruginosa. intracelularni paraziti 5.5 1 2 20. Pseudomonas aeruginosa 3. hijalirunidaza 5. Staphylococcus aureus 4. E.5 4. eritrogeni toxin 3. Elekov test Corynebacterium diphtheria_____ 4. Chlamydia trachomatis tipovi L. Streptococcus pneumoniae 3. Mycobacterium leprae 23. β .. Najčešći uzročnici urinarnih infekcija su: 1. Clostridium botulinum 3. oxidaza Neisseria spp. koagulaza Staphylococcus aureus_____________ 2. Streptococcus β . Lancefildova klasifikacija streptokoka izvršena je na osnovu: 1. apatogeni 16. Neisseria meningitidis 18. Uz navedene pozitivne testove dopiši odgovarajući mikroorganizam: 1. Borrelia burgdorferi 4. faecalis. Trovanje hranom mogu izazvati: 1. Salmonella 5. hemolizina 5. Listeria monocytogenes (rijetko) 4. Clostridium tetani 2.Enzim koji omogućava širenje streptokoka grupe A u okolna tkiva naziva se: 1.4. C-polisaharida ćelijske memrane 2. Escherichia colli 2. Neisseria gonorrhoeae 3.E. Pseudomonas aeruginosa 4. alkalna fosfataza 19. streptolizina 17. (grupa D . Penicilin .5 1 1 8 . test germinacije u serumu 2. M-proteina ćelijskog zida 3. Dopiši prvi dio u imenu bakterije: 1. C-polisaharida ćelijskog zida 4. CAMP Streptococcus galactiae (grupa B)_____ 5. Optohin Streptococcus pneumonia_______ 3. Antonov očni ogled Lysteria monocytogenes________ 22.hemolitički streptokok grupe B 2. Navedeni testovi koriste se za identifikaciju mikroorganizama: (Upiši mikroorganizam) 1. eskulinski test Enterococcus spp. D i K 2. Shigella sonnei 2. koagulaza 2.haemoliticus 1 1. Campylobacter 3.Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje meningitis: 1.

Clostridium dificile 27. H-antigen 1 2 2 2 1 31. FTA-ABS test (Fluorescentni test) 30. O-antigen 2. hemoragični enterocolitis nebakterijske etiologije 25. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece starije od 12 mjeseci znači: 1. striktni anaerob 4. Kolmerova reakcija 3. infekciju u davnoj prošlosti 5. hroničnu infekciju sa patogenom 2. enteocolitis izazvan sa Salmonella enteridis 3. Proteus mirabilis 24. enterocolitis izazvan sa Candida albicans 1 4. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje upalu limfnih čvorova vrata: 1. akutnu infekciju 1 4. Vi-antigen 3. za kultivisanje trebaju faktore rasta X i V 2. enterocolitis izazvan sa Shigella disenteriae 2. po gramu se boje gram negativno i bipolarno 3. DA NE 0. R-antigen 4. mali gram negativni bacili 2.5. Bordetella pertusis ima slijedeće karakteristike: 1. Mycobacterium tuberculosis 3. izaziva veliki kašalj 5. za kultivisanje zahtjevaju X i V faktor rasta 28. Francisella tularensis 5. pasivnu imunizaciju 32. Kod Salmonella se mogu naći slijedeći antigeni: 1. VDRL 2. Specifični serološki testovi za dokazivanje Treponeme palidum su: 1. pokazuje fenomen satelitizma 4. Interferon α mogu stvarati sljedeće ćelije: 9 . sporogeni kokobacili 3. enteocolitis izazvan sa Campylobacter jejuni 5. nasljedjena antitijela od majke 3. Test pasivne hemaglutinacije (TPHA) 5. mogu se kultivisati i na čokoladnom agaru 5. Nelson-Mayer-ov test imobilizacije 4.eritrocita i gram negativnih lagano savijenih štapića u obliku slova S karakterističan je za : 1. Mycobacterium scrofulaceum 4. Haemophilus influenzae je bakterija sa sljedećim karakteristikama: 1. kultiviše se na specijalnoj podlozi (Bordet-Gengou) 29. Bakterije uzrokuju serozni meningitis. Nalaz u mikroskopskom preparatu stolice mase polimorfonuklearnih leukocita. Yersinia enterocolitica 2.5 26.

Da Ne 0.5 38. IgM 3. Navedi 5 efekata koji se javljaju nakon aktivacije komplementa (funkcije komplementa u imunom odgovoru): 1. Jetra 5. Pasivna imunizacija se vrši davanjem: 1.1. U primarne limfoidne organe spadaju: 1. veliki mononuklearni makrofagi migrirajuu žarište i fagocitiraju leukocitarni debris i mikroorganizmi stvaraju uslove za povlačenje lokalnog inflamatornoog procesa 1 34. toksoida 3. Koštana srž 4. Slezina 3. Limfnim čvorovima 4. Sazrijevanje T limfocita se vrši u: 1. a onda migriraju ka iritanu 4. Timus 2. IgA 2. ograničavajući širenje mikroorganizama 3. Limfoidno tkivo mukoza 37. leukociti 3. specifičnih imunoglobulina 4.5 10 . IgD 5. Koštanoj srži 3. Kroz placentarnu membranu ne prolaze : 1. Atopija je genetski uvjetovana sklonost stvaranja visokog nivoa IgE antitijela protiv jednog ili više ubikvitarnih antigena povezana sa pojavom bolesti uzrokovanih tim antigenima. a fibrin stvara mrežu i zatvara limfne sudove. epitelne ćelije 5. IgG 4. edem-edemska tečnost se nakuplja u području povrede.5 0. T limfociti 4. Timusu 2. Limfoidnom tkivu mukoza 1 0. gutanje mikroorganizama od strane fagocita i započinje proces INTRACELULARNE DIGESTIJE 5. endotelne ćelije 2. crvenilo-rubar (zbog lokalne dilatacije kapilara) 2.5 0. IgE 36. fibroblasti 1 33. atenuiranih mikroorganizama 2. polimorfnonuklearni leukociti u kapilarama adheziraju za zidd kapilara. antitoksičnog seruma 35.

L-oblici bakterija 5. protozoe 5. koki 11 . sarcine ako su u grupi od osam 4. Funkcija ćelijskog zida je da: 1. Karaktristike ćelijskog zida: 1. virusi 2. podstiče stvaranje antitijela u inficiranom organizmu 4. U eukariote spadaju: 2. virusi 3. Funkcija kapsule je da: 1. U prokariote spadaju: 1. prokarioti 2. Bakterije su: 1. bakterije 3. rikecije 2. štiti baktrijsku ćeliju od dejstva fagocita 3. štiti bakterije od dejstva fagocita 2. ćelijski zid obezbjedjuje turgor i oblik bakterijskoj ćeliji 2. bakterije mogu živjeti dugo bez ćelijskog zida u pogodnim uslovima 5. deblji ćelijski zid imaju Gram pozitivne bakterije 7. Mycoplasma 5. štiti bakterijsku ćeliju od mehaničkih oštećenja 2. nematode 3. sprečava prodor antibiotika i hemioterapeutika do mjesta njihovog djelovanja 8. štiti bakterisku ćeliju od dejstva antibiotika 5. gljive 4. gljive 4. mikroorganizmi koji se razmnožavaju pupljenjem 4.Mycobacterium bovis 2.1. stimuliše imuni odgovor u inficiranom organizmu 6. eukarioti 3. Corynebacterium diphteriae 4. reguliše transport hranljivih supstanci u bakteriju kao semipermeabilna memrana 5. u ćelijskom zidu nalaze se H antigeni 3. integritet ćelijskog zida nije bitan za život bakterijske ćelije ukoliko. protozoe 5. Leptospira interrogans 3. reguliše transport Na i K jona 4. obezbjedjuje i čuva oblik baktrijske ćelije 3. imaju diploidan broj hromosoma 5. Spore mogu stvarati: 1. Ćelijski zid nemaju: 1. je intaktna citoplazmatska memrana 4.

aksijalni filamenti 5. klostridije 9.cilije 3. istovremeno obje promjene 4. Pogrešno vezivanje baza u DNA izazvaće kod bakterija: 1. reverzibilne promjene 4.selektivno bojenje za bacile i koke 5. ne zahvataju sve bakterijske ćelije iste populacije odjednom 3.fimbrije 2. ćelije koje vrše fagocitozu bakterija 3.fimbrije 2.monopolarna monotriha 4.flagele 5.cilije 11. virusi koji parazitiraju u bakterijama 4. otporni prema dezinfekcionom sredstvu 3. bakterije koje žive u virusima 2.2.specijalno bojenje 3.diferencijalno bojenje 4.Bakteriofagi su : 1.pili 4. nasljedne promjene 5. omogućavaju preživljavanje bakterijama u nepovoljnim uslovima 10.flagele 3. manje su otporni prema dejstvu fizičkih faktora od vegetativnih oblika 4. aerobni bacili 3. nasljednu promjenu 15. mutaciju 3.bipolarna politriha 12. reverzibilnu promjenu 5. Modifikacije su: 1. acidoalkohol rezistentni bacili 5. promjene koje nastaju u fenotipu 2. Pokretljivost bakterija omogućavaju: 1. nastaju delecijom dijelova DNA sa hromosoma 14. stvaraju se u povoljnim uslovima 5. modifikaciju 2. Sporogeni oblici bakterija: 1. anaerobni bacili 4. sintetski produkti bakterija 12 . su otporni prema sasušenju 2. Adheziju bakterijama omogućavaju: 1.jednostavno bojenje 2. Bojenje po gramu predstavlja: 1.složeno bojenje 13.

sladnom agaru 5. pasterizacija i tindalizacija kada se koristi vlažna toplota ispod 100 C 21.16. proces kojim se ubijaju samo patogeni mikroorganizmi dejstvom fizičkih sredstava 4. antiseptici 5. antibiotici 5. dezinficijensi 3. proces kojim se ubijaju svi živi mikroorganizmi bez obzira na njihovu patogenost 2. vakcine 3. proces kojim se ubijaju samo patogeni mikroorganizmi 3. Ispitivanje osjetljivosti bakterija u in vitro uslovima može se izvesti: 1.alfa hemolitički streptokok 3. Dezinfekcija je: 1. sterilizacija 2. Toksični šok sindrom izaziva: 1. deratizacija 4. antibiotici 2. antiseptici 4. Muller -Hinton agaru 20. imunodifuzijom 5. disk difuzioni metodom 3. proces kojim se ubijaju samo sporogeni oblici bakterija 5. Antimikrobna jedinjenja koja služe za liječenje i sprečavanje zaraznih oboljenja i dobijaju se iz mikroorganizama nazivaju se: 1. krvnom agaru 4. hemioterapeutici 4. disk inhibicionim metodom 2. postupak ubijanja svih patogenih mikroorganizama 2. Sterilizacija je: 1. endo agaru 2. dilucionim metodom 4. metodom precipitacije u gelu 29. antisepsa 23. ne postoje takva sredstva 18. postupak ubijanja svih mikroorganizama u čovjekoj okolini ili na površini kože i sluzokože čovjeka 3. dezinfekcija 3. hemioterapeutici 2. Primjena fizičkih sredstava u cilju uništavanja vegetativnih i sporogenih oblika mikroorganizama naziva se: 1. vakcine 17. SS agaru 3. asepsa 5. postupak koji se vrši fizičkim sredstvima 22.Staphylococcus aureus 13 . Antimikrobna sredstva koja služe za liječenje i sprečavanje zaraznih oboljenja i dobivaju se sintetskim putem nazivaju se: 1.Streptococcus pneumoniae 2. Fenomen hemolize dokazujemo na: 1.

soli 2.pasivnu imunizaciju 29.rubela 4. zaštitu od ponovne infekcije sa Cl. Staphylococcus aureus je visoko otporan prema visokim koncentracijama: 1.žući 5.beta hemolitički streotokok grupe B 14 .šećera 3. Za serološku dijagnozu abdominalnog tifusa koristi se: 1.Većina bakterija iz porodice Enterobacteriaceae su : 1. koagulaza 2. imunizaciju kojom se stvaraju antisporogena antitijela 30.apatogeni 27.Weil-Felixova reakcija 3.obligatni patogeni 2.tetani 4. pasivnu zaštitu 3.oportunisti 4.intracelularni paraziti 5.krezola 25.VDRL 2. aktivnu zaštitu 2.4.saprofiti 3. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece starije od 12 mjeseci znači: 1.Clostridium tetani 24.Reakcija direktne aglutinacije 28.akutnu infekciju 4.beta hemolitički streptokok grupe B 5. zaštitu od nastanaka botulizma 5. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje meningitis: 1.morbili 2. Davanje tetanusnog toksoida predstavlja: 1. proteaza 31. kolagenaza 3.sifilis 5.infekciju u davnoj prošlosti 5.Reakcija indirektne aglutinacije 5.Widalova reakcija 4. hemolizin 4.hroničnu infekciju sa patogenom 2.fenola 4.šarlah 3. sterptokinaza 5.nasljedjena antitijela od majke 3.pjegavi tifus 26. Bakterijski enzim koji vrši razgradnju krvnog ugruška naziva se: 1. Koje od navedenih oboljenja praćenih osipom po koži nije uzrokovano bakterijama: 1.

kapsula 2. Seksualno prenosive bolesti se ne mogu manifestovati na drugim organima osim polnih. DA 43. 38.Leptospira biflexa 32.Leishmania 37.2. Svi patogeni mikroorganizmi su ujedno i virulentni. spiralne (SPIROHETE) 4. 44. DA DA DA DA DA NE NE NE NE NE NE NE NE 15 42. lopataste bakterije (KOKE) 2. subterminalno 35. a gram-. nepravilini oblici bakterija 33. Selektivne podloge su takve podloge koje omogućavaju porast jedne vrste bakterija a inhibiraju rast drugih. 40.Listeria monocytogenes 4. centralno 2. 39. Krvni agar je osjetljiva i selektivna podloga.Entameba 4. faza odumiranja ili smrti 36. Navedi 3 osnovne ovojnice bakterijske ćelije 1.od genicijanna violet. Ziehl-neelsen bojenje služi zabojenje acidoalkohol rezistentnih bacila. DA DA . Endo agar nije diferencijalna podloga. faza pritajenog rasta (LAG – faza) 2.Balantidium 5. Navedi 4 osnovna oblika bakterija: 1. 41. faza eksponencijalnog rasta 3. Bojenjem po Gramu gram + bakterije dobijaju biju od karbol fuksina .M.Trichinella 2.Corynebacterium diphteriae 3. ćelijski zid 34.tbc 5. Navedi 3 moguća položaja spore u bakterijskoj ćeliji: 1. štapićaste (BACILI) 3. terminalno 3. Navedi 4 faze razmnožavanja bakterija: 1. Biohemijske podloge su podloge u kojima dokazujemo aktivnost bakterijskih enzima.Listeria 3. Dopiši drugi dio u imenu organizma: 1. citoplazmatska membrana 3. stacionarna faza 4.

Balantidium colli 5. Najčešći uzročnici urinarnih infekcija nastalih poslije kateterizacije i cistoskopije su: 1.45.Taenia saginata 4.Trichinella spiralis 3.tbc 2. Koje od navedenih ćelija stvaraju antitijela: 1. trombociti 2.faktor aktivacije monocita 4. 46. limfociti 16 . Chkamydia trachomatis tipovi L. monociti poslije stimulacije sa antigenom 2. Jedenjem svinjskog mesa čovjek se može zaraziti sa: 1.kolonostimulirajući faktor 5. bazofilni leukociti 5.Shigella 3.Balantidium coli 5. Fermentacija je metabolizam koji proizvodi energiju u kome organska jedinjenja služe kao davaoci i primaoci elektrona. Staphylococcus aureus 2.cord faktor 3.-----------------------------------2.Salmonella 4. Campylobacter 3. Pseudomonas aeruginosa 4.faktor agregacije trombocita 51.Clostridium perfrigens 52. Proteus mirabilis 48. leukociti 3. M. Helicobacter pylori 5. nijedna od navedenih 49.Echinococcus 2.------------------------------------ DA NE 47.Entameba coli 2. Salmonella 4.D i K 5. Interferone mogu stvarati sljedeće ćelije: 1. U virulentnih sojeva Mycobacterium tuberculosis nadjen je sljedeći faktor: 1. Koji mikroorganizam se može izolovati iz sadržaja želuca i bioptičkog materijala istog: 1. Neisseria gonorrhoeae 3. T helper lymfociti 4. Urin za bakteriološki pregled može se dobiti: 1.Brucella 53. nijedan 50.faktor inhibicije migracije leukocita 2. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje dizenterični sindrom: 1. plazma ćelije 3.-----------------------------------3.

