JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

MATEMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za VIII razred osnovne škole

Nastavnik : Jokanović Marija

Ovaj plan i program je usvojen na sjednici struĉnog aktiva 2013. godine

Rukovodilac aktiva

br.II dio Kvadratni korijen Pitagorina teorema I dio Realni brojevi Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .I dio Kvadriranje. Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .R.IV dio Polinomi Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom Mnogougao Kružnica i krug . korenovanje i stepenovanje . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV NASTAVNE TEME Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Proporcije i procentni raĉun Kvadriranje.III dio Stepeni Ponavljanje gradiva Pitagorina teorema II dio Kružnica i krug .I dio Kvadriranje.II dio Ponavljanje preĊenog gradiva Pismeni zadaci sa analizom Svega ĉasova Broj ĉasova nastave Po sadržajno Po temi procesnom cilju 6 17 8 10 6 6 8 1 11 9 13 16 8 10 1 8 138 4 3 6 7 5 4 7 4 5 3 2 4 6 10 4 5 3 4 5 1 8 5 8 8 5 6 4 8 . korenovanje i stepenovanje .

OdreĊivanje nepoznatog ĉlana proporcije Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Usvajanje pojma odnosa dva broja. tematske cjeline i nastavne jedinice Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Operativni ciljevi Ponavljanje i usvajanje ciljeva iz VII razreda. oduzimanje množenje i dijeljenje u skupu Q. Ĉasa Naziv teme. Primjerima iz svakodnevnog života ilustrovati traženje odnosa dvije veliĉine iste prirode. Sabiranje. Usvajanje pojma razmjere. 8 9.xls. Usvojiti postupak i formule za raĉunanje povr Korelacija i didaktiĉka uputstva 1 1 2 3 Uvodni ĉas-upoznavanje uĉenika sa godišnjim planom i programom Operacije u skupu Q Jednaĉine i nejednaĉine u skupu Q Trougao i ĉetvorougao. 14 15 Razmjera. Podjela veliĉina u zadatom odnosu Proporcije. OdreĊivanje kvadrata cijelog i racionalnog broja. Usvajanje pojmova direktna i obrnuta proporcional Fizika. Razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Razmjera crteža. 10 11. Usvajanje pojma odnosa dvije veliĉine iste i razliĉite vrste. Analiza testa PROPORCIJE I PROCENTNI RAČUN SEPTEMBAR 4 5 6 2 7. Br. Osvrt na realizaciju 171545154. Usvajanje pojma proporcije. Izrada zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. geografija. Ponavljanje i usvajanje pojmova trougla i ĉetvorougla.Br. Dijeljenje broja u datom odnosu. kao i dvije veliĉine razliĉite prirode.ms_office 3 . Pravilo zbira i razlike. 12 13. Površina trougla i ĉetvorougla Poĉetni test iz gradiva prethodnog razreda. Rješavanje proporcija. formiranje proporcija. hemija. Teme Mjesec R.

usvajanje i primjenjivanje kvadrata proizvoda i kvadrata koliĉnika. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja Osvrt na realizaciju 171545154. Usvajanje pojma kvadrata broja.19 20. Ĉasa 16. hemija. Br. Kvadratni korijen. II DIO. I STEP.Br. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. 29 30. KORENOVANJE I STEPENOVANJE I DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva OKTOBAR 3 24. Teme Mjesec R.17 18.Kvadratni korijen Jednaĉina x² = a. procentna stopa i osnovna veliĉina Kontrolni zadatak : Proporcije i procentni račun Analiza kontrolnog zadatka KVADRIRANJE. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. Fizika.xls. 31 32 33 4 34 Izraĉunavanje kvadrata racionalnih brojeva Kvadrat proizvoda i kvadrat koliĉnika Kvadrat zbira i kvadrat razlike Razlika kvadrata Prvi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka KVADRIRANJE. 27 28.ms_office 4 . tematske cjeline i nastavne jedinice Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Procenti. Osnovni zadaci procentnog raĉuna Procentni iznos. 21 22 23 Naziv teme. 25 26. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. KOREN. Usvajanje i primjenjivanje formule za kvadrat zbira i razlike kao i razlike kvadrata.

Konstruisanje kvadrata ĉija je površina jednaka zbiru-razlici dva data kvadrata. 51 REALNI BROJEVI Beskonaĉni decimalni brojevi. Približna vrijednost kvadratnog korijena racionalnog broja Jednakost √ ¯a² = │a│ Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. 47 48.Br. tematske cjeline i nastavne jedinice Jednaĉina x² = a. √¯7 i td. Pomenuti i obrnutu Pitagorinu teoremu. √¯3.I DIO Pitagora i Pitagorina teorema Stranice pravouglog trougla i hipotenuzini odsjeĉci Konstruktivni zadaci koliĉnika i koliĉnika korijena. Usvajanje i razumijevanje Pitagorine teoreme i njenog dokaza. Iracionalni brojevi Akcenat treba staviti na postojanje brojeva Usvajanje i razumijevanje iracionalnih brojeva. 40 41. Rješavanje zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem kvadratnih korijena. Iracionalnost broja √2 ne treba dokazivati. Poželjno je upoznati uĉenike sa Pitagorinom biografijom. koji nisu racionalni. Ĉasa 35 36. 49 Sab.zadaci PITAGORINA TEOREMA . Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. Konstrukcija duži ĉiji su mjerni brojevi iracionalni√¯2. Osvrt na realizaciju 171545154. Kvadratni korijen. 45 46. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena Korijen proizvoda. Teme Mjesec R. Fizika Upoznati uĉenike sa znaĉajem Pitagorine teoreme. 37 38 Naziv teme. Korijen koliĉnika. Br. i oduz. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena.ms_office 5 .xls. √¯5. Transformacije izraza sa korijenima Kvadratni korijen . 6 50. kvadratnih korijena sa jednakim potkorjenim veliĉinama. 42 43 5 44. NOVEMBAR 39.

Usvajanje i primjena operacija sa stepenima. koliĉnika i stepena Stepenovanje . Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja 8 66 PONAVLJANJE GRADIVA Sistematizacija gradiva. Zakljuĉivanje polugodišnjih ocjena Osvrt na realizaciju 171545154. Brojevna prava skupa realnih brojeva ). Rad sa džepnim kalkulatorom. 59 60. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. KORENOVANJE I STEPENOVANJE III DIO . Teme Mjesec R.zadaci Pitagorina teorema I dio .ms_office 6 . Usvajanje i primjena formule za množenje i dijeljenje stepena istih osnova. Usvajanje pojma brojevne prave kao modela skupa realnih brojeva DECEMBAR 7 KVADRIRANJE. Fizika. Ĉasa 52. 57 58. Br. 53 54 55 Naziv teme. hemija. Pitagorina teorema Analiza kontrolnog zadatka Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma skupa R kao R= Q U I.STEPENI 56. Realni brojevi.Br. 61 62 63 64 65 Stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množenje i dijeljenje stepena istih osnova Stepen proizvoda. tematske cjeline i nastavne jedinice Skup realnih brojeva ( Iracionalni brojevi. Kontrolni zadatak : Kvadratni korijen. Usvajanje pojma osnova i izložilac.xls.zadaci Drugi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka Usvajanje pojma stepena.

75 76. Konstrukcija tangente iz date taĉke Kružni lukovi. Konstruisanje tangente na kružnicu iz taĉke koja se nalazi van kruga. 74.ms_office 7 .Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na trapez.zadaci KRUŽNICA I KRUG I DIO Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat.Kružnica i krug Analiza kontrolnog zadatka Usvajanje pojmova centralni i periferijski ugao kruga. Ĉasa Naziv teme. 69 70. Tetive. Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na romb. Osvrt na realizaciju 171545154.71 72. 73 Pitagorina teorema .zadaci Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjena Pitagorine teoreme na romb Primjena Pitagorine teoreme na trapez Pitagorina teorema i njena primjena .II DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva JANUAR 9 67 68. Br. 81 82 83 84 85 86 MeĊusobni odnos kružnice i prave. Teme Mjesec R.Br.Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao. 77 FEBRUAR 10 78 79 80. Usvajanje postupka za raĉunanje odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga i formule koja povezuje ove uglove.xls.zadaci Kontrolni zadatak: Pitagorina teorema.Zadaci Pitagorina teorema II dio . tematske cjeline i nastavne jedinice PITAGORINA TEOREMA . Odnos dvije kružnice Tangenta kružnice.zadaci Pitagorina teorema II dio . Centralni i periferijski uglovi Kružnica i krug I dio .

Polinomi. Množenje polinoma monomom Množenje polinoma polinomom Množenje polinoma.zadaci Treći pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Jednakost i jednaĉina Osvrt na realizaciju 171545154. Razlika kvadrata • Usvajanje pojma monoma. Sabiranje polinoma Sabiranje polinoma Suprotni polinomi.Br. • Usvajanje pojma polinoma. • Usvajanje postupka za sabiranje i oduzimanje polinoma. Kvadrat binoma. Br. • Usvajanje pojma sliĉnih monoma. 98 Rastavljanje polinoma na ĉinioce 99 100 101 12 102 Pitagorina teorema. 96 97.xls. • Primjena MART 91. KORENOVANJE I STEPENOVANJE IV DIO-POLINOMI 87 88 89 90 Polinomi. Oduzimanje polinoma Sabiranje i oduzimanje polinoma Množenje monoma. 92 93. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 11 KVADRIRANJE. Ĉasa Naziv teme.ms_office 8 . Kružnica i krug. 94 95. • Usvajanje postupka se množenja monoma • Primjena znanja o monomima pri sreĊivanju polinoma. Teme Mjesec R.

Iz a=b →ac=bc. jednaĉine. • Usvajanje pojmova: tjeme. • Usvajanje standardnih oznaka za elemente mnogougla. stranica. Iz a=b →a+c=b+c. 112 Rješavanje linearnih nejednaĉina 113-115 Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom . Osvrt na realizaciju 171545154. ab+ac=a(b APRIL 110 111. Zadatke birati tako da se u njima nalazi sadržaj pomenutih nauka.xls. konveksan i nekonveksan mnogougao. 104 Ekvivalentne jednaĉine 105. dijagonala. • Rješavanje linearnih jednaĉina korišćenjem svojstava realnih brojeva: 1. 108 Primjena linearnih jednaĉina 109 Nejednakost i nejednaĉina Ekvivalentne nejednaĉine • Usvajanje pojma jednakosti i jednaĉine. Znanje u rešavanju linearnih jednaĉina i nejednaĉina treba sistematizovati a tehniku rješavanja usavršiti. Ĉasa Naziv teme. 13 MNOGOUGAO 118 Mnogougao. Teme Mjesec R.ms_office 9 . 2. • Usvajanje pojma linearne jednaĉine. Stranice i tjemena mnogougla • Usvajanje pojma mnogougla.Br. ugao. • Usvajanje pojma ekvivalentne lin. Br. 106 Rješavanje linearnih jednaĉina 107 . 3. Fizika i geografija. Biologija. Hemija. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 12 LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 103.zadaci 116 117 Kontrolni zadatak : Jednačine i nejednačine Analiza kontrolnog zadatka Fizika.

Fizika.ms_office 10 . Pomenuti postojanje matematiĉkog aparata uz pomoć kog se izvode formule za obim i površinu kruga. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine kruga.Br. 125 Obim i površina mnogougla 14 KRUŽNICA I KRUG II DIO 126. Osvrt na realizaciju 171545154. MAJ 124. Ĉasa Naziv teme. Geografija. 131 Površina kruga • Usvajanje i primjena formule za raĉunanje obima kruga. Broj π 128. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje dužine kružnog luka. • Upoznavanje osobina broja π. Pojam i svojstva 122. Teme Mjesec R. 127 Obim kružnice (kruga). • Izraĉunavanje obima i površine mnogouglova Fizika i geografija. Br.xls. 120 Uglovi i dijagonale mnogougla 121 Pravilni mnogouglovi. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 119. Uĉenike upoznati sa istorijatom broja π. 123 Konstrukcija pravilnih mnogouglova • Konstrukcija i crtanje pravilnih mnogouglova. 129 Dužina kružnog luka 130.

tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 132.xls. Ĉasa Naziv teme. nejednaĉine . 133 Površina djelova kruga 134 Kružnica i krug. Teme Mjesec R. Br.Br.zadaci Četvrti pismeni zadatak JUN 135 136 137 • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine djelova kruga.zadaci Jednaĉine. Mnogougao .ms_office 11 . Analiza pismenog zadatka Zakljuĉivanje ocjena 138 Osvrt na realizaciju 171545154.

godine Rukovodilac aktiva .JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.

ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU "Milija Nikĉević" Jokanović Marija. nastavnica matematike DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred * Pomoć uĉenicima u savlaĊivanju nastavnih sadržaja matematike CILJEVI DOPUNSKE NASTAVE koje nisu uspjeli savladati na redovnim ĉasovima NAMJENA * Rad sa uĉenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave *Individualni pristup svakom uĉeniku u skladu sa njegovim potrebama * Planirani broj ĉasova je 1 sedmiĉno * usmena provjera znanja * Uspjeh uĉenika dopunske nastave bi trebao biti vidljiv na redovnim ĉasovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja NAĈIN REALIZACIJE NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .

Primjenjuje ih u zadacima Usvaja kvadratni korijen. raz . Primjenjuje linearne jednaĉine za rješavanje problema Rješava linearne nejednaĉine. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Izraĉunava broj dijagonala i zbir uglova mnogougla Konstruiše pravilne mnogouglove Raĉuna obim i površinu mnogouglova Raĉuna obim kružnice i dužinu kružnog luka Raĉuna površinu kruga i djelova kruga Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dopunska nastava 8. kvadrira binom i usvaja formule za razliku kvadrata Rastavlja polinome na ĉinioce Rešava linearne jednaĉine. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. koliĉnika i stepena Primjenjuje Pitagorinu teoremu na pravougaonik. jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjenjuje Pitagorinu teoremu na na romb i trapez Primjenjuje Pitagorinu teoremu na razliĉite figure. Br. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. OdreĊuje nepoznati ĉlan proporcije Ciljevi Oktobar Septem bar 4 5 6 Prepoznaje direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine i rješava zadatke u vezi sa njima Rješava osnovne zadatke procentnog raĉuna Usvaja formule za kvadrat zbira i razlike i razliku kvadrata. Ĉasa 1 2 3 Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Postavlja razmjeru veliĉina iste i razliĉite vrste Proporcija. Usvaja Pitagorinu teoremu Usvaja i primjenjuje Pitagorinu teoremu i hipotenuzine odseĉke Usvaja stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množi i dijeli stepene istih osnova Usvaja pravila za stepen proizvoda.Mjesec R. Usvaja pojam centralnog i periferijskog ugla Sabira i oduzima polinome Množi polinome. Rješava jednaĉinu x² = a.

godine Rukovodilac aktiva .JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.

samostalno rješavanje zadataka NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA . objašnjavanje.rad sa uĉenicima koji pokazuju interesovanje za matematiku i žele znati više .usmena provjera znanja .samovrednovanje uĉenika .savladavanje nastavnih sadržaja potrebnih za uĉešće na školskom i državnom takmiĉenju . NAMJENA . NAĈIN REALIZACIJE . .pomoć u razumijevanju gradiva redovne nastave. upoznati uĉenike s matematiĉkim sadržajima koji nisu u redovnoj nastavi i temeljno ih pripremiti za matematiĉka takmiĉenja CILJEVI DODATNE NASTAVE . individualni rad. samostalnost i taĉnost u radu. povezivanje i apstraktno mišljenje . nastavnica matematike DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred .osposobiti uĉenike za što bolje rješavanje zadataka iz matematike .ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU Obrazovni centar – Plužine Jokanović Marija.razvijati istrajnost.pojašnjavanje i odgovaranje na sva pojedinaĉna pitanja uĉenika.razredno školsko takmiĉenje .vježbanje.razvijati logiĉko zakljuĉivanje. .proširiti znanja steĉena na redovnoj nastavi.

razlike i razliku kvadrata pri transformaciji izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Rješavaju zadatke u kojima primjenjuju Pitagorinu teoremu Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Primjenjuju Pitagorinu teoremu na pravougaonik i kvadrat Primjenjuju Pitagorinu teoremu na jednakostraniĉni i jednakokraki trougao Primjenjuju Pitagorinu teoremu na romb i trapez Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Sabiraju. u kojima se traži procentni iznos.sreĊuju polinome Rješavaju linearne jednaĉine Rješavaju linearne jednaĉine.Septem Mjesec bar R. Primjenjuju osobine pravilnih mnogouglova Konstruišu pravilne mnogouglove Izraĉunavaju obim i površinu pravilnih mnogouglova Izraĉunavaju obim i površinu kruga i dužinu kružnog luka Izraĉunavaju površinu složenijih djelova kruga Oktobar Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodatna nastava 8. Ĉasa 1 2 3 Ciljevi Rješavaju razmjere u kojima se koristi razmjera. raz .sreĊuju polinome Sabiraju. Primjenjuju linearne jednaĉine u rješavanju problema Rješavaju linearne nejednaĉine Rješavaju linearne nejednaĉine Pravilni mnogouglovi. reciproĉna razmjera. oduzimaju i množe polinome . Br. oduzimaju i množe polinome . procentna stopa i osnovna veliĉina Rješavaju tekstualne zadatke iz procentnog raĉuna Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza u kojima figuriše kvadriranje Primjenjuju kvadrat zbira. razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Rješavaju tekstualne zadatke koji se Rješavaju preko proporcija Rješavaju tekstualne zad.

6r sept okt nov dec jan feb mart apr maj jun ukupno 0 7r 8r 15 19 17 15 4 16 16 16 13 7 9r 14 16 15 13 3 14 15 15 12 0 117 34 51 66 70 86 102 118 131 138 30 45 58 61 75 90 105 117 117 0 138 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.