JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014.

MATEMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za VIII razred osnovne škole

Nastavnik : Jokanović Marija

Ovaj plan i program je usvojen na sjednici struĉnog aktiva 2013. godine

Rukovodilac aktiva

I dio Kvadriranje.III dio Stepeni Ponavljanje gradiva Pitagorina teorema II dio Kružnica i krug . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV NASTAVNE TEME Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Proporcije i procentni raĉun Kvadriranje.II dio Ponavljanje preĊenog gradiva Pismeni zadaci sa analizom Svega ĉasova Broj ĉasova nastave Po sadržajno Po temi procesnom cilju 6 17 8 10 6 6 8 1 11 9 13 16 8 10 1 8 138 4 3 6 7 5 4 7 4 5 3 2 4 6 10 4 5 3 4 5 1 8 5 8 8 5 6 4 8 .IV dio Polinomi Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom Mnogougao Kružnica i krug . korenovanje i stepenovanje .I dio Kvadriranje. Kvadriranje. korenovanje i stepenovanje . korenovanje i stepenovanje . korenovanje i stepenovanje .II dio Kvadratni korijen Pitagorina teorema I dio Realni brojevi Kvadriranje. br.R.

Ĉasa Naziv teme. OdreĊivanje nepoznatog ĉlana proporcije Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Usvajanje pojma odnosa dva broja. Pravilo zbira i razlike. geografija. Usvajanje pojma razmjere. formiranje proporcija. Primjerima iz svakodnevnog života ilustrovati traženje odnosa dvije veliĉine iste prirode. kao i dvije veliĉine razliĉite prirode. Ponavljanje i usvajanje pojmova trougla i ĉetvorougla. Dijeljenje broja u datom odnosu. 8 9. Razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Razmjera crteža. Rješavanje proporcija. Sabiranje. Podjela veliĉina u zadatom odnosu Proporcije. 12 13.Br. Teme Mjesec R. 10 11. tematske cjeline i nastavne jedinice Ponavljanje gradiva iz prethodnog razreda Operativni ciljevi Ponavljanje i usvajanje ciljeva iz VII razreda. Usvajanje pojma odnosa dvije veliĉine iste i razliĉite vrste.ms_office 3 .xls. Analiza testa PROPORCIJE I PROCENTNI RAČUN SEPTEMBAR 4 5 6 2 7. 14 15 Razmjera. OdreĊivanje kvadrata cijelog i racionalnog broja. hemija. Osvrt na realizaciju 171545154. Izrada zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. Površina trougla i ĉetvorougla Poĉetni test iz gradiva prethodnog razreda. oduzimanje množenje i dijeljenje u skupu Q. Usvajanje pojma proporcije. Usvajanje pojmova direktna i obrnuta proporcional Fizika. Br. Usvojiti postupak i formule za raĉunanje povr Korelacija i didaktiĉka uputstva 1 1 2 3 Uvodni ĉas-upoznavanje uĉenika sa godišnjim planom i programom Operacije u skupu Q Jednaĉine i nejednaĉine u skupu Q Trougao i ĉetvorougao.

21 22 23 Naziv teme. hemija. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena. Ĉasa 16. Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. 29 30. II DIO. Br. procentna stopa i osnovna veliĉina Kontrolni zadatak : Proporcije i procentni račun Analiza kontrolnog zadatka KVADRIRANJE. usvajanje i primjenjivanje kvadrata proizvoda i kvadrata koliĉnika.Br. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. Usvajanje pojma kvadrata broja. Kvadratni korijen. Teme Mjesec R. tematske cjeline i nastavne jedinice Direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine Procenti. KORENOVANJE I STEPENOVANJE I DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva OKTOBAR 3 24. 25 26. Fizika. KOREN. Osnovni zadaci procentnog raĉuna Procentni iznos. I STEP. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│.ms_office 4 .19 20. 31 32 33 4 34 Izraĉunavanje kvadrata racionalnih brojeva Kvadrat proizvoda i kvadrat koliĉnika Kvadrat zbira i kvadrat razlike Razlika kvadrata Prvi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka KVADRIRANJE. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja Osvrt na realizaciju 171545154. 27 28. Usvajanje i primjenjivanje formule za kvadrat zbira i razlike kao i razlike kvadrata.Kvadratni korijen Jednaĉina x² = a.17 18.xls.

ms_office 5 . 6 50. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena proizvoda i proizvoda korijena.xls. Približna vrijednost kvadratnog korijena racionalnog broja Jednakost √ ¯a² = │a│ Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma: kvadratni korijen broja. 49 Sab. Pomenuti i obrnutu Pitagorinu teoremu.I DIO Pitagora i Pitagorina teorema Stranice pravouglog trougla i hipotenuzini odsjeĉci Konstruktivni zadaci koliĉnika i koliĉnika korijena.Br. √¯5. 42 43 5 44. kvadratnih korijena sa jednakim potkorjenim veliĉinama. √¯7 i td. Teme Mjesec R. tematske cjeline i nastavne jedinice Jednaĉina x² = a. Konstruisanje kvadrata ĉija je površina jednaka zbiru-razlici dva data kvadrata. koji nisu racionalni. 37 38 Naziv teme. Osvrt na realizaciju 171545154. Rješavanje zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem kvadratnih korijena. NOVEMBAR 39. √¯3. Usvajanje i primjenjivanje jednakosti korijena Korijen proizvoda. Razumijevanje i usvajanje jednakosti √ a² = │a│. Poželjno je upoznati uĉenike sa Pitagorinom biografijom. Ĉasa 35 36. Kvadratni korijen. Korijen koliĉnika. Fizika Upoznati uĉenike sa znaĉajem Pitagorine teoreme.zadaci PITAGORINA TEOREMA . i oduz. 47 48. Iracionalni brojevi Akcenat treba staviti na postojanje brojeva Usvajanje i razumijevanje iracionalnih brojeva. Br. 40 41. 45 46. Konstrukcija duži ĉiji su mjerni brojevi iracionalni√¯2. Iracionalnost broja √2 ne treba dokazivati. 51 REALNI BROJEVI Beskonaĉni decimalni brojevi. Transformacije izraza sa korijenima Kvadratni korijen . Usvajanje i razumijevanje Pitagorine teoreme i njenog dokaza.

57 58. Pitagorina teorema Analiza kontrolnog zadatka Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva Usvajanje pojma skupa R kao R= Q U I. Zakljuĉivanje polugodišnjih ocjena Osvrt na realizaciju 171545154. Usvajanje pojma osnova i izložilac. tematske cjeline i nastavne jedinice Skup realnih brojeva ( Iracionalni brojevi. Izrada zadataka iz fizike i hemije traži poznavanje tehnike raĉunanja kojom uĉenici treba da ovladaju u okviru ove teme. 61 62 63 64 65 Stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množenje i dijeljenje stepena istih osnova Stepen proizvoda. Fizika. 59 60. Potrebno je maksimalno savladati tehniku raĉunanja 8 66 PONAVLJANJE GRADIVA Sistematizacija gradiva.ms_office 6 .zadaci Drugi pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka Usvajanje pojma stepena.Br. Br. hemija.xls. Realni brojevi. Rad sa džepnim kalkulatorom. Ĉasa 52. 53 54 55 Naziv teme. Usvajanje i primjena formule za množenje i dijeljenje stepena istih osnova. Brojevna prava skupa realnih brojeva ). Kontrolni zadatak : Kvadratni korijen.STEPENI 56. Usvajanje i primjena operacija sa stepenima. Usvajanje pojma brojevne prave kao modela skupa realnih brojeva DECEMBAR 7 KVADRIRANJE. KORENOVANJE I STEPENOVANJE III DIO . koliĉnika i stepena Stepenovanje .zadaci Pitagorina teorema I dio . Teme Mjesec R.

69 70.II DIO Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva JANUAR 9 67 68. 74.zadaci KRUŽNICA I KRUG I DIO Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat.Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao. Osvrt na realizaciju 171545154.Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na trapez. Odnos dvije kružnice Tangenta kružnice.zadaci Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjena Pitagorine teoreme na romb Primjena Pitagorine teoreme na trapez Pitagorina teorema i njena primjena . 81 82 83 84 85 86 MeĊusobni odnos kružnice i prave. Usvajanje i primjena Pitagorine teoreme na romb. 75 76.71 72. Usvajanje postupka za raĉunanje odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga i formule koja povezuje ove uglove. Centralni i periferijski uglovi Kružnica i krug I dio . Teme Mjesec R. tematske cjeline i nastavne jedinice PITAGORINA TEOREMA . Ĉasa Naziv teme.zadaci Pitagorina teorema II dio .Zadaci Pitagorina teorema II dio . 77 FEBRUAR 10 78 79 80. Konstrukcija tangente iz date taĉke Kružni lukovi. 73 Pitagorina teorema .zadaci Kontrolni zadatak: Pitagorina teorema.ms_office 7 .xls. Konstruisanje tangente na kružnicu iz taĉke koja se nalazi van kruga. Tetive.Kružnica i krug Analiza kontrolnog zadatka Usvajanje pojmova centralni i periferijski ugao kruga.Br. Br.

• Usvajanje pojma sliĉnih monoma. Razlika kvadrata • Usvajanje pojma monoma. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 11 KVADRIRANJE. • Usvajanje postupka se množenja monoma • Primjena znanja o monomima pri sreĊivanju polinoma. Sabiranje polinoma Sabiranje polinoma Suprotni polinomi. Oduzimanje polinoma Sabiranje i oduzimanje polinoma Množenje monoma.ms_office 8 . Množenje polinoma monomom Množenje polinoma polinomom Množenje polinoma. Ĉasa Naziv teme. • Primjena MART 91. Br. Teme Mjesec R.Br.xls. 96 97. Polinomi. • Usvajanje pojma polinoma. Kružnica i krug. • Usvajanje postupka za sabiranje i oduzimanje polinoma. Kvadrat binoma. 94 95.zadaci Treći pismeni zadatak Analiza pismenog zadatka LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Jednakost i jednaĉina Osvrt na realizaciju 171545154. KORENOVANJE I STEPENOVANJE IV DIO-POLINOMI 87 88 89 90 Polinomi. 98 Rastavljanje polinoma na ĉinioce 99 100 101 12 102 Pitagorina teorema. 92 93.

3. • Usvajanje pojmova: tjeme. konveksan i nekonveksan mnogougao. Ĉasa Naziv teme. Zadatke birati tako da se u njima nalazi sadržaj pomenutih nauka. Teme Mjesec R. Br. • Usvajanje standardnih oznaka za elemente mnogougla.ms_office 9 . 112 Rješavanje linearnih nejednaĉina 113-115 Linearne jednaĉine i nejednaĉine sa jednom nepoznatom . ab+ac=a(b APRIL 110 111. Iz a=b →ac=bc. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 12 LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 103. • Usvajanje pojma ekvivalentne lin. Hemija.Br. • Usvajanje pojma linearne jednaĉine. • Rješavanje linearnih jednaĉina korišćenjem svojstava realnih brojeva: 1. Fizika i geografija. dijagonala. 104 Ekvivalentne jednaĉine 105. jednaĉine. Znanje u rešavanju linearnih jednaĉina i nejednaĉina treba sistematizovati a tehniku rješavanja usavršiti. ugao. Osvrt na realizaciju 171545154. Biologija. 2. Iz a=b →a+c=b+c. Stranice i tjemena mnogougla • Usvajanje pojma mnogougla.zadaci 116 117 Kontrolni zadatak : Jednačine i nejednačine Analiza kontrolnog zadatka Fizika.xls. 106 Rješavanje linearnih jednaĉina 107 . 108 Primjena linearnih jednaĉina 109 Nejednakost i nejednaĉina Ekvivalentne nejednaĉine • Usvajanje pojma jednakosti i jednaĉine. 13 MNOGOUGAO 118 Mnogougao. stranica.

