ARTICLES (ČLANOVI) NEODREDJENI ČLAN(a/an) -Oznacava imenicu kao neodređenu najčešde kada se ona spominje prvi put.

Koristi se samo sa brojivim imenicama koje su u jednini. -Uz zanimanje. (I’m a teacher.) -U izrazima koji označavaju neku količinu ili neku velčinu. (A day, An hour,Three denars a kilo). -U nekim uobičajenim izrazima: have a shower,have a rest, have a drink, have a look. ODREĐENI ČLAN (the) -uvek odredjuje imenicu -koristi se kod svih imenica kod nebrojivih i kod brojivih u jednini i u množini. -obavezan je ispred superlativa i rednih brojeva. -uz nazive stvari koje su jedini na svetu. -uz nazive reka,mora,kanala,okeana i planinskih venaca. -uz geografske pojmove u množini. -uz nazive bioskopa, pozorišta,restorana, hotela… -uvek kada postoji of (The history of France)

-da poimeniči prideve: (The English, The strong) -u izrazima: (At the cinema, In the morning) ČLAN SE NE KORISTI: -Uz lična imena, nazive gradova(The Hague), država(The USA, The UK, The Netherlands), kontinenti. -Ne koristi se ispred naziva ulica, trgova, stanica, aerodrome. -Uz nazive dana,meseci,godišnjih doba,praznika. -Uz nazive sportova, obroka, jezika, školskih predmeta. -Ispred nebrojivih imenica I imenica u množini kada ona imaju opšte značenje.