JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

MATEMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za VIII razred osnovne škole

Nastavnik : Jokanović Marija

Ovaj plan i program je usvojen na sjednici struĉnog aktiva 2013. godine

Rukovodilac aktiva

korenovanje i stepenovanje . korenovanje i stepenovanje .II dio Kvadratni korijen Pitagorina teorema I dio Realni brojevi Kvadriranje.R. Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje .IV dio Polinomi Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom Mnogougao Kružnica i krug . br. korenovanje i stepenovanje .I dio Kvadriranje.III dio Stepeni Ponavljanje gradiva Pitagorina teorema II dio Kružnica i krug . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV NASTAVNE TEME Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Proporcije i procentni raĉun Kvadriranje.I dio Kvadriranje.II dio Ponavljanje preĊenog gradiva Pismeni zadaci sa analizom Svega ĉasova Broj ĉasova nastave Po sadržajno Po temi procesnom cilju 6 17 8 10 6 6 8 1 11 9 13 16 8 10 1 8 138 4 3 6 7 5 4 7 4 5 3 2 4 6 10 4 5 3 4 5 1 8 5 8 8 5 6 4 8 .

Izrada zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. Podjela veliĉina u zadatom odnosu Proporcije. Razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Razmjera crteža. Pravilo zbira i razlike. Sabiranje. OdreĊivanje kvadrata cijelog i racionalnog broja. Dijeljenje broja u datom odnosu. Usvajanje pojma proporcije. Ponavljanje i usvajanje pojmova trougla i ĉetvorougla.xls. 8 9. tematske cjeline i nastavne jedinice Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Operativni ciljevi Ponavljanje i usvajanje ciljeva iz VII razreda. Primjerima iz svakodnevnog života ilustrovati traženje odnosa dvije veliĉine iste prirode. oduzimanje množenje i dijeljenje u skupu Q. geografija. kao i dvije veliĉine razliĉite prirode. Osvrt na realizaciju 171545154. 14 15 Razmjera. OdreĊivanje nepoznatog ĉlana proporcije Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Usvajanje pojma odnosa dva broja. Površina trougla i ĉetvorougla Poĉetni test iz gradiva prethodnog razreda. Analiza testa PROPORCIJE I PROCENTNI RAČUN SEPTEMBAR 4 5 6 2 7.ms_office 3 . Usvajanje pojma odnosa dvije veliĉine iste i razliĉite vrste. Br. Usvojiti postupak i formule za raĉunanje povr Korelacija i didaktiĉka uputstva 1 1 2 3 Uvodni ĉas-upoznavanje uĉenika sa godišnjim planom i programom Operacije u skupu Q Jednaĉine i nejednaĉine u skupu Q Trougao i ĉetvorougao. 12 13. Usvajanje pojma razmjere. Teme Mjesec R. hemija. Ĉasa Naziv teme.Br. 10 11. Rješavanje proporcija. formiranje proporcija. Usvajanje pojmova direktna i obrnuta proporcional Fizika.

Kvadratni korijen Jednaĉina x² = a. hemija. Usvajanje i primjenjivanje formule za kvadrat zbira i razlike kao i razlike kvadrata.17 18. Usvajanje pojma kvadrata broja. Teme Mjesec R.xls. KORENOVANJE I STEPENOVANJE I DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva OKTOBAR 3 24. KOREN. 27 28. Osnovni zadaci procentnog raĉuna Procentni iznos. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja Osvrt na realizaciju 171545154. 25 26. II DIO. procentna stopa i osnovna veliĉina Kontrolni zadatak : Proporcije i procentni račun Analiza kontrolnog zadatka KVADRIRANJE. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. 31 32 33 4 34 Izraĉunavanje kvadrata racionalnih brojeva Kvadrat proizvoda i kvadrat koliĉnika Kvadrat zbira i kvadrat razlike Razlika kvadrata Prvi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka KVADRIRANJE. Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. usvajanje i primjenjivanje kvadrata proizvoda i kvadrata koliĉnika. Fizika. 21 22 23 Naziv teme. tematske cjeline i nastavne jedinice Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Procenti.19 20. Br. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. 29 30. I STEP.Br. Ĉasa 16. Kvadratni korijen.ms_office 4 . Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme.

