P. 1
Godisnji Plan 8 Razred

Godisnji Plan 8 Razred

|Views: 172|Likes:
Published by gorane11
Godisnji plan 8 raz
Godisnji plan 8 raz

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: gorane11 on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

MATEMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za VIII razred osnovne škole

Nastavnik : Jokanović Marija

Ovaj plan i program je usvojen na sjednici struĉnog aktiva 2013. godine

Rukovodilac aktiva

II dio Kvadratni korijen Pitagorina teorema I dio Realni brojevi Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .R.I dio Kvadriranje.I dio Kvadriranje.II dio Ponavljanje preĊenog gradiva Pismeni zadaci sa analizom Svega ĉasova Broj ĉasova nastave Po sadržajno Po temi procesnom cilju 6 17 8 10 6 6 8 1 11 9 13 16 8 10 1 8 138 4 3 6 7 5 4 7 4 5 3 2 4 6 10 4 5 3 4 5 1 8 5 8 8 5 6 4 8 . br.IV dio Polinomi Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom Mnogougao Kružnica i krug . Kvadriranje. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV NASTAVNE TEME Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Proporcije i procentni raĉun Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .III dio Stepeni Ponavljanje gradiva Pitagorina teorema II dio Kružnica i krug . korenovanje i stepenovanje . korenovanje i stepenovanje .

Usvojiti postupak i formule za raĉunanje povr Korelacija i didaktiĉka uputstva 1 1 2 3 Uvodni ĉas-upoznavanje uĉenika sa godišnjim planom i programom Operacije u skupu Q Jednaĉine i nejednaĉine u skupu Q Trougao i ĉetvorougao. formiranje proporcija. tematske cjeline i nastavne jedinice Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Operativni ciljevi Ponavljanje i usvajanje ciljeva iz VII razreda. Primjerima iz svakodnevnog života ilustrovati traženje odnosa dvije veliĉine iste prirode. Ponavljanje i usvajanje pojmova trougla i ĉetvorougla. kao i dvije veliĉine razliĉite prirode. Usvajanje pojma razmjere. Osvrt na realizaciju 171545154. Teme Mjesec R. Ĉasa Naziv teme. Usvajanje pojma odnosa dvije veliĉine iste i razliĉite vrste.xls. Dijeljenje broja u datom odnosu. Sabiranje. Izrada zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. OdreĊivanje kvadrata cijelog i racionalnog broja. 8 9. Površina trougla i ĉetvorougla Poĉetni test iz gradiva prethodnog razreda. Usvajanje pojma proporcije. Rješavanje proporcija. Pravilo zbira i razlike. Analiza testa PROPORCIJE I PROCENTNI RAČUN SEPTEMBAR 4 5 6 2 7. Razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Razmjera crteža. OdreĊivanje nepoznatog ĉlana proporcije Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Usvajanje pojma odnosa dva broja. Podjela veliĉina u zadatom odnosu Proporcije. hemija.ms_office 3 . oduzimanje množenje i dijeljenje u skupu Q. 10 11. geografija. 14 15 Razmjera. Usvajanje pojmova direktna i obrnuta proporcional Fizika. 12 13. Br.Br.

31 32 33 4 34 Izraĉunavanje kvadrata racionalnih brojeva Kvadrat proizvoda i kvadrat koliĉnika Kvadrat zbira i kvadrat razlike Razlika kvadrata Prvi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka KVADRIRANJE. Fizika. KORENOVANJE I STEPENOVANJE I DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva OKTOBAR 3 24. 25 26. I STEP. hemija.19 20. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja Osvrt na realizaciju 171545154. 27 28. II DIO. Usvajanje i primjenjivanje formule za kvadrat zbira i razlike kao i razlike kvadrata. Kvadratni korijen. KOREN. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. 21 22 23 Naziv teme. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. 29 30.Br.17 18. Teme Mjesec R.Kvadratni korijen Jednaĉina x² = a. Br.xls. tematske cjeline i nastavne jedinice Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Procenti. Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. procentna stopa i osnovna veliĉina Kontrolni zadatak : Proporcije i procentni račun Analiza kontrolnog zadatka KVADRIRANJE. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. Osnovni zadaci procentnog raĉuna Procentni iznos. usvajanje i primjenjivanje kvadrata proizvoda i kvadrata koliĉnika.ms_office 4 . Ĉasa 16. Usvajanje pojma kvadrata broja.

√¯3. Korijen koliĉnika. i oduz. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena Korijen proizvoda. 6 50.Br. Teme Mjesec R. Iracionalni brojevi Akcenat treba staviti na postojanje brojeva Usvajanje i razumijevanje iracionalnih brojeva. tematske cjeline i nastavne jedinice Jednaĉina x² = a. koji nisu racionalni. 42 43 5 44. Rješavanje zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem kvadratnih korijena. 37 38 Naziv teme. 45 46. kvadratnih korijena sa jednakim potkorjenim veliĉinama.xls. Poželjno je upoznati uĉenike sa Pitagorinom biografijom.zadaci PITAGORINA TEOREMA . Transformacije izraza sa korijenima Kvadratni korijen . Br. √¯7 i td. Pomenuti i obrnutu Pitagorinu teoremu. 40 41.I DIO Pitagora i Pitagorina teorema Stranice pravouglog trougla i hipotenuzini odsjeĉci Konstruktivni zadaci koliĉnika i koliĉnika korijena. Konstruisanje kvadrata ĉija je površina jednaka zbiru-razlici dva data kvadrata. Iracionalnost broja √2 ne treba dokazivati. Usvajanje i razumijevanje Pitagorine teoreme i njenog dokaza. Osvrt na realizaciju 171545154.ms_office 5 . Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. Konstrukcija duži ĉiji su mjerni brojevi iracionalni√¯2. 47 48. NOVEMBAR 39. Fizika Upoznati uĉenike sa znaĉajem Pitagorine teoreme. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. Približna vrijednost kvadratnog korijena racionalnog broja Jednakost √ ¯a² = │a│ Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. 49 Sab. √¯5. 51 REALNI BROJEVI Beskonaĉni decimalni brojevi. Ĉasa 35 36. Kvadratni korijen.

Fizika.xls. Rad sa džepnim kalkulatorom.Br. koliĉnika i stepena Stepenovanje . KORENOVANJE I STEPENOVANJE III DIO . Ĉasa 52.zadaci Pitagorina teorema I dio . 61 62 63 64 65 Stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množenje i dijeljenje stepena istih osnova Stepen proizvoda. hemija. Kontrolni zadatak : Kvadratni korijen. Zakljuĉivanje polugodišnjih ocjena Osvrt na realizaciju 171545154. Usvajanje i primjena operacija sa stepenima. Brojevna prava skupa realnih brojeva ). Realni brojevi. Pitagorina teorema Analiza kontrolnog zadatka Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma skupa R kao R= Q U I.ms_office 6 . Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja 8 66 PONAVLJANJE GRADIVA Sistematizacija gradiva. 53 54 55 Naziv teme. Usvajanje i primjena formule za množenje i dijeljenje stepena istih osnova. Usvajanje pojma osnova i izložilac. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Usvajanje pojma brojevne prave kao modela skupa realnih brojeva DECEMBAR 7 KVADRIRANJE. 57 58. Br.STEPENI 56. Teme Mjesec R. 59 60.zadaci Drugi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka Usvajanje pojma stepena. tematske cjeline i nastavne jedinice Skup realnih brojeva ( Iracionalni brojevi.

Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na trapez.Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao. Usvajanje postupka za raĉunanje odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga i formule koja povezuje ove uglove. 74.zadaci Kontrolni zadatak: Pitagorina teorema. Centralni i periferijski uglovi Kružnica i krug I dio .Br.Zadaci Pitagorina teorema II dio .71 72. Tetive. Konstrukcija tangente iz date taĉke Kružni lukovi.zadaci Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjena Pitagorine teoreme na romb Primjena Pitagorine teoreme na trapez Pitagorina teorema i njena primjena . Odnos dvije kružnice Tangenta kružnice. 75 76. Osvrt na realizaciju 171545154. Ĉasa Naziv teme. Teme Mjesec R. 77 FEBRUAR 10 78 79 80. 69 70.zadaci Pitagorina teorema II dio . Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na romb.zadaci KRUŽNICA I KRUG I DIO Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat. Br. tematske cjeline i nastavne jedinice PITAGORINA TEOREMA .Kružnica i krug Analiza kontrolnog zadatka Usvajanje pojmova centralni i periferijski ugao kruga. 81 82 83 84 85 86 MeĊusobni odnos kružnice i prave.xls.II DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva JANUAR 9 67 68.ms_office 7 . 73 Pitagorina teorema . Konstruisanje tangente na kružnicu iz taĉke koja se nalazi van kruga.

• Usvajanje pojma sliĉnih monoma. Sabiranje polinoma Sabiranje polinoma Suprotni polinomi. Razlika kvadrata • Usvajanje pojma monoma. Teme Mjesec R. Množenje polinoma monomom Množenje polinoma polinomom Množenje polinoma. Ĉasa Naziv teme. 92 93. 98 Rastavljanje polinoma na ĉinioce 99 100 101 12 102 Pitagorina teorema. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 11 KVADRIRANJE.zadaci Treći pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Jednakost i jednaĉina Osvrt na realizaciju 171545154. • Usvajanje postupka za sabiranje i oduzimanje polinoma. • Primjena MART 91. 96 97. • Usvajanje pojma polinoma.xls. Kružnica i krug. Oduzimanje polinoma Sabiranje i oduzimanje polinoma Množenje monoma.ms_office 8 . KORENOVANJE I STEPENOVANJE IV DIO-POLINOMI 87 88 89 90 Polinomi.Br. 94 95. Br. Kvadrat binoma. Polinomi. • Usvajanje postupka se množenja monoma • Primjena znanja o monomima pri sreĊivanju polinoma.

dijagonala. jednaĉine. 3. 2. Znanje u rešavanju linearnih jednaĉina i nejednaĉina treba sistematizovati a tehniku rješavanja usavršiti.zadaci 116 117 Kontrolni zadatak : Jednačine i nejednačine Analiza kontrolnog zadatka Fizika. Osvrt na realizaciju 171545154. Biologija. Stranice i tjemena mnogougla • Usvajanje pojma mnogougla. ugao. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 12 LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 103.ms_office 9 . Fizika i geografija. 13 MNOGOUGAO 118 Mnogougao. ab+ac=a(b APRIL 110 111. • Usvajanje standardnih oznaka za elemente mnogougla. Iz a=b →ac=bc.xls. Teme Mjesec R. 104 Ekvivalentne jednaĉine 105. 108 Primjena linearnih jednaĉina 109 Nejednakost i nejednaĉina Ekvivalentne nejednaĉine • Usvajanje pojma jednakosti i jednaĉine. Hemija. konveksan i nekonveksan mnogougao. 112 Rješavanje linearnih nejednaĉina 113-115 Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom . • Usvajanje pojmova: tjeme. 106 Rješavanje linearnih jednaĉina 107 . Ĉasa Naziv teme. Iz a=b →a+c=b+c. stranica.Br. • Usvajanje pojma ekvivalentne lin. • Usvajanje pojma linearne jednaĉine. • Rješavanje linearnih jednaĉina korišćenjem svojstava realnih brojeva: 1. Zadatke birati tako da se u njima nalazi sadržaj pomenutih nauka. Br.

xls. 125 Obim i površina mnogougla 14 KRUŽNICA I KRUG II DIO 126. 131 Površina kruga • Usvajanje i primjena formule za raĉunanje obima kruga. MAJ 124. 129 Dužina kružnog luka 130. • Upoznavanje osobina broja π. Geografija. 120 Uglovi i dijagonale mnogougla 121 Pravilni mnogouglovi.Br. Uĉenike upoznati sa istorijatom broja π. Broj π 128. 123 Konstrukcija pravilnih mnogouglova • Konstrukcija i crtanje pravilnih mnogouglova. Teme Mjesec R. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje dužine kružnog luka. • Izraĉunavanje obima i površine mnogouglova Fizika i geografija. Pomenuti postojanje matematiĉkog aparata uz pomoć kog se izvode formule za obim i površinu kruga. Pojam i svojstva 122.ms_office 10 . 127 Obim kružnice (kruga). Osvrt na realizaciju 171545154. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine kruga. Br. Fizika. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 119. Ĉasa Naziv teme.

Br. Br.ms_office 11 . 133 Površina djelova kruga 134 Kružnica i krug. nejednaĉine . Mnogougao . tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 132.zadaci Četvrti pismeni zadatak JUN 135 136 137 • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine djelova kruga.xls. Analiza pismenog zadatka Zakljuĉivanje ocjena 138 Osvrt na realizaciju 171545154. Ĉasa Naziv teme. Teme Mjesec R.zadaci Jednaĉine.

MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. godine Rukovodilac aktiva .

ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU "Milija Nikĉević" Jokanović Marija. nastavnica matematike DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred * Pomoć uĉenicima u savlaĊivanju nastavnih sadržaja matematike CILJEVI DOPUNSKE NASTAVE koje nisu uspjeli savladati na redovnim ĉasovima NAMJENA * Rad sa uĉenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave *Individualni pristup svakom uĉeniku u skladu sa njegovim potrebama * Planirani broj ĉasova je 1 sedmiĉno * usmena provjera znanja * Uspjeh uĉenika dopunske nastave bi trebao biti vidljiv na redovnim ĉasovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja NAĈIN REALIZACIJE NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .

Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Primjenjuje linearne jednaĉine za rješavanje problema Rješava linearne nejednaĉine. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. OdreĊuje nepoznati ĉlan proporcije Ciljevi Oktobar Septem bar 4 5 6 Prepoznaje direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine i rješava zadatke u vezi sa njima Rješava osnovne zadatke procentnog raĉuna Usvaja formule za kvadrat zbira i razlike i razliku kvadrata. kvadrira binom i usvaja formule za razliku kvadrata Rastavlja polinome na ĉinioce Rešava linearne jednaĉine. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjenjuje Pitagorinu teoremu na na romb i trapez Primjenjuje Pitagorinu teoremu na razliĉite figure. Usvaja Pitagorinu teoremu Usvaja i primjenjuje Pitagorinu teoremu i hipotenuzine odseĉke Usvaja stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množi i dijeli stepene istih osnova Usvaja pravila za stepen proizvoda. koliĉnika i stepena Primjenjuje Pitagorinu teoremu na pravougaonik. Br.Mjesec R. raz . Izraĉunava broj dijagonala i zbir uglova mnogougla Konstruiše pravilne mnogouglove Raĉuna obim i površinu mnogouglova Raĉuna obim kružnice i dužinu kružnog luka Raĉuna površinu kruga i djelova kruga Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dopunska nastava 8. Ĉasa 1 2 3 Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Postavlja razmjeru veliĉina iste i razliĉite vrste Proporcija. Rješava jednaĉinu x² = a. Primjenjuje ih u zadacima Usvaja kvadratni korijen. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Usvaja pojam centralnog i periferijskog ugla Sabira i oduzima polinome Množi polinome.

godine Rukovodilac aktiva . MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

nastavnica matematike DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred .ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU Obrazovni centar – Plužine Jokanović Marija. .proširiti znanja steĉena na redovnoj nastavi.samovrednovanje uĉenika . NAĈIN REALIZACIJE . NAMJENA . samostalnost i taĉnost u radu. .usmena provjera znanja .osposobiti uĉenike za što bolje rješavanje zadataka iz matematike .savladavanje nastavnih sadržaja potrebnih za uĉešće na školskom i državnom takmiĉenju . individualni rad.pojašnjavanje i odgovaranje na sva pojedinaĉna pitanja uĉenika. upoznati uĉenike s matematiĉkim sadržajima koji nisu u redovnoj nastavi i temeljno ih pripremiti za matematiĉka takmiĉenja CILJEVI DODATNE NASTAVE .vježbanje.pomoć u razumijevanju gradiva redovne nastave.rad sa uĉenicima koji pokazuju interesovanje za matematiku i žele znati više .razvijati istrajnost. objašnjavanje.razredno školsko takmiĉenje .samostalno rješavanje zadataka NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA . povezivanje i apstraktno mišljenje .razvijati logiĉko zakljuĉivanje.

Primjenjuju osobine pravilnih mnogouglova Konstruišu pravilne mnogouglove Izraĉunavaju obim i površinu pravilnih mnogouglova Izraĉunavaju obim i površinu kruga i dužinu kružnog luka Izraĉunavaju površinu složenijih djelova kruga Oktobar Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodatna nastava 8. oduzimaju i množe polinome . raz . Primjenjuju linearne jednaĉine u rješavanju problema Rješavaju linearne nejednaĉine Rješavaju linearne nejednaĉine Pravilni mnogouglovi. Br. u kojima se traži procentni iznos. razlike i razliku kvadrata pri transformaciji izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Rješavaju zadatke u kojima primjenjuju Pitagorinu teoremu Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Primjenjuju Pitagorinu teoremu na pravougaonik i kvadrat Primjenjuju Pitagorinu teoremu na jednakostraniĉni i jednakokraki trougao Primjenjuju Pitagorinu teoremu na romb i trapez Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Sabiraju.Septem Mjesec bar R.sreĊuju polinome Sabiraju.sreĊuju polinome Rješavaju linearne jednaĉine Rješavaju linearne jednaĉine. oduzimaju i množe polinome . reciproĉna razmjera. razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Rješavaju tekstualne zadatke koji se Rješavaju preko proporcija Rješavaju tekstualne zad. procentna stopa i osnovna veliĉina Rješavaju tekstualne zadatke iz procentnog raĉuna Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza u kojima figuriše kvadriranje Primjenjuju kvadrat zbira. Ĉasa 1 2 3 Ciljevi Rješavaju razmjere u kojima se koristi razmjera.

6r sept okt nov dec jan feb mart apr maj jun ukupno 0 7r 8r 15 19 17 15 4 16 16 16 13 7 9r 14 16 15 13 3 14 15 15 12 0 117 34 51 66 70 86 102 118 131 138 30 45 58 61 75 90 105 117 117 0 138 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->