Antitijela koja spečavaju nastanak infekcije preko mukoznih membrana blokiranjem mikroorganizama na mjestu njihovog ulaza pripadaju klasi ____IgM___________. reakciju u kojoj dolazi do lize ćelije koja sadrži antigen 55. Kod Salmonella se mogu naći sljedeći antigeni: 1. flagelarni H-antigeni 3.sporogeni kokobacili 3.po gramu se boje gram negativno i bipolarno 3.coli kodira: 1. Bordetella pertusis ima sljedeće karakteristike: 1.izaziva magareći kašalj (veliki kašalj) 5.dokazivanjem uzročnika u bolesničkom materijalu metodom direktne imunoflorescencije 3.4.beta phag 2. Bakterije pripadnici roda Klebsiella nisu pokretne 63. reakciju precipitacije 2. reakciju u kojoj antitijela koja se vezuju sa antigenom pripadaju klasi IgM i IgG imuniglobulina 5. Mikrobiološka dijagnoza kod oboljenja koja izaziva Legionella pneumophilla postavlja se: 1. latex aglutinacijski test 3.na preparatu iz likvora ispoljavaju pleomorfizam 59. Reakcija izmedju antitijela i korpuskularnog antigena predstavlja: 1. hemaglutinacijski test 4.samo serološki jer se Legionella ne može kultivisati in vitro uslovima 5.dobro rastu na krvnom agaru 4. epitelne ćelije 5. 56. Haemophilus influenzae je bakterija sa sljedećim karakteristikama: 1. Sintezu enterotoxina E.za kultivisanj trebaju faktore rasta X i V 2.kultiviše se na specijalnoj podlozi po Claubergu 60. Vi .DNA genoma bakterije 4. Pasivna zaštita djeteta dobi dva mjeseca koje se hrani majčinim mlijekom postiže se majčinim imunoglobulinima klase __IgA__________________________________________.direktnim dokazivanjem uzročnika u likvoru 2.plazmid 3. 58.mali gram negativni bacili 2.serološkim testom dokazivanja antitijela u serumu metodom direktne imunoflorescencije 61.striktni anaerob 4.mitohondrijalna DNA 62.antigeni 17 DA NE . Infekcija sa uzročnikom lajmske bolesti nastaje -----------------------------------------------------(kako).dokazivanjem antigena Legionellae u urinu i sputumu ELISA metodom 4.extrahromosomski dijelovi DNA 5. fibroblasti 54. 57.mogu se kultivisati i na čokoladnom agaru 5. somatski O-antigeni 2.

Virusa 5. nalazi se u serumu u vrlo ----------------koncentraciji.šumski radnici 5.receceptora.reakcija indirektne aglutinacije 3. IgE se veže na memrane krvnih bazofila i tkivnih mast ćelija preko ---------------.Leptospira 3.Infekcije sa bakterijama pripadnicima roda Brucella javljaju se češće kod ljudi sa slededećim zanimanjem: 1.radnici u poljima 4.Shikov test 2. Lizogenska konverzija koja se javlja kod Salmonella je uzrokovana mutacijom.Dickov test 5.rudari 2. 72. DA NE DA NE 65.izolacija Brucella iz seruma na odgovarajućim hranilištima 4. Za serološku dijagnozu bruceloze koristi se : 1.Wrightova reakcija 5.imunoglobulina.reakcija direktne aglutinacije 70. sudjeluje u tipu ------------.Candida 5.radnici u klaonicama 71. 18 . Na osnovu pregleda mikroskopskog preparata sedimenta likvora obojenog po Gramu na osnovu morfologije bakterija. Za odredjivanje patogenosti izolovanog soja Corynebacterium diphteriae koristi se: 1.64.Streptococcus pneuminiae 2. Flagelarni antigeni Salmonella su grupno specifični antigeni.oboljenja.Treponema 4. njihovog rasporeda i načina bojenja mogao bi se izdati preliminarni nalaz o vjerovatnom uzročniku izuzev: 1.reakcije preosjetljivosti i nalazi se povišen u serumu kod ----------------------------------.Brucela 2. 66.Borelia 68.oboljenja.Test imunoflorescencije 4.Reakcija precipitacije 67. i učestvuje u odbrani kod -------------------------. Mikroskopiranje u tamnom polju koristi se za detekciju: 1.Mycobacterium tuberculosis 4.veterinari 3.Elekov test 3.Listeria monocytogenes 3. Za reakciju aglutinacije potrebne su najmanje dvije molekule klase ---------.Widalova reakcija 2.imunoglobulina ili jedna molekula klse -----------.Escherichia coli 69.

Virusi 4.Langerhansove ćelije 1.makrofagi 4.složena hemijska jedninjenja (endotoksini) i paraziti aktiviraju komplement ALTERNATIVNIM PUTEM 76. Membran vezani imunoglobulini ispoljeni na zrelim B lymfocitima pripadaju sljedećoj klasi imunoglobulina: 1. flagele 2..dendritične ćelije 5.parazite 2.B limfociti 3. a po čemu su slični klasični i alternativni put aktivacije komplementa.5 0. Signifikantan broj bakterija u jednom mililitru urina koji govori u prilog uroinfekciji je više od ------------------------------. Industrijska mikrobiologija proučava: 1.IgE 6.IgD 5.IgA i IgD 74.bakterije 3. Objasni po čemu se razlikuju. 2.viruse 2.archebacteriae 5. Funkcije antigen prezentirajućih ćelija imaju: 1. Ćelijski zid imaju: 1.samo IgM i IgD mogu da aktiviraju ili vezuju komplement što predstavlja KLASIČNI PUT (kompleks Ag i At) . hromozom 3.IgG 4.T limfociti 2.Gljive 3.IgA 2. Sve bakterije imaju: 1. .L-oblici bakterija 4.gljive 4.73. Po Gramu se boje negativno: 1.Acetobacter sp.Bakterije 2. citoplazmatsku membranu 4. 75.IgM 3.Mycoplasme 5.Staphylococcus pyogenes Broj bodova 0. ćelijski zid 3.0 19 .5 1. citoplazmu 5.

5.Listeria monocytogenes 5.bojenjem po Giemsi 3.Acetobacter aceticus 8. Karbol fuksinom..Salmonella sp.Staphylococcus aureus.0 12. odbojava kiselim alkoholom pa metilenskim plavilom 7. Kolonije alfa hemolitičkih i beta hemolitičkih mikroorganizama 3. Različito pigmentisane kolonije 10. Na krvnom agaru se mogu diferencirati: 1.bojenjem po Ziehl-Neelsenu 2. jednoćelijski mikroorganizmi 2. Po Gramu se napravljeni i fiksirani preparat boji: 1.0 20 .3.Saccharomyces cerivisiae 4. Fotoorganotrofi. Kapsula bakterija se ne može prikazati: 1.0 1. 2.Listeria monocytogenes. 3. 1.. Fotolitotrofi. Metienskim plavim a nakon toga Karbol fuksinom 4. Chemoorganotrofi.0 1. R i S kolonije 5. 9. Karbol fuksinom a nakon toga Metilenskim plavilom 2.Bacillus anthracis.0 2.virusi su mikroorganizmi koji žive unutar ćelija 4. Chemolitotrofi.Saccharomyces sp. 2.Streptococcus α-haemolyticus 5. Mikroorganizmi mogu prema mehanizmu stvaranja energije biti: 1.0 1.Escherichia coli 2. Chemotrofi. 1. 3.bojenjem tušem po Burriu 4. 4. Aerobna respiracija je: 1. Kolonije laktoza pozitivnih i laktoza negativnih mikroorganizama 4.Candida tropicalis 5.najsitniji mikroorganizmi koji imaju DNK ili RNK 3.Neufeldovim fenomenom bubrenja 6. Kolonije metalnog sjaja na Endo agaru daje: 1.bojenjem po Neisseru 5. Virusi su : 1. Metabolički proces gdje je krajnji primalac elektrona molekularni O2 vazduha. Karbol fuksinom a nakon toga jodnom tinkturom 3.0 1. 2.0 1. Fototrofi.0 1.virusi se razmnožavaju u živim ćelijama.Clostridium acetobutylicum 3. Alfa hemolizu na krvnom agaru oko kolonija daju: 1.Serrattia marcescens 4. 11. Kolonije nehemolitičkih i hemolitičkih bakterija 2. Metabolički proces proizvodnje energije u kojem je neko organsko ili neorgansko jedinjenje davalac elektrona a krajnji primalac elektrona je neko spoljnje neorgansko jedinjenje.

3. 2. 3. Salmonellae nemaju kapsulu.0 1. 2. 1.0 1. Staphylococcus albus 3. Salmonellae. 2. Staphylococcus aureus 2. 3. 4. Dokazivanje prisustva Escherichiae coli u vodi. Enzimi mikroorganizama su: 1. 18. Enterotoksin je: 1. Produkt Escherichiae coli. Escherichia coli. 4. Imaju značaj u aceto-butanonskom vrenju. Dokazivanje prisustva Escherichiae coli u mlijeku. Gram negativni štapićasti mikroorganizmi.0 1. 3. 1._ Prema mehanizmu djejstva 2. Metabolički proces dobivanja energije u kojem neorganska jedinjenja služe kao davaoci i primaoci elektrona. Formiraju spore. Dokazivanje prisustva Escherichiae coli fekalnog porijekla u vodi. Mycobacteriae. Supstancije koje učestvuju u metabolizmu a pri tome se troše i mijenjaju. Obrasli peritrihijalnim flagelama. 1. 3. Fermentacija je: 1. 21. Alimentarne toksinfekcije mogu da izazovu: 1. Supstancije koje učestvuju u metabolizmu a pri tome se ne troše niti mijenjaju. 2.0 1. Pokretni mikroorganizmi. 5. Salmonellae su: 1. Među Samonelama postoji preko 2000 serotipova. Luče jake egzotoksine. Supstancije koje učestvuju u metabolizmu a pri tome se troše i ne mijenjaju. Produkt Streptococcus faecalis. 2. Staphylococcus aureus. Gram pozitivni štapićasti mikroorganizmi. 15. Enzimi se dijele: 1.Rod Staphylococcus obuhvata: 1. Prema krajanjem produktu koji se stvara 16.5 21 .0 1.0 14.0 1. Staphylococcus citerus 17. 3. 4._ Prema supstratu na koji djeluju 3. Produkt Staphylococcus aureus. Clostridije su: 1. 5. Sacharomycetae. Metabolički proces dobivanja energije u kojem organska jedinjenja služe kao davaoci i primaoci elektrona. Metabolički proces dobivanja energije u kojem organska jedinjenja služe kao davaoci a neorganska kao primaoci elektrona. 20. 2. Eikmanov test se koristi za: 1.13. Anaerobni su. 3. 19.0 1. 2.

3. Pyrobaculum islandicum.0 22 . 26. 2. 2.Termofilne bakterije su: 1. 2. 2.Vrši proteolizu i upotrebljava se kao starter za proizvodnju švajcarskog sira. 25. pokretni štapići. 3. Termoplasma acidophylum 3. 3.0 1.Pripada rodu Bacillus. 2. Koristi se za stvaranje mliječne kiseline iz mlijeka. Lactobacillus bulgaricum: 1.Koristi se kao starter za proizvodnju mliječne kiseline. Transdukcijom 1.Pripada familiji Micrococcaceae 2.0 1.To su gram pozitivni. 3. 24. Pyroductum ocultum 27. Pripada rodu Streptococcus. Pripada rodu Streptococcus.Streptococcus thermophilus: 1.Streptococcus lactis: 1.22.5 1. To su gram pozitivne koke koje se rasporedjuju u vidu grozdova. 3. Transformacijom. većinom. Konjugacijom.To su gram negativne koke. Micrococcus auranticus: 1.0 1.0 2. To su gram pozitivne koke koje se rasporedjuju u vidu grozdova.Koristi se za proizvodnju kiselog miljeka. Prenošenje gena se može izvršiti: 1. 23.

Insekti. Malassesia spp. Geotrichum. pauci.Penicillium spp.Rhizopus sp.Shigella shigae 3.Clostridium dificilae 5. 3. Microsporum. Cladopsorium. Epidermophyton. 2. virusologija) 2. Traženjem cista jednom od flotacionih metoda 3. 8.Trichinella spiralis 3. 4.Histoplasma. je produkt kojeg stvara: 1. Babesia sp. Konzumiranjem svinjskog mesa čovjek se može zaraziti sa: 1.Yersinia enterocolitica 4. Sporotrichium. šugarci nazivaju se jednim imenom ---arthropoda-------------6. Kultivisanjem na podlozi po Reesu 7. Plasmodium malariae 2.Fuzarium spp. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje dizenterični sindrom: 1..Fasciola hepatica 3.Candida. Koji od navedenih parazita je trematoda: 1.Gljive koje parazitiraju na koži. dlaci i noktima 5.Trychopyton.Trichinella spiralis 3.Schisostoma haematobium II dio (parazitologija.Campylobacter coli 5..Entameba hystolitica 2.Echinococcus multilocularis 2. 4.Cladosporium spp.Brucella suis 5. 5.Fasciola hepatica 4.Hymenolepis nana 5. krpelji. 3. Lishmania donovani 1. Mikroskopskim pregledom nativnog preparata stolice 2.Taenia solium 4. Parazitološka dijagnoza balantidiaze postavlja se : 1.Gljive čiji je predstavnik Cryptococcus neoformans 23 .Dicrocelium lanceolatum 2.Aspergillus flavus 4. Dermatofiti su : 1. U eritrocitima parazitira slijedeći parazit: 1.MIKROBIOLOGIJA 1. koji uzrokuje jako oštećenje bubrega. Ochratoksin. 2.Cysticercus celulosae* 6. mikologija.

test neutralizacije 16.strugotine konjunktive 4.Hepatitis C virus 3.sputuma* 3. oospore.purpurogenum______ ___gliotoxin. Nabroji najmanje 3 vrste mikotoksina i gljive koje ih stvaraju: ___aflatoxin-Aspergillus flavus__________________________ ___ochratoxin-Aspergillus ochraceus_____________________ ___rubrotoxin B –Penicillium rubrum i P.antitijela za Toxoplasma gondii 5. Koji se od navedenih virusa mogu prenijeti seksualnim putem: 1.Hepatitis B virus 4. U dijagnostici virusnih oboljenja koristi se: 1.stolice 5.9. Bazidiospore.u kulturi ćelija 5.antitijela za Francisella tularensis 17. Rhizopus. Virusi se mogu kultivisati: 1.u ćelijama embrionalnih tkiva 14. Da 2. Coccidiodis immitis_____________________________ 11.antitijela za EB virus 3.Paul-Bunellov test 4.krvi* 2.reakcija inhibicije hemaglutinacije 3.Coccidioides immitis 2. zygospore i ascospore su seksualne spore gljiva: 1.HIV 2.Aspergillus fumigatus______________________ 12.u glukoznom bujonu 4.ELISA 5.Hystoplasma capsulatum 13. CD2 receptore 24 . HIV se u inficiranim organizmu veže za: 1. Elektronsko mikroskopski pregled pri sumnji na viruse koristi se za pregled: 1.u neoplodjenim kokošijim jajima 3.PCR (Plymerase chain reaction) – lančana reakcija polimeraze 2.Herpes virusi 15. Ne 10.sadržaja vezikula i krusta 18. Sistemno gljivično oboljenje izaziva: 1.antitijela za virus morbila 2.u eksperimentalnim životinjama 2. Kod djeteta koje ima visoku temperaturu i osip po koži tražiće se pregled na: 1.Paracoccidioides brasiliensis 3. Spore koje nastaju iz pucanjem sporangiofora nazivaju se: ______sporangiospore____________________________________ a ove spore posjeduju slijedeće gljive (Nabroj) Mucor.

Cryptococcus neoformans 25.napiši)______ HBV___________________ 3.Picorna virusima (koji virus.zoofilan 25 .smanjenja broja T limfocita 3.nasljedjena antitijela od majke 3.Flavivirusi (koji virus.Malesessia furfur 2. granulocite 5.Hepadnaviride* 20.2.Coccidioides immitis* 26.Calcivirusi (koji virus.Coxsackie virusi* 4. Hepatitis C virus spada u porodicu: 1. CD4 receptore 4. Microsporum canis je: 1.napiši)___________HDV___________________ 5.smanjenja broja B limfocita 2.napiši)_________ HEV___________________ 21.Prioni* 2.Microsporum 3.Hepadna virusi (koji virus.Flaviviridae 2.Candida albicans 5.Candida albicans 5.infekciju u davnoj prošlosti 5.Pripadnici Enterovirusa 22. Uzročnici sistemnih mikoza su: 1. Članovi skupine Hepatitis virusa pripadaju: 1.Viroidima (koji virus.Histoplasma capsulatum* 3.smanjenja antigen prezenturajućih ćelija 5.Epydermophyton 2.Epidermophyton flocossum 4.akutnu infekciju 4.Rabdovirusi* 3.smanjenja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4.napiši)_____ HAV___________________ 2.hroničnu infekciju sa patogenom 2.Varicella-zoster virus-periferni nervi 5. Dermatofiti su : 1. T limfocite 19. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece mladje od 12 mjeseci znači: 1. Oboljenja centralnog nervnog sistema mogu izazvati: 1.Trichophyton 4.napiši)__________ HCV__. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1.pasivnu imunizaciju 23. CD3 receptore 3.HGV____________ 4.smanjene funkcije T limfocita 24.

duodenalnom soku --trofoziot------------------------------c. kontaktom kože sa filariformnom larvom* 35. Slijedeći oblici Giardia lamblia nalaze se u oboljelih u: a.u neoplodjenim kokošijim jajima 3. Nespolni ciklus razvoja plazmodijuma odvija se u: 1. Slijedeći oblici Entamoebae histolyticae nalaze se u oboljelih u: 1. Metod izbora za dokazivanje Enterobius vermucularis je preanalni otisak DA NE 34.ELISA 26 3.u eksperimentalnim životinjama 2. Mikotoksine produkuju: 1.geofilan 3.u glukoznom bujonu 4.Penicillium rubrum 4.u kulturi tkiva 36.Hepatitis B virus 4. aleurospore. U dijagnostici virusnih oboljenja koriste se: 1. sporangiospore.antropofilan 27. duodenalnom soku ----metacisticki mladi trofozioti-----------32. Virusi se mogu kultivisati: 1.i u njih spadaju ----basidiospore.2.u kulturi ćelija 5. Koji se od navedenih mikroorganizama mogu prenijeti seksualnim putem: 1.Haemophilus ducreyi 37.Hepatitis C virus 3.pljuvačnim žlijezdama komaraca 33.Aspergillus fumigatus 2. eritrocitima čovjeka 2. konidiospore--------------------------------------------------------28. ascospore. u formiranoj stolici ---ciste----------------------------------------2. hepatocitima čovjeka 3. Spore koje nastaju iz posebnih izdanaka hifa sporofora nazivaju se ---savrseni reproduktivni organi---.Aspergillus flavus 30. krvi ----------nema--------------------------------------------31. u tečnoj stolici----------trofozoit-----------------------------------3. Aseksualne spore koje izrastaju direktno iz hifa nazivaju se ----nesavrseni reproduktivni organi------------------i u njih se ubrajaju ----artrospore(talospore). Pekutano. zygospore.Izolacija virusa na oplodjenim kokošijim jajima 2. blastospore. Konzumacijom zaražene hrane 2.Chlamydia 5. ---------------------------------------------29.Neisseria gonorrhoeae 2.Cladosporium . stolici –cisticni oblik (formirana stolica) ili trofoziot (tecna stolica)-----b. chlamidospore. Infestacija čovjeka sa Strongiloides stercoralis se odigrava: 1.

gljive koje parazitiraju samo na životinjama 3.nalaz IgG antitijela 40.nalaz IgM* 5.Picorna virusi 4.dlaci i noktima 5.akutnu infekciju 4.pasivnu imunizaciju 41.3.Varicella-zoster virus* 5.antitijela za Francisellu tularensis 39.gljive koje izazivaju sistemska oboljenja 4.smanjene funkcije T limfocita* 42. Dermatofiti su : 1.Direktna imunoflorescencija 4.glive koje parazitiraju na koži. Herpes virusi 2. pericarditis i endocarditis mogu izazvati: 1.gljive čiji je predstavnik Cryptococcus neoformans 45.Test neutralizacije virusa 4.smanjenja broja T limfocita* 3.smanjenja broja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4. Oboljenja srca kao što su miokarditis.infekciju u davnoj prošlosti 5. Kod djeteta koje ima visoku temperaturu.Coxsackie virusi* 4.Enterovirusi 2. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1.nasljedjena antitijela od majke 3.antitijela za virus morbila 2.Test inhibicije hemaglutinacije 38.pad titra antitijela u parnim serumima 2.dvostruki porast titra antitijela u parnim serumima 3.antitijela za Toxoplasmu gondii 5. uvećane limfne čvorove i povećan broj monocita (sumnja na infektivnu mononukleozu) tražiće se pregled: 1. Retrovirusi 3.smanjenja broja antigen prezenturajućih ćelija* 5.antitijela za Epstein-Barr virus 3.Paul-Bunellov test* 4. Za dokazivanje akutne virusne infekcije serološkim metodama značajan je: 1.bakterije koje izazivaju dermatomikoze 2.Hepadna virusi 43.četvorostruki porast titra antitijela u parnim serumima 4.smanjenja broja B limfocita 2. U skupinu RNA virusa spadaju: 1. Uzročnici sistemnih mikoza su: 27 .Respiratorni sincicijalni virus 3. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece starije od 12 mjeseci znači: 1.HIV 44.hroničnu infekciju sa patogenom 2.

u ćelijama embrionalnih tkiva 49.Plasmodium vivax.sadržaj vezikula i krusta 50. Virusi se u in vitro uslovima mogu kultivisati: 1.smanjenja broja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4. krvi ----------------------------------------------55. stolici --------------------------------------------b.Salmonella 5.u kulturi ćelija 5. Cestode su valjkasti crvi.Giardia lamblia-intestinalna protozoa 2.smanjenja broja antigen prezentirajućih ćelija 5.smanjene funkcije T lymfocita 51. duodenalnom soku ----------------------------c.Epidermophyton flocossum 4. Koji od navedenih parazita nije nematoda: 1.Malesessia furfur 2.1.sputum 3.strugotine konjunktive * 4.Clostridium tetani 2. Trovanje hranom mogu izazvati: 1. 56.krv 2.Trichuris trichiura 3. u tečnoj stolici ------------------------------------54. u formiranoj stolici -------------------------------b.stolica 5.smanjenja broja B lymfocita 2.Histoplasma capsulatum 3. U nativnom preparatu stolice oboljelih od amebne disenterije mogu se naći: a.u oplodjenim kokošijim jajima 3.Staphylococcus aureus 4.smanjenja broja T lymfocita 3.Candida albicans 5. Sljedeći oblici Giardia lamblia nalaze se u oboljelih u: a. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1.Filarija 4.u eksperimentalnim životinjama 2. ___ DA DA NE NE 28 .Streptococcus beta haemoliticus 48.krvni i tkivni flagelat 47.u glukoznom bujonu 4.Coccidioides immitis 46.Clostridium botulinum 3. Candida albicans je jedini patogeni predstavnik kvasnica.Strongyloides stercoralis 5. Materijal pogodan za elektronsko mikroskopski pregled pri sumnji na virusne infekcije je: 1.

Jedenjem svinjskog mesa čovjek se može zaraziti sa: 1. Metod direktne imunofluorrescencije se upotrebljava za odredjivanje antitijela na Chlamydiae u serumu.Hepadna virusi 5. DA NE 63. Fasciola hepatica spada u trematode______________________ DA 58.Herpes virusi 2. Kod infekcije sa Plasmodium falciparum u razmazu periferne krvi mogu se naći sljedeći razvijni oblici: merozoiti u stadiju prstena i satdiju ameboida( tj.Respiratorni sincicijalni virus 3. gametociti(oblik polumjeseca). shizonti.-----trypanosoma gambiense i rhodesiense--2. 29 . pericarditis i endocarditis mogu izazvati: 1. Navedi najmanje tri parazita koji mogu biti uzričnici meningoencephalitisa: 1.Pripadnici Enterovirusa 64.-----toxoplasma gondii--------------------------3. ___ DA NE 61. Razvijni ciklus Plasmodiuma u inficiranom čovjeku odvija se kroz sljedeće faze: merozoiti u stadiju prstena i satdiju ameboida( tj.Hepatitis Cvirus 3. U skupinu DNA virusa spadaju: 1.trofoziot). Aseksualne spore koje izrastaju direktno iz hifa nazivaju se __________________ i u njih se ubrajaju ______________________________________________________.57.Taenia saginata 4. Infektivni oblik Plasmodium za čovjeka je ---sporozoit----.trofoziot).Echinococcus 2. i sporozoi --------------------------------------------68. Meningitis uzrokovan sa virusom je gnojni meningitis.Rota virusi 2.Coxsackie virusi 4.Varicella-zoster virus 5.Retrovirusi 3. Aflatoxin koji uzrokuje jako oštećenje jetre je produkt kojeg stvara: 1.-----plasmodium----------------------------------66.Hepatitis B virus 2. Oboljenja srca kao što su miokarditis. shizonti.Aspergillus 4.Brucella NE 60.Hepatitis G virus 59.Penicillium 5.Picorna virusi 4. 67. gametociti i sporozoit-----------------------------------------------------------------------------------65.Hepatitis C virus 62.Trichinella spiralis 3.a infekcija nastaje ------ubodom komarca iz porodice Anopheles-----------------------------.Balantidium colli 5.

69. Za dobijanje pekarskog kvaca.* 3. Phycomyces i Rhizopus.______________________________________________ 3. 2.000 vrsta.000 vrsta.Koriste se za transformaciju Steroida i proizvodnju organskih kiselina. Medju njih spada Claviceps purpurea koja proizvodi alkaloide ražene glavnice. 2. 77.virusi se razmnožavaju u živim ćelijama. Penicillium citrinum* i u njih 30 . Za porast kolonija na podlogama navedenih gljiva potrebno je: 1. 6.Cryptococcus 7 do 15 dana 71. Ima ih u prirodi oko 60. Basidiomycetae su fitopatogene. Stvaraju ascospore u askusima. Za dobijenje alkoholnih pića* 76. 3.Candida sp. Aspergilus clavatus 3.proizvodjač limunske i glukonske kiseline.Trichderma viridae – proizvodjač enzima celulaze. 5.Sacharomyce cerivisiae 2 do 4 dana 4.Mucor. Ascomycetae 1.Stvaraju beta karotine.Alternaria solani – uzročnih flekavosti krompira. 2 do 3 dana 2. Najvažnije Zygomycetae su: 1. 74.virusi su mikroorganizmi koji žive unutar ćelija 4. Basidiomycetae su: 1. 2.najsitniji mikroorganizmi koji imaju DNK ili RNK 3. 2.Aspergillus 4 do 7 dana 3. 3. Sve gljive se prema stvaranju spolnih spora dijele na: 1. Gljive koje karakterizira stvaranje blastospora. Za dobivanje sirćetne kiseline koristi se: 1. Aspergillus niger 2.______________________________________________ 4. Saccharomyces cerivisiae se korsti: 1.Mucor 2 do 4 dana 5.______________________________________________ 73. 72. Deuteromycetae obuhvataju: 1.______________________________________________ 2. Obuhvataju oko 30. Virusi su : 1. 3. 70.Aspergillus flavus – proizvodjač aflatoksina.Penicillium chrysogenicum – proizvodjač Penicillina.Rhodotorula gracilis – gljiva za sintezu masti.* 4.Aspergillus niger.* 2. 75.jednoćelijski mikroorganizmi 2. Spore koje nastaju iz posebnih izdanaka hifa sporofora nazivaju se __________ spadaju__________________________________________________________. 78.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->