√¯5. Konstrukcija duži ĉiji su mjerni brojevi iracionalni√¯2. 51 REALNI BROJEVI Beskonaĉni decimalni brojevi. 45 46. Konstruisanje kvadrata ĉija je površina jednaka zbiru-razlici dva data kvadrata. Poželjno je upoznati uĉenike sa Pitagorinom biografijom. 42 43 5 44. 6 50.xls. Približna vrijednost kvadratnog korijena racionalnog broja Jednakost √ ¯a² = │a│ Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. Pomenuti i obrnutu Pitagorinu teoremu. 49 Sab. 37 38 Naziv teme. Rješavanje zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem kvadratnih korijena. NOVEMBAR 39. √¯3. Korijen koliĉnika. Br. Ĉasa 35 36. Fizika Upoznati uĉenike sa znaĉajem Pitagorine teoreme. Iracionalni brojevi Akcenat treba staviti na postojanje brojeva Usvajanje i razumijevanje iracionalnih brojeva. 40 41. koji nisu racionalni. Usvajanje i razumijevanje Pitagorine teoreme i njenog dokaza. 47 48. Teme Mjesec R.Br.I DIO Pitagora i Pitagorina teorema Stranice pravouglog trougla i hipotenuzini odsjeĉci Konstruktivni zadaci koliĉnika i koliĉnika korijena.ms_office 5 . Transformacije izraza sa korijenima Kvadratni korijen .zadaci PITAGORINA TEOREMA . Osvrt na realizaciju 171545154. Kvadratni korijen. tematske cjeline i nastavne jedinice Jednaĉina x² = a. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena Korijen proizvoda. √¯7 i td. Iracionalnost broja √2 ne treba dokazivati. i oduz. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. kvadratnih korijena sa jednakim potkorjenim veliĉinama.

61 62 63 64 65 Stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množenje i dijeljenje stepena istih osnova Stepen proizvoda.zadaci Drugi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka Usvajanje pojma stepena. koliĉnika i stepena Stepenovanje .Br. Usvajanje i primjena operacija sa stepenima. hemija. tematske cjeline i nastavne jedinice Skup realnih brojeva ( Iracionalni brojevi. Usvajanje pojma osnova i izložilac.ms_office 6 . Kontrolni zadatak : Kvadratni korijen. Realni brojevi. 57 58. Br. 53 54 55 Naziv teme. Pitagorina teorema Analiza kontrolnog zadatka Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma skupa R kao R= Q U I. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Ĉasa 52. Fizika. Teme Mjesec R. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja 8 66 PONAVLJANJE GRADIVA Sistematizacija gradiva. KORENOVANJE I STEPENOVANJE III DIO . Usvajanje i primjena formule za množenje i dijeljenje stepena istih osnova. Brojevna prava skupa realnih brojeva ). Usvajanje pojma brojevne prave kao modela skupa realnih brojeva DECEMBAR 7 KVADRIRANJE.xls. Rad sa džepnim kalkulatorom. 59 60. Zakljuĉivanje polugodišnjih ocjena Osvrt na realizaciju 171545154.STEPENI 56.zadaci Pitagorina teorema I dio .

zadaci KRUŽNICA I KRUG I DIO Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat.zadaci Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjena Pitagorine teoreme na romb Primjena Pitagorine teoreme na trapez Pitagorina teorema i njena primjena . Br. Konstrukcija tangente iz date taĉke Kružni lukovi. Centralni i periferijski uglovi Kružnica i krug I dio . Tetive.Kružnica i krug Analiza kontrolnog zadatka Usvajanje pojmova centralni i periferijski ugao kruga. Konstruisanje tangente na kružnicu iz taĉke koja se nalazi van kruga. Teme Mjesec R. Ĉasa Naziv teme. 69 70.II DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva JANUAR 9 67 68.zadaci Pitagorina teorema II dio . 77 FEBRUAR 10 78 79 80. 73 Pitagorina teorema . 81 82 83 84 85 86 MeĊusobni odnos kružnice i prave.Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na trapez. 75 76.Br.zadaci Kontrolni zadatak: Pitagorina teorema.xls. Osvrt na realizaciju 171545154.Zadaci Pitagorina teorema II dio .Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao. 74.ms_office 7 .71 72. Usvajanje postupka za raĉunanje odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga i formule koja povezuje ove uglove. Odnos dvije kružnice Tangenta kružnice. Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na romb. tematske cjeline i nastavne jedinice PITAGORINA TEOREMA .

KORENOVANJE I STEPENOVANJE IV DIO-POLINOMI 87 88 89 90 Polinomi.zadaci Treći pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Jednakost i jednaĉina Osvrt na realizaciju 171545154. Sabiranje polinoma Sabiranje polinoma Suprotni polinomi. 96 97.xls. 98 Rastavljanje polinoma na ĉinioce 99 100 101 12 102 Pitagorina teorema. Br. Teme Mjesec R. Množenje polinoma monomom Množenje polinoma polinomom Množenje polinoma. Oduzimanje polinoma Sabiranje i oduzimanje polinoma Množenje monoma. • Usvajanje pojma polinoma. Kvadrat binoma. Razlika kvadrata • Usvajanje pojma monoma. • Usvajanje pojma sliĉnih monoma. 92 93. • Usvajanje postupka se množenja monoma • Primjena znanja o monomima pri sreĊivanju polinoma. 94 95. Ĉasa Naziv teme. • Usvajanje postupka za sabiranje i oduzimanje polinoma.ms_office 8 . Kružnica i krug. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 11 KVADRIRANJE. • Primjena MART 91.Br. Polinomi.

Biologija. 106 Rješavanje linearnih jednaĉina 107 . 2. • Usvajanje pojmova: tjeme.zadaci 116 117 Kontrolni zadatak : Jednačine i nejednačine Analiza kontrolnog zadatka Fizika. Teme Mjesec R. 108 Primjena linearnih jednaĉina 109 Nejednakost i nejednaĉina Ekvivalentne nejednaĉine • Usvajanje pojma jednakosti i jednaĉine. Hemija. Osvrt na realizaciju 171545154.ms_office 9 . 3. Br. Iz a=b →ac=bc. dijagonala. Iz a=b →a+c=b+c. ab+ac=a(b APRIL 110 111. Stranice i tjemena mnogougla • Usvajanje pojma mnogougla. • Usvajanje standardnih oznaka za elemente mnogougla. jednaĉine. Zadatke birati tako da se u njima nalazi sadržaj pomenutih nauka. Znanje u rešavanju linearnih jednaĉina i nejednaĉina treba sistematizovati a tehniku rješavanja usavršiti. konveksan i nekonveksan mnogougao. 13 MNOGOUGAO 118 Mnogougao. • Rješavanje linearnih jednaĉina korišćenjem svojstava realnih brojeva: 1. 104 Ekvivalentne jednaĉine 105. ugao. Ĉasa Naziv teme. • Usvajanje pojma ekvivalentne lin. 112 Rješavanje linearnih nejednaĉina 113-115 Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom .Br. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 12 LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 103. stranica.xls. Fizika i geografija. • Usvajanje pojma linearne jednaĉine.

129 Dužina kružnog luka 130. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine kruga. • Upoznavanje osobina broja π. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje dužine kružnog luka. 123 Konstrukcija pravilnih mnogouglova • Konstrukcija i crtanje pravilnih mnogouglova. Geografija.Br. Teme Mjesec R. Uĉenike upoznati sa istorijatom broja π. • Izraĉunavanje obima i površine mnogouglova Fizika i geografija.ms_office 10 . Fizika. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 119.xls. MAJ 124. Br. 131 Površina kruga • Usvajanje i primjena formule za raĉunanje obima kruga. Broj π 128. 120 Uglovi i dijagonale mnogougla 121 Pravilni mnogouglovi. Ĉasa Naziv teme. Osvrt na realizaciju 171545154. Pomenuti postojanje matematiĉkog aparata uz pomoć kog se izvode formule za obim i površinu kruga. Pojam i svojstva 122. 127 Obim kružnice (kruga). 125 Obim i površina mnogougla 14 KRUŽNICA I KRUG II DIO 126.

Mnogougao . nejednaĉine . tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 132.ms_office 11 . Teme Mjesec R.Br.zadaci Jednaĉine.zadaci Četvrti pismeni zadatak JUN 135 136 137 • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine djelova kruga.xls. Analiza pismenog zadatka Zakljuĉivanje ocjena 138 Osvrt na realizaciju 171545154. 133 Površina djelova kruga 134 Kružnica i krug. Ĉasa Naziv teme. Br.

MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013. godine Rukovodilac aktiva .JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU "Milija Nikĉević" Jokanović Marija. nastavnica matematike DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred * Pomoć uĉenicima u savlaĊivanju nastavnih sadržaja matematike CILJEVI DOPUNSKE NASTAVE koje nisu uspjeli savladati na redovnim ĉasovima NAMJENA * Rad sa uĉenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave *Individualni pristup svakom uĉeniku u skladu sa njegovim potrebama * Planirani broj ĉasova je 1 sedmiĉno * usmena provjera znanja * Uspjeh uĉenika dopunske nastave bi trebao biti vidljiv na redovnim ĉasovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja NAĈIN REALIZACIJE NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .

OdreĊuje nepoznati ĉlan proporcije Ciljevi Oktobar Septem bar 4 5 6 Prepoznaje direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine i rješava zadatke u vezi sa njima Rješava osnovne zadatke procentnog raĉuna Usvaja formule za kvadrat zbira i razlike i razliku kvadrata. Usvaja pojam centralnog i periferijskog ugla Sabira i oduzima polinome Množi polinome. Primjenjuje linearne jednaĉine za rješavanje problema Rješava linearne nejednaĉine. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Ĉasa 1 2 3 Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Postavlja razmjeru veliĉina iste i razliĉite vrste Proporcija.Mjesec R. Izraĉunava broj dijagonala i zbir uglova mnogougla Konstruiše pravilne mnogouglove Raĉuna obim i površinu mnogouglova Raĉuna obim kružnice i dužinu kružnog luka Raĉuna površinu kruga i djelova kruga Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dopunska nastava 8. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Usvaja Pitagorinu teoremu Usvaja i primjenjuje Pitagorinu teoremu i hipotenuzine odseĉke Usvaja stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množi i dijeli stepene istih osnova Usvaja pravila za stepen proizvoda. Br. koliĉnika i stepena Primjenjuje Pitagorinu teoremu na pravougaonik. jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjenjuje Pitagorinu teoremu na na romb i trapez Primjenjuje Pitagorinu teoremu na razliĉite figure. kvadrira binom i usvaja formule za razliku kvadrata Rastavlja polinome na ĉinioce Rešava linearne jednaĉine. raz . Rješava jednaĉinu x² = a. Primjenjuje ih u zadacima Usvaja kvadratni korijen. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima.

MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013. godine Rukovodilac aktiva .JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

.vježbanje.savladavanje nastavnih sadržaja potrebnih za uĉešće na školskom i državnom takmiĉenju .proširiti znanja steĉena na redovnoj nastavi. objašnjavanje.rad sa uĉenicima koji pokazuju interesovanje za matematiku i žele znati više .osposobiti uĉenike za što bolje rješavanje zadataka iz matematike . individualni rad. NAMJENA .razvijati istrajnost. upoznati uĉenike s matematiĉkim sadržajima koji nisu u redovnoj nastavi i temeljno ih pripremiti za matematiĉka takmiĉenja CILJEVI DODATNE NASTAVE . samostalnost i taĉnost u radu. povezivanje i apstraktno mišljenje . .razredno školsko takmiĉenje .samovrednovanje uĉenika . NAĈIN REALIZACIJE .usmena provjera znanja .samostalno rješavanje zadataka NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .razvijati logiĉko zakljuĉivanje. nastavnica matematike DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred .pojašnjavanje i odgovaranje na sva pojedinaĉna pitanja uĉenika.ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU Obrazovni centar – Plužine Jokanović Marija.pomoć u razumijevanju gradiva redovne nastave.

oduzimaju i množe polinome . razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Rješavaju tekstualne zadatke koji se Rješavaju preko proporcija Rješavaju tekstualne zad. oduzimaju i množe polinome . procentna stopa i osnovna veliĉina Rješavaju tekstualne zadatke iz procentnog raĉuna Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza u kojima figuriše kvadriranje Primjenjuju kvadrat zbira. Ĉasa 1 2 3 Ciljevi Rješavaju razmjere u kojima se koristi razmjera.Septem Mjesec bar R. razlike i razliku kvadrata pri transformaciji izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Rješavaju zadatke u kojima primjenjuju Pitagorinu teoremu Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Primjenjuju Pitagorinu teoremu na pravougaonik i kvadrat Primjenjuju Pitagorinu teoremu na jednakostraniĉni i jednakokraki trougao Primjenjuju Pitagorinu teoremu na romb i trapez Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Sabiraju. Primjenjuju linearne jednaĉine u rješavanju problema Rješavaju linearne nejednaĉine Rješavaju linearne nejednaĉine Pravilni mnogouglovi. reciproĉna razmjera. raz . u kojima se traži procentni iznos. Primjenjuju osobine pravilnih mnogouglova Konstruišu pravilne mnogouglove Izraĉunavaju obim i površinu pravilnih mnogouglova Izraĉunavaju obim i površinu kruga i dužinu kružnog luka Izraĉunavaju površinu složenijih djelova kruga Oktobar Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodatna nastava 8. Br.sreĊuju polinome Sabiraju.sreĊuju polinome Rješavaju linearne jednaĉine Rješavaju linearne jednaĉine.

6r sept okt nov dec jan feb mart apr maj jun ukupno 0 7r 8r 15 19 17 15 4 16 16 16 13 7 9r 14 16 15 13 3 14 15 15 12 0 117 34 51 66 70 86 102 118 131 138 30 45 58 61 75 90 105 117 117 0 138 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful