JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

MATEMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za VIII razred osnovne škole

Nastavnik : Jokanović Marija

Ovaj plan i program je usvojen na sjednici struĉnog aktiva 2013. godine

Rukovodilac aktiva

R.III dio Stepeni Ponavljanje gradiva Pitagorina teorema II dio Kružnica i krug .II dio Kvadratni korijen Pitagorina teorema I dio Realni brojevi Kvadriranje. br.I dio Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .II dio Ponavljanje preĊenog gradiva Pismeni zadaci sa analizom Svega ĉasova Broj ĉasova nastave Po sadržajno Po temi procesnom cilju 6 17 8 10 6 6 8 1 11 9 13 16 8 10 1 8 138 4 3 6 7 5 4 7 4 5 3 2 4 6 10 4 5 3 4 5 1 8 5 8 8 5 6 4 8 .I dio Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje . Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV NASTAVNE TEME Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Proporcije i procentni raĉun Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .IV dio Polinomi Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom Mnogougao Kružnica i krug .

Osvrt na realizaciju 171545154. Pravilo zbira i razlike. Teme Mjesec R. Podjela veliĉina u zadatom odnosu Proporcije.Br. 12 13. 10 11. hemija. Ponavljanje i usvajanje pojmova trougla i ĉetvorougla. Usvajanje pojmova direktna i obrnuta proporcional Fizika. Površina trougla i ĉetvorougla Poĉetni test iz gradiva prethodnog razreda. oduzimanje množenje i dijeljenje u skupu Q. Analiza testa PROPORCIJE I PROCENTNI RAČUN SEPTEMBAR 4 5 6 2 7. OdreĊivanje nepoznatog ĉlana proporcije Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Usvajanje pojma odnosa dva broja. kao i dvije veliĉine razliĉite prirode. geografija. Primjerima iz svakodnevnog života ilustrovati traženje odnosa dvije veliĉine iste prirode. Usvajanje pojma odnosa dvije veliĉine iste i razliĉite vrste. Usvajanje pojma razmjere. Usvajanje pojma proporcije. 14 15 Razmjera. Ĉasa Naziv teme. tematske cjeline i nastavne jedinice Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Operativni ciljevi Ponavljanje i usvajanje ciljeva iz VII razreda. formiranje proporcija. OdreĊivanje kvadrata cijelog i racionalnog broja. Rješavanje proporcija. 8 9. Sabiranje. Izrada zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. Dijeljenje broja u datom odnosu. Usvojiti postupak i formule za raĉunanje povr Korelacija i didaktiĉka uputstva 1 1 2 3 Uvodni ĉas-upoznavanje uĉenika sa godišnjim planom i programom Operacije u skupu Q Jednaĉine i nejednaĉine u skupu Q Trougao i ĉetvorougao.ms_office 3 . Razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Razmjera crteža. Br.xls.

Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. KOREN. Teme Mjesec R. 29 30. 21 22 23 Naziv teme. tematske cjeline i nastavne jedinice Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Procenti. Kvadratni korijen. Ĉasa 16. I STEP. KORENOVANJE I STEPENOVANJE I DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva OKTOBAR 3 24. 25 26. II DIO. Usvajanje i primjenjivanje formule za kvadrat zbira i razlike kao i razlike kvadrata. hemija.Kvadratni korijen Jednaĉina x² = a. Fizika.17 18.19 20. 27 28.Br. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. usvajanje i primjenjivanje kvadrata proizvoda i kvadrata koliĉnika. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena.xls. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja Osvrt na realizaciju 171545154. Osnovni zadaci procentnog raĉuna Procentni iznos.ms_office 4 . 31 32 33 4 34 Izraĉunavanje kvadrata racionalnih brojeva Kvadrat proizvoda i kvadrat koliĉnika Kvadrat zbira i kvadrat razlike Razlika kvadrata Prvi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka KVADRIRANJE. Br. procentna stopa i osnovna veliĉina Kontrolni zadatak : Proporcije i procentni račun Analiza kontrolnog zadatka KVADRIRANJE. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Usvajanje pojma kvadrata broja.

Poželjno je upoznati uĉenike sa Pitagorinom biografijom. 37 38 Naziv teme. Br.I DIO Pitagora i Pitagorina teorema Stranice pravouglog trougla i hipotenuzini odsjeĉci Konstruktivni zadaci koliĉnika i koliĉnika korijena. Konstrukcija duži ĉiji su mjerni brojevi iracionalni√¯2. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. kvadratnih korijena sa jednakim potkorjenim veliĉinama.Br. Ĉasa 35 36. 42 43 5 44. Korijen koliĉnika. 49 Sab. Fizika Upoznati uĉenike sa znaĉajem Pitagorine teoreme. 51 REALNI BROJEVI Beskonaĉni decimalni brojevi. Konstruisanje kvadrata ĉija je površina jednaka zbiru-razlici dva data kvadrata. tematske cjeline i nastavne jedinice Jednaĉina x² = a. √¯7 i td. Iracionalni brojevi Akcenat treba staviti na postojanje brojeva Usvajanje i razumijevanje iracionalnih brojeva. Iracionalnost broja √2 ne treba dokazivati. 6 50. i oduz. koji nisu racionalni. 45 46. NOVEMBAR 39. Rješavanje zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem kvadratnih korijena. Osvrt na realizaciju 171545154.ms_office 5 . Teme Mjesec R. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. 47 48.xls.zadaci PITAGORINA TEOREMA . Približna vrijednost kvadratnog korijena racionalnog broja Jednakost √ ¯a² = │a│ Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. √¯5. Transformacije izraza sa korijenima Kvadratni korijen . √¯3. 40 41. Kvadratni korijen. Pomenuti i obrnutu Pitagorinu teoremu. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena Korijen proizvoda. Usvajanje i razumijevanje Pitagorine teoreme i njenog dokaza.

ms_office 6 . 61 62 63 64 65 Stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množenje i dijeljenje stepena istih osnova Stepen proizvoda.zadaci Pitagorina teorema I dio . Usvajanje i primjena operacija sa stepenima. Fizika. Brojevna prava skupa realnih brojeva ). tematske cjeline i nastavne jedinice Skup realnih brojeva ( Iracionalni brojevi. 57 58. Usvajanje pojma brojevne prave kao modela skupa realnih brojeva DECEMBAR 7 KVADRIRANJE. Realni brojevi.STEPENI 56. Teme Mjesec R. Usvajanje i primjena formule za množenje i dijeljenje stepena istih osnova. Kontrolni zadatak : Kvadratni korijen. hemija. Pitagorina teorema Analiza kontrolnog zadatka Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma skupa R kao R= Q U I. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme.Br. Br.zadaci Drugi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka Usvajanje pojma stepena. 53 54 55 Naziv teme. koliĉnika i stepena Stepenovanje . Usvajanje pojma osnova i izložilac. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja 8 66 PONAVLJANJE GRADIVA Sistematizacija gradiva. Rad sa džepnim kalkulatorom. 59 60. Ĉasa 52. Zakljuĉivanje polugodišnjih ocjena Osvrt na realizaciju 171545154.xls. KORENOVANJE I STEPENOVANJE III DIO .

Tetive. Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na romb. Konstruisanje tangente na kružnicu iz taĉke koja se nalazi van kruga. Odnos dvije kružnice Tangenta kružnice. Teme Mjesec R. 75 76. 77 FEBRUAR 10 78 79 80. Osvrt na realizaciju 171545154. 81 82 83 84 85 86 MeĊusobni odnos kružnice i prave.Br.zadaci Pitagorina teorema II dio .zadaci KRUŽNICA I KRUG I DIO Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat.II DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva JANUAR 9 67 68. tematske cjeline i nastavne jedinice PITAGORINA TEOREMA .zadaci Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjena Pitagorine teoreme na romb Primjena Pitagorine teoreme na trapez Pitagorina teorema i njena primjena .Zadaci Pitagorina teorema II dio . 69 70.Kružnica i krug Analiza kontrolnog zadatka Usvajanje pojmova centralni i periferijski ugao kruga.Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao.Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na trapez. Konstrukcija tangente iz date taĉke Kružni lukovi. Usvajanje postupka za raĉunanje odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga i formule koja povezuje ove uglove. Br.xls. Centralni i periferijski uglovi Kružnica i krug I dio .zadaci Kontrolni zadatak: Pitagorina teorema.71 72. Ĉasa Naziv teme. 74. 73 Pitagorina teorema .ms_office 7 .

KORENOVANJE I STEPENOVANJE IV DIO-POLINOMI 87 88 89 90 Polinomi. Teme Mjesec R. 94 95.ms_office 8 . • Usvajanje pojma sliĉnih monoma. 96 97. 98 Rastavljanje polinoma na ĉinioce 99 100 101 12 102 Pitagorina teorema. • Usvajanje postupka se množenja monoma • Primjena znanja o monomima pri sreĊivanju polinoma. Polinomi. Ĉasa Naziv teme. Množenje polinoma monomom Množenje polinoma polinomom Množenje polinoma. • Usvajanje pojma polinoma. 92 93.Br. Razlika kvadrata • Usvajanje pojma monoma. • Primjena MART 91.zadaci Treći pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Jednakost i jednaĉina Osvrt na realizaciju 171545154. Kvadrat binoma. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 11 KVADRIRANJE. Kružnica i krug. Sabiranje polinoma Sabiranje polinoma Suprotni polinomi.xls. Br. Oduzimanje polinoma Sabiranje i oduzimanje polinoma Množenje monoma. • Usvajanje postupka za sabiranje i oduzimanje polinoma.

104 Ekvivalentne jednaĉine 105. Iz a=b →ac=bc. 3. 2. ab+ac=a(b APRIL 110 111. • Usvajanje pojmova: tjeme. Zadatke birati tako da se u njima nalazi sadržaj pomenutih nauka. Hemija. • Usvajanje standardnih oznaka za elemente mnogougla. 106 Rješavanje linearnih jednaĉina 107 . Biologija.zadaci 116 117 Kontrolni zadatak : Jednačine i nejednačine Analiza kontrolnog zadatka Fizika. Iz a=b →a+c=b+c. Br.xls. ugao. 112 Rješavanje linearnih nejednaĉina 113-115 Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom . Osvrt na realizaciju 171545154. jednaĉine. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 12 LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 103. Fizika i geografija. 108 Primjena linearnih jednaĉina 109 Nejednakost i nejednaĉina Ekvivalentne nejednaĉine • Usvajanje pojma jednakosti i jednaĉine. stranica.Br. Stranice i tjemena mnogougla • Usvajanje pojma mnogougla. • Usvajanje pojma linearne jednaĉine. • Usvajanje pojma ekvivalentne lin. 13 MNOGOUGAO 118 Mnogougao. dijagonala.ms_office 9 . • Rješavanje linearnih jednaĉina korišćenjem svojstava realnih brojeva: 1. Teme Mjesec R. Znanje u rešavanju linearnih jednaĉina i nejednaĉina treba sistematizovati a tehniku rješavanja usavršiti. konveksan i nekonveksan mnogougao. Ĉasa Naziv teme.

Osvrt na realizaciju 171545154. MAJ 124. Uĉenike upoznati sa istorijatom broja π. • Izraĉunavanje obima i površine mnogouglova Fizika i geografija. Ĉasa Naziv teme.Br. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine kruga. 120 Uglovi i dijagonale mnogougla 121 Pravilni mnogouglovi. Geografija. • Upoznavanje osobina broja π. Teme Mjesec R. 125 Obim i površina mnogougla 14 KRUŽNICA I KRUG II DIO 126. 127 Obim kružnice (kruga). tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 119.ms_office 10 . Broj π 128. 123 Konstrukcija pravilnih mnogouglova • Konstrukcija i crtanje pravilnih mnogouglova.xls. Pomenuti postojanje matematiĉkog aparata uz pomoć kog se izvode formule za obim i površinu kruga. Fizika. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje dužine kružnog luka. 131 Površina kruga • Usvajanje i primjena formule za raĉunanje obima kruga. Pojam i svojstva 122. 129 Dužina kružnog luka 130. Br.

Ĉasa Naziv teme. Analiza pismenog zadatka Zakljuĉivanje ocjena 138 Osvrt na realizaciju 171545154. nejednaĉine . tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 132.ms_office 11 . Br.Br. Teme Mjesec R. 133 Površina djelova kruga 134 Kružnica i krug.zadaci Jednaĉine.zadaci Četvrti pismeni zadatak JUN 135 136 137 • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine djelova kruga. Mnogougao .xls.

MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. godine Rukovodilac aktiva .

nastavnica matematike DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred * Pomoć uĉenicima u savlaĊivanju nastavnih sadržaja matematike CILJEVI DOPUNSKE NASTAVE koje nisu uspjeli savladati na redovnim ĉasovima NAMJENA * Rad sa uĉenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave *Individualni pristup svakom uĉeniku u skladu sa njegovim potrebama * Planirani broj ĉasova je 1 sedmiĉno * usmena provjera znanja * Uspjeh uĉenika dopunske nastave bi trebao biti vidljiv na redovnim ĉasovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja NAĈIN REALIZACIJE NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU "Milija Nikĉević" Jokanović Marija.

Ĉasa 1 2 3 Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Postavlja razmjeru veliĉina iste i razliĉite vrste Proporcija. raz . Izraĉunava broj dijagonala i zbir uglova mnogougla Konstruiše pravilne mnogouglove Raĉuna obim i površinu mnogouglova Raĉuna obim kružnice i dužinu kružnog luka Raĉuna površinu kruga i djelova kruga Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dopunska nastava 8. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjenjuje Pitagorinu teoremu na na romb i trapez Primjenjuje Pitagorinu teoremu na razliĉite figure. kvadrira binom i usvaja formule za razliku kvadrata Rastavlja polinome na ĉinioce Rešava linearne jednaĉine. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Rješava jednaĉinu x² = a. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima.Mjesec R. Primjenjuje ih u zadacima Usvaja kvadratni korijen. Usvaja pojam centralnog i periferijskog ugla Sabira i oduzima polinome Množi polinome. Usvaja Pitagorinu teoremu Usvaja i primjenjuje Pitagorinu teoremu i hipotenuzine odseĉke Usvaja stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množi i dijeli stepene istih osnova Usvaja pravila za stepen proizvoda. Primjenjuje linearne jednaĉine za rješavanje problema Rješava linearne nejednaĉine. koliĉnika i stepena Primjenjuje Pitagorinu teoremu na pravougaonik. Br. OdreĊuje nepoznati ĉlan proporcije Ciljevi Oktobar Septem bar 4 5 6 Prepoznaje direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine i rješava zadatke u vezi sa njima Rješava osnovne zadatke procentnog raĉuna Usvaja formule za kvadrat zbira i razlike i razliku kvadrata.

JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013. godine Rukovodilac aktiva .

nastavnica matematike DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred . .razvijati istrajnost.razredno školsko takmiĉenje .rad sa uĉenicima koji pokazuju interesovanje za matematiku i žele znati više .proširiti znanja steĉena na redovnoj nastavi.osposobiti uĉenike za što bolje rješavanje zadataka iz matematike .ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU Obrazovni centar – Plužine Jokanović Marija. . NAĈIN REALIZACIJE .samostalno rješavanje zadataka NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .samovrednovanje uĉenika .vježbanje.razvijati logiĉko zakljuĉivanje. upoznati uĉenike s matematiĉkim sadržajima koji nisu u redovnoj nastavi i temeljno ih pripremiti za matematiĉka takmiĉenja CILJEVI DODATNE NASTAVE . objašnjavanje.savladavanje nastavnih sadržaja potrebnih za uĉešće na školskom i državnom takmiĉenju .pojašnjavanje i odgovaranje na sva pojedinaĉna pitanja uĉenika. individualni rad.usmena provjera znanja .pomoć u razumijevanju gradiva redovne nastave. NAMJENA . samostalnost i taĉnost u radu. povezivanje i apstraktno mišljenje .

Primjenjuju linearne jednaĉine u rješavanju problema Rješavaju linearne nejednaĉine Rješavaju linearne nejednaĉine Pravilni mnogouglovi.sreĊuju polinome Rješavaju linearne jednaĉine Rješavaju linearne jednaĉine.Septem Mjesec bar R.sreĊuju polinome Sabiraju. Ĉasa 1 2 3 Ciljevi Rješavaju razmjere u kojima se koristi razmjera. razlike i razliku kvadrata pri transformaciji izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Rješavaju zadatke u kojima primjenjuju Pitagorinu teoremu Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Primjenjuju Pitagorinu teoremu na pravougaonik i kvadrat Primjenjuju Pitagorinu teoremu na jednakostraniĉni i jednakokraki trougao Primjenjuju Pitagorinu teoremu na romb i trapez Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Sabiraju. u kojima se traži procentni iznos. Primjenjuju osobine pravilnih mnogouglova Konstruišu pravilne mnogouglove Izraĉunavaju obim i površinu pravilnih mnogouglova Izraĉunavaju obim i površinu kruga i dužinu kružnog luka Izraĉunavaju površinu složenijih djelova kruga Oktobar Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodatna nastava 8. reciproĉna razmjera. oduzimaju i množe polinome . razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Rješavaju tekstualne zadatke koji se Rješavaju preko proporcija Rješavaju tekstualne zad. oduzimaju i množe polinome . Br. raz . procentna stopa i osnovna veliĉina Rješavaju tekstualne zadatke iz procentnog raĉuna Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza u kojima figuriše kvadriranje Primjenjuju kvadrat zbira.

6r sept okt nov dec jan feb mart apr maj jun ukupno 0 7r 8r 15 19 17 15 4 16 16 16 13 7 9r 14 16 15 13 3 14 15 15 12 0 117 34 51 66 70 86 102 118 131 138 30 45 58 61 75 90 105 117 117 0 138 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful