JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

MATEMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za VIII razred osnovne škole

Nastavnik : Jokanović Marija

Ovaj plan i program je usvojen na sjednici struĉnog aktiva 2013. godine

Rukovodilac aktiva

III dio Stepeni Ponavljanje gradiva Pitagorina teorema II dio Kružnica i krug .I dio Kvadriranje.R. korenovanje i stepenovanje .II dio Ponavljanje preĊenog gradiva Pismeni zadaci sa analizom Svega ĉasova Broj ĉasova nastave Po sadržajno Po temi procesnom cilju 6 17 8 10 6 6 8 1 11 9 13 16 8 10 1 8 138 4 3 6 7 5 4 7 4 5 3 2 4 6 10 4 5 3 4 5 1 8 5 8 8 5 6 4 8 .II dio Kvadratni korijen Pitagorina teorema I dio Realni brojevi Kvadriranje.I dio Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje . Kvadriranje.IV dio Polinomi Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom Mnogougao Kružnica i krug . korenovanje i stepenovanje . korenovanje i stepenovanje . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV NASTAVNE TEME Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Proporcije i procentni raĉun Kvadriranje. br.

10 11. Dijeljenje broja u datom odnosu. Razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Razmjera crteža. Br. Teme Mjesec R. Usvajanje pojmova direktna i obrnuta proporcional Fizika. hemija. Primjerima iz svakodnevnog života ilustrovati traženje odnosa dvije veliĉine iste prirode.xls. Analiza testa PROPORCIJE I PROCENTNI RAČUN SEPTEMBAR 4 5 6 2 7. Podjela veliĉina u zadatom odnosu Proporcije. formiranje proporcija. kao i dvije veliĉine razliĉite prirode. 8 9. 12 13. Rješavanje proporcija. Pravilo zbira i razlike. Površina trougla i ĉetvorougla Poĉetni test iz gradiva prethodnog razreda. Ponavljanje i usvajanje pojmova trougla i ĉetvorougla. Usvajanje pojma razmjere. Ĉasa Naziv teme.Br. Usvajanje pojma proporcije. Sabiranje. Usvojiti postupak i formule za raĉunanje povr Korelacija i didaktiĉka uputstva 1 1 2 3 Uvodni ĉas-upoznavanje uĉenika sa godišnjim planom i programom Operacije u skupu Q Jednaĉine i nejednaĉine u skupu Q Trougao i ĉetvorougao. Usvajanje pojma odnosa dvije veliĉine iste i razliĉite vrste. Izrada zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. 14 15 Razmjera.ms_office 3 . geografija. tematske cjeline i nastavne jedinice Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Operativni ciljevi Ponavljanje i usvajanje ciljeva iz VII razreda. oduzimanje množenje i dijeljenje u skupu Q. OdreĊivanje kvadrata cijelog i racionalnog broja. Osvrt na realizaciju 171545154. OdreĊivanje nepoznatog ĉlana proporcije Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Usvajanje pojma odnosa dva broja.

tematske cjeline i nastavne jedinice Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Procenti. KOREN. II DIO. 27 28. Br. Ĉasa 16.ms_office 4 .17 18. procentna stopa i osnovna veliĉina Kontrolni zadatak : Proporcije i procentni račun Analiza kontrolnog zadatka KVADRIRANJE. hemija. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena.Br. Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja Osvrt na realizaciju 171545154. Fizika. 21 22 23 Naziv teme. Usvajanje pojma kvadrata broja.xls. I STEP. usvajanje i primjenjivanje kvadrata proizvoda i kvadrata koliĉnika. KORENOVANJE I STEPENOVANJE I DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva OKTOBAR 3 24. 29 30. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Osnovni zadaci procentnog raĉuna Procentni iznos. Usvajanje i primjenjivanje formule za kvadrat zbira i razlike kao i razlike kvadrata. Teme Mjesec R.19 20. Kvadratni korijen. 31 32 33 4 34 Izraĉunavanje kvadrata racionalnih brojeva Kvadrat proizvoda i kvadrat koliĉnika Kvadrat zbira i kvadrat razlike Razlika kvadrata Prvi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka KVADRIRANJE. 25 26.Kvadratni korijen Jednaĉina x² = a. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│.

Osvrt na realizaciju 171545154.Br. kvadratnih korijena sa jednakim potkorjenim veliĉinama. Iracionalnost broja √2 ne treba dokazivati. √¯5. 47 48. √¯3.xls. Fizika Upoznati uĉenike sa znaĉajem Pitagorine teoreme.ms_office 5 . Br. 42 43 5 44. 49 Sab. Korijen koliĉnika. i oduz. 45 46. Rješavanje zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem kvadratnih korijena. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. tematske cjeline i nastavne jedinice Jednaĉina x² = a. 6 50.zadaci PITAGORINA TEOREMA . Usvajanje i razumijevanje Pitagorine teoreme i njenog dokaza. NOVEMBAR 39.I DIO Pitagora i Pitagorina teorema Stranice pravouglog trougla i hipotenuzini odsjeĉci Konstruktivni zadaci koliĉnika i koliĉnika korijena. Poželjno je upoznati uĉenike sa Pitagorinom biografijom. Kvadratni korijen. 40 41. Približna vrijednost kvadratnog korijena racionalnog broja Jednakost √ ¯a² = │a│ Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. Konstrukcija duži ĉiji su mjerni brojevi iracionalni√¯2. 51 REALNI BROJEVI Beskonaĉni decimalni brojevi. Iracionalni brojevi Akcenat treba staviti na postojanje brojeva Usvajanje i razumijevanje iracionalnih brojeva. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. Transformacije izraza sa korijenima Kvadratni korijen . 37 38 Naziv teme. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena Korijen proizvoda. Konstruisanje kvadrata ĉija je površina jednaka zbiru-razlici dva data kvadrata. √¯7 i td. Ĉasa 35 36. koji nisu racionalni. Pomenuti i obrnutu Pitagorinu teoremu. Teme Mjesec R.

Zakljuĉivanje polugodišnjih ocjena Osvrt na realizaciju 171545154. 59 60.STEPENI 56. Usvajanje i primjena formule za množenje i dijeljenje stepena istih osnova. 53 54 55 Naziv teme. Pitagorina teorema Analiza kontrolnog zadatka Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma skupa R kao R= Q U I. Realni brojevi. Kontrolni zadatak : Kvadratni korijen. Usvajanje pojma brojevne prave kao modela skupa realnih brojeva DECEMBAR 7 KVADRIRANJE. hemija.ms_office 6 . Rad sa džepnim kalkulatorom. Usvajanje pojma osnova i izložilac.zadaci Pitagorina teorema I dio . Br. koliĉnika i stepena Stepenovanje .Br. Ĉasa 52. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Fizika.xls. Brojevna prava skupa realnih brojeva ). 61 62 63 64 65 Stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množenje i dijeljenje stepena istih osnova Stepen proizvoda. Teme Mjesec R. KORENOVANJE I STEPENOVANJE III DIO . 57 58.zadaci Drugi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka Usvajanje pojma stepena. tematske cjeline i nastavne jedinice Skup realnih brojeva ( Iracionalni brojevi. Usvajanje i primjena operacija sa stepenima. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja 8 66 PONAVLJANJE GRADIVA Sistematizacija gradiva.

Br.zadaci KRUŽNICA I KRUG I DIO Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat. 77 FEBRUAR 10 78 79 80. Ĉasa Naziv teme.71 72.II DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva JANUAR 9 67 68.zadaci Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjena Pitagorine teoreme na romb Primjena Pitagorine teoreme na trapez Pitagorina teorema i njena primjena .Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na trapez. tematske cjeline i nastavne jedinice PITAGORINA TEOREMA . Odnos dvije kružnice Tangenta kružnice.Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao. 81 82 83 84 85 86 MeĊusobni odnos kružnice i prave. Osvrt na realizaciju 171545154.zadaci Pitagorina teorema II dio . Tetive. 74.ms_office 7 .Kružnica i krug Analiza kontrolnog zadatka Usvajanje pojmova centralni i periferijski ugao kruga. Konstrukcija tangente iz date taĉke Kružni lukovi. Konstruisanje tangente na kružnicu iz taĉke koja se nalazi van kruga. Centralni i periferijski uglovi Kružnica i krug I dio . 73 Pitagorina teorema . Usvajanje postupka za raĉunanje odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga i formule koja povezuje ove uglove. Teme Mjesec R.zadaci Kontrolni zadatak: Pitagorina teorema.Zadaci Pitagorina teorema II dio . 75 76. Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na romb.xls. 69 70.Br.

zadaci Treći pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Jednakost i jednaĉina Osvrt na realizaciju 171545154. • Usvajanje postupka za sabiranje i oduzimanje polinoma. KORENOVANJE I STEPENOVANJE IV DIO-POLINOMI 87 88 89 90 Polinomi. 94 95.xls. Kvadrat binoma. Kružnica i krug. 92 93. • Primjena MART 91. Sabiranje polinoma Sabiranje polinoma Suprotni polinomi. Oduzimanje polinoma Sabiranje i oduzimanje polinoma Množenje monoma. Br. Množenje polinoma monomom Množenje polinoma polinomom Množenje polinoma. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 11 KVADRIRANJE. Polinomi. • Usvajanje postupka se množenja monoma • Primjena znanja o monomima pri sreĊivanju polinoma. 98 Rastavljanje polinoma na ĉinioce 99 100 101 12 102 Pitagorina teorema.Br. Razlika kvadrata • Usvajanje pojma monoma. Ĉasa Naziv teme. 96 97. • Usvajanje pojma polinoma. • Usvajanje pojma sliĉnih monoma.ms_office 8 . Teme Mjesec R.

Biologija. Teme Mjesec R. Znanje u rešavanju linearnih jednaĉina i nejednaĉina treba sistematizovati a tehniku rješavanja usavršiti. Fizika i geografija. • Usvajanje pojma ekvivalentne lin. dijagonala. Iz a=b →ac=bc.zadaci 116 117 Kontrolni zadatak : Jednačine i nejednačine Analiza kontrolnog zadatka Fizika. Br. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 12 LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 103. Zadatke birati tako da se u njima nalazi sadržaj pomenutih nauka. • Rješavanje linearnih jednaĉina korišćenjem svojstava realnih brojeva: 1. 13 MNOGOUGAO 118 Mnogougao. Stranice i tjemena mnogougla • Usvajanje pojma mnogougla.xls. Iz a=b →a+c=b+c.ms_office 9 . • Usvajanje pojmova: tjeme.Br. ab+ac=a(b APRIL 110 111. 112 Rješavanje linearnih nejednaĉina 113-115 Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom . konveksan i nekonveksan mnogougao. jednaĉine. Ĉasa Naziv teme. 108 Primjena linearnih jednaĉina 109 Nejednakost i nejednaĉina Ekvivalentne nejednaĉine • Usvajanje pojma jednakosti i jednaĉine. 106 Rješavanje linearnih jednaĉina 107 . Hemija. • Usvajanje pojma linearne jednaĉine. 104 Ekvivalentne jednaĉine 105. stranica. • Usvajanje standardnih oznaka za elemente mnogougla. Osvrt na realizaciju 171545154. ugao. 2. 3.

Broj π 128. 123 Konstrukcija pravilnih mnogouglova • Konstrukcija i crtanje pravilnih mnogouglova. Ĉasa Naziv teme. 131 Površina kruga • Usvajanje i primjena formule za raĉunanje obima kruga. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje dužine kružnog luka.xls.ms_office 10 . Br. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine kruga. MAJ 124. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 119. Pojam i svojstva 122. • Upoznavanje osobina broja π. 127 Obim kružnice (kruga). Uĉenike upoznati sa istorijatom broja π. Osvrt na realizaciju 171545154. 120 Uglovi i dijagonale mnogougla 121 Pravilni mnogouglovi. Teme Mjesec R. Fizika.Br. Pomenuti postojanje matematiĉkog aparata uz pomoć kog se izvode formule za obim i površinu kruga. 125 Obim i površina mnogougla 14 KRUŽNICA I KRUG II DIO 126. Geografija. • Izraĉunavanje obima i površine mnogouglova Fizika i geografija. 129 Dužina kružnog luka 130.

ms_office 11 . Br.zadaci Četvrti pismeni zadatak JUN 135 136 137 • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine djelova kruga. Analiza pismenog zadatka Zakljuĉivanje ocjena 138 Osvrt na realizaciju 171545154. Mnogougao . nejednaĉine .zadaci Jednaĉine.Br. Teme Mjesec R.xls. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 132. Ĉasa Naziv teme. 133 Površina djelova kruga 134 Kružnica i krug.

godine Rukovodilac aktiva .JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.

ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU "Milija Nikĉević" Jokanović Marija. nastavnica matematike DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred * Pomoć uĉenicima u savlaĊivanju nastavnih sadržaja matematike CILJEVI DOPUNSKE NASTAVE koje nisu uspjeli savladati na redovnim ĉasovima NAMJENA * Rad sa uĉenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave *Individualni pristup svakom uĉeniku u skladu sa njegovim potrebama * Planirani broj ĉasova je 1 sedmiĉno * usmena provjera znanja * Uspjeh uĉenika dopunske nastave bi trebao biti vidljiv na redovnim ĉasovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja NAĈIN REALIZACIJE NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .

Izraĉunava broj dijagonala i zbir uglova mnogougla Konstruiše pravilne mnogouglove Raĉuna obim i površinu mnogouglova Raĉuna obim kružnice i dužinu kružnog luka Raĉuna površinu kruga i djelova kruga Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dopunska nastava 8. Primjenjuje ih u zadacima Usvaja kvadratni korijen. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. kvadrira binom i usvaja formule za razliku kvadrata Rastavlja polinome na ĉinioce Rešava linearne jednaĉine. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. koliĉnika i stepena Primjenjuje Pitagorinu teoremu na pravougaonik. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Usvaja pojam centralnog i periferijskog ugla Sabira i oduzima polinome Množi polinome. Primjenjuje linearne jednaĉine za rješavanje problema Rješava linearne nejednaĉine. raz . jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjenjuje Pitagorinu teoremu na na romb i trapez Primjenjuje Pitagorinu teoremu na razliĉite figure. Rješava jednaĉinu x² = a.Mjesec R. Ĉasa 1 2 3 Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Postavlja razmjeru veliĉina iste i razliĉite vrste Proporcija. Br. Usvaja Pitagorinu teoremu Usvaja i primjenjuje Pitagorinu teoremu i hipotenuzine odseĉke Usvaja stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množi i dijeli stepene istih osnova Usvaja pravila za stepen proizvoda. OdreĊuje nepoznati ĉlan proporcije Ciljevi Oktobar Septem bar 4 5 6 Prepoznaje direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine i rješava zadatke u vezi sa njima Rješava osnovne zadatke procentnog raĉuna Usvaja formule za kvadrat zbira i razlike i razliku kvadrata.

godine Rukovodilac aktiva .JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.

usmena provjera znanja . NAMJENA .vježbanje.samovrednovanje uĉenika . . povezivanje i apstraktno mišljenje .proširiti znanja steĉena na redovnoj nastavi. individualni rad. NAĈIN REALIZACIJE .razvijati istrajnost.razredno školsko takmiĉenje . upoznati uĉenike s matematiĉkim sadržajima koji nisu u redovnoj nastavi i temeljno ih pripremiti za matematiĉka takmiĉenja CILJEVI DODATNE NASTAVE .razvijati logiĉko zakljuĉivanje.rad sa uĉenicima koji pokazuju interesovanje za matematiku i žele znati više .samostalno rješavanje zadataka NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .savladavanje nastavnih sadržaja potrebnih za uĉešće na školskom i državnom takmiĉenju .osposobiti uĉenike za što bolje rješavanje zadataka iz matematike . nastavnica matematike DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred . samostalnost i taĉnost u radu.pomoć u razumijevanju gradiva redovne nastave. objašnjavanje.pojašnjavanje i odgovaranje na sva pojedinaĉna pitanja uĉenika.ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU Obrazovni centar – Plužine Jokanović Marija. .

razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Rješavaju tekstualne zadatke koji se Rješavaju preko proporcija Rješavaju tekstualne zad.Septem Mjesec bar R. u kojima se traži procentni iznos. procentna stopa i osnovna veliĉina Rješavaju tekstualne zadatke iz procentnog raĉuna Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza u kojima figuriše kvadriranje Primjenjuju kvadrat zbira.sreĊuju polinome Rješavaju linearne jednaĉine Rješavaju linearne jednaĉine. Primjenjuju osobine pravilnih mnogouglova Konstruišu pravilne mnogouglove Izraĉunavaju obim i površinu pravilnih mnogouglova Izraĉunavaju obim i površinu kruga i dužinu kružnog luka Izraĉunavaju površinu složenijih djelova kruga Oktobar Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodatna nastava 8. oduzimaju i množe polinome . Primjenjuju linearne jednaĉine u rješavanju problema Rješavaju linearne nejednaĉine Rješavaju linearne nejednaĉine Pravilni mnogouglovi. raz . Ĉasa 1 2 3 Ciljevi Rješavaju razmjere u kojima se koristi razmjera. razlike i razliku kvadrata pri transformaciji izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Rješavaju zadatke u kojima primjenjuju Pitagorinu teoremu Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Primjenjuju Pitagorinu teoremu na pravougaonik i kvadrat Primjenjuju Pitagorinu teoremu na jednakostraniĉni i jednakokraki trougao Primjenjuju Pitagorinu teoremu na romb i trapez Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Sabiraju. oduzimaju i množe polinome .sreĊuju polinome Sabiraju. Br. reciproĉna razmjera.

6r sept okt nov dec jan feb mart apr maj jun ukupno 0 7r 8r 15 19 17 15 4 16 16 16 13 7 9r 14 16 15 13 3 14 15 15 12 0 117 34 51 66 70 86 102 118 131 138 30 45 58 61 75 90 105 117 117 0 138 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful