P. 1
Testovi - mikrobiologija

Testovi - mikrobiologija

|Views: 1,720|Likes:
Published by Nermina Hodzic
mikrobiologija
mikrobiologija

More info:

Published by: Nermina Hodzic on Sep 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

MIKROBIOLOGIJA

(I kolokvij - bakteriologija) Broj bodova 0,5

1. Sve bakterije posjeduju: (posjeduju ekvivalent jedra – DNA) 1. kapsulu 2. ćelijski zid 3. citoplazmatsku membranu 4. citoplazmu 5. jedro 2. Sve bakterije imaju slijedeće osobine: 1. pokretne su 2. posjeduju flagele 3. imaju u citoplazmi hromozom dužine oko 1 mm 4. posjeduju ćelijski zid 5. posjeduju citoplazmatsku membranu 3. Bojenje po Gramu služi za diferencijaciju: 1. Neisseria 2. Corynebacterium diphteriae 3. Legionellae pneumophylae 4. Bojenje po Gimenezu se upotrebljava: 1. za bojenje Chlamidia (sadrže metahromatska zrna) 2. za bojenje Spirocheta 3. za bojenje Rickettsia 5. Kapsula bakterija se dokazuje: 1. testom mikroprecipitacije u homolognom antiserumu 2. bojenjem po Giemsi 3. bojenjem tušem po Burriu 4. bojenjem po Neisseru 5. Neufeldovim fenomen bubrenja 6. Gram pozitivne i Gram negativne bakterija se razlikuju po građi ćelijskog zida 1. Gram pozitivne bakterije sadrže veliku količinu peptidoglikana 2. Gram negativne bakterije imaju veliku količinu peptidoglikana 3. Gram pozitivne bakterije imaju malu količinu peptidoglikana 4. Gram negativne bakterije imaju malu količinu peptidoglikana 7. Genske probe su: 1. Klonirani segmenti gena mikroorganizama koji mogu prepoznati komplementarne sekvence DNK ili RNK mikroorganizama čije prisustvo pretražujemo. 2. Klonirani segmenti nukleinskih kiselina koji mogu prepoznati komplementarne sekvence DNK ili RNK mikroorganizama čije prisustvo pretražujemo. 3. Dio genoma mikrorganizama koji može prepoznati komplementarne sekvence DNK ili RNK mikroorganizama čije prisustvo pretražujemo. 8. PCR (Polymerase chain reaction-lančana reakcija polimeraze) je: 1. metoda kojom se umnožava specifična sekvenca DNK u ogromnom broju kopija u kratkom vremenskom periodu 2. metoda kojom se teorijski može otkriti jedna jedina sekvencija gena u pretraživanom materijalu 3. metoda kojom se praktično otkriva prisustvo 10 do 100 mikroorganizama u pretraživanom uzorku

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1

9. Cadness-Graves-ov test se izvodi za dokazivanje: 1. enzima katalaze 2. enzima oksidaze 3. enzima vezane koagulaze 4. enzima cytohrom oksidaze 5. enzima slobodne koagulaze 10. Bacitracinski test se izvodi: 1. za identifikcaju Listeriae monocytogenes 2. za identifikaciju Corynebacterium diphteriae 3. za identifikaciju Streptococcus pneumoniae 4. za identifikaciju Enterococcus faecalis 5. za identifikaciju Streptococcu β haemolyticus grupe A 11. CAMP test se izvodi: 1. za identifikaciju Streptococcus β haemolyticus grupe B 2. za identifikaciju patogene Listeriae monocytogenes od drugih listerija 3. za identifikaciju Corynebacterium diphteriae 4. u CAMP testu se koristi Staphylococcus pyogenes 5. u CAMP testu se koristi Streptococcus β haemolyticus grupe A 12. Za dijagnozu poststreptokoknih nesupurativnih sekvela se koriste : 1. AST- antistreptolizinski test 2. Anti-DN-aza test 3. Anti-hijaluronidaza test 4. Anti-streptokinaza test 13. Toksični šok sindrom izaziva: 1. Streptococcus pneumoniae 2. alfa hemolitički streptokok 3. Staphylococcus aureus 4. beta hemolitički streptokok grupe B 5. Clostridium tetani 14. Sterptococcus pneumoniae je: 1. gram pozitivan diplokok u vidu plamena svijeće 2. na krvnom agaru stvara alfa hemolizu 3. ne posjeduje enzim katalazu 4. daje pozitivan optohinski test 5. žučne soli liziraju kolonije stereptococcus pneumoniae

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

15. Napiši koji se mikroorganizam kultiviše na navedenoj podlozi: 1. SS-agar Salmonella i Shigella_________ 2. Loewenstein-Jensenova podloga Mycobacterium tuberculosis___ 3. Thayer-Martin podloga Neisseria___________________ 2,5 4. Krvni agar sa stafilokoknom crtomStreptococcus agalactiae (Streptococcus β haemolyticus grupe B) 5. TCBS podloga Vibrio cholerae 16.Specifični testovi za serološku dijagnozu sifilisa su: 1. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) 2. Test imobilizacije Treponemae palidum (Neelson –Mayerov test) 3. FTA-ABS (Fluorescent treponemal antibody-absorbed test) 4. Wasermanova reakcija modifikovana po Kolmeru

1,0
2

5. TPHA – (treponema pallidum hemagglutination test) 17. Bacillus anthracis ima slijedeće sobine: 1. na krvnom agaru ne daje hemolizu 2. pokretan je 3. ne hidrolizira želatin 4. na krvnom agaru kolonije su mu u R-obliku i imaju fenomen “Caput meduzae” 5. u dubokom želatinu raste u vidu obrnute jelke.

1,0

18. Na osnovu koje komponente su β hemolitički streptokoki grupe A podijeljeni u serotipove: 1. C-polisaharida ćelijskog zida 2. M-proteina ćelijskog zida 3. streptolizina O 1,0 4. hemolizina 5. streptolizina S 19. Najčešći bakterijski uzročnik respiratornih infekcija je: 1. Haemophylus influenzae 2. Escherichia coli 3. Pseudomonas aeruginosa (moze da izazove izmedju otsalog i inf. resp. puteva) 4. Mycoplasma pneumoniae 5. Streptococcus pneumoniae 20. Nalaz u mikroskopskom preparatu likvora mase polimorfonuklearnih leukocita i gram negativnih diplokoka karakterističan je za : 1. meningitis izazvan sa Streptococcus pneumoniae 2. meningitis izazvan sa Listeria monocytogenes 3. meningitis izazvan sa Candida albicans 4. meningitis izazvan sa Campylobacter jejuni 5. meningitis izazvan sa Neisseria meningitidis 21. Corynebacterium diphteriae je bakterija sa sljedećim karakteristikama: 1. gram pozitivni bacili 2. na preparatu od kolonija bacili pokazuju raspored u vidu kineskih slova 3. dobro raste na Loeflerovoj podlozi od konjskog seruma 4. pokazuje različite tipove kolonija na Clauberg II podlozi 5. na krvnom agaru može pokazivati zonu beta-hemolize 22. Haemophylus influenzae ima sljedeće karakteristike: 1. za kultivisanje treba faktore rasta X i V 2. po gramu se boje gram pozitivno i bipolarno 3. striktni je anaerob 4. izaziva veliki kašalj 5. kultiviše se na specijalnoj Bordet-Gengou podlozi 23. Mikrobiološka dijagnoza kod oboljenja koja izaziva Legionella postavlja se: 1. direktnim dokazivanjem uzročnika u likvoru 2. dokazivanjem uzročnika u bolesničkom materijalu metodom direktne imunoflorescencije 3. dokazivanjem antigena legionellae u serumu ELISA metodom 4. kultivisanjem na BCYEα podlozi 5. serološkim testom dokazivanja antitijela u serumu metodom indirektne imunoflorescencije 24. Navedi 5 grupa Escherichiae coli prema mehanizmima patogenosti: 1. enterotoksične (ETEC) – dijareja putnika 2. enteropatogene (EPEC) – dijareja male djece
3

1,0

1,0

1,5

2,0

1,0

A Shigella dysenteriae___ 2. Reakcija inhibicije hemaglutinacije 4. DA 2.0 4.Jensenu 27. D Shigella sonnei_______ 1. Wrightova reakcija (reakcija aglutinacije) 5.3. Infekcije sa bakterijama pripadnicima roda Francisella tularensis javljaju se kod ljudi u slijedećim kliničkim oblicima: 1. Listeria monocytogenes 3.0 4.0 1. Reakcija direktne aglutinacije 1.infekciju u davnoj prošlosti 5. Candida 5. B Shigella flexneri______ 3. Podloga po Middlebrocku 3. Cryptococcus neoformans 29.Neelsenu.nasljedjena antitijela od majke 3. Mycobacterium tuberculosis 1. enteroagregativna (EAEC) – perzistentna dijareja kod djece 25. Streptococcus pneumoniae 2. oralnoglandularni oblik 1.smanjenja broja B limfocita 2. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece mladje od 12 mjeseci znači: 1. Podloga po Loewensteinu 2. Navedi osnovne skupine šigela prema antigenskim i biohemijskim osobinama: 1. C Shigella boydii ___ 4. okuloglandularni oblik 3. enteroinvazivne (EIEC) – dijarealno oboljenje 4. Za serološku dijagnozu bruceloze koristi se : 1. tonziloglandularni oblik 5. na osnovu morfologije bakterija. kutanoglandularni oblik 2. glosoglandularni oblik 31. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1.akutnu infekciju 1. Rose-Bengal test 2. NE 26.hroničnu infekciju sa patogenom 2. Podloga po Šuli 4.pasivnu imunizaciju 32. Flagelarni antigeni Salmonella mogu biti monofazni i bifazni: 1.0 4.smanjenja broja T limfocita 4 . Za kultivisanje Mycobacterium tuberculosis koristi se: 1. njihovog rasporeda i načina bojenja mogao bi se izdati preliminarni nalaz o vjerovatnom uzročniku: 1.0 30.0 28. Reakcija indirektne aglutinacije 3.0 1. Na osnovu pregleda mikroskopskog preparata sedimenta likvora obojenog po Ziehl . enterohemoragične (EHEC) – hemoragični kolitis 5. Podloga po Loewenstein .0 1.

u limfnim čvorovima 2.Aktivira B limfocite na produkciju antitijela. T limfociti IFN-γ ____________ 4. reakciju precipitacije 2. aktivnu zaštitu 2.0 1. 2.0 4. latex aglutinacijski test 3. imunizaciju kojom se stvaraju antisporogena antitijela 34. reakciju u kojoj antitijela koja se vezuju sa antigenom pripadaju klasi IgM i IgG imuniglobulina 5. 5 . tetani 4. 1. fibroblasti IFN-ß_______________ 1. u jetri 4. pasivnu zaštitu 3.Luči interferon γ nakon prepoznavanja antigena. epitelne ćelije IFN-γ _____________ 5. Za reakciju aglutinacije potrebne su najmanje dvije molekule klase ---------.Vrši prepoznavanje antigena od strane antigen prezentirajućih ćelija u sklopu HLA I antigena.0 38.5 1. Davanje tetanusnog antitoksina predstavlja: 1.smanjene funkcije T limfocita 33.3. reakciju aglutinacije 37. Pojedine interferone mogu stvarati sljedeće ćelije: (navedi koje interferone) 1.imunoglobulina ili jedna molekula klase -----------.imunoglobulina. u krvi 35. Na kojim mjestima u limfnom sistemu plazma ćelije stvaraju antitijela: 1.0 1. zaštitu od nastanaka botulizma 5. zaštitu od ponovne infekcije sa Cl. u koštanoj srži 5.smanjenja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4.smanjenja antigen prezenturajućih ćelija 5.0 36. Reakcija izmedju antitijela i korpuskularnog antigena predstavlja: 1. 1. endotelne ćelije IFN-γ ____________ 2. u slezini 3.0 3. hemaglutinacijski test 1. leukociti IFN-α_______________ 3. T8 limfocit ima slijedeće funkcije: 1.

Karaktristike ćelijskog zida: 1. u ćelijskom zidu se nalaze O antigeni 4. Prione 7. Gljive 4. Spore mogu stvarati: 1. Najbolji metod za prikazivanje kapsule je: 1. najsitniji mikroorganizmi 2. bojenjem po Neisseru 5. Nematode 6. gljive 4. U prokariote spadaju: 1. deblji ćelijski zid imaju Gram pozitivne bakterije 6. koki 2.Neufeldovim fenomenom bubrenja 5. ekstrahromozomska DNA 4. u ćelijskom zidu nalaze se H antigeni 3. Bakterije 2. Mycobacterium bovis 2. Plazmidi su: 1. Mycoplasmae 5. acidoalkohol rezistentni bacili 5. L-oblici bakterija 6. Ćelijski zid nemaju: 1. Mikrobiologija proučava 1. bojenje po Ziehl-Neelsenu 2. bakterije ne mogu živjeti dugo bez ćelijskog zida 5. Virusi 4. Viruse 3.bojenjem tušem po Burriu 4. rikecije 3. Viroide 2. bacili antraksa 3. klostridije 7. bojenje po Giemsi 3. Protozoe 5. Corynebacterium diphteriae 4. bakterije 3. ćelijski zid obezbjedjuje turgor i oblik bakterijskoj ćeliji 2. dio genoma bakterija koji reguluše njihovu rezistenciju 3. protozoe 5. Leptospira interrogans 3. virusi 2. antrakoidi 4.1. dijelovi DNA koji regulišu sintezu plazminogena Broj bodova 1 1 1 1 1 1 1 6 . prenosivi iz jedne ćelije u drugu konjugacijom i transdukcijom 5.

Dezinfekcija je: 1. penicillini 3. cefalosporini 5. složeno bojenje 10. šarlah 3. nastaju delecijom dijelova DNA sa hromosoma 11. reverzibilne promjene 4. Clostridium tetani 14. Modifikacije su: 1.8. oportunisti (uslovno patogene) 1 1 1 1 1 1 1 1 7 . promjene koje nastaju u genomu 3. cilije 3. pili 4. aminoglikozidi 12. diferencijalno bojenje 4. rubela 4. β .hemolitički streptokok 3. selektivno bojenje za bacile i koke 5. α . flagele 5. nasljedne promjene 5. Staphylococcus aureus 4. specijalno bojenje 3. 2. Bojenje po Gramu predstavlja: 1. fimbrije 2. promjene koje nastaju u fenotipu 2. β-laktamski antibiotici. Streptococcus pneumoniae 2. pjegavi tifus 15. sifilis 5. morbili 2. Toksični šok sindrom izaziva: 1. obligatni patogeni 2. Koje je od navedenih oboljenja praćenih osipom po koži uzrokovano bakterijama: 1. postupak kojim se odstranjuju patogeni mikroorganizmi sa kože 13. bipolarna politriha 9. Pokretljivost bakterijama omogućavaju: 1. 2. postupak ubijanja svih patogenih mikroorganizama. saprofiti 3.hemolitički streptokok grupe B 5. hemioterapeutici 4. 3. postupak ubijanja svih mikroorganizama u čovjekoj okolini ili na površini kože i sluzokože čovjeka. Većina bakterija iz porodice Enterobacteriaceae su : 1. Antimikrobna sredstva koja sadrže β -laktamski prsten su: 1. jednostavno bojenje 2.

(grupa D . Penicilin . streptolizina 17. Campylobacter 3.E. faecalis. eskulinski test Enterococcus spp. Staphylococcus aureus 4. C-polisaharida ćelijske memrane 2. oxidaza Neisseria spp. koagulaza 2. E. Escherichia colli 2. Elekov test Corynebacterium diphtheria_____ 4. M-proteina ćelijskog zida 3. Mycobacterium tuberculosis 5. Pseudomonas aeruginosa 4. eritrogeni toxin 3. Trovanje hranom mogu izazvati: 1. hijalirunidaza 5. Dopiši prvi dio u imenu bakterije: 1. faecium) 21.5 4. Neisseria gonorrhoeae 3.5 1 1 8 . D i K 2. Lancefildova klasifikacija streptokoka izvršena je na osnovu: 1. Streptococcus pneumoniae 3. Listeria monocytogenes (rijetko) 4. intracelularni paraziti 5. apatogeni 16.5 1 2 20. koagulaza Staphylococcus aureus_____________ 2. Shigella sonnei 2.. Clostridium tetani 2. β . Pseudomonas aeruginosa. Antonov očni ogled Lysteria monocytogenes________ 22. Pseudomonas aeruginosa 3. Mycobacterium leprae 23. Borrelia burgdorferi 4. Navedeni testovi koriste se za identifikaciju mikroorganizama: (Upiši mikroorganizam) 1. Streptococcus β .hemolitički streptokok grupe B 2.Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje meningitis: 1. Neisseria meningitidis 18. Clostridium botulinum 3. C-polisaharida ćelijskog zida 4. streptolizin O 4. Uz navedene pozitivne testove dopiši odgovarajući mikroorganizam: 1.Enzim koji omogućava širenje streptokoka grupe A u okolna tkiva naziva se: 1. hemolizina 5. alkalna fosfataza 19.haemoliticus 1 1. test germinacije u serumu 2. Salmonella 5. Optohin Streptococcus pneumonia_______ 3.4.bacitracin Streptococcus pyogenes (grupa A) 2. Chlamydia trachomatis tipovi L. CAMP Streptococcus galactiae (grupa B)_____ 5. Najčešći uzročnici urinarnih infekcija su: 1.

pokazuje fenomen satelitizma 4. za kultivisanje trebaju faktore rasta X i V 2. R-antigen 4. enterocolitis izazvan sa Shigella disenteriae 2. Proteus mirabilis 24. Nalaz u mikroskopskom preparatu stolice mase polimorfonuklearnih leukocita. Mycobacterium scrofulaceum 4.5 26. FTA-ABS test (Fluorescentni test) 30. DA NE 0. hroničnu infekciju sa patogenom 2. enteocolitis izazvan sa Campylobacter jejuni 5. mogu se kultivisati i na čokoladnom agaru 5. striktni anaerob 4. Kod Salmonella se mogu naći slijedeći antigeni: 1. infekciju u davnoj prošlosti 5. Bordetella pertusis ima slijedeće karakteristike: 1. Yersinia enterocolitica 2. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje upalu limfnih čvorova vrata: 1. Francisella tularensis 5. Mycobacterium tuberculosis 3. Nelson-Mayer-ov test imobilizacije 4. hemoragični enterocolitis nebakterijske etiologije 25. Interferon α mogu stvarati sljedeće ćelije: 9 . akutnu infekciju 1 4. pasivnu imunizaciju 32. nasljedjena antitijela od majke 3. VDRL 2. enteocolitis izazvan sa Salmonella enteridis 3. Clostridium dificile 27. H-antigen 1 2 2 2 1 31. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece starije od 12 mjeseci znači: 1. po gramu se boje gram negativno i bipolarno 3. Kolmerova reakcija 3. kultiviše se na specijalnoj podlozi (Bordet-Gengou) 29. Test pasivne hemaglutinacije (TPHA) 5. sporogeni kokobacili 3. Bakterije uzrokuju serozni meningitis. izaziva veliki kašalj 5. Vi-antigen 3.5. Specifični serološki testovi za dokazivanje Treponeme palidum su: 1. mali gram negativni bacili 2. enterocolitis izazvan sa Candida albicans 1 4. O-antigen 2.eritrocita i gram negativnih lagano savijenih štapića u obliku slova S karakterističan je za : 1. za kultivisanje zahtjevaju X i V faktor rasta 28. Haemophilus influenzae je bakterija sa sljedećim karakteristikama: 1.

IgM 3. Navedi 5 efekata koji se javljaju nakon aktivacije komplementa (funkcije komplementa u imunom odgovoru): 1. Timus 2. Jetra 5. T limfociti 4.5 10 . Da Ne 0. polimorfnonuklearni leukociti u kapilarama adheziraju za zidd kapilara. Kroz placentarnu membranu ne prolaze : 1. a fibrin stvara mrežu i zatvara limfne sudove. Koštanoj srži 3. edem-edemska tečnost se nakuplja u području povrede. IgA 2. veliki mononuklearni makrofagi migrirajuu žarište i fagocitiraju leukocitarni debris i mikroorganizmi stvaraju uslove za povlačenje lokalnog inflamatornoog procesa 1 34. crvenilo-rubar (zbog lokalne dilatacije kapilara) 2. Timusu 2. IgG 4. endotelne ćelije 2. Koštana srž 4. Limfnim čvorovima 4. fibroblasti 1 33.5 38. a onda migriraju ka iritanu 4. U primarne limfoidne organe spadaju: 1. toksoida 3.5 0. IgD 5. Limfoidno tkivo mukoza 37. gutanje mikroorganizama od strane fagocita i započinje proces INTRACELULARNE DIGESTIJE 5. ograničavajući širenje mikroorganizama 3. epitelne ćelije 5. IgE 36. Limfoidnom tkivu mukoza 1 0. atenuiranih mikroorganizama 2.5 0. Atopija je genetski uvjetovana sklonost stvaranja visokog nivoa IgE antitijela protiv jednog ili više ubikvitarnih antigena povezana sa pojavom bolesti uzrokovanih tim antigenima. Sazrijevanje T limfocita se vrši u: 1. Pasivna imunizacija se vrši davanjem: 1. specifičnih imunoglobulina 4. antitoksičnog seruma 35. Slezina 3.1. leukociti 3.

protozoe 5. bakterije 3. štiti bakterijsku ćeliju od mehaničkih oštećenja 2. Funkcija ćelijskog zida je da: 1. rikecije 2. Funkcija kapsule je da: 1. Ćelijski zid nemaju: 1. L-oblici bakterija 5. obezbjedjuje i čuva oblik baktrijske ćelije 3. imaju diploidan broj hromosoma 5. Mycoplasma 5. stimuliše imuni odgovor u inficiranom organizmu 6.1. U eukariote spadaju: 2. je intaktna citoplazmatska memrana 4. podstiče stvaranje antitijela u inficiranom organizmu 4. prokarioti 2. virusi 2. bakterije mogu živjeti dugo bez ćelijskog zida u pogodnim uslovima 5. Corynebacterium diphteriae 4. štiti bakterisku ćeliju od dejstva antibiotika 5. protozoe 5. gljive 4. štiti bakterije od dejstva fagocita 2. mikroorganizmi koji se razmnožavaju pupljenjem 4. u ćelijskom zidu nalaze se H antigeni 3. U prokariote spadaju: 1. deblji ćelijski zid imaju Gram pozitivne bakterije 7. štiti baktrijsku ćeliju od dejstva fagocita 3. sarcine ako su u grupi od osam 4. virusi 3. reguliše transport hranljivih supstanci u bakteriju kao semipermeabilna memrana 5. nematode 3. koki 11 . Bakterije su: 1. Spore mogu stvarati: 1.Mycobacterium bovis 2. integritet ćelijskog zida nije bitan za život bakterijske ćelije ukoliko. Karaktristike ćelijskog zida: 1. gljive 4. sprečava prodor antibiotika i hemioterapeutika do mjesta njihovog djelovanja 8. reguliše transport Na i K jona 4. ćelijski zid obezbjedjuje turgor i oblik bakterijskoj ćeliji 2. Leptospira interrogans 3. eukarioti 3.

cilije 11. promjene koje nastaju u fenotipu 2. aerobni bacili 3. omogućavaju preživljavanje bakterijama u nepovoljnim uslovima 10. virusi koji parazitiraju u bakterijama 4. anaerobni bacili 4. ne zahvataju sve bakterijske ćelije iste populacije odjednom 3.jednostavno bojenje 2. Sporogeni oblici bakterija: 1. Pogrešno vezivanje baza u DNA izazvaće kod bakterija: 1.fimbrije 2.2.flagele 5.bipolarna politriha 12. nasljedne promjene 5. otporni prema dezinfekcionom sredstvu 3. reverzibilne promjene 4. bakterije koje žive u virusima 2. sintetski produkti bakterija 12 .aksijalni filamenti 5. istovremeno obje promjene 4. Bojenje po gramu predstavlja: 1.cilije 3. stvaraju se u povoljnim uslovima 5. nastaju delecijom dijelova DNA sa hromosoma 14.specijalno bojenje 3.monopolarna monotriha 4. manje su otporni prema dejstvu fizičkih faktora od vegetativnih oblika 4. mutaciju 3. Pokretljivost bakterija omogućavaju: 1.složeno bojenje 13. klostridije 9.pili 4. modifikaciju 2. Modifikacije su: 1.selektivno bojenje za bacile i koke 5.Bakteriofagi su : 1. reverzibilnu promjenu 5.flagele 3. Adheziju bakterijama omogućavaju: 1. acidoalkohol rezistentni bacili 5. su otporni prema sasušenju 2.diferencijalno bojenje 4. ćelije koje vrše fagocitozu bakterija 3. nasljednu promjenu 15.fimbrije 2.

vakcine 3. Antimikrobna jedinjenja koja služe za liječenje i sprečavanje zaraznih oboljenja i dobijaju se iz mikroorganizama nazivaju se: 1. dilucionim metodom 4. hemioterapeutici 2. dezinficijensi 3. metodom precipitacije u gelu 29.Staphylococcus aureus 13 . deratizacija 4. Muller -Hinton agaru 20. Toksični šok sindrom izaziva: 1. imunodifuzijom 5. proces kojim se ubijaju samo sporogeni oblici bakterija 5. endo agaru 2. disk difuzioni metodom 3. Fenomen hemolize dokazujemo na: 1. Primjena fizičkih sredstava u cilju uništavanja vegetativnih i sporogenih oblika mikroorganizama naziva se: 1. proces kojim se ubijaju samo patogeni mikroorganizmi dejstvom fizičkih sredstava 4. disk inhibicionim metodom 2. antiseptici 5. pasterizacija i tindalizacija kada se koristi vlažna toplota ispod 100 C 21.Streptococcus pneumoniae 2. hemioterapeutici 4. Sterilizacija je: 1. proces kojim se ubijaju samo patogeni mikroorganizmi 3. ne postoje takva sredstva 18. postupak ubijanja svih patogenih mikroorganizama 2. Ispitivanje osjetljivosti bakterija u in vitro uslovima može se izvesti: 1. postupak koji se vrši fizičkim sredstvima 22.alfa hemolitički streptokok 3. postupak ubijanja svih mikroorganizama u čovjekoj okolini ili na površini kože i sluzokože čovjeka 3. vakcine 17. proces kojim se ubijaju svi živi mikroorganizmi bez obzira na njihovu patogenost 2. antiseptici 4. antibiotici 5. Antimikrobna sredstva koja služe za liječenje i sprečavanje zaraznih oboljenja i dobivaju se sintetskim putem nazivaju se: 1. dezinfekcija 3. antisepsa 23. asepsa 5. SS agaru 3. antibiotici 2. krvnom agaru 4. sterilizacija 2. sladnom agaru 5. Dezinfekcija je: 1.16.

tetani 4. imunizaciju kojom se stvaraju antisporogena antitijela 30. sterptokinaza 5.Clostridium tetani 24. koagulaza 2. hemolizin 4.morbili 2. zaštitu od ponovne infekcije sa Cl. aktivnu zaštitu 2.pasivnu imunizaciju 29.intracelularni paraziti 5.obligatni patogeni 2. Davanje tetanusnog toksoida predstavlja: 1.pjegavi tifus 26.Widalova reakcija 4.šarlah 3. Za serološku dijagnozu abdominalnog tifusa koristi se: 1.hroničnu infekciju sa patogenom 2.šećera 3.Većina bakterija iz porodice Enterobacteriaceae su : 1. kolagenaza 3.rubela 4.apatogeni 27.Weil-Felixova reakcija 3.saprofiti 3.4.fenola 4.VDRL 2.žući 5.soli 2.beta hemolitički streptokok grupe B 5. pasivnu zaštitu 3.oportunisti 4.akutnu infekciju 4. Bakterijski enzim koji vrši razgradnju krvnog ugruška naziva se: 1. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece starije od 12 mjeseci znači: 1. Koje od navedenih oboljenja praćenih osipom po koži nije uzrokovano bakterijama: 1.Reakcija direktne aglutinacije 28. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje meningitis: 1. proteaza 31. zaštitu od nastanaka botulizma 5. Staphylococcus aureus je visoko otporan prema visokim koncentracijama: 1.krezola 25.beta hemolitički streotokok grupe B 14 .nasljedjena antitijela od majke 3.Reakcija indirektne aglutinacije 5.sifilis 5.infekciju u davnoj prošlosti 5.

Svi patogeni mikroorganizmi su ujedno i virulentni. spiralne (SPIROHETE) 4.Balantidium 5. faza pritajenog rasta (LAG – faza) 2. Navedi 3 moguća položaja spore u bakterijskoj ćeliji: 1. 41.Entameba 4. 44.M. Selektivne podloge su takve podloge koje omogućavaju porast jedne vrste bakterija a inhibiraju rast drugih. Dopiši drugi dio u imenu organizma: 1.Leishmania 37. Seksualno prenosive bolesti se ne mogu manifestovati na drugim organima osim polnih. a gram-.tbc 5. stacionarna faza 4. Biohemijske podloge su podloge u kojima dokazujemo aktivnost bakterijskih enzima. Navedi 3 osnovne ovojnice bakterijske ćelije 1.2. DA 43. 39. 38. Krvni agar je osjetljiva i selektivna podloga. 40.Listeria 3. terminalno 3. citoplazmatska membrana 3. kapsula 2. Navedi 4 osnovna oblika bakterija: 1. Ziehl-neelsen bojenje služi zabojenje acidoalkohol rezistentnih bacila. DA DA . Endo agar nije diferencijalna podloga. štapićaste (BACILI) 3. Navedi 4 faze razmnožavanja bakterija: 1. centralno 2. Bojenjem po Gramu gram + bakterije dobijaju biju od karbol fuksina . subterminalno 35. nepravilini oblici bakterija 33. DA DA DA DA DA NE NE NE NE NE NE NE NE 15 42. faza odumiranja ili smrti 36.Listeria monocytogenes 4. ćelijski zid 34. faza eksponencijalnog rasta 3.od genicijanna violet.Trichinella 2.Leptospira biflexa 32.Corynebacterium diphteriae 3. lopataste bakterije (KOKE) 2.

trombociti 2.-----------------------------------2. Chkamydia trachomatis tipovi L.Echinococcus 2. Najčešći uzročnici urinarnih infekcija nastalih poslije kateterizacije i cistoskopije su: 1. Campylobacter 3. Pseudomonas aeruginosa 4. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje dizenterični sindrom: 1. bazofilni leukociti 5.------------------------------------ DA NE 47.Clostridium perfrigens 52.Salmonella 4.kolonostimulirajući faktor 5. T helper lymfociti 4.cord faktor 3. plazma ćelije 3. limfociti 16 . Urin za bakteriološki pregled može se dobiti: 1. nijedan 50. Neisseria gonorrhoeae 3. U virulentnih sojeva Mycobacterium tuberculosis nadjen je sljedeći faktor: 1. Jedenjem svinjskog mesa čovjek se može zaraziti sa: 1. nijedna od navedenih 49.Brucella 53. Interferone mogu stvarati sljedeće ćelije: 1. monociti poslije stimulacije sa antigenom 2.Balantidium coli 5. Fermentacija je metabolizam koji proizvodi energiju u kome organska jedinjenja služe kao davaoci i primaoci elektrona. Proteus mirabilis 48. M. Staphylococcus aureus 2.Taenia saginata 4.-----------------------------------3. leukociti 3. Koji mikroorganizam se može izolovati iz sadržaja želuca i bioptičkog materijala istog: 1.45.faktor agregacije trombocita 51.Trichinella spiralis 3. 46.Balantidium colli 5.Entameba coli 2. Helicobacter pylori 5.D i K 5. Koje od navedenih ćelija stvaraju antitijela: 1.faktor inhibicije migracije leukocita 2.Shigella 3. Salmonella 4.tbc 2.faktor aktivacije monocita 4.

somatski O-antigeni 2.za kultivisanj trebaju faktore rasta X i V 2.coli kodira: 1.DNA genoma bakterije 4.mali gram negativni bacili 2.po gramu se boje gram negativno i bipolarno 3. Vi . Haemophilus influenzae je bakterija sa sljedećim karakteristikama: 1.kultiviše se na specijalnoj podlozi po Claubergu 60.serološkim testom dokazivanja antitijela u serumu metodom direktne imunoflorescencije 61.extrahromosomski dijelovi DNA 5. reakciju u kojoj antitijela koja se vezuju sa antigenom pripadaju klasi IgM i IgG imuniglobulina 5. fibroblasti 54. reakciju u kojoj dolazi do lize ćelije koja sadrži antigen 55. 58.dokazivanjem antigena Legionellae u urinu i sputumu ELISA metodom 4. Reakcija izmedju antitijela i korpuskularnog antigena predstavlja: 1. 56. Sintezu enterotoxina E. Mikrobiološka dijagnoza kod oboljenja koja izaziva Legionella pneumophilla postavlja se: 1. latex aglutinacijski test 3.mitohondrijalna DNA 62. Bakterije pripadnici roda Klebsiella nisu pokretne 63.beta phag 2.dobro rastu na krvnom agaru 4. Bordetella pertusis ima sljedeće karakteristike: 1. hemaglutinacijski test 4.direktnim dokazivanjem uzročnika u likvoru 2.mogu se kultivisati i na čokoladnom agaru 5. Pasivna zaštita djeteta dobi dva mjeseca koje se hrani majčinim mlijekom postiže se majčinim imunoglobulinima klase __IgA__________________________________________. flagelarni H-antigeni 3.antigeni 17 DA NE . Infekcija sa uzročnikom lajmske bolesti nastaje -----------------------------------------------------(kako).plazmid 3.na preparatu iz likvora ispoljavaju pleomorfizam 59.4.samo serološki jer se Legionella ne može kultivisati in vitro uslovima 5.sporogeni kokobacili 3. Kod Salmonella se mogu naći sljedeći antigeni: 1.dokazivanjem uzročnika u bolesničkom materijalu metodom direktne imunoflorescencije 3. reakciju precipitacije 2. Antitijela koja spečavaju nastanak infekcije preko mukoznih membrana blokiranjem mikroorganizama na mjestu njihovog ulaza pripadaju klasi ____IgM___________. 57.izaziva magareći kašalj (veliki kašalj) 5.striktni anaerob 4. epitelne ćelije 5.

nalazi se u serumu u vrlo ----------------koncentraciji.šumski radnici 5. DA NE DA NE 65.Virusa 5.Streptococcus pneuminiae 2.Wrightova reakcija 5.izolacija Brucella iz seruma na odgovarajućim hranilištima 4. 18 .Shikov test 2.Escherichia coli 69. njihovog rasporeda i načina bojenja mogao bi se izdati preliminarni nalaz o vjerovatnom uzročniku izuzev: 1.Leptospira 3.Infekcije sa bakterijama pripadnicima roda Brucella javljaju se češće kod ljudi sa slededećim zanimanjem: 1.Dickov test 5. Flagelarni antigeni Salmonella su grupno specifični antigeni.imunoglobulina.Elekov test 3.radnici u poljima 4.Reakcija precipitacije 67. sudjeluje u tipu ------------.Treponema 4. 72.Mycobacterium tuberculosis 4. Za serološku dijagnozu bruceloze koristi se : 1.reakcije preosjetljivosti i nalazi se povišen u serumu kod ----------------------------------.oboljenja.oboljenja.Borelia 68.Candida 5.Widalova reakcija 2.Brucela 2. Za odredjivanje patogenosti izolovanog soja Corynebacterium diphteriae koristi se: 1. Lizogenska konverzija koja se javlja kod Salmonella je uzrokovana mutacijom. Na osnovu pregleda mikroskopskog preparata sedimenta likvora obojenog po Gramu na osnovu morfologije bakterija.Test imunoflorescencije 4.Listeria monocytogenes 3. Za reakciju aglutinacije potrebne su najmanje dvije molekule klase ---------.receceptora. Mikroskopiranje u tamnom polju koristi se za detekciju: 1.imunoglobulina ili jedna molekula klse -----------.reakcija indirektne aglutinacije 3.64. i učestvuje u odbrani kod -------------------------. 66.veterinari 3.reakcija direktne aglutinacije 70.rudari 2.radnici u klaonicama 71. IgE se veže na memrane krvnih bazofila i tkivnih mast ćelija preko ---------------.

parazite 2..IgA 2.makrofagi 4.IgA i IgD 74.Mycoplasme 5.IgG 4.Staphylococcus pyogenes Broj bodova 0.bakterije 3.L-oblici bakterija 4.Gljive 3.viruse 2. 2.Langerhansove ćelije 1. Industrijska mikrobiologija proučava: 1. Funkcije antigen prezentirajućih ćelija imaju: 1. a po čemu su slični klasični i alternativni put aktivacije komplementa.73.0 19 .IgM 3.IgE 6.Virusi 4.B limfociti 3. hromozom 3. Sve bakterije imaju: 1. Membran vezani imunoglobulini ispoljeni na zrelim B lymfocitima pripadaju sljedećoj klasi imunoglobulina: 1. citoplazmu 5.archebacteriae 5.5 1.samo IgM i IgD mogu da aktiviraju ili vezuju komplement što predstavlja KLASIČNI PUT (kompleks Ag i At) .složena hemijska jedninjenja (endotoksini) i paraziti aktiviraju komplement ALTERNATIVNIM PUTEM 76.gljive 4. Po Gramu se boje negativno: 1.5 0. citoplazmatsku membranu 4. flagele 2. Signifikantan broj bakterija u jednom mililitru urina koji govori u prilog uroinfekciji je više od ------------------------------.T limfociti 2.dendritične ćelije 5.Bakterije 2. 75.Acetobacter sp. Objasni po čemu se razlikuju. Ćelijski zid imaju: 1.IgD 5. ćelijski zid 3. .

4. Različito pigmentisane kolonije 10. Karbol fuksinom a nakon toga jodnom tinkturom 3. Na krvnom agaru se mogu diferencirati: 1.Candida tropicalis 5. Virusi su : 1.bojenjem po Neisseru 5.0 1. Kapsula bakterija se ne može prikazati: 1. R i S kolonije 5.Saccharomyces cerivisiae 4.0 1. Po Gramu se napravljeni i fiksirani preparat boji: 1.virusi se razmnožavaju u živim ćelijama. Alfa hemolizu na krvnom agaru oko kolonija daju: 1. Chemoorganotrofi.0 20 .Staphylococcus aureus. Kolonije alfa hemolitičkih i beta hemolitičkih mikroorganizama 3. 11.Listeria monocytogenes 5.Streptococcus α-haemolyticus 5. Metienskim plavim a nakon toga Karbol fuksinom 4.bojenjem po Ziehl-Neelsenu 2.. 2. 1.Serrattia marcescens 4.0 1. Fotoorganotrofi. 2. 3.virusi su mikroorganizmi koji žive unutar ćelija 4. Kolonije nehemolitičkih i hemolitičkih bakterija 2.Acetobacter aceticus 8. Fotolitotrofi. Chemolitotrofi.Neufeldovim fenomenom bubrenja 6. 3.0 2. Aerobna respiracija je: 1. 5. 1. Karbol fuksinom a nakon toga Metilenskim plavilom 2. 9. odbojava kiselim alkoholom pa metilenskim plavilom 7.bojenjem po Giemsi 3. Chemotrofi.3. Kolonije metalnog sjaja na Endo agaru daje: 1. jednoćelijski mikroorganizmi 2..Saccharomyces sp.0 1.Salmonella sp.0 1.Clostridium acetobutylicum 3.Listeria monocytogenes.najsitniji mikroorganizmi koji imaju DNK ili RNK 3.bojenjem tušem po Burriu 4. Karbol fuksinom. Mikroorganizmi mogu prema mehanizmu stvaranja energije biti: 1. Metabolički proces gdje je krajnji primalac elektrona molekularni O2 vazduha.Bacillus anthracis. Fototrofi.Escherichia coli 2. 2.0 12. Metabolički proces proizvodnje energije u kojem je neko organsko ili neorgansko jedinjenje davalac elektrona a krajnji primalac elektrona je neko spoljnje neorgansko jedinjenje. Kolonije laktoza pozitivnih i laktoza negativnih mikroorganizama 4.0 1.

2. Gram pozitivni štapićasti mikroorganizmi. 18. 3. 3.0 14.0 1. Formiraju spore. Prema krajanjem produktu koji se stvara 16. 2. Salmonellae nemaju kapsulu. Mycobacteriae. 4. Među Samonelama postoji preko 2000 serotipova.0 1. Supstancije koje učestvuju u metabolizmu a pri tome se troše i ne mijenjaju. 2._ Prema mehanizmu djejstva 2. Fermentacija je: 1. 2.0 1. 1.5 21 .Rod Staphylococcus obuhvata: 1. 3. Produkt Escherichiae coli. Metabolički proces dobivanja energije u kojem organska jedinjenja služe kao davaoci a neorganska kao primaoci elektrona. Staphylococcus citerus 17. Staphylococcus aureus 2. 1. Staphylococcus albus 3. Gram negativni štapićasti mikroorganizmi. 20. Anaerobni su. Luče jake egzotoksine._ Prema supstratu na koji djeluju 3. Alimentarne toksinfekcije mogu da izazovu: 1. 2. 3. 2. Pokretni mikroorganizmi. Enzimi se dijele: 1. Sacharomycetae. 19. 21. Dokazivanje prisustva Escherichiae coli u mlijeku.0 1. Dokazivanje prisustva Escherichiae coli fekalnog porijekla u vodi. Produkt Streptococcus faecalis. Enterotoksin je: 1. Imaju značaj u aceto-butanonskom vrenju. Salmonellae su: 1. 3. 1. Enzimi mikroorganizama su: 1.0 1. 4. 5. 5. Obrasli peritrihijalnim flagelama. Clostridije su: 1. Metabolički proces dobivanja energije u kojem organska jedinjenja služe kao davaoci i primaoci elektrona. 3. Supstancije koje učestvuju u metabolizmu a pri tome se ne troše niti mijenjaju.13. Dokazivanje prisustva Escherichiae coli u vodi. 2. Metabolički proces dobivanja energije u kojem neorganska jedinjenja služe kao davaoci i primaoci elektrona. 3. Eikmanov test se koristi za: 1. 4. 15. Staphylococcus aureus.0 1. Produkt Staphylococcus aureus. Supstancije koje učestvuju u metabolizmu a pri tome se troše i mijenjaju. Salmonellae. Escherichia coli.0 1.

Pyrobaculum islandicum. 3. 25.Pripada familiji Micrococcaceae 2. 3.Koristi se kao starter za proizvodnju mliječne kiseline.0 1.5 1. pokretni štapići. Pyroductum ocultum 27. 3.To su gram pozitivni. Prenošenje gena se može izvršiti: 1. Lactobacillus bulgaricum: 1.Termofilne bakterije su: 1. 2. To su gram pozitivne koke koje se rasporedjuju u vidu grozdova. 26.0 2.0 22 .Streptococcus thermophilus: 1. 2.Pripada rodu Bacillus.Koristi se za proizvodnju kiselog miljeka.0 1. 3. Konjugacijom. Transformacijom. Transdukcijom 1. 2. Pripada rodu Streptococcus. Pripada rodu Streptococcus.Streptococcus lactis: 1. 3. Termoplasma acidophylum 3.0 1. većinom. 2. 24. Koristi se za stvaranje mliječne kiseline iz mlijeka.To su gram negativne koke. To su gram pozitivne koke koje se rasporedjuju u vidu grozdova. 2. 23.Vrši proteolizu i upotrebljava se kao starter za proizvodnju švajcarskog sira.22. Micrococcus auranticus: 1.

U eritrocitima parazitira slijedeći parazit: 1. Babesia sp.Taenia solium 4. Cladopsorium.Campylobacter coli 5.. 4. 5.Gljive koje parazitiraju na koži. Geotrichum.Candida. Parazitološka dijagnoza balantidiaze postavlja se : 1.Fasciola hepatica 4.Cladosporium spp. 2. Insekti.Trichinella spiralis 3. Microsporum.Trichinella spiralis 3. 8. 3. koji uzrokuje jako oštećenje bubrega.Cysticercus celulosae* 6. dlaci i noktima 5.Aspergillus flavus 4.Penicillium spp. Malassesia spp. 2.Fasciola hepatica 3.Echinococcus multilocularis 2.Hymenolepis nana 5.Fuzarium spp. Sporotrichium. 3..Entameba hystolitica 2. mikologija.Clostridium dificilae 5. 4. Traženjem cista jednom od flotacionih metoda 3.Brucella suis 5. je produkt kojeg stvara: 1.Rhizopus sp. Ochratoksin. Konzumiranjem svinjskog mesa čovjek se može zaraziti sa: 1. Kultivisanjem na podlozi po Reesu 7. Koji od navedenih parazita je trematoda: 1. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje dizenterični sindrom: 1.Trychopyton. krpelji. Lishmania donovani 1. Mikroskopskim pregledom nativnog preparata stolice 2.MIKROBIOLOGIJA 1.Yersinia enterocolitica 4. virusologija) 2.Shigella shigae 3.Gljive čiji je predstavnik Cryptococcus neoformans 23 . pauci. Plasmodium malariae 2. šugarci nazivaju se jednim imenom ---arthropoda-------------6.Schisostoma haematobium II dio (parazitologija. Epidermophyton.Histoplasma.Dicrocelium lanceolatum 2. Dermatofiti su : 1.

Spore koje nastaju iz pucanjem sporangiofora nazivaju se: ______sporangiospore____________________________________ a ove spore posjeduju slijedeće gljive (Nabroj) Mucor.u ćelijama embrionalnih tkiva 14.stolice 5.Hystoplasma capsulatum 13. Rhizopus.Aspergillus fumigatus______________________ 12. Da 2.antitijela za Toxoplasma gondii 5. Elektronsko mikroskopski pregled pri sumnji na viruse koristi se za pregled: 1. Coccidiodis immitis_____________________________ 11. Nabroji najmanje 3 vrste mikotoksina i gljive koje ih stvaraju: ___aflatoxin-Aspergillus flavus__________________________ ___ochratoxin-Aspergillus ochraceus_____________________ ___rubrotoxin B –Penicillium rubrum i P.sadržaja vezikula i krusta 18.ELISA 5. Sistemno gljivično oboljenje izaziva: 1.antitijela za virus morbila 2.strugotine konjunktive 4. CD2 receptore 24 .krvi* 2. Virusi se mogu kultivisati: 1. Ne 10.PCR (Plymerase chain reaction) – lančana reakcija polimeraze 2.Hepatitis B virus 4. U dijagnostici virusnih oboljenja koristi se: 1. zygospore i ascospore su seksualne spore gljiva: 1.sputuma* 3.antitijela za EB virus 3.purpurogenum______ ___gliotoxin. Koji se od navedenih virusa mogu prenijeti seksualnim putem: 1.antitijela za Francisella tularensis 17.u kulturi ćelija 5. oospore.Coccidioides immitis 2.Hepatitis C virus 3.9. HIV se u inficiranim organizmu veže za: 1.Paracoccidioides brasiliensis 3. Bazidiospore. Kod djeteta koje ima visoku temperaturu i osip po koži tražiće se pregled na: 1.Herpes virusi 15.test neutralizacije 16.u neoplodjenim kokošijim jajima 3.u glukoznom bujonu 4.reakcija inhibicije hemaglutinacije 3.HIV 2.Paul-Bunellov test 4.u eksperimentalnim životinjama 2.

CD4 receptore 4.Pripadnici Enterovirusa 22.pasivnu imunizaciju 23.Cryptococcus neoformans 25.Varicella-zoster virus-periferni nervi 5.Prioni* 2.Rabdovirusi* 3.Epidermophyton flocossum 4.napiši)___________HDV___________________ 5. T limfocite 19. Hepatitis C virus spada u porodicu: 1.Coxsackie virusi* 4.Epydermophyton 2.hroničnu infekciju sa patogenom 2.Candida albicans 5.napiši)_____ HAV___________________ 2. Dermatofiti su : 1. Microsporum canis je: 1.smanjenja broja T limfocita 3.infekciju u davnoj prošlosti 5.smanjenja antigen prezenturajućih ćelija 5.napiši)______ HBV___________________ 3. Uzročnici sistemnih mikoza su: 1. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1.smanjenja broja B limfocita 2.HGV____________ 4.Coccidioides immitis* 26.Hepadnaviride* 20.nasljedjena antitijela od majke 3.Flavivirusi (koji virus.Calcivirusi (koji virus.smanjenja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4.akutnu infekciju 4. CD3 receptore 3.Malesessia furfur 2.2.napiši)__________ HCV__. granulocite 5.zoofilan 25 . Oboljenja centralnog nervnog sistema mogu izazvati: 1.Trichophyton 4.Picorna virusima (koji virus.Viroidima (koji virus.Flaviviridae 2.Candida albicans 5.Histoplasma capsulatum* 3.napiši)_________ HEV___________________ 21. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece mladje od 12 mjeseci znači: 1.Hepadna virusi (koji virus.Microsporum 3. Članovi skupine Hepatitis virusa pripadaju: 1.smanjene funkcije T limfocita 24.

antropofilan 27. sporangiospore.Hepatitis B virus 4. duodenalnom soku --trofoziot------------------------------c. Spore koje nastaju iz posebnih izdanaka hifa sporofora nazivaju se ---savrseni reproduktivni organi---.pljuvačnim žlijezdama komaraca 33. Slijedeći oblici Entamoebae histolyticae nalaze se u oboljelih u: 1. Infestacija čovjeka sa Strongiloides stercoralis se odigrava: 1.Cladosporium .u eksperimentalnim životinjama 2. konidiospore--------------------------------------------------------28. ascospore.ELISA 26 3. chlamidospore.i u njih spadaju ----basidiospore.Penicillium rubrum 4. Slijedeći oblici Giardia lamblia nalaze se u oboljelih u: a.Neisseria gonorrhoeae 2. duodenalnom soku ----metacisticki mladi trofozioti-----------32. U dijagnostici virusnih oboljenja koriste se: 1. blastospore.Chlamydia 5. Koji se od navedenih mikroorganizama mogu prenijeti seksualnim putem: 1. kontaktom kože sa filariformnom larvom* 35. krvi ----------nema--------------------------------------------31. Metod izbora za dokazivanje Enterobius vermucularis je preanalni otisak DA NE 34. ---------------------------------------------29. zygospore. Virusi se mogu kultivisati: 1.Aspergillus flavus 30.u kulturi ćelija 5. stolici –cisticni oblik (formirana stolica) ili trofoziot (tecna stolica)-----b. aleurospore.Izolacija virusa na oplodjenim kokošijim jajima 2. Pekutano. eritrocitima čovjeka 2. u formiranoj stolici ---ciste----------------------------------------2.u neoplodjenim kokošijim jajima 3.u glukoznom bujonu 4.Haemophilus ducreyi 37. u tečnoj stolici----------trofozoit-----------------------------------3. Nespolni ciklus razvoja plazmodijuma odvija se u: 1.geofilan 3.Hepatitis C virus 3.u kulturi tkiva 36. Mikotoksine produkuju: 1. hepatocitima čovjeka 3. Aseksualne spore koje izrastaju direktno iz hifa nazivaju se ----nesavrseni reproduktivni organi------------------i u njih se ubrajaju ----artrospore(talospore).Aspergillus fumigatus 2. Konzumacijom zaražene hrane 2.2.

Respiratorni sincicijalni virus 3.Direktna imunoflorescencija 4.Varicella-zoster virus* 5.smanjenja broja antigen prezenturajućih ćelija* 5. uvećane limfne čvorove i povećan broj monocita (sumnja na infektivnu mononukleozu) tražiće se pregled: 1. Dermatofiti su : 1.nalaz IgG antitijela 40. Herpes virusi 2.Test inhibicije hemaglutinacije 38.Test neutralizacije virusa 4.pasivnu imunizaciju 41.3.HIV 44.Enterovirusi 2.smanjenja broja B limfocita 2. U skupinu RNA virusa spadaju: 1.antitijela za Epstein-Barr virus 3. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1.nalaz IgM* 5.glive koje parazitiraju na koži.dlaci i noktima 5.antitijela za Francisellu tularensis 39.četvorostruki porast titra antitijela u parnim serumima 4. Kod djeteta koje ima visoku temperaturu.nasljedjena antitijela od majke 3. pericarditis i endocarditis mogu izazvati: 1.gljive čiji je predstavnik Cryptococcus neoformans 45. Retrovirusi 3.gljive koje parazitiraju samo na životinjama 3. Uzročnici sistemnih mikoza su: 27 .dvostruki porast titra antitijela u parnim serumima 3.pad titra antitijela u parnim serumima 2.hroničnu infekciju sa patogenom 2.gljive koje izazivaju sistemska oboljenja 4.akutnu infekciju 4.antitijela za virus morbila 2.smanjenja broja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4.Hepadna virusi 43.infekciju u davnoj prošlosti 5. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece starije od 12 mjeseci znači: 1.Picorna virusi 4.antitijela za Toxoplasmu gondii 5. Oboljenja srca kao što su miokarditis.smanjene funkcije T limfocita* 42.bakterije koje izazivaju dermatomikoze 2.Coxsackie virusi* 4.smanjenja broja T limfocita* 3. Za dokazivanje akutne virusne infekcije serološkim metodama značajan je: 1.Paul-Bunellov test* 4.

smanjenja broja T lymfocita 3.Epidermophyton flocossum 4.smanjenja broja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4.Salmonella 5. Trovanje hranom mogu izazvati: 1.smanjenja broja antigen prezentirajućih ćelija 5.Staphylococcus aureus 4.krv 2. U nativnom preparatu stolice oboljelih od amebne disenterije mogu se naći: a.Filarija 4. u tečnoj stolici ------------------------------------54.Strongyloides stercoralis 5.Streptococcus beta haemoliticus 48.Clostridium botulinum 3.1. ___ DA DA NE NE 28 . duodenalnom soku ----------------------------c. Materijal pogodan za elektronsko mikroskopski pregled pri sumnji na virusne infekcije je: 1. 56.Malesessia furfur 2. Koji od navedenih parazita nije nematoda: 1.sputum 3.Coccidioides immitis 46.sadržaj vezikula i krusta 50. Sljedeći oblici Giardia lamblia nalaze se u oboljelih u: a.u kulturi ćelija 5. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1. Virusi se u in vitro uslovima mogu kultivisati: 1.u ćelijama embrionalnih tkiva 49.stolica 5. Cestode su valjkasti crvi.Candida albicans 5.smanjene funkcije T lymfocita 51.Trichuris trichiura 3.Plasmodium vivax.u eksperimentalnim životinjama 2. stolici --------------------------------------------b. u formiranoj stolici -------------------------------b.Giardia lamblia-intestinalna protozoa 2. Candida albicans je jedini patogeni predstavnik kvasnica.Clostridium tetani 2.u oplodjenim kokošijim jajima 3.u glukoznom bujonu 4.smanjenja broja B lymfocita 2.krvni i tkivni flagelat 47.strugotine konjunktive * 4.Histoplasma capsulatum 3. krvi ----------------------------------------------55.

Coxsackie virusi 4. Aseksualne spore koje izrastaju direktno iz hifa nazivaju se __________________ i u njih se ubrajaju ______________________________________________________.Hepatitis Cvirus 3. Meningitis uzrokovan sa virusom je gnojni meningitis.Echinococcus 2.Balantidium colli 5. pericarditis i endocarditis mogu izazvati: 1. i sporozoi --------------------------------------------68.trofoziot).Herpes virusi 2.Brucella NE 60.Hepatitis G virus 59. Razvijni ciklus Plasmodiuma u inficiranom čovjeku odvija se kroz sljedeće faze: merozoiti u stadiju prstena i satdiju ameboida( tj. Aflatoxin koji uzrokuje jako oštećenje jetre je produkt kojeg stvara: 1.Respiratorni sincicijalni virus 3.Penicillium 5. Oboljenja srca kao što su miokarditis.Taenia saginata 4.Retrovirusi 3. shizonti. Fasciola hepatica spada u trematode______________________ DA 58. gametociti(oblik polumjeseca). shizonti. 67. Kod infekcije sa Plasmodium falciparum u razmazu periferne krvi mogu se naći sljedeći razvijni oblici: merozoiti u stadiju prstena i satdiju ameboida( tj.Aspergillus 4. Metod direktne imunofluorrescencije se upotrebljava za odredjivanje antitijela na Chlamydiae u serumu. Navedi najmanje tri parazita koji mogu biti uzričnici meningoencephalitisa: 1.-----trypanosoma gambiense i rhodesiense--2. ___ DA NE 61.trofoziot). gametociti i sporozoit-----------------------------------------------------------------------------------65. Jedenjem svinjskog mesa čovjek se može zaraziti sa: 1.Varicella-zoster virus 5.-----toxoplasma gondii--------------------------3.57.Trichinella spiralis 3. Infektivni oblik Plasmodium za čovjeka je ---sporozoit----.a infekcija nastaje ------ubodom komarca iz porodice Anopheles-----------------------------.Rota virusi 2.Hepadna virusi 5.Hepatitis C virus 62. U skupinu DNA virusa spadaju: 1. DA NE 63.Picorna virusi 4.Pripadnici Enterovirusa 64.Hepatitis B virus 2. 29 .-----plasmodium----------------------------------66.

* 2. Deuteromycetae obuhvataju: 1. 72.Mucor 2 do 4 dana 5. 78. 3. Za porast kolonija na podlogama navedenih gljiva potrebno je: 1.* 4. 2 do 3 dana 2. Najvažnije Zygomycetae su: 1.Stvaraju beta karotine. Spore koje nastaju iz posebnih izdanaka hifa sporofora nazivaju se __________ spadaju__________________________________________________________. Virusi su : 1.______________________________________________ 4.Alternaria solani – uzročnih flekavosti krompira. Basidiomycetae su: 1. 2.Candida sp.Mucor.______________________________________________ 2. Za dobijanje pekarskog kvaca.virusi su mikroorganizmi koji žive unutar ćelija 4. Aspergillus niger 2. 5. Phycomyces i Rhizopus.______________________________________________ 3. Stvaraju ascospore u askusima. 77.najsitniji mikroorganizmi koji imaju DNK ili RNK 3. Ascomycetae 1. Gljive koje karakterizira stvaranje blastospora. Za dobijenje alkoholnih pića* 76. Ima ih u prirodi oko 60. 70.virusi se razmnožavaju u živim ćelijama.Sacharomyce cerivisiae 2 do 4 dana 4.Trichderma viridae – proizvodjač enzima celulaze. 3. Za dobivanje sirćetne kiseline koristi se: 1.Penicillium chrysogenicum – proizvodjač Penicillina.Aspergillus niger.______________________________________________ 73. 2. Sve gljive se prema stvaranju spolnih spora dijele na: 1.69. Medju njih spada Claviceps purpurea koja proizvodi alkaloide ražene glavnice. Penicillium citrinum* i u njih 30 .* 3.Aspergillus flavus – proizvodjač aflatoksina. Aspergilus clavatus 3. Basidiomycetae su fitopatogene.Cryptococcus 7 do 15 dana 71.proizvodjač limunske i glukonske kiseline. 2.Rhodotorula gracilis – gljiva za sintezu masti. 74. 6. 2.000 vrsta.Koriste se za transformaciju Steroida i proizvodnju organskih kiselina. 75. Obuhvataju oko 30.jednoćelijski mikroorganizmi 2. Saccharomyces cerivisiae se korsti: 1.Aspergillus 4 do 7 dana 3. 3.000 vrsta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->