125 Obim i površina mnogougla 14 KRUŽNICA I KRUG II DIO 126. Teme Mjesec R. Br. Ĉasa Naziv teme. MAJ 124. 129 Dužina kružnog luka 130. 120 Uglovi i dijagonale mnogougla 121 Pravilni mnogouglovi. Broj π 128. Osvrt na realizaciju 171545154. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje dužine kružnog luka. • Izraĉunavanje obima i površine mnogouglova Fizika i geografija. Pojam i svojstva 122. tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 119.xls. Geografija. Fizika.Br. Pomenuti postojanje matematiĉkog aparata uz pomoć kog se izvode formule za obim i površinu kruga.ms_office 10 . 131 Površina kruga • Usvajanje i primjena formule za raĉunanje obima kruga. • Upoznavanje osobina broja π. 123 Konstrukcija pravilnih mnogouglova • Konstrukcija i crtanje pravilnih mnogouglova. Uĉenike upoznati sa istorijatom broja π. • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine kruga. 127 Obim kružnice (kruga).

Mnogougao . Teme Mjesec R. Br. 133 Površina djelova kruga 134 Kružnica i krug. Ĉasa Naziv teme. Analiza pismenog zadatka Zakljuĉivanje ocjena 138 Osvrt na realizaciju 171545154.xls.ms_office 11 . tematske cjeline i nastavne jedinice Operativni ciljevi Korelacija i didaktiĉka uputstva 132. nejednaĉine .Br.zadaci Jednaĉine.zadaci Četvrti pismeni zadatak JUN 135 136 137 • Upoznavanje i primjena formule za raĉunanje površine djelova kruga.

JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. godine Rukovodilac aktiva . MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013.

nastavnica matematike DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred * Pomoć uĉenicima u savlaĊivanju nastavnih sadržaja matematike CILJEVI DOPUNSKE NASTAVE koje nisu uspjeli savladati na redovnim ĉasovima NAMJENA * Rad sa uĉenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave *Individualni pristup svakom uĉeniku u skladu sa njegovim potrebama * Planirani broj ĉasova je 1 sedmiĉno * usmena provjera znanja * Uspjeh uĉenika dopunske nastave bi trebao biti vidljiv na redovnim ĉasovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja NAĈIN REALIZACIJE NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU "Milija Nikĉević" Jokanović Marija.

jednakokraki i jednakostraniĉni trougao Primjenjuje Pitagorinu teoremu na na romb i trapez Primjenjuje Pitagorinu teoremu na razliĉite figure. koliĉnika i stepena Primjenjuje Pitagorinu teoremu na pravougaonik. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. kvadrira binom i usvaja formule za razliku kvadrata Rastavlja polinome na ĉinioce Rešava linearne jednaĉine.Mjesec R. Primjenjuje ih u zadacima Usvaja kvadratni korijen. Primjenjuje linearne jednaĉine za rješavanje problema Rješava linearne nejednaĉine. Usvaja pojam centralnog i periferijskog ugla Sabira i oduzima polinome Množi polinome. Ĉasa 1 2 3 Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Ponavlja gradivo iz prethodnih razreda Postavlja razmjeru veliĉina iste i razliĉite vrste Proporcija. Rješava linearne jednaĉine i nejednaĉine. Izraĉunava broj dijagonala i zbir uglova mnogougla Konstruiše pravilne mnogouglove Raĉuna obim i površinu mnogouglova Raĉuna obim kružnice i dužinu kružnog luka Raĉuna površinu kruga i djelova kruga Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dopunska nastava 8. Br. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. Transformiše jednostavnije izraze sa korijenima. raz . OdreĊuje nepoznati ĉlan proporcije Ciljevi Oktobar Septem bar 4 5 6 Prepoznaje direktno i obrnuto proporcionalne veliĉine i rješava zadatke u vezi sa njima Rješava osnovne zadatke procentnog raĉuna Usvaja formule za kvadrat zbira i razlike i razliku kvadrata. Rješava jednaĉinu x² = a. Usvaja Pitagorinu teoremu Usvaja i primjenjuje Pitagorinu teoremu i hipotenuzine odseĉke Usvaja stepen ĉiji je izložilac prirodan broj Množi i dijeli stepene istih osnova Usvaja pravila za stepen proizvoda.

JU OŠ "Milija Nikĉević" Nikšić Školska godina : 2013/2014. MATEMATIKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE za VIII razred osnovne škole Nastavnik : Jokanović Marija Ovaj plan i program je usvojen na sjednici Struĉnog aktiva održanoj 2013. godine Rukovodilac aktiva .

objašnjavanje.usmena provjera znanja .razvijati istrajnost.osposobiti uĉenike za što bolje rješavanje zadataka iz matematike . nastavnica matematike DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE VIII razred . upoznati uĉenike s matematiĉkim sadržajima koji nisu u redovnoj nastavi i temeljno ih pripremiti za matematiĉka takmiĉenja CILJEVI DODATNE NASTAVE . .vježbanje.razredno školsko takmiĉenje . NAĈIN REALIZACIJE . NAMJENA .pomoć u razumijevanju gradiva redovne nastave.samostalno rješavanje zadataka NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠĆENJA REZULTATA .pojašnjavanje i odgovaranje na sva pojedinaĉna pitanja uĉenika.razvijati logiĉko zakljuĉivanje.rad sa uĉenicima koji pokazuju interesovanje za matematiku i žele znati više . povezivanje i apstraktno mišljenje .proširiti znanja steĉena na redovnoj nastavi. .samovrednovanje uĉenika .savladavanje nastavnih sadržaja potrebnih za uĉešće na školskom i državnom takmiĉenju . individualni rad. samostalnost i taĉnost u radu.ŠKOLA RUKOVODILAC NAZIV AKTIVNOSTI RAZRED JU Obrazovni centar – Plužine Jokanović Marija.

razmjera veliĉina iste i razliĉite vrste Rješavaju tekstualne zadatke koji se Rješavaju preko proporcija Rješavaju tekstualne zad. razlike i razliku kvadrata pri transformaciji izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Primjenjuju svojstva kvadratnog korijena pri transformisanju složenijih izraza Rješavaju zadatke u kojima primjenjuju Pitagorinu teoremu Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Rješavaju konstruktivne zadatke zasnovane na Pitagorinoj teoremi Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Transformišu izraze sa stepenima Primjenjuju Pitagorinu teoremu na pravougaonik i kvadrat Primjenjuju Pitagorinu teoremu na jednakostraniĉni i jednakokraki trougao Primjenjuju Pitagorinu teoremu na romb i trapez Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Rješavaju zadatke sa takmiĉenja u vezi sa preĊenim gradivom Sabiraju. Primjenjuju osobine pravilnih mnogouglova Konstruišu pravilne mnogouglove Izraĉunavaju obim i površinu pravilnih mnogouglova Izraĉunavaju obim i površinu kruga i dužinu kružnog luka Izraĉunavaju površinu složenijih djelova kruga Oktobar Novembar Decembar Februar Mart April Maj Jun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodatna nastava 8. Ĉasa 1 2 3 Ciljevi Rješavaju razmjere u kojima se koristi razmjera. Br. oduzimaju i množe polinome . oduzimaju i množe polinome . procentna stopa i osnovna veliĉina Rješavaju tekstualne zadatke iz procentnog raĉuna Izraĉunavaju vrijednost složenijih brojevnih izraza u kojima figuriše kvadriranje Primjenjuju kvadrat zbira.sreĊuju polinome Sabiraju. Primjenjuju linearne jednaĉine u rješavanju problema Rješavaju linearne nejednaĉine Rješavaju linearne nejednaĉine Pravilni mnogouglovi. raz .Septem Mjesec bar R. reciproĉna razmjera.sreĊuju polinome Rješavaju linearne jednaĉine Rješavaju linearne jednaĉine. u kojima se traži procentni iznos.

6r sept okt nov dec jan feb mart apr maj jun ukupno 0 7r 8r 15 19 17 15 4 16 16 16 13 7 9r 14 16 15 13 3 14 15 15 12 0 117 34 51 66 70 86 102 118 131 138 30 45 58 61 75 90 105 117 117 0 138 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful