JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

MATEMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za VIII razred osnovne škole

Nastavnik : Jokanović Marija

Ovaj plan i program je usvojen na sjednici struĉnog aktiva 2013. godine

Rukovodilac aktiva

II dio Ponavljanje preĊenog gradiva Pismeni zadaci sa analizom Svega ĉasova Broj ĉasova nastave Po sadržajno Po temi procesnom cilju 6 17 8 10 6 6 8 1 11 9 13 16 8 10 1 8 138 4 3 6 7 5 4 7 4 5 3 2 4 6 10 4 5 3 4 5 1 8 5 8 8 5 6 4 8 .III dio Stepeni Ponavljanje gradiva Pitagorina teorema II dio Kružnica i krug .I dio Kvadriranje.R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV NASTAVNE TEME Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Proporcije i procentni raĉun Kvadriranje.I dio Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .II dio Kvadratni korijen Pitagorina teorema I dio Realni brojevi Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje . korenovanje i stepenovanje . br. korenovanje i stepenovanje . Kvadriranje.IV dio Polinomi Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom Mnogougao Kružnica i krug .

Sabiranje. geografija. Usvajanje pojma razmjere. OdreĊivanje nepoznatog ĉlana proporcije Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Usvajanje pojma odnosa dva broja. 8 9.xls. Usvajanje pojma proporcije. formiranje proporcija. Br. oduzimanje množenje i dijeljenje u skupu Q. Ĉasa Naziv teme. Izrada zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. OdreĊivanje kvadrata cijelog i racionalnog broja.ms_office 3 . Podjela veliĉina u zadatom odnosu Proporcije. hemija. 12 13. Rješavanje proporcija. tematske cjeline i nastavne jedinice Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Operativni ciljevi Ponavljanje i usvajanje ciljeva iz VII razreda. Površina trougla i ĉetvorougla Poĉetni test iz gradiva prethodnog razreda. Teme Mjesec R. Usvajanje pojmova direktna i obrnuta proporcional Fizika. Analiza testa PROPORCIJE I PROCENTNI RAČUN SEPTEMBAR 4 5 6 2 7. Primjerima iz svakodnevnog života ilustrovati traženje odnosa dvije veliĉine iste prirode. Osvrt na realizaciju 171545154. 10 11. Usvojiti postupak i formule za raĉunanje povr Korelacija i didaktiĉka uputstva 1 1 2 3 Uvodni ĉas-upoznavanje uĉenika sa godišnjim planom i programom Operacije u skupu Q Jednaĉine i nejednaĉine u skupu Q Trougao i ĉetvorougao. 14 15 Razmjera. Razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Razmjera crteža. Dijeljenje broja u datom odnosu. Pravilo zbira i razlike. Ponavljanje i usvajanje pojmova trougla i ĉetvorougla. Usvajanje pojma odnosa dvije veliĉine iste i razliĉite vrste. kao i dvije veliĉine razliĉite prirode.Br.

Usvajanje pojma kvadrata broja. Fizika. KORENOVANJE I STEPENOVANJE I DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva OKTOBAR 3 24. Ĉasa 16. Teme Mjesec R. II DIO. usvajanje i primjenjivanje kvadrata proizvoda i kvadrata koliĉnika. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. tematske cjeline i nastavne jedinice Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Procenti. Osnovni zadaci procentnog raĉuna Procentni iznos. Br. KOREN. Kvadratni korijen.19 20. 21 22 23 Naziv teme.xls. Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja.Kvadratni korijen Jednaĉina x² = a.ms_office 4 . 31 32 33 4 34 Izraĉunavanje kvadrata racionalnih brojeva Kvadrat proizvoda i kvadrat koliĉnika Kvadrat zbira i kvadrat razlike Razlika kvadrata Prvi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka KVADRIRANJE. hemija. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│.Br. 25 26. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja Osvrt na realizaciju 171545154.17 18. procentna stopa i osnovna veliĉina Kontrolni zadatak : Proporcije i procentni račun Analiza kontrolnog zadatka KVADRIRANJE. 29 30. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. I STEP. Usvajanje i primjenjivanje formule za kvadrat zbira i razlike kao i razlike kvadrata. 27 28.

Kvadratni korijen. Teme Mjesec R.zadaci PITAGORINA TEOREMA . Poželjno je upoznati uĉenike sa Pitagorinom biografijom. Transformacije izraza sa korijenima Kvadratni korijen . Pomenuti i obrnutu Pitagorinu teoremu. Korijen koliĉnika. i oduz. Br.ms_office 5 . √¯3. Približna vrijednost kvadratnog korijena racionalnog broja Jednakost √ ¯a² = │a│ Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. 49 Sab. 6 50.xls. NOVEMBAR 39. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena Korijen proizvoda. Iracionalni brojevi Akcenat treba staviti na postojanje brojeva Usvajanje i razumijevanje iracionalnih brojeva. 45 46. Fizika Upoznati uĉenike sa znaĉajem Pitagorine teoreme. 42 43 5 44. 40 41.I DIO Pitagora i Pitagorina teorema Stranice pravouglog trougla i hipotenuzini odsjeĉci Konstruktivni zadaci koliĉnika i koliĉnika korijena. Rješavanje zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem kvadratnih korijena. Usvajanje i razumijevanje Pitagorine teoreme i njenog dokaza. tematske cjeline i nastavne jedinice Jednaĉina x² = a. Iracionalnost broja √2 ne treba dokazivati. 37 38 Naziv teme. koji nisu racionalni. 47 48.Br. Konstrukcija duži ĉiji su mjerni brojevi iracionalni√¯2. 51 REALNI BROJEVI Beskonaĉni decimalni brojevi. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. √¯7 i td. kvadratnih korijena sa jednakim potkorjenim veliĉinama. √¯5. Osvrt na realizaciju 171545154. Konstruisanje kvadrata ĉija je površina jednaka zbiru-razlici dva data kvadrata. Ĉasa 35 36.

53 54 55 Naziv teme.xls.STEPENI 56. 59 60. Usvajanje pojma osnova i izložilac. Pitagorina teorema Analiza kontrolnog zadatka Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma skupa R kao R= Q U I.ms_office 6 . Ĉasa 52. Usvajanje i primjena operacija sa stepenima. Usvajanje i primjena formule za množenje i dijeljenje stepena istih osnova. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja 8 66 PONAVLJANJE GRADIVA Sistematizacija gradiva. Realni brojevi. Usvajanje pojma brojevne prave kao modela skupa realnih brojeva DECEMBAR 7 KVADRIRANJE. Teme Mjesec R.zadaci Pitagorina teorema I dio . koliĉnika i stepena Stepenovanje . Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Kontrolni zadatak : Kvadratni korijen. Rad sa džepnim kalkulatorom.Br. Br. KORENOVANJE I STEPENOVANJE III DIO . 61 62 63 64 65 Stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množenje i dijeljenje stepena istih osnova Stepen proizvoda. Brojevna prava skupa realnih brojeva ).zadaci Drugi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka Usvajanje pojma stepena. Zakljuĉivanje polugodišnjih ocjena Osvrt na realizaciju 171545154. Fizika. 57 58. tematske cjeline i nastavne jedinice Skup realnih brojeva ( Iracionalni brojevi. hemija.

75 76. Konstrukcija tangente iz date taĉke Kružni lukovi.71 72. 81 82 83 84 85 86 MeĊusobni odnos kružnice i prave.zadaci Pitagorina teorema II dio . 74.II DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva JANUAR 9 67 68. 73 Pitagorina teorema .ms_office 7 . Osvrt na realizaciju 171545154.Kružnica i krug Analiza kontrolnog zadatka Usvajanje pojmova centralni i periferijski ugao kruga.zadaci Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjena Pitagorine teoreme na romb Primjena Pitagorine teoreme na trapez Pitagorina teorema i njena primjena . 77 FEBRUAR 10 78 79 80. Teme Mjesec R. Konstruisanje tangente na kružnicu iz taĉke koja se nalazi van kruga.Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na trapez.zadaci Kontrolni zadatak: Pitagorina teorema. Br. Centralni i periferijski uglovi Kružnica i krug I dio .Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao.Br. 69 70. tematske cjeline i nastavne jedinice PITAGORINA TEOREMA .xls. Odnos dvije kružnice Tangenta kružnice. Tetive.zadaci KRUŽNICA I KRUG I DIO Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat. Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na romb.Zadaci Pitagorina teorema II dio . Usvajanje postupka za raĉunanje odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga i formule koja povezuje ove uglove. Ĉasa Naziv teme.

• Usvajanje postupka za sabiranje i oduzimanje polinoma.Br. 94 95. Br.ms_office 8 . • Primjena MART 91. 98 Rastavljanje polinoma na ĉinioce 99 100 101 12 102 Pitagorina teorema. KORENOVANJE I STEPENOVANJE IV DIO-POLINOMI 87 88 89 90 Polinomi. Oduzimanje polinoma Sabiranje i oduzimanje polinoma Množenje monoma. 96 97. 92 93. • Usvajanje postupka se množenja monoma • Primjena znanja o monomima pri sreĊivanju polinoma. Množenje polinoma monomom Množenje polinoma polinomom Množenje polinoma. Kružnica i krug. Kvadrat binoma.xls. Sabiranje polinoma Sabiranje polinoma Suprotni polinomi. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 11 KVADRIRANJE.zadaci Treći pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Jednakost i jednaĉina Osvrt na realizaciju 171545154. Ĉasa Naziv teme. Razlika kvadrata • Usvajanje pojma monoma. • Usvajanje pojma polinoma. • Usvajanje pojma sliĉnih monoma. Teme Mjesec R. Polinomi.

• Rješavanje linearnih jednaĉina korišćenjem svojstava realnih brojeva: 1. stranica. ugao.ms_office 9 . tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 12 LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 103. Iz a=b →ac=bc. Fizika i geografija. Teme Mjesec R. Znanje u rešavanju linearnih jednaĉina i nejednaĉina treba sistematizovati a tehniku rješavanja usavršiti. • Usvajanje pojmova: tjeme. Iz a=b →a+c=b+c. jednaĉine. Osvrt na realizaciju 171545154. Zadatke birati tako da se u njima nalazi sadržaj pomenutih nauka. • Usvajanje pojma linearne jednaĉine. 3.zadaci 116 117 Kontrolni zadatak : Jednačine i nejednačine Analiza kontrolnog zadatka Fizika. 106 Rješavanje linearnih jednaĉina 107 . Br. Hemija. 104 Ekvivalentne jednaĉine 105. 13 MNOGOUGAO 118 Mnogougao. Ĉasa Naziv teme. • Usvajanje pojma ekvivalentne lin. Biologija. dijagonala. ab+ac=a(b APRIL 110 111.Br.xls. 2. Stranice i tjemena mnogougla • Usvajanje pojma mnogougla. • Usvajanje standardnih oznaka za elemente mnogougla. konveksan i nekonveksan mnogougao. 108 Primjena linearnih jednaĉina 109 Nejednakost i nejednaĉina Ekvivalentne nejednaĉine • Usvajanje pojma jednakosti i jednaĉine. 112 Rješavanje linearnih nejednaĉina 113-115 Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom .

• Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje dužine kružnog luka.Br. Uĉenike upoznati sa istorijatom broja π. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 119. 123 Konstrukcija pravilnih mnogouglova • Konstrukcija i crtanje pravilnih mnogouglova. 127 Obim kružnice (kruga). 125 Obim i površina mnogougla 14 KRUŽNICA I KRUG II DIO 126. Broj π 128. Teme Mjesec R. • Izraĉunavanje obima i površine mnogouglova Fizika i geografija. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine kruga. 120 Uglovi i dijagonale mnogougla 121 Pravilni mnogouglovi. 129 Dužina kružnog luka 130. Pojam i svojstva 122. Pomenuti postojanje matematiĉkog aparata uz pomoć kog se izvode formule za obim i površinu kruga. MAJ 124.xls. Br. Ĉasa Naziv teme. Fizika. • Upoznavanje osobina broja π.ms_office 10 . Geografija. 131 Površina kruga • Usvajanje i primjena formule za raĉunanje obima kruga. Osvrt na realizaciju 171545154.

133 Površina djelova kruga 134 Kružnica i krug. Mnogougao .ms_office 11 . Analiza pismenog zadatka Zakljuĉivanje ocjena 138 Osvrt na realizaciju 171545154. nejednaĉine .xls. Ĉasa Naziv teme.Br.zadaci Četvrti pismeni zadatak JUN 135 136 137 • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine djelova kruga. Br. Teme Mjesec R. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 132.zadaci Jednaĉine.

godine Rukovodilac aktiva . MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

nastavnica matematike DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred * Pomoć uĉenicima u savlaĊivanju nastavnih sadržaja matematike CILJEVI DOPUNSKE NASTAVE koje nisu uspjeli savladati na redovnim ĉasovima NAMJENA * Rad sa uĉenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave *Individualni pristup svakom uĉeniku u skladu sa njegovim potrebama * Planirani broj ĉasova je 1 sedmiĉno * usmena provjera znanja * Uspjeh uĉenika dopunske nastave bi trebao biti vidljiv na redovnim ĉasovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja NAĈIN REALIZACIJE NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU "Milija Nikĉević" Jokanović Marija.

Izraĉunava broj dijagonala i zbir uglova mnogougla Konstruiše pravilne mnogouglove Raĉuna obim i površinu mnogouglova Raĉuna obim kružnice i dužinu kružnog luka Raĉuna površinu kruga i djelova kruga Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dopunska nastava 8. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Br. jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjenjuje Pitagorinu teoremu na na romb i trapez Primjenjuje Pitagorinu teoremu na razliĉite figure. Ĉasa 1 2 3 Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Postavlja razmjeru veliĉina iste i razliĉite vrste Proporcija. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima.Mjesec R. raz . koliĉnika i stepena Primjenjuje Pitagorinu teoremu na pravougaonik. OdreĊuje nepoznati ĉlan proporcije Ciljevi Oktobar Septem bar 4 5 6 Prepoznaje direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine i rješava zadatke u vezi sa njima Rješava osnovne zadatke procentnog raĉuna Usvaja formule za kvadrat zbira i razlike i razliku kvadrata. Usvaja pojam centralnog i periferijskog ugla Sabira i oduzima polinome Množi polinome. Rješava jednaĉinu x² = a. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. kvadrira binom i usvaja formule za razliku kvadrata Rastavlja polinome na ĉinioce Rešava linearne jednaĉine. Primjenjuje ih u zadacima Usvaja kvadratni korijen. Usvaja Pitagorinu teoremu Usvaja i primjenjuje Pitagorinu teoremu i hipotenuzine odseĉke Usvaja stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množi i dijeli stepene istih osnova Usvaja pravila za stepen proizvoda. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Primjenjuje linearne jednaĉine za rješavanje problema Rješava linearne nejednaĉine.

JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. godine Rukovodilac aktiva . MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.

usmena provjera znanja . samostalnost i taĉnost u radu.ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU Obrazovni centar – Plužine Jokanović Marija.rad sa uĉenicima koji pokazuju interesovanje za matematiku i žele znati više .razredno školsko takmiĉenje . NAMJENA .razvijati istrajnost. NAĈIN REALIZACIJE . objašnjavanje.proširiti znanja steĉena na redovnoj nastavi.pojašnjavanje i odgovaranje na sva pojedinaĉna pitanja uĉenika. nastavnica matematike DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred .osposobiti uĉenike za što bolje rješavanje zadataka iz matematike .razvijati logiĉko zakljuĉivanje.vježbanje.samovrednovanje uĉenika .samostalno rješavanje zadataka NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA . . individualni rad. povezivanje i apstraktno mišljenje . . upoznati uĉenike s matematiĉkim sadržajima koji nisu u redovnoj nastavi i temeljno ih pripremiti za matematiĉka takmiĉenja CILJEVI DODATNE NASTAVE .savladavanje nastavnih sadržaja potrebnih za uĉešće na školskom i državnom takmiĉenju .pomoć u razumijevanju gradiva redovne nastave.

oduzimaju i množe polinome . reciproĉna razmjera. raz .sreĊuju polinome Rješavaju linearne jednaĉine Rješavaju linearne jednaĉine. Br. razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Rješavaju tekstualne zadatke koji se Rješavaju preko proporcija Rješavaju tekstualne zad.Septem Mjesec bar R. Ĉasa 1 2 3 Ciljevi Rješavaju razmjere u kojima se koristi razmjera. Primjenjuju osobine pravilnih mnogouglova Konstruišu pravilne mnogouglove Izraĉunavaju obim i površinu pravilnih mnogouglova Izraĉunavaju obim i površinu kruga i dužinu kružnog luka Izraĉunavaju površinu složenijih djelova kruga Oktobar Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodatna nastava 8. procentna stopa i osnovna veliĉina Rješavaju tekstualne zadatke iz procentnog raĉuna Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza u kojima figuriše kvadriranje Primjenjuju kvadrat zbira. u kojima se traži procentni iznos. Primjenjuju linearne jednaĉine u rješavanju problema Rješavaju linearne nejednaĉine Rješavaju linearne nejednaĉine Pravilni mnogouglovi.sreĊuju polinome Sabiraju. razlike i razliku kvadrata pri transformaciji izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Rješavaju zadatke u kojima primjenjuju Pitagorinu teoremu Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Primjenjuju Pitagorinu teoremu na pravougaonik i kvadrat Primjenjuju Pitagorinu teoremu na jednakostraniĉni i jednakokraki trougao Primjenjuju Pitagorinu teoremu na romb i trapez Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Sabiraju. oduzimaju i množe polinome .

6r sept okt nov dec jan feb mart apr maj jun ukupno 0 7r 8r 15 19 17 15 4 16 16 16 13 7 9r 14 16 15 13 3 14 15 15 12 0 117 34 51 66 70 86 102 118 131 138 30 45 58 61 75 90 105 117 117 0 138 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.