JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

MATEMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za VIII razred osnovne škole

Nastavnik : Jokanović Marija

Ovaj plan i program je usvojen na sjednici struĉnog aktiva 2013. godine

Rukovodilac aktiva

br.II dio Kvadratni korijen Pitagorina teorema I dio Realni brojevi Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .II dio Ponavljanje preĊenog gradiva Pismeni zadaci sa analizom Svega ĉasova Broj ĉasova nastave Po sadržajno Po temi procesnom cilju 6 17 8 10 6 6 8 1 11 9 13 16 8 10 1 8 138 4 3 6 7 5 4 7 4 5 3 2 4 6 10 4 5 3 4 5 1 8 5 8 8 5 6 4 8 . korenovanje i stepenovanje . Kvadriranje.R.IV dio Polinomi Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom Mnogougao Kružnica i krug .III dio Stepeni Ponavljanje gradiva Pitagorina teorema II dio Kružnica i krug . korenovanje i stepenovanje .I dio Kvadriranje. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV NASTAVNE TEME Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Proporcije i procentni raĉun Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .I dio Kvadriranje.

Analiza testa PROPORCIJE I PROCENTNI RAČUN SEPTEMBAR 4 5 6 2 7. Usvojiti postupak i formule za raĉunanje povr Korelacija i didaktiĉka uputstva 1 1 2 3 Uvodni ĉas-upoznavanje uĉenika sa godišnjim planom i programom Operacije u skupu Q Jednaĉine i nejednaĉine u skupu Q Trougao i ĉetvorougao. Usvajanje pojma proporcije. hemija. OdreĊivanje kvadrata cijelog i racionalnog broja. 10 11. tematske cjeline i nastavne jedinice Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Operativni ciljevi Ponavljanje i usvajanje ciljeva iz VII razreda. 8 9. OdreĊivanje nepoznatog ĉlana proporcije Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Usvajanje pojma odnosa dva broja. Osvrt na realizaciju 171545154. geografija. Ĉasa Naziv teme.xls. Br. Ponavljanje i usvajanje pojmova trougla i ĉetvorougla. Primjerima iz svakodnevnog života ilustrovati traženje odnosa dvije veliĉine iste prirode. formiranje proporcija. Pravilo zbira i razlike. Usvajanje pojmova direktna i obrnuta proporcional Fizika. oduzimanje množenje i dijeljenje u skupu Q. Izrada zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. Podjela veliĉina u zadatom odnosu Proporcije. Rješavanje proporcija. Usvajanje pojma razmjere.Br. Dijeljenje broja u datom odnosu. Teme Mjesec R. 12 13. Usvajanje pojma odnosa dvije veliĉine iste i razliĉite vrste. Površina trougla i ĉetvorougla Poĉetni test iz gradiva prethodnog razreda. Sabiranje. 14 15 Razmjera. kao i dvije veliĉine razliĉite prirode. Razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Razmjera crteža.ms_office 3 .

Teme Mjesec R. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. 25 26.17 18. Fizika. tematske cjeline i nastavne jedinice Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Procenti.ms_office 4 . hemija. Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. I STEP. Ĉasa 16. KORENOVANJE I STEPENOVANJE I DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva OKTOBAR 3 24.xls. Osnovni zadaci procentnog raĉuna Procentni iznos.Kvadratni korijen Jednaĉina x² = a. 21 22 23 Naziv teme. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Usvajanje i primjenjivanje formule za kvadrat zbira i razlike kao i razlike kvadrata. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. II DIO. KOREN. usvajanje i primjenjivanje kvadrata proizvoda i kvadrata koliĉnika. Br.Br. 29 30. Kvadratni korijen.19 20. Usvajanje pojma kvadrata broja. 31 32 33 4 34 Izraĉunavanje kvadrata racionalnih brojeva Kvadrat proizvoda i kvadrat koliĉnika Kvadrat zbira i kvadrat razlike Razlika kvadrata Prvi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka KVADRIRANJE. procentna stopa i osnovna veliĉina Kontrolni zadatak : Proporcije i procentni račun Analiza kontrolnog zadatka KVADRIRANJE. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja Osvrt na realizaciju 171545154. 27 28.

Približna vrijednost kvadratnog korijena racionalnog broja Jednakost √ ¯a² = │a│ Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. koji nisu racionalni. Transformacije izraza sa korijenima Kvadratni korijen . Korijen koliĉnika. Konstrukcija duži ĉiji su mjerni brojevi iracionalni√¯2. Poželjno je upoznati uĉenike sa Pitagorinom biografijom. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena Korijen proizvoda. 51 REALNI BROJEVI Beskonaĉni decimalni brojevi. √¯7 i td. Rješavanje zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem kvadratnih korijena. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. 6 50. Osvrt na realizaciju 171545154. Br. Teme Mjesec R. Pomenuti i obrnutu Pitagorinu teoremu. √¯3. Konstruisanje kvadrata ĉija je površina jednaka zbiru-razlici dva data kvadrata. Fizika Upoznati uĉenike sa znaĉajem Pitagorine teoreme. i oduz. Iracionalnost broja √2 ne treba dokazivati.ms_office 5 . NOVEMBAR 39. 40 41.zadaci PITAGORINA TEOREMA . Kvadratni korijen. 42 43 5 44. kvadratnih korijena sa jednakim potkorjenim veliĉinama.xls. 45 46. Ĉasa 35 36. 37 38 Naziv teme. 49 Sab. Iracionalni brojevi Akcenat treba staviti na postojanje brojeva Usvajanje i razumijevanje iracionalnih brojeva. tematske cjeline i nastavne jedinice Jednaĉina x² = a. √¯5.Br. Usvajanje i razumijevanje Pitagorine teoreme i njenog dokaza.I DIO Pitagora i Pitagorina teorema Stranice pravouglog trougla i hipotenuzini odsjeĉci Konstruktivni zadaci koliĉnika i koliĉnika korijena. 47 48.

61 62 63 64 65 Stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množenje i dijeljenje stepena istih osnova Stepen proizvoda.ms_office 6 . Pitagorina teorema Analiza kontrolnog zadatka Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma skupa R kao R= Q U I. KORENOVANJE I STEPENOVANJE III DIO . 53 54 55 Naziv teme. Usvajanje pojma osnova i izložilac. Rad sa džepnim kalkulatorom.zadaci Pitagorina teorema I dio .STEPENI 56. 57 58. Brojevna prava skupa realnih brojeva ). Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Ĉasa 52. Zakljuĉivanje polugodišnjih ocjena Osvrt na realizaciju 171545154.zadaci Drugi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka Usvajanje pojma stepena. Usvajanje pojma brojevne prave kao modela skupa realnih brojeva DECEMBAR 7 KVADRIRANJE. Realni brojevi. Br. Teme Mjesec R. Usvajanje i primjena operacija sa stepenima. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja 8 66 PONAVLJANJE GRADIVA Sistematizacija gradiva. Usvajanje i primjena formule za množenje i dijeljenje stepena istih osnova. Kontrolni zadatak : Kvadratni korijen.Br. hemija. koliĉnika i stepena Stepenovanje . Fizika. tematske cjeline i nastavne jedinice Skup realnih brojeva ( Iracionalni brojevi. 59 60.xls.

Usvajanje postupka za raĉunanje odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga i formule koja povezuje ove uglove.zadaci Kontrolni zadatak: Pitagorina teorema. tematske cjeline i nastavne jedinice PITAGORINA TEOREMA .Kružnica i krug Analiza kontrolnog zadatka Usvajanje pojmova centralni i periferijski ugao kruga.II DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva JANUAR 9 67 68.ms_office 7 . 73 Pitagorina teorema . 81 82 83 84 85 86 MeĊusobni odnos kružnice i prave.71 72. Br. Konstruisanje tangente na kružnicu iz taĉke koja se nalazi van kruga. 69 70. 77 FEBRUAR 10 78 79 80.zadaci Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjena Pitagorine teoreme na romb Primjena Pitagorine teoreme na trapez Pitagorina teorema i njena primjena .Br. 74.xls. Odnos dvije kružnice Tangenta kružnice. Konstrukcija tangente iz date taĉke Kružni lukovi. Tetive. Teme Mjesec R. Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na romb. Osvrt na realizaciju 171545154. 75 76.zadaci KRUŽNICA I KRUG I DIO Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat.Zadaci Pitagorina teorema II dio .zadaci Pitagorina teorema II dio .Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao. Ĉasa Naziv teme. Centralni i periferijski uglovi Kružnica i krug I dio .Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na trapez.

92 93. Kružnica i krug.ms_office 8 . • Primjena MART 91. Kvadrat binoma. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 11 KVADRIRANJE. Polinomi. • Usvajanje pojma sliĉnih monoma. 96 97. Oduzimanje polinoma Sabiranje i oduzimanje polinoma Množenje monoma. Sabiranje polinoma Sabiranje polinoma Suprotni polinomi. Množenje polinoma monomom Množenje polinoma polinomom Množenje polinoma.xls. • Usvajanje postupka se množenja monoma • Primjena znanja o monomima pri sreĊivanju polinoma.zadaci Treći pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Jednakost i jednaĉina Osvrt na realizaciju 171545154. KORENOVANJE I STEPENOVANJE IV DIO-POLINOMI 87 88 89 90 Polinomi. Br. 94 95.Br. Ĉasa Naziv teme. Razlika kvadrata • Usvajanje pojma monoma. 98 Rastavljanje polinoma na ĉinioce 99 100 101 12 102 Pitagorina teorema. • Usvajanje postupka za sabiranje i oduzimanje polinoma. Teme Mjesec R. • Usvajanje pojma polinoma.

Fizika i geografija. 13 MNOGOUGAO 118 Mnogougao. 108 Primjena linearnih jednaĉina 109 Nejednakost i nejednaĉina Ekvivalentne nejednaĉine • Usvajanje pojma jednakosti i jednaĉine. Znanje u rešavanju linearnih jednaĉina i nejednaĉina treba sistematizovati a tehniku rješavanja usavršiti. • Usvajanje pojmova: tjeme. Br. 104 Ekvivalentne jednaĉine 105. • Usvajanje pojma linearne jednaĉine. Hemija.ms_office 9 .Br. 106 Rješavanje linearnih jednaĉina 107 . konveksan i nekonveksan mnogougao. dijagonala.zadaci 116 117 Kontrolni zadatak : Jednačine i nejednačine Analiza kontrolnog zadatka Fizika. Stranice i tjemena mnogougla • Usvajanje pojma mnogougla. ab+ac=a(b APRIL 110 111. • Usvajanje pojma ekvivalentne lin. Ĉasa Naziv teme. Teme Mjesec R. stranica. Osvrt na realizaciju 171545154. ugao. Iz a=b →ac=bc. 112 Rješavanje linearnih nejednaĉina 113-115 Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom . • Rješavanje linearnih jednaĉina korišćenjem svojstava realnih brojeva: 1. • Usvajanje standardnih oznaka za elemente mnogougla. jednaĉine. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 12 LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 103. Zadatke birati tako da se u njima nalazi sadržaj pomenutih nauka. 2. 3.xls. Iz a=b →a+c=b+c. Biologija.

Br. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine kruga. 131 Površina kruga • Usvajanje i primjena formule za raĉunanje obima kruga. Pojam i svojstva 122. Fizika. Ĉasa Naziv teme. Geografija. 129 Dužina kružnog luka 130. 125 Obim i površina mnogougla 14 KRUŽNICA I KRUG II DIO 126. MAJ 124.Br. Osvrt na realizaciju 171545154. Uĉenike upoznati sa istorijatom broja π. • Upoznavanje osobina broja π.ms_office 10 . 127 Obim kružnice (kruga). 123 Konstrukcija pravilnih mnogouglova • Konstrukcija i crtanje pravilnih mnogouglova. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje dužine kružnog luka. Broj π 128. • Izraĉunavanje obima i površine mnogouglova Fizika i geografija. 120 Uglovi i dijagonale mnogougla 121 Pravilni mnogouglovi. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 119. Pomenuti postojanje matematiĉkog aparata uz pomoć kog se izvode formule za obim i površinu kruga. Teme Mjesec R.xls.

nejednaĉine . Br. Ĉasa Naziv teme.xls. Analiza pismenog zadatka Zakljuĉivanje ocjena 138 Osvrt na realizaciju 171545154.Br.zadaci Jednaĉine.ms_office 11 . Teme Mjesec R. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 132. 133 Površina djelova kruga 134 Kružnica i krug. Mnogougao .zadaci Četvrti pismeni zadatak JUN 135 136 137 • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine djelova kruga.

MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013. godine Rukovodilac aktiva .JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

nastavnica matematike DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred * Pomoć uĉenicima u savlaĊivanju nastavnih sadržaja matematike CILJEVI DOPUNSKE NASTAVE koje nisu uspjeli savladati na redovnim ĉasovima NAMJENA * Rad sa uĉenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave *Individualni pristup svakom uĉeniku u skladu sa njegovim potrebama * Planirani broj ĉasova je 1 sedmiĉno * usmena provjera znanja * Uspjeh uĉenika dopunske nastave bi trebao biti vidljiv na redovnim ĉasovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja NAĈIN REALIZACIJE NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU "Milija Nikĉević" Jokanović Marija.

Usvaja pojam centralnog i periferijskog ugla Sabira i oduzima polinome Množi polinome. Ĉasa 1 2 3 Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Postavlja razmjeru veliĉina iste i razliĉite vrste Proporcija. OdreĊuje nepoznati ĉlan proporcije Ciljevi Oktobar Septem bar 4 5 6 Prepoznaje direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine i rješava zadatke u vezi sa njima Rješava osnovne zadatke procentnog raĉuna Usvaja formule za kvadrat zbira i razlike i razliku kvadrata. Usvaja Pitagorinu teoremu Usvaja i primjenjuje Pitagorinu teoremu i hipotenuzine odseĉke Usvaja stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množi i dijeli stepene istih osnova Usvaja pravila za stepen proizvoda. Izraĉunava broj dijagonala i zbir uglova mnogougla Konstruiše pravilne mnogouglove Raĉuna obim i površinu mnogouglova Raĉuna obim kružnice i dužinu kružnog luka Raĉuna površinu kruga i djelova kruga Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dopunska nastava 8.Mjesec R. raz . Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Rješava jednaĉinu x² = a. koliĉnika i stepena Primjenjuje Pitagorinu teoremu na pravougaonik. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Primjenjuje ih u zadacima Usvaja kvadratni korijen. jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjenjuje Pitagorinu teoremu na na romb i trapez Primjenjuje Pitagorinu teoremu na razliĉite figure. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. kvadrira binom i usvaja formule za razliku kvadrata Rastavlja polinome na ĉinioce Rešava linearne jednaĉine. Br. Primjenjuje linearne jednaĉine za rješavanje problema Rješava linearne nejednaĉine.

JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. godine Rukovodilac aktiva . MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.

usmena provjera znanja . NAĈIN REALIZACIJE . objašnjavanje.savladavanje nastavnih sadržaja potrebnih za uĉešće na školskom i državnom takmiĉenju . upoznati uĉenike s matematiĉkim sadržajima koji nisu u redovnoj nastavi i temeljno ih pripremiti za matematiĉka takmiĉenja CILJEVI DODATNE NASTAVE .samovrednovanje uĉenika . nastavnica matematike DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred . . NAMJENA . . individualni rad. samostalnost i taĉnost u radu.pojašnjavanje i odgovaranje na sva pojedinaĉna pitanja uĉenika.pomoć u razumijevanju gradiva redovne nastave.vježbanje.samostalno rješavanje zadataka NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .razvijati logiĉko zakljuĉivanje.rad sa uĉenicima koji pokazuju interesovanje za matematiku i žele znati više .razvijati istrajnost.razredno školsko takmiĉenje .ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU Obrazovni centar – Plužine Jokanović Marija.proširiti znanja steĉena na redovnoj nastavi.osposobiti uĉenike za što bolje rješavanje zadataka iz matematike . povezivanje i apstraktno mišljenje .

reciproĉna razmjera. Br. Primjenjuju linearne jednaĉine u rješavanju problema Rješavaju linearne nejednaĉine Rješavaju linearne nejednaĉine Pravilni mnogouglovi.sreĊuju polinome Rješavaju linearne jednaĉine Rješavaju linearne jednaĉine. Ĉasa 1 2 3 Ciljevi Rješavaju razmjere u kojima se koristi razmjera. procentna stopa i osnovna veliĉina Rješavaju tekstualne zadatke iz procentnog raĉuna Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza u kojima figuriše kvadriranje Primjenjuju kvadrat zbira. raz . razlike i razliku kvadrata pri transformaciji izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Rješavaju zadatke u kojima primjenjuju Pitagorinu teoremu Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Primjenjuju Pitagorinu teoremu na pravougaonik i kvadrat Primjenjuju Pitagorinu teoremu na jednakostraniĉni i jednakokraki trougao Primjenjuju Pitagorinu teoremu na romb i trapez Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Sabiraju. oduzimaju i množe polinome .Septem Mjesec bar R.sreĊuju polinome Sabiraju. Primjenjuju osobine pravilnih mnogouglova Konstruišu pravilne mnogouglove Izraĉunavaju obim i površinu pravilnih mnogouglova Izraĉunavaju obim i površinu kruga i dužinu kružnog luka Izraĉunavaju površinu složenijih djelova kruga Oktobar Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodatna nastava 8. oduzimaju i množe polinome . razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Rješavaju tekstualne zadatke koji se Rješavaju preko proporcija Rješavaju tekstualne zad. u kojima se traži procentni iznos.

6r sept okt nov dec jan feb mart apr maj jun ukupno 0 7r 8r 15 19 17 15 4 16 16 16 13 7 9r 14 16 15 13 3 14 15 15 12 0 117 34 51 66 70 86 102 118 131 138 30 45 58 61 75 90 105 117 117 0 138 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful